Bahasa Melayu PMR

Kertas Bahasa Melayu PMR Kertas 1 : 40 soalan aneka pilihan yang mencakupi aspek morfologi, sintaksis, peribahasa, dan pemahaman komsas. Kertas 2: terdiri daripada 4 soalan, iaitu:BAHAGIAN A i - Ringkasan Karangan BAHAGIAN A ii ± Pemahaman BAHAGIAN B - Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan BAHAGIAN C - Karangan Respons Terbuka Bahagian D - Pemahaman Novel TEKNIK MENJAWAB BAHAGIAN A (i)Ringkasan Karangan a.Cari sekurang-kurangnya lima (5) isi b.Tulis semula isi-isi dalam satu perenggan c.Sambungkan ayat-ayat menggunakan penanda wacana seperti: - Selain itu - Justeru - Sehubungan dengan itu d.Elakkan daripada menyalin terus daripada petikan e.Elakkan menyalin isi secara terpilih Pemarkahan Bahagian A (i) ISI - 5 isi x 2m = 10 m Bahasa = 10 m Jumlah = 20 m BAHAGIAN A (ii) (Pemahaman) Soalan 1 : maksud kata/rangkai kata 2 markah Maksud perlu tepat mengikut konteks dalam petikan dan ditulis dalam ayat gramatis Soalan 2 Soalan pemahaman (isi tersurat berdasarkan petikan) 4 markah 2 isi (yang tepat dan ditulis dalam ayat yang lengkap dan gramatis ) x 2 markah = 4 markah Teknik Menjawab Soalan 2

Tulis jawapan dalam ayat yang gramatis. Baca soalan dengan teliti. Berikan dua isi yang tepat. Bilangan perkataan perlu lebih 180 patah perkataan. Unsur keindahan bahasa perlu dimasukkan dalam karangan .40 markah Karangan dinilai berdasarkan : a) Penggunaan Bahasa b) Idea / Isi c) Pengolahan TEKNIK MENJAWAB BAHAGIAN C 1.20 markah Isi karangan berdasarkan bahan rangsangan yang diberi Bahan rangsangan : Gambar tunggal Gambar bersiri Iklan Gambarajah TEKNIK MENJAWAB BAHAGIAN B Bahan rangsangan hanya sebagai alat pencetus idea / peta minda Isi karangan boleh diambil daripada bahan rangsangan Isi karangan boleh berdasarkan pengetahuan luar pelajar ( yang berkaitan) BAHAGIAN C (Karangan Respon Terbuka) Markah penuh . 5.Jawapan ada dalam petikan yang diberi. 2. Tulis jawapan dalam ayat yang gramatis BAHAGIAN B (Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan) Markah penuh . 3. Berikan dua isi yang tepat. Cadangan : Isi + huraian + contoh 4. Pilih tajuk karangan yang benar-benar difahami. BAHAGIAN A (ii) (Pemahaman Kemahiran Berfikir) Soalan 3 Soalan pemahaman (isi tersirat/isi berdasarkan pengetahuan luar yang berkaitan) 4 markah TEKNIK MENJAWAB SOALAN 3 Jawapan TIADA dalam petikan yang diberi.

Isi mestilah disertakan dengan huraian/contoh berdasarkan watak/peristiwa/latar (mana-mana yang berkaitan) . Ayat yang dibina mestilah gramatis.6. Frasa menarik (FS) membantu meningkatkan markah TEKNIK MENJAWAB BAHAGIAN D (Pemahaman Novel) Pilih novel yang benar-benar diketahui jalan ceritanya. Nyatakan nama novel yang dipilih dalam jawapan. Tulis jawapan dalam satu perenggan sahaja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.