Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik ~etvrtak, 24. 2. 2011. Sarajevo Godina XVI Broj 5561

16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

HAOS U LIBIJI Demonstranti zauzeli istok zemlje

NASTAVAK KRVOPROLI]A!
Pobunjeni narod ne odustaje Svjedo~enja porodica bh. radnika Ko su Gadafijevi prijatelji u BiH El-Karadavi izdao fetvu kojom odobrava i ~ak nare|uje ubistvo libijskog lidera Muamera Gadafija Pre`ivljavanje: Potraga u pekarama

BAJATI HLJEB TRA@ENIJI OD SVJE@EG

[iroki Brijeg: Po~eo proces o neredima

NAVIJA^I SARAJEVA TVRDE DA NISU KRIVI
6. strana

Analize: „Stratfor“ o inicijativi Njema~ke
Demonstranti u gradu Derni: Slavlje nakon sloma sigurnosnih snaga
(AFP)

MERKEL LJUTA [TO SE HRVATI OKRE]U RUSIMA!

7. strana

„Avaz“ otkriva: Gra|ani opet na udaru
Poruka protivnika re`ima: „Dosta je“
(AP)

J

Tripoli: Kopanje grobnica za ubijene

edan od najve}ih `ivu}ih islamskih u~enjaka i predsjednik Evropskog vije}a za fetve i istra`ivanja dr. Jusuf el-Karadavi izdao je ju~er

fetvu kojom ~ak nare|uje ubistvo libijskog lidera Muamera Gadafija! U Libiji se revolucija nastavlja. Ve}i dio istoka te zemlje je

u rukama demonstranata. Tako|er, cijeli ju~era{nji dan i{~ekivao se dolazak prve grupe bh. gra|ana u Sarajevo.
2., 3. i 4. strana

STRUJA ]E BITI SKUPLJA ZA ^AK 38 POSTO!

9. strana

11. str.

2

Dnevni avaz, ~etvrtak, 24. februar/velja~a 2011.

aktuelno
Sabota`a naftnih postrojenja
Gadafi je naredio sigurnosnim snagama da dignu uzrak naftna postrojenja, izvje{tava „Time“. Gadafi je, naime, naredio snagama da sabotiraju naftna postrojenja i krenu s podizanjem uzrak naftnih cijevi kako bi se prekinule isporuke u Mediteranu.

LIBIJA Piloti odbili bombardirati Bengazi, avion se sru{io

Istok zemlje dr`e demonstranti

Ahmedined`ad: Upozorenje Evropi

Ahmedined`adov poziv

U Bengaziju gra|ani svjedo~e da se ve} osje}aju sigurno i oru`je uzeto od snaga sigurnosti vra}aju organizatorima protesta Haoti~na situacija na aerodromu u Tripoliju, gdje se ljudi poku{avaju ukrcati na avione po svaku cijenu

Libijski avion sru{io se ju~er u blizini Bengazija, u isto~nom dijelu Libije, nakon {to su pilot i kopilot isko~ili iz njega odbiv{i bombardirati grad, prenijele su vijest ju~er agencije. U Libiji je i tokom ju~era{njeg dana vladao haos, napadnuta su jo{ ~etiri ju`nokorejska gradili{ta, dok su se stranci masovno evakuirali iz te sjevernoafri~ke zemlje. Situacija na aerodromu u Tripoliju je haoti~na zbog velikog broja putnika, koji po svaku cijenu nastoje u}i u avione, izjavio je ju~er za AFP Filip Apapa Bolonja, pilot malte{kog aviona, po povratku iz libijske prijestonice. On ka`e da aerodrom vrvi od putnika koji po svaku cijenu `ele napustiti Libiju. U me|uvremenu, stanovnici Bengazija izjavili su ju~er da se osje}aju dovoljno sigurno da mogu vra}ati

Iranski predsjednik Mahmud Ahmedined`ad kritizirao je ju~er libijsku vlast zbog „nezamislive“ represije, pozivaju}i svjetske ~elnike da slu{aju volju naroda. Iranski predsjednik upozorio je da }e se val protesta na Bliskom istoku pro{iriti u Evropu i Sjevernu Ameriku, ne navode}i imena zemalja, prenio je Associated Press.

Suspenzija u Arapskoj ligi

Arapska liga suspendirala je u~estvovanje libijske delegacije na sastancima ove organizacije, javila je televizija „Al-Arabiya“. Libiji je zabranjeno u~estvovanje na sastancima Lige sve dok Tripoli ne bude odgovorio na zahtjeve demonstranata, prenose agencije.

Fratini: 1000. mrtvih
Bengazi ju~er: Stanovni{tvo sada organiziraju vo|e protesta

IFHR: Poginulo 640 ljudi
Najmanje 640 ljudi izgubilo je `ivot u protestima u Libiji, saop}ila je ju~er Me|unarodna federacija za ljudska prava (IFHR). Ovaj broj, u koji je ubrojano 275 mrtvih u Tripoliju i 230 mrtvih u epicentru protesta, Bengaziju, vi{e je nego dvostruko ve}i od zvani~nog bilansa libijske vlade koji iznosi 300 mrtvih, rekla je AFP-u Suher Belhasen, {efica IFHR-a, ~ije je sjedi{te u Parizu. Ona je istakla da se bilans IFHR-a zasniva na vojnim izvorima {to se ti~e Tripolija i libijskim grupama za za{titu ljudskih prava za Bengazi i druga mjesta.

oru`je uzeto nakon {to su snage sigurnosti izgubile kontrolu nad ovim isto~nim gradom. Stanovnici su u izjavama za Reuters rekli da oru`je prikupljaju organizatori protesta, tokom kojeg je kontrola nad gradom pre{la u ruke demonstranata koji se suprotstavljaju libijskom vo|i Mu-

ameru Gadafiju, a po{to su vojnici pre{li na njihovu stranu. Vojnici na istoku zemlje tvrde da Gadafi vi{e ne vlada u tom dijelu Libije. U Bengaziju su oni stali u nedjelju na stranu pobunjenika, preokrenuv{i tako balans u borbi za kontrolu nad gradom.

U Libiji je prilikom nasilnog suzbijanja protesta vjerovatno ubijeno oko 1.000 ljudi, izjavio je ju~er italijanski ministar vanjskih poslova Franko Fratini (Franco Frattini). Fratini je upozorio i na mogu}nost „egzodusa biblijskih razmjera“ iz Libije ako lider te zemlje Muamer Gadafi bude svrgnut.

Sjednica UNHCR-a u petak

Radnici „H. K. Companyja“ sklonili se u cementaru, ~ekaju paso{e
Jedan broj na{ih gra|ana napustio zemlju letovima za Beograd, Be~ i Istanbul
nskim radnicima. Osim toga, osam uposlenika ove kompanije odjetjelo je u Istanbul truskim avionom, a 25 ih se nalazilo u avionu za Sarajevo. - Sedam ili osam na{ih ljudi ostat }e u Libiji da vode firmu sve dok procjenjuju da je to sigurno. Osim toga, na naftnim poljima imamo jo{ tridesetak ljudi, koje poku{avamo grupisati kako bismo ih lak{e evakuirali - kazao nam je direktor „Energoinvesta“ D`email Vlahovljak. U Bengaziju se nalazi 150 na{ih ljudi, koji bi trebali biti evakuirani truskim brodom. Izme|u ostalih, u tom gradu nalazi se 80 radnika cementare „H. K. Company“, koji su prije nekoliko dana napadnuti, kada je nekoliko njih lak{e povrije|eno. Svi radnici ove firme su dobro, {to je ju~er „Avazu“ potvrdio sin jednog od njih, ali su zabrinuti {to evakuacija jo{ nije po~ela. - Otac se danas (ju~er, op. a.) javljao. Oni su svi dobro, imaju hranu, sada su smje{teni u cementari, a njihove kolege Libijci brinu se o njima, kupuju im hranu... Problem je {to su im paso{i u Tripoliju. O~ekuju da dobiju paso{e i izlazne vize i da zapo~nu evakuaciju - kazao Jedan broj na{ih gra|ana ju~er je napustio Libiju letovima za druge zemlje. Faruk [irbegovi}, vlasnik „[irbegovi} grupe“, kazao nam je da su 23 uposlenika njegove kompanije imala kartu za ju~era{nji let za Be~, ali da se, zbog velike gu`ve, samo dvoje uspjelo ukrcati. Ostali uposlenici ove firme imaju karte za dana{nji let za Rim, odnosno za Be~, a razmatra se i mogu}nost da se, ako bude mjesta, ukrcaju na avion „BH Airlinesa“. Ju~er je i osam radnika „Energoinvesta“ napustlo zemlju i stiglo u Beograd avionom JAT-a, zajedno sa srbijaDruga grupa koja bi mogla biti problemati~na jeste ona koja se nalazi u Tobruku. - Oni su se nekako uspjeli javiti telefonom, ali niko ne zna gdje su ta~no ni koliko ih ima - kazao nam je Zoran Perkovi}, pomo}nik ministra vanjskih poslova. nam je Mahir [ari}, ~iji je otac uposlenik „H. K. Companyja“. G. MRKI]

Gra|ani BiH zarobljeni u Bengaziju

Problem u Tobruku

Sead D`omba, predsjednik Komore medicinskih sestara i tehni~ara Kantona Sarajevo, uputio je apel bh. vlastima da u~ine sve kako bi prona{li i spasili sve na{e medicinare koji su na privremenom radu u Libiji. - Ta~no je da su u Libiju oti{li putem privatnih agencija. Ali, morali su i}i trbuhom za kruhom, jer na{a dr`ava nije mislila na njih. Te ljude treba spa{avati. Prema na{im informacijama, najvi{e ih je u mjestu Zahra, na pola puta izme|u Zavije i Tripolija, te u bolnici „El-Hadra“ i klinici OIL-a u Tripoliju, ali ih ima i u ambulantama u pustinji. Uglavnom se radi o medicinskim sestrama - ka`e D`omba. E. Ha.

Spasite na{e medicinare

Apel Seada D`ombe

Vije}e Ujedinjenih naroda za ljudska prava (UNHRC) odr`at }e u petak, na zahtjev Evropske unije, specijalnu sjednicu na kojoj }e se raspravljati o krizi u Libiji, saop}io je ju~er zvani~nik UN-a. Zahtjev je potpisalo 47 zemalja ~lanica UN-a iz svih krajeva svijeta, kao i Palestinska uprava, a to }e biti prvi put da }e se na specijalnoj sjednici raspravljati o nekoj od ~lanica Vije}a, javio je AFP.

Neprihvatljivo prolijevanje krvi

Dr`avna tajnica SAD Hilari Klinton (Hillary Clinton) ocijenila je ju~er da je krvav obra~un s demonstrantima protiv re`ima Muamera Gadafija u Libiji „potpuno neprihvatljiv“ i pozvala vlasti da po{tuju prava libijskog naroda. - Ovo prolijevanje krvi potpuno je neprihvatljivo - rekla je Hilari Klinton.

aktuelno
El-Karadavi je uputio poruku i samom Gadafiju, za kojeg tvrdi da je odavno lu|ak. - Ako si zaista otac naroda, gdje je tvoje saosje}anje s njim? Tvrdi{ da si komandant i otac, ali ubija li ikada otac svoju djecu? Ubija li komandant svoje vojnike, i to na ovakav na~in - istakao je ugledni alim.

Dnevni avaz, ~etvrtak, 24. februar/velja~a 2011.

3

Komentar dana
Pi{e: Fadil MANDAL (fmandal@avaz.ba)

Ubija li otac svoju djecu?

Libija gori, [eta se {eta
Gledaju li ~lanovi Predsjedni{tva BiH ovih dana televiziju? Ima li ministar vanjskih poslova na svojoj kablovskoj programe „Al-Jazeere“ ili CNN-a? Znaju li oni da je u Libiji haoti~no stanje, da predsjednik, pukovnik Muamer Gadafi, na narodnu revoluciju odgovara bombardiranjem i tenkovima, da iz te zemlje glavom bez obzira bje`e stranci i da je u ratnoj zoni zato~eno i nekoliko hiljada na{ih radnika? Sude}i prema {utnji Neboj{e Radmanovi}a, Bakira Izetbegovi}a, @eljka Kom{i}a i Svena Alkalaja, oni nisu zabrinuti ~ak ni zbog na{ih ljudi koji su u Bengaziju i drugim libijskim gradovima ostavljeni na cjedilu. [to je jo{ gore, nakon devet dana nemira, kilava bh. vlast tek je sino} osigurala jedan avion za evakuaciju. Dodu{e, na{ ambasador u Tripoliju Ferhat [eta i putem medija svojim {efovima u Sarajevu {alje informacije da je sve uredu, da je stanje normalno i da nema razloga za paniku. - Danas sam pro{ao s kraja na kraj grada, jer sam imao tri sastanka: saobra}aj funkcioni{e, prodavnice u najve}em broju rade i

Predsjedni{tvo BiH i ministar {ute o doga|ajima u Libiji, a ambasador brani re`im Muamera Gadafija
nigdje se ni{ta ne ~uje. Najve}i je problem zapravo nastao zbog dezinformacija. Vjerujte mi, to {to gledate uop}e ne li~i na ovo {to mi `ivimo ovdje. Struje ima, vode ima, hljeba ima, ljudi rade, sino} su pjevali i slavili daju}i podr{ku Muameru Gadafiju. Nikakvih aviona nije bilo, nije bilo pucnjave, no} je bila mirna, danas je tako|er mirno - kazao je ambasador [eta, a prenijeli su ju~er neki portali. Istovremeno, veliki islamski u~enjak i predsjednik Evropskog vije}a za fetve i istra`ivanja dr. Jusuf el-Karadavi izdao je fetvu kojom odobrava i nare|uje ubistvo libijskog lidera Muamera Gadafija! Prema mi{ljenju uglednog {ejha, to je neophodno da bi se spasio libijski narod. Ne~uveno! Libija, dakle, gori, brojni svjedoci to potvr|uju, neki piloti i vojnici odbijaju da pucaju u narod, Gadafi prijeti da }e objesiti svakoga ko se usudio da posumnja u njegovu bezgre{nost, jedan El-Karadavi `estoko osu|uje pukovnikovu brutalnost i poziva na njegovu likvidaciju, a ambasador [eta se {eta po Tripoliju!

AL-JAZEERA Oglasio se jedan od najve}ih islamskih alima

El-Karadavijeva fetva: Ubijte Gadafija!
Ovaj ~ovjek `eli uni{titi narod i ja {titim narod. Nare|ujem da ko god mo`e ispaliti metak i tako spasiti nas i Libiju od zla, neka tako i uradi
i vojnicima koji mogu ubiti Muamera Gadafija da, ko god od njih mo`e ispaliti metak u njega i tako spasiti zemlju i narod od njega, treba tako uraditi. Ovaj ~ovjek `eli uni{titi narod i ja {titim narod. Nare|ujem da ko god mo`e ispaliti metak i tako spasiti nas i Libiju od zla i opasnosti ovog ~ovjeka, neka tako i uradi - kazao je {ejh El-Karadavi gostuju}i na „Al-Jazeeri“. On je poru~io libijskoj armiji, za koju dr`i da jo{ ima vjere i ~asti, da ne smije napasti svoj narod. - Ko bi ubijao svoj narod? Biste li `rtvovali cio jedan narod zbog lu|aka? Zabranjeno je poslu{ati nare|enje ~ovjeka koji je protiv Gospodara. Ako je armiji nare|eno da napadne ljude avionima, ja ka`em da ne smije to uraditi. Naprotiv, trebaju napasti onoga ko im je dao takvo nare|enje - poru~io je El-KaF. V. radavi.

Jedan od najve}ih `ivu}ih islamskih u~enjaka i predsjednik Evropskog vije}a za fetve i istra`ivanja dr. Jusuf el-Karadavi izdao je ju~er fetvu kojom odobrava i ~ak nare|uje ubistvo libijskog lidera Muamera Gadafija! Prema mi{ljenju poznatog {ejha, veoma cijenjenog u cijelom islamskom svijetu, to je neophodno da bi se spasio libijski narod. - Ovim izdajem fetvu oficirima

www.dnevniavaz.ba

Gra|ani poru~ili „Game over, Gadafi“
Pozvali ambasadora da javno iznese svoj stav protiv ~ovjeka koji tra`i od pla}enika da ubijaju njegov narod
Grupa gra|ana porijeklom iz arapskih zemalja organizirala je ju~er mirne proteste ispred zgrade Libijske ambasade u Sarajevu. Vi{e od ~etrdeset ljudi, me|u kojima je bilo i djece, dr`alo je u rukama karikature Muamera Gadafija i transparente na kojima je pisalo „Dosta nasilja“, „Free Libia“, „Game over, Gadafi“... Uzvikivali su i rije~i potpore preko megafona, ali, ~inilo se, pred praznom Ambasadom, u kojoj se ni zavjesa nije pomjerila. Organizator je bio Husein el[arkavi, Egip}anin koji je poveo i nedavne proteste ispred Ambasade Egipta. - Na{im dolaskom `elimo izraziti podr{ku narodu Libije, pokazati da smo protiv Muamera Gadafija i njegove „mafije“. Ve} je 42 godine na vlasti, a nije mu dosta, nego jo{ `eli i sina obezbijediti. I prekju~er smo bili ovdje pozivaju}i ambasadora da javno iznese svoj stav protiv ~ovjeka koji poziva pla}enike da ubijaju njegov narod. Moji prijatelji iz Libije javili su mi da je stanje u`asno te da su i vojska

Protest ispred Libijske ambasade u Sarajevu

Dino Merlin na Eurosongu mo`e ostvariti jo{ bolji plasman nego s pjesmom „Putnici“
Pitanje: Mo`e li Dino Merlin na Eurosongu ostvariti jo{ bolji plasman od {este pozicije koju je osvojio pjesmom „Putnici“?
A) DA 57% B) NE 37,2% C) Ne znam 5,8%

NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH

A

C B

S protesta: Bilo i djece

(Foto: S. Jordamovi})

i policija na ulicama - kazao je El[arkavi. On je prokomentirao i najavu da }e se zbog Gadafijeve donacije za izgradnju nove zgrade Rijaseta

Islamske zajednice u BiH, ona nazvati vakufom Muamera Gadafija. - Prijetnja da }e neko ubiti svoj narod mora promijeniti takav stav S. [a. - rekao je El-[arkavi.

O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 177.772 posjete.

4

Dnevni avaz, ~etvrtak, 24. februar/velja~a 2011.

aktuelno

ISTRA@UJEMO Biv{i ~lanovi Predsjedni{tva BiH s libijskom vo|om

Velike gu`ve na aerodromu u Tripoliju

Bra~ni par doputovao u Sarajevo

Bosanski prijatelji pukovnika Gadafija
Silajd`i} Gadafiju poklonio lipicanera, a on uzvratio obe}anjem da }e graditi koridor 5C Sulejman Tihi} kod Gadafija vodio Muju Selimovi}a

S trudnom se suprugom uspio spasiti iz pakla
Sarajlija Adnan prekju~er je sa suprugom koja je u poodmakloj trudno}i bio me|u prvim Bosancima koji su uspjeli pobje}i iz libijskog pakla. Zaposlen je u jednoj austrijskoj kompaniji u Tripoliju, koja je organizirala evakuaciju svojih radnika redovnim letom „Austria Airlinesa“ za Be~, odakle je bra~ni par preksino} doputovao u Sarajevo. Zbog sigurnosnih razloga, ali i nade da }e se vratiti svom `ivotu u Tripoliju, oni ne `ele da im se u medijima otkriva identitet. - Hiljade ljudi u utorak su bile na aerodromu u Tripoliju, ali smo se uspjeli nekako probiti i u}i. Najva`nije, ali i najte`e je do}i do pulta za ~ekiranje avionskih karata. Sre}om, nismo imali ve}ih problema, kao ni pri dolasku od ku}e do aerodroma. [to se ti~e stanja u Libiji, nemamo uvida u to, jer je kretanje tamo ograni~eno. @ivjeli smo na periferiji Tripolija i u tom dijelu nije bilo direktnih sukoba. Ljudi se nadaju da }e se sve ovo brzo rije{iti, samo niko nije siguran koje je to rje{enje - prenio je Adnan za M. K. na{ list.

Posljednji susret Silajd`i}a i Gadafija u februaru pro{le godine u Bengaziju

Zaboravljena epizoda iz `ivota

Muamer Gadafi jedan je od svjetskih lidera s kojima su se ~lanovi Predsjedni{tva BiH, posebno oni bo{nja~ki, najvi{e dru`ili i prijateljevali.

Bogata sehara
Godinama su se hvalili „bliskim vezama“ i „opu{tenim susretima“ s njim, vjeruju}i da }e Gadafi iz svoje bogate sehare „zakititi“ njihove

poluprivatne i privatne poslove sklapane tobo`e u ime dr`ave. Te veze posebno su ~esto koristili biznismeni koji su bliski SDA i Stranci za BiH, poput Hilme i Muje Selimovi}a, koji su na tim talasima kasnije i razvili poslove u Libiji. Blisku saradnju s Gadafijem otvorio je za svog mandata u Predsjedni{tvu BiH ni-

Silajd`i} s lipicanerom kojeg je poklonio „vo|i revolucije“

Gadafi u haremu d`amije Mehmed-bega Sto~anina u Gornjem Vakufu (Foto: Halid Had`iabdi}, Gornjivakuf-x.com)

Gadafi 1973. godine posjetio Gornji Vakuf
U sklopu svoje posjete Jugoslaviji i tada{njem predsjedniku Josipu Brozu Titu davne 1973. godine, Muamer Gadafi, {to je manje poznato, boravio je i u Gornjem Vakufu. U pratnji tada{njeg predsjednika Saveznog izvr{nog vije}a (SIZ) D`emala Bijedi}a, Gadafi je u Gornji Vakuf doputovao helikopterom. Njih dvojica posjetila su i tamo{nju d`amiju Mehmedbega Sto~anina, gdje je Gadafi klanjao jedan namaz. Iz tog perioda ostala je zabilje`ena i ova fotografija koju je snimio poznati fotograf iz srednje Bosne, rahmetli Halid Had`iabdi}. F. V .

Mujo Selimovi} (krajnji lijevo, pola lica se vidi) i Sulejman Tihi} sa saradnicima pod Gadafijevim {atorom

ko drugi do Sulejman Tihi}. On je na noge diktatoru oti{ao jo{ 23. jula 2006. godine. Osim razmjene zaljubljenih pogleda s Gadafijem, Tihi} i {efica njegovog kabineta Sehada Kolenovi} u Libiji su posjetili i tvornicu porodice Selimovi}, potrudiv{i se da ona tamo ima poseban status.

O`enio se Mostarkom Sofijom
Supruga libijskog predsjednika Safija Farka{ Gadafi, koja mu je rodila {est sinova i jednu k}erku, porijeklom je Hrvatica iz Mostara! Kako su prije nekoliko godina objavili pojedini mediji, zapravo je rije~ o Sofiji Farka{, unuci Ivana Farka{a, nekada{njeg austrijskog {kolskog okru`nog nadzornika u Mostaru, koji se u vrijeme austrougarske uprave doselio u grad na Neretvi. Farka{ je ro|en u Petrinji 1858. godine. Tokom radnog vijeka slu`bovao je u Be~u, Novoj Kapeli i Novoj Gradi{ci. Safija i Gadafi upoznali

Ina~e, Selimovi} mla|i i sam se u svojim medijima hvalio bliskim vezama s „vo|om revolucije“. No, posebno mjesto u odnosima BiH i Libije zasigurno ima donedavni ~lan Predsjedni{tva BiH Haris Silajd`i}. Taj libijski student skoro da je Gadafijev intimus. Prije ta~no godinu Silajd`i} je ~ak bio gost na njegovom mevludu u danas pobunjenom Bengaziju!

Znak zahvalnosti
Na vrhuncu prijateljstva, Silajd`i} je 27. novembra 2008. Gadafiju poslao na poklon konja lipicanera, i to „kao znak zahvalnosti za dugogodi{nju podr{ku BiH i njenim gra|anima“. Konj je bio u vlasni{tvu poznatog bh. privrednika Faruka [irbegovi}a iz Gra~anice. Plemenita `ivotinja prije toga je specijalno trenirana u Be~u! U kona~nici, Gadafi je uzvratio tako {to je na vrhuncu predizborne kampanje za op}e izbore, u oktobru pro{le godine, saop}io da }e navodno zbog Silajd`i}a pristati finansirati 15 kilometara autoputa na F. VELE koridoru 5C.

www.dnevniavaz.ba

Gadafijev najbli`i saradnik upozorava: On nikada ne}e napustiti Libiju niti predati vlast
- Godinama su diktatori po sjevernoj Africi, Bliskom istoku i ostalim zemljama tre}eg svijeta ugnjetavali narod. Sve je vi{e unaza|enih, poni`enih, uvrije|enih i siroma{nih. Nakon Tunisa, Egipta i Libije uslijedit }e domino-efekt na razne kraljevine i despotije. Narod se s pravom buni, jer ne}e niko trpjeti tiraniju. Uvijek je na kra(Adriano) ju narod pobje|ivao.

PORTAL - komentar dana

Safija Gadafi: Ro|ena kao Sofija

su se dok je on u sklopu projekta razmjene studenata poha|ao Vazduhoplovnu

akademiju JNA, pa je, izme|u ostalog, boravio i u Mostaru.

pogledi

Dnevni avaz, ~etvrtak, 24. februar/velja~a 2011.

5

INTERVJU Sanel Kusturica, direktor Sparkasse banke

Nudimo povoljne kredite za parove
Nenamjenski i zamjenski krediti dostupni po kamati od 6,49 posto U 2010. godini uspjeli smo pove}ati broj klijenata za dodatnih 21.000
Razgovarao: Sead NUMANOVI]
ukupan rok otplate je 30 godina. Mo`e se re}i da je u naredna dva mjeseca u Sparkasse banci „sve u akciji“, pa su nenamjenski i zamjenski krediti dostupni po kamati od 6,49 posto i obradom u roku od 48 sati. - Pro{la godina obilje`ena je sli~nim problemima iz prethodne krizne godine. Situacija u privredi negativno se odrazila na kupovnu mo} stanovni{tva i rast nezaposlenosti te samu potro{nju. Sve ovo dovelo je do pada sposobnosti klijenata da vra}aju kredite, pa sada imamo rekordnih, vi{e od devet posto nekvalitetnih kredita u bankarstvu, zbog toga drasti~an razli~ite, mada sve ukazuju na rast BDP-a, investicija i zaposlenosti. Projicirani ekonomski rast od oko tri posto ekonomiji na ovom nivou razvoja nikako ne mo`e biti dovoljan za osjetno pobolj{anje.

Sparkasse banka promovirala je prije dva dana novi stambeni kredit s ostatkom vrijednosti, koji je prvi put u ponudi u BiH. Rije~ je o posebnim kreditima kojima se stimulira kupovina stana za mlade, s odgodom pla}anja jednog dijela kredita. Nova usluga nudi opciju da par, naprimjer, podigne kredit od 100.000 KM s rokom otplate do 25 godina. Sparkasse banka daje mogu}nost da par otpla}uje prvo glavni dug od 70.000 maraka, uklju~uju}i kamatu. Tako ima ni`u

Koji su utjecaji krize na bankarstvo u pro{loj godini?

Ni`a rata

- Ne! Mi smo 2010. godine bili jedna od kreditno najaktivnijih banaka, a evo i nekoliko podataka koji to potvr|uju. Plasirali smo oko 335 miliona novih kredita stanovni{tvu i preduze}ima i ostvarili rast kredita od 20 posto. Depozite smo pove}ali za oko 15 posto, a ukupnu aktivu za 18 posto. U 2010. godini uspjeli smo pove}ati broj klijenata za dodatnih

To zna~i i da je Sparkasse banka zabilje`ila gubitke pro{le godine?

Gvardiola: Tvorac fudbalske bajke

- Mislim da nije logi~no o~ekivati da }e banke znatno sni`avati kamate na kredite, cijene}i ukupnu ekonomsku situaciju, tr`i{ne rizike koji se u 2011. ne}e zna~ajno promijeniti, a prije svega politi~ku nestabilnost koja ne ide u prilog njihovom rje{avanju. S obzirom na to da u BiH imamo oko 30 banaka koje posluju na relativno su`enom tr`i{tu, konkurentska utakmica mo`e dovesti do blagih korekcija prema dolje, ali ne zna~ajno ka`e Kusturica.

Sni`avanje kamata

Ostaje u Barceloni
Trener sa {panskim prvakom produ`io ugovor do juna 2012.
Lionel Mesi (Messi) jeste zvani~no najbolji igra~ svijeta, Andres Inijesta (Iniesta) i ^avi (Xavi) pravi su ~arobnjaci s loptom, ali je pitanje da li bi oni s ostalim majstorima Barcelone uspjeli napraviti fudbalsku bajku da ih s klupe ne predvodi Pep Gvardiola (Guardiola). ^ini se da su toga itekako svjesni na Kamp nou, pa su ju~er uspjeli potpisati produ`etak saradnje do juna 2012. godine u ovom trenutku s jednim od najboljih trenera na svijetu. Gvardiolu bi rado i ne pitaju}i za cijenu vidjeli najve}i svjetski klubovi, ali on se opredijelio da, na radost svih onih koji vjeruju u magi~nost fudbalske igre, nastavi misiju u redovima {panskog prvaka. Punog imena Josep Pep Gvardiola i Sala ro|en je 18. januara 1971. godine Barceloni. U katalonskom gigantu kao igra~ je proveo period od 1990. do 2001. osvojiv{i naslov prvaka Evrope, {est titula u [paniji... Karijeru je nastavio u Italiji, nastupaju}i za Romu i Bre{u, ali }e se njegov boravak na Apeninima pamtiti po suspenziji zbog doping afere. Trener Barcelone postao je 2008. i ve} je u{ao u historiju kluba osvojiv{i titulu najbolje ekipe u Evropi te dva naslova prvaka [panije... O`enjen je Kristinom, s A. Dr. kojom ima troje djece.

Li~nost dana Pep Gvardiola

Kusturica: Problem nam je zakonska regulativa

ratu, a dobiva ve}i iznos kredita nego {to bi ina~e mogao. Ostatak vrijednosti od 30.000 KM vra}a tek nakon {to otplati glavni dug, odjednom ili dogovara s bankom otplatu na rate u dodatnih pet godina. Sanel Kusturica, direktor Sparkasse banke, obja{njava da ova usluga ima za cilj da pomogne i olak{a rje{avanje stambenog pitanja za mlade parove, koji se na po~etku poslovnog `ivota i ni`im primanjima ne mogu nositi s visokim mjese~nim ratama. - Oni kroz udru`ivanje pla}a mogu pove}ati svoju kreditnu sposobnost, a ne moraju obezbijediti jemce. Kamate su sni`ene i do 6,6 posto, {to je trenutno me|u najkonkurentnijim stopama na tr`i{tu, a

st tro{kova rezervisanja za kreditne gubitke u bankama i, kona~no, alarmantan pad profitabilnosti cjelokupnog bankarskog sektora. U 2010. je sektor ostvario negativan finansijski rezultat i mo`e se re}i da su banke, zajedno sa svojim klijentima, gra|anima i privredom u BiH, u pravom smislu ponijele svoj dio tereta ekonomske krize. BiH ima me|u najstro`ijim zakonskim regulativama u kojima banke posluju u regionu, ovaj okvir vrlo se malo korigovao u proteklih 13 godina, i tu se stvari moraju mijenjati.

21.000, {to je sigurno potvrda da na{i napori, proaktivan pristup i transparentno poslovanje do kojeg posebno dr`imo, nisu pro{li nezapa`eno na tr`i{tu. Posebno smo zadovoljni {to smo realizovali i sve planirane investicije poput kupovine zgrade centrale od oko 25,5 miliona KM. - Ostvarili smo dobit od 1,9 miliona KM, {to je rezultat kojim smo veoma zadovoljni, uva`avaju}i veoma ote`ane uslove u kojima su banke poslovale, kao i ukupan gubitak bankarskog sektora.
(Integralna verzija intervjua bit }e dostupna danas na www.dnevniavaz.ba.)

Koja je ostvarena dobit?

Dobri rezultati
A kakve su prognoze za ovu godinu?
- Prognoze za 2011. veoma su ra-

Nakon o{trih reakcija Ustavni sud FBiH ju~er OHR-a i upozorenja koje je dostavila Domu naroda uputio Upravni odbor ViParlamenta Federacije. Zaje}a za implementaciju minimljivo je da je dala vrlo ra (PIC), predsjednica Fekratko obrazlo`enje, tvrderacije BiH Borjana de}i da je razlog za njeno Kri{to kona~no je popustipredomi{ljanje odustajala i poni{tila odluku o imenje od kandidature Andrnovanju sudija Ustavnog ije Kolaka, ~ije imenovanje suda FBiH, koju je, uz sa- Mili{i}: OHR i jeste bilo najspornije, jer glasnost svojih potpredsje- pozdravlja novu nije dobilo zeleno svjetlo dnika Mirsada Kebe i Spo- odluku Visokog sudskog i tu`ilmenke Mi~i}, donijela 3. februara. a~kog vije}a (VSTV) BiH. Tada su imenovani Andrija KoPortparol OHR-a Oleg Milak iz reda hrvatskog, Milo{ Babi} li{i} ju~er je za na{ list dao tek kriz reda srpskog i D`enana Had`io- atak komentar da „OHR pozdramerovi} iz reda bo{nja~kog naroda. vlja odluku predsjednice FBiH o Kri{to je odluku o poni{tenju poni{tenju odluke od 3. februaM. K. odluke o njihovom imenovanju u ra“.

Kri{to poni{tila odluku o izboru sudija

Nakon o{trih reakcija OHR-a i PIC-a

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, ~etvrtak, 24. februar/velja~a 2011.

mozaik

[IROKI BRIJEG U Op}inskom sudu po~eo proces o neredima

Navija~i Sarajeva se izjasnili da nisu krivi
Optu`eni za nerede uo~i utakmice 4. oktobra 2009.
Navija~i iz Sarajeva ulaze u Op}inski sud

Zna~ajno otkri}e stru~njaka

Nova vrsta dinosaura zove se Brontomerus mcintoshi ili „bedra od ~elika“, jer su ove `ivotinje imale izra`ene upravo te mi{i}e. Ostaci pretpovijesnog diva prona|eni su u Ohaju u SAD i nau~nici pretpostavljaju kako je bedra koristio kao oru`je i njima se branio od predatora ili pak za prelazak nepristupa~nih podru~ja. Brontomerus je `ivio pr-

Otkriven dinosaur razvijenih mi{i}a

Ostaci prona|eni u Ohaju

ije 110 miliona godina i njegove detaljne karakteristike opisao je u ~asopisu „Acta Palaentological Polonica“ me|unarodni tim stru~njaka iz Velike Britanije i SAD. Fosilni ostaci odraslog dinosaura s mladun~etom prona|eni su u napu{tenom kamenolomu. Dinosaur, za kojeg pretpostavljaju da je majka, te`io je {est tona, bio je velik poput slona i dug 14 metara.

Mili Kuper zara|uje 50.000 funti godi{nje
Las Vegas ima najstariju eskort damu koja svoj posao radi od kraja Drugog svjetskog rata. Starica zara|uje oko 50.000 funti godi{nje. Mili Kuper (Milly Cooper) zaljubila se u bogatog Amerikanca kada joj je bilo 27 godina te se iz Londona preselila u Las Vegas. Mu` joj je naglo preminuo 1945. te je ostala sama s malenom k}erkom i bez izvora prihoda. Morala se snalaziti, a kako je radila kao zabavlja~ica, ubrzo je postala pratilja za bogatu klijentelu. Otvorila je i svoju agenciju za eskort te dogovarala susrete s djevojkama. Nakon 25 godina pa-

U 96. godini bavi se eskortom

Navija~i FK Sarajevo Edin Turki}, Aldin Popara, Zlatan Ga~i}, Vedad Zubetljak i Mirza [iljkovi}, koje optu`nica tereti da su 4. oktobra 2009. godine, pred odigravanje nogometne utakmice u [irokom Brijegu, djelovanjem u grupi po~inili paljevinu i druga te{ka nasilja napadom na ovla{tene slu`bene osobe te o{tetili imovinu ve}eg obima, ju~er su se pred sutkinjom Op}inskog suda [iroki Brijeg Radmilom Mandi} izjasnili da nisu krivi. U Op}inskom sudu u [irokom Brijegu ju~er se trebao pojaviti i Edin Memi}, kojeg optu`nica tereti za isto krivi~no djelo, no on nije do{ao te }e, prema nalogu ovog suda, biti priveden u Sarajevu. Osim nabrojane {estorice, optu`nicom za isto krivi~no djelo obuhva}eni su i navija~i FK Sarajevo Faruk D`anko, Mirza Sokolovi}, Adis Ahmetagi}, Zlatan Husi} i Muhamed Grbo. Oni }e se pred Op}inskim sudom u [irokom Brijegu o krivici izja{njavati danas.

Podsjetimo, rije~ je o doga|aju u kojem je do{lo do sukoba izme|u navija~a FK Sarajevo i NK [iroki Brijeg u neposrednoj blizini stadiona na Pecari. U ovim neredima ubijen je navija~ FK Sarajevo, 24godi{nji Vedran Pulji}.

Tu`ila{tvo u [irokom Brijegu vodi odvojenu istragu o ovom slu~aju. Prema policijskom izvje{taju, za Pulji}evo ubistvo osumnji~eni su Oliver Knezovi}, koji je u bijegu u Hrvatskoj, i ljubu{ki policajac Dragan Vujevi}. Osumnji~eni za omo-

gu}avanje Knezovi}evog bijega iz pritvorske jedinice Kantonalnog suda [iroki Brijeg sudski policajci Marinko Barbari} i Ivan Bari}, kako saznajemo, odgovarat }e za ovo krivi~no djelo 28. februara pred Op}inskim sudom u Livnu. A. DU^I]

Kuper: Dvojica klijenata sedmi~no

uze vratila se poslu i sama po~ela raditi. Spavala je s ukupno 3.500 mu{karaca. Trenutno ima do dvojicu klijenata sedmi~no.

Kako je i najavljeno iz Udru`enja prometnika naftnih derivata FBiH, gorivo na velikom broju benzinskih pumpi u Federaciji BiH ju~er je poskupjelo za pet feninga. Potvrdila nam je to Amela Ke~o, sekretar Udru`enja, koja je kazala da cijene na ve}ini pumpi jo{ nisu promi-

Gorivo poskupjelo

Nafta{i u FBiH iskoristili krizu u Libiji

U subotu novi broj magazina „Lifestyle“

jenjene, jer nadle`no ministarstvo nije obradilo zahtjeve, ali da se, u principu, ju~er krenulo s pove}anjem cijena. Poskupljenja su uslijedila zbog vi{ih rafinerijskih cijena uzrokovanih de{avanjima u Libiji, jednoj od najve}ih zemalja izvoznica naB. T. fte.

Nove i stare cijene (KM/l)
Super plus 98 Eurosuper 95 Eurodizel nova cijena 2,25 2,20 2,25 stara cijena 2,20 2,15 2,20
(*cijene na benzinskim pumpama „Petrol“)

Spec
Jedan lopov iz Atlante ukrao je automobil „mercedes“ ~iji je vlasnik njime prevozio pepeo svog pokojnog oca, saop}ila je policija. Navode da je otac vlasnika vozila poginuo sedmicu ranije u saobra}ajnoj nesre}i i da je njegov sin planirao rasuti pepeo dan nakon kra|e. „Mercedes“ je jedan od dva automobila ukradena tog dana s istog parkinga.

Hoda pomo}u bijelog {tapa, ljudi misle da je igra~ka
Maleni Oskar (Oscar, 2) iz Man~estera koristi bijeli {tap otkad je prohodao, ali mnogi ljudi negoduju prolaze}i pored njega misle}i kako mu je to samo igra~ka. Dje~ak koji je zbog rijetkog genetskog poreme}aja ostao slijep pri poro-

Problemi hendikepiranog dje~aka

[oping vodi~ za 8. mart: Satovi i nakit „Pierre Cardin“ - savr{en poklon Ekskluzivno, samo za na{e ~itaoce: Vrijedni pokloni i kuponi za jeftiniji {oping! Svaki cvijet nosi poruku: Odaberite pravi Biramo osobu s najvi{e stila: Uklju~ite se i osvojite vrijedne nagrade Proljetni trendovi: Tufne i duge suknje
Cijene goriva vi{e za pet feninga

du vjerovatno je me|u najmla|ima na svijetu koji hodaju uz pomo} bijelog {tapa. Njegovi roditelji sada poku{avaju skupiti novac za organizaciju u koju bi Oskar i drugi mogli odlaziti na kurseve koji poma`u slijepima da savladaju sve potrebne vje{tine.

U`itak vo`nje u Volvu S60

mozaik

Dnevni avaz, ~etvrtak, 24. februar/velja~a 2011.

7
(Foto: S. Saletovi})

[ta ka`u poznati
Jadranka Kosor

PRE@IVLJAVANJE Pekari ne mogu zadovoljiti ogromni interes
Kosor: Nova zapo{ljavanja

Nadamo se da ula`emo u budu}nost
- Nadamo se da ula`emo u budu}nost, ~ime se otvaraju bolje poslovne mogu}nosti i konkurentnost, a time i nova zapo{ljavanja, {to }e posebno do}i do izra`aja kada Hrvatska u|e u Evropsku uniju.
(Hrvatska premijerka za „Slobodnu Dalmaciju“)

Nata{a Ninkovi}

Bajati hljeb postao tra`eniji nego svje`i
Nakon Gora`da i Zvornika, prodaju starih vekni uvele i Sarajlije
Sve vi{e bh. gra|ana, zbog stalnih poskupljenja, traga za pekarama u kojima prodaju stari, ju~era{nji hljeb po dvostruko ni`oj cijeni. U Sarajevu su prije nekoliko dana u vi{e malih pekara uveli takvu praksu. Radnica u pekari „Malta 2“ Suada Kahriman kazala nam je da su prije sedam dana po~eli prodavati ju~era{nji hljeb po cijeni od 0,50 KM. Svje`i hljeb u ovoj pekari ko{ta jednu marku, iako je cijena ove namirnice u Sarajevu odavno dostigla 1,30 KM. - Potra`nja za ju~era{njim hljebom je ogromna, ve}a nego za svje`im. Svakog dana ostane nam nekoliko desetina vekni, a sutra-

Gubljenjem statusa gubite identitet
- U na{e doba najva`nije je biti dru{tveno priznat, imati status. Gubljenjem statusa gubite identitet. Dru{tvo ne priznaje individuu. Osrednjost pravi kompromise i opstaje. Svaka li~na vizija ~ita Ninkovi}: Li~na se kao dijagnoza, a ne pravo na druga~ije mi{ljenje. vizija Pogotovo je te{ko `eni, onoj koja se usu|uje da ne bude ni majka ni doma}ica.
(Glumica za „Ve~ernje novosti“)

Ivica Da~i}

Cijene hljeba (KM)
Grad
Sarajevo Gora`de Zvornik

Stari hljeb Svje`i hljeb
0,50 0,80 0,40 1,00-1,30 1,50 1,00-1,20

dan, ve} do 12 sati, sve prodamo. Ve}ina kupuje ju~era{nji hljeb zbog povoljne cijene, ali imamo i nekoliko mu{terija koje ga kupuju zato {to smatraju da je zdraviji od svje`eg - ka`e Kahriman. Prodaja bajatog hljeba davno prije Sarajeva za`ivjela je u Gora`du

i Zvorniku. U Gora`du se stari hljeb mo`e kupiti u dva objekta, a jedan je smje{ten u Udru`enju penzionera op}ine Gora`de. - Dnevno se dopremi dvadeset ju~era{njih hljebova, {to nikako nije dovoljno da zadovolji potra`nju. Ju~era{nji hljeb ko{ta 0,80 KM i ne kupuju ga samo penzioneri nego i ostali gra|ani koji ne mogu dati 1,5 KM za svje`u veknu - kazao nam je predsjednik Udru`enja Salko Maslan. U Zvorniku ju~era{nji hljeb ko{ta 0,40 KM, a tra`e ga najsiroma{niji gra|ani, penzioneri, samohrane majke i stanari kolektivnih ceM. A. - Al. B. - M. M. ntara.

Iskoristiti talas uspostavljanja funkcioniranja vlade
Da~i}: Vladaju}a ve}ina

- Smatram da treba iskoristiti talas uspostavljanja optimalnog funkcioniranja vlade i na njemu definirati koja ministarstva Srbija treba imati ako se ide na smanjenje vlade, imaju}i u vidu na{e potrebe, praksu drugih zemalja i realnost opstanka vladaju}e ve}ine.
(Srbijanski politi~ar za „Press“)

[ta ka`u u narodu

033/281-393 redakcija@avaz.ba

Svjedoci smo raznih vrsta „prostituisanja“
- Naslov u „Dnevnom avazu“ od srijede „Gra|evinari oti{li, do{le prostitutke“ mnogo govori, ne samo o izgradnji autoputa ve} i o stanju u dr`avi uop}e. Kod nas ni{ta ne mo`e biti dovr{eno, a proteklih godina bili smo svjedoci raznih vrsta „prostituisan(^italac G. S.) ja“.

Nakon niza konferencija po Njema~koj pod nazivom „Istra`iva~i koji su zauvijek promijenili svijet piramida“ ameri~ki istra`iva~ Kri-

Ovo {to Visoko ima velika je misterija
stofer Dan (Christopher Dunn) na ju~era{njoj konferenciji u Sarajevu istakao je, na osnovu istra`ivanja bosanskih piramida, postojanje prahi-

Ameri~ki istra`iva~ Kristofer Dan o bh. piramidama

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

24. 2. 2011.

TUZLA -2 LIVNO ZENICA -2 SARAJEVO -3 4 MOSTAR GORA@DE -3

Svjetski stru~njaci na konferenciji u Sarajevu

(Foto: F. Fo~o)

obla~no vrijeme sa sni-4 jegom u ve}em dijelu zemlje. Vjetar slab do umjerene ja~ine sjevernog i sjeveroisto~nog smjera. Jutarnja temperatura zraka izme|u - 8 i - 3, na jugu od - 1 do 3, a najvi{a dnevna uglavnom izme|u - 4 i 0, na jugu od 2 do 6 stepeni.

NEUM

6

^ETVRTAK
24. 2. 2011.

PETAK
25. 2. 2011.

SUBOTA
26. 2. 2011.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od -80C do 30C
DNEVNE TEMPERATURE

od -7 C do 3 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od -60C do 30C
DNEVNE TEMPERATURE

od -40C do 60C

od -40C do 50C

od -20C do 100C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Nastavlja se razdoblje lo{ijih biometeorolo{kih prilika, {to }e kod ve}ine populacije uzrokovati tegobe poput glavobolje, nervoze, nesanice i dekoncentracije. Osobe s kardiovaskularnim problemima i astmati~ari trebaju biti oprezniji, ponajvi{e zbog niskih temperatura. Na jugu i u Krajini bit }e ugodnije, uz povremene sun~ane intervale, ali }e probleme stvarati sjeverno strujanje.

Grad Sarajevo
Izlazak 06.32 Zalazak 17.28

24. 2. 2011.
Izlazak Zalazak 0.18 9.36

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

storijske civilizacije na na{im prostorima. - Posmatrao sam preciznost gradnje i postavljanja kamena i zaklju~io da su gra|ene ljudskom rukom. Civilizacija u Visokom je postojala i to je velika misterija koju namjeravamo otkriti - istakao je Dan. Paolo de Bertolis, medicinski antropolog, dodao je da je postojala civilizacija koja se prostirala izme|u Rumunije, Ma|arske, Hrvatske i Srbije, a s centrom u BiH. Organizator konferencija Kristo Makovec (Christo) i njegova firma „World Wide Search“ rade na promociji bh. arheolo{kog turizma po Evropi. Na taj na~in poku{at }e privu}i investitore za gradnju turisti~kog centra u Visokom. Idu}e predstavljanje bosanskih piramida bit }e u martu na sajmu turizma u Berlinu. Ad. K.

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS

BIHA] -2 -1 BANJA LUKA BR^KO -2

Obla~no sa snijegom O~ekuje se prete`no

Ukratko

8

Dnevni avaz, ~etvrtak, 24. februar/velja~a 2011.

teme

KATEDRA [pekulantski odnos hrvatskih vlasti prema braniteljima

Tegeltija: Otklanjanje zastoja

Skup{tina RS

Izmjene Zakona o privatizaciji
Narodna skup{tina RS usvojila je ju~er Nacrt zakona o izmjeni Zakona o privatizaciji dr`avnog kapitala u preduze}ima, javila je Onasa. Ministar finansija RS Zoran Tegeltija rekao je da }e izmjene Zakona unaprijediti rje{avanje imovinskih odnosa pojedinih preduze}a.

Kukavi~ije jaje Jadranke Kosor
Hrvatska na nemoralan na~in vru}i krompir slu~aja Tihomira Purde prebacuje organima i sudstvu dr`ave BiH koje mora postupati po uzusima prava
Ve} je odavno jasno da su se na{e politi~ke oligarhije sporazumjele me|u sobom, ali i sa sponzorima ovakvog stanja na na{em prostoru, da se sva te`ina odgovornosti za ono {to su svi skupa proizveli, podjednako i nesposobnost na{ih politi~ara, ali i neodgovornost svjetskih kreatora na{ih sudbina, prebaci na le|a onih koji su s pu{kom u ruci branili svoju zemlju ili su ratovali za iluzije svojih politi~kih lidera o stvaranju velikih nacionalnih dr`ava i ostvarenju vjekovnih te`nji naroda, kako se to obi~no formulira. zemlja prvenstva prava vo|enja postupka istrage i su|enja ostvari njegovo izru~enje organima Hrvatske, na nemoralan na~in taj vru}i krompir prebacuje organima i sudstvu dr`ave Bosne i Hercegovine koje mora postupati po uzusima prava, a ne po pravdi i istini, te tako preuzeti u o~ima hrvatske javnosti odgovornost za njegovu sudbinu. Naime, ako srpski organi doka`u osnovanost svojih optu`bi, tada }e Purda morati biti izru~en njima, a to je hrvatska dr`ava mogla prevenirati tako da ga je odmah zatra`ila za sebe i sama provela istragu i su|enje na kojem bi donijela osloba|aju}u presudu, ako on odista, kako tvrde, nije po~inio nikakvo djelo.

Divjak: Potpisivanje protokola

Saradnja

Jovan Divjak posjetio VTK
Generalni sekretar Vanjskotrgovinske komore (VTK) BiH Faruk Ja{arevi} sastao se ju~er s direktorom Udru`enja „Obrazovanje gradi BiH“ Jovanom Divjakom radi razmjene informacija o radu i mogu}im oblicima saradnje. Dogovoreno je da }e memorandum o saradnji biti potpisan na narednom sastanku, saop}eno je iz VTK, prenijela je Fena.

VSTVBiH

Prioriteti pravosu|a
^lanstvo u EU pred pravosu|e postavlja brojne zahtjeve. U tom kontekstu redovno se prati ostvarivanje nezavisnosti, efikasnosti, djelotvornosti i nepristrasnosti pravosu|a na putu zemlje ka integraciji u EU kao i njegova za{tita od politi~kog uplitanja. Povodom toga Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e (VSTV) BiH danas }e predstaviti obaveze i prioritete bh. pravosu|a, javila je Fena.

Bijeljina

^lanovi SDS-a pre{li u DNS
Osamnaest biv{ih ~lanova bijeljinskog SDS-a pristupilo je ju~er lokalnom Demokratskom narodnom savezu (DNS), javila je Srna. Novi ~lan DNS-a, a biv{i visoki funkcioner SDS-a Dragan An|eli} rekao je da je motiv za prelazak u DNS program ove stranke za koji smatra da je najprihvatljiviji.

Zajedni~ka nesre}a
Najnoviji slu~aj je ovaj hrvatskog branitelja Tihomira Purde. Svi mi koji smo na razne na~ine branili svoje zemlje i narode smo solidarni i osje}amo njegovu sudbinu kao zajedni~ku nesre}u i kao logi~no razo~arenje u smisao i opravdanost djelovanja vlasti u na{im zemljama. Njegov slu~aj, me|utim,

Pi{e: Akademik prof. dr. Muhamed FILIPOVI]
ima jednu dimenziju vi{e, i to onu koja jasno ukazuje na {pekulantski odnos vlasti u Hrvatskoj prema svojim najzaslu`nijim ljudima - braniteljima domovine na koje se ta vlast stalno poziva kao moralni oslonac, a do kojih joj nije uop}e stalo. Pri tome, slu~aj „Purda“ ima dvije dimenzije. Prva je ona koja pokazuje potpunu neodgovornost hrvatske dr`ave za pravni status svojih branitelja u prostoru me|unarodnog krivi~nog prava, tj. za ~injenicu da su svi oni izlo`eni opasnosti da budu hap{eni i procesuirani prema razlozima i zahtjevima ne samo me|unarodnih organa pravde nego i svih zemalja u~esnica proteklih ratova. Pokazalo se da su svi organi Hrvatske znali za to da postoji srpska tjeralica za Purdom, a nisu poduzeli ni{ta da ga za{tite od posljedica njenog postojanja. [tavi{e, njihov nemoral pokazuje najvi{e ~injenica da su oprali od njega ruke na na~in Poncija Pilata, i to tako da se, kada je ve} bilo poznato da je on uhap{en, tek tada slu`bena Hrvatska aktivirala da provede hitan postupak istrage i konstatira da je Purda nedu`an i da, umjesto da sama zatra`i izru~enje svog biv{eg vojnika od organa Bosne i Hercegovine i kao

Peru savjest
Me|utim, niti je moral niti odgovornost za status jednog hrvatskog gra|anina i branitelja, niti je istina i pravda bitna za Vladu Jadranke Kosor, nego je za nju bitno da izbjegne svaku mogu}nost komplikacije i kompromitiranja njene ambicije da bude prihva}ena u Europi kao ona koja dosljedno po{tuje sve uzuse Europe, pa i njeno pravo da odre|uje sudbinu njenih gra|ana i da lansira imid` lidera zapadnog Balkana, {to pokazuje koliko je sve to {to se danas radi u ime naroda i njegovih interesa protkano ~istom politi~kom pragmatikom, nemoralom i la`ima. Samo, mi znamo da to nije jedino kukavi~ije jaje koje nam je neka ptica donijela iz Hrvatske i posadila u na{e bosansko gnijezdo. Dosta nam je lidera i onih koji preko nas peru svoje savjesti.

Ugovori

Sigurne ku}e

Zajedno protiv TBC-a i HIV-a
Institut za za{titu zdravlja RS i Zavod za javno zdravstvo FBiH zajedni~ki }e provoditi niz aktivnosti na suzbijanju i prevenciji HIV/AIDS-a i tuberkuloze (TBC) u BiH u naredna 22 mjeseca, {to s tri miliona eura finansira Global fond za borbu pritv HIV-AIDS-a, TBC-a i malarije, javila je Onasa. U Banjoj Luci su ju~er dva ugovora potpisali direktor Instituta Slobodan Stani} i direktor Zavoda Zlatko Vu~ina s rezidentnim predstavnikom UNDP-a u BiH Jurijem Afanasijevim (Yuri).

Generali Alagi} i Gotovina su `rtve politi~kih oligarhija
Imamo mnogo primjera da su ljudi koji su ~asno vr{ili svoju du`nost obrane zemlje i naroda zavr{avali i bivali predavani me|unarodnom sudu, koji je i sam dio jedne velike farse koja prikriva odgovornost kreatora dana{njeg stanja u svijetu, kako bi odgovarali za ono {to su smatrali svojom svetom obavezom i s pravom o~ekivali da ih njihova dr`ava za{titi u onome {to su za nju ~inili. Bili su prepu{teni nepravdi zbog nagodbi na{ih politi~kih oligarhija s me|unarodnim mo}nicima. Dijapazon tih `rtava je {irok i ide od stvarnih velikana rata, kao {to su, naprimjer, bili kod nas general Mehmed Alagi}, ili kao {to je general Ante Gotovina kod Hrvata, do obi~nih vojnika koji za sve ono {to su ~inili ne mogu i ne smiju biti odgovorni, jer su bili dio ma{inerije koja je djelovala po zakonu obaveze i vojne discipline.

Edukacija zaposlenica
Fondacija lokalne demokratije otpo~ela je realizaciju projekta „Centar za besplatnu pravnu pomo} `enama BiH“, koji finansira Ambasada Holandije. Cilj treninga je ja~anje kapaciteta lokalnih zajednica putem obuke zaposlenica, u prvoj fazi zaposlenica sigurnih ku}a iz BiH za pru`anje pravne pomo}i `enama smje{tenim u sigurnim ku}ama, ali i drugim kategorijama `ena (`rtvama rata, samohranim majkama...), javila je Fena.

