Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik utorak, 1. 6. 2010. Sarajevo Godina XV Broj 5293 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

15 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

SARAJEVO

U svojstvu gosta bit }e prisutni i zamjenik dr`avnog sekretara SAD D`ejms Stajnberg i ministar vanjskih poslova Turske Ahmet Davutolu Njema~ka {alje dr`avnog sekretara Sti`e 48 delegacija
ef britanske diplomatije Vilijam Hejg (William Hague) predvodit }e delegaciju Velike Britanije na samitu Evropska unija - za-

*',) &1.#<+6+618 + -7 0'4 16-#<#.+
padni Balkan, koji }e sutra biti odr`an u Sarajevu, saznaje „Dnevni avaz“ u Ministarstvu vanjskih poslova BiH. Pripreme za veliki skup privode se kraju, a kona~na lista u~esnika govori da }e neformalnom skupu prisustvovati 48 delegacija iz cijelog svijeta.
5. strana

Samit {efova diplomatija EU - zapadni Balkan

[

Sve~anosti: Maturalni dan medresa

Zlo~in

(Foto: I. [ebalj)

U~enici generacije s reisom Ceri}em i njegovim zamjenikom Spahi}em

Moral i znanje su krila vjere
7. str.

KCUS: Nakon masakra u Hlap~evi}ima

Tuzlak Jaser Sabag snimljen u Antaliji, ispred broda „Mavi Marmar“, pred ukrcavanje i polazak za Gazu

SVI POVRIJE\ENI MOGU I]I KU]I
Obra~uni: Pe|a Spai} pucao u krugu firme

9. str.

Komandosi napali konvoj brodova na putu za Gazu

Bosanski humanitarac pre`ivio izraelski napad
BANJA LUKA EMIR SPAHI]

PROVALNICI BU[ILI ZID U POTRAZI ZA ZLATOM I NOVCEM
UPOZORENJE BH TELECOMA

2. i 3. strana

Uhap{en Slavi{a Culum

Sa~uvat }emo obraz u Njema~koj

Ne odgovarajte na SMS poruke iz Kanade
6. strana

15. str.

57. str.

17. str.

2

Dnevni avaz, utorak, 1. juni/lipanj 2010.

aktuelno

MEDITERAN Krvavi pohod na konvoj pomo}i palestinskom narodu

Kom{i} i Silajd`i}: Kazniti po~inioce

Reagiranje iz Predsjedni{tva BiH

Bosanski humanitarac uspio pre`ivjeti napad izraelskih komandosa
Me|u 700 aktivista iz svijeta i dobitnica Nobelove nagrade za mir Mejrid Korigan-Megvajer iz Sjeverne Irske, koja je pre`ivjela i holokaust
Najmanje 19 osoba je poginulo, a na desetine ih je ranjeno u napadu izraelskih komandosa na flotu od {est brodova u Sredozemnom moru, na kojima je bilo vi{e od 10.000 tona humanitarne pomo}i namijenjene palestinskom stanovni{tvu Gaze, prenose agencije. Napad se desio ju~er, u ranim jutarnjim satima, u me|unarodnim vodama na 62 kilometra od obale Izraela.

Zatra`ena hitna istraga
Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Haris Silajd`i} i ~lan Predsjedni{tva @eljko Kom{i} najo{trije su osudili ju~era{nji napad izraelske mornarice na konvoj pomo}i pojasu Gaze. Silajd`i} je zatra`io hitno pokretanje istrage o ovom izraelskom vojnom napadu, naglasiv{i da po~inioci ovog zlo~ina i njihovi naredbodavci moraju snositi punu krivi~nu odgovornost u skladu s me|unarodnim humanitarnim pravom.

Reakcija na vojnu akciju

Reis Ceri} osudio napad
Reisu-l-ulema dr. Mustafa Ceri} osudio je izraelsku vojnu akciju protiv mirotvorno-humanitarne akcije „Gaza Freedom Flotilla“. - Niko nema monopol na silu, kao {to niko nema monopol na mir i sigurnost. Svi u svijetu maraju shvatiti da nema vojnog rje{enja za sukobe. Izraelski vojni napad na mirotvornu akciju je tu`an i `alostan za sve ljude dobre volje i zato je nu`no da se na|e put koji }e osigurati pravedan i trajan mir za sve ljude Palestine i Izraela - navedeno je u saop}enju reisa Ceri}a.

Tuzlak u konvoju
Svi ubijeni su propalestinski aktivisti, od koji su ve}ina turski dr`avljani. Na jednom od brodova nalazio se i bosanski humanitarac Jaser Sabag, koji u na{oj zemlji, ta~nije u Tuzli, sa suprugom Azirom i troje djece `ivi od 1984. godine. Teroristi~ki akt izraelskih specijalaca izazvao je lavine reakcija iz cijelog svijeta. Zvani~ni Tel Aviv objavio je kako je jo{ u nedjelju upozoravao da }e napasti brodove ako nastave sa svojom misijom i isti~e kako su na brodu „Mavi Marmara“ bili „ekstremni elementi koji su vojnike napali sjekirama, cijevima, no`evima i pi{toljima“. Lideri humanitarne organizacije „Free Gaza“ isti~u da su komandosi po~eli pucati po dolasku na

Akademik Muhamed Filipovi} za „Avaz“

Segment TV snimke napada komandosa

(Foto: Reuters)

Ovo je revan{ Turskoj jer nije pristala biti pijun
Akademik prof. dr. Muyyip Erdogan), koji nije dohamed Filipovi} smatra da zvolio da on i Turska budu trje napad izraelske mornarietirani kao pijuni Izraela. Ta ce na konvoj od {est brodozemlja zna da je Turska naprva koji su nosili humanitaavila korekcije u svojoj polirnu pomo} iz Turske za potici prema Palestini i Bliskom jas Gaze „posljedica beskristoku. Turska danas gleda ajnog popu{tanja i izla`enja druga~ije na Izrael i prava Arususret izraelskim postuapa. To je ne{to {to kod Izrapcima koji su u sukobu s Filipovi}: ela izaziva nervozu. Ovime me|unarodnim pravom“. Revan{ `ele ispitati sposobnost Tur- Ovo je revan{ jevrejskih ekstremista ske, njenu odlu~nost i unutaekstremista za dostojanstveno po- rnje jedinstvo. Va`no }e biti da Tuna{anje predsjednika turske vlade rska bude jedinstvena - kazao je FiF. V . Red`epa Tajipa Erdoana (Recep Ta- lipovi} za „Avaz“.

jeta, a me|u njima je bila i dobitnica Nobelove nagrade za mir Mejrid Korigan-Megvajer (Mairead Corrigan-Maguire) iz Sjeverne Irske, koja je pre`ivjela i holokaust. Arapska liga danas }e odr`ati vanredni sastanak na kojem treba odlu~iti o koracima koje treba poduzeti nakon izraelskog napada na me|unarodnu flotu na putu za Ga-

boko `aljenje zbog vijesti o gubitku `ivota i nasilju“.

O{tre reakcije
Predsjednik Palestinaca Mahmud Abas osudio je ubila~ki napad na humanitarce, nazvao ga je „masakrom“ i proglasio tri dana `alosti na palestinskim teritorijama. Turska je o{tro protestirala protiv izraelske vojne akcije i upozorila da }e Izrael „morati snositi posljedice svog pona{anja“, ka`e se u saop}enju turskog ministarstva vanjskih poslova, koje je opozvalo svog ambasadora iz Tel Aviva, javile su agencije. Francuski ministar vanjskih poslova Bernar Ku{ner (Bernard Kouchner) izjavio je da je „duboko {okiran“ izraelskim napadom, ocijeniv{i da „ni{ta ne mo`e opravdati primjenu takvog nasilja“. Gr~ka je otkazala planirane skora{nje manevre zra~nih snaga s Izraelom nakon prepada na konvoj brodova s humanitarnom pomo}i palestinskom narodu Gaze.

Alkalaj: Provjeravamo informacije
Ministar vanjskih poslova BiH Sven Alkalaj izjavio je za „Dnevni avaz“ da MVP ima informacije da je jedan bh. dr`avljanin bio na napadnutim brodovima i da je on dobro. No, vi{e detalja nije imao, jer, kako nam je rekao, ta informacija brod iz helikoptera, a da humanitarci nisu `eljeli pru`ati aktivni otpor, ve} pasivni, ali su Izraelci otvorili vatru. Na brodovima je ju~er bilo oko 700 aktivista iz brojnih dr`ava svidolazi iz izvora u Turskoj. - To je nezvani~na informacija i ona govori da on nije me|u povrije|enim. Na{a ambasada u Izraelu to nije potvrdila i jo{ provjerava informaciju - ka`e AlkaT. L. laj. zu, izjavio je generalni sekretar panarapske organizacije Amr Musa. Evropska unija zatra`ila je pokretanje istrage, dok je visoka evropska predstavnica Ketrin E{ton (Catherine Ashton) izrazila „du-

Reagiranja na napad na humanitarni konvoj

Ki-mun {okiran, Obama tra`i istragu
Generalni seObama (Barack) kretar UN-a Ban rekao je izraeKi-mun (Ki-molskom premijeru on) zatra`io je Benjaminu Netaju~er detaljnu istrnjahuu da duboko agu o izraelskom `ali zbog gubitaka napadu na konvoj ljudskih `ivota u brodova koji su izraelskom napanosili pomo} u du na humanitarGazu, u kojem je Ki-mun i Obama: Utvrditi ~injenice ni konvoj za Gazu stradalo najmanje 19 ljudi, doda- i apelirao na njega da sakupi sve ju}i da je {okiran tim napadom, ja- ~injenice o incidentu {to je prije vio je Reuters. mogu}e, saop}ila je Bijela ku}a, Ameri~ki predsjednik Barak prenijela je Fena.

Palestinski ambasador u Sarajevu Halid el-Atra{

Izraelski napad je dr`avni terorizam
Napad na brodove s humanitarnom pomo}i za Gazu je djelo dr`avnog terorizma, izjavio je ju~er za „Dnevni avaz“ ambasador Palestine u Sarajevu Halid el-Atra{. - To je otvorena agresija. Izraelski vojnici napali su civile, ljude koji su htjeli pomo}i Palestincima pod opsadom koja traje jo{ od 2006. [to je jo{ gore, oni su ih napali u me|unarodnim vodama - ka`e ambasador El-Atra{. Prema njegovim rije~ima, to je jasna agresorska akcija koja je protivna me|unarodnim zakonima. - Izraelski vojnici kr{e me|unarodne zakone. Ti ljudi koji su napadnuti su djelatnici nevladinih organizacija iz cijelog svijeta, iz 30 dr`ava. Nema nikakvog opravdanja za ovakav ~in koji je za svaku osudu. Izraelci zami{ljaju da su iznad zakona - navodi El-Atra{. On je istakao da je ju~era{nji sastanak ambasadora dr`ava ~lanica Organizacije islamske konferencije u Sarajevu s predsjedavaju}im Predsjedni{tva BiH Harisom Silajd`i}em, iako je ranije zakazan, bio u najve}em dijelu posve}en ovom
El-Atra{: Otvorena agresija

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana
Mirko Luji} naredio za{titu pet vrlo va`nih osoba u BiH kojima se za sada krije identitet
- Koliko je samo doma}ih politi~ara zaslu`ilo batine, za njihovu za{titu trebao bi bataljon ljudi. Ako oni to pla}aju iz svog d`epa i doprinosima sa svojih pla}a, onda u redu, ali ko mo`e garantirati da to ne ide preko le|a poreznih obveznika? Zato je potrebno objelodaniti dokumente u kojima }e se vidjeti koliko i ko pla}a ovu vrstu za{tite. (katilferman)

aktu dr`avnog terorizma Izraela. - Ovo najbolje pokazuje {ta je Izrael. Sastanak su po~eli osudom izraelske akcije i nama zna~i {to je i BiH zauzela takav stav, posebno jer je rije~ o dr`avi ~lanici Vije}a sigurnosti UN-a - ka`e El-Atra{. T. L.

aktuelno

Dnevni avaz, utorak, 1. juni/lipanj 2010.

3

Komentar dana
Pi{e: Tarik LAZOVI] (tarikl@avaz.ba)

TUZLA Neizvjesnost o sudbini bh. dr`avljanina

Supruga tra`i potvrdu da je njen Jaser `iv
Na brodu s predstavnicima organizacije IHH iz Sarajeva, za koje se ne zna jesu li bh. ili turski dr`avljani
Nakon {to je skoro cijeli dan trajala neizvjesnost o sudbini Jasera Sabaga, dr`avljanina BiH, koji se s ostalim humanitarcima nalazio na jednom od napadnutih brodova, ju~er u kasnim popodnevnim satima procurila je informacija da je on `iv i zdrav. To nam je potvrdila D`enana [abi}, pomo}nica direktora za me|unarodne odnose Foruma solidarnosti „Emmaus“ iz Doboj-Istoka, ~iji je Sabag ~lan.

Konkursi za odabrane
Dobiti priliku za posao ili barem pripravni~ki sta` u dr`avnim organima nemogu}a je misija bez strana~ke veze ili debele „plave koverte“
Korupcija, nepotizam i strana~ka podobnost u BiH ve} odavno nisu ne`eljeni incident, ve} uhodani sistem vladaju}ih struktura na kojem se temelje mo} i utjecaj pojedinaca i koristi samo za li~no boga}enje. Najbolnije to osjete mladi ljudi, Bosanci i Hercegovci, poput ratnog vojnog invalida Nermina Hanjali}a, pravnika, koji uprkos referencama i diplomi godinama ne mo`e do zaslu`enog radnog mjesta. On je samo jedan od stotina hiljada onih koji danas tragaju za najtra`enijom „robom“ - zaposlenjem, prolaze}i kroz {umu patnje, prevara i poni`enja. Vladaju}e stranke i njihovi lideri smi{ljeno od svakog zaposlenja prave robu koja se pla}a, ali ne profesionalnom sposobno{}u ili uspje{nim {kolovanjem, ve} ~istim „ke{om“, strana~kim anga`manom, protuuslugom ili, u krajnjoj liniji, ro|a~kim vezama. Dobiti priliku za posao ili barem pripravni~ki sta` u dr`avnim, entitetskim, kantonalnim ili op}inskim organima, nemogu}a je misija bez ~vrste veze, preporuke ili debele plave koverte. Sli~na je situacija i sa svim kompanijama u dr`avnom vlasni{tvu, gdje se zaposlenje smatra svojevrsnom nagradom i prijevremenom penzijom, a ne profesionalnom {ansom koja nosi odgovornost. Nije rijedak slu~aj da upra`njena radna mjesta u dr`avnim institucijama kriju i dr`e u rezervi da bi bila popunjena tek ako zatreba politi~kim liderima ili kadrovicima da kupe ne~iju naklonost. Osnivanje agencija za dr`avnu slu`bu, sada je to apsolutno jasno, nije ni izbliza rije{ilo problem korupcije pri zapo{ljavanju. Politi~ki centri mo}i prona{li su na~in da iz sjene dirigiraju svim komisijama i konkursima tako da prolaze probrani, a ne najsposobniji. Kada to treba, mogu se zaobi}i svi zakoni i propisi, pa se strana~ki ljudi zapo{ljavaju po ugovoru o djelu, a onda se sve pod budnim okom samo „ovjeri“ kroz agencije za dr`avnu slu`bu. Ljudi poput pravnika Hanjali}a ve} odavno su prestali u konkursima tra`iti {ansu, jer svi znaju da je, onda kada bude raspisan javni konkurs, ve} kasno, jer je to radno mjesto popunjeno, a konkurs predstavlja samo puku formalnost.

Provjera na brodu
- Prema informacijama koje imamo, on se nalazi na brodu s predstavnicima „Emmausovog“ ogranka iz [vedske i ljudima iz sarajevskog ureda turske organizacije IHH, koja je organizator ovog konvoja. Jaser je putovao s njima, a jo{ ne znamo jesu li humanitarci iz ureda IHH u Sarajevu na{i ili dr`avljani Turske - kazala nam je [abi}. Objasnila je da su tu informaciju saznali „preko veza“ u Izraelu. Oni su, naime, novinaru koji se nalazi blizu broda dali podatke, a on je Sabaga potom na{ao na brodu. - Za sada nam je dovoljna informacija da su ga na{li, a ostalo }emo dalje provjeravati - kazala nam je [abi}. Netom po{to je stigla informa-

Ranjenici preba~eni u izraelsku bolnicu

(Foto: Reuters)

cija da je Sabag `iv i zdrav, stupili smo u kontakt i s njegovom suprugom Azirom, koja je jo{ bila u nevjerici.

Prekinute veze
- Ne mogu vjerovati. Jedina informacija koju imam jeste da je `iv, ali sam i dalje u neizvjesnosti. To za mene nije nikakva kona~na informacija. Pratim medije, ali o

tome nema ni{ta. Ako je to tako, mediji bi to ve} trebali objavljivati kazala nam je Azira strahuju}i za sudbinu mu`a. Rekla nam je da cijeli dan poku{ava doznati vi{e informacija o suprugu, ali bezuspje{no, jer su sve veze prekinute. Do ve~ernjih sati ona nije bila stupila ni u kontakt s predstavnicima Ministarstva vaH. ^. - B. T. njskih poslova BiH.

Avdo Hebib o napadu na humanitarce

Izraelski teror u me|unarodnim vodama
Komentiraju}i napad na brodove koji su prevozili pomo} za Gazu, Avdo Hebib, predsjednik Udru`enja bosanskohercegova~ko-palestinskog prijateljstva, kazao nam je ju~er da je, prema informacijama kojima raspola`e, konvoj zaustavljen u me|unarodnim vodama, i to 60 milja od izraelske granice. Prema njegovim saznanjima, izraelski komandosi spustili su se na komandni brod i odmah po~eli pucati. - Na brodovima je bilo oko

www.dnevniavaz.ba

Ambasadorica na vanrednom brifingu
Ni nakon cjelodnevnih poku{aja, u Ambasadi na{e zemlje u Izraelu nismo uspjeli dobiti vi{e informacija, osim da je ambasadorica Ivana Levi prisustvovala vanrednom brifingu u izraelskom ministarstvu vanjskih poslova. Poru~eno da }e sve informacije i}i preko Ureda Ministarstva vanjskih poslova BiH za odnose s javno{}u.

NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH

600 humanitaraca iz vi{e od 40 zemalja koji su prikupili pomo} i poku{ali pomo}i palestinskom narodu. To zna~i da je napadnuta me|unarodna zajednica, i to u me|unarodnim vodama. Izrael provodi silu, teror u me|unarodnim vodama, i to na ljudima iz drugih zemalja, ne samo Palestincima - zaklju~io je Hebib. Dodao je da ni u Udru`enju kojem je on na ~elu nemaju informaciju o bh. dr`avljaninu Jaseru Sabagu iz organizacije „Emmaus“ iz Doboj-Istoka, koji je bio u koB. T. nvoju humanitaraca.

Tihi} treba povu}i izjave o Dobrovolja~koj
Pitanje: Sla`ete li se sa stavovima da predsjednik SDA Sulejman Tihi} treba povu}i izjave da se u Dobrovolja~koj ulici u Sarajevu maja 1992. godine dogodio zlo~in?
A) DA 70% B) NE 29% C) Ne znam 1%

C B

Mirne demonstracije u Sarajevu

Protest studenata iz Turske, Palestine i Egipta
Izrevoltirani izraelskim napadom na brodove koji su s humanitarnom pomo}i krenuli iz Antalije prema Gazi, nekoliko stotina studenata iz Turske, Egipta i Palestine koji studiraju u BiH okupilo se ju~er, zajedno s gra|anima Sarajeva, na mirnom protestu ispred zgrade Parlamenta. Salih Sagir, jedan od u~esnika protesta, kazao je da je ovo bilo spontano okupljanje na kojem su `eljeli di}i glas protiv torture, nasilja i nepravde koju Izrael provodi nad nedu`nim civilima. - Na tim brodovima mo`da me|u ubijenima ima i roditelja studenata koji su po diplomu do{li u BiH. Drago mi je {to su se i gra|ani Sarajeva pridru`ili ovoj akciji i time osudili izraelske napade na Gazu kazao je Sagir. E. K .

A

Okupljeni defilirali sarajevskim ulicama

(Foto: N. Bo`ovi})

U anketi je u~estvovalo 2.758 ~italaca portala „Dnevnog avaza“. O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 106.442 posjetioca.

Na osnovu izvje{taja Doris Pak

Evropski parlament izglasat }e danas rezoluciju o BiH
Na osnovu izvje{taja Doris Pak (Pack) i 194 amandmana koja su na izvje{taj podnijeli ~lanovi svih politi~kih frakcija, Evropski parlament izglasat }e danas rezoluciju o BiH, javila je Srna iz Brisela. Osnovni ton u izvje{taju Doris Pak, izvjestiteljice Evropskog parlamenta za BiH, jeste poziv BiH da iza|e iz perioda politi~ke stagnacije i paralize, kao i lo{ih me|uetni~kih odnosa kako ne bi zaostala za svojim susjedima u regionu. O~ekuje se da }e ova osnovna poruka biti sa~uvana, a izvje{taj }e, nakon glasanja, danas popodne postati rezolucija. Rezolucije Evropskog parlamenta nisu obavezuju}e, ali se, prilikom dono{enja odluka, uzimaju u obzir u Vije}u ministara. Komitet Evropskog pa-

4

Dnevni avaz, utorak, 1. juni/lipanj 2010.

aktuelno

ODGOVORI Afera u Ministarstvu vanjskih poslova BiH

Poja~an nadzor zbog skidanja dje~ije pornografije s interneta
MVP nema saznanja dokle je do{la istraga SIPA-e
[ef bh. diplomatije Sven Alkalaj poo{trio je nadzor nad uposlenicima i njihovim boravkom u zgradi Ministarstva vanjskih poslova (MVP) BiH nakon posljednje afere u vezi sa skidanjem dje~ije pornografije s interneta, {to je otkriveno u ovoj instituciji. Ta~nije, nakon ovog skandala u zgradi MVP-a je a`urirana evidencija prisustva uposlenih, posebno kada je rije~ o boravku nakon radnog vremena i neradnim danima, saznaje „Avaz“. Ovo su neke od mjera koje je Alkalaj poduzeo nakon otkrivanja skandala. Utvr|eno je, naime, da su s jednog ra~unara MVP-a s interneta skidani fajlovi s dje~ijom pornografijom. Nakon toga je poslanik SNSD-a u Parlamentu BiH @eljko Kuzmanovi} vi{e puta inicirao dono{enje zakona koji }e sprije~iti da se ovakve stvari ubudu}e de{avaju. - Kako se radi o internet-kriminalu za ~ije je doKuzmanovi}: Tra`i dono{enje zakona

Pak: Osnovni ton u izvje{taju

rlamenta za vanjske poslove 4. maja je kratko debatirao o ovom prijedlogu rezolucije o BiH. Poslanici su isticali potrebu primjene presude Suda za ljudska prava u Strazburu u slu~aju „Sejdi} i Finci“. Svi su dali podr{ku skorom davanju bezviznog re`ima gra|anima BiH.

Silajd`i} s ambasadorima zemalja OIC-a

Poziv na obilje`avanje godi{njice genocida
Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Haris Silajd`i} primio je ju~er ambasadore Organizacije islamske konferencije (OIC), kojima je zahvalio za dopri- Sarajevo: S ju~era{njeg sastanka (Foto: M. @ivojevi}) nos u radu Vije}a za imple- jd`i} je uputio i poziv visokim zvanicama zemalja ~lamentaciju mira (PIC). On je posebno istakao da nica OIC-a da prisustvuju rje{avanje pitanja dr`avne obilje`avanju 15. godi{njice imovine, koja je definirana genocida u Srebrenici te izrkao jedan od preduvjeta tra- azio nadu da }e ~lanice nsformacije OHR-a, mora bi- OIC-a uskoro donijeti odluti u skladu s Ustavom BiH, ku o zvani~nom obilje`avaSporazumom o pitanjima su- nju genocida u Srebrenici i kcesije te pravnim presedani- u svojim zemljama, saop}eno je iz Silajd`i}evog kama koji ve} postoje u BiH. Tokom razgovora Sila- bineta.

MVP ne mo`e na}i po~inioca
- MVP nije ni tehni~kotehnolo{ki ni kadrovski osposobljen da mo`e locirati ra~unar s kojeg je skidan sadr`aj dje~ije pornografije. MVP cijeni inicijativu poslanika Kuzmanovi}a za dono{enje zakona o borbi protiv sajber kriminala, jer je svakim danom sve vi{e zloupotreba interneta - navodi se u odgovoru.

Sjedi{te MVP-a: Pod lupom boravak u zgradi van radnog vremena

kaze potrebna visokosofisticirana tehnologija, obu~eni specijalista za sajber kriminal MVP je po slu`benoj du`nosti o tome obavijestio Agenciju za istrage i za{titu - navodi se u infor-

maciji Vije}a ministara BiH. U odgovoru koji je na poslani~ko pitanje dobio Kuzmanovi} ka`e se i da MVPBiH nema informacije niti bilo kakva druga saznanja o istrazi. S. RO@AJAC

Predsjednik Filip Vujanovi} sa zvani~nicima RS

Crna Gora uva`ava suverenitet i integritet BiH
@elimo da BiH bude efikasna dr`ava koja }e osigurati brzu integraciju ka EU i NATO-u, kazao crnogorski predsjednik
Politika Crne Gore uva`ava suverenitet i teritorijalni integritet BiH, njeno entitetsko ure|enje, ravnopravnost i konstitutivnost tri naroda, kazao je ju~er u Banjoj Luci predsjednik Crne Gore Filip Vujanovi}, koji se sastao s pr- Veoma bih se radovao da poslije izbora odnos tri konstitutivna naroda, kroz komunikaciju njihovih predstavnika, prona|e rje{enja u funkciji BiH kao suverene dr`ave koja ima svoj teritorijalni integritet, ali i BiH koja ima svoje entitetsko ustrojstvo - istakao je crnogorski predsjednik. Vujanovi} je nakon sastanka s premijerom RS Miloradom Dodikom kazao da je najvi{e bilo rije~i o ekonomskim temama, a obojica su istakla zna~aj realizacije pruge ^apljina - Nik{i} ~iji zna~ajan dio prolazi kroz RS, va`nost poja~ane infrastrukturne povezanosti i u tom smislu rekonstrukcije puta od Fo~e prema Crnoj Gori, kao i uvo|enje komercijalne aviolinije iz Banje Luke prema Tivtu.
B. SPASENI]

otvorenih Skup u Sarajevu prekretnica Bezpitanja bude li pragmati~nih rje{enja
Ministarski sastaIncko je u autornak u Sarajevu, koji }e skom tekstu u be~biti odr`an 2. juna, mokom dnevniku „Der gao bi ozna~iti prekreStandard“ naveo da tnicu u odnosima u resada{nja situacija u giji ako u~esnicima poBiH nije posebno obe|e za rukom da ve} os}avaju}a, kao i da }e tvareni napredak preizazovi za tu zemlju i tvore u pragmati~na nakon izbora, najesen, rje{enja, smatra visoki Incko: U ostati isti - ekonomspredstavnik me|unar- pravom ka stagnacija, koruodne zajednice u BiH trenutku pcija, slabi resursi, leValentin Incko (Inzko). targija u procesu odluOn je kazao da skup u Sa- ~ivanja i ustavna diskriminarajevu dolazi u pravom trenu- cija manjina, prenosi Fena. tku i da mo`e doprinijeti da Visoki predstavnik ocijese cijela regija usmjeri u pozi- nio je da evropska vanjska potivnom pravcu saradnje. litika mora i dalje dosljedno - To {to se Evropska uni- provoditi svoju politiku preja i zapadni Balkan sastaju u ma potencijalnim kandidatiBiH, gdje se ukr{taju naro- ma za ~lanstvo u EU i insistidi i religije, vi{e je nego pri- rati na svojim uvjetima, ali mjereno - zaklju~io je viso- istovremeno i brzo reagirati ki predstavnik. kada oni budu ispunjeni.

Incko u tekstu za be~ki „Der Standard“

- Izme|u BiH i Crne Gore nema spornih pitanja u vezi s granicom. Me|udr`avni sporazum o granici mogao bi biti potpisan nakon izbora u BiH - istakao je Vujanovi} i dodao da je privremeno odgo|eno potpisivanje sporazuma o dvojnom dr`avljanstvu izme|u BiH i Crne Gore.

Vujanovi} i Kuzmanovi}: Sa sastanka u Banjoj Luci

(Foto: M. Lugi})

edsjednikom RS Rajkom Kuzmanovi}em, predsjednikom Narodne skup{tine RS Igorom Radoji~i}em i premijerom Miloradom Dodikom, kao i srpskim ~lanom Predsjedni{tva BiH Neboj{om Radmanovi}em. Vujanovi} je istakao kako Crna Gora `eli da BiH bude

efikasna dr`ava koja }e osigurati brzu integraciju ka EU i NATO-u. On je dodao da podr`ava dogovor unutar BiH, da najve}u odgovornost za stanje u BiH trebaju imati doma}e vlasti, a da bi me|unarodna zajednica trebala promovirati pozitivan odnos prema dogovoru doma}ih politi~ara.

Premijer RS Milorad Dodik pred regionalnu konferenciju

Isklju~iti mogu}nost novog nasilja i sukoba
Premijer RS Milorad Dodik izjavio je, pred regionalnu konferenciju u Sarajevu pod nazivom „EU - zapadni Balkan“, da narodi na ovim prostorima moraju `ivjeti zajedno te da isklju~e bilo kakvu mogu}nost novog nasilja i sukoba, bez obzira na to da li je istinsko pomirenje mogu}e. - Istorijsko optere}enje je ogromno, ali moramo uspostaviti su`ivot uz sve ono {to predstavlja naslije|e pro{losti i „istine“ koje se razlikuju. Svaki narod ovdje ima strah koji je baziran na negativnom iskustvu iz pro{losti - rekao je Dodik za beogradske „Ve~ernje novosti“, prenijela je Srna. On smatra i da je „Srbija izrekla velika izvinjenja“, ali da ona „ne doprinose mnogo ako svi nisu spremni da na isti na~in, pod istim okolnostima i u istim situacijama reaguju“.

pogledi

Dnevni avaz, utorak, 1. juni/lipanj 2010.

5

SARAJEVO Sutra samit {efova diplomatija EU - zapadni Balkan

Hejg dolazi, Titov i Ku{ner otkazali
Sti`e 48 delegacija iz cijelog svijeta
[ef britanske diplomatije Vilijam Hejg (William Hague) predvodit }e delegaciju Velike Britanije na samitu Evropska unija - zapadni Balkan, koji }e sutra biti odr`an u Sarajevu, saznaje „Dnevni avaz“ u Ministarstvu vanjskih poslova (MVP) BiH.

Njema~ka {alje dr`avnog sekretara
u Sarajevo poslao dr`avnog sekretara. Skupu }e prisustvovati najvi{i du`nosnici EU Ketrin E{ton (Catherine Ashton) i [tefan File (Fuele) te ministri vanjskih poslova Italije Franko Fratini (Franco Frattini) i [panije Migel Anhel Moratinos (Miguel Angel). U svojstvu gosta bit }e prisuHejg: Na ~elu delegacije

tvrdio dolazak, {ef francuske diplomatije Bernar Ku{ner (Bernard Kouchner) iznenada je otkazao dolazak. Njema~ki ministar vanjskih poslova Gvido Vestervele (Guido Westervelle) ranije je poru~io da ne}e do}i, pa je

Kona~na lista
Pripreme za veliki skup privode se kraju, a kona~na lista u~esnika govori da }e neformalnom skupu prisustvovati 48 delegacija iz cijelog svijeta. Kako nam je kazao {ef tima za pripremu samita iz MVPBiH, ambasador Fuad [abeta, pozivnice su upu}ene ministrima vanjskih poslova i {efovima me|unarodnih organizacija. Potvr|en je dolazak 29 pozvanih, uglavnom ministara vanjskih poslova dr`ava Evropske unije i regije, ~etiri zamjenika ministara i sedam dr`avnih sekretara. Iako je ranije po-

Josipovi}: Dijalog i s vjerskim liderima

Li~nost dana

Ivo Josipovi}

Lider za mirniju budu}nost Balkana
tni i zamjenik dr`avnog sekretara SAD D`ejms Stajnberg (James Steinberg) i ministar vanjskih poslova Turske Ahmet Davutolu (Davutoglu).

Josipovi} je na politi~ku scenu u na{oj zemlji vratio dogovor kao jedinu garanciju stabilnosti i mira
Nakon {to se kao prvi hrvatski predsjednik i politi~ar uop}e poklonio `rtvama Ahmi}a i izvinio za politiku Franje Tu|mana tokom devedesetih u BiH, Ivo Josipovi}, koji je ju~er obilje`io i 100 dana od dolaska na Pantov~ak, potvrdio je da su svjetski mediji bili duboko u pravu kada su ga predstavili kao lidera budu}nosti na{eg regiona. Pokazao je to Josipovi} i prilikom posjete BiH proteklog vikenda, kada je odao po~ast hrvatskim i bo{nja~kim `rtvama u Bri{evu i Kozarcu kod Prijedora te ubijenim Srbima u Sijekovcu kod Bosanskog Broda. Uprkos kritikama koje su, o~ekivano, do{le iz hrvatskih krugova, Josipovi}eva izjava da su „sve `rtve, ipak, `rtve“ nosi univerzalnu poruku, neophodnu za pomirenje na ovim prostorima. Za razliku od ranijih posjeta brojnih politi~ara „velikog kalibra“ iz na{eg isto~nog i zapadnog susjedstva, poslije kojih je Bosancima i Hercegovcima u grlu ostajao okus gor~ine, ali i velika nesigurnost, Josipovi} je iza sebe ostavio nadu da su mir i su`ivot u BiH itekako mogu}i, ali ako dijalog vode pravi ljudi. U odnosu na biv{eg hrvatskog predsjednika Stipu Mesi}a, koji je uglavnom populisti~ki podilazio bo{nja~kom dijelu javnosti i jalovo prijetio premijeru RS Miloradu Dodiku, Josipovi} je na politi~ku scenu u na{oj zemlji vratio dogovor kao jedinu garanciju stabilnosti i mira na Balkanu. On je pokazao da se i s jednim Dodikom mo`e razgovarati ako se to radi u obostranom interesu i uva`avanju. Ono {to je, tako|er, va`no, i ovom prilikom hrvatski predsjednik je vrlo iskreno i srda~no razmijenio mi{ljenja i s reisu-l-ulemom dr. Mustafom ef. Ceri}em te kardinalom Vinkom Pulji}em i biskupom Franjom Komaricom. Time je pokazao da kao iskreni socijaldemokrata ne bje`i da ~uje stavove vjerskih lidera kao va`an glas bosanskohercegova~kih naroda. Ako je suditi prema Josipovi}u, zapadni Balkan ima se razloga naF. V. dati mirnijoj budu}nosti.

Odluka Moskve
Moskva je odlu~ila, na odre|eni na~in, ignorirati sarajevski samit, na koji ne}e do}i delegacija iz Ruske Federacije. Njihov predstavnik, kao gost, bit }e samo ambasador Rusije u Sarajevu Aleksandar Bocan-Har~enko, iako je organizator o~ekivao zamjenika ministra Vladimira Titova. Delegacije }e po~eti pristizati u Sarajevo ve} danas poslije podne, dok se nekoliko specijalnih letova o~ekuje sutra ujutro. Akreditirano je i 320 novinara za pra}enje konferencije.
T. LAZOVI]

Bez saglasnosti za deklaraciju
Kako saznajemo, nije postignuta saglasnost o dono{enju posebne zajedni~ke deklaracije svih u~esnika samita. Napori Brisela i Madrida da dobiju prihvatljiv tekst deklaracije nisu urodili plodom, pa }e sarajevski skup pratiti samo, kako saznajemo, skromna „predsjedni~ka izjava“ koju }e izdati {pansko predsjedavanje Unijom. U njoj }e biti samo generalni stavovi o nastavku pro{irenja Evropske unije, regionalnoj saradnji i potrebi ispunjavanja uvjeta za napredovanje ka ~lanstvu. Bit }e spomenuto eksplicitno i ukidanje viznog re`ima za BiH i Albaniju.

Saradnja slu`bi iz BiH i Srbije

Obu~eno 120 grani~ara
U Sarajevu je ju~er predstavljen projekt o saradnji grani~nih policija Srbije i BiH, koji je uspje{no realiziran od oktobra 2009. do maja ove godine. Projekt su vodile misije Internacionalne organizacije za migracije (IOM) u Sarajevu i Beogradu, a donator je bila Britanska ambasada. Direktor Grani~ne policije BiH Vinko Duman~i} kazao je na pres-konferenciji da je tokom realizacije projekta obuku pro{lo 120 policijskih slu`benika iz obje grani~ne slu`be i da je prvi put izra|en priru~nik za zajedni~ke grani~ne patrole. Osim Duman~i}a, konferenciji su prisustvovali i na~elnik Uprave grani~ne policije MUP-a Srbije Nenad Banovi} i {efica IOM-a misije u BiH Red`ina Buko (RegG. M. ina Boucault).

OHR o optu`bama iz Bosanskog Broda

Incko nije mogao sti}i na vrijeme u Sijekovac
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko (Inzko) zbog rasporeda letova i nemogu}nosti ranijeg dolaska nije mogao od samog po~etka da se pridru`i delegaciji predsjednika Hrvatske Ive Josipovi}a tokom njegove posjete RS i BiH i izrazi pijetet `rtvama u Sijekovcu, saop}eno je iz OHR-a, prenijela je Srna. Reagiraju}i na negodovanje Udru`enja za tra`enje zarobljenih boraca i nestalih civila iz Bosanskog Broda zbog nedolaska Incka u Sijekovac, iz OHR-a isti~u da je Incko `elio izraziti pijetet prema svim `rtvama, te da ga je zbog nemogu}nosti njegovog dolaska u Sijekovcu predstavljao njegov zamjenik i {ef banjalu~ke kancelarije OHR-a Kris Benet (Chris Bennett), koji je polo`io vijenac u njegovo ime. U reagiranju se navodi da je visoki predstavnik skratio svoj boravak u SAD kako bi se u nedjelju pridru`io Josipovi}u, {to mu je iz objektivnih razloga bilo onemogu}eno.

Kardinal Pulji} primio biskupa iz Indije
S ju~era{nje konferencije: Pripreme za zajedni~ke patrole
(Foto: M. @ivojevi})

Kardinal Vinko Pulji} primio je u Sarajevu biskupa Devprasada Ganava (Ganaw) iz biskupije D`abua u Indiji, javlja KTA. Kardinal Pulji} upoznao je biskupa Ganava sa stanjem Katoli~ke crkve u BiH te mu zahvalio {to je propovijedao na misi u Novom Sarajevu.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, utorak, 1. juni/lipanj 2010.

mozaik

SRE]A Dobitnici u „Avazovoj“ nagradnoj igri

Ziba Vrabac iz Tuzle preuzela motocikl „pe`o“
@ivi sa suprugom Sejdalijom od njegove penzije
Kineski zid: Izgra|en prije 600 godina

(

Istra`iva~i otkrili

Tajna izdr`ljivosti Kineskog zida le`i u ljepljivoj ri`i
Tajna izdr`ljivosti Kineskog zida le`i u ljepljivoj ri`i koju su radnici za vrijeme vladavine dinastije Ming upotrebljavali kao izrazito ~vrst malter, otkrili su kineski nau~nici. - Veliki Kineski zid izgra|en je prije 600 godina, a za izgradnju se koristila mje{avina smjese od ljepljive ri`e i kre~a - objasnio je D`ang Bingdjijan, profesor hemije na Univerzitetu Hangd`u u isto~noj Kini. Gra|evinski radnici drevne Kine koristili su ovu smjesu jo{ prije 1.500 godina. Ljepljivi malter od ri`e u~vrstio je cigle i kamene blokove tako sna`no da na nekim mjestima jo{ ni korov ne mo`e rasti. Ovaj drevni malter vjerovatno je bio prvi kompozitni vezivni materijal na svijetu, proizveden od mje{avine organskih i neorganskih komponenti - amilopektina i kalcij-karbonata. D`ang je napomenuo da je upotreba ljepljive ri`e predstavljala najve}e tehni~ko dostignu}e tog doba. Gra|evinari su koristili ljepljivu ri`u i za izgradnju grobnica i gradskih zidina. Pojedine gra|evine bile su dovoljno ~vrste da se odupru jakim zemljotresima i drugim prirodnim nepogodama. U vrijeme izgradnje Velikog zida, stanovnici ju`ne Kine su se bunili, jer su im vlasti oduzimale svu ri`u kako bi se nahranili radnici i sagradio zid.

Ziba Vrabac iz Tuzle ju~er je preuzela motocikl „pe`o“ koji je osvojila u tek zavr{enoj nagradnoj igri „Dnevnog avaza“ pod nazivom „Za 42 dana do 7 automobila i stana“. Po nagradu je do{la sa sinom Enesom, koji radi u vojsci, a ispri~ala nam je da ima sre}e kada su nagradne igre u pitanju, jer je do sada osvojila sobnu garnituru i mobitel. @ivi sa suprugom Sejdalijom od njegove penzije. Sve bi bilo dobro da, kako isti~e, nema problema s ki~mom, koju je dva puta operirala - „Avaz“ godinama redovno ~itam. Prijatelj me prvi pozvao kada su iza{la imena dobitnika u novinama i pitao {ta }emo s motociklom. U po~etku nisam znala o ~emu pri~a, a onda sam se sjetila da sam igrala nagradnu igru. Te{ko se `ivi, bavim se poljoprivredom koliko se mo`e od ki~me, ali {ta }u, borim se. Sretna sam zbog nagrade, jo{ samo da me zdravlje bolje poslu`i - kazala nam je Ziba. Osim sina Enesa, Ziba ima i k}erku Eminu te unuke, osmogo-

Ziba je po nagradu do{la sa sinom Enesom

di{nju Lamiju i petogodi{nju Nud`ejmu. Jo{ nisu odlu~ili ko }e vozi-

ti motocikl, ali ka`u da nije isklju~eno ni da ga prodaju. A. J.

Upozorenje iz „BH Telecoma“

Ne odgovarati na SMS-ove o Ubila bebu zbog nedostatka novca? „milionskom dobitku“ iz Kanade
^edomorstvo u Virovitici
di o nasilnoj smrti bebe. ^itav slu~aj policiji je navodno prijavila `enina punoljetna k}erka koja je nekoliko dana poslije i sama rodila te se bojala za sigurnost svoje bebe. Porodica ina~e `ivi u te{kim socijalnim uvjetima, {to je vjerovatno i razlog za{to se majka odlu~ila na ~edomorstvo.

Viroviti~ka policija privela je `enu (39) za koju sumnjaju da je prije osam dana usmrtila svog tek ro|enog sin~i}a. Majka ~etvero djece rodila je u no}i sa 23. na 24. maj u jednom selu u op}ini ^a|avica. Obdukcija je pokazala da se ra-

Takve poruke {alju se neselektivno, uglavnom s nekih aparata
„Dobili ste milion dolara na Canada Lotto Mobile Drawu, a kako bi podigli novac kontaktirajte dr. D`ona na mail claimsrsa@aol.com“, sa`etak je poruke koju je jedan Sarajlija dobio sa broja +27784527238, a po{iljalac se predstavio kao SMSCaster.com. U „BH Telecomu“, ~iji je korisnik „dobitnik“ miliona, upozoravaju gra|ane da ne nasjedaju na ovakve prevare i da ni u kojem slu~aju ne odgovaraju na ovakve poruke. - Takve poruke {alju se neselektivno, uglavnom s nekih aparata. Na njih ne treba odgovarati, a pogotovo zvati taj broj. Imali smo slu~ajeva da su ljudi zvali na taj i sli~ne brojeve, pa su na kraju mjeseca imali ogromne ra~une za telefon - kazala nam je Na|a Lutvikadi}, portparol „BH Telecoma“. U slu~aju da ima vi{e prijava gra|ana, „BH Telecom“ blokira dolazak SMS-ova s takvih brojeva. Za konkretan SMS o navodnom dobitku iz Kanade jo{ nisu imali B. TURKOVI] prijava.

Sporna poruka: Prevara gra|ana Virovitica: Majka ubila peto dijete

(Foto: A. Begovi})

Na regionalnom simpoziju u Biha}u

U Sikstinskoj kapeli otkrivene tajne poruke
Veliki majstor Mikelan|elo (Michelangelo) ostavio je u Sikstinskoj kapeli svojevrstan kod - zanimljiv trag u slici koji tek treba de{ifrirati i poku{ati odgonetnuti. Slavni italijanski renesansni umjetnik na tom remek-djelu fresknog slikarstva u Rimu radio je od 1508. do 1512. godine. Fascinantni mi{i}avi likovi mu{karaca i `ena nedvojbeno svjedo~e da je bio vrstan poznavalac ljudske anatomije, a povijest bilje`i da je marljivo secirao le{eve i u~io na njima, ba{ kao i Leonardo da Vin~i (Vinci). Me|utim, za razliku od njega, Mikelan|elo je spalio sve crte`e i bilje{ke, svjedo~anstva svojih istra`ivanja.

Formirano Udru`enje dje~ijih hirurga BiH
Na ^etvrtom regionalnom simpoziju dje~ije hirurgije, odr`anom u Biha}u, formirano je Udru`enje dje~ijih hirurga BiH. - Prvi put se ujedinila dje~ija hirurgija na nivou dr`ave. To je veliki korak. Odr`ali smo Osniva~ku skup{tinu i izabrali rukovodstvo - ka`e {ef Klinike za dje~iju hirurgiju KCUS-a dr. Adnan Had`imuratovi}, koji je izabran za predsjednika Udru`enja. Potpredsjednici su dr. Anto Kvesi} iz Mostara i dr. @eljko Vukadin iz Banje Luke, dr. Sadeta Begi}-Kapetanovi} je sekretar Udru`enja, predsjednik Skup{tine je dr. Zlatan Zvizdi}, a na ~elu Nadzornog odbora nalazi se Edin E. Ha. Husari} iz Tuzle.

Had`imuratovi}: Na ~elu Udru`enja

mozaik

Dnevni avaz, utorak, 1. juni/lipanj 2010.

7

[ta ka`u poznati
Lazar Ristovski

Tek trebam odigrati najbolje uloge
Ristovski: Najbolji film

- Odigrao sam dosta uloga na filmu, ali dosta sam i odbijao. Moglo je i vi{e, ali i manje. Sebe sam uvijek tjerao da stalno napredujem, da iz uloge u ulogu budem bolji, sadr`ajniji, intrigantniji... Moj imperativ u poslu je trajanje i stalno usavr{avanje. Mislim da tek trebam odigrati moje najbolje uloge ili napraviti moj
(Glumac za „Ve~ernje novosti“)

najbolji film.

Slobodan [ijan

Pravilo je da se svakim likom mora{ baviti
- Filmovi koji se doga|aju u jednom prostoru po{tuju pravilo da se svakim likom mora{ baviti. Budu}i da ja uvijek imam poriv napraviti nekakvu malu subverzuju, u filmu „Ko to tamo peva“ smislio sam lik [ijan: Jedan kojim se uop}e ne}u baviti. Uzeli smo neku seljanku prostor koja je ondje `ivjela i naprosto bismo je ujutro po dola(Reditelj za „Globus“) sku na snimanje pokupili.
(Foto: I. [ebalj)

Svr{enici medresa s reisom Ceri}em i njegovim zamjenikom Spahi}em: Glas na{e vjere

SVE^ANOSTI Maturalni dan medresa Islamske zajednice

Vladimir Gudelj

Moral i znanje su krila vjere
@elim da budete ~asni i dobri ljudi. Filozofija na{e vjere je da se na ovom svijetu bori za uspjeh, a na ahiretu za spas, kazao reis Ceri}
Povodom zavr{etka {kolovanja 512 u~enika svih osam medresa koje su pod patronatom Rijaseta IZBiH u na{oj zemlji, Hrvatskoj i Sand`aku, ju~er je na Fakultetu islamskih nauka (FIN) u Sarajevu odr`ana 11. tradicionalna manifestacija svr{enika medresa Maturalni dan. Sve~anosti su, uz ostale, prisustvovali reisu-l-ulema dr. Mustafa ef. Ceri}, njegov zamjenik had`i hafiz Ismet ef. Spahi}, ambasador Saudijske Arabije u BiH Eid bin Muhamed el-Sakafi i direktori i razredne starje{ine maturanata. gdje god i{li, nositi uspomene i glas o na{oj vjeri, kulturi i na{im medresama. Pri tome vodite ra~una o sebi, svojoj porodici i sredini u kojoj budete `ivjeli i djelovali. Gdje god i{li nemojte zaboraviti da ste iz medrese. To je najbolja {kola na Balkanu i Evropi kazao je reis Ceri}.
Gudelj: Drugi strijelac kluba

U Vigu kao u Trebinju
- Punih osam sezona sam bio prvotimac Selte. U Vigu se osje}am kao u mom Trebinju. Ostavio sam dubok trag u klubu. Tako sam recimo drugi strijelac kluba svih vremena s postignuta 94 gola. Ne znam ime igra~a koji je ispred mene, ali to nije ni va`no, jer je on igrao pedesetih godina, kada se jo{ igrao amaterski fudbal. U Selti sam igrao s Mostovojem, Karpinom, Makeleleom...
(Biv{i nogometa{ Vele`a i Selte za „Avazov Sport“)

[ta ka`u u narodu

¤ 033/281-393 redakcija@avaz.ba

Politi~arima kazna slijedi u oktobru
- Nakon {to su zbog pritiska gra|ana federalni poslanici ostali bez nezaslu`enog pove}anja pla}a, osveta je stigla u vidu smanjenja neoporezivog toplog obroka za one koje te{kim radom zara|uju hljeb. Izgovor je prigodan, punjenje fondova, ali poslanici dobro znaju da }e malo koji poslodavac pla}ati doprinose na topli obrok, ve} da }e samo smanjiti ionako mala primanja! Kazna slijedi u oktobru! (Redovni ~italac „Dnevnog avaza“)

Pupoljci Bosne
- Svi mi koji se brinemo o IZBiH ponosni smo na vas. Vi ste najljep{i pupoljci Bosne koji }e,

^etiri stuba
Poru~io je da svijet stoji na ~etiri stuba, odnosno pravednosti mo}noga, mudrosti u~enog, pobo`nosti pobo`nog i odva`nosti hrabrog. - @elim da budete ~asni i dobri ljudi. Filozofija na{e vjere je da se na ovom svijetu bori za uspjeh, a na ahiretu za spas. To se posti`e znanjem i moralom, jer su to dva krila vjere. Vas je medresa u~ila da idete s dva krila. Ako nemate jednog krila, niste kompletni F. VELE naveo je reis Ceri}.

Najbolji u generaciji
Osam medresa u generaciji 2010. godine dalo je 15 u~enika generacije. To su: Nedim Kadri} i Amina Selimovi} iz El~i Ibrahim-pa{ine medrese, Jusuf D`afi} i Merjema Be}i} iz Behram-begove medrese, Sulejman ^olakovi} i Samra Hrusto iz Gazi Husrev-begove medrese, Sabahudin Ha{i} i Adna A{i} iz medrese „D`emaludin ef. ^au{evi}“, Irhad Puce i Had`era (Muhijudin) Be}oja iz Kara|ozbegove medrese, Jasir Karali} i Neira Omerovi} iz medrese „Osman ef. Red`ovi}“, Neira Muhtari iz medrese „Dr. Ahmed Smajlovi}“, te D`enis Ejupi i Sanela Pelivani iz medrese „Gazi Isa-beg“ iz Novog Pazara.

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

1. 6. 2010.

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

Poplave prijete u nekoliko gradova RS

BIHA]

U Bosanskoj Dubici ~etiri ku}e pod vodom
Na dijelu puta kroz industrijsku zonu u Derventi prekinut saobra}aj
Zbog ki{e i opasnosti od poplava na {irem podru~ju RS pripadnici Slu`be za civilnu i protivpo`arnu za{titu ju~er su na podru~ju Bosanske Dubice i Kostajnice evakuirali vi{e ku}a, zatvorili nekoliko puteva i poja~ano obavljali nadzor na ovom terenu zbog ugro`enosti stanovnika. - Za sada je najkriti~nije na podru~ju Bosanske Dubice, gdje su se u potpunosti izlile rje~ice Mlje~anica i Kne`ica. ^etiri ku}e skoro su poplavljene, a iz jedne smo zbog takvog stanja morali evakuirati stanovnike. Na tom terenu zatvoreni su putevi za saobra}aj, a ve}i broj na{ih pripadnika je na terenu zbog opasnosti po mje{tane - kazao nam je {ef Civilne za{tite RS Dragan [tark. Mogu}nost ugro`avanja stanovni{tva prijeti i na terenu Bosanske Kostajnice. Tu je, prema [tarkovim procjenama, ostalo svega desetak centimetara do izlijevanja lokalnih rje~ica. Na dijelu puta kroz industrijsku

VRIJEME DANAS

16

16 BANJA LUKA BR^KO 15 TUZLA 15 14 SARAJEVO 15 GORA@DE 15
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Obla~no s ki{om

LIVNO

ZENICA

O~ekuje se prete`no 14 obla~no vrijeme s povremenom slabom ki{om i uglavnom u cijeloj zemlji svje`ije nego prethodnih dana, a u planinskim dijelovima mogu}a je i susnje`ica. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverozapadnog smjera, a u Hercegovini umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 13, a najvi{a dnevna od 12 do 18, na jugu do 20 stepeni.

20 MOSTAR

NEUM 20

UTORAK
1. 6. 2010.

SRIJEDA
2. 6. 2010.

^ETVRTAK
3. 6. 2010.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 4 C do 13 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 5 C do 15 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 50C do 150C
DNEVNE TEMPERATURE

od 120C do 200C

od 110C do 180C

od 100C do 180C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA

Derventa: Poplavljeni put i benzinska stanica

(Foto: N. Simi})

zonu u Derventi prekinut je saobra}aj zbog plavljenja ceste. Ovo je drugi slu~aj da ova relacija puta zavr{i pod vodom, kao i benzinska pumpa, a zbog veoma malih i zapu{tenih odvodnih kanala. Pripadnici Policijske stanice Derventa saobra}aj usmjeravaju kr-

oz ovaj grad, a s obzirom na to da se radi o obustavi na glavoj saobra}ajnici, mogu se o~ekivati ve}e gu`ve. U Hidrometeorolo{kom zavodu RS potvr|eno nam je da }e se obimne padavine u RS zadr`ati i nareV S. - N. S. . dnih dana.

Nastavlja se razdoblje relativno nepovoljnih biometeorolo{kih prilika, pri ~emu }e najizra`enije tegobe imati reumati~ari i osobe sa psiho smetnjama. Kao reakcija na vrijeme mogu}i su i bolovi na mjestima ozljeda, glavobolja, nervoza i dekoncentracija. Astmati~ari bi tako|er trebali biti oprezniji, naro~ito u jutarnjim satima. Ne{to ugodnije }e biti na jugu, gdje su mogu}i i povremeni kratkotrajni sun~ani intervali.

Grad Sarajevo
Izlazak 5.07 Zalazak 20.21

1. 6. 2010.
Izlazak 23.50 Zalazak 09.04

Brzo - kratko
Galerija „Collegium artisticum“ Sarajevo

8

Dnevni avaz, utorak, 1. juni/lipanj 2010.

teme

Reis Ceri} na izlo`bi Nesima Tahirovi}a
Reisu-l-ulema Mustafa Ceri} ju~er je posjetio galeriju „Collegium artisticum“ u Sarajevu kako bi pogledao retrospektivnu izlo`bu pod nazivom „Daleki putevi“, bh. umjetnika Nesima Tahirovi}a. - Iskreno, do{ao sam na nagovor muftije tuzlanskog Huseina ef. Kavazovi}a. Na ovaj Ef. Ceri}: Umjetnost najbolji reprezent BiH na~in `elim dati podr{ku svim bosanskim idealima koji zavre|uju pa`nju. Treba dati potporu ljudima koji imaju ideju, a umjetni~ki izraz je najbolji reprezent BiH - rekao je reis Ceri}. Tahirovi} je u znak zahvalnosti uru~io reisu katalog „Nesim“ i svoju L. J. knjigu „Evolucija danas“.
(Foto: I. [ebalj)

PROJEKTI Hrvatska bi ovog mjeseca trebala dobiti novac

Uskoro izgradnja mosta u Svilaju
BiH }e svoj dio novca osigurati od GMS licence
Zajedni~ki tim BiH i Hrvatske za pripremu tendera, odnosno izbor izvo|a~a za gradnju mosta na Savi kod Svilaja, na koridoru 5C, trebao bi uskoro biti formiran. Projekt za ovaj objekat je zavr{en, a ~eka se da Hrvatska sklopi ugovor o finansiranju s evropskim bankama.

Van Linden na su|enju Karad`i}u

Silovano vi{e od 20.000 muslimanki
Optu`eni Radovan Karad`i} tvrdio je ju~er pred Ha{kim tribunalom da je tokom rata u BiH „broj silovanih muslimanki bio dvocifren“, a svjedok optu`be Ernaut van Linden (Aernout van Linden) uzvratio je kako je utvr|eno da je bilo silovano 20.000 muslimanskih `ena, a „mo`da i vi{e“. Van Linden je, kao dopisnik britanske televizije Sky, izvje{tavao iz Sarajeva u ljeto i jesen 1992. godine. On je tokom ju~era{njeg svjedo~enja nekoliko puta demantirao Karad`i}a. Po okon~anju unakrsnog ispitivanja Van Lindena, tu`ioci }e pred sudije izvesti svog sljede}eg svjedoka protiv Karad`i}a, a to bi trebao biti vje{tak za historiju BiH ameri~ki profesor Robert Donija (Donia).

Priprema tendera
Kako je za „Avaz“ kazao Namik Kupusovi} iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH, s hrvatske strane su najavili da }e taj ugovor potpisati ovog mjeseca. - Nakon toga }e biti formiran tim koji }e pripremiti tender, a izbor izvo|a~a bi mogao biti zavr{en do kraja ove godine, tako da bi izgradnja mosta mogla krenuti po~etkom 2011. - rekao nam je Kupusovi}.

Granica BiH i Hrvatske: ^eka se gradnja dva mosta

Na {ehidskom mezarju u Gornjoj Kalesiji

Danas d`enaza za 29 `rtava zlo~ina
Na {ehidskom mezarju u Gornjoj Kalesiji danas }e biti obavljen ukop i klanjana d`enaza za 29 identificiranih Bo{njaka, civilnih `rtava rata stradalih u Zvorniku 1992. godine. Ispra}aj posmrtnih ostataka `rtava ispred Komemorativnog centra u Tuzli predvi|en je za 10 sati, za kada tako|er planirana posjeta, u~enje Fatihe i polaganje cvije}a kod srednje {kole u Karakaju, mjestu zatvaranja civila s podru~ja op}ine Zvornik, prenijela je Onasa. D`enaza-namaz bit }e obavljena danas u 13.20 sati.

Koridor 5C prioritet
- Hrvatskoj je most u Svilaju prioritet u odnosu na onaj u Gradi{ci, tako su nam oni rekli - kazao je Kupusovi}.

Ovaj objekat, vrijedan 35-40 miliona eura, finansirat }e dvije zemlje po 50 posto, a on }e biti u zajedni~kom vlasni{tvu.

Izrada projekta
Kako nam je kazao Kupusovi}, BiH }e svoj dio novca osigurati od takozvane tre}e generacije GMS licence. Odluku da se taj novac ulo`i u gradnju autoputeva Vije}e ministara je ve} usvojilo, a ~eka se njeno objavljivanje

Predsjednik Srbije za „Ve~ernje novosti“

u „Slu`benom glasniku BiH“. Ina~e, ovaj most }e, prema svemu sude}i, biti izgra|en mnogo prije dugog, „konkurentskog“ mosta na Savi izme|u dvije zemlje, onog u Bosanskoj Gradi{ci, koji je jedan od osnovnih „strate{kih projekata“ Vlade RS. Taj most, naime, nadovezuje se na autoput Banja Luka - Bosanska Gradi{ka, ~ija je izgradnja pri kraju. [to se mosta ti~e, u toku je tek G. MRKI] izrada projekta.

Tadi} tra`i osudu zlo~ina nad Srbima
Predsjednik Srbije Boris Tadi} izjavio je da je za Srbiju pomirenje u regionu apsolutni imperativ, a Deklaracija o osudi zlo~ina u Srebrenici pokazatelj apsolutne posve}enosti ove dr`ave ponovnom uspostavljanju povjerenja i dobrosusjedstva. - Srbija je, donose}i Deklaraciju o osudi zlo~ina u Srebrenici, pokazala hrabrost i istorijsku zrelost. Ali, tokom gra|anskih ratova na teritoriji biv{e Jugoslavije, sve strane u sukobu ~inile su u`asne zlo~ine, zato se nadamo da }e i skup{tine drugih zemalja na{eg regiona smo}i snage Tadi}: Pomirenje da se suo~e sa istinom i osude zlo~ine prema nevinim u regionu srpskim `rtvama - rekao je Tadi} za beogradske „Ve~ernje novosti“, prenijela je Srna.

Su|enje Bi~ak~i}u i Brankovi}u

Kapital „Energoinvesta“ nije umanjen kupovinom stana
Novac upla}en u skladu s ra~unovodstvenim kodeksom
Saslu{anjem vje{taka finansijske struke Envera Beganovi}a iz Tuzle ju~er je pred vije}em Kantonalnog suda Sarajevo nastavljeno su|enje Edhemu Bi~ak~i}u i Ned`adu Brankovi}u, biv{im federalnim premijerima optu`enim da su zloupotrebom polo`aja ili ovlasti 2000. godine kupili stan Brankovi}u, tada{njem generalnom direktoru „Energoinvesta“ Sarajevo. Prema navodima iz optu`nice, kupovinom spornog stana u sarajevskom naselju Ciglane bud`et FBiH o{te}en je za 114.000, a „Energoinvest“ za 150.000 KM. Vje{tak Beganovi} ustvrdio je da je za stan potro{eno 177.220 KM i da je novac upla}en u skladu s ra~unovodstvenim kodeksom. Vje{tak je ustvrdio da su tro{kovi knji`eni ispravno kao finansijski plasman. Beganovi} je u

Neuredna dostava sudskih pismena

Odugovla~enje i sporost postupaka
Neuredna dostava sudskih pismena dovodi do odugovla~enja sudskog postupka, izjavila je ju~er potpredsjednica Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a (VSTV) BiH Danijela Miki}, javila je Srna. Na konferenciji pod nazivom „Institut dostavljanja sudskih pismena uo~eni problemi u praksi i mogu}nost unapre|enja“, koji je odr`an na Ilid`i kod Sarajeva, Miki} je navela da je VSTS, s namjerom da se pobolj{a kvalitet dostave putem po{te, inicirala razgovore s predstavnicima agencija za po{tanski promet BiH, javnih po{tanskih operatera u BiH, Ministarstvom pravde FBiH te predstavnicima pravosu|a.

