You are on page 1of 1

Kurir sreda 23. februar 2011.

8 Dru{tvo
X Udru`enja potro{a~a
Na sebe privla~i predmete

Dete
Struja da ne poskupi
BEOGRAD - Vlada Srbije ne bi trebalo da
odobri poskupljenje struje od 13,5 odsto
pre nego se obezbede uslovi za racionalno
od metala, porcelana,
poslovanje Elektroprivrede Srbije, rekao je
ju~e predsednik Nacionalne organizacije po-
tro{a~a Srbije Goran Papovi}. On je nagla-
plastike, a televizor i
sio da je opravdana samo ona cena koju po-
tro{a~ mo`e da plati, a sve manje potro{a- kompjuter „polude“
~a u Srbiji mo`e da plati ra~une za struju.

Neobi~na mo} Bogdana Ivkovi}a (7)


u njegovoj blizini

X UBS
Zadu`enost manja
BEOGRAD - Kreditna zadu`enost gra-
|ana i preduzetnika na kraju januara
2011. godine je smanjena u odnosu na
magnet
ALEKSANDAR DAVINI]
redakcija@kurir-info.rs
VLASOTINCE - Ako tako
bude privla~io i devojke...
Sedmogodi{nji Bogdan Ivkovi}
iz Vlasotinca, u~enik prvog razre-
Kvari kompjutere
i le~i glavobolju
Bogdan ima
telekinezu
Dr Sanja Marjano-
decembar 2010, dok je zadu`enost pri- da osnovne {kole, {okira sve oko - Bogdan je dru`eljubiv, voli kompjuter, ali vi}-Cvetkovi}, koja se
vrede neznatno pove}ana, izjavio je ju- sebe jer na svoje telo privla~i pre- ~esto mora da ga isklju~uje jer se kva- bavi homeopatijom,
~e generalni sekretar Udru`enja banaka dmete od metala, porcelana, plasti- ri. De{ava se „{mercovanje“ i ka`e za Kurir da sed-
Srbije Veroljub Dugali}. Gra|ani su u ja- ra~unar se pokvari a majsto- mogodi{nji Bogdan naj-
ke, a svoje drugove zabavlja kad ri i stru~njaci ne znaju od ~e-
nuaru, prema podacima Kreditnog birao od njegovog prisustva „po{a{ave“ verovatnije ima redak
UBS, bili zadu`eni u iznosu od 513,2 mi- ga - ka`e otac Slavi{a. dar telekinezu - privla~e-
televizori i kompjuteri. Majci je ~ak i pomogao.
lijarde dinara, {to je za 0,3 odsto manje - Bogdanova nepo- nje stvari snagom misli, bez
u pore|enju s decembrom. - Mu~ila me velika glavo- primene fizi~ke sile.
sredna blizina uti~e bolja. Bogdan je pri{ao i
da se programi na - Fenomenom telekineze na-
uhvatio me za ~elo u nameri jvi{e se bave ruski lekari. Kod
TV aparatu me-
X Pireus banka njaju kao kad se
da me izmasira kako bi glava prestala nas se malo o tome zna. Posto-
da me boli. Zadr`ao je ru~ice mo`da je osobe koje veruju u postoja-
@ivotno osiguranje koristi daljinski.
Posebno je za-
minut na ~elu, a glava je odmah pre- nje ovih pojava i smatraju ih na-
stala da me boli. To smo ponovili vi{e tprirodnim, a neki se trude da
do 25 godina nimljivo ako
mobilnim tele-
puta i, evo, manje me boli - rekla nam ih objasne s nau~nog aspekta -
BEOGRAD - Pireus banka je u svoju ponu- je majka Svetlana. obja{njava dr Marjanovi}-Cvet-
fonom razgo-
du uvrstila „Plan plus“, novi vid `ivotnog osi- vara{ u nje- kovi}.
guranja koje uklju~uje i dugoro~nu {tednju
s polisom na period od 10 do 25 godina.
govoj nepo-
srednoj blizi-
Kako da privla~ite stvari! je „nepobediv“ u igricama na ko-
Korisnik koji zaklju~i ugovor na 25 godina, ni. On mo`e Ruski lekari koji prou~avaju teleki-
s po~etnom godi{njom premijom od 533,20 nezu savetuju ljude kako da ovladaju mpjuteru, jer svog favorita mo`e
evra, obezbe|uje garantovanu osiguranu su- da se uklju~i u ovim fenomenom. da natera da se pona{a kako on
mu od 20.000 evra. razgovor ili da - Uzmite mali predmet, na primer ping- ho}e.
- Svake godine {tedni deo premije uve}ava ga ometa - pri~a- pong lopticu, i stavite ga na sto ispred se- Bogdanovi roditelji, majka
se za tri odsto, dok je garantovana osigurana ju Bogdanovi be. Opustite se i koncentri{ite na predmet. Svetlana i otac Slavi{a, u po~et-
suma indeksirana unapred. Na ovaj na~in drugari Stefan, Protrljajte dlanove, vizuelizujte energiju izme- ku su se pla{ili da ikome saop{te
obezbe|uje se znatna osigurana suma od sa- Uro{, Nemanja, |u njih. Razmaknite dla- kako njihov sin
mog po~etka osiguranja i bolja za{tita porodi- Du{an i nove i osetite tok ener- poseduje neobi~-
ce i korisnika - objasnio je @ivota Tasi}, ruko- drugi i do- gije. Zatim energiju nu sposobnost.
vodilac Slu`be osiguranja u Pireus banci. daju da sabijate u vrh - Pla{ila sam se
ka`iprsta, u da se mom detetu
X Zakon mislima se ne{to ne dogodi.
Kad ga hranim,
Legalizacija u martu pribli`ava-
te pred-
ka{i~ica mi ispa-
dne, ali se zadr`i
BEOGRAD - Skup{tina Srbije razmatra}e metu, ali
izmene Zakona o planiranju i izgradnji na pr- na njegovom te-
ga ne lu. Cucle nikako
voj ovogodi{njoj redovnoj sednici, koja po~i- dodiru-
nje 2. marta. Skup{tina }e razmatrati izme- nisu padale na
jete. zemlju - ka`e
njeni zakon, koji je Vlada Srbije usvojila 11. Energi-
februara, a kojim bi trebalo da se pojednos- Svetlana.
ja pr- Otac Slavi{a
tavi i ubrza izdavanje gra|evinskih dozvola s t a
i omogu}i efikasnija i jeftinija legalizacija obja{njava da su on i su-
privla~i energiju pruga pre izvesnog vremena hteli
bespravno izgra|enih objekata. predmeta poput da provere da li je s njihovim de-
magneta. Mo}i tetom sve u redu pa su se obratili
347460

