P. 1
Oslobođenje [broj 22795, 14.6.2010]

Oslobođenje [broj 22795, 14.6.2010]

|Views: 262|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Feb 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2012

pdf

text

original

Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PONEDJELJAK, 14. 6. 2010.

Godina LXVII • Broj 22.795

[ta se krije iza zahtjeva Milorada Dodika i Nikole [piri}a

Smanjenje bud`eta BiH

ko~i put u NATO i EU
3. strana

Darko Brkan

Pomo}i }emo gra|anima da odlu~e za koga glasati
5. strana

Vlasenica

Najmanje 100 mrtvih i
1.000 ranjenih u Kirgistanu
13. strana
Reuters

Prijeti regionalni rat
Nakon utvr|ivanja nacrta promjena hrvatskog Ustava

Ubica se predao nakon {to je opkoljen

9. strana

Omogu}iti
glasovanje

hrvatskoj

dijaspori
6-7. strana

DANAS PRILOG

U @I@I
Izmjene Zakona o OSBiH

2

ponedjeljak, 14. juni 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SBiH o su|enju u Londonu

Srbija dokazuje svoju

agresiju na BiH
Haris Silajd`i}: Beograd ovim priznanjem poku{ava ostvariti kratkotrajne politi~ke ciljeve, ali nikada vi{e ne}e mo}i pobje}i od ovog priznanja Edward Fitzgerald: Ako ho}e ekstradiciju, moraju dokazati rat izme|u dr`ava
Stranka za BiH izrazila je zadovoljstvo "zvani~nim priznanjem Republike Srbije da je 1992. godine izvr{ila agresiju na Bosnu i Hercegovinu, te vodila agresorski rat na teritoriji na{e zemlje", {to se desilo u zahtjevu Beograda da mu London izru~i biv{eg ~lanaPredsjedni{tva BiH dr. Ejupa Gani}a. sao kao "potpunu glupost". Fitzgerald je sudu rekao da Srbija mora pokazati da je navodni zlo~in po~injen u borbi izme|u dvije dr`ave koje su bile u me|unarodnom sukobu, kako bi se ispo{tovala pravila za ekstradiciju. U drugim saslu{anjima Srbija je tvrdila da sukob u Bosninije rat izme|udvijedr`ave,ve} gra|anski rat izme|uunutra{njihsuparni~kih etni~kih snaga.

Parlament BiH: Novi prijedlog na~ina zbrinjavanja vi{ka personala u Oru`anim snagama

Prekobrojni vojnici

Potpuna glupost
"Ovo priznanje, koje su 11. juna2010. godinepotpisaliambasador Srbije Dejan Popovi}, kao i ministricapravdeSrbijeSne`ana Malovi}, jasno dr`i da je na teritoriji Bosne i Hercegovine na djelu bio oru`anisukob u kojem su u~estvovale dvije dr`ave, i to Bosna i Hercegovina s jedne strane, a sa druge SRJ (Savezna RepublikaJugoslavija)", navodi se u saop{tenju Stranke za BiH. "Ova terminologija je primjer priznanjaagresije i vo|enjaagresorskog rata od strane jedne dr`ave na teritorijidrugesuverene dr`ave, te se njime zavr{ava pri~a o prirodi i karakteru rata u Bosni i Hercegovini." Ovo je, kakonavodistranka za BiH, "prvi put u istoriji da RepublikaSrbijaodstupa od svogkonzistentnog i dugogodi{njegstava da je u na{oj zemlji na djelu bio gra|anski rat sa kojim Srbija nije imala dodira". "Iako je jasno da Srbija ovim priznanjem poku{ava ostvariti kratkotrajnepoliti~keciljeve, kojiupravozbogtogane}e ni uspje-

na teret dr`ave
Pred poslanicima Predstavni~kog doma Parlamenta BiH ove sedmice pojavit }e se tre}a verzija izmjena i dopuna Zakona o slu`bi u Oru`anim snagama BiH. Najnovije izmjene u ime Kluba poslanika SDA predlo`io je njegov predsjedavaju}i Bakir Izetbegovi}, a nakon {to su osporena ranija rje{enja koja je predlagao zastupnik Niko Lozan~i} (HDZBiH), te ona koja je ponudio Sefer Halilovi} (BPS) - povu~eni iz procedure.

Glavno ro~i{te
Ministrica pravde Srbije Sne`ana Malovi} i tu`ilac za ratne zlo~ineVladimirVuk~evi}nedavno su u zajedni~komsaop{tenju naveli da neta~no citiranje podnesakaVladeSrbijeengleskom ekstradicionom sudu u pojedinim medijima BiH predstavlja "poku{aj da se zamjenom teza i politizacijomdevalvirazahtjev za ekstradiciju Gani}a Srbiji". "Neta~nocitiraju}i i potomtuma~e}i jednu od ta~aka koja predstavlja odgovor na pitanje ekstradicionogsuda, njenimslobodnim tuma~enjem, istr`u}i iz konteksta smisao ovog odgovora, navodi se da 'Vlada Srbije eksplicitno tvrdi da je u periodu kada se dogodio napad na kolonu JNA u Dobrovolja~koj ulici u Sarajevu postojao me|unarodni oru`ani sukob izme|u dvije dr`ave: BiH i Srbije'", navedeno je u saop{tenju. Glavno ro~i{te zakazano je u periodu od 5. do 9. jula.

Tre}i put pred poslanicima na}i }e se penzionisanje u OSBiH: pravo na prijevremenu starosnu mirovinu imalo bi oko 2.000 pripadnika koji bi u FBiH primali oko 400, a u RS-u oko 300 KM
penzijskog osnova. Prijedlogom se predvi|a da se razlikasredstava za ostvarivanje prava zakonskih odredbi osigurava u bud`etu institucija BiH, a da se refundira entitetskim fondovimapenzijsko-invalidskogosiguranja putem kojih se vr{i isplata. Procjenjuje se da bi pravo na prijevremenustarosnupenziju u skladu sa ovim izmjenamaZakona o Slu`bi u OSBiH ostvarilo oko 2.000 pripadnika. Radi se o 240 pripadnika (od ukupno302) kojima je vojnaslu`baprestala28. februara ove godine, 1.465 kojima}e do kraja 2010. biti otkazani ugovori, te 295 vojnika koji }e bez slu`be u OSBiH ostati u naredne tri godine. Uzimaju}i u obzir parametre du`ine radnog - penzijskog sta`a (prosjek 20 godina), prosje~nu pla}u (550 KM u posljednjih pet godina), te postoje}e koeficijente isplate (1,48 u FBiH i 1,07 u RS-u) navedeno je kako bi mirovine za vojnike koji bi bili penzionirani u skladu sa odredbama ovog zakona u FBiH one iznosile oko 400, a u RS-u oko 300 KM. Prema prijedlogu penzioniranje po ovim odredbama po~elo bi retroaktivno od 1. marta ove godine.

Dr. Haris Silajd`i}

Armija BiH, HVO, Vojska RS-a
Izmjenama koje zagovara Klub poslanika SDA, a koje su dobile pozitivan stav na posljednjoj sjednici Ustavnopravne komisije (ustavni osnov), predvi|eno je da izuzetno na prijedlog Ministarstva odbrane BiH pravo na prijevremenu penziju bez obzira na godine `ivota i sta`a (mirovinskog) sti~e vojnik koji je najmanje dvije godine do 23. decembra 1995. bio pripadnik Armije BiH, HVO-a ili Vojske RS-a, koji se 1. januara 2010. nalazio u vojnoj slu`bi, a kojem zbog nemogu}nosti produ`enja ona prestaje.

ti", Stranka za BiH isti~e da "Srbija vi{e nikada ne}e mo}i pobje}i od ovog priznanja s obzirom na njegovdokumentovanikarakter". Srbija je na sudu u Londonu optu`ena za zloupotrebume|unarodnog prava u poku{avanju da ubijediBritaniju da izru~ibiv{eg ~lana Predsjedni{tva BiH, prenosi BBC. EjupGani} je uhap{en1. marta na aerodromu Heathrow po odlasku iz Ujedinjenog Kraljevstva nakon kratke posjete. Srbijanavodi da je Gani}odgovoran za ratne zlo~ine tokom rata u BiH. Gani}ev advokat Edward Fitzgerald je slu~aj predstavljen na saslu{anju za izru~enje na sudu u Westminsteru opi-

VI[AK Radi se o 240 pripadnika (od ukupno 302) kojima je vojna slu`ba prestala 28. februara ove godine, 1.465 kojima }e do kraja 2010. biti otkazani ugovori, te 295 vojnika koji }e bez slu`be u OSBiH ostati u naredne tri godine
Propisuje se da se visinapenzije za ove vojne osiguranike ostvaruje u procentu od penzijskogosnovaprema du`ini mirovinskog sta`a i da za osobe koje imaju manje od 20 godina penzijskog sta`a iznosi 50 posto

Dodatna sredstva
U skladu s tim ukupan iznos nov~anih sredstava koje bi se trebao osigurati u toku ove godine iz bud`eta institucija BiH s obzirom na ~injenicu da bi 240 vojnika koji su iz slu`be otpu{teni 28. februara, a imali bi pravo na mirovinu od 1. marta, kao i da bi to pravoostvarilododatnih600 vojnika(nakon18. juna), te dodatnih 588 (nakon31. avgusta) bilo bi nu`no osigurati 3.050.000 KM (za Fond PIO/MIOFBiH oko 2,5 miliona, te PIORS-a oko 550.000 KM). No, taj iznos bi bio i manji (dodatno oko 1,65 miliona KM), ako bi se uzela u obzir procjena u{tede od oko 1,4 miliona KM na pla}ama i naknadama za 1.188 vojnika (od ukupno 1.428) koji bi ostvarili pravo na penziju. A. TERZI]

V I J E S T I

Obnova u Podrinju

Vi{egrad

Osigurano vi{e od 800.000 KM
Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Safet Halilovi} minulog vikenda posjetio je op}ine Zvornik, Bratunac i Bijeljinu, gdje je sa ~elnicima op}ina i predstavnicima udru`enja povratnika razgovarao o do sada realiziranim i planiranim projektima pomo}i povratnicima, koje finansira Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH. Za rekonstrukciju individualnih stambenih objekata povratnika i elektrifikaciju povratni~kih naselja u Zvorniku, Bratuncu i Bijeljini ove godine je Ministarstvo osiguralo vi{e od 800.000 KM.

Obilje`avanje 18 godina od genocida
Danas je 18. godina od genocida nad Bo{njacima u Vi{egradu, gdje je zapaljeno 70 civila, prete`no `ena, maloljetne djece, starih i iznemoglih. Najmla|a `rtva imala je samo dva dana. U znak sje}anja na `rtve Udru`enje @ena - `rtva rata danas }e, zajedno s pre`ivjelim `rtvama i ~lanovima porodica, `ivo spaljenih civila, obilje`iti 18 godina "`ive loma~e", javila je Fena. Posjeta strati{tu planirana je u 12 sati, gdje }e se prou~iti Fatiha i odati po~ast ubijenima, saop}eno je iz Udru`enja @ena - `rtva rata.

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 14. juni 2010.
[ta se krije iza zahtjeva Milorada Dodika i Nikole [piri}a
Povodom najava premijera RS-a Milorada Dodika i predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH Nikole [piri}a o preispitivanju, odnosno smanjenjubud`etainstitucijadr`ave za narednugodinukrozrashode za ~ak 200 miliona KM u korist entiteta, Komisija za bud`et i finansije Predstavni~kog doma Parlamenta BiH obavit }e hitnu raspravu. Kako je za Oslobo|enje ju~er istakao Sadik Bahti}, predsjedavaju}i Komisije, "ovo pitanje se mora odmah otvoriti i tim povodom zauzeti stav". - Predlo`it }u Komisiji da usvoji zaklju~ak kojim }e se pozvati Vije}e ministara BiH, odnosno Fiskalno vije}e BiH da umjesto slabljenja bud`eta dr`avnih institucija u~ini sve na njegovom ja~anju. Mi u potpunosti podr`avamo stavove koje zastupa ministar finansija i trezora BiH Dragan Vranki} koji su upravo na tragu ja~anja, a ne slabljenja bud`eta institucija BiH, istakao je Bahti}.

U @I@I

3

Smanjenje bud`eta BiH

ko~i put u NATO i EU
Namicanje za Dodika
Za vrijeme [piri}evog mandata, naveo je Kasumovi}, on je "sistematskim smanjenjima dr`avnog u~e{}a u indirektnih porezima svom lideru Dodiku omogu}io kupovinu aviona, pala~a, medija, lobista..." - Tu se treba{tedjeti, a ne na dr`avi koja se pona{a krajnje racionalno sa sredstvima. Ako [piri}ka`e da dr`avneinstitucije ne znaju {ta }e od para, onda o~igledno ne obavlja svoj premijerski posao i ne razgovara sa rukovodiocima dr`avnih institucija. Znam da se svi oni, bez obzira na to koje su nacionalnosti, `ale na nedostatak sredstava za aktivnostikojezahtijeva EU, navodi Kasumovi}. - Dokaz je i to da je prije njegovog dolaska dr`ava imala 17 posto od ukupnih indirektnih poreza, a ove godine je to spalo na 14 posto iako smo u me|uvremenu dobili dvadesetak novih agencija. Ovakva situacija nije bila predvi|ena kada se formirala Uprava za indirektno oporezivanje. Zakon o uplatama i raspodjeli indirektnih poreza defini{e da dr`ava prvo dobiva koliko joj je potrebno za normalno funkcionisanje, a da tek onda entiteti dijele ostatak. Dr`ava je glavni nosilac aktivnosti na pridru`ivanje EU, za koje je opredijeljeno 80 posto gra|ana i mora funkcionirati i razvijati se, navodi Kasumovi}.
Almir TERZI]

Ambasadori UO PIC-a protiv zahtjeva RS-a da se smanji bud`et BiH za 200 miliona KM u idu}oj godini Zagovaranje da se sna`e entiteti umjesto BiH ne}e i ne mo`e pro}i

Sadik Bahti}: Samo ja~anje, nikako slabljenje

Raffi Gregorian: Upozorio da smanjenja nisu dobra

Fuad Kasumovi}: Optu`be na ra~un [piri}a

Djelovanja protiv BiH
Predsjedavaju}i Komisije za bud`et i finansije Predstavni~kog doma Parlamenta BiH naglasio je da se bud`et institucija BiH za 2011. treba pove}ati u odnosu na sada{nji nivo i iz razloga {to se formira sve vi{e novih institucija na razini BiH kojim je nu`no osigurati sredstva za rad i djelovanje. - Dr`avu i njene institucije treba ja~ati i zagovaranja da se sna`e entiteti umjesto BiH ne}e i ne mogu pro}i. Poku{aji koje provode pojedinci iz Fiskalnogvije}a BiH sa svojimzalaganjimausmjerena su protiv BiH. Takveosobe ne misledobro

svojoj dr`avi. Ne mo`e se dozvoliti da takvo {to pro|e, odnosno bude provedeno u djelo, naveo je Bahti}. Istakao je kako iz navedenih razloga "nema govora o smanjenju bud`etskih prihoda institucija BiH, jer bi takve aktivnosti dovele do potpune paralize, posebno kada su u pitanju evropski put i integracije, odnosno prijem u NATO". Na Fiskalno vije}e BiH da ne dozvolismanjenjebud`etskihstavki za dr`avneinstitucijeapelirali su i ambasadoriUpravnogodboraVije}a za implementaciju mira (PIC), a iste stavove prenio je i vi{i zamjenik visokogpredstavnikaRaffiGregorian. Sredinom pro{le sedmice o okvirnombud`etskomokviru za naredni periodtrebalo je raspravljatiFiskalnovije}e, ali ga je njegovpredsjedavaju}iujedno~elnikVije}aministara Nikola [piri} morao odgoditi zbog nedostatka kvoruma. Interesantno je da se na sjednici nisu pojavili premijer RS-a Milorad Dodik

i ministarfinansija tog entitetaAleksandar \ombi}. Zamjenik ministra finansija i trezora BiH Fuad Kasumovi} istakao je kako predsjedavaju}i Vije}aministara i Fiskalnogvije}a BiH Nikola [piri} "obmanjuje javnost govore}i da dr`ava tra`i pove}anje rashoda za 200 miliona KM". - Dr`ava ne tra`i pove}anje rashoda u 2011. nego }e nastaviti sa mjerama {tednje dogovorenim s MMF-om. ^ak i za isti nivo rashoda dr`ava mora dobiti 200 miliona vi{e od indirektnih poreza, iz prostog razloga {to je ove godine dr`ava izdr`ala sa jako malo indirektnih poreza, jer je planski prenijela sredstvakojanisupotro{enalaniod u{teda dogovorenih s MMF-om, uklju~uju}i smanjenja plata i naknada svima u dr`avnom bud`etu za 10 posto. Sve je to dr`ava uradila kako bi entiteti imali vi{e sredstava za socijalne i bora~ke kategorije i penzije, te kako bi entiteti dobi-

li milijardu KM od MMF-a u posljednjoj godini, tako da je ~ista neistina tvrdnja RS-a da dr`ava `eli uni{titi entitete! U tu svoju igru optu`ivanja dr`ave poku{avaju uvu}i i FBiH i uvjeravati neke federalne zvani~nike kako dr`ava namjernouru{avaFBiH, {to je apsurd. Istovremeno, RS uop{te nije smanjio plate, osim nekog simboli~nog smanjenja premijeru i ministrima, ~ime je u{te|eno samo par miliona, navodi Kasumovi}.

[ta su ~ija prava
On pita "odakle [piri}u i njegovom strana~kom vo|i (Dodiku) pravo da zahtijeva da dr`ava smanji rashode za jo{ 200 miliona, odnosno 20 posto naredne godine, kad istovremeno tra`e pove}anje bud`eta RS-a". Otkako je postao premijer, [piri}, navodi Kasumovi}, "sistematskiradi na ukidanjulegitimitetadr`ave i ~ini sve da dr`ava ispadne nesposobna".

Humanost na djelu

Nikola [piri} u Izraelu

PDP kritikuje SNSD

BiH - Katar

Trkom do zdravlja
Predstavnice nevladinih organizacija iz 18 gradova BiH tokom vikenda odr`ale su susret u okviru projekta "Osna`ivanja zdravlja `ena", javila je Fena. Susretu su prisustvovale predstavnice NVO-a iz BiH, koje su ujedno bile u~esnice druge Race for the Cure (Trke{e tnje za oz drav lje nje), odr`ane 3. oktobra 2009, ~iji je cilj bio prikupljanje sredstava za lijek herceptin za `enu oboljelu od raka dojke. Dogovoreno je da 23.050 KM prikupljenih tokom trke, u kojoj je u~estvovalo oko 3.000 osoba, budu upotrijebljena za kupovinu lijeka mladoj `eni iz Biha}a, majci dvoje djece.

Po~ast `rtvama holokausta
Predsjedavaju}i Vije}a ministara Bosne i Hercegovine Nikola [piri} posjetio je ju~er memorijalnu instituciju za `rtve holokausta Jad Va{em u Jerusalemu. On se poklonio svim nevinim `rtvama i polo`io cvije}e u {atoru sje}anja. Predsjedavaju}i [piri} je u Jad Va{emu polo`io poseban buket cvije}a za `rtve Jasenovca. S predsjedavaju}im Vije}a ministara Bosne i Hercegovine u posjeti Jad Va{emu bio je i njegov zamjenik, ministar finansija i trezora BiH Dragan Vranki}, saop}eno je iz Vije}a ministara BiH, javila je Fena.

Pusta obe}anja
Potpredsjednici PDP-a Branislav Borenovi} i Slobodan Nagradi} ju~er su odr`ali pres-konferenciju na poljani u banjalu~kom naselju Star~evica, na kojoj su prije dvije godine ministar prosvjete i kulture RS-a Anton Kasipovi} i gradona~elnik Banje Luke Dragoljub Davidovi} obe}ali izgradnju {kole, vrti}a i sportskih terena. Time su `eljeli da uka`u da aktuelna vlast nije ispunila obe}anje da }e to jedno od najve}ih banjalu~kih naselja dobiti objekte za adekvatno {kolovanje djece. - Prije dvije godine kadar SNSD-a obe}ao je izgradnju objekata na ovoj poljani na Star~evici koji nikada nisu izgra|eni, rekao je Borenovi}.

Razgovori u Sarajevu
U Sarajevu danas po~inje dvodnevni ekspertski sastanak delegacija BiH i Katara u okviru Sporazuma o trgovinskoj, ekonomskoj i tehni~koj radnji izme|u ove dvije zemlje, saop{teno je iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, javila je Srna. Na sastanku }e biti razmatrane mogu}nosti za unapre|enje saradnje izme|u BiH i Katara, posebno u oblasti trgovine, energetike, industrije, infrastrukture, turizma i poljoprivrede, a posebna pa`nja bi}e posve}ena mogu}nosti unapre|enja investicione saradnje, prvenstveno podsticanja ulaganja Katara u BiH.

4

DOGA\AJI

ponedjeljak, 14. juni 2010. godine

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
U Upravi za indirektno oporezivanje BiH nema kriminalnih grupa

Banja Luka

opozicija u RS-u?
Kako se kampanja za izbore zahuktava, sve se ~e{}e postavlja pitanje {ta, osim `elje da sru{i vlast, opozicija nudi novo
- Na ideolo{koj razini izme|u vlasti i opozicijenamarazlike i uz rijetke izuzetke politi~ka scena svrstala se desno od centra, ka`e Tanja Topi}, analiti~arka Fondacije "Fridrih Ebert". Potvrda njenih stavova temelji se na ~injenici da na"nacionalnu kartu" podjednako igraju i SDS i SNSD i Partija demokratskogprogresa. Dokazivanje ko je ve}i za{titnik RS-a i interesa srpskognaroda, naro~ito je vidljivo u Narodnoj skup{tini RS-a. Otuda i ne ~udi{to se na zasjedanjuentitetskogparlamenta1. i2. juna iz diskusija poslanika SDSa, SNSD-a i PDP-a nije razaznavalo ko je vlast, a koopozicija,jer su slo`no burno reagirali na nezadovoljstvo poslanika iz reda bo{nja~kog naroda koji su ukazivali na grubakr{enjapravanesrpskognarodaiskazana u izvje{tajuMinistarstva za izbjegla i raseljenalica, te vladineKomisije za tra`enje nestalih.

[ta nudi

Topi}: Nacionalne teme na cijeni

Bosi}: Referendum kao recept

Kemal ^au{evi}

direktor UIO

Predsjedni~ka bitka
Odluka lidera SNSD-a i aktuelnog premijera RS-a Milorada Dodika da se kandiduje za predsjednika Republike Srpske bit }e najbolji pokazatelj po ~emu se najve}i opozicioni blok (SDS, PDP i SRSRS), odnosno njihov kandidat Ognjen Tadi} razlikuje od svog protivnika. Shodno Ustavu RS-a, ovlasti entitetskog predsjednika u velikoj su mjeri redukovane, ali bi}e zanimljivo gledati ~ime }e to i Dodik i Tadi} poku{ati pridobiti bira~e. [atorske zabave za narod Milorada Dodika, udru`ene sa istra`ivanjima javnog mnijenja, prema kojima je jo{ najpopularniji politi~ar u RS-u, krupan su zalogaj za Tadi}a, koji je odavno izgubio privla~nost mladog i dr~nog nacionaliste. kako, iako je koalicija Zajedno za Dodika, koji je pred izbore 2006. Srpsku osnovana u martu, jo{ najavio referendum o otcjepljenije iza{la sa ekonomskim pro- nju od BiH. Prema rije~ima lidera Demogramom. kratske partije Dragana ^avi}a, [izofrena scena politi~ka scena RS je "{izofreU SDS-u i PDP-u, pak, tvrdnje na". Kada se sve stranke svrstaju da ni{ta novo ne nude odbacu- na desnicu, onda je, ka`e ^avi}, ju. Tako je predsjednik SDS-a na i razumljivo "{to svi kukuri~u pitanje o dijelovima programa uglas za re`imom". obe}ao da }e "ako pobijede, No, ako je suditi po reakcijaukinuti `irantsko ropstvo". Od te majavnosti RS-a, porije~imaTaizjave, smatraju poznavaoci po- nje Topi}, nacionalne teme jo{ liti~kihprilika u RS-u, samo je bi- su najtra`enija roba. Ona kao la tragi~nija inicijativa SDS-a za primjer navodi animozitet preraspisivanje referenduma u RS- ma predsjedniku Nove socijalisu o ~lanstvu BiH u NATO-u. ti~ke partije Zdravku KrsmanoOsim {to se takvom inicijati- vi}u, koji zbog svoje gra|anske, vom zadire u nadle`nosti BiH pa probosanske i proevropske orii ne mo`e bitireferendumsko pi- jentacije ima daleko vi{e pristatanje, SDS poku{avaglasovedo- {a van, nego unutar RS-a. biti na nemu{toj kopiji poteza G. KATANA
Foto: D`enan KRIJE[TORAC

DOBAR

LO[
AN\ELKO MILARDOVI]

ZAO

@irantsko ropstvo
No, ako oko za{tite nacionalnih interesa i nadle`nosti RS-a iz Daytona i ne ~udi {to me|u srpskim strankama ne postoji razlika u stavovima, ipak je nejasno za{to opozicija u NSRSu podr`ava i zakonske projekte za koje tvrdi da slu`e u svrhu predizborne kampanje SNSDa. Najo~itiji primjer bilo je usvajanje Zakona o popisu stanovni{tva u RS-u. Iako su i SDS i PDP tokom skup{tinske rasprave iznosili niz argumenata protiv, istoga dana digli su ruke za zakon. Predsjednik SDS-a Mladen Bosi}ipakisti~e:"Mi i daljesmatramo da re`im`elisebiosiguratipoliti~kepoeneZakonom o popisu, iako ga ne}e provesti, ali smo glasali kako to ne bi protiv nas bilo kori{teno u kampanji." Na namjeri da sru{i re`im, opozicija te{ko mo`e dobiti izbore, smatra Topi}, te dodaje

Ravnatelj Centra za politolo{ka istra`ivanja iz Zagreba dr. An|elko Milardovi} u intervjuu za Oslobo|enje precizno poru~io kako je me|unarodna zajednica kapitulirala u BiH, pokazuju}i potpunu nemo}.

SARAJEVSKA TRIBINA
Nevladina organizacija i kulturni centar Sarajevska tribina dovela je u BiH umjetnike sa pet kontinenata - dobitnike olimpijskih medalja za kulturu, koji su izlagali u Sarajevu i Banjoj Luci, u sklopu predstavljanja kulturnog bogatstva na{e zemlje i njene promocije u svijetu.

AGONIJA PREVARENIH @IRANATA
Nastavlja se agonija prevarenih i izigranih `iranata koji otpla}uju tu|e kredite. U na{em listu objavili smo informaciju o `eni koja je u posljednjih 5 godina podigla 58 kredita.

SADIK AHMETOVI]
Ohrabruje ve}i stepen rasvjetljavanja krivi~nih djela, prvenstveno zahvaljuju}i boljoj koordinaciji svih policijskih agencija u BiH, kako se navodi u informaciji Ministarstva sigurnosti koju je usvojilo Vije}e ministara.

VIJEST U OBJEKTIVU Fudbal
U Sarajevu vladaju tropske vru}ine. I kao {to je to obi~aj u gla vnom gra du Bo sne i Hercegovine, sve ljetne ba{te postavljene su, a gostiju ne nedostaje. Ipak, najve}a gu`va u ljetnim ba{tama je u terminima kada se odigravaju utakmice Svjetskog prvenstva u fudbalu u Ju`noafri~koj Republici. Tople no}i, ugodno dru{tvo, osvje`avaju}e pi}e i utakmice najboljih svjetskih selekcija sve je {to treba da bi se Sarajlije dobro zabavile.
S. Hu.

VIJEST U

BROJU

je nezaposlenih u evidenciji Slu`be za zapo{ljavanje Zeni~ko-dobojskog kantona.

66.145

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 14. juni 2010.

INTERVJU

5

Darko Brkan, predsjednik Udru`enja gra|ana "Za{to ne"

Pomo}i }emo gra|anima da odlu~e za koga glasati
Veteran anga`iranog civilnog dru{tva u Bosni i Hercegovini pokrenuo je internet-stranicu na kojoj gra|ani krozl odgovore na 48 pitanja mogu vidjeti koja im stranka programski najvi{e odgovara. To je bio povod za ovaj intervjul
Razgovarao: Faruk BORI]

• [ta je glasometar? - Glasometar je, u najkra}em, online upitnik (www.glasometar.ba) kojim se testirajuglasa~kepreferencije gra|ana/ki. Glasometar nudi gra|anima/kamamogu}nost da se upoznaju sa stavovima i orijentacijamapoliti~kihstranaka na zanimljiv, jednostavan i zabavanna~in i da istovremeno uporede sopstvenestavove i mi{ljenja sa stavovima stranaka. Kada odgovore na upitnik, gra|ani/ke - potencijalni glasa~i/ice - saznat }e koliko se, u procentima, sla`u sa stavovima razli~itihstranaka u odgovorima na aktuelnadru{tvena i politi~kapitanja. Pitanja su grupisana u osam oblasti, koje smo identifikovali kao najva`nije politi~ke i ideolo{ke razdjelnice u BiH politici u ovomtrenutku. Sastavila ih je radna grupa, sa~injena od eksperata iz akademske zajednice, civilnog dru{tva, kao i od nezavisnih eksperata sa dugogodi{njim iskustvom u pojedinim oblastima. Nakon toga, stranke su dobile priliku da odgovore na upitnik i tako prezentiraju svoje stavove javnosti. U stvaranju Glasometra kori{tene su napredne informacione tehnologije i on u potpunosti odgovara modernim internet-standardima. Sada je red na sve nas da ovaj alat iskoristimo i izvu~emo one zaklju~ke i informacije koje nam trebaju, a Glasometar nudi mnogo mogu}nosti za to.

Pionirski projekat
• [ta zna~i Va{e istra`ivanje i kako mo`e pomo}i budu}im izborima? - Prije svega, ovakvo istra`ivanje se radi prvi put u BiH, a novost je i u regionu. Sama ~injenica da je velika ve}ina politi~kih partija

dala oficijelne odgovore na ovaj upitnik daje nam mogu}nost da napravimo analizu ideolo{kih i vrijednosnih pozicija na kojima se nalazi trenutna politi~ka scena, kao i da damo osnovne podatke oko toga kakve stavove o odre|enim klju~nim pitanjima imaju pojedine stranke. Osim toga, gra|anima/kama se otvara velika mogu}nost istra`ivanja uo~i izbora - na Glasometru mogu analizirati odgovore svih stranaka, i, naravno, utvrditi koliko se sa pojedinim strankama sla`u generalno, po pojedinim oblastima ili konkretnim pojedina~nim pitanjima. Budu}i da o~ekujemo da na Glasometar odgovori preko 100.000 gra|ana/ki, to }e otvoriti i mogu}nosti za detaljnije analize - o ideolo{kim profilima glasa~a/ica ili stranaka, o tome koje su najva`nije teme za gra|ane/ke, o tome gdje se gra|ani/ke i stranke sla`u ili ne sla`u, pa ~ak i koja su to pitanja po kojima se stranke sla`u me|usobno, tj. koje teme bi mogle biti osnova za formiranje potencijalnih koalicija. Potencijal Glasometra je zaista veliki, o ~emu dovoljno govori ve} i podatak da je u prvom danu rada aplikaciju ispunilo preko 3.000 korisnika, te da su korisnici odgovorili na preko 60.000 pojedina~nih pitanja. • Da li navijate za neku stranku u svom istra`ivanju? - To je nemogu}e iz vi{e razloga. Prvo, aplikacijakoristioficijelneodgovore stranaka, onako kako su ih same stranke dostavile. Drugo, algoritam ra~unanja je vrlo jednostavan i lako provjerljiv, a programski kod je na raspolaganju svakome ko poka`e `elju da se upozna s njim. Tre}e, pitanja su nastala kao rezultatvi{emjese~nograda, bazi-

Akcije po gradovima
• [ta uraditi sa gra|anima koji nemaju internet, a koji bi voljeli da glasaju i da se testiraju? - Naravno, razmi{ljali smo i o tome. Dio populacijekojinemapristupinternetu}e imatipriliku da se testira na mobilnimakcijamakojeorganiziramo u periodu od danas pa sve do izbora. Sa ovimakcijamaposjeti}emovi{e od 20 gradova u BiH, gdje}e gra|ani/ke mo}i na ulicama, na ra~unarimakoje smo obezbijedili za ovu priliku, ispuniti upitnik, te dobiti odgovore na licu mjesta. Samo u junu }emo posjetiti Banju Luku (14.6.), Tuzlu (15.6.), Mostar (16.6.), Stolac (18.6.), Zenicu (19.6.), Konjic (25.6.), @ep~e (28.6.) i Travnik (29.6.). raju se na ekspertskimmi{ljenjima i smatramo da su vrlo objektivna i nesugestivna. Kona~no, rezultati i svi drugi podaci se ~uvaju u bazi podataka, tako da je bilo kakva manipulacija nemogu}a. Naravno, u upitnik nije bilo mogu}e uklju~iti sve stranke, pa smo izabrali 19 stranaka koje po istra`ivanjimajavnogmnijenjaimaju{anse da participiraju u parlamentarnom `ivotu na entitetskom i dr`avnom nivou, {to ne zna~i da ostalestranke ne mogu da se uklju~e tako {to }e nas kontaktirati ili poslati svoje odgovore. Od stranaka kojima smo poslali upitnik, nisu odgovorile samo ~etiri: SNSD, HDZ, DP i HSP. Za SNSD i HDZ smo, da ne bismo uskratili gra|ane/ke, ponudili odgovore bazirane na analizama njihovog prethodnog politi~kog djelovanja, politi~kim programima, izjavama strana~kih li~nosti itd. Samo za ove dvije partije, dakle, rezultati upitnika nisu bazirani na oficijelnim odgovorima stranaka, dok za DP i HSP nismo imali dovoljno podataka da bi ponudili odgovore.

Informacija vi{e
• Kako gra|ani mogu prona}i svoju pravu vrijednost kroz va{e istra`ivanje?

- Odgovor na to pitanje moraju prona}i sami/e gra|ani/ke. Ono {to im mi mo`emo ponuditi su informacije koje im u tome mogu pomo}i i smjernice o tome kako do njih do}i. U tom pogledu, na{a je preporuka da pri ispunjavanju upitnika iskoristite ponu|enu opcija vrednovanja oblasti po va`nosti, kako bi do{li do najta~nijih i najpotpunijih rezultata. Isto tako, preporu~ujemo da odgovorite na ona pitanja koja smatrate najzna~ajnijim za dono{enje odluke o tome za koga }ete glasati, jer }e se rezultati generirati samo za ona pitanja na koja su korisnici/e odgovorili/e. Na kraju, kada dobijete rezultate, treba ih pa`ljivo prou~iti, a korisno je pogledati i pojedina~ne odgovore stranaka, kako biste mogli uporediti odgovore stranaka sa njihovim realnim politikama i ocijeniti koliko u svojim odgovorima bile iskrene i dosljedne svom dosada{njem radu. Korisnici/ce mogu posjetiti i portal na adresi www.razglasaj.ba koji je dio na{e internet-platforme i u cjelini je posve}en izborima, gdje mogu dobiti dodatne informacije. Naravno, ostajemo na raspolaganju za bilo kakva pitanja koja korisnici/e u bilo kojem trenutku mogu imati. Mogu li se gra|ani zaista odrediti glede Glasometra? - Definitivno mogu. Ovo je potpuna novost na na{oj politi~koj sce ni, pa }e gra|ani ma/kama mo`da trebati vremena da otkriju koje sve mogu}nosti dobijaju sa Glasometrom, ali neosporno }e svako ko ispuni upitnik oti}i bogatiji za bar neku informaciju koja }e definitivno uticati na odluku kome dati glas u oktobru.

TAKORE]I... PODR[KA
Zajednica `ena HDZ-a BiH "Kraljica Katarina Kosa~a" pozdravlja i podr`ava odluku Predsjedni{tva HDZ-a BiH u vezi s izborom Borjane Kri{to za kandidatkinju hrvatskog ~lana Predsjedni{tva BiH. Ova odluka, navodi zajednica `ena, razveselila je i po~astila sve njene ~lanice koje vjeruju da je primljena sa velikim simpatijama i odobravanjem kod svih `ena, pa i gra|ana. Zajednicu `ena HDZ-a BiH raduje ~injenica da Kri{to nije birana kao predstavnica `ena nego kao sposobna osoba.

6

DOGA\AJI

ponedjeljak, 14. juni 2010. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Utvr|en nacrt promjena hrvatskog

Omogu}iti glasov
Godi{njica Bitke na Sutjesci
EU, jedinstvena politi~ka tvorevina, nikada ne bi postala realnost da nije bilo veli~anstvene pobjede savezni~kih snaga u Drugom svjetskom ratu, kome su nemjerljiv doprinos dali Srbi, ali i pripadnici drugih naroda i narodnosti, izjavio je ~lan Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} na Tjenti{tu, gdje je obilje`ena 67. godi{njica Bitke na Sutjesci, javila je Srna. On je istakao da se u ovoj bici protiv fa{izma u maju i junu prije 67 godina kovala budu}a, poslijeratna Evropa. Radmanovi} je rekao da se tradicionalni pojam antifa{izma danas vi{e nego ikad zloupotrebljava od grupa i pojedinaca u dnevnopoliti~ke svrhe. Cvije}e i vijence na spomen-kosturnicu u kojoj po~ivaju kosti 3.301 partizana, osim ~lana Predsjedni{tva BiH Neboj{e Radmanovi}a, polo`ili su i ministar rada i bora~ko-invalidske za{tite Rade Ristovi}, te predsjednik SUBNOR-a RS-a Blagoja Gaji}.

hrvatskoj dijas
Tri mjesta u Saboru, ~etiri mjesta za glasovanje u Bosni i Hercegovini drasti~no }e cijeni Nino Raspudi}, koji sporazum Vlade i opozicije smatra besramnom politi~kom
Hrvatska oporba vi{e ne dovodi u pitanje glasovanje dijaspore za parlamentarne i predsjedni~ke izbore i to je najve}i uspjeh dogovorenih ustavnih promjena u Republici Hrvatskoj, rekao je za Oslobo|enje Ivan Bagari}, zastupnik dijaspore u Hrvatskom saboru. Hrvatski sabor je utvrdio na crt pro mjena hrvatskog Ustava, na temelju prijedloga koji su dogovorili Jadranka Kosor, predsjednica HDZa i Zoran Milanovi}, predsjednik hrvatskoga SDP-a. Prema utvr|enom nacrtu, hrvatski dr`avljani bez prebivali{ta u Hrvatskoj mo}i }e glasovati isklju~ivo u veleposlanstvima i konzulatima, odnosno u nji ho vim sje di {ti ma, {to zna~i kako }e bh. Hrvati mo}i glasovati samo na ~etiri mjesta u BiH. Tako|er, uvodi se i fiksna kvota za dijasporu koja }e ubudu}e u Saboru imati tri zastupni~ka mjesta. lanovi} se ne mo`e realizirati u punom smislu rije~i jer se glasovanje ograni~ava na diplomatsko konzularna predstavni{tva. To je problem ne samo u BiH nego i u ostatku svijeta, jer Hrvatska ima dijasporu na svim kontinentima, rekao je Bagari}. Istaknuo je kako se mora izna}i tehni~ko rje{enje koje }e omogu}iti glasovanje svakom hrvatskom dr`avljaninu. - Treba uvesti mogu}nost dopisnoga glasovanja. To ve} koriste brojne zemlje svijeta, pa ~ak i BiH. Radi se o civilizacijskom dosegu i va`no je da ljudi mogu konzumirati pravo koje imaju. Iskreno vjerujem kako }e Sabor usvojiti zakonsko rje{enje kojim }e sporazum izme|u hrvatske vlade i oporbe biti provediv, izjavio je Bagari}. Politi~ki analiti~ar i profesor sa Sveu~ili{ta u Mostaru Zoran Tomi} smatra kako su i vladaju}a koalicija i hrvatska oporba, ali i dijaspora na dobitku dogovorenim ustavnim promjenama u susjednoj nam zemlji.

Va`no pitanje
- Pitanje prava Hrvata izvan Hrvatske da glasuju vi{e nije prijeporno i to je jako va`no za hrvatsku dijasporu, a time i Hrvate u BiH. S druge, pak, strane sporazum Kosor - Mi-

Dva HDZ-a
- Kosor je ovim rje{enjima otvorila europski put Hrvatske, dok je Milanovi} umanjio broj

Sjednica [taba CZFBiH
U Sarajevu }e danas biti odr`ana 14. sjednica Federalnog {taba Civilne za{tite. Na sjednici }e biti rije~i o provo|enju preventivnih i drugih mjera za{tite od po`ara i drugih opasnosti za vrijeme po`arne sezone 2010. i dopuni Godi{njeg plana kori{tenja sredstava posebne naknade za za{titu i spa{avanje u ovoj godini. Na dnevnom redu sjednice je i odluka o odobravanju sredstava za otklanjanje posljedica izazvanih poplavama u op}ini Tomislav-Grad te izvje{taj o obilje`avanju 1. marta - Dana Civilne za{tite u FBiH u 2010.

Zbog Zakona o porezu na dohodak

Federacija diskriminira

povratnike u RS-u
Ljudi prijavljeni u RS-u, a koji rade u FBiH, mjese~no moraju dati 10 posto od plate Nas povratnike su stavili u istu ravan sa Kinezima, govore kako treba da se vra}amo, a kroje nam ovakve zakone, ka`e Sead Cakor
Sead Cakor je povratnik u naselje [eher kod Osmaka u RS-u, gdje se prijavio i izvadio li~ne dokumente. Me|utim, on je zaposlen u firmi Bijeljevac Tours, ~ije je sjedi{te u Kalesiji. I samo zbog toga {to je prijavljen u RS-u, a radi u Federaciji, Cakor svaki mjesec mora za porez izdvajati 10 posto od plate. "A samo da izvadim li~nu kartu u Federaciji, onda ne bih ni{ta pla}ao. Moj kolega koji `ivi u RS-u, a ima li~nu u Federaciji, ne pla}a ni{ta. To je diskriminacija. Ja bih mogao da za 10 maraka izvaditi li~nu u Federaciji i onda ne bi pla}ao. Ali ne}u, jer ja ovdje `ivim i imam ovdje li~nu kartu. Nas povratnike su stavili u istu ravan sa Kinezima. Sve nam go vo re tre ba da se vra}amo, a kroje nam ovakve zakone", ispri~ao nam je Cakor. On navodi da se zbog ovog problema nekoliko ljudi koje poznaje odjavilo iz RS-a, te izvadilo li~nu kartu u Federaciji. Klub Bo{njaka u Vije}u naroda RS-a je na posljednjoj sjednici razmatrao Zakon o porezu na dohodak Federacije BiH, te ustanovio da je diskriminatoran za povratnike u RS-u zato {to im ne omogu}ava vra}anje poreza. "Mi smo obi las kom po vratnika u RS vidjeli da je pored pitanja o kojima je javnost uglavnom upoznata, ovo jedan od najzna~ajnijih problema. Ono malo zaposlenih povratnika u RS, ustvari su zaposleni u Federaci ji. Mi slim da su ~ita oci upo zna ti ka da smo ne da vno publikovali broj zaposlenih u agencijama, ustanovama, institucijama...u RS-u, gdje je vidljivo da je zaposlen mali broj Bo{njaka. Zato je ovo jedan veliki problem", kazao nam je Edin Rami}, {ef Kluba Bo{njaka. U narednim danima on }e uputiti zahtjev predsjednici i potpredsjednicima Federacije, te Vladi Federacije i Kolegiju federalnog Parlamenta, u kome }e tra`iti ispravku izmjene ovog zakona. "U pro{lom sazivu Glavnog odbora Stranke demokratske akcije usvojen je zaklju~ak gdje je nalo`ena eliminacija negativnih odredbi iz zakona koje su {tetne po povratnike", kazao nam je Rami}.
S. KARI] Edin Rami}

Masovno odjavljivanje
Zbog Zakona o porezu na dohodak Federacije BiH, koji je o~igledno {tetan za povratnike, posljednjih godina veliki broj pripadnika ove populacije se odjavio iz RSa, te prijavio u Federaciji. Tako se, prema Rami}evim rije~ima, u Osmacima do sada odjavilo izme|u 10 i 15 povratnika, dok se u Bosanskom Novom odjavilo njih blizu 70. Rami}, tako|er, upozorava da se ovakvim odnosom prema povratnicima smanjuje bo{nja~ko bira~ko tijelo u RS-u.

O otpremninama radnika
Poslanici Narodne skup{tine RS-a razmatrat }e danas informaciju o ostvarivanju prava na otpremninu po ~lanu 182. Zakona o radu u tom bh. entitetu. U RSu je do sada podneseno 58.480 zahtjeva za otpremnine osobama koje su ostale bez posla u ratnom periodu, a koje, ako ispunjavaju zakonske uvjete i ovisno o godinama sta`a, imaju pravo na otpremninu od 1,3 do tri prosje~ne neto pla}e u RS-u iz prethodnog mjeseca u odnosu na mjesec isplate otpremnine. Od ukupno podnesenih zahtjeva dosad je rije{eno 13.085, od ~ega je pravo na otpremninu priznato za 6.533 zahtjeva. Otpremnine su ve} ispla}ene za njih 3.844, po osnovu pravosna`nih rje{enja, u iznosu od 6.849.948 KM.

ZAHTJEV [ef kluba Bo{njaka Edin Rami} }e uputiti zahtjev predsjednici i potpredsjednicima Federacije, te Vladi Federacije i Kolegiju federalnog Parlamenta, u kome }e tra`iti ispravku izmjene ovog zakona

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 14. juni 2010.

DOGA\AJI

7

Ustava

VIJESTI

anje

pori
utjecati na izlaznost, ucjenom
zastupnika iz dijaspore i to mu mo`e i}i naruku na sljede}im izborima. [to se ti~e dijaspore, mislim kako je i ona na dobitku jer je broj zastupni~kih mjesta fiksan. Tri zastupnika mogu uraditi puno toga i u ve}im zemljama od Hrvatske. Oni mogu biti prevaga ne samo kod formiranja vlasti, nego i kod nametanja politi~ke agende. Naposljetku, radi se sporazumu koji zasigurno ide na ruku Hrvatskoj i gledanje van tog okvira je sebi~no, rekao je Tomi}. Tako|er, dodao je kako sam na~in glasovanja dijaspore "nije najsretnije rije{en", te
Glasanje u Veleposlanstvu Hrvatske u Sarajevu

Dani Ajvatovice
Niz vjerskih, kulturnih i sportskih doga|aja SBK-a uprili~en je dosad u sklopu 500. jubilarnih Dana Ajvatovice, koji }e ove godine trajati do 27. juna, kada je predvi|ena centralna manifestacija na Ajvatovi~koj livadi i pohod vjernika na Ajvaz-dedinustijenu, javila je Fena. Pod nazivom "Odjeni se bojama tekbira" u subotu nave~er je u organizaciji Med`lisa IZ-a Bugojno i BZK-a Preporod, uz podr{ku Op}ine i KSC-a, uprili~en kola`no-revijalni program za `ene. Manifestacija je izazvala veliku pa`nju stanovnica Bugojna i susjednih op}ina, koje su mogle vidjeti modele modne ku}e Tekbir iz Turske, koju na teritoriji BiH zastupa d.o.o Safikada. U prusa~komNovomnaseljuotvorena je novoizgra|enad`amija na lokacijiNovog naselja, a u Kulturnom centru princezeD`evhereodr`ana je ve~erilahija i kasida. Gosti su bili ~lanovi Hora Gazi-Husrev begove medrese iz Sarajeva.

kako je to rezultat politi~kog kompromisa. Njegovo mi{ljenje ne dijeli i Nino Raspudi}, profesor sa Sveu~ili{ta u Zagrebu i politi~ki analiti~ar, koji isti~e kako dogovor hrvatske vlade i oporbe nema nikakve veze s ustavnim promjenama, te kako je SDP iskoristio povoljan trenutak za ''besramnu politi~ku ucjenu''. - Tako|er, HDZ je isto tako besramno prihvatio tu ucjenu i za rezultat imamo sporazum ko ji dis kri mi ni ra dio hrvatskih dr`avljana. Prvenstveno je diskriminiraju}a fiksna kvota od tri saborska zas-

tupnika, a potom i odluka da }e se u BiH glasovati samo na ~etiri mjesta. To je poni`avaju}e za bh. Hrvate i za posljedicu }e imati drasti~an pad odziva na izbore {to }e ponovno nekima u Hrvatskoj omogu}iti da ka`u kako glas Bosanca ili Hercegovca vrijedi vi{e nego glas nekog Hrvata iz Hrvatske, rekao je Raspudi}.

Podijeljena mi{ljenja
Isto tako, istaknuo je i kako smatra da su ~elnici oba HDZa u BiH postupili sramotno, jer su najprije osu|ivali sporazum a potom su ''potr~ali pod skute Jadranke Kosor".

Podsje}amo, ustavne promjene u Hrvatskoj, odnosno tanje glasovanja hrvatskih dr`av lja na ko ji `ive izvan Hrvat ske, po di je li lo je i hrvatske stranke u BiH. Tako su predsjednici dva HDZ-a u BiH Dragan ^ovi} i Bo`o Ljubi} najprije isticali kako je dijaspora diskriminirana, jer se glasovanje ograni~ava na di plo mat sko-kon zu lar na predstavni{tva, da bi nakon nekoliko dana korigirali stavove i podr`ali predlo`eno rje{enje. Sporazumu se protive i HSPBiH te NS Radom za boljitak.
Jurica GUDELJ

Bez ugovora o finansiranju
Zdravstvene ustanove u Livanjskom kantonu, izuzev Doma zdravlja u Tomislav-Gradu, jo{ nisu potpisale ugovore o finansiranju za 2010. sa kantonalnim Zavodom za zdravstveno osiguranje, jer nisu zadovoljne sredstvima koja im je odobrilo Upravno vije}e ove ustanove, izjavio je direktor Zavoda za zdravstveno osiguranje Ivan Krstanovi}, prenosi Srna. On je lokalnom radiju u Livnu rekao da se svake godine javlja isti problem, jer u zdravstvenim ustanovama ne postoji razumijevanje za te{kusituaciju u zdravstvu, a rukovodne strukture tih ustanova ne}e da shvate da je Zavod za zdravstveno osiguranje samo kupac njihovih usluga u ime svojih osiguranika.

Prof. Mustafa Spahi} promovisao novu knjigu u rodnoj Zenici

Svijet i fudbal
Prije su fudbal igrali siroma{ni da bi ih gledali bogati, a sada bogata{i igraju, a siroma{niji gledaju

"Svijet i fudbal", naziv je nove, 27. knjige Zeni~anina Mustafe Mujkija Spahi}a ko ja je pro mo vi sa na po vo dom po~etka 19. Svjetskog prvenstva u nogometu u Ju`noafri~koj Republici.

Jubileji
Promociju knjige 60-godi{njeg srednjo{kolskog profesora u Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu na predmetima historija islama i sociologije u hotelu Zenica priredilo je Lokalno omladinsko vije}e regije Zenica, moderator je bio Jasmin Duvnjak, predsjednik LOV-a, dok su o knjizi govorili Edin Spahi}, sportski urednik na Radio BIR-u i prof. Mirzet Hamzi}, te sam autor. Recenzenti ovog djela su istaknuti fudbalski stru~njak, poznati biv{i fudbaler Mirsad Fazlagi} i novinar Muhamed Biki}. Ina~e, 2010. godina je jubilarna u kojoj se navr{ava 80 godina od prvog Svjetskog prvenstva odr`anog 1930. u Urugvaju, te 50 godina od prvog Evropskog prvenstva odr`anog 1960. u Francuskoj. Edin Spahi} je istakao da je nogomet u savremenom svijetu san koji se iznova sanja i ostvaruje, zadovoljava ma{tu, potrebu za kretanjem i zaista jedna stvar koja nas prati tokom na{eg cijelog `ivota. - Knjiga Mustafe Spahi}a daje veliku potporu savremenom shvatanju nogometa i njegovim implikacijama na dru{tvo kao najva`nije sporedne stvari na svijetu. Ovo djelo pru`a nam zlata vrijedne informacije o fudbalu, o njegovom postanku i o razvoju, ali i poseban dodatak o svjetskim i evropskim prvenstvima u slici i rije~i, kazao je Edin Spahi}. Mirzet Hamzi} je objasnio koliku vrije-

Sanacija puteva u Bugojnu
Zeni~ka publika najpatriotskija

dnost ima dobar rezultat neke reprezentacije na SP-u,pokazuje~injenica da senakon tre}eg mjesta na SP-u u Francuskoj 1998. za Hrvatsku ~ulo vi{e ljudi i saznalo o ovoj zemlji nego do tada godinama u bilo ~emu. Prof. Mustafa Mujki Spahi} ponovio je zanimljivu misao kako su prije fudbal igrali siroma{ni da bi ih gledalibogati, a da sadabogata{i igraju, a siroma{niji gledaju.

Najfudbalskija publika
- Znam da je ovdje u Zenici naj~istija i najjasnija publika, najpatriotskija, najbosanskija i najfudbalskija publika. Publika u ovom gradu se pona{a prema onoj uputi Pjera Kubertena "Va`no je u~estvo-

vati" i drago mi je {to sam u svom gradu odr`ao prvu javnu promociju knjige, naglasio je Spahi}. Prigodan program posve}en po~etku 19. SP-a u nogometu, osim promocije Spahi}eve knjige i razgovora o fenomenu fudbala kao najva`nije sporedne stvari na svijetu i o svim dosada{njim evropskim i svjetskim prvenstvima, uklju~ivao je i prezentaciju petominutnog filma LOV-a o reprezentaciji BiH i Zenici kao sportskom centru BiH, te premijerno emitovanje slu`bene himne SP-a u Ju`noj Africi, pjesme "Samia - Time for Africa", koju izvodi kolumbijska, ali i svjetski poznata pop-zvijezda Shakira. M. DAJI]

U posljednje tri godine na teritoriji Bugojna asfaltirano je oko ~etrdeset kilometara lokalnih puteva, sanirano 4.350 kvadratnih metara udarnih rupa, te izgra|en stadion za mali nogomet u MZ Glavice, javila je Fena. Finansijska vrijednost realiziranih projekata je 1.985.000 KM. Ugovor, koji je s preduze}em Rudnici gipsa iz Donjeg Vakufa potpisan 2007, bit }e okon~an ovih dana asfaltiranjem pojedinih dionica u Crni~u i Glavicama. Vrijednost tih projekata je 110.000 KM. Kako je istakao Jahija Teke{i}, direktor JP za stambeno-komunalne djelatnosti i lokalne puteve, 21. juna bit }e objavljen novi tender za projekte u mjesnim zajednicama. Iskazana je potreba za ure|enjem 122 lokalna pravca, ukupne du`ine oko 80 kilometara.

8

CRNA HRONIKA
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INA SANSKI MOST OP]INSKI NA^ELNIK

ponedjeljak, 14. juni 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Lan~ani sudar ~etiri vozila kod Visokog

Broj: 02-23-7-1375/10 Datum:10.6.2010. godine Na osnovu Uputstva o na~inu i procedurama odabira korisnika projekta povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica (“Slu`beni glasnik BiH” broj 48/06 od 26.6.2006. godine), Memoranduma o razumijevanju broj: 02-23-7-1375/10 od 4.6.2010. godine i Odluke o raspodjeli sredstava za rekonstrukciju stambenih jedinica u svrhu povratka broj: K-19-02-50-2437-10/10 od 24.4.2010. godine, op}inski na~elnik Op}ine Sanski Most objavljuje:

J AV N I P O Z I V
izbjeglicama iz BiH, raseljenim osobama u BiH i povratnicima za podno{enje zahtjeva za rekonstrukciju stambene jedinice u cilju povratka na podru~ju op}ine Sanski Most Pomo} u rekonstrukciji i povratku dodjeljuje se u okviru implementacije “Zajedni~kih projekata 2010”, odobrenih od Komisije za izbjeglice i raseljene osobe u BiH, koji se finansijski realizuje kroz Fond za povratak BiH, a odnosi se na sanaciju i obnovu ratom o{te}enih i uni{tenih i stambenih jedinica za potrebe povratka raseljenih osoba u BiH, povratnika i izbjeglica iz BiH, a na osnovu Memoranduma o razumijevanju zaklju~enog izme|u Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Op}ine Sanski Most. “Zajedni~ki povratak 2010” u vrijednosti od 60.000,00 KM implementirat }e se na podru~ju op}ine Sanski Most, u svrhu povratka lica bo{nja~ke nacionalnosti po sistemu ”klju~ u ruke” u iznosu od 60.000,00 KM. 1. Op}i kriteriji Op}i kriteriji su eliminatorni i obavezuju}i za sve korisnike pomo}i. Op}i kriteriji za utvr|ivanje potencijalnih korisnika pomo}i projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica su: - Korisnik pomo}i je izbjeglica iz BiH, raseljena osoba u BiH ili povratnik; - Korisnik pomo}i je iskazao namjeru za povratkom; - Utvr|en je status vlasni{tva ili stanarsko pravo nad stambenom jedinicom korisnika pomo}i koja je predmet rekonstrukcije; - Korisnik pomo}i je na dan 30.4.1991. godine imao prebivali{te u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije; - Stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije smatra se neuslovnom za stanovanje u skladu sa utvr|enim standardima o minimumu stambenih uslova; - Korisnik pomo}i/nosilac doma}instva i ~lanovi njegovog doma}instva od 1991. godine nemaju na teritoriji BiH drugu stambenu jedinicu koja se smatra uslovnom za stanovanje, u skladu sa utvr|enim standardima o minimumu stambenih uslova. 2. Dokumenti koje je potrebno dostaviti uz prijavu za oglas vezano za op}e kriterije: 2.1. Potvrda nadle`nog organa o statusu (za sve ~lanove povratni~ke porodice prijavljene za pomo} u rekonstrukciji) - Izbjeglice iz BiH Odgovaraju}a potvrda (izbjegli~ka legitimacija/karton) o statusu izbjeglice iz BiH. - Raseljene osobe u BiH Potvrda nadle`nog organa op}ine privremenog boravka o statusu raseljene osobe ne starije od 6 mjeseci. - Povratnici Potvrda nadle`nog organa op}ine povratka o statusu povratnika. 2.2. Prijava za dobrovoljni povratak 1. Izbjeglice iz BiH Prijava za dobrovoljni povratak/ovjeren obrazac prijave ili zahtjev za povrat imovine/stanarskog prava 2. Raseljene osobe koje se vra}aju na podru~je Federacije BiH Prijava za dobrovoljni povratak/ovjeren obrazac prijave ili zahtjev za povrat imovine/stanarskog prava 2.3. Dokaz o vlasni{tvu/stanarskom pravu Status o vlasni{tvu ili stanarskom pravu nad stambenom jedinicom koja je predmet rekonstrukcije dokazuje se sljede}im dokumentima: 1. ZK (zemlji{no-knji`ni) izvadak 2. Izvod iz katastarske evidencije ne stariji od 6 mjeseci 3. CRPC odluka 4. Odluka komisije za imovinske zahtjeve izbjeglica i raseljenih lica 5. Rje{enje o povratu imovine/stanarskog prava Rje{enje nadle`nog op}inskog organa o povratu ili uvo|enju u posjed 2.4. Uvjerenje o kretanju Uvjerenjem o kretanju podnosioca prijave za dodjelu donacije pomo}i za izgradnju i sanaciju stambenih jedinica, koje izdaje nadle`ni organ unutra{njih poslova dokazuje se da je korisnik pomo}i na dan 30.4.1991. godine imao prebivali{te u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije. Potrebno je prilo`iti original uvjerenje o kretanju ili ovjerenu kopiju. 2.5. Potpisana i ovjerena izjava korisnika pomo}i Izjava da korisnik pomo}i/nosilac doma}instva i ~lanovi njegovog doma}instva od 1991. godine prijavljen za dobijanje pomo}i u rekonstrukciji nemaju na teritoriji BiH drugu stambenu jedinicu koja se smatra uslovnom za stanovanje u skladu sa utvr|enim standardima o minimumu stambenih uslova (IMG standardi), te da korisnik pomo}i nije primio pomo} u rekonstrukciji dovoljno da zadovolji utvr|ene standarde. 3. Posebni kriteriji Ispunjavanje posebnih kriterija slu`i Komisiji za odabir korisnika na op}inskom nivou kao temelj za procjenu potreba potencijalnih korisnika pomo}i po prioritetima, te im poma`e da izvr{e odabir korisnika pomo}i u rekonstrukciji na transparentan na~in, po{tuju}i principe neisklju~ivog i jednakog prava na pristup pomo}i u rekonstrukciji od strane svakog potencijalnog korisnika. 3.1. Korisnik pomo}i se vratio na svoje prijeratno prebivali{te (spontani povratnik) i `ivi u uslovima koji su ispod utvr|enog stambenog minimuma, uklju~uju}i i one koji privremeno borave u {atorskim naseljima, kampovima, kontejnerima i sli~no; 3.2. Korisnik pomo}i pripada odre|enim skupinama, kao {to su: a) socijalne kategorije - potvrda nadle`nog organa, Slu`ba socijalne za{tite b) osobe sa invaliditetom - rje{enje nadle`nog organa c) nezaposlene osobe - uvjerenje iz Biroa za zapo{ljavanje d) deficitarni kadrovi e) samohrani roditelji f) maloljetna djeca bez roditeljskog staranja g) {ehidske porodice/porodice poginulog borca - rje{enje ili uvjerenje ne starije od 6 mjeseci h) porodice nestalih osoba i biv{i logora{i - uvjerenje. 3.3. Korisnik pomo}i boravi u kolektivnom smje{taju (tranzitnoprihvatni i kolektivni centri), alternativnom smje{taju ili ostvaruje pravo na alternativni smje{taj. 3.4. Broj i starosna dob ~lanova porodice korisnika pomo}i koji su se prijavili za dobivanje pomo}i za rekonstrukciju i povratak. 4. Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje posebnih kriterija 4.1. Korisnici koji su se vratili na svoje prijeratno prebivali{te i porodice u procesu povratka; Uvjerenjem o kretanju ve} pomenutom na listi dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih kriterija dokazuje se da korisnik pomo}i ima prijavljeno mjesto prebivali{ta na adresi na kojoj se nalazi objekat koji je predmet rekonstrukcije, a potvrdom mjesne zajednice/op}ine da je korisnik pomo}i/porodica povratnik. 4.2. Korisnik pomo}i pripada odre|enim skupinama; Svi validni dokumenti kojima se potvr|uje pripadnost odre|enim skupinama. Pod validnim dokumentima podrazumijevaju se ovjereni dokumenti izdati od strane nadle`nih organa/institucija (npr. samohrani roditelji maloljetne djece i osobe koje `ive od socijalne pomo}i - potvrda nadle`nog centra za socijalni rad; hroni~no bolesne osobe - potvrda odgovaraju}e zdravstvene institucije; deficitarni kadrovi - potvrda da je zaposlen u mjestu povratka ili potvrda poslodavca o prijemu u radni odnos, pismo namjere poslodavca i sli~no). 4.3. Korisnik se nalazi u kolektivnim oblicima zbrinjavanja (tranzitno-prihvatni i kolektivni centri), alternativnom smje{taju ili zadovoljava uslove i ima/ostvaruje pravo na alternativni smje{taj; Boravak u kolektivnim oblicima zbrinjavanja - potvrda tranzitnoprihvatnog ili kolektivnog centra; osobe koje se nalaze u alternativnom smje{taju ili zadovoljavaju uslove i imaju pravo na alternativni smje{taj - potvrda nadle`nog organa za stambena pitanja op}ine privremenog boravka. 4.4. Porodice koje imaju vi{e ~lanova zajedni~kog stanovni{tva i njihova starosna dob; Ku}na lista korisnika pomo}i ovjerena u op}ini prebivali{ta/privremenog boravka, ne starija od 6 mjeseci, izvod iz mati~ne knjige ro|enih za maloljetne ~lanove doma}instva, ovjerene fotokopije li~nih karata (CIPS) za punoljetne ~lanove. Podno{enje prijava i dokumenata: Prijava za rekonstrukciju stambenih jedinica u okviru “Zajedni~kog projekta 2010” sa popunjenim obrascem prijave/izjavom i prate}om dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje op}ih i posebnih kriterija, dostaviti na protokol Op}ine Sanski Most, svakim radnim danom od 8 do 15 sati ili po{tom na adresu: OP]INA SANSKI MOST, Ulica banjalu~ka 3, sa naznakom “PRIJAVA ZA JAVNI POZIV ZA SANACIJU - NE OTVARAJ”. Obrazac prijave/izjava se mo`e podi}i u prijemnoj kancelariji Op}ine Sanski Most svakim radnim danom od 8 do 15 sati. Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja. Prijave pristigle nakon ovog roka ne}e se razmatrati. Prijedlog rang-liste o izboru potencijalnih korisnika pomo}i bit }e objavljen na oglasnoj plo~i Op}ine Sanski Most u roku od 15 dana od dana isteka roka objave oglasa. Prigovor: Prigovor se podnosi Komisiji za odabir korisnika pomo}i u roku od 15 dana od dana javnog ogla{avanja preliminarne liste korisnika na oglasnoj plo~i. OP]INSKI NA^ELNIK doc. dr. Sanjin Halimovi}

Devet osoba je povrije|eno u lan~anom sudaru ~etiri vozila koji se dogodio u subotu nave~er na autoputu kod Visokog, u mjestu Donje Mo{tre. U ovoj saobra}ajnoj nesre}i u~estvovala su ~etiri vozila i to sanitetsko vozilo VW kombi (A15-A-036) kojim je upravljao E. K. iz Travnika, reno (137-T-254) kojim je upravljao E. D`, nisan (E64-K-482) za ~ijim upravlja~em je bio O. [. i kamion tam (977 -M-678) koji je vozio S. ^. Pet od devet povrije|enih osoba preba~eno je u bolnicu Ko{evo sa neutvr|enim stepenom povreda i to Midhat Uvejs i Osman [ehi}, te Selma i A. D`idi}. Tri osobe su hospitalizovane u Kantonalnoj bolnici u Zenici. Petoro povrije|enih u ovom udesu ju~er je, nakon ukazivanja pomo}i, pu{teno ku}i. Uvejs [ehi} (15) je imao kontuzije po glavi i licu, ogrebotine i frakturu nadlaktice, Midhat [ehi} (48) je imao fraktururu~nogzgloba, a Osman[ehi}(62) zbogudara u grudni ko{ bio je zadr`an na Klinici za torakalnu hirurgiju. I Selma D`idi} (34) imala je kontuzije grudnog ko{a, a radi pregleda bila je dovezena i petogodi{nja djevoj~ica A. D`idi}. Ljekari su ustanovili da djevoj~ica nije povrije|ena. Z.^, S. ^. i H. P, kojima je pomo} ukazana u Kantonalnoj bolnici u Zenici, tako|er su pu{teni na ku}no lije~enje.
D. P.

Povrije|eno devet osoba

Presuda za poku{aj plja~ke banke u Derventi

Policija ispred poslovnice Hypo Alpe Adria banke

Nespretni plja~ka{ dobio ~etiri godine i osam mjeseci
Za{titar Milan \uki} rukama je udario po pu{komitraljezu u trenutku kada je Ad`i} zapucao i pogodio sam sebe
Vije}e Okru`nog suda u Doboju kojim je predsjedavala sudija Hatid`a Hod`i} osudilo je na ~etiri godine i osam mjeseci zatvora Jovu Ad`i}a, zvanog Ad`ija (25), iz Rap}ana kod Dervente zbog poku{aja razbojni{tva u Hypo Alpe Adria banci, posjedovanja oru`ja i izazivanja op{te opasnosti. Nakon izricanja presude Ad`i}u je ukinut pritvor. Ad`i} je prvog februara u 10 sati u Ulici Mladena Stojanovi}a u Derventi, nakon {to se dovezao u mercedesu do Hypo Alpe Adria banke, poslovnica Derventa, i sa sobomponiopu{komitraljez bez kundaka M-57sapunim okvirom metaka. Navukao je fantomku na glavu, i sa repetiranim i otko~enim pu{komitraljezom u rukama, te metkom u cijevi i jednom crvenom torbom u{ao u {alter-salu banke. Povikao je: “Ruke uvis” i uperio pu{komitraljez u pravcuMilana\uki}a, za{titaraagencijeSektorsecurity i krenuo prema njemu u namjeri da mu oduzme slu`beni pi{tolj. Tada je \uki} rukama udario po pu{komitraljezu i uhvatio za cijevu trenutku kada je Ad`i} zapucao. Ispaljeni metak iz pu{komitraljeza pogodio je Ad`i}a u desnu nadkoljenicu, poslije ~ega ga je \uki} savladao i pozvao policiju Za poku{aj razbojni{tva Ad`ija je dobio tri godine i {est mjeseci, za posjedovanje oru`ja pet mjeseci, a za izazivanje op{te opasnosti 11 mjeseci zatvora, odnosno na jedinstvenu kaznu od 56 mjeseci zatvora. D. P.

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 14. juni 2010.

CRNA HRONIKA
Dvojica bra}e J. N. i J. A. iz Snje`nice te{ko su povrije|eni u tu~i koja se dogodila u subotu nave~er u ugostiteljskom objektu Strup u Teo~aku. Nakon {to su popili nekoliko pi}a do{lo je do `estoke sva|e izme|u bra}e s jedne, te K. D. sa druge strane. Me|utim, debljikrajizvukla su bra}a kojima je ljekarska pomo} ukazana u Klini~kom centru Tuzla. Policija je napravila slu`benu zabilje{ku o ovomdoga|aju.

9

U tu~i bra}a dobila batine

Sudar kamiona i golfa

Milovan T. (39) iz Doboja te{ko je povrije|en u udesu koji se u subotu desio na magistralnom putu Doboj - Derventa u mjestu Kotorsko. Milovan T. je kre}u}i se svojim golfom dvojkom iz pravca Doboja, pre{ao na suprotnu traku i zaka~io kamion s prikolicom kojim je upravljao E{ef \. (47) iz Gra da~ca. Al ko tes ti ra njem nije utvr|eno prisustvo alkohola kod voza~a. D. P.

Vlasenica: Nakon {to je usmrtio ro|aka i njegovu snahu

Banja Luka

Ubica se predao
policiji nakon {to je opkoljen
Policija je Stanimira Tomi}a opkolila u mjestu Pa{i}ka kod [ekovi}a i po~ela s njim pregovarati o predaji
Tridesetdevetogodi{nji Stanimir Tomi} iz [ekovi}a, koji je u subotu u zaseoku Samard`i}i, kod Vlasenice, iz automatske pu{ke ubio kom{iju i prvog ro|aka Mi}u Samard`i}a (65), a te{ko ranio njegovu snahu Mirku Samard`i} (59), ju~er u 11.40 sati se predao pripadnicima Ministarstva unutra{njih poslova Republike Srpske. Iz policije nam je potvr|eno da su za Tomi}em pored lokalnih policijskih snaga iz Vlasenice i [ekovi}a u potjeri u~estvovali i pripadnici Jedinice za podr{ku MUP-a RS-a. Policija ga je ju~er locirala i opkolila u mjestu Pa{i}ka kod [ekovi}a i po~ela s njim pregovarati o predaji. Shvativ{i da mu ne preostaje ni{ta drugo, Stanimir Tomi} je odlo`io pu{ku i sa rukama uvis pri{ao policiji. Nakon toga, Tomi} je sa lisicama na rukama sproveden u policiju na saslu{anje. Nakon ura|ene operacije, zdravstveno stanje te{ko ranjene Mirke Samard`i}, koja je zadobila dvije prostrelne rane, ispod lijevog ramena i stomaka, za sada je stabilno, potvr|eno je u Op{toj bolnici u Zvorniku. Kao {to smo ve} pisali, mo-

Oplja~kane dvije kladionice
Za sada nepoznati razbojnici u subotu nave~er i u nedjelju ujutro oplja~kali su dvije sportske kladionice u Banjoj Luci. U subotu je plja~ka{ iz kladionice Astra u Ulici Rade Vranje{evi} odnio 1.200 KM, a u nedjelju ujutro od radnice kladionice Bet live u Srpskoj ulici ukradeno je 2.200 KM. Vrlo je vjerovatno da su razbojnici po~etak Svjetskog prvenstva vidjeli kao dobru priliku za brzu i veliku zaradu, misle}i da je sada pove}an i broj uplata i kla|enja. Kladionica Astra oplja~kana je u subotu u 21.25 sati kada je razbojnik, koji nije nosio masku, u{ao u kladionicu i u radnicu, kojoj je to bio prvi radni dan u toj kladionici, uperio pi{tolj u glavu i zatra`io novac. Nervozni razbojnik, kome se o~ito `urilo, prilikom ulaska u kladionicu se sapleo i umalo pao, a kada je do{ao do pulta, iz kase je pokupio samo papirne nov~anice, a potom pobjegao. Nezvani~no, ju~er je banjalu~ka policija u naselju Borik uhapsila i privela jednu osobu sklonu razbojni{tvima, zbog sumnje da je povezana sa plja~kom ove kladionice. Radnica kladionice Bet live zbog straha policiji nije mogla sa precizno{}u re}i da li su u plja~ki koja se desila u nedjelju u 9.30 sati u~estvovala dva ili samo jedan razbojnik. Uglavnom, razbojnik koji je do{ao do pulta bio je maskiran i naoru`an pi{toljem.
D. P.

Op{ta bolnica Zvornik: Mirka Samard`i} zadobila dvije rane

tiv sukoba izme|u dvojice ro|aka je spor oko kori{tenja lokalnog puta. Milena Tomi}, k}erka te{ko ranjene Mirke Samard`i}, poja{njava da je porodica Samard`i} u nekoliko navrata davala novac za izgradnju lokalnogputa. S drugestrane, Tomi}i nisu dali novac za put koji su svakodnevno koristili. U subotu, Stanimir Tomi} je, navodno, natovario drva na kamion i krenuo spornim putem da ih proda. Vidjev{i to, Mi}o Samard`i} ga je zaustavio i zabranio da prolazi putem, prigovoriv{i da koristi put za ~iju izgradnji nikad nije dao ni marke.

- U diskusiju se umije{ao i Savo Samard`i} i stao na stranu Mi}e Samard`i}a. Tada je Stanimir Tomi} povikao: “E, sad }ete svoje dobiti“ i krenuo ku}i. Vratio se sa automatskom pu{kom i po~eo da puca. Ispalio je tri rafala. Jednim je pokosio Mi}u. Mirka je iza{la iz ku}e da vidi {ta se de{ava, te je Stanimir jednim rafalom i nju zaka~io. Potom je oti{ao vi~u}i da mu je `ao {to nije zatekao i ro|aka Savu Samard`i}a, pri~a Milena Tomi}, dodaju}i da je policija na mjestu zlo~ina na{la 27 ~ahura i tokom uvi|aja ih ozna~ila brojevima.
D. P.

Udes u mjestu Gornji Rahi}i kod Br~kog

Golfom usmrtila pje{aka
Pedesetsedmogodi{nji Ibro Brati} iz Brke kod Br~kog poginuo je preksino} u naselju Gornji Rahi}i nakon {to je na njega naletio golf kojim je upravljala dvadesetdvogodi{nja Mirnesa Avdi}. Do nesre}e je do{lo oko 23.20 sati kada je golf, kre}u}i se prema Br~kom, desnom stranom udario pje{aka koji je i{ao kolovozom, potvr|eno je za Srnu u br~anskoj policiji. Portparol policije Halid Emki} rekao je za Srnu da je Brati} preminuo na licu mjesta i da je nakon uvi|aja njegovo tijelo prevezeno u gradsku mrtva~nicu gdje }e tokom dana biti izvr{ena obdukcija. “Automobil je izuzet i prevezen u policijski depo radi eventualnog vje{ta~enja“ rekao je Emki}. , Policija radi na rasvjetljavanju okolnosti pod kojim je do{lo do ove nesre}e.

Udes kod Bosanskog Broda

Potraga za voza~em koji je pregazio pijanog biciklistu
Pedesetosmogodi{nji biciklista Spasoje Vidi} poginuo je u subotu nave~er kada ga je na magistralnom putu Brod Od`ak u mjestu Velika Brusnica kod Bosanskog Broda pregazio voza~ automobila koji je potompobjegao s mjestanesre}e. Do nesre}e je do{lo kada je Vidi} vjerovatno u pijanom stanju vozio bicikl iz pravca Bosanskog Broda, te je u jednom trenutku pao i ostao da spava na kolovozu. Tom prilikom mu je vozilo pre{lo preko gornjeg dijela tijela i usmrtilo ga. Stotinjak metara dalje, na lijevoj strani kolovoza zate~en je audi kojim je upravljao D. R. (26), koji je povrije|en i preba~en u bolnicu gdje je zadr`an na lije~enju. Uvi|ajem je utvr|eno da je voza~ D. R, kre}u}i se iz pravcaBroda, najvjerovatnijepoku{avao izbje}i nalet na tijelo Vidi}a i pritom izgubio kontrolu nad vozilom, pre{ao na lijevu stranu kolovoza, sletio niz nasip, prilikom ~ega se vozilo prevrnulo na krov. U toku je operativni rad na identifikovanju vozila i pronalasku voza~a koji je pregazio Vidi}a, kao i preduzimanje potrebnih istra`nih mjera i radnji na utvr|ivanju ta~nog uzroka ove saobra}ajne nesre}e.
D. P.

Prevrtanje traktora
Bosiljka T. (72) je povrije|ena te`e, a petogodi{nji D. B. lak{e kada je njegov otac Milo{ B. (30), koji je upravljao neregistrovanim traktorom s prikolicom, u subotu popodne sletio s puta i prevrnuo se. Do udesa je do{lo na lokalnom putu u mjestu donje Bijelo Bu~je kod Tesli}a kada su se vra}ali iz Jugovi}a sa branja jagoda.
D. P.

10

KOMENTARI

ponedjeljak, 14. juni 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Va`no je zvati se predsjednik

R
FOKUS
Pi{e: Vildana SELIMBEGOVI]
vildana.selimbegovic@oslobodjenje.ba

Za{to je Dodikov uspjeh nagra|en kandidaturom na novu du`nost, a Radmanovi}ev uspjeh ponavljanjem kandidature? Ako je Dodik toliko dobro vodio Vladu RS-a, kako su stalno isticali mediji u RS-u, zna~i li to da je narod zadovoljan standardom `ivota u RS-u?

ajko Vasi} se prije ne ki dan po vje rio Nezavisnim novinama: Milorad Dodik }e najdalje 3. jula obznaniti svoju kandidaturu na mjesto predsjednika Republike Srpske. Kako to obi~no biva u zrelim nacional-socijal-demokratijama, poput one koju Vasi} preferira, u pitanju je vo lja na ro da. Na rod je odlu~io da je Milorad Dodik toliko dobro obavio svoju premijersku funkciju da je narodu posve svejedno ko }e poslije 3. oktobra voditi Vladu RS-a: ho}e narod da Mile bude predsjednik! Narod se, po Vasi}evim tvrdnjama, izjasnio i o kandidaturi za srpskog ~lana Predsjedni{tva BiH: 2.000 SNSDovih baznih stanica, koje predstavljaju ve}inu u RS-u, zadovoljne su Neboj{om Radmanovi}em u Predsjedni{tvu BiH te stoga `ele da im on opet bude reprezent. Kako je i Radmanovi}u, ba{ kao i Dodiku i Vasi}u, volja naroda neprikosnovena zapovijest, nema dakle sumnje da su kandidatske liste, barem u ova dva slu~aja, betonirane. O svemu ostalom SNSD }e se opredijeliti na svojoj konvenciji. Po{to je puno lak{e baviti se partijskim potezima nego voljom naroda, nema druge do

P

povinovati se ovim kandidaturama, no neminovno se name}e nekoliko pitanja. Za{to je Dodikov uspjeh nagra|en kandidaturom na novu du`nost, a Radmanovi}ev uspjeh ponavljanjem kandidature? Ako je Dodik toliko dobro vodio Vladu RS-a, kako su stalno isticali mediji u RS-u, zna~i li to da je narod zadovoljan standardom `ivota u RS-u? o~etkom ovog mjeseca, uz najavu o isplati penzija, RTRS je saop}io da je nji hov pro sjek u ovom en ti te tu 319,44 KM. Ako je vjerovati Ranki Mi{i} i Savezu sindikata RS-a, koji redovito ra~una potro{a~ku korpu za ~etvero~lanu porodicu u RS-u, u aprilu je prosje~na neto pla}a od 786 KM pokrivala manje od po lo vi ne po tre ba pro sje~ne porodice i ko{tala je 1.605 KM. ^ak i da je narodu va`nija politika od penzija i pla}a, ostaje dilema: je li to narod kona~no shvatio da Vladu treba voditi ekonomista, a politi~ara valja smjestiti u Banske dvore pa neka donosi politi~ke odluke. Dodik je svakako mla|i i agilniji od Rajka Kuzmanovi}a, koji je {ta god o tome narod mislio u proteklom periodu samo, ali zato obilato, provodio partij-

N

ske naloge dobijene od Milorada Dodika. o, za ovu pri~u nisu nebitne ni neke informacije koje su i prije volje naroda stizale iz Dodikove najbli`e okoline. [to }e re}i da se mnogo ranije nego je krenulo Vasi}evo ispovijedanje Nezavisnim novinama (ispovijedanja Nezavisnim su ovih dana hit na politi~ko-medijskoj sceni RS-a) u diplomatskim krugovima naklonjenim premijeru RS-a najavljivala njegova predsjedni~ka kandidatura. I, kako to obi~no biva, razli~ito je tuma~ena. Dok su jedni u njoj prepoznavali rezultate zajedni~kih nastupa onog dijela me|unarodne zajednice koji je shvatao Dodikovu agresiju na institucije BiH - pa ~ak tu njegovu odluku tuma~ili rezultatom pritiska Borisa Tadi}a, predsjednika Srbije, prije svih, drugi su skloniji tezi da je u pitanju Dodikova odluka da funkciji predsjednika RS-a da dr`avni~ku te`inu. Kao argumente, prvi nude prili~no iskristaliziranu spozna ju ka ko Evro pe, ta ko i Amerike da su sva nastojanja na reformskom putu BiH zaustavljena u Dodikovom kabinetu, odakle je premijer Vlade RS-a i predsjednik SNSDa odapinjao otrovne strelice

O

kako u Bruxelles, tako i u Washington, cimao visokog predstavnika po vlastitom }eifu, ali i dizao ruke poslanika SNSD-a protiv svakog zakona u Parlamentu BiH koji je zna~io iskorak zemlje ka EU i NATO-u. Dodik je osobno u protekle ~etiri godine dirigirao atacima na Sud BiH, Tu`ila{tvo BiH, ko~io uspostave dr`avnih agencija i u zajedni~kim institucijama dr`ave BiH jedino u zamjenu za apsolutnu poslu{nost pristajao na bilo kakva imenovanja. vim drugim, pak, potpu no je ja sno da Dodik to isto mo`e nastaviti da radi i iz fotelje predsjednika RS-a. ^ak i djelotvornije negoli do sada jer valja imati na umu da }e SNSD-u biti najte`e na predstoje}im izborima - svaki glas manje je zapravo pad. A i Dodiku je jasno da su njegove {anse da SNSD ponovi izborni rezultat iz 2006. na nivou statisti~ke gre{ke. Zato je i va`no zvati se predsjednikom, pa makar formalno-pravno ovlasti bile daleko manje, zapravo protokolarne, ~ak i kada im se doda predsjedavanje Senatom RS-a, tom iznimno opskurnom dru`inom u ~ijim je redovima, po statutu i pravilima, i povratnica iz ha{kih tamnica.

POLIGON

Ko dijeli Islamsku zajednicu
Ako ono {to smo do`ivjeli bude osnov i kriterij za javne nastupe i djelovanje, sa pravnom dr`avom mo`emo se oprostiti odmah, te ujedno konstatovati da su borci koji su dali `ivot za BiH kao pravnu dr`avu - pa i Alija Izetbegovi} - uzalud dali svoje `ivote

P

osljednji tekst Muhameda Veli}a, svekolikog eksperta za vjerska, dr`avna, pravna, vanjskopoliti~ka i druga pitanja, ovoga puta objavljen, ne u Preporodu, ve} u Dnevnom avazu zaslu`uje reagiranje ne zbog autora samog ve} zbog novog instrumentaliziranja Zajednice i imena islamskih informativnih novina Preporod. Autor je, naime, potpisan kao "stalni saradnik glasila Islamske zajednice Preporod". Za{to? Za{to ne samo kao Muhamed Veli}? Zato {to ovoga puta autoritet Zajednice i njenih ustanova treba upregnuti kao vjetar u jedra ponovno u funkciji i za stvar jedne politi~ke stranke i njenog osniva~a. Mo`emo slobodno re}i nove politi~ke stranke i novog "lidera". Kako onda drugima prigovoriti na cijepanju i podjelama u zajednici i zadr`ati autoritet da se takve tendencije i podjele nadvladaju? Nije ovaj tekst u funkciji odbrane Sulejmana Ti-

hi}a niti SDA, ali je te{ko oduprijeti se i ne postaviti pitanje za{to ovakvih pitanja i reakcija nije bilo tokom proteklih godina, preciznije 2002 - 2006. godine? Radi se o mandatnim periodima i izbornim ciklusima kada je Islamska zajednica, odnosno njen vrh imao jasne favorite prvo u SDA-u i S. Tihi}u (2002), a potom SBiH-u, odnosno H. Silajd`i}u (2006). I ne samo to, vrh Islamske zajednice iskazivao je ambicije i da arbitrira u unutarstrana~kim previra-

ODGOVORNOST Kada se za javnu rije~ i djelovanje bude odgovaralo pred javno{}u, tada }e biti i reda na politi~koj sceni i jedinstva u IZ-u i razumijevanja i tolerancije uop}e u dru{tvu

njima i kongresnim scenarijima. Ovdje moram naglasiti da ni u kom slu~aju ne spadam u one koji zagovaraju agresivni sekularizam i vjerni~ki `ivot isklju~ivo u zidinama d`amija, odnosno uop}e vjerskih objekata. Vjernici su gra|ani sa svim pravima i obavezama koja im u modernoj dr`avi pripadaju. Kao takvi bez ikakve diskriminacije imaju pravo na javnu rije~ i anga`man. Kao temeljna organizacija muslimana u BiH, Islamska zajednica ima pravo na artikuliranje i predstavljanje strate{kih interesa svojih pripadnika u konkretnom vremenu i prostoru. Me|utim, kada se u tri izborna ciklusa podr`avaju tri razli~ite politi~ke stranke, TO je ono {to dovodi do podjela i nejedinstva u redovima Islamske zajednice. Ne mo`e jedna izjava, kao {to to tvrdi Veli}, dovesti do podjela. Podjele proizvode ozbiljniji potezi i dugoro~nije pona{anje. Treba, naravno, re}i da bi po Zajednicu posljedice dugoro~no bile iste i da se podr`ava(la) samo jedna

stranka. Ovako su te, ina~e nesagledive posljedice, nastupile mnogo br`e i, {to je najgore, u svojoj eskalaciji mogle bi tek da nastupe.

AUTORITET INSTITUCIJE U izjavi o S. Tihi}u naibu-reis nije nastupio kao fizi~ko lice ve} ispred autoriteta institucije. To je ono {to proizvodi podjele
Ne mogu a da se ne osvrnem i na pasus kojim stalni saradnik brani hfz. Ismeta Spahi}a, zamjenika reisu-l-uleme, od reakcija drugih, a povodom njegove poznate izjave o S. Tihi}u kao srpskom igra~u. Naprosto zastra{uju}e zvu~i argumentacija prema kojoj hfz. Ismet Spahi} "...zbog onoga {ta je pre`ivio, {ta je `rtvovao gdje je bio i {ta je radio... ima pravo da pri~a {ta ho}e i da optu`uje, na speci-

fi~an na~in alima/~ovjeka iz naroda (podvukao D`. H.), koga ho}e". Prvo, zbog onoga {to smo SVI pro`ivjeli nemamo pravo da radimo {ta ho}emo, ako zbog toga {to pro`ivimo radimo {ta ho}emo, onda se to zove PTSP. Dalje, i ako toleriramo da neko radi {ta ho}e i optu`uje koga ho}e, onda to mo`e kao fizi~ko lice. U izjavi o S. Tihi}u naibu-reis nije nastupio kao fizi~ko lice ve} ispred autoriteta institucije. To je ono {to proizvodi podjele. Ako ono {to smo do`ivjeli bude osnov i kriterij za javne nastupe i djelovanje, sa pra vnom dr`avom mo`emo se oprostiti odmah te ujedno konstatovati da su borci koji su dali `ivot za BiH kao pravnu dr`avu (pa i A. Izetbegovi}) uzalud dali svoje `ivote. Kada se za javnu rije~ i djelovanje bude odgovaralo pred javno{}u, tada }e biti i reda na politi~koj sceni i jedinstva u IZ-u i razumijevanja i tolerancije uop}e u dru{tvu.
D`elaludin HOD@I]

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 14. juni 2010.

OGLASI

11

12

REGION

ponedjeljak, 14. juni 2010. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Ivo Josipovi} o referendumu o ZOR-u

Hrvatska u velikoj krizi
ZOR nije problem, problem je kako izi}i iz krize, kako osigurati da ekonomija nastavi funkcionirati, da se ne ugroze pla}e i mirovine, kazao je Josipovi} i upozorio da je Hrvatska u velikoj krizi za koju, smatra, svi nose svoj dio odgovornosti
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipovi} izjavio je ju~e, govore}i o prikupljanju potpisa za referendum o Zakonu o radu (ZOR), da danas u Hrvatskoj nije najva`nije pitanje ZOR-a trajanje kolektivnih ugovora, ve} kako sa~uvati radna mjesta, pla}e i mirovine. Odgovaraju}i na pitanja novinara u Uredu predsjednika nakon prve “Kave s gra|anima“ u svommandatuJosipovi} je rekao kako ne smatra da je davanje potpisa za raspisivanje referenduma o ZOR-u ustvari prikupljanje potpisa protiv Vlade Hrvatske. Istakao je da je tra`enje za raspisivanjem referenduma sigurno iskaz nezadovoljstva ljudi aktualnom situacijom, ali da to tako treba prihvatiti jer je referendum demokratska institucija i bitno je {to }e se njime posti}i. Odgovaraju}i na pitanje novinara, napomenuo je da se referendum fokusirao na jedno pitanje - trajanje kolektivnih ugovora te upozorio da ima punova`nijihpitanja od toga i smatra da se mora razgovarati kako sa~uvati radna mjesta, pla}e i mirovine. Rekao je da na ju~era{njemradnomsastanku s premijerkom Jadrankom Kosor, odr`anom prije tradicionalne kave s gra|anima, nije razgovarao o referendumu ve} su premijerka i on konstruktivno razgovarali o vanjskopoliti~kim doga|ajima koji slijede. “ZOR nije problem, problem je kako izi}i iz gospodarske krize, kako osigurati da ekonoHrvatski predsjednik Ivo Josipovi} je na pitanje ho}e li i}i na Bleiburg i je li pozvao i antifa{iste da idu zajedno s njim, je kazao kako jo{ uvijek nije dogovoren ni ka kav da tum, te da ve li ki broj an ti fa {is ta “`eli sudjelovati u tom projektu“. “Smatram da hrvatsko dru{tvo kona~no mora zatvoriti, zavr{iti Drugi svjetski rat i da to mora u~initi generacija koje je sudjelovala u tome ratu. To podrazumijeva punu svijest o tomu da su antifa{isti, partizani, bili oni koji su Hrvatsku i Hrvate stavili na stranu pobjednika“ rekao je Jo, sipovi} dodav{i da je u Drugom svjetskom ratu bilo “doga|aja zbog kojih treba `aliti“. “Treba `aliti zbog ljudi koji su nevino stradali, ali i treba re}i da su neki koji bi mo`da zaslu`ili kaznu stradali bez suda. To je ne{to {to nije dobro i upravo osvje{tenje toga i izra`avanje `aljenja, ne mijenjaju}i antifa{isti~ku poziciju Hrvatske, zna~i po meni kona~no zatvaranje pri~e Drugog svjetskog rata i okretanje novim, modernim vremenima“, ustvrdio je.

Hrvatska delegacija u posjeti Srbiji
Delegacija Hrvatskog sabora doputovat }e danas u dvodnevnu posjetu Beogradu. Rije~ je o uzvratnoj posjeti, nakon {to je delegacija Poslani~ke grupe prijateljstva sa Hrvatskom srbijanskog parlamenta 22. i 23. februara posjetila Sabor, saop{teno je iz Skup{tine Srbije. Doma}ini hrvatskoj delegaciji, na ~iji poziv }e i boraviti u Srbiji, bit }e predsjednici skup{tinskih odbora za evropske integracije i inostrane poslove Laslo Varga i Dragoljub Mi}unovi}, a sa gostima iz Hrvatske }e razgovarati i predsje dni ca Skup {ti ne Srbi je Sla vi ca \uki} - Dejanovi} i srbijanski parlamentarci. Dejanovi} }e sa delegacijom Hrvatskog sabora razgovarati o parlamentarnoj saradnji dvije zemlje. Delegaciju Hrvatskog sabora predvoditi potpredsjednik parlamenta i predsjednik Odbora za evropske integracije Neven Mimica.

Bleiburg

Ivo Josipovi}: Najva`nije pitanje je kako sa~uvati radna mjesta, pla}e i mirovine

CG: Kosovo nije tra`ilo demarkaciju
Ministar unutra{njih poslova i javne uprave Crne Gore Ivan Brajovi} rekao je da nije dobio nikakvo pismo od kosovskog ministra unutra{njih poslova Bajrama Red`epija sa zahtjevom da po~ne proces demarkacije granice. Red`epi je ranije optu`io crnogorske zvani~nike da “namjerno zatvaraju o~i pred problemima oko granice“ i da nisu odgovorili na ranije zahtjeve Pri{tine za rje{avanje grani~nih pitanja. On tvrdi da su crnogorski gra|ani pomjerili jedno od klju~nih grani~nih obilje`ja na {tetu teritorije Kosova.

mija nastavi funkcionirati, da se ne ugroze pla}e i mirovine“ , ponovio je Josipovi} i upozorio da je Hrvatska u velikoj krizi za koju, smatra, “svi nosimo svoj dio odgovornostipritommislim na sebe, premijerku, vladu i sindikate“ . Ponovio je da }e o razvojudoga|aja ovisiti njegovo davanje potpisa za referendum o ZORu, dodaju}i kako smatra da osim potpore radni~kim pravima treba u vidu imati i ustavnu ulogu predsjednika koji mora na neki na~in biti neutralan u politi~kim raspravama. U me|uvremenu, sindikati su u ~etiri dana prikupili 57 posto potrebnih potpisa za referendum o izmjeni ZOR-a, izjavio je ju~e predsjednik HUS-a i koordinator sindikata za potpisivanje referenduma Ozren Matija{evi}. U Splitu je optimisti~no izjavio da }e sindikati uspjeti skupiti i mnogo vi{e od potrebnih 449.506 potpisa koje trebaju prikupiti do 23. juna. Me|utim,

izrazio je nezadovoljstvo Zakonom o referendumu prema kojemu se za raspisivanje referenduma treba osigurati podr{ka od 10 posto ukupnog broja bira~a, uklju~uju}i dijasporu. “Kakve veze Zakon o radu ima s glasa~ima iz dijaspore“ , upitao je, ocijeniv{i Zakon o referendumu rigidnim. Ipak, uvjeren je da }e se prvi put u povijesti uspjeti u Hrvatskoj prikupiti dovoljan broj potpisa za referendum. Sindikate je podr`ao i predsjednik SDP-a Zoran Milanovi}. Svoj potpis protiv izmjene ZORa dao je ju~e na Trgu bana Jela~i}a te pozvaogra|ane da i oni u~ine isto. “Pozivam sve gra|ane da iza|u i daju svoj potpis za referendum jer ovo se ti~e svakoga od njih, svake obitelji i zato je va`no da se odazovu“ rekao je , novinarima podsjetiv{i da je potporu sindikalnoj inicijativi dao ve} prvoga dana te da njegov potpis predstavlja samo formalnost.

Kosovo

Politi~ki motivisano hap{enje Kurtija
Odluka Samopredjeljenja da se anga`uje na politi~koj sceni upla{ila je aktuelnu politi~ku klasu na Kosovu koja poku{ava da pokret sprije~i u toj namjeri, rekao je predsjednik NVO Cohu Avni Zogijani
Mediji i opozicione stranke na Kosovu ocijenili su ju~e da je hap{enje lidera pokreta Samoopredjeljenje Aljbina Kurtija motivisano politi~kim razlozima i da je policija upotrijebila silu prilikom hap{enja. “Odluka Samoopredjeljenja da se anga`uje na politi~koj sceni upla{ila je aktuelnu politi~ku klasu na Kosovu koja poku{ava da pokret sprije~i u toj namjeri“ rekao je , listu Zeri predsjednik nevladine organizacije Cohu Avni Zogijani. Zogijani je dodao da je hap{enje Kurtija povezano i sa najavama po~etka razgovora Pri{tine i Beograda, ~emu se Samoopredjeljenje odlu~no protivi. Potpredsjednik opozicione Alijanse za budu}nost Kosova Ahmet Isufi tako|e je ocijenio da je hap{enje politi~ki motivisano. “Umjesto da se hapse zlo~inci koji su po~inili ubistva 10. februara 2007, hapse se oni koji nisu krivi. Kurtijevo hap{enje vezano je i za ~injenicu da je njegov pokret najavljivao u~e{}e na izborima“ re, kao je Ahmeti. List Zeri pi{e da je u vrijeme kada gra|ani o~ekuju da }e biti hap{eni oni koji su zloupotrijebili njihov novac, uhap{en ~ovjek koji organizuje proteste protiv pregovora sa Srbijom i protiv “Ahtisarijeve nezavisnosti Kosova“ . “Kurti nije ni uzrok, a ni dio problema koji spre~avaju razvoj dr`ave, ekonomije i evropskih integracija“ pi{e Zeri. , Dnevnik Kosova Sot navodi da je ulazak Kurtija u politiku “veliki doga|aj koji su o~ekivale hiljade nezadovoljnih gra|ana Kosova“ . Kurti je uhap{en odmah nakon konferencije za novinare u Pri{tini, na kojoj je saop{tio da }e njegov pokret naredne godine na parlamentarnim izborima u~estvovati kao politi~ka stranka. Uhap{en je po potjernici me|unarodnog tu`ioca, a o~ekuje ga su|enje zbog demonstracija koje je njegov pokret organizovao 10. februara 2007. godine u Pri{tini, kada su ubijena dvojica

Makedonija: Manje plate ministrima
Makedonski premijer Nikola Gruevski izjavio je da }e rebalansom bud`eta, kao demonstracijom odgovornosti na uticaj svjetske ekonomske krize u Makedoniji, plate ministara i njihovih zamjenika biti smanjene za 10 posto. On je rekao da }e istovremeno Vlada oko 167 miliona eura usmjeriti u zdravstvo i oko 75 miliona eura u socijalna davanja. Gruevski je rekao da se rebalansombud`etane}ezaustaviti normalno funkcionisanje osnovnih oblasti, poput zdravstva, socijale, penzija i servisiranje banaka.

Lider pokreta Samoopredjeljenje Aljbin Kurti

demonstranata, a 80 ljudi povrije|eno u intervenciji rumunske policijske jedinice koja je djelovala u okviru snaga UNMIK-a. Tokom hap{enja Kurtija lak{e je povrije|eno 12 kosovskih policajaca i troje aktivista pokreta Samoopredjeljenje, rekao je portparol Kosovske policije Baki Keljani. On je potvrdio za Srnu da su svi oni nakon ljekarskog pregleda pu{teni ku}ama.

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 14. juni 2010. Najmanje 100 mrtvih i 1.000 ranjenih u Kirgistanu

SVIJET

13

VIJESTI

Prijeti regionalni rat
Vlada proglasila djelimi~nu mobilizaciju vojske da bi se uspostavio red i da se lokalni sukob ne bi pro{irio • Bataljon ruskih padobranaca stigao u Kirgistan, gdje treba da pomogne u obezbje|enju ruskih vojnih postrojenja
Na jugu Kirgistana, gdje je u etni~kim sukobima poginulo najmanje 100 osoba, a vi{e od 1.000 ranjeno, vlada je snagama reda dala dozvolu da pucaju na demonstrante, a progla{ena je i djelimi~na mobilizacija vojske u poku{aju da uspostavi red kako se lokalni sukobi ne bi pro{irili na ostatak zemlje. Mobilizacija je nare|ena da bi se uspostavio red i da se lokalni sukob ne bi pro{irio. “Nasilje, plja~ka i masakr ja~aju. Ako se ne preduzmu odgovaraju}e, efikasne mjere, problem mo`e dobiti ve}e razmjere i pretvoriti se u regionalni sukob“, navodi se u saop{tenju vlade Kirgistana. “@ele}i da osigura bezbjednost gra|ana, za{titi ustavni poredak i uspostavi red, vlada nare|uje djelimi~nu mobilizaciju u Kirgistanu“, pi{e u saop{tenju. Bataljon ruskih padobranaca stigao je u Kirgistan, gdje tre ba da po mo gne u obezbje|enju ruskih vojnih postrojenja, javila je jedna ruska agencija pozivaju}i se na bezbjednosni izvor. “Zadatak bataljona koji se spustio je da poja~a odbranu ruskih vojnih objekata i da obezbijedi sigurnost ruskih vojnika i njihovih porodica“, dodao je isti izvor. Predsjednica prelazne vlade Kirgistana Roza Otunbajeva u subotu je zatra`ila od Rusije da po{alje vojsku kako bi se zaustavili etni~ki sukobi, me|utim, Moskva smatra da u ovom trenutku nema uslo-

SJEDINJENE DR@AVE Stabilnost u Kirgistanu veoma je va`na Washingtonu, jer se u blizini Bi{keka nalazi ameri~ka vojna baza, od su{tinske va`nosti za raspore|ivanje trupa SAD-a u Afganistanu
Ja~aju nasilje, plja~ka i masakr
Reuters

Eksplozije i hap{enja u Iraku
Najmanje 12 ljudi je poginulo, a 25 ranjenoju~e u eksplozijivi{ebombi na ulazu u ira~ku Centralnu banku u Bagdadu. Policija je saop{tila da se jo{ ne zna da li su u napade izvr{ili bomba{i-samoubice ili su kori{teni automobili-bombe, javile su agencije. Bombe su eksplodirale jedna za drugom u roku od osam minuta i tempirane su tako da eksplodiraju u trenutku kada slu`benici banke napu{tajuposao. Bombe su eksplodiraleuo~iprve sjednice ira~kog parlamenta, vi{e od tri mjeseca nakon martovskih izbora od kada su tenzije i nasilje poja~ani. U me|uvremenu, policija u Baqubi uhapsila je ju~e 16 osoba za kojima je raspisanapotjernica, dok su svi izlazi iz gradakoji vode prema Bagdadu zatvoreni, kazao je policijski izvor.

va da se po{alje vojna pomo} Kirgistanu i da su nemiri njeno unutra{nje pitanje. Krvavo nasilje izme|u Kirgistanaca i manjinskih Uzbeka ne prestaje u O{u, drugom po veli~ini gradu u Kirgistanu i njegovoj okolini od ~etvrtka nave~e. Vlada je zbog toga u petak proglasila vanredno stanje u O{u, a u subotu ga pro{irila na grad D`alalabad, tako|e na jugu Krigistana. SAD pa`ljivo prate situaciju i pozivaju na brzo uspostavljanje mira i javnog reda u O{u i drugim mjestima u kojima je u toku etni~ko nasilje, navodi se u saop{tenju State Departmenta. Washington podr`ava zajedni~ke napore UN-a i OSCEa s ciljem uspostavljanja mira i reda, kao i za obezbje|ivanje hu ma ni tar ne po mo}i

`rtvama u toj centralnoazijskoj zemlji, dodaje se u saop{tenju. OSCE, ~ije se kancelarije nalaze u prijestonici Bi{keku i u drugom po veli~ini gradu O{u, ju~e je poru~io vlastima Kirgistana da je spreman da pomogne u rje{avanju krize. Stabilnost u Kirgistanu veoma je va`na Washingtonu, jer se u blizini Bi{keka nalazi ameri~ka vojna baza, od su{tinske va`nosti za raspore|ivanje trupa SAD-a u Afganistanu. Uzrok sukoba nije jo{ utvr|en. Prema nekim navodima, po~elo je u O{u sukobom dvije bande Uzbeka i Kirgistanaca, koji se ubrzo pro{irio na cijelo stanovni{tvo. Otunbajeva je optu`ila ~lanove svrgnutog predsjednika Kurmanbeka Bakijeva za podstrekivanje na nemire

ka ko bi se po re me ti lo odr`avanje ustavnog referenduma zakazano za 27. juni. Bakijev, koji je trenutno u izgnanstvu u Belorusiji, ima veliki broj pristalica na jugu zemlje. No, smijenjeni predsjednik Kirgistana Kurmanbek Bakijev porekao je u nedjelju bilo kakvu umije{anost. Privremene vlasti Kirgistana imaju velikih problema da smire situaciju u zemlji poslije nemira do kojih je do{lo u aprilu. Od tada se strahuje da bi mogli da izbiju sukobi izme|u Kirgistanaca i Uzbeka na jugu zemlje. U O{u `ivi brojna uzbe~ka zajednica, a grad je upori{te biv{eg predsjednika Kurmanbeka Bakijeva, zba~enog u aprilu. Najnovije nasilje je poja~alo strahovanja da bi u Kirgistanu moglo da do|e do gra|anskog rata.

Okon~an spor [vicarske i Libije
Libija i [vicarskapotpisale su dokument o odnosimaizme|udvijezemljekojim je kona~no okon~an dugi diplomatski spor dvijezemlje, prenosi B92. Sporazum su potpisalilibijskiministarinostranihposlova MusaKusai {vicarskaministricainostranih poslova Micheline Calmy-Rey, javila je italijanskaagencijaAnsa. Odnosiizme|u Libije i [vicarskenaru{eni su 2008, kada je u Geneviuhap{enjedan od sinovapukovnikaGadafija, Hanibal. [vicarsko-libijski spor je kasnije dobio i {ire razmjere kada je Tripoliobustavioizdavanjevizagra|animave}inezemalja~lanica EU, kao odgovor na odlukuBerna da stavi na “crnulistu“ 188 istaknutih Libijaca, me|u kojima i libijskoglidera i ~lanovenjegoveporodice, kojima ne izdaje ulazne vize.

Nakon parlamentarnih izbora u Slova~koj

Ga{parovi~ }e mandat ponuditi Ficu
Slova~ki predsjednik Ivan Ga{parovi~ rekao je ju~e da }e sada{njem premijeru Robertu Ficu dati mandat da sastavi Vladu poslije parlamentarnih izbora na kojima je dobio 35 posto glasova, ali nema koalicione partnere. Fico }e taj zadatak te{ko izvesti, jer njegova stranka Smer sa svojim partnerom iz dosada{nje vladaju}e koalicije, nacionalisti~kom strankom SNS, ima samo 71 od 150 mjesta u slova~kom parlamentu. “Zatra`it }u izbornog pobjednika da poku{a sastaviti vladu. To je tradicija koju ne}u prekr{iti“ rekao je Ga{parovi~. , No, slova~ka udru`ena opoziciona desnica, sastavljena od ~etiri stranke centra i desnog centra, ima dovoljnu ve}inu za osnivanje koalicije. Demokr{}anska unija (SDKU - DS) pod vodstvom Ivete Radi~ove, novoosnovana stranka Sloboda i solidarnost (SaS), kr{}anski demokrati (KDH) i stranka ma|arske manjine imaju zajedno ve}inu sa 79 od 150 mjesta u slova~kom parlamentu. Iveta Radi~ova ve} je poru~ila Ficu da sa Smerom nema o ~emu da razgovara i dodala da odmah kre}e u pregovore o Vladi. Radi~ova kre}e u pregovore o formiranju Vlade sa Hri{}anskim demokratskim pokretom, koji je osvojio 8,5 posto glasova i novim strankama liberalnom Sloboda i solidarnost umjerenom Strankom slova~kih Ma|ara Most-Hid,

Poljska: Uhap{en izraelski {pijun
Poljskevlastiuhapsile su osumnji~enog izraelskog agenta zbog povezanosti s ubistvom Hamasovog operativca u januaru u Dubaiju. Zvani~nici ka`u da je uhap{en po~etkom juna. Mediji su izvijestili da je njegovo ime Uri Brodsky, prenio je BBC. “Njema~ka tra`i njegovo izru~enje zbog krivotvorenog njema~kog paso{a, prona|enog kod jednog od ubica“ kazali su istra`itelji. Mahmoud al, Mabhouh, jedan do osniva~a oru`anog krila Hamasa, prona|en je mrtav u hotelu u Dubaiju20. januara. Policija u Dubaiju je kazala da sa 99 postotnom sigurno{}u mo`e re}i da su izraelski agenti upetljani u ubistvo, ali Izrael tvrdi da nema dovoljno dokaza za to.

Robert Fico

koja je dobila 8,1 posto. Jedini mogu}i koalicioni partner Ficovih socijaldemokrata, nacionalisti~ka Slova~ka narodna stranka, osvojila je pet posto, a glavni save-

znik u sada{njoj vladi, Pokret za demokratsku Slova~ku biv{eg premijera Vladimira Me~ijara, nakon 20 godina na op{te iznena|enje ispao je iz parlamenta.

14

OGLASI

ponedjeljak, 14. juni 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Za u~e{}e u nagradnoj igri potrebno je da u~esnik, ukoliko nakon skidanja emulzije s nagradnog kupona otkrije naziv nagrade i kontrolni broj nagradnog kupona, istog dana, pozivom na tel. broj 033 94 33 00, Prire|iva~u saop{ti podatke: kontrolni broj nagradnog kupona, vrstu nagrade i svoje li~ne podatke (ime i prezime, adresu, JMBG i kontakt telefon). Cijena telefonskog poziva je redovna cijena telefonskog saobra}aja. Pozivi se primaju svakim radnim danom isklju~ivo u vremenu od 08,00 - 16,30 sati. Neradnim danima pozivi se ne primaju. Neradnim danom u smislu ovih Pravila smatraju se subota, nedjelja i praznici. Za slu~aj da u~esnik ne prijavi nagradu istog dana u vremenu od 08,00 - 16,30 sati, istu mo`e prijaviti naredni radni dan. Ukoliko se radi o neradnim danima, u~esnik prijavljuje nagradu prvi radni dan nakon neradnog dana. Prijave pristigle nakon utvr|enih rokova ne}e se uva`avati.

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 14. juni 2010.

OGLASI

15

4. PRAVO NA U^E[]E ^lan 6. Pravo na u~e{}e u nagradnoj igri imaju sva fizi~ka lica dr`avljani BiH, sa stalnim prebivali{tem u Bosni i Hercegovini. Na osnovu ~lana 9. stav 2. Zakona o igrama na sre}u («Sl. novine FBiH» broj: 1/02 ), ~lana 8. Pravilnika o na~inu dobivanja i produ`avanja odobrenja za prire|ivanje igara na sre}u, odobravanje pravila igara na sre}u, pravila rada kasina, davanje suglasnosti za nagradne igre («Sl. novine FBiH» broj: 44/02), te Odluke o prire|ivanju nagradne igre, broj: 1757-07-1/10-S.D.od 14.05.2010. godine direktorica Oslobo|enja d.o.o. Sarajevo donosi sljede}a 1. PRIRE\IVA^ NAGRADNE IGRE ^lan 1. Oslobo|enje d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: Prire|iva~), D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo, ID 4200492600001, porezni broj: 01350414, prire|uje nagradnu igru, a ovim Pravilima ure|uje na~in i uvjete sudjelovanja u nagradnoj igri, na~in izvla~enja dobitnika nagrada, rokove za ostvarivanje prava na nagradu i druga pitanja va`na za prire|ivanje nagradne igre i sudjelovanje u njoj. Svrha prire|ivanja nagradne igre je promocija dnevnog lista Oslobo|enje. ^lan 2. Nagradna igra se prire|uje pod nazivom «Ogrebi se o Oslobo|enje» (u daljem tekstu: nagradna igra). Nagradna igra se organizuje i provodi na teritoriji Bosne i Hercegovine. 2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE ^lan 3. Nagradna igra }e trajati od 15.06.2010. do 15.10.2010. godine i po~inje objavljivanjem prvog nagradnog kupona u dnevnom listu Oslobo|enje dana 15.06.2010. godine, a zavr{ava se objavljivanjem posljednjeg nagradnog kupona 15.10.2010. godine. 3. NAGRADNI FOND ^lan 4. Ukupna vrijednost fonda nagradne igre utvr|uje se u iznosu od 187.424,58 KM po tr`i{nim cijenama. Nagradni fond ~ini: Specifikacija nagradnog fonda
RB NAGRADA Pojedini~na Broj UKUPAN IZNOS cijena /saPDV-om/ nagrada nagrada/KM/

^lan 11. U slu~aju da dobitnik nije iz bilo kojeg razloga u mogu}nosti li~no preuzeti nagradu, ista }e od strane Prire|iva~a biti predata tre}em licu, koje, na temelju specijalne punomo}i ovjerene kod notara, preuzima nagradu u ime i za ra~un dobitnika. Ako je dobitnik nagrade maloljetna osoba ili osoba ograni~enih sposobnosti, omogu}it }e joj se da primi nagradu samo uz odobrenje roditelja ili zakonskog staratelja. U tom slu~aju roditelj ili zakonski staratelj mora predati potrebne dokumente, uklju~uju}i izjavu o pravu na u~e{}e, izjavu o osloba|anju od odgovornosti, izjavu o ustupanju prava na javno objavljivanje, te izjavu o prihvatanju nagrade. ^lan 12. Uru~enjem nagrade, odnosno istekom roka za preuzimanje nagrade, prestaju sve daljnje obaveze Prire|iva~a prema dobitniku. 9. ISPRAVNOST IZVLA^ENJA NAGRADA ^lan 13. Ispravnost izvla~enja i uru~enja nagrada nadgleda Komisija imenovana od Prire|iva~a, koju ~ine tri ~lana i to dva ~lana i predsjednik. Komisija je du`na da sa~ini zapisnik, koji mora sadr`avati mjesto izvla~enja nagrade, vrijeme izvla~enja utvr|eno na osnovu uvida u elektronsku bazu podataka, potvrdu o legitimnosti kupona, kontrolni broj nagradnog kupona, ime i prezime i prebivali{te dobitnika, te osvojenu nagradu. Zapisnik potpisuju svi ~lanovi Komisije. 10. POREZ, ZAMJENA, PRENOS I ODGOVORNOST U VEZI S NAGRADOM ^lan 14. Prire|iva~ je odgovoran za sve poreze i naknade u vezi s nagradama, osim poreza na dobitak auta koji snosi dobitnik u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak u kojem slu~aju Prire|iva~ je du`an utvrditi poreznu osnovicu i iznos poreza na ostvareni dobitak. Nagrada se uru~uje nakon provjere da je dobitnik izvr{io pla}anje poreza na dobitak na osvojenu nagradu za oporezive dobitke. Nagrade se ne mogu prenijeti niti ustupiti drugima prije nego {to se izvr{i njihovo uru~enje dobitniku. 11. OTKAZIVANJE NAGRADNE IGRE ^lan 15. Prire|iva~ ima pravo da jednostrano otka`e nagradnu igru u bilo kojoj fazi, uz obavje{tenje ukoliko bi do{lo do materijalne povrede ili zloupotrebe Pravila ili doga|aja koji imaju karakter vi{e sile. Ukoliko bi nastala neka od navedenih okolnosti, izvla~enje i distribucija nagrada bi}e odmah obustavljeni jednostranom odlukom Prire|iva~a, neovisno o potrebi za njenim eventualnim objavljivanjem. U tom slu~aju ne}e se nadoknaditi tro{kovi, direktna ili indirektna {teta u~esnicima u nagradnoj igri, niti }e se nagradna igra odr`ati. 12. OBRADA PODATAKA ^lan 16. Prijavom nagrade u~esnici daju saglasnost da Prire|iva~ mo`e koristiti njihove podatke isklju~ivo u svrhu provo|enja nagradne igre. Prire|iva~ }e ~uvati elektronsku bazu li~nih podataka u~esnika nagradne igre slijede}ih 60 dana od dana zavr{etka nagradne igre nakon ~ega }e podaci biti uni{teni. Prire|iva~ }e rukovati podacima prema standardima koje propisuje va`e}i zakonski propisi u oblasti za{tite podataka. 13. OP]E I ZAVR[NE ODREDBE ^lan 17. Samim u~e{}em u nagradnoj igri u~esnici automatski prihvataju sva prava i obaveze iz ovih Pravila. Odluke Prire|iva~a donesene prema ovim Pravilima kona~ne su i obavezuju}e za sve u~esnike. Prire|iva~ ima pravo da jednostrano dopuni ili promijeni Pravila, uz prethodno javno objavljivanje na na~in kako su objavljena ova Pravila. ^lan 18. U slu~aju eventualnih sporova utvr|uje se nadle`nost suda u Sarajevu. ^lan 19. Sve dodatne informacije u vezi nagradne igre mogu se dobiti na tel. 033/465-727 i putem mail adrese: prodaja@oslobodjenje.ba. ^lan 20. Pravila nagradne igre bi}e objavljena u dnevnom listu Oslobo|enje i na web stranici http://www.oslobodjenje.ba/ prije po~etka nagradne igre, a po dobijanju saglasnosti Ministarstva finansija FBiH, uz navo|enje klase, broja i datuma izdavanja saglasnosti. ^lan 21. Ova Pravila stupaju na snagu danom njihovog objavljivanja u dnevnom listu Oslobo|enje.

U nagradnoj igri ne mogu u~estvovati zaposlenici Prire|iva~a, lica koja s Prire|iva~em imaju sklopljen ugovor o djelu ili ugovor o autorskom djelu, kao ni ~lanovi njihovih porodi~nih doma}instava. 5. NA^IN U^ESTVOVANJA ^lan 7. Nagradna igra vezana je uz kupovinu dnevnog lista Oslobo|enje. Na naslovnoj strani dnevnog lista Oslobo|enje, u vremenu trajanja nagradne igre, svakodnevno }e biti nalijepljen nagradni kupon, pre~nika 5,7 cm, sa otisnutim pravougaonikom prekrivenim emulzijom. Ispod pravougaonika prekrivenog emulzijom otisnuto je: - naziv nagrade i kontrolni broj nagradnog kupona ili - „vi{e sre}e u narednom broju Oslobo|enja“. Za u~e{}e u nagradnoj igri potrebno je da u~esnik, ukoliko nakon skidanja emulzije s nagradnog kupona otkrije naziv nagrade i kontrolni broj nagradnog kupona, istog dana, pozivom na tel. broj 033 94 33 00, Prire|iva~u saop{ti podatke: kontrolni broj nagradnog kupona, vrstu nagrade i svoje li~ne podatke (ime i prezime, adresu, JMBG i kontakt telefon). Cijena telefonskog poziva je redovna cijena telefonskog saobra}aja. Pozivi se primaju svakim radnim danom isklju~ivo u vremenu od 08,00 - 16,30 sati. Neradnim danima pozivi se ne primaju. Neradnim danom u smislu ovih Pravila smatraju se subota, nedjelja i praznici. Za slu~aj da u~esnik ne prijavi nagradu istog dana u vremenu od 08,00 - 16,30 sati, istu mo`e prijaviti naredni radni dan. Ukoliko se radi o neradnim danima, u~esnik prijavljuje nagradu prvi radni dan nakon neradnog dana. Prijave pristigle nakon utvr|enih rokova ne}e se uva`avati. Prire|iva~ }e formirati elektronsku bazu podataka prijavljenih dobitnika i ~uva}e ih na neizbrisivom mediju. Svi kontrolni brojevi kupona su u evidenciji Prire|iva~a. Nagradni kuponi za koje Prire|iva~ utvrdi da su reprodukovani, duplirani, izmi{ljeni ili na bilo koji na~in promijenjeni tako da ne mogu biti potvr|eni kao legitimni od strane Prire|iva~a, bi}e odbijeni. 6. PRAVO NA NAGRADU ^lan 8. Pravo na nagradu ostvaruje se pod uvjetima da u~esnik nakon skidanja emulzije s nagradnog kupona, otkrije naziv nagrade i kontrolni broj nagradnog kupona, te u ostavljenom roku prijavi nagradu-kontrolni broj nagradnog kupona pozivom na broj telefona 033 94 33 00, pri ~emu obavezno navodi svoje li~ne podatke (ime i prezime, adresu, JMBG i kontakt telefon), vrstu nagrade, a Prire|iva~ potvrdi legitimnost kupona i njegovog kontrolnog broja, u protivnom u~esnik gubi pravo na nagradu. Prire|iva~ ne snosi nikakvu odgovornost za slu~aj {tamparskih gre{aka ili neregularnosti kupona. 7. IZVLA^ENJE NAGRADE I OBAVJE[TAVANJE DOBITNIKA ^lan 9. Po zaprimanju poziva, Ponu|a~, odmah, u toku telefonskog kontakta sa u~esnikom, provjerava legitimnosti kontrolnog broja kupona, te nakon njene potvrde daje u~esniku informaciju o mjestu i vremenu dodjele nagrade. U~esnik je du`an sa~uvati nagradni kupon i predo~iti ga prilikom preuzimanja nagrade. Prire|iva~ }e svakoga dana, u vremenu trajanja nagradne igre, u dnevnom listu Oslobo|enje objavljivati sve informacije i uputstva koja su bitna za u~esnike nagradne igre. Imena dobitnika bi}e objavljena u dnevnom listu Oslobo|enje. 8. URU^ENJE NAGRADE ^lan 10. Nagrade se uru~uje u mjestu i prostorima koji }e biti odre|eni od strane Prire|iva~a. Pri preuzimanju osvojene nagrade, dobitnik je du`an predi~iti nagradni kupon i dokazati svoj identitet na osnovu li~nih isprava, a tom prilikom izvr{i}e se provjera legitimnosti kupona i uvid u elektronsku bazu podataka Prire|iva~a kako bi se potvrdilo da li je dobitnik ostvario pravo na nagradu u skladu sa ovim Pravilima. Dobitnik je du`an preuzeti nagradu u roku koji ne mo`e biti du`i od 60 dana od dana prijema prijave nagrade. Protekom navedenog roka, dobitnik gubi pravo na nagradu. Dobitnici pristaju da Prire|iva~ objavi njihova imena, adresu i fotografiju, te da ih koristi i objavljuje kao foto, audio i videomaterijal u promotivne svrhe, radi reklame ili prodaje bez kompenzacije. Dobitnik nagrade ne mo`e prilikom dodjele nagrade zatra`iti umjesto nagrade isplatu nov~ane protuvrijednosti.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

RENAULT MEGANE GENERATION 20.100,00 KADA-BAZEN MASA@NI 2.500,00 VIKEND ARAN@MAN, TRI NO]I POLUPANSION ZA DVOJE 1.524,61 HOTEL PARK MAKARSKA VIKEND ARAN@MAN, DVIJE NO]I - POLUPANSION ZA DVOJE 1.336,85 HOTEL PARK MAKARSKA SEDMODNEVNI ARAN@MAN NA PELJE[CU 1.400,00 - POLUPANSION ZA DVOJE VIKEND ARAN@MAN NA JADRANU /Dubrovnik, Vodice, Neum/ 650,00 POLUPANSION ZA DVOJE MINI LAPTOP 858,78 WII NINTENDO 650,00 TV LCD 650,00 MA[INA ZA VE[ 600,00 MA[INA ZA SU\E 600,00 FRI@IDER 500,00 [TEDNJAK 500,00 WELLNESS ^AROLIJA -VIKEND ARAN@MAN 342,00 ZA DVIJE OSOBE -AQUAREUMAL WELLNESS ^AROLIJA - VIKEND 245,00 ARAN@MAN - AQUAREUMAL MOBILNI APARAT 319,41 SONYERICSSON Z555i USB MODEM MODEL ZTE MF636 170,32 POKLON BON OPTIKA 150,00 SALIHBEGOVI] MIKROVALNA 120,00 USISIVA^ 120,00 MOBILNI APARAT 83,47 SAMSUNG SGH C160 DVD PLAYER 65,00 APARAT ZA KAFU 50,00 FEN ZA KOSU 45,00 PEGLA NA PARU 40,00 OSLOBO\ENJE-PRETPLATA 30,00 USB STICK 2GB 25,00 ULTRA INTERNET START PAKET 15,00 ULTRA START PAKET 15,00 KRISTALNE ^A[E 6/1 10,00 SARAJEVSKO PIVO, 7,35 PAKET 6/1 a 0,5 l SARAJEVSKO PIVO, LOPTA a 2 l KNJIGA UKUPNO 2,51 1,20

1 3 3 3 15 20 10 10 15 15 10 10 10 10 13 10 20 20 40 40 20 20 40 40 40 800 50 30 30 450 200

20.100,00 7.500,00 4.573,83 4.010,55 21.000,00 13.000,00 8.587,80 6.500,00 9.750,00 9.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 3.420,00 3.185,00 3.194,10 3.406,40 3.000,00 4.800,00 4.800,00 1.669,40 1.300,00 2.000,00 1.800,00 1.600,00 24.000,00 1.250,00 450,00 450,00 4.500,00 1.470,00

250 627,50 400 480,00 2.648 187.424,58

DIREKTORICA Lidija Kora} Broj: 1757-07-2/10-S.D. Sarajevo, 14.05.2010. godine

^lan 5. Broj nagrada je ograni~en i ni u kojem slu~aju ne}e biti dodijeljeno vi{e nagrada nego {to je predvi|eno ovim Pravilima. U slu~aju da se u nagradnu igru uklju~i manje u~esnika od broja nagrada koje su predvi|ene nagradnim fondom, dodijeliti }e se onoliko nagrada koliko je u~esnika ostvarilo dobitak.

Na ova Pravila suglasnost je data Rje{enjem Ministarstva financija FBiH broj: 05-15-1663/10-A.P. od 10.06.2010. godine

16

SVIJET FINANSIJA

ponedjeljak, 14. juni 2010. godine

OSLOBO\ENJE

BiH

EU

Novi premijer priznao javni dug

Razvojni fondovi i evropske integracije
U Rektoratu Univerziteta u Sarajevu pro{le sedmice uprili~ena je javna tribina o temi Evropski razvojni fondovi i evropske integracije. Predava~ je bio Almir Kova~evi}, izvr{ni direktor World University Service iz Austrije, koji je dugogodi{nji partner Univerziteta u Sarajevu. On je govorio o va`nosti pristupanju evropskim fondovima i beneficijama fondova. Nije samo va`no aplicirati i dobiti projekt, najva`nije je pravilno ga provesti, rekao je on. - De{avalo se da projekti koji su vrijedni oko 350 miliona eura na pola implementacije budu obustavljeni. U tom slu~aju ne samo da se mora vratiti novac koji nije utro{en nego i onaj koji je ve} utro{en, objasnio je Kova~evi}. Do 2012. godine, putem IPA fondova Evropske unije, u BiH bi trebalo biti ulo`eno 110,2 milionaeura, ali sve }e zavisiti od apsorpcije projekata u koje se bude ulagalo. EU godi{nje 0,56 posto ukupnog bud`eta ula`e u razvojne projekte, iako je bilo planirano da se do ove godineizdvoji 0,7 posto bud`eta. - Ulaganjem u BiH kroz IPA fondove EU poku{ava ekonomski stabilizirati dr`avu, ali i pripremiti je za izazove s kojima se bude suo~avala nakon ulaska u EU, izjavio je Kova~evi} i dodao da se najve}i dio novca ula`e u

Japan suo~en S KOLAPSOM
Japan je suo~en s rizikom od finansijskog kolapsa zbog sve ve}ih dugovanja, izjavio je novi japanski premijer Naoto Kan. Prema njegovim rije~ima, Japanu je potrebna restruktura finansijskog sistema da bi izbjegao krizu sli~nu onoj koja je izbila u Gr~koj. - Javni dug na{e zemlje je ogroman. Na{e javne finansije su gore nego u bilo kojoj drugoj razvijenoj zemlji, rekao je on. Nakon vi{egodi{njeg pozajmljivanja, japanska dugovanja su dvostruko ve}a od bruto doma}eg proizvoda. Novi japanski premijer je u svom prvom ve}em govoru otkako je stupio na tu du`nost naglasio da se fiskalna politika mnogo oslanja na objavljivanje vladinih obveznica. On

Almir Kova~evi}

Naoto Kan

projekte iz poljoprivrede. - Sto~ar u Austriji na svaki litar proizvedenog mlijeka dobije jedan euro na tr`i{tu i jedan euro od EU. Zbog te podr{ke austrijsko mlijeko konkurentno je na na{em tr`i{tu, kazao je on. Me|utim, bez obzira na sve beneficije koje nude evropski fondovi, mnoge zemlje ne usu|uju se ni aplicirati za njih, zbog vi{e razloga. - Ili su se opekli pa nisu uspjeli implementirati projekt dokraja i po svim principima, ili nemaju dovoljno eksperata, ili se boje obimne administracije, naveo je Kova~evi}, koji je studentima ukazao na na~ine kako se oni mogu aktivirati u ovom procesu.

je istakao da, poput konfuzije u eurozoni izazvanoj stanjem u Gr~koj, postoji rizik od kolapsa ukoliko Tokio ostavi nedirnut javni dug, nakon ~ega bi izgubio povjerenje na

tr`i{tu obveznicama. Kan nije iznio detalje fiskalnih promjena koje bi mogao uvesti da bi pokrenuo japansku ekonomiju nakon nekoliko godina stagnacije.

Srbija: Za gra|evinarstvo 243 miliona eura
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Srbije objavilo je javni poziv za izbor poslovnih banaka za u~e{}e u finansiranju projekata iz Programa vanredne podr{ke gra|evinskoj industriji Srbije od 25 milijardi dinara (oko 243 miliona eura). Sredstvima koja su namijenjena za ovaj program finansira}e se projekti gradova i op{tina iz cijele Srbije - stanogradnja, izgradnja, rekonstrukcija, odnosno adaptacija {kola i obdani{ta, bolnica i drugih zdravstvenih ustanova, sportskih objekata, institucija kulture i drugih objekata od javnog zna~aja. Pravo u~e{}a na konkursu imaju poslovne banke koje budu plasirale minimum milijardu dinara, s kamatnom stopom u visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije, uve}anom za 2,5 posto, rokom otplate od pet godina i periodom po~eka od godinu dana, saop{teno je iz Ministarstva. Vlada Srbije usvojila je 3. juna Program vanredne podr{ke gra|evinskoj industriji Srbije, koji }e biti realiziran u narednih godinu i po dana s ciljem oporavka ovog sektora koji je u aprilu ove godine u odnosu na april 2009. godine zabilje`io pad od ~ak 11,3 posto.

Ukrajina od Rusije pozajmila dvije milijarde dolara

IEA: Pove}ana potra`nja nafte
Me|unarodnaagencija za energetiku saop}ila je da je pove}alaprognozuglobalne potra`njesirovenafte za 2010, navode}i kao razlog to {to je ekonomskaaktivnost u razvijenimzemljamaja~anego{to se o~ekivalo. IEA, sa sjedi{tem u Parizu, pove}ala je procjenu tra`nje najva`nije energetske sirovine u svijetu ove godine za oko 60.000 barela, na oko 86,4 miliona barela na dan. To bi predstavljalo pove}anje od 20 posto u odnosu na 2009. godinu. IEA je u mjese~nom izvje{taju navelakako je mogu}e da }e eksplozija i potonu}e naftne platforme Deepwater Horizon u Meksi~kom zaljevu, kao i isticanje nafte s te lokacije ve} vi{e od mjesec i po, promijeniti odnos ponude i tra`nje te~nog zlata.

Bugarska i Rumunija su do{le korak bli`e {engenskom prostoru bez unutarnjih grani~nih kontrola, nakon {to je Odbor za gra|anske slobode Evropskog parlamenta zaklju~io da obje zemlje ispunjavaju sigurnosne uvjete za priklju~ivanje [engenskom informacijskom sistemu. EP treba dati pristanak na pristupanje obje zemlje SIS-u, bazi podataka koju koriste grani~ne slu`be Evropske unije za razmjenu informacija u borbi protiv kriminala i ilegalne imigracije. Izvje{taj je na Odboru dobio 36 glasova za, jedan je bio protiv, a tri uzdr`ana. Posebna grupa provjerila je bugarski i rumunski ogranak SIS-om, koji jo{ nisu povezani s centralnom bazom podataka, potvrdila zadovoljavaju}e nivoe za{tite podataka i do{la do ukupnog pozitivnog zaklju~ka, ~ime je otvoren put za sljede}e provjere, koje bi trebale po~eti prije kraja godine. O izvje{taju bi se trebalo glasati sljede}e srijede na plenarnoj sjednici EP-a u Strasbourgu.

Dobre vijesti za Bugarsku i Rumuniju

Ukrajina je od Rusije pozajmila dvije milijarde dolara da bi premostila deficit u bud`etu, po{to su se razgovori s Me|unarodnim monetarnim fondom odu`ili, izjavio je izvor iz ukrajinske vlade. - U sklopu dozvoljenih pozajmica iz inostranstva, {to je omogu}eno zakonom o dr`avnom bud`etu, pozajmili smo novac od Rusije, rekao je izvor, koji nije saop}io druge detalje. Novi ukrajinski predsjednik Viktor Janukovi~ ima sna`nu podr{ku Rusije i odustao je od nekih prozapadnih stavova koje je zastupao njegov prethodnik na toj funkciji Viktor Ju{~enko, poput eventualnog ~lanstva u NATO-u. Vlada ove biv{e sovjetske republike od MMF-a tra`i pozajmicu od 19 milijardi dolara kao pomo} za ekonomski

Viktor Janukovi~

oporavak. Me|utim, dugotrajni razgovori do sada su neuspje{ni, jer MMF `eli da Ukrajina usvoji ambicioznije mete u oblasti fiskalne i monetarne politike. Misija MMF-a dolazi u Ukrajinu 21. juna radi nastavka pregovora.

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 14. juni 2010.
Tvrtka Vemos obavila uspje{ne poslove na TE Kakanj

BIZNIS I EKONOMIJA

17

Ugovor vrijedan
~etiri milijuna eura
Ukupno tehni~ko rje{enje Bloka 5 nai{lo je na odobravanje u Termoelektrani Kakanj te me|u stru~nim licima, koji su odlu~ili da i ostali blokovi budu na isti na~in revitalizirani
Tvrtka Vemos, ~lanica Ventilator Grupe, na projektu rekonstrukcije elektrofiltera na Bloku 5 Termoelektrane Kakanj, ugovorene vrijednosti ~etiri milijuna eura, obavila je garantna mjerenja. - Garantirana emisija tvrdih ~estica je bila 30mg/Nm3, dok filter kontinuirano prikazuje emisiju od prosje~no 3,2 mg/Nm3; predvi|ena potro{nja struje ukupno nove instalirane i stare opreme bila je predvi|ena u iznosu od 1.800 kW, dok mjerenja pokazuju da je ukupna potro{nja samo 850 kW, {to zna~i da je Konzorcij Vemos-Elex omogu}io TE Kakanj i Elektroprivredi BiH kontinuiranu u{tedu od skoro jedan MW snage, poja{njava predsjednik Uprave Vemosa Darko Petri~evi}. ma ~iju vrijednost diktiraju tehnolo{ke specifi~nosti cjelokupnog objekta, kao npr. njegova izlazna snaga, vrsta i kvaliteta goriva, raspolo`ivi prostor, geomehani~ka svojstva tla.

Federalna agencija za autoceste

Autoput na koridoru 5c

Filteri su nu`nost
- Bez obzira na saznanja koja vladaju u TE i u elektroprivredama kako filteri “ne proizvode struju“ nego bi s tog , aspekta trebao biti tro{ak, mi ipak smatramo i trudimo se da maksimalno zadovoljimo sada{nje i budu}e ekolo{ke zahtjeve, koji se vrlo lako mogu kvantificirati i na taj na~in prikazati (kao {to smo mi prikazali u Bloku 5 TE Kakanj) da svakom izvr{enom ulaganju u ekologiju shodno tehnologiji koje smo mi primijenili u vrlo kratkom roku se mo`e amortizirati, {to ru{i tezu kako su filteri samo tro{ak. Oni su nu`nost svake TE {to `eli moderno poslovati, kazao je on. Istovremeno, Vemos aktivno sudjeluje na javnim nadmetanjima i pozivima potencijalnihkupaca iz regije i inozemstva - Rumunjska, Turska i Egipat. Za nastup na spomenutim tr`i{tima uspostavljeni su, prema rije~ima predsjednika Uprave Vemosa, kontakti s lokalnim kompanijama te se aktivno prate zbivanja u segmentu tr`i{ta industrijske filtracije, a zapo~ete su aktivnosti za prodor i na rusko tr`i{te, koje se smatra izuzetno zanimljivim. Ovakav iskorak tvrtka Vemos, uz svoje potencijale i in`enjere, mo`e ostvariti zahvaljuju}i ~injenici {to je ve} preko 40 godina u konzorcijskom ugovoru s {vicarskom tvrtkom Elex, za {to postoje mnogi primjeri, prvenstveno u regiji, a i {ire kao rezultat te iste suradnje. Vemos }e u daljnjem svom razvoju posebnu pa`nju posvetiti ostalim oblicima zaga|iva~a u TE, u ~ije }e tehnologije u na re dnih par go di na bi ti ulo`eno mnogo sredstva, prije svega na odsumporavanje i denitritizaciju. (business.hr)

Klju~ni projekt za BiH
[ta je projekt Autoput na koridoru 5c?
Autoput na panevropskom koridoru 5c Budimpe{ta - Osijek - Sarajevo - Plo~e jedan je od najzna~ajnijih i najprioritetnijih projekata za BiH. Izgradnja ovog autoputa je ve} po~ela, ali intenzivan po~etak izgradnje bit }e klju~ni pokreta~ privrednih i dru{tvenih aktivnosti i omogu}it }e uklju~enje BiH u glavnu evropsku saobra}ajnu mre`u te globalni evropski dru{tveni i ekonomski sistem. Radi se o jednom od najva`nijih projekata u BiH te predstavlja kvalitetnu vezu izme|u luka na Balti~kom i Jadranskom moru. Projekt bi trebao biti zavr{en do 2018. godine.

Avangardni sistem
Ukupno tehni~ko rje{enje Bloka 5 nai{lo je na odobravanje u TE Kakanj te me|u stru~nim licima, koji su odlu~ili da i ostali blokovi budu na isti na~in revitalizirani. Ovo je jedinstveno rje{enje na Balkanu - prvo instalirano u TE Kakanj predstavlja apsolutni novitet u tehnologijama otpra{ivanja i tretiranja dimnih plinova. Kako bi zadovoljili ovakav avangardni sistem, koji }e u budu}nosti biti itekako apliciran, Konzorcij Vemos-Elex je isporu~io i ugradio dodatnu opremu u iznosu od 400.000 eura koju nisu fakturirali, u cilju interesa EPBiH te kvalitete i tehnolo{kih dostignu}a objekata koje potpisuje Konzorcij. Veliku promociju ovog uspje{nog ekolo{kog projekta je najavila Svjetska banka, ~iju je kreditnu liniju koristila EPBiH u njegovoj realizaciji. - U projektu je sudjelovalo vi{e od 20 kooperanata, odnosno firmi i podizvo|a~a, koji su, ve}inom, preko 60 posto, bile firme sa lokalnog podru~ja, odnosno Zeni~ko-dobojskog kantona, kojem pripada TE Kakanj. Zahvaljujem se i ~estitam na odli~no obavljenom
Darko Petri~evi}

poslu {to se ti~e kvalitete, a pogotovo rokova u kojima je taj zahtjevni i jedinstveni projekt obavljen, kazao je Petri~evi}. On isti~e veliki tr`i{ni potencijal ove tehnologije, za koju smatra da je budu}nost na ovim prostorima, pogotovo sa aspekta kvalitete ugljena, energetske politike dr`ava u regiji, kao i stanja ukupne industrije i potro{nje elektri~ne energije. Tu prvenstveno misli na zahtjeve koji su sve ve}i u dijelu potro{nje industrije, koja u ovom momentu nije onakva kakva bi trebala biti, ali ho}e za godinudvije, {to upu}uje na to da }e svi postoje}i resursi biti veoma va`ni za budu}a vremena. O~ekuje se nastavak radova na energetskim objektima u u`oj regiji - BiH, Kosovo, Makedonija i Srbija - {to je prvenstvena strategija grupacije, shodno ~injenici da su ve}inom filteri na TE u regiji do kraja 90tih godina bili iz Konzorcija Vemos-Elex. Na upit o cijeni pojedina~nog proizvoda, Petri~evi} isti~e kako je to vrlo te{ko procijeniti, jer se radi o postrojenji-

Za{to investirati u projekt?
- zato {to prolazi kroz Zenicu, Sarajevo, Mostar i druge ekonomski zna~ajne gradove, pokrivaju}i pri tome 70 posto stanovni{tva u Federaciji BiH; - zato {to bi realizacija projekta imala pozitivne efekte na cijelu bh. privredu; - zato {to bi se zaposlile prete`no doma}e firme na rekonstrukciji autoputa; - zato {to projekt ima punu podr{ku vlasti BiH i Federacije BiH; - zato {to projekt ima punu podr{ku Evropske unije; - zato {to bi struktura finansiranja osigurala br`e provo|enje projekta.

Osnovne prednosti projekta
- siguran povrat investicije; - kvalificirana radna snaga bi bila anga`irana na izgradnji; - izuzetna va`nost projekta i velika podr{ka vlasti i javnosti.

Finansiranje
- ukupna vrijednost investicije iznosi ~etiri milijarde eura; - povrat na investiciju iznosi od 10 do 25 posto.

Bosna Bank International i Oslobo|enje }e u narednom periodu predstaviti projekte koji su prezentirani na Me|unarodnoj konferenciji Sarajevo Business Forum, koja je odr`ana 6. i 7. aprila. Stranim i doma}im investitorima i kompanijama ukupno je predstavljeno 157 projekata iz oblasti turizma, poljoprivrede, energije i infrastrukture. Svi projekti mogu se pogledati na www.sarajevobusinessforum.com.

18

OGLASI

ponedjeljak, 14. juni 2010. godine

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 14. juni 2010.

OGLASI

19

20 SARAJEVSKA HRONIKA
Bazen na Ilid`i

ponedjeljak, 14. juni 2010. godine

OSLOBO\ENJE

U organizaciji Centra kreativnih inicijativa mladih

Sve spremno za prve kupa~e
Otvoreni bazen na Ilid`i vrata kupa~ima otvara po~etkom naredne sedmice, najkasnije u utorak ili srijedu. Kako je za Oslobo|enje kazao Suad Bajramovi}, direktor firme Izvor Bosne, ~iji je vlasnik Udru`enje RVI-ja ove op}ine, vr{e se posljednje pripreme prije po~etka nove sezone. - Trenutno ure|ujemo parking, ~istimo bazen koji je spreman da primi prve kupa~e. Nadzorni odbor jo{ nije donio cjenovnik, ali najvjerovatnije da }e to biti 2-3 marke s popustom za ratne vojne invalide. Jasno da je to cijena koja }e omogu}iti samo puki rad bazena i ba{ zbog finansijske krize, ponuda koja se nudi na{im sugra|anima ne razlikuje se u odnosu na pro{lu godinu, istakao je Bajramovi}. Kada je u pitanju kvaliteta i ~isto}a vode u bazenu, koja se treba kontinuirano odr`avati, Bajramovi} je naglasio da nema opasnosti da bi voda mogla biti ne~ista, dodaju}i da }e se, kao i pro{le godine, uzorci vode svaki dan slati na mikrobilo{ku analizu.

Startala Mre`a
studentskih poslova
Prezentacija dosad uprili~ena na Arhitekturi, FPN-u, Elektrotehni~kom i Prirodno-matemati~kom fakultetu
Centar kreativnih inicijativa mladih Symbiosis i Fond otvoreno dru{tvo Soro{ odnedavno su po~eli projekat pod nazivom STUB - Mre`a studentskih poslova, uz pokretanje zvani~ne stranice projekta. STUB je, navode iz organizacije, energi~an, hitan i neophodan korak ka oporavku bh. ekonomije i jedan od na~ina da se podstakne progres u BiH. Fokus projekta ~ini zapo{ljavanje mladih, sticanje samopouzdanja i edukacija. Adnan Pavlovi}, direktor Centra kreativnih inicijativa mladih, ka`e kako je osnovna ideja ovog projekta tek nedavno prezentirana javnosti. Provedbu projekta STUB - Mre`a studentskih poslova, ~ija imple- Prijave putem web strane mentacija je po~ela ovih dana na sarajevPrezentacija projekta dosad je upriskim fakultetima, po~eli su prezentacija- li~ena na nekoliko fakulteta, o njemu su ma na nekoliko fakulteta. Cilj im je da bu- upoznali studente Prirodno-matemade uklju~en njihov {to ve}i broj, ~ime `ele ti~kog, Elektrotehni~kog fakulteta, FPN-a, animirati fakultete i studente zavr{nih go- Arhitekture... dina da se uklju~e u mre`u, odnosno da “Do sada nam se javilo stotinjak studeposredstvom ove organizacije obezbije- nata. Zainteresovani treba da se prijave u de sebi privremeni posao. na{u bazu podataka, na web strani “U kontaktu sa velikim i malim predu- www.msp.ba. Putem ovog projekta stuze}ima nastoja}emo prona}i studentima denti }e biti u prilici da se educiraju, a kaposao tako da, ukoliko oni `ele, to mo`e snije i br`e do|u do posla, ne misle}i stalbiti posao od jednog, pet dana, dva mje- no na izlaske i ispijanje kafa, ve} na buseca... ili ~ak mo`da i prijem u radni du}nost“ nagla{ava Pavlovi}. , odnos. Kada se prijave, studente pozivaU okviru projekta bi}e organizovani i mo na razgovor, gdje }e se prvo uzeti u ob- workshopovi, gdje }e gosti biti uspje{ni zir njihov prosjek ocjena na fakultetu, nji- menad`eri, ljekari, politi~ari... koji }e stuhov rad }e se bodovati i u zavisnosti od us- dente upoznati sa svojim radom i ukazapje{nosti dolazi}e na listu top 10, gdje }e ti im na na~ine kako bi mnogo toga posimati {ansu za privremeni posao“ obja{- tigli u budu}oj profesiji. , njava Pavlovi}. Mr. BABI]

Bazen }e raditi svakog dana od 9 do 18 sati

- Pro{le sezone voda u na{em bazenu bila je naj~istija u Kantonu, pa nema razloga da tako ne bude i sada, dodao je Bajramovi}. Prema njegovim rije~ima, bazen }e za kupa~e biti otvoren svakog radnog dana i viE. H. kendom od 9 do 18 sati.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD SARAJEVO Broj: Ip-1549/04 Sarajevo, 19. 5. 2010. godine. Op}inski sud u Sarajevu, sudija [u{i} Mustafa, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja HYPO-ALPE ADRIA BANK d.d. Mostar, ul. Kralja Branimira 2 b Mostar, protiv izvr{enika "SARABON" DD, Tvornica ~okolada i kandita, Sarajevo, zastupan po ste~ajnom upravniku, a njega zastupa punomo}nik Za}iragi} Fe|ad, advokat iz Sarajeva, radi izvr{enja, prodajom nekretnina izvr{enika, van ro~i{ta 19. 5. 2010. godine donio je

ZAKLJU^AK
I Odre|uje se prva javna prodaja nekretnina vlasni{tvo izvr{enika i to: - nekretnina z.k. ul. br. 6454, k.o. Gornji Butmir, k.~. 1414/10, ukupne povr{ine prizemlje od 1.352,38 m2 i sprat ukupne povr{ine 119,27 m2, vrijednosti 4.558.200,00 KM; - nekretnina z.k. ul. br. 6028, k.o. Gornji Butmir, k.~. 1414/8, k.~. 1414/09, k.~. 1414/11, ukupne povr{ine prizemlje tvorni~ka hala 8.376,47 m2 i prizemlje prate}eg objekta povr{ine 189,88 m2, vrijednost 13.498.315,00 KM; - nekretninama z.k. ul. broj 6486, k.o. Gornji Butmir, k.~. br. 1414/12, ukupne povr{ine 1.776,72 m2, vrijednost 2.563.463,00 KM i - nekretnina z.k. ul. broj 6472, k.o. Gornji Butmir, k.~. 1414/13, ukupna povr{ina 100,62 m2, vrijednost 185.482,00 KM, na kojim nekretninama je uknji`ena dr`avna svojina, a upisan je nosilac prava raspolaganja izvr{enik, pretvorena u eta`nu svojinu u "A" popisnom listu, za SRIJEDU, 30. 6. 2010. godine, u 10 sati i to: Ro~i{te za prodaju nekretnina odr`a}e se u zgradi Op}inskog suda u Sarajevu, soba br. 445/IV. II Tr`i{na vrijednost nekretnina iz ta~ke I ovog zaklju~ka utvr|ena je po izvje{taju o procjeni tr`i{ne vrijednosti nekretnina od 20. 2. 2010. godine stalnog sudskog vje{taka za gra|evinu Azre Kurtagi} Haskovi}, dipl. ing. gra|. III Na prvom ro~i{tu za javno nadmetanje nekretnina se ne mo`e prodati ispod polovine utvr|ene vrijednosti. Kupac je du`an platiti porez na promet nepokretnosti i takse u vezi sa prodajom. IV Kupac je du`an polo`iti cijenu u roku od 8 (osam) dana ra~unaju}i od dana prodaje. V U javnom nadmetanju iz ta~ke I ovog zaklju~ka kao kupci mogu u~estvovati samo osobe koje su prethodno dale osiguranje. Osiguranje iznosi 1/10 utvr|ene vrijednosti nekretnine, s tim {to ne mo`e iznositi vi{e od 10.000,00 KM. Osobe koje sudjeluju u javnom nadmetanju du`ne su prije po~etka ro~i{ta sudu predati dokaz o upla}enom osiguranju. Osiguranje se pola`e na depozitni ra~un Op}inskog suda u Sarajevu koji se vodi kod UNI CREDIT BANK SARAJEVO, broj `irora~una 3389002208264956, sa naznakom broja predmeta. Ponu|a~u ~ija ponuda ne bude prihva}ena, osim za tri najbolja ponu|a~a, vratit }e se osiguranje odmah nakon zaklju~enja javnog nadmetanja. VI Ovaj zaklju~ak objavit }e se na oglasnoj tabli ovog suda. Stranke mogu o svom tro{ku objaviti zaklju~ak o prodaji u sredstvima javnog informisanja. SUDIJA Mustafa [u{i}, s.r. POUKA: Protiv ovog zaklju~ka nema mjesta pravnom lijeku.

Ulica Mula Mustafe Ba{eskije

Plin pu{ten doma}instvima
O{te}enje na gasnoj mre`i u Ulici Mula Mustafe Ba{eskije, iz kojeg je u proteklim danima isticao gas koji je stvorio paniku me|u na{im sugra|anima, sanirano je. Tako je u subotu pu{ten plin svim doma}instvima u kojima su se nalazili vlasnici, dok je onima koji nisu bili tu ostavljena poruka, a gas }e im biti pu{ten kada budu prisutni. “Kvar je prona|en i saniran, tako da vi{e nema razloga za strah me|u na{im sugra|anima. Od trenutka kada smo prona{li ta~no mjesto o{te}enja na cijevi gra|ani nisu imali razloga za paniku“ istakao je Adis Salki}, portpa, rol Sarajevogasa. Prema Salki}evim rije~ima, s obzirom na to da je teren bio specifi~an zbog velikog spleta podzemnih instalacija, radnici Sarajevogasa su u kratkom vre me nu pro na {li i sa ni ra li o{te}enje. S. Hu.

Isklju~enja struje
Zbog odr`avanja energetskih postrojenjadanas}e u navedenimvremenskimintervalima bez napajanjaelektri~nomenergijom ostati sljede}a podru~ja: od 9 do 15 sati Rezervoar Brezice, Brije{}e 1, Crna rijeka 1, 2 i 3, Delija{i, Drin~i}i, Dujmovi}i, Durakovi}i, GornjiIvan~i}i, Had`i}i, Kupre-

{ka, Boljanovi}i, Ni{i}i 3, STS Govedovi}i, Semizovac, Stomorine i La|evi}i, a od 13 do 14.30 sati [umaprodukt i Vreoca. U terminu od 9 do 13 sati napajanja ne}e imati Tre{evine, Vlakovo 3 i Vlakovo selo, a od 8.30 do 15.30 U{ivak, dok }e od 9 do 10.30 bez napajanja ostati Vlakovo 2 i Vlakovo groblje. Vrelo Bosne ne}e imati struje od 9 do 12, a od 9 do 15. 30 sati Nadkova~i.

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 14. juni 2010.

SARAJEVSKA HRONIKA 21 DE@URNI Pred tematsku sjednicu Skup{tine o vodoza{titnoj zoni TELEFON 276-982

Taksa za vodu se
mora uvesti

VA@NIJI TELEFONI
MUP

Zastupnicima }e se obratiti i starosjedioci Jasika

Ako Vlada ne}e da objasni gra|anima zbog ~ega }e pla}ati vodu za 15 feninga vi{e, mi }emo to uraditi, ka`u u Udru`enju Vrelo Bosne
U ~etvrtak, 17. juna, odr`a}e se tematska sjednica Skup{tine Kantona vezana za probleme u vodoza{titnoj zoni Sarajeva. - Svi smo, uklju~uju}i i zastupnike, dobili materijale na vrijeme. Op}ina Ilid`a }e imati prezentaciju {ta je dosad od zemlji{ta otkupljeno, a {ta nije i pokaza}e se da do ovog stanja, uklju~uju}i i vodu sa Vrela Bosne, ne bi do{lo da su sve institucije radile svoj dio posla, kazao nam je predsjednik Udru`enja gra|ana Vrelo Bosne Samir Lokvan~i}. Prema Lokvan~i}evim rije~ima, KJKP Vodovod i kanalizacija tereti gra|ane i Op}inu Ilid`a za bespravnu gradnju, iako je ovo preduze}e nadle`no za vodoza{titnu zonu. - Bespravna gradnja na tom podru~ju je do 1999. godine bila nadle`nost Kantona, a ne Op}ine, a upravo je u tom periodu taj problem bio i najvi{e izra`en, napomenuo je Lokvan~i}, te dodao kako }e se na sjednici od nadle`nih tra`iti konkretna rje{enja. - Ne `elimo ~ekati novi saziv Vlade i Skup{tine. @elimo konkretna rje{enja i sa usvajanjem zakona o vodama, da se ta~no zna iznos takse koja }e se napla}ivati uz ra~un Vodovoda. Ako je ~lanovima Vlade nezgodno, mi }emo gra|anima objasniti zbog ~ega je neophodno da svaki mjesec izdvoje 20 feninga vi{e, ali `elimo da se odmah utvrdi ta~an iznos takse, istakao je Lokvan~i}. Na Ilid`i }e se do ~etvrtka odr`ati i nekoliko skupova gra|ana, a samoj sjednici prisustvova}e i biv{i stanovnici naselja Jasike, koji svoju zemlju i dalje ne mogu prodati, niti obnoviti ku}e. - Poslali smo dopis predsjedavaju}em Denisu Zvizdi}u, sa molbom da se zastupnicima obrate i stanovnici vodoza{titne zone, kojima je `ivot u neku ruku ograni~en, i to je odobreno, dodao je Lokvan~i}.
J. MILANOVI]

Inicijativa za sastanak Vlade na Bjela{nici

Poziv na akciju ~i{}enja
Ako ja mogu povesti 200 uposlenika, mo`e i na~elnik Trnova, ka`e Ajnad`i} • Inspektori i dalje tra`e uzroke zaga|enja Vrela Bosne, isti~e Deli}
Na Bjela{nici }e 26. juna biti odr`an, sada ve} tradicionalni, festival bilja i ekologije, a u okviru njega po drugi put }e biti organizovana akcija ~i{}enja ove olimpijske ljepotice. - Preduze}e ZOI ‘84 }e osigurati svojih 200 uposlenika, koji }e taj dan biti oslobo|eni redovnih obaveza, kako bi se odazvali akciji. O~ekujemo i ve}u podr{ku gra|ana, ali i institucija. Ako ja mogu povesti dvije stotine ljudi, mo`e i na~elnik Trnova radnike iz svoje administracije, ka`e za Oslobo|enje direktor KJP ZOI ‘84 Ned`ad Ajnad`i}. Prema Ajnad`i}evim rije~ima, dogovoreno je odr`avanje okruglog stola koji }e voditi ekspert iz federalnog Hidrometeorolo{kog zavoda Martin Tais. - Uputi}emo i inicijativu da se na Bjela{nici okupe ~lanovi Vlade Kantona i odr`e vanrednu sjednicu o pitanju problema sa oborinskim vodama i zadnjim de{avanjima na Vrelu Bosne, dodao je Ajnad`i}. Direktor Ustanove za za{ti}ena podru~ja Osman Deli} spremno je podr`ao ove prijedloge. - Imamo, pored redovnih uposlenika, 80 njih koje smo

122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 272-980, 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Komunalna inspekcija 770-136 Tr`na inspekcija 770-100 Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS - Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399

Sa pro{logodi{nje akcije ~i{}enja Bjela{nice

zaposlili u okviru javnih radova, tako da }emo se spremno odazvati akciji ~i{}enja. Situacija se na Vrelu nije promijenila, inspektori su jo{ na Bjela{nici i tra`e uzroke zaga|enja vode, ali i potencijalna `ari{ta koja bi ga mogla ugroziti, napomenuo je Deli}. Ina~e, na ovogodi{njem festivalu ljekovitog bilja u~esnici su oslobo|eni pla}anja naknada za {tandove, ~ime se o~ekuje {to vi{e prijava za u~e{}e. J. M.

PORODILI[TA

9 2

DJEVOJ^ICA DJE^AKA
svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a 15.30 sati, Zenica svaki dan 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 autoputem,radnim danima u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30, a preko Visokog iKaknja svakim danom u 21 sat, a radnim danom u 5.30, Vare{ svaki dan u 8.45, 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45 i 20.45, a radnim danima u 6.45, Breza svaki dan u 7.30, 8.45, 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45 i 20.45, a radnim danima u 6.45, 10.30, 13.30, 14.30, 15.15 i 19.30 sati, Kakanj i Visoko svaki dan u 6, 8, 8.30, 9.30, 11.30, 12.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30 i 19.30, a radnim danima u 7, 10, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko radnim danima u 10.45 i 15. 5 sati, Busova~a radnim da1 nima u 10.30 i 14.30 sati, Fojnicai Kiseljaksvaki dan u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.55,a radnim danima u 5.30, Kiseljakradnim danima u 16. 5. 1

VOZOVI

Dolasci:
Beograd 10.45, 13.45 i 21.40, Zagreb 7, 15.45 i 22, Minhen 12.25, Be~ 11, 14.35 i 20.55, Istanbul 8.50 i 13.25, Frankfurt 21, Budimpe{ta 14.50, Ljubljana 15.55, Ankona 7.40, Cirih 11.45, Geteborg/ Kopenhagen 17.15, Banja Luka 6.15

Polasci iz Sarajeva:

Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beo grad 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37.

Dolasci u Sarajevo iz:

Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Ze ni ca 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45.

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege i Breda utorkom i subotom u 8 sati, Rot terdam i Amsterdam u 8 sati utorkom i subotom, Mastricht utorkom, subotom u 8 sati, Den Hag u 8 sati utorkom, Utrecht utorkom u 8, ~etvrtkom u 16 sati, Paris, Rennes, Clermont-Ferrand petkom u 9 sati, Helsingor utorkom u 12, petkom u 13.30 sati, Berlin ~etvrkom u 8, subotom u 17 sati, Dor tmund, Essen, Duizburg, Dusseldorf i Keln svakim danom osim petkom

AVIONI
Polasci:

Beograd 6.30, 11.30 i 16.45, Zagreb 6.30, 16.15 i 18.45, Minhen 13, Be~ 7.45, 8 i 15.20, Istanbul 14.25 i 18.30, Frankfurt 15, Budimpe{ta 15.20, Cirih 6.45, 16.25, Ankona 17.55, Geteborg/ Kopenhagen 9.45, Banja Luka 21.45

u 8 sati, Frankfurt, Mannheim, Forshjam, Karlsruhe, [tutgart i Uhlm, Be~, Graz svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover, Hildesheim, Got tingen i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8, subotom u 17 sati, Minhen svaki dan u 8, subotom u 17 sati, Ljubljana utorak, ~etvrtak i nedjelja u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, Pula i Rijeka petkom i nedjeljom u 6, Split svaki dan u 10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7, 10 i 21 sat, Zagreb svaki dan u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi svaki dan u 11 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Novi Pazar i Sjenica svaki dan u 7, 15, 21 i 22 sata, Pljevlja svaki dan u 16 sati, Bijelo Polje utorak, petak i nedjelja u 8 sati, Skoplje, Gostivar i Tetovo utorkom i petkom u 18.30 sati, Br~ko svaki dan u 6.30 i 15.35 sati i svakim danom osim subote u 14 sati, Banja Vru}ica u 15.15 sati svaki dan, Banja Lu-

ka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 7 i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 7, 10, 14 i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, a radnim danima u 15.30 sati, Bugojno svaki dan u 10, 14, 17.30 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8 sati, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.20, 14, 15.35, 16, 17, 18, 20 i radnim danima u 9.30 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30, Te{anj svaki dan u 7, 13.15 i 17.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15.35, 16, 17 i 18, te radnim danima u 9.30 sati, Travnik

22

OGLASI

ponedjeljak, 14. juni 2010. godine

OSLOBO\ENJE

United Nations Development Programme

Bosnia and Herzegovina

United Nations Development Programme (UNDP) is the UN's global development network, advocating for change and connecting countries to knowledge, experience and resources to help people build a better life. If you are highly motivated, pro-active, energetic, enjoy challenges, enthusiastic, capable of working independently in a complex environment, we strongly encourage you to apply for the following national consultancy position in Sarajevo:

Monitoring & Evaluation Consultant
Detailed job description is available at UNDP Reception or at www.undp.ba. Please send your most recent curriculum vitae by 27 June 2010 quoting Vacancy No. 10-062 to UNDP Reception, 48 Mar{ala Tita Street, 71000 Sarajevo, phone: 033/563-800, fax: 033/552330 or at registry@undp.ba.

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 14. juni 2010.
Bijenale savremene umjetnosti D-O Ark Underground

KULTURA
Dani Hasana Kaimije 2010.

23

RAZUMIJEVANJE

STVARNOSTI I
budu}nosti regiona
Za sve~ani ~in inauguracije Titovog atomskog skloni{ta priprema se scenario “Time machine“, koji }e ozna~iti ovaj prostor kao novi toponim na umjetni~koj i kulturnoj mapi regiona i Evrope
U konferencijskoj sali Titovog atomskog skloni{ta u Konjicu, organizatori Bijenala savremene umjetnosti D-O Ark Underground, zajedno su sa svojim partnerima iz Srbije, Crne Gore i Slovenije saop}ili dinamiku razvoja doga|aja, koji }e prethoditi sve~anom otvaranju Bijenala u maju 2011. godine. Rad na pripremi projekta DO Ark Underground po~eo je jo{ u novembru pro{le godine inauguracijom objekta Atomskog skloni{ta i upoznavanjem medija i {ire javnosti o prirodi i zna~aju ovog projekta. Tom prilikom saop}ena su imena selektora Bijenala, objavljena partnerska suradnja sa Srbijom i Crnom Gorom i Turskom kao po~asnim partnerom. Istovremeno, s ovim procesom konstitucije umjetni~ke vizije mene umjetnosti D-O Ark Underground(Sarajevo), Centar za kulturnu dekontaminaciju (Beograd) i SCCA - Centar za savremenu umjetnost (Ljubljana). Selektori su: Branislav Dimitrijevi} (Srbija), Petar ^ukovi} (Crna Gora) i Jusuf Had`ifejzovi} (BiH). Savjet Bijenala ~ine: Borka Pavi}evi} (CZKD, Beograd), Vladimir Tupanjac (CZKD, Beograd), Edin Numankadi} (Olimpijski muzej, Sarajevo), Meliha Hused`inovi} (Umjetni~ka galerija BiH, Sarajevo), Nusret Pa{i} (Akademija likovnih umjetnosti, Sarajevo), Sarita Vujanovi} (Muzej savremene umjetnosti RS, Banja Luka), Sa{a Bukvi} (umjetnik, Sarajevo), Asja Hafner (SCCA, Sarajevo), StrajoKrsmanovi}(Collegium Atristicum, Sarajevo) i Radoslav Tadi} (Akademija likovnih umjetnosti, Sarajevo). odvijaju okrugli stolovi, razgovori koji }e ovom umjetni~kom doga|aju dati historijski, kulturni i interdisciplinarni kontekst: - Period u kome atomsko skloni{te nastaje period je hladnog rata tokom kojeg su njegova vojna, politi~ka, diplomatska, tehnolo{ka, ideolo{ka svojstva i karakteristike ~inile jedno nedovoljno istra`ivano polje uzbudljivog razvoja likovne umjetnosti, dizajna i odnosa umjetnosti u svijetu takmi~enja Istoka i Zapada. Ono {to je posebno zanimljivo jeste polo`aj Jugoslavije u tom kontekstu i njeno otvaranje prema zemljama Azije i Afrike. Ovi razgovori }e okupiti znalce historijskih, ekonomskih i vojnih prilika, kao i histori~are umjetnosti, teoreti~are i antropologe kulture. Razgovoriimaju za cilj, ne samo da historijski lociraju mjesto radnje, bunker, jugoslovensku diplomatiju toga vremena, ve} i da otvore pitanja zbog razumijevanja stvarnosti i budu}nosti ovog regiona u novom svjetskom kontekstu.
Enes Kari} ]azim Had`imejli}

Dobitnici nagrade Enes Kari} i ]azim Had`imejli}
Nagradu “Hasan Kaimija“ za najbolje djelo iz oblasti knji`evnosti i znanosti objavljeno u 2009, koja se svake godine dodjeljuje u okviru kulturno-vjerske manifestacije Dani Hasana Kaimije, ove godine je za knji`evnost dobio Enes Kari} za roman “Pjesme divljih ptica“, a iz oblasti znanosti ]azim Had`imej li} za knji gu “Umje tnost islamske kaligrafije’’. Imena dobitnika nagrade “Hasan Kaimija“ saop}io je Had`em Hajdarevi}, predstavnik `irija, na konferenciji za novinare odr`anoj desetog juna u Med`lisu IZ-a Zvornik. U obrazlo`enju za dodjelu nagrade “Hasan Kaimija“ ka`e se u , saop}enju, stoji kako je Enes Kari}, profesor tefsira na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, istaknuti znanstvenik, esejist, prevodilac, svojim romanesknim prvijencem “Pjesme divljih ptica“ na najbolji na~in demonstrirao najvi{e spisateljsko umije}e i rijetko vi|eni pripovjeda~ki dar, na tragu najboljih bh. proznih klasika. Nadalje, u obrazlo`enju stoji da je prof. dr. ]azim Had`imejli}, u prvorazrednoj monografskoj studiji “Umjetnost islamske kaligrafije“ prikazao obilje rasko{nosti kaligrafskog umije}a unutar ortografsko-likovnih tradicija kod mnogih muslimanskih naroda.

Humanitarna izlo`ba u Zenici

Artefakt
Uporedo sa organizacijom ovih okruglih stolova o temi hladnog rata, a u organizaciji CZKD Beograd, odra`avat }e se predavanja na kojima }e histori~ari umjetnosti predstaviti razvoj savremene umjetnosti, od 90-ih do danas u na{em regionu. Na ovaj na~in prvi put dobit }emo pregled razvoja savremene umjetnosti ovog dijela Evrope, rekao nam je Hozi} isti~u}i da ciklus predavanja po~inje u septembru, u isto vrijeme kada }e umjetnici u grupama, na osnovu selektorskih poziva, dolaziti da se upoznaju sa specifi~no{}u bunkera. - Tom prilikom sa umjetnicima }e se obaviti razgovori o organizacionim i tehnolo{kim elementima njihovog umjetni~kog djela specijalno ra|enog za Ark Underground u bunkeru u Konjicu. Taj njihov rad ostaje u prostoru bunkera kao stalni rad u prostoru, koji je ve} artefakt, kazao je Hozi}, naglasiv{i da se za sve~ani ~in inauguracije Titovog atomskog skloni{ta priprema scenario “Time machine“ koji }e ozna~iti , ovaj prostor kao novi toponim na umjetni~koj i kulturnoj mapi regiona i Evrope.
Mr. S.

Ark Undergrounda, obavljeni su institucionalni, politi~ki, diplomatski i strukovni dogovori, koji omogu}avaju {iroku deseminaciju projekta u regionu i u kontekstu njegovih Evropskih integracija. Postignut je konsenzus izme|u lokalne zajednice (Konjic), vojske, dr`ava u regionu, a posebno zna~ajno je postizanje konsenzusa sa strukovnim institucijama kulture iz oba bh. entiteta.

Umjetni~ka smotra
Oko ovog projekta okupila su se: ministarstva, kulturni centri, nevladin sektor, institucije dr`ava, UNESCO, NATO, me|unarodne organizacije, a kao rezultat inovativnog i originalnog pristupa suvremenoj umjetnosti, Vije}e Evrope projekt je proglasilo - kulturnimdoga|ajemEvrope. Sve vrijemerazvijana je suradnja sa partnerskim organizacijama, kao i sa selektorskimtimom. Partnerske organizacije su: Bijenale savre-

U Organizacionom odboru Bijenala su: ministar kulture Srbije Neboj{a Bradi}, ministar kulture i medija Crne Gore Branisalav Mi}unovi}, ministar civilnih poslova BiH Sredoje Novi}, direktor Direkcije za kulturu Vije}a Evrope Robert Palmer, predsjednik Matice hrvatske Mostar Josip Muselimovi}, na~elnik op}ine Konjic Emir Bubalo, a koordinator Organizacionog odbora je ministar kulture i sporta KS Emir Had`ihafizbegovi}. Projekt Ark Underground, na ovaj na~in, postaje svojevrsna institucija, koja ima za cilj dugoro~no djelovanje na polju kulture i umjetnosti. Prema rije~ima Ede Hozi}a, direktora Bijenala, budu}i da je u pitanju inauguracija objekta kakav je Titov bunker Ark, kao i ~itave umjetni~ke smotre u ovomspecifi~nomobjektu, planirano je da se tokom ove godine u Sarajevu, Beogradu, Ljubljani, Mostaru i Banjoj Luci

Umjetnici za `ivot
“Umjetnici za `ivot“, naziv je humanitarne izlo`be otvorene u prostorijama Ethno Art Gallery Zenica. Organizator ovog humanog gesta su UG Na{ most, Ethno Art Gallery - Zenica i umjetnici/kreativci op}ine Zenica. Zamisao ove akcije je da umjetnici sa ovog podru~ja koji sara|uju sa Galerijom daju doprinos poklanjanjem nekih od svojih radova od ~ije prodaje bi sva sredstva bila namijenjena za lije~enje oboljele djece. Otvaranju izlo`be prisustvovali su brojni gra|ani koji su imali priliku ~uti mlade umjetnike, u~enike Srednje muzi~ke {kole koji su odsvirali svoje numere i time doprinijeli dobroj atmosferi ve~eri. U ime Op}ine Zenica izlo`bu je zvani~no otvorio Zijad Softi}, {ef op}inske Slu`be za dru{tvene djelatnosti. Sva prikupljena sredstva od prodaje radova na{ih umjetnika bi ti }e upla}ena na ra~un Udru`enja altruista “Poletarac“, odnosno za lije~enje oboljele djece. Izlo`ba je otvorena sedam dana, a gra|ani imaju priliku da kupovinom nekih umjetnina daju svoj doprinos uspje{nosti akcije. Mi. D.

Audicija za baletni podmladak
Baletni studio Narodnog pozori{ta Sarajevo organizira audiciju za prijem novih polaznika. Na audiciju se mogu prijaviti svi zainteresirani dje~aci i djevoj~ice od 9 do 12 godina. Odr`at }e se u Narodnom pozori{tu u utorak, 22. juna, u 18 sati.

24

OGLASI

ponedjeljak, 14. juni 2010. godine

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE
ponedjeljak, 14. juni 2010. godine

Fudbal Engleski kapiten brani golmana

Ko{arka Serija otkaza selektorki Bajku{i

26
Raspored utakmica po grupama
1-A 2-A 3-B 4-B 5-C 6-C 7-D 8-D 9-E 10 - E 11 - F 12 - F 13 - G 14 - G 15 - H 16 - H 17 - A 18 - A 19 - B 20 - B 21 - C 22 - C 23 - D 24 - D 25 - E 26 - E 27 - F 28 - F 29 - G 30 - G 31 - H 32 - H 33 - A 34 - A 35 - B 36 - B 37 - C 38 - C 39 - D 40 - D 41 - E 42 - E 43 - F 44 - F 45 - G 46 - G 47 - H 48 - H 11. juni (16:00) Ju`na Afrika - Meksiko 11. juni (20:30)Urugvaj - Francuska 12. juni (16:00)Argentina - Nigerija 12. juni (13:30)Ju`na Koreja - Gr~ka 12. juni (20:30)Engleska - SAD 13. juni (13:30)Al`ir - Slovenija 13. juni (20:30)Njema~ka - Australija 13. juni (16:00)Srbija – Gana 14. juni (13:30)Holandija - Danska 14. juni (16:00)Japan - Kamerun 14. juni (20:30)Italija - Paragvaj 15. juni (13:30)Novi Zeland - Slova~ka 15. juni (16:00)O. Slonova~e - Por tugal 15. juni (20:30)Brazil - Sjeverna Koreja 16. juni (13:30)Honduras - ^ile 16. juni (16:00)[panija - [vicarska 16. juni (20:30)Ju`na Afrika - Urugvaj 17. juni (20:30)Francuska - Meksiko 17. juni (16:00)Gr~ka - Nigerija 17. juni (13:30)Argentina - Ju`na Koreja 18. juni (16:00)Slovenija - SAD 18. juni (20:30)Engleska - Al`ir 18. juni (13:30)Njema~ka - Srbija 19. juni (16:00)Gana - Australija 19. juni (13:30)Holandija - Japan 19. juni (20:30)Kamerun - Danska 20. juni (13:30)Slova~ka - Paragvaj 20. juni (16:00)Italija - Novi Zeland 20. juni (20:30)Brazil - O. Slonova~e 21. juni (13:30)Por tugal - S. Koreja 21. juni (16:00)^ile - [vicarska 21. juni (20:30)[panija - Honduras 22. juni (16:00)Meksiko - Urugvaj 22. juni (16:00)Francuska - J. Afrika 22. juni (20:30)Nigerija - Ju`na Koreja 22. juni (20:30)Gr~ka - Argentina 23. juni (16:00)Slovenija - Engleska 23. juni (16:00)SAD - Al`ir 23. juni (20:30)Gana - Njema~ka 23. juni (20:30)Australija - Srbija 24. juni (20:30)Danska - Japan 24. juni (20:30)Kamerun - Holandija 24. juni (16:00)Slova~ka - Italija 24. juni (16:00)Paragvaj - N. Zeland 25. juni (16:00)Por tugal - Brazil 25. juni (16:00)S. Koreja - O. Slonova~e 25. juni (20:30)^ile - [panija 25. juni (20:30)[vicarska - Honduras 1:1 0:0 1:0 2:0 1:1 0:1 4:0 0:1 -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

ponedjeljak, 14. juni 2010. godine

OSLOBO\ENJE

GRUPA D Njema~ka pomela Australiju

Elf na pobjedni~kom kursu
U svojoj prvoj utakmici na Mundijalu, reprezentacija Njema~ke upisala ubjedljivu pobjedu od 4:0 nad slaba{nom Australijom
Reprezentacija Njema~ke pobijedila je Australiju sa 4:0 u drugoj ju~era{njoj utakmici D-gru pe Mun di ja la u Ju`noafri~koj Republici. Ipak, prvu {ansu imala je selekcija Australije u 3. minuti. Nakon uba~aja iz kornera u {esnaestercu Elfa zavladala pometnja, a u velikoj gu`vi lopta se odbija do Garcije, koji sa ~etiri pet metara, ne koristi izglednu {ansu. Ubrzo su stvari do{le na svoje. Njema~ka je krenula ofanzivno i u 8. minuti je stigla do vodstva. Muller je s desne strane probio odbranu Australije i prebacio loptu na lijevu stranu gdje je bio Podolski koji je jakim {utem „pocijepao“ mre`u Marka Schwarzera za vodstvo Elfa od 1:0. Dvadeset minuta kasnije Klose je pove}ao prednost na 2:0. Bio je to njegov ukupno 11 pogodak u dosada{njim nastupima na svjetskim prvenstvima kojeg je postigao nakon uba~aja Lahma u 26. minuti kada se na{ao na pravom mjestu u kaznenom prostoru Australije i neodbranjivim udarcem glavom smjestio loptu u mre`u austra-

Nema~ka Australija 4:0

Klose posti`e drugi gol za Njema~ku

Reuters

lijskog golmana Schwarzera. Rezultatom od 2:0 za Njema~kuzavr{eno je prvopoluvrijeme, a u nastavku uslijedilo je ve} vi|eno. Elf nadmo}an, Australija se neuspje{no brani. Posao Njema~koj olak{ao Cahill koji je u 56. minutizaradiocrveni karton nakon starta nad Schweinsteigerom. Elf je vi{ak igra~a na terenu brzopotezno pretvorio u sigurno vodstvo od 3:0 nakon{to je u 68. minutiMueller uletio {esnaesterac i preciznim udarcem pogodio donji desni ugao. U istoj minuti

GRUPA
1.Njema~ka 2.Gana 3.Srbija 4. Australija

D
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4:0 1:0 0 :1 0:4 3 3 0 0

umjestoKlosea u igri je u{aoCacau, koji je samodva minutaminuta kasnije nakon asistencije Ozila i rutinski zabio za 4:0. Recimo i to da je sigurna pobjeda Njema~ke od 4:0 nad Australijom bio je najubjedljiviji trijumf neke reprezentacije u dosada{njem dijelu G. V. Mundijala.

Stadion Moses Mabhid u Durbanu. Gledalaca: 62.660. Sudija: Marco Ro dri gu ez (Me ksi ko). Strijelci: 1:0 - Podolski (8), 2:0 - Klose (27), 3:0 Müller (68), 4:0 - Cacau (70). @uti kartoni: Özil, Cacau (Njema~ka), Moore, Neill, Valeri (Australija). Crveni karton: Cahill (Australija). NJE MA^KA:Neuer, Lahm, Friedrich,Mertesacker,Badstuber, Schweinsteiger, Khedira, Müller, Özil (od 74. Gomez), Podolski (od 82. Marin), Klose (od 68. Cacau). Selektor: Joachim Löw. AUSTRALIJA: Schwarzer, Wilkshire, Moore, Neill, Chipperfield, Valeri, Grella (od 46. Holman), Emerton (od 74. Jedinak), Culina, Garcia (od 64. Rukavytsya), Cahill. Selektor: Pim Verbeek.

Najmla|a ekipa na SP-u uzela pun plijen

Ganci skresali krila orlovima
Ovo je Srbijancima bio peti poraz zaredom na zavr{nicama svjetskih prvenstava
Najmla|a selekcija koja nastupa na Svjetskom prvenstvu u JAR-u, reprezentacijaGane, nadigrala je Srbiju i slavilaminimalnu pobjedu od 1:0. Strijelac jedinog gola na utakmici bio je Gyan u 84. minuti kada je realizovaonajstro`ijukaznu. Prethodno je u kaznenom prostoru velikuglupostnapravioKuzmanovi}igrav{ibespotrebnorukom nakon ~ega je glavni sudija sasvimopravdanopokazao na bijelu ta~ku. Mnogo smo o~ekivali od reprezentacije Srbije u uvodnoj utakmici SP-a, ali ono {to su nam njeniigra~iponudilibilo je jedno blijedo izdanje. Naime, igra orlova bila je dosadna i nedopadljivatokomcijelogsusreta, a ~inilo se da izabranici Anti}a i nisu imali neku preveliku `elju za ofanzivnijom i dinami~nijom igrom. Afri~ka reprezentacija je od samog po~etka nametnula svoju igru i pokazala odlu~nost ne bi li ugrozila gol Stojkovi}a. Ve} u drugoj minuti dalekometnim udarcem zaprijetio je Annan, ali je njegov poku{aj bio neprecizan. Nakon toga uslijedilo je nekoliko prilika u kojima se na{ao Gyan, ali ni njegovi poku{aji nisu donijeli promjenu rezultata. U 21. tanastavkanekolikoprilikaimao je Gyan, ali nijeimaosre}e. Najbli`ipostizanjupogotka bio je u 60. minuti kada je lijepo ga|ao glavom, ali stativa je bilasaveznik srbijanskih reprezentativaca. Klju~ni trenutak na utakmici desio se u 74. minuti kada je nakon drugog `utog kartona igru morao napustiti {toper Lukovi} koji je napravio bespotreban faul na sredini terena. Prvu javnu opomenu dobio je 20 minuta ranije. Jednu od boljih prilika Anti}evi fudbaleri propustili s igra~em manje, u 79. minuti. Tom je prilikom Krasi}, meta jakih evropskih klubova, neometan s desetak metara pucao po sredini gola gdje je stajao Kingson. I ba{ kada su srbijanskifudbaleri stvorili nekoliko prilika, nakon jednog uba~aja Ganaca, u svom kaznenom prostoru rukom je bespotrebno igrao Kuzmanovi} i tako protivniku poklonioidealnu{ansu za vodstvo. Siguranrealizator sa bijeleta~ke bio je najbolji igra~ na utakmiciGyan i takosvojojreprezentaciji donio vrijedna tri boda. Do kraja je Ganaimala jo{ jednupriliku, ali je stativa jo{ jednom bila saveznik Srbijanaca.
A. M.

Osmina finala
49 - 26. juni (16:00)Pobjednik A - Drugoplasirani B 50 - 26. juni (20:30)Pobjednik C - Drugoplasirani D 51 - 27. juni (16:00)Pobjednik D - Drugoplasirani C 52 - 27. juni (20:30)Pobjednik B - Drugoplasirani A 53 - 28. juni (16:00)Pobjednik E - Drugoplasirani F 54 - 28. juni (20:30)Pobjednik G - Drugoplasirani H 55 - 29. juni (16:00)Pobjednik F - Drugoplasirani E 56 - 29. juni (20:30)Pobjednik H - Drugoplasirani G

Asamoah Gyan bio siguran realizator sa bijele ta~ke

Reuters

Srbija - Gana 0:1 (0:0)
Stadion: Loftus Versfeld. Gledalaca: 33.833. Sudija: Hector Baldassi (Argentina). Strijelac: 0:1 - Gyan (84pen). @uti kartoni: @igi}, Lukovi}, Kuzmanovi} (Srbija), Vorsah, Gyan (Gana). Crveni karton: Lukovi} (Srbija). SRBIJA: Stojkovi}, Kolarov, Vidi}, Ivanovi}, Lukovi}, Stankovi}, Milija{ (od 62. Kuzmanovi}), Jovanovi} (od 76. Suboti}), Krasi}, Panteli}, @igi} (od 69. Lazovi}). Trener: Radomir Anti}. GANA: Kingson, Sarpei, Vorsah, Pantsil, Mensah, Annan, Prince (od 90. Addy), Tagoe, Ayew, Asamoah (od 73. Appiah), Gyan (od 90. Owusu-Abeyie). Trener: Milovan Rajevac. minuti desila se mo`da najbolja prilika Ganaca u dotada{njem dijelu susreta. S lijeve strane ubacio je Ayew, a Boateng u sredini glavom okrznuo loptu i poslao je ravno u ruke Stojkovi}a. PrvuprilikuSrbijanci su imali u 39. minuti kada je sa 25 metarasvojudaracoprobaoStankovi}, ali je Kingson s lako}om zaustavio njegov poku{aj. Nastavaknijedonioboljuigru evropske selekcije, a Ganci su nastavili sa atacima na Stojkovi}ev gol. U prvihdesetakminu-

^etvrtfinale
57 - 2. juli (16:00)Pobjednik 53 - Pobjednik 54 58 - 2. juli (20:30)Pobjednik 49 - Pobjednik 50 59 - 3. juli (16:00)Pobjednik 51 - Pobjednik 52 60 - 3. juli (20:30)Pobjednik 55 - Pobjednik 56 -:-:-:-:-

Polufinale
61 - 6. juli (20:30)Pobjednik 57 - Pobjednik 58 62 - 7. juli (20:30)Pobjednik 59 - Pobjednik 60 -:-:-

Za tre}e mjesto
63 - 10. juli (20:30)Pora`eni 61 - Pora`eni 62 -:-

Finale
64 - 11. juli (20:30)Pobjednik 61 - Pobjednik 62 -:-

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 14. juni 2010. godine

27

GRUPA C Slovenci slavili protiv pustinjskih lisica

Korenov gol odlu~io pobjednika
U 73. minuti se desio prijelomni moment na utakmici kada je rezervista Ghazzal zaradio drugi `uti karton • Slovencima je ovo prva pobjeda u istoriji na Svjetskim prvenstvima
Slovenski reprezentativci su ostvarili pobjedu rezultatom 1:0 u drugoj utakmici grupe C, te na taj na~in zauzeli prvu poziciju uo~i drugog kruga takmi~enja. Slovenci su ju~era{njom pobjedom do{li do prvog trijumfa na Svjetskom prvenstvu nakon {to su na Mundijalu u Ju`noj Koreji i Japanu ostali bez osvojenog boda. Utakmica na stadionu Petar Makoba po~ela je dominacijom Al`ira. Ve} u tre}oj minuti Nadir Belhadj je odli~no {utirao iz slobodnog udarca, ali je njegov {ut zaustavio golman Samir Handanovi~. Nakon nekoliko napada izabranika selektora Rabaha Sadaana, Slovenci su preuzimali inicijativu, te uspjeli organizovati nekoliko dobrih napada. Kako je utakmica odmicala igralo se na sredini terena bez izglednih prilika za promjenu rezultata. Ve} u 42. minuti dobru {ansu nije iskoristio Valter Birsa. Veznjak Slovenije je {utirao sa ivice {esnaesterca, ali je lopta i{la po sredini al`irskog gola tako da golman Chaouchi Fawzi nije imao problema. To je ujedno bilo i posljednje uzbu|enje na prvoj utakmici ju~era{njeg programa. U nastavku susreta Slovenci su igrali odlu~nije, te su nakon dobre akcije Andrea`a Kirma i Roberta Korena imali priliku da postignu gol, ali je sudija podigao

Utakmicu sa tribina posmatrao Zinedine Zidane

GRUPA
1. Slovenija 2. Engleska 3. SAD 4. Al`ir

C
1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0:1 1:1 1:1 1:0 3 1 1 0

Izabranici Matja`a Keka preuzeli prvu poziciju u grupi C

Stadion: Peter Mokaba. Gledalaca: 30.000. Sudija: Carlos Batres (Gvatamala). Strijelac: 0:1 - Koren (79). @uti kartoni: Ghezzal, Yebda (Al`ir), Radosavljevi}, Komac (Slovenija). Crveni karton: Ghezzal (Al`ir). AL@IR: Chaouchi, Yahia, Bougherra, Halliche, Belhadj, Yebda, Ziani, Lacen, Kadir (od 83. Guedioura), Matmour (od 80. Saifi), Djebbour (od 58. Ghezzal). Trener: Raadah Saadane. SLOVENIJA: Handanovi}, Joki~, [uler, Cesar, Bre~ko, Birsa (od 84. Pe~nik), Koren, Radosavljevi} (od 87. Komac), Kirm, Novakovi}, Dedi~ (od 53. Ljubijanki~). Trener: Matja` Kek.

Al`ir - Slovenija 0:1 (0:0)

zastavicu signaliziraju}i offside u kojem se nakon dodavanja na{ao Milivoje Novakovi}. Kasnije su Al`irci preuzeli sredinu terena, ali njihovi napadi nisu urodili plodom iako su Abdelkader Ghazzal, odnosno Belhadj isprobali udarce sa distance. U 73. minuti se desio prijelomni moment na utakmici kada je rezervista Ghazzal nakon igranja rukom zaradio drugi `uti karton ~ime je svoje saigra~e ostavio na mukama do kra-

ja susreta. Slovenci su osjetili da mogu posti}i gol, te su igru preselili pred protivni~ki gol. To im se ispatilo u 79. minuti kada je Robert Koren sa 16 metara {utirao u suprotni ugao al`irskog golmana koji je, nakon lo{e intervencije, bio primoran da izvadi loptu iz mre`e. Do kraja susreta nije bilo uzbu|enja, a Slovenci su sa zadovoljstvom do~ekali posljednji sudijski zvi`duk. Utakmicu je sa tribina pratio jedan od najboljih igra~a svih vremena francuski reprezentativac al`irskog porijekla Zinedine Zidane koji je bio vidno razo~aran nakon poraza pustinjskih lisica.
O. ZUKI]

Selektor Engleske zadovoljan igrom, a nikako rezultatom

Kapiten {titi golmana
Nakon {to su nesretno primili gol, Englezi su do kraja prvog dijela nastavili igrati u istom ritmu ne daju}i znake panike, niti smu{enosti • Lavovi nisu pru`ili partiju kakva se o~ekuje od tima koji spada u red najve}ih favorita
Kapiten engleske reprezentacije Steven Gerrard stao je na stranu golmana Roberta Greena, koji je poklonio gol SAD-u za nerije{en ishod prve utakmice grupe C. Na stadionu u Royal Bafokeng u Rutenbergu, Engleska je povela golom kapitena u ~etvrtoj minuti susreta nakon sjajne asistencije veterana Emila Heskeya, da bi pet minuta prije kraja prvog poluvremena Clint Dempsey uputio udarac prema protivni~kom golu, a lopta se otkotrljala u mre`u na-

Green: Pogre{ka ne}e utjecati na mene
Golman engleske reprezentacijeRobertGreenvjeruje da pogre{ka koju je napravio na utakmici protiv SAD-a ne}eutjecati na njegova naredna izdanja. “Siguran sam da je vi{e od 50 miliona ljudi razo~arano mojimpotezom, ali vrati}u se. Radit }u naporno kako bih ovo ostavio iza sebe. Vjerujem da pogre{ka ne}e uticati na mene“ rekao je Green. , “@elimnastavitiigrati, `elim predstavljati svoju zemlju i dalje. Ne mo`ete se pripremiti za odli~ne odbrane, za savr{eneutakmice, ali zatopostoji psiholo{ka priprema za ovakve slu~ajeve. Uspio sam se u idu}ih 50 minuta sabrati jer sam dobropripremljen“ , dodao je Green. kako bi napad imao vi{e korisnih lopti. Pored svega, italijanski strateg vjeruje da }e njegovi igra~i biti bolji u narednoj utakmici. “Sve je bilo dobro, osim rezultata. Imali smo svoje {anse, nadamo se da }e sljede}eg puta lopte ulaziti u mre`u. Bi}e bolje ve} u narednoj utakmici“ ka`e Capello. ,
O. ZUKI]

Green nastavio lo{u tradiciju engleskih golmana

Reuters

kon katastrofalne intervencije golmana Greena. Tako su nade u trijumf protiv prekookeanskih rivala pale u vodu, a selektor Fabio Capello se suo~io sa novim problemima u igra~kom kadru, kao i sa stvarnim kvalitetom svojih izabranika. “Na`alost, primili smo nesretan gol, {to nas je malo {okiralo. Naravno da smo kod vodstva o~ekivali pobjedu. Moramo svi sada stati uz Greena i podr`ati ga uo~i narednih susreta“ rekao je kapi, ten lavova. Nakon {to su nesretno primili gol, Englezi su do kraja prvog di-

jelanastaviliigrati u istomritmu ne daju}i znake panike, niti smu{enosti. Sa drugestrane, ameri~kifudbaleribilisu zadovoljniporavnanjem koje nije bilo plod dobre igre ili uigrane akcije. U svakom slu~aju, selektorBob Bredleymo`e bitizadovoljanbodomprotivprvih konkurenata za prvu poziciju. “Va`no je bilo uzeti ne{to iz prveutakmice i u tome smo uspjeli. Premda, imali smo {ansu i za pobjedu. Svejedno, zadovoljan sam time {to smo se vratili iz rezultatskog minusa“ rekao je Bradley. , Unato~ silnoj `elji da kona~no podignu pehar prvaka svijeta,

Englezi nisu pru`ili partiju kakva se o~ekuje od tima koji spada u red najve}ih favorita. Pored ~injenice {to u odbrani ne ulijevaju sigurnost, vezni igra~i engleske reprezentacije nisu uspjeli uputiti nijedan zavr{ni pas za Weynea Rooneya, odnosno Heskeya. Nakon {to je iz kombinacija ispao Rio Ferdinand, povreda Ledleya Kinga i ulazak Jamiea Carraghera pokazali su da }e Fabio Capello u narednim utakmicama imati problema da zaustavinapada~ke iz protivni~kogtima. Sa druge strane, Gerrard i Fanck Lampard moraju realizirati ideje

28
Argentinci odu{evili igrom, realizacija zakazala

ponedjeljak, 14. juni 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Maradona hvali
~arobnog Messija
Zakumi javlja
Argentinska reprezentacija doputovala je u JAR kao jedan od favorita za osvajanje naslova. Protivnik u prvoj utakmici nije bio nimalo lak, ali gau~osi su minimalnim rezultatom bili bolji od selekcije Nigerije. Iako je na kraju bilo samo 1:0, igra ju`noameri~ke ekipe bila je fenomenalna. Izabranici Diega Maradone bili su dominantniji tokom cijelog susreta i protivnik je mogao te{ko nastradati, ali na sre}u Nigerijaca na golu su imali sjajnog Vincenta Enyeamu. Igra~ koji je sve po ko zna koji put odu{evio bio je omaleni ~arobnjak Lionel Messi. Dugo su ga osporavali u posljednje vrijeme, ali u susretu protiv Nigerijaca pokazao je svoje fudbalsko umije}e i ponovo nas sve zadivio. Koliko je bio dominantan u polju, pokazuje ~injenica da je Messi nakon samo 37 minuta igre uputio jednak broj udaraca u okvir gola kao sve reprezentacije prvog dana SP-a. Sjajna igra argentinskog ~arobnjaka odu{evila je i selektoraMaradonu, koji je na ra~un Messijeve igre imao samo rije~i hvale. “Razgovarali smo o tome i rekao sam da `elim Lea blizu lopte. Sve dok se zabavlja s loptom, bit }e dobro. Kad bi mu oduzeli loptu, bilo bi to kao da djetetu oduzmete ~okoladu. Protiv Nigerije je {irio ~aroliju po terenu“, rekao je selektor Argentine, te dodao da je zadovoljan sa osvojena tri boda, ali ne i u~inkom. ‘’Bilo je va`no iskoristiti prilike. Nismo ih uspjeli iskoristiti sve i Nigerija je u zavr{nici imala {ansu. Postoje neke fudbalske zakonitosti, hvala Bogu, ovaj se put nisu ispoljile. Nigerijski golman je bio nevjerojatan. Najva`nije je bilo pobijediti i to nam je po{lo za rukom. S tri boda stekli smo sigurnost za nastavak turnira’’, zaklju~io je Maradona nakon svoje debi utakmice u selektorskoj ulozi kada je SP u pitanju. Iako su napada~i zakazali, za slavlje se pobrinuo igra~ iz odbrane. Rije~ je o Gabrielu Heinzeu koji je majstorski pogodio

Nigeriju je spasio sjajni golman Vincent Enyeama, koji je, jednostavno, bio nevjerovatan • Bio sam u pravo vrijeme na pravom mjestu, rekao je strijelac jedinog gola Gabriel Heinze

Iniesta se priklju~io saigra~ima
[panskinogometnireprezentativac AndresIniesta u nedjelju se pridru`io saigra~ima na treningu te se o~ekuje da }e bitispreman za prvisusret[panije na SP-u u srijeduprotiv[vicarske. Dvadeset{estogodi{nji igra~ povrijedio se na prijateljskoj utakmici protiv Poljske (6:0) u utorak u Murciji.

Gol iz 6. minute odlu~io je utakmicu

Reuters

FIFA naredila istragu

Gau~osi ometani laserom

Pehar nije od ~istog zlata
Pehar namijenjen pobjedniku Svjetskog nogometnog prvenstva, prema prora~unima britanskog profesora hemije, nije napravljen od ~istog zlata jer bi u tom slu~aju bio prete`ak za igra~e. Martyn Poliakoff s univerziteta u Nottinghamu tvrdi da bi trofej od ~istog zlata, veli~ine 36 centimetra, bio te`ak najmanje 70 kilograma, prenio je BBC. To zna~i da je pehar Me|unarodne nogometne federacije (FIFA) u cjelini, ili bar djelimi~no, {upalj. FIFA je navela da je pehar namijenjen svjetskom prvaku napravljen od 4,9 kilograma 18-karatnog zlata i da je te`ak 6,175 kg. U ~lanku objavljenom na web sajtu univerziteta, profesor Poliakoff je naveo da bi trofej od ~istog zlata te veli~ine te`io “gotovo koliko i odrasla osoba“.

Neko je s tribina zelenim laserskim svjetlom ometao ve}i broj argentinskih igra~a. Me|unarodna federacija (FIFA) naredila je da se istra`i incident u kojem je jedan navija~ laserom ga|ao igra~e Argentine tokom utakmice protiv Nigerije na Ellis Park stadionu u Johannesburgu. glavom u ranom dijelu utakmice i svojoj reprezentaciji osigurao vrijedna tri boda na otvaranju SP-a. “Iznimno sam sretan zbog pogotka koji nam je osigurao pobjedu i dao nam mogu}nost mirne no}i i sna. Jednostavno - bio sam u pravo vrijeme na pravom mjestu“ po, dijelio je svoje vi|enje 32-godi{nji Heinze. Kao {to smo spomenuli, nigerijski golman bio najzaposleniji igra~ utakmice i svakako najzaslu`niji {to mre`a njegove

Me|u argentinskim igra~ima koji su laserom ometani sa tribina bio je Lionel Messi, a nije izostavljen ni selektor Diego Armando Maradona. “Uo~ili smo incident i odmah zatra`ili od stadionske sigurnosne slu`be da ga istra`i. Zasad nismo primili pritu`be ni komentare nijedne reprezentacije“ stoji, , izme|u ostalog, u saop{tenju FIFA. Podsje}anja radi, Argentina je u utakmici 1. kola grupe B pobijedila s 1:0 pogotkom Gabriela Heinzea. reprezentacije nije do vrha napunjena. ‘’Ne}emo se zbog ovoga ubiti, pred nama su jo{ dvije utakmice. Zahvaljujemo Bogu {to je rezultat ohrabruju}i’’, rekao je Enyeama. Izbornik Lars Lagerback je dodao: ‘’Jasno je da sam razo~aran. Na`alost, pogrije{ili smo u jednom trenutku i dopustili protivniku udarac iz ugla. Pritom smo zaspali i dobili kaznu u vidu gola.’’
A. MEHANOVI]

Korejci iskoristili slabu igru Grka

Jung-Moo: Mogli smo

slaviti i uvjerljivije
Napada~ Gr~ke Georgios Samaras razo~aran porazom i smatra da su primljeni golovi plod pogre{aka njegove reprezentacije
U duelu izme|u evropskih prvaka iz 2004. godine, reprezentacije Gr~ke i polufinaliste SP-a 2002. selekcijeJu`neKorejeslavili su azijski tigrovi rezultatom 2:0. Gr~ka je odigrala katastrofalno, mo`da i najgore od svih reprezentacija koje su do sada iza{le na terene u JAR-u. To su iskoristili poletni Korejci koji su u svim segmentima igre nadigrali svog protivnika i ubilje`ili vrlo va`nu pobjedu. Napada~ Gr~ke Georgios Samaras priznao je kako je razo~aran porazom: “@eljeli smo napraviti najbolje, imamo odigrati jo{ dvije vrlo te{ke utakmice i potrudit }emo se da odigramo najbolje {to mo`emo.” Premda su izabranici Otta Rehhagela
Ju`na Koreja je bila puno bolji protivnik
Reuters

Robben stigao u Johannesburg
Holandski reprezentativac Arjen Robben stigao je u Johannesburg i priklju~io se reprezentaciji koju sa klupe predvodi Bert van Marwijk. Dvadeset{estogodi{nji igra~ Bayerna povrijedio se pro{le sedmice tokom prijateljske utakmice s Ma|arskom. Robben je bio na rehabilitaciji kod fizioterapeuta Dicka van Toorna koji je utvrdio da on ne}e biti spreman za prvu utakmicu, 14. juna protiv Danske. Selektor Holandije Bert van Marwijk prihvatio je savjet fizioterapeuta i kazao da Robbena ne}e uvrstiti u tim protiv Danske. “Trebamo ga ~uvati od nove povrede. Pored toga, u zadnje vrijeme nije trenirao“ izjavio je Van Marwijk. ,

najavljivali pobjedu, na kraju mogu biti zadovoljni {to su primili samo dva gola. Samaras smatra da je Ju`na Koreja pobijedila zahvaljuju}i njihovim pogre{kama. “Oni su vrlo dobra ekipa, ali mislim da su do pobjede do{li zbog na{ih pogre{aka. Dali su nam dva gola, a mi se nismo uspjeli vratiti u igru“ rekao je napada~ Celtica. , Gr~ki izbornik Otto Rehhagel o~ekivano je bio razo~aran porazom od Ju`ne Koreje u otvaraju}oj utakmici svjetske smotre te je otkrio kako }e u bazi reprezentacije u Durbanu morati ponovno pro}i kroz mnogo analiza. “Uvijek sam razo~aran porazom, dogodio se on na svjetskom prvenstvu ili u kup-uta-

kmici“ kazao je selektorkoji je Grke2004. vo, dio do {okantnog naslova evropskih prvaka. Iako je njegova ekipa protiv Grka slavila 2:0, selektor Ju`ne Koreje smatra da je moglo to i bolje. ‘’Trebali smo pobijediti i uvjerljivije, {to bi se dogodilo da smo bili mirniji u zavr{nici i konkretniji u mnogim prilikama’’, rekao je Huh Jung-Moo i dodao: ‘’U poluvremenu sam rekao svojim igra~ima da igramo jednako, unato~ tome {to smo vodili s 1:0. Tra`io sam novu agresivnost i pogodak. Drago mi je {to su me poslu{ali, no moramo ispraviti pogre{ke u zavr{nici.’’ A. MEHANOVI]

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 14. juni 2010. godine

29

GRUPA E Holandija - Danska (13.30) Japan - Kamerun (16)

Holandija bez Robbena, Kamerun vjeruje u navija~e
Kameruncima su prijeko potrebni bodovi iz prvog susreta, kako bi uo~i utakmica sa Danskom i Holandijom bili u blagoj prednosti kada je u pitanju plasman u narednu fazu takmi~enja
Evropskim duelom izme|u Holandije i Danske, odnosno azij sko-afri~kim su sre tom izme|u Japana i Kameruna danas se otvara takmi~enje grupe E Svjetskog prvenstva. Holandija je u Ju`nu Afriku doputovala sa impresivnim rezultatima u kvalifikacijama, kao i to kom pri pre mnih me~eva u kojima su padali i u~esnici ovogodi{njeg Mundijala. Izabranici selektora Bert van Marwjik svakako va`e za favorita u grupi, a u premijernom nastupu protiv Danske ima}e priliku da poka`u kvalitete kojima raspola`u. Iako u timu za prvi susret ne}e biti Arjena Robbena, oranje vjeruju u trijumf na stadionu u Johannesburgu. fonteinu, a Kamerun }e poku{ati do}i do prvih podova protiv Japana, uz Ju`nu Koreju, najbolje azijske ekipe. Kamerunicma, koje predvodi napada~ Intera Samuel Eto’o, prijeko su potrebni bodovi iz prvog susreta kako bi uo~i utakmica sa Holandijom i Danskom bili u blagoj prednosti kada je u pitanju plasman u narednu fazu takmi~enja. Tako|er, Kamerunci prakti~no igraju na doma}em terenu, te vjeruju da pra}eni podr{kom sa tribina mogu do pobjede. Iako su Kamerunci u posljednjoj pripremnoj utakmici uo~i Mundijala pora`eni u Beogradu od Srbije rezultatom 3:4, izabranici selektora Paula le Guena `ele pokazati kako je njihovo ne po jav lji va nje na po slje dnjem Svjetskom prvenstvu u Njema~koj tek slu~ajnost. Sa druge strane, doma}ini naj ve}e svjet ske smo tre iz 2002. godine `ele u narednu fa zu ta kmi~enja, a u to me mogu uspjeti pobjedom protiv Kameruna, odnosno dobrim igrama protiv Holandije i Danske.
O. ZUKI]

Zakumi javlja

Howard zaradio kontuziju rebara
Reprezentacije Engleske i SAD-a odigrale su u subotu uve~e 1:1 u utakmici 1. kola grupe C. Za vrijeme susreta najbolji ameri~ki vratar Tim Howard zaradio je bolnu pobredu u kontaktu s kr{nim engleskim napada~em, Emileom Heskeyjem. Nakon utakmice je Howard obavio pretrage, te je evidentirana kontuzija rebra. Me|utim, vjerojatno to ne}e sprije~iti odli~nog ~uvara mre`e da stane na gol ve} u petak kada SAD igraju protiv Slovenije u sklopu 2. kola te skupine. “Zasad jo{ ne mo`emo donijeti zaklju~ak, ali vjerujem da }e Howardbiti spreman za ostale dvije utakmice po skupini. Ovisni smo o njemu i mnogo nam zna~i za samopouzdanje“ rekao je ameri~ki izbornik Bob , Bradley.

Holandski reprezentativci uo~i me~a sa Danskom

Danska bez Bendtnera
S jedne strane, Holandija }e igrati bez svog ponajboljeg igra~a, dok }e s druge strane, najbolji igra~ Danske Niclas Bendtner propustiti prvi me~ u grupnoj fazi takmi~enja. Napada~ Arsenala ve} du`e vrijeme ima problema sa povredom pre po ne, a dan ski stru~njak Mortin Olsen ne `eli

rizikovati te`e posljedice. Tako|er, upitan je nastup Simona Kjaera. “Igra}emo bez Bendtnera. Nije dovoljno oporavljen i ne `elimo rizikovati s njim. Pored njega, Simon Kjaer je jo{ pod znakon pitanja“ rekao je Olsen. , Sa druge strane, selektor Holandije tako|er ne `eli rizikovati sa krilnim napada~em minhenskog Bayerna. “S Robbenom moramo pola-

ko postupati. Glupo bi bilo gurnuti ga odmah u vatru nakon jednog ili dva treninga. Bitno da je s nama i vjerujem kako }u ga koristiti za ostale dvije utakmice u skupini, protiv Japana i Kameruna“, rekao je Van Marwjik.

Je li dovoljan Eto’o protiv Japana?
Dru ga uta kmi ca gru pe E igra}e se na stadionu u Bloem-

GRUPA F Italija - Paragvaj (20.30)

Odli~na odbrana protiv sjajnog napada
Selektor Lippi i golman Buffon najja~i aduti azzura • Paragvajci se uzdaju u napad koji je veoma kvalitetan • Vidjet }emo ~ija }e taktika biti uspje{nija
Ta kmi~enje u gru pi F ve~eras }e svojom utakmicom otvoriti reprezentacije Italije i Paragvaja. Te{ko da se mo`e re}i ko je favorit u ovom susretu s obzirom na to da branilac naslova svjetskog prvaka, ekipa Italije, u posljednje vrijeme ne igra dopadljiv fudbal, ali sigurno je da ih se ne treba otpisati. Nasuprot njih, paragvajska selekcija iza sebe ima sjajne kvalifikacije u kojima su zavr{ili tre}i, zaostaju}i samo bod za prvoplasiranim Brazilom. Spomenimo to da su u kvalifikacijama ostvarili pobjede i protiv karioka i Argentine {to dovoljno govori o kvaliteti ove reprezentacije. Aktuelni svjetski prvaci muku mu~e sa povredama. Nakon {to je sasvim sigurno da }e me~ protiv Paragvaja propustiti kreator italijanske igre Andrea Pirlo, upitan je i nastup Daniele de Rossija koji se povrijedio na trening-utakmici protiv Gauteng All Starsa. Najve}i adut azzura svakako je selektor Marcelo Lippi

Ju`noafrikanci ne `ele huligane
Zabrana ulaska u Ju`noafri~ku Republiku odre|ena je 42-godi{njem engleskom dr`avljaninu i on je po hitnompostupkudeportiran iz johanesbur{kezra~neluke u koju je sletio. Rije~ je o osobi koju se sumnji~i za mogu}e huliganske radnje u zemlji-organizatoru Svjetskoga prvenstva. “Mu{ka osoba stara 42 godine koja je stigla s Heathrowa u Johannesburg iza sebe ima povijest rasisti~ki motiviranog iniciranja nasilja. Stoga je zaklju~eno da je kao takav opasan po javni red i mir, te mu je zabranjen ulazak u Ju`noafri~ku Republiku“ , poru~ili su iz tamo{nje vlade.

Sukobi Brazilaca
Roque Santa Cruz predvodi napad Paragvaja, a Fabio Cannavaro odbranu Italijana

koji je do sada nebrojeno puta dokazao svoju kvalitetu i sasvim sigurno je da }e njegova postavka igre biti klju~ eventualnog uspjeha Italijana. Sve nedostatke italijanske reprezentacije mogao bi nadomjestiti golman Gianluigi Buffon koji je vrlo va`na karika i ukoliko on bude na nivou, onda }e paragvajski napada~i ima-

ti veoma te`ak zadatak. Paragvajci najvi{e nade pola`u ba{ u napada~ki red, a kada pogledamo sve napada~e ove selekcije onda znamo i zbog ~ega je to tako. Naime, paragvajskom selektoru u vrhu napada na raspolaganju su Lucas Barrios i Nelson Valdez koji odli~no sara|uju s obzirom na to da obojica igra-

ju u dortmun{koj Borrusiji, zatim sjajni Roque Santa Cruz te Oscar Cardozo koji pru`a sjajne partije u dresu Benfice. Sve u svemu o~ekuje nas veoma zanimljiva utakmica, a vidjet }emo ~ija }e taktika na kraju biti u~inkovitija - italijanska granitna odbrana ili paragvajski ubojiti napad?!
A. MEHANOVI]

Nakon {to su brazilski mediji objavili vijest o sukobu Daniela Alvesa i Julia Baptiste, brazilski strateg Dunga je zatvorio trening za vi{e od stotinu novinara koji prate selecao i demantovao da je u reprezentaciji bilo sukoba. Ipak, na YouTubeu se pojavila snimka koja potvr|uje da je bilo verbalnog okr{aja dvojice igra~a nakon grubog starta Alvesa. Jo{ ranije se pisalo i o sukobu Kake i Felipe Mela, a razlog je tako|er bio isti, o{tar start za vrijeme treninga veznjaka Juventusa prema zvijezdi Reala.

30

OGLASI

ponedjeljak, 14. juni 2010. godine

OSLOBO\ENJE

FAKULTET ZA JAVNU UPRAVU
SARAJEVO PRIDRUŽENA ČLANICA UNIVERZITETA U SARAJEVU
Na osnovu ~lana 39. Pravila Fakulteta za javnu upravu u Sarajevu, Fakultet za javnu upravu raspisuje

za upis studenata na prvi ciklus studija u akademskoj 2010/2011. godini - redovni studij - 100 - vanredni studij - 50
Prvi ciklus studija zvanje Bachelor javne uprave. Studij se organizuje prema pravilima i procedurama bolonjskog procesa. Pravo u~e{}a na konkursu imaju dr`avljani Bosne i Hercegovine kao i strani dr`avljani koji su zavr{ili srednju {kolu u ~etverogodi{njem trajanju (gimnazija, ekonomska i druge {kole), u skladu sa me|udr`avnim ugovorima i na osnovu provedene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije. Izbor kandidata za redovni i vanredni studij }e se izvr{iti prema jedinstvenom kriteriju na osnovu koga }e se utvrditi redoslijed kandidata - rang-lista, i to: - op}i uspjeh u srednjoj {koli u sva ~etiri razreda i uspjeh na diplomskom ispitu (zbir ocjena), - uspjeh iz predmeta maternji jezik iz sva ~etiri razreda i uspjeh na diplomskom ispitu (zbir ocjena). Prigovor na rang-listu mo`e ulo`iti nezadovoljni kandidat u roku od 8 dana od dana objavljivanja liste primljenih kandidata. Prigovor se upu}uje dekanu Fakulteta. Kona~na lista primljenih kandidata }e biti objavljena na oglasnoj plo~i i Web stranici Fakulteta u roku od 10 dana od dana zatvaranja konkursa. Primljeni kandidati }e izvr{iti upis u vremenu od 1.9. do 15.9.2010. godine.

K O N K U R S

Bachelor javne uprave je osposobljen za rad u organima dr`avne uprave, javnim preduze}ima, ustanovama, kao i u drugim privatnim institucijama u kojima se tra`i rad na upravnim i organizacijskim poslovima. Tro{kovi {kolovanja za jedan semestar iznose 1.750,00 KM, sa mogu}no{}u pla}anja u vi{e rata. U tro{kove {kolarine uklju~ena ja obavezna literatura za sve nastavne predmete, E-index, osiguranje, upisni materijal, predavanja, ispiti kao i druge vrste uvjerenja i potvrda koje fakultet izdaje. Prijave sa dokumentima predaju se u Studentsku slu`bu Fakulteta za javnu upravu u Sarajevu, Ul. Patriotske lige 41 (zgrada Fakulteta za sport i tjelesni odgoj u Sarajevu) svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Uz prijavu za upis kandidati predaju: - originalna svjedo~anstva o zavr{enim razredima srednje {kole i diplomu, odnosno odgovaraju}i dokument o izvr{enoj nostrifikaciji, odnosno ekvivalenciji za kandidate koji su obrazovanje zavr{ili izvan BiH, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih, - uvjerenje o dr`avljanstvu. Detaljne informacije o studiju i uslovima studiranja mogu se dobiti na www.fju.edu.ba ili na tel. 033 553 837, 033 553 835 (Studentska slu`ba). Konkurs je otvoren 15 dana.

Uprava Fakulteta
U skladu sa ~lanom 4. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta objavljujemo:

IZVJE[TAJ O DOGA\AJU KOJI BITNO UTI^E NA FINANSIJSKO POSLOVANJE ENERGOINVEST d.d. — SARAJEVO
I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma - adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica; ENERGOINVEST, d.d. - SARAJEVO Hamdije ]emerli}a br. 2, 71 000 Sarajevo Tel.: (**387 33) 610355; 703301 Fax: (**387 33) 659618 generalmenager@energoinvest.com www.energoinvest.com Odluka o sazivanju XVIII (osamnaeste) Skup{tine dioni~ara Energoinvest d.d. - Sarajevo 07. 6. 2010. godine Nadzorni odbor Energoinvest, d.d. — Sarajevo na XXIV redovnoj sjednici odr`anoj 07. 6. 2010. godine, donio je odluku o sazivanju XVIII Skup{tine dioni~ara Energoinvest d.d. — Sarajevo za 30. 6. 2010. godine. Za zasjedanje Skup{tine utvr|en je slijede}i dnevni red: 1. Izbor radnih tijela Skup{tine dru{tva, i to: 1.1. Predsjednika osamnaeste Skup{tine 1.2. Ovjeriva~e zapisnika 2. Usvajanje godi{njeg izvje{taja o poslovanju Energoinvest d.d.- Sarajevo za 2009. godinu koji uklju~uje : - Finansijski izvje{taj dru{tva - Izvje{taj vanjskog revizora - Izvje{taj Nadzornog odbora - Izvje{taj Odbora za reviziju 3. Dono{enje odluke o rasporedu dobiti u Energoinvest d.d. — Sarajevo po godi{njem obra~unu za 2009. godinu 4. Usvajanje plana poslovanja Energoinvest d.d. — Sarajevo za 2010. godinu 5. Dono{enje odluke o utvr|ivanju nagrade Upravi direktoru Energoinvest d.d. — Sarajevo

II - PODACI O DOGA\AJU - navesti doga|aj iz ~lanova 12. ili 13. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta vrijednosnih papira - datum nastanka doga|aja - kratak opis i razlog doga|aja

- potpis ovla{tene osobe odgovorne za potpunost i ta~nost informacija iz izvje{taja - mjesto i datum podno{enja izvje{taja i potpis osobe koja je sa~inila izvje{taj Sarajevo, 10. 6. 2010. godine

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 14. juni 2010.

OGLASI

31

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDI[NJA BOSNA OP]INA BUGOJNO NA^ELNIK OP]INE Broj predmeta: 05-23-01626-10 Broj akta: 531MJ-001 Datum, 3. 6. 2010. godine Mjesto, Bugojno Na osnovu ~lana 48. Zakona o gra|enju ("Slu`bene novine SBK", broj 11/05) i ~lana 4. Odluke o na~inu vr{enja tehni~kog pregleda objekata i odre|ivanju tro{kova tehni~kog pregleda ("Slu`bene novine Op}ine Bugojno", broj 7/01 i 2/02), na~elnik Op}ine objavljuje

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 121240 09 Ps Sarajevo, 1. 6. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Maida Biki}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja REGISTAR VRIJEDNOSNIH PAPIRA U FEDERACIJI BiH DD SARAJEVO, Ul. mar{ala Tita br. 62/II Sarajevo, protiv tu`enog ELEKTROBOSNA DD JAJCE, Ul. Brune Bu{i}a bb Jajce, radi duga, v.s. 4.691,80 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. novine FBiH" br. 53/03, 73/05 i 19/06), objavljuje:

za prijavu stru~nih osoba za rad u Komisiji za tehni~ki pregled gra|evina izgra|enih na podru~ju op}ine Bugojno 1. PREDMET JAVNOG POZIVA Predmet javnog poziva je u~e{}e u radu Komisije za tehni~ki pregled gra|evina, na temelju odredbi Zakona o gra|enju SBK ("Sl. novine SBK", broj 11/05) na period od dvije godine od dana sklapanja ugovora. Pozivaju se diplomirani in`enjeri zainteresovani za rad u komisiji za tehni~ki pregled gra|evina slijede}ih struka: - arhitektonske - gra|evinske - elektrotehni~ke - ma{inske - geodetske - za{tita od po`ara i eksplozija - za{tita okoli{a - za{tita na radu 2. PRAVO PRIJAVE Pravo prijave imaju diplomirani in`enjeri sa pet godina radnog iskustva i polo`enim stru~nim ispitom. U radu Komisije ne mogu u~estvovati slu`bena lica koja su donosila rje{enja u postupku izdavanja urbanisti~ke saglasnosti i odobrenja za gra|enje. 3. SADR@AJ PRIJAVE Uz prijavu kandidati trebaju prilo`iti: 1. OVJERENU KOPIJU DIPLOME 2. OVJERENU KOPIJU UVJERENJA O POLO@ENOM STRU^NOM ISPITU 3. POTVRDU O RADNOM STA@U 4. OPIS DOSADA[NJIH POSLOVA U STRUCI Potrebno je da kandidati dostave i kra}u biografiju sa referencama, jedinstveni mati~ni broj, ta~an naziv banke kod koje imaju otvoren ra~un, li~ni broj `irora~una i transakcijski ra~un banke. 4. PODNO[ENJE PRIJAVE Prijave se dostavljaju zape~a}ene u koverti, po{tom ili li~no u info-centru, na {alter broj 1, u zgradi Op}ine Bugojno, ulica 307. motorizovane brigade 92, sa naznakom "PRIJAVA ZA RAD U KOMISIJI ZA TEHNI^KI PREGLED GRA\EVINA, NE OTVARAJ" u roku od 15 dana od dana objavljivanja. Na koverti je potrebno nazna~iti ta~nu adresu kandidata i broj kontakt-telefona. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. 5. ODABIR KANDIDATA Javno otvaranje prijava izvr{it }e se 5. 7. 2010. godine u 12 sati, u sali na V spratu u zgradi Op}ine Bugojno. Nakon provedenog javnog poziva i dostavljanja zapisnika komisije za provo|enje oglasa, na~elnik Op}ine }e donijeti odluku o odabiru stru~nih lica koja ispunjavaju uslove za rad u Komisiji za tehni~ki pregled gra|evina u op}ini Bugojno. Kandidati sa ove liste bit }e anga`ovani po potrebi prema specijalnostima, za svaki tehni~ki pregled pojedina~no, redoslijedom pristizanja prijava na javni poziv. OP]INSKI NA^ELNIK Hasan Ajkuni}, prof.

J AV N I P O Z I V

OGLAS
Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Maida Biki}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja REGISTAR VRIJEDNOSNIH PAPIRA U FEDERACIJI BiH DD SARAJEVO, Ul. mar{ala Tita br. 62/II Sarajevo, protiv tu`enog ELEKTROBOSNA DD JAJCE, Ul. Brune Bu{i}a bb Jajce, radi duga v.s. 4.691,80 KM, u postupku pripremanja glavne rasprave, dana 1. 6. 2010. godine, donio je slijede}u:

PRESUDU
Zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da isplati tu`itelju na ime duga iznos od 4.691,80 KM sa pripadaju}im zakonskim kamatama i to: - na iznos od 356,27 KM po~ev od 30. 11. 2007. godine do isplate, - na iznos od 356,38 KM po~ev od 30. 12. 2007. godine do isplate, - na iznos od 356,47 KM po~ev od 30. 01. 2008. godine do isplate, - na iznos od 356,57 KM po~ev od 29. 02. 2008. godine do isplate, - na iznos od 304,76 KM po~ev od 29. 03. 2008. godine do isplate, - na iznos od 304,68 KM po~ev od 30. 04. 2008. godine do isplate, - na iznos od 304,51 KM po~ev od 30. 5. 2008. godine do isplate, - na iznos od 304,60 KM po~ev od 30. 6. 2008. godine do isplate, - na iznos od 304,60 KM po~ev od 30. 7. 2008. godine do isplate, - na iznos od 304,51 KM po~ev od 30. 8. 2008. godine do isplate, - na iznos od 304,51 KM po~ev od 30. 9. 2008. godine do isplate, - na iznos od 304,51 KM po~ev od 30. 10. 2008. godine do isplate, - na iznos od 380,47 KM po~ev od 30. 11. 2008. godine do isplate, - na iznos od 280,47 KM po~ev od 30. 12. 2008. godine do isplate, - na iznos od 280,55 KM po~ev od 30. 1. 2008. godine do isplate, te da mu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 638,40 KM, sve to u roku od 30 dana. Sudija Maida Biki} POUKA: Protiv presude zbog propu{tanja nije dozvoljena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama ~lana 328. i 329. ZPP-a. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda.

32

SPORT NON-STOP

ponedjeljak, 14. juni 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT NON-STOP

33

Najbizarniji potezi u istoriji svjetskih prvenstava

^ak 48 hat-trickova postignuto na dosada{njim SP

I {eik poni{tava gol
Kuvajtski {eik se spustio na teren i pojasnio sudiji neke stvari, nakon ~ega je ovaj poni{tio gol • Kad pjeva~ica puca, sve se ru{i • Igra~ Zaira izveo slobodan udarac umjesto Brazilacaa

Joey dobio tri `uta, pa crveni...
U karijeri sam podijelio 154 crvena, ve}inom nakon drugog `utog. I nikad nisam morao gledati u notes. Taj put sam pogledao, a prvi `uti upisao sam Australcu s brojem 3, objasnio je Englez Graham Poll {to mu se dogodilo na utakmici SP-a 2006. Zbog tri `uta [imuni}u ispao je smije{an.

Patenaude prvi, Pauleta posljednji trostruki strijelac
Ma|ar Laszlo Kiss najbr`e je postigao hat-trick • Batistuta jedini koji je poga|ao na dva uzastopna prvenstva • Geoff Hurst jedini u finalu postigao tri gola • Mostarac Du{an Bajevi} me|u elitom

Ma, lako za igra~e, pomozite ljekaru!
Na prvom SP-u u Urugvaju 1930. ameri~ki igra~ povrijedio se u utakmi ci pro tiv Ar gen ti ne. Lje kar SAD-a Jock Coll krenuo je pomo}i igra~u, no putem mu je ispala torba u kojoj je bio kloroform. Sagnuo se po nju i istog trenutka pao u nesvijest. kako mu se nije svidjelo {to je njegova reprezentacija tako primila gol. Ubrzo se spustio do terena objasniti sudiji neke stvari. ‘’U redu, nije gol, samo nemojte povla~iti ekipu’’, popustio je ukrajinski sudija Miroslav Stupar nakon kra}e rasprave sa {eikom. Do kraja utakmice Francuzi su ponovo zabili ~etvrti gol, a Kuvajtu je taj nastup na SPu bio prvi i - posljednji. No, uspjeli su autorski potpisati najbizarniji trenutak u istoriji SP-a. U konkurenciji Diane Ross, ameri~kog ljekara iz 1930, Rivalda, sudije Polla...

[eik Fahad al-Ahmad al-Sabah

Najbizarniji potez u istoriji svjetskih prvenstava izveli su Kuvaj}ani 1982. [eik se nakon gola Francuza spustio na teren sucu pojasniti stvari. Francuzi su ve} vodili protiv Kuvajta 3:1, kad je Alain Giresse primio loptu te zabio ~etvrti gol. Koju sekundu prije s tribina se za~uo zvi`duk sli~an su~evu, zbog kojeg su Kuvaj}ani zastali na trenutak, no sudija je ipak priznao gol. I dok su Francuzi slavili, svi igra~i Kuvajta pogledali su prema sve~anoj lo`i. A tamo je sjedio {eik Fahad al-Ahmad al-Sabah i rukama im pokazivao da - napuste teren! Ni-

Sudija Miroslav Stupar sa kapitenima Michelom Platiniem (lijevo) i Saadom Abdul Azizom al-Houtom Gabriel Batistuta: Postigao hat-trick na SP-u 1994. i 1998. Du{an Bajevi} je me|u velikanima SP-a

A za{to ja ne bih pucao na gol?!
Brazil je protiv Zaira imao slobodan udarac na SP-u 1974. Dok su se Brazilci namje{tali, Zairac Mwepu Ilunga je, ni~im izazvan, iza{ao iz `ivog zida, zaletio se i opalio loptu prema brazilskom golu. Cijeli stadion u ~udu ga je gledao, a sudija mu je dao `uti.

Pogodio ga u Kad pjeva~ica nogu, zaboljela ga puca penal, sve - glava se ru{i...
Rivaldo je protiv Turske 2002. krenuo izvesti korner, a loptu mu je “dodao“ Hakan Unsal. Tur~in je prejako napucao loptu, pogodio Brazilca u nogu i dobio crveni. Jer Rivaldo se primio za glavu i teatralno bacio na pod. Sudija nije vidio, ali kamere jesu. Diana Ross pjevala je u SAD-u 1994. na otvorenju. Skakutala je po terenu, a kao dio koreografije trebala je pucati penal. Ona zabije, gol pukne po pola i raspadne se, pisalo je u scenariju. No, ona se zaletjela i - proma{ila. A gol se ipak prepolovio...

Na dosada{njih 18 izdanja svjetskih nogometnih prvenstava zabilje`eno je 48 hat-trickova, a prvi nogometa{ koji je na jednoj utakmici zabio tri gola bio je Amerikanac Bert Patenaude 1930. Zadnjem je to uspjelo Portugalcu Pauleti prije osam godina u susretu protiv Poljske.

Kiss je najbr`i
Patenaude je zabio tri gola u pobjedi SAD protiv Paragvaja (3:0) u junu 1930. godine. Dva dana kasnije u argentinskoj pobjedi protiv Meksika (6:3) hattrick je ostvario i Argentinac Guillermo Stabile. Ma|ar Laszlo Kiss najbr`e je postigao hat-trick na svjetskim prvenstvima. U susretu protiv Salvadora na SP-u 1982. godine zabio je tri gola u razmaku od svega sedam minuta. Prvi gol je zabio u 70. minuti, drugi u 74, a tre}i u 77. minuti, a zanimljivo u igru je u{ao u 55. minuti. To je ujedno i jedini slu~aj u istoriji svjetskih prvenstava da je jedan rezervni igra~ zabio

JEDINI U FINALU Englez Geoff Hurst jedini je nogometa{ kojem je uspjelo upisati hat-trick u finalu SP-a. Na slavnom Wembleyu 1966. godine zabio je tri gola u pobjedi Engleske protiv Njema~ke 4:2. Nad njegovim drugim, a engleskim tre}im golom u toj utakmici, jo{ stoji oblak sumnje jer nikada nije utvr|eno je li lopta pre{la liniju ili nije. Sudija je na intervenciju pomo}nika gol priznao
tri gola na jednoj utakmici. Englez Geoff Hurst jedini je nogometa{ kojem je uspjelo upisati hat-trick u finalu SP-a. Na slavnom Wembleyu 1966. godine zabio je tri gola u pobjedi Engleske protiv Njema~ke 4:2. Nad njegovim drugim, a engleskim tre}im golom u toj utakmici, jo{ stoji oblak sumnje jer nikada nije utvr|eno je li lopta pre{la liniju ili nije. Sudija je na intervenciju pomo}nika gol priznao. svjetska prvenstva. To mu je uspjelo 1994. i 1998. godine. Zanimljivo, obje utakmice igrane se 21. juna - prvo je zabio tri gola Grcima (4:0), a ~etiri godine kasnije i reprezentaciji Jamajke (5:0). Dva puta su hat-trick upisali i Ma|ar Sandor Kocsis protiv Sjeverne Koreje i SR Njema~ke na SP-u 1954. godine, Francuz Just Fontaine ~etiri godine kasnije protiv Paragvaja i SR Njema~ke, te Nijemac Gerd Muller na SP-u 1970. protiv Bugarske i Perua. Spomenimo da je i Mostarac Du{an Bajevi} postigao hat-trick na SP u Njema~koj 1974. kada je Jugoslavija rasturila Zair sa 9:0.

Dider Drogba, reprezentativac Obale Slonova~e
Da sam prije deset godina pozvan u francusku reprezentaciju, siguran sam da bih se odlu~io za tu opciju
Reprezentativac Obale Slonova~e i sjajni 32-godi{nji napada~ Chelsea Didier Drogba izjavio je kako mu je malo falilo pa da zaigra u dresu francuske reprezentacije. Napada~ Chelsea od 2002. igra za svoju rodnu Obalu Slonova~e, za koju bi, uprkos lomu podlakti~ne kosti desne ruke, trebao da nastupi i na Mundijalu u Ju`noj Africi. No, prije deset godina zapeo je za oko tada{njem selektoru Francuske Jacquesu Santiniju, a da je poziv stigao, Drogba bi ga vjerovatno i prihvatio. “Sada ne `alim ni za ~im. Ali, da sam prije deset godina pozvan u francusku reprezentaciju, siguran sam da bih se odlu~io za tu opciju. Nimalo mi to ne bi smetalo, posebno stoga {to u to vrijeme nije postojao pravi razlog zbog kojeg bih `elio igrati za Obalu Slonova~e“ kazao je Drogba u razgovo, ru za News of the World.

Mediji se `alili organizatorima
Nismo mogli spavati ~itave no}i zbog buke koju navija~i proizvode. Buka je po~ela u {est ujutro, a na terenu od nje nismo ~uli jedni druge, kazao je Patrice Evra
Da li }e se zabraniti upotreba afri~kih truba vuvuzele ili }e sve ostati samo na najavama, pitanje je zasad bez jasnog odgovora. Naime, {ef osiguranja Mundijala u Ju`noj Africi Danny Jordaan mogao bi na stadionima zabraniti afri~ke trube vuvuzele i to nakon samo pet utakmica SP po{to su se brojni mediji `alili kako buka uti~e na prenose, a oglasio se i kapiten Francuske... Za BBC Sport Jordaan je nakon pristiglih pritu`bi izjavio: “Imaju li kritike temelj, za vuvuzele vi{e ne}e biti mjesta na stadionima. Osim toga, rekli smo da ako }e se ijedna od reprezentacija `aliti na buku da }emo ih odmah zabraniti.” Francuski kapiten Patrice Evra ve} je optu`io ovaj instrument za neuspjeh u susretu s Urugvajem. “Nismo mogli spavati ~itave no}i zbog buke koju na vija~i proizvode. Bu ka je po~ela u {est uju tro, a na te re nu od nje ni smo ~uli je dni dru ge.” Jordaan je zabrinut zbog pritu`bi, ali ka`e da je organizacija poduzela sve kako bi se upotreba vuvuzela smanjila. “Poku{ali smo donijeti neke odredbe. Zamolili smo da se ne trubi za vrijeme himni

Zaigrao bih za Francusku da sam dobio poziv Odzvonilo vuvuzelama?
lo{e rezultate“ prisje}a se Drogba , glavnog razloga zbog kojeg je `elio prihvatiti poziv me|u tricolore. Situacija se, me|utim, dvije godine kasnije primirila, tako da je nekada{nji igra~ Le Mansa, Guingampa i Marseillea ipak zaigrao za zemlju u kojoj je ro|en. “Poziv u reprezentaciju me vratio korijenima i mome narodu. Kao i svi koji su odgajani u dvije kulture, i ja sam se tra`io. Prihva}anje poziva da igram za svoju rodnu zemlju mi je pomoglo da shvatim ko sam”, rekao je on. Drogba je ro|en u Abidjanu, najve}em gradu Obale Slonova~e, ali je ve} s pet godina preselio kod ujaka u Francusku. Od tada se povremeno vra}ao `ivjeti u rodnu zemlju za koju je na kraju i zaigrao. U osam je godina skupio 68 nastupa i zabio 44 pogotka, a dvaput je izabran i za najboljeg afri~kog igra~a.

Dva puta po tri
Argentinac Gabriel Batistuta jedini je nogometa{ koji je zabilje`io hat-trick na dva uzastopna

Brazilske sudije u~e engleske psovke
Vuvuzele pred zabranom?
Reuters

U osam godina skupio 68 nastupa i zabio 44 gola: Didier Drogba

A prije deset godina u njegovoj zemlji vladao je haos. Tada{nji diktator, general Robert Guei, na ekstreman je na~in odgovorio na

slab nastup reprezentacije na Afri~kom kupu nacija. “General je igra~e nakratko poslao u zatvor kako bi ih kaznio za

i uvodnih rije~i spikera. No, te{ko je kontrolirati toliko mno{tvo.” [ef osiguranja smatra kako pjevanje na stadionima daje puno bolji ugo|aj. “Nisam fan vuvuzela, preferiram pjevanje. Poku{at }emo navija~e animirati da se malo vi{e posvete tome.”

Brazilski sudijski trojac koji ~ine Carlos Simon, Roberto Braatz i Altemir Hausmann dijeli}e pravdu na utakmici u grupi C izme|u Engleske i SAD-a na Svjetskom nogometnom prvenstvu koje po~inje danas. Da bi {to spremniji do~ekali taj susret, posvetili su se kratkom kursu u~enja psovki na engleskom jeziku kako bi mogli reagirati javnim opomenama. U pitanju je dvadesetak neprimjerenih izraza. “Ne mo`emo nau~iti psovke na jedanaest stranih jezika, ali one izre~ene na engleskom moramo“ ka`e Braatz, dok je Hausmann dodao: , “Moramo znati {to igra~i govore. Svi oni psuju i svjesni smo da }emo mnogo puta ~uti ~iji smo sinovi.”

34

FUDBAL

ponedjeljak, 14. juni 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Najstariji klub na ovim prostorima proslavlja ro|endan

Sto godina Slobode iz Bosanskog Novog
Najstariji klub na ovim prostorima osnovan je 1910. godine • U `ivotu rijetko je na}i nekoga da do`ivi sto godina, a sportski klub da do`ivi te godine jo{ je rje|e • Brojni asovi iza{li su iz ~uvene {kole fudbala
Ovaj fudbalski klub je jedan od najstarijih klubova na prostorima Balkana, a zasigurno je najstariji u na{oj zemlji i na prostoru biv{e Jugoslavije. Osnovan je davne 1910. godine i nije imala ve}ih prekida u svom radu. U prethodnom periodu jedan od najve}ih uspjeha bio je plasman u Drugu fudbalsku ligu Jugoslavije 1972, po{to je na tom putu savladala i posljednju prepreku, ekipu Rovinja. U novijoj istoriji kada je u pitanju Bosna i Hercegovina kao samostalna dr`ava, u Prvoj fudbalskoj ligi Republike Srpske takmi~i se od njenog osnivanja. Sloboda je uvijek prednja~ila u kraji{koj regiji i u idejama. Odigrali su 1921. prvu no}nu utokmicu pod osvjetljenjem i tako i po tome u{li u povijest. Ove godine slave zaista vrijedan jubilej - 100 godina postojanja, u sklopu ~ega }e se odr`ati niz manifestacija. omladinskog pogona, {to se pokazalo da je dobro, pogotovo u ovo vrijeme besparice. Ovo je jedna od manjih sredina u BiH, ali je sredina koja vrijedi jer sama ~injenica da se cijeli vijek ovdje igra fudbal govori da se radi o podru~ju punom talenata. Sa ovog podru~ja Dragan Vujanovi} je igrao za {ampionsku ekipu Sarajeva, Mustafa Arslanovi} igrao je u Dinamu, D`emal Mustedanagi} tako|e u Dinamu, Drlja~a i Jankovi} igrali su u Osijeku… Iz omladinskog pogona Bubamare, koja radi u sklopu FK Sloboda, ve} u kontinuitetu od zadnjih sedam-osam godina dajemo reprezentativce za mla|eselekcijeBiH, od U-15 do U21. Svake godine imamo po jednog dje~aka, {to je za nas velika stvar“ obja{njava Jelisavac. , Milan ]i}o Stankovi} veliki je navija~, ali i hroni~ar Slobode koji ovaj klub konstantno prati ve} skoro pola vijeka. “Pratim ovaj klub od 1962. godine, od kada sam do{ao da `ivim u Bosanski Novi/Novi Grad. Sloboda je stalno igrala najljep{i fudbal u Bosanskoj krajini i bila je uvijek radni~ki klub. Istina, bilo je tu i studenata, ali manji broj. Uglavnom smo gajili dobre me|uljudske odnose sa klubovima u okru`enju, a igrao se uvijek lijep i lepr{av fudbal.“ Te{ka finansijska situacija je uticala da klub u posljednjih13 godina nije napravio ve}i uspjeh. Posjeta je sada puno slabija u odnosu na neki raniji period. Dosta je penzionera, ljudi sa malim ili nikakvim primanjima, te i to uti~e na ukupan prihod. Klub, veli ]i}o Stankovi}, ima velikog potencijala, posebno igra~kog, ali da bi se napravio iskorak, potrebno je puno vi{e sredstava i pomo}i, posebno od Op{tine te privrednika iz ovog kraja. Mirza DAJI]

Legende Slobode
Pri sje}aju}i se ve li kih igra~a koji su ponikli u Slobodi, a kasnije imali zavidne fudbalske karijere u drugim sredinama, navija~ kluba iz grada sa u{}a Sane u Unu Milan ]i}o Stankovi} obja{njava da su to bi li, izme|u os ta lih: D`emal Mustredanagi} i Mustafa Arslanovi} Cuci (poslije odli~ni igra~i zagreba~kog Dinama), Dragan Vujanovi} (igrao za {ampion sku eki pu Sa ra je va), Emir Mulali}, koji je karijeru nastavio u Borcu, kao i Sead D`ini}, Sadik Ahmetanovi} Sadko, koji je bio najbolji strijelac Bosanske krajine, a vjerovatno i Jugoslavije, ~ovjek koji je za 18 sezona postigao vi{e od 1.100 golova. Pamte se i Zdravko Radmanovi} Cuni, Bori}, koji je igrao u @eljezni~aru, Fahrudin Mustedanagi} Motor, najstariji od bra}e Mustedanagi}, koji je igrao kasnije u ^eliku i Sarajevu, Fadil Ceri} Zajc, Osman Osmanovi} koji je zavr{io u Vele`u, Bla`evi} je igrao poslije u Sarajevu… Iz ovog grada je Mustafa Ku~ukovi}, koji je biv{i mladi reprezentativac Njema~ke, a posljednju polusezonu je proveo u francuskom Grenoblu. U vrijeme igranja u Drugoj saveznoj ligi 1973. godine, kao savjetnik u Slobodi je radio legendarni igra~ tima sa Ko{eva Miroslav Meho Brozovi}.

Fudbalski klub Sloboda ove godine slavi rijedak jubilej

Sada{nji igra~ki kadar
Igra~ki kadar Slobode trenutno ~ine - golmani: Vladimir Drlja~a, Nikola Karanovi} i Slobodan Majki}, odbrana: Mirko Tica, Sa{a Keranovi}, Nemanja Vejnovi}, Zoran Luka~, Nemanja Babi}, Vojko Umi~evi}, Veljko ^uli}, Mi{o Jelisavac i Tomica [kondri}, vezna linija: Milan Zec, Marko Kond`ija, Zoran Ivi~i}, Stevo Kova~evi}, Drago Ivan~evi}, Tomas Mar~eta, Mile Popovi} i Ognjen Novakovi}, napada~i: Zoran Popovi}, Aleksandar Stanoj~i}, Fadis Dizdarevi}, Aleksandar Gruji}, Ljuban Antoni}, D`enan Sulejmanovi} i \or|e Biljo. no}i Slobode, a u toku je izrada monografije o Slobodinom jubileju. Umi~evi}velikako je ve} odr`an turnir pionirskih i juniorskih selekcija, te da }e se planira organizovati turnir veterana. Poslije toga, za vrijeme Una regate, predlo`ili su da se centralna manifestacija uprili~i na njihovom stadionu Mlakve, gdje bi bio odr`an i prigodan koncert. Planirano je da bude neko zvu~no ime iz svijeta muzike sa ovih prostora, a najvjerovatnije }e poku{ati dovesti Mom~ila Bajagi}a Bajagu. Centralni dio de{avanja bi trebao biti krajem avgusta gdje bi se trebala odigrati utakmica sa nekim od velikih klubova, a najvjerovatnije bi to trebao biti beogradski Partizan. “Plan nam je ostati stabilan ~lan Prve lige RS-a, zatim sanirati stadion za koji smo dobili sredstva od Vlade RS-a, da ga dovedemona taj nivo da se na njemumogu odr`avati i me|unarodne utakmice“ nagla{ava Umi~evi}. ,

Rijedak jubilej
“FK Sloboda se u kontinuitetu ve} 13 godinanalazi u Prvojligi RSa. Smatramo da je rukovodstvo odradilozna~ajan dio toga da klub bude stabilan prvoliga{. U `ivotu rijetko je na}i nekoga da do`ivi sto godina, a sportski klub da do`ivi te godine jo{ je rje|e. To je vrlo zna~ajno i za na{ grad i za RepublikuSrpsku, i za Bosnu i Hercegovinu, ali i za prostore ex-Jugoslavije. Splitski Hajduk je uz nas najstariji klub u biv{oj dr`avi, a oni su osnovani 1911. godine. Takav jubilej, 100 godina postojanja, ne smije se zapostaviti i rukovodstvo kluba, ~elniciop{tine i Fudbalskog saveza RS-a vode ra~una da to budeobilje`eno na zaistadostojan na~in“ ka`eBraneUmi~evi}, pred, sjednik FK Sloboda. Ove godine planira se odr`avanje sve~ane akademije i Crvene

Oslonac na doma}e
[ef stru~nog {taba Zlatko Zlaja Jelisavac veli kako je primarni cilj protekle sezone bio opstanak u Prvojligi RS-a, {to je i u~injenoplasiranjemna osmomjesto sa 35 bodova. “U zadnjih sedam-osam godina klub se opredijelio da se oslanja na doma}i kadar, na doma}e snage, crpe}i energiju i iz svog

Memorijalni malonogometni turnir u Crnoj Gori

Bh. novinari najbolji u regiji
Ekipa bh. novinara osvojila je prvo mjesto na Prvom memorijalnom turniru “Julij Mandrovski“, koji je proteklog vikenda odr`an u crnogorskom gradi}u Mojkovcu, koji je organizovala Asocijacija sportskih novinara, sportista i sportskih radnika jugoisti~ne Evrope. Na{i sportski novinari su u finalu, nakon produ`etaka pobijedili kolege iz Bugarske rezultatom 2:1. Strijelac oba gola za na{u ekipu bio je Jasmin [kandro. Identi~nom rezultatom u polufinalnoj utakmici bh. ekipa je savladala novinarsku selekciju Crne Gore. Na turniru su igrale jo{ ekipe Srbije i Makedonije. Za bh. novinare su nastupali: Kusturica, [e}kanovi}, Sinanovi}, [kandro, ]orovi}, Kolar i Kolenda, a tim je vodio Nijaz Bajramovi}. S. K. - A. [e.

Nakon produ`etaka u finalu savladani Bugari

Na{i novinari pobjednici turnira u Crnoj Gori

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 14. juni 2010. godine

MIX

35

Ko{arka{ice }e se pripremati u Bosanskom Novom

Bajku{a se suo~ava sa otkazima
Odustajanja od nastupa zbog povreda, ali i privatnih razloga i zauzetosti do sada su stigle od deset ko{arka{ica • Kvalifikacije za EP divizije B po~inju u augustu
@enska ko{arka{ka reprezentacija BiH poku{a}e se {to bolje pripremiti za predstoje}e kvalifikacije EP divizije B ~iji se prvi dio igra u augustu. BiH se nalazi u grupi sa Estonijom, Luksemburgom, [vicarskom i Albanijom. Drugi dio kvalifikacija je na programu u maju naredne godine, a po dvije prvoplasirane ekipe iz grupa }e igrati razigravanje za ulazak u diviziju. Kako je to ve} postalo tradicionalno, i ovoga puta selektor na{e najbolje vrste Vesna Bajku{a ima velikih problema oko sastavljanja tima zbog brojnih otkaza. Bajku{i }e asistirati Tuzlak Neboj{a ]uk. Ono {to je pozitivno jeste postignuti dogovor da reprezentacija obavi pripreme u Bosanskom Novom, gdje }e i odigrati dva me~a prvog dijela kvalifikacija - 4. augusta sa [vicarskom i 11. augusta sa Albanijom te jo{ dva prijateljska me~a. Na{a najbolja vrsta u gradu na u{}u Sane u Unu bi trebala boraviti od 28. juna do 14. augusta. Zahvaljuju}i razumijevanju na~elnice Snje`ane Rajili}, Op{tina Bosanski Novi/Novi Grad pristala je da bude sponzor za smje{taj gostuju}ih ekipa, a protokol o ovom sponzorstvu bi, saznajemo, trebao biti potpisan naredne sedmice. Reprezentacija bi trebala biti smje{tena u motelu New Sanatron. Otkazi zbog povreda, ali i privatnih razloga i zauzetosti do sada su stigli od nekoliko ko{arka{ica. Sigurno je da }e se na pripremama pojaviti 13 igra~ica. To su: Matea Tavi} (Merkur Celje – Slovenija), Anja Stupar (Vojvodina Srbija), Tea \iki} (Croatia Zagreb - Hrvatska), Milica Deura, Nata{a Miki}, Bo`ena Rado{ (Mladi Kraji{nik Banja Luka), Ljiljana Bo`i~kovi} (^elik Zenica), Emina Demirovi}, Zvjezdana Gagi}, Alma Kova~evi}, Samra Omerba{i}, Anesa Ham{i} (@eljezni~ar Sarajevo) i Vedrana Kecojevi} (Trebinje). Na spisku }e biti i juniorke Nata{a Kajtaz i Kristina [urlan (Slo-

TRINAEST SIGURNIH Sigurno je da }e se na pripremama pojaviti 13 igra~ica. To su: Matea Tavi} (Merkur Celje – Slovenija), Anja Stupar (Vojvodina Srbija), Tea \iki} (Croatia Zagreb Hrvatska), Milica Deura, Nata{a Miki}, Bo`ena Rado{ (Mladi Kraji{nik Banja Luka), Ljiljana Bo`i~kovi} (^elik Zenica), Emina Demirovi}, Zvjezdana Gagi}, Alma Kova~evi}, Samra Omerba{i}, Anesa Ham{i} (@eljezni~ar Sarajevo) i Vedrana Kecojevi} (Trebinje)

Vesna Bajku{a: Testovi sa [vicarskom i Albanijom

boda Bosanski Novi), te Marina \ini} (@eljezni~ar) koje }e igrati za juniorsku reprezentaciju na Evropskom prvenstvu B divizije koje se igra od 27. jula do 8. augusta u Temi{varu. Ina~e, na{a juniorska repre-

zentacija je u veoma te{koj grupi sa Danskom, Njema~kom i Hrvat skom, te je Baj ku {a odlu~ila da osim Matee Tavi} ne uzima igra~ice iz juniorske selekcije za prvi dio kvalifikacija M. DAJI] seniorskog tima.

Uo~i `rijeba za Challang kup

ACB liga PLAY-OFF

Had`i} `eli izbje}i Turkinje i Italijanke
Trener odbojka{ica Jedinstva Goran Had`i} `eli izbje}i ekipe iz Turske i Italije u prvom kolu Challang kupa, a odgovaralo bi mu kada bi njegoveizabranicenastup na me|unarodnoj sceni otvorile protiv sli~nog tima iz regije. Aktuelne prvakinje na{e zemlje }e, kao i posljednjih nekoliko godina, u narednoj sezoni predstavljati na{u zemlju u Challang kupu, te vjeruju kako u prvom krugu ne}e nai}i na ekipu iz ja~ih evropskih liga. “Za nas bi najgore bilo kada bismo dobili klub iz Turske ili Italije, jer se s njima ne bismo mogli ravnopravno boriti. Ipak je ogromna razlika izme|u na{e i drugih evropskih liga, te bi najvi{e odgovaralo kada bismo izvukli tim koji igra sli~no nama. Ukoliko budemo imali sre}e, mo`emo se plasirati u narednufazutakmi~enja“ re, kao je Had`i}. Odbojka{ice Jedinstva su pro{le godine igrale u tre}em kolu Challang kupa, gdje su pora`ene u Maribora. Iako je njegova ekipa imala mnogo problema sa povredama, Goran Had`i} nije siguran da li bi Br~anke napravile korak dalje pored vrlo dobre slovena~ke ekipe. “Vjerujem da smo pro{le godine napravili dobar rezultat. S obzirom na kvalitet kojima raspola`emo, nismo ni mogli dalje. Tako|er, igrali smo protiv mnogo ja~e ekipe od nas, te se nadam da

Zbog te{ke sezone, odbojka{icama sam dao du`i odmor. Okupljanje sam zakazao za po~etak avgusta i vjerujem da }e se povrije|ene igra~ice do tada oporaviti, rekao je Had`i}

Mirza Teletovi} u potpunosti podbacio u pobjedi svog kluba

Caja Laboral opet
{okirala Barcelonu
Potpuno iznena|uju}e, ko{arka{i Caja Laborala su pobijedili i drugi put na gostovanju Barcelonu tokom finalne serije {panske ACB lige
Ekipa iz Vitorije tako ima dvije me~-lopte pred svojim navija~ima. Tre}a se utakmica igra u utorak, a eventualna ~etvrta u ~etvrtak. U subotu je CajaLaboralpobijedioevropskogprvaka 70:69 i tako poveo 2-0 u seriji. Podsjetimo da su u prvom me~u bili bolji sa 63:58. Tokom drugog me~a Barcelona je vodila tokom tri ~etvrtine, no preokret se dogodio u zadnjih deset minuta. U odlu~uju}em periodu je napad Barcelone potpuno podbacio, zabili su samo osam poena iz igre, dok je na drugoj strani pu{talo na sve strane. Caja Laboral je dobio zadnju ~etvrtinu 23:16. CajaLaboral je u zadnjuminutu me~a u{ao s pet poena prednosti i nisuispustilivrijednupobjedu iz ruku. Do toga ih je vodio ponajprije San Emeterio sa 19 poena, dok je Huertas dodao 13 uz po tri skoka i asistencije. Bh. ko{arka{Mirza Teletovi} u pobjedi svoje ekipe postigao je tek 3 poena, uz ~etiri skoka. Za dva poena je ga|ao 0-3, a za tri 1-8. Kod Barcelone su bolji od ostalihbiliPeteMickeal sa 18 poena i {est skokova, te Terence Morris sa 12 poena i osam skokova.

Br~anke }e u narednu sezonu u}i u podmla|enom sastavu

}emo naredne sezone imati vi{e sre}e“ pri~a je Had`i}. , Uo~i naredne odbojka{ke sezone, aktuelne prvakinje na{e zemlje pretrpjele su promjene u igra~kom kadru. U tim je stiglo nekoliko mladih igra~ica koje }e poku{ati ponoviti dobre rezultate svojih prethodnica. “U narednu sezonu }emo u}i sa mnogo mla|im sastavom. U jednom slu~aju }e svje`ina u timu doprinijeti boljoj igri, dok sa dru-

ge strane, sumnjam da li }emo imati snage da u jednom novom sastavu ponovimo dobre igre na me|unarodnoj sceni“ rekao je , Had`i}, osvrnuv{i se na po~etak priprema za narednu sezonu. “Zbog te{ke sezone, odbojka{icama sam dao du`i odmor. Okupljanje sam zakazao za po~etakavgusta, te vjerujem da }e se povrije|ene igra~ice do tada oporaviti“ , dodao je trener Br~anki Goran Had`i}. O. ZUKI]

36

OGLASI

ponedjeljak, 14. juni 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora DD BH Telecom Sarajevo, a u vezi sa Odlukom br. 08.7.1.-6.6.-93481709-3-S.B. direktora Direkcije i ~lana 4 Uputstva o postupku za prodaju sredstava DD BH Telecom Sarajevo, Direkcija Sarajevo upu}uje:

J AV N I P O Z I V
Broj: 08.7.1.-6.6.-9348/09 Za prikupljanje i odabir najpovoljnije ponude za prodaju rashodovanih sredstava I Predmet poziva Predmet poziva je prikupljanje i odabir najpovoljnije ponude za prodaju rashodovanih sredstava kako slijedi: 1. Agregat...................................................................................................................................1 kom Tip: AGD 761-OM403 stacionarne izvedbe Proizvo|a~: Uljanik Pula Nazivna snaga: 170 KvA/PTT propis Nazivni napon: 3x400/230 V Frekfenca: 50Hz Navedeni agregat se nalazi u objektu DD BH Telecom Sarajevo, Obala Kulina bana broj 8, Sarajevo. Po~etna prodajna cijena bez PDV-a iznosi 6.000,00 KM Prikolice .................................................................................................................................5 kom Prikolice se nalaze u skladi{tu Alipa{in Most, Red. Opis br. 1. 2. 3. 4. 5. II Kablovska prikolica BAGELA BKT 23 Kablovska prikolica GO[A Stubna prikolica Mala kablovska prikolica za luksuzno vozilo Teretna prikolica RECHENBERG BIENENM Registarski broj 173-J-262 761-J-045 173-J-256 641-J-009 773-K-493 Kom Procijenjena vrijednost (KM) 1 500 1 1.000 1 1.000 1 500 1 5.000

2.

Uslovi za u~e{}e - Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja svoje ponude - zape~a}ene koverte dostave putem po{te ili neposredno na protokol BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo. - Ponu|a~ ima pravo da aplicira na sve ili pojedina~ne pozicije iz javnog poziva sa jasno nazna~enim rednim brojem i nazivom sredstva za koji dostavlja ponudu.

III Sadr`aj ponude Ponuda treba da sadr`i: - Naziv/Ime i prezime, ta~nu adresu i broj telefona lica, - Kopiju rje{enja o registraciji/kopiju CIPS-ove li~ne karte, - Broj stavke iz ta~ke I ovog poziva za koji se daje ponuda sa i nazivom sredstva za koje se dostavlja ponuda. - Potvrdu o uplati iznosa od 10% po~etne prodajne cijene na ime kaucije na ra~un prihoda-ostalo BH Telecom, Direkcija Sarajevo kod Union Banke d.d, broj 1020500000083612 sa naznakom: Uplata kaucije za u~e{}e po javnom pozivu br: 08.7.1.-6.6.-9348/09. - Cijenu bez ura~unatog PDV-a, iznos PDV-a i ukupnu cijenu sa PDV-om izra`eno u KM sa ta~no nazna~enim rednim brojem i nazivom sredstva za koje se dostavlja ponuda. - Opciju ponude: 60 dana IV Rok za dostavu ponude Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja svoje ponude - zape~a}ene koverte dostave putem po{te ili li~no na adresu: BH TELECOM d.d. SARAJEVO, DIREKCIJA SARAJEVO, PROTOKOL, Zmaja od Bosne 88, 71 000 Sarajevo sa naznakom: „NE OTVARATI - Ponuda broj: 08.7.1.-6.6.-9348/09“ (sa rednim brojem i nazivom sredstva za koje se dostavlja ponuda). Rok za podno{enje ponuda je 30. 6 .2010. godine do 11 sati. Sredstva se mogu pogledati 23. 6. 2010. godine na lokacijama navedenim u ta~ki I. V Javno otvaranje ponuda Javno otvaranje ponuda }e se odr`ati 30. 6. 2010. godine u 11.15 sati u sali na II spratu BH Telecom d.d, Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, Sarajevo. Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponu|a~i koji su dostavili ponudu, odnosno osobe ovla{tene za u~e{}e.

OBAVJE[TENJE KORISNICIMA BH MOBILE MRE@E
Obavje{tavamo korisnike da }e 15.6.2010. godine, u periodu od 10 do 14 sati, do}i do prekida signala BH Mobile mre`e na podru~ju Donjeg Vakufa, zbog radova na pro{irenju kapaciteta bazne stanice.
Zahvaljujemo korisnicima na razumijevanju. BH Telecom
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Op}inski sud u Sarajevu Broj: 65 0 P 114632 09 P Datum: 4. 6. 2010. godine

VI Ocjena ponuda Prodaja }e se izvr{iti ukoliko su dostavljene najmanje tri (3) pisane kompletne ponude. Nakon otvaranja ponuda i ogla{avanja njihovog sadr`aja, Komisija utvr|uje i objavljuje koja je ponuda najbolja i zaklju~uje postupak prodaje. Za kupca }e biti progla{en ponu|a~ sa kompletnom dostavljenom ponudom i sa najvi{om ponu|enom cijenom za sredstva u cjelini ili za pojedina~na sredstva. U slu~aju kada su ponude istovjetne, Komisija }e od ponu|a~a tra`iti da se izjasne ko nudi vi{e za predmetno sredstvo ili }e dati primjeren rok ponu|a~ima da se izjasne o novoj ponudi. Ponuda koja ne bude sadr`avala sve potrebne elemente definisane u ta~ki III, ne}e se razmatrati. Povrat upla}ene kaucije svim ponu|a~ima izvr{i}e se uplatom na ra~un ponu|a~a, izuzev ponu|a~u koji je izabran kao najpovoljniji, u slu~aju da odustane od kupovine. Kupac sa najvi{om ponu|enom cijenom }e sklopiti kupoprodajni ugovor sa prodavcem, te je du`an uplatiti kupoprodajnu cijenu na ra~un prihoda - ostalo BH Telecom, Direkcija Sarajevo kod Union Banke d.d, broj 1020500000083612 u roku od pet (5) dana nakon sklapanja ugovora, a u svakom slu~aju prije preuzimanja sredstava koja su predmet sklopljenog ugovora. Ukoliko ponu|a~ sa najvi{om ponu|enom cijenom ne uplati iznos prodajne cijene u roku, ugovor o kupoprodaji postaje neva`e}i, te gubi pravo na povrat kaucije. U tom slu~aju, kupcem se progla{ava naredni najbolji ponu|a~ koji je zadovoljio uslove prodaje. Sve tro{kove vezane za kupovinu (demontiranje opreme, transport i ostalo) snosi kupac. Sve aktivnosti vezane za demonta`u i preuzimanje }e se provesti u prisustvu ovla{tenog lica prodavca. Predaja kupljenih sredstava kupcu izvr{it }e se u skladi{tu BH Telecom d.d. Al. Most u Ulici D`emala Bijedi}a 177 i u objektu BH Telecom d.d. Obala Kulina bana br. 8 u Sarajevu, po izvr{enoj uplati ugovorene cijene i uz potpis zapisnika o primopredaji sredstava. VII Kontakt Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 033/650675. DIREKTOR Hajrudin [uman, dipl. ing. el.

OGLAS
Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Nermina Novalija, u pravnoj stvari tu`itelja Raiffeisen bank d.d. Bosna i Hercegovina Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne bb, protiv tu`enog Abad`ija Mirela iz Sarajeva, ulica Emerika Bluma broj 30, radi duga, v.s. 9.678,53 KM, van ro~i{ta 4. 6. 2010. godine, donio je

PRESUDU
zbog propu{tanja Tu`eni Abad`ija (Fadil) Mirel je du`an tu`itelju Raiffeisen bank d.d. Bosna i Hercegovina, Sarajevo, izmiriti cjelokupno dospjelo nenapla}eno potra`ivanje po Ugovoru broj: 2800600724 o dugoro~nom nenamjenskom kreditu u iznosu od 9.678,53 KM sa pripadaju}im zateznim kamatama obra~unatim u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate za period od podno{enja tu`be, tj. od 15. 10. 2000. godine, do kona~ne isplate, uklju~uju}i tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 441,28 KM, sve u roku od 30 dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. SUDIJA Novalija Nermina Pouka: Protiv ove presude `alba nije dopu{tena. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 14. juni 2010. godine

RUKOMET

37

Kenan Magoda, direktor RK Bosna BH gas

Ekipu napustio Bozoljac,
slijede razgovori sa Doborcem
Rukometa{i Bosne BH gas danas }e odigrati memorijalnu utakmicu “Goran ^engi}” u kojoj }e snage odmjeriti sa ekipom Gora`da sa po~etkom u 19 sati
U redovima rukometnog prvaka Bosne BH gas stanje je i dalje mobilno - tra`e se nova poja~anja, produ`uju se ugovori sa igra~ima, a nekima koji tokom pro{le sezone nisu ispunili sva o~ekivanja stru~nog {taba sa trenerom Irfanom Smjalagi}em na ~elu zahvaljeno je na saradnji. Direktor RK Bosna BH gas Kenan Magoda ocijenio je da }e bh. prvak uspjeti da sa~uva okosnicu tima za narednu sezonu te da }e u predstoje}em periodu dovesti poja~anja koja }e bitno popraviti “krvnu sliku“ osvaja~a duple krune u sezoni 2009/10. nivoa. On je trebao da ostane u Bosni, me|utim Bani} je odlu~io da napusti na{e redove. Sad, {ta je, tu je, moramo i}i dalje“ kazao je Ma, goda i dodao kako je sa nekolicinom igra~a produ`ena saradnja: “TarikMe|i} je potpisaougovor na dvije godine. On je svojim igrama zadovoljio standarde i zahtjeve stru~nog {taba. Me|i} je shvatio da je na{ klub sredina u kojoj mo`e jo{ napredovati. Tako|e, saradnja je produ`ena sa Petrom Kapisodom, JosipomNeki}em i Peterom Puceljom, koji je igraju}i za Bosnu zapao za oko i selektoru reprezentacije Slovenije Zvonimiru Serdaru{i}u, zbog ~ega ga je i pozvao u redove najja~i selekcije te dr`ave. Kad je rije~ o Damiru Doborcu, njegov budu}i status je neizvjestan. Poku{a}emo da se dogovorimo da ostane, ali ne zavisi sve od kluba. Vidje}emo. GolmanSandro Uvodi} tako|e ostaje, kao i Faruk Vra`ali}. [to se ti~e Du{ana Bozoljca, njemu smo ponudili da igra za drugi tim, me|utim, on je napustio na{ klub“ rekao je Mago, da, istakav{i kako su ovih dana u Bosni BH gas na probi bila trojica vrsnihruskihinternacionalaca te po jedan iz Hrvatske i Srbije.

Radi se na dovo|enju poja~anja: Kenan Magoda

Tra`e se poja~anja
“O poja~anjima, odnosno konkretnim imenima koja bi u narednoj sezoni mogla nositi dres Bo-

Bani} tra`io previ{e
Ina~e, Magoda je istakao kako je postajala ~vrsta namjera da se Vedran Bani} zadr`i u klubu, ali je ovaj mladi rukometa{ tra`io (pre)velika sredstva tako da je mogu}nost dalje saradnje moralabitiokon~ana. Ina~e, Bani} je zahvaljuju}i igrama u Bosni pre{ao veliki put u svojoj karijeri, puno je igra~ki napredovao u pro{loj sezoni, pa je na sebe skrenuo pa`nju i stru~nog {taba hrvatske reprezentacije koji ga je pozvao, a sve to mu je otvorilo vrata prelasku u redove austrijskog Bregenza, u kojem }e nastaviti karijeru. “Na`alost, Bani} je oti{ao. Moram re}i da je na{ trener Irfan Smajlagi} Pipe puno toga uradio da on postane kvalitetan igra~, odnosno rukometa{a vrhunskog

sne ne bih volio sada govoriti. Mogu samo re}i da je me|u poja~anjima i jedno veoma zvu~no ime koje puno zna~i i u evropskim okvirima. Pravimo ekipu koja bi u predstoje}oj sezoni Lige prvaka mogla igrati jo{ zna~ajniju ulogu.“ Direktor kluba je najavio za danas i odigravanje memori-

SA^UVANA OKOSNICA Tarik Me|i} je potpisao ugovor na dvije godine. On je svojim igrama zadovoljio standarde i zahtjeve stru~nog {taba. Me|i} je shvatio da je na{ klub sredina u kojoj mo`e jo{ napredovati. Tako|e, saradnja je produ`ena sa Petrom Kapisodom, Josipom Neki}em i Peterom Puceljom...
Potpisao ugovor na dvije godine: Tarik Me|i}

jalne utakmice, u znak sje}anja na mu~ki ubijenog Gorana ^engi}a, biv{eg rukometa{a Bosne koji je 1992. u agresiji na BiH izgubio `ivot. “U ponedjeljak sa po~etkom u 19 sati bi}e odigrana memorijalna utakmica “Goran ^engi}” u dvorani “Ramiz Sal~in“ na Mojmilu u kojoj }emo za protivnika imati na{e sportske prijatelje, ekipu Gora`da. Imamo lijepu saradnju sa tim klubom i o~ekujemo da }e publika biti zadovoljna. Nakon toga, ve} u utorak i u srijedu, slijede nam nove utakmice na 1. memorijalni turnir “Muhamed Kar~i}“ ~iji je organizator RK In, ter. Uz nas i doma}ina, na turniru }e u~estvovati i RK EMC Split i RK Vogo{}a. Poslije tih me~eva igra~i }e dobiti dvadesetak dana odmora. [to se ti~e rada upravnih organa RK Bosna BH gas, ubrzo }e biti odr`ana i sjednica Upravnog odbora, a o~ekujemo da i u ovom tijelu pristupe novi ljudi sa svje`im idejama kako bismo pobolj{ali i taj segment u funkcionisanju kluba.
G. V.

Rukometni transferi

Obradovi} u Montpellieru
Nekada{nji rukometa{ Borca i Bosne BH gas Branislav Obradovi} napustio je {pansku Antequeru i pre{ao u redove francuskog prvaka Montpelliera. Trener MontpellieraPatriceCanayersaop{tio je ranije menad`mentu kluba da ga izuzetno zabrinjava povreda desnog beka Aymena Hammeda, te naglasio kako se taj problem pod hitno mora rije{iti anga`ovanjem novog igra~a. “To je razlog zbog ~ega smo pozvali Obradovi}a“ kazao je Ca, nayer. Obradovi}, koji je bio jedan od najefikasnijih strijelaca u Antequeri, po dolasku u Montpellier potpisao je jednogodi{nji ugovor i tako se pridru`io reprezentativnom golmanu BiH i sada ve} biv{em ~lanu Bosne BH gas Neboj{i Grahovcu, koji }e ta-

Bieleckom upitan nastavak karijere
Poljski reprezentativac i rukometa{ bundesliga{a RheinNeckar Löwena Karol Bielecki zadobio je te{ku povredu oka koja mu je ugrozila nastavak karijere. Prema informacijama poljskih medija, Bielecki se povrijedio u prijateljskoj utakmici u petak protiv selekcije Hrvatske, nakon ~ega je odvezen u bolnicu gdje je odmah bio podvrgnut operaciji. Ljekari nisu htjeli davati bilo kakve prognoze kada je rije~ o oporavku i posljedicama koje }e povreda oka imati za nastavak karijere ovog izvanrednog poljskog reprezentativca. Ina~e, Bielecki je u ponedjeljak trebao produ`iti ugovor do 30.juna 2015. za ekipu RheG. V. in-Neckar Löwena.

Promijenio sredinu: Branislav Obradovi}

ko|e u narednoj sezoni igrati u ovom klubu. Trenerrukometa{aMontpelliera naglasio je jo{ kako }e nakon oporavka i povratka u ekipu Hammeda, Obradovi} i daljeostati u ekipi.

“On }e biti na{ svojevrsnid`oker“ , istakao je Canayer, dok je Obradovi} istakao kako mu je ~ast {to }e imati priliku da igra za ekipu ~ije boje brane nekolicina najboljih G. V. rukometa{a svijeta.

38
Pred 11. svjetsko prvenstvu u Ju`noj Koreji

MIX

ponedjeljak, 14. juni 2010. godine

OSLOBO\ENJE

ITF Taekwon-Do tim

PREDSTAVLJA BiH
Takmi~ari ITF Taekwon-Do team Sarajevo u~estvovat }e na 11. Svjet skom Ta ekwon-Do prvenstvu koje }e se odr`ati od 4. do 8. jula ove godine u Ju`noj Koreji, u gradu Dae Jong. Tim iz Sarajeva bi}e jedini predstavnik Bosne i Hercegovine na ovom pres ti`nom ta kmi~enju, koje svake ~etiri godine okuplja najuspje{nije takmi~are i majstore ove borila~ke vje{tine iz cijelog svijeta. Oformljen je prije dvije godine, a ~ine ga takmi~ari iz svih ITF klubova sa podru~ja Kantona Sarajevo, koji su ostvarili zapa`ene rezultate na me|unarodnim takmi~enjima i turnirima.

Tim iz Sarajeva bi}e jedini predstavnik na{e zemlje na ovom takmi~enju, koje svake ~etiri godine okuplja najuspje{nije takmi~are i majstore ove borila~ke vje{tine iz cijelog svijeta
ovog olimpijskog sporta. U svakom slu~aju, na{i takmi~ari }e na predstoje}em prvenstvu u Ju`noj Koreji pru`iti svoj maksimum i poku{ati osvojiti medalje, {to bi bila prava satisfakcija za njihov rad i najbolja promocija BiH u svijetu“, isti~u u ITF Taekwon-Do timu Sarajevo.

[est predstavnika
Na{u zemlju }e u Ju`noj Koreji predstavljati Zoran Radevi}, pobjednik Me|unarodnog turnira Marsonia Open u Hrvatskoj 2009, viceprvak Me|unarodnog turnira Srbija Open 2009 i viceprvak Evrope u kategoriji stariji seniori za 2009, Edo Okeri}, Nijaz D`aka i Ned`ad Kapi}, vi{estruki prvaci dr`ave u formama i borbama, te Kenan Hajri} i Mirza Lisica, pobjednici brojnih me|unarodnih taekwon-do turnira. Jedanaesto Svjetsko TaekwonDo prvenstvo odr`at }e se uz u~e{}e takmi~ara iz 54 zemlje svijeta i uz podr{ku Vlade Ju`ne Koreje, a takmi~enje }e pratiti i predstavnici brojnih svjetskih medija. Bh. tim otputova}e u Ju`nu Koreju zahvaljuju}i pomo}i sponzora, me|u kojima je i Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo.
R. M.

Priznanje za rad
U~e{}e na Svjet skom Ta ekwon-Do prvenstvu u Ju`noj Koreji, gdje }e bh. takmi~ari po~etkom narednog mjeseca otputovati na poziv doma}ina prvenstva i predstavnika Internacionalne Taekwon-Do Federacije, najbolja je potvrda, kako ka`u, njihovog napornog rada u protekle dvije godine. “Samo u~e{}e na ovom presti`nom takmi~enju je ostvarenje sna za sve na{e takmi~are i velika prilika da se doka`u i promo-

Uspje{ni takmi~ari ITF Taekwon-Do tima iz Sarajeva

vi{u na{u zemlju na najbolji mogu}i na~in. Borila~ki sportovi po put ta ekwon-doa su, na`alost, u Bosni i Hercegovini danas prili~no zapostavljeni i bez zna~ajne podr{ke od nadle`nih institucija. Ipak, nadamo se da }e se i to uskoro promijeniti i da }e predstavnici bh. vlasti po~eti vi{e ulagati i u razvoj

NEDOSTATAK PODR[KE Borila~ki sportovi poput taekwon-doa su, na`alost, u Bosni i Hercegovini danas prili~no zapostavljeni i bez zna~ajne podr{ke od nadle`nih institucija. Ipak, nadamo se da }e se i to uskoro promijeniti i da }e predstavnici bh. vlasti po~eti vi{e ulagati i u razvoj ovog olimpijskog sporta

Uspjeh mladih ragbista Rudara

Nau~nici upozoravaju peterostrukog osvaja~a Roland Garrosa

Nadalovo tijelo ne}e

podnijeti napore
Rafael Nadal na svoje tijelo stvara silu 4 do 6 puta ve}u od gravitacijske. Nijednom teniseru gle`njevi se ne tro{e kao [pancu
Pobjedni~ka ekipa zeni~kog Rudara

Zeni~ani prvi na turniru u Sisku
Ragbisti zeni~kog Rudara pobjednici su me|unarodnog turnira u ragbiju sedam u Sisku (Republika Hrvatska) odigranom u subotu, a mladi rudar Fadil Spahi} progla{en je za najboljeg igra~a turnira. Na turniru je nastupilo osam ekipa iz BiH (Rudar, Sarajevo i Barbari Modri~a) i Hrvatske (Sisak, Zagreb I, Zagreb II, Mladost-Zagreb i Sinj). Zeni~ani su do prvog mjesta do {li za is ta na im pre si van na~in ostvariv{i ~etiri uvjerljive pobjede i okon~av{i turnir sa skor razlikom od 140:17. Savladali su Sisak sa 33:0, Zagreb II sa 43:0, Sarajevo sa 38:5 i Zagreb I sa 26:12. Drugoplasirana ekipa bila je Zagreb I, tre}a je bila Mladost, ~etvrtoplasirani Zagreb II, peti Sinj, {esto Sarajevo, sedmi Sisak te osmi Barbari. Za ekipu Rudara na turniru su nastupili: Elvis Tuka, Senad Tur~inovi}, Muhamed Poturkovi}, Nikola Frana, Sinan Glava{, Selmir Gl~ava{, Senad Rizvi}, Ermin Burekovi}, Adnan Hamzi}, Fadil Spahi}, Kemal Kadri}, Jasmin Popaja i Almedin Buljuba{i}. Treneri su bili: Albin Isakovi} i Ned`ad Rami}.
Mi. D.

Rafael Nadal je osvojio peti Roland Garros, no nau~nici upozoravaju njega i trenere da mu je tijelo u lo{em stanju. Morat }e mijenjati igru... Zatr~ao se, naglo stao i svom snagom pogodio forhend paralelu, koju je Robin Soderling u finalu Roland Garrosa samo ispratio pogledom. Rafael Nadal dobio je poen, kasnije osvojio peti Roland Garros u karijeri, no u tom trenutku na tijelo je stvorio silu 4 do 6 puta ve}u od gravitacijske. ‘’Na~inom igre i ~udnim uglovima pod kojima izvodi te{ke pokrete strahovito mu se optere}uju zglobovi, osobito koljena. Ljudsko tijelo jednostavno nije sposobno konstantno trpjeti takve sile’’, rekao je ameri~ki nau~nik Giedon Ariel, koji je brinuo o ameri~kim olimpijcima. Nauka je odavno jedan od glavnih faktora u sportu, a ona

Rafael Nadal: Igra}u dokle god me noge nose

ka`e da }e se Rafa ovim tempom jednog dana jednostavno raspasti. ‘’Igrat }u dokle god }e me noge nositi. @elim godinama biti najbolji teniser svijeta’’, rekao je nedavno Nadal, ali trener i daid`a Toni ve} je du`e zabrinut. Iako nije napustio svoju filo-

zofiju igre, Rafa je puno toga promijenio. Po~eo je bolje servirati, ~e{}e je on taj koji napada, sve kako bi {to manje vremena provodio na terenu i {to manje tro{io organizam. Na zemljanim terenima se ne tro{i toliko, ali tvr|e podloge polako, ali sigurno ubijaju Rafino tijelo.

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 14. juni 2010. godine

[AH
UKRATKO

39

Zavr{eno 9. izdanje Premijer lige u {ahu

Bi{}anima sve po~asti
[lag je do{ao na kraju, u posljednjem kolu {ahisti Biha}a pobijedili su ubjedljivo najve}eg rivala, sarajevsku Bosnu, i sa maksimalnim brojem bodova osvojili titulu prvaka
Devetim, posljednjim kolom u kojem se u derbiju cijelog prvenstva odlu~ivalo o laskavoj tituli prvaka Bosne i Hercegovine u {ahu za 2010. godinu, okon~ano je deveto izdanje Premier lige u kojoj je sudjelovalo devet mom~adi. Sve u znaku broja 9. Ako je imalo pravda umije{ala svoje prste, onda je to bilo u `rijebu na samom po~etku natjecanja. Posljednje kolo i derbi. I bio je i vi{e od toga. Ugodna sala hotela Park bila je dobro popunjena ljubiteljima {aha kojima su {ahisti Bosne i Biha}a priredili pravi mali praznik za o~i.

DUPLA KRUNA Ovo je jedinstveni uspjeh jednog kluba u Bosni i Hercegovini. Dupla kruna }e idu}ih godinu dana stanovati u Biha}u. Cijeli grad je `ivio proteklih desetak dana za ovaj grandiozni uspjeh. Brojni privredni subjekti, kao i privatna poduze}a, naprosto su se utrkivali u podr{ci
momentima po njegovu poziciju, hladnokrvan kao {pricer, poja~ava svoj ubita~ni plan, uzima kraljem par pje{aka i poentira Borkijevim padom zastavice u izgubljenoj poziciji. Odmah potom, Damljanovi} i Ibro [a ri} re mi zi ra ju i slavlje Bi{}ana je po~elo. Potpuno zaslu`eno, uz veliku podr{ku Grada Biha}a, na~elnika Op}ine, mr. Hamdije Lipova~e, USK-a i direktora kluba, Ede Durakovi}a.

Ivani{evi}u pozivnica za Wijk aan Zee
Na nedavno zavr{enom 40. me|unarodnom otvorenom {ahovskom turniru Bosna 2010, koji se igrao u Sarajevu povodom 22. maja, Dana prijema BiH u Ujedinjene nacije i na kojem je trijumfovao kineski velemajstor Wang Hao (2731), poslije pauze od {est mjeseci nastupio je olimpijski reprezentativac Srbije i ~lan [K Bosna, velemajstor Ivan Ivani{evi} (2630). Poslije ceremonije zatvaranja turnira postignut je dogovor oko Ivanovog nastupa na jednom od najpresti`nijih svjetskih turnira, Corusovom u Wijk aan Zeu (Holandija), koji se tradicionalno igra u januaru. Tako je izvr{ni direktor i direktor marketinga Corusa Ivan Sokolov, osim pobjedniku Wang Hau, pozivnicu uru~io i Ivanu Ivani{evi}u.

Velika borba
U pretposljednjem 8. kolu, Bi{}ani su deklasirali slabe Gora`dane maksimalnim rezultatom od 6:0 i time pobjegli Bosni za dva poena. U takvoj situaciji u nedjeljno rano jutro, bio im je dovoljan neodlu~an razultat za prvo i najve}e slavlje u svojoj pedeset petogodi{njoj povijesti. No, nisu tako razmi{ljali. Upustili su se u beskompromisnu bitku sa ~etverostrukim prvacima Evrope, sarajevskom Bosnom. Prvi su arenu napustil Stojanovi} i Kurajica, potpisav{i pakt o nenapadanju. Isuvi{e veliki re{pekt odigrao je klju~nu ulogu iako se partija mogla jo{ dosta igrati. Za tre}im stolom, prava briljancija Ivana Ivani{evi}a. Sjajno vo|enim napadom na crnog kralja Zoltana \ime{ija, primorao ga je na kapitulaciju pred neobranljivim matom. Vjetar u jedra dobro pripremljenim Bi{}anima, raspuhao je izvanredni hrvat ski olim pi jac, GM Hrvoje Stevi}. Na prvoj plo~i i to kao crni, odigrao je ponajbolju partiju u svojoj blistavoj karijeri, protiv jednog od najboljih svjetskih igra~a, ruskog GM-a, Artjoma Timofeeva. Nakon relativno brze redukcije materijala, iza{ao je iz sredi{njice neokrznut i u dalekoj kona~nici realizirao pje{aka vi{ka. Nije bilo lako, ali uz vi{e kavica i mineralnih voda za stolom, uspio je poentirati. To je bio podstrek za Dizdarevi}a i Ko`ula da na svoj konto upi{u jedinice. Proslavljeni bh. olimpijac, GM Emir Dizdarevi}, dugo je lomio Runi}ev otpor koji je cijelim tokom partije bio

Jedinstven uspjeh
Ina~e, ovo je jedinstveni uspjeh jednog kluba u Bosni i Hercegovini. Dupla kruna }e idu}ih godinu dana stanovati u Biha}u. Cijeli grad je `ivio proteklih desetak dana za ovaj grandiozni uspjeh. Brojni privredni subjekti, kao i privatna poduze}a, naprosto su se utrkivali u podr{ci. Mnogi ugostiteljski objekti su {irom otvorili vrata {ahistima, gostima iz cijele Evrope. Prosto su se utrkivali da ugoste i po~aste ove skromne matadore s drvenim figurama u rukama. Djelatnici Op}ine, s na~elnikom Lipova~om na ~elu, vi{e puta su do{li u posjetu {ahovskoj eliti i to je primjer za sve ostale, kako u sjajnoj organizaciji, tako i u gostoprimstvu, me|usobnom uva`avanju i po{tovanju prema {ahu, najtrofejnijoj sportskoj grani u Bosni i Hercegovini. Ceremonijom zatvaranja, uru~enja medalja, pehara i specijalnih nagrada, zavr{nog govora predsjedavaju}eg Op}inskog vije}a Bi ha}a, gdi na. Iva na Pr{e, okon~ano je do sada najbolje organizirano Ekipno prvenstvo Bosne i Hercegovine u {ahu (9. Premijer liga).
@elimir MARKOVI]

Slavenko Glavan predsjednik [SKS
Na izborno-izvje{tajnoj sjednici skup{tine [ahovskog saveza Kantona Sarajevo za predsjednika Upravnog odbora je izabran Slavenko Glavan, a za predsjednika Skup{tine Re{ad Tuti}. Potpredsjednik Skup{tine je Zijad Baji}, potpredsjednik Saveza Ned`ad [ehagi}, dok su preostali ~lanovi Upravnog odbora: Munib Be~i}, Marko Ivi}, Toni Vukadin, Emin Kemura i @elimir Markovi}. Jednoglasno je izabran i Nadzorni odbor u narednom ~etverogodi{njem mandatu u sastavu: Sead Demirovi} (predsjednik), Re{ad Zuki} i Mustafa Ruvi}.

Bi{}ani su u derbiju savladali {ahiste Bosne

Foto: Sk-bihac.ba

Deveto kolo: Slavija - [iroki Brijeg 3:3 ({est salonskih remija), Gora`de - ^elik 0,5:5,5 (Muratovi} - Tadi} 0:1, Stavnjak - Vuki} remi, Kajevi} - Tomi} 0:1, Sadikovi} - Trkulja 0:1, Obar~anin - Uro{evi} 0:1 i Pe{tek - Terzi} 0:1), Cazin - Panteri 3:3 (Bl. Kova~evi} - Perunovi} remi, Krsti} - Brenjo remi, [utkovi} - Elez 1:0, Abdi} - Tonkovi} remi, Keki} - Marjanovi} 0:1 i Nuhi} - Milovanovi} remi) i BOSNA - BIHA] 2:4 (Timofeev - Stevi} 0:1, Predojevi} - Ko`ul 0:1, Ivani{evi} - \ime{i 1:0, Damljanovi} - Ibro [ari} remi, Stojanovi} - Kurajica remi i Runi} - Dizdarevi} 0:1). Slobodan je bio Glasinac. Kona~an poredak: 1. BIHA] 16, 2. Bosna 14, 3. Glasinac 11, 4. Slavija 8, 5. [iroki Brijeg 7, 6. Panteri 7, 7. ^elik 6, 8. Cazin 3 i 9. Gora`de 0. U ni`i rang sele Cazin i Gora`de. Specijalne nagrade po plo~ama dobili su: 1. Timofeev 6/8, 2. Palac 5/8, 3. \ime{i 6,5/8, 4. Ibro [ari} 7/8, 5. Stjanovi} i Kurajica 6,5/8 i 6. Dizdarevi} 7/8. u defanzivi. Prednost je bila jasna i realizirana u dalekoj kona~nici u obostranom cajtnotu. I onda maestralna predstava Ko`ula i Predojevi}a. Izvanredna partija u kojoj je ro|eni Bi{}anin, eks prvak Evrope, druga plo~a Hrvatske, prikazao svu rasko{ ove drevne igre. Takvom filigranskom precizno{}u, na kojoj bi mu po za vi di li i Ome gi ni in`injeri, primorao je, isto tako odli~nog, Borkija Predojevi}a da iznalazi unikatne poteze kojima bi spasio `ivu glavu. Pojavio se i obostrani cajtnot, valjalo je brzo ra~unati i tu se Ko`ul bolje sna{ao. ^ak i u kriti~nim

Rezultati, poredak, nagrade...

Italijani pobjednici Mitropa kupa
Mu{ka i `enska selekcija Italije osvojila je zlata na Mitropa kupu, odr`anom u Huru, najstarijem {vajcarskom gradu, od 29. maja do 6. juna. Na Mitropa kupu jednom godi{nje u~estvuju reprezentacije srednje Evrope, a ovog puta u konkurenciji su, pored pobjednika i doma}ina, bili: Njema~ka, Francuska, Slova~ka, Hrvatska, Slovenija, Austrija, ^e{ka i Ma|arska. Po re dak {a his ta: Ita li ja 15 me~-bodova (26 poena), Ma|arska 14 (21,5), [vajcarska 11 (19), Hrvatska 10 (19), Njema~ka 9 (20), Austrija 8 (17,5), ^e{ka 7 (16,5), Slova~ka (14) i Francuska (12) 6, Slovenija 4 (14½). Poredak {ahistkinja: Italija 13 me~-bodova (11,5 poena), Slovenija (10,5) i Ma|arska (10) 11, Njema~ka (10) i Hrvatska (9,5) 10, ^e{ka 8 (8,5), Slova~ka 8 (8), Francuska 7 (8,5), Austrija 6 (7) i [vajcarska 6 (6,5).

Remi pod lupom
U posljednjem kolu Premijer lige za {ahistice susret izme|u Bernardine Had`iselimovi}, ~lanice zeni~kog Preporoda i Dijane Dengler, takmi~arke doma}eg Biha}a, direktno je odlu~ivao o prvaku, a kona~ni ishod izazvao je burno reagovanje predstavnika Slavije LOK. Da je mlada Zeni~anka dobila partiju, kao {to je trebala, titula bi oti{la u ruke {ahistica Slavije LOK iz Isto~nog Sarajeva. Remi je bio dovoljan Bi{}ankama za minimalnu prednost i slavlje.

Donosimo vam tok partije u kojoj je bijele figure vodila Had`iselimovi}ka, a vi prosudite sami da li je potez bio korektan ili ne: 1. e4 e6, 2. d4 d5, 3. e5 c5, 4. c3 Sc6, 5. Sf3 Ld7, 6. dc5 Lc5, 7. Ld3 Dc7, 8. Lf4 Sge7, 9. Lg3 a6, 10. 0-0 Sg6, 11. Te1 Sce7, 12. Sbd2 Tc8, 13. b4 La7, 14. c4 0-0, 15. Db3 b5, 16. c5 a5, 17. a3 Lc6, 18. Sd4 a4, 19. Dc2 Dd7, 20. f4 f5, 21. ef6 Tf6, 22. Sf3 Lb8, 23. Se5 Le5, 24. fe5 Tf7, 25. h4 Sf8, 26. Tf1 Tf1, 27. Tf1 De8, 28. Dd1 Ld7, 29. De2 Tb8, 30. Df3 g6, 31. Lf2 Sc6, 32. Sc6 Lc6, 33. Dg3 Kh8, 34. Le3 Sd7, 35. Lh6 Tc8, 36. h5 De7, 37. hg6 hg6, 38. Lg6 Tg8 - i u ovoj potpuno izgubljenoj poziciji za crnu, ponu|en je remi koji je dobivena (na vi{e na~ina) bijela s rado{}u prihvatila?!

40

DRUGA STRANA SPORTA

ponedjeljak, 14. juni 2010. godine

OSLOBO\ENJE

U OBJEKTIVU

Navija~ice sve brojnije na stadionima

Najvi{e Njemica navija kada igra elf

Kada se nema vremena za kupovinu dresova, mo`e se i tijelo obojiti

Nj. V. fudbal uvijek

u centru pa`nje
Nedavno je na nekom od brojnih veb-blogova objavljeno istra`ivanje njema~ke marketin{ke agencije Sport+Markt koje je pokazalo da fudbal sve vi{e postaje sport za `ene, ~iji se udio u navija~koj populaciji posljednjih godina izjedna~ava sa mu{kim. Kako je ustanovljeno na uzorku od oko 20 hiljada ispitanika {irom svijeta, 38 posto pripadnica ljep{eg pola aktivno prati de{avanja u najva`nijoj sporednoj stvari na svijetu. S obzirom na to da se ra~una da na svijetu ima izme|u 800 miliona i milijardu fudbalskih navija~a, onda je broj od 300 ili 380 miliona navija~ica zaista impozantan. ja~icama. Fudbal, generalno gledaju}i, od amaterskih liga do takmi~enja mladih timova, najvi{e zanima Ju`noafrikanke, ~ak 62 posto. Na drugom mjestu su Brazilke sa 57 posto. Me|utim, kada su u pitanju reprezentacije, najvi{e navija~ica imaju Nijemci. Utakmice elfa, {to u`ivo, {to na televiziji, sa zanimanjem prati ~ak 92 posto ispitanih `ena u Njema~koj. Kada je rije~ samo o nacionaldru{tvenim igrama, ako se totokalcio (sportska prognoza) mo`e tako nazvati, ali je ~injenica da se na desetinama hiljada mjesta upla}uju milioni listi}a, a dr`avna lutrija obrne ogromna sredstva. Na drugom mjestu su Argentinke koje njihov nacionalni {ampionat zanima u 82 posto slu~ajeva.

Kako je pokazala anketa provedena me|u 20 hiljada `ena {irom svijeta, sve je vi{e pripadnica ljep{eg pola koje zanima ova igra, a pogotovo za vrijeme svjetskih {ampionata

Dobri potro{a~i
Anketa je provedena me|u `enama izme|u 16 i 69 godina, a istra`ivanja su pokazala veoma zanimljiv podatak, za koji bi se trebale po~eti zanima ti mno ge svjet ske kompanije i to ne samo one koje se bave proizvodnjom sportske opreme. Naime, fudbalske navija~ice su i veoma dobri potro{a~i, znatno iznad prosjeka. Mo`da je tome i razlog {to je ve}ina mla|ih, ispod 30 godina. Oko toga bi se trebali pozabaviti i ogla{iva~i, jer ova vrsta populacije gotovo nikada nije ciljana grupa. Prve utakmice na Svjetskom prvenstvu pokazale su da se na tribinama stadiona nalazi znatan broj `ena. Mnogi mu{karci samo `ale za tim {to je sada na jugu Afrike hladniji period, pa ve}ina njih ne mo`e da se raskomoti kao {to su to prethodno ~inile na mundijalima u Njema~koj ili Japanu i Ju`noj Koreji. Ali, kao {to to mo`ete vidjeti i na ovih nekoliko fotografija, ima se {ta pogledati. Uz fudbal, naravno, koji je uvijek u centru pa`nje.
B. MAJSTOROVI] FIFA je razo~arala mnoge zabranom golih grudi na stadionima

Brojnije navija~ice
To svakako zna~i da je vrijeme kada su stadioni ili mjesta pred malim ekranima za vrijeme prenosa fudbalskih utakmica bili ekskluzivna mjesta samo za mu{karce davno za nama. Kada su u pitanju svjetska prvenstva, ba{ kao ovo {to je tek po~elo u Ju`noa fri~koj Republici, onda se broj `enskih navija~a gotovo izjedna~ava sa mu{kim, jer navijanje u Navija~ice Ju`ne Afrike tim trenucima poja~ava i Engleske osje}aj nacionalne pripadnosti. BiH se, dodu{e, ni- nim ligama, onda najvi{e pa`nje gdje ne spominje u ovim izvje- pripadnica ljep{eg pola privla~i {tajima, ali je uo~eno da se broj calcio u italijanskoj Serie A. Repripadnica ljep{eg pola znatno zultate Milana, Juventusa, Intepove}ao bar na reprezentati- ra, Napolija i ostalih klubova vnim utakmicama. svake nedjelje za vrijeme {ampiAnketa je dala odgovor i o po- onata prati ~ak 84 posto ili vi{e je di nim na ci onal no naj za - od 25 miliona Italijanki. Da li je gri`enijim nogometnim navi- tome kriva i njihova strast prema

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 14. juni 2010.

POMO] U KU]I

41

Kako najbolje iskoristiti slobodno vrijeme

NOVOSTI I PREPORUKE

U`ivanje u hobiju
Onima koji od vas stalno ne{to o~ekuju, ka`ite da }e to vrijeme biti samo va{e
Korisno je imati hobi jer vam on poma`e da napunite baterije i daje vam snagu i volju da obavite i ono {to vam se ne dopada, a mora se. Zbog ~ega bi hobi bio toliko koristan? Zbog toga {to ga birate sami, prema svojim sklonostima, a ne prema tome ho}e li vam donijeti materijalnu dobit, pomo}i vam da platite ra~une... Mo`e se desiti da se u hobiju toliko izvje{tite da na njemu mo`ete i da zaradite, pa ~ak i da taj hobi pretvorite u novu karijeru, ali s bavljenjem hobijem ne polazi se od te ideje. Polazi se od ideje da se bavite ne~im {to vama li~no predstavlja zadovoljstvo, bez obzira na to da li je korisno za jo{ ne{to. I kakav bi taj hobi trebalo da bude? Uop{te nije bitno, dokle god vam se do pa da i u`ivate u njemu. To mo`e biti neki oblik kolekcionarstva (to {to sakupljate ne mora imati naro~itu materijalnu vrijednost), oblik umjetnosti (stvoreno djelo ne mora biti umjetni~ki vrijedno, va`no je da u`ivate dok stvarate, slikanje, vajanje, fotografija, pisanje pro ze ili po ezi je...), a mo`e, ako `elite, da bude i ne{to {to ima prakti~nu vrije-

Pomo} pri toplotnom udaru
Pomo} pri toplotnom udaru mo`e se dati ako se prepoznaju znakovi toplotnog udara. Takvi znakovi su ako vidite da se osoba jako znoji, nije svjesna {to govori i nalazi se u nesvjesnom stanju. Osobu sa takvim simptomima treba raskomotiti od odje}e i dati im vode. Poku{ajte ih ohladiti koliko god to mo`ete. Ako to ne pomogne, odmah odvedite osobu ljekaru. Ukoliko osjetite toplotni udar, ostanite mirni, pijte puno teku}ine, navla`ite glavu i tijelo prije nego }ete boraviti na suncu. Ostali na~ini da prepoznate toplotni udar jesu znojenje dlanova, te rumeno ili blijedo lice. Stoga tra`ite ove znakove upozorenja da biste mogli pomo}i osobi ako ima toplotni udar. Toplotni udar mo`e biti opasan za djecu, starije i osobe sa invaliditetom.

Sa~uvati svje`e pala~inke
dnost, kao {to su pletenje, {ivenje, izrada nakita, koji se kasnije mo`e poklanjati ili proda va ti. Mo`e se ra di ti i o u~enju razli~itih jezika, o nekom sportu. Mogu}nosti su razne i zavise od va{ih sklonosti, nekada i od finansija, kao i od vremena kojim raspola`ete. Za {ta god da se opredijelite, poku{ajte unaprijed odrediti minimum vremena, koje }ete posvetiti tom hobiju i obavijestite one koji od vas stalno ne{to o~ekuju da }e to vrijeme biti samo va{e. Pohranjivanje ili spremanje pala~inki za kasnije dobar je na~in da u`ivate u doma}im slasticama. Sve {to trebate u~initi jeste uzeti aluminijsku ili plasti~nu foliju i zamotati pala~inke u nju, te ih pospremiti u zamrziva~. Tako }e ostati svje`e i kada ih po`elite jesti, odmrznite ih u mikrovalnoj pe}nici. Prije nego ih stavite u zamrziva~, pobrinite se da ih dobro zamotate i tako im osigurate utjecaj direktnog zamrzavanja.

LJEPOTA, KOZMETIKA

MODA, STIL, TRENDOVI

RECEPT DANA

Ukrasne trake za ovosu prakti~ne, posebno na ljeto Osim toga {to
plus 30 stepeni, trake su i idealan ukras za kosu, bez obzira na du`inu. Ovaj modni detalj spas je u onim situacijama kada nemate vremena za sre|ivanje frizure, mada je odli~an izbor i kada vam je kosa savr{eno uredna. Traka mo`e svaku frizuru da u~ini posebnom i vrlo zapa`enom, a i lako se kombinuje uz razli~ite odjevne kombinacije, {to je ~ini jo{ popularnijom. Ovog ljeta izdvajaju se tanke trake koje se nose na kosi u nizu kao narukvice, a idealne su za pun|e i podignutu kosu u rep. Moderne su i {ire klasi~ne trake u raznim bojama, koje uvijek treba da birate prema odjevnoj kombinaciji, detaljima ili mejkapu. Aktuelni su i modeli u hipi stilu sa {arenim desenima ili samo upe~atljivim cvijetom.

[to manje {minke ma ko`a treba da diNa velikim vru}ina
{e, zato je ne bi trebalo optere}ivati te{kom {minkom. Neka va{ ljetni mejkap umjesto pudera sadr`i toniranu kremu, adekvatnu va{oj boji tena, jer ona ne zatvara pore. Tako|er, ve}ina ovih krema na sebi uglavnom ima oznaku SPF 18, pa osim {to prikriva nesavr{enosti, ona i uspje{no {titi od sunca. Svoje lice mo`ete i povremeno osvje`avati te~nim emulzijama, ali i pored nano{enja za{titne tonirane kreme, po`eljno je da dio oko o~iju prekrijete nao~alama za sunce.

Pikantna pile}a d`igerica
Potrebno:
1/2 kg pile}e d`igerice 2 struka mladog luka 100 gr pile}e salame biber su{eni za~ini 1 veza per{una tucana ljuta paprika ulje

Priprema:
D`igericu oprati, o~istiti i za~initi biberom i za~inom od mije{anog povr}a. Sitno isjeckati pile}u salamu i mladi luk sa percima. Sve zajedno pr`iti na malo ulja, na laganoj vatri. Kada je d`igerica skoro gotova i mekana, dodati sitno sjeckani per{un i pr`iti jo{ nekoliko minuta. Na kraju dodajte tucanu ljutu papriku po ukusu.

42

FELJTON

srijeda, 5. juni ponedjeljak, 14. maj 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Slobodni u slobodnoj crkvi: Napreduju}a svijest slobode (20)

^ovjekovo vi{edimenzionalno

dobro
Napisao: Fra Petar AN\ELOVI]

Sve i kad bi ~itavo ~ovje~anstvo postalo bogato dru{tvo i glad bila svugdje nadvladana, ostala bi radosna vijest Kristova nu`nom kao i danas. To je upozorenje da se slu`ba evan|elja za ~ovje~anstvo ne bi prenaglasila, pa se vje~no spasenje svelo na svjetovne proporcije
Crkve. Ta milost nas osloba|a od grijeha i uvodi nas u zajedni{tvo s Bogom, istaknut }e spomenuta Instrukcija. Sve i kad bi ~itavo ~ovje~anstvo postalo bogato dru{tvo i glad bila svugdje nadvladana, ostala bi radosna vijest Kristova nu`nom kao i danas. To je upo zo re nje da se slu`ba evan|elja za ~ovje~anstvo ne bi prenaglasila, pa se vje~no spasenje svelo na svjetovne proporcije. Iako politi~ko i privredno djelovanje ne spada direktno na poslanje Crkve (GS 42), ipak se zbilje navije{tene u Govoru na gori, nada u `ivot vje~ni, ljubav za pravdu i mir i milosr|e, moraju pokazati djelotvornim i u „ovozemaljskom redu” Kristova . radosna vijest prodire i u ljudsko dru{tvo i u njegovu povijest, o~i{}uje ga i o`ivljuje. Jer Crkva `eli ~ovjekovo dobro u svim njegovim dimenzijama, najprije kao ~lana Bo`jeg grada, a onda i kao gra|anina zemaljskog grada. Evangelizacija i ~ovjekovo napredovanje ~ine jedinstvo,

U kr{}anstvu se radi, pisao je za vrijeme Drugog svjetskog rata Dietrich Bonhoeffer, ne o onostranosti, nego o ovome svijetu, kakav je stvoren, osu|en i pomiren u Kristu s Bogom, dodaju}i: Ja sam posljednjih godina sve vi{e i vi{e uvi|ao i razumijevao duboku ovostranost kr{}anstva. Baptist Metz 1967. godine ka`e da spas tijela le`i izravno, a ne posljedi~no u konkretnoj dimenziji ljudskog postojanja. Ne doga|a se u dru{tvu, nego je dru{tvo na neki na~in primarna materiatura spasa, koja cilja na univerzalni mir i kona~nu pravednost (usp. 2 Pt 3,13). To spasenje stoga nije kozmolo{ko, ali jest u jednom dru{tveno-javnom, na odre|en na~in, u jednom politi~kom smislu svjetovno. Poslije su mnogi i emocionalno prihvatili politi~ku teologiju, tra`e}i od Crkve politi~ki anga`man, {to su opet drugi smatrali povratkom u konstantinovsko doba. Poslije je do{la u mo-

du teologija oslobo|ena, u kojoj sigurno ima tragova politi~ke teologije. Zaklju~no se mo`e re}i da radikalno okretanje od svijeta kao i radikalno okretanje svijetu ~ine suprotnost, ali rje{enje nije u logici ili-ili. Prema katoli~kom nauku, navije{tanje spasenja i zalaganje za dostojanstvo i slobodu ~ovjeka nutarnje su povezani.

Vjerna poslanju i ljudima
Jasno je da Crkva mora ostati vjerna svom izvornom poslanju i ljudima, kako stoji u Instrukciji o ljudskoj slobodi i oslobo|enju (23. 3. 1986), navijestiti punu dubinu oslobo|enja, ono spasenje koje nam je poklonjeno u Isusu Kristu. Isus nije ljudima donio bilo kakvo oslobo|enje, primjerice od bolesti ili dru{tvenog porobljavanja, ili privremeno oslobo|enje na 3 ili 5 godina, nego oslobo|enje od radikalnog zla, grijeha i snage smrti. Sredi{te kr{}anskog iskustva slobode le`i u opravdanju po milosti vjere i sakramentima

Fra Petar An|elovi} (Bo}a kod Br~kog, 9. prosinca 1937 - Sarajevo, 14. sije~nja 2009. godine) bio je ugledni bosanski franjevac, publicist, provincijal Franjeva~ke provincije Bosne srebrene za vrijeme posljednjega rata u BiH (1992-95). Osnovnu {kolu je poha|ao u rodnom mjestu, gimnaziju u Visokom, novicijat u Kraljevoj Sutjesci, filozofsko-teolo{ki studij u Sarajevu i Fuldi, studij publicistike u Münsteru. Sve~ane zavjete polo`io je 1961, za sve}enika je zare|en 1964. godine. Bio je kapelan u Essenu, definitor i tajnik Provincije, `upnik u Zenici i gvardijan u Samostanu sv. Ante u Sarajevu. Provincijal je bio od 1991. do 2000. godine. Umro je u Sarajevu obavljaju}i du`nost nacionalnog i provincijskog duhovnog asistenta Franjeva~kog svjetovnog reda u BiH. Kao gimnazijalac i student isticao se nastupima literarnog sadr`aja na sjednicama Serafske imakulate i zbora Juki}. Studij publicistike usmjerio ga je da se bavi pitanjima i problemima kori{tenja suvremenih sredstava komuniciranja u navije{tanju evan|elja. U vrijeme boravka u Njema~koj sura|ivao je u esenskom listu Ruhrwort i jo{ nekim drugim periodi~kim publikacijama, a od tuzemnih u Dobrom Pastiru, Bosni Srebrenoj, Juki}u, reviji Nova et vetera, Kani, Svjetlu rije~i i Bosni franciscani. Bio je urednik slu`benog provincijskog glasila Bosna srebrena. Objavljene su mu knjige: Mi ostajemo, Vjerni Bogu, vjerni Bosni, Bosanski franjevci na pragu tre}ega tisu}lje}a, Stvarnost(i) okom vjernika,, Franjeva~ka karizma u 26 slika, Fratar i njegova Bosna. O njegovim djelima objavljena je knjiga Rekli su o Bosni i bosanskim franjevcima. Za rad je dobio mnoga dru{tvena priznanja. Knjigu Slobodni u slobodnoj crkvi objavila je sarajevska izdava~ka ku}a Rabic 2009. godine.

Svijet i fudbal (2)

Trideset i jedna definicija ~ovjeka
Sa stajali{ta islama, na temelju Kur’ana i Sunneta, ~ovjek je u biti Bo`ije stvorenje, koje, u znak zahvalnosti i priznanja, treba robovati i vjerovati svome Stvoritelju
Pi{e: Mustafa SPAHI]

Jedni ka`u ~ovjek je bi}e uma homonus; ili homointelektus, drugi bi}e razuma - homo racionalis, ili homo sapiens; tre}i bi}e mi{ljenja - homo cogitas, ~etvrti bi}e umjetnosti - homo artis; peti bi}e kulture- homokultus; {estibi}ereligije- homoreligiozus; sedmibi}e osjetila - homo senzualis; osmi bi}e kreacije; deveti bi}e emocija; deseti bi}e ljubavi; jedanaesti bi}e intuicije; dvanaestibi}ema{te; trinaesti bi}e svijesti; ~etrnaesti bi}e samosvijesti, petnaesti bi}e ideja; {esnaestibi}epercepcije i apercepcije; sedamnaesti bi}e imaginacije; osamnaestibi}evolje- homovoluntas; devetnaesti bi}e morala homoetikus; dvadesetibi}eartikuliranog govora - homo artikularis, s jasnim i razgovjetnim govorom clara et distinta; dvadeset i prvibi}e egzistencije i stvarnosti - homo res egzstenzas; dvadeset i drugi bi}e rada - homo faber; dvadeset i

tre}i bi}e prakse - homo praksis; dvadeset i ~etvrtibi}evizije- homo vizionaris; dvadeset i peti bi}e sje}anja i pam}enjapro{losti- homohistorikus; dvadeset i {estibi}e instikta, sa osnovnim instiktima idom, libidom i erosom, bi}e interesa, koristi i dobiti; dvadeset i sedmibi}epolitike- homopolitikus; dvadeset i osmi bi}e povjerenja upravljanja, vo|enja, rukovo|enja - red`ulun halifetun i red`ulun imamun ili homo liderus; dvadeset i deveti bi}e senzacije; trideseti bi}e dru{tva, dru{tvenog i zajednice - homo societas i homo komunalis; trideseti i prvi bi}e strasti i bi}eigre i zabave- homoludens.

@rtva zlatnog teleta
Ovo su, ustvari, samosvojstva, karakteristike i pojavne manifestacije, a ne osnovne odrednice i su{tina ~ovjeka. Sa stajali{ta islama, na temelju Kur’ana i Sunneta, ~ovjek je u bitiBo`ijestvorenje, koje, u znak zahvalnosti i priznanja, trebarobo-

vati i vjerovatisvomeStvoritelju. Kada su u pitanjunijanse i blagotvornerazlikeme|unjima, ondanarodna, hiljadamagodinasedimentiranamudrostka`e: Kolikoljudi, toliko}udi. Teorijsko- sociolo{kimjezikom se ka`e- svaki~ovjek je jedinstvenacjelina(mikrokozmos) i neponovljiventitet. ^ovjeka, kao sveukupnost odlika me|u svim stvorenjima; jedinstvenucjelinu i neponovljiventitet, dovodi u pitanje i stanjesamonegacije, bilokojapojedi-

na~na manifestacija u njemu koja zagospodari njime i zadominira ostalimodlikama te ih potisne iz ~ovjeka. Ukoliko~ovjekomzagospodariinteres, korist, materijalnadobit, kapital, profit i samo ovosvjetskazarada, on postajesluga, instrument, sljedbenik i `rtvazlatnogteleta: „Zaokuplja vas nastojanje da samo {to imu}niji budete, sve dok grobove ne naselite. A ne valja samotako, sazna}etesvakako! I jo{ jednom, ne valja tako! Sazna}ete si-

gurno! Ne valjatako, nek’znatepouzdano, D`ehennem}etevidjetijasno! I jo{ jednom, doista}ete ga vidjeti o~igledno! Zatim }ete toga dana za sladak`ivotbitipitanisigurno!“ (Et-Tekâsur; 1-8) „Te{ko svakom klevetniku podrugljivcu koji samo blago gomila i prebrojava ga i misli da }e ga blago njegovo besmrtnim u~initi! A ne valja tako! On }e sigurno biti ba~en u D`ehennem!“ (El-Humeze; 1-4) „Mi smo narod tvoj (Mûsa) poslijetvogodlaska u isku{enjedoveli“ re~e On, „njega je zaveo Sami, rija.“ I Mûsa se narodu svome vrati srdit i `alostan. „O narode moj“ , re~e Mûsa, „zar vam Gospodar va{ nije dao lijepo obe}anje? Zar vam se vrijeme oduljilo, ili ho}ete da vas stignesrd`baGospodarava{eg pa se zatonistedr`aliobe}anja koja ste mi dali!“ „Nismo prekr{ili dato ti obe}anje od voljesvoje“ od, govori{e. „Bili smo natovareni teretima, nakitomnarodnim, pa smo

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 14. juni 2010.

FELJTON
je{tanja, a ne nekim autoritetom prisile. Crkva se ne slu`i fizi~kom prisilom; ona je zajednica onih koji po slobodnoj odluci vjeruju u Gospodina i koji slobodno priznaju red i oblik Crkve, kako je to Krist `elio. Za~u|uju}e je koliko puno od Crkve o~ekuju potla~eni lju di i na ro di, po se bno u Tre}em svijetu. Sve je ve}i broj zemalja u kojima Crkva protestira protiv socijalnih i politi~kih nepravdi, protiv te ro ri zma, to ta li ta ri zma i protiv progona zbog vjere. Dovoljno je spomenuti revoluciju krunice na Filipinima 1986. godine Ivan Pavao II na svojim putovanjima daje nove impulse. Ja~a socijalnu prisutnost Crkve, ali pogre{no bi bilo kada bi se Crkva istro{ila u sociologiji i razvoju. U dru{tvenim i politi~kim pitanjima u kojima vjernici mogu, ne {kode}i vjeri, biti razli~itog mi{ljenja, i Crkva ne za uzi ma stav (GS 43). Kr{}ani, naime, mogu s istom ~istom savje{}u u istom pitanju do}i do druk~ijeg mi{ljenja i kona~no politika nije ho da nje po je dnoj pra voj, naukom asfaltira noj cesti, nego je naporno tra`enje puta u {ikari interesa, grupnih rivaliteta i konflikata normi (H. Maier).
(Sutra: Kao uspravan hod, kao govor, kao mi{ljenje) U gra|anskom ratu u Engleskoj snage parlamentarista pod vo|stvom Olivera Kromvela i Tomasa Ferfaksa porazile su kod Nejzbija rojaliste pod vo|stvom princa Ruperta od Palatinejta. gres zastavu zvijez pru zvani~no dr`a 1777.Konga kaoSAD-a prihvatiovno znamenje.da i tan Vilijam sa 18 pris lica, poslije dramati~nog pu vanja vi od 3.500 1789.Engleski kaospetrvo TimortobliBlaj,Jaive.{eBlaj jeta48 pre|enih milja, stigao na zu

43

1645.

NA DANA[NJI DAN

^e Gevara

dana ranije ostavljen u vodama Tahitija nakon {to je pobunjena posada broda Baunti preuzela komandu nad brodom.

Ro|en ~e tori~ar i poli Franti lac prepo da 19. jeku. 1798.raliski, vo|a{ki~eis{kog lagao roti~aruskladuvi{ek PaKao lider Fede ti~ke stranke za se, u sa svojom idejom austroslavizma, za federativno preure|enje Austro-Ugarske. pole na trij u dnoj kod Maren u ji. 1800.Napresuon Bobiciparta poraziogaausItaliske trupe Ro|ena ameri~ka knji`e ri Eli Bi~er Stou, rac ska pra 1811.robova, autorboromaza `envnicaToHevanaijetoslozabet ba|anje crnih na “^i~a mi koliba“. Na lju umro janski pisac mo Leopar lirski pjesnik lijanskog 1837.jeUdan pudi,najnajve}iitalijih pjesnikaita\akoske poromantizma i od zna~ajni evrop ezije 19. vijeka. srpski pi i lje Jova vi} Zmaj, dna naj kantnijih ti 1904.Umro jepoloviodsacmarjekar Jovanli~nosnosrp- no skog dru{tva u drugoj ni 19. vi ka. Borac za nacional

Dietrich Bonhoeffer

jer Crkva tra`i dobro ~itavog ~ovjeka, a opet oboje treba razlikovati jer oba zadatka pripadaju Crkvi iz razli~itih razloga (Instrukciji o ljudskoj slobodi i oslobo|enju). Krist je otkupio ~itavog ~ovjeka, ~ovjeka bitno vezanog za ti i za zajednicu. Predstavljalo bi osaka}enje kr{}anske radosne vijesti, ako bi se u njoj vidio samo poziv pojedina~ne du{e i ako bi se ona ograni~ila na individualnu utjehu. Postoji od Boga `eljeni red zajedni~kog `ivota. Bog nije pripustio ovaj eon svom neprijatelju. Du`nost Crkve i u pluralisti~kom dru{tvu navije{tanje je osnovnih }udorednih vrijednosti, bilo to zgodno ili nezgodno (2 Tim 4, 2). Pluralizam ne posjeduje interpretiraju}u snagu; ako bi bio totalan, pokazao bi se razornim. ]udoredna nivelacija ne stvara za-

jedni{tvo nego la`no jedinstvo. Crkva se zauzima za pravednost i ljubav, nastoje}i snagom svoje univerzalnosti povezati razne ljudske zajednice. Ona si uzima za pravo navije{tati u punoj slobodi vjeru, obznanjivati svoj socijalni nauk, i bez zapreke ispunjati svoju du`nost me|u ljudima, ~ak podvrgavati i politi~ke poslove }udorednoj prosudbi, ako to zahtijevaju osnovna prava ljudske osobe ili spasenje du{a” Kod toga Crkva tra`i . ono {to povezuje, priznaju}i „da svi ljudi, vjernici i nevjernici, moraju zajedno raditi na izgradnji svijeta u kojemu skupa `ive (usp. GS 29, 42, 76).

i politi~ko oslobo|enje, ~lan Srpske kraljevske akademije i dramaturg Narodnog pozori{ta u Beogradu (1890-98), najpoznatiji je kao dje~iji pjesnik i autor elegi~nih li~nih ispovijesti.

1928. Ro|en argentinski politi~ar i revolucionar Ernesto ^e Gevara. Kao beskompromisni borac za pravdu stekao je veliku popularnost, posebno me|u mladima. U~estvovao u Kubanskoj revoluciji i bio ministar u Kastrovoj vladi (1961-65). U novembru 1966. postao lider gerilaca u Boliviji, a u oktobru naredne godine zarobljen je i ubijen.

Ro|en ki pisac Vla jevi~ 1924.slouhin, ruskomuporuscikudimir Alekseuveo Sofalo koji je knji`evnost ne bularnu prozu bodne zi je. Emelin Pan st, tan kinja, va~ Socijalno-poli unije `ena 1928.Umrlaosnibrojne mikherge i briti~keska sucifra`et(1903). Organizovala je tin demonstra je za `ensko pravo glasa zbog ~ega je osam puta bila u zatvoru. Veselin Masle{a ruski sac Maksim Gor Imao je zna~aj po ti~kom i kultur 1936.Umrosinuiulopigutrau se liosniva~emki.socinom`ivotu sovjetske Ru je sma jalis ti~kog realizma u ruskoj knji`evnosti. tava sa kukastim krstom gnu je 1940.Zassvjetskomdoktusuulatrule unapoditi~ke taza.- na Ajfelovoj kuli pe cis Nje ma~ke u Drugom ra zi centar Pari dnik Fren zamrza imovi ma~ke i Ita je u 1941.PredsjevanjeSAD-ane Njeklin Ruzvelt linaredio Americi. Umro {kot pro Lo Berd, koji je 1923. prvi prenos TV sli 1946.kookeanskiskiizveonalaza~ D`onLongi ke, ai 1928. prvi pre TV prenos izme|u dona Hortsdejla u SAD-u. Parizu osno na 1962.Utra`ivanje svevamira.Evropska organizacija za is tikan obja li ju na In nje nih ga dex librorum hibi rum). 1966.jeVakaknjili~ki (Invioniabopocicrkveprodekstozanibrasu Popis djela ko to vjer ci noj zabra ni smjeli ~itati objavio je 1559. papa Pavle IV. lijanski pje to do, dobi ve gra za knji`e1968.Umro itatnik NobelosniknaSalvade re Kvazimovnost 1959. U 10.000 rudara, uz po vlas kako je tvrdila opo ci rilo {a 1990.stuButikure{tu jijesu demonzistrija,lirastutivdr{ku-ti torsko naselje denata ko ra pro vlas

Revolucija krunice na Filipinima
Kad se zauzima za pravo i dostojanstvo ~ovjeka, Crkva to ~ini snagom autoriteta navi-

Knjigu Svijet i fudbal autor Mustafa Spahi} je odlu~io izdati u godini kada se navr{ava 80 godina od odr`avanja prvog Svjetskog prvenstva, 40 godina od prvog Evropskog prvenstva i uo~i po~etka 19. Svjetskog prvenstva u Ju`noj Africi. Knjiga na zanimljiv, druga~iji i neobi~an na~in opisuje zna~aj igre i sporta (pogotovo fudbala) u ljudskoj civilizaciji i otvara neka pitanja koja, ali samo na prvi pogled, nemaju mnogo doticaja s najva`nijom sporednom stvari na svijetu. Pred nama je Spahi}ev rad koji je, zapravo, dio knjige posve}ene svjetskim fudbalskim prvenstvima, kojima su se pozabavili Mirzet Hamzi} i Muamer Tinjak. Mustafa ef. Spahi} je profesor Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu i hatib d`amije ^obanija. U ~uvenom Sarajevskom procesu bio je me|u 13 osu|enih muslimanskih intelektualaca: odle`ao je kaznu od pet godina zatvora. Jedan je od promotora ideje politi~kog organiziranja Bo{njaka i beskompromisni borac za vjerske i gra|anske slobode. Njegov nesalomivi duh i iznimna energija krivci su za njegov spisateljski anga`man: dok je na svojoj knjizi Povijest islama radio punih 12 godina, uspio je jedini reagirati na tzv. Zelenu knjigu ^uvari Jugoslavije knjigom Udba nije sudba. to bacili.“ A to isto uradio je i Samirija, pa im izliotelekoje je davalo glas kao da mu~e i oni su onda rekli: „Ovaj je va{ bog i Mûsaov bog, on ga je zaboravio!“ Zar oni nisu vidjeli da im ono ni rije~i ne odgovara i da od njih ne mo`e nikakvu nevolju otkloniti niti im ikakvu korist pribaviti? A njima je Harûn jo{ prijegovorio: „O narode moj, vi ste njime samo u isku{enjedovedeni, Gospodar va{ je Milostivi, zato slijeditemene i slu{ajtenare|enje moje!“ „Mi }emo mu se (zlatnom teletu) klanjati sve dok nam se ne vrati Mûsa“ odgovo, rili su oni. „A {ta si to ti htio, o Samirija?“ upita Mûsa. „Ja sam vi, dio ono {to oni nisu vidjeli“ od, govoriSamirija, „pa sam {akuzemlje ispod izaslanikove stope uzeo i to bacio i eto tako je u mojoj du{i ponikla zla misao.“(Taha, 85- 96)

1943. U bici na Sutjesci u Drugom svjetskom ratu poginuo publicista, novinar i prevodilac Veselin Masle{a.

Oprost od Gospodara
„Ljudima se ~ini lijepo i privla~no ono za ~im `ude: `ene, sinovi, gomile zlata i srebra, divni i plemenite rase konji, stoka i usjevi. To su blagodati u `ivotu na ovom svijetu; a najljep{e mjesto povratka je u Allaha.“

(Ali Imran, 14). „Imetak i sinovi su prolazni ukras samo na ovom svijetu Dunjaluku, a dobra, u ime Allaha u~injena djela, koja vje~no ostaju, bi}e od Gospodara tvoga bolje nagra|ena i u ono u {to se ~ovjek mo`epouzdati. (El-Kehf, 46) „Vi “ }ete sigurno biti isku{avani u imecimava{im i `ivotimava{im i slu{a}ete doista mnoge uvrede od onih kojima je data Knjiga prije vas, a i od mnogobo`aca. I ako budeteizdr`ali i Allaha se bojali, pa tako treba da postupate oni koji su jakom voljom obdareni. (Ali Imran, 186) “ „Mi }emo vas dovoditi u isku{enje malo sa strahom i gladovanjem, i time {to }ete gubiti imanja i `ivote, i ljetine. A ti obraduj izdr`ljive, one koji, kad ih kakva nevolja zadesi, samo ka`u: ‘Mi smo Allahovi i mi }emo se Njemu vratiti. Njih ~eka oprost od Gospodara njihova i milost, oni su na pravom putu’!“ (El-Bekare, 155-157). „Oni koji ne vjeruju tro{e imanja svoja samo da bi od Allahova puta odvra}ali. Oni }e ih, sigurno, utro{iti, zatim }e usljed toga `aliti i na kraju }e pobije|eni biti. A oni koji ne budu vjerovali u D`ehennem }e biti protjerani.“ (El-Enfal, 35)
(Sutra: Allah ne voli one koji nered ~ine)

Horhe Luis Borhes

u centru grada i demoliralo redakcije pojedinih listova i sjedi{ta opozicionih stranaka.

^e~enski pobunjenici na Bu|onovsk ju Rusije, uze 1.500 tala 1995.dine zgrade. nanaguduizjevr{iliginalipadoko gradca i zauzeli vla U pa po nulo 100

1986. Umro argentinski pisac Horhe Luis Borhes, jedan od najve}ih i najuticajnijih knji`evnika 20. vijeka. Presudno je obilje`io hispanoameri~ku literaturu i zna~ajno uticao na svjetske knji`evne tokove.

ljudi, a taoci su vra}eni nakon pregovora sa ruskim premijerom Viktorom ^ernomirdinom.

Ita janske ru~ile Turskoj to na Mehmeda {to 2000.ItaliliPapumivlasti ispoAli Agd`u nakonatentagara je predsjednik je po lovao. Agd`a je zbog poku{aja atentata 1981. na papu Ivana Pavla II, proveo 19 godina u italijanskom zatvoru. refe u ^e 2003.Na salorendumupanje{koj, 81 posto gra|ana gla za pristu EU. U Be~u, 88. dini umro neral 2007.generalniuUN-a gopredsjednikbiv{itrigedoKurtni a sekretar i Aus je Valdhajm. Bio sekretar UN-a od 1972. 1981, predsjednik Austrije od 1986. do 1992.

Tansu ^iler

1993. Tansu ^iler postala prva `ena premijer u istoriji Turske.

44

MALI OGLASI
NEKRETNINE
IZDAJEM stan na ^engi} Vili-Grada~a}ka, III sprat, sa stvarima, 62m2, 400 KM. Mob. 065/819-136. IZDAJEM stan u Vele{i}ima-M.ef. pand`e, priz. 38m2, 200 KM. Mob. 065/819-136. TROSOBAN stan na Grbavici, VII sprat, 71m2, plinsko grijanje, mogu studenti. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN namje{ten stan, Hrasno, bra~nom paru ili studenticama. Mob. 061/420-208. IZDAJEM namje{ten stan 65m2, poseban ulaz, mogu}nost gara`e. Tel. 538-364 i 062/527-254. IZDAJEM poslovni prostor, Obala Kulina bana, 76m2, I sprat sa svim priklju~cima, cijena povoljna. Mob. 061/906-923. IZDAJEM gara`u na Marindvoru, 15m2. Tel. 612-956, iza 15 sati. IZDAJEM namje{ten stan 51m2 na A. Polju B faza na du`i period. Tel. 061/140-058. IZDAJEM pos. prostor u Hrasnom, preko puta Robota. Tel. 535-052. POSLOVNI prostor 170m2 na Dobrinji. Mob. 061/968-986. IZDAJEM poslovni prostor 86m2, Ferhadija 33/II sprat. Tel. 061/166090. IZDAJEM stan, Alipa{ino polje-A faza, I. Andri}a. Tel. 543-650 i 061/349669. IZDAJEM gara`u na M. Dvoru kod Vize za budu}nost.Tel. 666-936. IZDAJEM gara`u na M. Dvoru kod biv{e Vojne bolnice. Tel. 862-380. IZDAJEM stambeno-poslovni prostor 100m2, Kvadrant-^. Vila, na du`i period. Tel. 061/074-131. IZDAJEM Vodice kod [ibenika sobe i apartmane. Tel. 00385 98325660. DVOSOBAN stan, Hrasno, 450 KM, od 1.7. Mob. 061/784-574. IZDAJEM poslovni prostor za vi{e namjena, 36m2, kod suda, [enoina. Tel. 062/326-886. IZDAJEM super namje{ten trosoban stan u centru. Tel. 061/812-046. IZDAJEM jednokrevetnu sobu u blizini studentskog kampusa, c.g., internet. Tel. 652-293. ODLI^AN trosoban kompletno namje{ten stan, Bolni~ka, kod Medicinskog fakulteta. Mob. 061/214-856. IZDAJEM garsonijeru na Otoci. Pla}anje dva mjeseca unaprijed. Tel. 542-623. IZDAJEM lijepo namje{ten trosoban stan u centru. Tel. 061/812-046. IZDAJEM pos. prostor 56m2, dvije prostorije, mokri ~vor, Odoba{ina. Tel. 442-998 i 062/139-085. IZDAJEM pos. prostor 11m2, Tr`ni centar D. Malta. Mob. 062/789-206. IZDAJEM gara`u, Ul. Grada~a}ka 70, ^engi} Vila 2. tel. 647-564. IZDAJEM pos. prostor 23m2, Ul. A. {a}irbegovi}. Mob. 063/991-438. TROSOBAN namje{ten stan, privatna ku}a, kod Termalne rivijere. Mob. 061/319-589 i 629-932. CENTAR strogi, izdajem dvoiposoban namje{ten sre|en stan, parking. Mob. 062/139-490. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na Ba{~ar{iji. Mob. 061/170-065. VI[NJIK, renoviran dvosoban stan, namje{ten, eta`no grijanje, terasa. Tel. 538-501, 061/183-645. IZDAJEM gara`u u [opingu-Grbavi ca, os vje tlje nje-uti~ni ca. Mob. 061/548-875. NOVOGRADNJA, tri stana, gara`e, parking, sve eta`no, 5 min. od Ba{~ar{ije. Mob. 061/803-719. PRODAJEM jednosoban stan 36m2 na Grbavici, ul. Zagreba~ka, 75.000 KM. Tel. 065/021-556. PRODAJEM dvosoban stan 53m2 na Ko{evskom brdu, ul. Juki}eva, II sprat, adaptiran. Mob. 065/021-556. PRODAJEM stan 80m2 na I spratu, Josipa Vanca{a (Skerli}eva). Tel. 065/021-556. PRODAJEM gra|evinsko zemlji{te na Mojmilu, 1.500m2. Mob. 061/083385. CENTAR, Dalmatinska, stan 121m2, VP, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 221-533. PRODAJEM stan ul. Kralja Tvrtka br. 14, 77m2 , cijena 240.000 KM. Tel. 058/483-561. GRBAVI CA, dvo so ban 50m2, II sprat, u do brom sta nju, 2.000 KM/m2. Mob. 061/501-515. ALIPA[INO, ul. Semira Fra{te, prodajem trosoban stan 78m2, prvi kat, cijena 120.000 KM. Mob. 061/172066. STAN 100m2, idealan za pos. prostor, povoljno. Mob. 061/215-033. PRODAJEM trosoban stan 74m2, H. Brki}a, Grbavica, 150.000 KM. Mob. 065/583-688. BREKA 65m2, trosoban, II sprat, 2 mok. ~vo ra, 160.000 KM. Mob. 061/205-235. CEN TAR, ku}a 130m2+ga ra`a+100m2 oku}nice, Breka nova, 200.000 eura. Mob. 061/205-235. CENTAR strogi, garsonjera 26m2, kod Pred sje dni{ tva, VP. Mob. 061/205-235. GRBAVICA I, Zagreba~ka, jednosoban stan 27m2, 2.100 KM/m2. Mob. 061/205-235. PRODAJEM ili mijenjam vikend ku}u 10x8m2, 2 dunuma zemlje, 2 zidane gara`e, 15 minuta od centra. Tel. 061/157-718, 061/352-112. PRODAJEM ~etveroiposoban stan, 130m2, centar, kod BBI centra, eta`no grijanje. Tel. 217-158, 066/898-703. PRODAJEM trosoban stan, 76m2 + 30m2 korisnog tavanskog prostora 165.000 KM. Tel. 220-696, 062/482516. PRODAJEM petosoban stan na Ko{evu, Had`i Idriza 8. Tel. 200-688. PRODAJEM apartmane u @ivogo{}u i Blatu, 31m2, 33m2, parcelu Dra~e — Hrvatska, 513m2, parcela u Neumu 406m2 i razne apartmane. Mob. 061/906-923. PRODAJEM ku}u sa 300m2 oku~nice kod stadiona Grbavica, 200m2 stambenog prostora, ku}a sa 4.200m2 i 200m2 stambenog prostora, Reljevo, papiri 1/1. Mob. 061/906-923. PRODAJEM objekat u Had`i}ima 1.612m2 sa dozvolom, rekereacioni centar, svi papiri uredni, 1/1. Mob. 061/906-923. PRODAJEM jednosoban stan, Ko{evsko Brdo, centar. Tel. 066/673800. KISELJAK, Pale{ka }uprija, prodajem vikendicu sa 2.200m2 oku}nice pod vo}em. Tel. 061/501-515, 647851. PRODAJEM stan 105m2, III sprat, u strogom centru. Mob. 061/157-348. PRODAJEM ku}u 200m2 u Rumi, ul. Mo{e Pijade br. 70. Tel. 057/233-687 i Tel. 0038122617556 od 17 sati. POFALI]I, blizu Fabrike duhana i OBN-a - ku}a sa dva trosobna stana, oku}nica 441m2. Tel. 062/439-329. PRODAJEM stan 137m2, iznad kafane Imperijal, 2.000 eura/m2. Mob. 061/183-687. KU]A 7x6m2, 1100m2 zemlje-Donji Miljevi}i,15.000 KM, vikend ku}a Pale-Potoci, hotel Turist, Kriva~e, Ka di no se lo-ze mlji {te, Ka sin do4000m2, ti la va-1000m2. Mob. 066/488-818. ^ENGI] VILA 64m2, Dobrinja 58, 55, 68 i 88m2, Ko{evo 73m2. Mob. 061/375-787.

ponedjeljak, 14. juni 2010. godine
ANEKS 40m2, alipa{ino Polje 53, 59 i 66m2, Marindvor 122 i 86m2, Grbavica 131m2, Bistrik 40m2. Mob. 061/375-787. ISTRA - otok Unije kod Lo{inja, ku}a sa vrtom, 100 m od mora. Tel. 00385-21-384-828. DVOIPOSOBAN stan na MojmiluTrg Barselone 4/2, 68m2+balkon, cijena 125.000 KM. Mob. 066/801-737. DVO SO BAN stan na Grba vi ciGrbavi~ka 25/5, bez lifta, 69m2, cijena 69.000 eura. Mob. 061/320-439. JEDNOSOBAN stan na ^engi} ViliGrada~a}ka, III kat, 34m2, 70.000 KM. Mob. 066/801-737. TROIPOSOBAN stan na B fazi-Trg zavnobiha, II kat, 77m2x850 eura. Mob. 061/320-439. STARI GRAD, 73m2, III sprat, potrebna adaptacija, 2.000 KM/m2. Mob. 061/702-881. PRU[^AKO VA-Cen tar, 85m2, I sprat, 2.850 KM/m2. Mob. 066/801711. PRODAJEM zemlji{te 1.300m2, Vrelo Bosne kod d`amije, 85.000 KM. Mob. 061/170-254. PRODAJEM stan na malti-a. Benca, V sprat, 56m2/1.000 eura. Mob. 065/819-136. PRODAJEM stan na Dobrinji V-S. Filipovi}a, 77m2/1.600 KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM stan u Titovoj, V sprat, lift, 68m2+35m2, potrovlje, 200.000 KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM stan na Dobrinji-C5, V. Dimitrijevi}a, III sprat, 46m2, uknji`en, fizi~ki ima 60m2+2 balkona, 95.000 KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM stan na Otesu-Trg Ote{kog bataljona, 77m2+gara`a 17m2, 115.000 KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM stan na Grbavici-Radni~ka, VP, 46m2/2.000 KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM stan na Kova~i}imaLjubljanska, II sprat, 39m2/2.000 KM+2 balkona. Mob. 065/819-136. PRODAJEM garsonjeru u Hrasnom-A. B. [imi}a, II sprat, 28m2, 75.000 KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM stan na Ko{evskom brdu-N. Had`ijahi}a, adaptiran, sa stvarima, 69m2, 165.000 KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM stan na Mejta{u, Ul. Mejta{, VP, 59m2/3.000 KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM stan na Vojni~kom Polju-H. Su}es ke, VI sprat, 61m2, 115.000 KM. Mob. 0654/819-136. PRODAJEM stan na Aneksu-Prijedorska, suteren, pogodan za kancelarije, 54m2/1.300 KM. Mob. 065/819136. PRODAJEM stan, ^engi} Vila-Grada~a}ka, V sprat, 62m2/1.500 KM. Mob. 061/177-556. PRODAJEM stan na Ilid`i-Lu`ani, III sprat, 57m2/1.800 KM. Mob. 061/177-556. PRODAJEM stan, Centar-a. Jabu~ice, 57m2, 140.000 KM. Mob. 061/177-556. PRODAJEM stan Centar-J. Vanca{a, VP, 84m2/3.000 KM. Mob. 061/177-556. PRODAJEM stan u Logavinoj, Ul. Toromanova, VP, 50m2, 135.000 KM. Mob. 061/177-556. PRODAJEM stan, Mejta{, I sprat, 52m2/3.000 KM. Mob. 061/177-556. PRODAJEM stan na Drveniji, II sprat, 96m2/2.900 KM. Mob. 061/177556. PRODAJEM ku}u u nizu u Sokol. koloniji, adaptirana, na tri eta`e+gara`a+oku}nica, 120.000 KM. Mob. 061/177-556. PRODAJEM ku}u, Osjek-Bla`uj, 200m2 stamb. prost.+1500m2 oku}nice, 150.000 KM. MNob. 061/177-556. PRO DA JEM stan 103m2, I kat, Had`iidrizova, pogodan za pos. prostor, ci je na po do go vo ru. Mob. 061/268-858. MOLERAJ — priprema zidova, extra kvalitetno, besprijekorno ~isto, cijena po dogovoru. Tel. 062/453-058.

OSLOBO\ENJE

SEMIZOVAC uz rijeku Bosnu sa 2000m2 oku}nice, ku}a super, 180.000 KM. Mob. 061/415-787. PRODAJEM stan Bjelave 53m2, 2.300 KM/m2. Mob. 061/415-787. VOGO[]A 67m2, III sprat, Omladinska, 105.000 KM. Mob. 061/415787.

ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849-606. MIJENJAM-prodajem stan 43m2, potkrovlje, na Dobrinji V, do 60m2. Mob. 061/818-075. MIJENJAM stan na Dobrinji IV 89m2, I sprat za manji u Sarajevu. Tel. 061/381-918. MIJENJAM stan 57m2 na Dobrinji IV za sli~an ili ve}i u centru. Tel. 033/215-578 i 062/967-894. MIJENJAM stan kod Vrazove 42m2 za Zagreb ili Beograd. Tel. 061/544182. JEDNOSOBAN 41m2, VP, D. Malta, adaptiran, plin, za manji adaptiran, uz dogovor. Mob. 062/141-113. CENTAR-Vrazova, mijenjam stan 42m2, II kat, za Beograd ili Zagreb. Mob. 061/544-182. TROSOBAN stan u Centru Sarajeva, za stan ili ku}u u Dalmaciji. Mob. 061/968-986. MIJENJAM trosoban 78m2 Dobrinja za jednosoban ili jednoiposoban, razlika 1250KM. TEL. 451-776. MIJENJAM stan na Alipa{inom Polju, 74m2, II sprat, za dva manja. Tel. 061/260-309. U STAROM Gradu mijenjam ku}u za stan jednosoban, do Dobrinje. Tel. 446-196. MIJENJAM ku}u u Kne`ici kod Prijedora za ku}u u Zenici. Tel. 061/892323. MIJENJAM dvosoban stan, 60m2 u Vranicinom neboderu na VII spratu. Tel. 061/864-651.

NAMJE[TAJ
PRODAJEM ugao, zvati poslije 14 sati. Tel. 062/941-456. PRODAJEM bra~ni krevet sa dvije natkasne. Tel. 624-560. PRODAJEM nov ugao na izvla~enje, vrata i prozore, invalidska kolica, {take. Tel. 061/411-096, 537-908. PRODAJEM komodu, rezbarenu i pe{kune rad Nik{i} stari 100 godina. Tel. 061/159-507. PRODAJEM bra~ni krevet. Tel. 624560. PRODAJEM klasi~ni o~uvan kau~, ormari} i itison, sve 120 KM. Mob. 062/375-610. PRODAJEM o~uvan trosjed na razvla~enje, 200 KM. Mob. 062/375610. PRODAJEM dvosjed, trosjed i fotelju, monitor za kompjuter 17” i plinski rezervoar za kola. Tel. 235-627.

PRODAJA
PRODAJEM ku}u u selu, 7 km asfaltnog puta do Sokoca, 75m2, dnevni boravak, kuhinja sa trpezariom, dvije sobe, tri ostave, 245m2, oku}nice 3.500m2, zemlje posebno 3.500m2 i 20.000m2 In for ma ci je branka@talk.net. Tel. 033/664-852. PRODAJEM vrlo povoljno jednosoban renoviran, namje{ten stan kod stadiona Grbavica. Tel. 061/348-022. PRODAJEM stan 40m2, I sprat, iznad Katedrale i stan na ^engi} Vili 35m2, III sprat. Mob. 066/201-411. KO[EVSKO Brdo 80m2, III sprat i stan na Skenderiji 55m2, prizemlje. Mob. 066/201-411. PRODAJEM povoljno ili izdajem gara`u u novogradnji, Kranj~evi}eva 25, preko puta Holiday Inna, 12m2. Tel. 061/869-396. PRODAJEM 3 hektara poljoprivrednog zemlji{ta u Vlakovu. Mob. 061/225-164. PRODAJEM 3800m2 zemlji{ta u Osjeku-Ilid`a. Mob. 061/225-164. PRODAJEM stariju bosansku ku}u, Ul. hrva tin 35, Sta ri Grad. Tel. 033/667-679. VO GO[]A, gra|evin ski plac 1.000m2, extra lokacija, vrlo povoljno. Mob. 061/350-448. PRODAJEM dvosoban stan 53m2, sa balkonom, ^engi} Vila. Mob. 065/845505. STAN, Hrasno, IV kat, dva balkona, 76m2/1.100 eura, ev. gara`a, prizemlje. Mob. 063/282-052. PRODAJEM stanove Centar 69m, 64m2, 110m2 i 120m2, Novo Sarajevo 88m2, dvoeta`ni. Mob. 061/206728. VEOMA povoljno dva stana u Bu~a potoku, 78 i 79m2 u novogradnji. Mob. 061/206-728. HITNO prodajem dvosoban stan u cen tru Ze ni ce, 59m2, za 1.100 KM/m2. Mob. 061/824-197. PRO DA JEM ku}u na pla cu od 400m2 sa gra|evinskom dozvolom za izgradnju cca 500m2, na Ba{~ar{iji. Mob. 061/206-728. CENTAR, Marijin Dvor, trosoban stan, potpuno adaptiran, 70m2, zvati iza 16 sati. Tel. 061/202-916. PRODAJEM trosoban stan u Vi{egradu u naselju Du{}e. Mob. 061/701977.

USLUGE
ALU @ALUZINE 20 KM/m2, trakaste zavjese 20 KM/m2, ALU PVC roletne, tende, harmo vrata. Cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995, 061/131-447.

POTRA@NJA
@ENSKA osoba tra`i namje{tenu sobu ili krevet sa pristupom kuhinje i kupatila/toaleta. Mob. 063/744-050. POTREBNO vi{e stanova, ku}a i poslovnih prostora za prodaju i iznajmljivanje. Mob. 061/906-923. POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. Tel. 062/619-179.

MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.

PONUDA
IZDAJEM ve}i dvosoban stan, stambena zgrada, blizu Medicinskog fakulteta. Tel. 526-022, 061/916-429. IZDAJEM gara`u kod Doma policije. Mob. 061/897-959. IZDAJEM namje{ten stan, extra, kod Holiday Inna. Tel. 033/677-781. IZDAJEM pos. prostor 190m2, kod bolnice Jezero, pogodan za sve. Mob. 061/170-254.

„SJAJ“-Kirbi, dubinsko usisavanje i pranje tepiha, itisona i sje de}ih gar ni tu ra. Mob. 061/210-992.

APARTMANI
U NEUMU udobni apartmani tik do mora. Klimatizirano. www.villa-bianca-neum.com email: info@villa-bianca-neum.com Tel: 036/884-125. Fax: 036/884-128.

APARTMANI uz more u Neumu, naselje Surdup 2. Klimatizirano, TV, parking. www.villa-grazzia.ba E-mail: villa.grazzia@yahoo.com Tel: 061 138 007.

U PRELIJEPOM Orebi}u izdajem apartmane-sobe, iskoris ti te pred se zo nu. Tel. 0038520713884 i 061/252-782.

U IGRANIMA, povoljno izdajem sobe i apartmane. Tel. 00385 98 9479000 Filip. IZDAJEMO apartmane u centru Ore bi}a. Tel. 0038520713-710, 0989134-725. MAKARSKA rivjera — Drvenik mali, izdajem apartmane i sobe sa upotrebom kuhinje, parking obezbije|en. tel. 00385919542000 i 0038761157790.

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 14. juni 2010. nedjelja, 6. decembar 2009. godine
POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 45
POSLJEDNJI SELAM

REFIK (MEHMED) DURAK

REFIK (MEHMED) DURAK

Kolektiv SAN
001

Semir Omerbegovi}
001

Tu`nim srcem javljamo rodbini i prijateljima da je na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV

TEMIN (IBRAHIMA) DEDI]

TEMINU DEDI]U

nakon du`e bolesti preminuo u subotu, 12. juna 2010. godine, u 67. godini. Sahrana }e se obaviti u ~etvrtak, 17. juna 2010. godine u Kaarstu, Njema~ka. O`alo{}ene porodice: Dedi}, ]emalovi}, Golubovi}, Tanu{ev, Jansen i Kulaga

OSLOBO\ENJE DOO
POSLJEDNJI SELAM SJE]ANJE

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

na na{eg dragog

MEHMED (FEHIMA) KURTOVI]

trinaestog juna 2010. u 72. godini preselio na ahiret. D`enaza }e se klanjati u ponedjeljak, 14. juna 2010. godine, u 17.30 sati na gradskom groblju Sutina, gdje }e se rahmetlija i ukopati. Prevoz obezbije|en u 16.30 sati sa vrha Avenije sa stajali{tima: Ekonomska {kola, Gimnazija, [emovac, Tekija, Lu~ki most, Pozori{te, Razvitak, Autobuska stanica Zalik. O`alo{}eni: supruga Nadija Najda, sin Aner, k}erka Selena, unu~ad Kenan i Nedim, zet Ned`ad, snaha Azra, te porodice Kurtovi}, Bobeta, ^ehaji}, Tanovi}, Muminagi}, Samard`i}, Gale{i}, Elezovi}, D`iho, Sari}, Ba{i}, Koluder, D`ud`a, Kadragi}, Puzi}, Rajkovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 010

REFIK (MEHMED) DURAK NOVICU PUDAR
od Melihe, Mithata i Adnana
3747

APARTMANI
IZDAJEM trokrevetnu sobu u Zelenici, kod Herceg Novog. Tel. 0038288678343. U BRISTU izdajem 2 apartmana blizu pla`e, parking obezbije|en. Tel. 0038521699445. VILLALAMIA izdaje povoljno apartmane sa klimom i gara`om u Neumu, Primorska br. 96 www.villalamia.com. Tel. 062/214-946 i 033/535-121. GRADAC, trokrevetne sobe, juni, izuzetno povoljno, iskoristite priliku. Tel. 0038521697123. NEUM, povoljno izdajem apartmane smje{tene neposredno uz more. Tel. 063/327-098, 036/ 884-169. IZDAJEM u Orebi}u dvosoban apartman, klima, od 20 juna do 1 septembra. Tel. 033/233-197 i 061/566-516.

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

dragoj jetrvi i strini

na{oj dragoj prijateljici

Pro|e godina da nisi sa nama, a mi s ljubavlju i tugom ~uvamo uspomenu na TEBE. Supruga An|elka, sinovi Aleksandar i Danilo, rodbina i prijatelji
3718

SENIJI VELEDAR, ro|. MU[I]

NEVZETI KAPETANOVI], ro|. ARSLANAGI]

OSLOBO\ENJE
AGENCIJA ZA EKONOMSKU PROPAGANDU I MARKETING
D`emala Bijedi}a 185

S ljubavlju i po{tovanjem, Bisa, Seka i Snje`ana s porodicom
3746

Njene ~etvrkovice: Minka, Hida, Suada, Mensura, Zaha, Hizra, Majda i Vahda
3744

Tel/fax: 472-899 i 472-901

46 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI SELAM

ponedjeljak, 14. juni 2010. godine

OSLOBO\ENJE

na{em dragom dedi

REFIK (MEHMED) DURAK

Dragi na{ dedo, bolna je i tu`na istina da si nas zauvijek napustio, ali Tvoja dobrota i plemenitost }e `ivjeti u na{im srcima i mislima. Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: unuk Vahid, snaha Indira, praunu~ad Mirza, Benjamin i Sabina
001

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom

REFIK (MEHMED) DURAK
Adnan, Sabiha i Vahid Pa{ovi}
001

REFIK (MEHMED) DURAK

Kolektiv “SPRIND“ DD Rajlovac
001

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

REFIK (MEHMED) DURAK

REFIK (MEHMED) DURAK

Kolektiv “KLAS“ DD
001

KOLEKTIV OSLOBO\ENJA DOO SARAJEVO
001

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 14. juni 2010.
POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 47
na{em dragom dedi

REFIK (MEHMED) DURAK

Sretni smo i ponosni {to smo te imali, zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Vole te tvoji Nejla, Armin i Nedim
001

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom dedi

REFIK (MEHMED) DURAK

Zauvijek }e{ biti dio na{ih najljep{ih uspomena, dragi na{ dedo. Vole te tvoji Amina i Emir.
001

48 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI SELAM

ponedjeljak, 14. juni 2010. godine

OSLOBO\ENJE

na{em dedi

REFIK DURAK
od k}erke [ehrije, unuka Ismeta, Vahida, Fehima i Nihada, snaha Sanele, Indire, Nasihe, Anele, praunu~adi Eme, Mirze, Sabine, Benjamina, Dine Dragi dedo, Velika je tuga u na{im srcima, dragi na{ dedane. Pamtit }emo te po dobroti, moliti se dragom Allahu za tebe da ti podari sve ljepote d`enneta. Nedostajat }e{ nam, ali i dalje }e{ biti u na{im srcima gdje }e{ vje~no `ivjeti. Hvala ti na svemu {to si u~inio za nas i odgajao nas, hvala ti {to si nam pomogao da krenemo ispravnim putem. INNA LILLAHI VE INNA ILEJHI RAD@IUN
001

POSLJEDNJI SELAM

dragom prijatelju

REFIK (MEHMED) DURAK

Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet, a tvojoj du{i vje~ni rahmet. Ekrem Selimovi} sa porodicom
001

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 14. juni 2010.
POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 49
na{em dedi

REFIK DURAK
od unuka Muje Selimovi}, snahe Veronike Selimovi} i njene porodice, praunu~adi Armina, Nedima i Nejle Dragi dedo, neopisiva je na{a tuga zbog tvog preseljenja na ahiret. Po dobroti }emo te pamtiti, s puno ljubavi spominjati i s tugom u srcu sje}ati. Hvala ti, moj dragi dedo, na svoj tvojoj podr{ci, brizi, ljubavi koje si nam darivao svih ovih godina... Hvala ti {to si bio na{ oslonac i pravi prijatelj. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari sve d`ennetske blagodati i vje~ni rahmet. Ostaje{ u na{im srcima i zauvijek voljen. INNA LILLAHI VE INNA ILEJHI RAD@IUN Tvoji najdra`i
001

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom dedi

REFIK DURAK
od k}erke Vasve, zeta Vehida i njegove porodice \ogi}, unu~adi Senada, Senade i Anele i praunuka Imrana Najdra`i na{ dedo, Hvala ti, dragi na{ dedane, na tvojoj neizmjernoj dobroti, brizi i ljubavi koju si nam poklanjao ~itav svoj `ivot, hvala ti na svim lijepim trenucima koje si poklonio svojoj djeci, unu~adi i praunu~adi, na pravednosti, na velikodu{nosti, hvala {to si bio dobar otac, djed, pradjed, prijatelj i prije svega ~ovjek... zato molimo i dovimo Allahu d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i sve d`ennetske blagodati. Neka ti je vje~ni rahmet. INNA LILLAHI VE INNA ILEJHI RAD@IUN
001

50 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI SELAM

ponedjeljak, 14. juni 2010. godine

OSLOBO\ENJE

na{em dedi

REFIK DURAK
od k}erke Refije, zeta Hilme Selimovi}a i njegove porodice Najdra`i na{ dedo, Dragi Allah je svjedok na{e neizmjerne boli zbog tvog preseljenja na ahiret. Pamtit }emo te cijelog `ivota i moliti dragog ALLAHA da ti podari lijepi d`ennet i da te nagradi za tvoja djela, a i za sve ono {to si u~inio za nas. Uvijek }emo te pamtiti s ljubavlju, a nikad zaboraviti. Neka ti je vje~ni rahmet. INNA LILLAHI VE INNA ILEJHI RAD@IUN
001

POSLJEDNJI SELAM

na{em dedi

REFIK DURAK
od unuke Mujesire Bori{i}, zeta Mirsada i njegove porodice i praunu~adi Emira i Amine Dragi dedo, Tvoju blagost, dobrotu, ~vrst karakter, pravednost i plemenitost nosit }emo zauvijek u na{im srcima. Hvala ti na svemu {to si u~inio za nas, hvala ti na bezbrojnim osmijesima koje si nam izmamio. Neka te ALLAH nagradi za sva tvoja djela i neka ti podari lijepi d`ennet. INNA LILLAHI VE INNA ILEJHI RAD@IUN
001

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 14. juni 2010.
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 51

REFIK (MEHMED) DURAK

preselio na ahiret u nedjelju, 13. juna 2010, u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 14. juna 2010. godine, u 17 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: supruga \ulsa, sin Reuf, k}erke Refija, [ehrija i Vasva, unuci Mujo, Vahid, Ismet, Senad, Fehim, Reton i Nihad, unuke Mujesira, Senada, Anela, Anea i Sandra, praunu~ad Armin, Nedim, Emir, Dino, Ena, Nejla, Mirza, Benjamin, Imran, Sabina i Amina, bra}a Fikret i Fehim, zetovi Hilmo, Vehid i Mirsad, snahe Veronika, Safija, Isma, Indira, Sanela, Anela, Nasiha, Zana i Gorica, te porodice Durak, Fazli}, Selimovi}, \ogi}, ^akal, Mujki}, Kulo, [abi}, Devi}, Zuki}, Alikadi}, Spahi}, Rami}, Grbo, Balta, Operta, Neretljak, Osmanovi}, Kaik~ija, Hod`i}, [e~i}, Kamber, Herbst, Bori{i} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 17 sati u porodi~noj ku}i u Ulici Stara cesta br. 63 Semizovac.
001

52 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
IN MEMORIAM

ponedjeljak, 14. juni 2010. godine
POSLJEDNJI POZDRAV

OSLOBO\ENJE
na{oj

SENIJA VELEDAR, ro|. MU[I]
preselila na ahiret u subotu, 12. juna 2010, u 68. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 14. juna 2010. godine, u 14 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sin Mehmed, k}erka Mersiha, unu~ad Emin i Ajla, brat Muhamed, sestre Safija, Fatima, Rabija i Jasmina, snaha Idajeta, zetovi Adem i Emir, jetrva Mevlida sa k}erkama Zejnebom i Snje`anom, te porodice Veledar, Mu{i}, Kablar, Sadikovi}, \onko, Teskered`i} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14 sati u ku}i `alosti, Trg zlatnih ljiljana br. 2/I.
000

HA[IM EKME[^I]
14. 6. 2009 - 14. 6. 2010.

Dragi prijatelju, Uvijek }e{ nam nedostajati. S po{tovanjem, porodica Pavlovi}
ME

GERDI KO@EMJAKIN
Ra{o Kamhi i Cicko Abinun sa porodicama
3743

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbini, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

S tugom i boli javljamo da je na{a draga

GERDA KO@EMJAKIN, ro|. DRUKER
preminula 12. juna 2010. u 82. godini. Sahrana }e se obaviti u ponedjeljak, 14. juna 2010. godine, u 14.15 sati na jevrejskom groblju Bare u Sarajevu.

HAMDIJA (HILMO) [EHOVI]

preselio na ahiret u petak, 11. juna 2010. u 56. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 14. juna 2010. godine, u 14 sati na mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: majka D`umi{a, otac Hilmo, brat Ibro, sestre Jasmina i Adisa, supruga Hajrija, k}erke Alena i Alma, sin Almir, snaha Belkisa, zetovi Ned`ad, Gerard, Enver i Ramo, brati~ne Ajla i Adla, sestri}i Jasmin, Armin i Rijad, sestri~na Amina, te porodice [ehovi}, ^au{evi}, ^utuk, Ra{idovi}, Jaki}, Hrvo, \ozo, Memija, Fejzi}, ^alija, Prutina, @igo, Suljagi}, Adilovi}, Dobra~a, Mu{i}, Ma{i}, Beganovi}, Ke{ki}, Selmanovi}, Kaukovi}, Brki}, Guhali}, te ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije, poznanici, radne kolege i poslovni saradnici. Tevhid }e se prou~iti istog dana u Alipa{inoj d`amiji u 14 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

MARE (IVO) BIJEV, ro|. BROKETA
preminula 12. juna 2010. u 77. godini. Sahrana }e se obaviti u utorak, 15. juna 2010. godine, u 15 sati na gradskom groblju Bare.

O`alo{}eni: sinovi Boris i Sanjin, brat Jo`a, snahe Karmen i Lajla, unuci Vanda, Aleksandra, Oleg i Igor sa porodicama, porodice Druker, Latinger, Luka~, Bajevi}, Popovi} - Kunorti, Berberovi}, Zild`i}, Rihtman i Jeli}, te mnogobrojna rodbina i prijatelji
000

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

O`alo{}ena obitelj Bijev
000

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga supruga, majka, svekrva, punica, nana i pranana

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

ESMA (MUJO) ]ATO, ro|. ZUKO
preselila na ahiret u subotu, 12. juna 2010, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 14. juna 2010. godine, u 14 sati na mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: suprug Hamed, sinovi Muhamed, Avdo i Ibrahim, k}erke Zumra i Had`ira, sestre Mujesira i Zumra sa porodicama, djeveri Mehmed i Ferid sa porodicama, zaova Zlatija sa porodicom, zetovi Esad i Rifet, snahe Munevera, Sevda i Begajeta, unuci i unuke sa porodicama, te porodice ]ato, Zuko, ]ubara, Kapo, Kari}, Repuh, Belko, Tuti}, Kurspahi}, Uzunovi}, Piri}, Abaz, Su}eska, ^akari}, [etki}, Tiro, Murti}, Muharemovi}, Kalafet, Me{i}, Tomi}, Ba{i}, Bekri}, Mr`ljak, Konak, Pojata, Ivazovi}, Menzilovi}, D`utovi}, te ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 14 sati, Ul. bosanska br. 14/III. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred stana merhume (Bosanska 14 - kod Merkatora) sa polaskom u 13.15 sati, sa usputnim stajanjem na Stupu. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

BORISLAV (PANTO) @UGI]
preminuo 13. juna 2010. u 72. godini. Sahrana }e se obaviti 14. juna 2010. godine u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: supruga Iva, bra}a Nikola i Nenad, sestra Ilinka, porodice @ugi}, Ga{par, Kova~evi}, \ur|i}, [arenac, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Ul. A. B. [imi}a br. 10.
000

BEGZADA ADA (OSMAN) SMAILAGI], ro|. ZAIMOVI]
preselila na ahiret u petak, 11. juna 2010, u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 14. juna 2010. godine, u 14.30 sati na mezarju Bare. O`alo{}eni: suprug Fikret, k}erka Minelfa Minka, sin Amer, unu~ad [ejla sa suprugom Mirzom, Arif i Kerim, zet Ako, snaha Atifa i prija Minka, sestra Esma i zet Muhidin, sestri}i Zlatko i snaha Elvira, Asim i Amir, teti~na Halida, daid`i}i Selim, Fatima, Muharem i D`emal, djeveri [efket, Faruk i Ferid, zaova Ferida i zet Zahid, jetrve Vesna, Nerma i Lela, te porodice Smailagi}, Zaimovi}, Isovi}, Kazazi}, ^ardaklija, Beganovi}, ]osi}, Salihbegovi}, Halepovi}, Bi{~evi}, Fidahi}, Koloni}, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 14.30 sati, Ul. grbavi~ka br. 127/III. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 14. juni 2010.
POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 53
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
...za ovaj trenutak- pripremite se - (hadis)

majci na{eg radnog kolege

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

NEVZETA ([U]RIJE) KAPETANOVI], ro|. ARSLANAGI]
preselila na ahiret u subotu, 12. juna 2010, u 80. godini.

had`i FATIMA (MUSTAFE) KALAMUJI], ro|. DELALI]
preselila na ahiret u subotu, 12. juna 2010, u 88. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 14. juna 2010. godine, u 17 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. Prevoz }e biti obezbije|en sa polaskom u 16 sati ispred Fabrike duhana do mezarja i nazad. O`alo{}eni: sin [emso, snaha Mensura, unuke Sabrina i Surana, praunuka Sirija, unuk Ajdin, zetovi Suad i \ankarlo, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~na, te porodice Selimi}, Ahatovi}, Delali}, Marazzo, Dula{, Mangafi}, A{}eri}, Kalamuji}, Hajro, Alendar i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 17 sati u ku}i `alosti, Aleja Bosne srebrne br. 1/II, Ned`ari}i.
000

GERDI KO@EMJAKIN
UPOSLENICI MKF “MELAHA”
3745

D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 14. juna 2010. godine, u 14.30 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. Prevoz }e biti obezbije|en sa polaskom 13.45 sati ispred Careve d`amije sa stajanjem na Kova~ima do mezarja i nazad. O`alo{}eni: k}erka Lejla, sestra Hizreta, brat Edin, unuke Adnana i Halida, praunu~ad Hana, Alem, Din Arslan, snaha Jasmina, zet Peter, brati}i i sestri~ne sa porodicama, amid`i}i i amid`i~ne, te porodice Kapetanovi}, Arslanagi}, Kabil, Filipovi}, ]ati}, Dub~ak, Hand`i}, Bali} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14.30 sati u d`amiji Potok, Ul. Prijepolji~eva.
000

^etrnaestog juna 2010. navr{avaju se ~etiri godine kada je okrutna smrt odvojila od nas voljenog brata

RADETA DUBLJEVI]A

...za ovaj trenutak - pripremite se - (hadis)

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga Dragi brate, ne postoje rije~i koje bi ubla`ile tugu i bol za tobom. Bio si i ostao na{ ponos, oli~enje po{tenja i dobrote. Tvoje sestre Dragica i Zora sa obitelji
3742

ZEHRA (AVDE) IM[IRAGI], ro|. NUHI]

]AMIL (AVDO) ^OLPA
preselio na ahiret u subotu, 12. juna 2010, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 14. juna 2010. godine, u 17.30 sati na mezarju Jar~edoli.

POSLJEDNJI POZDRAV I SELAM

preselila na ahiret u subotu, 12. juna 2010, u 85. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 14. juna 2010. godine, u 17 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O`alo{}eni: suprug Esad, sinovi Haris i Amer, snahe Amra, Emira i Suada, unu~ad Lejla i Nejra, sestri} Adnan sa porodicom, brati~ne Amra, Merala i Dalila sa porodicama, rodica Nevresa, te porodice Im{iragi}, Nuhi}, Prci}, Bratovi}, Had`ismailovi}, [uvalija, Sarajli}, Ze~evi}, Imamovi}, Spaho, D`ampo, Spahi}, Mulali}, Teftedarija, Leti} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 17 sati u novoj d`amiji ^engi}-Vila. Ku}a `alosti je u Ulici grada~a~ka br. 10/III.
000

O`alo{}eni: sin Senad, snaha Mevla, unuci Nihad i Edin, unuka Sanita, brat Jusuf ^olpa, sestre Fahra Kurtovi} i Fadila Pekmezovi}, snahe Ramiza i had`i Hajra, zetovi Jusuf Kurtovi} i Fahro Pekmezovi}, brati}i D`emal, Fuad, Adem i Said, brati~ne Fatima i had`i Fedhija,Emina i Edina, sestri}i Salih, Suvad, Nijaz, Senad, Ezudin i Eldin, sestri~ne Ezudina, Eldina i Naida, svastika Nadija Filipovi}, bad`o akademik Muhamed Filipovi}, te porodice ^olpa, Had`i}, Haljkovi}, Kurtovi}, Pekmezovi}, Mujagi}, Perviz, Kari}, Budimli}, Be}a, Filipovi}, Doroci}, Arifhod`i}, [i{i}, Abad`i}, Dizdarevi}, Soje, Repovac, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 17.30 sati Bakijskoj d`amiji. Ku}a `alosti je u Ulici Ho{in brijeg br. 53.
000

BEGZADA ADA (ZAIMOVI]) SMAILAGI]
11. 6. 2010.

Tvoja dobrota, plemenitost i pa`nja ne mo`e biti zaboravljena. U srcima svih nas ona }e `ivjeti s nama. Sestra Esma Epa ]osi} i sestri} Zlatko ^ardaklija sa porodicama
3740

SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV

na dragog

mom dedu

OSMRTNICE, OGLASE, NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU

OSLOBO\ENJE
DOO NOVOTEKS KISELJAK
Tel: 387/30/879-438

ELEZ (HANEFIJA) RO@AJAC
S ljubavlju i po{tovanjem, Dedo, opet }emo mi igrati {aha. Tvoj unuk Tarik
3741

LJUBI[U CRNOGORAC
2000 - 2010.

supruga Jelena, sin Branislav, unuka Maja, praunu~ad Kenan i Marissa, snaha Mirsada i zet Rusmir
3738

54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

ponedjeljak, 14. juni 2010. godine
POSLJEDNJI POZDRAV

OSLOBO\ENJE

jedinoj na{oj noni

GERDI KO@EMJAKIN GERDI KO@EMJAKIN GERDI KO@EMJAKIN GERDI KO@EMJAKIN GERDI KO@EMJAKIN

S ogromnim bolom i beskrajnom ljubavlju koju osje}amo prema tebi, opra{tamo se s tobom. Vje~no }emo te pamtiti po plemenitosti, tvom humoru, tvojim savjetima i neograni~enoj brizi i ljubavi s kojom si nas darivala. Zauvijek tvoja najstarija unuka Vanda sa suprugom Zoranom i tvojim praunucima Ronom i Ines
3739

Svjetlana i Vlastimir Lalovi}
3739

Lana i Dragan Stevandi}
3739

Lea i Sanjin Taji}
3739

Ivan i Dubravka Kalcina
3739

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

jedinoj na{oj noni

GERDI KO@EMJAKIN
S `alom u du{i {to ne mo`emo do}i da se oprostimo s tobom, s neizmjernim bolom i velikom ljubvlju koju }emo uvijek osje}ati prema tebi, zahvaljujemo ti za sve {to si u~inila za nas, a u~inila si veoma mnogo, daju}i nam svoju plemenitost i neograni~enu ljubav s kojom si nas oboga}ivala. Zauvijek tvoja unuka Sa{a sa suprugom Damirom i tvojim praunucima Adijem, Noom i Matanom
3739

GERDI KO@EMJAKIN

GERDI KO@EMJAKIN

GERDI KO@EMJAKIN

GERDI KO@EMJAKIN

Julina i Ton~i Grbelja
3739

Valerija Burazor
3739

Aleksandra Banovi}
3739

Tanja, Re{ko, Ines i Ismar Zild`i}
3739

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

GERDI KO@EMJAKIN

GERDI KO@EMJAKIN

GERDI KO@EMJAKIN

GERDI KO@EMJAKIN

GERDI KO@EMJAKIN

GERDI KO@EMJAKIN

Haso i Zdravko Taji}
3739

Neboj{a i Cica Banovi}
3739

Petar, Gita i Maja Bajevi}
3739

Elica, Bogdan i Tana Popovi}
3739

Stela i Sr|an Stevandi}
3739

Hasna i Dina Selimhod`i}
3739

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 14. juni 2010.
POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55
POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

GERDI KO@EMJAKIN, ro|. DRUKER
Hvala ti, draga Giga, za svu ljubav i brigu, bila si mi sestra i majka, a nama voljena zaovica, najbolja tetka i baka.

GERDI KO@EMJAKIN

GERDI KO@EMJAKIN

Draga na{a nono,
Jo`a i Lili Druker, Ester, Nenad i Ela Jeli}
3739

Tvoja ljubav, podr{ka i savjeti su bili i zauvijek }e ostati dio na{eg `ivota. Sje}anja na tebe ne}e dozvoliti da se ugasi sva plemenitost i ljubav kojoj si nas u~ila i kojom si nas obasipala. Ostat }e{ zauvijek s nama. Hvala ti {to si bila ~ovjek. Tvoji: Oleg, Sarit i Janay
3739

dugogodi{njoj predsjednici @enske sekcije “Bohorete”
3735

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

GERDI KO@EMJAKIN

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj voljenoj majci

GERDI KO@EMJAKIN

Greta Svetle~i}, Amir Abdovi} i Vlasta s djecom
3739

mami na{ih dragih prijatelja Bobe i Sanjina
NA[OJ DRAGOJ

od porodica: Dragu{i}, Samokovlija, Kontos, Gaon i Kabiljo iz Izraela, Natanija
3736

GIGI

GERDI KO@EMJAKIN, ro|. DRUKER
Iskreno smo te voljeli, bila si nam majka, svekrva, ali i veliki prijatelj. Tvoja neposrednost i iskrenost nas je nadahnjivala i davala nam snagu u `ivotu, i najte`e probleme zajedno s tobom lak{e smo rje{avali. Hvala ti za sve {to si u~inila za nas.
3739

POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{eg predsjednika

Posljednji pozdrav {alju, Rut, Sanja, Ranko i djeca

GERDI KO@EMJAKIN

Tvoji Ina i Bobo
3739

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj rodici i tetki

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj voljenoj majci

dugogodi{njoj aktivistici i potpredsjednici Jevrejska op{tina u Sarajevu
3735

POSLJEDNJI POZDRAV

GERDI

od Viole, Vesne, Dude, Lane, Daniela i Noama
3739

GERDI KO@EMJAKIN, ro|. DRUKER
Opra{tati se od Tebe je bolno, veoma bolno. Bila si nam majka, nona, prijatelj i savjetnik, darivala si nas ljubavlju i toplinom koje }emo pamtiti. Uvijek }e{ biti dio nas. Hvala Ti na svemu. Tvoji Lajla i Sanjin
3739

GERDI KO@EMJAKIN

OBAVJE[TENJE
Ukoliko ste zainteresovani, sje}anja i smrtovnice mogu imati sliku u boji. Prilikom predaje oglasa naglasite to u na{oj Oglasnoj slu`bi. Cijena ostaje ista!
Najdra`a na{a nono, ne}emo se opra{tti od tebe jer }e{ zauvijek ostati s nama. Vje~na ti hvala za tvoju ljubav i podr{ku. Zihroneh livraha. Anna i Igor Ko`emjakin
3739

56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ponedjeljak, 14. juni 2010. godine

OSLOBO\ENJE

^etrnaestog juna 2010. navr{avaju se ~etiri godine od kada nas je napustio na{ dragi

14. 6. 2005 - 14. 6. 2010.

RIZO MEHINAGI]

27. 12. 1994 - 14. 6. 2010.

MIRJANA MEHINAGI], ro|. ]UR^I]

ALIJA LALA TOPALOVI], ro|. HASI]
preselila na ahiret u subotu, 12. juna 2010, u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 14. juna 2010. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo.

RADE DUBLJEVI]
Dragi na{, tvoju dobrotu i ljubav ~uva}emo u srcima dok `ivimo. Tvoji: supruga [ahza, Jasna, Iris, Iskra, Avdo i Zlatko
3708

Zauvijek u na{im mislima i pomenu. Svjetlana, Zdravko, Bojan, Ana i Rada
3737

O`alo{}eni: sinovi Fuad i Sabit, k}erka Indira, brat Agan sa porodicom, zaova Jele{ Zulejha i zet Slavko, zet Ramiz, snahe Dragana i Zvijezdana, unu~ad i praunu~ad, te porodice Topalovi}, Hasi}, ^izmi}, Hercegli}, Mili}, Jele{, Marijanovi}, [ahovi}, Poplata i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici ivanjska 7/ II.
000

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremite se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga majka

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

IZA SULJAGI], ro|. @IVOJEVI]

ZARFA (OSMAN) MUHI], ro|. DEDI]
preselila na ahiret u petak, 11. juna 2010, u 90. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 14. juna 2010. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. Prevoz }e biti obezbije|en sa polaskom 13.45 sati ispred „Pika“- Hrastovi. O`alo{}eni: sin Amir, k}erke Amira i Miza, snaha Fata, zetovi Muhamed i Enes, unu~ad Armela, Arijana, Amer, Muamer, Amina i Amel, praunu~ad, snahe, zetovi, na{a Mina Toki}, zaova Fata, sestri}i, sestri~ne, djeveri}i, te porodice Muhi}, Dedi}, Bravi}, Kosovac, [abanovi}, Bajraktarevi}, Kari}, Zec, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u Ulici Gornja Breka br. 8.
000

ELEZ (HANEFIJA) RO@AJAC
preselio na ahiret u petak, 11. juna 2010, u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 14. juna 2010. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Fikreta, sinovi Hamdo i Ru`dija, k}erke Muzafera, Emira, Nezrina, Suvada, Alma i Amira, snahe [emsa i Mirsada, zetovi Jusuf, Mustafa, Nihad, Bernard, D`elaludin i Hajrudin, unu~ad Alen, Adnan, Irma, Amer, Ernes, Azra, Kerim, Ajla, Edin, Rijalda, Mak, Sarah, Rijad, D`ejna, Benjamin i Tarik, te porodice Ro`ajac, Husovi}, Karabegovi}, [alji}, Ademovi}, Jolda{, Sari}, Rutz, Muharemovi}, Avdibegovi}, Red`ovi}, Delali}, te ostala mnogobrojna rodbina i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14 sati u stanu rahmetlije u Ulici Nerkeza Smajlagi}a br. 13/VII.
000

preselila na ahiret u petak, 11. juna 2010. godine, u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 14. juna 2010. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sin Smail, snaha [evala, unuka Lejla, unuci Kemal i Haris, praunuk Nedim, zet Eldin, sestre Nefisa, Belkisa i Seka sa porodicama, snahe Abida i Hajra sa porodicama, te porodice Suljagi}, @ivojevi}, Gabela, Hubijer, Kukavica, ^olo, Had`ihasanovi}, ^oli}, Bajraktarevi}, ]utuk, Sijeri}, ^au{evi}, Omerbegovi}, Brankovi}, Hajdarevi}, Ajanovi}, Lakovi}, Sara~evi}, Bogdani}, Teskered`i}, Zorlak i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14 sati u porodi~noj ku}i u Ulici Kova~evac br. 114, Mostarsko raskr{}e, Ilid`a.
000

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Sa tugom u srcu obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

POSLJEDNJI SELAM

RAMIZ (IBRAHIMA) KARI[IK
nakon kratke bolesti preselio na ahiret u petak, 11. juna 2010, u 64. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak,14. juna 2010. godine, u 17 sati na mezarju Ravne Bakije.

ADILA (ALIJE) KAVAZOVI] ro|. HAD@IME[I]
preselila na ahiret u subotu, 12. juna 2010, u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 14. juna 2010. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz }e biti obezbije|en sa polaskom u 13 sati sa taksi stajali{ta u Vele{i}ima do mezarja i nazad. O`alo{}eni: sinovi Kemal i Mirsad mito, k}erke Munevera, Samka i Jasmina, brat Husein, zetovi Hajrudin i Adil, snahe Remza i D`emila, unuci Nermina, Nermin, Alisa, Adnan, Adisa, D`enita, Mirela i Adis, praunu~ad Rijad i D`anin, te porodice Kavazovi}, Had`ime{i}, Buljuba{i}, Zemani}, Grabovica, Hasanbegovi}, Pirija, [ahmanovi}, Kadri}, Memi}, [i{i}, Be}iri, Klapuh, Hela}, Duri}, Beganovi}, Zlati}, Kahved`i}, Mehmedpa{i}, Tucakovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici Vele{i}i br. 67.
000

IZA SULJAGI], ro|. @IVOJEVI]
KOLEKTIV ELEKTRIKA S d.o.o. SARAJEVO
ME

O`alo{}eni: supruga Miza, k}erka Arijana, zet Mirza, unuka Emina, unuk Muhamed, brati} Ibro, bad`e Dalija, Ramiz, Salko i Avdo, svastike Saliha i Mina, rodica Behka, snaha Hajra, te porodice Kari{ik, Mujadinovi}, Kurbegovi}, D`indo, [alipur, Emensdorfer, Had`anovi}, Oruli, Burek, Mehmedovi}, Hod`i}, Dokara, Mezbur, Deli}, Suba{i} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 17 sati u ku}i `alosti u Ulici Ispod grada 25-a.
000

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 14. juni 2010.
TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57

MINKA (HAMDIJE) ME[AK
14. 6. 2001 - 14. 6. 2010.

Jo{ uvijek ne mo`emo da vjerujemo da nisi sa nama, draga na{a Mino. Iznenada si oti{la i ostavila toliko lijepih uspomena za sje}anje koje nikad ne prolazi, pa je Tvoj odlazak tim te`i. Tvoji: mama \ulsa, sestra Fadila, bra}a Kemal i Goran, brati} Edin i snaha Fuada
3717

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

^etrnaestog juna 2010. navr{avaju se dvije godine otkako smo ostali bez na{e najdra`e

na na{eg dragog

FATIME (HASNIJA) ISAKOVI]
2008 - 2010.

OGNJENA VUKELI]A
14. 6. 1996 - 14. 6. 2010.

Sa ljubavlju koju smrt ne mo`e prekinuti, tugom koju vrijeme ne mo`e izlije~iti. Uvijek u na{im mislima, tvoji sinovi Armin i Amer
3707

Vrijeme koje prolazi ne mo`e izbrisati sje}anje na Tvoju ljubav i plemenitost koju si nam pru`ao i iskazivao. Porodica Vukeli}
3203

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi suprug, otac, svekar, dedo i zet

Pro{lo je {est mjeseci od kada nas je zauvijek napustila na{a draga majka, sestra, nena

SJE]ANJE

Danas, 14. juna 2010, navr{ava se godina od smrti na{eg dragog

ENVER (ISMET) HAJRO

BELKISA (AHMETA) BO[NJAKOVSKI, ro|. [E]IBOVI]

GORANA (MUSTAFE) DERVI[EFENDI]A

preselio na ahiret u subotu, 12. juna 2010, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 14. juna 2010. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Abida, sin Sanid, snaha Sanela, unuci Kerim i Amar, svastike Nad`ida i Suada, rodica Fahra, kom{inica Jasna, prijatelj Ragib, te porodice Hajro, Kukavica, Pa{ali}, Merd`anovi}, Krajnovi}, Kre~o, Ad`ija, [kalji} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici porodice Ribar br. 65/IV.
000

S ljubavlju i po{tovanjem,

Uvijek }e{ biti u na{im srcima. Tvoji najmiliji
3723

supruga Mirha, sin Davor, k}erka Jasna, snaha Anja i unuka Danijela
030

SJE]ANJE

^etrnaestog juna 2010. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od smrti na{eg dragog

na na{u najdra`u

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom ro|aku

IBRAHIM (HAMDIJA) SMAILAGI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe.

ZLATU ANDRI], ro|. RIZVI]
14. 6. 2002 - 14. 6. 2010.

AHMET BAJRAKTAREVI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo lijepe trenutke provedene s Tobom. Tvoji: Besim, Nada, Vedran, Ria i Maja
3730

S ljubavlju,
Tvoji najmiliji: supruga, k}erka, unuci, sestre, bra}a, te mnogobrojna rodbina
3719

njeni Maja i Vlado
3731

58

PREDAH

ponedjeljak, 14. juni 2010. godine

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Djelujete samouvjereno i ra~unate na iskrenu podr{ku bliskih saradnika. Umijete da organizujete zajedni~ku akciju ili napravite pravilnu raspodjelu poslovnih uloga i interesa. O~ekuje vas uspjeh u robnonov~anim razmjenama. Dopada vam se ono {to je nedosti`no ili osoba do koje ne dopire va{ glas. Razmislite kome treba da uputite neki ljubavni signal. Izbjegavajte brzopletost, usporite ubrzani ritam. Ponekad treba upotrijebiti razli~ite mjere predostro`nosti. Dovoljno ste razumni da za{titite svoje poslovne interese u kriti~nim situacijama. Rizik prepustite drugima i izbjegavajte sumnjive poslovnofinansijske ponude. Iskrene emocije uvijek djeluju ljekovito, zadr`ite pa`nju na voljenoj osobi. U`ivajte u zajedni~koj sre}i koja vas prati. Prija}e vam psihofizi~ka relaksacija, opustite se. Ukoliko vas neko nagovara na poslovno-finansijski izazov ili na zajedni~ku avanturu, dobro razmislite o mogu}im posljedicama. Neko mo`e da razotkrije va{e tajne namjere, stoga ne budite naivni ili brzopleti. U ljubavnim o~ekivanjima, kao da stalno idete za korak ispred partnera. Va{a nestrpljivost djeluje zbunjuju}e na voljenu osobu. Budite pa`ljiviji u saobra}aju i izbjegavajte stresne situacije. Obratite pa`nju na razli~ite informacije koje imaju prakti~no zna~enje, kako biste u potpunosti ostvarili svoje poslovne namjere. Ponekad treba djelovati dovoljno brzo i bez suvi{nog taktiziranja. Nema razloga za nametljivost pred bliskom osobom. U`ivajte u stvarima koje odgovaraju zajedni~kom afinitetu i ukusu. Oslonite se na intuiciju i osje}anja. Primijenite neku od tehnika psiholo{kog opu{tanja. Ako `elite da ostvarite svoje poslovne ciljeve, potrebna vam je ne~ija podr{ka ili posredovanje. Nemojte o~ekivati nemogu}a rje{enja, ve} prikupite sve neophodne informacije o dobrim poslovnim prilikama. Razmislite na koji na~in treba da animirate jednu osobu. Izbjegavajte rivalstvo ili takmi~arske uloge u odnosu sa ljubavnim partnerom. Obratite pa`nju na uredniji na~in `ivota i na pravilniju ishranu. Jasno vam je da sve ima svoj vijek trajanja, ali uporno insistirate na stvarima koje su prevazi|ene. U susretu sa saradnicima uzaludno poku{avate da promijenite ne~ije mi{ljenje i pona{anje. Prihvatite poziciju u kojoj se nalazite. Partnerovo nerazumijevanje na vas djeluje obeshrabruju}e, reagujete osjetljivije nego obi~no. Uljep{ajte raspolo`enje na neki od na~ina koji su vam lak{e dostupni. Izbjegavajte konfliktne situacije, opustite se. Neko vam jasno daje do znanja da sve ima svoju cijenu. Potrudite se da pravilno za{titite poslovne interese i da sa~uvate svoju poziciju u krugu saradnika. Lo{ dijalog prihvatite kao novu lekciju o poslovnim odnosima. Ne `elite previ{e da pri~ate o svojim osje}anjima, prija vam ne~ije intimno dru{tvo i potreba da vam iskreno ugodi. Va`no je da profiltrirate svoje misli i osje}anja, opustite se. Imate ambiciozne planove i potrebu da ostvarite zapa`enu ulogu, me|utim va{ uspjeh zavisi od ne~ijeg uticaja. Nema potrebe da se pona{ate previ{e nametljivo i zahtjevno u dru{tvu saradnika. U emotivnom smislu, bolje je prihvatite poznatu situaciju. Ulazak u neku zabranjenu zonu ili iznenadni poriv za ljubavnom avanturom mo`e da vas razo~ara ne neo~ekivani na~in. Podsti~ite kod sebe strpljivost i samokontrolu. O~ekuju vas interesantni susreti, obratite pa`nju na svoj stil izra`avanja ili na utisak koji ostavljate u dru{tvu saradnika. U~inite sve {to je potrebno da spojite prijatne situacije sa korisnim ciljevima u razli~itim pravcima. Sve je mogu}e kada imate dobru volju. Partner pokazuje posebno interesovanje za va{e ideje, nastavite sa provjerenom taktikom. Va`no je da pravilno kanali{ete kreativnu energiju. O~ekuju vas iznenadne komplikacije u susretu sa saradnicima, ali to ne treba da uti~e na va{u koncentraciju i dobru volju. Sa~uvajte prisebnost duha i preuzmite inicijativu u presudnom momentu. Usmjerite misli u pozitivnom pravcu. Va`no je da osjetite emotivno zadovoljstvo i toplinu u dru{tvu bliske osobe. Uvijek sve mo`e da se prilagodi zajedni~kim potrebama. Obratite pa`nju na pravilniji na~in ishrane. Neko remeti va{e poslovno-finansijske planove i ignori{e va{e primjedbe. Ipak, nemojte dozvoliti da neko u vama podsti~e niske strasti. Nema razloga da ulazite u rivalske odnose, a zatim da trpite ru`ne posljedice. Postupite dostojanstveno u susretu sa voljenom osobom, realno odmjerite svoje mogu}nosti. Poka`ite da imate dovoljno stila i dobre namjere. Prija}e vam zabavni sadr`aji i relaksacija, kao podsticaj za dobro raspolo`enje. Ukoliko ste dovoljno snala`ljivi ili brzi u poslovnoj akciji, o~ekuje vas uspjeh na razli~itim stranama. Poka`ite okolini da posjedujete razli~ite sposobnosti koje garantuju zajedni~ki uspjeh. Privla~i vas nova emotivna igra, upotrijebite svoj {arm i diskretno odgovorite na ne~iji poziv ili na ljubavnu poruku. Prija}e vam neki novi ili uzbudljivi susret. Nalazite se u sjajnoj psihofizi~koj formi.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: potpis, oprema, prorez, rolati, aba, av, va, ika, atak, toplak, kinezi, rubi, saba, sodar, metamorfoze, u, enis, iran, zamastiti, a, ita, lakeji, ~i, mit, rang, anketari, ko, razlika, pet.

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI] DIREKTORICA: Lidija KORA] UREDNI[TVO: Muharem BAZDULJ, Faruk BORI], Edin KREHI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Nada SALOM i Lejla SOFRAD@IJA ROBNI PROMET I MARKETING: Meliha Hod`i} Tel/fax: 465-727, Tel: 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba Tel/fax: 472-899, 472-901, e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018; Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903,

Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" OGLASNA SLU@BA: agencije Inter Press i Service, nagradu Tel/fax: 205-938 "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" UniCredit bank d.d., fondacije Alfons Komin (Barselona), transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, nagradu "za borbu protiv ksenofobije" ABS banke DD Sarajevo, transakcijski Kluba evropskih rektora, nagradu za ra~un broj: 1990490005630121, ljudska prava "Saharov" Evropskog KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, parlamenta, "Me|unarodnu nagradu filijala Sarajevo, transakcijski ra~un za slobodu {tampe" Udru`enja turskih broj: 5715000000017279, novinara, Medalju ~asti Fakulteta POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), ra~un broj: 1872000000045887 Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Zorica Pand`i}, {ef DTP-a Giornalistico Paolo Borsellino” [tampa: Unioninvestplastika dd, koju listovima koji se bore za istinu Semizovac bb dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te Za {tampariju: Ned`ad Kara~i} “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa Prvi broj Oslobo|enja {tampan je sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, kvalitetu” (SAD). Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom Vije}e za {tampu bratstva i jedinstva sa zlatnim u Bosni i Hercegovini vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za {tampu u BiH www.vzs.ba za najbolji dnevni list u tada{njoj Za sve eventualne primjedbe na pisanje Jugoslaviji. lista, obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs.ba, U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine tel: +387 33 272 270 u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo tel/fax: +387 33 272 271

U Bosni i Hercegovini danas prete`no sun~ano i vrlo toplo. Puha}e slab do umjeren jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura od 15 do 20 stepeni C, maksimalna dnevna od 30 do 34 stepena C. Narednih dana prete`no sun~ano i nestabilno, poslije podne sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U Sarajevu prijepodne sun~ano, popodne sun~ano i veoma toplo. Puha}e slab, jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura 16, maksimalna dnevna 30 stepeni C. Sutra promjenljivo obla~no, sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Puha}e slab, ju`ni vjetar. Minimalna temperatura 14 stepeni C, maksimalna dnevna 29 stepeni C.

Danas }e u ve}em dijelu Evrope biti nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, a nepogode pra}ene gradom i jakim vjetrom o~ekuju se u centralnim predjelima kontinenta. Prete`no sun~ano bi}e na Apeninskom i Balkanskom poluostrvu, kao i na jugu Isto~noevropske nizije. Maksimalna temperatura u glavnim evropskim gradovima kreta}e se od 14 stepeni C u Oslu, do 37 stepeni C u Atini. Danas na Balkanu prete`no sun~ano i vrlo toplo. Poslije podne u centralnim i isto~nim, a uve~e i severnim predjelima nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura }e se kretati od 30 stepeni C na zapadu do 37 stepeni C na jugu poluostrva.

60
SARAJEVO

KULTURNI VODI^
DADILJA MCPHEE I VELIKI PRASAK
porodi~na komedija, re`ija: Sussana White, uloge: Emma Thompson, Maggie Gyllenhaal, Rhys Ifans... po~etak u 12 i 14.15 sati.

ponedjeljak, 14. juni 2010. godine

OSLOBO\ENJE

UMJETNI^KA BIH
Stalna postavka RETROSPECTRUM je i dalje otvorena za javnost od 12 do 20 sati (osim nedjelje i ponedjeljka).

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“, otvorena za posjete od ponedjeljka do petka,od devet do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

ROBIN HOOD
istorijski spektakl, re`ija: Ridley Scott, uloge: Russell Crowe, Cate Blanchett, Mark Strong... po~etak u 15.30 sati.

COLLEGIUM ARTISTICUM
Izlo`ba “Olimpijski umjetnici olimpijskom Sarajevu“ sa djelima umjetnika iz 28 zemalja svijeta, otvorena je za posjete do 5 juna. Izlo`ba DALEKI PUTEVI, autora Nesima Tahirovi}a, otvorena za posjete do 26. juna.

SEKS I GRAD 2
komedija, re`ija: Michael Patrick King, uloge: Sarah Jessica Parker, Kim Cat trall, Kristin Davis, Cinthia Nixon, Crish Noth, Penelope Cruz... po~etak u 12.20, 15.10, 18i 20.50 sati.

BIHA]

MUZEJI
MUZEJ GRADA
Izlo`ba “Igra~ke kao edukativni medij“ (od antike do savremenog doba), otvorena do 17. juna. Izlo`ba fotografija Abdulaha Hod`i}a “Sje}ati se, zna~i `ivjeti II”, otvorena do 16. juna. Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17, a subotom od 9 do 16.30 sati. Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice od 9 do 20 sati.

KINA
APOLO
LOVAC NA GLAVE

[REK SRE]AN ZAUVIJEK

ATELJE ZEC
Stalna postavka dijela slikara Safeta Zeca. Galerija otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”, otvorena svakim radnim danom od deset do 18 sati.

KINA
UNA
NA PUTU
re`ija: Jasmila @bani}, uloge: Zrinka Cvite{i}, Leon Lu~ev, Ermin Bravo, Mirjana Karanovi}, po~etak u 18 i 20 sati.

NOVI HRAM
Izlo`ba “Moj poklon Danijelu Ozmo“ akademskog umjetnika iz Italije Mladena Musi}a - Ozme, otvorena do 18. juna, svakim danom osim subote od 15 do 19 sati.

TUZLA

BANJA LUKA

animirani, re`ija: Mike Mitchell, glasovi: Dragan Vuji}, Anica Dobra, Goran Jevti}, Ra{a Vujovi}, Boris Milivojevi}... po~etak u 11, 13, 15, 16.30, 17, 18.25 i 20.20 sati. komedija, re`ija: Andy Tennant, uloge: Gerard Butler, Jenifer Aniston... po~etak u 20 sati.

MUZEJI
ART-KU]A SEVDAHA
otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od deset do 18 sati.

PRINC PERZIJE: PIJESAK VREMENA

ZEMALJSKI

KINOTEKA
DRAGI LJUDI
re`ija: Claude Chabrol, uloge: Jodie Foster, Michael Ontkean, Sam Neill.. po~etak u 19 sati.

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od osam do 15 i 18 do 20 sati, subotom od osam do 13 sati. epska avantura, re`ija: Mike Newell, uloge: Jake Gyllenhaal, Gemma Ar ter ton, Alfred Molina... po~etak u 13.10, 15.30, 17.50, 20.10 i 22.30 sati.

KINA
MULTIPLEX PALAS
SEKS I GRAD 2
komedija, re`ija: Michael Patrick King, uloge: Sarah Jessica Parker, Kim Cat trall, Kristin Davis, Cinthia Nixon, Crish Noth, Penelope Cruz... po~etak u 14, 19.15, 21 i 22 sata.

MEETING POINT
ORDINARY PEOPLE

ZENICA
Muzej je otvoren za posjete utorkom, srijedom, ~etvrtkom, petkom i nedjeljom od 10 do 14 satI.

PRINC PERZIJE: PIJESAK VREMENA
epska avantura, re`ija: Mike Newell, uloge: Jake Gyllenhaal, Gemma Ar ter ton, Alfred Molina... po~etak u 16.15, 18.45, 20.30 i 22.45 sati.

ROBIN HOOD
istorijski spektakl, re`ija: Ridley Scott, uloge: Russell Crowe, Cate Blanchett, Mark Strong... po~etak u 17.40 sati. drama, re`ija: Vladimir Peri{i}, uloge: Relja Popovi}, Boris Isakovi}, Miroslav Stevanovi}... po~etak u 21 sat.

BO[NJA^KI
Obilazak Instituta (zbirke umjetni~kih djela, Gazi Husrev-begov hamam i biblioteka) u pratnji vodi~a ~etvrtkom, petkom i subotom od 10 do 14 sati, svaki puni sat uz najavu na telefon 279 800 ili na mail info@bosnjackiinstitut.ba. Stalna postavka umjetni~kih djela Instituta, te zbirke Mersada Berbera i Ismeta Rizvi}a semogu pogledati svaki danosim nedjelje bez najava.

[REK SRE]AN ZAUVIJEK

KINA
MULTIPLEX EKRAN
PRESTUPNA GODINA
romanti~na komedija, uloge: Amy Adams, Mat thew Goode... po~etak u 16, 18 i 19.45 sati.

POZORI[TA
KAMERNI
@ABA
autor: Dubravko Mihanovi}, re`ija: Elmir Juki}, igraju: Emir Had`ihafizbegovi}, Mirsad Tuka, Moamer Kasumovi}, Aleksandar Seksan, po~etak u 20 sati.

animirani, re`ija: Mike Mitchell, glasovi: Dragan Vuji}, Anica Dobra, Goran Jevti}, Ra{a Vujovi}, Boris Milivojevi}... po~etak u 16.30 i 18.30 sati.

ROBIN HOOD

CINEMA CITY
STRAVA U ULICI BRIJESTOVA

SEKS I GRAD 2

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 1878-1918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od deset do 13 sati.

MLADI
KOLIKO JE DUGA JEDNA PRI^A
gostovanje Kazali{ta lutaka Zadar, re`ija: Sunny Sunninsky, igraju: Sanja Zalovi} i Dragan Veseli}, po~etak u 17 sati.

GALERIJE
JAVA
horor, triler, re`ija: Samuel Bayer, uloge: Jackie Earle Haley, Rooney Mara, Kyle Gallner, Katie Cassidy, Thomas Dekker... po~etak u 19 i 21 sat. Postavka fotografija na temu ZAGRLJENICI, koja }e publici biti predstavljena do 24. juna. Posjetiocima }e se predstaviti najrecentniji radovi Ranke Deli}, Jelene Had`iosmanovi}, Vanje Jovi{i}, Sabine ]udi}, Vanje Kur tovi}a, Davora Tomi}a, Dejana Vladi}a i drugih.

HISTORIJSKI
Izlo`ba povodom stogodi{njice ro|enja poznatog bh umjetnika Voje Dimitrijevi}a pod nazivom “Vojo Dimitrijevi} 1910 2010 - Iz na{e riznice“. Izlo`eno je 13 grafika, osam ulja, jedna tapiserija, te tri plakata. Izlo`ba je otvorena do 27. juna, Radno vrijeme Muzeja je od 9 do 16 sati radnim danima, a vikendom od 10 do 14 sati.

romanti~na komedija, re`ija: Michael Patrick King, uloge: Sarah Jessica Parker, Kim Catrall... po~etak u 17.30, 20.15 i 21.30 sati.

PRINC PERZIJE: PIJESAK VREMENA
epska avantura, re`ija: Mike Newell, uloge: Jake Gyllenhaal, Genna Ater ton, Ben Kingsley po~etak u 18.30 i 20.45 sati.

istorijski spektakl, re`ija: Ridley Scott, uloge: Russell Crowe, Cate Blanchett, Mark Strong... po~etak u 16.55 sati.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 14. juni 2010.

TV PROGRAM

61

FILMOVI
La`i i prevare
ROMANTI^NA KOMEDIJA
Re`ija: Laurent Tirard Uloge: Edouard Baer, Marie-Josee Croze, Crovis Cornillac, Alice Taglioni

HIT
21.00
OBN

DANA

23.10
FTV

Raphael je pisac biografija poznatih osoba, u vezi s Muriel, mladom arhitekticom koja ga jako voli. Jednog dana on dobije ponudu da napi{e biografiju Kevina, trenutno najpoznatijeg francuskog nogometa{a. Kada se upoznaju, Raphaelu se u~ini jako antipati~an i bahat i odlu~i odbiti ponudu izdava~a za pisanje. Ali, slu~ajno sazna da je Claire, njegova djevojka iz studentskih dana i njegova prva velika ljubav, u sretnoj vezi s Kevinom...

DRAMA
Re`ija: Krzysztof Kieslowski Uloge: Zbigniew Zamachowski, Julie Delpy, Janusz Gajos, Jerzy Stuhr, Aleksander Bardini

Urbana legenda
HOROR/TRILER
Re`ija: Jamie Blanks Uloge: Jared Leto, Alicia Witt, Rebecca Gayheart...

02.00
PINK

Karolj je Poljak, frizer u Parizu - {lampave cipele i ~aplinovski hod. Bijednik, rekli bi. Nasuprot njemu - Dominika. Pari`anka kakvu je vidi poljski re`iser. Visoke potpetice, krzno, `enstvena i gotovo histeri~na. Ona tra`i razvod jer brak nije "konzumiran". Karolj nije neki “konzument”. S ~e{ljem i frizerskom diplomom, on misli samo jedno: natrag u Poljsku. Mo`da }e ga tamo "priznati"; mo`da }e ponovo osvojiti Dominiku...

Kada pri~e o ~udnovatoj smrti po~nu da kru`e studentskim gradom jednog koled`a, studentica Natali po~inje da sumnja da urbane legende neko ostvaruje na zloslutan na~in. Njena prijateljica Brenda, ambiciozni novinar Paul i glavni {aljivd`ija u klasi, Damon, insistiraju na tome da su ubistva ~ista slu~ajnost uprkos neobi~nim okolnostima. Ali, kada se Natali isuvi{e pribli`i po~iniocu shvata da bi i sama mogla da postane `rtva.

SPORT

Potjera
KRIMINALISTI^KI
Re`ija: Fabio Segatori Uloge: Antonio Cupo, Bianca Guaccero, Caprice Bourret, Vinnie Jones, Brad Renfro

21.05
NOVA

Luca se nalazi sa svojom sestrom Martinom na aerodromu kako bi zapo~eli odmor iz snova. Svoj odmor odlu~e provesti na putu kroz pustinju, takozvanu "Dolinu smrti". Kada Martina preuzme upravlja~, oni skrenu s puta i sretnu dva ~ovjeka, Seana i Jamiea, te ih odlu~e povesti. No ne znaju da su njihovi novi putnici u bijegu te da su oplja~kali kasino i ubili ~ovjeka.

Holandija Danska
Nogomet

SP Ju`na Afrika 2010.

Japan Kamerun
Nogomet

SP Ju`na Afrika 2010.

Italija Paragvaj
Nogomet

SP Ju`na Afrika 2010.

FILMOVI

13.20 FTV

15.50 BHT

20.20 FTV

Felicity: Pustolovina male Amerikanke
AVANTURA/DRAMA
Re`ija: Nadia Tass Uloge: Shailene Woodley, Kevin Zegers, David Gardner, John Schneider, Marcia Gay Harden

Vanilla Sky
DRAMA/TRILER
Re`ija: Cameron Crowe

15.05
HRT 1

Felicity provodi bezbri`no djetinjstvo uz svoju majku Marthu i oca Edwarda te mla|u sestru i brata. Dok njezina majka pri`eljkuje da Felicity uskoro zablista na presti`nu bo`i}nom plesu, djevoj~ica radije provodi vrijeme uz svoje najdra`e `ivotinje - konje. Zbog toga odlu~i poduzeti sve kako bi prekrasnu kobilu Penny odvojila od njezinog okrutnog vlasnika Jiggya...

David Ames uzima zdravo za gotovo sve {to ima: svoje bogatstvo, svoju naslije|enu izdava~ku firmu, svoj superizgled svoje veze. Pogotovo svoje veze. On to uvi|a tek kada njegova prijateljica, koja mu je ujedno ponekad i partnerica za sex, ne shvata njihovu vezu na isti na~in kao i on, a on se zaljubljuje u misterioznu djevojku koju je upoznao na jednom od svojih raskala{nih partija. Davidove najgore no}ne more nastaju naro~ito poslije automobilske nesre}e koju je isprovocirala njegova biv{a djevojka. Prinu|en je da uradi operaciju lica. Isprepli}u se stvarnost, iluzija i misterija...

21.30 PINK

K}eri jedinice
DRAMA/KOMEDIJA Re`ija: Pierre Jolivet
Nakon {to se Tina, kradljivica iz du}ana, na|e na uslovnoj kazni, odlu~i nazvati sutkinju da joj zahvali. To je Carole, koja joj ne ka`e da se radilo samo o gre{ki bilje`nika. Njih se dvije sprijatelje i shvate da dijele mnogo zajedni~kih interesa. Carole joj dopusti da slobodno dolazi k njoj. Jednom, dok su bile u kafi}u, primijeti svodnika koji vrbuje mlade djevojke. Uz Tininu pomo}, ona ga sprije~i u naumu. Njihovo se prijateljstvo razvija te one postaju nerazdvojne. Carole poslom mora otputovati u Tinin rodni grad…

10.30 HRT 2

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Zelena panorama, program za agrar (r) 09.30 Sarajevska hronika (r) 10.00 SP u nogometu Ju`na Afrika 2010: Njema~ka - Australija, snimak 12.00 Dnevnik 1 12.15 Dolina sunca, igrana serija, 190. epizoda (r) 13.20 SP u nogometu Ju`na Afrika 2010: Holandija - Danska, prenos 15.30 Vijesti 15.40 Slatka tajna, igrana serija, 105. epizoda 16.35 Milan i Enis, ske~evi 16.45 [oni i njegovo stado, crtani film 17.00 Federacija danas

ponedjeljak, 14. juni 2010. godine

OSLOBO\ENJE

RTRS
06.00 Sestrice, serija 1. i 2/135 07.00 Vijesti 07.10 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Vremenska prognoza 09.10 Dolina sunca, 190/210 10.00 SP u fudbalu: Al`ir - Slovenija, snimak 12.00 Vijesti Mala TV 12.15 Pop sikret, 18/26 12.40 Gomboce, 14/65 13.05 Bajke: Muzi~ari grada Bremena 13.20 SP u fudbalu: Holandija - Danska, prenos 15.30 Largo, 30/39 16.30 Srpska danas 17.05 Dolina sunca, 191/210 17.55 Uz godi{njicu Sarajevsko-romanijske regije

HAYAT
06.45 Dobro jutro BiH, jutarnji program 08.20 Hayatovci na raspustu, dje~iji program 09.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 09.25 Timmy, crtani film 09.35 Fify, crtani film 10.00 Aladin, crtani film 10.25 Winx, crtani film 11.15 Spektakularni Spiderman, crtani film 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Ple{i, ple{i, serija, 126. ep. 13.00 Najbolje godine, serija 14.00 Glam Blam, zabavni program 15.20 Showbizz magazin 16.10 Sport centar 16.21 Moje drage kom{ije, serija 33. ep. 17.30 Top Meblo HOMEinfo 17.32 Zauvijek susjedi, serija 18.15 Biometeorolo{ka prognoza

OBN
06.40 Dora istra`uje, crtani film 07.05 Kri`i}-kru`i}, dje~ija igra 07.15 Super Billy, crtani film 07.20 Pocoyo, crtani film 07.30 Jutarnji program 08.45 An|eli i prijatelji, crtani film 09.00 Udri mu{ki, zabavni program 10.00 Top Shop 10.10 Skrivena kamera-PopCorn,, zabavna emisija 10.40 A la Carte, kulinarski show 11.20 Stol za 4,, kulinarski show 11.55 OBN Info 12.10 Top Shop 12.30 OBN Top 10 13.15 Will & Grace, humoristi~ka serija 13.40 Pam. Girl on the loose, zabavna emisija

PINK
06.30 Sarajevo on line 06.40 Made in Banja Luka 06.55 Vremenska prognoza 07.00 Anali, serija 08.00 Gre{ne du{e, serija 09.00 Bh net, jutarnji program 10.00 Farma - u`ivo 11.00 ^ini, serija 11.55 Vremenska prognoza 12.00 Info top 12.10 Grand show 13.30 Sarajevo on line 13.40 Made in Banja Luka 13.50 Sportissimo 14.00 Info top 14.10 Farma - u`ivo 14.45 Fibula info 15.00 Anali, serija 15.50 Info top 16.00 Gre{ne du{e, serija 16.55 Najbolji zajedno 17.00 Farma - u`ivo

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.05 Be Ha Te bebe 09.10 Zombi hotel, animirana serija, 9/19 09.35 Kineski moreplovac, animirana serija, 34/52 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 112/313 11.00 Moja mala kuhinja (r) 11.05 Ples `ivota, igrana serija, 18/124 (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Dimenzija vi{e, program iz kulture (r) 13.15 @ivot pod Napoleonom, strani dokumentarni program, 2/2 14.15 BHT vijesti 14.30 Ples `ivota, igrana serija, 1 9/124 15.15 Moja mala kuhinja 15.30 SP u nogometu Ju`na Afrika 2010, specijalna emisija 15.50 Nogomet: SP Ju`na Afrika 2010: Japan Kamerun, prenos 18.00 SP u nogometu Ju`na Afrika 2010, specijalna emisija 18.15 Putevi zdravlja, magazin 18.45 Business News 18.50 Frenderi, animirana serija 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Retrovizor, muzi~ki program 20.05 Naked.TV 20.35 Mjesto zlo~ina - New York, igrana serija, 15/48 21.25 Moda je ..., magazin 22.00 BHT vijesti 22.10 Business News 22.15 Dimenzija vi{e, program iz kulture 23.15 Nogomet: SP Ju`na Afrika 2010: Holandija Danska, snimak 01.05 Nogomet: SP Ju`na Afrika 2010: Italija Paragvaj, snimak 02.55 Mjesto zlo~ina - New York, igrana serija, 15/48 (r)

Milan i Enis
SKE^EVI 16.35

Pop sikret

CRTANA SERIJA 12.15

Zauvijek susjedi
SERIJA 17.32

Pocoyo

CRTANI FILM 07.20

Anali

SERIJA15.00

17.25 Zvjezdani studio: Ned`ad Salkovi} i Hanka Paldum 18.04 Dnevnik, najava 18.05 Dolina sunca, igrana serija, 191. epizoda 19.05 Upitnik, kviz 19.21 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.00 SP u nogometu Ju`na Afrika 2010, specijalna emisija 20.20 SP u nogometu Ju`na Afrika 2010: Italija - Paragvaj, prenos 22.25 SP u nogometu Ju`na Afrika 2010, specijalna emisija 22.40 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.10 La`i i prevare, francuski igrani film /RP/

18.10 Pitajte, tra`imo odgovor, specijal 18.55 Miniskule, 61/78 19.05 Upitnik, kviz 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 20.00 SP u fudbalu, sportski program 20.20 SP u fudbalu: Italija Paragvaj, prenos 22.45 Vijesti 22.52 Sport 22.55 Finansijske novosti 23.00 SP u fudbalu: Japan Kamerun, snimak 00.45 Sjednica Narodne skup{tine RS, pregled 00.55 Tribunal 01.25 MTS magazin 01.50 Ljeto, film 03.15 Largo, 30/39 04.00 Srpska danas 04.30 Dnevnik 05.00 Muzi~ki program

18.17 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 19.00 Vijesti u 7 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Stanje na putevima 19.30 Sport 20.00 Najbolje godine, serija, 81. ep. 21.00 Slu~ajevi X, kriminalisti~ki magazin 22.00 Moje drage kom{ije, serija 34. ep. 23.30 Nijemi svjedok, serija 00.30 Sport centar 00.35 Zauvijek susjedi, serija, 168. ep. Reprizni program Hayat TV 01.20 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 02.00 Vijesti u 7, vrijeme, sport, informativna emisija 03.05 Slu~ajevi X, kriminalisti~ki magazin 04.00 Moja zemlja 05.05 Showbizz magazin 05.30 Muzi~ki program

14.10 Red Carpet, showbiz emisija 15.30 Top Shop 15.45 Exluziv, zabavna emisija 16.20 Kralj Kralj Queensa, humoristi~ka serija 16.55 OBN Info 17.00 Skrivena kamera-PopCorn, zabavna emisija 17.30 A la Carte, kulinarski show 18.20 Stol za 4, kulinarski show 18.55 OBN Info 19.15 Exkluziv, zabavna emisija 20.00 Vox populi 20.10 Zakon bra}e, krim. serija 21.00 Tri boje: Bijelo, film 22.50 Ke~eri, sportski program 23.50 Tri boje: Crveno, film

17.40 Fibula info, emisija o turizmu 17.45 Gusto TV kulinarstvo 17.50 Bh airlines 18.00 Info top 18.15 Vremenska prognoza 18.20 Farma 18.55 Gusto TV kulinarstvo 19.00 Najbolji zajedno 19.05 ^ini, serija 20.00 Farma: VTR 21.30 Vanilla Sky, film 23.30 Opasna igra, serija 00.15 Farma - u`ivo 02.00 Urbana legenda, film 04.00 Sarajevo on line 04.10 Made in Banja Luka 04.20 Sportissimo 04.30 Vanilla Sky, film

RTS
12.25 Vrijeme 12.30 U zdravom tijelu 12.45 Pesmom da ti ka`em: Sne`ana \uri{i} 13.15 Duel struna (r) 14.15 Vijesti 14.25 Evropa i Srbi: Ratko Bo`i} 15.00 Bez vize (r) 15.30 Gastronomad 16.00 Ovo je Srbija 16.35 Datum 16.40 Vjerski kalendar 16.50 D`oint program, dok. pr. 17.00 Dnevnik 17.20 Slagalica 17.55 Beogradska hronika 18.25 Oko 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.10 Vuk Karad`i}, serija 21.35 Jelen top deset, muzi~ki program 22.20 RT dobre nade, sportski program 23.00 Vijesti 23.05 Pjesma i bingo 23.30 Ko{arka, plej of: snimak finala 1 01.00 Dnevnik 01.15 No}ni program

RTCG
12.00 12.05 13.40 14.00 14.20 15.05 15.20 15.30 15.45 16.00 17.00 17.15 17.30 18.00 18.30 19.00 19.20 19.30 20.00 20.30 21.30 22.00 22.50 23.00 23.20 23.40 00.10 Vijesti Sat TV: Amfiteatar (r) Muzi~ki mix Boje Crnogorskog ljeta Etno Magi~na mo} scene 4 Kalendar Dnevnik 1 Ispeci pa reci Sje}am se: Zuvdija Hod`i} (r) Albanska muzika u Crnoj Gori Lajmet Vrednovanje prostora: Kompleksnost prostora Muzi~ki mix Pokreni se… Sat spot Kalendar Dnevnik 2 Olga i more Koncert Pro~itaj me: CG sport Kalendar Dnevnik 3 Meridijani Od referenduma do referenduma 5 Pono}ni koncert

TV ATLAS
07.00 Trava, serija (r) 07.30 Op~injeni, serija (r) 08.30 Kuhinjica, serija 09.00 D`onatan Krik, serija (r) 10.00 Neki to vole zorom, jutarnji program 11.00 Dolina sunca, serija (r) 12.00 [kola straha 2, film (r) 14.00 @ivot je lijep Specijal, sa Dajanom Golubovi} Pejovi} 15.00 Business Nedjelja 15.30 Op~injeni, serija 16.30 @ivot je lijep 17.30 Kuhinjica, serija 18.00 Forum 60 19.00 D`onatan Krik, serija 19.45 Vijesti dana 20.00 Dolina sunca, serija 20.55 Poslovne vijesti 21.00 Glamour Noir 22.00 Forum 30 22.30 U-571, film 00.25 Vijesti dana 00.30 @ivot je lijep (r) 01.00 Forum 60 (r)

HALLMARK
07.00 McLeudove k}eri, serija 09.00 Ubistva u Midsomeru, serija 11.00 Sudija Ejmi, serija 12.00 Advokatova kazna, serija 13.00 Ne{ Brid`iz, serija 14.00 Ubistva u Midsomeru, serija 16.00 U potrazi za sudbinom, film 18.00 Sudija Ejmi, serija 19.00 Ne{ Brid`iz, serija 20.00 Advokatova kazna, serija 21.00 Pakao na {tiklama: Borba Meri Kej, film 23.00 @eljna slave, film 01.00 Zabava ne prestaje, film 03.00 Kanjon jada, film

DISCOVERY
06.00 06.25 06.50 07.45 08.40 09.35 10.30 11.25 12.20 13.15 14.10 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 00.40 Ogromni motori Peta brzina Prljavi poslovi Pre`ivljavanje Razotkrivanje mitova Usporen snimak Kako se pravi Megagraditelji Auta po mjeri 2008. Ameri~ki ~operi Peta brzina Prljavi poslovi Opasan lov Megagraditelji Pre`ivljavanje Razotkrivanje mitova Kako se pravi Ameri~ke drvosje~e Ekstremne drvosje~e Crno zlato U djeli}u sekunde Auta po mjeri 2008. Prljavi poslovi: Izrada stakla

N. GEOGRAPHIC
06.00 Drevne megastrukture 07.00 ^udovi{ni jastog! 08.00 Kamp Ledernek 09.00 Najnevjerovatnije fotografije Nacionalne geografije 10.00 Delfinska vojska 11.00 Tajna istorija 12.00 Gra|evinska zona 12.30 Misteriozni dosijei 13.00 Kamp Ledernek 14.00 Najnevjerovatnije fotografije Nacionalne geografije 15.00 Planeta meso`dera 16.00 Trupa iz mo~vare 17.00 Rijeke i `ivot 18.00 Savr{eno oru`je 19.00 Gra|evinska zona 19.30 Misteriozni dosjei 20.00 Nauka o borbi 21.00 Posljedice 22.00 Tabu 23.00 Nauka o borbi 00.00 Posljedice

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 14. juni 2010.
HRT1
05.50 Romi u Europi: Nizozemska - Sinti iz Besta, dok. serija 06.15 Mir i dobro 06.45 TV kalendar 07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijesti 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 07.35 Vijesti 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.35 Vijesti 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.08 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 09.12 Dolina sunca, serija 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijesti iz kulture 10.15 Azijska pustolovina, dokumentarni film 11.15 Oprah show 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.34 Moj grijeh, serija 13.20 McLeodove k}eri 7, serija 14.10 Vijesti s prijevodom za gluhe 14.19 Vrijeme sutra 14.20 TV kalendar 14.35 Romi u Europi: ^e{ka U~ini ne{to!, dokumentarna serija 15.05 Felicity: Pustolovine mlade Amerikanke, ameri~ki film (81’) 16.25 Kulturna ba{tina: ^uvarice grada 16.45 Hrvatska u`ivo - Vijesti 16.55 Hrvatska u`ivo 18.20 Kod Ane 18.35 Dolina sunca, serija 19.20 Vrijeme 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.10 Vjerovanja, dok. serija 20.45 TV Bingo Show 21.30 Potro{a~ki kod 22.10 Dnevnik 3 22.35 Sport 22.38 Vrijeme 22.45 Poslovne vijesti 22.50 Vijesti iz kulture 23.00 Dobre namjere, serija 23.40 Borba grabe`ljivaca, dokumentarni film 00.30 Nogometno SP: Nizozemska - Danska, snimak 02.15 Nogometno SP: Japan Kamerun, snimak 04.00 Nogometno SP: Italija Paragvaj, snimak 05.25 Moj grijeh, serija

TV PROGRAM
HRT2 NOVA
07.45 Tomica i prijatelji, crtana serija 08.00 Bumba, crtana serija 08.10 Dona Barbara, serija 10.10 U ime ljubavi, serija 11.10 IN magazin 12.00 Farma, reality show 13.00 Na{a mala klinika, serija 14.00 Dona Barbara, serija 16.00 U ime ljubavi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.20 Upitnik, kviz 17.40 Na{a mala klinika, serija 18.35 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Farma, reality show 21.05 Potjera, film 23.00 Ve~ernje Vijesti 23.15 Ostati `iv, dokumentarno igrana serija 00.15 Seinfeld, serija 00.45 Bra~ne vode, serija 01.15 Ezo TV, tarot show 02.15 Medij, serija 03.05 Post mortem, serija 04.00 Ispovijedi jedne go-go djevojke, film

63

TV MOSTAR
11.15 Spektakularni Spiderman, crtani film 12.00 Ple{i ple{i, 126. ep. 13.00 Najbolje godine, serija 14.00 SMS RTM-a 15.50 Vertikale duha (r) 16.10 Sport centar 16.11 Moje drage kom{ije, 33. ep. 18.00 Grad 18.50 Marketing 19.00 RTM vijesti 20.00 Najbolje godine, serija 21.00 Sportski magazin RTM-a 22.00 Moje drage kom{ije, serija 23.30 Nijemi svjedok, serija 00.30 Sport centar 00.35 Zauvijek susjedi, serija

MRE@A PLUS
09.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 09.30 Pocoyo 2, crtani film 09.35 Jagodica Bobica 10.00 Aladin, crtani film 10.25 Winx, crtani film 11.15 Spektakularni Spiderman, crtani film 12.00 Ple{i ple{i, serija 13.00 Najbolje godine, serija 16.10 Sport centar 16.11 Moje drage kom{ije, serija, 33. ep. 20.00 Najbolje godine, serija 22.00 Moje drage kom{ije 23.30 Nijemi svjedok, serija 00.30 Sport centar 00.35 Zauvijek susjedi, serija

TV SA
07.00 Sarajevsko jutro (08.00, 09.00 Vijesti TVSA) 10.00 Vitaminix, program za djecu (r) 10.02 Koki, program za djecu (r) 10.25 Bajke iz cijelog svijeta (r) 10.40 Ulica Zoolo{kog vrta (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Svi vole Rejmonda, serija (r) 11.30 Frej`er, igrana serija 11.55 Da se ne zaboravi, dok. program 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Sarajevo art (r) 13.40 Metronom (r) 14.10 Poaro, igrani film (r) 15.50 Liberty TV 16.25 Frej`er, serija 17.00 Vijesti TVSA 17.05 Tajne rata, dok. program 17.55 Svi vole Rejmonda, serija 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix, program za djecu 19.02 Koki, program za djecu 19.10 Bajke iz cijelog svijeta 19.25 Ulica Zoolo{kog vrta 20.00 Grimizne rijeke 2, film 21.40 Sport magazin 22.10 Ve~ernje vijesti 22.40 Ljetne dobre vibracije, u`ivo 00.00 Glas Amerike 00.00 U plamenu twinsa, film 01.20 Dnevnik TVSA (r)

07.05 @deronja, crtana serija 07.25 Patak Frka, crtana serija 07.50 TV vrti}: Lunapark 08.00 Brlog 08.15 Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtana serija 08.35 Dvorac igra~aka, serija za djecu 09.00 Daleko od doma 2, serija za djecu 09.25 Blaga svjetske civilizacije: Portugal - mozaik kultura, dokumentarna serija 09.50 Tree Hill 5, serija 10.30 K}eri jedinice, francuski film 11.50 Ritam tjedna, glazbeni magazin 12.30 Put do Ju`ne Afrike: Obala Bjelokosti i Novi Zeland, sportsko-dok. serija

TV SLON
16.50 17.20 18.00 18.17 18.29 18.35 19.00 19.35 20.00 20.16 20.30 21.15 SMS centrala Autovizija Crno i Bijelo, info- pr. Poslovna emisija: Top Meblo-Home info Vremeplov ... Vje`bajmo zajedno SMS muzi~ki salto Sanjalica, program za djecu Kviz Extra Vremeplov... Zdravlje, emisija o zdravlju Katalina i Sebastijan, 71/120 Frekvencijski inspektor, zabavni program Slon extra Info

TV ZENICA
15.00 15.10 15.55 16.00 16.30 17.00 17.30 17.55 18.00 18.30 19.00 19.30 19.50 20.00 21.00 21.30 22.00 23.00 23.30 00.00 00.05 10.00 10.05 11.05 12.00 12.05 13.00 13.30 14.30 14.40 15.15 16.15 16.40 17.00 17.10 17.55 18.25 19.00 19.30 20.05 20.35 21.30 21.50 22.00 22.05 23.00 00.30 Vijesti Zabranjena ljubav, serija TV izlog Iz dana u dan Selu u pohode (r) Bonaventura Dje~iji program TV izlog ZE sport magazin Mali oglasi, obavje{tenja Zenica danas Muzi~ki spotovi Obavje{tenja Turizam plus BH veza (r) Dobro srce Zabranjena ljubav, serija Zenica danas (r) Frejzer (r) Gledajte, horoskop Glas Amerike Vijesti Cirkus,15/26 (r) Duhovni svijet (r) Vijesti Time out (r) Autoshop magazin (r) Igrana serija (r) Top shop Dok. program Meraklije (r) Intermeco Old tim e Top shop Gordost, serija (r) Rijeke Evrope, 8/10 (r) Stari gradovi Crtani film Dnevnik 1 TV USK Muzi~ki program Kult, kult, kultura Razgovor s povodom: Doktor u ku}i Dnevnik 2 Sportska hronika USK Top shop Gordost, serija Igrani film Astra show

Tree Hill

SERIJA 09.50

Seinfeld

SERIJA 00.15

22.05 23.00

13.00 Nogometno SP - emisija 13.20 Nogomet, SP: Nizozemska - Danska, 1. poluvrijeme 14.25 Nogomet, SP: Nizozemska - Danska, 2 . poluvrijeme 15.20 Nogometno SP - emisija 15.50 Nogomet, SP: Japan - Kamerun, 1. poluvrijeme 16.55 Nogomet, SP: Japan - Kamerun, 2. poluvrijeme 17.50 Nogometno SP - emisija 18.10 Jeeves i Wooster 1, humoristi~na serija 19.00 Ve~eras... 19.10 Afrovizija - emisija 20.20 Nogomet, SP: Italija Paragvaj, 1. poluvrijeme 21.25 Nogomet, SP: Italija Paragvaj, 2. poluvrijeme 22.20 Afrovizija - emisija 23.20 Vijesti na Drugom 23.30 Prljavi seksi novac, serija 00.15 Specijalna postrojba 3, serija

TV KAKANJ
09.00 09.10 09.20 10.00 11.00 11.30 12.00 12.05 13.00 14.00 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.05 17.50 18.20 19.00 19.30 20.00 20.20 21.00 21.30 22.00 23.00 23.30 00.00 Denis napast U~enje Kur’ana Program TV Sahar Zabranjena ljubav, serija Namjesnik ljubavi, serija Frej`er, serija Flash vijesti S druge strane ljubavi, serija Prirodne ljepote Historijski park Dje~iji program Namjesnik ljubavi, serija Na snimanju Frej`er, serija Flash vijesti Zabranjena ljubav, serija TV Liberty S druge strane ljubavi, serija Denis napast Dnevnik FTV Vijesti IC Frej`er, serija IC sport Trka kolica Zabranjena ljubav, serija Vijesti TV Sahar Glas Amerike Vijesti IC (r)

TV TK
12.00 12.10 12.15 12.50 13.50 13.55 14.00 14.10 15.00 15.20 15.35 16.00 17.00 17.45 18.00 18.30 19.00 19.30 19.45 20.05 21.00 21.30 22.00 22.45 23.00 23.15 00.00 00.30 Vijesti Bestseller TV Frejzer, serija Caffe Istanbul Horoskop Iz dana u dan... Bestseller TV Top ten stars Frejzer, serija Ulica zoo vrta Bajke iz cijelog svijeta Ljeto na dlanu TV razglednice Hod vijekova Mundial 2010. Frejzer, serija Dnevnik RTV TK Bestseller TV Crtani film Hilda Uragan, serija Tribunal Javni agent Krajnja sila, serija Vijesti Frejzer, serija Lo{e djevojke, serija Dnevnik RTV TK (r) Glas Amerike

RTV USK

RTV VOGO[]A
08.00 Sevdah za dobro jutro 08.30 Na tragu prirode 09.00 Te{anjska hronika TV Smart (r) 09.30 I.R.I.B. (r) 10.00 Sense: Ha{ki tribunal (r) 10.40 Time Out (r) 11.00 Info blok TV Vogo{}a 12.00 Serijski program 12.30 Sportski program (r) 14.00 Regional, info-magazin (r) 14.30 TV Fiva 15.00 Svijet tajni, serija (r) 16.00 Otvoreni program 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 20.30 TV Fiva 21.00 Bonus, talk show 22.00 Liberty TV 22.30 Vogo{}anska hronika 23.00 I.R.I.B. 23.30 Glas Amerike 00.00 Otvoreni program (r) 02.00 Vogo{}anska hronika (r) 02.30 Bonus, talk show (r) 03.30 Serijski program (r) 04.30 Na tragu prirode (r)

EUROSPORT
08.30 Fudbal, Soccer City 09.00 Reli 09.30 Autotrke, Le Mans 24 Hours, Francuska 10.30 Fudbal, Soccer City 11.00 Biciklizam 12.00 Tenis, ATP Queen’s London, finale 13.00 Fudbal, Soccer City 13.10 Autotrke, Le Mans 24 Hours, Francuska 14.30 Biciklizam 15.30 Fudbal, Soccer City 15.40 Tenis, ATP Queen’s London 16.30 Autotrke, Le Mans 24 Hours, Francuska 18.00 Fudbal, Soccer City 18.10 Tenis, ATP Queen’s London 19.00 Fudbal, Soccer City 19.10 Fudbal, velikani SP-a 20.00 Fudbal, Soccer City 20.10 Fudbal, velikani SP-a 20.45 All sports 20.50 Watts 21.00 Ke~eri 22.25 All sports 22.30 Fudbal, Soccer City, live 23.00 Borila~ki sportovi, Total KO 00.30 Fudbal, velikani SP-a 01.00 Fudbal, Soccer City

EUROSPORT 2
10.00 Tenis, ATP Queen’s London, UK Final 11.30 Ragbi 13.30 Obaranje ruku 14.30 Ko{arka, Gr~ka liga Final

SPORT KLUB
06.00 TWS 07.30 ATP Halle, finale 09.30 World Sport Magazin 10.00 FullTilt Poker 11.00 WTA Hertogenbosh, direktno 12.30 ATP Hertogenbosh direktno 14.30 WTA Hertogenbosh direktno 16.30 ATP Hertogenbosh, direktno 18.30 NBA Live 18.45 Real NBA 19.15 ACB Liga Final Game 2 21.00 NBA Finals Game 5: Boston LA Lakers 23.00 FullTilt Poker 00.00 Profi boks: Prizefighters (Cruiseweights II) 02.00 WTA and ATP Hertogenbosh 21.00 Profi boks: Prizefighters (Cruiseweights II) 23.00 FullTilt Poker 00.00 WTA and ATP Hertogenbosh

HISTORY
07.00 Najva`nija utakmica u `ivotu 08.00 Mi Evropljani 09.00 Drevni plasti~ni hirurzi 10.00 D`ingis Kan 11.00 Abrahomova djeca 12.00 @uta ku}a 13.30 Zaboravljeni bogovi 14.00 Ko si zapravo ti? 15.00 Najva`nija utakmica u `ivotu 16.00 Moj dnevnik 17.00 Tijelo… 18.00 U potrazi za Betovenom 19.00 Kako se raspao Sovjetski savez 20.00 Premijera: Dnevnik skulptura 21.00 [pijuni koji su do{li sa mora 22.00 Posljednji bastion samuraja 23.00 Nebeski put ~aja 00.00 Moj dnevnik 01.00 Tijelo… 02.00 U potrazi za Betovenom 03.00 Kako se raspao Sovjetski savez 04.00 Dnevnik skulptura 05.00 [pijuni koji su do{li sa mora

ANIMAL PLANET
09.05 Najsmje{nije `ivotinje na planeti 09.30 Najsmje{nije `ivotinje na planeti 09.55 @ivot majmuna 10.20 RSPCA 10.50 Policija za `ivotinje 11.45 Veterinari sta`isti 12.10 Spa{avanje ljubimaca 12.40 Policija za `ivotinje 13.35 Spa{avanje divljih `ivotinja 14.00 RSPCA 14.30 Ostrvo orangutana 14.55 Mra~ni dani u gradu majmuna 15.25 Najsmje{nije `ivotinje na planeti 16.20 Majmunska posla 16.45 @ivot majmuna 17.15 Sve o psima 18.10 Ostrvo orangutana 18.40 Mra~ni dani u gradu majmuna 19.10 Policija za `ivotinje 20.05 Divlje i bez cenzure 21.00 Pre`ivio sam! 21.55 Policija za `ivotinje 22.50 Ostrvo orangutana 23.15 Mra~ni dani u gradu majmuna 23.45 Policija za `ivotinje

TV 1000
06.00 Zavjera sjenki, film 08.00 Deset razloga za{to te mrzim, film 10.00 Bra}a Bluz, film 12.00 Situacija, film 14.00 Detroit, grad roka, film 16.00 All the Right Moves, film

Ragbi
15.30
15.30 Ragbi 17.00 Trke aviona 18.30 Le Mans 24 Minutes 19.00 Autotrke, Brno, ^e{ka 20.00 Ragbi 22.30 Australijski fudbal

Pobuna u {koli FILM 22.00
18.00 Trgovac snovima, film 20.00 Puder, film 22.00 Pobuna u {koli, film 00.00 Povratak ku}i 1, film 02.00 Doma}ice iz Amberlejna, film

Kenan Magoda, direktor RK Bosna BH gas

Ekipu napustio Bozoljac, slijede razgovori s Doborcem
37. strana

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
ponedjeljak, 14. juni 2010. godine

Lijepe `elje i stipendije za obrazovanje

Uklanjanje raspela iz {kola
[panska vlada priprema zakon o “slobodi vjeroispovijesti“ koji pre dvi|a stro gu neu tral nost dr`ave pre ma re li gi ji, {to uklju~uje i uklanjanje raspela iz dr`avnih {kola, pi{e u nedjelju dnevnik El Pais. Prema nacrtu zakona, dr`avne vlasti }e po{tivati stroga neutralnost prema svim vjerama. Raspela bi trebala biti uklonjena iz dr`avnih {kola, bolnica i svakog javnog prostora dok ~lanovi vlade vi{e ne bi polagali zakletvu pred kri`em, prenosi Hina. Dnevni list obja{njava da bi se prema tekstu prijedloga zakona i dr`avni pogrebi odvijali bez ikakvog vjerskog obilje`ja, dok su danas uglavnom organizirani prema katoli~kim obredima.

Foto: M. TUNOVI]

Zeni~ki superodlika{i
Od 1.522 maturanta iz zeni~kih srednjih {kola, ove godine je njih 115 zavr{ilo sa odli~nim uspjehom u sva ~etiri razreda i tako se “oslobodilo“ polaganja mature. Deset u~enika progla{eno je u~enicima generacije u svojim {kolama i njih }e Op}ina Zenica nagraditi stipendijama u vrijednosti od 1.000 KM. Ukoliko, tokom studija zadr`e visok prosjek ocjena, ovi }e studenti do kraja {kolovanja imati pravo na godi{nju stipendiju Op}ine od 1.500 KM. Odlika{oma su ~elni ljudi Zenice na~elnik Husejin Smajlovi} i predsjedavaju}i Op}inskog vije}a Neboj{a Nikoli} ~estitali uspje{an zavr{etak {kole, te im uru~ili nov~ane nagrade od po stotinu maraka i knjige. U~enica generacije Ekonomske {kole Amra Halaba isti~e kako namjerava upisati menad`ment na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. O tome kako je uspjela pro}i {kolovanje sa samim peticama, obja{njava da ipak nije bilo te{ko jer se mo`e napraviti raspored da se ima vremena za sve. Almir Vardo je u~enik generacije Te-

NAGRADA Ove godine je 115 srednjo{kolaca zavr{ilo sa odli~nim uspjehom u sva ~etiri razreda i tako se oslobodilo polaganja mature, a desetero je progla{eno u~enicima generacije u svojim {kolama i njih }e Op}ina Zenica nagraditi stipendijama u vrijednosti od 1.000 KM
hni~ke {kole – smjer elektrotehni~ar ra~unarske tehnike i matematike. Ovaj mladi} je osvojio prvo mjesto federalnom takmi~enju pro{le godine u fizici. “Upisa}u Elektrotehni~ki fakultet ” na, glasio je Vardo. Malik Ejubovi}, odlika{ iz Op}e gimnazije, poznat je zeni~koj i bh. javnosti kao mladi poliglota koji govori {est jezika, te po tome da je prvi u~enik u 63 godine postojanja zeni~ke Prve gimnazije izdao knjigu

“Ratni brodovi, tenkovi i avioni kroz historiju” Nedavno je bio doma}in i prevodilac . nogometnojreprezentaciji[panijekada su igrali posljednji susret kvalifikacija u grupnoj fazi na Bilinom polju. Za odli~no obavljeniposaodobio je pohvalu{panskog selektoraVisente del Boskea, koji je bio nemalo iznena|en kada je saznao da se radi o zeni~kom srednjo{kolcu. “Planiram upisati Medicinu u Sarajevu. Radim i na drugoj knjizi. Tema su indijanci, ta~nije jedno pleme, a pi{em o njihovom istorijatu, kulturi, jeziku, tradiciji” po, jasnio je Ejubovi}. Armin Daji}, osim ~injenice da je superodlika{ iz zeni~ke Prve gimnazije, uspje{an je sportista. Trenira tenis u zeni~kom ^eliku, a dr`avni je prvak u juniorskoj i viceprvak u seniorskoj konkurenciji. Sin je teniserke Jasne Ro{er - Daji}, trinaestostruke prvakinje BiH, te tre}e-plasirane u to doba u ex Jugoslaviji. Armin je stalni u~esnik op}inskih i kantonalnih takmi~enja u fizici, matematici i informatici, a planira upisati Elektrotehniku u Sarajevu.
M. DAJI]

Trovanje afganistanskih djevoj~ica
U Afganistanu su sve ~e{}i slu~ajevi trovanja djevoj~ica u {kolama. Policija navodi da je razlog trovanja opasan gas. Pretpostavlja se da su gas u {kole pustile militantske grupe koje se pro ti ve obra zo va nju dje voj~ica. U~enicama gimnazije D`ahan Maleka pozlilo je tokom ~aso va. Sve su osje ti le mu~ninu. Po{to su se po`alile nastavnicima, ubrzo su se onesvijestile. “Ve}ina pacijentica koje smo zbrinuli nisu u kriti~nom stanju. Mislim da je do sada u bolnici dovedeno izme|u 40 i 45 djevojka” rekao je ju~e lje, kar Ibraham Monib.

POSLJEDNJE VIJESTI
POBJEDA STRANKE KOJA TRA@I NESTANAK BELGIJE? - Novi flamanski savez (NVA) dobio je najvi{e glasova na nedjeljnim vanrednim parlamentarnim izborima u Belgiji, pokazuju prve projekcije rezultata. NVA, koja tra`i razdru`ivanje Belgije, dobila je najvi{e glasova u Flandriji, gdje `ivi {est od 10,5 miliona belgijskih stanovnika. Ina~e, u Belgiji nema stranaka koje se natje~u na dr`avnom nivou. Flamanske stranke se natje~u u Flandriji, frankofone u Valoniji, a u Bruxellesu i okolici bira~i mogu glasati za jedne ili druge. NVA je dobila 29 posto glasova, dok su flamanski demokr{}ani, koji su do sada bili najja~i u Flandriji, dobili samo 17,5 posto glasova. Ovo je prvi put da stranka koja se otvoreno zauzima za raspad Belgije dobije najve}i broj glasova. SUKOBI U SOMALIJI - Najmanje 13 osoba je poginulo i 14 ranjeno u Mogadi{u u sukobima somalske vojske i policije, saop}ila je ju~e policija. Zvani~nik policije Abdulahi Moalim Kerov izjavio je Reutersu da su sukobi izbili u oblasti Hamard`ad`ab, ju`no od somalske prijestonice, kada su pojedini pripadnici vladinih snaga poku{ali da oplja~akaju civilno vozilo, u ~emu ih je sprije~ila policija.

Priznanje filmu “Bitka na Neretvi“ na Festivalu u Moskvi

Me|u deset najzna~ajnijih filmova o II svjetskom ratu
FilmVeljkaBulaji}a“Bitka na Neretvi“ uvr{ten je na 32. me|unarodnom filmskom festivalu u Moskvi u desetnajzna~ajnijihfilmova o Drugom svjetskom ratu u konkurenciji 120 filmova svjetske kinematografije o toj temi, {to redatelj Bulaji} do`ivljava kao posebno priznanje filmu nakon 40 godina od njegovog nastanka u produkciji tada{njeg Jadran filma, javila je Fena. Tako se “Bitka na Neretvi“ na{la me|u filmovima o tom velikom svjetskom ratu kao {to “Most na rijeci Kwai“ re`isera Davida Leana, “Najdu`i dan” Kena Annakina, “Gori li Pariz“ Renea Clementa i “Carstvo sunca“ Stevena Spielberga. - Uz nominaciju za Oskara me|u pet inozemnihostvarenjaprije~etiridesetlje}a, ovo je priznanje od posebnogzna~enjameni i mojimsuradnicima jer potvr|uje da je “Bitka na Neretvi“ trajno opstala u svjetskoj kinematografiji, izjavio je Veljko Bulaji} za Hinu. Podsje}a da je film nakon njegovog pojavljivanja gledalo pet miliona ljudi u biv{oj Jugo-

Hamilton najbr`i u Kanadi
Samard`i} i Brynner u filmu “Bitka na Neretvi”

slaviji, te milion i po u Hrvatskoj, dok ga je samo u prvom krugu prikazivanja u svijetu film vidjelo 350 miliona gledatelja. Te brojke, isti~e Bulaji}, vi{estruko su prema{ene prikazivanjem na televiziji, pa “Bitka na Neretvi“ spada me|u najgledanije filmove u svijetu. Francuska televizija prikazala ga je tri puta, italijanska i kineska pet, RTL ~etiri puta, a vi{e je puta prikazivan i na ameri~kim tv-stanicama. Moskva }e od 17. do 26. juna biti doma}in tog me|unarodnog filmskog festivala, koji je jedan od najstarijih na svijetu.

Lewis Hamilton pobjednik je VN Ka na de is pred ko le ge iz McLarena Jensona Buttona. Hamilton je ovom pobjedom preuzeo vodstvo u prvenstvu sa 109 bodova,ispred Buttona sa 106. Tre}i je Webber sa 103, a slijede Alonso s 94 i Vettel s 90 bodova. Kona~ni poredak VN Kanade: 1. L. Hamilton, 2. J. Button 3. F. Alonso, 4. S. Vettel, 5. M. Webber,6. N. Rosberg, 7. R. Kubica 8. S. Buemi 9. V. Liuzzi, 10. A. Sutil,11. M. Schumacher...

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->