Sarajevo: Detalj sa su|enja biv{im premijerima

Su|enje za ratne zlo~ine u Klju~u

Prvooptu`eni Kondi} ponovo u sudnici
U nastavku su|enja trojici optu`enih za zlo~ine u Klju~u, Tu`ila{tvo BiH predo~ilo je spiskove uhap{enih Bo{njaka i Hrvata koji su tokom 1992. godine zatvarani u logor ratnih zarobljenika na Manja~i. Ovom ro~i{tu prisustvovao je i prvooptu`eni Vinko Kondi} nakon {to je na vi{e od deset ro~i{ta odbijao da se pojavi u sudnici isti~u}i da nije „zdravstveno sposoban“, prenio je BIRN.

dva navrata potvrdio da tom prilikom nije do{lo do umanjenja kapitala „Energoinvesta“. Kantonalni tu`ilac D`emal Kari} kazao je ju~er da mu je iz FUP-a odgovoreno da nemaju original ili ovjerenu kopiju „sporne odluke“ Vlade FBiH o raspo-

re|ivanju bud`etskog novca za stambene potrebe iz januara 2000. Ta odluka je ranije uvedena kao dokaz u formi neovjerene fotokopije koju je tu`ila{tvo dobilo od Finansijske policije. Su|enje Bi~ak~i}u i Brankovi}u B. C. bit }e nastavljeno 30. juna.

Kantonalni sud Sarajevo

Osmi} nije odvodio zarobljene Hrvate
Svjedo~e}i u korist odbrane Alije Osmi}a, Mirsad ^uri}, biv{i stra`ar na stadionu Iskra u Bugojnu, kazao je da optu`eni nije odvodio zarobljene Hrvate na ispitivanja. - Prema evidencijama koje sam vodio kao stra`ar za vrijeme mojih smjena, Alija Osmi} nije dolazio po zarobljenike, prenijela je Fena.

Amir Zeli} oslobo|en optu`bi za smrt beba
Amir Zeli}, direktor Dje~ijeg doma „Bjelave“, ju~er je drugostepenom presudom Kantonalnog suda Sarajevu oslobo|en optu`bi da kao odgovorna osoba nije preduzeo mjere propisane Zakonom o za{titi protiv po`ara, potvr|eno nam je u upravi Kantonalnog suda. Prvostepenom presudom Op}inskog suda Sarajevo Zeli} je bio osu|en na godinu zatvora zbog izbijanja po`ara 22. aprila 2007., kada se ugu{ilo {est beba. Medicinska sestra Suada ^engi}, koja je bila osu|ena na godinu i po zatvora, tako|er je zbog nedostatka dokaza oslobo|ena optu`bi. Izre~ena presuda Kantonalnog suda je pravosna`na i kona~na. B. C.

teme

Dnevni avaz, utorak, 1. juni/lipanj 2010.

9

KCUS Osamnaest dana od masakra u Hlap~evi}ima

Svi povrije|eni zavr{ili lije~enje u bolnici
Djeca Emina Ba{ini i Edin Bukva danas odlaze ku}i U KCUS-u se jo{ nalazi ubica Nedim Fejzi}, koji }e biti saslu{an ove sedmice
Nakon {to su po~etkom pro{le sedmice iz KCUS-a otpu{teni Sadin Bukva (4) i jednogodi{nja Adna Ro`ajac, koje je 14. maja u krvavom pohodu povrijedio Nedim Fejzi}, i ostali ozlije|eni iz Hlap~evi}a kod Visokog okon~ali su bolni~ko lije~enje. Ovo nam je ju~er potvrdila portparol KCUS-a Biljana Jandri}, kazav{i da su u ~etvrtak iz bolnice na ku}no lije~enje otpu{teni D`evad Herceglija i Salih Kapo.
Zenica: Mujezinovi} i Vidovi} u obilasku }elija

KPZ Zenica dobio novi osu|eni~ki paviljon

Jo{ 80 kreveta za najte`e osu|enike
Svaka }elija ima WC, televizor, tu{-kabinu
Federalni premijer Mustafa Mujezinovi}, ministar pravosu|a Feliks Vidovi}, premijer ZDK Miralem Galija{evi} i drugi visoki federalni i kantonalni zvani~nici obi{li su ju~er novoizgra|eni ~etvrti paviljon Kaznenopopravnog zavoda u Zenici. - Novi paviljon izgra|en je na prostoru biv{e Forenzike. Ima 80 le`aja, a u sobama }e biti od jednog do ~etiri zatvorenika. Svaka soba ima WC, televizor, tu{-kabinu. Od 800 kvadrata, 570 zauzimaju }elije, a osu|enici imaju na raspolaganju fitnes sprave, ra~unare, biblioteku, sportski teren i druge aktivnosti,

Otpusne liste
Prema rije~ima dr. Adnana Had`imuratovi}a, {efa Klinike za dje~iju hirurgiju, dvoje preostale djece, Emina Ba{ini i Edin Bukva, danas dobivaju otpusne liste. - Oni su se tako|er oporavili od povreda i mogu i}i ku}i - ka`e Had`imuratovi}, dodaju}i da bi danas na kontrolu trebali do}i Sadin i Adna. U bolnici je jo{ jedino ostao po~inilac zlo~ina Nedim Fejzi}. On se, prema rije~ima Biljane Jandri}, i dalje nalazi na Neurohirurgiji i dobro se oporavlja od povreda. Pod nadzorom je policije i jo{ nije dao izjavu istra`iteljima. - Osumnji~eni nije saslu{an. Upravo sam dobila dopis iz Klini~kog centra Univerziteta Sarajevo da je on budan, svjestan, da mo`e

Van zatvora uglavnom lak{i prekr{ioci
- Van zatvorskih ustanova na izdr`avanje kazne ~eka 1.200 osoba, od kojih je 80 posto osu|eno do godinu zatvora, dakle lak{e prekr{aje. Od tog broja, 60 posto je osu|enih za {umske kra|e i prometne nesre}e - rekao je ministar pravosu|a Feliks Vidovi}.

Emina Ba{ini i Edin Bukva: Uspje{an oporavak od povreda

razgovarati, ali da je upitno kakve mo`e dati odgovore, s obzirom na psiholo{ko stanje u kojem se nalazi - kazala je ju~er za „Dnevni avaz“ tu`iteljica Zeni~ko-dobojskog kantona Lejla Hand`i}-Selimovi}.

Dobio branioca
Prema njenim rije~ima, Fejzi}u je odre|en branilac po slu`benoj du`nosti. - Do kraja ove sedmice, uz pri-

sustvo branioca, saslu{at }u osumnji~enoga. Nakon toga }u Kantonalnom sudu u Zenici uputiti zahtjev za odre|ivanje pritvora za osumnji~enoga te provesti daljnje procedure koje predvi|a istraga ka`e tu`iteljica Hand`i}-Selimovi}. Fejzi} je u Hlap~evi}ima ubio D`evadu Ba{ini, Zinetu Ro`ajac i njenog svekra Mehmeda Ro`ajca.
E. Ha. - A. D`.

Za godinu i po kapacitet pove}an za 35 posto
Ministar Vidovi} kazao je da je u posljednjih 18 mjeseci kapacitet u zatvorima pove}an za 35 posto, pro{irenjem ili gradnjom prostora za 300 novih le`aja, u Tuzli, Ora{ju, Mostaru i Ustikolini. kao u bilo kojem zapadnom zatvoru - kazao je novinarima Nihad Spahi}, direktor KPZ-a. Cijela investicija iznosi 1,1 milion maraka, osiguranih iz federalnog bud`eta. - U ovaj paviljon zatvorenog tipa bit }e smje{teni osu|enici koji predstavljaju opasnost za zajednice iz drugih paviljona - ka`e Spahi}. Direktor KPZ-a podsjetio je da slijedi rekonstrukcija odjela sa 90 - Problem prekobrojnih za izdr`avanje kazni bit }e rije{en uvo|enjem elektronskih narukvica za „ku}no slu`enje“ manjih kazni i provedbom zakona o „radu za op}e dobro“ - isti~e Vidovi}. le`aja u tre}em paviljonu, koji }e dobiti iste ovakve uvjete i da je za to potrebno novih 1,5 miliona KM. Uprava, naime, namjerava u naredne tri godine, odjel po odjel, rekonstruirati i najvi{e problemati~an prvi paviljon, izgra|en u vrijeme Austro-Ugarske. Kada taj posao bude ura|en, zeni~ki zatvor bit }e potpuno nov u odnosu na stanje koje se nije mijenjalo vi{e od stotiA. D@ONLI] nu godina.

Vlasti jo{ nisu odgovorile na zahtjev boraca

Tucak: Imam osje}aj da smo nepo`eljni
Koordinacija ~etiri temeljne bora~ke organizacije Armije RBiH jo{ nema povratnu informaciju o tome ho}e li se iko od predstavnika izvr{ne i zakonodavne vlasti odazvati pozivu boraca na zajedni~ki sastanak i nastavak dijaloga radi ispunjenja bora~kih zahtjeva. Pro{le sedemice predstavnici Koordinacije Izet Gani}, predsjednik Organizacije porodica {ehida i poginulih boraca, Huso Tucak, zamjenik predsjednika Saveza ratnih vojnih invalida BiH, D`evad Ra|o, predsjednik Saveza dobitnika najvi{ih ratnih priznanja, i Munir Kari}, predsjednik Skup{tine Saveza demobilisanih boraca, pozvali su federalne vlastodr{ce, ali i predstavnike MMF-a i SB-a, da do|u na sastanak 3. juna. - Svima smo poslali pozive, ali jo{ nemamo nikakvu potvrdu ho}e li ko do}i. No, nezavisno od ishoda, mi }emo istog dana odr`ati preskonferenciju. Ina~e, od samog sastanka ne o~ekujem ni{ta posebno, imam osje}aj da smo mi u nekoj pat-poziciji, da smo postali nepo`eljni i da svako bje`i od nas. Mo`da su se politi~ari zabavili i sami o sebi, jer ako ne bude njihovog zakona o pla}ama, mogu}e je da ~etvrta tran{a aran`mana sa MMFom padne - ka`e Tucak za na{ list. U svakom slu~aju, on podsje}a da je za 7. juni zakazan i sastanak svih upravnih organa i tijela ~etiri

Ministar finansija Aleksandar D`ombi}
Tucak: Upravni organi donijet }e odluku

temeljne bora~ke organizacije te da }e od njihovih odluka zavisiti i daljnji koraci boraca kada je u pitanju ispunjavanje njihovih zaM. K. htjeva.

RS mo`e finansijski zatvoriti ovu godinu
Republika Srpska ima KM od Svjetske banke i 44 mogu}nosti da finansijski miliona dolara za podr{ku zatvori ovu i predvidi 2011. bud`etu i sredstvima Evrgodinu, ako FBiH ne ispuopske komisije zatvoriti ni uslove iz stand-by ar2010. godinu, a svojim an`mana s Me|unarodnim unutra{njim rezervama prmonetarnim fondom (MMedvidjeti 2011. ako izostaF) i izostane ~etvrta tran{a, ne aran`man MMF-a - retvrdi ministar finansija RS kao je D`ombi} novinariAleksandar D`ombi}, pre- D`ombi}: ma u Banjoj Luci i dodao Ispunjeni uvjeti da je RS ispunila uslove za nijela je Srna. - RS }e sa 60 miliona ~etvrtu tran{u.

Direktor Kancelarije za veterinarstvo

Nema dokaza da su brucelozne ovce iz BiH
Direktor Kancelarije za veterinarstvo BiH Drago Nedi} izjavio je ju~er da nema nikakve dokaze da su seropozitivne ovce na brucelozu, koje su eutanazirane na planini Pe{ter u Srbiji, preba~ene iz BiH. - Nemamo podatke da su te ovce pre{le granicu na regularan na~in, niti smo imali najavu da }e prije}i na podru~je Srbije. Nema nikakvih dokaza da se radi o na{im ovcama. To su zate~ena grla koja nemaju markice BiH - rekao je Nedi} Srni. On je objasnio da bi Kancelarija mogla ne{to u~ini- Nedi}: Nije bilo ti da je zate~eno najava stado uredno obilje`eno markicama BiH i dodao da su vlasnici stada, vjerovatno, ilegalno pre{li granicu i poskidali markice. Direktor Uprave za veterinu Srbije Zoran Mi}ovi} rekao je Srni da je na podru~ju Pe{tera na jugozapadu Srbije eutanazirano 870 ovaca koje su iz BiH ilegalno pretjerane na ovu planinu, te da o{te}eni vlasnici nemaju pravo na nadoknadu.

Izrada projektnih prijedloga za programe EU
Euro info korespondentni centar BiH (EICCBiH) i Institut za edukaciju (ECOS) Vanjskotrgovinske komore BiH organiziraju tokom juna dvije radionice o temi „Prakti~na izrada projektnih prijedloga za EU programe“. Radionice }e biti odr`ane u Neumu 9. juna i u Sarajevu 21. juna, javila je Fena.

10

Dnevni avaz, utorak, 1. juni/lipanj 2010.

stranke

PARLAMENT BiH Inicijativa poslanika Kadri}a, Bahti}a i Nani}a

Sjetili se dijaspore u izbornoj godini!
Te{anj: ^lanovi SBBBiH ispred prostorija stranke

Sve~ana sjednica stranke u Te{nju

Predizborni poku{aj povezivanja iseljenika sa BiH `ivi oko 850.000 bh. iseljenika
Iako su za to imali tri godine, koliko im traje aktuelni mandat, dr`avni poslanici Remzija Kadri}, Sadik Bahti} i Husein Nani} odlu~ili su u izbornoj godini, odnosno prije nekoliko dana, u parlamentarnu proceduru uputiti zakon o ostvarivanju saradnje BiH s iseljeni{tvom.

U zemljama EU

Otvorene prostorije SBBBiH i primljeni novi ~lanovi
U sklopu sve~ane sjednice Op}inskog odbora Saveza za bolju budu}nost BiH (SBBBiH) u Te{nju su i zvani~no otvorene prostorije ove stranke. Primljeni su i novi ~lanovi Op}inskog odbora SBBBiH. Novi ~lanovi su: dr. Nerina Dizdarevi}, magistar farmacije Nermina Hrnji}, diplomirani pravnik Adnan Deli}, kao i D`enan Omahi}, Nijaz Hasanba{i} i Armin Kajtaranovi}. ^estitke novim ~lanovima uputio je predsjednik Op}inskog odbora SBBBiH u Te{nju Jusuf M. ^. Mehi}.

Veliki potencijali
Dono{enjem ovog zakona, smatraju trojica poslanika, stvorit }e se uvjeti za saradnju s iseljeni{tvom koja }e dati konkretne rezultate, a ogromni resursi koje posjeduje iseljeni{tvo bit }e efikasnije kori{teni radi razvoja BiH. - Imaju}i u vidu brojnost, ukupan ljudski, stru~ni i finansijski potencijal kojim raspola`e bh. iseljeni{tvo, kao i spremnost da aktivno u~estvuje u razvoju mati~ne dr`ave, neophodno je preduzeti mjere na uklju~ivanju iseljeni{tva u razvoj BiH - navodi se u obrazlo`enju predlo`enog zakona.

Kadri}, Bahti} i Nani}: [ta su do sada ~ekali

U sarajevskoj Op}ini Novi Grad

Pet vije}nika pre{lo u BOSS
U Klub vije}nika zdarevi} jer su razo~arani BOSS-a u sarajevskoj Oppoliti~kim licemjerjem te }ini Novi Grad pre{lo je ~injenicom da ne mogu pet vije}nika iz SBiH, djelovati u interesu graBPS-a, Na{e stranke i |ana kroz politi~ke stranke LDS-a, a koji su na taj u kojima su bili. na~in postali i ~lanovi Predsjednik BOSS-a BOSS-a, saop}eno je ju~er Mirnes Ajanovi} zahvalio iz te stranke. je vije}nicima „koji su prU BOSS su pre{li vi- Ajanovi}: epoznali politi~ku iskrenoje}nici Sead ^ardaklija, Prepoznali st BOSS-a te iz drugih strNermina Gu{o, Bajro Bi- iskrenost anaka pre{li u Klub viber, Lejla Sokolovi} i Nedim Di- je}nika te stranke“.

Prema podacima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, izvan na{e zemlje trenutno `ivi oko 1.350.000 osoba koje vode porijeklo iz BiH. Najve}i broj bh. iseljenika, oko 850.000, `ivi u zemljama EU. U obrazlo`enju prijedloga zakona navodi se da iseljavanje iz BiH i dalje traje, te da se prete`no

iseljavaju mlade i obrazovane osobe. Nedavno istra`ivanje u Austriji pokazuje da je od 218.238 bh. emigranata u Austriji 54 posto do{lo iz BiH i to nakon 2001. godine.

Nov~ane doznake
- Putem slanja nov~anih doznaka iseljeni{tvo iz BiH zna~ajno doprinosi stabilizaciji zemlje. Procjenjuje se da su u 2008. godini nov~ane doznake iseljeni{tva u BiH iznosile vi{e od 2,5 milijardi KM, {to je BiH stavilo na {esto mjesto u svijetu po vrijednosti nov~anih doznaka u odnosu na bruto dru{tveni proizvod - ka`e se u obrazlo`enju prS. R. edlo`enog zakona.

Podaci o broju bh. iseljenika
350.000
SAD

130.000
Austrija

75.000
[vedska

50.000
[vicarska

160.000
Njema~ka

100.000
Slovenija

60.000
Kanada

50.000
Australija

Predsjednik SDA za srbijanske medije

Tihi}: Silajd`i} ne treba Beograd uvjetovati posjetom Iliji Juri{i}u
Nakon {to je postao kori{i}u, niti bilo koje druge lumnista nacionalisti~kog uvjete. Dodao je da nije doNIN-a, predsjednik SDA bro to {to je „Silajd`i} kao Sulejman Tihi} nastavio je uvjet posjete Beogradu posvojim izjavama podilaziti stavio obilazak Juri{i}a“. srbijanskim medijima, - Trebalo je da do|e bez iznose}i stavove potpuno ikakvih uvjeta, a bilo bi dosuprotne od onih koje zabro da su do{li i svi ~lanovi stupa ve}inski dio bh. jaPredsjedni{tva BiH. Iz SarTihi}: Bili smo ajeva treba i}i u Beograd jevnosti. Tihi} je, naime, u razgo- jedna zemlja dnom godi{nje, a resorna voru za srbijanski list „Blic“ ministarstva BiH i Srbije ju~er kazao da predsjedavaju}i Pr- trebalo bi da sara|uju jednom mjeedsjedni{tva BiH Haris Silajd`i} tr- se~no. Bili smo nekada zajedni~ka eba da ide u Beograd, ali da ne po- dr`ava i imamo mnogo zajedni~kih F. V. stavlja kao uvjet posjetu Iliji Ju- interesa - rekao je Tihi}.

HDZ BiH i Hrvatske potpisali sporazum o partnerstvu

Za afirmaciju BiH kao cjelovite dr`ave
Ovim se {alje vrlo jasna poruka da je HDZBiH sto`erna hrvatska stranka, ka`e ^ovi}
Predsjednici HDZ-a BiH i Hrvatske Dragan ^ovi} i Jadranka Kosor potpisali su ju~er u Zagrebu strate{ki sporazum o partnerstvu i me|usobnoj saradnji dvije stranke. Kako je navedeno u sporazumu, obje stranke }e se, putem osna`ene saradnje, zauzimati za „afirmaciju Bosne i Hercegovine kao cjelovite dr`ave s u~inkovitim dr`avnim institucijama i jasnom evroatlantskom perspektivom, u kojoj }e u potpunosti biti osigurana prava Hrvata kao konstitutivnog naroda“. Prema ^ovi}evim rije~ima, HDZBiH }e ve} pred ove izbore dobiti pomo} od sestrinske stranke iz Zagreba. - Ovim se {alje vrlo jasna poruka da je HDZBiH sto`erna hrvatska stranka. To olak{ava i na{ cilj da na ovim izborima osvojimo 130.000 glasova - kazao je ^ovi} za „Avaz“.

Obnoviteljska skup{tina stranke

Mujo Demirovi} na ~elu BPS-a u Biha}u
Na Obnoviteljskoj skup{tini BPS-a u Biha}u, u prisustvu stotinjak delegata i ~lanova, izabran je Izvr{ni odbor ove stranke. Za predsjednika je jednoglasno izabran prof. dr. Mujo Demirovi}. Skup{tini je prisustvovao i general Sefer Halilovi}, osniva~ i predsjednik Demirovi}: ove stranke. Halilovi} je Izabran istog dana u Cazinu jednoglasno odr`ao promociju svoje knjige „Nije kriv“, a promotori su bili brigadir Asim D`amasovi} i prof. dr. Mujo Demirovi}. Doma}in ove promocije bio je na~elnik op}ine Nermin Ogre{evi}. Sefer Halilovi} je potom polo`io cvije}e na cazinskom {ehidskom mezarju, a s na~elnikom Ogre{evi}em razgovarao je o revitalizaciji M. D. medrese u Cazinu.

Kosor i ^ovi}: Dugoro~na suradnja

Pojasnio je da je njegova stranka od sada jedini partner u ko-

munikaciji sa HDZ-om HrvaF. V. tske.

Nakon odga|anja sastanka u Zagrebu

Susret HDZ-a 1990 i HDZ-a Hrvatske sljede}e sedmice
Ranije dogovoren sastanak za pro{lu srijedu, 26. maja, rukovodstava HDZ-a 1990 i HDZ Hrvatske u Zagrebu nije odr`an zbog, u me|uvremenu, novonastalih obaveza u~esnika, saop}eno je iz HDZ-a 1990. Novi sastanak HDZ-a 1990 i HDZ Hrvatske planiran je za sljede}u sedmicu, a trebao bi rezultirati i potpisivanjem sporazuma o saradnji, prenijela je Fena.

teme

Dnevni avaz, utorak, 1. juni/lipanj 2010.

11

GU@VE Koliko traje izdavanje novog biometrijskog dokumenta

Na paso{ se ~eka manje od 25 dana
Agencija sedmi~no primi oko 10.000 zahtjeva
Iako, bar na {alterima Ministarstva unutra{njih poslova Kantona Sarajevo, onima koji predaju zahtjeve za izdavanje paso{a govore da po svoj dokument mogu do}i 25 dana od momenta predavanja, u Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) ju~er su nam kazali da se paso{ ipak dobije ranije. - Paso{i budu spremni za preuzimanje za 20 dana, ~esto i puno ranije. Prosjek je zapravo 12 do 15 dana. Sve zavisi od toga kada se preda zahtjev - ka`e Amila Opardija, portparol IDDEEA-e, podsje}aju}i da je Agencija na

Faksimil rje{enja Kantonalnog suda

Najve}e gu`ve u Sarajevu i Banjoj Luci

Odluka Kantonalnog suda u Sarajevu

Poni{tena preregistracija „Granita“
Firma nije mogla biti upisana u registar pod nazivom „Granit Jablanica“ bez odobrenja na~elnika op}ine Jablanica
Kantonalni sud u Sarajevu poni{tio je prvostepeno rje{enje Op}inskog suda o preregistraciji „Granita“ iz Jablanice i prebacivanje njegovog sjedi{ta u glavni grad BiH, saznaje „Dnevni avaz“ u ovoj pravosudnoj instituciji. Prema rje{enju koje je potpisala predsjednica Sudskog vije}a Fatima Begi}, Op}inski sud u Sarajevu prilikom odobravanja registracije ove firme pod nazivom „Granit Jablanica“ d. d. Sarajevo napravio vi{e propusta, a pogotovo {to je odobrio zahtjev biv{eg direktora Muhameda Mari}a, koji se nalazi u pritvoru, jer je osumnji~en za organizirani kriminal. Kako je poja{njeno, prema zakonu, firma nije mogla biti upisana u registar pod nazivom „Granit Jablanica“ bez odobrenja na~elnika op}ine Jablanica. Kantonalni sud u Sarajevu ovaj predmet je vratio prvostepenom organu da otkloni povrede zakona i da donese novo rje{enje. Kako nam je kazao predsjednik [trajka~kog odbora „Granita“ Vahid [ehi}, „ovo je dokaz da pravna dr`ava funkcionira i da kriminal ne mo`e biti nagra|en“. - Sada o~ekujemo da gre{ka bude ispravljena - kaA. Du. zao je [ehi}.

Preko reda za 200 KM
- Gra|ani bi trebali znati da postoji jasno definiran plan {tampanja i distribucije paso{a za svaku MUP-ovu lokaciju, da je nemogu}e izvr{iti {tampanje paso{a preko reda, osim u slu~aju hitnog paso{a, ali je njegova cijena 200 KM, te da nema mjesta za bilo kakvu vrstu intervencije sa strane - rekla nam je Opardija.

Gu`ve na {alterima MUP-ova

Od danas nova generacija paso{a
Agencija }e od danas po~eti primjenjivati najnoviju tehnologiju upisa podataka u ~ip. Tzv. Extended Access Control (EAC) tehnologija upisa podataka u ~ip predstavlja najnoviju generaciju paso{a. Novi na~in upisa podrazumijeva vi{e digitalnih certifikata i za{titnih elemenata na samom ~ipu, a upis podataka na ovaj na~in ne podrazumijeva nikakve izmjene prilikom podno{enja zahtjeva kod gra|ana, kao i u radu slu`benika.

gra|ane ve} odavno apelirala da paso{e vade prije ekskurzija i ljetnih odmora kada se, po obi~aju, stvaraju velike gu`ve na {alterima. U maju, junu i julu, ka`e ona, uvijek su bile gu`ve. Pou~eni tim iskustvom u aprilu su pozivali gra|ane da provjere rok va`enja li~nih dokumenata. - Gu`ve na lokacijama ne odra`avaju se na proces

{tampanja i distribuciju paso{a, svi pristigli nalozi od MUP-ova odmah se realiziraju - kazala nam je Opardija. Prema njenim rije~ima, najve}e gu`ve za predaju i preuzimanje paso{a su na najve}im lokacijama - u Sarajevu i Banjoj Luci. Ju~er do 11 sati od{tampana su 172.633 biometrijska paso{a, a Agencija sedmi~no primi oko 10.000 B. TURKOVI] zahtjeva.

Sastanak o zakonu o pla}ama

Reakcija Emine Gani}, k}erke biv{eg ~lana Predsjedni{tva RBiH

Klubovi dostavili pismene prijedloge
U sjedi{tu Federalne vlade u Sarajevu ju~er popodne odr`an je sastanak Konsultativne komisije za usagla{avanje Zakona o pla}ama i naknadama u tijelima vlasti FBiH i Savjetodavne komisije osnovane na 139. sjednici Vlade FBiH. Na sastanku premijera Mustafe Mujezinovi}a i ministra finansija Vjekoslava Bevande s predsjednicima klubova u Zastupni~kom domu - predstavnici SDA, SBiH i SDP-a dostavili su pismene prijedloge i sugestije u vezi s ponu|enim zakonskim rje{enjima, a planirano je da to do sutra, za kada je zakazan novi sastanak, urade i HDZBiH i HDZ 1990.

Tihi}eve izjave nanose nam {tetu
Svako karakteriziranje slu~aja „Dobrovolja~ka“ kao „zlo~ina“ je politi~ki pogubno
Svako karakteriziranje slu~aja „Dobrovolja~ka“ kao „zlo~ina“ je pravno pogre{no, politi~ki pogubno i duboko uvredljivo za sve one koji su se borili da danas postojimo i kao narod i kao dr`ava, navedeno je u izjavi k}erke prof. dr. Ejupa Gani}a, Emine Gani}, koja je na ovaj na~in prokomentirala izjave i saop}enja SDA i njenog predsjednika Sulejmana Tihi}a. Gani} je potcrtala da su najmanje dvije nezavisne istrage najrelevantnijih pravosudnih institucija utvrdile da u slu~aju „Dobrov-olja~ka“ nema elemenata krivi~nog djela. - Niti jedan ~lan moje porodice nikada nije bio u konfliktu sa g. Tihi}em, niti `elimo osporiti njegovo pravo na vlastito mi{ljenje, ali budu}i da se ovdje radi o pravnim pitanjima od velike va`nosti za na{u zemlju i da se ovakvim izjavama za koje nema pravne osnove {teti na{em slu~aju, molimo da se suzdr`i do na{eg povratka u BiH, kada }emo sa zadovoljstvom mo}i da sukobimo na{e stavove - navodi se u izjavi Emine Gani}, prenosi Fena. Dalje se ka`e da, ako to nije mogu}e, porodica Gani} moli da se prije davanja ocjena o doga|ajima 2. i 3. maja

Suprotstavljeni stavovi o bud`etu u NSRS

Opozicija optu`uje Vladu da prikriva manjak
Emina i Ejup Gani}: Poziv Tihi}u da se suzdr`i od neosnovanih izjava

Ne pristajemo na trgovinu istinama
Emina Gani} u zaklju~ku podsje}a da je njena porodica u ovom periodu u veoma te{koj situaciji koju „stanje na na{oj politi~koj sceni ~ini jo{ te`om“. - Ipak, mogu poru~iti svim gra|anima BiH da ne samo {to smo uvjereni u pobjedu nad onima koji bi mijenjali na{u historiju da bi uljep{ali svoju, tu pobjedu ne}emo izvojevati samo za dr. Gani}a ve} i sve ostale koji su se borili i bili `rtve jedne od najkrvavijih kampanja u evropskoj historiji, koja je za cilj imala nestanak jednog naroda napisala je Gani} i potvrdila da ovom slu~aju pristupaju s integritetom koji „duguju onima koji su branili BiH“ te da „ne}e pristati na bilo kakvu trgovinu istinama o agresiji nad bosanskim narodom“.

1992. pa`ljivo konsultira barem dokumentacija Ha{kog tribunala i u izjavama koje uklju~uju kvalifikaciju „zlo~in“ adresira po kojim se osnovama (uz ta~no citiranje tekstova, dokaza, izvora i sl.) nalaz ovog tribunala pobija. Emina Gani} demantira i navode SDA da su „tro{kovi dr. Gani}a ve} dosegli iznos ve}i od dva miliona KM u ~ijem je nastajanju vjerovatno sudjelovao i kabinet predsjedavaju}eg Predsjedni{tva BiH“. Isti~e da tro{kovi, nasre}u, nisu ni blizu te cifre, ali da je o ta~nom iznosu informiran premijer FBiH Mustafa Mujezinovi}, uz zahtjev da Vlada FBiH razmotri pokrivanje ovih

tro{kova, ako smatra da zbog kontinuiteta na{e dr`ave, koji je garantiran Dejtonskim ustavom, treba u~estvovati u odbrani dr. Gani}a, a budu}i da se on tereti za dr`avni ~in i u svojstvu biv{eg ~lana Predsjedni{tva RBiH. Emina Gani} zaklju~uje da, ako FBiH odlu~i da je ovaj proces „ipak samo na{ li~ni problem, mi }emo se s njim nositi kao {to i ~inimo do sada“. Potcrtava i da kabinet predsjedavaju}eg Predsjedni{tva ni na koji na~in ne u~estvuje u kreiranju tro{kova Gani}eve odbrane, a da pomo} koju dobivaju kroz anga`man Damira Arnauta, savjetnika Harisa Silajd`i}a, nije napla}ena.

Poslanici vladaju}ih stranaka i opozicije u Narodnoj skup{tini RS iznijeli su ju~er na sjednici u Banjoj Luci suprotstavljene stavove o izvr{enju bud`eta tog bh. entiteta u pro{loj godini, jaNSRS: Opre~na mi{ljenja vila je Srna. Dok ministar finansija 2009. godinu poslanik RS Aleksandar D`ombi} i SRS-a Milanko Mihajlica pozicija tvrde da je taj bh. rekao je da se Vladine proentitet u 2009. bio fiskalno jekcije ekonomske politike stabilan, opozicioni posla- nisu ostvarile. Zastupnica nici ukazali su na deficit u PDP-a Diana ^eki} iznijela bud`etu od 161 milion je stav da je na osnovu vlaKM, odnosno na prikriva- stitih prihoda vrlo upitna nje stvarnog stanja u odr`ivost bud`eta RS te dodala da je Vlada trebala dobud`etskoj kasi. Tokom rasprave o Ko- staviti i informaciju o nsolidiranom izvje{taju o tro{enju sredstava s ra~una izvr{enju bud`eta RS za posebnih namjena.

Klub poznatih

Adnan Br|anovi}

12

Dnevni avaz, utorak, 1. juni/lipanj 2010.

teme

S apetitom bih promijenio na{u dosada{nju vlast
Li~ni profil rukometa{a Gra~anice Indexa
Ime i prezime: Adnan Br|anovi}. Datum i mjesto ro|enja: 14. juli 1990. godine, Doboj. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlstiti dom: S roditeljima. Bra~no stanje: Neo`enjen. Bitni datumi u Va{em `ivotu: 30. avgust - ro|enje sestre Lejle. Koji automobil vozite: Jo{ nisam polo`io voza~ki ispit. Kako se odmarate: S prijateljima, ali rijetko, mnogo je obaveza u klubu. Omiljeni muzi~ar: Aca Lukas. Volite li kuhati: To bolje radi moja mama Indira. Najdra`a knjiga: „Stepski vuk“. Omiljeni pisac: Me{a Selimovi}. Umjetnik kojeg cijenite: Berber. Za koji klub navijate: Inter i @eljezni~ar. Koga biste poveli na pusti otok: Mo`da nekog od prijatelja. Jeste li ljubomorni: Zavisi od situacije. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprtonog spola: O~i, koje odaju karakter. Biste li ikada oprostili nevjeru: Malo te`e. Bavite li se sportom: Kako da ne, prvotimac sam RK Gra~anica Index. Omiljena hrana i pi}e: „Kola“ i mamini kola~i. Ko se brine o Va{em imid`u: Ja, i to uspje{no. Volite li i}i u {oping: Zavisi od raspolo`enja. Jeste li sujevjerni: Slabo. Imate li ku}nog ljubimca: Nemam za sada.

ZDRAVSTVO Obilje`en Dan bez duhanskog dima

@ene koje pu{e imaju 40 posto ve}e {anse da obole
Marketing duhanske industrije usmjeren na ljep{i spol
Me|unarodni dan bez duhanskog dima obilje`en je ju~er {irom svijeta. Prigodnim manifestacijama ovaj dan je obilje`en i kod nas, u Sarajevu i Mostaru, kako bi se gra|anima jo{ jednom ukazalo na zdravstvene rizike koji se povezuju s pu{enjem.

Glavni cilj
Kako nam je kazala federalna koordinatorica za kontrolu duhana dr. Aida Rami}-^atak, ovogodi{nji moto obilje`avanja Svjetskog dana bez duhanskog dima posve}en je `enama. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) na taj na~in `eli smanjiti utjecaj marketinga duhanske industrije koji je usmjeren na `ene i djevojke. - U Evropi skoro 60 posto odraslih mu{karaca pu{i, a `ena oko 21 posto. To je znak duhanskoj industriji da me|u `enama pronalazi prostor za plasiranje svojih reklama i proizvoda - ka`e Rami}-^atak. Prema podacima prikupljenim od 196 ~lanica WHO-a, trenutno u svijetu ima milijardu pu{a~a, od ~ega je oko 250 miliona `ena. - Stope pu{enja kod mu{karaca su se zaustavile, ali kod `ena su u

Bez cigareta ne mo`e milijarda ljudi

Br|anovi}: Rukomet u prvom planu

Koji je Va{ `ivotni moto: Devedeset posto rad, deset posto talent i eto uspjeha. Va{ najbolji prijatelj: Otac Nermin i jo{ njih nekolicina. Pratite li politi~ku situaciju: Mi sportisti nemamo ba{ mnogo vremena za politiku. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Promijenio bih ovu dana{nju vlast, i to s apetitom. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ne bih, rukomet je u prvom planu.

stalnom porastu. @ene su sada glavni cilj duhanske industrije. Djevojkama se pu{enje `eli nametnuti kao navika koja im garantira lijep izgled, mr{avljenje i bolju prihva}enost u dru{tvu - poja{njava Rami}-^atak. Ona upozorava da `ene koje konzumiraju cigarete imaju za 40 posto ve}e {anse da dobiju rak usne {upljine, jednjaka, bronhija i plu}a. - Ugro`ene su im reproduktivne

mo}i. @ene pu{a~i sklonije su poreme}ajima u trudno}i, spontanim poba~ajima, a u novije vrijeme istra`uje se povezanost duhana sa slabo{}u vida te leukemije - ka`e na{a sagovornica.

Niske cijene
Upozorila je i na opasnost od pasivnog pu{enja. Rami}-^atak isti~e da }e novi zakon o ograni~enoj upotrebi duhanskih prera|evina u FBiH, koji treba i}i u proceduru, osigurati za{titu od pasivnog pu{enja. Njime se predvi|a i zabrana pu{enja na javnim mjestima. - Imamo blizu 40 posto stalnih pu{a~a me|u odraslima. Ovaj podatak nije nimalo blistav, a pribli`no je jednak i ostalim dr`avama Balkana. Sve one va`e za zemlje koje imaju niske cijene cigareta i liberalan pristup njihovoj kupovini - nagla{ava Rami}-^atak. E. HALA]

Svjetska nagrada
Aida Rami}-^atak dobitnica je nagrade od Svjetske zdravstvene organizacije za izuzetan doprinos u kontroli duhana u evropskom regionu. Ova organizacija svake godine povodom 31. maja dodjeljuje nagrade pojedincima i organizacijama iz svih {est regiona WHO-a za njihov izuzetan doprinos u kontroli duhana. Nagradu je ju~er dr. Rami}Rami}-^atak: ^atak uru~io {ef Ureda Svjetske zdravstvene orgaPrimila priznanje nizacije za BiH Haris Hajrulahovi}.

SMS
BONAPARTA U AKCIJI - Tihi} nije jedini u SDA koji zamjenjuje teze i od `rtve pravi zlo~inca. I njegov Asim Kamber Bonaparta ovih dana zarad podr{ke DNZ-a njegovoj propaloj politici u USK naveliko poku{ava ubijediti Kraji{nike da su se osu|eni ratni zlocinac Fikret Abdi} i njegove pristalice morali braniti od „pomahnitalog“ Atifa Dudakovi}a. On kasete Dudakovi}a i njegovih vojnika dostavlja Srbima. TRA@E SMJENU - Radnici JKP „Ba{bunar“ Travnik tra`e smjenu direktora zato {to je postavljen prije dvije godine od stranke SDA s namjerom da dovede firmu u ste~aj da bi je prodali za sitne

Dnevni avaz 061-142-015
inspekcija ne}e da interveni{e na usmeni zahtjev stranke, a na pismeni zahtjev za kontrolu bespravne gradnje pomo}nik na~elnika daje pismeni odgovor da Op}ina nema gra|evinskog inspektora, {to valjda zna~i da je bespravna gradnja dozvoljena, pa je tako izgra|eno i vikend-naselje Rostovo. ODBRANA SVOGA - Prema Tihi}u, i rahmetli Fata Turku{i} koja je otjerala ~etnike ispred ku}nih vrata je zlo~inac. OBUSTAVLJENE KONTROLE - [ta je s kontrolom nelegalnih taksista u Sarajevu? Inspekcija i policija radili su sedam dana i gotovo. Ponovo sa starim tablicama rade mnogi.

ANKETA

me|u gra|anima Te{nja, Sarajeva i Ora{ja

pare, a njemu }e stranka opet na}i posao. To je skandalozno. RADE KAO CRNCI - @elio bih da se nadove`em na ove za{titarske muke. Sve {to je do sada napisano je ta~no, mada je, ustvari, stanje jo{ gore. Radnike tjeraju da rade i po 250, 270 i vi{e sati. Nema ni toplog obroka niti prijevoza, pa kada radnik sve to popla}a, ne ostane mu ni{ta, jer za dvanaest sati rada mora se bar dva puta jesti. Skoro svi imaju takvo radno vrijeme, a na{i {efovi pravdaju i ra~un od kafe i u`ivaju s na{ih le|a. A da ne govorim o oduzetoj novembarskoj pla}i koju ko zna ho}emo li dobiti. NEMAJU INSPEKTORA U Op}ini Bugojno

Na koji je na~in mogu}e smanjiti broj pu{a~a?

Svako treba raditi na sebi
- Za na{e prilike najefikasnije bi bilo podi}i cijenu cigareta. Time bismo bolje punili bud`et, a onda bi sigurno Almir bilo manje Agi} pu{a~a. - Ja sam pu{a~, i mislim da je moja li~na stvar ho}u li pu{iti ili ne. Mislim da svako na sebi mo`e poraditi i Ned`mija odlu~iti ho}e li [eta pu{iti ili ne. - Ljudi bi trebali i zbog sebe i zbog drugih voditi ra~una o {tetnosti pu{enja. Vi{e rekreacije i sporta mo`da bi moglo Elvis @ivkovi} pomo}i. - Za po~etak mislim da bi bila veoma efikasna kvalitetna kampanja me|u stanovni{tvom svih starosnih dobi i socijalnog stanja. - Zbog toga {to je pu{enje {tetno za zdravlje, mislim da ga treba zabraniti na javnim mjestima. To je na~in da se smanji broj pu{a~a.
Zijada ^abri}

- Pu{a~i bi trebali znati da cigaretom truju sebe i druge. Posebno djecu. Ja sam prestao pu{iti kada sam saznao da }u dobiti sina.

Te{anj

Selvedin Ogri}

Semin Musi}

- Pu{enje treba zabraniti, a mislim i da je nekim javnim akcijama i ukazivanjem na {tetnost duhana po zdravlje mogu}e smanjiti broj Belkija Isanovi} pu{a~a. - Smanjiti se mo`e pove}anjem cijene cigareta, a onda usmjeravanjem dijela dobivenog novca u projekt edukacije o {tetnosti Daniel pu{enja.
M. ^ - A. Nu. - E. \. Dominkovi}

Sarajevo

- Iskreno mislim da je kod nas te{ko uvesti neke mjere o zabrani pu{enja. Odluka je na svakom pojedincu ho}e li {tetiti svome zdr- Nada Koturi} avlju.

Ora{je

panorama

Dnevni avaz, utorak, 1. juni/lipanj 2010.

13

POVRATNICI Mujo ]umurovi} sam kao Robinzon u Leminom Brdu

Bez struje i puta potpuno je odsje~en od svijeta
Ovdje nema ni{ta od `ivota ako nam ne naprave put i ne dovedu struju, ka`e Mujo Ne zna kako }e i ho}e li mo}i danas si}i da ukopa sina Mensura

Maturanti Ekonomske {kole u defileu

(Foto: G. Bobi})

Sezona maturantskih slavlja u Bijeljini

Nata{a Tripunovi} u~enica generacije u Ekonomskoj {koli
Pored lo{eg vremena pra}enog ki{om, maturanti bijeljinske Ekonomske {kole preksino} su na platou ispred zgrade op{tinske administracije otvorili ovogodi{nju sezonu maturantskih slavlja u Bijeljini. @ivopisne maturantske haljine, odijela, frizure i osmjesi koji krase mladost obilje`ili su momente zajedni~kog fotografisanja, a zatim je 147 maturanata ove {kole pra}eno roditeljima, rodbinom, prijateljima i brojnim gra|anima Bijeljine, u sve~anom defileu pro{lo ulicama grada do hotela „Drina“, gdje je nastavljeno maturantsko slavlje. U~enica generacije je Nata{a Tripunovi}, a u izboru u~enika generacije u~estvovali su [kolski odbor, Savjet E. M. roditelja i Savjet u~enika.

[ta mi se ne(svi|a) u Gra~anici
Mujo sa Mejrom i Razom ispred razru{ene ku}e Sve troje `ive u jednoj sobi

Lemino Brdo je jedno od sela koja pripadaju mjesnoj zajednici Gornja Ka-

menica na zvorni~koj op}ini. Prije rata u ovom selu je bilo vi{e od 30 do-

Nekropola ste}aka
Najbli`e Mujine kom{ije su davno umrli bogumili. Nekoliko desetaka metara od ku}e nalazi se nekropola sa ste}cima. Pet se jasno vide, sa lijepim crte`ima i motivima. - Dosta ih je utonulo u zemlju. Neke su i ljudi uni{tili. Kom{ija je prije rata ispod jednog ste}ka na{ao potkoljeni~nu kost koja je njemu bila povi{ pojasa. Nekad su na ovom platou se odr`avali teferi~i i konjske trke - govori Mujo ]umurovi}.

Sa~uvani ste}ci

ma}instava. Tokom agresije sve ku}e su popaljene i danas su zarasle o korov i {iblje. Jedini povratnik koji `ivi u Leminom Brdu je Mujo ]umurovi} (70). I njegova ku}a je razru{ena. U prizemlju je opremio jednu sobu u kojoj `ivi sa bolesnom suprugom Mejrom. Sa njima je i sestra Razija. Mujo je prije rata radio u beogradskoj gra|evinskoj firmi „Napred“. Danas ima penziju od 110 KM. Ispred ku}e je wc, napravljen od ~etiri direka okru`ena }ebadima. - Ovdje nema ni{ta od `ivota ako nam ne naprave put i ne dovedu struju. Ako ho}e masovniji povratak, to nam moraju napraviti. Neki dolaze na dan, a ja sam ovdje stalno. Odavde me mogu odnijeti samo ondje - kaziva Mujo pokazuju}i rukom prema mjesnom mezarju na kojem je postavljena i spomen-plo~a sa imenima ubijenih mje{tana tokom agresije. Dva Mujina sina su poginula u toku rata, Rijad i Mensur. Mensura bi trebao

^ar{ija ponos gra|ana
- U BiH ima vi{e Gra~anica, ali samo je jedna ona prava, ~ar{ija. Gra~anica svoj `ivot `ivi u glavnoj ulici od Medrese Osman-kapatena Grada{~evi}a do Sahat-kule. Tu se svakog dana narod okuplja, popije se jutarnja kafa, popri~a, vidi se {ta ima novo, pa onda svako za svojim poslom. Nije lijepo {to se i nakon 15 godina od zavr{etka rata u strogom centru i danas nalazi velika, atraktivna parcela na kojoj je bila robna ku}a „Gra~anka“. Pri~a se da }e tu Muhamed @uni}, opet biti tr`ni centar, posta- davalac krvi vljena je i maketa, ali nikud se ni pedlja dalje nije oti{lo. Sada je tu parking. Bolje bi bilo da je park - ka`e Muhamed @uni}, rekorder u dobrovoljnom davanju krvi. H. ^.

Improvizirani poljski wc

ukopati 1. juna u Gornjoj Kalesiji, ali ne zna kako }e i ho}e li mo}i si}i. Ovdje u Leminom Brdu potpuno je odsje~en od svijeta. Nema struje pa i ne slu{a vijesti, ne zna {ta se doga|a u svijetu. Nada se da }e se rije{iti pitanje struje i puta jer su im pro{le godine to obe}ali, a imaju i gotov projekt. U posjeti Leminom Brdu bili su i predstavnici BZK „Preporod“ Osmaci i Kalesija i predstavnici Udru`enja „Mladi muslimani“. Muji su uru~ili skromni poklon i obe}ali ponoF. SINANOVI] vo do}i.

Inicijativa gra|ana Prijedora

Jednu ulicu nazvati po dr. Esi Sadikovi}u
Udru`enje „Behar“ iz Prijedora i Upravni odbor Fondacije „Dr. Eso Sadikovi}“ odlu~ili su da ove godine na ve~eri sje}anja na ovog velikog humanistu, zato~enika zloglasne Omarske koji je po~etkom avgusta ratne 92. godine ubijen nad jamom Hrastova glavica kod Sanskog Mosta, dodijele tri knji`evne nagrade koje }e nositi njegovo ime. - Konkurs je otvoren do 15. jula. Na ve~eri sje}anja 5. avgusta dodijeli}emo tri knji`evne nagrade. Dobitniku prve nagrade pripa{}e 2.000, Sadikovi}: Zato~enik Omarske druge 1.000 i tre}e 500 maraka- kazala je Alida Peji}, ~lanica UO Fondacije „Dr. Eso Sadikovi}“. Udru`enje „Behar“ i ~lanovi UO Fondacije upoznati su s inicijativom da jedna od ulica u Prijedoru dobije ime po M. Z. doktoru Sadikovi}u.

Radnicima gora`danskog „In {eh kruga“

Ponu|en radni anga`man u gra~ani~koj „Fortuni“
Ministar za bora~ka pitanja Bosanskopodrinjskog kantona D`evad Ad`em ju~er je radnicima „In {eh kruga“, u kojem je pokrenuta procedura ste~aja, prenio prijedlog „Fortune“ iz Gra~anice da svoj radni anga`man nastave u ovoj firmi. „Fortuna“ je zainteresirana da anga`ira 40 radnika, a do kraja godine ukupno 70 do 90, koji bi pro{li tromjese~ni probni rad i od kojih bi se tra`ilo dostizanje planiranih normi, te da joj se pod povoljnim uvjetima ustupe pogon i oprema u Vitkovi}ima. S druge strane, ako radnici prihvate ovakav prijedlog, Ministarstvo bi finansijski podr`alo izmirivanje njihovih obaveza kako bi mogli preuzeti radni~ke knji`ice i zaposliti se kod novog poslodavca. Radnici su izrazili bojazan, ali }e odluku donijeti u narednih nekoliko dana, a Jusuf Tuti}, predsjednik Saveza RVI „Sinovi Drine“, kao osniva~a „In {eh kruga“ kazao nam je da }e podr`ati svaki prijedlog za koji se radnici izjasne. Ipak, svi insistiraju da se prona|u krivci za propast firme, koja je u nekoliko navrata imala podr{ku iz kantonalnog Al. B. bud`eta.

Takmi~enje Web Start Contest u Hrvatskoj

Student iz Kupresa najbolji
Na takmi~enju Web Start Contest, kojeg je organizirala studentska organizacija eStudent u saradnji sa lokalnim uredom Microsofta Hrvatske, najboljim je progla{en rad Ivana Lozi}a iz Kupresa, studenta FOI iz Vara`dina. Za rad pod nazivom bTalk, koji kao mre`a omogu}ava komunikaciju izme|u korisnika u realnom vremenu kombiniraju}i karakteristike instant messenger i foruma uz visok stupanj dinamike i integracije sa vanjskim sistemom, Lozi} je dobio 8.000 kuna (2.000 KM). A. Ka.

Radnici „In {eh kruga“ na sastanku s ministrom

14

Dnevni avaz, utorak, 1. juni/lipanj 2010.

tuzlanski kanton

TUZLA Danas zvani~no po~inje sezona na Panonskim jezerima

Nekada{nji maturanti obi{li su i centralno spomen-obilje`je

Biv{i u~enici MS[ iz Srebrenika

Ljubiteljima kupanja ostaje da ~ekaju ljep{e vrijeme
Prema dugoro~nim prognozama, prave vreline o~ekuju se u julu, dok }e juni i avgust biti promjenjivi
Iako ki{na slika ovih dana ni izbliza to ne pokazuje, sezona kupanja na kompleksu Panonskih jezera u Tuzli danas i zvani~no po~inje. Prema aktima JKP „Panonika“, sezona, ina~e, osma po redu, po~inje s prvim danom juna, a zavr{ava sa 31. avgustom, a na kupa~ima ostaje da ~ekaju ljep{e vrijeme.

Obilje`ili pet godina od mature
Biv{i u~enici ~etiri odjeljenja saobra}ajnih i ekonomskih tehni~ara Mje{ovite srednje {kole Srebrenik, generacije 2001 -2005. godine, sve~ano su obilje`ili petu godi{njicu mature. Nakon okupljanja ispred {kolske zgrade i proizvke u u~ionicama, koju su obavili njihove biv{e razredne starje{ine, evocirali su uspomene na {kolske dane i razmijenili informacije o svemu onome {to im se zna~ajno dogodilo u `ivotu u proteklih pet godina. Obi{li su i centralno spomen-obilje`je i odali po~ast {ehidima i poginulim borcima u protkelom ratu, a potom je organiziran defile do kafe bara gdje je nastavljeno slavlje do ranih jutarnjih sati. Zna~ajan broj biv{ih maturanata iz ove generacije ve} je diplomirao na nekom od fakulteta, dio njih je prona{ao zaposlenje i ve} formirao porodicu, a nije zanemariv ni broj onih koji su u potrazi za boljim `ivotom oti{li u neke od evropskih zemalja. Sljede}e O. M. okupljanje zakazano je za kraj maja 2015. godine.

Tehni~ke pripreme
Povodom po~etka sezone, ~ije su tehni~ke pripreme krenule jo{ u oktobru pro{le godine, ju~er je u Tuzli odr`ana i press konferencija, na kojoj su na~elnik op}ine Jasmin Imamovi} i direktor „Panonike“ Maid Porobi}, sa predstavnicimna ostalih organizacija uklju~enih u rad „Panonike“, govorili o novoj sezoni.
Sa presa: Cilj je ponoviti pro{lu sezonu Kompleks jezera ju~er okupan ki{om

U Kalesiji festival kulturnog stvarala{tva

Nastupila dru{tva iz BiH i Hrvatske

- Jo{ s po~etka maja, kada smo od Zavoda za javno zdravstvo TK-a dobili certifikat o bakteriolo{koj ispravnosti vode, bili smo spremni za sezonu, ali nas, na`alost, vrijeme nije slu`ilo. Prema dugoro~nim progno-

Sezonska radna mjesta
Tokom tromjese~ne sezone na Panonskom jezeru }e sezonski posao dobiti i stotinjak mladih osoba, te }e na taj na~in
U~esnici festivala u defileu gradom

zama, prave vreline o~ekuju se u julu, dok }e juni i avgust biti promjenjivi. Cilj nam je ponoviti pro{lu sezonu, kada je samo na osnovu podatka o prodatim ulaznicama, kompleks jezera posjetilo 360.000 gostiju. Postali smo brend u smislu turisti~kog razvoja TK-a -kazao je Maid Porobi}.

mo}i zaraditi i solidnu pla}u. Rije~ je o odr`avanju postrojenja, ure|enju obale, te ugostiteljskim poslovima.

Dje~iji park
Pored brojnih fitnes sprava na obalama jezera, ove godine novitet je novootvoreni dje~iji park na prostoru biv{eg zoolo{kog vrta, sa

opremom najvi{ih evropskih standarda po kvalitetu mobilijara. Novitet je i kapija na isto~nom ulazu sa asfaltiranim i potpuno renoviranim parking prostorom, te dvadeset~etverosatni videonadzor na jezerima. Iz ekonomskih razloga ni cijene ulaza nisu mijenjane. Tako }e dnevna karta ko{tati 2,5 KM, dok }e za penzionere i druge socijalno ugro`ene kategorije iznositi 1,5 KM. Cijena ulaza za djecu do sedam godina ostaje pola maA. MUSLIMOVI] rke.

U organizaciji GKUD „Halisije“, u Kalesiji je odr`an 2. me|unarodni festival kulturnog stvarala{tva na kojem su se predstavila kulturno-umjetni~ka dru{tva iz BiH i Hrvatske. Uz doma}ine GKUD „Halisije“, nastupili su i KUDovi „Mladi rudar“ iz Dobrnje, „7. april“ iz Vukovija, KBD Zavidovi}i, „14. maj“ iz Toj{i}a, „Merak“ iz Sapne, BKUD-a „Mula-Alija Sadikovi}“ iz Janje, KUD „[evko Avdi}“ iz Tarevaca kod Modri~e, BKUD „Sevdah“ iz Zagreba, „^e{ka beseda“ iz Zagreba, najstarije dru{tvo ^eha u Hrvatskoj, KUD „Dragutin Domjani}“ iz Adamovca i KUD „Vila Makljenovac“. Prije zvani~nog nastupa, kojeg je otvorio kalesijski na~elnik Rasim Omerovi}, pokrovitelj Festivala, u~esnici su prodefilovali ulicama Kalesije. Prethodno su polo`ili cvije}e na {ehidsko spomen-obilje`je u centru grada. Nekoliko stotina posjetilaca, osim u narodnim igrama, u`ivalo je i u pjesmi. Posebno ih je odu{evio nastup vokalnog soliste i harmonika{a Samira Nurki}a, dobitnika prve nagrade na F. S. festivalu u Atini.

Ote`an saobra}aj na tuzlanskoj Pingi

Nevrijeme u Banovi}ima

Pumpe ne mogu ispumpati vodu
Ogromne koli~ine ki{e, naro~ito tokom ju~era{njeg dana, ponovo su prouzrokovale problem sa odvodom vode kod Pinge u Tuzli. Voda veli~ine jezera i ju~er je onemogu}avala normalno odvijanje saobra}aja na Pingi, gdje je cesta koja vodi ka Panonskom jezeru bila potpuno poplavljena. - Pumpno postrojenje na Pingi nije u mogu}nosti prepumpati ovoliku vodu do korita Jale. Sliv sa Bukov~i}a, dijela Tenisa, pa preko skvera vodi u Jalu, {to predstavlja ogromno optere}enje za pumpno postrojenje kazao je Aid Berbi}, zamjenik {efa Slu`be za komunalne poslove Op}ine Tuzla. Radnici JKP „Vodovod i kanalizacija“ su specijalizovanim kamionima ju~er dodatno ispumpavali vodu. Isti problem sa plavljenjem dijela raskrsnice ju~er je ponovo zabilje`en i kod tuzlanske Elektrodistribucije. Profil cijevi nije dovoljno veliki za odvod vode pri velikim padavinama, {to ~esto uzrokuA. Mu. je veliku baru.
Gomile leda i bujice vode blokirale gradske ulice
(Foto: H. Imamovi})

Akcija darivanja krvi u Srebreniku

Humanisti dobili pakete hrane
U organizaciji Zavoda za transfuziologiju UKC-a Tuzla i Crvenog krsta Srebrenik odr`ana je akcija prikupljanja rezervi krvi na kojoj je zabilje`en izuzetno dobar odziv davalaca. Kapi koje `ivot zna~e darovala su 42 dobrovoljna davaoca iz naselja s mjesnih podru~ja Srebrenik i Rapatnica, a rezultati bi bili jo{ povoljniji da 11 humanista nije vra}eno zbog zdravstvenih razloga. Svima koji su se odazvali na ovu akciju predstavnici Crvenog krsta uru~ili su prehrambene pakete zahvalnosti, a za dobrovoljne davaoce iz udaljenijih naselja organiziran je i besplatan Izuzetno dobar odziv davalaca O. M. prijevoz.

Led veli~ine oraha uni{tio usjeve
Na ve}i dio podru~ja banovi}ke op{tine prekju~er popodne sru~ila se oluja pra}ena ledom, kakva nije upam}ena u ovim krajevima. Nevrijeme je trajalo dvadesetak minuta. Vjetar je lomio grane i sru{io vi{e stabala. Led veli~ine oraha u gradskom podru~ju razbijao je {ofer{ajbe na autima i potpuno je uni{tio usjeve u ruralnim podru~jima op}ine. Desetkovani su vo}njaci, ba{te, na ve}em broju objekata o{te}ene su fasade, odvaljeni oluci, odneseni crijepovi s krovova. Gradske ulice i saobra}ajnice blokirale su gomile leda i bujice vode. Prema informacijama Op}inskog {taba Civilne za{tite, najve}a {teta pri~injena je na podru~ju: Grivica, Repnika, Hrvata, Mrljevi}a, Podgorja, Stra`benice, ^itluka, Ekonomije, Omazi}a i grada. Nadle`nim insitucijama nalo`eno je da u {to kra}em roku iza|u na teren i izvr{e N. M. procjenu {tete.

(Foto: A. Bajri} Blicko)

Pravo jezero onemogu}ava odvijanje saobra}aja

crna hronika

Dnevni avaz, utorak, 1. juni/lipanj 2010.

15

BANJA LUKA Akcija specijalne jedinice MUP-a RS

Uhap{eni Slavi{a ]ulum nije pru`ao otpor
Boravio u iznajmljenoj ku}i u Trnu Predvi|eno saslu{anje i Nemanje Drlja~e i njegove djevojke, koji su pomagali bjeguncu

Ispreturane stvari u „Preporodu“

(Foto: H. ^ali})

Provala u Gra~anici

Obijeno vi{e kancelarija
Jedna ili vi{e za sada nepoznatih osoba ponovo su po ko zna koji put provalile u prostorije Stare gimnazije u Gra~anici u kojoj je smje{teno vi{e slu`benih kancelarija. Prema rije~ima predsjednika Op}inske organizacije civilnih `rtava rata Gra~anica Seada Begovi}a, njegova kancelarija se ~etvrti put na{la na meti provalnika. - Prvi put lopovi su odnijeli 17 kutija razne humanitarne pomo}i, odje}e i obu}e, namijenjene porodicama {ehida i poginulih boraca. Sino} (nedjelja, op. a) lopovi su provalili, osim u na{u, i u kancelarije „Preporoda“, gdje su ispreturali stvari, u Sportski savez i Udru`enje poljoprivrednika. Svaki put prilikom provale obijena su vanjska vrata. Jednom sam prona{ao

Begovi}: ^etvrta provala

besku}nicu kako nakon provale spava u hodniku. Drugi put lopovi su vr{ili nu`du u hodniku. Ovo ~ovjek ne mo`e da povjeruje, niko huliganima da stane ukraj - kazao je Begovi}. Gra~ani~ka policija ju~er je tragala za provalnicima, a bit }e ispitani i neki H. ^. od besku}nika.

U br~anskom selu Prijedor
Slavi{a ]ulum: U bijegu od 24. aprila Specijalci ju~er privode 26-godi{njeg bjegunca
(Foto: M. Lugi})

Dr`ao zato~enu ~etvero~lanu porodicu
Policija Br~ko Distrikta uhapsila je prekju~er Dragana ^ebi}a (50), kurira u Skup{tini Distrikta, koji je u br~anskom selu Prijedor dr`ao kao taoce ~etvero~lanu porodicu Mate Brnji}a. Osumnji~eni je prekju~er prije podne upao u Brnji}evo dvori{te i uz prijetnju pi{toljem natjerao Matinu suprugu Snje`anu (34) te njihovu djecu Antu (15) i Janju (12) da u|u u ku}u, gdje ih je, zajedno s doma}inom, dr`ao u jednoj prostoriji sve do dolaska policije. Osumnji~eni je prema nare|enju policajaca odlo`io pi{tolj i predao se. Mate Brnji} je kazao da im je Dragan ^ebi} rekao da ga proganjaju „nepoznati ljudi koji `ele da ga ubiju, ali da to ne}e u~initi dok se on bude krio kod njih“. Odmah po okon~anju drame, Brnji}i su prevezeni u br~anski Medicinski centar, gdje im je ukazana ljekarska pomo}. Navodno je dva dana ranije porodica prijavila nestanak Dragana E. Ra. ^ebi}a.

Slavi{a ]ulum (26), koji je u bijegu od 24. aprila, kada je u oru`anom obra~unu u Banjoj Luci ubijen njegov mla|i brat Nedeljko (19), uhap{en je ju~er u banjalu~kom naselju Trn u iznajmljenoj ku}i u kojoj je boravio neko vrijeme.

Sukob nekada{njih prijatelja
Oru`ani sukobi izme|u ]uluma i njegovog nekada{njeg prijatelja Sini{e [aki}a Kineza, koji je u bijegu, intenzivirani su u posljednjoj godini. U no}i 23. aprila u naselju Rakova~ke Bare ubijen je Nedeljko ]ulum (19) u BMW-u, a te{ko ranjen Jovan Jo{ilo `ava. Jake policijske snage doslovno su opkolile ku}u u kojoj je boravio, a prilikom upada ]ulum je rekao: „Nemojte pucati, nisam naoru`an!“. U hap{enju su u~estvovali i pripadnici Sektora kriminalisti~ke policije i Jedinice za podr{ku MUP-a RS, koji su ju~er tra`ili jo{ tri osobe koje su pomagale (27), koji je policiji priznao da je pucao na mladi}a, ali tek nakon {to su ga napali njegovi saputnici, odnosno kolege koje su ga pratile u vozilu „fijesta“. Iste no}i s Nedeljkom su bili i Dejan ^aji}, Dejan Kosti}, koji su i uhap{eni, kao i Slavi{a ]ulum. u ]ulumovom bijegu. Ova operacija, prema na{im izvorima, do kraja ju~era{njeg dana morala je biti finalizirana. On, bi, prema istra`iteljima, mogao biti saslu{avan i danas.