EP HZHB

Advokati Josip Muselimovi} i Ana Primorac

Od 1. marta ni`e tarife struje
„Elektroprivreda HZHB“ (EP HZHB) Mostar od 1. marta do 31. oktobra primjenjuje ni`e, ljetne tarifne stavove za obra~un utro{ene elektri~ne energije. Manji dnevni tarifni stavovi primjenjuju se od 0 do 7, od 13 do 16 i od 22 do 24 sata te nedjeljom cijeli dan. Ve}i dnevni tarifni stavovi primjenjuju se od 7 do 13 i od 16 do 22 sata, prenijela je Onasa.

Vlada RS

Zaustaviti pravno nasilje nad Tihomirom Purdom
Advokat Josip Muselimovi} je na ju~era{njoj pres-konferenciji u Mostaru predmet „Purda“ nazvao pravosudnim skandalom koji se pro{irio na na{u zemlju. Kao advokati hrvatskog branitelja Tihomira Purde, koji se nalazi u ekstradicionom pritvoru od 5. januara, kada je uhap{en na Grani~nom prijelazu Ora{je prema potjernici srbijanskog pravosu|a, koje ga tereti za ratni zlo~in u Vukovaru 1991. godine, Muselimovi} i Ana Primorac pozvali su da se „zaustavi pravosudno nasilje koje se preko pravosudnih organa BiH provodi prema jednom ~ovjeku“. Muselimovi} je kazao da je ovaj krivi~ni postupak i me|unarodna potjernica utemeljena na navodnom priznanju koje je Purda dao u vrijeme u kojem je M. Sm. bio u logoru.

Ponude za autoput
Vlada RS danas }e razmatrati informaciju o samoinicijativnoj ponudi za dodjelu koncesije za izgradnju i kori{tenje autoputa Glamo~ani Banja Luka - Mrkonji}Grad - Mlini{te - granica s FBiH, koju su podnijeli EMS Holding (EMS Holding GmbH) iz Njema~ke i „Hidroelektrain`enjering“ iz Zagreba, javila je Srna.

S ju~era{njeg presa: Muselimovi} pokazuje, navodne, Purdine izjave

teme

Dnevni avaz, ~etvrtak, 24. februar/velja~a 2011.

9

ANALIZE „Stratfor“ o njema~koj inicijativi za BiH

Podgorica: Skup pet zemalja

Podgorica

Na~elnici {tabova zemalja Ameri~ko-jadranske povelje (A-5) razgovarat }e danas u Podgorici o zajedni~kom u~e{}u oru`anih snaga tih dr`ava u Me|unarodnoj misiji u Afganistanu (ISAF). Na sastanku }e u~estvovati zemlje ~lanice A-5 Crna Gora, BiH, Hrvatska, Makedonija i Albanija te predstavnik oru`anih snaga SAD.

Danas o Misiji ISAF-a

Merkel ljuta {to se Hrvati okre}u Rusima!
Berlin svjestan rizika koji je preuzeo poku{ajem da rije{i probleme u BiH SDP je izbacio ve}inu hrvatskih glasa~a iz izbornog procesa
„~esto ignorirano hrvatsko pitanje klju~no“ te da je pred njema~kom kancelarkom Angelom Merkel te`ak zadatak. Posebno jer je, kako se isti~e, jedan od glavnih razloga uklju~ivanja Njema~ke bojazan da }e Rusija i Turska preuzeti klju~ni utjecaj na BiH i cijeli region. - Iako su izbori bili u oktobru pro{le godine, BiH jo{ nema vlasti. Ured visokog pre-

Stajnberg i Kantrimen: Razgovor sa zvani~nicima

Socijaldemokratska partija (SDP) BiH uvla~enjem dvije male hrvatske stranke u vlast efikasno je izbacila ve}inu hrvatskih glasa~a iz politi~kog procesa, navodi se u novoj analizi ameri~ke organizacije „Stratfor“. Ova nevladina obavje{tajna agencija sa sjedi{tem u Teksa-

Glavni razlozi

Prema njihovom stavu, Bo{njaci i Srbi djelimi~no su zadovoljni situacijom nakon Dejtona u BiH, dok su Hrvati „potpuno nezadovoljni“. - Berlin zna da tra`enje kona~nog rje{enja za BiH ne}e biti jednostavno, jer ni SAD i EU nisu uspjele razrije{iti zastoj. Njem~ka preuzima vanjskopoliti~ki problem, koji je do sada bio izri~iti projekt

Praznici

Zamjenik dr`avnog sekretara SAD D`ejms [tajnberg (James Steingerb) posjetit }e krajem sedmice BiH, gdje }e razgovarati s predstavnicima vlasti i politi~kim liderima kako bi podstakao brzo formiranje vlasti koja mo`e donijeti napredak reformama na evr-

Stajnberg i Kantrimen dolaze u na{u zemlju
Susreti s Vi{egradskom grupom

Potvr|eno iz Ambasade SAD

opskom i evroatlantskom putu. U Stajnbergovoj pratnji bit }e zamjenik pomo}nika dr`avnog sekretara SAD za evropske i evroazijske poslove Tomas Kantrimen (Thomas Cantrimen), saop}eno je iz Ambasade SAD u BiH, prenijela je Srna.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saop}ilo je da je Zakonom o progla{enju 1. marta Danom neovisnosti BiH utvr|eno da je taj dan neradni. Na osnovu tog zakona, 1. marta, na Dan neovisnosti BiH, poslodavci, ustanove, organi uprave kao i druge pravne osobe ne rade, saop}io je Ured za odnose s javno{}u Vlade FBiH, prenijela je Fena.

Prvi mart neradni dan

Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko (Inzko) istakao je da trenutna serija posjeta BiH na visokom nivou ukazu-

Pove}an anga`man EU

ja u formiranju vlasti u BiH. Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} na sastanku s predsta-

^ovi}, Merkel i Kri{to: Te`ak izazov

Radionice

„Priprema bud`eta za projekte Evropske unije (EU)“ bila je tema dvodnevne radionice koja je okon~ala rad ju~er u Sarajevu, javila je Fena. Sudionici skupa uprili~enog u organizaciji Agencije „Apriori organizacije BiH“ i u saradnji s „RR&Co Ltd. Konwledge Centre“ iz Ljubljane informirani su o procedurama kojima je neophodno ovladati kako bi se osposobili za apliciranje kod pretpristupnih fondova EU.

Priprema bud`eta za projekte EU

su posljednjih nekoliko dana objavila je dvije detaljne analize. Prva analiza govori o planovima EU na Balkanu i u BiH, o ~emu je na{ list pisao ju~er. No, u najnovijem izvje{taju ameri~ki analiti~ari se detaljnije bave planom Berlina da rije{i politi~ki zastoj u BiH. „Stratfor“ navodi da je

dstavnika (OHR) nije `elio reagirati na ishod izbora, pa su dvije najve}e hrvatske stranke (HDZ BiH i HDZ 1990) zatra`ile podr{ku Rusije u Vije}u za implementaciju mira (PIC) za prava Hrvata. Upravo takav razvoj situacije Nijemci ne `ele vidjeti u BiH - ka`u eksperti „Stratfora“.

EU i SAD - navodi se u analizi, uz podsje}anje da se Berlin nije zna~ajnije uplitao jo{ od devedesetih godina. Ali, kako navodi „Stratfor“, {ansa za postizanje uspjeha je „vrijedna rizika“. - Opasnost za Berlin je da }e, ako ova inicijativa propadne, Njema~ka izgledati kao amater u globanim pitanjima, uprkos svojoj ekonomskoj snazi i utjecaju u eurozoni. Berlin bi mogao izgubiti i podr{ku za svoju kandidaturu za stalnog ~lana Vije}a sigurnosti UN-a i po{tovanje Rusije i SAD ako poka`e da ne mo`e rije{iti ni Balkan - isti~e se u analizi. T. LAZOVI]

Ekonomska snaga

Predsjedni{tvo BiH: Razgovor s delegacijom

[ta }e predlo`iti Berlin?
Klju~na dilema za njema~ku inicijativu jeste ho}e li biti podr{ke daljnjoj centralizaciji zemlje i ja~anju dr`avne vlade, imaju}i u vidu da su Srbi protiv, Bo{njaci za, a Hrvati su uglavnom ignorirani. - Ako Njema~ka da prijedlog koji ne uklju~uje centralizaciju, pitanje je ho}e li to dobiti podr{ku SAD i EU. Berlin mora razmotriti do koje mjere `eli igrati ~vrsto i primorati sve strane na saradnju - ka`e se u analizi.

je na pove}an anga`man EU u BiH, saop}eno je iz OHR-a. Incko se ju~er u Sarajevu sastao s predstavnicima Vi{egradske grupe zemalja. Pozdravljaju}i posjetu politi~kih direktora iz Ma|arske, Poljske, Slova~ke i ^e{ke, Incko je naglasio da je EU zabrinuta u pogledu trenutnog zasto-

vnicima Vi{egradske grupe kazao je da neformiranje vlasti na nivou BiH predstavlja ko~nicu daljnjeg razvoja zemlje i njenog napretka u evropskim integracijama. S predstavnicima Vi{egradske grupe razgovarao je i lider HDZ-a 1990 Bo`o Ljubi}.

^lanica Evropskog parlamenta Doris Pak u Sarajevu

Sarajevo

Predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Nikola [piri} zakazao je za danas 22. sjednicu Fiskalnog vije}a BiH, javila je Fena. Na predlo`enom dnevnom redu je Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika u BiH za period 2011.-2013. te bud`eti za 2011. godinu.

Fiskalno vije}e BiH

^lanica Evropskog parlamenta Doris Pak (Pack) izjavila je ju~er u Sarajevu da je nevjerovatno da jedna mala dr`ava poput BiH ima 13 ministarstava obrazovanja. - Obrazovne strukture moraju se pojednostaviti i odvojiti od politike - kazala je Pak, koja predvodi i delegaciju Odbora Evropskog parlamenta za kulturu i obrazovanje. Pak se osvrnula i na trenuta~no stanje u na{oj dr`avi, naglasiv{i da nije normalno da politi~ari jo{ nisu formirali vladu. - Ako se to ne desi do kraja marta, vi{e ne}e biti bud`eta. A mogu}e je i da }e, za kaznu, IPA fondovi biti blokirani. Nova vlast morat }e razmi{ljati o samo jednom cilju, kako br`e doS. [a. vesti BiH u EU - rekla je Pak.

Mogu}e je da IPA fondovi budu blokirani

Bosna i Hercegointeres s gra|anima vina je, bez sumnje, BiH - da ova zemlja bupoliti~ki najkomplede uspje{na. Formiraksnija zemlja od svih nje vlasti u jednoj parzemalja u okru`enju lamentarnoj demokru kojima sam `ivio, atiji jedan je od glakazao je novinarima vnih i klju~nih zadatau Sarajevu prvi zaka politi~kih stranaka mjenik visokog prerekao je Mur, javila je dstavnika u BiH i su- Mur: Izlaz iz Fena. pervizor za Br~ko Ro- }orsokaka Dodao je da me|uderik Mur (Roderick Moo- narodna zajednica „i dalje gare). ji nadu da }e biti prona|en - Stranci imaju zajedni~ki izlaz iz ovog }orsokaka“.

BiH najkompleksnija zemlja u okru`enju

Roderik Mur o na{oj zemlji

Spec
Ministar finansija i trezora BiH Dragan Vranki} i generalni direktor OPEC Fonda za me|unarodni razvoj (OFID) Sulejman Jasir el-Herbi{ potpisali su ju~er u Be~u Sporazum o zajmu za projekt stambene obnove BiH, vrijedan sedam miliona dolara, javila je Srna.

S ju~era{nje pres-konferencije

(Foto: M. Kadri})

Klub poznatih

Azra Me{i}

Kod mu{karca gledam je li mu kragna ~ista
Li~ni profil novinarke RTV TK
Ime i prezime: Azra Me{i}. Datum i mjesto ro|enja: 23. novembar 1981., Banovi}i. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: U stanu s mu`em. Bra~no stanje: 17. februar 2011. - obilje`ili tri godine produktivnog braka. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Datume rijetko pamtim. Bitniji su mi detalji doga|aja. Koji automobil vozite: Skoro uvijek sjedim na mjestu suvoza~a, naj~e{}e na{eg „citroena“. Kako se odmarate: Gledaju}i u rijeku, jezero ili s vrha planine, na ili do kojih do|em pje{ice. Omiljeni muzi~ar: „Jamiroquai“. Volite li kuhati: Ne volim. Najdra`a knjiga: Najbosanskija ikad „In{allah, Madona, in{allah“. Omiljeni pisac: Branko ]opi}. Umjetnik kojeg cijenite: D`ejms Hetfild (James Hetfield). Za koji klub navijate: Budu}nost na{u rudarsku. Koga biste poveli na pusti otok: Mu`a. On mi je i najbolji prijatelj, a i desna ruka. Jeste li ljubomorni: Ljubomorna sam na ljude koji su ro|eni i `ive u super ure|enim dr`avnim sistemima, a ja imam 14 nivoa vlasti. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Je li mu kragna ~ista. Biste li ikada oprostili nevjeru: Da, jer ljudi u~e na gre{kama. Bavite li se sportom: Planinarim i vozim bicikl. Omiljena hrana i pi}e: Tele}a {nicla s prilogom i prirodni sok. Ko se brine o Va{em imid`u: Nije to neki imid`. Samo se brinem da sam uredna. Volite li i}i u {oping: [oping me lije~i. Jeste li sujevjerni: Jesam. Imate li ku}nog ljubimca: Imam tajlandsku gljivu. Pona{a se ba{ kao ljubimac. Koji je Va{ `ivotni moto: „Snovi naj~e{}e vrede tek kad s tobom

10

Dnevni avaz, ~etvrtak, 24. februar/velja~a 2011.

teme

GRANI^NA POLICIJA Smanjen broj ilegalnih migranata u BiH

Kinezi odustaju, sada su na prvom mjestu Turci
Zakonom o boravku i kretanju stranaca i azilu predvi|ene nov~ane kazne od 100 do 500 KM za bilo kakav prekr{aj na grani~nom prijelazu
Ja~anjem Grani~ne policije smanjen broj ilegalaca

Me{i}: [oping je lije~i

Protiv ilegalnih migracija BiH se bori godinama i ovaj problem prisutan je jo{ od prestanka agresije. Danas Grani~na policija (GP) u visokom procentu uspijeva otkriti poku{aje ilegalnog ulaska u BiH. Na putu prema zapadnim zemljama, u BiH kao tranzitnu zemlju najvi{e poku{avaju u}i dr`avljani Turske, Indije, Banglade{a, Libana, Pakistana, Kine i Afganistana. - Ja~anjem Grani~ne policije, od njenog nastanka 2000. godine, uspjeli smo broj ilegalnih migranata svesti na minimum. Najve}i interes za ilegalni ulazak u na{u zemlju do 2006. godine imali su dr`avljani Kine, koji su dolazili u grupama od po 15 ljudi, ali sada su na prvom mjestu Turci - ka`e Semir Pa{anbegovi}, komandir Jedinice Grani~ne policije Aerodrom Sarajevo. Zakonom o boravku i kretanju stranaca i azilu predvi|ene su nov~ane kazne od 100 do 500 KM za bilo kakav vid prekr{aja na grani~nom prijelazu. - Mjere protjerivanja najvi{e su izricane strancima koji su pre-

kr{ili propise o prelasku dr`avne granice ili ostali u BiH nakon perioda va`enja vize ili odobrenog boravka te osobama prihva}enim na osnovu Sporazuma o readmisiji, pravosna`no osu|enim za krivi~na djela - isti~e Pa{anbegovi}.
A. KARAMAN

Godina

Ilegalne migracije u brojkama
2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 5.361 2.317 766 756 255 170 174 240 203 122 119

Broj migranata

osede, kad s tobom ostare“, {to je kazao Bala{evi}, a {to hrani moje ambicije. Va{ najbolji prijatelj je: Almedin. Pratite li politi~ku situaciju: Naravno. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Svima koji je sada u okvirima BiH imaju, oduzela bih vlast. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Mislim da bih, ali s onom obi~nom rajom.

„Navija~i“ Be{ikta{a vra}eni
- ^esto migranti imaju i zanimljivu pri~u, pa je tako jednom stigao pun avion dr`avljana Turske koji su u BiH poku{ali u}i kao navija~i koji su krenuli na utakmicu Sarajevo - Be{ikta{. Svi su imali dresove, ali je zanimljivo bilo to {to nisu znali odgovoriti na koju utakmicu idu - pri~a nam komandir Pa{anbegovi}. Naravno, avion s „navija~ima“ odmah je vra}en u Tursku.

SMS
KRIVI I POTRO[A^I - Za uvoz velikih koli~ina vode u BiH krivi smo i mi, potro{a~i. Krivi smo {to, kada kupujemo, ne gledamo gdje je {ta proizvedeno. KO TO TAMO PEVA - Obilaznica budu}eg „autoputa“ kod Bilje{eva je istinsko poni`enje za sve voza~e. Samo nedostaje jo{ da nadle`ni ministar uzore put! VLAJKI BEZ MORALA - Stalnim istupima na nacionalnim TV stanicama, objavljivanjem kojekakvih jeftinih ~lanaka, ne~ovjek Emil Vlajki pokazuje koliko

Dnevni avaz 061-142-015
hranimo, kako nismo gojazni, retardirani, a Evropa `ivi na sendvi~u i kafi cijeli dan. Ne znam gdje `ivi taj seljak koji uzgaja vo}e, povr}e, meso... ali {ta je s onima {to zemlju imaju samo u saksijama i pla}u od 300 KM. [ta oni jedu? FAVORIZIRANJE FIRMI - Za{to nekome smeta da Adem Zolj favorizira na javnim tenderima pojedine firme? Poru~io bih onima drugima, kupite mu i vi auto, pla}ajte zimovanja, ljetovanja, kupujte mu plazme, laptope i drugo i dobit }ete posao. Uposlenici Direkcije za ceste KS

Vjerujete li da se BiH uspje{no bori protiv ilegalnih ulazaka u zemlju?
- Iako nema mnogo slu~ajeva ilegalnog prelaska, posljednji slu~aj na GP Iza~i}, kada je umrla mlada osoba, upozorava na D`ana Be}irspahi} oprez. - BiH poku{ava napraviti pozitivne pomake u tom smislu, ali je to nemogu}e, jer i ure|enije zemlje ne Elvis mogu tome Nuki} stati ukraj. - Veliki broj stranih dr`avljana prije|e granicu, a da nisu evidentirani. Mislim da bi se o tome trebalo mnogo vi{e voditi ra~una ne- Vesna Zirojevi} go sada.

ANKETA

me|u gra|anima Biha}a, Br~kog i Sarajeva

Treba jo{ vi{e poo{triti mjere
- Nadle`ni zajedno sa susjednim zemljama trebaju posvetiti maksimalnu pa`nju pitanju ilegalnih prelaDuda zaka i boriti se Nuspahi} protiv toga. - Vjerujem da institucije rade sve kako bi se broj ilegalnih prelazaka sveo na minimum, a po~inioce takvih djela Elmedin treba dostojno Mehad`i} kazniti. - Na{e vlasti zabrinute su same sobom u smislu da {to vi{e uzmu para za sebe i svoje poslu{nike. A za granicu ih nije briga.

mrzi i prezire sve {to je bo{nja~ko! Pa, {ta i o~ekivati od snoba, koji je bio savjetnik kasapina Milo{evi}a! Arnel iz Zenice TIHI] I ^OMBE Ne znam kako je drugima, ali meni se okre}e u stomaku kada vidim Tihi}a ili Ahmetovi}a, pa ko nas to predstavlja u svijetu. To je isto kao kada bi na Eurosong i{ao ^ombe iz televizijske serije, a ne majstor Dino Merlin! [TA SE JEDE ^itam u „Avazu“, u rubrici „Portal - komentar dana“, pa se ~udom ~udim. Doti~ni gospodin napisao je kako se lijepo

Biha}

- Na{a zemlja ~ini napore, ali je neure|ena, pa to pogoduje svim negativnostima, pa tako i ilegalnim ulascima i prolascima kroz Jusuf Zelenjakovi} BiH. - Ne radi se dovoljno na suzbijanju ilegalnog prelaske granice. Mislim da to pojedinim institucijama i odgovaNizama ra zbog materiIdrizi jalne koristi.

Br~ko

Enes Mahmutovi}

- Ono {to se radi nije dovoljno kako bi se imala ve}a kontrola na na{im granicama. Treba poo{triti mjere. Aida Ahatovi}
I. N. [. - E. R. - E. K.

Sarajevo

teme

Dnevni avaz, ~etvrtak, 24. februar/velja~a 2011.

11

EPBiH tra`i poskupljenje struje od ~ak 38 posto!
Prema jednoj od predlo`enih varijanti, cijena struje za doma}instva trebale bi rasti izme|u 23 i 38 posto Nove cijene od 1. jula
„Elektroprivreda BiH“ (EPBiH) zatra`ila je od Regulatorne komisije za elektri~nu energiju Federacije BiH (FERK) dramati~no pove}anje cijena struje za doma}instva, otkriva „Dnevni avaz“. Prema jednoj od vi{e predlo`enih varijanti, elektri~na energija u doma}instvima trebala bi poskupjeti izme|u 23 i nevjerovatnih 38 posto! Saznajemo da se tra`i skoro potpuna izmjena cijelog tarifnog modela. Ove informacije potvr|ene su „Avazu“ od izvora bliskih EPBiH. Neslu`beno, ovakvi prijedlozi te{ko }e biti prihvatljivi ~lanovima FERK-a, koji }e donijeti kona~nu odluku o poskupljenju. Ovo je zasigurno najve}i poslijeratni zahtjev za poskupljenje, ~ime se potvr|uje pisanje „Dnevnog avaza“ da }e gra|ani na kraju, ipak, platiti lo{e poslovanje vode}e dr`avne kompanije u proteklom periodu. U EPBiH smatraju da doma}instva imaju nisku cijenu koja nije objektivna i re-

„Avaz“ otkriva Ho}e li se doma}instva na}i na nevi|enom udaru

Faksimil jedne od narud`bi s potpisom Jasina Rava{dea

Najve}i zahtjev

Biv{i ambasador BiH u Kuvajtu sve svaljuje na biv{eg ambasadora [erif Mujkanovi}
Biv{i ambasador BiH u Kuvajtu Jasin Rava{de ju~er je u razgovoru za „Avaz“ negirao da je „sve vrijeme svog mandata u Kuvajtu krijum~ario i preprodavao alkohol, od ~ega je imao zna~ajnu finansijsku dobit“, za {ta su ga optu`ili uposlenici Ambasade Islam Kadi} i Svjetlana [iljak. Iako su savjetnik u Ambasadi i prvi sekretar s ovime pisanim putem upoznali i Ministarstvo vanjskih poslova BiH, a na{ list do{ao u posjed zvani~nog dokumenta, Rava{de tvrdi da je posrijedi „osveta dvoje uposlenika, jer je odbio potpisati narud`bu alkohola za potrebe Ambasade“. - Kadi} i [iljak prije dvije sedmice su od mene tra`ili da u~inim ono {to je radio biv{i ambasador BiH u Kuvajtu, moj prethodnik, [erif

Rava{de tvrdi da mu se Kadi} i [iljak svete!?

Biv{i ambasador o optu`bama BiH

Novi udar na gra|ane u re`iji „Elektroprivrede BiH“

alna te da ostala potro{nja na niskom naponu ima visoku cijenu. Prema njima, logi~no bi bilo da bude pove}ana tarifa za doma}instva, dok bi za ostale potro{a~e bila smanjena. To zna~i da bi se sni`avanje cijena industriji kompenziralo preko le|a gra|ana! Pravda se to tvrdnjama da u

tom slu~aju ne}e biti domino-efekta, jer, primjerice, struja ne}e poskupjeti pekarama, mljekarama i sli~no. Prema toj logici, oni ne}e imati razloga za dodatno poskupljenje svojih proizvoda. Ina~e, zahtjev za poskupljenje struje poslan je iz EP-

Odluka sutra

BiH prije mjesec, a s obzirom na rokove provo|enja tarifnog postupka, nove, sigurno vi{e cijene struje, stupit }e na snagu tek od 1. jula ove godine. FERK bi, saznajemo, taj zahtjev prvi put trebao razmatrati sutra. Postoji mogu}nost da se zatra`i dopuna zahtjeva u roku od desetak F. VELE dana.

Rava{de: Njegov potpis na narud`bama za viski

ljava ambasadama da kupuju odre|enu koli~inu alkohola bez carine i onaj ko je naru~ilac, iz svog d`epa pla}a te narud`be. Ta~no je da odre|eni broj ambasada, kao

Izvje{taj Vanjskopoliti~ke inicijative BiH

S prezentacije: Kr{enje Sporazuma

„Nedostatak politi~ke volje“ zajedni~ki je imenitelj za sve probleme koje je BiH imala u 2010. godini u ispunjavanju obaveza iz Privremenog sporazuma i Evropskog partnerstva, jedan je od zaklju~aka iz godi{njeg izvje{taja „Monitoring procesa evropskih integracija BiH“, koji radi Vanjskopoliti~ka inicijativa BiH koji je ju~er prezentiran u Sarajevu. Nalaze izvje{taja predstavila je direktorica Vanjsko-

Nedostatak politi~ke volje uzrok zastoja prema EU

(Foto: M. Kadri})

politi~ke inicijative Denisa Sarajli}-Magli}, koja je upozorila da je BiH postala jedina zemlja u regionu koja kr{i Privremeni sporazum nepo{tivanjem preuzetih obaveza u zadatim rokovima. To se, prije svega, odnosi na neprovo|enje presude Evropskog suda za ljudska prava u slu~aju Sejdi}-Finci te na neusvajanje zakona o dr`avnoj pomo}i i zakona o popisu stanovni{tva, javila je Fena.

Povodom ~lanka pod naslovom „Judini sinovi: Popis izdajnika hrvatskog naroda u BiH“, objavljenog na „Croportalu.ba“, ~iji je urednik Leo Plo~kini}, saop}enjem se oglasio HSP BiH, prenijela je Fena. U HSP-u smatraju kako je poimeni~no nabrajanje u tome ~lanku Hrvata za koje se tvrdi da su izdajnici hrvatskoga naroda u BiH, a me|u kojima se nalazi i predsjednik te stranke Zvonko Juri{i}, „ustvari poziv na bratoubila~ki rat, odnosno poziv da Hrvat digne ruku na Hrvata, a sve s ciljem stvaranja velike Srbije“. - HSP se znao obra~unati s mra~nim silama velike Srbije i u te`im vremenima, pa sigurno ne}e posustati ni

Plo~kini} priziva bratoubila~ki rat

HSP o tekstu na „Croportalu.ba“

Nabavke za prijatelje i „doktora“
- Kadi} je od mene vi{e puta tra`io da nabavljam alkohol, navode}i da to treba njegovim prijateljima, Mujkanovi}, i da potpi{em narud`bu za nabavku alkohola. Nakon {to sam odbio to u~initi, oni su mi se na ovaj na~in odlu~ili osvetiti - rekao nam je Rava{de. Na na{u opasku da za njihove tvrdnje postoje dokazi, odnosno ra~uni o nabavci alkohola koje je on potpisivao, biv{i bh. ambasador odmahnuo je rukom ustvrdiv{i da se „radi o ~istom falsifikatu“. - Kuvajtska vlada dozvokao i [iljak, koja je tvrdila da ta nabavka treba nekom njenom doktoru - kazao je Rava{de. {to je recimo srbijanska, kupuje alkohol za svoje potrebe. Me|utim, ja li~no niti sam toliko bogat da to kupim, niti imam potrebu za alkoholom, a kamoli za {vercom - neuvjerljivo je rekao Rava{de. Tvrdi i da nikada nije potpisivao nikakve ra~une za nabavku alkohola i da u Ambasadu za njegovog mandata „to nikada nije stizaS. RO@AJAC lo“.

Plo~kini}: Srbin po ideologiji i porijeklu

danas zbog tupog pera Hrvata po zanimanju, a Srbina po ideologiji i porijeklu - ka`e se u saop}enju HSP-a.

Spec
Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine Srbije pokrenulo je pretkrivi~ni postupak u vezi sa strijeljanjem 1.800 Bo{njaka jula 1995. godine kod Srebrenice, a planirano je i provo|enje finansijske istrage u tom slu~aju, izjavio je ju~er za Tanjug zamjenik tu`ioca za ratne zlo~ine Bruno Vekari}.

Mehmed Bradana sjednici Skup{tine ri}, biv{i na~elnik ZDK zakazanoj za 28. op}ine Maglaj i pofebruar, a ona }e u slanik u Kantonasvom sastavu imati {est lnoj skup{tini, novi ministara iz SDA i je ministar unu~etiri iz SDP-a. tra{njih poslova ZeNovi ministri iz ni~ko-dobojskog kaSDP-a, ve} je poznato, ntona, potvrdio nam bit }e dr. Senka Balorje ju~er Mirsad Bradari}: Biv{i da (zdravstvo), Raif SeMe{i}, predsjednik na~elnik ferovi} (promet i koMaglaja SDP-a ZDK. munikacije) i Mirko Vladu }e predlo`iti ma- Trifunovi} (socijalna politiA. D`. ndatar Fikret Plevljak (SDP) ka).

Mehmed Bradari} na ~elu MUP-a

Poznati ministri SDP-a u Vladi ZDK

12

Dnevni avaz, ~etvrtak, 24. februar/velja~a 2011.

teme

IMENOVANJA Uo~i novog izbora direktora [PD ZDK

Ba{i} i Incko tokom posjete Biblioteci

(Foto: B. Nizi})

Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko (Inzko) i privremeni predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH Adnan Ba{i} ju~er su posjetili Biblioteku za slijepa i slabovidna lica u BiH u Sarajevu. Direktor Sakib Pleh naglasio je da Biblioteka nema rije{en pravni status kao ni pitanje finansiranja redovnih aktivnosti te se nada da }e problem uskoro biti otklonjen. - @ao mi je da jedna od sedam najzna~ajnih institucija kulture u dr`avi nema bolje uvjete za rad, s obzir-

Incko i Ba{i} podr`ali osobe s o{te}enim vidom

Biblioteka za slijepa i slabovidna lica

Frljka Tu`ila{tvo tereti za pronevjeru 1,7 miliona KM
Aktuelni predsjednik SDA Breza izabran na period „do dva mjeseca“, s te`njom da tu i ostane Firma u gubitku
zapo{ljavanju kao i vo|enju kompanije. Aktuelni saziv NO [PD ZDK izabran je u januaru 2008., nakon {to je Vlada ZDK smijenila njihove prethodnike te odbacila Izvje{taj o poslovanju [PD. Na osnovu prijave Finansijske policije (T04 0 KT 0001196 07), zbog zloupotrebe polo`aja ili ovla{tenja Mehmeda Frljka i jo{ osamnaest osoba zbog utaje poreza vodi se istraga o navodnoj pronevjeri 1,7 miliona KM, a upravo ovih dana intenzivirana je istraga koju vodi tu`ilac ZDK Adina Karad`a.

om na to da je jedina koja slijepim i slabovidnim licima omogu}ava kori{tenje literature u svim tehnikama. Ja sam vid izgubio 1992. godine, ali smatram da sam progledao onda kad sam pro~itao prvu knjigu, jer mi kroz knjige gledamo svijet i ljude koji nas okru`uju kazao je Ba{i}. Biblioteka raspola`e knji`nim fondom od 16.889 jedinica koje koristi oko 1.158 slijepih lica. Visoki predstavnik iskazao je divljenje i podr{ku slijepim osobama jer, kako ka`e, ve}inu poslova rade isto kao ljudi koAd. K. ji imaju vid.

Okrnjeni Nadzorni odbor [umsko-privrednog dru{tva Zeni~ko-dobojskog kantona ([PD ZDK) u petak }e birati vr{ioca du`nosti direktora [PD, nakon {to je Mehmedu Frljku, dosada{njem vr{iocu du`nosti, istekao dvomjese~ni mandat. Prethodno je predsjednik NO [PD ZDK Admir Hasanspahi} podnio ostavku, ne `ele}i biti „dio tala“. Prije njega ostavku je podnio i direktor Mirsad Med`i}. Iako smo poku{ali na vi{e adresa, niko nije `elio komentirati podatak da je aktuelni direktor i kandidat za nastavak mandata predmet vi{emjese~ne istrage o pronevjeri 1,7 miliona KM.

Istraga pri kraju
Frljak: Strana~ki direktor

Protiv kriminala i korupcije razmjenom informacija

Feler s bh. parlamentarcima

Direktor prijeti i saslu{ava
Saznajemo da je Tu`ila{tvo ZDK zatra`ilo od MUP-a „odre|enu originalnu dokumentaciju“ radi kompletiranja istrage i podizanja optu`nice. U me|uvremenu, direktor Frljak sve svjedoke za „svoj slu~aj“ poziva na „interna saslu{anja“, prijeti im preraspodjelom u druge gradove te „predla`e“ da odustanu od svjedo~enja protiv njega.

[PD u dvanaest op}ina ZDK zapo{ljava vi{e od hiljadu radnika, a, iako je cijena drveta iz ove firme vi{a od cijena iz susjedstva, ovo je, vjerovatno, jedina firma koja se monopolisti~ki bavi drvetom, a u gubitku je. Izbor direktora prolongira se jo{ od septembra pro{le godine, sve zbog jakog politi~kog utjecaja u izboru i

Frljak je i predsjednik SDA u Brezi, pa su i s te strane izvr{eni jaki pritisci da on ostane na toj funkciji, a da se istraga „razvu~e“. Dok u Tu`ila{tvu ZDK ka`u da „ne komentiraju istrage do eventualnog optu`enja“, Frljak je svojim pretpostavljenim u stranci kazao „da ima informacije da je istraga pri kraju i da svakog dana o~ekuje informaciju da je istraga obustavljena zbog nedostatka dokaza“.
A. D@ONLI]

Iz OHR-a je saop}eno da je za njih bitno kako bi se usvojeni zakon mogao implementirati
Ured visokog predstavnika u BiH (OHR) i dalje }e pratiti razvoj situacije i provedbu naloga visokog predstavnika od 5. januara o obustavi primjene Zakona o dr`avnoj imovini koja se nalazi na teritoriji RS, saop}eno je ju~er iz OHR-a u reakciji na ju~era{nje usvajanje Zakona o katastru u Narodnoj skup{tini RS (NSRS). je on usvojen. - Svrha pisma koje je uputio Upravni odbor Vije}a za provedbu mira (PIC) bila je da naglasi poslanicima u NSRS da samo prebacivanje nadle`nosti sa sudova na izvr{ne organe vlasti, prema novom zakonu, ne bi otvorilo zakonske mogu}nosti vlastima u RS da uknji`e dr`avnu imovinu ili barem ne dok Ustavni sud BiH ne donese presudu u vezi s ustavnosti Zakona o dr`avnoj imovini koja se nalazi na teritoriji RS i pod zabranom je raspolaganja - ka`e se u saop}enju. Iz OHR-a navode da bi

Mlaka reakcija OHR-a
Prvo presuda

Nakon usvajanja Zakona o katastru u RS

Sarajevo: Razmatrana uloga EUPM-a

(Foto: M. Kadri})

[ef Policijske misije EU (EUPM) u BiH [tefan Feler (Stefan Feller) izjavio je u razgovoru s ~lanovima Nezavisnog odbora Parlamenta BiH da je razmjena informacija klju~na u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije, prenijela je Srna. Na sastanku o ulozi i zna~aju EUPM-a u BiH u 2011. godini Feler je rekao da je jedan od prioriteta po-

licijskih agencija koje djeluju na nivou BiH uspostavljanje i unapre|enje sistema razmjene elektronske baze podataka unutar dr`ave i sa zemljama regiona. Sastanku su prisustvovali i direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Himzo Selimovi}, direktor Agencije za istrage i za{titu BiH Mirko Luji} i direktor Grani~ne policije BiH Vinko Duman~i}.

Iz OHR-a je poru~eno da je za njih bitno kako bi se usvojeni zakon mogao provoditi, a ne sama ~injenica da

Sjedi{te OHR-a: Podsje}aju na pismo PIC-a

U dvodnevnu posjetu Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) BiH doputovala je delegacija Komisije za spre~avanje sukoba interesa Crne Gore, saop}io je CIK, prenijela je Onasa.

Razmijenjena iskustva iz oblasti sukobu interesa

Delegacija Crne Gore u CIK-u

Ivani}: Interes gra|evinske mafije
Lider PDP-a Mladen Ivani} za „Avaz“ je rekao da nesuglasice me|u vladaju}om koalicijom koje su se pojavile uo~i dono{enja Zakona o katastru u RS nisu bile ni ideolo{ke ni politi~ke prirode. - Razlog je taj {to novi zakon na~elnike op{tina dovodi u nepovoljniju poziciju. Dakle, radi se o borbi za interese, sve je povezano s pitanjem raspodjele gra|evinskih lokacija, a to je ono {to u javnosti zovu „gra|evinskom mafijom“ rekao je Ivani}.

Na sastanku u Sarajevu razmijenjene su informacija i iskustava kako bi se doprinijelo unapre|ivanju u oblasti sukoba interesa. Sastanku je prisustvovao i ambasdor Crne Gore u BiH Dragan \urovi}.

„svaki poku{aj da se promijeni pravo vlasni{tva nad dr`avnom imovinom u okviru zakona koji je osporen pred Ustavnim sudom BiH predstavljao kr{enje naloga visokog predstavnika i kao takav bio bi ni{tavan“. - Upravni odbor PIC-a, s izuzetkom Rusije, smatrao je da postoji potreba da uputi ovo pismo zbog izjava koje su dale osobe na visokim pozicijama u vlasti RS, ukazuju}i na to da }e poku{ati zaobi}i nalog visokog predstavnika, prebacuju}i na-

dle`nost za knji`enje imovine na izvr{ne organe vlasti navode iz OHR-a citiraju}i izjavu predsjednika RS Milorada Dodika u „Glasu Srpske“ od 7. januara.

Hitni postupak
Narodna skup{tina RS u utorak je po hitnom postupku usvojila Zakon o katastru RS. Predsjednik RS Milorad Dodik je rekao da, ukoliko OHR nametne bilo kakvu zabranu nakon usvajanja ovog zakona, ona ne}e biti objavljena u „Slu`benom glasniku“. A.[I[I]

sarajevski kanton

Dnevni avaz, ~etvrtak, 24. februar/velja~a 2011.

13

KOMISIJE SKUP[TINE KS Uzaludno obe}anje Mirjane Mali}

Predsjedavaju}a zaboravila uva`iti zahtjeve klubova SBB BiH i SBiH
Imamo sedam, zna~i isti broj poslanika u Skup{tini kao i SDA, rekao je Naser Nabil Kr{enje Poslovnika s pet vanjskih ~lanova u jednoj komisiji Izborni rezultati
Tra`io sam da se o svakom vanjskom ~lanu dostavi biografija Komisiji kako bismo znali jesu li relevantni i stru~njaci iz oblasti koju zastupaju u okviru komisije. A ne da ih klasificiramo na osnovu imena i prezimena i strana~ke pripadnosti, ka`e Nabil.

Dva dana bez vode

Kako je i obe}ala na nekom od nastavaka konstituiraju}e sjednice Skup{tine KS, Mirjana Mali} (SDP), predsjedavaju}a Komisije za izbor i imenovanje, na dnevni red prekju~era{nje sjednice stavila je Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o stalnim radnim tijelima. Bilo bi lijepo da se te izmjene nisu odnosile isklju~ivo na popunjavanje onih komisija u kojima su prethodno bili premijer Fikret Musi} i ministar saobra}aja Haris Luli}, obojica iz SDP-a. Na njihova mjesta raspore|eni su Had`em Hajdarevi} i Faruk Efendi}.

Isklju~ena voda u Staklenom gradu

Biografije ~lanova

pi{e da se izborni rezultati moraju ispo{tovati u najve}oj mogu}oj mjeri. Na tome }emo insistirati - rekao je Nabil. Nabil se dotakao i vanjskih ~lanova komisija, s obzirom na to da je Mali} za narednu sjednicu najavila izmjene i dopune Poslovnika. - Po{to su predstavnici sindikata tra`ili da budu ~lanovi

U~e{}e sindikata

Tabelarni pregled zastupljenosti stranaka u komisijama

37

vanjskih ~lanova u komisijama od ukupno 119

Zbog dugova za vodu pojedinih vlasnika poslovnih prostora prekju~er je cijeli Stakleni grad ostao bez vode. Ni ju~er im nisu uklju~ili vodu, a prema rije~ima zaposlenih, trenutno svi ispa{taju zbog tu|eg duga. Ka`u da su im iz VIK-a rekli da }e vodu uklju~iti tek po{to se izmire sva dugoE. K. vanja.

Dokumenti za maturante

Faksimil Poslovnika: ^lanovi 25. i 26.

Iz Op}ine Centar pozivaju sve osnovne i srednje {kole da dostave spiskove maturanata kako bi im besplatno poslali rodne listove i uvjerenja o dr`avljanstvu djece. To se odnosi na sve {kole u Kantonu da bi se izbjegli A. J. redovi i gu`ve.

Nabil: Nepotrebne izmjene

Mali}: Ne javlja se

Mali} je, o~ito, zaboravila da je obe}ala da }e uva`iti zahtjeve klubova Saveza za bolju budu}nost BiH i Stranke za BiH. Na to je podsjetio ~lan Komisije Naser Nabil iz SBB BiH, jer ova stranka ima sedam, odnosno isti broj poslanika u Skup{tini kao i SDA. - A nemamo niti jednu predsjedni~ku ili dopredsjedni~ku poziciju. U Poslovniku, pod ~lanovima 25. i 26., fino

komisija, morao bi se mijenjati Poslovnik da se to ispo{tuje. Me|utim, kazao sam da to nije potrebno. Neka SDP ustupi 4-5 pozicija vanjskih ~lanova sindikatima. Svakako u jednoj komisiji mogu biti maksimalno dva ~lana, a u jednoj od njih SDP ima pet takvih ~lanova! Time kr{e Poslovnik! Mali} je obe}ala da }e o tome biti rije~i na narednoj sjednici - upozorio je Nabil. I od predsjedavaju}e Mali} `eljeli smo zatra`iti stav, ali se nije javljala na telefon.
N. PILAVD@I]

Za 16 projekata mladih 30.000 KM

Op}ina Centar je iz bud`eta izdvojila 30.000 KM za finansiranje 16 mini projekata mladih. Finansijsku podr{ku dobilo je 13 omladinskih organizacija te tri neformalne grupe. Odabir projekata izvr{ila je Komisija OV za pitanja mladih, razmotriv{i prijave prispjele na javni poziv objavljen na internet-strE. K. anici.

Pojedina~na Dejanu Milo{evi}u, grupna Zilhi [eti i saradnicama te kolektivna HNV-u
Kona~nu odluku donose vije}nici Gradskog vije}a na martovskoj sjednici
ovo najve}e priznanje Grada. Zbog velikog zalaganja za pomo} gra|anima za grupnu nagradu predlo`ena je upravnica Javne kuhinje „Stari Grad“ Zilha [eta s jo{ ~etiri saradnice. Kolektivno priznanje ove godine trebalo bi pripasti Hrvatskom nacionalnom vije}u. Kona~nu odluku o predlo`enim laureatima dat }e vije}nici Gradskog vije}a na martovskoj sjednici. Nikada Bez ikakve pompe, licitiranja ili curenja imena kandidata u javnost, Odbor za dodjelu [estoaprilske nagrade Grada Sarajeva prije nekoliko dana odlu~io je ko su ovogodi{nji laureati. Kako „Dnevni avaz“ saznaje, laureat za pojedina~nu [estoaprilsku nagradu je akademik i profesor na Prirodno-matemati~kom fakultetu Dejan Milo{evi}, koji je i pro{le godine kandidiran za
Milo{evi}: Akademik i profesor

„Avaz“ saznaje Ko su ovogodi{nji laureati za [estoaprilsku nagradu

Smotra folklora u Novom Gradu

Smotra mla|ih folklornih sekcija KUD-ova Novog Grada bit }e odr`ana danas u 18 sati u op}inskoj zgradi. Prema najavi, nastupat }e ~lanovi KUD-ova „Saobra}ajac“, „Gajret“, „Daire“, „Dobrinja 93“ i A. Na. „Bulbul“.

Spec
Prema podacima Zavoda za informatiku i statistiku KS, pro{le godine u Kantonu su sa 22.617 stabala ubrane 3.393 tone jabuka. Osim toga, 174.091 stablo dalo je 1.841 tonu kru{aka, a 18.530 stabala 100 tona dunja. Lani su sa 302.679 vo}ki ubrane i 1.603 tone {ljiva. Bilo je i 16 tona breskvi i 196 oraha. S. M.

i grupne nagrade 10.000 KM dobitnicima i pojedina~ne

do sada nije se desilo da GV odbije prijedlog kandidata koji sa~ini Odbor. Nov~ane nagrade i plakete laureati }e dobiti na sve~anoj sjednici 6. aprila, za Dan Grada.
[eta s kolegicama: Pomo} gra|anima N. PILAVD@I]

14

Dnevni avaz, ~etvrtak, 24. februar/velja~a 2011.

panorama

SREBRENICA Gimnazijalke krenule u zajedni~ki projekt

Donaciju su uru~ili predstavnici CRS-a

U Karakaju kod Zvornika

Podijeljeno 16 motokultivatora

Zulfa, Ha{a i Maja spremaju „[ansu za novu ljubav“
Scenarij pisan {est mjeseci Glavni likovi su Bo{njakinja Lejla i Srpkinja Sara

Predstavnici CRS-a uru~ili su u Karakaju kod Zvornika 16 motokultivatora korisnicima svog programa stambenog zbrinjavanja stanara kolektivnih i alternativnih centara u op{tini Zvornik, kao i te`ih socijalnih slu~ajeva. - Motokultivatore je dobilo 12 bo{nja~kih i ~etiri srpske porodice, a donator }e za njih u sali SO Zvornik organizovati predavanje o pripremama za proljetnu sjetvu i upotrebu mehanizacije - ka`e ~lan op{tinske Komisije za M. M. povratak, obnovu i reintegraciju D`evad Ali}.

[ta mi se (ne)svi|a u Mostaru

Najljep{e djevojke u BiH

- Mostar ima najljep{e djevojke u cijeloj BiH, a svi|a mi se i mediteranska klima u ovom gradu. Prednost Mostara je u tome {to je blizu mora, a nisu daleko ni olimpijske planine. Za sat mo`ete oti}i do Jadrana na kupanje, a za dva na skijanje na Bjela{nicu. Me|utim, ne svi|a mi se ~injenica da vladaju}e stranke promovi{u nacionalnu mr`nju Omer ^evra, kao primarni politi~ki progrpredsjednik NVO am, a naj`alosnije je da ljudi godinama na to nasjedaju i uvijek glasaju za jedne te iste. Ne svi|a mi se ni to {to u Mostaru ima dosta neobnovljenih objekata u centru grada. Kontrast siroma{tva i bogatstva isuvi{e je izra`en - ka`e Omer A. Du. ^evra, predsjednik NVO „Agronetwork“.

Zulfa Hod`i}, u~enica tre}eg razreda Gimnazije u Srebrenici, {est mjeseci pisala je scenarij za film „[ansa za novu ljubav“. Ideju za pisanje ove pri~e, koja je stala na 150 stranica, dobila je od svojih prijateljica Ha{e Ja{arevi} i Maje Davidovi}, tako|er u~enica srebreni~ke Gimnazije. - Oduvijek sam imala naklonost prema kulturi, umjetnosti. Od malena pi{em sastave i nije mi bilo te{ko napisati taj scenario. Kada su mi prijateljice rekle o ~emu se radi i kakva je tema, prionila sam na pisao i zavr{ila za {est mjeseci - ka`e Zulfa i dodaje da se na osnovu ovog scenarija mo`e snimiti film o mladim ljudima ovog kraja. Pri~a govori o ljubavi me|u mladim ljudima i

Zulfa, Ha{a i Maja: Pri~a o ljubavi i prijateljstvu

Neizbje`ni fejsbuk
Zulfa isti~e da je `ivot mladih optere}en fejsbukom, koji je dobio mjesto i u njihovoj pri~i. - Jedna od junakinja na{e pri~e najvi{e slobodnog vremena provodi na fejsbuku koji joj je pomogao da na|e momka. Informacije se uglavnom plasiraju putem fejsbuka i tako ih i saznamo. Fejsbuk je postao neizbje`an, ali i obavezan ukoliko mladi ~ovjek `eli da bude u trendu isti~e Zulfa.

Spec
Na podru~ju Bijeljine ju~er su ponovo zabilje`ene pove}ane vrijednosti sumpordioksida u vazduhu, potvr|eno je Srni u Tehni~kom institutu u ovom gradu. Prosje~na dnevna vrijednost ovog polutanta ju~er je iznosila 92,67 mikrograma po metru kubnom u odnosu na 90 dozvoljenih prema godi{njoj prosje~noj vrijednosti.

njihovom odlasku na ekskurziju, prijateljstvu u~enika razli~itih nacionalnosti i nadi za bolju budu}nost. Glavni likovi su Bo{njakinja Lejla i Srpkinja Sara, najbolje prijateljice, koje su jedna uz drugu i u trenucima kada pate zbog mladala~ke ljubavi. Zulfa, Ha{a i Maja

ka`u da `ele da se njihova ideja realizuje u film, ali nemaju novaca. - Uputili smo molbu direktoru Srednjo{kolskog centra, Op{tini, nevladinim organizacijama, da nam finansijski pomognu. Me|utim, jo{ uvijek nismo dobili povratne informacije ka`e Zulfa. M. SMAJI]

Poni{tene odluke SO Novo Gora`de

Nelegalne smjene i imenovanja

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS poni{tilo je odluku Skup{tine op{tine Novo Gora`de o razrje{enju predsjedavaju}eg Fuada Ma{i}a i imenovanju Hamida Ziraka na tu poziciju. Ministarstvo je od SO zatra`ilo da osporene odluke izmijeni, ukine ili poni{ti, uz obrazlo`enje da je postupak utvr|ivanja dnevnog reda za spornu sjednicu od 13. decembra pro{le godine bio nepravilan, te da u skladu s tim ni Ma{i}: Stavljene usvojene odluke nisu validne. - U rje{enju Ministarstva jasno stoji {ta tr- van snage eba da se uradi. Odluke su nelegalne i stavljene van snage i o~ekujem da se postupi po ovom aktu. Ako se to ne uradi onda bi se i{lo u daljnje kr{enje zakona. Osim odluka o smjeni i imenovanju, van snage trebaju biti staAl. B. vljene i ostale odluke - kazao je Fuad Ma{i}.

Predstavnici 14 op{tina iz BiH, Srbije i Crne Gore u Vi{egradu su dogovorili prioritete na osnovu kojih }e

Pred donatorima u maju 64 projekta
pripremiti zajedni~ke projekte prekograni~ne saradnje. Najbolji }e biti predstavljeni na donatorskoj konfere-

Prekograni~na saradnja BiH, Srbije i Crne Gore

Drina je zajedni~ka svima

Spec
Predstavnici „Croatia osiguranja“ d.d. Ljubu{ki i poslovnice ove ku}e u Livnu, ju~er su u prostorijama MUP-a Kantona 10 dodijelili {est alkometara marke „Dreger“ za kontrolu alkoholiziranosti voza~a. Ukupna vrijednost alkometara je oko 12.600 KM i oni su, kako ka`e ministar MUP-a Filip Zrno, dobro do{li u daljem radu policije. A. Ka. Uru~enje alkometara
Na sastanku u~estvovali predstavnici 14 op{tina Sme}e na HE Vi{egrad

U~esnici su se slo`ili da svi imaju istu rijeku, Drinu i da samo zajedni~kim djelovanjem mogu}e sprije~iti njeno dalje zaga|enje. Ogromne koli~ine sme}a plutaju ovom zelenom rijekom, a to se najbolje vidi na aku-

mulacionim jezerima. Samo zajedni~kim akcijama i otvaranjem regionalnih savremenih deponija takva slika se mo`e promijeniti i vodeni potencijal iskoristiti za razvoj nauti~kog turizma.

nciji u Beogradu, koja }e biti odr`ana u maju ove godine. Uz pomo} koordinatora, italijanskog istra`iva~a sa Univerziteta u Trentu Greta Gurija, odabrane su prioritetne oblasti, a to su turizam, za{tita `ivotne sredine, razvoj poljoprivrede i malih i srednjih preduze}a. - U okviru ovih oblasti dona-

torima }e biti predstavljeno ukupno 64 projekta koji mogu pospje{iti razvitak regije Drina-Tara i prekograni~nih podru~ja - kazala je lokalni koordinator ovog projekta za BiH Dragana Jovanovi}. Evropska komisija podr`ava projekte prekograni~ne saradnje, a posebno kada je u pitanju za{tita `ivM. An. otne sredine.

tuzlanski kanton

Dnevni avaz, ~etvrtak, 24. februar/velja~a 2011.

15

UDRU@ENJA Za{tita i promocija starih zanata u TK

Vrijedne majstorske ruke prenose tradiciju i znanje
Vi{e od stotinu aktivnih ~lanova Od zaborava otrgnuti dio na{e historije

Tuzlanski planinari u Hrvatskoj

^lanovi PD „Konjuh“ Tuzla

U BiH, po onom {to se zna, danas ima vi{e od 80 starih zanata. To su, izme|u ostalog, abad`ije, tkalje, vezilje, ba~vari, drvorezbari, kazand`ije, metlari, sitari... i mnogi drugi ~ije vrijedne majstorske ruke prenose tradiciju i znanje s koljena na koljeno i nastoje od zaborava otrgnuti dio na{e historije. U cilju za{tite, unaprje|enja i promoviranja starih zanata, na podru~ju Tuzlanskog kantona formirano je posebno udru`enje koje broji vi{e od stotinu aktivnih ~lanova. Predsjednik Udru`enja Rasim Hamidovi}, borave}i u Gra~anici kod drvorezbara Alije Dervi{evi}a, kazao nam je kako ne}e odustati dok stari zanati ne dobiju svoje mjesto, a njihovi majstori ne budu adekvatno nagra|eni. U Gra~anici je u svojoj ku}i, deset godina rade}i kao drvorezbar, porodi~ni biznis razvio Alija Dervi{evi}. On u orahovom,

Vikend na Moslava~koj gori
Spec

Proteklog vikenda ekipa od pet ~lanova Planinarskog dru{tva „Konjuh“ Tuzla bila je u Hrvatskoj na Moslava~koj gori, javlja portal tuzlarije.net. Tokom boravka bili su gosti HPD „Jelengrad“ Kutina te prisustvovali „Metlarskoj zabavi“.

U toku je konkurs za sanaciju o{te}enih romskih stambenih jedinica i izgradnju novih ku}a na podru~ju Tuzle, koji }e biti otvoren do 15. marta, a prijave se predaju na {alteru Op}ine, javlja Onasa. Ministarstvo za ljudska prava BiH izdvojilo je za 2011. godinu 300.000, a Op}ina 50.000 KM, kako bi odabranim porodicama mogli sanirati domove.

^lanovi Stonoteniskog kluba „Teo~ak“

Bore se za opstanak u prvoj ligi

^lanovi Stonoteniskog kluba „Teo~ak“ koji se takmi~i u okviru prve stonoteniske B lige BiH, i pored ote`anih uslova u kojim rade, uspjeli su nastupiti u Banjoj Luci, gdje je odr`an proljetni dio liga{kog takmi~enje. U ko-

Dervi{evi}: Razvio porodi~ni biznis rezbarenja

tre{njevom, javorovom, bukovom i drvetu od brijesta svojim rukama izra|uje

Majstorski ispit
- Stari zanati su dio na{e historije, oni su na{ identitet i ne smijemo se prema njima ma}ehinski odnositi. ^ekamo novu vlast, da se formiraju komisije pred ko~uda, od lehvi, raznih ukrasa, do bosanskog namje{taja. ^ak je kod nekoliko ljudi u na{oj zemlji po~eo popravljati namje{taj nabavljen u Pakistanu. - Pa zadovoljan sam, sa velikim brojem zajedni~kih i samostalnih izlo`bi proputovao sam cijelu BiH i nekoliko evropskih zemalja, prije svih Tursku. Vidjeli smo kako se izra|uje stilski najima }e na{i vrsni majstori polo`iti majstorski ispit, ~ime }e mo}i otvoriti svoj vlastiti obrt - ka`e predsjednik Udru`enja Rasim Hamidovi}. mje{taj, ali drvorezbarija kao kod nas nema. Pokazujem ljudima {ta i kako radim, pone{to se proda, ne{to i pokloni. U rad se uklju~uje cijela porodica, sinovi Mustafa i Abdulah i supruga Ramiza. Svako da svoj doprinos isti~e Dervi{evi}. Alija je i ~lan Udru`enja „Gra~ani~ko keranje“, koje svojim rezbarijama obogaH. ^ALI] ti.

