You are on page 1of 12

CPAC LOW HEAT CONCRETE 1

§Õπ°√’µ§«“¡√âÕπµË”´’·æ§
CPAC Low Heat Concrete

°“√‡∑§Õπ°√’µ„π‚§√ß √â“ß¢π“¥„À≠à
∑’Ë¡’¢π“¥°«â“߬“«¡“°°«à“ 1 ‡¡µ√ ·≈–
§«“¡Àπ“¡“°°«à“ 0.5 ‡¡µ√ ‡™àπ ‡¢◊ÕË π§Õπ°√’µ
µÕ¡àÕ ∞“π√“°·ºà °”·æßæ◊¥ (Diaphragm
Wall) §«“¡√âÕπ®“°ªØ‘°‘√‘¬“√–À«à“ߪŸπ´’‡¡πµå
°—∫πÈ” (Heat of Hydration) ®– – ¡Õ¬à“ß
µàÕ‡π◊ËÕß  àߺ≈„ÀâÕÿ≥À¿Ÿ¡‘¿“¬„π‡π◊ÈÕ§Õπ°√’µ
 Ÿß¢÷Èπ¡“°´÷ËßÕ“®¡“°°«à“ 70 Õß»“‡´≈‡´’¬ 

ë ß“π∞“π√“°·ºà¢π“¥„À≠à ‚§√ß°“√¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ—  —¡™—≠ «‘∑¬“‡¢µ∫“ßπ“ (ABAC 2)


CPAC Low Heat Concrete placing for the mat foundation of Assumption
University, Bangna Campus (ABAC 2)

ë ∫√‘‡«≥º‘«¿“¬πÕ°§Õπ°√’µ “¡“√∂∂à“¬‡∑§«“¡√âÕπ‰¥â ë °“√‡¬Áπµ—«¢ÕߧÕπ°√’µ∑’ˉ¡à‡∑à“°—π°àÕ„À⇰‘¥°“√¬÷¥√—Èß
‡√Á«°«à“¿“¬„π ·≈–·µ°√â“«„π∑’Ë ÿ¥
Heat on the surface is more easily transfered The temperature differences cause the internal
toward the ambient, comparatively on the restraints, becoming the later thermal
center in mass concrete. contraction cracking.

2 CPAC LOW HEAT CONCRETE


§«“¡√âÕπ... “‡Àµÿ ”§—≠
¢Õß°“√·µ°√â“«
Temperature Rise...
the Major Cause of Thermal
Contraction Cracking

§«“¡√âÕπ∑’Ë – ¡„π‚§√ß √â“ߧÕπ°√’µπ—Èπ®–∂Ÿ°
∂à“¬‡∑ Ÿà¿“¬πÕ° §«“¡√âÕπ∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„π®–∂à“¬‡∑ÕÕ°
‰¥â™â“°«à“∑’Ë∫√‘‡«≥º‘«§Õπ°√’µ °àÕ„À⇰‘¥§«“¡·µ°µà“ߢÕß
Õÿ≥À¿Ÿ¡‘∑’˺‘« ·≈–¿“¬„π‚§√ß √â“ß (Differential
Temperature) ∑”„Àâ ‚§√ß √â“ߢÕߧÕπ°√’µ‡°‘¥°“√À¥µ—«
·≈–°“√¬÷¥√—Èß∑’˵à“ß°—π „π∑’Ë ÿ¥§Õπ°√’µ®–·µ°√â“«
(Thermal Crack)