Opkoljena ku}a
Do isteka ju~era{njeg dana istra`itelji su namjeravali saslu{ati i izvjesnog Nemanju Drlja~u te njegovu djevojku, izvjesnu Dejanu Mitra{inovi}, koji se sumnji~e da su pomagali u ]ulumovom skrivanju, saznaje „Dnevni avaz“. ]ulum prilikom hap{enja nije pru`ao otpor iako je, prema na{im saznanjima, imao odre|enu dojavu da mu se policija pribli-

Sitna razbojni{tva
Prema navodima izvora bliskog policiji, navedena ku}a nije bila stalno mjesto

prebivali{ta odbjeglog ]uluma. On se u me|uvremenu kretao od Banje Luke, Prijedora, Lakta{a i jo{ nekoliko manjih gradova RS te u~estvovao u nekolicini sitnih razbojni{tava. Saznajemo da je u petak obimna akcija izvr{ena na {irem rejonu Br~ko Distrikta. Istra`itelji su imali podatke da se ]ulum tamo skriva, u jednoj tako|er iznajmljenoj ku}i. Me|utim, on se prije akcije sklonio, a potom se sakrio u banjalu~kom naselju Trn, u ku}i koju je tako|er ranije iznajmio. Kako je „Dnevni avaz“ i najavio, od petka su intenzivirane aktivnosti na ovom slu~aju, a hap{enje ]uluma, prema na{im izvorima, bilo je pitanje dana.
V. STEVANOVI]

Tri dana od napada u Tuzli

Podlegao portir Marko Bre{ki}
Marko Bre{ki} (44), portir na Klinici za plu}ne bolesti UKC-a Tuzla, koji je u ~etvrtak poslijepodne zadobio te{ke tjelesne povrede, preminuo je ju~er u poslijepodnevnim satima u tuzlanskoj bolnici, potvr|eno je sa Odjela Intenzivne njege UKC-a Tuzla. Bre{ki} je u ~etvrtak na radnom mjestu upozorio taksistu E. B. (36) da ispred bolnice pomjeri automobil, nakon ~ega mu je taksist zadao nekoliko udaraca u predjelu glave i vrata. Bre{ki} je pritom pao i udario glavom od beton, a od tada je bio bez svijesti. Taksist E. B. nakon tu~e je uhap{en i priveden u A. Mu. prostorije MUP-a.

Vatrogasci intervenirali u Ilija{u

Seadu Fazlagi}u namjerno zapaljena dva automobila
PU Ilija{: Provode istragu

U ulici Obala Bosne u Ilija{u preksino} su izgorjela dva automobila, „{koda oktavija“ i „volvo“, ~iji je vlasnik Sead Fazlagi}. Po`ar su ugasili pripadnici Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo. Tom prilikom nije

bilo povrije|enih osoba, dok je na vozilima nastupila velika materijalna {teta. O doga|aju je obavije{ten kantonalni tu`ilac, a uvi|aj su obavili pripadnici policije i sudski vje{tak protivpo`arne za{tite koji je utvrdio da

su nepoznate osobe namjerno izazvale po`ar tako {to su jedno vozilo posule zapaljivom te~no{}u, a potom se plamen pro{irio i na drugi automobil. Policija provodi daljnju istragu i traga za S. S. po~initeljima.

16

Dnevni avaz, utorak, 1. juni/lipanj 2010.

crna hronika

ZENICA Na putu do radnog mjesta

Prodavnica koja je bila meta razbojnika

Haruna Halilba{i}a napali i oborili psi lutalice
Ko zna {ta bi bilo da meni nepoznat voza~ nije zaustavio crvenu „{kodu fabiju“ i vikom uspio otjerati pse, ka`e Halilba{i}
Haruna Halilba{i}a iz Zenice napao je ~opor bijesnih pasa lutalica i samo je slu~aj htio da ne zadobije te`e ozljede. Ovaj, kako kolege ka`u, tihi i povu~eni slu`benik Kantonalnog ureda Porezne uprave FBiH u Zenici napadnut je oko 6.40 sati prilikom dolaska na posao, dvadesetak metara od radnog mjesta. setine povrije|enih Zeni~ana, a polemike izme|u Udru`enja za za{titu `ivotinja i ugro`enih gra|ana ~este su i na lokalnim medijima.

Kantonalni sud Zenica

Potvr|ena optu`nica plja~ka{ima „Konzuma“
Sudija za prethodno saslu{anje Kantonalnog suda u Zenici Faik Spahi} potvrdio je optu`nicu protiv Dinka Mutnovi}a (28) i Adija Ali}a (20) zbog razbojni{tva koje su po~inili 29. aprila oko 21 sat u supermarketu „Konzum“ u zeni~kom naselju Crkvice. Oni su tada, maskirani crnim kapama fantomkama i naoru`ani automatskom pu{kom, zaprijetili blagajnicama S. K., L. M. i J. H., te kupcu R. M., tra`e}i da im predaju novac. Kako bi zastra{io prisutne, Ali} je ispalio tri hica u zidove radnje, nakon ~ega su iz kase uzeli 570 KM i pobjegli. Nedugo zatim policajci su ih uhvatili s dijelom novca. Ali} je optu`en i za protivpravno posjedovanje i no{enje oru`ja, koje je koristio prilikom navedenog razbojni{tva. Ro~i{te za izja{njenje o krivici optu`enih zakazano je za srijedu, 9. juna, u 10 sati u Kantonalnom sudu u Zenici. A. D@.

Rastu}i broj
- Zakon je jasan da treba za{tititi ljude pa pse. Ako je `ivotinja opasna po okolinu, za nju ne va`i zakon o za{titi `ivotinja, ali na{a op}ina ne ~ini ni{ta da za{titi ljude. Treba li stradati neko od djece tih ~elnika da bi se upitali {ta je s desetinama napadnutih sugra|ana - ka`e Harun. Napad na njega pro{ao je, sre}om, bez te`ih ozljeda, ali broj napada u posljednjih pola godine se ne smanjuje, a broj pasa lutalica u Zenici raste iz mjeseca u mjesec. A. D@.

Desetine povrije|enih
- Oko osam-devet pasa tr~alo je za vozilom koje je prolazilo parkingom i u jednom trenutku okrenuli su se prema meni. Uspjeli su me oboriti i ko zna {ta bi bilo da nije nai{ao meni nepoznat ~ovjek s crvenom „fabijom“, koji se zaustavio i po~eo vikati i mahati na pse, tako da su me pustili - pri~a nam Harun, pokazuju}i mjesto napada.

Halilba{i} pokazuje mjesto napada

(Foto: A. D`onli})

Na ulici u Sarajevu

Ukrali joj novac i nanijeli ozljede
U sarajevskoj ulici Trg sarajevske olimpijade dvojica maskiranih razbojnika napala su ^. B. iz Sarajeva. Razbojnici su ukrali od ^. B. odre|enu koli~inu novca nanijev{i joj lak{e tjelesne ozljede, nakon ~ega su pobjegli. O svemu je obavije{ten kantonalni tu`ilac, a policija traga za po~initeljima.

Ovaj Zeni~anin, ali i mnogi njegovi sugra|ani, svakodnevno strepe od stotina pasa lutalica koji u

~oporima idu gradom i napadaju prolaznike. Slu`ba Hitne pomo}i od po~etka godine ima zabilje`ene de-

Izja{njenje o krivici za ubistvo u Te{nju

U vikendici na Jahorini

Ubila svekrvu s dvadeset udaraca no`em
Mirsada Hrnji} (21) iz Drin~i}a kod Te{nja izjasnit }e se 10. juna o krivici pred sudijom za prethodno saslu{anje Kantonalnog suda u Zenici zbog ubistva svekrve Salihe Hrnji} (59). Prema optu`nici Kantonalnog tu`ila{tva Zenica, Mirsada je 15. aprila ove godine u porodi~noj ku}i, u kojoj je `ivjela sa suprugom Elvirom i njihovim jednogodi{njim djetetom, te svekrvom Salihom, nakon kra}e sva|e s njom, zadala joj kuhinjskim no`em smrtonosne udarce, od kojih je iskrvarila i umrla na licu mjesta. U optu`nici se navodi da se nakon prvog uboda no`em u grudi no` savio, te je Mirsada posegnula za ve}im no`em i njime usmrtila svekrvu. Ubijena Saliha branila se uhvativ{i rukama o{tricu no`a, ali nakon {to je odgurnuta pala je te ju je snaha Mirsada s dvadeset udaraca no`em usmrA. D@. tila.

Prona|eno 11,37 kilograma skanka
Pripadnici Dr`avne agencije za istrage i za{titu (SIPA) BiH prilikom pretresa vikend ku}e na Jahorini, op}ina Pale, prona{li su 11,37 kilograma droge skank. U akciji koja je provedena u petak, 28. maja, prona|ena je droga upakirana u 22 paketa oblijepljena selotejp trakom, jedna prepravljena poluautomatska pu{ka kalibra 7,62 milimetara, te sedam metaka. Akcija je uslijedila nakon {to su policijski slu`benici SIPA-e do{li do saznanja da je ovaj objekt svojevremeno koristila osoba odranije poznata policiji kao rastura~ narkoti~kih sredstava.
Ku}a u kojoj se dogodilo ubistvo

Bacali kamenice na „golf“
Pripadnici Policijske uprave Zenica prekju~er su uhapsili E. [. i M. [., oba iz Zenice. Oni se sumnji~e da su 29. maja na lokalnom putu Zenica - Babino, u mjestu Hajkovi}i, bacali kamenice na „golf“ (A03-M-543), kojim je upravljao S. V. iz Zenice.

Potjera banjalu~ke policije

Uhva}en u ukradenom „audiju“ vrijednom oko 100.000 KM
Banjalu~ka policija u subotu je u Prije~anima uhapsila Mi{u Daki}a (22) iz Ljubljane, a potom utvrdila da je nakon znaka saobra}ajne policije odbio zaustaviti vozilo „audi RS4“ vrijedno oko 100.000 maraka jer je ukradeno u Sloveniji. Prema tvrdnjama policije, potjera za Daki}em li~ila je na scene iz filmova jer je na putu Banja Luka Kla{nice vozio vi{e od 180 kilometara na sat kako bi pobjegao policiji. Nakon hap{enja, otkriveno je da vozi ukradeni automobil koji je preuzeo u Kobatovcima kod Bosanske Gradi{ke sa zada}om da ga preveze do Banje Luke. Kra|a je prijavljena u Ljubljani jo{ 2. novembra. Uhap{eni je dr`avljanin Slovenije, a nakon saslu{anja pu{ten je na slobodu. Istog dana saslu{ani su i Branimir ^eko, Du{an Jeremi} i Oliver Kovjani}, koji su u vozilu „mercedes E klase“ i{li ispred Daki}a. Utvr|eno je da nemaju veze s kra|om, ve} ih je Daki} izmanipulirao da mu pomognu u prijevozu vozila do Banje Luke. V. S.

Uhap{ena prema naredbi suda
Na osnovu naredbe Op}inskog suda u Sarajevu, pripadnici Prve policijske uprave uhapsili su ]. A. (27) iz Sarajeva. O ovom slu~aju obavije{ten je kantonalni tu`ilac, a osumnji~ena je zadr`ana u MUP-u Kantona Sarajevo.

crna hronika

Dnevni avaz, utorak, 1. juni/lipanj 2010.

17

NA LICU MJESTA Provalnici bu{ili zid u potrazi za zlatom i novcem

Predrag Spai} hicima iz pi{tolja ranio provalnika u krugu svoje firme
Vlasnik preduze}a RMG u ^eljigovi}ima u razmjeni vatre pogodio u nogu i kuk Boru Obradovi}a kojeg je njegov kompanjon Aleksandar Sari} u bijegu dovezao u KCUS
Predrag Spai}, vlasnik firme RMG u ^eljigovi}ima, op}ina Isto~no Sarajevo, hicima iz pi{tolja ranio je ju~er sat iza pono}i jednog od dvojice plja~ka{a koji su provalili u jednu od hala ovog preduze}a u namjeri, kako je potvr|eno iz policije, da izvr{e kra|u. Kako nam je re~eno, u me|usobnoj razmjeni vatre ranjen je Boro Obradovi} (37), koji je zajedno sa Aleksandrom Sari}em upao u krug firme kako bi je pokrali.

Sa izricanja osloba|aju}e presude

Su|enje za ubistvo u Sarajevu

Nalo`ena rekonstrukcija u restoranu „Brajlovi}“
Ponovljeno su|enje Mahiru Ra|i, Mersudu Li~ini, Svjetlani Kosti} i Aidi Omerovi}, optu`enima za ubistvo Rahmana Hajdarpa{i}a 31. marta 2000. godine u tada{njem fast-fudu „Brajlovi}“ na Ilid`i, ju~er je vo|eno iznova zbog izmjena u Vije}u Kantonalnog suda Sarajevo. Do izmjena je do{lo nakon smrti jednog te bolesti drugog porotnika u Vije}u, koje broji pet ~lanova, jer se su|enje vodi po ranijem zakonu FBiH. Konstatirano je da se ~itaju iskazi ve} saslu{anih svjedoka te je odlu~eno da se ispo{tuju upute Vrhovnog suda FBiH i izvr{i rekonstrukcija doga|aja u ba{ti restorana „Brajlovi}“ na Ilid`i. Rekonstrukcija }e biti obavljena 11. juna ove godine. Vrhovni sud Federacije BiH dosad je u dva navrata ukinuo presudu u ovom predmetu, {to je dovelo do obnavljanja su|enja pred prvostepenim sudom. Prvostepeni postupak u ovom predmetu rezultirao je izricanjem vi{egodi{njih zatvorskih kazni Ismetu Bajramovi}u ]eli, Mahiru Ra|i i Mersudu Li~ini, dok su Kosti} i Omerovi} bile osu|ene na po godinu zatvora zbog pomaganja, odnosno prikrivanja dokaza. Nakon ukidanja ove presude, ukinuta je i osloba|aju}a presuda prvostepenog suda, a u me|uvremenu prvooptu`eni Bajramovi} izvr{io je samoubiB. C. stvo.

^uva ga policija
Prema prvim informacijama, Spai}u je dojavljeno da se nepoznate osobe nalaze u krugu njegove firme, a provalnike je zatekao na djelu i u tom momentu do{lo je do pucnjave. Spai} je ispalio nekoliko hitaca, dva su pogodila Obradovi}a u lijevu i desnu nogu, dok je Sari} ostao nepovrije|en. Obradovi} je potom iz automatske pu{ke uzvratio pucnjavu, ali 27-godi{njeg Spai}a nije pogodio. Nakon toga, Sari} je ranjenog Obradovi}a vozilom prevezao u Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, gdje mu je ukazana ljekarska pomo}. On je zadr`an na Odjelu ortopedije, gdje ga je ju~er ~uvala policija.

Policija ju~er ispred pogona RMG-a u ^eljigovi}ima

(Foto: S. Saletovi})

Nepoznat o~ev ubica
Predrag Spai} sin je Rate Spai}a koji je 3. marta 2006. godine likvidiran u restoranu „Ribnjak“ u Isto~nom Sarajevu. Spai}a je ubica pogodio iz mraka, kroz staklo restorana gdje je sjedio s dru{tvom. Tom prilikom ranjene su jo{ dvije osobe. Ubica nikada nije prona|en. - U pitanju su dvije prostrelne rane lijeve natkoljenice, te jedan prostrel desne strane kuka - potvrdila nam je Biljana Jandri}, portparol KCUS-a. U CJB Isto~no Sarajevo ju~er nam je potvr|eno da su paljanski policajci uhapsili Spai}a, dok su Sari}a uhapsili pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo i predali ga kolegama u CJB. Ju~er tokom dana istra`itelji su saslu{avali osumnji~ene, nakon ~ega }e biti predati nadle`nom tu`ila{tvu na

Na ulici u Fo~i

Uhap{en zbog poku{aja silovanja
Policija je u Fo~i prekju~er uhapsila D. D. (26) zbog sumnje da je napao M. P (27) i poku{ao da je prisi. li na seksualni odnos. Napadnuta djevojka izjavila je da je nepoznati mu{karac napao sle|a i poku{ao da je siluje te da ga je u tome sprije~io njen maloUvi|aj u hali gdje su upali provalnici

ljetni brat M. B. Policija je utvrdila da je mogu}i izvr{ilac ovog krivi~nog djela D. D. koji je sklon vr{enju takvih radnji. D. D. priveden je u Policijsku stanicu Fo~a, gdje je alkotestiranjem utvr|eno da je imao 1,69 promila alkohola u krvi.

Predrag Spai}: Saslu{anje u policiji

Potraga za odba~enim oru`jem

daljnji postupak zbog krivi~nih djela izazivanja op}e opasnosti, poku{aja kra|e, nano{enja povreda i nedozvoljenog dr`anja oru`ja.

Tra`ili zlato
Ju~er tokom dana policajci CJB Isto~no Sarajevo, zajedno s pripadnicima Specijalne jedinice, vr{ili su uvi|aj u krugu firme RMG. Nekoliko metara dalje od mjesta pu-

Obilje`eni tragovi pucnjave

cnjave na{a ekipa ju~er je zatekla specijalce koji su u travi prema kanjonu Miljacke tra`ili odba~enu pu{ku. U me|uvremenu istra`itelji su u hali u krugu RMG nekoliko sati vr{ili uvi|aj i sakupljali dokaze. Pregledali su i obli`nju livadu tra`e}i dokaze i pi{tolj koji je Spai} odbacio nakon pucnjave. U policiji nam je potvr|eno da je pi{tolj tokom uvi|aja prona|en. Za sada nije potvr|eno {ta su dvojica osumnji~enih imali namjeru odnijeti iz firme. Nezvani~no nam je re~eno da su se u krug RMG Obradovi} i Sari} uputili nakon {to su saznali da se u jednom od zidova nalazi izvjesna koli~ina skrivenog zlata i novca koje je zamalterisano. Policajci su tokom uvi|aja zatekli rupe na zidu koje su kradljivci izbu{ili, a sa sobom su imali sav potreban alat i bu{ilice. Tako|er, u popodnevnim satima pretresena je i ku}a u kojoj `ivi PreD`. Ma. B. drag Spai}.

Rodbina izvr{ila identifikaciju

Utopljenik na|en u Bosni je Jasmin Semi} iz Zenice
Nakon {to je u subotu oko 18.40 de`urna slu`ba Policijske stanice @ep~e obavije{tena od mje{tanina Top~i} Polja da je u Donjoj Golubinji kod @ep~a u rijeci Bosni zapa`en mu{ki le{ kako pluta, tijelo je izva|eno te prevezeno u Kantonalnu bolnicu Zenica. Obavljena je obdukcija koju je uradio dr. Zdenko Cihlar` i ustanovljeno je da je smrt nastupila utapanjem, te da nema tragova nasilja. Identifikaciju su obavili brat i amid`a osobe za koju se sumnjalo da je utopljenik te su oni potvrdili da je rije~ o Jasminu Semi}u (29) iz Zenice, ~iji je nestanak 23. maja prijavljen Policijskoj upravi I u Zenici. - Slu`benici Uprave po-

Semi}: Nestao 23. maja

licije MUP-a ZDK nastavljaju istragu radi utvr|ivanja svih okolnosti pod kojima je nastupila smrt 29-godi{njaka, kao i dokumentiranje ovog doga|aja - navode u MUP-u ZDK. A. D@.

18

Dnevni avaz, utorak, 1. juni/lipanj 2010.

biznis

RAZGOVOR Profesor Ekonomskog fakulteta Adnan Rov~anin

Metalska industrija: Osvajanje tre}ih tr`i{ta

Metalska i elektroindustrija BiH

Problemi u BiH ne mogu se pripisivati svjetskoj krizi
Politi~ari nisu donijeli nijednu ozbiljniju mjeru kao odgovor na krizu u Evropskoj uniji imaju negativan efekt na bh. privredu
Du`ni~ka kriza u Gr~koj, ali i u cijeloj eurozoni ima, bez sumnje, vrlo negativne utjecaje i na bh. privredu. Zna~ajan dio vanjskog duga Bosne i Hercegovine je u ameri~koj valuti te ja~anje dolara u odnosu na euro vodi rastu vrijednosti vanjskog duga na{e zemlje, ka`e za „Avaz“ profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Adnan Rov~anin. ize na bh. ekonomiju ~ini jo{ bolnijim - ka`e Rov~anin. - Na po~etku globalne krize ekonomski eksperti procjenjivali su da }e druga polovina 2010. godine donijeti po~etak oporavka u BiH. No, kako sada stvari stoje, to se ipak ne de{ava. Ipak, uzroke stanja u BiH ne treba tra`iti samo u globalnoj finansijskoj krizi i krizi zemalja Evropske unije nego prvenstveno unutar BiH. Doma}e vlasti ne mogu se skrivati iza krize i sve doma}e probleme pripisivati recesiji u svijetu.

Saradnja sa firmama iz regiona za izlaz iz krize
Globalna kriza naro~ito je pogodila metalsku industriju u Bosni i Hercegovina, koja je izvozno orijentirana, ali su se firme ipak uspjele odr`ati i sada su na nivou sa kojeg se poku{ava krenuti pozitivnim smjerom. U ovoj godini o~ekuje se pove}anje proizvodnje i izvoza, {to }e direktno ovisiti i o kretanjima na stranim tr`i{tima, ka`e sekretar Asocijacije metalskog i elektrosektora industrije BiH Midhat ^ehaji}, javlja Fena. - Uspostavljanje sektorske saradnje sa sli~nim asocijacijama u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Makedoniji i Crnoj Gori, na ~emu su ve} poduzeti konkretni koraci, treba doprinijeti unapre|enju poslovne saradnje me|u firmama radi njihovog u~e{}a u zajedni~kim projektima i izlaska na tre}a tr`i{ta - ka`e ^ehaji}.

Problemi

Uloga SAD u krizi
Kad god do|e do nekih problema, ekonomskih ili politi~kih, bilo gdje u svijetu, izvor tih problema prvo se tra`i u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama kao svjetskoj ekonomskoj i politi~koj sili. Ovog puta, smatra Rov~anin, nije tako. Uzroke krize zemalja Evropske unije ne treba tra`iti u SAD. SAD su ~ak veoma zaRje{enja se, svakako, moraju tr`iti i unutar zemlje. Vlasti su morale donijeti niz efikasnih mjera za ubla`avanje negativnih efekata krize u BiH. Politika je prili~no pasivna kada je rije~ o odgovorima na krizu, {to situaciju u BiH dodatno komplicira isti~e profesor Rov~anin. brinute zbog krize u EU, i to zbog vi{e razloga. Kao prvo, Evropa je vrlo zna~ajno tr`i{te za Ameriku, a rast kursa dolara nikako ne ide naruku privredi SAD. Slabljenje eura u odnosu na dolar smanjuje konkurentnost SAD i dovodi ameri~ke izvoznike u Evropi u te`i polo`aj - isti~e profesor Rov~anin. najve}i interes za oporavak eura. Kada je rije~ o krizi EU, veoma je interesantna ~injenica da su u skoro iste probleme, na skoro isti na~in zapale sve zemlje Mediterana, odnosno Portugal, [panija, Italija, Gr~ka, a i Hrvatska je u nezavidnom polo`aju. - Ovo je interesantna ~injenica koja zahtijeva detaljnija izu~avanja. Sve te zemlje imaju vrlo interesantan polo`aj, obalu, otoke i, ako dobiju kredite, to sigurno ne}e biti bez garancija ili hipoteka. Ako se pozajmice ne budu uredno vra}ale, onda }e na red, vjerovatno, do}i same hipoteke, odnosno uzimanja atraktivnih dijelova obale i otoka. Tome u prilog govori i ~injenica da je Njema~ka ve} ranije pozivala Gr~ku da proda svoje otoke i rije{i problem du`ni~ke krize. Mislim da se sve to ne doga|a slu~ajno - ka`e Rov~anin.
I. [MIGALOVI]

Stabilnost eura
- Osim toga, slabljenje eura dovelo je i do pada realne vrijednost deviznih rezervi Centralne banke BiH (CBBH), jer je ~ak 99 posto tih rezervi upravo u eurima. Lo{a diverzificiranost deviznih rezervi udare krRov~anin: Devizne rezerve

Privreda KS u prvom kvartalu 2010.

Izvoz pove}an za 15,31 posto
Od 20 grana prera|iva~ke industrije u Kantonu Sarajevo (KS) u prvom kvartalu samo je {est ostvarilo rast, a prednja~e proizvodnja odjevnih ostalih proizvoda od nemetalnih minerala, od 83,1 posto. Prema statisti~kim pokazateljima, ostvarena proizvodnja u industriji u KS u prva tri mjeseca, u odnosu na isti period 2009., ni`a je za 9,3 posto, a u prera|iva~koj industriji za 14 posto. Pozitivna kretanja u KS zabilje`ena su u turizmu te u prometu i trgovini namalo, a negativna u {umarstvu, cestovnom prijevozu robe i gra|evinarstvu. Predsjednik Privredne komore KS Kemal Grebo kazao je da postoje naznake pozitivnih kretanja u robnoj razmjeni te da je u prva tri mjeseca ove godine izvoz iznosio 183,7 miliona KM, {to predstavlja pove}anje od 15,31 posto u odnosu na isti period 2009. Tako|er, naglasio je da je pozitivna ~injenica da je u spomenutom periodu smanjen uvoz za 5,7 posto, i to na nivou BiH za 0,6 posto, a u FBiH za 2,8 posto.

Zemlje Mediterana
Na pitanje ho}e li Evropska unija i euro pre`ivjeti trenutnu krizu, Rov~anin vjeruje da }e EU na}i rje{enja i izlaz iz postoje}e situacije. Tim tvrdnjama svakako ide u prilog i ~injenica da je ve} formiran fond vrijedan 700 milijardi eura za ga{enje krize. Osim toga, najrazvijenije zemlje Unije Njema~ka i Francuska imaju

Grebo: Pozitivni pomaci

predmeta te dorada i bojenje krzna, gdje je proizvodnja ~ak ~etiri puta ve}a nego u istom periodu lani. Pad je posebno izra`en u proizvodnji medicinskih instrumenata, od 86,3 posto, i

(Foto: J. Brutus)

Nastavljena agonija u slu~aju Krivaje

Berzanski barometar za 31. 5. 2010. godine

Polovina radnika odustala od ste~aja
Sudska odluka bit }e donesena sutra
Ste~ajni sudija Op}inskog suda u Zenici Ramo Ljevakovi} ju~er nije donio odluku o pokretanju ili obustavljanju procesa ste~aja zavidovi}ke Krivaje. Kako nam je potvr|eno, zbog promijenjenih okolnosti i zahtjeva za odustajanje od ste~aja, sudija je pojedina~no pitao svakog od 38 radnika, pokreta~a ste~aja, da se izjasne jesu li i dalje zainteresirani za pokretanje ste~aja ili prihvataju prijedlog Federalne vlade o izmirenju dijela obaveza iz pravosna`nih sudskih presuda zbog kr{enja odredbi Kolektivnog ugovora. Tih 38 radnika dio je grupe od 172 uposlenika koji du, samo je polovina predlaga~a ste~aja radi naplate dugovanja prihvatila Vladin prijedlog. Op}inski sud u Zenici zato ju~er nije donio kona~nu odluku nego ju je prolongirao za 2. juni, kada bi trebalo biti objavljeno pokre}e li se ste~aj u zavidovi}koj firmi radi naplate milionskog duga. Upravo najavljeni ste~aj jednog od osniva~a nove, mje{ovite Krivaje 1884, dr`avne Krivaje, zna~it }e i blokadu registracije nove firme, kojoj osniva~ ne mo`e biti firma u ste~aju, a time i upitnu sudbinu znatno ve}eg broja radnika, vi{e od 1.900, koji sada rade u novoj Krivaji, a koja jo{ nije ni reA. D`. gistrirana.

Euro/dolar 1,2315 0,34%

Nafta 74,41 po barelu Zlato 1.217,30 $ po unci 0,59% 0,19%

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vicarska Turska V. Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,338460 1,513061 26,859509 0,076492 0,262241 0,708068 1,732321 0,565032 0,245741 0,202737 1,371005 1,007717 2,298929 1,585228 0,051294 1,899089 1,955830 1,341815 1,516853 26,926826 0,076684 0,262898 0,709843 1,736663 0,566448 0,246357 0,203245 1,374441 1,010243 2,304691 1,589201 0,051423 1,903849 1,955830 1,345170 1,520645 26,994143 0,076876 0,263555 0,711618 1,741005 0,567864 0,246973 0,203753 1,377877 1,012769 2,310453 1,593174 0,051552 1,908609

Krivaja: Upitna sudbina vi{e od 1.900 radnika

nisu pristali da se odreknu svojih potra`ivanja radi prelaska u novu Krivaju 1884,

koja je ve}inski u privatnom vlasni{tvu. Kako nam je re~eno u Su-

biznis

Dnevni avaz, utorak, 1. juni/lipanj 2010.

19

TR@I[TE NOVCA Ulaga~i u strahu od {irenja du`ni~ke krize

Vrijednost eura mogla bi biti svega jedan dolar
Evropska valuta je u maju oslabila za 6,5 posto prema ameri~koj, a od po~etka godine za 15 posto Izvoznicima ide naruku ovakvo kretanje kursa
Euro je u maju, u odnosu na dolar, oslabio za 6,5 posto, a od po~etka godine za vi{e od 15 posto. Zbog du`ni~ke krize u Evropi, kurs evropske valute mogao bi dogodine pasti na svega jedan dolar, {to je nivo koji je posljednji put zabilje`en u julu 2002., navodi agencija AP . ji stalno ponavljaju da je o~uvanje vrijednosti zajedni~ke valute jedan od glavnih zadataka ECB-a.
INA: Od{tetni zahtjev vi{i od 200 miliona eura

U Privrednom sudu u Beogradu

Privredni uspon
Izvozno usmjereni dio privrede iz eurozone nema, me|utim, mnogo razloga za brigu zbog dosada{njeg i prognoziranog poniranja zajedni~ke valute, jer je, kako primje}uju italijanski i njema~ki analiti~ari, ba{ ni`i kurs eura najvi{e doprinio izlasku regionalne ekonomije iz recesije. Izvozno orijentirane kompanije postat }e, dakle, konkurentnije zbog slabijeg eura usljed pada cijena njihovih proizvoda van tr`i{ta eurozone, {to bi trebalo podsta}i daljnji privredni uspon i sprije~iti novo ponavljanje krize.

INA tra`i vra}anje imovine u Srbiji
U Privrednom sudu u Beogradu zakazano je su|enje po tu`bi hrvatske naftne industrije INA protiv Agencije za privatizaciju, Akcijskog fonda Srbije i kompanije Lukoil Europe Holding. Tu`benim zahtjevom INA tra`i naknadu {tete, odnosno vra}anje imovine, poslovnih jedinica na teritoriji Srbije. INA smatra da su njeno vlasni{tvo benzinske stanice i druga imovina koja je poslije raspada Jugoslavije stavljena pod kapu kompanije Beopetrol da bi u privatizaciji te firme bila prodata ruskom Lukoilu. Argument srbijanske strane je da su pumpe kompanije INA prije razdru`ivanja bile dru{tvena svojina. To zna~i da INA nije bila njihov vlasnik nego samo korisnik. Od{tetni zahtjev je vi{i od 200 miliona eura.

O~uvanje valute
Stru~njaci ameri~ke finansijske kompanije Morgan Stanley sla`u se da u narednom periodu treba o~ekivati daljnje slabljenje eura. Predvi|aju da }e u prvom kvartalu sljede}e godne pasti do granice od 1,12 dolara, ali nakon toga, prognoziraju izvjesno ja~anje valute 16 ~lanica Evropske unije (EU). Investitore {irom Starog kontinenta i dalje brinu mogu}e {tetne posljedice

Stru~njaci o~ekuju daljnji pad eura

gr~ke du`ni~ke krize na ostatak eurozone, a posebno najugro`enije zemlje te grupacije Portugal i [paniju. Za vrijeme proteklog dijela 2010. godine euro je izgubio dosta od prija{nje

vrijednosti u odnosu na jen, juan i neke druge respektabilne nov~ane jednice. Predvi|anja o daljnjem slabljenju eura nisu, svakako, prijatna ~elnicima Evropske centralne banke (ECB), ko-

Rezultati najnovije ankete

Ve}ina Nijemaca `eli povratak marke
Nijemci se toliko pla{e inflacije da vi{e od 50 posto stanovni{tva `eli povratak stare valute - njema~ke marke. Iz Instituta za istra`ivanje javnog mnijenja TNS EMNID u Bilefeldu ka`u da je to rezultat najnovije ankete. Nagla{avaju da su gra|ani, zbog ekonomske krize posljednjih mjeseci, izgubili i posljednje iluzije. Nakon Drugog svjetskog rata, Nijemci su gajili tri iluzije: nikada vi{e rat, nikada vi{e siroma{tvo i nikada vi{e inflacija! No, sve tri iluzije nestale su posljednjih godina. - Rat u Afganistanu uni{tio je prvu iluziju, zakon o spajanju pomo}i za nezaposlene i socijalnih davanja uni{tio je vjeru u blagostanje, a kriza eura pokopala je nade u uspje{no suzbijanje inflacije - ka`u u Institutu.

Francuski ministar za bud`et Baroin

Izvje{taj imigracijske slu`be

O~uvanje trostrukog Danska do 2018. treba A-rejtinga te{ka zada}a 100.000 stranih radnika
Francuska je priznala da }e o~uvanje najvi{eg kreditnog rejtinga biti te{ka zada}a ako se ne donesu te{ke odluke u vezi sa bud`etom nakon {to je Njema~ka signalizirala potencijalno pove}avanje poreza radi sni`avanja manjka, javljaju agencije. Francuski ministar za bud`et Fransoa Baroin (Francois) kazao je da Francuska ne smije uzimati zdravo za gotovo trostruki A-rejting, koji vladi u Parizu omogu}ava relativno jeftino zadu`ivanje na me|unarodnim tr`i{tima i finansiranje golemog manjka. - Cilj da se o~uva kreditni rejting AAA jako je ambiciozan i, zapravo, djelimi~no odre|uje okvir ekonomskih mjera koje `elimo poduzeti kazao je Baroin. Danska }e do 2018. godine trebati najmanje 100.000 stranih radnika kako bi ostala konkurentna, prenose mediji zaklju~ak izvje{taja danske imigracijske slu`be. Izvje{taj je sastavio Institut za studije o budu}nosti, a njegova autorica Seli Kala{ (Sally Khallash) upozorava da Danska ne mo`e vi{e tra`iti radnike u susjednoj Njema~koj, [vedskoj i Poljskoj, prenosi u internetskom izdanju list „The Copenhagen Post“. - Te se zemlje suo~avaju sa sli~nim demografskim izazovima kao i mi, sa manje mladih i vi{e starijih gra|ana, i one }e uskoro iskusiti manjak radne snage. Moramo se vi{e fokusirati na zemlje koje imaju relativno visok nivo obrazovanja, a ograni~ene mogu}nosti - rekla je Kala{.

Gr~koj ne treba dodatna {tednja
Gr~ka ne}e morati uvoditi dodatne mjere {tednje, ocijenio je ministar finansija Jorgos Papakonstantin (George). On je ocijenio da su mjere, koje su donesene u okviru Sporazuma sa Evropskom unijom i Me|unarodnim monetarnim fondom (MMF), dovoljne za oporavak. Gr~ki ministar izrazio je uvjerenje da }e se privredno stanje u zemlji brzo pobolj{ati.

20

Utorak, 1. juni/lipanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

biznis

Dnevni avaz, utorak, 1. juni/lipanj 2010.

21

Trgovanje 201.651 KM

EKONOMIJA ^elnik Evropske centralne banke @an-Klod Tri{e

Zemlje u razvoju glavni izvor snage za svjetsku privredu
Takve dr`ave uzimaju sve ve}i zna~aj u globalnoj ekonomiji i finansijama
Zemlje ~ije su privrede u naglom usponu, prebrodile su globalnu recesiju uspje{nije od razvijenih zemalja, ukazao je predsjednik Evropske centralne banke (ECB) @an-Klod Tri{e (Jean-Claude Trichet) na ju~era{njoj konferenciji Bank of Korea u Seulu. finansijskim sistemima. - Svjetska ekonomija zavisit }e jo{ vi{e od njih i njihove sposobnosti da zadr`e jak doma}i rast i ekonomsku i finansijsku stabilnost - kazao je prvi ~ovjek Federalnih rezervi.

Bez transakcija dionicama fondova
Slab start nove radne sedmice
Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren promet od 201.651 marku, a u sklopu 54 transakcije prometovana su ukupno 182.843 vrijednosna papira. Promet na kotaciji kompanija iznosio je 30.979 KM, me|u fondovima nije bilo transakcija, obveznicama FBiH 48.819, na primarnom tr`i{tu 15.153, a na sekundarnom 106.698 maraka. Najve}i rast cijene imala je Izgradnja In`injering iz Zenice, od 25 posto, dok je najve}i pad registrirala Fabrika duhana Sarajevo, od 1,88

Vrijednost indeksa
BIFX SASX-10 SASX-30 0,00% = 1.656,84 0,18% 0,06% 936,26 984,64

Veliki rast
Me|unarodni monetarni fond (MMF) prognozirao je da }e privrede u naglom usponu, uklju~uju}i Brazil i Rusiju, oja~ati ove godine za 6,3 posto, skoro tri puta vi{e od stope rasta u razvijenim zemljama. Pri tome }e rast svjetskog bruto proizvoda iznositi 4,2 posto poslije smanjenja od 0,6 procenata u pro{loj godini.

posto. Vrijednost indeksa fondova BIFX nije se mijenjala u odnosu na pro{lo trgovanje i iznosi 1.656,84 posto. Indeks SASX-10 izgubio je na vrijednosti 0,18 posto i skliznuo na 936,26 poena, dok je vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX30 manja za 0,06 posto i iznosi 984,64 poena.

Globalno upravljanje
- Te su zemlje bile ozbiljno pogo|ene krizom, ali su ostale izvor snage za svjetsku ekonomiju. Stoga nije iznena|uju}e {to je kriza oja~ala svijest o njihovom rastu}em ekonomskom zna~aju i neophodnosti njihove potpune integracije u globalno upravljanje - izjavio je Tri{e.

Kursna lista SASE na dan 31. 5. 2010.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM) Promjena kursa (%) Koli~ina Vrijednost Broj transakcija
ZVANI^NA KOTACIJA
BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO 16,00 -0,24
OBVEZNICE FBiH

Tri{e: Zemlje u razvoju uspje{nije prebrodile krizu

1.936

30.979,92

18

Direktor ameri~kih Federalnih rezervi (Fed) Ben Bernanke rekao je, tako|er,

da zemlje ~ije privrede ubrzano rastu, imaju sve ve}i zna~aj u globalnoj trgovini i

Poslovanje Raiffeisen Internationala

^e{ko ministarstvo industrije i trgovine

Udvostru~ena dobit Banke Strana ulaganja lani opala u prvom tromjese~ju 2010. za dvije milijarde eura
Raiffeisen International zabilje`io je u prvom kvartalu neto dobit od 100 miliona eura, {to je skoro dvostruko vi{e u usporedbi sa 56 miliona eura ostvarenih u istom periodu lani. Kao glavni razlog za takav Raiffeisen: Neto dobit 100 miliona eura rezultat, u Banci navode smanjivanje rezer- Operativna dobit u prva tri vacija za lo{e zajmove za mjeseca smanjena je za 20 33,8 posto na godi{njem ni- posto i iznosila je 428 milivou, na 295 miliona eura. ona eura, saop}ila je Banka. Pro{lu godinu obilje`io je pad direktnih stranih ulaganja u ^e{ku za punih 50 posto, sa 4,4 milijarde eura u 2008. na dvije milijarde eura lani, pokazao je novi izvje{taj ~e{kog ministarstva industrije i trgovine. ^e{ke kompanije ^e{ka: Najvi{e ulagali Austrijanci u stranom vlasni{tvu reinvestirale su u ^e{ku tri investirali Austrijanci, ~emilijarde eura svoje dobiti iz tvrtinu stranih ulaganja, a 2008., dok su iz ^e{ke iznije- slijede belgijski privrednici le kapital od 1,97 milijardi te, iza njih, kompanije iz Sjeeura. Najvi{e su lani u ^e{koj dinjenih Ameri~kih Dr`ava.

OBVEZNICE RATNA POTRA IVANJA OBVEZNICE RATNA POTRA IVANJA OBVEZNICE RATNA POTRA IVANJA OBVEZNICE RATNA POTRA IVANJA OBVEZNICE RATNA POTRA IVANJA STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA B STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA C STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA D STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA E

29,90 26,55 24,50 24,00 22,00 97,12 88,00 77,00 67,00

3,51 0,19 -2,00 0,00 0,00 0,12 1,15 2,26 1,52
PRIMARNO TR@I[TE

22.092 497 437 437 439 16.904 11.312 8.238 12.404

6.606,57 131,95 107,06 104,88 96,58 16.416,88 9.954,56 6.318,64 8.311,30

3 1 1 1 1 5 3 3 2

BH TELECOM D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO JP ELEKTROPRIVREDA BIH

20,64 87,41 27,51

0,21 -1,88 0,00

150 116 37

3.096,61 10.139,45 1.017,87

2 8 1

SEKUNDARNO TR@I[TE

DUKA & BOSNA DD BRCKO

1,00

17,65

106.068

106.068,00

1

Promet 93.344 marke

Obveznice pove}avaju likvidnost
Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 67 transakcija ostvaren promet od 93.344 KM, a najve}i je obavljen obveznicama za izmirenje ratne {tete 3, od 44.634 marke, uz pad cijene za 0,6 posto. Najve}i rast cijene imao je ^ajavec mega iz Banje Luke, od 5,26 posto, a pad Elektro Doboj, od 0,81 posto.

Vrijednost indeksa
BIRS FIRS 0,14% 0,14% 893,47 1.500,85

Vrijednost berzanskog indeksa BIRS pove}ana je za 0,14 posto na 893,47 poena, dok je vrijednost indeksa fondova FIRS opala za 0,14 posto i iznosi 1.500,85 poena.

22

Dnevni avaz, utorak, 1. juni/lipanj 2010.

globus

CENTRALNA AMERIKA Prva tropska oluja u sezoni

„Cheonan“: Potapanje izazvalo sukob

Potapanje ju`nokorejskog broda

Agata usmrtila vi{e od 100 osoba
Na hiljade stanovnika Gvatemale, Salvadora, Hondurasa i Meksika iseljeno zbog nevremena SAD i Kolumbija nude avione pomo}i
Prva tropska oluja u sezoni usmrtila je najmanje 101 osobu {irom Centralne Amerike, pokrenula poplave i klizi{ta koji su uni{tili na stotine ku}a i desetine kilometara puteva, prenose agencije izjave zvani~nika. Tropska oluja Agata primorala je i desetine hiljada osoba da napuste svoje domove, donose}i obilne ki{e {irom Gvatemale, Salvadora, Hondurasa i Meksika. brzine 65 kilometara na sat, a kako je nai{la na vi{i teren, tako je njena sila smanjena, ali ne i posljedice od obilnih ki{a koje je donijela u Salvador gdje je progla{eno vanredno stanje. Predsjednik Kolom kazao je da je iseljeno blizu 112.000 osoba.

Hatojama podr`ava Seul koji `eli kazniti Pjongjang
Japanski premijer Jukio Hatojama (Yukio Hatoyama) saop}io je ju~er svom kineskom kolegi Venu \ijabau (Wen Jiabao) kako podr`ava `elju Seula da izvede Sjevernu Koreju pred Vije}e sigurnosti UN-a kako bi joj bile uvedene sankcije ili kako bi bila ka`njena zbog potapanja ju`nokorejskog ratnog broda „Cheonan“. Hatojama je rekao da Sjeverna Koreja treba biti ka`njena zbog potapanja broda u skladu s me|unarodnim zakonom, prenose agencije. Kineski premijer \ijabao ranije je na ju`nokorejskom otoku \e|u izjavio da treba izbje}i sukob dvije Koreje zbog potapanja „Cheonana“, ali nije podr`ao prijedlog Ju`ne Koreje i Japana da se u UN-u osudi Pjongjang zato {to je izveo taj napad.

Vulkan Pakaja
Kolumbija i SAD ponudile su avione kako bi dostavile pomo} i pomogle pri evakuaciji ljudi s podru~ja pogo|enih nevremenom. Kolom je rekao da je u njegovu dr`avu krenulo {est aviona ameri~ke vojske kako bi pomogli unesre}enima. Meksi~ki predsjednik Felipe Kalderon (Calderon) ponudio je Gvatemali na raspolaganje aerodrom u gradu Tapa~ula na granici dvije centralnoameri~ke dr`ave. Zra~na luka La Aurora u Gvatemala Sitiju zatvorena je od petka nakon {to je prekrivena vulkanskim pepelom iz Pakaje prije nekoliko dana. Dvije osobe su poginule, a tri se vode kao nestale nakon erupcije u srijedu, a aktivnost vulkana jo{ nije prestala.

Poplave i klizi{ta
- U nevremenu su poginule 82 osobe - izjavio je gvatemalski predsjednik Alvaro Kolom (Colom). Me|u mrtvima je ~etvero djece koja su izgubila `ivot u ku}i koju je uni{tilo klizi{te, objavili su zvani~nici, a prenio AFP Kako . prenose agencije, u Salvadoru je najmanje devet osoba poginulo u poplavama i klizi{tima. Slu`be za hitne slu~ajeve u Hondurasu objavile su da je u oluji Agata, koja je poharala dr`avu, poginulo najmanje deset osoba, a pet od 18 dijelova dr`ava proglasilo je vanredno stanje. U ovoj dr`avi domove je napustilo

Misija NATO-a u Afganistanu

Iran naoru`ava i obu~ava talibane
Vrhovni komandant NATO-a u Afganistanu ameri~ki general Stenli Mekristal (Stanley McChrystal) rekao je da savez poku{ava sprije~iti dopremu oru`ja i uvje`bavanje talibana iz Irana, ocijeniv{i da }e uspostava prave stabilnosti u toj zemlji biti vrlo spora. On nije iznio nijedan dokaz kako bi podr`ao svoje tvrdnje, samo je rekao da savezni~ke snage koje su se u zadnjih osam godina borile s talibanskim pobunjenicima posjeduju „jasne dokaze o iranskoj djelatnosti“. Ukupan broj vojnika me|unarodnih snaga koje predvode SAD trebao bi do ljeta biti pove}an na 150.000 sa sada{njih 130.000.
(Foto: AFP)

Gvatemala Siti: Poginule 82 osobe

(Foto: AFP)

vi{e od 2.300 osoba. Agata je prohujala Gva-

temalom u no}i s nedjelje na ponedjeljak, s vjetrovima

Curenje nafte u Meksi~kom zaljevu

Najve}a ekolo{ka katastrofa SAD
Mekristal: Ima jasne dokaze

Odluka Visokog suda

Ukinuta zabrana Facebooka u Pakistanu
Visoki sud u Lahoreu u Pakistanu ukinuo je prije dvije sedmice uvedenu zabranu Facebooka, nakon {to su s te dru{tvene internetmre`e skinuti sadr`aji kojima se vrije|aju muslimanska vjerska osje}anja i poslanik Muhammed, a. s., za {ta se Facebook izvinio. Zabrana i blokada Facebooka u Pakistanu uslijedila je nakon {to je jedan korisnik pokrenuo stranicu pod nazivom „Dan crtanja Muhammeda“ i pozvao ljude da 20. maja po{alju karikature s likom Poslanika. Konkurs je izazvao proteste u Pakistanu, a bio je i direktno kr{enje islamskih propisa koji striktno zabranjuju prikazivanje poslanika Muhammeda, a. s., na slikama.

Izlijevanje nafte u Meksi~kom zaljevu najve}a je ekolo{ka katastrofa s kojom su se Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave ikada suo~ile, izjavila je energetska savjetnica Bijele ku}e Karol Brauner (Carol Browner). Ona je rekla kako je Va{ington „spreman za najgori scenarij“ da curenje nafte ne}e biti zaustavljeno prije avgusta, prenosi BBC. Kompanija „British Petroleum“ (BP) poku{ava zaustaviti naftu novom taktikom koja pretpostavlja upotrebu robota s daljinskim upravljanjem koji treba spojiti razbijeni naftovod na dubini od kilometar i po s brodom koji bi usisavao na-

ftu koja izlazi iz bu{otine. Iz kompanije upozoravaju da ova tehnika nikada nije isprobana na velikim morskim dubinama i da, ako uspije, to ne}e potpuno zaustaviti curenje nafte. Raniji poku{aj da se zaustavi istjecanje nafte uz pomo} „bombardiranja izvora“ te{kim blatom nije uspio, pa su u BP-u skepti~ni i upozoravaju da ne mogu garantirati siguran uspjeh operacije. Amerikanci svakodnevno protestiraju protiv BP-a zbog ekolo{ke katastrofe, a ljutnju zbog sporog rada kompanije ranije je iskazao predsjednik SAD Barak Obama (Barack).

Njujork: Svakodnevni protesti protiv BP-a

(Foto: AFP)

Kurdski pobunjenici napali bazu turske mornarice

Pogibije na sjeveru Indije
Najmanje 17 osoba izgubilo je `ivot u sna`noj oluji i ki{i koja je pogodila sjevernu Indiju, saop}ili su ju~er zvani~nici. Vjetar je puhao brzinom od 90 kilometara na sat tokom oluje, tako da je ve}ina poginulih u dr`avi Utar Prade{ nastradala pod sru{enim krovovima i drve}em, prenose agencije.

Ubijeno {est, a ranjeno devet vojnika
Kurdski pobunjenici izveli su ju~er raketni napad na vojni objekat turske mornarice na Sredozemnom moru na jugu dr`ave i ubili {est vojnika, a devet ranili, javila je turska novinska agencije Anadolia. Pobunjenici su s autoputa napali objekat za logistiku turske mornarice za nadziranje vojnih instalacija u blizini luke Iskenderun. Na napad je oru`anom vatrom odgovorila vojska. U napadu je ubijeno {est vojnika i jo{ devet je ranjeno, navodi turska agencija. Nije poznato je li bilo `rtava u redovima napada~a, prenijela je agencija AP . Agencija navodi da je to bio najve}i napad kurdskih pobunjenika posljednjih sedmica i uslijedio je nakon {to je zato~eni kurdski vo|a Abdulah Od`alan najavio da }e odustati od napora za uspostavljanje dijaloga sa zvani~nom Ankarom, optu`uju}i tursku vlast da ignorira njegove pozive za uspostavljanje mira.

globus

Dnevni avaz, utorak, 1. juni/lipanj 2010.

23

Ukratko

NJEMA^KA Zbog kritika stava o misiji u Afganistanu

Predsjednik Keler podnio ostavku
Medvedev: Predvodi rusku delegaciju
(Foto: AFP)

Smatrao da je njema~ka misija u Afganistanu preventivna akcija zbog ekonomskih interesa
Njema~ki predsjednik Horst Keler (Koehler, 67) objavio je ju~er da je podnio ostavku zbog kritika njegovog stava o njema~koj vojnoj misiji u Afganistanu, prenijele su svjetske agencije.

Polugodi{nji samit Rusija - EU
MOSKVA - Tokom redovnog 25. polugodi{njeg samita Rusija - EU, koji se odr`ava u Rostovu na Donu, bit }e razmijenjena mi{ljenja Brisela i Moskve i o Kosovu, najavila je presslu`ba Kremlja. Polugodi{nji samit je prvi od stupanja na snagu Lisabonskog sporazuma, a na sastanku rusku delegaciju predvodi predsjednik Dmitrij Medvedev, dok }e EU predvoditi predsjednik Vije}a Evrope Herman van Rompej (Rompuy) i predsjednik Evropske komisije @oze Manuel Baroso (Jose Barosso).

(m

Formalna funkcija
- Dajem ostavku na mjesto predsjednika - kazao je ju~er Keler. U Njema~koj je funkcija predsjednika vi{e formalna, nego {to osoba na toj poziciji ima stvarnu politi~ku mo}. Kelera su kriti~ari napali zbog izjave da dr`ave okrenute izvozu, kao {to je Njema~ka, ponekad moraju braniti svoje ekonomske interese na na~in da preventivno djeluju u nestabilnim regijama. On smatra kako je akcija u Afganistanu bila ba{ takva. Nakon te izjave, Keler je poku{ao objasniti {to je ta~no mislio pod re~enim. Njema~ka kancelarka Angela Merkel krajem pro{le sedmice rekla je da se o predsjednikovoj izjavi ne}e izja{njavati niti iznositi stav. Njema~ki predsjednik je o svojoj odluci odmah ju~er

Trovanje nepoznatom biljkom
PEKING - [est osoba je umrlo, a sedam mu{karaca prevezeno je u bolnicu u kriti~nom stanju nakon {to su se otrovali nepoznatom biljkom koju su jeli misle}i da je celer, prenose agencije. Svi otrovani bili su zaposleni u rudniku `eljeza u provinciji Sin|ijang Ujgur na sjeverozapadu Kine. ^etiri rudara umrla su odmah po konzumiranju nepoznate biljke, a dva kasnije u bolnici. Sedam osoba je u kriti~nom stanju i njihov oporavak je neizvjestan, navode isti izvori.

Keler: Obavijestio Merkel o odluci

(Foto: Reuters)

obavijestio predsjednika Bundesrata Jensa Bersena (Boehrsen) koji }e privremeno preuzeti du`nost predsjednika dr`ave.

Rad u MMF-u
- Bila mi je ~ast da sam Njema~koj slu`io kao predsjednik. Zahvaljujem se svim

Nijemcima koji su mi vjerovali i podr`avali moj rad. Molim vas da razumijete moju odluku - rekao je Keler te dodao da je i kancelarku Merkel obavijestio o svojoj odluci. Sada ve} biv{i njema~ki predsjednik ranije je bio direktor u Me|unarodnom monetarnom fondu (MMF). Na

mjesto predsjednika postavljen je 2004. te su ga ponovno izabrali i 2009. godine. Ankete pokazuju da se ve}ina Nijemaca protivi misiji u Afganistanu. Kelerova ostavka je prva ostavka nekog njema~kog predsjednika u historiji Njema~ke poslije Drugog svjetskog rata.

Afera zbog mu~enja radnika
PEKING - Kineska policija uhapsila je 11 ljudi umije{anih u aferu mu~enja radnika u provinciji Hebei koji su bili tretirani kao najobi~niji robovi. Prema pisanju lokalnog lista, radnici koji su pekli cigle morali su raditi trostruko radno vrijeme, bez odmora i spavanja, ~ak su im davani i elektro{okovi. ^ovjek nadimka Song pobjegao je i pozvao policiju koja je otkrila jo{ 34 osobe koje su radile u robovlasni~kim uvjetima. Me|u uhap{enima su i vlasnici pe}i koja nije mnogo udaljena od Pekinga.

Nesre}a u Kamerunu

Eksperiment „Opera“
U podzemnom italijanskom Nacionalnom laboratoriju „Gran Sasso“ tokom eksperimenta „Opera“ vi|en je vjerovatno prvi tau neutrino koji se „pojavio“ u snopu nekoliko milijardi mionskih neutrina poslanih iz CERNa, saop}io je ju~er Institut „Ru|er Bo{kovi}“ iz Hrvatske ~iji nau~nici rade u sklopu projekta. Sedam godina nakon po~etka eksperimenta i tri godine rada u laboratoriju „Gran Sasso“ italijanskog Nacionalnog instituta za nuklearnu fiziku (INFN) jedan od mnogo milijardi mionskih neutrina proizvedenih na CERN-ovom akceleratorskom ure|aju vjerovatno se „pretvorio“ u tauonski neutrino, koji je vi|en u detektoru „Opere“.

Vi|en prvi tau neutrino Napisana optu`nica protiv Davini}a
BEOGRAD - Vi{e javno tu`ila{tvo u Beogradu napisalo je optu`nicu protiv biv{eg ministra odbrane Srbije i Crne Gore Prvoslava Davini}a kojom ga tereti za zloupotrebu slu`benog polo`aja i sklapanja ugovora {tetnog po dr`avu sa izrae-

lskom firmom „Imageset“ o kupovini satelita, objavio je ju~er Tanjug. U Tu`ila{tvu, me|utim, nisu mogli precizirati da li }e optu`nicu uskoro proslijediti sudu, Davini}u i njegovoj odbrani, odnosno kada }e biti podignuta.

Etundu: Voza~ zaspao

(Foto: AFP)

Najmanje 45 mrtvih u prevrtanju autobusa
Najmanje 45 putnika poginulo je u Kamerunu kada se prevrnuo autobus i izletio s puta, prenijele su ju~er agencije. Voza~ autobusa je najvjerovatnije zaspao za volanom tako da je vozilo dostiglo najve}u mogu}u brzinu, javio je AP Autobus, . u kojem je bilo oko 60 putnika, pri ogromnoj brzini, prevrnuo se na o{troj krivini i izletio s puta. Autobus je i{ao za glavni grad Kameruna, Jaunde, u trenutku kada se dogodila nesre}a kod sela Etundu, oko 130 kilometara sjeverozapadno od Jaundea. Kamerun bilje`i veliki broj saobra}ajnih nesre}a, jer se na duga putovanja uglavnom kre}e no}u kada su voza~i umorni, a putevi u afri~koj dr`avi su u veoma lo{em stanju.

Problemi zbog putnika s potjernice
„Gran Sasso“: Trogodi{nji rad

Kako se napominje, to je vrlo va`an rezultat, jer bi opa`anje jo{ nekoliko sli~nih doga|aja tau neutrino uz ve} poznate i o~ekivane doga|aje mion neutrino bio dugoo~ekivan dokaz „neutrinskih oscilacija“, tj. da se neutrini jedne vrste pretvaraju u neutrine druge vrste.

Policija u Indoneziji

Podjela tunika `enama koje su nedoli~no obu~ene
Specijalna vjerska policija u indonezijskoj provinciji Aceh dijelit }e duge tunike `enama za koje ocijeni da su nedoli~no obu~ene. Za tu namjenu predvi|eno je 20.000 {irokih i dugih tunika. Kada ih vjerska policija zaustavi, `ene ~ija odje}a bude procijenjena kao nedoli~na morat }e se odmah presvu}i u tuniku. Predstavnik policije izjavio je da }e se zabrana no{enja nedoli~ne odje}e odnositi i na mu{karce koji se na javnom mjestu vi{e ne}e mo}i pojavljivati u {orcu.

Montreal: Avion preusmjeren u Kanadu

Nepravilnosti na gruzijskim izborima
Me|unarodni posmatra~i Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE) uo~ili su ozbiljne nepravilnosti na prekju~era{njim izborima za organe lokalne samouprave u Gruziji, prenose ju~er agencije. OSCE isti~e da su izbori organizirani na „transparentan, obuhvatan i profesionalan na~in“, te da su na dan izbora u nekoliko regiona uo~ene sistematske nepravilnosti.

VA[INGTON - Ameri~ke vlasti nisu dozvolile ulaz u svoj zra~ni prostor meksi~kom avionu koji je letio iz Pariza u Meksiko Siti jer je u letjelici bio putnik za kojim je raspisana potjernica. Avion kompanije „Aeromexico“ zbog toga je preusmjeren u Montreal.

Putnik ~ije ime nije saop}eno uhap{en je na me|unarodnom aerodromu u Montrealu, saop}ila je ameri~ka Agencija za sigurnost saobra}aja. Ostali putnici u letjelici ponovo su kontrolirani nakon ~ega im je dozvoljeno da se vrate u avion, prenio je AP .

24

Dnevni avaz, utorak, 1. juni/lipanj 2010.

kiosk

[KOTSKA Najmla|a majka `eli vratiti svoju bebu

Alfi s majkom

Rodila sa 12, a k}erku su joj oduzeli jer se drogirala
@elim se promijeniti zbog svog djeteta, kako bi ono jednog dana moglo biti ponosno na mene, ka`e tinejd`erka
ono jednog dana moglo biti ponosno na mene. Sredit }u svoj `ivot pa }u se onda boriti da napokon mogu vi|ati k}erku - ka`e Tresa, koja `eli oti}i u Afganistan kao dio medicinskog osoblja. Djevojka `eli otputovati iz [kotske jer se boji da }e se opet po~eti drogirati jer to ~ine svi njeni prijatelji. Smatra da je lo{e odgojena jer roditelji nisu bili dovoljno strogi prema njoj. Tresa ka`e da joj nedostaje k}erka koju je prije mogla vi|ati svaki tre}i mjesec. - Srce mi se slama, ali se zato nadam da }u je jednom mo}i vi|ati i dru`it se sa svojom k}erkom kao svaka normalna majka - zaklju~uje Tresa. ljekari nikada nisu operirali novoro|en~e. Maleni Alfi tada je bio star tek sedam dana. Hrabri dje~ak dobro je podnio operaciju u kojoj su mu kroz kateter debljine ljudske vlasi zalijepili `ilicu. Nakon pet mjeseci morao je oti}i na jo{ jednu operaciju, a sada je zdrava beba stara devet mjeseci. Njegova majka Alisa (Alyssa) ka`e da je pravo ~udo {to je Alfi pre`ivio operaciju jer puno starija djeca to nisu uspjela. - Nismo se nadali da }e se toliko boriti. Pobijedio je crnu statistiku i za mene je heroj - rekla je majka. Tresa Midlton (Tressa Middleton, 16) postala je najmla|a majka u [kotskoj nakon {to je rodila sa 12 godina. Socijalna slu`ba oduzela joj je k}erku jer je pila alkohol i pu{ila marihuanu u trudno}i. Bebu je usvojio jedan par, a Tresa ne mo`e vidjeti svoje dijete. Jedini kontakt s njom je pismo koje joj {alju ljudi koji su usvojili djevoj~icu. Tresa je zapo~ela pravnu bitku da vrati dijete, a sada je odlu~ila prijaviti se u vojsku kako bi se disciplinirala. - @elim se promijeniti zbog svog djeteta, kako bi

Ljekari spasili Alfija Dejla

Bebi „superljepilom“ zalijepili `ilu u glavi
Malenom Alfiju Dejlu (Alfie Dale) ljekari su u Londonu „superljepilom“ spasili `ivot. Zalijepili su mu arteriju kako bi zaustavili krvarenje koje je moglo biti pogubno. Dje~ak se rodio s rijetkom malformacijom Galenovom venom. ^im su otkrili bolest ljekari su roditelje informirali o te{koj i riskantnoj operaciji. Alfiju su trebali ugraditi kateter koji vodi od njegovog srca do mozga. Ali, problem je bio u tome {to

Tresa odlu~ila oti}i u Afganistan

Stravi~no ubistvo u Srbiji

Podnio tu`bu

Tu`io provodad`iku jer mu nije na{la `enu
Pedesetjednogodi{nji njujor{ki advokat D`on Fridlend (John Friedland) tu`io je Emi Loren (Emmie), kojoj je dao 10.000 dolara da mu prona|e `enu „po mjeri“. U tu`bi tvrdi da ga je ona prevarila, jer mu je nalazila `ene koje mu ne odgovaraju. Loren, me|utim, ka`e da je ona svoj dio posla uradila kako su se dogovorili, a da je D`on sam kriv jer je nevjerovatno izbirljiv. - Sve su bile ljepotice i `eljele su stabilnu vezu, ali nijedna nije pristala da se po drugi put na|e s D`onom. Za to sigurno nisam ja kriva. Svaki mu{karac bio bi presretan da iza|e s bilo kojom od `ena koje sam na{la D`onu - rekla je Loren. Advokat tra`i da mu Loren vrati 10.000 dolara, ali i jo{ toliko na ime od{tete, a kona~nu rije~ o tome ko je kriv {to i dalje nema djevojku dat }e sud.