Igra~i koji su nastupili na takmi~enju u Banjoj Luci

Hamidovi}: Adekvatna nagrada majstorima

Nacrtom bud`eta TK za ovu godinu izdvajanja za osnovno obrazovanje bit }e manja za oko 1,5 miliona KM. O ovome i drugim problemima razgovaralo se ju~er na sastanku predstavnika Kantonalnog odbora sindikata osnovnog obrazovanja sa novoizabranom ministricom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Na|om Avdiba{i}-Vukadinovi}. - Usvajanje Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju jedno je od pitanja koja moramo hitno rije{iti. Problemi zasnivanja radnog odnosa, pripravnika, prekovremnog rada, te konkursne procedure usvajanjem

Ne}e se dozvoliti smanjenje pla}a i naknada
(Foto: A. Bajri} Blicko)

Iz Kantonalnog odbora sindikata osnovnog obrazovanja

nkurenciji mnogo ja~ih klubova, poput STK „Mostar“, „Banja Luka“ i „Gora`de“, klupske boje za „Teo~ak“ branili su: Senaid Kuni}, Emir D`uzdanovi}, Enes Rami} i Elmir Mulaosmaovi}. S obzirom na to da je Klub jesenji dio prvenstva zavr{io na osmom mjestu tabele, od ukupno 11 klubova koliko ih se takmi~i u ovoj ligi, cilj Teo~ana jeste da takmi~enje u proljetnom dijelu okon~aju sa dovoljnim brojem bodova E. D`. koji bi im osigurao opstanak u ovoj ligi.

Skup{tina Vatrogasnog dru{tva Grada~ac

Predsjednik Jasmin He}imovi}

Sa sastanka sa ministricom Avdiba{i}-Vukadinovi}

ovog zakona trebale bi biti mnogo lak{e. Zakon je ve} usagla{en, malo ga treba doraditi, i dogovoreno je

da ide na Skup{tinu TK ve} u aprilu - kazao je Mirzet Pozderovi}, predsjednik Sindikata osnovnog odgoja

i obrazovanja TK. Predstavnici sindikata od ministarstva su tra`ili hitno dono{enje akta koji bi regulisao pitanje prikupljanja i tro{enja nov~anih sredstava od u~enika, odnosno njihovih roditelja. - Smatramo da je krajnje vrijeme da se reguli{e dosada{nja lo{a praksa prikupljanja novca od u~enika. Mora se ta~no znati i u izvje{taj unijeti gdje su ta sredstva ta~no utro{ena, gdje se pola`u i da li idu preko trezora - dodaje Pozderovi}. Kako ka`e, Sindikat ne}e dozvoliti smanjenje inako niskih pla}a, naknada i nagrA. Mu. ada.

U Grada~cu je odr`ana Izvje{tajno-izborna skup{tina Vatrogasnog dru{tva. Za predsjednika Upravnog odbora izabran Jasmin He}imovi}. U sedmo~lani Upravni odbor imenovan je i komandir vatrogasne jedinice Slavko Bakovi}. Za predsjednika Nadzornog odbora izabran je Dragan Bakovi} a Suda ~asti Alija Pand`o. Na Skup{tini je done{ena odluku da se reaktivira rad dobrovoljnog vatrogastva, kako bi se nastavila tradi- He}imovi}: Dato povjerenje cija duga 116 godina. Zbog nedostatka finansijskih i tehni~kih sredstava dobrovoljni vatrogasci posljednjih 15 godina nisu u~estvovali u intervencijama, jer nisu imali adekvatnu opremu i pla}eno osiguranje. Dogovoreno je da se pokrenu aktivnosti na promociji dobrovoljnog vatrogastva okupljanjem podmlatka i izvo|enjem pokaznih vje`bi. U Vatrogasnom dru{tvu je osam profesionalaca koji su sa zastarjelom opremom u 2010. godini, na svu sre}u, imali D`. D. 30 intervencija.

Imam prona|en u biha}koj bolnici
Imam Zuhdija Mulali}, koji je prije ~etiri godine osu|en na dvogodi{nju zatvorsku kaznu zbog bludni~enja nad maloljetnim djevoj~icama, prona|en je u bolnici „Dr. Irfan Ljubijanki}“ u Biha}u. Iz bolnice je potvr|eno da je Mulali} hospitaliziran na Odjelu neuropsihijatrije, te da je, nakon dojave, pod stalnim nadzorom Sudske policije i da se ne zna do kada }e trajati njegovo lije~enje. Nakon toga Mulali} }e biti preba~en na izdr`avanje kazne u Zenicu. Iako

Nakon raspisane potjernice

16

Dnevni avaz, ~etvrtak, 24. februar/velja~a 2011.

crna hronika

ISTRAGA Tu`ila{tvo TK donijelo naredbu

Pod lupom odgovorni za krah maturalne ekskurzije
Prijavljene tri osobe iz turisti~ke agencije „Oceanic Travel“ i direktor MS[ Banovi}i Vansudskom nagodbom obe{te}eni roditelji u~enika

Mulali}: Dvije godine zatvora

je osu|eni primljen u bolnicu 4. februara, potjernica je raspisana tek 17 dana kasnije. M. D.

Saobra}ajna nesre}a kod Banje Luke

Poginula u automobilu koji je vozio njen sin
Janja Koljan~i} (69) iz Banje Luke poginula je ju~er oko 8.30 sati u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila na magistralnom putu Banja Luka Borje, u mjestu Crna Rijeka. Kako je ju~er potvr|eno iz Okru`nog tu`ila{tva u Banjoj Luci, u ovoj nesre}i u~estvovali su automobili „zastava

Kantonalno tu`ila{tvo u Tuzli donijelo je krajem januara ove godine naredbu o provo|enju istrage protiv Du{ka Rajevi}a (55), nastanjenog u Tuzli, zbog sumnje da je kao punomo}nik turisti~ke agencije „Oceanic Travel“ po~inio krivi~no djelo utaje u stjecaju, s krivi~nim djelom krivotvorenje isprave.

Uskra}en boravak
Kako je potvr|eno iz Tu`ila{tva TK, rije~ je o organizaciji maturalne ekskurzije u~enika zavr{nog razreda Mje{ovite srednje {kole iz Banovi}a koju je vodila ova turisti~ka agencija u septembru 2010. godine. Tada je za 140 u~enika ove {kole, nakon jednog dana, uskra}en daljnji boravak u hotelu u Puli zbog neupla}enog smje{taja. - Istraga je pokrenuta i protiv odgovornih osoba iz agencije „Oceanic Travel“ A. B. i K. P., kao i odgovorne osobe iz MS[ Banovi}i, direktora Ramiza Me{anovi}a, zbog sumnje da su po~inili krivi~no djelo nesavjestan rad u slu`bi. Oni se sumnji~e da su propustili svoje du`nosti i obavezne provjere koje su trebali obaviti kako bi ekskurzija u~enika

101“, kojom je upravljao Banjalu~anin Zvonimir Koljan~i}, i „audi 80“, za ~ijim je upravlja~em bio Neven Modi} (34) iz Kotor-Varo{i. Nastradala starica bila je saputnik u „zastavi“ kojom je upravljao njen sin, a ta~ni uzroci i okolnosti pod kojima se desila nesre}a ju~er nisu precizno utvr|eni. B. S.

MS[ Banovi}i: Blama`a 140 u~enika

bila organizirana i provedena na planirani na~in - navedeno je u saop}enju Tu`ila{tva.

Oborio biciklistkinju i pobjegao
Na raskrsnici Pete i Osme ulice u Ora{ju u saobra}ajnoj nezgodi povrije|ena je 43godi{nja Azra H. iz Ora{ja kada je u nju, dok je vozila biciklo, udario automobil „golf“ i oborio Mjesto saobra}ajne nezgode (Foto: T. Bjelo{evi}) je na asfalt. zo smo otkrili da je bicikliVoza~ automobila nije se zaustavio i nastavio je stkinju udario „golf“ kojeg vo`nju. Povrije|enoj `eni je vozio 40-godi{nji Mato K. u pomo} su prisko~ili iz O{tre Luke kod Ora{ja. gra|ani, a zanimljivo je da On je uhap{en i priveden je zbog druge intervencije potvr|no nam je u policiji. Od odbjeglog voza~a bit svega dvadesetak metara od mjesta nesre}e bilo i vo- }e uzeti uzorci krvi i urina zilo Hitne pomo}i koje je zbog eventualne alkoholiziAzru H. odmah prevezlo u ranosti, a automobil }e biti upu}en na vanredni tebolnicu. Ta. B. - Uz pomo} gra|ana ubr- hni~ki pregled.

Uhva}en u Ora{ju

Uzeo novac
Za Rajevi}a se sumnja da je ostvario imovinsku korist u iznosu ve}em od 20.000 KM. U vansudskoj nagodbi roditelja u~enika i odgovornih osoba „Oceanic Travela“ u februaru 2011. godine izvr{eno je obe{te}enje roditelja u~enika od spomenute turisti~ke agencije u cjeloku-

pnom iznosu od 23.985 KM. Protiv Rajevi}a Tu`ila{tvo je otvorilo istragu i zbog sumnje da je u septembru i oktobru 2010. godine, kao punomo}nik Turisti~ke agencije „Mediteran Tours“, po~inio krivi~no djelo utaja, a u vezi sa viziranjem dokumentacije, prijevoza i smje{taja sportista iz BiH u Italiji, te na taj na~in ostvario protivpravnu imovinsku korist ve}u od 9.000 KM. Istraga se vodi i protiv R. O. pod sumnjom da je

Me{anovi}: Nije obavio provjere

po~inila krivi~no djelo nesavjestan rad u slu`bi u „MeditN. M. eran Toursu“.

Nije bilo povrije|enih

(Foto: N. Bradari})

Kamion se prevrnuo nakon sudara s kombijem
www.mikadobh.com info@mikadobh.com

Gornja Lije{nica kod Maglaja

U naselju Gornja Lije{nica kod Maglaja ju~er ujutro dogodila se saobra}ajna nezgoda u kojoj su u~estvovali kombi „mercedes“, kojim je upravljao Semir Dedi} iz Nemile, i kamion „scania“, za ~ijim je upravlja~em bio Emir

Pai} iz Travnika. Oba vozila kretala su se iz pravca Zenice, a do sudara je do{lo kada je kombi poku{ao prete}i teretnjak, nakon ~ega su oba vozila sletjela s kolovoza, da bi se potom kamion prevrnuo. Na svu sre}u, nije bilo povrije|enih. N. B.

Na grani~nom prijelazu u Slavonskom Brodu, na ulaznoj grani~noj kontroli, zaustavio se automobil „mercedes 190D“ bh. registarskih oznaka, kojim je upravljao 20-godi{nji dr`avljanin Bosne i Hercegovine. U saradnji policije i carine obavljen je pregled vozila i tom prilikom ispod zadnjeg sjedi{ta uo~ena su dva paketa omotana ljepljivom trakom, saop}eno je iz MUP-a R Hrvatske. Tokom daljnjeg pregleda u zadnjem sjedi{tu pro-

Bh. dr`avljanin krio kilogram i po marihuane

Uhva}en u Slavonskom Brodu

na|ena su dva pakovanja u kojima se nalazilo oko 1.487 grama marihuane. Kriminalisti~kom istragom utvr|eno je da je mladi} opojnu drogu preuzeo na podru~ju BiH, a radi prodaje na podru~ju Hrvatske. On je, uz krivi~nu prijavu, prekju~er doveden istra`nom sudiji @upanijskog suda u Slavonskom Brodu. Nakon {to je ispitan istra`ni sudija odredio mu je 48-satno zadr`avanje, pa ga je policija ispratila i predala u zatvor u Po`egi.

Provalili u kamion
Sarajevski policajci prekju~er su uhapsili [. E. (23), T. A. (24), D. A. (30) iz Sarajeva i M. M. (25) iz Priboja zbog sumnje da su po~inili te{ku kra|u. Oni su u Rajlova~koj ulici provalili u kamion „scania“. Osumnji~eni su saslu{ani u MUP-u Kantona Sarajevo.

crna hronika

Dnevni avaz, ~etvrtak, 24. februar/velja~a 2011.

17
Vratili dug ukradenom robom
Ljubu{ki

Ga~i}: Izre~na mjera prisilnog lije~enja

Istra`itelji PU Ljubu{ki rasvijetlili su kra|u po~injenu u ku}i u mjestu Hra{ljani kada su lopovi ukrali TV plazmu, mobitel i 400 KM. U Ljubu{kom su uhap{eni S. [. (30) iz Br~kog te E. D`. (31) i D. O. (24), oba s prebivali{tem u Mostaru. Tokom saslu{anja utvr|eno je da su u ku}u provalili E. D`. i S. [., koji su ukrali predmete iz ku}e te ih predali D. O., navodno, na ime ranijeg duga. Ukradeni televizor D. O. prodao je jednoj osobi iz @ivinica. Televizor }e biti vra}en vlasniku. Protiv osumnji~enih bit }e podnesen izvje{taj tu`ila{tvu.

Intervenirali vatrogasci

(Foto: A. Memi{evi})

APSURDI Tri mjeseca od zavr{etka su|enja

Mogu}i privremeni smje{taj za osu|enu koja je u neura~unljivom stanju usmrtila biciklistu u Zenici je Psihijatrijska bolnica Jagomir
Adisa Ga~i}, koja je u neura~unljivom stanju usmrtila biciklistu na raskrsnici u Zenici, prema prijedlogu Kantonalnog tu`ila{tva Zenica trebala bi biti prisilno smje{tena u psihijatrijsku zdravstvenu ustanovu u trajanju od godinu. Pokrenut je vanparni~ni postupak, ali Op}inski sud u Zenici, ni tri mjeseca kasnije, nije uspio da za osu|enu na|e adekvatan smje{taj jer, za razliku od mu{karaca za koje postoji alternativa na Odjelu forenzike u KPZ-u Zenica, za `ene nema takve lokacije. Do po~etka rada Specijalne bolnice na Sokocu nadle`ni organi nisu odredili prijelazno rje{enje. - Op}inski sud Zenica obra}ao se nadle`nim institucijama, od Vlade FBiH, premijera, federalnih i kantonalnih ministarstava zdravstva, pravde, VSTV-a BiH, Kantonalne bolnice u Zenici i drugih, s pitanjem u koju zdravstvenu ustanovu mo`e privremeno prisilno smjestiti Adisu Ga~i}. Konkretan odgovor ni do danas nismo dobili ka`e Alisa Radon~i}, portparol Op}inskog suda. Posljednja informacija koju je zeni~ki sud ju~er dobio od Kantonalne bolnice Zenica jeste da Psihijatrijska bolnica Jagomir u Sarajevu raspola`e uvjetima za izvr{enje mjere privremenog prisilnog smje{taja pacijentica koje su po~inile krivi~no djelo u stanju neura~unjivosti. Iz zeni~kog suda ju~er su se urgentno obratili bolnici Jagomir i o~ekuju njihov A. D@ONLI] odgovor.
(Foto: D`. Softi})

Sud jo{ ne zna gdje smjestiti Adisu Ga~i}

Opusto{ili vikendicu

Kakanj

U prodavnici mobilnih telefona „Mobis“, vlasni{tvo S. J. iz Zavidovi}a, prekju~er oko 15.15 sati izbio je po`ar. Pri~injena je materijalna {teta, dok povrije|enih nije bilo. Po`ar su lokalizirali pripadnici Vatrogasne jedinice Zavidovi}i. Kako nezvani~no saznajemo, gusti crni dim koji je iz-

Po`ar u prodavnici mobilnih telefona

U centru Zavidovi}a

lazio kroz ventilaciju objekta uo~io je slu~ajni prolaznik koji je alarmirao policiju. Iako nije zvani~no utvr|eno, pretpostavlja se da su uzrok po`ara elektroinstalacije. Uvi|aj su izvr{ili istra`itelji Policijske stanice Zavidovi}i i inspektor za protivpo`arnu za{titu MUP-a Zeni~ko-doAr. M. bojskog kantona.

Mujagi}: Prijavio kra|u

Nepoznate osobe provalile su u vikendicu fotoreportera Mirsada Mujagi}a, koja se nalazi u neselju Trijep~e kod Kaknja. - Lopovi su odvalili vrata na vikendici i ukrali kau~, se}iju, pe}, posu|e, deke, jorgane, zidni sat i druge vrijedne porodi~ne uspomene. Nije ovo prvi put da sam pokraden. Provalnici su me o{tetili za 1.500 KM. Kra|u sam prijavio Policijskoj stanici Kakanj D`. S. kazao je Mujagi}.

Osamdesetogodi{nji Simeun Ninkovi}, penzioner iz Glamo~a, kojeg je 11. januara udarilo vozilo Hitne pomo}i u krugu Doma zdravlja u Glamo~u, preminuo je u Klini~koj bolnici u Splitu, potvr|eno je iz MUPa Livanjskog kantona. Portparol Uprave policije Kantonalnog MUP-a Ivica Vrdoljak rekao je da je starac te{ko povrije|en prilikom udara automobi-

Podlegao penzioner iz Glamo~a

Udarilo ga vozilo Hitne pomo}i

la koji se kretao u rikverc i da se nije uspio oporaviti, jer je bio u poznim godinama i slabijeg zdravstvenog stanja. - Nakon nesre}e starac je istim vozilom prevezen u Kantonalnu bolnicu „Fra Mihovil Su~i}“ u Livnu, a zbog te{kog stanja preba~en je u Klini~ku bolnicu u Splitu, gdje je od posljedica povreda preminuo - rekao je Vrdoljak.

U centru Srebrenika

Zadarski policajci otvorili su istragu protiv 32-godi{njeg dr`avljanina BiH, za kojeg se sumnja da je posljednjih 20 dana dr`ao kao robinju 17-godi{njakinju iz BiH, saop}eno je iz PU zadarske. Mu{karac je djevojku upoznao u okolici Biha}a te se predstavio kao 25-godi{nji hrvatski dr`avljanin koji ima ku}u u Zadru. Potom je 17-godi{njakinju namamio da s njim po|e u Zadar, uz obe}anje da }e se vjen~ati. Kada su do{li u iznajmljenu ku}u u Zadru, za djevojku je po~eo pravi pakao.

Mlada Bi{}anka silovana i dr`ana kao robinja

Otkriveno u Zadru

Miljanovci kod Kalesije

Povrije|eni prevezeni u UKC Tuzla

PU zadarska saop}ila je da je 32-godi{njak nad njom uspostavio ropski odnos, oduzeo joj dokumente, prisiljavao na te`ak fizi~ki rad i slu`enje te je tjelesno zlostavljao i silovao. Djevojka je trpjela zlostavljanje, jer se bojala novog nasilja. Agonija je prekinuta kada se po~etkom sedmice po`alila majci, koja je nakon toga pozvala policiju. Mu{karac je, uz krivi~nu prijavu, priveden istra`nom sudiji u Zadru, dok je djevojci pru`ena pomo} te je smje{tena na sigurno.

Ve}a materijalna {teta

Na magistralnom putu Tuzla - Kalesija, u naselju Miljanovci, prekju~er oko 17 sati automobil „peugeot“ kojim je upravljao Rijad Pjani} iz Me|a{a udario je u stub uli~ne rasvjete. Od siline udara stub je prelomljen, dok je

Automobil udario u stub rasvjete

(Foto: F. Sinanovi})

na vozilu pri~injena znatna materijalna {teta. Prema kazivanju Fuada Hasanovi}a, predsjednika Mjesne zajednice Miljanovci, Pjani} je obavezan nadoknaditi {tetu pri~injenu uni{tenjem stuba eleF. S. ktri~ne rasvjete.

Na magistralnom putu Tuzla - Ora{je, u blizini glavne raskrsnice u centru Srebrenika, dogodio se trostruki sudar u kojem su povrije|ene dvije osobe. Pod jo{ neutvr|enim okolnostima sudarili su se automobil „passat“ (858-T-791), kojim je upravljao Hidajet B. (27) iz [pionice kod Srebrenika, zatim „golf 3“ (284-T-907) koji je vozio Anel P (21) iz Tu. zle, te „passat“ (887-T-502), za ~ijim upravlja~em je bio

Dvoje povrije|eno u trostrukom sudaru

(Foto: O. Mujki})

Hamid A. (64) iz ]ehaja kod Srebrenika. Na vozilima je pri~injena ve}a materijalna {teta, a povrede su zadobili voza~i Anel P i Hidajet B. Nakon . ukazane prve pomo}i u Domu zdravlja Srebrenik prevezeni su na UKC Tuzla, ali se ljekari na odjelima hirurgije i ortopedije nisu izjasnili o te`ini njihovih povreda. Uvi|aj na licu mjesta obavili su srebreni~ki poliO. M. cajci.

Trojica uhap{ena zbog krijum~arenja ljudi
Uhap{eni Elvis (24) i Nihad (25) Muratovi}, te Samir Keserovi} (27)
U okviru me|unarodne akcije pod kodnim nazivom „Jezero“, a u saradnji s policijskim agencijama drugih zemalja, slu`benici Grani~ne policije BiH ju~er su na podru~ju Velike Kladu{e i Bu`ima uhapsili Elvisa Muratovi}a (24) zvanog Elko iz Bu`ima, Samira Keserovi}a (27) iz Velike Kladu{e i Nili krijum~arenje ilegalnih emigranata, uglavnom dr`avljana Turske, koji ne ispunjavaju uvjete za prelazak me|unarodne granice iz BiH u Hrvatsku, zatim Sloveniju, te dalje prema zemljama zapadne Evrope navodi se u saop}enju Tu`ila{tva. Prema nalogu Tu`ila{tva

Akcija na podru~ju Velike Kladu{e

18

Dnevni avaz, ~etvrtak, 24. februar/velja~a 2011.

crna hronika
Uhva}eno vi{e kradljivaca
Bosanski Brod

S privo|enja osumnji~enih za prodaju droge

(Foto: B. Grgi})

NARKO-KRIMINAL Epilog akcije „Regija“ u RS

Zaobilazili legalni grani~ni prijelaz

hada Muratovi}a (25) zvanog Mujo iz Bu`ima, saop}eno je iz Tu`ila{tva BiH. Oni se sumnji~e za organizirani kriminal u vezi s krijum~arenjem osoba. U okviru akcije provedena su hap{enja i pretresi i u Hrvatskoj. Osumnji~eni su pod istragom koju vodi tu`ilac Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tu`ila{tva BiH. - Oni su osumnji~eni da su du`i vremenski period dogovarali i organizira-

BiH, izvr{eni su i pretresi objekata i vozila koje osumnji~eni koriste. - U ovoj istrazi ostvarena je zna~ajna me|unarodna saradnja agencija za provo|enje zakona u BiH s pravosudnim i policijskim agencijama u Hrvatskoj i Sloveniji. Ova akcija predstavlja nastavak napora pravosudnih institucija BiH i susjednih zemalja na otkrivanju i spre~avanju organiziranog kriminala u vezi s ilegalnim migracijama - istaknuto je u saop}enju.

I supru`nici iz Hrvatske me|u dilerima droge
Desetorici uhap{enih jednomjese~ni pritvor, trojica pu{tena da se brane sa slobode
Sivca i Mi{u Jagodi}a. NA osnovu odluke Osnovnog suda pritvoreni su Banjalu~ani bra}a Igor i Boris D`aji} te Aleksandar A}imovi}. Odlu~eno je i da se Sini{a Devi}, Dragan Vrhovac i Aleksandar Vuksan puste da se brane sa slobode. Svi su uhap{eni u ponedjeljak u nastavku akcije „Regija“ od 17. februara, a pretreseno je ukupno 16 lokacija, i to 11 u Bosanskoj Gradi{ci, tri u Banjoj Luci i po jedna u Lakta{ima i Srpcu. U okviru ove akcije, a zbog sumnje da su po~inili isto krivi~no djelo, 17. februara uhap{eni su dr`avljani Hrvatske, nevjen~ani bra~ni par Milijana Vu~kovi}-Ramo{ i Atlij Petrit, kao i Banjalu~ani Nik{a Vu~ini}, Dario Cvijeti} i Igor Vu~enovi}, koji se od tada nalaze u jednomjese~nom pritvoru u B. S. Banjoj Luci.

Inspektori Odjeljenja kriminalisti~ke policije Bosanski Brod identificirali su i uhapsili vi{e osoba za koje se osnovano sumnja da su na podru~ju ove op}ine po~inili vi{e provalnih kra|a. Zbog sumnje da je 12. februara ove godine provalio u ku}u vlasni{tvo Joze Zebe u naselju Kora}e kod Bosanskog Broda uhap{en je Sini{a Duronja (26), a pretresom su u njegovoj ku}i prona|ene dvije ukradene motorne pile. Policija je identificirala i osobe koje su 25. decembra pro{le godine skinule bakarne oluke s d`amije u Bosanskom Brodu, koje su kasnije prodali kao sekundarnu sirovinu na jednom otpadu. Rije~ je o bra}i Dariju G. (24) i Danijelu G. (21) iz Bosanskog Broda. Policija je saznala i da su u proteklom periodu iz preduze}a „25. novembar“, koje ne radi, bra}a Risto V. (24) i Stanislav V. (22) iz Bosanskog [amca ukrali metalne profile, koje su, tako|er, prodali kao otpadno H. ^. `eljezo.

Za deset od 13 uhap{enih u akciji „Regija“, koji se sumnji~e za nedozvoljenu proizvodnju i promet opojnih droga, ju~er je odre|en jednomjese~ni pritvor, dok su trojica pu{tena da se brane sa slobode. Banjalu~ki Okru`ni sud odredio je pritvor za Sergeja Tutnjilovi}a, Aljo{u Darabo{a, Kemala Merdanovi}a, Admira Had`i}a, Vedrana Radovi}a, Dra`enka

Uhap{ene siled`ije

Policajci iz Sarajeva uhapsili su prekju~er bra}u blizance M. A. (20) i M. A. (20) iz Sarajeva i maloljetnog H. I. iz Konjica zbog sumnje da su pretukli J. S. iz Konjica. O ovom slu~aju obavije{ten je kantonalni tu`ilac, a osumnji~eni su zadr`ani u MUP-u Kantona Sarajevo.

biznis

Dnevni avaz, ~etvrtak, 24. februar/velja~a 2011.

19

SARAJEVSKA BERZA Priznanja najuspje{nijim brokerskim ku}ama

Palisaenu dvije zlatne plakete
Trendovi na tr`i{tu kapitala kre}u u pozitivnom smjeru, {to nagovje{tavaju i sva tri indeksa SASE, ka`e Dedi}

Na Sarajevskoj berzi (SASE) ju~er je u sklopu 84 transakcije ostvaren promet od 300.939 KM. Najve}i porast vrijednosti zabilje`ile su dionice ZIF CROBiH fonda Mostar (5,57 posto) i dostigle su cijenu od 5,50 KM, dok je najve}i pad registrirao Konjuh @ivinice (14,14 posto), ~ija je cijena dionica bila 6,01 KM.

Pad dionica Konjuha @ivinice za 14,14 posto
Vrijednost indeksa
BIFX -0,04% SASX-10 -0,51% SASX-30 -0,14% 1.661,60 1.086,77 1.054,20

Obim trgovine od 300.939 KM

KM po kursu od 5,07 KM. Na primarnom slobodnom tr`i{tu najve}i promet ostvaren je dionicama Hidrogradnje Sarajevo, od 40.970 KM po kursu od 4,10 KM, a na sekundar-

Kursna lista SASE na dan 23. 2. 2011.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM)
5,50 4,10 6,01

Promjena kursa (%)
5,57 -0,80 -14,14

Koli~ina

Vrijednost

Broj transakcija
1 3 1

KOTACIJA KOMPANIJA

ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR HIDROGRADNJA D.D. SARAJEVO KONJUH D.D. ŽIVINICE

211 10.000 100

1.160,50 40.970,00 601,00

KOTACIJA FONDOVA

SEKUNDARNO SLOBODNO TR@IŠTE

Na kotaciji fondova najve}i promet ostvaren je dionicama ZIF BIG investicione grupe Sarajevo, od 75.025

nom slobodnom tr`i{tu dionicama Krajinaputeva Biha}, od 4.432 KM po kursu od ~etiri KM.

Sarajevo: S dodjele priznanja ~lanovima Sarajevske berze

(Foto: F. Fo~o)

Sarajevska berza (SASE) dodijelila je ju~er priznanja svojim najuspje{nijim ~lanovima u 2010. godini. Zlatnu plaketu za najve}i promet u 2010. dobila je brokerska ku}a Palisaen Sarajevo, koja je imala promet od 31 milion KM,

dok su dobitnici srebrene i bronzane medalje VGT Broker Visoko i Raiffeisen Brokers Sarajevo, javila je Fena. Zlatnu plaketu za najve}i promet u trgovanju dionica-

Novi projekti

Dedi}: Tr`i{te kapitala dotaklo dno
Direktor SASE Zlatan Dedi} naglasio je da je 2010. godina bila najte`a u poslovanju Sarajevske berze od njenog nastanka, ali je izrazio uvjerenje i „blaDedi}: Najte`a gi optimizam“ da }e 2011. biti bolja. - Mislim da je tr`i{te kapitala dotaklo godina dno i sada o~ekujemo izlazak iz krize - kazao je Dedi}.

ma dobila je, tako|er, brokerska ku}a Palisaen, srebrenu VGT Broker Visoko, a bronzanu Hypo Alpe-Adria banka. U kategoriji najve}eg ostvarenog prometa u trgovanju obveznicama zlatna plaketa pripala je brokerskoj ku}i Raiffeisen Brokers, srebrena AW Brokeru, a bronzana VGT Brokeru. Zlatna plaketa za najve}i broj transakcija pripala je General Brokeru (5.099 transakcija), srebrena Eurohausu, a bronzana Raiffeisen Brokersu. Direktor SASE Zlatan Dedi} kazao je da je planirani promet u 2011. na nivou prometa iz 2010., ali da

o~ekuje da }e ga neki projekti pobolj{ati. - O~ekujemo prvu emisiju municipalnih obveznica op}ine Te{anj, a i jo{ nekih op}ina - kazao je Dedi} te je zaklju~io da se trendovi na tr`i{tu kapitala kre}u u pozitivnom smjeru, {to nagovje{tavaju i sva tri indeksa Sarajevske berze. Plakete je uru~io guverner Centralne banke BiH Kemal Kozari}, koji je izrazio nadu da }e za tr`i{te kapitala ova godina biti uspje{nija od prethodne, ali samo ako se u BiH stvori politi~ki stabilan ambijent.

Stabilan ambijent

Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 88 transakcija ostvaren promet od 134.583 KM. Na slu`benom berzanskom tr`i{tu lista B najve}i promet ostvaren je akcijama Telekoma Srpske, od 25.765 KM po prosje~noj cijeni od 1,68 KM (rast od 1,82 posto). Kod zatvorenih investicionih fondova najve}i rast imale su akcije ZIF Invest nova fonda Bijeljina (1,82 posto), a najve}i pad akcije ZIF Kristal invest fonda Ba-

Hypo Alpe-Adria banka gubitnik dana
Vrijednost indeksa
BIRS +0,44% FIRS -0,14% 1.030,86 1.748,31

Promet od 134.583 KM

nja Luka (2,72 posto). Na slobodnom berzanskom tr`i{tu najve}i promet ostvaren je akcijama Kamenoloma a. d. Zvornik, od 22.178 KM po prosje~noj cijeni od 0,83 KM (pad od 27,83 posto). Najve}i pad ostvarile su akcije Hypo Alpe-Adria banke Banja Luka (39,13 posto).

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 23. 2. 2011.
Naziv emitenta
Telekom Srpske a.d. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka

Prosje~na cijena

Promjena u%

Maks. cijena

Min. Ukupan cijena promet (KM)
1,65 0,056 0,98 25.765,38 989,46 490,00

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE - LISTA B 1,68 1,82 1,7
SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE - AKCIJE IF-OVA

0,056 0,98

1,82 -39,13

0,056 0,98

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA

U Vanjskotrgovinskoj komori BiH (VTKBiH) odr`an je sastanak o mogu}nostima saradnje Bosne i Hercegovi-

ne i Norve{ke. Predstavnici Agencije za promociju izvoza BHEPA-e i Grupacije drvne industrije VTKBiH sastali su se sa predstavnicima dvije kompanije iz Norve{ke radi iznala`enja mogu}ih oblika saradnje zemalja, javila je Fena. Proizvo|a~i namje{taja u BiH sve uspje{niji Na sa-

Norve`ani zainteresirani za kvalitetan namje{taj iz BiH

Posjeta predstavnika kompanija

Berzanski barometar za 23. 2. 2011. godine

stanku, koji je inicirala bh. ambasadorica u Kraljevini Norve{koj Elma Kova~evi}, predstavnici iz Norve{ke izrazili su posebnu zainteresiranost za uvoz kvalitetnog namje{taja iz BiH. Tim povodom predstavnici Vanjskotrgovinske komore BiH pozvali su predstavnike firmi iz Norve{ke da bude u~esnici B2B susreta, koji }e se, u organizaciji SERDA-e i BHEPA-e i uz podr{ku Firma konzorcija BiH, odr`ati 17. marta u okviru Sajma INTERIO 2011 u Sarajevu.

ju~er je nastavljen pad cijena dionica, jer su sve `e{}i protivre`imski protesti u Libiji ju~er izazvali o{tar pad vode}ih indeksa na Wall Streetu. Cijene dionica na azijskim berzama slabe ve} tre}i dan zaredom, jer se ulaga~i pla{e poreme}aja u snabdijevanju naftom zbog sve `e{}ih protesta u Libiji i drugim zemljama sjeverne Afrike i Bliskog istoka.

Dionice padajui Na azijskim berzama

Azijske berze

Euro/dolar 1,3732 Nafta +0,60%

107.50 Zlato +1,63%

1.404,80 +0,26%

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,424981 1,431462 26,326704 0,079543 0,261692 0,715548 1,716017 0,565032 0,252092 0,221862 1,517887 0,891736 2,306349 1,420829 0,048540 1,897617 1,955830 1,428552 1,435050 26,392686 0,079742 0,262348 0,717341 1,720318 0,566448 0,252724 0,222418 1,521691 0,893971 2,312129 1,424390 0,048662 1,902373 1,955830 1,432123 1,438638 26,458668 0,079941 0,263004 0,719134 1,724619 0,567864 0,253356 0,222974 1,525495 0,896206 2,317909 1,427951 0,048784 1,907129

20

^etvrtak, 24. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD SARAJEVO Broj: 65 0 P 051002 07 P SARAJEVO, 16. 02. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Aida Bahtovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Suljevi} Ibro i Suljevi} Iso iz Vogo{}e, ul. Krivoglavci br. 49, zastupani po Hakiji Kurtovi}u, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enih A}im Halimi} sin Pere, Mom~ilo Konzulovi}, Cerovima Milka ro|. Konzulovi}, Aleksandrovi} ro|. Konzulovi} Cvija, Konzulovi} Da{a ro|. Bajraktarevi}, Mi{o Konzulovi}, Jovanka ro|. Jugovi} Konzulovi}, Cvija Brankovi} ro|. Konzulovi} iz Gvozda Konzulovi} svi iz Vogo{}e, Krivoglavci bb, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, donio je sljede}i oglas, na osnovu ~lana 348. ZPP-a sljede}i:

OGLAS
(- Poziv za glavno ro~i{te -) ZA A]IM HALIMI], MOM^ILO KONZULOVI], CEROVINA MILKA, ALEKSANDROVI] CVIJA, KONZULOVI] DA[A, KONZULOVI] MI[O, KONZULOVI] JOVANKA, BRANKOVI] CVIJA, KONZULOVI] GVOZDA Pozivate se kao stranka na GLAVNO RO^I[TE za dan ^ETVRTAK, 28. 04. 2011. GODINE u 11,00 SATI pred ovaj Sud, u sobu broj 315/III. SUDIJA Aida Bahtovi} Napomena: Ako tu`itelj bez opravdanog razloga ne do|e na ro~i{te za glavnu raspravu, a bio je uredno pozvan, smatrat }e se da je povukao tu`bu, osim ako se tu`eni na tom ro~li{tu upusti u raspravljanje (~l. 97. st. 3. ZPP-a). Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga, ne do|e tu`eni, a bio je uredno pozvan, rasprava }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 97. st. 4 ZPP-a). Sud }e shodno odredbama ~l. 406. i 407. ZPP-a, kazniti nov~anom kazom od 100 do 1000 KM: - stranku, zakonskog zastupnika, punomo}nika ili umje{a~a koji svojim parni~nim radnjama te`e zloupotrebljava prava priznata odredbama ZPP-a, - osobu koja u podnesku vrije|a sud, stranku, ili drugog sudionika u postupku, - osobu koja je kao slu{atelj prisutna raspravi, a vrije|a sud ili druge sudionike u postupku, ometa rad ili se ne pokorava naredbama suda za odr`avanje reda, a mo`e je i udaljiti. Ako stranka ili njen zastupnik u toku postupka ili prije isteka roka od {est mjeseci nakon pravomo}nog okon~anja postupka promijene adresu na koju se dostava obavlja, du`ni su o tome odmah obavijestiti sud, u suprotnom, sud }e odrediti da se dalje dostave u parnici obavljaju objavljivanjem pismena na oglasnoj plo~i suda, sve dok stranka ili njen zastupnik ne obavijeste sud o svojoj novoj adresi (~l. 352. ZPP-a). Dostava se smatra obavljenom nakon proteka 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 128156 10 Ps Sarajevo, 27. 01. 2011. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija [aha Ov~ina, u pravnoj stvari tu`itelja Hercegovina Vino Doo Mostar, protiv tu`enog Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge Bra}a Kurtovi} Doo Sarajevo, radi duga v.sp. 5.586,78 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine F BiH“ broj 53/03, 73/05 i 19/06), objavljuje:

OGLAS
OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija [aha Ov~ina, u pravnoj stvari tu`itelja Hercegovina Vino Doo Mostar, protiv tu`enog Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge Bra}a Kurtovi} Doo Sarajevo, radi duga v.sp. 5.586,78 KM, van ro~i{ta dana 26. 01. 2011. godine, donio je

PRESUDU
- zbog propu{tanja Du`an je tu`eni tu`itelju isplatiti iznos od 5.586,78 KM sa zakonskom zateznom kamatom po pojedina~nim ra~unima kako slijedi: - VRR-50136 50274/2006 od 04. 02. 2006. godine, koji glasi na iznos od

321,63 KM po~ev od 04. 02. 2006. godine pa do isplate, - TRR-50153 50275/2006 od 04. 02. 2006. godine, koji glasi na iznos od 260,62 KM po~ev od 04. 02. 2006. godine pa do isplate, - TRR-50243 50440/2006 od 22. 02. 2006. godine, koji glasi na iznos od 604,54 KM po~ev od 22. 02. 2006. godine pa do isplate, - TRR-50455 50834/2006 od 29. 03. 2006. godine, koji glasi na iznos od 496,59 KM po~ev od 29. 03. 2006. godine pa do isplate, - VRR-50405 50833/2006 od 29. 03. 2006. godine, koji glasi na iznos od 29. 03. 2006. godine pa do isplate, - TRR-50590 51079/2006 od 27. 04. 2006. godine, koji glasi na iznos od 829,93 KM po~ev od 27. 04. 2006. godine pa do isplate, - VRR-50519 51078/2006 od 27. 04. 2006. godine, koi glasi na iznos od 1.352,13 KM po~ev od 27. 04. 2006. godine pa do isplate, - VRR-50220 50439/2006 od 22. 02. 2006. godine, koji glasi na iznos od 374,74 KM po~ev od 22. 02. 2006. godine do isplate, uz naknadu tro{kova postupka u iznosu od 671,70 KM sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Tu`eni se obavje{tava da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Sudija [aha Ov~ina

globus

Dnevni avaz, ~etvrtak, 24. februar/velja~a 2011.

21

Va{ington i dalje partner
Povodom izbora Bed`eta Pacolija za predsjednika i izbora Vlade Kosova dr`avni sekretar SAD Hilari Klinton (Hillary Clinton) uputila je ~estitke svima koji su izabrani na rukovode}e pozicije na uspje{nom okon~anju jednog epskog izbornog procesa i poru~ila da su Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave spremne pomo}i novoj vladi u svojstvu prijatelja i partnera. Novoizabranim kosovskim funkcionerima ~estitke su uputili i predsjednik Albanije Bamir Topi, po`eliv{i nastavak dobre bratske saradnje Kosova i Albanije, biv{i predsjednici Hrva-

KOSOVO Strani mediji o izboru dr`avnog vrha

Kontroverzni biznismen novi predsjednik Kosova
Bed`et Pacoli je figurirao u skandalu o korupciji u okru`enju Jeljcina, dok je u [vicarskoj 2000. optu`en za pranje novca i mito od ~etiri miliona dolara, podsje}aju agencije
se `eli baviti politikom radi ostvarenja ciljeva u svojim privatnim poslovima. Pacolija smatraju najbogatijim ~ovjekom na Kosovu, navodi Reuters, koji prenosi i da je njegova kompanija „Mabetex“ renovirala Kremlj te da je novi kosovski predsjednik o`enjen Ruskinjom. Agencija France Press javila je da je Kosovo dobilo za novog predsjednika tajkuna koji se bavi gra|evinskim poslovima.

tske Stipe Mesi} i Albanije Red`ep Mejdani te me|unarodni civilni posrednik Piter Fejt (Pieter Feith). Prema „Komersantu“, u oktobru 1998. Pacoli je figurirao u skandalu o korupciji u okru`enju Jeljcina. Glavno tu`ila{tvo Rusije sumnji~ilo je nekoliko ~inovnika za uzimanje mita radi osiguranja narud`ina za rekonstrukciju Kremlja. U januaru 1999. na zahtjev Rusije provedena je pretraga u kancelariji kompanije u Luganu, a Pacolija je ispitala tada glavna tu`iteljica [vicarske Karla del Ponte (Carla), navodi list. U [vicarskoj je u junu 2000. optu`en za pranje novca i mito u iznosu od ~etiri miliona dolara. „Ruski predmet“ Pacolija u decembru te godine zatvoren je zbog odsustva elemenata krivi~nog djela, a u martu 2002. predmet je zatvoren i u [vicarskoj. Pacoli je, navodi „Komersant“, u~estvovao i u nekoliko dobrotvornih projekata, izme|u ostalog, obnavljao je bolnicu u Bu|enovsku, sru{enu u napadu ~e~enskih ekstremista 1995. godine.

Skup{tina Kosova izabrala je u utorak nave~er za novog kosovskog predsjednika Bed`eta Pacolija, kojeg svjetske novinske agencije nazivaju „gra|evinskim tajkunom“ i „kontroverznim biznismenom“ blisko povezanim s Moskvom. Britanska agencija Reuters navela je da je Pacoli, ro|en 1951., kontroverzni biznismen iz [vicarske kojeg su bliske veze s Rusijom,

Istraga Del Ponte

Bojkot opozicije

TAJKUN NA ^ELU: Agencija France Press javila je da je Kosovo dobilo za novog predsjednika tajkuna koji se bavi gra|evinskim poslovima
koja podr`ava Beograd u protivljenju nezavisnosti Kosova, stajale popularnosti kod Albanaca na Kosovu. Glavne opozicione stranke bojkotirale su glasanje za predsjednika Kosova navode}i kao razlog to {to je Pacoli povezan s Rusijom i {to Ruski dnevnik „Komersant“ naveo je u tekstu „Po ~emu je poznat Bed`et Pacoli u Rusiji“, od 15. februara, da se on pojavio u Rusiji po~etkom devedesetih, kada se {vicarski „Mabetex“, na ~ijem je ~elu bio, bavio realizacijom nekoliko projeka-

Pacoli: Bliske veze s Rusijom stajale ga popularnosti kod Albanaca na Kosovu

ta u Jakutsku. Tamo se upoznao s gradona~elnikom Jakutska Pavlom Borodinom, koji je 1993. godine bio rukovodi-

lac poslova u predsjedni~kom kabinetu. Uskoro je „Mabetex“ dobio narud`bine za rekonstrukciju dijela Kremlja, predsje-

dni~ke rezidencije „[ujskaja ^upa“, Bijelog doma, dr`avne dume, Vije}a Federacije i drugih objekata, navodi ruski dnevnik.

Velika afera u Sloveniji

Crnogorsko tu`ila{tvo

Mariborski dnevnik „Ve~er“ objavio je navode iz knjige austrijskog novinara Ri~arda [najdera (Richard Schneider) „Scena zlo~ina Hypo Alpe Adria“, koja se bavi aferom „Hypo“, a poseban dio posve}en je po~ecima afere odnosno {vercu oru`ja prema Hrvatskoj. Prema pri~i autora knjige, tada{nji slovenski ministar odbrane Janez Jan{a uzimao je proviziju od 250.000 dolara po brodu za

Jan{a uzimao proviziju Zvonko Bu{i} osniva domoljubni pokret za {verc oru`ja?
Hrvatski emigrant osu|en zbog poku{aja otmice aviona
oru`je koje je i{lo Hrvatskoj u vrijeme Domovinskog rata. [najder pi{e u svojoj knjizi kako su agenti francuske tajne slu`be nakon uvo|enja embarga kontaktirali izvjesnog Marina Tomuli}a, koji je u knjizi predstavljen kao lobist Franje Tu|mana u Francuskoj, a koji je uspio nabaviti oru`ja u vrijednosti od 400 miliona dolara. Plan koji su mu predstavili bio je da se oru`je prema Hrvatskoj najlak{e mo`e prebaciti preko Slovenije. Prema navodima iz knjige, ondje su imali „~ovjeka za prljave poslove“, tada{njeg slovenskog ministra odbrane Janeza Jan{u, a njegova provizija bila je 250.000 dolara po brodu. Sve transakcije obavile su se bez ra~una i u ke{u. Brodovi su pristajali u slovenskoj luci Kopar. Jan{a je sve navode iz knjige demantirao nazivaju}i ih ~istom fikcijom. Na promociji knjige T omislava Marijana Bilosni}a o povratku u Hrvatsku Zvonka Bu{i}a, poznatog hrvatskog emigranta koji je izdr`ao dugogodi{nju zatvorsku kaznu u ameri~kom zatvoru zbog poku{aja otmice aviona i pogibije ameri~kog policajca kod demonta`e bombe, govorio je i sam Bu{i}, koji se usprotivio ‘’radikalnim mjerama’’ u politi~kim odnosima i najavio osnivanje domoljubnog pokreta za izlazak na parlamentarne izbore. Bilosni}eva knjiga prati sudbine Zvonka Bu{i}a i D`ulijen Eden Bu{i} (Julienne) od trenutka kad je skupina hrvatskih politi~kih aktivista, 1976. godine, otela ameri~ki putni~ki avion Boeing 727 TWA 355 na letu od Njujorka do ^ikaga, pa sve do Bu{i}evog povratka u Hrvatsku, nakon 32 godine robije.

Jan{ina provizija bila 250.000 dolara po brodu

Vrhovno dr`avno tu`ila{tvo nalo`ilo je provjeru podataka o navodnom fiktivnom izvozu nafte i naftnih derivata iz Crne Gore prema Kosovu preko grani~nog prijelaza Kula od 2006. do 2009, pi{u podgori~ke „Vijesti“. List pi{e da im je u tu`ila{tvu re~eno da je provjera podataka o sumnjivim poslovima s naftom zapo~eta na osnovu krivi~ne prijave koju je poli-

Istraga o ’izvozu’ nafte na Kosovo
cija podnijela protiv biv{eg direktora „Montenergo bonusa“ Branka Ka{}elana. Premijer Igor Luk{i} pozvao je u Beranama „nadle`ne dr`avne organe“, prije svega uprave policije i carina, da „po|u korak unazad i utvrde je li bilo {verca nafte“. List prenosi izjavu biv{eg policajca koji je radio na prijelazu Kula Hamda Muri}a, koji je potvrdio da se pr-

eko tog grani~nog prijelaza odvijao fiktivan izvoz nafte i naftnih derivata kao i da je, kako je rekao, to, prakti~no, bila javna tajna u Ro`ajama. Prema podacima do kojih su do{le „Vijesti“, fiktivnim izvozom nafte iz Crne Gore prema Kosovu preko grani~nog prijelaza Kula od 2006. do 2009. godine dr`ava je o{te}ena najmanje za 20 miliona eura.

Bu{i} sa suprugom D`ulijen Eden Bu{i}

Biv{i {ef kadrovske slu`be u Bijeloj ku}i Ram Emanuel (Rahm) izabran je za gradona~elnika ^ikaga na izborima odr`anim u tom gradu prvi put u toku proteklih 20 godina. Prema rezultatima glasanja dobivenim iz 86 glasa~kih jedinica, Emanuel, koji je, tako|er, i nekada{nji kongresmen, pobijedio je petero protivkandidata sa 55 posto glasova i time izbjegao odlazak u drugi krug. Ameri~ki predsjednik Barak Obama (Barack) ~estitao je Emanuelu na novoj funkciji, isti~u}i da je njegova pobjeda bila zaslu`ena. - Ja kao Ramov prijatelj i neko ko je bio stanovnik ^ikaga ne mogu bi-

Ram Emanuel novi gradona~elnik ^ikaga

Biv{i {ef u Bijeloj ku}i

22
Google je izbacio alat za pomo} ljudima koji su zahva}eni potresom na Novom Zelandu. Tim alatom korisnici mogu izbrati opcije „tra`im nekoga“ i „imam informacije o nekome“. Kompanija je izvijestila da }e svi uneseni podaci biti dostupni javnosti te }e ih svi mo}i vidjeti i koristiti. Google ne}e provjeravati ta~nost podataka.

Dnevni avaz, ~etvrtak, 24. februar/velja~a 2011.

globus

Google poma`e u tra`enju ljudi

Emanuel: Obama ponosan na prijatelja

ti ponosniji. Ram Emanuel bit }e izvanredan gradona~elnik za sve gra|ane ^ikaga - rekao je Obama.

Policija je izvijestila da grad izgleda kao da je u njemu bio pokolj te da se mrtva ljudska tijela mogu vidjeti {irom ulica

NOVI ZELAND Spasila~ka drama nakon stravi~nog zemljotresa

Spec
Kralj Saudijske Arabije Abdulah bin Abdul Aziz vratio se u zemlju nakon tri mjeseca lije~enja u inozemstvu zbog problema s ki~menim kralje{cima, javila je dr`avna televizija „Al-Akbarija“. Kralj Abdulah saop}io je da }e gra|anima dati pomo} od oko 35 milijardi dolara, prvenstveno namijenjenih Kralj Abdulah mladim nezaposlenim ljudima kao i obiteljima koje nemaju osigurano mjesto stanovanja.

Vi{e od tri stotine ljudi smatra se nestalima, a ~etrdeset i osmero tokom no}i s utorka na srijedu izvu~eno je `ivo iz ru{evina U nekim dijelovima grada prekinuta potraga
Novozelandski premijer D`on Ki (John Key) proglasio je vanredno stanje u ~itavoj zemlji. Broj `rtava prekju~era{njeg potresa u gradu Krajst~er~u, u kome `ivi oko 400.000 ljudi, narastao je na 75, a strahuje se da }e jo{ rasti. Policija je izvijestila da grad izgleda kao da je u njemu bio pokolj te da se mrtva ljudska tijela mogu vidjeti {irom ulica. Vi{e od tri stotine ljudi smatra se nestalima, a ~etrdeset i osmero tokom no}i s utorka na srijedu izvu~eno je `ivo iz ru{evina. U jednom dijelu grada potraga za pre`ivjelima prekinuta je jer slu`be za spa{avanje vjeruju da tamo vi{e ne mo`e biti pre`ivjelih,

Pre`ivjeli se javljaju SMS-ovima i lupanjem
Majka poginula s bebom u naru~ju
Pod ru{evinama jedne trgovine spasioci su na{li tijelo `ene koja je poginula dr`e}i svoju bebu u naru~ju. U trenutku jakog potresa majka je s djetetom krenula bje`ati dok je u drugom dijelu jedna `ena spa{ena nakon 24 sata ispod ru{evina. Zapovjednik nadle`ne policijske postaje Dejv Lavri (Dave Lawry) izjavio je za BBC da je to bila iznimno te{ka odluka, ali da se spasioci sada moraju koncentrirati na podru~ja u kojima je vjerovatnost pronalaska na ulicu, no nije uspjela. Zatrpale su je gromade betona. Prolaznici koji su je vidjeli poku{ali su joj pomo}i, no nisu uspjeli do}i do nje, javlja „Yahoo News“. pre`ivjelih ne{to ve}a. Kako bi olak{ali posao spasiocima, vlasti su zamolile ljude putem radija da s vremena na vrijeme proizvode zvukove da bi ih lak{e mogli prona}i. Drugi policajac rekao je Reutersu da se pre`ivjeli javljaju SMS-ovima i lupaju da bi ih spasioci ~uli. Ljudi koji su ostali bez

Te{ka odluka

domova u smrtonosnom potresu smje{teni su u prihvatili{ta, gdje su im osigurali hranu, pi}e i krevete. Podsje}amo, potres magnitude 6,3 po Rihteru dogodio se u utorak poslije podne po lokalnom vremenu. U septembru pro{le godine potres magnitude 7,1 po Rihteru pogodio je Novi Zeland, no nije izazvao toliku {tetu jer je epicentar bio na znatno ve}oj dubini. Engleska i [kotska poslale su svoje ljude kako bi pomogli u potrazi za `rtvama potresa, Australija je poslala pse traga~e i ekipe spasioca kao i SAD. Zemlje diljem svijeta uklju~ile su se u pomo} Novom Zelandu, kojem }e poslati i novac.

Svjetska solidarnost

PREVARE: Kako je Ekrem Jevri} u Srbiji prevaren za 8.000 eura? OTKRIVAMO: Da li je Hanka Paldum ponovo kupila stan u Beogradu? AFERE: Ho}e li pjeva~ Mladen Tomi} dobiti 2.000.000 dolara koje mu je supruga ostavila testamentom? POKLON ^ITAOCIMA: Ulaznice za koncert D`ibonija u Tuzli!
Na kioscima svakog ~etvrtka

Na ulicama Atine u srijedu je, javljaju agencije, bio razmje{ten velik broj policajaca, promet gotovo nije funkcionirao, a oko 5.000 policajaca bilo je razmje{teno na ulicama Atine, od kojih su se neki opet sukobili s demonstrantima koji su protestirali protiv vladinih mjera {tednje. Na poziv gr~ke Konfederacije sindikata zaposlenih u javnom sektoru (ADEDY) i sindikalne sredi{njice zaposlenih u privatnom sektoru (GSEE) na {trajk i proteste protiv o{tr-

Na ulicama Atine 5.000 policajaca protiv demonstranata

Protesti u Gr~koj zbog vladinih mjera {tednje

ih vladinih mjera {tednje stanovnici glavnog gr~kog grada ju~er su ponovo izrazili nezadovoljstvo stanjem u zemlji okupljanjem u sredi{tu Atine. GSEE je pozvao na op}i {trajk radi nastavka borbe protiv ucjena te zbog zakona o fleksibilnosti rada {to ga je nametnula vlada, a ADEDY pozvao je na {trajk zbog te{kog finansijskog stanja u nekim penzionim fondovima i vladine najave o novom smanjenju pla}a nakon onoga tokom 2010. godine.

Demonstranti su na policiju bacali molotovljeve koktele

(Foto: AFP)

globus

Dnevni avaz, ~etvrtak, 24. februar/velja~a 2011.

23

Ukratko

RUSIJA Uspon popularnosti Ane ^epmen

Biv{a {pijunka ulazi u parlament
Kandidatura na listi stranke premijera Putina Ujedinjene Rusije sigurno zna~i da }e ^epmen i postati nova parlamentarna zastupnica, jer ta politi~ka opcija dobiva daleko najve}i broj glasova
^epmen kao i nekoliko agenata odlikovao. ^epmen je nedavno napunila 29 godina, a od svog povratka u Rusiju izbjegavala je novinske intervjue, no radila je na svome imid`u u javnosti. Pro{log decembra postala je jedan od vo|a mlade`i Putinove stranke sa zadatkom da {iri patriotizam me|u njima. Brendirala je svoje ime na ruskom tr`i{tu te ima pr-

Dakar: Afera s oru`jem

Propala ruska {pijunka Ana ^epmen (Anna Chapman) kandidirat }e se na decembarskim izborima za ruski parlament na listi stranke premijera Vladimira Putina. Kandidatura na listi Ujedinjene Rusije gotovo sigurno zna~i da }e ^epmen i postati nova parlamentarna zastupnica, jer ta politi~ka

Prekid odnosa Senegala i Irana

Brendirala ime

DAKAR - Senegal je prekinuo diplomatske odnose s Iranom nakon afere s iranskim oru`jem koje je u oktobru prona|eno u Nigeriji, namijenjeno Gambiji, a koje je „prouzrokovalo smrt senegalskih vojnika“ u Kasaman~u, saznaje se ju~er iz zvani~nih izvora u Dakaru.