°“√·µ°√â“«¥—ß°≈à“«¡’ 2 ≈—°…≥– §◊Õ


1) °“√·µ°√â“«¿“¬„π‡π◊ÈÕ§Õπ°√’µ (Inobservable
Crack)
2) °“√·µ°√â“«∑’˪√“°Æ„Àâ‡ÀÁπ‡¥àπ™—¥ (Noticeable
Crack)
À≈—ß°“√·µ°√â“« πÈ”·≈–§«“¡™◊Èπ®–´÷¡ºà“π‚§√ß √â“ß
A mass concrete is technically §Õπ°√’µ ‡¢â“∑”≈“¬‡À≈Á°‡ √‘¡ ∑”„Àâ ‚§√ß √â“߉¡à “¡“√∂
specified as a concrete structure with √—∫°”≈—ßµ“¡∑’ËÕÕ°·∫∫‰«â ·≈–§«“¡∑π∑“π¢Õß‚§√ß √â“ß
large dimensions, simply figured of ®–≈¥≈ßÕ¬à“ß¡“°
greater than 0.5 metre. Those examples
are such as concrete dam, large column, Basically, heat on the surface of mass
concrete is easily released toward the ambient,
mat foundation and diaphragm wall etc.
whereas the center remains its high temperatures.
In general, heat in concrete member is This results the temperature difference in mass
evolved due to the hydration reaction concrete, subsequently inducing the internal
and gradually arising in remarkable i.e. restraint and the subsequence thermal contraction
more than 70 ÌC. cracking.

CPAC LOW HEAT CONCRETE 3


Thermal contraction cracks occurred in mass must be considered. Definitely, the deterioration of
concrete are ordinarily found in both in observable concrete structure is finally found due to cracking,
crack and noticeable crack. Consequently, it is influencing on its durability. In addition, structure
significant that the avoidance in such the cracking shall considerably loose its designed serviceability.

°“√≈¥§«“¡√âÕπ∑”‰¥âÕ¬à“߉√
How to Minimise Temperature Rise
„π°“√≈¥§«“¡√âÕπ´÷Ë߇ªì𠓇ÀµÿÀ≈—°¢Õß°“√ ·µ° In terms of concrete construction, the
√â“«„π‚§√ß √â“ߧÕπ°√’µ “¡“√∂∑”‰¥â 3 «‘∏’§◊Õ methodology to solve this problem is so far taken

CPAC Lo
1) ≈¥Õÿ≥À¿Ÿ¡‘§Õπ°√’µ„π¢≥–∑’ˇªìπ§Õπ°√’µ ¥ in account for 3 methods:
(Precooling System) 1) Precooling of fresh concrete
ë °“√º ¡πÈ”·¢ÁßÀ√◊Õ„™â ‰π‚µ√‡®π‡À≈« Mixing with crushed ice, chilled water or
2) §«∫§ÿ¡§«“¡·µ°µà“ߢÕßÕÿ≥À¿Ÿ¡‘∑’˺‘« ·≈–¿“¬„π liquid nitrogen
‚§√ß √â“ß (Temperature Difference Control) 2) Temperature difference control
ë °“√√–∫“¬§«“¡√âÕπ‚¥¬Ωíß∑àÕπÈ”¿“¬„π‚§√ß √â“ß Embedded pipe cooling system in mass
(Embedded Pipe Cooling) concrete
ë °“√∫ࡥ⫬©π«π (Surface Insulation) Concrete surface insulation
3) ≈¥¢π“¥¢Õß‚§√ß √â“ß‚¥¬°“√·∫à߇∑ 3) Sectioned or split concreting for a single
(Sectioned Concreting) structure

Concrete
∑—Èß 3 «‘∏’¥—ß°≈à“«‡ªìπ°“√ªÑÕß°—π ‰¡à „™à«‘∏’°“√·°â ‰¢
ªí≠À“∑’µË πâ ‡Àµÿ