Nasmrt pretukao staricu s kojom je bio u vezi
Borislav Dimitrijevi}, 54godi{njak iz Ora{ca u Srbiji, uhap{en je zbog sumnje da je nasmrt pretukao 80-godi{nju Zagorku Lazarevi} te je potom golu ostavio na cesti. Policija sumnja da je Dimitrijevi} Zagorku ubio u ku}i te tijelo dovukao na cestu. Prema pri~anju kom{ija, ubica i `rtva su vi{e od 30 godina bili u vezi, iako je razlika me|u njima 26 godina. Milovan Milojevi}, koji se brinuo o starici, rekao je da je njena garderoba prona|ena izme|u ku}e i ceste na kojoj je na|ena. Zagorka se i ranije `alila da Borislav ku}i dolazi pijan te je maltretira, a i prijetio joj je. Bojala se da ga prijavi policiji. Ova smrt podsjetila je stanovnike sela Ora{ac na jednu jo{ u`asniju koja se dogodila prije nekoliko godina. Naime, Zagorkina sestra Kosara je tada prona|ena mrtva u svojoj ku}i, tri mjeseca nakon smrti. Najvjerovatnije je umrla od sr~anog udara, a u trenutku pronalaska pola njenog tijela ve} su pojeli {takori.

Britanka povrije|ena u tu~i

[tiklom joj probila o~ni kapak
Sarah Singer (34) iz Velsa mogla je gledati kroz rupu na kapku iako je o~i dr`ala zatvorenima. Dok je u septembru pro{le godine poku{avala smiriti tu~u, Kejsi Long (Casey, 21) slu~ajno ju je udarila {tiklom. Peta duga deset centimetara probila joj je o~ni kapak. Kejsi je na sudu rekla da se ne smatra krivom te da nije imala namjeru povrijediti Sarah. Sud je zaklju~io da se branila i da je slu~ajno udarila Sarah dok se poku{avala izvu}i iz gu`ve. - Bio je to horor. Sve vrijeme sam gledala kroz rupu na kapku. Da je peta pod drugim uglom u{la u o~nu duplju, mogla je do}i i do mo-

Sarah se oporavila

zga. Ljekari su strahovali da }u izgubiti vid, a peta mi je potrgala i suzni kanal - pri~a Sarah, koja je zadobila i posjekotinu na ~elu. Sarah je operirana dan nakon napada te se dobro oporavila.

kiosk

Dnevni avaz, utorak, 1. juni/lipanj 2010.

25

USPJESI ^arls Okeke dobio ure|aj veli~ine ruksaka

Prvi na svijetu napustio bolnicu s umjetnim srcem
Do sada su bolesnici morali ostajati u bolnici, a ~ekanje je znalo potrajati i do dvije i po godine
Amerikanac ^arls Okeke (Charles, 43), otac troje djece iz Feniksa u Arizoni, prvi je ~ovjek u svijetu koji je napustio bolnicu s potpuno umjetnim srcem. On se 3. maja vratio svojoj porodici s ure|ajem veli~ine ruksaka koji odr`ava njegovo umjetno srce u pogonu dok ~eka na donora. Ameri~ka administracija za lijekove i hranu (FDA) odobrila je upotrebu umjetnog srca kompanije „SynCardia“ 2004. godine. Od tada je 850 ljudi priklju~eno na umjetnu pumpu koja zamjenjuje funkcije bolesnih klijetki. tjera je vaskularnim sistemom po tijelu. Umjetne klijetke pokre}e zrak pod pritiskom iz ma{ine koja ostaje izvan tijela.

Opasne infekcije
Taj ure|aj je do sada bio prevelik da bi se mogao nositi, pa su pacijenti bili vezani za bolnice. Okeke je prvi koji je priklju~en na novu znatno manju verziju stroja nazvanu „Freedom Driver“ koja stane u ruksak. „SynCardia“ je dobila dozvolu FDA da na „Freedom Drivere“ priklju~i jo{ 60 bolesnika. Ostali pacijenti bit }e zadr`ani u bolnicama kako bi ljekari mogli pratiti i uporediti razvoj zdravstvene situacije obje grupe. Umjetno srce vrlo je pouzdano, a opasnost pacijentima prijeti samo od infekcija, jer cijevi u tijelo ulaze izvana, te od stvaranja krvnih ugru{aka. Stru~njaci ipak isti~u da su umjetne klijetke konstruirane tako da se ovi problemi sprije~e.

Lili sa zmijom

Australka {okirala porodicu

Bebu fotografirala s pitonom
Australka D`eni (Jenny) htjela je fotografijom k}erke Lili (Lily) iznenaditi svog oca D`ona Barana (John). - Ubrzo sam dobio fotografiju na mobitel koju mi je proslijedila D`eni. Shvatio sam da je na slici moja unuka, ali mi nije bilo jasno na ~emu le`i i {ta je omotano oko nje, dok fotografiju nisam pokazao prijatelju. On me {okiran upitao odakle mi fotografija bebe i zmije - ka`e D`on. Djed je fotografiju odmah prebacio na ra~unar i tek se tada uvjerio da je oko ~etveromjese~ne Lili omotan piton. Uvjeren je da je njegova k}erka znala {ta radi jer je u zoolo{kom vrtu zaposlena ve} 16 godina. Malena Lili pozirala je uz ~etiri metra dugog burmanskog pitona. Ta zmija mo`e narasti i do sedam metara te je {esta najve}a zmija na svijetu. Hrani se sisavcima i malim `ivotinjama.

Vaskularni sistem
Ugradnja se obavlja samo onim pacijentima kojima otka`u obje klijetke. Do sada su bolesnici morali ostajati u bolnici, a ~ekanje je znalo potrajati i do dvije i po godine. Oko 80 posto njih pre`ivjelo je dovoljno dugo

Okeke: ^eka na donora

da do~eka darovano srce. U SAD svake godine skoro 3.100 ljudi treba presa|ivanje srca, me|utim, tek oko 2.000 njih }e srce i dobiti. Prosje~no vrijeme ~ekanja je negdje od jedne do dvije godine. Ljekari uklanjaju obje klijetke i sve zaliske bole-

snog srca. Potom se desna umjetna klijetka priklju~uje na vaskularni sistem kako bi iz tijela primala iskori{tenu krv iz koje je potro{en kisik i pumpala je u plu}a gdje se oboga}uje kisikom. Lijeva umjetna klijetka prima takvu krv iz plu}a i

U prodaji

Ruski ljekari bore se za `ivot ~etverogodi{njakinje

Htjela se fotografirati uz kafez, razderao je lav
Nastju su nekako uspjeli odma}i od kafeza, a lava su stjerali u ugao {mrkom vode
^etverogodi{nja Nastja posjetila je sa svojom bakom i djedom zoolo{ki vrt u ruskom Tambovu. Fotografirali su se pored svake `ivotinje da bi kasnije slike mogli pokazati djevoj~icinim roditeljima. Stali su kod kafeza s lavovima. Nastja ih je htjela pogledati izbliza pa je s lako}om zaobi{la nisku ogradu koja kafez dijeli od puta za posjetioce. Stala je uz kafez, a lav je odjednom ispru`io {apu i po~eo grebati djevoj~icu po licu, vratu i tijelu. Nastja je vri{tala, ali se isko~ili su u pomo} djevoj~ici te su metalnim {ipkama po~eli lava udarati po glavi. Nastju su nekako uspjeli odma}i od kafeza, a lava su stjerali u ugao {mrkom vode. U zoolo{kom vrtu su iznena|eni pona{anjem lavova jer ka`u da nikada nisu pokazivali znakove agresije. Djevoj~ica je u komi u bolnici, ima frakturu ramena, a morali su je spojiti i na aparate kako bi mogla disati. Ljekari su je operirali sedam sati kako bi joj spasili ruku. Djevoj~icu su u bolnicu dovezli potpuno izmrcvarenu i krvavu.

Nastja je imala dugu i te{ku operaciju

nije mogla poma}i, a lav ju je primakao sebi. Osjetiv{i

krv, lav ju je jo{ ja~e napao. Posjetioci zoolo{kog vrta pr-

Fotografije osvanule na internetu

Vatrogasci organizirali orgije u stanici
Policija sumnji~i ~etvoricu vatrogasaca iz belgijskog [arlrua da su upetljani u seksualne orgije. @ena (31) i njen momak (41) `eljeli su ispuniti fantaziju i voditi ljubav u vatrogasnoj stanici. Svoju `elju objavili su na internetskoj stranici za svingere. Javio im se vatrogasac koji im je pomogao organizirati dru`enje s jo{ trojicom kolega. Imali su odnose u vatrogasnim kolima i teretani i to dok su ostali vatrogasci bili na du`nosti. Ne zna se ko je tridesetak fotografija objavio na internetu pod nazivom „G|ica. Zlo~esta i vatrogasci“. Gradona~elnik [arlrua @an-@ak Vi-

Objavljeno 30 fotografija

ser (Jean-Jacques Viseur) zatra`io je hitnu istragu o ovoj aferi. Iz udru`enja vatrogasa-

ca istakli su da je ovo neprimjereno i neprihvatljivo za vatrogasce.

26

Utorak, 1. juni/lipanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

kultura

Dnevni avaz, utorak, 1. juni/lipanj 2010.

27

SARTR Ve~eras premijera predstave „Gate:95“

Bez realnih odrednica mjesta i vremena
Komediju re`irala Lajla Kaik~ija Na sceni Sead Pandur, Mirela Lambi}, Sne`ana Ali~, Sonja Goronja, Alban Ukaj i Jasenko Pa{i}
Na sceni Sarajevskog ratnog teatra SARTR ve~eras }e premijerno biti izvedena komedija „Gate:95“ koju je prema dramskim tekstovima ameri~kog pisca Dejvida Ajvsa (David Ives) postavila Lajla Kaik~ija. Prema rije~ima rediteljke Kaik~ija, koja se prvi put predstavlja u ovom sarajevskom teatru i radi s njegovim ansamblom, radnja predstave odvija se na aerodromu na kojem {estero likova ~ekaju avion koji ne polije}e. U tom i{~ekivanju oni razma{tavaju svoje `elje, sje}anja i iskustva.
Iz predstave Kamernog teatra 55
(Foto: J. Had`i})

Tre}i dan Festivala bh. drame u Zenici

Izvedena predstava Kamernog teatra
Tre}a predstava u okviru takmi~arskog programa devetog po redu Festivala bh. drame koja je izvedena na sceni Bosanskog narodnog pozori{ta u Zenici bila je „Ne volim ponedjeljak“, u koprodukciji Kamernog teatra 55 i MESS-a. Predstavu, ura|enu po tekstu Zlatka Top~i}a, re`irao je Austrijanac Kristijan Papke (Christian), a u njoj igraju Gordana Boban, Zana Marjanovi}, Sabina Bambur, Semir Krivi}, Mirvad Kuri}, Vedran \eki}, Senad Alihod`i}, Mehmed Por~a, Muhamed Had`ovi}, Rade ^olovi}, Lana Stani{i} i Nedim D`inovi}. Sa akterima predstave nakon izvedbe na Maloj sceni dru`ili su se posjetioci i kolege glumci iz zeni~kog pozori{ta. Iako je bila najavljena i nalazi se i u zvani~nom programu, predstava „Bizarno“, s kojom se doma}in, BNP Zenica, trebao predstaviti na Festivalu, odgo|ana je i nije izvedena ~etvrtog dana Festivala. Ve~eras Narodno pozori{te Sarajevo nastupa s predstavom „Sarajevska pozoA. D@. ri{na tragedija“.

Fizi~ka spremnost
Tako|er, u predstavi nema nikakvih konkretnih i realnih odrednica mjesta ni vremena. Ve~eras }e pred publiku na scenu iza}i Sead Pandur, Mirela Lambi}, Sne`ana Ali~, Sonja Goronja, Alban Ukaj i Ja-

Izlo`ba „Silent planet“ u galeriji „Mak“
Sa pressa: Ansambl pro{ao kroz te`ak proces rada
(Foto: B. Nizi})

Autorski tim
U autorskom timu predstave su scenograf Osman Arslanagi}, kostimografkinja Sabina Trnka i kompozitori Asim Horozi} i Neven Tunji}.

senko Pa{i}. - Pro{li smo kroz vrlo zahtjevan, intenzivan i te`ak proces rada. To {to je rije~ o komediji ne mora zna~iti i lepr{avost u radu, ve} veliku fizi~ku i psihi~ku spremnost. Moram priznati da je rije~ o jednom od zahtjevnijih komada s kojima sam se susrela. Mislim da }e ova predstava dobiti na svom kvalitetu tek kada bude ostvari-

la jedan kontinuitet igranja i kada se glumci malo opuste - istakla je Kaik~ija na ju~era{njoj pres-konferenciji. Kako je istakla dramaturginja Aida Pilav, Ajvsov humor nije pitak, nego se mora promi{ljati.

Ameri~ki humor
- Najve}i problem nam je bio kako ameri~ki humor

{to vi{e prevesti i pribli`iti na{em, lokalnom. Mislim da je vrlo te{ko praviti komediju jer iziskuje naporan psihofizi~ki rad. U tragediji i drami glumac se uvijek mo`e izvu}i, ali komedija ne pra{ta ni{ta - rekao je Ukaj. Glumcu Seadu Panduru „Gate:95“ jedanaesta je predstava koju igra u SARTR-u, ali ujedno i deseta, jubilarna premijera. A. GRABOVAC

Izlo`ba pod nazivamo „Silent planet“ autorice Gordane Halimi} bit }e otvorena ve~eras u 19 sati u sarajevskoj galeriji „Mak“ Muzeja knji`evnosti i pozori{ne umjetnosti BiH. Izlo`ba }e biti postavljena do 6. juna, a svi zainteresirL. J. ani mogu je pogledati svaki dan od 10 do 19 sati.

Me|unarodni literarni festival „Vilenica 2010“

Dobitnik nagrade D`evad Karahasan
Istaknuti bh. knji`evnik D`evad Karahasan dobitnik je nagrade „Vilenica 2010“. Ovaj Me|unarodni literarni festival odr`ava se svake godine u Sloveniji, a ove obilje`ava 25. godi{njicu. Festival organizira Dru{tvo slovenskih pisaca sa Kulturnim dru{tvom „Vilenica“. Karaha- Karahasan: Istaknuti knji`evnik sanu }e nagrada biti uru~ena 4. septembra, a bit }e predstaA. Ke. vljeno jo{ 30 autora.

Beogradski „Atelje 212“ gostuje u Sarajevu

„Kosa“ 5. juna u Narodnom pozori{tu
Spektakularni mjuzikl „Kosa“ beogradskog „Ateljea 212“ gostovat }e 5. juna na sceni Narodnog pozori{ta Sarajevo. Prvi put je igrana na Brodveju 29. aprila 1968. godine. „Kosa“ u na{u zemlju dolazi u adaptaciji i re`iji Kokana Mladenovi}a, ina~e direktora „Ateljea 212“, a dan ranije u Sarajevo do}i }e ekipa od 90 ~lanova, elitna gluma~ka imena beogradskog pozori{ta Sergej i Branislav Trifunovi}, Gordan Ki~i}, Jelena Gavrilovi}, Katarina @uti}, Ivan Jevtovi}, Dara \oki}, Gorica Popovi}, Tatjana Bo{kovi}, Fe|a Stojanovi}, Nenad ]iri} i Mladen Andrejevi}, te 50 najboljih mladih glumaca, plesa~a i pjeva~a iz Srbije. Uz vrhunsku koreografiju Mojce Horvat, muzi~ke aran`mane grupe „Vroom“ i Milana Nedeljkovi}a, scenografiju Marije Kalabi} i kostime Maje Mirkovi}, „Kosa“ je u „Ateljeu 212“ postao mjuzikl za pam}enje. U Bosnu i Hercegovinu dolazi pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i spoA. Gr. rta KS.

Danas po~inje banjalu~ki Teatar fest

Najbolje predstave iz BiH i regije
Mladenovi}: Ansambl od 90 ~lanova

U galeriji „Collegium artisticum“ 3. juna

Fis Kultura u Sarajevu
Kolektivna izlo`-ba mladih autora „400% BiH“ bit }e otvorena 5. juna u 20 sati u Fis Kulturi u Sarajevu. Na izlo`bi }e biti prezentirane skulpture, grafike, slike, crte`i, fotografije, video i performansi 14 umjetnika. Postavka }e obuhvatiti djela Lejle ]ehaji}, Aide [abanovi}, Jasne ^oli}, Aide Herceg, Pierrea Courtina, Emira Kapetanovi}a, Adnana Jasike, Nardine Zubanovi}, Rikarda Dru{ki}a, Nikole Blagojevi}a, Kemala Mehmedovi}a, Maje Skenderovi}, Borisa Hodaka i NeA. Gr. boj{e Suboti}a.

Izlo`ba „Olimpijski umjetnici Izlo`ba djela 14 mladih umjetnika olimpijskom Sarajevu“
U sarajevskoj galeriji „Collegium artisticum“ 3. juna u 19 sati bit }e postavljena izlo`ba „Olimpijski umjetnici olimpijskom Sarajevu“ na kojoj }e izlagati umjetnici iz 28 zemalja te bh. slikari koji su izlagali na Olimpijadi 2000. godine u Sidneju. Na izlo`bi }e biti izlo`ena djela bh. umjetnika Mirsade Balji}, Biljane Gavranovi}, Jusufa Had`ifejzovi}a, D`evada Hoze, Ahmeta Ibuki}a, Ante Kajini}a, Dunje Jel~i}Teskered`i}, Bekira Misirli}a, Hamzalije Muhi}a, Edina Numankadi}a, Mustafe Skopljaka, Amile Smajlovi}, Alme Suljevi} i Avde @ige. - Slikari Svjetske asocijacije za lijepu olimpijsku umjetnost (OFAA), nakon izlaganja, ostavit }e svoja djela u trajno vlasni{tvo Olimpijskom muzeju - rekla je Sabiha Had`imuratovi}, organizatorica iz NVO „SaraL. J. jevska tribina“.

Narodno pozori{te RS bit }e od danas do 8. juna doma}in tradicionalnog Teatar festa, koji }e ove godine u Banjoj Luci, prvi put s podnaslovom Festival razli~itih tendencija, ugostiti sedam predstava. Za sada je sigurno da nam dolaze najbolje predstave iz BiH i regije i da }e ovo biti najbolji Teatar fest do sada, rekao nam je selektor Rade Simovi}. Festival }e otvoriti predstava „Dundo Maroje“ Kru{eva~kog poV. S. zori{ta u re`iji Kokana Mladenovi}a.

KULT/ART TELEKS
BIJELJINA - Umjetni~ka kolonija „Bijeljina - Brodac“, slikarsko-pjesni~ka manifestacija koja je proteklih desetak dana okupila 150 autora, zatvorena je izlo`bom likovnih radova u Domu kulture Brodac. [ezdeset slikara iz BiH, Srbije, Makedonije, [vedske, Francuske, Ma|arske, Rusije, Ukrajine i Makedonije predstavilo se semberskoj publici radovima stvorenim tokom trajanja umjetni~ke kolonije. Mnogi od njih svoje slike poklonili E. M. su doma}inima.

Otvaranje postavke „400% BiH“ 5. juna

28
EUROSONG Pobjednica na udaru medija

Dnevni avaz, utorak, 1. juni/lipanj 2010.

jet set

Scene sa golom Lenom iznenadile Evropljane
@eljko i Ru`ica: U {etnji Londonom

Uo~i samostalnih koncerata

Njema~ka {tampa otkrila je, tako|er, da je pjeva~ica odrasla sa majkom u Hanoveru i da oca nije vidjela 16 godina
Pra{ina oko ovogodi{njeg Eurosonga ne slije`e se ni nekoliko dana nakon {to se zavr{ila manifestacija u Oslu. Naravno, u centru pa`nje je evrovizijska pobjednica Lena Mejer-Landrut (Meyer-Landrut) iz Njema~ke. Evropski mediji utrkuju se u dijeljenju hvalospjeva na ra~un njene pjesme „Satellite“, s kojom je slavila u norve{koj prijestonici, ali i u tra`enju pikanterija o simpati~noj 19-godi{njakinji. partnerom iz serije ska~e u bazen i zatim se strastveno ljubi sa njim sve dok ne do|u za{titari. Mnogi su iznena|eni njenom otvoreno{}u. Zvijezda ne vidi ni{ta sporno u cijeloj pri~i i napominje da
(Foto: M. @ivojevi})

Bebek sa suprugom u`iva u Londonu
Prije nego {to ponovno zapo~ne samostalnu karijeru, @eljko Bebek odlu~io je da napuniti baterije u Londonu. Rok legenda sa suprugom Ru`icom ve} je nekoliko dana u britanskoj prijestonici. - Prije nekoliko samostalnih koncerata koje sam pripremio za Makedoniju i Ma|arsku Ru`ica i ja u`ivamo u Londonu. Obilazimo znamenitosti ovog lijepog grada i zaista nam je super - govori Bebek. On je prije {est godina stopirao svoju samostalnu karijeru, a nedavno je donio odluku da ponovo po~ne L. S. R. pjevati sam.

Totalna ludnica
Tako su se njema~ki novinari dokopali snimki iz serije „Bitte helfen sie mir“ („Molim vas, pomozite mi“), u kojoj je Lena glumila pro{le godine. Javnost {irom Evrope iznenadila je epizoda u kojoj se mlada pjeva~ica pojavljuje potpuno gola, kada sa

U spotu „An|eo bez krila“

Razveli se Vesna i \ole

Mejer-Landrut: Ne `eli pri~ati o privatnom `ivotu

Sporna scena iz serijala

Priznanje za Vuka{inov stajling
Vuka{in Braji} i ostatak bh. delegacije iz Osla ipak se nisu vratili praznih ruku. Naime, zahvaljuju}i hrvatskom dizajneru Borutu Mihali}u, Bosna i Hercegovina dobila je priznanje za najbolji stajling na ovogodi{njem Eurosongu. - Norve{ka TV stanica NRK je tri minute prije finala javila da su evrovizijski fanovi i modni stru~njaci proglasili Vuka{ina i prate}e vokale najbolje odjevenim izvo|a~ima na ovogodi{njoj Evroviziji. Borut je dao i intervju NRK-u tim povodom. Naravno, svi smo sretni zbog toga. Borut je sa minimalnim sredstvima uspio potu}i konkurenciju, koja je imala na raspolaganju milionske bud`ete - ka`e Maja ^engi}, portparol BH Eurosonga.

nije snimila porno-film, kako je negdje ovaj snimak okarakteriziran. - Totalna ludnica, nikada ovako ne{to nisam snimala i zato mi je fantasti~no. Kamere mi nisu ni upola tako grozne kao fotoaparati. Mislim da su stvari kojih se sje}ate jako dobre bez obzira na to radi li se o dobrim ili lo{im. Ako imate do`ivljaj kojeg se sje}ate, to je dobro - rekla je tada Lena o ulozi u seriji.

\ole, Vesna i Haris: Pregledaju snimljeni materijal

Nakon {to je potpisao spotove Dine Merlina, Marije [erifovi}, „Amadeus benda“ i drugih, Haris Dubica re`irao je i spot „An|eo bez krila“ grupe „\ogani“. Snimanje se u sjajnoj atmosferi odvijalo u [vicarskoj. - To je, ustvari, kratka filmska pri~a. U ovoj pri~i Vesna i \ole su razvedeni i svako `ivi svoj `ivot. \ole ima novu djevojku, a Vesna je, iako izlazi sa drugim momci-

ma, nesretna manekenka. \ole, pak, jo{ gaji osje}aje prema Vesni tako da tajno kupuje modne magazine sa njenim fotografijama. Nakon jednog foto{utinga kraj Kapelbrika, simbola Lucerna, dolazi do slu~ajnog susreta Vesne i \oleta - govori Dubica, prvi ~ovjek produkcijske ku}e „DJ DaJo“, te dodaje da se premijera o~ekuje sredinom L. S. R. juna.

Ponosni otac
Njema~ka {tampa je, tako|er, otkrila da je Lena odrasla sa majkom u Hanoveru

i da oca nije vidjela 16 godina. - Za mojim stolom uvijek }e biti mjesto za Lenu - izjavio je otac Ladislas, koji `ivi u Kelnu, a dodao je da je k}erku odmah prepoznao na televiziji. Ladislas je rekao kako bi bilo smije{no kada bi sada tra`io da uspostavi kontakt sa k}erkom, na koju je ponosan. Lena ne `eli odgovarati na pitanja o privatnom `ivotu. No, s obzirom na to da je postala pobjednica Evrovizije, mlada Njemica morat }e se navi}i na takvu vrstu komunikaciH. P . je sa novinarima.

Za{tita autorskih prava

„Sine Qua Nonu“ podr{ka iz regiona
Piratski CD-ovi u Ferhadiji su skandal, ka`e Matija` Zupan iz slovenskog „Sazasa“
Sve intenzivniju kampanju za{tite autorskih prava, koju u na{oj zemlji provodi agencija „Sine Qua Non“, podr`ali su i predstavnici sestrinskih organizacija iz slovenske agencije „Sazas“, kojom predsjedava Matija` Zupan, te Aleksandar Kova~evi}, direktor srbijanskog „Sokola“, najstarijeg dru{tva za za{titu autorskih prava u regionu sa tradicijom od 60 godina, zatim direktor ZAMP-a iz Hrvatske Nenad Mar~ec te Bo`idar Raji~evi} iz crnogorske agencije „Pam“. - Zaklju~ak je da imamo dobre zakone koji se nedovoljno primjenjuju. Hrvatska i Slovenija su, {to se toga ti~e, svijetao primjer. U Srbiji i Crnoj Gori, tako|er, ima problema, ali nije kao kod nas. Analizom situacije u svakoj zemlji `elimo popraviti situaciju i izna}i

Na poziv organizatora iz Ljubljane

Kaljanac bira najljep{eg Slovenca
Aktuelni Mister Universe Model Tarik Kaljanac dobio je poziv za po~asnog gosta i ~lana `irija na Izboru Mistera Slovenije. Ina~e, nakon {to se nedavno vratio iz Dominikanske Republike, gdje se i okitio lentom najljep{eg modela, mladi Sarajlija ima pune ruke posla. - Veoma sam iznena|en ovim pozivom i drago mi je {to Slovenci u tolikoj mjeri cijene moj uspjeh. Nadam se da }u ve~eras dok budem sjedio u `iriju donositi prave odluke - ka`e Kaljanac. Slu`benu vizu za Sloveniju Tarik je dobio bez ikakvih problema, a s obzirom na to da su u ovoj zemlji aktivni i mnogi modni age-

Sa ju~era{nje pres-konferencije: Analiza stanja u regionu

(Foto: M. @ivojevi})

Kaljanac: ^lan `irija

nti, maneken se nada da }e mu boravak u Ljubljani otvoriti vrata i za neke druA. I. ge anga`mane.

rje{enja za br`e razmjenjivanje podataka i isplata - rekao je Mirza Hajri}, direktor SQN-a. Matija` Zupan istakao je da uplatu naknada za autorska prava izbjegavaju ugla-

vnom oni koji najvi{e zara|uju te da je to ~isti kriminal. - Razvijene zemlje za autorska prava naplate po 13 eura po stanovniku godi{nje. U Sloveniji je to tek

ne{to vi{e od ~etiri eura. Zamislite, mi smo na dnu, a ja sam potpuno iznena|en piratskim CD-ovima u va{oj Ferhadiji. To je skandalozno - govori gost iz A. I. Slovenije.

specijalni prilog

UTORAK, 1. JUNI/LIPANJ 2010. GODINE

NOVITETI Nissan Qashqai u Bosni i Hercegovini

Chevroletova sedmica ni`ih cijena

Na sni`enju svi modeli
Do 5. juna svi koji su zainteresirani za Chevroletove modele imaju mogu}nost do novog automobila do}i po ni`im cijenama. Aveo u izvedbi s petero vrata i 1,2-litarskim motorom od 84 KS dostupan je po cijeni od 13.499 KM, a od opreme su uklju~eni klima-ure|aj, radio CD/mp3 player, elektri~ni podiza~i prednjih stakala i centralno zaklju~avanje. Novi Spark s 1,0-litarskim motorom od 68 KS i klima-ure|ajem, ABS-om, {est zra~nih jastuka i radio CD/mp3 ko{ta 14.999 KM, a Lacetti u izvedbi s petero vrata i 1,4-litarskim motorom od 95 KS dostupan je po cijeni od 15.090 KM. Cijena 1,6-litarskog Cruza od 113 KS iznosi 22.699 KM, a dvolitarske Captive sa 127 M. T. KS 37.799 KM.

Novi Nissan Qashqai: Dobio na agresivnosti i atraktivnosti

Novi detalji za popularnog Japanca
Model do`ivio kozmeti~ke zahvate, a zadr`ani su provjereni pogonski agregati

Spark: U ponudi po cijeni od 14.999 KM

Nove nagrade dostavnjaku VW-a

N

ovi Nissan Qashqai nastavlja put svog uspje{nog prethodnika, koji je od predstavljanja u martu 2007. godine prevazi{ao sva tr`i{na o~ekivanja i ponudio zanimljivu alternativu tradicionalnim hatchback kompaktima. Dodatni uspjeh osigurala je i produ`ena Qashqai+2 izvedba s dodatnim parom sjedi{ta. S obzirom na dobru prihva}enost, kompaktni japanski SUV nije zna~ajnije mijenjan, ali je dobio nekoliko novih detalja, poput branika, maske hladnjaka, svjetala, poklopca motora, nagla{enijih blatobrana i sli~nog, dok se straga primje}uju ve}a svjetla u LED tehnologiji.

Metalik boja i registracija gratis
Novi Qashqai dostupan je ve} od 33.000 KM s PDV-om, a u sklopu aktuelne akcije koja traje do 30. juna kupci dobivaju metalik boju i registraciju gratis. S profinjenim novim izgledom i oboga}enom standardnom opremom, Nissan Qashqai je jo{ spremniji u~vrstiti vode}i polo`aj inovativne alternative tradicionalnom hatchbacku. minijskih naplataka. Iako ~isto kozmeti~ke prirode, „peglanje“ karoserije pozitivno se odrazilo i na aerodinamiku, a time i na potro{nju goriva. Unutra{njost je tako|er do`ivjela nekoliko izmjena, prije svega to se odnosi na instrument tablu, te dodatne pretince za sitnice, dok je maksimalna pa`nja posve}ena kvalitetu kori{tenih materijala, te akusti~noj izolaciji. Nissan Qashqai ima tvorni~ku garanciju od tri godine ili 100.000 pre|enih kilometara, te garanciju na prohr|avanje od 12 godina. Qashqai, kao i svi ostali modeli Nissana, mogu se pogledati kod ovla{tenih trgovaca za podru~je BiH - Autohit Sarajevo, Union Auto Banja Luka i Guma M Mostar. Blage modifikacije ovjesa omogu}avaju vi{e udobnosti i kvalitetnije vozne osobine dostojne klasi~nog kompaktnog automobila.

Peglanje karoserije
Osim detalja, koji ga ~ine agresivnijim i atraktivnijim automobilom, Qashqai je dobio i dvije nove karoserijske boje (magnetic crvena i mineral siva), kao i redizajn 16 i 17-in~nih alu-

Bogata opremljenost
Ponuda agregata uklju~uje provjerene benzinske i dizelske jedinice. Osnovni 1,6-litarski benzinac sa 115 KS dolazi s pogonom na dva to~ka i petostepenim manuelnim mjenja~em, dok je ja~i

2,0-litarski od 140 KS dostupan u verziji s pogonom na dva ili sva ~etiri to~ka i u kombinaciji sa {estostepenim manuelnim ili CVT mjenja~em. Dizelsku ponudu otvara 1,5-litarski dCi sa 105 KS s pogonom na dva to~ka i {estostepenim manuelnim mjenja~em, dok je 2,0-litarski dCi sa 150 KS dostupan i s pogonom na sve to~kove, te automatskim i manuelnim mjenja~em. Jedan od razloga popularnosti Nissana Qashqai jeste bogata opremljenost. U osnovnom paketu opreme Visia izme|u ostalog su ABS, EBD, prednji i bo~ni zra~ni jastuci i zra~ne zavjese, aktivni nasloni za glavu, ISOFIX drza~ za dje~ije sjedi{te, ru~ni klima-ure|aj, radio s CD-om i priklju~kom za mp3, Bluetooth, putni ra~unar, servo upravlja~ podesiv po visini i dubini, komande na upravlja~u, djeljiva zadnja klupa, M. T. limitator brzine...

Caddy sedam godina na vrhu
Sedam godina zaredom za ~itaoce stru~nih magazina „Lastauto omnibus“, „Trans aktuell“ i „Fernfahrer“ Volkswagen Caddy najbolje je vozilo u kategoriji dostavnjaka. Vi{e od dvije tre}ine svih ~italaca u izboru „Najbolja privredna vozila 2010. godine“ glasalo je za Caddy, koji je sa 64,3 posto osvojenih glasova postigao najbolji pojedina~ni rezultat od svih nominiraM. T. nih vozila.

Prvi Porscheov certifikat za BiH

Servisni tehni~ar ASA PVA odlikovan zlatom
Ovla{teni uvoznik za vozila Volkswagen koncerna, pa tako i Porschea, ASA AUTO, di~i se kako godinama organizira dodatnu edukaciju svojih uposlenika i osoblja ovla{tenih partnera. Da je zaista tako, svjedo~i veliki uspjeh njegovog servisnog tehni~ara Adnana Bi~evi}a, koji je dobio Porscheov zlatni certifikat, prvi ovakve vrste u Bosni i Hercegovini. Stjecanje titule „certificiranog servisnog tehni~ara“ slo`en je proces ispitivanja vje{tina i znanja. Polaznici mogu pristupiti certifikaciji tek nakon najmanje jednogodi{njeg radnog sta`a u ovla{tenom Porscheovom servisu. Certifikacija se sastoji od prakti~nog i teoretskog dijela i prolazi kroz etape bronzani, srebreni i zlatni certifikat. Izme|u svakog od ovih stepena mora pro}i najmanje godina u toku koje se vr{i obuka i ispitivanje kako kod proizvo|a~a tako i kod uvoznika. Porsche je u BiH prisutan od 2005. godine, a od samog po~etka edukacija servisnog osoblja postavljena je kao jedan od prioriteta za ovu premium maM. T. rku.

Caddy: Odnio ubjedljivu pobjedu

Peugeot odabrao putnike za Dubrovnik
Pobjednik Peugeotove akcije „Putovanje iz snova sa Peugeotom“, u sklopu koje su vlasnici automobila francuskog proizvo|a~a imali priliku da kroz opis jednog putovanja na koje su putovali u Peugeotu osvoje putovanje u Dubrovnik, je Zoran Kubura s tekstom „Little lion“. Pobjednici }e modelom 3008 putovati na produ`en vikeM. T. nd za dvije osobe u Dubrovnik.

30

Utorak, 1. juni/lipanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

UNIVERZITET U SARAJEVU MA[INSKI FAKULTET SARAJEVO daje

OBAVJE[TENJE
1) IBRO GU[O, dipl. ing. branit }e magistarski rad, pod naslovom: „KONDENZACIJA PARE NA TE^NOSTI SPECIFI^NE KONFIGURACIJE“ na Ma{inskom fakultetu Sarajevo, dana 30. 6. 2010. u 13,00 sati, sala 101. 2) DINA KARAHASANOVI], dipl. ing. branit }e magistarski rad, pod naslovom: „PRILOG UNAPRE\ENJU INDIKATORA ODR@IVOSTI RAZVOJA EVROPSKIH DR@AVA U TRANZICIJI“ na Ma{inskom fakultetu Sarajevo, dana 1. 7. 2010. godine u 12.00 sati, sala 101. Radovi se mogu pogledati svakim radnim danom od 09.00 - 14.00 sati u Sekretarijatu Fakulteta. Pristup odbrani je javan.

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 1. juni/lipanj 2010.

31

32

Dnevni avaz, utorak, 1. juni/lipanj 2010.

auto market

33

VOZILI SMO Dacia Sandero Stepway 1,6

Lijepo upakovana skromnost
Naoru`ana provjerenim pogonom i novim detaljima, nova verzija Sandera baca oko na mla|u populaciju avanturisti~kog duha
Ovako bi trebao izgledati novi model

Toyota priprema MPV verziju svog hibrida

Prius s tri reda sjedi{ta
Toyota planira ponuditi tr`i{tu MPV verziju svog popularnog hibrida Prius. Razvoj modela, ~iji }e slu`beni naziv navodno biti Alpha, ve} je u zavr{noj fazi, a plan je da javnosti bude predstavljen u martu 2011. godine. Alpha }e biti prvi Prius koji koristi litij-jonske baterije. Pokretana 1,8-litarskim benzincem kombiniranim s THSII hibridnim sistemom Alpha }e razvijati 135 KS, a s obzirom na ve}e dimenzije i masu, neminovna je i ne{to ve}a potro{nja nego u slu~aju standardne izvedbe Priusa. U ovom modelu predvi|an je i tre}i red sjedi{ta, pa je zbog toga karoserija produ`ena za 300, a me|uosovinski razmak za 20 mm u odnosu na standaM. T. rdni Prius.

M

Novi sportisti iz VW grupacije

ada }e mnogi re}i da je pionir nove filozofije rumunske kompanije pod zastavom Renaulta bio Logan, Dacija je reputaciju ozbiljnog proizvo|a~a ipak stekla modelom Sandero. Izgleda dobro, naoru`an je provjerenim Renaultovim pogonom i svijet je o njemu do sada izgradio prili~no dobro mi{ljenje. Naravno, u obzir moramo uzeti to koliko Sandero ko{ta i {ta nudi, jer u njegovim cjenovnim granicama ne mo`ete o~ekivati ne{to poput masa`nih sjedi{ta ili elektri~nog panoramskog krova. Ko ih `eli,

Dok je onaj prvi Sandero ciljao na starije kupce s malo ni`im bud`etom, Stepway baca oko na mla|u populaciju. Moderniji, elegantniji i uzbudljiviji dizajn s prigodnim detaljima poput za{titnih letvica, dvobojnih odbojnika, krovnih nosa~a, usisnika zraka, hromiranih pragova, kvaka na vratila ili crnih presvlaka, trebao bi privu}i one slobodnijeg duha koji tra`e finansijski prihvatljivo vozilo. A kako bi se u tome {to bolje uspjelo, u serijsku opremu dodati su aluminijski to~kovi od 16 in~a, svjetla za maglu, servo upravlja~,

[koda Fabia: Odli~an omjer ulo`eno i dobiveno

ASA Auto zadr`ala 40 posto doma}eg tr`i{ta

Najava izgradnje prvog Audi terminala u BiH
Kompanija ima zna~ajne investicije u izgradnju novih objekata prodajno-servisne mre`e
Generalni zastupnik i distributer automobila iz koncerna Volkswagen za Bosnu i Hercegovinu, sarajevska kompanija ASA Auto, u prva ~etiri mjeseca ove godine uspjela je ispuniti jedan od svojih ciljeva s po~etka 2010., a to je o~uvanje tr`i{nog udjela. - Prema zvani~nim rezultatima, on je iznosio 40 procenata, {to je veoma dobar rezultat i bolji od svih ostalih VW importera u regiji. [koda je zadr`ala prvo mjesto po prodaji, Volkswagen tradicionalno veoma dobro kotira, dok je Audi zadr`ao visoku poziciju u premium klasi - kazao je za „Dnevni avaz“ Senad Olov~i}, diretra`en je i VW Polo, dok u segmentu A dominiraju Golf i Octavia. Olov~i} je kazao da kompanija ima zna~ajne investicije u izgradnju novih objekata prodajno-servisne mre`e, a posebno je istakao kako ASA planira napraviti prvi Audi terminal u BiH prema svjetskim standardima. - U 2010. godini ciljevi su bili, uprkos regresiji, rentabilnost i profitabilnost mre`e te o~uvanje tr`i{nog udjela. „Kriza je {ansa“ bio je moto ASA Auta kako za 2009. tako i za 2010. godinu, {to smo u potpunosti ostvarili - kazao je Olov~i}. I. SOFI]
Dacia Sandero Stepway: Mamac za mlade sa slobodnijim duhom
(Foto: F. Fo~o)

Li~na karta
Novi detalji u odnosu na standardnog Sandera Audi S1: Samo prednji pogon

Olov~i}: Kriza je {ansa

Dimenzije
d/{/v (mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.024 / 1.753 / 1.544 masa praznog vozila (kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.095 prtlja`nik (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

dobro zna da Dacia nije adresa na kojoj }e to potra`iti.

Audi S1, RS3 i VW Jetta R
Iz Volkswagen grupacije sti`u nove informacije vezane za sportske izvedbe njihovih standardnih automobila. Tako je S1, sportska ina~ica Audija A1, definitivno potvr|ena, a pod prednjim poklopcem ovog automobila o~ekuje se 1,4-litarski twin turbobenzinski motor sa 185 KS, ukomponiran sa sedmostepenom transmisijom s dvostrukim kva~ilom, ali i samo prednjim pogonom. Potvr|en je i dolazak VW Jette R, koju }e, o~ekivano, pokretati 2,0-litarski turbobenzinski motor sa 270 KS. Istovremeno, {pekulacije o R izvedbi Pola su odba~ene, jer je GTI verzija ve} dovoljno „paprena“. Tako|er, Audi navodno vr{i posljednja testiranja svog novog sportskog modela RS3, koji }e, kako se {pekulira, pokretati 2,5-litarski petocilindarski turbobenzinski motor sa 340 KS i 450 Nm iz moS. Pa. dela TT RS.

Prostrana kabina
Dakle, nakon {to je Sandero utabao put, Dacija je izbacila njegovu verziju Stepway, odnedavno dostupnu i u BiH, koja predstavlja napredniji model u odnosu na osnovnu izvedbu.

ABS, centralno zaklju~avanje i djeljiva zadnja klupa. Gabaritima, Stepway je ostao na mjerama standardnog Sandera, ~ime je zadr`ao prednost u vidu prostrane kabine za pet putnika smje{tene unutar prihvatljivih dimenzija. Ono {to je novo jeste 20 mm ve}i razmak od tla, {to

Motor 1,6
zapremina (ccm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.598 najve}a snaga (KS/o/min) . . . . . . . . . . . . . . . . .90 / 5.500 obrtni moment (Nm/o/min) . . . . . . . . . . . . . .128 / 3.000

ktor ASA Auta. Istakao je da je prodajni fokus na segmentu manjih vozila, poput [kode Fabije, koja ima odli~an omjer ulo`eno-dobiveno, veoma

Lotus Elise facelift

Performanse
najve}a brzina (km/h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163 ubrzanje 0-100 km/h (s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,4 potro{nja grad/otv./komb. (l) . . . . . . . . . . .10,2 / 6,1 / 7,6
Odignutost od tla pogoduje terenskim sposobnostima

Smanjenje potro{nje ideja vodilja
Lotus je kona~no osvje`io popularni model Elise. Na prvi pogled vidljive su blage dizajnerske izmjene u vidu novih branika i svjetlosnih tijela. Ove promjene dovele su i do smanjenja otpora zraka, a time i manje potro{nje goriva. Ina~e, smanjenje potro{nje i {tetnih emisija bila je glavna misao in`injerima, pa svi motori (1,6 sa 136 KS, 1,8 sa 192 i 220 KS) emitiraju manje od 200 g/km ugljendioksida, a zauzvrat i dalje nude vrhunsku S. Pa. zabavu u vo`nji.

Cijena testnog modela
do registracije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17.511 KM izuzmemo komande za otvaranje prozora koje zauzimaju neprirodnu mjesto na centralnom grebenu. umu da to nije automobil kojim }ete s lako}om pretjecati i juriti autoputem kao strijela. Od Sandera i dalje ne mo`emo o~ekivati nekoliko brzina rada brisa~a, njihovo uklju~enje kada zalijete vjetrobransko staklo u `elji da ga operete ili pode{avanje upravlja~a, ali, slo`it }ete se, sve su to stvari koje i nisu toliko nu`ne. ^ovjek u ovoj zemlji u dana{nje vrijeme jednostavno treba razmisliti da li je spreman dati hiljade KM da bi mu se brisa~i uklju~ili kada mu padne kap ki{e na staklo, ili se jednostavo odre}i onoga {to mu nije prijeko potrebno i po~astiti se, recimo, ljetovanjem, voze}i novi automobil. Ne lo{, ve} jednostavno skroman.
M. TANOVI]

Potvr|ena proizvodnja super Ferrarija

Novi Enzo sa V8 Twin turbomotorom
Novi Ferrari F70, svojevrsni nasljednik vrhunskog Enza, dobio je zeleno svjetlo za po~etak proizvodnje, a na tr`i{tu bi se mogao na}i ve} sljede}e godine ili najkasnije 2012. Ovaj vrhunski automobil ve}im }e dijelom biti izra|en od ultralaganog karbona, te }e biti i ne{to manji od aktuelnog Enza, pa }e na vagu donijeti tek 1.000 kg. Za pogon }e umjesto aktuelnog 6,0-litarskog V12 motora koristiti centralno smje{teni V8 sa 562 KS, preuzet iz modela 458 Italia, ali se o~ekuje vi{e snage zbog ugrS. Pa. adnje dvostrukog turbopunja~a.
Jednostavna unutra{njost

Vibracije i buka
Kada je rije~ o agregatima, oni su iz Renaultove porodice. Testni model pokretao je 1,6-litarski benzinski motor od 90 KS, koji vas ne}e ba{ najbolje poslu`iti u nabijanju kompleksa drugim voza~ima, ali ne}e ni iznevjeriti. U vo`nji, Stepway je interesantniji nego {to bi se pomislilo. Malo }ete kroz volan, papu~icu kva~ila i mjenja~ osjetiti vibracije, na ve}im brzinama i ve}u razinu buke, ali nigdje ne {kripi. Stepway je stabilan i dobro odgovara krivinama, ali ipak uvijek treba imati na

Novi Elise: Smanjen otpor zraka

Fiat Uno Ecology Concept
Novi je Uno tek ugledao svjetlo dana, a iz FIAT-a sti`e njegova Ecology verzija. U pitanju je koncept ekolo{ki osvije{tenog vozila, u potpunosti proizvedenog od prirodnih i recikliranih materijala. Uno Ecology posjeduje i solarne panele na krovu, koji snabdijevaju akumulator, kako bi se rasteretio alternator i smanjila potro{nja. Motor, benzinski 1,0-litarski Evo Fire dodatno je opremljen Start/Stop automatikom, dok se za dodatnu {tednju brine sistem kontrole pritiska u gumama. Jo{ nije poznato da li }e Uno Ecology krenuti u S. Pa. serijsku proizvodnju.

Po dva motora, cijena od 14.375 KM
Sandero je u Bosnu i Hercegovinu do{ao u ponudi s dvije benzinske i dvije dizelske varijante, ~ija ponuda kre}e od 14.375 KM. Ova cijena je ni`a za gotovinsko pla}anje i kupovinu preko Renault finansiranja (leasing). Na raspolaganju su automobili s motorom na benzinski pogon zapremine od 1,4 (75 KS) i 1,6 litara (90 KS), te 1,5-litarski dizelski od 70 i 85 KS. Oprema je univerzalna, s tim {to su na raspolaganju razli~iti paketi opcija.
Agregat je provjereni Renaultov od 1,6 litara

u kombinaciji sa za{titnom podnicom Stepway ~ini automobil spremnim za sve vrste podloge. Nije ba{ kao terenac koji }e protutnjati kroz `ivo blato, ali }ete pre-

preke sigurno prije}i lak{e nego s obi~nim automobilom. Unutra{njost ne obiluje nikakvim luksuzom. Sve je jednostavno i logi~no, ako

32

Dnevni avaz, utorak, 1. juni/lipanj 2010.

auto market

33

VOZILI SMO Dacia Sandero Stepway 1,6

Lijepo upakovana skromnost
Naoru`ana provjerenim pogonom i novim detaljima, nova verzija Sandera baca oko na mla|u populaciju avanturisti~kog duha
Ovako bi trebao izgledati novi model

Toyota priprema MPV verziju svog hibrida

Prius s tri reda sjedi{ta
Toyota planira ponuditi tr`i{tu MPV verziju svog popularnog hibrida Prius. Razvoj modela, ~iji }e slu`beni naziv navodno biti Alpha, ve} je u zavr{noj fazi, a plan je da javnosti bude predstavljen u martu 2011. godine. Alpha }e biti prvi Prius koji koristi litij-jonske baterije. Pokretana 1,8-litarskim benzincem kombiniranim s THSII hibridnim sistemom Alpha }e razvijati 135 KS, a s obzirom na ve}e dimenzije i masu, neminovna je i ne{to ve}a potro{nja nego u slu~aju standardne izvedbe Priusa. U ovom modelu predvi|an je i tre}i red sjedi{ta, pa je zbog toga karoserija produ`ena za 300, a me|uosovinski razmak za 20 mm u odnosu na standaM. T. rdni Prius.

M

Novi sportisti iz VW grupacije

ada }e mnogi re}i da je pionir nove filozofije rumunske kompanije pod zastavom Renaulta bio Logan, Dacija je reputaciju ozbiljnog proizvo|a~a ipak stekla modelom Sandero. Izgleda dobro, naoru`an je provjerenim Renaultovim pogonom i svijet je o njemu do sada izgradio prili~no dobro mi{ljenje. Naravno, u obzir moramo uzeti to koliko Sandero ko{ta i {ta nudi, jer u njegovim cjenovnim granicama ne mo`ete o~ekivati ne{to poput masa`nih sjedi{ta ili elektri~nog panoramskog krova. Ko ih `eli,

Dok je onaj prvi Sandero ciljao na starije kupce s malo ni`im bud`etom, Stepway baca oko na mla|u populaciju. Moderniji, elegantniji i uzbudljiviji dizajn s prigodnim detaljima poput za{titnih letvica, dvobojnih odbojnika, krovnih nosa~a, usisnika zraka, hromiranih pragova, kvaka na vratila ili crnih presvlaka, trebao bi privu}i one slobodnijeg duha koji tra`e finansijski prihvatljivo vozilo. A kako bi se u tome {to bolje uspjelo, u serijsku opremu dodati su aluminijski to~kovi od 16 in~a, svjetla za maglu, servo upravlja~,

[koda Fabia: Odli~an omjer ulo`eno i dobiveno

ASA Auto zadr`ala 40 posto doma}eg tr`i{ta

Najava izgradnje prvog Audi terminala u BiH
Kompanija ima zna~ajne investicije u izgradnju novih objekata prodajno-servisne mre`e
Generalni zastupnik i distributer automobila iz koncerna Volkswagen za Bosnu i Hercegovinu, sarajevska kompanija ASA Auto, u prva ~etiri mjeseca ove godine uspjela je ispuniti jedan od svojih ciljeva s po~etka 2010., a to je o~uvanje tr`i{nog udjela. - Prema zvani~nim rezultatima, on je iznosio 40 procenata, {to je veoma dobar rezultat i bolji od svih ostalih VW importera u regiji. [koda je zadr`ala prvo mjesto po prodaji, Volkswagen tradicionalno veoma dobro kotira, dok je Audi zadr`ao visoku poziciju u premium klasi - kazao je za „Dnevni avaz“ Senad Olov~i}, diretra`en je i VW Polo, dok u segmentu A dominiraju Golf i Octavia. Olov~i} je kazao da kompanija ima zna~ajne investicije u izgradnju novih objekata prodajno-servisne mre`e, a posebno je istakao kako ASA planira napraviti prvi Audi terminal u BiH prema svjetskim standardima. - U 2010. godini ciljevi su bili, uprkos regresiji, rentabilnost i profitabilnost mre`e te o~uvanje tr`i{nog udjela. „Kriza je {ansa“ bio je moto ASA Auta kako za 2009. tako i za 2010. godinu, {to smo u potpunosti ostvarili - kazao je Olov~i}. I. SOFI]
Dacia Sandero Stepway: Mamac za mlade sa slobodnijim duhom
(Foto: F. Fo~o)

Li~na karta
Novi detalji u odnosu na standardnog Sandera Audi S1: Samo prednji pogon

Olov~i}: Kriza je {ansa

Dimenzije
d/{/v (mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.024 / 1.753 / 1.544 masa praznog vozila (kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.095 prtlja`nik (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

dobro zna da Dacia nije adresa na kojoj }e to potra`iti.

Audi S1, RS3 i VW Jetta R
Iz Volkswagen grupacije sti`u nove informacije vezane za sportske izvedbe njihovih standardnih automobila. Tako je S1, sportska ina~ica Audija A1, definitivno potvr|ena, a pod prednjim poklopcem ovog automobila o~ekuje se 1,4-litarski twin turbobenzinski motor sa 185 KS, ukomponiran sa sedmostepenom transmisijom s dvostrukim kva~ilom, ali i samo prednjim pogonom. Potvr|en je i dolazak VW Jette R, koju }e, o~ekivano, pokretati 2,0-litarski turbobenzinski motor sa 270 KS. Istovremeno, {pekulacije o R izvedbi Pola su odba~ene, jer je GTI verzija ve} dovoljno „paprena“. Tako|er, Audi navodno vr{i posljednja testiranja svog novog sportskog modela RS3, koji }e, kako se {pekulira, pokretati 2,5-litarski petocilindarski turbobenzinski motor sa 340 KS i 450 Nm iz moS. Pa. dela TT RS.

Prostrana kabina
Dakle, nakon {to je Sandero utabao put, Dacija je izbacila njegovu verziju Stepway, odnedavno dostupnu i u BiH, koja predstavlja napredniji model u odnosu na osnovnu izvedbu.

ABS, centralno zaklju~avanje i djeljiva zadnja klupa. Gabaritima, Stepway je ostao na mjerama standardnog Sandera, ~ime je zadr`ao prednost u vidu prostrane kabine za pet putnika smje{tene unutar prihvatljivih dimenzija. Ono {to je novo jeste 20 mm ve}i razmak od tla, {to

Motor 1,6
zapremina (ccm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.598 najve}a snaga (KS/o/min) . . . . . . . . . . . . . . . . .90 / 5.500 obrtni moment (Nm/o/min) . . . . . . . . . . . . . .128 / 3.000

ktor ASA Auta. Istakao je da je prodajni fokus na segmentu manjih vozila, poput [kode Fabije, koja ima odli~an omjer ulo`eno-dobiveno, veoma

Lotus Elise facelift

Performanse
najve}a brzina (km/h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163 ubrzanje 0-100 km/h (s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,4 potro{nja grad/otv./komb. (l) . . . . . . . . . . .10,2 / 6,1 / 7,6
Odignutost od tla pogoduje terenskim sposobnostima

Smanjenje potro{nje ideja vodilja
Lotus je kona~no osvje`io popularni model Elise. Na prvi pogled vidljive su blage dizajnerske izmjene u vidu novih branika i svjetlosnih tijela. Ove promjene dovele su i do smanjenja otpora zraka, a time i manje potro{nje goriva. Ina~e, smanjenje potro{nje i {tetnih emisija bila je glavna misao in`injerima, pa svi motori (1,6 sa 136 KS, 1,8 sa 192 i 220 KS) emitiraju manje od 200 g/km ugljendioksida, a zauzvrat i dalje nude vrhunsku S. Pa. zabavu u vo`nji.

Cijena testnog modela
do registracije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17.511 KM izuzmemo komande za otvaranje prozora koje zauzimaju neprirodnu mjesto na centralnom grebenu. umu da to nije automobil kojim }ete s lako}om pretjecati i juriti autoputem kao strijela. Od Sandera i dalje ne mo`emo o~ekivati nekoliko brzina rada brisa~a, njihovo uklju~enje kada zalijete vjetrobransko staklo u `elji da ga operete ili pode{avanje upravlja~a, ali, slo`it }ete se, sve su to stvari koje i nisu toliko nu`ne. ^ovjek u ovoj zemlji u dana{nje vrijeme jednostavno treba razmisliti da li je spreman dati hiljade KM da bi mu se brisa~i uklju~ili kada mu padne kap ki{e na staklo, ili se jednostavo odre}i onoga {to mu nije prijeko potrebno i po~astiti se, recimo, ljetovanjem, voze}i novi automobil. Ne lo{, ve} jednostavno skroman.
M. TANOVI]

Potvr|ena proizvodnja super Ferrarija

Novi Enzo sa V8 Twin turbomotorom
Novi Ferrari F70, svojevrsni nasljednik vrhunskog Enza, dobio je zeleno svjetlo za po~etak proizvodnje, a na tr`i{tu bi se mogao na}i ve} sljede}e godine ili najkasnije 2012. Ovaj vrhunski automobil ve}im }e dijelom biti izra|en od ultralaganog karbona, te }e biti i ne{to manji od aktuelnog Enza, pa }e na vagu donijeti tek 1.000 kg. Za pogon }e umjesto aktuelnog 6,0-litarskog V12 motora koristiti centralno smje{teni V8 sa 562 KS, preuzet iz modela 458 Italia, ali se o~ekuje vi{e snage zbog ugrS. Pa. adnje dvostrukog turbopunja~a.
Jednostavna unutra{njost

Vibracije i buka
Kada je rije~ o agregatima, oni su iz Renaultove porodice. Testni model pokretao je 1,6-litarski benzinski motor od 90 KS, koji vas ne}e ba{ najbolje poslu`iti u nabijanju kompleksa drugim voza~ima, ali ne}e ni iznevjeriti. U vo`nji, Stepway je interesantniji nego {to bi se pomislilo. Malo }ete kroz volan, papu~icu kva~ila i mjenja~ osjetiti vibracije, na ve}im brzinama i ve}u razinu buke, ali nigdje ne {kripi. Stepway je stabilan i dobro odgovara krivinama, ali ipak uvijek treba imati na

Novi Elise: Smanjen otpor zraka

Fiat Uno Ecology Concept
Novi je Uno tek ugledao svjetlo dana, a iz FIAT-a sti`e njegova Ecology verzija. U pitanju je koncept ekolo{ki osvije{tenog vozila, u potpunosti proizvedenog od prirodnih i recikliranih materijala. Uno Ecology posjeduje i solarne panele na krovu, koji snabdijevaju akumulator, kako bi se rasteretio alternator i smanjila potro{nja. Motor, benzinski 1,0-litarski Evo Fire dodatno je opremljen Start/Stop automatikom, dok se za dodatnu {tednju brine sistem kontrole pritiska u gumama. Jo{ nije poznato da li }e Uno Ecology krenuti u S. Pa. serijsku proizvodnju.

Po dva motora, cijena od 14.375 KM
Sandero je u Bosnu i Hercegovinu do{ao u ponudi s dvije benzinske i dvije dizelske varijante, ~ija ponuda kre}e od 14.375 KM. Ova cijena je ni`a za gotovinsko pla}anje i kupovinu preko Renault finansiranja (leasing). Na raspolaganju su automobili s motorom na benzinski pogon zapremine od 1,4 (75 KS) i 1,6 litara (90 KS), te 1,5-litarski dizelski od 70 i 85 KS. Oprema je univerzalna, s tim {to su na raspolaganju razli~iti paketi opcija.
Agregat je provjereni Renaultov od 1,6 litara

u kombinaciji sa za{titnom podnicom Stepway ~ini automobil spremnim za sve vrste podloge. Nije ba{ kao terenac koji }e protutnjati kroz `ivo blato, ali }ete pre-

preke sigurno prije}i lak{e nego s obi~nim automobilom. Unutra{njost ne obiluje nikakvim luksuzom. Sve je jednostavno i logi~no, ako

34

Utorak, 1. juni/lipanj 2010.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo financija - finansija Porezna uprava Federacije BiH Sarajevo

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo financija - finansija Porezna uprava Federacije BiH
Na osnovu ~lana 28. stav 1. Zakona o radu („Slu`bene novine FBiH“, broj: 43/99, 32/00 i 29/03), a u vezi sa ~lanom 47. Zakona o dr`avnoj slu`bi Federacije BiH („Slu`bene novine FBiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), direktor Porezne uprave Federacije BiH objavljuje

Na osnovu ~lana 23. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine i Plana prijema pripravnika u Poreznu upravu Federacije BiH za 2010. godinu, direktor objavljuje

za prijem volontera Prijem 20 (dvadeset) volontera vr{i se u organizacione jedinice Porezne uprave Federacije BiH i to:
I Sredi{nji ured Sarajevo - 6 volontera 1. dipl. ecc. 2. dipl. pravnik 3. dipl. ing. elektrotehnike 4. dipl. `urnalista 5. dipl. kriminalista II Kantonalni porezni ured Biha} - 2 volontera 1. dipl. ecc III Kantonalni porezni ured Tuzla - 3 volontera 1. dipl. ecc 2. dipl. pravnik IV Kantonalni porezni ured Zenica - 2 volontera 1. dipl. ecc - 1 (jedan) izvr{ilac - 1 (jedan) izvr{ilac - 1 (jedan) izvr{ilac - 1 (jedan) izvr{ilac - 2 (dva) izvr{ioca - 2 (dva) izvr{ioca - 2 (dva) izvr{ioca - 1 (jedan) izvr{ilac - 2 (dva) izvr{ioca

JAVNI POZIV

JAVNI OGLAS
za prijem pripravnika 1. Prijem pripravnika vr{i se u Kantonalni porezni ured Livno: Pripravnik - pravnik - 1 (jedan) izvr{ilac Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih u ~lanu 24. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete i to: V[S -VI stepen, zavr{en prvi stepen pravnog fakulteta ili druge {kole VI stepen sa zvanjem pravnik Napomena: Pripravnici se primaju u radni odnos na odre|eno vrijeme koji za pripravnike vi{e {kolske spreme traje devet mjeseci i jo{ tri mjeseca po isteku sta`a u kojem pripravnik pola`e stru~ni ispit. Potrebni dokumenti (original ili ovjerene kopije): 1. Diploma o zavr{enom VI stepenu {kolske spreme - smjer pravni 2. Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) 3. Uvjerenje o op}oj zdravstvenoj sposobnosti 4. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih 5. Da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, 6. Uvjerenje Zavoda za zapo{ljavanje o du`ini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja odre|enog stepena {kolske spreme Rok za podno{enje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa. Uz dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa potrebno je podnijeti prijavu sa kra}om biografijom na adresu: Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine SREDI[NJI URED SARAJEVO Sarajevo, Husrefa Red`i}a br. 4 sa naznakom „Javni oglas za prijem pripravnika u Poreznoj upravi Federacije BiH“ Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje.