Bolja od nogometnog tima
Najpoznatija {pijunka poslije Mate Hari, ^epmen se nedavno razgolitila za mu{ki ~asopis „Maxim“, u kojem je, u stilu D`ejmsa Bonda (James), pokazala svoje adute. ^asopis je naveo da je Ana, osim {to se skinula, propcija dobiva daleko najve}i broj glasova. Ruske dnevne novine „Nezavisimaya Gazeta“ objavile su da }e ^epmen biti kandidatkinja u regiji Volgograda. Ana ^epmen bila je jedna od desetero ruskih {pijuna koji su pro{le godine deportirani iz SAD. Za zapadne medije ti su „{pijuni“ postali sinonim za nesposobnost. No, Rusi, o~igledno, ne misle tako, pa je ruski predsjednik Dmitrij Medvedev ekr{ila i zavjet {utnje, pa je novinarima lista otkrila {ta misli o mu{karcima, flertovanju i planovima u `ivotu. - Ana je uradila mnogo vi{e za podizanje patriotizma u Rusiji nego na{ nogometni tim - zaklju~io je magazin. avo izbaciti osam razli~itih proizvoda, me|u kojima su i votka, satovi te odje}a s njenim potpisom. Nedugo nakon {to je odlu~ila oprobati se u politi~kim vodama Ana je iskazala ambicije i da bude TV voditeljica. U {ouu pod nazivom „Tajne svijeta s Anom ^epmen“ biv{a {pijunka }e razotkrivati i, kako je najavljeno, rje{avati svjetske misterije.

\or|evi} dobio 27 godina

HAG - Ha{ki tribunal osudio je ju~er penzionisanog generala MUP-a Srbije Vlastimira \or|evi}a na 27 godina zatvora, proglasiv{i ga krivim za zlo~ina nad kosovskim Albancima 1999. godine.

Podr{ka integracijama

I TV voditeljica

^epmen: Sa zadatkom da {iri patriotizam me|u mladima

Skoplje: Za ulazak u EU

Spec

Timotiju Adamsu (Timothy, 42), koji je osu|en na smrtnu kaznu jer je 2002. Godine, ispaliv{i dva hica, ubio svog 19-mjese~nog sina, ubrizgana je smrtono-

Pariz: Blokada imovine Mubaraka

Francuska namjerava pozitivno odgovoriti na zahtjev egipatskih vlasti o zamrzavanju imovine, ra~una i dobara biv{eg predsjednika Hosnija Mubaraka i njegove supruge kao i njihove dvojice sinova i njihovih supruga, saop}ilo je ju~er Ministarstvo vanjskih poslova. Ministarstvo nije iznijelo informacije {ta je porodica Mubarak posjedovala u Francuskoj.

sna injekcija, {to je druga egzekucija ove godine u Teksasu. Timoti Adams bio je veteran ameri~ke vojske. Trojica sudija glasala su za izvr{enje smrtne kazne i tra`ila da se pogubi, iako je vi{e osoba, me|u kojima i njegov biv{i pretpostavljeni, svjedo~ilo u Adamsovu korist, ocijeniv{i da je ubistvo po~injeno u nervnom rastrojstvu, a ne kao planirano ubistvo. Pro{le sedmice oko 90 ameri~kih vjerskih zvani~nika apeliralo je na guvernera Teksasa da ga pomiluje, ocjenjuju}i da je Adams bio „uzoran zatvorenik“ i da je nastojao da mu poroAdams: Veteran ameri~ke vojske dica oprosti.

Egzekutiran ubica svog 19-mjese~nog sina

Izvr{ena smrtna kazna u Teksasu

Njema~ka Katoli~ka crkva

SKOPLJE - Oko 90 posto gra|ana Makedonije podr`ava integraciju zemlje u EU, pokazalo je istra`ivanje Eurobarometra. Prema istra`ivanju evropske agencije, 59 posto anketiranih smatra da je ~lanstvo u EU „dobar posao“.

Potres na Kritu

Harm Klueting: Teolog i biv{i protestantski pastor

Njema~ka Katoli~ka crkva zaredila je za sve}enika o`enjenog mu{karca, oca dvoje djece, nakon {to je od pape Benedikta XVI dobio izuze}e od celibata. Harm Klueting, teolog i biv{i protestantski pastor, ne}e se morati pridr`avati zakona o celibatu za vrijeme trajanja svog braka, saop}eno je iz biskupije u Kelnu, prenosi agencija Reuters. Ovaj slu~aj skre}e pa`nju

Zare|en o`enjen mu{karac

na malo poznati zakon Katoli~ke crkve, donesen prije 60 godina, koji dopu{ta sve}enom licu druge kr{}anske vjere da postane sve}enik u Katoli~koj crkvi. Kluetingovo zare|enje obavljeno je u trenutku kada njema~ki katoli~ki teolozi i politi~ari tra`e od Vatikana da ukine obavezu celibata i kada se zemlja suo~ava sa seksualnim skandalima ~iji su protagonisti sve}enici.

Krit: Bez `rtava

ATINA - Zemljotres ja~ine 4,7 stepeni po Rihterovoj skali registriran je na gr~kom otoku Krit, ali za sada nema podataka o `rtvama i materijalnim razaranjima. Epicentar zemljotresa bio je oko 165 kilometara jugoisto~no od grada Irakliona, na dubini od 40 kilometara.

Velika Britanija

Ponovno vjen~anje

24
[OKANTNO Roditelji neupu}eni u dodatnu zaradu djece

Dnevni avaz, ~etvrtak, 24. februar/velja~a 2011.

kiosk

Kris i En D`ekson (Chris i Ann Jackson) vjen~ali su se 1977. godine, a nakon razvoda 1984. potpuno su izgubili kontakt. Ponovno su se zaljubili nedavno, nakon {to su fotografiju s njihovog vjen~anja objavili u lokalnoj knjizi u Velsu. Posebni gost na svadbi bit }e Nil Anderson (Neil), autor knjige u kojoj je objavljena njihova fotografija s prvog vjen~anja.

Uhap{en zbog pi}a

Autom u prodavnicu

Djevoj~ice iz Srbije fotografiraju se gole i snimke nude na internetu
Istra`ivanje koje je provedeno pokazalo je da je internet-prostitucija podjednako prisutna kako u urbanim tako i u seoskim sredinama
- Virtuelni kontakti maloljetnica putem internet-kamera ~esta su pojava na pornografskim stranicama. Starosna granica s godinama se drasti~no spustila, tako da djevoj~ice koje svoje tijelo prodaju porno-stranicama radi sitne zarade to po~inju raditi ve} s deset godina - navodi Aleksandar Arsenin, osniva~ agencije Infologistic. Istra`ivanje koje je provedeno pokazalo je da je
Fotografije nude i desetogodi{njakinje

Pijani ljekar iz SAD D`ozef Grilo (Joseph Grillo) zabio se bijelim terencem u trgovinu pi}a u Sikonku i poku{ao se po~astiti pi}em. Gurnuo je ruku kroz razbijeno staklo, ali nije uspio dohvatiti pivo. Nije do~ekao policiju, ve} je pobjegao. Ipak, snimile su ga nadzorne kamere. Policija ga je kasnije zaustavila i uhapsila. Na terencu je jo{ bila zaka~ena tabla od trgovine.

U Novom Sadu na desetine u~enica sedmog i osmog razreda osnovne {kole bavi se prostitucijom na internetu i na taj na~in zara|uje velike sume novca. Ovaj vid prostitucije sve je ~e{}i me|u maloljetnicama, od kojih najmla|e imaju svega deset godina, {okantni su rezultati istra`ivanja novosadske agencije Infologistic.

internet-prostitucija podjednako prisutna kako u urbanim tako i u seoskim sredinama, jer su za nju dovoljni samo kompjuter i internet-kamera. Suma koju maloljetnice na ovaj na~in zarade ovisi o broju ulazaka na njihovu inernet-stranicu kao i vremena koje korisnik na njoj provede. Roditelji su, naravno, neupu}eni u dodatnu zaradu svoje djece.

Ljekari su smatrali da Geri Brenan (Gary Brennan, 52) iz Lidsa nakon te{ke saobra}ajne nesre}e ne}e vi{e nikada mo}i hodati, a bojali su se da ne}e ni pre`ivjeti. Me|utim, hrabri mu{karac pre`ivio je brojne operacije te se nada da }e ponovo mo}i voziti motocikl. Gerija su 38 puta operirali, a me|u te{kim povredama koje je pretrpio su i krvarenje u mozgu, prijelom ki~me na tri mjesta, povreda plu}a, napuknuta rebra te slomljene lopatice. Do`ivio je klini~ku smrt tri puta. Geri je trenutno u invalidskim kolicima, ali je optimisti~an te se nada da }e se brzo oporaviti. Posljedice te{kih povreda osje}at }e cijelog `ivota, a Brenan: Te{ke povrede kako bi ubla`io bolove, dnevno mora piti 20 razli~itih tableta.

Nakon tri klini~ke smrti Udavio `enu jer ga je Facebook najgori izum opet `eli voziti motocikl varala s prijateljem prve decenije 21. stolje}a
Srbijanac Hambija B. (44) dugo je sumnjao da mu supruga [eribana (42) nije vjerna. Slijep i bijesan od ljubomore, pratio je `enu kako bi se uvjerio da ga vara. Sumnjao je da je u sve umije{an njegov najbolji prijatelj. Na autobuskoj stanici [eribana se sastala s njegovim prijateljem Tijelo `ene na|eno u {umi te su se po~eli ljubiti. Hambija je odlu~io da nevjerna supruga to mora platiti `ivotom. Oti{ao je ku}i i sa~ekao je da se vrati. Oko 22 sata poveo je u {etnju, a u {umi kod Beograda su se posva|ali. Hambija je udario [eribanu i oborio je na zemlju. Sko~io je na nju i po~eo je daviti, a ona je ubrzo ostala bez svijesti. Hambija je izvadio vezicu s njenih cipela i udavio je. Sljede}i dan petero djece odvezao je sestri i predao se policiji.

Geri Brenan oporavlja se od nesre}e

Sam se predao policiji

Rezultati ankete

Dru{tvene mre`e i {oui realnosti najgori su izumi prve decenije 21. stolje}a, rezultati su britanskog istra`ivanja. Za stanovnike Otoka nema ni{ta goreg od Facebooka, Twittera i TV emisija baziranih na „Velikom bratu“. Dru{tvene mre`e su, prema mi{ljenju ispitanika, dovele do jo{ ve}eg otu|enja, dok su {oui realnosti ocijenjeni kao iritiraju}i i, tako|er, gubljenje Dru{tvene mre`e dovode do otu|enja vremena. Iako su ova dva izuma s njim tijesno povezana, internet je, prema istom istra`ivanju, progla{en jednim od najboljih izuma, zajedno s brodbend tehnologijom, online kupovinom i Googleom.

kiosk

Dnevni avaz, ~etvrtak, 24. februar/velja~a 2011.

25

POLJSKA Kontrolori slu~ajno na{li odbjeglog radnika

Dobio otkaz pa se mjesecima krio u rudniku u kojem je radio
Budu}i da je u tom rudniku radio 20 godina, mnogi su ga znali iz vi|enja, ali nisu znali da je otpu{ten
ju - kazao je agenciji PAP portparol „Holding uglja“ Katovice K{i{tof Jaros. Prema Jarosevim rije~ima, odbjegli rudar mogao se neometano kretati po rudniku po{to je poznavao sistem sigurnosti u jamama. - Budu}i da je u tom rudniku radio 20 godina, mnogi su ga znali iz vi|enja, ali nisu znali da je otpu{ten - rekao je Jaros. Bjegunac nije morao imati pomo} jer je znao zaobi}i sistem kontrole i mogao se mjesecima kriti u jamama rudnika dugim 100 kilometara. Policija za sada ne zna ni za{to je pobjegao niti koliko se dugo krio, a kako je potpuno dehidriran, preba~en je u bolnicu.

U rudniku Vujek na jugozapadu Poljske prona|en je Poljak koji se od jeseni krio od porodice i svijeta u jami 765 metara ispod povr{ine zemlje. Taj 47-godi{nji rudar sa 20-godi{njim sta`em upravo je u tom rudniku u septembru izgubio posao, a ne{to kasnije porodica je policiji prijavila njegov nestanak. Otkriven je u ponedjeljak, kada su rudari upravi prijavili da im se ~ini da se u jami nalazi neko ko u njoj ne radi. - Prijavljeno je da se u rudniku nalazi neko ko tamo nema {ta tra`iti. Kontrola je na njega nabasala slu~ajno. Nije imao propusnicu, lampu ni opremu za evakuaci-

Jame su 765 metara pod zemljom

Goug: Do`ivjela sam 103. jer sam jo{ djevica
@ena ka`e da se nikada nije zamarala vezama, momka nije imala, a nije se htjela ni udati
kada u `ivotu nije okusila ni kap alkohola, nije pu{ila cigarete i uzimala lijekove. - Uvijek ve~eram. Trudim se ne presko~iti taj obrok jer mi je veoma bitan. Uz to, smatram da dugovje~nost mogu zahvaliti i tome {to me mu{karci uop}e ne zanimaju. Nikad se nisam udala, a ni ne namjeravam - ka`e Gledis. Za svoj ro|endan koji je proslavila pro{le sedmice priredila je malu zabavu za prijatelje u stara~kom domu. ^estitku joj je poslala i kraljica, a dugovje~nom `ivotu nazdravila je {oljom ~aja. Njena sestra Edna umrla je od raka 1996. u 85. godini `ivota. Uzbudljiv `ivot, mnogo kretanja, zdrava prehrana, seks i brojne druge stvari dugovje~ni ljudi navode kao recept za dug `ivot. Ali Britanka Gledis Goug (Gladys Gough), koja je navr{ila 103 godine, tvrdi da je uspjela toliko po`ivjeti jer je djevica. @ena ka`e da se nikada nije zamarala vezama, momka nije imala, a nije se htjela ni udati. Umjesto mu{karca, dru{tvo joj je kroz `ivot pravila sestra s kojom je proputovala svijet. @ivahna starica isti~e da ni-

Britanka otkrila tajnu svoje dugovje~nosti

Goug: Ne pije i ne pu{i

Zabavu za 6. ro|endan Pica `eni spasila `ivot platili 32.000 dolara
Dok se druge djevoj~ice vesele doma}oj torti i klaunu, Grejsini (Gracie) roditelji potro{ili su nevjerovatnih 32.000 dolara za djevoj~icin {esti ro|endan. Amerikanka Nikol (Nicole) `eljela je organizirati nezaboravnu zabavu za malu princezu. Nikol je potro{ila 3.000 dolara na pozivnice i 2.100 dolara za tortu na devet spratova. Naru~ila je 42 cvjetna aran`mana i Pepeljuginu ko~iju. Dovela je i glumce koji su upotpunili temu srednjovjekovne princeze. Grejsi se prije slavlja

Slavlje za princezu

Neobi~an slu~aj u Tenesiju

Grejsi nije bila zadovoljna opu{tala u spa zoni. Me|utim, sve to nije bilo dovoljno za Grejsi, kojoj se nije svidjela zabava jer ptica na torti nije bila plave boje, ve} ru`i~aste.

Jedna `ena koja isporu~uje pice u Tenesiju spasila je `ivot mu{teriji po{to se zabrinula kad ova nije naru~ila picu. Suzan Gaj (Susan Guy), koja radi u piceriji „Domino“, ispri~ala je da je D`in Vilson (Jean Wilson) protekle tri godine svakog dana zvala da naru~i picu. Kada je saznala da Vilson tri dana nije zvala, Gaj je insistirala da ode do njene ku}e kako bi provjerila je li sve uredu. Kad joj niko nije otvorio vrata, Suzan je pozvala policiju. Policajci su razvalili vrata i zatekli Vilson ka-

Vilson preba~ena u bolnicu

ko nepomi~no le`i na podu. Ispri~ala je da je pala i da nije mogla dohvatiti telefon da bi pozvala u pomo}. Vilson je ubrzo smje{tena u bolnicu u kojoj se oporavlja.

26

^etvrtak, 24. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz

oglasi

kultura
TELEX TELEX TELEX

Dnevni avaz, ~etvrtak, 24. februar/velja~a 2011.

27
„Ni~iji ma~ak“ Elvisa Doli}a
U sarajevskoj galeriji „Black Box“ ve~eras }e biti uprili~ena promocija prodajnog karaktera, prve bojanke „Ni~iji ma~ak“ autora Elvisa Doli}a. Rije~ je o multimedijalnom doga|aju za djecu i odrasle pod sloganom „Color me your color (Oboji me u svoje boje)“.

NAFF-ovi pobjednici u Mostaru
U Muzi~kom centru „Pavarotti“ u Mostaru sutra }e biti uprili~ena projekcija pobjedni~kih ostvarenja Festivala animiranog filma u Neumu (NAFF) iz 2006. Gledaoci }e mo}i vidjeti pet filmova, „Kralj budala“ Olafa Enkea (Encke), „Dim“ Klaudije Romero (Claudia), „Bibi“ Lole Kamalove i Beka [akirova (Shakirov), „Vent“ Erika van [aika (Schaaik) i „Svije}e“ Viktora Azeva (Azzev). Ulaz je slobodan.

Izlo`ba skulptura Fikreta Libovca
Izlo`ba „San i smrt“ akademskog kipara Fikreta Libovca bit }e otvorena ve~eras u klubu „Underground“ u Sarajevu. U novom ciklusu Libovac se preko skulptura vra}a uto~i{tu, rodnom Prijedoru, o`ivljavaju}i slike zavi~aja, porodi~nog doma, majke i avlije, uz potcrtavanje svega izgubljenog {to je posljedica proteklog rata.

PROMOCIJE Odr`ana sve~ana skup{tina Asocijacije bh. snimatelja

Mustafi}: Vratiti nam dignitet u bh. filmu
Va`an posao

BNP postao ~lan IETM-a

U mre`i evropskih teatara

Snimatelji se udru`ili jer `ele promovirati svoj posao i zna~aj u stvaranju filmskog djela Doprinos starijih kolega na{oj kinematografiji je ogroman
Bosansko narodno vima te u~e{}e na pozori{te Zenica posvjetskim teatarskim stalo je ~lan Me|unafestivalima - ka`e porodne mre`e za savrrtparol zeni~kog poemene izvedbene zori{ta Dino Deli}. umjetnosti (IETM IETM je najstariInternational Netwoja i najve}a mre`a kurk for Contemporary lture u Evropi, koja Performing Arts). okuplja ~lanove iz 50 - ^lanstvo u ovoj Deli}: Nove zemalja, a ima za cilj mre`i za zeni~ki teatar mogu}nosti stimulaciju kvaliteta, zna~i otvaranje mogu}nosti razvoja i sadr`aja savremene partnerstva i koprodukcije. izvo|a~ke umjetnosti, umrNa ovaj na~in BNP }e dobi- e`avanje, komunikaciju i diti priliku da evropskoj kultu- nami~nu razmjenu informarnoj javnosti prezentira vla- cija me|u profesionalcima u stita produkcijska ostvarenja toj oblasti. Bh. ~lanovi i postane ambasador Zenice. IETM-a su jo{ i Sarajevski Pristupanje ovoj mre`i omo- ratni teatar SARTR te Festigu}ava i olak{ani pristup val savremenog plesa A. D@. evropskim kulturnim fondo- „Zvrk“.

U sarajevskom kinu „Meeting Point“ ju~er je odr`ana promotivna, sve~ana skup{tina Asocijacije bh. snimatelja, a koja je osnovana pro{le godine na inicijativu filmskih i TV snimatelja. Ciljevi Asocijacije su razvijanje saradnje unutar struke, pobolj{anje uvjeta i kvaliteta rada, o~uvanje filmskih zanimanja i promoviranje filmske umjetnosti. Osniva~i su Mustafa Mustafi}, Mirsad Herovi}, Aziz Arnautovi}, Eldar Emri}, Safet Kutlovac, Igor Cikovi}, Erol Zub~evi}, Admir [vraki}, Pero Pavlovi}, Adnan Brankovi}, Faris Dobra~a i Almir \ikoli. Predsjednik Asocijacije Mustafa Mustafi} ju~er je kazao da ovom sjednicom snimatelji zapravo `ele obavijestiti kolege, prijatelje i sve ljude koji u~estvuju u stvar-

Filmski snimatelji okupili su se ju~er u kinu „Meeting Point“

(Foto: S. Jordamovi})

anju filma da su kona~no snimatelji okupili i napravili asocijaciju. - Mislimo da bismo trebali vratiti dignitet snimatelja u bh. filmu i zapravo snimatelja postaviti na ono mjesto koje mu zaista pripada po pr-

irodi posla i po va`nosti za kona~ni ishod filmskog djela - kazao je Mustafi}. Istakao je da su u Asocijaciji svjesni da vrijeme priu~enih ne{kolovanih snimatelja nepovratno prolazi. - Zato `elimo da na{e ~lanove {kolujemo, obrazujemo i profesionalno usavr{avamo, te tako podignemo ljestvicu kvaliteta na visoki nivo. Istina, ima me|u nama {kolovanih, stru~nih i iskusnih snimatelja, ali je na{a profesija izlo`ena stalnom pra}enju napretka i

Putokaz za novu generaciju
- Ponosni smo na na{e starije kolege i njihova djela koja su nam ostavili kao putokaz u kojem bi smjeru trebala i}i ova nova generacija snimatelja. Ne `elimo da ih iznevjerimo, naprotiv, `elja nam je da ih prevazi|emo. Da budemo, ako je to mogu}e, jo{ bolji i jo{ zna~ajniji za bh. film - zaklju~io je Mustafi}.

Nove tehnologije

promjena u filmskoj tehnologiji - dodao je Mustafi}. Podsjetio je prisutne na ~injenicu da je na{a dr`ava uvijek imala dobrih snimatelja te je samim tim i njihov doprinos bh. kinematografiji ogroman, posebno u dokumentarnom filmu, gdje je snimatelj mnogo samostalniji i gdje njegova kreativnost dolazi do punog izra`aja. Nakon skup{tine uprili~ena je i prezentacija novog modela SONY HD kamere PMW-F3, u organizaciji firmi „Sony Professional“ i „AVC Group BH“.
M. ^USTOVI]

Gradska galerija „Collegium artisticum“ preksino} je ugostila reprezentativnu izlo`bu skulptura i monotipija „Ratnici“ poznatog italijanskog skulptora Sandra Kija (Chio). Svojim radom odu{evio je prisutne goste koji su odlu~ili posjetiti ovu izlo`bu i vi{e saznati o djelima ovog uglednog umjetnika. Sandro Kija porijeklom je iz Firence, gdje je poha|ao Umjetni~ki institut, a zatim Likovnu akademiju. Svoje akademsko znanje odlu~io je pretvoriti u djelo

Skulpture slavnog Sandra Kija
putuju}i po Indiji i Turskoj, kao i po ve}em dijelu Evrope. U~estvovao je na izlo`bama u uglednim svjetskim muzejima. Sarajevskoj publici odlu~io se predstaviti izlo`bom „Ratnici“, koja }e trajati do kraja Festivala „Sarajevska zima“.
M. ^u.

„Ratnici“ na „Sarajevskoj zimi“

Danas na programu
Danas }e u ANUBiH-u biti promovirana knjiga „Fenomenologija svijeta `ivota. Filozofija u ogledalu kritike“ Abdulaha [ar~evi}a, dok }e u kinu „Cinema City“ biti odr`ana projekcija filma „Ranjeni an|eli“ Junjija Sakamota. U Bo{nja~kom institutu na programu je koncert Zoltana Fuzeserija (Fuzessery) i Rudolfa Leopolda iz Austrije. Plesna predstava „Naked Sacred“ teatra „Alma Alter“ iz Bugarske gostovat }e u Kamernom teatru.

Titovo atomsko skloni{te u Konjicu, u kojem }e 27. maja biti odr`an Bijenale savremene umjetnosti „D-0 Ark Underground“, sutra }e posjetiti sedma grupa umjetnika. Ovu grupu umjetnika predvodi doajen srbijanske konceptualne umjetnosti i ovogodi{nji predstavnik Srbije na Venecijanskom bijenalu Dragoljub Ra{a Todosijevi}.

Grupa umjetnika u posjeti

Titovo skloni{te u Konjicu

Osim njega, grupu ~ine i Aleksandar [aburov iz Rusije, Milan Titel (Tittel) i Matej Gavula iz Slova~ke, Vlatka Horvat iz Hrvatske, Tim E~els (Etchells) iz Velike Britanije, te majstor umjetni~ke fotografije Ivan Petrovi} iz Srbije. S njima }e Konjic posjetiti i jedan od selektora Bijenala Petar ]ukovi} iz Crne Gore. A. G.

U izlo`benom salonu Muzeja Unsko-sanskog kantona u Biha}u preksino} je povodom Dana op}ine otvo-

Izlo`ba slika Bahre Kurtovi}

Muzej u Biha}u

S otvorenja izlo`be u „Collegium artisticumu“

S otvorenja izlo`be u Biha}u

rena samostalna izlo`ba slikarke Bahre Kurtovi}. Publika je na izlo`bi, koju je otvorio @eljko Mirkovi}, predsjedavaju}i Op}inskog vije}a Biha}, vidjela trideset slika umjetnice. O njenom radu govorili su i akademski slikar Ahmet Ibuki} i Alen Zuli}, direktor Kulturnog centra. M. D.

28

^etvrtak, 24. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz

oglasi

jet set

Dnevni avaz, ~etvrtak, 24. februar/velja~a 2011.

29

SARADNJE Hit-tandem Hari i Peca u Beogradu

Rade pjesme za Brenu i D`enana Lon~arevi}a
„Bri{i me“ i „Poljubi me“ na}i }e se na novom CD-u popularne pjeva~ice i mladog pjeva~a
Gibonni: Nastup na sceni Mejdana

Hari Mata Hari vratio se iz Beograda, gdje je posljednjih dana finalizirao nove pjesme za Lepu Brenu i D`enana Lon~arevi}a. Ta~nije, u tandemu s Fahrudinom Pecikozom potpisuje numere „Bri{i me“ i „Poljubi me“ za popularnu pjeva~icu, odnosno za mladog pjeva~a. Peca je zadu`en za tekst, a Hari komponira muziku i ujedno je producent pjesama. U beogradskom studiju @eljka Joksimovi}a „Minacord“ D`enan je prije dva dana i otpjevao numeru „Poljubi me“, a oni koji su to ~uli, odu{evljeni su. Nakon numere „Bri{i me“, o~ekuje se da bi hit-dvojac Hari i Peca trebao nastaviti saradnju s Brenom te uraditi jo{ nekoliko pjesama za novi album. Rije~ je o saradnji vrhunskih profesionalaca i obje strane su veoma zadovoljne. Osim toga, Hari je po~etkom godine nagovijestio i svoj novi projekt pod nazivom „Hari simfo“, koji bi trebao raditi u saradnji s Ljubljanskom filharmoniL. S. R. jom.

Gibonnijev koncert u Tuzli 26. februara

Dolaze i fanovi iz susjednih zemalja
„Dnevni avaz“ osigurao je svojim ~itaocima 100 ulaznica za Gibonnijev subotnji nastup
rta po 20 na{ih ~italaca dobit }e po dvije ulaznice. Dovoljno je da po{aljete SMS na broj 091/510-101. Klju~na rije~ je IN, zatim ukucate razmak te GIBONNI. Cijena SMS-a je 0,80 KM + PDV. Brojevi telefona ~italaca koji dobiju po dvije ulaznice, bit }e objavljeni dan poslije u „Dnevnom avazu“. Ulaznice }e se mo}i preuzeti u dopisni{tvu „Dnevnog avaza“ u Tuzli, Turalibegova 22 (Tr`ni centar „Pasa`“), od 10 do 16 sati, uz provjeru broja mobitela s kojeg je poslat SMS. Brojevi telefona 15 ~italaca koji su poslali SMS za danas i dobili po dvije ulaznice, su: 061/488-410, 061/562-723, 061/730-841, 061/845-246, 062/111-991, 061/280-585, 061/961-885, 061/724-770, 066/021-166, 061/269-715, 061/565-547, 066/425-265, 061/427-903, 063/187-256 i H. P. 061/195-276.

Hari Mata Hari: Kompozitor i producent

Brena: Nastavak saradnje

Manekenka Aleksandra Kova~evi} radila je nekoliko revija na „Beauty Weekendu“ u Ljubljani, a na gala ve~eri kojom je zavr{en ovaj modni doga|aj, dobila je jo{ jedno priznanje. - Na revijama i na talent {ouu osvojila sam simpatije

U septembru u Los An|elesu i Las Vegasu

Novi izazov za Aleksandru Kova~evi}

Interes za subotnji koncert Zlatana Stipi{i}a Gibonnija u Tuzli raste iz dana u dan. Kako isti~e @eljko Kozina iz „PS produkcije“, koja organizira ovaj muzi~ki doga|aj na sceni Mejdana, dolazak na nastup splitskog kantautora najavili su ~ak i fanovi iz susjednih zemalja. - Koncertu ne}e prisustvovati samo Tuzlaci nego i njegovi simpatizeri iz drugih bh. gradova, poput Ora{ja, Br~kog i Doboja, ali i fanovi iz Hrvatske i Srbije. Moram priznati, prijatno smo iznena|eni i velikim brojem akreditiranih novinara, {to je jo{ jedna potvrda koliki je interes izazvao Gibonnijev dolazak u grad soli - isti~e Kozina. Najtira`nija novina u BiH „Dnevni avaz“ osigurala je svojim ~itaocima 100 ulaznica za Gibonnijev subotnji koncert u T uzli. Danas i sutra po 15 na{ih ~italaca dobit }e po dvije ulaznice, a na dan konce-

`irija tako da u septembru putujem u Los An|eles i Las Vegas. Imam dovoljno vremena da se pripremim za odlazak u Ameriku i najva`niji anga`man u karijeri - ka`e Aleksandra, koja }e u maju u~estvovati na Izboru Miss planete Zemlje za BiH. D. Z.

Koker: Ekscentri~ni frontmen „Pulpa“

Kova~evi}: Najva`niji anga`man

^uveni britanski bend „Pulp“ uvrstio je Novi Sad na svoju koncertnu mapu za 2011. godinu. Grupa iz [efilda nastupit }e na glavnoj bini najpopularnijeg regionalnog festivala EXIT, saop}ili su organizatori. „Pulp“ je objavio ukupno sedam albuma, a posljednji je iza{ao 2002. godine. Na predstoje}oj turneji svirat }e u sastavu koji se nije okupio od

„Pulp“ na EXIT-u [oljanin dobio klju~eve „{kode“
Automobil za mladog pjeva~a
1996. godine. Bend odlikuju klasi~ni brit pop zvuk, ekscentri~ni frontmen D`arvis Koker (Jarvis Cocker), kao i melodramati~ni stihovi. Za sada je potvr|eno da na EXIT dolaze i mnogi drugi izvo|a~i svjetskog glasa, poput „Arcade Firea“, „Portisheada“, Nika Kejva (Nick Cave), „Underworlda“ i D`ejmsa Zabijele (James ZaH. P. biela). Pobjednik tre}e sezone muzi~kog serijala Hayat TVa „Zvijezda mo`e{ biti ti“ Mirza [oljanin dobio je ju~er klju~eve „{kode fabije scout“, a ova marka automobila postala je za{titni znak mladog pjeva~a. - Zaista sam sretan {to klju~eve ovog prekrasnog vozila uru~ujem jednom istinskom talentu i budu}oj

U sklopu povratni~ke turneje

[oljanin i Olov~i} pored modela „{koda fabia scout“

muzi~koj zvijezdi na{ih prostora. „ASA Auto“ i dalje }e podr`avati kako doga|aje ovog tipa, tako i mlade talentirane pojedince, koji doprinose pozitivnom imid`u Bosne i Hercegovine - rekao je direktor „ASA Auta“ Senad Olov~i} tokom ceremonije potpisivanja ugovora sa pobjednikom Hayatovog H. P. {oua.

VREMEPLOV

24. februar 2011.

DOGODILO SE
1525. - [panci pod komandom markiza od Peskare pobijedili francusko-{vicarsku vojsku u bici kod Pavije u Italiji, upotrijebiv{i prvi put u historiji ratovanja pu{ke arkebuze (mu{kete). 1858. - Topal Osman-pa{a izdao je ferman kojim je odobrio osnivanje prve {kole za `ensku djecu u BiH. 1868. - Kongres SAD pokrenuo je, prvi put u ameri~koj historiji, postupak impi~menta protiv predsjednika dr`ave Endrjua D`onsona (Andrew Johnson). Optu`en za kr{enje Ustava, D`onson je bio primoran da se naredne godine povu~e s predsjedni~kog polo`aja. 1966. - U Akri, glavnom gradu Gane, izvr{en je dr`avni udar i zba~en predsjednik Kvame Nkrumah, koji se tada nalazio u posjeti Kini. Vlast
1938. - U Arlingtonu u Nju D`ersiju (New Jersey) napravljen je prvi proizvod od najlona ~ekinje za ~etkicu za zube.

30

Dnevni avaz, ~etvrtak, 24. februar/velja~a 2011.

sveznadar

ZDRAVLJE Nau~nici ponovo istra`ivali utjecaj

Mobitel mijenja mo`danu aktivnost
Utvrdili smo da se u dijelu mozga najbli`em anteni mobitela poja~ava metabolizam glukoze
Provedite 50 minuta s mobitelom na uhu i promijet }e vam se mo`dana aktivnost u dijelu mozga najbli`em anteni, potvrdili su nau~nici. Ali jo{ se ne zna je li to {tetno, ka`u nau~nici Nacionalnog instituta za zdravlje i dodaju da njihova studija vjerovatno ne}e dati odgovor na pitanje o povezanosti mobitela i tumora na mozgu. - Mi smo pokazali da se u dijelu mozga najbli`em anteni poja~ava metabolizam glukoze - ka`e Dora Volkov (Volkow), autorica studije objavljene u ~asopisu ameri~ke ljekarske organizacije (JAMA). Cilj studije je bio istra`iti kako mozak reagira na elektromagnetska polja koja stvara signal be`i~nih telefona.
Nije dat odgovor o povezanosti mobitela i tumora mozga

je preuzelo Vije}e nacionalnog oslobo|enja pod vodstvom Jozepha Ankraha. Svrgnuti predsjednik Nkrumah odlazi u Konakri, gdje ga predsjednik Seku Ture 2. marta progla{ava kopredsjednikom Gvineje. 1974. - Pakistan je saop}io da je zvani~no priznao Banglade{ (biv{i Isto~ni Pakistan) kao nezavisnu dr`avu. 2000. - Vije}e sigurnosti UN-a odobrilo je slanje 5.500 pripadnika mirovnih trupa za nadgledanje krhkog primirja u Demokratskoj Republici Kongo. 2002. - Te{anjski kiseljak „Oaza“ tre}i put osvojio Zlatnu medalju na presti`nom Sajmu mineralne vode u ameri~kom gradu Berkli Springsu. 2003. - Lider Srpske radikalne stranke Vojislav [e{elj dobrovoljno se predao Ha{kom tribunalu (ICTY), pred kojim je optu`en za zlo~ine protiv ~ovje~nosti i ratne zlo~ine po~injene u Slavoniji (Hrvatska), BiH i Vojvodini tokom rata u biv{oj Jugoslaviji.

ORDINACIJA
Treba li solarne keratoze odstranjivati, pita M. O. iz Sarajeva.

Solarne keratoze
Dr. Katarina Dujmovi}, dermatovenerolog

Keratosis actinica (keratosis solaris) naj~e{}a je od prekanceroza i lokalizirana je ve}inom na fotoeksponiranoj ko`i. Uglavnom se vidi kod osoba svijetle puti i kod onih koje su dugo izlo`ene sun~evom svjetlu. Ne{to se ~e{}e mo`e vi-

Specijalisti~ka dermatovenerolo{ka ordinacija

Dr. Dujmovi}

RO\ENI
1304. - Ro|en arapski putopisac Muhamed ibn Batutah. 1443. - Ro|en ma|arski kralj Matija Hunjadi (Matyas Hunyadi), poznat kao Matija I Korvin (Corvin).

Tekija ~ikma 9/I, Sarajevo Tel: 033/22 55 98, 061/50 42 05 e-mail: kdujmovic@yahoo.com

djeti kod mu{karaca. Naj~e{}e lokalizacije su gornje strane {aka, obrazi, ~elo, temporalne regije, nos i u{ne {koljke, te donja usnica. Na pokrivenoj ko`i mogu se vidjeti izuzetno rijetko. @u}kaste su boje, veli~ine do dva centimetra, blago uzdignute i ~vrsto vezane za podlogu. Mo`e ih biti i u ve}em broju. Solarne keratoze treba odstraniti. Takve osobe trebaju strogo izbjegavati izlaganje suncu i koristiti kreme s visokim za{titnim faktorom.

Potrebno je: 450 g bra{na, 1 kocka kvasca, 2 dl mlijeka, 5 `umanaca, 50 g maslaca, 2 ka{i~ice {e}era, prstohvat soli. Za fil: 2 `umanca, 2 ka{ike {e}era u prahu, 100 g svje`eg kravljeg sira, 1 ka{ika gro`|ica. Na~in pripreme: 1. Od mlakog mlijeka, {e}era, dvije ka{ike bra{na i izmrvljenog kvasca napraviti pjenicu i ostaviti petnaestak minuta da se di`e. Kad se digne, pjenicu izmije{ati s preostalim bra{nom, `umancima, mlijekom, otopljenim maslacem i malo soli. Smjesu dobro umutiti. 2. Izra|eno tijesto prebaciti na pobra{njenu dasku, razvaljati na centimetar debljine i izrezati na kvadrate 6x6 cm. 3. U zdjelici pomije{ati `umanca, {e}er u prahu, sir i gro`|ice te smjesom filovati

Buhtle s gro`|icama

Predla`emo za doru~ak

svaki kvadrat tijesta. 4. Vrhove preklopiti prema sredini da zatvore fil pa buhtle slagati u nama{}enu vatrostalnu posudu sa spojevima okrenutim na dno. 5. Premazati ih tankim slojem ulja, pokriti salvetom i pustiti da se di`u 45 minuta. Potom ih staviti u rernu na 200 stepeni i pe}i pola sata.

UMRLI
1945. - Egipatski premijer Ahmed Maher Pa{a (Pasha) ubijen je u parlamentu, neposredno nakon {to je objavio deklaraciju o stupanju Egipta u rat protiv Njema~ke i Japana. 1989. - Sahranjen je car Japana Hirohito, regent od 1921., kada je zamijenio bolesnog oca, i car od 1926. godine 1990. - Umro italijanski dr`avnik Alesandro Pertini (Alessandro Pertini), predsjednik Italije od 1978. do 1985. godine. Bio je jedan od najpopularnijih politi~ara poslijeratne Italije. 2004. - U sna`nom zemljotresu u sjevernom Maroku poginule 572 osobe, a oko 30.000 ljudi ostalo bez domova.

Prema Zakonu o radu, osoba koja tra`i zaposlenje, kao i osoba koja se zaposli, ne mo`e biti stavljena u nepovoljniji polo`aj zbog rase, boje ko`e, spola, jezika, vjere, politi~kog ili drugog mi{ljenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, imovinskog stanja, ro|enja, ~lanstva ili ne~lanstva u politi~koj stranci, ~lanstva ili ne~lanstva u sindi-

Imam privatnu firmu sa 50 zaposlenika. Nedavno sam zbog tehnolo{kog unapre|enja otpustio tri zaposlenika koja ni nakon tromjese~ne obuke nisu osposobljeni za rad po novim tehnolo{kim standardima. Oni su se `alili i naveli da su dobili otkaz zbog diskriminacije koja je Zakonom o radu zabranjena te namjeravaju da me tu`e. Je li to mogu}e, pita poslodavac iz Sarajeva.

Tu`ba zbog otkaza

katu, tjelesnih i du{evnih pote{ko}a u pogledu anga`iranja, obrazovanja, unapre|enja uvjeta i zahtjeva rada. U pogledu navedenog ne isklju~uju se razlike koje se prave u dobroj vjeri, a zasnovane su na zahtjevima koji se odnose na odre|eni posao, zatim razlike koje se prave u dobroj vjeri, a zasnovane su na nesposobnosti osobe da obavlja poslove predvi|ene za odre|eno radno mjesto ili da savlada program potrebnog stru~nog usavr{avanja, pod uvjetom da je poslodavac ulo`io napore za prilago|avanje posla ili obuke u kojoj se nalazi takva osoba te aktivnosti koje za cilj imaju pobolj{anje polo`aja osobe koja se nalazi u nepovoljnom ekonomskom, socijalnom, obrazovnom ili fizi~kom polo`aju.
Dipl. pravnica Enisa Hod`i}

U skladu s izmijenjenim ~lanom 32. Zakona o penzijskom i invalidskom osigura-

U junu 2011. punim 40 godina radnog sta`a i trebao bi i}i u penziju. Interesira me za koliko godina }e se uzeti pla}e za utvr|ivanje penzijskog osnova, pita D. K. iz Bugojna.

Penzijski osnov

nju, penzijski osnov u 2011. godini utvrdit }e se od mjese~nog prosjeka pla}a koje ste ostvarili u bilo kojih uzastopnih 29 godina osiguranja koji za vas budu najpovoljniji.
Federalni zavod PIO

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

Bugojno: [ta ka`e Zakon o PIO

sveznadar

Dnevni avaz, ~etvrtak, 24. februar/velja~a 2011.

31
Mali razmak izme|u ra|anja

Ta~no Neta~no

Studija koja je objavljena u ~asopisu „Reproductive Health“ pokazuje da svakodnevno uzimanje kapsula koje sadr`e gram mje{avina masnih kiselina zna~ajno utje~e na smanjenje PMS simptoma. Rezultati su pokazali da su kod `ena koje su dijetetske dodatke s masnim kiselinama uzimale tokom {est mjeseci efekti bili znatno izra`eniji nego kod `ena koje su suplemente uzimale tri mjeseca. Najva`nije masne kiseline ne proizvode se u ljudskom tijelu, a mogu se prona}i u jajima, orasima, biljnim uljima, ribi...

Orasi i riba protiv Rizik za autizam simptoma PMS-a kod mla|eg djeteta

Utjecaj masnih kiselina

1.Kvint Enije smatra se osniva~em rimske knji`evnosti? 2.Isfahan je stari iranski grad, jedno od sredi{ta anti~ke Medije? tektonske plo~e i njihovo su3.Da suznalo se ve} krajem 19. stodaranje uzrok katastrofalnih zemljotresa
lje}a?
1. TA^NO

Obogatite jelovnik ora{astim plodovima

Podaci prikupljeni Rizik je znatno ve}i ako je razmak od 662.000 djece u od poroda samo dvije godine Kaliforniji sugeriraju kako je mali razmak izme|u ra|anja djece povezan s ve}im rizikom za autizam kod mla|eg djeteta. Istra`iva~i sa Univerziteta „Columbia“ utvrdili su da djeca ro|ena manje od dvije godine nakon starijeg brata ili sestre imaju znatno ve}i rizik za autizam u odnosu na djecu ro|enu s najmanje tri godine razmaka. Rizik za autizam kod mla|eg djeteta pove}an je proporcionalno sa smanjenjem razmaka izme|u poroda.

HRANA Rezultati dvogodi{nje britanske studije

Povr}e s pesticidima zdravije od organskog?
Pregledom brokula uzgojenih uz pomo} hemijskih sredstava utvr|eno je da sadr`e veliku koli~inu antioksidansa, ve}u nego organski dobivene brokule
Iako je organsko vo}e i povr}e na glasu kao vrlo zdravo, u rezultatima najnovijeg istra`ivanja se tvrdi da su, ipak, zdraviji proizvodi koji su uzgojeni uz pomo} pesticida. Rije~ je o kontroverznom istra`ivanju britanskog „Which? Gardeninga“ koje je trajalo pune dvije godine. Izme|u ostalog vo}a pregledane su brokule koje su uzgojene uz pomo} hemijskih
Ovo nije prvi put da je organska hrana pro{la lo{e prilikom analize

Kvint Enije (Quintus Ennius) smatra se osniva~em rimske knji`evnosti. Bio je pjesnik, dramski pisac i satiri~ar, najutjecajniji me|u ranim latinskim pjesnicima. Njegov spjev „Ljetopisi“, pri~a o Rimu od Enejinih lutanja do pjesnikovog doba, bio je najutjecajniji spjev dok ga nije zamijenila Vergilijeva „Eneida“. Istakao se u tragediji prilagodiv{i 19 gr~kih drama, od kojih je ostalo samo 420 stihova. Ro|en je oko 239., a umro oko 170. godine prije nove ere.
2. TA^NO

Kvint Enije osniva~ rimske knji`evnosti

sredstava. Utvr|eno je da sadr`e veliku koli~inu antioksidansa, ~ak ve}u nego onu na|enu u organski dobivenim brokulama. Tako|er, stru~njaci koji su u~estvovali u istra`ivanju navode da je i krompir uzgojen uz pomo} pesticida bolji od organskog, odnosno da sadr`i vi{e vitamina C. No, ovo nije prvi put da je organska hrana pro{la lo{e prilikom analize. Britanska agencija za kvalitet hrane je 2009. godine objavila izvje{taj u kojem je navedeno kako nema bitnih prednosti u konzumiranju organske hrane. Naravno, radilo se o organskoj poljoprivredi, ne o uzgoju u vlastitom vrtu.

Isfahan je stari iranski grad, jedno od sredi{ta anti~ke Medije koji je stolje}ima bio poznat pod nazivom Aspadana. Bilo je to najve}e gradsko sredi{te dinastije Seld`uka od 11. do 13. stolje}a, kao i iranske dinastije Safavida od 16. do 18. stolje}a. Zlatno doba Isfahana po~elo je 1598. godine, kada je {ah Abas od ovoga grada na~inio svoju prijestonicu. U 17. stolje}u Isfahan je slovio za jedan od najrasko{nijih gradova svijeta. U samom centru grada sagra|en je monumentalni Mejdan-i {ah, Kraljevski trg, rasko{ni vrt pravougaonog oblika u ~ijem sredi{tu je bila Kraljevska d`amija (Mesd`id-i {ah). Afgani su grad zauzeli 1722. godine i tada po~inje epoha isfahanskog sunovrata. Tokom 20. stolje}a grad se oporavio, ali nikad nije dostigao pre|a{nji sjaj.
3. NETA^NO

Isfahan jedan od najrasko{nijih gradova

MNOGOUGLA POVR[INA

SAVEZNA AMERI^KA DR@AVA

ZABORAVLJANJE

AMPER

PRIJEVREMEN OSOBA MU[KOG SPOLA [IPAK, MOGRANJ

ONAJ KOJI MUCA

U.I.

KOSTOBRAN

LOVA^KI PAS

NAPRAVA ZA OTVARANJE (npr. boca)

TRGOVI[TE DIO OTPLATE [ARENA PAPIGA

OMLADIN. RADNA AKCIJA

@ITELJ LIBANA POVE]ANJE VELIKA PTICA TRKA^ICA PROIZVO\A^ VINA BILIJARSKI [TAP DUHA^KI MUZI^KI INSTRUM. OBIM PREZIME GLUMCA NA SLICI

STRANO MU[KO IME MLIJE^NI PROIZVOD ALT GLUMICA @IRARDO

IZORANA LIVADA

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA BATLER, PAKT, EPRUVETA, OM, ZRIKA, ATOL, NELA, ALADIN, ATI, UMIRITI, \ENISIJEVI], ERGIN, ANASI 2445

IME GLUMCA NA SLICI

LI^NA ZAMJENICA

NADRIUMJETNOST

Nije ta~no da je uzrok zemljotresa bio poznat u 19. stolje}u. Tek 1912. godine njema~ki geolog Vegener (Wegener) predlo`io je hipotezu o kretanju kontinenata. Na osnovu toga engleski geolozi Artur Holms (Arthur Holmes - na slici) 1930. godine, a zatim i Hari Hes (Harry Hess) koncipirali su ideju o razmicanju okeanskog dna, koja je dopunila ideju o pomicanju kontinenata. Nakon prikupljanja brojnih geofizi~kih i geolo{kih podataka {ezdesetih godina pro{loga stolje}a oblikovana je kona~na i cjelovita teorija o tektonici plo~a, nazvana „nova globalna tektonika“. Prema njoj, Zemljina kora je izdijeljena na niz fragmenata - kontinenata - koji se lagano kre}u brzinom izme|u jednog i 12 centimetara godi{nje, pa zato dolazi do sudaranja njihovih segmenata, pri ~emu se javljaju dodatni tektonski procesi i njihovi pratioci - zemljotresi.

Teorija o tektonskim plo~ama

FILM

32

Dnevni avaz, ~etvrtak, 24. februar/velja~a 2011.

show biz
Krupa: Slikala se za ruski „Maxim“

33
Ljepotica dana Joana Krupa

MUZIKA

ZVIJEZDE Australska pjeva~ica otvorila srce

Prevareni Kluni
Oskarovac D`ord` Kluni (George Clooney) glumit }e u adaptaciji romana Kaui Hart Hemings (Hemmings). Roman „Potomci“ prati zemljoposjednika s Havaja koji poku{ava da se ponovo pove`e sa svojim problemati~nim k}erkama. Njegova supruga je u komi nakon nesre}e na ~amcu, a otkriva i da ga je varala. U filmu }e, pored D`ord`a Klunija, igrati D`udi Grir (Judy Greer), Bo Brid`is (Beau Bridges), Robert Forster i Metju Lilard (Matthew Lillard).

Kajli planira udaju i usvajanje djeteta
Bekam: Planira i peto dijete

Pauza za Dafi
Mlada pjeva~ica Dafi (Duffy) izjavila je da }e uskoro napraviti pauzu u svojoj muzi~koj karijeri, jer se razo~arala zbog slabe prodaje svog posljednjeg singla. [pekulira se, me|utim, da se pjeva~ica odlu~ila na taj korak zato {to bi se voljela vratiti mirnijem `ivotu sa svojim momkom Majkom Filipsom (Mike Phillips). Njeni prijatelji ka`u da je spremna za ulogu majke, udaju i `ivot na selu.

Kostner u „Supermenu“

Kevin Kostner (Costner), zvijezda filmova „Vodeni svijet“ i „Ples s vukovima“, priprema se za ulogu u filmu „Supermen: ^ovjek od ~elika“. Kostner }e tuma~iti lik D`onatana Kenta (Jonathan), oca popularnog Klarka Kenta (Clark) sa planete Kripton. Glumac je, prema rije~ima ameri~ke {tampe, prvi izbor reditelja Zaka Snajdera (Zack Snyder) i producenta Kristofera Nolana (Christopher).

Viktorija Bekam (Victoria Beckham) `eljno i{~ekuje prinovu, a dok se beba ne rodi brigu je usmjerila na malu `enku buldoga. Biv{a pjeva~ica trudi se da svom ljubimcu svakodnevno priu{ti razne luksuze, a sa sobom je vodi i na manikir, pedikir i druge tretmane ljepote. - Treba joj sva pomo} koju mo`e dobiti od mene, ipak je ona moj mali buldog. Znam da bi trebalo da u~inim sve {to mogu da bi se ona osje}ala {to vi{e seksi. Moram malo da poradim na njenoj `enstvenos-

Viktorija vodi psa kod manikira

Trudi se da ugodi ku}nom ljubimcu

Imala sam ozbiljne medicinske intervencije i tretmane te prirodno za~e}e u mom slu~aju, najvjerovatnije, nije mogu}e, ka`e Minog
Australska pjeva~ica otkrila je nedavno da, zbog borbe s rakom dojke od prije nekoliko godina, ne mo`e zatrudnjeti. No, Kajli ne bi imala ni{ta protiv da usvoji dijete ili da ga ~ak dobije uz pomo} surogat majke. - Razmi{ljam o tim opcijama i svakako }u ih razmotriti, jer su mi porodica i djeca veoma va`ni. Imala sam ozbiljne medicinske intervencije i tretmane te prirodno za~e}e u mom slu~aju, najvjerovatnije, nije mogu}e. Zato }u se posvetiti ili usvajanju ili kori{tenju usluga surogat majke - istakla je pjeva~ica.

ti - rekla je supruga Dejvida Bekama (David). Viktorija je nedavno izjavila kako ve} planira i peto dijete iako jo{ nije rodila ~etvrto. No, na spomen broja {est se zgrozila. - Petero bismo mogli imati, za{to ne, ali {estero? Pa nisam vam ja An|elina \oli (Angelina Jolie)! Ne znam. Mislim, ma dajte - rekla je nekada{nja ~lanica grupe „Spice Girls“, a trenutno dizajnerka koju najvi{e usre}uje kada slavni nose njene kreacije na crvenom tepihu.

Pop zvijezda Kajli Minog (Kylie Minogue) trenutno je na svjetskoj turneji, ali je to ne spre~ava da razmi{lja o planovima za budu}nost. Ispri~ala je da su joj prioritet udaja za {panskog manekena Andresa Velenkoza (Velencoso) i prinova, koju }e, najvjerovatnije, usvojiti.

Porodi~ni ljekar kod Kajli je 2005. prona{ao kvr`icu za koju se potvrdilo da je zlo}udni tumor. Nakon objave vijesti, ~ak 40 posto vi{e `ena prijavilo se za mamografiju u prve dvije sedmice od objave dijagnoze. Tako je nastao izraz „Kajli u~inak“. U januaru 2006. objavljeno je da je lije~enje bilo uspje{no, ali trudno}a, najvjerovatnije, nije mogu}a. Minog ~esto isti~e kako voli djecu. U septembru 2006. objavila je dje~iju knjigu pod naslovom „The Showgirl Princess“.

Kajli je ve} tri godine u vezi sa {panskim manekenom Andresom Velenkozom, kojeg naziva „savr{enim mu{karcem“. - Andres je veoma posebna osoba. Razgovarali smo o braku, ali nismo sigurni kada }emo se vjen~ati - rekla je pjeva~ica.

Vra}a se Kuper
Minog: Razmi{lja i o kori{tenju usluga surogat majke

Poslastica iz Poljske
Joana Krupa (Joanna) prava je poslastica za sve ljubitelje razgoli}enog `enskog tijela. Novi goli{avi editorijal lijepa Poljakinja snimila je za rusko izdanje magazina „Maxim“, a u njemu je bez imalo srama pokazala istesano tijelo. Nauljena i polugola, Joana se u bikiniju izle`ava na pla`i, a s bujnim oblinama na svakoj bi obali sigurno bila prava atrakcija. Alis Kuper (Alice Cooper) snima novi album. Ameri~ki hard roker rekao je u svojoj radioemisiji „Nights With Alice Cooper“ da }e 25. studijski album objaviti pod nazivom „Welcome 2 My Nightmare“, jer }e on biti nasljednik njegovog najuspje{nijeg albuma iz 1975. godine.

Kapetan Nemo

Glumac Silvester Stalone (Sylvester Stallone) pokazao je da veoma ozbiljno shvata svoj hobi - slikarstvo te je nedavno otvorio svoju prvu izlo`bu u [vicarskoj. Popularni Roki bavi se slikarstvom vi{e od 30 godina, a veliki broj djela je prodao, na ~emu je do sada zaradio skoro 50.000 dolara. Ipak, tek se nedavno osmjelio da organizira javnu izlo`bu te

Staloneova izlo`ba

Od hobija do galerije

Pozvao pjeva~icu na sastanak
(Foto: AFP)

je debitirao u galeriji „Gmurzynska“ u Bazelu. Stalone potencira svoju ljubav prema umjetnosti, a na otvaranju izlo`be izjavio je da ga slikarstvo trenutno ispunjava vi{e od glume. - Ako iskreno gajite strast prema ne~emu, morate vjerovati u sebe i tada }ete mo}i pomjeriti planine - rekao je glumac, koji je tom prilikom dodao da je veoma ponosan na vlastiti uspjeh.

Deveti album

Reditelj Dejvid Fin~er (David Fincher) posljednjih sedmica okuplja ekipu za snimanje „20.000 milja pod morem: Kapetan Nemo“. Film }e se baviti upravo doga|ajima prije romana @ila Verna (Jules Verne), odnosno podvigom kapetana da izgradi veli~anstveni „Nautilus“. Jo{ nije poznato ko }e glumiti najpoznatijeg knji`evnog kapetana podmornice, ali Fin~er, navodno, pregovara s najve}im holivudskim imenima. Premijera filma bit }e 2013. godine.

Stalone: Od prodaje slika zaradio 50.000 dolara

Tinejd`erski superstar D`astin Biber (Justin Bieber) pozvao je pjeva~icu Rijanu (Rihannu) na sastanak tokom ko{arka{ke Ol-star utakmice u losan|eleskom Stejpls centru, koja se odigravala proteklog vikenda. Budu}i da je na utakmici sjedio pokraj lijepe pjeva~ice, kako prenose ameri~ki mediji, 16-godi{nji Biber odlu~io je da iskoristi priliku. No, njegova 23-godi{nja simpatija ga je odbila. - Pozvao sam je van. O~ito je da nije pro{lo najbolje s obzirom na to da sada nisam s njom. Kada sam je pozvao van, rekla mi je: „Premlad si“ - priznao je Biber.