4 CPAC LOW HEAT CONCRETE


CPAC Low Heat Concrete
∑“߇≈◊Õ°„À¡à...À¬ÿ¥ªí≠À“°“√·µ°√â“«
CPAC Low Heat Concrete, An Innovation to Cope with
Thermal Contraction Crack
CPAC Low Heat Concrete §◊Õ §Õπ°√’µæ‘‡»… Researched and developed on intrinsic
∑’Ë´’·æ§«‘®—¬ ·≈–æ—≤π“¢÷Èπ‡æ◊ËÕ§«∫§ÿ¡ª√‘¡“≥§«“¡√âÕπ behaviour of hydration, CPAC Low Heat Concrete
∑’ˇ°‘¥®“°ªØ‘°‘√‘¬“‰Œ‡¥√™—Ëπ‚¥¬µ√ß ¥â«¬°“√§«∫§ÿ¡ª√‘¡“≥ shall give the limited heat by controlling unit
·§≈‡´’ˬ¡ÕÕ°‰´¥å ∑’ˇªì𠓇ÀµÿÀ≈—°¢Õß°“√‡°‘¥§«“¡√âÕπ CaO content. Based on the specified content of
„π§Õπ°√’µ ‚¥¬°“√‡æ‘Ë¡«— ¥ÿªÕ´‚´≈“π ª√–‡¿∑ PFA unit CaO, the temperature rise shall be
(Pulverized Fuel Ash) ‡¢â“‰ª„π à«πº ¡§Õπ°√’µ π—∫ considerably reduced, enhancing the capability
‡ªìπ«‘∏’°“√·°âªí≠À“°“√·µ°√â“«®“°§«“¡√âÕπ∑’˵âπ‡Àµÿ effectiveness of cracking protection to control

ow Heat
Õ¬à“ß·∑â®√‘ß thermal contraction crack.
ªí®®ÿ∫—π ´’·æ§‰¥â¡’°“√æ—≤π“ à«πº ¡§Õπ°√’µ CPAC is able to develop concrete
Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ‡æ◊ËÕ§«∫§ÿ¡ª√‘¡“≥§«“¡√âÕπ∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ„Àâ proportioning to relevantly suit to the particular
‡À¡“–°—∫¢π“¥¢Õß‚§√ß √â“ß ·≈–‡ªìπ‰ªµ“¡¢âÕ°”Àπ¥ characteristics of every members as requested,
‡æ◊ËÕ≈¥ªí≠À“°“√·µ°√â“«¿“¬„π‚§√ß √â“ߧÕπ°√’µ simultaneously go along with other requirements.

Comparative Temperature Measured at The Centre and The Surface


of Foundation with A Depth of 2.50 metres.

te
Concrete Temperature ( c)

Normal Concrete CPAC Low Heat Concrete

Elapsed time (days)

CPAC LOW HEAT CONCRETE 5


CPAC Low Heat Concrete §ÿ≥ ¡∫—µ‘∑’Ë‚¥¥‡¥àπ
CPAC Low Heat Concrete, Outstanding Properties