V Kantonalni porezni ured Novi Travnik - 2 volontera 1. dipl. ecc - 2 (dva) izvr{ioca VI Kantonalni porezni ured Mostar - 2 volontera 1. dipl. ecc - 2 (dva) izvr{ioca VII Kantonalni porezni ured Sarajevo - 3 volontera 1. dipl. ecc 2. dipl. ing. elektrotehnike - 2 (dva) izvr{ioca - 1 (jedan) izvr{ilac

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih u ~lanu 25. stav 1. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete i to: Za poziciju I/1, II/1, III/1, IV/1, V/1, VI/1, VII/1 - VSS - VII stepen, zavr{en ekonomski fakultet Za poziciju I/2, III/2 - VSS - VII stepen, zavr{en pravni fakultet Za poziciju I/3, VII/2 - VSS-VII stepen, zavr{en ekonomski, elektrotehni~ki, ma{inski ili prirodnomatemati~ki fakultet Za poziciju I/4 - VSS - VII stepen zavr{en fakultet politi~kih nauka - smjer `urnalistika Za poziciju I/5 - VSS - VII stepen zavr{en fakultet kriminalisti~kih nauka Potrebni dokumenti (original ili ovjerene kopije ne starije od 3 (tri) mjeseca) koje se podnose uz prijavu: 1. Univerzitetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj od dr`ava, nastaloj raspadom SFRJ nakon 06. 04. 1992. godine) 2. Uvjerenje Zavoda za zapo{ljavnaje o du`ini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome VII stepena stru~ne spreme Potrebne dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnom listu, na adresu: POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SREDI[NJI URED SARAJEVO Sarajevo, Husrefa Red`i}a br. 4 sa naznakom „Javni poziv za prijem volontera u Poreznoj upravi Federacije BiH“ Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjenje op}ih uvjeta po ~lanu 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi izabrani kandidat bi}e du`an dostaviti Poreznoj upravi Federacije BiH u roku od 8 (osam) dana od dana prijema obavje{tenja o prijemu za volontere. Napomena: Volonter se prima na stru~no osposobljavanje za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad) i ima pravo na naknadu za prijevoz na posao i sa posla i naknadu za ishranu za vrijeme volonterskog rada. Izbor volontera izvr{it }e Komisija formirana od direktora Porezne uprave Federacije BiH. Ako se na konkurs prijavi ve}i broj kandidata Porezna uprava Federacije BiH organizovat }e testiranje i intervju. Broj: 10/04-1-34-355-1/10 Sarajevo, 26. 05. 2010 .godine DIREKTOR Midhat Arifovi}, dipl. ecc.

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 1. juni/lipanj 2010.

35

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vije}a ministara BiH, i drugim imenovanjima BiH („Slu`beni glasnik BiH“ broj 37/03), te na osnovu ~lana 25. i 26. Statuta JP NIO Slu`beni list BiH i odluke Upravnog odbora broj 1-101-1-13/4-10 od 20. 05. 2010. godine, Upravni odbor raspisuje

KONKURS
ZA IMENOVANJE DIREKTORA JP NIO SLU@BENI LIST BIH NA PERIOD OD ^ETIRI GODINE
OPIS POSLOVA: - organizira i rukovodi procesom rada i vodi poslovanje JP NIO Slu`beni list BiH; - izvr{ava odluke Upravnog odbora i odluke koje direktor donosi iz svoje nadle`nosti; - vodi poslovnu politiku; - zaklju~uje ugovore o poslovnoj saradnji koji se ne upisuju u sudski registar; - odlu~uje o kori{tenju sredstava do 10.000,00 KM; - predla`e Upravnom odboru osnove poslovne i razvojne politike, programe rada i planove za razvoj; - predla`e op}i akt o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i donosi druga op}a akta predvi|ena statutom; - donosi druga op}a akta i poslovne odluke; - obavlja poslove odgovornog urednika; - donosi odluke o prijemu zaposlenika u radni odnos, imenuje i razrje{ava zaposlenike sa posebnim ovla{tenjima i odgovornostima; - osigurava uslove za zakonito poslovanje; - podnosi izvje{taj o poslovanju, polugodi{njem i godi{njem obra~unu; - osigurava uslove za uspje{an rad Upravnog odbora; - obavlja i druge poslove utvr|ene zakonom, statutom i drugim op}im aktima. USLOVI: Kandidat treba da ispunjava op}e uslove propisane ~lanom 7. Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vije}a ministara BiH i drugim imenovanjima BiH („Slu`beni glasnik BiH“ broj 37/03), i to: - da je dr`avljanin BiH (dokaz: uvjerenje o dr`avljanstvu, ne starije od 6 mjeseci); - da je stariji od 18 godina (dokaz: rodni list, ne stariji od 6 mjeseci); - da protiv njega nije pokrenut krivi~ni postupak (dokaz: uvjerenje nadle`nog MUP-a, ne starije od tri mjeseca); - da nije ka`njavan (dokaz: uvjerenje o neka`njavanju nadle`nog suda, ne starije od tri mjeseca); - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be u institucijama Bosne i Hercegovine odnosno entiteta kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije (dokaz: izjava kandidata ovjerena od nadle`nog organa); - da nije obuhva}en odredbom ~lana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine (dokaz: izjava kandidata ovjerena od nadle`nog organa); - da je psihi~ki i fizi~ki sposoban za obavljanje poslova za koje se prijavljuje (dokaz: ljekarsko uvjerenje, ne starije od godinu dana). Kandidat treba da ispunjava i posebne uslove utvr|ene Statutom: - da ima visoku stru~nu spremu dru{tvenog smjera (dokaz: fotokopija fakultetske diplome; - da ima najmanje tri godine radnog iskustva u rukovo|enju (dokaz: potvrda da je bio direktor, zamjenik ili pomo}nik direktora u privrednom dru{tvu ili da je radio na rukovode}im poslovima u skladu sa Zakonom o dr`avnoj slu`bi) - da je ostvario dobre poslovne rezultate u radu i rukovo|enju (dokaz. preporuka ranijih poslodavaca) Pored navedenih uslova, po`eljno je da kandidat poznaje rad na ra~unaru i engleski jezik. Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa obavit }e se intervju u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vije}a ministara BiH i drugim imenovanjima BiH („Slu`beni glasnik BiH“ broj 37/03). PODNO[ENJE PRIJAVA: Obrazac za prijavu mo`e se dobiti u sjedi{tu firme ili na web stranici www. sllist.ba. Prijave sa biografijom i dokazima o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova konkursa dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji po{tom ili li~no na adresu: JP NIO Slu`beni list BiH, Magribija broj 3, Sarajevo. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u „Slu`benom glasniku BiH“, „Slu`benom glasniku Distrikta Br~ko“, „Dnevnom avazu“, „Nezavisnim novinama“ i „Dnevnom listu“. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje.
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U TE[NJU Broj: 39 0 Mal 003184 06 Mal Te{anj, 26. 03. 2010. godine Op}inski sud u Te{nju, sudac Mandi} @eljko u pravnoj stvari tu`itelja D.D. BH Telecom Sarajevo, direkcija Zenica, Masarikova 46, zastupana po punomo}niku Deli} Seni, protiv tu`enog Omerovi} Red`e iz Trep~a, radi naplate duga VS 226,00 KM, van ro~i{ta dana 26. 03. 2010. godine, objavljuje slijede}i ni~nom postupku 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njiihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni iste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 6. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti presudu i usvojiti tu`beni zahtjev Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. FBiH). Sudac @eljko Mandi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 043-0-Mal-000301 Zenica, 17. 11. 2008. goidne Op}inski sud u Zenici, sudija Dilber Elza u gra|ansko-pravnoj stvari tu`itelja Dioni~ko Dru{tvo „BH Telecom“ Sarajevo, Direkcija Zenica - Masarykova br. 46. protiv tu`ene Mom~i~evi} Slobodanke iz Zenice, iz Adolfa Godldbergera br. 9 A/III/3, radi duga, v.s. 474,60 KM, izvan ro~i{ta dana 17. 11. 2008. godine, donio je

PRESUDU
zbog propu{tanja Nala`e se tu`enoj da tu`itelju isplati iznos od 474,60 KM sa Zakonskom zateznom kamatom po~ev{i od dana dospije}a obveze do isplate kako slijedi: - na iznos od 193,40 KM po~ev{i od 08. 02. 2005. godine do uplate, - na iznos od 105,60 KM po~ev{i od 08. 03. 2005. godine do isplate, - na iznos od 110,80 KM po~ev{i od 08. 04. 2005.godine do isplate, - na iznos od 61,30 KM po~ev{i od 08. 05. 2005. godine do isplate, - na iznos od 3,50 KM po~ev{i od 08. 06. 2005. godine do isplate i naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 67,50 KM, sve u roku od 30 dana.

Tu`itelj je predlo`io da sud donese presudu zbog propu{tanja u slu~aju da su ispunjeni uvjeti iz ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku. Pozivom da podnese odgovor na tu`bu, a koja je objavljena u listu „Dnevni avaz“ dana 21. 02. 2008. godine, to sud smatra da je istu tu`ena primila danom objavljivnaja, tu`ena je pozvana da shodno iz odredbe ~l. 70. Zakona o parni~nom postupku „Sl. novine FBiH“ br. 53/03, podnese odgovor na tu`bu u roku od 30 dana, u protivnom sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja kojom se prihvata tu`beni zahtjev u smislu iz ~l. 182. stav 1. Zakona o parni~nom postupku kojom je propisano da kad tu`eni, kome je uredno dostvljena tu`ba, u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu, u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev, osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. Kako tu`ena u nazna~enom roku sudu nije dostavila odgovor na tu`bu, a osnovanost tu`benog zahtjeva proizilazi iz dostavljene kopije ra~una telefonskih usluga od 08. 02. 2005. godine do 08. 06. 2005. godine, u ukupnom iznosu od 474,60 KM i Analiti~ke kartice br. 45022 0 od 19. 12. 2005. godine, to je sud po prijedlogu tu`itelja u skladu sa odredbom iz ~l. 182. stav 1. Zakona o parni~nom postupku donio odluku kao u dispozitivu. Odluka o tro{kovima postupka donesena je u skladu sa odredbom ~l. 386. stav 1. i ~l. 387. stav 1. Zakona o parni~nom postupku, a tro{kovi se odnose na tro{kove takse na tu`bu u izniosu od 45,00 KM i takse na presudu u iznosu od 22,50 KM, shodno Zakonu o sudskim taksama Zeni~ko-dobojskog kantona. SUDIJA Elza Dilber PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`eni mo`e ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u prjia{nje stanje u roku od 8 dana od dana prijema presude, u 3 primjerka.

OGLAS
kojim se dostavlja tu`ba na obavezni odgovor tu`ene Tu`itelj je dana 12. 09. 2006. godine dostavio tu`bu protiv tu`enog Omerovi} Red`e radi isplate duga, adresa tu`enog sada nepoznata te mu se tu`ba na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina. Tu`itelj u tu`bi naveo da tu`eni na ime usluga mobilne telefonije za period od 08. 01. 2006. godine do 08. 05. 2006. godine duguje iznos od 226,00 KM zajedno sa zakonskom zateznom kamatom te tro{kovima postupka. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o par-

Obrazlo`enje
Tu`itelj je dana 23. 12. 2005. godine ponio tu`bu ovom sudu protiv tu`ene, radi isplate duga u iznosu od 474,60 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev{i od dana dospije}a pa do ispalte. U tu`bi navodi da tu`ena nije izmirila svoju obavezu pla}anja po fakturama do dana podno{enja tu`be.

36

Dnevni avaz, utorak, 1. juni/lipanj 2010.

auto market

IZ HISTORIJE BMW New Six (1968-1977.)

Ulazak u visoku klasu
New Six linija odigrala je va`nu ulogu u formiranju BMW-ove reputacije proizvo|a~a sportskih luksuznih limuzina

SAVJET VI[E
Felgu je prvo potrebno o~istiti vodom pod jakim pritiskom

Odr`avanje aluminijskih felgi

Zahtjevna lagana obu}a
Sitnu prljav{tinu uklonite ~etkicom za zube
Aluminijski naplaci predstavljaju veoma bitnu vizuelnu komponentu vozila, koja doprinosi atraktivnosti i ljepoti. detaljno ~i{}enje tvrdokorne prljav{tine ili pra{ine koja nastaje habanjem ko~ionih obloga. Zbog toga je prije ~i{}enja najbolje skinuti gume, kako bi se imao potpun pristup felgi sa svih strana. Pri tome ne treba koristiti sredstva koja sadr`e kiseline, jer mogu nagristi materijal ili sloj prozirnog laka.

Zimski uvjeti
Na`alost, mnogi voza~i se prema aluminijskim felgama pona{aju nemarno, iako tra`e mnogo vi{e pa`nje od klasi~nih ~eli~nih naplataka, jer su zbog lake legure osjetljiviji na o{te}enja i djelovanje atmosferskih ~inilaca. To se posebno odnosi na zimske uvjete vo`nje, kada

Prva bavarska limuzina: Priprema terena za seriju 7

Sredstvo za ~i{}enje
Felgu je prvo potrebno o~istiti vodom pod jakim pritiskom, a zatim nanijeti sredstvo za ~i{}enje i sa~e-

ako mnogi za BMW-ov ulazak u visoku klasu automobila smatraju prvu generaciju serije 7, lansiranu 1977. godine, istina je malo druga~ija.

I

Razne izvedbe
Naime, BMW je jo{ 1968. godine, kao odgovor na dominantne Mercedesove limuzine, stvorio liniju luksuznih automobila pokretanih vrhunskim {estocilindarskim motorima, koji

Ogrebotine tretirati u radionici
Brojne ogrebotine, osim {to ru`no izgledaju, negativno utje~u na nasjedanje gume, odnosno snijeg, led i so za posipanje ceste nagrizaju felgu Zbog svega navedenog, aluminijskim naplacima trebalo bi posvetiti pa`nju kakvu zaslu`uju, kako bi zadr`ali sjaj i ljepotu. Prije svega, potrebno je pona{anje vozila. Stoga bi za popravak trebalo posjetiti specijaliziranu radionicu. kati nekoliko minuta da po~ne djelovati, zavisno od vrste i proizvo|a~a. Za uklanjanje ne~isto}e najbolje }e poslu`iti velike ~etke, dok sitnu prljav{tinu mo`ete ukloniti ~etkicom S. Pa. za zube.

su zbog toga i bili poznati kao New Six linija. Mnogi su ovaj automobil smatrali duhovnim nasljednikom BMW-a 501, proizvo|enog od 1952. do 1964. BMW New Six bio je dostupan u limuzinskoj (E3) i kupe (E9) izvedbi, koja se proslavila i u automobilskim utrkama. Broj~ani naziv upu}ivao je na zapreminu, L je bila oznaka za produ`enu izvedbu, a malo i za elektronsko

ubrizgavanje. S druge strane, kupe izvedbe su nosile naziv CS, dok je u ovom slu~aju L ozna~avao olak{ane izvedbe. Za ameri~ko tr`i{te BMW-ova limuzina dobila je zvu~no ime Bavaria.

Sjajan ovjes
Ponuda {estocilindarskih motora uklju~ivala je 2,5-litarski sa 150 konjskih snaga, zatim 2,8 od 170 KS, 3,0 od 180, odnosno 200 KS, te 3,2 sa 200

KS. Svi motori bili su ukomponirani sa ~etverostepenim manuelnim mjenja~em. Vrhunski agregati i sjajan ovjes pokrenuli su sagu o luksuznim sportskim limuzinama iz Bavarske. Nema sumnje, ova je linija automobila odigrala zna~ajnu ulogu u stvaranju BMW-ove reputacije proizvo|a~a luksuznih automobila sa sportskim manirima, te pripremila teren za dolazak prvog BMW-a serije 7. S. Pa.

Zvani~an kraj ameri~kog brenda

Iza{ao posljednji Hummer
Iz General Motorsovog pogona u Luizijani iza{ao je posljednji proizvedeni Hummer, model H3, a uplatila ga je globalna rent-a-car agencija Avis. Da se pribli`io kraj ovog brenda bilo je jasno jo{ u februaru, kada GM nije uspio realizirati prodaju Hummera kineskom Teng`ongu. U 2009. godini prodano je ukupno 9.000 primjeraka Hummerovih modela, {to je pad od 67 posto u odnosu na M. T. godinu ranije.

Giugiaro pod Volkswagenovom kapom
Volkswagen je potvrdio najave o kupovini italijanskog dizajnerskog studija Giugiaro te je ve} otkupio 90,1 posto dionica.

Hummer: Odlazi u historiju

show biz
Adrijana: Na ~etvrtom mjestu „Forbesove“ liste

Dnevni avaz, utorak, 1. juni/lipanj 2010.

37

Nakon {est poku{aja

Selin o~ekuje blizance
Nakon {estog poku{aja i tretmana akupunkturom, Selin Dion (Celine) uspjela je prije 14 sedmica zatrudnjeti umjetnom oplodnjom. Pjeva~ica nosi blizance, a za jedan mjesec saznat }e njihov spol. - U ekstazi smo. Selin se samo nada zdravoj trudno}i. Nadala se jednoj bebi pa je vijest da o~ekujemo blizance dvostruki blagoslov - izjavio je za „People“ njen 68-godi{nji suprug i menad`er Rene. Selin i Rene ve} imaju devetogodi{njeg sina Rene-^arlsa (René-Charles).

Rene i Selin: Ve} imaju devetogodi{njeg sina

U novom {ouu realnosti

MODA Adrijana Lima nije rekla „zbogom“ modnim pistama

Povratak u velikom stilu
Od svijeta ljepote nakratko ju je udaljila trudno}a
Zanosna brazilska ljepotica Adrijana Lima (Adriana), na odu{evljenje svojih brojnih fanova, nije rekla „zbogom“ modnim pistama i snimanju seksi editorijala, a povratak ove an|elice u „Victoria’s Secretu“ jedva su do~ekali. Kada se pogledaju fotografije sa snimanja u seksi donjem rublju, ali i bez njega, postaje jasno za{to je Lima jedan od najbolje pla}enih modela na svijetu. Ova ljepotica sa godi{njom zaradom od 7,5 miliona dolara nalazi se na ~etvrtom mjestu „Forbesove“ liste najbolje pla}enih manekenki. Od svijeta mode nakratko ju je udaljila trudno}a. K}erku Valentinu je, podsjetimo, rodila u novembru pro{le godine. - Za mene je najbolji posao na svijetu biti majka. Nikada nisam ni pomislila da mogu toliko voljeti, uvijek sam se pitala postoji li, zaista, bezuvjetna ljubav. Sada znam da postoji, jer sam je osjetila - izjavila je nedavno Lima.
Tekila: Priznaje da ima problema sa drogom

Tila dobila svojih pet minuta
Tila Tekila (Tequila) dobit }e ponovno svojih pet minuta slave pred kamerama, i to u {ouu realnosti „Celebrity Rehab 4“. Nakon {to je na MTVju imala svoj {ou „A Shot of Love with Tila Tequila“, Tila }e opet stati pred kamere i priznati da ima problema sa drogom. Ona se, navodno, drogirala i sa svojom preminulom zaru~nicom Kejsi D`onson (Casey Johnson).

Lima: Seksi editorijal za „Victoria’s Secret“

U bikinijima „Zeki Swimwear“

Kim Karda{ijan

Kendis najavila vru}e ljeto
Seksi Kendis Svenpul (Candice Swanepoel) pozirala je u bikinijima „Zeki Swimwear“ i najavila vru}e ljeto. Budu}i da je nedavno priznala kako je sklona zaljubljivanju i avanturama, sigurno i sama jedva ~eka ljetne vru}ine i vatrene tulume na pla`ama. Osim {to je potpisala presti`ni ugovor sa „Victoria’s Secretom“, Svenpul je do sada snimila brojne naslovnice i editorijale za ~asopise kao {to su „Vogue“ i „Elle“, a bila je i za{titno lice „Nikea“, „Diesela“, „Guessa“ te „Versusa“, za koje je snimila reklame.

@eli najmanje ~etvero djece
Kim Karda{ijan (Kardashian), koja je postala poznata nakon {oua realnosti o svom `ivotu, izjavila je da `eli najmanje ~etvero djece. - Definitivno `elim djecu u sljede}ih pet godina rekla je 29-godi{nja Kim, ~ija je 30-godi{nja sestra Kurtni (Kourtney) u decembu pro{le godine rodila sina Mejsona (Mason). - Mejson je najsla|a beba na cijelom svijetu. Tako je sladak i potaknuo je i mene da po~nem razmi{ljati o tome da i ja rodim. Volim biti dio velike porodice, kao {to je moja, i `elim da moja djeca, tako|er, osjete tu sre}u - dodala je Kim.

Svenpul: Sklona zaljubljivanju

Karda{ijan: Planira veliku porodicu

38

Utorak, 1. juni/lipanj 2010.

Dnevni avaz
no ure|enje, promet i komunikacije i za{titu okoline Zeni~ko-dobojskog kantona, ~ija va`nost isti~e 16.06.2010.godine, produ`ava se rok va`nosti do 16.06.2011.godine. II. Iz Rje{enja se izuzimaju redovi vo`nje koji su pravosna`nim rje{enjem Ministarstva za prostorno ure|enje, promet i komunikacije i za{titu okoline Zeni~ko-dobojskog kantona brisani iz Registra kantonalnih autobusnih linija. III. Rje{enje }e se objaviti u sredstvima javnog informisanja. IV. Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja. Ministar Nermin Mandra

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON Ministarstvo za prostorno ure|enje, promet i komunikacije i za{titu okoline Broj: 12-27-15250/10 Zenica, 25.05.2010.godine Na osnovu ~lana 25. stav 1. a u vezi sa ~lanom 24. stav 2. alineja 2. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 28/06 i 2/10), ~lana 200. Zakona o upravnom postupku („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 2/98 i 48/99), Ministarstvo za prostorno ure|enje, promet i komunikacije i za{titu okoline Zeni~ko-dobojskog kantona donosi R J E [ E NJ E o produ`enju va`nosti registrovanih redova vo`nje na kantonalnim autobusnim linijama I. Redovima vo`nje na kantonalnim autobusnim linijama, registrovanim u Ministarstvu za prostor-

JAVNA PREZENTACIJA IMPLEMENTACIJA PROJEKTA IZGRADNJE AUTOCESTE NA TRASI KORIDORA 5C DIONICA: LEPENICA - TAR^IN
Dana, 02.06.2010.g. }e se odr`ati javna prezentacija implementacije projekta izgradnje autoceste na trasi Koridora 5c na dionici Lepenica - Tar~in. Javna rasprava }e se odr`ati u sljede}em terminu: - Op}ina Had`i}i od 10:00 do 12:00 u zgradi Dru{tvenog doma u Tar~inu U sklopu javne prezentacije odr`at }e se prezentacija provedbe postupka eksproprijacije nekretnina na podru~ju op}ina Had`i}i(k.o. Mokrine i k.o. Tar~in). Postupak eksproprijacije }e se provoditi u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji Federacije BiH(sl.novine FBiH broj 70/07). Federalna direkcija za autoceste }e preze-

ntirati i plan narednih aktivnosti na cjelokupnoj implementaciji projekta do njegovog okon~anja i pu{tanja u promet. Federalna direkcija za autoceste je dostavila dva primjerka trase autoceste na dionici Lepenica - Tar~in koji su istaknuti na vidnim mjestima u op}ini Had`i}i kako bi bili dostupni svim zainteresovanim gra|anima na uvid. Ovim putem pozivamo sve vlasnike parcela koje se nalaze na trasi budu}e autoceste kao i ostale zainteresovane gra|ane da prisustvuju javnoj prezentaciji kako bi dobili sve neophodne informacije i odgovore na postupke eksproprijacije i izgradnje koje slijede. Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i odr`avanje autocesta DIREKTOR: Erdal Trhulj, dipl.ing.gra|.

DIONI^KO DRU[TVO „STANDARD“ SARAJEVO Ul. D`emala Bijedi}a 182 U Sarajevu, 01.06.2010. godine Na osnovu ~lana 241. stav 2, ~lana 242. stav 1. i ~lana 244 stav 1. i 4. Zakona o privrednim dru{tvima („Sl. novine F BiH“ br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08 ) i Rje{enja Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo, o odobrenju upisa u sudski registar izvr{ene privatizacije broj: 21-04/2-19-492 - 61/IAGP od 23.11.2001. godine, Bajri} Muharem dioni~ar Dioni~kog dru{tva „STANDARD“ Sarajevo, o b j a v lj u j e

O B A V J E [ T E NJ E
O SAZIVANJU I ODR@AVANJU XI Skup{tine Dioni~kog dru{tva. XI Skup{tina Dioni~kog dru{tva ( u daljem tekstu: Dru{tvo) zakazuje se za 30.06.2010. godine, u Sarajevu, u sjedi{tu Dru{tva, u ulici D`emala Bijedi}a broj 182, sa po~etkom u 11, 00 sati. Za rad Skup{tine Dru{tva, predla`e se sljede}i DNEVNI RED: 1. UTVR\IVANJE KVORUMA ZA PUNOVA@NO ODLU^IVANJE SKUP[TINE: a) Izbor Odbora za glasanje ( 3 ~lana ) b) Izbor zapisni~ara c) Izbor dva ovjeriva~a zapisnika, 2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA DESETE PONOVNE SKUP[TINE DIONI^KOG DRU[TVA „STANDARD“ SARAJEVO, 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE GODI[NJEG OBRA^UNA ZA 2009. GODINU, 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJE[TAJA NADZORNOG ODBORA DRU[TVA, ODBORA ZA REVIZIJU I VANJSKOG REVIZORA; 5. RASPORED DOBITI IZ 2009. GODINE 6. RAZMATRANJE I DONO[ENJE ODLUKE O IZBORU ^LANOVA NADZORNOG ODBORA Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju Skup{tine Dioni~kog dru{tva, dioni~ar mo`e ostvariti li~no ili putem punomo}nika, koji je du`an postupati u skladu sa uputama dioni~ara. Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, ima pravo u roku od 8 (osam) dana po objavljivanju ovog obavje{tenja pismeno predlo`iti izmjenu i dopunu dnevnog reda i prijedloga odluka sazvane Skup{tine. Skup{tini Dru{tva mogu prisustvovati dioni~ari ili punomo}nici dioni~ara koji su se prijavili Odboru za glasanje prije po~etka rada Skup{tine u roku utvr|enom Statutom, koji ne mo`e biti du`i od tri (3) dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine. Prije po~etka rada Skup{tine, dioni~ari ili punomo}nici su du`ni, u prostorijama gdje }e se odr`ati Skup{tina, prijaviti svoje u~e{}e u Skup{tini, radi utvr|ivanja kvoruma za rad Skup{tine, najkasnije 30 minuta prije po~etka rada Skup{tine. Skup{tina mo`e odlu~ivati ukoliko je na njoj zastupljeno, vi{e od 50% dionica s pravom glasa. Pravo odlu~ivanja u Skup{tini ima dioni~ar koji se na listi dioni~ara kod Registra nalazio 30 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. Dioni~ar ili punomo}nik dioni~ara du`an je podnijeti prijavu za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine , neposrednom predajom ili preporu~enom po{tom, tri (3) dana prije odr`avanje Skup{tine. Prijava se podnosi u pismenom obliku sa sadr`ajem utvr|enim u obrascu koji je dostupan u sjedi{tu Dru{tva, a uz prijavu se obavezno prila`e fotokopija isprave za identifikaciju. U slu~aju da dioni~ara zastupa punomo~nik isti mora imati propisno ovjerenu punomo}.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO Javna ustanova „Djeca Sarajeva“ SARAJEVO Ul. La Benevolencija br. 4.

Skenderija br. 20. - OJ „Centar“ vrti} „Iskrica“, ul. Patriotske lige br. 16. - OJ „Novo Sarajevo“ vrti} „Kekec“, ul. Ferde Hauptmana br. 36. - OJ „Novi Grad“ vrti} „Dje~iji grad“, ul. Omlipijska bb. Prednost kod upisa imaju djeca: 1. bez roditelja, 2. jednog samohranog roditelja, 3. roditelja invalida, 4. iz porodice sa te`im uslovima `ivota, 5. iz odgojno zapu{tenih porodica, 6. porodica sa oba zaposlena roditelja, 7. porodice sa podru~ja MZ na kojoj se nalazi vrti} ili jaslice. Prijave za prijem djece podnose se na propisanom obrascu, koji se mo`e dobiti u sjedi{tu Organzacione jedinice.

KONKURS
ZA UPIS DJECE U VRTI]E I JASLICE ZA RADNU 2010/2011. GODINU Obavje{tavaju se roditelji da }e se prijave za redovni upis djece pred{kolske dobi u jaslice i vrti}e Javne ustanove „Djeca Sarajeva“ za radnu 2010/2011. godinu primati u periodu: - od 1. do 15. juna 2010. godine u terminu od 8,00 - 15,00 sati. Prijave se mogu podnijeti u sjedi{tima Organizacionih jedinica, i to: - OJ „Stari Grad“ vrti} „Skenderija“ ul.

Uvid u isprave i materijale za Skup{tinu dioni~ara mo`e se izvr{iti u sjedi{tu Dru{tva, u Sarajevu, u ulici D`emala Bijedi}a 182, u slu`bi Op{ti i pravni poslovi, svaki radni dan od 9.00 do 11,00 sati, a najkasnije osam (8) dana prije odr`avanja Skup{tine. DIONI^AR: BAJRI] MUHAREM

sveznadar

Dnevni avaz, utorak, 1. juni/lipanj 2010.

39
LJEPOTA Znate li se na{minkati

Ta~no Neta~no

Maskara mo`e u~initi ~uda

Sedam gre{aka koje vas ~ine starijom
Le`erno o{i{ana `ena sa stepenastom frizurom ima ve}e {anse da sakrije godine
Mnogi se sla`u da nema ni~eg goreg od lo{e na{minkane `ene. Naj~e{}i propust je {to pripadnice ljep{eg spola u velikoj mjeri pretjeruju s preparatima i kozmetikom. Pro~itajte kako da izbjegnete neke od naj~e{}ih make-up gre{aka. Puder ne smije prodrijeti u pore. Da biste popravili utisak, nanosite puder ~etkom ili vla`nom spu`vom na lice. Izbje}i }ete da puder prodre u bore i sitne pore. Sa godinama o~i se „opu{taju“, ali zato maskara mo`e u~initi ~uda. Na gornji kapak nanesite tamnu olovku i to deblje na ivicama oka. Zatim nanesite maskaru u nekoliko slojeva. Lo{ izbor ru`a. Nakon 35. birajte ru`eve diskretnijih nijansi koji ne sjaje previ{e. Pogre{no {i{anje. Le`erno o{i{ana `ena sa stepenastom frizurom imat }e ve}e {anse da sakrije godine. Njega ruku. Svaki put kada nanosite kremu na lice stavite malo na vrat i na ruke. To su zone koje tako|er mogu odati koliko imate godina. Za{tita od sunca. Uvijek koristite kreme sa za{titnim faktorom, ~ak i kad vani nije sun~ano. Matirane sjene za o~i. Metalizirane sjene za o~i mogu koristiti srednjo{kolke. Na{ savjet je da ih izbjegavate jer izgledaju prenapadno.

1.Naziv Azija potje~e od asirske rije~i acu, {to zna~i istok? 2.Prva padobranska akcija u historiji nazvana je „Merkur“? 3.Prema legendi, Drakonovi zakoni su „pisani krvlju“?
1. TA^NO

Naziv Azija potje~e od asirske rije~i
Naziv Azija potje~e od asirske rije~i acu, {to zna~i istok. To je najve}i i najnaseljeniji kontinent na Zemlji. Gotovo u cijelosti nalazi se na sjevernoj Zemljinoj polulopti, a zauzima gotovo 30 posto kopna na planeti. Na tom kontinentu `ivi tri petine svjetskog stanovni{tva. U Aziji se nalazi najvi{a (Mont Everest sa 8.848 metara iznad morske povr{ine) i najni`a (obala Mrtvoga mora sa 398 metara ispod morske povr{ine) kopnena ta~ka na Zemlji. Tu je i najdublja kontinentalna udolina, dno Bajkalskog jezera sa 1165 metara ispod nivoa mora.
2. TA^NO

Proljetna trpeza

Puslice s jagodama
Potrebno je: 180 g {e}era u prahu, 3 jaja, 200 g mije{anog bobi~astog vo}a (maline, kupine, ribizle, borovnice), 8 listi}a nane. Na~in pripreme: 1. U zdjeli, mikserom umutiti bjelanca u ~vrst snijeg uz postepeno dodavanje {e}era u prahu. 2. Zdjelu premjestiti iznad lonca s lagano kuhaju}om vodom i dalje miksati dok se snijeg ne zgusne. Dobivenom smjesom puniti vre}icu za istiskivanje te je zavrtati dok se fil ne pojavi na vrhu {trcaljke. 3. Na papiru za kola~e {trcaljkom istisnuti smjesu u krugove veli~ine 5 cm, kre}u}i se od sredine u spirali prema vani. 4. Tako|er istiskivati oko ruba uvis da napravite gnijezdo. 5. Gnijezda staviti da se peku u zagrijanu rernu na 100 stepeni oko 45 minuta.

Nau~nici s pari{kog Ekonomskog fakulteta upore|ivali su podatke istra`ivanja provedenog diljem Evrope na 19 hiljada ljudi iz 24 zemlje i saznali da tri ~etvrtine ispitanika smatra da je va`no svoje prihode upore|ivati s tu|im. Me|utim, oni koji su te podatke ~e{}e upore|ivali, manje su sretni ljudi, posebno kada se radilo o usporedbama s prijateljima i ~lanovima porodice. Usporedbe s kolegama s posla ne izazivaju toliko nezadovoljstva. Odgovori su pokazali da ve}u koli~inu pa`nje tu|im prihodima posve}uju osobe koje su manje zadovoljne vlastitim `ivotom, `ivotnim standardom i imaju vi{i subjektivan osje}aj depresije. U tome nije bilo nikakve razlike me|u spolovima.

Prva padobranska akcija u historiji
Zbog inferiornog polo`aja mornarice u odnosu na saveznike, Nijemci su u toku Drugog svjetskog rata ujesen odlu~ili zaposjesti otok Krit pomo}u dotad ve} proslavljenih zra~nih jedinica. Bila je to prva padobranska akcija te vrste u povijesti, a nazvana je „Merkur“. U rano jutro 20. maja 1941. godine, brojni padobranci po~eli su se spu{tati na otok. Za nekoliko dana na Krit je stiglo vi{e od 20.000 njema~kih padobranaca. Premda su se saveznici `estoko odupirali, Nijemci su brzo osvojili aerodrom i prisilili saveznike na povla~enje prema ju`nom dijelu otoka te, nakon toga, na evakuaciju u smjeru Egipta. Na kraju, samo desetak dana nakon po~etka operacije, na dana{nji dan 1. juna 1941. godine, savezni~ke snage potpisale su kapitulaciju i predale Nijemcima sve jedinice koje se nisu stigle evakuirati. Tokom operacije „Merkur“ Nijemci su izgubili 7.000 vojnika, a Britanci vi{e od 16.000.
3. TA^NO

6. U zdjeli izmije{ati bobi~asto vo}e i njime puniti pe~ene puslice. 7. Sve zajedno posuti {e}erom u prahu i ukrasiti svje`im listi}ima nane.

VRSTA POVR]A

TROMO, NEPOKRETNO

@ITELJ TATARIJE

ALUMINIJ RADNO ODIJELO (engl.) ST. SLOV. HOKEJA[

STARIJI TURSKI POLITI^AR TURGUT

ZAVISNI SELJAK U FEUDALIZMU

ELEKTRON

GR^KO SLOVO

POSTOLARI, [USTERI

GLE\, CAKLINA

RESA, ROJTA

Drakonovi zakoni „pisani krvlju“
Drakon (Drakont) bio je atenski zakonodavac s kraja sedmog stolje}a prije nove ere iako je, prema mi{ljenju nekih histori~ara, njegovo postojanje sporno. Pretpostavlja se da je oko 621. godine prije nove ere kodificirao dotad nepisane i od aristokratije samovoljno tuma~ene zakone. Prema legendi, njegovi zakoni isticali su se izrazitom strogo{}u, „pisani krvlju“, predvi|aju}i za ve}inu zlo~ina smrtnu kaznu. Dr`i se da je Solon ukinuo ve}inu Drakonovih zakona (osim onih za ubistva). Od Drakonovog imena potje~e i atribut drakonski za pretjerano stroge zakonske odredbe.

RA[^LANJIVANJE POSUDA ZA CVIJE]E RED, POREDAK

I JEDAN I DRUGI @ENSKO IME UNITED KINGDOM RUS. GRAD KOD KRASNOJARSKA MAGARE]I GLAS MJERA ZA TEKU]INU BILIJARSKI [TAP MLADUN^E KOZE GRAM

@ITELJ DREVNE RECIJE PJEVA^ I GLUMAC NA SLICI

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA TU@ITELJ, KPK, ATE, OTAPALO, TRLJATI, OMAR, JOKSIMOVI], A[OV, OMI[ALJ, NA, ERNST, TU, AKOLA, KILIT 2180

HEMIJSKI ELEMENT

PRILI^NO NIZAK STARIJI KAMBOD@ANSKI POLITI^AR, NOL ZAPIS SLIKE NA FOTOGRAF. FILMU

40

Utorak, 1. juni/lipanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 1. juni/lipanj 2010.

41

MALI

OGLASI
Prodaja
Kedi hladnja~a Reno expres, 19 D, 2000. g. Tel. 061 141 292. Kia Rio 2004., benzin, za one sa plitkim d`epom. Tel. 062 127 719. Kombi 207, 1988. god., bez motora i {ajbe. Tel. 061 521 395. Kombi T4, 91. g., putni~ki, u odli~nom stanju, reg. do 3. 2011. Tel. 061 202 201. Korsu C 2002. god., 1.0 benz., 2 vrata, 4x airbag, ABS, servo, alu felge, crvena boja, servisna knjiga, registrovana. Tel. 062 814 399, Sarajevo. Krajzler Sebring, 2001., automatik, auto za hedoniste. Tel. 061 275 436. Lada 112, 1.5 GLI, 16V, god. proiz. 2004., pre{la svega 26.000 km, metalik nebo plava, cijena po dogovoru. Tel. 033/410-505 i 061 927 080. Lancia Musa 2006., ful oprema, tiptronik, mo`e zamjena. Tel. 061 156 203. MAN 19-403, teglja~, 1995. god., povoljno. Tel. 061 141 292. Mercedes 190 E, dobro o~uvan, 1988. god., automatik, metalik. Tel. 062 944 088, 033 646-506. Mercedes A160 avangard, 2001. god., klima, ko`a, navigacija, grijanje siceva, ABS, ESP alu felge, servisna , knjiga, registrovan. Tel. 061 350 093, Sarajevo. Mercedes benz 124, 300 D, 1988. god., o~uvan, siva metalik, registrovan do 7. 1. 2011. god. Tel. 061 857 012. Mercedes ML320, benzin + plin, 2003. god., ful oprema. Tel. 061 145 887. Nisa Micra 1.2 visia, 2005., prvi vlasnik. Tel. 061 526 308. Nissan Altima 2.5 S, plin, 2007. g., 8.000 kil., prvi vlasnik, kupljen nov u BiH, mogu}a zamjena. Tel. 065 924 066. Nissan Murano, 10/07., mo`e zamjena za jeftinije. Tel. 062 157 704. Nove i polovne dijelove za Opel Korsa, Astra, Vektra, Omera, Frontera. Tel. 061 200 203. Opel Corsa 1.2 B, 2004. g., 3 vrata, zelena met., full oprema, pla}eni carina i PDV, uvoz Njema~ka, cijena do regist. 8.200 KM. Tel. 061 158 202. Opel Corsu 1.1, 1999. god., cijena 5.500 KM. Tel. 062 183 913. Opel Signum 3.0 TD, ful oprema, 2005. g., mogu}a zamjena. Tel. 204382. Pasat cupe, 1986. god., u voznom stanju, reg. do 13. 11. 2010. Cijena 2.850 KM. Tel. 061 216 616. Pe`o 206 HDI, 2003. g., sivi, 3 vrata, ful oprema, pla}ena carina i PDV, uvoz iz Njema~ke, cijena do reg. 8.100 KM. Tel. 061 835 565. Pe`o 206, 2.0 HDI. Tel. 062 476 251. Pe`o 607, 2.2 HDI, god. 2001., ful oprema, 18.000 KM, mo`e zamjena. Tel. 061 783 405. Pe`o Kedi 1.9 dizel, 2003. god. Tel. 061 147 480. Pijagio Vespa X8, 150 ccm, 2007. g., met. crna. Tel. 061 526 308. Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora za sva vozila, zamjena neisp. za ispravne. Tel. 061 365 193. Prodajem Golf 2 u dijelovima, 91. god., 4 vrata, crvena boja, servo volan, registrovan. Tel. 061 504 190. Prodajem i ugra|ujem ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 382 478. Prodajem ili mijenjam za jeftinije Seat Ibizu, 2006., 1.4 benzin. Tel. 061 186 064. Prodajem za Golfa alnaser, altenator, 2, 3, 4 i za ostala vozila. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Reno 11, tek registrovan, cijena po dogovoru. Tel. 061 143 519. Reno Clio 1.2 B, 2003. g., 3 vrata, plavi m., full oprema, pla}eni carina i PDV, uvoz iz Njema~ke, cijena do reg. 7.550 KM. Tel. 061 835 565. Reno Clio 1.2 B, 2003. g., plavi, 3 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, uvoz iz Njema~ke, cijena do reg. 7.550 KM. Tel. 061 835 565. Reno Laguna 1.9 DTI, 99. god., klima, ABS, alarm, CD, alu f., krov nosa~i, 8.600. Tel. 061 173 723. Reno Megan coupe, 2001. benzin, ful oprema, cijena po dogovoru. Tel. 061 338 433. Renault Scenic, dizel, ful oprema 2000 godina, cijena 9 800 KM. Tel. 061 259 784 Seat Ibica 1.4 B, 2004. god., crna, 3 vrata, ful oprema, pla}ena carina i PDV, uvoz iz Njema~ke, cijena do reg. 8.950 KM. Tel. 061 158 202. Seat Ibica 2004. god., 1.2 benzin, ful oprema, cijena 9.800 KM. Tel. 061 797 695. Sportskog Jugu, tek registrovan, cijena 1.600 KM. Tel. 066 617 855. Subaru Leone karavan, 1989. god., ugra|ena euro kuka, alarm. Tel. 062 254 422. [kodu Feliciju, 2000. god., 1.2 benzin. Tel. 033 458-956, 061 512 874. [kodu kedi 97. god., bijela boja, benzin. Tel. 063 184 414. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. Tipo 1.2i, 90. god., reg. do 2. 2011., odli~no o~uvan, povoljno. Tel. 033 544-397. Toledeo Seat 2001., 1.6, 16 ventila, u odli~nom stanju. Tel. 061 241 344. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 170. VW T4, 1994. god., teretni produ`eni, povoljno. Tel. 061 482 250. VW T4, 2.5 TDI, (1+5), 2001. god. Tel. 061 141 292. Yugu 55, 88. god., neregistrovan, povoljno. Tel. 066 425 486. Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednja lijeva vrata. Tel. 061 260 598. Bu}a potok, trosoban namje{ten stan, 1. sprat. Tel. 061 493 323. Centar - Papagajka, nudim no}enje , , 99u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Centar, ~etverosoban stan na du`i period, 1.200 KM. Tel. 061 996 138. Centar, dvosoban stan sa gara`om. Tel. 033 458-956, 061 160 906. Centar, jeftin smje{taj za studente i zaposlene samce, TV, kuhinja, kupatilo. Tel. 061 244 181. Centar, namje{ten stan 80 m2. Tel. 061 460 150. Centar, pos. prostor 60 m2, na odli~noj lokaciji, pogodno za ordinacije i sli~ne djel. Tel. 061 304 339. D. Vele{i}i, kod glavne saobra}ajnice, izdajem prostor 38 m2. Tel. 033 665-450, 061 907 152. Dibrinja, manji lokal, mokri ~vor, tel. linija, razne namjene. Tel. 033 434-603. Dobrinja 5, izdajem posl. prostor 65 m2, mo`e trgovinska radnja, kancelarije i ostalo. Tel. 033 638-006. Dubrovnik, izdajem sobe veoma povoljno. Tel. 00385 98 164 1263. Dvosoban stan, kod novog Avaza, poseban ulaz, cijena 350 KM. Tel. 061 242 261. D`. Bijedi}a, sobe za stanovanje, cijena povoljna. Tel. 033 455-350, 205552. E. [ehovi}a, dvosoban renoviran namje{ten stan. Tel. 065 484 973. Envera [ehovi}a, jednoiposoban stan samcu-samici. Tel. 061 223 065. Ferhadija, II sprat, izdajem pos. prostor 86 m2, 25 KM po kvadratu. Tel. 061 166 090. Frizerski salon izdajem, mo`e i druge namjene. Tel. 062 738 661. Gradac n/m, extra povoljno izdajem sobe, Vesna. Tel. 00385 21 697020. Grbavica 1, izdajem gara`u. Tel. 641-293. Grbavica I, dvosoban namje{ten stan. Tel. 458-020, 062 922 178. Grbavica, H. Brki}a br. 26, pos. prostor 71 m2, [oping centar. Tel. 062 723 285, 061 219 459. Grbavica, izdajem dvosoban stan u priv. ku}i, I sprat, plus gara`a. Tel. 063 639 213. Grbavica, izdajem dvosoban stan. Tel. 065 205 065. Grbavica, Radni~ka, Zanatski centar, pos. prostor 55 m2. Tel. 066 803 353. Grbavi~ka bb, pos. prostor 25 m2. Tel. 033 615-163. Hrasno brdo, Posavska 128, izdajem sprat ku}e. Tel. 062 422 405. Hrasno, apartman na du`i period i no}enje. Tel. 061 134 836. Hrasno, prostor 33 m2. Tel. 062 184 296. Hrasno b., pos. prostor 50 m2, pogodan za market, agenciju, kancelariju. Tel. 033 619-865. Hvar-Su}uraj, iznajmljujem apartman 4+2 (70 m2), blizu pla`e. Tel. 00385 21 773-343, 061 810 398, Izdaje se novoizgra|eni pos. prostor u centru Ilid`e, 50 m2. Tel. 062 423 503. Izdajem dvos. namje{ten stan, Grbavica I. Tel. 458-020, 062 922 178. Izdajem dvosoban stan kod Merkura - Grada~a~ka, 400 KM. Tel. 061 905 212. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednokrevetnu sobu kod Socijalnog, `enskim osobama. Tel. 033 641-885. Izdajem jednosoban stan u centru. Tel. 033 444-843. Izdajem jednosoban stan, poseban ulaz, cen. grijanje, kablovska TV. Stupska 78. Tel. 638-006. Izdajem jednosoban, namje{ten stan, pos. ulaz, centralno grijanje, Vele{i}i. Tel. 061 554 031. Izdajem jeftino sobe na ^iovuTrogir, povoljno za porodice. Tel. 00385 21 886-737. Izdajem ku}u na Hvaru. Tel. 063 191 201. Izdajem namje{ten tros. stan na I spratu, centr. grij., kablovska u stamb. zgradi. Tel. 061 473 847. Izdajem pos. prostore na vi{e lokacija, za razne namjene. Tel. 061 156 262. Izdajem poslovni prostor 50 m2. Tel. 061 566 412. Izdajem poslovni prostor 70 m2, za vi{e namjena, zvati od 17 h. Tel. 033 616-268, Hrasno. Izdajem poslovni prostor sa h.

Alu felge trokrake talijanke sa gumama (205-55-15). Tel. 062 844 933. Audi A6, 2.5 TDI, 1999. g., sivi metalik, 6 brzina, pre{ao 209.000 k m, 13.500 KM. Tel. 061 715 746. Autogaleriju 20 KM. Tel. 062 972 512. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. BMW 525 + plin, 1988. god., reg. do 27. 5. 10., metalik sia. Tel. 033 553865, 061 895 017. BMW E39, 530 D, 2000. god., tek registrovan, u odli~nom stanju. Tel. 061 551 370. BMW R1100S, 2004. g., motor je u extra stanju, povoljno. Tel. 061 715 746. Citroen C2, crni met., 2005. g. Tel. 061 526 308. Crveni Chevrolet Avero, 2 vrata, 1. registracija u martu 2009., gara`iran. Tel. 061 188 758, 033/526-521. Dijelove motora od Opel Astra 1.7 TD, 94. god. Tel. 066 425 486. Favorit [koda, 1991. god., redovno servisirana, gara`irana, o~uvana kao nova. Tel. 061 660 460, Tuzla. Felicia 74.000 km, gara`irana, dobro o~uvana, samo 3.500 KM. Tel. 211-169. Fiat Dukato, 91. g., 2.5 D, ispravan, mo`e zamjena, cijena po dogovoru. Tel. 066 687 703. Fiat Punto 1.2 B, 1998. god., plavi, 3 vrata, registrovan, odli~no stanje, cijena 4.350 KM. Tel. 061 158 202. Fiat Punto 1.2 B, 2002. g., 67.000 km, servisna, 3 vrata, registrovan, odli~an. Tel. 061 159 062. Fiat Punto 1.2 M-jet, 12. 2005. g., 5 vrata, ABS, 2x airbag, citi servo, el. podiza~i, central., bord kompjuter, tek uvezen i registr., 7.900 KM. Tel. 061 214 813. Fiat Punto 1.3 dizel, 2005. god., reg. god. dana, ili zamjena za Punto I. Tel. 061 305 928. Ford Fiesta, 1.4 benzin, pre{la 34.000 km, 2 vrata, crna boja, povoljno. Tel. 061 507 937. Ford Fokus 1.8 TDCI, 2002. god., karavan, plava metalik, reg. god. dana. Tel. 063 506 303. Ford Ka, crni met., 2001., 114.000 km, bez klime, panorama krvo, ABS, servo, centr. b. + dalj., el. podiza~i, 2 airbaga, CD, 2x4 to~ka, ekstra, gara`iran. Tel. 061 108 144. Ford-tranzit, teretni kombi, 2002. god., 92 KW, dugi, visoki, hitno. Tel. 061 911 652. Golf 1.6, turbo dizel, bijeli, 2 vrata, ispravan, reg. do 7. 4. 2010. Tel. 061 250 460. Golf dizel 3, 96. god., 6200 KM. Tel. 062 437 178 Golf dizel, 86. god., 2700 KM. Tel. 062 255 987 Golf 2, TDI, 1992., reg. 3./11., metalik siva, fiksno 5.000. Tel. 061 184 775. Golf 3, 92. god., benzin. Tel. 061 701 715. Golf 3, dizel, 1995. g., registrovan, bijeli, 4 vrata, odli~no stanje, 6.300 KM. Tel. 061 533 905. Golf 3, dizel, 1995. god., u odli~nom stanju, desni volan, strane table, 2.400 KM. Tel. 062 214 041. Golf 4, 1.4 benzin, tamno plavi. Tel. 061 147 480. Golf 4, 1.9 TDI, god. 2001., ful oprema, met. crni, extra o~uvan, cijena po dogovoru. Tel. 061 783 405. Golf 4, 2000. god., 1.4 benzin. Tel. 061 214 716. Golf 4, 2005., 2.0 benzin + plin, za {tedi{te. Tel. 062 127 719. Golf 4, kabriolet, tvrdi krov, 2000. god. Crn, crna ko`na sjedi{ta, motor 85, benzin. Plus aluminijske felge „racer“. Sve 10.000 KM. Tel. 033 281 370. Golf II, 1987. god., 1.3 B, bordo, alu felge, 3 vrata, reg. do avgusta 2010., MP3. Tel. 061 730 418. Golf IV, 1.4, 16V, 1998., alarm, daljinsko, mult-lock, 5 vrata, cijena 8.200 KM. Tel. 061 299 874. Hyundai Sonata 2004. god., pre{ao 160.000 km, ugra|en plin, cijena 10.500 KM. Tel. 061 160 159. Jetta 2003., 1.9 TDI, ko`a, klima, volan. Tel. 062 127 719.

Kupovina
Kupujem havarisana vozila Pasat 3 i Golfove. Tel. 061 206 689. Kupujem ispravna i havarisana vozila. Tel. 062 915 635. Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441. Kupujemo sve vrste vozila: havarisana, strane table, neregistrovana. Tel. 061 820 000. Vr{imo otkup rabljenih - dotrajalih i havarisanih vozila. Tel. 061 716 013. Kupujem Zastave 101, 128 i Lade, mo`e i neispravno. Tel. 066 778 529. Kupujem Ford Ka ili neko drugo auto. Tel. 062 322 467.

Izdavanje
Neum - izdajemo povoljno apartmane i sobe na samoj pla`i po najni`im cijenama. Klima, TV i parking. Tel. 063 321 434. 741-Mo Povoljno izdajem namje{ten dvosoban stan ^. Vila, Trg Me{e Selimovi}a, II sprat, 60 m2, kablovska, sigurnosna vrata. Kont. tel. 062 846 427. 7034-1Nd` A. Bu}e 121, izdajem stan i pos. prostor. Tel. 061 268 476. A. Bu}e 205, namje{ten stan. Tel. 061 067 864. Aerod. naselje, ve}u gara`u, na pogodnom mjestu, cijena povoljna. Tel. 033 452-478. Alipa{ina 183, pos. prostor 90 m2, uz glavnu saobra}ajnicu, za sve namjene. Tel. 061 228 524, 033 486-558. Alipa{ino polje, kod d`amije kralja Fahda, ~etverosoban stan. Tel. 061 167 930. Aneks, Vrbovska 74, izdajem pos. prostor. Tel. 061 334 510. Apartmane i sobe, boravak preko 3 dana popust. Tel. 062 324 716. Apartmani na pla`i Veliki pijesak Bar, Crna Gora, Ferid. Tel. 065 879 433. Apartmani, sobe, dnevni boravak, sa parkingom, blizina Wise. Tel. 061 267 264. Ba{~ar{ija - nudim no}enje u ve}em luksuznom apartmanu. Tel. 061 131 818. Bistrik 19, lokal 41 m2, za sve namjene, povoljno. Tel. 062 922 511. Bjelave ulica, pos. prostor pogodan za sve namjene, 80 m2. Tel. 062 747 725. Bjelave, dvokrevetnu sobu kod Domova, upotreba kuhinje. Tel. 062 224 836. Blizu trolejbuske Bistrik, super adaptiran namje{ten jednosoban stan, II spr., zgrada, 400 KM, zvati od 17 h. Tel. 646-410. Boljakov potok, namje{ten jednosoban stan, priv. ku}a. Tel. 062 158 101. Breka, jednosoban stan, namje{ten, plinsko grijanje. Tel. 061 183 645. Broce-Pelje{ac, apartmani V-IX mjesec. Tel. 061 483 444, 00385 20 754-207.

opremom za ~i{}enje, mogu}nost prodaje. Mob. 062 165 566. Izdajem poslovni prostor za vi{e namjena, kod Suda, 36 m2, [enoina. Tel. 062 326 886. Izdajem prazan jednosoban stan. Tel. 522-534. Izdajem sobe za spavanje sa TV, strogi centar Ba{~ari{ja, 15 KM po osobi. Tel. 061 192 073. Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Izdajem vikendicu na Jahorini, extra lokacija. Tel. 066 136 470. Iznad Skenderije, kompletno namje{tenu ku}u, 2 eta`e, gara`a, grijanje, 500 KM. Tel. 061 352 428. Iznajmljujem dvosoban stan Hrasno, 450 KM, od 1. 7. Tel. 061 784 574. Jednosoban stan u prizemlju porodi~ne ku}e, poseban ulaz, ps. strujomjer, povoljno. Tel. 061 507 937. Jednosoban stan, priv. ku}a, poseban ulaz, 140 KM. Tel. 061 241 646. Kobilja glava, jednosoban stan studentima. Tel. 062 940 227. Kod Hitne-Merkatora, jednosoban stan opremljen, cijena 350 KM. Tel. 063 120 361. Kod OHR-a, lux. opremljen i adapt. tros. stan, 80 m2, 2. sprat, 2 WC, terasa, 500 EUR-a. Tel. 061 480 462. Kod stadiona Ko{evo, dvosoban namje{ten stan. Tel. 061 530 795. Komarna-Klek, apartmane za 3-6 osoba sa upotrebom kuhinje. Tel. 062 439 329, 061 437 719, 066 430-574. Ko{. brdo, priv. ku}a, jednosoban stan. Tel. 061 487 702. Ko{. brdo, sobu sa nus prostorijama za studenticu ili zaposlenu, povoljno. Tel. 061 537 239. Ko{evo, Ru{ida Prgude 13, dvosoban stan. Tel. 208-177, 615-600. Kranj~evi}eva, 2,5-soban namje{ten stan. Tel. 033 470-635. Logavina, trosoban namje{ten stan, eta`no grijanje. Tel. 061 135 661. M. Dvor, kod Skup{tinw BiH, izdajem duplu gara`u vel. 5,25x4,75 m. Tel. 062 943 493. M. Dvor, namje{ten stan, 500 KM + re`ije. Tel. 033 646-812, 061 866 143. M. Dvor, Te{anjska ulica, izdajem gara`u 15 m2, zvati iza 15 h. Tel. 061 188 270. Mejta{, izdajem ku}u 120 m2, sa 200 m2 vrta, prazna, strancima. Tel. 061 156 262. Mejta{, trosoban namje{ten stan, eta`no grijanje. Tel. 061 252 980. N. Grad, trokrevetna soba za samce. Tel. 061 68 88 11. Namje{ten jednosoban stan u centru, zaposlenom samcu ili samici, 300 KM, uklju~ene re`ije. Tel. 033 444-843. Namje{ten jednosoban stan, poseban ulaz, studentima ili mladom bra~nom paru. Tel. 061 559 921. Namje{ten stan kod Fabrike duhana studentima ili bra~. paru, c. grijanje, kablovska. Tel. 033 655-398. Ned`ari}i, sobe studentima i zaposlenim osobama. Tel. 062 124 318. Neum - apartmani uz pla`u hotela Zenit, TV-sat., klima, gara`a, iznajmljujemo. Mob. 063 436 333. Tel. 036 885-555, www.villaplava.com Neum - povoljno izdajem apartmane smje{tene neposredno uz more. Mob. 063 327 098. Tel. 036/884169. Neum, pansion Jadranka, sobe i apartmani, povoljno kraj hotela Zenit. Tel. 063 216 060, 036 884-711. Novi Grad, namje{tenu sobu radnicima. Tel. 061 68 88 11. Odoba{ina, pos. prostor 56 m2, dvije prostorije, mokri ~vor. Tel. 033 442-998, 062 139 085. Odmor u Drveniku, za juni polupansion 18 eura, apartman 9 eura po osobi, juli i avgust polupansion 25 eura, apartman 15 eura po osobi. Tel. 00385912517145 Ozbiljnim studenticama izdaje se od 1. septembra dvoeta`ni stan u Dalmatinskoj 4, atraktivna lokacija. Tel. 062 971 535. Pisak kod Brela, povoljno sobe i apartmane, ]erima. Tel. 00385 21 878-435. Podaca, apartman ~etverokrevetni uz more. Tel. 00385 21 699-174. Podgora i Stara Podgora, izdajemo apartmane. www.apartmani-pavlovic.ba Tel. 062 757 242. Pos. prostori u Robotu Hrasno i Robotu Socijalno, cijena vrlo povoljna. Tel. 062 347 617. Poslovni prostor na [ipu (nov) 69 m2, fiksno 690 KM. Tel. 062 320 648. Preno}i{te Ba{~ar{ija do Sebilja, TV kablovska, grijanje, cijena 20 (15) KM. Tel. 061 434 123. S. Kolonija, prizemni sprat ku}e 80 m2, opremljen i adaptiran, po dogovoru, zvati iza 16 h. Tel. 033 513-008. S. Zajke, dvosoban stan namje{ten, sa posebnim ulazom. Tel. 061 149 442, 061 233 948.

Sarajevo, apartmane i sobe za strane i doma}e turiste. Tel. 062 324 716. Sirano, izdajem ili prodajem radnju. Tel. 062 917 009. Stan u Robotu Hrasno i stan u Robotu Socijalno, cijena povoljna. Tel. 062 347 617. Stari Grad, M. M. Ba{eskije, poslovni prostor. Tel. 061 438 650. Stari Grad, sobe za preno}i{te, 20 KM. Tel. 061 537 479. Strogi centar Sarajeva, stambenoposlovni prostor 92 m2. Tel. 061 160 312. Strogi centar, namje{tenu garsonjeru u priv. ku}i. Tel. 061 904 465. Stup kod Interexa, poslovno-skladi{ni prostor 80 m2. Tel. 061 266 869. Stup, Nikole [opa, pos. prostor 35 m2. Tel. 458-506, 062 007 338. Su}uraj na otoku Hvaru, dvosobni apartman. Tel. 00385 21 378 731, 00385 99 673 7331. [ip, novogradnja, namje{ten trosoban. Tel. 061 493 323. Trogir, u centru izdajem sobe. Tel. 00385 59 1880 1454. Trosoban namje{ten stan u priv. ku}i, ulaz poseban. Tel. 062 376 354. Tuzlanska br. 2, Sarajevo, namje{ten dvosoban stan. Tel. 062 856 996. Ugostiteljski objekat pod zakup. Tel. 061 184 775. Uhodan ugostiteljski objekat pod zakup. Tel. 061 172 131. Vele{i}i, jednosoban sa parnim grijanjem, 150 KM + re`ije. Tel. 227116. Vele{i}i, M. ef. Pand`e, polunamje{ten jednosoban stan. Tel. 062 171 082. Vi{njik, dvosoban stan, renoviran, namje{ten, eta`no grijanje. Tel. 061 183 645. Vrh Ciglana, jednosoban prazan stan, 200 KM + re`ije. Tel. 033 646812, 061 866 143. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

Prodaja
Prodajem stan 59 m2, u Sokolovi} Koloniji, cijena po vi|enju. Tel. 061 159 405. 6644-1Nd` Prodajem 1.800 m2 zemlji{ta u Zeniku kod Rakovice, pogodno za vikendicu (vidikovac, voda, struja, asvalt), mo`e i manja parcela. Tel. 066 770 612. 7023-1Nd` Mostar Lu~ki most - novogradnja 1 i 2 sobni, 50 do 76 m2. Gratis gara`no mjesto i ugra|ene kuhinje. Od 2.200 KM sa PDV-om. Tel. 061 499 229. 756-1Mo Prodajem stan u ul. A. Ferhatovi}a 13/I, 75 m2, centralno grijanje, parking, cijena 94.000 EURa. Mob. 061 222 295. 8409-1tt Prodajem stan 71 m2, u blizini pijace Otoka, vl. 1/1, I sprat, adaptiran, komplet i odmah useljiv. Cijena po dogovoru. Tel. 061 221 483, 033/646-562, 066 719 741. 7053-1Nd` Prodajem stan 47 m2, Dobrinja 5, novogradnja, II sprat, balkon, lift, cijena 90.000 KM. Zvati na: 061 218 196, 061 209 837. 7053-1Nd` Vrlo povoljno! Dobrinja kod „Mercatora“, dvoeta`ni stan 130 m2, namje{ten, cafe slasti~arna 45 m2 opremljena, zatv. ba{ta sa tendom 75 m2 opremljena, cent. grij., klima, kablovska TV. Sve u paketu 250 m2 x 800 KM fiksno 200.000 KM. Tel. 033 546-275 i 803-052. 7051-1Nd` A. polje A-faza, stan 69 m2, 1.500 KM/m2. Tel. 066 377 088. A. polje C-faza, stan 42 m2 + lo|a. Tel. 546-226. A. polje, trosoban A-faza, 65 m2, 3. sprat, 100.000 KM. Tel. 061 493 323. Aerod. naselje, ku}a 100 m2, ba{ta 100 m2, ku}ica u nizu. Tel. 061 183 645.k Aerod. naselje, pos. prostor 80 m2. Tel. 061 139 241. Al. Polje A-faza, 70 m2, 1. sprat. Tel. 033 544-722, 062 736 701. Al. polje A-faza, 70 m2, 1. sprat. Tel. 033 544-722, 062 736 701. Aneks, prodajem ku}u 11x9, prizemlje + sprat, odmah useljiva, papiri 1/1. Tel. 061 222 141. Ante Babi}a, dvosoban stan 58 m2, lijepa lokacija. Tel. 065 234 060. Arapova, ku}u 120 m2, ba{ta 145 m2, lijep pogled. Tel. 061 135 661.

42

Utorak, 1. juni/lipanj 2010.