Rijana odbila Bibera
Biber i Rijana: Zajedno na ko{arka{koj utakmici

Leni Kravic (Lenny Kravitz) vra}a se prvim albumom od 2008. godine, a zvat }e se „Black And White America“. Ta~an datum izlaska jo{ nije poznat, ali se novi materijal najavljuje za sredinu ove godine u izdanju „Roadrunner Recordsa“ i bit }e to prvi Kravicov album za tu etiketu. „Black and White America“, njegov deveti studijski LP, najavljuje se kao „fank plo~a“, snimljena tokom 2009. i 2010. na Bahamima, a sve instrumente odsvirali su Kravic i Krejg Ros (Craig Ross).

FILM

32

Dnevni avaz, ~etvrtak, 24. februar/velja~a 2011.

show biz
Krupa: Slikala se za ruski „Maxim“

33
Ljepotica dana Joana Krupa

MUZIKA

ZVIJEZDE Australska pjeva~ica otvorila srce

Prevareni Kluni
Oskarovac D`ord` Kluni (George Clooney) glumit }e u adaptaciji romana Kaui Hart Hemings (Hemmings). Roman „Potomci“ prati zemljoposjednika s Havaja koji poku{ava da se ponovo pove`e sa svojim problemati~nim k}erkama. Njegova supruga je u komi nakon nesre}e na ~amcu, a otkriva i da ga je varala. U filmu }e, pored D`ord`a Klunija, igrati D`udi Grir (Judy Greer), Bo Brid`is (Beau Bridges), Robert Forster i Metju Lilard (Matthew Lillard).

Kajli planira udaju i usvajanje djeteta
Bekam: Planira i peto dijete

Pauza za Dafi
Mlada pjeva~ica Dafi (Duffy) izjavila je da }e uskoro napraviti pauzu u svojoj muzi~koj karijeri, jer se razo~arala zbog slabe prodaje svog posljednjeg singla. [pekulira se, me|utim, da se pjeva~ica odlu~ila na taj korak zato {to bi se voljela vratiti mirnijem `ivotu sa svojim momkom Majkom Filipsom (Mike Phillips). Njeni prijatelji ka`u da je spremna za ulogu majke, udaju i `ivot na selu.

Kostner u „Supermenu“

Kevin Kostner (Costner), zvijezda filmova „Vodeni svijet“ i „Ples s vukovima“, priprema se za ulogu u filmu „Supermen: ^ovjek od ~elika“. Kostner }e tuma~iti lik D`onatana Kenta (Jonathan), oca popularnog Klarka Kenta (Clark) sa planete Kripton. Glumac je, prema rije~ima ameri~ke {tampe, prvi izbor reditelja Zaka Snajdera (Zack Snyder) i producenta Kristofera Nolana (Christopher).

Viktorija Bekam (Victoria Beckham) `eljno i{~ekuje prinovu, a dok se beba ne rodi brigu je usmjerila na malu `enku buldoga. Biv{a pjeva~ica trudi se da svom ljubimcu svakodnevno priu{ti razne luksuze, a sa sobom je vodi i na manikir, pedikir i druge tretmane ljepote. - Treba joj sva pomo} koju mo`e dobiti od mene, ipak je ona moj mali buldog. Znam da bi trebalo da u~inim sve {to mogu da bi se ona osje}ala {to vi{e seksi. Moram malo da poradim na njenoj `enstvenos-

Viktorija vodi psa kod manikira

Trudi se da ugodi ku}nom ljubimcu

Imala sam ozbiljne medicinske intervencije i tretmane te prirodno za~e}e u mom slu~aju, najvjerovatnije, nije mogu}e, ka`e Minog
Australska pjeva~ica otkrila je nedavno da, zbog borbe s rakom dojke od prije nekoliko godina, ne mo`e zatrudnjeti. No, Kajli ne bi imala ni{ta protiv da usvoji dijete ili da ga ~ak dobije uz pomo} surogat majke. - Razmi{ljam o tim opcijama i svakako }u ih razmotriti, jer su mi porodica i djeca veoma va`ni. Imala sam ozbiljne medicinske intervencije i tretmane te prirodno za~e}e u mom slu~aju, najvjerovatnije, nije mogu}e. Zato }u se posvetiti ili usvajanju ili kori{tenju usluga surogat majke - istakla je pjeva~ica.

ti - rekla je supruga Dejvida Bekama (David). Viktorija je nedavno izjavila kako ve} planira i peto dijete iako jo{ nije rodila ~etvrto. No, na spomen broja {est se zgrozila. - Petero bismo mogli imati, za{to ne, ali {estero? Pa nisam vam ja An|elina \oli (Angelina Jolie)! Ne znam. Mislim, ma dajte - rekla je nekada{nja ~lanica grupe „Spice Girls“, a trenutno dizajnerka koju najvi{e usre}uje kada slavni nose njene kreacije na crvenom tepihu.

Pop zvijezda Kajli Minog (Kylie Minogue) trenutno je na svjetskoj turneji, ali je to ne spre~ava da razmi{lja o planovima za budu}nost. Ispri~ala je da su joj prioritet udaja za {panskog manekena Andresa Velenkoza (Velencoso) i prinova, koju }e, najvjerovatnije, usvojiti.

Porodi~ni ljekar kod Kajli je 2005. prona{ao kvr`icu za koju se potvrdilo da je zlo}udni tumor. Nakon objave vijesti, ~ak 40 posto vi{e `ena prijavilo se za mamografiju u prve dvije sedmice od objave dijagnoze. Tako je nastao izraz „Kajli u~inak“. U januaru 2006. objavljeno je da je lije~enje bilo uspje{no, ali trudno}a, najvjerovatnije, nije mogu}a. Minog ~esto isti~e kako voli djecu. U septembru 2006. objavila je dje~iju knjigu pod naslovom „The Showgirl Princess“.

Kajli je ve} tri godine u vezi sa {panskim manekenom Andresom Velenkozom, kojeg naziva „savr{enim mu{karcem“. - Andres je veoma posebna osoba. Razgovarali smo o braku, ali nismo sigurni kada }emo se vjen~ati - rekla je pjeva~ica.

Vra}a se Kuper
Minog: Razmi{lja i o kori{tenju usluga surogat majke

Poslastica iz Poljske
Joana Krupa (Joanna) prava je poslastica za sve ljubitelje razgoli}enog `enskog tijela. Novi goli{avi editorijal lijepa Poljakinja snimila je za rusko izdanje magazina „Maxim“, a u njemu je bez imalo srama pokazala istesano tijelo. Nauljena i polugola, Joana se u bikiniju izle`ava na pla`i, a s bujnim oblinama na svakoj bi obali sigurno bila prava atrakcija. Alis Kuper (Alice Cooper) snima novi album. Ameri~ki hard roker rekao je u svojoj radioemisiji „Nights With Alice Cooper“ da }e 25. studijski album objaviti pod nazivom „Welcome 2 My Nightmare“, jer }e on biti nasljednik njegovog najuspje{nijeg albuma iz 1975. godine.

Kapetan Nemo

Glumac Silvester Stalone (Sylvester Stallone) pokazao je da veoma ozbiljno shvata svoj hobi - slikarstvo te je nedavno otvorio svoju prvu izlo`bu u [vicarskoj. Popularni Roki bavi se slikarstvom vi{e od 30 godina, a veliki broj djela je prodao, na ~emu je do sada zaradio skoro 50.000 dolara. Ipak, tek se nedavno osmjelio da organizira javnu izlo`bu te

Staloneova izlo`ba

Od hobija do galerije

Pozvao pjeva~icu na sastanak
(Foto: AFP)

je debitirao u galeriji „Gmurzynska“ u Bazelu. Stalone potencira svoju ljubav prema umjetnosti, a na otvaranju izlo`be izjavio je da ga slikarstvo trenutno ispunjava vi{e od glume. - Ako iskreno gajite strast prema ne~emu, morate vjerovati u sebe i tada }ete mo}i pomjeriti planine - rekao je glumac, koji je tom prilikom dodao da je veoma ponosan na vlastiti uspjeh.

Deveti album

Reditelj Dejvid Fin~er (David Fincher) posljednjih sedmica okuplja ekipu za snimanje „20.000 milja pod morem: Kapetan Nemo“. Film }e se baviti upravo doga|ajima prije romana @ila Verna (Jules Verne), odnosno podvigom kapetana da izgradi veli~anstveni „Nautilus“. Jo{ nije poznato ko }e glumiti najpoznatijeg knji`evnog kapetana podmornice, ali Fin~er, navodno, pregovara s najve}im holivudskim imenima. Premijera filma bit }e 2013. godine.

Stalone: Od prodaje slika zaradio 50.000 dolara

Tinejd`erski superstar D`astin Biber (Justin Bieber) pozvao je pjeva~icu Rijanu (Rihannu) na sastanak tokom ko{arka{ke Ol-star utakmice u losan|eleskom Stejpls centru, koja se odigravala proteklog vikenda. Budu}i da je na utakmici sjedio pokraj lijepe pjeva~ice, kako prenose ameri~ki mediji, 16-godi{nji Biber odlu~io je da iskoristi priliku. No, njegova 23-godi{nja simpatija ga je odbila. - Pozvao sam je van. O~ito je da nije pro{lo najbolje s obzirom na to da sada nisam s njom. Kada sam je pozvao van, rekla mi je: „Premlad si“ - priznao je Biber.

Rijana odbila Bibera
Biber i Rijana: Zajedno na ko{arka{koj utakmici

Leni Kravic (Lenny Kravitz) vra}a se prvim albumom od 2008. godine, a zvat }e se „Black And White America“. Ta~an datum izlaska jo{ nije poznat, ali se novi materijal najavljuje za sredinu ove godine u izdanju „Roadrunner Recordsa“ i bit }e to prvi Kravicov album za tu etiketu. „Black and White America“, njegov deveti studijski LP, najavljuje se kao „fank plo~a“, snimljena tokom 2009. i 2010. na Bahamima, a sve instrumente odsvirali su Kravic i Krejg Ros (Craig Ross).

34

^etvrtak, 24. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz

oglasi

Obja{njenja
Mjese~ni bilans stanja se izdaje da bi se obezbijedile informacije o radu Centralne banke Bosne i Hercegovine prema pravilu currency boarda i da bi se ponudile posebne informacije koje zahtijeva Zakon o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine. Neke posebne karakteristike bilansa stanja od 31. januara su: Na dan 31. januara Banka je zadovoljila obaveze pravila currency boarda kako to navodi ~lan 31. Zakona. Stanje neto strane aktive prevazilazi njenu monetarnu pasivu u konvertibilnim markama (KM) za 467.036 hiljada KM. Ovo je prikazano u stavki neto devizna aktiva minus monetarna pasiva. Devizna aktiva se investira uglavnom u vrijednosne papire i depozite koji se dr`e kod ino-banaka. Bilans stanja tako|er prikazuje kompoziciju dr`anja valuta tako {to ih diferencira u EUR i ostale valute. Ban~ine devizne investicije donose prihod za Banku. Monetarna pasiva je u najve}em obimu predstavljala obavezu Banke za KM novac u opticaju (2.459.402 hiljade KM) i depozite rezidentnih banaka (3.333.415 hiljada KM). Kapital i rezerve odra`avaju po~etni kapital, rezerve, dionice i akumulirane dobiti Banke od po~etka njenog rada 11. augusta 1997. Kao depozitar za ~lanstvo Bosne i Hercegovine u MMF-u, Banka iskazuje u bilansu stanja MMF-ove ra~une 1 i 2 kao stranu pasivu, i ~uva vrijednosne papire Vije}a ministara BiH vezane za ~lanstvo. Istovremeno djeluju}i i kao fiskalni agent u ime Vije}a ministara u njegovim odnosima sa MMF-om, Banka evidentira sredstva i obaveze Vije}a ministara vezane za ~lanstvo na povjerila~kim ra~unima odvojenim od bilansa stanja. Konsolidacijom svih ra~una vezanim za ~lanstvo Bosne i Hercegovine u MMF-u izra~unava se obaveza kao neto ~lanska pozicija od 1.113.236 hiljada KM. Banka tako|er vodi odre|ene ra~une stranih valuta u smislu sporazuma izme|u Vije}a ministara BiH i stranih vlada i finansijskih organizacija, kao i devizne ra~une dr`avnih institucija i agencija za koje Banka djeluje kao agent. Kako ovi ra~uni nisu niti aktiva niti pasiva CB BiH, oni nisu uklju~eni u gore navedeni bilans stanja. Ukupni iznos sredstava koja se dr`e na ovim ra~unima je bio 447.446 hiljada KM. Dalji upiti koji se ti~u Mjese~nog bilansa stanja mogu se uputiti Odjeljenju za ra~unovodstvo i finansije u Sarajevu na tel. (33) 27 81 19, fax. (33) 27 82 94. Predstavnici medija mogu se obratiti Slu`bi za odnose s javno{}u na tel. (33) 27 81 23, fax. (33) 27 82 96. Centralna banka Bosne i Hercegovine je neovisna monetarna institucija BiH i nema nikakvih organizacijskih veza sa bilo kojom poslovnom bankom.

Krajinalijek a.d. Banja Luka je vode}a veledrogerija u Bosni i Hercegovini i zastupnik i distributer proizvoda doma}ih i svjetskih farmaceutskih ku}a. U cilju daljeg razvoja kompanije tra`imo saradnika za poziciju

STRU^NI SARADNIK ZA VETERINU U PJ SARAJEVO
Pored op{tih uslova propisanih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljede}e posebne uslove: VSS, doktor veterinarske medicine, polo`en stru~ni ispit, napredno poznavanje MS Office paketa aplikacija, voza~ka dozvola B kategorije, poznavanje engleskog jezika. Od kandidata o~ekujemo: redovno izvje{tavanje o radnim aktivnostima i postignutim ciljevima, odgovornost za ciljeve i promet firme, fleksibilnost i spremnost za timski rad i dodatnu stru~nu edukaciju, visok stepen samostalnosti i odgovornosti. Ukoliko zadovoljavate navedene uslove, spremni ste za nove izazove, dinami~no okru`enje, dinami~na ste i komunikativna osoba i `elite da postanete dio na{eg tima, po{aljite nam svoj CV sa fotografijom kao i dokazima o ispunjavanju uslova na e-mail adresu: veterina@krajinalijek.org. Sve dodatne informacije mo`ete dobiti na brojeve telefona: 051/310-406 i 051/307-952. Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e razmatrati. Prijave telefonom su isklju~ene.

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 24. februar/velja~a 2011.

35

36

^etvrtak, 24. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz

oglasi

za iznajmljivanje pod zakup poslovnog prostora na lokalitetu Jezero Nudi se u zakup poslovni prostor vlasni{tvo Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu koji se nalaze na sljede}oj lokaciji: OP]INA Sarajevo Op}ina Centar ADRESA NA KOJOJ SE PROSTOR NALAZI Lokalitet Jezero (objekat GAK-a) PO^ETNA POVR[INA CIJENA PO NAMJENA u m2 m2 101,40 m2 40,00 KM/m2 restoran 60,00 KM/m2 Frizerski salon 60,00 KM/m2 Prodavnica za robe {iroke potro{nje

JAVNI POZIV

Sarajevo Lokalitet Jezero (obOp}ina Ce- jekat GAK-a) ntar Sarajevo Lokalitet Jezero (obOp}ina Ce- jekat GAK-a) ntar

12,35 m

2

18,15 m2

Poslovni prostor je vlasni{tvo KCUS-a, uknji`en u zemlji{ne knjige i nalaze se u objektu Klinike za ginekologiju i aku{erstvo Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu, na lokalitetu Jezero. - Poslovni prostor je useljiv odmah. - Poslovni protor se izdaje na period od 1 (jedne) godine sa mogu}no{}u produ`enja - Poslovni prostor se uzima pod zakup u vi|enom stanju, a sva ulaganja na ime ure|enja prostora, kao i svi ostali detalji regulisat }e se ugovorom - Uz poslovni prostor namjene restoran postoji mogu}nost iznajmljivanja i ljetne ba{te, {to bi se regulisalo aneksom ugovora - Tro{kovi grijanja, struje, vode i ostalih komunalnih usluga nisu ura~unati u cijenu zakupa i padaju na teret zakupca - Tro{kovi PDV-a pla}a zakupac - Pla}anje zakupnine nakon ispostavljene fakture u roku od 15 dana, s tim da se prvih 6 ({est) mjeseci na ime zakupnine pla}a unaprijed, odmah nakon potpisivanja ugovora. - Poslovni prostor se mo`e pogledati uz prethodnu najavu na telefon br. 033/250 279, kontakt osoba Sakib Lisi}. Sva pravna i fizi~ka lica zainteresovana za unajmljivanje poslovnog prostora pod zakup dostavljaju pismenu ponudu u zatvorenoj koverti sa naznakom „Ponuda na oglas za iznajmljivanje poslovnog prostora KCUS-a - lokalitet „Jezero“. Ponude se dostavljaju putem po{te ili li~no na centralni protokol Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu, ul. Bolni~ka br. 25. Ponuda mora sadr`avati sljede}e: - pismenu prijavu sa imenom i brojem telefona kontakt osobe, - kopiju rje{enja o upisu u sudski registar, kompletno (za pravna lica), - izjavu ponu|a~a u koje namjene }e koristiti prostor. Ponude se mogu dostavljati u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa. Ukoliko u ostavljenom roku ne bude dostavljenih odgovaraju}ih ponuda, poziv za dostavljanje ponuda je otvoren sve do izdavanja prostora. Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu zadr`ava pravo, da bez ikakvog ograni~enja, izme|u prijavljenih ponu|a~a izvr{i odabir za Klini~ki centar najpovoljnijeg kupca.

JAVNA USTANOVA NARODNO POZORI[TE SARAJEVO Obala Kulina bana 9. Na osnovu Odluke br. 05-902/11 od 23. 2. 2011. god. JU Narodno pozori{te Sarajevo, objavljuje

KONKURS
za zasnivanje radnog odnosa na odre|eno vrijeme umjetni~ki direktor Baleta 1 izvr{ilac Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove i to: - VSS/VII/ - Akademija baleta, V[S/VI/ baletnog smjrea ili SSS/IV/- Srednja baletna {kola ili Baletni studio - 3 godine radnog iskustva u baletnoj umjetnosti,

- istaknuti baletni umjetnik sa organizacionim sposobnostima, visoko afirmiran u oblasti baletne umjetnosti, - rodni list (ne stariji od 6 mjeseci), - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupka (ne stariji od 6 mjeseci). Radni odnos se zasniva na vrijeme od 4 godine. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e razmatrati. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu: JU Narodno pozori{te Sarajevo Obala Kulina bana br. 9. Protokol soba br. 16 sa naznakom: „Prijava na Konkurs za umjetni~kog direktora Baleta“

oglasi
100.000,00 KM
PRIVREMENI IZVJEŠTAJ 16. KOLA LOTO-a OD 22.02.2011.godine
DOBITNA KOMBINACIJA 16. KOLA LOTO-a:
6 POGODAKA 5 POGODAKA 4 POGOTKA 3 POGOTKA DOBITAKA: DOBITAKA: DOBITAKA: DOBITAKA:

Dnevni avaz

~etvrtak, 24. februar/velja~a 2011.

37

GARANTOVANI JACK POT ZA 17. KOLO LOTO-a

GARANTOVANI JACK POT ZA 17. KOLO JOKER-a

50.000,00 KM

PRIVREMENI IZVJEŠTAJ 16. KOLA JOKERA OD 22.02.2011.godine
BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLAÈENJA:
PRVI DOBITNI BROJ JOKERA: DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA:
6 BROJEVA 5 BROJEVA 4 BROJA 3 BROJA 2 BROJA 1 BROJ DOBITAKA: DOBITAKA: DOBITAKA: DOBITAKA: DOBITAKA: DOBITAKA: NEMA NEMA 3 19 203 2.318

10

12

14

15

32

42

14

32

42

12

10

15

NEMA . . . . . . .JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.830,40 KM 456 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26,80 KM 7.710 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,20 KM
DOBITNI LISTIÆI U IGRI IGRAÈ - GOST U 15.i 16. KOLU

422205 579220
. . . . . . . . . . . . . . . .JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252,80 KM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,90 KM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,60 KM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 KM

U 16. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . .122.026,00 KM UKUPNI NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . .61.013,00 KM FONDOVI DOBITAKA: FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% . . . . . . . . .15.253,20 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . .9.151,90 KM FOND ZA DOBITAK TREÆE VRSTE 20% . . . . . . . . 12.202,60 KM FOND ZA DOBITAK ÈETVRTE VRSTE 40% . . . . . . .24.405,20 KM

1. SARAJEVO - 0160055909100229 2. ZENICA - 0160014709200545 3. TUZLA - 0160015209200025 4. MAGLAJ - 0160021709200090
DOBITNI LISTIÆI U IGRI „ZAMISLI DOBIJEŠ“

5. TEŠANJ - 0150018008400309 6. GORA@DE - 0150030808300088

LUTRIJA BIH, KONAÈAN IZVJEŠTAJ 14. KOLA LOTO-a OD 15.02.2011.godine SARAJEVO NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJEŠTAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H 23.02.2011.god.
OBJAVLJUJE KONAÈAN IZVJEŠTAJ ZA 14. KOLO LOTO-a OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA NIJE BILO
U 14. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163.000,40 KM UKUPNI NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.500,20 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% ( 20.375,00 + JP 628.095,30 ) . . . . . . . . . . . 648.470,30 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.225,00 KM FOND ZA DOBITAK TREÆE VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.300,00 KM FOND ZA DOBITAK ÈETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32.600,10 KM

U 16. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.380,00 KM NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.690,00 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.338,00 + J.P. 8.243,00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.581,00 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.352,00 KM
LUTRIJA BIH, KONAÈAN IZVJEŠTAJ 14. KOLA JOKERA OD 15.02.2011.godine SARAJEVO NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJEŠTAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H 23.02.2011.god. OBJAVLJUJE KONAÈAN IZVJEŠTAJ ZA 14. KOLO JOKERA OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA NIJE BILO
U 14. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.737,00 KM NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.868,50 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.573,70 + JP 5.624,40 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.198,10 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.294,80 KM

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
6 POGODAKA 5 POGODAKA DOBITAKA: DOBITAKA: 1 . . . . . . . . . 650.000,00 KM 22 . . . . . . . . . . . . . 555,70 KM 4 POGOTKA DOBITAKA: 3 POGOTKA DOBITAKA: 735 . . . . . . . . . . . . . . . 22,20 KM 12.316 . . . . . . . . . . . . . . . . .2,60 KM

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 14. KOLO LOTO-a JE 25.03.2011.GOD. GENERALNI DIREKTOR EDHEM PAŠUKAN s.r. SMS PORUKE ZA LOTO IGRU IGRAÈ-GOST SLATI OD SRIJEDE DO UTORKA NA SLIJEDEÆE BROJEVE TELEFONA: BH TELECOM: 091/412-602, HT ERONET: 063/ 88-872 - cijena poruke 0,50 KM + PDV IGRE NA SRE]U LUTRIJE BIH I PROVJERA DOBITAKA NA WWW. LUTRIJABIH.BA ROK ZA PRIGOVORE 4. DANA OD PRVOG IDU]EG DANA PO OBJAVLJIVANJU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
6 BROJEVA DOBITAKA: 5 BROJEVA DOBITAKA: 4 BROJA DOBITAKA: NEMA . . . .JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO NEMA 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431,70 KM 3 BROJA 2 BROJA 1 BROJ DOBITAKA: DOBITAKA: DOBITAKA: 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56,30 KM 259 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 KM 2.841 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 KM

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 14. KOLO JOKERA JE 25.03.2011.GOD. GENERALNI DIREKTOR EDHEM PAŠUKAN s.r.

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 23.02.2011.godine

38

^etvrtak, 24. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz

oglasi

BOR BANKA D.D. SARAJEVO NADZORNI ODBOR Na osnovu ~lana 31.j ta~ka 14. Zakona o bankama (sl. novine F BiH broj 39/98, 32/00, 48/01, 27/02, 41/02, 58/02, 13/03, 19/03 i 28/03), kao i ~lana 30. Statuta BOR Banke d.d. Sarajevo, saziva se: 36 SKUP[TINA BOR BANKE Koja }e se odr`ati dana 31.03.2011. godine, ~etvrtak, u Sarajevu, u prostorijama BOR Banke d.d. Sarajevo u ul. Obala Kulina bana 18, sa po~etkom u 15 00 sati. Za sjednicu se predla`e sljede}i: DNEVNI RED 1. Izbor radnih tijela skup{tine a) Predsjedavaju}eg Skup{tine b) Odbora za glasanja c) Zapisni~ara i dva ovjeriva~a zapisnika 2. Usvajanje zapisnika sa 35. sjednice Skup{tine BOR Banke. 3. Usvajanje godi{njeg obra~una za 2010.godinu sa: a) Izvje{tajem o poslovanju b) Klasifikacijom aktive bilansa i vanbilansa na dan 31.12.2010. godine c) Setom izvje{taja po odlukama FBA za period 01.01.2010. do 31.12.2010. d) Setom izvje{taja polugodi{njeg obra~una koji se predaje AFIP-u e) Izvje{tajem Internog revizora f) Izvje{tajem Odbora za reviziju 4. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvje{taja i izvje{taja nezavisnog revizora za godinu koja je zavr{ila 31.12.2010. godine, sa mi{ljenjem Odbora za reviziju 5. Dono{enje odluke o utvr|ivanju i rasporedu neto dobiti za 2010. godinu 6. Dono{enje odluke o prijenosu dijela revalorizacione rezerve na akumuliranu dobit 7. Dono{enje odluke o isplati dividende za prioritetne - kumulativne dionice BOR Banke 8. Dono{enje odluke o isplati dividende za prioritetne - nekumulativne dionice BOR Banke 9. Dono{enje odluke o pove}anju osnovnog kapitala pove}anjem nominalne vrijednosti dionica 10. Dono{enje odluke o izmjenama i dopunama Statuta 11. Usvajanje Plana poslovanja banke za 2011.godinu i Plana adekvatnosti kapitala za 2011. godinu 12. Usvajanje srednjoro~nog Plana poslovanja banke za period 2011-2014 i Plana adekvatnosti kapitala za 2011-2014 13. Usvajanje izvje{taja o radu Nadzornog odbora za 2010. godinu 14. Usvajanje izvje{taja o radu Odbora za reviziju za 2010. godinu 15. Dono{enje odluke o razrje{enju ~lanova Nadzornog odbora (istek mandata) 16. Dono{enje odluke o imenovanju ~lanova Nadzornog odbora 17. Dono{enje odluke o visini naknade za Nadzorni odbor 18. Teku}a pitanja Pravo glasanja na Skup{tini ima dioni~ar koji posjeduje upravlja~ke/obi~ne dionice BOR Banke dd Sarajevo i koji se na listi dioni~ara kod Registra vrijednosnih papira Federacije BiH nalazio 45 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine.U skladu sa ~lanom 29.e Zakona o bankama dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa imaju pravo pismeno predlo`iti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skup{tine najkasnije 8 dana od dana objavljivanja ovog obavje{tenja o odr`avanju Skup{tine. Prijedlozi za izmjenu dnevnog reda mogu se dostaviti po{tom na adresu BOR Banka dd Sarajevo, Obala Kulina bana 18, Sarajevo. Pozivaju se dioni~ari da li~no ili putem punomo}nika prisustvuju i u~estvuju u radu Skup{tine. Punomo}nici dioni~ara du`ni su prilikom registracije dioni~ara predati punomo} za zastupanje dioni~ara, potpisanu od strane dioni~ara fizi~kog lica ili zastupnika dioni~ara pravnog lica i ovjerenu od strane nadle`nog organa. Punomo}nici dioni~ara bez pravilno ovjerene punomo}i ne}e mo}i u~estvovati u radu Skup{tine. Punomo} se predaje prije po~etka rada Skup{tine prilikom registracije dioni~ara za u~e{}e u radu Skup{tine, a najkasnije 3 dana prije odr`avanja Skup{tine u BOR Banci, Odboru za glasanje. Uvid u materijale dioni~ari mogu izvr{iti u sjedi{tu Banke u ulici Obala Kulina bana 18, svakog radnog dana po~ev od dana objavljivanja ovog obavje{tenja o sazivanju Skup{tine. Predsjednik Nadzornog odbora Esad Hrva~i} s.r.

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-11-000 026 Zavidovi}i, 17. 02. 2011. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67 Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-11-000 026, po zahtjevu Vikovi} Idriza sin Pa{age iz Vikovi}a b.b., op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u: posjedovni list broj 613, katastarska op}ina Mustajba{i}i, ozna~ene sa: - katastarska ~estica broj 233/3 „Polje“, oranica 5 klase, povr{ine 215 m2 - katastarska ~estica broj 238/1 „Strmovnica“, oranica 4 klase, povr{ine 978 m2 - katastarska ~estica broj 238/2 „Strmovnica“, pristupni put, povr{ine 20 m2 - katastarska ~estica broj 242/1 „Nadograda“, oranica 5 klase, povr{ine 582 m2 - katastarska ~estica broj 243 „Ograda“, livada 3 klase, povr{ine 238 m2 - katastarska ~estica broj 288 „Gaz“, livada 5 klase, povr{ine 2084 m2 - katastarska ~estica broj 296 „Hrid“, oranica 6 klase, povr{ine 956 m2 - katastarska ~estica broj 297 „Hrid“, oranica 6 klase, povr{ine 1662 m2 - katastarska ~estica broj 298 „Hrid“, {uma 6 klase, povr{ine 1991 m2 - katastarska ~estica broj 1446/1 „Ravan“, {uma 4 klase, povr{ine 432 m2 - katastarska ~estica broj 1451/1 „Ravan“, {uma 7 klase, povr{ine 94 m2 - katastarska ~estica broj 1614 „Jar~i{}e“, oranica 6 klase, povr{ine 1202 m2 - katastarska ~estica broj 1617/1 „Njivica“, livada 3 klase, povr{ine 1976 m2 - katastarska ~estica broj 1618/1 „Njivica“, oranica 7 klase, povr{ine 1921 m2 - katastarska ~estica broj 1620/3 „Nadograda“, oranica 6 klase, povr{ine 98 m2 - katastarska ~estica broj 1620/5 „Nadograda“, pristupni put, povr{ine 26 m2 - katastarska ~estica broj 1670/1 „Mali}“, {uma 6 klase, povr{ine 467 m2 - katastarska ~estica broj 1674 „Hod`i}i“, oranica 5 klase, povr{ine 1015 m2 - katastarska ~estica broj 1997 „Nabojna“, livada 4 klase, povr{ine 3006 m2 - katastarska ~estica broj 2921/2 „Polja“, ostala nep., povr{ine 150 m2 posjedovni list broj 588, katastarska op}ina Donja Lovnica, ozna~ene sa: - katastarska ~estica broj 2166/1 „Lug“, oranica 5 klase povr{ine 569 m2 - katastarska ~estica broj 2166/2 „Lug“, oranica 5 klase povr{ine 392 m2 i {uma 5 klase povr{ine 458 m2. Prema podacima iz katastra posjednik svih navedenih nekretnina je Vikovi} Idriz Pa{agin, Kova~i - Vikovi}i, sa dijelom 1/1. posjedovni list broj 1061, katastarska op}ina Mustajba{i}i, ozna~ena sa: - katastarska ~estica broj 1670/2 „Mali} put“, pristupni put, povr{ine 185 m2. Prema podacima iz katastra suposjednici navedene nekretnine su: Vikovi} Idriz Pa{agin, Kova~i - Vikovi}i, sa dijelom 1/3 i Jusi} Ned`ad Ismetov, Kova~i - Donji Mustajba{i}i, sa dijelom 2/3. posjedovni list broj 1484, katastarska op}ina Mustajba{i}i, ozna~ena sa: - katastarska ~estica broj 293/2 „Duga njiva“, livada 5 klase, povr{ine 616 m2. Prema podacima iz katastra suposjednici navedene nekretnine su: Vikovi} Idriz Pa{agin, Kova~i - Vikovi}i i Kova~evi} Zlatka Ibrahimova, Kova~i - Vikovi}i, sa dijelom 1/2. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama, da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave, podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 24. februar/velja~a 2011.

39

40

^etvrtak, 24. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz
Pos. prostor na du`e vrijeme, samo ozbiljne ponude. Tel. 061 184 775. Pos. prostor u Vogo{}i, Skendera Kulenovi}a, 65 m2, ulaz sa trotoara. Tel. 062 488 918. Pos. sklad. 100 m2 i 150 m2 stambenog prostora u Doglodima. Tel. 061 561 132. Poslovni prostor na [ipu, nov 35 m2, pogodan za sve namjene. Tel. 062 320 648. Povoljno, jednos. stan polunamje{ten ili prazan sa pos. ulazom, priv. ku}a. Tel. 629-054, Ilid`a-Otes. Prazan stan u priv. ku}i, sve posebno, vrlo povoljno. Tel. 061 572 742. Prostor za agenciju, predstavni{tvo, sjedi{te firme, 40 m2. Hrasno. Tel. 061 150 304. Sobe za preno}i{te i dnevni boravak, TV, kupatilo. Tel. 062 644 055. Studentici ili zaposlenoj `enskoj osobi namje{tena jednokrevetna soba. Tel. 033 541-365, 066 897 849. Studentu izdajem jednokrev. sobu sa centr. grijanjem, kablovska TV. Tel. 601 869 333. Stup II, izdajem pos. prostor 30 m2, ulica Dobrinjska 91. Tel. 033 628-886, 061 211 034. Stup II, izdajem stan u priv. ku}i 70 m2, nenamje{ten, isklju~ivo porodici. Tel. 033 628-886, 061 437 157. U centru kod Pozori{ta 35 m2, 500 KM, Ciglane 90 m2 500 KM, [ip 90 m2, 600 KM. Tel. 063 034 322. U strogom centru Heco-pijace, izdajem pos. prostor 20 m2, pogodan za ugostiteljstvo i druge djelatnosti. Tel. 061 249 249, 061 531 130. Ugostiteljski objekat pod zakup dajem 32 m2. Tel. 061 184 775. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba Biha}, renoviran 3,5 stan, Ozimice 1, prodaja ili zamjena za manji u Sarajevu, ili Biha}u. Tel. 061 483 448. Bjela{nica apartman + gara`a, namje{teno, lift, cijena dogovor. Tel. 061 916 208. Blagovac III, ku}a sa oku}nicom i gara`om. Tel. 033 544-722, 066 727 979. Bos. Krupa, naselje Donje Kr~ane, 8.500 m2 parcelisano, vlasni{tvo 1/1, cijena 40 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Breka, trosoban 80 m2, I sprat, kompletno adaptiran, sa dosta nove opreme. Tel. 061 106 424. Centar, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Tel. 061 803 029, 061 170 426. Centar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem stan 67 m2. Tel. 062 789 512. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. Dobrinja 3, dvoiposoban stan 71 m2, vis. prizemlje, cijena po dogovoru. Tel. 066 488 812. Dobrinja 3, dvos. 56 m2, IV sp., hitno. Tel. 061 493 323. Dobrinja C-5, 2,5-soban stan 67 m2, sa gara`om, renoviran, PVC stolarija, plinsko grijanje, 1/1. Tel. 062 346 780. Dobrinja C-5, I sprat, dvosoban, plinsko grijanje. Tel. 061 144 162. Dobrinja I, FBiH, stan troiposoban 87 m2, I sprat, balkon. Tel. 062 141 072. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Duplex ku}a u Pofali}ima. Tel. 065 673 906. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Fojnica, [~itovo,ku}a p+s+p sa gara`om i 4.200 m2 zemlji{ta, jeftino. Tel. 061 260 598. Gara`a 23 m2. Tel. 061 169 243. Garsonjeru 32 m2 centar Ilid`a, cijena 43.000 KM. Tel. 061 509 803. Grbavica, dvosoban 52 m2, 3 sp., extra lokacija. Tel. 061 493 323. Ilid`a, ku}a kod stare op{tine sa 483 m2 stamb. prostora i 676 m2 oku}nice. Tel. 065 877 065. Ilid`a, ku}a novogradnja, 3 ea`e+500 m2 zemlji{ta, Vrelo Bosne. Tel. 061 493 323. Ilid`a, Plandi{te, Bosanski ljiljan 17, objekat P+S+P 150 m2, ba{te 150 m2, 1/1. Tel. 062 319 563. Ilid`a-Lu`ani, prodajem stan 55 m2, centralno, III sprat, cijena po vi|enju. Tel. 033 624-205. Ilid`a-Pejton, ku}a 12,5x11,5, prizemlje + 2 sprata, sa gara`om i posl. prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007. Isto~no Sarajevo-Lukavica, pos. prostor 38 m2 i stan na spratu 62 m2, jeftino. Tel. 065 877 065. Ku}a fra Matije Divakovi}a, 160.000 KM. Tel. 061 856 041. Ku}a na ^ar{iji, Kova~i. T 065 021 el. 556. Ku}a na Hridu-Bistrik Sarajevo, mo`e i zamjena za ku}u okolina Sarajeva. Tel. 061 233 832. Ku}a u Bla`uju dio hotela Akva, hitno, povoljno. Tel. 061 184 775. Ku}a u Had`i}ima 8,5x9, dvije vanjske gara`e, oku}nica 618 m2, cijena po dogovoru. Tel. 420-319 i 521-187. Ku}a u Pofali}ima, Ivanska, 95.000 EUR-a. Tel. 061 079 751. Ku}a u Tar~inu 8x9, na sprat i 2.000 m2 oku}nice, te 4.000 m2 zemlje 300 m od ku}e, sve za 65.000 KM. Tel. 061 299 127. Ku}a u Visokom, naselje Prijeko, 240 m2, useljiva i novija gradnja sa oku}nicom od 500 m2, sa gara`om. Tel. 033 640-064, 061 153 130. Ku}a, Aerodrom. naselje, adaptirana ili mijenjam za stan. Tel. 061 856 041. Lu`ani, stan 54 m2, I sprat. Tel. 065 645 108. M. Dvor - centar, jednosoban 40 m2. Tel. 061 132 327. M. Dvor, garsonjera 29 m2, IV sp., ul. Vrazova (kod Doma zdravlja Vrazova). Tel. 061 493 323. Mojmilo, prodajem zemlju sa pogledom na Dobrinju. Tel. 062 823 739, 061 817 960. Motel na planini prodajem ili tra`im partnera-partnerku. Tel. 066 894 511. Na ^ar{iji prodajem povoljno ili izdajem namje{ten restoran. Tel. 062 174 615. Ned`ari}i „Tibra Pacifik“, novogradnja, stan 35 i 54 m2, ekstra povoljno. Tel. 061 504 425. Orebi}, prodajem apartman 27 m2, balkon, klima, 33.000 EUR-a. Tel. 00385 207 13 793. Pat. lige, stan 58 m2, IV sp., veoma povoljno. Tel. 061 219 180.

MALI

OGLASI
Prodaja
Kia Ceed karavan, 1.6 benzin, 2008. god., mo`e zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 062 857 130. Kia Rio RS limuzina, metalik siva, centralna, klima, 2002. god., 1.4 B, u odli~nom stanju, reg. do kraja 4. mjes. 2011. Tel. 061 156 309. Kombi Fiat Ducato furgon maxi 2.8 JTD, 2001. god., ispravan i redovno servisiran, istekla registracija, povoljno. Tel. 061 153 130, 061 196 744. Mercedes 190 dizel, automatik, 1988., registrovan, gara`iran, odli~an, 6.000 KM. Tel. 061 500 037. Mercedes E 220 CDI, avantgard, automt., triptronik, CD, radio, tel., ko`a, xenoni, al. felge, nove gume, servisna knjiga. Tel. 066 364 848. Motor „Mercedes“ 190-200 dizel, odli~no stanje. Tel. 061 252 805. Najjeftinija registracija vozila, gratis tehni~ki pregled. Tel. 062 316 911. Opel Astra G 2000. god., siva turbo dizel, 3 vrata, full oprema, registrovan, 143.000 pre{ao, odli~no stanje, cijena 7.500 KM. Tel. 061 158 202. Opel Corsa C 1.0 B, 2004. god., siva, 3 vrata, full oprema, registrovan do 9. 2011. god., 100.000 pre{ao, 1 vlasnik, o~uvan, 7.300 KM. Tel. 062 548 408. Opel kadet (suza) 1.3 E, tek registrovan, 1988. god. Tel. 062 183 913. Opel kadet 2 vrata, reg. do 6. 2011., crvena boja, 1985. god. Tel. 033 693 550. Opel Vektra 1.6 benzin, 1997. god. Tel. 061 167 222. Peugeot 205, 89., 1.1 bnz., 2000 KM, mo`e zamjena za gra|. materijal. Tel. 063 824 901, Sarajevo. Pe`o 106, god. proiz. 1997., zelena metalik, daljin. zaklju~., {iber, {ifra za paljenje, reg. 10. 10. 2011. Tel. 061 528 084. Pe`o 206 2.0 HDI, 2003. god., sivi, 4 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, 160.000 pre{ao, cijena do egistr. 8.600 KM. Tel. 061 835 565. Polo 1.4 HPI, 2000. god., plavi met., 4 vrata, dosta opreme, cobra alarm, registrovan, CD radio, gara`iran, o~uvan, cijena 7.100 KM. Tel. 061 835 565. Polo Clasik 1.4 benzin, ful oprema, 1997. god., 4 vrata. Tel. 061 260 598. Polo, 1996. god., 1.0, tek registrovan, sa svom opremom. Tel. 061 206 689. Prodaja, ugradnja, remont alnasera, alternatora, motora brisa~a. Tel. 061 365 193. Prodajem audi A4, s-line, quatro, dizel, 2001 god., full. Tel. 061 132 315 Prodajem Golf 4 TDI crveno I, godina 1999., prvi vlasnik, original kilometra`a. Cijena 11.000 KM. Tel. 061 184 452. Prodajem Ford eskort, 1.8 TDI, 97. god, karavan, klima, registrovan do 07.2011. Tel. 061 136 150. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno! Tel. 061 382 478. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 529 970. Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 062 693 470. Reno 19 evropa, 97. god., 1.4 benzinplin. Tel. 061 366 120. Reno Kangu 2005., zatvoreni. Tel. 061 958 001. Reno Laguna dizel karavan, 2004. god., cijena po dogovoru. Tel. 033 420606, 062 390 579. Retrovizorska ogledala za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 512 799. Rezervne dijelove za auto Reno 25. Tel. 066 750 733. Seat Toledo 1.6 benzin+plin, 92. god., reg. do 11. 2011. god., cijena 3.500 KM. tel. 061 161 355. [koda felicija, 1.3 benzin, 2000 god., 3600 KM Tel. 061 916 195 [koda „Felicia“ 1.3, 1996. g., benzin, povoljno. Tel. 063 276 379. [koda Felicija 1.3 B, 2000. god., cijena 3.600 KM. Tel. 062 348 159. Toyota Celica 1.6 benzin+plin, crvena, str. table. Tel. 061 143 612, 033 210-534. Ugradnja alarma i sistema protiv kra|e vozila, testiranje vozila. Tel. 061 365 193. Vr{im dijagnostiku za Opel vozila. Mogu} dolazak na adresu, 20 KM. Tel. 061 092 699. Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441. Otkupljujem ispravna vozila na bh. tablama, mla|a godi{ta, isklju~ivo ispod tr`i{nih cijena, isplata odmah. Tel. 061 315 798. Otkup havarisanih i rashodovanih vozila. Tel. 063 459 893. Kupujem Ford KA ili neko drugo auto. Tel. 063 132 183.

Prodajem kamion Mercedes 814 hladnja~a 5.20 - termo king rampa. Registrovan do 7. mjeseca. Tel. 061 132 399. 2632-1tt Prodajem Toyota Rav-4 automatik, 2.4, 16V, VVT-i benzinac, god. proiz. 2007., sva full oprema, pre{la 48.000, metalik siva, fabri~ko stanje. Mogu}a zamjena. Tel. 061 564 177. 2298-1Nd` Aluminijske 4 felge trineske, 175/70/13. Tel. 061 548 447. Audi A3 1.6 B, 98. god., automatik, klima, zeder, alarm, o~uvan, crvene boje, registrovan do 8. 2011. god., cijena 8.500 KM. Tel. 061 161 355. Audi jaje 1.6 B + plin, sa atestom, 87. god., reg. do 8. 2011., odli~no o~uvan, 3.200 KM. Tel. 062 315 616. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. BMW 525 TDS, god. proizvodnje 1999., full oprema, tek registrovan, crne boje. Mob. 061 750 214. Citroen C2, 1.4 HDI, dizel, 2005. god., bijela boja, reg. god. dana. Tel. 063 506 303. Citroen Xsara, 2004. HDI 1.4 tek registrovan i Ford fokus 2.0 benzinac, 2003. nije rije{ena carina i porez. Mo`e zamjena za jedno auto. Tel. 061 843 324. Dijelove Opel Frontere, motor dizel 2.2, 2000. god., limariju i ostale dijelove. Tel. 062 279 743. Dijelove za hyndai acent, tipo, tempra, kadet, alfa 33, mondeo. Tel. 062 482 162 D`eta 2, 1.3 benzin, u dobrom stanju, 1985. god. Tel. 061 803 001. D`ip Infiniti FX 35-3,5 V, god. 2008., cijena po dogovoru, hitno. Tel. 061 131 035. D`ip landrover frileneder, 98. god., full, dizel. Tel. 061 512 636 Fiat Panda 1.0 benzin, teretno, dvosjed, 2x2, 1997. god., registrovano do 6. mjeseca, 1.300 KM. Tel. 061 184 796. Fiat Stilo karavan 1.9 JTD, 2004. god., klima, ABS, 6x airbag, 4x el. podiza~i, citi servo, daljinsko zaklju~avanje, siva metalik, tek registrovan, 9.100 KM. Tel. 061 214 813. Fiat Uno 75 IE, ispravan, neregistrovan, cijena po dogovoru. Tel. 061 904 736. Ford Fiesta 1.4 TDCI, 2004. god., plava met., 3 vrata, ful oprema, registrovan, 133.000 pre{la, 1 vlasnik od uvoza, cijena 8.300 KM. Tel. 061 083 802. Ford Fiestu 1.1 benzinac, 1990. god., u dobrom stanju, cijena po dogovoru. Tel. 033/544-299. Ford KA 1.3, 1998. god., registrovan, o~uvan, servisiran, povoljno. Hitno! Tel. 061 490 570. Ford Mondeo 2.9 TDCI, pet vrata, god. 2003. Tel. 061 842 201. Ford siera: motor, mjenja~, diferencijal, anlanser, alternator, hladnjak. T el. 061 169 243. Golf 2, 92. god., dizel, bijeli, tek registrovan, 3500 KM. Tel. 063 123 282 Golf 2 benzinac, 1986. god., sme|a met., registrovan do 15. 7. 2011. god. Tel. 061 349 197. Golf 2, 87. god., 1.6 benzin, nove prednje gume, reg. do 9. 2011. god., limarija i enterijer u odli~nom stanju. Tel. 061 566 689. Golf 3 1.9 dizel, 1995/96. god., bijeli karavan, registrovan do 8. 2011. lavlja kand`a, CD radio, gara`iran, o~uvan, cijena 6.100 KM. Tel. 061 158 202. Golf II 1.3 ajn{pric 1991. god., crni, 3 vrata, Medison oprema, registrovan, 1 vlasnik, gara`iran, o~uvan, cijena 3.600 KM. Tel. 061 083 802. Golf V, 1.4 B, 16V, 2008., kao nov, reg., 40.000 km, kupljen u BiH, full, 4+4 nove gume, cijena: 18.900 KM. Tel. 061 358 229. Hyundai accent, 2002. god, dizel, povoljno. Tel. 061 237 114 Hyundai-Atos, 2002. g., mo`e zamjena za Ladu Nivu 4x4, uz dogovor. Tel. 061 202 816.

Izdavanje
IZDAJE SE LUKSUZNO OPREMLJENA KU]A UKUPNE STAMBENE POVR[INE CCA 350 M2, U ELITNOM NASELJU U BLIZINI KLINI^KOG CENTRA. ZVATI RADNIM DANOM U PERIODU OD 8 DO 16 SATI. TEL. 061 268 984. 111 Izdajem poslovni prostor 175 m2, atraktivna lokacija, ul. Alipa{ina br. 55, Ciglane, Sarajevo. Adaptiran, c. grijanje, klima, alarm ure|aj. Tel. 033 538-011, 061 172 914. 2516-1tt Izdajem namje{ten troiposoban stan na Grbavici (kod zgrade OHR-a), 86 m2, dva balkona (jedan zatvoreni). Povoljno. Tel. 061 137 822. 2571-1tt Izdajem p. prostore: Bu}a potok 30 m2, Stup 60 m2, novogradnja, za sve namjene. Tel. 062 930 850. 2668-1tt Aerodromsko naselje, pos. prostor 40 m2, za agencije, predstavn{tva, kanclearije, sa papirima. Tel. 061 857 012. Al. Polje B, soba 120 KM. Tel. 033 546-824. Al. polje, izdajem prazan dvoiposoban stan. Tel. 062 522 895. Apartman izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Apartmansko preno}i{te u centru grada, sa extra opremlj. sobama, TV sat, , c. grijanje, parking, 15 KM po osobi. Tel. 062 530 601. Ba{~ar{ija, Kazazi br. 18, izdajem pos. prostor 13 m2. Tel. 061 207 385. Blizu @eljezni~ke stanice sobe, TV kabl., po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345. Cazinska, prazan stan na spratu, priv. ku}a, sve posebno, voda, struja, ulaz. Tel. 033 654-662. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. ^etiri le`aja radnicima na terenu, priv. ku}a, pos. ulaz. Tel. 629-054, Ilid`aOtes. D. Malta, 90 m2 500 KM, B. Parovi}a 70 m2, 500 KM. Tel. 063 034 322. Dobrinja 5, izdajem pos. prostor 65 m2, za sve djelatnosti. Tel. 033 638-006. Dobrinja, nov, liepo namje{ten 2,5-soban stan, TV kabl., internet. Tel. 061 188 065. Dvos. stan 55 m2, ul. Dobrinjske bolnice, VI sp. Tel. 070 222 467. Dvosoban stan kod stadiona Ko{evo u privatnoj ku}i. Tel. 062 467 343. Garsonjera namje{tena, pos. ulaz, sprat, Jezero. Tel. 061 617 781. Grbavica 1, izdajem gara`u ispod tranzita. Tel. 063 639 213. Grbavica, dvosoban namje{ten stan, priv. ku}a, I sprat. T 063 639 213. el. Hrasno, sobe za no}enje i kra}i boravak. Tel. 062 100 285. Ilid`a, adapt. stan. Tel. 063 034 322. Ilid`a-Lu`ani 75 m2, adaptiran, tek namje{ten. Tel. 061 288 939. Izdajem 2-soban namje{ten ili prazan stan, D. Malta. Tel. 061 325 750. Izdajem dvosoban namje{ten stan blizu Medicinskog fakulteta, grijanje plinsko. Tel. 526-022, 061 916 429. Izdajem dvosoban namje{ten stan, eta`no grijanje, u Grbavi~koj ulici. Tel. 033 667-008, 062 972 326. Izdajem dvosoban namje{ten stan, plinsko grijanje, kod okretaljke Jezero. Tel. 033/442-998 i 062 139 085. Izdajem garsonjeru tudentici kod FDS, centralno grijanje, kablovska, internet. Tel. 061 226 372. Izdajem ili prodajem radnju na Si-

ranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednokrevetnu namje{tenu sobu, kuhinja, kupatilo, u strogom centru. Tel. 445-306. Izdajem jednosoban namje{ten stan, centralno grijanje, pos. ulaz, Vele{i}i. Tel. 033/442-131. Izdajem jednosoban stan samcima i bra~nom paru bez djece. Tel. 033/464614. Izdajem jednosoban stan za 2 studenta ili zaposleni, eta`no grijanje, povoljno, Ko{evsko brdo. Tel. 061 537 239. Izdajem kiosk blizu {kole, ~vrsti objekat, Sarajevo. Tel. 061 488 009. Izdajem komforan 3 sobe stan, eta`no plin. grijanje, sun~an, Logavina, cijena 700 KM. Tel. 061 72 58 59, 061 135 661. Izdajem luksuzno opremljen stan u Boljakovom potoku, 150 kvadrata. Tel. 061 138 963. Izdajem stan u Dobojskoj ulici kod policijske akademije, pogodan za tri osobe, 130 KM po osobi, mo`e i porodica. Tel. 061 256 381 Izdajem manji stan u privatnoj ku}i na Sedreniku. Tel. 061 207 582, 033 237 814 Izdajem namje{ten dvosoban stan kod FDS, internet, c. grijanje. Tel. 061 226 372. Izdajem namje{ten ili prazan stan, ul. Gornja Breka 35. Tel. 061 203 473, 033 232-159. Izdajem namje{ten jednosoban stan, cent. grijanje, studenticama, Al. Polje A-faza. Tel. 061 157 571. Izdajem namje{ten stan u Hrasnom. Tel. 063 330 583. Izdajem namje{tenu garsonjeru u ku}i, poseb. ulaz, Ko{evsko brdo. Tel. 033/222-908. Izdajem opremljen frizersko-kozmeti~ki studio. Tel. 061 207 448. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem poslovni prostor 12 m2, mokri ~vor, „Karingtonka“, ul. Te{anjska. Tel. 033/442-998 i 062 139 085. Izdajem poslovni prostor 55 m2, plus 2 parking mjesta, Hrasnica centar. Tel. 061 137 179. Izdajem poslovni prostor u Ned`ari}ima. Tel. 061 221 706. Izdajem poslovni prostor u TPC [entada, kod hotel Bristola, 20 m2, galerija. Tel. 061 252 294 i 033 659-133. Izdajem poslovni prostor za trafiku, ^ekalu{a. Tel. 061 233 948, 061 149 442. Izdajem poslovni prostor, ul. Akifa [eremeta br. 5, 200 KM. Tel. 061 157 805. Izdajem sobe kod Sebilja, Ba{~ar{ija, sa kupatilom i TV, cijena 15(20) KM. Tel. 061 192 073. Izdajem sobu studentima isklju~ivo vjernicima-muslimanima, na Kova~i}ima. Tel. 061 515 702. Izdajem sprat ku}e Ilid`a, komplet namje{ten, stranci i zaposleni ljudi. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem stan 75 m2, privatna ku}a, centralno grijanje, priklju~ci odvojeni, nenamje{ten. Tel. 061 144 845. Izdajem u strogom centru namje{ten manji jednosoban stan. T 061 el. 904 465. Izdajem udobnu sobu blizu Katedrale, `enskoj osobi. Upotreba kuhinje, internet. Tel. 061 247 922, 033/225-747. Iznajmljujem ve}i jednosoban stan luksuzno opremlje, novija gradnja, centar, samcima. Tel. 061 320 843. Jednoipos. namje{ten stan, grijanje, na V. Polju. Tel. 061 349 071. Jednoipos. stan namje{ten, centr. grijanje, na Vojni~kom Polju. Tel. 061 349 071. Jednos. stan namje{ten, priv. ku}a, pos. ulaz, odvojena struja. Tel. 061 381 073, 033 485 657. Jednosoban namje{ten stan, Ilid`a. Tel. 062 914 687, 062 105 598. Kanc. prostor kod zgrade Predsjedni{tva BiH, 30 m2. Tel. 061 150 019. Lijepo namje{tenu sobu, upotreba kuhinje, ozbiljnom, zapos., A. Polje. T el. 463-977. Lu`ani, adapt. 75 m2, Pejton 54, Pejton 80 m2, izdajem. Tel. 063 034 322. Na du`i period prazan jednoiposoban stan, A. Polje „B“ faza. Tel. 061 390 764. Na Grbavici trosoban extra namje{ten stan 86 m2, 5 sp. Tel. 061 493 323. Namje{ten stan studenticama. Tel. 033 203-887. Opremljen stan 55 m2, pos. ulaz i dad`bine, Sokolovi} K., Iid`a. Tel. 515-431, 062 106 368.