}ete da vidite lekaru. Bili su prezadovoljni kad


auru predmeta, su saznali da su rezultati odli~ni.
{to zna~i da je Lekari su im rekli da je dete zdra-
koncentracija vo, hiperaktivno, ali da ne treba da
usmerena. Te- ga vode na elektromagnetnu rezo-
lekineza se nancu i preglede drugim aparatima
ve`ba svako- jer svojom energijom mo`e da ih
dnevno. pokvari.

NE DAMO TELEKOM ISPOD CENE


Ukoliko_se_na_tenderu_ne_pojavi_niko_ko_bi_za_51_odsto_Telekoma_Srbija
dao_1,4_milijarde_evra,_proglasi}emo_ga_neuspe{nim,_poru~io_premijer
BEOGRAD - Nema prodaje ispod cene! Novac od prodaje Telekoma, prema Cve-
Premijer Srbije Mirko Cvetkovi} izjavio je tkovi}evim re~ima, ne}e mo}i da se iskoristi
da Vlada Srbije ne `eli da proda ve}inski deo za potro{nju koja je utvr|ena bud`etom.
Telekoma „po svaku cenu“, prenosi Beta. - Zato je sa stanovi{ta potro{nje potpuno ire-
- Postoji veliko o~ekivanje da Telekom ne levantno da li u bud`etu ima para, jer ako ne-
sme da se proda po svaku cenu i u tom kon- ma, dr`ava }e se za nedostaju}i iznos zadu`i-
tekstu Vlada je odredila za ovaj trenutak pri- ti. Bud`et trenutno nema problema s prilivom,
li~no visoku cenu. Ukoliko niko ne ponudi a dr`ava ~ak ima i rezerve od oko 500 milio-
toliko na tenderu, proglasi}emo ga neuspe- na evra, i to u devizama - objasnio je premijer.
{nim - rekao je Cvetkovi} u intervjuu za Prodaja Telekoma je, kako je dodao, va`na jer
Ekonomist. Za prodaju 51 odsto akcija Tele- bez strate{kog partnera i novih investicija pos-
koma Vlada je odredila minimalnu cenu od toji opasnost da se kompanija, izlo`ena jakoj
1,4 milijarde evra, a rok za slanje obavezu- konkurenciji u oblasti fiksne i mobilne telefo-
ju}ih ponuda je 21. mart. nije, uru{i kao sistem za ~etiri-pet godina.