Dnevni avaz
m2 - 115.000 KM, fiksno bez posrednika. Tel. 061 856 041. Grbavica, 3-soban 74 m2, 14. sprat, 2.000 KM/m2 ili zamjena za jednosoban uz doplatu. Tel. 061 080 257. Grbavica, extra adaptiran stan, visoko prizemlje, 50 m2, Zagreba~ka ulica. Tel. 061 867 621. Grbavica, Ljubljanska, stan 70 m2, balkon. Tel. 061 782 982. Grbavica, stan 51 m2, I sprat, 105.000 KM. Tel. 061 836 651. Had`i}i, ku}u sa oku}nicom, vl. 1/1, cijena po dogovoru, hitno. Tel. 033 420-460. Hitno prodajem stan 93 m2 1 sprat, vlasnik 1/1. Cijena 110.000 KM. Kontakt tel. 061 137 911. Hrasno brdo, ku}a sa 3 stana + 300 m2 ba{~e, 85.000 EUR-a. Tel. 033 646-812 i 061 866 143. Hrasno brdo, Posavska 128a, prodajem ku}u sa prate}im objektima, povoljno. Tel. 062 422 405. Hrasno, dvosoban stan 50 m2 + 2 balkona, XIV sprat. Tel. 058 416-546. Hrasno, kod pijace,l II sprat, stan u zgradi 70 m2 + 3 m2, za 80.000 EUR-a. Tel. 033 655-816, 062 440 643. Hrasno, Trg heroja, 13. sprat, jednoiposoban stan 45 m2, hitno prodajem, adaptiran. Tel. 061 811 144. Hrasno, trosoban 69 m2, 1. sprat. Tel. 061 493 323. Ilid`a, kod Muz. {kole, prodajem gara`u, 4.500 EUR-a. Tel. 032 646812, 061 866 143. Ilid`a, novu ku}u sa namje{tajem. Tel. 033 624-113, 062 841 196. Ilid`a, Plandi{te, Bos. ljiljan 17, dvoeta`ni stan 150 m2, ba{te 150 m2. Tel. 062 319 563. Ilid`a-centar, ku}a 220 m2, 4 sobe, eta`no grijanje, gara`a 100 m2, ba{ta 1.200 m2. Tel. 033 442-998 i 061 139 085. Ilid`a-Lu`ani, stan 58 m2, III sprat, cijena po dogovoru. Tel. 033 623534. Ilid`a-Osjek, gra|evinske placeve, povoljno. Tel. 033 699-195. Ilija{ ku}a 1/2, 180 m2 i posl. prostor 50 m2, uz glavnu cestu. Tel. 065 905 779. Iznad Skenderije prodaje se sprat ku}e, prizemno garsonjera sa gara`om. Tel. 061 379 537. Jablani~ko jezero, ku}u uz samu cestu, za strane i doma}e kupce,l cijena po pregledu. Tel. 061 357 786. Kijevo kod Trnova, prodajem zemlju. Tel. 061 689 016. Kijevo, vikendicu sa 2 duluma zemlje. Tel. 639-431, 062 214 895. Kobilja glava, ku}a, prizemlje i dva sprata, dvije gara`e. Tel. 033 442998 i 062 139 085. Kod FDS, starija ku}a i plac 500 m2. Tel. 062 681 402. Kod hotela Holiday Inn, trosoban 70 m2, 3. sprat. Tel. 033 442-998, 062 139 085. Kod Kapu}ina, trosoban stan, cen. grijanje, 12. spr., dobar prilaz, parking. Tel. 066 211 914. Ko{. brdo, trosoban stan 83 m2, cijena po dogovoru. Tel. 061 223 065. Ko{evska ul. 4/1, stan sa svim elementima 62 m2, 220.000 KM. Tel. 061 221 309. Ku}a 10x11 sa ~etiri eta`e u Donjim Vele{i}ima sa 382 m2 ba{te pod vo}em, vlas. 1/1. Tel. 442-131, 061 803 662. Ku}a sa oku}nicom, Vogo{}a-Blagovac. Tel. 061 032 503. Ku}a u G. Bio~i 8x9 m, na sprat i 1.800 m2 oku}nice i po{umica, 4.000 m2 zemlje. Tel. 061 299 127. Ku}a u Kladnju, P+S+S 200 m2, oku}nica 560 m2, vl. 1/1. Tel. 061 739 662. Ku}u do hotela Akva u Bla`uju, prizemlje, sprat i potkrovlje. Tel. 061 184 775. Ku}u sa ba{tom, mo`e i zamjena za stan. Tel. 062 165 566. M. Dvor, dvosoban stan 60 m2, 80.000 EUR-a ili zamjena za B. Luku. Tel. 033 646-812 i 061 866 143. M. Dvor, stan 50 m2, I sprat. Tel. 061 209 930. M. Dvor, stan 58 m2, potkrovlje, potpuno renoviran. Tel. 065 690 390. Manju ru{evnu ku}u 110 m2, svi priklju~ci, do restorana „Kibe“, Vrbanju{a 166. Mejta{-^ekalu{a, trosoban stan, 1. sprat, balkon, gara`a. Tel. 033 442998 i 062 139 085. Mostar, prodajem ili mijenjam za Sarajevo, stan 67 m2, M. Tita 268. Tel. 063 288 954. Mostar, prodajem stan ili mijenjam za Sarajevo. Tel. 066 263 077. N. Grad, jednosoban 30 m2, prizemlje, renoviran. Tel. 061 493 323. N. Grad, jednosoban stan 30 m2, renoviran, prizemlje, kod Suda BiH. Tel. 061 493 323. Neboder kod Zetre, trosoban stan 77 m2/I, 135.000 KM. Tel. 061 558 932. Neum, Tiha luka, stan 40 m2, sa terasom, pogled na more, kompletno namje{ten za kori{tenje, cijena na upit. Tel. 061 147 336. Ni{i}ka visoravan, zemlju pod {umom, {uma jelik. Tel. 061 483 262. Nov. Sarajevo, stan 86 m2, sre|en, austrougarska gradnja. tel. 061 489 542. Nova Breka, stan 66 m2/I. Tel. 061 564 566. Olimpijska 10, hitno prod. stan 80 m2. Tel. 033 546-556. Op. Rogatica, zemlje 53 duluma ili mijenjam za Federaciju. Tel. 062 321 088. Otoka, dvos. stan, odli~no c.g., kablovska TV, jako uslovan, vl. 1/1, mo`e i zamjena za garsonjeru uz doplatu. Tel. 065 463 156, od 11-22 h. Paromlinska 64 m2, 145.000 KM, stan novogradnja, na 14. spratu. Tel. 061 856 041. Paromlinska 90 m2, novogradnja, na 13. spratu. Tel. 061 856 041. Plac na Crnogorskom primorju \enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638125. Pofali}i, novogradnja, ve}a ku}a 15x10, dvije eta`e + potkrovlje (luksuzna), na placu 822 m2. Tel. 061 411 717. Pos. prostor u Doboju 40 m2, prodajem ili izdajem, 90.000 KM. Tel. 061 856 041. Pos. prostor ul. H. Idrizova, 122 m2 (kod Druge gimnazije). Tel. 061 250 677. Pos. stam. ku}u sa dva ve}a i dva manja stana, pos. prostor i gara`a, kod Saobra}ajne {kole, uknji`ena. Tel. 065 753 476. Povoljno zemlju u Hladivodama i Bu}a potoku. Tel. 033 659-756, 062 178 832. Prodajem stan Saraj polje, Teheranski trg 13, 100 m2, blindirana vrata, klima, podno grijanje sa namje{tajem. Cijena 155.000 KM. Tel. 061 192 112. Prodaje nov trosoban stan 67,35 m2, kod Bosmala u Hrasnom. Tel. 061 145 887. Prodaje se ku}a novogradnja - rezidencijalnog stila na Bistriku, vlasni{tvo 1/1, tri sprata, posebni ulazi u stanove. Ba{ta i dije gara`e. Tel. 061/897-959. Prodajem apartman u Neumu, povr{ine 15 m2, uz more. Tel. 061 098 847. Prodajem ~etverosoban stan, 130 m2, centar, kod BBI centra, eta`no grijanje. Tel. 033 217-158, 066 898 703. Prodajem dev. ku}u i 15 dun. zemlje u Ilija{u. Tel. 063 235 376. Prodajem dvosoban stan 56 m2 + balkon, 14. sprat, povoljno, na D. Malti. Tel. 061 272 611. Prodajem dvosoban stan, centar Skenderije. Tel. 061 335 738. Prodajem dvosoban stan, TuzlaStupine B6/III, II kat, uredno vlasni{tvo. Tel. 061 101 888. Prodajem ili izdajem frizerski salon. Tel. 061 749 432, 066 956 367. Prodajem ili izdajem stan u centru Sarajeva. Tel. 061 520 537. Prodajem ku}u dva sprata, prizemlje, dva podruma i gara`a, svaka eta`a zaseban ulaz, sve na 312 m2, papiri uredni, cijena po dogovoru. Tel. 061 438 636. Prodajem ku}u Radni~ka 122, vis. prizemlje, sprat, 450 m2 oku}nice, 210.000 KM. Tel. 065 185 108. Prodajem ku}u sa poslovnim prostorom, novoizgradnja, u Ilija{u. Tel. 061 552 547. Prodajem stan 75 m2 na Grbavici, Zagreba~ka 75. Tel. 033 810 400 i 061 145 551. Prodajem stan 53 m2 + balkon, Grada~a~ka 23, ^. Vila. Tel: 066 234 449 Prodajem posl. prostor Nova Breka, 46 m2. Tel. 062 940 479. Prodajem radnje 10 m2 u Ferhadiji i stan 81 m2 strogi centar. Tel. 061 498 388, 033 203-494. Prodajem stan 75 m2 na Grbavici, Zagreba~ka 75. Tel. 033 810 400 i 061 145 551. Prodajem stan bez posrednika, na Grbavici I, 61 m2, XIV sprat, adaptiran, 2.400 m2 fiksno. Tel. 061 438 855, 033 610-550. Prodajem stan u Hrasnici 38 m2, jednoiposoban, vl. 1/1, potpuno namje{ten. Tel. 061 303 634. Prodajem stan, Alipa{ino polje, Nerkeza Smajlagi}a 15. Tel. 061 551 213, 062 573 543. Prodajem trosoban stan od 84 m2, ulica Adema Bu}e 3/III. Cijena 155.000 KM. Mo`e i zamjena za stan do 50 m2 uz doplatu. Mob. 061 221 899. Prodajem vikend ku}u: 80 m2, parcela 1.300 m2, pogodno i za malu privredu, Gladno polje - Rakovica. Tel. 061 357 582. Prodajem-iznajmljujem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Saraj polje, ~etverosoban stan 83 m2, cijena 135.000 KM. Tel. 061 207 112. Semizovac, ku}u prizemlje, sprat, potkrovlje, gara`a, 800 m2 vo}njaka. Tel. 033 655-398. Sepetarovac 44, stan vrlo povoljno, prizemlje, 46 m2, mo`e i pos. prostor. Tel. 220-187, 062 681 078. Sok. Kolonija, ku}u sa oku}nicom, papiri uredni. Tel. 061 219 853. Srpska Varo{ u Zvorniku, prodajem sru{enu ku}u na placu 4.000 m2 ili mijenjam za Sarajevo i okolinu. Tel. 033 458-956, 061 512 874. Stan 120 m2 + p.p. 60 m2 + gara`a + 200 m2 ba{~a, 90.000 EUR-a. Tel. 033 646-812, 061 866 143. Stan 62 m2, cen. grijanje, lift, ve}a terasa, parking, 1.800 EUR-a/m2. Tel. 061 018 544. Stari Grad, prodajem ku}u 1/1, odmah useljiva. Tel. 033 532-111. Stari Grad, prodajem ku}u sun~ana strana. Tel. 061 548 095. Stari Grad, stan 60 m2, bez posrednika. tel. 061 348 004. Strogi centar, stan 105 m2. Tel. 061 510 443. [amin Gaj-Rakovica, parcelu za vikend-ku}u. Tel. 061 579 445. [ip, stan 69 m2, I sprat, kompletno adaptiran. Tel. 033 472-013. Tar~in ku}a na sprat 8x9 m i 8.650 m2 zemlje, cijena po dogovoru. Tel. 061 299 127. Tar~in uz put M-17, 3.300 m2 pogodno za sve namjene. Tel. 061 583 708. Tar~in-Luke, 4.500 m2 u ravnici, pogodno za sve, 1/1, blizina puta M17. Tel. 061 583 708. U centru Sarajeva, prodajem ili mijenjam stan (pos. prostor) 83 m2, vis. prizemlje. Tel. 061 485 898, 033 666-138. U Vogo{}i prodajem stan 54 m2, stan ima balkon od 33 m2. Tel. 061 916 160. Useljiva duplex ku}a 240 m2, plac 600 m2, kod pijace Vrap~i}i Mostar, ili zamjena za Trebinje. Tel. 061 301 772. Vele{i}i, nov stan 80 m2, mo`e i sa namje{tajem. Tel. 033 624-113, 062 841 196. Vele{i}i, novogradnja, 48 m2, prizemlje, rau-bau, 58.000 KM. Tel. 062 156 882. Vikendica na Vla{i}u, rijeka Ugar, papiri 1/1, povoljno. Tel. 513-144, Travnik. Vikendicu u RS, Gornji Kotorac, a mo`e i zamjena za manji stan. Tel. 062 923 714. Vogo{}a, centar, trosoban stan sa gara`om, 70.000 EUR-a. Tel. 033 646812, 061 866 143. Vogo{}a, dvosoban stan adaptiran, 100.000 KM, mo`e u 2 rate. Tel. 033 646-812 i 061 866 143. Vogo{}a, Jo{ani~ka, jednosoban satn u centru, 35 m2, II sp. Tel. 033 651-342, 062 535 900. Vogo{}a, pos. prostor 240 m2, u dvije eta`e, 250.000 KM. Tel. 061 489 542. Vogo{}a, pos. prostor 38 m2, vl. 1/1. Tel. 061 149 183. Vogo{}a, S. Kulenovi}a 40, ku}u P+P+S+P 2 gara`e i pos. prostor 60 , m2, zemlji{te 476 m2, vl. 1/1. Tel. 033 435-537, 062 488 918. Vogo{}a-dupleks: jednosoban, garsonjera, gara`a, ostava, terasa 6x5,5, mogu}nost pro{irenja, 62.000 KM. Tel. 436-322. Voj. polje, 2,5-soban stan 69 m2, balkon. Tel. 033 442-998, 062 139 085. Vraca, Avde Smajlovi}a, prodajem ve}u ku}u, novija gradnja. Tel. 061 160 068. Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, uslovna za stanovanje, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Vratnik, ku}a sa tri zasebna stana, dvije gara`e. Tel. 061 131 268. Zabr|e kod Sarajeva, ku}u i zemlju prodajem. Tel. 061 509 151. manje povr{ine. S. Kanton. Tel. 066 211 914. Potrebni stanovi i ku}e za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 062 812 067. Agenciji potreban pos. prostor za samoposlugu. Tel. 062 467 341.

Azi}i, gra|. parcelu 386 m2. Tel. 065 227 933. Bare-[ip, trosoban stan 92 m2/II. Tel. 062 390 945. Ba{~ar{ija, kod Islamskog fakulteta, trosoban 76 m2, 200.000 KM. Tel. 061 131 349. Ba{~ar{ija, pos. prostor na 2 eta`e, 27 m2. Tel. 033 210-556. B-faza, A. polje, hitno stan 64 m2. Tel. 063 639 368. Biha}, prodajem trosoban stan sa tri lo|e, 81 m2, na Ozimicama I. Tel. 061 809 972, 037 226-461. Bistrik, prodajem ku}u. Tel. 061 250 677. Bistrik-Hrvatin, jednosoban 44 m2. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Bjelave, 53 m2, II sp., kompletno adaptiran, sve novo, moderno opremljen, dvosoban, sun~an, 135.000 KM. Tel. 066 812 771. Bjelave, ul. Zaima [arca 98, stan 35 m2, II sprat. Tel. 061 380 449. Blagovac III, ku}a sa oku}nicom i gara`om. Tel. 033 544-722, 062 736 701. Blagovac, prodajem ku}u sa oku}nicom. Tel. 061 817 960. Bla`uj, zemlji{te prodajem. Tel. 062 902 584. Blizu Ba{~ar{ije prodajem stan, plin, lo|a, podrum, 3. sprat, novija gradnja. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Boljakov potok, ku}u 8x8, P+S+P komplet zavr{ena, 120.000 , KM. Tel. 061 241 646. Bos. Krupa, naselje Kr~ane, 8.500 m2, vlasni{tvo 1/1, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Breka, trosoban 80 m2, potpuno adaptiran, sve novo, sa dosta opreme. Tel. 061 106 424. Brije{}e, manju ku}u sa ba{~om. Tel. 672-591. Brist, Hrvatska, prodajem vikend ku}u. Tel. 00385 98 541 0148. Butmir, ku}u, useljiva, 2 sprata, gara`a, grijanje, 1/1, sve uredno. Tel. 061 971 090. Centar Ciglane uz Kinesku ambasadu, ~etver. stan 93,5 m2, I kat, cijena povoljna. Tel. 033 66 88 02. Centar Vogo{}e, gara`a u stamb. zgradi, 5.000 EUR-a. Tel. 061 866 143, 033 646-812. Centar, dvosoban stan, potrebna adaptacija, 111.000 KM. Tel. 063 286 314. Centar, stan 110 m2. Tel. 061 522 239. Centar, stan kod Druge gimnazije 116 m2, cijena 1.800 EUR-a/m2, ekstra ura|en. Tel. 062 335 155. Centar, trosoban stan, vis. prizemlje, privatni parking, povoljno. Tel. 061 271 184. Ciglane, trosoban stan 77 m2, 3. sprat. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. ^. Vila 1, prodajem garsonjeru 28 m2, novija gradnja, 60.000 KM. Tel. 061 325 116. ^. Vila, prodajem stan dvoiposoban 64 m2, III sprat, balkon, c.g., izuzetno funkcionalan, 130.000 KM. Tel. 063 876 844. ^engi} Vila 1, prod. dvos. stan 57 m2. Tel. 033 677-065. ^engi} Vila I, dvosoban 54 m2, cen. grijanje, balkon, I sprat, 110.000 KM. Tel. 618-725. D. Malta, dvosoban stan 54 m2, sun~an sa balkonom, papiri uredni. Tel. 033 521-566. Dobrinja 4, I sprat, stan 72 m2. Tel. 065 298 520. Dobrinja C-5, dvosoban 60 m2, 1. sprat, kod Mercatora. Tel. 061 493 323. Dobrinja stan 74 m2, III sprat, cijena po dogovoru. Tel. 061 308 689. Dobrinja, novogradnja, stanovi od 51-62,5 m2, uknji`eno, kreditiranje BBI banka bez `iranata. Tel. 061 398 786. Dubrovnik, Lapad, stan 50 m2, I sprat, pogled. Tel. 061 170 757. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dvor-Perivoj, op. N. Grad, dev. ku}a i 2.000 m2. Tel. 062 855 544. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Ferhadija, knacel. prostor I i II sprat, ukupno 220 m2. Tel. 061 558 932. Ferhadija, stan 80 m2, eta`no grijanje, uknji`en, cijena po dogovoru. Tel. 061 220 541. Fo~a, prodajem ili mijenjam 2 ku}e i 12 duluma zemlje za K. Sarajevo. Tel. 062 374 834. Gra|. zemlji{te na vi{e lokacija, za razne objekte. Tel. 063 639 478. Grbavica „kod Ma~ki}a“, stan 54

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 7028-1ND@

Zamjena
RS (Rudo), mijenjam ve}u ku}u sa oku}nicom za KS, ili prodaja. Tel. 061 684 706. Isto~. Saraj. Dobrinja 4, dvosoban stan, IV spr., mijenjam za isti ili jednoipos. u Sarajevu ili prodajem. Tel. 061 220 179. Mijenjam stan 37 m2, I sprat, u Kasindolu kod bolnice, za garsonjeru ili ve}i uz doplatu za Feder. Sarajevo. Tel. 062 348 159. Mijenjam ili prodajem ku}u i 3,5 dul. zemlje na ulazu u Mokro, za Kanton Sarajevo. Tel. 062 214 041. Mijenjam stan 78 m2 za manji uz dogovor. Tel. 033/451-776. Mijenjam ku}u u Zvorniku za stan u Sarajevu. Tel. 061 817 960. Mijenjam ku}u (u fazi renoviranja) i 2,5 dul. zemlje podd vo}em za stan u Sarajevu, mo`e i prodaja. Tel. 061 203 367. Centar - Ciglane kod Zetre, mijenjam ~etv. st. 93,5 m2, za Zagreb, mo`e manji - nadoplata. Tel. 033 668802. Mob. 061 928 526. Ku}a sa 3 stana + 300 m2 ba{~e, za stan uz dogovor. Tel. 033 646-812 i 061 866 143. Trosoban stan sa gara`om u centru Vogo{}e, za Trebinje uz dogovor. Tel. 033 646-812, 061 866 143. Dvosoban stan 60 m2 za B. Luku, mo`e i prodaja, stan je na M. Dvoru. Tel. 033 646-812, 061 866 143. Tar~in, kod @elj. stanice, mijenjam plac sa ru{evnom ku}om za Zvornik - Karakaj. Tel. 061 583 708. Mijenjam ku}u u centru Trogira za Sarajevo. Tel. 00385 59 188 01454. Mijenjam nov stan 33 m2 u B. Luci, za Sarajevo. Tel. 061 348 745. Mijenjam stan 90 m2, sa gara`om u Prijedoru za Sarajevo. Tel. 033 453029. Mijenjam trosoban stan za manji uz doplatu. Tel. 062 215 828. Mijenjam ~etverosoban stan 83 m2, u Saraj polju za ku}u u Sarajevu. Tel. 061 207 112. „ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 8212-1TT Vi{e portala i jedna vrata, ru~ni rad. Tel. 061 521 395. Bukova iscijepana drva, ta~na mjera. Tel. 061 521 395. Jelovinu, spremna za lo`enje (potpala), 1 m - 30 KM. Tel. 061 521 395. Tu{ kabina nova, povoljno. Tel. 066 712 873. Bukova iscijepana drva, spremna za lo`enje. Tel. 061 505 578. Ne propustite, novu garnituru posu|a Bachmayer de Swis, od 3.500 KM prodajem za 1.000 KM. Tel. 061 247 830. 200 kom. LP plo~a raznih izvo|a~a i gramofon Dual 1218. Tel. 062 254 422. Opremu za frizerski salon. Tel. 061 558 646, Ilid`a. Prodajem travu naselje Reljevo 73. Tel. 033 648-231. Dvodjelnu komodu puno drvo 1,70x1,70, dobro o~uvana, 100 KM. Tel. 481-209, 061 556 661. Jotul pe}, cijena 150 KM. Tel. 061 469 971. Aparat za ga{enje 9 kg, prah, ABC, plinske boce od 10 litara, povoljno. Tel. 036 550-486, Mostar. Kasa, rashladna vitrina, stolovi, stolice, fri`ider za ugostiteljstvo ve}i, ro{tiljna pe}. Tel. 036 550-486, Mostar. Setovi dihtunga za hidrauliku, vrlo povoljno. Tel. 061 233 552. Gumeni ~epovi za stolove i stolice, raznih dimenzija i oblika. Tel. 061 233 552. Gumeni ~epovi za perutanje peradi, vrlo kvalitetno i povoljno. Tel. 061 233 552. Gumene membrane za plinske bojlere, vrlo povoljno. Tel. 061 233 552. Gumena galanterija: oringe, man`ete, plo~asti dihtunzi, sve po narud`bi, itd... Tel. 061 233 552. Solarij malo kori{ten. Tel. 061 209 876. Dva bicikla nova sa 18 brzina, cijena 400 KM za oba. Tel. 544-638. Polukru`nu sofu za sjedenje i sobni sto, sve dobro sa~uvano, kao novo. Tel. 063 848 252, 063 887 680. Ulje na prirodnoj bazi lije~i reumu, i{ijas i sva ostala ko{tana oboljenja. Tel. 033 463-306 i 061 149 388. Radim i prodajem kerane stolnjake, razne veli~ine i oblika. Tel. 033 453-029. Kasetofon Philips, skoro nov, razdvojivi zvu~nici. Tel. 061 911 652. Auto CD-stereo, japanac, odvojiv displej, sa zvu~nicima. Tel. 061 911 652. Mu{ki {oferski ko`njak, kao nov. Tel. 062 844 933. @ensku dugu ko`nu jaknu-mantil, jeftino, nova. Tel. 062 844 933. 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava. Tel. 061 243 891. Gumeni ~amac sa motorom i daljinskim komandama, registrovan. Tel. 063 176 207. [ator za 4 osobe bez {ipki, nov, povoljno, 50 KM. Tel. 062 923 714. Trgiva~ke {krinje ledare - povoljno. Tel. 061 142 712. Motore za ve{ ma{ine 20 KM. Tel. 062 972 512. Strujnu rosfrajnu pe} za pe~enje pili}a, 18 kom. istovremeno. Tel. 061 167 040. 200 kom. betonskih plo~ica 25x25, debljine 3 cm. Tel. 062 321 088. Harmonika vrata „Marley“ akciona prodaja i ugradnja ve} od 60 KM/m2, jednokrilna i dvokrilna sa dvije vodilice. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Trakice za mjerenje {e}era u krvi. Tel. 061 183 591. Povoljnod drva }utci, cijepana. Tel. 061 253 892. BMX bicikl „Caterpilar“ original, alu felge, izuzetno stanje, cijena 250 KM. Tel. 061 390 748. Podvodne i nadvodne mu{ice za ribolov. Tel. 061 206 345. Pilad doma}ih koka nosilica, stara 15 dana i mjesec dana, u raznim bojama. Tel. 061 206 345. Strug Ada Potisje, tip PA30, glodalica Prvomajska tip G3010-4. Tel. 066 643 516.

„PENZIONERI KREDIT 10 RATA“. Prodaja bukovih drva. Ugalj Banovi}i (kocka, orah). Drveni ugalj Kreka. Tel. 061 670 068. 6921-1Nd` Prodajem bukov i grabov ogrev: - balvan, - metrica, - }utak mo`e i iscijepano! Drva sirova slo`ena za va{u mjeru! Ugalj kameni Banovi}i. Drveni Kreka. Ugalj sa vage! Tel. 062 669 739. 7031-1Nd` U prodaji su bukova drva u svim oblicima kao i sve vrste uglja. Isporuka po dogovoru. Tel. 062 532 504. 7031-1Nd` Rasprodaja bukovih cijepanih drva I klase po cijeni od 45 KM po jednom metru. Isto tako nudimo i sve vrste uglja po najpovoljnijim cijenama. Isporuka do vas je isti dan. Tel. 066 491 254. 7045-1Nd` Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjene prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. - 9 KM, besplatna ku}na dostava. Tel. 061 504 425. Prodajem skija{ke cipele i 1 m3 cijepanih drva. Tel. 033 526-521. Prodajem novu `ensku garderobu iz Njema~ke, cijena od 5-10 KM. Tel. 062 524 166 ili 033/536-925. Prodaja i monta`a vikend ku}abrvnara od poluoblica, 200 KM po m2. Tel. 061 134 597. Po~iteljski sirup za jetru, hepatitis, ~i{}enje krvnih sudova, imunitet, esh. coli. Tel. 033 646-912. Prodajem o~uvane veliku stilsku komodu, regal i starinski ormar. Tel. 033 210-916. Kasa, vaga, rashladna vitrina, pultovi, korpe, radni sto, garderober, sve 1.300 KM. Tel. 061 926 196, 033 617067. Prodajem kafe aparate sa dvije i tri grupe. Tel. 061 259 874, 061 976 338. Rashladna vitrina 2 m, „Soko Mostar“, za prodavnicu. Tel. 061 470 965. 800 kom. cigle, stari format, 1 kom. - 0,20 feninga. Tel. 061 521 395. El. pe}, ma{inu za {ivanje Singer, i kau~, povoljno. Tel. 061 521 395.

Potra`nja
Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Potreban jednosoban stan, studentica, poseban ulaz, namje{ten, hitno. Tel. 061 498 237. Potreban jednosoban stan na du`e vrijeme, namje{ten, poseban ulaz. Tel. 061 155 046. Unajmljujem ku}u za Ambasadu od Grbavice do Vije}nice. Tel. 061 754 176. Agenciji potrebno vi{e stanova za prodaju i izdavanje. Tel. 061 493 323. Tra`im poslovni prostor u zakup,

Dnevni avaz
Kafe aparat Faema-Arieta sa mlinom i depuratorom, povljno. Tel. 062 570 109. Print ma{ina Rodin solvent 6184A, {irina {tampe 180 cm. Tel. 033 553-865, 061 895 017. sve vrste fasada. Tel. 061 338 919. Instrukcije iz ruskog jezika i prevod rusko-bosanski i bosansko-ruski. Tel. 061 969 966. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Povoljno prevoz kombijem i putni~kim automobilom. Tel. 061 248 036. Matematika, fizika i elektrotehnika, instrukcije uspje{no i povoljno daje dipl. ing. Tel. 201-195, 061 277 297. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Molersko-farbarske poslove obavljamo brzo, ~isto, povoljno. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Molersko-farbarski radovi i posavljanje tapeta, izvodim kvalitetno i povoljno. Tel. 061 382 230. Profesorica engleskog, sudski tuma~-prevodilac, dr`i ~asove za sve uzraste. Tel. 033 465-958, 062 612 399, Dobrinja. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Profesor instruira matematiku sve uzraste povoljno, uspje{no, dolazim ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172. Dajem instrukcije iz hemije za u~enike i studente. Tel. 066 891 378. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. VK elektri~ar vr{i opravke instalacija, bojlera, {poreta i indikatora. Tel. 033 626-990, 061 191 932. Dubinsko usisavanje, pranje tepiha i namje{taja. Tel. 061 319 571. Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541, 033 511526. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. KV vodoinstalater - de`urni. Tel. 061 207 840. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Rainbow dubinsko pranje }ilima, namje{taja, generalke u stanu, ozbiljna `ena. Tel. 061 311 276, 033 666275. Lije~im vanjske i unutra{nje hemoroide. Tel. 061 533 146. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Molerske usluge uredno, kvalitetno. Tel. 062 127 525. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 033 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Vr{im prevoz robe, stvari i ljudi, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Lektori{em i korigujem sve vrste tekstova. Dugogodi{nje iskustvo. Tel. 070 202 843, 062 165 429. Elektri~ar - usluge el. instalacija, interfoni, alarmi, gromobrani, el. usluge. Tel. 061 132 991, 033 418-086. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Vr{im prevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200616. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. Moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 926 333. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Bravar, sve bravarske usluge, povoljno. Tel. 062 940 731, 033 691-260. Sve stolarsko-tapetarske usluge radim brzo i povoljno. Tel. 061 606 651, 066 620 342. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Dajem instrukcije iz matematike i fizike. Mob. 062 343 100. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce tokom godine. Tel. 061 244 251. Moler sa iskustvom iz Njema~ke, izvodi molerske radove kvalitetno uz garanciju. Tel. 061 372 829. Vodoinstalater sa iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenja vod. instalacija. Tel. 061 348 717. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu ili ru~no u praonici sa dostavom. Tel. 061 202 630, 033 673284. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Klimatiziranim kombi vozilom prevozim na planine, seminare i grupna putovanja kao i selidbe po bih i u regionu. Tel. 033 511 492 i 061 899 883. Kvalitetno i uz garanciju postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata. Tel. 061 244 183 Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Drva re`em motornom `agom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643990. Molersko-farbarske usluge. Tel. 062 823 902. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. KV vodoinstalater - radim kupatila po cijeni od 250 EUR-a, pocin~anim cijevima - 300 EUR-a. Tel. 061 349 294. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza sa kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. Kombijem preevozim razne vrste robe, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 062 476 471, 033 614-436. Moleraj, laminat, rigips, edelpuc, kompletne adaptacije stanova i ku}a. Tel. 062 402 122. VKV moler radi ~isto, uredno, kvalitetno, jeftino. Tel. 062 214 519. Engleski, njema~ki, prevodi, instrukcije, dipl. radovi, disertacije, pripreme za ispite. Tel. 063 947 405. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Prevoz putnika i organizovanih grupa luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta. Cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Izvodim sve vrste elektroradova. Tel. 061 156 340. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima, tokom godine. Tel. 061 382 301, 033 473-574. Studentica ekonomije instruira matematiku za srednju i osnovnu {kolu. Tel. 061 929 114. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel. 061 262 895. Kerami~ki radovi od 8 KM, laminat od 3 KM, brzo, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 422 040. Med. sestra pru`a usluge infuzija, injekcija, ispiranje uha, obradu rana, kontrolu [UK-a, urina, tlaka. Tel. 641-144. Radimo molersko-farbarske radove, rigips, keramiku, laminat, i komplet adaptacije uz garanciju. Tel. 061 255 253. Iskusna profesorica daje instrukcije iz engleskog i arapskog jezika. Tel. 033 611-023. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Vodoinstalater opravlja ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. Elektri~ar - elektro instalater, sve vrste el. radova, kvarova, atest. Tel. 061 398 483. Radim kompletnu adaptaciju stana, brzo, povoljno. Tel. 062 226 904. Kvalitet i garancija, sve vrste bravarije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522 901. \ake, po~etnike obu~avam kompjutere i konverzacijski engl., viruse i ostale probleme na PC-u. Tel. 062 293 688, Ilid`a. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 061 928 535. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima i drugo. Tel. 061 580 063. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo uz garanciju. Tel. 061 184 796. @ohare, `ute mrave, stjenice, buhe i mi{eve uni{tavamo u va{im stanovima sa garancijom. Tel. 234-805. Uni{tavamo `ohare, `ute mrave, stjenice, mi{eve, 100% efikasno. Tel. 062 553 100. Uni{tavanje `ohara, stjenica, buha, mrava i mi{eva, 100% efikasno. Tel. 033 546-770. Kombi prevoz svih roba, povoljno. Tel. 061 205 906. Parket, {ipod, postavljamo, brusimo i lakiramo, postavljamo gotove parkete i laminate. Tel. 062 828 306. Sve za kompjuter! Rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793. Zidar, tesar, od temelja do krova, povoljno. Tel. 062 371 539. Tapaciranje namje{taja, {ivenje navlaka za namje{taj, zavjesa, paravana, stolnjaka, nadstolnjaka i dr. Tel. 061 385 329. Profesor daje instrukcije iz engleskog, prevodi tekstove sa engleskog na bosanski i obratno, dolazim na adresu. Tel. 062 869 555. Instrukcije iz njema~kog jezika, uspje{no i povoljno. Tel. 062 330 770. Instrukcije iz matematike i fizike, uspje{no i povoljno. Tel. 061 571 973. Profesionalno digitalno video i foto snimanje svadbi, vjen~anja, vjerskih i drugih doga|aja. Vrhunska usluga i povoljne cijene. Tel. 062 356 113. Elektro i molersko-farbarske radove, povoljno. Tel. 611-542. Izvodimo molerske radove uz provjeren kvalitet. Tel. 033 674-292. Bravar i varilac VKV, profesionalna izrada i monta`a vrata, ograde, tende, balkoni, giteri... Tel. 061 141 659. Radimo ure|enje dvori{ta i vrtova sa ukrasnim biljem iz vlastite proizvodnje. Tel. 065 867 127. Potrebna majstorica za pravljenje pite, 6 pomo}nih radnica za rad u kuhinji i 2 konobara. Tel. 061 247 166. ^istim ku}e, stanove, pos. prostore i peglam ve{. Tel. 061 828 175. Agencija „Meka“ za ku}nu njegu starih, bolesnih, 24 sata sa vama. Tel. 061 237 641. Potreban radnik sa radnim iskustvom za rad u autopraonici, Ned`ari}i. Tel. 061 244 166. Ugostiteljski objekat na Dobrinji, potrebna radnica za uslu`ivanje. Tel. 061 156 436. Vr{im snimanje sa VHS, UHS-C, mini DV kaseta na DVD. TEl. 062 254 422. Odvozim kabasti otpad, nazovi jer smo najeftiniji. Tel. 061 51 395. Pilam drva motornom `agom, vrlo povoljno. Tel. 061 521 395. Izrada raznih artikala i drugi poslovi u svojoj ku}i, za inostrane firme uz dobru zaradu, zvati od 17 do 21 sat. Tel. 061 702 893. Potreban web dizajner, PMP , CMS, dream weawer, flash - Sarajevo. Tel. 061 270 124. Masa`a cijelog tijela, zdravstvena i opu{taju}a, povoljno, mase (mu{karac) - bioenergeti~ar. Tel. 062 959 369. Potrebna djevojka za rad u prvoj smjeni u cafe clubu na Dobrinji. Tel. 061 218 071 Prekucavam sve vrste radova (seminarski, maturski, diplomski) na ra~unaru, povoljno. Tel. 062 73 73 77. Potreban kuhar-ica, konobar, pomo}na radnica, za rad u nacion. restoranu. Tel. 061 142 892. Frizerskom salonu potreban pomo}ni frizer. Tel. 667-513. Vodoinstalater radi adaptacije kupatila kao i opravke. Tel. 061 073 285. VKV vodoinstalater, radim sve vrste instalacija od 0-24 h. Tel. 061 200 118. Frizerskom salonu za `ene i mu{karce potrebna u~enica-u~enik. Tel. 061 244 181. @ena 30 god., tra`i posao u trgovini ili trafici, butiku, Sara. Kanton, zavr{ena Trgova~ka {kola. Tel. 061 709 301. Nastavnik matematike daje instrukcije za u~enike od VI-VIII razreda. Tel. 061 233 342. Mlad, zdrav i stru~an moler, tra`i posao, obavljao bi po potrebi i druge poslove. Tel. 066 832 479. VKV moler kre~i, gletuje, farba stolariju, vrlo povoljno i uredno. Tel. 061 274 191. Manuelna masa`a, dolazak na adresu, kineziterapija, fizioterapeut, kvalitetno, povoljno. Tel. 061 367 166, 033 618-678.

utorak, 1. juni/lipanj 2010.

43

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata. Tel. 061 501 401. 6214-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, Kandi, Zanusi, EI Ni{, Kon~ar, Iberna, Obodin, Bira), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 8251-1tt „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 6741-1Nd` TV VIDEO SERVIS svih marki i modela aparata. Garancija, dolazak na ku}nu adresu, novi daljinski za TV. Sa povjerenjem. Tel. 033/650-400, 033/610-000. PTT Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 6133-1Nd` GARANCIJA I KVALITET. Aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, vanjske roletne PVC i aluminijske, BLINDO, gara`na rolo i harmonika vrata, platnene roletne. Tel. 062 170 248, 033/613-584. 6223-1Nd` TV VIDEO SERVIS vr{i popravke svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451-778. Mob. 061 148 042. 6797-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje tepiha (1 KM = 1 m2) i namje{taja: ugao = 20 KM, kau~ = 10 KM. Tel. 061 141 944. 6912-1Nd` Profesionalno rje{avanje kompjuterskih probl., povoljno. Ugradnja i zamjena komponenti, antivirusna za{tita. Instal. windowsa, umre`avanje, dolazak na adresu. Tel. 061 170 085. 8333-1tt Kerami~ar postavlja sve vrste p~o~ica i kameni mozaik. Uz garanciju kvaliteta. Tel. 062 117 905. 7007-1Nd` VODOINSTALATER-ELEKTRI^AR popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, tu{ kabina, bojlera, el. pe}i, uti~nica, prekida~a, aut. osigura~a. Tel. 061 180 120, 061 132 149. 7039-1Nd` Zidanje, maltanje, renoviranje, nadogradnja, fasade, radim vrlo povoljno i kvalitetno. Tel. 061 526 037. 7036-1Nd` Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621733. Moler-majstor, kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. [ivanje `. konfekcije, sve vrste prepravki kvalitetno i povoljno. Tel. 065 695 706, Alipa{no C-faza. Engleski jezik, sudski prevodilac, prevod i poduka. Tel. 061 533 935. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Kerami~arske usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija, laminata i rigipsa. Tel. 062 466 093. Povoljno, ugradnja termo fasada, molersko farbarski radovi, laminat, rigips, keramika. Tel. 061 565 834. Kerami~ar radi kvalitetno i povoljno. Tel. 062 140 094. Zidar i tesar radimo sve gra|evinske radove, Cazinska 27. Tel. 061 019 468. Radim termo fasade, 10 KM sa skelom. Tel. 062 298 347. Radimo termo fasade, moleraj, {panski zid, uz garanciju i dugogodi{nje iskustvo. Tel. 061 278 188. Zidar sa grupom radi krovove, fasade i ostale radove. Tel. 062 196 097. Radimo ma{insko malterisanje i

Instruktor B, C kat. obu~ava korektno. Tel. 061 338 085. Peremo sve vrste }ilima, itisona, tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 505 642. Potreban frizer za `ene i mu{karce. Tel. 061 900 620. ^uvao bih va{u vikendicu blizu Sarajeva, ozbiljan gospodin 60 god., penzioner. Tel. 062 417 695. Lektori{em i redigujem tekstove i rdove iz svih oblasti. Tel. 061 227 869. Tra`im posao, voza~ B i C kategorije, polo`en dr`avni ispit. Tel. 061 079 477. Potreban ve}i broj frizera i viza`ista. Dodatne informacije na telefon: 063 10 30 60. ^istim stanove, ku}e, vile i peglam ve{. Tel. 062 504 781. Spojite ugodno sa korisnim, iskoristite bespl. uklj. i po~nite sa radom. Tel. 061 622 304, 033 223-749. Dopunite svoj bud`et, rad u slobodno vrijeme, velik izbor artikala. Tel. 063 347 564. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, Srb. i Hrv. Tel. 061 209 935. Maserka sa iskustvom nudi usluge sportske, medicinske, opu{taju}e masa`e u svom prostoru. Tel. 061 712 710.

Kupujem dionice, obveznice, stara devizna {tednja i ratna od{teta. Isplata i dolazak odmah u ~itavoj BiH. Tel. 061 175 237. 6940-1Nd` Kupujem valoviti salonit sa 8 rebara. Tel. 061 249 249. Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Kupujem umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, zlatne satove i ostalo. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem umjetni~ke slike, starinske satove, sablje, ordenje i ostalo. Tel. 061 965 126. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem dionice svih firmi i fondova, stara devizna {tednja, ratna od{teta. Tel. 061 517 897. Kupujem dionice, deviznu {tednju, ratnu od{tetu, Federacija, RS. Tel. 061 526 918. Kupujem staru deviznu {tednju, dionice i certifikate. Tel. 061 192 036. Kupujem dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu. Tel. 062 358 344. Kupujem dionice, staru dev. {tednju, ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 061 863 224. Kupujem staru dev. {tednju, ratne od{tete i dionice, prodajem neulo`ene certifikate, isplata odmah. Tel. 061 140 521. Poklanjam p~ele onome ko otkupi opremu, povoljno. Tel. 062 488 246, Pa{ali}. Kupujem: staro oru`je, kubure, sablje, bode`e, ordene i medalje. Tel. 061 139 767. Kupujem: eksponate Sarajevske olimpijade ZOI 84, baklje, plakete, zna~ke i sli~no. Tel. 061 139 767. Kupujem: ordenje, medalje, vojne oznake, uniforme, bode`e, sablje i sli~no. Tel. 061 139 767. Kupujem trake za mjerenje {e}era u krvi, aku~ek-aktiv. Tel. 061 481 595. Panoramski let iznad Sarajeva, Cessnom 172, pilot + 3 sjedi{ta. Tel. 062 452 388. Kupujem dionice, staru dev. {tednju i ratnu od{tetu. Tel. 061 218 087. Kupujem staru dev. {tednju, ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 061 836 657.

Ponuda-potra`nja
Potreban voza~ (u puni radni odnos uz redovnu platu) sa polo`enom „E“ kategorijom. U obzir dolaze isklju~ivo pripadnici populacije ratnih vojnih invalida. Prednost imaju RVI sa prostora ZE-DO i Tuzlanskog kantona. Tel. 062 103 624. N. TRATTORIA SMS Vogo{}a potrebni radnici u stalni radni odnos. Pic majstor na kru{noj pe}i, konobar 2 izvr{ioca. Informacije od 12-15 h. Tel. 061 130 545 6851-1Nd` Hotelu ITALIA potreban knjigovo|a za stalni radni odnos. Kon. tel. 033/650-450. 8310-1tt Restoranu potreban kuhar ili kuharica. Info tel.: 033/654-988. 6993-1Nd` Poznatoj buregd`inici na Grbavici potrebne 2 ozbiljne radnice na poslovima prodaje i poslu`ivanja. Kontakt tel.: 062 295 190. 8366-1tt Potrebna kuharica sa iskustvom, Aerodromsko naselje. Tel. 061 271 844. 7014-1Nd` Potrebna radnica za poslu`ivanje jela i pi}a u naselju Aerodrom. Kont. telefon: 061 201 245 ili 062 875 808. 7021-1Nd` Cafe slasti~arni „PALMA“ u Hrasnom, P Ribar 5, potrebno . vi{e konobarica. Prijave: Tel. 714-700 i 234-775 ili www.palma.ba-zaposlenje 8405-1tt Buregd`inici potrebna radnica za pultom i radnica u kuhinji sa iskustvom. Ferizerskom salonu potrebna radnica. Tel. 062 920 068, 062 841 539. 8407-1tt

Postavljanje tapeta, moleraj i farbanje stolarije. Tel. 061 207 112. Kade - opravka i emajliranje. Tel. 061 207 112. ^uvala bih dijete {kolskog ili pred{kolskog uzrasta, prednost - lokacija Dobrinje. Tel. 061 220 782. Potreban frizer za `ene, plata fiksna ili procenat. Tel. 061 701 659. Kvalitetne knjogovod. usluge za proizvodna i trgovinska pred. nudi agencija. Tel. 033 219-480, 063 917 256. Profesionalnim ma{inama ~istimo namje{taj, tepihe, itisone i tvrde radove. Tel. 061 524 461. ^istim, popravljam {upe-gara`e, podrume, povoljno. Tel. 062 972 512. Pi{em seminarske, maturske i diplomske radove. Tel. 061 566 787. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424. ^istim i odr`avam urednim va{ stambeni prostor, brzo, kvalitetno, pedantno. Tel. 062 760 012. Radimo zavr{ne radove i ugra|. rigips, zidove, plafone, obloge, moleraj, laminat, brzo, povoljno i kvalitetno. Tel. 033 235-115, 062 253 671. Prijemni za {kole i fakultete, dajem instrukcije iz matematike. Tel. 062 916 472.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

T elefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

44

Utorak, 1. juni/lipanj 2010.

Dnevni avaz

Prvog juna 2010. navr{ava se {est tu`nih godina otkako nas je napustio na{ voljeni i dobri suprug i otac

MEHMED (SALIHA) OMI]
S ljubavlju, tugom, po{tovanjem i zahvalno{}u, Tvoji: supruga Ankica, sin Jasmin i k}erka Jasmina
8277-1tt

Navr{ila se godina dana otkako se plemenita du{a

MUHAMED (EKREM) NUMI]
(1. 6. 2009 - 1. 6. 2010)

vratila svom Gospodaru

Tim povodom prou~it }e se tevhid u ^ar{ijskoj d`amiji u Fojnici, iza ikindije namaza 1. 6. 2010. Porodica Numi}
Dana 1. 6. 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{eg dragog oca, brata i ujaka Dana 1. 6. 2010. navr{ava se {est godina od smrti Dana 1. 6. 2010. navr{ava se tu`na godina od smrti supruga i oca
8280-1tt

PETKO (VID) PIJETLOVI]
Tog dana u 11 ~asova, posjetit }emo njegov grob. O`alo{}eni: sin Nenad, sestre Radojka i Milanka sa porodicama, brati}i Aleksa i Marko
7047-1nd`

FERDO (MUJE) LELI] ZIJE BRAJEVI]A
Molim dragog Allaha d`.{. da ti podari d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja supruga Pa{a, sinovi Danijel, Alen, Nedret i k}i Izabela
8105-1tt

S ponosom Te se sje}amo i s velikim po{tovanjem spominjemo. Fata, Toni i Suad
7011-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

priji

mom dedi Dana 1. 6. 2010. navr{ava se 9 godina kako je preselio na{ dragi deda Dana 1. 6. 2010. navr{ava se 9 godina kako je preselio na{ suprug, otac, punac i svekar

HAMDIJA (AZIZ) MIRA[^IJA ZAHA [URKOVI], ro|. KALAJD@I]
1929 - 2010.
Svi smo `alosni tvojim iznenadnim preseljenjem na ahiret. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Prija [uhreta sa porodicom
7029-1nd`

HAMDIJA (AZIZ) MIRA[^IJA
U na{im srcima }e{ ostati uvijek voljen i nikad zaboravljen. Supruga Emina sa djecom i njihovim porodicama.
6990-1nd`

MUHAREMU DRINJAKOVI]U
Bilo {ta da napi{em nedovoljno je, ljubav i toplina koju si mi pru`ao neizmjerna je kao i moja bol jer te vi{e nema. Zauvijek }e{ ostati u mom srcu. Voli te tvoja unuka Ajla
7038-1nd`

Dragi deda, uvijek }e{ biti dio na{ih najljep{ih sje}anja. Vole te: Adi, Adla, Naida i Emina
6990-1nd`

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{u dragu

Dana 1. 6. 2010. navr{avaju se 4 godine od kako nije sa nama na{ sin

EDIS (JUSUFA) SALIHBEGOVI]
Dragi na{ sine, dani prolaze, a tuga ostaje vje~na. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i d`enetske ljepote.

Dana 1. 6. 2010. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od kada nije sa nama na{ dragi i voljeni

MUHAREM (KASIM) DRINJAKOVI]
Postoji ljubav koju smrt ne prekida, tuga koju vrijeme ne lije~i. Tvoju dobrotu i plemenitost }emo pamtiti dok smo `ivi. Ponosni smo i zahvalni {to smo te imali. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji najmiliji: k}erke Nermina i Hidajeta, brat Edhem, unu~ad Irma, Ajla, Anes, zetovi Mevludin, Mirsad, Meho
7038-1nd`

RAMIZ HASANOVI]
1. 6. 2002 - 1. 6. 2010.
Tvoj lik nikada ne}e izblijedjeti u na{im mislima i srcima. Jasko i Baha sa porodicama
8375-1tt

ADILU - DILU HAD@I], ro|. BULJUBA[I]
1. 6. 1996 - 1. 6. 2010.

Tvoji: otac Jusuf i mama Vasvija

6975-1nd`

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{u dragu na na{eg plemenitog zeta

Porodica
8376-1nd`

SJE]ANJE

na na{e drage
SJE]ANJE

na voljenog oca i supruga

MUNIFER BRAJEVI] - ZIJO ESO ([E]O) TINJAK SMAJO (SELVER) TRNKA
1. 6. 2004 - 1. 6. 2010.
Zauvijek }e{ biti suza u o~ima, rana u srcima, bol u grudima. Volimo te. Tvoji: Jasmin i Diana
8369-1tt

ZIJU BRAJEVI]A
Vrijeme prolazi, praznina ostaje. Ne|o i Lepa
8369-1tt

MUNEVERU [KUNDRI], ro|. SARAJLI]
1. 6. 2008 - 1. 6. 2010.
S tugom i ponosom zauvijek u srcima, ~uvamo te od zaborava Tvoji najmiliji
8351-1tt

Vrijeme prolazi, ali vi }ete vje~no ostati u na{im srcima i na{im mislima. Va{u plemenitost i dobrotu koju ste pru`ali nikad ne}emo zaboraviti. Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Va{e porodice zajedno sa Izetom, D`enitom i Aldinom 7041-1nd`

Dnevni avaz

utorak, 1. juni/lipanj 2010.

45

POSLJEDNJI SELAM

dragom bratu

E[REFU (VEJSILA) RESI]U

Imao si veliko srce i plemenitu du{u. Ponosni smo {to smo te imali, a tu`ni {to smo te izgubili. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Tvoj brat Esad, snaha Halima, brati~ne Amina i Edina
8390-1tt

Dana 1. 6. 2010. navr{ava se tu`na godina dana od smrti na{e supruge i majke

POSLJEDNJI SELAM

NA\E AJANOVI]
iz Te{nja Kako dani prolaze bez tebe praznina je sve ve}a, bol je isto jaka kao onog dana kada smo se rastali sa tobom. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe i tvoj dragi lik. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji najmiliji: suprug Nermin, k}erke Zerina, Jasmina, rodbina i prijatelji
PTT

na{em dragom amid`i

E[REFU RESI]U
Na{a du{a je puna boli i tuge, jer tebe vi{e nema pored nas. Srce koje pla~e jer sve podsje}a na tebe. Pro}i }e sati, dani i godine, ali tvoja svjetlost }e zauvijek obasjavati na{ `ivot. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Tvoje Amina (Minana) i Edina (Dido)
8390-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

na{em kom{iji i prijatelju

na{em dragom

ALIJI ABAZA

ANTO i DRAGAN VUKADIN

E[REFU RESI]U
Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi d`ennet
7033-1nd`

Familije: Vite{ki}, Had`agi}, Trstenjak, Cerovi}, ^aji}, Pa{ovi}, Krajnovi} i [aboti}
7037-1nd`

Supruga Slavka, sinovi Darko i Slavko, unuci Leon i Mateo, snaha Eleonora

Osoblje pizzerije „LA CANZONA“

8390-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

ZAHVALNICA

ocu na{eg direktora

Dana 1. 6. 2010. navr{ava se 7 dana od smrti na{e drage majke

HALIME BO[NJAK

Ovim putem `elimo se zahvaliti na ukazanoj medicinskoj pomo}i od strane Hitne slu`be i ku}nog lije~enja CARINA: dr. Kova~i}u, dr. Ajdinovi}u, dr. Ljeljku, dr. Bibi}, te medicinskim tehni~arima ]orajevi}u, Red`i}u, Mrganu, Deli}u. Tako|er se zahvaljujemo dr. Aidi ]upina, dr. D`evadu i dr. Azeru Huseinbegovi}u, dr. Zehri Divanovi}-Rizikalo, dr. Alenu Huma~ki}u, dr. Ibri Obradovi}u, dr. Fadilu Lati}u, dr. Drinki Musa i fizioterapeutu Mariju Mileti}u. Zahvaljujemo se uposlenicima Energopetrola, Kantonalnom pravobranila{tvu HNK-a, prijateljima, kom{ijama i poznanicima koji su bili uz nas.

ALIJA ABAZA

Uposlenici ASA ABANKA LEASINGA
7027-1nd`

K}erke Snje`ana i Sanja
758-1mo

Dana 1. 6. 2010. navr{ava se 5 godina od preseljenja na ahiret moje drage sestre

SJE]ANJE POSLJEDNJI SELAM

SENIJE - SENE ABDOVI]

NAILA-hanuma BRANKOVI], ro|. HAD@IHASANOVI]

ALMASA BULJUBA[I], ro|. KUNOVAC

S velikim po{tovanjem, Brat Ibrahim
7040-1nd`

Draga majko - nano I nakon deset godina od tvog preseljenja na ahiret, mnogo nam nedostaje{. Tvoja djeca i unu~ad
6946-1nd`

Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Tvoji: Hajra, Amra, Smajo i D`ana
7039-1nd`

46

Utorak, 1. juni/lipanj 2010.

Dnevni avaz

Dana 1. 6. 2010. navr{avaju se dvije godine od smrti na{e drage majke i nane

ASIMA BUJAK, ro|. HALILOVI]
Dobrota i ljudska veli~ina, te ljubav koju si nesebi~no dijelila sa nama, svakim danom nam sve vi{e nedostaje. Neka te na ahiretu prati na{a ljubav ja~a od smrti i od zaborava. Molimo dragog Allaha d`.{. da te obraduje svojom milo{}u.

Tvoji: Azem, Selima, Samra i Semir
7055-1nd`

Dana 1. 6. 2010. navr{avaju se dvije godine od smrti na{eg, uvijek voljenog i nikad zaboravljenog

HALIDA (HAMDIJE) DERVI[EVI]A
Najdra`i na{, Nedostaje{ nam svakog dana sve vi{e, na{u tugu i bol niko i ni{ta izbrisati ne mo`e, jer te volimo i `ivi{ u na{im srcima i onda kada usne zanijeme. S ljubavlju i tugom tvoji: supruga Zlata, sin Rijad sa porodicom, k}erka Sanja, sestri} Damir-Dado, te sestre Sabaha i Majda sa porodicama
753-1mo

Dana 1. 6. 2010. navr{ava se {est tu`nih mjeseci od smrti na{eg druga

Dana 1. 6. 2010. navr{avaju se duge ~etiri godine od kada sa nama nije na{ dragi brat, djever, ad`o

EDIS (JUSUFA) SALIHBEGOVI] HARIS (RASIMA) HASANBEGOVI]
Vrijeme koje prolazi ne umanjuje tugu za tobom. Tvoj dragi lik i dobrota su vje~ni i trajna uspomena na tebe. Zauvijek u na{im srcima, ~uvamo te od zaborava. Tvoji: NIhad, Alen, Meris, Almir, Faris
7035-1nd`

[to je vrijeme otkako nisi s nama du`e, to je praznina koju si ostavio iza sebe sve ve}a i ve}a. Zato one trenutke koje smo proveli zajedno poku{avamo, u svojim sje}anjima pretvoriti u vje~nost i na taj na~in sakriti se od boli koja je prisutna ve} pune ~etiri godine u na{im srcima. Jednostavno - fali{ nam puno, brate. Neka dragi Allah d`.{. podari vje~ni d`ennet tvojoj plemenitoj du{i Tvoji: Edin, Aldina, Amna i Adis
7048-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

TU@NO SJE]ANJE

E[REF (VEJSIL) RESI]
OSTAO VOLJEN ZAUVIJEK U NA[IM SRCIMA. Ga~anin E{ref, Azra, E{o, Asja, Benjamin, E{refa i Emira
8394-1tt

EDINA - DIJANA VEJZOVI], ro|. HUSKOVI]
1. 6. 2006 - 1. 6. 2010.

SAMIJA HUSKOVI], ro|. LATIFOVI]
5. 6. 1995 - 5. 6. 2010.

S ljubavlju, Tetke i sestre Ramza Latifovi} i Vahida Ali{a sa porodicom
751-1mo

Dana 1. 6. 2010. navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret na{e najdra`e

Dana 1. 6. 2010. navr{avaju se 4 godine otkako je preselila na ahiret na{a draga sestra

SJE]ANJE

D@EHVE AJANOVI], ro|. SELMANOVI]
Tu`ni su dani bez tebe, ali u na{im mislima i razgovorima stalno si sa nama. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: suprug Sabrija, sin Ervin, k}erka Elvira, zet Adnan, snaha Fatima, unu~ad Edvin, Abela i Amina Tevhid }e se prou~iti u utorak, 1. 6. 2010. u 17.30 sati u ku}i `alosti u ulici Envera ^olakovi}a 22/1. 8275-1tt

EDINA - DIJANA VEJZOVI], ro|. HUSKOVI]
iz Mostara 1952 - 2006.
@ivot bez tebe skrivena bol i nevidljiva rana na srcu, suza u oku, tragovi na du{i. Dok `ivimo mi, `ivjet }e{ i ti vje~no u na{im srcima. Tvoje sestre: Na|a, Zehra i Hida sa porodicama
757-1mo

EDINA - DIJANA VEJZOVI]
iz Mostara 1. 6. 2006 - 1. 6. 2010.

S ljubavlju, po{tovanjem i uspomenama, [emso, \ani i Zlatko
755-1mo

Dnevni avaz

utorak, 1. juni/lipanj 2010.

47

POSLJEDNJI SELAM

na{oj majci

ZEKIJI MUJKI], ro|. MUSLI]
Uvijek }emo te se sje}ati, s ljubavlju i po{tovanjem te spominjati i u srcima ~uvati. Zacrtala si nam ciljeve koje ti obe}avamo da }emo ispuniti i u njima istrajati. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet, a nama sabur. Tvoji: suprug Sinan, sinovi Zenan i Kenan, snahe D`enana i Sanela, unu~ad Belmin, Belma i Iman

POSLJEDNJI SELAM

na{oj {efici

ZEKIJI (SELME) MUJKI]
Hvala ti za sve {to si uradila za nas, {to si nam uvijek bila uzor u radu, dobroti i dostojanstvu. Ostavila si dubok trag u na{im srcima koji se nikad ne}e izbrisati. Mnogo toga si nam ostavila u amanet, a mi ti obe}avamo da }emo nastaviti raditi onako kako si nas nau~ila. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. KOLEKTIV D.O.O. NANSI @EP^E
271-1ze

48

Utorak, 1. juni/lipanj 2010.

Dnevni avaz

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da se 1. 6. 2010. godine navr{ava 6 mjeseci kako je preselio na ahiret na{ dragi

ISMET (had`i IBRAHIMA) MUNASIB^I]
Istog dana 1. 6. 2010. tevhid }e se prou~iti u ku}i rahmetlije Hercina 17 u 17 h. Dragi tata, punac, dedo i pradedo, pro{lo je 6 mjeseci kako ti nisi sa nama, a nama bi trebalo hiljadu rije~i da opi{emo kako nam nedostaje{. Bio si nam zvijezda vodilja i mi }emo se truditi kroz `ivot i}i nesebi~no i humano kao {to si ti to radio, a tebe }emo nositi u srcu kao i svaki dan do sada. Mnogo nam nedostaje{, dragi na{ tata, dedo i pradedo. Da ti dragi Allah podari ljiepi d`ennet i sve d`ennetske blagodati i ljepote. O`alo{}ena porodica
8308-1tt

Dana 1. 6. 2010. navr{ava se godina dana od kada nije sa nama na{ dragi suprug i otac

Dana 1. 6. 2010. godine navr{ava se {est godina od preseljenja na ahiret na{eg voljenog

BRAJEVI] MUNIFER - ZIJO FAIK ME[ANOVI]
Sa neizmjernom ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo te u svojim srcima. Tvoji najmiliji: supruga Bisera, sinovi Amer i Emir, snaha Erin
8332-1tt

Vrijeme prolazi, a bol za tobom ne}e nikada prestati. U na{im srcima ostat }e{ vje~no a u mislima nikad zaboravljen. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Porodica Brajevi}
8331-1tt

Dana 1. 6. 2010. navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga, oca, punca i dede

Danas se navr{ava 6 mjeseci od kako je na{

FEHIMA (IBRE) ALIMANOVI]A
iz Rogatice Ka`u da dobri ljudi kratko `ive, ali se zauvijek pamte. Ostaje trag koji se ne mo`e izbrisati i tuga koju ne mo`emo preboljeti. Vrijeme ne donosi zaborav sve dok `ive oni koji te vole. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga D`emila, k}erke Amela i Elza, zetovi Muris i Velaga, unu~ad 8377-1nd` Haris, Lejla i Tajra EL-FATIHA

RA[ID (ASIMA) HANJALI]
preselio na ahiret. S velikim ponosom i ljubavlju ~uvamo sve uspomene na tebe.