Prodaja
Prodajem stan 96 m2, ~etverosoban, na ^obaniji, papiri uredni, odmah useljiv. Tel. 061 183 669. N. Prodajem 3-soban stan na M. Dvoru (iza Predsjedni{tva), ul. Mustajbega Fadilpa{i}a (Istarska), I sprat, 72 m2. Tel. 061 212 230. 2264-1tt Trg heroja - dvosoban 58 m2, c.g., renoviran (zgrada Palma), mo`e biti dvoiposoban, 11. sprat nije zadnji. Hitno-povoljno. Tel. 061 493 323. 2581-1tt Alipa{ino P troiposoban 77 ., m2, 1.350 KM/m2. Hitno! Tel. 066 488 818. 2651-1tt SIGENX - Novogradnja - 32, 57, 58 m2, useljivo, 1.600 KM/m2. Dobrinja, 70 m2, 2 balkona, 115.000 KM. K. Brdo, 44 m2, 2. sp., 85.000 KM. S. Grad, 29 m2, 1. sp., 65.000 KM. Grbavica, 11. sp., 54 m2, 2.000 KM/m2. Tel. 061 702 881. 2305-1Nd` SIGENX - E. [ehovi}a, 49 m2, 6. sp., 2.100 KM. A. Polje, B-faza, 3. sp., 80 m2, 1.600 KM/m2. M. Dvor, 65 m2, 1. sp., 130.000 KM. Skenderija, 1. spr., 63 m2, 140.000 KM. Vogo{}a, 112 m2, 4. sp., 1.160 KM/m2. Tel. 062 907 831. 2305-1Nd` SIGENX - Aleja Lipa, 38 m2, VP 2.300 KM/m2. A. Polje, C-fa, za, 39 m2, 2. sp., 70.000 KM. Hrasno, 28 m2, 2. sp., 68.000 KM. Centar, Mejta{, 59 m2, 1. sp., 2.900 KM/m2. V. Polje, 6. sp., 61 m2, 112.000 KM. Tel. 065 819 136. 2305-1Nd` SIGENX - S. Kolonija stan u nizu, 150 m2, 3 eta`e, gara`a, ba{ta, adapt., 120.000 KM. A. Jabu~ice, 85 m2, 1. sp., 1.800 KM. Ilid`a, 86 m2, 1. sp., 1.600 KM/m2. Centar, ul. Jezero, 82 m2, 2. sp., 2.350 KM/m2. Tel. 061 177 556. 2305-1Nd` SIGENX - Hrasno, 68 m2 i 58 m2, 2. sp., 2.000 KM/m2. Paromlinska, 68 m2, v. pr., 140.000 KM. Centar, D. Ozme, lux stan 136 m2, 3.300 KM/m2. Dobrinja, 37 m2, adapt., 1. sp., balkon, 62.000 KM. Tel. 061 320 439. 2305-1Nd` Al. Polje A-faza TMP 70 m2, 1. spr, at. Tel. 033 544-722, 066 727 979. B. Potok, prodajem ku}u na tri eta`e, svi papiri uredni i svi priklju~ci. Tel. 033 617-890. B. Potok, stan 44 m2, II sp. Tel. 065 021 556. Banja Luka, Gornji {eher, trospratna ku}a, gara`a, zemlja, cijena 180.000 KM. Tel. 061 709 430. Bate-Breza, ku}a 220 m2, oku}nica 500 m2. Tel. 00381 11 347 3308.

Kupovina
Kupujem havarisana vozila: Pasat karavan 3 i mla|e golfove. Tel. 061 504 190. Kupujem golf dizel, mo`e sa o{te}enom farbom. Tel. 061 255 806 Kupujem ispravna i havarisana vozila. Tel. 062 915 635.

Dnevni avaz
Plac 400 m2 u Doglodima, vl. 1/1. Tel. 061 866 412. Pofali}i, novogradnja, ve}a ku}a, 2 stana, 3 posl. prostora, na placu od 810 m2, vl. 1/1. Tel. 062 227 122. Poljine, devastirana vikendica, struja, voda, sa svim dozvolama. Tel. 033 204-119. Pos. prostor 80 m2 na ^ar{iji, Bravad`iluk. Tel. 065 021 556. Pos. prostor [ekerova, 120+70 m2. Tel. 061 856 041. Pos. prostor u Lje{evu-Ilija{, 60 m2, 1/1, papiri uredni. Tel. 061 890 413. Povoljno prodajem garsonjeru u centru Ilija{a 28 m2, prizemlje, pogodna za poslovni prostor, zvati poslije 17 h. Tel. 062 006 319, 033 621-119. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodajem ~etverosoban dvoeta`ni stan 115 m2 kod bo{nja~ke gimnazije. Tel. 061 336 726. Prodajem ku}u na Poljinama. Tel. 061 856 179 Prodajem ~etvorosoban stan, strogi centar Ba{~ar{ija. Tel. 061 192 073. Prodajem dvosoban renoviran stan Gornje Ciglane, PVC, gas, 48 m2 + balkon, 58.000 EUR-a. Tel. 061 486 739. Prodajem dvosoban stan 55 m2, spr. I, novogradnja, na Betaniji-Pionirska dolina, cj. 2.300 KM/m2. Tel. 061 540 015. Prodajem dvosoban stan 66 m2, spr. 4., ul. Patriotske lige, cijena 2.000 KM/m2. Tel. 063 919 544. Prodajem farmu koka sa dva objekta, dva duluma kivi, ku}u na sprat, sve na 4 duluma zemlje, ^apljina-Struge bb. Tel. 036 809-009, 062 114 903. Prodajem gara`u 14 m2, Rudija Alva|a 10, Dobrinja. Tel. 061 897 959. Prodajem jednosoban stan 47 m2, Alipa{ino, Semira Fra{te 1 - 35.900 EUR-a. Tel. 454-579. Prodajem ku}u na Aneksu, papiri 1/1. Tel. 061 222 141. Prodajem jednosoban stan u centru, V.P 31 m2, Vi{njik. Tel. 066 125 453. ., Prodajem jednosoban stan, ^. Vila, 36 m2, suteren, kompletno renoviran, povoljno. Tel. 062 814 470. Prodajem komforan stan u centru u vojnoj zgradi, 94 m2. T 061 548 278. el. Prodajem ku}u u Vlakovu 180 m2, oku}nica 1.200 m2. Tel. 061 552 627. Prodajem ku}u! Ve}a - novija gradnja, Vraca, Avde Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Prodajem plac, dulum zemlje, u Rakovici, [amin gaj. Tel. 033 457 182 Prodajem ku}u, pomo}ne objekte, {uma, livada, vo}njak, ukupno 15 duluma. Tel. 061 218 004. Prodajem ku}u, prizemlje, sprat, potkrovlje, gara`u, 800 m2 vo}njaka, Semizovac. Tel. 033 655-398. Prodajem kvalitetan stamb.-posl. objekat uz magistralu kod Had`i}a, po cijeni od 600 KM po m2. Tel. 061 531 130, 061 249 249. Prodajem lijepu bosansku ku}u na dobroj lokaciji, cijena 105.000 EUR-a. Tel. 033 239-910. Prodajem lijepu ku}u 130 m2, sa ba{tom 400 m2, gara`a 28 m2, Mihrivode Stari Grad. Tel. 061 262 336. Prodajem novu ku}u u Sarajevu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, svaki sprat ima zas. ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 metara kvadratnih ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. Prodajem plac u Otesu 1.350 m2, uz cestu, dozvoljena gradnja. Tel. 061 749 442. Prodajem poslovni prostor sa inventarom, podrumom, gara`i{tem, OtesIlid`a, cijena po dogovoru. Tel. 033 473796. Prodajem radnju na pijaci Ciglane, adaptirana, odmah useljiva, povoljno. Tel. 063 191 659. Prodajem stan 40 m2, M. Dvor. Tel. 062 724 003. Prodajem stan 70 m2 + balkon, 6. sprat, preko puta tramvajske stanice u Ned`ari}ima, fiksno 1.430 KM po kvadratu. Tel. 061 808 123. Prodajem stan 70 m2 I spr. i od 40 m2 VIII spr. A. Polje A-faza. Tel. 061 513 012. Prodajem stan sa lo|om, 3. sprat, plinsko grijanje, novija gradnja, podrum. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Prodajem zidanu gara`u, 1/1, papiri uredni, ^engi} Vila, Grada~a~ka. Tel. 033 214-469. Prodajem-izdajem pos. prostor 11 m2, staleni grad, prizemno, Sarajevo. Tel. 061 936 882. Prodajem-izdajem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Stan 38 kv. na K. brdu, V.P bez ba., lkona, prodajem, mo`e zamjena za sl. u Had`i}ima uz dogovor. Tel. 062 110 722. Stan 48 m2, na Skenderiji, II sp. T el. 065 021 556. Stan 53 m2, na Mojmilu, ul. Olimpijska, I sp. Tel. 061 219 180. Stan 65 m2 na Alipa{inom, Trg me|. prijateljstva, 6 spat, 80 m2, 15 sp. Tel. 065 021 556. Stan u Sarajevu, ul. M. Tita, vl. 1/1, strogi centar. Tel. 061 220 977. Stan u Sokolovi}ima 41+4 m2, plin., PVC stolarija, blindo vrata, 36.000 EUR-a. Tel. 061 709 430. Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa poslovnim prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, sve komunalije uredne, vlasni{tvo 1/1. Tel. 062 735 608. Stup-Azi}i, 5.000 m2, 6.000 m2, 32.000 m2 i stambeno poslovna parcela od 750 m2. Tel. 065 227 933. Trnovo, ku}a 8x8 i 1.500 m2 zemlje, Tio{i}i, cijena 42.000 KM. Tel. 061 709 430. U Federaciji, vikendica Crepoljsko, dun, gra|. zemlje. Tel. 061 132 701. U Hrasnom stan 71 m2 kod „Selex“ pumpe. Tel. 065 021 556. Vikendica, 2,5 dun. zemlje u Fojnici, struja, voda, asfalt. Tel. 062 645 746. Vogo{}a - dupleks ku}a: jednosoban, garsonjera, gara`a, ostava, terasa 6x5,5, mogu}nost pro{irenja, 62.000 KM. Tel. 436-322. Vogo{}a, adaptiran jednosoban stan u centru, 36 m2 - 54.000 KM. Tel. 062 99 32 53. Vogo{}a, jednos. stan, balkon, lift, novogradnja, 1.486 sa pla}enim PDVom. Tel. 061 916 208. Vogo{}a, prodajem poslovni prostor 38 m2, vlasni{tvo 1/1. Tel. 061 149 183. Vogo{}a, S. Kulenovi}a prodajem ku}u p+p+s+p, pos. prostor 65 m2, 2 gara`e na placu 476 m2, vl. 1/1, uknji`eno u ZK. Tel. 062 488 918. Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Zemlja sa objektima 3.700 m2 kod pijace Lukavica. tel. 033 647-462, 061 047 960. Zemlja u Perivoju, 3.091 m2 za 15.000 KM. Tel. 061 709 430. Zemlja u Rajlovcu 3.250 m2, naselje Perivoj. Tel. 065 705 214. Zemlja u Rakovici 7.600 m2, cijena po 25 KM/m2. Tel. 061 709 430. Zemlji{te na Ilid`i 1.900 m2 blizu velike aleje. Tel. 061 220 977. Dobrinja IV, mijenjam stan 89 m2, I sp., za manji u Sarajevu ili prodajem. Tel. 061 381 918. Zamjena-prodaja, stan u Sarajevu 52 m2, mijenjam za Banja Luku. Tel. 033 542-668. „VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 2218-1ND@ „ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 2512-1TT nsko-azijskih trava za ko{tana oboljenja i reumu. Tel. 033/463-306, 061 149 388. PVC cisterna za vodu od 1000 l, nova. Tel. 061 184 444. PVC burad od 200, 150, 20, 50 l. Tel. 061 184 444, 032 738 711. Ma{ina za gravirnaje gravograf, IM3 sa priborom. Tel. 062 610 617. Vulkanizerske ma{ine marke Hofman sa prate}im alatom, kompresor Trudbenik Doboj, 350 l. Tel. 061 753 355, Te{anj. Sportska opremu skije, {tapovi, pancerice, brile, kacige, skafanderi, jakne, lasteks hla~e, rukavice, kape, ~izme skoro novo, povoljna cijena iz Njema~ke mo`e i zamjena. T 061 902 el. 930 Tepihe - }ilime, nepal i perzijaner, razne veli~ine i modele izgledaju kao novi , 100% original , izuzetno povoljno.Tel. 033 452 018 Klizaljke baure, hokeja{ke, plasti~ne i ko`ne razni modeli i brojevi skoro novo , povoljna cijena iz njema~ke mo`e i zamjena. Tel. 061 902 930 Garderobu i obuæu , raznovrsno, moderno, kvalitetno, ve~a koli~ina, skoro novo, povoljna cijena, iz Njema~ke izuzetno povoljno za dalju prodaju. Tel. 061 237 110 Role razni modeli i brojevi , kacige štitnici skoro novo , povoljna cijena iz njemaèke , mo`e i zamjena. Tel. 061 902 930 Trosjed na rasklapanje i fotelju, cijena po dogovoru. Tel. 062 712 607. Kolekcija etno eksponata, primjeraka za eko-etno selo ili dekoracije. Tel. 063 847 659. Kolijevku duboku starinsku + sto za previjanje beba. Tel. 061 700 305. Dje~iju auto sjedalicu prodajem. T el. 061 700 305. Hranilicu-stolicu za bebu. Tel. 061 700 305. Sjeka~ asfalta i betona, povoljno. T el. 062 281 177. Lijek za sva oboljenja srca. Tel. 033 616-211. Ve{ ma{inu njema~ka, A.E.G., 100 KM, ispravna. Tel. 061 382 230. Novu garderobu i obu}u, uvoz Njema~ka, uzimam u ra~un polovnu, o~uvanu mu{ku gard. Tel. 062 270 366. Pelene prodajem za odrasle vel. 3. Tel. 061 900 281. Prodajem laptop, uvoz iz Njema~ke, malo kori{ten, povoljno. Tel. 061 173 947. Sto posto efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava. Tel. 061 243 891. Borova balkonska vrata 220x80 i vi{e prozora i vrata, sve ustakljeno termo staklom. Tel. 062 954 316. Le`aj i kau~, novi. Tel. 062 788 983. MIKADO-GARANCIJA. Aluminijske `aluziname, trakaste zavjese, VANJSKE PVC i ALUM. ROLETNE, BLINDO, gara`na rolo i harmonika vrata, platnene roletne. Tel. 062 170 248, 033/613-584. 2077-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje tepiha, 1 m2 = 1 KM i namje{taja, ugao - 20 KM. Sarajevo: 061 141 944. Tuzla: 061 587 721. 2525-1tt ELEKTRI^AR sa VODOINSTALATEROM rade sve vrste opravki i ugradnje bojlera, pe}i, ~esmi, kupatila, sanitarija, el. i vodo inst. i sl. Tel. 061 222 228. 2263-1Nd` KANALIZACIJA - SUBA[I] - Pro~epljenje i ispiranje kanalizacije (vozilo, 150 bari) - Ispitivanje i pregled kanal-kamerom. Brze intervencije, popravke, odr`avanje... Tel. 033/223-560, 061 100 078. 2646-1tt Instrukcije iz hemije, studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Profesorica hemije daje instrukcije iz hemije studentima i u~enicima. Tel. 062 331 174. Proresorica hemije daje instrukcije. Tel. 667-880. Dajem instrukcije iz hemije za u~enike i studente. Tel. 066 891 378. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621-733. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 033 526-945. Uspje{no i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220-173. Dajem instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Tel. 061 534 231. Instrukcije iz matematike i engleskog, za osnovce. Tel. 062 877 704. Engleski, njema~ki, instrukcije, prevodi, diplomski, referati, seminarski, disertacije (profesorica). Tel. 063 947 405, Sarajevo. Lije~im vanjske i unutarnje hemoroide. Tel. 061 533 146. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210791. VK kerami~ar postavlja keramiku najjeftinije u gradu. Tel. 033 444-630, 061 511 249. VKV bravar radi ugradnju brava, PTT sandu~adi, ormara, kani{li, ramova, povoljno. Tel. 061 507 683. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Vr{im prijevoz putnika udobnim i klimatiziranim kombijem T-4 VW. Tel. 061 800 191. Prof. njema~kog jezika daje povoljno instrukcije i vr{i prevode. Tel. 062 618 039. Povoljno, vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese i harmonika vrata. Tel. 061 214 303. Dajem instrukcije srednjo{kolcima i studentima hemije. Tel. 061 177 405. Prof. francuskog, ovla{teni sudski tuma~ - prevodi tekstove i dokumente sa francuskog i obratno, sa ovjerom. T el. 061 480 069. Profesionalno snimanje i monta`a svadbi, vjen~anja, ro|endana, zabava, presnimavanje sa VHS-a i mini DV-a na DVD. Tel. 061 440 935. Vr{imo servisiranje i ba`darenje svih vrsta tlakomjera, uz garanciju. Tel. 061 188 903. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo sa 100% garancijom. Tel. 033 234-805. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Dajem instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-453, 061 914 014. Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. T 061 828 391. el. Molerski radovi uz potpunu za{titu lijepljivim trakama i podnim najlonima. Tel. 061 606 441. Prijevoz putnika na more i druge destinacije u BiH. Tel. 061 434 374. Vr{im prijevoz kombijem. Tel. 061 867 282. Moler radi molersko farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 419 501. Rigips majstor, radim povoljno i brzo, sve od rigipsa. Tel. 062 941 274. Rigips majstor, potkrovlja, pregrade, spu{teni plafon. Tel. 061 818 732. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, anti-

~etvrtak, 24. februar/velja~a 2011.

41

VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova drva 65 KM (cijepana, ~okovi i metrice). Ugalj (Banovi}i) kocka, orah 150 KM. Ugalj (Kreka) drveni 80 KM. Bukovi briketi. Penzionerima na 10 rata. Tel. 061 247 186, 061 785 535. 1109-1Nd` „D.O.O. OGREV“ vr{i prodaju drva u svim oblicima po cijeni od 40-70. Kameni ugalj Banovi}i, drveni Kreka. Posebna ponuda za penzionere na 10 rata. Tel. 062 888 503. 1412-1Nd` „OGRIJEV NA 10 RATA“! Bukova i grabova drva (}utci, cijepana). Ugalj Banovi}i (kocka, orah). Drveni ugalj Kreka. Popust na ve}e koli~ine. Prijevoz obezbije|en. Tel. 061 670 068. 1714-1Nd` AKCIJA SUHA DRVA. Bukva i hrast 55. Ugalj za doma}instvo 80. Banovi}i kocka i orah 150. Mogu}e u vre}ama. Va{| „LO@A^“. Tel. 062 669 739. 2292-1Nd` U prodaji su iscijepana bukova drva po vrlo povoljnoj cijeni. Cijena 1 m = 50 KM, kao i sve vrste drvenog i kamenog uglja. Isporuka do vas je ta~na, i isti je dan. Kontakt: 066 439 275.2303-1Nd` Plinska pe} na dimnjak Emina 6, sa sulunarima i original crijevima, sve 150 KM, mo`e i jeftinije. Tel. 061 199 442, 033 621-733. „Ku}e snova“ - katalog projekata najljep{ih ku}a na 165 stranica. Cijena 18 KM + po{tarina. Tel. 070 202-323, 062 180 957. Prodajem vlastite }urke, patke, guske, horoze, `ive, o~i{}enje ili osu{ene, gu{~ije salo za lijeka, donosim na adresu. Tel. 061 925 691. Turisti~ki vodi~ „100 turisti~kih destinacija BiH“. Mob. 061 757 925. Nove originalne dijelove za industrijske {iva}e ma{ine, povoljno. Tel. 062 876 691. Mobitel Nokia N95, siva, obi~na, 220 KM, i monitor Samsung, flat, o~uvan, 50 KM. Tel. 062 877 535. Nosiljku za novoro|en~ad, uvoz Njema~ka, 20 KM. Tel. 062 320 034. Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjene prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. - 9 KM. Besplatna dostava. Tel. 061 504 425. Sony PL-2 sa ugra|enim ~ipom + d`ojstik + 5 igrica. Tel. 061 259 655. Plinsku pe} za grijanje na dimnjak, marke Susler, kao nova, 150 KM. Tel. 061 377 150. Trosjed, kau~, ormari}, dje~iji krevetac, itison, garderobu. Tel. 062 375 610. Kvalitetnih 1.600 CD evergrin muzike i solidnu kolekciju narodne. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Mediven, njema~ke ~arape za vene, `enske duge i kratke, original, povoljno. Tel. 061 052 033. 3 ko{nice, 1 kau~, 2 fotelje, 1 polukau~, 1 trpezarijski i 1 kuhinjski sto. Tel. 624-820. Harmonika vrata, prodaja i ugradnja svih modela i dimenzija. Tel. 061 512 294. Novu motornu pilu Stihl 200 KM i za{titne plo~e za Jotul pe}. T 062 474 el. 657. [krinju zarmziva~ 210 lit. Gorenje, 100 KM. Tel. 062 972 512. Prodajem parket 40 m2. Tel. 033/542-655, [efika Dori}a 26. Sve vrste rezane gra|e, lamperiju, b. pod. Tel. 065 689 523. Doma}a, svje`a, ljekovita prepeli~ija jaja, 30 kom. = 9 KM „A“ i 10 KM „S“ klasa. Prepelice nosilje = 5 KM, doma}e koke nosilje = 10 KM. Besplat. dostava. Tel. 061 138 184, 062 134 551. Prepeli~ije |ubrivo, hitno i veoma povoljno, cijena traktorske prikolice = 20 KM. Bojnik-Sarajevo. Tel. 062 134 551, 061 138 184. Rashladni pult, rashladnu komoru, rash. vitrinu, rashl. ve}i fri`ider Inox. Tel. 061 156 309. El. {poret „Beko“, trosjed, dvosjed, jednosjed i stoli}. Cijena po dogovoru. Tel. 061 143 596. Prodajem ma{ine za hem. ~i{}enje i ku}a sa ba{tom. Tel. 062 165 566. Boce za A@GU sa manometrima, {laufima, hitno, zvati do 22 h. Tel. 061 233 517. Ulje na prirodnoj bazi, spoj bosa-

Potra`nja
Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Kupujem manju garsonjeru u Sarajevu. Tel. 061 031 330. Kupujem stan do 50 m2, na relaciji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel. 061 237 344. Agencija kupuje stanove u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 033 214-944. Agencija za nekretnine, potrebno vi{e stanova za kupovinu. Tel. 063 919 544. Kupujem stan u Sarajevu, u cijenu dajem auto plus doplata. Tel. 063 919 544. Hitno kupujem manji stan u Sarajevu. Tel. 061 540 015. Agenciji potrebno vi{e stanova za prodaju i izdavanje. Tel. 061 493 323. Kupujem manji stan, sprat i lokacija nebitni, isplata odmah. Tel. 066 428 009. Agenciji potrebni stanovi u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061 925 649.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 1989-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 1433-1tt „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 1204-1Nd` TV VIDEO DVD SERVIS svih marki i modela aparata. Garancija, dolazak na ku}nu adresu, novi daljinski za TV. Sa povjerenjem. Tel. 033 650-400, 033 610-000. N. Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 1591-1Nd`

Zamjena
Mijenjam ku}u u Zvorniku za stan ili ku}u u Sarajevu. Tel. 061 817 960. Alipa{ino polje C-faza, mijenjam 1,5-soban stan 47 m2, za manji uz naknadu. Tel. 062 525 786. Mojmilo, dvoiposoban, I sprat, centralno, za sli~an oko II gimnazije uz dogovor. Zvati iza 17 h. Tel. 062 761 424. Mijenjam ili prodajem stan u Kasindolu 37 m2, I sprat, za federalno Sarajevo (30.000 KM). Tel. 062 348 159. Dobrinja 4, Ist. Sarajevo, kvalitetan dvosoban stan, 4. sprat, mijenjam za isti (sli~an) u Sarajevu, mo`e i prodaja. Tel. 061 220 179. Hrasnica, mijenjam stan 53 m2 (suteren), plinsko centralno grijanje, za manju ku}u u KS, vlasni{tvo 1/1. Tel. 061 867 880, 066 620 498. Breka, 52 m2 stan sa ba{tom, mijenjam-prodajem za garsonjeru uz dogovor. Tel. 061 183 433.

virusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 061 243 611. Kirby dubinsko usisavanje i pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Namje{tam strunu, `eludac, lije~im stru~no, bezbolno, uspje{no. Tel. 061 504 986. Postavljanje, bru{enje svih vrsta parketa, laminata, podova, uz garanciju. Tel. 062 921 100. Vr{im sve stolarske usluge, popravak starog, izrada novog. Tel. 208-435, 061 905 734. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Rigips majstor, radim sve od rigipsa. Tel. 061 504 338. Kerami~ar postavlja sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Kerami~ar radi kvalitetno i povoljno. Tel. 062 140 094. Kerami~arski radovi, kamen, mozaik, povoljno uz garanciju. T 061 565 el. 961. Molerske usluge uredno i kvalitetno. Tel. 062 127 525. Drva re`em motornim `agom, varim aparatom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Moler radi sve vrste moleraja, termo fasade, rigips, ostalo, ~isto, kvalitetno, povoljno. Tel. 062 672 258, 063 897 818. Molerske usluge kvalitetno i uredno. Tel. 062 073 760. Mol. farb. usluge. Tel. 062 823 902. Tapetar-dekorater presvla~i povoljno namje{taj u radioni ili kod vas. Tel. 033 718-405, 061 156 728. Molersko farbarske usluge. Tel. 061 926 333. Izvodimo sve vrste gra|evinsko-zanatskih radova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Gra|evinsko-zanatske usluge, zidanje, rigips, keramika, itd. Tel. 062 688 766. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Zidarsko tesarski radovi, adaptacija i gradnja. Tel. 062 434 929. Servis svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Tel. 061 551 035. Lektori{em i korigujem sve vrste tekstova. Dugogodi{nje iskustvo. Tel. 033/658-707, 062 165 429. Kerami~ar, rigips i moleraj. Tel. 061 202 713. Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544, 033 677-845. Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309. Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. T 061 358 339. el. Moler-majstor, kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Prekucavam na ra~unaru sve tekstove. Tel. 061 520 972. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu, ili ru~no u praonici sa dostavom na adresu: Tel. 061 202 630, 033/673-284. Povoljan prijevoz putni~kim kolima, automobilom, more, planine, banje. Tel. 063 943 445. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. T el. 033 526-521. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033 621-976. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Profesor njema~kog jezika uspje{no daje instrukcije u~enicima i odraslim osobama. Tel. 061 244 562. Vodoinstalater-elektri~ar, popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, el. pe}i. Tel. 061 180 120. Rainbow-generalke, tepisi, kao i tapacirani namje{taj, dugogodi{nje iskustvo - ozbiljna `ena. Tel. 062 795 285, 061 311 276, 033 666-275. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Rainbow dubinsko usisavanje tepi-

42

^etvrtak, 24. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz
Molerski radovi. Tel. 061 579 971. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Povoljno i kvalitetno radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke - povoljno. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Centralno grijanje, vodoinstalacije, popravka i monta`a povoljno i kvalitetno. Tel. 061 105 425. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260. Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima. Tel. 061 580 063. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289. Prevoz putnika luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima tokom godine. Tel. 033 473-574, 061 382 301. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel. 061 262 895. Radim povoljno sve molersko-farbarske radove, uklju~uju}i i stolariju. Tel. 061 397 187. Radim malterisanje, zidanje, ogradu vrata, prozora. Tel. 062 451 791. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Radim kataloge, reklame, ~asopise, profesionalno, povoljno i kvalitetno. Tel. 062 877 535. Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombi vozilom, {irom BiH i dalje. Tel. 061 222 310. Profesorica instruira matematiku, fiziku i hemiju sve {kole i prvu godinu fakulteta, brzo i uspje{no. Tel. 033 235-141, 061 188 451. Iskusna profesorica daje instrukcije iz engleskog i arapskog jezika. Tel. 033 611-023. Izra|ujem projektnu dokumentaciju za legalizaciju objekata, vrlo povoljno. Tel. 062 558 574. Izvodimo sve gra|evinske i molerske radove. Tel. 061 313 115. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Nudimo detektivske usluge, korektno, diskrecija zagarantovana. Tel. 062 378 818. Elektri~ar - usluge el. instalacija, interfoni, alarmi, gromobrani, el. usluge. Tel. 061 132 991, 033 418-086. Instruiram matematiku uspje{no. Tel. 061 841 439. Vr{im prijevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. Vodoinstalater obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije. Tel. 061 696 133. Kompletnu adaptaciju, moleraj, rigips, prezide, keramiku, laminat. Tel. 062 226 904. Iscjeljenje duhovnim putem po o~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062 256 376. Kvalitet i garancija, sve vrste bravarije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522 901. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo uz garanciju. Tel. 061 184 796. Lije~im mo`dane udare i druge bolesti. Tel. 033 616-211. Vodoinstalater sa dugogodi{njim iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenje vod. instalacija. Tel. 061 348 717 i 033 535 659. Vodoinstalaterski i kerami~arski radovi, centralno grijanje, uz garanciju i povoljno. Tel. 061 182 737. Kerami~arski radovi uz garanciju kvaliteta. Tel. 061 083 369. Radim sa |acima Me|unarodne {kole Sarajevo, po nastavnom planu na engleskom kao i konverzaciju, informatiku. Tel. 062 293 688, Sarajevo. KV vodoinstalater, de`urni 24 h. Tel. 061 861 635. Ozbiljan tesar, zidar, kerami~ar, vodoinstalater, itd. Tel. 061 269 385. Sudski tuma~ za njem., engl., holand. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Parket, {ipod, postavljamo, brusimo i lakiramo. Postavljamo sve gotove parkete i laminate. Tel. 062 828 306. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 061 928 535. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. Popravljam sve vrste fri`idera i rashladne tehnike uz besplatan dolazak. Tel. 061 156 825. Prevoz putnika u svim pravcima, prema moru, kombi Hyundai H1. Tel. 061 210 832. Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. Staklar radi ugradnju svih vrsta stakala, ogledala, dolazim na adresu. Tel. 063 145 090. Mini bagerom radimo ono {to veliki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 946. Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798. Organizujem izlete u prirodu Igman, Bjela{nica, Jahorina, udobnim Mercedes kombijem. Tel. 033 235-199. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Serviser rashladne tehnike, popravljam fri`idere, zamrziva~e, rashladne vitrine, komore. Tel. 061 143 019. Izuzetno povoljno ru{imo stare objekte, renoviramo stanove sa vlastitim prevozom. Tel. 062 423 123. Kamionom povoljno prevozim sve vrste gra|evinskog materijala, pijeska, {ljunka, {uta. Tel. 062 423 123. Kombijem ve}im najpovoljnije u gradu vr{im prevoz, selidbe i ostalo. Tel. 062 423 123. Instrukcije iz matematike i engleskog, dolazak na adesu. Tel. 062 006 352. Matematiku i fiziku instruira dipl. ing. elektrotehnike. Tel. 061 571 361. Moler sa velikim radnim iskustvom izvodi sve moler.-farb. radove, brzo, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 206 345. Vr{im prevoz putnika sa luksuznim autom. Tel. 061 712 652. Ku}na dostava DVD filmova i serija, 2 KM po DVD, zvati od 11-19 h. Tel. 063 191 701, Sarajevo. Voda, keramika, centralno grijanje, zidane kade, uz garanciju i povoljno. Tel. 061 182 737. Postavljamo parket, {ipod, brusimo bezpra{inskom ma{inom i lakiramo. Tel. 061 431 810. Kompletna adaptacija stana. Tel. 062 316 911. Elektri~ar otklanja kvarove. Tel. 062 316 911. Iskusan prof. (simult. prev.), prevodi na engleski stru~nu literaturu i tehni~ku dokumentaciju. Tel. 062 757 808. Njema~ki jezik - instrukcije i prevod, kucanje radova na ra~unaru. Tel. 523-998, 061 863 559. Punim i popravljam fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 150 572. Povoljno prevozim sve vrste roba, usluge selidbi, odvoz kabastog otpada. Tel. 061 170 886, 033 472-954. „Tepser“ s.o.d., savremenim ma{inama ~istimo: namje{taj, tepihe (rese), itisone i tvrde podove (za{tita). Tel. 033 200-003, 061 524 461. Elektri~ar vr{i sve vrste popravki el. instalacija, prekida~a, uti~nica i ku}anskih aparata. Tel. 063 233 526. Povoljno ugradnja termo fasada, molersko farbarski radovi, laminat, rigips, keramika. Tel. 061 565 834. Povoljno popravljam ve{ ma{ine, {porete, bojlere, ugradnja indikatora, automatskih osigura~a. Tel. 061 563 910. uslovi jako povoljni. Tel. 061 181 424 Mu{ki frizer vr{i usluge {i{anja i brijanja u va{oj ku}i. Tel. 065 302 646. Instrukcije za rad na ra~unaru: windows, word, excel, power point, internet, email i drugi programi. Tel. 062 904 739. ^uvala bih dijete od 2. god., na du`i period, u svom stanu Dobrinja 2. Tel. 061 578 169. Jazz Club, novootvoreni kod Narodnog pozori{ta, tra`i djevojke za rad u {anku i sali. Kont. tel. 063 640 542 (Elma). ^uvala bih dijete, ozbiljna `ena sa iskustvom. Tel. 033 649-744. Restoranu potreban kuhar. Tel. 033 233-098, 061 221 563. Postanite dio uspje{nog tima za kat. prodaju kozmetike, bespl. u~lanjenje, zarada 30 posto. Tel. 061 622 304. Pravnik pru`a pravne savjete i usluge (molbe, `albe, tu`be, odgovori na tu`be, prigovori, ugovori. Tel. 063 190 722. Registrirate firmu (doo, dd, str, sur) i trebate pravnu pomo}, javite se. Tel. 063 190 722. Dajem instrukcije iz bos. jezika, lektori{em, pi{em lektire, seminarske i maturske radove. Tel. 061 865 068. Zidar, vr{i sve gra|. zidarske poslove. Tel. 062 434 929. Radim zid., tesarske poslove. Tel. 061 501 835. Kvalitetne usluge fizioterapeuta, dolazak na adresu, manuelna masa`a, povoljno. Tel. 061 367 166, 033 615-675. Firma nudi usluge ~i{}enja priv. stanova (6 KM/h) i pos. prostora. Tel. 061 180 166, 033 450-271. Potrebna sprema~ica i konobar dalmatinska kuhinja i strani jezik. Tel. 710-420, 658 499. Limar postavlja sve vrste oluka, profesionalno. Tel. 062 316 911. Usluge slikanja nekretnina i objave na internet portalima. Tel. 440 935. Laminat ugra|ujem prof., 4 KM/m2. Tel. 066 873 588. Ako `elite dodatno zaraditi uvlast. ku}i, nazovite od 16-20 h. Tel. 061 702 893. ^uvala bih dijete u svom stanu, Otes , ozbiljna `ena sa iskustvom. Tel. 062 935 636. Hitno potrebna djevojka za rad u cafe clubu na Dobrinji, zvati iza 14h. Tel. 061 218 071 Nudim pomo} i do`ivotno izdr`avanje starijoj osobi (Sarajevo). Tel. 061 865 011. Ozbiljna `ena pazila bi stariju `enu. Tel. 01 925 649. Stolar, ugra|ujem i popravljam stolariju, postavljam laminat i {i pod. Tel. 033/537-519. Moler, majstor, kre}i, gletuje stanove kvalitetno, ~isto. Tel. 061 068 146. Nudim pomo} i njegu starih i bolesnih osoba, uz nov~anu naknadu. Tel. 062 760 012. ^istim i odr`avam urednim va{ stamb. prostor, brzo, kvalitetno pedantno. Tel. 062 760 012. ^asovi engl. jezika za osnovce i srednjo{kolce, uspje{no i povoljno. Tel. 066 917 391. Dubinsko pranje }ilima, namje{taja, vozila sa prof. ma{inama. Tel. 033 557-720. Prof. ~i{}enje va{ih ku}a, stanova, pos. prostora i tapac. namje{taja. Tel. 061 144 899. ^istim Fap filter za Peugeot sa garancijom. Tel. 061 231 035. Friz. salonu za `ene i mu{karce potrebna u~enica. Tel. 061 837 114, Sarajevo. ^uvala bih dijete, zdravstveni radnik u penziji. Tel. 063 114 690. Vr{im molerske radove, povoljno. Tel. 061 710 125.

ha, sjede}ih garnitura, jogi madraca. Tel. 061 916 272. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Vr{imo servis i monta`u rashladne i klima tehnike. Tel. 062 375 977, 061 438 689. Stolar kvalitetno vr{i stolarsko-lakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. Matematika - instrukcije, profesor sa iskustvom. Tel. 061 135 748. Ve}a grupa majstora radi stiropor fasade sa svojom skelom. Tel. 061 270 729. [ivanje trajnih autopresvlaka za sva vozila, popravak sjedi{ta, tapacirunga neba. Tel. 061 215 658, B. Begi} 90. VKV kre~enje stanova, pouzdano i stru~no, molerski majstor [erbo. Tel. 062 921 864. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Bravar, povoljno radi sve bravarske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691-260. Stolar-tapetar, povoljno radi popravke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 651, 066 620-342. Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. Vr{im sve usluge molerskih radova, gletovanje, laminat, kvalitetno i povoljno.Tel. 061 377 054 Seminarski, diplomski, skeniranje i obrada slika, povoljno, kvalitetno. Tel. 062 877 535. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. T 061 507 683. el. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Prevoz putnika na sve destinacije u T5 kombiju, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Elektri~ar: el. instalacije, automatski osig., indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Seminarski i maturski radovi, izrada i kreacija grafi~kih rje{enja, instalacija Windows XP Povoljno. Tel. 062 . 923 047 Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643-990. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. KV vodoinstalater radi sve vrste radova, brzo, povoljno i kvalitetno. Tel. 061 349 294. Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009.

Ponuda-potra`nja
Potrebni konobari-ce i {ankeri-ce za rad u ugostiteljskom objektu. Informacije na: 061 218 094, od 10 do 16 sati. 2406-1tt Cafe-restoranu „METROPOLIS“ potreban konobar m/` i higijeni~arka. Kontakt tel.: 062 555 550. 2603-1tt Potrebna frizerka sa iskustvom za novootvoreni salon. Sve po dogovoru. Tel. 062 930 850. 2668-1tt NOVO! Ku}na njega odraslih i djece. Evropski standardi. Njema~ko iskustvo. Tel. 062 051 531. Pobolj{ajte ili zapo~nite posao bro{urom „Kreditne linije“. Sadr`i 320 biznis kredita. Tel. 032 244-417. Zaposlenje i useljenje {irom svijeta, bro{ura „Informator“, na na{em jeziku. Tel. 032 244-417. Proizvodnja eteri~nih ulja, mirisa, parfema, raznih proizvoda. Bro{ura „Eteri~na ulja“. Tel. 032 244-417. Potreban voditelj ovla{tenog servisa „Nissan, Sarajevo“ sa radnim iskustvom u auto industriji. Kontakt tel. 033/789-365, 789-366. Tra`im posao za obezbje|enje, portir, ~uvar i sl., SSS, imam certifikat od MUP-a FBiH. Tel. 061 714 431. Mladi} sa zavr{enom SSS, rad na ra~unaru, poznavanje engleskog i {panskog, tra`i posao. Tel. 061 381 802. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. Novootvorenoj piceriji na D. Malti, potreban 1 pic-majstor i 1 iskusna kuharica. Tel. 061 828 452. Peremo sve vrste }ilima, itisona, tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 732. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 033/644-178, 061 225 424. „Tepser“ s.o.d., savremenim ma{inama ~istimo: namje{taj, tepihe (rese), itisone, unutra{njost auta, tvrde podove (za{tita). Tel. 033 200-003, 061 524 461. Potrebna frizerka sa iskustvom, plata na procenat 50%. M. Dvor. Tel. 062 813 333. Lanac frizerskih salona „Madonna“ tra`i vi{e frizera sa iskustvom,

Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Kupujem umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice, isplata odmah. Tel. 061 517 897. Kupujem dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu. Isplata odmah. Tel. 062 358 344. Kupujem stare, neispravne ve{ ma{ine. Tel. 062 972 512. Kupujem staru deviznu {tednju, ratne od{tete, dionice, prodajem neulo`ene certifikate. Tel. 061 140 521. Kupujem staru deviznu {tednju, ratna potra`ivanja, dionice svih firmi i fondova, isplata odmah. Tel. 062 788 739. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, isplata odmah. Tel. 063 804 124. Kupujem {tednju deviznu i obveznice, ratne {tete, isplata odmah. Tel. 066 723 731. Kupujem dionice firmi, PIF-ova, devizne {tednje i ratne od{tete, isplata odmah. Tel. 061 526 918. Kupujemo polovne mobitele. Servis i prodaja mobitela i opreme, akcijski popust za mumine, invalide i {ehid. porodice do 50%, za sve ostale popust vikendom. Pijaca Otoka otvorena box B2. Tel. 061 237 448, 062 134 551. Kupujem sve vrste dionica, akcija i vau~era sa sarajevske i banjalu~ke berze. Tel. 065 574 799, 061 188 488. Dionice svih vrsta, staru dev. {tednju, ratnu od{tetu kupujem, pla}am dobro i odmah. Tel. 061 864 047.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

Telefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 24. februar/velja~a 2011.

43

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-11-000 024 Zavidovi}i, 17. 02. 2011. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67 Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-11-000024, a po zahtjevu D`ini} Selvira sin Sulje iz Ribnice, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana: u posjedovni list broj 604, katastarska
OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-11-000 025 Zavidovi}i, 17. 2. 2011. godine

NAJAVLJUJE

op}ina Gosovica, ozna~ena sa: - katastarska ~estica broj 878/6 „Ravan“, livada 3 klase povr{ine 331 m2 Prema podacima iz katastra, posjednik navedene nekretnine je D`ini} Selvir Suljin, Vozu}a-Ribnica, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67 Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-11-000025, a po zahtjevu Bo{njakovi} Seada sin Huseina iz Krajni}a, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana: u posjedovni list broj 780, katastarska op}ina Krivaja, ozna~ena sa: - katastarska ~estica broj 1572/2 „Ora{je“, oranica 5 klase povr{ine 262 m2 Prema podacima iz katastra, posjednik navedene nekretnine je Bo{njakovi} Sead Huseinov, Kova~i - Krajnji}i, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

NAJAVLJUJE

44

^etvrtak, 24. februar/velja~a 2011. .

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 24. 2. 2011. navr{ava se sedam najtu`nijih dana od smrti na{eg voljenog sina, brata i daid`e

na{em voljenom i dragom daid`i

EMIRA AGANOVI]A

EMIRU AGANOVI]U

Tvoje: mama Zumreta, sestra Emira sa k}erkama Enom i Ines
2666-1tt

Tvoji: Ena sa suprugom Arnelom Hajdar
2666-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em

na{em

EMIRU AGANOVI]U

EMIRU AGANOVI]U

Kolektiv BERG PROMET
2666-1tt

od daid`e Muharema Filipovi}a i Rahime
2666-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em

na{em

EMIRU AGANOVI]U
Tvoji Filipovi}i: Uma, Ema, Samira i Amir
2666-1tt

EMIRU AGANOVI]U
Tvoji Filipovi}i: Elma, Suvada i Jasminko
2666-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

Dana 24. 2. 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana
SJE]ANJE

na{em dragom bratu, djeveru i amid`i

na na{eg kom{iju i prijatelja

MIRSAD (VEHBIJA) RAHMANOVI]
Voljeni ne umiru, oni `ive u na{im srcima. Ti }e{ `ivjeti u meni sve dok postojim. Zauvijek tvoj sin Sanjin
2585-1tt

MIRSAD (VEHBIJA) RAHMANOVI]

EMIRA AGANOVI]A
Dragi prijatelju, ostaje velika praznina iza tebe. Ali lijepe uspomene i dru`enja po kojim te pamtimo i sa ponosom pri~amo da te ne zaboravimo. Tvoje kom{ije: drug Vaha, Hal~o, [a}ir, Enes ([aca) sa porodicama
2290-1nd`

Od brata Vahida, snahe Mize, brati~ne Anise, brati}a Edina, zeta Alena, snahe Lejle i od Ajle i Aldijane
2585-1tt

Dnevni avaz
SJE]ANJE

~etvrtak, 24. februar/velja~a 2011. .

45

na na{e najmilije

SALKO (NAILA) ^AU[EVI]
24. 2. 1991 - 24. 2. 2011.

ENES (SALKE) ^AU[EVI]
24. 2. 2009 - 24. 2. 2011.
Vrijeme ne mo`e izbrisati ljubav, po{tovanje i sje}anje na vas! Porodica ^au{evi}

[ABAN (SALKE) ^AU[EVI]
23. 1. 2004 - 24. 2. 2011.

2299-1nd`

Dana 24. 2. 2011. navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{eg velikog prijatelja

ESEDA KADI]A - ESE
Tvoja raja: ]elo, Vaha, Adil, Brada, Tomo, Senaid, Faruk, Sandro, Edo, Vejsil, Kenan, Mirso [., Be{lija, Kale, Arif, Haso, Sinan, Dado, Amra, Kalkan, Kla~ar D`., Ljevo, Rasim
2297-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

Dana 24. 2. 2011. navr{ava se 7 godina od preseljenja

dragom bratu i daid`i

Danas, 24. 2. 2011. se navr{ava godinu dana, kako je preselio na ahiret na{ babo, svekar i dedo

Dana 24. februara 2011. navr{ava se 7 godina od smrti mog dragog oca

MIRSADU RAHMANOVI]U
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~iti rahmet. Porodice Popovi} i Krneti}
2296-1nd`

HASAN (RAGIB) PE[TEK
Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet! Tvoji: sin Esad, k}eri Mirsada, [emsa i Mina sa porodicama, snaha Nusreta sa porodicom.
2304-1nd`

[UKRIJA (ALIJA) HAD@IHASANOVI]
Neka je vje~iti rahmet tvojoj du{i i da te Milostivi obraduje d`ennetskim ljepotama. Sinovi Samir, Esad, snahe Dada, Mersiha i unuk Alli
2554-1tt

had`i ABID (BEGO) KOZI]
Sa ljubavlju ~uvamo uspomenu na tvoje dostojanstveno postojanje, dobrotu i pa`nju koju si nam pru`ao. Molimo Allaha d`.{. da ti podari vje~ni rahmet. Tvoj sin Hamed sa cjelokupnom familijom2307-1nd`

Dana 25. 2. 2011. navr{ava se 7 dana od kada je na ahiret preselio na{ voljeni mu`, otac i dedo

ZAHVALNICA

SEJFO (BEKTO) HE]O
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da }e se tevhid prou~iti dana 25. 2. 2011. godine u ku}i rahmetlije - Kasima Had`i}a 24 u 11.00 sati. O`alo{}eni: supruga Munira, sin Sabahudin, k}erka Sabaha, nevjesta Azemina, zet Husein, unu~ad Amra i Omer.
2306-1nd`

KANTONALNA JAVNA USTANOVA „DOM ZA SOCIJALNO ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA“ SARAJEVO NAHOREVSKA 195 Zahvaljujemo se osoblju za socijalne i medicinske usluge na nesebi~noj pomo}i i brizi za na{eg dragog babu. Zahvale za veliku pomo} dugujemo: Pa{ukanovi} Mirsadi i Tahirovi} Sadeti O`alo{}ene porodice He}o i Pilav
2306-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

po{tovanom i velikom ~ovjeku

Dana 24. 2. 2011. navr{ava se 6 mjeseci otkako je na ahiret preselio na{ dragi

AHMET ([A]IRA) HAMZI] HEDIJA (IBRO) MEHMEDOVI]
Neka ti Allah podari vje~ni rahmet. Snaha Mevlida Had`ihasanovi}
2665-1tt

dr. JESENKU VUKOTI]U

Vrijeme prolazi, ljubav i tuga ostaju. Sje}anje na tebe, tvoju plemenitost, dobrotu i ljubav ostaje u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Envera, unuci Vedad i Bakir i zet Hajrudin Suljevi}
2286-1nd` 2662-1tt

Damir Aganovi} sa porodicom

46

^etvrtak, 24. februar/velja~a 2011. .

Dnevni avaz
DANA 24. 2. 2011. NAVR[AVA SE TU@NA GODINA OD SMRTI DRAGOG BRATA

ALIJA MUHOTI]
BRAT SAFET, JADRANKA, DENIS I ARNELA
2288-1nd`

Dana 24. 2. 2011. godine navr{ava se 365 tu`nih dana otkako nije sa nama na{ dragi brat, djever, amid`a i daid`a

ALIJA MUHOTI]
Brat Izudin, Edib, sestra Esma sa porodicom
2295-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em prijatelju

MIKIJU
Od raje iz kafane „[ETALI[TE“, MZ Park, Maher d.o.o. i vinarije Topi} i pekare Kruni}
2633-1tt

SJE]ANJE

na na{eg dragog

Dana 24. 2. 2011. navr{ava se jedanaest godina kako je preselila na ahiret na{a draga supruga, majka, nana i svekrva

MIRSAD RAHMANOVI] ing. MEHMEDA (MUSTAFE) KARAMEHI]A
iz Visokog Samo oni koji su te voljeli znaju koliko je tuge i boli ostalo iza tebe. Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i mislima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj du{i. K}erka Eldina sa porodicom
2631-1tt

MIRSAD RAHMANOVI]
Dragi tata, rije~ima ne mogu opisati bol i tugu koju osje}am. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoja k}erka Elvedina, zet Zaim, unu~ad Enis i Erna
2631-1tt

ADVIJA MAHI], ro|. VATRENJAK
Ljubav prema Tebi je vje~na kao i sje}anje na dragi lik, plemenitu du{u, dobrotu i ljubav kojom si nas obasipala. Dok mi `ivimo, bit }e{ voljena i nezaboravljena. Tvoji najmiliji: suprug Hazim, sinovi Senad, Samir, unu~ad Benjamin, Ena, Lamija, Nadija, snahe Semra i Sanja
2472-1tt

24. 2. 1974 - 24. 2. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
1915-1tt

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Dana 24. 2. 2011. su tri godine kako nisi sa nama ali si u na{im srcima i mislima

Dana 24. 2. 2011. godine navr{ava se 40 dana otkako je na ahiret preselio

@ARKO GLADANAC
24. 2. 1986 - 24. 2. 2011.

HAD@IFEJZOVI] (KADRIBA[I]) MAJIDA
Samo onaj {to nam te uzeo zna koliko nam nedostaje{.
2209-nd`

JUSUF (OMERA) GU[O
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote. O`alo{}ena porodica
2644-1tt

PORODICA

Tvoji: majka Fetija, suprug Suad, sinovi Irfan i Zlatan
2272-1nd`

Dnevni avaz
Danas, 24. 2. 2011. navr{ava se {est tu`nih mjeseci od iznenadne smrti na{eg dragog

~etvrtak, 24. februar/velja~a 2011. .

47

ENVERA (ABDULKADIR) KESEROVI]A
iz Br~kog S tugom i po{tovanjem o`alo{}eni: supruga Fikreta, k}erka Lejla, sin Adnan i snaha [ejla Ovom prilikom zahvaljujemo se rodbini i prijateljima, koji su nam pomogli u najte`im trenucima i sa nama podjelili tugu i bol.
000353

1. 8. 1937 - 24. 8. 2010.

SJE]ANJE

EMIR AGANOVI]
Moja generacija upoznala je druga Emira, Em~u, Ad`u, kasnih sedamdesetih. U{ao je u na{e `ivote kao karatist koji nije treniro danju na ciglama i daskama, nego no}u na lupe`ima i nasilnicima. Sve njegove pri~e i{le su granicom izme|u realnog i nemogu}eg. I taman kad pomislite da je pretjerao, odnekle iskrsne dokaz da nije. Niko me ne}e uvjeriti da nije bio sve {to je `eliio biti: i lovac na lavove, i tajni agent, i Titov bodigard. Po ne~emu je li~io na ]opi}eve ratnike golubijeg srca. Od Rje~ice je napravio Ba{tu sljezove boje. Nije imao sluha, ali je volio pjevati. Od Tare do Rovinja, od Be~i}a do Vukovara, od Petrove gore do Bora~kog jezera, uvijek bi se na{ao neko da zapjeva njegov hit sa Vu~eva: sve je to od lo{eg vina, Kristina, Kristina... Veselio se glasnije nego {to je tugovao. Volio je `ivot toliko da se trudio u jednom od`ivjeti ih nekoliko. Time se mo`e objasniti ~injenica da je mogao biti na vi{e mjesta istovremeno. U Keniji i na Uni, na Otoci i na Ciglanama. Mogli smo ga ili voljeti, ili ne upoznati. Nije propu{tao slavlja; dr`ao je do obi~aja; radovao se i ponosio tu|im uspjesima kao svojim. Bio je hedonista, kao Hafiz iz one Zmajeve pjesme, u kojoj se kuca ~a{ama, i nazdravlja `enama. U odnosima je bio direktan, jasan i po{ten. Nije bio licemjer i nije podnosio licemjerstvo. Bio je lojalan i tra`io je lojalnost. Nije obe}avao uprazno, nije o~ekivao nemogu}e. Od njega se mogla u~iti bri`nost i odanost. Prijatelji su mu bili svetinja, i u prijateljstvu je bio {ampion. Po~ivaj u miru, {ampione. Raja iz LARB-a 102 MTB
2582-1tt

Dana 24. 2. 2011. godine navr{ava se 10 godina od smrti na{eg dragog oca, dede i punca

Dana 24. 2. 2011. godine navr{ava se jedna godina od smrti na{eg radnog kolege

OMER KARA^I]
24. 2. 2001 - 24. 2. 2011. godine
S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
2579-1tt

SJE]ANJE

na dragog supruga i oca

Dana 24. 2. 2011. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg djeda i svekra

Dana 24. 2. 2011. navr{ava se godina od smrti na{eg dragog babe, svekra i dede

ANTON SUNARI]
(1958 - 2010.)
I danas }e buket ru`a na tvom grobu podsjetiti nas na vrijeme koje smo proveli sa tobom.

ENIS (]AMILA) SRNA
1961 - 2000.
Njegovi Mirza, Namik i Izeta
2260-1nd`

ISMET (ZAHIRA) [ERAK
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. tvojoj plemenitoj du{i podari D`ennet i vje~ni rahmet. Pamtit }emo te zauvijek po dobroti, s ponosom i u srcu vje~no nositi. Tvoj unuk Dino, snaha Murveta
2228-1nd`

[UKRIJA (ALIJA) HAD@IHASANOVI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije podne namaza u d`amiji - Osjek. Sin Said, snaha Jasmina i unuk Edin
2278-1nd`

Tvoji prijatelji iz Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK Novi Travnik
N

48

^etvrtak, 24. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz
Dana 24. 2. 2011. godine navr{ava se pet godina od smrti na{eg dragog

AHMET MAKSUMI] - DJED
Po tvojoj dobroti }emo te pamtiti, s po{tovanjem spominjati i s ljubavlju u srcu ~uvati uspomenu na tebe. Tvoji: supruga Zejna, sin Edin, snaha Zijada, unuka Dinaida i unuk Dinaid
70-1ze

Dana 24. 2. 2011. navr{ava se 52 dana od prerane smrti na{eg dragog

SABIT (VEHBIJA) BEGI]
Nismo te mogli sa~uvati od smrti, ali te mo`emo sa~uvati od zaborava. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: majka Rukija, supruga Alma, k}erka Ajla i sestre Sadija i Jasmina, zetovi Suad i Ado. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14.00 sati.

Dana 24. 2. 2011. navr{ava se {est godina otkako je preselila na ahiret na{a Majka

SJE]ANJE na na{e drage roditelje

had`ihanuma ZAHIDA (had`i IBRAHIMA) PA[ALI]
Tvoji: had`i Mustafa, Arzija, Hajrudin, Ibrahim i Ismail
2660-1tt

AI[A PILAV, ro|. D@IDI]
24. 2. 2010 - 24. 2. 2011.

MURAT PILAV
3. 3. 1980 - 3. 3. 2011.

Na{e dove, upu}ene su dragom Allahu d`.{. sa molbom da va{e dobre du{e sjedini u ti{ini vje~nog d`ennetskog mira. Tevhid }e se prou~iti u 16.00 sati, dana 26. 2. 2011. u ku}i rahmetlija, ulica Arapova 38. Va{i najmiliji: sin Jusuf, k}erke Jasmina, Tid`a i Zamira sa porodicama 2643-1tt

Pro{le su bolne dvije godine otkako je preselio na ahiret na{ najdra`i

Dana 23. 2. 2011. navr{ilo se 40 dana od kada je na ahiret preselio na{ dragi suprug, otac i djed

HUSEIN (RA[IDA) DRKENDA
S najve}om ljubavlju, ponosom i vje~nom tugom. Tvoji: supruga Nevzeta, k}erke Adnana i Edita, zetovi Zlatan i Samir, unuci Mak Enes i Emir
2649-1tt

MEHMED (SALKO) BALI]
Dani prolaze, sje}anja na tebe ostaju. U na{im srcima vje~no voljen, u mislima nikad zaboravljen. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote i rahmet tvojoj du{i. Tevhid }e se prou~iti u subotu, 26. 2. 2011. godine u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Odoba{ina 30. Tvoji najmiliji
2539-1tt

SJE]ANJE

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Na na{u dragu majku i nenu

Dana 24. 2. 2011. navr{ava se 13 godina od tragi~ne smrti na{eg dragog

na na{eg dragog

MEL]U ^AVRK
S ljubavlju i po{tovanjem K}erka Nevzeta i unuke Adnana i Edita sa porodicama
2649-1tt

MAHMUTA (HUSE) TRAKO
Neka ti Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote. S ponosom i ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoja majka Ziba i brat Sulejman sa porodicom.
2285-1nd`

ENVERA KESEROVI]A
iz Br~kog 24. 8. 2010 - 24. 2. 2011.
U na{im srcima i mislima uvijek }e{ `ivjeti. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoj lik i tvoju dobrotu. Porodice: [EHOVI], MUSEMI] I IMAMOVI]
2283-1nd`

Dana 24. 2. 2011. se navr{ava sedam dana otkako je na ahiret preselila na{a draga majka

POSLJEDNJI SELAM

[ERIFA (AHMED) PANJETA, ro|. TRNKA
Sje}anje na tebe, tvoju ljubav i dobrotu koju si nam pru`ala, nikada ne}e prestati. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u ~etvrtak, 24. 2. 2011. u porodi~noj ku}i, Pogledine 10, u 16.00 sati. K}erke: Nura i Memnuna - Nuna, zet Mehmed Biberovi}, unuke Edina i Jasminka sa porodicom.
2618-1tt

Na{em dragom zetu

SJE]ANJE Dana 24. 2. 2011. navr{ava se petnaest godina od preseljenja na ahiret na{e drage mame i nane

RAMIZU KALU[I]U
Plemenitost i dobrota su te ~inili velikim ~ovjekom a takvi se dugo pamte i ne zaboravljaju. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj {ura Mustafa Andelija sa porodicom.
2653-1tt

[AHA (HAMIDA) D@IHANI], ro|. TEROVI]
Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i neka je rahmet Tvojoj plemenitoj du{i. S po{tovanjem, Sin Hasan, k}erka Minka, snaha Nisveta, unuci D`enan i Nedim, snaha Amna, praunu~ad Emir i Hana
2650-1tt

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

~etvrtak, 24. februar/velja~a 2011. .

49

Dvadeset tre}eg februara 2011. godine navr{ilo se 30 godina od smrti na{eg dragog supruga, oca i djeda

MUSTAFA - MUTA (OSMANA) OBRADOVI]
1966 - 2011.
Bol nije u rije~ima i suzama, bol je u na{im srcima u kojima }e{ vje~no `ivjeti. Hvala ti puno {to si u~inio za nas. Od raje: Rifo, Bucman, Bu}o, Hara, Zeki, Ajdo, Boljava, Alem, Azer, Amisi, Bublo, Halko, Zela, D`evad, Ned`ad, Brato, \evo, Omer, ^aro, Brico, Dino K., Avdo, [ejta, Mu~ki, Kina, Salko, Senaid, Raga, Jasko, Vaha, Zihno, Almir, [tele, Alenko, Keva, Po{ta, Pi}a, Pajo, Nijaz, Osmo
237-1mo

ADEMA (IBRAHIMA) SOFI]A
Vje~no }e{ biti u na{im mislima! Porodica: supruga Senija, sinovi Mirsad i Senad, snahe Milena i Senada, unuci Adnan, Maja, Amina i Vernesa
2685-1tt

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom drugu

Dvadeset ~etvrtog februara 2011. navr{ava se dvanaest godina od smrti mog jedinog brata

Na{e Sunce

MIRSADU - MIKIJU RAHMANOVI]U
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Raja iz @elje: Zijo, Vlado, Sejo, Azemina, Anto, Dino, Faruk, Haris, Avdo, Zlaja, Sabina, Sen~i, Mi{o Madacki, Mi{el, Mile
2605-1tt

MUHAREM - ME^KO MEHMEDOVSKI
Vrijeme prolazi, a ti }e{ uvijek `ivjeti u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i neka je rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: Igbala, Sead i Jasmin
2655-1tt

LEJLA
Koliko god dana da pro|e osje}aj }e ostati isti... BESKRAJNO NEDOSTAJE[! 4/4
111

Sedam dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog prijatelja POSLJEDNJI SELAM SJE]ANJE

Dana 24. 2. 2011. navr{avaju se dvije godine od smrti djevera i amid`e

NERMIN - RU@NI (HAJRUDIN) PRNJAVORAC
Dragi na{ Nerko! Voljeli bi smo da se vrijeme mo`e vratiti i da opet vidimo tvoje lice i o~i s blagim pogledom punim ljubavi i topline za sve nas. Ostavio si prazninu, neizmjernu bol i tugu u srcima svojih najmilijih. Nema utjehe za nas, ali ti }e{ `ivjeti u na{im srcima i na{im mislima zauvijek. Tvoji prijatelji: Almedin, Aida, Selma i Anur Naki}. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote. ptt

HEDIJA (IBRO) MEHMEDOVI]
Tvoja dobrota i tvoj osmijeh najte`e trenutke ~inili su lahkim. Tvoji: Emina, Beba, Damira, Salim i Damir
2665-1tt

^AMIL (ADIL) DIZDAREVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i sve d`ennetske ljepote. Snaha Mensura, brati~ne Alisa, Samra, Mirza, Faris
2294-1nd`

28. 1. 1971 - 16. 2. 2011.

TU@NO SJE]ANJE

Dana 24. 2. 2011. godine navr{ava se godina otkako nije sa nama na{ dragi

had`i IBRAHIM ([EMSIBEGA) ^ENGI]
Po dobroti te pamtimo, s ponosom spominjemo i u srcima vje~no ~uvamo.

JAKUB ]IRI]
24. 2. 1975 - 24. 2. 2011.

dr. ZEIR ]IRI]
24. 2. 1990 - 24. 2. 2011.

ADNAN ]IRI]
24. 9. 2001 - 24. 2. 2011.

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Hatma dova bit }e prou~ena 25. 2. 2011. godine iza d`uma namaza u d`amiji Kajseriji u Gora`du. Tvoji: supruga had`i Asima, k}er Razija, sin Esad, zet D`evad, snaha Azra i unu~ad Haris, Aida, Nedim i Dino
103-1go

Ka`u da vrijeme lije~i `alost, tugu i bol ali nije ta~no. @ivim za va{u djecu koja me dr`e u `ivotu i saburim da ih imam. Do moje smrti bit }u uz njih a vama `elim lijepi D`ennet i veliki rahmet. Evela sa svojom porodicom
2291-1nd`

SJE]ANJE

Dana 24. 2. 2011. godine navr{avaju se tri godine kako nas je napustila

SJE]ANJE

Danas je 13 godina otkako je na{ otac, mu` i zet poginuo

SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom prijatelju

ENIS (]AMILA) SRNA
24. 2. 2010 - 24. 2. 2011.
Vrijeme prolazi sa bolom i tugom koja je vje~na kao i na{a ljubav prema tebi. Brat Rasim, snaha Sanja, brati~ne Zana, Asja i zet 2312-1nd` Muhamed

MAJIDA HAD@IFEJZOVI]
Iako je tvoj `ivot morao stati, na{a ljubav i sje}anja na tebe vje~no }e trajati. Tvoje sestre Zinka i Abela
2671-1tt

MUHAMED BUHI]
24. 2. 1997 - 24. 2. 2011.
Malo je mjesta na ovom papiru za sve lijepe rije~i koje si nam pru`ao. Tvoja porodica
2519-1tt

[UKRIJA (ALIJA) HAD@IHASANOVI] MAHMUT (HUSO) TRAKO
Bez obzira na godine koje prolaze `ivi{ u na{em sje}anju. Tvoji: sin Tarik, supruga Hedija i punica Fatima
2630-1tt

24. 2. 2010 - 24. 2. 2011.
Uvijek }emo te se sje}ati... Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Snaha Zehra sa k}erkama Almom, Ajlom i unukom 2669-1tt Ismarom

MIKIJU

Ermin, Ljilja i Nina
2624-1tt

50

^etvrtak, 24. februar/velja~a 2011. .

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

MUSTAFA - MUTA (OSMANA) OBRADOVI]
1966 - 2011.
Bol nije u rije~ima i suzama, bol je u na{im srcima u kojima }e{ vje~no `ivjeti. Hvala ti puno {to si u~inio za nas. Od raje: Rifo, Bucman, Bu}o, Hara, Zeki, Ajdo, Boljava, Alem, Azer, Amsi, Bublo, Halko, Zela, D`evad, Ned`ad, Brato, \evo, Omer, ^aro, Brico, Dino K., Avdo, [ejta, Mu~ki, Kina, Salko, Senaid, Raga, Jasko, Vaha, Zihno, Almir, [tele, Alenko, Keva, Po{ta, Pi}a, Pajo, Nijaz, Osmo.
237-1mo

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

na{em ~lanu i prijatelju

na

]AMIL (PIJO) TUTI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Savez RVI BPK „Sinovi Drine“ Gora`de
N

ALIJU MUHOTI]A
brata na{eg prijatelja Veljko, D`enan, Besim i Jasmin
2677-1tt

Dana 24. 2. 2011. navr{ava se tu`na godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi

Dana 24. februara 2011. navr{ava se pet godina kako je na{a majka i sestra

ENES KAPID@I]
S ponosom, tugom i ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Porodica
74-1ze

HANUMICA (MEHMEDA) TVICA
preselila na ahiret. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji: sestra Behija, Esad i Mirsada sa djecom
241-1tz

SJE]ANJE

na najmilije, koji su vje~no u na{im srcima

Dana 24. februara 2011. godine navr{avaju se 52 dana od kada je preselio na ahiret na{ dragi dedo

POSLJEDNJI POZDRAV

OSMAN [UMAN
Dani prolaze, a tuga ne prestaje. S ljubavlju ~uvamo najljep{e uspomene na tebe. Zauvijek }emo te voljeti...

4. 1. 2011.

FAHIRA (udova JUNUZA) VOLJEVICA, ro|. TURUDI]
1934 - 2011.
Od familije Komilia
238-1mo 122-1go

MIRZO ]EMAL
1933 - 2002.

DARA ]EMAL
1935 - 2001.

Neka ti dragi Allah d`ele{anuhu podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoje unuke Alma, Amra i Amela

Uvijek }emo ~uvati uspomenu na Vas i dobrotu, kao i ljubav koju ste nam poklanjali. 229-1mo Djeca sa svojim porodicama

POSLJEDNJI SELAM

Dana 24. 2. 2011. navr{ava se pet godina od smrti dragog tate i supruga

Dana 24. 2. 2011. navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

Na{em dragom

RAMIZU (HILMA) KALU[I]U
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoja sestra Fatima, zet Fehrat i sestri} Amir
53-1tr

ESADA HAD@IAHMETOVI]A
iz D. Vakufa
Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi D`ennet. Tvoji: ]azima, Amina i Izudin
73-1ze

SMAIL (MURADIF) GABELA
Uvijek }emo te se sje}ati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi D`ennet. Tvoji: supruga Vasvija, k}erka Enisa, zet Safet, unuk Seid i unuka Selma
123-1go

Dnevni avaz
SJE]ANJE na drage nam na{e

~etvrtak, 24. februar/velja~a 2011. .

51

Dana 24. 2. 2011. godine navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog i plemenitog

SJE]ANJE

SMAIL (MURADIF) GABELA
Uvijek }emo te se sje}ati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve blagodati na onom svijetu i lijepi D`ennet. Uvijek si sa nama. Tvoji: supruga Vasvija, sin Enes, snaha Nazija, unuke Ir123-1go ma i Elma

]AMIL (ADIL) DIZDAREVI]
24. 2. 2009 - 24. 2. 2011.
U ti{ini vje~nog svijeta neka te prati na{a ljubav ja~a od smrti i zaborava. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Supruga Fehrija i k}erka Ismihana sa porodicom Nedostaje{... mnogo nam nedostaje{.
2300-1nd`

JASMINA (MUHAMEDA) SMAJI]
24. 2. 1997 - 24. 2. 2011.

SEMIR (ABDULAHA) SMAJI]
7. 5. 1995 - 24. 2. 2011.

Poslije vas velika bol i praznina. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da vam podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Porodica 2675-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

drugu i prijatelju

dragom bratu

na na{u dragu majku

RAMIZU ALI]U TAIBA MIRVI], ro|. RED@OVI]
24. 2. 2010 - 24. 2. 2011.
Djeca i sestra sa porodicama
2670-1tt

HILMIJI BIJEDI]U
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja sestra Fatima, sestri} Rusmir, sestri~na Aida sa k}erkom Irmom i sinom Timurom
2615-1tt

Od drugova Vazduhoplovno-tehni~kog {kolskog centra Rajlovac - Sarajevo
2676-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{e prijateljice i kume

SJE]ANJE

na na{eg dragog

na{em dragom ro|aku

dr. JESENKU VUKOTI]U
Uvijek }e{ ostati u na{im srcima. Porodica Peri}: Goran i Alma sa djecom
2692-1tt

NUSRETU AVDIBEGOVI]U
S po{tovanjem, Porodica Peri}: Goran i Alma sa djecom
2692-1tt

MUHAMEDA (JUSUFA) LJUCE
24. 2. 2009 - 24. 2. 2011.
Tvoji: sinovi Adam i Muriz, sestre Muradija, Muzafera, Mevla, brat Muriz, te porodice: Ljuca, Karajica, Jusi}, 2690-1tt Kar~i}, Sokolovi} i Ro`ajac

Danas se navr{ava 6 mjeseci od smrti na{eg voljenog supruga i oca

ESEDA (RAMIZA) KADI]A
Tu`an je ovaj dan jer nas podsje}a na najtu`niji rastanak sa tobom. Skroman si bio, ali veliki. Uzoran suprug i uzoran otac. Bio si ~ovjek vrijedan po{tovanja. Tuga i bol ne mjere se vremenom, nego prazninom koju si ostavio za sobom. U na{im srcima, uvijek }e{ biti voljen, po{tovan i nikad zaboravljen. „Babko“ znam da si ponosan na nas! Tvoji najmiliji: supruga Medina, sin Amer i k}erka Alma
2318-1nd`

SJE]ANJE

na{oj dragoj

LEJLI
Vrijeme prolazi ali tuga i bol {to nisi sa nama jo{ uvijek jako osje}amo. Nedostaje{ nam... Tvoj Pravni odjel
2688-1tt

SJE]ANJE na dragu k}erku, majku i sestru

Dana 24. februara 2011. navr{ava se 12 godina bez na{eg dragog supruga i oca

POSLJEDNJI POZDRAV

RASIMU (RED@O) HUSEINOVI], ro|. NIKO^EVI]
26. 8. 1960 - 24. 2. 1993.
Dana 24. 2. 2011. godine navr{ava se 18 tu`nih godina od kada nisi sa nama. @ivjeti bez tvoje ljubavi i podr{ke je te{ko, ali snagu nam daje sje}anje na tebe i trenutke koje smo proveli sa tobom. Vje~no }e{ `ivjeti u na{em sje}anju. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: majka D`eva, sin Jasmin, k}erka Jasna i sestra Ifeta
2315-1nd`

MUHAREM MEHMEDOVSKI MEDO
1999 - 2011.
Vrijeme prolazi, a bolna sje}anja ostaju u srcima s puno ljubavi i divnih uspomena na dragi i plemeniti lik nezaboravnu dobrotu i pa`nju. Supruga Senaida, k}erke Enida i Elma
2687-1tt

bratu na{e cijenjene kolegice i prijateljlice

EMIRU AGANOVI]U

Porodici Babi} upu}ujemo izraze iskrene su}uti. Notari Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine
N

52

^etvrtak, 24. februar/velja~a 2011. .

Dnevni avaz

Obavje{tavam svu rodbinu, prijatelje, {kolske drugove, kolege i kom{ije da je moj najdra`i sin

dr. JESENKO VUKOTI]
preminuo 21. 2. 2011. godine u Atlanti u Americi gdje je i sahranjen 23. 2. 2011. godine. Ku}a `alosti: ul. Antuna Hangija br. 19. O@ALO[]ENI: majka Hatid`a, supruga Ognjenka, sinovi Haris i Dado, sestra Sanja, sestri} Mak, tetka [ahza Golo{ sa porodicom, daid`a Braco Vajzovi} sa porodicom, {ura Bori{a Brki} sa porodicom, te porodice Vukoti}, Brki}, Prohi}, Peri{i}, Vajzovi}, kao i mnogobrojni prijatelji i kom{ije. Sa posebnom zahvalno{}u Almi i Goranu Peri}, Bori{i Brki} i Sa{i Bronsfild. Neutje{na majka Hatid`a Vukoti}
111

Svi smo mi Allahovi i Njemu }emo se vratiti (ajet) za ovaj trenutak - pripremite se (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, kom{ije i poznanike da je na{a majka i nana

MEJRA (IBRO) D@IHAN, ro|. ^OMOR
preselila na ahiret dana 23. 2. 2011. u bolnici Ko{evo u 82. godini. D`enaza i ukop }e se obaviti na mjesnom mezarju Kramari - Trnovo u petak, 25. 2. 2011. godine poslije ikindije namaza (15.00). Prevoz }e biti obezbije|en na relaciji Hrasnica-Ilid`a-Had`i}i-Kramari i nazad, sa polaskom u 13.00 sati ispred doma kulture Hrasnica. O@ALO[]ENI: brat Muharem, sinovi Ibro, Vejsil, Aziz, k}eri Dervi{a i Fatima, snahe Ismeta i Had`ira, unuci Fuad, Edhem, unuke Aldijana, Amna i Lejla, te porodice: D`ihan, Aljovi}, ^omor, Bandi}, Su{i}, Pind`o, Berilo, Mili{i}, Hebibovi}, Kraji{nik, te ostala rodbina i prijatelji. Jasini }e se prou~iti u porodi~noj ku}i poslije d`enaze namaza. Ovim putem se iskreno zahvaljujemo medicinskom osoblju intenzivne njege Klinike za neurohirurgiju na ~elu sa dr. Edinom Hajdarpa{i}em.

2681-1tt

Dana 24. 2. 2011. navr{ava se 6 mjeseci od kada si preselila na ahiret moja supruga, majka, nana

... Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

DERVI[ (MUSTAFA) ]ANI]
preselio na ahiret u utorak, 22. 2. 2011. godine u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 24. 2. 2011. godine u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Halida, snaha Tid`a, sestri~na Silva sa porodicom, sestri}i Miro i Adnan sa porodicama, teti~na Nezira sa porodicom, teti} Kemal sa porodicom, svastike Esma, Fatima, Zejna i Velida sa porodicama, prijatelj Tanasi} Rile sa porodicom, kom{ije Aganovi} i Pecar sa porodicama, te porodice ]ani}, [ari}, \iki}, Puhalovi}, Masal, Hendo, Lulo, Huseinovi}, Aganovi}, Pecar, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 13.00 sati, ul. Bosanska 4/XIV. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

SADIKA - DIKA DELJKI]
Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo te od zaborava uspomena na tvoj lik i dobrotu. Neka ti Uzvi{eni Allah d`.{. podari vje~ni D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj suprug Reuf, k}erke Nermina - Nerka, Vedina - Beba, unuka Arnela, praunuk \an
2613-1tt

111

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi

...Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

RAMIZ ALI]
iznenada preminuo 23. 2. 2011. godine u 80. godini. Komemoracija }e se odr`ati u petak, 25. 2. 2011. godine u 14.30 sati u Komemorativnom centru na gradskom groblju „BARE“, a sahrana dragog nam Ramiza }e se obaviti nakon komemoracije. O@ALO[]ENI: supruga Had`ira, k}erka Alma Fazlagi}, sin Amir, snaha Dubravka, unu~ad Dejan i Arijana, brat Alija sa porodicom, {ura [emsudin Mehmedovi} sa porodicom, svastike Fatima, Hajrija i Hikmeta sa porodicama, snahe Hata, Alija i Ivana sa porodicama, porodice Ali}, Mehmedovi}, Skakavac, Fazlagi}, Orman, Komarica, te mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. 111 Ku}a `alosti: ul. Buka br. 2/II.

MIRSAD (VEHBIJA) RAHMANOVI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 21. 2. 2011. godine u 56. godini. D`enaza }e se obaviti u ^ETVRTAK, 24. 2. 2011. godine u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Fatima, k}erke Eldina i Elvedina, zetovi Mensudin i Zaim, unu~ad Armin, Enis i Erna, brat Vahid, sestre Jasmina i D`enana, Sanjin Rahmanovi}, brati~na i brati}, sestri}i, sestri~ne, snahe i zetovi, te porodice: Rahmanovi}, Katana, Zili}, Popovi}, Turkovi}, Krneti}, Adilovi}, [arenkapa, [ehi}, Kestenovi}, ]ukurija, Ramovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u d`amiji Bardak~ije (Stara Breka). Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en sa Latinske }uprije sa polaskom u 12.00 sati. 111 RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

... Za ovaj trenutak - pripremajte se (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

[ERIFA (ARIF) HELA], ro|. BAJRAMOVI]
preselila na ahiret u utorak, 22. 2. 2011. godine u 89. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 24. 2. 2011. godine u 13.00 sati na mezarju Su}eska - Sjeverin - Priboj. O@ALO[]ENI: sinovi Hamdija i Avdija, k}eri Fatima i Rabija, snahe Latifa i Vahida, zetovi Dervi{ i Bahro, unu~ad Enes, Mirsad, Muamera, Admir, Muhidin, Amira, Suad, Nejra, Izudin i Aida, praunu~ad, sestri}i Omer, Nail, Nusret i D`email, sestri~ne Zejna i Zubejda, te porodice Hela}, Bajramovi}, Skorupan, Gazibara, Gogali}, Hod`i}, Hasovi}, Had`ovi}, Alihod`i}, Hrustemovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Jasin }e se prou~iti istog dana u porodi~noj ku}i u selu Su}eska, poslije d`enaze namaza. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

Dnevni avaz
Dana 22. 2. 2011. u Izraelu je u 63. godini umro na{ voljeni Sa velikim bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije, da je na{ dragi

~etvrtak, 24. februar/velja~a 2011. .

53

JOVAN (BRANKO) PEJOVI]
Sahrana je obavljena 23. 2. 2011. u Izraelu.

HUSEIN (RASIM) MAND@UKA
preselio na ahiret dana 22. 2. 2011. u 70. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 24. 2. 2011. u 12.30 sati, u Bugojnu, na mezarju Jakli}. O@ALO[]ENI: sestre Iza, Pa{a i Zlatka sa porodicama Mand`uka, Idrizbegovi}, Huseinbegovi}, Pori~anin, Sabitovi} i Beganovi}, te ostala rodbina i prijatelji
2637-1tt

S tugom i ljubavlju, Njegovi najmiliji supruga, djeca i brat sa obitelji
2658-1tt

Dana 25. 2. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana otkako je prestalo kucati najplemenitije srce, koje si svima nesebi~no darivala. Srce moje mame

Dana 25. II 2011. godine navr{ava se tu`nih 40 dana od smrti na{e voljene i plemenite

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

RAZA (BE]IR) BARALIJA, ro|. KERI]
preselila na ahiret u srijedu, 23. februara 2011. godine, u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 24. februara 2011. godine u 14.00 sati na mezarju Hambina carina. O@ALO[]ENI: djever [erif sa porodicom, te porodice Baralija, Keri}, ^agalj, Red`i}, [endro, Brkan, Zlojo, Kutin~i}, ^opelj, Halvad`ija, ]esovi}, Karkelja, Piti}, Pajevi}, Ga~anica, Goli}, Tojaga, ]ori}, [pago, Karamehmedovi}, Buli}, Droce i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u Terziba{inoj d`amiji. 111

MOLJEVI] PANTELIJE DIKICE
Veliko ti hvala za sve mama. Mama Volim te. Do`ivotno `alosna Tvoja k}er Branka
2309-1nd`

PANTELIJE MOLJEVI]
Istog dana u 11 sati odr`at }e se pomen na groblju Vlakovo. O`alo{}ena porodica
2679-1tt

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i susjede da je na{ dragi Dana 24. 2. 2011. navr{ava se duga i tu`na godina od smrti na{eg dragog supruga

MIJO (IVANA) MIJI]
preminuo 21. 2. 2011. godine u 88. godini. Sahrana }e se obaviti 25. 2. 2011. godine u 14.00 sati na gradskom groblju „Sv. Josip“. O@ALO[]ENI: k}erke Snje`ana i Ljerka, sin Silvestar, unu~ad Kristijan, Tamara, Igor, Filip i praunuka Ana, zet Vladimir, snaha Tanja, te porodice Miji}, Babi}, Ramljak, Bera, \uli}, [ormaz, Paponja, Maksimovi}, kao i ostala rodbina i prijatelji.

111

ALIJA (ISMET) MUHOTI]
24. 2. 2010 - 24. 2. 2011.
Tu`an je ovaj dan koji nas podsje}a na vje~ni rastanak s Tobom. Samo oni koji su te voljeli znaju koliko je tuge i boli ostalo iza tebe. Da te je na{a ljubav mogla spasiti `ivio bi vje~no. Iako je smrt ja~a od `ivota, nije ja~a od sje}anja na tebe. Porodica: supruga Dinka, k}erka Amela i sin Dino
2311-1nd`

Pro{lo je 15 godina otkako nije sa nama na{a voljena supruga i majka

BEHIJA [URKOVI]
24. 2. 1996 - 24. 2. 2011.
Hvala ti za svu ljubav i dobrotu koju si nam godinama nesebi~no davala. Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i sve d`ennetske ljepote. Porodica
2686-1tt

U srijedu, 23. 2. 2011. godine u 87. godini preselila je na ahiret

]AMKA SULJI], ro|. BADNJEVI]
Draga majko, sa najljep{im uspomenama i vje~nom ljubavlju ~uvat }emo te u na{im srcima. Molimo Allaha d`.{. da ti podari D`ennet i neka ti je vje~ni rahmet. K}erka Mirsada, unuka Berina i zet Mehmed
2695-1tt

SJE]ANJE

ALIJA MUHOTI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe PORODICA KLA^AR
2694-1tt

54

^etvrtak, 24. februar/velja~a 2011. .

Dnevni avaz
Sa tugom i `aljem obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi

RAMIZ (HILMO) KALU[I]
1943 - 2011.
Preselio na ahiret u utorak 22. 2. 2011. godine u svojoj 68. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak 24. 2. 2011. godine iza ikindije namaza na mezarju Derventa (Stara cesta) a kre}e ispred [arene d`amije. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: supruga Selima, sinovi Samir i Adnan, bra}a Hasib, Asim i Began, sestra Fatima, zet Ferhat, {ura Mustafa, snaha Amela, unu~ad Anes i Amina, porodice: Kalu{i}, Andelija, Konak, Voloder, Taji}, Hanjali}, Bukari}, ^au{evi}, [ubo, Rizvanovi}, Muratovi}, ^edi}, Greljo, Buljuba{i}, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji
51-1tr

NUSRET (FAIK) AVDIBEGOVI]
preselio na ahiret u utorak, 22. februara 2011. godine, u 82. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 24. februara 2011. godine u 14.00 sati na mezarju Hambina Carina. O@ALO[]ENI: supruga Bahrija, djeca Edin i Deniza, unuci Dino, Nidal i Nadin, snaha Lejla, zet Nedim, sestri}i, {ura [efik sa porodicom, svastike [efika, Mirsada, Suada i Hatid`a sa porodicama, te porodice Avdibegovi}, Bali}, Zorabdi}, ^elebi}, \ipa, Selimovi}, [ahinpa{i}, Pilav, Sofrad`ija, Sara~, Nuhbegovi} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i rahmetlije u ulici Stola~ka br. 18.
036128-bak

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

FAHIRA (udova JUNUZA) VOLJEVICA, ro|. TURUDI]
dana 13. 2. 2011. godine, nakon du`e bolesti, u 77. godini preselila na ahiret. D`enaza }e se klanjati u ~etvrtak, 24. 2. 2011. godine, u 13.00 sati na Gradskom groblju Sutina, gdje }e se rahmetlija i ukopati. O@ALO[]ENI: sestra Ziba, sinovi Mirsad i \evad, snahe Sne`ana i Samra, unuci Da238-1mo vor i Igor i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji

1934 - 2011.

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

NUDIMO VAM I POPUST 10%
Javite se na na{e telefone: 033/ 281-364 i 033/ 281-361 ili fax: 033/ 281-435

POZIV ZA KU]NU DOSTAVU AVAZOVIH IZDANJA NA

SVAKO JUTRO NA[E AV VA[IM VRATIM VINE OMILJENE NO

AKO STE ZAINTERESOVANI ZA OVU JEDINSTVENU PONUDU,
molimo vas da ~itko popunjenu narud`benicu dostavite na na{u adresu:

"BAKIJE" "BAKIJE"
OSNOVANO 1923

POKOPNO DRU[TVO

SARAJEVO

avaz-roto press, Te{anjska 24A, 71000 SARAJEVO

SA NAZNAKOM “ZA KU]NU DOSTAVU” ili
U Oglasnu slu`bu “Twist Tower“ Te{anjska 24A, “avaz-roto press” (Avaz Bussines centar) - D`emala Bijedi}a 185

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533-763 7 mobitel 00387 (0)61 131-788 7 00387 (0)33 233-062 0 fax 00387 (0)33 447-122 1 mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com

NARUD@BENICA
IZDANJE: DNEVNI AVAZ SPORT AZRA EXPRESS ZDRAVLJE U KU]I BEBE I MAME

kom.__________________ __________ kom.___________________ _________ kom.______________________ _______ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________

OGLAS
OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Ps 059776 09 Ps OP]INSKI SUD U MOSTARU, sudac Divna Bo{njak, u pravnoj stvari tu`itelja UniCredit Bank DD Mostar, ul. Kardinala Stepinca bb koga zastupa zak. zast., protiv tu`enika Fabrika Duhana DD Mostar, Ul. M. Tita 237, koga zastupa zak. zast., radi isplate, v.s.p. 55.219,03 KM, van raspravno dana 13. 01. 2011. godine donio je:

PRESUDU - zbog propu{tanja -

Ime i prezime ____________________________________________________________ Op}ina_________ ulica____________________________________________________ Broj telefona/mobitela ____________________________________________________ Vrijeme dostave do ________________________________________________sati Broj li~ne karte:________________________________________________ ____________ Svojeru~ni potpis __________________________________________________________

Du`an je tu`enik na ime duga temeljem Ugovora o kratkoro~nom kredutu br. 37/0341/07 od 06. 04. 2007. godine, isplatiti tu`itelju iznos od 55.219,03 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 30. 12. 2009. godine do isplate, te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 1.430,00 KM, a sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom ovrhe. SUDAC Divna Bo{njak UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje ovom sudu u skladu sa odredbama ZPP-a. Napomena: Dostava presude zbog propu{tanja se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu (~l. 348. st. 4 ZPP-a).

sport

Dnevni avaz, ~etvrtak, 24. februar/velja~a 2011.

55

Kona~no dobra vijest stigla na Tu{anj

^ELIK Vedin Musi} uo~i utakmice protiv Sarajeva

Nada se nastupu nakon devet mjeseci
Ne}e biti lako, ali o~ekujem pobjedu, ka`e veteran i najzvu~nije poja~anje Zeni~ana

Najzvu~nije poja~anje ^elika, veteran Vedin Musi} nada se da }e u subotu istr~ati na travnjak Bilinog polja protiv Sarajeva, {to bi mu bila prva utakmica nakon devet mjeseci i posljednjeg nastupa za italijanskog tre}eliga{a Areca. Njegov nastup bi i treneru Abdulahu Ibrakovi}u umnogome olak{ao sklapanje tima, jer zbog kartona ne}e igrati standardni bekovi Zoran Brkovi} i Elvis Sadikovi}. - Idem na terapije zbog problema s lo`om. Trenirao sam, me|utim, s ekipom i nadam se da }u biti spreman za nastup - kazao nam je Musi}. On je propustio ve}inu pripremnih utakmica. Ka`e da se doziranjem treninga nastojao pripremiti za otvaranje sezone. - Odigrao sam prvo poluvrijeme u Br~kom, ali sam dva dana nakon te utakmice ponovo osjetio zatezanje. Nisam htio forsirati i i}i u Gora`de, da ne pukne mi{i}.

Ko ~eka, taj i do~eka. Stani{a Nikoli} }e nakon punih sedam mjeseci pauziranja kona~no zaigrati za Slobodu s obzirom na to da je stigao certifikat iz slova~ke Dunajske Strede, koja mu je bila posljednje odredi{te. Nikoli} (30) }e biti registriran i imat }e pravo nastupa ve} na startu proljetnog dijela sezone, protiv Slavije. - Kada su me nazvali iz kluba i rekli mi da je kona~no stigao certifikat, bio sam ba{ sretan. Napokon se mogu posvetiti fudbalu. U proteklih sedam mjeseci bilo je mnogo neizvjesnosti i i{~ekivanja. Na Tu{nju sam od jula pro{le godine, ali cijelu pro{lu polusezonu nisam imao pravo nastupa - rekao nam je Nikoli}. On je u Slobodi igrao prije ~etiri i po godine, nakon ~ega je pre{ao u Zri-

Nikoli} dobio certifikat i igrat }e protiv Slavije

Nikoli}: Nije nastupao sedam mjeseci

njski pa oti{ao u Slova~ku. Sude}i prema igrama koje je prikazao u kontrolnim utakmicama u pripremnom periodu, sasvim je sigurno da }e biti veliko poja~anje za tim trenera DeE. M. nisa Sadikovi}a.

Mujki} ~eka odgovor Metalurga
Kapiten Slobode Denis Mujki} trebao bi se ve~eras ili sutra ujutro vratiti iz Malage, gdje je bio na probi u ukrajinskom klubu Metalurgu iz Zaporo`ja. Mujki} }e se, kako smo saznali, zalo da ima dobar tim. No, nama je ova utakmica od velike va`nosti - zaklju~io je V. B. Musi}. staviti na raspolaganje treneru Denisu Sadikovi}u dok ~eka rasplet u vezi s eventualnim inozemnim anga`manom, {to zna~i da }e biti u kombinaciji za me~ sa SlaE. M. vijom.

Musi} u Br~kom: Protiv Lokomotive odigrao poluvrijeme

Bolje je propustiti koji trening - dodao je. O utakmici sa Sarajevom, kazao je da o~ekuje pobjedu,

odnosno uspje{an start drugog dijela sezone. - Ne}e biti lako, jer je Sarajevo u prvom dijelu poka-

Malonogometna reprezentacija u Sloveniji

Ostavka Milorada Ko{arca

Slavija

Stoper banovi}ke Budu}nosti Dilaver Zrnanovi} zaputio se prije nekoliko dana na daleki put, u Kinu. Tamo je, kako smo uspjeli saznati, na probi u jednom prvoliga{kom klubu. Ve} je, navodno, odigrao jednu kontrolnu utakmicu, a trebao bi jo{ jednu. U njegovom odlasku, preko jedne agencije iz Hrvatske, posredovao je i nekada{nji fudba-

Dilaver Zrnanovi} tra`i klub u Kini

Banovi}i ostaju bez stopera

ler @eljezni~ara Hadis Zubanovi}, koji se danas bavi manad`erskim poslom. - Informacije s kojima raspola`emo, ka`u da }e se Zrnanovi} skrasiti u Kini. Ime kluba ne znamo, osim da se radi o prvoliga{u. Kako god, mnogo }e nam nedostajati. Morat }emo potra`iti druga rje{enja za subotnji me~ s Drinom - rekao nam je trener Budu}nosti MuE. M. never Rizvi}.

Malonogometna reprezentacija: Kvalifikacije za EP

Malonogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je ju~er u Sloveniju, gdje }e do 27. februara u La{kom nastupati na kvalifikacijskom turniru za Evropsko prvenstvo. Reprezentacija se prethodnih pet dana pripremala u Visokom. Ekipu vode vr{ilac du`nosti selektora Murat Jaha te treneri Mitar Vukanovi} i Boro Matan, koji na ra-

U ekipi i povrije|eni Kahved`i}
spolaganju imaju 14 igra~a, s tim da je me|u njima i povrije|eni Nermin Kahved`i}, ~iji je nastup neizvjestan. U Sloveniju su otputovali: Bahrudin Omerbegovi}, Goran Melher, Alen Lali}, Nijaz Mulahmetovi}, Maid Rami}, Slaven Novoselac, Dra`en Novoselac, Tomo Bevanda, Dejan Pavlovi}, Ivan Matan, Nikola Perkovi}, Enez Crna-

Ko{arac: Odrekao se potra`ivanja Milorad Ko{arac nije vi{e direktor Fudbalskog kluba Slavija. On je na sjednici Upravnog odbora u srijedu podnio neopozivu ostavku, koju je obrazlo`io privatnim razlozima. Ko{arac je ulogu direktora obavljao od marta 2009. godine. Odrekao se finansijskih potra`ivanja, koja iznose oko 15.000 KM. Umjesto njega, za vr{ioca du`nosti imenovan je trenutni sportski direktor @eljko Radonja. G. I.

li}, Vladimir Vladisavljevi} i Nermin Kahved`i}. Prvu utakmicu reprezentacija BiH odigrat }e ve~eras (20 sati) protiv Slovenije, sutra }e se sastati s Italijom (17.30), a u nedjelju (15.30) s Latvijom. Pobjednik {est kvalifikacijskih grupa i pet najboljih drugoplasiranih sastava plasirat }e se na zavr{ni turnir u Hrvatskoj idu}e godine.

Fudbalski klub Barcelona i trener Pep Gvardiola (Guardiola) produ`ili su saradnju na jo{ godinu, saop}eno

Gvardiola produ`io ugovor do juna 2012.
je na zvani~noj internet-stranici {panskog prvaka. Tako }e Gvardioli ugovor iste}i u junu 2012. godine. Gvardiola je prethodno postigao usmeni dogovor sa predsjednikom katalonskog diva Sandrom Roselom (Ro-

Barcelona napravila dobar posao

sellom), a ju~er je zajedno sa pomo}nim trenerom Titom Vilanonom potpisao zvani~ni (A. Dr.) dokument.

Iako se ~inilo da }e prijelazni rok u Slaviji, kada je rije~ o odlascima, prote}i mirno, nekoliko dana prije nastavka {ampionata ekipu je napustio golgeter Zoran Kokot. U Slaviji su potvrdili da je korpulentni napada~ oti{ao u Iran, gdje }e nastupati za jednu drugoliga{ku ekipu. Nismo saznali o kojem je klubu rije~, ali je izvjesno da je Kokot potpisao ugovor na tri mjeseca, odnosno do kraja sezone u Azadegan ligi, u kojoj je ostalo da se odigra jo{ devet kola. Za to vrijeme, nekada{nji fudbaler OFK Kasindol, belgijskog Beverena i Slavije

Za tri mjeseca zaradit }e 20 hiljada eura

Zoran Kokot iznenada oti{ao u Iran

Kokot: Igrat }e u drugoj ligi Irana

inkasirat }e, navodno, 20 hiljada eura, {to je, za na{e uvjeG. I. te, odli~an ugovor.

Man~ester siti treba pobjedu nad Arisom
Semir [tili} s Lehom brani 1:0 u Bragi, a Senad Luli} s Jang bojsima 2:1 u Sankt Petersburgu
Nakon remija (1:1) u duelu izme|u CSKA Elvira Rahimi}a (nije nastupao) i PAOK-a Zlatana Muslimovi}a (strijelac gola), Rusi su se plasirali u osminu finala Evropske lige. Ve~eras }e na teren i preostala tri bh. igra~a u najmasovnijem evropskom kupu. Man~ester siti je u prvoj utakmici remizirao u Solunu s Arisom (0:0). Roberto Man~ini (Mancini) jo{ se nije odlu~io za sastav, a prema engleskim medijima, Edin D`eko ostat }e na klupi, dok }e jedini napada~ biti Karlos Tevez (Carlos). Upitan je nastup [ona Rajt-Filipsa (Shaun Wright-Phillips) zbog problema s le|ima. Semir [tili} i Senad Luli} imat }e te`ak posao da odbrane doma}e pobjede iz prvih utakmica. [tili}ev Leh savladao je u Poljskoj portugalsku Bragu sa 1:0. Obje ekipe ulaze u utakmicu uzdrmane porazima. Leh je na svom terenu izgubio od Polonije (0:1) prvi susret ~etvrtfinala Kupa Poljske, dok je Braga pretrpjela drugi doma}i poraz zaredom u portugalskom prvenstvu, od Pakos Fereire (1:2).
(Foto: AFP)

Revan{-susreti {esnaestine finala Evropske lige

56

Dnevni avaz, ~etvrtak, 24. februar/velja~a 2011.

sport

LIGA PRVAKA Bafetimbi Gomis ostavio

Pokazali smo
[anse za prolazak su 50-50, smatra @oze Murinjo
Ni u sedmom poku{aju Real nije uspio savladati Lion, ali je barem prekinuo niz od tri poraza na stadionu @erlan. Madri|ani su bili bli`e pobjedi, pogodili su stativu i pre~ku i vodili sa 1:0, a onda iz prve ozbiljnije situacije u drugom poluvremenu primili gol za kona~nih 1:1. Trener Liona Klod Puel (Claude Puel) bio je zadovoljan. - Ovo je dobar rezultat. Znamo {ta trebamo uraditi

Pjani}: Dobar rezultat
- Igrali smo dobro i ovo je za nas rezultat s kojim mo`emo biti zadovoljni prije revan{a. Remi je najrealniji ishod utakmice - izjavio je Miralem Pjani} za internet-portal Sport.fr.
D`eko na treningu sa Zabaletom, Kolarovom i Berijem

za tri sedmice u revan{u. Zavr{ili smo me~ sna`nije od Reala i zaslu`ili smo izjedna~enje. Znamo da imamo {anse u Madridu da se plasiramo u ~etvrtfinale rekao je Puel. @oze Murinjo (Jose Mourinho) svjestan je da bi njegova ekipa sa pobjedom od 1:0 skoro osigurala prolazak. - Bili smo previ{e nervozni tokom cijelog me~a. Prema mom mi{ljenju, {anse za prolazak su 50-50 - izjavio je Portugalac. Akcija izjedna~uju}eg gola po~ela je od na{eg Miralema Pjani}a, koji je izveo slobodan udarac, a nakon asistencije Krisa (Cris), Bafetimbi Gomis pogodio je za poravnanje. - Pokazali smo karakter, jer smo se vratili nakon primljenog gola. Znao sam da }u imati jo{ jednu {ansu nakon one koju sam propustio u prvom dijelu, sa~ekao sam i iskoristio je - rekao je Go(Z. [.) mis.

Senad Luli} bio je strijelac za Jang bojs u senzacionalnoj pobjedi nad Zenitom (2:1), a [vicarci }e u

Sankt Petersburgu poku{ati eliminirati jednog od najve}ih favorita za trofej Evr(Z. [.) opske lige.

[panski mediji prepuni hvale za Francuza

0-1

Benzema: Najefektniji u Ligi {ampiona

Benzemin zlatni gol
Real prvi put zatresao mre`u u Lionu
„^etvrtfinale na vidiku“, pi{e „Marca“ uz komentar da je Benzema najefikasniji strijelac u Ligi {ampiona. Francuz posti`e gol svakih 60 minuta, {to je bolje i od Nikolasa Anelke (Nicolas), Samuela Eta i Lea Mesija (Messi). Benzema je pogodio u svom prvom dodiru s loptom, nakon {to je zamijenio Emanueala Adebajora (Emmanuel Adebayor) u 64. minuti. Od ljeta 2009. godine, kada [panski mediji odu{evljeno su hvalili Karima Benzemu, koji je svojim golom u Lionu donio Realu velike {anse za prolazak u ~etvrtfinale. „Benzemin zlatni gol“, objavio je na naslovnoj stranici dnevnik „As“ te je naveo da „Realov prvi gol ikada postignut u Lionu rehabilitira Benzemu“. Novinari ovog lista smatraju da Francuz zaslu`uje izvinjenje zbog lo{eg tretmana u madridskom klubu. je za 35 miliona eura doveden iz Liona u Real, Benzema nije izborio status prvotimca. Ove sezone postigao je samo tri gola u {panskoj ligi. Radost za pogodak protiv svog biv{eg kluba ostavio je saigra~ima. - Nisam se `elio radovati, po{tujem sve ljude u Lionu. Ovo je prvi put u karijeri da sam ovako brzo postigao gol. Mislim da imamo odli~an rezultat - re(Z. [.) kao je Benzema.

sport

Dnevni avaz, ~etvrtak, 24. februar/velja~a 2011.

57

Lion

1:1

Real

Kopenhagen 0:2 ^elzi
Stadion Parken u Kopenhagenu. Sudija: Bjorn Kuipers (Holandija). Strijelac: 0:1 - Anelka (17), 0:2 - Anelka (54). KOPENHAGEN: Viland, Vent (75. Bengtson), Jorgensen, Antonson, Pospe{, Gronkjer (87. Zohore), Kvist, Klaudemir, Bolanos, Santin (46. Vingard), D’Doje. Trener: Stale Solbaken. ^ELZI: ^eh, Bosingva, Ivanovi}, Teri, Kol, Ramire{, Lampard, Esijen, Anelka (73. Drogba), Tores (90. Kalu), Maluda (85. @irkov). Menad`er: Karlo An~eloti.

karakter
Pepe (Real) i Gomis (Lion) u duelu
(Foto: AP)

Lion u igri protiv Reala

Stadion @erlan u Lionu. Sudija: Volfgang [tark (Njema~ka). Strijelci: 0:1 - Benzema (65), 1:1 - Gomi (83). LION: Loris, Revejer, Kris, Lovren, Sisoko, Kalstrom (77. Pjani}), Tulalan, Gurkuf, Bastos (69. Brijan), Gomi, Delgado (69. Pije). Trener: Klod Puel. REAL: Kasiljas, Arbeloa, Karvaljo, Pepe, Ramos, Alonso, Kedira (68. Dijara), Ronaldo, Ozil (75. Mar~elo), Di Marija, Adebajor (64. Benzema). Trener: @oze Murinjo.

Real ponovo ostao bez pobjede nad Lionom
Gomis spasio Francuze nakon Pjani}evog slobodnog udarca Anelka dvostruki strijelac za ^elzi
U prvoj utakmici osmine finala londonski ^elzi ostvario je gostuju}u pobjedu nad Kopenhagenom, kojom je do{ao na prag ulaska u ~etvrtfinale, ali Real ponovo nije uspio pobijediti Lion, ekipu koju nikada nije savladao. Real je u proteklih {est sezona ispadao u osmini finala, a pro{le sezone njegov put presjekao je upravo Lion. Ipak, Madri|ani }e jo{ ~ekati na osvetu, jer su na @erlanu prokockali vodstvo i na kraju se morali zadovoljiti sa 1:1.

^elzi pred vratima ~etvrtfinala

Anelka osigurao ^elziju miran revan{

Izvrsnu ve~er za engleski tim upotpunio poraz Totenhema od Blekpula
Nikolas Anelka (Nicolas) sa dva gola u Kopenhagenu osigurao je ^elziju miran revan{ u Londonu. Engleski tim je na najbolji na~in zaustavio krizu u koju je zapao stagniranjem u Premijer ligi i ispadanjem iz FA kupa. Ekipa Karla An~elotija (Carlo Ancelotti) preko Lige {ampiona ima mo`da i jedinu priliku da spasi sezonu. Fernando Tores (Torres)
Tores: Pohvale trenera

An~eloti: Odli~ni su i rezultat i igra

Madri|ani su u prvom poluvremenu djelovali veoma blijedo. Lion je bio bolji, ali je napravio samo jednu pravu {ansu, kada je Bafetimbi Gomis (Gomi), nakon gre{ke Ikera Kasiljasa (Casillas), sa 12 metara prebacio preko praznog gola.

Pjani}ev ulazak

Ronaldo u akciji: Remi na @erlanu

(Foto: Reuters)

U drugom poluvremenu {panski predstavnik poka-

nije postigao gol ni u tre}oj utakmici za ^elzi, ali je trener zadovoljan onim {to je pru`io 50-miliona funti pla}eni [panac. - Rezultat je odli~an, ali je odli~na i igra koju smo prikazali. Odigrali smo odgovorno i kvalitetno, ali posao jo{ nije zavr{en. Fernando je veoma dobro odradio svoju ulogu izjavio je An~eloti. Odli~nu ve~er za ^elzi upotpunila je i vijest iz Engleske da je njegov rival u borbi za ~etvrto mjesto Totenhem pora`en od Blekpula. Za Kopenhagen je osmina finala ipak prevelik zalogaj, Danci su blistali u grupnoj fazi, ali protiv ^elzija nisu pokazali previ{e. - Izgubili smo od boljeg tima, bili su ja~i i natjerali su nas da napravimo previ{e tehni~kih gre{aka rekao je trener Stale Solbaken (Solbakken). (Z. [.)
(Foto: AFP)

zao je druga~ije lice. Za najavu gola pobrinuli su se Kristijano Ronaldo (Cristiano), koji je u 49. minuti iz slobodnog udarca pogodio stativu, i Serhio Ramos (Sergio), koji je samo minutu poslije uzdrmao pre~ku. Onda je u 64. minuti u igru u{ao biv{i napada~ Liona Karim Benzema, koji je u prvom dodiru s loptom matirao doma}eg golmana Ugu Lorisa (Hugo Lloris). Na{ reprezentativac Miralem Pjani}, ~iji je gol u Madridu pro{le sezone izbacio Real iz Lige prvaka, ponovo je bio na klupi, ali je, nakon {to je u 77. minuti u{ao u igru, u 83. izveo sloVitek: Nije pre{ao iz Ankaragu~ua u Salcburg

Anelka presudio

Anelka: ^elzi pred vratima ~etvrtfinala

(Foto: AFP)

bodan udarac nakon kojeg je Gomi izjedna~io na 1:1. Danski predstavnik Kopenhagen, koji je plasmanom me|u osam najboljih napravio veliko iznena|enje, ipak nije mogao parirati ^elziju, koji je preko Nikolasa Anelke (Nicolas) do{ao do velike prednosti za revan{. Francuski napada~ prvo je u 17. minuti iskoristio pogre{no dodavanje Jespera Gronkjera (Gronkjaer), a onda je u 54. iskoristio asistenciju Franka Lamparda (Frank) za 2:0. Do kraja utakmice, Danci nisu uspjeli ni ubla`iti poraz pa je za njih takmi~enje, vjerovatno, zavr{eno. Revan{i se igraju 16. (M. T.) marta.

Zakasnili tri minute

Transfer slova~kog nogometa{a Roberta Viteka (Vittek) iz Ankaragu~ua u Salcburg propao je zbog neispravnog faks-aparata, objavio je ju~er austrijski klub. Salcburg je poku{ao dovesti Viteka 31. januara prije pono}i, kada se zavr{avao

Vitekov transfer propao zbog neispravnog faksa

zimski prijelazni rok. No, kada je sve dogovoreno, zbog pokvarenog faksa, kasno su dobili papire iz Turske. U FIFA-inoj bazi podataka TMS transfer poku{ali su registrirati, ali su zakasnili za tri minute.

Poljaci i Slovaci zainteresirani za regionalnu rukometnu ligu
Igrali bi Vive Targe Kijelce i Visla iz Ploka, odnosno Tatran iz Pre{ova
O Regionalnoj ligi, od sastanka u Beogradu po~etkom novembra pro{le godine, na kojem je za avgust 2011. najavljen start uz u~e{}e 14 ekipa iz regiona, uklju~uju}i i tri iz Bosne i Hercegovine, malo se toga ~ulo. Ta~nije, bilo je pri~e, ali u kontekstu da Slovenci i Ma|ari jo{ nisu sigurni. Prije nekoliko dana u Zagrebu je odr`an sastanak iza zatvorenih vrata, a jedina informacija koja je procurila ti~e se zainteresiranosti poljskih i slova~kih klubova za u~e{}e u ovom takmi~enju. Sportowefakty.pl, najpoznatija sportska internetstranica u Poljskoj, gdje je rukomet u ekspanziji ve} godinama, pi{e o ovoj temi u tekstu pod naslovom „Vive i Visla `ele igrati Regionalnu ligu“. Rije~ je o dva najja~a kluba Vive Targe Kijelceu i Visli iz Ploka, koji su stvorili ogromne bud`ete i sada su zainteresirani za ozbiljnije takmi~enje od doma}eg prvenstva. [to se ti~e Slovaka, liga je zanimljiva Tatranu iz

Naredni sastanak u Beogradu

58

Dnevni avaz, ~etvrtak, 24. februar/velja~a 2011.

sport

REPORTA@A Jedan dan s vojnicima na Bjela{nici

Skija{iupunoj
Nastupili ve}inom vrhunski sportisti koje je njihova dr`ava po~astvovala statusom vojnika
tskog prvenstva u skijanju. Red da organiziraju ovu manifestaciju pripao je Oru`anim snagama BiH. Vrijedni su bili na{i vojnici, prvo su se svojski potrudili da staze na Bjela{nici, Igmanu i Jahorini u~ine upotrebljivima i taman, kao po nekom obi~aju, sve su uradili, a onda je novi snijeg pao... Poznata je ta pri~a - radili su d`aba, kao {to bi, ne daj Do sada je, iz iskustva stotinjak ratova, uobi~ajeno bilo da vojnici po planinama ispaljuju granate, grudvaju se bombama, pucaju i tr~e izme|u rovova. No, ovih dana svjedoci smo zanimljivog takmi~enja na na{im planinama u okolici Sarajeva - 51. vojnog svjeDanas }e na Jahorini biti odr`ana takmi~enja u biatlonu na 10 kilometara (mu{karci) i 7,5 kilometara (`ene). Sutra je na rasporedu patrolno tr~anje. Bo`e, i ratovali d`aba. Takva im je priroda posla... i d`aba. Staza na Bjela{nici je, tako, i njihovim trudom ju~er bila popri{te veleslaloma.

Danas biatlon

D`aba trud

Rezultati
Sa pro{logodi{njeg susreta Bosne i Kijelcea: Ho}emo li gledati i Poljake

Pre{ova. Odluka o svemu vjerovatno }e biti donesena nakon jo{ kojeg sastanka, a prvi takav, kako nam je kazao generalni sekretar Rukometnog saveza BiH Smajo Kara~i}, zakazan je za sutra

u Beogradu. Osim toga, ~elnici na{eg Saveza odr`ali su sastanak prije nekoliko dana s vode}im ljudima Erste banke, a tom prilikom potvr|eno je da }e ova kompanija biti generalni pokrovitelj. A. ^.

Veleslalom, mu{karci: 1. Mihael Gufler (Italija), 2. Adam Peraudo (Italija), 3. Jonas Senoner (Italija)... 9. Igor Laikert (BiH), 10. Leon Svetlin (BiH)... Veleslalom, mu{karci: 1. Marion Bertran (Francuska), 2. Suzan Ri{ (Njema~ka), 3. Kristina Gajger (Njema~ka)... 7. Amra Halilovi} (BiH)...
Vu~ko i vojska: Oru`ane snage BiH polo`ile ispit

Skija{ko tr~anje, mu{karci 15 kilometara: 1. Frode Andersen (Norve{ka), 2. Andreas Kac (Njema~ka), 3. Matijas Vibo (Francuska)... 30. Stefan Lopati} (BiH)... Skija{ko tr~anje, `ene 10 km: 1. Fevr Pikon Anuk (Francuska), 2. Koralin Uge (Francuska), 3. Elodi Pin Bur`e (Francuska)... 21. Tanja Kari{ik (BiH).