CPAC Low Heat Concrete ¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘


∑’Ë ‚¥¥‡¥àπ°«à“§Õπ°√’µ∑—Ë«‰ªÕ¬à“߇ÀÁπ‰¥â™—¥
1) §«“¡ “¡“√∂‡∑‰¥â‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ¥â«¬Õπÿ¿“§∑’Ë°≈¡¢Õß
PFA ∑”„Àâ CPAC Low Heat Concrete  “¡“√∂≈◊Ëπ‰À≈
·≈–·∑√°µ—«‡¢â“‰ªÕ¬Ÿà√–À«à“߇À≈Á°‡ √‘¡∑’ËÀπ“·πàπ‰¥â¥’
∑”„Àâ°“√‡∑ ·≈–°“√®’ȇ¢¬à“§Õπ°√’µ∑”‰¥âßà“¬ ·≈–¡’
ª√– ‘∑∏‘¿“楒¢÷Èπ ≈¥‡«≈“°“√∑”ß“π ≈¥®”π«π·√ßß“π
´÷Ëߙ૬≈¥µâπ∑ÿπ„π°“√‡∑§Õπ°√’µ‚¥¬√«¡
2) ≈¥°“√‡¬‘È¡ °“√·¬°µ—« ·≈–°“√À¥µ—« ‡π◊ËÕß®“°
ë Õπÿ¿“§«— ¥ÿªÕ´‚´≈“π Pozzolan Particles
«— ¥ÿªÕ´‚´≈“π ™à«¬‡æ‘Ë¡§«“¡ “¡“√∂‡∑‰¥â¢ÕߧÕπ°√’µ
„À⥒¬‘Ëߢ÷Èπ ∑”„Àâ “¡“√∂≈¥ª√‘¡“≥πÈ”„π à«πº ¡≈߉¥â
®÷ߙ૬≈¥°“√‡¬‘È¡ °“√·¬°µ—« ·≈–°“√À¥µ—«¢ÕߧÕπ°√’µ
3) °”≈—ßÕ—¥„π√–¬–¬“« Ÿß°«à“§Õπ°√’µ∑—Ë«‰ª
´‘≈‘°Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å (SiO2) „π«— ¥ÿªÕ´‚´≈“π ®–∑”ªØ‘°‘√‘¬“
°—∫·§≈‡´’¬¡‰Œ¥√Õ°‰´¥å [Ca(OH)2] ∑’ˇÀ≈◊Õ®“°ªØ‘°‘√‘¬“
‰Œ‡¥√™—Ëπ ‰¥â “√ª√–°Õ∫ ·§≈‡´’¬¡´‘≈‘‡°µ‰Œ‡¥√µ (CSH)
Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëߥ—ß ¡°“√ ë Õπÿ¿“§´’‡¡πµå Cement Particles

Cement + H2O CSH + Ca(OH)2 (Hydration Reaction)


SiO2 + Ca(OH)2 CSH (Pozzolanic Reaction)

ªØ‘°‘√‘¬“ªÕ´‚´≈“π®–‡°‘¥Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕ߇ªìπº≈„Àâ ∑“߇§¡’‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ‡π◊ËÕß®“°ªØ‘°‘√‘¬“ªÕ´‚´≈“π∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ®–


°“√æ—≤π“°”≈—ßÕ—¥¢ÕߧÕπ°√’µ À≈—ß 28 «—π ¬—ß§ß¥”‡π‘π ∑”„Àâª√‘¡“≥µ—«‡™◊ËÕ¡ª√– “π (CSH) ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®÷ß∑”„Àâ
µàÕ‰ª ®÷ß∑”„Àâ°”≈—ßÕ—¥„π√–¬–¬“«¢Õß CPAC Low Heat CPAC Low Heat Concrete ¡’‡π◊ÈÕ·πàπ¢÷Èπ ·≈–
Concrete ¥’°«à“§Õπ°√’µ∑—Ë«‰ª ∑÷∫πÈ”¡“°¢÷Èπ àߺ≈„Àâ ‚§√ß √â“ß¡’§«“¡·¢Áß·√ß∑π∑“π
4) §«“¡∑π∑“π ·≈–§«“¡µâ“π∑“π°“√°—¥°√àÕπ „™âß“π‰¥â¬“«π“π

6 CPAC LOW HEAT CONCRETE


Its properties are clearly superior beyond unquestionably controlled.
conventional concrete as the following ; 3) Higher Long Term Strength, In pozzolanic
1) Excellent Workability, With spherical reaction, SiO2 reacts with Ca(OH)2 , by product
particle, a pozzolan, additive in concrete, enables of hydration reaction, to yield an additional CSH
concrete more workable. The compaction can be as shown in below equation. Pozzolanic reaction is
done more conveniently, with preferable quality. continually developed over 28 days of concrete
Distinctively, time and cost saving would be also ages, as a result, long term strength would be
achieved. gained, having been higher than normal concrete.
2) Reducing Bleeding and Drying Shrinkage, 4) High Durability, Having additional
A reduced water content is applied in the cementitious, low permeability, fundamental of
proportion due to use of pozzolan, therefore durability, is obviously satisfied.
bleeding, segregation and drying shrinkage are

Comparative Strength Development between CPAC Low Heat Concrete


and Normal Concrete
Relative Strength Development (%)

Normal Concrete CPAC Low Heat Concrete

Ages of Concrete

CPAC Low Heat


Concrete CPAC LOW HEAT CONCRETE 7
§ÿâ¡§à“°«à“¥â«¬ CPAC Low Heat Concrete
Distinctive Worthy....CPAC Low Heat Concrete

The Other Means in Temperature Comparative Benefits in Use of


Control CPAC Low Heat Concrete
°“√·∫àß‚§√ß √â“߇∑ ≈¥‡«≈“·≈–·√ßß“π
 ≈¥§à“„™â®à“¬„π°“√‡µ√’¬¡ß“π·µà≈–§√—Èß
 ≈¥ªí≠À“®“°°“√∑”√Õ¬µàÕ√–À«à“ß™—Èπ§Õπ°√’µ (Construction Joint)
Sectioned or Split Concreting  Reducing in both construction time and labouring
 Saving in preparation of each concrete placing
 Eliminating problems of cold joint

°“√º ¡πÈ”·¢ÁßÀ√◊Õ‰π‚µ√‡®π‡À≈« À¡¥ªí≠À“‡√◊ËÕß°“√§«∫§ÿ¡Õÿ≥À¿Ÿ¡‘¢ÕߧÕπ°√’µ√–À«à“ß°“√®—¥ àß
 ≈¥§à“„™â®à“¬„π°“√®—¥À“πÈ”·¢Áß·≈–‰π‚µ√‡®π‡À≈«
Mixing with crushed ice or liquid nitrogen No need of temperature control in concrete delivery
 Saving in procurement cost of crushed ice or liquid nitrogen

°“√Ωíß∑àÕπÈ” ≈¥§«“¡¬ÿà߬“°„π°“√Ωíß∑àÕπÈ”·≈–°“√µ‘¥µ—Èߪíö¡πÈ”
 ≈¥‡«≈“·≈–§à“„™â®à“¬
Embedded pipe cooling8  No complicated procedure of piping and water pump installation
 Saving in both construction time and cost

°“√∫ࡥ⫬©π«π ‰¥â°”≈—ßÕ—¥ Ÿß°«à“
 ≈¥§à“„™â®à“¬„π°“√‡º◊ËÕ°”≈—ßÕ—¥®“°ªØ‘°‘√‘¬“‰Œ‡¥√™—Ëπ∑’ˉ¡à ¡∫Ÿ√≥å
 ≈¥§«“¡‡ ’ˬ߮“°Õÿ≥À¿Ÿ¡‘∑’Ë·µ°µà“ß°—π¡“°
Insulated Curing Having higher strength
Saving cost in case of use higher strength
No risk of high temperature difference

8 CPAC LOW HEAT CONCRETE


¬◊π¬—π§ÿ≥¿“æ ¥â«¬º≈∑¥ Õ∫Õÿ≥À¿Ÿ¡‘
Assured with Resultant Concrete Temperature
Rise Measurement

ß“π‡∑∞“π√“°·ºà¢π“¥„À≠à (Mat Foundation)


 ∂“π’®Õ¥√∂‰øøÑ“À¡Õ™‘µ ‚§√ß°“√√–∫∫¢π àß¡«≈™π
°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ (BTS) ¡’¢π“¥°«â“ß 8.40 ‡¡µ√
¬“« 38.40 ‡¡µ√ ·≈–≈÷° 4.75 ‡¡µ√ ´÷Ëß∂◊Õ«à“‡ªìπ
∞“π√“°∑’Ë≈÷°∑’Ë ÿ¥„πª√–‡∑»∑’Ë¡’°“√‡∑§√—È߇¥’¬« æ∫«à“
Õÿ≥À¿Ÿ¡‘∑’Ë«—¥‰¥â Ÿß ÿ¥§◊Õ 72 Õß»“‡´≈‡´’¬  ·≈–§à“·µ°µà“ß
 Ÿß ÿ¥√–À«à“ß„®°≈“ß‚§√ß √â“ß°—∫∫√‘‡«≥º‘«‡æ’¬ß 25
Õß»“‡´≈‡´’¬  ë °“√µ‘¥µ—ÈßÕÿª°√≥å«—¥Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ „π√“°∞“π‚§√ß°“√–∫∫¢π àß¡«≈™π
°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ (BTS)
Installation of Temperature measuring equipment in the
Mat foundations of Morchit Depot of deepest mat foundation of BTS Morchit Depot
Bangkok Transit System (BTS) is regarded as
mass concrete with dimensions of 8.40 x 38.40 x The results of temperature measurement show
4.75 metres. Such the depth, 4.75 metres, is the the peak temperature of 72 CÌ and the temperature
deepest in Thailand for a single concrete placing. difference between surface and center of only 25 CÌ .

Resultant Temperature of Mass Concrete for BTS


Concrete Temperature ( c)

Center Surface

Elapsed time (days)

CPAC LOW HEAT CONCRETE 9


CPAC Low Heat Concrete
§«“¡¡—Ëπ„® ¢Õß∑ÿ°‚§√ß°“√
CPAC Low Heat Concrete...Confidences of all projects

 à«πÀπ÷ËߢÕß‚§√ß°“√∑’Ë¡—Ëπ„®‡≈◊Õ°„™â
1. ‚§√ß°“√√–∫∫¢π àß¡«≈™π°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ (BTS)
2. ‚§√ß°“√√∂‰øøÑ“¡À“π§√ (MRTA)
3. ‚§√ß°“√‚√߉øøÑ“√“™∫ÿ√’
4. ‚§√ß°“√¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ—  —¡™—≠ «‘∑¬“‡¢µ∫“ßπ“ (ABAC 2)
5. ‚§√ß°“√¡‘≈‡≈π‡π’¬¡ §Õ¡‡æ≈Á°´å
6. ‚§√ß°“√«Õ≈‡¡∑‡∑§‚π‚≈¬’
7. ‚§√ß°“√°“√‰øøÑ“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§ ∫“߇¢π
8. ‚§√ß°“√æ≈—ßß“π TRI IPP
9. ‚§√ß°“√æ≈—ßß“π·Ààß™“µ‘ ™≈∫ÿ√’
ë ‚§√ß°“√√–∫∫¢π àß¡«≈™π°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ (BTS)
10.‚§√ß°“√√–∫∫∑àÕπÌÈ“¥‘∫ ©–‡™‘߇∑√“ Bangkok Transit System (BTS)

Some reference projects assured to take CPAC Low Heat Concrete as a part in
their works.
1. Bangkok Transit System (BTS)
2. Metropolitan Rapid Transit Authority
3. Ratchaburi Power Plant
4. Assumption University, Bangna Campus (ABAC 2)
5. Millenium Complex
6. Valmet Technology
7. Provincial Electric Supply Authority, Headquarter Office
8. TRI IPP Energy Project
9. Thai National Power, Chonburi
10. Chachoengsao Raw Water Supplying Project

ë ‚§√ß°“√‚√߉øøÑ“√“™∫ÿ√’
Ratchaburi Power Plant

10 CPAC LOW HEAT CONCRETE


ë ‚§√ß°“√¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ—  —¡™—≠ «‘∑¬“‡¢µ∫“ßπ“ (ABAC 2)
Assumption University, Bangna Campus (ABAC 2)

ë ‚§√ß°“√√∂‰øøÑ“¡À“π§√ (MRTA)
Metropolitan Rapid Transit Authourity

ë ‚§√ß°“√¡‘≈‡≈π‡π’¬¡ §Õ¡‡æ≈Á°´å
Millenium Complex

CPAC LOW HEAT CONCRETE 11


12 CPAC LOW HEAT CONCRETE