Hatma-dova prou~it }e se u petak, 4. juna prije d`ume-namaza u d`amiji ^ekalu{a. Sestra Mersema, sestri}i Almir i Ermin sa porodicama i zet Hajrudin
8379-1tt

Dana 1. 6. 2010. navr{avaju se ~etiri tu`ne godine od kako nije sa nama na{ dragi mu` i otac

Danas se navr{ava 9 godina od smrti na{eg dragog i nikad pre`aljenog

Dana 1. 6. 2010. godine navr{ava se 17 godina od kada nije sa nama na{ dragi sin i otac

EDIS (JUSUFA) SALIHBEGOVI]
Uvijek }emo te voljeti i bit }e{ u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Amela, sin Admir i k}erka Lejla
6974-1nd`

DRAGAN OSAD]IJ BAN (IVAN) JANKO
1930 - 2001. 1993 - 2010.
@ivot bez tebe te`ak je, vrijeme koje prolazi bolno je, a ljubav prema tebi vje~na je, jer voljeni ne umiru sve dok `ive oni koji te vole.
6166-1nd`

Vje~no o`alo{}eni: supruga sa djecom i njihovim porodicama

Tvoji majka i sin
7003-1nd`

Navr{ila se godina dana otkako je preselio na ahiret na{ voljeni sin, brat, dajd`a i {ura

Dana 1. 6. 2010. godine navr{ava se sedam dana od preseljenja na ahiret voljenog brata i djevera

Dana 2. 6. 2010. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od kada nije sa nama na{ dragi suprug, otac, dedo i punac

SABAHUDIN VRA@ALICA
1984 - 2010.
Godina dana tuge, boli, usamljenosti, praznine pro{le su bez tebe. S ljubavlju i po{tovanjem zauvijek }emo ~uvati uspmenu na tebe, tvoju dobru plemenitost i moliti dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet. @ele ti tvoji: otac Avdo, majka Vasvija, sestra Lejla, zet 7931-1tt Kemo, sestri} Arman

SALKO (ALI-BEGA) TANKOVI]
Salko, pro{lo je sedam dana od kako nas je Allah d`.{. rastavio. Jo{ nemogu da se pomirim sa ~injenicom da je to tako. @elim ti d`ennetske ljepote u d`ennetskim ba{tama. Tvoj brat Smail sa [emsom - Pilom
7024-1nd`

[A]IR (HASAN) RATKU[I]
Postoji ljubav koju smrt ne prekida, tuga koju vrijeme ne lije~i. Tvoju dobrotu i plemenitost }emo pamtiti dok smo `ivi. Ponosni smo i zahvalni {to smo te imali. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji najmiliji: supruga Hasreta, k}erke Elida i Melisa, unu~ad Ajdin i Asja i zet D`enan Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti istog dana u 12 h. 8374-1tt

Dnevni avaz
SJE]ANJE

utorak, 1. juni/lipanj 2010.

49

Dana 1. juna 2010. godine navr{ava se 12 tu`nih godina od kako je Bo`ijom voljom, prerano na ahiret preselila na{a

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom kolegi

ZEKIJA ZE]O, ro|. EKINOVI]
Draga na{a Kijo, S ljubavlju i po{tovanjem Te stalno spominjemo, Slu{amo Tvoje pjesme, i u srcima te ~uvamo. Puno nam nedostaje{. Hvala svima koji Te se sje}aju. Neka ti Allah d`.{. podari d`enet i veliki rahmet. Tvoji: sestra Asima, brat Asim, rodbina i brojni prijatelji
8406-1tt

ALIJA RAMLJAK

E[REFU RESI]U
Posljednji pozdrav ocu na{eg direktora dr. Fuada Ramljaka i na{e radne kolegice Jasminke Ramljak.
S ponosom }emo njegovati uspomenu na njegov plemeniti lik. Njegovoj porodici i prijateljima upu}ujemo izraze dubokog sau~e{}a.

Kolektiv firme Novartis, predstavni{tvo u BiH
8396-1tt

DIREKTOR I UPOSLENICI OJ DOM ZDRAVLJA VOGO[]A
N

Dana 1. 6. 2010. godine navr{ile su se dvije godine od preseljenja na{eg dragog tate i supruga

ZIAD (ADEMA) IBRI]
1955 - 2008.

Dragi i najmiliji na{, Pro{le su dvije godine otkako nisi s nama. Na{a bol nije manja, ali je ponos ve}i jer smo svaki dan svjesniji tvojih djela, dobrote i plemenitosti. Uvijek si znao obradovati sve nas, za svakog si imao toplu rije~ i u svemu si znao biti i ostati ~ovjek. Neka Te na{e dove prate na Tvom putu d`enetskom i neka Ti Allah d`.{. pokloni sve Njegove ljepote, in{allah. Tvoji najmiliji: supruga Nisveta, k}erka Kanita i sin Amir
269-1ze

TU@NO SJE]ANJE

Danas se navr{ava se sedam tu`nih dana od kako je preminuo na{ voljeni

Dana 1. 6. 2010. godine navr{avaju se tri godine od kada nas je napustila

na{em dragom i voljenom amid`i

NUSRET (NED@IBA) MUFTI]
Imati amid`u kao {to si bio ti, bila je radost, ponos i sre}a. Zaborav ne postoji, bol je prevelika, a tuga za tobom vje~na. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet, jer si ti to zaslu`io. Tvoji: Sanela i Amer Hatibovi}
8397-1tt

SLAVKO NINKOVI]

NUSRETA [I[IRAK, ro|. BREKO
S ljubavlju i ponosom sje}amo se svakog trenutka provedenog s tobom i ~uvamo najljep{e uspomene na tebe. Tvoji najmiliji
754-1mo

O`alo{}ene porodice: Ninkovi} i Papi}, Risto, Desanka, Sr|an, \uli, Stefan, Ranka i @arko
8408-1tt

Dana 1. 6. 2010. navr{ava se {esnaest godina od kada je poginuo na{ dragi

Dana 1. 6. 2010. godine navr{avaju se 2 godine od smrti moje voljene supruge

Dana 1. 6. 2010. godine navr{avaju se 2 godine od smrti na{e voljene majke, svekrve i nane

ENIZ (SABIR) HAD@I]
19. 10. 1955 - 30. 5. 1994.
Koliko god vremena da pro|e utjehe nema. Zaborav ne postoji, samo velika tuga i beskrajna praznina u srcima onih koji te vole. Tvoji: sinovi Ermin i Armin Had`i}, majka Hajra, supruga Mensura i snaha Lejla
7050-1nd`

ASIMA BUJAK, ro|. HALILOVI]
Vrijeme zaborav ne donosi. Dok `ive oni koji te vole, `ivjet }e i sje}anje na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj Hasib sa djecom
7055-1nd`

ASIMA BUJAK, ro|. HALILOVI]
Ne postoji zaborav, samo tuga, praznina i vje~no sje}anje na tvoju nesebi~nu po`rtvovanost, dobrotu i ljubav koju si nam pru`ila. Tvoji: Zaim, Mubera, Adna i Zerina
7055-1nd`

50

Utorak, 1. juni/lipanj 2010.

Dnevni avaz
Ovim putem bismo se zahvalili na podr{ci i razumijevanju: - JU Srednja trgova~ka {kola - JU Srednje {kole poljoprivrede, prehrane, veterine i uslu`nih djelatnosti - JU Srednja {kola za okoli{ i drvni dizajn - JU Osnovna {kola „Silvije Strahimir Kranj~evi}“ - Op}inski odbor SDP BiH Stari Grad - Klini~ki centar i VMA (Odjel za hematologiju) iz Beograda sa dr. Stamatovi} Draganom i sradnicima - Dr. Halilagi} Sabina iz Novog Pazara - Dragoj Sla|i i Goranu iz Beograda - Mareli i njenoj porodici iz Beograda, Mirjani kao i ostalim prijateljima iz Beograda koji su nam pomagali u trenucima borbe protiv opake bolesti - Prijateljima bez ~ije materijalne pomo}i ne bi bilo mogu}e realizovati ovu borbu. Hvala svima koji su nam na bilo koji na~in pomogli u te{koj borbi protiv opake bolesti. Porodica Ninkovi}
8395-1tt

Dana 1. 6. 2010. godine navr{ava se najtu`nijih 7 dana od kako nas je napustila na{a draga

SABIHA NINKOVI]
Najdra`a na{a, Ponekad po`elimo vrijeme unatrag vratiti, da svu ovu bol zamijenimo za samo jedan tren radosti, ali onda se sjetimo da je `ivot kao crte` bez gumice za brisanje. Najdra`a, hvala Ti za svaki provedeni trenutak sre}e i na neizmjernoj ljubavi koju si nam podarila. Ponosni smo {to smo Te imali i {to si bila na{a i mi tvoji. Nama je sada ostalo ono najte`e... `ivjeti bez Tebe. „Znamo da nas gleda{ s neba i to vrlo dobro znamo, dalje nastavljamo zbog Tebe, Tebi suze poklanjamo...“ Vole Te tvoji: Ines, Arnes i Emil

Dana 1. 6. 2010. godine navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret na{e najdra`e

Dana 1. 6. 2010. godine navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret na{e radne kolegice

SENADA ZAHIROVI], ro|. HAND@I]
Postoji ljubav koju smrt ne prekida, tuga koju rijeme ne lije~i. Tvoju dobrotu i plemenitost }emo pamtiti dok smo `ivi. Ponosni smo i zahvalni {to smo te imali. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji najdra`i: suprug D`emal, k}erka D`enisa, sin Jasmin, majka Nezira, otac Alija, PTT brat Ibrahim, brati} Hamza i snaha Belkisa

SENADA ZAHIROVI], ro|. HAND@I]
Trajno }emo ~uvati uspomenu i lijepo sje}anje na Tebe, draga na{a kolegice, prijatelju i drugarice. Osta}e{ u na{im neizbrisivim sje}anjima kao vrijedna, po{tena, odgovorna i uvijek ljubazna kolegica i saradnik. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Kolektiv Javne ustanove Osnovne {kole „D`akule“ u D`akulama - Gra~anica
PTT

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

dragoj majci, punici i nani

na{oj dragoj nani

ZAHA [URKOVI], ro|. KALAJD@I]
Draga majko, tvoja neo~ekivana smrt duboko nas je potresla i ostavila prete{ku bol u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: k}erka Fadila, zet Muhamed, unuka Sabina sa porodicom
8384-1tt

ZAHA [URKOVI], ro|. KALAJD@I]
Vrijeme je svjedok, nanki, na{e boli. Nedostaje{ nam. Sa tugom i ponosom ~uva}emo uspomene na tvoj plemeniti lik. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj unuk Edin i snaha Belma
8385-1tt

nani na{eg zeta

ZAHA [URKOVI], ro|. KALAJD@I]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Od porodice Paraganlija
8386-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

dragoj majci, svekrvi i nani

miloj majci, punici i nani

Dana 1. 6. 2010. navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{eg dragog

Dana 1. 6. 2010. navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{eg dragog

ZAHA [URKOVI], ro|. KALAJD@I]
Za{to voljeni odlaze iznenada, za{to bol i tuga moraju da razaraju na{a srca. Zauvijek }emo te voljeti i misliti na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet. Tvoji: sin [emso, snaha Ha{meta, unuci [ejla, Lejla i 8387-1tt Haris Dana 1. 6. 2010. navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od kada nas je napustio suprug i otac

ZAHA [URKOVI], ro|. KALAJD@I]
Najdra`a majkice, te{ko je pomiriti se sa istinom da te vi{e ne}emo vidjeti, osjetiti tvoju toplinu i ljubav koju si nam uvijek pru`ala. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet. Tvoji najdra`i: k}erka Ramiza, zet Dervi{, unuci Edin, 8388-1tt Adis i snaha Belma
SJE]ANJE Dana 1. 6. 2010. navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{eg unuka

HARIS (RASIM) HASANBEGOVI]
Te{ko je prona}i rije~i koje bi iskazale tugu i bol za tobom. Dan za danom ide, ali nijedan bez sje}anja na tebe, bez suze u oku, bez bola u srcu. Sa ljubavlju koju smrt ne prekida i bolom koji vrijeme ne lije~i, uvijek }e{ biti tu sa nama u na{im srcima i nikad zaboravljen. Allah d`.{. te nagradio D`enetskom ljepotom. Tvoji daid`a Edin Avdagi}, daid`inica Nurid sa sinovima Midhatom i Tarikom 7026-1nd`

HARIS (RASIM) HASANBEGOVI]
Dragi Harise, kobna smrt te otrgnu sa ovog dunjaluka u cvijetu mladosti, a nas ostavi da tugujemo i u bolu `ivimo. Allah d`.{. ti podario mjesto u D`enetu. Tvoji: nana Ziba, dedo D`emal i daid`a Emir Avdagi}
7026-1nd`

ZUMRA [UNJ, ro|. NUHI]
1. 6. 1992 - 1. 6. 2010.
Danas se navr{ava osamnaest godina tuge i bola za na{om voljenom suprugom, majkom, nanom i svekrvom. Zauvijek u na{im srcima. Tvoji: suprug Muharem, sin Mu{an, k}erka Rabija, unuci Adis i Rijad, snaha Fikreta
7046-1nd`

ESO ([E]O) TINJAK VLATKO (DRAGO) KRUNI]
Vrijeme ne}e izbrisati sje}anje na tebe. Uvijek }e{ biti u na{im srcima. Volimo te. Tvoji: supruga Senada sa djecom
7052-1nd`

1. 6. 1995 - 1. 6. 2010.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji Miralem, Jasmina, Mihada, Melisa, Safeta, ]amil
7041-1nd`

HARIS (RASIM) HASANBEGOVI]
Dragi Hare, i poslije toliko vremena ne vjerujemo da si nas ostavio da pla~emo i tugujemo. D`enet ti bio vje~ito prebivali{te. Tvoji: nana-“majka“ Devla i deda Ibrahim Hasanbegovi}
7026-1nd`

Dana 1. 6. 2010. navr{ava se 6 mjeseci od tragi~ne smrti na{eg jedinog sina

HARIS (RASIM) HASANBEGOVI]
16. 12. 1989 - 1. 12. 2009.
Dragi sine, svaki nam je dan bez tebe sve te`e i te`e. Sve nam je bez tebe pusto, puno tuge, bez tebe smo izgubljeni. Toliko nam nedostaje{, dragi sine, da }emo tugovati i suze liti sve dok ne umremo. Neka ti dragi Allah d`.{. podari D`enet. Neutje{ni: majka Edina i babo Rasim
7026-1nd`

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

utorak, 1. juni/lipanj 2010.

51

ocu na{eg brata

E[REF RESI]
Amina, Tarik, Zlatan, Naida, Seid, Mirela, Meliha, Fe|a, Edin
8421-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj sestri i tetki

dragoj kolegici

SVETLANI NIKOLI]
Na{a tuga je neizmjerna, bol preduboka, a ponos i sje}anje vje~ni. Bit }e{ zauvijek sa nama.

prim. dr. SVETLANI NIKOLI]
SLU@BA ZA HIRUR[KE BOLESTI KANTONALNE BOLNICE ZENICA

Tvoja sestra Ljiljana Husakovi} s porodicom
278-1ze

N

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj

ocu na{eg prijatelja i kolege

CETI
Po~etkom maja bila sa nama u Stocu. Vesela i razdragana. Krajem maja zauvijek se opra{tamo sa tobom. Porodica iz Stoca
762-1mo

SALKO TANKOVI]
Sa po{tovanjem, Mladen, Hamida, Nadja, Ferdo, Dino, Armin, Mirza, Colpa, Armin, Edin, Lana, Faruk, Vedran
8425-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

dragom kolegi i prijatelju

na{oj dragoj snahi, jetrvi i strini

ZEKIJI - KIJI MUJKI] E[REFU RESI]U
iz @ep~a Neka ti dragi Allah podari lijepi d`ennet. KOLEKTIV LABORATORIJE VRAZOVA
8420-1tt

Tvoji: Nezir, Azijada, Edin i Nermin
276-1ze

Dana 1. 6. 2010. godine navr{ava se osamnaest godina od kada je poginuo kao {ehid na{ dragi tata i suprug

POSLJEDNJI SELAM

Dana 1. 6. 2010. godine navr{ava se {est mjeseci od kako nije sa nama na{ dragi

ESAD (IBRO) BUKVA
Dragi tata! Dani prolaze a tuga i bol osta}e u na{im srcima dok god `ivimo mi. Bila je ~ast i zadovoljstvo imati takvog tatu i zato mi nastavljamo tamo gdje si ti stao. Tvoji: sin Haris, k}erka Lejla i supruga Bahra
7060-1nd`

ZAIM (ATIF) SMAJLOVI]

ISMET BARALI]
Vrijeme prolazi, ali lijepe uspomene i sje}anja ostaju zauvijek. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Porodice Barali} i Karali}
8428-1tt 8422-1tt

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~iti rahmet. Tvoje Indira i Enisa

52

Utorak, 1. juni/lipanj 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom

RAMIZU \IPI
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Porodica Sadikovi} - Kasim, Fadila, Adis i Anes sa suprugom Nejrom i djecom
8419-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom

na{em dragom

RAMIZU \IPI

RAMIZU \IPI

Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Porodica Deli} - Raif, Esma, Almir i Naida
8419-1tt

Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Porodica Ljuca - D`evad, Vahida, Emir, Semir i Lejla
8419-1tt

POSLJEDNJI SELAM

na{oj plemenitoj majci

ALMASI BULJUBA[I], ro|. KUNOVAC

Draga majka, neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet, a mi }emo te uvijek nositi u na{im srcima! Tvoji: k}erka Jasmina, zet Atko Muzurovi} i unu~ad Nerina i Adi
8414-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj sestri, svastici i tetki

NUSRETU MUFTI]U
Ponosni smo {to smo te imali, a tu`ni {to smo te izgubili. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. S ljubavlju i po{tovanjem, Fikreta ^engi}, dr. Mirsad Mufti} i Ned`ib Mufti} sa porodicama
7057-1nd`

ZEKIJI MUJKI], ro|. MUSLI]
„Smrt je jekin, sigurno saznanje, jedino za {ta znamo da }e nas sti}i. Izuzetka nema, ni iznena|enja, svi putevi vode do nje, sve {to ~inimo to je priprema za nju, priprema ~im zakme~imo udariv{i ~elom o pod, uvijek joj bli`e nego dalje. Pa, ako je jekin, za{to se ~udimo kad do|e. Ako je ovaj `ivot kratak prolazak {to traje samo ~as ili dan, za{to se borimo da ga produ`imo jo{ dan ili ~as. Zemaljski `ivot je varljiv, vje~nost je bolja.“ Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote. Sestra Nisveta, zet Hajro, sestri} Amir i sestri~na Selma
274-1ze

Dana 1. 6. 2010. godine navr{ava se 15 tu`nih godina od smrti na{eg dragog supruga, babe, svekra i dede

Dana 1. 6. 2010. godine navr{ava se 5 godina od prerane smrti na{e drage majke, sestre, nane, pranane, svekrve i punice

SJE]ANJE

[ERIF (TIFAN) POD@I]

MULKA (FAZLI]) LEPENICA
iz Gora`da Ne postoje rije~i na ovome svijetu kojima se bol za tobom mo`e izraziti. U na{im srcima, du{i i mislima postoji{ i `ivi{. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: sin, k}erke, unu~ad, praunu~ad, snaha i zetovi
7059-1nd`

Uvijek }e{ biti u na{im srcima. Tvoji najmiliji: supruga Suada, sinovi Mirnes i Irnes, snahe Ned`ada i Minela i unu~ad Mela, Ema i [erif
7056-1nd`

MUNIRA ]OSI], ro|. AGI]
30. 1. 2008 - 2010.
Uvijek ste u na{im srcima. Va{i najmiliji

MEHMED ]OSI]
1. 6. 1992 - 1. 6. 2010.

524-1tz

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

utorak, 1. juni/lipanj 2010.

53

Za rahmetli

TU@NO SJE]ANJE

dragom bratu mom dragom bratu

Dana 1. 6. 2010. navr{ava se {est tu`nih mjeseci od kada je preselio na ahiret na{ dragi

SJE]ANJE

na dragog prijatelja

[ABANU MEHMEDI]U
Od: brata Fadila, snahe Samke, Almira, Damira, Alme, Meike Porodice: Mehmedi}, Tuzlak, Franz
7054-1nd`

ZIJU BRAJEVI]A [ABANU MEHMEDI]U
Sestre Hasna, Vasvija, Suada sa porodicama
7054-1nd`

FARUK KULENOVI]
Nedavno je oti{lo pola mog `ivota, sad i ti ode, dragi na{ prijatelju Faruk. Uz du`no po{tovanje, Mira sa djecom
8402-1tt

ZIFO (RE[IDA) GOJAK
Ne postoji utjeha, niti zaborav, samo beskrajna tuga i bol koja se ne mjeri vremenom, nego prazninom {to je ostala iza tebe. Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima dok smo mi `ivi. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoja supruga Bahta sa djecom
8400-1tt

Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomene na tebe. Tvoji prijatelji: [abi} Alija, Zorni} Jusuf i Barakovi} Ekrem
8424-1tt

DRAGAN PUZI]
1992 - 2010.
Miki sa porodicom
759-1mo

POSLJEDNJI SELAM

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. S ponosom, po{tovanjem i ljubavlju ~uvat }emo uspomenu na tebe

POSLJEDNJI SELAM

RAMIZ \IPA
penzioneru na{eg kolektiva Moli}emo Allaha d`ele{anuhu da ti otvori sve svoje d`enetske ba{te i podari sve ljepote jedinog pravog svijeta. Tvoj brat i prijatelj Od familija: ^eligija Mehmeda i Sabahe, ^eligija Muzafera, Amele, Emana i Sare i familije Sejdi} Nermina, Sanele, Lamije i Kenana
8429-1tt

RAMIZ (MU[AN) \IPA

RAMIZ \IPA

KJKP „VIK“ - Sarajevo - Slu`ba odr`avanja vodovodne mre`e i gra|evinskih objekata
8433-1tt

Sindikat - KJKP „Vodovod i kanalizacija“ doo Sarajevo
8427-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

mu`u i ocu na{ih radnih kolega Sadije i Kenana mojoj sestri

na{oj dragoj sestri i tetki

RAMIZ \IPA
Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi d`enet. Marija, Mubera, Vehida, Nevzeta, Enisa, Veselin i Amra
8430-1tt

ZEKIJI MUJKI], ro|. MUSLI]
Molim Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Brat Salih
272-1ze

ZEKIJI MUJKI], ro|. MUSLI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. S ljubavlju, Tvoja sestra D`evahira sa k}erkama Azrom i Anelom i 273-1ze unukom Elenom

Dana 1. 6. 2010. godine navr{ava se 10 godina od kako je preselio na ahiret na{ dragi

POSLJEDNJI SELAM

MUAMER (NAZIMA) AKJOL
Uvijek }emo te se rado sje}ati i ~uvati lijepe uspomene na tebe.

supruzi na{eg strana~kog kolege i prijatelja, na{oj

Danas se navr{ava 13 godina od smrti na{e drage mame, make i sestre

ZEKIJI - KIJI MUJKI]
iz @ep~a Op}inski savjet Stranke za BiH @ep~e

SAJA MAHMUTOVI], ro|. MA[NI]

Filiz i Galiba
412-1go

279-1ze

Tvoji: sin Bahrudin - [eki, k}erke Hajrija i Bahrija, unu~ad Indira, Sunita i Tarik i sestra [emsa Zukovi}
8432-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV - SELAM

NUSRETU MUFTI]U
dragom tetku i velikom ~ovjeku

na{em dragom ro|aku, kolegi, kumu, prijatelju i velikom ~ovjeku

NUSRETU (NED@IBA) MUFTI]U
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima i sje}anjima.

Mufti} Enis, Elmira i Rijad
PTT

Tvoji: Obar~anin Rizo i Vahida sa djecom i Zehra i Alma sa porodicom
409-1go

POSLJEDNJI SELAM

dragom prijatelju i velikom ~ovjeku i uposleniku firme AB - Bonus Visoko

D@EVAD (HASAN) FAZLI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Uposlenici firme DOO MIPROGRADNJA ILIJA[ DIREKTOR PROHI] MIRSAD

7071-1nd`

54

Utorak, 1. juni/lipanj 2010.

Dnevni avaz
Dana 31. 5. 2010. godine navr{ava se 17 tu`nih godina od smrti na{eg voljenog
TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

na voljenog brata

NASUF (JUSUF) SKORUPAN
31. 5. 1993 - 31. 5. 2010.
Sve {to bih rekao ili napisao premalo je da bih iskazao makar mali djeli} tuge i bola {to je u mom srcu. Nisam te mogao sa~uvati od prerane smrti, ali ~uvam te od zaborava. Ne postoji zaborav ni utjeha, samo praznina, tuga i bol za tobom. Pamtim te po dobroti, s ljubavlju spominjem i u srcu vje~no nosim. Molim dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet. Tvoj jedini brat Omer - Braco
7065-1nd`

NASUF (JUSUF) SKORUPAN
Dragi na{ Nale, danas se navr{ava 17 dugih i tu`nih godina otkako te zlotvorska ruka otrgnu iz na{eg `ivota. Bez tebe kao da je pro{la ~itava vje~nost. U na{im mislima i srcima `ivi{ svakog trenutka. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet. Tvoja sestra Hanija, zet Medo sa djecom
7065-1nd`

na voljenog i nikad zaboravljenog daid`u

NASUF (JUSUF) SKORUPAN
31. 5. 1993 - 31. 5. 2010.
Dragi daid`a, ve} punih 17 godina je otkako tebe nema, otkako si oti{ao. Oti{ao je i dio mene koji je navikao da ima najboljeg daid`u na svijetu. Ali, dragi daid`a, du{mani nisu mogli ubiti uspomenu na tebe i tvoju dobrotu. Voli te puno tvoj sestri} Muamer Mamko i snaha Nerma
7066-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 1. 6. 2010. godine navr{avaju se 4 tu`ne godine od kako nije sa nama na{

Danas, 1. 6. 2010. navr{ava se 40 dana od kada smo se oprostili od na{eg voljenog dide

na{em kolegi

MUHAREM (SULJE) KADRI]
Ne mo`e se tuga na papir prenijeti, ne mo`e vrijeme ranu izlije~iti, ka`u da vrijeme lije~i sve, ne nije istina, tuga ostaje zauvijek. Bol nije u suzama i rije~ima, bol je u na{im srcima gdje ostaje{ zauvijek voljen i nikad zaboravljen. Tvoji: supruga Saima, k}eri Amela, Aj{a, Lejla, zet Emir i unuka Ajla
8434-1tt

OSMAN (RAMO) \IPA
Dragi na{ DIDO, postoji ne{to {to nikada umrijeti ne}e, a to su ljubav, sje}anje na tebe i ponos {to smo te imali. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i i neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoja porodica TEVHID ]E SE PROU^ITI DANAS, 1. 6. 2010. IZA IKINDIJE NAMAZA U CENTRALNOJ D@AMIJI SOKOLOVI] KOLONIJA.
7067-1nd`

ZAIM SMAJLOVI]

Od kolega ^etvrte P P Ilid`a .U. .S.
7061-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

najdra`em mu`u, ocu, svekru

Dana 1. 6. 2010. navr{ava se 17 godina od preseljenja na ahiret mog voljenog brata

SJE]ANJE

Dana 1. 6. 2010. navr{ava se tu`na godina od smrti na{eg dragog

Dana 1. 6. 2010. navr{avaju se tri godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog

E[REF (VEJSIL) RESI]
Ne postoje rije~i kojima mo`emo iskazati svoju tugu i bol {to vi{e nisi sa nama. Svaki dan bit }e podsjetnik na tebe, na to kakav ~ovjek, mu` i otac si bio. Du{a boli, srce ~ezne, ali `ivjeti se dalje mora, do ponovnog sastanka. „Doista smo mi Allahovi i doista }emo se njemu vratiti“ Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Emina, sin Mirza, snaha Nad`a
8435-1tt

NASUF (HAKIJA) AGANOVI]
Brat [evkija sa porodicom

FAIKA ME[ANOVI]A
S ljubavlju i po{tovanjem uvijek }emo te se sje}ati. Porodice @olji} i Avdi}

HALIL (RIZVE) SMAJI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. PORODICA
157-1tr

7049-1nd`

8403-1tt

POSLJEDNJI SELAM

dragom zetu

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

dobrom ~ovjeku

Dana 1. 6. 2010. godine navr{ava se 7 dana od smrti na{eg dragog

RAMIZ (MU[AN) \IPA
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Punica Sabrija, svastike Zekija, Razija i Munira Deli}
7062-1nd`

IN MEMORIAM

E[REFU RESI]U
Da mu Allah d`.{. podari D`enet. Porodice had`inice Nermine Pilav i dr. Senad Pe{to
8412-1tt

VOJISLAV - I]O (NE\E) MANIGODA
1962 - 2010.
iz Jablanice Zauvijek }emo te se sje}ati i voljeti. Tvoja raja ispred kina
PTT

[ABAN MEHMEDI]
Tvoja prerana smrt koja je do{la iznenada i neo~ekivano na nas je ostavila veliku tugu i bol. Tvoj lik i dobrota nikad ne}e umrijeti. Tvoj [e}o i Tima
8416-1tt

[ERIF (MEHE) BAJREKTAREVI]
iz Bosanske Krupe Kad podignem pogled ka nebu milion zvijezda se prospe k’o sjeme Ja znam koja zvijezda si Ti: ona {to sija i buni se, ru`i i smije se, i pjeva u isto vrijeme... JA ZNAM KOJA ZVIJEZDA SI TI... Tvoja porodica: supruga Halida, k}erke D`enana i Daira, zet Behim, unuk Dino i unuka PTT Lejla

POSLJEDNJI SELAM

dragom suprugu i ocu

RAMIZ (MU[AN) \IPA
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: Sadija, Kenan i Enela

ZAHVALNICA Veliko hvala Mehmedu i Sabaheti ^eligija na svesrdnoj pomo}i u najte`im trenucima za na{u porodicu. Zahvalnost dugujemo osoblju Klinike za plu}ne bolesti „Podhrastovi“, a posebno prim. dr. Mirsadu Pe}ancu, osoblju Klinike za onkologiju: Mustafi Ja~evi}u, dr. D`enani Begi} i dr. Danijeli Troki}. Posebnu zahvalnost dugujemo osoblju Ambulante „Ba{~ar{ija“, prim. dr. Mehmedu Ba{agi}u, veliko hvala med. sestri Fahiri - Kiri Terzi}, dr. Selmi Lipa - Had`ibajri} i med. sestri Buljuba{i} Nazifi - D`id`i. Veliko hvala svim uposlenicima KJKP Vodovod i kanalizacija na ~elu s direktorom Fahrudinom Pilavd`i}em. Veliko hvala Ameru Bajraktarevi}u i njegovoj porodici, osoblju „VITALIS“-a na ~elu sa gosp. Borom, a posebno veliko hvala Mirsadu i Emiru.
7063-1nd`

Dnevni avaz
Sa dubokim bolom u du{i i srcu javljamo da je prestalo da kuca srce na{e drage supruge, majke, bake i sestre nakon iznenadne i te{ke bolesti u 63. godini

utorak, 1. juni/lipanj 2010.

55

prim. dr. SVETLANE (VOJINA) NIKOLI]
Komemorativna sjednica }e se odr`ati 2. 6. 2010. godine u 10 h, u velikoj sali Op}ine Zenica, a sahrana istog dana na gradskom groblju u Crkvicama u 17 h. O@ALO[]ENI: suprug Milenko, k}eri Tatjana i Andrea, sestra Ljiljana, unuke Tijana i Ena, zetovi Muhamed, Zoran i Haris, porodice Nikoli}, Bijeli}, Ristanovi}, Jahi}, Husakovi}, [u}ur, Stjepanovi}, Biberd`i}, Hamovi}, Du~i} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji, kolege i kom{ije
275-1ze

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SABIT (SABIT) MUJEZIN
preselio na ahiret u ponedjeljak, 31. maja 2010. godine, u 65. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 1. juna 2010. godine u 17.00 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. O@ALO[]ENI: supruga D`emila, sinovi Jasmin i Vahidin, snahe Indira i Aida, unu~ad Nejra, Ensar i Ahmed, sestra Sema, snaha Ha{a, brati}i Zahid, Zaim i Mustafa, brati~ne Nisveta i Hiba, sestri}i [emsudin i Fahrudin, sestri~na Sabina, amid`i}i Esed, Munib, Vahid, Ned`ib i ]amil, amid`i~ne Mevlida, Vahida, Ned`iba, Eseda, Nezira i D`ehva, daid`i} Mustafa, daid`i~ne Zahida, Mina, Habiba, Selima i Hiba, teti~na Fatima, {ure Sulejman, Zahid, Smajo, Bekto i Zijo sa porodicama, svastike Tid`a, Fehma i Ziza sa porodicama, te porodice Mujezin, ^au{evi}, Andelija, Hod`i}, Dizdar, Lunja, Meki}, Kundo, [abeta, Kljuno, Beganovi}, Kalkan, [alaka, ]ori}, Be{irevi}, Tuzlak, Pamuk, Serdarevi}, Mahmutovi}, Omerspahi}, Musi}, \edovi}, [orlija i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17.00 sati u ku}i `alosti u ulici Bogu{evac br. 39. 111

IZET (HUSO) \EDOVI]
preselio na ahiret u nedjelju, 30. maja 2010. godine, u 50. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 1. juna 2010. godine u 14.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti (ul. Ragiba D`inde 186) sa polaskom u 13.00 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: supruga Sabajeta, k}erke Edina i Edisa, sin Edin, zetovi Ramiz i Emir, unu~ad Imran, Arman i Najda, brat Safet sa suprugom Zizom, brati} Enes sa suprugom Izetom i djecom Anesom, Denisom i Anesom, brati} Elvedin sa suprugom Senidom, brati~na Elvedina sa suprugom Bahrudinom, amid`i}i i amid`i~ne sa porodicama, teti}i i teti~ne sa porodicama, punica D`ehva, {ure Fadil, Ramiz, Nasko, Sulejman i Elvir sa porodicama, svastika Mirsada sa porodicom, te porodice \edovi}, Kolenda, Fulin, Klapuh, Lukovac, [ljivo, ]elo, Hajdarevi}, Deliba{i}, Islamagi}, Veli}, Bulutovi}, ^au{evi}, Bostand`i}, Gibovi}, Gagula, Bakal, Ke~, Vejo, Dolan, Kala~, Lagarija, Muratovi}, Be}irevi}, Zukanovi}, Hod`i}, Ja{arevi}, Mehmedspahi}, Duri}, Konjo, Baru~ija, [ljuka, te mnogobrojni prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Ragiba D`inde br. 186. 111

E[REF (VEJSIL) RESI]
preselio na ahiret u nedjelju, 30. maja 2010. godine, u 64. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 1. juna 2010. godine u 14.00 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: supruga Emina, sin Mirza, snaha Nad`a, brat Esad, sestra Hedija, snaha Halima, brati~ne Amina i Edina, sestri~na Sabina Rossi-Longhi sa porodicom, sestri}i Haris Kaljanac i Adnan [a}iragi} sa porodicom, {ura E{ref Ga~anin sa porodicom, svastike E{refa i Emira Ga~anin, ro|aci Adem i Rizah Resi}, Muhamed Hrenovica i D`ehva Prlja~a sa porodicama, te porodice Resi}, Ga~anin, [a}iragi}, Lagumd`ija, Kaljanac, Hasanagi}, Sijer~i}, Dori}, Hrenovica i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i rahmetlije u ulici Mravovac br. 10 b. 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ELFA (ABID) BEGOVI], ro|. KAPID@I]
preselila na ahiret u nedjelju, 30. maja 2010. godine, u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 1. juna 2010. godine u 14.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: brat Mustafa, brati} sa porodicom, brati~ne sa porodicama, sestri} sa porodicom, sestri~na sa porodicom, te porodice Begovi}, Kapid`i}, Krzi}, Ov~ina, Hasanagi}, Brkovi}, Batlak, Babovi}, kao i ostala rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 11.00 sati u Begovoj d`amiji.
111

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na dragu prijateljicu

na na{eg dragog

Dana 24. 5. 2010. godine navr{ilo se godinu dana tu`nog sje}anja na na{u dragu

SABIHU NINKOVI]
25. 5. 2010 - 1. 6. 2010.
Sretne smo {to smo te poznavale i neizmjerno tu`ne {to vi{e nisi sa nama. Sabiha i Sabina
7070-1nd`

ADEL (AMIRA) SELMANOVI]
1. 6. 1993 - 1. 6. 2010.
Godine tu`ne i bolne, praznina zbog tvog odlaska vje~no prisutna. S ponosom ~uvamo uspomene na tvoju plemenitost. Neka ti Allah d`.{. podari d`enet. Majka Ifeta, otac Amir, sestra Amela 7072-1nd`

LATIFU (ZAJKA) MAREVAC, ro|. MUJI]
Neka joj Uzvi{eni Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet njenoj dobroj du{i. Od zaove Raseme Imamovi} i njene porodice 411-1go

SABAHUDIN VRA@ALICA
1. 6. 2009 - 1. 6. 2010.
Po dobru te pamtimo, u srcu te ~uvamo. Sje}anje na tebe ostat }e vje~no u na{im srcima. Neka ti Alah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoja rodica Adisa i Adnan
7042-1nd`

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

FATIMA (]AMIL) ]ESKO
preselila na ahiret u petak, 28. maja 2010. godine, u 54. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 1. juna 2010. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en sa trolejbuske okretaljke na Otoci u 13.00 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: bra}a Galib, [emso i [e}an, sestra Munevera, snahe Safeta i Mediha, zet Adil, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice ]esko, Gu{i}, Otajagi}, ^av~i}, [ehovi}, Delali}, Bogilovi}, Hod`i}, Avdi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. 111

Prvog juna 2010. navr{ava se 15 godina od pogibije na{eg dragog i nikad pre`aljenog

Dana 1. 6. 2010. navr{ava se godina od smrti na{e drage majke i 3. 7. 2010. ~etrnaest godina od smrti na{eg dragog oca

Dana 1. 6. 2010. navr{ava se 25 godina od smrti na{eg dragog

POSLJEDNJI SELAM

ALIJE (D@AFERA) JAKUPOVI]A ADVIJA SADAGI], ro|. VRP^I]
1. 6. 2009 - 1. 6. 2010.

ocu na{eg radnog kolege

HAJRO SADAGI]
3. 7. 1996 - 3. 7. 2010.

Uvijek }emo vas se sje}ati po va{oj dobroti i lijepim savjetima koji nam nedostaju. Zajedni~ki tevhid i hatma dova prou~it }e se 12. 6. 2010. u ku}i u ul. [ukrije Pand`e br. 3. Njihovi najmiliji: k}erka, sinovi, zetovi, snahe i unu~ad 7068-1nd` POSLJEDNJI POZDRAV

Dragi na{ babo, navr{ava se 15 godina od odlaska iz na{e ku}e i na{ih srca na ahiret. Vje~no }e{ biti u na{im srcima i ostati u lijepim sje}anjima. Neka ti Allah podari lijepi i vje~ni D`enet. Tvoji najmiliji: supruga ]amila, sinovi, k}eri, snahe, zetovi, unu~ad i rodbina.
8403-1tt

HASANA ([U]RE) PANJETA
Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi D`enet. Tvoji: otac [u}ro, majka Naza, brat Fadil sa porodicom
8381-1tt

\IPA RAMIZU

Kolege iz GIS-a KJKPViK Sarajevo
8380-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom prijatelju i radnom kolegi

na{oj dragoj sestri

ocu na{eg prijatelja

D@EVADU FAZLI]U
UPOSLENICI „A & BONUS-a“ d.o.o. Visoko
PTT

MUNIRI SOKOLOVI], ro|. KURTOVI]

\IPA RAMIZU
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.

S ljubavlju: sestra Hurija i brat ]amil s porodicama
7069-1nd`

Amer i Aida Bajraktarevi}
2845-sh

56

Utorak, 1. juni/lipanj 2010.

Dnevni avaz

Dana 30. 5. 2010. u 65. godini na ahiret je preselila

Sa `alo{}u i du`nim po{tovanjem obavje{tavamo uposlenike Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, gra|ane i prijatelje, da je u nedjelju, 30. 50. 2010. godine, preminuo na{ po{tovani kolega

ZEKIJA MUJKI], ro|. MUSLI]

D`enaza polazi u utorak, 1. 6. 2010. poslije ikindije namaza, u 17.15 sati ispred Ferhatpa{ine d`amije u @ep~u. Ukop }e se obaviti na mezarju u Preku. Ispratna dova }e se prou~iti u ku}i `alosti, Prva ulica 64, @ep~e. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: suprug Sinan, sinovi Zenan i Kenan, bra}a Salih i [akir, sestre D`evahira i Nisveta, snahe D`enana i Sanela, unu~ad: Belmin, Belma i Iman, sestri}i: Azra, Anela, Amir, Selma, brati}i Medina i Selmo, djever Nezir, jetrve Azijada i Meliha sa djecom Edinom, Nerminom i Arminom, snaha Safeta, porodice Mujki} i Musli}, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji.
270-1ze

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj i uva`enoj

E[REF RESI]
uposlenik Laboratorijske slu`be OJ Vogo{}a, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo

prim. dr. SVETLANA NIKOLI]
specijalista dermatovenerolog na~elnica Slu`be za ko`ne i veneri~ne bolesti Komemorativni skup }e se odr`ati dana 2. 6. 2010. godine u sali Op}ine Zenica sa po~etkom u 10.00 sati. Sahrana }e se obaviti istog dana u 17.00 sati na gradskom groblju Crkvice. Sau~estvujemo u boli s porodicom. MENAD@MENT I ZAPOSLENICI KANTONALNE BOLNICE ZENICA
N

Bio je izuzetan ~ovjek i predan radnik. Saosje}amo u boli sa njegovom porodicom i prijateljima. GENERALNI DIREKTOR I UPOSLENICI JAVNE USTANOVE DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
N

Neizmjerno o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ALMASA BULJUBA[I], ro|. KUNOVAC
preselila na ahiret u subotu, 29. maja 2010. godine, u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 2. juna 2010. godine u 14.30 sati na Gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: suprug Ra{id, sin Asim, k}erka Jasmina, zet Adnan Muzurovi}, unu~ad Nerina i Admir, bra}a Fehim, Juso i Ferid, snahe Hajra, [efka, Asima i Rada, djever Hasan, jetrva Mubera, zaova Zehra i zet Ethem, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14.30 sati u d`amiji Panjina Kula.
8341-1tt

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi suprug, otac, brat i zet

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

RAMIZ (MU[AN) \IPA
preselio na ahiret u nedjelju, 30. maja 2010. godine, u 67. godini. D`enaza }e se klanjati u utorak, 1. juna 2010. godine poslije ikindije namaza u haremu d`amije Budakovi}i, a ukop }e se obaviti u 17.00 sati na mezarju Budakovi}i. O@ALO[]ENI: supruga Sadija, sin Kenan, brat Salih, sestra Sabira, punica Sabrija, svastike Zekija, Razija i Munira, zet Kenan, snaha [ahida, Mehmed i Sabaheta ^eligija sa porodicom, Enela Olov~i} sa porodicom, sestri} Samir, brati~na Nid`ara, daid`inice [efika i Ai{a, daid`i}i i daid`i~ne, amid`i}i i amid`i~ne, te porodice \ipa, Deli}, Lati}, Batalovi}, ^eligija, Sejdi}, Zubetljak, Vlahovlajk, Sadikovi}, Bi{~evi}, Me{anovi}, Hajdarpa{i}, Kamari}, Fejzagi}, Br~kalija, Olov~i}, Spre~o, Dizdarevi}, Mirojevi}, Ljuca, Musli} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17.00 sati u stanu rahmetlije u ulici Ilije Engela br. 4/IV - Otoka. 111

NUSRET (NED@IB) MUFTI]
preselio na ahiret u subotu, 29. maja 2010. godine, u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 1. juna 2010. godine u 14.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Zehra, brat Nurudin - Pi{ta, brati}i dr. Mirsad, Ned`ib, Adnan i Jadranko sa porodicama, brati~na Sanela sa suprugom Amerom, ro|aci Mirsad, Mirsada, Ned`ad, Nid`ara, Haso, Dina, Minka, Remza i Ekrem sa porodicama, snaha Fikreta, svastika Zineta sa porodicom, {ura Ferid sa porodicom, kom{inica Nela sa djecom, kum Rizo sa porodicom, te porodice Mufti}, Hrapovi}, ^engi}, Avdovi}, Pargan, Hatibovi}, Trhulj, Vrhov~i}, Sokolovi}, Raji}, Omeragi}, Gazija, Lazovi}, Obar~anin, Ibrahimpa{i}, Ak{amija, Grahovac i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Marka Maruli}a br. 21/IV. 111

ZAHA (DERVO) [URKOVI], ro|. KALAJD@I]
preselila na ahiret u subotu, 29. maja 2010. godine, u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 1. juna 2010. godine u 15.00 sati na mezarju Hambina Carina. O@ALO[]ENI: sin [emso, k}erke Ramiza i Fadila, unu~ad Edin, [ejla, Adis, Sabina, Lejla i Haris, bra}a Jusuf, Nezir i Avdija, sestre Curka i Mu{kija, zetovi Dervi{, Muhamed i Haris, snahe Ha{meta i Belma, praunuk Armin te porodice [urkovi}, Kalajd`i}, \ur|evi}, Brbovi}, Bundo, Granulo, Karkelja, Biber, Imamovi}, \emi}, Mujan, Sokolovi}, Sabljica, Trnka, Panjeta, Voloder, Kar{i}, Daut, Spahi}, Ja`i}, Paraganlija i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u ku}i merhume u ulici Posavska br. 8 - Hrasno. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

Dnevni avaz
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi

utorak, 1. juni/lipanj 2010.

57

FADIL (HAZIR) BEJTOVI]

]AMIL (ALIJA) MA[I]
preselio na ahiret dana 31. 5. 2010. godine u 86. godini. D`enaza }e se klanjati u utorak, 1. 6. 2010. godine u 17.00 sati ispred d`amije u Kopa~ima, a ukopat }e se na mezarju Ma{i}i. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 17.00 sati, ul. Enesa Turkovi}a 43. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: supruga Zemka, k}erke Asima i Naima, brat Zahid, zetovi Fejzo i Ahmed, te unu~ad, praunu~ad, brati}i, sestri}i kao i familije Ma{i}, Kamenica, Fejzi}, ]urevac, Korjeni}, Kurtovi}, Sejdi}, Pezo, @uni}, Herenda i ostala mmogobrojna ro413-1go dbina, kom{ije i prijatelji.

preselio na ahiret u ponedjeljak, 31. 5. 2010. u 03.00 h u 61. godini, nakon du`e bolesti. Ispra}aj je u srijedu, 2. 6. 2010. godine sa gradskog groblja Sutina u 16.30 sati, a d`enaza }e se klanjati u 17.00 sati u [ari}a haremu, gdje }e se rahmetlija i ukopati. O@ALO[]ENI: supruga Munevera - Nera, k}erka Edina, sin Jasmin, brat Nusret Zlatan, sestre Nusreta i Fadila, zet Mili Du{i} i Amir Kajtaz, nevjeste Selma i Refika, punica [efika, {ura Husein Hamzi}, svastike Zulka, Lamija i Majda, unu~ad Adna i Omar, te porodice Bejtovi}, Hamzi}, Rabi~, Kajtaz, Du{i}, Pa{i}, [a}irovi}, Agovi}, Fazlinovi}, Had`iomerovi}, Ljo{aj te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji.
761-1mo

Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a

OHRAN (MU[ANA) TORLAK
preselio na ahiret dana 30. 5. 2010. u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 1. 6. 2010. u 17 sati na mjesnom mezarju u Lepenici - Rogatica. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH. EL-FATIHA! O@ALO[]ENI: sin Adem, k}erka Mevlida, unu~ad: Jasmin, Adis, Haris i Jasmina, sestra Zina, sestri}i: Mesud i Osman, sestri~na [ahza, brati} Galib, snahe Fatima i Adila, zetovi Omer i Sinan, amid`i}i Hasib i Husejn, amid`i~ne, teti}i, teti~ne, dajd`i} i dajd`i~ne, svastike: [a}ira, Mejra i Nura sa porodicama, {ura Fadil sa prododicom, te porodice: Torlak, Pleho, Brankovi}, Dizdarevi}, [i{i}, Hod`i}, ]esko, Boloban, Konjhod`i}, Curi}, Demirovi}, Dumanji}, Kepe{, Bogilovi}, Dedi}, [abani}, D`ananovi}, Jakupovi}, ^oli} i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Prevoz obezbije|en sa polaskom sa Jezera u 15.15 sati sa stajanjem na Vije}nici i nazad.
8413-1tt

MUNIRA (HUSO) SOKOLOVI], ro|. KURTOVI]
preselila na ahiret dana 31. 5. 2010. u 52. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 1. 6. 2010. u 16 sati na mezarju Sopot - Bjelimi}i. O@ALO[]ENI: suprug Zijo, djeca D`emo, Adisa i Sanela, zet Aziz, snaha Alma, unuci i unuke, majka Fatima, bra}a Nezir, Vahid i ]amil s porodicama, sestra Hurija s porodicom, zaova Hata sa porodicom, svekrva Nurija, dedo Salko, daid`e Suljo i Omer sa porodicama te porodice Sokolovi}, Kurtovi}, Land`o, Korjeni}, Muharemovi}, Imamovi}, Podumljak, Zalihi}, Kova~, Kajanija, Bostand`ija, Kalajd`i}, Tinjak, ^omaga, Daut, Karkelja, [urkovi}, Biber, Bozalija, Mujan, Pa~ariz, Kutin~i}, Pribinja, Trnka, Memi}, Keri}, Rajkovi} i Begovi} kao i mnogobrojna rodbina i prijatelji. Prijevoz obezbije|en ispred „Zraka“ - Bu~a Potok do mezarja i nazad sa stajanjem: Otoka, Ned`ari}i, Ilid`a, Konjic, Glavati~evo. 7069-1nd`

... za ovaj trenutak - pripremajte se (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

FATIMA (AGO) ZOLOTA, ro|. GUHDIJA
preselila na ahiret u ponedjeljak, 31. 5. 2010. godine u 57. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 2. 6. 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Borovac - @epa. O@ALO[]ENI: k}erke Havka, Hanka, Habiba i Nezira, zetovi Suad, Mirza, Emin, Abid i Sejo, unu~ad Nejla i Adin, sestra Fadila sa porodicom, brat Hamid sa porodicom, zaove Kada, Hanka, Nezira, \ula i D`emka sa porodicama, sestri}i i sestri~ne, brati}i i brati~ne, te porodice Zolota, Guhdija, Bekto, Liska, Mrguda, Demirovi}, ]esko, Repe{a, Dizdarevi}, Gu{i}, Jahi}, Baji}, Vatre{, Hrustemovi}, Dugalija, Hanali}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14.00 sati, ul. Adema Bu~a 224, Bu~a Potok. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en iz Bu~a Potoka - Fabrika „Zrak“ sa polaskom u 10.00 sati, sa usputnim zaustavljanjem na stajali{tima: Stup i Vije}nica.

HALIL (MUNIB) HELA]
preselio na ahiret dana 30. 5. 2010. godine u 80. godini. D`enaza }e se klanjati u utorak, 1. 6. 2010. godine u 13.00 sati ispred Sinanbegove d`amije u Gora`du, a ukopat }e se na mezarju Ba}ci. Tevhid }e se prou~iti istog dana u mektebu Ba}ci nakon podne namaza. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: sinovi Ibrahim, Izet i Hilmo, k}erka Emina, brat Muhamed, sestre [emsa i Ramiza, unuci Muamer, Amel i Anel, unuke D`evada, Sanida, Muamera i Anela, zetovi Hamdija i Medo, snahe Hava, Munevera, Izeta, Enisa, Adisa i Belma, praunu~ad, brati}, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice Hela}, Valjev~i}, Gibanica, Slavoti}, Paldum, ]ehaja, Ma{i}, @ivojevi}, Me{evi}, ]osovi}, Selak i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji. 410-1go

FADIL (OMER) MULAOMEROVI]
preminuo 31. 5. 2010. godine u 85. godini. Sahrana }e se obaviti 2. 6. 2010. godine u 13.30 sati na gradskom groblju „Bare“. O@ALO[]ENI: supruga Jelka, k}erke Amela i Dalila, sestra Fikreta, unu~ad Ervin, Davor, Ivana i Amar, zetovi Smajo i Stanko, porodice Mulaomerovi}, Mehmedagi}, Radanovi}, Dolo{, Pinjo, Japi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: ul. Olimpijska 15/4. 111

RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba
za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva.

Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

SARAJEVO: Tešanjska 24A, 033/ 281 - 717 D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451 ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 424 - 441;

TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477 GRA^ANICA: Ahmed Pa{e Budimlije 23 (zgrada Ozrenka) 035/ 706 - 043; MOSTAR: Husnije Repca bb /fax: 036/ 558-890; BIHA]: Biha}kih branilaca 2 , /fax: 037/ 310 - 363;

TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718; BR^KO:

POKOPNO DRU[TVO

Bosne srebrene 3
049/ 215 - 648; BANJA LUKA: Kralja Petra I Kara|or|evi}a bb . /fax: 051/ 215 - 887 BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2 /fax: 055/ 209 - 753

""BAKIJE" BAKIJE
OSNOVANO 1923
tel. 00387 (0)33 533-763 00387 (0)33 233-062

SARAJEVO

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
mobitel 00387 (0)61 131-788 fax 00387 (0)33 447-122

424 - 440;
GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251;

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com

(Foto: S. Jordamovi})

58

Dnevni avaz, utorak, 1. juni/lipanj 2010.

sport

REPREZENTACIJA Emir Spahi} spreman za me~ sa Njema~kom

Vrije|a me kada ka`u da ekipa ne mo`e bez mene
Su{i} sa Berberovi}em i Ibi{evi}em: Majstor driblinga

Odr`an prvi trening u Frankfurtu

Nakon {amara koji smo dobili u [vedskoj, sada moramo sa~uvati obraz, ka`e kapiten bh. tima
(Od specijalnih izvje{ta~a „Dnevnog avaza“ iz Frankfurta)
Prvi trening u Frankfurtu kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine Emir Spahi} odradio je ju~er punim intenzitetom. Sporni zglob desne noge nije pravio probleme. To je dobar znak, pokazatelj da }e biti spreman za me~ sa Njema~kom. - U prvom poluvremenu utakmice sa [vedskom dobio sam jedan udarac u zglob i iskrenuo sam ga. Bolilo je, ali nije ni{ta stra{no. Ve} je pro{lo - rekao je Spahi} za „Dnevni avaz“.

Pape prodao nekoliko fora igra~ima
Stavljena ta~ka na [vedsku, pa`nja Njema~koj
Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ju~er je prije podne odr`ala prvi trening po dolasku u Frankfurt. Iako je selektor Safet Su{i} najavio vje`banje za poslijepodnevne sate, promijenio je raspored pa su igra~i pred ve~er bili na masa`i i u sauni. Trening je odr`an na pomo}nom terenu Komercbank arene, u kojoj }e se u ~etvrtak odigrati utakmica sa Njema~kom. Mnogo se tr~alo, a poslije se {utiralo na gol. Su{i} je sa pomo}nicima Elvirom Balji}em i Tomislavom Piplicom tr~ao zajedno sa igra~ima. Nakon nekoliko krugova, Balji} je odustao, ali je Pape bez problema odradio kompletnu dionicu. Kako i ne bi kada se zna da svakodnevno d`ogira po najmanje

„Granoff“ obla~i reprezentaciju
Sarajevska tekstilna kompanija „Granoff“ izradit }e odijela za bh. reprezentativce. Ju~er je zbog toga predstavnik ove firme uzimao mjere svakom igra~u. utorak }emo trenirati mnogo ozbiljnije - kazao je Su{i}. Reprezentativci BiH, ina~e, polako zaboravljaju neugodni izlet u [tokholm i bolan poraz od [vedske (2:4). Su{i} je u nedjelju nave~er odr`ao du`i razgovor sa igra~ima i stavio ta~ku na pri~u o toj utakmici. - Svima sam i grupno i pojedina~no rekao {ta mi-

Sumnjiv gol
U nekoliko rije~i osvrnuo se na poraz (2:4) u [tokholmu. Ka`e da ovakav ishod nije o~ekivao, pogotovo nakon dobre igre u prvom poluvremenu i brzog izjedna~enja na po~etku drugog. - Prvo poluvrijeme smo odigrali vrlo dobro. Kvalitetno smo dr`ali loptu i bili kompaktni. Tako je bilo i u prvih petnaestak minuta drugog dijela. Onda smo primili taj sumnjiv gol, koji nas je rasturio. Poslije toga, pali smo i [ve|ani su to iskoristili. Nije ova utakmica donijela toliko lo{eg kao {to se prikazuje. Bio je to supertest i prilika da se isprobaju neki novi igra~i i nove ideje smatra na{ sagovornik. Kapitena su naljutile opservacije da se njegovim izlaskom u [tokholmu raspa-

Spahi} na ju~era{njem treningu: Igranje za reprezentaciju je sveta obaveza

(Foto: S. Jordamovi})

Brojna podr{ka i u Frankfurtu
Kao u me~u sa [vedskom, BiH }e i u Frankfurtu imati ogromnu podr{ku. Komercbank arena je odavno rasprodana, a me|u pedesetak hiljada gledalaca najmanje polovina }e navijati za BiH. 45 minuta. Kasnije je Su{i} „prodao“ i nekoliko svojih ~uvenih driblinga igra~ima. - Trening je zami{ljen da se igra~i preznoje i opuste. Nije bilo nikakvih zadataka, malo trke i igre sa loptom. U Skoro 6.000 ulaznica za bh. navija~e su prodane {irom Evrope, a jo{ skoro 15.000 su kupili bh. gra|ani koji `ive u Njema~koj. Nema sumnje da }e se reprezentacija BiH i u Frankfurtu osje}ati kao kod ku}e. slim i to je dovoljno za ovaj put. Na [vedsku se vi{e ne osvr}emo. Pred nama je Njema~ka, koja je mnogo ja~i rival i mi }emo morati biti mnogo bolji - rekao je A. N. Su{i}.

la igra na{e odbrane. - Mislim da su to gluposti. Tako se ovog puta desilo da smo, nakon mog izlaska, primili tri gola. No, vrije|a me kada ka`u da reprezentacija ne mo`e bez mene. To je uvreda za moje suigra~e u odbrani. Svi su oni kvalitetni, sigurno zaslu`uju mjesto u ekipi - dodao je Spahi}. Termini nakon zavr{etka prvenstva su nezgodni za igra~e. Tokom sezone nakupi se umora i te{ko je biti potpuno koncentrisan na igranje

Navija~i su na{ ponos
Poput ve}ine igra~a, i Spahi} je bio odu{evljen atmosferom na stadionu Rasunda. Sli~nome se nada i u Frankfurtu. - U [tokholmu je bilo nevjerovatno. Do|e{ u goste i 90 posto stadiona su na{i navija~i. To te tjera da ide{ jo{ jedan nivo gore. @ao mi je dok misli lete ka odmoru. - Svi smo na odmoru neko vrijeme. Neki petnaest, neki i dvadeset dana. To se osjeti. Te{ko je sa odmora do}i na utakmicu. A igranje za reprezentaciju je sveta obaveza, kojoj se mora pristupiti maksimalno odgovorno ka`e Spahi}. {to im nismo pru`ili jo{ razloga za slavlje. Siguran sam da ih poraz ne}e poljuljati. ^ujemo da }e i ovdje biti sli~no. Probat }emo voog puta da im donesemo vi{e radosti. Oni su na{ ponos. Njihova ljubav prema igra~ima je ne{to nevi|eno - ka`e Spahi}. Svjetsko prvenstvo. - O~ekujem mnogo pozitivniji rezultat. Njema~ka je protivnik vrhunskog kvaliteta i ovo }e im biti generalna proba pred odlazak u Ju`nu Afriku. Sigurno }e htjeti da ostvare {to uvjerljiviju pobjedu. Nakon {amara koji smo dobili u [vedskoj, sada moramo probati sa~uvati obraz. Siguran sam da }emo odigrati dobru utakmicu i, uz malo sre}e, obradovati na{e navija~e - poru~uje Spahi}.
Arsen NOVALIJA

Papac je moja `elja
Spahi} nam je rekao da u [tokholmu nije vidio parolu posve}enu Sa{i Papcu, jer je bio le|ima okrenut tribini sa na{im navija~ima. - To je misao koja i mene mu~i tri godine. Bio bih najsretniji da se Sa{a vrati. Nepotrebno je govoriti koliko bi nam on zna~io. Meni ostaje da se nadam da }e se prelomiti i vratiti. To je moja `elja. A i ako se ne predomisli, Sa{a }e uvijek ostati moj dobar prijatelj i jedan od najdra`ih suigra~a - ka`e Spahi}.

Njema~ke muke sa povredama

Otpao i Hajko Vesterman
Nema kraja problemima Nijemaca sa ozljedama. Povreda golmana Roberta Enkea prije mjesec bila je samo uvod u jo{ ve}e nevolje. Nakon Kristijana Tre{a (Christian Traesch) i Mihaela Balaka (Michael Ballack), otpao je i Hajko Vesterman (Heiko Westermann) nakon {to je u pripremnom susretu protiv Ma|arske (3:0) slomio kost stopala. Fudbaler [alkea, koji iza sebe ima 19 nastupa za reprezentaciju, igra na poziciji beka, ali je selektor Joakim Lev (Joachim Loew) u njemu vidio i kandidata za vezni red. Sa preliminarnog spiska za Svjetsko prvenstvo od 27

Vrhunski protivnik
Reprezentaciju BiH u ~etvrtak o~ekuje veoma te`ak duel sa Njema~kom, koja fini{ira pripreme za

Pauza u ruskom prvenstvu

Ahmetovi} se oporavlja u Kalesiji od operacije prepona
(Foto: AFP)

Vesterman: Slomio kost stopala

igra~a Lev ima svega 24 zdr(M. T.) ava fudbalera.

Mersudin Ahmetovi}, napada~ ruskog Rostova, mo`e biti zadovoljan prvim dijelom ove polusezone. Nakon 11 kola, njegova ekipa je na sedmom mjestu sa 16 bodova. Zna~ajan doprinos visokom plasmanu dao je i Ahmetovi}, koji je u prvih pet kola posti-

gao ~etiri gola, od kojih mu je najdr`i onaj protiv CSKA, kojim su Rahimi}evu ekipu pobijedili sa 1:0. S obzirom na to da je u ruskom prvenstvu pauza, Ahmetovi} je u Kalesiji, gdje se oporavlja od operacije prepona. - Imao sam problema sa

preponama, ali je sada sve uredu. Pauza u prvenstvu mi je dobro do{la tako da }u imati vremena da se potpuno oporavim i vratim u formu. U ~etvrtak se vra}am u Rusiju i odmah po~injem sa pripremama - ka`e nam AhmetoF. S. vi}.

Ahmetovi}: U ~etvrtak se vra}a u Rusiju

sport

Dnevni avaz, utorak, 1. juni/lipanj 2010.

59

Olimpik napravio najve}i uspjeh kluba

TRANSFERI Njema~ki klub nije dobio ponudu za na{eg reprezentativca

Postavljeni temelji
[esto mjesto na kraju zadovoljilo stru~ni {tab
Iako su mnogi na po~etku bili skeptici kada se radilo o ambicijama novog premijerliga{a Olimpika, na kraju se ispostavilo da su u klubu imali upori{te u tvrdnji da }e se na}i u gornjem dijelu tabele. Sarajlije su zavr{ile premijerliga{ku sezonu na {estom mjestu, {to je najbolji rezultat u 17 godina postojanja kluba. - S obzirom na to kako su se stvari de{avale, zadovoljni smo ostvarenim. Mo`da smo mogli napraviti i ne{to vi{e, ali kada se sagledaju kompletna de{avanja, odre|ene gre{ke u prvom dijelu prvenstva te ~injenica da Olimpik nije igrao na svom terenu kao doma}in, onda se mo`e re}i da je to bila uspje{na sezona - ka`e prvi strateg Olimpika Edin Prlja~a. Iz Olimpika najavljuju da ih ovosezonski dobar rezultat ne}e uspavati te da u budu}nosti tek `ele pokazati pravu snagu. - Prema na{im razmi{ljanjima, u narednoj sezoni

Volfsburg sada mo`e stopirati D`ekin odlazak
Mo`e oti}i i kasnije, ka`e menad`er Irfan Red`epagi}
Sino} u pono} istekao je rok koji je Volfsburg postavio svim klubovima zainteresiranim za kupovinu Edina D`eke da predaju bankovne garancije na iznos od 40 miliona eura te da na taj na~in zavr{e {pekulacije o tome gdje }e najbolji strijelac Bundeslige nastaviti karijeru.