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-11-000 028 Zavidovi}i, 17. 02. 2011. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67 Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-11-000028, a po zahtjevu Be}evi} Tea sin Izudina iz Zavidovi}a, ulica Branilaca grada b.b., u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana: u posjedovni list broj 2597, katastarska op}ina Zavidovi}i, ozna~ena sa: - katastarska ~estica broj 305/1 „]umurana“, oranica 4 klase povr{ine 290 m2 Prema podacima iz katastra navedena nekretnina je upisana kao DRSV Be}evi} Teo Izudinov, Zavidovi}i, Branilaca grada b.b., sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO BROJ: 65 0 I 110193 07 I Sarajevo, 03. 02. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Despeni} Aleksandar, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja HYPO ALPE ADRIA BANK DD Mostar Filijala Sarajevo ul. Trg Solidarnosti br. 12, protiv izvr{enika Pencil Vedran iz Sarajeva ul. D`amijska br. 15, radi izvr{enja, vsp. 118.252,15 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku F BiH, a u vezi sa ~lanom 21. Zakona o izvr{nom postupku F BiH, radi izvr{enja Rje{enje o izvr{enju Dozvoljeno dana 29. 03. 2007. godine, na osnovu Ugovora o kreditu br. 1637253074 od 27. 07. 2005. godine, radi naplate nov~anog potra`ivanja u ukupnom iznosu od 118.252,15 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 27. 07. 2005. godine pa do isplate. Tro{kovi tra`ioca izvr{enja odre|eni su u iznosu od 2.000,00 KM. Izvr{enje }e se provesti utvr|enjem vrijednosti nekretnine, prodajom nekretnine upisane u zemlji{noknji`nom uredu Op}inskog suda u Sarajevu, broj zk. ul. LIV/692 K.O. Sarajevo, u naravi posebni dio stambene zgrade sagra|ene na parceli 1218 upisane kao zemlji{noknji`no tijelo A II i to jedan trosoban stan na II spratu nadogra|ene zgrade a sastoji se od tri sobe, kuhinje, ostave i dva hodnika, uknji`eno je pravo vlasni{tva u korist Pencl Vedrana sina Miroslava sa dijelom 1/1 i namirenju tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobivenog prodajom i prijenosom navedenog iznosa na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja kod HYPO ALFE-ADRIA BANK DD broj 3060510000010857 Pouka o pravnom lijeku: Protiv rje{enja o izvr{enju mo`e se izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke Prigovor na rje{enje o izvr{enju ne zaustavlja tok izvr{nog postupka, ali odla`e namirenje tra`ioca izvr{enja do izvr{nosti rje{enja o izvr{enju osim ako zakonom nije druga~ije odre|eno. SUDIJA Aleksandar Despeni} Dostava se smatra objavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

Objavljuje

Zeni~anke na pripremama u Omi{u

Ko{arka{ice ^elika nalaze se na mini pripremama u Omi{. Trener Mensura Andelija `eli podi}i formu ekipe pred zavr{nicu Kupa BiH (19. i 20. mart), za ~ijeg }e se doma}ina Zeni~anke kandidirati, te za Ligu prvaka. U nastavku sezone, u kojoj `eli osvojiti oba doma}a trofeja, ^elik ulazi ja~i za hrvaV. B. tsku igra~icu Josipu Bura, koja je stekla pravo nastupa.

sport

Dnevni avaz, ~etvrtak, 24. februar/velja~a 2011.

59

borbenoj gotovosti
D`umhur: Poraz od prvog nosioca Gueza

Na{ teniser morat }e mirovati nekoliko dana
Amer Deli} je zbog problema sa stopalom morao predati me~ 2. kola na ATP ^elend`eru u Kazablanci (Maroko) protiv Nijemca Simona Greula. - Morat }u mirovati nekoliko dana, ali mislim da povreda nije ozbiljnija i da }u biti spreman za me~ protiv Maroka - rekao nam je Deli}, kojeg s Dejvis kup reprezentacijom BiH od 4. do 6. marta o~ekuje me~ u Marake{u. Na ITF Futuresu u Zagrebu ispali su svi na{i igra~i. Najdalje je stigao Damir D`umhur, koji je nakon pobjede nad ^ehom Mihalom [midom (Michal Schmid, 452. na rang-listi) sa 6:1, 6:4, ispao u 2. kolu od prvog nosioca, Francuza Davida Gueza, 160. igra~a svijeta, sa 2:6, 4:6. Mirza Ba{i} pora`en je u 1. kolu od ~etvrtog nosioca Time Nijeminena (Nieminen) iz Finske (294. na listi). U prvom krugu kvalifikacija ispao je Tomislav Brki}, dok je Franjo Raspudi} zaustavljen u 3. kolu kvalifika(Z. [.) cija.

Deli} predao zbog povrede

Teniski turniri u Kazablanci i Zagrebu

Detalj s takmi~enja: Odr`ano takmi~enje u veleslalomu
(Foto: S. Saletovi})

Pod punom borbenom gotovo{}u skijali su vojnici i oni koji to nisu, ali se u vojnike ubrajaju. A takvih je u armijama ve}ine evropskih i ure|enih zemalja mnogo. To su, zapravo, ve}inom

vrhunski sportisti koje je njihova dr`ava po~astvovala statusom vojnika s redovnim pla}ama i ostalim beneficijama, a sve zbog ~injenice da kao vrhunski takmi~ari, zapravo, predstavljaju dr`avu i ne samo sebe. Zanimalo nas je kako, recimo, Slovenac Andrej Jerman, koji je na upravo zavr{enom Svjetskom prvenstvu u alpskom skijanju u Garmi{-Partenkirhenu zauzeo 17. mjesto, ispunjava svoje vojni~ke du`nosti. - Nijedan ili rijetko koji vrhunski sportist, a ovdje ih je do{lo mnogo, zapravo nije redovni vojnik nego se samo tituliraju kao takvi upravo da bi mogli `ivjeti. Nijedan se ne budi kao obi~an vojnik, ne radi vje`be niti, kao profesionalni vojnik, ima sli~ne odgovornosti da radi u kasarni kako bi mogao sti}i na takmi~enja. Dakle, to mu je vi{e titula nego zanimanje - objasnio nam je jedan iz na{e garde. Iako su rezultati u drugom planu ili su, mo`da, samo nama u drugom planu, profesionalni vojnik i neprofesionalni skija{ Narcis Huji} odskijao je veoma dobro. Bio je 18. u nimalo laganoj konkurenciji. - Jedna je stvar kada ste skija{ profesionalac, a druga kada ste rekreativac. Ja sam, zaista, prezadovoljan rezultatom, jer su se takmi~ili ve}inom ljudi koji se bave skijanjem, a osim toga, imaju i fantasti~ne uvjete za treninge kazao je Huji}. A. ^ULI]

Suzan Ri{: Staza je bila te{ka
Da ne bude sve strogo vojni~ki, potrudile su se „prave“ skija{ice. Svaka ~ast od brda odvaljenim mom~inama, ali nekako je ljep{e vidjeti pripadnice nje`nijeg spola. A bilo je, zaista, vrhunskih skija{ica. Recimo, 23-godi{nja Njemica Suzan Ri{ (Susanne Riesch), mla|a sestra jo{ poznatije Marije, trenutno vode}e skija{ice u Svjetskom kupu. - Drago mi je {to sam ovdje, da mogu vidjeti stazu na kojoj su vo`ene utrke tokom Olimpijskih igara 1984. Tada nisam bila ni ro|ena. Drago mi je i zbog toga {to nikada ranije nisam bila ovdje, {to mogu upoznati ovo mjesto. [to se ti~e utrke, bila sam druga. Zadovoljna sam, jer je staza bila te{ka s obzirom na to da je padao snijeg - pri~ala je ova pripadnica Bundesvera dok su oko nje sijevali blicevi i {kljocali aparati po{tovalaca.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 056996 09 P 2 Sarajevo; 08. 02. 2011. god. Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3, 4 i 5 Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine F BiH broj 53/03) Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Amela Mahi}, u pravnoj stvari tu`itelja Haris Mehinagi}, zastupan po punomo}niku Nadi Filipovi}, advokat iz Sarajeva, protiv tu`enih Nekretnine Pelak d.o.o. Sarajevo i dr., radi povratka novca, v.sp. 11.000,00 KM, OBJAVLJUJE NA RO^I[TE ZA GLAVNU RASPRAVU „NEKRETNINE PELAK“ d.o.o. Sarajevo pozivate se u svojstvu I-tu`enog na ro~i{te za glavnu raspravu za dan SRIJEDA 08. 06. 2011. god. sa po~etkom u 10,00 sati u sobu broj 326/III. Na ro~i{tu za glavnu raspravu }e se raspravljati o osnovanosti tu`benog zahtjeva te izvesti slijede}i dokazi: - Ugovor o kupoprodaji nekretnine od 01. 08. 2005. g. zaklju~en izme|u Alji~evi} Rabije, kao prodavca i tu`itelja, kao kupca - Ugovor o kupoprodaji nekretnina od 25. 11. 2006. g. zaklju~en izme|u Rabije Alji~evi} i Hake Turkovi} - Nalog banci br. 028/06 od 04. 08. 2008. godine - Zahtjev za pla}anje doznake od strane tu`itelja od 20. 08. 2008. g., br. 255/4 - Izvod za komitenta br. 48 na dan 27. 07. 2006. g. - zk. Izvadak br. 196 ko. Sarajevo, mahala LIX - saslu{anje svjedoka Lika Fahrija, ul. Br~anska br. 3, - saslu{anje svjedoka Muhovi} Harisa, ul. D`amijska br. 29, oboje na okolnost kupovine stana i pla}anja kupoprodajne cijene - saslu{anje svjedoka Ljutovi} Vildana, ul. Envera [ehovi}a br. 27 na iste okolnosti - saslu{anje tu`itelja u svojstvu parni~ne stranke NAPOMENA: Ako tu`ilac bez opravdanog razloga ne do|e na ro~i{te za glavnu raspravu, a bio je uredno pozvan, smatrat }e se da je povukao tu`bu, osim ako se tu`eni na tom ro~i{tu upusti u raspravljanje. (~lan 97. stav 3 ZPP-a). Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga, ne do|e tu`eni, a bio je uredno pozvan, rasprava }e se odr`ati bez njegovog prisustva, (~lan 97. stav 4. ZPP-a). Sud }e shodno odredbama ~lana 406. i 407. ZPP kazniti nov~anom ka, znom od 100 do 1000 KM: - Stranku, zakonskog zastupanika, punomo}nika ili umje{a}a koji svojim parni~nim radnjama, te`e zloupotrijebe prava priznata odredbama ZPP-a. - Osobu koja u podnesku vrije|a sud, stranku ili drugog sudionika u postupku. - Osobu koja je kao slu{atelj prisutna raspravi a vrije|a sud ili druge sudionike u postupka, ometa rad ili se ne pokorava naredbama suda za odr`avanje reda, a mo`e ga i udaljiti. Dostavljanje se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Amela Mahi}

POZIV

Huji} 18.

Ri{: Drugo mjesto

Na{i reprezentativci Henri Domerkant (Henry Domercant), Goran Ikoni} i Vedran Princ izborili su sa svojim klubovima

Svi na{i osigurali ~etvrtfinale
plasman u ~etvrtfinale Euro~eled` kupa, odnosno Eurokupa. Krka je savladala tursku Pinar Kar{ijaku sa 86:81, a Ikoni} je dao 11 poena. U pobjedi Spartaka iz Sankt Petersburga nad Lukoilom (86:80) Domerkant je postigao 12 poena. Plasman u

Peto kolo Eurokupa i Euro~elend`a

~etvrtfinale Eurokupa trijumfom nad Hemofarmom (73:71) ostvarila je Cedevita odli~nog Vedrana Princa (14 poena). V B. .

NBA

60

Dnevni avaz, ~etvrtak, 24. februar/velja~a 2011.

sport

KO[ARKA Admir Bukva, direktor KK Bosna ASA BH Telecom

Lejkersi ne `ale novac na putu do titule

Za napad na titulu potrebno nam je 300.000 maraka
Klub za sada `ivi zahvaljuju}i entuzijazmu nekolicine ljudi uz ogromnu `rtvu stru~nog {taba i igra~a
Dva mjeseca i ~etiri dana pro{lo je od vanredne sjednice Skup{tine Ko{arka{kog kluba Bosna ASA BH Telecom na kojoj je objavljeno da se sarajevski „Studenti“ nalaze na rubu ga{enja. No, apel za spas nekada{njeg prvaka Evrope malo je koga tangirao, kao da nikoga nije briga ho}e li jedan od bh. sportskih simbola do~ekati sutra. A to „sutra“ traje i traje, a „Studenti“ ne samo da se nisu ugasili nego prkose svim mogu}im zakonima i pobje|uju! Kako?

Prvaci ne mare za tro{kove

Lejkersi }e samo za porez platiti 20 miliona dolara
Sedam od 30 klubova probilo „granicu rentabilnosti“
Kada su vidjeli da ni ove godine nema ni{ta od osvajanja NBA titule, Denver nagetsi povukli su potez zbog kojeg bi navija~i u Evropi, vjerovatno, organizirali demonstracije - rije{ili su se najve}e zvijezde. Spektakularni krilni ko{arka{ Karmelo Entoni (Carmelo Anthony) od prije dva dana ~lan je Njujork niksa, a pristalice Denvera morale su se pomiriti s tim da }e {ampionski pehar, kao i do sada, gledati samo na slikama. Zadovoljno }e ruke trljati samo klupski blagajnik, jer su ameri~ki mediji izra~unali da su Nagetsi u razmjeni ukupno devetorice ko{arka{a s Niksima u{tedjeli 34,6 miliona dolara. No, kako postoje klubovi koji {tede svaki dolar, tako su prisutni i oni kojima milion gore-dole ne zna~i ni{ta. Aktuelni prvaci Los An|eles lejkersi najbolji su primjer rastro{nosti. Ne samo da na godi{nje pla}e igra~a tro{e 90,3 miliona dolara (najvi{e u ligi) nego se ne brinu zato {to }e ih ta rastro{nost odvesti u novih 20 miliona dolara

Sedam „prestupnika“
LA lejkers . . . .90.381.756 Orlando . . . . . .89.898.145 Dalas . . . . . . .84.768.836 Boston . . . . . .77.676.052 Juta . . . . . . . .77.040.605 Hjuston . . . . . .74.134.155 Portland . . . . .73.785.237 (u dolarima)

Su{tinske promjene
- ^isto zahvaljuju}i entuzijazmu nekolicine ljudi u i oko kluba, uz ogromnu `rtvu stru~nog {taba i igra~a. Koliko }e taj entuzijazam trajati, ne mogu re}i, ali odlu~ni smo da stvari radikalno promijenimo u odnosu na raniji period. Dokazali smo da se vlastitim snagama mo`e dosta posti}i. Ako `elimo ne{to vi{e, o~ekujemo i ne{to ve}u podr{ku - isti~e direktor kluba Admir Bukva.

tro{kova! Razlog je takozvani porez na luksuz, koji pla}aju klubovi kada prekora~e „granicu rentabilnosti“. NBA liga je, na osnovu godi{njeg prosje~nog prihoda, izra~unala da }e klub poslovati u plusu ili barem na nuli ukoliko ne tro{i vi{e od 70,3 miliona dolara na igra~e. Klubovima je ostavljena i mogu}nost da probiju tu barijeru, ali uz jednu sitnicu - za svaki dolar preko granice pla}aju dodatni dolar poreza ligi! NBA taj novac kasnije dijeli „poslu{nim“ ekipama koje su ostale unutar ove granice. Sedam od 30 klubova platit }e ove sezone ukupno 75 miliona dolara poreza na luksuz.
(E. J.)

Bukva (u sredini): Ne treba nam uprava koja }e statirati

Ta podr{ka o~ekivala se na Izbornoj skup{tini. No, Skup{tine nema iako je bila najavljivana jo{ za kraj januara, a time ni novog predsjednika kluba?
- Skup{tinu mo`emo sazvati u bilo koje doba, ali nama nisu potrebne kozmeti~ke nego su{tinske promje-

ne. Ne treba nam uprava koja }e statirati nego ljudi kojima }e u startu biti jasno u {ta ulaze i {ta se od njih o~ekuje. Tri su osobe s kojima smo konkretno razgovarali o ulasku u klub. O~ekujem da najkasnije za mjesec definiramo stav o tom pitanju.

Pare`anin izvla~i maksimum
Bukva ka`e da Dejan Pare`anin pokazuje da se razvija u odli~nog trenera, koji izvla~i maksimum iz igra~a te ga raduje napredak momaka poniklih u klubu (Muhamed Pa{ali}, Eldin ^amd`i}, Emir Zimi}...). dimo, u Kupu BiH odigrali smo odli~ni finale protiv [irokog na njegovom terenu. Mo`emo li napraviti korak dalje, ovisi o finansijama. Klubu Bosninog ranga uvijek je cilj napasti titulu, ali ne po cijenu ulaska u novu dubiozu. Zna~i, ako bude novca, bit }e i poja~anja. - Uz stru~ni {tab i igra~e, moram spomenuti profesoricu Jasnu Bajraktarevi}, koja, kao klupski psiholog, ima zna~ajan utjecaj na dobru klimu u ekipi i pored nimalo lagodne situacije u klubu - ka`e Bukva. 300.000 maraka.

S obzirom na sve probleme, je li realno o~ekivati da Bosna adekvatno odgovori najve}im rivalima [irokom i Igokei u borbi za titulu prvaka BiH? Ho}e li biti igra~kih poja~anja za Ligu 6?
- U Ligi 13 uvjerljivo vo-

Koliko je realno da se taj novac u ovoj situaciji namakne?
- Te{ko jeste, ali poku{at }emo. Razgovaramo sa 2-3 ja~e firme s kojima bismo rije{ili probleme ne samo za ~etiri mjeseca nego na mnogo du`e staze. Ako se stvari budu odvijale onako kako planiramo, projekt koji je pripremljen i u kojem je na 55 stranica do najsitnijih detalja razra|en plan funkcioniranja jednog modernog kluba, ne}e ostati samo nerealizirana `elja.
E. JESENKOVI]

Mladi po{te|eni turbulencija
Omladinski tim KK Bosna odskora je i pravno odvojen od seniorskog kako bi bio po{te|en svih problema koji optere}uju takmi~arski pogon. - Upravni odbor u sastavu Fuad Bajraktarevi}, Salih Kru{~ica, D`evad [ipka, Haris [iljak i Erol Arnautovi}, ambiciozno je pristupio poslu i vide se zna~ajni pomaci u radu omladinskog tima. Naravno, strate{ke odluke plod su konsultacija s ~elnicima prve ekipe ka`e Bukva. [ef omladinskog pogona je Senad Red`i}, a generalni sekretar je Sead Pe{to.

Amerikanac se predomislio

Blat ostaje na kormilu Rusije
Amerikanac Dejvid Blat (Davida Blatt), od ove sezone trener „ponosa Izraela“ Makabija iz Tel Aviva, ipak je promijenio odluku i odlu~io prihvatiti produ`etak ugovora s reprezentacijom Rusije, koju je 2007. u [paniji vodio do naslova evropskog prvaka. Blat je odluku o povla~enju s kormila reprezentacije objavio u septembru pro{le godine, za vrijeme trajanja Svjetskog prvenstva u Turskoj. Sada je, uz dopu{tenje izraelskog kluba, promijenio svoj stav te je najavio da }e u toku sedmice oti}i u Moskvu i potpisati novi ugovor. Rusi }e na Evropskom prvenstvu u Litvaniji igrati u grupi D, zajedno s reprezentacijama Belgije, Bugarske, Gruzije, Slovenije i Ukrajine. Blat je istakao da bi `elio da se u tim vrati i najbolji ruski igra~ Andrej KirileV B. . nko.

Pripremljen projekt
O kojoj sumi novca govorimo?
- Od ovog momenta pa do kraja sezone, uklju~uju}i obaveze prema ekipi i, recimo, dva poja~anja te vra}anje nekih dugova, bilo bi dovoljno

Komesar ne mijenja odluku

Mladom Kraji{niku ostaje kazna i prijeti izbacivanje u ni`i rang
Ekipi Mladog Kraji{nika prijeti izbacivanje iz Prvenstva BiH ne samo zbog toga {to su ~elnici banjalu~kog kluba zaprijetili da }e istupiti iz takmi~enja. Naime, Banjalu~anke su, po prijavi delegata @eljka [krobota, ka`njene sa 500 KM zbog nedovoljnog osiguranja na nedavnom susretu protiv Rudara. Iz kluba je stigao odgovor da kaznu ne}e platiti, jer je neargumentirana te da }e napustiti ligu u slu~aju da je Ko{arka{ki savez BiH ne poni{ti. No, saznali smo da komesar Bo`o Bo{njak ne samo da ne}e izmijeniti odluku nego }e i neodlazak Mladog Kraji{nika u Banovi}e pro{le subote registrirati slu`benim rezultatom (20:0) za suparni~ku ekipu. Isto }e se desiti i ukoliko do narednog prvenstvenog susreta, u subotu protiv Slobode u Banjoj Luci, Mladi Kraji{nik ne uplati 500 KM. Prema propisima, klub koji u toku sezone dva puta izgubi slu`benim rezultatom, automatski biva izba~en u E. J. ni`i rang.

Zbog Gibonnija Sloboda i Borac sutra
Ko{arka{ki derbi izme|u Slobode i banjalu~kog Borca trebao je biti odigran u stalnom terminu tuzlanskog kluba - u subotu od 19 sati. No, ovaj susret bit }e odigran dan ranije, jer je u subotu dvorana Mejdan zauzeta zbog koncerta hrvatskog pjeva~a Zlatana Stipi{i}a Gibonnija. Satnica je E. M. ostala ista.

Spec
Nakon {to su odigrane sve utakmice ovogodi{njeg regularnog dijela regionalne IWB lige za ko{arka{ice, poznato je da }e u polufinalu zavr{nog turnira u Beogradu 4. marta igrati Gospi} CO - Celje i Partizan Galenika [ibenik Jolly JBS. Finale je dva dana poslije. IWB liga objavila je i da je crnogorski centar iz redova Celja, mlada Ana Tur~inovi} (17 godina, 190 centimetara) sa prosjekom od 16,2 poena i 12 skokova najkorisniV. B. ja igra~ica (MVP).

sport
Foto dana

Dnevni avaz, ~etvrtak, 24. februar/velja~a 2011.

61
Vijest u brojci
ga u hokeju (NHL) potpisala je najve}i sponzorski ugovor u historiji. Kompanija „Molson Coors“ obavezala se da }e, u saradnju s NHL-om, ulo`iti pribli`no 375 miliona dolara. Ugovor }e stupiti na snagu 1. jula, odnosno od sezone 2011/2012 i vrijedit }e sedam godina. NHL uskoro o~ekuje jo{ jednu zna~ajnu finansijsku injekciju, jer }e po~eti pregovore o prodaji TV prava za naredne sezone.

375.000.000 Ameri~koli-kanadska

Izjava dana
- Iako sam suspendiran, `elio sam putovati na revan{ u London. Ipak, savjetovali su me da ne idem, jer }e na stadionu biti 37.000 navija~a i u Milan bih se, vjerovatno, vratio sa 37.000 udaraca po licu.
(Fudbaler Milana \enaro Gatuso, koji je izazvao incident u prvom me~u protiv Totenhema u Ligi prvaka)

Navija~ Engleske u i{~ekivanju kriket-me~a protiv Holandije u Indiji (Foto: Reuters)

Nezadovoljni navija~i napali su na treningu fudbalere Barija, koje krive za katastrofalne rezultate (klub je trenutno posljednji u italijanskom prvenstvu). Najgore je pro{ao Marko Rosi (Marco Rossi), koji je dobio udarac u bedro, dok su Masima Donatija (Massimo) navija~i ispljuvali. Dvojica igra~a su, pak, dobila aplauze (Masijelo, Gaci), jer prema mi{ljenju navija~a, igraju dobro. Trener Bortolo Muti (Mutti) izvukao se, jer je na klupi tek desetak dana, ali mu je poru~eno „da mora raditi ozbiljno“.

Navija~i Barija napali igra~e

Ofsajd

BOJA NOVCA Kako zara|uju veliki fudbalski klubovi

631milion eura od prodaje dresova
Prema prihodu od licenciranih proizvoda, najbolji Real i Barcelona

[timac: Nelegalna Skup{tina

Klubovi iz pet najja~ih evropskih liga zaradili su pro{le sezone ukupno 631 milion eura od prodaje dresova i drugih licenciranih proizvoda. Real i Barcelona izbacili su [paniju na prvo mjesto me|u zemljama. Prihodi dva najbogatija kluba u svijetu ~ine skoro 80 posto od 190 miliona eura zarade svih klubova Primere.

FIFA i UEFA ne priznaju [timca

Najbolji klubovi
Poredak deset klubova prema prodaji licenciranih proizvoda: Real Madrid, Barcelona, Liverpul, Bajern Minhen, Olimpik Marsej, Man~ester junajted, Milan, Inter, Olimpik Lion, Fenerbah~e.

Me|unarodna fudbalska federacija (FIFA) i Evropska fudbalska unija (UEFA) ne priznaju izbor Igora [timca za predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza (HNS). FIFA i UEFA navode da je za njih zakoniti predsjednik i dalje Vlatko Markovi}, koji je u decembru pro{le godine osvojio ~etvrti mandat na toj funkciji odlukom glasova 25:24 protiv [timca. Biv{i hrvatski reprezentativac [timac (43) poku{ao je, s grupom delegata koji ga podr`avaju, zbaciti Markovi}a pa je u nedjelju organizirao sjednicu Skup{tine HNS-a i dobio uvjerljivu ve}inu glasova. Prema Markovi}evim tvrdnjama, taj skup bio je nelegalan.

Prihod klubova engleske Premijer lige mnogo je ravnomjernije raspore|en, a iznosi ukupno 168 miliona eura za sezonu. Slijede bundesliga{ki klubovi koji su po ovom osnovu zaradili 130 miliona, zatim italijanski sa 77 miliona i francuski sa 67 miliona eura, navedeno je u

^avi pauzira sedam dana

Predstavljanje Ronalda u Realu: Najbogatiji klub svijeta

13,7 miliona dresova je prodato, a ~etiri petine tr`i{ta dr`e „Adidas“ i „Nike“
studiju u kojoj se zaklju~uje da je sve skupa zabilje`en rast od 6 posto u odnosu na sezonu 2008/2009. U ovim zemljama te u Holandiji, Poljskoj, Rusiji, Turskoj i Ukrajini tokom sezone 2009/2010. prodato je ukupno 13,7 miliona dresova. Od tog tr`i{ta, udio od ~ak 83 posto imaju „Adidas“ i „Nike“, a ostala 34 proizvo|a~a sportske opreme ostalih 17 posto.

Dres @eljine {ampionske generacije
Bh. prvak @eljezni~ar predstavio je nedavno repliku dresa {ampionske generacije iz 1972. godine, koja }e se ovih dana na}i u prodaji. Cijena dresa lansiranog u povodu obilje`avanja 90. ro|endana @elje iznosi 90 KM.

^avi (Xavi) ne}e mo}i igrati za Barcelonu sedam dana zbog povrede mi{i}a lijeve noge. Kako je kazao, propustit }e okr{aj u Primeri protiv Majorke, ali `eli nastupiti protiv Valensije uo~i revan{a s Arsenalom u osmini finala Lige prvaka.

[alke za Huntelara tra`i 20 miliona eura

Kupio hokeja{e Bafala za 189 miliona dolara
Ameri~ki milijarder Teri Pegula (Terry), koji se obogatio na eksploataciji prirodnog plina, kupio je NHL tim Bafalo sejbrsi za 189 miliona dolara. Pegula je ~etvrti vlasnik u historiji kluba, koji je osnovan 1970. godine.

Prekinuli seriju od 310 uzastopnih poraza
Košarkaši Kaltek koledža uspjeli su nakon 26 godina i niza od 310 uzastopnih poraza napokon pobijediti jednog rivala iz svoje konferencije u 3. amerièkoj univerzitetskoj ligi (NCAA). žrtva je bila ekipa Osidentela u posljed-

njoj utakmici sezone (46:45). Neslavni niz ekipe Kalteka, inaèe uglednog univerziteta iz Kalifornije, na kojem je studirao èak 31 dobitnik Nobelove nagrade, poèeo je 23. januara 1985. protiv La Verna (47:48).

[alke je za napada~a Klasa Jana Huntelara (Klaas Huntelaar) odredio obe{te}enje od 20 miliona eura uprkos njegovoj slaboj formi. Holandski reprezentativac nije postigao pogodak u prvenstvu Njema~ke prethodnih 911 minuta, {to mu je novi negativni rekord. U Gelzenkirhen je stigao uljeto 2010. iz Milana za 14 miliona eura. Jo{ je igrao za Ajaks i Real Madrid.

^ETVRTAK 24. 2. 2011.

18.55
NOGOMET, OBN

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

19.00

DNEVNIK

20.10

ODGOVORITE LJUDIMA

19.55

OBN INFO

19.00

VIJESTI U 7

18.00

ZABRANJENA LJUBAV

Liverpool FC AC Sparta Prag

21.15
SERIJA, FTV

CSI. Miami
Dok Horej{ijevi detektivi istra`uju ko je i za{to izazvao po`ar u jednoj ku}i, detektivka Kalej ispituje osobu koja je poznavala `rtvu.

09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Robot Robi, animirana serija, 21/52 09.30 Mini school 09.45 Bakine pri~e, 17/20 10.00 BHT vijesti 10.15 Ljubavna oluja, igrana serija, 292/313 11.05 Moja mala kuhinja, r. 11.10 Avenija Ocean, igrana serija, 73/130 12.00 BHT vijesti 12.20 Na dnevnom redu, informativni program, r. 12.50 Otka~ena kamera, 5/5 13.15 Mini portreti slikara: Alija Hafizovi} - Ljiljana Vidakovi}, r. 13.40 BHT gastro kutak, kulinarski show 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 43/230, r. 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 19/44 Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Ozie Boo, animirana serija 15.35 Frenderi u BiH: Vi{egrad, animirana serija 15.45 Muzi~ki program 16.00 Planeta Kliperton, strani dokumentarni program, 3/3 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 44/230 17.00 Putevi zdravlja, magazin 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Du{ko Dugou{ko, animirani film 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Ljudi sa Medisona, igrana serija, 8/13 21.00 Ezel, igrana serija, 20/136 22.00 BHT vijesti 22.20 Tema dana 23.10 Figure: Damir Nik{i}, program iz kulture 00.10 Crni talas: Osvajanje slobode, 6/6 01.05 Business News, r. 01.10 Sve u svemu, dnevni magazin, r. 02.25 Pregled programa za petak
23.00 23.30 00.00 00.30 03.00 Vijesti [to da ne, zabavni program, r. Ja sam tvoja sudbina, r. Astrologija Muzika

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 137. epizoda, r. Crtani filmovi: 09.55 ^arli i Mimo 10.00 Mekanike u misiji 10.10 Tomica i prijatelji 10.20 Pingu 10.25 Garfield 10.50 Kako to 11.05 Villa Maria, igrana serija, 63. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 138. epizoda 13.05 60 minuta, specijal: Izdaja Del Ponte, r. 13.50 Mali lete}i medvjedi}i, crtana serija 14.15 Sedmica, magazin iz kulture, r. 14.45 Zelena panorama, program za agrar, r. 15.15 Vijesti 15.25 Crna hronika, doma}a igrana serija, 145. i 146. epizoda 16.25 La Linea, crtani film 16.30 Spretno-sretno, tv igra 17.00 Federacija danas, informativni program 17.25 Ezel, igrana serija, 19. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.20 Villa Maria, igrana serija, 64. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Odgovorite ljudima, dijalo{ka emisija 21.15 CSI. Miami, igrana serija, 20. epizoda 22.09 Dnevnik, najava 22.10 Zemlja, snaga planete: Led, dokumentarni program BBC, 3. dio 23.10 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.55 No} klasika Rosselini: Rim, otvoreni grad, italijanski igrani film 01.35 Federacija danas, r. 02.00 Dnevnik 3, r. 02.45 Pregled programa za petak
19.48 20.00 20.48 21.00 21.48 22.00 22.48 23.00

08.20 Top Shop 08.35 Ludo srce, turska telenovela 09.45 Stol za 4 Kulinarski show-nova sezona 11.15 Bilo jednom u Turskoj Turska serija 11.50 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info 12.15 Top shop 12.35 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 13.25 Skrivena kamera, humoristi~ni program 13.40 Top shop 13.55 Top Shop 14.15 Zakon bra}e, kriminalisti~ka serija 15.05 Gorki `ivot, turska telenovela 16.15 OBN Info 16.20 Gorki `ivot, turska telenovela-nastavak 16.30 Stol za 4, kulinarski show-nova sezona 17.00 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.50 Lanina vremenska prognoza 18.55 Europoska liga (8. kolo) Liverpool FC - AC Sparta Prag (I poluvrijeme) 19.55 OBN Info 20.00 Europska liga (8. kolo) Liverpool FC - AC Sparta Prag (II poluvrijeme) 20.55 Europska liga (8. kolo) Manchester City - Aris FC (I poluvrijeme) 23.05 Gorski `ivot Turska telenovela 00.25 Vox populi (Glas naroda) 00.30 Skrivena kamera Humorsti~ni program 01.00 Europska liga Pregled kola 02.00 Biseri sa Vanjom Buli}em Gost: Fadil ^erimagi}

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bumba, 4. epizoda 09.10 Timmy, crtani film, 43. epizoda 09.20 Iron kid, crtani film, 15. epizoda 09.45 Fifi, crtani film, 58. epizoda 10.00 Bakugan, crtani film, 14. epizoda 10.25 Ben 10. Alien force, crtani film, 18. epizoda 10.55 Winx, crtani film, 14. epizoda 11.20 Sirene, crtani film, 14. epizoda 11.35 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, igrana serija, 149. epizoda 13.00 Pali an|eo, igrana serija, 124. epizoda 14.00 Doma}ica Ovako 14.10 Moj dom 14.35 Bistro BiH 15.00 Muzi~ki program 15.10 Bioclinica 15.20 Top Shop 15.50 1001 no}, igrana serija, 153. epizoda 16.53 Sport centar 16.55 Indija, igrana serija, 150. epizoda 17.45 Doma}ica Ovako 17.56 Biometeorolo{ka prognoza 17.58 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 62. epizoda 18.20 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 63. epizoda 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 1001 no}, igrana serija, 154. epizoda 21.00 Ispuni mi `elju 22.20 Sport centar 22.25 Pjeva~ na vjen~anjima, igrani film 00.20 Nijemi svjedok, igrana serija, 4. epizoda

08.00 Muzika iz druge sobe, film 10.00 Udri mu{ki, talk show-u`ivo 10.30 Dvor, reality show-u`ivo 11.00 Valentina, telenovela , r. 11.50 Turist point, kola`na emisija 12.00 Info top, info. program 12.10 Zabranjena ljubav, telenovela 13.00 Dvor, reality show-u`ivo 13.30 Grand hitovi, muzi~ki program 14.00 Info top, info.program 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Lola, telenovela 15.50 Info top, inf.program 16.00 Valentina, telenovela 17.00 Dvor, reality show-u`ivo 18.00 Zabranjena ljubav, telenovela 18.50 Info top, centralne vijesti 19.05 Turist point, kola`na emisija 19.10 Ljubav u zale|u, serija 20.00 Dvor, reality show -pregled dana 21.00 Zabranjeni forum, talk show -u`ivo 23.00 Dvor, reality show -u`ivo 00.00 City, zabavna emisija 00.10 Frankenfi{, film
19.00 19.25 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.35 00.00 00.05 Objektiv I Triumph Serija - Taina Razgovor s povodom Objektiv II Serija - Ja sam tvoja sudbina Glas Amerike Triumph Tri minuta Film

TV Alfa
08.00 Novo Jutro, jutarnji rpogram 10.00 Ed`mont, tinejd`erska serija, r. 10.30 Vijesti 10.35 Ja sam tvoja sudbina, r. 11.30 Vjesti 11.40 Sponzorisani program 12.00 [to da ne, zabavni program, r. 12.30 Vijesti 12.40 Muzika, akatuelnosti 13.00 Intervju dana, r. 14.30 Vijesti 14.40 Sponzorisan program 15.30 Vijesti 15.35 Saga o Mcgregorevijema, r. 16.30 Vijesti 16.40 Sponzorisan program 17.00 Caffe Azra, r. 17.30 Vijesti 18.00 Ed`mont, tinejd`erska serija 18.40 Dnevnik 19.15 [to da ne, zabavni program 19.45 Klub express 20.00 Intervju dana 21.00 Gljiva show 22.30 Ja sam tvoja sudbina

20:00 Dobar, lo{, zao 21:00 Ja sam tvoja sudbina, serija

TV Kakanj
18.00 Intervju 18.30 Ja sam tvoja sudbina 19.00 Denis napast 19.15 Marketing 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda 20.45 Marketing 21.15 Topkapi saray 21.30 Ashabi bo`ijeg poslanika 22.00 Ja sam tvoja sudbina

TV Zenica
18.00 18.30 19.00 19.50 20.00 20.30 20.40 21.40 22.00 Frejzer, serija Mali oglasi. obavje{tenja Zenica danas Obavje{tenja Ja sam tvoja sudbina, igrana serija TV izlog.mali oglasi Ze sport plus Dokumnetarni program Zona kantona Me|u nama

Marketing City lightzs, muzi~ka emisija Marketing Uspje{ne kompanije, emisija o ekonomskim temama Marketing Hema magazin, centralna informativna emisija Marketing Svjetlo istine, religijski pro.

TV Gora`de
18.15 Sestrice - igrana serija 19.00 Dnevnik Muzi~ki program 20.00 Kontakt emisija 21.30 Kulturno-historijsko naslije|e Podrinja, dokumentarni program 22.00 Ja sam tvoja sudbina, indijska TV serija 22.30 Turizam r. 23.00 Dnevnik, r. 23.30 Glas Amerike

TV Visoko
18.30 Hitna slu`ba, serijski program, r. 19.30 Dnevnik FTV 20.05 Sje}anja 20.30 Aktuelnosti 20.55 Razgovor s povodom 21.55 Hitna slu`ba, serijski program 22.40 Aktuelnosti, r

BN
16.25 17.05 17.10 18.00 18.25 18.30 18.55 19.00 19.20 19.30 20.05 20.10 20.55 21.00 22.25 22.30 Kradljivac srca, serija Marketing Bela la|a, serija Danas u Srpskoj Marketing Monitoring Marketing Sport flash Marketing Dnevnik 2 Marketing Jelena, serija Marketing Puls Marketing Dnevnik 3

TV USK
18.10 TV Liberti, inf. program, r. Crtani film 19.00 Dnevnik 1 TV USK Sport Vremenska prognoza 19.30 Muzi~ki program 20.00 U fokusu, inf. program 21.30 Dnevnik 2

TV Bugojno
15.25 15.49 15.50 16.50 18.00 18.20 18.25 19.00 19.30 20.00 21.00 22.20 Aktuelno Sport centar 1001 no} - igrana serija Indija - igrana serija Vijesti Sasuke, Ninja Warriors - zabavni program Potez, r. Informator Muzika 1001 no} - igrana serija Ispuni mi `elju - emisija Srce ljeta - film

TV HEMA
16.48 Marketing 17.00 Izaberi zdravlje, emisija o zdravstvu 17.48 Marketing 18.00 Informativni program 18.48 Marketing 19.00 Turizam plus, emisija o turizmu u BiH

TV OSM
18.30 19.05 19.30 19.35 19.45 20.00 21.00 22.00 DAN - informativna emisija SMS oglasi Portal Game Zone Muzi~ki predah TV ordinacija Stav Serija: Ti si moja sudbina 22.30 Glas Amerike 23.00 Talk Show

TV KISS
18:50 19:00 19:20 19:25 19:30 19:55 Marketing Dnevnik KISS Marketing Sportski pregled i vrijeme DNEVNIK HRT FIS SHOP

HIT TV
16.45 Film 18.30 Vremeplov

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria FOXlife FOXCRIME
20.45

23.25
FILM, NOVA TV

20.05

BELA LA\A

14.45 KROS-KANTRI SKIJANJE

OBARANJE RUKE

16.00

ATP DUBAI

16.00 OCEAN IZA STAKLA

15.20

DATE MY MOM 3

18.00

VIL I GREJS

19.15

NO]NI VREBA^

17.20 [ta radite, bre? 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko magazin 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Bela la|a 21.15 Srbija na vezi 22.10 Vijesti 22.15 Raspakivanje

14.45 Kros-kantri skijanje, S[ Oslo 16.30 Tenis, WTA Turnir Doha 19.00 Fudbal 19.10 Kros-kantri skijanje, S[ Oslo 19.45 Zimski sportovi 20.00 Borila~ki sport 23.00 Kros -kantri skijanje

16.45 Svi sportovi 17.00 3 mantinele karambol 18.00 Fudbal 18.30 Vijesti 19.00 Tenis, WTA Turnir Doha 20.45 Obaranje ruke 21.15 Video igre, Kijev 21.45 Tenis, WTA Turnir Doha

16.00 U`ivo: ATP Dubai 1/4 Finala 20.00 U`ivo: ATP Acapulco 1/4 Finala 00.00 Premier League News 00.15 NBA Action 00.45 Premier League Magazin 01.15 FullTilt Poker

16.00 Ocean iza stakla 17.00 Najokrutniji ameri~ki zatvori 18.00 [apta~ psima 19.00 Rajevi na Zemlji 20.00 Velike seobe 21.00 Ulovljeni 22.00 Najokrutniji ameri~ki zatvori

15.20 Date My Mom 3 15.40 Moving In 16.00 Made 17.00 MTV The Movies 17.30 MTV Express 17.50 3 From 1 18.00 Brand New 18.30 Jukebox 19.00 Videography So’ 90 20.00 Just See MTV 21.20 DFC 21.50 3 From 1 22.00 Adventures In Hollyhood

18.00 Vil i Grejs 18.50 Svi gradona~elnikovi ljudi 19.35 Dr. Haus 20.25 @ivot po D`imu 20.50 @ivot po D`imu 21.10 Upravljanje Vajldom 22.00 Ru`na Beti 22.50 Kako sam upoznao va{u majku 23.15 Dr. Haus

17.00 Odjeljenje 17.45 [ark 18.30 Odstrel 19.15 No}ni vreba~ 20.00 Brojevi 20.45 Medijum 21.30 Gotti 22.20 Gotti 23.10 Dekster

Val vru}ine
Iznenadno te neobja{njivo pove}anje temperature zaprijeti podru~ju Los An|elesa. Naime ukoliko se temperatura jo{ povisi taj dio oko Los An|elesa postat }e be`ivotna pustinja. Sada nau~nici moraju udru`iti snage te otkriti otkud ta promjena u klimi... Uloge: D`ejmi Luner, Greg Evigan, Ted Monte Reditelj: Reks Piano

^ETVRTAK 24. 2. 2011.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Pru`aju vam se brojne prilike da upoznate nove ljude, sklopite prijateljstva. Vreba vas i ljubav. 21. III - 20. IV Posao: Prili~no vam je te{ko. Umorni ste od obaveza, ali }ete, zadovoljni, pretkraj dana s olak{anjem odahnuti. Zdravlje: Bar uve~er se odmarajte. Ljubav: Poku{avate pobje}i od emocija, ljubaBIK vnih problema ili nedoumica. Izlaz potra`ite u voljenoj osobi. 21.IV - 22.V Posao: Ne mo`ete se lako usredoto~iti na rad. Uznemirenje niste u stanju ostaviti u svoja ~etiri zida. Zdravlje: Prijeti nervoza.
OVAN

22.00 SIRIJA- TRAGOM CIVILIZACIJA

18.35

TVOJA SAM SUDBINA

00.00

DNEVNIK PLAVU[E

22.05

PROVJERENO

09.28 Mala princeza, crtana serija (46./65) 09.40 ^arli i Mimo, crtana serija (40. i 41./65) 09.50 Ostrvo kornja~a, crtana serija (19./26) 10.15 Tajne rata, dokumentarni serijal (35./39) 11.05 Karmelita, serija (125./170) 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu 13.00 Zdravlje je lijek (208.) Mala tv 13.30 Barimba, crtana serija (12. i 13./100) 13.48 Mala princeza, crtana serija (46./65) 14.00 ^arli i Mimo, crtana serija (41./65) 14.05 Ostrvo kornja~a, crtana serija (19./26) 14.30 Moj tata je premijer, serija (2./14) 15.00 Vijesti sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 Dolina sunca, serija (181./210) 16.00 Re’publika - Potkozarje 16.30 Srpska danas 17.05 Karmelita, serija (126./170) 18.00 Pitajte, tra`imo odgovor 18.35 Drvengrad i morska flota pod Romanijom - reporta`a 18.48 Mala princeza, crtana serija (47./65) 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sport 20.10 Pe~at, politi~ki magazin 21.05 Jedan je Hilandar - razgovor sa ocem Dositejem 21.30 [etnja sa zvijerima, dokumentarni serijal (4./6) 22.00 Sirija, tragom civilizacija, dokumentarni serijal (3./3) 22.30 Dnevnik 3 22.52 Sport 22.57 Finansijske novosti 23.00 Sjednica Narodne Skup{tine RS - pregled 23.10 Knjiga Rekorda [utke - dokumetnarni film

12.16 TV kalendar (R) 12.32 More ljubavi, telenovela (158/164)* 13.20 Puna ku}a Raftera 2, serija (12/22)* 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Trenutak spoznaje 14.55 Otkad si oti{la 3A, humoristi~na serija (8/8)* 15.25 Epilog, emisija o kazali{tu* 15.55 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 16.00 Hrvatska u`ivo 16.58 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 17.18 HAK - Promet info 17.19 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) 17.25 8. kat: Putnici, talk show 18.13 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 18.26 Dnevnik plavu{e: Volan u rukama, emisija pod pokroviteljstvom 18.35 Tvoja sam sudbina, telenovela (31/106)* 19.20 Dora - idemo na Eurosong 19.21 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.10 1 protiv 100, kviz* 21.00 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) 21.05 Berlinska saga, dramska serija (2/6)* 22.00 Pola ure kulture 22.35 Dnevnik 3 23.00 Sport 23.03 Vrijeme 23.10 Vijesti iz kulture 23.20 Iz pti~je perspektive: Postoje li jo{ divlje `ivotinje? (2.), dokumentarna serija (12/16)* 00.20 Retrovizor: Lovci na natprirodno 3, serija (12) (12/16)*

06.20 Najava programa 06.25 More ljubavi, telenovela (157/164) (R)* 07.05 Legenda o Tarzanu, crtana serija (14/39)* 07.25 Garfield i prijatelji 2, crtana serija (33/52)* 07.50 Mala TV TV vrti}: Slatki{i Po{tar Pat, crtani film* 08.20 ^etvero protiv Z, serija za djecu (2/26)* 08.50 [kolski program: Sport Kokice* Kad umjetnost govori: Kamenita vrata (R) 09.35 Slu~aj za ekipu BARZ, serija za djecu (22/26)* 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.25 Mala TV (R) TV vrti}: Slatki{i (R) Po{tar Pat, crtani film (R)* 13.55 Nakon Amy, ameri~ki film (R)* 15.30 @upanijska panorama 15.50 Studio 60 na Sunset Stripu, serija (19/22) (R)* 16.30 Overland 3: Od Cape Towna do Nord Kappa - Od Bugarske do Poljske, dokumentarna serija (11/13) (R)* 17.15 Hannah Montana 2, serija za mlade (30/30)* 17.40 Puna ku}a Raftera 2, serija (12/22) (R)* 18.25 Hit dana 18.37 Ve~eras 18.40 Nogomet, EL - emisija 19.00 Nogomet, EL: PSV - Lille, prijenos 20.50 Nogomet, EL - emisija 21.00 Nogomet, EL: Villarreal - Napoli, prijenos 22.55 Nogomet, EL - emisija 23.15 La`i mi 2, serija (12) (4/22)* 00.00 Dnevnik plavu{e: Volan u rukama, emisija pod pokroviteljstvom 00.10 Nakon Amy, ameri~ki film*

07.05 Na{i najbolji dani, serija (115/260) 07.55 Gospodin Magoo, crtana serija (15-16/65) 09.15 Slomljeno srce, serija R 10.10 Gumus, serija R 11.40 Asi, serija R 12.55 IN magazin R 13.35 Zauvijek zaljubljeni, serija (106/140) 14.35 Slomljeno srce, serija (114/130) 15.30 Najbolje godine, serija R 16.30 Gumus, serija (74/100) 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Gumus, serija -nastavak 18.25 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Najbolje godine, serija (100/152) 21.00 Asi, serija (45/105) 22.05 Provjereno, informativni magazin 23.10 Ve~ernje vijesti 23.25 Val vru}ine, igrani film (12)* 01.00 Staklena ku}a 2, igrani film (12)* 02.40 Vjerovali ili ne, dokumentarna serija (26/40) 03.05 Ezo TV, tarot show (18)* 04.05 Virus u raju, igrani film R (12)* 05.30 Vjerovali ili ne, dokumentarna serija R 05.55 IN magazin R 06.30 Kraj programa

vi~nim rje{enjima, ~emu ste u posljednje vrijeme skloni. 23.V - 22.VI Posao: Iako ste potpuno zadovoljni li~nim u~inkom, nerviraju vas pojedine kolege svojim indolentnim odnosom. Zdravlje: Veoma ste osjetljivi. Ljubav: Koliko god se trudite da ostanete emoRAK tivno netaknuti, va{a osje}anja su, ipak, prili~no jaka. 23.VI - 22.VII Posao: U izgledu je nov, veoma primamljiv posao. Pazite, dobro razmislite. Mo`da se tu krije zamka. Zdravlje: Bolje nego prethodnih dana. osvojiti, ali vama niko od njih nije dovoljno intrigantan i privla~an. 23.VII - 22.VIII Posao: Tra`ite osobu koja vam mo`e biti ravnopravan poslovni partner. S pravom ste veoma strogih kriterija. Zdravlje: Ne dopustite da vas sve nervira. DJEVICA Ljubav: Partner poku{ava na sve na~ine da vas oraspolo`i, da vas ponovo zavede. Kao da niste zainteresirani?! 23.VIII - 22.IX Posao: Dosta vremena provodite u radu, ali krajnjim ishodom niste zadovoljni. Veoma te{ko se koncentrirate. Zdravlje: Osje}ate se iscrpljeno. olazne, lako zaboravljive u`itke. Poku{ajte se skrasite uz partnera. 23.IX - 22.X Posao: Prati vas povremena nezainteresiranost za posao ili nenaklonost autoriteta. Ni{ta za to, ne brinite. Zdravlje: Dobro bi vam do{la masa`a. [KORPIJA Ljubav: Primirite negativna osje}anja, koja su vas bez razloga uhvatila. Stalo`eno, razgovorom, rije{ite stvar. 23.X - 22.XI Posao: ^uvajte se rasipnosti, koja mo`e biti povezana sa va{im nezadovoljstvom na privatnom planu. Zdravlje: Neophodno vam je opu{tanje.
STRIJELAC Ljubav: Bez obzira na ljubavni status, kao da VAGA LAV

BLIZANCI Ljubav: Va{ partner ne}e se zadovoljiti polo-

Ljubav: Bogat dan. Mnogi vas poku{avaju

Ljubav: Ne bi trebalo da tro{ite energiju na pr-

21.00 Zabranjeni forum TOK [OU, PINK BH
Ovosedmi~no izdanje tok {oua postavlja pitanje da li nasilje ~ini osnovni koncept dana{njih crtanih filmova. Roditelji dana{nje djece odrastali su uz Du{ka Dugou{ka, P~elicu Maju, Pink Pantera, a njihova djeca odrastaju uz Pokemone zbog kojih je 1997. godine u Japanu u bolnicu odvezeno 653 dece sa simptomima epilepti~nih napada.

1001 no}

20.00
SERIJA, HAYAT TV
Fusun i Nadida prona|u Ali Kemala kako u hotelskoj sobi, obuzet ludilom, dr`i pi{tolj uperen u svoju biv{u suprugu jer vi{e ne mo`e `ivjeti s ~injenicom da ga je prevarila sa slikarom. Me|utim, Ali Kemal prisloni pi{tolj sebi na glavu, a njegovu namjeru prekine Nadidin pla~ i molba da si ne oduzme `ivot. Benu se osje}a krivom {to je povrijedila [eherzadu i Kerema.

vam je bolje sa prijateljima?! Osje}ate kao da vas ljubav gu{i. 23.XI-22.XII Posao: Kada podvu~ete crtu, mo`ete biti zadovoljni. Posebno na finansijskom planu. Nema razloga za brigu. Zdravlje: Sve je dobro.
JARAC
23.XII-21.I

Ljubav: U`ivate u dru{tvu partnera. Ako ste

20.55
NOGOMET, OBN

00 Ezel 21.BHT 1 SERIJA,
Ej{an razmi{lja o svojim postupcima. Nesretna je, ali kad god su joj potrebni pomo} i oslonac, tu se na|e Ezel. Poslu{av{i savjet svoje tetke, ona upoznaje sina s Mumtazom i Melihom. Ali traga za Ramizovom adresom, a D`an povjerava djedu da je vidio snimak sa svojim ocem i Alijem. On tra`i od D`ana da mu donese tu kasetu.

slobodni, imate novu priliku da uplovite u novu ljubavnu vezu. Posao: Energiju najvi{e tro{ite u nala`enju na~ina da promijenite dosada{nji ili unaprijedite postoje}i posao. Zdravlje: Poradite na imunitetu. VODOLIJA Ljubav: Partnera vidite na nov na~in. Ova spoznaja mijenja va{e relacije, u vezu unosi vi{e topline. 22.I-19.II Posao: U svom poslu, sve vi{e ste izlo`eni pogledima i sudu javnosti. Pazite na ono {to govorite i radite. Zdravlje: Ne pretjerujte ni u ~emu. ni lak. Va{a strpljivost i tolerancija veoma }e se „isplatiti“. Posao: Najbolje je, ako mo`ete, da se malo pritajite, dr`ite po strani ili uhodanih, provjerenih poslova. Zdravlje: Izbjegavajte te{ku hranu.
20.II-2O.III

RIBE

Ljubav: Put do potpune ljubavne sre}e nije brz

Man~ester siti - Aris
Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Svjetlana Salom, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura Anila Gajevi}, Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Fikret Tiro Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 705, Redakcija: 281- 393, 281- 398

i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Gosti mogu prijaviti doma}ina

Rigorozni zakon

TEGUSIGALPA - ^lanovi porodica u Hondurasu od sada mogu pozvati policiju ako neko od njihovih uku}ana pu{i u stanu. To je do sada najradikalniji antipu{a~ki zakon. Mo`da naj~udnija stavka novog zakona bit }e mogu}nost gostiju da prijave doma}ine kod kojih dolaze u posjetu. [ef hondura{kog Instituta za prevenciju ovisnosti Roni Portiljo (Rony Portillo) potvrdio je da }e vlasti dolaziti na ku}nu adresu poslije svakog poziva.

Belu~i: Odabrana kombinacija hit sezone

(Foto: AFP)

Italijanska glumica dobila najvi{e ocjene modnih kriti~ara

BELU^I ZADIVILA U RIMU
^etrdeset{estogodi{nja zanosna Monika Belu~i pokazala da prati trendove
RIM - Na promociji novog filma „Manuale D’Amore 3“ \ovanija Veronesija (Giovanni) koja je odr`ana u Rimu zanosna italijanska glumica Monika Belu~i (Monica Bellucci) pokazala je da prati modne trendove. ^etrdeset{estogodi{nja zanosna glumica na promociji filma pojavila se u ta~kastoj haljini i ~izmama s visokim potpeticama i dobila najvi{e ocjene modnih kriti~ara koji napominju da je kombinacija koju je Monika odabrala jedan od najve}ih modnih trendova za predstoje}u sezonu. U novom filmu Robert De Niro glumi Adrijana, razvedenog Amerikanca, profesora historije umjetnosti koji je imao transplantaciju srca. On `ivi u Rimu i upoznaje mladu Violu, koju glumi Monika Belu~i, zbog koje su mu se ponovo rasplamsale strasti.
Liberman: Optu`en za zlo~in

u utra s itajte Extri“ ^ V „T

Posljednji let „Discoveryja“
VAŠINGTON Ameri~ka agencija za istra`ivanje svemira NASA saop}ila je ju~er da je spejs-{atl „Discovery“ spreman za svoju posljednju misiju i let do Me|unarodne kosmi~ke stanice (MKS) danas. „Disovery“ je trebao poletjeti jo{ u novembru 2010. godine, ali su se na vanjskom rezervoaru pojavile pukotine uo~i lansiranja, zbog ~ega je misija bila odgo|ena. „Discovery“ je prvi put letio u svemir 1984. godine i to }e biti prvi penzionisani {atl po okon~anju ove misije. Preostale dvije letjelice ovog tipa „Atlantis“ i „Endeavour“ obavit }e svoje posljednje letove kasnije ove godine.
Spejs-{atl spreman da poleti u svemir danas
(Foto: AP)

Irski novinar poku{ao hap{enje

TEL AVIV - Irski novinar Dejvid Kronin (David Cronin) poku{ao je „uhapsiti“ izraelskog ministra vanjskih poslova Avigdora Libermana (Lieberman) tokom posjete Evropskom vije}u u Briselu, objasniv{i da to ~ini u svojstvu gra|anina i da zahtijeva da po|e s njim u najbli`u policijsku stanicu. Kronin je Libermana tokom gra|anskog hap{enja optu`io za zlo~in apartheida. Novinaru, autoru nove knjige „Evropsko savezni{tvo s Izraelom: Pomaganje okupacije“ odmah su pri{li za{titari i odveli ga.

Iskosa

Vjen~ali se tokom maratona

[ta o ljubavi i patnji ka`e turski glumac Kenan Imirzaliolu

OSTIN - Mladi} i djevojka vjen~ali su se tr~e}i maraton u Ostinu u Teksasu, na 36. kilometru trke, gdje su zastali da bi rekli sudbonosno da, te su nastavili trku. Dejvid Guzman (David, 30) nosio je majicu na kojoj je bio od{tampan prednji dio smokinga, dok je mlada Amanda Kir{ner (Kirshner, 28) nosila bijelu majicu na kojoj je pisalo „mlada“.