Najvi{e zagrijan Man~ester siti

Prlja~a: Iskusniji smo za jednu godinu

Pravo veta
Do tog roka, prema klauzuli u ugovoru na{eg reprezentativca, ako bi se javio klub spreman da plati toliku od{tetu, Volfsburg nije imao pravo veta. No, prema informacijama dostupnim do zaklju~enja ovog broja, takva ponuda nije stigla. D`ekin menad`er Irfan Red`epagi} ju~er nam je rekao da to ni{ta bitno ne mijenja. - To ne zna~i kraj svijeta. Prijelazni rok jo{ nije ni po~eo. Promijenilo se to {to

trebali bismo biti ja~i. Sada smo postavili odre|ene temelje. Kao premijerliga{i, svi smo iskusniji za jednu godinu. Uz nekoliko poja~anja mo`emo napraviti novi iskorak. U klubu jo{ nismo razgovarali o igra~kom kadru. Ve}ina igra~a ima ugovore, a ima i nekoliko onih kojima ugovori istje~u. Uglavnom, jo{ je rano govoriti o tome s kojim }emo igra~kim kadrom u~i u novu sezonu - nagla{ava N. D. Prlja~a.

Osipa se igra~ki kadar Slavije
D`eko: Nema zvani~ne ponude

Volfsburg od danas ra~una na D`eku kao igra~a koji

12,5 miliona eura po sezoni?!
Kako pi{e „Bild“, Siti je spreman dati 40 miliona eura za D`eku, {to bi bio novi rekord Bundeslige. Pro{le godine, transfer Marija Gomeza iz [tutgarta u Bajern ko{tao je 30 miliona eura. Prema istom izvoru, D`eko bi u Sitiju zara|ivao nevjerovatnih 12,5 miliona eura bruto po sezoni.

ostaje u timu, ali to ne zna~i da se ne mo`e pojaviti neki klub koji }e ga `eljeti kupiti. U tom slu~aju, Volfsburg }e odlu~ivati, ali ako stigne odgovaraju}a ponuda i ako D`eko bude zadovoljan datom opcijom, ne vidim razlog da se transfer ne realizira - ka`e Red`epagi}. Njema~ka {tampa, koja je D`eku ve} odselila iz Vo-

lfsburga, tvrdi da je za na{eg asa najvi{e zagrijan Man~ester siti, ali o tome nema nikakve zvani~ne potvrde, {to je naglasio i Red`epagi}.

Mogu}i odlasci Spalevi}a, Regoje, Benovi}a, Stani}a...
U predstoje}em ljetnom prijelaznom roku Slavija bi mogla ostati bez dosta fudbalera. Prvi koji je najavio odlazak je \or|e Tadi}, koji je stigao u zimskom prijelaznom roku. - Mislim da sam opravdao o~ekivanja ljudi koji su me doveli, barem sam se trudio da tako bude. Nije sjajna finansijska situacija i vjerovatno }e to biti najve}i razlog da potra`im novu sredinu - rekao je Tadi}. Nije samo Tadi} na izlaznim vratima iz Slavije. Navodno je Darko Spalevi} blizu prelaska u @eljezni~ar, Vuka{in Benovi} novosadskoj Vojvodini, a kapiten Bojan Regoje je ve} dugo na spisku `elja Sarajeva i Borca iz Banje Luke. Sasvim je mogu}e da klub napuste i Vlastimir Jovanovi}, Zvjezdan Stani} te Ognjen Todorovi}. Talentirani Milan Milinkovi} odlazi na {kolovanje u Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave. Slavija bi mogla ostati i bez golmanskog tandema Ratka Dujkovi}a i Mladena Lu~i}a, koji su najavili odlazak ako dobiju primamljive ponude. Sportski direktor Slavije @eljko Radonja o mogu}em odlasku ~ak desetak igra~a kazao je: - Sigurno }e oti}i odre|eni broj fudbalera prema kojima imamo dugovanja. Vi{e }e se znati o svemu nakon sjednice Skup{tine kluba, koja je zakazana za ~etvrtak. G. I.

Meklaren ga `eli
Novi trener Volfsburga Stiv Meklaren (Steve McClaren) istakao je za vrijeme nedavnog predstavljanja da klub treba u~initi sve M. T. da zadr`i D`eku.

@oze Murinjo predstavljen kao trener Reala

Obe}avam da se ne}u promijeniti
Madridski Real ju~er je na stadionu Santjago Bernabeu zvani~no predstavio @ozea Murinja (Jose Mourinho) za novog trenera. Portugalski stru~njak potpisao je sa „kraljevskim klubom“ ~etverogodi{nji ugovor. - Volim izazove, a ovo }e biti jedan zaista veliki. @elim zahvaliti upravi {to me je anga`irala. Obe}avam da se ne}u promijeniti. Ja sam @oze Murinjo i dolazim sa svim svojim vrlinama i manama - rekao je Portugalac te je dodao kako ne sumnja u uspje{nost mandata. - Vjerujem u sebe i svoje trenerske sposobnosti. Snaga mojih ekipa nisu individualci i trener nego kolektiv. Ako to igra~i shvate, onda ne}e biti te{ko ostvariti rezultate kazao je Murinjo. Kao {to je poznato, Portugalac }e na klupi Reala zamijeniti Manuela Pelegrinija (Pellegrini), koji je otpu{ten pro{le sedmice. On }e biti osmi trener Reala u sedam godina vladavine Florentina (M. T.) Pereza.
Murinjo: Vjerujem u sebe

Omladinska Premijer liga BiH

Na redu borba za titule
Iako je ostalo jo{ nekoliko zaostalih utakmica, poznati su svi u~esnici doigravanja za prvaka Bosne i Hercegovine u omladinskim kategorijama. Rezultati posljednjeg, 27. kola: SJEVER: KADETI: Sloboda - ^elik 4:3, Drina Modri~a (3. juni), Rudar Zvijezda 1:0, Travnik - Borac 0:0. Slobodni su Lakta{i. Poredak: Sloboda 52, Borac 51, ^elik 47... JUNIORI: Sloboda ^elik 3:1, Drina - Modri~a (3. juni), Rudar - Zvijezda 2:2, Travnik - Borac 2:3. Slobodni su Lakta{i. Poredak: ^elik 56, Sloboda 54, Borac 46... JUG: KADETI: [iroki Brijeg - Zrinjski 3:1, Slavija Olimpik 1:0, @eljezni~ar - Sarajevo 2:1, Leotar - Radnik (5. juni). Slobodan je Vele`. Poredak: Olimpik 56, @eljezni~ar

Osmina finala teniskog Rolan Garosa

Samanta Stosur savladala @astin Enen
Najzanimljiviji duel u ju~era{njim me~evima osmine finala kod tenisera igrali su [panci Nikolas Almagro (Nicolas) i Fernando Verdasko (Verdasco). Pobjeda je pripala 19. nosiocu Almagru, koji je, nakon 1:1 u setovima, zaigrao izvrsno i u posljednja dva seta prepustio sedmom nosiocu samo pet gemova. Rafael Nadal i Novak \okovi} pro{li su u ~etvrtfinale izbaciv{i Tomasa Belu~ija (Thomaz Belucci) i Robija D`ineprija (Robby Ginepri). Samanta Stosur (Saman-

Parovi polufinala
KADETI: Borac Olimpik, @eljezni~ar Sloboda. Prve utakmice su u subotu, 5. juna, a revan{i u srijedu, 9. juna. JUNIORI: Zrinjski ^elik, Sloboda - Sarajevo. Prve utakmice su u nedjelju, 6. juna, a revan{i u ~etvrtak, 7. juna. 55, Radnik 51 (-)... JUNIORI: [iroki Brijeg Zrinjski 0:2, Slavija - Olimpik 2:1, @eljezni~ar - Sarajevo 1:0, Leotar - Radnik (5. juni). Slobodan je Vele`. Poredak: Sarajevo 54, Zrinjski 52, @elS. A. jezni~ar 43...

D`umhur ide dalje
Najbolji bh. junior Damir D`umhur izvrsno je krenuo na Rolan Garosu. D`umhur, koji je postavljen za 12. nosioca na juniorskom turniru, savladao je u prvom kolu Aleksandera Rumjanceva iz Rusije. tha) iskoristila je umor @astin Enen (Justine Henin) i priredila veliko iznena|enje izbaciv{i jednu od favoritkinja za osvajanje trNakon {to je Rumjancev dobio prvi set sa 7:5, D`umhur je zaigrao izvrsno i sa 6:2, 6:2 osigurao prolazak u 2. kolo. Za plasman u osminu finala D`umhur }e igrati protiv D`ejmsa Dakvorta (James Duckworth) iz Australije. ofeja. Iako je Belgijanka dobila prvi set sa 6:2, u nastavku je dominirala teniserka iz Australije i sa 6:1 i 6:4 do{la do trijumfa. U ~etvrt-

finalu Stosur }e igrati protiv Serene Vilijams (Williams). Teniseri, osmina finala: Almagro ([panija) - Verdasko ([panija) 6:1, 4:6, 6:1, 6:4, Nadal ([panija) - Belu~i (Brazil) 6:2, 7:5, 6:4, Melcer (Austrija) Gaba{vili (Rusija) 7:6, 4:6, 6:1, 6:4, \okovi} (Srbija) - D`inepri (SAD) 6:4, 2:6, 6:1, 6:2. Teniserke, osmina finala: Jankovi} (Srbija) - Hantuhova (Slova~ka) 6:4, 6:2, Stosur (Australija) - Enen (Belgija) 2:6, 6:1, 6:4, S. Vilijams (SAD) - Per (Izrael) 6:2, 6:2, [vedova (Kazahstan) - Grot (Australija) 6:4, 6:3. (Z. [.)

Najve}e zvijezde turnira

Mario Kempes
Tada{nji napada~ {panske Valensije Mario Kempes bio je jedini fudbaler iz inozemnog kluba kojeg je selektor Argentine Cezar Luis Menoti uvrstio u sastav za Mundijal 1978. Duga~ka kosa i agresivna igra, kombinirani sa sjajnim osje}ajem za gol, ~inili su ga prepoznatljivim na terenu. U finalu SP-a, protiv Holandije, dva je puta pogodio mre`u. Njegov drugi gol bio je tipi~an kempesovski - pro{ao je trojicu odbrambenih igra~a i matirao golmana. Sa ukupno {est golova, bio je najbolji strijelac Svjetskog prvenstva. Reprezentativnu karijeru okon~ao je sa 20 pogodaka u 43 nastupa. U dresu Valensije bio je najefikasniji igra~ {panske lige dva puta (1977., 1978.) zbog ~ega je zaradio nadimak Ubica. Kempes (ro|en 15. jula 1954. u Kordobi) igrao je za vi{e klubova u domovini, uklju~uju}i slavni River plate. Radio je poslije kao trener i TV komentator.

60
Jo {
HISTORIJA MUNDIJALA Argentina 1978.

Dnevni avaz, utorak, 1. juni/lipanj 2010.

sport

10 dana do Svjetskog prvenstva

Maradona je bio vi{ak
„Gau~osi“, koji su imali sjajan tim, osvojili su titulu na doma}em terenu, ali ne bez kontroverzi

Rud Krol
Izdanak sjajne {kole Ajaksa, Rud Krol (Ruud) bio je sposoban da igra na, prakti~no, svakoj poziciji. U reprezentaciji Holandije debitirao je kao 20-godi{njak i narednih 14 nije ispu{tao dres „Tulipana“ (83 utakmice, 4 gola). Na Mundijalu 1974. u Zapadnoj Njema~koj igrao je lijevog beka, a ~etiri godine poslije centralnog igra~a odbrane. S lako}om se priklju~ivao i napadu. Posebno je njegova uloga bila bitna u Argentini, gdje je, u odsustvu Krojfa, preuzeo lidersku ulogu. Na oba ova mundijala Holandija je bila vice{ampion. Sa Ajaksom, Krol (ro|en 24. marta 1949. u Amsterdamu) bio je trostruki uzastopni prvak Evrope (1971., 1972., 1973.). U Ajaksu je izme|u 1968. i 1980. odigrao 339 utakmica (23 gola). U narednih {est sezona nastupao je za Vankuver (Kanada), Napoli (Italija) i Kan (Francuska). Danas se bavi trenerskim pozivom. Krol je jedan od ~etvorice igra~a koji je postigao i gol i autogol na zavr{nicama SP-a.

[ampionski tim Argentine

Sumnje su ostale: Sa me~a Argentina - Peru (6:0)

Zanimljivosti
- U kvalifikacijama za SP u~estvovale su ~ak 102 reprezentacija. Zavr{nica se igrala sa 16 ekipa. - ^etvrti put zaredom SP je otvoren utakmicom bez golova. Argentina je u Buenos Airesu remizirala sa Ma|arskom, ~ija su dvojica igra~a Andra{ Toro~ik (Andras Torocsik) i Tibor Njila{i (Nyilasi) isklju~ena. - Francuska je nadigrala Ma|arsku (3:1), ali je tome prethodila prijetnja sudija da }e zbog neispravne sportske opreme pobjedu bez borbe dodijeliti Ma|arskoj. Ipak, akcijom policije, Francuzi su dobili dresove lokalne drugoliga{ke ekipe. - Tunis je savladao Meksiko (3:1) i postao prva afri~ka nacija koja je upisala pobjedu na jednom mundijalu. - Vel{ki sudija Klajv Tomas (Clive Thomas) u{ao je u historiju po tome {to je dosudio korner, a nakon {to je Brazilac Ziko (Zico) direktno iz ugla pogodio mre`u, poni{tio je gol tvrde}i da je „svirao kraj dok je lopta bila u zraku“. Tako je [vedska uspjela izvu}i remi protiv Brazila (1:1). - Brazil nije uspio do}i do finala iako nije izgubio nijedan me~ na SP-u. - Holan|anin Erni Brandts (Ernie) protiv Italije prvo je postigao autogol, a potom i pobjedni~ki gol za svoju reprezentaciju (2:1).

Fudbalski Mundijal se nakon 16 godina vratio u Ju`nu Ameriku, ne bez kontroverzi. Vojna hunta je u krvavim obra~unima preuzela vlast u Argentini pa su mnoge dr`ave razmatrale bojkot Svjetskog prvenstva (1. - 25. juni), ali je diplomatija u~inila svoje i niko nije otkazao u~e{}e.

Krojf nije stigao
Aktuelni viceprvak Holandija stigla je bez najve}e zvijezde Johana Krojfa (Cruijff). Zapadna Njema~ka, tako|er bez lidera Franca Bekenbauera (Franz Beckenbauer), nije bila ni sjena prvaka iz 1974. Sve je to fanati~no motiviranim doma}inima otvorilo {ansu da napokon odu do kraja. Predvodili su ih selektor Cezar Luis Menoti (Cesar Menotti) i skupina sjajnih igra~a, poput napada~a Ma-

rija Kempesa (Mario) i Leopolda Lukea (Luque), iskusnog beka Danijela Pasarele (Daniel Passarella) veziste Osvalda Ardiljesa (Ardiles), golmana Ubalda Filjola (Fillol).... Menoti je ~ak sebi mogao dozvoliti luksuz da 17godi{nje ~udo od djeteta po imenu Dijego Maradona (Diego) ostavi van liste igra~a za SP . Uz povlasticu da sve utakmice igraju u ve~ernjem terminu, kada se ve} znaju

Pobjedni~ki tim
ARGENTINA: Golmani: Hektor Bejli, Ubaldo Matildo Filjol, Rikardo Lavolpe. Odbrana: Luis Galvan, Danijel Kiler, @orge Olguin, Ruben Panjanini, Danijel Pasarela (kapiten), Alberto Tarantini. Vezni red: Norberto ostali rezultati, Argentini je to bilo sasvim dovoljno. Alonso, Osvaldo Ardiljes, Ameriko Galjego, Ruben Galvan, Omaro Larosa, Danijel Valensija. Napad: Danijel Bertoni, Rene Hausman, Mario Kempes, Lepoldo Luke, Oskar Ortiz. Trener: Cezar Luis Menoti. lijom (2:1) izborila drugi uzastopni finale u kojem je Robi Rensenbrink (Robbie) u 90. minuti, kod rezultata 1:1, pogodio stativu! U produ`etku, Kempes (104. minuta) i Bertoni (115.) zadali su kona~an udarac Holan|anima, najve}im gubitnicima SP-a. Prethodno je Kempes (7.) doveo Argentinu u vodstvo, a izjedna~io je Dik Naninga (Dick Nanni(E. J.) ga, 82.).

Lista strijelaca
6 - Mario Kempes (Argentina) 5 - Teofilo Kubiljas (Peru), Robi Rensenbrink (Holandija) 4 - Leopoldo Luke (Argentina), Hans Krankl (Austrija)

Nesretni Holan|ani
Repovi su, ipak, ostali, poput sumnjivih 6:0 protiv Perua u odlu~uju}em me~u za plasman u finale (Argentincima je trebala pobjeda od najmanje ~etiri gola razlike da bi prestigli Brazil na prvom mjestu u grupi). U drugoj grupi, Holandija je trijumfom nad Ita-

Ako osvoje titulu prvaka svijeta

Pripremne utakmice za SP

[pancima obe}ano po 550.000 eura
Najve}e premije za osvajanje titule svjetskog prvaka na predstoje}em Mundijalu obe}ane su [pancima. Ako „Furija“ do|e do prvog svjetskog naslova, igra~i }e inkasirati po 550.000 eura. Ako to, pak, po|e za rukom Englezima, oni }e dobiti po 450.000 eura.Slijede Francuzi sa premijom od 300.000 eura. Njema~ka fudbalska federacija obe}ala je svojim igra~ima po (M. T.) 250.000 eura.

Galas spasio Francuze od poraza
^ile u istom danu ostvario dvije pobjede
U sklopu priprema za Svjetsko prvenstvo Francuzi su odigrali jo{ jedan prijateljski me~, ali za razliku od prvog, u kojem su sa 2:1 savladali Kostariku, sada su jedva pro{li bez poraza. U utakmici u Radesu (Tunis), koja je odigrana pred 55.000 gledalaca, Francuzi su sa doma}om selekcijom odigrali samo 1:1, a od poraza ih je spasio gol Vilijama Galasa (William Gallas) u 63. minuti. Galas, ~iji je nastup na SPu bio upitan zbog povrede mi{i}a, poentirao je nakon slobodnog udarca Joana Gurkufa (Yuann Gourcuff). T unis je pru`io hrabru igru, koja se isplatila ve} nakon pet minuta preko Isama D`eme. Francuzi, koji se prilago|avaju novoj formaciji 4-3-3, po~eli su slabo, ali su, kako je vrijeme odmicalo, bili sve bolji. Tjeri Anri (Thierry Henry), jedini preostali ~lan genercije iz 1998. godine koja je osvojila titulu prvaka svijeta, po~eo je me~ na klupi, a u{ao je u drugom poluvremenu. Francuzi do po~etka SP-a imaju jo{ jednu pripremnu utakmicu, u petak protiv Kine. ^ile je imao ~ak dvije provjere u samo jednom danu. Prvo je pobijedio Sjevernu Irsku sa 1:0 golom Estebana Paredesa u 30. minuti, a potom i Izrael sa 3:0 pogocima Umberta Suaza (Humberto) u 19., Aleksisa San~eza (Alexis Sanchez) u 49. i Rodriga Tela (Tello) u 91. minuti. Nigerija i Kolumbija igra-

Telefonska linija za prijavu namje{taljki
FIFA je oti{la korak dalje u borbi protiv namje{tanja rezultata uspostaviv{i telefonsku liniju na koju svi igra~i, treneri i sudije, uz zagarantiranu anonimnost, mogu prijaviti sve poku{aje podmi}ivanja. Tako|er, sve utakmice na predstoje}em Svjetskom prvenstvu u Ju`noj Africi bit }e pod monitoringom EWS sistema za pravovremeno upozoravanje od namje{tanja rezultata. (M. T.)

Maluda u akciji: Francuzi igrali nerije{eno sa Tunisom

(Foto: AFP)

li su 1:1, a golove su postigli Lukman Haruna u 71. za doma}ina i Karlos Valdez (Carlos) u 12. minuti za goste. Meksiko je u Njema~koj deklasirao Gambiju sa 5:1. Po dva gola

postigli su Havijer Hernandez (Javier, 18. i 50.) i Adolfo Bautista (59. i 74.), a jedan Alberto Mesina (81). Strijelac za Gambiju bio je Bona (Bohna) u (M. T.) 65. minuti.

sport

Dnevni avaz, utorak, 1. juni/lipanj 2010.

61

KO[ARKA Mirsad \onlagi} o izboru selektora

Izvr{ni odbor Evropske ko{arka{ke federacije (FIBA Europa) usvojio je prijedlog prema kojem }e broj u~esnika zavr{nice Eurobasketa 2013. sa sada{njih 16 biti pove}an na 24 reprezentacije. Ovu nam je vijest, po povratku sa sastanka u Minhenu, potvrdio ~lan novoizabranog Izvr{nog odbora FIBA Europe Mirsad \onlagi}. @elju da organizira Evropsko prvenstvo 2013. ispoljilo je {est dr`ava, me|u kojima i Bosna i Hercegovina (tu su jo{ Slovenija, Hrvatska, Njema~ka, Italija i ^e{ka), ali nakon {to je Izvr{ni odbor saop}io uvjete zvani~ne kandidature, lista }e se, vjerovatno, prorijediti. - Ugrubo, bit }e potrebno deset miliona eura da bi se u{lo u ozbiljnu konkure-

Sabit Had`i} je realno rje{enje Drama sa sretnim zavr{etkom
Sestre Kne`evi}: Dejana je dobila potres mozga

Rukometa{ice Borca osvojile Kup BiH

Od 2013. na EP-u 24 selekcije

Za kandidaturu deset miliona eura

nciju i pitanje je mo`emo li osigurati taj novac. Federacije imaju rok do sredine juna da uplate po 50.000 eura na ime zvani~ne prijave. Potom slijedi prikupljanje dokumentacije i kona~na odluka Izvr{nog odbora govori \onlagi}. Prema njegovim rije~ima, BiH je dobila jo{ jednog predstavnika u FIBA Europi. Mirsad Milavi}, potpredsjednik Ko{arka{kog kluba Bosna ASA BH Telecom i ~lan Stru~nog savjeta na{eg Saveza, izabran je u Apelacionu komisiju. Od doma}ih tema, Upravni odbor Ko{arka{kog saveza BiH, ~iji je ~lan i \onlagi}, danas bi se trebao izjasniti o prijedlogu predsjednika Nihada Imamovi}a da za selektora mu{ke selekcije bude imenovan Sabit Had`i}. Kvalifikacije za EP

Dejana Kne`evi} ponovo ide na pretrage
Iako su uo~i finalnog turnira za pobjednika Kupa BiH va`ile za izrazite favoritkinje, rukometa{ice Borca su do svog ~etvrtog trofeja u ovom takmi~enju do{le tek nakon, na na{im parketima nezapam}ene drame u odlu~uju}em me~u protiv Ljubu{kog. Regularnih 60 minuta nije dalo pobjednika, ba{ kao ni prvi produ`eci (dva puta po pet minuta), a „Osice“ su se tek poslije dodatnih deset minuta divovske borbe radovale osvojenom peharu. - Presretan sam {to smo po ~etvrti put podigli pobjedni~ki pehar. Tako|er, neizmjerno mi je drago {to smo odigrali odli~nu utakmicu u kojoj su u`ivali svi prisutni u Skenderiji, ali i oni koji su ovaj susret posmatrali na TV ekranima. Naravno, za to je zaslu`an i na{ protivnik, sastav Ljubu{kog, koji je opravdao visok renome. Ponosan sam na djevojke koje se nisu predale ni kada je protivnik poveo sa {est razlike i koje su tada ostavile srce na parketu, {to im se moralo vratiti - isti~e trener Borca Rade Un~anin. Prema njegovim rije~ima, povreda Dejane Kne`evi} dala im je dodatni motiv da stignu do velike pobjede. - Dejana je dobila jak udarac u glavu, do{lo je do lak{eg potresa mozga i trenutno osje}a jake bolove. Bile smo, odmah po povratku u Banju Luku, ponovo u bolnici, tamo su htjeli da je zadr`e, ali je ona insistirala na ku}nom lije~enju. Nakon novih pretraga, sve }e biti jasnije - rekla nam je Dragana Kne`evi}, sestra blizanka i, tako|er, prvotiS. K. mka Borca.

Podr{ka Savezu
U KSBiH osjete se prvi efekti saradnje sa FIBA Europom, jer je, prema \onlagi}evim rije~ima, Savezu upla}ena prva od tri rate finansijske podr{ke. - Novac }e biti iskori{ten za pobolj{avanje rada KSBiH, a dobit }emo i 720 lopti, namijenjenih uglavnom mla|im kategorijama - ka`e \onlagi} te dodaje da bi u Sarajevu mogla biti odr`ana jedna od sjednica Izvr{nog odbora FIBA Europe te organizirani seminari.
\onlagi}: Dosta zavisi od igra~a

Uo~i prijateljske utakmice BiH - Gr~ka

Maglaj ve} trese rukometna groznica
zavisiti od igra~a. Ako oni pru`e optimum, mo`emo pro}i na EP - rekao je \onE. J. lagi}.

2011. po~inju u avgustu. - Had`i}, kao doma}e rje{enje, jedino je realno u ovom momentu. Dosta }e

Ko{arka{ko prvenstvo BiH za juniore

Posu{je bolje od Bosne i Slobode
Ko{arka{i Posu{ja osvojili su naslov juniorskog prvaka Bosne i Hercegovine. Na zavr{nom turniru, koji je odigran upravo u Posu{ju, doma}in je u posljednjem me~u pora`en od sarajevske Bosne ASA BH Telecoma sa 88:90. Sve tri ekipe imale su po tri boda. U tom krugu Posu{je je bilo u prednosti nad Bosnom i tuzlanskom Slobodom (Posu{je je savladalo Slobodu sa 18 poena razlike, dok je Sloboda nakon produ`etka bila bolja od Bosne sa 75:65). Mrlju na turnir bacilo je nekoliko doma}ih navija~a, koji su kamenjem zasuli autobus Bosne pri~iniv{i znatnu materijalnu {tetu. Sre}om, niko nije povri(E. J.) je|en.
Ja{ki}: Dva susreta sa Grcima

Na{ kapiten dobit }e novog trenera

Bh. ko{arka{ trenira {vedski klub
Nekada{nji poznati bh. ko{arka{ Vedran Bosni} po~eo je trenersku karijeru u [vedskoj. U klubu Sedertalje kings, u kojem je okon~ao sa aktivnim igranjem, Bosni} je po~eo trenerski posao, prvo kao pomo}nik, dok }e ubudu}e obavljati du`nost {efa stru~nog {taba „Kraljeva“. - Sedertalje je klub sa tradicijom, {to me dodatno motivira da u narednoj sezoni i pored manjeg bud`eta poku{amo izboriti plej-of. U ekipi imam i dvojicu igra~a bh. porijekla Adnana ]uka i Dinu Pitu - rekao je Bosni}. Tokom igra~ke karijere, koju je po~eo u sarajevskoj Bosni, 34-godi{nji Bosni}

Anzulovi} ili Zdovc Bosni} preuzeo „Kraljeve“ kod Bajramovi}a
Legenda litvanske ko{arke Rimas Kurtinaitis, koji je sa klupe predvodio Litvos ritas u odbrani naslova dr`avnog prvaka, nakon dvije sezone, napu{ta klub, u kojem je jednu od glavnih uloga igrao na{ kapiten Kenan Bajramovi}. Ritas je obznanio da su u kombinaciji za novog trenera Hrvat Dra`en Anzulovi} kao glavni kandidat te Slovenac Jurij Zdovc, koji je prije dvije godine bio prvak BiH sa Bosnom, a trenutno vodi Union Olimpiju. Predvo|en Kurtinaitisom, Ritas je ove sezone osvojio i Kup i Prvenstvo Litvanije. Titule, ali u Turskoj, nastoji se domo}i Fenerbah~e Ulker, koji je propustio prvu me~-loptu protiv aktuelnog prvaka Efes Pilsena (79:83). Emir Preld`i} postigao je sedam poena, dok Damir Mr{i} nije ulazio u igru kod Fenera, koji vodi sa 3-2 u seriji i sutra }e na svom parketu imati drugu priliku da postigne odlu~uju}u, ~etv(V. B.) rtu pobjedu.

Prijateljski susret rukometnih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Gr~ke mnogi su ve} nazvali sportskim doga|ajem decenije u Maglaju. Ponudu Rukometnog saveza BiH da budu organizatori u doma}em klubu objeru~ke su prihvatili. O susretu koji se igra u nedjelju, 6. juna, ve} se mnogo pri~a u Maglaju. Reprezentaciju Gr~ke o~ekuje bara` za odlazak na Svjetsko prvenstvo, dok se bh. reprezentacija priprema za kvalifikacije za EP . Nakon Maglaja, dvije reprezentacije susrest }e se i 8. juna u Gora`du. - Vrlo smo brzo sa kabine-

tom na~elnika op}ine dogovorili osnovne organizacijske detalje. Uz pomo} Ko{arka{kog saveza, uspjeli smo dobiti adekvatan semafor - ka`e predsjednik uprave RK Maglaj Munib ^au{i} isti~u}i zadovoljstvo {to }e u reprezentaciji BiH zaigrati i trojica njihovih rukometa{a Tarik Me|i} (Bosna BH-Gas) te Benjamin i Senjamin Buri} (Izvi|a~). Kapacitet maglajske dvorane je skoro 1.000 posjetilaca. Nema sumnje da }e tribine biti ispunjene do posljednjeg mjesta. Ulaznice }e sutra biti pu{tene u prodaju, a ko{tat }e N. B. 5 KM.

Dvostruki trijumf [kugora u Prijedoru
Bosni}: Izboriti plej-of

igrao je i u tuzlanskoj Slobodi te u vi{e inozemnih klubova, u Hrvatskoj, Turskoj, Litvaniji, Poljskoj, Portugalu, E. J. Ma|arskoj...

Hrvatski teniser iz [ibenika Franko [kugor osvojio je ^elend`er „Prijedor 2010“ nakon {to je u finalu savladao Holan|anina Milana Nistena (Milaan) sa 6:3, 6:4. Do dvostruke krune [kugor je do{ao u paru sa sunarodnjakom Tonijem Androli}em nakon {to su dobili Nikolu MeV. V. kti}a i Ivana Zovka, tako|er iz Hrvatske.

UTORAK 1. 6. 2010.

20.10
FILM, OBN

BHT1

FEDERALNA TV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

18.45

BUSINESS NEWS

20.30

KRALJ KOMEDIJE

19.15

EXKLUZIV

21.00

ZALPE[IMO

20.00

FARMA

Vjerna `ena
Niko ne vjeruje u brak vi{e od D`oline. Kad je napusti mu` Karl, i to bez razloga, ona to shva}a tek kao jo{ jednu `ivotnu dramu u kojoj se mora dokazati. Ne odupiru}i se isku{enju, D`olin se zaputi na putovanje od tri hiljade kilometara kako bi ga prona{la i urazumila. Uloge: Heda Graham, Kesi Aflek, Luk Vilson, Goran Vi{nji} Redatelj: Liza Kruger

23.05
FILM, NOVA TV

Magija
Seli i Gilijan Ovens oduvijek znaju da su druga~ije. Sestre su odrasle u ku}anstvu koje je bilo sve samo ne tipi~no - pravila su bila za druge ljude. Djevoj~ice bi jele ~okoladnu tortu za doru~ak i ostajale budne prou~avaju}i knjige ~ini te vje`baju}i drevnu umjetnost bijele magije. Uloge: Sandra Bulok, Nikol Kidmen, Stokard ^ening, Goran Vi{nji} Reditelj: Grifin Dan

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade, r. 09.05 Mumijevi, animirana serija, 1/74 09.30 Be Ha Te bebe 09.35 Mini school 09.40 Mali kuhari, animirana serija, 17/39 09.45 Dje~iji festivali 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 103/313 11.00 Moja mala kuhinja, r. 11.05 Ples `ivota, igrana serija, 9/124, r. 12.00 BHT vijesti 12.15 Putevi zdravlja, magazin, r. 12.45 Moda je ..., magazin, r. 13.15 Naked.TV, r. 13.45 BHT vijesti 13.55 Tenis (m) i (`): Grand Slam Roland Garros 2010, ~etvrtfinale, prijenos 16.45 Ples `ivota, igrana serija, 10/124 17.35 Moja mala kuhinja 17.45 FIFA World Cup 2010: Obala Slonova~e i Honduras 18.15 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija, 11/40 18.45 Business News 18.50 Mi{ i ma~ak, animirana serija 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Ubistvo Hendrika Verwoerda, strana dokumentarna serija 20.05 Crta, politi~ki magazin 21.05 Doktor @ivago, igrana serija, 5/11 22.00 BHT vijesti 22.10 Tema dana 22.45 Business News 23.00 Krik kamena, igrani film 00.40 FIFA World Cup 2010: Obala Slonova~e i Honduras, r. 01.05 Doktor @ivago, igrana serija, 5/11, r. 01.50 Crta, politi~ki magazin, r. 02.45 Den Haag: Su|enje Radovanu Karad`i}u, snimak 04.15 Pregled programa za srijedu
18.30 Skrivena kamera 19.00 Dnevnik RTV TK 19.40 Bajke iz cijelog svijeta dje~iji program 20.05 Hilda uragan, serijski prog. 21.00 Aktuelno, info. program 22.00 Na kraju dana, info. prog. 21.00 21.30 23.00 23.30

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Slatka tajna, igrana serija, 96. epizoda, r. 10.00 Bo u pokretu, crtani film 10.30 Pozitivna geografija: Bilo jednom na Grbavici, zabavni program, r. 11.00 Ekovizija, dokumentarni program, r. 11.25 Ha{ki dnevnik 12.00 Dnevnik 1 12.15 Dolina sunca, igrana serija, 181. epizoda, r. 13.05 Kauboju nikad udovoljiti, igrana serija, 9. epizoda 13.55 60 minuta, politi~ki magazin, r. 15.15 Vijesti 15.20 Slatka tajna, igrana serija, 97. epizoda 16.10 Viza za budu}nost, doma}a igrana serija, 43. epizoda 16.40 Milan i Enis, ske~evi 16.50 Federacija danas, informativni program 17.15 Dolina sunca, igrana serija, 182. epizoda 17.50 Dnevnik, najava Put do Svjetskog prvenstva: 18.05 Nizozemska, Argentina 18.35 DNR Koreja i Republika Koreja 19.05 Upitnik, kviz 19.23 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Loto, prijenos izvla~enja 20.30 Kralj komedije, ameri~ki igrani film /RP/ 21.30 Dnevnik, najava 22.25 Loto, dobitna kombinacija brojeva i dva jokera 22.30 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.00 Sljede}i, francuski igrani film (RP) 00.25 Proces, informativni program 00.40 Hayd u park, program za mlade 01.10 Pregled programa za srijedu
Bonaventura Balkandisc Dnevnik, r. Glas Amerike

07.30 Jutarnji program, kola`ni program 08.45 Gusarska akademija, 09/13, crtani film 09.00 Udri mu{ki, zabavni program 10.00 OBN Star model by Dejana Rosulja{, reality show /live/ 10.25 Skrivena kamera-PopCorn, 24/150, zabavna emisija ,r. 10.40 A la Carte, kulinarski show, r. 11.20 Stol za 4, kulinarski show,r. 11.55 OBN Info 12.10 Top Shop 12.30 OBN Top 10, glazbena emisija 13.30 Ke~eri, sportski program,r. 14.30 Zakon bra}e II, 13/22 (35/81), kriminalisti~ka serija (16), r. 15.30 Top Shop 15.55 Exkluziv, zabavna emisija, r. 16.20 Kralj Queensa IX, 13/13 (207/207), humoristi~na serija 16.55 OBN Info 17.00 Skrivena kamera-PopCorn, 25/150, zabavna emisija,r. 17.30 A la Carte, kulinarski show 18.20 Stol za 4, kulinarski show 18.55 OBN Info 19.15 Exkluziv, zabavna emisija 20.00 Vox populi 20.10 Vjerna `ena, film 21.55 Sovin huk (12), film, r. 23.55 OBN Star model by Dejana Rosulja{, reality show /live/
16.45 17.30 17.50 17.55 18.00 19.00 19.30 19.55 20.00 21.00

06.45 Dobro jutro BiH, jutarnji program 08.20 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 09.30 Pocoyo 2, crtani film 09.35 Jagodica bobica, crtani film 10.00 Aladin, crtani program 10.25 Winx, crtani film 11.15 Spektakularni spiderman, crtani film 11.30 Jingl televoting. Zaple{imo! 11.35 Profili Zaple{imo 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Ple{i, ple{i, igrana serija 117.epizoda 13.00 Najbolje godine, igrana serija 14.00 Hayat production show, zabavno-muzi~ki program 15.20 Showbizz magazin 16.20 Jingl televoting. Zaple{imo! 16.24 Sport centar 16.25 Moje drage kom{ije, igrana serija, 24.epizoda 17.30 Top Meblo HOMEinfo 17.32 Zauvijek susjedi, igrana serija 18.08 Jingl televoting. Zaple{imo! 18.13 Biometeorolo{ka prognoza 18.15 Zvijezda mo`e{ biti ti,audicija 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.40 Profili - Zaple{imo 19.55 Jingl televoting. Zaple{imo! 20.00 Najbolje godine, igrana serija, 74.epizoda 21.00 Zaple{imo!, zabavni program 22.30 Moje drage kom{ije, igrana serija, 25.epizoda 00.00 Nijemi svjedok, igrana serija 00.50 Sport centar 00.55 Zauvijek susjedi, igrana serija, 194.epizoda
19.25 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.30 00.00 00.05

08.00 Ljubav je vje~na 09.00 BH net -jutarnji program 10.00 Farma-u`ivo 11.00 ^ini, serija 11.55 Vremenska prognoza 12.00 Info top 12.10 Grand hitovi 13.30 Sarajevo on line 13.40 Made in Banja Luka 13.50 Sportissimo 14.00 Info top 14.10 Farma-u`ivo 14.45 Fibula info, emisija o turizmu 15.00 Anali, serija 15.50 Info top 16.00 Ljubav je vje~na 16.55 Najbolji zajedno, emisija 17.00 Farma-u`ivo 17.40 Fibula info, emisija o turizmu 17.45 Gusto, tv kulinarstvo 17.50 BH airlines 18.00 Info top 18.15 Vremenska prognoza 18.20 Farma 18.55 Gusto, tv kulinarstvo 19.00 Najbolji zajedno 19.05 ^ini, serija 20.00 Farma- vtr 21.30 Grand parada 23.00 Farma-u`ivo 01.00 Svjedok, film (Witness) 1985
18.10 Dokumentarni program 18.40 Muzika 19.00 Informator 19.30 Aktuelno - inf. program 19.55 Vijesti 20.00 Najbolje godine - igrana serija 21.00 Igrani film 22.30 Moje drage kom{ije - serija

TV Alfa
06.55 07.00 08.00 09.05 10.00 12.00 12.45 18.00 18.30 19.00 19.30 20.05 21.00 22.00 22.30 00.00 00.15 Alfa promocija Alfa mozaik Skrivena kamera, r. Zlatni portreti, r. Alfa mozaik Vijesti SMS Chat Vijesti U centru pa`nje - tema dana Rije~, slika, pokret Liberti Arena Poznati Vijesti SMS ~at Vijesti Jukebox

TV Kakanj
18.20 19.00 19.30 20.00 20.25 21.00 21.30 22.00 S druge strane ljubavi, serija Denis Napast Dnevnik FTV Vijesti IC Frej`er, serija Druga~iji pogled Budimo humani Zabranjena ljubav, serija

TV Visoko
17.45 Zabranjena ljubav, r. 18.35 Drugo poluvrijeme, sportski program r. 19.30 Dnevnik FTV 20.05 Sje}anja 20.35 Aktuelnosti 21.00 Svijet mladih 21.30 Zabranjena ljubav 22.20 TV Liberty - inf. program 22.50 Aktuelnosti, r.

RTM
16.19 Sport centar 16.20 Moje drage kom{ije, igrana serija, 24. epizoda 18.00 Grad, revijalni program 19.00 RTM vijesti 19.30 Urban Music Puls, muzi~ka emisija 20.00 Najbolje godine, igrana serija, 74. epizoda 22.30 Moje drage kom{ije, igrana serjia, 25. epizoda

Zona kantona, r. Dje~iji program Ze sport plus TV izlog Frej`er, humoristi~ka serija Zenica danas Muzi~ki spotovi Obavje{tenja O tome se govori TV Liberty

Triumph Zabranjena ljubav Utorkom u`ivo - muzi~ka emisija Objektiv II Put oko svijeta Glas Amerike Triumph Tri minuta Film

TV USK
18.00 19.00 19.30 20.05 20.50 21.30 22.00 TV {kola, obrazovni program Dnevnik 1 TV USK Muzi~ki program TV intervju Veterani danas Dnevnik 2 TV USK Gordost

TV Cazin
19.30 19.58 20.00 20.28 20.30 21.00 21.45 22.15 23.30 Muzi~ki program, repriza EPP TV panorama EPP Da se ispri~amo... Igrani program Sportski mozaik Igrani program Glas Amerike

BN
16.00 Novosti 16.20 Doma}i film: Sre}na porodica 18.00 Danas u Srpskoj, informativni program 18.25 Monitoring 19.00 Sport fle{ 19.30 BN monitor 20.10 Sponzoru{e, tv serija 21.00 Puls 22.15 Loto

TV HEMA
18.00 Vijesti Vremenska prognoza i stanje na putevima 19.00 Narodna muzika - muzi~ki program 20.00 Na{i razgovori - intervju sedmice 21.00 Turizam plus - emisija o turizmu 22.00 Hema magazin - informativni program 22.30 Vremenska prognoza, najava doga|aja 22.50 Top shop 23.00 Katalina & Sebastijan - serijski program - 115. epizoda - repriza 02.00 - 04.00 Program za dijasporu

TV KISS
18.15 Okolo k(r)ole, zabavna omladinska emisija 9. 18.50 FIS SHOP 19.00 DNEVNIK KISS 19.25 Sportski pregled i vrijeme 19.30 DNEVNIK HRT 20.00 Extra plus, kontakt emisija 21.00 FIS SHOP

TV TK
16.30 U dobrom dru{tvu, kulturno-zabavni program 17.15 U`ivo iz Ebi Rouda, dokumentarno-zabavni program 18.00 Bonaventura, porodi~ni magazin

TV Gora`de
17.05 19.00 20.00 20.30 SMS chat Dnevnik Reporta`a Folk takt, muzi~ka emisija

TV Zenica
15.05 Zabranjena ljubav, igrana serija - repriza 15.55 TV izlog 16.00 Iz dana u dan 16.15 Ze sport magazin, repriza

HIT TV
16.45 Film 18.30 Vremeplov 19.00 Objektiv I

TV Bugojno
17.00 Muzi~ki program 17.40 Muzika 18.00 Vijesti

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

22.55
SERIJA, HRT2

17.45

BEOGRADSKA HRONIKA

14.00

U@IVO: TENIS

18.30

MOTOKROS

15.00

MU TV

15.00 POLARNI MEDVJEDI

23.10

CELEBRITY DEATHMATCH

22.15

MONK

20.15

SIMPSONOVI

16.50 D`oint program, dok. pr. 17.00 Dnevnik 17.20 Slagalica 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko magazin 19.00 Srbija na vezi, program za dijasporu 19.30 Dnevnik 20.10 Ulica lipa, tv serija 21.00 48 sati-svadba 21.50 Vijesti

13.30 Tenis 14.00 U@IVO: Tenis: French Open 19.00 World Cup Rhythm 19.10 U@IVO: Tenis: French Open 20.00 Tenis: French Open 20.30 World Cup Giants 21.00 Boks 23.00 Superbajkeri SP

11.00 Tenis: Grand Slam Turnir 18.30 Motokros 19.30 Vijesti 19.50 Fudbal 20.00 Tenis: Grand Slam Turnir 21.30 Vijesti 21.45 Tenis: Grand Slam Turnir 22.30 Tenis 23.00 Fudbal

14.45 NBA Live 15.00 MU TV: Arsenal Man~ester j. 17.00 ACB Liga play off 19.00 Community Shields: ^elzi - Man~ester junajted 21.00 Real NBA 21.30 World Sport Magazin 22.00 Pregled Championship

15.00 Polarni medvjedi na tankom ledu 16.00 Kraljice kostolomaca 17.00 Trka do Amerike 18.00 Megafabrike 19.00 Zona gradnje 19.30 Sekunde do katastrofe 20.00 Megagra|evine 21.00 Velik, ve}i, najve}i 22.00 Tabu: Ekstremni obredi

18.00 Brand New 18.30 MTV Express: Ana Stanic 19.00 Just See MTV 21.10 Hip Hop Chart 21.50 3 From 1 22.00 Blue Mountain State 22.20 Randy Jackson Presents 4: America’s Best Dance Crew 23.10 Celebrity Deathmatch

17.00 Prevareni 17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no, serija 19.45 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 CSI: Majami 21.15 CSI: Majami, serija 22.15 Monk, serija

14.00 Mi smo porodica 16.00 Odluka u podne 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi, crtani film 19.10 Galileo 20.15 Simpsonovi 21.15 Dva i po mu{karca, serija 21.45 Dva i po mu{karca, serija 23.15 TV total

Prije sumraka
Dok u jednoj pariskoj knji`ari tokom popodneva predstavlja i kupcima potpisuje svoju novu knjigu, mladi ameri~ki pisac D`esi me|u posjetiocima zadovoljno ugleda i jedno poznato lice. Rije~ je o privla~noj Selin, mladoj Pari`anki, koju je D`esi upoznao putuju}i vozom kroz Evropu prije devet godina. Uloge: Itan Houk, D`uli Delpi, Luize Lemoin Tores Reditelj: Ri~ard Linklejter

UTORAK 1. 6. 2010.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Kompletna atmosfera, ako uspijete da se smirite, doprinijet }e boljim odnosima sa partner21. III - 20. IV om. Posao: Samo bez panike. Sve }e se zavr{iti mnogo bolje nego {to ste mislili. Iskoristite iznenadnu priliku. Zdravlje: Bolje nego {to mislite.
OVAN

21.05

MJESTO ZLO^INA

18.20

KOD ANE

22.05

ZLO^INA^KI UMOVI

19.15

DNEVNIK

07.10 09.00 09.05 09.07 09.10 **.** 10.00 10.25 10.50 11.05 11.30 12.00 12.15 13.00 13.50 14.45 16.00 16.23 16.30 17.05 17.50 18.00 19.00 19.05 19.25 19.30 20.00 20.10 21.05 21.50 22.45 23.02 23.07 23.10 23.20 00.00

Jutarnji program Vijesti Vremenska prognoza RTRS preporu~uje Dolina sunca, tv novela Mala tv Pop sikret, crtana serija Gomboce, program za djecu Bajke - Vuk i sedam jari}a Pliva~ki miting u Banjaluci, reporta`a Mts magazin, muzi~ki program Vijesti U fokusu, informativni program @ivot i vrijeme Grizlija Adamsa, serija Largo, serija Hag - Su|enje Radovanu Karad`i}u, direktan prenos Banjalu~ka panorama Izvje{taj sa banjalu~ke berze Srpska danas Dolina sunca, tv novela Tenis - 7. ITF futures Prijedor open 2010., reporta`a U 18, obrazovanje Miniskule, animirana serija Upitnik, kviz Finansijske novosti Dnevnik Sport Nekad bilo Mjesto zlo~ina, serija Poaro, serija Info profil Sport Finansijske novosti Sjednica narodne skup{tine RS, pregled Neko da me ~uva, serija Pakov svijet, humoristi~ka serija

07.00 Dobro jutro, Hrvatska 09.10 Syngenta Agro, mali savjeti za poljoprivrednike 09.13 Dolina sunca, telenovela* 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijesti iz kulture 10.15 Te ~udesne `ivotinje: Oprez, dokumentarna serija* 10.20 Opusto{eni krajevi: Pretvaraju li se na{e turisti~ke zemlje u pustinje?, dok. film (44’)* 11.15 James Martin u Bretanji, dokumentarna serija* 11.40 Kulturna ba{tina: Zagreba~ki ZOO 11.55 Burzovno izvje{}e, emisija pod pokroviteljstvom 12.00 Dnevnik 12.16 TV kalendar 12.32 Moj grijeh, telenovela* 13.20 McLeodove k}eri 7, serija* 14.10 Vijesti s prijevodom za gluhe 14.19 Vrijeme sutra 14.20 TV kalendar 14.35 Inside Offside: Portugal 15.00 Nosila je `utu vrpcu, ameri~ki film 16.45 Hrvatska u`ivo - Vijesti 18.20 Kod Ane 18.35 Dolina sunca, telenovela* 19.20 Vrijeme 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.10 Globalno sijelo 20.45 Mu{karci u opasnosti, dokumentarni film* 21.40 Poslovni klub 22.15 Dnevnik 3 22.40 Sport 22.45 Poslovne vijesti 22.50 Vijesti iz kulture 23.00 Dobre namjere, TV serija (12) 23.50 Zvjezdane staze: Enterprise 2, serija* 00.35 Pet zvjezdica, serija* 01.20 Zlo~ina~ki umovi 3, serija (12)* 02.05 Specijalna postrojba 3, serija (12)* 02.45 Opusto{eni krajevi: Pretvaraju li se na{e turisti~ke zemlje u pustinje?, dokumentarni film

06.50 07.05 07.10 07.30 07.55 08.10 08.20 08.40 09.05 09.30 10.00 10.40 12.30 13.00 13.25 13.45 14.10 14.55 15.10 15.35 16.25 16.40 17.05 17.10 17.55 19.50 20.00 20.05 21.50 22.00 22.05 22.55 00.20 01.00

TEST Najava programa @deronja, crtana serija* Trolovi, crtana serija* Na kraju ulice: Boje TV vrti}: [krinjica Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtana serija* Dvorac igra~aka, serija za djecu* Daleko od doma, serija za djecu* Vjerovanja, dokumentarna serija Tree Hill 5, serija* Okami shojo, japanski film* Potro{a~ki kod Dokuteka - Miroslav Mikuljan: Nakon radnog vijeka - Sutkinja, dokumentarni film (1977.) Povratak na novo, humoristi~na serija* Moja `ena i djeca 4, humoristi~na serija* Pet zvjezdica 2, serija* Kod Ane Dok se vile gungucaju, emisija pu~ke i predajne kulture Me|u nama Skica za portret Put do Ju`ne Afrike, sportsko-dokumentarna serija Te ~udesne `ivotinje: Oprez, dokumentarna serija* Zvjezdane staze: Enterprise 2, serija* Ko{arka, PH - finale, 2. utakmica Crtani film* Ve~eras... Nepokoreni grad: Glumac, serija Vijesti na Drugom Vrijeme Zlo~ina~ki umovi 3, serija (12)* Prije sumraka, ameri~ki film (12) Specijalna postrojba 3, serija (12)* Kraj programa

06.20 Na{i najbolji dani, serija 07.15 Jackie Chan, crtana serija 07.45 Tomica i prijatelji, crtana serija 08.00 Bumba, crtana serija 08.10 Odavde do vje~nosti, serija 10.10 Magi~na privla~nost, serija 11.10 IN magazin 12.00 Farma, reality show 13.00 Najbolje godine, serija 14.00 Odavde do vje~nosti, serija 16.00 Magi~na privla~nost, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.20 Upitnik, kviz 17.40 Na{a mala klinika, serija 18.35 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Najbolje godine, serija 21.05 Farma, reality show 22.05 Magija, igrani film (12)* 23.35 Ve~ernje Vijesti 23.50 Magija, igrani film (12)* - nastavak 00.15 Seinfeld, serija 00.45 Bra~ne vode, serija 01.15 Post mortem, serija (12)* 02.10 Ezo TV, tarot show (18)* 03.10 Najdu`e no}i, igrani film (12)* 04.35 Seinfeld, serija 05.00 Bra~ne vode, serija 05.20 IN magazin 05.55 Kraj programa

Ljubav: Dobijate mnogo vi{e nego {to ste o~ekivali. Imate velike mogu}nosti za potpun uspjeh i 21.IV - 22.V dokazivanje. Posao: Postupajte razumnije i rezultati ne}e izostati. U protivnom, mo`e se desiti da izgubite ono {to imate. Zdravlje: Bez promjene.
BLIZANCI Ljubav: Uzmite dovoljno vremena za sebe i volje-

BIK

nu osobu. Samo tako, u opu{tenoj atmosferi, osje}ate se dobro. 23.V - 22.VI Posao: U prilici ste da se sasvim slobodno, ali i na svoj osoben na~in, suprotstavite o~iglednoj nepravdi. Zdravlje: Vra}a se dobro raspolo`enje. Ljubav: Uputno je da se danas dr`ite svog ambijenta. Trenutke opu{tanja podijelite isklju~ivo sa 23.VI - 22.VII voljenom osobom. Posao: Sve }ete pobijediti. Niko ne ra~una na to da se vi, kada ste povrije|eni, pretvarate u pravog borca. Zdravlje: Osje}ate se i psihi~ki bolje. Ljubav: Odga|anje razgovora sa partnerom, mo`e samo na{koditi oboma. Problem ne}e sam od sebe nestati. 23.VII - 22.VIII Posao: Prilika dolazi sa sasvim druge strane nego {to mislite. Ne pokazujte previ{e iznena|enje, ni radost. Zdravlje: Optimizam u porastu.
LAV RAK

Ljubav: Uspjet }ete tek kada potpuno zaboravite na ljubomoru. Ona vas uvijek ko{ta vi{e nego {to 23.VIII - 22.IX mislite. Posao: Sa dobrim manevrima do{li ste u situaciju da mo`ete ra~unati na dobitak. U~inite i posljednji korak. Zdravlje: Promijenite na~in ishrane. Ljubav: Najbolje je, i za vas i za partnera, da zaboravite na krizu. Nastavite `ivot kao da se ni{ta 23.IX - 22.X nije desilo. Posao: Pazite da ne prenaglite u dono{enju va`ne odluke. Najbolje je da o cijeloj stvari jo{ dobro razmislite. Zdravlje: Izbjegavajte velike skupove.
[KORPIJA Ljubav: Ne stvarajte sebi nepotrebne brige. VAGA

DJEVICA

01.00
FILM, PINK BH

Svjedok
Ovo je briljantan triler u kome se policajac iz velikog grada na|e me|u ~udnim ljudima koji `ive sasvim posebnim `ivotom u prelijepoj prirodi ameri~ke dr`ave Pensilvanije, na farmi sekte Ami{a, u njenom ruralnom dijelu gdje `ive doseljenici iz Holandije. Ova mala pacifisti~ka zajednica odbacuje savremeni svijet, njegov moral, na~in `ivota, nasilje i totalno je zatvorena i sumnji~ava prema strancima jer `eli da se dr`i svog jednostavnog na~ina `ivota. Uloge: Harison Ford, Keli Mekgilis, D`ozef Somer Reditelj: Piter Vir

20.00 Najbolje godine
SERIJA, HAYAT TV

Jana se ozbiljno primila posla na~elnice i poku{ava privesti kraju dogovor sa \urom iz Vime~ine o zajedni~kom lovi{tu. Lorena pokazuje poduzetni~ki duh. Petra i Anku proganjaju strah i krivnja zbog pro{losti. Tomo i Bo`o sklope posao na obostrano zadovoljstvo. ^udni no}ni zvuci uznemiruju seljane. Ranko uspije dodatno upropastiti odnos sa Lorenom.

U`ivajte u tome {to ste ve} ostvarili. Partner priprema iznena|enje. 23.X - 22.XI Posao: Ba{ ni{ta vas ne mo`e zaustaviti na va{em putu do uspjeha. Puni ste elana ali i vi{e nego dobrih ideja. Zdravlje: Kontrolirajte krivu sliku. Ljubav: Voljena osoba vam laka srca daje jo{ jednu veliku {ansu. Nemojte sve upropastiti nepotr23.XI-22.XII ebnom pri~om. Posao: Osoba koju ste nedavno upoznali, pozvat }e vas na razgovor. Pazite se njene slatkorje~ivosti, to je zamka. Zdravlje: Energija u malom padu. Ljubav: Pokazuje se, na najbolji na~in, kako se prava ljubav zauvijek dobro pamti. E, sad, treba je 23.XII-21.I znati i sa~uvati... Posao: ^eka vas izuzetno naporan dan. Puno je dokazivanja drugima da ste u pravu vi, a ne va{ie kolege. Zdravlje: Izbjegavajte gu`vu.
VODOLIJA Ljubav: Osoba sa kojom ste u prijateljskim ili poJARAC STRIJELAC

Stol za 4

18.20
OBN
Voditeljice kuharskog {oua OBN televizije „Stol za 4“ ve} su tre}u sedmicu u Banja Luci, gdje na probu stavljaju kulinarske sposobnosti kandidata banjalu~kog regiona. ^etiri kandidata i ovaj se puta bore za titulu pobjednika sedmice, koji omogu}ava plasman u dalji tok takmi~enja.

Dolina sunca

17.05
RTRS
Lada govori fra Jakovu da je u Belgiji srela fra Antu, koji mu poru~uje da je dobro i `eli mu sre}u. Eva se raduje kada ugleda Ota i Veru spremne za prvu zajedni~ku ve~eru. Nata{i javljaju iz „Country cluba“ da su ga upravo zatvorili zbog zdravstveno neispravne vode. Minja ugleda Renatu kako Gordanu mazi vrat. Fra An|elko govori iznena|enom Jakovu da je on uzeo Stelino pismo.

slovnim odnosima, vi{e ne krije ljubavna osje}anja prema vama. Posao: Neko jedva ~eka da vam vrati za u~injenu nepravdu. Ne pla{ite se, samo opreznije otkrivajte svoje planove. Zdravlje: Poradite na kondiciji.
22.I-19.II

KUHARSKI [OU

SERIJA

Ljubav: Odlu~nim potezom mo`ete potpuno pridobiti partnera i njegovu naklonost. Tako }ete 20.II-2O.III ispuniti svoj cilj. Posao: Dugo ~ekate na jednu odluku. Sada se mo`ete uvjeriti da vam donosi dosta ugodnih trenutaka. Zdravlje: Barem pro{etajte.
MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

RIBE

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura i Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi},

Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281- 388, 281- 398 i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409,

Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-363;

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Vasiljevi}: Nije doveden

Odgoda su|enja Gazda Jezdi
BEOGRAD - Su|enje vlasniku piramidalne {tedionice „Jugoskandik“ Jezdimiru Vasiljevi}u, kojeg srbijanski mediji nazivaju Gazda Jezda, i njegovim saradnicima odgo|eno je ju~er za 13. septembar, jer Vasiljevi} nije doveden u sud iz pritvora Okru`nog zatvora u Beogradu. Sutkinja Sla|ana Markovi} saop}ila je da Vasiljevi} nije doveden „iz za sada nepoznatih razloga, o ~emu }e Uprava zatvora naknadno obavijestiti sud“.

Dijaz: Povremeno vje`ba i puno vodi ljubav

Kameron Dijaz otkrila tajnu dobrog izgleda

POSTOJIMO ZBOG SEKSA
Popularna glumica ne `eli izgledati kao 25-godi{njakinja
LOS AN\ELES - Kameron Dijaz (Cameron Diaz) uskoro }e imati 38 godina, {to se, prema njenoj odli~noj liniji, nikako ne mo`e re}i. Lijepa glumica otkrila je i tajnu svog dobrog izgleda, a to je puno, puno seksa. - Povremeno vje`bam, zdravo se hranim, pijem puno vode i puno vodim ljubav. Da, seks je ne{to {to je svima potrebno, zdrav je, prirodan i zato postojimo - da bismo se seksali - rekla je Dijaz. Ona je dodala da je vi{e ne zanimaju no}ni izlasci. Iako su mnoge `ene depresivne nakon {to po~nu dobivati bore i sve ostalo {to nose godine, Kameron se ne brine zbog toga, te ka`e kako ne bi htjela ponovno izgledati kao 25-godi{njakinja.

Sajpan: Najve}i otok grupe

Erupcija vulkana
SAJPAN - Ameri~ki nau~nici saop}ili su ju~er da je blizu Sjevernih Marijanskih Otoka u Tihom okeanu zabilje`ena erupcija podvodnog vulkana, koji je izbacivao oblake pepela i pare skoro 13 kilometara u visinu. Erupcija se dogodila u subotu i izgleda da je u pitanju podvodni vulkan kod slabo naseljenog otoka Sarigan, oko 150 kilometara sjeverno od Sajpana, najve}eg otoka ove grupe.

Podaci o poginulim u potresu
PEKING - Blizu 3.000 osoba je poginulo, ili se vode kao nestale, u jakom zemljotresu koji se u aprilu dogodio na sjeverozapadu Kine, u tibetanskoj oblasti Ju{u, re~eno je na konferenciji za novinare. Prema rije~ima guvernera provincije Ksingai, do sada je identificirano 2.698 `rtava, a 270 se vode kao nestale. Neidentificirano je jo{ 11 tijela. To je najnovija ukupna cifra `rtava zemljotresa, ja~ine 6,9 stepeni Rihterove skale, koji se dogodio 14. aprila, prenose agencije. U oblasti pogo|enoj potresom u toku su napori da se poprave putevi i obnove veze, ali lo{e vrijeme i niske temperature ote`avaju rad.

Iskosa

Opasna ~asna sestra
Papa Benedikt XVI: Istragu najavio u martu
(Foto: AFP)

Komisija zbog sve}enika-pedofila
VATIKAN - Vatikan je ju~er sastavio komisiju koja }e provesti zvani~nu istragu o pedofiliji me|u sve}enicima Rimokatoli~ke crkve u Irskoj. Istragu, koja }e po~eti najesen, predvodit }e dva kardinala i tri nadbiskupa iz Velike Britanije, SAD i Kanade. Papa Benedikt XVI najavio je istragu u martu, u pismu upu}enom irskom narodu o pedofilskom skandalu u njihovoj dr`avi, zbog kojeg su tri irska biskupa podnijela ostavku. U saop}enju Vatikana navedeno je da }e istraga prvo po~eti samo u ~etiri biskupije, a onda }e se postepeno pro{iriti i na druge.

PITSBURG - ^asna sestra Lin Retinger (Lynn Rettinger) iz SAD gledala je mu{karca kako kroz otvoreni prozor automobila uzima nov~anik. Direktorica katoli~ke osnovne {kole iza{la je na parking i strogim glasom, kojeg ve} 50 godina vje`ba na |acima, naredila lopovu da vrati nov~anik, {to je on odmah uradio, izvinio se i oti{ao. ^asna sestra ka`e da je s lopovom razgovarala kao sa |acima kada bi sumnjala da imaju ne{to {to ne bi smjeli.

Blizu 3.000 mrtvih i nestalih u tragediji

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful