www.KitaboSunnat.

com

Qz S ~ gu

w Z

~ Ýzg Å¿¯§Æ Y •gzZ $ö
þ ðsZ ÄE ~ e ÝZ 8 ñZ'
!£ÿ

!£yZô

;s ƒ°Z†ËZ eWz6

ðsZ xE%Š *Z Ôç]§I]
Ze
gjz· s W;gE- ðsZ ~Š

g ó!£

ãæ { Úƒq
No: 5848 Acad.
Dated:28-4-2005

gjz· s W;gE- ðsS ~ ÔðsZ xE%

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

Qz S ~ gu

w Z

~ Ýzg Å¿¯§Æ Y •gzZ $ö
þ ðsZ ÄE ÿ ~ e ÝZ 8 ñZ'
!£
( Y 2008' Y 2005 )

!£yZô

;s ƒ°Z†ËZ eWz6

ðsZ xE%Š *Z Ôç]§I]
Ze
gjz· s W;gE- ðsZ ~Š

g ó!£

ãæ { Úƒq
No: 5848 Acad.
Dated:28-4-2005

gjz· s W;gE- ðsS ~ ÔðsS xE%

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

TO WHOM IT MAY CONCERN
It is certified that Mr. Hafiz Hamza Madni s/o Hafiz Abdur
Rahman Madni is a Ph.D. student in Department of Islamic
Studies and he has completed his Thesis titled:

wßZÆ ïÅQzŠ ‹S ~ g
uèD
(~ Ýzg Å¿¯§Æ Y •gzZ $ö )
under my supervision for the award of Ph.D. Degree. Mr. Hafiz
Hamza Madni is eligible for submission of Thesis under the
Rules & Regulation of the Department as well as of the
University regarding Ph.D. The material used by him is original
and he has shown creativeness in his work. The Thesis
represents four years work done by the candidate.

Supervisor
Prof. Dr. Abdur Rauf Zafar

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

DECLARATION CERTIFICATE
This thesis which is being submitted for the degree of Ph.D. in The
Islamia University of Bahawalpur does not contain material which has been
submitted for the award of Ph.D. degree in any University and, to the
best of my knowledge and belief, neither does this thesis contain any
material published or written previously by another person, except
when due reference is made to the source in the test of the thesis.

(Hafiz Hamza Madni)
Ph.D Scholar

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫]‪]„aF ØfÎ àÚ h^jÓe oÞçjm‬‬
‫‪Ü× àÚ é…^$œ æœ‬‬

‫)‪( 4:s ›ÑZ >gÎ‬‬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

h^ŠjÞ]
x(è-ZzÀ
gzZxH
x *
Æ ãæ Ý°Z†ƒq *
Ññ

á £ kZ ðÉZg6xŠxŠgzZ éZpÅX
Xµ¯
 !
»ŠgzZŠŽzÆ

ãæ {Úƒq

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

}p„
èz
)l q
1

Y »g ZgzZ x|Ôp' QzŠ ‹S VÙæù] h^e q

2

sg ¬ »]q ˜Z ~Š ã
P ´Ð Qz•gzZ x|z p»QzŠ ‹Z

30

ú›gzZ Y »g Z / » ïÅQzŠ ‹Z

`~uzŠ

31


‚gÇ

<

35

~/ôÇ

<

39

~ É@
Ç

<

39

~ É@sÇ

<

41

~ + zD

gzŠ

<

57

wEZ » yZ ~ xEZgzZ x|z p'e
ZgŠz e
Zzg

85

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö'g »i§ » ïÅQzŠ ‹S VÝæ• h^e q

86

`~Š

wßZ: U
öÆ ïÅg
u›‹S

92


Z° )g ZŠ™ » ~zZg

<

104

(‚ ) ¢
 &Å ~zZg

<

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

112

•w£Z

<

116

*
ƒ à {Ð fz•z A »•

<

128

wßZ: U
öÆ ïÅg
Š qZ èQ

141

( pôz f •
á c) Qg ±!
l^Ï%Ö] kËÖ^íÚ

<

148

A ñØZ ~ g
uçQ

<

163

]â ´ Å + TÃg
u®c
qçñ

<

181

`~uzŠ
:t
I

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™ñ•'ïÅQzŠ ‹S VÝç‰ h^e q

186

{^
Y » yZ~ Ýzg Å? Z ‰gzZ wßZ îZgŠÆÃñ•

228

{^
Y » yZ ~ Ýzg Å? Z ‰gzZ wßZ îZgŠÆ îG
0½É â ñ•

`~uzŠ

247

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö ' .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}DVÝ…^ã2 h^e q

248

Þ »gzZ mb!
.
ÔDy.ZzŠ'}DgzZ g
uD

263

igzZ ò}Ô[òZÆ “b!
Åg
uIZgzZ}IZ

`~uzŠ

282

{^
Y » &m‚vÖ] Øaœæ äÏËÖ] Øaœ àne èߊÖ] Å  à Z»Z·

`~Š

306
307

{^
Y ~W 'g¦îZgŠ » e
Zzg×~¢qgzŠ VÜrßµ h^e q
Y »g Zz i ¸W » g
us #Z6Š ã
Å=~ e
Zzg×

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

318

wßZ îZgŠÆ +®I ]]
gzZ g¦ » e
ZgŠ ~¢q)

321

{^
Y » yZgzZ wßZ îZgŠÆ  ãˆ(*
Ññ

<

324

{^
Y » yZgzZ wßZ îZgŠÆ  „Z•
Û +-Zq *
Ññ

<

326

{^
Y » yZgzZ wßZ îZgŠÆ k& Z ŒZ }Z *
Ññ

<

326

{^
Y » yZgzZ wßZ îZgŠÆ ~渣Zh
zY [»

<

343
344

`~uzŠ

-!
:E
XE
!Zi Z » yZgzZ ]2 ' ÷ »$öz/ô~ ïÅQzŠ ‹Z VÜŽ• h^e q
-!
:E
XE
 Ÿz ÅkZÐ Vß VgzZ ÷ »  /ô]» Zg+Z
s

349

BVP Å/7Z Z 6Ȭ ‹» Zg+Z

<

362

BVP Å]» Zg+ZÆ 7x Z™/ôvŠ

<

376

s
 Ÿz ÅVßßZ îZgŠ [‰[™Ð  $öszcP

`~uzŠ

390

|Å× îZgŠ {Š™7Ð áZjÆ $ö ‰6g
Š q Z 9

`~Š
c dÜ q
U Z%zgŠ r q

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

äÚ‚ùÏÚ
Vr’dgzZ ~„Å¢qgzŠ …n Æ + Y©: » kZ HÉVY c ïà qçñÃk

iä~
g Zi ª
q Å Vâ ›ÆR'ä VMÔ Çƒ Rß s§Å ( | 1176x )  ~ŠŠ vZ à z { •
á ]|VZp ~uÆ
Ô Ç Vz™7 Ð g "Z e
.é: kZ ~ X c
¯ g"» i @
zK
KZ ÃVâ ZyVâzŠÆ Šó ¿Z z Š ˜LÃ7Æ
:Vƒ &ƒ
 o
*™„~ V”zŠÃ)lLZ ñƒ f
 {^
Y »Y »g Z ~„çO
Y 1857 ~Š Zi M k
J
 Ð( | 1176x ) ~ŠŠvZ à z { •
á ]| X 1
XJ
¢qgzŠÐ ¦u X 2

’ÅŠ ¿Z zŠ ˜ ÐgzŠÆ  ~ŠŠvZ à z { •
q
á ]|

» Vr’ Iè gzZ ~„ÔdÅ¢qgzŠ ~ y z u0
R'ÎÔ( | 1176x )  ~ŠŠ vZ à z { •
á ]|

wZzi Ï(Æ Vâ ›¬ Ð ƒ
 7Z  3g xŠ~ yZyÆ„z DZ
 ä Ôì YY c
ŠgZŒ
Û ÌwzZ g z
ÝzH »g Z MZ Ï(6yÆ Vâ ›zy s§q
Zž ¬Š ä VrZ X Zƒ kˆZh
” » o zZ ~„B‚B‚Æ
™ 7~ s¦: 1¸ V˜Ô y›s§~uzŠ • ìgNŠ [Zp » äYƒ™6y }g7 ñƒ Ù Š w²â
VrZçO X • ìgƒ mÑ Ç!
Ð ó<
 z [ L<ÑÝZÐzz ÅŠ§ ~ÇV;z Ô• g D » i$
i"
™ƒ k-â Ð VìÈÅ Vâ Zxhn Æ kZgzZ ÑZ e wze » Šó ˜Ln Æ DÆg ZMZ Ï(Æ Vâ ›ä
 [x» ~Š~ yZyÆ 1
k
 ã0
Ð VV%~ Y 1761 ä T ~Š ]úŠ Ã à Z$
Z { •
á £Z Ð yj
jZ
{Š c
i= Ô åŠ°„ {g •
á Z s§Å¦) Å ( | 1176x )  ~ŠŠ vZ à z { •
á ~ŸÆ Šó ˜LЧZz kZ X ~±
Xì ã™W~ {g !
Æ yZy ~Š ¿ZÆ yZ
w° WZ hV˜ ä VrZž ì szct ~ Vñ¤

u —gzZ +g D
Å ( | 1176x ) vZ à z { •
á
gŠ .
Þ ‡§{ Å 'Â~ Šó § ~ÇLV;z c
VZ Z Ú » b & Z Å 0
ó Æ s¦L{Šgz6Æ óÞZ +Š Lƺ Z +-Z
{z eÎ ` ´Ž ä VrZ Ð w Å t f q É ãqzg ˆ Æ ø
 [x» ~ }g !
kZ X ,Š x •Z ]â }

gzŠm‚zÀF» *™y M Œ
Û ä VrZçO Ô å » äZ™sg ”„
 Zg { Z'Ð VâzŠ óg
uz y M Œ
Û LÃVâ ›
Ïg ÃgzZ ! ²sÜ: Å ó´ â x â Z ¤ñLg
Š q Z·ù+F9AzZ n Æ g
u gzZ H~ óÏg ÃLy!
i ~g »uÅ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

uô â x â Z ¤ñÉ ÔK²ÑzŠÐ x *
Æ oËù’Ú gzZ pçùŠÚ ~ y!
Ì ` Zzg6gîÆ [ ÏgŠ Åg
i
žì tžÜ » T c
Š rz•
Û Ãq
’Å Šó ¿Z ñ§Z L6Š ã
Å·_ }•Æ VâzŠ g
uz y M Œ
Û b§kZ X c
Š
X ñY H76<
 z [ÂÃ Šó ¿Z z}Æ
L gzŠC
Ù
N J (Ð M Ð x ÈZ} (ä o òZ zŠ ÑzZ ÅyZp¤
Z ¹’ÅŠ ¿Z zŠ ˜ Å ( | 1176x ) vZ à z { •
á
Xì Zƒ ;J
Y 1857 ~Š Zi M k
Z ÏZ ë @
 gzŠ ª » `z²Æ Vr’yZ6i Z0
 + -Z < g { •
á Vœ zŠ Æ yZ Šp Âx » »§·z W Z F
Æ *™y M Œ
Û ˆ Æ( | 1176x ) vZ à z { •
á

ñO Å y!
i Ïg à ä VrZ a Æ kZ p 
c J(Ð M Ìä( | 1230x )  gŠ ØZ†{ •
á gzZ ( | 1233x )
m

+Z†{ •
á d
 } (Æ yZ ~ yZy +g D
X H [NZ »

ózŠg Z Ly!
i à Zz äƒ òZg {Š c
i ~ Vâ ›

u r z•
g
Û gzŠ » J
 ( | 1262x ) rZ ·{ •
á ÐZâÆ( | 1239 x )  m
+Z†{ •
á ™á Ð( | 1239x )
Z ˆ Æ äY™]ó ó<Ñ}wLÆ( | 1262x ) rZ ·{ •
q
á ~ Y 1842 %Z Ôì g ZŠ™ëZ Z (q
Z ~
vZ à z { •
á ~ yZyÆŠ ˜ z ]úŠ ˆƒŠ4Æ ( | 1320x )  ~ŠŠ @k


2
¦ óg
uµLÅyZ s§
L ~w'
£Z¦ËáÆ š
 F
ŸÆ yZ gzZ ( | 1246 x ) L³•Z { •
á D7 Æ( | 1176x )

s ÜÆ ]¬$
z uÑB‚B‚Æð
ó sZ ÄÜ ñ§Z L+Lq
’X „g Vc
ú{Š c
i4z]
Å ( | 1246x )
ì C M ÃVZzŠ VZzg ~ yZy kZ ̈ Æ ]Š ÞÅ VâzŠ 6x £Æ ^ÃÑ!
~ Y 1831 Ž „g VZiz•
Û Ì
z uÑp 1g JŠ \zg » VE!
Û Âä Š ˜ q
Œ
’VZi Z ˆ gzZ Y 1857 ~Š Zi M k
 Ð ˆ Æ ^ÃÑ!
XŠ qÉ
™ƒ qzÑIÐ ~Š Zi M k
 z Z(

Z » TX ˆ¬ Cƒ !{Š c
iq
’Åg
uz <
 rz•
Û s ÜÆ ]¬$

gzZ)ëÆ yZgzZ ( | 1320x )  ~ŠŠ @k


2
¦ÑÆ ( | 1262x ) rZ·{ •
á ̈ Æ ~œ,•
-Š ñfˆÆ ~Š Zi M k
 pÔì @M ÃVc
ú]gßŦ)Å ( | 1303x )  V{ Œ& œ[Zâ Š¤
•
á
s ÜÆ Š ÒS z ¬žì t ƒ
 o {Š c
i ñO Å ä™.
Þ »b!
» Y f~ ekZ Xìg 7ú Ì~'gzZÈ
X N Y ~Šg Z Œ
Û gŠ.
Þ ‡lÃÅ]Z|x Ó~ “ )
-;X1Å
öE

§ZÑ

Ð

¼ Zl

iz%R @Ð wi R ì ;g g » { U

D» Vâ ›gzZ xsZ J
¢qgzŠÐ ¦u

Æ ò » *
~ ~Š Zi M k
 žœÅzy gzZ Vâ ›~ Y 1857 ~Š Zi M k
 ž ǃ: s »Z +Œ
Û „¸%Zt

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

G
É ¸ ‰ƒ q
Ñ~ li ‚ Å ` Z%‚ ~â ¤'

Z åS}¢ {zž ñY ¹~ }g !
Æ V¹‚Æ yZ gzZ ¦uˆ
b§ÏZ ¦)x ÓÅ V¹‚Æ yZ gzZ ¦už Ç Vƒe I¸ ~ ñƒ “ Ð ~$
Ð zg Å ]xòsZ

’ÅŠ ¿Z z Š ˜ ÆáÆ yZgzZ ( | 1176x )  vZ à z { •
q
á b§T‰n Æ DÆ Vâ ›gzZ xsZ
vZ à z { •
á Xì @
ƒ ZÐ

` Z'
× Æ ó~Š Zi M L ` Z'
× » òÝ Ï(ž ì ~¡ Ì%Z t p¸ 4~

s ÜÆ ` Z%‚ ~â ¤'Q gzZ V³¬ b§T ä y§c
;gzZ VzŠ¤
•
á ÔyZ0
{ Æ yZ Ô ( | 1176x )
X ‰ M t•
Û zŠ ~ kZˆÆ ò » *
ÅY 1857 p„g ~g Y ÌˆÆ Y 1857 p¤
Z {z ~±k
 Å ~Š Zi M

Š Zi M y yzÛ %Z Š
{g ™ƒ ŠzöJ
VE!
Û sÜy
Œ
ÆH !
ŽŠ
` @
ƒ gz$Ð gz$y yzg0
Z Å!
Š ˜ ( 1)
X à ðZõZ 5Q ä kZÐ yj
jZŠ ˜ ~ Y 1979 è M @;g ì‡J
uÅx *
t ~ V¸´
ŠzöyZy » kZgzZ à™spJ
u °» ^KZˆÆ òzø*!
ÅVâ ›Ðg ZMZ Ï( ä ~„ Ì ç ( 2)
ÐZÆ™li ‚ ä ` Z%‚ ~â ¤'É Ô Š
{g J
xÎg Y•‰gzZ ]ZŠ „ÔZ
•sÜ Zƒ @
ƒ F
ŠzöÐ

gzZ „
 () ]5ç ê V;z c
Š ÀÃ ~È ‘•
Û Æ™ F!~ Vâ Zy {gÃè V˜ Ð 46
u àSKZ
~È ‘•
Û ~ø^ÇZ6s§q
Z³» TX ‰ - Dƒ mÑ Ð ]xòsZ y›~ ( u

yZ gzZ¦uX ‰ - Dƒg D » òÝ6f y›~øê s§~uzŠ ÂZƒC
Ù ª~ ]gßÆ rz•
ÛÆ
.6XÆ
z ]•ÅVâ ›ž Š
1™t ó6¯ LnÆ x ¸{Šgp“q
Zž ¶t {z ðƒ tŽ Ð ]Z| Z ð3E
}g !
Æ xE ÂÔƒ B
g Ìyiz ]!
¼¤
Z J
u Åy.Xì „ ~ äCZÃy.z xEÆ x ¸¨
¸ ] §

Xì ´Å~k

W
5
Z KZÐg ±ZÆ óe
$
Z LgzZ óö YLxsZˆÆ “Ï(žì ß Gtzgt ~

Æ ]c
Zzg ´Š ÃVâ ›s§q
Z X ‰ #
 ~ V”zŠ y›~gzŠ kZÆ š
 ú% ~„žìtžÜ
~g »u sÜ: y›áZz yZZ gz$ s§ ~uzŠ  c
Š™g66h
 { C „ ~ { Õ{z Kä kˆZ Æ D
m
ôZ {zž Å b§kZ š
 F
6f ÅyZ ä ½x  +$
{Š™ äzÆá} eg ÑÉ Ñ u ¸ s§Å Vái 5
Ôì Ì1 » Vr’Å ~Š Zi M Ž Û ðZ’Z » ~œ,•ž ©‰ - Dƒ§ZÆ Vñ ÙçgzZ Ï(Æ
TÃ<
 z [Â k‚Z Å <Ñ~ ]Ñq yZ Xì F
6„
 ( æ MgŠ Ð [fÇ!
Ð g ±Z Æ lzg KZ
:ð M t ‚V- ¼ {z Z 7*
ƒg ezŠÐ öâ i M


1 ¯ ö6x *
Æ×
ó îZgŠ LÃ ( 1 wÎg è<
 ) ‚ÅkZpåÂÂg ïZ »p ÖZÆ *™y M Œ
Û ( 1)

ÒÎZ s§~uzŠ Â Š
1x *
» kZñÅ ó]¡z =LŠ .x *
s§q
Z n Æ ä¯ u‡Ãg
uz <
 ( 2)

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

Û DQ ºÃ 1 wÎg
X 'äƒg‡*
¦)ÅäZ™gz!
óli ‚QLñO Åy M Œ

Æ Y f Ã<Ñ kZžì ~gz¢ Z®X $
Ë ƒ 7c™J
#
Ö ªŽ ì <Ñ ~y
Wèa <Ñ ~·

ÐWÃ#
Ö Z ]â ©ZÆ <Ñä 1 vZ wÎgçO X ñY c
à« à J
Š Z•
Û ZáZz äWJ
#
Ö ª)g f

Ã<Ñ ~· ( 2593¶g :~èF
òÔ 3461 ¶g :~g g 9) 9 îÖ] ý èm• çÖæ oß ]çÇ×ùe 0 :c
Š V- ¬» äà
 .   $  % * þ™ :¶ðÎ ¸ Ì~g ZŠ)f Å 1 vZ wÎg ä \¬vZ n Æ ä;ÐW

Vâ ›n Æ «™Å <ÑkZ gzZ n Æ äàJ
#
Ö Z Ãt·<ÑçO(D67 :é‚ñ^ÛÖ] E — $ 
 & ÞZŠ Z% ZuzŠ Ô• ë yWŒ
<
Û & ÔÞZ x¯q
Z :• cg zŠÆ <ÑÅ \¬vZèa X 1x »Ð óe
Zzg Lä
Å]zˆz oÏù×i â ÀaÆ e
Zzg Å yWŒ
Û XŠ
Hg (Z Ãe
Zzg aÆ Vz «™Å VâzŠ X • ë g
uz

Hg (Z ä x Z™$ö®Ž aÆ ïÅe
Zzg X ÅY ZŠ Zz ·aÆ <
 èe
Zzg²Ôì CY ÅwEZ b ˜Z

ËZ
 {zgzZ å @
ƒ ï•
á „ ~ óe
Zzg L â Àx|» óe
ZgŠ LV; Æ }n²Ô c
Š x *
» óe
ZgŠ Lä +y
OÐZ
X D™7Ð w!+Ã]c
Zzg {z:gz Ôì _ƒ ïÅkZž @
Y ŒÂD™yÒ Ð szc+Ãe
Zzg

Æ x » ÏZ Ã\WLZ ä Š Z® ~(q
ZX XÐ~(ä $öa Æ ïéZ gzZ ä™ ¦Ã]c
Zzg

ã%
Òçn Æ x »xÆ w@
7õY éZgzZ w”Æ g
Š q Z ÌÃVGùÅ^éVzg ZD
Ù gzZ c
Š™•z n

7‚ Z a Æ ]§z <
 Å 1vZ wÎg ä VrZ X¸ Šzöe
.b‚z Æ b‚gz Ëg² H“
 ZŠ'Ð

~ ] 'Z Å g
u b§kZ Xn ™ ïÅ e
Zzg ™ƒ { Ç WÐ •Ÿ ì‚ž @c
â•
Û x ÈZ » e
ZzgB‚Æ
sÜ: <
 z yWŒ
Ûª
z$
Å@ ¦) Å yZ J
 ` W™á Ð wzZ §œX Š
ƒ pô7‚Z ì]c
Zzg {íf x Ó
Xì eÌïÅ b§C
Ù Åe
Zzg éZÉ ‰ƒ pô

pÔ• ŠŽñwßZ ZZ e
.Æ óe
ZgŠz e
Zzg L~ kZ c
W~ŠŽz ncg
u®Ž aÆ ïÅe
Zzg

Æ ñZgz =ÃsÐ •ÃQÆ ]c
Zzg yZ ƙi Z0
Z ÃÃVßßZ yZ {z X 7y\Z 6kZ ÃVÍß ‰
4
wßZt aÆŠgÆ ]c
Zzg ä à 3y!
Z 0 ögG‘1q
Z Xs§Å 4}çO Ô• T e ´66Vâ e
X H: wJÐZ Ìä Y f4g/ÆgzŠ kZ pì Ýq ßF
Ãkª ¨6e
Zzg Å ~zZgž)ž å H7
à™ äz b ˜Z Å óe
ZgŠ LaÆ ¶Š ~ F
'6~tg
uÃñZgz =ÏZ ä VÍß ‰Ðž²¼ [Z p

®c
ì »g Z q
Z » „ $ö®t Hž Vz™7 ït Ð áZjÆ $ö~ŸkZž Vƒ Le ~ Xì
Å ]c
Zzg ~ŸkZ X • ìg Y áÅ} i ZzgŠÆ g
ug ïZ Ð VßßZ,ZÃ7Æ s #ZÆ $ö

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

EG
Wz » ýG3š{$z oŽ 6Š ã
Å$ö®~ ï
i Z0
Z Ž » kªz =aÆg £ îZgŠ .
Þ W!
Æ kZ Ôì [!
Ç ñY H ãZz Ìt ñƒ D™!Zi Z » ]2~ }g !
Æg
u e
Zzg ?ì ~g £J
V¹{zì Š
Hg (Z
XÃñZgz =Y Zgzâ Ð g
u ®X 7¼ C
Ù !
Ð kZ Ôì ŠŽñ~ $ö®U F
x Ó » óïz e
ZgŠ ž
L

ñ• q nZê ZgzZ x «
É@
Ôx Z™/ôt :gzZì 7x|» VÂg „éZ {zì @
Y H7Ð áZjÆ $ö

bß {Š ‚ž @
ì H7a kZ™hz%h ÂÃVÂg „éZÐVÉg f,Z ä g
u +”
É Ôåg » & § »$ö
X ÃÎú LZ6x *
Æ V-klyZÃVÍß
Xì Š
c
Š™„•Æ [Z1Zb ~!£Ãc {gÃè

sg¬ »]q˜Z ~Š ã
P ´Ð yZgzZ QzŠ ‹Z ~ [!
kZÐ g ±ZÆ yZÄÆ!£ VÙæ] h^e
žì ˆÅÒÃg7½~ [!
kZ Xì Š
H7Y »g S /gzZ i ¸W » VßßQ Æ ïÅQzŠ ‹Z ñƒ D™7
ž @?ì H t•
Û b!
» ]Zg¦ q–áZz äY ñ0
Ð áZjÆ óe
ZgŠ L~ xE Zž ñY H ãZzt

îZgŠ Æ
L xEvŠ Ã óe
ZgŠ wßZÆ
L x Z™$ö~ p
6Æ e
Zzg  g D » t
 I k£
Z DñÙW*
X ,Š™: ç£Ð gó ¦

$öª +C
Ù â Æg
u讎 Ô• ‰ K 7 wßZ {z Æ ïÅ Qz Š ‹Z ~ [!
kZ VÝæ• h^e

Æ™~
ZÐ ï¬Æ x «
É@
gzZ x Z™/ôÔòÅ 1 *™Ñ ÔyzÅZí~ KÆ QzŠ ‹Z èïä x Z™

i§Æ kZgzZ [|ZÆ óï—L~ e
Zzg èïV; Æ x Z™$ö6gîm{ ~ [!
kZ X • ñâ •
ÛA
%
[Là Zz äY Å 7 Ð s§ Å óe
ZgŠ IZ Lx «
$öž ì ˆ Å s
 Ÿz ñƒ D™ 7t‹å»g »

X 7b‡6gîËÆ óe
ZgŠ

•1Z x â Z Ð ~‹g Z ñ•2 Ôì Hg » {]

ZŠ »}Džì Š
H ãZz ~ [!
kZ VÝç‰ h^e

H7ÃVßßZÆ e
ZgŠ ¨Æ e
Zzg× b§¾ä •y
OÆ( | 179 x )  ´ â x â Z gzZ ( | 150x )

Å x Z™Y •Z~ [!
kZ c
ÍXì ˆƒ Ýq 4Š Ñ!
61~tg
uÃËâ } c
4} äÕ) Ð Tžì

Xì Š
c
Š™7·_ Cc
‹-ïZgzZ s
 Ÿz åÅ ó]ï îZgŠ L Æ ïÅ óg
uèQL{Š™7Ð s§

Îâ Æ xEVâzŠ yZ ŠŽz!
Æ äƒ Dy.ZzŠ Æ g
u DgzZ}D~ xg X [!VÝ…^`2 h^e

Ô[òZ Ô©: » ɤ à Zz äY ð0
Îâ Æ + C
Ù â Æ y.VâzŠ yZ 2 Xì ˆÅ c 69
 ogzZ m

H7 iw5 » q i ÚgzZ s %Z áZz äY ñ0
Š
Îâ Æ ¢•
Û ñƒ s Z e Ýzg ¬6ò}z ]Z W
Z

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

äÏËÖ] Øaœ àne èmçfßÖ] èߊÖ]L [ Š à Z»Z· •gz øZŠ szcÆ [²Ý¬ ~ KÆ c ÏZ Xì
Xì Š
H7Ì{ ^
Y -» X&m‚vÖ] Øaœæ
D Z”Ð VßßZ0Æ x Z™$öŽ Ôì ˆÅc6g °Z yZÆ +®Üç~ [!
kZ VÜrßµ h^e
-!
:E
XE

Ô
]W
O
Ð
YZâZÆ V⊠yZ gzZ òãˆ(*
ÑñÔ ¦u6gîm{ ~ŸkZ X •
÷
],

TÔì Š
H7 { ^
Y m<!
»g °ZÆ {)z ~渣Zh
zY [» ”Æ yZgzZòk& Z ŒZ }Z *
Ññ
Xì ï•
á {û-6VßßZÆ×
ó îZgŠ LáZz äY ñ0
V; Æ yZ ~

Æ yZ ~ KÆ VßßZ Æ × îZgŠ ‰ K 7Ð s§Å +®Üç~ [!
kZ VÜŽ• h^e
x ¬ Æ 6 È ¬ ]| ™SÔ7x Z™/ôñ•~ KÆX kZ Xì Š
Ht‹ » bÑŠ ~zb
Z
ÂgzZ wZ ¸Z ,Z [™s§Åx Z™$ö‰2Xì ˆ¿gÃ7 Ìc Å ó]» Zg+Z L6]c
Zzg Å/ô
X • D™7~ G@
KZ xk!
óe
ZgŠ IZ L~ KkZŽ Ôì ˆÅ7s
 Ÿz -Åg
Š q Z

•Wƒq ÔÝ°Z ˜ÔûZ ·Ô“
Ãb·Ô[-Z yZ/ƒq ÔÛi ·ƒq [» ~ eÆ ŠÅá£

ÂC
Ù Æ~ x » dkZ ä VMVƒg Z*]e
. » V2zŠ x ÓvŠ gzZ tŠ ™æ°Z†Ô¹zg Ã/~g ‡Ôh
zY

X ðâ •
Ûzç ~÷Ð b§C
Ù 6µ%

( ;gE- gjz·ÔðsZ xE%Š *ZÔç]§I]
Z e ) ;s ƒ°Z†ËZ eWz6!£ yZôLZ~

}gtËÆ yZ ~ ä¯ 4 ï[|ZÉ ðâ •
Û ðÉZg d~÷sÜ: ä VrZžVƒ yNu" Ì»

„g wq ï•
á }÷]gzxgzZ 46uÅyZ6µ%C
Ù b§T~ Vß ‚ yZÆ ïX ¶ { Zg ?Š n }÷
X •Ü‡Ð ä™yÒ p ÖZÃkZ
3ÅZ ÒËZ eWz6B‚B‚Æ kZ
ÐËZ eWz6gzZ ( ;gE- gjz·ÔðsZ xE%}ç )  ç¸E
{
E ‚Z idx ÓvŠÆðsZ xE%²Ô m<!
Ì » ( ;gE- gjz·Ô)°îsZ s WÚ+e ) tg ¤
X Zƒ .
Þ ‡Æ ä™7lz»t ~ „ˆÆ zçÐ áZjË: ËÅXVƒ &~gz¢Îxk!
»x Z™
}WX ñâ •
Û gàz wJÃlz» ㊠Z kZ ~÷Ð áZjÆ 1 ~tg
ugzZ xsZ +Š à ¬vZ

ãæ { Ú ƒq

No: 5848 Acad‰
Dated:28-4-2005

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫‪Ùæù]ø h^e‬‬

‫‪Y »g ZgzZ x|Ô p' QzŠ ‹S‬‬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

2

Ùæù]ø Ø’Ê

x|z p» QzŠ ‹S
sg ¬ »]q ˜Z ~Š ã
P gzZ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

3

x|z p»QzŠ ‹S

:• D â •
Û ™f Âg e 0Æ ]txExkZ Z<
 [WˆÆ yWŒ
Û ~ {™E

ÆÜÑ!Š Z
 d
<

u c
g

W
R b

¸ a

Z~ V1 Å+Š {z • B¦ÑuÐZgzZ • n
g ¢6• Åg
uˆ ÆvZ [ÂŽ g
•!
•¬

:†Ô• g•Ð VÒ
vZ IZ a

:• Dƒ Œ6Y âZ zŠg U
Wzg ¶Z ~ ÜÆ <
 zg
u â À
G
4Ó¡*
HyÒ Ð Vñ*
k˜Z ZÃyZÐ p ÒÆ V6& q–Åg
u èEG
ä W
ÑZ IZgzZ g
•Z IZ VW'h
'
×
Q b

Š ‹S a

W
ÑZ IZ c g
•Z IZ b

X {)z ÜÒ^vÖ] (èrùvÖ]('‚ùvÛÖ] (ÀÊ^vÖ] :‰Ôì

X Ç ñY HyÒ Ã]Z¨gzZ ]q ˜Z ~Š ã
4Z ~ `kZ

x|»•
x|~½ ç

C1

 Ÿz Å•Âä( | 571x )  £Z 0 2x â Z é
:ì ÅV- s
‚ßŠÚ çãÊ ^òn• änÖ] l‚߉œ ðo• ØÒæ •]æ æœ Øfq ØfÎ oÊ š…¢] àÚ ÄËi…] ^Ú ‚ߊÖ]
ó óX ì CB ‚ßøŠÚ }™•z½q ðÃ6Tq {zC
Ù gzZ • ëÃx £— ~ ~Š Zz c
h N •L L
C2

: • Dâ•
Û ( |711x )  j•
Û Zgà0Z é

•^߉Ÿ] ÄÛrÖ]æ p•]çÖ] æœ ØfrÖ] ØfÎ oÊ š…¢] àÚ ÄËi…] ^Ú ‚ߊÖ]
ó óX ì Š ‹Z ¦ÅkZgzZ • ëÃ(— ~ h N c
~Š Zz• L L

C3

:• i ZBg ( |712x )  ~Š !
Wiz9 +-Zë)´ é

•^߉œ äÃÛqæ( •æ†fÖ] àÚ h†•æ á^ŠÞŸ] ‚ÛjÃÚæ xËŠÖ] à ¡Âæ ØfrÖ] àÚ Ô×e^Î ^Ú ‚ߊÖ]
b§ÏZ gzZ • ë •
ó LÌÿŠ OZ .
Þ ‡Ô ƒ— Ð {Ã èE
L !ZŠ Ôƒ .
Þ W!
}g vŽ Ã{ kZÆ h N • ë • L L

ó óX ì Š ‹Z ¦ÅkZgzZì CB •
ó LÌnq
Z ÅVzÀ

:• D â •
Ûh
'
× X ì Hä gà0Z x â ZŽ ì HyÒ p„z »•ä( | 1205x )  ~Ëix â Z é

X {)zì @
ƒŠ OZ .
Þ ‡¦ª X‚߉ ‚nù ‰Zžì 
@Y ¹V- ‰Ôì 
@Y c
ŠÈ•ÌÿŠ OZ .
Þ ‡6gî~i W L L

C4

:• D â •
Û ñƒ D™yÒ p»• ( |777x )  ~i Zg +-Z +®x â Z é
C5

‚ÛjÃÚ pœ ‚³þ߉ á¡Ê

ó óX ì Š OZ .
Þ ‡ªì •¿V# L L

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

4

6C

:ì c
â•
Û ä( | 794x )  Égix â Z é
ØfrÖ] xˉ à ¡Âæ ÄËi…] ^Ú ç⠂ߊÖ]

ó óX ƒ— Ð ðZŠÆ h N gzZƒ œzZŽ ì q {z• L L
C
7

:• i ZBg yDŠúËZ e é

än× ‚jÛÃmæ änÖž ‚ßjŠm &m‚vÖ] ᢠÔÖ„Ò oÛ‰æ ‚ÛjÃÛÖ] èÇÖ V‚ߊÖ]

kZì Cƒ e
Zzg g
uŽ )g fÆ kZèYì Š
c
Ša kZ x 
*t ÐZ Ôì x *
»q Š OZ .
Þ ‡ªà•~ ¹L L

ó óX ì @
ƒ6ÏZg ®Z » >
Ø pÅ

x|k˜Z ç

Qk QgÃè ¬ Ð g
uèQ•vŠèp Ö!
Ôì @
àJ
g
uèQŽ • ë ÃekZÆ > Zzg •
ó L~ b ˜Z

X • ëà > ZzgáZz ä™ÜÆ
:• ˜ ‹+-ZgâËZ e é
Ù牅 oÖž ‚u]æ à ‚u]æ åææ… àm„Ö] &m‚vÖ] Ù^q… èm^Óu àn$‚vÛÖ] ‚ß ä´e•]†ÛÖ]æ ‚ßŠÖ] ^Úœ
C8

#" ²]

ÜV- B‚Æ öÐ }uzŠ q
Z {z Ž ì e
© {z Å g
u > Zzg V; Æ xZ™$öÐ kZ • „g L L

ó óX • D à Y J
 1 *™ÑÐZy
Ñ!
ž• D Y D ™

: • sf `gŠ ]d°k˜Zh
'
× PÅ •
ó L

:ì c
â•
Û ä( |852x )  v0Zƒq é
9C

àjÛÖ] Ðm†› èm^Óu çâ

ó óX • ëÃe
© Å 5 Zg c
& §Æ Q• L L

:ì c
â•
Û ä ( | 1031x )  ~z‚Z s ƒ°Z†)´~ s
 Ÿz Å ó& §L é
1C0

é]æ†Ö] ð^Û‰œ Ðm†_Ö]

ó Xó • x *
Æ V-zZg & §L L

+-Z w) •gzZ ( | 911x ) ï±x â Z Ð áZjÆ( |743x ) zgzZ ( |732x )  ·) 0 g$
é

:• D â •
Û ( | 1332x ) Š‡

•^ÛjŸ ]‚߉ àjÛÖ] Ðm†› à …^fìŸ] oÛŠÊ ‚ÛjÃÚ pœ ‚߉ á¡Ê VØnÎ óàjÛÖ] Ðm†› à …^fìŸ] çâ
á^e…^ÏjÚ ^Ûâæ ofn_Ö] Ù^Î ä×ñ^Î oÖ] &m‚vÖ] ÄÊ… çãÊ •^߉Ÿ] ^Úœæ än× äËÕæ &m‚vÖ] èv‘ oÊ Á^ËvÖ]
‚ߊÖ] áç×ÛÃjŠm áç$‚vÛÖ] V èÂ^Ûq àe] Ù^Îæ ^Û`n× äËÕæ &m‚vÖ] èv‘ oÊ Á^ËvÖ] •^ÛjÂ] oßÃÚ oÊ
1C1

‚u]æ ðoŽÖ •^߉Ÿ]æ

Q:ì Š OZ .
Þ ‡ªì •¿V#žì 
@Y ¹V- X ì 
@Y ¹•Ã¸Å3 Zg c
=g fÆ îJ
g
uQL L

kZÃg
u²• D™Š OZaÆêÆ ü c
¡Åg
u6kZ p ™žì 
@Y ¹a kZ•Ã¶Š¸Å & §Æ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

5

$öa Æ ê Æ ügzZ ¡Å g
už ì c
â•
Û ä( |743x ) z X ì @
BŠ ‹Z 
*™ «g J
 b‡Æ
x Z™$öžì w¸» ( |732x ) ·) 0Z X • pë ,q VâzŠt Ð g ±ZÆ ä™Š OZ6
yZÆx Z™
1C2

ó Xó • D™wEZaÆq „ q
ZŠ ‹ZgzZ•

àjÛ×Ö èבçÛÖ] Ù^q†Ö] è׊׉ :ì c
â•
Û Üä  yDŠúËZ e

ó óXì @
B•Ô}Š àJ
g
uèQŽŸ{z » V-zZg L L

1C3

:ì Å~ p ÖZ yZ p°k˜Z Å•ä  y@vZ† é
àjÛÖ] oÖž Ÿç‘æ ä%m‚u oÊ Ü`nÖž pæ]†Ö] ‚ßj‰] àm„Ö] àn×Î^ßÖ] é]æ†Ö] è׊׉ çâ

ó óX ì @
™Š OZ c îJ
Q~ g
u KZ _öðÃ6Tì x *
»ekZÆ > ZzgáZz ä™Ü( e
Zzg )• L L
1C4

:• D â •
Û ~ p°Å• {¼1Z b 2Z† é

&m‚vÖ] àjÚ ØfÎ áæ…çÒ„ÛÖ] áç×Î^ßÖ] é]æ†Ö] ÔòÖæ] ç⠂ߊÖ]

ó óX • DƒgÃè IÐ g
uèQŽ ì x *
» > Zzg yQáZz ä™Üóe
Zzg L• L L

:ì c
â•
Û ™f ~ g
u]q˜ZÍä Œ¢ËZ e é
: • pzŠÆ •^߉¦] L L

X *
™[™B‚Æ•s§ÅáZz ä™yÒ Æ kZÃg
uªÔ p~g] DÌÖ]E
1C5

X=g f » îJ
Qªö» V-zZggzZ g
uÁYg DhE

ó óX • Dƒ sŠ ZáÆ}uzŠ q
Z VâzŠŠ ‹ZgzZ•Ðg ±Z kZ

: ì ïq »w~Š ã
w¸t » ( | 181x ) ug I0Z x â Z ~ yÒ Æ ÌZ Å• é
1C6

ð^• ^Ú ð^• àÚ Ù^ÏÖ •^߉Ÿ] ŸçÖ

ó óX @
Q H LeŽ ¿Ž Â'ƒ: Š ‹Z¤
Z L L

: ì ëZ e
.Ìw¸t » ( | 161x ) ~g Nyçx â Z ~}g !
Æ ÌZ Å• é
C17

Øi^Ïm ðo• °ªfÊ |¡‰ äÃÚ àÓm ÜÖ ]ƒž àÚçÛÖ] |¡‰ •^߉Ÿ]

ó óX Ç}™wyB‚Æq ¾{z Âǃ 7ÌZ k0
Æ kZ¤
Z ÔìÌZ » ðñŠ ‹Z L L
1C8

:• ˜  ã¢<g *
Ññ é

ó Xó ì ðÎ6
zZ LZ ~È0
Å•äx Z™$ö§{ Å „ o ôZ ~š
Åg
ue
Zzg L L

X •â•
Û ±5~ `{ÒWwZ ¸Zh
'
× ~}g !
Æ ]gz¢z ÌZ Å•

x|»Q

p°k˜Z z ~½ÅQ
x|~½ ç

:• i ZBg ( | 1332x )  Š‡+-Z w) é
è–ne ‚×q kÏÏ• ]ƒž •øfÓÖ] kößûjøÚø àÚ æœ ‚ߊÖ] èm^Æ äÞ¢ èm^ÇÖ] oÊ é‚Â^fÛÖ] oâæ èÞ^jÛÖ] àÚ å„ìœ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

6

ᢠš…Ÿ] àÚ ÄËi…]æ gב Ù^Ú çâæ àjÛÖ] àÚ æœ å‚ߊe àjÛÖ] t†íj‰] ‚ߊÛÖ] áªÓÊ ^ãjq†íj‰]æ
&m‚vÖ] pçÏm ‚ߊÛÖ] ᢠg’ÃÖ^e ^â‚• pœ ŒçÏÖ] ànjÛi àÚ æœ ä×ñ^Î oÖ] äÃʆmæ ‚ßŠÖ^e ämçÏm ‚ߊÛÖ]
1C9

å‚ߊe

ñ•ä ~) •fÓÖ] kßjÚ t c
Ôì @
ƒy
W »•{zèYì x *
» ~gzŠ ð•Z {zgzZì Š
1Ð kÞ^jÚ Â c
QL L

t c
Ôc
Š wï=g fÆ•KZ ÃQä • c
Í ÂÑïC
Ù !
ÐZ ™h M âŠkZ ä \WZ
 Ôì fp â Ð ( ~g @
Z w3Å

Ôì 
@Yá s§Åb‡gzZì @
™o¢ÐZ)g fÆ•µèYì x *
»{ — gzZ JÆ }iŽ ì fp â Ð óQL

ó óXì @
™o¢Ãg
u)g fÆ•µèY Ô Ho¢Ãy¾Ð „ä kZ ªì fp â ÐŒçÏÖ] ànjÛi t c

: ì c
â•
Û Üä yDŠúËZ e é
2C0

š…Ÿ] àÚ ÄËi…]æ gב ^Ú

ó óX ƒ— gzZ JŽ • ëÃ{ kZÆ }i QL L
2C1

: • i ZBg  Œ¢ËZ e é

ó óX • ë QÃ}i R— gzZ JË~ ¹ L L

x|k˜Z ç

Ž ÅQä DIZ X ì @
BQz† ZÐ •ªì @
ƒ qzш Æ•Ž ì @
Y ¹Ãx¯ kZ Q~ b ˜Z

:•#
Ö }
7P Ð ~ yZ • Å]d°

2C2

: ì c
â•
Û ä( | 852x )  v0Zƒq é
Ý¡ÓÖ] àÚ •^߉Ÿ] änÖ] oãjßm ^Ú èm^Æ çâ àjÛÖ]

ó óX ì CYƒ »Š ‹Z™ Y V˜ ì @
Y ¹Ãp ÖZ yZÆ g
uQL L
2C3

:• D â •
Û ( | 733x )  ·) 0Z é

Ý¡ÓÖ] àÚ ‚ߊÖ] èm^Æ änÖ] oãjßm ^Ú çâ

ó óX ì @
ƒx !Z »•~ x¯V˜ ì @
ƒ V;z QL L

:ì Å~ p ÖZ yZ p°ÅQä( | 743x )  zx â Z é
2C4

oÞ^ÃÛÖ] ^ãe ÝçÏji ojÖ] &m‚vÖ] Á^ËÖœ çãÊ

ó óX ì @
ƒx ª »•¢z ãç6Xì @
Y ¹Ãp ÖZ yZÆ g
uQL L

:ì c
â•
Û ™f ä  yDŠúËZ e é

SœEÅ L L
ë QÐZ a kZ Ôì @
ƒ Q¸ Š°Ð•z e
ZzgèYƒ— Ð }i RŽ ì @
ƒ6q kZ t :Z » QîG
2C5

ó óXì @
BQƒ qzÑˆÆ QŽz{z »x¯CZ X •
2C6

:• i ZBg y@vZ† é
oÞ^ÃÛÖ] ^ãe ÝçÏji ojÖ] ä¾^ËÖ] &m‚vÖ] àjÚ

ó Xó ì @
ƒx ª » ãç6X• p ÖZ {zÆ kZ Q» g
uL L

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

7

:ì ŠŽñV- p°ÅQ633™Æ äv×_’Ú æ äÚç× &m‚vÖ] Ùç‘]ö é
änÞ^ÃÚ ^ãe áçÓji ojÖ] &m‚vÖ] Á^ËÖ] ça |¡_‘Ÿ] oÊæ

wÎg ¡c
ì x *
» ! ôÁ¸w®Ð 1vZ wÎg ÔQc
Wžì s %Zt ~ DIZ Ð áZjÆ óQL

8

ä x[Z 2X ì ï•
á Ìk

½gzZ ÷z w¸~ g
uèYì c
Šg Z Œ
Ûƒ
 o{Š c
iÃw¸¬ ä DIZX x¯ » 1 vZ
2C7

X ì Hg Ñ„ ~ g
u ÌÃòzëzg U
WÆ x «
É@
gzZ 7x Z™/ô
*™yWŒ
Û a

1 ~tg
u b
1 ~tèg
ub

ÏŠèg
ua

:ì Š
H„~ q Zâ Z ~Š ã
zŠÃQ
:ì Š
H„V- h
'
× Ãg
u

:•#
Ö }
7~gT{ÒW]d°Åx lZ yZ

F
Z áÐ g ±Z ~sz Š{z Ô c
Š àJ
 1·ÐZgzZ ‹ ä x?ZmLƒŽ ì x¯ {z » \¬vZ : *™yWŒ
Û
2C8

Ã »DDz ¬Ôì
X • pôÐXz p’Ž ì [¯~ zr,ZgzZì êŠ {Z

x¯„
 Zg { Z'» à ¬vZt gzZ ,™yÒ e
ZzgÐ \¬vZ 1 vZ wÎg ~ Tì g
u {zŠ Z%Ð : ÏŠg
u

â•
Û 0Æ q +Z ä 1 vZ wÎg L ž
D ™e
Zzg Ð wrZzf [g LZ {z & c
L • Dƒ V- Â~ kZ Xì @
ƒ
2C9

ó Xó '• D â •
Û \¬vZž c
â•
Û ä 1 vZ wÎg Lž
L • Dƒ Ât c
ó ó•

X ƒ [™s§Å 1 *™ÑŽ ì Ú c

k
½gzZ ÷ ów¸{zC
Ù : ~tèg
u

C30

ÃwdZ z wZ ¸ZÆ É@
z 7/ôg
u ñfpƒgŠ ™Ð 1 ÑŽ ì „z g
u t :ÑZ Zžìg ãZz
G
„~ q Zâ Z &Ð g ±ZÆ b‡g
uQV- X • n
g q ð‹©!gzZ s ¸ñx *
» kZgzZ • D™g Ñ~ óg
uLÌ
:ì @

X ƒ s§Å 1 Ñ ÚÅT : q ¯% þa
X ƒ s§Å! ôÚÅT :s ¸ñ b
G
X ƒ s§Å¹@
ÚÅT : q ð‹©! c

Ū
Z°zÉH
Æ ]Z|yZèY ì Š
Hg Ña kZ <
zg
u ÃQ[™s§Å  É@
z 7/ô

:ì \¬ ~g !
Š•
á g ZçO X ì c
Šg Z Œ
Û Š Z•
Û Z +4Æ #
Ö Z 7ZgzZì ~Š ä \¬vZŠp]Š Þ

 $      $  $  $    $  $  ü
C31

û æ         $ 

{z gzZ Zƒ èZg Ð ƒ
 yZvZ Ô • g »zcÆ yZB‚Æ mÜZ vß æ gzZ • xlgzZ .‚g »ZgzZ +`
'Ž gzZ L L

ÔÐ •gå ~ XÏVƒ ~g Y ,1nÆ X• Çg™ ½ r !
,ZaÆ yZ ä vZgzZ ñƒ èZgÐ kZ ƒ

ó Xó ì ! x» ~(
t

:ì 1 ~tÈâ •
Û é

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

8
C32

9 ànm‚ãÛÖ] àm‚•]†Ö] ð^Ë×íÖ] è߉æ ojߊe ÜÓn× 0

ó óX zñxiÑÃ<
 Å+”Zg ñ#Cc
Z@ gzZ <
e
 ~÷ ? L L
C3
3

:ì V- yâ •
Û gzZ q
Z » 1vZ wÎg é

9 Ü`Þç×m àm„Ö] Ü$ Ü`Þç×m àm„Ö] Ü$ oކΠŒ^ßÖ] †nì 0

ó óX Ð N WˆÆ yZŽ {zQgzZÐ N WˆÆ yZŽ {zQ Ô •Æ äâ i}÷vß+4L L

? Z ÅQz•

:•#
Ö }
7BVzŠ ÅQz•a kZ Ôì CYƒ ãZz ]!
Ð wV

:ì ðâ •
Û Üg
ut ~ ~g g 9( | 256 x ) ä  ~g g x â Z a

²] o•… ànßÚçÛÖ] Ýœ èŽñ^ à äneœ à éæ†Â àe Ý^Ža à ÔÖ^Ú ^Þ†fìœ Ù^Π̉çm àe ²] ‚f ^ß$‚u
Ù^ÏÊ ouçÖ] Ôniªm ÌnÒ = ²] Ù牅 ^m Ù^ÏÊ #" ²] Ù牅 Ùª‰ äß ²] o•… Ý^Ža àe '…^vÖ] ᜠ^`ßÂ
Ù^Î ^Ú äß knÂæ ‚Îæ oß ܒËnÊ o× 傕œ çâæ Œ†rÖ] èגב Ø%Ú oßniªm ^Þ^nuœ #" ²] Ù牅
C4
3

ÙçÏm ^Ú oÂªÊ oßÛ×ÓnÊ ¡q… Ô×ÛÖ] oÖ Ø%Ûjm ^Þ^nuœæ

à äneœ à éæ†Â àe Ý^Ža à ÔÖ^Ú ^Þ†fìœ Ù^Π̉çm àe ²] ‚f ^ß$‚uZZ p ÖZt gÃè ~ g
u kZ
Ý^Ža àe '…^vÖ] ᜠzt gzZ ì x *
„ » öÆ > Zzg•èY Ô• • XX^`ß ²] o•… ànßÚçÛÖ] Ýœ èŽñ^Â
^Þ^nuœ #" ²] Ù牅 Ù^ÏÊ ouçÖ] Ôni^m ÌnÒ = ²] Ù牅 ^m Ù^ÏÊ #" ²] Ù牅 Ùª‰ äß ²] o•…
Ô×ÛÖ] oÖ Ø%Ûjm ^Þ^nuœæ Ù^Î ^Ú äß knÂæ ‚Îæ oß ܒËnÊ o× 傕œ çâæ Œ†rÖ] èגב Ø%Ú oßniªm
X • ë „Ã{ Œ ZÆ•QèYì QÙçÏm ^Ú oÂªÊ oßÛ×ÓnÊ ¡q…

:ì ðâ •
Û ™f g
ut ~›9ä( | 261 x )  ›x â Z b

Ù^Î Ù^Î é†m†â oeœ à xÖ^‘ oeœ à àn’u oeœ à èÞ]ç çeœ ^ß$‚u p†fÇÖ] ‚nf àe ‚ÛvÚ ^ß$‚u
C35

…^ßÖ] àÚ å‚ÃÏÚ œçfjn×Ê ]‚ÛÃjÚ o× h„Ò àÚ #" ²] Ù牅

à xÖ^‘ oeœ à àn’u oeœ à èÞ]ç çeœ ^ß$‚u p†fÇÖ] ‚nf àe ‚ÛvÚ ^ß$‚uzt ~ g
u kZ
Xì Q9…^ßÖ] àÚ å‚ÃÏÚ œçfjn×Ê ]‚÷ÛÃjÚ ±ù× h„Ò àÚ 0 V"
# ²] Ù牅 Ù^Î gzZì • é†m†â oeœ
''/ / /''

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

9

]q ˜Z ~Š 
ã P ÅQzŠ ‹S
u ç
g
x|~½
(‚m‚rÖ] V &m‚vÖ] V ŒçÚ^ÏÖ] oÊ Ù^Î (†fíÖ] oÊ èÏnÏu ^–mœ èÇ×Ö] oÊ ØÛÃjŠmæ( Üm‚ÏÖ] ‚•
C 6
3

†fíÖ]æ

]
h
g
Š q Z ~«£Æ kZgzZì *ŠyWŒ
Û èa X ì ¡Å *Št ªÔh
]
ì p» g
uèÂÐ g ±Z ~½
C7
3

X ì ðâ •
Ûs
 Ÿz ¸ ä( |852x ) v0ZƒqX ì Š
c
Š x *
» óg
uLÃttèg
Š q Z¨£a kZ •
žì c
â•
Û ä( | 902x )  ~zIx â Z é
C8
3

ó óX ì ¡Å *Šg
uÐg ±Z ~½L L

:ì c
â•
Û ä( | 911 x )  ï±+-Z w°)´ é
C9
3

Üm‚ÏÖ] ‚• äבªÊ &m‚vÖ] ^Úœæ

ó óX ì ¡Å *Š{zžìt ÝZ Åg
uL L

X ì ¹¡Å *ŠÃg
u Ìä( | 733x ) ·) 0Z)´ é

4C0
4C1

X ì ¡Å *Šg
užì c
â•
Û Ü¸ Ìä ( | 1332x ) Š‡+-Z w))´ é
:• i ZBg  yDŠúËZ e é

X ì CWg
Š q Z kªès Ü ¦ÅkZX *
ƒh
]
gzZ * »q Ëì p» g
u~ ¹ L L

4C2

:• D â •
Û ( | 502x ) áZg x â Z é

Ù Ž {zžÐ kZ x ¬ Ôƒ: ¬ Ž Ô *
C
W~ŠŽz »Ú +Z Ë• p» Tì Ì 'æ‚vÖ] Âq
ZÐ „ g
u ÂL L

uÐZ ã )g f Æ kz c
g
q •J
y ¨
Z Ž ]!
{zC
Ù Xì *
Ñ ~ ŠŽz ª *
™Š XZ pÆ ']‚u] ÂgzZ n² c
ƒ
X ~ ~g ZË c
ƒ~ [Zpkz {zžì'
Z'Ôì 
@ Y¹

4C3

žì ÞZ Èâ •
Ûq
Zž 6• ŠŽñ? Z Ì~ g
uÃgzZ *™yWŒ
Û 6kZ Ôì h

ó]
Lp~½ » g
uèÂ
4C4

8

—  ($      ™

ó ó ÕZ'ì CWÃ5ÌŽ Ð s§Åg ÇŠgz6Æ yZ k0
Æ yZ L L

:ì ~ e
Zzg q
Z b§ÏZ

çâæ #" ²] Ù牅 o× kÚ‚ÏÊ ^ßjq^ve †ÚªÞæ é¡’Ö] oÊ Ü×ŠÞ ^ßÒ Ù^Î äß ²] o•… ²] ‚f àÂ
á] Ù^Î é¡’Ö] #" ²] Ù牅 o–Î ^Û×Ê '‚u ^Úæ Ý‚Î ^Ú oÞ„ìªÊ Ý¡ŠÖ] o× •†m Ü×Ê än× kÛ×ŠÊ o×’m
4C5

Ý¡ŠÖ] o× •†Ê é¡’Ö] oÊ ]çÛ×Ói Ÿ ᜠå†Úœ àÚ '‚uœ ‚Î ˆÂæ Øq ²] á]æ ð^Žm ^Ú å†Úœ àÚ '‚vm ²]

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

10

Û yÒ 5Š&0 vZ †]|L L
1™ '!
Å ]gz¢KZ gzZ ¸ D™ 1™ Hxs Ì~ i úë¬ ž • D â •

1HxsÃ\Wä ~ X ¸ ìg â •
Û ZŠ Z i ú\WX c
Wk0
Æ 1 vZ wÎg ~ ( 63ZzÐSû%q
Z )Q X ¸ D™

Ð i ú 1 \WZ
 Q ?ì ðƒ t´ÃÐ íž ðƒ hÑ „Å Vñ» 6 gzZ äZ6= 6kZ X c
Š : [ZŽ ä \W

1 \ WQ ó óX z™ H: '!
~ i úžì Zg @
Z ¬t ä kZ [Z Ôì êŠg @
Zì Le ¬* ÌŽ \¬vZ L L c
â•
Û Âñƒ rg Ã

ó óX c
Š [ZŽ »xs}÷ä

:ì ~ Y ¨
ÒgΞ 6ì Ì]!
gzZWp» g
uèÂ~ ¹
4C6

8

—     #     ™

ó óX N Yƒ sz^~ ]!
~uzŠ {z´Æ kZ {zž ‚¹#
Ö B‚Æ yZ ? L L
47

:ì ~ » ÒgÎ
— *    $    $  $ ™

ó óX Ð BZ e™uh yY KZ ~ ôg ÏZúÆ yZ \W H ÂNÑ: yZZ6]!
kZ vßt ¤
Z ! 1 9} Z L L
C48

:ì ~ ]sÔZ >gÎ
— +    ( *  ™

ó óX Ð NÑ yZZ6]!
´Ãt ˆÆ kZ L L

Ð áZjÆ ®
 Ë Å\W#
Ö ªèizgž HÄc
gŠ Ð 1vZ wÎg ä 5{k

Ù 1Z ]|žì ~ g
C
uq
Z
C49

: c
â•
Û ä 1 \W  ? ǃ yÂlp{Š c
iÐ ƒ

9 ÔßÚ Ùæœ ‚uœ &m‚vÖ] ]„â à oßÖªŠm Ÿ ᜠé†m†a ^eœ ^m kßß¾ ‚ÏÖ0

ó óX Ç}™7wZÎðÃÐí¬ Ð ?~}g !
Æ ]!
kZž ¶yZ= ! 5 {k

Ù 1Z} Z L L
C

:ì ~ *™yWŒ
Û ž 6ì ÌrgzZ§Zz Ô¸p» g
uèÂ~ ¹,i Z {z´
C50

C51

8

—   *  ™

ó óX ðW¸Å .ñk0
}¾ H L L

—      *  ™

ó óX ÅŠVgzZ yú•
Û ðW¸ÅVzHk0
}g vH L L

C52

:ì c
â•
Û ä( | 852x ) ã?v0Zƒq é
# ofßÖ] oÖ] Í^–m ^Ú V ņŽÖ] ͆ oÊ &m‚vÖ]
"

ó óX ì [™s§Å 1 *™ÑŽ ì {z g
u~ qÑès²L L

:ì Hì‡t yZÄ»[Âq
Z ~ ~g g 9ä( | 256 x )  ~g g x â Z é
ð^nfÞ¢] &m•^uœ h^jÒ

ó óX yÒ »]uZzz ]ÑqÆ Y m
Z L L

: c
â•
Û çO Xì Š
c
Š x *
» óg
uLÌÃm
³yWŒ
Û gzZÃ]ZŠ •
á g ZÆ 1 ]ÀW

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

8

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

11

û  * 
   % $  $ *  ü

5C3

û   +  ü

5C4

5C5

û   $  # ü

p°k˜S

C56

: • Dâ•
Û V- p°k˜Z Åg
u x Z™$ö

oÏ×ìæœ oÏ×ì Ì‘æ æœ †m†Ïi æœ ØÃÊ æœ ÙçÎ àÚ "
# ofßÖ] oÖž Ìn•œ ^Ú

¸{z Å ! ôg
uçO X }™Ð 1\W! ôŽ • ë Ãe
Zzg kZ Å<
g
už Š
ƒ ãZzÐ p°kZ

X }™yÒ Ð 1wÎg Ú{zŽ ì Cƒ

C57

:• ˜ ( | 852x )  v0Zƒq é
&m‚v×Ö Í •]†ÛÖ] àËÖ] ð^Û× ‚ß †fíÖ]

G
ï•
á ÃVìZzg ÅnVÐ q ð‹©!Ô s ¸ñÔ q ¯%g
u ÂçO Ô Çƒ: t•
Û ðÃyxgŠÆ¸gzZ g
uÐ áZjkZ
C57

X ì m{ nÆÚ w®Ð *™Ñ sÜg
uÂgzZì x ¬ ~«£Æ g
u¸q
Š 4
Æ Y f‰Xì

t ‚Æ 1 \W÷c
w¸Ž ) k

½Ô ÷Ô w¸[™s§Å 1 *™Ñ g
u ~ b ˜Z Å x Z™$ö

X ì x *
»oÏ×ìöz oÏ×ìø•zgzZ ( ìg lñ{ŠŽz!
Æ + YÐZ \W1ZƒŠiu

C58

:ì ðâ •
Û p°Åg
u~ p ÖZ yZ ä( | 902x )  ~zIx â Z é

Ý^ßÛÖ]æ è¿ÏnÖ] ±Ê l^ßÓŠÖ]æ l^Ò†vÖ] oju èË‘ æœ ]†m†Ïi æœ ¡ÃÊ æœ äÖ ŸçÎ "
# ofßÖ] oÖž Ìn•œ ^Ú

Ì]Z
z ]»wÅ ª
q Å’gzZ ~g ZËž ‚Ú c

k
½Ô ÷Ô w¸Ô ñY H[™ÌŽ s§Å 1 *™ Ñ L L

ó óX • CB óg
uL

:ì c
â•
Û ä ( | 786)  ãâ ™)´ é
Ù]çÎœ äe ͆Ãm Ü× çâæ å‚uæ Ù牆Ö] &nu àÚ "
# ²] Ù牅 l]ƒ äÂç•çÚ &m‚vÖ] Ü× ᜠÜ×Â]
C59

äÖ]çuœæ äÖ^ÃÊœæ "
# ²] Ù牅

vZ wÎg )g f Æ Tì D{zt gzZ ì Æ wÎg ¨ ]Z f Å 1 vZ wÎg qçñ » g
u Džce ¢
yYL L

ó óX ì @
ƒ D» wZjZgzZ wdZ Ô wZ ¸ZÆ 1

C60

:ì c
â•
Û ä( | 728 x )  Š 0Z x â Z xsÑZ • é

ó óX ì yÒ »g Z Œ
Û ZgzZ ÷Ô w¸Æ \WÐ s§Å 1 \WˆÆ ]tŠ Z%Ð ~tg
ut :ÑZ Z L L

:ì c
â•
Û ä( | 1332x )  Š‡+-Z w))´ é

Xìk

½c
÷c
w¸ » 1\Wqt gzZƒ 
@Y HwÑ+Z 6gñQ ´Š Ð Tì ÔÅq +Z Š°» g
uDL L

Ô t ÜZ ìZ™Ô ]§ ŒÔ ò]ïÅ 1\W~ Y Zwèg ¸ }• 4ZŠ Ìg ¶Z ‰0Ð ]§]ti Z I~ g
u

gŠÓiæ ØÓÖ] ØÛviæ Üu†Ö] Ø’jÖ ÔÞž ²] Ômˆím Ÿ ²]æ ¡Ò ZZ: w¸t » 6"}
]|ÔwdZ Íõ

x Ó{z Å b§ÏZ c
*
ƒ szcaÆ â Zz tœ » 1\WÔ *
ƒ ò Z » 1 \W XXÐvÖ] gñçÞ o× ànÃiæ Ýæ‚ÃÛÖ]

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

12
C61

6C2

ó óX Vƒ C™ª
ÑŠ6‰
Ü ZœgzZ ]tÅ 1\WÔ wZjZÆ 1 \WŽ Y âZ

:ì w¸» ( | 743x )  z)´ é

ó óX ì x ¬ {Š c
iÐ k

½gzZ ÷Ô w¸Æ ¹@c
! ô c
1 *™Ñ g
u L L
6C3

6C4

:ì gÃè V- p°Åg
u~ G¬Z ` u é

ó óX ì g
uÔì Zƒ w®9s§~g øŽ w¸C
Ù » 1 *™Ñ L L

:• i ZBg yDŠúËZ e é

ó óX ƒ CY Ås§Å 1 vZ wÎg ÚÅT• ë óg
uLÃÚgzZk

½Ô ÷Ô w¸kZC
Ù ~ b ˜Z L L

:• D â •
Û ( | 1428 x )  ã×g Œg BZ† *
Ññ é
6C5

ó óX ì g
ux *
»k

½gzZ ÷Ô w¸Æ 1 vZ wÎg L L

:• D â •
Û Ü6x £q
Z ãˆæ°Z† *
Ññ é

ux *
g
» wZjZgzZ wqZ Ô wZ ¸Z „ yZÆ \WgzZì ‚igzZ à ¸ÅˆyWŒ
Û ~ |©è]§ Å 1 ]ÀW L L

]!
gzZ W 1 *™Ñèa X • f
 Š Z%Ð ]!
c
x¯Ô W~ zŠg Z ëŽ ì ‚
g x|„z ~ y!
i ! ²g
uèÂX ì

b§ÏZ Ô¸ D 3ŠÆ™¿6kZŠpgzZ D™ bÑÅvZ [ÂÐ yÒgzZk

½KZ Ô D àJ
VÍßÃÞZ Ä• =g fÆ
Æ +Š AgñQ {z¤
ZèY å 
@Y Œb
» +Š ÌÐZ ÂTg lñ{™Í c
™NŠÃyZ \WgzZ 'ƒt ‚Æ \W,q Ž
6C6

ó óX c
0
gZŒ
Ûg
Š q Z x *
»·ùƃ
 yZ Z®Ô ïŠ â •
Û Ic
D™ b & Z ÅyZ G \W ÂDƒ °o

:ì c
â•
Û ÜÌt ä sßñ é

4G
5k!Ð „ *™yWŒ
3E
Û ŠpÉ 7b ˜Z •‚Šp *
™¨Ð g
uÃwZjZ gzZ wqZ Ô wZ ¸ZÆ1 vZ wÎg L L
X ì ûE

:ì Š •
á g ZçO Ôì H¨Ð g
•Ã®
•
á Zz íÅÚkZgzZì c
â•
Û ÚÃ+Š ä *™yWŒ
Û
6C7

—      (  *    #   ™

ó óX ñâ •
Û Ã)g fÆ kZÃ ?ž c
â•
Û wi *
ÃÕgzZ [Â6?Ž gzZÃÚÅvZ6
zZ LZ z™Š c
gzZ L L
6C8

: c
â•
Û ~ eÆ +Š ŠgzZ

—   *    *  ™

ó óX ~Š™~g7 ÚKZ6?ä ~gzZ c
Š™ï»a }g vÃ+Š}g vä ~ yŠÆ ` W L L

p ÖZ yZ » ä™yÒ Æ ÚÏZà 1 ]ÀW~ ³ÒgÎgzZì ¹ÚÃ+Š ä *™yWŒ
Û ~ ]c
WVâzŠ yZ ¶ Š
C69

: ì c
Š ¬~

— (  (  $ *  ™

ó óX < yÒ ÃÚÅ[g LZgzZ L L

~ˆyWŒ
Û ŠpaÆ wZjZgzZ wqZ ÔwZ ¸ZÆ 4Y m
Z 7¸X • ë g
uÃÚèg
•ÏZ Å 1 ]ÀW:

ž‰X ì Š
HwEZ Â » „ g
u6]â £Š¼Ì
7
C 0

û     *  ü

ó Xó ì â̸ÅVâ ¶idÆ 2 •Z'
ZNH L L

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

13

:ì Š •
á g Z X ì ŠŽñ » g
u~ˆyWŒ
Û ÌaÆ ug Iw¸Æ 1 ]ÀWŠp
C 1
7

7
C 1

—   
   % $  $ *   ™

äÚ¡Ò o`jÞ] ó óX ½]!
™ Ö Ð ~ç ËKZ ä Ñ Z
 gzZ L L

 ç
<
x|~½

7
C 2

7
C 3

X Z'c
ƒ YZ { Zpì 3 Zgzi§p»<
 ~¹

:• i Z§ ¶g  [²Z y—r
™ é
Ý¡‰¦] èÏm†› o× oÚ¡‰Ÿ] ͆ÃÖ] ±Ê Ð×_iæ(èvnfÎ æœ kÞ^Ò èߊu é‡^jÛÛÖ] èÏm†_Ö]æ é†nŠÖ] oãÊ
7
C 4

&
IE
: ì c
â•
Û ™f ä ( | 538 x ) ò~çlBix â Z é

á¡Ê èߊe àj‰]æ èߊu èÏm†› ц› V èߊu è߉ à‰

ó óX `6j§Æ kZ ªÅ ~zc Å<
 Å ËgzZ H ~g Yi§ YZ ªÅ ~g Y <
 hZ ä ¿Ë L L

:ì c
â•
Û ä ( | 819 x ) ã
ò Y`
x â Z é
7
C 5

é•^ÃÖ] èÇÖ V èߊÖ]

ó óX ì ]Š ¬Š Z%Ð <
 ~ ¹L L

7
C 6

X ì HyÒ p¸ »<
 è Ìä lçf%Ö] Ü×ùŠÚ r
™

:ì c
â•
Û ä( | 606 x ) |Z 0Z x â Z é
7
C 7

é†nŠÖ]æ èÏm†_Ö] ^`nÊ Ø‘¢]

ó óX ì ]§gzZi§pÝZ » ( <
 èª) kZ L L

: • sf ø
 ? ZP X ì Zƒ wEZ6]â £Š¼Ì~ g
uz yWŒ
Û<
Â

6WŒ
Û ]c
W

7
C 8

û    $  # $  ü a

ó óX ¸ ¬ Ž ~}g !
Æ VÍßyZì ;gi§ »vZ L L
7
C 9

û $ *  $    ü b
ó óX ì [ g ¦

i§ » VU GL L

8C0

û  # $    ü c

ó óX Ð N 0
7~pðæ

Ù ~ j§ÆvZ \W L L
C
C81

û    *   $  ü d

ó Xó ¸9}g ø ¬ Ð \WŽ ìi§ » VÍßyZ L L
C82

û $ *  $  $   ü e

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

14

ó óX ZƒB‚Æ VÍ߬ Ð yZŽ •³Æ j§ÏZtL L

ttg
Š q R

:• D â •
Û yÒ 5vZ†0k

]| a
`
ðo• Üâ…çqœ àÚ “Ïßm ᜠ†nÆ àÚ å‚Ãe ^ãe ØÛ àÚ †qœæ ^â†qœ ä×Ê èߊu è߉ Ý¡‰¦] ±Ê à$ ‰ àÚ 0
8C3

9 ^ãe ØÛ àÚ …‡ææ ^â…‡æ än×ÃÊ èòn‰ è߉ Ý¡‰¦] oÊ à‰ àÚæ

žÆ kZ%Ô H¿6kZˆÆ kZ ä TÌ» kZgzZ ÇA `
Z » kZÐZ H ~g Yi§ YZ ðÃ~ xsZ ä TL L

Æ kZ ) ä T Ìú1 » kZ gzZ ǃú1 » kZ 6kZ H ~g Yi§ Z'ðÃ~ xsZ ä TgzZ X ƒ ¶ðÃ~ `
ZÆ yZ

ó óX H¿6kZ ( ˆ

8C4

:ì ~z%Ð 5G1Z ]| b
9 Å]…„e ^Â]…ƒæ †fŽe ]†f• ÜÓ×fÎ àÚ à߉ àÃfjjÖ 0

ó óX '
Z'ÆB; B; gzZì Cƒ'
Z'Æ ª!
ª!
( ‰ b§ÏZ Ç!
)Ð g6Vh§Æ VU LZgz¢ ? L L

: Hn²Ð 1 vZ wÎg ä 5{gz÷1Z ]| c
8C5

9 á]ƒ¢] è߉ oßÛ× = "
# ²] Ù牅 ^m 0

ó óX • 2i§ » yZ f Z= ! 1 wÎgÆvZ} Z L L
8C6

:c
â•
Û ä 5/0vZ†]| d

9 oßÛnÖ] g’ßiæ p†ŠnÖ] Ô×q… Är–i ᜠ顒Ö] è߉ àÚ 0

ó óX Ågñh ÇÃN ZŠgzZß wÃxŠN !
LZ ?žìti§ » i úL L

:• Ât ~ g
usîq
Z e

8C7

9 ànß¡jÛÖ] è߉ l…^’Ê 0

ó óX Š
ƒ ~g Yi§¸ ~ Vß Zz ä™y°QL L

p°k˜Z

wEZ ~ pm{Ã<
 ~ ®LZ LZ  ]úŠ IZ z {oIZ gzZ x «
Y •ÔwßZ ñfÔ x Z™$öxk!

Xì CY Å7s
 Ÿz Å]d°yZ Å ó<
 L~ sf X • D™
p°Å<
 ~ x Z™$öb ˜Z

oÖž Ìn•œ ^Ú ØÛŽjÖ ^ãÞ] †%ÒŸ]æ(Üã–Ãe ‚ß è‘^ì "
# ofßÖ] oÖž Ìn•œ ^Ú o× èߊÖ] Ð×_i
8C8

8C9

oÃe^jÖ]æ oe^v’Ö]

p°Å<
 ~ b ˜Z Å  x «
Y •
†m†Ïiæœ ØÃÊæœ ÙçÎ àÚ "
# ofßÖ] oÖ] Ìn•œ ^Ú

Xσ m{Ð 1 *™Ñ sÜ ó<
 Lq
Š 4
Æ yZ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

15

p°Å<
 ~ b ˜Z Å  VCßQ

ƒ wEZ Ì~ ãçÆ óïL<
 Â~ Ãx ¬ Å}wßZ
óï¬LÆ 7x Z™/ôwßZ Y f‰X ì @
9C0

Xƒ: c
ƒ"
U
Ð 1 *™Ñ c
m
³yWŒ
Û {z { Zp• s1 <
 Â Ì6
E
Ä
:• D â •
Û  ïEG3‹B Z ` Ú·~ KÏZ é

» ( ň c
ƒ ÅIÐ ƒ { Zp ) ]§gzZ änÏ×ìöz änÏ×ìø ÚÔk

½Ô ÷Ô w¸kZC
Ù ó<
 Lq
Š 4
Æ x Z™$öL L

Ôw¸C
Ù ÑZz äƒgŠ ™Ð 1 *™Ñ {z´Æ *™yWŒ
Û ó<
 Lq
Š 4Æ  x «
Y •Xì g N â Ð 1 *™ÑŽ ì x *
9C1

ó óX ì "
U
Ð 1 *™ÑŽ ì q {zC
Ù {z´Æ ]‚Zzz øZ•
Û ó<
 Lq
Š 4Æ wßZ ñfX ì k

½gzZ ÷

Å y Z Ð y% Â ó ì
ó ¿y%q
Z ´g Sh ZŠ L ž
L • Dâ•
Û V- x Z™ñfZ
 ~ x ¬ s²V; }g ø : ^â

Sh ZŠ s %Z š +Š ñfx Ó~ V-œ{Šažì zz ¸ X ïz [zq±y%ž *
Ôì Cƒ ó 1 ~t<
 LŠ Z%

ce *
ƒ 7g D »$è kZ ÃyûZz ÐIÆ óòsZ q
’LV; }g øçO X • D â •
Û ï•
á ~ ]‚Zz ´Š Ã
Xì ¿[zqz y%q
Z ´g Sh ZŠž

ƒ
<
 x «
Y •gzZ x Z™$ö Âì Cƒ ÅVßßZgzZÜÑ!Š Z ]!
 V; Æ DIZžìg ãZz
Z

8

ÒZ x|žœ» ]q˜Z VâzŠ yZ ~ à Å}wßQgzZ g
uwßQçO X ì » g
uŽ • f
 Š Z%x|„z »

X ì @
WÃ9z

:ì c
â•
Û ä ( | 675x )  ~z¡ x â Z é
9C2

ä×ÃÊ æœ "
# Ù牆Ö] ÙçÎ oâ èߊÖ]

ó óX ì x *
»÷c
w¸Æ 1 *™wÎg <
 LL

9C3

:• D™yÒ ( | 456 x )  x x
0Z x â Z é
än× †ÎªÊ äÛ×Âæ å•… ðo•æ Ý¡ŠÖ] än× äßÚ ØÃÊæ "
# ofßÖ] àÚ ÙçÎ( Ý^ŠÎœ è$¡$ ÜŠÏßi àߊÖ]
ó óX 3gg Z Œ
Û 'gzZ *
Y Ô ¬Š ä 1 \WÃq TªÔk

½gzZ ÷Ô w¸» 1 *™Ñ Ô • x lZ &ÅòL L
9C4

:• D â •
Û ( | 739x )  U+-Z %)´ é

†m†Ïi æœ ØÃÊ æœ á•†ÏÖ] †nÆ "
# ofßÖ] à •…æ ^Ú èߊÖ]

ó óX ì <
k

½gzZ ÷( » 1 \W ) Ôì ZƒŠg Zz¼Ž Ð 1 *™Ñ {z´Æ yWŒ
Û LL

:ì c
â•
Û ä ( | 790x )  ?•
á xâZ é

ˆmˆÃÖ] h^jÓÖ] oÊ än× “ßm ÜÖ ^ÛÚ ”ç’íÖ] o× "
# ofßÖ] à ŸçÏßÚ ð^q ^Ú o³×þ  èߊÖ] ÀËÖ Ð×_m
9C5

ó óX 7~ *™yWÛŒ™f »Tq {z m<!
ì w®Ð 1 *™ÑŽ ì @
ƒ6q kZ t :Z »<
 èÂL L
9C6

:• ë ( | 902x )  ~zIx â Z é

^Ú^mœæ ^Ë‘æ ]„Òæ ]†m†Ïi æœ ¡ÃÊ æœ äÖ ŸçÎ "
# ofß×Ö èÊ^–ÛÖ] àߊÖ]

ó óX ƒ ˆÅs§Å 1*™Ñ ÚÅX• wZjZgzZ ÚÔk

½Ô ÷Ô w¸{z òL L

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

16

:ì c
â•
Û ä ( | 816 x )  ãY`
x â Z é
g¾]æ ^Ú àneæ †m†Ïi æœ ØÃÊ æœ ÙçÎ àÚ "
# ofßÖ] à …‚‘ ^Ú àne Õ†jŽÚ èÃm†•æ é•^ÃÖ] èÇÖ èߊÖ]æ
9C7

hçqæ ¡e "
# ofßÖ] än×Â

å ä 1 \W[Žzš 6Tx » {zgzZk

½Ô ÷Ô w¸Æ 1 *™Ñ <
 è ƒÑgzZ • ë Ã]Š ¬ <
 ~ ¹L L

ó óX ì uœyxgŠÆ Ô H¿

9C8

:• D â •
Û ( | 1130x )  4yæ£Z 5 é
ÜãÖ^ÃÊœæ èe^v’Ö] Ù]çÎ] o×Âæ äiçÓ‰æ ä×ÃÊæ Ù牆Ö] ÙçÎ o× Ð×_i èߊÖ]

ó óX ì @
ƒ6wdZz wZ ¸ZÆ 7/ôgzZ Ùñ{ Å 1 \WÔ ÷Ô w¸Æ 1vZ wÎg t :Z »<
 èÂL L
9C9

:• i ZBg ( | 730x )  4~g ‡Z m
+Z† é

Ý¡ŠÖ] än× ä×ÃÊæ Ù牆Ö] ÙçÏÖ ØÚ^• äߊÖ] ÀËÖ
ó óX ì ï•
á ÷gzZ w¸» 1 vZ wÎg~ <
 èÂL L

:• D â •
Û ( | 1285x )  ~]
Z4Z Ô™x â Z é

&m‚v×Ö èÊ•]†Ú oãÊ †m†Ïi æœ ØÃÊ æœ ÙçÎ àÚ #" ofßÖ] oÖž Ìn•œ ^Ú o× †%ÒŸ] oÊ Ð×_jÊ èߊÖ] ^Úœæ
Ùç‘Ÿ] ð^Û× ‚ßÂ

Å
45ß
G
Z ñfÂtgzZƒ ˆÅs§Å 1 *™Ñ ÚÅTì @
èEG
ƒ6k

½gzZ ÷Ô w¸kZ t :Z » <
 èÂ9zÒZ L L
1C00

ó óX ì sŠ ZáÆ g
uq
Š 4
Æ

:ì c
â•
Û ä ( | 1357 x )  y{ Œ& œ[Zâ é
1C01

å†m†Ïiæ ä×ÃÊæ "
# ofßÖ] ÙçÎ oãÊ ^†• ^Úœ

ó óX ì k

½gzZ ÷Ô w¸» 1 *™ÑŠ Z%Ð <
 ƒÑL L

E
Ä
: • Dâ•
Û  ïEG3‹B Z ` Ú )´ é

ØfÎ ÔÖƒ á^Òœ ð]ç‰ é†n‰ æœ ènÏ×ì æœ ènÏ×ì èË‘ æœ †m†Ïi æœ ØÃÊ æœ ÙçÎ àÚ "
# ofßÖ] à ņ•œ ^Ú ØÒ
1C02

°çfßÖ] &m‚v×Ö èÊ•]†Ú oßÃÛÖ] ]„ãe èߊÖ]æ ^â‚Ãe Ýœ ð]†u …^Æ oÊ ä%ßvjÒ è%ÃfÖ]
1\ Wž‰ƒ ƒ i Z It { ZpÔ ì x *
»ƒ
 ]§gzZ änÏ×ìöæ änÏ×ìø ÚÔ k

½Ô ÷Ô w¸Æ 1 *™Ñ <
 LL
ó óX ì sŠ ZáÆ ~tèg
u~ pkZ <
 èÂÔ ƒ i Zˆ c

*™]Š „~ Y Zwg ¸ »

Y •z x Z™$öÒZž • @•
X • p ÖZ sŠ Zág
ugzZ <
q
Š 4
Æ x «
á 6]!
kZ wZ ¸Z Ñ!
{gÃè

t VŒ
p~½ » yZ™hgp¦Ñz k˜Z » yZ {z • b‡Æ & ¸~ ]q˜Z VâzŠ yZ vߎžìg ãZz ]!
X•n
gÃ7

p°Å<
 ~ b ˜Z Å]úŠ IZ c
{oIZ

íä VrZž 6Ô• D™wEZ ~«£Æ ó®
Ã<
 èÂáZz ä™x » » +Š ]úŠgzZ {oIZ
$
L xk!

‰Ð ÏZ Xì ¹ ó®
$
IZ LÃvŠ .
Þ W!
Æ kZgzZ ó®
 û Zz <
 IZ LÃVß Zz½ 6i§Æ G™xgzZ yzÅZ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

17

‚¦$
Ô‚”

:• ÅyÒ x lZ zŠ Å‚9)gzZ 9ä x Z™+¬

¦$
Ô” :• ÅV- Ã7Æ wEZ ÏZ x lZ zŠ Åt :y%) c
y%ä x «
Y •‰ gzZ

ÑŽ • ë Ã÷z w¸,Z Ë{Š™Š XZÆ VÍß~ +Šè]
Ãz +Š ~ qÑgzZ • ë Ãx » 6 ~ ¹®
$

X ƒ: w®Ð 7/ôÆ 1 \WgzZ 1*™

1C03

: ì 1 ~tÈâ Û•t ?Š ÅkZgzZì @
ƒ Ì6wdZz wZ ¸ZÆ 7x Z™/ôt :Z » ó<
 L8
1C04

9 ànm‚ãÛÖ] àm‚•]†Ö] ð^Ë×íÖ] è߉æ ojߊe ÜÓn× 0

ó óX zñxiÑÃ<
 Å+”Zg ñ#Cc
Z@ gzZ <
e
 ~÷ ? L L

W
R ç

x|~½

1C05

¹!
Æq Ë~ ¹
X • ë óW
Z LÃVâ ¶
Ä
: • ˜ ( | 1304x )  ~©ö0A Z† *
Ññ é
^`ßÚ oÏe ^ÛÖ ……‚Ö] †$œ V Ù^Ïm ðo• àÚ ènÏfÖ] èÇÖ çãÊ †$Ÿ] ^Úœæ

ó óX ƒ ˆ{g ¹!
~ yŽ ì 
@Y Ñ1 aÆq kZg Z-Z W
Z Ôì x *
»{ ¹!
Æq ËW
Z ~ ¹L L
1C06

X ì !®p»Tì fp â „Ð W
Z Ì{g Nâ

:ì c
â•
Û Üä ( | 911 x )  ï±x â Z é

~ W
Z „Ðzz ÅÚs§Å W
Z ÌÃ_ögzZ He
ZzgÃg
u ä~žì @
Y Ñ1 ~ pkZ &m‚vÖ] l†$œZZ
1C07

ó Xó ì @

:• D â •
Û ( | 502x )  áZg x â Z é

:ì ~ u0
yWŒ
Û X ì CWg U
W ¦Å W
Z Xì @
B óW
Z L̃ wZŠ6ŠŽzÆÚ ÝZŽ *
ƒÝq »Ú Ë L L
1C08

1C09

û #     ü

û     $  $  ü
C110

C111

û
    ü

û     ü

û      ü

C112

gzZ • Dƒ ä™ lˆD]*
pÆ kZ ÝZgŠ X 

*™e
Zzg ÃD:• pÆé†$]æ é…^$] †$] å†$• Ü×ÃÖ] l†$œ

] Y ZŒ
Ûq
Z X Vƒ ¹!
Ðzz Åk

’c
Zzg wq @
e
g U
WÆ Xì D{z Š Z%Ð é…^$œ ~ —    ™ e
W
1C14
ó Xó • ñW- Dƒ e
Zzg ±ˆ >Ž xg k ã¨
ZÐ DmºLZ ªì Ì éõ †ø $ø]*
C113

p°k˜Z

ƒ wEZ ÌsŠ ZáÆ g
u W
Z èÂ~ b ˜Z Å  x Z™$ö
$ö0Æ W
Zè ªX Ìk

ègzZ ì @

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

18

t w¸q
ZgzZ X • gñQ [™s§Å 1 *™Ñ Š Z%Ð kZgzZ ì sŠ Zá » g
utžì t w¸q
Z »  x Z™
1C15

X • wdZz wZ ¸Z [™s§Å É@
z 7/ôŠ Z%Ð kZgzZì k

èÆ g
u Âtžì
:• i ZBg ‹+-ZgâËZ e é

1C16

†fíÖ] ÅçʆÛÖ] ]ç’ì èÂ^Ûq ÜãßÚæ ^u¡_‘] ÍçÎçÛÖ^e á^‰]†ì ð^`ÏÊ ä’ì ‚ÏÊ †$¢] ^Úœæ
ó óX ì Hm{B‚Æ q ¯%Ã¸ä ®
 )q
ZÐ ~ yZgzZ B‚Æ s ¸ñ éS7˜Z ä y‚Zy


ñ•ÃW
ZL L

4hIÅZ Œ0 ·x â Zžì ¯
Xì 3gg U
s Z x *
» [ Œ6]c
Zzg s ¸ñKZ ä( | 189x ) ã éE
 !
¸ „¸
5G

ÁßZ KZ ä( |852x ) v0ZƒqÐzz ÏZ X ì HwEZ Ì~ pÆ g
u ä x Z™$öÃW
Z Âë @

~ŸÆ g
u ÁßZ ® L Lì p» TÔ ì 3g †$¢] Ø✠x×_’Ú oÊ †ÓËÖ] èfíÞ x *
» [ Œ6g
u
1C17

1C18

X ó ó]c
Ãzg °Z {¢

:ì c
â•
Û Üä ( | 261 x )  ›x â Z é
àneƒ^ÓÖ] ‚uœ çãÊ h„Ò äÞœ p†m &m‚ve oß '‚u àÚV "
# ²] Ù牅 à …ç`ŽÛÖ] †$¢] çâæ

^Ñ{zžƒ }Y {zgzZ ÅyÒ g
u ðÃ~}g !
}÷ä Tžì szc ( g
u ª) W
Zt Ð 1 vZ wÎg L L

ó óX ì q
ZÐ ~ VIÑÌ{z Âì

1C19

:ì c
â•
Û ä( | 1332x )  Š‡+-Z w))´ é
^–mœ "
# ofßÖ] Ý¡Ò o× äΡ›] ‡çrmæ èe^v’Ö] à pæ… ^Ú †$¢]

ó óX ì „
 gŠ Ì6x¯Æ 1 *™Ñ t :Z » kZ 2 Ôƒ ~z%Ð 7/ôŽ • ëÐZ W
ZL L
1C20

:• i ZBg ( | 1338 x )  ~]
Z4Z Ô™0C
Ù ¤x â Z é

ÍçÎçÛÖ]æ ÅçʆÛÖ] o× Ð×_m †fí×Ö Í•]†Ú äÞ^Ê †$Ÿ] ^Úœ

ó óX Ì6s ¸ñgzZì @
ƒ Ì6q ¯%t :Z » kZ Ôì sŠ ZáƸW
ZèÂL L

Ä
:• D â •
Û ( | 1304x )  ~©ö0A Z† *
Ññ é

æœ á^Ò ^ÂçÊ†Ú è×ÛrÖ^eæ(^Ï×_Ú oÃe^i àÂ æœ oe^v‘ àÂ æœ "
# ²] Ù牅 à pæ†ÛÖ] çâ †$¢]
1C21

Ì×íÖ]æ Ì׊Ö] àÚ àn$‚vÛÖ] …ç`Ûq än×Âæ ^ÊçÎçÚ

Æ W
Z ) s ¸ñ c
ƒ q ¯%vŠèp Ö!
Ôƒ ~z%Ð ¹@c
Ð ! ô c
Ð 1 vZ wÎgŽ • ë Ãe
Zzg kZ W
Z ÞL L

ó óX ì •ñ¸ » x Z™$ög/Æ îz xÔ ì ï•
á ~ x|

Æ 1 ]ÀWgzZ ì @
Y ¹g U
WÌ7Z • w®b)Ž Ð  É@
gzZ 7x Z™/ôž [ g*ž 6

çO Xì @
Y Ht•
Û ¼ V; Æ x Z™$öñf~ KkZXì @
Y Ñ1 Â » óW
Z LÌ6]ZŠ •
á gZ
:• D â •
Û ˳•Z *
Ññ é

Ñ1 é¨GÒŒ! óW
Z gLzZ ǃ sŠ ZáÆ <
 zg
ut ÂñY ¹Ù牆Ö] …^$• Z
 X ì @
ƒÐ ÄŸZ wEZ » óW
Z L ˜À L L
C122

ó Xó ǃŠ Z%x|~½ » kZ c
7/ôg U
W ÂñY

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

19

¸ ç
x|~½
1C23
SœEÅ
X ì CWg ¶Z ¦ÅkZ X • DƒŠŽñwÈZ VâzŠ [˜z tœ~ kZXì x *
» q :Z Å î Zz ÌË ¸
ó LîG
:• D â •
Û ( | 502x )  áZg x â Z é

.>EÄZ ì 
éçì†Ö] š…Ÿ] †fíÖ] Xì 
@Y ¹Ãe
© Å kZgzZ q :Z ŧZz Ë L L
@Y ¹ ÌÃg ½gzZ }i x3
g ¶gzZ Ô çE
1C24

ó Xó • ë ó{'
# LÃA çÆ “
 » Å}i6,g uª è×ãŠÖ]
1C25

: ì @
ƒŠ •
á g Z ~ u0
yWŒ
Û é

û *  # $   ü
C126

û * ü

p°k˜Z

: • D YK yÒ w¸&~ p°k˜Z Å ¸
ó L

X ì »¸„zì » g
u pŽ ªì sŠ ZáÆ g
u¸ a
Æ 1vZ wÎg Ž ì x¯ {z¸gzZƒ w®Ð 1 vZ wÎg ì x¯ {z g
u ªì @'Æ g
u x|»¸ b
X ƒ w®ÐgzZ Ë{z´

1 vZ wÎgŽ ì x¯ {z¸gzZƒ w®Ð1vZ wÎgŽ • ëÃx¯kZ g
uªÔì Âx ¬ {Šc
iÐ g
u¸ c
C127

X ƒ w®Ð ¿ÌËc

:• i ZBg ( | 852x )  ã?v0Zƒq é
å†nÆ à ð^q ^Ú †fíÖ]æ #" ofßÖ] à ð^q ^Ú &m‚vÖ] ØnÎæ &m‚v×Ö Í•]†Ú àËÖ] ]„â ð^Û× ‚ß †fíÖ]
^Ûãßne ØnÎæ '‚vÛÖ] èmçfßÖ] èߊÖ^e ØÇjŽm àÛÖæ p…^fìŸ] ^ã×Ò^• ^Úæ îm…]çjÖ^e ØÇjŽm àÛÖ ØnÎ Ü$ àÚæ
C128

ØÛ•œ áçÓnÖ †fíÖ^e ^ßâ †fÂæ ‹Ó †nÆ àÚ †fì &m‚u ØÓÊ ^Ï×_Ú ”ç’ìæ ÝçÛÂ

gzZ ñWÐ s§Å 1 *™ÑŽ ì {z g
užìt w¸q
Z X ì pë » g
u¸èÂq
Š 4
Æ x Z™$öL L
G
G
E
E
w é›4]IZÐ ~t<
 gzZì @
Y ¹~g ¶ZgzZ cg ¸Vß Zzp
g w é›4]IZÐ õg @
a kZ X ñWÐ s§ÅVzuzŠŽ ì {z¸
σ¸g
uC
Ù ®ì ÚÅ ÇmSxÀyxgŠÆ ]q ˜Z yZžì Ìt w¸q
Z X ì @
Y ¹_öÃáZzp
g
ó óX ñYƒï•
á Ã
 žì @
Y Ñ1 a kZ¸èÂVŒ gzZ Yƒ 7@» kZp

: • i ZBg ( | 1031 x )  ~zos ƒ°Z† é

‚ß å†nÇe t…^íÖ] oÊ äÖçÖ‚Ú Ø’vm ^Ú oÞ^ÃÛÖ] Ø✠‚ß äe '‚vjmæ ØÏßm ^Ú èÇ×Ö] Ø✠‚ß †fíÖ]
&nu àÚ pœ Ðe^_m Ÿ ^Ú çâ h„ÓÖ]æ ÄÎ]çÖ] Ðe^› ^Ú çâæ Ñ‚’Ö] ¡Ï ä×ì‚m oÚ¡Ò gÒ†Ú ànnÖç‘¢]
ØÛ•æ o×Ï Ù^Ûju] h„ÓÖ]æ Ñ‚’Ö] Ÿ] ØÛjvm ¡Ê ÀË×Ö] &nu àÚ ^Úœ(‚m‡ Ý^ÏÒ ]†fì äÞçÒæ ØÏÃÖ]
æœ á^ÃÛjrm á^–nÏßÖ^Ò ÔÖ„Ò äe„Ò æœ †i]çjÛÖ]æ äÖ牅 †fìæ oÖ^Ãi å†fíÒ ä΂’e Ä_Ïm ^Ú ÜãËm†Ãi

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

20
1C29

&m‚v×Ö Í•]†Ú àn$‚vÛÖ] ‚ßÂæ á^ÃËi†m

Ýq%Æ kZ ~ `g { wßæ » Tì {z¸q
Š 4
Æ ãçIZ Ô ñY HÜgzZ yÒ &ì {z¸V; Æ ¹IZ L L
Å
45ß
G
ì {z [˜gzZƒ ._ƧZzŽ ì {z tœ Lƒ 4ZŠ [˜z tœZ~ Tì x¯“
%{z¸V; Æ èEG
Z Ô ñYƒ

Æ ]d°yZ ŸXì ŠŽñ YwÈZ » VâzŠ [˜z tœ~¸kZ Ð p ÒÆ ÂX ì Z9h
i‰óƒ§Zzès ÜŽ

‰ Ì[˜6gî¬b§ÏZ X {)z F
Zá¸gzZ¸Å 1 vZ wÎg Ô¸ÅvZ‰ì @
ƒ Ìtœ6gî¬~ kZ ._
ó óXì @
ƒ w EZ „ sŠ ZáÆ g
u¸
ó LV ; Æ x Z™$öX *
Yƒ »» VâzŠ c
*
Yƒ ‰Z » Vzq Š „zŠ

Æg
u ÂñY Ñ1 Ât Z
 6]ZŠ •
á g ZÆ ]ÀW1ì @
Y ¹¸Ã{™E

gzZ q :ZC
٠ŧZzÐ p ÒÆ y!
i

X ǃ pëÆ wΰZg ¶Z ª ǃ sŠ Zá
E
Ä
:• i ZBg  ïEG3‹B Z ` Ú· é

1C30

ì Cƒ änÏ×ìöæ änÏ×ìøô •gzZk

½Ô ÷Ô w¸{z Š Z%Ð kZ ñY Ñ1 6gîÇg
u èÂZ
 žì t x¯žÜL L

Æ W
Zz¸X • D YaŠ Z%ÌwdZz wZ ¸ZÆ É@
z 7/ôÐ kZ ]‡zZ ‰X ƒ [™s§Å 1 *™ÑŽ
S Ò Œ! Z
ƒ [™s§Å  x «
É@c
7x Z™/ôÔ 1 *™ÑŽ ì @
 p ÖZ

ƒ¼ ƒ
 {zŠ Z%Ð yZ ÂN Yá1 é¨G
1C31

ó Xó ì Ù¸aÆ q ¯%gzZ W
ZaÆ s ¸ñq
Š 4
Æ y‚Zy
x «
ñ•%Z X ì ñZg ¸ Åg/X

‚ßô ŠÛÖ] ç

Æ•Ãe
ZzgaÆ kZ Ôƒ Ìݬ » kZ {zž 7~gz¢t aÆ kZ X }™yÒ e
ZzgB‚Æ•Ž ¿{z

X ì °» „ *
™ÜB‚

C132

‚ßøŠÛÖ] ç

:• ñâ •
Û ÜwZ ¸Z &0Æ e
Zzgµä ( | 774x ) M0Z x â Z

X ƒ µJ
 1 vZ wÎg•ÅTì e
Zzg {zµžì c
â•
Û ä( | 405x )  Áqx â Z a

X ƒ µJ
 •ZÐ Z’Z•ÅTì {zµž c
â•
Û ä ( | 473x ) þ ~Š Z• ¿ b

X {c
ì µžÐ kZÃsƒ ~z%Ð 1 vZ wÎgŽ ì {zµž c
â•
Û ä ( | 473x )  _Z†0Z c

C133

g]Ât 2X ƒ Š
H ¦µ Z µ Z Ã]c
z%Å ! ôC
Ù ~ X• CY à Š Z%ÌÁÂ {zÐ ‚ßøŠÛÖ] ,i Z {z´

X ì @
ƒ~ x|ÆŠ ‹Zz•t ~ ]gßkZ Ôì ÙÌù

C134

'‚ùvÛÖ] ç

_ö~ b ˜Z X {)z *
™]!
Ô *
™Wì p» Tì+ » ¶Ã ÌZÐ&m‚vi '‚ùvm '‚ùu _öèÂ
1C35

X ì @
ƒÝ¬ Z(Ð ‚ßô ŠÚ

xEvŠgzZ wi *
z ଠÔ7‚Z Ô g
•Z CÔ wY°Z Y •ZaÆ kZÉ ì @
ƒ ÑZz ä™yÒ Ãg
Š q Z sÜ: _ö
1C36

X ì ~gz¢Ì*
ƒ ugŠ ~ yZgzZ ÄcÅg
•Z

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

21

žì c
â•
Û ä ( | 856 x ) v0Zƒq é

]g 'ï» Ì~ s®z b`
DgzZƒ D» > ZzgèA
Z%z ]4ÐZ Ôƒ H {Š .Z Ð cìŠpä Tì {z _ö L L
1C37

ó óX ƒÝq

ž• D â •
Û ( | 734x ) kÜZ¦0Z é

Ð ]c
z%gzZ > Zzg ÒZ Ôƒ w'~ g
uDÐ g ±ZÆ e
ZgŠz e
ZzgŽ ì @
B{z _ö~ äâ i kZ }g ø L L
1C38

ó óX ƒ szc‚z ¡ » kZž ‚ƒïq »wi Ÿq
Z {zgzZƒ•Zz

ž• i ZBg yDŠúËZ e é

_öƒ ‚
g uZgŠ Z » V-zZgÆ yZgzZz/ 5Æ ]c
ZzggzZƒ çB‚Æ e
ZgŠz e
Zzg ~ g
uDŽ ¿{zL L
1C39

ó óX ì @
B

X Ç ñW~ ¬
U
`Å[!
ÏZž 6Ôì e
Zzg ïŠ Z%Ð óe
ZgŠ LVŒ :^â
ÀÊ^vÖ] ç

è7‚Zz yá~ Š Z®MÐZ VW'h
'
× gzZ Vƒ ŠŽñ]Ìx Ó Å _öÑ!
{gÃè ~ Tì @
Y ¹ÐZ ƒ
ó qL

Éyáz7‚Z&ì {zƒqq
Š 4
Æ +y
OX ƒÝq/Zz ï» ÌÐ W Z F
z wZjZÆ > Zzg Ô VƒŠ c
Ìg
u
1C40

1C41

X Vƒ ¡g
Š q ZÄÑ q
Z

:ì c
â•
Û ä ( | 833x )  ~g b
0Z x â Z é
äm‚Ö t^jvm ^Ú oÂææ änÖ] Ø’m ^Ú pæ… àÚ ÀÊ^vÖ]

ó óX ¶]gz¢ÐZ ÅT 1™pôÃDkZgzZ àJ
kZŽ He
ZzgÃDkZ ä Tì {zƒq L L

:• i ZBg  pZ Ý°Z Y M·ËZ e é

t§Æ yZ Ô Vƒ BÃg
Š qZ {z Z
 ì @
ƒ Ýq ‰
Ü z kZ 7Z ÄtÔ ì Ä mº» x Z™$ö ƒq L L

:• â •
Û ±5 Ôì H™f »ozÑP aƃq ä( |852x )òv0ZƒqX Vƒ•Zz åÐ g
uè]q ˜ZgzZ7‚Zz
X ƒ: ÑZz D! ¡{zvŠèp Ö!
Ôì HÝqD„
 Zg è{ Z'Ð cìä kZžƒg•~}g !
ÆkZ a
X ƒDï» » A
Z%z ]4Æ > ZzgÐZ b

ÐZŽƒ {Š c
iÐ g
Š qZ yZŠ Z®Åg
Š q Z ¡ÐZ Ôƒ Y™yT Åg
Š q Z ®gzZ 9Ôƒ ݬ » s®z b`
{z c

X ƒ ¡Š Z®~(¹ q
Z Åg
Š q ZÐZ ª7¡

ÄÑ kŠ ÎÔ ( | 241 x ) £Z x â Z : •t p ™szcPX ì @
Bƒq {z ÂVƒŠŽñozÑx Ót ~ _öËZ

x ) ~g g x â Z X Xk

’ÐB; LZ g
Š q ZÄÑ kŠ ä VM ( | 833x ) ¥0 ¼ x â Z X ‰Š c
ã!
ig
Š qZ
1C42

ó Xó {)z( | 264x ) ~i Zg·gi1Z x â ZgzZ ( | 261 x ) ›x â Z Ô ( | 256

ÜÒ^vÖ] ç

”Ð p ÒÆ s®z b`
gzZ Qz•Ãg
Š qZ Òíf x ÓD» _öTX ì m{B‚Æ x Z™$öÄt

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

22

X ì @
BÁq {z {z Ôƒ •Zz*
Ð ]c
Zzg Á¹gzZƒ

1C43

èrvÖ] ç

» kZžìg ãZz 1C44X Vƒ ¡ g
Š qZÄÑ &É7‚Rz yá& ì MÐZt gzZ ì Ä m{ » $öÌt
1C45

X ì ™| (ЃqzgŠ

''/ / /''

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

23

]Y!Zj
Üna]†ežV• (oÚæˆíÛÖ] p‚`Ú…çjÒ‚Ö]VÐnÏvi(Ù¡`Ö] èfjÓÚæ …]•(ànÃÖ] h^jÒ Vp‚na]†ËÖ] ‚Ûuœ àe Øn×ì ( 1)
58B2: oñ]†Ú^’Ö]
220B3: ðMUTT(læ†ne(oe†ÃÖ] ']†jÖ] ð^nu] …]•( h†ÃÖ] á^ŠÖVoÏm†Ê](…ç¿ßÚ àe] ( 2)
( çŠÎ†ÃÖ] ÜnÃÞ‚ÛvÚVÐnÏvi(¼nvÛÖ] ŒçÚ^ÏÖ]V hçÏÃm àe ‚ÛvÚ àm‚Ö]‚rÚ(p•^e•‡æ†nËÖ] ( 3)
286B1 VðMUUP ³aþ MPMQ( èÃe]†Ö] èÃf_Ö] (èÖ^‰†Ö] 芉©Ú

2043B1 : ðMUUP(læ†ne(†ÓËÖ] …]•(Œæ†ÃÖ] t^iV o–i†Ú‚ÛvÚ(p‚neˆÖ] ( 4)
MQN ” Vlæ†ne( ène†ÃÖ] gjÓÖ]…]•(|^v’Ö] …^jíÚ V …•^ÏÖ] ‚f àe †Óe oeœ àe ‚ÛvÚ( p‡]†Ö] ( 5)
(†nÛ Äm•^a àe Äne…VÐnÏvi( |¡’Ö] àe] h^jÒ o× kÓßÖ]V o× àe ‚Ûu](oÞ¡ÏŠÂ †ru àe] ( 6)
405B1 : ðMUTP³aþ MPLP(oÖæŸ] èÃf_Ö](é…çßÚèßm‚Ú(ènÚ¡‰¦] èÃÚ^rÖ]

(èÃe^ŠÖ] èÃf_Ö](š^m†Ö](Í…^ÃÛÖ] èfjÓÚ(&m‚vÖ] x×_’Ú†nŠniV•çÛvÚ…çjÒ‚Ö](á^v_Ö] ( 7)
16 ”:ÝMUTQ ³aþ MPLQ

33m :ðMUUN(ÐŽÚ•(†ÓËÖ] …]•(&m‚vÖ] Ýç× oÊ ‚ÏßÖ] s`ßÚV†j àm‚Ö] …çÞ ( 8)

9 m :ðMUUL³þaMPML(ÐŽÚ•(oÖ]ˆÇÖ] èfjÓÚ(†ÓËÖ] èfíÞ |†• Vo× àe ‚Ûuœ(oÞ¡ÏŠÃÖ] †ru àe] ( 9)
àe Äne… ²] ‚f oeœVÐnÏvi(†ÓËÖ] èfíÞ |†• |†•……‚Ö]æ knÎ]çnÖ]Vͨ†Ö] ‚f ‚ÛvÚ(pæ^ßÛÖ] ( 10)
116B1 : ³aþ MPMM(oÖæŸ] èÃf_Ö](š^m†Ö](‚•†Ö] èfjÓÚ(p•çÊÖ] ‚ÛvÚ

gjÒ oÛm‚Î(pæ]çßÖ] gm†Ïi |†• oÊ pæ]†Ö] gm…‚iV†Óe oe] àe àÛu†Ö]‚f àm‚Ö] Ù¡q(o›çnŠÖ] ( 11)
Ô42X 41B1 :±q ]†Ò(äÞ^ì
16 m :&m‚vÖ] x×_’Ú †nŠni ( 12)
26 m Vàn$‚vÛÖ] ‚Â]çÎ ( 13)
oÖæŸ] èÃf_Ö]( g×u(ènÚ¡‰¦] l^Âçf_ÛÖ] gjÓÚ(àm‚Ö] àÚ •^߉Ÿ]V|^jËÖ] ‚fÂ(å‚Æçeœ ( 14)
14m VðMUUN³aþ MPMN

77 m :Y 2003ÔŠ !
WxsZÔ òs Z ]î {g ZŠ Z Ô &m‚u l^u¡_‘] ÜrÃÚ: ËZ eÔ Œ¢ ( 15)
oÖæŸ]èÃf_Ö](læ†ne(Ýç×ÃÖ] ð^nu]…]•(&m‚vÖ] Ýç× èʆÃÚV²] ‚f àe ‚ÛvÚ ²] ‚fÂçe](ÜÒ^vÖ] ( 16)
6 m V ³þâ M P LR

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

24

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

(è%m‚vÖ] gjÓÖ] …]•(èm]æ†Ö] Ü× oÊ èm^ËÓÖ]Vke^$ àe o× àe‚Ûuœ†Óe oeœ(p•]‚ÇfÖ] gn_ì( 17)
392m Vå†a^ÏÖ]
28 m :&m‚u ke^jÒ ( 18)
(læ†ne( ‹ñ^ËßÖ]…]• (…^_nfÖ] èr`e ‚ÛvÚVÐnÏvi(&m‚vjÖ]‚Â]çÎV‚ÛvÚ(oÛ‰^Î àm‚Ö] Ù^Ûq ( 19)
202m :oÖæŸ] èÃf_Ö]
19 m V&m‚vÖ] x×_’Ú †nŠni

( 20)

302m V&m‚uô l^u¡_‘] ÜrÃÚ

( 21)

9 m :†ÓËÖ] èfíÞ ( 22)
42B1 Vpæ]†Ö] gm…‚i ( 23)
202m V&m‚vjÖ] ‚Â]çÎ ( 24)
19 m V&m‚vÖ] x×_’Ú †nŠni ( 25)
32m Vàn$‚vÛÖ] ‚Â]çÎ ( 26)

32m Vàn$‚vÛÖ] ‚Â]çÎ i Z fp â ( 27)

è³nþ Þ^%Ö] è³Ãþ f_Ö](…çaŸ( ènÚ¡‰¦] h^jÓÖ] †ŽÞ…]•( ᕆÏÖ] Ýç× oÊ &u^fÚ(á^_ÏÖ] Å^ßÚ

65m :oÛ‰^Ï×Ö &m‚vjÖ] ‚Â]çÎÔ 172B1V èmæ^v_Ö] Ô 21 m VðMUTS ³âþ MPLT(á憳Ž
þ ÃÖ]æ

( 28)

22m VoÛ‰^Ï×Ö &m‚vjÖ] ‚Â]çÎ ( 29)
7 m VànÛn% àeŸ &m‚vÖ] x×_’Ú Ô 20m VoÛ‰^Ï×Ö &m‚vjÖ] ‚Â]çÎ ( 30)
100 VèeçjÖ]

( 31)

Ô42 V èÚ‚ÏÚ(læ†ne (†ÓËÖ] …]•(äq^Ú àe] à߉VoßmæˆÏÖ] ‚mˆm àe ²] ‚f çe](äq^Ú àe] ( 32)
37 :gnâ†jÖ]æ gnƆjÖ] xnv‘ Ô 2549 :†nÇ’Ö] ÄÚ^rÖ] xnv‘
Ô2652 :ðMUUS( š^m…(Ý¡ŠÖ] …]• äfjÓÚ(p…^ífÖ] xnv‘(ØnÂ^Û‰] àe ‚ÛvÚ (p…^ífÖ] ( 33)
2221 :p„Ú†i
2 : ouçÖ] ð‚e h^jÒ Vp…^íe xnv‘ ( 34)
( oÎ^fÖ] ‚f •]çÊ ‚ÛvÚV ÐnÏvi( Ü×ŠÚ xnv‘ èÚ‚ÏÚ Vt^rvÖ] àe Ü×ŠÚ ànŠvÖ] oeœ( p†nŽÏÖ] ( 35)
4 :èÚ‚ÏÚ( læ†ne ( †ÓËÖ] …]•
29m V‚ÏßÖ] s`ßÚ ( 36)
24m : &m‚vÖ] Ýç× oÊ ‚Â]çÎ Ô5 m Vpæ]†Ö] gm…‚i ( 37)

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

25

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

( oÎ]†Ã×Ö &m‚vÖ] ènËÖœ |†Že &nÇÛÖ] xjÊV àÛu†Ö] ‚f àe ‚ÛvÚ ²] ‚f oeœ (pæ^íŠÖ] ( 38)
8B1 : o×ÂVÐnÏvi
5 m Vpæ]†Ö] gm…‚i ( 39)
(°çfßÖ] &m‚Ö] Ýç× †’jíÚ pæ†Ö] ØãßÛÖ] V èÂ^Ûq àe Üna]†ež àe ‚ÛvÚ àe àm‚Ö] …‚e D40)
OL)M V ³aþ MPLR( læ†ne( †ÓËÖ] …]•(á^–Ú… àÛu†Ö] ‚f àm‚Ö] ±vÚ V ÐnÏvi
20m V&m‚vjÖ] ‚Â]çÎ

( 41)

20m V&m‚vÖ] x×_’Ú †nŠni ( 42)
Äe^_ÛÖ] x‘]‚ÛvÚ …çÞ(ᕆÏÖ] gm†Æ oÊ l]•†ËÛÖ]VØ–ËÚ àe ‚ÛvÚ àe ànŠu(oÞ^`Ë‘] gÆ]… ( 43)
218B1 V oŽi]†Ò(äÞ ^ì…^Ò
2 Vð^nfÞŸ] ( 44)
( á^jŠÒ^e ( äm†$Ÿ] èfjÓÛÖ](•æ]• çe] à߉VoÞ^jŠrŠÖ] &Õ] àe á^Ûn׉(•¨]•çe]

( 45)

924 V³aþ MOUU ( ènÞ^%Ö]èÃf_Ö]

140 Vð^ŠßÖ] ( 46)
6 VÌ`ÓÖ] ( 47)
50 Vl¡‰†ÛÖ] ( 48)
9 :© ( 50) :~g g 9 ( 49)
17 Vtæ†fÖ]

( 51)

5 m Vpæ]†Ö] gm…‚i ( 52)
3 :Üm†vjÖ] ( 53)
34 : …ç_Ö] ( 54)
23 :†ÚˆÖ] ( 55)
26m :‚ÏßÖ] s`ßÚ ( 56)
3m :†ru àe¦†ÓËÖ]èfíÞ |†• ( 57)
8B1 V&nÇÛÖ] xjÊ ( 58)
6 m Vpæ]†Ö] gm…‚i

( 5 9)

ÄÛrÚ ( ܉^ÏÖ] àÛu†Ö] ‚f ÄÛq (pæ^jËÖ] ÅçÛrÚ V Ün×vÖ] ‚f àe ‚Ûu] ( ènÛni àe]

( 60)

ML)MT V ðMUUQ ! ³aþ MPMR ( é…çßÚ èßm‚Ú( ‚`Ê Ô×ÛÖ]

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

26

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

64m V&m‚vjÖ] ‚Â]çÎ

( 61)

5 m : pæ]†Ö] gm…‚i ( 62)
læ†ne ( àn׉†ÛÖ]æ ð^nfÞ¢] Üi^ì è߉æ &m•^uœ àÚ ànvÖ^’Ö] t^ãßÚV Ðn×e àm‚Ö] ˆÂ ( 63)
QN ” V ðMUTS(xjËÖ]…]•(
15 m V&m‚vÖ] x×_’Ú †nŠni ( 64)
35 m VðMUTU(•^e• Ý¡‰](Ü×ÃÖ] …]• (&m‚u kÛ¿Â VàŠu …^ËÇÖ] ‚f ( 65)
128 m :g
uDgzZzâ 0Z ( 66)
231 : é†ÏfÖ] ( 67)
3 :é‚ñ^ÛÖ] ( 68)
11 Vov–Ö]

( 69)

24 :l^m…]„Ö] ( 70)

128 m :g
uDgzZzâ 0Z : ¶ Š Ô 3 :Üm†vjÖ]

( 7 1)

225B13 Vh†ÃÖ] á^ŠÖ ( 72)
89B17 :h†ÃÖ] á^ŠÖ ( 73)
221 m :èÆ¡fÖ] Œ^‰œ ( 74)
èÃf_Ö] ( læ†ne ( ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ] …]•(l^Ëm†ÃjÖ] h^jÒV‚ÛvÚ àe±× Ìm†ŽÖ](oÞ^q†rÖ] ( 65)
108m VðMUTO ³aþ MPLO ( oÖæŸ]

66 m VðMTUU(o×a•(p…^’Þ] Äf_Ú(lçf%Ö] Ü׊ÚV…çÓŽÖ]‚f àe ²] gvÚ ( 76)
gm†Æ oÊ èm^ãßÖ]Vp…ˆrÖ] àe ‚ÛvÚ àe Õ…^fÛÖ] l]•^ÊÖ] oeœ àm‚Ö] ‚rÚ(†n$Ÿ] àe] ( 77)
409B2 VènÚ¡‰Ÿ] èfjÓÛÖ]Vou^ß_Ö] ‚ÛvÚ •çÛvÚ VÐnÏvi (†$Ÿ]æ &m‚vÖ]
38 :h]ˆu¢] ( 78)
38 :Ù^ËÞ¢] ( 79)
62 : h]ˆu¢] ( 80)
77 Vð]†‰¦] ( 81)
43 :†›^ËÖ] ( 82)
2477 :èÛmˆì àe] xnv‘ Ô 2675 :p„Ú†iÔ 203 :èÚ‚ÏÚ(äq^Ú àe]Ô87B3 VÜ×ŠÚ xnv‘ ( 83)
3456 :p…^íe ( 84)

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

27

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

500 :•æ]•çeœ ( 85)
959 :•æ]•çeœ ( 86)
3466 : oñ^ŠÞ ( 87)
gjÓÖ]…]•(†ÓËÖ] èfíÞ |†• |†• Vá^_׉ àe ‚ÛvÚ àe o× àm‚Ö]…çÞ( p…^ÏÖ] o× ¡Ú ( 88)
16m :³aþ MO U T ( læ†ne(ènÛ×ÃÖ]

2B2 :oÞ]‡^jËi ‚É(xmç×jÖ] èn•^u ( 89)

20m :…çaŸ( ;9nÛÖ á•†Î á]†•^Þ(àn$‚vÚæ &m‚u îm…^i :·Ô {C
Ù i1Z ( 90)

18 Ô 16m VðMURO(oÖæŸ] èÃf_Ö](èfaæ èfjÓÚ(àmæ‚jÖ] ØfÎ èߊÖ]V‚ÛvÚ(gn_íÖ] t^rÂ(91)
61 m Vpæ^–nfÖ] t^`ßÚ ( 92)
( ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ] …]•(Ý^ÓuŸ] Ùç‘] oÊ Ý^ÓuŸ] V‚nÉ àe ‚Ûu] àe o×Â(݈u àe] ( 93)
6B2 Vlæ†ne
91 m VÙç‘Ÿ] ‚Â]çÎ ( 94)
o× ‚ÛvÚ äfjÓÚ(l^ÏÊ]çÛÖ]V‚ÛvÚ àe o‰çÚ àe Üna]†e] Ñ^v‰]çe](of›^ŽÖ] ( 95)
3B4 V†a‡Ÿ](xnf‘
13B1 V&nÇÛÖ] xjÊ ( 96)
82m VoÞ^q†rÖ] l^Ëm†Ãi ( 97)
173m VçßãÓÖ(oˉçm Äf_Ú( …^Û΢] †ÛÎèn•^u ÄÚ …]çÞŸ] …çÞV áçnq ¡Ú ( 98)
147 m VoÚ^ŠvÖ] gíjßÛÖ] |†ŽÖ ÐnÏvjÖ]( 99)
3m V†$Ÿ] Ùç‘] oÖ] †¿ßÖ] änqçi V ‚Ûu] xÖ^‘ àe †a^›(oÏŽÚ‚Ö] p†ñ]ˆrÖ] ( 100)
38 m :†’Ú(èm…^rjÖ] èfjÓÛÖ](ÙçÚ^ÛÖ] Ùç’uVoqçßÎ á^ì àŠu Ðm‚‘ h]çÞ ( 101)
16 m :àmæ‚jÖ] ØfÎ èߊÖ] ( 102)
18 m :àmæ‚jÖ] ØfÎ èߊÖ] Ô 64m VoÚ¡‰Ÿ] Äm†ŽjÖ] îm…^i Ô 31 m VÙçvËÖ] •^•…ž ( 103)
37 : h^jÒ(gnâ†jÖ]æ gnƆjÖ] xnv‘ Ô2549 :¶g(†nÇ’Ö] ÄÚ^rÖ] xnv‘ Ô42 :äq^Ú àe] (104)
25 m V&m‚vÖ] x×_’Ú oÊ oÞ^q†rÖ] Ìm†ŽÖ] ‚nŠÖ] †’jíÚ |†Že oÞ^ÚŸ] †Ë¾ ( 105)
m V oŽi]†Ò ( èm‚n•†Ö] èfjÓÛÖ]( Ü×ŠÚ xnv‘ |†• Üã×ÛÖ] xjÊ èÚ‚ÏÚV oÞ^Û% ‚Ûu] †nf• ( 106)
13
6 m Vpæ]†Ö] gm…‚i ( 107)

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

28

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

50 :Ýæ†Ö] ( 108)
27 :‚m‚vÖ] ( 109)
21 :àÚ©ÛÖ] ( 110)
78 :l^Ê^’Ö] ( 111)
84 Vä› ( 112)
4 :Í^ÏuŸ] ( 113)
13B1 :l]•†ËÚ ( 114)
21 m V&m‚vÖ] x×_’Ú †nŠni ( 115)
28 m V&m‚vÖ] Ýç× oÊ ‚ÏßÖ] s`ßÚ ( 116)
7 m Vp…çµ àÖ^µ ‚Ûuœ ‚nÉ ^ÞŸçÚ ‡] †ÓËÖ] èfíÞ |†• ……‚Ö] èËvi ( 117)
62m VÜ×ŠÚ èÚ‚ÏÚ ( 118)
61 m V&m‚vjÖ] ‚Â]çÎ ( 119)
3m V†$Ÿ] Ùç‘] oÖž †¿ßÖ] änqçi ( 120)
25 m VoÞ^Ú¢] †Ë¾ ( 121)

( …çaŸ ( Œ¨^a -ߎ׵ ÔÚ¡‰](&m‚u knru :³•Z·*
Ññg
•Z •Ô Ë ( 122)
16m :Ùæ] Äf› ðMUTM ! ³aþ M P L M

š^m… ( é†r`Ö]…]•V x×_’ÛÖ] Ü`ËÖ |†jÏÛÖ] sãßÚV Í…^ àe Üi^u Ìm†ŽÖ](±ÞçÃÖ] ( 123)
TS)M V Ø’ËÛÖ] |†•(MLQ ” ÝMUUR ! ³aþ MPMR(

284B1 :ᕆÏÖ] l]•†ËÚ ( 124)
94 VèeçjÖ] ( 125)
31 :‚ÛvÚ ( 126)
15 m V&m‚vÖ] x×_’Ú †nŠni ( 127)
8 m V †ÓËÖ] èfíÞ |†• ( 128)
109B1 V……‚Ö]æ knÎ]çnÖ] ( 129)
15 m :g
u• ( 130)

21 m Vàmæ‚jÖ] ØfÎ èߊÖ] ( 131)
6 m Vpæ]†Ö] gm…‚i ( 132)

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

29

Ýç× …^’jì] |†• &n%vÖ] &Â^fÖ] VØnÂ^Û‰]

àm‚Ö] •^ÛÂ ð]‚ËÖ]çe](†n%Ò àe] ( 133)

5 m VðMUUT ³aþ MPMT(oÖæŸ] èÃf_Ö](kmçÒ(oÚ¡‰¦] ']†jÖ] ð^nuž ènÃÛq(&m‚vÖ]

5 m : pæ]†Ö] gm…‚i ( 134)
6 m Vpæ]†Ö] gm…‚i ( 135)
6 m Vpæ]†Ö] gm…‚i ( 136)
268B1 V|¡’Ö] àe] èÚ‚ÏÚ o× kÓßÖ] ( 137)
11 m :pæ]†Ö] gm…‚iÔ77 m V&m‚vjÖ] ‚Â]çÎ ( 138)
16 m V&m‚vÖ] x×_’Ú †nŠni ( 139)

52 m V~E-{ ËZ e i Z g
uwßQ :¶ Š ( 140)
27 m Vpæ]†Ö] gm…‚i ( 141)

èfjÓÚ ( ‚nÞ^‰Ÿ] Ìñ^_Öæ &m‚vÖ] l^v×_’Ú ÜrÃÚV àÛu†Ö] ð^n• ‚ÛvÚ( oۿ¢] ( 142)
162m : ( zŠg Z ) &m‚u l^u¡_‘] ÜrÃÚÔ 128m VðMUUU ³aþ MPNL(š^m†Ö] ( Ì׊Ö] ð]ç•œ

16 :&m‚vÖ] x×_’Ú †nŠni Ô 129 m :‚nÞ^‰¢] Ìñ^_Öæ &m‚vÖ] l^v×_’Ú ÜrÃÚ ( 143)
130m V‚nÞ^‰¢] Ìñ^_Öæ &m‚vÖ] l^v×_’Ú ÜrÃÚ ( 144)
47 m :pæ]†Ö] gm…‚i ( 145)

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

30

Ýæ• Ø’Ê

úz›gzZ Y »g S » ïÅQzŠ ‹S
~ 1ª
‚gÇ é
~ 7/ôÇ é

~É@
Ç é

~É@sÇ é
~ + zD

§zŠ é

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

31

~ 1ª
‚g Ç'úz›gzZ Y »g S » ïÅQzŠ ‹S

X ~Š™ëZ•
Û Špä <
 z [Â~ „ i ¸WÆ ª
‚g: â iŠ ã
ÝZ Åg
u ï

1C

:ì \¬ ~g !
Š•
á g Z ~ *™yWŒ
Û /

—          $        $ %   ™

LZQ zŠ à Z j
Z Ãx ¸Ë~ ãZŠ *
žƒ: (Z z™ 1™ ïb§hZ Å kZ ? Â}Š¸Éà ðû¤
Z ! â ›} Z L L

ó óX î VZ ãä6K

ƒ: x¥6gîs ™§Zz ÝZÐ )z ï~g7 J
Z
 Z®X ì c
Š ¬» ïÅVz¸ä \¬vZ ~ e
WkZ

?gzZƒ ðƒ tÐ kZ Šp c
ƒ ~ŠÈ]!
KÑðÃä ¿Éà ˞ì eÐèY Ôce*
VZ 7xŠ ðÃñY
X } 7ãVZ #
Ö Z0
»~ˆ gzZ zg 
¦™x » ðÃ._ƸÅkZ

C2

C3

:ì c
â•
Û ä ( | 841 x )  yi {x â Z ~‚Åe
WÑ!
{gÃè é
Љ^ËÖ] ÙçÎ o× ]æ‚ÛjÃi Ÿæ èÏnÏvÖ] Í^ŽÓÞ]æ †Ú¢] á^ne ]çf×›]

ó óX z™: Š OZ6¸Å ÉÃgzZ z™Ôs ÏZ » |gzZ 
sŸz Å]5çL L

$ xâZ é
: c
â•
Û ä 1 *™Ñ Âðƒ wi *
Wt Z
e
 žì c
â•
Û Üä ( | 876) w é›I
C4

9á^_nŽÖ] àÚ è×rÃÖ]æ ²] àÚ kf%jÖ]0

ó óX ì Ð s§Åy- ~i !
¢gzZì Ð s§ÅvZ *
™: ~i !
¢ ( gzZ *
™)z ï~g7 ~ ]5ç) L L

g Z¢! Z 0 _g q e
Wtžì ðâ •
Û Üe
Zzg q
Z ~ wz4È•
á Æe
WkZ ä ( | 241 x ) N
 0 £Z x â Z

» > 2i 5ZŠ ZgzZ å 1™wJxsZ ä VrZ X • -ZzÆ 6tk

Ž ]|Ý>Z x QŽ ðƒ wi *
~ }g !
Ʀ
ñ Z~Z

Ô ì c
¯ x Z¤

z6» OÆ 1 vZ wÎg gzZ ì à uzg > 2i ä VrZž Š
ƒg•t 0Æ yZ ~ ˆ 1 å H ÌÇ
C5

X ì KѸtž Zƒx¥ ÂðZ™ ïä 1\WZ
 1 CY rk
 B‚Æ _g qÐzz Å { Z ¯Z kZž åd
Œ
Û
:ì Hì‡t yZÄq
Z ~)lÆ›9ä ( | 261 x ) ›x â Z é
àne]„ÓÖ] Õ†iæ l^Ï%Ö] à èm]æ†Ö] hçqæ h^e

: ì c
â•
Û Ü•Æ [!
kZ Q

l^Ï$æ ^ãÛnωæ l^m]æ†Ö] xnv‘ àne ˆnnÛjÖ] ͆ ‚uœ ØÒ o× gq]çÖ] ᜠoÖ^Ãi ²] ÔÏÊæ Ü×Â]æ
^Ú ^ãßÚ oÏjm áœæ än×Î^Þ oÊ é…^jŠÖ]æ äq…^íÚ èv‘ ͆ ^Ú Ÿ] ^ãßÚ pæ†m Ÿ ᜠànÛãjÛÖ] àÚ ^ãÖ àn×Î^ßÖ]
^Ú áæ• Ý‡¡Ö] çâ ]„â àÚ ^ß×Î p„Ö] ᜠo× ØnÖ‚Ö]æ ( Å‚fÖ] Ø✠àÚ àm‚Þ^ÃÛÖ]æ ÜãjÖ] Ø✠à ^ãßÚ á^Ò
       $        $ %   ™ å†Òƒ Øq ²] ÙçÎ äËÖ^ì
C6

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

— 

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S
G
:-!
kZƒ }TÃV-zZg ê X gzZrgzZƒ ‚
g ]gŠÅ ä™×~ g
u®gzZ 9¿Ž ( }Š =»vZ )žß yYL L
32

yZ {zgzZƒ: lÃ Í » XVƒ vß {z áZz ä™ÜÐZgzZƒ 9ÝZ ÅT}™e
Zzg g
u {z sÜžì Z
 Zz 6
ì yâ Û•t » \¬vZ ?Š ÅkZì ¹ä 뼎t gzZ • •$
xOŠ ?
Ø Ž c
ì ˆðÎ o6Xa Ð e
Zzg ÅVÍß
Q Ô î à 1 ~ ãZŠ *
Ãx ¸Ë ?žƒ: (Z Ô z™ 1™ ïÂñW™á ¸Éà ðÃk0
}g v¤
Z ! ß Zz yZZ } Z L ž
L

ó Xó } 7: B6K LZ »

: ì \¬ ~g !
Š•
á g Z6x £}uzŠ q
Z /

(   $      
      $    $   ü
7
C

û
ë     (    

y•W c
ì Å Za }i ´Ãä VrZž î 3Š Ì= X ƒ Dg å ZÎÆvZ ?ÃXì ¬Š ÃVzq yZ ä ?>ž¼ L L

7ÐZ ƒ ;g W` w®¼ Ð ~ ( Y m
Z ) Dc
î Ñ k0
}÷[ ðÃŬ Ð kZ ƒ F¤
Z X ì •
ÑÅyZ ~
ó Xó z™

¹X†$œ gzZ 麅^$œ ( 麆$œ :• & g]ÙÆ kZ X • óe
Zzg LpÆ Tì óW
Z LÝZ Å é…^$œ ~ e
WkZ
:ì ~ kñ‡[ÂszcÅ

8C

é…^$¢]æ é†$¢^Ò †$©i Ü×ÃÖ] àÚ ènÏfÖ]æ é†$ªÛÖ]æ é†$^ÛÖ^Ò è$…]çjÛÖ] èÚ†ÓÛÖ](é†$¢]
Ž • ë ÌÃD† kZ b§ÏZ X ƒ @
W` @
ƒ vs§ÅŠ ÑzZ Ð +
Y ÅŠ Z]
Z î !
WŽ • ë Õz kZ é†$]ö L L

ó óXì x|» >g U
ZgzZ > W
Rž 6ƒ @
W` @
ƒ w®

: ì c
â•
Û ä ( | 1650x )  ã»Øx â Z ~‚Å é…^$œ  é
(Õ†nÆ à äi†Òƒ ]ƒ] V ]÷†$œæ é…^$œæ å†$œæ å†$• &m‚vÖ] l†$œ V Ù^Ïm èm]æ†Ö] oâæ( †$¢] àÚ èÛ×ÓÖ] Ø‘œ
9C

ð^nfÞŸ] Ü× àÚ èm]æ… æœ Øi^ÏÚ Ù^Î #" ‚ÛvÚ ØfÎ á^Ò ofÞ à äÞæ†$^i ðo• æœ ð^_ Ù^Îæ

å…^$] ( å†$œ( å†$• Ô&m‚vÖ] l†$• Ý6µñÏZ ñY ÅÜ]!
Ð }uzŠ ËZ
 ì Ð }Š â Æ W
Z ÂtL L

Ñ Ë¬ Ð 1 vZ wÎg ?ÃTz™7q +Z ðà 
c ž• ë ( ~ ±ÂÅ e
W ) Y «¹@
X ì @
Y Ñ1 †$] gzZ
ó óX z™7e
Zzg ðÃÐ ~ Y m
ÑZ Dc
• ë ( | 150x ) ¬L
Þ £X ƒ D™e
ZzgÐ

> Zzg e
Zzg ÅD*ŠÌËèa gzZì 4ZŠ Ìx|» e
Zzgz Ü~ é…^$] ŠŽñ~ e
WÑ!
{gÃèž Zƒ x¥

ïÅe
Zzgz¸ÌË)g fÆ Tì q {z „•gzZì ~gz¢x ÈZ »•a kZ $
Ë {g 7g Z Œ
Û '%Æ öÆ
Xì $
Ë Y Å)z

:ì Š •
á g Z » \¬vZ ~ Y ¨
ÒgÎ /

$      $   %         (     ü
C10

û  $   $  $         

gzZÆ ( 1 )vZ wÎgÐZ {z¤
ZèÑq Ô • ïŠ ™ qzÑ 
*™g•ÐZ {z Âì Q¸Åsp c
ðZ ðÃ7Z ÌZ
 LL

vZ¤
ZgzZ • D™~
Z³Ž f
 ™x¥vß {z |Å kZ Â ïŠ ™áZjÆ Vß Zz îJ
µÅVÂ!
+Z Ð ~ L Z

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

33

ó óX D Y 0g »zcÆ y-ƒ
 ?{z´ÆP }Šzn  Cƒ:6?Øg ÅkZgzZ a» \¬

:ì c
â•
Û ä ( | 774x ) M0Z x â Z é

• ïŠ ™ qzÑ *
;ÐW ïš ÐZ „ X¸ðÃÅ sp c
ðZ Ž ì ;g Y »zg ÃVÍß i !
¢y Z ~ e
WkZ L L
1C1

ó óX ƒß „ Ç!
¸{zì eèÑq

Ô 1 vZ wÎg oozg ñZ
 m<!
¸ D™ c
Š ¬» )z ïÅVz¸Ã 7x Z™/ôÌ 1vZ wÎg /
¢ Zz wVq
î0œG
Z Å kZ X ¸ D™ÒÃÅ ä;¸ KÑðÃ0Æ 6]Z0 ` Zzi Z Å \W c
7/ôÆ \W

X ì H~ g‡Z >gÎÅ *™yWŒ
Û 6gîÆ W
Z'
èg ÖZ a Æ 6Ȭ Ý>Z x Z ä \¬vZ ™f » Tì Ì’ Z
:c
â•
Û Š•
á gZ

    $ (  (  $   $ &    (     $ $  ü
         $          $ $
1C2

û   $    %            %

~ h}g vÂtÉ Ôõ: Z'a L ÐZ ?X ì {z¤
q
Z „Ð ~ ?Ìt • ñÑ|0
!
y c Z(¹t vߎ L L

c
Š x •ZuÃ{ } (¹Æ kZ ä TÐ ~ yZgzZì c
¾ä kZ Aì { k
Ú Z6¿q
ZC
Ù Ð ~ yZ V; X ì 4
c
ŠÈ: VYgzZ Å: VY ãá(~ hLZ ä VÂgúVzŠ%ðñ„ F
 ÐZ X ì Z („ ¹ Ì[Z±aÆ kZì

¡q
Š 4
ÆvZ G vß i !
yct ÂñÑ 7{ ZÍZ
 gzZ ? ñÑ: VY { ZÍg e6kZ {z X ì yc ôÜîW Âtž

ó óX • L Ñ

C13

X ì c
â•
Û ™f ~ 9KZ ä( | 256 x ) ~g g x â Z 5!
çZz kZ

¸KÑV;z ì ŠŽñƘŠä™yÒ ÐW ïš ]!
ð‹ ”V˜ ~ }Z•
Û Š¼Æ 1 *™Ñ ,i Z {z´

: • sf ø
 D¬è]ZŠ •
á g ZPÆ 1 \W~ ekZ X ì ðƒ yÒ ÌÏz J6ä;

: c
â•
Û ä 1 vZ wÎgžì ~z%Ð 5{k

Ù 1Z ]| a
C
C14

9 ÄÛ‰ ^Ú ØÓe '‚vm ᜠ^Û$] ð†ÛÖ^e oËÒ 0

ó óX }Š™yÒ ÐW]!
ð‹ ”C
Ù {zžì °» ¸aÆ äƒg …k
Æ òŠ W L L
C15

: • Ât ~ e
Zzg ~uzŠ q
Z „ Å›9 b

9ÄÛ‰ ^Ú ØÓe '‚ùvm ᜠh„ÓÖ] àÚ ð†ÛÖ] gŠve 0

ó óX }Š™yÒ ÐW]!
ð‹ ”C
Ù {zžì °»^ѸaÆ òŠ W L L

: c
â•
Û ä 1 vZ wÎgžì ~z%Ð 5 {k

Ù 1Z ]| c
C

ÜÒ^m^Ê ÜÓñ^e• Ÿæ ÜjÞœ ]çÃÛŠi ÜÖ ^Ûe &m•^uŸ] àÚ ÜÓÞçi^m áçe]„Ò áçÖ^q• á^ÚˆÖ] †ì• oÊ áçÓm 0
1C6

9 ÜÓÞçßjËm Ÿæ ÜÓÞç×–m Ÿ Üa^m]æ

}g v: gzZ ǃ ‹ ä ?: ÃXÐ NÑ ]c
Zzg +Z k0
}g vŽ Ð Vƒ Za wYŠ L Ñ,Z ~ äâ i ~y
W L L

ó óX N 0
ä™: 2~ŽgzZ „Ze¦

Ù Ã ?{z xggzŠÐ yZ ?X ä Š Z]
C
Z î !
W

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

34

: c
â•
Û ä 1 vZ wÎgž• D â •
Û yÒ 5Z]| d

1C7

9 …^ßÖ] s×m o× h„Óm àÚ äÞ^Ê o× ]çe„ùÓi Ÿ 0

ó óX ǃ 4ZŠ ~ v W{z Çñ0
!
^Ñ6íŽ G Ôð0
!
Ö ^Ñ6íL L
#
1C8

: c
â•
Û ä 1 vZ wÎgžì ~z%Ð 5{k

Ù 1Z ]| e
C

9 o× ]çe„Ói Ÿæ oß ]ç$‚ùuæ t†u Ÿæ Ønñ]†‰] oße à ]ç$‚ùu0

ó óXð0
!
: ^Ñ6ígzZ z™yÒ g
uÐígzZ 7`wðÃ~ kZ Ô z™yÒ g
uÐ LZuZ µL L

: c
â•
Û ä 1 vZ wÎgž• D â •
Û yÒ 5{k

Ù 1Z ]| f
C
19C

9 …^ßÖ] àÚ å‚ÃÏÚ œçfjn×Ê ]‚ÛÃjÚ o× h„Ò àÚ 0

ó Xó á ¯ 3: 1 CZ {z J0
!
^Ñ6í™ú1 yY ä TL L

{q 0Z x â Zž ì c
â•
Û gzZ • Å ™f ,•6
zZ ¼ Ð90Å g
u F
Zá kZ ä ( | 911 x ) ï±x â Z
2C0

X ì ~z%Ð 7x Z™/ô22g
utžì c
â Û•™f ä( |734x )

]c
Zzg KÑŽ Ð N Wvß,Z d
kž åDÃ 1 Ñžì ]o» ]!
kZ g
u F
Zátžì ¹ä DIZ

]!
t ~ V~f Æ yZ gzZ c
Š ™g ZŠ¸Ã 7/ôLZ ñƒ B]gz¢¦ÑÐZ ä 1 \WçO X Ð ,™yÒ
ä 7/ôQžì ¯
 !
¸ X ce ã™o ôZ {Š c
i ¹ ~ kZ 7Za kZ Ôìz » +Š ïÅVz¸ž ~Š wZ e
X ìg º6ÕÏZ Ì[ZgzZ É@
VZi Zˆ X H{C
Ù b »o ôZ ~ ä™wJe
ZzgB‚ÆÃè‰
Ü Š ~g7

ÐWxŠq
ZÉ X7yÒ „ ,Ïz ¡a Æ Vß Zz ä; ,¸ KÑä 1 vZ wÎgžìg ãZz /

X ìg: `wðÃ~ ä™yÒ ðZ'c
ðYZ Å > ZzgaÆ Vß Zz äW~ˆž @c
Š wÅÌ[!
» s®z b`
™| (
X Ìs®gzZì "
U
Ìb`
ÅVÍ߼Р1\WçO
: ì ™f .
Þ ‡g
ut Å ~g g 9Ð áZjÆ ób`
L

æœ é†nŽÃÖ] çìœ ‹òe äÖ ]çÞ„ñ] Ù^ÏÊ #" ²] Ù牅 o× Øq… ცj‰]0 V kÖ^Î ^`ß ²] o•… èŽñ^ àÂ
= èŽñ^ pœ Ù^Î Ý¡ÓÖ] äÖ kßÖœ Ü$ k×Î p„Ö] k×Î ²] Ù牅 ^m k×Î Ý¡ÓÖ] äÖ áŸœ Øì• ^Û×Ê é†nŽÃÖ] àe]
2C1

9äŽvÊ ð^Ïi] Œ^ßÖ] ä•æ æœ Œ^ßÖ] äÒ†i àÚ Œ^ßÖ] †• áž

ïŠ ]i YZ ÐZ ä 1 \W ÂÅ Ô]i YZ Å äWg0
Z Ð 1vZ wÎg ä ¿q
Zž H yÒ ä 6ȬL L

( Š
` {z Z
 ) X ÅWÐ ò3~(
B‚Æ kZ ä \W Â c
Wg0
Z ¿{z Z
 X ì òŠ W Z'»\ V#tž c
â•
Û ñƒ

.B‚Æ kZ ä \W ( Â c
e
W{z Z
 )Q ¹ä \W{z å I¼Ž 0Æ kZÃ\W ! wÎgÆvZ} Z Ô Hn²ä ~

ó óX ,Š hgvßÐg eÆ ò¯$
ÅkZ&ì +F
¿{z !Ȭ} Z Ô c
$
â•
Û ä 1 \ W ? ðâ •
Û W~ i Z0
Z x3

b`
Šp ä 1 vZ wÎgžì HwÑ+Zt Ð kZ gzZ ì Å Üe
Zzgt ä( | 463x ) ~Š Z• ¿ é

Xì Ås®z

2C2

~Š ã
~ i ZŽ Æ Õ Å VÍ߉ yZ gzZ t Yzg ñ g
ut ž ì c
â•
Û ä ( | 856 x ) v0Z ƒq é

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

35

Xì B
g w

C23

žì V- žÜ »Tìrsî » 5äÃj×e ! Z 0¥qŠŽñ~ ~g g 9wVq
Z Å ós®L

âÃ]gúq
Z aÆ ä™{ Ç W0Æ kZ Ãlèg ñä 5¥q  c
â•
Û {Š Zg Z »l ì {zçä 1 vZ wÎg Z
 LL

wÎg X J 7t ‚Æ 1 \WÐZgzZ ñWá ™áâÐ kZ {zgzZ c
â Û•: Zzgà 5Zä 1vZ wÎg X c
Š Ÿ™}Š
~ }g !
}÷ ! wÎgÆ vZ } Z L L c
Š [ZŽ ä VrZ Â ?ì Ht ! 5¥q } Zž Y7 Ð 5¥q ä 1vZ
Vƒ Š
a
Ð yZ™0 ™ » yZ sÜÔ Vƒ 7Ð yZ0
{Æ ÷Œ
Û b§Å +`
'~žì t |Ô < #
Ö ~¢

( )g f Æ â kZ ) Â~ X • D™ ãZôÅ [òR wâgzZ g !
yÆ yZ Ž • Y !
Û Zz Y Z ³Z V;z Æ +`
Œ
'}uzŠ²

7™QÐ +Š x »t ä ~ X ,™: ßÃVß Zz_}÷{zÐzz ÅTVzŠ ™yˆZ (Z ðÃ6yZž å Let sÜ
ž c
â•
Û ä 1 \W™Ít X ì/_
» e
×Ŭ~ wŠ}÷ˆÆ xsZ ÁJ„:gzZ H
2C4

9ÜÓ΂‘ ‚Î äÞ] ^Úœ 0

ó óX ì ~ŠÈ]!
E t ‚}g vä VrZ ªZzL L
C

óì ™f » ‰
Ü Zœèg ÖZz s®Å ‰gzZ b`
Å VÍß ‰Ð 1vZ wÎg ~ XL]uZz vŠ Æ b§kZ gzZt
E
b`
èE
L ¢ä 1 \WgzZ ¶~ŠÄg „ ä 1 vZ wÎg Šp •
 Z « Å ]g qÅ g
uèמ • D™C
Ù ªÃ]!
kZ
Ãg
Š q Z 9)g f Æ Xž å c
Š ™ {g •
á Z s§Å ]gz¢Å°Z ¸z wßZ ,ZÆ ™ „0
¶
Å oèðZ’ZÆ s®z
X n Y HyÒ ü» ®gzZ >
Ø pÅrgzZn Y Å×~ ^ÑgzZ s Ôn Y H Z]
Ð g
Š q Z ®

~ 7/ôÇ'úz›gzZ Y »g S » ïÅQzŠ ‹S

uè«™VW'h
g
'
× X 囄РxsZ ñZ’Z {zìû%z x £gzZ ÌZŽ Å<
 zg
uˆ Æ *™yWŒ
Û

Ì( {)z Ïz Å 36ä™yÒ g
u KÑÔ Æ˜Å ä™yÒ ÐW]!
ð‹ ”‰) }Z•
Û Æ 1 \W0Æ

ž¸,Z  7/ô‰X ¸ D CZtzg » o ôZh
”~ eÆ g
uÁJ{za kZ¸ Ã7Æ 7x Z™/ô
vZ wÎgÆ ™yÒ ]!
§Zzès Ü ðÃ{z }ž Tg VZ m
Ð Ú}
¤
kZ sÜÐ ä™yÒ g
uJ
ž²sî
2C5

X N Y 0: •ÆÏz {Š™yÒ Å 1

0Æ üz ¡Å]c
ZzggzZ 2C6s®z b`
ÌÐ yZa ÏZ X å:
 ¸ Ì»o ôZ Å 7+”Zg ñ#
2C7

Xì "
U
)z ï

: • sf ø
 ? RP Å)z o ôZ Å 7x Z™/ôvŠgzZ +”Zg ñ#~ eÆ g
uÁJ

5& œ–1Z ç

X ðâ •
Û o ôZ ä 5 –1Z¬ Ð ƒ
 ~ eÆ g
uÁJžì c
â•
Û Üä( | 748 x ) If x â Z é

žì Åe
ZzgÐ ( | 86 x ) d
zf 0 ä’nfÎ ä ( | 124x ) [Þ0Z x â Z é

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

36

^Úæ(^òn• ²] h^jÒ oÊ ‚qœ ^ÚVÙ^ÏÊ '…çi ᜠ‹Ûj×i äß ²] o•… †Óe oeœ oÖž l ð^q é‚rÖ] áœ
^ãn_Ãm "
# ²] Ù牅 l†–u V Ù^ÏÊ é†nÇÛÖ] Ý^ÏÊ Œ^ßÖ] Ùª‰ Ü$(^ò÷n• ÔÖ †Òƒ "
# ²] Ù牅 ᜠkÛ×Â
2C8

äß ²] o•… †Óeçeœ ^ãÖ å„ËÞªÊ ÔÖƒ Ø%Ûe èÛ×ŠÚ àe ‚ÛvÚ ‚ãŽÊ [ ‚uœ ÔÃÚ Øâ V äÖ Ù^ÏÊ(Œ‚ŠÖ]

a }¾= : c
â•
Û ä 5\W ÂðWä™wZÎ~ }g !
ÆV
Zgz KZ k0
Æ 5–1Z ]|~Š ZŠ Å ¿Ë L L

Æ kZ ä 5\WQ X ƒ c
â•
Û ¬ðÃ~ }g !
}¾ ä 1 vZ wÎgžì D= „: gzZ M 7¬ðÃ~vZ [Â

X ¸ ïŠz Ù Ã ~Š ZŠ 1 vZ wÎgž H n²gzZ ñƒ } 9 5{4]|  HÄc
gŠ Ð 7/ô~ }g !

X ~Š ]Š ÞéÆ ÏZ ä 500·  ?ì x¥g
A
ut ÌÃgzZ ËB‚}¾ H : Y7 ä 5–1Z ]|
ó óX c
Š™Ç*
¬t aÆ ]gúkZ ä 5–1Z

5tzg Ã/ ç

:• D™yÒ5~g}
G1Z ]| é
Äq†Ê äÖ áƒ©m Ü×Ê l]†Ú '¡$ h^fÖ] ð]…æ àÚ äß ²] o•… †Û o× Ü׉ äß ²] o•… o‰çÚ ^eœ áœ
ÜÒ‚uœ Ü׉ ]ƒž V ÙçÏm "
# ²] Ù牅 kÃÛ‰ V Ù^Î [ kÃq… ÜÖ V Ù^ÏÊ ( å†$œ oÊ äß ²] o•… †Û ؉…ªÊ
äÞçÖ ^ÃÏjßÚ o‰çÚ çeœ ^Þ ð^rÊ ( Ôe à×ÃÊ¢ æœ èßnfe ÔÖ]ƒ o× oßniªjÖ V Ù^Î ( Äq†n×Ê grm Ü×Ê ^$¡$
äÃÚ ]ç׉…ªÊ (äÃÛ‰ ^ß×Ò(ÜÃÞ ^ß×ÏÊ [ ÜÓßÚ ‚uœ ÄÛ‰ ØãÊ V Ù^Îæ ^Þ†fìªÊ [ ÔÞª• ^Ú ( ^ß×ÏÊ Œç×q àvÞæ
2C9

å†fìªÊ †Û oiœ oju Ü`ßÚ ¡q…


/]|Z
 X Hxs]i YZèg•aÆ ]‡5Ð ^zZ Å { i ZzgŠ Ã 5/]|ä 5~ÄZ .ñ1Zû%q
Z L L

?‰ ^ßVY :Zz ?ž Y7 gzZ c
š 7Z™ ŸÃËúÆ yZ ä 5/]|X ‰ ^ß {z Â~Š: ]i YZ 7Z ä5

: [ZŽ {zgzZ }™xsû%&ÃËðÃÐ ~ ?¤
Z Lž
L ì ‹ ñƒ D â Û•t à 1vZ wÎg ä~ž Hn²ä VrZ

H Zg v~ž 9 Š ?:gz î W™á „ZÍ ?6g
ukZ : c
â•
Û ä 5/]|™Ít ó óX ñY ^ß :Zz ÑZz ä™xs Â}Š

ëX ¸ ñƒÆëgzZ å Zƒ Z 7¬8
g » yZž ¶t ª
q ÅyZgzZ ñWk0
}g â 5 ~ÄZ .ñ1Z™Ít X Vƒ @
™wq

ž c
Š [ZŽ ä ë ?ì ”g
ut ä ËÐ ~ ?Hž Y7 gzZ c
Š ‹ {`
â Zg ‚…ä VrZ ?ì Zƒ H»ž Y7 ä

ó óX ~Š¸mZ™ Y k0
Æ 5/]|ä TÔ c
Š ŸB‚Æ yZ ¿q
ZÐ ~ LZ ä ëQX ì ‹ÐZ ä ëÔ V;

:ì c
â•
Û 0Æ e
Zzg kZ ä ( | 748 x )  If x â Z é

èY ñYƒ¢ h
'
× ¸Å 5~ÄZ .ñ1Z )g f Æ ]Š ÞÅ ¶‚}uzŠ Ëž ¶t éZp Å 5/]|L L
C0
3

ó óX ì @
Yƒ «g˜}
tQ Â,™yÒ ]!
„q
Z¤
Z òŠ WrzŠžZ
 ì Yƒ hÑ yl
z ëzÃy¨
Z q
Z

:ì He
Zzg ä 5%0{4]| é

äÖ Ù^ÏÊ(é†Çe "
# ²] Ù牅 änÊ o–Î V é†nÇÛÖ] Ù^ÏÊ ¼ÏŠÖ] oßÃm 霆ÛÖ] ”¡Ú] oÊ Üa…^Žj‰] †Û áœ
C1
3

äe o–Î "
# ²] Ù牅 ᜠèÛ×ŠÚ àe ‚ÛvÚ ‚`ŽÊ Ù^Î ÔÖƒ Ü×Ãm ]‚uœ l^Ê ^Ε^‘ kßÒ ážV†ÛÂ

{gtÐ 7x Z™/ô0Æ e
Š Å kZ Â}Š ™Ž‚™ à[¢ÃÜÆnq Ë¿ðä
Z ä 5/]|L L

5/]|™Ít ó óX ì c
â•
Û ê » xÝq
Z ~ }g !
kZ ä 1 vZ wÎg L ž
L c
â•
Û ä 5%0 {4]| Â H

~Š ]Š Þä 500·: X ƒ •Zz Ð 1~tê kZŽ î Ñ ]Š ÞÅ ¿,Z Ë Âƒ F ?¤
Z Ô ¹Ð yZ ä

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

37

ó Xó å c
â•
Û ê ¸ ~}g !
kZ ä 1 vZ wÎgž

:• D™yÒ ( | 135x )  –! Z 0vZ† é
†Ò„Ê(oeªÊ ÄnfÖ] †Û änÖž g×_Ê(Œ^ßÖ] o× ‚rŠÛÖ] Ñ^–Ê ‚rŠÛÖ] è×fÎ oÊ kne Œ^fÃ×Ö á^Ò
V ]çÖ^Î(Ü`Ö †Ò„Ê V Ù^Î(…^’Þ¢] àÚ Œ^Þ ]ƒ¬Ê ^q†íÊ ( èßne ÙçÏi ^Ú o× àniªjÖ V oe¢ †Û Ù^ÏÊ(&m‚vÖ]
C2
3

kf%iœ ᜠkffuœ àÓÖæ(ÔÛãiœ ÜÖ oÞ] ^Úœ V †Û Ù^ÏÊ("
# ²] Ù牅 àÚ ]„â ^ßÃÛ‰ ‚Î

Æ WÂÅKä 5/]| ˆƒ ßKaÆ VÍß Z
 Ô åyk » 5k„]| cg‚Æ ~tK L L

5ª0 ! Z ]|~ }g !
kZ Z
 X c
Š ™ Iä 5k„0Z ]|X ¹aÆ ä™|
 z•
Û Ãyk kZÐ yZa

{ ZÍ ðÃ6w¸kZ LZ : ¹Ð yZ ä 5/]|  ( 7eï6kZ%Æ ~qŸg Åyk´ âž ) Å™f g
uä

1 vZ wÎg ä ëž ¹ä VÍß yZ Ô H {™E
» ]!
kZ Ð yZ gzZ ã Y k0
Æg »Z gzZ ‰ C
Ù !
VâzŠ {zQ X z™7

ó óX Vƒ Le }Âh
'
× ~}g !
kZÉ Vƒ @
Î 7o6?~ Ô c
â•
Û ä 5/]| Âì ‹Ã]!
kZÐ

:• D™yÒ 5p†Û•ø ðQ ]| é

Ñ‚’iœæ äm†j•œ ᜠ‚m…œ Ù^Î [ ]„â ^ÚVÙ^ÏÊ ½†Ûe Ýæ^Šm çâæ än× †Ú äß ²] o•… h^_íÖ] àe †Û áœ
†Û Ù^ÏÊ(è΂‘ çãÊ àâçÛjn_Âœ ^Ú VÙçÏm "
# ²] Ù牅 kÃÛ‰ oÞ] V Ù^Îæ ä×✠oÖ] äÃÊ‚Ê å]†j•^Ê äe
Ù^Î [ ]„â àÚ V kÖ^ÏÊ h^rvÖ] ð]…æ àÚ Ý^ÏÊ ( ^`ß ²] o•… èŽñ^ oiªÊ [ ÔÃÚ ‚ãŽm àÚ V äß ²] o•…
C3
3

ÜÃÞ V kÖ^Î [ è΂‘ çãÊ àaçÛjn_Âœ ^Ú V ÙçÏm "
# ²] Ù牅 kÃÛ‰ Ù^Î [ Ôe ð^q ^Ú V kÖ^Î(†ÛÂ

qt ~ Ô c
Š [ZŽ ä VrZ ?ì Ht Ô Y7 ä 5/X ¸ ìgh
y
ZŠÎ ðÃ{z²}g ¦
Ð k0
Æ yZ 5/ L L

‹ ñƒ D â •
Û Ã 1 vZ wÎg ä ~ž ¹gzZ c
Š }Š Ã~ç KZgzZ Zh
y

ÐZ ä VrZQçO Ô Vƒ Le 
*™‘œ™h
y

gzZ ñWk0
Æ 6È ¬ {z  ?ì { ZÍ yÃgzZ » kZB‚}g vÔ ¹ ä 5/X ì ‘œ {z zŠ 7Z ̼ Ž ?žì

 ?ì yÃB‚Æ \WÔ Y7 ä VrZ X Vƒ 5/ž c
Š [ZŽ ?ì yà Y7 ä VrZ X ‰ ƒ} 9úÆ } i ZzgŠ

6È ¬ 6
kZ X ì ‘œ{z zŠ ( ÃV-ç KZ ª) 7Z ̼ Ž ?žì ‹ ñƒ D â •
Û Ã 1 vZ wÎg ä ~ á1 {z

ó ó ( ì wÎg Èâ •
Û t) V; ž ¹ä

5 õzvZ x™Z ç

7Z ðÃÌZ
 Z®Ô¸ o Z{Š c
i ¹ ~ eÆ g
uÁJ 5ZLž
L ì c
â•
Û Üä ( | 748 x ) If x â Z
C4
3

ó óX ¸ D™ 1nÐ kZ {z  @
™yÒ g
u

: ‹ ñƒ D â Û•t à 5Z]|ä VrZž• D™e
Zzg  p…]ˆËÖ] ¬0 Y •Z é
3
C5

äj΂‘ Ì×u ]ƒ¬Ê äjË×vj‰] å†nÆ äß oß$‚u ]ƒž á^Ò

yâ ]!
mZ ~Â ©
VZ n{z ¤
Z Ô ©
nÐ kZ ~ Â @
™y Ò g
u Å 1\W ðÃÌZ
 {z´Æ 1 \W=L L

ó óX ©

5iœÈ ¬ ç

:ì HyÒ ä ( | 95x )  {z² é

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

38

vZ L Lì c
â•
Û ä 1 *™Ñž ‹ ñƒ ët 7Z ä ~ X H e ™áB‚ …ä 5m¬ 0z/0vZ †L L

Q Ô ÇáVZB‚Æ DÆ yZÃY fž Ç}™ »b§kZÐZÉ Ç ñVZ 7Ð xŠ q
ZÃDˆ Æ ä™ «»\¬

,™{ ZeÃVÍß {z : ÔÐ ,Š ò :._Æ ñZg KZ {zgzZ Ç ñY HÔò :Ð yZ ÔÐ N Y {g ¹!
vß IY¼

5z/0vZ†ˆ Æ kZ X Å yÒ Ð 6È ¬)Hzzi Å 1 \ Wg
ut ä ~Q X Ð Vƒ { ZeÌŠpgzZÐ

[p™Í ( {g !
zŠ ) Ãg
u k Q a }÷gzZ î Y k0
Æ5vZ † ! '¸ Ô ¹Ð í ä 6Ȭ  H e {g !
zŠ ä

Æg
u kZ ) Ð yZgzZ c
Wk0
Æ yZ ~ (ž• D™yÒ {z²)X ¶ÅyÒ Ð WZzÆ yZ= ä ?Ž ß™¢

c
Wk0
Æ 6È ¬ ~QX ¸` ™yÒ ¬ Ðí {z‰ ~Š™yÒ b§ÏZ g
u {zÐí ä VrZ Â Y7 ( 0
C 6
3

ó óX ì 3gŠ c
[pä5z/0vZ† ! vZzžB1 gzZ Zƒ À7Z Â~Š¸ÅkZ 7ZgzZ

5a0 yZ/ ç

: HyÒ ä 5{ª é

0q
Z sÜ Âä ëž ¹gzZ Hg ïZ » kZ Â ‹t ä 5a0 yZ/X • KŠ c
 zŠÐ 1 vZ wÎg ä ~L L
M

â•
Ûs
 Ÿz ÅZkZ {zž @–â s§Å 5ª0 ! ZŠŽñ~Üæ ä ëQ ž• D™yÒ 5{ªX ì HŠ c

C7
3

ó óX ì ¹ s ä5{ªž –~ [ZŽ ä VrZ Â,Š

5 k„0vZ† ç

â•
Û Üä( | 261 x )  ›x â Z é
:ì c

zV#V# » g
už ¹Ð yZ ä 5k„yZ X ÅyÒ g
ugzZ ñWk0
Æ 5k„0Z Ô 5ª0aL L

X z™yÒ {g !
zŠzV# V#ž ¹Q ä ñk„0Z X Å yÒ g
uQ gzZ c
Š ™yÒ {g !
zŠ ÐZ äVrZ X z™yÒ {g !

C8
3

ó óX c
Š™yÒ QÐZ ä VrZçO

5/0vZ† ç


Ù 1Z ]| é
C
:HyÒ ä 5 {k

ÃËa Æ {7 0Æ kZ ä 5/0Z ™Íg
ut X Ç A [Z No Z- q
Z ÐZ Ç - ú Æ } i » Ž L L

1 vZ wÎg ä ~ž c
â•
Û gzZ ~Š™& ¤Å 5{k

Ù 1Z ä VrZ Â HÄc
C
gŠ™ Y ä kZ Z
 X 5k0
Æ 6È ¬
C9
3

ó óX • ` ™ ùŸo Z-Ð ¹ ë Gž c
â•
Û ä 5/0Z A
X ì ‹ ñƒ D â •
Û tÃ

5~g}
G1Z ç

:• D™yÒ  [¶0vZ† é

¹ä VrZ X H7“
 Í » ã!
Û t ‚Æ yZ ä Vß Zz yÆ yZ ÂñW:ZzÐ^q
Œ
G1Z ]|L L
Z 5 ~g}

» ã!
Û ˆ Æ yŠ &k'¸¦
Œ
èY ) Vß: b7 Ð Ë0Æ kZ J
Z
 Ç Vî 37J
‰
Ü z kZ “
 Ít ~ž

 HÄc
gŠ 0Æ kZ gzZ ‰ k0
Æ 5yˆ0 {Š y ð¸ LZ {zçO ( å c
Š â•
Û Iä 1 \WÐ ä3“
Í
4C0

ó óX ì [ ƒ »[Z ¬{z Ô å H IÐ ä3“
 Í » ã!
Û ˆÆ yŠ &Ž 1 Ñž c
Œ
C ä VrZ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

39

~  É@
Ç'úz›gzZ Y »g S » ïÅQzŠ ‹S

Åg
uè×gzZ - „ 65 ZgÆ 7x Z™/ôgzZ 1 *™Ñ Ì{z  c
WgzŠ »  É@
ˆ Æ 7 x Z™/ô

Å^Ñ~ttèg
Š qZJ c
¬oÔ [Z˜ ÌðÞ @
,Š ™ qzÑ *
Î •Zh
'
× ~ kZ aÆ ä™o¢Ã]g q

: ZJÔ Vß e: NoÔ V¸•
Û { Ze~gzŠÆ yZž Zƒ†ŸZ ÌÐ zz kZ ~ ÒÃkZ Å yZ m{èg• Xn ™: löW
4C1

X å [ ƒg¼»Z
•ë!
Ð ¹gzZ ]c
Ã

:ì c
â•
Û ™f ä( | 902x )  ~zIx â Z é

-š^I
ä {)z ( | 110x ) +§0ZgzZ ( | 103x )  öE
‰®
 )q
Z Å É@
QgzZ ®
 )q
Z Å 7/ôL L
4C2

ó óX ì c
â•
Û Üb§ÏZ ä( | 748 x ) If x â Z X ì Hx¯~ eÆ > Zzg

:ì c
â•
Û ä ( | 354) yx0Z ?q1Z x â Z é

"0 G~ X c
CZ ä É@
g ·ÆÜæ IZ à j§Æ yZ gzZ 5Zg Æ yZ ( ˆ Æ 7x Z™/ô) L L

Ô sú0 Ý°Z†0•1Z Ô Z0 @0 ZÔ /0vZ†0 Ý‚ Ô –! Z 0·0 Ì‡Ô ( | 94x ) 

yÑgzZ x ÷ 0_g q0 Ý°Z†0–1Z Ô Ûi0 {z²Ô "
U
0h
i0zg { Ô E0vZ†0vZD
4C3
$ gzZ )ÅkZ Ô «™Å<
ó óX ,Š x •Z ]â }
g×Z¤
~ eÆ îªG©EG
 ä ]Z|yZ X • ™f .
Þ ‡ g ( 0

:• D â •
Ûh
'
× ( | 354x ) ?q1Z x â Z é

X ¬ 6& §Æ 4Z ( ~ eÆ g
uè×) Ì{zgzZ HÝq Dä ®
 )gzZ q
ZÐ  É@
è®
 ) kZQ L L


 yZ%Z Ô • ï•
á •Z'
Z 0ÄgzZ {z²0 x ÷ Ô ~g »ZG0 ¼ Ô ( | 125x ) ~C
Ù i x â Z ~ yZ
4C4

ó óX • {Š c
i ( | 125x )  ~C
Ù ix â ZÐ p ÒÆ ~g ZËz ]ùdgzZ Ôg è]ÒÔ ¡èÝz

×ÁßZ å @
ƒxâZ » g
u ÌŽÉ ¸ 7yzæz A
%wßZÆ g
uè×~gzŠ kZžìgÃ7]!
t VŒ

Å kZ gzZ ~zZg c
~g
uÐ zz Å X å @
ƒ¸!
Ð Cz [òZ yZ gzZ å @
™x ÈZ Ì» ÄcÅ > Zzg ÁZjZ gzZ
X ì @
Yƒ Za ü~ ]c
z%

~ É@sÇ'úz›gzZ Y »g S » ïÅQzŠ ‹S

0 ´ â ÆÜæ ~ >z Y fg · Æ¡ kZ X H Ýq Dä É@s С Ñ!
{gÃè Æ É@
%Æ {y ( | 161X 97) ~g Nx â Z Ɔà ( | 198X 107) Ä 0 yçÆl

( | 179X 93) ÷Z

X • ï•
á ( | 158X 88) ¦ZizZ x â ZÆ x •
á gzZ ( | 179X 98) h
i0Š ×gzZ ( | 160X 82)
0 ¼Æ {y ( | 199X 115) Œ0Zg zZ ( | 197X 127) b Z›Z 0 üG3µzƆÃ~  $övŠÆgzŠ kZ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

40

©ÅZG
y‚Zy

gzZ ( | 218 X 140)  †`Û‰ 1ZÆ x •
á ( | 198X 125) ~u0 Ý°Z†gzZ ( | 198X 120) y éŒG

X • ™f .
Þ ‡ ( | 181 x ) ug I0vZ†Æ

kZž ‚ 4C5 ,Š x •Z ]â }
gŠ.
Þ ‡Ð áZjÆ g
uèïgzZ g
uè«™ä DIZ yZ ˆ Æ É@
©ÅZ G0 ¼ ]Z|zŠ Æ gzŠ
Ůxq
Z Ãx » kZ ä ( | 198 x ) ~u0 Ý°Z †gzZ ( | 198 x ) y éŒG
{z Å }ÂÅ T ä VrZ gzZƒ c
Š: gZŒ
Û bzêÐZ ägzZ Ë„ h
•
á c
Š gZŒ
Û bzê& ä VâzŠ yZQ X ~Š w

Š ¿Z LZ 0Æ kZ ä VzuzŠ  ( ì Á¹ (Zg zZ ) Hs %Z ä VrZ 0Æ TgzZ c
0
gZŒ
Û w=V; Æ ƒ

4C6

X à™ì‡ñZgÐ

ä( | 179 x ) ´ â x â Zž ~ŸkZ ( | 463x ) ~Š Z• ¿gzZ ( | 360x ) ~'
× $Zg x â Z é
E
-X!
:E
:• D â •
Û Ôì H äz ÷ ±Š e
.aÆ s®z b`
Å > Zzg
:7^
Y 
*™Ýq ( g
u) DÐ VñŠ WÆ b§g ež c
â•
Û ä ( | 179 x ) ´ â x â Z L L

X ƒ „ ÑZz ä™e
Zzg {Š c
i ¹ {z { ZpƒC
Ù ª °¸z" ÅT ós ¸çL a

Xƒ Ì: x äZ »%1 ^Ñ~ g
u6kZp¤
Z ñYƒ/Št 0ÆkZ Z
 ƒ m1 ^Ñ~Wx ¬Ž óN
ÑL b
4C7

X ñš s§Å®
$
KZÃVÍߎ ó•$
L c

ó Xó ƒ }Y: ÐZ Ôì ;g™yÒ g
uŽ 1ƒg Z ¦
]Š „gzZ ÑZz aZ (Ž • (Z d

:¸ D™ ¹t (| 161x)  ~gNyçž• Dâ•
Û (| 212x)  Š- 0· é
4C8

óXó ß#
Ö e
ZzgÐ V#gzZì ~¸V#gzZì ®V#LL

:¸ D â •
Û {z ‹Ð( | 170x ) %ä ~ž• D™yÒ  d0 wu é
4C9

ó óX ƒìgÉ ( g
u)Ð ¾?žz™ ¬Š L L áçfjÓi àÛ ]憿Þ] ZZ

:•D â •
Û ( | 198 x )  ~u0 Ý°Z† é

:¹ä VrZ  ?ñY HuF
e

Zzg ÅòŠ WËž Š
HÄc
gŠÐ ( | 160x )  % L L
X Vƒ: … Y vßszc& Ô}™e
Zzg ]!
+ZÐ VÍßszcðÃZ
a

X }™V™{Š c
i¹ ðÃZ
b
X ƒoÅ^Ñ6ËZ
c

~Š ™uF
u Å kZ ƒ: g »6ähgÐZ {z 1ƒ t · Z 6äƒ ßÆ T}™e
g
Zzg g
u +Z ðÃZ
d
5C0

5C1

ó Xó ÏñY

:ì ¹ä( | 227 x )  6z1Z é

©ÅZG0¼~ wYg DgzZ g
ó Xó ¬Š 7ݬ ðÃ{Š c
iÐ ( | 198 x )  y éŒG
uDä ~ L L

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

41

~ + zD

Ç ' úz›gzZ Y »g S » ïÅQzŠ ‹S

If xâZž 6• ( | 198 x )  y 錩ÅZG0 ¼ {z H ¦x¯ ä T¬ Ð ƒ
 Ð áZjÆ g
uè×

G

¡kZ X X;@
à Ϲ ~ ×ÄEä VrZ ñWvߎ ˆÆ äâ iÆ yZQ 5C2X ì c
â•
Û ™f ä (|748x)
X ì CƒÐ ( | 241 x ) £Z x â ZgzZ ( | 234x ) ´=Z 0 Z Ô ( | 233x ) ¥0 ¼Y Z’Z Å

ÿLÓ‘gzZ s®z b`
Ð yZ „ ä {èˆÆ yZÉ X7;@
à Špä ( | 233x ) ¥0 ¼x â Z é

: •t ÃP ÅnkZX Hyzæ 7ZÆ™Ýq sg çÆ g
u
5C3
5C4

‡†vÛÖ] àe ܉^ÏÖ] àe ‚Ûu¢ Ù^q†Ö] èʆÃÚ a

oÚ…]‚Ö] ‚Ö^ì àe ‚nÉ àe á^Û% ‚nÉ oeŸ Üã×m‚Ãiæ é]æ†Ö] xm†ri oÊ îm…^jÖ] b
5C5

s‰çÓÖ] …ç’ßÚ àe Ðv‰] lŸ]ç‰ c

Å yZ ä ( | 748 x ) If x â Z X ¸ Ð ~ g
u[Z Æ äâ i LZ ( | 234x ) ´æ 0Z x â Z é

H™f » ]Å 29 Œ6wYgz g
u ÅyZ ä ( | 405x ) Áqx â Z² 5C6ì ðe d
Œ
Û Æ200Š Z®Å?£
5C7

:• sf `gŠ Y •ZÆ ]Åq
ZP
àn$‚vÛÖ] ga]„Ú h^jÒ b

èΆËjÛÖ] Ø×ÃÖ] h^jÒ a

¼ÏŠm Ÿæ ä%m‚ve sjvm Ÿ àÚ h^jÒ d

ª_íÖ]æ ÜaçÖ] h^jÒ c

ànŠÖ‚ÛÖ] h^jÒ f

ð^ËÖÖ] h^jÒ e

‚n‰ Æ äâ i LZ \Wž ì c
â•
Û ä ( | 748 x ) If x â Z 0Æ ( | 241x ) £Z x â Z é
5C8

X¸èrvÖ] gzZ ÀÊ^vÖ](Ý¡‰Ÿ] în•(ànÛ׊ÛÖ]

ZP Ð ~Xì H™f »Ã‰Å \W0Æ CgzZ wYg Ôg
q
u ä (| 463x)  ~ŠZ• ¿

: • sf `gŠ Y •ZÆ

5C9

èfÕ &m‚u d
îm…^jÖ] h^jÒ c
‚ߊÛÖ] b
Ø×ÃÖ] h^jÒ a
©ÅZG0 ¼: â i » X c
( | 198) y éŒG
¯ Šã
ÃV1Â 4Z ä VrZ ñW $öŽ ˆ Æ g
u[Z yZ
$öƈ X ì Zƒ ;J
 ( | 241) £Z x â ZgzZ ( | 234) ´=Z 0Z Ô ( | 233)  ¥0 ¼Ð

ó óX • D™{Š .ZÐ xå îLž
L ì {°‡tèY H{Š .ZÐ ÃÅx[Z 4Z ä
: •t ë ZP Ð ~XIÅ;@
ÿgzZ waϹ 6DkZ VZi Zˆ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

42

( |748) If x â Z i Z Ô Ì•^ÓÖ] b

( |742)  ~'
× x â Z i Z Ô Ù^ÛÓÖ] gm„`i a

( |852) v0Zƒq i Z Ô gm„ãjÖ] gm†Ïi d ( | 852x ) v0Zƒq i Z Ô gm„ãjÖ] gm„`i c

•è×B‚B‚Æ kZ ,i Z {z´X ‰´Ð s®z b`
Å > Zzg ª]gßq
Z Åg
uè׎ ‰Ã {z Ât

ëZP ÅekZ X Š
c
Š x *
»g
uÄEgzZ g
u ÁßZÃÃyZgzZ Š
HA
%~ ^ï» ÌÃVßßZvŠÆ Qz
Xì #
Ö }
7sg ¬ » yZgzZ Ã

oÂ]çÖ]æ pæ]†Ö] àne Ø‘^ËÖ] '‚ùvÛÖ] /

ä ( | 852x ) v0Z ƒqX ì ;@
Å (|360X265)  ~'
× $Zg Š Ü0 Ý°Z †0 Œ·1Z [Ât

( | 852x ) v0Zƒqž 6 óì CY Åg Ñ[Â «à Zz äY è6g
uÁßZ [Ât C60X ì c
Šg Z Œ
Û å*
ÐZ
\W Â: ™f » [Â ~uzŠ ÌË~ ®kZžì CY Å7]!
t ?Šèg•aÆ kZ C61Xì ðâ •
Û Ü]!
t„ä

ìY Ð ƒ
 ÅgzŠ LZ p‰ŠŽñY âZ ~k

’Z0Æ ®kZp¤
Z X ~ äâ iÆ \W„: gzZ ì M IÐ
X ì [Â {•„ ¹ Åg
uÄEtžì ¹ä ( | 748 x ) If x â Z 0Æ [ kZX ì ¸ [Â

C62

gzZ g
Š qZz ]c
WaÆ kZgzZ ì H ãZzû%z x £ » g
u èLZzggzZ g
u¬ ä sßñ³¸~ [ kZ

~ DÔä VMì H™f » VÍßyZQX ì ÅW0Æ•wi *
gzZ à ¬QX ì HŠ PZÐ wZ ¸ZÆ DIZ

Z0ÆtZg-ZztZz°Z Î ¦ä \WQ X H7^ ðà (Z ä VMì H™f » yZQ X H^ » V¸´ Z
ƒ ëz ÃY fÒZ ~ Xì H™f » Y •ZÆ > Zzg yZ ä \WQ X ì CƒC
Ù ª¤Å kZÐ X• K Üg U
Wzg ¶Z

Üãñ^e• áæ• ÜãnÖž áçeçŠßÛÖ] Üâ•]‚qªe áçÊæ†ÃÛÖ] ‰ Ôì H™f •Æ +zÁZÃc kZ gzZ ì 
@Y
X ì Åc6e
Zzg ·t§•Æ +zÁZQ X • Å ì‡ q Zâ Z Z0Æ e
ZgŠz e
Zzg b§ÏZQ X {)z
yZÄkZ º º b§ÏZQ X • K ÜwZjZÆ cìZ~ ekZ gzZ ì Hx¯6]gz¢Å g
u è¡Q

Xì H »Ã[™ Y6…^’Ú¢] oÊ äÏËÖ] é]æ… àÚ áçËß’ÛÖ]

gzZ • 0Ð g
u » •gzZ g
u ñZŠ Z Ô g
uè·_bZ 9z ÒZ ~ kZžì Y Y ¹t 0Æ [Â kZ

wÅŠ ã
aÆ pæ]†Ö] Ñ¡ìŸ ÄÚ^rÖ] Å ( | 463x )  ¿[Âtž 7Y " ÌIt 0Æ kZ

t Å ( | 852x ) v 0ZƒqgzZì {Š c
i ¹ 7zgŠÅ kZ ¯
 !
Æ äƒ [ «Å®kZ wq¾X ì B
g

AzZ Å®kZtžì °» „ ]!
âZ sÑèg•aÆ kZèY ó C™7¶Ì¼ ~ ÌZ Å kZ óì å*
tž]!

• ñàJ
ëÆ™pôwZ ¸Z,ZÐ ¹ Æ DIZ )g fÆ kZ ä ( | 360x )  ~'
× $Zg x â Z Xì [Â

X • ©zèg] »[ kZ „ wZ ¸Z ¸ „¸gzZ å: eÐ )g fgzZ Ë )J
X

Z Ô ~ ( wŠ ) èm†â^¿Ö] gjÓÖ] …]• ¯q
q
Z‰ Ô• ŠŽñ~ V-k

$Ñ ZÅ *Š ° ZÆ [Â kZ

( w¾Z ) L„ q
Z Ô ~ ( yZk

Z ) •q
Z Ô ~ ( Ü) wc
gjZ„ q
Z Ô ~ ( r) än‘¡ìŸ] änÓjÖ] äfjÓÚ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

43

E
Ä
ƒ TÌÐ ]zÛB‚Æ ïÅ  ïEG3‹B Z ` Ú·)´ [Ât [Z X ì ~ {)z ( w¾Z ) ~'
Ä q
ZgzZ ~
Xì _
&m‚vÖ] Ýç× èʆÃÚ /

~uzŠt ˆ Æ Ø‘^ËÖ] '‚ùvÛÖ] X ì "Å ( | 405X 321)  ~g7EÁ ÒZvZ†0·vZ†1Z [Ât

ÁßZžì I » DIZ¼ X Š
3g g
•Z xEx *
» Tì [ « {z ¸ gzZ X ˆè6g
u ÁßZ Ž ì [Â

·~ kZÉ 7–B‚Æ ä™ Š q Zâ Z Åg
uÄE Ø‘^ËÖ] '‚ùvÛÖ] èYì ¸ [Â « ìY Åg
u

Ø–ÃÚ gzZ Ë%Ô ®Ô 9‰X 7ŠŽñ~ kZ q Zâ Z ë Z Ϲ Å g
uÄEgzZì yÒ {Š c
i 0Æ e
Zzg Y ZŠ Zz

x â ZÉ 7kª èE
LG
Û bŠ g Z Œ
Û [Â «Å g
u ÄEÐZ a kZ Ô ì C
Ù ªÌÐ yZÄÆ [ kZ ]!
t gzZ {)z
~ ~zc Å 4ZáZzˆ QgzZ å 3g g
uÄEx *
» [ÂÆ™ Š g
u ÁßZû%«„ ä( | 405 x ) Áq
X ¶[v)[Ât w– Æ ( | 852x ) v0ZƒqX ‰ n
g g
uÄEx *
» V1Â KZ

6C3

VÍß óI’]{ ]¬$
Z
 žì HyÒ Šp~)lä ( | 405 x ) Áq x â Z :
 » ;@
Å[Â kZ

[ +Z = ä wŽgßkZ ÂÑ ä™Ü„ ~ dÑz êÃ]c
Zzgz g ¶Z {z gzZ ˆƒ ÁÄcÅ g
u ÁßZ ~

X ì ]gz¢Ãg
u ñCÅXƒ yÒ » VßßZ yZg "Ñ!
~ T H{Š â W6ä™A
%

\W~ kZ X ì ÅÒÃÅä™ ŠÃ_bZ x Ó ã½´Ð g
uÄEgzZ • Å ì‡ q Zâ Z52~ kZ ä \W

,h
'
× ´Ð kZQgzZ • D™7? Z ~ s
 Ÿz ÅkZQ Ô • D™™f q ⬞ì Hg (Z [|Zt ä

¬ Ž • Å ì‡Ìq Zâ Z +Z¼ ä \WX • K ™f • !
g U
Wz ]c
Zzg x Óä \W~ kZ X • D™™f » ]ïz

èʆÃÚ Ô ^ãÖ š…^ÃÚ Ÿ …^fìœ èʆÃÚ Ô &m‚vÖ] äÏÊ èʆÃÚ Ô äe^v’Ö] •Ÿæœ èʆÃÚ ‰ ‰ˆ Å 7ì‡
X {)z ^ãe ˆnnÛjÖ]æ &m‚vÖ] é†Ò]„Ú èʆÃÚ gzZ àn$‚vÛÖ] gâ]„Ú

/1Z ƒq ž ì t ]!Ð 0Æ kZgzZ ¶_ ’~ VÍß „ ~ äâ i Æ sßñ ³¸ [ t

Ï0

i Å 't gzZ Å e
Zzg Ð 'Ð WZzÆ VÍß õ0
[Ât ä [fè_ö ( | 429 x ) oÓßÛ×_Ö]
X ƒ Zƒ (ZB‚Æ Tƒ ' ZuzŠ ðÄh
•
á óZƒ „ ~

6C4

&m‚vÖ] Ýç× èʆÃÚ o× t†íjŠÛÖ] /

Z Ð x *
q
Æ ó` J 6
L [Â Å Áq x â Z ä ( | 430x ) h1Z x â Z ˆ Æ ( | 504x ) Áq x â Z wq¾

x â Z ä ( | 1338 x ) ~]
Z4ZC
Ù ¤)´Q X ‰ˆ{g Ð Áq x â Z Ž H†ŸZ » Y âZ yZ ~ kZ gzZ è[Â

L[ Š Áq x â Z b§ÏZ X ì _ƒ ù •
á g !
Š¼t gzZì †¿ßÖ] änqçi x *
» T óÅ3Å[Â {gÃè Å Áq
X » ( | 643x ) b &0Z ZuzŠgzZì » Y—Z tñƒq Âq
ZÐ ~ XÔ‰ ‘ ÌÙZj6óg
•Z xE†c
4»$ ZÆ *Š ° Š¼Æ [ kZ
…]• ZuzŠ óì ~ {gëÜæ Õsg ¬„¯q
Z }Ô • ŠŽñ~ ] éE
5G

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

44

wc
gjZ„¯q
Z óì ~ ~k

$Ñ Å e› åa óì ~ èm…‚ßÓ‰ èm‚×fÖ] èfjÓÚ ZŠ óì ~ èm†’ÛÖ] gjÓÖ]
6C5
4»$Š¼vŠ b§ÏZ óì ~
5G
X • ŠŽñ°Æ kZ Ì~ ݬ è] éE
@¦jZ ï~uzŠgzZì H ù•
á Ð ]zÛ ä x x
0Zg ZŠ&ì Åx]Z kg Ã0£Z ïq
Z6[Â kZ

X ì H ù•
á Ð ]zÛ ä x‰Z Y §Zg ZŠ&ì Å

ÜnÏŠÖ] àÚ xnv’Ö] èʆÃÚ oÖž Øì‚ÛÖ] [ /

DIZ Zx *
å» [Â kZ X ì Øì‚ÛÖ] x *
» [Â ~uzŠ q
Z Œ6g
uèDÅ ( | 405 x ) Áq x â Z
6C6

X ì H™f xnv’Ö] oÖž Øì‚ÛÖ] x *
» kZ ~ ug´ä ( | 405x ) Áqx â Z X ì H™f ~ p ÖZ Zä

o×nf•Ÿ] í0Z

6C7

Xì H™fxnv’Ö] èʆÃÚ oÖž Øì‚ÛÖ] x *
» kZ ä ( | 409 x ) G0 DZ †

oÊ Ù^q†Ö] ð^Û‰œ àÚ ØÓ•œ ^Ú ànnfiæ ÜnÏŠÖ] àÚ xnv’Ö] èʆÃÚ oÖž Øì‚ÛÖ] ä ( | 575x )
y( 0Z

6C9

Xì H™f xnv’Ö] Ü× oÖž Øì‚ÛÖ] ä( | 571 x ) ™ X0Z 6C8X ì H™f ànvnv’Ö]

H™f Øì‚ÛÖ] h^jÒ ä ( | 724x ) ~'
× x â Z 7C0 X ì H™f xnv’Ö] Ü× oÖž Øì‚ÛÖ] Ìä( | 681 x )

Ü× oÖž Øì‚ÛÖ] ä( | 1067 x ) ÑYq gzZ 7C2X ì H™f x *
¸ Ìä ( | 852x ) v0Z 7C1X ì
4]IÑZí0ZŽ ì „z x *
5E
¹!
gzZì H™f ä ( | 575x )  öÐG
å» kZ ._Æ ¨
¸ Èá7C3Xì H™f xnv’Ö]
X å7„ D»x *
å7ZQ c
ì 1x »Ðg "Z  c
ä ]Z|

kZ ä ]Z|¼ Ì{z´Æ ( | 405 x ) Áq x â Z X • ë Ã[ Œ6]c
Š IÆ DÌËÝZgŠ 4æ
 •x â Z gzZ

X ì H ™f » Øì‚ÛÖ] Å ••Z ä ( | 852x ) v0Z ƒq ‰ • èÁ Рx *

7
C4

DIZ¼ 0Æ Øì‚ÛÖ] Å ( | 405 x ) Áq x â Z X ì èp†fÓÖ] àߊÖ] oÖ] Øì‚ÛÖ] Ìä ( | 458x )

> ZzgÆ ®ÂtÉ 7mðÃB‚Æ ug´ » kZ µZß Z °pì „ 0Æ ug´ÅyZtž å Hyát ä

ì » kZ Ì[Špè]Z &
gzZ 7C5ì Å™f ÌŠpä ( | 405x ) Áqx â Z ]!
tž 6X ì q Ê » yZgzZ•ZgŠ »

Xì ]o m1

» nZ ä sßñx â Z ~ Y Z’Z X ì Œ6[Z1ZP Ž ì !‚g¿q
Z ÝZgŠ [Ât Å ( | 405x ) Áqx â Z

{z Q óì Š
c
Š ¬» VÃ#
Ö Z ~ X• Å™f g
Š qZ {z Q ó• Å™f g
Š q Z ´Ð î X Ð ]¬$
gzZ <

s§Å 1 *™ÑŽ ì H™f » w˜ yQQ óì ™f »Ïz6Vß Zz "0
!
^Ñ61*™Ñ ~ X• ÅÜg
Š q Z
®ÁYg)g fÆ 2‚Z dZJ
y
WQgzZì H™f ;@
è:
 » [ÂQ ó• D™g¦ 9Ãe
ZzgC
Ù [™
Xì „g Y Åsv
g "Z ¸Ž ,ÅT Ôì H q Ê »

„0
¶
Å÷ÕgzZ ŠÅV‘@
ÃÅkZ J
u °»~ Tì _ƒ ù •
á B‚Æ ïÅ  ½=Z ßg •[Ât
4»$¯ZuzŠgzZì ~¢q
0G
ù•
á ä y‡ÁZ îGE
ZŽ ì H ù •
á ä!‚°Z=¸¯q
Z ÑZz ïkZ X ì ˆÅÒÃÅ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

45

{Š c
i¹ Ìx » ó~ kZ V;zì @
WÃx ÈZ m{èg• »®
 S èE
L j8NV˜ ~ ° kZX ì ~ Vz¢g eŽ ì H

èm]æ†Ö] Ùç‘œ oÊ èm^ËÓÖ] /

Åg
u ÁßZ Ã[Â kZ X ì ;@
Å ( | 463X 392) ~Š Z• ¿"
U
0 Z0 £Z –1Z ƒq [Ât

Ѓ
 ~g
•Z ž._Æ yÒ Æ( | 852x ) v0Zƒq X ì 
@Y c
ŠgZŒ
Û ~Š~ V1Â szcðZ’Z

x *
» kZgzZ è[Â ä( | 463x ) ¿QgzZ ä ( | 405x ) Áqx â ZQ ó( | 360x ) ~'
× $Zg x â Z¬
C6
7
X 3gt é¨E½É Z
žce xgÃ7Ìw¸t » ( | 629 x ) ~0Z 0Æ ( | 463x ) ~Š Z• ¿ é

C7
7

ó óX • ` ZÆ V1 ÅyZ $öx ÓˆÆ  ¿ž 1yYt ä kZ Hs »Z Ìä T L L

X Ü×ÃÖ] Üq …‚ÏÖ] Øn×q h^jÒ :•K wEZ p ÖZt 0Æ [ kZ ä( | 1182x ) ã3x â Z é

C8
7

X ì c
Šg Z Œ
Û ÆgzZ {•e
.Ã[Â kZ Å ( | 463) ¿Ìä y{ŠR0 m
+Z†ËZ e é

C 9
7

uè«™~ Tì Hk
g

’)lq
Z Œ6],P ä ( | 463x ) ~Š Z• ¿~ Y Z’Z Å [Â

D™yÒžÜ » x » LZ ñƒK ~ [ÂgzZ ì H ãZz ÃÌZ Åx »Æ[ZgzZ É@
Ô 7/ô~ eÆ
ì c
Š™™f » xè<
Ø ZègzZ ]%=Ô _ ZÑz wßZ x ÓyZÐ áZjÆ g
uèÄc~ kZ ä ~žì c
â•
Û ñƒ
¿è[Žzžì @
ƒ"
U
t Ð Xì H™f » ]c
Zzg yZ ~ Y Z’Z Å[ÂQ X ì ]gz¢Ãg
uè¨
¤C
Ù ÅT

[Â KZ ~ [Z1Z d
Œ
Û Æ ¢Îq
Z ä \WQX ì „#â ŬÆvZ [ ̬» wÎg è<
 ~ 1 Äz²gzZ

X ì H »Ã[Â6Ù]ç΢] xnq†i oÊ ÙçÏÖ] yZÄkZgzZ • K™f°Z ¸z wßZ •Æ ]*
ZÄZÆ™„Ã

&m‚vÖ] ÄÛŠm Õ†ŽÛÖ] æ] oÚ„Ö] oÊ ð^q ^Ú [!
kZ ä \Wž 6• ïŠ ™ ì‡Ì`ðÃ\W}}

\W¬žì t [|Z » \Wxk!
Xì Å™f `~ KÆ ^_e^• á^Ò ]ƒž äÚ¡‰ž ‚Ãe å^mž äjm]æ†e ‚jÃm Øâ
yÒ ¸ ¤S~(Å[Â kZ X • D™™fB‚Æ•åg U
Wz ]c
Zzg 0Æ kZQgzZ • D™ì‡yZÄq
Z
uÁßZžì ¯
g
 !
¸ X ì ÅÕ[Åä™™f bÑŠ !
ðZ ¸z wßZ x Óä sßñ³¸~ kZžì CY Å

X ì ïq Åe
Š ÃZz ÌZ m{gzZ œ

% »zÂÅDIZ [Ât Ì` WŠŽz!
Æ Ãh
]
gzZ ™¹ à Zz äY è6

ÏZ Xì ~„ q
Z Æ w¾Z¯q
Zž‰ • ŠŽñ~ V-k

$Ñ ZÅ *Š ° Ð ¹ ÌÆ [Â kZ

Ð ]zÛ ÔènÛ×ÃÖ] gjÓÖ] …]• B‚Æ oÅ DIZ Z[Ât [Z X ì ~ ( ÁŠ Š !
Wg© )/W„ q
Z b§
8C 0

Xì _ƒ ù•
á

|¡’Ö] àe] èÚ‚ÏÚ /
u ÁßZ ä \W~ [ kZ X ì lz» Å ( | 643X 577) p…懆`ŽÖ] b Õä}ÅZ 0 y¢z/1Z [Ât
g

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

46

 !
TÅ ì‡K
 F
5q
Z Å
X „g µ œ

% » Vñ¤

uÅDIZ J
ž²q
ZgzZ ðƒ w=¹t ¯
X ì Œ6Z
Z ¯{Š c
i ¹tžì ¹0Æ [Â kZ ä( | 676 x )  ~zâx â Z é

8C 1

X ì c
Šg Z Œ
Û 1 »;@
ŒgzZZ
Z|ZMÐZ Ìä ( | 733x ) ·) 0Z é

c
Š ™ Š ÃyÛz y.Ð ¹ Æ g
u ÄE~ kZ ä b Õä}ÅZ 0Zžì ¹ä ( | 804x )  èE©Ò)Z 0Z é
8C 2

8C 3

Xì Š
H Šg !
«ÃxEtºÐ ¹ ~ kZžì ¹ä ( | 806 x ) ¹Z²ƒq é

8C 4

è[WÐZžì ëÑ kZ [Âtžì °» ]!
¸ Å ( | 794x ) Égi x â Z ~ e
Š ÃZz ÌZ Å[Â kZ é

X ñY Hk

’B‚Ægi

8C 5

]â àä¼ Ô ]qzÑÅkZ ä¼ ÔÅzÂs§ÅkZ ä {z¤
} (q
ZÆ Y f¯
 !
Æ ÌZ ÏZ Å[Â kZ

X K ]Zg "Z ä¼gzZ
: •t ë ZP Ð ~ bzÑÅkZ
( | 794x )  Égix â Z i Z |¡’Ö] àe] èÚ‚ÏÚ o× kÓßÖ] a
( | 806 x ) ¹Z²x â Z i Z |^–mŸ]æ ‚nnÏjÖ] b

( | 852x ) v0Z x â Z i Z |¡’Ö] àe] o× kÓßÖ] c
( | 805x ) oßnÏô ×eö x â Z i Z |¡_‘Ÿ] à‰^vÚ d
: •t ]â àP ÅkZ
( | 743x ) ~ m
r x â Zi Z ÙçŠÖ]æ ØÚŸ] o’Î] a
( |806 x ) ¹Z²ƒq i Z é†Ò„jÖ]æ 醒fjÖ] b

( | 808 x )  Ý°Z†0·i Z oË‘Ÿ] •…çÛÖ] c
( | 935)  ~»Z +-Z èg i Z ……‚Ö] Ô׉ d
: •t ]Zg "ZPÆ kZ

( | 702x )  ·Z ±Š 0Z x â Z i Z |]†jΟ] a

( | 733x ) ·) 0Z x â Zi Z pæ†Ö] ØãßÛÖ] b

( | 743x ) zx â Z i Z &m‚vÖ] Ýç× oÊ ä‘¡íÖ] c
 p†f_Ö] +-Z èg i Z “í×ÛÖ] d

( | 748 x )  Ifƒq i Z è¿ÎçÛÖ] e
( | 761 x ) ð´ƒq i Z †’jíÛÖ] f

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

47

( | 676)  ~zâx â Z i Z •^•…¦] g
( | 676 x ) ~zâx â Z i Z gm†ÏjÖ] h

X ì ó~zZ°Z d
g D
L bÑÅTÔì „ ód
½Lg "Z » ( | 676 x ) ~zâx â Z g "Z szcÐ ƒ
 » kZ

8C 6

~ ‚z ¡gzZ ª
œÅ C~ yZ ó• Å ì‡ q Zâ Z 65À~ [ kZ KZ ä( | 643x )  b & 0Z x â Z
G
[½gzZ ”
Ô q ð‹©!Ô q ¯%Ô µÔ Œ‰‰Å 7ì‡ä ˬ Ž • Å ì‡+Z q Zâ Z Ϲ a Æ ã‚W

Å [Â KZ ä \Wžì ]o » ]!
kZ Ž ì H™f » ( | 405 x )  Áq x â Z 6]⠣Р¹ ä \WX {)z
x *
% ä \WV˜ž• Ì,Z ]â £Š¼ž ‚3gt ‚ÃîG£E
c[Â Å ( | 405x ) Áqx â Z yZgzŠÆ ;@
$ gzZ • Å Ü]Zg „ Å ( | 405 x ) Áq x â Z K ™f
4›E
6 • ~Š ™ ÜÌo ÝZ Å yZ îE
0G
â•
Û ™f ä( |794x )
Ã[Â Tä( | 643x ) b Õä}ÅZ 0Z {z´Æ [Â Å ( | 405 x ) Áq x â Z C87X ì c
 Égi x â Z ž

X ì äm^ËÓÖ] Å ( | 463x )  ¿{z 3gÃ7m{èg•
yZ gzZ • ŠŽñ~ Š Z• Ô èÚ^ÃÖ] Í^Îæ¢] èfjÓÚ ð"&Æ [ {gÃè Å ( | 643x )  b Õä}ÅZ 0Z x â Z
x â Z [Ât ž ì ]o » ]!
kZ Ž Ôì ˆ Å „ s§Å b Õä}ÅZ 0Z ÚÅ [ kZ ~ x !Z gzZ Z’Z Å VÐ
C88

^Zg ZŠ¯q
Z » kZ [Z X ì _ƒ ù•
á g !
Š¼~ðsZèŠ š Z[Ât ,i Z {z´Xì ;@
„ Å sßñ
$
4hG
X ì ïÅ èEG
Ù â •gzZ ƒZ†g Æ-Z6kZgzZì Œ6Z
C
Z ¯Ð ¹ Ž ì H ù•
á Ð ]zÛ ä îG
0.ЛÅZ
†ÓËÖ] èfíÞ /

b &0Zƒqtžì @
Y ¹gzZì ;@
Å ( |852X773)  ã?v0Z +-Z [Þ¯Z1Zƒq [Ât

Z Å Y fžì Y Y c
q
Î Ð ]!
ÏZ { i Z0
Z » e
Š ÃZz ÌZ Å kZ X ì g "Z » g
u ÄE Å ( | 643x ) 

»zÂůgæ zf„ ~ äâ iÆ ò³¸[Ât X H7~ i Z0
Z xàÐZgzZ K]qzÑÔ Hg "Z » kZ ä ®
)

»}Z
Ã {Š c
igzZ y‚W *
™¡ÐZ ¯
 !
Æ äƒ ìYgzZ¿èY óˆƒ ï•
á ~ [»Æ kg Zæ ZgzZ ˆ0 œ

%

X ì szcÐ x *
Æ †¿ßÖ] èâˆÞ Ž Å ÌbÑÅkZ „Špä sßñ³¸ˆÆ ;@
Å[ kZ X å¯
 !

c
Š ™ Š Ãt
 IëZ ´Ð g
uÄE~ yZ ä sßñžì tžÜ » x »Æ ³¸~ èâˆÞ gzZ èfíÞ

~Š™ ±ÂÅb),ZÐ ¹ ä \W~ bÑX ¶Å7ì‡ä ˬ Ž Å ì‡K
 F
5q
Z ~ yZ ä \WX ì

à Zz ä™C
Ù ªÃQ¤
Zžì c
`B‚B‚ V- Ãp ÖZÆ Qä \W~ bÑX ¸ D Y {g —Ð D¨
¤ ðZ’ZŽ

¹É H77„g "Z » V1—‚sÜä \W~ yZ X ì Cƒx¥„
 gŠ ]g „ ÂñY c
Š™sv
ï¸

àÚ èʆÃÚ gzZ äß pæ]†Ö]æ äín• ܉] ÐËi] àÚ(&m‚vÖ] gf‰ èʆÃÚ ‰ X ì H†ŸZ Ì» q Zâ Z 5Ï
$Å g
©G
-oG
™†ŸZ Ì» b),Z P ä \W~ ] é)G
u 8C 9X • 11 ã½q Zâ Z {Š™ï•
á 5Å\WX {)z äjnßÒ äÛ‰]

¶ðâ •
Ûk

’^ÈZgzŠ ä \W†ÓËÖ] èfíÞX {)z o‰ì Ð}ÁßZÉ 7Ð g
u ÁßZ m» Xì c
Š

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

48

Å[Â kZ ƒqžì c
â•
Û ™f ä( | 902x ) ~zIx â Z 9C0X ì HyÒ ä( | 840x ) ãúZk

iß Z 0Zž 6
9C1

X ñƒ rgÃ~|812Ð ;@

X •t P Ð ~ bzÑÅ]Z|vŠ X ì èâˆÞKZ Å\W  bÑAzZ ~ ]qzÑÅ[ kZ

( | 821 x ) oßÛŽÖ] +-Z w¾i Z Ô †ÓËÖ] èrnjÞ a

~C
Ù ‡¯Z1Z i Z †ÓËÖ] èfíÞ oÞ^ÃÚ á]çß b

( | 761 x )  ÉZÔZ .ñ1Z i Z †ÓËÖ] èfíÞ |†• c
( | 1031 x )  ~zos ƒ°Z†i Z †ÓËÖ] èrnjÞ d
oÞ^Û%ÃÖ] m

+Z†i Z †’fÖ] ð¡rj‰] e
 b-Z ]ø 0Z i Z †¿ßÖ] èrnjÞ f

: •t DIZ P áZz ä™7~ i Z0
Z xàÐZ b§ÏZ
I
Å
g
E
-.
°´Z +-Z [Þ b ( | 821 x )  ö Z·0·+-Z w¾ a

( | 975x ) ‘œ0Z d
5‹ÅZgµ f
( | 1014x ) ~z ÕäE
ãúZ/0vZ† h

ÏYZ +-Z y;'
c

( | 935x )  ~»Z +-Z èg e

( | 1182x )  ãZ÷Z ³• Z 0· g

 ~ÂZ y¢ i

: •t P Ð ~ yZ ‰ K ]Zg "ZŽÆ kZ

( | 1205x ) ~˲Z y%i Z gm…Ÿ] èÇ×e a

 ~£ÑZ ]»'
0Z i Z †ÓËÖ] èfíÞ àÚ †’jíÛÖ] b
 ½0·i Z èfíßÖ] †’jíÚ c

9C2

( | 860x ) k

iß Z •Z'
Z 0Z i Z &m‚vÖ] Ýç× †’jíÚ d

X ¶ïq Å q={ C " V; Æ DIZ [Ât Å ( | 852x ) v0Zƒqž • ]o » ]!
kZ Ãx Ót
4»$g eÆ {gëÜæ ð"õ0
Ô ~tŠú„ zŠ Ô ~ Õsg ¬ xsÑZ •„ q
Z X • ŠŽñ~ ] éE
5G
Æ [Â kZ
X • ŠŽñÌ~ %Z xžZ„ð"&Æ kZ ,i Z {z´X ì ~ yZ£/ #Z„q
ZgzZ ~6ˆZ„q
Z

9C3

;@
ÅÃ6qçñkZ ,i Z {z´X • Ñ!
`gŠ ÂÃïq Åw ~Š ã
´Ð VßßZÆ Qz•è× /

: •t Ãh
]
z *ŠvŠP ÅekZ X • „ Ã Ñ!
{gÃè Š ã
ÅkZ1ì ~g Y J
 ` WŽ ì sîŸ »
( | 911 x )  ï±+-Z w°)´i Z pæ]†Ö] gm…‚i a
( | 902x ) ~zIÝ°Z†0· i Z &nÇÛÖ] xjÊ b

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

49

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S


( | 804x )  èE©Ò)Z 0Z i Z &m‚vÖ] Ýç× oÊ ÄßÏÛÖ] c
G"
( | 1080x ) ã ð©G3E
·0/ i Z ènÞçÏnfÖ] èÚç¿ßÛÖ] d
( | 1332x )  Š‡+-Z w))´i Z &m‚vjÖ] ‚Â]çÎ e
‹+-Zgâ i Z &m‚vÖ] Ýç× oÊ ‚ÏßÖ] s`ßÚ f
y@vZ†i Z àn$‚vÛÖ] ‚Â]çÎ g

 yDŠúËZ e i Z &m‚vÖ] x×_’Ú †nŠni h

:•t à à Zz äY è~ zŠg Z ~ŸkZ

ðZzŠÝ‚i Z  $öë ZP gzZ g
uxE i

( | 1407 x )  ~z0
ð·i Z g
u·_ j
 ~E-{ ËZ e i Z g
uÁßZ k
 ²Ý°Z 2i Z ]gz¢gzZ ÌZ Åg
u l

( | 1390x )  ~OßY·í *
Ññi Z Ù牆Ö] &m•^uœ oÊ Ùç‘¢] †nì m
( | 1416 x ) ŠúyÎi Z àn$‚ùvÛÖ] l^u¡_‘] n
 vZqËZ e i Z g
uwßZ!‚g o

 ;s ƒ°Z†ËZ e i Z &m‚vÖ] Ýç× p
 Œ¢ËZ e i Z g
u]q ˜ZÍ q

 ~‚Z tzg Ã/ i Z (&m‚vÖ] x×_’Ú †nŠni ÀF

zŠg Z ) &m‚u Ùç‘œ †nŠni r
 ~z0
@¡i Z (&m‚vÖ] x×_’Ú †nŠni ÀF
zŠg Z ) g
u]q ˜Z s

 jœÄ·ËZ e i Z (&m‚vÖ] x×_’Ú †nŠni ÀF

zŠg Z ) g
u]q ˜Z t

g » T § »  $ö~ g
u ï

kZ }ž D™o ôZa kZ ~ ä™wJÃe
Zzg Ë]‡zZ ‰ 7x Z™/ôžì [ Y H™f ~ t ZgzR—‚

yÒ Å ~zZg kZž D™o ôZ a kZ ]‡zZ ‰gzZƒ 1: x »Ð êä kZ c
ƒŠ
ƒ hÑ: yl
z æÃ~zZgÆ
p ÒÌ» g
uèQV;z D™ ïÅ• è> Zzg V˜ 7/ôvŠèp Ö!
X ƒ: s ÜÆ}°‡ËÆ +Š e
Zzg {Š™
E
:X-!
DLZgzZ - 6÷ EÏZÆ xLZ Y fŠ ÕÐ ~  $öè®
 ) gzZ  É@sz É@
V Zi Z ˆ X ¸ n
g

Åe
Zzg ï Š
Wt ‚ ~ ]gßyzæ åKZ Z
g
u è®y
s !
X K ̱ŸZ Æ~ kZ ._Æ ïz

: ˆ¿g6Vzq zŠŠ ã

c6gñZ´Ð óg
uŠ ‹S L

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

50

:ì CY Å ïÅgñZ zŠ ~ ï` uÆ x Z™$ö~ KÆ• ï

~ wY°Z Y •Z D?7 bzê ðÃÐ ~ > Zzg ŠŽñ~•žì @
Y ¬Št ~ KkZ : c 6• è> Zzg a

Y •Z DXì Š ®~ ®ËvŠ c
I Ë~uzŠ wV Å TÔì Š
c
Š™pôÃVØÍx ÓÆ Ï0

i ]Ñq Å > Zzg 4Z

¦ÃÏ0

i ]ÑqÆ > Zzg ~ Ã Å wY°Z Y •Zžì t qçñ » Ã Å g
u wßZ .
Þ W!
Æ Ã´Ð wY°Z
Ð yÃgzZÐ Vƒg Ñ b`
¾g ZgÆ n¾ ?ì Hx £ » yZÐ g ±Z /Ô• bŠ ¾g ZgŽ ä 5¸‰
Ü z D™

6gî¿%Z {)z ?ì Hi» kZ • D YWt ‚ ]*
Ò Š „Æ s®z b`
¤
Z ~ }g !
Æ ~zZg Ë ?s®
Xì „ » g
u® & Z qçñt pÔ• D YWÌ~ qzÑÆ ÃÅwY°Z Y •Z wßZÆ nkZ

n¾\Æ ZŠ Zz ·gzZ ?• µVc
x ÓÅ• Hžì 
š
@Y ¬Š ~ KkZ :c 6gñZvŠ 0Ð • b

Xì mZ• q
Z » ïÅg
uÐ XÔì @
Y 1 {^
Y » {)z wz4
z E †`®gzZ s ™zZvŠÆ•2 ?• Æ

mÐ ¼ÏZ {z • ˆÅ•Ž •Æ +zÁ{°‡!
Æ ó`®gzZ s ™zZ Z Æ • L~ Ã Å g
u wßZ
X• B
g

c6gñZ´Ð óg
uèQL

._Æ yá{Š™e
ZzgÆ V¹‚vŠ Æ ~zZg ÏZ Q{Š™e
Zzg » ~zZg q
Z }žì 
@Y ¬Š ~ KkZ

?ì @
0
gZŒ
Û ï.
Þ ‡Ð zz ÅH
 ~ VzÃÅC
Ù â Æ ®kZ Ž 7ÂwDZ (Z ðÃ~ g
u Qc
?³# c
ì

Å kZž 6Ô CY Å76gîËÃsÐ > Zzg c
• ït ÅQžì ãZz Ç!
]!
t ~ KkZ%Z X {)z {)z
X ÏñW~ [!
}uzŠ ,å

 x Z™$öÐ g ±Z kZ Xì @

Y 3gÃæ Ã×è2‚Z VÐ {gÃè ~ ïÅ ~tg
u c
Zzg q
e
Z6gîx ¬

c6•Á£Z c

žì ˆÅ V- ,ÅyZ Ô•Kè_ ZÑŽ ÅqJŸÌËV; Æ

c6> Zzgè‚ b c6> Zzg ª
Z° a

:• ˆÅxiÑ _ ZÑ&aÆŠ ‹Z×

c6ófz•x°L e c6óA ÔL d : • ˆÅ gH ozÑ ~Š ã
zŠÆ Qè×gzZ
-²w=¸
X • D™g Ñ®c
ŠzŠ%Ãg
ukZ x Z™$ö~ ]gßÅyZhÆ oÑËÐ~ _ ZÑ{gÃåE)G

x Ó ¹!
gzZì CY Å „ ~}g !
Æ [òZÆ qJx° Å kZ c
_ ZÑÅqJŸc F
x Ó~ Ã Åg
u®

x×_’Ú †nŠni [Â [vgzZ hZ q
Z ¢q )ë6gîÆ wVX • a Æ w”Æ Š°ÏZ ïè2‚Z F
:• [Z1Zg eÆ [Â kZ X • M
á {^
Y » yDŠúËZ e i Z &m‚vÖ]
D•æ•†ÛÖ] †fíÖ] æ ÙçfÏÛÖ] †fíÖ]E †fíÖ] a
Øm‚ÃjÖ]æ |†rÖ] àÚ ÔÖ]„e Ð×Ãjm ^Úæ (äjm]æ… ØfÏi àÚ èË‘ b
D^a†nÆæ &m‚vÖ] èm]æ… èË‘(ð]•¢]æ ØÛvjÖ] ц›E ^`_f• ènËnÒæ (^`e]••æ èm]æ†Ö] c

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

51

Dé]æ†Ö] èʆÃÚE äe Ð×Ãjm ^Úæ (D•^߉¦] Ìñ^_ÖE •^߉¦] d

q–Æ óg
u• L~ [!
}Š²Ôì Œ
6 *Zç Æ s®z b`
Å ó• > Zzg L[!
ZuzŠ ž• M
NŠ ë

Æ [!
kZ²Ô ì Œ6`®gzZ s ™zZ q–„Æ óg
u•z
L ª » [!
¸aXì ˆÅ c 6]¬çñ
¸ÌË~ TÔì Ï‚ZÐ ƒ
 [!
ª » [ÂXì ˆÅc6ÄcÅx lZ q–Å •
ó > Zzg L~{ }uzŠ

X • Cƒ ”6ïÅVâzŠ Qz•žŽ Ôì ˆÅc6_ ZÑòÀyZ ÅŠgz wJÆ

»xE´Š }g ø Ð kZ !k\Z Ôì ;g Y k(wZzi d• ìg Y DƒgzŠÐ gzŠ ë b§TÐ yzÅZíÇ

Y •Z c
> Zzg ï¡{z ì M V; Æ g
uŠ ÕÜç6gîx ¬ [|ZŽ » g
u ï~¢q)X ;g 7pô˜Í ðÃ

ïÅg
u[W}nžì ðƒ Za ~$
t Ð TÔì Š
{g™ƒŠzöJ
u Å ¶Š Î ¬™wÅÃP ÅwY°Z

6„ g
u yc
zZg Š ã
Åg
u ïV; Æ g
u ñf}nžì t§Zz%Z²Ô¶ŠzöJ
DZ
•
á Ìg
u

» qJx° c
qJÅ e
Zzg~ g
u ïÉ D Î 7wÅà ŠwY°Z Y •Z sÜ{z ¬6e
Zzg ÌËpÔì

> Zzg sÜ v:Z wßZt Æ g
u®gzZì @
Y H~ Ýzg ÅVßßZŠŽñ~ à ˆÅ +zD
~ ®kZ ÝZgŠê
VÅÑ VrZžì )*
g » y•Z xt » #
Ö Z s sZ b§T X • Œ6ïÅgñZ VÐ QzŠ ‹Z™| (Ð ïÅ

:Zžì Ì t Vc
úñ;g » „ Ú Z ÔbŠ™7t ‚}g ø ~ ]gßÅà ŠwY°Z Y • Z Ï0

i ]Ñq åÆ > Zzg

c
x ¸~uzŠ ðÃnÅT• ŠŽñÌïwßZ,ZÉ • ŠŽñi c
a e¨
Z Wz6wY°Z Y •Z sÜ: k0
}g ø v
XM
™77®IZ

X •â•
Û ±5 ~ ãU
[!
,ÅVßßZ 4Z Æ Qz•è×{Š™gHÆ $ö
ýýþþþýý

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

52

]Y!Zj
6 :l]†rvÖ] é…ç‰ ( 1)
M R (oFÖæŸ] èÃf_Ö] (á^m†Ö] 芉©ÛÖ] èfjÓÛÖ](†n%Ò àe] †nŠËiVoÏŽÚ• ØnÂ^Û‰] (ð]‚ËÖ]çe] (†n%Ò àe] ( 2)
177B5 V³þâ M P

ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ] …]•( á‡^íÖ] †nŠËi Vp•]‚ÇfÖ] Üna]†e] àe ‚ÛvÚ àe o× àm‚Ö] ð¡Â( á‡^íÖ] ( 3)
222B6 : ÝMUUQ ³þaMPMQ( oÖæŸ] èÃf_Ö](læ†ne(

471B3 VofÖ^Ã%Ö] †nŠËi ( 4)
Ù^Î ^ÛÒ àŠu å‚߉æ )Ô 279B4 V læ†ne(oÚ¡‰Ÿ] gjÓÛÖ] (Øfßu àe ‚Ûu] ‚ߊÚVØfßu àe ‚Ûu] ( 5)
( 406B30 V ÐÏvÛÖ] ‚Ûuœ ‚ßŠÚ oÊ ½æ¨^Þ…œ gnÕ
3m :Ü×ŠÚ xnv‘ äÚ‚ÏÚ ( 6)
4 :Í^ÏuŸ] ( 7)
362B1 V¼nvÛÖ] ŒçÚ^ÏÖ] ( 8)

V³þâMPMQ ( oÖæŸ] èÃf_Ö](læ†ne(èʆÃÛÖ] …]•(†m‚ÏÖ] xjÊ †nŠËiVo× àe ‚ÛvÚ(oÞ^ÒçŽÖ] ( 9)
13B4
83 :ð^ŠßÖ] ( 10)

725B1 :†n%Ò àe] †nŠËi ( 11)
12 :…çßÖ] ( 12)
4750 :p…^íe xnv‘ ( 13)
381B1 : ÜÒ^uÔ 30 : á^fu àe] Ô 595B8 :èfn• oeœ àe] Ô 4992 :•æ]•çe] Ô 5 : èÚ‚ÏÚ (Ü×ŠÚ xnv‘( 14)
5 : èÚ‚ÏÚ(Ü×ŠÚ ( 15)
7 :èÚ‚ÏÚ(Ü×ŠÚ ( 16)
613 : o×Ãm çeœ Ô31 : èÚ‚ÏÚ(äq^Ú àe] Ô2660 :p„Ú†i Ô106 :p…^íe xnv‘Ô1 :èÚ‚ÏÚ(Ü×ŠÚ (17)
gjÓÖ]…]•(…^ËÇÖ] ‚f …çjÒ• ÐnÏvi( p†fÓÖ] àߊÖ]V gnÕ àe ‚Ûuœ àÛu†Ö] ‚f oeœ(oñ^ŠßÖ] ( 18)
26B1 VoÏãnf×Ö …^$¤]æ àߊÖ] èʆÃÚ Ô 431B3 V³þâMPMM(oÖæŸ] èÃf_Ö](læ†ne ( ènÛ×ÃÖ]
762B 8 Vèfn• oeœ àe] Ô3 :èÚ‚ÏÚ(Ü×ŠÚ Ô 110 :p…^íe xnv‘

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

( 1 9)

www.KitaboSunnat.com

53

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

59 m V”]çíÖ] †m„vi

( 20)

6054 :p…^íe xnv‘

( 21)

83m : èm]æ†Ö] Ü× oÊ èm^ËÓÖ] ( 22)
gjÓÖ] †ŽÞ…]•(p…^ífÖ] xnv‘ |†• p…^fÖ] xjÊVo× àe ‚Ûu](oÞ¡ÏŠÃÖ] †ru àe] ( 23)
63B11 : ð M U T M(…çaŸ(änÚ¡‰Ÿ]
4274 : p…^íe xnv‘ ( 24)
†ÓËÖ] …]•( Ù^q†Ö] ð^ËÕ oÊ ØÚ^ÓÖ] èÚ‚ÏÚV oÞ^q†rÖ] p‚ àe ²] ‚f ‚Ûu] oeœ( p‚ àe] ( 25)
40m VÝMUTP ³aþ MPLP(oÖæŸ]èÃf_Ö] (læ†ne(

52 m V&m‚vÖ] Ýç× èʆÃÚ ( 26)
àe] èÚ‚ÏÚ |†• |^–m¦]æ ‚nnÏjÖ]VàÛu†Ö] ‚f àe á^Û% æ†Û çe] (|¡’Ö] àe] ( 27)
440m VoÖæŸ] èÃf_Ö](å†a^ÏÖ]( ènÛni àe] èfjÓÚ(á^Û% ‚ÛvÚ àÛu†Ö] ‚fÂV ÐnÏvi(|¡’Ö]
•æ]• çe] Ô2B1 Vlæ†ne( oe†ÃÖ] ']†jÖ] ð^nu] …]• (Á^ËvÖ] é†Ò„i Vàm‚Ö] ‹ÛŽÖ] ‚fÂçe](ofa„Ö] ( 28)
2894 :
434m VoÃÊ^Ž×Ö èÖ^‰†Ö] Ô32B1 :oÏãnf×Ö …^$¤]æ àߊÖ] èʆÃÚÔ6245 :p…^íeÔ6B1 :Á^ËvÖ] é†Ò„i

(29)

6B1 VÁ^ËvÖ] é†Ò„i ( 30)
6905 :p…^íe Ô7B1 VÁ^ËvÖ] é†Ò„i

( 31)

262B3 :Ù^ÛÃÖ] ˆßÒ gíjßÚ Ô 353B8 :݈u àeŸ o×vÛÖ] Ô8B1 VÁ^ËvÖ] é†Ò„i ( 32)
ènÚ^¿ßÖ] Í…^ÃÛÖ] é†ñ]• ‹×rÚ èÃf_Ú p†fÓÖ] àߊÖ] V ànŠvÖ] àe ‚Ûuœ†Óe çeœ(oÏãnfÖ] ( 33)
:oÏãnf×Ö …^$¤]æ àߊÖ] èʆÃÚ 79B7 :oÏãnf×Ö …^$¤]æ àߊÖ] èʆÃÚ Ô178B4 : ³aþ MOPP( ‚ß`Ö](
79B7
68 m Vèm^ËÓÖ] Ô8B1 VÁ^ËvÖ] é†Ò„i ( 34)
^–mœ ( 35)
7307 Vp…^íe xnv‘ ( 36)
èÃf_Ö]( š^m†Ö](Ý¡ŠÖ] …]•(p„Ú†jÖ] ÄÚ^qVoŠn àe ‚ÛvÚ oŠn çe] (p„Ú†jÖ] ( 37)
844 : äq^Ú àe]Ô780 :•æ]•çe] Ô 251 :³âþ MPMS(oÖæŸ]

25B1 : Ü×ŠÚ èÚ‚ÏÚ ( 38)
1324 :p…^íe xnv‘ ( 39)

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

54

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

4427 : oñ^ŠßÖ] à߉ ( 40)
124m Vàmæ‚jÖ] ØfÎ èߊÖ]

( 41)

318B2 V&nÇÛÖ] xjÊ ( 42)
38B1 Vànuæ†rÛÖ] h^jÒ ( 43)
ànÒæ†jÛÖ]æ ð^ËÖÖ]æ àn$‚vÛÖ] àÚ ànuæ†rÛÖ] h^jÒV ‚Ûuœ àe á^fu àe ‚ÛvÚ(á^fu àe] ( 44)
39B1 VÝMUSQ ³aþ MOUQg×u( oÂçÖ] …]•(‚m]‡ Üna]†e] •çÛvÚV ÐnÏvi (

52Ô 40B1 :ànuæ†rÛÖ] h^jÒ ( 45)
319B2 V&nÇÛÖ] xjÊ ( 46)
•V ÐnÏvi(±Â]çÖ] æ pæ]†Ö] àne Ø‘^ËÖ] '‚vÛÖ]VàÛu†Ö]‚f àe àŠvÖ] o•^Î(pˆÚ†`Ú]†Ö] ( 47)
116 m :èm^ËÓÖ]Ô 403m V³aþ MPLP(læ†ne(†ÓËÖ]…]•(gn_íÖ] t^r ‚ÛvÚó

115 m V”]çíÖ] †m„vi ( 48)
410m VØ‘^ËÖ] '‚vÛÖ] ( 49)
^–mœ ( 50)
52B1 Vànuæ†rÛÖ] h^jÒ

( 51)

o×ÂVÐnÏvi ( Ù^q†Ö] ‚ÏÞ oÊ Ù]‚jŸ] á]ˆnÚV á^Û% àe ‚Ûuœ àe ‚ÛvÚ ²] ‚f oeœ( ofa„Ö] ( 52)
1B1V
Ô83B5 V læ†ne( ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ] …]•(•]‚Çe îm…^i V o× àe ‚Ûu] †Óe oe](p•]‚ÇfÖ] gn_ì ( 53)
195B3 :gm„`jÖ] gm„`i
621B2 VÁ^ËvÖ] é†Ò„i ( 54)
èÃf_Ö]( ènÚ^¿ßÖ] Í…^ÃÛÖ] é†ñ]• èÃf_Ú(gm„`jÖ] gm„`i Vo× àe ‚Ûu](oÞ¡ÏŠÃÖ] †ru àe] ( 55)
249B1 V³aþ MONQ(oÖæŸ]

41B3 VÙ]‚jŸ] á]ˆnÚ ( 56)
72Ô71 m : &m‚vÖ] Ýç× èʆÃÚ ( 57)
431B1 VÁ^ËvÖ] é†Ò„i ( 58)
412B4 V•]‚Çe îm…^i ( 59)
èfjÓÚ(†$¢] Øaœ x×_’Ú ±Ê †ÓËÖ] èfíÞ |†•†¿ßÖ] èaˆÞVo× àe ‚Ûu](oÞ¡ÏŠÃÖ] †ru àe] ( 60)
34m :š^m†Ö]( ‚•†Ö]

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

55

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

^–m] ( 61)
芉©ÚV½æ¨^Þ…Ÿ] gnÕ ÐnÏvi Vð¡fßÖ] Ý¡Âœ †n‰V á^Û% àe ‚Ûuœ àe ‚ÛvÚ ( ofa„Ö]

( 62)

MRM )N V ³aþ MPLQ(læ†ne( èÖ^‰†Ö]

16m :†ÓËÖ] èfíÞ |†• †¿ßÖ] èâˆÞ ( 63)
165B 17 Vofâ„×Ö ð¡fßÖ] Ý¡Âœ †n‰ ( 64)
65 Ô 10m VÝç׊Ö] Œ…^Ê àe ‚Ûu] i Z &m‚vÖ] Ýç× èʆÃÚ äÚ‚ÏÚ ( 65)
änÚ¡‰Ÿ] l^Âçf_ÛÖ] gjÓÚ(ànvnv’Ö] o× Յ‚jŠÛÖ]V²] ‚f çe](p…çe^ŠnÞ ÜÒ^vÖ] ( 66) »
3B 1 V g×u(
13m VÝ^âæ¢] ÌŽÒ ( 67)
223m : o×nf•Ÿ] †nì àeŸ k‰†`ËÖ] ( 68)
228 m Vp†Ã•Ÿ] àŠvÖ] oeœ o× p†jËÛÖ] h„Ò ànnfi ( 69)
…]•(Œ^f á^Šuž …çjÒ‚Ö]VÐnÏvi(á^n¢] l^nÊæV‚ÛvÚ àe ‚Ûuœ àm‚Ö] ‹Û•(á^Ó×ì àe] ( 70)
280B4 V læ†ne(èÊ^Ï%Ö]
•^ŽeV ÐnÏvi ( Ù^q†Ö] ð^Û‰œ ±Ê Ù^ÛÓÖ] gm„ãiV àÛu†Ö] ‚f àe ̉çm t^rvÖ] oeœ( pˆÛÖ] ( 71)
1640B3 V³aþ MPMO (læ†ne( èÖ^‰†Ö] 芉©Ú( •]çÂ

17 Ô1 m :|¡’Ö] àe] o× kÓßÖ] ( 72)
m : læ†ne ( oe†ÃÖ] ']†jÖ] ð^nu] …]•(áçßËÖ]æ gjÓÖ] oÚ^‰] à áçß¿Ö] ÌŽÒVäËn×ì oq^u ( 73)
1642
22B1 Vp…^fÖ] xjÊ èÚ‚ÏÚ ( 74)
3B 1 :ÜÒ^u Õ…‚jŠÚ ( 75)
22m V†ÓËÖ] èfíÞ |†• †¿ßÖ] èâˆÞ ( 76)
^–m] ( 77)
']†jÖ] ð^nuž …]•(…^¿Þ¢] xnÏßi oÞ^ÃÛÖ …^ÓÊŸ] xn•çi VØnÂ^Û‰ž àe ‚ÛvÚ(oÞ^Ãß’Ö] ( 78)
38B1 :³aþ MORR(oÖæŸ] èÃf_Ö](†’Ú( oe†ÃÖ]

7 m V&m‚vÖ] Ýç× …^’jì] |†• oÖ] &n%vÖ] oÊÖ] ( 79)
440m :èm]æ†Ö] Ü× oÊ èm^ËÓÖ] h^jÒ ( 80)
†nì à߉ èʆÃÚ oÖž Ðñ^ÏvÖ] h¡› •^•…žV͆• àe oFnvm àm‚Ö] ovÚ(pæçßÖ] ( 81)

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

56

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

108B1 :³aþ MPLT(é…çßÛÖ] èßm‚Ú( á^Ûm¦] èfÓÚ(oË׊Ö] xjÊ p…^fÖ] ‚fÂVÐnÏvi(Ðñ¡íÖ]

26 m :pæ†Ö] ØãßÛÖ] ( 82)
39B 1 V&m‚vÖ] Ýç× oÊ ÄßÏÛÖ] ( 83)
11 m :|^–mŸ]æ ‚nnÏjÖ] ( 84)
9B 1 V|¡’Ö] àe] o× kÓßÖ] ( 85)
42Ô 30m:&m‚vÖ] Ü× Å]çÞ] èʆÃÚ èÚ‚ÏÚ ( 86)
445B 1 V|¡’Ö] àe] èÚ‚ÏÚ o× kÓßÖ] ( 87)
44m V&m‚vÖ] Ü× Å]çÞ] èʆÃÚ èÚ‚ÏÚ ( 88)
32B1 :†ÓËÖ] èfíÞ |†• oÊ ……‚Ö]æ knÎ]çnÖ] ( 89)
V á^j×Ú ( ÌnÖ^iæ †ŽÞ å…]•] p†$]( †ÓŠÖ] g’Î o× †_ÛÖ] Ù^f‰]VØnÂ^Û‰] àe ‚ÛvÚ(oÞ^ÛnÖ]( 90)
20m :†¿ßÖ] èâˆÞ o× kÓßÖ] èÚ‚ÏÚÔ 9 m
677B2 V……‚Ö]æ †â]çrÖ] ( 91)
20Ô17 m V†¿ßÖ] èâˆÞ o× kÓßÖ] èÚ‚ÏÚ ( 92)
90Ô 89 m Vp…^Î o× ¡Ú i Z †ÓËÖ] èfíÞ |†• |†• ( 93)

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

57

Ýç‰ Ø’Ê

x|z pe
ZgŠz e
Zzg
wEZ » yZ ~ xEZgzZ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

58

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

s
 Ÿz ~gz¢q
Z

~ŠÅ [!
kZ² ó óY »g ZgzZ x|Ô p' QzŠ ‹S L L :ì x *
» [!
žì Yƒ Za t ~ ‚f wZÎq
Z VŒ

»e
ZgŠ z e
Zzgy
Wžì @
ƒ Za t wZÎX ó ówEZ » yZ ~ xEZgzZ x|z p'e
ZgŠz e
Zzg L L:ì yZÄ» `

Æ ä™ «gÃwDZ kZ X ðW7]gz¢Å ä™ì‡`µ Z aÆ kZ ~ yxgŠž Ôì HmB‚Æ Qz Š ‹Z

 oB‚Æ [!
9
Å`ž @
ñY c
Š™ëZ•
Û [ZŽ j-» wZÎkZ ~ „ Z’ZÆ `žì @
ƒ x¥~gz¢t a
X ñW: 7‰
Ü Š ðÃ~ ä™x¥

ì ;g Y HwEZ 6gîÆ x *
}uzŠÆ óQzŠ ‹Z LÝZgŠ Ã óe
ZgŠz e
Zzg L~ b ˜Z CÑçh
]
V; }g ø

Ð óe
ZgŠ LgzZ ïÅ •
ó LŠ Z%Ð óe
Zzgž
L • ìg™ÒÃÅ äJ m
yZz6Ð æ z”} (ÄkZ ]Z|‰gzZ

Ô• °•
á °» Â~• ïªg » {]
ZŠ LZ g
u wßZ {Š™ äzÆ  $öžì I » yZ Xì ïÅ óQ ŠL Z%
Qï[Z Z®Xì '
Z'Æ äƒ: lz» ÅyZ ~ [!
kZÉ ÔÅ 7wzKzÂm{ ðÃä VrZ6Qïp

X ,Š™ »Ã~gz$kZ ÅQïà Zz äY ð0
~g
uDŽ Âe ¶Š™ äz wßZ0PÆ

žì „
 gŠ ]!
t  *
X • t.
Þ ‡*
„ VâzŠ³{”~
ZÐ kZgzZ)l{Š™ì‡ » ]Z|yZ ~ wì}g ø

wßZ ä  $öèažì [Zß'F
~úŠt „:gzZì Cƒ ïÅQŠ Z%Ð e
ZgŠgzZ ïÅ•Š Z%Ð e
Zzg
tzz wëq
Z Å ~úŠ kZ }g ø Xce bŠ ïŠ ZŠ ~ [!
kZ Z®Ôðâ •
Û 7zÂ{ Zp§{ ðÃs§Å ä™ äz Q

èY X å @
Y H7wEZ †6gîÆ b ˜Z µ Z µ Z aÆ ïÅ Qz•Ãe
ZgŠz e
ZzgÆ $öžì

ž • Dâ•
ÛZ
 x Z™$öp VO Xì x *
» ´ùÆ VâzŠ Qz•V; Æ x Z™$ö óe
Zzg L b ˜Z

ÚÅ kZˆ Æp
6Ð VâzŠ Qz•Ã¸kZžì Cƒt Š Z%ÅyZ  ó ì
ó 9e
ZzgtL L c
xnv‘ &m‚u ]„a
ì @
ƒ ï•
á x|» e
ZgŠ ~ p°Åe
Zzg V; Æ g
u[W}nžì zz ¸ Xì ð0
gZŒ
Û"
U1wΰZ à Z

äg
u[W}nXì @
ƒ Ð g ±Z zŠC
Ù Qz • {z • D Î ¬» ü c
¡6e
Zzg c
u Ë{z Z
g
 gzZ

x *
» [Â Å  ¿)´çO X H7Ð x *
Æ „tZz°Z wßZ 7Z N â •
Û "ÃŽ a Æ e
Zzg ï

äF
Z Zg7 6g £Æ yZž¸ ìYgŠkZ g
uwßZ {Š™gHÆ $ö,'¯ X èm]æ†Ö] Ü× oÊ èm^ËÓÖ] :ì

ZgŠz e
e
Zzgèa ~: â i}g ø [Z X ¶CƒŠ OZ .
Þ ‡Ð g ±Z zŠC
Ù e
ZgŠz e
ZzgvŠ p Ö!
c
Qz•g
uC
Ù à Zz
~g7 ~g7 Å wDZ kZžì Å%Z kZ ]gz¢ Z®ì Le Zƒ Za ƒiÐ Tì ;g Y HwEZ ~ ãçZÃ

{Š™ äz Æ x Z™$ö ?ì H mB‚Æ Qz Š ‹Z » kZ ?ì HŠ Z%Ð e
ZgŠz e
Zzgž ñY ~Š™s
 Ÿz

~ ã ç Áe
ZgŠ ~ xE Zžt gzZ ?ì Cƒ Za H ! Zy
Ð wEZ ßÆ e
ZgŠ ?ì H Îâ Å g
u wßZ
Xì ˆÅÒÃÅä™ëZ•
Û ]!
ZŽ j-Æ ]ÑZÎ4Z ~ ],{ÒW ?ì Ù

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

59

x|z p» e
Zzg

ÌDÑZz äY HÝq Ð =g f Æ {@x Z® Ôì Šzö ð•Z g » {]
ZŠ » {@xÆ y¨
Zžì x¥ Â]!
t

~¡ LZ y¨
Zžì |h
Š F.
Þ ‡*
Z Ìt B‚B‚Æ kZ pÔ Çþ ƒ „ Šzög” Æ gó » {]
q
ZŠ Æ }@xL

Å kZ Ž _Š Zj{zžì ~gz¢a Æ kZ Z®Xì Lg VZŠ¤

u~ ä™lˆ•Zg Å dÝz Ã7Æ ]*
Dg

yZt Ðzz Å];Žz ‰1ñƒk

q ¸z ~ ª
5
q ÅgÅgzZ Ï0

i ÅkZŽ ]uZz {z c
• `ƒ úzg IÐ öZa
Š OZ6¸ÅVÍß}uzŠ ~ yZ {zžì ~gz¢aÆ y¨
ZçO Xì Lg Î~ { IÅyZt  e™: Ýq ð‚g J

V-œÅDwÙZ X ,™yÒ ÃŠ ZGzg ÅyZ {zžì xiÑ Ì6yZ Ô¸ +@•
á vƧZz kZ Ž vß}uzŠgzZ}™

$ö& Ôì 6=g f ÏZ g Zæ » [õ Z z~
Z Æ=ÑxE Ì~ õg @
òsZ ~g ø Xì „g szc]g߸ Ð

Ãpk˜Zz ~½Æ e
Zzg6x £ kZ ëžì @
ƒ x¥ƒ
 o Z®Xì @
Y c
Š x *
» óe
Zzg L~ y!
i /Å x Z™

X ,™yÒB‚Æ s
 Ÿz
p°~½Åe
Zzg

ˆÆ kZ X • ìg™yÒ p°k˜Zz ~½{Š™yÒ Ð g
u[ôZgzZ ¹ñfÅ óe
Zzg LÂë~ sf

X σžÜ »]d°x Ó{gÃè ŽÐ ,™™f p°ìYgzZžœq
ZÐ pÝq

~ˆ LZ ÑZz ä M ¬ )g f Æ e
Zzgèa 1CÔ ó*
™[Z§L :ì p» Tì g]Ð pæ†m pFæ… e
Zzg Â

:ì yâ •
Û » 1x™Zg—ž 6Xì @
Y ¹e
ZzgÐZ =Zì @
™[Z§Ð ]ttâuÿC
Ù áZz ä M
2C

^•…œ h^‘œ †n%ÓÖ] &nÇÖ] Ø%ÛÒ Ü×ÃÖ]æ p‚ãÖ] àÚ äe ²] oß%Ãe ^Ú Ø%Ú

ó Xó H[Z§Ã}i ä Tì ÏÅlg !
MkZ wVÅkZì 5= ä \¬vZB‚Æ DgzZ e
Z@ TL L

:• D â •
Û ( | 1176 x ) vZ à z { •
á ~s
 Ÿz Åg
ukZ

]ç_fßj‰] áªe èÖŸ• èm]æ†Ö]æ ^vm†‘ èm]æ†Ö] ànãqæ ‚uªe äjm]‚â Ü×ÃÖ] Ø✠ÙçfÎ á^ne änÊ &m‚vÖ]
3
C

l^_fßjŠÛÖ^e ]æ†fìæ

Æe
Zzg ª
ÑŠ c
Ð=g fÆ e
Zzg ôÜ c
1™wJÐ j§q
Z ËÐ ~ Vh§zŠÃe
Z@ ÅÑ ä DIZ

X H¸!
ÃVÍßgzZ Ho ^Z » b)äVrZžgî,!
ÔÐ=g f

:• D™yÒ ~ ó[²Z y—L( |711 x ) gà0Z é
Ù^Îæ !èm… pæ…œ o×✠o× kmæ… VÙ^Ïmæ èmæ]†Ö] o× oÏj‰] å^ßÃÚ pæ… ‚Î Ù^Ïm (oÏjŠi å^ßÃÚ Vpæ†i
!ð^ÛÖ] áæçi†i àmœ àÚ pœ ÜÓjnm… àmœ àÚ VÙ^Ïmæ !ÜãÖ knÏj‰] ]ƒž Üãmæ…œ ÝçÏÖ] kmæ… Ù^Ïm VknÓŠÖ] àe]
4C

än× knÏj‰] V^m… †nÃfÖ] o× kmæ…æ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

60

x|k˜Z » e
Zzg

:• D â •
Û ( | 911 x ) ï±x â Z é

É@c
7/ôq Ž 6
w¸ SZggzZ ñY HܼŽ Ð áZjÆ ]ÌgzZ ]Zk

½ÔwdZ ÔwZ ¸ZÆ1 vZ wÎg L L
5C

ó Xó ì @
ƒ t :Z » g
•Z e
Zzg D6kZ Ôƒ [™6& §kZ Ìs§Å 


:• ˜  ïEG3‹B Z ` Ú· é

lô^Ë‘ gzZ ]Zk

½ÔwdZ ÔwZ ¸Z x ÓáZz äƒ gŠ ™ <ѧ•Ð1 vZ wÎg ) wÎgè<
 ~g
u — ˜Z L L
6C
Xì @
Y ¹<
 èÜc
 èe
<
ZzgÃÜÅ ( änÏ×ìöæ änÏ×ìø

:• D â •
Û ( | 749 x )  ãñÑZ 0Z ñƒ D™yÒ p°Åe
Zzg~ g
uD

†m†viæ ^ã_f•æ ^ãjm]æ…æ äÖ^ÃÊœæ ofßÖ] Ù]çÎœ o× ØÛjŽm Ü×ÂVèm]æ†Ö^e ”^íÖ] &m‚vÖ] Ü×Â
7
C

^ã¾^ËÖœ

gzZ ‚ c
Zzg Å yZgzZ wdZ ÔwZ ¸ZÆ1*™Ñ Ž ì D{z Š Z%Ð kZ ÔƒB‚Æ e
e
Zzg îSžŽ g
•Z DL L

ó Xó ì Œ6k

’Åp ÖZÆ yZ

p°ìY

¹<
e
Zzg Dc
ue
g
Zzg DÃDkZgzZì Š
c
Š x *
»e
ZzgÃÜÅwÎg <
ž Š
ƒ ãZzÐ ]d°{gÃè

:σt p°ú â ìY q
Z Åe
Zzg Â,™ ¦Ã]d°k˜Zz ~½x ÓÑ!
{gÃè ë¤
Z Xì @
Y

Ù ~ Te
C
Zzg {z Å  x Z™/ôÔˆÆ äÑ~ [Âzgœ‚Ã]Zk

½gzZ wZ ¸Z Ô wdZ x ÓÆ 1 vZ wÎg L L

ó Xó • ë óe
Zzg Ð
L Z Ôì @
™[c
;Ð ]tg ZuZz xEÿáZz äW~ˆC
Ù ¿ÑZz¬

:• D â •
Û ñƒ D™{g •
á Z s§Åp°ìY ÏZ Åe
Zzg Ì ‹+-ZgâçO é
Œ^ß×Ö åææ…æè¿Ê^vÖ] Üâ…æ‚‘ äjÂæ ^Ûe èe^v’Ö] äß '‚u o×¢] ÐnʆÖ^e "
# ²] Ù牅 ÐvÖ ^Û×Ê
8C

èm]æ… &m‚vÖ] Ü× ÔÖ]„e äqææ !ØÏßmæ pæ†m ^Û× &m‚vÖ] …^’Ê èm^ßÃÖ]æ ”†vÖ] èm^Çe

(Z g
u b§kZ XÑ ä™e
ZzgÐ x ÈZ z tØe
.'!
{ïKZ/ô ÂA YÐ ÇÛ{ LZ 1Ñ Z
 LL

ó Xó Š
ƒ pô~ ]gßÅ]c
Zzg g
uDb§kZ Ô Ð½ e
Zzg ÅT Š
0D

wEZ » óe
Zzg L~ xEZ
Zzg~ g
e
uD

änÏ×ìø ]ÌgzZ ]Zk

½ÔwdZ ÔwZ ¸Z x ÓáZz äƒ gŠ ™ ( <Ñg•) Ð 1Ñ ~ $ö — ˜Z
C9

Xì @
Y ¹e
ZzgÃÜÅ änÏ×ìöæ

gzZ ‚ c
Zzg ÅyZgzZ wdZ ÔwZ ¸ZÆ 1x™Z ÑŽ ì D{zŠ Z%Ð kZ ÔƒB‚Æ e
e
Zzg îSžŽ g
uD

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

61

Xì Œ6g …Æ p ÖZÆ yZ
: • i ZBg~ p°Åe
Zzg  ‹+-Zgâ é
æœE ^ã¾^ËÖœ †m†viæ ^ã_f•æ ^ãjm]æ…æ äi^Ë‘æ äi]†m†Ïiæ äÖ^ÃÊœæ ofßÖ] Ù]çÎœ o× ØÛjŽm Ü× çâ
1C0

DoÃe^jÖ]æœ oe^v’Ö]

É@
z/ôgzZ ) g …Æ wZ ¸ZÆ yZ gzZ ‚z ÜÆ ]ÌgzZ ]Zk

½ÔwdZ ÔwZ ¸ZÆ 1x™Z ÑžŽ ì D{ztL L

ó Xó ì Œ6( wdZ z wZ ¸ZÆ

{z & åDq
Z ~tg
u ~ ]§ Å 1x™Z ÑèY ì Ýq à 7x Z™/ô¤Å i ¸ M Æ e
Zzg D

X¸ D™ÝqgzZ F
 Ð 1Ñ

qçñ »ÜÑe
Zzg DçOXì @
Y¹g
uz y M Œ
Û Ãe
Zzg Å wÎg <
 gzZ ÞZ x¯ž Š
ƒ ãZz Ð yÒ {gÃè

Xì¸=g &
e
Zzg ÅwÎg <
 gzZ ÞZ x¯

Zzg~‚D
e

Æ ÜÅ ( {z´Æ kZ c
Vƒ ~ KÆ y M Œ
Û ‚{ Zp ) ]Zk

½gzZ wdZ ÔwZ ¸ZÆ 1x™Z Ñ xk!
Zzg Â
e

Ð 1\ M ~ s
 Ÿz Åy M Œ
Û ])Ž • ]c
Zzg ~‚{zŠ Z%Ð kZ~ b ˜Z Å‚DpÔì @
ƒ w EZ n
ž 6Ô• w®

:• D â •
Û ~ {™E

Æ ]:SÅ ~t) If @·)´ é

ÃkZ ë!/ôQ ¸ D™ c
Š â•
Ûs
 Ÿz Å y M Œ
Û ]) 1 x™ Z Ñ ~ kZ ì m» e
Zzg gzŠ J
V˜L L
1C1

ó Xó D àJ
 É@
Ð M gzZ D™e
Zzg z ÜÐ }uzŠ q
Z

1 x™ Z Ñ ÚÅXì Hï•
á ÌÃg UM z wZ ¸Z ~‚yZÆ É@
z/ô~}íf kZÆ e
Zzg ä Y fë @

X•F
6Š ¿Z z Y Zg M CZ f ÅÉ@
z/ô{z c
ì s§Å
: • Dâ•
Û ( | 911 x ) ï±)´ é

c/ôq Ž 6w¸ SZg gzZ ñY H ܼ Ž Ð áZjÆ ]ÌgzZ ]Zk

½ÔwdZ ÔwZ ¸Z Æ 1vZ wÎg L L
1C2

ó Xó ì @
ƒ t :Z » e
Zzg D6kZƒ [™6& §kZ Ìs§Å  É@

:• ˜h
'
× Ð áZjÆ e
Zzg~‚

/ôgzZ g
Š q Z Å 1g8 M ~ T å Š
c
Š™ mº[!
Z n Æ ]c
q
Zzg ~‚~ g
u à L L

» sz@
² ì B‚ Æ óe
Zzg Lm» ‚~ ñZg Å Y f ‰n ÏZ X å 
@Y c
Š™ Š Ãg UMz wZ ¸Z Æ É@
z
1C3

ó Xó B‚Æóe
ZgŠ L

ᕆÏÖ] †nŠËi Ž ‚{zC
Ù çO Xì @
ƒ qçñk

i x|¸ » e
Zzg ~ KÆ b ˜Z ÅtZz°!
‚V; Æ Y f

X • D™g Ñ„ ~tZz°!
‚Â+Z {z ÔñY ÅÐi§Æ ànÃe^jÖ] Ù]çΪeæ äe^v’Ö] Ù]çÎ^e

C4
1

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

62

x|z p» e
ZgŠ

Za ~y
WÆ #
Ö Z Z®Xì ŠŽñk0
}g ø ~ ^Å <
 z [Â Ž ì x *
»e
Z@ ~$
Z Å \¬vZ xsZ +Š

VY{ÒWÃg !
VZ¤

9•
Û kZ ä #
Ö Z ñfXì %Z ~$
Ñz ~iÑ q
Z *
Y Vw¾z x Ž » +Š kZ J
¿áZz äƒ

Æe
ZzgÉ ¶: „ e
Zzg ñZ'e
Zzg c
ÜñZ'Üt pÔì c
â•
Û g (Zi§ » e
Zzgz ÜaÆ ä™vJ

» 1 wÎg g
ugzZ ¶CYƒ ïåÐ g ±ZC
Ù Åe
Zzgz Ü6T å 
@Y c
0
Ìzi Z F
gzZ yZö {z ~ VßßZ 4Z
g (Z ä }n®Ž aÆ ïÅe
Zzg X å Lg 7x »¯ÔÐ Qïc
ƒÐ • ïm» kZ { ZpÔ U ðÃ

X 7x *
»®µ Z Ë óe
ZgŠ LV; Æ }nžìzz ¸ X åï•
á Špi Z x|» óe
ZgŠ L~ kZ H
1C5

:• D â •
Û ƒZ†[;ß Z†çO

ó óXì @
Y ¹Ì óg
•Z wßZ DL„ÃDÆ g
ue
ZgŠ D L L

µ ZÐ e
ZgŠ Ãe
Zzg ~ g
u®Â H7™g …Ã]q ˜Z Å®C
Ù Z
 Ã7Æ Ýz ÅxEä +y
O

kZ ëžì @
ƒ x¥ƒ
 o Z® Ôì ;g Y HwEZ 6gîÆ b ˜Z q
Zèa Ãe
ZgŠ ~: â i }g ø À ` WX c
Š™

X ,™yÒ Ã•¢k˜Zz ~½Æ

x|~½ » e
ZgŠ

¡Åe
Zzg ( ~ g
uD) VŒ Š° 1C6X • Æ Ä
ó c LpÆ èm…• (^÷m…• (^Þ^m…• (èm]…• p…‚m p…•

Xì w”»ÄcÅ üc

ì » óDLp» kZ V; Æ ‰X • ìg™ÜwZ ¸ZÆ ¹ñfaÆ ä™yÒ p~½ » e
ZgŠ ë~ sf

{zÉ D™7wEZ Â6gîÆ sŠ ZáÆ DÐÐZ ¹ñf‰gzZ Ôì @
ƒ wEZ6gîÆ sŠ ZáÆ Dt ª
Xì @
ƒ hÑ —~ TD(Z c
Ôì @
ƒ ³*
~¨£Æ DŽ • f
 Š Z%û(ZÐ kZ

:• D™wì pëÆ óDLÃe
ZgŠŽ • ìg YK 7wZ ¸ZÆ ¹IZ yZ ~ sf a
:• ˜ ( | 711 x ) gà0Z ~ [²Z y— é

(äjʆ äm…•œ ®ŽÖ] km…• VÙ^Ïmæ(äÛ× Väi]…•æ ^Þ^m…•æ èm…•æ(oÞ^nv×Ö] àÂ(^m…• æ ^m…• ®ŽÖ] p…•
1C7

äe kÛ× pœ èm]…•æ (èm]…•æ ^m…• äe km…• æ äjnñ…• äjÛ×Â] ]ƒ] p†nÆ äjm…•œæ

Xì D» kZgzZ ÄcÅkZÔw”» üz ¡gzZ ×ÔïÆ e
Zzg pÆ e
ZgŠ ~ g
uDž Š
ƒ ãZz

:• ˜h
'
× ( | 711 x )  gà0Z ~ [²Z y— é

(®nŽÖ] km…• VÙ^Ïmæ Ü׆nÆ àÚ pœ èm…• †nÆ àÚ †Ú¢] ]„â oiœ VÙ^Ïmæ äÛ×Âø (èm]…•æ ^m…• ®nŽÖ] p…•

oFÖ^Ãi äÖç³þÎæ —    ™ ˆmˆÃÖ] ØmˆßjÖ] oÊæ äÛ×Âœ äe å]…•œæ äjÛ×Âœ ]ƒž p†nÆ äjm…•œæ äjʆ (äm…•œ

pœ ^ãjm…• ^Ú °…‚i ^Ú oe]†Â¢] àe] oÓuæ èÛ_vÖ] ^Ú ÔÛ×Âœ ®n• pœ ä×mæ^i —      ™

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

63

C18

^`Û×Â^Ú Ü×Ãi^Ú

x »t ä kZ ªXXèm]…• †nÆ àÚ †Ú¢] ]„a oiœZZ žì 
@Y ¹X 1yY [pÃq kZ ä kZ ªèm]…• oòŽÖ] p…•L L

Ã) ÂZ
 ì @
Y ¹A
p†nÆ äjm…•œ gzZ 1 yT ÃÚ kZ ä ~ ª äm…•œ oòŽÖ] km…• : ì 
@Y ¹gzZ HÆ D%

'
h
× ÔŠ
c
Š 7DeZ »ª û  *  ü : ì ~ *™yWŒ
Û X c
C ÃkZ ä kZžì Š Z%Ð/ { ZgŠ PgzZ Ô ñC

^Ú p…‚i ^ÚZZ žì HÜä ! ²Z 0Z Xì H èÛ_u žx¥ HÃ\Wªû    *  ü :ì ã!
gŠ•
á gZ

ó Xó ‚
g 7D»Ú kZ ª XX^`jm…•

:ì Å~ p ÖZ yZ p°Åe
ZgŠ ä( | 1205x )  ~Ëi~ kz²Z ` @é
Ù^Î ^ãÛ× ^Ú Ü×Ãi ^Ú pœ ^ãjm…• ^Ú p…‚i ^Ú Voe]†Â¢] àe] oÓuæ èm…•æ ^m…• p…•œ äe km…•æ äjm…•
1C9

Ü×ÃÖ] àÚ “ìœ èm]…‚Ö] áªe Vå†nÆ |†‘æ(èm]…‚Ö]æ Ü×ÃÖ] •^vi] ävm†‘ V^ßín•

kZ ~ ¹Ã {)z †nßÛÖ] |^f’ÛÖ] (¼nvÛÖ] ŒçÚ^ÏÖ] (‚rßÛÖ] X • Æ ó+ YLpÆ e
ZgŠ ~ ¹

Xì x ¸% ó ó*
™Ýq yT ÅkZ c
'Y »q ¾Ð i Z0
Z m{ ÔDôZß !
L LŠ Z%Ð

2C0

:• ˜ ( | 816)  ~Š !
M iz9 é

äjÛ× (o×vÒ ^m…•æ †ŠÓÖ^e èm]…•æ á]†ŠÓmæ èm…•æ ^÷m…• p…•œ äeæ äjm…•

ó Xó ì b§Å où×u (pù…• gzZ Ôì @
W„B‚ Æ {Ÿ èm]…• gzZ • wZŠ¸VâzŠ èm…•æ ^m…• p…•œ äeæ äjm…•ZZ

:• ˜ ( | 1205x )  ~Ëi é

^Ú pœ ^`jm…• ^Ú p…‚i ^Ú Voe]†Â¢] àe] oÓuæ á]†ŠÓmæ ^Û`vjËe èm…•æ ^m…• p…•œ(äe km…•æ äjm…•
2C1

^`jÛ× ^Ú Ü×Ãi

^Ú p…‚i ^Ú:ì HÜä ! ²0ZX • D Yì 7B‚Æ {ŸgzZ •Æ wZŠ VâzŠ èm]…•æ ^m…• äe p…•œæ äjm…•ZZ

ó Xó ‚
g 7DeZ ª^`Û× ^Ú Ü×Ãi ^Ú pœ ^`jm…•

2C2

:¹ä ( | 398)  ~C
ÙŽ é

äjÛ×Âœ pœ äjöÛ×Âœ pœ äjm…•œæ ä´e kÛ× pœ èm]…• æ èm…•ô æ èm…•ö æ ^m…•ø ä´e km…•æ äjm…•

ó Xó c
Š C ÐZ ä ~žì p» UgŠ PgzZ Ô 1yY [pÐZ ä ~ ª èm…•æ èm…• æ ^m…• äjm…•ZZ
2C3

:ì ~ ¼n‰çÖ] ÜrÃÛÖ] é
äÛ× (^÷Þ^m…•æ èm]…•æ ^m…• ®nŽÖ] p…•

ó Xó 1yY [pä kZ :ì p» èm]…• oòŽÖ] p…•ZZ

:• D â •
Û2 é

Xóì
ó *
™x¥Ã|Åq ËÆ™ÒÃz œp~½ » e
ZgŠ L L

2C4

2C5

:ì ~ ‚m‚rÖ] ŒçÚ^ÏÖ] é
^Þ^m…•æ ^÷m…•æ èm]…• ä´eæ †Ú¢] p…•

ó Xó 
*™ÝqDÔ *
™Ýq/Zz Ô 'Y L L

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

64

» DÐÐZ gzZ • f
 Š Z% û³*
c
D³*
Ð óe
ZgŠ LÂŽ ìg Y K 7áZjÆ ¹ IZ yZ ~ sf b
:• D™7wìsŠ Zá

2C6

:ì ~ kz²Z ` @é
oFÖ^Ãi ²] o× Ð×_mŸ ]„Öæ(è×nvÖ] àÚ h†–e äjÛ×Â æœ (Ô• äÏf‰ ^ÛnÊ áçÓm p…• áž

vZ t :Z » kZ n kZ X ñY Hx¥Ð j§ÆÒ& c
ƒ [ƒ hÑ —~ Tì @
ƒ D»Ú kZ e
ZgŠ L L

ó Xó @
ƒ 76\¬

2C7

:• D â •
Û ( | 502x )  áZg x â Z é

ó Xó ì @
Be
ZgŠ *
ƒD»]!
ËÐÒ c
ÛD
Ô ¦‚z Åq ~uzŠ Ë L L

:• ˜ ~ŸkZ ( | 1416 x )  ãñÝ°Z† *
Ññ é

:} ó Xó ì @
ƒ 4ZŠðZZ c
B*
áž( ^m(^Ú(^m (Ÿ å 6kZgzZì @
ƒÝqôZß !
èYì @
ƒ ³*
DtL L
2C8

2C9

û      *    * *  ü

]æ Å kZ ä g ÇŠgz6}÷ c
ì ÑZz ä M d
Œ
Û ( yŠ ) {zž }Y 7~ Xì @
Y H {°zÐ ?» yŠ TžzŠÈ L L
3
C0

ó Xó ì ~Š™i ZgŠ

û     *  ü

ó Xó ì v M ðƒ ºŠ {zì q Htz; žŒH ?gzZ L L
C31

ü *      $    ý

ó Xó ]gß5ˆÆ kZ}Š™ Za vZh
•
á 7¸Ã•L L

Xì @
ƒôZß !
gzZ ³*
~«£Æ DŽ ì û(ZŠ Z%Ð kZ ~ ¹žì @
ƒ ãZzÐ pg ¬yZ Åe
ZgŠ
X ǃ: ¬t : Z » yZÐg ±Z ~½n kZ

x|k˜Z » e
ZgŠ

É Ôì 
@Y H7wEZ †6gîÆ b ˜Z ËÐ µ ZÃe
ZgŠ V; Æ }nž• `™yÒ ]!
t ëú

gZŒ
Û Š OZ .
Þ ‡e
Zzg ðä
Z6X¶Kã+Z q
Z „ g
u wßZ {Š™gHÆ x Z™$ö~ŸÆ e
Zzg ï

c
wßZ xÆ e
Zzg ïžì t È » kZ Xì CF
Z Zg7 Ì6]Zg £ 0Æ ï{zB‚ÆB‚ Âì C0

¡Ì{z Âì Š
ÌHwEZ » óe
ZgŠ LÂ}¤
ZgzZXì gŠ *
¹ V; Æ DIZ }nwEZ » kZ6
gîÆ b ˜Z
pÔì Zƒ Ù„ ï» Dc
³*
ûp» óe
ZgŠ L~ ]d°~½{gÃèž 6 !'gzZ Ô6gîÆ p~½Æ kZ


*™~ ïÅ g
u Q~ g
u xE sÜwEZ » kZ gzZ • bŠ z pk˜Z q
Z Ã óe
ZgŠ LÂ ä +y
O
Xì 
@Y ¹ óe
ZgŠ L~ ]ÑEZ 6 Ã b`
z ×Åg
u[Z Z åE<XÅ Xì c
Š™ qzÑ
6gîÆ b ˜Z Å®+C
Ù â Ž ì Š ®V; Æ }nwEZ x(Z ðà » óe
ZgŠ LÂ~ wì}g øCZ

nƒ p°ìY +Z ~ i Z0
Z uIzŠ Ô j-ÅTì 7b ˜Z +Z ðÃÅDm{ Ëe
ZgŠ Z® Ô ñYƒ szc

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

65

Æ kZ ä ]Z| ‰Ð zz Å bçz x°~ çÆ b ˜Z kZžì zz ¸ Xƒ B
g mÐ Dc
®ÏZ m{Ž

ZžÐ B { ^
Y » |kZ ~ ],yZ ëXì Zƒ Za ƒiÐ TÔì H {C
Ù b » lz»†§q
 ~ w EZ

Æ x Z™$ö~ g
uDž Ìt gzZ ?ì Š
H~øÚ¾(¾wEZ » kZgzZ ?ì HŠ Z%Ð óe
ZgŠ L~ xE
?ì HŠ Z%Ð wEZ îZgŠ

wEZ » óe
ZgŠ L~ xEZ

ZgŠ ~ g
e
uD

X • ìg™yÒB‚Æ s
 Ÿz 6gîk˜Zz ~½Ã óe
ZgŠ L b ˜Z à Zz äƒ wEZ ~ g
uDë~ sf
Ðg ±Z k˜Z b

Ðg ±Z ~½ a

:ì ZƒÐ b§zŠ wEZ » e
ZgŠ ~ g
uD

Ðg ±Z ~½ a

‚f Æ ~g ‡Ð „C
Ù ªÆ p ÖZŽ x|x ¬ c
~uu {z » g
užì Š Z%Ð óe
ZgŠ L~ g
uDÐ g ±Z ~½

c
uQž• M
g
Èë6gî¿Xƒ: ]gz¢ÅŠ ¿Z c
„zg¨m{ Ë~ kZgzZ ñY F
ZÆ [z ïËš ~
I
968 x ) {Š Zi ~º l¤)´Ðg ±ZÆ x|kZ Xì @
B óö-#Gu e
ZgŠ L绊 Z% Å g
u ]g „ c
u p ÖZ
g
:• ˜ ~ p°Åe
ZgŠ ( |

‚Â]çÎ o× ^nßjfÚ ^ãßÚ •]†ÛÖ] oßÃÛÖ] àÂæ &m‚vÖ] Á^ËÖ] àÚ Ýç`ËÛÖ] oßÃÛÖ] à änÊ &vfm Ü× çâ
C2
3

XX "
# ofßÖ] Ù]çu Ÿ ^Ïe^_Ú èÃm†ŽÖ] ¼e]ç• æ ène†ÃÖ]

pÆ g
u p ÖZ ._Æ ]ÑqÆ 1]À M gzZ *ZçÆ <ÑÔ°Z ¸Æ y!
i ! ²~ Tì D{z e
ZgŠ L L

ó Xó ì CY ÅcÐ x|gzZ

$ Ð  áçß¿Ö] ÌŽÒ r
4›E
Xì w®p°¸ îE
0G
™ é
æ ène†ÃÖ] ‚Â]çÎ o× ^nßfÚ ^ãßÚ •]†ÛÖ] à æ &m‚vÖ] Á^ËÖ] àÚ Ýç`ËÛÖ] oßÃÛÖ] à &u^e Ü× çâ
C3
3

# ofßÖ] Ù]çu Ÿ ^Ïe^_Ú æ èÃm†ŽÖ] ¼e]ç•
"

._Æ ]ÑqÆ 1]À M gzZ *ZçÆ <ÑÔ°Z ¸Æ y!
i ! ²
6 œ£gzZ ãçÆttg
Š q Z ~ DkZ L L

ó Xó ì 
@Y Hg¨

Å‚Dd
Œ
Û ùžŽ ì „z x|» e
ZgŠ ~ g
uDÐ p Ò ~½žì @
ƒ ãZzÐ pg ¬VâzŠ yZ Åe
ZgŠ

Xì Zƒ „Ðg ±Z ~½wEZ » e
ZgŠ Ì‚DèY Ôì ;g W~ p°

Ðg ±Z k˜Z b

@'Ç!
Ð x|Æ e
Zzg x|» TÔì @
ƒ.
Þ W!
Æe
Zzg wEZ » e
ZgŠ ~ g
u®6gîk˜Z

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

66

u®Xì B‚Æ g
g
u ïm» e
ZgŠ Âì Ð g
u ܤ
Z m» e
Zzg ~  $ö b ˜ZèYÔì

> Zzg Ô > ZzgÆ kZ Ôx ©ZÆ kZ ÔozÑÅ kZ Ô q Zâ Z Å kZ Ô|Å e
Zzg ~ Tì D(ZŠ Z%Ð e
ZgŠ k˜Z ~

u :ì È » óe
g
Zzgž
L •M
Èë Z®Xì CY ÅÝq yT ÅY âZ´Ð yZgzZ ozÑÅyZ Ô]ÑqÆ
{ÒWˆ Æ ïÃwÎg g
už Zƒt uœx|X *
™ ïÅ wÎg g
u :ì È » óe
ZgŠ LgzZ Ô*
™vÃwÎg

„z ÌwßZÆ e
ZgŠ gzZ ì @
Y c
0
Ìp» e
ZgŠ „ g0
ZÆ e
Zzg c
ÍÐg ±Z kZ X *
™vJ
VzŠ¤
•
á c
VY
X • wßZÆ e
ZzgŽÐ Vƒ

:• ˜ ~ p°Åe
Zzg wßZgzZ e
Zzg ( | 1307 x )  y{ Œ& œ[Zâ é
àÚæ(èÖ]‚Âæ ^_f• ^ãi]æ… Ù]çuœ &nu àÚ Ù牆Ö^e &m•^u¢] Ù^’i] ènËnÒ à änÊ &vfm Ü× çâ
Á^ËÖœ äÂç•çÚæ &m•^u¢] •^ÏÞ ^ãʆÃm Ù]çu¢] àÚ ÔÖ]ƒ †nÆæ ^Â^_ÏÞ]æ Ÿ^’i] ‚ߊÖ] ènËnÒ &nu
C4
3

ÔÖ]ƒ †nÆ oÖž äËÕ æ äß ^â…æ‚‘ èv‘ &nu àÚ Ù牆Ö]

©$E
Ð {)z w£Zz q éŒG
ZÆ•MÐ g ±ZÆ «™z ª
Z° ÅV-zZgÆg ¶Zz g
Š q Z ~ Tì D{z e
Zzg L L

wÎg c k

i~ e
Zzg ~ g
u D2 X • Dƒ •Zz „ +C
Ù â Æ w@
7õY Å g
Š q Z Ð yZ gzZ ì Cƒ c
X ó ó• CƒÐ p ÒÆ {)z üÆ yZ c
]o»gzœÆ yZÐ yZ Ô'!
Å 1vZ

:ì ðâ •
Û yÒ ~ p ÖZ yZ p°k˜Z Åg
ue
ZgŠ ä  $ö

Ù^uæ ^ãÚ^Óuœæ ^ãÂ]çÞœæ ^ã›æ†•æ èm]æ†Ö] èÏnÏu äßÚ Í†Ãm Ü× Vèm]…‚Ö^e ”^íÖ] &m‚vÖ] Ü×Â
C5
3

^ãe Ð×Ãjm ^Úæ l^mæ†ÛÖ] Í^ß‘œæ Ü㛆•æ é]æ†Ö]

:• D â •
Û ( | 1338 x )  b-Z Ô™0C
Ù¤ é
l^mæ†ÛÖ] Í^ß‘œæ é]æ†Ö] ½æ†•æ ^ãÚ^Óuœæ èm]æ†Ö] Å]çÞœ äßÚ Í†Ãm Ü× &m‚vÖ] èm]…• Ü×Â
C 6
3

^ãnÞ^ÃÚ t]†íj‰]æ

gzZ 9Å]c
z%2Xì Cƒ ÄcÅx ©ZÆ kZgzZ 9Åe
Zzg Ô…ÑÅ ~zZgÐ Tì D{z g
ue
ZgŠ

ó Xó ì @
ƒD» ` Z 5ZÆ ãçÆ yZ

C7
3

:• D â •
Û ( | 852x )  v0Z)´ é
àjÛÖ]æ ‚ßŠÖ] Ù]çuœ ^ãe ͆Ãm ànÞ]çÏe Ü× çâ Vèm]…• &m‚vÖ] Ü×Â

Å c Ýq§6wZjZÆ nÀÆ QgzZ•)g fÆ Xì Ð wßZ z 2Z ¸,Z m» g
u e
ZgŠçO
C8
3

Xì @
Y HÌt :Z » g
•Z DgzZ g
•Z wßZ Ôg
•Z xEÔ g
•Z %6DkZX ñY
:• ˜  ƒZ†[;ß Z† *
Ññ é

ãñÑZ 0Z)´gzZ ˆ Æ ( | 463x )  ~Š Z• ¿Ž ÃY fyZ ªì b ˜Z Å +y
Og
u e
ZgŠ DL L

x Ó¬ Ð yZ p Hg (Z ~ d
g D
ä( | 911 x )  ï±+-Z w°Ã b ˜Z kZQ ñ M ~: â iÆ ( | 749 x )

Å•gzZ ª
Z° z ‚ ª wZjZ ªÅ > Zzg Ž ÔÄcÅ w£Z ªJ
 1vZ wÎg Å g
Š q Z q
Š 4
Æ }n
E
©$ Z z w £ Z ª
!ZgŠ Dq
•Z îG
g
Š 4
Æ +y
O6Tì q {z ¸gzZì CBg
•Z DÔì ムÝqÐ {)z q éŒG
G

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

67
C9
3

ó Xó ì 
@Y H qŽg•†Ö]æ ÙçfÏÖ] &nu àÚ 6ÄcÅ ~z%gzZ ~zZggzZì CY Åc ~

ÅÜ~ p ÖZ yZ p°Åg
ue
ZgŠ Ð  ãjÑZ +-Z Òä ( | 1307 x ) V{ Œ& œ[Zâ é

t]†íj‰]æ l^mæ†ÛÖ] Í^ß‘œæ èm]æ†Ö] ½æ†•æ ^ãÚ^Óuœæ èm]æ†Ö] Å]çÞœ äßÚ Í†Ãji Ü× &m‚vÖ] èm]…•
Äm‚fÖ]æ á^nfÖ]æ oÞ^ÃÛÖ]æ Ìm†’jÖ]æ çvßÖ]æ èÇ×Ö] àÚ †nŠËjÖ] Ü× änÖž t^jvm^Ú oÖž t^jvmæ ^ãnÞ^ÃÚ
4C0

è×ÏßÖ] îm…^i oÖž t^jvmæ Ùç‘¢]æ

Ô¹~ kZgzZì @
ƒ ` Z 5Z » ãçÆ yZgzZ x lZ Å]c
z%gzZ x ©ZÔ ozÑÔx lZ Åe
Zzg ÔÐ g
ue
ZgŠ DL L
G
4Ó¡*
gzZ6Zñª]â ¥]g @
0Æ g
u èEG
gzZ ~‚DgŠTì ]gz¢gŠ ÏZ Å #$
gzZ yÒ Ô ãçÔsÜÔè
ó Xó ì @
ƒ Ì{™E
»]5z

:• i Z§ ¶gÐ áZjÅ ( | 749 x ) ãñÑZ 0Z ( | 911 x )  ï±x â Z é

kZ Ôx ©ZÆ kZ ÔozÑÅ kZ Ô q Zâ Z mZ Ô|Å e
Zzg )g fÆ Tžì Š Z%D(Z Ð èm]…• &m‚vÖ] Ü×ÂL L
4C1

ó Xó ì CY ÅÝqÄcÅY âZ 0Ð kZgzZ s 0Z ZÅ ~z%Ô_ ZÑ´Ð > ZzggzZ wq » > ZzgÆ

kZ Ð ]ÑqÆ V-zZg ~ c Å•Xì ÐVâzŠ Qz•m» ¦)] Å  $öžì t x¯žÜ

n kZ X ñY c
ά»Š ¨z wJ6QÆ™x¥~}g !
Æ äƒr)gzZrÆ yZž @
ì CY ÅÝq/Zz n
4C2

:ì HyÒt qçñ » g
ue
ZgŠ ä  ‹+-Zgâ)´

•æ•†ÛÖ] àÚ ÙçfÏÛÖ] èʆÃÚ oÖž Ø‘çjÖ] &nu àÚ àjÛÖ]æ ‚ßŠÖ] çâ ä%vfm p„Ö] Ü×ÃÖ] ]„â Åç•çÚæ
ó Xó ì *
™cÐ Qz•ÅkZÐg ±ZÆ wJzŠgÆ e
Zzg qçñ » e
ZgŠ L L
4C3

:ì ¸ Ì•ñ » ( | 852x ) v0ZgzZ é

pæ†ÛÖ]æ pæ]†Ö] Ù^ve èʆÃÛÖ] ‚Â]çÏÖ] èʆÃÚ

ó Xó • ëÃV•ŸáZz äZ™yT Åe
ZzggzZ ~zZg Ôe
ZgŠ L L

Xì=g f » kZ ïÅ•gzZ [£QÉ Ô7,q xµ Z zŠ QgzZ•ž c
Í

,Å t
 IyZ ~ kZ • G ™f [Z1Z Ž Ð yZÄÆ g
•Z C~ V1Â Å g
u wßZ ä  $ö

sÜž ’ e xg ãZztX *
™Ä6õY Ð }u6 Å ( V-zZg ) •6¯ Å #
Ö ´ ËŠŽñ~ QªXì ŠŽñ
X ñY à™:Ä6õY {g !
zŠ Å•6ÏŠŽñÅ#
Ö ´žJ
Z
 Ô YY c
Î 7¬6e
Zzg ËР䃊Žñ#
Ö ´

Qä $ö% G c Ð •~ T mY Å 7ÜJ
` Mg
u +Z Ìq
Z ðÃÐ  x Z™$ö


Z g
už• CY Å•Ž •Æ g
•Z CçOXƒ c
Î ¬»ŠzŠ%6g
u6Y ¯ Å ÏŠŽñÅ#
Ö ´sÜ~

(ì t·Z » #
Ö Z x Ó6kZ Xì 7¿# ¹Z ~ y M Œ
Û gzZ g
uèY ) C
Ù „ Æ x ©Z Æ y M Œ
Û Ôƒ : ¬ZñÆ
t ‚nçÝZž @
ì$
Ë Y Å {g !
zŠÄ6õY Å ( •) V-zZg 6Š ã
Å ]â ´ yZ Â Ôƒ ´oÆ wßZ c
Ôƒ ³#
Xì H™f ~)lÆ #Z >§ä ( | 1332x )  ()´ž 6ÔñY M

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

68

vŠgzZ ]ÑqÆDZ [™]:SÅ: â i ÔY PZÆ ã¨
Z Ë{zž ñY Hg¨6kZ ÂñY HyÒ§Zz ðÃZ
 LL
4C4

ó Xó ì ‚
g Ú HB‚Æ [íZ Œ
Û

X 7`wðÃ~ ä™Ð }u6 õY Å•6Š ã
Å]â ´yZ

t•
Û ~g
ue
ZgŠgzZ g
ue
Zzg

«Ð ƒ
 ~ „ Z’Z Å e
ZgŠèc ~ óg £ îZgŠ Æ g
uL[Â t ÃW{àKZ ä ˆ
ò Z i)´~ŸkZ

"Y áŠwÎg ÚÅ kZŠ Z%Ð e
ZgŠ²Ôì ¸z ÜÅ g
uŠ Z%Ð e
Zzgžì t {z ì c
â•
Û ãZz& ]!
:• D â •
Û ç O Xì

aÆ iY áŠÚkZ X • ë óg
uLÃkZ Zƒ [™¼ Ž 0Ð <Ñz +Š s§Å 1 vZ wÎg L L
4C5

ó Xó ì gó £ îZgŠ Lx *
»TÔì HgHg £q
Z ä DIZ

!Zzg D é
:• D â •
Û  ‹+-Zgâ Ð áZjÆ mb!
gzZ t•
Û ~g
•Z e
ZgŠ DgzZ g
•Z îG
G
Ü× ^ÚªÊ èÚ^ ‚Â]çÎ Ä•çe pœ Ý^ ØÓŽe •æ•†ÛÖ] àÚ ÙçfÏÛÖ] èʆÃÚ oÖž Ø‘©m èm]…• &m‚vÖ] Ü×Â
æœ ÙçfÏÚ äÞœ ‚Â]çÏÖ] Ô×i Ðnf_i ànfnÊ å‚m†i p„Ö] ànÃÛÖ] &m‚vÖ] ]„a oÊ &vfm äÞ¬Ê &m‚vÖ] èm]æ…
àneæ çvßÖ] àne цËÖ^Ò Ü`ßne цËÖ^Ê (^nÏnf_i ^nñˆq ^%ve &vfm ]ƒž ç`Ê (äu†•æ äjm]æ… ¼f–mæ (•æ•†Ú
4C6

äÏËÖ] àneæ äÏËÖ] Ùç‘œ àne цËÖ^Òæ h]†Â¦]

-r
:• D â •
Û  Ô™ öAEËZ e é

Vƒ à ¸g
Š q Z {z { ZpÔVƒ [™+
Y Å 1*™ÑŽ ì ~zq6e
Zzgz ÜÅg
Š q Z x ÓyZ D» g
u e
Zzg L L

ZgŠ²X • ï•
e
á Ì/ôwZ ¸Z ~ kZ ._Æ g Uw¸X Vƒ F
6ÚËÅ 1 *™Ñ c
Vƒ ~k

½c
Vƒ LÔ

» (g
u ) ~z%gzZ ~zZgÐ TÔ·ù » b)z t
 I,Zž• i Z§ ¶g ( | 852x ) v0Zƒq~ p°Åg
u
4C7

X óì
ó @
Bg
•Z e
ZgŠ Ô ñY Hx¥Ð p ÒÆ qJx° c
qJwq

 I´Ð zŠC
t
Ù Qz•gzZì à ( g
u×)Ä6õY Å g
uŠ Z%Ð e
ZgŠ ä  $öžtžÜ¿

» 9gzZ ßÐ ]ŠŽ Å}‹ ~C
Ù ŽC
Ù âq
Z L ž
L • D Y G ÜwZ ¸ZŽ Ð áZjkZ • G ãZz Ð { óNÆ ×
žì ŠzöJ
DsÜwÅkZ ÂXì ‚
g yT Åg
u 9gzZ qçñÌ%Æ•®C
Ù âq
Z L L c
ó óì ©
™i q
Ð Z

kCwÑ ðà ._Æ ûLZ ~)l QC
Ù âq
Z b§TX ñY H qŽg {g !
zŠ s§Å•6Y ¯ Å ]â ´ yZ
~ b ˜Z ÅD°&) AŠ Ð g¨{g !
zŠ Ã,Å)l c
á {^
Y Ð }u6 » ]*
Ò Æ VƒZÍ ñƒ D™

Hg¨s§Å•{g !
zŠ ñƒ D™kCwÑðÃ~ Qb§ÏZ XnY àJ
|ž @( ì @
Y ¹ ãU
Ãc
hZ

ƙi Z0
Z ÃÃy;ZÍ Q gzZ ìg V » VŽn犎z!
Æ ä™ b`
J
u Å ®
 , Z ã¨
Z 6VƒZͤ
Z gzZ ñY

IÌÃ]Z f KZ ä 1x™Z Ñ ÂÐ ]!
kZ X ǃ: s »Zt Â}Š ‹ s ÜÆ ë›ê6Š ã
Å ûLZ sÜ
:å c
â•
Û ä 1\ M ~§Zz q
ZáZz y°ž 6X c
Š 7g Z Œ
Û
4CT

9å„â kÛq… èßne †nÇe ]‚uœ kÛq… çÖ0

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

69

ó Xó @
™WgÃ]gúkZ ~ Â @
ƒg (Z » Zw%Æ ( èßne) { ZÍ= ¤
Z L L

ÐZ Â}™kCwÑ~ QÃÅC
Ù âq
Z ¤
Z Xì Å y;ZÍ ÌwÅ V-zZg ~Ä6õY Å g
u b§kZ

» äÎ ä1ÃœÅV-œÅ  $ö6Y ¯ Åûz}KZ sÜpì Âg (Z »h
 {^
Y {g !
zŠ »•nÆ ï
X YY c
Š 7g (Z

:• ˜ yZÄk

iÆ =gzZ e
ZgŠ  ~g7 *
ZŠ s ƒ°Z† *
Ññ é

½9Å 1vZ wÎgžì ~gz¢Ìt b§ÏZ X N Y ~Š™Šg hu KÑgzZ qçñžì ~gz¢t b§TL L

9gzZ RtZzg Ž X • 'Š ÞÅ VÍßxgzZr7‚Zt èYX • 7‚Z q ÝZ Å ïn kZ X ñ0
äƒ: uF
Æ TtZzg {z ¹!
Xì Z
 Zz 
*™Šg ÃyZ X ñYƒ "
U*
ƒ qçñ » VìZzg XXì Z
 Zz 
*™wJÃyZ Vƒ Š ‹ÑZ

LZg•gzZgˆ6tt]§gzZ 1wÎg g
Š q Z ÃXXì ~gz¢Š OZ6yÒ Æ Y fyZ ~ }g !
Æ yZ Vƒ x¥: Š ‹Z

7c
ì Yƒ x¯ » 1vZ wÎgtž• M
™Ð íZ Œ
Û }uzŠgzZ x¯ i§X ÄIz •
 »g Åp ÖZ {zèY Xì Ýq
Æ äYƒ x¥Š ‹Z ñYƒ: D»Š ‹Z J
Z
 ÔJ
‰
Ü z ÏZ1X ǃg ±Z .
Þ ‡J
u ~
(p¤
Z *
â•
Û » Y ft x,Z '
4C9

ó Xó Tg 7wJ.
Þ ‡Ì]‚ªÆ yZˆ

:• ˜h
'
× ™^Ð M é

à ( | 150x ) •1Z x â Z $öÐ ¹ XÐ ,™g ïZ H6Y ¯ Å kª z =¡» g
Š q Z Â  $öL L

ñZg z kª ÂñY ïg
u Å 1vZ wÎg 9•žÔ• ë ¸ Ì( •1Z ) {z1• ë ñZ°Z IZ z kªèr
™
kªÐzz Åg
uV#1åt Y PZ » kªp¤
Z X • ˜ vß {z ~ b) ;œdŠ™ VZ Á Å4}X zŠ™uF
Ã
5C0

ó Xó HuF

:• ˜ ( | 1338 x ) ~Š !
M °g m
+Z†·*
Ññ~ s
 Ÿz ÅkZ é

Rq
Z ]Ñ6Z [X ’ e ãƒ6]uZzgzZ e
ZgŠ ÌQ k‚ZÉ ’ e *
ƒ 7Š ã
ÅíZ Œ
Û /ŠgzZ =—¡L L
G
E
EG
Å VâzŠ > Zzg gzZ e
Zzg È » kZ ÂñY ÅÐ ]ÑÈZ [¡ûG3Ò›$ Å ]c
Zzg 9¤
ZÉ 7°» n Æ ûG3Ò›$ År
5C1

ó Xó Ð Vƒ Z
 ñ » ßF
íZ Œ
Û gzZ6e
ZzgŠ OZ ƒ g
u ~uzŠ ðÊ ã
ÅíZ Œ
Û y Z¤
ZgzZ ǃ d
†

Hä $ösÜÌwEZ k˜Z » kZgzZì b ˜Z Åg
uDÝZgŠ e
ZgŠžì @
ƒ ãZzÐ c x ÓkZ

6Y ¯ Å äƒ: ãZz ~ çÆ b ˜Z kZ n kZ Xì Zƒ6gîk˜ Z) c
6gî~½wEZ » kZ ~}²ì

Xì c
Š™ûÒ$iÃxEyZ ä ‰

ñY HwEZ •zà b ˜Zžì xiÑ c kZX N Yƒ 5+C
Ù â Æ®q
Z6T• ëÐZ b ˜Z :^â

X Vƒ n
g ÌŽ p~½LZ }gzõ{z X • D Yƒ szc}gzõ¼ ~ y!
iC
Ù ž 6Xì Cƒ szc{z6V˜
¾t c
}Š w$
à b ˜Z kZ {zž7Ýqg (Zt ÃuZzŠ•
Û ËgzZì @
ƒ „ éS7˜Z wEZ ïZ ~ y!
iÃsÐ yZ
kZÐZgzZ σ b ˜Z ÅuZzŠ•
Û É 5Y ðB: szc b ˜Zt Q ƒ (Z¤
Z Xìt Ð b ˜Z kZŠ Z% ~÷ž

 zg
<
u ä „‰k& Zž 6X ,™wEZÃpÏZ Ìy!
i IZ x Óž: Ç ñY Œk? » aÎÅ „uZzŠ•
Û

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

70

Š•
Û ÐZ ÌQ gzZ HwEZ s Ü'Æ b ˜Z Å xz }nx Ó c
Y fg/ÐZÆ™wEZ ~ x|µ Z µ Z Ã

X 7g »i§„
 gŠžŽ • D™wEZ c çÆ}g JŠ ¦½ZÆ #
Ö Z ñOÆ + Y k? » aÎÅuZz
E
:• ˜~ y é)™3ÅZ >§ ( | 1332x )  ãˆ()´ é

VìZzggzZ V(usÜx » »X{z q
Z X¸ ‰ƒ ì‡ º•
Û zŠ ~ yZ¸ w'~ ög D
z kgŠ Åg
uDvߎ L L
!Zz°Z ®ðsÜÐ g
u {z X å *
™ ¦»
‘•
Û ZuzŠ X å:g »zu¼ ÌÐ c™z t*
ÃyZžJ
VŒ X¸ D™c îG
G
5C2

ó Xó å 8 ŠÐ p ÒÆ b) ` Z 5ZgzZ x ©Z o ^ZÃV(u

Ð c ~g ‚¸*ž Z
 Xì c
Š™ï•
á Š ¿Z ~ b ˜ Z Å e
ZgŠ ä ( | 1332x ) ()´~ ]g „kZ

: Ôg
uתì à yT Å üz ¡Š Z%Ð e
ZgŠ ~ g
u®( +y
Oc
Vƒ }n{ Zp ) ä fžì ãZz
Xìž{ »Š ¿ZžŽ ¨o ^Zž

:• b
zŠÆ b ˜Z Åe
ZgŠžì Zƒ$èt ÌÈ
ò Z i*

Ññ é
( yT Å üz ¡Åg
u) g
u×

( o ^Z zŠ ¿ZÐ g
up ÖZ ) g
uû
:• ˜ \ M é

z ×Yg {gzZ g
u ¦ä VrZpÔ¸ D™×Ì6x|gzZ ãçz p ÖZ {z´Æ•~ ïÅg
u  $öL L

ó Xó M7]o» kZ~ ïz ×½ZŠ XØŠ x •Zó*
g »g Z0
•
á gŠT~ ï

7]o » kZ ~ ïz × Yg { Xì c
Š x •Z)*
g » g Z0
•
á gŠ T6ïz × ½ZŠ ä  x «
Y • b§ÏZ L L
5C3

ó Xó M

¦ÑÉ 7Ð g
u×m» e
ZgŠ ¨gzZì x|k˜Z » e
ZgŠ ¹Z g
uמì t U ë Z »A ç kZ


@Y c
Š x *
» ó]» Zg+Z L~ b ˜Z& ÔƒŠ Z%tŧZz û ~§Zz ·¤
Z Ð g
uû%Z Ôì Ð o ^ZÆ x ©Z
X ÏñW~ ¼[!
,ÅkZž 6Ôì qçñ„ » g
ue
ZgŠ c
u®wq¾t Âì
g

Z Ås %Z yxgŠÆ x «
q
Y •gzZ  x Z™$öÐ äƒ ûÒ$iÆ x|k˜ZgzZ ~½kZÆ óe
ZgŠ L

@
ƒ 7¨£ ðÃ~ : M »8
bZgzZ, b§Tžìt |èÑq?ì F
'yÃ~ x £žì Ðh
 Àc 5
7|~s ðÃÅ s %Z n kZ Xì ZÇ!
ÌÎâ Å x »Æ x «
Y •gzZ  x Z™$ö b§ÏZ

ì Zƒ ëzt ÃVÍ߉™NŠ ñZg s %Z ~}g !
Æg
u > Zzg ‰yxgŠÆ ( Anz ±g Y)  $ö
EG
Xì%Z ~Š ¿Z ÌýG3š{$z }ÂÅwYgž
5C4

:• D â •
Û ( | 861 x ) x ø 0Z • é

îÖ] ý½æ†ŽÖ] oÊ ]„Òæ Ü`nÊ ð^Û×ÃÖ] •^`jq] o× é]æ†Ö] oÊ †Ú¢] …]‚Ê

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

71

ó Xó ì 6Š ¿ZÆ Y fg Zæzg ZŠ »nç~}g !
Æ ozÑÅyZgzZ > Zzg L L
5C5

:• D â •
Û xj% ~â å ã¢Z;*
Ññ é

p•^`jq] †Úœ ÜãÏn$çi æ Ù^q†Ö] ÌnÖi áž
ó Xó ìnç ~Š ¿Z q
Z wJzŠg » g
uwYg L L

E
:• ˜ ~ y é)™3ÅZ >§ ( | 1332x )  ()´ é

Hx¥t Z
 X Çnƒ °{ i Z0
Z »ª
q Å kZ ~gzŠC
Ù gzZ *
ƒ Za »ŸÆ VìZzg Ô ¹F
i§gzZ i ¸ M Æ g
u®L L
5C6

ó Xó ì x »gŠ¾» ñZgŠ ¿Z ~WÅg
Š qZž ñY

» oÑÅ ~zZg} ä {)z à 3y!
Z 0 }Ð ~ s ¦Z n Æ ¡Å e
Zzg6Y ¯ ÅTì Š ã
~g ‚ {z ¸

Ã[ôZ x ÓèYXì Åh
Š F
g7½ÅkZ ä s ¦Zg/èÑqì c
Š™4ZŠÃŠ ¿Z ~ ®Æ e
ZzggzZ Xì H†ŸZ

±g Y „ ~ Ýzg Å]¬$z ]Z@xyZ Xì 6]¬$z ]Z@xª•CgñZŠ ã
ÝZ Ås®z b`
ž• … Y

ê CZB‚Æ â Z z qg zzgŠ e
¸%Æ spÆÜñŸ èÚçÖ gzZ ]!
õz,ÔÖË0Æ ~zZg ËAnz
5C7

ó Xó • D™gŠ ™¬gzZ

:• ˜Ð áZjÆ  +$gzZ  $ö ( | 1367 x )  ~<%ZvZ Y z *
Ññ é

¨pXì ~gz¢ 'Y » g
u n Æ $Xì x » »  $ö *
™c Ð ( ¡gzZ ü) WÅ g
uL L
5C8

ó Xó ì Yƒ„" Ðzz Å#
Ö }
Å  $ö{z ~ g
uWgzZì b)o ^Z x » » kZ$

:• D â •
Û  ôŒr
™ é

Øm‚Ãje ð^ËjÒŸ] oÖæ¢^Ê ¼ñ^‰çÖ] é†%Òæ é‚ÛÖ] Ùç_e …„ÃjÛÖ^Ò ]„â ^ßÞ^Ú‡ oÊ é]æ†Ö] Ù]çuœ à &vfÖ]
5C9

&m‚vÖ] èÛñœ àÚ Üâ†nÆæ oÞ^Ãß’Ö] pçÇfÖ]æ Ü׊ÛÖ]æ p…^ífÖ^Ò &m‚vÖ] Ü× oÊ Üãe Ñç$çÛÖ] èÛñ¢]

u[Zžì t 4 : Xì Âc
g
ÍÐzz Å]æ sî 
*™c Ð ]ÑqÆ g
u yc
zZg ~ äâ i}g øL L

x â Z gzZ ( | 261 x ) ›Ô ( | 256x ) ~g g x â Z ‰ ñY Å e
ñ6s®gzZ WÅ 4Z X • x~ g
u ®Ž

ó óX {)z ~N

6C0

:• D e Ú Z 4Š ~ g
u® ‚`jrÛÖ] &nu àÚ »$™Èt
^â†nÆæ Ý^ÃÖ]æ ”^íÖ] àÚ äÚ^ŠÎ^eæ ^†•æ èÇÖ änÞ^ÃÛe &m‚vÖ] àjÚ èʆÃÚ •]†ÛÖ] ᜠoËím Ÿ
ó Xó ( ì n•
Û »$) 
*™x¥Ã{)z x ¬ Ôm{ Ôx lZ ÅkZgzZ 'YB‚Æ ãçÆ kZÃg
up ÖZ L L

x ¬žt Ái Z ÁgzZ • p ÖZÐ sŠ ZáñZggzZ e
ZgŠ Lž
L ì 7„
 gŠ òúŠt » ( | 1332x )  ()´ž c
Í

p°Åe
ZgŠÐ p ÒÆ pk˜ZpÔƒ Çh
•
á ÂÐ p ÒÆ p~½òúŠt ó Xó M
™7t•
Û ~ VâzŠ yZ vß

Xì 7sŠ ZáÆ ñZg

{z´Æ y M Œ
ÛJ
 ` M ~ *Šžìg Š c
Â솟Z » oÑÅ ~zZg} n Æ yEZ ~ ²!
Zzg J
e
V˜ ç
G
G
Ò&

Z Xì @
ƒ wEZ Â » ZŠ Zz ö§ ñOÆ e
Zzg n Æ y M Œ
Û 6Y ¯ ÏZ X 7ŠŽñwV ðÃÅ e
Zzg Ƀ Åp ÖZ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

72

Æ 1x™Z ÑèYX 7e{Š c
iÐ uq
Zt pXì Hx ÈZ » ] !
kZ ä g
uyc
zZg J
u Å®
 ,Z ~Æ

ž It » ( | 1332x ) ()´ =Z X $
Ë 7„ƒ {z´Æ pÂe
Zzg Å änÏ×ìöæ änÏ×ìø ]ÌÔ]Zk

½ÔwdZ
E
©¢> ZzgÆ V(uXL L
-G
Xì ñZggz$q
Z q
Š 4
Æ s ¦ Zg/ ó Xó ì {Š c
i ]gz¢Åe
ZgŠ wßZ ~ yZ Vƒ: î>XG

gzZì Hg ïZ » ]c
Zzg „
 gŠ Ϲ ä VÍß6Y ¯ ÅVßßZ XÆ e
ZgŠ•‚ŠpžìtžÜ » c ~g ‚kZ

{z )g fÆ X• D Y Á5 Zgga {z n Æ g
u +”
Ð kZ Ôì c
¯ g £Ã CZ f ûgzZ tzf n ÆŠgÆ yZ

X• M
™]Þz@ãâ ðKZÆ™ Za ù~ g
u

~Š ¿Z e
ZgŠ

™5ÃbÑŠ ZZ
 Xì @
ƒB‚Æ$q
ZuZum» TÔì x *
ZuzŠ » x ©Z ` Z 5Zz o ^Z ~Š ¿Z e
ZgŠ

Z ˈ Æ npz g¨ð•Z $gzZ ñY H ` Z 5Z » ]!
q
ËÃ7Æ wq ñPZ c
ñY Ho ^Z » ¬q
Z Ë

X • ë ~Š ¿Z e
ZgŠÃkZ Â ƒ {æ7 ~ í!
Æ x¯ ~C
Ù ª c
p ÖZ ~C
Ù ªŽ³(Z ªƒ ;gƒ t™ V6³
X• Dâ•
Û ( | 711 x )  gà0Z é

Ðm†› àÚ ÜÒ^v×Ö š†Ãi ojÖ] èn–ÏÖ] •ù … äe •]†ÛÖ]æ •ç`rÛÖ]æ ĉçÖ] Ù„e (‚a^rjÖ]æ •^`jqŸ]
óèߊÖ] æœ h^jÓÖ] o× ØÛu †nÆ àÚ äŠËÞ ØfÎ àÚ å ð] … p„Ö] pœ†Ö] •†m ÜÖæ èߊÖ]æ h^jÓÖ] oÖž Œ^nÏÖ]

kª {zžì @
ƒt Š Z%Р䙊 ¿ZÆ Áq~X {æW7 ËXì 
*™sÜÉ
Ü ¤z Ƚgzlp»Š ˜zŠ ¿Z L L

ó Xó ƒ Å쇊p% n { ^
Y »<
 z [ ä kZŽ }Š: ÌZÃñZg kZgzZ}™ qŽg s§Å<
 z [ÂÐ & §Æ

: • ˜ 0Æ ~Š ¿Z e
ZgŠ ( | 968 x )  {Š Zi òº l¤ é

ène†ÃÖ] ‚Â]çÎ o× ^ßnfÚ ^`ßÚ •]†ÛÖ] àÚæ &m‚vÖ] Á^ËÖœ àÚ Ýç`ËÛÖ] oßÃÛÖ] à &u^e Ü× ça
C61

ofßÖ] Ù]çu¢ ^Ïe^_Úæ èÃm†ŽÖ] ¼e]ç•æ

*ZçÔÔ²°Z ¸Š ã
ÅTÔƒ ;g W™Ð g
uŠ Z%gzZ g
up ÖZŽ ì @
Y Hnpg¨~ x|Ô p~ TD(Zt L L

ó Xó ì Cƒ6wÎg wZjZ “_gzZÜÑ

~ 7
zg _övZ†ž 6Xì Š ¿Z Ô` Z 5Z Ôo ^Z x *
ZuzŠ » „ ¨e
ZgŠž• M
ÈÌt •e ë¤
Z
:• D â •
Û V- p°Å ~Š ¿Z e
ZgŠ ( | 1384x )

³ƒ
 oq
Z Ð yZ ™ 5ÃVÂ!
&zŠ c
*
Yƒ i6ÈËÐ x¯ ñZ b‰ Ô • ë Ão ^Z ~Š ¿Z e
ZgŠ L L
C62

ó Xó {)z {)z *
™ ` Z 5Z ]!
ðÃÐ kZ™NŠÃ1äz c
wq Fc
x¯¯
 !
c
Üï

D Y G x¥x ©Z ¦Ñ=g f Æ T Ôì o ^Z z Š ¿Z Š Z%Ð e
ZgŠ ~}žì @
ƒ ãZz Ð ]Zg „¸*

:• ˜  ~â åZ·Ðzz ÏZX •

èm]…‚Ö] Ü× ÃäÏËÖ] Ùç‘] DgzZäÏËÖ] Ü× žZ
 Ôì @
Y ¹…^$¤]æ …^fìŸ] Ü× gzZ èm]æ†Ö] Ü× Ãg
•Z DL L
C63

ó Xó ì 
@ Y¹

Xì HyÒ Ð x *
Æ ~Š ¿Z e
ZgŠÃe
ZgŠ ¨Ìä ( | 1384x ) ~ 7
zgvZ†ƒq~ KÏZ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

73

:• D â •
Û ( | 1384x ) ~ 7
zgvZ†ƒq é

ó Xó • 4ZŠ ~ ~Š ¿Z e
ZgŠ ƒ
 • ãçæ {z´Æ È~uuÆ ]g „ L L

Xì ~Š ¿Z e
ZgŠ ÌbŠg Z Œ
Û x ZwÆ™kª6[ZÑÐzz ŹÃ{)z &
e ~‰ a

X • 9~ : M b ïê Z ª ÜïX » b ï¡Æg ñÐ 6C4û    $   * ü`™e
 M b§ÏZ b

³t ™ 5ÃVâzŠ 6C6û     ü`™e
 M gzZ 6C5û  þ      ü`™e
 M b§ÏZ c
Xì { â b Ü]æ •Rž Üï

>q
Z e
 Mtž 
*™wÑ+Z6]!
kZ™NŠ Ãwz4
y•
á gzZ ¯
 !
Æ C67û $   $  ü`™e
 M b§ÏZ d

~Š t :g ZD
Ù { Zp~ >q
ZgzZì Y û!
g Z¢Z ¯
 !
» äF
ZÆ e
 M kZèY 7ï•
á Ã¬Æ t :& c
zŠ ~
X 7m¼Ðg Z¢Z x°zg Z¢ZÃkZ ÔñY

]Ãz [Œ
Û Å]|Ð 6C8û     ü >gλ 5k„0Z c
5/]|Æ™p Ò » wq Fb§ÏZ e
X'

1¾ rgzZ yZ f Z ì e Ž ƒ ~^ ?Z
 ª) 6C99^ÛÒ†fÒœ ^ÛÓÚ©nÖæ ^ÞƒªÊ ^Ûi†Ê^‰ ]ƒž0 g
u b§ÏZ f

`wðà ÂñZ™®
 ) ¿„z ¤
Z ¾ yZ f Z ¿Žž *
™ ` Z 5ZXt Ð ( ƒ Z(Ð ~ ?Ž ñZ™{z #
Ö âZ

6]!
kZ s ™ Ìw¸t » yZ Â ó ó• ûg ZD
Ù J‚ n Æ e
 MC
Ù Åy M Œ
Û Lž
L ì c
â•
Û t Ž ä Y f‰gzZ 7
O It ÚÅ ~Š ¿Z e
ZgŠ n kZ X Dƒ 7»{zž• gŠkZ o ^Z b)~ u0
y M ÛŒžì @
™ª
ÑŠ

ó ó 7C0äfñ^r o–Ïßm Ÿ Xì

Š ¿ZŽ ì x *
» /Zz kZ Å=Ñx ©Z}žìg ãZz Xì c
Š x *
» ¨e
ZgŠ Ã~Š ¿Z e
ZgŠ ä  Y •‰

Xì CƒÝqÐ & §Æ

7
C 1

:• ˜ ( | 631 x ) ~æ M)´ é
èn×n’ËjÖ] ^ãjÖ•œ àÚ èfŠjÓÛÖ] ènÛ×ÃÖ] èn†ŽÖ] Ý^Óu¢^e Ü×ÃÖ]

X • D Y G x¥x ©Z ¦Ñ=g fÆ TÔì o ^Z zŠ ¿ZŠ Z%Ð e
ZgŠ ~}ž Zƒ ãZzçO
I
m» kZ Z
 gzZ Ð } ö-#Gu e
ZgŠ ÃkZ  ǃ Ð $öZ
 m» b ˜Z Å e
ZgŠžìg Š c
: {Z
Ã

~gz¢ð•Z ¢
™d‚fNq
g !
Z VŒ pXÐ }~Š ¿Z e
q
ZgŠ ÃkZ  ǃB‚Æ  $ögzZ Y •

•Å g
up ÖZ žì @
ƒtÑsÜ » yZÐ kZ • D™c Ð g ±Z îZgŠ 6Qz•  $öZ
 žì

»  $öXì c
Š™[™s§Å •{h
¦

'kZ Ã^Ñä > Zzg ‰ž c
ì"
U
6gî CuZz )J
vZ wÎg »

Tì @
ƒ qzш Æ wÎg g
u]mZ x » » +$ c
ÍXì e
Zzg o ^Z x » » +$ž Z
 Ôì e
Zzg ïx »

X ÏñW~ `«Åxg X [!
,åÅ%Z kZXì @
ƒ*
™]¤^ZÐ ]c
z%ŠŽñÑ » yZÐ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

74

]g @
ZgŠ
e

*
ƒ v±gŠ ±B‚Æ F
Z Âz ö6¯ Å ]à¡» ù ‡zz _Š ZjáZz äƒ hÑ Ã]§ ã¨
Z ~ ]Ñ»

{ÒWä Š Z•
Û Z ‰áZz äW~ˆ ÃTì x *
» m
z*ŠgzZ• ã!
iq
Z ÅlÝzg U
WyZ ÝZgŠ õg @
Xì @
B õg @

~Š ‹ZgzZ îZzg Å]uZz yZž H: wì † » ]!
kZgzZ c
Š™ ¦(q
Z ~ ]gßÅ +zD
c ä™vJ
VY
÷áÆ: â i kZ Š ZGzgt H ?ì ßJ
u¾gzZ „
 gŠ J
u¾mJ
DZ [™»§Zz VW'h
'
× ?ì Hw

HÃyZB‚Æ bÑŠz íZ Œ
Û [žt gzZ • Cg*VZ¤

Ju¾]c
Zzgt 6ã¨
Z Ë ?7c
ì C3ÌéB‚Æ
 •Å ¥‚ ÎÔ• DƒÐ ¼Æ { Z ¯ZgzZ ðZƒ ]uZz 9z ÒZÆ ã¨
®
Z õg @
ž• M
Èë ?ì Ú

õg @
òsZpX • s˜kg ~ Vâ »Æ VzuzŠÆ™yÒ Ã]uZz yZÐ y!
iz ÁLZ {zgzZì îŠ ðc
Í] ¸
Å yZ X • n
g mÐ  /ô]§gzZ wÎg ]§ x c
Z ðZ’ZÆ õg @
kZèY Ôì Z}gŠÐ kZ [|Z »

úzg§Zz ð•Z ðÃ~ zg ¯òsZžì 7e]!
tèY Ôì ŠŽñk0
}g ø ~ ]gßÅwÎg g
u=g f » õe

äY Åyzæ ~ Vâ â iƈ V; Xƒ H: ]ZZ VZP s§Å kZ ä  $öp,Š™yÒ ÐZ ðg ¸Ôƒ Zƒ
Ã]uZzz ]c
Zzg ]g @
6Š ã
ÅX• M
ƒ ÷á ~)gzZ ù S ~¡ÔíZ Œ
Û [g £ »p
6Æ ]c
Zzg ]g @
à Zz
Xì ]g @
ZgŠ x *
e
» ÏZXì YY HŠg c
wJ

:• D â •
Û ~ ekZ ( | 1332x ) ãˆ()´ é

Ô‘SÅ: â i Y PZÆ ã¨
Z Ë{zž ñY Hg¨6kZ ÂñY HyÒ§Zz ðÃZ
 žì Èt Ð óe
ZgŠ L L L

'X σ`Ì¡Å kZ  @
F
Z 7Zg7 6g £ kZ¤
Z Xì ‚
g Ú HB‚Æ [íZ Œ
Û vŠgzZ ]ÑqÆDZ [™
C 2
7

ó Xó ì e
ZgŠ wßZ x *
» 4ZgzZ • D Y G wEZ Ì~Wz ïÅg
u°Z ¸Æ nkZ

Š ‹ZgzZ Xì g ÀÐ „ ]uZzg•gzZ VƒZ ¯Z õg @
èYì Æ ÂnÆp
6çZz ]g @
Ëg £t » e
ZgŠ

t n Æ üz ¡Å g
upÔ• k0
}g ø ù Zg f ¸Æp
6Ã õg @
~ ]gßÅ äƒ: ŠŽñ ï´Å

]§ŠŽz!
Æ k ZpÔì ÅÒÃÅp
66VßßZ 4Z ÌÃ ( ]§) õg @
òsZ ä Vâ ›p¤
Z X 7°» wßZ
{ i Z0
Z Šp »zgŠÆ V1Â Å]§ ¹!
ÂXì Öæ Ð g ±ZÆ s®z b`
³ í! » órZ 0Z ]§L[Â +F

ˆÅo ôZ ÅnT~ kZ pì nq
Z Å „ õg @
Ì*
™pôÃ<Ñ]â ©ZgzZ wÎg <
 x W!
Æ kZ X³™

! g £+F
ZZ » ïg
Š qZgzZ·ù »'c
z ¥g õg @
èYì Š ®¬g £ {z ~ ÃÅ]§ì
:• ˜ ( | 1400x )  ~ŠzŠñ *
ÑñÐ áZjkZ é

Æe
Zzg X Š
*
Y ÃyZ Ð VEY ÅWJX ˆÅ Î yY ~g7 ~ }g !
Æ yZ ‰0Æ x ©Z ~Ž L L

ž @
ˆ~Š™Šg c
ˆ ãâ e
Zzg ðÃ6Y ¯ ÅTÔ c
Š™ ¦Š Zñ Zg ‚ {zgzZ Ì6VßßZÆ e
ZgŠ gzZ Š
36ÃyZ Ì6VßßZ
C 3
7

ó Xó n™ì‡ñZg ó0Æ wJŠgÆkZ ¿C
Ù Ì~ˆ

:ì c
â•
Û ~)lÆ ó ó#Z >§L LÌä ( | 1332x ) ()´Ð áZjkZ é

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

75

~Š ßF
å Ã]c
Zzg Å g
Š q Z s %Z ]gz • F
z•
Û Ð VìZzg Å g
Š q Z ¡t0
g ±Z/ tZzg Å ]§L L

ó Xó 5Y

:• D â •
Ûh
'
× ( | 1332x ) ()´ é

u {z ñY F
ZŽ 6g £ÆWz ïÐ ~ yZ%Z X 7? ë » g
uà {íf » ]§Ð w¦ù6Y ¯ ÏZ L L
C 4
7

ó Xó ì .
Þ ‡ÆŠ ÷
ZgzZ

ªì ˆ~Š™mºB‚Æ x ©Z g
Š q Z ]gz¢ÅWgzZ ïžìtzz ~(Å 50
ÁÅV1Â Å]§

~ yZ • 0Ð {)z bcgzZ ]§tZzgŽ ¹!
X • Dƒ "
U
x ©Z ¦ÑÐ X• ` Z{Š c
i ÅWtZzg {z
X ˆª7]gz¢VZP Åo ôZ

ì CYƒ "
U
\WÐ \W]!
t Ð p°Åe
ZgŠ ]g @
kZ {Š™yÒ Å ( | 1332x ) ãˆ()´ :{Z
Ã
I-#G
uZum» kZ ì ;g Y c
Zz™gz!
g Zæ [~ g
u ïÃe
ZgŠ T V; }g øž
ö už: Ôì Ð ]uZz ]g @

o %ZÆ nJÐ g ±Z d{zì c
Šg Z Œ
Û g £ îZgŠ » wÎg g
uÃg £ îZgŠ kZÆ õg @
ä VÍßXXÐ ]c
Zzg

]q ˜Z à Zz äƒ wEZ ~ xEZ` ´ » Tì x *
» ~g F ÅDo %Z c
$èžìg ãZz X • g D »$ègzZ

»7‚Z gzZ wY°Z Y • Z ~ Xì ~g6Å yáyZ sÜQñZ'Qè×ÃsÐ •žìg ãZz Xì ~ g …Æ
x¥[˜z ‰
Ü ZœÅ¸Špi ZÐ TÔ ñY Å ïÅáZz äѸžì ¸g £ÝZ »¸×:gz Xƒ Š
H: x ÈZ

Xì [¡ñOÆ ~Š ‹Z VŒ [|Z »§Zz ïa ÏZ Cƒ 7•èa Å]c
z%]g @
gzZ Ç ñYƒ

~‚e
ZgŠ

Xì @
Y ¹ÃÄc c
/Zz ÔD»Š Z% ~C
Ù ªÅùËe
ZgŠ ~‚
:• ˜ ( | 1384x )  ~ 7
zgvZ†ƒq

~ we w1 KZ ëçO X • BØ"~ {gzõLZ y—IZÃT• ë ÃÈ ~C
Ù ªÆ x¯ ~‚e
ZgŠ L L

|
.- Z °â Æ }uzŠ q
Z X Cƒ 7bq q ðÃÐ KÈ » kZ gzZ • D Yƒ { Ç M Ø" Ð x¯Æ kZ 6çG
¤
Z

C
Ù ªÃŠ Z% Å1{)z íZ Œ
Û ÂñY Œ: ÈÐ V/Ð zz Å£g ¬ gzZ Ë c
ŠuZ· Z 6µñËnÁ!
C 5
7

ó Xó •

Xì Cƒ ÌÐ x|k˜Z z ~½Æ‚G @
Åw¸kZÆ r
 ™ƒq
:• ˜ ~)lÆ‚KZ ( | 502x )  áZg x â Z é

•d
Œ
Ûd
Œ
Û Ì~ pb§ÏZ • d
Œ
Û Æ}uzŠ q
Z ~ V/t b§Tp• p ÖZ ZzŠ†Ë‰ gzZ †ŠÊL L
C 6
7

C 7
7

ó Xó ì @M nÆ ä™C
Ù ªÃpwë†ŠÊ p ó ó
*™C
Ù ªL Lª

:ì ~ [²Z y— é

ó Xó ì ¸ Ìx|»‚gzZì @M Ð VâzŠ †’Þ æ h†• [!
÷» kZ X yÒ zg ÖZ • pÆ †ŠÊL L

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

76

:• D â •
Û ( | 794x ) Égix â Z é

Ð ¬zg ZuZgzZ b)z x ©ZÆ k ZgzZ ) ì CY ªŠ Z%Åy M Œ
Û {”wi *
61x™Z Ñ Ð Šæ ÅTì D{z‚L L
C 8
7

C 9
7

ó ó( ì CY Åc

-!
:XE
:ì ~ y‡ÁZ ÷ E é

ó ó?ì HŠ Z%ÅvZÐ ã M Œ
Û p ÖZžì CY ÅcÐ%Z kZ 
JuÅ®
 ,Z ~Æ ~ Tì D(Z q
Z‚L L
8C0

:• D â •
Û ( | 333x )  ~h
F
â xâZ é

ó Xó ì 1Š Z%x|¸ ä *™0

zZ}
gzZì Š Z%%Z ¸Ð žì x *
» ¢ kZ‚L L

*
Y c
0
» D~ kZì @
Y ¹ ~‚e
ZgŠ & Š Z%Å ÞZ x¯ c
‚Åy M Œ
Û žì @
ƒ ãZzÐ ]Zg „Ñ!
{gÃè

X ñY HŠ OZ6]Ñ®~ çÆ ÞZŠ Z%Z
 ì e~ ]gßkZt gzZì òiÑ

n Š Z% pzŠ Ð sz@
V; Æ xñf :• D™wEZ Ìsz@
 ZuzŠ q
Z n Æ Š Z% Å y M Œ
Û +¬

:• D Y

¹@
g•X 7t•
Û ~sðÃ~ yZgzZ • sŠ Zá‚z sz@
~ ]gßkZ X 
*™ ãZz Ãx|z pÆ x¯ :wÍ Z

L •ëZ
 @W
Xì „‚Ð sz@
Š Z%ÅyZ Â ó ó• … Y sz@
Åy M Œ
Û Y fLž

VŒ XX]„Ò æ ]„Ò oFÖ^Ãi äÖçÎ Ømæ^i oÊ ÙçÏÖ]ZZ :• ë V- ÒZ ~‚KZ ( | 310x ) ~dk

0Z x â Z
`

X• f
 Š Z%„‚Ð sz@
{z

Œ6¸ c
ÔËx¯¤
ZçO Xì sz@
„zì Š°Š Z%z x|Ž Ð x¯ Ë~ ñZg Åxñf

:xzŠ

ì [£÷Ž Âì
Xì sz@
ÅkZ „zì „g Y ~Š¸Ž c
G
GG3‹¢ b§Å‚Ì~ sz@
ð0ï
Ð áZjk Z Xì Š
H wEZ sŠ ZáÃÂÆ ‚z sz@
V; Æ }n

~‚{z Š Z%Ð ‚ä ‰Ð ~ +y
O%Z X • n
gzgŠ »'
Z'sz@
z ‚~ + Y Š Z% Åx¯èY X Ï ñY

» óãç ~â U
LÐ ÞZ x¯ ÔŠ Z%Ð sz@
gzZ • w®Ð É@
gzZ 7x Z™/ôÔ1x™Z Ñ Ž • à ]c
Zzg
X•ë e
ZgŠ&ì o ^Z

Xì ÅÜñZg ÅY f~ y»ÑZ ä( | 911 x ) ï±n kZ é
C81

ó Xó ìB‚Æ e
ZgŠ m» sz@
²ìB‚Æ e
Zzg m»‚L L

Xì @
Y HxÎñÐ x *
Æ‚ÃkZì ðƒ µZz ¥~Ä<
 gzZ Ž~vZ [Â ]!
Žžì È » kZ

Zg c
» ä™n°B‚Æ ãçyZÐ=g fÆŠ ¿Z) c
Š ¿ZÿËgzZ • `ƒ ãZzgzZC
Ù ªpÆ kZž n kZ

gzZ ǃ: izˆÐ u Å ãçyZgzZ • ñƒŠg Zz ~ {g !
Æ yZŽ ñY Hwú6ãç4Z m{Ãp ÖZ yZÉ Š
{g 7

Xƒ Ho ^Z ä [ôZ D~fC
Ù â Æ xE]Ñ M gzZ ä Y f¿!
Æ [æ ãçÃTì {z sz@

C82

Š OZ6]Ñ®~‚n ÏZì B
g mÐ sz@
žŽ ì q +Z o ^ZgzZì 6q •gzZ ~zc ¡g ®Z »‚

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

77

Xì 6o ^Zg Zæzg ZŠ » sz@
gzZì @
YH

ÐtZg-!
‚V;z ä VrZì H ¦ÃVâzŠtZg-ZztZz°!
‚~ Vz‚KZ ä VM+¬+y
Ožzz ¸

xjÊ :ì c
â•
Û m
?V- x *
»‚t ÃW
{àKZ ä ( | 1250x )  ã»Øx â Z †Xì 1Š Z%Ä óñZ°!
‚gzZ sz@
LŠ Z%
èm]…‚Ö]æ èm]æ†Ö] oß$ Ê oÊ †m‚ÏÖ]
]Ñ®~‚n ÏZì B
g mÐ sz@
žŽ ì q +Z o ^ZgzZì 6q •gzZ ~zc ¡g ®Z »‚wq¾

Xì 6o ^Zg Zæzg ZŠ » sz@
gzZì @
Y HŠ OZ6

:ì w¸» ( | 680x )  ÙZÈZgzZ ( | 510x ) ~N¬g• é

gzZƒ } M ëÐ t òz t (Æ e
 M x|{z Xƒ öR~ kZ ÅTì *
¢s§Å p,ZÃe
 M Š Z%Ð sz@
LL
8C3

ó Xó • ë‚ÃyÒ z™fÆ´§ZzgzZ wz4
y•
á Æe
 M Ë,i Z sgXƒ: s ÜÆ <
 z [Â

:• D â •
Û Ôì ÅÐ & §g Z0
•
á } (
sŸz Åsz@
z‚ä ( | 427 x ) F¨
¤1Z é

†_Ú ‚Å gn‘ gzZ B‚ Æ ót§‚
L Å o Z•Z ‰ Ui W c
ƒ w { Zp ì x *» ä™ yÒ Ã äz Å Â ‚L L

Åg » x •Z L L• pÆ TÔì fp â Ð ÙæŸ] t gzZ ì x *
»‚Å ( ¬æ) ãzg0
ZÆ Â sz@
gzZ *
™B‚Æ( lg !
)
–»gzZì @
™ ( ÜÅ ) ÙÊ Z%ÂèY Ô*
™yÒ » Šó Z%?Š L‚gzZ Xì bŠ¸Å Šó Z%L wsz@Z® ó ó*
Ñ qŽg s§
žì t ‚Å kZ û   $ $  ü ì Њ •
á g Z kZ Æ \¬vZ wV Å kZ Xì @
™Zƒ ?Š „ ( ÑZz %Å )
C84

Ù^ÃËÚ Ð X‚‘…Z •^‘†Ú gzZ ¿g u @
gzZ Å ãZôÅ kZ ä ~ ª äi‚‘…:ì @
Y ¹Xì fp â Ð X‚‘…Z •^‘†Ú

Æ kZgzZ ä™:~ ~gz M O ŬLZB‚Æ w¸kZ ä \¬ Z}
žì t sz@
Å`™e
 M kZgzZ ì 6yizÆ

» äƒ Š Z% ps ÜÆ ~½ÂÐ kZ PŠ ¬gzZ ì c
ÑŠ spÐ x •Z }'Æ ã'ê~ •g Úz g » n
C85

ó Xó • FÅä™yÒ

Š Z%ÅÞZ x¯ ªì p»‚V; Æ }nžŽ ì HyÒ „z p» sz@
6VŒ ä ( | 427 x ) F)´

X 7ew”» ðÉZg ÇÐ kZ J
A
ƒ: 绊 Z%Åy M Œ
ÛJ
Z
 gzZ *
™ç»
:• ˜ If @)´ é

ZgŠ » sz@
e
²ì @
ƒB‚Æ e
Zzg m»‚žìt {zì h]ç’Ö] oÖž h†Î] w¸Ž Ð~ wZ ¸Zgœ{gÃèL L

/ô c
1*™wÎg {z Z
 ì e‰
Ü z ÏZB‚Æ t Nz xb
g ÖZ » ã!
gŠ Z%gzZ ì x *
»g ÖZ z Ù‚èY ÔB‚Æ
ì Á HsÑt n Æ yZ X¸ Ù M z { Ç M ! lÐ _Š Zjz ]uZz ´Ð kZgzZ { ZÍh
Š 0Æ kz wz4
Ž ƒ w®Ð
C86

ó Xó H{Š .ZÐ 1g8 M ~ uZgŠ Z z ûÆ y M Œ
Û ])gzZ c
VZ {Z
Ãg7½Ð wÎg Ää VrZž

ZgŠ ~ Y ,z w°
e

@ZØz bÑŠ Z~ ïŸkZ {z Âì BaÆ ,¸Å äƒ úzgÆXŠ q c
§Zz Ëk0
Æ è‡q
Z Z

äƒ wßzÐ ù Zg f Z{zì Cƒ "
U
yzçz@q Ž ~ ä™ê îÃè‡B‚B‚Æ kZpì @
™g ®Z6

êT
Þ Z ðÙÑg » ñz'Ã/Šz tzfgzZ„
 Z•
Û z ûLZ è‡q
Z6Š ã
ÅXÔ• Dƒ ]Zg •
á ZgzZ ]â ´ÔíZ Œ
Û áZz

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

78

pÔì @
Å yzç ¡t É Dƒ 7 ]Zg •
á Zz íZ Œ
Û gzZ „
 Z•
Û z ûÔ/Šz tzft g Zæ ÝZ »êžìg Š c
™gŠ ™
X • D™ë Z•
Û ã‚WÃè‡~ îJ
ðZ• ŧZzÐ w

Åg
u Ãó kZ LsÜpÔ8C7ì Yƒ Â#
Ö ´q
Z n Æ yTÆ üz ¡Åg
u/Šz tzftžìg ãZz

» ïgzZ œÅV-œÅ  $ö™ ¯ Š ã
Ä
 Z•
Û z =ã¨
Z ñƒ D™g ®Z6kZgzZ *
ZIg £ n Æ e
ZgŠ

6e
ZgŠ ÅX) 1x™Z Ñž 6 Ç ñY H »èßne å g ±Z ~ ]gßÅêz q Z 4
èYX 7ƒ
 oVZP *
™g ïZ

:å c
â•
Û s ™~§ZzáZz y°ä ( ì 5#
Ö ZxÓ
8C8

9å„â kÛq… èßne †nÇe ]‚uœ kÛq… çÖ0

ó Xó @
™Ã]gúkZ  @
™g ¢ÃË%Æ VƒZÍ~¤
Z L L

Xì H `gŠ •Æèßne †nÇe ^Ûq]… kßÒçÖ ofßÖ] ÙçÎ h^e Ãg
ukZ ä ( | 256 x ) ~g g x â Z é

Šã
Åêpì Â#
Ö ´q
Z Å îJ
|tžì c
Š™ç»u Å„
 Z•
Û z ûgzZ tzf ä 1\ Mž c
Í

=gzZ „
 Z•
Û z ût Xì Ýq ÌZ ~(Ã]ùz =gzZ „
 Z•
Û z ûÅè‡~ ,Dž• M
Èë Z®Ô σ: 6kZ

µ0
eg eh
'
× ÃÚkZÐ ]â ´z íZ Œ
Û vŠgzZì @
ƒ «Ãè‡ËÐ s§Å \¬vZŽ ì• m{ q
Z ]ùz

:ì ðâ •
Û yÒ ~ u0
yMŒ
Û ä \¬vZ p°Å 2 yÑ]|6Y ¯ Å„
 Z•
Û z ûÏZ X • D Y
8C9

û    &  $  ü

ó Xó å õDgzZœÃVâzŠ ä ëgzZ c
Š ŒÃyÑ ( & § » ä™ )ê ä ë:L L

îq
Z§Zz Ëñƒ D Ñ ~ wEZ Ä
 Z•
Û z ûLZgzZ ¢
yT çZz ÑÐ )g fÆ ]â ´z íZ Œ
Û » è‡

Xì @
Bð,e
ZgŠ ~ ,DbŠ™gŠ ™ê ~y
W CZ6kZ™ ¯ ^

Xì Å b§kZ ~ ànÃÎçÛÖ] Ý¡Â] s
 Ÿz ÅkZ ä ( | 751 x )  ³0Z x â Z é

™6gî 9çZz Ñq
Z Xì Y}Š ¬CgzZ ò :h™0 ÁqgzZ ?y¨
ZÐ X• 9„ zŠ Å„
 Z•
Û z ûL L

Ð wÎg <
 gzZvZ [¬»§Zz kZ}uzŠ X ¢
™d‚f§Zz Zg7 gzZ *
Y VÐ ]*
gzZ ]â ´ÔíZ Œ

ÛJ
|Ô¢

G Â}™4z]
Ð œ½‰
Ü ¤ KZ gzZ }™Ù0
r â Š Ð ÒÃ ~g7 ¿Ž : X bŠ 5 Ð }uzŠ Ãq
ZQ ¢
™
9C0

ó Xó 7à { ÂÐ q
Z Ái Z Á:gz • X`
Z zŠÐZ

~ ,z w° *
Y VJ
|™hŽ Vc
QgzZ ¢
š
y TçZz Ñ)g fÆ ]*
z ]â ´z íZ Œ

Û » 臞 ª

X}™~g Y6kZ™™Ã¬Æ wÎg Ô Z}
Qá0
ÃÆZ ŧZzŽ ì „z ݬèYÔì @
Be
ZgŠ

] Y Z'z ‰
J
Ü ZœÅ\ M Ð äƒ ñƒ Á Ð cgÆú Æ D™Æ \ M { ZÍ » 2Š- ]|ž‰

yxgŠÆ Vƒ â g ZŠ } úŠ VâzŠ yZÆ™} •zŠÆ a kZ~ ƒ Ñ ~qžÔ™}Š ¬t ä 2 yÑž‰gzZ Š
V

}g ø â {z  c
Ô™ â •
Û t ¶„g Y ™á ⎠Р]gúkZ ä ñZ]|ž‰gzZ 1 yT ÃVâ ÝZ ÔVzŠ™„ÐZ

1 ]À M ä5 x Zú0Ûi ]|ž‰gzZ 1™ÝqÃâ ÔÐ B Ùˆ ~¾™g @

Z } À}¾ë:gz z™áZj

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

79


ƒ ay
ƒ
 wâ {zž å ¹gzZ å c
Š Ö ä VrZ& }Š eÃäZ •
kZ {zž ~Š ZwÃd
q
ZÆ ½Z1ZÐ ¬Æ

yˆ]|ž‰gzZ c
Zd: Z •
{zy
M Ôì ß ]!
~¾ n k Z ÔZg*7‰
Ü z {Š c
i Ú Z ðÃgzZ å¹ wâ Ô c
â•
Û ä\ M

o† : Ì6kZ¤
ZgzZ BZ™æ M'wâ » ~ga Ð yZž ~Š ZwÔ åx Z²Z » ~ga 6XÃVÍß yZ ä5 a 0
Xì » 1vZ wÎg ¬¸ž c
Š egzZ ÔñY ~Š ZwÃVß Zz äÎ

Ãj§Æ yZ ¿Ž gzZ • 6Ð e
ZgŠ z û{zž Çá0
{z ÇAŠ ï@
çÃVhÆ /ôgzZÃ<Ñ¿Ž
9C1

X Çìg @
™[™s§Å<ÑÔÆ™ ùŸÃt £Æ VÍß {z Ç}Š hg

~Š ¿Z e
ZgŠ ÌÄ
 Z•
Û z ûz ]ùkZ ~ ó~‚e
ZgŠ L[Â KZ ä ( | 1384x ) ~ 7
zgvZ†ƒq é

hZ ~ VpZ° ~(s ÜÆêÆ è‡èY Ô Ïƒ: ¬wÅkZgzZì YY Hs %ZÐ Tì Hï•
á~
Xì $
Ë YÅ

ÅêpÔì Cƒ y‚ M Âð‚g J
|6Y ¯ Å"Šz ]ùÅ臞ì @
ƒC
Ù ªÐ ]uZz z wVZ¸*

"ŠgzZ „
 Z•
Û z ûKZ sÜè‡Æ™i Z0
Z ÃÃVƒZÍgzZ VƒUC
Ù ªx ÓƧZzž7htèYÔ Ïƒ „6Ÿ Š ã

üz ¡Åžg Ig
uÐZž —Ô H7wJJ
 ` M äª
Z° ËÅ *Š Ãg »i§kZX}Š ‹ê6Š ã
Åtzfz
:ì ~‚ñ]çËÖ] á^ne ž 6X ñY c
Š ZIg £ »

Tž• ïŠ â •
Û «uZgŠ Z (Z » [|ZÆ x¯Æ \ M gzZ º
 š Å]ZŠ •
á g ZÆ Ñ ÃVzÈ ‰LZvZiŠ ‰L L
9C2

ó Xó • f
 yT6gîDÃwÎg¸{z)g fÆ

:• ˜ ñƒ D™™fg £ îZgŠ » g
u ̈
ò Z i*

Ññ é

E4¨GÒE
&
Å ö-G
)´~ ?Š gzZì òiÑ e
ZgŠ n Æ Tì ]gz¢Å tzf /n Æ yT Å O g @
gzZ Ýzg ~ g
uL L

{h
I ÅkZ ðÃQ X}™Ýq /ZzÐ I*
zI ÅkZÆ™#
Ö }
VÎ'Å Ë¿q
Z¤
Zž• D™7]g „t
9C3

ó Xó Ç}Šg Z Œ
Û ßÃkZ „B‚ÆG
 Âì @
™I*
ÃkZ {zž}ŠÈ~}g !
ÆÚ

ZgŠ ~ xEvŠ
e

%Z Xì Cƒ wEZ 6gîÆ Vsƒ
 oÆ DkZt ~ DC
Ù É Ô7b ˜Z ð Ãe
ZgŠ ž [ g*ž 6

 oÆ g
ƒ
u ïwEZt ÌV;z pÔì Š
HwEZaÆ g
u ïb ˜Zg•Ãe
ZgŠ V; Æ +y
O

{)z sÜzèÃŽ À ` WçO Xì {)zŠ ¿Z c
==g &
ïÅQŠ Z%V;z Å+y
Ož *
Ôì ðƒ „ ~ Vs
Å çvßÖ] èm]‚a [Âg•ÅèD†Xì ;g Y H wEZ ~ ãç ~½e
ZgŠ  Ì~ yZ • „g W6x ¬©~

Xì [ ø
Š x ¬Ð yZÄÆ çvßÖ] km]…• bÑszc

''/ / /''

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

80

]Y!Zj
209m V ᕆÏÖ] gm†Æ oÊ l]•†ËÛÖ]

( 1)

79:(p…^ífÖ] xnv‘

( 2)

( gjÒ l…^ri äÞ^ì…^Ò Äe^_ÛÖ] x‘] ‚ÛvÚ …çÞ(èÇÖ^fÖ] ²] èru Vpç×a• ²] oÖæ å^•

( 3)

408B1 : o2]†Ò
381B5: h†ÃÖ] á^ŠÖ

( 4)

2m:pæ]†Ö] gm…‚i

( 5)

7m: ð MUTU (læ†ne(†ÓËÖ] …]•(äv×_’Úæ äÚç× &m‚vÖ] Ùç‘] V‚ÛvÚ (gn_íÖ] t^rÂ

(6)

21B1 : pæ]†Ö] gm…‚i

( 7)

31m: &m‚vÖ] Ýç× oÊ ‚ÏßÖ] s`ßÚ

( 8)

7m: äv×_’Ú æ äÚç× &m‚vÖ] Ùç‘]ö

( 9)

31m: &m‚vÖ] Ýç× oÊ ‚ÏßÖ] s`ßÚ

( 10)

49Ô48B1 : ðMUSR †’Ú(ä%m‚vÖ] gjÓÖ] …]•(á憊ËÛÖ]æ †nŠËjÖ] V‚ÛvÚ (ofaƒ ànŠu

( 11)

21B1 : pæ]çßÖ] gm†Ïi |†• oÊ pæ]†Ö] gm…‚i

( 12)

oÚ;nÒ] Øn`‰( ᕆÏÖ] Ýç× oÊ á^ÏiŸ] (†Óe oe] àe àÛu†Ö]‚f àm‚Ö] Ù¡q (o›çnŠÖ] ( 13)
173B2: ðMUT S è%Ö^%Ö] èÃf_Ö]( …çaŸ(
8mÔ¼`: …çaŸ(ènÛ×ÃÖ] äfjÓÛÖ](†nŠËjÖ] Ùç‘] oÊ äÚ‚ÏÚ VÜn×vÖ] ‚f àe ‚Ûu](ènÛni àe] ( 14)
8m:†$Ÿ] Ù^q… Ü× oÊ †’jíÛÖ]

340m:{†*
Ññg
•Z •i ZÀF
zŠg Z (ᕆÏÖ] gm†Æ oÊ l]•†ËÛÖ]

( 15)
( 16)

254B14: h†ÃÖ] á^ŠÖ ( 17)
254B14: h†ÃÖ] á^ŠÖ

( 18)

403B19 : Œæ†ÃÖ ] t^i

( 1 9)

329B4:¼nvÛÖ] ŒçÚ^ÏÖ]

( 20)

126B10:Œæ†ÃÖ] t^i

( 21)

… çËÇÖ] ‚f ‚Ûuœ ÐnÏvi(ène†ÃÖ] |^v‘æ èÇ×Ö] t^i |^v’Ö] V•^Ûu àe ØnÂ^Û‰ž( p†açrÖ] ( 22)

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

81

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

2335B6 :ðMUSU(ènÞ^%Ö] èÃf_Ö]( læ†ne( ànm¡Û×Ö Ü×ÃÖ] …]•(…^_Â

282m:ðMUSN(ènÞ^%Ö] èÃf_Ö](å†a^Î Äf› (¼n‰çÖ] ÜrÃÛÖ]VäÎ^Ê…æ ‹nÞ] Üna]†e] ( 23)
282m:¼n‰çÖ] ÜrÃÛÖ] ( 24)
l^nÚ¡‰] å…]•ž(kÇÖ oe†Â! æ•…]( ‚m‚rÖ] ŒçÚ^ÏÖ]V á^Ú ˆÖ ] ‚nuæ ^ÞŸçÚ( pçÞ]†nÒ ( 25)
274m: ðMUUL(…çaŸ(
403B19 : Œæ†ÃÖ ] t^i ( 26)
168 m:ᕆÏÖ] gm†Æ oÊ l]•†ËÛÖ] ( 27)
380Ô 379m: ᕆÏÖ] l^Ê•]†jÚ ( 28)
25:àrÖ ] ( 29)
11Ô10:èÂ…^ÏÖ] ( 30)
1 :Ñ¡_Ö]

( 31)

ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ] …]•(å•^nŠÖ] |^f’Úæ å•^ÊÖ] |^jËÚ(oË_’Ú àe ‚Ûu](å•]‡ p†fÒ •^›

( 32)

113B2:ðM U T Q(læ†ne(
123B1: áçßËÖ]æ gjÓÖ] oÚ^‰] à áçß¿Ö] ÌŽÒ ( 33)
(læ†ne (ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]•(Ýç×ÃÖ] ‚re] Vp…^ífÖ] oqçßÏÖ] á^ì àŠu àe Ðm‚‘ h]çÞ ( 34)
256B2: ðMUUU
21B1 : pæ]†Ö] gm…‚i ( 35)

:g £ îZgŠ » g
u!Zf(†$Ÿ] Ùç‘] oÖ] †¿ßÖ] änqçi V ‚Ûu] xÖ^‘ àe †a^›(oÏŽÚ‚Ö] p†ñ]ˆrÖ]( 36)
16m
m : †ÓËÖ] èfíÞ |†• ( 37)
èfjÓÚ( ÄÚ^ŠÖ] h]••æ pæ]†Ö] Ñ¡ìŸ ÄÚ^rÖ] V o× àe ‚Ûu] †Óe oe](p•]‚ÇfÖ] gn_ì ( 38)
3B1:ðMUTO(š^m†Ö] (Í…^ÃÛÖ]
6Ô 5B1 :pæ]†Ö] gm…‚i o× ÐÏvÛÖ] èf_ì ( 39)
239B2: Ýç×ÃÖ] ‚re]( 40)
21B1:pæ]†Ö] gm…‚i ( 41)
33m:&m‚vÖ] Ýç× oÊ ‚ÏßÖ] s`ßÚ ( 42)
22B1 :pæ]†Ö] gm…‚i ( 43)

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

82

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

84B1 : Ý…^`2 Äf›( Í…^ÃÚ Äf_Ú(ofßÖ] é†n‰ Vá^ÛÃÞ o×f• ( 44)
15m :ðMUTR (o2]†Ò ( äÞ^ì gjÒ oÛm‚Î(…^nÃÚ ojm]…• ^Ò &m‚u (‚ÛvÚ (oßnÚ] oÏi ( 45)
33m:‚ÏßÖ] s`ßÚ ( 46)

4Ô 3m: pæ]†Ö] gm…‚i !ZfÔ126 m:~OŠa =g i Z g
•Z xEÀF ( 47)
5310:p…^ífÖ] xnv‘ ( 48)
l…^ri äÞ^ì…^Ò Äe^_ÛÖ] x‘]‚ÛvÚ …çÞ(†nŠÖ] x‘]Vp…çµ ^Þ]• p…•^Πͨ†Ö] ‚f ( 49)
22m: ðM U O N(o2]†Ò(gjÒ
23m: †nŠÖ] x‘œ ( 50)

20m: ³þaMOTQ(…çaŸ(oÚ•^Ò ] &m‚v×a](á^nfÖ] àŠu Vp•^e• Ünu… ˆmˆÃÖ] ‚f ( 51)
161m:o2]†Ò(o߶ÛÒ -ߎ×fµ äßm‚Ú(á^ÛÃßÖ] é†n‰V oÞ^ÛÃÞ o×f• ( 52)
187Ô 186m:g £ îZgŠ » g
u ( 53)
317B1: †m‚ÏÖ] xjÊ ( 54)
49m: &m‚vÖ] Ýç× oÊ ‚Â]çÎ ( 55)
168m:á^ÛÃßÖ] é†n‰ ( 56)
(äÞ^ì gjÒ oÎæ…^Ê (kn%nu o†• oÒ á] …æ] kʆÃÚ oÒ &m•^u] ÌnÕ (†mˆÂ p‡^Æ ( 57)

46m: V•…]‚Þ à‰ (…çaŸ
22m:ðMURT (…çaŸ (oÚ•^Ò] &m‚v×a] (‚n×Ïi æ •^`jq] Vp†Ši†Ú] ²] ð^ß$ ( 58)
ðMUSR(ä9ñçÒ (änÚ¡‰] äfjÓÚ (xmç×jÖ]æ xn•çjÖ]V•çÃŠÚ àe ²] ‚nf ( 59)
^÷–m] ( 60)
436m:Ýç×ÃÖ] ‚reœ

( 61)

12m: †Ši †Ú](‹m†µ Ün9‰] Äf_Ú(p†nŠËi km]…•V²] ‚f ÀÊ^u(p<µæ… '‚vÚ ( 62)
ðMUUT ! p†raMPMT læ†ne ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ] …]•(OT(OS(M áçßËÖ] l^u¡_‘] Í^ŽÒ ( 63)
38Ô 37B1V
4:gã×Ö] ( 64)
15VÍ^Ïu¢] ( 65)
14 :á^ÛÏÖ ( 66)
229 :é†ÏfÖ] ( 67)

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

83

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

1:†’ßÖ] ( 68)
29B1 : p„Ú†jÖ] ÄÚ^q ( 69)

13Ô12m:~‚e
ZgŠ ( 70)

èÃf_Ö] (†’Ú (of×vÖ] oe^fÖ] oË_’Ú Äf_Ú(l]…^•Ÿ] Ìñ^_Ö V‚ÛvÚ àe ‚nÛvÖ] ‚f ( 71)
8m:ðMUQL å†nìŸ]
190m:á^ÛÃßÖ] é†n‰ ( 72)

169Ô168m: Y 1958cŠ ÔgƒÑ y M ÅZ y)F ( 73)
46B1 : ofßÖ] é†n‰ ( 74)

13m:Z ~‚e
ZgŠ ( 75)
586 m:ᕆÏÖ] gm†Æ oÊ l]•†ËÛÖ] ( 76)
361B2:h†ÃÖ] á^ŠÖ ( 77)
174B2 Vá^ÏiŸ] ( 78)
6B2:ðMUOT (]†f• Äf_Ú (á^ΆËÖ] s`ßÚ (‚ÛvÚ (èÚ¡‰çeZ ( 79)
173B2:á^ÏiŸ] ( 80)
^÷–m] ( 81)
^÷–m] ( 82)

³þaMPLR( oFÖæŸ] èÃf_Ö] (læ†ne (èʆÃÛÖ]…]•(ØmˆßjÖ] ÜÖ^ÃÚ V•çÃŠÚ àe ànŠu(pçÇfÖ] ( 83)
35B1:
14:†rËÖ] ( 84)
173B2:á^ÏiŸ] ( 85)
22B1 :á憊ËÛÖ]æ †nŠËjÖ] ( 86)
l^Ú¡Â h^e ~ oÚ¡‰Ÿ] Äm†ŽjÖ] oÊ ^`jÞ^ÓÚæ èߊÖ] [ KZ Ã]g „ kZ Ìä ¦ éE
5kÅZ ½ ( 87)
Xì H `gŠ ~ àjÛÖ] oÊ Ä•çÖ]

5310 : p…^ífÖ] xnv‘ ( 88)
79 :ð^nfÞŸ] ( 89)
gjÓÖ] …]• (ØnÒçÖ] àÛu†Ö] ‚f VÐnÏvi(ànÛÖ^ÃÖ] h… à ànÃÎçÛÖ] Ý¡Â] Vèm‡çrÖ] ÜnÎ àe]( 90)
94B1 : é†a^ÏÖ](è%m‚vÖ]

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

84

»g S gzZ x|Ô p' QzŠ ‹S

95B1 :^÷–m] ( 91)
o2]†Ò ( o߶ÛÒ ‚nÉ Üm] 4m] (‚ñ^ÏÃÖ] |†• Øu oÊ ‚ñ]çËÖ] á^ne Vpæ;Þç+ ²] gnrÚ ( 92)
82m:ðMUUN(

190m:g £ îZgŠ » g
u ( 93)

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

85

Ýæ• h^e

g »i§ » ïÅQzŠ ‹S
~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

86

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

Ùæù] Ø’Ê

wßQ: U
öÆ ïÅg
u›‹S

Z° )g ZŠ™ » ~zZg é

(‚ ) ¢
 &Å ~zZg é
•w£Z é

*
ƒ à {Ð fz•z A »• é

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

87

wßQÆ ïÅg
uŠ ‹S
×Z’S

 Åg (Z ]”‰
Ü z kZ ä%Z kZ m{èg•X å Š
ƒ „ Ð xsZ ñZ’Z i ¸W »• ï
Å 5 /]|Z

s !
y
Ž » T Zƒg¼» ~Š· ò0vZ†~6¢èÄÜX ñƒ ´6ÄÜèµ 5y¢]|gzZ ðƒ ]Š Þ

ÃxsZ {Š6
gŠgzZK 7]c
Ãzg °Z L Ñ6x *
Æ<
Ø è z +Š ä Tì ¿ª {z ¸ X Zƒ È65 y¢è]Š Þ

ä ( | 852x ) v0Zƒqž 6Ô Ñ1 ^Ñä ÏZ ¬ Ð ƒ
 ~ eÆ1 wÎg g
u Ôð` q
’äS
-š^I
 )q
®
Z Å VÍßX ‰ ƒg D » t Z íZz g _
Z v߈ Æ kZ 1CXì c
â•
Û ÜÐ áZjÆ ( | 103x )  öE
xâS
å#
Ö ZèŠ ŽZgzZ Nƒ (b!
Å Vâ ›X ˆïB‚Æ 5 tzç]|®
 )q
ZgzZB‚Æ 5 Z]|

6¯ ŃÏZQgzZ åƒ~ ]c
Ãzg °Z Ièz Ï( ng ”Æ VÍß:
 ~Š ã
»ŽkZ X Š
ƒ {g 0
{g 0

X Zƒ i ¸W » ãÒ [˜~ wÎg èg
u

Å]c
ZzggzZ ~Š ™ qzÑ)z ïÅV-zZgáZz ä™yÒ g
u Â@Š wŽgßt ä $ögzZ DIZ Z

X c
Š™ qzÑ Þ7 ~}g !
ÆŠ ‹ S

:• D â •
Û ( | 110x )  +§0Z x â S é
„ì©nÊ èߊÖ] Ø✠oÖž †¿ßnÊ(ÜÓÖ^q… ^ßÖ ]çÛ‰ V ]çÖ^Î èßjËÖ] kÃÎæ ^Û×Ê •^߉¦] à áçÖªŠm ]çÞçÓm ÜÖ
2C

Üã%m‚u „ì©m ¡Ê Å‚fÖ] Ø✠oÖž †¿ßmæ Üã%m‚u

LZž c
Š ™ qzÑ It ä VrZ Â Š
ƒ µZzŽZ
 p¸ D™7wZÎ0Æ Š ‹S ( IÐŽ » ¸z) {zL L

Å: wJg
u ÅyZgzZ 
@Y ¬Š î
$
IZgzZ CY à ™wJg
u ÅyZgzZ 
@Y ¬Š Ã<
 IZQ X z™™f x *
Æ VñŠ W

ó Xó CY

X ì c
â•
Û ÜÌä ( | 327 x )  ?q ! Z 0Z x â S w¸t » ( | 110x ) +§0Z x â S é

C
3

:ì c
â•
Û ÜV- ä ( | 748 x ) If x â S w¸ZuzŠ q
Z „ » ( | 110x )  +§0Z x â S é
]æ„ìœ èߊÖ] Ø✠àÚ á^Ò àÚ ]æ†¿Þ kÃÎæ ^Û×Ê (èßjËÖ] kÃÎæ oju •^߉¦] à áçÖªŠm ]çÞçÓm ÜÖ
4C

ä%m‚u ]çÒ†i è‚fÖ] Ø✠àÚ á^Ò àÚæ ä%m‚u

 IZ yÞ H qzÑ 9 Š ä VrZ  Zƒ µZzŽZ
<
 X Zƒ µZzŽž ‚¸ D™7wZÎ0ÆŠ ‹S ( ¬) {zL L

ó Xó ïŠ hgg
u Å®
$
IZgzZ f
 ™wJg
u Å<
 IZ {zQ ?Ð ~ ®
$
IZ yÃgzZì Ð ~

: ìt w¸szcgzZ q
Z » ( | 110x ) +§0Z x â S é
5C

ÜÓßm• áæ„ìªi àÛù ]憿Þ^Ê àm• Ü×ÃÖ] ]„â áž

ó óX ƒìgá Ð ¾+Š CZžz™ ¬Š ?a kZì +Š ( g
u) DtµšL L

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

88

I
47E
-G
Ô×ÛÖ] äÖ (äÖ Ôm†• Ÿ å‚uæ ²] Ÿ] äÖ] Ÿ ]Üt ¿Žž ÅyÒ e
Zzg q
Z ä ( | 64x )  ê 0 ßg é
I
-š^x â S Â ì `
öE
Z V# V#a Æ kZ ì @
™ ZŠ Z †m‚Î ðo• ØÒ o× çâæ(knÛmæ onvm ( ‚ÛvÖ] äÖæ
X ä ( | 75x ) y™0z/ž c
Š [ZŽ ä VrZ ?ì HyÒ ä ¾g
ut »ž Y7 yZ ä ( | 103x ) 

wÎgž c
Š [ZŽ ä ( | 64x )  ßg  ?Å yÒ ä ¾g
ut à ( | 75 x )  z/ž Y7 Q ä VrZ
X ä 5 ~g »Z [-Z1Z ! ôÆ 1vZ

C6

ðÃ%Æ kZ Ô Š
ƒ ~gz¢wZÎ0Æ •ž c
W (Z ‰
Ü zq
Zž ‚;g ~g Y 4- Ÿ » ïÅ• è> Zzg ç

X CY Å: êÌÇ!
~ kZgzZ ;g: {g e

~C
Ù i x â S k0
Æ y ZgzZ ¸ k0
Æ ( | 144x )  {z•
Û ! Z 0 rZ {zž• D™yÒ ( | 147 x )  œ0E é
X ì c
â•
Û V- ä 1 vZ wÎgž H qzÑ *
™yÒ ä ( | 144x )  {z•
Û ! Z 0Z X¸ ŠŽñÌ( | 125 x ) 
C7

:¹7Z Ug ¯ä ( | 125x )  ~C
Ù ix â S 6kZ

Ô%m‚u ‚ߊi ^Ú(²] o× ՜†qœ ^Ú éæ†Ê oeœ àe] ^m ²] Ô×i^Î

ó óX D™7yÒ •Åg
u KZ ?ž Å]P`
X6vZ ä ? ! }™{ n»vZ ! {z•
Û ! Z 0Z} Z L L

:¹ä ( | 144x )  {z²0x ÷=žì c
â•
Û ä ( | 174x )  Š *
²Z ! Z 0Z x â S é

(&m‚ve k$‚u oÞ^Ê [ ]„â Ô$‚u àÚ VØÏÊ(á^ŠÞ] ÔËÖ^íÊ ( kf$ oÊ äßÚ kÞœ(&m‚ve k$‚u ]ƒž
C8

ÌrÊ [ Ô$‚u àÚ kÞªÊ oe] äe oß$‚u ]„â V k×ÏÊ(Øq… änÊ oßËÖ^íÊ

»žg7 Ð kZ Â}™¿#~g vy¨
Z ðÃQ Ôƒ Ýq t Nz Zg7 0Æ kZ »Ô z™yÒ g
u ðà ?Z
 LL

tž ¹ä ~ ÂÅ¿#~÷ä òŠ Wq
Z 0Æ kZQ Ô ÅyÒ g
uq
Z ä ~çO ?ì ÅyÒ ä ¾g
ut
ó óX Š
ƒ È{z  ?ì ÅyÒ ä ¾g
ut »ì ÅyÒ ä \!
}÷= Âg
u


c
Š } Šg Z Œ
Û z » +ŠgzZ Ág +F
ëZ »g
uÐZgzZ ˆf(ÌZ Å•~ VƒóÅDIZ b§kZ ç

:ì szcw¸t » ( | 181 x )  ug I0vZ†x â S çO é
C9

ð^• ^Ú ð^• àÚ Ù^ÏÖ •^߉¦] ŸçÖ(àm‚Ö] àÚ •^߉¦]

ó óX @
Q H LeŽ ðà Â'ƒ: Š ‹S ¤
Z Ô •z » +ŠŠ ‹S L L

:ì c
â•
Û Ìt ä ( | 181 x )  ug I0vZ†x â S b§ÏZ é
C10

•^߉¦] oßÃm Üñ]çÏÖ] ÝçÏÖ] àneæ ^ßßne

ó óX ( • Š ‹S ª) • ,Š ã
( o¢) yxgŠÆ VÍßgzZ yxgŠ}g øL L
C11

:ì Ìt w¸q
Z »  sßñx â S é

Ü׉ ¡e x_ŠÖ] oÏi†m p„Ö] Ø%ÛÒ •^߉]ô ¡e äßm• †Úœ g×_m p„Ö] Ø%Ú

ó óX ƒ Le -m
6¿Æ Vɨ% ðÉì ,Z wVÅkZì @
™Ýq•š ]!
ðÃÅ+ŠŽ L L

: ì c
â•
Û ä ( | 161 x )  ~g Nyçx â S é

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

89
1C2

[ Øi^Ïm ðo• °ªfÊ |¡‰ äÃÚ àÓm ÜÖ ]ƒ¬Ê àÚçÛÖ] |¡‰ •^߉¦]

ó ó ? Ç}™k
 Ð q ¾{z ƒ: „g Ïk0
Æ kZ¤
Z Ôì g Ï » ðñŠ ‹S L L

:ì c
â•
Û ä ( | 204x )  w•
á xâS é

p…‚m Ÿ çâæ oÃÊœ änÊæ g_u èÚˆu ØÛvm ØnÖ g›^u Ø%ÛÒ •^߉ž ¡e &m‚vÖ] g×_m p„Ö] Ø%Ú

}Y 7pì @
VZ ~¨ÅV-ÇŽ ì b§Å¿kZáZzÑ Vc
ÇÃ]Zg wVÅáZz ä™Ôg
u•šL L
1C3

1C4

ó óX ì Zƒ Ö Ì,
‚q
Z ~ kZž

:ì w¸» ( | 160x )  %x â S é
ØÏeæ Øì çãÊ ^ß$‚uæ ^Þœ änÊ ‹nÖ &m‚u ØÒ

ó óX ì #â Å ~!gzZžu{z 7zugzZ *
Z ~ Tg
u {zC
Ù LL
1C5

:ì V- w¸ZuzŠ q
Z » sßñx â S é

Ý^_ì äÖ ‹nÖ †nÃfÖ] äÃÚ é¡ËÖ^e Øq†Ö] Ø%Ú ^Þ†fìœæ ^ß$‚u änÊ ‹nÖ &m‚u ØÒ

ó óX ƒ .
zZÆ x Î%~ yZyK
 Ëk0
Æ Tì b§Å¿,Zƒ: *
¸ZgzZ zu~ Tg
u {zC
Ù LL

:• D â •
Û 0Æ• ( | 125x )  ~C
Ù ix â S é
1C6

èq…‚e Ÿ] x_ŠÖ] oΆm ᜠx×’m Ÿ

ó óX 7e-m
6¿Æ S¨%L L

&ì b
òiÑ (Z q
Z » g
uèe
Zzg•ž ˆƒ tZg ]!
t ~ y;f ZÆŠ Õ[ZB‚B‚Æ: â iègz%V- ç

Æ ~tè<
 9Ã7Æ ÌZ ÏZ Å•X ‰ ƒ "~ •èïÐ 2‚ R Z{z Q gzZ Y Y H 7Z]
Ð kZ

•Åg
uq
Z sÜ Â]‡zZ ‰ž ‚ÔK Ìg \Z sîä  $ö[Z ~ ÔÅ•èEgzZ ïÅ7‚R Ôw”
KZÐ yZÄkZ ä[ZçO X ì ~g ‚z ~g Y „Ð /ôÇÌŸt X Kð^ú6Æ V¸§{ Å
X ì H{™E
»ºèg \ZÆ  x Z™/ô~ yZgzZ •K ì‡[Z1Z x~ V1Â

: •K ì‡yZÄzŠ ~ xnv’Ö] ÄÚ^rÖ] KZ ~}g !
kZ ä ( | 256 x )  ~g g x â S é
Ü×ÃÖ] g×› oÊ tæ†íÖ] h^e a
èÖ‡^ßÖ] è×òŠÛÖ] oÊ è×u†Ö] h^e b

: ì Hì‡V- [!
Z ~ òKZ ä ( | 255x )  òg ZŠ x â S é
q
änÊ ð^ßÃÖ]æ Ü×ÃÖ] g×› oÊ è×u†Ö] h^e

g×› oÊ è×u†Ö] x *
» Tì c
â•
Û "!‚g xq
Z6qçñkZ Âä ( | 463x )  ~Š Z• ¿)´ é
X ì Ü×ÃÖ]
: • sf ø
 wZ ¸Zz ]uZzP ~ KkZ

:ì c
â•
Û ™f ~ h^fÖ] èÛq†i ä ( | 256 x )  ~g g x â S é

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

90
C17

‚u]æ &m‚u oÊ ‹nÞœ àe ²] ‚f oÖž †ã• é†nŠÚ ²] ‚f àe †e^q Øu…æ

ó óX H^ » { â q
ZaÆ ä™Ýq g
uq
ZÐ 5 /Z 0vZ†]|ä 5 vZ†0
'Y ]|L L

:ì gÃè V- ~ ~g ]Z ì,ŧZz kZ

uq
g
ZÐ 1 vZ wÎg ä VrZž B q :Zt 0Æ ! ôq
Z=ž• D™yÒ 5 vZ†0
'Y ]|L L

/Z 0vZ†! ôt X àx •
á oÆ™ð^ » { â q
Z s§Å! ôkZgzZ ‚ {z—6kZ Ô Zh
y
.
zZ Ug ¯ä ~ X ì ”

ä ~ ?vZ†0Z yÞ Y7 „ F
 ä VrZ X ì Z9'
Y 6{ i ZzgŠž¼™ Yž ¹Ð y!
gŠÆ yZ ä ~X¸ 5

vZ wÎg ÐZ ä \Wž ¶B q :Z 0Æ g
u q
Z = ¹ä ~ X A Œ gzZ ñWC
Ù !
Ug ¯{z  c
Š [ZŽ ~ ]mZ

/Z 0vZ†]|™Ít X Vƒg „ xzøÐ DÆ g
u kZgzZ Vî Y%~ }ž Zƒ hј}
t = X ì ‹Ð1
1C8

ó óX ~Š™yÒ t ‚Æ yZ g
u {z ä 5

:• D™yÒ 5 {h
'0vZ†]| é

g å „ Ù Š ÃyZ {z X ¸ ìg î {g e Ãï
zZ KZ {z ‰
Ü z kZ Ô ã ^k0
Æ ñD0!c]|Æ ™^! ôq
Z L L

~žVƒ c
WÐ n¾kZ Â~É Ô Vƒ c
W7aÆ ]g c
i Å\W~ Ô ¹Ð 5 !c]|ä ! ôkZ ! x%Ô`Z

ÏyÃ{zž Y7 ä 5 !cX σ „ ~ DÆ \W{zžì yZ= Ô ¶”g
uq
ZÐ 1 vZ wÎg ä \WgzZ ä
1C9

ó óX ÕZìt gzZt ~ Tž HyÒ ä ! ôkZ ?ì g
u

X H^sîJ
^aÆG
g
uq
Z ä VrZžì ~z%Ì0Æ 5~g »Z [-Z1Z ]| é

2C0

:• D™yÒ ( | 90x )  ~°0vZD é

Q Š
ƒ wÙZ » yZ¤
Zž Zƒ hÑ Ì˜}
t „B‚gzZì D» kZÃ 5 Z]|ž ` Ø 0Æ g
uq
Z=L L
2C1

ó óX à Y t Z²k0
Æ yZgzZ Zƒ: Zzg6^ Ug ¯~ ÂÏA 7ÐgzZ Ë= g
u {z

•g
uq
Z Ð 5 Y ZŠgŠ1Z ]|ž c
Wa kZ sÜwŠ ÐÜæ ¿q
Zž • D™yÒ  ®0M é
X ~Š™yÒ g
u {zt ‚Æ kZ ä 5Y ZŠgŠ1Z ]|QgzZ

2C2

X å @
™ H^ »àà§{ Åg
uq
Z sÜ~ž• D™yÒ ( | 100x )  D0¬ é

2C3

2C4

:ì w¸» ( | 93x )  D°Z1Z é

ó óX Dƒ: èZg f
 Í: Ð y!
i ÅyZŠp™ YÜæ J
Z
 1¸ F
 ]c
Zzg Å /ô~ {y ë L L
2C5

:¸ D™ c
â•
Û ( | 94x )  "0G é

‚u]çÖ] &m‚vÖ] g×› oÊ oÖ^n×Ö]æ Ý^m¢] é†nŠÚ †Ê^‰¢ kßÒ oÞž

ó óX å @
™ H^ » VÂZggzZ V⊠FFaÆ g
uq
Z ~L L

2C6

:ì c
â•
Û ä ( | 463x )  ~Š Z• ¿)´ é

Ü×Ã×Ö ^f×› é‚nÃfÖ] …^_Ο] oÖž ^%m‚uæ ^Ûm‚Î ð^Û×ÃÖ] àÚ Ð×ì Øu… ‚Îæ

ó óX ì H^ » V¸´i ZgŠgzŠ ~ ÔÅ•èEä ®
 ) ~(q
Z ÅY fh
]
z *ŠL L

:ì c
â•
Û ä ( | 902x )  ~zIx â S é

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

91
C27

è×u†Ö^e áçßjÃm èÛñŸ] àÚ Ì×íÖ]æ Ì׊Ö] Ùˆm ÜÖæ

ó óX • ìg D™x ÈZ »g \Z ( aÆ g
uÔ)å îz x[Z L L

aÆ ]g qÌËŽ ˆ™g (Z w„zŠ ‹S aÆ g
uCg Cgžì @
ƒx¥Ð wZ ¸ZgzZ ]uZz Ñ!
{gÃè

• b§ÏZ ì e*
x ª » y$
%Æ bzggzZ » ]g q%ÆŠ ã
‰ž ˆƒ szc]!
t gzZì Cƒ ÅŠ ã
Å kZ

@
ƒ ~z%Ð Vz• ÎQq
Z X QgzZ • Ô ˆ0 x *
» V”zŠ g
u V- X ì e*
Ìg¦ » g
u % Æ
@

‰
Ü z‰‰X ïŠ: w¼ ÐZ  Cƒ: Ì•q
Z ÅQˤ
ZpïŠg Z Œ
Ûg
Š q Z „ âZÐZ $ö

$ö Â'äY ~{]c
Zzg ~ e
¾zG @
Åg °Z LZ LZ ÔÑ h
 À]c
ÃzZ
•ë!
Ô ‰ _(• Š

X ‰ D™gHwßZ} š
Ð } š

Æg
uè×{zgzZ ˆ CW]”h
'
× Ì~ ïÅ
: ì 3g p Ò » Vzq &6gî~Š ã
ä  $öÐ áZjÆ•è×
( ‚) ¢
 &Å ~zZg b

•Á£Z c


Z°)g ZŠ™ » ~zZg a

žì @
ƒ x¥ƒ
 oÌ*
™™f ]!
t ¬ Ð kZpX Ç ñY H7g "Ñ!
~ t ZgzR {ÒWyÒ » VßßZ yZ

7ÝqÃx ¸~uzŠ ËÚt Ôìž{ „ » #
Ö Z kZ sÜì Hä  $ögzZ îz x[ZŽ x ÈZt »•
žì c
â•
Û ~}g !
ÆŠ ‹S ä ( | 643x )  |¡’ùÖ] 0ZƒqçO X
C28

èÚ¢] å„â “ñ^’ì àÚ èו^Ê è’n’ì Ÿæœ •^߉Ÿ] Ø‘œ

ó óX ì ¤Sq
ZÐ ~ ÷áÆ #
Ö Z kZ sÜx ÈZ »Š ‹S L L
C29

:ì c
â•
Û ä( | 327 x )  ~i Zg ?q1Z x â S é

èÚ¢] å„â oÊ Ÿž ÜãnfÞ …^$• áç¿Ëvm ð^ßÚœ Ý•• ²] Ð×ì „ßÚ ÜÚŸ] àÚ èÚœ oÊ àÓm ÜÖ

«™Åg U
WÆ V1LZ ä #
Ö Z ÌËJ
 ` WÐ ‰
Ü z kZì H Za Ãx?ZmxŠ W]|ä \¬vZÐ Z
 LL

ó óX Æ #
Ö Z kZ ñZÎÅ7

C30

: ì w¸» ( | 456 x )  x x
0Z x â S é
^ã×Ò Ø×ÛÖ] Ø✠†ñ^‰ áæ• ànÛ׊ÛÖ] äe ²] “ì #" ofßÖ] oÖ] È×fm ÔÖ„Ò èÏ%Ö] ØÏÞ

~ V–x Óä \¬vZ ¤St Ô ñY VJ
 1*™Ñ {zž ‚*
™Ü( ]!
ðà ) Ð ~zZgr » ~zZgrL L

ó óX ì ðâ •
Û «„ÃVâ ›sÜ

:ì c
â•
Û Üä( | 676 x )  ~zâx â S é
C31

èÚ¢] å„ãÖ è’n’ì •^߉¦]

ó óX ì ¤SÅ#
Ö Z kZ sÜŠ ‹S L L

C32

:ì c
â•
Û ä ( | 728 x )  Š 0Z x â S xsÑZ • é
èߊÖ] Ø✠“ñ^’ì àÚ Ý¡‰¦] oÊ çâ Ü$ Ý¡‰¦] “ñ^’ì àÚæ èÚ¢] å„â “ñ^’ì àÚ •^߉¦]

ó óX ì ¤SÅ wZ IZ ~ xsZQgzZì ¤SÅxsZ ( ¬)t Ôì ¤Sq
Z Å#
Ö Z kZŠ ‹S L L

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

92

:• D â •
Û 6x £}uzŠ q
Z é

C33

ÜãÖ •^߉ž Ÿ h^jÓÖ] ØâªÊ èm]…‚Ö] oÖž ^Û׉ ä×Ãqæ "
# ‚ÛvÚ èÚœ äe ²] “ì ^ÛÚ •^߉¦] Ü×Â

c
¯ S¨a Æ e
ZgŠ ÐZ Ô ì ðâ •
Ûe
ÁÃ 1 ·è#
Ö Z sÜä \¬vZ Ž ì ¤S+Z D» e
Zzgz Š ‹S L L

ó óX 7Š ‹S ðÃk0
Æ [Â IZgzZì

:Ð ,™yÒ •Æ t
 Ig e ëÃVßßZÆ ïÅg
uŠ ‹S
(‚ ) ¢
 & Å ~zZg é


Z° )g ZŠ™ » ~zZg é

*
ƒ à {Ð fz•z A »• é

•w£Z é


Z°)g ZŠ™ » ~zZg :wzZ c

xnX ì ‚ ~uzŠgzZ ª
Z°q
ZÐ ~ _ ZÑÏ‚Z {Š™gHÅ  $öaÆ äƒ 9Æ g
u ÌË

ž 6Ô¸K 7³x *
Æ yZ1å H Â{g •
á Z s§Å_ ZÑyZ ä  $ö

: c
â•
Û ä VrZ ÂÔce bŠ™uF
Ãe
Zzg Å¿¾ž Š
HÄc
gŠ Z
 Ð ( | 160x )  ` s0%x â S é
X ñY ~Š™uF
uÅkZ ÂVƒ … Y: vßszc&}™yÒ g
g
u+ZÐ VÍßszcðÃZ
 a

X ñY ~Š™uF
u ÅkZƒ ÐoðÃ~}g !
g
Æg
u6T b
X ñY ~Š™uF
u ÅkZ Â}™V™]{ ðÃZ
g
 c

X ñY ~Š™uF
Zzg ÅkZ ƒ t · Z6äƒßÆ T}™e
e
Zzg g
u+Z ðÃZ
 d
C4
3

ó Xó ce h™wJe
Zzg ÅyZ Vƒ vߎ {z´Æ yZ

: ñY à : g
uÐ VñŠ W&ž c
â•
Û ä ( | 198 x )  ~u0Z x â S é
X ƒoÅ^Ñ6T a

X }Š ]úŠ s§Å®
$
KZŽ •$
(Z b
C5
3

ó Xó ƒ¨
¸ tgzZ ëz6T¿(Z c

: ñY Å: Üg
uÐ VñŠ Wg ež c
â•
Û ä ( | 181 x )  ug I0Z x â S é
X }™: qŽgŽ ÑZz ä™V™{Š c
i¹ a
X ÑZz%1 ^Ñ{Š c
i¹ b

C 6
3

X ñš s§Å®
$
KZŽ •$
c

ó Xó }™yÒ g
uÐz q LZ1}™: ¡g
uŽ ¿(Z d

: 7^
Y *
™Ýq ( g
u) DÐ VñŠ WÆ b§g ež c
â•
Û ä ( | 179 x )  ´ â x â S é
X ƒ „ ÑZz ä™e
Zzg {Š c
i¹ {z { ZpƒC
Ù ª °¸z" ÅTÔ s ¸ç a

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

93

Ñb
X ƒ Ì: x äZ »%1 ^Ñ~ ~tèg
u6kZp¤
Z Ôƒ m1 ^Ñ~Wx ¬Ž Ô N
C7
3

X ñš s§Å®
$
KZÃVÍߎ Ô •$
c

ó Xó ƒ }Y: ÐZì ;g™yÒ g
uŽ 1ƒg Z ¦
]Š „gzZ ÑZz aZ (Ž • (Z d

:c
â•
Û ä VrZ ÂñY ÅÜg
uÐ ¿¾ž Š
HÄc
gŠÐ ( | 241 x )  £Z x â S é
:Æ VÍßÆ n&ñZÎñY ÅÜÐ ƒ
 LL

X }Š ]úŠ s§Å®
$
KZŽ •$
a

C8
3

X ÑZz%1 ^Ñ{Š c
i¹ b

ó Xó }™: tÂñY ðC tÅkZÐZ Z
 Q Ô}™V™~A çÆ g
uŽ ¿(Z c
C9
3

:c
â•
Û ä ( | 204x )  w•
á xâS é

ó Xó ñY Å: wJg
u ÅkZ Vƒ {Š c
i¹ V™ÅT L L

OQX å c
y
Š 7x *
m{ ðÃ7Z1å H ™f »ozÑyZ ä  $öxnžì @
ƒx¥Ð wZ ¸ZÆ nkZ

Z°q
ª
Z :c
Š ™7žÜ » yZ ~ V/zŠÆ™„zg¨~ yZ ä VrZ X¸ ŠŽñwZ ¸Z x Ót t ‚Æ  $ö
X•â•
Û ±5~gT{ÒWyÒ » _ ZÑyZX ‚ ZuzŠgzZ

x|z pȻ
Z°
x|~½

Û 4C0Xì @
~ yWŒ
ƒ wEZ6gîÆ¡ÅgŽz Õt gzZ ós »Z Lì p» w°gzZì fp â Ðów°Lª
Z°è ç

:ì \¬ ~g !
Š•
á g Zž 6ì Zƒ wEZ ~ VsyZ Ât Ì
4C1

û $  *   ü

ó óX ì d
Œ
Û {Š c
iÆ ò ¾¸ Ô z™s »Z L L

:ì c
â•
Û Š•
á g Z ä \¬vZž 6 C42X ì ÌtÆpq
Z » w°
û      ü

8

C43

ó óX Ç ñY H7wJtÆ ðÃÐ kZgzZ L L

žì ~ yWŒ
Û 4C4X ì ÌngzZ éÔ ]Zz)pq
Z » w°
4C5

û  (  ü

8

ó Xó • D ZIq
ÑB‚Æ [g LZ {zgzZ L L

:ì c
â•
Û ä( |777x )  ~i Zg +-Z +i x â S a ÏZ X • ïŠg Z Œ
Û '
Z'Æ [g LZÃVzuzŠ ª
C46

äe†e Ù‚Ãm p„Ö] Õ†ŽÛÖ] Ù•^ÃÖ]

ó Xó ì êŠg Z Œ
Û '
Z'Æ [g LZ ( ÃVzuzŠ )Ž ì uæ{z wŠ ¬ L L

žì ~ yWŒ
Û C47X ƒ {h
I ¬gzZ ]!
ÅTì @
Y ¹Ìÿ,Z w°

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

8

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

94

C48

û (   * ü

ó óX ß™gH{ ZÍ¿wŠ ¬ zŠÐ ~ LZgzZ L L

:ì ðâ •
Û ~ V/yZ6x £}uzŠ ä \¬vZŠp‚Åw°èŠŽñ~ e
WkZ
C49

û %    $  ü

ó óX ƒ D™I ?Î{ ZÍ,Z L L

ž å ¹Ð 5sú0 Ý°Z†]|ä VrZ X å c
â•
Û wEZ Ìä ñ[æ0/]|~ pkZÃw°èÂ
C50

[ kÃÛ‰ ]ƒ^ÛÊ ^•†Ö] Ù‚ÃÖ] ^Þ‚ß kÞœ

ó ó?ì ‹ Hä \W ( • â •
Û ) • ¿wŠ ¬ {h
I q
Š 4
}g ø \ W L L

x|k˜Z

Z° ~ $ö — ˜Z
[ZŠ WòsZ Ô pôÐ [è[òZ Ô ƒ •¬ gzZ Ú!
Ô y›~zZgžì t x|» ª
C51

X ƒ ÑZz ä™[AZÐgñQ s Ü'Æ yZgzZÈ0
» t ÜZz

:ì ðâ •
Û V- p°Åª
Z°ä ( | 463x )  ~Š Z• ¿ é
ÐvÖ] p†viæ è_ÏŠÛÖ] •u]çËÖ] gßriæ ( äß oãÞ ^Ú oÎçiæ(äe †Úœ ^Ú ÝæˆÖæ ä–ñ]†Ê ð]•ªe ͆ àÚ
çãÊ äÖ^u å„â kÞ^Ò àÛÊ éæ†ÛÖ]æ àm‚Ö] Ü×%m ^Ûe ä¿ËÖ oÊ oÎçjÖ]æ äj×Ú^ÃÚæ äÖ^ÃÊœ oÊ gq]çÖ]æ
C52

ä%m‚u oÊ Ñ‚’Ö^e Íæ†ÃÚæ äßm• oÊ Ù‚Â äÞªe Íç‘çÛÖ]

~ ]5çz wdZ LZ Ôƒ ÑZz v Ð gZ ¯gzZ gñQ q NÔ ƒ ÑZz ä™zÅ%ZzZz øZ•
Û Ž ( ì {z ~zZg wŠ ¬) L L

~ +Š ÐZžì •{z VƒŠŽñs ™zZt ~ ¿TÔƒ ÑZz ä™[AZÐ Vñ» ¹ÜZ)z ¦Ñ)gzZƒ hè¨
¤
ó óX ñYc
Šg Z Œ
Û tŠ ™~ g
uèe
ZzggzZ wŠ ¬

X ì ðâ •
Û yÒ p°Åª
Z° „ QQÐ kZ Ìä ( | 1182x )  ã3x â S é

C53

:ì c
â•
Û ä ( | 852x )  v0Zƒq é

Ù^Û¢] h^ßjq]VpçÏjÖ^e •]†ÛÖ]æ(èñæ†ÛÖ]æ pçÏjÖ] èÚ‡¡Ú o× ä×Ûvi èÓ×Ú äÖ àÚVÙ‚ÃÖ^e •]†ÛÖ]æ
C54

è‚e æœ ÐŠÊ æœ Õ†• àÚ èònŠÖ]

$
®
gzZ [Ô uÑŠ Z%Ð ò ¾gzZ}™{Š â W6äCZ ]ªÜZz ò ¾ÐZŽƒŠŽñ]¸+Z ~ Tì {z ¿wŠ ¬L L

ó óX ì [AZÐ wqZ}'‰

{zgzZƒÝq)@
è#
Ö /Z ~gñQ ´ŠÃ~zZgžìt Š Z%Ð ~zZg èª
Z°~ÃÅ  $öžìt x¯dÜ

Xƒ ÑZz v6gîåÐgñQ ¹ÜZ)gzZ [[òZ

à ©ðÃÐ kZ c
ƒ ðƒ: tðÃÌLÐ ~zZg wŠ ¬ž 7¦

Ù Èt » kZžìg ãZz ]!
C
t VŒ ç

Ug ¯Ž ì {z ¿+4~ Vzg » æyZ pì g » æxŠ WèŠ ÑzZ ~g ‚µš X 7„ eÂtèY Ôƒ Zƒ: Šiu Ì{ k

g ZÜZ6{ k
ËÔá ™/Â Ug ¯{z ÂñYƒ { k
LÔ VƒŠŽñV™à ©~ T ǃ „ wŠ ¬ ~zZg {z Z® C55Xá ™/Â

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

95

X ¶~Š â •
Û Ìä $öz[ZŠps
 Ÿzt X ƒ¨
¸ ]àhZ ÅkZ ~ VÍßgzZ}™:

:ì c
â•
Û Üw¸t » ( | 94x )  "0Gä ( | 463x )  ~Š Z• ¿ é

àÚ(äeçn †Ò„i Ÿ àÚ Œ^ßÖ] àÚ àÓÖæ ‚e Ÿ gn änÊæ Ÿž á^_׉ °ƒ Ÿæ ÜÖ^ Ÿæ Ìm†• àÚ ‹nÖ
5C6

ä’ÏÞ àÚ †%Òœ ä×–Ê á^Ò

,Z ~ VÍß ( žìt Š°) 1ì @
ƒgz¢ÍðÃ: ðÃ~ kZƒ ^
Ã6ž c
ƒ +Š ݬ Ôƒ ¿pÑ ðà L L

ó óX ì @
ƒ {Š c
iÐ ÚÆ yZ a» yZgzZ D YK 7™f [ÛÆ X• Dƒ Ì

:ì c
â•
Û Üw¸t » (|204x )  w•
á x â S ä ( | 840x )  k

iß Z 0Z x â S b§ÏZ é
àÚ Ù‚ÃÖ] àÓÖæ(^uæ†rÚ ‚rÞ ÜÖ Ÿ‚ gÞ„Ú ØÒ á^ÒçÖæ(Ÿ‚ ‚rÞ ÜÖ äÖ gÞƒ Ÿ àÚ Ù‚ÃÖ] á^Ò çÖ
C57

äñæ^ŠÚ àÚ †%Òœ ä߉^vÚ kÞ^Òæ †ñ^fÓÖ] gßjq]

7à bzêËë ƒ wŠ ¬ ¿g …k
C
Ù ¤
ZgzZ D 0
7ÿwŠ ¬ Ë,Z ë ƒ: { k
ðà » Tƒ {z ¿wŠ ¬¤
Z L L

ó óX Vƒ {Š c
iÐ VÇZ'ÅkZ V×YZ ÅkZgzZƒ ÑZz ä™[AZÐ Vƒk
{LŽ ì {z wŠ ¬ ë@
Ô D 0

Ð gñQ ¦Ñ)gzZ xsZèg ÖZ6gî~C
Ù ªsܪ
Z°Lž
L ì HyÒ ä VÍß¼ Ìx|ZuzŠ q
Z » ª
Z° ç

Æ x ¸q
Z ä ( | 606 x )  ~g b
|Z 0Z x â S ž 6 ó Xó Ç ñ0
gZŒ
Û wŠ ¬ Ìy›w!C
Ù Z®Ô ì x *
» [AZ
C58

Xì c
â•
Û ÜÐ áZjÆ t Z²IZ ä ( | 463x )  ~Š Z• ¿gzZÐ áZj
:ì Å7t ?Š q
Z ~G@
Å•ñkZ LZ ä VÍßyZ

ᜠ‚ãŽi œ V Ù^ÏÊ Ù¡ãÖ] kmœ… oÞž Ù^ÏÊ #" ofßÖ] oÖž ð^q ^ne]†Âœ ᜠ0VÙ^Î äß ²] o•… Œ^f àe] àÂ
ᜠ= Ù¡e ^m Œ^ßÖ] oÊ áƒªÊ V Ù^Î X ÜÃÞ Ù^Î [ ²] Ù牅 ]‚ÛvÚ áœ ‚ãŽi œ Ù^Î X ÜÃÞ Ù^Î [ ²] Ÿž äÖž Ÿ
C59

9 ]‚Æ ]çÚç’m

ÂXì 1NŠ 0
e » ypg ä ~ž ¹™ M Ð1vZ wÎg ä CŒŠ q
Zžì HyÒ ä 5k „0Z ]| L L

H ó HÄc
gŠ ä 1 \ M Q X ó óV;L L¹ä kZ ?7h'ŠqðÃ{z´ÆvZžì êŠ ]Š Þ Â Hž c
â•
Û ä 1\ M

zŠ™y´Z ~ VÍß ! wš } Zž c
â•
Û ä 1\ M 6kZ X ó óV;L L¹ ä kZ  ?• wÎgÆ vZ 1·žì êŠ ]Š ÞÂ
ó óX Og { izg À{Ò M

ÅkZ ñƒ D™g ±Z »xsZ ~C
Ù ªsÜÆ CŒŠ q
Z ä 1 *™Ñžìt w´ » ]Z|yZ ~ e
Zzg kZ

[ZŽ ìYgzZ ¿» ?Š kZ ÅyZ X ì °»aÆ äƒ wŠ ¬Æ kZ xsZ ~C
Ù ª » ¿ÌË Z® ì ðâ •
Û wJ¸

¿ C60X • wŠ ¬ /ôx Óžì q )Z » #
Ö Z gzZ å! ô{z c
â•
Û wJä 1 *™Ñ øŠ¿Tžì t
H"
U
t gzZì ðâ •
Ûh
Š F
ÅyZgzZì H¦o » yZÆ™™f ÌbÑŠ vŠÆ ]Z|yZ ä ( | 463x )  ~Š Z•

C61
ðÃvŠèp Ö!
X ì Cƒ Ýq „ˆ Æ )z ïÅwZjZz wdZÆ ~zZgŽ ì q Z
ZiÐ xsZ ~C
Ù ªª
Z°žì

Ù Æ kZgzZ ïåÅ]5çz ]Ã¥gzZ wdZz wqZÆ kZ J
C
Z
 Ç ñY c
Š 7g Z Œ
Û wŠ ¬ J
‰
Ü z kZ ~zZg Ì
X ñY à ™: ÒÃeC
Ù Åg ÖZz ÙÆ [ÛÆ n

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

96

t•
Û ~ s®Å {ZÍgzZ ~zZg

]Š ÞÅVñŠ WzŠ ~ŸÆ s®Å { ZÍžì I » yZ X ì Ht•
Û ~ s®Å { ZÍgzZ ~zZg ä  $ö[Z

çO X ì CYƒ "
U
ÌÐ ]Š ÞÅuZz芕
Ûª
Z°Å ~zZgžZ
 ì ~gz¢

:ì c
â•
Û Üä ( | 643x )  b &0Zƒq é

ÙçfÎ oÊ ½†jŽm ÜÖ •‚ÃÖ] á¢(‚u]çe èm]æ†Ö] oÊ kf%m äÞœVå†nÆæ gn_íÖ] å…^jì] p„Ö] xnv’Ö]æ
6C2

é•^ãŽÖ] Í¡íe ä×m‚Ãiæ ämæ]… |†q oÊ ½†jŽm Ü×Ê(†fíÖ]


Z°) ÌB‚ÆuZz芕
Û ~e
Zzg žì Hg (Z ä {)z ( | 463x )  ~Š Z• ¿& ì {z <
Ø è 9L L

]Š Þs Ü'Ï ñY ðÎ 7oÑt ~ s®z b`
Å ~zZg Z®Ô 7oz抰~ eƸÁJèYì CYƒ "
U
ó óX Æ

6C3

:ì c
â•
Û ä ( | 463x )  ~Š Z• ¿ é
‚u]æ ä×m‚Ãi oÊ ØfÏm ᜠÔÖ„Ö gqçÊ ‚u]çÖ] †fíe ØÛÃÖ] hçqæ kf$ ‚Î äÞœ VÔÖƒ o× قmæ

¿q
Z ~ s®Å ~zZgž Zƒ Z
 Zz Ìt Z®ì "
U
[Žz » ¿6uZz¸ Gžì Ì]!
t ?Š ʼn
Ü ñkZ L L

ó óX ñY ÅwJ„ZÍÅ

:• D â •
Ûh
'
× ( | 463x )  ~Š Z• ¿ é

Tì Cƒ "
U
Ú{zB‚Æ Tƒ ]¸{Š c
iиk Q ~ kZì @
ƒ"
U
¬B‚ƸTžì ~gz¢tL L
&®ž σ b§kZ {zgzZce ム~ ¸{Š c
&®@•
&®ª Xì @
aÆ@•
á ÿLG
iÐ ~zZg ÿLG
á ÿLG
ƒZ
 Zz ¬Ð ]oÆ
6C4

&®gzZŠ Z•
ó Xó ñY ~Šg Z Œ
Û °»]Š ÞÅŠ•
Ûq
Z Ái Z ÁaÆ~zZg ÿLG
Û Z zŠ Ái Z Á

:ì c
â•
Û Üä ( | 1182x )  ã3x â S é

aÆÉH
Æ ~zZgžì ñZg ¸ ÌÅ ( | 631 x )  ~æW+-Z ¢gzZ ( | 606 x )  ~i Zg +-Zõx â S L L
6C5

ó Xó ì °» „ZÍÅŠ Z•
Û Z zŠaÆÉH
Æ{ ZÍgzZŠ•
Ûq
Z

c
Š gZŒ
Û °» „ Ã]Š ÞÅuZz›•
Û a Æ VâzŠ ä VrZ gzZ H7t•
Û ðÃÎâ Æ @•
á z ~zZg ä DIZ¼ ë @
6C6

X ì Åg (Z ä {)z ( | 403x )  ã!!
–1Z è‡ñZgtX ì

~ XXì Å
sŸz Åtz•
Û b ~ ]Š ÞgzZ e
Zzg ä ( | 676 x )  ~zâx â S ~ bÑÅ)lÆ›9

:• sf ø
 tz•
Û ¼Ð

X 7~ e
Zzg oÑt Ôì oÑ*
ƒ™è ~ ]Š Þ a

X 7oÑt ~ e
Zzg²ì oÑ~Š Zi W~ ]Š Þ b
X 7~ e
Zzg²ì oÑŠ®~ ]Š Þ c

^C
Ù É ì C™e
ZzgÐ \WŠ ÑzZ Å 1 vZ wÎg ~ e
Zzg²ì oÑ]zZ° Ä°gzZ "
Z Œ
Û Ä°~ ]Š Þ d
X ì @
™yÒ e
ZzgÐ \!
LZ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

97

{)z {)zXì xÌ¿Ó
*
~e
Zzg²ì ~gz¢ 9 ŠÐ V\WçZz ~ ]Š Þ e

X •K yÒ tz•
Û Zb ~ ª
Z° gzZ ]Š Þ~ bÑÅ)lÆ›9Ìä ( | 676 x )  ~zâx â Z

? ù Zg fÆ ª
Z°]mS

kZgzZ • wŠ ¬/ôx ÓèY 7ï•
á  x Z™/ô~ c kZžì @
ƒ x¥ƒ
 o *
™™f ]!
t VŒ êY Z’Z
6C7

:ì c
â•
Û ™f ä {)z ( | 676 x )  ~zâx â Sž 6X ì q )Z » #
Ö Z6

äe ‚jÃm àÚ Å^Ûq^e(Üâ†nÆæ àjËÖ] ‹eŸ àÚ(Ùæ‚ Üã×Ò èe^v’Ö]

ó óX ì q )Z »Y fg ±Z .
Þ ‡6kZ Ô ( ƒ
 ) • {z´Æ yZŽ gzZ ñƒ_C~ VKŽ Ô • wŠ ¬ /ôx Ó L L

: ì Cƒx¥Ð ù Zg f zŠ ª
Z°Å > ZzgvŠ ,i Z {z´

X }™ ô¥Åäƒ wŠ ¬Æ ~zZg q
Z ðÃÐ ~ yZ Ái Z Á c
 ) Ås®z b`
®
ñf a
X ì CYƒ "
U
Z°Å ~zZgÐ „ZÍÅŠ Z•
ª
Û Z zŠ Ái Z Ážì t · Z Â6kZ

:ì c
â•
Û Üä ( | 676 x )  ~zâx â S é
6C8

ànÖ‚ÃÚ “n’ßje èÖ]‚ÃÖ] kf%i

ó óX ì CYƒ "
U
Z°Ð „ZÍÅm¾Z {h
ª
I zŠ L L

ì ¸ •ñ SZg ~ ekZ ÂX 7c
ì CYƒ "
U
Z°Ð ]Š ÞÅuZz芕
ª
Û Hžì ~ kZ s %Z p
x â S Ô ( | 463x ) ~Š Z• ¿ Ô ( | 643x ) b Õä}ÅZ 0Z x â S X ì CYƒ "
U
Z° ÌÐ ]Š ÞÅuZz芕
ª
Ûž

Ô ì ~Š ßF
ÃñZg ÏZ Ìä {)z ( | 606 x )  ~i Zg +-Zõx â S gzZ ( | 631 x ) ~æWx â S Ô ( | 774x ) M0Z
X • ` YK™f wZ ¸ZÆ[Z yZ ~ KÆ ó ót•
Û ~ s®Å { ZÍgzZ ~zZg L LyZÄ—‚ž 6

6C9

:ì w®Ð ( | 182x )  Š-1Z x â S gzZ ( | 150x )  •1Z x â S VW'h
'
× é

†fíÚæ ‚a^ŽÖ ‚fÂ æœ o%Þœ æœ †Òƒ o•†Ú Ù‚Â ènÒˆi ÙçfÎ hçqæ(Œ^nÏÖ] äfqçm p„Ö]æ

 Zz 
Z
*™wJÉH
Ð s§Å ¿wŠ ¬ {h
I ÌËa ÆJgzZ { ZÍžì t {z ì êŠ g Z Œ
ÛZ
 Zz Ãq TkªL L

ó óX xÝ c
ƒ ]gúÔƒŠ%{z { Zpì

ðÞìg: ¹!
„ ]gz¢tžƒg•z szcgŠkZ ~ Y fª
Z° Å ~zZg Ëžìt=g f ZuzŠ »ª
Z°]mS b
Ô ( | 179 x ) ´ â x â S Ô ( | 150x ) •1Z x â S ) ‹g Z[Z szcž 6 Ô}Š „ZÍ~}g !
ƪ
Z°ÅkZ
Ô ( | 261 x ) ›x â S Ô ( | 256 x ) ~g g x â S 3Ãè[ôZgzZ ( | 241 x ) £Z x â S gzZ ( | 204x ) w•
á xâS

X {)z ( | 273x ) zâ 0Z x â S gzZ ( | 303x ) ð¨
x â S Ô ( | 275x )ŠzZŠ1Z x â S Ô ( | 279 x ) ~èF
xâS

:ì c
â•
Û Üä ( | 676 x )  ~zâx â S é

oÂ]‡æ¢]æ(ànÞ^nËŠÖ]æ(ÔÖ^ÛÒ(^ãnÊ oËÒ ^ãe än× ð^ß%Ö] Å^•æ Ü×ÃÖ] Ø✠àne äjÖ]‚ l†ãj•] àÛÊ
C 0
7

Üãâ^f•œæ ‚Ûuœæ (oÃÊ^ŽÖ]æ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

98

ì °» „ Ú Z ~ ]mZÆ ª
Z°ÅkZ ƒ el
» p°ÅkZB‚Æ •z kZgzZƒg•~ DIZ ª
Z° ÅTL L

yZ gzZ  ( | 241 x ) £Z x â S Ô ( | 204x ) w•
á x â S Ô ¦ZizZ x â S ÔÄ0 yçÔ ~g NyçÔ ( | 179 x ) ´ â x â S ž‰

ó óX • ]Z|vŠ‰

Ô( | 160x ) ` s0%x â S B‚Æ x Z™[Z Ñ!
{gÃè ~ wVÅ kZ ä ( | 463x )  ~Š Z• ¿ é
I3Å x â S
©ÅZ G0 ¼ x â S Ô ( | 181 x )ug I 0 vZ †x â S Ô( | 179 x ) h
x )y éŒG
i 0 Š × x â S Ô ( | 176 x )Ä 0 ïG
›0 yAx â S Ô ( | 208 x )yzg ; 0h
mx â S Ô ( | 197x ) b Z`
0 üG3µz x â S Ô ( | 198 x ) ~u0 Ý°Z†x â S Ô( | 198
:ì c
â•
Û gzZì H™f Ì» {)z ( | 233x ) ¥0¼x â S gzZ ( | 234x ) ´æ 0Zx â S Ô ( | 220x )
7
C 1

ÜãjÖ]‚ à ØòŠm Ÿ

ó Xó @
Y H7wZÎ~}g !
ƪ
Z°Å ( [Zg•~ c
Šz tœ‰) yZ L L

ä VrZ Â Š
HÄc
gŠ 0Æ ( | 238 x ) tƒZg 0 rZ Z
 Ð ( | 241 x ) N
 0 £Z x â S é
7
C 2

:c
â•
Û ~ [ZŽ

ànÛ׊ÛÖ] èÛñ] àÚ Ý^Ú]ô ^Þ‚ß Ðv‰](äß ØòŠm Ðv‰ž Ø%Ú

ó óX • x â S q
ZÆ Vâ ›q
Š 4
}g ø ÂrZ Ôì ;g HwZÎ0Æ ¿‰ rZ L L

HÄc
gŠ 0Æ ( | 224x ) xs0 ÌØZD1Z x â S Ð ( | 233x )  ¥0 ¼x â S Z
 b§ÏZ é
7
C 3

: å[ZŽ » yZ Â Š

Œ^ßÖ] à ٪Šm ‚nf çeœ [ ‚nf oeœ à ØòŠm o×%Ú

Ð ( | 224x ) D1Zžì t Â| ?ì @
Y Y7 ù ~ }g !
Æ ( | 224x ) D1Z Ð ‰í ! >L L

ó óX ì 
@Y Y7 ~}g !
Æ VÍß

Z°è]mZaÆ yZ ÂVƒ szczg•Îâ Æ DIZ ~ ò ¾z@igzZ ª
c
ŠÔâ Z Ôtœ > ZzgŽž Zƒx¥
X ì °» „ ]àhZ ÅyZÉ 7]gz¢Å „ZÍÅ ËÐ µ Z ~

gñQáZz ä™ »ª
Z°

: •t {zì c
Šg Z Œ
Û ŠzŠ%Ãe
Zzg ÅyZgzZ bzêê
Z°Å > Zzg6¯ ÅgñQXä  $ö
$
®
c

[ b

¬ a

˜ f
ª

[|!
x äS e

[˜ d

X•â•
Û ±5~gT{ÒW,¼ ÅyZ

¬ a

X ì wõ„ ŠŽz » ª
Z°%Æ xsZèY 7C4X ì t · Z »  $ö[Z 6kZ Ô 7wJ.
Þ ‡e
Zzg Å •
Û»

:ì ~ yWŒ
Û ž 6 Ôì ŠzŠ%e
Zzg Å ÉÞì VÈ Â]!
t VW'
'
h
×

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

99

C 5
7

û $      ü

X ?ì $
Ë ƒ wJù e
Zzg Å•
Û » Â7wJe
Zzg Å ÉÃ y›Z
 Z®Ô ì [Z (Ð ƒ
 Špè]Z &
¬gzZ

]%=z x ©ZÆ kZgzZ xsZ +Š Âm» kZì @
™yÒ¼Ž {zžì ~gz¢Ìa kZ *
ƒ y›» ~zZg ,i Z {z´
X ƒ { i Z0
Z » ÌZ ÅäàJ
VÍßx ©Z ´Š&ƒ ¿(Z ~zZgžì ¸ ÌŸ» »o ôZ Z®Ôì Ð

X 7B‚Æh
e
Zzg ÔìB‚Æ äàÐWe
Zzg m»oÑÅxsZžìgÃ7]!
t VŒ ë @
:ì c
â•
Û ™f ä ( | 463x )  ~Š Z• ¿ é

7
C 6

^Û×ŠÚ ð]•¢] kÎæ pæ]†Ö] áçÓm ᜠgrm

ó óX ì Z
 Zz *
ƒ y›» ~zZg ‰
Ü z D àÐWe
Zzg L L

:ì c
â•
Û Üä ( | 1379 x )  °»–1Z x â S é

l^m]æ… kf$ ‚Îæ †Ê^ÓÖ] ØÛvi x’nÊ ØÛvjÖ] ‚ß ^›†• ‹nÖæ Èn×fjÖ]æ ð]•¢] ‚ß ½†• ]ƒž Ý¡‰¦^Ê
7
C 7

å‚Ãe ^âæ•œæ ÜãÚ¡‰ž ØfÎ ^aç¿Ëu ]çÞ^Ò èe^v’Ö] àÚ ‚u]æ †nÇÖ é†n%Ò

Ð /ôŠ¼gzZ σ „
 gŠ e
Zzg ðƒ à Å•
Û » Z®7‰
Ü zf
e
Zzg ì oщ
Ü z D àÐWe
Zzg xsZ L L

ó óX HyÒ ÐW7ZˆÆ xsZ ÁJgzZ XŠ c
xsZ i Z Iä VrZŽ • "
U
]c
Zzg Ϲ +Z

™‹!
0¦]|žì ¯
 !
¸

1 *™Ñ ä VrZž• D™yÒ {z ~ T¶ˆà ™wJe
Zzg {z Å 5 ê

Æg$
{z ‰
Ü z kZž• D™yÒ Šp{zèY¸ ñƒ 7y›{z ‰
Ü z kZ X ‹ ñƒ _7gî ÒgÎ~ [fi úÃ
7
C 9

X Zƒ Za kˆZ » yZZ ~ wŠÆ yZž å µñª {zgzZ 7C8¸ ï•
á ~ V-{

[b
» Vñ» ¹ÜZ) c
}™g ZÜZ 6]
ú c
}™: [AZ Ð ]
· Ô }™: ~È0
ÅÜÑÄ©Z ~zZgžì t [

 $ % *  ü ~ V/yZ ä *™yWŒ
Û X 7wJ.
Þ ‡e
Zzg Å kZgzZ ì @
BÉÃ ~zZg (Z X }™[‚g Z

g• » Éà C80û          $     
C81

X ñY à e
Zzg „Ð òŠ WrsÜžì ~z%Ð É@
z/ôŠ¼X ì c
Š ¬m{è
:ì Hì‡yZÄt ~)lä ( | 261 x )  ›x â S é
C82

àne]„ÓÖ] Õ†iæ l^Ï%Ö] à èm]æ†Ö] hçqæ h^e

ó óX ce ã™7e
ZzgÐ yZƒ "
U
^Ñ » VÍßXgzZce ã™e
ZzgÐ VÍßxgzZrå : [!
LL

:ì c
â•
Û Üä VrZ •Æ [!
kZgzZ

C82

ÙçfÏÚ †nÆ ¼Î^‰ Љ^ËÖ] †fì áœ

ó Xó 7.
Þ ‡Æ wJgzZg ±Z"¸Å ÉÃL L

:ì c
â•
Û ä ( | 354x )  yx0Z x â S é
áçÓm Ÿ Ù‚ÃÖ]æ Ÿ‚ áçÓm Ÿ Љ^ËÖ] á¢(äjm]æ… oÊ ^Îæ‚‘ á^Ò ážæ äËŠÖ]æ ЊËÖ^e à×ÃÛÖ] Ü`ßÚ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

100
C83

ä΂‘ o× ‚ÛjÃm Ÿ èÖ]‚ÃÖ] ‚u à t†ì àÚæ(^uæ†rÚ

@
ƒ 7wŠ ¬ ÉÃèYƒ „ C~ e
Zzg KZ {zp¤
ZƒC
Ù ª °¸z" gzZ [» Tì ï•
á Ì¿{z ~ ±zêyZ L L

ó óX 7xÌtœ » kZ ñYƒ `g {Ð u Ū
Z°Ž gzZ @
ƒ 7bzêwŠ ¬gzZ

:ì c
â•
Û ä ( | 478 x )  ´œZ }žZ x â S é
C84

ó Xó ïŠ 7g Z Œ
Û wJ.
Þ ‡Ãe
Zzg Å ÉÃÃL L

:ì c
â•
Û ä ( |856x )  v0Zƒqž 6X • ïŠg Z Œ
Û”
 $öÃe
Zzg Å ÉÃ
C85

ó Xó ì ”
g
u ÅkZ ñYƒC
Ù ª[»T L L

$
®
c

gzZ wqZ z Z
•,Z ~ +Š vŠèp Ö!
Ô ñY c
Š ™†ŸZ » q 5Ë~ kZ ˆ Æ äYƒ å+Šžì t ®
$

qJÅe
Zzg Å ~zZgáZz ä™[‚g Z » ®
$
ËX 7"
U
Ð 1 vZ wÎgŽ ì @

$
†ŸZ » ` Zzgz xÎg

X » äÏŠùËÚ k‚e c
ì >% » å†ËùÓÚ k‚e {z c
Wžì ,¼ 0Æ
Š NZt ðÞ 6ì ´gŠ NZ @'Æ yZ c
g ïZ » ]c
Ã~Š ã
gzZ ] é)ÐOh!Æ +Š Š Z%Ðå†ËùÓÚ k‚e ç

X {)z {)z Ç ñY 5~ *ŠQg !
Z¬ Ð #
q
Ö ªÃVÍßžŠ NZt c
ì^
Ã6û%Æ :ß ZgzZ ðà c
ñZžÇg

X 7wJ.
Þ ‡ Þe
Zzg Å¿>%Æ ®
$
+Z

X ì c
â•
Û Üt · Z »DIZ6]!
kZ äC87 ( | 606 x )  ~g b
x â S gzZ C86 ( | 676 x )  ~zâx â S é

:ì c
â•
Û ä ( | 774x ) M0Z x â S é
C88

äjm]æ… •… oÊ Ù^Ó•ž ¡Ê

ó óX 7wDZ ðÃ~ 䙊g e
Zzg Å¿,Z L L

Üt · Z 6䃊zŠ%e
Zzg Å ~zZg >%Æ å†ËùÓÚ k‚e Ìä ( |804x )  ~g »Z /+-Z ` Zu é
C89

Xì H

ìg : g Z Œ
Û 'Ì)@
èª
Z° Å >%Æ kZ1ñW: xiÑ Â¬Ð Tì ®
$
+Z Š Z%Ð äÏŠùËÚ k‚e ç

c
ì wJ.
Þ ‡e
Zzg ÅkZ X ì @
0
gZŒ
Û ÉÃ >% »®
$
kZ X • ]¬$
{Š™Š XZ Å {)z •Zzgz `g Zpà ¸)‰
: ì wJÐ VîÑzŠ e
Zzg Å ~zZg,Zžìt ñZg Åg/%Z Ôì s %Z 0Æ kZ 7

X ƒ: ¦ZŠ »®
$
KZ {z a

X ƒh
¸Å®
$
ÅkZŽ }™: e
Zzg g
u+Z ðÃ{z b

gzZ ( | 233x ) ¥0 ¼ Ô ( | 198 x ) ~u0Z x â S Ô ( | 181 x ) ug I0Z x â S Ô ( | 241 x )£Z x â S •¸t é

X ì w®Ð ( | 179 x ) ´ â x â S
: • Dâ•
Û ( | 643x )  b Õä}ÅZ 0Zƒq é
C90

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

101
C91

ð^Û×ÃÖ] àÚ †%Ò¢] æœ †n%ÓÖ] gâ„Ú ]„â
ó óX ì •ñ¸ »Y fÒZ L L

:ì c
â•
Û ä ( | 852x )òv0Zƒq é
(än× ØÏßÖ] Ø✠Å^Ûq] á^fu àe] o•]æ èÛñ¢] àÚ Ìñ]ç› änÖž l…^‘æ ق¢] çâ ga„ÛÖ] ]„â
C92

]†¿Þ ÔÖƒ pç• oÊ àÓÖ

Âä( | 354x )  yx0Z x â S Ôì Hg (ZÐZ ä Vƒz¤
ZÆ[Z Ôì F
6wZŠZ {Š c
iÐ ƒ
 •ñ¸ L L

ó óX ì Ã~} úŠ kZÆ yZpì HÜq )Z »DIZ6kZ

[˜ d

[˜~ 1wÎgèg
u ~ }g !
Æ ~zZg TX ì [˜ :
h
”Ð ƒ
 ÑZz ä™ bzêê
Z° Å ~zZg

X ì @
Y ¹ óqçñ ÃL e
Zzg ÅkZ ñYƒ "
U
ãÒ

C93

:• i ZBg ( | 1332x )  Š‡+-Z w))´0Æ e
Zzg qçñ é
ÔÖ„Ö ]‚ÛÃjÚ ä×Ïm ÜÖ ^Ú äß pæ†m áªe &m‚vÖ] oÊ °æ]†Ö] h„Ò pœ Åçß’ÛÖ] Ð×jíÛÖ] h„ÓÖ] çâ

yÒ ]!
{z Ð1 *™Ñ {zž ^Ñ » ~zZg ~ ~tèg
u ªì qçñx *
»e
Zzg Kz¯ gzZ ]{ðÔ ^ÑL L

ó óX ðâ •
Û 7ä \WŽ }™

X ì ŠzŠ%t ·Ñ!
Zzg Å ~zZg,Z
e

:ì c
â•
Û ä ( | 806 x ) ¹Z²ƒq é
†nÆ äÖ^Î ^ÛÒ äjeçi kߊuæ h^i ážæ ]‚eœ äjm]æ… ØfÏi Ÿ äÞ¬Ê "
# ²] Ù牅 &m‚u oÊ ^e„Ò ‚ÛÃi àÚ
àÚ å†nÆæ Œ^ßÖ] &m‚u oÊ h„ÓÖ] ^Úœ(p‚nÛvÖ] †Óeçeœæ ( Øfßu àe ‚Ûuœ V ÜãßÚ ( Ü×ÃÖ] Ø✠àÚ ‚u]æ
C94

äßÚ gñ^jÖ] èm]æ… ØfÏi äÞ^Ê ÐŠËÖ] h^f‰œ

hZ/ÂÅ kZgzZ ñYƒ „ T
@
{zp¤
Z CY Å7wJÌLe
Zzg ÅáZz%1 ^Ñ U•~ 1wÎgèg
uL L

• ï•
á Ì  ~q–1Z x â S gzZ ( | 241 x ) N
 0£Z x â S ~ yZ Ô ì ðâ •
Ûs
 Ÿzt ä DIZŠ¼ž 6ƒ „
ó óX ì CY ÅwJˆÆ/Âe
Zzg Å¿,Z Ôì Ð ~ [è[òZ Ü1 ^Ñ~WÐ VÍß%Z X

U•ä 1*™ ÑèY

C9 5

X ì c
Š gZŒ
Û x Zwt ·Ñ!
*
™yÒ ÐWÃe
Zzg ]{ðgzZ KÑ+Z ä  $ö

X ì ðâ •
Û yÒ Ïz Å3aÆáZz "0
!
^Ñ6\W

C96

[|!
x äS e

X ƒx Z²Z »%1 ^Ñ~ g
u6~zZgžìt Š Z%Ð h„ÓÖ^e Ý^`i]
: ì @
ƒ"
U
Ð b§zŠ ~ hÆ ~zZgx Z²Zt

Å [!
kZ d
Œ
Û ùž 6X ƒ s ÜÆ °Z ¸¦Ñx¥{z gzZƒ ~z%Ð ÏZ sÜŽ }™yÒ e
Zzg +Z ðÃ{z a
X 7Ð bÑŠ îÔì B
g mÐ íZ Œ
Û ]!
tžì ;g W~ `~uzŠ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

102
C97

X ƒ: "
U
Ü1 ^ÑÐ kZ ~ ~tèg
u1ƒg•~%1 ^Ñ~Wx ¬B‚Æ VÍß {z b
X ì ŠzŠ%q
Š 4
Æ  $öŽ Ôì @
Y ¹uzáÃe
Zzg Å ~zZg,Z

C98

:•D â •
Û ( |852x )  v0Zƒq é

Õæ†jÛÖ] çâ(h„ÓÖ^e pæ]†Ö] èÛãi gfŠe áçÓm ^Ú çâæ •æ•†ÛÖ] Ý^ŠÎœ àÚ oÞ^%Ö] ÜŠÏÖ]

ó óX ì @
Y ¹uzáÐZ Ôì CY ~Š™ŠgÐzz Åx Z²ZÆ ^Ñ6~zZgŽ ì e
Zzg {z n~uzŠ ÅŠzŠ%L L
C99

:ì c
â•
Û ä ( | 1338 x )  ~]
Z4ZC
Ù ¤x â S é

ó Xó • ë uzáÃÏZ Ôƒx Z²Z »^Ñ6~zZg ËÆkZžìt nq
Z Åg
u® L L

˜ f
ª
Xìª
˜ x *
» äƒ szc)Æ ]Ñqz ]Ì c
,Å ~zZg ~ b ˜Z gzZ ì ¡Å Dª
˜ ~ ¹
:• [òZ &Æ äƒ w!Æ ~zZg

~uzŠ ËZ
 Q Ôƒg•Ð q
Z Ë{z gzZ Vƒ {Š c
i ¹ ( {)z& c
©Ô Ä Ô RÔ x *
‰) ]ÌÅ ~zZg a

ZŠ ZŠÐZ ä ‰Ôì ~zZgofÓÖ] Æ 0 T
‚0·‰X ñY 1™~zZggzZ ðÃÐZ ƒ™f » kZB‚Æ Ú

yÒ x ÷1Z¼gzZ ç¸3E
Z1Z RÅkZ¼ Ôì ¹T
‚0Š ×ÐZ ä ‰gzZì ¹Æ 0·Æ™[™s§Å
X • D™

X ì Š¤
•
á „q
Z sÜ » òg Z-Z ð]†ŽÃÖ] çe] ‰• Dƒ ÁÌŠ¤
•
á Æ kZ6¯ TVƒ Á¹ ]c
Zzg ÅkZ b

Xì @
ƒÃ7Æ {)zg "Z ]‡zZ ‰ (Z Ôƒ: ô¥Åx *
Æ kZ c

wÒZ w! b 7Z w! a
ã c

: • ð¯ 9zŠ Å ~zZg w!ä ( | 852x )  v0Zƒq é
: • D ¯ Ìn~Šq
Z Åw!DIZ ‰

X ƒ ¿q
Z sÜÑZzh
e
ZzgÐ kZ1ƒx¥x *
»Tì @
ƒ ~zZg {z ó7Z w!L a

X • ë Ìgó ˜ Ð
L Z Xƒ ˆÅ: }ÂÅkZ1Vƒ {Š c
i c
zŠáZzh
e
ZzgÐ Tì @
ƒ {z ówÒZ w!L b
C100

X ƒ ˆÅ: ô¥Åx *
Æ T• ëÐZ ã
ó L c

Ô7Z w!ÐZƒ: x¥]Z f pƒ x¥ Âx *
Z Ôã
¤
ó LÐZ ÂVƒ: x¥ VâzŠ ]Z fgzZ x *
» ~zZg¤
ZvŠ p ÖZ/

Xì @
Y ¹g˜c
wÒZ w!ÐZ Âr) c
r{zžƒ: x¥~zZg wqpVƒx¥]Z fz x *
²
g!
~zZgçO X 7eç» ]Z f gzZ ö+ Ð äƒ: x¥x *
» ~zZgèY Ôì CƒŠzŠ%e
Zzg Å ~zZg ó7Z w!L

kZ CY ï7ô¥Åx *
Æ kZ J
Z
 èY Ô CY Å7wJÌe
Zzg Å ã
ó Lb§ÏZ X 7eïÅ,Å

Å kZ q
Š 4
Æ[Zg/1ì Âs %Z 0Æ e
Zzg Å ( g˜) ówÒZ w!L2 X ì ÏÅ7Z w!ÌwÅ

Xì Cƒ „ŠzŠ%Ìe
Zzg

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

103

:ì c
â•
Û Üä ( | 1182x ) ã3x â S é
Ø✠àÚ ð^Û×ÃÖ] †%Òœ än× p„Ö] xnv’Ö] ᜠ... ‚u]æ æ]… Ÿž æ†m ÜÖ àÚ çâ äjÏnÏuæ ànÃÖ] Ùç`rÚ
C101

ØfÏm Ÿ äÞœ å†nÆæ &m‚vÖ]

t• Y f ÒZÆ {)z g
•Z IZ 6T•ñ 9gzZ á e
Zzg ~zZg q
Z sÜÐ kZžì t |Å7Z w!L L

ó óX ì w=)tžì

C102

:• i ZBg ( | 774x )  M0Z x â S é
‚uœ äjm]æ… ØfÏm Ÿ àÛÚ ]„ãÊ äßn ͆Ãi Ÿæ oÛ‰ àÚ æœ ÜŠm ÜÖ p„Ö] Ü`fÛÖ]

Z Ëe
q
Zzg ÅXÐ ~ > Zzg yZ Ìt ƒ szc),ÅkZ1ƒ  ô¥Åx *
c
ƒ: ô¥Åx *
Æ TãL L

ó óX Å7wJÌä

C103

:ì c
â•
Û ä( | 852x )  v0Zƒq é

ó óX ì HŠgÐZ ä[Zg/1ì HÌwJ6gîozæ)ä VÍß¼ Ãe
Zzg Åg˜ªwÒZ w! LL

X ì CIw=e
Zzg ÅkZ Â}Š™ ±Âz }ÂÅwqÆ ~zZg w! ðÃÐ ~ s®z b`

[Z¤
Zžìg ãZz

Š q ZP {Š™Šg Å x Z™$ö6¯ Åäƒ bzêª
g
Z°
á^Ò Ÿ^Î …^ÛÂæ o× à ØnË_Ö] oeœ à †e^q à oÃnŽÖ] oÊçÓÖ] oËÃrÖ] †Û• àe æ†Û à a
Ðm†ŽjÖ] Ý^mœ †ì• †’ÃÖ] é¡‘ Ä_Ïmæ é]‚ÇÖ] é¡‘ àÚ èʆ Ýçm †fÓmæ †rËÖ] oÊ kßÏm "
# ofßÖ]

i úizg ~y
WÆ & =Äc
ZgzZ  qzÑ -7]ZrÐò i úizgƆ²Ô _7]¦~òi ú 1 *™Ñ ªL L

ó óX ïŠ™È 7Z ‰
Ü zÆ)

ð¨
x â S & Ôì ~zZg ( | 157 x )oËÃrÖ]¯0z/~ • Å kZèY X H7wJä  $öÃe
Zzg kZ
G

C104
X ì c
Šg Z Œ
Ûg
•Z uzáä {)z ( | 385x )  ö-‹g ZŠ x â S gzZ ( | 303x ) 
Ü$ ^Þ‡ oÊ éœ†Ú] á^Û% ‚×qVÙ^Î á^Û%ÃÖ oÖçÚ …^Šm àe] à é†nÇÚ à †m†q ^ß$‚u Ù^Î †Óe çeœ ^ß$‚u b
^ãnÖ] ^â^ËßÊ †fnì oÖž p†ãÛÖ] äÖ Ù^Ïm äÖ oÖçÚ ^ãe ؉…œ

ó Xó c
Š™íz°s§Å6ÐZQgzZ ñÎ} hÃÐzz Å *
iÃ]gúq
Z ä5 y¢]|ªL L

ä ( | 852x )  v0Z ƒqž 6 Ôì w! ~zZg ~ kZ èY H 7wJÃ e
Zzg kZ ä  $ö
C105

Xì c
â•
Û

‚f ^ß$‚u oÎ…æ‚Ö] •^m‡ àe oŠn ^ß$‚u á]†Û àe ‚ÛvÚ ^ß$‚u Ü‘^ àe á^nˉ àe hçÏÃm ^ß$‚u c
V^ÂçÊ†Ú h^_íÖ] àe †Û à gnŠÛÖ] àe ‚nÉ à äneœ à oÛÃÖ] ‚m‡ àe Ünu†Ö]
9 ^Ïu ²] ‚fÃÖ ð^ŠßÖ] ŸçÖ 0

ó óX CY Å]Š „§ ¾Å \¬vZ Â'ƒ: 'gú¤
Z ªL L

C106

X ì [Z˜ ~zZg ( | 184x ) dh
i0°°Z†~•ÅkZèYì c
Šg Z Œ
Û qçñÃe
Zzg kZ ä $ö

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

104

( ‚) ¢
 &Å ~zZg :ãU
c
x|z p» ‚
x|~½

6gî¢ Ô *
™„
 gŠ Ô *
™g ë¤
Ô *
ñÐ ï¢ì p» kZ ÔÐ [¢yiz'¼fô–ûmø ¼øfø •ø [!
ì g]‚ Â

X {)z *
™¡Ãq Ë

C107

: ì HyÒ V- p» kZ ä ( | 175x ) £Z 02x â S é
ÜŠrÖ]æ éçÏÖ]æ •_fÖ] ‚m‚• V ¼e^• Øq…æ ( ðo• ØÒ oÊ äÎ…^Ëm Ÿ ðo• ÝæˆÖ V ¼f–Ö]

ó óXƒ J~ ŸgzZ ]¸Ô ñŽ ì {z òŠ W*ŸgzZƒ: Z]
Ð kZ Ì~q ËŽ ì xz² (Z »q Ë‚L L
C108

:• D â •
Û  kñ‡èr
™ é

ó óX 1™¡ÐZB‚Æ éä kZ ª ݈rÖ^e ä¿Ëu :ì p» ä_f• LL

x|k˜Z

žá ™¡ b§kZÐZgzZŒ[p ãçÆ kZ Ô • Ãg
u ~zZgžìt ‚~ b ˜Z Å  x Z™$ö

» Vzq zŠ ‚vŠèp Ö!
X ìg ª¸ Å kZ J
ä™yÒ ÐWÐ G
g
ugzZ ìg: ¹!
— ðà » nËÐZ

: ì x *

C109

X Ãè‰
Ü ŠgzZ„zg¨ b Cqè]¸ a

~ `«Å[!
zž 6Ôì Š Z%É
Ü Š Å .§Zz Å ~zZg~§Zzè‚z ·Š Z%Ð ó Ã
ó ‰
Ü ŠgzZ „zg¨L LVŒ

Ôì qçñ » x Z™ Y • ñO Æ x Z™$ötZzgèû c
u o ^Z²vZ Y •
g
á y Z X Ï ñ Ws
 Ÿz Å kZ
Xì gÃè ~ ¬
U
`Å[!
¬ gzZ ~ `«Å[!
¸a s
 Ÿz ÅkZž 6

x ;zZ {Š c
i ¹ Ô @
ƒ 7g D » ê{z Ô Cƒ 7[Zy
“
 ZŠŠ c
Å kZ Ô@
™7V™{Š c
i ¹ ~zZg *ŸžìgŠ c

X ì @
™¿#ÅV-zZgŠ OZ .
Þ ‡„:gzZ @
ƒ 72~

Âè‚ b
"
C110

gœè‚ a

: • D™„~ q Zâ Z zŠÃ‚DIZ ç

:ì c
â•
Û ä ( | 852x ) v0Zƒq~ p°Ågœè‚

ð^• ojÚ å…^–vj‰] àÚ àÓÛjm &nve äÃÛ‰ ^Ú kf%m ᜠçâæ

ó óX n ™ ZŠ ZÐZì e Z
 {zž ñYƒ¢ gŠkZÐZ ì ‹¼Ž ä ~zZgžìt gœè‚L L
C110

:• D â •
Û ~ p°Å"
Âè‚sßñgzZ

äßÚ p•©m ᜠoÖž ävv‘æ änÊ ÄÛ‰ „ßÚ äm‚Ö äjÞ^n‘ çâæ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

105

Ð kZž ‚Ôá ™pô6gî~k

’k0
LZˆÆ 䙄
 gŠÐZgzZ ä™ q • » g
u ~zZgžìt "
Âè‚ L L

ó óX }Š™yÒ ÐW

X Cƒ 7wJ.
Þ ‡e
Zzg ÅkZ ƒ: *Ÿ ~zZg¤
Z Ôì ~gz¢ *
ƒ*Ÿ » ~zZgaÆ g
uÁJ ç
C111

:• i ZBg ( | 902x )  ~zIx â S é
äßÚ ‚e Ÿ xnv’Ö] oÊ ä›]†j•^Ê Ù^u ØÒ o×Âæ

ó óX ì ~gz¢oÑÅ‚aÆ g
u 9wq¾ L L

i§ » ä™x¥‚

H:i ZñB‚Æ ]c
Zzg ÅV-zZgrszc~ ‚z ¡vŠ » ]c
Zzg ÅkZžìti§ » ä™x¥‚ » ~zZg

óVƒ Zp ÖZgzZ Vƒ ._„Ð g ±Z ~s{ Zp LVƒ ._Æ ]c
Zzg Å > ZzgxyZ £Z ]c
Zzg ŠkZ ¤
Z Ô ñY

t Q Â}™¿#Å > ZzgrvŠ Ð ]Òt ¤
Z pÔ 7g ±Z ðà » ¿#¹ ~hðÔ Ç ñY c
ŠgZŒ
Û „ *ŸÐZ Â
X Ç ñY c
Š™ŠgÃ]c
Zzg ÅkZgzZì ñ~ ‚Æ kZž Ç ñY Œ
: •t p ÖZÆ yZ Ôì c
â•
Û Üi§¸ »ÄcÅ ~zZgè‚ä ( | 643x ) b Õä}ÅZ 0Zƒq é

^Þ‚qæ á^Ê ( á^ÏiŸ]æ ¼f–Ö^e ànÊæ†ÃÛÖ] l^Ï%Ö] l^m]æ†e äi^m]æ… †fjÃÞ áªe ^_e^• pæ]†Ö] áçÒ Í†Ãm
äÞçÒ „òßnu ^ßʆ 酕^Þ èËÖ^íÛÖ]æ(g×ÆŸ] oÊ ^ãÖ èÏÊ]çÚ æœ Üãi^m]æ†Ö oßÃÛÖ] &nu àÚ çÖæ èÏÊ]çÚ äi^m]æ…
C112

ä%m‚ve sjvÞ ÜÖæ ä_f• Ù¡jì] ^ßʆ ÜãÖ èËÖ^íÛÖ] †n%Ò ^Þ‚qæ á]æ ( ^jf$ ^_e^•

X • X ÌÐ }ng U
WÆ ä™¨£Ð 7‚Zz > ZzgvŠaÆp
6Âz ¡

:ì w¸» Ô• Ð ~  É@
g úžŽ Ô ( | 131 x )  ã`[-R é
C113

å†nÆ ‹Ö^rÊ ÔÛ×ÃÚ ª_ì ͆Ãi ᜠl•…œ ]ƒž

ó óX ¹~ >Å •gzZ Ë{z´Æ kZ ƒe 'Y tÅŠ *Z LZ ?Z
 LL
C114

:ì c
â•
Û ä ( | 241 x )  N
 0£Rx â S é

^–Ãe ä–Ãe †ŠËm &m‚vÖ]æ äÛãËi ÜÖ äΆ› ÄÛri ÜÖ ]ƒ] &m‚vÖ]

ó óX ì @
™‚Å}uzŠzq
Z » g
ugzZ M
 7™ÐZ z™: ¦Š ‹S x ÓÅg
uJ
Z
 ?L L

„Åe
Zzg w=Ðg ±ZÆ üz ]¸~ ‚
:ì Š
H„~ q Zâ Zg eÃe
Zzg w=Ðg ±ZÆ ž¶~ ‚

C115

Xƒ pôÐ fz•z AgzZ µ•ÅkZ Ô Vƒ¼f–Ö] ï»gzZ wŠ ¬ ~zZgƸT Väi]„Ö xnv‘ a
C115

X VƒŠŽñ9èozÑx Ó ¹!
1Ôƒ š‚ » ~zZg~¸T : äi]„Ö àŠu b

ï»Ãe
Zzg kZ Ðzz Åt§èŠ®1Ôƒ ¼f–Ö] š~zZgÆ kZ ªƒ ÅzgŠÆMZ¯Œ¸Ž Vå†nÇÖ xnv‘ c
C115

X ñY ïzgŠ » e
Zzg Å ~zZgáZz ¼f–Ö]

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

106

ZzgÐzz Åt§Š®pÔN Y ð0
e
~g7 _ ZÑ ¹!
Ôƒ ®Ðzz Å‚Æ ~zZgŽ e
Zzg {z Vå†nÇÖ àŠu d
C115

X ñY ïzgŠ » e
Zzg Å ~zZgáZz ¼f–Ö] šÃ

:ì e
Zzgt :wVÅMZ¯ 9 ç
Ù^Î äneœ à ÜÃ_Ú àe †nfq àe ‚ÛvÚ à h^ã• àe] à ÔÖ^Ú ^Þ†fìœ Ù^Π̉çm àe ²] ‚f ^ß$‚u
C116

…ç_Ö^e h†ÇÛÖ] oÊ œ†Î "
# ²] Ù牅 kÃÛ‰
™‹!
ó óX ‹ ñƒ D™]zˆÅgî ÒgÎ~ [fi úà 1vZ wÎg ä ~žì yÒ » 5 ê 0¦ªL L

» kZa kZ • ŠŽñ fz•Ä°gzZ AÄ°Ô > Zzgè‚Ô > Zzgèª
Z°Ô•Á£Z ª 9èozÑx Óèa ~ e
Zzg kZ
™Å
X ì uz ?Š ƒÑgzZ ÿ) Z Z
 Zz q
Š 4
Æ •z[Z x Óe
Zzg +Z X ì MZ¯ 9zgŠ
:ì e
Zzg t :wVÅMZ¯Œ ç
o‰çÚ oeœ àe †Óe oeœ à oÞçrÖ] á]†Û oeœ à oÃf–Ö] á^Ûn׉ àe †ËÃq ^ß$‚u èfnjÎ ^ß$‚u
9ÍçnŠÖ] Ù¡¾ kvi èßrÖ] h]çeœ á]0 "
# ²] Ù牅 Ù^Î ÙçÏm æ‚vÖ] 醖ve oeœ kÃÛ‰ Ù^Î p†Ã•¢]
C117

ó óX ì Ò ñ‚Æ Vzg ZŒ} i ZzgŠÆ ¼
 žì c
â•
Û ä 1 vZ wÎg L L

x â S ˆ Æ ä™Üe
Zzgt
¹a kZ ŒÐZ X ì d
Š
¾Œg
utžì c
â•
Û ä ( | 279 x )  ~èF

kZŽ C118 ì c
ŠzgŠ » tzœä ×[ZÐZ ÔÆ ( | 178 x ) yÑ0QñZΕr~zZg x ÓÆ•Å kZèYì
E
E
3{ÅZ šÆ
3{ÅZ šÆ kZgzZì #
Ö ´ Åäƒ ûE
Ìe
ZzgMZ¯ŒX ì Š
c
Šg Z Œ
Û MZ¯ŒÐZ „6¯ Åäƒ ûE
X ì @
ƒ F
ÁÐMZ¯ 9û% » kZp¤
Zì Cƒ „#â Å 9~ •
:ì g
u t :wVÅ å†nÇÖ 9 ç
äß ²] o•… é†m†â oeœ à èÛ׉ oeœ à æ†Û àe ‚ÛvÚ à á^Ûn׉ àe é‚f ^ß$‚u gm†Ò çeœ ^ß$‚u
C119

9 é¡‘ ØÒ ‚ß Õ]çŠÖ^e Üãi†Ú¢ ojÚœ o× Еœ ᜠŸçÖ 0 "
# ²] Ù牅 Ù^Î Ù^Î

uZzB‚Æ i úC
Ù 7Z ~ Â ÇVzŠ wZ e ú6#
Ö Z KZ ~ž @
ƒ:˜}
t = ¤
Zž c
â•
Û ä 1 vZ wÎg ªL L

ó óX êŠ}Š ¬»

Ðzz Å ¡YÎ Âä DIZ ‰ž ‚ì gz$~ ‚z ¡ ~zZg ( | 144x )¼0 z/0·~•Åe
Zzg kZ
X ðƒ Œg
u Å kZÐ p ÒkZ Ô ì Å Ì}ÂÅ kZ6¯ Ū
°z tœÆ kZ ä ‰²ì ¹Ì®ÐZ

kZgzZ å Zƒ Za 6¯ Å ¡YÎÆ ~zZg kZŽ Š
ƒ bZi˜}
{z ÂIïÌ7‚Z ~uzŠh
'
× B‚Æ g
u kZ Z
Q
Üä( | 643x )  b Õä}ÅZ 0Zƒqž 6Ô ˆ VJ
zgŠÆ 9gzZ ð0
gZŒ
Û 9•t Z®Ô ˆƒ ~g7 Ì¶à ©Å

X ì c
â•
Û

C120

:ì g
ut :wVÅå†nÇÖ Œ ç
^ß$‚u ]çÖ^Î †ËÃq àe ‚ÛvÚæ p‚ãÚ àe àÛu†Ö] ‚fÂæ ‚nÉ àe onvm ^ß$‚u …^Že àe ‚ÛvÚ ^ß$‚u
kqæˆi é…]ˆÊ oße àÚ éœ†Ú] ᜠäneœ à èÃne… àe †Ú^ àe ²] ‚f kÃÛ‰ Ù^Î ²] ‚nf àe Ü‘^ à èfÕ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

107
C121

å‡^qªÊ V Ù^Î ( ÜÃÞ kÖ^Î àn×Ãße ÔÖ^Úæ ÔŠËÞ àÚ kn•…œ "
# ²] Ù牅 Ù^ÏÊ àn×ÃÞ o×Â

?ƒ èZg6gîà Š6kZ ?ž Y7 Ð kZ ä 1vZ wÎgX 1™ b ïnúÆ$hDŽ ZhŽ q
Z ä ]gúq
Z ªL L
~èF
x â S ÌQ p

ó óX c
Š } Šg Z Œ
Û^
YÃ b ïkZ ä \W Â c
Š [ZŽ ~ ]mZ ä kZ

X ì ®._Æ ñZg Åg/ ~zZg ( | 132x ) vZ D0 Þ¬ ~• Å kZ

C122

( | 279 x ) ~èF
x â S ž 6• ~z%]c
Zzg ÌÐ Vz•vŠ ~ eÆ$èY Ôì ¹ŒÐZ ä( | 279x )
.žEÅŒÃe
@
Y ¹{ çG
Zzg Œ+Z X Š
c
Š }ŠzgŠ » Œ6¯ Å t§èŠ®Ãe
Zzg ®kZ Z®X ì c
â•
Û ™f » yZŠpä
X ì CY Åg Ñ„ u.
Þ ‡Ìt gzZì

gñQáZz ä™ »‚

: *Ÿ {z¤
ZgzZì oÑÌ*
ƒ*ŸV;zì ~gz¢ *
ƒ wŠ ¬ » ~zZg V˜ aÆ g
uè¡žì [ Y H™fú

: •t Y âZ à Zz ä™ bzêÃ‚Æ ~zZgX ì CIŠzŠ%e
Zzg ÅkZ ƒ
¡YÎ b

ê c

]pè¿# e

tlà a

x ;zZè]Ò d

Xì #
Ö }
7~gT{ÒWyÒ¿»x ÓyZ

tlà a

Xì c
Šg Z Œ
Û bzêä x Z™$ö Ã~zZg,Z Xƒ“
 ZŠ'.
Þ ‡*
ž}™t~(+Z ~zZgžìt Š Z%Ð kZ

:ì c
â•
Û ä ( | 354x )  yx0Z x â S é

oÊ ^Îæ‚‘(äŠËÞ oÊ èÏ$ á^Ò á]æ ä×qœ àÚ Õ†jÖ] Ðvj‰^Ê äe]ç‘ g×Ïm ᜠ•^Òæ •vÊæ å©_ì †%öÒ àÚ
C123

Õ†jÖ] Ðvj‰] |†rÖ] l]…^Úœ àÚ †%Òœ än× †ã¾ ]ƒ] Ù‚ÃÖ] ᢠ( äjm]æ…

uF{z Ð zz kZ ƒ d
Œ
Û Æ äY Q Ð \
gŠ gzZ }™Y æZ là {z ÔN Y| ({Š c
i Ð u V™Å ~zZg TL L

{z ÂN YƒC
Ù ª {Š c
i ]â ´ Å b`
6w° Z
 èYƒ „ C~ e
Zzg KZgzZrŠpè]Z &
{zp¤
Z Ôì •» äYK

ó Xó ì @
Y 0 •» uF

: ì w¸» ( | 204x ) w•
á xâS é

ÔÐ ,™7wJg
u Å kZ ë ƒ: ŠŽñ6gî 9ÌÝZ Å[ k0
Æ kZgzZ Vƒ lÃV™Å_öTL L
C124

ó óX D™7wJ„ZÍÅkZ ë Â}™V™]{~ „ZÍ ðä
Zž 6

:ì c
â•
Û ä ( | 198 x )  ~u0Z x â S é

:G-!
C125
L LX ƒ„ » V!6kZ c
ƒ [|!
ê X {z Z
 Cƒ 7wJ.
Þ ‡‰
Ü z kZ g
u ÅòŠ W L L
C126

:ìt w¸q
Z » ( | 161 x )  ~g Nx â S é

ó óX Ç ñY c
Š™uF
ÐZ ƒ„ » V!6~zZg¤
Z L L

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

108

Û”
  x Z™$öÃg
nq
Z ÅŠzŠ%Ž • ïŠg Z Œ
u ÅkZgzZì @
0
gZŒ
Û *Ÿ) ~zZg ÑZz ä™tlà ç
C127

:ì c
â•
Û ä( | 852x ) v0ZƒqçO X ì

†ÓßÚ ä%m‚vÊ äÏŠÊ †ã¾ æœ äj×ËÆ l†%Ò æœ ä_×Æ •vÊ àÛÊ

ó óX ì ”
g
uÅkZ ÂñYƒC
Ù ª[» kZ c
ƒg D » ê]{ c
}™tlÃŽ L L

¡èYÎ b

X ì @
Y ¹ ÀËvÖ] ®n‰ ÐZ ñY c
0
•zt ~ ~zZg TX ì ! Zy
Å “
 ZŠŠ c
zCqÆ ~zZg Š Z%Ð kZ
C128

:• D™V- p°Å ~zZg kZ  x Z™$ö

ó óX ì @
Y ¹ÀËvÖ] ®n‰ ÐZ Ôn Y ~Š: ßF
6æè+
YÃ[Zßè+
Y Å ~zZ çl8E
LL

:• ð¯ 9zŠ Å ÀËvÖ] ðç‰ ä DIZ ç

 x Z™$ö¼ Ãe
Zzg,Z Xƒ Üq
Z ªÅ kZ ~ wqC
Ù gzZƒ ›Za ! Zy
ÅCqÆ kZ :-Z ¡èYÎ a

X • ïŠ x *
» óf •
á L

X ì CƒŠzŠ% {zžìt ¬» e
Zzg Å ~zZgÆ nkZ
C129

:ì c
â•
Û ä ( | 840x )  k

iß Z 0Z)´ é

ó óX ì ®{z ƒ ì‡~ wqC
Ù B‚Æ ~zZg •zt ¤
Z Ôì CY ~Š™ŠgÐzz ÅCq}'g
u]‡zZ ‰L L

ƒ ùŸÆ V1Â c
äYƒ {¦g/Ô äYƒ Ó
*
‰ƒ Š
ƒ [Zy

Cq » kZ6¯ Å:
 ¹· Z Ë:~g ¤ ¡ÐÎ b
Xì Š
c
Š x *
» ¼×jíÚÃ~zZg,ZX Ðzz Å {)z äY

wJ.
Þ ‡*
Ã]c
Zzg ň Ð o %ZgzZ wJÃ]c
Zzg Ŭ Ð o %ZgzZ ì @
Y ¬Š Ãg
Š q Z Å ~zZgÆ nkZ
C130

X Ç ñY Hg (Z •Â~ yZnƒ:×t ~ XgzZì @
Y c
Šg Z Œ
Û

ê]Ò c

: ì H„~ q Zâ Z zŠ ä DIZÐZ

~k

’~g vž¾ ÐZ ðä
Z X n ™: ×~ ßgzZ 9{zžƒg D » êgŠkZ Þ ~zZg ª : Çê a

X ì t•
Û H~áZzˆ gzZ ñƒ‘ ¬žƒ: „™t ÐZ Ô á ™ oKZÆ™tÐZ Ug ¯{z Âì tV#
C131

X 7wJ.
Þ ‡e
Zzg ÅkZgzZì d
Œ
Û Æ¼×ÇÖ] •u^Ê t ~ pkZ


*™: x ÈZ » v Ð ’‰
Ü zF
g
u‰ƒg D » I™
z ê~zZg ~ wZjZz ]‡zZ m{ ª :mºê b

ÅkZ ~ ª
q +Z X {)zƒ Š
H: .
Þ »Ð¯ÝZ »T bŠ™yÒ „Ð k

’+Z ˉ
Ü z D™yÒ g
ugzZ

X ÏñY ~Š™Šg g
u ðƒ ÅyÒ c
ðƒ ”

 ¥0 ¼ Ô ì ( | 147 x ) Ý°Z†0 { Œ
Û ~zZg wVÅ kZžì c
â•
Û Üä ( | 902x )  ~zIx â S é

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

109

C132

:ì ¹0Æ kZ ä ( | 233x )

ó óX å7[Z˜1Ô å @
™ 1x »Ð I™
~ ä™yÒ gzZG
g
ut L L

x ;zZè]Ò d

B‚Æ ~uzŠÃg
uq
Z LgzZ}Š™yÒ wßñÃe
Zzg {LÐzz kZgzZƒg D » ëz {Š c
i ¹ ~zZg ª

X 7u.
Þ ‡~zZg (Z X {)z}Š™ûÒ$i

:ì c
â•
Û ä( | 354x )  yx0S x â S é

Ð ê~ ‚z ¡1‰ ƒ w'{Š c
i ~ ]ZŠ „gzZ Vñ»Æ b &Z Âñ ƒ {¦g/Ž ¸,Z¼ Ð ~ > Zzg LL

Æ ( | 110x ) ~y ŒÔ ïŠ w$
Š ‹S Ô ïŠ ¯ µÃs ¸ñgzZ q ¯%ÃË% ÂD™yÒ g
u {z Z
 Q ÔÑ h
 x»
C133

ó Xó D Yƒ `g { „Ð ` îZ Ò]
ZŠ {zž ‚” ä™x »ƒ
 o*
vŠÆ b§kZgzZ yÒ Ð 1*™ÑÃx¯

:ì ÅyÒt nq
Z Å ~zZg ä( | 198 x )  ~u0Z x â S é
C134

ä%m‚u Õ†jm ]„ãÊ ÜâçÖ] ä%m‚u o× gÖ^ÇÖ]æ Üãm Øq…

ó óX ÏñY ~Š™uF
u ÅkZ ƒ„ » ëz Ì6g
g
u ÅkZgzZƒ @
ƒg D »ëzŽ òŠ W (Z L L

]pè¿# e

X ¿#ÅV-zZgrª
: • 9zŠ ÅkZ

ószc LÃe
Zzg År.
Þ W!
Æ kZ²Ô ì CB ”

ó Le
Zzg Å ®~ ]gßkZ X }™¿#År® a
Xì 
@Y ¹

Å ]pvŠ c
|zZ² Ô• ïŠ x *
» óf •
á LDIZ x ¬ Ãe
Zzg ÅrX }™¿#Å ]p c
r{Š c
i Ð L Zr b
Xì 
@Y ¹Ã]gß~uzŠ ÏZ ~ g
uè]q ˜Z ó]pè¿#L Xì 
@Y ¹ ópôLÃe
Zzg

x lZ Å]pè¿#

: • 9õ0
'
h
× Ån~uzŠ Å]pè¿#
‚nÞ^‰Ÿ] Ø’jÚ oÊ ‚mˆÛÖ] c

[½ b

`gæ a

sø e

Ü e

[s d

X •â•
Û ±5~gT{ÒWyÒ¿» yZ
yÒ » `gæ

C135
1C36

X bŠ 5B‚Æ ~uzŠÃq q
Zì p» ` ZgŠ Z ~ ¹gzZì Ð ` ZgŠ Z ó`gæL

X ƒ: ~ kZ µZß Z °Ž - Ø » ±ŸZ,Z Ë~ Qc
•ÅTì e
Zzg {z `gæ ~ b ˜Z

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

110

àjÛÖ] t…‚Ú b

: • x lZ zŠ Å `gæ ç

•^߉¦] t…‚Ú a

t…‚Ú ÐZ Â ƒ µZz ~ Q¤
Z gzZ •^߉Ÿ] t…‚Ú ÐZ ~  $ö b ˜Z ƒ µZz ` ZgŠ Z ~ •¤
Z
1C37

X • ë àjÛÖ]

aÆ {)z ô=ÅÂd
¾Ëä VrZ ë@
Ôì x Zw ó` ZgŠ Z Lq
Š 4
Æ DIZ x ÓvŠgzZ  Y •Ô  $ö
G
I
E
45k!
1C38
X ì c
Šg Z Œ
Û ö Ð ¬kZñŸZ ‰ K
yÒ »[½

1C39

X bŠ «
ZÃq Ëì p~½ » kZgzZì Ð » ó[½L

c
ƒŠ
w$
© c
x *
» ~zZg ~ • c
 ðà » QÐ ~zZg ËÆ T• ë Ãe
Zzg kZ [½~ b ˜Z
1C40

àjÛÖ] hç×ÏÚ b

‚ߊÖ] hç×ÏÚ a

X ƒ 1x »Ðí@
z *¼ä ~zZg
: • 9zŠ ÌÅkZ ç

ƒ ðƒ µZz ~p~ Q¤
ZgzZ ‚ߊÖ] hç×ÏÚ ÐZ ƒ ðƒ ~pðÃ~•¤
Z ~ ]ÑEZÆ x Z™$ö
X Ç ñY ¹àjÛÖ] hç×ÏÚ ÐZ Â

ì Cƒ µZz ~pÐzz Å ! Zy
Å ‚Æ ~zZg ~ kZèYì c
ŠgZŒ
Û ®Ãg
u [½ä  x Z™ $ö
1C41

X ñY ~Š™ ãZz |¬ Ð >Ä!ZªÆì HC
Ù ªi ZŽ » kZÐ n¾ÅyJZ ä DIZ ë @
yÒ » ‚nÞ^‰¢] Ø’jÚ oÊ ‚mˆÛÖ]

X q ˆÅ {Š c
i~7‚Z µ :ì È » ‚nÞ^‰Ÿ] Ø’jÚ oÊ ‚mˆÛÖ]

X }Š™†ŸZ » ~zZg ËÐzz Åëz ~zZg ðÃ~•µÅTì g
u {zŠ Z%Ð kZ ~ b ˜Z

1C42

{z Ôì Å CŠ c
i ä ~zZg TªÆ Ô Ï ñY à™wJV; Æ x Z™$ö CŠ c
i Å ~zZg Ë~ •Å e
Zzg

Zzg ~uzŠ ~ ]gß+ZXƒ Ìô¥Å q •~ • ~uzŠ 6x £Æ CŠ c
e
igzZƒr{Š c
iÐ áZz ä™: CŠ c
i

ƒ: ŠŽñ oÑq
Z ðÃÐ~ yZ 
c _ ZÑVâzŠ {gÃè ¤
Z p X Ç ñY ¹ ó{ Ð
L Z σ: CŠ c
i ~•ÅT

ñY H7wJñƒ D™g ÑÐ ¼Æ ‚nÞ^‰Ÿ] Ø’jÚ oÊ ‚mˆÛÖ] Ãe
Zzg kZgzZ Ï ñY Å 7wJCŠ c
i

1C43

yÒ »[s

X *
W~ lŽz •
wgzZ *
Z”Ð }uzŠ q
Z » VŽñì p» kZ Ôì+ »¶ÃÌZÐ [ZCZ ó[s L

1C44

ÅTžƒ ng ¬z s %Z (Z ~ yZ 1Ôƒ ~z%Ð 7‚Zz yáZŽ • ë Ãg
u kZ [s~ b ˜Z

Ãe
Zzg q
Z ËÐ ~ yZ Ð zz TVƒ '
Z'Ì~ ]¸7‚Zz yáx Ót VW'h
'
× Ôƒ: eÌb§Ër
{Š c
iÐ kZ c
zŠ c
ƒ @
™e
Zzgû% {Š c
i c
zŠ ~zZg „ q
Z Ãg
u kZžÐ kZ ÃsX n Y ~Š : ÌßF
6~uzŠ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

111

1C45

X ,™e
ZzgÐZ ~zZg

: • 9zŠ ÌÅkZ ç
àjÛÖ] h†_–Ú b

‚ߊÖ] h†_–Ú a

:• 9zŠ Å[s

Xì @
Y ¹àjÛÖ] h†_–Ú ÐZ ƒ~ Q¤
ZgzZ‚ߊÖ] h†_–Ú Ãe
Zzg +Z ƒ [ZCZ ~•¤
Z

c
;Ôržƒ (Z ƒ Z”ë !
» ]c
Zzg 9zŠ Z
 èY Ôì Y Y Hg Ñ~ ]g߶a Åg
•Z Z ÂÃQ[ZCZ

7®e
Zzg {z²Ô• D â •
Û •Â6e
Zzg kZ  x Z™$ö~ „ ª! ZCZ +Z ƒ: e]gßðà ßF
Te
Zzg +ZçO Ôì B
g mÐ óf •
á Lc ñOÆ g
•Z ZÐ g ±ZÆ t
 I KZuZ [s%Z X Cƒ

Å > Zzg c
•:
 » äƒ w=)Æ e
Zzg +Zžce xg ãZz pÔ$
Ë ƒ 7w=wq¾ {z ÂñY c
0
fz•~
ü » kZ ñ0
gZŒ
Û w=)Ð zz Å g
Š q Z ng ¬e
ZzgŽ gzZ 1C46 ì î Z”ë!
» ]c
Zzg :
 » kZÉ 7~gz$

X ÏñW~ ãU
`Å[!
ÏZ ,åÅ]!
kZž 6Ô@
ƒ 7Ç
yÒ » Ìvù’øÚæ ͆ù vøÚ

XƒF
6tŽ wpzp(Z :ì p» VâzŠ Ô•+ » wBÌZÐ p’z û ósøz ÜL

Å ~zZgrÐ ~pÅ szwP c
Z 1ƒg Z Œ
q
Û 'Â]gßÅ Qz•~ Tì g
u {z Š Z%Ð kZ ~ b ˜Z

szw~p¤
ZgzZì @
Y ¹e
Zzg óÜ Ð
L Z ÂÔ c
Š ¯ 3Z'
× ä ‰ÃW Z%‰Ôƒ Å Vx~p ¤
Z ÔñYƒ ¿#
C147

X ì @
Y ¹ ósø LÃe
Zzg kZ Â Ôc
Š ¯ [uÑZÞ¬ ä ‰ÃwjÑZÞ¬‰Ôƒ Å

Š q ZP {Š™ŠgÐ s§Å  x Z™$ö6¯ Å‚ üÆ ~zZg
g
oeœ à ð^_ à Ün׉ oeœ àe &nÖ ^Þ Ü‘^ àe o× ^Þ †a‡¢] çeœ ^Þ p…çe^ŠnßÖ] †Óeçeœ ^ß$‚u a
VÙ^Î äß ²] o•… é†m†â
9l]†Ú Äf‰ ØŠÆ ð^Þ¦] oÊ …çߊÖ] ÈÖæ ]ƒž0

ó óX ñY c
ðŠû%]‚ÐZ ÂñY wZ eì © ~ @'¤
Zžì yâ •
Û » 5 {k

Ù 1Z ]|ªL L
C

C148

I3Å~•ÅkZèY H7wJä  $öÃe
Zzg kZ
X ì ÀËvÖ] ®n‰ ~zZg ( | 138 x ) Ð! Z 0 ïG

äneœ à éæ†Â àe Ý^Žâ ^ß$‚u oÞ‚ÛÖ] ‹nÎ àe ‚ÛvÚ àe onvm ^ß$‚u Ì×ì àe †Óe †Že çeœ ^ß$‚u b
V^ÂçÊ†Ú èŽñ^ àÂ
9 g–Çm á^_nŽÖ] á^Ê †ÛjÖ^e x×fÖ] ]ç×Ò 0

ó óX ì @
W×Ãy-Ð kZ Ô z™ c
3™5 ,gL5 gzZ Å ªL L

ãæ ®0 ·0 ¼ Pi1Z ~ • Å kZ èY ì ( ŠzŠ% 6¯ Å äƒ) ”
q
Š 4Æ $ö e
Zzg t
C149

X ì ÑZz ä™V™{Š c
i ¹ ~zZg ( | 200x )

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

112

V^ÂçÊ†Ú o× à á]ƒ]‡ à gñ^ŠÖ] àe ð^_ ^Þ†fìœ •^Ûu ^ß$‚u ØnÃÛ‰] àe o‰çÚ ^ß$‚u c
9…^ßÖ] àÚ ]„Òæ ]„Ò ^ãe ØÃÊ ^ã׊Çm ÜÖ èe^ßq àÚ é†Ã• Ä•çÚ Õ†i àÚ 0

ó óX Ç ñY c
Š [Z± b§kZgzZ kZÐZ Ç}Š hg *
ðŠ Ì('
Z'w!
Z yZgzŠÆ "
q
» <Ž ªL L

žì ¹ä $ö0Æ TÔì ~zZg ( | 136 x ) T
‚0 Y «~•Å kZèYì ®a kZ e
Zzgt

X ~ˆ c
¶”¬ Ð o %Z e
Zzgt Ð Y «ä Š מ mƒ 7×t gzZ å Š
ƒ o %Z ~/~y
WÐZ

1C50

•w£S :¬
U
c
x|z p»•w£S

1C51

X {)z *
hŽ Ô *
5ì p»Tì fp â Ð ÝzgzZì g]Ð Ù^ÃjÊ] [!
w£S
X ì [ Y HyÒ ú x|k˜Zz ~½ »•

x|k˜Z »•w£Z

1C52

:• i ZBg ( | 852x ) v0Zƒq ñƒ D™yÒ x|k˜Z »•Á£S é
äín• àÚ pæ†ÛÖ] ÔÖƒ ÄÛ‰ äÖ^q… àÚ ØÒ áçÓm &nve änÊ ½çω àÚ å•^߉] Ü׉ ^Ú

ó óX • ë µÃ•+Z  ԃ H q •Ð •LZ ä ~zZgC
Ù gzZƒ:Ž‚ ~zZg ðÃ~ TÔ > Zzg M{zL L

u ÌË
X ì oÑ~Š ã
*
ƒ µ»•ÅkZaÆ äƒ 9Æ g

:ì c
â•
Û Üä ( | 643x )  b &0Zƒq é

vŠ 2ì µ•Å kZžì @
ƒt Š Z%Ð kZ Â Ôì 9{zž • ët 0Æ e
Zzg ËZ
  x Z™$ö L L
1C53

ó Xó • ŠŽñÌ9èozÑ

: • D™„~ V©zŠ DIZÃe
Zzg µ ç

X ƒ µJ
 1 Ñ•ÅTe
Zzg {z ª q ¯%µ a
X ƒ µJ
! ô•ÅTe
Zzg {z ª s ¸ñµ b

™È7Z%Z Ô 7ï•
á ~ p°Åµt :ÑZ ZwZ ¸ZÆ yZ ƒ µ•J
  É@
Zžì I » yZ
¤

806 x )  ¹Z²ƒq gzZ ( | 643x ) b & 0Z ƒq X ì µJ
¹@
V# e
Zzgtžì Y Y ¹ V- Æ

q ¯%~ µžì I » {)z ( | 733x )  ·) 0ZgzZ ( | 676 x )  ~zâx â S ²ì c
CZ •ñ¸ ä( |
G
{)z ( | 643x )  b &0ZƒqŽ ì {z ñZg Å  $ög/žìg ãZz X ì ï•
á Ìq ð‹©! b§Ås ¸ñz
Xì Åg (Z ä

1C54

ÐZƒ µJ
 1 *™Ñ•Å e
Zzg Tªì » q ¯%µŽ ì x|„z » e
Zzgµ._Æ w¸q
Z

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

113
1C55

X ì » ( | 405x )  Áqx â S w¸t X • ë ‚ßøŠÛÖ]
:ì e
Zzgt wVÅ q ¯%µ

é†m†â oeœ à èÛÏ× oeœ à p†Ê^ÃÛÖ] ‚mˆm àe Ønu]†• à hçmœ oeœ àe ‚nÉ oÞ†fìœ gâæ àe] àÂ
9^ãßm• ^ãÖ •‚rm àÚ è߉ èñ^Ú ØÒ Œœ… o× èÚ¢] å„ãÖ &Ãfm ²] á] 0 Ù^Î "
# ²] Ù牅 à äß ²] o•…
1C56

ó óX Ç}™h
‰Å+ŠÆ kZŽ ÇÇòŠ W (Z q
Z \¬vZ ~ w‚ÎC
Ù ~#
Ö Z kZžì ~tÈâ •
Û ªLL

: ìt wVÅs ¸ñµ
æœ ^nÞ]†’Þ æœ ^m•ç`m á^Ò àÚ o× ݡŠÖ] ]æ•… V Ù^Î äß ²] o•… Œ^f àe] à èÚ†Ó à á^Û‰ àÂ
1C57

— ... $  (  ™ ÙçÏm ²] áªe ÔÖƒ ^n‰çrÚ

ó Xó ... žì yâ •
Û » \¬vZèYzŠ [ZŽ »xsÃ
 ÏXgzZ ð|Ô ~Š·žì yâ •
Û » 5 k„0Z ª

gñQáZz ä™ »•w£S

©$E
ì @
Yƒ µZz q éŒG
Z ~ kZÉ Sg 7µ•  ( ƒ Š
^g~zZg ðê)ƒZƒ µZz o dÌ(Ë~•¤
Z
©$E
X ì x *
»o d~•M~ b ˜Z Å  $öq éŒG
ZgzZ
ëèo db £èo d a

E
ÿ}š! c

{d

Ë% b
ëË% b

: • 9zŠ Åo d ç

¤ a : • 9g e Åe
ZzgŠzŠ%Ðg ±ZÆ £èo d

Öæ a

:• 9zŠ Åe
ZzgŠzŠ%Ðg ±ZÆ ëèo d

:ì #
Ö }
7~gT{ÒW,¼ Åx ÓyZ K
 n!
Ô Nƒ 9bt V-

yÒ » ¤

C158

X ó*
L:ì p»TÔì+ » wBÌZÐ ä~ ¹ ó¤LÂ
\

~tÈâ •
Û Æ™sv
„• ~g ‚ c
ƒŠ
c
Š ™sv
z ðZ’Z »•ÅT• ë Ãe
Zzg kZ ó¤L~ b ˜Z
C159

X ƒ ˆ~Š™sv
•~g ‚ ¹!
{z´Æ ¹@
gzZ ! ô c
{z´Æ ! ô c
ƒŠ
c
Š™yÒ

CƒŠ ® •
ó Á£Z LoÑ ~Š ã
Å g
u 9~ kZèY Ôì Cƒg Ñ~ ŠzŠ%¸q
Š 4
Æ  $öe
Zzg +Z


yÒ »Ë%

C160

X {)z ó óbŠ hgŠ Zi WgzZ 'L L:ì p» kZXì+ » wBÌZÐ w‚g Z ~ ¹Ë%Â

Ð 1 vZ wÎg%ÆWZzÆ ! ô¹@
ªƒ Š
c
Š™sv
Ð y
WÕÅTì e
Zzg {z Ë
ó %L~ b ˜Z
C161

X 7s %Z ðÃ~ p°kZ ÅË%žì c
â•
Û ä( | 405x ) Áqx â S X}™yÒ g
u

¹@
Ë% a
:• x lZ zŠ Åg
uË% ç
»  /ôèYì Cƒ ]gß«Š Z% • s1  » Ë
ó %L é¨GÒŒ!  $öZ
 ~ ]ÑEZ òÀLZ%Z
! ôË% b

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

114

Xì ;g Wd
kž 6Ô7µw‚g Z
 ~zâ x â S gzZ ( | 643x )  b & 0Z ƒq ž

¬»¹@
Ë%

6Ô ì ® e
Zzg Ë% q
Š 4Æ$ög/

Ð kZ  Y •g/ É‹g Z[WÐ U Æ o ^Zz wÑ+Z ë @1C62Xì ðâ •
Ûs
 Ÿzt ä {)z ( | 676x )

X • D ¯ wÑ+Z ñ†

Xì ŠzŠ% Þe
ZzgË%ªì »  x Z™$ög/Ž Ôì {z Âw¸q
Z

{)z ( | 241 x ) £Z x â S gzZ ( | 179 x )  ´ â x â S Ô ( | 150x ) •1Z x â S  x Z™Y •g/w¸ZuzŠ

u ñfòŠ WÑZz ä™w‚g Z Z
g
 žì t I » y Z X ì u .
Þ ‡ ÞÐU Æ wÑ+Z e
Zzg Ë%žì »

žth
'
× Ô Çƒ 7c

ÃòŠ W®Ë•Zžì YY HŠ OZ6kZŠŽz!
Æ w‚g ZÆ kZ Âì g ±Z .
Þ ‡gzZrV; Æ
Å"
Œ
Û Ð ]t: â ižt Q Ôì ãZzÐ ]ZŠ •
á g ZÆ 1 *™ÑŠp} ÂòÀÅ ( É@sÔÉ@
)  yzÅZí
çO Ô ¶$
Ë 7Ì1
 +Š g•q ß ðÃ~ yzÅZí: â iÐ zz Å äƒ ¨
¸ ¦ù¨Æ xsZgzZ Ð zz

Xce *
Y HwJwq¾ ÐZ wÑ+Zg•Ðzz ÅíZ Œ
Û {gÃè pÔmƒ 7"
U
Zzgt ]og•žÆ kZŠŽz!
e

yZXì [™s§Å [ôZÆ yZ gzZ ( | 204x ) w•
á x â S Ž ì Ìw¸ ZŠq
Z VŒ Æ }nñf

„ Ð ~zZgrå {zžƒt ]Š ¬ Å ¹@
áZz ä™w‚g S ¤
Zžt {z gzZ ì ,gzZ yi Z Âh
'
× ¼ ~ •ñÆ
X ÏñY Å7wJe
ZzgË%mZ ƒ @
™w‚g ZÐ ËC
Ù { z¤
ZgzZ Ç ñY HwJÃe
ZzgË%ÅkZ Â}™w‚g Z

t MŠŽz!
ÔyDg » {)z( | 234x )  ´=Z 0 ZgzZ ( | 198 x )  á^_ÏÖ] G0 ¼‰ $ö[

X • s§Å•ñÆ ( | 204x )  w•
á x â S Ã7Æ ]ùÂ{gÃè p7uZ µÆ ]og•e
Zzg

1C63

¬» ! ôË%


 !
Æ {)z ”û) ä kZŽ }™yÒ ÷c
w¸ðà » 1 \W! ôðÞì t ]gß~uzŠ e
Zzg Ë%

\W„
 Zg { Z'™hgôZz » ! ôkZ {z VZi Zˆ Ôƒ H ~
Z ÐZ Ð ! ô}uzŠ ËÉ ƒ ‹: Ð 1 \W„
 Zg è{ Z'
Cƒ „ ~ ¬Æ wßñq
Š 4
Æ x Z™$ö ! ôË%X • ë ! ôË%Ãe
Zzg +Z Â}Š™ÜŠ •
á gZ » 1
X 7µª
˜ ÅyZa kZ Ô• wŠ ¬  /ôx ÓgzZì @
™e
Zzg „Ð/ô! ôèY Ôì

1C64

yÒ » Ø–øÃû Úö

C165

X ó ó{)z bŠ™ b
¬gzZ *
ƒ JÔ )zg L L:ì p»FgzZì Ð FØ–ÃÚ Â

Z } C166X Vƒ ‰ ƒŽ‚9 gŠ 9 ~zZg {Š c
¤
i c
zŠ Ð yxgŠÆ•,ì Cƒ {z e
Zzg XØ–ÃÚL~ b ˜Z

ÕZ'' c
â•
Û V- ä 1 vZ wÎgžN â •
Û Üg
u ðÄ
 Zg { Z'Ð 1wÎgÆvZ ( | 179 x ) ò´ â x â S

X 7D¼ » >
Ø pÅXÔÐ Vƒ Ž‚9 gŠ9 ~zZg {Š c
iÐ q
Z ~•mZèY σ ®t ·Ñ!
Zzg +Z
e

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

115

yÒ » {
©$E
X ì ¡Åw£Zt gzZì+ »¶ÃÌZÐ q éŒG
Z {Â

0Z x â S ž 6Ôƒ: µŽ ì x *
»e
Zzg kZC
Ù ó{ž
L • Dâ•
Û }n~ eÆ p°k˜Z Å kZ
1C67

X ì c
â•
Û ä ( | 463x )  _Z†

ä +y
OpÔ• D™wEZ Ð g ±Z ~½ • D™wEZ ~ p{gÃè Z
 Ã ó{L  x Z™$ö

žì ÅV- p°Å kZgzZì c
Š™ŠzöJ
p~½Ã {ä VrZçO Ôì Å Za d
•gzZg …~ÚC
ÙC
Ù èa
ž 6 Ôì CB{Ô Vƒ ñƒ sv
Ð ]â £ ZÉ ó79gŠ 9L~zZg {Š c
i c
ZÐ •ÅTe
q
Zzg +Z
1C68

X ì c
â•
Û ÜV- ä ( | 852x )  v0ZƒqÐ ~ +y
O
X ì Cƒ ®t ·Ñ!
Zzgtžìt ¬» ó{L
e

yÒ »Öæ

» O g @c
Zƒ0
Z Lp» Tì ÃÐ ÖŠt X ó *
Ö ÍLì p» kZ Ô ì+ » wBÌZÐ :D
ÔÖæ Â
1C69
1C69

X ì óo %Z

X }™C
Ù ªdÅkZ™ Ö Í»•Ž ì @
ƒ {z ó~zZgÖæL~ b ˜Z

c¬Z :D
b

Š ‹ÑZ :D
a

: • 9zŠ ÅkZ ç

ƒ ”: Ð kZ e
Zzgt 1ƒ [ ™]‡5Ð T}™e
ZzgÐ •)ë,Z ËLZ ~zZgžìt :Š ‹Zè:D
a
X ì ;g™e
Zzg ˆÆ ]‡5Ð kZ {zž}Š W
@
t 1ƒ Å: ]‡5Ð T}™e
ZzgÐ )ë,Z c
Ô

1C70

}™™f •z c
ÚÔ RÔ x *
(Z » •‰
Ü z D™yÒ 1}™e
Zzg™ÍÐ •LZ ~zZgžìt :cìè:D
b
1C71

X ƒ òŠ Wðà »zgŠ F
Á c
®{zèYÔ ñY 1: yT {z }žƒt Ñ » ä™ (ZgzZƒ szc)Ž

û%à ¬Š *Z »Š *ZÆ kZgzZƒ »zgŠ à ©Š *Z » ~zZg ËZ
 }Ôì Cƒ {z(t ]‡zZ ‰žìt ¬»:D

» ~zZg Z
 }Ô Cƒ x Zw:D
]‡zZ ‰gzZ X }™e
Zzg Ð Š *ZÆ Š *ZÆ ™Ž‚Ê *ZÆzgŠ à ©{z  ƒ
X n ^: Ø »Š *Z ®Æ kZž @
}™yÒ e
ZzgÐ Š *ZÆ kZgzZ}Š™Ž‚ÐZ {z ÂÔƒr)Š *Z

1C72

yÒ » ëË%

žì Cƒ e
Zzg +Zt X ì ¡Å£ëgzZ 1C73 bŠ hgŠ Zi Wì p» kZ Ôì+ » wBÌZÐ w‚g S Ë%Â

Xì Š
3g ëË%x *
» kZa ÏZì C7㙜°»Ã¨
¤Æ kZgzZì @
ƒ —w‚g Z »T
1C74

:ì ðâ •
Û ™f ~ p ÖZ yZ p°k˜Z ÅkZ ä( | 852x ) v0Zƒq é

è_‰]æ äßneæ äßne Øe äß '‚u àÚ Ð×m ÜÖ †‘^ÃÚ àÚ …‚‘ ]ƒž oËíÖ] ؉†ÛÖ]

Æ VâzŠ yZÉ ƒ ðƒ : ]‡5 Å kZ Ð kZ gzZ }™ e
Zzg Ð )ë LZ ~zZg » Tì e
Zzg {z ëË%L L

ó óXƒŠŽñôZz » ~zZggzZ q
Z yxgŠ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

116

gzZ ëË% ç
gzZ ]‡5 Å kZ Ð Tì @
™yÒ e
Zzg Ð ~zZg,Z ÑZz ä™:D

žì t•
Û t ~ :D

Å kZ Ð Tì @
™yÒ e
ZzgÐ ~zZg,Z ÑZz ä™w‚g Z²Ô”7Ð kZ ä kZ e
Zzgt 1ì "
UÂ q •
X 7"
U
„ q •gzZ ]‡5
©$E
X ì Cƒg Ñ®Ðzz Å q éŒG
Ze
Zzg ëË%
C175

Š q ZP {Š™Šg Å  $ö6¯ Åäƒ:•w£Z
g
V^ÂçÊ†Ú é†m†â oeœ à é†Î àe èmæ^ÃÚ à é†Ú àe Øn×ì à a
9^ßÚ ‹n×Ê †içm ÜÖ àÚ0

ó óX 7Ð ~ ë {z J 7: F
z ä Tžì 1 ~tÈâ •
Û ªL L

©$E
X ì q éŒG
Z ~ kZèYì ®e
Zzgt
&ix â S é
:• i ZBg ( | 762x )  ö™ÒG

5 {k

Ù 1Z ä (| 113x) > Œ
C
Û 0tzçž• D â•
Û Šp{zgzZì He
Zzg ä ò(| 241 x)£ZâS ÐZ Ôì {e
ZzgtLL

ä(| 303x) ð¨
xâS gzZ(| 233x)  ¥0¼xâS Ã (| 160x) {%02gzZì Å]‡5 „: gzZì ‹¼: Ð
1C76

óXó ì ¹g
•Z”
ÐZ ä (| 256x) ~gg xâS²®

V^ÂçÊ†Ú †Ú^ àe èfÏ à ˆmˆÃÖ] ‚f àe †Û à b
9Œ†vÖ] Œ…^u ²] Üu…0

ó óX ñâ •
Û 3g6áZz ¶Š {P ~ k
 \¬vZ ªL L

Uq •Ð5%¬ 0µ» ( | 101 x ) m
"
+Z †0 /èY ì ®Ð zz Å äƒ ëË% e
Zzgt
1C77

X7

V^ÂçÊ†Ú é†m†â oeœ à èÛ׉ oeœ à gnÕ àe æ†Û à oßm‚ÛÖ] onvm oeœ à ‚nÖçÖ] àe ènÏe à c
9†–vÖ] oÊ †’ÏÛÖ^Ò †ËŠÖ] oÊ é¡’×Ö ÜjÛÖ] 0

ó óX ì #â ÅáZz ä™q~|ÑZz "7~g7 i ú~^ L L

1C78

X ì Åy Ò e
ZzgÐ ùèÂä kZgzZì Öæ ~zZg† ~•ÅkZèYì ®e
Zzgt

Az fz•~• :,Zg c
x|z p» fz•
x|~½

~ pkZ Ât 1C79 óX *
Yƒ µ ZÐ ®
 )L:ì p» kZgzZì g]оyiz'„ù Žöm „ù•ø [!
fz•~ ¹

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

117

:ì 1~tÈâ •
Û çO X ì Zƒ wEZ Ì~ g
uq
Z
1C80

…^ßÖ] oÖž „• „• àÚ

ó óX Š
ƒ µ Z ( Ð ¼
 IZ ) s§Åv W{z Zƒ µ ZÐ ®
 ) ( Å V â ›) Ž L L

x|k˜Z

1C81

X }™¿#Å ~zZgr{Š c
iÐ LZ ~zZgržìt fz•~  $ö— ˜Z

:• D â •
Û V- p°Å fz• ( | 643x ) b &0Z x â S é

1C82

ó Xó Vƒ „ ÁÐ kZ ~ZgŠ {z { Zp}™¿#Å®
 ) Å]p c
}™¿#År{Š c
iÐ LZ ~zZgr LL

u.
Þ ‡e
Zzg f •
á X • ë pôÃe
Zzg Å kZ ì „g Y Å ¿#Å TgzZ f •
á Ãe
Zzg ÅáZz 䙿#

X ì C0
gZŒ
Û ¿.
Þ ‡gzZ u.
Þ ‡e
Zzg pô² Cƒ 7

1C83

X ì sf `gŠ yÒ » fz•~•²Ô Ç ñW~ `{ÒWyÒ » fz•~ QX ~ QLgzZ @
ƒ~•Lfz•

‚ߊÖ] oÊ ƒæ„•

:ì e
Zzgt wVÅ fz•~•X • ëŠ ‹ÑZ f •
á ÐZƒ fz•~•Åe
Zzg T
#" ²] Ù牅 ‚ã o× oÊçi ¡q… ᜠŒ^f àe] à èr‰ç à …^ßm• àe] æ†Û à äßnn àe] àÂ
ä$]†nÚ #" ofßÖ] å^_ÂªÊ äÏjÂœ çâ ]‚f Ÿ] ^$…]æ Å‚m ÜÖæ

_Z÷Å kZ ä 1 \W  å7_g Zz ðÃÆ xÝ {Š™{Š Zi Wq
Z ñZÎ » kZ Ô Zƒ ]¯òŠ Wq
Z ~ ª
‚gǪL L

ó óX ~Š â •
Ûe
ÁÃxÝÏZ

0Š × Ãg
u ÏZ² ì H™f » ñk„0Zˆ Æ är‰çÂä (| 198 x)  Ä0Z ~ •Å g
u {gÃè

0·†OÅ (| 198 x) Ä0ZQ X H7™f » 5 k„0Z ä kZ 1ì He
Zzg Ìä ( | 179 x )h
i
J
E
$
X Å7†Oä ËÅŠ ײì Åä ö§ ¤›
:ì c
â•
Û ä ( | 327 x )  ?q ! Z 0Z x â S é

J$
E
ÅyZ HÔ • D™™f » 5 k„0Z VâzŠ ö§ ¤›0·gzZ ( | 198 x )Ä0Zž HÄc
gŠÐ -Zz LZ ä ~ LL

fz•~•ÅkZa kZ Å7†Oä ËÅ ( | 179 x )h
i 0Š ×èa gzZ V; ž c
Š [ZŽ ä VrZ ?ì pôe
Zzg
1C84

ó Xó ì

x|z p»A
x|~½
1C85

X {)z :
 gzZ ~g F :ì p» kZ ~ ¹

x|k˜Z

èÑq Ôƒ Yƒ i Z0
Z W
Z6¡Å kZŽ ƒ :
 —(Z ðÃ~ Tì g
u {zŠ Z%Ð kZ ~  $ö — ˜Z

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

118
1C86

Xì @
Y ¹w¥Ãe
Zzg +Z Ôƒ CWÃÝ‚z 9{zC
Ù„

q ¯%Ãs ¸ñLZ®Ôì ꊙyÒ ÐWe
ZzgB‚Æ ëz ~zZg ªì Ð ~zZ°Z ëz m» e
Zzg w¥ÝZgŠ
1C87

X ì ꊙûÒ$iB‚Æ ~uzŠÃg
uq
Z LgzZì ꊙyÒ µÃË%LgzZ

Cq è]¸Ô)@
è]g '~ yáz7‚Z ä \¬vZ ÎÔì @
ƒ „Ã+C
Ù â yQÆ g
uDsÜD» V=—yZ

kZQ Ô• D™„zg¨~ wZjZÆ > ZzggzZ• D™ ¦7‚Z Å]c
Zzg {z X ì @
ƒ Zi ZâÐ s ™zZ‰©â Š ×zggzZ

Xì @
ƒ ;g™W
OÃg
uè¡Ž • íJ
:
—

+C
Ù â Æ DkZ X ì Hx »~ }g !
Æ kZ ä g
u[Z Á¹ Ðzz ÏZ Ôì D±Š e
.D» óg
uCL

x â S Ô ( | 327 x ) ?q1Z x â S Ô ( | 256 x ) ~g g x â S Ô ( | 241 x ) N
 0 £Z x â S Ô ( | 234x ) ´æ 0 Zx â S ~
G
E
¢

( | 405x )  Áqx â S gzZ ( | 279 x ) ~èF
x â S Ô ( | 307 x ) x1Z x â S Ô ( | 385x ) ö g ZŠ x â S Ô ( | 264x )·gi1Z
X • ™f .
Þ ‡{)z

{ÒWyÒ » A~ VâzŠ Qz•gzZ QXì Cƒ ~ VâzŠ Qz•LgzZ ~•LÔì Cƒ ~ QLA

X ì sf ø
 yÒ »A~•sÜ%Z ÔÇ ñW~ `

‚ߊÖ] oÊ k×Â
ÅA~•X ì @
Y ¹ ‚ߊÖ] oÊ Ø×ÃÚ ÐZ ( ƒ: W
OQƒ W
O•sܪ)ƒ A~•Åe
Zzg T
:ì e
Zzgt wV
…^níÖ^e á^ÃnfÖ] 0 Ù^Î "
# ofßÖ] à †Û àe] à …^ßm• àe æ†Û à p…ç%Ö] á^nˉ à ‚nf àe o×Ãm àÂ
9 ^ΆËjm ÜÖ ^Ú

ó óX N Yƒ: Z]
{z J
Z
 ì g (Z J
‰
Ü z kZÃVß Zz ä™ ZŠÎzŠ ªL L

0 xX ì ( | 127 x )  g bŠ 0vZ†t |gŠ Ô ì ~ó ( | 126 x )  g bŠ 0 z/LA~ e
Zzg kZ

c
Š ™™f » ( | 127 x )  g bŠ 0vZ†(Å ( | 126 x )  g bŠ 0 z/ä kZgzZì Zƒ ëz à ( | 209x )  D
1C88

Xì xÐzz Åäƒ ~z%Ð 7‚ Z 9vŠ QpÔì w¥•t Ðzz ÅtkZX •r„ VâzŠgzZì
ýýþþþýý

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

119

]Y!Zj
289B3: á]ˆnÛÖ] á^ŠÖ

( 1)

84 m: Ü×ŠÚ xnv‘ èÚ‚ÏÚ

( 2)

àÛu†Ö] ‚f ÐnÏvi(Øm‚ÃjÖ] æ |†rÖ]V p‡]†Ö] ‚ÛvÚ àe àÛu†Ö] ‚fÂ( Üi^u oeœ àe]

( 3)

304B1: Ù]‚jŸ] á]ˆnÚ

( 4)

84 m:Ü×ŠÚ xnv‘ èÚ‚ÏÚ

( 5)

208 m:Ø‘^ËÖ] '‚vÛÖ]

( 6)

6 m:&m‚vÖ] Ýç× èʆÃÚ

( 7)

209 m: Ø‘^ËÖ] '‚vÛÖ]

( 8)

87 m: Ü×ŠÚ xnv‘ èÚ‚ÏÚ

( 9)

88 m: Ü×ŠÚ xnv‘ èÚ‚ÏÚ

( 10)

ØnÂ^Û‰] ‚ÛvÚ äÚ‚ÏÚ ÄÚ &m‚vÖ] h^v‘] ͆•V o× àe ‚Ûu] †Óe oe](p•]‚ÇfÖ] gn_ì

( 11)

28B1:³þâMOSM(oÖæŸ] èÃf_Ö] (•^e• …‚nu( ènÞ^Û%ÃÖ] Í…^ÃÛÖ] é†ñ]•( oÛ×ÃÛÖ]

393 m: …çaŸ(&m‚vÖ] Øa] ènÃÛrÖ](oË׉
335 m: &nÇÛÖ] xjÊ

( 12)

Äne…VÐnÏvi(xnv’Ö] Ü× oÖž Øì‚ÛÖ]V ²] ‚f àe ‚ÛvÚ ²] ‚f oeœ( p…çe^ŠnßÖ] ÜÒ^vÖ] ( 13)
2m: ³aþ MPLP(oÖæŸ] èÃf_Ö]( læ†ne(èÖ^‰†Ö] 芉©Ú (†nÛ p•^a àe

283m: èm^ËÓÖ] ( 14)
27B1: ànuæ†rÛÖ] h^jÒ

14B1: ?q ! Z 0Z i Z Øm‚ÃjÖ]æ |†rÖ] h^jÒ

( 15)
( 16)

äZ [Â : p…^íe xnv‘ ( 17)
174B1: p…^fÖ] xjÊ

( 18)

Ô142B1: ðMURR(é‚vjÛÖ] ènßËÖ] èÂ^f_Ö] èÒ†•(oÚ…]• à߉VàÛu†Ö] ‚f àe ²] ‚f (oÚ…]‚Ö]

( 1 9)

175B1: p…^fÖ] xjÊ
8 Ô7 m: &m‚vÖ] Ýç× èʆÃÚ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

( 20)

www.KitaboSunnat.com

120

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

175B1: p…^fÖ] xjÊ

( 21)

àm‚Ö] †‘^ÞVÐnÏvi( xne^’ÛÖ] é^ÓŽÚ Vgn_íÖ] ²] ‚f àe ‚ÛvÚ àm‚Ö] oÖæ înŽÖ](pˆm†fjÖ] ( 22)
212: ðMURM³þaMOTM(oÖæŸ] èÃf_Ö](ÐŽÚ•(oÚ¡‰¦] gjÓÛÖ] l]…çŽßÚ ( oÞ^fÖŸ]

140B1: oÚ…]‚Ö] à߉ ( 23)
175B1: p…^fÖ] xjÊ ( 24)
8 m: &m‚vÖ] Ýç× èʆÃÚ ( 25)
216B1: pæ]†Ö] Ñ¡ì¢ ÄÚ^rÖ] ( 26)
280B3: &nÇÛÖ] xjÊ ( 27)

gjÓÖ] …]•(&m‚vÖ] Ýç× oÊ |¡’Ö] àe] èÚ‚ÏÚ: Ý°Z † 0 y¢ z/ ! PÔ b & 0Z

( 28)

215 m: læ†ne(ènÛ×ÃÖ]
45 4B5 : læ†ne(èʆÃÛÖ] …]•V oÞ¡_ŠÏ×Ö ènÞ‚×Ö] gâ]çÛÖ] o× oÞ^Î…ˆÖ] èÚ¡ÃÖ] |†ŽÖ]VoÞ^Î…ˆÖ ( 29)
82B 2: †’Ú ( orÞ^íÖ] èÃf_Ú( ØvßÖ]æ ð]çâ¢]æ Ø×ÛÖ] oÊ Ø’ËÖ]V ݈u àe o× ‚ÛvÚ( ݈u àe] ( 30)
60B2: gm…‚jÖ] ÄÚ pæ]çßÖ] gm†Ïi

( 31)

èÃÚ^q(ÜÖ^‰ •^•… ‚ÛvÚVÐnÏvi(èmçfßÖ] èߊÖ] t^`ßÛÖ]V Ün×vÖ] ‚f àe ‚Ûu](ènÛni àe] ( 32)
11B4: ³þaMPLR(oÖæŸ]èÃf_Ö](š^m†Ö](•çÉ àe ‚ÛvÚ Ý^Ú¦]

9B1: ènÛni àe] ‡] pæ^jËÖ] ÅçÛrÚ ( 33)
106: &m‚vÖ] Ýç× èʆÃÚ ( 34)
Ünu†Ö] ‚f Ý^Ûaó•V ÐnÏvi(p„Ú†jÖ] Ø× |†•V ‚Ûuœ àe àÛu†Ö] ‚fÂ( o×fßvÖ] gq… àe] ( 35)
122 m:ÝMUTS ³þaMPLS(á•…] (…^ßÛÖ] èfjÓÚ( ‚nÉ

^–mœ ( 36)
116 m: èm^ËÓÖ] Ô403 m: Ø‘^ËÖ] '‚vÛÖ] ( 37)

122 m: Z
 g0Z i Z p„Ú†jÖ] Ø× |†• ( 38)
122 m: Z
 g0Z i Z p„Ú†jÖ] Ø× |†• ( 39)
w° : {Š â (èÇ×Ö] oÊ |^v’Ö] ( 40)
8: é‚ñ^ÛÖ]

( 41)

w° : {Š â Ô h†ÃÖ] á^ŠÖ ( 42)
123: é†ÏfÖ] ( 43)

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

121

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

w³Z : {Š â (¼nvÛÖ] ŒçÚ^ÏÖ] ( 44)
150 : Ý^ÃÞŸ] ( 45)

w° : {Š â (|^v’Ö] …^jíÚ ( 46)
E

w° : {Š â Ô~ ðB Z£Z 0 2i Z ànÃÖ] h^jÒ ( 47)
2: Ñ¡_Ö] ( 48)
282: é†ÏfÖ] ( 49)
85 m: èm^ËÓÖ] ( 50)
132 m: &m‚vÖ] x×_’Ú †nŠni

( 51)

143m: èm^ËÓÖ] ( 52)
118B2: …^ÓÊŸ] xn•çi ( 53)
55 m: †ÓËÖ] èfíÞ |†• †¿ßÖ] èâˆÞ ( 54)
2499 : äq^Ú àe] à߉ ( 55)
79 m: èm^ËÓÖ] ( 56)
27 m: †m‡çÖ] àeŸ ܉^fÖ] šæ†Ö] ( 57)
141 m: èm^ËÓÖ] Ô75B1: ðMUTR (Ùæ] Äf› …çaŸ( oñ^fjrÚ Äf_Ú(Ùç‘Ÿ] ÄÚ^q V àŠu ‚Ûu] ( 58)
( á^jŠÒ^e ( äm†$Ÿ] èfjÓÛÖ](•æ]• çe] à߉VoÞ^jŠrŠÖ] &Õ] àe á^Ûn׉(•¨]• çe] ( 59)
1923: èÛmˆì àe] xnv‘Ô 1652: èq^Ú àe] à߉Ô2340 : ³þaMOUU (ènÞ^%Ö]èÃf_Ö]

9 m: |¡’Ö] àe] èÚ‚ÏÚ Ô 109B2: pæ]†Ö] gm…‚i ( 60)
142X 141 m: èm^ËÓÖ]

( 61)

99X 98 m: |¡’Ö] àe] èÚ‚ÏÚ ( 62)
161 m: èm^ËÓÖ] ( 63)
^–mœ ( 64)
212B2: …^ÓÊŸ] xn•çi ( 65)
^–mœ ( 66)

Ùç‘] oÊ †m„ßÖ] †nŽfÖ] à߉ èʆÃÛÖ †nŠnjÖ]æ gm†ÏjÖ] : ¶ Š h
'
× X 109B2: pæ]†Ö] gm…‚i ( 67)
83B3V&nÇÛÖ] xjÊ Ô 93m: èm^ËÓÖ] Ô167 m: &m‚vjÖ] ‚Â]çÎ Ô 21 m: &m‚vÖ]
234B1: pæ]†Ö] gm…‚i ( 68)

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

122

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

294B1: &nÇÛÖ] xjÊ ( 69)
‚f VÐnÏvi( †m„ßÖ] †nŽfÖ] à߉ èʆÃÛÖ †nŠnjÖ]æ gm†ÏjÖ]V ͆• àe oFnvm àm‚Ö] ovÚ(pæçßÖ] ( 70)
7 m: ³aþ MOUU(ènÞ^%Ö]èÃf_Ö](læ†ne(èmçfßÖ] èߊÖ] ð^nuž(Ìn_×Ö] ‚f h^açÖ]

147 m: èm^ËÓÖ] ( 71)
118 m Vèm^ËÓÖ] ( 72)
147 m: èm^ËÓÖ] ( 73)

m: èm^ËÓÖ] Ô197 mVpæ]†Ö] gm…‚i Ô 53mV&m‚vÖ] Ýç× èʆÃÚ Ô115B2: …^ÓÊŸ] xn•çi : ¶ Š ( 74)
94 m: |¡’Ö] àe] èÚ‚ÏÚ Ô92 m: &n%vÖ] &Â^fÖ] Ô135
6 : l]†rvÖ] ( 75)
77 : èm^ËÓÖ] ( 76)
60 m V^ã×n×Ãiæ &m•^uŸ] xnv’i oÊ p…^ífÖ] s`ßÚ ( 77)
3050 : p…^íe xnv‘ ( 78)
4023: p…^íe xnv‘ ( 69)
6 : l]†rvÖ] ( 80)
198 m: pæ]†Ö] gm…‚i Ô75X 2 m V èm^ËÓÖ] ( 81)
36 m: Ü×ŠÚ xnv‘èÚ‚ÏÚ ( 82)

79B1 :yx0Z i Z ànuæ†rÛÖ] h^jÒ ( 83)
51 m:oÞ^Òç• Ý^Ú]ô ‡] ÙçvËÖ] •^•…] ( 84)
89 m: †¿ßÖ] èâˆÞ ( 85)
216 mVpæ]†Ö] gm…‚i ( 86)
156 m VèfíßÖ] |†• ( 87)
12 m: &n%vÖ] &Â^fÖ] ( 88)
Ÿ ] èÃf_Ö](ð^Šu¦](‡]çÊ …]•( Äm‚rÖ] ̉çm àe ²]‚fÂVÐnÏvi( &m‚vÖ] Ýç× oÊ ÄßÏÛÖ] V àÏ×ÛÖ] àe] ( 89)
265 m: ³þaMPMO ( oÖæ

54B1: Ø×ÃÖ] |†• ( 90)
104 m: |¡’Ö] àe] èÚ‚ÏÚ

( 91 )

gjÓÖ] †ŽÞ …]•(p…^fÖ] xjÊ äÚ‚ÏÚ p…^ŠÖ] p‚aVo× àe ‚Ûu] (oÞ¡ÏŠÃÖ] †ru àe] ( 92)

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

123

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

385 m: …çaŸ( änÚ¡‰¦]
127 m: &m‚vjÖ] ‚Â]çÎ ( 93)
é†Ò„jÖ]æ 醒fjÖ]VàÛu†Ö] ‚f àe ànŠvÖ] àe Ünu†Ö] ‚f àm‚Ö] àm‡ Ø–ËÖ] oeœ( oÎ]†ÃÖ] ( 94)
166 m: læ†ne( èÛn×ÃÖ] gjÓÖ] …]•V^`u†•æ
127 m: &m‚vjÖ] ‚Â]çÎ ( 95)
762B8: èfn• oe] àe] Ìß’ÚÔ 3: Ü×ŠÚ xnv‘Ô110: p…^íe xnv‘ ( 96)
86 m: &m‚vÖ] x×_’Ú †nŠni Ô85 m: †¿ßÖ] äâˆÞ ( 97)
89 m: †¿ßÖ] èâˆÞ ( 98)
574B2V†$¢] Ùç‘] oÖ] †¿ßÖ] ènqçi ( 99)

4G
&Ô 113X 111: |¡’Ö] àe] èÚ‚ÏÚ Ô98 X 97 m: †¿ßÖ] èâˆÞ i Z fp â ( 100)
.nG
•Z %çG
112X 10: g
185B2: …^ÓÊŸ] xn•çi ( 101)
11 m: &n%vÖ] &Â^fÖ] ( 102)
100 m:†¿ßÖ] èâˆÞ ( 103)
269B3VÙ]‚jŸ] á]ˆnÚ ( 104)
152B5: †nfvÖ] “ní×i ( 105)
605B2: Ù]‚jŸ] á]ˆnÚ ( 106)

¼f• : {Š â (ànÃÖ] h^jÒ ( 107)

¼f• : {Š â (¼nvÛÖ] ŒçÚ^ÏÖ] ( 108)
165 m: xÖ^‘ ovf‘ ËZ e i Z &m‚vÖ] Ýç× ( 109)
55 m: †¿ßÖ] èâˆÞ ( 110)
16B1: &nÇÛÖ] xjÊ

( 111)

61 m: |¡’Ö] àe] èÚ‚ÏÚ ( 112)
161B1: oÚ…]‚Ö] à߉ ( 113)
212B2: pæ]†Ö] Ñ¡ì¢ ÄÚ^rÖ] ( 114)
55X 54 m: †¿ßÖ] èâˆÞ ( 115)
765 Vp…^íe xnv‘ ( 116)
2631 :•æ]• oe] àß‰Ô 1659 : p„Ú†jÖ] à߉ ( 117)

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

124

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

944: gm„ãjÖ] gm†Ïi ( 118)
( oÖæŸ] èÃf_Ö]( š^m†Ö](Ý¡ŠÖ] …]•(p„Ú†jÖ] ÄÚ^qVoŠn àe ‚ÛvÚ oŠn çe] (p„Ú†jÖ] ( 119)
22: ³âþ MPMS

5 m: |¡’Ö] àe] èÚ‚ÏÚ ( 120)
1113: p„Ú†jÖ] à߉ ( 121)
457 m: gm„ãjÖ] gm†Ïi Ô101B2: Ù^ÛÓÖ] gm„`i ( 122)
76B1: ànuæ†rÛÖ] h^jÒ ( 123)
382: m Vlæ†ne(ènÛ×ÃÖ] èfjÓÛÖ] (èÖ^‰†Ö]V‹m…•] àe ‚ÛvÚ (oÃÊ^ŽÖ] ( 124)
109B1: Ø×ÃÖ] |†• ( 125)
144m: èm^ËÓÖ] ( 126)
89 m: †¿ßÖ] èâˆÞ ( 127)
27 m: †¿ßÖ] èâˆÞ ( 128)
35 m: Ø×ÃÛÖ]æ ƒ^ŽÖ] ÐnÏvi oÊ ØÛÓÛÖ] á^nfÖ] ( 129)
27 m: †¿ßÖ] èâˆÞ Ô ¶ Š ( 130)
233m: èm^ËÓÖ] Ô ¶ Š ( 131)
354B1: &nÇÛÖ] xjÊ ( 132)
67B1: ànuæ†rÛÖ] h^jÒ ( 133)
209B1: ÿÓ›ÅZ bÑÔ228 : m: èm^ËÓÖ] ( 134)
t…• : {Š â : h†ÃÖ] á^ŠÖ ( 135)

10 m: &n%vÖ] &Â^fÖ] Ô18 m: |¡’Ö] àe] èÚ‚ÏÚ : ¶ Š ( 136)
90m: †¿ßÖ] èâˆÞ ( 137)

178 m: pæ]†Ö] gm…‚i : ¶ Š ( 138)
g×Î : {Š â (h†ÃÖ] á^ŠÖ ( 139)

435 m: ‚ÏßÖ] sãßÚ Ô72 m: &n%vÖ] &Â^fÖ] Ô92 m: †¿ßÖ] èâˆÞ : ¶ Š ( 140)
319B1V &nÇÛÖ] xjÊ : ¶ Š ( 141)
92 m: †¿ßÖ] èâˆÞ : ¶ Š ( 142)
203B2: pæ]†Ö] gm…‚i ( 143)

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

125

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

h†• : {Š â Ô h†ÃÖ] á^ŠÖ ( 144)

4G
&Ô 344 m: ¿ ` Úi Z &m‚vÖ] Ùç‘] Ô ¶ Š ( 145)
.nG
102 m: g
•Z %çG
xn•çi Ô 19 Ô 17B1:&nÇÛÖ] xjÊ Ô 654 Ô653 B2( 372B1:kÓßÖ] Ô46Ô45Ô44B1 :pæ]†Ö] gm…‚i ( 146)
47B2 Ô 14Ô 13Ô8B1:…^ÓÊŸ]
195B2: pæ]†Ö] gm…‚iÔ82 m: †¿ßÖ] èâˆÞ ( 147)
å†a^Î(à‰^vÛÖ] …]•( oÞ^Ûm Ü•^a ²] ‚fÂVxnv’i( oß_Î …]• à߉V †Û àe o×Â(oß_Î …]‚Ö] ( 148)
287 m: gm„ãjÖ] gm†Ïi Ô 68B1:
†ñ^ŽfÖ] …]•(èÚ]ç ‚ÛvÚVÐnÏvi(gm„`jÖ] gm†ÏiVo× àe ‚Ûuœ(oÞ¡ÏŠÂ †ru àe] ( 149)
314 m:³aþ MPLR læ†ne ( ènÚ¡‰¦]

334B6: Øm‚ÃjÖ]æ |†rÖ]Ô70B3: Ù]‚jŸ] á]ˆnÚ ( 150)
Ø‘æ : {Š â : ¼nvÛÖ] ŒçÚ^ÏÖ] ( 151)
56 m: †¿ßÖ] èâˆÞ ( 152)
9 m: |¡’Ö] àe] èÚ‚ÏÚ ( 153)

108 m: pæ]†Ö] gm…‚i Ô58B1: ènËÖŸ] |†• Ô 102B1: &nÇÛÖ] xjÊ : ¶ Š ( 154)
5 m: &n%vÖ] &Â^fÖ] ( 155)
522B4: ÜÒ^u Õ…‚jŠÚ Ô4291 : •æ]• oe] à߉ ( 156)
ènÚ¡‰Ÿ] †ñ^ŽfÖ]…]•(oÎ^fÖ] •]çÊ ‚ÛvÚV ÐnÏvi(•†ËÛÖ] h•¢]VØnÂ^Û‰ž àe‚ÛvÚ(p…^ífÖ] ( 157)
1107 : ³âþ MPLU(è%Ö^%Ö] èÃf_Ö] (

Ð× : {Š â : h†ÃÖ] á^ŠÖ ( 158)
61 m: èfíßÖ] |†• ( 159)

؉… : {Š â : Œæ†ÃÖ] t^i ( 160)
25 m: &m‚vÖ] Ýç× èʆÃÚ ( 161)
80 m: •^•…Ÿ] Ô53 m: |¡’Ö] àe] èÚ‚ÏÚ ( 162)
Øn‰]†ÛÖ] Ý^Óuœ oÊ Øn’vjÖ] ÄÚ^qV oñ¡ÃÖ] p‚×ÓnÒ àe Ønì ‚nÉ oeœ àm‚Ö] |¡‘ ( 163)
86 : m: ³aþ MPLS( ènÞ^%Ö] èÃf_Ö] (læ†ne(gjÓÖ] ÜÖ^ (oË׊Ö] ‚nrÛÖ] ‚f p‚ÛuVÐnÏvi(

6 m: &n%vÖ] &Â^fÖ] Ô561B2: †$¢] Ùç‘œ oÖ] †¿ßÖ] änqçi ( 164)

{Š â : †ÓËÖ] …]•(áæ…^â Ý¡ŠÖ]‚f VÐnÏvi( èÇ×Ö] ‹nm^ÏÚ ÜrÃÚ V‚Ûuœ àŠvÖ] çeœ (Œ…^Ê àe] ( 165)

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

126

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

Ø–Â :
58 m: •^•…Ÿ] Ô59 m: |¡’Ö] àe] èÚ‚ÏÚ Ô80m: †¿ßÖ] èâˆÞ ( 166)
oÞ^ÃÛÖ] àÚ ª›çÛÖ] oÊ ^ÛÖ ‚n`ÛjÖ]V †fÖ] ‚f àe ‚ÛvÚ àe ²] ‚f àe ̉çm(†fÖ] ‚f àe] ( 167)
21B1: ³âþ MPLN ( ènÞ^%Ö] èÃf_Ö](h†ÇÚ( ènÚ¡‰¦] áæ©ŽÖ]æ Í^ÎæŸ] é…]‡æ(‚nÞ^‰¢]æ

81Ô80m: †¿ßÖ] èâˆÞ ( 168)

‹Ö• : {Š â : h†ÃÖ] á^ŠÖ ( 169)
97 m: |^–mŸ]æ ‚nnÏjÖ] ( 170)
èíŠÞ( |¡’Ö] àe] Ýç× àÚ |^nËÖ] ]„ŽÖ] Vhçmœ àe oF‰çÚ àe Üna]†ež àm‚Ö] á^a†e(o‰^ße¢] ( 171)
173B1: ÙçfÞ^j‰]( ènÞ^Ûn׊Ö] èfjÓÛÖ] èŠíÞ à é…ç’Ú

8 m V&n%vÖ] &Â^fÖ] ( 172)

؉… : {Š â : Œæ†ÃÖ] t^i ( 173)
82m V †¿ßÖ] èâˆÞ ( 174)
357 m: èm^ËÓÖ] ( 175)
…]• èÃf_Ú(èm]‚`Ö] &m•^u¢ èm]†Ö] g’ÞV̉çm àe ²] ‚f ‚ÛvÚ oeœ àm‚Ö] Ù^Ûq( oÃ×mˆÖ] ( 176)
156B3: ðMUOT ³þaMOQS(oÖæŸ] èÃf_Ö] áçÚ^ÛÖ]

…]•(ànÚœ o_ÃÛÖ] ‚fÂVÐnÏvi(o×nÏÃ×Ö ð^ËÖÖ] h^jÒ V æ†Û àe ‚ÛvÚ †ËÃq oeœ o×nÏÃÖ] ( 177)
394B4VðMUTP³þaMPLP(oÖæ¢] èÃf_Ö](læ†ne (ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ]

334B3: èm]†Ö] g’Þ ( 178)

„• : {Š â : ¼nvÛÖ] ŒçÚ^ÏÖ] ( 179)
2167: p„Ú†jÖ] à߉ ( 180)
56 m: †¿ßÖ] èâˆÞ ( 181)
71 m: |¡’Ö] àe] èÚ‚ÏÚ ( 182)
…çjÒ‚Ö]VÐnÏvi(&m‚vÖ] ð^Û× èʆÃÚ oÊ•^•…Ÿ] V ²] ‚f àe Øn×íÖ] o×Ãm oe](oßmæˆÏÖ] ( 183)

‚nnÏjÖ] Ô177B1: ³þaMPLU(oÖæŸ] èÃf_Ö](š^m†Ö](‚•†Ö] èfjÓÚ(‹m…•ž †Û àe ‚nÉ ‚ÛvÚ
21 m: |^–mŸ]æ

2106 : p„Ú†jÖ] à߉Ô52B2: &m‚vÖ] Ø× ( 184)
Ø× :{Š â :h†ÃÖ] á^ŠÖ ( 185)

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

127

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

85 m: †¿ßÖ] èâˆÞ ( 186)
19Ô 18B18: ènÛni àe] i Z pæ^jËÖ] ÅçÛrÚ ( 187)
91 m: |¡’Ö] àe] èÚ‚ÏÚ ( 188)

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

129

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

wßZÆ ïÅg
uQ
ž

gzZ H A
%x Z¤

z6Ž ~ Ýzg Å kz ä 1 vZ w Îg a Æ š
 FÅ y¨
Z Æ™Ýq e
sÐ *™yWŒ
Û

Z 0Ð VâzŠ•gzZ QaÆ ieáŠkZ ä +C
q
Ù â /Ôì ŠŽñ,ÅT~ [Z1Z ZÆ g
u
Xì HgHg £
:• i Z§ ¶g ˆ
Z i)´~ŸkZ é

ÑzZèa pÔì 7Y b
» g
u ÝZp¤
Z •
ó LX • ë à 5ZggzZ )g f Æ îÆ kZ •gzZ g
u ÝZ Q L L

Yg {ÃW6•Xì 7ÁÐ b
Ìb§ËwÅkZ q
Š 4
Æ  $ö6¯ kZ Ôì 6„•g Zæ »¡Åg
u
1C

ó Xó ì @
Y ¹×¼ZŠÃW6QgzZ×

Ž ì wYg M {z » {èˆz { E
‚ ZŠ Z%Ð •
ó LXì Cƒ Œ6Y Z b
Z zŠ QgzZ•g
uC
Ù ~z%Ð 1 vZ wÎg

óQLÃkZ ì Cƒ Z’Z Å ]g „p ÖZ Ð V˜ ˆ Æ wYg MgzZ ì ( Y J
b‡Æ g
u kZ }vŠ ˆ P

Ð )g fÆ V-zZg*Ÿz wŠ ¬B‚Æ•µÆ g
u Ëžìt Š Z%Ð Qè× V; Æ g
u ñfX • ë

c
0
7ÂwÑ (Z ðÃ~ ]g „ c
QkZ }ž *
™ ïÐ g ±Z kZ6]g „p ÖZ c
uQˆÆ äYƒ wßñ
g

g »i§zŠ ä x Z™$öa Æ g
u ïž • M
ÈëX}Š ¯ u‡Ãw ~Š ‹S Å e
Zzg kZ Ž ;g Y
g ZŠ™ ~œ

% » äƒ wßñÆ e
Zzgžì ¸ {z gzZ ì „ q
Z » VâzŠ Ýq pX Q×Ô•× :• ñâ •
Û g (Z

~ y!
i dë Ãi§¬ Æ g
u ïX ǃ „z Ìg Zæ ~Š ã
gzZ ~y
W » e
Zzg ïa kZ ì @
ƒ ~zZgèa

Xì YY c
Š x *
» àjÛÖ] &nu àÚ ‚ߊÖ] ÐnÏvi Ãj§}uzŠgzZ • M
È ‚ߊÖ] &nu àÚ àjÛÖ] ÐnÏvi

Æ ~tèg
užì x £ » ]ª ŠŽz!
Æ äY Çg Ãæ ÃVƒU F
x ÓÆ ïz ×~ [!
Æe
Zzg ï

äz wßQ,Z n ÆDÆ ]c
ÃmºgzZ <
Ø è LZ ]Z|Cc
½h
]
X • ìg Y G ì‡f õZ` Ws Ü
½ Ü7Z X • s ÜÆ ]c
à CZ f gzZ <
Ø è Æ yZ Ž nY H œg Ãttèg
Š qZ yZ Ð=g f Æ XÔ• ìg™

|gŠ Xì ;gƒÐ æz” {Š c
i ~ YIZ x »t gzZì „gƒ xñè
[Å äZ’Ð òúŠÆ äƒ =½ Ü c
yMŒ
Û

x ¬ bŠ™ œg™}Šg Z Œ
Û s ÜÆóe
ZgŠ LÃg
u ÌËgzZì 7g » n Æ ä™wJ6gîåÃ]t! ²†f Q

=c
=™á ~ pÆ =à óe
ZgŠ L Â7„ "
U
~ pÆ = óe
ZgŠ LÂ~ ¹! ²Z
 Xì Š
0r

6 x Z™$ö™hz%hzF
Ã]c
Ãß yZìt x £ » k\ZXì › gzZ û" wßZ » ¶Š™ œgÃg
us ÜÆ x ¬
Ãg
Š q Z 9ñƒ D™ ‹nf×i n Æ ä™"
U
ÃkZQgzZ n Æ h
 Ãx|äâ ðLZgzZ ì 
@Y c
Š™Vð

Æ =Ãe
ZgŠ Â  $öžì [ g* ™ Ÿz ~ `~ŠÅ[!
¬ èÑqXì @
Y HŠgÐ }ÈÆ óe
ZgŠ L

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

130

u ïsÜñO Åh
~p
Âm» o ^ZÐ g
u ;g X ì ¸ yZy» yZèY Ô• D™wEZ n Æ g
X ÏñW~ wzZ `Å[!
¸a s
 Ÿz ×ÅkZž 6Ô » Vß Zz ä™ ïÅg
už *
Ôì yZy »  Y •t

ŠŽz!
Æ kZ pÔì •
ó LyZyÝZp¤
Z » g
u ïÅ  $öž • T e *
™ ãZz t ë~ `kZ ‰
Ü ßZ °
X H7i Z0
ZÃ6gîËÃVç» ~gz¢´Ð óQ Lä VrZaÆ {Z
Ãx ÓZ VW'h
'
×
:• D â •
Û  Ô™ovf‘ö ËZ e é

äÏ×ÃjÛÖ] Øñ^ŠÛÖ] oÖž ^a‡æ^rm Øe •^߉Ÿ] &u^fÚ o× †’jÏm Ÿ äËm†Ãi äjÃnf_e &m‚vÖ] x×_’Ú Ü×Â
2C

^–mœ àjÛÖ^e

kZ Ì{z • t
 IŽ 0Ð QÉ Ôì 7m{aÆ t
 IÆ•Ð p ÒÆ ËKZ D» g
u b ˜Z L L

ó Xó • ï•
á~

Åp
6àjÛÖ] &önu àÚ Ãg
u ä VrZž • D™Ð æ z” ~(nZ ‹Zt 6 x Z™$ö óe
ZgŠ IZL

7~
Z `kZ 늎z!
Æ kZ pÔì ?Š Å dÑ Å yZ Ð g
u ®~úŠt p¤
Z ÔÅ 7wzKz ðÃ+
Y

X H7i Z0
ZÃ~ Qï6gîËÌà óVñ LÅnkZ ä x Z™$öì ÅyZÐ ×
ó îZgŠ LŠ Z%ŽžÐ N C
ëpÔì Hx » åz ï»6]g „ ïB‚B‚Æ•ä x «
$öžce -7~øÚÏZ Ã`kZCZ
Xƒ È6•
ó y

L Ñ!
Ž • b‡Æ×
ó îZgŠ LÏZ sÜ x Z™$öž• b‡]òZzz ZÆ ]!
kZ

]â }
Å x Z™$ögzZ Y »g Z »Qï

Q×gzZ *™yWŒ
Û

ñƒ D™ ïÅe
Zzg b§ÏZ Ð 3Cì ŠŽñ¬»p
6ÕgzZ > Zzg ~ ïŸРzg ňyWŒ
Û b§T

Xì ~Š ä ˆyWŒ
Û Šp½Åä™g¨6VƒU ZÆ kZ ~ Ýzg ÅíZ Œ
Û z ]Ñq

:ì \¬ ~g !
Š•
á g Z ~ KÆ ’ Z§Zz ~gâ{gÎ a

û %        $     ü

4C

tž ¹gzZ Hyá(~}g !
Æ}uzŠ q
Z ä VÂgúgzZ VzŠ%𸠠‹Ã]!
kZ ä ?Z
 ž Zƒ: VY (Z L L

ó Xó ì yc ôÜ Â

^Ñ » yZ F
 ÃyZž• Dƒ ãZzgŠkZ íZŒ
Û Æ yû Æ X• Cƒ +Z ,¸‰ž Zƒx¥Ð e
WkZ

:c
â•
Û ÐâZ KZ ”]!
t ä 5~g»Z [-Z1Z ]|Z
 žì e
Zzg~M0Z‚çOXì 
@Yƒ ãZz ZíZgzZ

4Ð ? ñÈ ¬ !nÅvZ :c
â•
Û ÂX ó ó7Z{ :¹ä VrZ Ôƒ $
Ë ™ (Z ?H ! 6[-Z x Q} Z Xì ^ÑuZutL L
C5

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

ó Xó •

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

131

6C

Û b§ÏZ b
:ì Š •
á g Z ~ˆyWŒ

— *  (    ™

ó ó?D™4g¨?HÔƒ [ g Z*yxgŠ}g v~z Z (°» »/ !Íß} Z L L

:• D â •
Û 7V- ?Š ÅQ×Ð e
WkZ ˆ
Z i)´

Æ kZ gzZ Ï0

i Å ]tˆ ÂÔì ]tIŽ ì ˆÅ 7a Æ { kZ Æ Ï0

iJ Å ]ttœ~ e
W L L
C7

ó Xó ñWxiÑ ~igz s ÜÅ=z DÐ T Ç ñY c
0
Ú(ZðY~ ]ZŠñ•
Û
C8

:ì ò Z¤
Š •
á g Z » \¬vZ ~ *™yWŒ
Û c

ü   $       ý

gzZ i Z•
Û z ÝÆ y!
i Å yZ ÃV¦oyZ \ W ÂN Wá t ‚Æ \WÃV¦oyZ ë •e ë¤
Z ! 1 Ñ } Z L L

ó Xó Ð N Y yYgz¢Ð VÇY6Å}n


Zˆ Æ + Y ÚÃ]Ñ©Æ Ï0

i Å Ëžì Š
H b§kZ wÑ+ZÐ ïÅQÐ`™e
WkZ

X¸ Dg å Ð ÄÆ tŠ ™z }ZÃ 1 \Wlg ñž 6Ôì ©
™³*
ƒ N
Ñ c
C » kZ {zžì @
Yƒ .
Þ ‡kZ
:c
â•
Û ä 1 \Wžì Cƒ & ¤Å]!
kZ ÌÐ g
u `gŠ ~ KkZ

p†vjmæ Ñ‚’m Øq†Ö] Ù]ˆm ^Úæ èßrÖ] oÖž p‚`m †fÖ] ážæ †fÖ] oÖž p‚`m Ñ‚’Ö] á¬Ê (Ñ‚’Ö^e ÜÓn×Â0
p‚`m …çrËÖ] ážæ …çrËÖ] oÖž p‚`m h„ÓÖ] á¬Ê(h„ÓÖ]æ ÜÒ^mžæó^Ïm‚‘ ²] ‚ß gjÓm oju Ñ‚’Ö]
9C

9^e]„Ò ²] ‚ß gjÓm oju h„ÓÖ] p†vjmæ h„Óm Øq†Ö] Ù]ˆm ^Úæ …^ßÖ] oÖž

å gzZ ì m1 s ÚòŠ WŽ Xì CYá s§Å ¼
 ngzZì C™ ðÉZg s§Å n ðCèY !ß1 så L L

s§Åg ¯z [^ÑèY !z™[AZÐ ^Ñ ?gzZ Xì @
Y c
ŠÉ ó& œLV; Æ \¬vZ {z Âì Lg~ lÑ@
Å ðC
vZ {z Âì Lg ~ lÑ@
Å^ÑgzZ ì m1 ^Ñå òŠ WŽ Xì @
Y á s§Å 3Ãy¨
Zg ¯z [gzZ ì @
™ ðÉZg

ó Xó ì 
@Y c
ŠÉ ó[Z˜ LÌV; Æ \¬

E4GÒ&
:ì c
ŒV- Ãtzf /kZ ä( | 868 x )  ö-G¨ E
)´ é
äÞœ ÔÖƒ Ü×Ãm ^òn• å†Óm á^Ò äÞœ á^ŠÞž o•^Ê å†Óm ^Úæ gvm ^Ú Í†Âæ àn߉ ^Þ^ŠÞž Ý‚ì çÖ ^Þ^ŠÞž áž
1C0

äfm„Ói oÖž …•^fm äÂ^Û‰ •†rÛfÊ äfvm

}g !
ÆÚ {h
I Å kZ ðÃQgzZ }™Ýq /Zz Ð I *
gzZI Å kZÆ™#
Ö }
VÎ'Å Ë¿q
Z¤
Z L L

ó Xó Ç}Š}Šg Z Œ
Û ^ÑÃkZ „B‚ÆG
 Âì @
™I *
ÃkZ {zž}ŠÈ~
E
_
45 ð» âZžì ŠŽñe
Æ x¯gzZ}n Æ1{zžì ˆ~Š wq¾Ãy¨
ZC
Ù øG
Z@ ãZz ~ e
W{gÃè VW'h
'
×

Xì óe
ZgŠ L¢
 &¸gzZ ! ^Ñ c
ì ;g w1 s {zžì ©
yYÐ ƒ J m
g @
Z

Q×gzZ 1 ~tg
u

:• hut Š ã
Å×½ZŠ ~ 1 ~t<

:c
â•
Û ä 1vZ wÎgžì e
ZzgÐ 5~°—Z¦Z1Z ]|~£Zµ a

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

132

äe ÜÒŸæœ ^ÞªÊ gm†Î ÜÓßÚ äÞœ áæ†iæ ÜÒ…^Žeœæ ÜÒ…^Õœ äÖ àn×iæ ÜÓeç×Î äʆÃi &m‚vÖ] ÜjÃÛ‰ ]ƒž0
ÜÒ‚Ãeœ ^ÞªÊ ‚nÃe ÜÓßÚ äÞœ áæ†iæ ÜÒ…^Žeœæ ÜÒ…^Õœ äßÚ †Ëùßiæ ÜÓeç×Î å†Óßi oß &m‚vÖ] ÜjÃÛ‰ ]ƒžæ
1C1

9äßÚ

Œ
d
Û Ð LZÃkZ ?gzZ Vƒ W
OÐ kZ w3w!
}g vgzZ Vƒ kâ â wŠ }g vÐ T’g
u +Z ðà ?Z
 LL

Ð kZ w3z w!
}g vgzZ ,™: wJwŠ }g vÃT’g
u +Z ðÃZ
 gzZ X Vƒg Z,{Š c
iÐ ?» kZ ~ Âõ

ó óX Vƒ gzŠÐ kZ™| (Ð ?~ ÂõgzŠÐ LZÃkZ ?gzZ Vƒ gá

:ì c
â•
Û ÜŠ •
á g Zt » 1 \W~ [Âg•KZ´Ð ]¬çñä (| 963x )  ã)·0 ZdZ1Z x â S b
C12

ä×aœ àÚ kŠÖæ †ÓßÛÖ] ÙçÎœ Ÿ oÞ¬Ê äe ]æ„ìªi ¡Ê äÞæ†Óßi ^Ú à Üj$‚u ^Ú

Œ
d
Û Ð LZÃkZ ?gzZ Vƒ W
OÐ kZ w3w!
}g vgzZ Vƒ kâ â wŠ }g vÐ T’g
u +Z ðà ?Z
 LL

ó Xó ,™: wJwŠ}g vÃT’g
u+Z ðÃZ
 gzZ Vƒg Z,{Š c
iÐ ?» kZ ~ Âõ

ïÅ g
u ä x Z™$ö6¯ kZ Ô‰ŠŽñ,Š ã
tèY ~ ]ZŠñ•
Û Æ x Z™/ôgzZ g
uz yWŒ
Û

Ú Z sÜë VŒ Ô Ï N W¬~ `~ŠÅ [!
z ÂBV iÅ kZ X H 7$gŠ ~ h
 x »Ð × ½ZŠ ~

X~ŸÆ g
u wJä  $ö[W~ Ýzg Å 1 ttg
Š q ZgzZ`™]c
W{gÃèž • T e *
™n²

{Š™gHÆ x Z™$öžì t Â]!
Ð Xì Cƒ žZªž • wëgŠ kZ {z ì c
Zz™sg ”à tó Zzg wßZ L

: Ôì CƒzÂ+
Y q
Z ËgzZ • D YW¯à [Û]Æ Qz•~ Ĥ
ÅyZž• ìYgŠkZ g
uwßZ
E
-X!
:E
{z Ôì òZg ÷ Ž »Y âZ ï~¢q)ž• •ZzáZz + YB‚Æ ðZ•ÃVßßZ yZ X Ù7 0Ð s§~uzŠ „

& ì 7ŠŽñ‚Ÿ ðà (ZèY Ô7.
Þ ‡¦

Ù Æ ä™†ŸZ ðÃ6wßZ ËÆ }n[W~ Ýzg Å ]î5
C
=KZ ÃVßßZ yZ ä VrZ² ?ƒ: VY (ZgzZ X Vƒ ñÑ: g » ñz'~ g
u ïIV-œ  $ö[W

´Ð kZ gzZ g
u ® b§ Å ( {)z‚wßZ Ô} wßZÔ+-Z wßZ ) <Ñ y.vŠ É ÔH 7äz Ð

™ â•
Û~
ZÐ óïi§iLÆ ( x «
É@
gzZ  x Z™/ô) wzZ x~ Ýzg Å<Ñ c
<ÑÌÃ]q ˜Z

¿z ûÆ #
Ö Z s sZÃmÀ¦Ñ0Ð e
Zzg ïäx Z™$öžìg ãZz Xì HyÒ ~ y!
i Cq ˜Z
]xwßZ x ÓÆ yZ Ð g ±Z Æ ]c
Ãz k‚Z LZ :gz Ôì ~Š ]gßÅ ]q˜Z /¡™ VZ ~ Ýzg Å

ï¬ c
<ÑŠ ã
Å kZ¤
Z:gz Ô• D™g Ñ~ xE¦ÑÃg
u®#
Ö Z ñfÐzz ÏZ X • {” ~
ZÐ „ <Ñ

® ~ ]gß+ZÉ Ô YY H 7[™s§Å kz c
<ÑÃ óg
u wßZ L®Ìb§Ë ÂÔ76É@
z/ô
Xce *
™g Ñ„ sz ÌÃ]q ˜Z x ÓÅy.z xE¦ÑvŠgzZ g
u

Å  x Z™$ö…tZgŠ wßZ c
tZzg wßZ Ž ~ Ã k˜Z Å g
u ®~ gzŠ {ŠŽñž • M
Èë Z®

yZg zZ ì @
ƒ qzÑÐ x Z™/ô]Z|Ÿ » kZÉ Ôì 7¦

Ù Š XZ c
C
q Z ºZ CZ f Å yZ {z • X Ð Ú

Æ s sZ ä VMÔì @
Y V6`z²`~  $ögzŠy
Ñ!
ñƒ DƒÐ  É@sgzZ  É@
ˆÆ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

133

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

Æ#
Ö Z s sZèa ]q ˜Zg zZ ]Z¨Åg
uwßZ Xì c
Š™pôaÆå Æ™yzæ ~ y!
i / Ã]Zg¦

×ëžì @
ƒ x¥ƒ
 o Z®Ô• âk0
}g ø ~ ]gß:zæ {ŠŽññƒ Dg*Ð iZ% ð»g ZÆ <Ñû

~ŸÆ Qïˆ Æ k ZgzZ ,Š™7 { ^
Y¿q
ZÐ g ±ZÆ iZ% ð»g Z »g £Æ ïÅQ~ e
Zzg
E
-X!
:E
X ,™{™E
» ÷ -Æ  x Z™$ö
x Z™/ôgzZ Q×

ÅQ×É ÔnY ¹ ó®
$
L& c
ƒ c
Š ` Zzg ä +y
OÃTÔì 7¦

Ù e
C
Zzg 5+Z ðÃQ×~ g
u®

Z » Q× c
˜
ÍÔ å c
Š™i ¸W » kZ IV-œÐ  x Z™$öä VMÔì QÐ x Z™/ô]Z|Š ã
å

ðÃÐ ÚÅ 1vZ wÎg Ð ! ô}uzŠ ËÌZ
 ä VMÔìuÆ  x Z™/ôIÐ  x Z™$ö
Xþ ì Hx ÈZ » äàJ
#
Ö QˆÆ kZ X HwJ„™Ä6~ Ýzg ÅVßßZ F
x ÓÆ ïÐZ ”g
u
:• ˜  Ëy%·ËZ e é

‹‰¢] ]çÕæ àm„Ö] Üâ èe^v’Ö] àÓÖæ é†ìªjÛÖ] …ç’ÃÖ] oÊ ‚ùq †Úœ àÓm ÜÖ àjÛÖ] ‚Ïße Ý^ÛjaŸ]æ
1C3

àjÛÖ] ‚Ïße Ý^ÛjaŸ] ]„ãÖ ènÖæ¢]

Åx ÈZÆ Q×gzZì Hä x Z™/ôi ¸ M »x » kZÉ Ôƒ Zƒ qzÑ~g ZzŠ Zƈ Ž ì 7* x » » Q×L L

ó Xó ì ¿g ä VrZŠp•
 Z ~Š ã

ÌÃQ× ä x Z™/ô]Z|žì Å 
sŸz Å ]!
kZ Ð Vß VŠ¼ä 
r™ ËZ e ˆ Æ kZ

1Z ]|ä5/0 vZ †]| Lž
L ì ˆÅ 7t wVq
Z Ð ~ yZ Xì 3g Ãæ ~ŸÆ g
u wJ

Ð 6 È ¬ ]|0Æ kZgzZ H•ÂÐ ä™wJà 9½]†nÎ ä×Ê é‡^ßq Äfi àÚ 0 g
u ~z%Ð 5{k

Ù
C
:¹gzZ 1â •
Û wJ Ãg
uÅ 5{k

Ù 1Z ä /
C
ñ 0Z ]|ˆÆ kZX ~Š â •
Û & ¤Åg
ukZ ä VrZ X Y7
1C4

ó Xó •
þ bŠ™ ù Ÿo Z-Ð ¹ Âä ë L L

¸ áZz äƒg Ë {¾Ð ]Š Xʼn
Ü Ãg Å 1\ M ~|z^gzZ Cc
 F
š
Æ 1x™Z ÑŽ  x Z™/ô

yZ g
uQ¬ Ð ƒ
 gzZ¸ áZz ä™~
Z g
uDÐ 1\ M Ôǃ: Y" ÂñY ¹wÎg µÙ ` Z'
× 7ZgzZ

i ¸W{°‡!
» ïÅg
uèQ‰
Ü z kZ ä x Z™/ô Ô åa*
ÌŠŽz » e
Zzg c
•‰
Ü z TX å à~ Vð; Æ
u ïžì @
g
ƒ x¥Ð XÔ• sf ø
 ? Z P Å ï´Ð QÆ  x Z™/ô~ŸkZ X c
â•
Û

gzZ [|Z » QïV; Æ  /ôžìg ãZz%Z X » ïÅg
u•ž A Ôì *
Z6„ Ú Z Ìx » » QïÔ~
:ÏñW~ `«Å¼[!
c ×6kZ ?¶HÎâ

:‹ ñƒ D â Û•t à 5 /0Z ]|Z
 ä 6 Ȭ ]| a
än× ä×✠ð^Ófe h]„ÃnÖ knÛÖ] áž

ó óX ì 
@Y c
Š [Z±Ðzz Åäzg6kZÆ Vß Zz yÆ kZÃè L L

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

134

kZ \WZ
 ž ¶ðâ •
Û ~}g !
t Lž
L c
Š™Šg ñƒ ët ÐZ ä VrZ Â
Æ ~Š· q
Z ä 1 vZ wÎg Â]!

}g v) ÂÐZƒìg zg ? L L c
â•
Û ä \W ¸ ìg zg6kZ vß ( Æ yÆ kZ ) Â}g ¦
Ð k0
Æ}i» Æ
1C5

1C6

ó óX ì ;g Y c
Š [Z± ( Ðzz Åäzg

: ìC
Ù ª]!
t ÌÐ w¸kZÆ 6Ȭ b§ÏZ b
]•ç ØÛu çÖ Øq… o× ^Úæ [ ànÛ׊ÛÖ] oiçÚ ‹rÞ æœ

ó óX ì 7¼)fÆ kZ Âá VZ ~Ǥ
Z òŠ WgzZ ?• ‘}Š%Æ Vâ ›H L L

:‹ ñƒ D™yÒ e
Zzgt Ãñ{k

Ù 1Z ]|ä VrZ Z
C
 ½‰
Ü z kZ ä VrZ ]!
t
1C7

ª•çjn×Ê ä×Ûu àÚæ ØŠjÇn×Ê ^jnÚ ØŠÆ àÚ

ó óX }™Yçz {z ñVZÐZŽ gzZ}™<{z}Š <ÃèŽ L L

1C8

X @
ƒ 7xiÑ Yçz6ëÐzz ÅäVZÃ~ÇÈž¸ D™ c
â•
Û t Ìñk„0ZÐ áZjÆ e
Zzg kZ

: ”e
Zzgt Å 5{k

Ù 1Z ]|Z
C
 ä 5 /0vZ†]| c
½]†nÎ ä×Ê é‡^ßq Äfi àÚ

ó óì M[Z N'
Z'Æ o Z-q
ZÐZì ¸úÆ} i » Ž L L

1C9

X HwJÐZQ ÂÅ & ¤ÅyZ ä 5Ȭ ]|Z
 ž ‚H•Â~ ä™wJÐZ Â

: Åy Ò e
Zzgt Z
 ä 5 {k

Ù 1Z ]| d
C

¼Îœ …ç$ àÚ çÖæ …^ßÖ] kŠÚ ^ÛÚ ðç•çÖ]

ó óX ƒ „ Z•q
Z »¿ { Zpì @
Y ^IYçzÐ ä3ÐZƒ Zgä v WÃq TL L
2C0

:c
â•
Û ä 5 k„0Z™Ít

ÜnÛvÖ] àÚ ª•çjÞœ àâ‚Ö] àÚ ª•çjÞœ = é†m†â ^eœ ^m

ó óX ,™Yçz ÌˆÆ wEZÆ ã0

c
q à Zz ð=
ë H ! ñ{k

Ù 1Z} Z L L
C

:HyÒ ä 5 ßg 0Šúû%q
Z e

²] äqæ ÔÖ„e oÇjfm ²] Ÿ] äÖ] Ÿ Ù^Î àÚ …^ßÖ] o× ݆u ‚Î ²] á^Ê
IG
ó óX ¹vZ ÑZ!Z ÑÝñƒ T e Ÿg ÅvZ ä Tì c
Š™x Zw63øL $ WÐZ ä \¬vZµšL L

:¹ êZg ¯ ”]!
t ä 5 ~g »Z [-Z1Z ]|

2C1

¼Î k×Î ^Ú Ù^Î "
# ²] Ù牅 à¾] ^Ú ²]æ

ó óX ǃ ¹7Lä 1 vZ wÎgƒìgÈ ?Žžì yá Z÷ ! nÅvZ L L

:ì » ÎâÏZ Ìw¸t » 5 /]| f

knŠÞ æœ k¿Ëu ^ã×ÃÖ éœ†Ú] ÙçÏÖ ^ßnfÞ è߉æ ^ße… h^jÒ Å‚ÞŸ

c
ì ÌŠ c
]!
ÐZ 7Ø Ô Ð ,™7uF
 Å Ñ LZ gzZ [Â Å [g LZ Ð zz Å ]!
<
Å ]gúq
Z ëL L

ó óX ì ˆwÈ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

135

Ð 1 vZ wÎg ä VrZ ~ Tì ×6g
u kZ Å 5 ®›
 ÒÃ ]|yâ •
Û t » 5 /]|ÝZgŠ
2C2

ó óX ö;g:gzZìpy

: aÆX •hLž
L ì HyÒt

X zŠ ö;gÃVÂgúhžì gÃè ~ T¶e
W{z Å *™yWŒ
Û Ã7Æ5/]|

2C3

wJÃVìZzg ‰gzZ ¬Š ÌÃg
uèQaÆ g
uè×ä  x Z™/ôžì wÑ+Zt Š°Ð Vß VyZ

VrZÐ g
u ~zZg ~ .§Zz c
Zƒ x¥s ÜÆÜÑè°Z ¸òÀ7Z x|» yZž H•Âa kZ sÜÐ ä™

X ì ãZzÐ Vß VÑ!
`gŠž 6 Ô M
â •
Û 7V- 1\W c
å c
â•
Û 7V- 1vZ wÎgž Hs %Z ä
 x«
É@
gzZ Q×

:ì "
U
Ð ]uZz sf `gŠž 6Ôì Hx ÈZ Zg7 »Q×Ìä É@
ˆÆgzŠ ~¯Æ  /ô

VrZ Â Y7 0Æ ÞÆ ° Ð 5 /0Z ]|ä ~žì HyÒ ä ( | 95 x ) ¦0G é

0Zž ì ‹ ä \W Hž ¹gzZ c
Wk0
Æ 5 k„0Z ~ Q Xì c
Š gZŒ
Û x ZwÐZ ä 1 vZ wÎgž ¹ ä
c
ŠgZŒ
Û x ZwÞ » ° ä 1 vZ wÎgž • ë {z Ô ¹ä ~  ?• ë H {zž ¹ä VrZ X • ë H 5/
X ì ¹ s ä 5/0Zž c
â•
Û ä ñk„0Z6kZ X ì

2C4

~ >ÅgzZ Ë{z´Æ kZ ƒe 
*™x¥tÅŠ *Z LZ ?¤
Zžì c
â•
Û ä ( | 131 x )  ã`[-R é

X ì Y™uZgŠ Z » tÅ ~zZg~ g
uòŠ WÐ j§kZ ª2C5 X¹

0 GiŠ q
Z ž ì §Zzt wVgzZ q
Z Å kZ Ô ¶Sg Ì6Q×B‚Æ •×à Š x «
É@

! Z 0 Ä ]|ÔÐ 5Ä ]|ä VrZ gzZ Å e
Zzg Ð( | 103x )  Ä0%¬ ä ( | 94x ) "
:c
â•
Û Ð 5Z]|ä 1vZ wÎgž ¹ä 5m‡z

9p‚Ãe oùfÞ Ÿ äÞœ Ÿž oF‰çÚ àÚ áæ…^â èÖˆßÛe oßÚ kÞœ0

:• ë ( | 94x )  "0G

& ¤ Å kZ ™ÍÐ 5Ä ]|„
 Zg ÓZ'%ÆôZz Æ( | 103x ) %¬ Ãg
u kZž ;e ä ~ L L

ó Xó Vz™

VrZ Â ?ì 9t H ?ì ÅyÒ g
ut Ð \ M ä( | 103x ) %¬ž ¹gzZ 5Ð5 Ä]|~çO

]| Â ó ó?ì ”g
ut Ð 1vZ wÎg ä \ M H L L :¹ä ~ X ó ì
ó ”„ ,Z g
ut ä ~ !V;L L :¹ä
”g
ut Ð Vâ » yZ LZ ä ~L L :¹ ñƒ D™ {g •
á Z Ð VèZ zŠ KZ s§Å Vâ » VâzŠ LZ ä 5Ä
ó Xó N Yƒ}¾ y»}÷ Â ƒ ”: ä ~¤
Z Xì

 É@
sgzZ Qè×

G
E
-!
{
O
yZy f ú B Æ g
u×gzZ Åg (Z ^5ä ®kZ ~ TÔì @
WgzŠÆ É@sˆÆ  É@
Ç

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

136

ug I0vZ†ˆ Æ yZ Ô( | 160x ) %gzZ ( | 161 x )  ~g NyçÔ ( | 179 x )  ´ â x â S ‰X ‰ M ~

yZgzZ ( | 204x )  w•
á x â S gzZ ( | 198 x )  ~u0 Ý°Z†Ô ( | 198 x )  y·G0 ¼ Ô ( | 181 x ) 

Æg
uè• ä VM ( | 241 x )  £Z x â S gzZ ( | 234x )  ´æ 0 ZÔ( | 233x )  ¥0 ¼ˆ Æ

g ±Z .
Þ ‡*
gz Z bzêä VrZ Ôn™: ×~ ßgzZ 9Ž Ã~zZg …¸gzZ Xì 3g Ã7 ÌÃWÅ g
u QB‚
Xì Hg Ñ~ V-zZg

 x Z™$ö gzZ Q×

6VîÑÅQè×B‚Æ•Ž Åp°ìY +Z Å g
u 9ä VrZgzZ c
M gzŠ » g
•Z %ñfˆ Æ kS

ïåÌÃg
u QB‚B‚Æ ïÅ•ä x Z™$öž • ?Š Å ]!
kZ ,q ƒ
 t gzZ ì Œ
Xì HwJˆÆ

:• ˜6169gzZ 168™Æ Y 1958cŠ Ô {g ÑÆ óyWÅZ y)F
L ( | 1400x )  ~ŠzŠñ *
ÑñÐ áZjkZ é
Æe
Zzg X Š
*
Y ÃyZ Ð VEY ÅWJX ˆÅ Î yY ~g7 ~ }g !
Æ yZ ‰0Æ x ©R ~Ž L L

ž @
ˆ~Š™Šg c
ˆ ãâ e
Zzg ðÃ6Y ¯ ÅTÔ c
Š™ ¦Š Zñ Zg ‚ {zgzZ Ì6VßßZÆ e
ZgŠ gzZ Š
36ÃyZ Ì6VßßZ

ó Xó n™ì‡ñZg ó0Æ wJŠgÆkZ ¿C
Ù Ì~ˆ

*
™gz!
t gzZ ì @
Y 3g Ãæ ~ e
Zzg ïÃVâzŠ QgzZ •V; Æx Z™$ön Æ e
Zzgè¡,'¯

ÅQ²ÔVƒ f
™wJ„%áZ e { ó ~WÃg
u ÈágzZ Vƒìg ïŠgzi6WÅg
uè7‚Z {zžì Â
t Ôì 7enÆ Ë{z´Æ  $ö/ZzÐ g ZuZ z iñgÆ7‚ZèY Ôì y‚ M ¹ Ú/ Å•ÔW
2C6

X ñY {g ÍzZÐ Vƒó! •Å  x Z™$öWÅg
uQžì YƒðY

Åg
uxEXì Œ6Wz ïÅVâzŠ QgzZ•Ž ì Å7 +Z „ p°Å g
u 9ä x Z™$ö

:ƒ±5 p°Åg
u 9~ ób &0Z)lL[Âg•z szc

áçÓmŸæ å^`jßÚ oÖž ¼e^–Ö] Ù‚ÃÖ] ØÏße å•^߉ž Ø’jm °„Ö] ‚ߊÛÖ] &m‚vÖ] çãÊ xnv’Ö] &m‚vÖ] ^Úœ
2C7
¡×ùÃÚ Ÿæ ]ƒù^•
9g
uÐZƒ: f •
á gzZ w¥Ôƒ µ•ÔVƒ ¼f–Ö] x @
gzZ ª
Z°èr
 ™ > Zzg x ÓáZz ä™ÜÃg
u T L L

ó Xó ì 
@ Y¹

gî~Š ã
m» &«Ð ~ yZì c
â•
Û ™f m{g•Ã_ ZÑ õ0
XaÆ g
u¡ä x Z™$ö ç

È „6Qïy
s !
Ð g ±ZƳLZ lz»t Z®Ô Cƒ 7Š°ðÊp]Z &
èa •ë@
ÔìB‚Æ•p¤
Z6
zŠ ¹!
Þ W!
.
Æ kZX • =g f q
Z » ä™Ýq ð‚g J
g
u QÌ_ ZÑt ´Ð •ÝZgŠèY Ôì Cƒ

6~gz$ à Zz äY ñ0
~ Qžì ]!
~uzŠt %Z Ôì Ð Qèïm„
 Zg { Z'» AÄ° Ôfz•Ä°:VîÑ

ì ïq »g ZŠ™ ~œ

%{z ~ äàƸèY Ôì á
„ ~zZg ÌQŠ ã
Å üV; Æ x Z™$öˆ Æ /Zz

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

137

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

)g f Æ Q~ c Å AgzZ f •
á X$
Ë Y Å 7ïÅ e
Zzg Ì]gßË™wïÐ yxgŠ ÐZ ~¸ïgzZ

àÚ àjÛÖ] ÐnÏvi Ã]gßx ¬ Å g
u ï¤
ZçO Ô• DƒG6V!Å > Zzg ŠŽñ~ • x Z™$ö

Xce IàjÛÖ] &nu àÚ ‚ߊÖ] ÐnÏvi Ãg
uèïÐ )g fÆ Az fz•ÁßZ Âì YY ¹ ‚ߊÖ] &nu
XÐ F„ > ZzgŠŽñ~•gzZ•ÌQ wq¾g Zæ » ïƒ ÌŽ ]gßÐ ~ VÂgßVâzŠ {gÃèžìt Š Z%

Æ {% { izg x ¬ c
Vƒ ݬ §¶Z à Zz à
 : Zizg Ô]!
ðÃÅ D~uzŠ ËÆ *Š c
ƒ õg @
讞ì t ÝZgŠ Â

ì zz ¸ X 7` Zzg ðà † » {)z wY°Z Y • ZgzZ7‚Z b§Åg
u~ ƒ
 Ô]Ñ®à Zz äƒ wßñ~ ]5ç
6x *
ƧZz ï{zçO Ô• Æ ÎâÏZg U
Wzg ¶Z x ÓŠŽñ~ *Š [Zžì &‚f °² c
: x¬ »¢q)ž

ì ~g6Åg ¶Z yZ sÜ *
™)g fÆ QÔ ïÅQžì @
Y wÈt gzZì ꊙ qzѧZz èQ=g &
ïŧZz

Æ7‚R {°‡!
ÐZgzZƒ Š
1™pôeg kg » +J x ÓÆ k Q~¸T:gz X Š
H7x ÈZ » > Zzg c
7‚ Z ÅX
èY !7Ÿ» » Ð=Ë ´6Q=g &
¡Ôà sÐ > ZzgzŠ ‹S ø+Z ÂÔñY c
à ~ Vâ â i Œ ZB‚
X ǃ „z Ìg Zæ ~y
WgzZ ~Š ã
» e
Zzg ïa kZì @
ƒ ~zZg g ZŠ™~œ

% » äƒ wßñÆ e
Zzg

x  » Vâ ›™È ( 38:ògŸZ ) Ü`ßne p…ç• Üa†Úœæ ä *™yWŒ
Û b§Tžce xg ãZz e
. ç

wWÔBŠ ) Xì ~Š ™ŠpÌs
 Ÿz Å kZÉ c
Š hg76V°ÅVâ ›Ãi§Æ ~gØ b§ÏZ Ôì c
C ðZgØ

ä  qg •
á ä b§kZ Ð Ô ( 6:]ZÆZ {gÎ) ì Š
c
Š ¬» e
Zzg ï~ <Ñ b§T b§ÏZ D159:yZ/
-!
:XE
Ú ÌË…v:Z ä xsZ +Š Xìg: ¹!
ykZ ðà » s %Zž @
ì c
Š â Û•™f Šp Ìï÷ Ez=g f »¸ï
yŠ q
Z@@ Z
 žì @
W~@@ 
rŠŽñ~ ${gÎçO ÔH7` Z» kZjgzZ yZ]
z z ÙÔ=³*
~g ø ~

:c
â•
Û ä VrZ Â à: ~g !
gŠÆ  yщ
Ü z'

( 21:›Z ) ànfÚ á^_׊e oßi^nÖ æœ äßù³v
þ eƒ¢ æœ ]‚m‚• ^e]„ äße„( ¢

ó óX}™7u ãZz ðÃk0
}÷{zc
ÔÇVzŠ™Oc
ÇVzŠ ZwJÐZ ~ L L

:Ån²ä kZgzZ c
W@@ž ~g*„k

Š¼

( 22:ØÛßÖ]) óànÏm ¬fße ¬f‰ àÚ Ôjòqæ äe ¼vi ÜÖ ^Ûe k_uœ
ó Xó ì 7DÃ\W »TVƒ c
Ѹ¢ +ZÐ ò~ L L

:ñƒ ãZzgñZ zŠÐ kZ

Xce*
™6¸Š OZ ~ kZƒ: ”{@x » kZ6Vzq XXì Šzö{@x » y¨
Z a
:¶V- {z ~Š¸Ž ä kZ Xì @@ VŒ {zgzZì @
ƒ ~zZg ðÃÑZz äàøkZ b

‹ÛŽ×Ö áæ‚rŠm ^`ÚçÎæ ^`i‚qæóÜn¿Â •†Â ^`Öæ ðo• ØÒ àÚ kniæœæ Ü`Ó×Ûi 霆Ú] l‚qæ oÞž
( 26X 23:›Z ) ÕZ ýáæ‚j`m Ÿ Üaæ ØnfŠÖ] à Üa‚’Ê Ü`Ö^ÛÂœ à_nŽÖ] Ü`Ö àm‡æ ä×Ö] áæ• àÚ

;f âZ Ì{0

6žì °oÆ x ¬ =„ bŠ¸ »@@ ŠpÉ Ô• s ÜÆ x ¬ =,¸Å@@ž³NŠ [Z

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

138

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

Å Vzgâ Y vŠ gzZ 0
Û X ñàÐWgzZ }™^âÃVz¸žì ‚
g

60

 yÑžì gÃè Ú Z sÜ Â~ ˆ yWŒ
l

ñ† Zg ø pXì Zƒ x¥)g f Æ „ ¸…Ô• Dƒ g ZfãZ Ì}0

6ž Dt p¸ … Y Ì3!
i
D Y ñ0
U zŠ ^ÑÔ s Iиï~ T) ~DvŠ p Ö!
c
~ÃDÐ TÔ ¶uZzè¸tèažìt wÑ+Z

:c
â•
Û ä yÑçOXì @
ƒÝq ( ì Cƒ ` ZÅ ïzÃ{zçO Ô•
( 27VØÛß$ Ö]) àneƒ^ÓÖ] àÚ køßÒ Ýœ køÎû‚ø‘øœ †¿ß߉

ó Xó σŠzŠ%:gz w=¸  c
0
CN¤
Z ÔÐ ,™ ïŸ~¾ëªL L

Æ äY ñB óŽyÎL~ p ÖZÆ yÑ]|{z ì @
Wt ‚³Ž Ð ` ukZƸèïVZi Zˆ

ÁßQ¼žì Ÿ» » óo ôZ ]”LgzZ h

ó'
× ïž
L ñY ¹žSg 7¹!
]gz¢Å ïËh
'
× ~ TÔì @
ƒ.
Þ ‡

~uzŠ Å [!
,v0
gzZ }ŠyÒ » VßßZ yZž 6Ôce ã™ ïÅ e
ZzgÆ™ äz ÌÃsÐ Š ‹Z e
ZgŠ
E
-:X!
øï÷LE~ Ýzg Å›Z >gβÔì Š
c
Š ¬» ïŸ~ ]ZÆZ >gΞ• ë DIZ Xì ;g W¬~ `

Xì xl6]%=z ]Z¨x ÓvŠ žŽ ì Ð ¼Æ yWÅ!
yWÅZ‚¢

Æ yÒ Æ ®IZŽ ì ª
Z°oÑ«Ð~ y Z Ô• ÅZ
¬ …ÑŽ n Æ g
u 9ä x Z™$ö ç

Xì ñƒ ñÈÃgñQ Fg0
Z LZgzZì b ˜Z ìY q
Z ._

:• ë ñƒ D™s
 Ÿz ÅoÑÅ‚gzZ ª
Z°nÆ g
uè¡  ‹+-ZgâËZ e é
:ì ~gz¢ *
Yc
0
» VîÑsfzgq~ pæ]… kôÖ]‚ÂL L

û %    $ ü :ì \¬ ~g !
›•
á g ZèY Ôì ~gz¢ *
ƒ éÐ xsZ Ç» g
u ~zZg :xsS a

„ xsZ IZ sÜ Ÿg IZgzZƒ "
U
Ð „ZÍÅVƒZÍ {h
I gzZ Ÿg IZ {zžì xiÑ n Æ ä™wJÃ]!
Ì˪
X σg ±Z .
Þ ‡*
]!
Å›)Ë,'
¯ X• M
ƒ

~(¹ q
Z g
uèe
ZzgèY Ôƒg hÐ º
 • ÍB‚B‚Æ äƒ y›Ž ’ e *
ƒ (Z g
u ~zZg :r • b

H7g ±Z » e
Zzg ÅƱ Ú!
*
,Z V; Æ  $ö Z®Xì Yƒ „ Ú!
3» ~g ZŠ)f kZ gzZ ì ~g ZŠ)f ´Š

( X σ wJ._Æ w¸ SZg e
Zzg Åa Ú!
*
×r
 ™%Z ) Xƒ ~g ¬Ð ä™×~ ^ÑgzZ sŽ Ç ñY

g ZŠ™ÑZz h
 x »Ð „z =‰
Ü zÆ g
uè~
Z Ô g
u ~zZgžì Š
c
Š gZŒ
Û xiÑ Ìt n Æ g
u ÁJ := c

ˆ Æp
6™wZ e ~ ‘‚Æ Ð=Ãg
ugzZƒ ÑZz ä™g (Z É{g )Ð bZ fg‰ „Zz6
Ñ Ô :Ô êXƒW

XƒÑZz ä™wJÐ „zg¨

ä™Ì6Ð g ZÜZ 6Vƒk
{R2 Ô ÑZz v Ð Vƒk
{LÆ nC
Ù g
u ~zZgžì t Š Z%Ð kZ :ò¾ d

Å ÉÃÆ nkZÉ ì 7g ±Z ðà » e
Zzg Å ÉÃgzZ ì êŠ ¯ ÉÃÃy¨
Zg ZÜZ 6]
úgzZ [‚g Z » ]
·èY ÔƒÑZz
C28

û $       ! $ %  ü :ì \¬ ~g !
›•
á g Z Ôì Š
c
Š ¬» ïÅ e
Zzg {Š™yÒ

x¥]!
t Ð ³#x|Æ g
u kZ ó óX z™ ïÅ kZ b§hZ ÂñѸðÃk0
}g v¿Éä
Z ! â ›} Z L L
E
G
-©¢~zZgž c
Æ kZ X 7oÑ ðÃÅ {)z î>XG
ÍÔì Z
 Zz *
™wJÃe
Zzg Å kZ ƒ: Éà ~zZg ÑZz äÑ e
Zzg¤
Zž ðƒ

uèe
g
Zzg Ôì ÅZ
¬ oÑÅäƒg ÇÌ6gzZ sÆ yZ 2 {h
I gzZ wŠ ¬Æ VƒZÍä *™È M Œ
Û ~ ] 5ç à â { z ´

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

139

Xì ~gz¢gzZ ëZ ¹ oÑÅ ò ¾nÆ Tì ~g ZŠ)f ´Š q
Z Â

6+
¨
Z Á¾ Å kZ Ž ’ e *
ƒ éÐ VÐ+Z Ãg
u
~zZg ª Ôì +
¨
Z ï» Š Z%Ð kZ :]Í% e

Ì6Ð äZh Z t Zè » VzuzŠgzZ ÑZz vÐ Z¬Z ‹Ò{zžì ~gz¢nÆ ¿]Í%èr
 ™gzZ Vƒ à Zz 䙪
ÑŠ
Ð ä™ wEZ ÃVƒÇg* n Æ ã¨
Zè~
 q gzZ ÑZz ä™ m
Ð Å
¤
 ä3 DQ º ~ V2Zg ÔƒÑZz ä™

Xƒ ÑZz ä™[AZ

:ÔêXƒ gg ZË {zgzZ }™y Ò „,z Ôì ‹‰Ãg
u ä g
u ~zZgžìt Š°Ð pæ]… ¼ôf• gzZ

ÑZz ä™yÒ ]c
Zzg”
gzZ f •
á c
ÑZz ä™wJSŽ σ: xg
u Å ~zZg,Z Z®Ôƒ ~'Ð [Û‰ „Zz6
ÑgzZ

Ð äYƒ ¦~ ~zZg ËŽ • …Ñ {zt X σ 7z§pgŠ Ìe
Zzg Å ~zZgg DÆ I™
gzZ yl
z œb§ÏZ Ôƒ
2C9

ó Xó ì Cƒ u g
u {Š™yÒ ÅkZgzZì @
Y *
â rÐZ

?¸ n
g 7pÅÃVç»[~ e
Zzg ï  $ö H

gzZ g
u e
Zzg ä x Z™$öx Óy
M @
wÍ Zžì @
Yƒ x¥! lÐ ä™g¨6VîÑ {gÃè Å g
uwJ

Å=èkZñB‚Æ ¡¹zÑ ¹!
~ kZ²ì HwJ„ A
Ãg
u ÌËgzZ ì HwEZÃ=~ g
uè~
Z
èY Ô c
¯ 7Áq6<
 zy M Œ
Û Ã=CZ f KZ b§Å]Z|{ŠiŠ‰Æ À ` M ä VrZ%Z V; Xì ˆð0
ÌoÑ

Å =~ g
u ñZŠ Z gzZ g
u ·ä g
u Ðf:gz Ôì 7Ýq à Ë{z´Æ 1vZ wÎg gzZ \¬vZ x £t
X H7i Z0
ZÃÃVç»

: • Dâ•
Û  pZ ½·ËZ e é
Và›]çÚ èÃe…œ oÊ ØÏÃÖ] ]çÂ]… àn$‚vÛÖ] ážZZ
&m‚vjÖ] ‚ß b

Å^ÛŠÖ] ‚ß a

!&m•^u¢] o× ÜÓvÖ] ‚ß d

é]æ†Ö] o× ÜÓvÖ] ‚ß c

:ì HwJ„ˆÆ„zg¨Ãg
u ÌËgzZì HwEZÃ=6]â £g e ä x Z™$ö

¯ ÔƒÑZzp
gŠ c
ÐZ Ôì ‹ ä kZŽ gzZƒ×èr
 ™‰
Ü zÆ g
u ~
Z ~zZgžì ~gz¢ Z® :‰
Ü zÆ g
u·


ZgzZ¸ D Ñ 7~k

’è‚ {z Ãe
Zzg +Z Â @
ƒ wõ Y 
*™táÅT¸ F
g
u ðÃZ
 > Zzgr,'
g ±Z .
Þ ‡*
Æ kZ k0
ÆáZzG
 gzZ ™f ÌügzZ ÍÑZz äYc
0
~ kZB‚Æ kZ ÂD™ÌyÒ ÐZ

X¸ s
 Ÿz Åäƒ

„ Ãg
u à Zz äF
Q Zg76VîÑŠ¼vŠ Å g
uè¡gzZ „z =g
u} f̉
Ü z , Z :‰
Ü zÆ g
u ñZŠ Z

X¸ D™ H m
Ð ä™ÜÐZ ÔCƒ qçñ c
¤
®e
ZzgŽ gzZ¸ D™ H™f

„ˆ Æ | q
g !
{z gzZ 届 gzZ JZ (
g £ »  $ön Æ g
u ÁJ :‰
Ü zÆ äÛÒ^vÚ 6g
u èLZzg

Zzg ÅkZ Â @
e
ƒ ú â Ð ä™wJg
u ÅkZŽ 
@Y c
0
Ú(ZgzZ ÍðÃ~ ~zZg ˤ
ZgzZ X¸ D™wJÃq Ë

X¸  œg™™g ±Z .
Þ ‡*
Ã

ì g ÖZ » ]!
kZŠ°Zg ø Xì c
Š hZg7 » kZÃ=ä  $ö̉
Ü z kZ :‰
Ü z D Î ¬» ¨z ¡6g
u

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

140

ÌÐ e
ZgŠ ÁßQB‚Æ e
Zzg ÁßZ {zgzZì 3gÃ7 ÌÃWÅ g
uQB‚B‚Æ•ä g
uƒôZž
C0
3

ó Xó ¸ ïŠg Z Œ
Û ~gz¢c g
uè¨
¤Ã„
 Z•
Û z û~ ~tèg
ugzZ¸¸!
b§~g7

:• D â •
Û ( | 643x ) b &0Zƒq é

äŠËÞ gÃiœ ‚Î áçÓnÊ äÛ`Êæ äjʆÃÚ áæ• äfjÒæ &m‚vÖ] Å^Û‰ o׆’jÏm ᜠ&m‚vÖ] gÖ^_Ö oÇfßmŸ
àn`fŽjÛÖ] àÚ …^‘ ᜠo× •ˆm ÜÖ Øe &m‚vÖ] Ø✠•]‚ oÊ Ø’vm ᜠ†nÇeæ Øñ^_e †Ë¿m ᜠ†nÆ àÚ
C1
3

áç×›^ äßÚ Üâ ^Ûe àn×vjÛÖ] àn‘çÏßÛÖ]

Z Ô}™ rZ „6™ÐZ sÜ%Æ„zg¨6kZ c
¤
6q •Æ g
usÜ{zž êŠ 7d
it Ãg
uèr
 ™Ë L L

gzZg ZŠ ÍÔwÕwÅkZÉ Çƒ 7g Ñ~ {%iÆ g
uIZgzZ ÇáZ e ~ úÃ\ M LZ {Z
Ã" {z  Ç}™ (Z

ó Xó ì @
™C
Ù ª3 Zg M Ð yZÃ\ M LZŠŽz!
Æ äƒ ðZŠ ·Ð VçpŽ σ 7{Š c
iÐ Z

C32

:• D â •
Û  Ô™ovôfû ‘ö ËZ e é

èm]…• &m‚vÖ] Ü×Ãe èÞ†jÏÚ àÓi ÜÖ áž ^òn• kŠnÖ èm]æ†Ö] gjÒ ÀËve ^`jm^Ææ &m‚vÖ] àjÛÖ ^ßj‰]…•

( ïÅQz• )g
uDîZgŠ {z¤
Z Ô ‚
g 7pðÃuìZ s§Å«™Åe
Zzg ÃgzZ·_ » g
uèQZg ø

ó Xó ƒ: Œ6

• D™{™E
» ÜgzZ `gæ Ô [sÔ [½Z
 ~ yÒ Æ x lZ Å g
u® x Z™$ö b§ÏZ

® c
qçñXì @
ƒ Ìg
u Qm» t
 I {)z ûgzZ ` ZgŠ Z Ô [ZCZ Ô »ž • D™™f Ìt V;z
Æ x ¬è=g
u‰ Ôì B‚Æ Qm» X• ðâ •
Û ™f ]â ´ +Z ä  $öÌa Æ yT Å g
u

ïä  $öž • ?Š Å ]!
kZ t
 Iƒ
 t X {)z {)z ƒ s ÜÆ VßßZ Æ t ÜZz Õ c
ƒ sÜ

ŠŽñ~tZzg wßZÆ  $ö[|ZŽ » Qï~ŸkZ X ì 3g p Ò Ì» QB‚B‚Æ•~ g
uè

ãZz Ð ïà Zz äY Å 7 •Æ XX ì c
Š™„~ t
 I &Ã`kZ ä ëa Æ s
 Ÿz Å kZ ì

z!
Æ kZ Ô• Dƒ U Zg „ s§ Å > ZzgÆ e
Zzg  g »Y •Zp¤
ZtZzg wßZÆ  x Z™$öž Ç ñYƒ
T~ ïgzZ • D™Ä6Å•gŠkZ x Z™$öì Å ïÅ•Ô]gz¢gŠT~ iZ% ãxgŠÆ e
Zzg

sfB‚Æ ,åÃc kZ X • n
g Ãæ {z ÌÃ]c
gz¢´Ð QgŠkZì Cƒ ]gz¢ÅQè×gŠ

:ì ;g Y H7 ~ ]*
ZÄÆ
àjÛÖ] oÊ ƒæ„• a
àjÛÖ] oÊ k× b

]â ´ Å + TÃg
u qçñgzZ ® c

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

141

àjÛÖ] oÊ ƒæ„• : wzR c
ž

„ùŽm „ù• ~ [²x¯ óf •
á LÂ6gî¦ùžì Cƒ ãZz ]!
t Ð ä™g¨~øÚÆ ]¸Ãg zZ W çx Ó

Æ *
ƒ s ÜÆ yâ ‡x ¬Æ wEZgzZÆŸÔ}°‡òÀ»q Ëg zZ t Z íZ ÔºÔvZ Ô]g0
Ôe
Š ZÐZ V]ƒæ„•

:ì @
Y ¹ b§ÏZ Xì O˜Š¤

Æ ãç‰Ô*
ƒ wEZ ~ x|
3
C3

ƒ^• ç`Ê …‚Þæ …ç`ÛrÖ] à •†ËÞ] Vƒæ„• „ùŽm „ù•

ó Xó Åg (Z ñZgŠ»gzZ µ ZÐg/ä kZ L Lª

žì p» TÔì Ð ^Ë÷Ãû •ö ÌöÃ( –ømö ÌøÃ$ • ŽXì Ì ó®L ZuzŠ q
Z » „ y!
i ! ².
Þ W!
Æ kZ

X *
ƒAc
*
ƒ ~Šg Ô*
ƒgz$

3
C4

t yxgŠÆ ®gzZ f •
á ~ ]q˜Z ÅxEZgzZì t•
Û ~ ãçÆ ó®LgzZ óf •
á L~ [²x¯ž Zƒ ãZz
3
C5

X • C™ ZƒÐ „ ¼Æ w®]q˜Z V; Æ DIZèY Ô• D Y ñ0
?Zzg$
p
Xì ãZzÐ c sf `gŠ t•
Û yxgŠÆ ®gzZ f •
á ~ ]q˜Z ÅxEZ

f•
á ~%Z¤
! ²

g•çO Ô• ëÃwEÑZ ¾É Ô7Ãw¸® f •
á žì ãZz Ç!
]!
t ~ KÆ VßßZÆ y!
i !²

~è™Äg Ãæ ÿîÒZ ‰
Ü z Æ + zD
Å y!
i ! ²žì szc]!
t g zZ Ð }f •
á ÃwEZ s ÜÆ }°‡

¾ðä
Z %Z Ô ñY Å ]!
._Æ°Z ¸ñƒ D™x¯žì t ‚Ÿ » y!
iè°Z ¸z y!
i X • ‰ bŠ ú°Z ¸

7®Ôì @
ƒ ÂwEZ q
Z » y!
i ! ²wq¾ f •
á èYì Y™ ¿6kZ {z Âì @
™]!
._Æ wEÑZ

X B7{h
I %Z Ô• ë Â^
Yÿ6f •
á +C
Ù â Æ x¯çO X 7ÃßÔì *
™g (ZÃÚ bŽ%¿6kZ X @
ƒ

f•
á ~ *™y M Œ
Û

Ôƒ Ýq x ¬ qJÐZ V; Æ ] Y Z Œ
Û [W„ : gzZ ã zgŠ Æ F
Z  Ž ÔÃ] Y Z Œ
Û x ¬ kZ à Zz ä M Ð > Zzg P

:• ~gz¢ _ ZÑtzŠaÆ i q
Ð ZÆ { f •
á V; Æ ]Z Y Z Œ
Û ñf c
Í 3C6X • ë ] Y Z Œ
Û {f •
á ~ b ˜Z

Xƒ: w®F
Zá& ~ ] Y Z Œ
Û {z a

Xƒ: ÝqzgŠ »x ¬ ]àgzZÙçfÏÖ^e oÏù×i ÐZ q
Š 4
Æ ]Z Y Z Œ
Û [WgzZg•~ #
Ö Z b

Æ] Y ZŒ
Û [WÃX c
• {z´Æ F
ZᎠì @
ƒ6]Z Y Z Œ
Û x ÓyZ t :Z » { f •
á ]Z Y Z Œ
Û ž• M
Èë6Š ã
kZ

~ ó] Y Z Œ
Û {f •
á gLzZ ó] Y Z Œ
Û ® LV; Æ ®+C
Ù âž Zƒ "
U
Ð c {gÃè X 7Ýq wÅ ÙçfÏÖ^e oÏù×i V;

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

142

Û
Æ oÑÅ£.Z x° c
Zzgè]Òpƒ Â{”"
e
U
Ž ì {z óf •
á LgzZƒ {”"
U
)Ž ì {z ó] Y Z Œ
Û ® LXì t•
wÑ+Z Y fg
ug• ._Æ •ñ 9Ð ó] Y Z Œ
Û {f •
áž
L ì zz ¸ X ñY Å: wJyWŒ
Û g•6¯ Å äƒ xzn
C7
3

X 7s %Z ðÃÎâ Æ[W6ä™: wÑ+ZÐ ó] Y Z Œ
Û ®²
L Ô• D ™

f•
á ~g
u®

$öÃe
Zzg Å ]p c
|zZ Â }™¿#Å ®
 )q
Z Å ]p c
r{Š c
i Ð LZ ~zZgr~ g
u e
Zzg
C8
3

X • ë óf •
á LÃe
Zzg ÅrgzZ ópôL  x «

gzZ g
•Z Zt  ñY Z”e
Zzg ®z 9q
Z ¤
Z èY Ô ë 7î f •
á Ì~ g
u ®ž Zƒ ãZz

]q ˜Z ~i ZáÅ Íæ†ÃÛÖ] gzZ †ÓßÛÖ] ÐZ Ð zg Å  $ö]q ˜ZÉ Ô7c Å l^Ï%Ö] kËÖ^íÚ

Åe
ÒZ ~ ]gßÅ äƒ: x¥ ¬z ¦6¯ Å äƒ ng ¬ ÂN Y Z”tZzg 9zŠ Z
 V; Xì @
Y Hy Ò Ð

Cƒ 9e
Zzg f •
á ªXì ]gßq
Z Å „ ß
FŽ Ôì @
B óf •
á L bŠ ßF
Ã|zZ .
Þ W!
Ær c
bŠ ßF
6¼ZÃ]!
™Å
C9
3
Xì CYƒ ÿ) Z uzáÐzz ÅäƒgŠ *
Ô¾ÔŠ».
Þ W!
Æe
Zzg Å |zZ c
]ppì
X • D™t•
Û ®IZ ~ e
Zzg ®gzZ f •
á ~g
u®ž• M
ÈëCZ

X • D™7]¬x ¬´Ð g
u®Å óg
u f •
á Lë[ZˆÆ äYƒ ãZz |Å óf •
á L

p°Å óe
Zzg f •
áL

:• i Z§ ¶g~ p°Å f •
á ( | 902x )  ~zIx â S é
Œ^ßÖ] àÚ l^Ï%Ö] èÂ^ÛrÖ] pœ §ÛÖ] àjÛÖ] oÊ æœ ‚ߊÖ] oÊ “ÏßÖ] æœ é•^mˆÖ^e änÊ èÏ%Ö] pæ]†Ö] ÌÖ^ím ^Ú
4C0

^Û`ßne ÄÛrÖ] àÓÛm Ÿ &nve

zg Z•L¿#t Xƒ: e¦yxgŠÆ VâzŠgzZ}™¿#Å®
 )rÔ ~zZgr~ ¶ c
CŠ c
i Åg
up ÖZ L L

ó Xó ì Cƒ~ QL

:• D â •
Û ( | 852x ) v0Zƒq é

 x«
$öÃe
Zzg Å]p c
|zZ X }™¿#Å®
 )q
Z Å]p c
r{Š c
iÐ LZ ~zZgržìt fz• L L
4C1

ó Xó • ë óf •
á LÃe
Zzg ÅrgzZ ópôL

Ãp°ÏZ Xì ˆÅ™f6
zZŽ ì „z Å f •
á p° SZg%Z Ô• ˆÅ Ì{z´Æ kZp ¤
Z ]d°Åe
Zzg f •
á

Xì ~Š ßF
äv
ò 0Zƒq

4C2

fz•~ Q b

fz•~• a

:• Cƒ 'gßzŠ Å óf •
á L

Xì _g*~ `«c 6
‚ó ߊÖ] oÊ ƒù^•Z ²ÔÐ ,™c 6qçñÆ XàjÛÖ] oÊ ƒù^•Z ë~ `kZ

s %ZÆ ]pgzZr c
|zZ gzZrèY Ô• D Ñ ~ KÆ c Å l^Ï%Ö] ¿# x Z™$ö Ãc Å óf •
áL

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

143

Xì Ð l^Ï%Ö] ¿#m» qçñÆ

C43

x lZ Å óe
Zzg f •
áL

:• 9g e Å l^Ï%Ö] kËÖ^íÚ Ðg ±ZÆàjÛÖ] oÊ ƒæ„•
àjÛÖ] hç×ÏÚ b

àjÛÖ] t…‚Ú a

àjÛÖ] Ìv’Ú d

&m‚vÖ] h]†_•] c

X ì sf `gŠ ,Åx ÓyZ

àjÛÖ] t…‚Ú a

t…‚Ú ÐZ ƒ µZz ~ Qt ¤
Z X ƒ :z » g
u ~ |Ž • ë à ±ŸZ ,Z ~ g
u ó` ZgŠ Z LÂ

X • ë àjÛÖ]

:ì ðâ •
Û ™f ~ p ÖZ yZ p°ÅàjÛÖ] t…‚Ú ä ( | 862x ) v0Zƒq é
å†ì• oÊ é…^iæ äñ^ß$œ oÊ é…^iæ äÖæœ oÊ áçÓm é…^jÊ äßÚ ‹nÖ Ý¡Ò àjÛÖ] oÊ ÄÏm ᜠçãÊ àjÛÖ] t…‚Ú ^Úœæ
àÚ ÅçʆÛe Üâ‚Ãe àÚ æœ èe^v’Ö] Ý¡Ò àÚ ÍçÎçÚ sÚ‚e æœ è×Ûq o× è×Ûq Ì_Ãe ÄÏm äÞ¢ †%Ò¢] çâæ
4C4

àjÛÖ] t…‚Ú çâ ]„ãÊ Ø’Ê †nÆ àÚ "
# ofßÖ] Ý¡Ò
G
LÔ ~ Z’Z Å g
u L ` ZgŠ Z X ƒ:z » kZ ~ |Ž ƒ µZz x¯ (Z ~ g
u èE
L 4$žì t àjÛÖ] t…‚ÚL L

c
)g f Æ ÕÆ] }uzŠ 6] q
Z ` ZgŠ ZèY ì @
ƒ „ ~y
W{Š c
i gzZ ì @
ƒ µZz ~ y
WLgzZ ~ yxgŠ
G
Å
ó óX • ë èE4)Z `gæ ÃÏZ Ôì @
ƒ µZzÐ ¶Š 5 `šB‚Æ x¯ q ¯%Æ 1 *™ÑÃx¯s ¸ñÆ É@
z/ô

:ì c
â•
Û Üñƒ D™s
 Ÿz ÅàjÛÖ] t…‚Ú ä ( | 643x )  |¡’Ö] 0Zƒq é

^Ú gnÏ å‚Ãe àÚ æœ oe^v’Ö] †Ò„m áªe äi]æ… ˜Ãe Ý¡Ò àÚ "
# ²] Ù牅 &m‚u oÊ t…•] ^Ú ^ãßÚ
ä×ñ^Î †Ò„e ^Ûãßne Ø‘^Ê †nÆ &m‚vÖ^e Ÿç‘çÚ å‚Ãe àÚ ämæ†nÊ äŠËÞ ‚ß àÚ ^Ú¡Ò &m‚vÖ] àÚ ämæ†m
4C5

ó"
# ²] Ù牅 à ÄnÛrÖ] ᜠÜâçjmæ Ù^vÖ] èÏnÏu Ü×Ãm Ÿ àÚ o× änÊ †ÚŸ] ‹fj×nÊ

~zZgžì @
ƒ V- (Z X ñY c
Š™ï•
á x¯ » ~zZg Ë~ g
u Å 1 vZ wÎg ~ Tì {z nq
Z Å ` ZgŠ Z L L

u ¹!
g
%Æ ™f Æ b‡`š ˆ Æ kZgzZ }™™f » ¹@c
! ôQ Ô }™™f x¯ CZ ˆ Æ ä™e
Zzg g
u

» 1 vZ wÎg „Ãx ÓkZ {zgzZ 7•ZzÐ wqè|Ž ì 
@Yƒ ûÒ$inç6¿kZ b§kZ X }Š™yÒ wßñ
ó óX ì ©
™x¯

4C6

:ì c
â•
Û 0Æ àjÛÖ] t…‚Ú ä ( | 743x )  z)´ é
ó&m‚vÖ] àÚ äÞœ Üâçjm ¡’jÚ å‚Ãe àÚ ämæ†nÊ äi]æ… ˜Ãe Ý¡Ò àÚ &m‚vÖ] oÊ t…•œ ^Ú ^â‚uœ

TÔ }Š ™yÒ µÐZ ~zZg ÑZzˆ Æ kZgzZ ñY c
Š ™ï•
á x¯ » ~zZg Ë~ g
užì t nq
Z Å ` ZgŠ Z L L

ó óX ì „z » g
utžƒ ëzt Ð

:ì g
ut wVÅkZ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

144

Ù牅 Ù^Î Ù^Î é†m†â oeœ à •^m‡ àe] ‚ÛvÚ à èfÕ à èe^f•æ à_Î oeœ Ðm†› àÚ gn_íÖ] pæ…
4C7

9…^ßÖ] àÚ h^Ï壅 Ømæ ( ðç•çÖ] ]çÇf‰œ 0 "
# ²]

ó óX ì •
 h Ð v WaÆ V'( È) Ô z™åYçz ªL L

( | 198 x ) t1Z ~zZgŽ Ôì x¯ » ñ{k

Ù 1ZÉ 7x¯ » 1 *™Ñ ðç•çÖ] ]çÇf‰œ ªzª » e
C
Zzg kZ

]çÇf‰œ ä > ZzgrvŠž ` Ø V- » ]!
kZ X ì c
Š ™[™s§Å 1 *™Ñ Ð tä ( | 206 x )/³gzZ

6•K [™s§Å 1 vZ wÎg p ÖZÆ …^ßÖ] àÚ h^Ï壅 Ømæ gzZ s§Å 5 {k

Ù 1Z p ÖZÆ ðç•çÖ]
C
:ì ~ ~g g 9ž

Ømæ0 Ù^Î "
# ܉^ÏÖ] ^eœ á^Ê ðç•çÖ] ]çÇf‰œ V Ù^Î é†m†â oeœ à •^m‡ àe ‚ÛvÚ à èfÕ à ݕ• àÂ
4C8

9 …^ßÖ] àÚ h^Ï£Ö

Ô ( | 230x )‚ÃrÖ] 0 ZÔ ( | 221 x ) Z0Þ¬ Ô ( | 206 x )k

0Z e
`
Zzgt {z´Æ ( | 221 x ) kc
Z ! Z 0 xŠ W
EE
0 }Ô ( | 197 x ) üG3µz Ô ( | 203x )ØnÛ• 0 ç¸$ Ô ( | 182x ) #gi 0 h
mÔ( | 183x ) ÜnŽa Ô( | 193x )gç

5 {k

Ù 1ZÃ{ ¬ Æ kZ ä ƒ
C
 gzZì ÅyÒ Ð( | 160x )%Ìä {)z ( | 196 x ) f ç0 f çgzZ ( | 187 x )÷4C9

X ì ¹x¯ „ »

:ìt wV ~uzŠ q
Z ÅkZ ç
àÚ "
# ²] Ù牅 äe p‚e ^Ú Ùæœ kÖ^Î ^ãÞœ ànßÚçÛÖ] Ýœ èŽñ^ à †neˆÖ] àe éæ†Â à h^ã• àe] àÂ
á^Òæ ð¡íÖ] änÖ] gfu Ü$ xf’Ö] Ð×Ê Ø%Ú l ð^q Ÿ] ^m¨… p†m Ÿ á^ÓÊ ÝçßÖ] oÊ èvÖ^’Ö] ^m¨†Ö] ouçÖ]
5C0

ä×✠oÖ] ňßm ᜠØfÎ •‚ÃÖ] l]æƒ oÖ^n×Ö] ! ‚fÃjÖ] çâæ ! änÊ &ßvjnÊ ð]†u …^Çe ç×ím

X Zƒ qzÑÐ V1ZpF gzŠ ðZ’Z » kz 61 \Wž • D™yÒ Ð 5 Ȭ {z gzZ ÐÛi 0 {z²~C
Ù i xâSL L

ò]ï~ Y Zwèg ¸ ä \WgzZ ‰ ƒI ðË\WQ X @
ƒ"
UCgzZ 9b§Å Ýzg Å ð{z Ù Š¼ Ž ~ [Zp\W

ó óX D Ws§ÅVß Zz yLZ \Wž¬ Ð kZ Ô Tg w''Zg FF~ ]Š „ª&ßvi V;z \WÔ ðâ •
Û g (Z

x )  v0Zƒqž 6X ì x¯ » ( | 125 x )  ~C
Ù i x â S t gzZ • `gæ ÂÆ ‚fÃjÖ] çâæ ~ e
Zzg kZ
5C1

X ì c
â•
Û ™f ¸ Ìä( | 743x )  z)´gzZì ðâ •
Ûs
 Ÿzt ä( | 852

àjÛÖ] hç×ÏÚ b

Å [½X • ëàjÛÖ] hç×ÏÚ ÐZ Â}Š ™ ~pðÃ~ QÐ t~zZg ¤
Z Ô • ë Ã~p ó» LÂ

:ì ÅV- p°ìY q
Z ÅkZ ä‹+-ZgâËZ eÐ ~ +y
O%Z ÔB7…p°ìY ðà ÂÐ }n
5C2

]‚ÛÂ æœ ]ç㉠àjÛÖ] æœ ‚ߊÖ] oÊ †ì«e ^òn• ämæ]… änÊ Ù‚e] p„Ö] &m‚vÖ] çâ

ó óX }Š™spq ðÙú1 yY 
c ™wÈ~ Qc
• ~zZg~ T• ëÃg
ukZ [½L L

:ì e
Zzgt wVÅkZ ç

h^•æ ( Ù•^ÃÖ] Ý^ÚŸ
ô ] ( ä×¾ Ÿ] ؾ Ÿ Ýçm ä×¾ oÊ ²] Üã׿m èÃf‰ V Ù^Î "
# ofßÖ] à é†m†â oeœ àÂ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

145

Øq…æ ( än× ^ΆËiæ än× ^ÃÛjq] ²] oÊ ^e^vi á¡q…æ ( ‚q^ŠÛÖ] oÊ Ð×ÃÚ äf×Î Øq…æ( ²] é•^fÃe ªŽÞ
^Ú äßnÛm Ü×Ãi Ÿ oju ^â^ËìªÊ è΂’e Ñ‚’i Øq…æ ²] Í^ìœ oÞ] Ù^ÏÊ Ù^Ûqæ g’ßÚ l]ƒ 霆Ú] äj•
5C3

å^ßn k•^ËÊ ^nÖ^ì ²] †Òƒ Øq…æ äÖ^Û• ÐËßi

ƒ 7t‚ ðÃgzZ {z´Æ ñ‚Æ kZ Z
 Ð N â•
Û «t‚Ð ~ ñ‚ LZ izg kZ \¬vZÃVñŠ W]‚ ªL L

Ž òŠ WzŠ,Z Ô ì Lg ¤B‚Æ]
)wŠ » T¿{z Ô ð0
lgz6~ ]Š „ÅvZ ä TyZŽ â {z Ô yZxwŠ ¬ X Ç

Å ðZ'yÂ{ à Zz w)z £& ¿{z Ô • Dƒ µ Z6ÏZgzZ • DƒN Z6ÏZ {z • D™›~ :WaÆvZ

ž Zƒ: DÌÃB; N ZŠ Æ kZž H‘œ™ Ö gŠ kZ ä T¿{z Ô Vƒ @
g e Ð vZ ~ž}ŠÈ {z 1}Š ]úŠ

ó óX ñW½²W~ V\WÅkZgzZ HŠ c
ÃvZ ~ ðËä T¿(ZgzZì H ay
Hä N !

~ {)z ¤¸gzZ ~g g 9žì zz ¸ Ôì c
Š™™f » N !
(ÅB; N ZŠÐ tä ~zZg ~ QÆ e
Zzg kZ
5C4

: ì ~z%~ V/yZ e
Zzgt
9 äßnÛm ÐËßi ^Ú äÖ^Û• Ü×Ãi Ÿ oju 0

ó óX ì H ay
Hä N ZŠžƒ: DÃB; N !
Æ kZ L L

5C5

X ì „ÐB; N ZŠ m»¿Æ ä™ ay

žì szcÌ]!
t ,i Z { z´

ž• D™yÒt Ð 1 vZ wÎg 5 {k

Ù 1Z ~ Tì e
C
Zzg {z wV ~uzŠ ÅkZ ç
5C6

änjfÒ… ØfÎ äm‚m Ä–nÖæ(†nÃfÖ] Õ†fm ^ÛÒ Õ†fm ¡Ê ÜÒ‚uœ ‚r‰ ]ƒž

ó óX Çg¬ Ð VZ
B; LZgzZÆ:#â Å.
zZ Â}™{>ðÃÐ ~ ?Z
 LL

Å kZ „¸ X ì c
Š ™spä ~zZg ËÃQÆ g
u kZ Å ñ{k

Ù 1Zžì c
C
â•
Û ä( | 751 x )  ³ 0Z x â S
5C7

:ì V- ÝZ

9äm‚m ØfÎ änjfÒ… Ä–nÖæ 0

ó óX Çg¬ Ð Vð; •
 LZgzZ L L

&m‚vÖ] h]†_•] c

Ãq
Z Ë„ : gzZ ƒ erz ¦ Â: ~ Xì x *
» î Z•b!
Æ ]c
Zzg '
Z'~ ]¸1ZzŠ ó[ZCZ LÂ
:ì ðâ •
Û ™f ~ V/yZ p°Å[sä ( | 643x )  b Õä}ÅZ 0ZƒqX bŠ ßF
6~uzŠ
†ì• äqæ o× Üã–Ãeæ äqæ o× Üã–Ãe ämæ†nÊ änÊ èm]æ†Ö] Ì×jíi p„Ö] çâ &m‚vÖ] àÚ h†_–ÛÖ]
5C8

á^jm]æ†Ö] læ^Ši ]ƒ] ^e†_–Ú änÛŠÞ ^ÛÞ]æ äÖ ÌÖ^íÚ

Zzg6& §}uzŠ ÐZ ZuzŠ gzZ6& §q
e
Z ÐZ ~zZg q
Z ªÔƒ Ze
Zzg ~ Tì Cƒ {z g
u[s L L

ó óX Vƒ ~z)tZzg VâzŠ Z
 Ð }[s‰
Ü z kZ sÜëÐZ Ôƒ ³#Ƭ Ž }™

Xì 
@Y ¹àjÛÖ] h†_–Ú ÐZ ƒ µZz ~ Q[ZCZ¤
Z
:ì e
Zzgt wVÅkZ ç

VÙ^ÏÊ [ ^ãß Ý瑪ʜ ( Ýç‘ ^ãn×Âæ ki^Ú oÚœ á] V Ù^ÏÊ "
# ofßÖ] oÖ] Øq… ð^q V Ù^Î Œ^f àe] àÂ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

146
5C9

o–Ïm ᜠÐuœ ²] àm‚Ê V Ù^Î ( ÜÃÞ Ù^Î [ än–Ïi kÞœ àm• ^ãn× á^Ò çÖ kmœ…œ

HÔ • } izg¼)fÆ kZgzZì ˆƒ ]¯{-Zz ~÷ž Hn²ä kZgzZ Zƒ¢q k0
Æ 1 *™Ñ òŠ Wq
Z ªL L

Ô Hn²ä kZ ó ó? D™ ZŠ ZÐZ ?  @
ƒ nÛŒ)fÆ kZ¤
Z ! î C = L L c
â•
Û ä 1 \W ?VÅg} izgÐ s§ÅkZ ~
ó óX ì •{Š c
i » 5ZŠ Z nŒ
Û »vZQ L L c
â•
Û ä 1 \WX V; Y

]¯{-Zz ~÷ž HÄc
gŠ Ð 1 *™Ñ™ Wä ]gúq
Zžì ~ e
Zzg ~uzŠ q
Z ~z%Ð 5 k„0Z
6C0

ó Xó ... c
â•
Û ä 1 Ñ Â ?VÅg} izgÐ s§ÅkZ ~ HÔ • } izgÆg 2

)fÆ kZgzZì ˆƒ

ƒ ]¯Ç ~÷ž HÄc
gŠÐ 1 *™Ñ™ Wä ]gúq
Zžì ~ e
ZzggzZ q
Z ~z%„Ð 5 k„0Z
6C1

ó Xó ... • } izg)fÆ kZgzZì ˆ

ƒ ]¯{-Zz ~÷ž å Y7 Ð 1 vZ wÎg™ Wä 5 {Š „0Äžì ~z%Ìt Ð 5 k„0Z b§ÏZ
6C2

ó Xó ... ?VÅg} izgÐ s§ÅkZ ~ HÔ • } izgÆg 2

)fÆ kZgzZì ˆ

Æg 2

)fÆ ègzZ ]gúc
åŠ%b‚Ô Ç c
¶{-Zz èž @
ƒ 7x¥t ÂñY 3gÃèæ Ã]c
Zzg x ÓyZ [Z

X ì [sg
utžì c
â•
Û ä ( | 463x )  _Z†0Z x â S 6¯ Å];Žz x ÓyZ gzZ ðà c
¸ } izg

6C3

:ì CY ÅyÒ Ìt wV ~uzŠ q
Z ÅkZ ç

à "
# ofßÖ] Øò‰ æœ kÖª‰ kÖ^Î ‹nÎ kße èÛ›^Ê à ofÃŽÖ] †Ú^ à éˆÛu oeœ à Ôm†• àÂ
6C4

9 é^ÒˆÖ] pç‰ ^ÏvÖ Ù^ÛÖ] oÊ á] 0 Ù^ÏÊ é^ÒˆÖ]

ó óX ì hÌ{z´Æ > 2i~ wâž c
â•
Û ä 1 *™Ñ ªL L

òX ì Š
ƒ µZz [ZCZ ~ kZÐzz Tì ZQ» kZ1ì ~z%Ð •ÏZ e
Zzgt ~zâ 0Z ò

é^ÒˆÖ] pç‰ Ðu Ù^ÛÖ] oÊ ‹nÖ : •t p ÖZÆzâ 0Z
6C5

ó óX 7hðÃ{z´Æ > 2i~ wâ L L

:• D â •
Û 0Æ e
Zzg kZ ( | 806 x )  ¹Z²x â S é
6C6

ó Xó 7wÈZ » sz@
Ë~ Tì [ZCZ (Z ~ kZ LL

:ì c
â•
Û b§Å ( | 806 x ) ò¹Z²x â S Ìä ( | 911 x ) ï±x â S é
6C7

ó Xó 7eržì [s+Z e
Zzgt L L

àjÛÖ] Ìvù’Ú d

ÐZ ƒ µZz ~ Qû¤
Z X ñYƒ ¿#Å ]pÐ zz Å Tì x *
» wpzp,Z F
6t óûLÂ

ƒ Åszw~p¤
ZXì 
@Y ¹ óûLÐZ ƒ ÅVx~p¤
Z X • 'gßzŠ Å ûX ì 
@Y ¹ àjÛÖ] Ìvù’Ú

X • ïŠ Ì óp’Lx *
k˜Z xÐZ DIZ1Ôì 4ZŠ ~ ûÌp’p¤
ZX • ë óp’Ð
L ZÂ
:• D â •
Û ( | 852x ) v0Zƒq

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

147

oÖ] èfŠßÖ^e ÔÖƒ á^Ò á^Ê ( Ñ^nŠÖ] oÊ ¼íÖ] é…ç‘ ð^Ïe ÄÚ Íæ†u æœ Í†u †nnÇje èËÖ^íÛÖ] kÞ^Ò áž
6C8

͆vÛÖ^Ê ØÓŽÖ] oÖ] èfŠßÖ^e á^Ò á]æ Ìv’ÛÖ^Ê ¼ÏßÖ]

¹ÜÐZ ƒ ÅVx~pt ¤
Z ÂN Yƒ spszw{Š c
i c
Z1ìg ¹!
q
Ââè]gßžƒ b§kZ ¿#¤
Z L L

ó óX ÏñBsø{z ƒ Å[Z²Z¤
ZgzZ Ç ñY

:ìt wVÅ Ìvù’Ú ç
²] Ù牅 áœ0 ke^$ àe ‚m‡ à ‚nÉ àe †Še à oÞ†fím èfÏ àe o‰çÚ oÖ] gjÒ Ù^Î èÃnãÖ àe] ^ß$‚u
C69

9‚rŠÛÖ] oÊ Ürju] #"

ó óX ñZÏÂ
 ~Kä 1 vZ wÎg ªL L

~y
Wª å ( 1~ŠÍ ) †rju] ~ ÝZt X ì ðƒ û~ ( ñZÏÂ
 ) Ürju] Â~ QÆ g
u kZ
C70

X c
Š ¯ Ürju] Ð †rju] Æ™û~ kZ ä ~zZg ( | 174x )äÃø nãôÖø 0Z1¶Y Zg ñO Åç
:ìt wVŠ͆ù vÚ ç

å]çÓÊ ä×vÒœ o× h]ˆu¢] Ýçm oe] oÚ…V Ù^Î †e^q à á^nˉ oe] &m‚u oÊ oß_Î…]‚Ö] à ^ßÇ×e
7
C 1

"
# ²] Ù牅

ó óX c
Î r ZŠ 7Z ä 1 vZ wÎg  ξ~ v¦q
Z Åzi !
Æ 5 ª0 ! Z ~ [Z x
Z k
 ªL L

Ðk
 kZ Â-ZzÆñ'
YèÑqì ¹\!
Z÷ª ó! Z LñOÆ 5ª0 ! Z ñƒ D™e
ZzgÐZ ä gç

X ¸` ƒL„ ~uQ k
¬

:• 'gßzŠ V; Æ DIZ Åg
u óf •
á L :^â

wúa kZ 6{)z ûc
[ZCZ Ô»Ô` ZgŠ S ~ ]gßÅN
ƒ: ¦Ž ng ¬ (Z ~Ä]c
Zzg ZzŠ X 1

~Š }Š ßF
6e
Zzg 9~uzŠ Ãe
Zzg kZçO Ô• M ~ Š Z® c
r {Š c
ièa > Zzg Æ e
Zzg q
Zž ñY c
Š™

m» c Å óf •
á LÐ zg Å]gßkZ X • ë ópôLÃe
Zzg SZggzZ óf •
á L x Z™$öÃe
Zzg bŽ%kZ X ñY

i„ ,z ng ¬ b!
»Ä]c
Zzg ¤
Z %Z Xì ;g Wd
Œ
Û ùž 6Ôǃ Ð c Å e
Zzg/ w©) c
/ w©
X 7„ Ïìg Åpôz f •
á ct ÂñYƒ

ÐWÐZˆ Æ ·Æ§Zz Ë c
ä™~
ZÃÚ ËÐ Š *Z „ q
Zžì Ìt ]gßm{q
Z Åg
uóf •
á L X2

wJÃñZg Å]p c
|zZ ™hg¸Å ~zZgrÐ ~ yZ ÂñYƒ s %Z ~ Vz¸ë!
» +JZ¤
Z ~ ä™Ü

x Z™$ö0Æ TÔ Çƒ Ð c Å ó]» Zg+Z Lm» ópôz f •
á Lc Ð Ð zg Å ]gßm{ kZ X ñY 1™
-!
:E
XE
G
ñO Å ópôz f •
á Lä  $öx ¬ Ãs %Z Æ > Zzg Æ nkZÉ Xì ;g W î<Ÿz ~ [!
z ÷ -» 

Y •®mZg ‚ °» » ]gß«²Ôì Ð  $ö®mØ{ » c kZ Xì » ó]» Zg+Z L„ c
Š x *
k˜Z

Xì ÌÐ c Å 

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

148

àjÛÖ] oÊ k× :ãU
c
ž

{°‡!
Ð  yzÅZía Æ kZ gzZ ì ~Š w ~Š ã
Õ ñƒ D Î ¬6g
u Ëäx Z™$ö

ï~C
Ù ªÅ e
Zzg ä  $öV˜ aÆ ]‡:ZÆ *Zçz wßZ yZ X • ñâ •
Û yzæ Æ™~
Z *Zçz wßZ

kZgzZ *
Y µ ëz Ã~ Zzgr‰Ô [Ûq
g !
áZz äY ñ0
~e
ZzgB‚B‚Æ kZ V;z Ôñâ •
Û yzæ *ZçÆ
Zzg V˜ Ã[q
e
Z Xì @
ƒÐ g
uQmF{Š c
i » [Û—yZX • ðâ •
Û 7•g Ñ" {)z q Zâ Z ZÅ

{z:gz Ô’ e *
ƒ Ì·_ » [Û—g Ñ" vŠ ´Ð e
Zzg V;z Ô’ e ムÄcÅ V-g F ~C
Ù ª~ ïÅ

~C
Ù ª ä x Z™$ö Ãc kZ X Ç ñY Hg Ñ „ #â Å ËZ e áZz ä™ê ~ Ýzg Å ]â ´ ~C
Ù ª¡
.q
e
Z ëzgzZ • CƒgŠ ™Ðzz ÅëzÐ ~zZgr6gîx ¬ Vc
g F tèYì ~Š ÌZ {Š c
i.
Þ W!
Æ V-g F

ó
ó LZ
 Ã b ˜Z Å óëzL ÑZzp
gÃÒ~ TÔì ¿o Z°»Šp bŠ x £ ._Æ ëzÃëzèY Ôì c kˆ
6gîòÀC
Ù â Æ c kZçO X • f
 Àb)Æ nFÐzz Å kZ Âì ꊙ qzÑ *
™wEZ#â Å b ˜Z Å

X • Dƒ „  $ö[WñOÆ  $öx ¬

V˜ e
Zzgžì Ìt oÑq
ZÐ ~ _ ZÑyZ X • _ ZÑ õ0
V; Æ  x Z™$öaÆ ä™wJøË

Ð oÑÅ óA ÔL~ ]Z¨KZ  x Z™$öÐZ Xce ムu 0
ÌÐ [Û—V;zƒ u0
Ð [Û~C
Ùª
X • D™7

:• ~gz¢,q zŠ ~ p°Å óALV; Æ  x Z™$ö

Xì @
ƒ Í—q
Z {z a
Xì @
ƒ bŠ ‡{zgzZ b

X ÏñB7Ak˜Z A {z ÂñY ð0
: ÌÚ q
Z ðÃÐ ~ Vzq VâzŠ yZ¤
Z

C 2
7

:• w¸& Æ x Z™$ö~}g !
kZ ?• ë£ g
uw¥

._Æ ¨kZçOÔ• D™wEZ a Æ ÍÆ nC
Ù ~ px ¬ ð•Z Ã óALÂ ]‡zZ Î  $ö a
©EBÄZ YÎc
X • ïŠÈ ów¥L x Z™$öÌÃe
Zzg à Zz äƒ ®Ðzz Å {)z ûE
~zZgèêÔ ~zZg [˜

: gzZì Cƒ —Ú: {zçO Ô• D™wEZ Ì~ Vsk˜Z)  $ö]‡zZ Î Ã b ˜Z Å óAL b

ì @
™e
Zzg wßñr& g
u {z ‰Ô @
ƒ 7¯
 !
» b Š~ g
u¡Ž s %Z (Z » V-zZg †X bŠ ‡
:ì Ñ1]t ä  xZ™$ö‰6Š ã
kZX bŠ™e
ZzgË%ÐZ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

149
C 3
7

Ø×ÃÚ xnv‘ ça ^Ú xnv’Ö] &m‚vÖ] àÚ

ÅÚÅ ëz b§Å ~zZgrË~ e
Zzg Tžì t {z ì ŠŽñ~ wßZ ÃŽ p°x ¬ Å ów¥g
uL c
X • ë ów¥ LÃe
Zzg kZ ÔñY

C 4
7

q ËZ
 X Cƒ 7bŠ ‡{z |gŠ pÔì C M Ãg ZŠ ÍC
Ù „q q
Z ]‡zZ Î ÂñY Z F
Z ~ ðZ• Åq q
Z

ÃÅyZì Cƒ bŠ ‡q —{z ~ÃÅXçO Ô• CYWt ‚Y Zg WZ
Zi c
zŠ ÅY f â Àèa Âì @
Y Z F
Z ~ ðZ• Å

X Cƒ 7w¥Ìe
Zzg {z ~ÃÅyZ Cƒ 7bŠ ‡{z ~ÃÅXgzZì k
Ì óA L{z ~

mÜ » g
uQ‰Ôì ¸ Ø Ð gñZÆ nkZ6gîx ¬ê » ëz ~ }g !
Æ ~zZgžce *
ƒ ãZzh
'
×

c
0
Í » nkZ ~ kZQ Ô ñYƒ "
U
Ð •¡g
uŽ pXƒ: ei» TÔ*
Yƒ ng ”Ð +Š ]â ¥

wq¾ _öðà ZuzŠ Âì Cƒ x¥wDZ ûÚ q
Z Ã_öq
Z ¤
Zžì ¸ ykZ x ¬ ~ }g !
Æ kZ ÂÔñY

î» ¡Å g
u Ëžn Y ¹6Š ã
Å kZž 7+Z c Å ƒ Z”~ ]c
Zzgž ’ e 'çO X Ç}Š™iÐZ
Å
45ß
G
GÒO‘ èEG
Z x ¬ž Ç ñW~y
WÆ c kZ Z®Ôì 6óƒ Z”x°LkZ g Zæ
°ŸZ ~ _ ZÑÅ g
uwJÃc Å f •
á gzZ ï

Â ì ˆƒ t._Æ Ÿ» ~ÆÐ ~zZg ~ e
Zzgžì @
Yƒ "
U
6gîît Z
 ]‡zZ Î %Z X • D™t

gzZƒC
Ù !
zC
Ù ªÇ
! Ž ƒ wDZ ôÜ (Z {zªÆ Ô @
ƒ 7{g e ðÃ{z´Æ äYK s§Å ~zZg ÚÅ tkZQ
ì c ~•Ð ƒ
 Åg
u®g
•Z CnºZ Xƒ: öRÅ]!
~uzŠ Ëž Vƒ îgŠkZ íZ Œ
Û z bÑŠÆ kZ

Åg
u®n kZ X • Dƒ ( • ÌïqÆ ]ù ~• Å e
Zzg â ÀžŽ )  $ög · sÜ+C
Ù â Æ kZgzZ

Xì ]gz¢Åä™ ãZz gzZ "7Æg …°»Ãc kZ ~ V1Âx

Z ¯ëZP
Z

:• 9õ0
Å ~zZ°Z ° ƒÐzz Å‚ A
ê]Ò c

¼×ÇÖ] •vÊ b

ÀËvÖ] ðç‰ a

l^Ï%Ö] èËÖ^íÚ e

~zZg ëz d

X • ï•
á {)z [ZCZgzZ »Ô ` ZgŠ ZÐ ~ x lZ Å l
ó ^Ï%Ö] èËÖ^íÚZQ

c
ëz LLXì @
¯ ®Ã~zZg q ¸zÐ ] Ò » &~y
M²Ôì êŠ ¯ ® ÞÃ~zZg q ¸z »[òZ zŠ¬

=g f x ¬ » + Y ê c
ëztXì @
¯ ®Ãe
ZzgÉ Ô@
¯ 7®Ã~zZg ]pès %Z LL c
êLL

zz Å[ÛV#e
Zzgtžì Ht _öðÃZ
 çO X • „ ]c
Zzg s %Z c
]ps %Z V; Æ x Z™$ö
~ ]c
Zzg ZpÔì 9U•e
Zzgtžì @
ƒt Ȭ» kZ  Ôì ®Ôì Zƒ ëz Ã~zZgÆ kZ }ÔÐ

c
• ü|gŠ x Z²Z » {)z ëz6~zZgçO Ôì c
Š gZŒ
Û ëz » ~zZg Ãe
Zzg kZ ä _öÐ zz ÅN
ƒ: r
t » ëz Â}Š™ ¦_öðà ZuzŠ e
Zzg {z¤
ZçO Xì @
ƒÐzz Å .ÁKZ Å_öÉ 7Ðzz Å ~zZg ü

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

150

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

Xì @
Yƒ »òúŠ

· w©)Ã óe
Zzg w¥L {z ~ kZ Ôì ðâ •
Û "[ÂŽ 6óg
•Z CLä( | 279 x )  ~èF
xâS B

ÏZ Ô• x lZ Å]c
Zzg 9· w©)e
Zzg c™c
bŽ%žì x¥ž 6gzZ 7C5 • D™g Ñ~ nÅ e
Zzg 9

h^jÒ KZ ä ( | 279 x ) ~èF
x â S 7C6X ì c
Š x *
» óALÃJ
 ¬~ ]Z¨KZ ( | 279 x )  ~èF
xâS a

ä x Z™$öÐ zz Å]ÑDZ XQgzZ • ~Š™ ¦ƒ
 {z ‰w¥]c
ZzgŽ V; Æ[W}n ~ Ø×øÃô Ö]

• +Z ~ g
u à ]c
Zzg zŠ sÜw– Æ( | 279 x )  ~èF
x â S Xì c
â•
Û iÃyZ Ôå ¹w¥Ã]c
Zzg yZ
7
C 7

Xn™7i{z ( wDS ) AÅX

#" ²] Ù牅 ÄÛq 0 : ì e
Zzg ~uzŠ²(9 åç×jÎ^Ê ^Ãe]… †ÛíÖ] h†• àÚæ 0 :ì e
Zzg «Ð ~ yZ

~ óòìYLKZ Ã]c
Zzg VâzŠ yZ ä ( | 279 x )  ~èF
x â S Špžì t%Z NŠ 9 š†Úæ †_Ú æ †Ë‰ ¡e
ä Y fvŠÔ ñ0
™7iÌ( | 279 x )  ~èF
x â S ÃwDZÆ ]c
Zzg zŠ Xs§~uzŠ²Xì c
Šg Z Œ
Û 9ÔŒ

wzZ *
g â {)z } hÃÃáZz Å
 [ZÑžì H ãZz ä Y f~ }g !
Æe
Zzg «çO Xì c
Š™iÌÃVâzŠ yZ
7
C 8

Xì 7%Z s %Z û*
™OÃË6gîÆ Zw ~k

±²Ôì 6gîÆ Zw ~k

±É Ô7Ð „ ¼Æ u
ó LÂ

Å c x6e
Zzg kZ ~ ókª !L ‚g LZ ä ( | 728 x ) Š 0Z xsÑZ •~ }g !
Æe
Zzg ~uzŠ
& Õä}ÅZ Î ¦ Ì~ ]gßÅg± ¦Ñ {z´Æ n%gzZ `Ô^~ Ýzg Å +Š Ôrz œ£žì H ãZz gzZ ì

Xì Œ6yÒ Æ Vzg±vŠ 4Z g
u {gÃèçO Ôì ^
Y

~ŠÅ[!
z ch
'
× ~ i Z0
Z q–6kZ ?ì HÎâÅDÆ g
•Z CgzZ ?ì Cƒ Hg
uw¥:^â

XÏñW`

Xì ;g Y H7~ sf { ^
Y ìYgzZ¿q
Z ïZ Ô• CY Å79·Ž ~ KÆ c ÅA~ wßZ Ã

p°Å óe
Zzg w¥L

w¥ÐZƒA~ e
ZzgTX ì x*
»wDZgzZ:
 áZz ä™W
OÃg
u6gîvA
ó L
X ì @
Y ¹ Ø×ùÃÚ c

: • i ZBg ( | 405x )  Áqx â S ~ KÆ p°Åg
u w¥ é

äבçÊ ‚u]æ ä׉…œ æœ æ]… änÊ Üâæ æœ &m‚u oÊ ^%m‚u Øì• äÞœ äj× o× ÌÎçm ^Ú Ùç×ÃÛÖ] á¬Ê
7
C 9

Üâ]æ

Ã~zZg c
ì c
Š ™4ZŠ ~ ~uzŠ Ãg
uq
Z ä ~zZgž- Ø t ~}g !
Æ A ÅTì Cƒ {z g
uw¥L L

ó óX ì ;g™yÒ wßñÐZ {zì Zƒ ëz&1ì HyÒ Ë%ÐZ Âä ~zZg q
Z c
ì Zƒ ëz ~ kZ

8C0

:• D â •
Û 6x £}uzŠ q
Z é

Ÿç×ÃÚ †n’nÊ äÛ× Üãn× oËínÊ è× äÖ &m‚ve ]ç$‚vm ᜠl^Ï%Ö] &m•^uœ oÊ †%Óm &m‚vÖ] è×Â
( wDZ ) A~ TÔ• D™e
Zzg g
u +Z ðÃ{z X • CY ð0
~g
Š q Z ÅV-zZgr6gîx ¬ g
u ÿLÓ‘ L L

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

151

ó óX ì CYƒ w¥g
u {z Âì Cƒ —6yZ óA L{z1ì Cƒ

8C1

:• D â •
Û V- p°Åg
uw¥( | 643x ) b &0Z x â S é
^`ßÚ èÚ¡ŠÖ] †a^¿Ö] ᜠÄÚ äjv‘ oÊ |‚Ïi è× änÊ Ä×›] p„Ö] &m‚vÖ] ça

ó Xó ƒ: x¥! Zy
ðÃ~C
Ù ªèÑq ÔñYƒ bzê¡ÅkZÐzz Å ( wDZ ) AË~ Tg
u {zL L

:• 'gßzŠ ÅkZ Â Ôƒ~ e
Zzg QA¤
Z

:ìt wVÅkZ Xì @
Y c
Š x *
» àjÛÖ] Ø×ùÃÚ ÐZ  ƒ~ QsÜA a

äfâ„m ²] àÓÖæ(Ÿ] ^ßÚ ^Úæ Õ†³Ž
þ Ö] à³þÚ é†³þn_Ö] 0 V"
# ²] Ù牅 Ù^Î Ù^Î •çÃŠÚ àe ²] ‚f àÂ
8C2

9 ØÒçjÖ^e

ó óX • ïŠ â •
Û gzŠ)g fÆ ÀÂÐZ \¬vZpÔ1ðÃÐ ~ ëgzZì uÑ *
ñ ãÎ$
ªL L

~ Ÿ] ^ßÚ ^Úæ p ÖZ yZÆ QAX ì w¥e
Zzgt Ð zz Å TÔì Avq
Z ~ QÆ e
Zzg kZ

:• D â •
Û ( | 256 x )  ~g g x â S Xì

D™ ¹w¸ » 5 Š&0vZ†Ã ØÒçjÖ^e äfâ„m ²] àÓÖæ Ÿ] ^ßÚ ^Úæ p ÖZ yZÆ Q{gÃè [w0 yÑ L L
kZ Ð 5 Š&0Z ä ®
 ) ~(q
Z Ãe
Zzg kZžì Cƒ ÌÐ kZ ì Ø×ùÃÚ Q{gÃèžG @
Å ]!
kZgzZ ¸
8C3

ó Xó ì He
Zzg%Æ ±ŸZ

:ìt wVÅkZ X ì @
Y ¹ àjÛÖ]æ ‚ßŠÖ] Ø×ùÃÚ Ãe
Zzg +Z Â ƒ~ VâzŠ Qz•A b
Õ…•œ àÚ 0V"
# ²] Ù牅 Ù^Î Ù^Î †Û àe] à ÜÖ^‰ à p†âˆÖ] à ‚mˆm àe ‹Þçm ^ß$ ‚nÖçÖ] àe ènÏe ^ß$
8C4

9 é¡’Ö] Õ…•œ ‚ÏÊ ^â†nÆ æœ èÃÛrÖ] é¡‘ àÚ èÃÒ…

ó óX à 0
 )!
®
i úä kZ à 0
«g q
Z Åi úgzZ Ë c
- i úä TªL L

:• D â •
Û 0Æ e
Zzg kZ ( | 327 x )  ~i Zg ?q1Z x â S

VrZgzZ Ð 5•1Z ä ( | 125 x )  ~C
Ù i x â S ÂÃe
Zzg kZµš Xì ŠŽñt~ VâzŠ QgzZ • Å kZ L L

V˜ gzZ ó ó 1 0
Ãi úä kZ à 0
«g q
Z Å i úä TL ž
L ì HyÒ Ð 1 vZ wÎg ä VrZgzZ Ð 5{k

Ù 1Z ä
C
8C5

ó Xó ì Zƒ ëz ~ VâzŠ QgzZ•Ã~zZg :X • 7z » g
ut Âì m» èÃÛrÖ] é¡‘ àÚ p ÖZ yZ J

Ü Š Å óg

•Z CDL

gzZì Á¹ Š Z®Å+C
Ù â Æ kZžì ¯
 !
¸ Ô @
ƒ 7ÝqÃËC
Ù t Ôì D±Š e
.ÄcÅg
u ÿLÓ‘

X •C
Ù â Æ kZ „  $ö{ &
˜ sÜ
:ì c
â•
Û ä ( | 643x )  b Õä}ÅZ 0Zƒq é

ÀËvÖ] Ø✠ÔÖ„e Ä×_m ^ÛÞžæ ^ãʆ•œæ ^ãΕœæ &m‚vÖ] Ýç× Øqœ àÚ &m‚vÖ] Ø× èʆÃÚ áœ Üמ
8C6

gÎ^%Ö] ÜãËÖ]æ é†fíÖ]æ
!gzZ DÝz ÔCqè]¸&ì @
ƒÝqÃÏZt Ôì DsÑZgzZ ±ŠÐ ƒ
 ~g
uÄEÄcÅg
u ÿLÓ‘ L L
ó óX ƒÝqû

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

152

:ì w¸» ( | 852x ) v0Zƒq é
^É]æ ^¿Ëuæ ^fÎ^$ ^ÛãÊ ²] ä·… àÚ Ÿ] äe ÝçÏm Ÿæ(^ãΕœæ &m‚vÖ] Ýç× Å]çÞ] ˜ÛÆœ àÚ çâæ
C87

áçjÛÖ]æ ‚nÞ^‰Ÿ^e èmçÎ èÓ×Úæ é]æ†Ö] gi]†Ûe èÚ^i èʆÃÚæ

Ôû! ä \¬vZ & ì Cƒ Ýq ]g 'ÃÏZ sÜ~ kZ Ô ì D+FÂgzZ ±Š e
. » g
u ÄEDtL L

ó óX ƒ c
â•
Û «• ~ ¸~ ÄcÅyáz7‚ZgzZ)@
èÄcÅ > ZzgèA
Z%Ô ¡Ýz

ï/Š MJ
Z
 ._Æ g
u ñfÐ áZjkZ Ôì Cƒ ]gz¢Å tzf /aÆ ~ |
 Ù Å óCL

X @
ƒ 7Ýq tzf /t Ôƒ: ŠŽñ~ g
u

:• D â •
Û ( | 702x ) ·Z ±Š 0Z)´ é
^`e áçʆÃm èmçÎ èÓ×Úæ ènÞ^ŠËÞ èònaæ #" ofßÖ] Á^ËÖœ èÖæ^vÚ é†%ÓÖ Ü`Ö k×’u äÞœ oÖž Äq†m äב^vÊ
C88

‡çrmŸ ^Úæ éçfßÖ] Á^ËÖœ àÚ áçÓm ᜠ‡çrm ^Ú

Za•o¢ (ZgzZì CƒÝq ªeÅnm{q
ZÐ „
 g ˜]{ Åp ÖZÆ 1 vZ wÎgžìt ÝqL L

ó ó! 7HgzZ • H{zžì CƒÄcÅp ÖZÆ ]t=g fÆ Tžì @

wßZ kŠÆÄcÅ óAL

X • Dƒ bŠ ‡~ ¡ÅyZ [òZ ë¸gzZ —‰pÔ• D M Ã9C
Ù „ ]‡zZ Î yáz7‚Z Å g
Š q R

]!
t Xì @
Y ¹°Z ¸Æ A¿ZgŠ Z ÎX • G äz°Z ¸q
ZP ä  $ön Æ w@
7õY Å[òZ 4Z

ØŠ K
 F
ˆ Æ x @
èÄcgzZÃèÝz Ôˆ
Ü U
ûÔ]!
Š±ŠÆ ×z b`
ä  $ö*Zçz°Z ¸tžìg ãZz

X • Tg܇̮èIZ ]‡zZ ‰ — ÂkÜZ x ZúÐ yT ÅV=pÔ•

:• D â •
Û ñƒ D™s
 ZÜ~èÓÚ Øaœ oÖž !‚g LZ ( | 275x )  oÞ^jŠrŠÖ] Š ƒ ZŠ1Z x â S é
C89

&m‚vÖ] hçn àÚ o–Ú^Ú oÊ h^fÖ] ]„â àÚ á^Ò^Ú ØÒ ÜãÖ ÌŽÓm á] èÚ^ÃÖ] o× …†• äÞœ

ó Xó ì @
ƒ ÒD» yZèY• Cƒg¢è¯
 !
˜À{z ÂN Y ~Š™VÈ6¥~‰gzZ x Zú¤
Z CF
6g
u÷ÕL L

n {gzZ -Z s Z܉ Xì @
Yƒ Ýq• gzZ tzf m{ q
Z ~ g
Š q Z Ã  $ö{ &
˜ {z´Æ kZ

X•f
™t•
Û ~g
uw¥)gzZ w¥{z „,Zì ©
™t•
Û~

DÐ Xž • ìg YK yÒ wßZ q
ZP Æ™ ¦wZ ¸ZÆ x Z™$ö}g !
Æg
Š q Z w¥~ sf

:• wßQ kŠ Àt Xì $
Ë Y ~Š ]gßE Ãg
•Z C

*
™ ¦Ã7‚ Rx Ó A

Xì CYƒ ãZz A ÂñY H:i ZñgzZ:g £ » yZQ ÔñY 1™ ¦Ã]c
Zzg x ÓpëÅg
uq
Z
C90

:• D â •
Û ( | 181 x ) ug I0vZ†x â S é

˜Ãfe ^ã–Ãe h†•^Ê &m‚vÖ] ÔÖ x’i á] l•…] ]ƒž

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

153

X ,™76~uzŠÃq
ZC
Ù Ð ~ yZ •e *
™ ºz oÅg
u ËZ
 LL
9C1

:ì c
â•
Û Üä ( | 911 x ) ï±x â S ~ KÏZ é

ÜãÞ^Ïi]æ Üã_f•æ äi]æ… Í¡jì] oÊ †¿ßÖ]æ &m‚vÖ] ц› ÄÛq äjʆÃÚ oÖž Ðm†_Ö]

# ²] Ù牅 à †Û àe] à …^ßm• àe æ†Û à p…ç$ á^nˉ à oŠÊ^ß_Ö] ‚nf àe o×Ãm :wV
"

X•n
gg (Z ~ : M ÂVƒ: Z]
J
Z
 áZz ä™ ßzŠ 9^ΆËjm ÜÖ^Ú …^níÖ^e á^ÃnfÖ]0
$ ~•{gÃè
ì HyÒ Ð áZjÆ ( | 126x ) g bŠ 0z/Ð ( | 161x ) ~g Nyçä ( | 109x ) öW ЛG
ž: Ô• D™ÜÐ ( | 127 x ) g bŠ 0vZ†ÐZ p ™[Z ¹!
Ð ~ [ôZÆ ( | 161x ) ~g Nyç²
XÐôZzÆ ( | 126x ) g bŠ 0z/

C92

¿#År B

{Š c
i ~ ä™e
ZzgÐ •kZŽ ì @
™¿#Å ~zZg}uzŠ kZ ~zZg q
Z X • D™e
Zzg ~zZg zŠÐ •q
Z

X σ w¥e
Zzg {z ÂÔìr

à ke^$ à †ËÃqZZ g
uÐ ( | 264x ) ·gi1Z ä ~ž• D â •
Û ( | 327 x ) ?q ! Z 0Z :wV

:HwZÎ0Æ ( g
•Z ) XX^ãqæˆi ofßÖ] ᜠäÛ׉ Ý]ö à èÛ׉ oeœ à æ†ÛÂ

à èÛ׉ oeœ àe †Û àe] à ke^$ à èÛ׉ àe •^ÛuZZ ñOÆ kZž ¹ä 5g f1Z gzZ \!

C93

Xì 9{Š c
i•à Zz XX ofßÖ] à äneœ

¿#Å[Â KZ Å ~zZg C
X σ w¥Ìe
Zzg ÅkZ Â}™e
Zzg ³#Æ "
Â KZ ~zZg¤
Z

à èeæ†Â oe] àe ‚nÉ à äßnn àe]ZZ Ð \!
LZ ä ~ž • ë ( | 327 x )  ?q ! Z 0Z :wV

ž c
â•
Û äV,Z ÂÔ H wZÎ}g !
ÆXXènv×Ö] Øn×íi oÊ "
# ofßÖ] à …^Û à ١e àe á^Šu à é•^jÎ

?ì 9t H ¹ ä ~ X H 7yÒ ÐZ Ìä Ë ZÎÆ XX( | 157 x ) äeæ†Â oe] àe] à ( | 198 x ) äßnn àe]ZZ

X CƒŠŽñ~ ]ÅÅ ( | 157 x ) äeæ†Â oe] àe]  Cƒ 9t ¤
Z c
â•
Û

C94

Zzg [™s§ÅkZ ŠŽz!
e
Æ
sŸz Å • D

•kZ ~zZg ðÃÌQ pÔ â7e
Zzg ðÃ~ [!
kZ=ž}Š™s
 Ÿz ~ }g !
Æ [!
m{ ËŠp •

X}Š™Üg
u ðÃ0Ð [!
m{ kZÐ

àe Ý^Ža à ½^níÖ] ‚Ö^ì àe] •^ÛuZZÐ \!
LZ ä ~ž • D â •
Û ( | 327 x )  ?q ! Z 0Z :wV

ì”
g
ut c
â•
Û ÂX HwZÎ}g !
Æ XX|^ÓÞ ‚Ãe Ÿž Ñ¡›Ÿ kÖ^Î èŽñ^ à éæ†Â à p†âˆÖ] à ‚nÉ

¼kZ Ð x=ž • D â •
Û r
 ™ x â S ²Xì Š
HÜÐ ( | 125 x )  ~C
Ù i Z x â S Ãe
Zzg kZèY

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

154

XDâ•
Û : V- Â Cƒ e
Zzg à Zz èŽñ^ à éæ†Â à k0
Æ( | 125x )  ~C
Ù ix â S ¤
ZçO Ôà7̼Ð

9C5

ZzgÐ [Â Å •pÔq •èx° » ~zZg E
e

Xì $
Ë ƒ w¥g
u ÌÂÔ}™ÜÐ [ Š•É • : ŠpÐ •~zZg¤
Z

oeœ à å•^jÎ à äne] à Ý^Ža àe ƒ^ÃÚZZ Ð \!
LZ ä ~ž • ë ( | 125 x )  ?q ! Z 0Z :wV

oÊ &m‚vÖ] †Òƒ æýýØqæˆÂ oe… kmœ… !ofßÖ] à Œ^f oe] à t¡r×Ö] àe ‚Ö^ì à èe¡Î
àe] à ( | 195 x ) Ü×ŠÚ àe ‚nÖçÖ]ZZ ÐZ Ô c
â•
Û ä \!
}÷ Â H Äc
gŠ }g !
Æ XXåçvÞæ ðç•çÖ] É^f‰œ

Â}g ¦
t¡r×Ö] 0 -{ Ð V;z Ô¸ B‚ Æ ( | 113x )  wjëž ì ¹ ñƒ D™ e
Zzg ä XX†e^q
ÂÔ ^ß$‚u Üna]†e] ^m ž ¹ä ( | 113x ) wj ÂX ,™yÒ¼ … ! •Z'
Z} Zž ¹ä ( | 113x ) wj
! 1 ofßÖ] à oÚ†–vÖ] •m^ àe] ^ß$‚u :¹ä kZ
4]IZtž ¹ä \!
( | 104x ) /!1Z ä VrZžì Š
¹~ }g !
Æ ( | 118 x ) {Š ygzZ ì { éE
5G

gzZ ( | 118 x ) ÷¬ 0 Ý°Z†{zÐzz kZ • D™ÜÐ [ Š( | 104x ) /! ! ZçO X ‹ 7¼ Ð
9C6

X D™7t•
Û yxgŠÆ5 k„0Z

¿#Å]p F
Xƒ ³#Æ e
Zzg Å]pg
u

ÏZ ÌÐ ( | 264x ) ·gi1ZX HÄc
gŠ Ð \!
LZ ä~ž • ë ( | 327 x )  ?q ! Z 0Z :wV

äjße] tæù‡ ¡q… ᜠŒ^f àe] à äÚ†Ó à hçm] à ݇^u àe] †m†q à p‡æ†ÛÖ] ànŠuL Lg
u

Å]pXì ]p¿#~ kZì æt ¹ä VrZ X Š
HÄc
gŠ }g !
ÆXX^Ûãßne "
# ofßÖ] цËÊ èâ…^Ò oâæ
 m0Z ~ ]pyZXì Ë%e
Zzgt Ô îÖ] ý Ù^Î "
# ofßÖ] ᜠäÚ†Ó à hçmœ à :ì V- ~ e
Zzg

÷ q… ᜠžìtV; Æ {)z ( | 179 x )  h
Xì „
 gŠ ¸gzZ ÕZ''tæˆi ¡
i0Š ×gzZ ( | 193x )

¿#Å®
 ) ~g7 G

Xƒ szczg•e
Zzg {z ~ X}™¿#Å®
 ) gzZ x ¸q
Z ~ ä™yÒ g
u ~zZg

àe] à ÄÊ^Þ à ²] ‚nf à p…ç$ àÂZZÐ \!
LZ ä~ž• ë ( | 327 x )  ?q ! Z 0Z : wV
ä \!
}÷  XXo‘]çÛÖ] än× l†q àÛÚ Ÿž èmˆrÖ] „ìªm Ÿ ᜠ…^fìŸ] ð]†Úœ oÖž †Û gjÒ Ù^Î †ÛÂ

( | 117 x )  «*
Üæ IZ gzZ • ƒq ( | 161 x ) ~g Nyçp¤
Z Ôì 9{Š c
i Ü׉œ à ÄÊ^ßÖ] Ð ~ yZ ¹
9C7

X • … Y {Š c
iÐ g
u Å ( | 161 x )  ~g Nx â ZÃg
uÅ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

155

g ïZ » g
ut ( H

ž • Dâ•
Û †e^q à èÛ׉ oeœ à p†âˆÖ] à †ÛÃÚ ‰ X}Š™g ïZ Ð äƒ g
u t ( » g
u

kÃÎæ VŒ [Z (XXèÃË• ¡Ê •æ‚vÖ] kÃÎæ æœ ÜŠÎ ]ƒ¬Ê ÜŠÏm ÜÖ ^ÛÊ äÃËŽÖ] ²] Ù牅 ØÃq ^ÛÞ]ZZ
Xì x¯xgzZ µ Z q
Z èÃË•¡Ê &m‚vÖ]

 ZÜÅWZz I
s

BŠ Â}™yÒ e
Zzg ðÃ{z´Æ ]c
Zzg yZ ~zZg¤
ZQ ñY1™ ¦Ã]c
Zzg x Ó{Š™yÒ Å •Æ ~zZg Ë

X σ µ)e
Zzg Â{z: s
 Zܤ
ZX 7c
ìs
 ZÜÅWZz kZÐ

Ð ®ä (|234x) ´æ 0Z ]c
ZzgŽ ~}g!
Æ Ý‡^u oeœ àe ‹nÎ à (|234x) ´æ 0Z : wV

X ñY 1™ ¦7Z• à

tzf /„
 g ˜]Ò J

¯ Åe
Ám{ ÅvZ gzZ gˆå6•¢Æ g
Š q Z gzZ ÄcÅ wYg gzZ „
 g ˜]Ò~  $öt Zv

X•f
 õYÃAg0
ZÆ e
Zzg {z6¯ ÅTì 
@Yƒ Za tzf q
Z6
:ì c
â•
Û ™f ä( |795x )  UZ
 g 0Zƒq é

ÜãÖ ÜãßÚ ‚u]æ ØÒ &m•^uœæ Ù^q†×Ö ÜãjʆÃÚæ &m‚v×Ö Üãj‰…^ÛÚ é†%ÓÖ Á^ËvÖ] àÚ •^ÏßÖ] Ñ]„u
óÔÖ„e &m•^uŸ] áç××ÃnÊ á¡Ê &m‚u äfŽm Ÿæ á¡Ê &m‚u äfŽm &m‚vÖ] ]„â á] äe áçÛãËm ”^ì ÜãÊ

m{ q
Z Ðzz ÅÄcÅ g
Š q Z Åq
ZC
Ù Ð ~ yZgzZ wYgèÄcÔ „
 g ˜è]ÒÐ g
uÃg
uèp ™Š ÕL L

/xÆ g
u ÅV#t gzZì/xÆ g
u ÅV#g
utž• D Y™t {z )g fÆ Tì 
@Yƒ Ýq û» n
9C8

ó óX • ïŠg Z Œ
Û w¥Ãg
Š q Z {zÐ b§kZ : Ô 7

Üæ IZ gzZ ( | 130x ) yâ zg 0h
mÔ ´ ÓZ†0vZ†• D â •
Û ( | 354x ) yx0Z x â S :wV
9C9

X$
Ë ƒ 7/xÆ ]pg
u ÅkZ • D â •
Û ~}g !
ÆT
 éE
C™ÅZ

ï±x â Z 3ÅXÔ• G yÒ °Z ¸kŠ ¸ ~ eÆ A ¿ZgŠ Z Ìä( | 405 x ) Áq x â S :^â

Xì Å6169™™á Ð 167™~ ~zZ°Z d
g D
ä ( | 911 x )

ÎâÅ_ ZÑÅAgzZ f •
á ~ w=¸

ÅyZgzZì c
â•
Û x ÈZ » ï~gz¢ÅzŠC
Ù Qz•aÆ ie ¡Åg
u ˵z — š äx Z™$ö

ÃY Z b
Z VâzŠ yZžce xg ãZz pXì YY c
Î { i Z0
Z ! l » ]!
kZ ÐK_ ZÑŠŽñ~ p°Å w=¸

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

156

Å ók‚ Z L~ ï•gzZ ~zZgÐzz Åw ~Š ã
Å > Zzg ~¸É 7‰q
Z‚ ÎV; Æ yZ 2‚ZÆp
6
kZ pÔì Cƒ 0Ð „ Q„
 Zg { Z'Ð g ±ZÆ iZ% ãxgŠ LZp¤
Z ïÅAz fz•²• n
g w

• T e ëX • Dƒ U Zg s§Å „•gzZ > Zzg |gŠ ÌwßZ ~y
WVâzŠt Ð g ±ZÆ ïñ•ZŠŽz!
Æ
_ ZÑÏ‚Z Å e
Zzg מ ,™7t‹t ~ Ýzg Å•ñÆ VCßZgzZ x Z™$ö6qçñÏZ ~ sfž

 Ië Z ‰´Ð óg
t
u ®ž
L ì @
ƒ x¥~gz¢IÐ ™ gzZ ì¼ 6qçñkZ ë@X • „ &sÜ
XnY H ãZz åÃck

i qçñž @
ÔñY c
Š™™f ¬ 6gîƞŠqçñkZÃ

t•
Û »e
Zzg 9/ w©)gzZ e
Zzg 9/ w©

:• D™„~ x lZ zŠÃg
u 9  x Z™$ö

¿.
Þ ‡gzZ wÑ+Z .
Þ ‡ªÔe
Zzg 9/ w© a

¿.
Þ ‡*
gzZ wÑ+Z .
Þ ‡*
ª Ôe
Zzg 9/ w©) b

:ì @
Y H6]c
Zzg Ånsf `gŠ V; Æ x Z™$öt :Z »]c
Zzg 9/ w©)
Zzg c™ a
e
Zzg b Ž% b
e
1C00
1C01

Zzgm•á c
e

X ÏVƒ· w©Ôƒ: ng ¬ë!
~ ]c
ZzgXª]c
Zzg Ånx ÓvŠ²

ˆ µÆÔì 7®e
Zzg ÌðÃ~ ®ž ~úŠ kZ ~ ÙçvËÖ] •^•…ž ( | 1250x )  ã»Øx â S

:• D â •
Û

àÚ é†n‘ ‚Î än× Å^ÛqŸ] ០Ü×ÃÖ] ‚nËm äÞ¬Ê ØÛÃÖ] o× Å^ÛqŸ] ÄÎæ ]ƒž ‚u]çÖ] †fíÖ] ᜠoÊ Å]ˆÞŸ
ØÛÃm ÜÖ àÚæ ÙçfÏÖ^e ^ÛãnÊ ^Ú kÏ×i èÚŸ] á^Ê ànvnv’Ö] &m•^u] ÜŠÏÖ] ]„â àÚæ(ä΂‘ Ýç×ÃÛÖ]
1C02

ÙçfÏÖ] Å†Ê Ømæ^jÖ]æ äÖæù] ‚ÏÊ ÔÖ]ƒ àÚ ˜ÃfÖ^e

DéÅ F
Zá¸Ì{z ÂñYƒ q )Z6äƒ/ w©ÆuZz¸Z
 ž7s %Z ðÃ~}g !
kZ V; Æ ®IZ L L
G
ï
L !Z Ô• g
Š q Z Å ®~ nÏZ Xì E6gîD{zžì ꊙ³~ }g !
Æ kZ q )ZèY ì îŠ {Z
Ã »

7/ w©Ã]c
Zzg ‰Å®ä[WXgzZ Xì Zi ZâÐ qJsÑÃ]c
Zzg x ÓŠŽñ~ V1Â VâzŠ yZ ä)9

ó ó Xì q •
Û „ ÅqJsz@
žce 'YgzZ • D™sz@
~ ]c
Zzg yZ {z *
Y

Å®%Z Ôì q )Z » #
Ö Z ~g7 6¡Å®žì ãZz s ™Ð ]g „{gÃè Å ( | 1250x )  ã»Øx â S

w©)yZ » x Z™Y •2X 7· w©%Z • Â9V; Æ[W]c
Zzg ÅnkZçO Ô7· w©]c
Zzg ‰

¡Å]c
Zzg yZ ñƒ D™Š OZ6x »Æ  $ö{zžì ?Š Å]!
kZ ÝZgŠ 
*™c ~}g !
Æ ]c
Zzg ·
t ~ }g !
Æ yZ:gz Ô‰9]c
Zzgt V; Æ yZžì t „ pî» äY s§Å sz@
èY Ô• D™wJÃ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

157

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

XDâ•
Û : {z6gîËc

t•
Û »e
Zzg ®z bŽ%gzZ e
Zzg ®z •Â

Æe
Zzg SZg ~ T Ôe
Zzg bŽ% ª) e
Zzgm •á² Ôƒ ®• Å Tì Cƒ {z e
Zzg ®

Cƒ 7® ( ì @
Y H•Â„6]c
Zzg VâzŠ ~ ]gßÅ äƒ: ßFc
ì Cƒm•áe
Zzg ~uzŠ .
Þ W!
gzZ ðä
ZçO X ì Cƒ •Â.
Þ ‡{z ~ ÃÅ yZ n kZ ÔD™7wÑ+Z Ð kZ Ð zz Å ä M ™DIZÉ

nZ ‹Z ÂñY¹®Ãe
Zzg ÅnkZ ¤
Z Xì CYƒ wÑ+Z .
Þ ‡e
Zzg 9B •á¸  Ô}Š™ ¦ÐZ _ö

V; Æx Z™$ö Â ószcLgzZ ”

ó è
L Y Ô7^
Y *
™ ¦ÃyZ ÌA
ÔñY ̃ ¦~ 9gzZ ®ž ǃ Šg Zz

%Z Ô• Cƒ 9É 7®V; Æ  $öe
Zzgm•á c
bŽ%žì t Ýq X 7„ nÅ óg
•Z Z
1C03

X Cƒ 7wÑ+Z .
Þ ‡gzZ/ w©

aÆ J
]æ q
Z R~ ]gßÅk
Znçq
Z ]‡zZ Î ~ VpZ° ~g ø Ž ì „z Ð]gßÅ •Â

X • CY à wÅ{g !
zŠ :Ã ãZ6w‚ FF Âì @
ƒ »ƒ {Z {z Z
 ~ ]gßÅY bÑŠ QgzZì @
Y c
Š™s ¸ñ

t•
Û »  Y •®gzZ  $ö®

Ž Xì @
Y Zg å Ð Vñ*
ZÌÃ+ C
Ù â Æ yZ Xì x *
» y.{e{egzZ xzŠ g
ugzZ}~ xEòsZ

ÃyZ Vƒ n
gn» k,Š ~¸
ó ïL]Z|Ž g zZ Y •ÃyZ Vƒ n
g)@
]g '~ <ÑûgzZ ó<Ño ^Z L]Z|

Z Ìg » yZyÆ +C
q
Ù â Æ yZ a ÏZ ì x *
» y.µ Z µ Zèa g
ugzZ}Xì @
Y HŠ c
Ð x *
Æ $ö

à ÔwYg ]4Ôª
ÑŠz ]oÔ]q ˜Z Ô]> ÔŠ°ÔqçñÔ]d°ÔwßZ LZ X • Z8Ð }uzŠ

ñW~ [!
¸a ,åÅtz•
Û x Ó{gÃèXì @
Y c
0
t•
Û ãZz Îâ Æ xEVâzŠ yZÐ ]Zg ±Z FvŠgzZgŠ r
vZ Y •
á yZ X Ï

t•
Û » ó®LgzZ óf •
á L~ g
u®

Ë:ì @
ƒ È » ®ÂpÔì @
Y Ñ1 6x|Æ {)z wßZ s ÜÔwEÑZ ¾ÔgŠ *
~ [²x¯ f •
á Â

X *
ƒ ~Šg Ô*
ƒgz$Ô*
ƒA»Ú

{z g
u®²Ô}™™f {z ~ ]gßÅs %ZÐ |zZ c
]pvŠŽ ì Cƒ g
u +Z Å ~zZgre
Zzg f •
á

~e
Zzg ®gzZ f •
á ~g
u®ž • M
Èë c
ÍXn V:ÃŒzgŠ Ð zz Å üÆ > Zzg LZŽ ì Cƒ
Xì _g*6
zZ ,ÅT Ô• D™t•
Û ®IZ

ÎâÅ óAL~ g
u®

7J
n%Ð ]â ´ ~C
Ù ªÅ ~g F sÜXuC
Ù âq
Z b§Tžì t qçñ » c Å óAL~ g
•Z D

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

158

 $ö®b§kZ ÐXì Cƒ Ì6
[Û—ŠŽñúÆ ~g F ~ Ýzg ÅtzfgzZ/Š/LZÃÅkZÉ Ô(

Æ  x«
$öÃe
ZzgpÔì @
ƒB‚Æ nZ%Z ~C
Ù ªm» Tì Cƒ {z ÂÎâq
Z Å üÆ ]c
Zzg ~
~g
u®X • M
 ™„  $ö > &
˜ gzZ ®+C
Ù â sÜuZg+Z »XÔì 
@Y 36Ì6¯ Å[Û—yZ V;
$ö'
» Z yZ áZz p
g/Šsî »tZzg ï~ c Å g
•Z CnºZ Xì Š
c
Š x *
»&m‚vÖ] Ø× Ãc kZ

X • Dƒ ^
Ã6zgŠÆ #
Ö âS ~ g
uDkZŽ Ôì @
Wt ‚ {C
Ù b »®tzfÆ 

6ó]¬çñ gLzZ ~ ÌnßÛÖ] …^ßÛÖ] ä( |751 x ) ³0Z x â S Ô~ èe^‘¦] àn ä( | 911 x ) ï±x â S

xg ãZz pX • ~Š â •
Û ™f ~ Ã KZ ]â ´ ³¼ 0Ð tzf /kZ ä x Z™$ö áZz äVZ ¯x
G
C-!¾zf ~ e
» tzfÆ x Z™$öžì t t•
Û Ï‚ Z » tzf /Æ  $ö'
» ZgzZ +Š åE
ZgŠ g¦{ŠŽñžce

Ôì @
ƒ ÝqÃyZˆ Æ ä•
u~ ®kZˆ Æ ]æ s ì Ð/ŠigzZ /Zz ~• kZ ÅtZz°Z Dm
$ gzZ {)z , Ô õg @
O©EG
ñ• *Š c
+®h
]
Æ À ` W•qÆ T Ôì tzf {z » +-Z ° îªG
Ô,Ôb‚tž *
®É Ô7Š Z% tzf : ‘ 
c : Z$Ô ]g @
Ô³‚ V; Æ x Z™$öÐ óAž
L ì zz ¸ X¸ Dƒ x «

ï牅 LZ Xì @
VZ {Z
Ã +4Ð tzf /kZ ~tZzg ï_ög »/Šq
Z Xì tzf » ðÙW~•Ð $ö

Ë » ¿IY Ð ®kZ gzZ *
Y Â6Ú bZ Ë » g
uݬC
Ù âq
Z ~ Ýzg Å ]â ¥z/ŠsîgzZ Ü×ÃÖ] oÊ

ÏZ ÐÔ Y7ŒÎâÅ ~g F ]‡zZ Î ÃW¤ q
Z ËZ e b§TXì t•
Û » y•Wz }i ~ äY Â6]!
ŠpÃ~gz$ Åg
uq
Z ®+C
Ù â ]‡zZ Î gzZ • Tg •Zz*
Ð kZ  $öx ¬žìnç » óg
•Z C Lb§
\
ã éG
5kBEŠ ƒ ZŠ1Z x â Z Ð áZjÏZ I],P ÌZž 6X M
 7ŒÃVƒ ÙW*
Ð VÇZ• Å®kZ %Z Ô• BÂ

X Zg*Ð áZjÆ èÓÚ Øaœ oÖž w¸» ( | 275x ) 

_ ZÑÏ‚Z Åg
uwJV; Æ x Z™$ö
ªì ÜnÏŠÖ] àÚ xnv’Ö] ˆnnÛi ¡qçñ »  $ö®žì ;gƒx¥s ™Ð t
 I ~žx Ó{gÃè

Þ ‡¸ÏyÞì ÌÐ ]!
.
kZh
'
× ™| (Ð kZ m~Š ã
» c Å gó ¶Z/ w©²
L Ô *
™i q
Ð Z ~A¸gzZ 9¸
X 7ÏyÃgzZ σ wJ6gîwÑ+Z

gzZ ~g g 9X • _ ZÑ õ0
Åw=¸vŠ p ÖZ/ c
ów©¸²
L Ô• &sÜ_ ZÑÏ‚ Z Å g
u 9žìg ãZz

( | 256 x ) ~g g x â S Ðzz ÏZ X *
™ ¦ » ]c
Zzg · w©gzZ wÑ+Z .
Þ ‡ž *
Ôì e
Zzg ¡Lqçñ »›9

äß߉æ "
# ²] Ù牅 &m•^uœ àÚ †’jíÛÖ] ‚ߊÛÖ] xnv’Ö] ÄÚ^rÖ] :ì c
â•
Û m
?V- x *
» [ Â KZ ä

óäÚ^mœæ

t·Z »#
Ö Z6¡Å]c
ZzgŠŽñ~ V1Â Å ( | 162x )  ›x â S gzZ ( | 256 x )  ~g g x â Sžce 'Y

X6äƒ wÑ+Z .
Þ ‡gzZ · w©Æ ]c
Zzg x Óà Zz äY ð0
~ yZž *
Ôì Zƒ

1C04

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

159

:• D™ÜÐ( |852x ) v0Zƒq~ ~zZ°Z d
g D
( | 911 x ) ï±x â S é

gzZì µŠ ‹S Z
 Xì µ ¯
 !
ÅÂÎâ Æ Y f]!
tgzZ 7ãZz È »oÑÅ ófz•x°L~ g
u 9L L

?ƒ ú â VYÚ ðÃ~ ¶Š g Z Œ
Û 9Ãg
u kZ [ZçO Ô Š
ƒ ØZ Šp » {C
Ù ªCž c
Í Â• *Ÿz wŠ ¬ ~zZgÆ e
Zzg
'Ð ¼Æ F9gzZ 9Ãs %Z kZÉ Ô @
W7xiÑ ü » g
u ‡6¯ Å s %Z Ð VìZzg ~uzŠ » e
Zzg kZ
1C05

ó Xó ce

:• D â •
Ûh
'
× ( |852x ) v0Zƒq é

4ÓG
¡*
oÑÅ ( • CYƒ ng ”ë!
'!
Å èEG
Æ T§Zz {z ª ) fz•x° Ìä q
Z ËÐ ~ g
u[W}nL L

SZg ™Äg t ‚ÃVß V ~zb
Å Y f¡~ _ ZÑ Å w=¸ÐZ ä +y
OÉ Ô H 7Ü6gîÆ oÑÅ g
u 9Ã

qçñ„ q
Z ~ X• ŠŽñ? Z FÅnkZ ~ ®žì zz ¸ Xì H™fÆ™~
ZÐ ¼Æ F9z 9gzZ bŽ%z

ä( | 261 x )  ›x â S gzZ ( | 256 x ) ~g g x â S ŠŽz!
Æ kZ Ô• ng ”~ :Wë!
]c
Zzg 9Š¼´Ð
» ®+C
Ù â Ì6¡Å ]c
Zzg yZ Å ®%bŠ g Z Œ
Û ®Ã]c
Zzg yZ ®[WgzZ ì H `gŠ ~ Ã KZ Ã]c
Zzg yZ
1C06

ó óX B7· w©gzZ wÑ+Z .
Þ ‡ÃyZ ñƒ D™•Â6]c
Zzg yZ%Z X • D™Üt · Z

:• D â •
Û ñƒ D™{g •
á Z s§Å³Æ ]!
KZ „Šp ( |852x ) v0ZƒqˆÆ kZ é

žÐ }~ [ZŽ ë  ԕ Cƒ Ì· w©)Äg
Š q Z ‰žì @
WxiÑt ÂÐ ]!
Å\Wž ñY ¹t ¤
Z L L

Ì· w©{zž 7Ì~gz¢aÆ g
u 9C
Ù èYì HÌú â ~ ä™tÃ]!
kZgzZì „ (Z —z d
g š
1C07

X {)z ]c
Zzg c™‰Ôƒ

w=¸Å ( | 643x ) b &0Z x â S ~kÓßÖ] Ð áZjÆ ~úŠ {gÃè LZ ( |852x ) v0Zƒq é

:• D â •
Û 6gî ãZz ñƒ D™{û6p°Å

J$
]ƒ^³³þ •
þ Ÿæ ÆöŠZÑzŠ é¨GÒŒ!~ KÆ p°Åw=¸~ g
•Z xE[Â KZ » ( | 643x )  b &0Zƒq L L
Y •gzZ àßZ x Ó:gz Ôì H{Š c
i ä x Z™$öy
O6gîx ¬ÃVîÑyZèYì wDZ û*
™{Š c

1C09

1C08

¡×³Ãþ ÚŸæ

ó Xó ì 79
*™4ZŠ ~ ¡¹ÑÅg
uÃoÑÅ óAx°LgzZ óf •
á Ôž
L • 56]!
kZ x Z™

( |702x ) ·Z ±Š 0Z)´ Ì( |806 x ) ¹Z²+-Z +i x â S b§Å ( |852x ) v0Zƒq é

:• D â •
Û %¥Ð s§ Å

Å 9g
uÔ• Z
Zi _ ZÑÅ óCÔgLzZ ófz•x°L._Æ ñZg îÅ VCßZgzZ Y •~ p°Åg
u 9L L
C110

ó Xó • &«sÜ _ ZÑÝZ

9ÃozÑ Å óCx° gLzZ ófz• ÔB
L ‚Æ s
 ZÜÌ( | 388 x ) ! æ x â S Ð ~ g
u[Wg · é
1C11

XDâ•
Û 74ZŠ ~ oÑÅg
u

:• ë ñƒ D â •
Û yÒ Ð ÚÅ ( |802x )  ¹Z²+-Z +i ( | 902x ) ~zIx â S é

2 X 76üÔì 6yDg x°gzZ yDg Š ã
Å uF
Æ f•
á èY ì ÃûV; Æ DIZ Ô ': g
u 9Ã f •
á LL

~uzŠgzZ 9Ãq
ZÐ ~ VìZzg ng ”VâzŠžì YY ¹„ Ú Z {Š c
iÐ {Š c
i ?ì $
Ë ù ̃ °oÆ ¡¢
 Ž%

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

160

™Å
/ w©) » óe
Zzg 9LkZžìg ãZz X σ ÿ) Z uzá ó9sÜL² Ô Ç ñY H6óF9L¿: X ñY 1È F9Ã

ó® ÃL e
Zzg bŽ%ëž @
W7xiÑt †Ð ng ¬kZ XÐzz Å¡x° Å e
Zzgž *
Ôì Ðzz Å ng ¬¡*
ƒ

9Ì{zžì b§Å „ e
Zzg c™^Å e
Zzgm•ágzZ bŽ%X Ç ñY H•ÂР䙿6kZÉ Ô}

ï? Z °» Å]c
Zzg 9/ w©)ÅnkZ V;zÐZ Â Ç}™g¨6®¿ŽCZ Xì Cƒ/ w©)ŠŽz!
Æ äƒ
1C12

ó Xó ÏN Y

9ž Ç ñYƒ x¥ ÂñY 1NŠ ¤
Z Ì~ KÆ ó]‚ ‚Z LÅ e
Zzg ®žì ÌtNë Z q
Z ~ŸkZ

:• &V; Æ®+C
Ù â [òZÆ g
u®èY Ô• &Ì ó_ ZÑÏ‚Z LÅe
Zzg
X *
ƒ ®» e
ZzgÐzz ÅƒÆ ~zZg ª
Z° a
X *
ƒ ®» e
ZzgÐzz ÅƒÆ ~zZg ‚ b
©$E
X *
ƒ ®» e
ZzgÐ p ÒÆ• q éŒG
Z c

~zZg ~ e
Zzg¤
Z ª) X • CY Å™f „ •Æ ƒ
ó ~ ‚Æ ~zZg L~ ®Ãg
Š q Z f •
á gzZ w¥VW'h
'
×

¡Z
 çO Ô ( • ë óf •
á L c
ów¥ L x Z™$öÃe
Zzg +Z ÂÔƒ ;g™ s %Z Ð ]pvŠ c
ƒ g D » ëz
ãZz Ð kZ X Š
W™f » óAx°gLzZ ófz• ÔLŠpi Z ~ kZ ÂÔce *
ƒ*
ó ŸL~zZg ~ kZž ~Š Î oÑaÆ g
u

{ Z'~ KÆ e
Zzg ïž @Ôì H™f Zg(Ã_ ZÑzŠ ~y
WÐ ~K_ ZÑÅ g
u 9ä x Z™$öž Š
ƒ
Z Ôì @
ƒ ~zZgèa g ZŠ™~œ

% » -F
Åe
Zzgžì ]!
µ Ztp¤
Z ÔñY 1á { ^
Y Ì» ï0Ð Q„
 Zg
w•
á xâS

Xì ë!
~úŠC
Ù »e
Zzg ï™wïÃ~zZga k

Ð zz ÏZ X σ „ • c
~zZg g Zæ ~y
W » ïwq¾ ~ 2‚ R Fx ÓÆ e
Zzg ïnºZ

ì c
ŠgZŒ
Û éŧZz +@•
á Ãg
u > Zzg ~ KÆ g
u ï~èÖ^‰†Ö] [Â: â i szcLZ Ìä( | 204x )

y;ZÍ=g fuZzaÆ ¶Šg Z Œ
Û xêÃË c
]mZÆ hË~ ª
Z° b§Tì b§ÏZ ÌZ Å •
ó LV; Æ yZgzZ

X6gîÆŠ ã
ÝZ Åêž *
Ôì @
Y HwEZ „6gîÆ yzçB‚Æ y;ZÍÃíZ Œ
Û ²Ô• Dƒ

1C13

gzZÐ gñZŠŽñt ‚)g fÆ kZjX • ŠŽñ=c
kZjsÜk0
}g ø Ð áZjÆ DÆÚ Ë~ *Š

x Ó ¹!
²Ô• M
™ÝqDŠzöq
Z ëÆ™~
Z ò}Z™}Š K
 F
ë !
Ã]â ¥{”Ýq yZ)g fÆ =

¸=g &
D» ]uZz ŠŽñ~ wq c
èâ : â i …Ž ì @
7*
™ qŽg s§ÅVâ ¨
Z }uzŠ …aÆ DÆgñZ
ŧZz kZQ gzZ ~§Zz ·Xì YY H uZgŠ Z »§Zz Ë„ )g f Æ XÔ• DƒKkZj=g f »¸X • ïŠ

B¸yÒ » ]uZz áZz äW{z´Æ ùZg f yZ „: gzZ @
ƒ 7wEZ=g f ðÃ{z´Æ ùZg f õ0
yZ ~ e
ZzgÐW
» îÏ‘¢ [!
Ð å<XL\IžŽ Ô• ë ó{@xDL._Æ b ˜Z Å yIZ ÃDáZz äƒ Ýq Ð ófLXì Y

êŠ „ZÍz ]Š ÞÅÚ à Zz äƒ Ýq)g f Æ kZj §Zz@•
á èY Xì Ð ÏZ ÌÔ { ZÍ »§Zz ±@•
á Xì g]
Ì{z a kZ ì ~Š¸Å]uZz ¦ÑÐ ÚÅ 1 vZ wÎg èa ä  x Z™/ôX • ë @•
á ÐZ a ÏZì

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

161

Zá¸Ì $öx Ó X • n
f¸Žž • D Î a ÏZ oÑÅ ƒ
ó f=g f »¸L~ F
g x £ » +@•
á Æ<

ƸkZ FKkZjŠ ã
ŸT: Xì YY HwJÃ]Š Þ6Š ã
Å kZ: gzZì $
Ë Y ðB¸{z Ôƒ: ÜÐ

Xì @
Y c
ŠÃ§Zz +@•
á ~ÄrZ°szcÆ *Š ~§Zz ïgzZ§ZzŽ Ç ñY c
Š x £ „z ~¸èïÃ+J

QgzZ¸Åq Ëž• a kZ „ ë•Ã•žì ŠŽñs
 Ÿz ~ Ã KggzZ ~(x ÓÅg
u®žìgŠ c

p~½Æ kZ 9
 oÅ pk˜ZÆ kZ x Z™$öž 6Ôì @
ƒ6ÏZ Š OZ ÝZ ~ŸÆ ïŸkZ

X• Dâ•
Û 74- B‚Æ

1C14

c
•Z ZX • CF
g
Z Zg76g £ ~Š ‹S {Š™yÒ Æ  $ö]c
Zzg x Óà Zz äW~ ~g g 9gzZ›9CZ

g mÐ „

 Z•
Û z ûÆ[Wèa ng ¬ (ZçOX • qçñ » g
usz@
ñOÆ g
u ï]c
Zzg ng ” 9
Xce ãY Ås§Åû³*
Æ x Z™[WŠpÚmZÉ ÔYƒ 7°oÌLÆ ¡Åg
ut a ÏZ Ôì

áZjÆ x|Æ g
u q
Z Å ~g g 9Ð s§ÅDIZ ‰~ ~g ]Z ì ( |852 x ) v0Zƒq é

: • Dâ•
Û Ð WZg *
™ â•
Û Ü]ÑDZ ‰‰ VZÐ

6¡Å g
u kZ Ìä[W}uzŠ áZz ä™ ¦g
Š q Z 92 Ô®gzZ ì ~z%Ð 7‚Z g Ñ" g
utL L

Wès@ ÃsÐ äƒ ]bZ ¬Æ•Ã¡Åg
u kZ ä ®
 )q
Z ÅDIZŠŽz!
Æ kZ pÔì HÜt · Z

kZ gzZ ]g 'x°~ g
u®Å DIZ yZ W+Z  ԕ D™6]c
Zzg {”"
Uc
®WÅnkZ vߎ Xì c
¯
1C15

ó Xó ì ?Š Å/Zz*
KZ ÅyZÐ 7‚Zè]ÒÅe
Zzg

?ì 
@Y H6e
Zzg ¾t :Z »®V; Æ g
u®+C
Ùâ

kZ X N Y ð0
_ ZÑ:gzZ Ï‚Z g
u¡~ Tì Cƒ {z6gîx ¬ óg
u®ž
L ì [ƒ ãZz c Å6
zZ

:• w®Ð b§zŠ =°Å óg
u®L~ ]q ˜Zz ]ÑEZÆ x Z™$ö~©:

¹ 9ÐZƒ 9Ð g ±ZÆ•KZŽ gzZ Ç ñY ¹®ÐZ ÔƒŠzŠ%Ð g ±ZÆ _ ZÑ&«KZ e
Zzg Ž a

X • ÅnÏZ ]c
Zzg x ¬ Åg
u {íf X Ç ñY
-r
:• D â •
Û  Ô™ öAEËZ e é
Ÿ p„Ö] oÏ_ßÛÖ] ÙçÏÃÛÖ] àjÛÖ] o× gÖ^ÇÖ]æ xnv’Ö] àjÛÖ^e o`jßm ᜠxnv’Ö] ‚ߊÖ] o× gÖ^ÇÖ^Ê
1C16

xnv‘ ‚߉ Ðm†› à •†m ᜠ‹vÖ] ÌÖ^ím

ó Xó ì @
Y c
N
ßs§Å 9•Ôƒ: ³#Æ fŽ wë9QÒZgzZì Cƒ (69Q9•ÒZ L L

Ð x *
Æ ®ÌQÐZ ®+C
Ù â pÔ ì Cƒ 9{z Ð g ±ZÆ _ ZÑÏ‚Z &«Å e
Zzg ]‡zZ Î b

D Y ï~ KÆ g
Š qZ f •
á c
w¥6gîx ¬ wZ ¸ZÆ nkZ ñƒ D Î ¬6g
uÐ ®+C
Ù â X • ™f

vZ Y •
á yZX ÏVƒgÃè ~ `~ŠÅ[!
z BV‰ÅTÔ•

ì Cƒt ÎâÅ kZ • D™t :Z » ó®L Ž 6]gß~uzŠ {gÃè x Z™$ö ]‡zZ Ξ ’ e'Y

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

162

]c
Zzg 9É Ô7Ð zz Å¡x° ü » e
Zzg ÅnkZèY Ô6gîk˜Zž *
ì ®6
gî ~½g
utž

Xì @
ƒÐzz Ång ¬Æ

:• D â •
Û ( | 902x ) ~zIx â S Ðzz ÏZ é

tM
»e
Zzg ÅnkZ èY ÔñY HyÒ Ð ÂÆ 9.
Þ W!
Æ ÷O ùM0žìt 4{Š c
i ñOÆì ®Ãe
Zzg +Z L L

g ±ZÆ |Ôì ®Ð g ±ZÆ ng ¬sÜe
ZzgtçO X 7°oÆ ¡ng ¬gzZì Ðzz Å ng ¬ ü
1C17

ó Xó 7Ð

®Ãe
Zzg ÅnkZ ñƒ D â •
Û g (Z i Z0
ZgzZ q
Z ~ ô=Å üÆ nkZ ( |852x ) v0Zƒq é

|e
Zzg +ZçO Xƒ ÌÇ®{zž7~gz¢aÆ k˜Z ®~ ñZg ÅyZ pÔ• ë „ k˜Z
1C18

X • ïŠÈ®ÌÐZ ~ ]q˜Z KZgzZ ]ÑEZ LZ x Z™$ö%Z Ô Cƒ 7®~

ÂÆ ó®Ð
L Zì 4É Ô7Ån«Ô• CY ð0
]c
Zzg ®ÅnkZ ~›9gzZ ~g g 9žìt³

Xce bŠ x *
» {)z e
Zzg w¥c
Ôf •
á Ô bŽ%Ôm•áÐZ Ô Zƒ ãZzúž 6ÔñY H: „ yÒ Ð

! • 7g £xzŠ Q× gzZ•× ~ g
uèï: cžÜ

_ ZÑÏ‚ZVâzŠ {z gzZ • 4ZŠ „ ~ &«_ ZÑzŠ ~y
WÅ w=¸žì [ ƒ ãZz ! lÐ x¯ åÑ!
`gŠ

i Z0
Z 4gzZ Ã]â i Zß {gÃè ´Ð Q¡Š°Ð ä™™f {g !
zŠ 7ZŠŽz!
Æ äƒ ï•
á ~ _ ZÑ&«X 7
Æ _ ZÑzŠ ~y
W² Ô ì CY 0 Ç®e
Zzg ÂÐ yZhÆ _ ZÑÏ‚Z &«2 Xì *
™ Zg7 ™}ŠzÂ~

$öVŒ %Z Ô• ïŠ }Š x *
» ó®LÌÐZ ~ ]ÑEZ LZ f%Z Ôì Sg 9Â6gî Çe
ZzgÐ yZh

Ù žì ß † ~úŠt » Vzg Zh
C
úŠÆ × îZgŠ Xì @
ƒÐ ¼Æ ~½èü *
™t :Z » b ˜Z Å ó®L » 
:ž ~úŠt » e
ZgŠ IZçO Xì ~gz¢ *
™"
U
xÐ ]Zg £zŠC
Ù ´Ð Qz•aÆ ¶Šg Z Œ
Û 9Ãg
u
*™yWŒ
Û {zž ñYƒ "
U
t ~}g !
Æe
Zzg ËZ
 gzZì wßZ d0q
Z ´6Ã]c
Zzg ~ Ýzg Åe
ZgŠ L L

ì e Ôce bŠ™Šg8ÃkZ Âì s ÜÆ Vç»Æ x ¬ =c
]›Æ +ŠgzZ)¥<
 Å 1 vZ wÎg ÔùËÅ
1C19

ó Xó Vƒ: VYM „ Ä t§Æ kZgzZ 9„ XŠ ‹S ÅkZ

ÌÃ+®gñ*
Æh
]
gzŠX 7b‡ » kZ ÌðÃÐ ~ }ngzZì °o ôÜÆ ]*
Ò Æ x Z™$ö

s§Å ( • ï)×Yg {g »y
W_ ZÑÅ ( Qï) ×½ZŠž 7g ïZ wWÐ ä™tÃ]!
kZ6gî~gÅÑ
:• ˜Æ™ì‡quB‚Æ s
 Z܈
Z i
ò )´çO Ô• Cƒ U Zg „

Å ®gzZ ŒÔ 9„«Å g
u † Ô• uœ~ Vz×VâzŠ Yg {z ½ZŠ wßZ ‰ ( Æ g
u e
ZgŠ ) L L
1C20
XX¡×$ ÃÚ Ÿæ ]ƒ^• áçÓm Ÿæ ZZ :• 0Ð ×½ZŠ _ ZÑsf `gŠ Å 9g
ugzZì CY s§

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

163

]â ´ Å + TÃg
Š q Z qçñ :¬
U
c
ž

 IŠŽñ~ ®Æ x Z™$öÝZgŠ Ã]Z| ZâëÆ yZgzZ ˆ
t
ò Z i)´~ KÆg £ îZgŠÆ g

u

Šg Ð zz Å ~gz$ à Zz äY ñ0
~ QÃg
u Ë  x Z™$öžì Î$èt Ð zzÆ g …x°~
p°Åg
u®c
qçñ•qÆg £ îZgŠžìt Å%Z kZ ,Xì s Ü'Ç!
Æ kZ§Zz%ZèÑq Ô•
X( Æ kZgzZ
Z5 ~ gó £ îZgŠÆ g
uL[Â KZ äòˆ
Z i)´žì zz ¸ Xn ™7t•
Û ~ ]â ´ Å + éE
C:F

( |751x )  ³ 0Z x â S c
&nÇÛÖ] xjÊ Å ( | 902x ) ~zIx â S c
èÂçʆÛÖ] …]†‰¢] Å ( | 1014x )  ~g ‡
Ε °Z ¸z ]àÆ g
•Z äz Äc}g ‚ {z • G yÒ wßZ îZgŠ Ž Ð áZjÆ ÌnßÛÖ] …^ßÛÖ] Å

X ì Cƒ ®“
 c
ì Cƒ qçñ“
g
u ´Ãž6gîkZž *
Ô• D™yÒ Ð ¼Æ íZ Œ
Û  $ö

žì zz ¸ X ñY c
0
~zZg bzê c
äZz ðÃ~ Tì Cƒ „z g
u®c
qçñž• 56kZ  x Z™$ö
ë›]g @
³Ôe
Zzg ³#Æ =ôÜ c
x ¬ =Ôe
Zzg yWŒ
Û ³#Ôp ÖZ •
 »g ~ Ã! ²x ÓÅg
uwßZ

yÒ Æ™ì‡yZÄ » Åç•çÛÖ] &m‚vÖ] ͆ø Ãmö ÌnÒ ÃVßßZ‰ {)z g
u ³#Æ fÔe
Zzg s ÜÆ

Æ™ì‡yZÄ » Åç•çÛÖ] Ìm†Ãi • D™p°Å g
u ® c
qçñZ
 $öx ÓtgzZ ì Š
H
1C21

:• ˜
Åç•çÛÖ] oÛŠm ä%m‚vÊ #"²] Ù牅 o× h„ÓÖ]ça pæ]†Ö] oÊ àÃ_Ö] gf‰ á^Ò ]ƒž

Xì CB®e
Zzg {zn V:ÃŒzgŠ e
ZzgŽž•D™ ãZz~p°Åg
u®g
u[ZxÓ b§ÏZ
G"
:• D â •
Û ~g
uwßZ)àg•LZ ( | 1080x )  ã ð©G3E
xâS é
†%Ò Ý^ŠÎ] çaæ ÌnÖÖ] ç`Ê

†’Î àŠvÖ] èfi… à ^Ú ØÒ

:• D â •
Û ~ KÆ p°Å®¸gzZ 9¸ ( | 902x )  ~zIx â S é

Ãe
Zzg ƒ š‚gzZ 9Ãe
Zzg ƒ ~ ¸‚ X Vƒ*Ÿz wŠ ¬ ~zZgÆ kZgzZƒ µ•ÅTì Cƒ {z 9¸ L L
1C22

ó Xó ÏñB®V; Æ  $öe
Zzg {z ƒ ®‚ » ~zZg c
ƒ: wŠ ¬ ~ Zzg~ e
Zzg¤
ZçO X • ë Œ

Å nkZ ä VrZ Â 1 { ^
Y 6gîx ¬ » g
Š q Z qçñ c
®ä x Z™$öZ
 ž ì t wq ]gß

ð0
]â ´t ~ yZ ðƒ "
U
qçñ c
®Ð ÚÅ > Zzg LZ Ìg
uŽžN 0
]â ´ òÀ+ZP ~ g
Š q Z

ä™™f p°Å g
u qçñž c
â•
Û g (Z [|Zt ~ à KZ´Ð ]¬çñä $öÐ ÏZ X I„

X • CY ð0
6gîx ¬ ~ g
u®c
qçñŽ • ´Ã]â ´ {zž• D Ñ ck

i Ìà qçñkZ MˆÆ
E
I
-47
 êG0 ßg ~ &m‚vÖ] Ýç× èʆÃÚ [ KZ ä( | 405 x )  Áq x â S ~ }g !
Æ V (u 9 é

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

164

1C23

:ì HÜw¸t » ( | 64x )
…^`ßÖ] ðç–Ò ðç• äÖ

ó Xó ì Cƒ b§ÅÝzg~ yŠ Ýzg~ V(u 9L L

47E
-I
:• D â •
Û ( | 64x )  êG0 ßg~}g !
Æ V (u ® é
1C24

Øn×Ö] èÛ×¿Ò èÛ×¾ äÖ

ó Xó ì Cƒ b§Å O g @
Å]Zg O g @
~ V (u ® L L

yÒ ñƒ DâÛ• ™f » ]â´¼ (|643x) b Õä}ÅZ 0Zƒq ~ eÆ ]â´ ÅyT Åe
Zzg qçñ é

:• D™

èßm†Î àÚ Ä•çÖ] áçÛãËm ‚Îæ(å…]†Î] èÖˆßÚ Ùˆßjm ^Ú æœ äÕ]æ …]†Î^e ^Âç•çÚ &m‚vÖ] áçÒ Í†Ãm ^ÛÞž
1C25

pæ†ÛÖ] æœ pæ]†Ö] Ù^u

gzZ ~zZg DIZ LgzZƒC
Ù ªq ðÃx £ ì‡Æg Z Œ
Û Z c
á ™g Z Œ
Û ZŠp äZz » kZžì CY ãT b§kZ g
u qçñL L
G
ó óX • f
 ™ÝqÄcÅg
u qçñÌÐ ¶Œ
Û Æª
q Å ( g
u èE
L 4$ª) ~z%

:• D â •
Û ~L]¬çñ( | 1014x) ~g ‡Z5Ð áZjkZ é

1C26

^`Ê¡jì]æ ^`Õæ o× p•^ßi é•…^e l^Ê ‡^rÚæ èÒ^Ò…æ èÛ×¾ ^`n× èÂç•çÛÖ] &m•^u¢]æ
G3BŠ^Ô O g @
ó óXì H™g å g å Ãäƒ PÆ kZŽ Ôì 
@Y c
0
6 ‚" gzZ ïG
Ånm{q
Z ~ V(u qçñL L

G
]!
tp
ÏZ sÜtÉ Ô 7x » » ¾*
z ¾C
Ù *
Î ¬» äƒ qçñÆ e
Zzg ËÃNŠ Ãg
u èE
L 4$žìgŠ c
E
E
ÔƒÝq•ÐZ ~ ÄcÅwÎgè]§gzZg U
Wz òÔƒ¢ ð•Z ~ ÄcÅÄèE
L 4]Ž Ôì x » »C
Ù â Æg
u èE

I £ Ô • D Zg e Ð ¾gzZ • ïŠ (F
Å¾Ô • È zgÐ ¾gzZ • ïŠ ¬»q ¾ 1 wÎgžƒ DÐZ
E
ì x » » ÏZ sÜ *
ά» g
u üLrz)g fÆ g
uèp ÖZžìtžÜX {)z {)z • D™I*
£ gzZ • D™

 ³ 0Z x â S ž 6Ôƒ øw » ä™i ŸÐ 9)à 9Ð ~ yZ gzZ ä™ â~ wdZz wZ ¸ZÆ 1*™Ñ Ž
1C27

Xì ðâ •
Ûs
 Ÿzt ä ( |751x )

p ÖZÆ 1 *™ÑŽ ì x » » ÏZ sÜtžì c
â•
Û {g •
á Z s§kZ Ìä( |702x )  ·Z ±Š 0Z x â S é
1C28

X ƒÝq ]g '~ yT Åp ÖZÆ VzuzŠgzZ 1 ÑÐZgzZƒ V•
á Ã{Š c
i ¹ ~ [Å
E4¨GÒE
&
: • Dâ•
Û V- ]!
¸ Ìä( |805x )  ö-G
xâS é

wVt @•
á Å kZ X • f
 yT Ãg
u qçñ{z Ðzz Å Tì @
ƒ [ ƒ Za • » nm{ q
Z ~ g
uèŠ Õ L L

òúŠt ™ W¿ZuzŠ ðä
ZQ Ô ì 
@Yƒ D»I*
gzZI Å kZ ÐZ Â}™#
Ö }
w‚ FÅy¨
Z Ë¿ðÉžì
X ì @
™I ÐZ ´ â » kZžì @
ƒ DÐZèY @
™7zÂs§Å]!
Å kZ xŠ { Âì ]ÐÐ q V#ÐZž}™

qçñÆ g
u „Ð q •Šê7Zžì Ì» g
uèŠ Õwq ¸ )ì 
@Y ^Ø ^Ñ »]!
kZÐZ „Ð q •Šêª
1C29

ó Xó ( ì @
YƒD» äƒ ]{ðz

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

165

1C30

:ì szcw¸t ~ ekZ Ì» ( | 597 x )  ~iŽ 0Z x â S é
gÖ^ÇÖ] oÊ äf×Î äßÚ †Ëßmæ Ü×Ã×Ö gÖ^_Ö] ‚×q äÖ †ÃŽÏm †ÓßÛÖ] &m‚vÖ]

ó óX ì @
™g (Zg Z•
Û Ð kZ wŠ » kZgzZ • D Yƒ} 9èzgÆ Dè¨
¤ „ F
g
u”
£Z L L

G
Û ™f ]â ´ +Z¼ ä +C
Ù â Æg
u®wq¾
ÄcÅe
Zzg qçñ™NŠ Ãg
u èE
L 4$)g fÆ X• ðâ •
 ï± x â S Ô~ÌnßÛÖ]

…^ßÛÖ] ä( |751 x ) ³ 0Z x â S ™f » ]â ´ yZ m<!
Xì $
Ë Y Å Ýq

 ~iŽ 0Z x â S Ô ~ èÂçʆÛÖ] …]†‰¢] ä( | 1014x )  ~g ‡ Z5 Ô ~ äÂçß’ÛÖ] oÖ¥Ö] ä ( | 911x )

ZdZ1ZgzZ~&nÇÛÖ] xjÊ gzZ èߊvÖ] ‚‘^ÏÛÖ] ä(| 902x)  ~zIx â S Ô ~ l^Âç•çÛÖ] ä ( | 597x )

X ì H~ {)z èÂçʆÛÖ] èÃm†ŽÖ] ämˆßi ä(|963x) ·0

»g
u :BŠ ) Xì H™f Ð ,¹ Ã]â ´ yZ ~ gó £ îZgŠ Æ g
u L[Â KZ ä ˆ
ò Z i·)´

{ÒW™E
»g•P Ð ~ Ð XÔ• Å ÜÐ DIZ ]â ´ þ 26ÿÀä sßñ)´ ( 259 @191 mÔg £ îZgŠ

Xì #
Ö }
7~gT

1C31

1C32

ƒ s ÜÆ yWŒ
Ûs
 ZÜe
ZzgŽ /

:ì gÃè ~ Tì e
Zzg {z wVÅkZ é
†m‡^ßíÖ]æ 镆ÏÖ] é…ç‘ oÊ D èÚ^nÏÖ] Ýçm E ^ÞˆÖ] •Ÿæœ †Žvm

ó óX Ç ñY H ¦~ ]gßÅk

ògzZgÈ Ã *
ièŠ ÑzZ #
Ö ªèizg L L

1C33

:ì ~ e
Zzg ~uzŠ q
Z é

èßrÖ] ð^e• èÃf‰ oÖ] ä×ŠÞ àÚ ðoŽe Ÿæ ^ÞˆÖ] ‚Öæ èßrÖ] Øì‚m Ÿ

ó óX ǃ 74ZŠ ~ ¼
 ÌðÃJ
VY]‚ÅkZgzZ *
iè-zL L

û . (    ü • s ÜÆ e
WkZ Å *™yWŒ
Û ]c
ZzgvŠ ÜkZgzZt

1C34

ó óX Ç ñVZ 7ú1 »}uzŠ Ëðà L L

:ì ~ e
Zzg q
Z‰ì ™f »/Å *Š ~ X• Ì]c
Zzg {z wVÅkZ é
C135

èÃe^ŠÖ] ÍŸ• oÊ àvÞæ è߉ ÍŸ• èÃf‰ ^nÞ‚Ö]

ó óX • ~g ZD
Ù ,‚ëgzZì w‚g ZD
Ù ]‚/Å *Š L L

ÌnßÛÖ] …^ßÛÖ] ä ( |751 x )  ³ 0Z x â S Ã e
Zzg kZ
C’x â S gzZ ~ C137 èÂçß’ÛÖ]
]c
WyZ Å yWŒ
Ûe
Zzgt X ì H™f Ì~ C138 ð^ËíÖ] ÌŽÒ ä( | 1162x ) ã ðÒE
oÖ¥Ö] ä ( | 911 x )  ï± x â S Ô ~

C136

: ì s ÜÆ

C139

û  $  (     $   $ * $    ü a

}÷D» kZž £ŠÈ ( Ð yZ ) \WÔ Çƒ “
 q ¸z » kZž • D™wZÎ~ }g !
Æ#
Ö ªÐ \Wvß L L

ó óX Ç}™C
Ù ª6‰
Ü zÆ kZ „zÐZ Ôì k0
Æg ÇŠgz6

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

166

1C40

û $    # $  ü b

ó óX ì „ k0
ÆvZ sÜD» #
Ö ªµšL L
1C41
G
ƒ s ÜÆ <
ï
L 8ZÜe
ZzgŽ /

X ƒ ðƒ yÒ #
Ö è Å hgzZ p°Åë!
gzZ CŠ c
iz ÕÔŠ YzŽ~ XÏN W]c
Zzg x Ó{z ~ sfÆ kZ é

wÎg e
Zzgt 1C42 ó óX • ~ g ZD
Ù ,‚ ëgzZ ì w‚g ZD
Ù ]‚/Å *Š L Lžì ~ Tì Ìe
Zzg {z wV Å kZ
1C43

ó óX 7ÃË{z´ÆvZ D» #
Ö ª » ¸zLž
L ì s ÜÆ g
u ôÜz 9kZ "
U
Ð 1*™
1C44

:ì ~ Tì e
Zzg {z wV ~uzŠ ÅkZ é

9Üãñ^e«e Ÿ Üãi^ãÚªe áç‚m èÚ^nÏÖ] Ýçm Œ^ßÖ] áž 0

ó óX 7B‚Æ Vñ*
Æ V7!
Ç ñY Zg å B‚Æ Vñ*
Æ Vî â ÃVÍß#
Ö ªèizg L L
1C45

:ì e
Zzgt wVgzZ q
Z ÅkZ é

9grm ¡Ê åçeœ å^• ]ƒžæ grn×Ê é¡’Ö] oÊ çâæ äÚœ ÜÒ‚uœ k• ]ƒž 0

ó óX ñY: {z Âñš \!
» kZÃˤ
ZgzZ ñY k0
Æ kZ {z Âñš i úÈZgzŠ Vâ ÅkZÃˤ
Z L L

ƒ s ÜÆ°Z ¸òÀÆ <
 z yWŒ
Ûe
ZzgŽ /

1C46

1C47

:ì e
Zzgt wVÅkZ é

9ä×Ï …‚Î Ÿ] pˆrm ^Úæ •^`rÖ]æ é¡’Ö] Ø✠àÚ áçÓnÖ Øq†Ö] áž 0

ó óX ÇA 6g ZlÅ=!$
ÐZ #
Ö ªèizg1Ì@WgzZì @
ƒ Ì~i úòŠ W L L

:ìt wV ~uzŠ q
Z ÅkZ é

äi‚Öæ ÝçnÒ Ÿž å‚ß àÚ ÝçÏm Ÿæ èÛu†Ö] àÚ ^e^e ànÃf‰ än× ²] xjÊ ÜÖ^ÃÖ] p‚m àne Ü×ÃjÛÖ] ‹×q ]ƒž0
1C48

9è߉ é•^f &m‚u ØÓe ²] gjÒæ ]†ã• ànj‰ h]ç$ ͆u ØÓe ²] å^_Âœæ äÚœ

b§kZ Ð k0
Æ kZ {zgzZ ì êŠ wÅ} i ZzgŠÆ Øg,6kZ \¬vZ Âì Ít ‚Æ Ý¬ D¨
¤ Z
 LL

ì @
â•
Û «[Z N » V¸J‚á$
Æ swC
Ù ÐZ \¬vZgzZƒ » ÌZÐZ ä Vâ ÅkZ‰ ÞZ™ƒ u 0
Ð Vƒk

ó óX ì êŠÉ]Š „Åw‚q
Zá$
Æ g
uC
Ù aÆ kZgzZ

ä( | 1250x )  ã»Øx â S Ô~ 1C49 Åç•çÛÖ] &m‚vÖ] èʆÃÚ oÊ ä( | 1014x )  ~g ‡Z5Ãe
Zzg kZ
C’x â S Ô ~ 1C50èÂçÛrÛÖ] ‚ñ]çËÖ]
ä ( | 963x ) ·0 ZdZ1ZgzZ ~ 1C51ð^ËíÖ] ÌŽÒ ä( | 1162x )  ã ðÒE
X ì HÜÌ~ 1C52èÂçʆÛÖ] èÃm†ŽÖ] ämˆßi
1C53

ƒ s ÜÆ #
Ö Z » )Z e
ZzgŽ /

Ñžì q )Z » #
Ö ZèY Ôì ™f » äƒ `š Ñc
äƒ àzÆ 5 Z~ Tì e
Zzg {zC
Ù wVÅ kZ

X å c
â•
Û 7¼ šZÜÌ~}g !
Æ äƒÑÆ Ëˆ LZ ä 1 *™
G
1C54
ƒ s ÜÆ x ¬ ÿL ¨“e
ZzgŽ /

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

167

1C54

:ì c
â•
Û ä( | 597 x )  ~iŽ 0Z x â S é
Åç•çÚ äÞœ Ü×Â^Ê ... ÙçÏÃÛÖ] ÌÖ^ím äjmœ… &m‚u ØÒ

ó óX ì qçñ{zžßyY Âõs ÜÆ =?& g
u {zC
Ù LL

: • i ZBg ñƒ D™s
 Ÿzh
'
× ÅkZ sßñ é

Ÿæ ÜãjÏ$ ^ßjÃËÞ ^ÛÖ ½^níÖ] ܉ oÊ Øì• ‚Î ØÛrÖ] ᜠ]æ†fì^Ê l^Ï%Ö] àÚ Ð×ì ÄÛjq] çÖ äÞœ p†i Ÿœ
C155

ØnvjŠÛÖ] ]æ†fìœ ÜãÞ¢ Üâ†fì oÊ l†$œ

Ø pÅyZ Âì Š
>
ƒ 4ZŠ ~ž *
Æ ðÎ.
zZž}Š¸t 6gî.®
 ) ~(q
Z Å]p¤
Zž 7Ù Š ?H L L

ó óX ì ~Š¸Åx » e*
ä VrZèY ǃ W
Z ðÃ~¸ÅyZ „:gzZ Ï}Š 7{Z
à ðÃ…

:ì ~ Tì e
Zzg {z wVÅkZ é
C156

9ØÏÃÖ] è×Î ØnÖ• ènv×Ö] Ùç›0

ó óX ì ?Š Å [Á *
ƒ M » Sh ZŠ L L

C157

:ì ~ Tì Ð ¼ÏZ Ìe
Zzg {z é
9ànjÃÒ… Ý^ÏÛÖ] ‚ß kב æ ^Ãf‰ knfÖ^e kÊ^›

|çÞ èßnˉ áœ0

ó óX S7i ú«g zŠ k0
Æ •Z'
Z x £gzZ Hs Zî »vZ š
 ä ÏÅ  b â]| L L

:ì ~ Tì Ìe
Zzg {z wVÅkZ é

àÚ †Ë‘¢] •…çÖ]æ Øm†fq ц àÚ Ð×ì †Ûu¢] •…çÖ]æ t]†ÃÛÖ] è×nÖ oΆ àÚ Ð×ì ˜ne¢] •…çÖ] 0
C158

9Ñ]†fÖ] цÂ

Õ Æ t Z'[†ŠgigzZ Š
c
¯ Ð Õ Æ  Lƒ [† cuÔ Š
c
¯ Ð Õ }÷~ ` Zc‘
 [†CL L

ó óX Š
c
¯Ð

x â S Ô ~ C160‚ñ]çËÖ] ä( | 1250x )  ã»Øx â S Ô ~ C159Åçß’ÛÖ] ä( | 1014x )  ~g ‡Z5 Ãe
Zzg kZ
C’x â S Ô ~ C161äÂçß’ÛÖ] oÖ¥Ö] ä( | 911 x )  ï±
ZdZ1Z gzZ ~ C162 ð^ËíÖ] ÌŽÒ ä ( | 1162x )  ã ðÒE

X ì HÜÌ~ C163èÂçʆÛÖ] èÃm†ŽÖ] ämˆßi ä( | 963x )  ·0
ƒ s ÜÆ VßßZÆ t ÜZz Õe
ZzgŽ /

C164

C165

:ì ~ Tì e
Zzg {z wVÅkZ é

9†’fÖ] oÊ ‚mˆm ð^ߊvÖ] 霆ÛÖ] oÖ] 醿ßÖ] 0

ó óX ì Cƒ !ÃÐ Ú Š s§Å]gú]gzp L L

:ìt wV ~uzŠ q
Z ÅkZ é

C166

9^fßq Ÿ] èÚ^nÏÖ] Ýçm ðorm ÜÖ †vfÖ] ð^Ûe o›ç×Ö] ØŠjÆ] çÖ 0

ó óX Ç ñW„ ~ "
»èª
q #
Ö ªizg {zá ™<ÌÐ ã0
Æg«¿ïߤ
Z L L
C167

ƒ s ÜÆ ë›]g @
ZzgŽ /
e

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

168

1C68

:ì ~ Tì e
Zzg {z wVÅkZ é

ó óX • 5 tzçA
»gzZ 5 f ç0Ä@•
á Æ kZ Ô c
Š â•
Û s çtb
Ð6IZ ä 1 vZ wÎg L L

: ì ^Ñ6¯ Å {ŽzŠ¼e
Zzgt

X¸` ƒL„6µñÆ tç Òzç¬ Ð kZ Â{zèÑq Ôì ™f » „ZÍÅ 5f ç0Ä~ kZ a
X¸ ñƒ 7„ y›J
‰
Ü z kZ Â{z²ì ™f » äƒ A
»Æ5 tzç~ kZ b

Â6 Òzçž Z
 Zƒ wi *
~ ~óˆ Æ ut Òzç ¬»tb
èY å Zƒ 7wi *
„ ¬»tb
J
‰
Ü z kZ b
X å Zƒ~ ~óB7

1C69

ƒ s ÜÆ ]Š ¬gzZ {@xÔ fe
ZzgŽ /

:ì ~ Tì e
Zzg {z wVÅkZ é
1C70

9èu^’Ê Øq†Ö] ‚mˆm Õ]çŠÖ]0

ó óX ì @
ƒ†ŸZ ~ s
 bÐ uZz L L
1C71

: ì Ìe
Zzgt wVq
Z ÅkZ é

9Üu†Ö] oÊ kÃÎææ kq†ìœ ]ƒ] ^ã×Ò Ñæ†ÃÖ]æ ð^–¢] ^ãÖ ‚†i ‚ÖçÖ] ^ãßÚ Ð×íi ojÖ] èË_ßÖ] 0

ó óXì CYƒ ~g ¤ ß
~ VÍggzZ Y ¡
Z x ÓÐ kZ Âì @
~ 3g™ò{z Z
¤
 ì Cƒ öZa ÅƱÐWTL L

ƒ s ÜÆ ¥°Z ¸.e
ZzgŽ /

1C72

1C73

:ì e
Zzgt wVÅkZ é
9ð]• ØÒ àÚ ð^Ë• á^rÞƒ^fÖ] 0

ó óX ì Ë Å ~g F C
Ù ~ ^L L

1C74

:ìt wV ~uzŠ q
Z ÅkZ é

9áçßrÖ]æ ”†fÖ]æ Ý]„rÖ] ð]• ànÃf‰ àÚ ð^Ë• äÞ^Ê x×ÛÖ^e Ôn× = o× ^m 0

ó óX y†gzZ m'Ô x Z_
Ôì Ë ÅV-g F ,~ kZèYz™ HwEZ ˜iÑ # ! Z} Z L L
1C75

ƒ s ÜÆ w¾ztÝÅ \¬vZ e
ZzgŽ /
:ì e
Zzgt wVÅkZ é

ØnÊ]†‰]æ Ønñ^ÓnÚæ Øm†fq oÖ^Ãi ²] oÖ] grvÖ] h†Îœæ h^ru ÌÖ] ànÃf‰ Ð×íÖ] àneæ ²] àne ᜠ0
1C76

9ð^ÛÖ] àÚ h^ruæ Ý^ÛÆ àÚ h^ruæ èÛ×¾ àÚ h^ruæ …^Þ àÚ h^ru gru èÃe…œ äßneæ Üãßne áœæ

Ô • x?Z :>ZuZgzZ L} Ô sƒ d
Œ
Û {Š c
iÐ ƒ
 ~ VzŠ6yZ Ô }Š6g ZD
Ù ,yxgŠÆ t‘gzZ \¬vZ L L

ó óX » ã0
ZgzZ » wŠ !
q
Z Ô » O g @
q
Z Ô »v W{Š6q
q
Z Ô • }Š6g e ( sÜ) yxgŠÆvZgzZÆ yZ
1C77

:ìt wV ~uzŠ q
Z ÅkZ é

9oÞçʆÃÊ oe ÜãjʆÃÊ ^Ï×ì kÏ×íÊ Í†Âœ ᜠkffu^Ê Í†Âœ Ÿ ^nËíÚ ]ˆßÒ kßÒ 0

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

169

)g f LZ 7Z ä ~ : Ô H Za Ãt‘ä ~ ÂVî Y *
Tž ;e ä ~ Ô å }T 7ðÃ& å: Z •
—q
Z ~L L

ó óX *
T= ä VrZ Ô *
T

1C78

1C79

ƒ ¦ZŠ ÅŠ Yz ]áe
ZzgŽ /

:ì ~ Tì e
Zzg {z wVÅkZ é
9ð^nvÖ] àãn× oÏÖ] ²] àÓÖæ é„×Ö] àÚ ànÊiæ èÊi Øq†Ö] o× 霆ÛÖ] k×–Ê 0

ó óX ì c
Š wZ e {Š6»Y §6yZ ä \¬vZpì ˆ~Š ¤ZgŠ} â '~ ]¯6VzŠ%ÃVÂgúL L

:ìt wV ~uzŠ q
Z ÅkZ é
1C80

9àãqæ†Ê oÊ àãÖçÏÂ0

4Ó¨G“ÅVÂgúL L
ó óX • ~ VƒTÑÅyZ èG
1C81

ñY ð0
 »g~ e

Zzg T /

X ƒ s ÜÆÔ²è°Z ¸c
ƒ CF
Z: ~g7 6g £Æ º
 šz s
 be
ZzgŽ ª
1C82

:ì e
Zzgt wVÅkZ é

9Ü× àÚ ÜÖ^Âæ †¿Þ àÚ ànÂæ †Òƒ àÚ o%Þœæ †_Ú àÚ š…œ V Äe…œ àÚ àÃfŽm Ÿ Äe…œ0

ó óX Ð DݬgzZÐ Ú ŠçWÔÐ Š%]gúÔÐ lg !
}i : 'ƒ 7§Ð Vzq g e ,q g eL L
1C83

:ìt wV ~uzŠ q
Z ÅkZ é

9pæ‚Â æ‚Âæ oÏm‚‘ Ðm‚‘æ oÏm‚‘ ˜ne¢] Ôm‚Ö] 0

ó óX ì ÔŠ »ÔŠ}÷gzZì „
 zŠ »„
 zŠ}÷gzZì „
 zŠ Z÷ r%CL L
1C84

ƒ e*
gzœÐ vZ wÎg » kZgzZƒë!
Šp]Z &
e
ZzgŽ /
1C85

:ì ~ Tì e
Zzg {z wVÅkZ é

9á^nŠßÖ] '…çi ^ËÏÖ] o× èÚ^rvÖ] 0

ó óX ì @
Yƒ Za yl
Ð äZÏÂ
 6~¢ L L
1C86

:ìt wV ~uzŠ q
Z ÅkZ é

9؉†Ö] àÚ ÝˆÃÖ] oÖæœ ÄÚ èÚ^nÏÖ] Ýçm á^Ò Ÿž ànŠu ØjÎ Ýçm oÓfm ‚f àÚ ^Ú 0

ó óX ǃB‚Æ Vz9x+ZßzZ #
Ö ªizg {z Ç ñzg izgÆ @è]Š ÞÌ{È Ž L L
1C87

1C88

ƒ™f » Z b
~(¹6¿à©~ e
Zzg T /
:ì ~ Tì e
Zzg {z wVÅkZ é

9^nfÞ ànÃf‰ h]ç$ o_Âœ èÃÒ… ]„Òæ ]„Ò ov–Ö] oב àÚ0

ó óX Ç ñY c
Š [Z N » V1,ÐZ XZŠ Z ]Îg âZgzZ âZ Å
“e i úä T L L

:ìt wV ~uzŠ q
Z ÅkZ é

h]ç$ ᜠçÖæ äi…^ri Õ†jÖ ²] †Òƒ oÊ äÖ^Ú †q^jÖ] Ü×Ãm çÖæ äi…^Ú] Õ†jÖ ²] †Òƒ oÊ äÖ ^Ú †nÚŸ] Ü×Ãm çÖ0

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

170
1C89

9^nÞ‚Ö] Í^Õ] 醎 ÜãßÚ ‚u]æ ØÒ h^‘¢ š…Ÿ] Ø✠o× ܊ΠävnfŠi

™fÆvZž ñYƒ DÃ`
@
Z Ô }Š hg]g â Z {z Âì [Z NgŠ¾aÆ kZ ~™fÆvZž ñYƒ DÃ÷Z¤
¤
Z L L

kŠÆ *Š Ãq
ZC
Ù ÂñY c
Š™„6}i IZ [Z N » Äq
Z Å kZ¤
ZgzZ}Š hg]g ˆ{z Âì [Z N HaÆ kZ ~

ó óX ñY V[Z N'
Z'k

1C90

1C91

ƒ™f »Ïz ~(¹6{ k
à©~ e
Zzg T /

:ì ~ Tì e
Zzg {z wVÅkZ é

9^Úçm ànÃe…œ äi¡‘ ²] ØfÏm ÜÖ ]‚ÛÃjÚ Ü׊ÛÖ] änìœ é…ç oÖ] †¿Þ àÚ0

ó óX Ç}™7wJi úÅkZ J
yŠ :e \¬vZ  ¬Š s§Å { TÑÅ ð¸ y›LZ™ú1 yY ä T L L
1C92

:ìt wV ~uzŠ q
Z ÅkZ é

9è×n×Ö] Ô×i é¡‘ äÖ ØfÏi ÜÖ é†ì¤] ð^ŽÃÖ] ‚Ãe †Ã• kne š†Î àÚ0

ó óX σ 7wJi úðÃÅkZ ]Zg kZ  ¹ÄðÈÆ(ä TL L

KkZ Ôì ~gz¢?Š îgzZ èßne a Æ kZ c
ì Y Y Hê » üz ¡Æ g
u6¯ Å ]â ´ H :^â

Xì gÃè Ì~ `~uzŠ ÅkŠ ‚[!
gzZ óð,e
ZgŠ L~ ¬
U
`ÅwzR [!
c ×~

[
! žÜ

x *
» óe
ZgŠ wßZ LŽ ì {z ¡q
Z Xì ˆƒ Za y¸z o Z•
Û Z V; Æ +y
O~ KÆ “b!
Åg
ugzZ}

Šg™È=s Ü c
yWŒ
Û s Ü Ôƒ œzZÐ g £6fÆ kZŽ Ãg
u kZC
Ù B‚Æ ~úŠÆ ïÃsÐ •™á
„ b‡ » ïËÅ Q~ e
Zzg ï¡ gz$q
Z [™s§Å  $ö~ ¿Šg .
Þ W!
Æ kZ Xì ꊙ

[ Â KZ ˆ
ò Z i)´~ KkZ Xì Zƒ ˆ6ä¯ +Š ÌÃ]c

Zzg Æ" Ån¾¾ž 7x¥Ðzz ÅTÔ7
:• ˜Æ™ì‡yZÄ» ó ó{z¤
zŠÆ y¸z o Z•
Û Z ~ ïz×L L ™S~gó £ îZgŠ » g
uL

ïz×Å kZgzZ i ŸÐ VÍßx ¬ ( g
u) ]!
ðƒ hÐ kZˆ Æ ä™t{@xz uZgŠ Z m{t » ]tgÅL L

Åg
uÐ ¬$
pÔ Çn {g : ì‡i q
Ð Zz t•
Û ~ x¯ Å Ñ)gzZ Ñ :gz Ô Çƒ Z G Ð : e Æ VzuzŠ : e »

:ãT 7ª
2zgŠÅ]tä VMÔbŠ™ Za {z¤
zŠ ä y¸z o Z•
Û Z Ì~ ïz×

kZ Xì gHaÆ ieÃx¯Æ VÍßx ¬Ž Ô1x »Ð: e ÏZaÆ ieà ( g
u )]tx¯ ä {z¤
q
Z a

¶: g•{z ~: â iÆ 1 vZ wÎggzZ ¶ðƒ yÒ |dðÃ~ T c
Š™g ïZ » g
u +ZC
Ù ä VrZž Zƒt³»

— Ð R6f ʼn
Ü z kZ ÂÔ å Zƒ yÒ wßZ »Õzç ãâ ‡ c
Ô å c
W: ‰
Ü z ÌZ » TÔ ¶0Ð wŽ ~Ÿp ðà c

ÅÕz DX¸ •Zz J
u q
Z ÌÐ (g ZuZ X¸ kz r
 ™ 1vZ wÎgèÑq Š
ƒ ` Zzg » kZ ~ ˆp¤
Z Ô å

Ð i Z0
Z kZ wßZz yâ ‡ c
½— Ð R6f ]!
ðÃä \W¤
Za kZ X åum{ » \Wf Î » <Ñz yâ ‡gzZ ózF
W
OÐ …gzZ ÏË: gzZì @
Wsw61 ]ty•
á : Ð kZ Âñ0
gZŒ
Û /xÆç ãâ ‡ c
,~ˆ Ž K yÒ
Xì ÞZ wZÎ » äƒ

~(Ð ƒ
 Å<
Ø èz +Š ~ ¶Š g Z Œ
Ûg
uÃkZ @Š Ì]!
Ž [™s§Å 1 vZ wÎg ä {z¤
}uzŠ b

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

171

i ZgŠgzŠ „ X§{ Å kZ { ZpÔ 1™#
Ö }

 ~iŽ 0Z x â S X ñY V}Ð }™¤
1]tg £gzZ} 7ã™sz@

?â J™}Š ¾g Zg ~ }g !
Æ {z¤
kZÆ™ì‡`q
Z {°‡!
~ ]¬ç>Z [ szcKZ Ìä( | 597 x )
1C93

ó Xó ì H

ÐnÊçjÖ] ±³þÖæ ²]æ Xì ~gz¢wZŠZ ~ Vƒ •Z VâzŠgzZì ]gz¢Å b &Z ÅV-zg VâzŠ yZ
V äÛji

:ìt {z Ô• D™76gîx ¬aÆ ]mZÆg¦îZgŠÆ e
Zzgè× Ã`™e
WT óe
ZgŠ IZ L A
1C94

û %   $  *    $    ü

Æe
Zzgè× ä VrZ Ãe
WTèY Ôì Ð ÙZ F
?Š 6e
ZgŠ ÁßZ LZ » óe
ZgŠ IZ Ð
L `™e
WkZ

Ð óe
Zzg wßZ LøgzZŠgÆ ïi§kZ ñOÆ ?Š Å óe
ZgŠèwßZ L {zì H7aÆ ]mZÆg¦îZgŠ

:• sf `gŠ UP ~ŸkZ Xì ?Š Åp
6
¢ Zz ä wrZzf [g Ã`™e
Å T• ë ÃycÔÊ]~ y!
i ! ²Xì c
â•
Û 7~ KÆ ’ Z î0œG
W{gÃè a
X Cƒ 7• ðÃ

oä VrZÉ Ô å H: ~
Z Ã]!
kZ Ð {@xžt sÜ: ä Vß Zz "0
!
Ãyc kZ 66 Ȭ ]| b
X ‰Å: 7ÌV„ZÍg e ñƒ D Î

:ì c
â•
Û ä \¬vZèY Ôì Š Ze6kZ *
ƒ ~ç Åy¨
Z { À 0
‰ 1vZ wÎg » 6Ȭ ]| c
û ( $  ( $  ( $  ( $  ü

ÃûÐ g ±ZÆ y*LZ ]!
tž 7Ðzz kZ ?åce *
™7Šg à  x Z™/ô„ F
 Ã]!
+Z Z®

~ Vâ ›gzZì ;g Y c
Î K ~g7 _ ZÑ%6~ç { À 0
Å 1*™ÑÃo( ~•" ) +Z žÐzz kZÉ Ôì

kZ VW'h
'
× X ð0
gZŒ
Û ®Ð g ±ZÆ äƒ •
ó " Le
Zzgt çO Xìg™7g¨6gñZ yZ vßḠáÈÐ

X åce bŠ™Šg „ F
 Ðzz Åäƒ:Æ VƒZÍg e çZz

îZgŠ LZ ™}Š !Zj » ( • ˆ ~Š™™f ~ i ¸WÆ [!
kZ ž Ž ) g
Š q Z z ]c
WvŠ X óe
ZgŠ IR L B

Ìg
Š q Zz ]c
Wx Ót b§Å[Z wZ ¸Z {gÃèžì °» { ^
Y òÀ Ú Z ~ }g !
Æ x ÓyZ Ô• D™]mZ » VßßZ

Ð •Æ™7ÃyZçO Ô• ðƒŠg Zz ~ {0<Ñ~ KÆ ]â ´ Å + T Ãg
Š q Z qçñ c
®ÝZgŠ

X YY H7"
U
]gßË]mZ »Q×Ãs
''/ / /''

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

172

]Y!Zj

178m: g £ îZgŠ » g
u

( 1)

`,‚ :ðMUTP( læ†ne(Ü×ÃÖ] …]•(äv×_’Úæ &m‚vÖ] Ýç×ÂVxÖ^‘ ovf‘

( 2)

6 Vl]†rvÖ]

( 3)

12V…çßÖ]

( 4)

273B3 :†n%Ò àe] †nŠËi

( 5)

16 V‹Þçm

( 6)

180m: g £ îZgŠ » g
u

( 7)

30e
W V‚ÛvÚ

( 8)

289B2 : Ü×ŠÚ xnv‘

( 9)

( oÚ¡‰Ÿ] gjÓÛÖ](oÚ¡‰Ÿ] Äm†ŽjÖ] oÊ ^`jÞ^ÓÚæ èߊÖ](oߊu oË_’Ú (oÂ^fŠÖ]

( 10)

àjÛÖ] oÊ Ä•çÖ] l^Ú¡Â Ø’Ê Vlæ†ne
5B4 V‚Ûu] ‚ߊÚ

( 11)

…^fì¢] à èÂçʆÛÖ] èÃm†ŽÖ] ämˆßi VÌn_×Ö] ‚f àe o× àŠvÖ] oeœ(oÞ^ßÓÖ] Ñ]†Â àe]

( 12)

èÃf_Ö](læ†ne(ènÛ×ÃÖ]

gjÓÖ]

…]•(Ìn_×Ö]‚fÂ

h^açÖ]‚fÂVÐnÏvièÂç•çÛÖ]èÃnߎÖ]
³aþ MOUU(oÖæŸ]

( Äm‡çjÖ]æ †Žß×Ö oÂ]‚Ö] …]•(^ßjÚæ ]‚߉ &m‚vÖ] ‚Ïße àn$‚vÛÖ] Ý^Ûja]V‚ÛvÚ(oË׉ á^ÛÏÖ ( 13)
311 m: š^m†Ö]
^–m] ( 14)
1004V p„Ú†jÖ] àß‰Ô 1855V oñ^ŠßÖ] à߉(3129 V •æ]• oe] à߉(2196V Ü×ŠÚ xnv‘

( 15)

‚Ãn‰VÐnÏvi(èe^v’Ö] o× äŽñ^ äjÒ…‚j‰] ^Ú •]†mŸ èe^q¦] Vàm‚Ö]…‚e Ý^Ú](oŽÒ…ˆÖ]

( 16)

135 m: ÝMUOU ³aþ MOQT(ÐŽÚ•( ènÛ•^`Ö] èÃf_ÛÖ]( oÞ^ÇÊŸ]

3161 V •æ]• oeœ à߉ ( 17)

151 m: ŠúØZ†g ÆŠ i Z ènãÏËÖ] l^a^riŸ]

( 18)

1324 V p…^ífÖ] xnv‘

( 1 9)

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

173

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

79 Vp„Ú†jÖ] à߉

( 20)

1186 V p…^ífÖ] xnv‘

( 21)

( èÖ^‰†Ö] 芉©ÚV sm†íi(…^Ò„j‰Ÿ]V†fÖ] ‚f àe ‚ÛvÚ àe ²] ‚f àe ̉çm(†fÖ] ‚f àe] ( 22)
166B6 :ðMUUO³aþ MPMP(oÖæŸ] èÃf_Ö](læ†ne

6 V Ñ¡_Ö] ( 23)
5303 V Ü×ŠÚ xnv‘ ( 24)
161B1 : oÚ…]• à߉ ( 25)

311 m V^ß÷jÚæ ]‚÷߉ &m‚vÖ] ‚Ïße àn$‚vÛÖ] Ý^Ûja] :BŠaÆ ,

( 26)

7 m: |¡‘ àe] äÚ‚ÏÚ ( 27)
6e
W:l]†rvÖ] ( 28)
79 m:&m‚vÖ] Ýç× oÊ ‚ÏßÖ] s`ßÚ ( 29)
èÂ^f_Ö] èÒ†•(äím…^iæ äiªŽÞ àn$‚vÛÖ] ‚ß ‚ÏßÖ] s`ßÚVoË_’Ú ‚ÛvÚ …çjÒ• ( oۿ¢Z

( 30)

126 m:|¡‘ àe] äÚ‚ÏÚ

( 31)

TO ” V ÝMUTN ! ³aþ MPLN(š^m†Ö]( ène†ÃÖ]

èm]…•æ èm]æ… &m‚vÖ] Ü× VÙæ] Ø’Ê (äv×_’Úæ &m‚vÖ] Ýç× ( 32)
494B4:h†ÃÖ] á^ŠÖ ( 33)

^Ê : {Š â :¼nvÛÖ] ŒçÚ^Î ( 34)

wzZ c Ô[VZv0
:~ 7
zg _övZ†i Z ~‚e
ZgŠ ( 35)
‚f ̉çm …çjÒ‚Ö] VÐnÏvi KᕆÏÖ] Ýç× oÊ á^a†fÖ] V…•^`e àe ‚ÛvÚ àm‚Ö] ‚e( oŽÒ…‡ ( 36)
PTM)M V ÝMUUL( oÖæŸ] èÃf_Ö](læ†ne( èʆÃÛÖ] …]•(o×nŽÂ†ÛÖ] àÛu†Ö]

îsZ h
Zi •: ]Z W
Z6}z‚gzZ w¦Ñ { f •
á ]Z Y Z Œ
Û : ·Ô & œÅZ ( 37)
238X 189 m: Y 2006ÔgƒÑÔ W
199 m:&m‚vÖ] Ýç× èʆÃÚÔ 141m :èm^ËÓÖ] ( 38)
197 Ô196mÔ 19B1 :&nÇÛÖ] xjÊ(654Ô 653Ô 652B2VkÓßÖ] ( 39)
óf •Z Lc :&nÇÛÖ] xjÊ ( 40)
37m :èfíÞ |†•

( 41)

37m :èfíÞ |†• ( 42)
118X 101m :&m‚vÖ] x_×’Ú †nŠni ( 43)

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

174

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

91 m:†¿ßÖ] èâˆÞ ( 44)
95 : m : |¡’Ö] àe] èÚ‚ÏÚ ( 45)
49 m: è‘¡íÖ] ( 46)
97 : •æ]• oe] à߉Ô450 : äq^Ú àe] ( 47)
165 : p…^íe xnv‘ ( 48)
55B2: …^ÓÊ¢] xn•çi Ô128 m: |^–mŸ]æ ‚nnÏjÖ] ( 49)
3 :p…^íe xnv‘ ( 50)
825B2: kÓßÖ] Ô 23B1:p…^fÖ] xjÊ

( 51)

435 m: ‚ÏßÖ] sãßÚ ( 52)
1031 VÜ×ŠÚ xnv‘ ( 53)

3505 : ¤¸Ô1423 Vp…^íe xnv‘ ( 54)
( læ†ne ( èʆÃÛÖ] …]•(Ü×ŠÚ xnv‘ o× pæçßÖ] Ý^ÚŸ] |†•V͆• àe oFnvm àm‚Ö] ovÚ(pæçßÖ] ( 55)
481B3:³þâMPMQ ènÞ^%Ö] èÃf_Ö]

1091 : oñ^ŠßÖ] à߉ Ô840 : •æ]• oe] à߉ ( 56)
læ†ne ( èÖ^‰†Ö] 芉©Ú(•^fÃÖ] †nì p‚a oÊ •^ÃÛÖ] •]‡V†Óe oe] àe ‚ÛvÚ(èm‡çrÖ] ÜnÎ àe] ( 57)
57B1 : ðMUU (
94 m: |¡’Ö] àe] èÚ‚ÏÚ ( 58)
1148 : Ü×ŠÚ xnv‘ ( 59)
^–mœ ( 60)
716 : p„Ú†jÖ] à߉

( 61)

1710 :oÎ^fÖ]‚f •]©Ê ‚ÛvÚ VÐn×Ãiæ ÐnÏvi( ª›çÛÖ] V Ý^Ú¦](‹Þœ àe ÔÖ^Ú ( 62)
27B9 V‚nãÛjÖ] ( 63)
659 :p„Ú†Ö] à߉ ( 64)
1789 : äq^Ú àe] à߉ ( 65)
112m:&m‚vÖ] x×_’Ú †nŠni ( 66)
266B1 : pæ]†Ö] gm…‚i ( 67)
94m V†¿ßÖ] èâˆÞ ( 68)

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

175

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

185B5 : ‚Ûu] ‚ßŠÚ ( 69)
441B1 :†$¢] Ùç‘œ oÖ] †¿ßÖ] änqçi ( 70)
74B3: &nÇÛÖ] xjÊ Ô 164m: |¡’Ö] àe] èÚ‚ÏÚ ( 71)
99 m :&m‚vÖ] x×_’Ú †nŠnni ( 72)
99m:x×_’ÛÖ] †nŠni ( 73)
98 m:&m‚vÖ] x×_’Ú †nŠni ( 74)
49B1 Vp„Ú†jÖ] Ø× |†• ( 75)
99m :x×_’ÛÖ] †nŠni ( 76)

1444 Ô187 :p„Ú†i ÄÚ^qÔBŠ ( 77)


vZ ši Z x ©Z ~pgzZŠ ¿Z :BŠaÆ , ( 78)
135X 116m:~z0
Åç•çÛÖ] &ve V&nÇÛÖ] xjÊ ( 79)
119 m: &m‚vÖ] Ýç× èʆÃÚ ( 80)
112 m:&m‚vÖ] Ýç× èʆÃÚ ( 81)
Ø×ùÃÛÖ] &m‚vÖ] èʆÃÚ &ve V|¡‘ àe] äÚ‚ÏÚ ( 82)
1614:p„Ú†jÖ] à߉ Ô 3538: äq^Ú àe] ( 83)
287B4: pƒçu¢] èËvi ( 84)
1123: äq^Ú àe] ( 85)
172B1 : Ø×ÃÖ] h^jÒ ( 86)
52m: |¡’Ö] àe] èÚ‚ÏÚ ( 87)
75 m:†¿ßÖ] èâˆÞ ( 88)
31 m:äÓÚ Øa] oÖ] ( 89)
254B2:pæ]†Ö] Ñ¡ìŸ] ÄÚ^rÖ] ( 90)
253B1 V pæ]†Ö] gm…‚i

( 91 )

163m :pæ]†Ö] gm…‚i ( 92)
32B1 :&m‚vÖ] Ø× ( 93)
405B1 :&m‚vÖ] Ø× ( 94)
422B1 :Ø×ÃÖ] ( 95)

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

176

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

2B
0 1 :&m‚vÖ] Ø× ( 96)
311X 10B1 :&m‚vÖ] Ø× ( 97)
9B1 : &m‚vÖ] Ø× |†• ( 98)
17B 2:ànuæ†rÛÖ] h^jÒ ( 99)
60X 54m:&m‚vÖ] x×_’Ú †nŠni Ô 372B1 :kÓßÖ] Ô 46B1 :pæ]†Ö] gm…‚i ( 100)
60X 54m :x×_’ÛÖ] †nŠni ( 101)
47 m : †’Ú(xnf‘ o× ‚ÛvÚ äfjÓÚ (ÙçvËÖ] •^•…]Vo× àe ‚ÛvÚ (oÞ^ÒçŽÖ] ( 102)
19B1 :&nÇÛÖ] xjÊ ( 103)
372B1 :kÓßÖ] ( 104)
46Ô 45B1 :pæ]†Ö] gm…‚i ( 105)
46B1 :pæ]†Ö] gm…‚i ( 106)
46B1 :pæ]†Ö] gm…‚i ( 107)
7 :&m‚vÖ] Ýç× ( 108)

654Ô 653B2:kÓßÖ] :BŠ ( 109)
14Ô 13B1 :…^ÓÊŸ] xn•çi Ô 44B1 :pæ]†Ö] gm…‚i ( 110)
17B1 :&nÇÛÖ] xjÊ Ô8B1 :…^ÓÊŸ] xn•çi

( 111)

19B1 :&nÇÛÖ] xjÊ

( 112)

1099 @
999•c Ô 174X 160m:èÖ^‰†Ö] ( 113)
15 m:&m‚vÖ] x_’Ú †nŠniÔ3Ô2m:&m‚vjÖ] ‚Â]çÎÔ42Ô 41B1:pæ]†Ö] gm…‚i ( 114)
338B1:p…^fÖ] xjÊ ( 115)

,‚`(äv×_’Úæ &m‚vÖ] Ýç× ( 116)
19B1:&nÇÛÖ] xjÊ ( 117)
654B2:kÓßÖ] ( 118)

Ü*
y{g q·i Zg £ îZgŠ » e
Zzg×y*ÔY 2002 ag â {g ÑÔt ZÑZ)xâ ( 119)

262m:g £ îZgŠ » g
u ( 120)

89 Ô62m:&m‚vÖ] x×_’Ú †nŠniÔ 127 m:&m‚vjÖ] ‚Â]çÎÔ166m:é†Ò„jÖ]æ 醒fjÖ] |†•

( 121)

96B1:&nÇÛÖ] xjÊ ( 122)

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

177

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

26 m:&m‚vÖ] Ýç× èʆÃÚ ( 123)
26 m:&m‚vÖ] Ýç× èʆÃÚ ( 124)
58 m V|¡’Ö] àe] èÚ‚ÏÚ ( 125)
…^fìŸ] oÊ èÂçʆÛÖ] …]†‰Ÿ] V á^_׉ àe ‚ÛvÚ àe o× àm‚Ö] …çÞ(p…^ÏÖ] o× ¡Ú ( 126)
±Ú¡‰Ÿ] gjÓÛÖ]( oË_Ö àe ‚ÛvÚ ÐnÏviVpF †fÓÖ] l^Âç•çÛÖ^e Íæ†ÃÛÖ] èÂç•çÛÖ]

îÖ] èn×Ò …çÚœ o× äfù ßÞ àvÞæ Ø’Ê ÝMUTR ! ³þaMPLR( ènÞ^%Ö] èÃf_Ö] ( læ†ne(

44 m:oÖçfÞ^j‰] p‚`Ú •çÛvÚVÐnÏvi(ÌnÖÖ]æ xnv’Ö] oÊ ÌnßÛÖ] …^ßÛÖ]V äm‡çrÖ] ÜnÎ àe] ( 127)
268B1: &nÇÛÖ] xjÊ ( 128)
171 m: pæ]†Ö] gm…‚i ( 129)
&m•^u¢] àÚ l^Âç•çÛÖ] h^jÒV‚ÛvÚ àe o× àe àÛu†Ö] ‚f t†ËÖ] oeœ(p‡çrÖ] àe] ( 130)
èÃf_Ö](š^m†Ö](Ì׊Ö] ð]ç•œ èfjÓÚ(p†Ó• àe àm‚Ö]…çÞ…çjÒ‚Ö] (ÐnÏvi ( l^ÂçʆÛÖ]
103B1: ÝMU US ³aþ MPMT(oÖæŸ]
80m: ÌnßÛÖ] …^ßÛÖ] ( 131)
( èÂç•çÛÖ] &m•^uŸ] oÊ èÂçß’ÛÖ] oÖ¥Ö] V†Óe oe] àe àÛu†Ö]‚f àm‚Ö] Ù¡q (o›çnŠÖ] ( 132)
163B2: ÝMUTO ³aþ MPLO(læ†ne ( èʆÃÛÖ]…]•

164B2: èÂçß’ÛÖ] oÖ¥Ö] ( 133)
164:Ý^ÃÞŸ] ( 134)
&m•^uŸ] àÚ †n%Ò á^ne oÊ èߊvÖ] ‚‘^ÏÛÖ]VàÛu†Ö] ‚f àe ‚ÛvÚ †níÖ] oeœ àm‚Ö] ‹ÛŽÖ] ( 135)
232B1: †’Ú(orÞ^íÖ] èfjÓÚ(Ðm‚’Ö] ‚ÛvÚ ²] ‚fÂVÐn×Ãi(èߊ֢] o× †`jŽÛÖ]
80 m: ÌnßÛÖ] …^ßÛÖ] ( 136)
369B2: èÂçß’ÛÖ] oÖ¥Ö] ( 137)
o× &m•^u¢] àÚ †`j•] ^Û Œ^fÖ¦] ØmˆÚæ ð^ËíÖ] ÌŽÒV ‚ÛvÚ àe ØnÂ^Û‰] ( oÞç×rÃÖ] ( 138)
PMR)MV ³aþ MPLQ ( læ†ne( èÖ^‰†Ö] 芉©Ú( •¡ÏÖ] ‚Ûuœ ÐnÏvi(Œ^ßÖ] èߊ֜

187 : Í]†Â¢] ( 139)
34:á^ÛÏÖ ( 140)
56 m:ÌnßÛÖ] …^ßÛÖ] ( 141)
232B1:èߊvÖ] ‚‘^ÏÛÖ] ( 142)

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

178

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

50: p…^íe xnv‘ ( 143)
139 m: ÌnßÛÖ] …^ßÛÖ] ( 144)
140m:ÌnßÛÖ] …^ßÛÖ] ( 145)
m (oÚ¡‰¦] Äm†ŽjÖ] oÊ ^`jÞ^ÓÚæ èߊÖ] ( 146)
203B1: èÂçʆÛÖ] èÃm†ŽÖ] ämˆßi Ô 115B1: èÂçß’ÛÖ] oÖ¥Ö] ( 147)
19B1: l^Âç•çÛÖ] é†Ò„i ( 148)
çe] |^jËÖ] ‚fÂVÐnÏvi (Åç•çÛÖ] &m‚vÖ] èʆÃÚ oÊ Åçß’ÛÖ]V p…^ÏÖ] o× (pæ†`Ö] ( 149)
52B1: ÝMURU ³þaMOTU(oÖæŸ] èÃf_Ö](g×u(ènÚ¡‰¦] l^Âçf_ÛÖ] gjÓÚ(é‚Æ

àÛu†Ö] ‚fÂVÐnÏvi(èÂç•çÛÖ] &m•^u¢] oÊ èÂçÛrÛÖ] ‚ñ]çËÖ] Vo× àe ‚ÛvÚ(oÞ^ÒçŽÖ] ( 150)
131B1: ðMUST ³þaMOUT(èm‚ÛvÛÖ] èߊÖ] èÃf_Ú(ovm àe

85B1: ð^ËíÖ] ÌŽÒ ( 151)
283B1: èÂçʆÛÖ] èÃm†ŽÖ] ämˆßi ( 152)
6B1: èÂçʆÛÖ] èÃm†ŽÖ] ämˆßi ( 153)
106B1V p‡çrÖ] àeŸ l^Âç•çÛÖ] ( 154)
^–mœ ( 155)
443 m: èߊvÖ] ‚‘^ÏÛÖ] ( 156)
250B1: èÂçʆÛÖ] èÃm†ŽÖ] ämˆßi ( 157)
73B1: èߊvÖ] ‚‘^ÏÛÖ] ( 158)
203B1: Åçß’ÛÖ] ( 159)
92B1: èÂçÛrÛÖ] ‚ñ]çËÖ] ( 160)
234B2: èÂçß’ÛÖ] oÖ¥Ö] ( 161)
258B1: ð^ËíÖ] ÌŽÒ ( 162)
270B2: èÂçʆÛÖ] èÃm†ŽÖ] ämˆßi ( 163)
106B1: p‡çrÖ] àeŸ l^Âç•çÛÖ] ( 164)
217 m: oÞ^ÒçŽ×Ö èÂçÛrÛÖ] ‚ñ]çËÖ] ( 165)
182B1: èߊvÖ] ‚‘^ÏÛÖ] ( 166)
102 m: ÌnßÛÖ] …^ßÛÖ] ( 167)

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

179

~ Ýzg ÅVßßZÆ x Z™$ö‰‰‰g »i§ » ïÅQzŠ ‹S

^–mœ ( 168)
6B1: èÂçʆÛÖ] èÃm†ŽÖ] ämˆßi ( 169)
11 m: èÂçÛrÛÖ] ‚ñ]çËÖ] ( 170)
132B1: l^Âç•çÛÖ] é†Ò„i ( 171)
m (oÚ¡‰¦] Äm†ŽjÖ] oÊ ^`jÞ^ÓÚæ èߊÖ] ( 172)
301B2: l^Âç•çÛÖ] ( 173)
179B2: èÂçß’ÛÖ] oÖ¥Ö] ( 174)
m VoÚ¡‰¦] Äm†ŽjÖ] oÊ ^`jÞ^ÓÚæ èߊÖ] ( 17 5 )
21B 1 VèÂçß’ÛÖ] oÖ¥Ö] ( 17 6)
132B2V ð^ËíÖ] ÌŽÒ ( 177)
m VoÚ¡‰¦] Äm†ŽjÖ] oÊ ^`jÞ^ÓÚæ èߊÖ] ( 178)
130B1: l^Âç•çÛÖ] é†Ò„i ( 179)
153B1: èߊvÖ] ‚‘^ÏÛÖ] ( 180)
99 m: ÌnßÛÖ] …^ßÛÖ] ( 181)
192B1: èÂçß’ÛÖ] oÖ¥Ö] Ô21B1: l^Âç•çÛÖ] é†Ò„i ( 182)
119B1: èߊvÖ] ‚‘^ÏÛÖ] ( 183)
59 m: ÌnßÛÖ] …^ßÛÖ] ( 184)
^–mœ ( 185)
104B1: l^Âç•çÛÖ] é†Ò„i ( 186)
269B1: &nÇÛÖ] xjÊ ( 187)
50m: ÌnßÛÖ] …^ßÛÖ] ( 188)
55 m: l^Âç•çÛÖ] é†Ò„i ( 189)
7B1: èÂçʆÛÖ] èÃm†ŽÖ] ämˆßi ( 190)
181 m: l^Âç•çÛÖ] é†Ò„i Ô206 m: èÂçÛrÛÖ] ‚ñ]çËÖ] ( 191)
261B1: l^Âç•çÛÖ] ( 192)

281m:g £ îZgŠ » e
Zzg× ( 193)
16 :…çßÖ] ( 194)

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫‪Ýç‰ h^e‬‬
‫‪x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S‬‬

‫^{‬
‫‪Y » yZgzZ wßQÆ‬‬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

182

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

ž

Æ äƒ y›
 gzZ }™ q nZ Å<
Z
 z yWŒ
Û ª<Ñ{zžì xiÑ ]!
t ~}oÆ y¨
ZC
Ù Ðð*

¿6kZQgzZ n Æ <ÑûÃy¨
Z ä \¬vZ X äY xl6qC
Ù ÐZ ÂñY ïÐZ Ð wrZ zf [g ¬ðÃ
qzÑ Šg » îG
0;XÅZè]â ©Z)g fÆ kZ y¨
Zž ˆÅ «7n kZ Út pÔì Zi ZâÐ ª
zŠ Ü=nÆ ä™
Ýzg ÅkZ™{g ,@
Æ `gÎ{zžì ~gz¢n Æç M Ôì éÅ `gÎÞZ kzgzZì ÏÅç M wVÅ=X}Š™

Å% ï} Q~ kZ gzZ ñVZ nZ ‹Z6Y b
ËÆ FÄÂ {zžì 7öRt n Æ kZ pÔ ñVZ {Z
Ã Ð
Å Zb
Z ÒZÆ kZ Âì $
Ë ™uZgŠ S » Z b
Z ‰Æ FĤ
Zç MèYÔ » Fx ž: ǃ »ç M g]:gz Ô}™ÒÃ

{g ,@
Æ (g
uz y M Œ
Û ) ÞZ kz {zžì t Ìx » » =b§ÏZ Ç!
Xì 7vzg » 'Æ kZ ¢
™x¥|

6kz Ã=pÔì Ýq ÐZ Ìg (Z » ä™x¥ÃV£Åx ©R {Š™™fÆ kz XƒnÐ Vì0
M Å k Z™

Ôì @
ƒ » =g]Ì~ ]gßÅ g
u§ïZ Z®X ˆ~Š 7ÐZ ]i YZ Å ä™g ïZ » Z b
Z ‰Æ kz c
 yZx

X 7»kz

~ <Ñg ïZ c
~i ‚<ÑpÔì u nÆ y¨
Z Â~ <Ñû=~ðsZè<Ñžì {”ð ]!
t

~ yZ³gzZ y¨
Z Ð Tì ÚxÅ \¬vZt èY Ô 7g ïZ ÁWÂÐ ä™ {Š .Z Ð =çO X 7ut

„ =IZ Xì 7IZ » kZ y7 c
="Ô n Æ Vß Zz =„ ì [æ » 1vZ wÎggzZ \¬vZ Xì @
ƒ t•
Û
Ð M Ð x £ LZÐZpÔì c
VZ {Z
Ãg7½Ð kZ ~ g
uèe
Zzg Ìä g
u} fgzZ • D VZ {Z
ÃÐ kZ

uC
g
Ù gzZì c
Šgz¢h» kZÃ=V; Ô Å7]g • Å ä™7Ã]tį6kZ™yâ KãÐZgzZ c
Š "(7
Xì HwJ™œ yY [pÃ

¦Ñ b§Å g
uz y M Œ
Û ÐZ „: gzZ ì 7Áq61~tg
u Ô=žì CY VÃ]o›0
]!
t Ð kZ

vߎ gzZì =½ Ü„ *
™ œgÐ } úŠ {)z kªè¿# c
=è¿#Ã 1~tèg
u Z®Xì YY Htu
} i ZzgŠ Æ g
uèg ïZ ä Vz¤

Ž áZz ä M ~ ˆ ñƒ D ¯ ?Š à ¿i§kZÆ yZ Ô• … â 9ÃwßQ kZ
Ãg
uC
Ù à Zz ä M s ÜÆ =KZgzZ • ìg â i M 61~tg
uÃVßßZÆ nkZ vßt AÍ Z X • a wÅ

» ÞZ ƒÂgzZÐ,™;6]c
M ãMŒ
Û ówßQ L,Z dYáZz äƒÆ yZ c
vß ¸ˆ Æ kZgzZ • ìg™ œg

X • ìg™ » ~tįŽÐ ,™•„z Ì

ðÃyxgŠ Æ xEVâzŠ yZ gzZ ì B‚ » ðZŠ àa Ð }uzŠ q
Z »}DgzZ g
u Džì e xg ãZz e
.

¿6e
ZzgC
Ù ª]‡zZ Î b§ÏZ Ô Ï ñYƒ ~g ¬Ð ?Š ÂñYƒŠ Zi WÐ 1 ~tg
uÔ}¤
ZçOX 7> Ão
Xì @
Yƒ s ÜÆŠ°Æ bg •
á

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

183

ä VCßQ y
OX Š
1 yâ ¬Ìà ~zëz wZ ¸Z Æ[Z  J(ƒZ
 Ô • bÑŠ ¬<
 z [Â ~ xsZ
n™ äz ÂwßZ b§kZ Ô ÅÒÃÅ äXÐ äƒ wâ 0
ÌÃk¼Æ ~zëz wZ ¸Z •z Ôc
¯ ÝZÃ<
 z [ÂV˜
X • ìg 7„
 Zg { Z'6<
 z [ ÂJ
 ` W]Z W
Z ãZzÆXÔI{g Vc
gz$((p‰

:g Z—Y) » VßßZ yZ~ èÇÖ^fÖ] ²] èru [ t ÃW{àKZ ä ( | 1176 x )  ~ŠŠ _övZ à z { •
á é

Xì·_.
Þ ‡Ž ì 1 { ^
Y: ]gzZ

äÄ•
á g Ñ" Æ s %Z 6x *
Æ óe
ZgŠ Lä “Å g
uz}pÔC™ Zƒ 7s ÜÆ 9ÜLÐ=

ðƒ Za ~ }g !
Æ ]c
Zzg yZ6gîm{ c Å e
ZgŠ ×Æ g
u~ e
Zzg d~g øçO X • bŠ ™} 9

X • ŠŽñ•Zg ÑZ ˜cV; Æ DIZ ~ KkZX • $
Ë 0~
â »x ©Z ¨Ž

u®» kZ ¡aÆ ä™¿6kZg zZ ä¯ ¬~
g
â Ãg
u Ë._Æ Ýx ¬Æ¨¦gzZ «ZØ

8

ÐZ 6{)z kª Ô<
 ÔyWŒ
Û ª VßßZ îZgŠ vŠ gzZ ì °» *
ƒ 9Ð zg Å _ ZÑ õ0
{”ð a Æ w=¸~

X 7]gz¢Åp
6
:• ˜ ~ kZñÅ•ñƨ¦gzZ «ZØ ( | 479 x )  ã é›.gÅZ 0Z é

ážæ Õ]„Ê äÏÊ]æ áž äÞ¢ †ì• Ø‘œ o× 䕆 oÖž t^jvm Ÿæ Ùç‘¢] àÚ ¡‘œ …^‘ †fíÖ] …‚’i ojÚ
¡e Œ^nÏÖ] o× èÚ‚ÏÚ èߊÖ] á¬Ê Ñ^Ëi^e •æ•†Ú çaæ Œ^nÏÖ^e †fí×Ö •… äÞ¢ ^Ûa‚uœ •… ‡çrm ¡Ê äËÖ^ì
1C

Íçì

66VßßZÆ × îZgŠvŠ ÐZgz Zì CY 0 ÝZ q
p
ZŠp]Z &
{zÂñYƒ "
U
Ð zg Åg
u®Z
e
Zzg L L

bŠ hgÃe
Zzg6¯ Å kZ ƒ ³#¤
ZgzZ „
 gŠ ƒ ¬ZñÆ wßZ}uzŠ Ëe
Zzg¤
ZèY Sg 7¹!
]gz¢ðÃÅ

ó Xó ì xl6kªwq¾ <
 èY Ô7„
 gŠ t ·Ñ!
žŽ ì *
hgÃg
u~«£Æ kª Âtža kZ Ô7^
Y

ÆÙƒ "
U
Zzg q
e
ZÐ zg Åg
u®q
Š 4
Æ XÔ•  îG
0½É â ñ•gzZ  s ¦Z ñ•s§~uzŠ

m{ ÌÃ× îZgŠ ~ e
Zzg ï§{ Å o ôZ ]”gzZ h

ó'
× ïLV; Æ yZçOXì Sg „ à ÈZ gzZ ~̈
X • Q•×V; Æ yZÐ áZjkZgzZì Ýq ÌZ

X • «ZØñ•gzZ s ¦R ñ•.
Þ W!
Æ «ZØgzZ¨¦

~ŸkZgzZì Ýq ÌZ m{Ã× îZgŠ ~ ïÅe
Zzg V; Æ Ãñ•.
Þ W!
Æ Y •x ¬

8

X •K äz wßZÐ x ÈZ e
.ä VrZ
8E
g
:• ˜ ñƒ D™s
 Ÿz ÅVßßQ yZ ( | 490x )  ö ux â S é

²] h^jÓÖ ^ËÖ^íÚ áçÓm ᜠ^Úž Väqæœ èÃe…œ o×ÃÊ š…^ÃÚ ØnÖ‚e Å^_ÏÞŸ] lçf$ ç`Ê Ùæ¢] ÜŠÏÖ] ^ÚªÊ
”^íÖ] t^jvmæ pç×fÖ] äe ÜÃi ^ÛnÊ †`jŽm ÜÖ ]ƒ^• ^%m‚u áçÓm æœ ²] Ù牅 à é…ç`ŽÛÖ] èߊÖ] æœ oÖ^Ãi
Ô×i oÊ Í¡jìŸ] Ü`ßÚ †`¾ áªe Ùæ¢] …‚’Ö] àÚ èÛñ¢] äß š†Âœ ‚Î ^%m‚u áçÓm æœ äjʆÃÚ oÖž Ý^ÃÖ]æ
2C

&m‚vÖ] ÔÖ„e èq^vÛÖ] Ü`ßne †ri ÜÖæ è$•^vÖ]

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

184

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

wÎg c
s ÜÆvZ [Â e
Zzg  c
:• 'gßg e Å äƒ {Æ e
ZzgÐ g ±ZÆ ng ¬B‚Æ ?Š ~uzŠ L L

ムÃx ¬z m{C
Ù ÄcÅ kZ² Ôƒ Šg Zz g
ug•)gzZ f •
á ðÃ~ ~• xE c
Ôƒ s ÜÆ <
 g•Å 1vZ

pÔƒ ðƒ c ~}g !
ÆXkZ Îâ Æ yZ ªÔƒ HnZ²Z ä[ZÆ wzZgœÐ Tƒ g
u +Z ðà c
Xc e
ó Xó ƒ H: wÑ+Z ä VrZÐ g
ukZ

C
3

8E
g
:• ˜6x £gzZ q
Z ( | 490x )  ö ux â S é
äÒ†i àÚ ‚e ¡Ê xnv’Ö] Œ^nÏ×Ö ^ËÖ^íÚ äÞçÓe é…憖Ö] kÏÏviæ pæ… ^Ú oÊ pœ†Ö] h^e ‚ŠÞ] ]ƒž

Âì ³#Æ 9kª {zž ñYƒ ãZz Ç!
Ð UC
Ù gzZƒ @
ƒÈ Ç!
[!
» ñZg Ð + â Æ e
Zzg ËZ
 LL

ó Xó ì xiÑ *
hgÐZ

Æ 9kª e
Zzg Å kZ gzZ ƒž) ~zZg » g
u ËZ
 žì t wßZ Z(Ð ƒ
 »e
ZgŠ wßZ Æ s ¦Z

X ÏñY ~Š ßF
6e
ZzgÃkª~ ]gß+Z ÂÔƒ ³#
8E
g
:• i Z§ ¶gh
'
× ~ KkZ ( | 490x )  ö ux â S é

Ün¿Â †Úœ äÚ¡Óe "
# ²] Ù牅 å•]…œ oßÃÚ ØÒ o× ÍçÎçÖ]æ Ü`nÊ ^–nËjŠÚ á^Ò oßÃÛÖ^e †fíÖ] ØÏÞ
oßÃÛÖ^e ØÎ^ßÖ] ᜠÝç×ÃÚæ ]…^’jì] oÖ †’jì]æ Ü×ÓÖ] ÄÚ]çq kniæœ VÙ^Î ^Ú o× Ü×ÓÖ] ÄÚ]çq oiæœ ‚ÏÊ
Ÿ …ç’ÏÖ] ]„aæ •]†ÛÖ] ˜Ãe änÖž ga„m ^Ûe… ÄÚ^ŠÖ] Ü`Ê …ç’Î ‚ßÂæ é…^fÃÖ] àÚ äÛ`Ê ^Ú …‚Ïe Ÿž ØÏßm Ÿ
pæ… ^Ú oÊ pœ†Ö] h^e ‚ŠÞ] ]ƒž ^ß×Î …ç’ÏÖ] ]„a Üaçj×Ê "
# ²] Ù牅 ÀËÖ äÏÊ ça ^Ûe ä×e^ÏÛÖ] ‚ß ØÓŽm
ke^$ èru xnv’Ö] Œ^nÏÖ] áçÒ á¢ äÒ†i àÚ ‚e ¡Ê xnv’Ö] Œ^nÏ×Ö ^ËÖ^íÚ äÞçÓe é…憖Ö] kÏÏviæ
h^jÓ×Ö ÌÖ^íÚ oßÃÛÖ] oÊ ç`Ê äqæ ØÒ àÚ xnv’Ö] Œ^nÏÖ] ÌÖ^ì ^ÛÊ Å^Ûq¦]æ èߊÖ]æ h^jÓÖ^e
4C

Å^Ûq¦]æ é…ç`ŽÛÖ] èߊÖ]æ

7x » y‚WðÃwq¾ 'Ãg ZuZ F
x ÓÆ x¯ Å 1 vZ wÎggzZ åx ¬ V; Æ7 x Z™/ôi§ » e
Zzg ²!
LL

ûLZ ÑZz ä™e
Zzg ²!
žì x¥t [Z X¸ ‰ K «Ü×ÓÖ] ÄÚ]çq Ô ._ÆŠ •
á g ZÆ \WŠpÔÃ\WèY Ôì

ñΕ
*žìC
Ù ªX Ç ñY {g ÍzZÐ kZ A »1 Â e™7Ã]!
Ð j§ 9{z¤
ZgzZ Ç}™e
Zzgt ._Æ
Æe
Zzg ËZ
 ž • ë ë6¯ kZ X σ Z¹ Ð û„
 gŠ Æ x¯Æ1 vZ wÎg {z Ô Ç¾ ]!
ŽÐû

9kªèY Ôì xiÑ *
hgÃkZ Âì ³#Æ 9kª {zž ñYƒ ãZzÐ UC
Ù gzZƒ @
ƒÈ Ç!
[!
» ñZgÐ + â
q )Z gzZ <
 z [ ÝZgŠ {z Ôσ s ÜÆ 9kªÐ UC
Ù ]!
Ž ÂXì "
U
Ð q )Z gzZ <
 z [Â *
ƒu »

ó Xó σ s ÜÆ

VßßZ îZgŠVc
úÆ yZ ~ŸkZ,™7 { ^
Y » VßßZ {gÃè s ¦Z ñ•~ [!
kZž• T e ë
:Ç ñY H7 { ^
Y »

X Ç ñY H7wJ7Z  ÔVƒ s ÜÆ *™yWŒ
Û Š q Wg ¶Z Z
 a
X Ç ñY H7wJ7Z Â ÔVƒ s ÜÆ {g•<
 Š q Wg ¶Z Z
 b

X Ç ñY H7wJÐZ Â Ôƒ s ÜÆ e
Zzg „ KZ Ô¿z ~ : » ~zZgÆ e
Zzg ËZ
 c

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

185

X Ç ñY H7wJÌ7Z ÂÔc
â•
Û 7wÑ+Z ä7 x Z™/ô Ð Š q Wg ¶ZX d
X Ç ñY H7wJ7Z ÂÔƒž) ~zZg »Š q Wg ¶Z Z
 e

X Ç ñY H7wJ7Z  Ô,™Š q WÜÃkZgzZƒÐ)¬ ñZ• m»Š q Wg ¶Z Z
 f

X Ç ñY H7wJ7Z Â Ôƒ Zƒ: ¿~gzŠÆ yzÅZí6Š q Wg ¶Z Z
 g
X Ç ñY H7wJ7Z  ÔVƒ s ÜÆ ]›Š q Wg ¶Z Z
 h

7Ð s§ÅyZ ä DIZ ~ŸkZ Xì M6gîVc
úwEZ »× îZgŠ ÌV; Æ  îG
0½É â ñ•

8

Xì c
â•
Û ™f ÃVßßZ ‰ K

:• i Z§ ¶g~ KkZ ( | 790x )  ?•
á xâS é
ènß¾ áçÓi ᜠ†ì¤]æ óå•… àÚ ‚e ¡Ê ènÃ_Î Ø‘¢ äjËÖ^íÚ áçÓi ᜠ^Ûa‚uœ Vàne†• o× ܊ÏÖ] ]„a
]„a oÊæ ^nÃ_Î äÞçÒ ÐÏvjm ÜÖ Ø‘¢] áçÒ è`q àÚ ^Úžæ oßù¿Ö] ØnÖ‚Ö] è`q àÚ à¿Ö] ц_jm áªe ^Úž
oß¿Ö] …^fjž ¼ÏŠm oÃ_Î Ø‘¢ oß¿Ö] èËÖ^íÚ áœ è×ÛrÖ] oÊ ke^%Ö] àÓÖæ (àm‚`jrÛ×Ö Ù^rÚ Ä•çÛÖ]
5C

änÊ Ì×jím Ÿ ^ÛÚ çaæ Ñ¡›¦] o×Â

ÃkZ ~ ]gßkZ Ôƒ ¬*
ƒ ³#Æ ÝZ » kZ žt q
Z :• 'gßzŠ ÅkZ ƒ ³#Æ ?Š ¬¤
Z ?Š ~L L

ža kZ c
gzZì ~¿#Å kZB‚Æ ÝZža kZ Â c
Ôƒ ~*
ƒ s ÜÆ ÝZ » kZžt ~uzŠ Xì xiÑ bŠ™Šg

žì {”ð ]!
t 6gîàßZ pÔì öRÅs %ZaÆ +$~ ]gß~uzŠ kZ X Zƒ 7¾*
ƒ ¬»ÝZ

ó Xó 7s %Z ðÃ~ kZgzZì ꊙ…^fjŸ] ¼Î^‰ Ã~*
ƒ ³#Æ ¬»~

6C

:• ˜Ð áZjÆÜæ IZ ¿( | 463x )  _Z†0Z x â S é

å‚×e †a^¿e ØÛÃÖ] 䕆jÃm ÜÖ^Ú ä׉†Úæ å‚ߊÛe ØÛÃÖ] h^rmž ÔÖƒ oÊ ÔÖ^Ú ga„Ú è×ÛrÊ

ÆÜæ IZ ¿{zªÆ Ô• D™¿
6 uZz¸Ë% c
µ {zžì tžÜ » <
Ø è Æ ( | 179 x )  ´ â x â S L L

ó Xó ƒ: s Ü

:• ˜ ( | 520x )  ‚ùrÖ] ‚•… àe] ñƒ D™yÒ ?Š ÅkZ é
p†rm ç`Ê ÌnÎçi ᜠŸž áçÓm Ÿ èßm‚ÛÖ^e Ø’jÛÖ] ØÛÃÖ] ᢠ‚u]çÖ] †fì àÚ å‚ß pçÎœ ØÛÃÖ] áž
7
C

‚u]çÖ] †fì o× ݂ÏnÊ …^fì¢] àÚ †i]çjÖ] ØÏÞ ØÏÞ ^Ú p†rÚ

ÑZz äƒ ~g Y ~àkZèY Ôì ~ ¸{Š c
i ~«£ÆuZz¸¿»Üæ IZ q
Š 4
Æ ( | 179 x )  ´ â x â S L L

ó Xó ì Ýq ßF
6uZz¸ÐZgzZì x £ ì‡Æ e
Zzg F
Zát : Ô Yƒ 7s ÜÆ x ©ZÆ 1 vZ wÎg wq¾ ¿

kZ ƒ ng çÆ ~ ¸kªgzZÜæ IZ ¿ÔyWŒ
ÛC
Ù ªe
Zzg ðä
Zžìt wßZ » ( | 179 x )  ´ â x â S CZ

X H7wJÃ]c
ZzgŠ¼ä VrZ6wßZ kZX D™7¿6
X Ôì „g Y Å7s
 Ÿz -Å V ßßZ îZgŠ ¨{Š™7Ð s§Å  îG
0½É â z Ãñ•~ sf
Xì yiz H~ VßßZ îZgŠ yZaÆp
6Ãe
Zzg 9Ëž ÏñYWt ‚™Á|ÅVßßZ {gÃè Ð

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫‪Ùæù] Ø’Ê‬‬

‫•‪wßZ îZgŠÆÃñ‬‬
‫^{‬
‫‪Y » yZ~ Ýzg Å? Z ‰gzZ‬‬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

187

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

{^
Y ~W» yZgzZ wßZ îZgŠÆ  s ¦Z} •

gzZ 7/ôxk!
._Æ t Zzf Z ZÐ „ Y Z’Z ~0#
Ö Zž • … Y ]Z|•Zz Ð òsZ õg @

Ðzz Ås %Z kZÆ ûz tzf X „g s§Å}DʼngzZ g
uDzÂ{Š c
i ʼnР~ x Z™É@
m<!

~g7 KZB‚Æ V6&Š Z}
F
x ÓKZgzZ HC
Ù ªyDg CZ s§ÅyZym{ ËÐ ~}z g
u ä Dr
 ™C
Ù

$NpÔ ;g !
x c
Zègz%gzZ: â i å›E
Š s %Zt »ûz tzfÐzz Åäƒ F
Œ
d
Û Æ ~tÇ~ Z’ZX ~Š™wzK+
Y ÏZzÂ
~¡ kZ Îâ Æ {èˆg zZ [ôZ Æ { E
‚ Z +C
Ù â Æ}z g
u X ˆƒ qzÑ *
W ¶~ yZZ Æ VÍß Ð zz Å

„ñ; tzf Æ yZ ÎÔ à™g (Z ^Å„ñ; „ ~i ZázŠ {°‡!
~ gzŠÆ x Z™É@
iŠ «ä s %Z

u IZ L¡Y • Zt ‰
g
Ü z kZžìg ãZz pÔ Î äY HxÎñÐ Vñ*
Æ óñZ°Z IZ gLzZ óg
•Z IZ LÐ g ±ZÆ
b§kZ {°‡!
~ Vâ â iƈ ÎâÅyZ X¸ ŠŽñ~ p~½Æ ó( x «
Y •)}IZ LgzZ ó( x Z™$ö)

Æg
uz} „ {z¤
VâzŠt ~ Y Z’Z VW'h
'
× Xì ;g WÃ~ #
Ö Q Ì` W:%i» T ¶: Å V7z¤
[g JzŠ

X å: ~g ïZ » ÌZ ÅDËÌ{z¤
ðÃÐ ~ yZg zZ¸Æ VÍß ìY

t ‚tzgtÐ Ôì àSð•Z ~ +Š ÌZ Å+Šè]%=Ås sZžÃt Å ñZ°Z IZ ñ•+y
O

ˆ â ~ ûÆ +Š V; Æ yZžì @
ƒ x¥žì ~Š w{z ~ +Š ûÃwZ ¸ZÆ#
Ö Z s sZ ä óñZ°Z IZž
L c
W

ÅDÆ +Š ûÆ s sZ .
Þ W!
Æ +y
OçO Xì ßF
Þ ‡~ wqC
.
Ù +Š û» }n.
Þ W!
Æ Y fÆ: â i

Š q Zž ÐäY ÅÒÃt zgŠuV; Æ ( s ¦Z ñf) ñZ°Z IZ ñ•~ŸÆ g
g
•Z ðwÑ+Z§{

[Wè} {zžì zz ¸ X ñYƒ Za ]gßÅ“ _ž ñY ~Š ^+Z Ãs %ZáZz äWÃÎâ Æ s sZ ûgzZ

gî~gÅÑ c
~gÅÐ TÔ• D™ÒÃÅ ä™sz@Õä) ÌÅ]c
M ãMŒ
Û É Ôg
Š qR à Zz äWÃs ÜC
Ù „Æ

$ö~ [!
Æg
uèqJXì @
WÃtzg » 8
 ˆ{Š c
i.
Þ W!
Æ x Z™$öV; Æ yZ ~ g
uèqJ6

ƆŸZÆ VßßZ îZgŠh
'
× {Š™7Ð s§Å s ¦R ñ•6
zZÆKwßQ {Š™7Ð s§Å x Z™


HyÒ ~øÚµ&ì q ¸ 'Ã7

Æ s ¦Z ñfž wìt »„A
k ‰~ }g !
Æs ¦Z ñf+y
O~ KÆ Y ‚ Å xè]ZŠ ¿Z

( | 150x ) •1Z x â S ._Æ wì}g ø X 79Ôì @
ƒ yá » g
uès #Z™NŠ Ã_ ZÑÅg
uèqJV;

» 1 wÎg g
uÐ XN YK äz wßZ,Z ~ŸÆ g
uqJž å7Ñt † » {èˆ4Æ yZgzZ
x â S èY Ôì óŒ~ }g !
Æ yZ Zg ø t X ñY ~Š ßF
61 wÎg <
 ÃVßßZ {Š™gHyZ c
ƒ @
ƒ s #Z

Xì ~Š â •
Û0Ø
ÅŠ ã
ß kZŠp~!kszcq
Z LZ ä r
™
:• D â •
Û ( | 150x ) •1Z x â S é

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

188

8C

ofa„Ú ç`Ê &m‚vÖ] x‘ ]ƒž

ó Xó ì ~ g
uŽ ì „z ñZg ~÷ ÂñYW~XËg
u 9Z
 LL

:• D â •
Û Š Z•ZÞ¬)´ ñƒ D™ q Ê +4 » r
 ™x â S ~ŸkZ é

ò¯z Ï‚ gzZ ]c
Ãë!
6]÷Zp Ô]¬$
F
t Z²~ : â i Æ [ôZ Æ yZ gzZ ( | 150 x )  •1Z x â S L L

„g: pôÐ kZ Ìg
Š q Z Å 1 vZ wÎgž ‚X å6Vzgzi ^Ñ~ kZgzZ å Zƒ ¯ { ›â WÅ “JÎâ ÆV¸•
Û
gzZ ®Ãg
Š q Z 9Æ™„zg¨6Vz•ÅyZgzZ *
™x¥]ÑqÆ V-zZgÆ yZ Ô*
™œ yY Åg
Š q Z yZgzZ ‰

kZgzZ å]bZ ¬Ž 3g6*™yWŒ
Û Š OZ F
{Š c
i CZ ä ]Z|yZa kZ X å: x » y‚Wðà *
™µ ZÐ g
Š q Z qçñ

Æ kZ 7Z¤
Z X H76yWŒ
Û ÔŽ7ZŽ ÔÊ q Wg ¶Z ä VrZˆÆ kZ X ðÎ: ~È0
ðÃä VrZ6]â ÀzC
Ù ZôÆ

Æ V-zZgÆ yZgzZ D™g¨Ì6Vz•ÅyZ {zžÆ kZ% Ô¿gŠ ã
Åb) LZ6yZgzZ 1™wJ7Z Â c
0
: sÜ

+Z ðÃs§Å 1 vZ wÎg {zž ZŠ IX c
Š x •ZuÐ U Æ ~ ¾gzZ o ôZ ä VrZ G x »t X D™x¥Ì]Ñq

¸ ~ ]Ñq yZ {zž•qJzgŠ ÃVèÅyZgzZ ñâ •
Û 3g6yZ \¬vZ Xƒ s ÜÆ *™yWŒ
Û Ž ,Š™[™g
u
Zº Z  Zƒ ߤ
Z gzZ `
Z ZC
Ù zŠ Â Zƒ 9¤
Z X ÇA `
Z G 7Z »Š ¿ZÆ yZ gzZ ¸ gzm {z X H ä VrZ ¸ gzZ ¸ M
™
9C

ó ó!`
Z

ä Š Z•Z Þ¬)´ VZi Zˆ ñƒ ïŠg Z Œ
Û ~'Ð x Z²ZÆ g
u s #Z à  {èˆÆ yZgzZ r
 ™x â S


þ @
Y c
0
~ Y f +y
O‰sÜU »]ozgŠ Y •ZÐ 4}žì c
â•
Û ãZz
:• i Z§ ¶gh
'
× sßñ)´~ŸkZ é

¦z•
Û w®Ð yZ ä VrZ gzZ ( ~ ~œ,v0
gzZ ¶a) ñW~ˆ g »zcŽÆ ( | 150x )  •1Z x â S ) yZ L L

tÉ c
0
{” ¦Ãg
Š q Z x Óª
z$
ÅœJÅ$ö}uzŠgzZ ~g g x â S p¤
Z ä VrZ ÔáïwßZÆ}Ð b)

Xå Š
c
Š™yÒ Æ™µ Z Ð g
Š q Z ®Ãg
Š q Z 9gzZ ¸ ‰ bŠ™ `gŠ ~ V1Â ]ÑqÆ V-zZgÆ yZž c
0
V‘@
Ãà Zz äY Å~ ~gzmÅVz(LZ ~ Ýzg ÅyZ {zžÆ kZ ñO ÔÅ:gŠ ðÃÅVØz» yZ Å$öä VrZ

РyZ q ˤ
ZÐ ~ VßßZ ñƒ ñ¯ LZgzZ c
Š }ŠzgŠ » mÀÃb)¦z•
Û w®Ð yZ ä VrZ Ô D™ °ˆÅ

vZ wÎg wßZ Ð ¹ Æ yZ¤
Z ~ wŽgß+Zžì C
Ù ªXìg: xŠ ƒÐ yZ {zž ~Š }Š ^+Z ÐZ  c
0
xŠ ƒ

6wßZ kZ LZ ä VrZ pÔì 7]!
ÅÀðà Â,7s ÜÆ g
Š q Z 9w®B‚Æ œ yY ð•ZÐ 1
1C0

ó Xþó c
Š hg¿6g
Š q Z Ϲ +Z ñƒ D™Š OZ

ݬ szcáZz äYg*IVc
œFÐ yZ ñƒ D™Ï? Åtzg kZ Ðì c
â•
Û ™f ä ŠZuÞ¬ž 6

V- wßZ îZgŠ òÀq
Z » 1~tg
u ïñƒ n
g ï» ¢ » ¡Å 4<
Ø è ( | 340x )  q™)´ +Š
1C1

:• ˜
ïçŠßÚ æœ Ùæ©Ú çãÊ ^ße^v‘œ än×Â^Ú ÌÖ^ím &m‚uæœ èm] ØÒ

Ç ñY Œc™ÐZ σ s ÜÆ ñZg Å]Z|4}g ø g
uŽ Å 1x™ Z Ñ c
`™e
 M Ž Å *™y M Œ
Û LL

ó ó( ñYƒ ¬ZñÆ <
Ø è 4Ðg ±ZÆ x|{zž @
)X ÏñY Åsz@
ÅkZ c

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

189

Ìî*²õàßZ » yZ ñƒ D™{™E
» e
ZgŠ wßZ {Š™7Æ s ¦Z ñ• ž • D™ÒÃë~ sf

X • ð0
gZŒ
Û ŠzŠ%Ðzz ÅäF
Z: Zg7 6e
ZgŠ wßZÆ yZ Ž B { ^
Y » Vß VyZ gzZ ,™

]c
Zzg yWÛŒ³# a

wJÃ*™yWŒ
Û ÂVƒ C7s ÜÆC
Ù ZôgzZ ]â ÀÆ *™yWŒ
Û Š qWg ¶Z Z
 žìt wßZ » s ¦Z ñ•
G
îÈÑ-Z ¬ÌC
Ù Zôz ]â ÀÆ kZ gzZ ì ]bZ ¬*™yWŒ
Û èY Ô Ï N 0
gZŒ
Û ¿.
Þ ‡*Š qWg ¶Z² ÔÇ ñY H

X ÏñY ~Š ßF
6~ìZ®X • ª
Ñ-Z ~gzZ ]bZ ~Š q Wg ¶Z @'Æ kZ²Ô•
8E
:• D â •
Û ~s
 Ÿz ÅwßZ kZ ( | 490x )  ögux â S é

æœ èm¤] kÞ^Ò ^Ú^ äe ØÛÃ×Ö èruæ ŸçfÏÚ áçÓm Ÿ äÞ¬Ê oÖ^Ãi ²] h^jÓÖ ^ËÖ^íÚ &m‚vÖ] á^Ò ]ƒž
†a^¿Ö] Õ†i ÔÖ]„Òæ ð]‚je] ‡çrm Ÿ ‚u]çÖ] †fíe Ý^ÃÖ] “n’íi ᜠ^ßne ^Ú o× ^Þ‚ß ]†a^¾ æœ ^’Þ ^‘^ì
1C2

^Þ‚ß ‚u]çÖ] †fíe ‡çrmŸ ‡^rÛÖ] àÚ ÅçÞ o× ØÛvÖ]æ änÊ

Ôm{ c
ƒ x¬ e
Wì e Ô $
Ë ƒ 7ua Æ ¿gzZ wJ.
Þ ‡{ z q
Š 4
}g ø ƒ s ÜÆ vZ [ g
u¤
Z L L

p~i WËÐzz ÅuZz¸Ãx|~C
Ù ªÆ kZ c

*™m{6¯ ÅuZz¸Ã¬x ¬ÆvZ [ž• ` C ëX ùc
ƒC
Ùª

ó Xó ì 7^
Y 
*™wú6

{^
Y ~W» wßZ

ë6gîÆ wVXì @
ƒ kCs %Z ~ yZ ÂñY ¬Š Ã<
 z [Â ~ Ýzg Å wZ ¸Z Æ xsZ ñ•

Š q Z 9ž Ç ñYƒ x¥ ÂB wZ e Ãq
g
Z6
o•^ŽÖ] Ùç‘œ [Âg•Å Ù•Z +-Z x  Z1Z)´ sÜ
Xì ˆÅ4z]
XaÆ ä™ Za kZñ~ x â S }gzZ

:• i ZBg~ h^jÓÖ] àÚ ”^íÖ] ÜÓu ƒ  Ù•Z)´ é
13
C

èÖ^vÚŸ äe ØÛÃÖ] hçqæ h^jÓÖ] àÚ ”^íÖ] ÜÓu

ó Xó ǃ ¿6[  ԃ ng ”Æ kZ kª c
uZz¸ðä
ZXì Z
 Zz ¿!õÑ6m{¬ÆvZ [ L L

:• ñWt ‚gñZ &з_Æ {°‡z ÝZ kZ

Xì c
Š 7g Z Œ
ÛZ
 ZzÃ%ZŠg Zz ~ <
 ä *™yWŒ
Û a

X Ç ñWxiÑ ¬ » yWŒ
Û Â c
0
gZŒ
ÛZ
 Zz¤
Z Ô7ŠŽñ~ yWŒ
Û Ž Ô%ZŠg Zz ~ <
 b
X 7^
Y ¬ » yWŒ
Û )g fÆ <
 c

U
"
Ð<
 sÜ[Žz » XÔì c
Š }Š g Z Œ
Û g ±ÑZ Ž‚Ãb)Ð ¹ äVrZ=g f Æ ]â lVÐyZ

X {)z éç×’Ö] oÊ kßnÞ^Û›z wZŠZgzZèvi^ËÖ] é ð]†Î ‰Xì

ÔÇ ñW7xiÑ ¬ » yWŒ
Û Ð kZ Âì ŠŽñª
ÑŠ Å<
 pÔì ;g™7ª
ÑŠ yWŒ
Û 6X ˤ
Zžìg ãZz
™Å
È Ug ¯n2èYÔ Ç ñYƒ ÿ) Z uzázÒZ » 1 wÎg <
 :gz Xì ~gz¢®
 ¤Z ÅT ǃ ¬Z
Zi q
ZtÉ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

190

X 7¿.
Þ ‡gzZ wJ.
Þ ‡n kZì Z
Zi6¬Æ yWŒ
Û èa ¬tž Ç}Š

:å c
Šâ•
Û IV-œÃ7Æ wq ]gß ÏZ ä 1 wÎgÆ \¬vZ é
^ÛÊ á•†ÏÖ] ]„`e ÜÓn× VÙçÏm äjÓm…œ o× á^Ãf• Øq… Ô•çmŸœ( äÃÚ ä×%Úæ h^jÓÖ] kniæœ oÞ] Ÿœ
1C4

åçÚ†vÊ Ý]†u àÚ änÊ Üi‚qæ ^Úæ (åç×uªÊ Ù¡u àÚ änÊ Üi‚qæ

6‡LZ òŠ W{ŠÎW q
Zž Ç ñW: â i q
Zžì d
Œ
Û Ôxgg ⃠Xì Š
c
Š é» kZB‚Æ yWŒ
Û gzZ yWŒ
Û =L L

x ZwÐZ sÜì x Zw~ kZ Ž gzZ õw'ÐZƒ w'~ kZ Ž Ôz™ ~È0
Å yWŒ
Û sÜ ?ž Ǿ Ð °™ Î f

ó Xó õ

1C5

:ì g
u ~uzŠ Å 1 *™Ñ é
9šçvÖ] o× ]•†m oju ^ΆËjm àÖæ( ojß‰æ ²] h^jÒ ^Ûa‚Ãe ]ç×–i àÖ ànòn• ÜÓnÊ kÒ†i0

!<
 ~÷gzZvZ [ :Ѓ: { ZeL ?ˆ Æ ä™¿6VâzŠ yZ X Vƒ ;g Y ™hgyxgŠ }g v,q zŠ ~L L

ó Xó Ð N W6njk0
}÷B‚q
Z #
Ö ªizg VâzŠt

:• —q &Å 1 wÎg <
 B‚Æ *™yWŒ
Û é

Xƒ ¬ZñÆ yWŒ
Û<
 {Žz] ð a
Xƒ ±Âz‚ÅyWŒ
Û<
 b

Xƒ lñ{~}g !
kZ yWŒ
Û gzZƒ *’ÅkZ c
[XZ »%Z Ë~ <
 c

™Å
b§Tì ÿ) Z Z
 Zz b§ÏZ Ì{zì {Š c
i~ <
 ¬Ž X Cƒ 7ng ”Ð yWŒ
Û<
 ~ ]Ñq VÐyZ
™Å
X ì @
ƒ ÿ) Z Z
 Zz ¬ðà » *™yWŒ
ÛÅ
C16

û  *  $  % ü : ì \¬ ~g !
Š•
á gZ é
ó Xó Å
®¤Z ÅvZ ä kZ Å
®¤Z ÅwÎzg ä TL L

Xƒ: Ìs ÜÆC
Ù Zôz ]â ÀÆ VâzŠ yZgzZƒ: s ÜÆ {g•<
 gzZvZ [Â {zžìt oÑÅ¿6uZz¸

X ñY H76{g•<
 gzZvZ [ÂÃuZz¸ž Zƒ ~gz¢n kZ

ÄÛrÖ] à o`ßÖ]0 :g
u‰X Ç ñWxiÑ uF»Äg
Š q Z F Â Š
HŠgìZ
Zi6vZ [Â=g fÆ <
¤
Z

`™ g
u gzZ 9gŠßÖ] àÚ Ý†vm ^Ú èÂ^•†Ö] àÚ Ý†vm0:g
u Ô9|^ÓßÖ] oÊ ^`jÖ^ìæ ^`jÛÂæ 霆ÛÖ] àne

X 7ŠŽñ~ yWŒ
Û gzZ • "
U
Ð<
 sÜx ©ZtèY Ô{)z 9é‚rÖ] ']†nÚ0

gzZB Z~ b)Ð ¹ s§~uzŠ Â Ôì @
Y HŠgÃ<
 Æ™ Za ng ¬~Ä<
 gzZ yWŒ
Û Âs§q
Z

ÂÔì @
ƒ"
U¬ » yWŒ
Û Ð ¬{”"
U
=g fÆÄè<
¤
Z Xì @
Y HwÑ+ZÐ ñZgz kªÉ g
Š qZ ®

Xì @
Y HVY wÑ+ZÐ g
Š q Z ®gzZB Z~¨£Æ *™yWŒ
Û

6gî ðZ’Z Ã\W•z ì ~Š ]i YZ Å ±Âz‚Å yWŒ
Û b§Tà 1 *™Ñ ä \¬vZžì t x¯žÜ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

191

â•
Û «Ì£ » ¶ŠzgŠ »<ÑÃ%Z Ë
Xì @
™& ¤6gîà )Z yWŒ
Û Å ¬ÌËÆ \W Z® Xì c
1C7

:ì Š•
á g Z » \¬vZ ~ *™yWŒ
Û é

û      $  ! ü

ó Xó ƒ Y ugÐ kZ XzgÐ TgzZßá ÐZ ,Š »Ž wÎg L L

7"
U
t Ð Ë~ G™xX¸ D™ H & ¤Å<
 zg
uG™xñƒ D™¿6`™e
WkZ

VßŠÆ y Z ó Xó 7¿.
Þ ‡{za kZ 7ŠŽñ~ yWŒ
Û ¬» kZèa Lž
L ƒ ¹~ }g !
Æg
u 9Ëä VrZž
1C8

X ¶{Š c
i }Ð kZ ÑÅ 1wÎg <
 gzZ x £ » 1 *™Ñ ~

Ô• D™Ð g
u qçñÉ ®q
Z wÑ+Z 6wßZ kZ LZ ]Z|‰~ yZžì t ]!
ÅÀ é

:c
â•
Û ä \Wžì @
Y HÜÐ ÚÅ 1 *™Ñ ~ T

gzZ σ ]!
„ ~÷{z ƒ ._Æ [ ÅvZ {z¤
Z Ôz™7[Â ÅvZÐZ Âã ]!
ðä
ZÐ s§~÷»L L
1C9

ó Xó σ: ]!
~÷ ƒ: ._Æ kZ¤
Z

KÑq
Ztžì ðâ•
Û ô¥Å ]!
kZ ä (| 198 x)  ~u0 Ý°Z†¶‚Æ (| 204x)  w•
á xâS

ÅkZŠp *
ƒë!
»kZ VW'h
'
× Xå H äzaÆäZh Z tZè »<Ñ ä VÍßI ŠÒZ ‰&Ôì e
Zzg ]{ðgzZ
Xì ãZzÐ ]g„

2C0

Ð uZz¸{z n kZÔ• … â G
îÈÑ-Z ¬Ã]â ÀgzZC
Ù Zôx ÓÆ kZ {zž•Š»~}g !
kZèa s ¦Z ñf

X Å7äž}uzŠ Ë]!
t {z´Æ yZ X 7g » nÆ + ↟Z » b§Ë6y M Œ
Û
2C1

:• D â •
Û Š Z•ZÞ¬)´ é

ó Xó ì xŠ ƒÐg ±ZÆ°Z ¸Æ y!
iC
Ù Å *ŠgzZ ôÜ=Šp]Z &
]!
tL L

z¢ ð•Z Ð g ±ZÆ Š ‹S LZžŽ ì c
Š hgÃ]c
Zzg Ϲ +Z ä VrZ ñƒ D™Š OZ6wßZ kZ LZ
96}i ñzg ˆ Æ vZ [žŽ • {z ÒZ Ð~ yZ gzZ • ôÜz ãZz ð•Z Ð g ±ZÆ }p LZ gzZ ¬

X • w®Ð ( ›z ~g g) V1 +F

VâzŠ Â~ p?ì e*
VY†ŸZ 6yWŒ
Û )g f Æ kZ Âì CY ƒ "
U
Ð •¡e
Zzg q
Z Z

8

Ð DÅ}uzŠ DÅq
Z ~ ]ožì ]!
gzZt) • ¬Ì~ ]ogzZ • ïq Å ÌZ V7 ]c
Zzg

z HQ ?ì ?Š HÅ äƒ: ^
YÆ‚nnÏi z HÐ uZz¸Åˆ yWŒ
Û c
†Ÿ Z Ð <
 6yWŒ
Û ÂÔ ( ì ™| (
ÌHz‚nnÏi :gz Ôì ~gz¢ *
W6x £ „ q
Z »Èz ÇgzZ m{z x ¬ž *
™Z
¬ oÑŠ»gzZ àSt Ìc ‚nnÏi

Åg
u z yWŒ
Û ž å ~gz¢gzZ ì [ƒ c™z åâ½» <Ñž • T e It \W H ! σ nq
Z Å ¬
Xì ƒ
 o)uZuwßZt ÌÐ p ÒÆ *Š Xnƒ6µñq
Z q ½Z » yZž @Cƒ•q
Z 'Åe
Zzg

Ãxê:7 ž• ŠŽñBV+Z F~gzŠ kZ ‰C™ÒÃÅ ¶Š s »Z J
u °» —Z° ~g ø ~gzŠ T

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

192

Ã8
eg kg åÅî Q Â Ô ¶C™7~ ]gßîÅîÃyÒ Æ kZ´Ð ª
Z°•Â c

k
½: âêÅkZ

žì @
Yƒ ³t ™ÍÃx¯ ëz ‹ZÐ kZ pÔì : âêz J„ Z ( ZC
Ù ªx|»¿ V#ž å @
™tê™Í

™Ägt ‚g
uq
Z sÜ c
Wq
e
Z ÅyWŒ
Û X ðà » <Ñ c
ÍXì „g Y Å7ž Î7™âZ ªÅx`

Xì ßÇ!
Üï

ekZ Xì ^
Y é¨GÒŒ!¬Ð }uzŠ q
Z » VâzŠ ._Æ w¸ SZg „ÐzzÆ m}• b!
Æ<
 z yWŒ
Û

äW•¸ ìg| 7i ú~ Y Dvߎžì Ìt ?Š ~ ¸q
Z Å kZ X » F
ZḄ : gzZ ì t•
Û »uZz¸„ : ~

ƒ: VY (ZgzZ X ðâ •
Û 7,ðÃ6yZ ä1*™ÑgzZ 1¢ cg CZ s§Å~ ä VrZÐ q :Z ÅŠ•
Ûq
ZáZz
g ¢
B
 & Åä™ c™n kZÃpÆ e
Zzg F~ ¸~ ]oÐ LZ ÂÔñYƒ "
U
Ð • 9<
q
Z Z
ž

?ì H{z Âì ú â q ðä
Z ~ ekZ Xì „ ~Ì{zÐg ±ZÆ pžì

t‹ » yZgzZ ]c
Zzg yWÛŒ³#

yZ Ôì ˆÅ ÒÃÅ ä™ Za kZñ~ x â Zè}gzZ ttg
Š q Z XÐ s§Å s ¦Z ñ•~ŸkZ

:ì ;g Y H~ sf wVg• {™E
» g
Š qZP Ð ~

1•wV

:c
â•
Û ä 1vZ wÎgžì e
Zzg~ ~èFìY
2C2

9^•çjm oju Ø’m ¡Ê å†Òƒ ‹
ù Ú àÚ0

Xó}
ó ™çz {zž’ eÐZ ñgÃ{ TÑKZ òŠ M Ž L L

nZ ‹Z

8E
g
:• D â •
Û ( | 490x )  ö u)´ é

:c
â•
Û Š•
á g Z ä \¬vZ ñƒ D™p°ÅV-i úÆ DK~ˆy M Œ
Û èY Ôì s ÜÆ y M Œ
Ûe
ZzgtL L
C23

$ $  % %   ü

ó Xó ,™]g Ó[pž• D™IŽ • Š%,Z ~ kZ L L

ä \¬vZèa Ô Yƒ 7% ñÎB; Ã{ TÑY ¼ZÐ ã0
žì C
Ù ªÔ,™ ¼ZÐ ã0
žìt Ð e
WkZ Š Z%

kZ Ôì Š
c
Šg Z Œ
Û:
 »]g ÓÛÙf és Ü'Æ kZ~ g
u {gÃè²Ôì H¨Ð ä™Ýq ]g ÓÿkZ
2C4

ó Xó ì ¿.
Þ ‡*
ut n
g

[ZŽ

8E
Ãg
ugzZn™7Ãt•
Û ~ VâzŠ ( | 490x )  ögu x â S :
 Æ ûx°~ 1wÎg g
ugzZ e
M ã M Œ
Û

 !
¯
» ]g Ó™ïB‚Æ ã0
™f é~ ª
q Å ¼ZèÑq Ôc
Š }Š g Z Œ
Û ¿.
Þ ‡*
ÐZ ™È °oÆ *™y M Œ
Û

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

193

Å
Æ ã0
Ùf øL.~1wÎg g
ugzZ @
™7¨Ð ]g Ó ÌðÃÙf é%Æ ã0
X å¿»Y DIZ6ÏZ Xì á

G
c
Š ¬» Yçz Ð kZ™}Š g Z Œ
Û °oÆ ]g Ó%
Xì ¿.
Þ ‡wÎg g
u Âì 7î~E¢ o ðÃ~ VâzŠ Z®Ôì Š
8E
g
ˆÆ ä™Yçzžìt Ÿ» » kZ Âì á
:
 » ]g ÓÌ%Æ ã0
™f é¤
Z w– Æ ( | 490x )  ö ux â S

q ÅY ¼ZÉ Ô7b‡Ìðà » kZèÑq ñYƒÐi§4 {Š c
i ]g Óž @
ÔñY Hg !
g !
UpÿkZ

 Z•
º
Û Ð Y ¼ZgzZì Š
»zgÐ ä™wEZB;Vc
ZŠ ñƒ D™Y ¼Z n ÏZ Ôì nÆ ]gz¢Ì*
g » { TÑ

wEZ » ã0
É 7™f é,'¯ Xì "
U
Ð ¿Æ 1vZ wÎg *
ðŠ ™ïÐ {)z èÌÃB; N !
ˆÆ
Xì Š
¹ …ç`›~ *™y M Œ
Û Ã ã0
n ÏZì ¯
 !
»]g Ó

2•wV

ˆ~Š ”:&ÃT7Z
 Zz)fÆ0

z{p » ]gú+Zž• C™e
ZzgÐ 1vZ wÎg 6®›
 ÒÃ
2C5

X Vƒ

nZ ‹Z

8E
g
:• D â •
Û ( | 490x )  ö u x â S é

pž Zƒ x¥Ð TÔ û %     $  ü :ì s ÜÆ e
 M kZ ň y M Œ
Ûe
 M tL L
C26

ó Xó YY H7wJaÆ ¿Ãg
u {gÃè Z®Ôì)fÆ0

z{

[ZŽ

»g
u Å 6®›
 ÒÃèY Ôì ?Š Å/Zz*
Ð |ÅX ~úŠ » äƒ yWŒ
Û s ÜÆ g
u {gÃè
G4$
`™e
M ã M Œ
Û ²Xì 7pðêZz n Æ kZgzZ Lg7¹!
g (Z » qŽgÃ0

z{6Tì Ð M ð3E
hm
LZ ÐZ Ð û    $ ü n ÏZ Xì @
ƒ ¹!
 zi h » 0
Û

z{6TÔì ™f » îG
0š8E
gh ~
Xì 7s ÜÆ *™y M Œ
Û wÎg g
u Z®Xì %
Ë p)fÆ0

z{ nÆ kZgzZì Š
c
Š ¬»p
gB‚

3•wV

2C7

X c
Š™ê~ hÆ ¦æ6Š ã
ÅngzZ { ZÍq
Z~ ]â l‰ä 1vZ wÎgžì e
Zzg~›9

nZ ‹Z

2C8

8E
g
:• D â •
Û ( | 490x )  ö uxâS é

û     ü :ì °oƬkZÆvZ [Âe
Zzg L L
ó Xó ì wJ.
Þ ‡*
n kZ ó Ãó VñŠ M zŠÐ ~ VzŠ% LZ ƒ ¯ { ZÍ ?gzZ L L

:• ë ( | 370x )  m é}8E–1Z x â S é

o× Ì׊Ö] †nÓÞ …ç`¾ àÚ km†Âæ ^`×%Ú oÊ •^u¤] …^fìœ ØfÏi èÛnÏjŠÚ Ðm†› àÚ l•…æ çÖ ^`Þž

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

194

…^fìªe ᕆÏÖ] îŠÞ ˆñ^q †nÆ ƒž ᕆÏÖ] “Þ o× ^`e š]†jŸ] ‡^q ^ÛÖ è‚e ^`Þž Üa…^fìœæ ^`i]æ…
2C9

•^u¤]

ä x6V-zZg Æ kZ gzZ • Cƒ wJ.
Þ ‡Š q Wg ¶ZB‚Æ X Cƒ ~z% ÌÐ Vz• 9+Z ¤
Z e
ZzgtL L

Ôå7„
 gŠ *
™7~ «£Æ ùÅ *™yWŒ
Û ÃkZ ÌA
ì ®
$
i§tž @
ƒ ¹t : gzZ @
ƒ H: ÌnZ ‹Z
ó óXì 7^
Y ~igz s ÜŬÆvZ [Â6Š ã
ÅŠ q Wg ¶ZèY

[ZŽ

8E
» äƒ y M Œ
Û s ÜÆ 1~tg
ugzZ ñ0
™7³x|» e
M ã M Œ
Û ~ ZBX ( | 490x )  ögux â S

žì t È » TXì Ð t £[!
g ZÉ ì 7Ð VŸáZz 䙟[æ » ã M Œ
Û èe
 M èÑq Ôc
Š™ òúŠ
¯ { ZÍÃVÂgúzŠgzZŠ%q
Z c
VzŠ%zŠ n Æ «™Å hLZÃVß Zz ¶Š nŒ
Û ~ ]5ç à â ~ Ýzg Å`™e
M

ä \¬vZ ~ *™y M Œ
Û pì @
Y Hg (Z g » & §t n Æ ¶Š „ZÍ~ ª
Z° q Z 4
Ü 1 p¤

Z Ôì ¬»h

X• M
™ê „6„ZÍÅVƒZÍzŠå {zž c
¯7È0
»]!
kZÃVŸáZz ä™ê Ì}
E
8
D™™f Ð V/yZ {z & ì wßZ {z ÝZgŠ ÌÂÅ ( | 490x )  ögux â S b§Å s ¦Z ñfvŠ
C0
3

:•
^Þ‚ß îŠßÖ^Ò “ßÖ] o× é•^mˆÖ]æ

ó Xó ì sŠ ZáÆ ¶Š™ c™ÐZ *
™4ZŠ ¬Z
Zi6y M Œ
Û Ðg
uL L

ùã M Œ
Û @'Æ kZ c
}Š™ÔÅ kZ ~tg
ugzZ }™"
U
Ãq q
Z ã M Œ
Û ùžì t Â|Å ¬èÑq

Ð ¬q
Z *™ y M Œ
Û p’ e *
™¨Ð ¬ÐZ ÂÔ}Š™]mZ » q ÏZ ™ M g
ugzZ ƒ „gƒ ÔÅ q q
Z Ð
X 7û.
Þ ‡6gîË I ó ¬ Ð
L Z Â}™yÒ ÐZ g
ugzZƒ lñ{

{z Xì Åc %gzZ sî~(
6qçñkZ667Ô 66 mènÛÓvÖ] ц_Ö] ä( | 751 x )  ²Z 0Z x â S é

:• D â •
Û

gqçm ÜÖæ •æ‚vÖ] †nÆ oÊ ä΂‘ ͆ ]ƒ] ‚u]çÖ] Øq†Ö] é•^`Že ÜÓvÖ] ÜÒ^v×Ö ‡çrm äÞœ ÔÖƒ àÚæ
æœ àm‚â^Že äÏu ÀËvm á] ÐvÖ] gu^‘ †Úœ ^ÛÞž æ ¡‘œ àm‚â^Že Ÿž ]çÛÓvmŸ á] Ý^ÓvÖ] o× ä×Ö]
‚â^ŽÖ^e "
# ofßÖ] ÜÓuçi Øe ÔÖƒ àÚ ØΪe ÜÓvm Ÿ ÜÒ^vÖ] á] o× قmŸ] ]„âæ àniœ†Ú]æ ‚â^ãŽe
¼ÏÊ ‚â^ŽÖ^eæ ànÛnÖ]æ

Ù {zž Å7n•
C
Û qt6x © ä \¬vZ Ôì Y™ê Q6„ZÍ Å { ZÍF szcq
Z ~ ]â lvŠ ZÎÆŠzuL L

zŠ ~ ]oÆ hLZ {zžì ÅZ
¬ q t óf Æ ¦æ ä \¬vZp¤
Z Ô,™ê „ 6„ZÍ Å VƒZÍzŠ ~ ]gß
wÎg ÔY™ 7ê 6„ZÍ Å ÁÐ VƒZÍ zŠ Qž @M 7xiÑt Ð kZ ë@
}™7ÃVÂgúzŠ gzZ Š% q
Z c
VzŠ%
ó óì Hê Ì6]Š ÞÅ { ZÍq
Z • c
ÕÆ ¦æB‚Æ kZgzZ { ZÍq
Z ä 1vZ

: • Dâ•
Ûh
'
× {z é

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

195

{z LÔì @
™ê )g f Æ)l~ ]â lÆ Ob§ÏZXì @
™ê 6Š ã
ņª c
~i Z0
Z·Œ
Û QiŠ ‰ L L

H ÂñY 1yâ y M Œ
Û s Üß6Š ã
ÅnŦægzZ { ZÍXì @
™ê6¯ ÅwqÜŒ
Û ~}g !
Æ y»ŠX U
Z c
 X U
š
Z

*™y M Œ
Û Ì™f » yZèY ?Ç ñY c
Š™Šg™Èy M Œ
Û s ÜÌÃVháZz äƒ6Š ã
Å {)z #
Ö lÔ†ªÔ ~i Z0
Z·Œ
Û
C1
3

ó Xó ì ~ wÎg <
 É 7~

:• D â •
Ûh
'
× ( | 751 x )  ³0Zƒq é
èÂ^› oFÖ^Ãi ²] š†Ê ƒž ²] ÜÓvÖ ÐÊ]çÚ çâ Øe ²] ÜÓu ÌÖ^ím ‹nÖ ‚â^ŽÖ] ÄÚ ànÛnÖ^e ð^–ÏÖ]æ
3
C2

äÖ牅 à k×fÎ ^ÛÒ k×fÎ äÞ^vf‰ ²] àÃÊ (äÖ牅

vZèYì ._ÐÆ y M Œ
Û Ð p Òq
ZÉ ì 7s ÜÆ y M Œ
Û ‡X » ä™ê6nŦæ gzZ { ZÍq
Z L L

vZ \ M |gŠ • D™®
 ¤Z Å g
u Å 1vZ wÎg Z
 \ M ì ~Š™ n•
Û
®¤Z Å 1wÎg LZ ä \¬
ó Xó • D Ñ O ¬» \¬

¿#ÅVßßZ „ LZ

:• ˜ ( | 751 x )  ³0Z)´ é

çz Ð Þ ä VrZèY • Ð M Ð ƒ
 vßt Ì~ äh ÂÃwßZ kZ b§Å VßßZ gzZ LZžì t | L L

nÆ- i úÔäYƒ ë!
Æ VâzŠçzgzZ i úÐð~ i úÔäƒ: ÁÐ ëgŠ kŠÆ$Ôäƒ Z
 ZzÆ F
z Ôäƒ

0Ð äƒ ~gz¢Ð VƒZÍzŠ ~ b ïgzZBÖZ > Z Œ
Û èe
ñn Æ ~ÇÆ kZ ƒ x â S » TÔäƒ oÑÅ ìY^

™f » „ VƒZÍzŠ ~ kZì ™f » äƒÆ VƒZÍzŠ~ b ï~ g
uTžìt ]!
ůXì HwJÃ]c
Zzg ÒZ

7oÑ{ ZÍzŠ sÜ~ b ïÐ zg Å kZž• ë {z ~ }g !
Æg
u kZ Xì ™f Ì» VƒZÍwŠ ¬ zŠgzZ à zÉ 7
wßZ ÏZ ä VrZ ÂÐ kZèY Xì 7oÑÌ*
ƒ » àzgzZ Vƒ „ Éà {z { Zp7oÑ ðÃÌÅ äƒ wŠ ¬Æ yZgzZ

ó Xó 솟Z6y M Œ
Ûe
Zzg Å 9oÖçe Ÿ] |^ÓÞ Ÿ 0ž å 1 Zr ù6

:• ˜ ~ Ã
ó q
Z6}wßZ L[ KZ Š Z•ZÞ¬·)´ é

{z gzZ )X • q
ÑB‚Æ yZ Ì}uzŠ ~ ä™wJÆ XÔì HwJÌÃg
Š q ZgzZ¼ ä VrZ ,i Z {z´ L L

Åp
g ~ b ï‰
Ü z à ظ gzZ!{ c
7gzZ ÕY‰ ( • wJ.
Þ ‡._Æ _ ZÑÅ  x Z™$ötža kZ

yZ Ð 
®Ÿg ÔN
 0: _g ZzÆ L
Þ ‡Ô#
Ö wÅ Vz0

6áZz VãgzZ Vz0

gŠ áZz VÕZŠ Ôi ZŽ Æ C6VziñÔ#
Ö w
tèÑq Ôg
Š q Z 0Ð p
g: { izggzZ "7: i úÅ]gúî~E
G38gzZ • xøÐzz Å ypŽ ÔäY 0 xø» V¤g x Ó
3
C3

ó Xó •†ŸZ6*™yWŒ
Û Ð zg ÅwßZÆ yZ Ìg
Š q Z x Ó

Æ s ¦Z ñ• 0Ð y*kZ~ 262B2VànÃÎçÛÖ] Ý¡Â] [Â KZ ä( | 751 x )  ³ 0Z)´

Xì c
Š [ZŽ °•
á z °» » yZÆ™Ü]2gzZ bÑŠ 52

Zzg s ÜÆ {g•<
e
 b

ÂVƒ „gƒ x¥s ÜÆ {g•<
 Ð „C
Ù ª LZŠ q Wg ¶Zžì t wßZ îZgŠ ~Š ã
ZuzŠ » Ãñ•

¸ L b ˜Z Å g
u wßZ Š Z% Å yZ Ð {g•<
 X Ç ñY HwJÃg
Š q Zg•g zZ Ç ñY H7¿6Š q Wg ¶Z yZ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

196

Ð kZgzZÔƒ ˆ0gó • Ð
L zz Åg (Zz wJÆ x Z™[WÆ yZŽ ì ó{g•<
 L{z Š Z%Ð kZÉ Ô7gó •

X • Š Z%vßÆ J
gzŠÆ É@

C4
3

ŠŽñÐ }u•ÅkZ { ZpÔ ñYƒx ZúŠi y!
i6gîÇ{zžì Ìt V; Æ s ¦Z ñfp°Å {g•<

C5
3

Xƒ: „

{^
Y ~W» wßZ

gîÆ oÑÅ ä™wJÆ ~tg
uÝZgŠ wßZ Ñ!
zgqV; Æ s ¦Z ñf+y
Ožì t Â]!
ÅÀ

Ã]q ˜Z ÅyZ c
B {^
Y » g
uwßZaÆ g
uwJ~ g
•Z %Æ x Z™$öë¤
Z Xì Š
H76
Â]!
: Zg ZŠ c
ŠèÑq Ô• ìg™¨Ð ÂÆgó •<
 Ls ¦Z ñf ÃTÔ7{z Š Z%Ð ó{g•¸LV;z ³7

ëZ ~uzŠgzZ Ôce *
Y HwEZ ~ û9Æ yZÃ]q ˜Zzz%~ ®ÏZaÆ ä™]!
6g
uwßZžìt

ÅŠgz wJÆŠ q W¸ÃTžì ˆÅ 7gHp°³q
Z ðÃÅ ó{g•<
 LV; Æ s ¦Z ñfŠpžì t ]!
XnY c
¯ Kã

´»e
ZgŠ z ×Æ kZgzZ g
uz e
Zzg²Ô7иz fm» {g•<
 Ås ¦Z ñf+y
Ožìg ãZz

Æ o %Z ~ : M Æ g
ugzZ}_bZ ÜiF
Z ÂgzZg•<
 çO Ôì 6¸ à Zz äƒ ÝqÐKkZjg £

 {z Š Z%Ð kZž It ~ }g !
<
Æ iF
Z ÂçO Ô• qçñ »}DgzZ }wßZ ï¬z s²X • ðƒ Za ¯
 !

ÏZXì 7„
 gŠ Ôƒ „g W¬ òZg ~ ¿Æ VÍßÐ V-œ|Ša Æ s %Z Ë%žƒ Š
He
Zzg V- & ì

s ¦ ZèY7„
 gŠ Ì{z Ôì H7g¦ZŽ »g•¸ä s ¦Z ñf+y
Os Ü'Æ x Z™$ö b§

VÍß6gîÇŽ Ôì @
ƒ6]c
Zzg yZ t :Z » gó •LV; Æ yZ žì [ g*6
zZ ~ KÆ p°Å gó • LV; Æ
Ð TÔ• Bnq
ZÐ ~ V©zŠ Å F
Z ÂÐZ {z Xƒ: • ðÃÐ }uÅyZì e ÔVƒ ˆƒg•6Vâ !

C 6
3

X+
 8Dq
Š 4
Æ ‰gzZì @
ƒÝq ¢ Dq
Š 4
Æ ‰Ð ~ yZ

ñfsÜ gó •<
 LtçO Ô7Ð fm» ]àèY Ô• wJ.
Þ ‡*
]Zg¦ƒ
 t ~ }g !
Æg•¸

É 7b ˜Z ðà gó •Lq
Š 4
Æ $öža kZ X D™7tÐZ x Z™$öÔì u „ q
Š 4
Æ s ¦Z

X 7` ôZ ðà » äY ï ó]à LV; Æ VÍßà 1 ~tg
uÔì ]gz¢Å4}sÜt

Æ nC
Ù Ì6ó{g•<
Ð
L Š q M g ¶Z6x *
Æ óo ôZ ]”L c
óe
ZgŠ L b§Å *™y M Œ
Û s ¦Z ñfžìg ãZz

» s ¦Z ñfXì Cƒ ¬Ìª
ÑŠ Å ó{g•<
 LéÅ *™yWŒ
Û V; Æ yZèY Ô• ïŠ g Z Œ
Û w=)ñŸZ

{z  ì $
Ë ™†ŸZ ‚nnÏi c
Hg•Ú ðÃ6ó{g•<
 L c
yWŒ
Û¤
Zžì F
6
s »Z x°gzZ që)uZutzgt

Xì ó{g•<
 Lb ˜Z m{ ÅyZ sÜ

: • ˜ ñƒ D™{û6tzg kZ Š Z•ZÞ¬)´ é

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

197

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

Ô7w®Ð[WÆ yZ Ž Ô Yƒ 7Ð g
Š q Z yZ Â Yƒ 7¤
Z ( ‚nnÏiz Hª) x »t žØŠ ì … L L

X ó óV
þ ƒ â6x £— „ ÄÆ ¡Ð p ÒÆ _ ZÑ~¡gzZ wëÅ x Z™$ö ( g
Š q Z ) {zì e

@
Yƒ ÝqzgŠ » îGÈÑ-Z ¬Ðzz Å äY ï]àV; Æ VÍß¡Ãe
Zzg Tžì t ~ŸkZ {ûZg ø

yZ ¸gzZ •gó • LV; Æ s ¦ Z ñf]c
Zzg +Z èaž ñY c
Št [ZŽ » kZ¤
Z Xce *
ƒ Ìg £ ðà » kZ Ôì
uŽ gzZ Ï ñ0
g
gZŒ
Û w={z σ ïq Å ]àV; Æ s ¦Z ñf g
uŽ Z® Ôì g £ » DgzZ qJÅ

LZ ¿ZuzŠ ðÃV¯Àžì eÐ Â Ô Ç ñY c
Š hg™}Šg Z Œ
Û Š qW¸ÃkZ Ô Ï} F
Z: Zg7 6zi Z F
kZ Å ó]àL

w=ëÃkZ Ôì g•c
w=V; Æ x â S }g ø g
uŽžá™ì‡g £¸aÆ ®
•
á Zz ózF
Æ Ý{h
I

-7²ZgpgŠ ÌëÃ]c
Zzg x Ó+Z ÂÅ 7wzKzÂðÃä[Z }g ø s§Å g
Š q Z XgzZÐ ,™wì

gzZ x PZÆ <
Ø è gzZ ÝI ðLZ ¿C
Ù ~ TÇ ñY 0 wCZ[i !
(Z q
Z g
Š q Z·ùÐ b§kZ ÂÔÐ

pÔ ì Y™  q Ê » <
Ø è g ULZ LZ ¿C
Ù b§kZžÙ s çX Çá ¯ •
á ÓöÃttg
Š qZ aÆ q Ê

Ø èLsÜ{z ÂñY ÅzŠ z K
<
 ðÃaÆ äZz™t4Š Ñ!
Å kZ c
ñY H q Ê » kZž 7ëÑ kZ <
Ø è ðä
Z

U
"
¡Å[W<
Ø ZèÉ Ô7a Æ #
Ö }
Å tó tg
uLwßZ c
°Z ¸{Š™gH~ wŽgßkZèY Ôǃ óg
u
XÐ VƒaÆ ¶Š E¯ÃyZ6óg
u<
Ø èL gzZ ä™

t‹ » yZgzZ ]c
Zzg ³#Æg•<

Ð ~ yZ Ôì ˆÅ ÒÃÅ kZñÎâ Æ x â Zè} gzZ g
Š q Z XÐ s§Å  s ¦Z ñ•~ŸkZ

:ì ;g Y H~ sf wVg• {™E
»P

1•wV

Y7 ~ }g !
Æ ß ÅgLÈ~ núÆgLF
Ð 1vZ wÎgžì e
ZzgÐ 5m‡z ! Z 0Ä]|
C7
3

X 7^
Y ßtQÂ c
â•
Û ä \ M ÔV; ¹ä b‚Ôì CYƒ ÁˆÆ äƒ ÈgLFH c
â•
Û ä 1\ M Â Š

nZ ‹Z

8E
g
:• ë ( | 490x )  ö u x â S é

kZÆ 1vZ wÎg™f » Tì s ÜÆ {g•<
 tèY H7¿6e
Zzg kZ ä ( | 150x )  •1Z x â S L L
C8
3

:ì ~Š •
á gZ

ó ó 9Ø%Ú ¡%Ú †ÛjÖ^e †ÛjÖ]0

ó óX ’ e ムÜq
ZŠ Z® ÂñY à gL~á$
ÆgL L L

[ZŽ

8E
™7 ñZgt ™™ng ”~ : M Ãg
Š q R zŠ Ð zz Åûèx° Ænç ( | 490x )  ögux â S ~ ZB wV

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

198

VâzŠž• @•
á 6]!
kZ „ p ÖZÆ g
Š q Z VâzŠèÑq ÔH7¿6kZ ä ( | 150x )  •1Z x â S ž• ìg
žì t Š Z%Ð T• p ÖZÆ 9g›†Ö^e †ÛjÖ]0~ g
u Å 5m‡z ! Z 0Ä]|èY Ôì : Ç Z]
x|»

gLÈkZ ~g ZlgzZ ì CYƒ Áˆ Æ äƒ ÈgLF
ž n kZ Ô7^
Y ß Å VzgLF
núÆ VzgLÈ

Ð kZ gzZ ì Â » 9†ÛjÖ]0s§VâzŠ ~ ~tg
u ~uzŠ²Ôì ˆ~Š ~ 2 zçÆ kZ Ž Sg 7~z)Æ
s§VâzŠ ƒ!Š nB‚Æ VzgLÈ »gLÈžìt Š Z%Ð 9Ø%Ûe ¡%Ú †ÛjÖ^e †ÛjÖ] 0Z®Xì gLÈŠ Z%

B‚Æ ~'
Z'!Š nB‚Æ È »gLÈžìt Ýq » g
Š q Z VâzŠ Xì 7^
Y žz ¶Ô’ e *
ƒ ~z)yiz

X Ï ñYƒ µZz ¶~ gLF
ˆ Æ äƒ ÈèY Ôì 7^
YB‚Æ ~'
Z'!Š n »gLF
gzZ ȲXì ^
Y

X • ¿.
Þ ‡„ VâzŠgzZì 7mg ¬ ðÃ~ g
Š q Z VâzŠ ,'
¯

2•wV

$ Ð k„0vZ†]|~ {)z›9
5kE
:c
â•
Û ä 1 vZ wÎgžì ~z% 9åE
3
C9

9ànÛmæ ‚a^Že ð^–ÏÖ]0

gzZÔ z/0vZ†Ô {Š „0ÄÔ x x
0 {g qÔ {k

Ù 1ZÔ '
C
YÔ "
U
0h
iÔ k„0ZÔ Z~ g
Š q Z ÃvŠ g
ut

X ì xù‘œ k„0Z g
upÔì ~z%ÌÐ %0 {4

4C0

nZ ‹Z

+-Z x Â)´ ñƒ D™ { ™E
» 9ànÛmæ ‚a^Že ð^–ÏÖ]0 :g
u ~ wV Å ä™ 7 ø6{g•<

: • Dâ•
Û  Ù•Z

Xì s ÜÆ 9†ÓÞœ àÚ o× ànÛnÖ]æ o‚ùÛÖ] o× èßnfÖ]0 :g•g
u¸tL L

[ZŽ

:ì c
â•
Û ä ( | 388)  ! æx â S ñƒ ïŠ r~ V(uVâzŠ yZ é

Ô7s Ü Æ9 †ÓÞœ àÚ o× ànÛnÖ]æ o‚ùÛÖ] o× èßnfÖ]0 :g
u 9 ànÛmæ ‚a^Že ð^–ÏÖ]0 :g
uL L

¦ ŠÆ VâzŠ ngzZ ]Š Þm» 9ànÛmæ ‚a^Že ð^–ÏÖ]0 gzZ ì ~ ª
q ÅnsÜ 9o‚ùÛÖ] o× èßnfÖ]0èY
4C1

X Zƒ Z̬» yZ • µ Z µ Z VâzŠ Z
 gzZÔ • µ Z µ Z VâzŠgzZì ~ ]gßÅäƒ

:ì –äV⊠( | 676 x )  ~zâx â S gzZ ( | 388)  ! æx â S é

0/Ô 5Z]|Ô 5& œ–1Z <
Ø è ¸ Xì Ð {)z t £z wZñZ m» 9ànÛmæ ‚a^Že ð^–ÏÖ]0 :g
uL L

ñf†gzZ Üæ ñ• ( | 241 x )  £Z x â S Ô 9| 204x ) w•
á x â S Ô ( | 179 x ) ´ â x â S Ô ( | 101 x ) m
+Z†
4C2

Xì w®Ð g rZ

:žì –~ q ÃŠÆ g
ukZ ä ( | 751 x )  ²Z 0Z x â S é

ÂñY c
Š hg:
 Æ V=yZÃVž¤
Z Xì ~I ]” ¢
Zg – » V=Å b§kZaÆ ä™ŠgÃV(u 9L L

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

199
C43

ó Xó Ç ñY {g™ƒ wâ 0
k¼ » òz g
Š q Z 9

VâzŠX • · w©VâzŠ 6V»KZ KZ gzZ • µ Z µ Z Šzgz :
 Æ VâzŠ X • 9hu V⊞ì tžÜ


* ™Šg 7ZÆ™ Za ng ¬~ g
Š q Z 9)g f Æ VßßZ äâ ðZ®X 7ng ¬ ðÃ~ VâzŠ gzZ • q
Z b‡Æ
X ì s ÜÆ <
 q nZ

: ì sfzgqŽ Ôì Š
c
C {°‡y‚We
.~ g
uxEnÆ ä™ «ŠÃng ¬Æ g
Š q Z ng ”ë !é

X ñY ~Š r~ VâzŠ Â Ôƒ e*
ƒ rz =¤
Z a

X σ t*
OgzZ c™xn ÂÔñYƒx¥ õg @
y
Åäƒy
Oz xn¤
Z b

H¿6q
Z ñƒ ïŠ ßF
6~uzŠ Ãg
uq
Z 6Š ã
Å ßF{Žz gÃè ~ g
uxE ÂÔƒ: x¥Ì õg @
Z c
¤
X Ç ñY H•Â6kZ™}Šg Z Œ
Û qŽ%Ã~uzŠgzZ Ç ñY

•Â i‰
Ü z @
6g
Š q Z VâzŠçO Ô7e]gßðÃgzZ ~}g !
Æg
ukZ [Z ÂÔƒ ÂÌbŠ ßF
Z d
¤
X Ç ñY H

4C4

kZ ñO ä óe
ZgŠ IZž
L k\Zp X Ç ñY H7Šg ÌÃg
uq
Z Ë Âƒ e*
™ ¦¤
ZÃV(uVâzŠ ª

X 1c
¯ wßZ » äZ”~ :WÃVâzŠ Ô D™ ¦ÃV(uVâzŠžÆ

3•wV

~ kZgzZ Ã)(lÆ b§Tì c
ŠgZŒ
Û xw b§ÏZ ÌÃ{gëÜæ ä 1 vZ wÎgžì ~z%~Ä]c
Zzg
4C5

Xì c
ZIqNÌÃä™g D

Xì Åä7 /ôZ
ZiÐ æe
Zzg ÅXÔì Ð ~ ]c
Zzg yZ g
ut

nZ ‹Z

5÷Z ]|ä 1 vZ wÎgžì c
Šg Z Œ
Û ¿.
Þ ‡*
6Š ã
Åg
uq
ZÃe
Zzg kZ ÅÜæ xwä s ¦Z} f
4C6

:å c
â•
Û Ã 5@1Z ð¸Æ

9†nÇßÖ] ØÃÊ ^Ú †nÛ ^eœ ^m0

ó Xó ì Zƒ HÃáM}g v!@1Z} Z L L

Ôk
7zz ðÃÅ ä™g DÆ 5@1Z ÂÔ @
ƒ xwªZz {gëÜæ ¤
Zžìt wÑ+Zzz » yZÐ e
Zzg g•kZ
! ƘÅg D~ kZ „:gzZì xw Â: ~ Vsszc b§Å)(l Ô {gëÜæ [Z Z®

[ZŽ

ŠzupÔ• D™tÂxwÐ g ±Z ~½6Š ã
Å 1 wÎg g
uÃ{gëÜæ s ¦Z ñfžìt ]!
ÅÀ

kZ „ ë xwèY Ôì H p» äƒ xwÆ {gëÜæ Âì ^
Y g D¤
ZèÑq Ô• 7b‡Æ ƘÅg D~ xw

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

200

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

Æ yZ™}Šg Z Œ
Û g•Ãe
Zzg Å 5@1Z J
V˜ Xƒ: ]i YZ Å]q I‰ÚÅV»x ¬ V˜ž• Ã(

Ú!
gzZ •¬Ž ì @
ƒ y›{z • »<Ñx ©ZèY Ôì ]!
Ïwë*
ð•Z t Âì m» ä™~
Z ?ŠÐ§Zz

„ • {z Z
 gzZ ì @
ƒ 7t :Z † » V-È0
à Zz äY ÅZ
¬ ~ xwŠzu6XÔ¸ a Ç!
5@1Z²Ôƒ

IÐ äYbŠg Z Œ
Û xw Æ {gëÜæ äVrZžì eÌt gzZ Xì $
Ë Y Å~
Zù ?ŠÐ ÉkZÆ yZ Â7

» 1 vZ wÎg6ä%Æ {0

6~ g
uèY Ôƒ c
Šg Z Œ
Û xwÃ{gëÜæ~ˆ ä 1 vZ wÎggzZƒ 3g w0
{0

6t „
5@1Zžì eОì t ]!
ë Z ~ŠX » ä™ë Z•
Û i ZŽ Ãg DÆ yZž *Ôì ™f » ¶Š ‚ÑŠ à 5@1Z

= tÌt VW'h
'
× Xƒ ~Š™ qzÑlgz6Å kZ™Ñ yLZ ~ˆ gzZƒ ZñÐC
Ù !
Æ xwŠzuÃ}0

6kZ ä

: ÝqzgŠ » gó •<
 LÌA
 {z Â,™ e
Zzg/ôæÃ]c
Zzg ´Ð ƘÅg D ~ xwŠzuž ì ]!
ä s ¦Z ñ•y
OÐ kZž ñY c
ŠÈ gó • La kZ sÜ Ãe
Zzg gó •)Lq
Z Å 5@1Z ²?}™

Xì H"
U
Ã4<
Ø è

¿#ÅVßßZ „ LZ

ÅyZQgzZ • G 7 ä s ¦Z ñfwßZ ZŽ Ð x *
Æ óo ôZ ‹”L c
óe
ZgŠ L~ eÆ ïÅ e
Zzg

X 7̼ {Š c
iÐ w¸Æ sfÆ( | 751 x )  ³0Z)´|ÅyZ Ôì 36Ê qWg ¶Z ~ Ýzg
:• D â •
Û ( | 751 x )  ³0Z x â S é

Š q Z ƒ
g
 yZ \W Â c
?ì HyZöÎâ Æ ]c
Zzg àZz äY ÅwJ.
Þ ‡*
c
à z äY ÅwJž •Â• C … L L

„g X • s ÜÆ kªz =gzZ •†ŸZ6yWŒ
Û { z¤
ZØŠ hgÃ
 yZ c
Vƒ „†ŸZ6*™yWŒ
Û {z { ZpÔk ™wJÃ

]i YZ 1 wÎgÆ kZgzZvZ ÅTžì q +Z q
Zt ÂÔ,Š hg•e&gzZ B™wJ•e&ž ãâ ðt Å\W
4C7

ó Xó ïŠ7

¢ Z x´Z ä ( | 751 x )  ²Z 0Z x â S ˆ Æ kZ
4›G
>
» bÑŠÆ VÍßyZgzZì Åc Ýq§6ZkZ ~ èEG

Xì c
Š [ZŽ °•
á z °» »]2Æ™7Š §z ng ¬~ :W

uZz¸Šg Zz ~ ~• xÀ c

Ç ñY H7wJ‰
Ü z kZ ÃuZz¸žì Ìt ~ŸÆ g
u wJwßZ îZgŠ ëZ q
Z » s ¦Z ñ•

Ôƒ c
W7t ‚Æ Š Z®M Å VÍߎžì §Zz g•(Z Š Z% Å yZ Ð )¬ ñZ• XƒÐ )¬ ñZ• m» kZ²

t ‚Æ Š Z® ~(âZèÑqƒ w®§Zz {z Ð )g f Æ Š Z•
Û Zq
Z zŠÉ Ô}™: e
Zzg ÃkZ Š Z®M Å VÍß p

X}™e
ZzgkW » VÍßÐZžì @
™ Ÿ» »]!
kZ§Zz ÑZz äW 7

:• ˜ ñƒ D™s
 Ÿz ÅwßZ kZ ( | 595x ) ”g 0Z x â S é
ᜠÔÖ]ƒæ ^`e ØÛÃÖ] †ŽjÞ] Ÿæ †Žjßi ÜÖ ]ƒž pç×fÖ] ^`e ÜÃi ojÖ] •^u¤] …^fìœ •$ … ýäÞ¬Ê èËnßu çeœ ^Úœæ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

201

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

æœ änÊ ÔŽÖ] oÖž ä΂’e à¿Ö] èf× à äq†íiæ †fíÖ] àaçi èßm†Î …^ŽjÞŸ] äÞª• ]†fì á^Ò ]ƒž …^ŽjÞŸ] Ý‚Â
4C8

äíŠÞ æœ äe„Óe à¿Ö] èf×Æ oÖž

:gzZ Vƒ: ~z%Ð t§]Ò¤
ZŠ q Wg ¶Z 0ÐgñZ q ¸ß Z x ¬žìt wßZ V; Æ ( | 150x )  •1Z x â S L L
454Xe äƒ Ð ¹ áZz ä™ÜÃkZžƒ +Z Â]!
G
gzZ g•¸pÔ èG
ZèY Ôce bŠ ™Šg ÃyZ ƒ ~g Y ¿„
¤

@
™u‡ÐZ ñOÆ ä™ Za yá » ðC~}g !
Æ kZ gzZ @
™ Za ü~¸Ž ìÜŒ
Û (Z q
Zt ƒ: szc
ó Xó ì @
™ Za yá » äƒ c™c
N
ÑÆ kZgzZ

8E
:ì HyÒ V- Ð 
sŸzh
'
× ÃwÑ+Z ÏZ ä ( | 490x )  ögux â S é
ņŽÖ] gu^‘ ᢠÌm‡ äÞ¬Ê äe ØÛÃ×Ö äjʆÃÚ oÖž Ý^ÃÖ]æ ”^íÖ] t^jvmæ pç×fÖ] äe ÜÃm ^Ú oÊ gm†ÇÖ]
kÞ^Ò ]ƒ¬Ê Üa‚Ãe àÚ änÖž t^jvm ^Ú äß ]ç×Ïßm áªe Üa†Úœ ‚Îæ änÖž áçq^jvm ^Ú Œ^ß×Ö ànfm áªe ]…çÚªÚ á^Ò
]çÒ†jm ÜÖ Ü`Þžæ Ü`Ûn×Ãiæ èÊ^Ó×Ö ÔÖ]ƒ á^ne Õ†jm ÜÖ Å†ŽÖ] gu^‘ ᜠ†a^¿Ö^Ê pç×fÖ] äe ÜÃi ^ÛÚ è$•^vÖ]
^ÛÖ àm†ìªjÛÖ] áž p†i Ÿœ óîŠÞ æœ ç`‰ äÞœ ^ßʆ Ü`ß ØÏßÖ] †`jŽm ÜÖ ànvÊ è•^Ëj‰Ÿ] äqæ o× ä×ÏÞ
oÖž èÚ^ÃÖ] èq^u ÄÚ ä×Ïße ‚u]çÖ] •†Ëi ^Úæ ^–mœ †`j•Ÿ ànÚ‚ÏjÛÖ] oÊ ^je^$ á ^Ò ç×Ê Ü`nÊ †`j•] åç×ÏÞ
4C9

äjʆÃÚ

{z ƒ Šg Zz uZz¸¤
Z Ô ì ]gz¢Ãx ¬z m{C
Ù Å + Y ÃTgzZ q ¸ß Z x ¬ Ž a Æ ä™yÒ ¬» ]gß+Z L L

,™yÒ t ‚Æ yZ {z Ôì ` ôZ ÃVÍß Å + YÆ VÂ!
Xž ¶~g ZŠ)ft Å 1 vZ wÎgèY Ô Ïƒg ±Z .
Þ ‡*

Ù ª Âì q ¸ß Z x ¬ ]gßF¤
C
ZçO X N àJ
Vß Zz äW~ˆ Ã]ZŠ •
á g ZÆ \W{zž c
Š ¬Ìt ÃVÍß ä \WgzZ

Z [Z X ǃ HÜB‚Æ£.Zz ]àÃkZ Ìä VÍßgzZ σ ~Š ÃVÍ߃
¤
 ̽ŠkZ ä 1vZ wÎgžì

_ƒ c™ c
ì wÈ Å ~zZg {z 
c žÐ B™ë Â7~z%]à& ~ e
Zzg ðÃÐ 1vZ wÎg ~X Ë,Z
Cƒ "
U
{z Ì~ VÍ߬ ¤
Z ÎXì CYƒg•~ yZ {z • D™Üvßƈ Z
 Ãe
Zzg ÏZž7Ù Š Xì

ó Xó • ` ZÆ + YÃkZ v߃
 èÑq Ô D™Ü~zZg » ™ » S ÃkZž @
ƒ: (ZgzZ Cƒg•b§ÏZ Ì~ yZ Â

{^
Y ~W» wßZ

kZ ƒ H: ÜÐZ ä Š Z®~(q
Z ÅVÍßQgzZƒ Zƒt ‚Æ 
ƒŽƒ~}g !
ƧZzg•,Z ˤ
Z¸

´Ð )¬ ñZ• X 7oÑ *
ƒ »Š Z•
Û Z {Š c
i ì Š•
Û sÜ=g f »¸èY Ôσ 7"
U
Zzgž @M 7xiÑt Ð
e
Ð ò• xÀnÆ kZgzZ ñY Hte
ZzgÐZ Â,Š™e
ZzgÐ M ¤
Z ~zZg zŠ c
ZÐZžì °»t nÆ ]c
q
Zzg

žì s Ü ÌÆ Ð=qt Xì 7gH‚Ÿ ðÃÌ» ”ÅŠ Z•
Û ZèY Ôì ë!
uZu bŠ g Z Œ
Û oÑÌÃe
Zzg

Z b§ÏZ ?,™ÜÐZ „ ƒ
¤
 žì ~gz¢ H ÂñY¹Ãä™Üc
ñY Y7 §Zz¤
ZÐ Š Z•
Û Z k• ŠŽñ(q
Z

Ð ò• xÀHž • â •
Û Ìt Q ?@
Y H7tÃ]!
Åq
Z kZ H Â ƒ „ q
Z 삉
Ü z ~}g !
ƧZz

x ÓoÑt ¤
Z ?Ì~ ]4x ÓÆ•Å g
u 0Ð)¬ ñZ• c
ì „ n Æ 7/ôsÜ *
ƒ oÑ » e
Zzg


HÜ7VY U F
Z Â7Zžì @
ƒ Za t wZÎÏ‚ Z q
Z ~}g !
ÆŠ q M g ¶Z x Ó+ZQ ÂÔì aÆ ]4

× îZgŠ Æ s ¦Z ñf~ c Å ó<
 L~ äÏËÖ] Ùç‘œ oʈnqçÖ] [ KZ  yZh
i *ÆZ†ËZ e é

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

202

:• ˜ ñƒ D™{û Æ ~• xÀÁßZ wø6VßßZÆ

kZ Ô 
*™ q nZ » kZ ƒ ~ ¸Cq »XÔƒ He
Zzg ä VÍßyZgzZxÔwŠ ¬ÃkZ ªƒ 9e
Zzg Åg
uq
Z Z
 LL
4G
5k!x ©ZÐ kZgzZ 
3E
LL c
ì @M 7Ð ]ÒŽ ƒ ~ }g !
ƧZz,Z Ë{z { Zp'ì xiÑ6ë 
*™ ûE
*™wJÃ

Š q M g ¶Z » kZ Ôì H™f ä Š Z•
Û ZP ÃkZèÑq Ôì ÑZz ä M 7Ð ]Ò Â{zì ™f »§Zz T~ g
už]!
t'

]gz¢„ +Z Å ä™x¥¬~ }g !
Æ kZ Ôì @
W7Ð ]Ò§ZzŽèY Ôì 7W
Z ðÃ~ 䙊ggzZ wJÆ

Ô• Dƒ „ ( Š Z•
Û ZP) Š q M áZz ä™ÜÃVâzŠ yZgzZì @M 7 LLŽ ì ]gz¢~ }g !
ƧZz kZ ÜÔì
Þ ‡{zƒ ³#Æ wßZ <
.
 Žžì 7jyEZ Ì?Št 2 Ôì 7‚Ÿ ðÃ~}g !
kZ ºz ]ÒX Š Z®M:

t ƒ s ÜÆ wßZ {”"

UŽ ÔƒŠŽñ¬(Z ~ <
 ˤ
Z X • D Y ñ¯ „Ð <
 Šp ÂwßZèY Ôì 7wJ
èm]…• äÖ àÛÖ èm^ËÒ änÊæ

5C0

ó Xó Ç ñY H¿~ {]
ZŠÆ kZ6TÔì wßZ q
Z ~ ]Z f KZŠp

t‹ » yZgzZ ]c
Zzg´Ð ~• xÀ

8E
g
ÅP Ð ~ yZ Ô H7wJä Y f46Y ¯ ÅwßZÆ ó~• xÀLÃ]c
Zzg Xw– Æ( | 490x )  ö ux â S

Xì HÜ6
370 @
345™Ô 1¢ÅoŠôìû†ø Š$ Ö] Ùç‘œ "szcKZ ä)´ÃX Ôì sf `gŠ ,

1•wV

X¸ D™ H+h
«g ñƒ D VZuÐ qÃggzZ ‰
Ü z D Y qÃg 1vZ wÎgžì ™f ~ X]c
Zzg {z

nZ ‹Z

8E
gZŒ
Û ¿.
Þ ‡*
ñƒ ët Ã]c
Zzg yZ 6345™Ô1 ¢Å oŠìû†ŠÖ] Ùç‘œ ä( | 490x )  ögux â S é

X YY H7wJÐZçO ì w®Ð & §ÆuZz¸g
ut²Ôì Ð)¬ ñZ• m»§Zz kZ žì c
Š

{û6wV

8E
g
Ôì s ÜÆ ~• xÀg
u Å ä™+h
«g ‰
Ü zÆ qÃg ~ i úq
Š 4
Æ Y f {)z ( | 490x )  ö ux â S

ž• {Š c
igŠkZ > ZzgáZz ä™ÜÃg
u Å +h
«gžì t wq |èÑqXì ¿.
Þ ‡*
V; Æ yZ n kZ

™f x *
P Æ Y fvŠ gzZ x «
É@
gzZ 7 x Z™/ôyZ ë~ sf Xì ðƒ âà F
Z Âu g
ut 6Y ¯ ÅX
:• ìg ¶Ãz b‡Æ kZgzZ ~zZgÆ +h
«g g
uŽ Ô• D™

5C1

: ì HÜÐ ( | 110x ) ~y Œä ( | 458 x )  •x â S é
ÅçÒ†Ö] àÚ Ü`‰¨… ]çÃÊ… ]ƒžæ ]çÃÒ… ]ƒž Üãm‚mœ áçÃʆm #"²] Ù牅 h^v‘œ á^Ò

ËäVrZgzZ X¸ D™ H+h
«g ‰
Ü z D VZuÐ qÃggzZ ñƒ D Y qÃg 7 x Z™/ôx ÓÆ 1x™ Z Ñ L L

ó Xó H7IÐ kZÃ! ô

:• sf ø
 x *
ZP Ð~ 7x Z™/ôyZ ë @
q

( | 65x ) 5~°‚¦Z1Z b

( | 54x) 5~g »Z {Š y1Z a

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

203

( | 88 x ) 5~°‚Ä0™ d

( | 47 x ) 5~g$

00· c

( | 57 x ) 5 {k

Ù 1Z h
C

( | 92x ) 5´ â 0÷Z g

( | 73x ) 5k„0vZ† f

( | 74x ) 5/0vZ† e

( | 73x ) 5Ûi0vZ† j

( | 77 x ) 5z/0vZ† i

( | 60x ) 5~°‚q1Z n

( | 49 x ) 5~ÄZ .ñ1Z m

( | 74x ) 5vZ†0'
Y r

( | 40x ) 5¨
¤ ! Z 0 Z q

( | 74x ) 5_k

j0 ´ â l
( | 24x ) 5[æ0/ p

C52

( | 3x ) 5'
Y 0vZ† t

( | 44x ) 5v0 bZz k
( | 14x ) 5& œ–1Z o

( | 58 x ) 5%¬ 0µ s

:¸ ¶Ãz b‡Æ +h
«g Ì{)z x «
$öÔÉ@sz É@
sf `gŠ

( | 114x )  b !
g !Z0Y « b
( | 107 x ) ·0̇ d

( | 101 x )  m
+Z†0/ f
( | 110x ) ~y Œ h
( | 106 x ) kƒ ¤ j

( | 127 x ) g bŠ 0vZ† l
( | 117 x ) /0vZD n
( | 119 x ) Ä0 ® p

( | 128x ) Û²Z1Z r
I3Å t
( | 175x ) Ä0 ïG

( | 198 x ) y·G0¼ v
( | 181 x ) ug I0vZ† x

C53

( | 238 x ) •Z'
Z 0 t GZ z

( | 95x ) ¦0G a
( | 104x ) @W c

( | 106 x ) vZ†0Ý‚ e
lÈ! Z 0 yˆ g

( | 110x )  +§0Z i
( | 113x ) wj k
( | 117 x )  «*m

( | 106 x ) ›0Œ o
( | 104x )  /!1Z q

( | 158 x ) ¦ZizZ s

( | 198 x )  s0yç u

( | 198 x ) ~u0 Ý°Z† w

( | 135x )  ¼0¼ y

 ` M g »zcÆ yZgzZ¸ b‡Æ +6Z «g ( | 241 x ) £Z x â S gzZ ( | 204x )  w•
J
á x â S ~‹g Z[W

» +h
«g uF

Z ä ̇0Z x â ZÐ yZ  ( | 179 x ) ´ â x â S ìg X • ìg M - D™¿6+h
«g
X¸ ‰ƒ b‡Æ +h
«ggzZ å 1™ qŽg ä VrZÐ T åw¸ *Š » yZt pÔì HÜw¸

( | 388 x ) ! æx â S ñƒ D™Üà qŽg Æ ( | 179 x )  ´ â x â S Ð w¸Æ +h
«g uFé

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

204

:• D â •
Û

Ðm‚’Ö] †Óe oeœ ÙçÎ çâæ äßÚ Œœ†Ö] ÄÊ… ‚ß æ ÅçÒ†Ö]‚ß Äʆi p‚m¢] ᜠoÖž ð^Û×ÃÖ] †%Òœ gâƒ
oÂ]‡æ¢] Ù^Î äeæ †neˆÖ] àe] æ ‹Þœ æ Œ^f àe] æ p…‚íÖ] ‚nÉ oeœ æ †Û àe] æ gÖ^› oeœ àe o×Âæ
5C4

Ðv‰] æ ‚Ûu] æ oÃÊ^ŽÖ]æ å†Úœ†ì• oÊ ÔÖ^Úæ

Ô¨
¤ ! Z 0 ZÔ & œ–1ZçO • b‡Æ ä™+h
«g ‰
Ü z D VZuÐ kZgzZ D Y Ã qÃg ~ i úY fÒZ L L

x â S Ô ( | 204x ) w•
á x â S Ô¦ZizZ x â S Xì w¸¸ »  Ûi 0 vZ†Ô÷Z Ôk„0 vZ†Ô ~g}
G1Z Ô/0 vZ†
ó ó• b‡Æ kZ Ì( | 179 x )  ´ â x â S ._Æ ñZg ~y
M gzZ  tðZg 0 t GZ Ô ( | 241x )£Z

Ð +h
«g uF» ( | 179 x )  ´ â x â S Ð ( | 463x ) _Z†0Z Ô( | 852x ) v0Zƒq é

:• D â •
Û ñƒ D™™f qŽg

ä ̇0Z sÜÃ+h
«g uF
Ð ( | 179 x )  ´ â x â S žì tê » ( | 463x ) _Z†0Z x â S L L

x ) ´ â x â S ä {)z K
Ú z 0Z Ô• D™g (ZÃä™+h
«g6¯ Åg
u Å 5/0vZ†ë²ì HÜ
„ » ä™+h
«gÐ ( | 179 x )  ´ â x â S ä ( | 279 x )  ~èF
x â S Xì H™f Ã+h
«g Å qÃgÐ ( | 179

{Š c
iÉ 9gzZ ~y
M » ( | 179 x )  ´ â x â Sžì ¹ä Ëâ  ?Œ
Û gzZ ( | 388 x ) ! æx â S Ôì HyÒ <
Ø è
5C5
ó Xó ì 7?Š ðà ZÎÆ w¸ óf •
á Æ
L ̇0Z ( s ÜÆ kZ ) k0
Æ îG
0½É â Ôì » ä™+h
«g Å qÃg w¸9

_öC
Ù âŒ
Û X ¶b‡Å kZŠ Z®M ÅÉ@sgzZ É@Ô¸ D™+h
«g Å qÃg 7 x Z™/ô}g ‚ ¶ Š

241 x ) £Z x â S Ô( | 204x ) w•
á x â S Ð~‹g Z[WÔì ÅÜ~ [Â KZ KZ g
u Å ä™+h
«g ä

Å ò• xÀÐZ » s ¦Z ñfŠŽz!
Æ kZ Ô¸ b‡Æ kZ Ì ( | 179 x )  ´ â x â S ._Æ w¸~y
M gzZ ( |

Xì ?Š ÅY Z`Z x°Æ yZ ~ŸÆ bÑŠ *
™: wJÐ } úŠÆ ¿#

2•wV

Xì @
Y ^IçzÐ äVZ ð0
g e Å { i »žì @
ƒ"
U
Ð X]c
Zzg {z

nZ ‹Z

8E
gZŒ
Û ¿.
Þ ‡*
ñƒ ët ÌÃ]c
Zzg yZ6347™Ô 1¢ oŠôìû†ø ŠøÖ] Ùç‘œ ä ( | 490x )  ögux â S é

X YY H7wJÐZçO ì w®Ð & §ÆuZz¸g
ut²Ôì Ð)¬ ñZ• m»§Zz kZžì c
Š

[ZŽ

X • ® ]c
Zzg x Ó 0Ð UIYçzÐ äVZ { i »žìg ãZz ~ŸkZ
5C6

: • Dâ•
Û ( | 241 x )  £Z x â S é

&m‚vÖ] àÚ ®Že †’e Ü`Ö ‹nÖ èËnßu oeœ h^v‘œ ðŸ©â Ù^Îæ(h^fÖ] ]„â oÊ ®• x’m Ÿ
óXó ì Šzöð•ZÃ6g
uDÅs ¦Z L L:• D â •
Ûh
'
× ó Xó 7"
U
9Ìg
u ðÃ~ {g !
kZ L L

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

205

3•wV

X Å]zˆÅvZ pÐ i Zz M — ~ i úä 1vZ wÎgžì ™f ~ X]c
Zzg {z

nZ ‹Z

8E
kZžì c
Šg Z Œ
Û ¿.
Þ ‡*
ñƒ ët ÌÃ]c
Zzg yZ ~ oŠì†ŠÖ] Ùç‘œ ä ( | 490x )  ögux â S é

X YY H7wJÐZçO ì w®Ð & §ÆuZz¸g
utžZ
 Ôì Ð)¬ ñZ• m»§Zz

[ZŽ

X Ì U˜ LgzZ¸ _7UuÜnu†Ö] àÛu†Ö] ²] ÜŠe ~ i ú 1vZ wÎgžìt |Å]c
Zzg yZ

:ì g
ut Å Áq ug´?Š Åi ZŽÆ "7Z˜ ä×ÛŠe é

à &m‚vÖ] ]„â é]æ… (Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe †ãrm "
# ²] Ù牅 kÃÛ‰ Ù^Î ÔÖ^Ú àe ‹Þœ àÂ
5C7

l^Ï$ Üâ†ì]

: ì ~z%Ð 5†ÛrÚ 0 h~`•
0Z 9 é
Ù^ÏÊ ànÖ^–Ö] Ÿæ È×e oju ᕆÏÖ] ݪe œ†Î Ü$ Ünu†Ö] àÛu†Ö] ²] ÜŠe œ†ÏÊ é†m†a oeœ ð]…æ knב Ù^Î
p„Ö]æ Ü׉ ]ƒž ÙçÏmæ †fÒ] ²] Ù^Î Œç×rÖ] àÚ Ý^Î ]ƒ]æ †fÒœ ²] ‚r‰ ^Û×Ò ÙçÏmæ ànÚ• Œ^ßÖ] Ù^Îæ ànÚ•
5C8

#"²] Ù牆e éçFב ÜÓ`n•¢ oÞž å‚ne oŠËÞ

X Å ] YZŒ
Û ÅBÃ >gÎgzZ S7°°Z Ý°Z vZ p ä VrZ Ô S7i ú~ Y Z MZ Å {ñk

Ù 1Z ]|ä ~ ¹ ä hL L
C

vZ Â`ZÐ {ƒ c
Ñ äY ~ {>{z Z
 X ½} M ÌäVÍßvŠ úÆ \ M gzZ ½} M Âã 6— ™

[pÐ 1vZ wÎg i ú ~÷Xì yY ~÷~B; Æ TnÅ \¬ ~g !
]Z f kZ X c
â•
Û ™ƒ rg à Рi úgzZ ¹º Z
ó Xó Q

i Zz M œzZÐZ b§Å"7~uèYì 7Z
 Zz Ôì ^
Y -7i Zz M œzZ DÜnu†Ö] àÛu†Ö] ²] ÜŠeE ~ i ú

…ÑZn Æ qJÅ kZ ˆ Æ äYƒ "
U
]!
Z Ð \ M gzZ ì "
q
U9Ð 1vZ wÎg Ì-7Ð

X @
ƒ7x¥ƒ
 o *
¯ wßZ nÆ kZ c
*
Î

4•wV

Xì @
Y ^IçzÐ ä3q ðƒ 5 6v Wžì "
U
Ð X]c
Zzg {z

nZ ‹Z

8E
m»§Zz kZ žì c
Š™uFñƒ ët Ã]c
Zzg yZ ~ oŠì†ŠÖ] Ùç‘œ ä ( | 490x )  ögux â S

X YY H7wJÐZçO Ôì w®Ð & §ÆuZz¸g
ut²Ôì Ð)¬ ñZ•

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

206

[ZŽ

Yçz Ð ä3q ðƒ 5 6v Mžì n²Ñ)Z Ð áZjÆ ]c
Zzg x Ó à Zz äƒ Šg Zz 0Ð qçñkZ

~ wVÅ ~• xÀÃg
u c™a kZ Xì "
U
„ Ð yâ •
Û Æ 1vZ wÎg ¬ » kZgzZì c™nç » UI

Xì •ñgz$ *
™"
U
Ãe
ZgŠ wßZ LZÐ kZÆ™7

vZ Y •
á yZ X ÏñW~ `«Å[!
z ~ KÆ 5k„0Z ]» Zg+Z c ¬6e
Zzg kZ :^â

¿#ÅVßßZ „ LZ

:• D â •
Û  Š Z•ZÞ¬)´ é

Æ ^z»g%gzZ g
Š qZ Å+6Z «g ~ i ú‰Ôì c
Š™hgÃg
Š q Z 9Ϲ •Æ wßZ kZ LZ ä s ¦Z L L

Ôì H ÌwJÃg
Š q Z Ϲ 0Ð q âkZ ä VrZ „B‚pÔg
u Å äYƒ ~gz¢çz Ð •B; Ã{ TÑ

)¬ ñZ• m»ƒ
 yZèÑq Ôg
u Å äYƒ ~gz¢ÆçzÐ äÎð~ i úgzZ g
u Å äƒ Z
 ZzÆ F
z‰
5C9

ó óXì Ð

:• ˜h
'
× Š Z•ZÞ¬)´ é

tä VrZgzZì Z 7
*™ o‚ »œJÃs ¦Z ñf ~ äC µ Z µ Z ÎâÅ ( g
Š q Z Ån) VâzŠ {gÃè L L
6C0

ó Xó ƒ 9•ÅkZ¤
Z Ôì C™wJÃg
u0Ð)¬ ñZ• e
ÒZ Åg
u ñfgzZ wßZ ñfžì H

ƒ s ÜÆ g
u {Š™e
Zzg KZ ÅkZ ~ : » ! ô d

6C1

pæ… ^Ûe Ÿ pœ… ^Ûe é†fÃÖ] :ìt wßZ » s ¦Z ñf~}g !
kZ
ó Xó » e
Zzgž *
Ôì @
ƒ » ñZg Å ~zZgg ±Z ªL L

{^
Y ~W» wßZ
6wßZ {gÃè kZ yZh
i *ÆZ†ËZ e '4w5Æ äÏËÖ] Ùç‘œ oʈnqçÖ] [Âg•Å}wßZ é

:• D â •
Û ñƒ D™ ðZg Wíq

kZ Ô 
*™ q nZ » kZ ƒ ~ ¸Cq »XÔƒ He
Zzg ä VÍßyZgzZxÔwŠ ¬ ÃkZ ªƒ 9e
Zzg Åg
uq
Z Z
 LL
4G
5k!x ©Z Ð kZ gzZ *
3E
Æ kªgzZ wßZ {gHt { ZpÔ³# c
ƒ ¬ZñÆÜæ IZ ¿t { ZpÔì xiÑ 6ë 
*™ ûE
™wJÃ

ì @M 7Ð ]ÒŽƒ~}g !
ƧZz,Z Ë{z { ZpgzZƒ: c
ƒ ¿6kZ » ~zZgÆ kZ { ZpÔƒ: c
ƒ ._Æ2 »
6C2

ó Xó • Y b
q
Z » #
Ö ZÉ 7#
Ö Z À{zèY 7u ðÃt · Z »Üæ IZ Ô LLc

~ :Æ kZ Ô Çƒ » e
Zzg ~zZgg ±Z ª pœ… ^Ûe Ÿ pæ… ^Ûe é†fÃÖ] : ì V- 9wßZž• ë ëžì zz ¸
E
G
4
G
$z
@G&{z ƒ "
äƒ [Zß'F
‚ Î& Ôì @
ƒ ûCZ eZ ~ :˲Ôì C0
gZŒ
Û <Ñ îE
U
Z e
¤
ZzgèY Ô7» îªG©EG
Xì Lg ¹!
å ykZ » twq¾ TÔì @
ƒ ûCZ f » y¨
ZtèY Ô YY c
Š 7g Z Œ
Û <ÑÌ6gîËŠŽz!
Æ
Å
45ß
G
èEG
Z ‰²Ô• ŠŽñp ÖZÆ 6C3än×n’ËjÖ] ^`jÖ•] àÚ èfŠjÓÛÖ] ~ p°Å}~ Ãx ÓÅ} wßZ gzZ}

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

207

™Å kZ Åy¨
Z}žì C
Ù ªs ™Ð XÔ• á1 Ìp ÖZ {)z è×’vjÛÖ] (è_fßjŠÛÖ](éƒçì^ÛÖ] ™ ZÜä

fp â }²Ô• n
g wÅ~
â <
 zy M Œ
Û nºZ Xì @
™~
Z ._Æ û+4 LZÐ <Ñy¨
ZŽ ì x *
»
n Æ +$èYì u {z aÆ ä™¿aÆ$%Z ÔYY c
Š 7g Z Œ
Û î†ÐZçO ì Cƒ <Ñi Z

» y¨
ZÉ 7<Ñ{z pÔÐ ,™¿gzZÐ ,Š ò :._Æ ÏZ {z X • •Æ ÏZ {zgzZ ì uŠ ¿Z » yZ

Š ¿Z LZÐ Q z 臤
Zžì ŠŽñe
Zzgg•´Ð Š ¿Z Å®s
 Ÿz ÅNÏZ Xì û{”~
ZÐ <Ñ

Š ¿Z » k Z ¤
Zž Š
ƒ ãZz 6C4Xì @
Yƒ "
U
ÌQ n Æ kZ `
Z q
Z » œÅ kZÆ tŠŽz!
ÂñYƒ t~
X @
ƒ: wÈZ » t~ kZ Â @
ƒ <Ñ
gzZ Vƒn™: ¿~ Ï0

i KZ6kZ 7x Z™/ôpƒ 9Ç!
Zzg q
e
Zž7eb§Ë]!
t ,i Z { z´

~ :TÆ ! ô ÝZgŠ Xƒ ðW: J
"
âÅä™wÑ+ZÐ kZ c
䙿6e
Zzg kZgzZ N Yg*Vc
œF4Ägt ‚ e
Zzg q
Z ÌL~ wÑ+ZèYì Cƒ ?Š ÅûÚ}g ø Šp {z Ô• Dƒìg™e
Zzg s ÜëÃ
¬Š ~øÚÆ e
Zzg q
Z sÜ]‡zZ ΞŽ Ôì @
Y H¿6³{”ÝqÐ ]c
Zzg qùÉ Ô@
Y c
Š 7~ :™

X @
ƒ 7g
us Ü{zÐ ÚÅ]c
Zzg·ù:gz Ôì @
ƒx¥<Ñs Ü ÂñY
Åe
Zzg ¡»Ú ~z%èY Ôì ‚
g 7ÌZ ðà *
™: c
*
™wÑ+ZÐ g
u Ëž Š
ƒ ãZz Ð ,{gÃè

žì Š
HÌwÑ+ZÐ e
Zzg kZ ~gzŠ ËžSg 7n¾ðÃÐ ]!
kZgzZì @
Yƒ "
U
*
ƒ <Ñ„6Š ã

6Š ã
Åe
ZzgŠŽz!
Æ tÂN Y 3 æ‰
Ü z D™wÑ+ZÐ e
Zzg Ë > , c
+$‰¤
Zžì zz ¸ X 7
Xì CW7~pðÃ~ kZÐzz ÅtÅwÑ+ZgzZì Lgg Z Œ
Û '6ÝZ KZ ¬¦Ñ

s
 Ÿz ÅwßZ {gÃè Ð ]c
ZzgP

{k

Ù 1Z ~ Tžì ï•
C
á Ìe
Zzgt Å ®~ yZ ì ZhgÃg
Š qZ Xs ¦Z ñf•Æ wßZ kZ a

X ñY c
ðŠû%]‚ÐZ ÂñY wZ eì Â~ @'Ëžì ~z%Ð

~: » g
u ~zZgŠpžì c
Š hg™Èt Ãe
Zzg Ñ!
{gÃè Å 5{k

Ù 1Z ]|~z%~ ®ä s ¦Z ñf
C

& ÂñY Îì ÂÃ@'Tžì t ~ :~}g !
kZ » {k

Ù 1Z ]|žìt {zgzZì s ÜÆ g
C
u ~z%ÅyZ
6C5

X ÏñY ~Š ßF
6e
Zzg ÅyZÃ~ :Æ {k

Ù 1Z ]|çO Xì @
C
Yƒ u0
@'{zÐ äðŠg !

Ãg
u kZ ä s ¦ Z ñfX oÖçe Ÿž |^ÓÞ Ÿ :ì ~z%Ð 6iœÈ¬ ]|~ ®b§ÏZ b

gZŒ
Û xiÑÄ
 6
uaÆ b ïÆ ]gú~ g
u ~z%KZ 6iœÈ¬ ]|žì t I » yZ Xì H7t
Šp b ï » e Å 5–! Z 0 Ý°Z†ð¸ LZ ä VrZèY Ôì s ÜÆ g
u kZ ¿CZ » yZ²• „g }Š

Å ~zZgg ±Z ._Æ wßZ {gH}g øèY Ôì wJ.
Þ ‡*
ut Z®X å c
g
Š™%Æ ]i YZ Å yZ Ð s§KZ
X»g
u ~z%ÅkZž *
Ôì @
ƒ » ñZg

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

208

:• D â •
Û Š Z•ZÞ¬)´ é

:èY • g D »Š §{z ~ 䙿6wßZ kZ LZžìt | L L

Ù ~ÎÆ t:Å=" ª åçjÃÚžì 1á ÂÃe
C
Zzgg±Z .
Þ ‡*
kZ w®Ð 5k„0Z ]|ä VrZ a
X 7t: ðÃÅáZz äY •Š 1gzZ (ñY Hƒ6Tª) {Z(žì c
Š hgÃ~:kZê ZgzZì ^
Y t:

kZÆ yZ ~ ]c
Zzg 9gzZ ˆÅn•
Û «g zŠ zŠ i úž 1á ÂÃg
u kZ Å 6 Ȭ ]|ä VrZ b§ÏZ b
X S7i ú%Æqª ~g7 ~^ä VrZž c
Š hgÿ

çz Ðð~ i ú~ TÔ• Ï
ñ ñ1ZgzZñ'
Y ]|~zZgÆ TÔ à á Âg
u]ZZ .
Þ ‡*
{z VrZ b§ÏZ c
G
Š hgÃw¸kZÆ yZ ~ ]c
Zzg 9pÔì Š
c
Š ¬» ä™
X ÒI7çzÐ îªGAXž c

~e
Zzg 9pÔì 7$ ðÃÁÐ ëgŠ kŠž 1á Ãg
u®kZ w®Ð5 '
Y ]|VrZ b§ÏZ d

FÌgzZ ÅŠ §Æ yZ {z´Æ yZ Xì @
Yƒ b ïÐ $áZzg Zl{Š c
i c
ÁC
Ù ž c
Š hgÃ~ :kZÆ yZ w®
6C6

ó óX • BV

H7wÑ+Z ä7 x Z™/ôÐ X]c
Zzg {z e

8E
:• ˜ ñƒ D™s
 Ÿz ÅwßZ kZ ( | 490x )  ögux â S é
Ô×i oÊ Í¡jìŸ] Ü`ßÚ †`¾ áªe Ùæ¢] …‚’Ö] àÚ èÛñ¢] äß š†Âœ ‚Î ^%m‚u áçÓm ý ᜠ^Úž
6C7

&m‚vÖ] ÔÖ]„e èq^vÛÖ] Ü`ßne †ri ÜÖæ è$•^vÖ]

ªÔƒ HnZ²Z ä[WÆ wzZgœÐ Tƒ g
u +Z ðà (²ÔÇ ñY H7¿Ì~ ]gßkZ6e
Zzg ) L L

ó Xó ƒ H: wÑ+Z ä VrZÐ g
ukZpƒ ðƒ c ~}g !
ÆXkZ Îâ Æ yZ

{^
Y ~W» wßZ
» kZÃËÔ: c
ƒ¿~ˆ 6kZì e Ôì ˆƒ "
U
Zzgžìt wßZ » e
e
Zzg DÂñYƒ "
U
Z¸z e
¤
Zzg

Æ kZ ~zZg Ô: c
ƒ ï¬6kZŠp ~zZg Ô: c
ƒ s ÜÆ kªz =Ô: c
ƒ HwÑ+Z ä ! ôÐ kZ Ô: c
ñW™x|

Ž ÔÜæ IZ ¿}: c
,™¿6kZŠ Z•
Û Z m{Æ}Ñç ËÔ: c
ƒ Åe
Zzg Å kZ ä ò• xÀÔ: c
}Š ò :._

Ôƒ : q )Z 6kZžªÆ Ôì Yƒ s %Z Ð pÆ kZ Xì "
U
gzZ ì e
Zzg {z wq¾ ñYW7 ^è%
ÂÔƒ: e]gßÅ {)z ßFc
¦~ VìZzg¤
Z ~ g
•Z ZV; Æ $öžì zz ¸ X σ „ e
Zzg {z wq¾
Æ ¬ b§ÏZ Xì @
Y ¹ ó•ÂL q ˜Z ÐZ XÐ N Y ug Р䙿6ãçÆ yZ%Z ÔÏ•g "
U
tZzg

Æ ]c
Zzg · w©vŠ tZzg xÓÅ b§kZžì zz ¸ Xì 
@Yƒ c™¿6kZp¤
Zì Sg e
Zzg Ôe
ZzgŠŽz!
Æ~z%Z
 ž *
¯ wßZt pÔ• D™yÒ ~ ÃKZ (| 261 x) ›z (| 256 x)  ~gg wø$öB‚

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

209

`~uzŠ Å[!
}uzŠ ,å~}g!
kZX79Ôì CYƒg±Z .
Þ ‡*
Zzg ÂñYƒs%Z »nËÐ x|
e
Xì _g*~

s
 Ÿz ÅwßZ kZÐ ]c
ZzgP

8E
Þ ‡n kZ H7wÑ+Z ä 7 x Z™/ôÐ ]c
.
Zzg sf `gŠèa • D â •
Û ( | 490x )  ögux â S é
8E
g
Ü6
370 @345™Ô 1¢Å o솊Ö] Ùç‘œ "szcKZ ä ( | 490x )  ö ux â S Ã]c
Zzg yZ X 7wJ
:ì H

1•wV
ð^ŠßÖ^e é‚ÃÖ]æ Ù^q†Ö^e Ñ¡_Ö]

ó Xó ì Ðg ±ZÆ VÂgú]°gzZÐg ±ZÆVzŠ%t :L L

nZ ‹Z

8E
g
7wÑ+Z ä 7x Z™/ôÐ kZèa ž • D â •
Û ~ }g !
Æg
u {gÃè ( | 490x )  ö ux â S é

Xì 7wJ.
Þ ‡e
Zzgt V; }g ø Z® c
â•
Û

[ZŽ

8E
g
{zž• D™ÜÐ 7 x Z™/ô{g !
( | 456 x ) x x
0Z x â S .
Þ W!
Æ ~úŠÆ ( | 490x )  ö ux â S
E
8
Xì Hg ïZÐ 7x Z™/ôä ( | 490x )  ögu)´ »TÔ¸ ¶Ãz b‡Æ <
Ø è kZƒ

C68

:• D â •
Û ( | 456 x )  x x
0Z x â S é

ð^ŠßÖ^e é‚ÃÖ]æ Ù^q†Ö^e Ñ¡_Ö] V]çÖ^Î "
# ofßÖ] h^v‘œ àÚ †ŽÂ oß$] à onÃŽÖ] àÂ

ó Xó ¸ b‡Æ ä™g ±ZB‚Æ VÂgúÆ ]°gzZB‚ÆVzŠ%Æ t :7 /ô{g !
Æ 1*™Ñ L L

kZ ä VMì Å s
 ZÜÌÅ Vñ*
Æ 7 x Z™/ôP Ð ~ yZ ä ( | 595 x ) ”g 0Z x â S é

:• D â •
Û {z Ôì HwÑ+ZÐ e
Zzg

tæˆÖ] á^Ò ]ƒ^Ê Ù^q†Ö] änÊ †fjÃÛÖ] Ù^Î àÚ Ü`ßÛÊ (цÖ^e àñ^fÖ] Ñ¡_Ö] “ÏÞ …^fjÂ] oÊ Ü`Ê¡jì] ^Úœ
àÚæ oÃÊ^ŽÖ]æ ÔÖ^Ú Ù^Î ]„ãeæ èÚœ æœ é†u èqæˆÖ] kÞ^Ò ð]ç‰ ènÞ^%Ö] èÏ×_Ö] àñ^fÖ] äΡ› á^Ò ]÷‚fÂ
]„â çâ äß †`•¢] àÓÖ ÔÖƒ oÊ äß Ì×jì] á^Òæ (Œ^f àe] æ ke^$ àe ‚m‡ æ á^Ë àe á^Û% èe^v’Ö]
6C9

ÙçÏÖ]

Ô• D™g ±Z » VzŠ%~ t :Y f‰ì s %Z » Y f~ kZ ?7c
Ï ñ M ¶~ Š Z®Åí!
t :Ð òÝL L

Ø è ¸ » w•
<
á gzZ ´ â x â S Ô ~&

ß c
ƒŠ Zi M ~ç Å kZ { Zpσ í!
„ t : ~uzŠ Å kZ ƒ xݤ
Z0

z{ V; Æ yZ Z®
Ì» 5k„0vZ†]|#
Ö ZžgzZ 5"
U
0h
i ]|Ô 5y¢]|¬
U
ÑÐ ~ 7x Z™/ôgzZì
ó Xó ì ¸ w¸g•» yZpì w®Ìw¸ZuzŠ s ÜÆkZÐ 5 k„0Zp¤
Z åݸ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

210

Xì HwÑ+Z ä 7x Z™/ôyZÐ T• D™yÒ e
Zzg {z ( | 595x ) ”g0ZˆÆ kZ

:• D â •
Û h
'
× ( | 595x )  ”g0Z x â Z é

é‚ÃÖ]æ Ù^q†Ú^e Ñ¡_Ö] Ù^Î äÞœ "
# ofßÖ] oÖ] ^÷ÂçÊ†Ú Œ^f àe] à pæ…^Ûe ÙæŸ] Ðm†ËÖ] sju]æ
C 0
7

ð^ŠßÖ^e

VÂgú» ]°gzZÐ VzŠ% » t :žì ~z%Ð 5k„0vZ†Ž ì Ð e
Zzg q ¯%kZ wÑ+Z » & •
Û kZ L L

ó Xó Ç ñY Hg ±ZÐ

HwÑ+Z Ð kZ ä7 x Z™/ô‰ž Zƒ x¥Ð kZ wq¾ Ôì "
U
s ¸ñÉ 7q ¯% e
Zzgtp¤
Z
E
8
X c
Š } Šg Z Œ
Û wJ.
Þ ‡*
Ãe
ZzggzZ mƒ 7ð‚g J
ÄcÅyZ Å ( | 490x )  ögu)´²Ôì

2•wV
:ì 1 ~tg
u
è΂’Ö] ^`×Òªi ¡nÒ ]÷†nì oÚ^jnÖ] Ù]çÚ] oÊ ]çÇjež

ó Xó N Yƒ »{zÐ ¶Š > 2i Úžƒ: (Z ƒ Î~g !
zg »Ãwâ Æ VBlgz6

k
iL L

nZ ‹Z

8E
g
7wÑ+Z ä 7x Z™/ôÐ kZèa ž • D â •
Û ~ }g !
Æg
u {gÃè ( | 490x )  ö ux â S é

Xì 7wJ.
Þ ‡e
Zzgt V; }g ø Z®Ô c
â•
Û

[ZŽ

8E
Þ ‡*
.
V; Æ 7 x Z™/ô~ dÑ KZ ä ( | 490x )  ögux â S ÌÃe
Zzg kZ b§Å e
Zzg gÃè ú

X ì HwÑ+Z ä 7 x Z™/ôŠ¼ÌÐ e
Zzg kZ² Ôì c
Š™ï•
á ~ ]c
Zzg wÑ+Z
: • Dâ•
Û ( | 595x )  ”g0Z x â S é

ÔÖ^Úæ èe^v’Ö] àÚ èŽñ^Âæ †e^qæ †Û àe]æ o× Ù^Î äeæ Ü`Ö]çÚœ oÊ éçFÒˆÖ] gri V]çÖ^Î ^ÚçÎ á^Ê
äeæ ¡‘œ è΂‘ ÜnjnÖ] oÊ ‹nÖ VÝçÎ Ù^Îæ(…^’ÚŸ] ð^`ÏÊ àÚ Üa†nÆæ …ç$çeœæ Ðv‰] æ ‚Ûuœæ p…ç%Ö]æ
C71

XXànÃe^jÖ] àÚ †nfq àe ‚nÉ æ àŠvÖ]æ oÃíßÖ] Ù^Î

È ¬ ]|gzZ'
YÔ/0vZ†ÔZ]|Ð ~ 7 x Z™/ôì Z
 Zz > 2i~ wâ Æ dq
Š 4
Æ®
 )q
Z L L

Ô ( | 241x ) £Z x â S Ô ( | 161 x ) ~g N yçÔ ( | 204x ) w•
á Ô ( | 179 x ) ´ â Ð ~ Y •gzZ ì Ý ¸ » 7
~y Œx â Z Ô ( | 96 x ) ••Z'

Z x â Z pÔì ¸ Ì<
Ø è » {)z  ( | 240 x ) g N1Z Ô ( | 238x ) rZ

ó Xó • 7b‡Æ > 2i~ wâ Æ d( | 95x )  ¦0Gx â ZgzZ ( | 110x )

ƒ c
Š hg *
™¿ä  É@c
7/ô6
X]c
Zzg {z f
8E
:• D â •
Û ( | 490x )  ögu)´ é

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

211

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

² ñY H: wJÌ~ ]gßkZ ÃuZz¸žì Ìt wßZ îZgŠ q
u wJ
Z » s ¦Z ñ•~ŸÆ g

: wÑ+Zg Zæ ÐZ ~ b) {æW7 ä x Z™Y •Æ yzÅZígzZƒ Š
c
Š hg 
*™¿6kZ ~: â iÆ É@
z/ô

Xƒ c
¯

C 2
7

{^
Y ~W» wßZ

Xì ¸z <Ñ KãKZ Å yZ Ô Ï Vƒ Kã HŠpp
6Ã]c
Zzg Y âZ Å nkZžì t {û Zg ø 6wßZ {gÃè

LZ ` Zzg q
Z »×ìN
Æ Vί ä Vß Zz}g ZŠ Z q
Z ê†X • s$
B‚Æ ‰
Ü zgzZ wj â ÔÄpù ` Zzgž¶ Š

c ‰s Ü'Æ ` Zzgž Zƒ x¥ÃyZôÆ {g ZŠ ZÐ ¶Š ¸
i
ó Æ
L Y C‰ˆ yŠP pÔc
Š }Š ~ wj c
•gæ

V#V#žì @
ƒ x¥Ð ¸
ó Lˆ yŠ P pÔì îŠ ` Zzg ~ oÃ2Z ¸Ð ¹ #
Ö Ó b§ÏZ Xìg µ 7
CƒÐ¸
ó L b & Z KZ Å kZ Ôì ‚
g wîH Šp ` Zzgž Zƒ ãZzçO Xì ;gƒ s Ü'Æ x  {Š™ òZg x »
G"
Xì g £ » \
gŠ ÅkZ <Ñ ÂÔ ñY µ te
ÆR é¨G3E
~äÏùËi6e
ZzgÃ~zZg¤
Z b§ÏZXì

{zQgzZ ÏñYƒ b &ZÐzz Ÿz g
uÂÔ ;g™7:
 Æ t~Š ¿Z ËLZ ¿6e
Zzg ~zZg¤
Z b§ÏZ

r~ˆ gzZ ¬ Ð qÃg ä VÍß~: â iÆ É@
~ Vzà}uzŠ ‰gzZ ~†Ã‰X Ç}Š™ qzÑ¿6kZ

i Zz7 ~ i úä VrZ V;zgzZ ñ M t Z² 5Z*
¦žJ
VŒ „g ~g Y wq ]g߸Q X å c
Š™uFI— i Zz óE
&
{z ~g ø …ä ¿kZ L L :c
â•
Û ä 5a0 yZ/wÎg ! ôÔžì ~ ®ž 6Ô Â½r‰
Ü z 0ZgzZ r—

B‚Æ• 9Ð £Z x â S ~ ~g ]Z ì gzZX ó ¸
ó D™ H ZŠ Z~ ö Å 1vZ wÎg ë& ì ~Š ÑŠ Š c

ó Xó Æ™uFU• c
¸ ‰ wÈÐZ ë Â c

L c
â•
Û †ŸZt gzZ¾ p ÖZ ¸ Ìä 5 ~ÄZ .ñ1Z ]|žì w®
Xì 7ðÃx » »`
Z z [Z N Z(Ð ä™{0

iÃ<
 žzáË6V´ñ,Z žìt  I Zg øÉ

Â|KZ Å ]Zg £ îZgŠ x ÓyZçO Xì C™yi ZáÃy¸z o Z•
Û Z Æ Vzq Ž ì qÏ‚Z {z „¸CZ

Xì k
¸
ó LKã~Š ã
nÆ yZ V¹gzZì „g Y Å]!
Åäƒ KãŠpÆ yZ V¹ž¶ Š

s
 Ÿz ÅwßZ {gÃè Ð Vß VP

qÃggzZ ñƒ D Y ~ qÃg ~ Xì s§Å]c
Zzg yZ {g •
á Z ]¸ » s ¦Z ñfŠ°Ð ä™™f ÃwßZ kZ

ñf ÌÃ]c
Zzg ´Ð †`rÖ^e }W b§Å +6Z «g b§ÏZ Xì ™f » ä™+6Z «g ñƒ D VZuÐ
Xì c
Š™uF•Æ wßZ ÏZ ä s ¦Z

¿#ÅVßßZ „ LZ

:• ˜ Š Z•ZÞ¬)´ é

É@
z/ô~ XÔ ïŠ hg7VY hg¿6x ©Z x ÓyZ‰ ( †`rÖ^e }WgzZ +6Z «g ª ) 4Z ]Z|t L L

º
ó ZvZ L‰
Ü z 0ZgzZ r~ i úä /ô~: â iÆ y¢]|X å c
Š hg *
™¿ä VÍß6V»‰~: â iÆ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

212

i úä VrZ V;zgzZ ñWt Z² 5Z]|Z
 žJ
VŒ „g ~g Y wŽgßt gzZ å c
Š™uFI— i ZzW/ ÐZgzZ I

Ôì ~Š ÑŠŠ c
i ú{z ~g ø …ä ¿kZ :¹ä ( 5a0 yZ/ ) ! ôq
Z  ¹º ZvZ ‰
Ü z 0Zg zZ r— i ZzW/ ~

X ó¸
ó D™ H ZŠ Z~ öÅ 1vZ wÎg ë&

C 3
7

]c
Zzg kªs Ü g

Ôì ~Š E¯6~tg
u™}Š x *
» óe
ZgŠ LÃkª ¨ä Y • +y
O‰~ XÔÐ ~VßßZ îZgŠ yZ

X σ ßF
6e
ZzgÃkª Âì ³#Æ kªŽ }™yÒ e
zg +Z ~zZgž)¤
Zžìt wßZ ëZÐ ƒ

E
8
VrZˆ Æ kZ Ôì H„~ V©zŠ w!gzZ szcÃg
u > Zzg ~ KÏZ ä ( | 490x )  ögux â S é

: • Å™f x lZ zŠ ÅV-zZg szcä

Xƒ Ìs ÜÆ kª {z { Zp ǃ Z
 Zz *
™¿6kZgzZ σ u¸{Š™e
Zzg ÅyZ Ô• g•~}Ž ~zZg {z a

Å {)z 5 ´ â 0 ÷ZgzZ 5 {k

Ù 1Z‰ƒ ¶Å>
C
Ø N~ yZpVƒ éÐ ª
Z°gzZ ‚z ¡Ž > Zzg {z b

ƒ Ýq ÌÙçfÏÖ^e oÏ×i 7Z gzZ Vƒ s ÜÆ kª¤
Z gzZ ÏVƒ ¿.
Þ ‡ ÂVƒ ¬ZñÆ kª¤
Z ]c
Zzg {Š™yÒ
X ÏñY ~Š hgg
u ÅV-zZg äÏËÖ] Øn×Î yZ s ÜÆ kZgzZ ǃxlkª:gz ÏVƒ wJ

C 4
7

:• i Z§ ¶g Ì Ù•Z +-Z x Â~ KÏZ é

:• Œ6x lZ zŠ > ZzgáZz ä™Üà 1 ~tg
u L L

†0f çgzZ "
U
0h
iÔ/0vZ†Ôk„0vZ†ÔŠ&0vZ†Ô +”Zg Y #} :> Zzg szc~Š ¿Zz D a

X ì \zZР䙿6kª *
™¿6e
Zzg Å]Z|yZX {)z 

0 ÷ZgzZ 5 {k

Ù 1Z‰X 7szc~ ~ :zŠ ¿ZpÔ• szc Â~ ª
C
Z°z ¡Ž ì Å > Zzg yZ n~uzŠ b

Æ kª ä [ôZ }g ø 6Y ¯ ÏZ X ǃ \zZ ¿6kª ÂVƒ s ÜÆ kª ]c
Zzg Å ]Z|yZ ¤
Z Ô {)z 5 ´ â
C 5
7

ó Xó ì c
Š™uF
¿6é]†ù ’ÛÖ] &m‚u~z%Ð 5 {k

Ù 1Z ]|~¨£
C

{^
Y ~W» óoÑÅ ~zZg} L

+y
O ‰n Æ g
u wJwßZ ë Z Ð ƒ
 Ž Ð ¼Æ ¶Š kZñB‚Æ 1 ~tg
uÃx â Zè}

Zƒt W
Z6gî~gÅÑ c
~gÅ »„i§kZgzZì wßZ » 䃞
ó LÆ g
u ~zZg {z Ôì H7 ä s ¦Z ñ•
Å ~zZg}X c
Wt ‚tzg » ¶Š E¯Ãkª ¨6ttg
Š qZ ~z%Ð yZ™}Š g Z Œ
Û ž)à 7 x Z™/ô‰ž

!ZjÆ ( | 158 x ) ¦ZizZ x â S gzZ ( | 150x )  •1Z x â S Ž ì {øo {z wV Å ¶Š ßF
Ãg
u ËÐ zz
5/0vZ†]|~ +h
«g ]mZ ä ( | 158 x ) ¦ZizZ x â S ~ TÔì @
Y H™f "
!
Å +h
«g Ð

Ð •Å 5Š&0vZ†]|Ž Å™f g
u {z s ÜÆ kZ ä  r
 ™x â S ÂÅ7• ›g
ug•Å

( | 158 x ) ¦ZizZ x â Z6T•ž{Š c
iÐ V- zZgÆ g
u Å 5/0Z ~zZgÆ g
ukZž c
â•
Û gzZì ~z%
C76

X ‰ƒ lñ{™ƒ [ZŽ Ñ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

213

C 7
7

:• ‰ ØŠ ¾g Zgt ˆÆ ä™™f Ã{øokZ~k

;Z ì bÑ é
^Þ‚ß …ç’ßÛÖ] gâ„ÛÖ] çâæ •^߉¦]ç×Ãe oÂ]‡æ¢] xq… ^ÛÒ é]æ†Ö] äÏËe xq†Ê

x â S p ì ~Š ßFÃ g
u( Å +h
«g ]mZ ) KZ B‚ Æ à ¬ • Â ä( | 158x )  ¦ZizZ x â S L L

„ bŠ ßF
Ãg
u ËÐzz Å ~zZg}gzZì c
Šg Z Œ
Û SZgÃe
Zzg ( Å «g uF
) KZ6Š ã
Å > Zzg}ä ( | 150x )•1Z

ó Xó ì ÝqG@
&ì <
Ø è Zg ø

» TÔì •‚Špì Š
H76gîÆ ?Š6oÑÅ ~zZg} n Æ g
u wJ~ÃÃŽ {øot

8

XìtZz°Z ®Ž ì óOg q L~ kZ {z´Æ kZ Xì &m‚vÖ] oÊ Œ^ßÖ] h„Òœ Ž ì6°Ãf •
á yÑg Zæzg ZŠ

ÑÝZ » g
u > ZzgèY Ôì wës Ü *
™Z
¬ oÑÅ ó~zZg}Ln Æ g
uwJÐ s§Ås ¦Z ñf

Z°nÆ V-zZg ,'
ª
¯ Ô• "
U
B‚Æ ¡Ð 1vZ wÎgŽ ì *
àJ
#
Ö ZÃ]Zk

½2 wdZ z wZ ¸Z yZ

7Æ g
u > ZzgX • ÅZ
¬ ä x Z™$öC
Ù â Æg
u®Ž Ô• °Zz z °» Ç!
…ÑÜ‚z ¡gzZ >
Ø pz
X ñ M 7]gz¢ÅäÎ oÑÅ>
Ø N nÆ yZž @
ƒ 7` Z 5Z z o ^ZÃ

:• ë ñƒ D™h
Š F
ÅoÑÅ ~zZg}Ð s§Ås ¦Z ZÝ‚x H é
^ÛÒ äÏËÖ^e †ãjŽm ÜÖ &m‚vÖ] pæ]… á^Ò áž •^u¢] è߉ o× Œ^nÏÖ] Üm‚Ïi àÚ Í^ßu¢] oÖž gŠÞ ^Ú ^Úœ
•æ•†ÛÊ(äÏËÖ^e ^ʆÃm ÜÖ àÓÖæ èÖ]‚ÃÖ]æ ¼f–Ö^e ^ʆ ážæ ^Û`Þ¢ é†m†a oeœæ ÔÖ^Ú àe ‹Þœ l^m]æ… oÊ
†fì ᜠ^ße^v‘œ à ÙçÏßÛÖ] VÙ^Î äÞœ …]†‰¢] ÌŽÒ oÊ ð^q ‚ÏÊ †ŠnÖ] çeœ oËßvÖ] änÏËÖ] äÖ^Î ^Ûe än×Â
ÙçÏÖ] ]„â ᜠkf%Ê pæ]†Ö] oÊ äÏËÖ] ½]†j•] Ì׊Ö] àÚ ‚uœ à ØÏßm ÜÖ (Œ^nÏÖ] o× ݂ÏÚ ‚u]çÖ]
Œ^nÏÖ] o× •^u¤] è߉ Ý‚Ïm á^Ò å†nÇÒ èËnßu ^eœ Ý^ÚŸ
ô ] ᜠàÚ t^vÖ] †nÚ] àe] ä×ÏÞ ^Ú ^–mœæ '‚vjŠÚ
C 8
7

ä×Ö] äÛu… Ý^Ú¦] à oì†ÓÖ] àŠvÖ] oeœ èm]æ… àÚ ÔÖƒæ änÏÊ †nÆæœ ^`nÏÊ pæ]†Ö] á^Ò ð]ç‰

ž),Zž 
*™òúŠt gzZ 'â :ž7ZgzZ I*Ÿz wŠ ¬Ã 5 ´ â 0 ÷Z ]|gzZ 5{k

Ù 1Z ]| » s ¦Z L L
C

žì ~…]†‰Ÿ] ÌŽÒ gzZì ¹ä øZ1Zž4ž 6Ôì ŠzŠ% òúŠt σ Ýq *¼Ãkª6g
u Å ~zZg

ž Zƒ x¥Ô ðÎ 7oÑÅ ~zZg}Ìä ËÐ ~ xgzZ σ xluZz¸6kªžì w®¸Ð VǸ 4}g ø

x ) •1Z x â S b§ÅY fvŠžì HÜä ` ÒZ÷Z 0ZgzZì w¸aâ•‚Šp *
Î oÑŠ䃞n Æ ~zZg
ó Xó ì HܸРr
 ™x â S Ìä q™dZ1ZgzZƒ: c
ƒž~zZg » kZ¸ ïŠ E¯ÃuZz¸6kª Ì( | 150

:• i Z§ ¶g ñƒ D™{û 6wßZ îZgŠ {gÃèÆ s ¦Z ñf Š Z•ZÞ¬)´ é

'

Y c
wš ÔyGÔ ÷Z Ô >k

Ù 1Z ~zZgÆ Xì c
C
Š™uF
Ãg
Š q Z yZ Ϲ ä VrZ •Æ wßZ kZ LZ L L

ut ~z%Ð5 ÷Z ]|~ ~g g 9ä VrZ b§ÏZ'> Z^g
g
u ~z%Ð 5 {k

Ù 1Z ]|‰Ô• {)z
C

|ŠzŠ » VŠzZ 7Z ä 1 *™Ñ X ‰ wY ù Æ yQg zZ ðW: kZg Zƒz [WÅV;z pñWÜæ vß¼žì ~Š hg
C 9
7

ó óX ~Š ]i YZ ÅÅ
 \%
gzZ

:• D â •
Û {ûV- 6wßZ kZ {Š™7Ð s§Ås ¦Z ( | 751 x )  ³0Z)´ é

ÌtB‚Æ kZpÔì 
@Y „ c
0
ÂU » ! Š Z"B‚Æ/
ñ ôÐ ¹ gz {¾Ð Š ¿Zz D~ wßQ kZÆóe
ZgŠ L

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

214

Ð ¹ 6TÔì <
Ø è » y!
Z 0 }tÉ Ô M 7Ð {èˆÆ yZ c
( | 150x )  •1Z x â S wßQtžì |

Zg ‚» e
ZzgÉ @
77W
Z ðÃ6¡Å e
Zzg »} Å ~zZg L L :• D â •
Û q™)´X à ™ †O Å kZ ä +y
O
 ~g g x â S ~ }g !
Æ 5 {k

Ù 1Z ]|• Â 7 /ôx¤t ‰ {g X ó ì
C
ó 6äƒ*Ÿz wŠ ¬Æ ~zZgg Zæzg ZŠ

:%
 w¸» ( | 256 x )

䙫™Å kZgzZ áZz p
g D{Š c
iÐ ƒ
 »g
u {z Å e
Zzg Å g
uDä É@
z/ô800 ã½Ð yZ L L

Zzg ÅyZ 7 x Z™/ôX ¶` Z'
e
× » yZ š
 ²gzZ¸ ! ²¹gzZ (ݬ) ~g ‡Æ yWŒ
Û {z X¸ Ð ~7 x Z™/ôáZz
X ó¸
ó : Y Zg Wz§Zp~ TX ¶Ån„ ~uzŠ q
Z}ÅyZ V; X¸ D™¿6kZgzZ D™ qŽg s§Å

C80

ì °» „ *
ƒ"
UÚ Z aÆ äƒ$Æ yZ ;g q
Z Âx Z²Z »ž)~ }g !
Æ ! ôg;Z YkZžìgŠ c
8C1

X • ìg ?gzZ è‡ÆÜæ ~ jœ§zŠž

}nÉ Ôì 7"
U
Ð<
 IZ Y fgzZ #
Ö Z xoÑŠ䃞 Æ g
uè~zZg a Æ g
u wJ

8

t {z ì CWt ‚}g ø q Ž Ð “b!
Å}DgzZ g
uDX¸ ³#h
”ŠpÆ äÎ _ ZÑ+Z s ¦Z ñf

„ Ä †X • ðƒ ~g7 V¹ Õä) _ÑÜ*
ƒ ]ù: U
öaÆ x Z™Y • c
*
ƒžaÆg
u > Zzgžì

¹~ ]c@
KZ ä VrZgzZ M
™7i q
Ð Z ~ ®gzZ 9ŠŽz!
Æ äƒ éÐ >
Ø NÚ Y •g;Z Y
Ôäm]‚a [Âg•Å 4} X • qçñÐ ~ yZ ‰É • ®~ |Ž Ôì HwÑ+Z Ð ]c
Zzg +Z Ï

ä Y f,Z ,Z Ð yZ gzZ • wJ.
Þ ‡*
gzZ "
U
)Ž ì $
Ë Y Å 7 ]c
Zzg Vp +Z Ð [ÂC
Ù Å 4}É

gzZì c
Š ¬»o ôZ ~ ]c
ZzgŠg Zz ~}Ãä Y fn ÏZ Xì ›~ <
Ø è LZ LZ >
Ø N ÅXì HwÑ+Z

Xì H IÐ ä™wJ7Z%Æ ï

:• D â •
Û ( | 1332x )  bŠ Š‡+-Z w) · •ž 6 é
]æ‚߉œ Ÿæ àn$‚vÛÖ] àÚ ]çŠnÖ Ü`Þ¬Ê èm]‚ãÖ] |]†• ènÏe àÚ å†nÆæ èm^`ßÖ] gu^‘ ØÏße é†f Ÿæ
8C2

ànq†íÛÖ] àÚ ‚uœ oÖž &m‚vÖ]

„: gzZ • 7Ð ~ $övßt èYì 7g ±Z ðà » ä™Ü]c
ZzgÆ ±g •
á vŠ ÆtZ@ c
t.r
 ™L L

ó Xó ì H[™s§Å `%ÝZÆ yZÃg
Š q Z ä VrZ

!Z@L[ Å4}6gîÆ wV
:ì Š
¹0Ð "0
!
B; nÆ s *
yZgzŠÆi ú~ óîG
G
Ù^ÛŽÖ] o× ànÛnÖ] Ä•æ èߊÖ] àÚ á] Ý¡ŠÖ] än× äÖçÏÖ é†ŠÖ] kvi p†ŠnÖ] o× oßÛnÖ] å‚ne ‚ÛjÃmæ
8C3

…‚’Ö] o× ĕçÖ] oÊ oÃÊ^ŽÖ] o×Âæ Ù^‰…Ÿ] oÊ ÔÖ^Ú o× èru çâæ 醊Ö] kvi

Æ s *
™Äg6N !
ÃB; N ZŠžì g
u Å 1*™ÑèYñ0
!
nÆ s 
*™Äg6N !
B; Vc
ZŠ ~ i ú L L

x â S gzZ • b‡Æ äƒ Z9™ hgB; ~ i úŽ ì s ÜÆ( | 179 x )  ´ â x â S g
ut Xì <
 -0
!
n
ó Xó • b‡Æ "0
!
B; 6J
 ~ i úŽ ì s ÜÌÆ( | 204x )  w•
á

äƒ ®Æ e
Zzg kZ ªäËÕ o× ÐËjÚ ÌnÕ :ì w®„~íqÆtZ@ 0Æ e
Zzg kZ p

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

215

Xì t · Z »Y fƒ
 6

{^
Y » wßZ Æ ó~zZg} Ð
L ]c
ZzgP

8E
:ì H7wVg•Ã]c
Zzg sf `gŠ ä ( | 490x )  ögux â S ~ ô=ÅwßZ kZ {gÃèÆ s ¦Z

1•wV

8C4

:c
â•
Û ä 1vZ wÎgžì e
ZzgÐ5{k

Ù 1Z ]|
C
9†ÛjÖ] àÚ Å^‘ ^`jf×u oËÊ ^`_í‰ ážæ ^`ÓŠÚœ ^`n•… á¬Ê ^`f×ju^Ê é]†’Ú ^ÛßÆ p†j•] àÚ0

ÂèZg6p
gÃkZ {z¤
Z Â å Š
;zŠ 7Ð V⊠Fn Æ ¶Š »ðŠÃH Ç|ŠzŠ » T}h
y

gâ Y (Z ¿ðä
Z L L

ó Xó }Š ,gLq ™q
Zá$
Æ|ŠzŠ {”wEZgzZ}Š™:ZzÃgâ Y:gz Ô„
 gŠ

nZ ‹Z

8E
g
:• ë ( | 490x )  ö ux â S é

’ e bŠ|ŠzŠ ~g Zl„ âZ Â c
6gîÆ yZz@
Æ|ŠzŠ {”wEZèYì ³#Æ 9kªÐ p ÒC
Ù e
ZzgtL L
8C5

ó Xó ì 7J
æðÃÅ ¶Š yZz@
» VzgLq ™q
Z~ ª
qC
Ù 7 ÅkZ c
gzZ

[ZŽ

8E
g
yZz@
Æ|ŠzŠ {”wEZèY Ôì ³#Æ 9kªÐ p ÒC
Ù > Z^g
u L ž
L It » ( | 490x )  ö ux â S

Xì wë) ó ó7 ÅkZ c
’ e bŠ|ŠzŠ ~g Zl„ âZ Â c
6gîÆ
8C6

:• D â •
Û ( | 852x )  v0Zƒq~ KkZ é

èÛnÎ Ÿæ ¡%Ú kŠnÖæ Øe ¦^e äjm• oÊ àÛ• p†vÖ] á^Ê

ó Xó 7 ÅkZ: • é» y›.
zZÎèÑqì ˆ¿g .
zZÎe
Š Å ¶Š™OÃy›Š Zi M L L

u kZ²Ô’ e *
g
ƒ t•
Û ~|ŠzŠMz ¾Æé]†ù ’Ú žì t Ÿ» » kªž• Bt s ¦Z ñfž ;g ¹!

ä <ÑèY Ôì F
6.ß ÌòúŠt » yZ Ôì s ÜÆ kªžŽ ì ¬» ¶Š ,gL q ™q
Z~ wqC
Ù ~

ûÒ$iÐ|ŠzŠ kZ {zì @
ƒ Za ˆÆ ßÅ > Z^Ž|ŠzŠ {zž n kZ Ô• ÅgH,gLq ™q
Z nÆ q Z 4
`

~ {g !
kZ ~ yZ ÂÔ @
Y c
Š hg6~œgzZ ù !
ê » kZ¤
Z Xì @
ƒŠŽñ~ V÷Ægâ Y ‰
Ü zÆ ßŽ ì @

kZgzZ VƒÈ0
Æ kZ VâzŠž @
ì ~Š™gHu ÅgLq ™q
Z ä <Ñ,'
¯ Ô@
Y™g (Z ]” q Z 4
gzZ s %Z

X ,™: izˆÐ u

: • Dâ•
Û ( | 1352x )  ~ò{ •
á gâ Z)´Ð~ s ¦Z ñf[ é
p„Ö] èm]æ… æ änÏÊ †nÆ çâæ é†m†açe] ämæ†m é]†’ÛÖ] &m‚u ᜠàÚ å†nÆæ …^ßÛÖ] gu^‘ †Òƒ ^Ú ^Úœæ
èÎ^ßÖ] àfÖæ †n%ÓÖ]æ Øn×ÏÖ] àf×Ö] àne цËÖ^e o–jÏm Œ^nÏÖ]æ Œ^nÏÖ] Í¡ì kÞ^Ò ]ƒž †fjÃÚ†nÆ änÏËe ‹nÖ
^–mœæ ØÎ^ äe ÙçÏm Ÿ äÞ^Ê gjÓÖ] àÚ ½^ωŸ] Øe^Î ]„â Ø%Ú áž ÙçÎªÊ èŠn΢] àÚ ^â†nÆæ é†ÏfÖ]æœ é^ŽÖ]æœ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

216
8C7

á^eœ àe oŠn oÖ] èeçŠßÚ ^`ßÓÖæ ‚ÛvÚ æ ̉çm oeœ æ èËnßu oeœ à •†i ÜÖ è_e^–Ö] ]„â

Å ! ôž)gzZ ì ž) {z gzZ ì 5 {k

Ù 1Z ~zZg » kZžì ¹~ {g !
C
Æ > Z^g
u ä {)z g ‚Z r
 ™L L

Æ ñÇ c
~– c
zZ2~|ŠzŠ {Š c
ï
igzZ} hðžì Ÿ» » kªèY Ô7g ±Z ðà » kZ ƒ s ÜÆ kªZ
g
u

bŠ wïÐ V1 ( Å<
Ø è 4) ÃVÂ!
+Zž Vƒ H ( { •
á gâ Z ) ~ Ô ~ {g !
Æ ]‚ª‰kZ Ô ñY Ht•
Û ~|ŠzŠ

Ô•1Z <
Ø è[Z Ž ì (Z Ì{°‡t gzZ Y™7wJ ( • s ÜÆ ~tg
uŽ ) ÃVÂ!
+Z ¿WÌðÃ’ e
óì
ó [™s§Å à 3y!
Z 0}tÉ Ô7"
U
Ð ËÐ ~·ÔŠ-1Z

:• D â •
Û ñƒ D™™f ÕŬŠŽñ~ é]†ù ’Ú g
u( | 751 x )  ³0Z x â S é

”Åg ZlgzZ ½yxgŠÆ ¢Û•žì t t ‚Æ x?Zm qg •
á ÕÅ äN
ß gLq ™q
Z á$
Æ|ŠzŠ L L

gL b§ÏZ Ô åuZgpÅÜæ IZ|ŠzŠ b§Tžìt ÕÅkZ Ôì H³ÃgL~¨£Æ|ŠzŠ Xƒ: s%Z ~

Æ ~g »h
'
× Ë% Ug ¯ÃgLgzZ|ŠzŠ X s Ü'Æ {)z wzegzZŽ ÔV[ Ô• D Yá ÂÐ äe ª ó‘LVâzŠgzZ Ì

Û Ð
*™gHq ™q
Z »gL!$
Æ|ŠzŠ nºZX ì F
Œ
d
Û Ð|ŠzŠ ~ ãŠgpY âZ gLn ÏZ Xì @
Y\ gzZ c
3
8C8

X 7kªs ÜÔì kª

žì @
Yƒx¥!lз_Æ X• _ M ~ŠŽz ncÁ ‰~ {g!
Æ ó>
Ø NLÅ 5{k

Ù 1Z ]|
C

X å @

~ š
 F
Å 1vZ wÎg izg z ‘
 » yZ²ƒ: VYt gzZ¸ ^
Ã6û%— Ì~ >
Ø N 5{k

Ù 1Z ]|
C

DZge ÃÔ• ~`
ñƒ ëž)à 5{k

Ù 1Z ]| Ž Ã]Z|4yZ( | 1352x)  ~ò{•
C
á gâZ)´ /

:• D â •
Û ñƒ

oËßvÖ] Ù^ÏÊ é]†’ÛÖ] è×òŠÚ oÊ •]‚Çe oÊ èÊ^‘… ‚rŠÚ oÊ oÃÊ^• æ oËßu àne 醾^ßÚ ÄÎæ äÞœ oÓu
ä‚i Ÿææ‚Ãm oËßvÖ] á^ÓÊ •ç‰¢] ènu än× ¼Ï‰ ]ƒž ^`nÏÊ àÓm ÜÖæ •^`jqŸ] Øe^Î é†m†açeœ àÓm ÜÖ
8C9

ènvÖ] äÒ†jÊ †ËÇj‰^Ê ÔÖçÎ àÚ †ËÇj‰] äÖ ØnÏÊ ènvÖ]

Æg
u kZ ¹ ä ݬ 4ÔZƒ {øo yxgŠ Æ w•
á gzZ 4q
Z~†™g KÅŠ Z•6é]†ù ’ÚXžì w®L L

ݬ 4Ðzz ÅT Z¤
v*
Ñ»64kZ 7
eZž å It 'Ô¸ .
Þ ‡Æ 䙊 ¿Z „:gzZ¸ 7ž 5 {k

Ù 1Z ~zZg
C

Ôá 8
â °çÐ \¬vZgzZá™/ÂÐ yc LZ ¹ä VÍß Ô å: g » n Æ ähgÐZ ,
‚pÔ ~Š Î hzŠ ä
ó óX Zhg ù » kZ ä ,
‚A
Åg lZ Ô/Âä kZ

:• D â •
Û Ì( | 489 x ) ã é›.gÅZ 0Z x â S ~ KÆ „ ~i ZgŠ y!
i ÅnkZ67 x Z™/ô é
C90

ó Xó ì ª
Hz ®
$
gzZ #
Ö ´ Å ðZÎg ŶÃÆ kZ *
ZYx Z²ZŠgñÃ]Z f Å 7 x Z™/ôL L

x â S Ôì 6wZ ¸ZÆ yZŠ ã
Å}ÅyZ w– Æ yZgzZ • ! ôžq
Š 4
Æ ]Z|45 Š&0vZ†]|

:• D â •
Û {z Ôì H܈ Ug ¯Æé]†’ÛÖ] g
u~ 9KZ Ã~ :Æ yZ ä( | 256 x )  ~g g
C91

†Ûi àÚ^Â^‘ ^`ÃÚ •†n×Ê ^â•†Ê è×ËvÚ é^• p†j•] àÚ Ù^Î •çÃŠÚ àe ²] ‚f àÂ

}™:ZzÐZgzZƒ 
Š 1 uzg~ V÷|ŠzŠ » T}h
y
~–+Z ¿Žžì yâ •
Û » 5Š&0vZ†]|L L

ó Xó }Š Ì,gLq ™q
ZB‚Æ kZ Â

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

217

utÉ Ô• Š»~ ä™e
g
ZzgÐZ 5{k

Ù 1Z ]|„: gzZì s ÜÆ 9kª Â: > Z^g
C
u ,'¯

» 5Š&0vZ†]|gzZ ì ~z% ÌÐ {)z 5ã'
× sú0z/gzZ 5 ÷Z ]|Ô5/0vZ†]|

9g
uèYÔ7s ÜÆ <
 z [Â pÔì $
Ë ƒÂs ÜÆ wßZ Ϫ g
ut Z®Ôì ._Æ k Z Ìò :
EE
9C2
"
Xì uîp©3E

2•wV

)lt ‚Æ 1 vZ wÎg X à™]ÑIÐ ~&

ß Å ~ç KZ ä òŠ M q
Zžì e
ZzgÐ 5Ðfù vÚ 0•
9C3

:c
â•
Û ä \W Â Š
H7

^`×%Ú ^`i‚nŠÖ än×Âæ äÖ o`Ê äjÂæ^› kÞ^Ò ážæ ^`×%Ú ^`i‚nŠÖ än×Âæ é†ù u o`Ê ^`a†Ój‰] á^Ò áž

gzZ ðÃÜkZ Ã~ç {z~ núÆ kZgzZ ˆ M ~ ! Å0

z{ ~&

ß {z [Z ¶ï•
á ~q Ÿg Å ~&

ß~ kZ ¤
Z L L

ó Xó }Š ~&

ßgzZ ðÃÜkZÃ~çKZ0

z{~ núÆkZgzZì ŠZi M {z [Z Âì Hg6Ã~&

ßä 0

z{¤
ZgzZ}Š}Š ~&

ß

nZ ‹Z

C94

8E
:• D â •
Û ( | 490x )  ögux â S é

ó Xó 7wJ.
Þ ‡ Z®ì û.
Þ ‡*
ut kª ñzg i Z L L
g

[ZŽ

Ä
Ä
~ }g !
Æ ]c
ZzgŠŽñ~ 4}à {z Ô• ݬ 4w5( | 1304x )  ~© RA Z†] éE
5kB Z 1Z)´ é

:• D â •
Ûs

•^ÛjÂ] Ü×Ãm æœ ^â‚߉ †ã¿m ÜÖ ^Ú è›çŠfÛÖ] gjÓÖ] oÊ èÖçÏßÛÖ] &m•^u£Ö é†f Ÿ äÞœ o× ]ç’Þ
Ý]†vÖ]æ Ù¡vÖ ] ÜÓu æ Ý^Óu¢] ØÏÞ oÊ än× ‚ÛjÃm ¡n×q ^ãnÏÊ ^`Ëß’Ú á^Ò ážæ (^`n× &m‚vÖ] h^e…œ
àÛÚ ^Û`ÞçÒ ÄÚ änÃÊ^ŽÖ] è×qœ àÚ XˆnqçÖ]Z |…^• oÃÊ]†Ö]æ ènËßvÖ] è×qœ àÚ Xèm]‚ãÖ]Z gu^‘ oÖž p†iŸœ
†nfì ‚ß †$œ äÖ ‚qçm Ÿ^Ú ^ÛãËnÞ^’i oÊ ]†Òƒ ‚Î (Ø$^Ú¤]æ‚q^Ú¢] än× ‚ÛjÃmæ ØÚ^Þ¢^e änÖž …^Žm
|†• &m•^uœ sm†íiZæ oÃ×mˆ×Ö Xèm]‚ãÖ] &m•^uœ sm†ímZÄÖ^› àÚ o× oËím Ÿ ^ÛÒ †ŠËjŠm &m‚vÖ^e
àm„Ö] ð^ãÏËÖ] àÚ Üâ†nÇe ÔÖ^e ^ÛÊ (]„â è×q¢] ðŸ©â Ù^u á^Ò ]ƒžæ (oÞ¡ÏŠÃÖ] †ru àeŸ XoÃÊ]†Ö]
C95

…^$Ÿ] ‚߉ oÊ áçÏÛÃjm Ÿæ …^fì¢] •]†mž oÊ áç×â^fŠjm

wq »•ÅyZžJ
Z
 ñY H:g ±Z J
‰
Ü z kZ » g
Š q Z à Zz ä M ~ V1Âg•Å}žì ¹ 5'ä DIZ L L

Æ V1Â yZž ñY Å: { Zz6Å ]!
kZ gzZ ì HŠ OZ 6g
Š q Z yZ ä g
u IZž ñYƒ x¥t c
Ô ñYƒ: ãZz
3{ !
4¨EE
Z(H' » ótó Z@L ž
L 7Ù Š \ M Xì @
Y HŠ OZ ~ {g !
Æ x Zwz w'gzZ x ©Z {6X•ž} (¹ èEG

.;Eß Z L b§ÏZgzZì ݬ 4
gzZ D™}g •
á ZÐ VèZ s§ÅyZ vßÔì @
ƒ ~ Y fw•
á xÌg Ñ » wZg bg •
á » óçE
G

uÔ »Xì H™f Ã]c
g
Zzg +Z +Z ~ V1 KZ ä VrZžìt wq » yZgzZ • D™Š OZ Zg7 6yZ ¤[ôZ
&i x â S ä Tì VÈÇ!
sm†íi oÊ äm]†Ö] g’ÞÅ  ö™ÒG
6¿kZ ]!
tg zZ ì 7ŠŽz ðÃV; Æ +C
Ù âÆ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

218

Xì H·_ »†nfÓÖ] oÃÊ]†Ö] &m•^u] sm†íi oÊ †nfvÖ] “ní×iÅ ( |852x ) òã?v0ZgzZ äm]‚ãÖ] &m•^u]

gzZ • I•} (~ äÑÆ g
Š q ZŽ ì wì H » \W~ }g !
Æ Y •yZ Âì wqt » Y fyZ Z
 N â•
Û { i Z0
Z
ó Xó D™7„zg¨ðÃ~7‚Z ÅyZ

8E
7e
Zzg +Z 6gîÆ ?Š pÔ• D C ¿.
Þ ‡*
Ãg
Š q Z {zžì » ( | 490x )  ögu)´ wq ¸
8E
g
s Ü ( | 490x )  ö u)´& Ôe
Zzg {gÃè Å 5ÐfvÛÖ] 0 îG*Ð]Xì Cƒ ®gzZ "
U
)Ž Ô• 

:ì ~ ( [)£Zµ 6Ôì "
U
)gzZ ®Ð }uÔ• ìg}Šg Z Œ
Û wJ.
Þ ‡*
6Y ¯ Åäƒ kª
9C6

XXýÐnvÛÖ] àe] èÛ׉ àÚ ÄÛŠm ÜÖ (p†’fÖ] àŠvÖ] oeœ àe] çâ àŠvÖ]æ ÌnÕ å•^߉ž ZZ

8E
g
Þ ‡ bŠ g Z Œ
.
Û ¿.
Þ ‡*™™s ÜÆ kª Ãe
Zzg ®gzZ "
U
)q
Z » ( | 490 x )  ö ux â S ,'¯
X 7]ZZ

]c
Zzg s ÜÆçwßZgzZ ]›

:• ˜ ñƒ D™s
 Ÿz ÅwßZ kZ ( | 595x ) ”g 0Z x â S é
†fíÖ] •… oÊ Ü`jÏm†› o× é†i]çjÛÖ] Ùç‘¡Ö èËÖ^íÛÖ äj×Ûre &m‚vÖ] ]„a ]æ•†Ê èÊçÓÖ] Ø✠^Úœæ
†Û Ù^Î ^ÛÒ ^`e Åç_ÏÚ ènßnÏm Ùç‘¢]æ ^Þçß¿Ú ‚u]çÖ] †fíÖ] áçÓÖ é†i]çjÛÖ] Ùç‘¢] ÌÖ^ì ]ƒž ‚u]çÖ]
9C7

霆Ú] &m‚vÖ ^ßnfÞ èß‰æ ²] h^jÒ Å‚ßÖ ^ßÒ ^Ú V‹nÎ kße èÛ›^Ê &m‚u oÊ

X • ¬wßZgzZì ~uZz¸èY Ô• ŠgÐZ ƒ s ÜÆVßßZ F
Zá¤
ZuZz¸žì ti§ »†ÃIZ L L

Å]gúq
ZÃ<
 Å 1 *™ÑgzZvZ [Â ëž å c
â•
Û ~}g !
Æg
u Å 6®›
 ÒÃ ä 5/ *
¦çO

ó Xó M
 hg76]!

:• ˜( ~uzŠ é
é…•^ßÖ] &m•^u¢^e èq^vÖ] kÎæ ‚ß á^nfÖ]æ Øn‘ªjÖ] ^`e ‚’Ïm ojÖ] 醎jßÛÖ] Ùç‘¢] •… gÃ’mæ
&m‚vÖ ä×Ö] h^jÒ Õ†jÞ Ÿ V‹nÎ kße èÛ›^Ê &m‚u oÊ †Û Ù^Î ÔÖ]„Öæ àn oÊ áçÓi ojÖ] è‘^íeæ
9C8

霆Ú]

]gz¢‰
Ü 1 Ð XÔì @
ƒ
*™yÒ ‚Ÿ ´q
Z Ìn¾Ð yZ gzZ • ‘
 Šã
Å ]×b
Ϲ Ž wßZ ,Z L L

*
¦a ÏZ Xì @
Yƒ Â
*™Šg6Š ã
Å]c
Zzg ~z%~§Zz mºË6gîm{gzZ g
Š q ZgŠ *
ÃyZ Ôn Y HwÑ+Z

ó Xó M
 hg76]!
Å]gúq
ZìÆvZ [Âëž åc
â•
Û ~}g !
Æg
u Å®›
 ÒÃ ä ñ/

{^
Y ~W» wßQ

p ÖZ Æ ó ƒ
ó : s ÜÆ VßßZ gzZ ]›ÔŠ ¿Z Ô ñZg Åx â S e
Zzg L La Æ ]mZÆg £ îZgŠ Æ e
Zzg ×

Æ yZ c
ì ÅŠp ä Vñâ S H ó~i ‚ wßZ ž
L Ð •e *
™n² !
Š Z ë~ ekZÔì Š
H7 VŒ wßZ Ž Ð

‚g {z ?$
ª
Ë ƒ 7ß ]!
ÅyZž• Dƒ x9[W H ZuzŠ ?ì H ` Z 5Z » yZÐ qz•
Û ¨ÅyZ ä Vzg »zc

Åwxq
Z b§Å „ <ÑÌ}Åx â Sžìt Š ã
ÝZgŠ ÅwßZ kZ ?Dƒ 7^
à Â6£Æ ]tgzZ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

219

: f¨
¤ Zg ø Xì ~z)Æ ähgÃe
Z@ *
hgÐZ gzZ ì ³„z }™ Å <Ñx â S ¨Ž çO Ôì ïq
ËgzZ ðä
ZpÔì ^
Y ÂB™ q nZ ÅVzŠ¤
•
á yZ ñƒ D hg]!
ÅnC
Ù År
 ™x â S •e \ Mžì g §Z
?ì @
0
gZŒ
Û VY #
Ö 5.
Þ ‡{z ÂÔì @
™~zc6¯ ŦÑ?Š Åx â S }uzŠ
:7q nZ ëÑ ]ZŠ •
á g Z sf `gŠÆ( | 150x )  •1Z x â S H
9C9
9C9

ofâ„Ú çãÊ &m‚vÖ] xù‘]ƒž é

o×nÖ• ͆Ãm ᜠ†nÇe omœ… o× ojËm ᜠ‚uŸ ‡çrmŸ é

XXèËnßu oeœ pœ… ]„âZZ :D™ c
â•
Û ê™Sñƒ D™Š ¿Zž ¶žg I]Š ¬ m{ ÂÅ ( | 150x ) Ã1Z x â S é
9C9

1C00

Xì Y™Ìtž ƒ YƒGçOÔì x¯ » y¨
Z q
Zt ª

:• ˜Ð áZjÆ wßZ îZgŠ kZÆ e
Zzg×( | 388 x )  ! æx â S é
äŠËÞ oÊ ¡‘œ …^‘æ äe ÙçÏÖ] gqæ "
# ²] Ù牅 à kf$ ]ƒž &m‚vÖ] ᜠؑ¢]æ

V- ñOÆ ¶Š™Šg ÐZ 6x *
Æ ]›gzZ wßZ ) Â ñYƒ "
U9 1~tg
u Z
 žì t wßZ L L

ó Xó ì Z
 Zz ¿z ~ :._Æ kZçO Ôì B
gzgŠ » wßZ q
ZŠp{z (žce '

{^
Y » wßZ {gÃè ~ Ýzg Å]c
ZzgP

*
Š
ZŠ¤
wJ.
Þ ‡*
Ãg
Š qZ XÐ yZÄÆg¦îZgŠÆ e
Zzg×Ð s§Å s ¦Z ñ•~ŸkZ

:ì ;g Y H~ sf wVg• {™E
»P Ð ~ yZ Ôì

1•wV

 ð¨
x â S gzZ

( | 279 x ) ~èF
x â S Ô ( | 275 x ) Š ƒ ZŠ1Z x â S Ô ( | 179 x ) ´ â x â S Ô ( | 261 x ) › x â S

U
"
®
A
 Ÿg #
Ö wž å Zƒ wi *
¬t ~ˆ y M Œ
Û žì e
ZzgÐ 5Ȭ ]|ì He
Zzg ä ( | 303x )

|ŠzŠû% õ0
ž Zƒ wi *
¬t(Å kZgzZ Š
ƒ c™¬t ˆ Æ kZƒ \ |ŠzŠ » ]gúËû%kŠ ä a Z
 σ

X ¶CY Å]zˆ~ˆy M Œ
Û ÌˆÆ ]Ãz Å 1vZ wÎg e
 Mt ÏñY 0Vâ Åa ]gú{zÐ Å

nZ ‹Z

:• ˜ ñƒ D™×6kZ ( | 370x )  m é}8E–1Z x â S é
ᕆÏÖ] îŠÞ ˆnrm ànÛ׊ÛÖ] àÚ ‚uœ ‹nÖæ ý•…æ ^Ú o× äjv‘ •^ÏjÂ] ˆñ^q †nÇÊ èŽñ^ &m‚vÖ] ^Úœ
1C01

é•çqçÚ éæ¡jÖ] áçÓi ᜠgqçÖ ^je^$ á^Ò ç×Ê "
# ofßÖ] lçÚ ‚Ãe

Yà ¬~ y M Œ
^
Û ˆÆ ]Ãz Å 1vZ wÎg ÌðÃÐ ~ Vâ ›èY 7^
Y ´gŠ NZ »¡Åg
u kZ L L

ó Xó CƒŠŽñ~ y M Œ
Ûe
 Mt  Cƒ„
 gŠ e
Zzgt ¤
Z Â }â 7

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

220

[ZŽ
]Dg õ0
 ̈ Æ ]Ãz Å 1*™Ñžìt~ ÝZ :
Z
 » .ß Å ( | 370x )  ”^’ùq )´

m» ¬èÑq Ôì ðƒ c™ˆ Æ ]Ãz Å\ M ]zˆÅ kZžìt È » kZ ¶CY S7e
 M à Zz #
Ö wÅ

X Yƒ7c™¬ðÃˆÆ ofßÖ] é^Êæ Ôì Ð Ï0

i Å\ M

:• D â •
Û ñƒ D™!Zi Z » .ß kZ ( | 676 x )  ~zâx â S é
l^Õ… ‹Ûì œ†Ïm Œ^ßÖ] ˜Ãe æ oÊçi "
# äÞœ oju] ‚q äÖ]ˆÞž †ìªi l^Õ… ‹Ûíe îŠßÖ] ᜠå^ßÃÚ
]çÃÛqœæ ÔÖƒ à ]çÃq… ÔÖƒ ‚Ãe îŠßÖ] äÇ×e ^Û×Ê å‚` h†ÏÖ îŠßÖ] äÇ×fm ÜÖ äÞçÓÖ ]ç×jÚ ^Þ•†Î ^`×Ãrmæ
C102

Øjm Ÿ ]„â ᜠo×Â

1ÑžJ
VŒ Ôå Zƒˆ k

Š¹ ¬»e
 M Œ6#
Ö wÅ]Dg õ0
žì t Š Z%Ð 6Ȭ ]|g
uL L

kZ 7Z Z
 ˆÆ kZ ¶â7¸Å ¬Æ kZ Îìg D™]zˆÅkZ™™y M Œ
Û vß {z ‰ÌˆÆ ]Ãz Å

]zˆ Å ( e
 M c™) kZž ‰ƒ 56]!
kZ vß ƒ
 gzZ 1™ qŽg Ð ]zˆ Å kZ ä VrZ Â à ¬ »

ó Xó $
Ë ƒ7

Å \ M {z ¶â7¸Å kZ ÃVÍß ‰p å[ƒ ~ Ï0

i Å 1 x™Z Ñ ¬ » e
 M kZžì t x¯ Ýq

 gzZ ~Š hg]zˆÅ kZ Ìä VrZ ÂB q :Z Å kZ 7Z Z
ƒ
 Ôìg D™]zˆÅ kZ ̈ž²¼Æ ]Ãz
X¸ ‰ƒ 56]zˆx°ÅkZ

2•wV

x » \ Mž ZƒC
Ù ª b§kZ6\ M W
Z » T HzŠ Y61vZ wÎg ä ~Š· Þ¬ 0ežì e
Zzg ~ ~g g 9

Xì HÐZ ä \ Mž D Y wÈˆÆ ä™

nZ ‹Z

:• D™h
Š F
~ p ÖZ JÅe
Zzg kZ ( | 370x )  m é}8E–1Z x â S é
Ý¡ŠÖ] Ü`n× ð^nfÞ¢] Ðm‚’i àne ÄÛrm àÛÚ grÃÖ]æ ýàm‚v×ÛÖ] Ä•æ àÚ …^fì¢] ]„a Ø%Úæ
C103

é†vŠÖ] ØÃÊ àÚ ]„a Ø%Ûe Ðm‚’jÖ] àneæ Ü`i]ˆrÃÚ l^f$žæ

gzZ • … â Ã]Z7Æ yZgzZ D™& ¤ÅY m
ZŽ ì À6VÍßyZgzZ • {Š™ äz Å+J]c
Zzg Å b§kZ L L

ó Xó • M
™¿t 6Y m
Z¤

zŠ Yž• … â ÌtB‚Æ kZ

[ZŽ

Þ ‡Ž ì @M ~}%iÆ 46=bŠ™g ïZ » kz ë›pÔì |0*
.
™{Š .ZÐ =™{g ,@
Æ kz

ìg bâ s§ÅZ
•à 3èa Ì( | 370x ) m é}8E)´X • ìg M - g D » 46=Ð qzÑ!3Xì #
Ö è

X•f
 x »Ð ~i !
¢~ ¶Š™g ïZ » yZ • C M ÃY Zgzâ Ð Šzu [KZ 7Z ,q Ž n kZ •

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

221

D™ s
 ZÜÅ äƒ bâ s§Å {oà 3Æ( | 370x ) m é}8E)´ ( |748 x )  If )´ é

:• D â •
Û ñƒ

÷ %ÛÊ å†nŠËi oÊ ^`e †$ªjm æ èÖˆjÛÖ] é‚nÏ oÖž ØnÛm ”^’rÖ] ‚rÞ ÔÖ„Ò
oFÖ^Ãi äÖçÏÖ š†Ãi ^Ú ‚ß ¡
ÙçÏm æ †vŠÖ]èÏnÏu †Ò„m å‚rÞ XXýàÛFn׉ Ô×Ú o× àn›^nŽÖ] ]ç×ji^Ú ]çÃfi]æZZ é†ÏfÖ] é…ç‰ àÚ èmŸ] oÊ
Ù牅 †v‰ oÊ p…^ífÖ] &m‚u †Óßm ^ÛÒ l^f$ Ÿæ äÖ èÏnÏu Ÿ Ø›^e çâ †Úœ ØÓÖ Ü‰] çãÊ Ð×›œ ojÚ äÞž
1C04

é‚u¡ÛÖ] Ä•æ àÚ äÞœ …†Ïm æ "
# ä×Ö]
Ôì Vc
ú8
g » kZ~ óy M ÅZ x ©Z L‚ÅyZgzZ • bâ s§Å}oà 3m é}8E)´ž• Ù Š ë b§ÏZ L L
ë ñƒ D™yÒ |ÅzŠ Y •Æ û    $   $  üe
 M Å {• >gÎ6gîÆ wV

G zŠ Y61*™Ñ ~ ~g g 9{z b§ÏZ ÔƒŠŽz ðà » kZ: gzZ |ðÃÅTì Cƒq ë!
{zC
Ù Š Z%ÐHž•
ó Xó ì ðƒ ~{ÅVzJtž• ëgzZ • D™g ïZ » g
u ÅäY

:• D â •
Û ñƒ D™h
Š F
ÅVß Zz ä™g ïZ » ~g g g
u( | 536 x )  ~gi â )´ é
oFÖž p•œ ^Ú ØÒ æ ]çÖ^Î ^`nÊ Ô׎m æ éçfßÖ] g’ßÚ ¼vm äÞœ ]çÛ‡æ &m‚vÖ] ]„â è‚jfÛÖ] ˜Ãe †ÓÞœ
ä×Ö] à äÇ×fm ^ÛnÊ "
# ofßÖ] Ñ‚‘ o× Ý^΂ΠØnÖ‚Ö] ᢠ•æ•†Ú ä×Ò ]„âæ p…‡^ÛÖ] Ù^Î Ø›^e çãÊ ÔÖƒ
1C05

Èn×fjÖ] oÊ äjÛ’Â o×Âæ oFÖ^Ãi

DƒZa ]2z u“~ kZgzZì C7Ši6]t£Ð kZžì ¹gzZ Hg ïZ » g
u kZ ä ®
$
IZ ‰L L

?Š ]!
t èY • ŠzŠ%'!
~g ‚t ì ¹ä ~gi â )´ Ôì ë!
{zƒ s ÜÆ ]t£Æ \ M q Ž gzZ X •
ó Xó þ• x9Ð t~ +Š VgzZ F ~ äà]â • Æ \¬vZ 1vZ wÎgžì "
U
Ð

Æž²¿Ž å ãKÉ 7ãqzg W
Z » zŠ Y ñƒKÆ Š·61x™Z Ñ ~ Ýzg Å g
u Å pÑ ~g g
:å ¹ä  [-Zž 6ì Y àÌÃVz9y-1 ãKgzZ å Š
ƒ bZiˆ
û  $  6 $  $   $   ü

1C06

ó Xó ì c
àÄŠgzZ ôg ä y-=ž Zg å Ã[g LZ ä kZ²L L

÷¡\ M gzZ ¶ˆƒ W
OòŠ%]¸gzZÃÅ\ M Ðzz ÅT¶ãKÌ1 à Zz îÃ\ M Ð ŠzYÆŠ·

Xì ;g @
7ôZz ÌÃ x Z™Y m
ZÐ VÏ+Z b§ÅVÍß}uzŠ¸ ‰ƒ 2~

:ì HÜÐ( | 536 x )  ~gi â )´ ä ( | 852x ) v0Zƒqž 6 é
蕆 ÔÖƒ oÊ çãÊ ^`×qœ àÚ èÖ^‰†Ö] kÞ^Ò Ÿæ ^`×q¢ &Ãfm ÜÖ ojÖ] ^nÞ‚Ö] …çÚœ ˜Ãfe Ð×Ãjm ^Ú ^Úœæ
C107

àm‚Ö] …çÚœ oÊ ÔÖƒ Ø%Ú à äjÛ’Â ÄÚ ýš]†Ú¢^Ò †ŽfÖ] š†Ãjm ^ÛÖ

Ð nZ%ZgzZ ]U
Š q yZ • Ñ » ª
‚g Å\ M {z „: gzZ ðƒ 7ƒ Å\ M n Æ X_Š Zj ~z*Š {z p L L

ó Xó ¸ x9Ð t~ x ©ZzgñZ ´Š \
å M ŠŽz!
Æ kZ¸ Dƒg ezŠ b§ÅVÍß}uzŠ Ì\ M
C108

:• ë ( | 543x )  ãâ ™)´ é
äÛ`Ê æ ä×Ï oÊ Ÿ äÞ‚e oÊ å†•œ †vŠÖ] á^Ò

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

222

ó Xó å Zƒ 7W
Z ðÃÐ kZ6„
 Z•
Û z ûÅ\ M gzZ„z =pÔå Z 7
*™ o‚» 1 ãKÃ\ M Ð zŠ Y kZ L L

ZzgÆ kZèY Ôì ]!
e
 o*
ƒ
ð•Z Ôì {Š™ äz Å +J g
utž It» ( | 370x ) m é}8E–1Z
 Æ yZ gzZ ( | 93 x ) 5 {z² '¸ Æ yZ gzZ 6 iœ Ȭ Ý>Z x Z ]| áZz ä™
d
X • _öt0
— Ž Ô•( | 146x ) x ÷

X þ• Š *ZÆ( | 256 x ) ~g g x â S Ž Ô•( | 220x )  Ñ .ñ0 •Z'
Z ~zZgÆ g
u kZ {z´Æ yZ
:• D â •
Û ( | 241 x )  N
 £x â Z

1C09

!ÀÊ^u èÏ$ :• D â •
Û ( | 852x ) v0Z ƒq ~ }g !
Æ yZ
1C10

èÖ¡rÖ] æ Ü×ÃÖ] oÊ †nfÒçâ

áçÚªÚ èÏ$:• D â •
Û ( | 852x ) v0Z ~ {g !
Æ XÔ•( | 183x ) ÷- 0 }~zZg }uzŠ Æ kZ

:• D â •
Û ( | 264x )  ·gi1Z Ý^Ú]ôÔ &m‚vÖ] oÊ ^jf$ á^Ò :ì c
â•
Û ä( | 261 x )  ƒx â S gzZ C111 ènÞ^%Ö] àÚ
C112

XX^jf$ èÏ$ á^ÒæZZ :• ë ( | 230x )h
'
× Ä0ZÔXX^¿÷Ê^u á^ÒZZ

Å ~g g 9?Š š b§Å!3 ( | 370x ) m é}8E–1Z gzZ • rgzZ g
uƒq ~zZg x ÓÆ ~g g g
u

X • ìg ï Š g Z Œ
Û JÃg
u > Zzg tŠ ™gzZrÆ e
Zzg

''/ / /''

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

223

]Y!Zj
366B4:p…^fÖ] xjÊ

( 1)

èʆÃÛÖ]…]• ( oÞ^ÇÊ¢] ^ÊçÖ] çe]VÐnÏvi(oŠì†ŠÖ] Ùç‘]V ‚Ûuœ àe‚ÛvÚ†Óe oeœ(oŠì†ŠÖ]

( 2)

364B1 :ðMUSO(læ†ne (
^–m]

( 3)

^–m]

( 4)

18B3:l^ÏÊ]çÛÖ]

( 5)

3B1:‚n`ÛjÖ]

( 6)

h†ÇÖ] …]•( h]†Âœ‚nÉVÐnÏvi(Øn’vjÖ]æ á^nfÖ]V ‚Ûuœ àe‚ÛvÚ‚nÖçÖ] oeœ ‚•… àe]

( 7)

( of×vÖ] oe^fÖ] oË_’Ú(‚n×ÏjÖ]æ •^`jq¦] èÖ•] oÊ ‚nËÛÖ] ÙçÏÖ]Vo× àe ‚ÛvÚ (oÞ^ÒçŽÖ]

( 8)

331B17: ðMUTP ³aþ MPLP ( læ†ne ( ±Ú¡‰¦]

23m :MOPS(†’Ú
60m: ðMUUM(…çaŸ( -߉¨^a -ߎ×fµ ÔÚ¡‰](†¿Þ Ôm] †µ äÏÊ Ùç‘]V‚ÛvÚ(•]‚vÖ] Ü‘^Â

( 9)

61 m:Ãq
Z6}wßZ

( 10)

Ô25Ô24m :³aþ MPLN( oÚ¡‰] l^ÏnÏvi å…]•](oì†Ò Ùç‘ ]V àŠvÖ] àe ²]‚nfÂ( oì†ÓÖ]

( 11)

434B2:If x â S i Z á憊ËÛÖ] æ †nŠËjÖ]
324B1 :oŠì†ŠÖ] Ùç‘œ

( 12)

20X 17m:ðMUTN! bMPLN læ†ne oe†ÃÖ] h^jÓÖ]…]•( o•^ŽÖ] Ùç‘]

( 13 )

( læ†ne ( oÚ¡‰Ÿ] gjÓÛÖ]( äi•^m‡æ †nÇ’Ö] ÄÚ^rÖ] xnv‘V àm‚Ö] †‘^Þ ‚ÛvÚ (oÞ^fÖ]

( 14 )

2937 V †nÇ’Ö] ÄÚ^rÖ] xnv‘

( 15)

80: ð^ŠßÖ]

( 16)

2643 VðMUTR ³aþ MPLR(ènÞ^%Ö] èÃf_Ö](ènÞ^%Ö] èÃf_Ö]

7 :†ŽvÖ] ( 17)
263X 129B2:èm‡çrÖ] ÜnÏÖ] àe] i Z ànÛÖ^ÃÖ] h… à ànÃÎçÛÖ] ݡž

( 18)

365B1:oŠì†ŠÖ] Ùç‘œ

( 1 9)

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

224

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

191B2:ä×–Êæ Ü×ÃÖ] á^ne ÄÚ^q

( 20)

60m:Ãq
Z6}wßZ

( 21)

82:p„Ú†i à߉ ( 22)
108 VäeçjÖ] ( 23)
365B1:oŠì†ŠÖ] Ùç‘œ ( 24)
1480: Ü×ŠÚ xnv‘ ( 25)
370X 345B1 :oŠì†ŠÖ] Ùç‘] ( 26)

7112V Ü×ŠÚ xnv‘ ( 27)
370X 345B1 :oŠì†ŠÖ] Ùç‘] ( 28)
] …]• ( pæ^rfÖ] ‚ÛvÚ o×ÂVÐnÏvi(ᕆÏÖ] Ý^Óu]V ²] ‚f àe ‚ÛvÚ †Óe çe]( oËßvÖ] ”^’rÖ] ( 29)
707B1:ÝMURS ³aþ MOTS(ènÞ^%Ö] èÃf_Ö] læ†ne ( èʆÃÛÖ

366B1 :oŠì†‰ Ùç‘] ( 30)
67 m:læ†ne( ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]•(èn†ŽÖ] è‰^nŠÖ] oÊ änÛÓvÖ] ц_Ö]Väm‡ çrÖ] ÜnÎ àe]

( 31)

70m:ènÛÓvÖ] ц_Ö] ( 32)
64m:Ãq
Z6}wßZ ( 33)
11B2:oËŠÞ ‡] …^ßÛÖ] |†• ( 34)

4G
& Ô 12B2 :o2]†Ò(ènÚ¡‰¦] Ýç×ÃÖ]æ ᕆÏÖ] é…]•ž (àߊÖ] ð¡Â] èÚ‚ÏÚ V‚Ûu] †Ë›( oÞ^Û%Â
.nG
%çG

( 35)

23m: g
•Z
12B2: àߊÖ] ð¡Â] èÚ‚ÏÚ ( 36)
èfjÓÛÖ](á^Û% ‚ÛvÚ àÛu†Ö] ‚f ÐnÏvi(á^fu àe] xnv‘VojŠfÖ] Üi^u çe]( á^fu àe]

( 37)

8750VðMUSL(é…çßÛÖ] èßm‚Ú( ènË׊Ö]
370X 345B1 :oŠì†ŠÖ] Ùç‘] ( 38)

2370 :zâ 0Z òÔ3608 :•¨]• oe] àß‰Ô 1712:Ü×ŠÚ xnv‘ ( 39)

12B4: ~zâi Z Ü×ŠÚ xnv‘ |†• ( 40)

:³þâMOUU(á^j×Ú(èߊÖ] †ŽÞ(•æ]• çe] |†••çfÃÛÖ] áçÂVÐvÖ] ‹Û•(p•^e• Ün¿Â: ƒ ±5

( 41)

32X 31B10
12B4 VÜ×ŠÚ xnv‘ |†• :ƒ±5 ( 42)

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

225

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

34B10V•çfÃÛÖ] áç ÄÚ ÜnÏÖ] àe] ‡] •¨]• oe] à߉ |†• :ƒ±5 ( 43)
83X 80m V v0Zƒq i Z †¿ßÖ] èaˆÞ:ƒ±5 ( 44)
8440Vp…^íe xnv‘ ( 45)
6129Vp…^íe xnv‘ ( 46)
262B2:ànÃÎçÛÖ] ݡž ( 47)
( læ†ne ( Øn×rÖ] …]•(‚’jÏÛÖ] èm^`Þæ ‚`jrÛÖ] äm]‚e V‚Ûuœ àe ‚ÛvÚ ‚nÖçÖ] oeœ ‚•… àe] ( 48)
174B1 :ðMUTU ³aþ MPLU( oÖæŸ] èÃf_Ö]

368B1:oŠì†ŠÖ] Ùç‘] ( 49)

205m:(Wá)艕^ŠÖ] èÃf_Ö](… çaŸ(oÚ‚nÒ] á…^Ê(äÏËÖ] Ùç‘] oÊ ˆnqçÖ]Vá]‚m‡ Üm†ÓÖ] ‚f ( 50)
75B 2 :pF†fÓÖ] àߊÖ] Ô( 51) 5B 2 :pF†fÓÖ] àߊÖ]

( 51)

75B2:oÏ`nf×Ö pF†fÓÖ] àߊÖ] ( 52)
75B 2:oÏ`nf×Ö pF†fÓÖ] àߊÖ] ( 53)
( ènÞ^%Ö] èÃf_Ö](læ†ne(ènÛ×ÃÖ] èfjÓÛÖ](àߊÖ] ÜÖ^ÃÚV‚ÛvÚ àe ‚Ûu á^Ûn׉ oeœ Ý^Ú](ojŠfÖ] oe^_íÖ] ( 54)
193B1:ðMUTM ³þâ MPLM

220B2:p…^fÖ] xjÊ ( 55)
124m:ðMURU( Øa ä×,Þ^‰( èm†$¢] èjfÓÛÖ](Øn×Ö] Ý^nÎV†’Þ àe ‚ÛvÚ oeœ( p‡æ†ÛÖ] ( 56)
233B1 :Õ…‚jŠÛÖ] ( 57)
oۿ¢] ‚ÛvÚ VÐnÏvi(èÛmˆì àe] xnv‘VäÛmˆì àe Ñ^v‰] àe ‚ÛvÚ(oÛ׊Ö] äÛmˆì àe] ( 58)
251B1 :³þaMPLL(læ†ne(oÚ¡‰Ÿ] gjÓÛÖ](M½ (

71m:Ãq
Z6}wßZ ( 59)
72m:Ãq
Z6}wßZ!ZfÔ 335B1 :oŠì†ŠÖ] Ùç‘] ( 60)

Xì ŠŽñ~ {)z oŠì†Š×Ö ½çŠfÛÖ] wßZt » s ¦Z

( 61)

205 m: äÏËÖ] Ùç‘œ oÊ ˆnqçÖ] ÀF
zŠg Z wßÑZ ìY ( 62)

[Â)l ÔäÏËÖ] Ùç‘œ oÊ ˆnqçÖ] ÀF
zŠg Z wßÑZ ìY :BŠ ( 63)
7353Vp…^íe ( 64)

MOU)M V ³aþ MOUT( læ†ne( èʆÛÖ] …]•(½çŠfÛÖ]V àm‚Ö] ‹Û•( oŠì†‰

( 65)

69m:Ãq
Z6}wßZ ( 66)

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

226

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

364B1:oŠì†ŠÖ] Ùç‘] ( 67)
232B10 :†’Ú ( è–`ßÖ] èÃf› (ènÞ^%Ö] èÃf_Ö] (o×vÛÖ]V‚nÉ àe ‚Ûu] àe o× (݈u àe] ( 68)

348B4:”g 0Zi Z ‚`jrÛÖ] èm]‚e ( 69)
^–m] ( 70)
59B 3:‚`jrÛÖ] èm]‚e ( 71)
335B1 :oŠì†ŠÖ] Ùç‘] ( 72)
72:Ãq
Z6}wßZ ( 73)
341X 338B1 :oŠì†ŠÖ] Ùç‘] ( 74)
276X 275m V o•^ŽÖ] Ùç‘] ( 75)
59B3:àߊÖ] ð¡Â] ( 76)
311B 1 :†m‚ÏÖ] xjÊ |†• ( 77)
180m :^`n× p†jËÛÖ] èߊÖ] ( 78)
70m:Ãq
Z6}wßZ ( 79)

èÓÚ(ènË׊Ö] èÃf_ÛÖ](ä׉†ÛÖ] ÐÂ]ç’Ö] †’jíÚV†Óe oe] àe ‚ÛvÚ (èm‡çrÖ] ÜnÎ àe] ( 80)
504m: èÚ†ÓÛÖ]
…çaŸ( Œ‚Î ÄÚ^q l^nßm• å…]•](ämçfÞ &m•^u]…æ] km•æ•çÚ V ä×Ö] ‚f ÀÊ^u( p<µæ…

( 81)

191m:&m‚vjÖ] ‚Â]çÎ ( 82)
86B1 :äm]‚a ( 83)
2149 :p…^íe xnv‘ ( 84)
341B1 :oŠì†ŠÖ] Ùç‘] ( 85)
366B4:p…^fÖ] xjÊ ( 86)
394m:p‚ߎÖ] ͆ÃÖ] ( 87)
16B2:ànÃÎçÛÖ] Ý¡Â] ( 88)
394m:‚ßeçm•(ènÞ^Ûu†Ö] èfjÓÛÖ](p„Ú†jÖ] ÄÚ^q o× p„ŽÖ] ͆ÃÖ]V‚ÛvÚ( p†nÛŽÓÖ] å^•…çÞ] ( 89)
365B4V p…^fÖ] xjÊ ( 90)
361B4:xjËÖ] ÄÚ p…^íe xnv‘

17X 15B2VànÃÎçÛÖ] ݡž gzZ 63X7366B4V p…^fÖ] xjÊ ÔBŠ nÆ ]!
ZŽÆ ]ŸZ ‹Z

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

( 91 )
( 92 )

www.KitaboSunnat.com

227

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

240B8 :oÏ`ne à߉ Ô 4450:•¨]• oe] à߉ ( 93)
341B1 :o솊Ö] Ùç‘] ( 94)
‚f VÐn×Ãi(è×Ú^ÓÖ] 醎ÃÖ] è×ò‰£Öèו^ËÖ] èeçq¢] V±vÖ] ‚f ‚ÛvÚ l^ߊvÖ] oe](pçß`ÓÖ ( 95)
29m:ðMUTP ³aþ MPLP(ènÞ^%Ö] èÃf_Ö](læ†ne(ènÚ¡‰¦] l^Âçf_ÛÖ] gjÓÚ (é‚Æ çeœ |^jËÖ]

252B33 :DÐÏvÚE‚Ûu] Ý^Ú]ô ‚ßŠÚ ( 96)
216B2:‚`jrÛÖ] èm]‚e ( 97)
29B2:‚`jrÛÖ] èm]‚e ( 98)
15B1 VÕ…‚jŠÛÖ] o× t†íjŠÛÖ] Ô 26B5 VènÓÛÖ] l^uçjËÖ] ( 99)
113B3:àߊÖ] ÜÖ^ÃÚ ( 100)
80Ô79B2:oŠì†ŠÖ] Ùç‘] Ô 125B3:ᕆÏÖ] Ý^Óu] ( 101)
29B10 :pæçßÖ] |†Že Ü×ŠÚ xnv‘ ( 102)
46B1 :ᕆÏÖ] Ý^Óu] ( 103)
441B 2:á憊ËÛÖ]æ †nŠËjÖ] ( 104)
226B10 :p…^fÖ] xjÊ ( 105)
41 V ” é…ç‰ ( 106)
227B10 :p…^fÖ] xjÊ ( 107)
228B10:p…^fÖ] xjÊ ( 108)
44B1 :gm†ÏjÖ] ( 109)
171B1 :gm„`jÖ] gm„`i ( 110)
103B2:gm†ÏjÖ]

( 111)

239B8 : gm„`jÖ] gm„`i ( 112)

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫‪Ýæ• Ø’Ê‬‬

‫‪wßZ îZgŠÆ  îG‬‬
‫•‪0½É â ñ‬‬
‫^{‬
‫‪Y » yZ ~ Ýzg Å? Z ‰gzZ‬‬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

229

{^
Y ~W» yZgzZ wßQ îZgŠÆ ´ Zññ•

6¯ Å ];Žz ¼ŠŽz!
Æ kZ Ô• Dƒ g Ñ~[WÆ $öñ•p¤
Z ( | 179 x )  ´ â x â S

Ìä kZì „gÐ VßßZÆ <
Ø èÆ yZgzZ ( | 179 x )  ´ â x â S ]o Ž ÌV; Æ Y •Ëâ +y
O

•Æ( | 241 x ) £Z x â S gzZ ( | 204x )  w•
á x â S ~ }nñ•žì zz ¸ X Hg (Z \zg ~Ç

x°gzZ ~ F
'ë !
Åg
ugzZ}~ îG
0½É â +y
OgzZòÔìg D™g (Ztzg yi Zá~ŸÆ g
ugzZ}xk!
X •g ¿•Å ~ F
'

ñƒ D™kZñƨ¦gzZ «ZØ Ð áZjÆ VßßZ îZgŠ Æ e
Zzg × ( | 388 x ) ! æx â S é
1C

:• ˜
äŠËÞ oÊ ¡‘œ …^‘æ äe ÙçÏÖ] gqæ "
# ²] Ù牅 à kf$ ]ƒž &m‚vÖ] ᜠؑ¢]æ

V- ñOÆ ¶Š™Šg ÐZ 6x *
Æ VßßZÆ × îZgŠ ) Â ñYƒ "
U91~tg
u Z
 žì t wßZ L L

ó Xó ì Z
 Zz ¿z ~ :._Æ kZçO Ôì g™Ýqx £ » wßZ q
ZŠp{z (žce '

VåZ ~Ç~ ä™wJÆ g
u ä „  s ¦Z ñ•Ð ~ <
 IZ[W.
Þ W!
Æ ¨¦gzZ «ZØ

„ knß¾ Å ïÅg
uÐKèwßZÆ g
uqJÆ $ö~ g
u ïgzZì 1x »Ð 7z :Ðzz Å

kZ XK 7wßZÆ× îZgŠ6gîÆh
'
× èïaÆ ä™ Za D~ g
u ïVrZa kZ Xìg b‡Æ

yÒ Æ x Z™$öxk!
V; Æ yZ a kZ Ôì ;g ¨
¸ yDg s§Å g
uèa ~ «ZØgzZ¨¦.
Þ W!
Æ
Xì CY 0
gZŒ
Û ¬¡Åe
Zzg~ ï~ ]gßÅäY ñ0
ÆK_ ZÑÅw=¸{Š™

2C

D Wà D™7 wßZ îZgŠ ~ à KZ Ð yZÄÆ × îZgŠ „ : gzZ • b‡Æ h
'
× ï{zžì zz ¸

yZÄÆg¦îZgŠÆ e
Zzg×Ð s§Å Y •Ëâ +y
Ob§Å s ¦Z ñ•~ŸkZ wq¾X •
:ì ;g Y H~ sf wVg• {™E
»P Ð ~ yZ Ôì @
Y H76gîx ¬ÃVßßZXÐ

]c
Zzg yWÛŒ³# a

ÃkZ {zƒ ng çÆ ~ ¸kªgzZÜæ IZ ¿Ôy M Œ
ÛC
Ù ªe
Zzg ðä
Zžì t wßZ »  îG
0½É â ñ•+y
O

XD™7wJ

:• i Z§ ¶g ñƒ D™{g •
á Z s§ÅwßZÆ yZ ( |790x ) ?•
á x â S ~ŸkZ é
ènß¾ áçÓi ᜠ†ì¤]æ óå•… àÚ ‚e ¡Ê ènÃ_Î Ø‘¢ äjËÖ^íÚ áçÓi ᜠ^Ûa‚uœ Vàne†• o× ܊ÏÖ] ]„a
]„a oÊæ ^nÃ_Î äÞçÒ ÐÏvjm ÜÖ Ø‘¢] áçÒ è`q àÚ ^Úžæ oßù¿Ö] ØnÖ‚Ö] è`q àÚ à¿Ö] ц_jm áªe ^Úž
oß¿Ö] …^fjž ¼ÏŠm oÃ_Î Ø‘¢ oß¿Ö] èËÖ^íÚ áœ è×ÛrÖ] oÊ ke^%Ö] àÓÖæ (àm‚`jrÛ×Ö Ù^rÚ Ä•çÛÖ]

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

230
C3

änÊ Ì×jím Ÿ ^ÛÚ çaæ Ñ¡›¦] o×Â

ÃkZ ~ ]gßkZ Ôƒ ¬*
ƒ ³#Æ ÝZ » kZ žt q
Z :• 'gßzŠ ÅkZ ƒ ³#Æ ?Š ¬¤
Z ?Š ~L L

ža kZ c
gzZì ~¿#Å kZB‚Æ ÝZža kZ Â c
Ôƒ ~*
ƒ s ÜÆ ÝZ » kZžt ~uzŠ Xì xiÑ bŠ™Šg

žì {”ð ]!
t 6gîàßZpXì öRÅs %ZaÆ +$~ ]gß~uzŠ kZ X Zƒ 7¾*
ƒ ¬»ÝZ

ó Xó 7s%Z ðÃ~ kZgzZì ꊙg ±ÑZŽ‚Ã~*
ƒ ³#Æ ¬»~

{^
Y ~W» wßQ

ƒ"
U
Ð • 9gzZ y M Œ
Û \ M ~ x|TèY Ôì ß „ UŠ ã
ÂwzZ wßZ » äY G 76y M Œ
Û Ãe
Zzg

} „: gzZ YY c
Š 7g Z Œ
Ûg
u c
yMŒ
Û Ìb§ËÐZ Xì û» \ M {z Ô• ìg™wìŠ §~ e
Zzg à Zz äY

X 7^
Y IÞZŠ Z%z}ÐZ Ôì Cƒ „ s§Å$ÚÅ}žì zz ¸ X ì ^
Y6gîË bŠg Z Œ
Û <Ñà ã¨
Z
:• D â •
Û {z Xì ~z%Ð 5?Z { i'1Z ]|Ž ì Cƒ ÌÐ e
Zzg q
Z Å›9G @
Å]!
kZ é

Ö yâ Z6)fÆ wÎgÆ kZgzZvZ ‰
#
Ü z ïŠ yâ Z ÃáZz°Ëž D â •
Û Â ¬6k
 ÃHËZ
 1g8 M L L

ó Xó Vƒ T e bŠ: yâ Z 7Z 1wÎgÆ kZgzZvZžì e¹èY Ô bŠ yâ Z6)f LZÉ Ô bŠ

kZ ~ t§‰Æ g
u kZgzZì He
Zzg ~ 9KZÐ Vz•Zä( | 261 x ) ›x â S Ãg
u kZ

ó Xó ì Cƒ <Ñi Z fp âÉ Ô Cƒ 7<ÑŠpi Z}Lž
L ìgŠ c
wßZ n kZX • ŠŽñÌ'!
Æ °»~Ÿ

76ûLZ ñƒŒÐ y M Œ
Û LZÐZ \ Mžì HÆ kZ ñZÎâ È » ä™76y M Œ
Û Ãe
Zzg nºZ

{z c
Vƒ <
 zy M Œ
Û {z ª)QáZz äYƒ "
U
Ð • 9zŠž • â •
Û ãZz „ \ M Q X 7y M Œ
Û {zèÑq Ô,™

³*
Æ <ÑÅ kZ gzZ vZ ?Š ~(Ð kZ ?• M
ƒ Š „~ : M ë!
( Vƒ ]c
M Åy M Œ
Û VâzŠ c
Vƒ ~zŠ

?ì $
Ë ƒ HgzZ6äƒ

0 G Ð & §Æ( | 120 x ) œ0 x ~ qzÑ Æ òKZ ( | 25 x )  òg ZŠ x â S n kZ é

: • ˜ w ¸» ( | 9 5 x ) ¦

ó Xó ¸ ñÑ p=nÆ s %ZЈy M Œ
Û 1 vZ wÎg H L L

X ~}gzZì ¬}ª
ÑŠ ÅkZpì ]bZ ¬y M ÛŒžì 7— ðÃ~ kZ wq¾

Ñž Ç ñWxiÑt Ð kZ Â ’ e *
Y 36Ð QÆ yWŒ
Û ˜iÑ Ã]c
Zzg z g
Š q Zž B™të ]!

Z

:• Œ6V©~Š ã
zŠ ]Zk

½gzZ wdZz wZ ¸Z 0Ð •z ô=ÅyWŒ
Û áZz äƒgŠ ™Ð • 9» 1 x™Z
™Å
X • ÿ) Z Z
 ZztÔ Vƒ ._Æ yWŒ
ÛŽ a

X • Šg ëÑt ÔVƒ s ÜÆ yWŒ
ÛŽ b
$ Å 1 vZ wÎgž c
H Âqlƒ ðÃ]!
tèÑq Ôì Ì» s %Z Ð yWŒ
Û 3 Z éZ}
U q
Z » Ï0

i ö™G
=
Í
X YÈ7Ìy¨
Z ÑZz =Ïà ©

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

231

{^
Y » wßZ {gÃè ~ Ýzg Å]c
ZzgP

X H7wJÃ]c
ZzgŠ¼ä VrZ6wßZ kZ

1•wV

9änÖæ äß Ý^‘ Ý^n‘ än× æ l^Ú àÚ0 :ì ò Z¤
Š •
á g Z » 1 *™Ñ

nZ ‹Z

˜ ñƒ D™yÒ zz Å ä™g ÑwJ.
Þ ‡*
Ãe
Zzg kZ V; Æ ´ Zññf ( |790x ) ?•
á xâS é
4C

:•
—  $  
 $   (   ™VoÖ^Ãi äÖçÎ çvÞ o×ÓÖ] ᕆÏÖ] Ø‘£Ö äi^Ê^ßÛÖ

„z nÆ y¨
Zžt gzZ ÏñVZ 7ú1 » yY ~uzŠ yY ðÞì s ÜÆÆŸ kZ {Š™yÒ Æ y M Œ
Û tèY L L

ó Xó VƒG Špä kZŽ • æ Mg »¿

[ZŽ

ú1 » { k
Š Z%Ð …‡æ gzZú1~ÆŸ ã M Œ
Û èY Ôì 7ng çÆ kZ g
ut Âì m»‚Ÿ¬ J
V˜

} izgÆ èèY Ôì 7°oÆ kZ Ì~tg
u ‚Ÿ ZuzŠ ;g Xì ¿( ´g { izgÐ s§Åè²Ôì

gzZ [Å kZ ÌŠ ÑzZ Å ègzZ • Dƒ Œ6Vzg ZŠ ºg RŒ
Û gzZ Š ÑzZ Å kZŽ Ôì Š
c
Š ÃY 1zZÆ kZ ¬»p
g

:ì ~ g
u ~uzŠž 6Xì óg~ š
 F
òsZ ä kZ ÎXì ï•
á ~œ
5C

9 ä´fŠÒ àÚ å‚Öæ ážæ äfŠÒ àÚ Øq†Ö] ØÒœ ^Ú gn›œ áž 0

ó Xó ì ï•
á ~ ð¾ÅkZ ÌŠ ÑzZ ÅkZgzZì @
¾Šp{zŽ ì {zì @
3y¨
ZŽ tig {•—"L L

Xì 7s ÜÆ V•Ÿ ã M Œ
Û {gÃè g
u Z®

2•wV

 ( | 303x ) ð¨
x â S gzZ ( | 279x ) ~èFx â S Ô( | 275x )Š ƒ ZŠ1Z x â S Ô( | 179x ) ´ â x â S Ô( | 261x )›x â S

Ö wÔá 8 :|ŠzŠ » ]gúËû%kŠ c
#
õ0
^J
Z
 žì Š
¹t ~ Xg
Š q Z {zŠŽñ~ g
uà Å

X Cƒ7"
U

®Ÿg

nZ ‹Z

:• D â •
Û ( |790x ) ?•
á x â S ~}g !
Æ ]c
Zzg {gÃè é
  # $ ™VoÖ^Ãi äÖçÎ oÊ á•†ÏÖ] Ø‘£Ö ]†ŽÂ Ÿæ ^ŠÛì Å^•†Ö] oÊ †fjÃm ÜÖæ
C6

—$  

:ì sÜÆxÀÆe
 M kZ Åy M Œ
Û qtèY H7g±Z »û%kŠ c
õ0
~ qŸg ä(|179x) ´ â xâSL L

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

232

ó‰óû $     # $  ü

[ZŽ

Zg @
Š
Z6¿Å~: {ˆy M Œ
Û ² Ôì YY Ht9A
sÜwÑ+Z Ìðà » òŠ WÌËÐ *™yWŒ
Û•

*™y M Œ
Û É Ôì 7(ZèÑq Ôƒ ˆ~Š ]i YZ Å䙿6kZ ._Æ„
 Z•
Û z ûKZÿÙC ™ VZÐ V;zgzZƒ

~ ZB XçO X ì 4ZŠ~ £ Æ 1 \ M •z ô=Å kZ X ì Zƒ 6kŠZ ]Z f Å 1vZ wÎg wz4»

( | 179 x ) ´ â x â S ~ ‘ue
 M Xì HÈÐ ]Dg õ0
ÐZ ˆ Æ wz4
Æ`™e
 M kZ ä 1\W

ëZgŠz X • c
g bŠ ,g ~ Ýzg Å 1~tg
uÐZÉ ÔïŠ 7]i YZ Å U»B; 6äZl
q à ©b§T
zŠèY Ôì ~gz¢ 
*™¿6kZQgzZ 
*™ÈÐZ Ð 1~tg
u Ì~ 
®Ÿg e
 M b§ÏZ Ô• D™ÈÐ
X’e 
*™¿6VâzŠ ñO ÅähgÃq
Z ËÐ~ VæŠ ¦Ñ

]c
Zzg s ÜÆ kZgzZÜæ IZ ¿ b

:• ˜ V- Ð áZjÆÜæ IZ ¿•ñ » (|179 x ) ´ â x â S Ô( | 463x ) _Z†0Z x â S é
C7

å‚×e †a^¿e ØÛÃÖ] 䕆jÃm ÜÖ^Ú ä׉†Úæ å‚ߊÛe ØÛÃÖ] h^rmž ÔÖƒ oÊ ÔÖ^Ú ga„Ú è×ÛrÊ

ÆÜæ IZ ¿{zªÆ • D™¿6uZz¸Ë% c
µ {zžì tžÜ » <
Ø è Æ( | 179 x ) ´ â x â S L L

ó Xó ƒ: s Ü

:• ˜ ( | 520x )  ‚é rÖ] ”g 0Z ñƒ D™yÒ ?Š ÅkZ é
p†rm ç`Ê ÌnÎçi ᜠŸž áçÓm Ÿ èßm‚ÛÖ^e Ø’jÛÖ] ØÛÃÖ] ᢠ‚u]çÖ] †fì àÚ å‚ß pçÎœ ØÛÃÖ] áž
C8

‚u]çÖ] †fì o× ݂ÏnÊ …^fì¢] àÚ †i]çjÖ] ØÏÞ ØÏÞ ^Ú p†rÚ

ÑZz äƒ ~g Y ~àkZèY Ôì ~ ¸{Š c
i ~«£ÆuZz¸¿»Üæ IZ q
Š 4
Æ( | 179 x ) ´ â x â S L L

ó Xó ì Ýq ßF

6 uZz¸ÐZgzZì x £ ì‡Æ e
Zzg F
Zát : Ô Yƒ 7s ÜÆ x ©ZÆ 1 vZ wÎg wq¾ ¿

{^
Y ~W» wßQ

: • D â•
Û ñƒ D™ðZgWíq6wßZ {gÃèÆ( | 179 x ) ´ â xâS yZh

i *ÆZ†ËZe é

kZ Ô 
*™ q nZ » kZ ƒ ~ ¸Cq »XÔƒ He
Zzg ä VÍßyZgzZxÔwŠ ¬ ÃkZ ªƒ 9e
Zzg Åg
uq
Z Z
 LL
4G
5k!x ©Z Ð kZ gzZ *
3E
Æ kªgzZ wßZ {gHt { ZpÔ³# c
ƒ ¬ZñÆÜæ IZ ¿t { ZpÔì xiÑ 6ë 
*™ ûE
™wJÃ

ì @M 7Ð ]ÒŽƒ~}g !
ƧZz,Z Ë{z { ZpgzZƒ: c
ƒ ¿6kZ » ~zZgÆ kZ { ZpÔƒ: c
ƒ ._Æ2 »
C9

ó Xó • Y b
q
Z » #
Ö ZÉ 7#
Ö Z À{zèY 7u ðÃt · Z »Üæ IZ Ô LLc

yÒ Ð b ˜Z Å ó<
„
L ‰k& Z&) ~ F
Z ¿» #
Ö Z c
ƒ ¿»Üæ IZžÐ ,™n²ë~ŸkZ

c
g ZzŠ Z ZÆ #
Ö ZÐ yZ žì t ÎâÅx ÓyZ Ôƒ wßZ » ï¬~gzŠÆ É@
z/ô6e
ZzgèQc
( ì @

vßt ˆ Æ ]Ãz Å 1 *™Ñ pÔ( KZ x Z •Z » ]4x ÓyZ Ô ì ;g Y 1Š Z%¿i§ » DIZÆ V¸´ Z

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

233

ï¬z ` Zzg » VÍß~ ~œ ~uzŠ c
¿»Üæ IZ HX n
g 7h °ŸZ ðÃ~ŸÆ çÆ ]!
Ë~ +Š

x â S ž£zGt » ( | 179 x ) ´ â [ôZ ~ KkZ ;g ¹!
?• =g f ¬z în Æ ”Å <Ñ‹â ©Z
„e
Zzg Å 1 ~t<
 ÐZçO å ;g M ` w®Ð/ôÇ{z Ôå¿Ž » VÍß~ äâ iÆ( | 179 x ) ´ â
:ì ÅtÐ Vƒ U zŠ ä VrZ VŒžÐ ,™n² â Z •Z ë6kZ ÂÔñY Œ

[ôZ >w Å kZ Špž ì zz ¸ Xì
ó u n Æ Vâ ›x ÓÜæ IZ ¿ž
L ~ g¦kZ t« a

gzZ ( |771 x ) [;ß Z†è‡Y fËâ [ž 6Ô ¶: ›V; Æ( | 179 x ) ´ â x â S w– Æ ´ â

w¼ Å kZ ~ { ó Å ( | 179 x ) ´ â x â S ¤
Zžì Å s
 Ÿz Å kZ ä( | 474x ) Y]Z 6ß Z1Z

ÐZgzZ ñY ¹n Æ ä™¿6¤ñÃVâ ›x Óž ;eÐ yZ ä( | 193x ) æ°Z yzg ; ÑZ
 Â Cƒ

Æ ]Ãz Å 1vZ wÎg L L : c
â•
Û gzZ *
â : ÐZ ä VrZ pÔ f
 yâ ]!
Å kZ {z ÂñY ~Š }Š wÅg2Š

Æ VzuzŠŽ ì D{z k0
Æ {z¤
q
ZC
Ù Ð~ yZgzZ • ‰ ’~ ´ ˜Z7 x Z™/ôÆ 1 \Wˆ

… â „ Y fËâ Æ nªæY ‰•uÿy
OkZXì H Š D» Vß ZzàLZ • Âä ~ Xì 7k0
X•

1C0

Ä yZ • Å kZ ì wt ªZz Å{ TÆ kZ Xì ;g M ` w®Ð 7 /ôÇ¿Zg ‚ »}g ‚ » yZ b

~ }g !
Æ kZ s % Z ~ VzuzŠ gzZÆ yZ Ôì F
6wÑ+ZgzZ Š ¿ZzŽ » kZgzZ ì tÃ
 É Ô7
Špžƒ: V Yt gzZ 796gîË 'ZŠ¤
u »Üæ IZ ¿6kZgzZ bŠ g Z Œ
Û <ÑÃwÑ+Z c
Š ¿Z kZgzZ ì

XåŠ
Á{ i ZzgŠ » VKˆÆ y
ñ A0 y¢]Š Þ~y
MÆ ¬
U
gzŠÆ {”ZgÄÜ~Üæ

{^
Y » wßZ {gÃè ~ Ýzg Å]c
ZzgP

*
Š
ZŠ¤
wJ.
Þ ‡*
Ãg
Š q Z XÐ g ±ZÆ yZÄ{gÃè ~g¦îZgŠÆ e
Zzg×Ð s§Å  îG
0½É â ñ•

:ì ;g Y H~ sf wVg• {™E
»P Ð ~ yZ Ôì

1•wV

:c
â•
Û ä 1 vZ wÎgžì e
ZzgÐ 5/0vZ†]|~ ~g g 9
1C1

9^ΆËjm ÜÖ ^Ú äfu^‘ o× …^níÖ^e ^Û`ßÚ ‚u]æ ØÒ á^Ãm^fjÛÖ]0

ó Xó ì g (Z » ä™ Z ßÃVâzŠ¬ ¬ Ð äƒ Z]
Ð }uzŠ q
Z Â,™ ß~ :WZ
 òŠ WzŠ L L

nZ ‹Z

1C2

:• ˜ ( | 463x ) _Z†0Z x â Z ~}g !
Æg
u {gÃè é
ØÛÃÖ] àÚ å‚ß ^Û`•†jÂ] ^ÛÖ ýànÃm^fjÛÖ] …^nì &m‚ve ØÛÃÖ] p†m Ÿæ

ó Xó ì ng çÆÜæ IZ ¿tèY D™7¿6g
u Å>g ì ( | 179 x )  ´ â x â S L L

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

234

[ZŽ

1C3

:ì ~z%p ÖZ ,!
Ð 5/0vZ†Ž Ôì g
u {zŠ Z%Ð >g ì
^ÃnÛq ^Þ^Òæ ^ΆËjm ÜÖ^Ú …^níÖ^e ^Û`ßÚ ‚u]æ ØÓÊ á¡q†Ö] Äm^fi ]ƒž Ù^Î äÞœ "
# ²] Ù牅 àÂ

» ¶Š c
 :Zz q {z à ( ~œgzZ ù !
h
)q
ZC
Ù Ð ~ yZ Â,™|
 z•
Û zh
y
¿zŠ Z
 :c
â•
Û ä 1x™Z Ñ L L

ó'
ó •gN ZgzZ Vƒ: Z]
( Ð >kZ ) ~ : M {zžJ
Z
 ì Ýqg (Z

:• D â •
Û ñƒ D™"
U
ÐZ ( |852x ) v0Zƒq ?7c
å¿»Üæ IZ6äƒÝq >g ì é
àÚ ðŸ©âæ (o–Ú ^ÛÒ gñƒ oeœ àe] Ü$ p†âˆÖ] Ü$ gnŠÛÖ] àe ‚nÉ Ü$ †Û àe] ä´e Ù^Î äÞªe gÏÃiæ
à pç‰ äÊ¡íe ÙçÏÖ] èßm‚ÛÖ] ð^Û× àÚ ‚uœ à ÀËvm Ÿæ Üâ…^’Âœ oÊ èßm‚ÛÖ] Ø✠ð^Û× †e^Òœ
1C4

èÃne…

LZ LZ ]Z|t gzZ¸ b‡Æ >g ìY f‰ T
f ! Z 0Z Ô ~C
Ù i [Þ0Z Ô "0GÔ 5/0vZ† L L

U
"
¿#Å>g ì ÌÐ ËÐ ~Üæ IZ LZ ] Z|t gzZ Ô¸ Dƒg Ñ~ Y fz Y •} (} (ÆÜæ ~gzŠ

ó Xó ì 7

Ðzz Åäƒ: ¿» yZ sÜ6g
u Å>g ìÔ• Ð { 
E ‚ZÆ( | 179 x ) ´ â x â S èa ðZg•g

u Å>g ìXì wßZ ïZtž 6Ôì c
g
ŠÈs ÜÆÜæ IZ ¿Ãg
u kZ Þä( | 179 x ) ´ â x â S

ïŠ hgÃg
u kZ™Èt sÜ ÂËâ X • D™g ïZ » kZ Y f4gzZ Ëâ gzZ • b‡Æ kZ¨¦gzZ «ZØÃ7Æ
*
Ññ:Z •X 7¿.
Þ ‡Ðzz nƒ <
Ø è s Üg
ut V; Æ s ¦Z ñfpÔì s ÜÆÜæ IZ ¿tž•
:• ˜ ñƒ D™yÒ :
 » äƒ wJ.
Þ ‡*
Æ kZŠŽz!
Æ + â áÅgÃè g
u( | 1339 x )  ŒŠú
1C5

^ßÚ^Úž ‚n×Ïi ^ßn× gvm áæ‚×ÏÚ àvÞ (è×òŠÛÖ] å„â oÊ oÃÊ^Ž×Ö xnq†jÖ] ᜠÍ^’ÞŸ]æ ÐvÖ]æ

>g ìŽ ) ì » ( | 204x ) w•
á xâS <
Ø è SZg ~X ( Æ >g ì) kZžì t Ÿ» » s »ZgzZ ]!
hL L

ó Xó ( ¸: b‡Æ >g 잎 )ì Z
 Zz *
™ÇÅ ( | 150x )•1Z x â S LZ6ë Z®• ªèa ëpÔ ( • b‡Æ

2•wV

1C6

Xì "
U
]i YZ Åä™ C6Vziñ~ ª
q Å|Ð 1 vZ wÎg ~X]c
Zzg {z ‰ÅŠ ƒ ZŠ1Z ò

nZ ‹Z
X 7b‡Æ Ág kZ ( | 179 x )  ´ â x â S

:• ˜Ð áZjkZ ( | 595x )  ‚ùrÖ] ”g 0Z ( | 520x ) 6ß Z1Z x â S é
å„a oa ^ÛÞžæ ýÔÖ]ƒ ØÃÊœ ^Ú (Ÿ Ù^ÏÊ [^Û`n× îŠÛmœ †–vÖ] oÊ ànËíÖ] o× xŠÛÖ] à Øò‰æ
1C7

äe ØÛÃmæ Äjm ᜠÐuœ ä×Ö] h^jÒæ ÔÖ]ƒ áç×ÃËm ]æ†m ÜÖæ Ù^Î ó&m•^u¢]

Â~ hÆ kZ X @
™7(Z ~ c
â•
Û ÂŠ
Y7 0Æ ànËíÖ] o× xŠÚ~ |Ð( | 179 x )  ´ â x â S L L

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

235

ó Xó ì „
 gŠ 
*™¿„6( <) ¬ÆvZ [Âì 76kZ ¿» (Üæ IZgzZ ) +”Zg Y #²• „ hut '

[ZŽ

^{z Ôì Å™fzzŽ Å ä™: C6Vziñ~|Ð ( | 179 x )  ´ â x â S ä( | 595x ) ”g 0Z x â S

» ä™ C6Vziñ~ ª
q Å^èYì CY ð0
Ì~ ]gßÅ äƒ b‡Æ i ZŽÆ ä™ C6VziñyZgzŠÆ
xŠÚ yZgzŠÆ^Z
 gzZì Š
HŠ OZ6X• „ hu ÂÌ~ hÆ kZ ì 7"
UÂÐ *™y M Œ
Û Ìi ZŽ

ttg
Š q Z Ì~ ª
q Å| Âì ¬» <~ *™y M Œ
Û èÑq Ôì Š
1™g (ZÐzz Åg
Š q Zà ànËíÖ] o×Â

Z&Ð( | 179 x )  ´ â x â S ÝZgŠ ~ }g !
Æ ànËíÖ] o× xŠÚ Xì YY H C6VziñÃ7Æ
Xì HÜä ( | 595x ) ”g 0Z x â Z ÎÔ• ~z%wZ ¸Z
:• D â •
Ûh
'
× ( | 595x ) ”g0Z x â Z é

†ËŠÖ] oÊ å‡]çq oÞ^%Ö] ÙçÏÖ]æ …^’Ú¢] ð^`ÏÊ …ç`Ûq Ù^Î ä´eæ Ñ¡›¦] o× ˆñ^q äÞœ …ç`ŽÛÖ] ÙçÏÖ]
àÂæ Ùæ¢] …‚’Ö] à èmæ†Ú è$¡%Ö] Ømæ^Î ¢]æ ^â‚•œçâæ Ñ¡›¬e å‡]çq ÄßÚ &Ö^%Ö] ÙçÏÖ]æ †–vÖ] áæ•
1C8

Ô Ö^Ú

X • b‡Y •g/ÆðsZ §c
Š Æ ÏZ ì ^
Y ~ ª
q VâzŠ^z | C6Vziñžì t w¸g• L L

^ C6Vziñžìt {zì Œ6ñÐ ~ wZ ¸Z yZŽ w¸ZŠ X 7~|Ôì ^
Y ~^žìt w¸ZuzŠ

ó Xó • ~z%ÌÐ( | 179 x ) ´ â x â S gzZÐ VÍßÆ wzZgœwZ ¸Z VÐt gzZì I~ ª
qC
Ù |z

Z
J
 Ô Y Yc
¯ 7?Š Ãw¸q
Z Ë~ ]gßÅ äƒ ~z%Æ wZ ¸Z VÐyZÐ( | 179 x ) ´ â x â S

Vziñ~ |z^žì "
U9w¸ª Ð( | 179 x )  ´ â x â S gzZ ñY c
Š™: "
U
áŠkZ Ð \ Mž
Xì YY H C6

:• D â •
Û ( | 676 x ) ~zâx â S é
èq^vÖ á^Ò ð]ç‰ †–vÖ] æ †ËŠÖ] oÊ ànËíÖ] o× xŠÛÖ] ‡]çq o× Å^Ûq¦] oÊ äe ‚jÃm àÚ ÄÛqœ
‚jÃm Ÿæ t…]çíÖ]æ èÃnŽÖ] äi†ÓÞœ ^ÛÞžæ oŽÛm Ÿ p„Ö] àÚˆÖ] æ ^`jne èÚ‡¡ÛÖ] 霆Û×Ö ‡çvm oju ^â †nÇÖæœ
1C9

†nâ^ÛrÖ] ga„Ò äfâ„Ú oÊ …ç`ŽÛÖ]æ änÊ l^m]æ… ÔÖ^Ú à pæ…‚Îæ Ü`Ê¡íe

~ yn ÏZƒ: c
ƒ ]gz¢ÅkZ • 56i ZŽÆ C6Vziñ~|z^ƒ
 {zì g ±Z » q )ZÆ VÍßXL L

g ïZ » kZ ä `g ZpgzZÛXì @
ƒb
¬Ð ½Ž ì Y™ C6
VziñÌ¿Z 6ÑßgzZì $
Ë ™ Ct Ì]gúà Zz•g

g•Ì» yZ p• ð M ]c
Zzg Z~ {g !
kZÐ( | 179 x ) ò´ â x â S X ì 7ÌZ ðÃÅs %ZÆ yZgzZì H

ó Xó ( • b‡Æ i ZŽ ÞŽ )ì b§ÅY •g/<
Ø è

:• D â •
Û ( |852x ) v0Zƒq é

l^m]æ†Ö] ᜠÄÚ ÔÖ^Ú àŸž å…^ÓÞž Ì׊Ö] ð^`ÏÊ àÚ ‚uœ à pæ… Ü×Âœ Ÿ †fÖ] ‚f àe] Ù^Î
2C0

äi^n$¬e èu†’Ú äß èvnv’Ö]

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

236

g ïZt Ð ´ â x â S V; ÔH7g ïZ » C6VziñÌä ËÐ ~ xñ•ì ¹ä ( | 463x ) _Z†0Z L L

ó Xó ì Åi ZŽÆ C6Vziñe
Zzg 9ÌÐ yZpÔì w®

:• D â •
Û ™| (Ð kZ ( | 463x )  _Z†0Zƒq~…^Ò„j‰Ÿ] é
ÔÖƒ Í¡íe äß |^v’Ö] l^mæ†Ö]æ ^ÓÖ^Ú Ÿž ÔÖƒ …^ÓÞž äß pæ… ànÛ׊ÛÖ] ð^`ÏÊ àÚ ]‚u] Ü×Âœ Ÿ
2C1

èߊÖ] Øaœ èÂ^Ûqæ ä´e^v‘œ ÄnÛq ÔÖƒ o×Âæ †ËŠÖ]æ †–vÖ] oÊ ànËíÖ] o× xŠÛ×Ö ‚ãŽm å©›çÚ

x ) ´ â x â S Ôƒ H g ïZ » ànËíÖ] o× xŠÚä T ì 7 (Z ðÃÐ ~ Y • y›~ D}÷L L

¤ ¸Æ( | 179 x ) ´ â x â S gzZ • ( C™"
U
i ZŽ » kZ ) s ÜÆ kZ ]c
Zzg 9pì w®g ïZp¤
ZÐ( | 179
ó Xó ì »<
 IZ ®
 ) gzZ VŒâ x Ó<
Ø è ¸ì CC
Ù G@
Åi ZŽÆ C~|z^ÌÐ

qŽgÐ g ïZ LZ ä( | 179 x ) ´ â x â S žì H"
U
t Âä( | 474x ) Ëâ Y]Z6ß Z1Z è‡ é

:• D â •
Û {z X å 1™

äÃßÚ(äÞœ o× ÔÖƒ Ù‚Ê ý†–vÖ]æ †ËŠÖ] oÊ xŠÛÖ] o× äjÎ…^Ê ^Ú †ì• Ù^Î äÞœ gâæ àe] àÂ
2C2

Ñ¡›¦] o× xŠÛÖ] |^eªÊ …^$Ÿ] pœ… Ü$ áçvŠÛm èßm‚ÛÖ] Øâ]†m ÜÖ ^ÛÖ ènâ]†ÓÖ] äqæ oןæœ

x ) ´ â x â S ä ~ Z
 û% ~y
M L L: • ë {zì ~z%Ð  K
Ú z 0ZŠ¤
•
á Æ( | 179 x ) ´ â x â S L L

kZ ä( | 179 x )  ´ â x â Sžì @
ƒ x¥Ð kZgzZ¸ D™ H C6Vziñ~|z^{z ‰
Ü z kZ Â Z hgÃ( | 179
|z^{z ÂŽg
Š qZ Å i ZŽ Æ kZ 7Z Z
 1Ô D™7C6VziñÜæ IZž ¬Š ä VrZ² å Hg ïZ ¬ »

ó Xó ¸ ‰ƒ b‡Æ i ZŽÆ C6Vziñ~

:• ˜h
'
× ( | 474) Y!
è‡ é
Äq… änÖžæ xnv’Ö] çâæ èu^e¦] ènÞ^%Ö]æ ÄßÛÖ] ^Ûâ]‚u] á^jm]æ… änÊ ÔÖ^Ú àÃÊ †–vÖ] oÊ xŠÛÖ] ^Ú^Ê
†Ê^ŠÛ×Ö àãnÖ ^nÖæ Ý^mœ è$¡$ #" ä×Ö] Ù牅 ØÃq Ù^Î gÖ^› oeœ àe o× V&m‚u ÔÖƒ o× ØnÖ‚Ö]æ ÔÖ^Ú
2C3

ÜnÏÛ×Ö è×nÖæ ^Ú÷ çm æ

Åi ZŽ gzZ Åi ZŽ ~uzŠgzZ Å Iq
Z :• C M ]c
Zzg zŠ Ð ( | 179 x )  ´ â x â S ~ {g !
Æ C6Vziñ~|L L

Ð 5Z]|Ž ì g
u {z ?Š ÅT å 1™ qŽg ä( | 179 x ) ´ â x â S s§ÅTÔì "
U
9„ e
Zzg

]Zg q
Z gzZ yŠ q
Z Ã}gzZ ì ~Š ]i YZ Å ä™ C6Vziñ'Zg &gzZ yŠ &Õ
Û ) ä 1vZ wÎgžì ~z%
ó Xó J

 å 1™ qŽg ä VrZ Ð g ïZÆ kZgzZ ì "
U9i ZŽ » C6VziñÐ( | 179 x ) ´ â x â S ²[Z
G
G
4E
5Ò&VY™}Š x *
C-! ‰~gzŠÆ ` W™}Š BVÅnkZ
?• D™ Za øG
»× îZgŠ +Š åE

]c
Zzg kª³# c

ž~ KkZ {z s Ü'Æ s ¦Z ñfgzZ 7wJ.
Þ ‡e
Zzg kª s ÜÌV; Æ îG
0½É â ñ•+y
O

X D™7t•
Û ðÃ~ e
Zzg Å ~zZgž)gzZ

:• ˜ ( | 520x ) ‚ùrÖ] ”g0Z x â S é

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

237

h„ÓÖ]æ ç`ŠÖ]æ ¼×ÇÖ]æ îŠßÖ] än× ‡çrm ‚u]çÖ] †fì ᢠ‚u]çÖ] †fì o× ݂ÏÚ ^–mœ Œ^nÏÖ]æ
[Ÿ Ýœ è×ÃÖ] å„`e Ùç×ÃÚ Ø‘¢] Øa çaæ (‚u]æ äqæ Ÿž Œ^nÏÖ] o× •^ŠËÖ] àÚ ‡çrm Ÿæ “n’íjÖ]æ
2C4

‚u]æ äqæ Ÿž än× ˆrm ÜÖ ^ÛÚ ÌÕœ äe èrvÖ] än× Ø_fi ^ÛÚ é†n%Ò äqœ än× ‡^q ^Úæ

~ kª²Ô• ]ÑÈZŠ¼Æ HgzZ ^ÑÔwÈÔtÔ ¬~uZz¸èY Ôì Ýq ßF
6uZz¸ÌÃkªL L

q kZ {z ÔVƒ {Š c
i ]ÑÈZÆ ü~ q TgzZ ?ì F
6A kZ µZß Z ° ¬ÝZ c
Wžì wÈZ q
Z sÜ » ~gz$

ó Xó ñY c
0
wÈZ q
Z sÜ » ~gz$~ Tì Cƒgz$~¨£Æ

{^
Y ~W» wßZ

gzZ ª
Z° nÆŠ Z•
Û Z ä x Z™$öçO Ôì Cƒ ÜÐ M „Ð Š Z•
Û Zt gzZì Ð f•èa m» e
Zzg

c
ZIozæÃäƒ *ŸÆ kZgzZCq „
 gŠ n Æ ~zZg n Æ ‚z «™ÅÚ à Zz äƒ ÝqÐ {C
Ù ªèkZj
6gî[*
™Z
¬ oÑ ~ŠðÃgzZ X ‚Ô ª
Z° :• „ zŠ ozÑ ð•Z z ~Š ã
n Æ ~zZg ÌË~ e
ZzgçO Xì

@
ƒ „ Ð z q •Ð áZjÆ Üz “
 ZŠ Š c
m» Y âZ 0Ð fgzZì Ð fm»¸ž VY 7„ ƒ
o
ðÃn Æ ( ~zZg ÑZz ä™yÒ Ð •KZ e
Zzg ) ‚ßô ŠÛÖ] žì t · Z6]!
kZ » x Z™$öx Ó,'¯ Xì
2C5
GG3…E
ôŸèYÔƒÝq äÏ% Ëi Ì6pÆ e
Xì Ðz q •m» ï
ZzgÐZ Ô7òiÑ
zŠ sÜÝZ ~ +ŠèÑq Ô• … ZŠ¤
wJ.
Þ ‡*
gzZ ¿.
Þ ‡*
à 1 tt g
Š q Z ™á x *
» óe
ZgŠ Lvß ‰

X Ç ñY H76yZÃqC
Ù ZÎÆ yZ Ô 1~tg
ugzZvZ [Â :• ,q
:• D â •
Û ( |852x ) v0Zƒq é

ÌnÓÊ Å†Ê Œ^nÏÖ]æ Ø‘œ èߊÖ^Ê (^Û`nÖž á]•æ•†Ú á]†ìŸ]æ Ø‘¢] ^Ûâ èÏnÏvÖ] oÊ èߊÖ]æ h^jÓÖ]
2C6

ņËÖ^e Ø‘¢] •†m

Ð q•
Û Âì q•
Û kªgzZ ÝZ g
u²Ô Ç ñY c
N
ßs§Å4ZÃkªgzZ q )Z Ô• ÝZ „ <
 z [Â |gŠ L L

ó ó?ì YY HŠgùÃÝZ

:• ë ( | 479 x )  ã é›.\0Z x â S é

Ç Âƒ ¬ZñÆ kZ) » kZèY Ô7]gz¢Å ä™76ÝZ }uzŠ ËÐZ Ôì ÝZ xg
u "
U9L L

kªÔ 9g
už7s%Z ðÃÌ~ kZgzZì ŠzŠ%t ·Ñ!
bŠg Z Œ
Û ¿.
Þ ‡*
Ãg
uÐ kª ƒ s ÜÆ kZ¤
ZgzZ
2C7

ó Xó ì xl6

]‚ ªz ]ZŠ ¿ZÆ x Z™+$gzZ Y •žì ~gz¢{Š c
i }ÐÆ ä™76kªÃg
u ÌË,'¯

X ñY c
Šg Z Œ
Û àÛn`Ú ÃVßßZ yZ61 ~tg
už *
Ôce ãZz™Ð 1 ~tg
u¡Å

{^
Y » wßZ {gÃè ~ Ýzg Å]c
ZzgP
:• sf `gŠ ]c
ZzgP ÅŸkZ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

238

1•wV

2C8

:ì Š
c
Š ¬~ X]c
Zzg {z
9^Ãf‰ ä׊Çn×Ê ÜÒ‚uœ ð^Þž oÊ g×ÓÖ] h†• ]ƒž0

þó Xó ñY c
ðŠû%]‚Ã@'ÂñY 8 ã0
~ @'Æ ËÐ ~ ? ÂZ
 LL

nZ ‹Z

2C9

:• D™ÜÐ( | 179 x ) ´ â x â S Ô ( |790x )  ?•
á xâS é
[äe^ÃÖ å†Óm ÌnÓÊ å‚n‘ ØÒ©m ÙçÏmæ äËÖm á^Òæ [äjÏnÏu ^Ú p…•œ Ÿæ &m‚vÖ] ð^q

» Ȥ
Z ( | 179 x )  ´ â x â S ñƒ D C ~gz$ÅkZ Xì H|ÅkZž7x¥= pì ð M Âg
u L L

ó ó?ì Yƒ {z(ù [° » kZ Âì YY c
3gâ Y Zƒ Hg D

[ZŽ
:• w®wZ ¸Z Z&Ð ( | 179 x ) ´ â x â S Ì~XkZ b§Å CÆ Vziñ

:• ˜ ( | 463x ) _Z†0Z x â S é

äe ª•çjm Ÿæ g×Ò änÊ ÈÖæ ^ÛnʆnìŸ ä×Ò ]„â ÄÚ Ù^Îæ [äe^ÃÖ å†Óm ÌnÓÊ å‚n‘ ØÒ©m äÞªe sju]æ
C0
3

äß ܉^ÏÖ] àe] pæ…^Ú ä×Ò ]„â oÖž guœ

Æ kZ pì Yƒ {z(ðY [° » kZ Âì w'g D Zƒ Zñ » Èžì t wÑ+Z » ( | 179 x )  ´ â x â S L L

ó Xó ì e
Zzg Å ̇0Zt 7I = 
*™YçzÐ kZgzZì 7í~JŽ Å È ŠŽz!

:• D™e
ZzgÐ( | 179 x )  ´ â x â S ( | 197 x )  <
Ø z 0Z é

äßÚ ð^ÞŸž ØŠÇmæ …^•†nÆæœ g×ÓÖ] á^Ò ^m…^ß‘ g×Ò änÊ ÈÖæ ð^Ûe ª•çjmŸ äÞœ gâæ àe] äß pæ…‚ÃÎ
C1
3

^Ãf‰

ïŠ 7]i YZ Å ä™çz Ð ã0
kZ {zžì Å e
Zzg Ð( | 179 x ) ò´ â x â S ä( | 197 x )  K
Ú z 0Z L L

ó Xó ’ e *
ðŠû%]‚@'VÑ » kZgzZ ~g D) c
ƒ ~g D ÂÔ}Š wZ eìÃ~ T

:• D â •
Û {z Ôì H™fB‚Æ Y fg/Ã( | 179 x ) ´ â x â S ä ( | 676 x ) ~zâx â S é
Ù^Îæ †nâ^ÛrÖ]æ ‚Ûu] æ ÔÖ^Ú gâ„Ú æ ^ßfâ„Ú ]„âæ l]†Ú Äf‰ g×ÓÖ] ÉçÖæ è‰^rÞ ØŠÆ hçqæ
C2
3

l]†Ú '¡$ ä×ŠÆ oËÓm èËnßu çeœ

Ô ( | 179 x )  ´ â x â S gzZì <
Ø è Zg ø ¸ì ~gz¢ *
ðŠg !
]‚Ã@'« Ð ¶Š wZ eìÆ È L L

°» *
ðŠû% &ÐZž • ë ( | 150x ) •1Z x â S pÔ• b‡Æ ÏZ Y fg/gzZ ( | 241 x ) £Z x â S

ó Xó ì

{zì g•V; Æ VŒâ Ž Ôì H™f <
Ø è ¸ » ( | 179 x ) ´ â x â S Ìä( | 1250x )  ã»Øx â S é
:• ˜

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

239

ÄÚ ènÓÖ^ÛÖ] ^ßâ^â Ü`ÏÊ]ææ ÄnfjÖ] oÊ ]çËÖ^ì ^ÛÒ gm†jjÖ] hçqæ oÊ é†jÃÖ]æ ènËßvÖ] kËÖ^ì ‚Îæ
C3
3

Üâ‚ß …ç`ŽÛÖ] o× ÄnfjÖ] Üãe^rmž

Ð Y:B‚Æ èÔì Hs%Z ä ]‹gzZ s ¦Z Ð äðŠû%]‚™ Î èiŠ q
Z Ã@'`Ž Æ È L L
ó Xó ì <
Ø èg•» yZ ¸ X • ë Z
 ZzÃäðŠiŠ ]‚îG
0½É â ŠŽz!
ÆkZ Ô• ¬ZñÆ yZ ÌËâ 0

Zƒ Hg D » È ¤
Z Ôì H|Å kZž7x¥= pì ð M Âg
uLž
L It » ( | 179 x )  ´ â x â S ;g

û%]‚ {zžìt V; Æ ( | 179 x ) ´ â x â S Š°Ð kZ Â ó ì
ó Yƒ {z(ù [° » kZ Âì YY c
3gâ Y

ž 6Ô• b‡Æ äðŠ Ã@'
û%]‚ {zŠŽz!
Æ kZ X • B~é%Z {zÐZgzZn™7ÃAÅ äðŠ @'
Xì ðâ •
Ûs
 ZÜÅkZ ä Y fËâ Š¼

C4
3

:ì –~ KkZ ä( | 463x ) Ëâ _Z†0Z é
é•^f ^Ãf‰ äßÚ ØŠÇm ^Þ¦] áœæ †â^› g×ÓÖ] ᜠÝçnÖ] äe^v‘œ ‚ß ÔÖ^Ú gâ„Ú è×ÛrÊ

iŠ ]‚Ã@'`ŽÆ kZgzZ ì u 0
žìtžÜ » <
Ø èÆ( | 179 x ) ´ â x â S V; Æ VŒâ {ŠŽñL L

ó Xó ì 
@Y c
ðŠ mŠ „

C5
3

: • Dâ•
Û ™^Ð M ( | 463x ) _Z†0Z x â Z é
é•^f ؊Çi é†â^_Ö] ðç•çÖ] ð^–ªe ^ße^v‘œ ä`f•æ

D™YçzŠŽz!
Æ äƒ u 0
Ž ì c
5Ð Yçz Y ¡
ZÃäðŠiŠ ]‚Ã@'`ŽÆ È ä V2zŠ Ëâ }g øL L

ó Xó • D Y ñðŠ mŠ „ñƒ

6g
u 0Ð kZgzZ • D™tÃäðŠiŠ ]‚Ã@'Ð ' èrßz( | 179 x ) ´ â x â S žZ
 [Z

Æ |òúŠ » 䙊g V; Æ( | 179 x ) ´ â x â S 6¯ Å äƒ kª³#ÐZ » óe
ZgŠ IZ L Âì Ì¿» yZ
Xì wJ.
Þ ‡*
Z® Ôì s Ü

2•wV
C 6
3

:ì e
ZzgÐ 5'
Y ]|~›9
èÞ‚e oÊ ^ßÚ èÃf‰ ØÒ †ÏfÖ]æ Øe¦] oÊ Õ†jŽÞ ᜠ"
# ä×Ö] Ù牅 ^Þ†Úœ

ó Xó ì $
Ë ƒ•
ÑÅ ã!
Û Å.
Œ
zZ c
ñÇq
ZÐ s§ÅVñŠ M ]‚Å ~Š ]i YZ …ä 1 v Z wÎg L L

nZ ‹Z

:• ˜ ( | 595x ) ‚nËvÖ] ”g 0Z ~}g !
Æe
Zzg {gÃè é
C7
3

ÔÖƒ oÊ Ø‘£Ö äjËÖ^íÚ á^ÓÛÖ &m‚vÖ] •…

Ð s§Å òŠ MC
Ù žì t kª èYÔì c
Š™ŠgÃg
u kZ ä( | 179 x ) ´ â x â S Ðzz Å¿#ÅÝZ L L

ó Xó D™7¿6]c
Zzg yZ ( | 179 x ) ´ â x â S n kZ Ô ñY H ã!
Û gâ Y „ q
Œ
Z

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

240

[ZŽ

Ônƒ ~g ZŠ'ÈÅÝÆ yZ Ð X• Tg D™lˆ? Z ÅnkZ ‰
Ü zC
Ù žì t É» óe
ZgŠ IZ L

Ã]!
gzZ • ÜÐZ™^»Ð t (Æ ]g „ÝZ ñWÃV˜ w¸c
ZzgŽ ÅÈLZ6gîx ¬a ÏZ
e

& â7g
u {z ôÜÅ ã!
Û Ð s§ÅŠ Z•
Œ
Û Z ]‚Ã( | 179 x ) ´ â x â S |gŠ X D™7ÒÃÅK
x â S gzZ ( | 204x ) w•
á x â S Ž Ôì kª 6^m]‚â » ^m ^v• ?Š Å kZ V; Æ yZgzZ Ð ,™™f d
kë
X • b‡Æ i ZŽÆ ã!
Û Ð s§ÅŠ Z•
Œ
Û Z ]‚Ž Ôì Š
H7Ð s§Å ( | 150x ) •1Z
:• D â •
Û ( | 595x ) ”g 0Z x â S é

Ø‘¢] ᜠÔÖƒæ ^m]‚ãÖ] oÊ •…]çÖ] †$¢] o× oßfÛÖ] Œ^nÏ×Ö ÔÖƒ oÊ Ø‘¢] è•…^ÃÚ Ü`Ê¡jì] gf‰æ
C8
3

‚u]æ à ‚u]æ Ÿž pˆrmŸ ᜠçâ

kZžìt :
 » s%ZB‚Æ( | 150x ) •1Z x â S z( | 204x ) w•
á x â S Æ( | 179 x ) ´ â x â S L L

òŠ M „ q
Zgâ Y q
Zžìt ÂÝZèY Ôì Œ6g
uq
ZŠg Zz ~ {g !
Æ ~嘎 ì ³#Æ kª kZ ÝZ ~ {g !
ó Xó ñY Hy!
Û Ð s§Å
Œ

Æ ã!
Û Å.
Œ
zZ c
ñÇÐ s§ÅŠ Z•
Û Z ]‚Ð s§Å ( | 150x ) •1ZgzZ ( | 204x ) w•
á xâS é

ñƒ D™™f Ôì F
kªt 6TÆ g
u kZ ›ÐZ ( | 595x ) ”g 0Z x â S Ôì
þ Š
H7 kªŽ 6i ZŽ

:• D â •
Û

Ù牅 ÄÚ ^Þ†vÞ Ù^Î äÞœ †e^q à pæ… ^ÛÊ Ø‘¢] ]„ãÖ š…^ÃÛÖ] Œ^nÏÖ] än× oFßfÞ] p„Ö] †$¢] ^Úœæ
ÔÖ^Ú ^Úœæ ^m]‚ãÖ] o× ÔÖƒ oÊ ^m^v–Ö] ènËßuçeœæ oÃÊ^ŽÖ] Œ^ÏÊ óèÃf‰ à èÞ‚fÖ] ènfm‚vÖ] Ý^ #"²]
3
C9

†$¢] ]„â o× oßfÛÖ] Œ^nÏÖ] o× ؑ¢] xq†Ê

( ~å˜g•) ä ëž • ë {z ~ Tì g
u Å'
ñ Y ]|{z Ôì Š ã
6g
u T Å kª s ÜÆ ÝZ kZ L L

( | 150x ) •1Z x â S gzZ ( | 204x ) w•
á x â S X HžÐ s§ÅŠ Z•
Û Z ]‚ .
zZB‚Æ 1*™Ñ w‚Æiu
ó Xó ì ~Š ßF
ÃÝZ6kªkZ F
6g
uä ( | 179x ) ´ â x â S pì Hkª6~å˜Ã ã!
Ûä
Œ

ïŠ E¯6kª {z & Ôì ÝZ *
™ %f Ð s§ Å òŠ Wq
Z gâ Y q
Z q
Š 4
Æ ( | 179x ) ´ â x â S

Šg » g
u c
ÍŠg » kª n kZ ì F
6g
u q
Z kª {zèa pÔì HŠg ÃkªB‚Æ ÝZ ä VrZ c
ÍX •
Xì H™fB‚ÆUñZ'áªÒ ÂÐZ ä( | 595x ) ”g 0Z n ÏZ Xì
4C0

:• D â •
Ûh
'
× ( | 595x ) ”g0Z x â Z é

ÔÖƒ oÊ Ø‘£Ö äjËÖ^íÚ á^ÓÛÖ &m‚v×Ö •… äÞªÒ ]„âæ

ó Xó c
Š™ŠgÃg
u³#Æ ÝZ LZ ä VrZ c
Í-V- L L

ËvŠ c
kªz ñZg s ÜÆ ùËÅ<
 zy M Œ
Û žì t · Z6]!
kZ » îG
0½É â wø#
Ö Z Y f@'Æ kZ²

Xì 7ÌZ ðÃÅwßZ [

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

241

:• ˜ Ëâ ( | 483x ) _Z†0Z x â S é
4C1

•æ• †ÛÊ èߊÖ] ÌÖ^ì ÙçÎ ØÒæ

ó Xó ÏñY ~Š™Šg σ s ÜÆ g
uŽ ]!
{zC
Ù LL

:• D â •
Ûh
'
× {z é

oÊ ‹nÖæ äÖç‰…æ ²] oÖž •†Ö^e änÊ ]çË×jì] ^Úæ ð^Û×ÃÖ] Ň^ßi ‚ß ä´e^jÒ oÊ †Úœ ‚Î ØqæˆÂ ²] á¢
4C2

èru å†nÆ änÊ ^`Û× ‚Î ®• oÊ èߊÖ] Ø`q

1wÎgÆ kZgzZ \¬vZê » kZ Â,™s %Z~ q ˤ
Z {zžì c
Š ¬ÃY f~ *™y M Œ
Û ä \¬vZèY L L

G
E
¢
ó Xó YY c
¯ 7?ŠÃ ö§ Zz*
ÅkZ Âì •Zz*
Ð kZ ¿ZuzŠ pì D» g
uÿq
Z¤
ZgzZ N N
ßs§Å

ÑŠ6i ZŽ Æ ã!
ª
Û Ð s§ÅŠ Z•
Œ
Û Z ]‚Ž CY Vg
u {z ¤
Z Ã( | 179x ) ´ â x â S ž • Bëp

uZ· Z x°~ ã!
Û Ž Ôf
Œ
™ qŽg ÌÐ ñZg kZ KZ b§Å b)g Ñ" ¹!
( | 179x ) ´ â x â Z Âì C™

Xì Åg (Z ä VrZ ~}g !
Æ

4C3

:• D â •
Û {z Ôì HÜÐ5k„0vZ†ä( | 279 x ) ~èF
x â S Ãg
ukZ é
醎 †nÃfÖ] oÊæ èÃfŠe é†ÏfÖ] oÊ ^ßÒ †j•^Ê ov•¢] †–vÊ †Ë‰ oÊ #"²] Ù牅 ÄÚ^ßÒ Ù^Î

~ ñÇ ä ë  Š
M yŠ » ã!
Û yZgzŠ ÏZ Ô¸B‚Æ 1*™Ñ ~^ë • ë 5k„0vZ†]|L L
Œ

ó Xó XV*!
Œ
Û ™ƒq
Ñä Š Z•
Û Z kŠ ~ .
zZgzZ ]‚

3•wV

¼ ™ƒg6Ð uÈä7 x Z™/ô¼ ~ {zçq
Zžì e
Zzg Ð5 ó}
0 «Zg ]|~ ~g g 9

ÃV-&
; yZž c
Š ¬ä \W  ZƒDà 1 vZ wÎgX ,Š J m
Vc
; Å“
&
 ÍÆ yZÆ™ %f ÃV-–gzZ VŠzZ
X å ;g Y c
å „¬ Ð äƒ„Æ Ô“
 Í » V-–gzZ VŠzZÆ Ôwâ ~X ÔñY c
Š«
Z

4C4

nZ ‹Z

X D™7¿6e
Zzg kZ ( | 179x ) ´ â x â S

:• ˜ ~}g !
Æe
Zzg yZ ( |790x ) ?•
á xâS é
àÛÖ ÜŠÏÖ] ØfÎ Ý^Ã_Ö] ØÒœ ‡^qªÊ è׉†ÛÖ] xÖ^’ÛÖ^e äß †fÃm p„Ö] t†vÖ] ÄÊ… Ø‘œ o× ¡mçÃi
4C5

änÖž t^ju]

kZ H7wJÐzz Å äƒ °oÆ wßZÆÏ% Ôrª `w «g ä ( | 179x ) ´ â x â S ÃVìZzg yZ L L

ó Xó • ïŠg Z Œ
Û^
YÃä3Ð ~ kZ ÌIÐ „ÅÔwâ nÆq]gz¢{z n

[ZŽ

6]gz¢g”²ì ~ ]gßkZ q
Š 4
Æ( | 179x )  ´ â x â S ]i YZ Åä3Ð Ôwâ IÐ „

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

242

x â S ÐZ Â B™ g (Z ^Å ( g â ^ß ) èfãÞ ‰
Ü z D™ Ýq Ð Ôwâ q ]gz¢¤
Z pÔñY H rZ
Ð ]gz¢6D1 .
Þ Æ ]¸KZ ÑZz ä™Ýq Ð =g f Æ g â ^ ßèY ÔB7^
Y Ì( | 179x ) ´ â

:• D â •
Û ´ â x â S ~}g !
Æ Æ˜ÅkZ X @
™7rZ6]gz¢g” Ôì @
™Ýq {Š c
i
4C6

Íæ†ÃÛÖ] äqæ oF× ä×Ò ÔÖƒ àÚ ØÒœ ^Ûe ^‰ªe p…œ ¡Ê

ó Xó ì 7`wðÃq
Š 4
}÷~ ä3]gz¢g” Ð ~ kZ ¬ZñÆg2Š L L

wÎg n kZ ¶ˆÅg (Z ^Åg â ^ß Ì~ kZ Ôì ˆÅ ÒÃÅ ä¯ s ÜÆÏ% Ôr& gÃè g
u

H™f •Æ èfãßÖ] ènâ]†Ò oÊ ð^q^Ú h^e Ãg
u kZ ä ~èF
x â S X åc
Š ¬» c
Z ÃV-&
; yZ ä 1vZ
V-&
; yZ „ Ð zz Å ( g â ^ß ) èfãÞ ä 1vZ wÎgžì @
ƒ x¥Ð p ÖZÆ g
u kZ ~ Š ƒ ZŠ ! Z ògzZ ì
Xì @
Y™izˆÐ wZŠZuy¨
Z ~ T å c
Š ¬»c
ZÃ
:• sf ø
 p ÖZÆ g
ukZ~Š ƒ ZŠ ! Z ò é

á¬Ê ^âçfãjÞ^Ê ^ÛßÆ ]çe^‘œæ ‚ãqæ é‚m‚• èq^u Œ^ßÖ] h^‘ªÊ †Ë‰ oÊ #" ²] Ù牅 ÄÚ ^ßq†ì
Ü$ h]†jÖ^e Üv×Ö] ØÚ†m ØÃq Ü$ ä‰çÏe^Þ …æ‚Î ªËÒªÊ ä‰çÎ o× oŽÛm #" ²] Ù牅 ð^qƒž o×ÇjÖ ^Þæ…‚Î
4C7

èjnÛÖ] àÚ Øuªe kŠnÖ èf`ßÖ] áž Ù^Î

Ù ÂŽVc
C
–7Z Ô ð M 7]gz¢Å ä3gzZ uÈJ~^kZ ÃVÍ߆ ~^q
ZB‚Æ 1vZ wÎg ëL L

KZgzZ ñ M ñƒ À
 y¾KZ 1vZ wÎg ~ ãZ Â å ;g <
 ~ V-&
; ~g ø “
 Í » yZ Ô1^ßÐZ c

0 Ž ä¿
ó Xó ì 7x ZwÁÐg ZŠ%wâ »^ß c
â•
Û gzZ c
Š]~ èÓ
 ÍgzZ c
Š«
ZÃV-&
; ~g ø Ð y¾

x â S *
3 » kZ Âì CY ð0
wZŠZ" ~ T å Š
HÝq~ ]gßÅg â ^ß“
 Í ÑZzÕ ~ V-&
; yZ²

]i YZ Åh
 ]gz¢g” ._Æg2Š ÌV; Æ yZèY Ôå: „
 gŠ Ì._Æ wßZÆ ( | 179x ) ´ â
n kZì7°oÆ wßZ Ë 1 ~tg
ut ,'

¯XB79Ì{z ÃizˆÐ wZŠZu~ ]gßÅ èfãÞ Ôì

Xì wJ.
Þ ‡

cžÜ

:• CYƒ ãZz6gî å,q sfzgqÐ c {gÃè 6qçñÆ óVßßZ îZgŠÆ e
Zzg×LV; Æ Y •

y.z xEZzŠ g
u DgzZ}D~ |:gz Ôì ~g Z ¦

g » Å VCßZ y
O {à » VßßZ îZgŠ Æ e
Zzg × a
X • D™tÌDIZ >ÆxEVâzŠÃ|kZgzZ 7s%Z ðÃÐg±ZÆg» {]
ZŠ LZ LZ~XÔ•

Xì ðƒ Á~ VßŠÆ VÍßÌZ Å<
 Ð TÔì Š
c
Š™ŠgÃg
Š q Z 9Ð VßßZ Ϫ6x *
Æ× îZgŠ b

wJÆZl
z Va Ë%ÐZì Zƒ "
U
Ð 1 *™Ñ¼Žžì ;gt Ý » G™x~}g !
ÆÄ<
 c

 $    ü :ÞZ Š •
á g Z2 X6{g•ò: gzZ ì ]gz¢Å ä™76yWŒ
Û ÐZ: ÔñY 1™

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

243

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

X ì Ÿ»¸ » 4C8û   

EE
kZ Ôì ?Šz u îp©$ ° g
uz <
 Xì ÚÅÄg
Š q Z 4C9 û %  $      ü d

=g fÆ kªz óÃòz g
Š q Z @'Æ kZž:Ô Ç ñY ÑÂ6yZöÆ 1 wÎg g
Š q ZÃwdZz wZ ¸Z x Óa

X Ç ñY36

X Ç ñY {g™ƒg D »]‚ªzÒZ »<
 Š
HŠgÃ<
 Ð VßßZ 컮 óe
ZgŠ L¤
Z e

]†szcà Zz äVZ ¯6ŠgÆVßßZ 컮 g
u ï

s ÜLÆ 9w®Ô ôÜwëžì c
C gzZì ~Š ï›ZŠ ä Y frÐ ¹6VßßZ îZgŠ ¨Æ e
Zzg ×

ðä
Z( ËgzZ ǃ 7s ÜÆ <
 z [ wßZ ðÃpÔì Yƒ Âs ÜÆ VßßZ Ϫ 9Ôw®X @
™ Zƒ 7
 $    ü : yâ •
Û Æ \¬ vZX σ Ýq ßFà w® Âì ;g 7s Ü Æ wëC
Ù „ w®
Xì Ÿ»¸ Ì» 5C0û   

Š 0Z xsÑZ •,i ŸgzZ +ŠèÝ ¬gñ*
Æ xsZ ݬ  ,y•Z xà Zz äVZ ¯x6qçñkZ

:• ðâ •
Û "ÃzŠ6qçñkZ ä VMÔ• ( |728 x )

Xì q,Ð s§Å;gE- nc
g~ Vz¢ 12[Ât ÔØÏÃÖ]æ ØÏßÖ] š…^Ãi ð…• a
Xì q,Ð *Š: â i Ì[Ât Ô ÙçÏÃÛÖ] xm†’Ö ÙçÏßÛÖ] xnv‘ èÏÊ]çÚ b

m¾Z g e ~ yZ ._Æ ñZg ³*
~g ø Ôì Å ð‚•
Û ){ îS6qçñkZ ä x Z™ñf]Z| X%Z

:• .
Þ ‡Æ ïŠ ZŠ6gîm{
G
4G
5¢0›0vZ†·1Z x â S é
(| 276x)  ~ge-Z îE
0G
G
4G
5¢0Z x â S
»<
 ~ TÔ ðâ •
Û "&m‚vÖ] Ì×jíÚ Ømæªi [ szcKZ ä ( | 276 x )  ~ge-Z îE
0G

X Hlà {Š6»œ£ë!
Æ yZgzZ c
Š [ZŽ »]2Æ!Ÿt•
Û ÔH q Êg7 ½
(|751 x) tiœZ ³0!
szHZ–! Z 0·vZ†1Z +-Z Òx â S é

~ Y Zb
Z g e Ž ðâ •
Û ;@
ànÛÖ^ÃÖ] h… à ànÃÎçÛÖ] Ý¡Â] [ %KZ ä ( |751x ) ²Z 0Z x â S

ªZz X ì Š
1 { ^
Y -»VßßZ 컮 e
ZgŠgzZì Š
H q Ê » <
 Ð VƒU Z~ [Â kZ Xì q,
Xì·_.
Þ ‡nÆ x Z™Y f[Ât

(| 1176 x)  ~Š-Zv àz { t
szHZ °°Z†0£Z x â S é

t ÃW {à KZ m{ g• pì c
â•
Û q Ê » <
 ~V1Â ZKZ ä ( | 1172x )  ~ŠŠ _övZ à z { •
á

Xì 1 { ^
Y: ]e
.p¿» e
ZgŠ wßZ Ϫ~ èÇÖ^fÖ] ²] èru[Â
(| 1387 x)  ˳•Z·*
Ññg
•Z • é

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

244

q Ê » <
 ~ Vzk

’Ϲ KZ ä ( yÎ 0
u IZ ®
g
 ) ÷Z .‚ ) ( | 1387 x ) ˳•Z · *
Ññ

6qçñkZ X ì H ãZzÃV-gz$Åe
ZgŠ wßZ ~ Ýzg ÅbÑŠÔì c
Š [ZŽ: Ó¬ » ]ŸZ ‹ZÆ ¤2Ôì H

gzZg óg
utû òsZ ®
 )L!‚gÔ @
ó ¦)Å ( | 1176 x ) vZ à z { •
á gzZ„~Š Zi Wq
’L[Â szcÅ\W
X •·_.
Þ ‡k

¤z)l6óy#Z Œ L

}WX ñâ•
Ûe
Á=ÂÅ qÊê ZgzZ }™ï•
á ~ VzgZ*#
Ö }
Æ<
 z [Â…\¬vZžì ¬Š ~y
W
''/ / /''

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

245

]Y!Zj
113B3:àߊÖ] ÜÖ^ÃÚ

( 1)

58m:Ãq
Z6}wßZ

( 2)

18B3 :l^ÏÊ]çÛÖ]

( 3)

22B3 :l^ÏÊ]çÛÖ]

( 4)

4452 Voñ^ŠÞ à߉

( 5)

23B3 :l^ÏÊ]çÛÖ]

( 6)

3B1 :‚n`ÛjÖ]

( 7)

331B17 :Øn’vjÖ]æ á^nfÖ]

( 8)

205 m :( Wá) ˆnqçÖ]

( 9)

353@
3B4:Š 0Z z}wßZ

( 10)

2111 ¶g Ô 333B4:xjËÖ] ÄÚ p…^íe xnv‘

( 11)

3B1:‚n`ÛjÖ]

( 12)

2111 ¶g Ô333B4:xjËÖ] ÄÚ p…^íe xnv‘ ( 13)
330B4:xjËÖ] ( 14)

36 m: dZŠú i Z p„Ú†j×Ö †m†ÏjÖ]

( 15)

å…^`_Ö] h^jÒ (•¨]• oe] à߉

( 16)

82B1:Øn’vjÖ]æ á^nfÖ] ( 17)
404B1 :‚`jrÛÖ]èm]‚e

( 18)

164B2:pæçßÖ] |†•

( 1 9)

305B 1 :p…^fÖ] xjÊ

( 20)

241B2:…^Ò„j‰Ÿ]

( 21)

77B 1:oÏjßÛÖ] ( 22)
77B1 :oÏjßÛÖ] ( 23)
331B17 :Øn’vjÖ]æ á^nfÖ] ( 24)
25mV&m‚vÖ] x×_’Ú †nŠni Ô6m :pæ]†Ö] gm…‚i ( 25)

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

246

{^
Y » yZgzZ wßZÆ x Z™} •'ïÅQzŠ ‹S

366B4:p…^fÖ] xjÊ ( 26)
366B4:p…^fÖ] xjÊ ( 27)
172:p…^íe xnv‘ ( 28)
21B3:l^ÏÊ]çÛÖ] ( 29)
208B2:…^Ò„j‰Ÿ] ( 30)
208B2:…^Ò„j‰Ÿ]

( 31)

185B3:pæçßÖ] |†• ÄÚ Ü×ŠÚ xnv‘ ( 32)
37B1 :ðMUSO(læ†ne(ØnrÖ] …]•(…^›æŸ] ØnÞVo× àe ‚ÛvÚ (oÞ^ÒçŽÖ] ( 33)
208B2:…^Ò„j‰Ÿ] ( 34)
208B2:…^Ò„j‰Ÿ] ( 35)
3186 ¶g :Ü×ŠÚ xnv‘ ( 36)
318B1 :‚`jrÛÖ] èm]‚e ( 37)
505B1 :‚`jrÛÖ] èm]‚e ( 38)
505B 1 :‚`jrÛÖ] èm]‚e ( 39)
505B1 :‚`jrÛÖ]èm]‚e ( 40)
127B10 :†fÖ] ‚f àe] ‡] ‚n`ÛjÖ]

( 41)

127B10 :†fÖ] ‚f àe] ‡] ‚n`ÛjÖ] ( 42)
356B2 :pƒçu¢] èËvi ÄÚ p„Ú†jÖ] ÄÚ^q ( 43)
2488 :p…^íe xnv‘ ( 44)
22B3 :l^ÏÊ]çÛÖ] ( 45)
300m: ^›©ÛÖ] DPRE
18B3:•¨]• oe] à߉ ( 47)
7:†ŽvÖ] ( 48)
4Ô3 :ÜrßÖ] ( 49)
7 :†ŽvÖ] ( 50)

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫‪Ý…^`2 h^e‬‬

‫‪Þ »gzZ mb!‬‬
‫‪.‬‬
‫‪»g‬‬
‫‪uDgzZ}D‬‬
‫‪~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö‬‬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫‪Ùæù]ø Ø’Ê‬‬

‫‪Dèy.ZzŠ}DgzZ g‬‬
‫‪uD‬‬
‫‪Þ »gzZ mb!‬‬
‫‪.‬‬
‫‪» VâzŠ‬‬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

249

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö; .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}D

Ž Xì @
Y Zg å Ð Vñ*
ZÌÃ+ C
Ù â Æ yZ Xì x *
» y.{e{egzZ xzŠ g
ugzZ}~ xEòsZ

Æ $öÃyZ Vƒ n
gn» k,Š ~¸
ó ïL]Z|Ž g zZ Y •ÃyZ Vƒ n
g)@
]g '~ ó<Ño ^Z L]Z|

}uzŠ q
Z Ìg » yZyÆ +C
Ù â Æ yZ a ÏZ ì x *
» y.µ Z µ Zèa g
u DgzZ}DXì @
Y HŠ c
Ð x *
Åy. óxLzŠ Z®Xì @
Y c
0
t•
Û ãZz ð•Z ~ g
uDgzZ}DÐ g ±Z zŠC
Ù ÑÔ qçñLZ X • Z8Ð

Ðzz ÏZ Xì » o %ZgzZg _
Z „ x *
~g F èYì #
Ö ´ Å ~g F dgzZ ª
˜ ÝZgŠ *
™ûÒ$ i~ :WÃt
I
1C

X • D™yÒ Ð b ˜Z Å ¼×jíÛÖ] x Z™$öÃ~zZg ÀËvÖ] ðç‰ ,Z ÂñYƒxCq » ~zZg Z

U
"
~ ]oLZ g
uq
Z¤
ZçO Ô• ìgÏZ b)Ð ¹ ` WÐzz Å ä™ûÒ$ iÃg
uDgzZ}D

c
Ô7c
ì s ÜÆ kZ ¿c
wÑ+Z CZ » ~zZg c
Ô7c
ì/ w©{z c
Ô 7c
ì wÑ+Z .
Þ ‡{zž ct ˆƒ

îZgŠ x Ó{)zg•) c
¶g•{z V; Æ VÍß c
Ô ;g ¿J
u¾6kZ ~ Vâ â iƈ c
Ô7c
ìž~zZg » kZ

ð*
ZŠ †Ð áZjÆ y%œX • qçñ » wÑ+Z ®É 7qçñ » g
u®_bZ x Ót gzZ wßZÆ ×

Ð y%œ¸tž ñY Å ïžì @
ƒ Ú Z sÜmÐ kZ » g
u®Âì @
™yÒ ¿ðÃZ
 ÃVßßZÆ

yZ c
Ôwë) c
ì wë]!
{z ÅyZ c
ì t·Z 
Ju¾Ð ]!
Æ y%œ…žt;g ?7c
ì Ì"
U
x Ót {)z 7c
ì ng ” ë !
Æ VÂ!
~uzŠ KZ Å yZ ]!
{z Å yZ c
Ô Z c
• 5vß6+ â 9Ã]!
Å

X• B
g mÐ}®ñOÆ g
u®_bZ

σ ÒÃ~g ø X • D™7~ ]gßÅ]ïZëÃtz•
Û /áZz äY ñ0
~g
u®gzZ}®~ sf


k
i ñƒ “ Ð y¸z o Z•
Û Zž @
,Š™yÒ ~ i Z0
Z w5Ìmb!
» xEZzŠ ŠŽz!
Æ s %Z F
x ÓkZž

:• sf `gŠ ]ï °%ZPÆ}®gzZ g
u®XnY H©qZ » VƒU 0Æ qçñc

t•
Û Ðg ±ZÆ VßßZ a

®†X Ç ñYƒ ãZz t•
Û ~ VâzŠ yZ ÂñY 1á Ð g ±ZÆ VßßZÆ yZ ¤
Z { ^
Y »}®gzZ g
u®

C¯ rÃkZ ]àhZ ~ }g !
Æ ~zZg †Xì ÌZ q
Z ÌÅ ÏŠŽñ•
Û Zz Å ]§&gzZ ]ÒÔ]à~ $ö

6¼Z ~ ]gßÅ äƒ: ¦~ ]gßÅtZz°Z ng ¬ 3CXì CYƒ Za D~ e
Zzg Ð > Zzg ]ÒgzZ2CXì

ng ¬ „: gzZ ]à : Ô• ?Š ðÃg/~}®² 4CXì Ð ¼ÏZ ÌbŠ ßF
Ã]!
Å |zZ 6r c
Ãe
ÒZ
Âì ÌZ VŒ Xì ÌZ ðÃ.
Þ £æ Æ Y •P ÃñZg Å Y •{Š c
igzZ .
Þ W!
ƞŠäÏøÊû]* ~ ]gßÅ!Š ÑZ

kZ Ì{z p 5CXì Ýq x £ q
Z ~ wÑ+Z Ã]!
Å yZ ÂVƒ 56]!
Z¤
q
Z Y •ƒ
 %Z Ôì Ã?Š sÜ
X • gzZ [òZÆ kZÉ Ôì ?Š q
Z ]Òžì 7Ðzz

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

250

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö; .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}D

t•
Û Ðg ±ZÆ qçñ b

žì gŠkZ sÜ qçñ » g
u®Xì YY Œã‚ W/ t•
Û »}®gzZ g
u ®ž ÌÐ g ±ZÆ qçñ

V- Ãt•
Û kZÆ}z g
uvŠ p Ö!
?7c
ì Ì]!
RÐ g ±ZÆ b‡t c
Wž ñY ~Š™7 ïŸz e
Zzg

7Â! Zy
ðÃ~ ÜÆ ~z% c
Wžì CY Å ït ~ kZ žì Ú Z ¡qçñ » g
u®žì YY HyÒ Ì
Åe
Zzg wßZ $öçO ÔN Y ñ0
U zŠ ^Ñ c
s ~ Tžì CY Åt „ p°Å (t¸] c
)¸èY

Ü× Ãg
•Z Dä x Z™$öa ÏZ 6CX • íJ
U q
Z Ë^Ñ c
s Æ ™ ïÅ e
Zzg kZ ~ Ýzg

ñƒ D™ ÜÐWÃ<
 Å 1 *™ Ñ {z Ž • ë økZ Å ! ô"Z ° g
uèY 7CÔì c
Š x *
» †fíÖ]
¸g• e
Zzg ~}®èYì ZuZuÐ qçñÆ g
u qçñ »}D² 8CÔì @
™e
Zzg J
VÍß}uzŠ

Xì CƒÃæ o ^Zg•gzZ wÑ+Zg•É 7

t•
Û Ðg ±ZÆ l^Ëß$ ’Ú c

LZ ~ ôРy.z xEyZ Z® Ô• x *
» y.µ Z µ Z zŠÐ g ±ZÆ qçñLZèa }DgzZ g
uD

Ðg
u wßZ Dä ( |728 x ) Š 0Z x â S †Xì @
Y c
0
t•
Û ãZz Ì~ Vñ*
Ð g ±Z Æ qçñLZ

èʆÃÚ ( | 405ä x ) Áqx â S Ô &m‚vÖ] Ýç× ä( | 643x ) b &0Z x â S Ô óg
•Z DLx *
» [ Â KZ ´
´Ð}Ds§~uzŠ² Xì 3g {)ztó Zz°Z D°t é¨E½É Z Lä( | 463x ) ~Š Z• ¿gzZ &m‚vÖ] Ýç×Â
Xì CƒŠŽñ6gî ãZz s
 Ÿz Å ó{)z wÑ+Z wßQ DÔŠ ¿Z wßQ DÔ}wßQ DL„ ~ Vñ*
Æ V1Â x Ó

Å ofnÖ]æ‚Ö] szcËZ e Ô äÏËÖ] Ùç‘œ oÊ ˆnqçÖ] :Á ŠpÑZ Z@gzZ yZh
i *ÆZ †ËZ e ‰
x *
Æ {)z äÏËÖ] Ùç‘œ oÊ tƒçÛßÖ] :[ ŠÝ°Z†uZß Z†åÃgzZ äÏËÖ] Ùç‘œ oÖž Øì‚ÛÖ] :[Â
Xì ãZzÐ

t•
Û Ðg ±ZÆŠ° d

m¾Z yQÃÚ ËÑ » g
uDžt {zgzZì @
Y c
0
t•
Û ãZz q
Z ÌÐ g ±ZÆŠ°~}®gzZ g
u®

}uzŠÐW)g fƸÃÚèa ~zZgX Vƒn™: ~
ZŠp„
 Zg { Z'ÃÚ kZŽ ì @
ƒ *
™[c
;7Z™ àJ

ÏZ Ôì @
ƒ ZƒnŠpÐ Tì @
™[Z§ Ìÿ}uzŠ Ð ]t›âukZ {z c
Í Â Ôì ꊙe
Zzg J
¿

Xì Cƒ ïÅQŠ°ÝZ~ e
Zzg ï,'
¯ 9CXì @
Y ¹e
ZzgÃe
Zzga
1C0
Xì @
ƒ *
™ ` Z 5Z » b)z x ©ZÐkZÆ™wÑ+Zz o ^ZÐÚ ËÑ » îªG©EÅZ D.
Þ W!
Æ kZ

]!
kZ »}® 1C1X • D™ ãZz~ Ýzg Å óVßßZ ~tLx| » e
Zzg {zžì ¸ sÜÑ »}Da ÏZ

Ô• D™ÌïÅ]oÆ e
Zzg kZ ~©:Æ o ^Z {z  • D™o ^Z Y •Ð e
Zzg T7mðÃÐ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

251

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö; .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}D

Xì Åä ®ñfŠp ô¥ÅkZž 6

1C2

t•
Û Ðg ±ZÆ ]q ˜Z e

Vc
úÌÐ g ±ZÆ ]q˜Z à Zz äƒ wEZ V; Æ ®+C
Ù â ~g » yZy LZ LZ ~}®gzZ g
u®

{zž @
ƒ 7t Ȭ» q )ZÆ  Y •6x|Æ e
Zzg ®ËV; Æ x Z™$ö †Xì @
Y c
0
t•
Û
,Z ÂgzZ @ZØ„ Ð e
Zzgz¸Âa Æ ä™"
U9Ãe
ZzgÉ Ôì CYƒ "
U
Ð ÚÅ 1 vZ wÎg e
Zzg

àŠu ÐZ Ô ã à ŒzgŠ Ð zz Å ,Z ÂgzZ @ZØe
Zzg ®Ž V; Æ $öa ÏZ XÐ ,7ä™ 7

†) ùZg f vŠ {z´Æ¸²Xì @
Y ¹å†nÇÖ xnv‘ ÐZ ã à 9zgŠ Ð zz Å ,Z Âz @ZØe
Zzg ŒŽgzZ å†nÇÖ
Ië 1C3Xì @
Y HyÒ Ð b ˜Z ~i ZáÅ ó9˜|® U•LÃäƒ 9x|Æ e
ZzgÐ ( {)z ï¬ c
q )Z

Xì êŠ ¯ gz¢¬Ãx|Æ e
Zzg kZ%Z Ô Y ¯ 79~ ]oÐZ Ìq )Z » #
Ö Z6e
Zzg ®ž• T e

„ k& Z& Ôï¬s %Z š » #
Ö Z6e
Zzg kZ c
q )ZÆ x Z™Y •6uZz¸9Ð g ±ZÆ• b§ÏZ

1C4
gñQ {)z 1C5• ë g•¸s ¦ Z ñf&Ô *
ƒg•» kZ ~ yzÅZí: â i c
• ïŠ x *
» iF
Z •qÆ „

]‡zZ Î ~ e
Zzg x|%Z Ô @
ƒ 7†ŸZ ðÃÐ g ±ZÆ ]¸Å]o~ Ús§Å 1 \WÅ g
uÑÐ

Xì CYƒ Za ]¸gz¢

t•
Û Ðg ±ZÆ ª
ÑŠz ]o f

èa qçñ »} DXì Ì» knß¾z DÐ ÚÅ qçñÆ yZ t•
Û Vc
úq
Z ~ g
u ®gzZ}®

kZ a kZ Ôì §Zz ]oqçñ » g
•Z D²Xì CƒÐ ª
Ñ-Z ~c
Ñ-Z ¬c VŒ çOÔ• ]ÑÑŠ
ª

]bZ ® e
Zzg ËÐ U Æ g
u®çO Xì Cƒ ~}g !
Æ ]bZ ~c
]bZ ® e
Zzg c ~
Æ äƒ ]q˜Z Å y.ZzŠèY Ôì 7Ð äƒ ª
Ñ-Z ¬Æ e
Zzg Ð U à Ñ+ZÔmðà » äƒ
Ôì ŠŽñ~§· à s %Z H » x Z™ +¬~‚ň yWŒ
Û ž 6X 7„ Ú ðÃÎâ Æ yZ Ð g ±Z

Åg ÑÌe
Zzg Å͆uœ èÃf‰ Ð ~ ]c
Zzg F
Zá b§ÏZ Xì ]bZ ¬Ð UÆ e
Zzg KZˆyWŒ
Û MŠŽz!

á^ÏiŸ] ~ }g !
Æ x|Æ kZŠŽz!
Æ kZ pÔ1C6ì Hg ÑÐ ¼Æ ŠF
ZáÐZ Âä Y f‰É Ôì CY

Ô• ñ â •
Û ™f wZ ¸R d
Œ
Û Æ 40ä( | 1122x ) ã‡gix â S gzZ ( | 911 x )  ï±x â S ~ {)z á^ʆÃÖ] Øa^ßÚ gzZ
Cƒ ]bZ ®î._Æ ñZg.Å x Z™$öe
Zzg q
Z ]‡zZ Ξìt ݬ » t•
Û b!
Æ y.yZÉ
6x|kZ Æ kZ ]‡zZ ‰çO Ôì @
ƒ w=Ð zz Å äƒ Ýq G@
Å ]c
Zzg vŠèa žÜ » kZ pÔ ì

ª» 5–1Z ]|‰Xì @
Y 0
gZŒ
Û óª
Ñ-Z ¬Lx|» e
Zzg kZ ¯
 !
Æ äYƒ ì‡ q )Z Æ x Z™+$

c
Zzg g• *
e
ƒÑ åa » 5õz vZ x™ZgzZ *
ƒÑ ZŠ» 5"y¢Ô*
ƒÑ ZuzŠ » 5tzg Ã/Ô*
Ą
Ð zz Å bÑŠ ¦Ñ¬Æ äƒ 9Æ ]!
kZ %Z Ô7"
U$öt ·Ñ!
ÂÐ ÚÅŠ •
á g Z Æ 1 wÎg

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö; .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}D

252

szcÅ 5†0 f ç 0Ð Š ¿Zžì t wV ~uzŠ Å kZ 1C7X • D™wJt ·Ñ!
Ã]!
kZ #
Ö Z ñf
žÜ » ]c
Zzg yZèa p 1C8Ô• ®¬6VßßZÆ x Z™$ö]c
Zzg g•x Ó0Ð q )ZgzZ e
Zzg

x ÈZ } (~ Ã Å}wßZ KZ Ã]c
Zzg yZ àßZgzZ  Y •x Ó a kZ Xì "
U
Ð bÑŠ vŠÆ <Ñ
1C9

X • D™ ãZzÃ]oÆŠ ¿ZgzZ q )ZÐ yZgzZ • D â •
Û 7Ð

t•
Û »¿z w JÆ e
Zzg g

ÆŠgz wJV; Æ x Z™$öXì Ì»g £Æ ¿gzZ qJ~ e
Zzg t•
Û Ï‚Z q
Z ~}®gzZ g
u®

ì CF
Z Zg76]Zg £ {Š™gH~ g
u®g
uq
Z Z
 2C0XŠzŠ%¸gzZ w=¸:• x lZ zŠ Åe
Zzg q
ZÐ g ±Z

@
Y H„~ x lZ zŠ h
'
× Ãw=¸ÏZ Ð g ±Z Æ ¿z wÑ+Z² Ôì C0
gZŒ
Û w=V; Æ x Z™$ö{z Â
Þ ‡Ž ì e
.
Zzg +Z Š Z%ÅyZÐ kZgzZ • ïŠ x *
»e
Zzg w= · w© x Z™Y •Ãn«Å w=¸ 2C1:ì

+Z Š Z%Å y Z Ð kZgzZ ì 3g e
Zzg w=/ w©) ä  Y •x *
» n~uzŠ Å w=¸Xƒ ¿.
Þ ‡gzZ wÑ+Z
Xƒ ¿.
Þ ‡*
gzZ wÑ+Z .
Þ ‡*
Žì e
Zzg

2C2

ž 6Xì $
Ë Y ~Š g Z Œ
Û / w©)V; Æ wÑ+Z ñfe
Zzg à Zz ä0
gZŒ
Û w=V; Æ x Z™$ö c
Í

¹!
6ª! ZCZ ¯
 !
Æ ƒ Z”ë!
c
bŽ%Ô c™]c
Zzg Ž ~ KÅ!Š ÑZ ng ¬žì ŠŽñ~}wßZ Ã

X Y c
Ñ 7~ ¿z wÑ+Z V; Æ VCßZ 7Z Ô• ïŠ x *
»e
Zzgm•á®ñf& Ô•g

2C3

~g
u® g
uŽ V; Æ x Z™$öžì Ìt ÎâgzZ q
Z Å t•
Û Ð U {gÃè ~}®gzZ g
u®

kª~ wÑ+Z  Y •‰Ãe
Zzg ®pX • ë ®{z ÐZ } F
Z: ~g7 6g £ {Š™gHaÆ w=¸

ì ÂykZ » äƒ ]!
Å 1 vZ wÎg ~ kZ ŠŽz!
Æ äƒ ®Æ e
Zzgž • D ¯ wÑ+Z §Zæ .
Þ W!
Æ
Ô} F
Z ~g7 Â6]og £gHaÆ g
uV; Æ x Z™$öe
Zzg q
Z¤
Z 2C4Xì #ykZt Â~ kªžZ

äƒ "
U
{z V; Æ x «
Y •²• D™g Ñ~ „ g
u w=ÐZ Â x Z™$ö Â ƒ: · w©{z %Z

7®V; Æ $öe
Zzgm•á c
bŽ%žì t Ýq X Cƒ 7wÑ+Z .
Þ ‡Ð g ±ZÆ ¿ŠŽz!
Æ
2C5

X Cƒ 7wÑ+Z .
Þ ‡gzZ w©%Z Ô• Cƒ 9É

t•
Û Ðg ±ZÆ g
uèp° h

:ìt p°Åg
u~ $ö b ˜ZXì @
Y c
0
t•
Û ÌÐg ±ZÆ óg
up° L~}®gzZ e
Zzg®
2C6

ènÏ×ìöæ ènÏ×ìø èË‘æœ †m†Ïiæœ ØÃÊ æœ ÙçÎ àÚ "
# ²] Ù牅 oÖž Ìn•œ ^Ú ça

]Z
J
z ]»wà Zz äƒgŠ ™~ ª
q Å’gzZ ~g ZËžì c
Š â•
ÛJ
VŒ Âä( | 902x ) ~zIx â ZÉ
2C7

:• D â •
Û X • 4ZŠ ~ g
up°

Ý^ßÛÖ]æ è¿ÏnÖ] ±Ê l^ßÓŠÖ]æ l^Ò†vÖ] oju èË‘ æœ ]†m†Ïi æœ ¡ÃÊ æœ äÖ ŸçÎ "
# ofßÖ] oÖž Ìn•œ ^Ú

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö; .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}D

253

Ì]Z
z ]»wÅ ª
q Å’gzZ ~g ZËž ‚Ú c

k
½Ô ÷Ô w¸Ô ñY H[™ÌŽ s§Å 1 *™ Ñ L L

ó óX • CB óg
uL

c
Š ™ 4ZŠ ÌÃ ~t ]§ ä x Z™ $ö~ g
u p°w– Æ( ¹zg à x ) Š‡ +-Z w) )´

:• D â •
Û {z X Cƒ 7~
â » b)z x ©Z V; Æ VCßZ ]§èÑqÔì

Xìk

½c
÷c
w¸» 1\Wqt gzZƒ @
Y HwÑ+Z 6gñQ ´Š Ð Tì ÔÅq +Z Š°» g
uDL L

Ô t ÜZ ìZ™Ô ]§ ŒÔ ò]ïÅ 1\W~ Y Zwèg ¸ }• 4ZŠ Ìg ¶Z ‰0Ð ]§]ti Z I~ g
u

gŠÓiæ ØÓÖ] ØÛviæ Üu†Ö] Ø’jÖ ÔÞž ²] Ômˆím Ÿ ²]æ ¡Ò ZZ: w¸t » 6"}
]|ÔwdZ Íõ

x Ó{z Å b§ÏZ c
*
ƒ szcaÆ â Zz tœ » 1\WÔ *
ƒ ò Z » 1 \W XXÐvÖ] gñçÞ o× ànÃiæ Ýæ‚ÃÛÖ]
2C8

ó óX Vƒ C™ª
ÑŠ6‰
Ü ZœgzZ ]tÅ 1\WÔ wZjZÆ 1 \WŽ Y âZ

èY Ô• ï•
á ÌoÏ×ìö ½ ™zZ gzZ oÏ×ìø ½ ™zZ Æ 1\W~ g
uèp°V; Æ x Z™$ö c
Í

pÔì bŠ™e
Zzg¸=g &
Ã]Z@xÆ x Z™/ô0Æ Ï0

i Å 1vZ wÎg ¡qçñ »  x Z™$ö
• D™b) ` Z 5Z ™Ägt ‚ÃgñZ yZ sÜÆ Ï0

i Å 1 vZ wÎg {zÉ Ô7qçñt » x Z™Y •èa

¦ÑÐ yZèY c
â•
Û 7ï•
á Ãs ™zZÆ1 \W~ p°{gÃè Å g
u VrZ a kZ Ôƒ 9*
™wÑ+Z Ð X
X 79wÑ+Z ~gñZ
E
Ä
:• D â •
Û ñƒ D™.
Þ » »g
u]d°Å  x «
$ögzZ x Z™Y • ïEG3‹B Z ` Ú)´
2C9

» ( ň c
ƒ ÅIÐ ƒ { Zp ) ]§gzZ änÏ×ìöz änÏ×ìø ÚÔk

½Ô ÷Ô w¸kZC
Ù ó<
 Lq
Š 4
Æ x Z™$öL L

Ôw¸C
Ù ÑZz äƒgŠ ™Ð 1 *™Ñ {z´Æ *™yWŒ
Û ó<
 Lq
Š 4Æ x «
Y •Xì g N â Ð 1 *™ÑŽ ì x *
C0
3

ó óX ì k

½gzZ ÷

t•
Û Ðg ±ZÆgŠ rÃgzZ wYg ]4 i

]ÑqÆ +C
Ù â Æ xEx Óä #
Ö Z ñfXì Ì» wYg ]4 Æ yZ t•
Û Vc
úq
Z ~ g
u®gzZ}®

l^Ïf› ÐZì e *
™x¥]ÑqÆŠ Z•
Û Z +C
Ù â ´Ð}®¿ŽçO Xì c
â•
Û pô•Æ +zÁZÃÏ0

i

Y •Z ÐZ ì e *
™Ýq ]â ¥~ }g !
Æ +C
Ù â Æg
u®¿ŽgzZ ce *
™·_ »§Ã Œ6ð^`ÏËÖ]

y.Æ}z g
uXì Š
c
Š™yÒ x Ó & ~Ãàn$‚vÛÖ] l^Ïf› ~ Xce *
™·_ » à yZ Œ6wY°Z

à x Z™Y •~àn$‚vÛÖ] l^Ïf› gzZ • y.xzŠ VâzŠtžì &! lÃ]!
kZ ÌòŠ WÑZzp
gÃÒ6
X 7¼ ZÎâ Æ q MÆ ‰
Ü z 9 ŠÃY •ZÆ x «
$ö~ ð^`ÏËÖ] l^Ïf› c
*
™lˆ

gŠ rgzZ {)z 3 b ô~ g
ugŠ r†X • ZÇ!
U Z%zgŠ rà Åy.VâzŠž• M
Èë b§ÏZ

‚`jrÛÖ] èm]‚e Å”g 0Z ~}gŠ r²X • ï•
á ÃÜ{)z|¡’Ö] àe] èÚ‚ÏÚ gzZ èm^ËÓÖ] ~ g
uwßZ

p‚Ú¥Ö Ý^Óu¢] Ùç‘œ oÊ Ý^Óu¦] gzZ oÃÊ^Ž×Ö èÖ^‰†Ö] ~} wßZ gŠ rgzZ {)z oßÇÛÖ] Å)ZŠ0Z gzZ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

254

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö; .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}D

$ gzZ Ü`ù Ëi ~ g
O©EG
lÑ@
VßßZÆ îªG
u®c
*
™lˆÃVßßZÆ g
u ï~}®CZ X • ï•
á Ã Ü{)z
Xì ]!
6‰
F
Ü × ð•Z *

t•
Û Ðg ±ZÆ®+C
Ùâ j

Æg
u®Xì ‚
g ÌZ ~Š ã
Ìs %Z »Y •ZÆ +C
Ù â Æ xEyZaÆ + YÃt•
Û ~g
uDgzZ}D

c
Zzg • Åg
e
uŽ ìt p°Å_öXì t•
Û ~$gzZ _ö c
ÍXì @
Y ¹$ÃC
Ù â Æ}®gzZ _öÃC
Ùâ

» ä™ ãZzŠ Z%Å kZgzZ ãçÆ g
uz yWŒ
Û žŽ • ë ÃkZ$² 3C1Ôìg w'½Ï0

i ~ VâzŠ c
ZgŠ •
e
E
:X-!
» $6_ögzZ _ö6$n kZ ì t•
Û » ÷ Eèa pì „ g
u yZy » VâzŠ Â 3C2X}Š x •Zux » x
» VâzŠ y¨
Zžì ¸ ]!
+4gzZ Xì @
Yƒ6kZ t :Z » [ØZ VâzŠ Â}™x » VâzŠ {z ¤
Z%Z Ô@
ƒ 7t :Z

Æ TgzZ „g ~ d
Œ
Û èâ ~ yz u0
R'{ Z (Zp “Ž Å g
uz}Ð gˆ6xEVâzŠ yZèY Ô ƒC
Ù â„

D™I Ã]!
ÏZ ~ó*
¤z LZ ä( | 1176) vZ à z { •
á a ÏZX Ï ñYƒ »{z Ô• ŠŽñÌ` W]Z W
Z
ó Xó Vƒ@
™ÃÅg » & §Æ $öñ•ÃV6Y LZ~ Lž
L ì c
â•
Û ñƒ

t•
Û Ðg ±ZÆŠgz wJ k

wVq
Z aÆKÃt•
Û kZ Xì @
Y c
0
t•
Û ãZz ÌÐ g ±ZÆŠgz wJÆ g
u Ë~}®gzZ g
u®

c
ozæÐ kZ V; Æ Y •g/É‹g Z[W%Z 3C3Ôì Cƒ ® $öt ·Ñ!
žŽ Ôì Å Ë
ó %g
uL

~g
u ®pÔ Ç ñY H wJwÑ+Z g• Ã Ë
ó %g
uL~} ®a kZ 3C4Ôì YYH wÑ+Z 6ozæ)
x â Sžìt wVgzZ Å]!
kZ X Ïìg ï•
á ~ „ŠzŠ%¸e
Zzgt Ðzz Å äƒuZ {Æ kZÐ g ±Z ~Š ÷
Z

wÑ+Z ÌÃg
u ®.
Þ W!
Æ kª {z ~}®žì ŠŽñ~ wßZ ÃÐ áZjÆ ( | 150x ) •1Z

: • ˜ ( |751 x ) ³0Z x â S X¸ ïŠ ßF
~

oße ÔÖƒ o× æ pœ†Ö]æ Œ^nÏÖ] o× ݂ÏÚ &m‚vÖ] ÌnÕ ᜠo× áçÃÛrÚ èËnßu oeœ h^v‘œæ
3
C5

äfâ„Ú

Å 4<
Ø è 6wßZ ÏZgzZ Ç ñY Hxl6ñZggzZ kªÃg
u ®žì t · Z6]!
kZ » •! P[ôZ L L

ó Xó ì Š ã

 ™xâS Z
r
Ðe
Zzg ®.
Þ W!
ÆókªLž}™ ~úŠžŽ 7(Z _ö c
x â S ðÃ~ g
u ®p

®x Ó´Ð q )ZgzZŠ ¿Z b§ÏZ X • ë Ì9Ð g ±ZÆ ]oÐZ • D™wÑ+ZÐ g
u®

]c
Zzgt [Z V; Æ x «
$öžì 7)iÑ ¬» ä™"
U
à q )Z c
Š ¿ZX » x Z™Y •Ð ]c
Zzg
X • _ 0
gZŒ
Û"
U
Æ 1 wÎg Úg•

£Z x â S Ð ~ x Z™ ñ•žì Ìt wVgzZ q
Z Å t•
Û Ð g ±Z Æ Šg z wJ~ g
u ®gzZ}®

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö; .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}D

255

$öž7t)iÑ ¬» äƒ uÆ kZp 3C6Ôì u ! ôw¸V; Æ( | 150x ) •1Z x â S gzZ ( | 241x )

» <ÑèY Ô• B<Ñ ñƒ BÐ ¼Æ g
uà ó! ôŠ ¿Z Æ
L ( | 241 x ) £Z x â S wø x Z™
C7
3

Xì [ƒÈ #
Ö ª@
ˆÆ ]Ãz Å 1 vZ wÎg  { i ZzgŠ

t•
Û Ðg ±ZÆ g
uwJ _ ZÑ l

DIZ x ¬~ g
u ®Xì @
Y c
0
t•
Û ÌÐ g ±ZÆ _ ZÑÅ äƒ w=Æ g
u Ë~}®gzZ g
u}

Æ ,{zžì t q
Z Ð ~ yZ X • -Z …ÑzŠ ~ }g !
Æ ~zZg a Æ äƒ w=Æ g
u ËV; Æ

t oÑ~uzŠ 0Ð ~zZg Xì @
Y H¨Ð óª
Z°LÕz kZÆ ~zZg~ b ˜Z Åg
u®Xƒg ZŠ™ !
Ð áZj
Åg
uwßZ Xì @
Y¹ *
ó Ÿ LÃ~zZg ¢
 & !
Ð zg Å g
u®Xƒ ¢
 & !
{z ~ŸÆ ä™ÜƸžì
~zZg ïqÆ ]ÌzŠ 4Z VW'h
'
× 3C8Xì HY rZ6]ÌzŠ 4Z sÜä  x Z™$öaÆ w=¸~ Ã

Å‚ßô ŠÛÖ] ~ „ qzÑÆ Ã KZ ä $öÐ zz ÏZ 3C9Xì CY à1 b ˜Z Å órLV; Æ $ö6
X 7~gz¢¬*
ƒgˆ6x|Æ ~z% ÐZžì c
Š â•
Û ³aÆ ~zZg~ KÅ b ˜Z

4C0

r
 ™ » ¿´a Æ T Ôì ` Z 5Zz o ^Z Ð g
ugzZ e
Zzg ûèa qçñ »} ®.
Þ W!
Æ kZ

‰ž 6ÔƒŠŽñ ?Zzg$
äÏËi ¢
 &~ kZžì ]!
ÏòiÑ Åžz $çO Ôì •z òiÑ q
Z *
Ģ
&
4C1

Xce *
ƒ Ì• ~¡ »Š ¿Z ~ kZžƒ ÅZ
¬ ÌoÑt ~ _ ZÑÅ$ä VCßZ

È » äƒ ¢
 & !
Æ ~zZgž7wëÌb§ËÐ áZjÆ g
•Z DgzZ tZz°Z DžVa ]!
tCZ

ì H†ŸZ »oÑÅ ó䃞L0Ð ~zZgaÆ e
Zzg ïä Y fXçO Ôƒ Ì¢
 &ÅäÏùËi ~ kZžìt

»Š ¿Z •z Ãäƒ *ŸÆ yZ a Æ +$[Z vߎ b§ÏZ Ð 4C2Xì w=)~ g
u®gzZ wë) {z

Xì ˆÅ b`
Ð UÆCqÆ yZ6
( | 150x ) •1Z x â Zž 6Ô• 6tåÌ{z Ô• B)iÑ

4C3

ÏZ Ô7•z òiÑ ðà *
ƒ ËZ e aÆ bZ c
*
ƒ bZaÆ ËZ e Ë b§Tž• M
Èëžì tžÜ

X 7•z´ðÃÌ*
ƒ_ö»ž c
*
ƒž »_öË b§

wZŠZ { Zg'g
uDgzZ}D

g ±ZC
Ù {)zgŠ rÔp°ÔŠ°Ô qçñÆ yZ ~ g
uDgzZ}Džì Cƒ iá]!
t Ð ]ïx ÓÑ!
{gÃè

X • D Y •Š x *
ZÌÃ+C
Ù â Æ yZgzZì @
Y c
0
t•
Û Vc
úÐ
Ä
gzZ ƒpÔ• Dƒ g Ñ~ Y f {ÒúÆ  s ¦Z ñ•Špp¤
Z ( | 1304x ) ~© RA Z†)´ é
Y •B‚Æ s »Z } (~ èו^ËÖ] èeçq¢] [ KZ ä VrZçO X • s ™ u0
Ð n%Æ 46,

~ ]gßÅ [ZŽ z wZÎ {zXì c
Š gZŒ
Û µ Z Ð }uzŠ Ãg » {]
ZŠ Æ q
ZC
Ù Ð ~ x «
$özgzZ x Z™

:• D â •
Û

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö; .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}D

256

]æ‚Ïßm ÜÖ ÜÖæ Ü`jâ^ßeæ Ü`jÖ ¡q ÄÚ èÂç•çÛÖ] &m•^u¢] Ü`ËnÞ^’i oÊ ]æ•…æœ ÜãÖ^e ^ÛÊ k×Î á¬Ê
‚ÏÞ]çÖ^uœ æ ^mæ†Ú åçß¾ Øe ^Âç•çÚ äÞçÓe Ü×ÃÖ] ÄÚ] æ•…æœ ^Ú ]æ•…çm ÜÖ Vk×Î [Ü`Û× èÉ ÄÚ ‚nÞ^‰¢]
ènËnÒ à &vfÖ] Ü`jËn¾æ àÚ ‹nÖƒž W&nvÖ] ÌŽÓÖ] à ÜâçßÆœ Ü`ÞçÓÖ &m‚vÖ] •^ÏÞ o× ‚nÞ^‰Ÿ]
4C4

Ù^q… àÊ ØÓÖæ Ù^ÏÚ Ý^ÏÚ ØÓ×Ê …^$¢] è×Ûu èËn¾æ àÚçâ ^ÛÞž …^fì¢] èm]æ…

 ?c
Š ™Üù Ã]c
Zzg qçñ% n Æ ïÅ7‚Z ~ ]>KZ ä  Y •g•gzZ xyZž ñY¹¤
Z L L

gzZ • ~z%Ð1 \ M ]c
Zzgtž¸ B¸ Â{zÉ ÔH7Ü™ú1 yYÃ]c
Zzg +Z ä VrZžì t [ZŽ » kZ

rg à РïÅ yZ ( x Z™$ö) {zèY Ô å c
Š hg6x Z™$öC
Ù â Æg
uà ïÅ7‚Z Å yZ äVrZ

Æ x £C
Ù gzZì » x Z™$öx »tÉ Ôì 7Ìx » »  x Z™Y • *
™ ïÅg
Š q ZžVƒ Ht ~ X¸ `ƒ
ó Xó ñY Zhg6+C
Ù â Æ ®´Ã%Z´Æ®C
Ù žì ¸ ]!
 oÔì CY Å]!
ƒ
w qƒ
o

:• ˜  ~<%ZvZ Y z *
Ññ é

kZ$¨pÔì ~gz¢ 'Y » g
u n Æ$Xì x » »$ö 
*™cÐ ( ¡gzZ ü)WÅg
uL L
4C5

ó Xó ì Yƒ„" Ðzz Å#
Ö }
Å$ö{z ~ g
uWgzZì b)o ^Z x » »

:• D â •
Û  ôŒr
™ é

Øm‚Ãje ð^ËjÒŸ] oÖæ¢^Ê ¼ñ^‰çÖ] é†%Òæ é‚ÛÖ] Ùç_e …„ÃjÛÖ^Ò ]„â ^ßÞ^Ú‡ oÊ é]æ†Ö] Ù]çuœ à &vfÖ]
4C6

&m‚vÖ] èÛñœ àÚ Üâ†nÆæ oÞ^Ãß’Ö] pçÇfÖ]æ Ü׊ÛÖ]æ p…^ífÖ^Ò &m‚vÖ] Ü× oÊ Üãe Ñç$çÛÖ] èÛñ¢]

u[Zžì t 4 : Xì Âc
g
ÍÐzz Å]æ sî 
*™c Ð ]ÑqÆ g
u yc
zZg ~ äâ i}g øL L

x â ZgzZ ( | 261x ) ›x â Z Ô ( | 256 x ) ~g g x â Z‰ ñY Å e
ñ6s®gzZWÅ 4Z • x~ g
u®Ž

ó Xó {)z ~N

4C7

:• D e Ú Z 4Š ~ g
u® ‚`jrÛÖ] &nu àÚ »$™Èt
^â†nÆæ Ý^ÃÖ]æ ”^íÖ] àÚ äÚ^ŠÎ^eæ ^†•æ èÇÖ änÞ^ÃÛe &m‚vÖ] àjÚ èʆÃÚ •]†ÛÖ] ᜠoËím Ÿ
ó Xó ( ì n•
Û »$) *
™x¥Ã{)z x ¬ Ôm{ Ôx lZ ÅkZgzZ 'YB‚Æ ãçÆ kZÃg
up ÖZ L L

I’
w¸t » yZ Xì Å ]!
hZ „ H ñƒ D™ç» y.{]
ZŠ Æ g
ugzZ} ä( | 148 x )  ø. Z x â S é

:c
â•
Û ä VrZž• D™Ü( | 463x ) _Z†0Z x â Z
4C8

äÖ •^n’Ö] àvÞæ ð^f›¢] ÜjÞœ

ó Xó • g « ( $ö) ëgzZ • É\W ! x Z™Y •} Z L L

4C9

I’
:• ˜ ñƒ D™{ûyi Záð•Z6w¸ {gÃèÆ ( | 148 x )  ø. Z x â S ˆ
ò Z i)´ é

ó Xó ì *
™;û'ÃyZÆ™w@
7õe ÅVî ZzŠ x » »  Y •gzZ *
™ ¦N ZzŠ hZ x » » $öL L

+C
Ù â Æ y.VâzŠ gzZ ì ÌB‚ » ðZŠ àa ~ y.VâzŠ ŠŽz!
Æ t•
Û ãZz áZz äY ñ0
~ xEVâzŠ

Ð ~ > Zzg VÅÑÆ 1 ~tg
už7B p ðÃ~ ä™tÆ |kZ X M
ƒ 7i * " Ð }uzŠ q
Z

Å}uzŠ q
Z ñƒ Tg ~ yZy LZ LZ ]4VâzŠt ¤
Z çO !C
Ù â Æg
u®•ƒ
 : gzZ • • ƒ
:

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

257

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö; .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}D

k } (zŠÆ #
Ö Z •g DƒnÐ ]â }

•g ~g Y Ð V-œ yxgŠÆ ( ñZ°Z IZ Ôg
•Z IZ ) „A

Džì ¸ 4ž • M
Èë6Š ã
Å m~ ¸ŠŽñÎâ Æ xE VâzŠ kZ %Z Xì YY H[!
‡» “à Zz

Ð xEzŠÙCžce ãY ÅÒÃgzZce bŠ hå» yZ ÃxEVâzŠ Ôce *
ƒ: c
z)mÐ VâzŠ}DgzZ g
u

kZ à Zz äW¬ Ð *Š: â iŠŽñ~R'Špä ~
ò ŠŠ _övZ à z { •
á ]|žì zz ¸X ñY Zƒ: i * " å

 ïq » y.VâzŠ É Ô ñY Zƒ: ú ‡6g

u®sÜ c
}®sÜžì H7¸ ~ V•z KZ ` ´ » “

~Š Zi Wq
’!Zf 240B2:( | 1176 x ) ~ŠŠvZ à z { •
á i Z l^Ûn`Ëi)X ñY Zƒ Z9~ •Å ó$öñ•Lñƒ

@
ƒ 7C
Ù â »tZz°Z Džq
Z Z
 ._Æ ñZg Å 
òr™ { •
á ( 24Ô 23m :( | 1387 x ) ˳•Z *
Ññi Z „

: ‘´ ðÃÐ o ^Zz ûgzZ ìg w'~ g
•Z DxŠC
Ù _öq
Z Z
 b§ÏZ Ôì CYƒ ¨
¸ óñZg L6kZ â ÀÂ
$ ÂÇg
O©EG
Vâ ZyVâzŠ â À[Zg ·Æ #
Ö ZÐzz ÏZ Xì CYƒ ¨
¸óe
C
Ù ªLk

c
$
¢Ðzz Å ä¯ : qçñÃîªG
X {)z ( | 204x ) w•
á x â S gzZ ( | 179 x ) ´ â x â S Ô ( | 256 x ) ~g g x â S ‰X¸ Dƒ t ¤~
:• ëòˆ
Z i)´ é

:ì YY H„~ ]4&ÃVß Zzp
g mÐ g
uL L

X • g•{Š c
i~ e
Zzgz ÜsÜÅg
uŽ a
X • g•~ VâzŠ e
ZgŠz ×Åg
uŽ b

X • g•~ VâzŠ e
ZgŠgzZ e
Zzg Åg
uŽ c

IZ {z ~}ŠgzZ X¸: i Ÿ~ g
uŽ • Y • {z ~}uzŠ X¸: i Ÿ~}Ž • $ö{z ~¡¬
5C0

ó óX¸ i Ÿ~ VâzŠ}z g
uŽ • D

‚n×ÏjÖ]æ •^`jqŸ] oÊ ‚nrÖ] ‚ÏÂ(äÇÖ^fÖ] ²] èru ʼKZ ä( | 1176x )  vZ à z { •
á ]| é

Ì` WiÐ áZjÆ É¤b!
Åg
u c
}žì c
â•
Û ãZzÐ áZjÆ¡}Š~ {)z)*
¤z LZgzZ

Yƒ Za tzg » ó$öñ• LÌ ` W ÂñY H3k Ð }uzŠ q
Z wïÐ “b!
Ãg
ugzZ}žì ¸
5C1

’Lä( | 1387 x ) ˳•Z *
q
Ññg
•Z •[Â q
Z Œ6„ÏZ Æ  r
 ™ {•
á V Zi Z ˆ é

Xì ~gz¢'i Z·_ »[ kZ ~ŸkZ Xì èÐ x *
Æ„
ó ~Š Zi W

Å>
Ø N $öx ¬p¤
Zžì zz ¸ Ô• ]4 ÌÆ $öž Zg*Ð áZjÆ ˆ
Z i)´6
zZ ÌZž 6

gzZ: U
ö#
Ö Z ñf'
» Z ŠŽz!
Æ kZ p¸ n
g 7]g '~ g
u DÌY •g Ñ"gzZ ¸ : éÐ Ú
3{!vŠáZz ä™ ¦hugzZ  èEG
3{!Æ3 b ôž 6Ô¸ Dƒ ïqÆ VÂùÅnVâzŠ: Z$
4¨EE
4¨EE
Æ  èEG

u®Ã ( | 256 x )  ~g g x â S ™m{ X¸ g ZÎ{ •
g
á Æ y.VâzŠ {zž • w°@•
á [Z1Z W Z F
~ ?£KZ
GE
o ^Z » îG
0;X§¢b)ZÐ g
uq
Z q
Z ~ 9KZ {z6Y ¯ ÏZ X ¶Ýq k,Š ï» Ì~ g
•Z}B‚B‚Æ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö; .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}D

258

gzZ ]¤^Z 0Ð b) ¨Æ ( | 256 x )  ~g g x â S ~ KÆ [Z1Z W Z F~g ‡ » ~g g 9X • D™

xâS ¤
Z 6i Z0
Z Æ V1Â Å} à Zz äY è6‹g Z <
Ø Zèž Ô ì @
Yƒ g66ä™ ì‡ ñZgt ™| 7Ã]YZ 5Z

\ MèY Ô @
ƒ Ýqx ¬ wJ~0#
Ö ZÐZ ÂÔ ïŠ™"[ xq
Z6g
•Z} Ì( | 256 x ) ~g g
Xì H ~ KÆ [Z1Z W Z F
Æ ~g g ìY ä VrZž 6ÔD™x ÈZ » g
•Z} ñO Å ñZ°Z}~ kZ

( {à ` ´) Y SZ •Âg•Ã}IZgzZ bŠ Ä » ( lz•
Û ZzŠ ) oÞŸ‚n‘ Z97Z » 5#Ã7Æ >
Ø N Å$ö
c ÅaZ)gzZ aZ ~ ÉgzZg «Ì,z Xì @
ƒ x¥{Z
Ã" gzZ ª Ñ bŠ éi q
Ð Z â~ VâzŠ ™}Šg Z Œ
Û

}uzŠ òŠ W » yZyC
Ù gzZ • +Š xZtèY Ôì ªÑ ct ~ bZgzZ ËZ eÆ b§Tì w‰ b§ÏZ Ð
Xì 4Š Ñ!
~ yZy LZ LZ „ Åy.}g ‚yZçO ÔYƒ 7ÅÌLÐ òŠ WÆ yZy

szcx ¬~ŸkZXìX » E¯Å kª6g
u qçñVc
úÐ áZjÆ “b!
Åg
uz} ç

s ¦ Z ñ•+y
OtX ì 79t pÔ• ïŠ ßF
Ãk ª«£Æ¸{zžì Ý » s ¦Z ñftžì t

Ôì m» s ¦Z ñ•g/gzZ ( | 150x ) •1Z x â S J
V˜ :gz Ôì •ñ » ®
 ) Šzö q
Z Å 
X ÏñY ~Š ßF
6kª ÌÃg
u®._ÆÃ`Æ yZ Â
: • ˜ ( |751 x ) ³0Z x â S é

oße ÔÖƒ o× æ pœ†Ö]æ Œ^nÏÖ] o× ݂ÏÚ &m‚vÖ] ÌnÕ ᜠo× áçÃÛrÚ èËnßu oeœ h^v‘œæ
5C2

äfâ„Ú

Å 4<
Ø è 6wßZ ÏZgzZ Ç ñY Hxl6ñZggzZ kªÃg
u®žì t · Z6]!
kZ »  •! Z [ôZ L L

ó Xó ì Š ã

c dÜ
» b)Ð g
ugzZ g
usz@
²Ôì ( e
Zzg ï)§Zz ïgzZ ( e
Zzg )§Zz qçñ » x Z™$öCZ

sz@
² Ôì *
™ ïÅVâzŠ Qz Š ‹S i Z0
Z » $öa Æ e
Zzg ïX • qçñ » x Z™ Y • ` Z 5Z

•Â6Ä]c
Zzg/ w©)gzZ • n
gt ‚]c
Zzg 9wÑ+Z .
Þ ‡ªÄè]c
Zzg/ w©  Y •aÆ g
u
Æ ïèY Ôì qçñ »}®ñOÆ g
u®· w©)Ä]c
ZzggzZ · w©Ä]c
Zzga kZX • D™

çO X ¿6kZ „:gzZì Y HwÑ+ZÐ kZÐzz Å[ZCZ c
ßFc
¬%Z Ô• Cƒ _ 0
gZŒ
Û 9{z ÂÐ g ±Z

ÏZ X 7qçñ » g
u®Ô• qçñ » g
•Z sz@
D6
gî ~Š ã
t
 I Å …^$Ÿ] ØÓŽÚ c&m‚vÖ] Ì×jíÚ
Xì @
™c}wßZ D6gîxÐ ]*
ZÄ{)z*ZçÆ ßF
Ô¬Ô!Š ÑZ ZÐzz

5C3

g Z0
•
á gŠ T ä x Z™ ñ•6qçñkZ a ÏZ X • D Wt ‚¸g• sÜ]¬çñt ~ $ö®

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö; .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}D

259

X M7]o» kZ V; Æ x Z™$öx ¬ Ôì c
Š x •Zu)*

:• D â •
Û ( | 1338 x )  ~]
Z4Z Ô™0C
Ù ¤)´ é

ᢠàjÛÖ] ‹ËÞ oÊ ^ÃÎ]æ änÊ Í¡jìŸ] á^Ò ]ƒž h]†_•Ÿ^e &m‚vÖ] o× áçÛÓvm ^Û×ùÎ àn$‚vÛÖ] áž
5C4

àm‚`jrÛÖ] ᪕ àÚ ça ^ÛÞžæ àn$‚vÚ Ü`ÞçÒ è`q àÚ Ü`Þª• àÚ ‹nÖ ÔÖƒ

_ö¨èY Ôƒ s %Z ~ QѲ• D Î Á¹ ¬»[ZCZ ~ ]gßkZ x Z™$ö6~tg
uL L

ó Xó ì x » » +$tÉ Ô7x » » yZt

~ kZ ˜7 ¦dÅ  Y •x ¬g zZ Ôì y•
á à ¬ ð•Z ~ óg
u D Lx » » x Z™ $ö.
Þ W!
Æ kZ

Xì ³*
ð•Z x » » yZgzZŠzö

:• D™ÜÐ ( | 597 x ) ~iŽ 0Z x â S Ô£Z +i ¨%ËZ e ~ KkZ é
æ x’iŸ &m•^uœ o× Üâ†%Òœ ÙçÃm é^qˆÚ &m‚vÖ] oÊ ð^`ÏËÖ] †fÒœ èÂ^–e kmœ… Vp‡çrÖ] àe] Ù^Î
5C5

ØÏßm ^ÛnÊ ^–Ãe Ü`–Ãe ‚×Ïm æ |^v’Ö] à š†Ãm

³*
Ç!
˜7 dÅ Y •ÒZ ~ yZyÆ g
užì ¬Š ä ~ž • D â •
Û ( | 597 x ) ~iŽ 0Z x â S L L

¬Š Å}uzŠ q
ZgzZ 'ƒ 79Ž • f
™Š OZ 6]c
Zzg "
U
)™hgÃg
Š q Z 9{zžì ]Š ¬ ÅY •ÒZ Ôì
ó Xó • D Y D™ÜÃ]c
Zzg ®yZ {z @Š

»e
ZgŠ ~ xEZL~ ¬
U
`Å [!
¬ c -6qçñkZ ó ó• Dy.ZzŠ g
ugzZ}L L :^â

VâzŠgzZ t•
Û » qçñÆ VâzŠÔ]d°Å ~Š ¿Z e
ZgŠgzZ g
u e
ZgŠ ~ Tì _g*ÌyZÄk

iÆ ówEZ

Xì ˆÅ7s
 Ÿz Å]®èÆ DIZ ~ŸÆ o %Z ë !
Æ ]c
ZgŠ
''/ / /''

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

260

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö; .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}D

]Y!Zj
27 m V†¿ßÖ] èaˆÞ

( 1)

7 m V†nŠnjÖ]æ gm†ÏjÖ]

( 2)

109m:~zZ°Z d
g D
 ( 3)
21m V|^–mŸ]æ‚nnÏjÖ]

( 4)

296mVoŠì†ŠÖ] Ùç‘œ Ô 200m Vp‚Ú¥Ö Ý^Óu¦]

( 5)

87B1VØ‘^ËÛÖ] |†• Ô 105m:x×_’ÛÖ] Ü`ËÖ Å†jíÛÖ] s`ßÛÖ]

(6)

15m Vx×_’ÛÖ] †nŠni

(7)

7 m Väv×_’Úæ äÚç×Âæ &m‚vÖ] Ùç‘œ :N â •
Û ±5 p°Åg
u~ŸkZ
277B1 :ãšZ áZg i Z ᕆÏÖ] l]•†ËÚ

14m V†nßÛÖ] gÒçÓÖ] |†• Ô78B1 VÙç’vÛÖ] Ô8m:·0?Z†i Z ( bÑ) l]…^•Ÿ] Ìñ^_Ö

c Å óqçñÆ
L •®~}wßZ Ãx ÓBŠ
147m :x×_’ÛÖ] †nŠni

(8)
(9)
( 10)
( 11)
( 12)

20Ô 19 m :Š 0Ñ †nŠËi Ùç‘œ èÚ‚ÏÚ ( 13)

71Ô70m:g
u'
~Š I ( 14)
D
E
E
i$
11B2: ö§ i Z …^ßÛÖ] |†• ( 15)

211 m :ˆnqçÖ] ÀF
ÔÙç‘Ÿ] ÄÚ^q

( 16)

áçmù ‚`ÛÖ] èÛñ¢]æ áæ‚•]†Ö] ð^Ë×íÖ] Üaæ : ƒÔ4+Z 0Z x â Z i ZtzD{obÑBŠ

( 17)

475B5 V†nfvÖ] “ní×i Ô 365B9 m Väm]†Ö] g’Þ

( 18)

766B6 V݈u àeŸ Ý^Óu¦] Ô119B2Vp‚Ú¥Ö Ý^Óu¦] Ô107B2 VoŠì†ŠÖ] Ùç‘œ

( 1 9)

32m: g
•Z %Š

( 20)

60@
54m:g
•Z %Š

( 21)

372B1 :v0Ñ kÓßÖ] Ô 46B1 :~zZ°Z d
g D
 ( 22)

644@629m:äÏËÖ] Ùç‘œ oÊ ˆnqçÖ]ÀF
zŠg Z wßÑZ ìY (23)

77B1 :ànÃΩÛÖ] ݡž ( 24)

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

261

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö; .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}D

19B1:&nÇÛÖ] xjÊ (25)
14m:&m‚vÖ] x×_’Ú †nŠni Ô8B1:&nÇÛÖ] xjÊ (26)
8B1 :&nÇÛÖ] xjÊ ( 27)
64 V&m‚vjÖ] ‚Â]çÎ ( 28)

35 m:Œ
ò g BZ†i Z g
uÑ Ô 2B2:ãZi «Äi Z xmç×jÖ] èn•^u Ô10B18 :Š 0Z i Z pæ^jËÖ] ÅçÛrÚ (29)
18 @
16 m:àmæ‚jÖ] ØfÎ èߊÖ] ( 30)

11m:~zZ°Z d
g D
Ô77 m:&m‚vjÖ] ‚Â]çÎ

( 31)

264Ô 263m:yZi ¯ Ô™ •i Z ]‡gß Z bÑ ( 32)

80m:Š •
á g ÑZ Ô 53m:b &0Z)l ( 33)
86 :Øn‰]†ÛÖ] Ý^Óuœ oÊ Øn’vjÖ] ÄÚ^q Ô 53m:b Õä}ÅZ 0Z)l ( 34)
77B1 VànÃÎçÛÖ] ݡž ( 35)
192B2:†nßÛÖ] gÒ]çÓÖ] |†• Ô 348B2:Ùç‘Ÿ] oÊ Ùç’ËÖ] ( 36)
3 Vé‚ñ^ÛÖ] ( 37)
35Ô34 V&m‚vÖ] x×_’Ú †nŠni ( 38)
79 m V&m‚vÖ] Ýç× oÊ ‚ÏßÖ] s`ßÚ ( 39)
16m:&m‚vÖ] x_×’Ú†nŠni Ô6m:pæ]†Ö] gm…‚i ( 40)
650VäÏËÖ] Ùç‘œ oÊ ˆnqçÖ]ÀF
zŠg Z wßÑZ ìY

( 41)

180 :4ZÝ‚ i Z ^`n× p†jËÛÖ] èߊÖ] ( 42)

Vp‡çq àeŸ ànÒæ†jÛÖ]æ ð^ËÖÖ] Ô6B7 Vp‚ àeŸ ØÚ^ÓÖ] Ô154B1 :ãšZ h1Z i R ð^ËÖÖ] h^jÒ ( 43)
240B1 Voñ^Šß×Ö ànÒæ†jÛÖ]æ ð^ËÖÖ] Ô 150B2
35m:èו^ËÖ] èeçq¢] ( 44)

22m:~<%ZvZ Y zi ZÇzŠ ¿Z ( 45)
338 m Vxmç×jÖ]æ xn•çjÖ] ( 46)
338 m Vxmç×jÖ]æ xn•çjÖ] ( 47)
læ†ne (ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ] …]•(ä×–Êæ Ü×ÃÖ ] á^ne ÄÚ^qV̉çm †Û çe](†fÖ] ‚f àe]

(48)

188:g £ îZgŠ » g
u (49)

188m:g £ îZgŠ » g
u ( 50)

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

262

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö; .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}D

240B2:~ŠŠvZ à z { •
á i Z l^Ûn`Ëi

( 51)

77B1 VànÃΩÛÖ] ݡž ( 52)
465B4:݈u àeŸ Ý^Óu¦] ]Ô 397B5 :Ùç’vÛÖ] Ô442B2:oË’jŠÛÖ] ( 53)
188 m: g £ îZgŠ » g
u!ZfÔ†$Ÿ] Ùç‘œ oÖž †¿ßÖ] änqçi (54)

èfjÓÚ(èËnÖÖ]æ èߊvÖ] &m•^u¢] èmçÏi oÊ àn$‚vÛÖ] sa^ßÚ VàmˆÖ] oF–i†ÛÖ](‚Ûuœ (55)
28m : ðMUUP! ³aþ MPMQ(š^m†Ö](‚•†Ö]

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫‪Ýæ• Ø’Ê‬‬

‫‪“b!‬‬
‫‪Åg‬‬
‫‪uIZgzZ}IZ‬‬
‫‪igzZ ò}Ô[òZ‬‬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

264

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö; .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}D

©:

TgzZ ‰ ’~ g rZ zŠ š Za Æ ®
•
á Zz VÅxsZ +Š x Z™/ô]Z|ˆ Æ 1 wÎg ]Ãz

Å kgŠIxq
Z V;z V- gzZ a wZ e }k

e ä ]txEyQŠ¤
Æ yZ(ÏZ 1 ¯ #CZ Ã(T ä ! ô

ug zZ}Ô V
g
Zgz Ô]Z Y Z Œ
Û Ô‚X ‰Z&&gzZ tzf b§ÅVÍßÆìi Zˆâ Ì~ x Z™/ôX ˆ7Š ã

/ôZVZi Z ˆ Ð g ±Z Æ t Zzf Z yZ LZ X¸ ]4 ZÌÆ x Z™/ôÐ g ±Z Æ V‡ZÆ
LZ ̺´ {z {z ._Æ tzfÆ yZã ~ V¸´XX x Z™/ôX ¶ ZÌ„ñ ; „Æ x Z™

:gzZ å: Ìx OZ { Zp§{ ðà »)¬ r šZgzZ å: â i ðZ’Z »xsZèa t VW'h
'
× X ‰ Dƒ i Ÿ}uzŠ ~ Dtzf

{z a kZ X @
ƒ ~ DÆ x Z™/ô ƒ
 ·ùx Ó » g
Š q Z {ífž å Š
H yzæ Y q
 Ãg
Š q Z J
 ÌZ „
Ð vŠ ÌDu ïZ ~ŸÆ ]⠥Šg
u Ô¸ ïqÆ wi Ÿ~ g
u ¦gzZ g
u tzf Ž /ô
{y gzZ†Ãžì YY ¹6gîòÀX D™ qŽg s§Å ]Z|4Z Ìa Æ [õ ZÆ g
u DvßgzZ åZ

ŠŽñ~ Š Z® {Š c
i „å x Z™/ô6gîx ¬ ~ {gëÜæ² ; {Š c
i Dtzf » 5 Š&0Z ~ V¸´Æ
X ‰ŠŽñ{Š c
i Ú/ ÅVzà vŠ Ì]â ¥Åg
Š q Z VŒ Ð U kZ Xìg

Ãg
Š qZ x¥KZ Š *ZC
Ù ž „g „z ªÅDpÔ Š
ƒ qzÑgzŠ » x «
É@
ˆ Æ x Z™/ô]Z|

` @
ƒ FWzÐ Wz iz'izg W
Z {]
ZŠ » {èˆz [ôZg »y
WÐ kZ X ;g ¸ 4- Ÿt gzZ ꊙg Z*lÍÆ {èˆLZ

Â~ 7]gz¢Åttg
Š q ZaÆ ä™Ýq ðÉZg ¦ÑÃVÍßgzZ Zƒ Wzg » {]
ZŠ » žòsZ Z
 ~ˆ X Š

x¥J
u ÅDLZ ä VMÔ H qŽg s§Åx Z™Y fx~ V¸´ LZaÆ ä™ Zg7 Ã]gz¢kZ ä VrZ

qzÑ bŠ ðÉZg Å x ©Z ¦ÑÃkÜZ x Zú._Æ t Zzf Z Z{” ~
Z Ð /ô]Z|gzZ ~ Ýzg Å g
Š q Z

6f KZ KZžt Š Ze6kZ gzZ åŠzö·_´Ðttg
Š qZ »Š *ZC
Ù gzZ ¸ ZkgŠ ñ; Ièa pÔ~Š™

X å¿~¡Ç!
Z *
q
Y c
0
» s %Z ~'

D
z ûáZz äƒ ~
ZÐttg
Š q ZÐzz ÅV6&

i ¸ W » s %Z

s§ÅyZym{ ËÐ ~}z g
u ä Dr
 ™C
Ù Ðzz Ås %ZÆ ûz tzfž• `™yÒ ]!

äƒ F
Œ
d
Û Æ ~tÇ~ Z’Z Ô~Š™wzK+
Y ÏZzÂ~g7 KZB‚Æ V6&Š Z}
F
x ÓKZgzZ HC
Ù ªyDg CZ

$NpÔ ;g !
VòdgzZ ˆƒ qzÑ *
W¶~ yZZÆ VÍßÐzz Åx c
Zgz%gzZ: â i å›E
Š s %Zt » ûz tzf Ðzz Å

kZÆ}z g
u Îâ Æ m{ 
{èˆg zZ„[ôZÆ { E
‚Z +C
Ù â Æ}z g
uX ˆf(yŠ/ yŠ cÅ ƒ~

Æ„ñ; tzfÆ yZ ÎÔà™g (Z ^Å„ñ; „ ZzŠ {°‡!
~gzŠÆ É@
iŠ «ä s %Z ~¡
u IZ L¡Y • Z t ‰
g
Ü z kZž ìg ãZz pÔ Î äY H xÎñÐ Vñ*
Æ óñZ°Z IZ gLzZ óg
•Z IZ LÐ g ±Z

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

265

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö; .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}D

zŠ b§kZ {°‡!
~ Vâ â i ƈ Îâ Å yZ X¸ ŠŽñ~ p~½Æ ó( x «
Y •)} IZ gLzZ ó( x Z™$ö)

Æg
uz} „ {z¤
VâzŠt ~ Y Z’Z VW'h
'
× Xì ;g WÃ~ #
Ö QJ
 ` W:%i» T ¶: Å V7z¤
[g J

us %Zt VZi Zˆ 6Š ã
g
ÅXT%Z Ô å: ~g ïZ » ÌZ ÅDËÌ{z¤
ðÃÐ ~ yZg zZ¸Æ VÍß ìY
ñZ°Z IZgzZ g
•Z IZžì YY ¹,'
¯ X Zg*6
zZ™f » XÔ¸ gñQvŠ {z [òZÆ kZ Š
’J
“Å}z

?ì Hw~ +Š Å}ž Zƒ Za s %Zh
” 6qçñkZ ~ X¸ {z¤
,Z zŠÆ Y •

Š Z•
Û Z {ÒúÆ ¢•
Û

x â S Ô( | 179 x )  ´ â x â S {èˆÆ yZ gzZ ( | 94x ) "0Gx â S ~ Š Z•
Û Z {ÒúÆ g
•Z IZ

g•x Ó{)z( | 261 x ) ›x â S Ô ( | 256 x )  ~g g x â S Ô( | 241 x ) N
 0£Z x â S Ô ( | 204x )  w•
á

! Z 0 Š × {èˆÆ yZ gzZ ( | 96 x )  ••Z'
Z ~ Š Z•
Û Z {ÒúÆ  ñZ°Z IZ ²Ô• D M $ö ñ•
4hIÅZ Œ0·x â S Ô( | 182x ) Š-1Z è‡Ô ( | 150x ) •1Z x â S Ô ( | 120x ) yÑ
( | 189 x ) ã éE
5G
Æ yZgzZ • ìgg •u'~: â i „ q
Z„A
k VâzŠtèa %Z 1CXì @
ƒg Ñ » {)z ( | 158 x )  •
Û i x â S gzZ

çO Ôìg Dƒ i Z0
Z W
Z6}uzŠ q
Z  Y •áZz ä M ~ ~±VâzŠ n kZ ;g ~g Y dÒŠ ÃZ ~ : M » {èˆ

•1Z x â S ^Å}DVrZ Ôì @

ƒ~ g
•Z IZ ñ•g Ñ » X( | 181 x )  ug I0vZ†_ög•

X ;g ~g Y {Š .Z d'
Z'Ð( | 182x ) Š-1Z è‡ » ( | 204x ) w•
á x â S gzZ 2CÅ„
 Zg { Z'Ð ( | 150x )

3
C

ÅyZgzZ 4CHÝqÐ ( | 179 x )  ´ â x â S àn$‚vÛÖ] x â S D» g
u ä ( | 189x ) ·x â S s§~uzŠ ²
Xì Œ6]ŸAÆ yZÐ „ ( | 179 x ) ´ â x â S ·
ó x â S ¤ñL

& ~Š ã
s %Z îG
00½E

»¨xÅðsZ <Ñ}zŠ ¿ZžìtN~Š ã
» s %ZáZz äƒ úzg Îâ Æ ñZ°Z IZgzZ g
•Z IZ
E
ä 1 vZ wÎgž åt •ñ » g
•Z IZ ñ• ?ì x *
» t éE
5‹$ Z zz ¡6b) {æW76 Å<Ñt c
ì x *
îÅ <Ñ#
Ö ª@
¸ gzZ Sg 7¹!
]gz¢ ðÃh
'
× Å¨5ËJ
#
Ö ªˆ Æ kZ ì ~Š â •
Û ¨Ž Å <Ñ

#
J
Ö Z ~ i Z0
Z ×gzZ œJ
Z
 Ã9· F
x ÓÅ<Ñz +Š 1 \Wžìtž{ » ]t »èY Ôì ¨~$
Zz
I »g
•Z IZ ñ•X • M
 â•
Û Ôg Ð *Š kZ \W„: gzZ ì Yƒ ZŠ Z >n•
Û » 1 \WJ
A
,Š : à
E
5‹$ Z Æ <Ñ6]Ñq h
]
sÜt Âì m» Š ¿Z z } J
V˜ ž ì
+Š ¨Ôì x *
» ( Application) t éE
! î„:gzZì Cƒ ~$
Z:t²Ôì Y YðY ̹¨Å<ÑÃ}D7x *
» ( Interpertation)

a Æ ä™ Zg7 ÃkZ gzZ ì ]gz¢ ŨŠyWŒ
Û b§Tžì t •ñ » ñZ°Z IZ ñ•@'Æ kZ

Æ1 wÎg ]Ãz b§ÏZ Ôì ŠŽñk0
}g ø ~ ]gßÅ <
 zg
u¨{Š™7 ÅXñÑ p= 1 wÎg

1 wÎg <
 b§T Z®X • ïŠ x •Zux Z™Y •x » » ä™ Zg7 Ã]gz¢ŠŽñ Å +Š ¨J
Vâ â i Tgˆ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö; .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}D

266

Æ[
ó Z}LgzZXì Sg ¹!
]gz¢Å ô=Å +Š %Æ } b§ÏZ Ôì Sg ¹!
]gz¢Å ô=Å yWŒ
Û %Æ
~Š™‚îÅ *™yWŒ
Û Ð )g fÆ 1 vZ wÎg b§Tì ˆ~Š™¨îb§ÏZ Ç!
ÅxsZè+Š Ð )g f

Y H7{eÐ +ŠÃ]Z¨¨Å[Z b§ÏZ ÐÔ YY H7{eÐ yWŒ
Û Ã<
#
Ö ª@b§T[Z X ¶ˆ

X σ¯
 !
» „Ze·U c
ãZŠ¤

zgÐ VâzŠ[Z}z 1 wÎg g
uèY ÔY

g »i§» g
•Z IZ ñ•~ b)èo ^Z

D™o ^Z c
ñƒ ïŠ ò :gzZ¸ … Y Z'Ãä™npzg¨ yi Zá)~ +Š b)g
•Z IZ ñ•>

Dâ•
Û x ÈZ ¹ » ]!
kZ {z X¸ D™o ^Z Ô å @
ƒ: {g e ðÃ%Æ T6µñ~gz¢„ e
.X¸ Dg e ñƒ
:N â •
Û ±5? ZP Å¿i§kZÆ g
•Z IZ ñ•~ sf X ,™yÒ e
Zzg Å 1 wÎg <
ž

ÃÚ kZ n }¾žVƒ@
™I*
~L ž
L c
Š [ZŽ ä VrZ Â Š
HÄc
gŠXÐ 5Š&0vZ†iŠ q
Z a
C5

ó Xó ƒ Hw'ä kZÃTVz™x Zwq {z c
ƒ Hx ZwävZÃTVz™w'

Äâ <
 c
ê*
yMŒ
Û :ƒÐ ~ {y ñ• ? L ž
L å ¹Ð( | 93x ) 5h
i 0'
Y ä 5/0vZ† b
C6

ó Xó Ð z™uh ÌÃVÍßgzZЃ uh ÌŠp  H: (Z ä ?¤
ZgzZ bŠ ò :„Ð

zy M Œ
Û S {Ò M : Ôƒ ïŠ ò :Ð ñZg KZ ? Lž
L ¶ÅÃÃ( | 110x ) ~y Œä( | 94x ) ¾1Z c

ó Xó bŠ: ñZg KZÆ g
u
-š^I
}Ð ñZg KZ¼ Ž gzZ z™¿6kZ ,™yÒ¼ Ž Ð 1vZ wÎg Y ftL L: å c
â•
Û ä( | 103x )  öE
xâS d
7
C

8C

ó Xó zŠ N ~: {0
ÃkZ

{zÐ <
 zy M Œ
Û gzZ @M 7X ðÃZ
 k0
Æ 5–1Z ]| Lž
L ì w®Ð( | 117 x )  yZ$0 y™ e

¬ZñÆ kZ D™ñZg t · Z ƒ
 6%Z TgzZ f
 {gtÐ yZÆ™ ¦ÃVÍß(gzZà ÂD 0
™: iÃkZ
9C

ó Xó ¸ ïŠ™ê

?¬» kZ gzZ ƒ 7gŠX ðÃZ
 ž å Hk

’ÃyZ ä 5/]|žì ~z%Ð( |78 x )  ôÑè‡ f

~ 䙊 ¿ZgzZ *
™Š ¿Z ƒe *
™Š ¿ZÐ ñZg KZ¤
Z Xß™g (ZƒeÃTÐ ~Vz%Z zŠ  ƒ 0
:~y M Œ
Û

X Vƒ &4„í@
n }g v~gzZ *
™í@ƒe *
™í@

C10

X å c
â•
Ûk

’ä5 /]| Ã( |78 x )  ôÑ臉Ը D™ ¹4- Ì 5 Š&vZ† g
4X3 5 Š&vZ† h
Þ ‡Æ ¶Š ò :ë: gzZ¸ ïŠ: ò :~X Ëëžì Zg ¦
.
: â i (Z6ë Lž
L ì w®õfG
C12
ó Xó ƒ Ù Š ?ÃT c
Š àJ
ZgŠ kZÃëž å Hglä Z}
gzZ¸
C11

u q
g
Z Å 1*™Ñ t ‚Æ ¿q
Z ä( | 110x ) +§0Zžì ~z%Ð( | 118 x )  {Š yx â Z i

?~L L :c
â•
Û Ð WZg *e
.ä ( | 110x )+
ò §0Z x â S ó ì
ó H (Z (Z ¿V#L ž
L ¹ä ¿kZ ÂÅ yÒ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö; .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}D

267
1C3

ó Xó ì ¹ (Z (Z ä ¿V#ƒ ë ?gzZ Vƒ @
™yÒ g
uÅ 1vZ wÎgÐ

Æ Tì 7(Z ¿ðà L L : ¸ D™ ¹ {z ì ~z%Ð ( | 179 x )  ÷Z 0 ´ â gzZ 5k„0vZ† j
1C4

ó Xó Æ w¸Æ 1vZ wÎg S ñY H: ŠggzZg (ZÃw¸

Ϲ Z
 gzZ ñƒ bâ s§Å}ˆ Æ ä™ åÃg
Š q Z A
Z%ÔÄcz e
Zzg ®g
•Z IZ >:

x â S m { ËÐ ~ }n  ¬Š ³#Æ ( {)z ~C
Ù ªÔËâ Ôw•
á ÔU) <
Ø Zè {ŠŽñä VrZ Ãg UM gzZ g
Š q Z
Ú ~uzŠ Ë Âƒ ê*
yMŒ
Û ~ZËZ
 ž åt Ý » yZ X Œ: „
 gŠ ä VrZÃt · Z6ä™ÇÃ~zc Å

X ËZ
 Z®Xce *
™Ð g
uê » kZ ÂVƒ ]ÑÈZP ~ ã M Œ
Ûe
M Z
 gzZì 7^
Y *
™zÂs§Å

/ôÂ @
ƒ: ãZzX ÌÐ g
u¤
ZgzZ ¸ D™: Lq nZ ÅŠ ¿Z c
W
Z Ës ÜÆ kZ Â CY ïg
uÃyZ ~

ÔD 0
5à  Y •gzZ Y fg/~Zˤ
Z X¸: È0
Æà c
x ¸Ë{z ~ kZgzZ D™¿6wZ ¸ZÆ x Z™

Ãg
u Å kZ @
ƒg•gzZ *Ÿ {Š c
i c
g ÇÌ6ݬ Z(Ž ~ ]gßÅ äƒB ZÆXgzZ¸ D™®
 ¤6kZ Â
å Lg ( • „
 gŠ ÏVâzŠ ~ kZ ª) AÁZ ]Z fX {z ÂDƒ w¸zŠÆ ]¸~z)~X ËZ
 X¸ f

Ž D™Š OZ6i§kZÆ™g¨~ ]Z Y PZgzZ ]Zg •
á ZÆ yS Ô]Z¨x ¬ Å<
 z [Â Â @
ƒ: iÌA
XgzZ

X ñ MxyEZÐ kZÃwŠgzZ ñ M ~™s ™
©$E» g
<ÑŠŽz!
Æ kZ pÔ7g ïZÐ kZì ð M ÌZŽ ÅŠ ¿Z ~ qÑž åt Ãî0•G
•Z IZ ñ•CZ

c
Š 7x £xÊ ¿Z ~

g »i§ »  ñZ°Z IZ ñ•~ b)¹ ^Z

q {z „}z û~ <Ñž¸ b‡Æ ]!
kZ {z • x â S Æ ñZ°Z IZ ñ•Ž ( | 96 x ) ••Z'
Z xâS

Ýq wxÌ ÃŠ ¿ZB‚B‚Æ <Ñ~ ÚkZçO Ôì BÚg•ÃVâ ¨
ZÐ s§Å \¬vZŽ ì

wxq
Zèa ]ùz}Å kZ Âì &]!
ðÃÐ <Ñ$zžïq » _ ZÑÅŠ ¿Z ðÃZ
 a kZ Xì
Xì ‚
g ÌZ éÅ ó<
 L¨ÅyWŒ
Û ~ +Š¨Š ¿Zt » kZžìzz ¸ Ôì q ïq Å

yZ gzZ¸ ïŠ ÌZ {Š c
iÐ uÃo ^Zz}~ b)o ^Z {zž åt ¿i§ » e
ÒZÐ ~ ñZ°Z IZ ñ•

sfž 6Ô¸ D 3: spÐ ¶Š ò :gzZ¸ D™: kCðZ'ðÃ~ ä™yÒ Æ b)Ž ¸ Ìvß,Z ~
:ì @
ƒ ãZzÐ? Z Å

µ
Ô¸ D™Š ¿Z Ð x ÈZ e
. {zž ¶t ª
q Å wVZÆ yZ gzZ ( | 197 x )  üG3 z x â S Ô ( | 161 x )  yç a
X ¶ðƒÝqÃyZ „ ÁÐg ZD
Ù q
Z µq ¯%g
up
-š^I
1C6
ó Xó ì {h
I q
Š 4
}g ø *
™Ús§Å ËZÎÆ 1 *™Ñ Lž
L ¹ä( | 103x )  öE
xâS b
1C5

C17

ó Xó ¹ä 5vZ†gzZ ¹ä( | 62x )  ¼žì 4 YZ It Ãí Lž
L • ë ( | 96 x )  ••Z'
ZxâS c

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö; .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}D

268

-š^I

 ••Z'
Û o ôZ¼ ä™7X ( | 103x )  öEx â S L Lžì w¸ » ( | 150x )  yú0Z d

ZÔ² D â •
1C8

ó Xó ¸ D™yÒ b)[p ( | 96x )

: g UM gzZ g
Š qZ âZ k0
Æ yZž n kZ Ô ðƒ kC]gz¢Å ä™yzæ 6i§}uzŠ b)gzZ}Ôg
u :

t 0Æ Vñâ S LZ » yZ X DƒgŠ ‡6} ¹ ^Z Ôì HI ä g
•Z IZÃXÔ ¬ZñÆ VßßZ yZ Ð X¸

~ VÍßyZ X å„ s§Å[ôZ LZ {Š c
iÐ ƒ
 y~ » VßŠÆ yZgzZ • [ÆZgŠ dZ e
.{zž åŠ NZ

Æ wZ ¸ZÆ [ôZ LZ)g fÆ kZ {zž åzgŠ kZ wÙZ ®
u »‚f s§ÅÚ ~uzŠÐÚ q
ZgzZ™Ôž
1C9

X¸ M
™! l óCÅb)[ZŽ ._

]Z W
ZÆ s %Z ~„ñ; „ VâzŠ

~Š ã
kZž ì @M Ãg »i§ » ñZ°Z IZ ñ•zz Å s %Z yxgŠ Æ V¸•
Û VâzŠ ~ Ýzg Å bÑŠ {gÃè

•f
 ™ ì‡Ð Š ¿Z LZ wßZ q
Z Ð <Ñ {z Z
 žì t g » & § »  ñZ°Z IZ Y •Ð zz Å s %Z

X • D™sz@
ÅbÑŠ x ÓáZz äWs ÜÆ kZÐzz Å ¶Š wxÊ ¿Z Â

2C0

:• ë ( | 340x ) q™)´ ñƒ D™ÏÒúÅ•ñÆ  s ¦Z ñf é

ó Xó 7]gßðÃgzZ Ô c™c
σ wz¸{z  c
žß™Âƒ ³#Æ w¸Æ x â S }g ø g
u c
WÅyWŒ
e
Û ŽLL
2C1

: • ˜h
'
× ( | 1176 x )  ~ŠŠ _övZ à z { •
á ~ KkZ é

Xƒ ³#Æ kªžŽ ì ^
Y 
*™ŠgÃg
u +Zžìt wì »®
 )q
Z ÅY •L L

Æ <Ñt gzZ 7wxÅk Z 2ì ]gz¢q
ZŠ ¿Zèaž¸ë  g
•Z IZ Y •.
Þ W!
Æ kZ

X ñY c
Š™i Z0
ZÃ6gîåÐZ ÂñWÃÐ <Ñ ƒ Z”eZ Z
 a kZì ,@

: • ˜ ñƒ D™ÏÒúÅ•ñÆ g
•Z IZ ñ• ( |751 x )  ³0Z x â S é

ì b IaÆ [sŠ ¿Z » ñZgèYì Z
 Zz 6y ›C
Ù ]!
¸ gzZX ǃ ‰
Ü zÆ ]gz¢kªgzZŠ ¿Z L L

Â: {zž~ wq kZ Š
c
Š™g6ÌŽ :: ì à ¬ ~g !
Š•
á g ZXì b IypgzZg ZŠ%‰
Ü zÆ ]gz¢aÆ kZž 6

b§ÏZXì ÑZz ä™3g ÑZzÛ\¬vZ —"Ôì 7{ k
ðÃ6kZ ƒ ÑZz "(Ð u „:gzZƒÑZz ä™ CŠ c
i
X ǃ‰
Ü zÆ ]gz¢Ìk ª

2C2

:• ë ( | 241 x ) £Z x â S é

ó Xó ǃ ‰
Ü zÆ ]gz¢:c
Š [ZŽ ä VrZ Â:HwZÎ~}g !
Æ kªÐ ( | 204x ) w•
á xâS ä ~ L L

ó Xó ì HyÒ ~ ó4æLä( | 458 x ) •x â S ÃW
Z kZ
:• D â •
Ûh
'
× ( | 489 x ) ã é›.\0Z)´~ KÏZ é
2C2

7` ôZ Å ä™76ÝZ ~uzŠ ËÃkZ gzZ ì CY 0 ÝZ q
Z Ð ~ÜÑwßZ {z ÂñYƒ "
U
¸Z
 LL

ža kZ @
ƒ 7^
Y *
™Šg ÌÃq
Z ËÐ ~ yZ ƒ ³#Æ kZ {z¤
Zpì ǃ ¬ZñÆ kZ {z ¤
ZèY Cƒ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö; .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}D

269
C23

ó Xó ì Cƒxl6k ª~ wqC
Ù <
 èYì ŠzŠ%t ·Ñ!
Šg (ZgzZ ǃg ÑŠg)g fÆ kª »¸t

Xì HyÒ Ð ,ÄA
kVâzŠ yZÆ x Z™Y •~èÇÖ^fÖ] ä×Ö] èrùu ä( | 1176 x )  vZ à z { •
á

{gÃè » g
•Z IZg zZ ñZ°Z IZ ÂÅ qzÑÉ{g )Ð g
u n ÆÇä +ªæY ‰Z
 B‚B‚Æ ‰
Ü z

wßZg•P Ð ~ yZ ë ~ sf Ô Åg (Z wŽgߎ ~ b) ä s %Z kZ ~ Vâ â iÆ ˆ X Š
| (s %Z
:Ç ñYWt ‚™ÁÐ ,h
'
× s %Zt Ð X• D™™f b)gzZ

x â S ÇX a
~ ]!
Å kZž 7Z
 Zz n kZ q nZ Åx â S gzZ ì Å 1 wÎgÆ kZ gzZ vZ sÜ q nZ V; Æ g
•Z IZ

@
Yƒ »ykZ » tÅ]!
Å\ M n k Z Ô• D™]!
Ð áZjÆ kzèa 1vZ wÎg²ì wÈZ Ì» t

 çO Ôì q nZ .
<
Þ ‡ • D â •
Û 1Ñ ô=Å y M Œ
Û èY • BZ
 Zz ÃÇñZ°Z IZ @'Æ kZ Xì

sÜ q nZ V; Æ g
•Z IZ @'Æ kZ Xì q nÑZ Z
 Zz ~ h}g ø Ì{z ÂN â •
Û [Z Z
 ô=Å 1wÎg

1*™wÎg²ì wÈZ Ì» t~ ]!
Å kZž 7Z
 Zz n kZ q nZ Åx â S gzZì Å 1wÎgÆ kZgzZvZ

Xì @
Yƒ »ykZ » t~ ]!
Å\ M n kZ • D™]!
Ð áZjÆ kzèa

C24

}wßZ +zD

Xb

ª • D™ {Š .Z „
 Zg { Z'Ð yZ {zçO • n Æ äÏùËi Æ g
u z y M Œ
Û } wßZ V; Æ g
•Z IZ

n Æ ]oÆ x â S }É 7n Æ <Ñû}wßZ V; Æ ñZ°Z IZ²• ñ M s§Å}Ð <
 zy M Œ
Û

Ãi§¬ X • D M s§Å <
 zy MŒ
Û Ð } {zçO ÔwßZQ gzZ ì Cƒ}¬ V; Æ yZ n kZ • Dƒ
C25

Xì @
Y ¹i§4Ã}uzŠgzZi§ » Ü

kªgŠ kªX c

 c
<
*™ y M Œ
Û n Æ ÝZ kZ Ô ñY H6Š ã
Å ÝZ T {zžì ~gz¢n Æ kª V; Æ g
•Z IZ

 ¯ ÝZ Ãkª}uzŠ n Æ kªq
h
Z ñZ°Z IZ pX • ,q VâzŠ ¸ ¬z îèYì ~gz¢ *
ƒ 1~t

Ð j§kZ ì q Å nîgzZ xÌŠ ¿Z » x â S V; Æ yZèY C26 X • ë kªgŠ kª& Ô• b‡ÌÆ

óCgŠ b) óCÏZ Xì CY ò}Å }]!
ñƒ D™ kªgŠ kªžì Cƒ [Zy
J
u kZ wq ]gß

HyÒ Ð x *
Æ sm†íjÖ] Øaœ ÃñZ°Z IZ ä( | 1176 x )  r
 ™ {•
á ~ èÇÖ^fÖ] ä×Ö] èru Ðzz Å b)
C27

è‡Y ,X d
¿ðä
ZçO Ôƒ: VY „ ß {zì eì @
ƒÍÑ Ì~ |ê » Ôì @
ƒ$žŽ Ôè‡V; Æ ñZ°Z IZ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö; .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}D

270

} Š } Šg Z Œ
Û ~ç ÅkZÃ]gúkZ ~ ÏŠŽñÅíZ Œ
Û ~C
Ù ªè‡gzZ}Š™"
U
~ç KZÃ]gúËÐ ã!
i [l
KZ
G
ÍÑ Ì~ |ê {zgzZì ^
Y q éG
5.-dZgzZ ïzÐ ]gúkZ n Æ ¿kZŠŽz!
Æ kZ ƒ: ~ç Å kZ {zèÑq
{°‡V; Æ g
•Z IZ² Ô 2C8 ^ß›^eæ ]†â^¾ „Ëßm ±•^ÏÖ] ð^–Î :ì V- ‚Ÿ V; Æ ñZ°Z IZ n kZ X ǃ
2C9

Xþ ^ß›^e Ÿ ]†â^¾ „Ëßm o•^ÏÖ] ð^–Î :ì V-

ž å c
â•
Û ñƒ D™ê » }i yxgŠÆ m¾Z zŠ ä 1\ Mžì "
U
]!
~uzŠ ¸ Ð 1wÎg g
u

™ VZ6yŠ¤
KZ ¥i ]‚ {z #
Ö ª ¯ zg Âì ©
Zz™êß ðÃ~ hLZÐíÐzz Åy!
i !KZ ¿ðä
Z L L
C0
3

ó Xó Ç ñÑ

}]gz¢X e

x â S gzZ ( | 241 x )  £Z x â S Ô ( | 204 x )  w•
á x â S † $ö[Z •ñ Ž ~ }g !Æ kª

Y ÌÇ!
^
k ª ƒŠŽñ¸¤
ZgzZì qzæ‰
Ü zÆ ]gz¢k ªžìt {zì H7ä {)z ( | 179x ) ´ â
Xì 7

: • ˜ ( | 204x )  w•
á xâS é
]ƒ] é…^ã› áçÓm Ÿ æ ð^ÛÖ] àÚ ‡]çŸ] ‚ß é…^ã› ÜÛnjÖ] áçÓm ^ÛÒ •çqçÚ †fíÖ] æ Œ^nÏÖ] Øvm Ÿ
C1
3

‡]çŸ] oÊ é…^ã› áçÓm ^ÛÞž ð^ÛÖ] ‚qæ

ã0
Z pÔƒ: ŠŽñ ã0
¤
²ì êŠ {Z
Ã » ]g Ó‰
Ü z kZ ³ž 6Ôì 7^
Y ÌÇ!
k ª~ ÏŠŽñŸL L

ó óX σ: Ýq]g Ó} ³ÂƒŠŽñ

: • ˜Ð áZjÆ ( | 241 x ) £Z x â Z ( |751 x )  ³0Z x â S é
æœ Ø‰†Ú †$œ Ÿ æ ÜãßÚ ‚u]æ æœ èe^v’Ö] ÙçÎ Ÿ æ “Þ èÖªŠÛÖ] oÊ ‚Ûuœ Ý^Ú¦] ‚ß àÓm ÜÖ ]ƒ¬Ê
C2
3

é…憖×Ö ä×ÛÃj‰^Ê Œ^nÏÖ] çâ æ ‹Ú^íÖ] Ø‘¢] oÖž Ù‚Â ÌnÕ

¸®c
Zzg Ë% ðà c
e
! ôw¸c
w¸» x Z™/ô c
ù~ZËk0
Æ( | 241 x )  £Z x â S Z
 :L L

wEZ mgz¢Ãkª {z : ì kª {z gzZ • Dƒzás§Å wßZ ,v0
LZ a Æ iÆ ZË{z  Cƒ 7
ó Xó • D™

:• ˜ {zX ì HyÒ Ìä( |852x )  v0Z x â S ÕñÏZ é
C3
3

䉜†e Ø‘œ äÞœ Ÿ é…憖Ö] ‚ß Åæ†ŽÚ Œ^nÏÖ]

ó Xó ì ÝZ ðÃMZ &
tž: ì @
ƒ‰
Ü zÆ ]gz¢sÜ ÂkªL L

ä¯ ìY {Š c
iÐ {Š c
iÃ4}žì zz ¸ Xì YY Ñï ÌX]gz¢i Z IV; Æ ñZ°Z IZ @'Æ kZ

Y f‰ÃñZ°Z IZ6¯ ÏZ 3C4X • wõ *
M 7 nz Y{zž‰ G ]ZŠ ¿Z,Z,Z IÐ ä M 7b)n Æ

* ]ä
ëZ•
Û [ZŽ q ¸z i Z I6x *
Æ ~k

¼}Æ™ Za ]ÑZÎ Y " Æ ÔÖ„Ò kmœ…œ Ž ªXì ¹ áçn% jô mû ]øÿ…ø Ÿ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö; .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}D

271

Xn Y c
¯ ìY {Š c
iÐ {Š c
i éÅ<ÑÃ}ž @
• D™ÒÃÅä™

}x ZzŠX f

²Ôì Cƒ EZŠ Ì{z n k Zì ïq Åwxèa Ì} b§ÏZì EZŠ <щV; Æ ñZ°Z IZ

Æ Vâ ¨
Z ¹!
çO Ôì CYƒ »Ì} Âì CYƒ »]gz¢{z Z
 a kZ Ôì ]gz¢q
Z}V; Æ g
•Z IZ

äƒ ~g7 ]gz¢}èY Ô7ŠŽz »ÇV; Æ g
•Z IZ6Š ã
ÏZ 3C5X 7X ¨{zÔì Cƒ ÝZ <ÑQ n

Xì CYƒ »ˆÆ

{ Z™SX g

ž wßZ 4gzZ å c
Šê » äƒÍÑÆ t :Å¿{ Z(èa ä( | 182x )  Š- 1Z è‡V; Æ ñZ°Z IZ
C 6
3


0
gZŒ
Û wßZ ¦Ñ$ñZ : g•tçO Ôì Cƒ qÑéñZg Å$

ÃgzZ Îâ¾ÃŠ ¿Z c
}6gî¦Ñ{zžì @
ƒ ãZzÐ TÔì wVq
Zt Å•ñÆ ñZ°Z IZ ~ŸkZ

( | 179x ) ÷Z 0 ´ â x â S Z
 žìX {z ¸ X σ: ÍÑq ðÃÅå]†ø ÓÚö V; Æ g
•Z IZ²Ô• Ù ŠÐ
3
C7

X ðƒ ðZzgg » Js ÜÆ yZ6kZ  å c
Š ~ : » äƒ½Æ ³ ~ƒ ÅÑËä

! ôw¸•X h

ÐZ p• b‡ ÂÆ ÌZ Å ! ôw¸g
•Z IZ @'Æ kZ ì u ~Š ¿Z w¸ » ! ôV; Æ ñZ°Z IZ
3
C8

X B7u b§Å<Ñ

Š ¿ZX i

X • Dƒ Zc ¿6kZÐzz Å ¶Š wxÃwßZ kZQ • D™ì‡Š ¿Z wßZ q
Z Z
 ñZ°Z IZ
3
C9

: ì ~ˆ y M Œ
Û çO

û      
    $  #    ü

*™y M Œ
Û Â Ôì ^
Y *
™ »ÐZ ƒ X¼ ~ P ¤
Zž Š
M ~ <
 ²[Zž Hì‡wßZ ä VrZÐ kZ

ïŠ™È Á
*
3„ DƒÈ ~Hn Æ v Ð äh ÂÃwßZ kZ {z ˆ Æ h
™ ì‡wßZ Ð Š ¿Z ~ Ýzg Å

Xì ‚
g mÐ ¼ÏZ ~ : » ( | 182x )  Š- 1Z x â Z ~ŸÆ t :Å { Z(X •

ò}Ï‚ZÆ s %ZÆ„ñ; „ VâzŠ

úzg Îâ Æ ñZ°Z IZ gzZ g
•Z IZ ÃXì Å ÒÃÅ ä™™f ]Z W
Zz [òZ {z P ä ë~ ],¸*

» yZgzZ • @'Ç!
Æ }uzŠ q
Z wßZt Æ„A
k VâzŠ Xì YY ¹wßZ ~Š ã
Æ ]Ã%ZáZz äƒ
V; Æ }uzŠ Âì ^
Y kªgŠ kª V; Æ q
Z Xì @
Y c
0
ànΆŽÛÖ] ‚Ãeö ~ VâzŠèY Ôì e*
*
ƒYq

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

272

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö; .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}D

E
Z Ð <ÑÃwÑ+Z wßZ LZ q
~
Z Xì }â ¡t éE
5‹$ ZÃkZ}uzŠ Âì êŠ x *
»¨îÅ<ÑÃ}q
Z !x Zw
Âì HZ
 ZzÃǤ
Z q
Z Xì @
™·_ » <ÑÐ VßßZ {Š™A
%~ Ýzg Å {íf ¨LZ ZuzŠ Â Ôì @

~ ]¤^ZÆ[WV; Æ}uzŠ Âì ¦ÑùsÜg Zæ » kªq
Š 4
Æq
Z Xì @
Î ~: »#
Ö wJ6kZ ZuzŠ

IZ gzZ g
•Z IZžì t Š°Ð gTyZ Zg ø Xì 
@Y 3g kª Ìx *
» ä™ ` Z 5Z b)h
'
× Æ™ npz g¨

» y›q
Z Ð Xž • « ,Z Ž Ô• Dƒ æW'
ò} Ï‚Z P Ð wÑ+Z ñ; wßZB ZyZ Æ ñZ°Z

 o Z®Xì Lg 7yñâ Ð ]Z W
ƒ
ZµÆ ò}yZ Ì˜Í ðà » ã¨
Z ]§gzZ • Dƒ W
O‰
Ü z à}z {o
ž @
,Š™ {™E
» ò} Ï‚ Z P áZz äƒ A
á6Š ã
Å s %Z wßZÆ „A
k ZzŠ yZ ëžì @
ƒ x¥

Æ „~Š Zi WÐ gÅz kˆZ LZ ~ ]gßÅ bÑŠ s %ZgzZ ìg¸!
Ð yZ ¿C
Ù ÑZz ä™·_ » <ÑwßZ

:• zŠ ~ wì}g ø ò}Ï‚Z {z Xn™g ÖZ » yDggzZ ñZg KZ +
Y Åwì„ ËB‚
x £ » 1 ~tg
u~ <Ñz +Š A
¿i§ » ¢•
Û ~g
Š q Z ng ” B

:• ïŠK 7 { ^
Y½ gzl »q
ZC
Ù Ð ~ yZ ë~gTÅsf

x £ » 1 ~tg
u~ <Ñz +Š a

gzZì Z
 Zz q nZ » kZ ƒ ïq Åg £yEZ .
Þ ‡Ð g ±ZÆ ]o c
•g
u ðÃZ
q
Š 4
Æg
•Z IZ

Šg Ãg
u kZ 6
¯ Å tzf c
× îZgŠ LZ ¡ŠŽz!
Æ 1 wÎg Ú¡c
•¡{zž êŠ 7d
it ÿË

H=g f » äƒ wßñÆ e
Zzgž D™7t•
Û ðÃ~ }g !
kZ g
•Z IZ 6Š ã
Å wßZ Ï‚ Z kZ LZ X}™

Š 4
q
Æ yZ Ô F
Z Â c
ƒŠ qW=g f » äƒ wßzÆ e
Zzgžì zz ¸ XìB‚Æ ]o¡sÜn¾7ZÉ ?ì
Ôw¸ËZ
 gzZì »x £ ¦Ñ ÆÚ ~z%XÝZÉ 7» F
ZḠc
uZz¸XÝZèY Ôì è¾ » q nZ'
Z'
gZŒ
Û uZz¸6¯ Å ó°ŸZ=g f LÃkZž7zz ðÃQ Âì @
Yƒ "
U*
ƒ <ÑÐ ÚÅ 1 vZ wÎg »k

½c
÷
Æ uZz¸žì t zz Å kZ Xì g ïZ »zq
ZÆ <ÑñO ÅuZz¸ÝZgŠ g ïZt èY ÔñY c
Š™g ïZ ™}Š

yYz wŠ LZÐzz Å äƒ <ÑÃkZ {zgzZ ¶)u » V\WÅ /ô]Z|g
u ¸ à Zz äƒ wßñ)g f

gzZ x Z™/ô™á x *
»uZz¸žì ]!
wë*
ð•Z q
Zt q
Š 4
Æg
•Z IZ Z®X¸ D™wì m
³ÌÐ
Ôƒx £ „ q
Z ~ qJKZ » mÀ¦Ñx ÓÂaÆ  x Z™/ôž ñY ~Š™ Za ðzŠ ~ <ÑaÆ #
Ö Zˆâ
Xìg„~ ( uZz¸gzZ F
ZḪ ) V”zŠ +ŠaÆ #
Ö ZvŠ²

u„
g
 Zg { Z'{zgzZì @
Y c
0
yDg Z6gîx ¬ ~ŸÆ g
•!
x JZ V; Æ ñZ°Z IZ @'Æ kZ

Ž ªXì F
Zá¸gzZ uZz¸ÝZgŠ zi Z FÅŠgz wJÆ g
u ËV; Æ yZ Ô D™7ÔŠÛi gzZ Ý^’jÂ] Ð ~t
q nÑZ Z
 Zz V; Æ yZ Ž Ôì g™ÝqzgŠ » <Ñ™ 0
gZŒ
Û gó •L{z ì Cƒ ._Å e
ZgŠ èwßZÆ yZ g
u

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

273

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö; .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}D

c
ÍXì CY ~Š™Šg™}Šg Z Œ
Û uZz¸ {z Âì C7ð3Š xŠ ƒÐ e
ZgŠ ñ; wßZÆ yZ g
u ðä
Zg zZì CI
ÅwJzŠgÆ g
Š q Z ~ ãZôÅe
ZgŠz tzf kZ V- gzZ ì Š
c
Š ¯ àÛn`Ú 6ðsZ <ÑÃo ^Z tzfgzZ ã¨
Z û

ä VrZ pÔ D™7Âs #Z c
g ïZ » g
u ñZ°Z IZ ñ•ž • M
ÈëXì ˆ ~Š™ ì‡yZögz Z zi Z F
yZ wßZ æÆg £ îZgŠÆ e
Zzg×çO Xƒ: s ÜÆ} Å[ZÆ yZžŽ ì ~Š ^+Z à 1 ~tg
u

tó Zzg èï®L~ wì}g ø pÔì H7Ð x *
Æh

ó'
× o ôZ Lp¤
Z ä VrZ ÃyZ Ô• ñZz™sg ” ä VÍß
ÔwßZ ƒ
 Æ nkZ ÝZgŠ ?ì H „ ]gz¢y
WÅ h

ó'
× èïLÅ kZ Â ì 
@Y 1Ä6Ãe
Zzg q
Z Z
 ~ Ýzg Å

Y "Z® Ôì ŠŽñ~ 6 Ô 5 Ô 3•[!
èa c ×Å VßßZ îZgŠ x Ó yZX • sŠ ZáÆ äZ¤
x £ » g
u

X•$
Ë Y ű5~ [Z1Z {gÃè? ZgzZ ,ë @
Ô @
ƒ 7x¥ƒ
 o *
™™fg(ÃyZ ñƒ D™m
Ð ª
¤
Zî

¿i§ » ¢•
Û ~g
Š q Z ng ” b

ng ” ë !
zŠX q
Z ËZ
 ž ì t ³Ï‚Z ZuzŠ ÑZz äƒ æW'6¯ Å s %Z wßZ Æ „A
k VâzŠ

ng ” VâzŠ H ?Ï ñY Å ëZ•
Û ðÉZg ¦Ñ~ Ýzg Å g
u ¾X´~ wŽgßkZ ÂVƒ ŠŽñg
Š q Z

»g
•Z IZ ñ•X Ç ñY Ht t*
c
SZgÃ~uzŠ ñƒ ïŠg Z Œ
Û c™c
bŽ%Ãq
ZQ c
Ç ñY H ¦Ãg
Š q Z

Å ëZ•
Û ðÉZg ~X {æW7 ËÐ )g f Æ rz ¦~ g
Š qZ ng ” VâzŠžì t •ñ~ ]gß{gÃè

Ãg
u q
Z ËÔ *
™¿‰
Ü z à 6VâzŠ Z®Xì [ƒ "
U*
ƒ <Ñ » XÔ• 9g
Š q Z VâzŠèY Ô Ï ñY

t*
»q
Z 6Š ã
Å ?Š ËgzZƒ: erz ¦ŠŽz!
Æg }
ñ [¤
Z pÔì à zR z aZ wq¾ Ú/ Å ähg

%Z/ ƒ: eÌt ¤
ZgzZ !/ w©) c™gzZ Ï ñ0
gZŒ
Û ¿.
Þ ‡g
u t*
ÂñYƒ x¥ *
ƒ c™ » ~uzŠ gzZ

X Ç ñY 1™¿6kZ σx¥ SZg g
uŽ 6Š ã
ÅíZ Œ
Û ñƒ D Ñg » ñz'ÃVÂgßZÅ ßF~g6
Æg
•Z IZ ñ••Æ yZÄÆ óg
•Z ZîG£E
cL~ )
ó lLLZ ( | 643x )  b & 0Z _ö é
:• D â •
Û ñƒ D™s
 Ÿz ÅwßZ kZ

…„Ãjm Ÿæ àn%m‚vÖ] àne ÄÛrÖ] àÓÛm ᜠ^Ûâ‚uœ VànÛŠÎ oÖž ÜŠÏßm h^fÖ] ]„â oÊ †Ò„m ^Ú áœ Ü×Â]
Ÿ &nve ]•^–jm ᜠVoÞ^%Ö] ÜŠÏÖ] ó^Ã÷ Ú ^Û`e ÙçÏÖ]æ ÔÖƒ oÖž †n’ÛÖ] „òßnu ànÃjnÊ ^Û`nÊ^ßi oËßm äqæ ð]‚ež
ØÛÃnÊ ^ìçŠßÚ †ìŸ]æ ^í‰^Þ ^Ûâ‚uœ áçÒ †ã¿m ᜠ^Ûâ‚uœ Vàne†• oF× ÔÖƒæ ^Û`ßne ÄÛrÖ] àÓÛm
oÖž „òßnu ňËnÊ ^Ûãmœ ïçŠßÛÖ]æ ^Ûãmœ î‰^ßÖ] ᜠo× èÖŸ• ÝçÏi Ÿ ᜠoÞ^%Ö]æ ïçŠßÛÖ] Õ†jmæ î‰^ßÖ^e
åçqæ àÚ ^`qæ ànŠÛì oÊ Ü`i^Ë’e æœ é]æ†Ö] é†%Óe xnq†jÖ^Ò kf$ ¢]æ ^Û`nÊ xq…¢^e ØÛÃmæ xnq†jÖ]
4C0

]ƒ †nÆ Ä•çÚ ^`×n’ËjÖæ †%Òœæ l^vnq†jÖ]

Ï ñY Åg (Z ]gßÅ rgzZ ¦~ yZ ¬ Ð ƒ
 ÂñY c
0
s %ZC
Ù „ ~g
Š q Z zŠ Z
 ž B yY [p L L

Ð )g fÆ rgzZ ¦~ ª
q +Z ƒ: g ZØŠ *
™ Za kZñn Æ ä™gzŠ Ãs %ZÆ VâzŠ yZgzZƒ et²
Ô• 'gßzŠ ÅkZQ ƒ: e*
™ ¦ÃVâzŠ ñƒ DƒÆ Tƒ (Z s%Z {z¤
ZpÔ Ç ñYƒ ³*
™¿6VâzŠ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö; .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}D

274

Z
gzZ Ç ñY c
Š hgà c™gzZ ǃ ¿6t*
ÂÔ ñYƒ x¥ ( Ð ?Š ) *
ƒ c™» ~uzŠgzZ *
ƒ t*
»q
Z Ð ~ yZ¤

( 7µñt » ,ÅX) VÂgßk• Å ßF
gzZ Ç ñY 1 Zg – » ßF
Ü z kZg »y

M ÂÔƒ: ŠŽñ?Š ðÃ6¬kZ¤
Z
ó Xó Ç ñY H¿6SZg ñƒ D Ñ ¿k

iÃËÐ ~

Æe
WÅ *™y M Œ
Û c
u 9~uzŠ g
g
u 9ðà ~z%Ð 1vZ wÎgž • ë g
•Z IZ Y • /

X$
Ë ƒ 7ng ”~ |

: • Dâ•
Û ( | 311 x ) `•
0Z x â S ~ŸkZ é
äe lªn×Ê å‚ß á^Ò àÛÊ á]•^–jÚ(ànvnv‘ àm•^߉¬e á^%m‚u "
# ²] Ù牅 à pæ… äÞœ ͆œ Ÿ
4C1
^Û`ßne ÌÖù¨œ oju

gzZ ng ”Ð g ±ZÆ x|Ž • 7+Z ÌhuzŠ w®Ð 7‚Z 9Ð 1vZ wÎgžVƒ }Y b§hZ ~L L

Ù ªkZñgzZ “ _~ yZ ~ ñÑ k0
C
}÷ • g
Š q Z ng ”gzZ Š „+Z ~ DÆ ¿Ë¤
Z ÔVƒ ³#ë!
ó Xó ÇVz™

~ yZgzZ • CYƒ ¬Ð g ±ZÆ ]oLZ ÂN Yƒ "
U
Ð • 9huzŠ Z
 žì 6¯ kZ w¸t » yZ
G
4G
5¢0Z îS$ön kZ Xì e*
ä $öM}uzŠ gzZ ( | 204x )  w•
á Ô ( | 276 x )  îE
0G
Š §z s %Z

 òg ZŠ x â S žì zz ¸ Xì H7i{•„ Z (
»g ¶Z x ÓÅnkZ Ð yZÄÆ {)z g
•Z ÂgzZg U
sZ Â

t Ð( | 95x ) ¦0G]|Ð & §Æ( | 120x )  œ0 xx â Z ~ qzÑÆ òKZ ä ( | 255x )
:ì He
Zzg

ä VrZ ÂXì s ÜÆ *™yWŒ
Û Âtž ¹ ä b‚ Ôc
CÐg
u ä VrZ Â Y7 X ä ËÐ yZ L L
4C2

ó Xó ¸ ñÑ p=c ¿#Æ yWŒ
Û 1 *™Ñ Hž c
â•
Û ñƒ D™g ÖZ » WZg *

Z®Xì » ä™Za xŠ £~ yZ gzZ äZ”~ : M ÃÜÑbÑŠ yDg » wßZÆ ñZ°Z IZ @'Æ kZ p

VâzŠ yZ gzZ ì CY Åg (Z ]gßÅ ßF
ˆ Æ kZ gzZ ì xl ¬ ñO Å rz ¦V; Æ yZ ~ g
u ½%Z
Xì @M xiÑ uF» kZ™È bŽ% c
¬»{ q
ZÆ qg •
á įŠŽz!
Æ ¡‹oÃ7Æ VßßQ

4C3

:ì Š
H™f V- ÃwßZ kZÆ ñZ°Z IZ ñ•ä ó]bZ›Lr
™ é

^_Î^Ši àÓÛm ÜÖ ážæ á^ÓÚ¦] …‚Ïe ÄÛrÖ^Ê Ÿžæ àÓÚœ áž xnq†jÖ^Ê Ÿžæ Ý‚ÏjÛÖ] Ü× ហîŠßÖ] äÛÓuæ

zŠ:gz Ô Ç ñY c
Š hg™}Šg Z Œ
Û c™ÐZ ÂñYƒx¥?Š xl¤
Z ~ bÑŠ ng ”zŠžìt ¬‰
Ü zÆ ng ¬L L

gzZ ñY ÅÒÃÅä™ ¦ÃVâzŠ ƒ: eÌt ¤
ZgzZ Ç ñY c
Š hgà bŽ%gzZ Ç ñY c
Šg Z Œ
Û SZgÃq
ZÐ ~ bÑŠ

ó Xó Ç ñY c
Š } Šg Z Œ
Û g ±Z .
Þ ‡*
ÃVæŠ ng ”VâzŠ ƒ: eÌt ¤
Z

¿i§~!Š ÑZ ng ¬X »Y f4` Z'
× w5

IZ n kZ Ôì @M xiÑ uF
gzZ wøZ » q
Z Ð~ VæŠ zŠ ¦Ñèa Ð ¿i§ {gÃè Æ ñZ°Z IZ } •

Xì Åe
×ÅwßZÆ g
•Z IZ} •gzZì Hg ïZ » wßZ kZ ä fw5Æ ñZ°Z

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

275

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö; .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}D

Ä
:• ˜ ñƒ D™h
Š F
ÅwßQÆ ä™xl6rz ¦Ã ßF
gzZ ¬ ( | 1304x )  ~© RA Z†·)´ é
o†• “Þ t]†ìž ᜠ&nu àÚ è•‚ì änÊ àÓÖ ýÄÛrÖ] o× îŠßÖ] Üm‚Ïi ènËßvÖ] àÚ ÄÛq …^jì]
½†Že á^Ò äqæ pªe àn•…^ÃjÛÖ] àne ÄÛrÖ] g×_m ᜠoÖæ¢^Ê ÐñŸ †nÆ äe ØÛÃÖ] á^ÓÚž ÄÚ äe ØÛÃÖ] àÂ
Å^Ëi…] o× قm ^Ú ^v÷m†‘ Õ^ßâ ‚qæ æœ åçqçÖ] àÚ äqçe ÔÖƒ àÓÛm ÜÖ á^Ê †ÓËÖ] ”çÆæ †¿ßÖ] ÐÛÃi
4C4

&m‚vÖ] Ùç‘œ Ø✠äe |†‘ p„Ö]çâ ]„âæ än× قm ^Ú Í†Â ]ƒž îŠßÖ] oÖž †n‘ ^Ï×_Ú Ùæ¢] ÜÓvÖ]

¦Ñq
ZÐ kZèYì lz$z bzêñZgtèÑqì Hg (ZÃñZg Åä™xlà ¬6rz ¦äÃè®
 )L L

Xì lzg ƒ
 o) *
™C
Ù !
wïÐ ¿Ãù¦Ñq
ZŠŽz!
Æ äƒ e¿èÑq Ôì CYƒ `g {Ð ¿Æ #
Ö Q ?Š

c
ƒ: eÌb§Ët ¤
ZgzZ ñY ~Š rgzZ ¦~ VæŠ ng ”zŠ Ôƒ ẻB‚Æ npzg¨}g7 žt Â’ e

ÐZ ä g
uÁßZ Y fÔÇ ñY Hg (Zà ¬B‚Æ ?Š ÂÔƒŠŽñ?Š ôÜgzZ ãZz ðÃ6äY ñVZÆ ¬¬ V;z

ó Xó ì H™fB‚Æ s
 ZÜ

: • Dâ•
Ûh
'
× }ƒ D™ÜÃw¸Æ( | 584x ) òi q)´( | 1304x )  ~©)´ é
é†fŸ ƒž Ø‘¢] Í¡ì o× àn%m‚vÖ] àne ÄÛrÖ] á^ÓÚž ÄÚ îŠßÖ] ð^•] oÚ‡^v×Ö …^fjŸ] h^jÒ oÊæ
¡’ËßÚ á^Ò áž h^jÓÖ] èÚ‚ÏÚ oÊ Ù^Îæ (å†nÆ ÜnÏmæ ჩm Øq†Ö] XXh^e oÊ äÚ¡Ò o`jÞ]ZZ oì]†jÖ] •†rÛe
†¿ßÖ] Ä_Î ÄÚ oÞ^ÚˆÖ] Ù^’ËÞŸ^e é†f Ÿ ]ƒž ÄÛq ÄÛrÖ] àÓÚœ á¬Ê Ÿ Ýœ ^Û`ßne ÄÛrÖ] àÓÛm Øâ l†¿Þ
oב äÚ¡ÓÖ ^Þç‘(oÖæœ á^Ò (é‚ñ^Ë×Ö ÜÂœ áçÓm äqæ o× Ņ^ŽÖ] Ý¡Ò ØÛu àÓÚœ ^Û`Úæ oÊ^ßjÖ] àÂ
‚nÏÛÖ] oßÃÛÖ] à &m‚vÖ] t]†ìž îŠßÖ] ð^•] oÊ á¢æ “ÏßÖ] l^Û‰ à !oÚœæ çâ oeªe Ü׉æ än× ²]
C45

Ø‘¢] Í¡ì o× çâæ

z ¦~ V(uzŠžì H™f •Æ {) ÜnÏmæ ჩm Øq†Ö] [!
Ô g ±ÑZ [ ä( | 584x )  òi q)´L L

Æ [ ä VrZ gzZ ì s ÜÆ ÝZ bŠ™ òúŠ » ¬Ã7Æí@
z *¼ Å yZ sÜŠŽz!
Æ äƒ eÆ r

ÏZ ƒ erz ¦~ yZ ¤
Z ?7c
ì e¦~ g
Š q Z VâzŠž Ç ñY ¬Š ~ ]gßÅ s %Z Ôì ¹~)l
wú6]gß+ZÃ qg •
á x¯ƒ eJ
V˜ gzZX Ç ñY ¬Š 7à ãâ i s%Z sÜÃsÐ Š §gzZ Ç ñY Hg (ZÃ

Ãg
uq
Zž Ìn kZgzZ ìg pôÐ äƒg ZŠ Íx¯ Å 1\ Mž @
Xƒ {Š c
igzZ x ¬ {Z
Ã » Tì xl„ 
*™

ó Xó ì ÝZ s ÜžŽ ÏñYƒ `g {Ð ¶Š pÆ{zÐ ¶Š}Šg Z Œ
Û c™

¿i§ » 1 *™Ñ ~ !ó Š ÑZ ng ¬L

i§ » 1x™Z wÎgŠpÔì ðâ •
Û „0
¶
ä ( | 1304x ) ~©)´ Åg »i§yi ZáTÆ iÆ g
ung ”

VâzŠ i» kZ Ì\ M ÂÔ @
ƒ 7gŠX » ng ¬ ~C
Ù ª~ VæŠ zŠ ~ kŠZ #
Ö }
Å\WZ
 ž å4- ~ŸkZ

:ì ~z%Ð 5Ȭ ]|ž 6 X¸ D â •
Û Ø%~ ]gßÅrz ¦~

Õ ð]‚Ê ²] oß×Ãq 0#"²] Ù牅 ^m Vk×Î kÖ^Î 9Ô×â Ÿž g‰^vm ‚uœ ‹nÖ 0#" ²] Ù牅 Ù^Î kÖ^Î
š†ÃÖ] ÔÖƒ VÙ^Î ]†nŠm ^e^Šu g‰^vm ÍçŠÊ äßnÛne äe^jÒ oiæœ àÚ ^ÚªÊVØqæˆÂ ²] ÙçÏm ‹nÖœ
C46

9Ô×â h^ŠvÖ] •ÎçÞ àÚæ(á畆Ãm

ä ~ ÔÇ ñYƒ { n {z 
Š 1[ˆyŠÆ #
Ö ªÐ ¿Tž c
â•
Û ä 1vZ wÎg Ô¹ä 5iœÈ¬ ]|L L

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

276

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö; .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}D

c
Š ~B; N ZŠÆ kZ)*
¿» ¿Tž• D â •
Û Â\¬vZ X Vƒ ZÆ61\ M ~}™vZ ! 1wÎgÆvZ} Z ¹

~ [ z [ˆÐ ¿TpÔì bŠ C ÐZ » wqZ sÜŠ Z%Ð kZ Ôc
â•
Û ä 1\ M Ô Çƒ [ˆy‚ M » kZ Ô Š

ó Xó Ç ñY Zg â {z ˆƒ qzÑ
h™

¿i§ » 7x Z™/ô~ ]gßÅ!Š ÑZ ng ¬

ÌZ
 çOX • g
•Z IZ ñ•g ZŠ'DÆ TÔå„z„¯ Z0
Z Ì» x Z™/ôCc
 F
š
Ð1x™Z Ñ

D Ñ ¿k

iÃwßZÆ rz ¦{z ¬ Ð ƒ
 Â @
Y c
VZ wZÎ » ng ¬~ÜÑ·Àt ‚Æ x Z™/ô]Z|

D™wZÎä ¿ËÐ5k„0vZ†]|žì ~ ~gg 9ž 6X¸ Dâ•
Û g(Z ]gßÅkZñ~ yZgzZ

:¹ñƒ
  ™(—        ™ VÙ^Î où× Ì×jíi ð^n•œ ᕆÏÖ] oÊ ‚qœ oÞž

ý èmŸ] å„â oÊ ]çÛjÒ ‚ÏÊ —  $   $ ™ (— #  ™ ý —ø  $ 
  

$  $* ™ Ù^Î Ü$ š…¢] Ð×ì ØfÎ ð^ÛŠÖ] Ð×ì †Ò„Ê —     $   ™ Ù^Îæ
  #  ™ Ù^Îæ ð^ÛŠÖ] ØfÎ š…¢] Ð×ì å„â oÊ †Ò„Ê —    
  
o–FÚ Ü$ á^Ò äÞªÓÊ —   

Еg „ ºgÆ : M Â: yŠ ( Æ #
Ö ª) kZ L Lì @M ~ e
Mq
ZÔ Vƒ @
0
s %Z ~ ]c
M P Åy M Œ
Û ~L L

'Ð ,™[ZŽz w ZΙƒzás§Å}uzŠ q
Z {zL Lì V- ~ e
 M ~uzŠgzZ óÐ
ó ,™[ZŽ z wZÎ~ : M : gzZ

vZ ì n L L :Ð }{zžì ~ e
 M ~uzŠ gzZ óÐ
ó ÃÖ 7]!
ðÃÐ \¬vZ {zL Lì @M ~ e
M q
Z b§ÏZ

~e
Mq
Z b§ÏZ 'Ð N Ö ÃuÑLZ {zžì @
ƒ x¥Ð e
 M kZ ó Xó ¸ D™7uÑë Åg ÇŠgz6}g ø

y• M ~ e
 M kZ ÂÔì c
wÃ}iˆÆ kZgzZ Xì c
¯ ä \¬vZ& » y• M c
ì g ZØŠ {Š c
i *
™ Za Zg vH L Lì @M
Q ÔÅ Za }i~ yŠ zŠ ä Tƒ D™g ïZ »vZ kZ ?H L L: ì ~ e
 M ~uzŠpÔì H™f ¬ Ð }iÃöZa Å

]…÷ çËÆ ²] á^Òæü :c
â•
Û b§ ÏZ Xì ðƒ Za ¬ Ð y• M Ô}iž ì @
ƒ"
U
Ð kZ Xþ Zþƒ zás§ Å y• M

Ôåsßñ ( ~ èâ Uâ i ) Ð ]ÌyZ \¬vZžì t ÂÈ » kZ X —]†÷ n’e ^Ã÷ nÛ‰ ( ^Û÷nÓu ]ˆ÷ mˆÂ (^Û÷nu…
ó Xó ì 7[Z

:c
â•
Û gzZ H7~ ]gßÅri»]Ã%Z ~C
Ù ªyZ ä 5k„0vZ†

$     %    $  ™ oÖæ¢] èíËßÖ] oÊ —   $     ü

 ™ é†ìŸ] èíËßÖ] ±Ê Ü$ —       *  ™ — #   $  
   

îÖ]ý —  $ 
   

™f »‰
Ü z kZt û        üyâ •
Û » \¬vZ :¹~ [ZŽÆ kZ ä 5k„0Z L L

: gzZÐ •g7¹!
ð*
ºg ‰
Ü z kZ ÔÐ N Yƒ lƒ" ƒ
 áZz }i z Vâ • M gzZ Ç ñY ïY gߪ Z
ì


 M ~uzŠ p ( ǃ ݬ » eeÐ zz Å äƒ {Ši cŠ ) Ð ,™wZÎÐ }uzŠ q
Z
    üe
$  ü » yZ b§ÏZ ( Ð N M ä1kZjz lƒ Z
 ~SyZy) ǃˆ ÆÝYgßiŠ ~uzŠt û  $

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö; .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}D

277

ÅVzÈ 4LZ yŠÆ #
Ö ª \¬vZžìt [ZŽ » kZ Â Iû     ü( ~uzŠgzZ Iû 

¸ D™7uÑ~ *Š ëž• ïŠÈ™ Y ÌëgÐ }~ : M vßáZz ä™uщ
Ü z kZ ÔÐ N â •
Û„

ue {Š6» Vƒk
Æ yZ™w1 ( Vî 0
)B; Æ yZ ÂÔ Ç}Š Î$6VrñÆ yZ \¬vZgzZ ( ñYƒ „Ì~g øž @
)
Ð ,™éZpt Ìvß•
Û »‰
Ü z kZgzZì 7e*
Ö ]!
ðÃÐ \¬vZž Ç ñYƒ x¥7Z ‰
Ü z kZ ÔÐ ,Š™
Xf
™wJxsZ ël»ž

Q ( å7c
;ÐZgzZ ) H Za ~ yŠ zŠ Ã}ižìt ÝZgŠ È Âì m» öZa Å}i z y• M J
V˜ gzZ

Š Z%Ð ä;Æ }igzZ c
Š ;Ã}iˆ Æ kZQ ( G A
% 6Æ kZgzZ ) H'
Z'ÐZ ~ yŠ zŠgzZ H Za Ãy• M
H
# Ô r Ô h N Ô {g e Ô kvÔ ã0
Vzq ƒ
 ¹!
KZ › }i ÂÔ Zƒ ~ yŠ zŠ î ; » kZt gzZ G Za {)z õ/E
~ kZžì t


c
¯ ~ yŠ zŠ y• M gzZ µ ~ yŠg eÆ

vZèY X • Ð wi Z ]Ìt ~ \¬vZžì Èt » y» VŒ  û $  #  ü yâ Û•t ;g [Z

s %Z ðÃ~ ]c
M Å *™ y M Œ
Û k ( ¹Ð b‚ ä k
ñ „0 vZ†]|)Xì ©
™ Ýq ÐZ ì LeŽ \¬
4C7

ó Xó Yƒ7s%Z ~ x¯Æ \¬vZgzZì x¯ Å \¬vZ *™y M Œ
Û èY ( ì 7Ìet gzZ )ì 7

rz ¦i» kZ¬ Ð ƒ
 ~ ]gßÅ!Š Z s %Z x Z™/ôžìt Š°Ð ä™ÜÆ k½Z sîkZ

à ßFc
¬6kZ {z b§Å ñZ°Z IZ ñ•gzZ Xì Hg (Z ä g
•Z IZ ñ•ÃwßZ ÏZ gzZ ¸ D™7Ð

X ïŠ 7E¯

¶Š ßF
6‰ÃbÑŠ ‰ c
¶Šg Z Œ
Û c™z t*
Æ™ Za xŠ £~ÜÑmÀ~ yzÅZížìt x¯Ýq

¶Ýq E¯z qzZ Ä ]gßÅ =Âz r‰
Ü zÆ s %ZC
Ù ªÆ yZ gzZ mÀng ¬É Ôå @
Y c
0
7yDg »

X å @
Y ŒÝZ s Ü *
™g (ZÃ ßFc
¬™hgÃrz ¦~ ]gßÅs %ZzŠ §gzZ

ii» “Å¢•
Û

: • ë ( | 1176 x )  ~ŠŠvZ à z { •
á é

Æ  Y •è]ZŠ •
á g Z [ZŽ »XV; Æ VâzŠ ñZ°Z IZgzZ g
•Z IZ ª¢•
Û ž 7g ïZ ðÃÐ ]!
kZ L L

~ äâ iC
Ù ä >ñf2 Ôì g »i§gzZ wßZ {”ð q
Z ~ +Š qt ÔÜïÐ )Åg
up ÖZgzZ ._

‰gzZ ÁÃg
u Ô• f
 {Š c
i ÃY •wZ ¸Z ‰Ôì t•
Û » t Zzf Z ~tzgÆ VÍß%Z Ôì Hg (Z ÃVzq VâzŠ
4C8

ó Xó ì xiÑ wZŠZ ~ Vh§VâzŠpÔ• D™g (Z {Š c
iÃg
u²ÔÁÃY •wZ ¸Z
:• D â •
Û {z Xì ½]!
¸ Ìä ( | 110x )  ~y Œx â S é

Æ wÑ+Z 2‚ZÆ„ñ; „ VâzŠi§<
 ~g vž 7h'ŠqðÃ~Îâ Æ TžnÅ u 0
ñZ}
kZ L L
4C9

ó óXì ~ yxgŠ

ËÐzz ÅÇsÜž ,™:¾I Ú ZgzZ ,™76}uzŠ q
ZÃb) LZ LZž ’ e Ã<
Ø Zè VâzŠçO

<ÑÆ™¿6óg
uC
Ù ªLñƒ D™g (Z ~$
Ð àm‚Ö] oÊ äÏùËi s§~uzŠ c
,Š™g ïZ » kª c
u 9
g

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

278

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö; .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}D

X ,™s ZžZÐ ¬æz Y AÆ

:• D â •
Û Xì H{g •
á Z s§Å]!
ÏZ ~ w¸LZ Ìä( | 204x ) w•
á xâS é

ì „z w¸ Z÷  ñY ïw¸ðÃÐ 1 *™g—s ÜÆ w¸}÷gzZì ÅgHÝZ c
ì ¹ä ~ w¸ðÃŽ L L
5C0

ó Xó c
â•
Û ä 1 ]À M Ž

:• ë ~ ó‹Z ÝçL[Â KZ ( | 388 x )  ! æx â S é

gzZ ¸óg
u [ôZ LwzZ X Iƒ Ë~ V¸•
Û zŠ gzZ ðƒ ÇZ È) zŠž ¬Š ~ äâ i LZ ÃDIZ ä ~L L

~ ä™Ýq Š° CZ gzZ Yƒ 7Z]
Ð }uzŠ ~ ]gz¢ KZ q
Z C
Ù Ð ~ VâzŠ ²Ô óøZŠz„[!
g Z L}uzŠ

c•
á 6k‚ZŽ Ô• ]g qÅkZ '
óD

z}gLzZ •6(Åk‚Z óòz g
Š qZž
L n kZ X Yƒ7{ Zz6" z i *" }uzŠ

gzZ y!
Ò {zÔ ì Cƒ à { Ð ]g qŠ ã
Ž gzZ ì CYƒ xâ {z Cƒ 76Š ã
m{ Ë]g qŽ gzZ Ô• B
g w Å
C51

ó Xó ì Cƒ „ yZk

z

x¯dÜ

` ZÆ }uzŠ q
Z ~ VÂgz¢KZgzZ • d
Œ
Û ¹ ~ª
2zû%žŽ Ô„ñ; „ VâzŠ žì t x¯dÜ

wq » W
ÑZ IZgzZ g
•Z IZ¡X • g •u's ÜÆ}uzŠ q
Z ñO ÅŠægzZ ¬Z Å}uzŠ q
Z ~ : M Ô•
: vßt Xì ŠzöJ
ä™A
%´ùÆ V(ugzZ 
*™ ‰ZÃVz•Ô
*™yÒ ÃVìZzg ÒÃÅ ÒZ ~ yZžìt

»<
 ¿#6yZ 2 Ô• ïŠ Î Í6 Y •]‡zZ ‰gzZ • BÃg
u 
p: gzZ • n
g wì » g
u ñA

Ãz} IZ¡ s§ ~uzŠ X • ܇РkZ Šp {z Ôì Š
c
Š Ãx Z™Y •DgŠTž … Y 7t gzZ• D Î x Z²Z

D™wJ ƒ ¬ZñÆ yZ`™g
u Ô• È0
{zÆ <
Ø Zè XgzZ • n
g yDg „ Ás§Å g
u ïz g
u

X • Dƒ >%Æ äw" Æ 1 ~t g
u :gz •

C52

X ,Š {Z
ÃÃ}uzŠ q
Z~ VâZyLZ LZgzZ ,™ Za wZŠZ~ V-zg LZ 6 VâzŠžì Å%Z kZ ]gz¢Z®

«Å[!
kZž 6Ô ñY H: ç £ë!
Ã}uzŠ q
Z ñƒ By.z xEZzŠ Ãg
ugzZ}žì ~gz¢Ìt 2

IZ x â S Lg• Å ( | 150x )  •1Z x â Z ä VrZ Ž w¸t » ( | 1332x )  ()´ ,'¯X ì [ g*~ `
:ì –ñƒ D™yÒ~ KÆ [òZÆ ]à óñZ°Z

x â S gzZ ¸ f
 : x » Ç!
Ðe
ZgŠ ~ e
Zzg z g
u x Z™ $öx ¬ ž ðƒ t zzgzZ q
Z Å ]à kZ L L

ž X: wJ6¯ kZ hu Ϲ ä VrZXK E°Z ¸z wßZÆ kZgzZ Å q nZ Å kZ ä ( | 150x ) •1Z
C53

ó Xó • p ÖZÐ sŠ ZáñZggzZ e
ZgŠèY ðƒ ]à{Š c
iÃÄkZa kZ X ‰: "
U
¬ZñÆ e
ZgŠ wßZ

c
¯ Ã ( ûgzZ ñZg )}wßZgzZ}Š ã
Å× îZgŠ ä *
Ññžì ;gƒ ãZzè÷a]‚e Ð kZžVY 796gîË

ZgŠ gzZ g
e
u e
ZgŠXì qçñ » g
u®e
Zzg ×Xì e
Zzg o ^ZÉ 7e
Zzg × qçñ »}DèÑqÔì

Xì _g*~ `~ŠÅ[!
¬ c -áZjkZž 6Ô• B
g mÐ y.ZzŠŠ ¿Z

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

279

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö; .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}D

]Y!Zj
146B1 VèÇÖ^fÖ] ä×Ö] èru

( 1)

!Zj

!Zj

!Zj

( 2)
( 3)
( 4)

339B1 :èÇÖ^fÖ] ä×Ö] èru

(5)

186B1 :òg ZŠ ò

( 6)

185B1 :òg ZŠ ò

( 7)

340Ô339B1 :èÇÖ^fÖ] ä×Ö] èru

(8)

51B1 VànÃΩÛÖ] ݡž Ô 183B1 :òg ZŠ ò

(9)

171B1 VànÃΩÛÖ] Ý¡ÂžÔ 189B1 :òg ZŠ òÔ 358B5 :Ž ! Z 0Z '

( 10)

52B1 VànÃΩÛÖ] ݡž

( 11)

187B1:òg ZŠ òÔ 105B8 :L ãZd

( 12)

489B1 :òg ZŠ ò ( 13)

316B1 V&m‚vjÖ] ‚Â]çÎ ( 14)
!Zj

300B1 :òg ZŠ ò

( 15)
( 16)

301B1 :òg ZŠ ò ( 17)

319B1 V&m‚vjÖ] ‚Â]çÎ

( 18)

152B1 VèÇÖ^fÖ] ä×Ö] èru

( 1 9)

434B2:ofa„×Ö á憊ËÛÖ]æ †nŠËjÖ] Ô 25Ô24:q™wßZ
9B1 :¾]ZvZ Á

( 20)
( 21)

‚ß Œ^nÏÖ] oÖžæ •^`jqŸ] oÖž …^’m Ø’Ê (äÚ^ŠÏÞ]æ ‚n×ÏjÖ] oÊ ÙçÏÖ] h^e Ô ànÃÎçÛÖ] ݡž ( 22)
é…憖Ö]
366B4:~g ]Z ì ( 23)

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

280

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö; .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}D

! ]Z ½„ Ô ‚n×ÏjÖ]æ •^`jqŸ] èÖ•œ oÊ ‚nËÛÖ] ÙçÏÖZ : Z0·x â ZÔ㻟Z :BŠ aÆ ,å

( 24)
ÍCÄ
E
| 1347 Ô^Ô ö Z

12mÔwÍ Z [!
ÔÃq
Z6}wßZ Ô 41Ô 40m)l : äÏËÖ] Ùç‘] oÊ ˆnqçÖ] ÀF
zŠg Z wßÑZ ìY

( 25)

175m : Ãq
Z6}wßZ ( 26)
156B1 VèÇÖ^fÖ] ä×Ö] èru ( 27)
424B11 :p…^fÖ] xjÊ ( 28)
6970X71 :p…^íe xnv‘ ( 29)

1339 :~èF
Ô 5401 :ð¨
Ô 2317 :zâ 0Z Ô 3583:Š ƒ ZŠ1Z ( 30)
600Ô599 VèÖ^‰†Ö]

( 31)

é…憖×Ö Œ^nÏÖ] ‹Ú^íÖ] Ø’Ê (Øfßu àe ‚Ûu] pæ^jÊ Ùç‘œ h^e VànÃÎçÛÖ] Ý¡Â] ( 32)
298B13 Vp…^fÖ] xjÊ ( 33)
39B1 :èÇÖ^fÖ] ä×Ö] èru ( 34)
35m :[Â)l ÔÙç‘Ÿ] ÄÚ^q ( 35)
340B4 VànÃΩÛÖ] ݡž ( 36)
330B3:ofa„×Ö xsZ õg @
Ô49B1 VoÞ]†ÃŽ×Ö p†fÓÖ] l^Ïf_Ö] ( 37)
434B4VànÃΩÛÖ] ݡž Ô 424B1 VoË’jŠÛÖ] ( 38)
187 Vé†ÏfÖ] ( 39)

63:b &0Z)l ( 40)
606 m : èm]æ†Ö] Ü× oÊ èm^ËÓÖ]

( 41)

148B2:òg ZŠ ò ( 42)

209 m :lçf%Ö] Ü×ŠÚ ( 43)
183m :èו^ËÖ] èeçq¢] ( 44)
186 m :èו^ËÖ] èeçq¢] ( 45)
697B8 :xjËÖ] ÄÚ p…^ífÖ] xnv‘ ( 46)
555B8 :xjËÖ] ÄÚ p…^ífÖ] xnv‘ ( 47)

m:vZ Á ( 48)
m:vZ Á ( 49)

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

281

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö; .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}D

50Ô49m V ð M U S M ( …çaŸ ( ènÛ×ÃÖ] èfjÓÚ(Í¡jìŸ] gf‰ oÊ Í^’ÞŸ]V å^ŽÖ]( pç×a• ²] oÖæ ( 50)
:‹Z Ýç

( 51)

52m :Í¡jìŸ] gf‰ oÊ Í^’ÞŸ] ( 52)
163m Vá^ÛÃßÖ] l†n‰ ( 53)

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫‪Ýç‰ Ø’Ê‬‬

‫]‪&m‚vÖ] Øaœæ äÏËÖ] Øaœ àne èߊÖ‬‬
‫^{‬
‫• ·‪Y ~W » "Å  àZ»Z‬‬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

283

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö; .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}D

ž

Š OZÔ ]ÑçÔ„
 ( Ï0

i ñ; %x Ó Š°»TÔì Œ6VƒU x ÓÆ Ï0

i b ˜Z Å óòsZ„h
]
L

b & Z z ]úŠ ä Vzg ZŠbÆ Tì „Vc
0
"q
ZtXì *
™ ô=z s
 Ÿz Å]xòsZ ~ yZyÆ DgzZ

gu^‘( | 1354x ) Ÿg æg · #Z Ð~ Y f •qÆ „kZ X • ~Š x •Zu ]â }
gŠ VZ¤
~ yZyÆ

½ •gzZ ( | 1386 x ) Ú¦ Ô ( | 1400 x ) ~ŠzŠñ dÑZ 1Z *
ÑñÔ( | 1368 x )  aZ Œ • Ô…^ßÛÖ]
g x £ q
n
Z ~ yZyÆ ;@
z "Ž Ô• ï•
á à Z»Z·°eZ szcÆ¢q){z´Æ {)z ¦ò

Ôì Lg ŠŽñykZ » t~ TÔì g Zza Å= „
ó tL èY Ôì ` ZÅ oz ïgzZ Î yY óòsZè„h
]
L

Cƒ 7È0
Åu³Ë=VZ'h
'
× X ñY 1™wJùz ðÃyZž7{Š™wi *
Ð s§ÅvZg ° Z F
6=èY
1C

XnY H: izˆÐ kZž

+®gñ*
V˜ ì „zt X ñƒ Za ~ gßÃÖ] ¡ÓÞ ÂszcÅ {ì/ßÆ^ÃY 1â917 àò Z»Z · #Z

ŠúŠ *Z Æ àò Z»Z • gzZ  oãfÖ] ·( | 1323 x )  Ô {† ·Ô  C
Ù i Z •Ô( | 1335 x )  ~²Z Ð
X ñƒ Zalçjו

àÚ Ôh†ÏÖ] àÚ Ý¡¾ Ôé†nŠÖ] äÏÊ ÔÜ׊ÛÖ] é‚nÏÂ Ô Ü׊ÛÖ] Ð×ì Ð ~ XKʼäàò Z»Z ·

Ù]©‰ èñ^Ú ÔÐvÖ] Ìñ]„Î Ôá^Ûm¦] ˆñ^Ò… ÔÌv’ÛÖ] èÒ†ÃÚ Ô²] ÄÚ ÔÝ¡‰¦] Ü`ËÞ ÌnÒ Ô ÐvÖ] ÜÖ^ÃÚ

Øaœ æ äÏËÖ] Øaœ àne èmçfßÖ] èߊÖ] [ Y Zg ÆH Z ˜c~ y
M Ð ƒ
 gzZ X • Ùf .
Þ ‡{)z Ý¡‰¦] Ùçu
X Å" &m‚vÖ]

Š¼ Ôì H7B‚Æ ]ÑÑ+Z ®ÃñZg KZ ä VrZ ~ TXì ·ù » Y Zg WŠ»[Ât Å sßñ

X • KÁÂ x~ [ZŽÆ kZgzZì 1 { ^
Y ~W»[Â kZ ä Y f[²
:• ˜ {Š¶ZF0 yG • é

ÃyWŒ
Û sÜŽ ) y M ÛŒIZgzZKZ
 Zz ÿ6<
 gzZ äÑ yZZ6<
 {zžì @
ƒ kCÐ Ã «Å à Z»Z·L L

x~Ý¡‰Ÿ] ØfÏjŠÚ [ KZ ä VrZž 6X • Ð ~ Vß Zz 䙊g » ( • D™g ïZ » g
u ñƒ … â

žì H ãZz Ã%Z kZgzZì HŠg » y M ÛŒIZ ä VrZ •Æ yZÄkZ Xì Hì‡&m‚vÖ] Øa] æ ᕆÏÖ] Øa] yZÄ

ÏZXì ô=+4 Å y M Œ
Û „g
uÉ Ô• 7~ y M Œ
Û 9· Å ]xòsZèYì 7g » {g e ðÃ%Æ <

x lZ Ôp°Å<
 ~ kZgzZ ì Å ì‡`q
Z Ð yZÄÆèߊÖ] é†ñ]• oÊ ~ Ý¡‰¦] Ü`ËÞ ÌnÒ [ KZ b§
&m‚vÖ] Øa]æ äÏËÖ] Øaœ àne èmçfßÖ] èߊÖ] qçñkZ ä VrZ ~ ]Ö í! ~y
M KZ pÔì Å c 69z ®gzZ
7ãZz Ê Z% KZÐ g
u IZgzZ}IZ Ì}ä sßñpÔì è[Â xq
Z6kZgzZì H™f m{g•Ã

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö; .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}D

284

C2

ó Xó H

:ì 
@Y H7 { ^
Y ~W¿»[Â Å àò Z»Z· •~ sf

{^
Y: Z]
¤ »[Â

EE
5{¢ é
+Z†0 Ô™ #Z îGÏG
:• ˜ ñƒ D™{û6[ kZ Åàò Z»Z· •  •w M m

E\
r
 ™gzZì xzøÐ ]ªÜZgzZ Ï•Åx¯pÔg7½Ð ]c
ç? gzZ ˆŽ ì J 7û%Š¼Ã[ kZ ä ~L L

[Ât X • yÃ} IZ gzZ g
u IZžì Hê ._Æ =KZ gzZ ì H7 Q gzZ 臧•Ã\ M LZ ä [Â

X¸ ÌY • x Z™$öŠ¼gzZ ¶Ì_öŠ Z®~(Å  Y •}nèY Ôì C™ª
ÑŠ6dÁgzZ .Áų í!
•Z ° x â S {)z ( | 161 x ) ~g NgzZ ÎZ Ô¦ZizZ Ô ( | 241 x )£Z x â S Ô ( | 204x ) w•
g
á x â S Ô ( | 179 x ) ´ â x â S H

LZ ä [ Â r
 ™žì CYƒ VÈ]!
t 6¿áZz "7rç Ã[ kZ ?¸ 7Y •B‚B‚Æ äƒ

Xì @
Yƒ ãZz Ð Vß V à Zz äWÐ Mž 6Ôì c
ŠgZŒ
Û _öÃáZz 䙿#gzZžÃáZz ä™kZñÅ•ñ

Øq†Ö] èm• àÚ Ì’ßÖ] o× 霆ÛÖ] èm• áç×Ãrm &m‚vÖ] Øaœæ :• ˜6x £ q
Z à Z»Z ·6gîÆ wV
C
3

áçÏÏvÛÖ] ð^`ÏËÖ] ^ã–Ê… ènÏ×ìæ èm†ÓÊ éœç‰ å„âæ

÷ÕÏ‚ZP á Zz äWt ‚ з_Æ [Â

:•t {z Ô• D Wt ‚÷ÕVc
ú P ŽÆ [ kZˆÆ·_Æ [ kZ Å àò Z»Z· •

X Y Z¬Z » yZgzZ ÃÅ#
Ö Z Ðf é

X /Zz*
Ð Ã ˆè6g
uÁßZgzZ ðÙW *
Ðg
u® é
X /Zz*
Ð Y • ]Ã%ZgzZ}ÁßZ D é

X ~²µˆZt ‚Æ¢qgzŠgzZ [f é

{û6yZgzZ ]‚½Z {¢PÆ [Â

X • D™7 { ^
Y ~W¿»[Â ck

i ÅyZ ñƒ D™7]‚½ZP Ð [ Š•ë[Z

4C

x Z™Y •gzZ CèÄc
:• ˜ àò Z»Z· •

äßÚ ènÊ^Ò è×ÃÖ ð^`ÏËÖ] Í^ŽjÒ] ‚Ãe ^ßjÚ ÌÖmæ ]÷‚߉ &m‚vÖ] x’m ‚Îæ
4$²ì Cƒ 9U•g
z CyZ )X • ïŠ wÅÃA—~ kZ x Z™Y •Z
 ì CYƒ ® éSE
5G
u]‡zZ ÎL L

ó ó( X • g ZŠ)fgzZ w¬Æ kZ}Y fgzZ wßZ z‚Y fÉ Ôì 7«6( $ö) <
 Y f ÜÅ » fz•

•Ð áZjÆ b) Vc
úP ~ sf ëXì c
Š™Šg Ãg
Š q Z 9Ϲ •Æ wßZ {gÃè LZ s
ò ßñ •

X•M
Wt ‚]Ñì0Ð +C
Ù â Æ®kZgzZ g
•Z DÆ •Ð TÐ ,™7t‹å›Ã•ñÆ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö; .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}D

285

•ñ » à Z»Z· •6ä×✠ð^Ófe h„Ãm knÛÖ] a
:• i ZBg àò Z»Z· •Ð áZjÆ g
ukZ

wÑ+Zg•gzZ c
â•
Û 7V- ä 1ÑÆvZž ¹™ 3ngzZ c
Š™g ïZ » kZ  ‹Ãg
u kZ ä6Ȭ {¦Z
 LL

tXì ón¯%LgzZì s ÜÆ y M Œ
ÛC
Ù ªg
utž Zƒ x¥Ð kZ û . (  ü :Å]zˆe
 Mt Å y M Œ
Û

]4KZ Â Ä0ZÉ ì ŠŽñ~ b ôÃJ
 ` M ŠŽz!
Æ äƒ s ÜÆ y M Œ
ÛC
Ù ªgzZg ïZÆ 6Ȭ g
u
5C

ó Xó • ñÑB‚Æ Vz•Š¼Ãg
ukZ ~

{^
Y » wV{gÃè

:• ]¡5Š¼6x¯ {gÃèÆàò Z»Z· •
E
-X!
:E
$ö|gŠèÑq Ôì t•
Û ~ ÷ Æ  x«
$ögzZ x Z™Y •žì @
ƒ kCÐ x¯Æòà Z»Z· • é
E
-:X!
Ø è sÜXì q
Z ‚ ÷ E»  x «
ñ•gzZ  x Z™
$öÔwßZ P Æ ( | 150 x ) •1Z x â S <
Å
E
:X-!
A+ Z ®ð:gz Ô• Z¼ Ð VßßZÆ x Z™
IZ Ð g ±ZÆ ÷ ELZ #
Ö Z ñfx ÓÉ‹g Z[Z q ð.E
7x¥tzg ƒ
 o ðà ni q
Ð Z â yxgŠ Æ yZ 6¯ Å s %Z ~zb
P X • Dƒg Ñ„ ~ ®
 û Zz <

X @
ƒ

zg
u[Zrx ÓÉ • 7"
U
wßZÆ ä™ŠgÃg
Š q Z 9Ð x â S ÌËÉ( | 150x ) •1Z x â S

g¼Æ V=—]!
„gXì Z
 Zz bŠ™ŠgÃw¸ZÆ[WyZ ³#Æ g
u ( 9) {”"
U
ž• 56%Z kZ‚
Xì yZy » 7Z g
u ïèY Ô• IZgzZg ZŠ h{Š c
iÆ kZ x Z™$ö ÂÅ
E
-X!
:E
~Š ZÐZ Å yZtÉ Ô H77 ÷ ðà » 䙊gÃg
Š q Z 9ä 6Ȭ {¦Æ™h
Š F
Åg
u {gÃè b§ÏZ

9ýh„ÃnÖ knÛÖ] áž0 Ìä ËÐ ~  $ögzZ  Y •žì zz ¸ Xì _ƒ ãZz tÅ T ¶ñZg

X Å7~zc Å 6Ȭ {¦6䙊gÃg
u à Zz

¢tL LªÔ šçʆÛÖ] &m‚vÖ] ]„â :w¸t » yZž 6Ôì 7YZi Z0
Z » x¯Æ òà Z»Z · •~ŸkZ é

| 7Ãx¯: x¬ » nkZ ¿ÑZz + Y ê
°z ÑÅ<
 X • ìg™ª
ÑŠ 6]!
kZ p ÖZÆ ó óg
u ðƒ

ÌV; Æ ËÐ ~ $ögzZ  Y •VW'h
'
× Xce ム7Åi Z0
Z kZ x¯ ÅY fž Ç}™ì‡W
@
¸
X 7•g .
Þ ‡g
ut

+Zž • D™g ÖZ » ]‹{z gzZ • n2Ì6•g ŠŽñ~ b ôÃÆ g
u kZ J
 ` M òà Z»Z · • é
X • D ¯ s@ »WKZà x Z™$ö6Y ¯ ÏZgzZ I~Š™7VY `g {Ð ÃyZ g
Š q Z

6C

—g
ut Ð 6Ȭ ]|žì eZ®Ôì xl6°*
U
"
žì wßZ » Y •ž • ë  sßñ • é
7
C

Xƒ ”Ð1*™Ñ ä /ôŠ¼vŠgzZƒ ˆ{g

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö; .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}D

286

-!
:E
XE
÷ » •0Ð ng ¬~ yWŒ
Û gzZÄèe
Zzg

:• ˜ òà Z»Z· •ˆÆ ä™™f g
u—‚

-!
:XE
{¦Ž ì ÷ E„z k0
}÷gzZƒ: VY „ ~ /ª
° ~zZg {z { ZpÔì $
Ë ƒ ÌtÐ ~zZg ?• M
È H ë L L
-!
:XE
ÆŠg z wJÆ ]c
Zzgžì zz ¸ Xì pôÐ tC
Ù yMŒ
Û èY ñY H76y M Œ
Û Ã b ôÞ å ÷ E» 6Ȭ
wJÃkZ  Cƒ ¬ZñÆ y M Œ
Ûe
Zzg ðä
Z Xì HŠ OZ6y M Œ
Û 6gî~Š ã
~ yZ • G äz wßZŽ ä Y •~ e
5C

ó Xó D™¿„6y M ÛŒ:gz f
™

:ì ÃûÐg ±Z Fx¯t

kZèY Ô Å 7tðÃä /
ñ ]|~ g
u {gÃè pÔì 7%Z kª i Z ê ðà *
Yƒ tÐ > Zzg ‰ a

6/ôx ÓyZ Z® Xì He
Zzg gzZ ‹Ð1*™Ñ ä x Z™/ôŠ¼ {z´Æ 5/]|Ãg
u
Xì wõÉ ê *
ά» tgzZ ëz

6C

yZ ä DIZ x ÓÉ x «
$ögzZ x Z™Y •Ôì Zi ZâÐ ÙçfÏÖ^e oÏ×i ä #
Ö QÃXg
Š q Z 9{z b

Æ yZž @
Ô} {*Zçz °Z ¸6 {z 7^
Y a Æ ¿ËÐ ~ ðsZ #
Ö Z [Z Xì H t · Z 6¡Å
C
7

XnY HŠgÃttg
Š q Z 9à Zz ä M s Ü

Ð VâzŠ {0<
 zy M Œ
Û wßZ z°Z ¸~Š ¿ZÆ yZèY Ô,™7¨z ô=Å g
Š qZ 9{zžì x » »}[Z c
8C

X$
Ë 7„ƒ ³#Æ y M Œ
Ûg
u 9žì {o . » g
uz}[Wa kZX • fp â

Xì e*
*
™7Ã9·ÅyZgzZ '%Æ 1~t<
 Ã]Ñ)ZÆ *™y M Œ
Û VW'h
'
×

:å ¹Ð òŠ M q
Z ä5a0 yZ/ *
¦ é

ÅVzi ú b§ÏZ Ôì ~u] Y Z Œ
Û ~× ?• ]Îgg e i úÅמì J 7~ˆy M Œ
Û ä  HÔì s ¸çÂL L
9C

ó Xó ì C™‚ÅkZ åwÎg <
 g zZì ‰vZ [—" L L: ¹Qó ó?• ŠŽñV¹~ yWŒ
Û ]¬Å > 2i ÔŠ Z®

ä 5s`ÃkZ X z™: yÒ¼ {z´Æ y M Œ
Û …:¹Ð 5†níŽÖ] vZ†0 s` *
¦ä òŠ M q
Z é

._ƙŠ( 1*™Ñ ª) òŠ M kZž • D™ÒÃt ë1ÔD™7yÒ ¼~ á$
Æ y M Œ
Û ë L L :¹
1C0

ó Xó åÑZzKÃy M Œ
Û {Š c
iÐ ëŽ ,™yÒ Ãy M Œ
Û

•ñ »òà Z»Z· •6XÆ e
Š Å]gú b
:• D â •
Û ~ i Z0
Z: qg Y ð•Z òà Z»Z· •

˜Ãe ^ã–Ê… ènÏ×ìæ èm†ÓÊ éœç‰ å„âæ Øq†Ö] èm• àÚ Ì’ßÖ] o× 霆ÛÖ] èm• áç×Ãrm &m‚vÖ] Øâœæ
(áçâ] ^ãÏuæ “ì…] 霆ÛÖ] Ý• á^e ܈Ö]æ 霆ÛÖ]æ Øq†×Ö é‚u]æ ᕆÏÖ] oÊ èm‚Ö^Ê(áçÏÏvÛÖ]æ ð^`ÏËÖ]
1C1

h^jÓÖ] †â^¿Ö ^ËÖ^íÚ hƒ^Ò Ü‡

X ì Hg ïZ ä Y • » TÔì aÎ S
z ¹ÜZ$
tg zZ ì ÅgHÛ » e
Š ÅŠ%Ôe
Š Å]gúä x Z™$ö L L

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö; .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}D

287

ó Xó ì s ÜÆ [ÂC
Ù ªgzZ ë!
'- ÃhÆ kZgzZ lÃypÆ ]gúXì gÃè e
Š „ q
Z Å]gúÔŠ%~ y M Œ
Û

{û6•ñ{gÃèÆ •

yxgŠÆ yZ ~ŸkZgzZì q )Z6¬kZÆ äƒ SŠ We
Š Å]gú» ( >)z >)  Y •x Ó

Xì 7s %Z ðÃ

:• D â •
Û ( | 204x ) w•
á xâS é

ÔìzÛ » e
Š ÅŠ%e
Š Å]gúžì t · Z »ƒ
 gzZì 7³# »¬kZ ÌðÃÐ ~ DIZ îz x L L

]gßÅh
™g (Z e
Š Ð +
Y ÅY U
gzƒ ®
 )q
Z c
ƒ ]gúÔƒŠ% { Zp ÑZz ä™OÃ]gúX • ‘
.
zZ 50žŽ
1C2

ó Xó σ bŠ „ e
Š SŠ M ~

Xì 7s %Z ðÃ~ kZ Ôì ~z)ÅVâzŠ ]gúgzZŠ%e
Š ÅV¿i%Z
1C3

:• D â •
Û ( |733x ) gs0Z–1Z é

ó óXìz JŠ M » e
Š ÅŠ%e
Š Å]gúžì q )Z »  Y •x ÓL L

:• D â •
Û ( | 456 x ) x x
0Z x â S é

ó Xó ì .
zZ 50e
Š Å]gú²ì e
Š .
zZ 100~ æOžì t · Z » DIZ x ÓL L

Xì ÅG@
Å]!
Ìä( |725x )  Š 0Z x â S é

1C4

1C5

:• D â •
Û ( | 334x )  ¹¥Z ÌØZ1Z x â S é

ó Xó ìz JŠ M » e
Š ÅŠ%y›Š Zi M e
Š Å]gúy›Š Zi M L L

:• D â •
Û ñƒ D™{û6x¯ {gÃè Å àò Z»Z·Ô ½æ ßg • é

²ìzÛ » e
Š ÅŠ%y›e
Š Å]gúy›žì t · Z6]!
kZ » x Z™$ö gzZ #
Ö Q Y •L L

Î oÅy M Œ
Û ¿#gzZ ^Ñ6yZž @
Ô• ìg™[™+
Y Å $ö•Ã¬m 5kZ ~ dÑ KZ àò Z»Z •
1C6

ó Xó Ã$Ð •ñÁ{ ZekZ y›x ¬ž @
ì c
Š wÅÃ[Û Æ· •ä \¬vZpÔ Ã

, » ã¨
Z x Z •ZgzZ A—~uZz¸
:• ˜ àò Z»Z· •

ž• D â •
Û ( | 150x ) •1Z x â S Xì CYƒ ®6Y ¯ ÅA—ËŠŽz!
Æ äƒ• 9]‡zZ Î uZz¸ L L

Ÿ06Š ã
kZX Ç ñY 1 mŸÐ L
Þ ‡Æ òfz {@çgzZÐ ,±ðZ±Ð kZ Ìë ÔÇ}™ ðZ±Ð ëŽ Ð ~g ñ

‹ËßÖ] ü ã M Œ
Û ù³#Q» g
u kZèY Ôì 9•Å kZp¤
Z Ç ñY c
Š™Šg Ãg
u à Zz 9†Ê^Ò oÊ Ü×ŠÚ ØjÏm
ó Xó ì d
Œ
Û {Š c
iÆ ã¨
Z x Z •Z 4}ž• Ù Š ëgzZì w¥Ðzz Åû ‹ËßÖ^e

:• D â •
Û ñƒ D™{û6w¸{gÃèÆàò Z»Z •Ô ½æ ßg • é

ÐKÃg¦Æ ófz•z AL‰ K 7 Ð +
Y Å x «
$ögzZ x Z™Y •Ôà Z»Z •žìt Â]!
9L L

„‰
Ü ¤ dâZ ~ sßñ •VW'h
'
× X • ï Šg Z Œ
Û wßZÆ  Y •z $ö„ ÃVßßZI ðLZgzZ • ܇

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö; .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}D

288
C17

E
ó Xó Ùt éE
5‹$ Z6Vß Vi»]d°Å ófz•z A L{Š™ì‡Å  x «
ñ•gzZ x Z™$ö{zž7

p°Å f •
á

:• D â •
Û {z Xì Å ( | 204x ) w•
á x â S p°+4Ð~ XÔ• ]d°Š¼Å f •
á
pæ…^Ú ÌÖ^ím ^%m‚u èÏ%Ö] pæ†m á] ƒ^ŽÖ] ^ÛÞ] (å†nÆ pæ†mŸ^Ú èÏ%Ö] pæ†m á] &m‚vÖ] àÚ ƒ^ŽÖ] ‹nÖ
1C8

Œ^ßÖ]

u +Z ~zZgržìt fz•É Ôì Å7Üä)Æ kZŽ }™e
g
Zzg g
u +Z ~zZgržì 7tfz•L L

ó Xó ƒ ³#Æ g
u {Š™ÜÅVÍßvŠŽ }™Ü

p°Åw¥

1C9

:• i Z§ ¶g~ŸkZ ( | 643x ) b &0Zƒq

ó óXƒ 9g
u {z6gî~C
Ù ªMŠŽz!
}Š™Ñ¢Ã¡ÅkZŽ ñY c
0
 (Z ðÃ~ g
:
uL L

Ðy M Œ
Û Åg
Š qZ 9L L~ kZž Zƒ x¥Ð ]d°Å g
u w¥g zZ f •
á {Š™yÒ Å $ögzZ Y •

X • ñƒ ñCZtzg ÑZz ¿#B‚Æ g
Š q Z 9gzZì 3g CZ äòà Z»Z •& Ôì 7gÃè }wßZ ÑZz ó ó¿#

]Zz)z w°gzZ +
¨
Z ÄZ •Z

ì Èt » ]Zz)z w°kZ HXì d
Œ
Û {Š c
iÆ ]Zz)z w°gzZ +
¨
Z ÄZ •Z 4}ž It » àò Z»Z· •

'
Z'ÃVñêgzZ Vâ ›ˆ È M Œ
Û ²?ñY c
Š St•
Û yxgŠÆ VëñgzZ Vz•
Û »gzZ ñY c
Š™ ~z)ÃyZZ z ¬ž
2C0

û   *ü :êŠ 7g Z Œ
Û

Ã\ M LZ ä kZžì n kZ {z Ôì ˆ ~Š #
Ö wŠzöÃòf gzZ @çŽ gzZ ì 7#
Ö w ðÃÅ •
Û » |gŠ

®Š ~ y*GÆ Vâ ›ÃkZ ?Ð ³7{ i » » kZ ë6äY%Æ òf Ë HpÔì 1™4ZŠ ~)fÆ Vâ ›
Z b§ÏZ Ô2C1û   (   ( ü :ì \¬ ~g !
q
Š•
á g S ?Ð ,™g lZ n Æ kZgzZ ?Ð ,™

û
  $ü :ì Š •
á g Z » à ¬vZ6x £gzZ

2C2

gzZ ( | 255)òg ZŠ Ô ( | 303x ) ð¨
Ô ( | 279x ) ~èFÔ ( | 256x ) ~g g à g
u kZ ž ì t |

X • ŠŽñ@•
á ÅkZ ]c
ZzgŠ¼gzZì He
Zzg ä ( | 211x ) t Zi°Z†

•ñ » •~}g !
Æg
u à Zz [æÐ Wæw>6N.Æg$
c
:• D â •
Û àò Z»Z· •

(^ãÖ ‡æ^ri oÞ•] ˜Ê†i(ᕆÏÖ] ”ç’Þ ‚ß èËÎ]æ oâæ(èfm•œ è$‚vÚ èãnÏÊ(èŽñ^ ànßÚ©ÛÖ] Ýœæ
^ãÖ á^Ò Üâ ð^Û‰ªe Üãm• ^ßm ^ãe áçÒ†ŽÛÖ] àÊ• ojÖ] †òfÖ] èÊ^u o× ÌÎæ "
# ofßÖ] ᜠkÃÛ‰ ^Ú ‚ßÂæ
2C3

†e‚jÖ^e †m‚q Ðn×Ãi

žì zz ¸ X tŠ™ŠšÌizˆ‚ ㊠Z6y M Œ
Û gzZ ‰yÂ{¸!
Ðy M Œ
Û mÀgzZ _öžq
Z 6Ȭ {¦L L

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö; .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}D

289

Æ N.ÃWæ‰ G O~ g$
k
 ä 1*™ Ñž ‹ ä VrZ Z
{¦  Zg å ™á Ð x *
Æ yZ ™ Y k0

ó óû %  $ %       $ü :• D â •
Û vZèY Ôì ßtž c
Š™g ïZ » kZ ä 6Ȭ

{^
Y »•ñ{gÃèÆ •

kZ à Zz N.Æg$
X¸ •Zz ! lÐ y M Œ
Û mÀgzZ [Š ZÔg
uÔ} Ì /ôvŠ #â Å 6Ȭ {¦

Ð ~ yZ Ô¸ ݬ gzZž{Š c
iÐ 6Ȭ {¦Ž Ô• Ì/ô{z Ð ~  x Z™/ôáZz ä™e
Zzg Ãg
u
C24

ó Xó H «Ä » èÚ¢]†fuÃyZgzZ ~Š „ZÍÅ}gzZ Dä 1*™Ñ 0ÆX¸ Ì 6tzg Ã/*
¦

Ž Ô• Ì5 ÷ZgzZ 5 /0Z Ô 5³1Z Ô 5 Š&0Z/ô$öz Y •Ð ~ V-zZgÆ g
ukZ b§ÏZ

Ãg
u kZž @
Yƒ x¥Ã 6Ȭ {¦¤
Z X¸ áZz + Y gzZ ÇÆ 1wÎg <
 gzZ vZ [Â ƒ
 ƃ

X '™: ¿#ÅkZ ¦

Ù {z ÂÔ• q
C
ÑÌ x Z™/ôvŠB‚Æ 5/0Z ~ ä™e
Zzg
:• D â •
Û ñƒ D™{û6•ñ{gÃèÆ à Z»Z •Ô ½æ ßg • é

Ñ ä \¬vZ ÃVzŠç'NyZ Ô å {7» 1*™ Ñt èY Ôì 7„ ` ZÅ q Ê e
Zzg {gÃèž ì t Â]!
9L L
C25

ó Xó ì wJ.
Þ ‡*
£g ç » 6 Ȭ ]| Z®X å c
Š ‹x¯ » 1*™

:• D â •
Û ñƒ D™{û6•ñ{gÃèÆ àò Z»Z •Ô {Š¶ZF0 yG • é

Y •z DIZg/X ‰C™7x Z •Z » 1~t<
 {zž • ìg™nZ ‹Zt 66Ȭ ]|ž c
Í àò Z»Z • L L
C26

ó Xó ì m{B‚Æ 4Z ¬tèY Ôì 7s ÜÆ y M Œ
Ûg
u {gÃèžì •ñ¸ » 

?" »x Z™$ögzZ *
ƒ i6y M Œ
Û ºÖ Z

:• ˜ ñƒ ë ]Ü âi *
~}g !
Æ x Z™$öàò Z»Z • é
&m‚vÖ] Ø✠àÚ é†nËÆ è×ÛrÊ(änÞ^ÃÚæ ᕆÏÖ] Á^ËÖ] oÖž å^fjÞŸ] ‚• àvÞ än× ”†vÞ ^Ú ØÒæ
C27

ouçÖ] h†Ži à ÜâˆrÃi p†ìœ áæçò• oÊ áçΆÇjŠÚ ^ãß áçeçrvÚ

sz^~ Vñ»vŠgzZ • xzøÐ] q
Z q
Z $ö²Ôì *
ƒ i6ãçÆ kZgzZ y M Œ
Û ºÖZŠ°ð•Z Zg øL L

ó Xó • 
b ¬Ð Å
 [zæ»kz {zÐzz ÅT•

ìg wÈVYt sßñpÔì ¿y•Z x*
™x ÈZ »p ÖZ z ãçÆ y M Œ
Û žì „
 gŠ ]!
t Å àò Z»Z· •

?c
Š 7¬»t åÐ ï¢Ã<
 ä ˆy M Œ
Û HXì c
Šg Z Œ
ÛZ
 ZzÃ䙿6<
 „äy M Œ
Û ž•
:• D â •
Û \¬vZ

(  $ (  *    $    (  #    ( ü
2C8
û 

:_77`™e
 Mt Å *™yWŒ
Û • HžÐ ,™n² 6Š Z ~ #
Ö }
Æ sßñ •ë
2C9

û      $   ü

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö; .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}D

290

u q nZ
Ô• +Z ]c
M Š¼Åˆy M Œ
Û èY • h
¸Æ kZ ÌbÑŠ [B‚B‚Æ bÑŠ ¦ÑÆ [ŽzÆ g

X 7„ e'%Æ <
 ÃX

Ð áZjÆ ó ó• b
¬Ð Å
 [zæ» kz {zÐzz ÅT• sz^~ Vñ»vŠ $ö L Lx¯Æ sßñ •

ÃygzZ, c
?• ñƒ} 7~ ±zÛ{z ~ ñZg Å\W H • sz^~ Vñ»vŠ¤
Z g
uIZžì n²

ugzZ • i Ÿ6ƒ
g
 ~<
 zyMŒ
Û ûŽ ì ®
 ) +Z „ ®
 ) Åg
u IZv:Z ! 7 ?• ñƒ óå
Xì „g àJ
VY‹Z «à ÐZ 2 Ôì „g™ q Ê xŠC
Ù »<
z

xsZÆ™Ü( • s ÜÆC
Ù ªÆ y M Œ
Û •èø
) Ž ) Ã]c
Zzg yZ ä  x Z™$ö Hžì wZÎÐ • Zg ø

X • ìg â •
Û W6 x Z™$ösßñ • Ðzz T ?ì 1™{ k
gzZ x`
ðÃ~ hÆ

•ñ » ò•~}g !
Æg
u à Zz ähYç M Å]>Z o d
:• ë àò Z»Z· •

Å yZ ]>Z o k0
Æ 2.ñ]|žì 9g
ut Hž HwZÎÐ í ä D¨
¤ q
Zž å~ ]
Z4Z ~L L

¤ kZ ( ñƒ D™kCWZ ~ wŠ ) ä ~ ?¶~Š hYç M Å]>Z o ä V,Z Âñ M n Æ ä™Hà bzg
¨

o1%B‚Æ ¿Ëg
ut „: gzZ ì fp âX ðà »}oÐ g
u kZ Â: ?{Z
ÃH » g
u kZž :c
Š [ZŽ ÃD
C0
3

ó Xó ì ðƒ õ~ VåZ z ])žìt ` M wŽgßÅðsZ #
Ö Q²Ôì

:• D™7V- ó]ZŠ •
á g Z LLZ ~}g !
Æ ¡Åg
u {gÃè sßñ •

Hž Vƒ øÎ~ wŠ LZ ~gzZì Hs%Z ä VÍß ‰~ ¡ÅXÔì ~z%Ð 5{k

Ù 1Z *
C
¦g
utL L

Æ äYƒ åÏ0

i KZgzZ ¸ ìg ™I*
Ã]ñ.ñ]|žì ;g™ Za — Q» kZ p ?ì 9g
ut ªZz

~ pÑg
už 6Ôì kª i Zê *
ƒ µZz ¿t Ð VzÈ (ÆvZèÑq Ô¸ ìg™ m
Ð ]‡5 ÅvZ ŠŽz!
¤
?¸ Ð ~ V1x+ZßzZ .ñ² îS ?ì eùt Ð x Z™Y m
Z Z® 9å ð^ÏÖ ²] guœ ²] ð^ÏÖ guœ àÚ0 :ì
C1
3

ó Xó ì w¥Q» g
ukZh
•
á ?ƒ Zƒ§Zz ðà (Zžì ~g ïZÐ ä™tÃ]!
kZ =~÷

{û6•ñ{gÃè

:• D â •
Û ñƒ D™{ûÐ b'6•ñ{gÃèÆ sßñ • Ô {Š¶ZF0yG • é

Ë Â: g
utLž
L It Q ?ì @M 7~ {]
ZŠÆ g
us #Z H bŠ [ZŽ Ð i Z0
Z {gÃè ÃD¨
¤ » à Z»Z •L L
"%Ð ¿Ë„: gzZì µB‚ÆXÆ {o
3G
ó ûE
ÑèÑq ! 7s #Z » ~tg
ugzZ •ÂÅ 1 wÎg x¯ ó ì
.ñ *
¦B‚Æ ¿¢ZuZ kZ {zžìt wZÎ Zg ø Ð sßñ •X¸ D™7% Æ ÞZ kz Ì]!
ðà  1*™

V]Š¼Æˆy M Œ
Û x¯i Z0
Z {gÃè » sßñ ?å c
Š™uh ™g â ¨
˜äÏñÃTÔ• n
g •ñ H6rÆ 

:g zZì @
ƒ fp âX »}oË: Ð Tžì (ZŠp]Z &
•ñ » •q
Š 4
}÷Xì @
™{g •
á Z s§Ås #ZÆ
"%B‚Æ ¿Ë„
3G
Ø!
yZZ éèYì Ìöâ i M Å yZZ {Z
Ã q
Z Ð ~ X• Z
Z ¯Š¼Æ g
Š q ZXì ûE
C2
3

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

ó Xó • n
g

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö; .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}D

291

4G
5k!X ðÃÐ r kZ ¤
3E
»  Š- 2 ?ì H™f VYr » ‹w gzZ  yÑä \¬vZ Q ÂÔ @
ƒ 7ûE
Z
4G
5k!X ðÃÌÐ kZ ( ._Æ •ñLZÆ sßñ • )èY Ôå{Z
3E
Ã H » ä™™frsî
X @
ƒ 7ûE

 gzZ y M Œ
<
Û ™á ÕñÆ yZ :àgzZÐ N Y $Ð ]2z u“{èˆÆ •žì J HÅ]!
kZ

?Ð ,Š 7e
¾ Ã]2z u“LZ6VâzŠ

:• D â •
Û ñƒ D™h
Š F
Å•ñ{gÃèÆ àò Z»Z • Ô½æ ßg • é

kZ gzZ *
Ñ yZZ 6kZ Ôì "
U
Ðg
Š q Z 9gzZ y M Œ
Û *
W7§Zz {gÃèB‚Æ ]>Z o »  Ïñ]|L L

TÔ Ç ñ M xiÑ *
™— Ì~ V]Š¼vŠ Ð ä™—~rkZ X ì Z
 Zz gzZ ~gz¢ ÈÐ ä™—~

WZ ~ wŠ LZ sßñ •~ }g !
Æ 5{k

Ù 1Z *
C
¦ž • Ù Š ëX Ç ñYƒ `g { Ð xsZ {]
ZŠ y¨
Z Ð
u Å 1*™Ñ WZt Hžì t wZÎ Zg ø Ð •X • g D » —~ŸÆ ª
g
Z° Å yZg zZ • D™kC

žN C Ìt …x Z™{ Z'2 ?Ð 5{k

Ù 1Z ]|&m‚vÖ] oÊ èÛñŸ] Ý^Úž ~zZgÆ g
C
u kZ c
ì ðƒ Za Ð
C3
3

ó ó?ì Hs %Z ~ ¡Å 5{k

Ù 1Z ]|ä VMÔ• $öz Y •gzZ‹g Z[Z Ô  /ôÐ yÃ{z
C
:• D â •
Ûh
'
×  ½æ ßg • é

4$z U•g
t ·Ñ!
ä VâzŠ ›z ~g g Ãg
u kZèY Ôì ^
Ã6A
Z% dZÆ ¡É Ôì "
U9 éSE
5G
u {gÃèL L

Za —~ wŠÆ •ä T ?ì °oÆ ]tzgŠ *
™I*
Ã]ñ » ¿}uzŠ Ë c
2 .ñ]| HXì He
Zzg
:ì •ñ H » sßñ0Ð yâ •
Û sf `gŠÆ \¬vZQ Â Ôì H Za —ärkZ¤
Z X c
Š™

 %    ( $ * $          -    * $ ü

û  (  $  #$ '  $*  %   $   * *

C34

ä sßñ •ÝZgŠXì ŠŽñÌ~ e
 M kZ óAL„zÔ • ìg™Šg î {gÃè {z 6Š ã
Å óA [LTèY

Ô• Dƒ •Zz*
Ð V=—Å g
Š q ZgzZ • Dƒ ´ â Æ„Ò$öžì Z hg¾ÞC
Ù i6ûÆ $öVŒ
3
C5

3
C 6

ó ó?ì yô â »„Òžì @
Yƒ ãZzÐ bÑŠ {gÃè p

:• i Z§ ¶gˆÆ x¯Æ {gÃè KZ àò Z»Z • é

ov_ŠÖ] †ÓËÖ] h^v‘] o× oËíi æ áçÏÏvÛÖ] ^→fm è×ÃÖ]æ
ó Xó ì Sg —{z6VÍßÆ„Ò²• f
 yT >ÃA—L L

:• ˜ ñƒ D™{û6]g „{gÃè Åsßñ ½æ ßg • é

áZz p
g aÎÒgzZ ?• vß yÃ>áz + T ÃkZgzZ ?ì ´ÃA —{zžì t wZÎÐ sßñ • Zg øL L

~g g x â S vß ïq Æ „ÒV; Æ •ž ì ¸ ]¸ [ ZŽ » kZ X • CY {g —Ct 6
X ?• vß yÃ

ä VMÔ• x Z™[WgzZ $öñ•‰ {)z( | 676 x ) ~zâx â S gzZ ( | 261 x ) ›x â S Ô ( | 256x )

䙊g Ãg
u kZ ä VrZž VY Ô• ìgÈ n kZ vß ÒÃyZ •X ~Š™•z ~ g
u #
Ö }
Ï0

i ~g7 KZ
3
C7

ó Xó ì c
Šg Z Œ
Û JÃVß Zz

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö; .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}D

292

nZ ‹Z61 ~tg
ugzZ q
Z » àò Z»Z· • e
:• D â •
Û sßñ •

G
3¢tg â ~0
Æ 6 îG
!
Å 1 *™Ñ 6¿q
0‹E
Zžì ~z%Ð 5÷Z ]|Ž Ôì ÀÌ6e
Zzg kZ … L L
-X !
:G
 X ,Š™Oÿê kZ {zž 5à 5 Z]|ä 1*™Ñ ÂÔ ðÎ oÅ ä™ *
iB‚
{zž ¬Š ‰ 5ZZ
G
ïÅo6¿Ëžì Yƒ eùtž• ë •X H: OÃkZgzZ ‰ M :Zz 5ZZ® Ôì ™¯Z q ð‹©! ¿
C8
3

ó Xó ñY c
Š: Ìh» q ÊÃkZgzZ ñY ~Š™Ç*
u6kZ%G

{^
Y » ó]ZŠ •
á gZ Æ
L ò•6g
u {gÃè

ðÃ~ kZgzZ ì 9g
ut Xì HÜä {)z 4C0( | 241x ) £ZgzZ 3C9 ( | 261x ) ›x â S Ãg
u {gÃè
Xì 7x¯

:• D â •
Û 0Æ g
ukZ ( |751 x ) ³0Z x â S é
4C1

än× Ð×Ãjm àÚ å•^߉ž oÊ ‹nÖ

ó Xó ñY Å b`
6Tì 7(Z Ì~zZg ðÃ~Š ‹S Åg
ukZ L L

:• D â •
Û ( |751x ) ³0Z x â S ñƒ ïŠ [ZŽ » wDZŠg Zz6g
ukZ é

G
3¢tg â {g !
0‹E
Æ 6 îG
zŠ {zž @
Ôå *
”Š *
Zg eÃkZŠ°»\ MÉ Ô å H7{Š Zg Z » ä™OÃkZ wä 1*™Ñ L L

~ ! ƒ Ñ ~qž å c
â•
Û ñƒ D™ê »} ×Æ a yxgŠÆ VÂgúzŠ ä yÑ]| b§TX ñ M : k0
4C2

ó Xó å 17Š Z%Ãx¯|ä yÑ]|6µñkZ X Vƒ ꊙ JŠ M JŠ M Ãa kZ

:• ˜ ñƒ ïŠ [ZŽ » nZ ‹Z {”Šg Zz6g
ukZ {Š¶ZF0yG • é

å c
Š ¬» ä™OUk

±ÃkZ6]P`
gzZ qø kZ Å kZ ä 1*™Ñžì Yƒt [ZŽ ãZz e
. » g
u kZ L L
G
3¢tg â » ¿kZèYX 7f Î »uÔì @
[ƒ x ¬ ~ VÍß {™E
» äY ä M k0
ÆñîG
0‹E
ƒ •Æ Å
*™OUk

±gzZ
G
nç ÂÔ왯Z q ð‹©! ¿{zž ˆƒ ãZz wq |Z
 Xå ¯ :
 »x¯ ~'0Æ yÆ1 *™Ñ ¿„zgzZ å
4C3

ó Xó ì Š
ƒ »

•ñ »òà Z»Z •~}g !
Æ 9 oÃßÖ] à "
# ²] Ù牅 o`Þ0 g
u f
:• ˜ òà Z»Z· •

c
Š [ZŽ ä~ ÂÔ HwZÎÐí~ ekZ 䥉Xì x Zw 
*™y´Z » %¯žì C™ Ÿ» »%Z kZ Ð=L L

0Z ògzZ ~èF
òä [:Xì 7B p ðÃ~ ä™y´Z •Xƒy
·~ TÔì y´Z {z Š Z%Ð y´Z kZž

Ô*
™: y´Z » ]ñ~÷ :ž åc
â•
Û ]Ãz ‰
Ü 1 ä 5 fv
*
¦ž Å7e
Zzg ~z%Ð5fv
]| ŠŽñ~zâ
:ž• D â •
Û àò Z»Z •ˆÆ ä™™f Ãg
ukZ ó Xó å H Iä 1 *™ÑÐ TñY 0 y´Z „ztžƒ: (Z }

ó óXì wJ.
Þ ‡*
Q» yZ1Ô• 9Â7‚Z ÅXÔ• „g™lŠ¤
g
Š q Z +ZŠ¼yxgŠÆ Vâ ZŽ âÀ ` M L L

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

293

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö; .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}D

t‹»•ñÆ • }g !
Æg
u {gÃè

5fv
]|ž 6Ô• C™ª
ÑŠ 64¼ ~ XÔ• w®g
Š q Z Å b§zŠ 0Ð ä™y´Z » ]ñ

ÑŠ 6i ZŽ g
ª
Š q Z ‰² Ôì w®e
Zzg à Zz 4~ ~èFìY ÌÐ 5Š&0Z ]|gzZ ~g ¦
g
u Å
/ô¸Å]ñÅ 5Ù•]|ä1*™Ñžì ŠŽñe
Zzg ~ ®Ð 5{k

Ù 1Z ]|ž 6Ô• C™
C
X ¶~ŠŠpà  x Z™

4C4

:• D â •
Û ( |790x ) ?•
á xâS é

qb
B‚B‚gzZ N Y G yÒ Íõz y
¢B‚ƸŠ]ñZ
 žì ¸ r+4 yxgŠ Æ g
Š q Z yZ L L

y´Z  ԃŠ°*
C‰
Ü z» {)z { i » i úÅkZgzZƒŠ°y´Z •¤
ZgzZì {z( 
*™y´Zg zZ bŠ¸Å]ñ  ԃ Ìq ‚
Ûz
4C5

X 7`wðÃ~ ä™

Þ ‡*
.
Q1Ôì 9•ÅX• „g™lŠ¤
g
Š q Z +ZŠ¼yxgŠÆ Vâ ZŽ âÀ ` M Lž
L It » •ž ;g ¹!

yáng ”É Ô YY c
Š 7g Z Œ
Û ®ÃQÆ kZ ÂÔñYƒ "
U
9•Åg
u ËZ
 èY Ô7„
 gŠ ó ì
ó wJ

ãWŒ
Û Š¼ž ©X • ng ”ë !
~ : M yáÆ X• ŠŽñ+Z g
Š qZ 9Š¼Xì CY à ï^Å ¦z r~

ð]ç•] r
 ™Xì Å 7 ^Å ¦+4yxgŠ Æ yZ ä DIZ pÔ• C M Ãng ” ë!
]‡zZ Î Ì]c
W
ì è6ᕆÏÖ] l^m• à h]†_•Ÿ] Ý^ãm] ÄÊ• [ xq
Z ä( | 1393x ) o_nÏߎÖ] }Z· • á^nfÖ]
Xì c
â•
Û gzŠÃng ¬ ~C
Ù ªÆ ]c
M ãMŒ
Û ä VrZ ~ TÔ

Å ( | 321 x ) ~zDx â S ž 6Ô• Å "ʼ Ìä DIZ ~ eÆ ä™ ¦g
Š q Z ng ”

ÄÛrÖ] [Â q
ZgzZ c
VZ ¯ä( | 310x ) ~dx â S 6qçñkZ IÐ yZ Xì qçñ¸ » gó U
s Z Â L[Â

X èÐ x *
Æ š…^ÃjÖ] ^â†â^¾ ojÖ] &m•^u¢] àne

•ñ » à Z»Z· •~}g !
Æ
®ŸgX g
:• D â •
Û àò Z»Z· •

]oÆ ®
 Ÿg~ˆ y M ÛŒžì gÃè ~ TÔì Å Üg
u Å 6 Ȭ ]|ä ( | 179)  ´ â x â S L L

t pÔ‰ 0
]Ãz1 *™Ñ X Š
c
Š™ c™B‚Æ VŠ˜ õ0
ÃVŠ˜kŠ yZQ X 劎ñ{™E
» VŠ˜kŠ n Æ
kZ [Zž • D â •
Û ( | 179)  ´ â x â S ~ }g !
Æg
u kZX ¶CY Å ]zˆJ
 ÌZ e
 M ( à Zz VŠ˜kŠ )

ó Xó ì 7¿6

:• ˜ àò Z»Z •ˆÆ ä™ÜÃ{ûÆ ( | 179)  ´ â x â S 6g
ukZ

ëz~ +ŠgzZ Vƒ ng ”Ð wÎg <
 gzZ [Âpô{zžÔì 7Ýq ht Ê q Zg ¶Zž• `™N @
t g !
Fë L L

( !Zj ) ó Xó ñY 1™wJ7Z ÂBZ e —gzZ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

294

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö; .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}D

{^
Y »•ñ{gÃè

ä ( | 303x ) ð¨
x â S g zZ ( | 279) ~èF
Ô ( | 275x )Š ƒ ZŠ1Z Ô ( | 179) ´ â Ô( | 261x )›x â S Ãg
u {gÃè

y M ÛŒžì t Š°» • ¤
ZXì Ñ!
Й~g ø ?ì s ÜÆ 1wÎg <
 gzZvZ [Â g
ut HXì He
Zzg

 Ôì ˆÅ yÒ Æ ”Ë%6gîòÀŠ Z®Å ( VŠ˜ ) ]Dg ~ 4C6û   $  ( ü :`™e
WÅ

• ]Dg õ0
Ái Z Á{zžì ~Š™s
 Ÿz Åw)Z kZ ä g
u kZgzZì ‰ ã M Œ
Ûe
 Mžìt [ZŽ {Š ‚ » kZ

Å]zˆÅe
 M kZŠŽz!
Æ äYƒ ]¯Æ 1*™Ñžìt Š°» •¤
ZgzZì Cƒ "
U
 Ÿg #
®
Ö wÐ X
Æ Ï0

i Å 1*™Ñ ¬ » e
 M à Zz ]Dg kŠ kZžì Yƒ Xì 7]!
ðÃà Zz wDZ~ kZ Ì ÂÔ ¶„g Y

yZ Z
 pÔVƒìg D™]zˆÅ e
 M kZ {zgzZƒ eƒ: D» ¬kZ Ã x Z™/ô¼ gzZƒ Zƒ ~ ]Ï~y
M

X ~Š™uF
*
™]zˆÅkZ ä VrZ  Š
ƒ D» äƒ c™Æ e
 M kZÃ  x Z™/ô

b§ÏZ Ô ¶BJ
VÍß Xg D

É Ä7~ VÍ߈ Ug ¯Æ äƒ wi *
 M ðà b§Tžìg Š c
e
]!
t

X å @
ƒ vJ
VÍßx Ó„ sm…‚jÖ^e ÌD» kZ Âì CYƒ c™e
 M ðÃZ

ä VrZž @M 7xiÑt Ð kZ pÔì 9t óØó ÛÃÖ] ]„â o× ‹nÖZZ ž w¸t » ( | 179) ´ â x â S ;g

gzZì ÚgzZ *
ƒ/ w©) » g
uèYÔ&m‚vÖ] ˜Ê…æ:žì H {ûä àò Z»Z •ž 6Ôì c
Š™g ïZ » g
u
x â S žÐ •e *
™n²t h
'
× ëXì _g*~ [!
}uzŠ c ×Å kZž 6Ôì Ú ~uzŠ q
Z g ïZ » kZ

õ0
É Ô•7ÌŠ»{z ~ TÔì ñZg CZ f Å yZ •t ÂÔì ó· w©)Le
Zzgtž I » ( | 179) ´ â

0Z Ô 6È ¬ Ô5Š&0Z *
¦ † x Z™/ôŠ¼B‚Æ ( | 179) ´ â x â S 6]oÆ #
Ö wÐ ]Dg
Xì ÅkZñÌä ®
 )q
Z Åx Z™Y fgzZ 5Û²Z

•ñ » •~}g !
Æg ïZÆŠŽzÆ V† h

: • ˜ ñƒ D™96Y fb‡Æ V†àò Z»Z· •

?Dƒ 7VYg ZÎX6]Z|O%ZgzZ ã0
YÔ ð`
Xì ˆ~Š š
 F
Å äƒg Z΄6Vâ ›sÜÃ]» H L L

0Z •ä Z
Z`
ZZ
 Xì ; g 0 ¯
 !
» ä™x *
ÃxsZ ]àÔ *
$
Yƒ x ¬ » x ;zZ Æ nkZ Ð +
Y Å Vâ ›

6Vzn Æ Y Z Œ
Û ~ ÂÔHܧZz » äƒ y›Æ XkZQgzZ ÑïX~f1 Ð ŸÆ CŒŠ q
Z Ð +
Y Å i !
C47

ó Xó å ;gNŠ Ä) DyxgŠÆ DgzZ +Š

{^
Y »•ñ{gÃèÆ •

:• D â •
Û ( |728x )  Š 0Z x â S ~}g !
Æ äYƒ 4ZŠ X~ ŸÆ y¨
Z é

kZ Ì¿ðÃÐ ~ Vâ ›gzZ • D Yƒ 4ZŠ ~ ŸÆ y¨
Z ÔXžì t · Z » ®
 û Zz <
 I Z Y fx Ó L L

ZÐ ~ÜÑ!Š Z Xì ;g P ÄðsZ <Ñ¿{zž c
q
Í Âì @
™g ïZ » |kZ ¿Ž X Yƒ7”
»|

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö; .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}D

295

4C8

ó Xó ì 7"
U
°oÆ |kZ ?Š Ì

:• i Z§ ¶g ñƒ D™{û6•ñkZÆòà Z»Z • {Š¶ZF0 yG • é

D M ÃD™G @
ÅØÃkZÆ àò Z»Z •~g ¶Z ¼‰æ¢] цŽÖ] Ìöú>Z†f *Zžì t Â]!
Å ÀL L

H~ X M
ƒ 74ZŠ ~ ã¨
Z ŸÔXžì <
Ø è ¸ » Vâ ›g/ž• D â •
Û ~ KÆ x¯ KZ>Z†f *ZX •

¸ˆ Æ ä™7ÃbÃgzZ •ñLZ ¿C
Ù žì F
Ñ!
Й~÷]!
t ?ì Š Z% HÅ •Ð Vâ ›g/žVƒ
„q
Z Ë{zžì xiÑ6kZì êŠg Z ÛŒ•ñ » Vâ ›g/ÕñkZ Ì¿Ž X • ñZg ÅVâ ›g/tžì H
} úŠ Æ nkZ •qÆ •ñkZ ~ ñZg ~÷Xì » Vâ ›g/ •ñtžƒ s
 ZÜ~ T}Š C x *
» [Â

?Š q
J
Z ÌÐ =ž ©<
 z [Â~G@
Å•ñŠ»kZ LZ ä sßñ • X • ïŠ ]o» ìdÆ™
4C9

X • DÑgzZ •Zz*
Ç!
ÐXkZ {zžì @
ƒ kCÐ •ñ{Š™™fÆ •X Å77

ÑŠ 6DÆ x°ÆÚ kZ Ô *
ª
ƒ: D»Ú ˪ ó óÝ‚ÃÖ^e ^Û× ‹nÖ ®ŽÖ^e Ü×ÃÖ] Ý‚ÂZZ:ì wßZ » Y f

• Cƒ +Z Y âZŠ¼X @
0
ƒ 7D» kZÃVÍ߉pÔì CYƒ µZzÚ ðÞì @
ƒ (Z ]‡zZ ÎèYÔ @
™7

Šã
Å=c
DLZ {z žì ‚
g 7‰
Ü ¤t ¿ðÞ 6 Xì @
ƒŠŽz » yZ wq |1Ô YY H7"
U
DÃX

?n™"
U
ŠŽz » V†6

»XU
ˆg zZ s ™zZ ÔŠŽz » V† Ð g
uz y M Œ
Û pÔì e *
™Šg » bÑŠ [z dŠŽñ6ŠŽzÆ V†

2 Ô• ñ ƒ x¯ ëB‚Æ yZ Xc
Åx¯B‚Æ V†ä VM• … Y ÃVÍß,Z Š¼ëX 7e*
™g ïZ

X • … Y ÌÃVÍßg Ñ" W
OÆ V†

ut Ð 1 *™Ñ ä {)z( | 255 x ) òg ZŠ gzZ ( | 235 x ) Ž ! Z 0Z Ô ( | 241x ) £Z x â S é
g

žì ÅÜ

5C0

ó Xó •Xq
ZÐg0
ZÆ kZ ÂZg â ÃkZgzZ HxŠ6kZ ä 1\ M X Š
c
Ñ »±q
Z k0
Æ 1\ M L L

û% F~ yŠ »±tž c
egzZ ð M ™á ÃƱq
Z k0
Æ 1*™Ñ {zžì szcr »]gúq
Z b§ÏZ é

X Y òÔŠÆvZ } Z L L:¹™g â 7
Y ~ìÆ kZgzZ c
èt ‚ LZ ÃƱkZ ä 1*™Ñ Xì @
Yƒ lƒ"
5C1

ó Xó å Zƒ: „g F L‰ÔŠ
ƒ,Z »±{z ~k

Š „ ~hðX VƒVƒ ;g w1 wÎg »vZ ~

:• i Z§ ¶g ñƒ D™{ûh
'
× 6•ñÆ sßñ • {Š¶ZF0yG • é

1Ôì sî¹p¤
Z qçñt X • W
OÐ V†{zž• ìg D™yÒ ˆz ]uZzÆ b§kZ vßÐåL L

qùä ( |728 x ) Š 0Z x â S X 7à {Ð {Z
Ã *
™™f VŒ Ã]uZz P Ð 9
 oÅ qçñ~ wì}g ø

x â S X ñƒk

q ¸z ~ Š Z® ~(q
5
Z Å VÍߎ Ô• G ™f ]uZz Š¼Æg å z m Å V†gzZ äg â ÃV†~ ~z2Z

z ˆyZ {zgzZ ¬Š Ð V\ M KZ ~ ÏŠŽñÅŠ Z® ~(ÅVÍßÃ]uZz yZ ä +Š ݬ‰ ( |728 x )  Š 0Z

X • { ZÍh
Š 0Æ ]uZz

5C2

N
Ñ~ ekZÃ( |728 x ) Š 0Z x â S xsÑZ • HgzZ ?ì YYc
Šg Z Œ
Û x ;zZ z ]ÑìùÃ]uZz yZ [Z

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö; .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}D

296

?Ç ñY c
Šg Z Œ
Û

aZ Œ • ~

îm…^jÖ] ÌÕ ']‚uœ áçÛ׊ÛÖ] á]çìŸ] [ KZ ä >Z†Šú • é

žì HÜrq
ZÐ áZjÆ( | 1368x )

¼ ¿q
ZÐ ~ Vñqg zZ •pÔ HwLZ~ i Z0
Zg7½ » yZ ä •gzZ VñqÆ yZgzZ ‰ ~àË{z L L

~ç ~÷ž ¹ä kZ X h7 wq |gzZ ‰ k0
Æ ¿kZ ( | 1368x ) Y aZ Œ •X å Z9~ ª
q y.6gzŠ
gzZ £
Ò Cg â …~ ª
q Å}gzŠ kZ {z Xì Zƒ ¸B‚Æ kZ Ì6µñÆæ M Å\ M ` M Xì 
@Y 7{gzŠ LLÃ

Æ kZ {z Z
 X gá yLZ …ž ¹ÃòŠ M kZ ä( | 1368x ) Y aZ Œ •Xì C™g å z m gzZ rï,i Zz M —
Œ •X H „,Z ä ¿kZ X ¢
š g0
Z …Q ÔzŠ ¬» äYƒ {Š6
!
Ã~ç KZgzZ ƒ Yg0
Zž ¹ ‰ Vk0
Æy

Ð ï¢ÃkZ ä VÍßX ¶„gg â Vƒ 0
B; Ð ñ]gú{z X HxŠ Ã]gúkZ gzZ ‰ƒ 4ZŠ g0
Z ( | 1368x ) Y aZ
^z¼ » VCH gzZ Vƒ 0
Æ kZgzZ ˆO gŠ e ˆShzZ6
zZÆ kZ Ðzz Å äg â Vƒ 0
B; Æ kZ pÔ 3g } ñ

Œ • {z èÑqÔ• ìg NŠ , » VÂgúp Ô• x â S Æ Vâ ›Ž Ô• Y aZ Œt :Ð ì ]gú  Š
ƒ

ÃkZ •Ô Cƒ kà H Å ]gúZ
 X 3g ~g Y xŠ CZ gzZ 1¢ {n CZ ä •X ¶„Y 7Ç!
à ( | 1368x ) Y aZ

ˆÖ™JZ™ƒ #
Ö s 9{zgzZ •v¸ XÐ ]gúkZž ©X D Y _7]c
M ãMŒ
Û ÚgzZ ïŠ ¬» ¶Š 
,J e
5C3

ó ó ?• ¦VY vßt Š¤

Šg Z}÷gzZ ?ì c
Ñ yÃVŒ =ž Ðì ñƒ Ù Š N !
N ZŠÐ [<Z z ]ªgzZ

Xì 7„ ` Z» yÒXtžì {Š c
i âZŠ Z®Å+@•
á v6nçkZ:gz Ô• wVq
Z • Â]uZz {gÃè

Æy M Œ
Û ä VrZÔ• ŠgÃg
Š q Z 96Š ã
Åä M s ÜÆ y M Œ
ÛC
Ù ªŽ àò Z»Z· •žì 6%Z kZ À

:• D â •
Û \¬vZ ~ TÔì à¢ÃÐC
Ù ªkZ

û
(    $   $  $   $   (  +  $ ü

5C4

Xì 7ôÜù6äƒ 4ZŠ ~ Ÿã¨
ZÆ kZgzZŠŽzÆ V†e
 Mt H

:c
â•
Û ä 1 \W ¹ì "
U
9Ð 1 *™Ñ é
5C5

5C6

9Ý‚Ö] p†rÚ Ý•• àe] àÚ p†rm á^_nŽÖ] áž0

Xì uZgpÅV†{)z6gzZ'
ÍÔ Vc
Ažì "
U
Ð 1*™Ñ é

:c
â•
Û gzZ c
Š hgÐzz Å ¬Š Å 2 yÑ]|~ˆ pÔ1ñÃXq
Z ä1*™Ñ ]Zg q
Z é
5C7

9äßm‚ÛÖ] Ø✠á^nf‘ äe gÃ×m ^Ï$çÚ xf‘Ÿ á^Ûn׉ oìœ éç• ŸçÖ0

ó Xó ÈB‚ÆkZ aÆÜæ IZgzZ Lg JÈ J
 ð Cƒ: ¬Š Å 2 yÑð¸ }÷¤
Z L L

gzZ @
Wizg™0ga ~ ^ ã¨
Z y-žì g•rÑZz ä M 7B‚Æ 5{k

Ù 1Z ]|~ŸkZ é
C
5C8

X å @
™Ôwâ

Ð [f
,X7„
 gŠgïZ »kZÐzz Åäƒ: {@x»V† ZåE<XÅÔì ÐÃgñZm»y-›ŽzgzZX›Žz

D Yƒg D »ŠŠ F
gzZ ]2z u“~ b) 0ÐÃgñZÆ b§kZ {zž • Ù Š ëÃVÍßg ZgŠ Š¼[ú%

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö; .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}D

297

ÌÅG[Z±gzZ 3z ¼
 Ô[Âz [ˆvß ‰žì zz ¸ X • sz@
]{ðÅyZÐ s§KZg zZ •

ÜÅ { i ZzgŠ » sz@
~ gñZ ‰ kZ X • ïŠ g Z Œ
Û ]ÃZy
z x ;zZ ÃÃgñZ yZ #â Åa#z°!
gzZ • D™ sz@
Xì ~º›Z D

g Z ÔÖƒ àÚ ²^eƒçÃÞ

ìt |²Ôì „
 gŠ)Ô ó ó” 7VY XÃ{)zVÃ%ZgzZ V±zg ÔVE
0 Y Lž
L It » sßñ • ;g ¹!

{zèa X • ŠŽñ~ Vß h!% C;gzZ ©â Š~Š Z®M~ ´ ˜yZžì zz ¸ X • D™úXÌ6yZž

gzZ ©â Š ZÃÍÆ V†{z X • ”
à zÑ!
Æ V.Æ V†{z n kZ Ô• ”
„Ð }uÆŠŽzÆ V†vß

7úX6VÍß yZžƒ x¥Ð T Ôì 7]oðà (Z ~ µZz%Z X • ïŠ x *
» {)z ¼‰ nZ%Z ã;
X • D™

:• D â •
Û ñƒ D™yÒ {@x CZ f CZ {Š¶ZF0 yG • é

Xÿq
Z k0
}g ø VŒž c
C ä Š Z®Mq
Z Å¥~Š:áZz "7ŠŽñ6V;zgzZ ‰ M%Z ëiŠ q
Z L L

[²~Š:ÐM%Z ÃkZ a Æ äZ™ ` ´ » ¿kZ Z®X¸ D™Ìx¯Ð y!
i Å ¿!% kZ Ž Ô¸ ‰ µ
5C9

ó Xó nYc
Zz™ ` ´» kZÐ {)z Y fz Y x6V;zž @Ôì Š
c
Š™v

{^
YÐO*
gzZ q
Z »g °ZÆ àò Z ç •

I
E-G
o;X²
èߊÖ] [  Šàò Z»Z ÷ ì [ g*{ût » {Š¶Z F0 yG •~ Y Z’Z Å `kZ ~ }g !
Æòà Z»Z·

]Zg „ZÅyZ ~}g !
kZ ?ì HÐ g
•Z IZ c
}IZŠ Z%ÅyZ ~ &m‚vÖ] Øaœæ äÏËÖ] Øaœ àne èmçfßÖ]
c
žx HËÐ „Æ yZ Z
 žì @
ƒx¥Ð { ^
Y ]ù!
Æ ZB [ÂgzZ Ãx ¬ ÅyZXì ´ÚgzZŠ §Šp~

ZgzZÔ• D™xÎñÐ x *
¤
Æ óg
uIZ ™
L á ~ pÆ •qÆ Cù" ÐZ {z ÂñYƒ s %ZÃ_öx(

Ô• D™g Ñ~ '
IZ ÐZ™È }
D
ó IZ L{zÐZ ƒ CƒG@
Ð w¸Æ ¿ïqÆ ñZg f •
á c
•$
ËÅ„Æ yZ
$ö{z: Ô7<
Ø è ðà » sßñ c
ÍXƒ: VY „ q )Z »x Z™ñ•x Ó ( ~ VÂgßVâzŠ ) s ÜÆ„kZ { Zp

X • T e *
™ï•
á Êp~}%iÆ x Z™Y •„:gzZ • h
¸Æ x «

:• ˜ ñƒ D™{û6tzg kZÆ àò Z»Z· • {Š¶ZF0 yG • é

E\I
Ôì @
Y H™f m{g•Ã &m‚vÖ] Øaœæ äÏËÖ] Øaœ àne èmçfßÖ] èߊÖ] Ð ~ ]>+F~y
WÅ àò Z»Z ÷ L L
6C0

X H7ãZzÊ Z% KZÐ g
uIZgzZ}IZ Ì}ä sßñ~ [Â kZp

:• ˜h
'
×  {Š¶Z • é

uŠ Z%Å yZ Ð g
g
•Z IZ 6]â £ ‰èYì @
Yƒ {ëh
'
× nät з_Æ ÃvŠ Åòà Z»Z· •L L

x â S Ô ( | 204x ) w•
á x â S X •[WŠ Z% Å yZ Ð g
•Z IZ 6]â £ ‰² Ô• Dƒ vß sz^~ #
Ö }
Å

•]‡zZ Î èY Ô }Y 7ðÃÔì Š Z% H Å yZ Ð yZÄkZX • Dƒ( | 241 x )  £Z x â S gzZ ( | 179x ) ´ â

IZ ]‡zZ ÎgzZ ì X » 䙃 6{™ !
~ ä™ b ïž 6Ô• D MÃñƒ D™G @
Å x Z™$öàò Z»Z

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö; .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}D

298

}g øž• Bt ëX ìX » ä™~Š •
á ì e V˜ Ð è%KZ » ]gúž 6• D WÃñƒ D™G@
Å ñZ°Z

ŠŠá ñZg KZ ÅyZŠp]Z &
~XkZèY ?ì HŠ Z%Åòà Z»Z •Ð}IZgzZ g
u IZžì 7~gz¢ 'Yt a
6C1

ä™"
U
t )g f Æ b)4Z ë~ sf Ôì H {g •
á Z ~ ]g „{gÃè s§Å]c
Zzg zŠ Xä  {Š¶Z •

Æ yZ ]!
ÝZÉ Ô7pŠ CZ f ðÃÐ {z¤
q
Z ËÐ ~ g
u IZ c
} IZ » àò Z»Z ·žÐ ,™ÒÃÅ

Xì G @
Å]c
Ã

•ñ » àò Z»Z· •~XÆ b ïÆ ]gú{ç a
:• D â •
Û àò Z»Z· •

{ç²Ô ñY H:%Æ ]i YZ ÅkZ b ï » ű~g Z. L L:ž c
â•
Û ä 1*™Ñžì t · Z6%Z kZ »x Z™$ö L L

ŠŽz!
Æ ÏŠŽñÅg
ukZ Lž
L • ˜ •ˆÆ ä™™f g
ut ó Xó ì g Z,{Š c
iÐ à z LZ ~ [NZƸg LZ

Å ,Å kZgzZ •ÂÅ]gúuZuŽ Ôì Y™ƒ ~ eÆ ä™ b ï6e ~g Z.KZ \!
Š 4
q
ƨ¦gzZ «ZØ
6C2

ó Xó ì $

{^
Y »]g „{gÃè Å •

Š ƒ ZŠ1Z x â S Ô ( | 279 x ) ~èF
x â S Ô ( | 261 x ) ›x â S Ô ( | 256 x )  ~g g x â S Ã g
u kZ

Ž Ð áZjƨ¦gzZ›•
á ~ŸkZ ä àò Z»Z· •Xì He
Zzg ä ( | 303x ) ð¨
x â S g zZ ( | 275x )

ä™ b ï {z ~ e
Zzg q
Z X • "
U
tZzg zŠ ~XkZÐ( | 241x ) £Z x â S èYì Ãû{z Ôì ½]!
SZg „ e
Zzg ~uzŠ ¸gzZ ñY H b ïÐ ~q Ÿg Å kZž • D â •
Û gzZ • ïŠ g Z Œ
Û^
Y*
Ã䙃 6¾!
~
w•
á x â S %Z Xì ~Š ßF
ä Y fU‰ {)z( |751 x ) ³0Z x â S g zZ ( |728 x ) Š 0Z x â S ÃÏZgzZì

Y™s ÜÆ ~q Ÿg Å kZ ~Š •
á Šű¾!
\!
Š 4
q
Æ yZžì „
 gŠ x¯ » •Ð ÚÅ ( | 204x ) 

ßgzZì Yƒ Ì„
 gŠŠ ¿Z²Ôì Š ¿Z » ( | 204x )  w•
á x â S t žÐ ,™n²ë~}g !
kZp C63Ôì

É ÔYY H7ƒ6¾!
ž• àò Z»Z •ŠpgzZ ( | 751x )  ³0Z x â S 6Tì „z ]!
 gŠ ~XkZ X Ì

Xì ~gz¢~q Ÿg ÅkZ nÆ b ï

kZ Xì Š ¿Z » x Z™[Z yZ ò :tžì t {û Zg ø 6kZ Ôì ½]!
Ž ä •~ eÆ$z •ÂÅ ]gú

”ûB‚Æ1*™Ñ ~Š •
á Å 6Ȭ {¦ä VrZžì ¿» 5–1Z ]|k0
Æ[WyZ ?Š ÅŠ ¿Z

wq¾X 7ž c
¶à ]i YZÐ 6Ȭ ]|ä5 & œ–1Z ]|ž eƒ 7"
U
tp¤
Z X ¶~Š™„ ~
Æ ~q Ÿg Å kZ ~ wâ Æ e ¾!
KZ Z
 Ã\!
èY Ôì ñZg bŽ%q
Z Š ¿Zt » ( | 204x )  w•
á xâS t

Xì YY c
ŠùÐZg (Zt ~}g !
Æ Ï0

i ÅkZ Â ì 7Ýqg (Z » s¥%

C64

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö; .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}D

299

•ñ » •~ŸÆ óä™ b ï CZŠpi Z »]gúL b
:• ˜ ~ eÆ b ïÆ ]gúàò Z»Z·

]gúÚÅ b ï~ˆ y M Œ
Û ä \¬vZèY Ôì $
Ë ™ b ï CZŠpi Z ]gúq
Š 4
Æ( | 150x ) •1Z x â S L L

Ôì 9¢
™ b ïCZ Špi Z » ]gúZ® û     # ü :ì Š •
á g Z » \¬vZ ~ {• {gΞ 6Xì Å s§ Å

ŠzŠ%Ðzz Å äƒ ³#Æ y M Œ
ÛC
Ù ªg
u à Zz Ø›^e Ø›^e Ø›^e ^ãu^ÓßÊ ^ãŠËÞ kvÓÞ é]†Ú] ^Ûmœ :g
u²
Xì ë!
gzZ

C65

{^
Y »•ñÆ sßñ •~X {gÃè

c
-Ôì p H » b ï ~žg I e
 M kZž ǃ 9 Š t …¬ Ð ƒ
 Xì Ãûsz@{gÃè Å sßñ

:å ¹Ð ]gúq
Z ä 1*™ÑèYÔ 7-Ôì q ) Š Z%Ð b ï(kZžì @
ƒx¥Ð bÑŠ ?q )
C66

9Ôj×nŠÂ Ñæ„m æ äjn׊ oÎæ„i oju [èÂ^Ê… oÖ] oÃq†i ᜠàm‚m†iœ0

Š Z% ¢
ó LÐ kZ c
ÍX ǃ †ì• ^qæ‡ ÄÚ^rm oju p» û  üžì @
ƒ"
U
~ Ýzg Åe
Zzg kZ

ž 6Ô Ïƒ 7w'n Æ0

z{¬ LZ {z Âì e ¢
t :%G q ) ˆ Æ-]gúðä
ZèY Ôì „
 gŠ)
Xì @
ƒx¥ÌÐ g
u {gÃè

x°Æ b ï à z%ƒ
 Æ ( | 189x )  ãyŒ0·x â S gzZ ( | 182x )  Š-1Z è‡wøY fg/ é

:ì`™e
 Mt ~ŸkZ ?Š ÅyZgzZ • b‡„Æ i ZŽ
C67

C68

û $  $ * $  ü

:• D â •
Û ( | 204x )  w•
á xâS é
óoÖæ †nÇe ‡çrm Ÿ |^ÓßÖ] ᜠo× قi ²] h^jÒ oÊ èm• àneœ ]„â

ó óXìt {z Ôì C™ª
ÑŠ6i ZŽ x°Æ b ïÆ à z% Ž ù ãZz {Š c
iÐ ƒ
 ~y M Œ
Û LL

XÃzg #
Ö ÃyZ ?ž @
â•
Û : IÐ kZ \¬vZ Â @
ƒ: ÝqÃ\!
¿#h¤
ZèY

}X • ðƒŠg Zz ~ g
uà ÌÄ]c
ZzggzZ FÅ pkZ /
9oÖçe Ÿž |^ÓÞ Ÿ0

a

x Z ]|ÔÈ ¬ ]|~ TÔì Å Üe
Zzgt Ð ®
 )q
Z Å  x Z™/ôä( | 405x ) Áq x â S

Ô{ª0'
Y ÔŠ&0ZvZ†ÔŠ Zl]|Ô~g Fg f1Z Ô/0ZvZ†Ô†0f çÔk„0Z ÔZ]|Ô5
i ]|Ô•
X • ï•
á  ´ â 0÷ZgzZ)%0gzÔm°Z 0z/0vZ†Ôa0 yZ/Ô {k

Ù 1Z ]|
C

:c
â•
Û ä1*™Ñžì e
ZzgÐ 5{k

Ù 1Z ]| b
C
6C9

9^ãŠËÞ tæˆi ojÖ] oâ ènÞ]ˆÖ] á^Ê0

Ë{zžì eÂÔ ñY ~Š}Š ]i YZ Å b ïŠp]Z &
Ã]gú¤
Zžì @
ƒ kCÂñY ¬ŠÐ ðZ•ÃXkZ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö; .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}D

300


0
z{Æ yZŽ â kZ ]gú{zžB‚Æ ?Š kZ X ñYƒ q ¸z » *
i Ð yZ gzZ ñYƒ 5~ ]ïB‚Æ yZŽ â

{ ZÍgzZ$ ÔozÑÅkZ Âì b ï¤
Z Xì *
iuZutèÑq Ôì 1™-Ð ]gúkZ ä yZŽ âkZg zZì q Ÿg6äƒ
?• V¹

•ñ » àò Z»Z·Ð áZjÆu
ó Zz¸L

:• i Z§ ¶g~ KÆ äƒ ~gzZ à ÈZÆuZz¸àò Z»Z· é
èÖ•¢] áœæ oÃ_Î ØnÖ‚e Ÿž kf%m Ÿ Üm†vjÖ] ážæ oÃ_Î ØnÖ‚e Ÿ] kf%mŸ š†ËÖ] ᜠÜ×ÃÞ áœ †níÖ] àÚæ
C 0
7

ÔÖƒ àÚ ØÎœ èÖŸ• ^ãÖ ènß¿Ö]

U%Æ ¬?Š Ì*’gzZ @
"
ƒ 7"
U
%Æ ¬?Š n•
Û žƒ x¥…žì ~%Z kZ ð> n }g øL L

ó Xó ì B
gzgŠ ÁÐ ¬?Š ~ ]¸~?Š X Cƒ 7

žì [ g*w¸t » •~ KÆ ®
 ŸgXÌZÐ áZjkZì x £ HV; Æ • »uZz¸ é

+Š gzZ Vƒ ng ”Ð 1wÎg <
 gzZ [ pô{zžì 7Ýq ht Ê q Z g ¶Zž • `™N @t g !
Fë L L

ó Xó ñY 1™wJ7Z ÂBZ e —gzZ ëz~

X 7g »aÆ ¶Š x £ »<Ñ~ +ŠÃuZz¸ •žì @
ƒx¥Ð wZ ¸ZÆ nkZ

{û6•ñ{gÃè

( F
Z ág
u c
W ã M Œ
e
Û ª) ¬?Š nÛ•žì H™f {°‡àßZ q
Z ( ._Æ ûLZ ) VŒ ä sßñ

X Yƒ 7"
U
n•
Û Ð uZz¸ Z®Ôì Cƒ ~?ŠÉ Ô7¬?Š uZz¸~ ñZg ÅyZ c
ÍX @
ƒ 7"
U

Xì H™f Ì6
74™Æ Ý¡‰Ÿ] ØfÏjŠÚ [ KZ wßZ ¸‚ äòà Z»Z·

Ô,Š ™7Ð áZj kZ x¯ CZ » • ñO Š䙊p {ûðÃ6•ñkZÆ sßñëž~ wì}g ø

X • ìg â •
Ûh
Š F
ŠpÅ•ñkZ LZ {z ~ T

C 1
7

:• ˜6x £q
Z „ ~ èmçfßÖ] èߊÖ] [ KZ {z é
ÙçfÎ æ É^ŠÚ äÖ èÃm†ŽÖ] Åæ†Ê oÊ äe ØÛÃÖ] æ äÞ‡æ äÖ xnv’Ö] &m‚vÖ] áž

ó Xó ì @
Y HwJÃg
Š q Z 9~ 䙿6<Ñ qz•
Û gzZì B
g yiz q
Z g
u 9L L
C 2
7

:• ˜(~uzŠ q
Z ~ [Â ÏZ KZ é

Ôn×m ^ÛÚ ØÒæ ÔßnÛne ØÒæ ²] ܉ V"
# ²] ٠牅 ÙçÎ x$ ‘ ‚ÏÊ ØÒ¢] ØfÎ ²] oÛŠm ᜠ^Ïu gq]çÖ]

³Ú ~ x¯ Å yZž 6Ô• D Y™x¯ „ Ñ š ]‡zZ Î sßñ •ž ì @
ƒ kCÐ ]‚½Z {gÃè

oÑ š Ã 9g
u +
Y ~uzŠ •ìg }Š g Z Œ
Û ~gz¢Ã¬?Š n Æ ]oÆ n•
Û s§q
Z Xì ãZz ng ¬z
?Š {z { ZpÔì @
Yƒ "
U
B‚Æ 9?Š nÛ•žì ¸ wßZ 9ž • ë ëX • ìg }Š Ì]úŠ Å ä™wJ

îŠ {Z
à » Dƒ „g™¿6kZ #
Ö ZgzZ ñYƒ Ýq ÙçfÏÖ^e oÏ×i Ð s§Å #
Ö ZZ
 ÃuZz¸X ~c
ƒ¬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

301

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö; .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}D

Xì H™f ä DIZg/ wßZ ¸gzZì

Æ Y •Æ <
Ø èC
Ù Ð ~‹g Z A
k ~ŸÆ äƒ ¬?Š Æ uZz¸  {Š¶Z F0 yG•/

:ì w=V; Æ îz xÆ #
Ö Z ]!
{gÃèž• D™"
U
Æ™7ÃwZ ¸Z
E
8
{)z ( | 490x )  ögux â S : s ¦Z ñ• a
{)z [;ß Z†è‡

.•ÅZ ïG
Z^ÑZæq1Z
{)z  ~i Zèt GZ1Z Ô ~ çE
E3‹ÅZ1Z è‡Ô ñ
E
X {)z [ éŒBÄZ1Z Ô ( | 307 x ) x1Z Ô  æq0vZ†1Z

: îG
0½É â ñ• b

:«ZØñ• c

:¨¦ñ• d
E
&
4¨GÒE
G
:ì –~ |¡‘Ÿ] ä( |805x )  ö x â S é

èv’e áçÃ_Ïm ÜãÞœ è×e^ßvÖ]æ ènÓÖ^ÛÖ]æ ènËßvÖ]æ ènÃÊ^ŽÖ] àÚ ÄÛq à àm†ì^jÛÖ] Á^ËvÖ] ˜Ãe ØÏÞ
7
C 3

ÙçfÏÖ^e kÚ¢] äjÏ×i ojÖ] &m‚vÖ]

ó Xó ì îŠ {Z
à » DD{z ÂñYƒÝq ÙçfÏÖ^e oÏ×i Ð s§Å#
Ö ZZ
 ÃuZz¸L L

0Z ƒq gzZè׉†ÛÖ] ÐÂ]ç’Ö] †’jíÚ [ Š( |751x ) ³ 0Z x â S n Æ ]â ¥h
'
× 6X kZ

XN â•
Û ‡ Z%s§Å¢«Å|¡’Ö] àe] o× kÓßÖ] [  Š( |852x ) v

ì Hg ïZ äòà Z»Z • »Xg
Š q ZP h
'
×

Ìg
Š q ZPh
'
× Xì c
Š™ŠgÃttg
Š q ZB‚Æ ñZgŠ»gzZgz$KZ ä sßñ~ X]‚ ½ZP {z¸t

} Ôì Åx¯ä •0Ð XÔ•
Š q Z 0Ð [s é
g

Š q Z 0Ð i úÅ]gú~K é
g

Š q Z 0Ð "7vZ p‰
g
Ü z D™çz é
Š q Z 0Ðg 2
g
é

Š qZ 0Ð xsZ ]úŠ IÐ ðZ± é
g

Š q Z 0Ð à H Å \¬vZgzZ@i é
g

{)z g
Š qZ 0Ð V”Æ Vâ ›yŠÆ #
Ö ª é

X • ìg hg7Z%K {ûÃg
Š q Z yZ ëÐ n¾Åg "Zp

{^
Y g "Ñ!
» &m‚vÖ] Øaœæ äÏËÖ] Øaœ àne èmçfßÖ] èߊÖ] [Â

:• ñƒ‡Z yxgŠÆgñZ sf `gŠ àò Z»Z •žì (6Ë kZ y¨
ZÐ ä™·_ »[Â kZ

Xì ¨
¸ [|Z ! æñO Å[|Z d~ x¯ÅyZ é

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

302

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö; .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}D

ïŠÈ]!
Z6x £q
q
ZèY Ôì Â*
™ ¦Ð j§±Ã„ÅyZ Z®Xì ´ÚÌ~„gzZ Y Zg M ÅyZ é

X • ̊g CZŠpi Z6x £}uzŠ²•
-!
:E
XE
Šg » kZ ]‡zZ Î gzZ • f
™wJÃuZz¸{z ]‡zZ Î Xì ZÐ #
Ö Zg/ ÷ » yZ 0Ð uZz¸ é
X•

X • D™C
Ù ªy~CZs§ÅyZ~b)ZçOÔ•DYƒ[ú%Ð ¹F
R•gzZdÅ¢q§zŠ6gîx¬{z é
X • ïqÆ Y Zg W f •
á ~ än`ÏÊ b)gzZ • D™¿#Å#
Ö Z q )Z é

Æ yZ ¤
Z gzZ • D™7Ãw¸Æ kZ ?Š g• Âì @
ƒ ¬ZñÆ bÃÆ yZ w¸ » ËZ
 Ð ~ DIZ é
X • D Yg ¦
ñƒ D™ÃsÜÐ kZ  ԃ s ÜÆbÃ

''/ / /''

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

303

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö; .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}D

]Y!Zj

5:m:³aþ MPMO(ènÞ^%Ö] èÃf_Ö](à›çÖ]…]•(oÖ]ˆÇÖ] ‚ÛvÚ ÄÚ -•^a …]çuV‚ÛvÚ( oÖ]ˆÇÖ]

( 1)

7Ô6 m:oÖ]ˆÇÖ] ‚ÛùvÚ ÄÚ -•^a …]çu

( 2)

èÃf_Ö](à›çÖ]…]•(èmçfßÖ] èߊÖ] èe^jÒ oÊ oÖ]ˆÇÖ] Ü×ÃÖ…^nÃÛÖ ] Vîn• Ù• ˆmˆÃÖ] ‚f àe xÖ^‘

( 3)

16m :oÚ¡‰¦] †ÓË×Ö oÛÖ^ÃÖ] ‚`ÃÛÖ]( &m‚vÖ] Øâœæ äÏËÖ] Ø✠àne èmçfßÖ] èߊÖ]V ‚ÛvÚV oÖ]ˆÇÖ]

( 4)

16Ô 15m :oÖ]ˆÇ×Ö èmçfßÖ] èߊÖ]

( 5)

àe] èfjÓÚ(äñ…• ˜Ãe ‚ÏÞæ ^`×aœæ èߊÖ] àÚ oÖ]ˆÇÖ] ÌÎçÚ ÌŽÒVo×ì‚ÛÖ] p•^a àe Äne…

( 6)

92m :oÖ]ˆÇÖ] ‚ÛvÚ ÄÚ -•^â …]çu

( 7)

146m :oÃÊ^Ž×Ö èÖ^‰†Ö]

( 8)

51m :p†q£Ö èÃm†ŽÖ] Ô234B2:†fÖ]‚f àeŸ Ü×ÃÖ] á^ne ÄÚ^q

( 9)

234B2:Ü×ÃÖ] á^ne ÄÚ^q

( 10)

19m :oÖ]ˆÇ×Ö èmçfßÖ] èߊÖ]

( 11)

106B6 :èÚ†ÓÚ èÓÚ(Äm‡çjÖ]æ †ŽßÖ] ‡^fÖ] …]•(ÝŸ] h^jÒ V ‹m…•] àe ‚ÛvÚ (oÃÊ^ŽÖ]

( 12)

6m:³aþ MPML(oÖæŸ]

76m :³aþ MPML (é…çßÛÖ] èßm‚ÛÖ] ( ÜnÏÖ]

147 m :MPLR(oÖæŸ] èÃf_Ö](ènÊ^Ï%Ö] gjÓÖ] 芉©Ú(Å^Ûq¦]Vp…„ßÚ Üna]†ež àe ‚ÛvÚ(…„ßÚ àe] ( 13)
140m :læ†ne( ݈u àe] …]•(Å^Ûq¦] gi]†ÚV‚nÉ àe ‚Ûu] àe o×Â(݈u àe] ( 14)
²] ‚fÂVÐnÏvi(oßÇÛÖ] V±‰‚ÏÛÖ] èÚ]‚Î àe‚ÛvÚ àe ‚Ûuœ àe ²] ‚f ‚ÛvÚ oeœ(èÚ]‚ÏÚ àe]

( 15)

³þa M P M N ( ènÞ^%Ö] èÃf_Ö](åˆnq( †ŽßÖ]æ èÂ^f_×Ö †ra(ç×vÖ] ‚ÛvÚ |^jËÖ] ‚fÂ(oÒ†jÖ] àŠvÚ

402B8 :MUUN
87m:o×ì‚ÛÖ] Äne†×Ö èߊÖ] àÚ oÖ]ˆÇÖ] ÌÎçÚ ÌŽÒ

( 16)

91m :èߊÖ] àÚ oÖ]ˆÇÖ] ÌÎçÚ ÌŽÒ ( 17)
119m:ÜÒ^v×Ö &m‚vÖ] Ýç× èʆÃÚ

( 18)

68m : &m‚vÖ] Ýç×Â

( 1 9)

21 :èn$^rÖ]

( 20)

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö; .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}D

304

84:èeçjÖ]

( 21)

2:èeçjÖ] ( 22)
22:†›^ËÖ] ( 23)
46Ô42:p…^íe xnv‘ ( 24)
128m :èߊÖ] àÚ oÖ]ˆÇÖ] ÌÎçÚ ÌŽÒ ( 25)
149m :oÖ]ˆÇÖ] ‚ÛvÚ ÄÚ -•^â …]çu ( 26)
15m:oÖ]ˆÇ×Ö èmçfßÖ] èߊÖ] ( 27)
65 :ð^ŠßÖ] ( 28)
7 :†ŽvÖ] ( 29)
29Ô 26 m:èmçfßÖ] èߊÖ] ( 30)
29Ô 26 m:èmçfßÖ] èߊÖ]

( 31)

90m :oÖ]ˆÇÖ] ÄÚ -•^â …]çu ( 32)
155m : èߊÖ] àÚ oÖ]ˆÇÖ] ÌÎçÚ ÌŽÒ ( 33)
31 :“’ÏÖ] ( 34)
165m:èߊÖ] àÚ oÖ]ˆÇÖ] ÌÎçÚ ÌŽÒ ( 35)
29Ô 26 m:èmçfßÖ] èߊÖ] ( 36)
166 m:èߊÖ] àÚ oÖ]ˆÇÖ] ÌÎçÚ ÌŽÒ ( 37)
29 m:oÖ]ˆÇ×Ö èmçfßÖ] èߊÖ] ( 38)
2771 :Ü×ŠÚ xnv‘ ( 39)
281B3:‚Ûu]‚ßŠÚ ( 40)
16B5 :•^ÃÛÖ]•]‡

( 41)

16B5 :•^ÃÛÖ]•]‡ ( 42)
98m : oÖ]ˆÇÖ] ‚ÛvÚ ÄÚ -•^â …]çu ( 43)
1713: p…^íe xnv‘ ( 44)
èfjÓÛÖ](èߊÖ]æ h^jÓÖ^e

Ý^’jŸ]V‚ÛvÚ àe o‰çÚ àe Üna]†e] Ñ^v‰] çe]( of›^ŽÖ] ( 45)
m :†’Ú (èm…^rjÖ]
23: ð^ŠßÖ] ( 46)

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

305

~ Ýzg Å¿i§Æ Y •gzZ $ö; .
Þ »gzZ mb!
»g
uDgzZ}D

91m :èmçfßÖ] èߊÖ] ( 47)
12B19 : pæ^jËÖ] ÅçÛrÚ ( 48)
124m :oÖ]ˆÇÖ] ‚ÛvÚ ÄÚ -•^â …]çu ( 49)
19 :oÚ…]‚Ö] à߉ Ô 23589:èfn• oeœ àe] Ìß’Ú Ô170B4:‚Ûuœ ‚ßŠÚ ( 50)
2170B4 :‚Ûuœ ‚ߊÚ

( 51)

125m :oÖ]ˆÇÖ] ‚ÛvÚ ÄÚ -•^â …]çu ( 52)
127 Ô 126m :oÖ]ˆÇÖ] ‚ÛvÚ ÄÚ -•^â …]çu ( 53)
275 : é†ÏfÖ] ( 54)
3039 :p…^íe xnv‘ ( 55)
450 :Ü×ŠÚ xnv‘ ( 56)
1320 :á^fu àe] xnv‘ ( 57)
5010 : p…^íe xnv‘ ( 58)
127m :oÖ]ˆÇÖ] ‚ÛvÚ ÄÚ -•^â …]çu ( 59)
7 Ô6 m :oÖ]ˆÇÖ] ‚ÛvÚ ÄÚ -•^a …]çu ( 60)
170m :oÖ]ˆÇÖ] ‚ÛvÚ ÄÚ -•^a …]çu

( 61)

33Ô32m :èmçfßÖ] èߊÖ] ( 62)
18B5 :oÃÊ^Ž×Ö ÝŸ] h^jÒ ( 63)
103m :oÖ]ˆÇÖ] ‚ÛvÚ ÄÚ -•^â …]çu ( 64)
25m:èmçfßÖ] èߊÖ] ( 65)
3926 Vp…^íe xnv‘ ( 66)
232 Vé†ÏfÖ] ( 67)
13B5 VÝ¢] ( 68)
àŠu å‚߉æ Ô8218 :äq^Ú àe] à߉ ( 69)
56 m :èmçfßÖ] èߊÖ] ( 70)
65m :èmçfßÖ] èߊÖ] ( 71)
82m :èmçfßÖ] èߊÖ] ( 72)
114m :oÖ]ˆÇÖ] ‚ÛvÚ ÄÚ -•^â …]çu ( 73)

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫‪Ürßµ h^e‬‬

‫‪g¦îZgŠ » e‬‬
‫‪Zzg×~¢q§zŠ‬‬
‫^{‬
‫‪Y ~Wq‬‬
‫‪Z‬‬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫‪Ùæ] Ø’Ê‬‬

‫‪~e‬‬
‫‪Zzg×~R'‬‬

‫‪i ¸W » g‬‬
‫‪uès #Z6Š ã‬‬
‫=‪Å‬‬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y ~Wq
Z'g¦îZgŠ » e
Zzg×~¢qgzŠ

308

kZ »Š§ ~Ç6}~ Tì gzŠ {ztÔ• ñÑ p=( | 1176x ) vZ à z { •
á ~ ]Ñq X~ y*zy

Æ èâ äZ6w‚ FÆ {Ñç kZ ~ ó[;ß Z †0·]§L yÑ·Wz6

k
¦q
Z Å kZž å {gzŠ gzŠ gŠ
:• qV- Ð áZj

x ÂzZp6§ñq
Zž ‰_ƒ o¢gŠ kZ /È ÅŠ§z Ç~: â iÆ ( | 1206x ) [;ß Z †0· • L L

:W6X Ë » yZ Ô¸ D YK t{ Z'
uÆ x Z™Y •~ y*zyžŽ Ô  +-Z ÁgzZpgzZ  Y 1zZ +-Z

 Æ y*zy ÂÅ7 wÑ+Zg• e
ƒ
Zzg q
Z ~ ?Š ÅX kZ Z
 ä  Y 1zZ +-Z x ÂzZp  Š
ƒ {øo~
x â S Ô ì H ]gz¢ H Å g
ua kZ Ô Ì\WgzZ Vƒª Ì~ Lž
L ¹ ä r
 ™ +-Z ÁgzZpž} (Ð
1C

ó Xó • â •
Û 7w¸» ( | 150x ) •1Z

:• ˜ ( | 1420x ) ~z0
ZdZ1Z¦ *
Ññ b§ÏZ é

7{ Zz6ÌÅ ãÎ ñA {zžì 1 J m
u (Z ÃVƒ 5 ä kZž}½y»Æ { •
á Š !
ä y xñ˜Zg yZ ºŠ L L

ì s ÜÌÆ <
Ø è kZ x ZŠZ t a kZ Ô7]ñ ZwÅ 1 wÎg ?•
á ~ 4<
Ø èž VZ wZÎt ~g !
gŠ X¸ D™
2C

ó Xó ì ¸ ~ o kZ yâ ‡»T

Ô• } g ¦

žz _ögzZ ݬ szcq
Z ( | 1031:°á)  +-Z´è‡~g7 y;'~ ~ó ~œ,ƒg Š

wJ¦

Ù Ãw¸Æ äZ Ë~¨£Æ k Zg zZ¸ ïŠ ßF
C
6$èkªÃg
uX¸=Ñx ©ZÈ0
gzZ <
 z [Â ÇŽ
G
X¸ ݬ 4ïEÒ}3!vZ D •OÆ 4Z s§~uzŠ X¸ D™7

è‡ Š â ZŠ Æ yZ  H wÑ+Z Ð w¸Æ( | 150x )  •1Z x â S ~X Ëä vZ D •iŠ q
Z é

: c
â•
Û ä 
r™è‡ Âäâ : •X ~Š™7g
u~¨£Æ kZ ä ( | 1031x ) +-Z´
{z ì u .
Þ ‡Ž q ÝZ a }g ø X Vƒ y¨
Z q
Z Ì~g zZ ¸ y¨
Z q
Z Ì( | 150x )  •1Z x â S L L

è‡pÔ} hzŠ úÆ yZ aÆ ä™OÊ â ZŠ LZgzZ à wïg ZŒ™ W~×ä vZ D •6kZ Xì 1wÎg g
u
C
3

ó Xó ðX yY™v¸ ä r
™

Xì ÝqÃ( | 1031x )  +-Z´ •è‡sÑ »x ZŠZ AzZ s ÜÆ ~ F
'kZ6<ÑÅ}
4C

:• ˜ †›]çíÖ] èaˆÞ r
™ é
ó‚`jrÛÖ] Œ^nÎ o× á^Ò ^Ú^m] &m‚vÖ] xq†m àÛÚ á^Òæ

ó Xó ¸ ”
Ð}uÆkª~«£Æg
ugzZ¸ïŠ ßF
à 1wÎgg
ŠqZ6$kªŽ¸Ð~fyZ\WLL

ßF
z *¼6mÀ)ÃmÀž Å— i ZzWt 6Rò Zúä ( | 1034x )  ãU
³ZŠë/ szHZ ~yu£Z •Q

yZÐ u³~(ä VrZ pÔ Z 7*
™“
 ZŠ'ÃVGù~(ÃyZ „6} úŠ kZ •Æ yZp¤
Z X ’ e ムÝq

_övZ à z { •
á ]|ÄÝZ %Z X ‰ ™ 7 t ‚Æ Y f ~ i Z0
Z uI zŠ •ñt CZ p H “
 ZŠ'ÃVzq
Ôì ˆÅÝq}t „ Ð <
 z yWŒ
Û É Ô7ÇæY Š Z%Ð ÇÅx â S ž H¤
YZ ~ˆ ä ( | 1176x ) ~ŠŠ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y ~Wq
Z'g¦îZgŠ » e
Zzg×~¢qgzŠ

309

c‚Zg„
 Zg { Z'Ð1~t<
 gzZ *™yWŒ
Û ä ( | 1176x ) vZ à z { •
á Šp nX ñY H76<ÑÃ}çO
X Hx »6
1 wÎg <
 gzZ *™yWŒ
Û

Æ Ã y Z x » » r
 ™ {•
á îS~ <
 X G W Z F
~ Vâ !
i ZÆ yWŒ
Û ä VœÆ yZgzZ ä VrZ

Ka Åg
uz}çO X IÅyzæ 6i§¨gzZ ‰0Æ É@
z 7/ôg U
Wz g
Š q ZžŽ ì M~ }g !
y‚W{Š .Z Ð <
 z yWŒ
Û ™É bzÑÐ x *
Æ oFË’ÛÖ] gzZ pFçùŠÛÖ] ~ Vâ !
i zŠC
Ù ! ²z Ïg à Š¤ñ[ Å
x »t ~ Ï0

i KZ  r
 ™{•
á ë @
ÔÑ } : · " ƬÐzz ÅVñ»xyZ Ì6r
 ™{•
á p¤
Z X c
Š™

’kZ Å ( | 1176x )  vZ à z { •
q
á ]|çO Ôì „Zeu Zu *
™: {Š .ZÐ <
 z [ž c
Š™ ãZzgzZ ‰ ™

:‰ #
 ~ V5zŠ Y f~R'Ë)~ËÆœgzZ
u ñf A
g

76<
 z yWŒ
Û Ã]!
ÅVñâ S yZ6¬Æ <
 z yWŒ
Û ŠpgzZ Vñâ S pÔ¸ BòiÑ {Š .ZÐ x Z™[Z x Ót

yWŒ
Û ¡t c
ÍX Dƒ ï¬6<
 z yWŒ
Û %K ÃÅx Z™[Z Â Cƒ ³#¤
ZgzZ f
 ÐZ Â Cƒ ¬Zñ{z¤
ZX D™

X å &Ã<
 z yWŒ
Û KãÅwZ ¸Z ¨x ÓáZz äƒgŠ ™~ bÑÅ<
z
s ¦ Z ñf B

 z yWŒ
<
Û Ìä VrZž ¶t {z ðƒ Za V; Æ yZ„µŽ ~³Æ q
’kZ Å ( | 1176x ) vZ à z { •
á
„ 4 é¹Òh! {zp¤
Ù Ã r
 ™ {•
á Ðzz ÏZ X c
Š™ qzÑ *
™{Š .Z Ð
Z Ôì ÝqzgŠ » x Z •Z ð•Z ~„„C

:• i Z§ ¶gg óy*Æ cZ™ ór ,Z L)xâ é

Ãb) ¨{z gzZ Zƒ Za tØ »·_Æ g
u Ã~ Y f 4( Ð zz Å VØz» Å  ~ŠŠ _övZ à z { •
á )LL
5C

ó Xó ñƒzá6ä™"
U
~ Ýzg Åg
Š q Z

:• ˜ ( | 1379x )  ~z0
yѦ *
Ññ b§ÏZ é

~t<
 gzZì ;g •gzi » ]¬$
~ o kZvZhJ
 ` WÐ ÇÆ 
r™ { •
á ž Zƒ W
Zt » ½Å3 b ôL L

wZ ¸Z: gzZ ïŠ 7 zgŠ » g
uÃ} •Æ ]g „! ²C
Ù ÌY 5ß]Z|É x Z™Y •[Z Xì ;g| m
yZz6tØ »
6C

ó Xó ì @
Y Œ? ë » µq ¯%g
uÃl^Ã_ÏßÚ gzZ ]s%É@

G
ïEÒ}$ „芎ñ~ gzŠ kZ p Š
1™[»ï•
á ÂzÀF
Æ yWŒ
Û gzZ g
u Ã~ [»Æ kg ZæçO

Åx|Æ <
 z yWŒ
Û ñO Å ä™76<
 z yWŒ
Û Ãx â S çO Ô åwõ ÜïC
Ù !
uÐ ÇÅx â S èa Ð zz Å

sz@
+Z Å kZ Cƒ ³#Ž gzZ @
Y HtÐZ Cƒ ¬ZñÆ x â S ½Ž Å<
 z yWŒ
Û X ÐäY ðZz™Ð x â S ”

kZ ì H]!
Ž x â S ž ¶6Š ¿Z kZ Š ã
ÝZgŠ ÌÅnç kZ X @
Y H ._ÐÆ •ñÆ x â S ÐZž CY Å

»<
 z yWŒ
Û c
ÍX Ç}™7x â S Ž σ „
 gŠ „z¨Å<Ñn kZ Ôì Zƒ àÃe
ZgŠgzZ ðZ• Å<Ñ{z ~

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y ~Wq
Z'g¦îZgŠ » e
Zzg×~¢qgzŠ

310

Š wxq
Z ~ <ѨÃx â S }É Š
H 7g ïZ
b§Tž åt g¦~Š ¿Z q
Š 4
Æ VÍß yZ X ˆ ~h

bg •
á Æ<
 b§kZ Ôì u ]!
Å 1vZ wÎg ~ •z bÑÅ yWŒ
Û gzZ •1 vZ wÎg bg •
á Æ *™yWŒ
Û

îÔkz Â]!
Å Ñž‰™i Z0
Z ÃÃ]!
kZ {z%Z Xì u b§Å Ñ Ì]!
Å yZ ~ ô=Å<
 çO •[Z

¨z ¡~ Tì ~Š ¿Z {zì @
™¨Ž Å 1 ~t<
 x â S ²Ôì ¨ÞZ Å *™yWŒ
Û {zžVYì Cƒ EZŠgzZ
( Xì _g ¦
~ `~uzŠ Å ,Zg [!
,å~ŸkZž 6) X • ŠŽñ]*
kZ VâzŠ

ñf%Z Ô Š
ƒ qzÑ{Š .ZÐ <
 z yWŒ
Û ž Zƒt W
Z µ~ËÆ q
’Å ( | 1176x )  vZ à z { •
á nºZ

X eƒ b§T n Æ kZ n kZ ¶Ýq w ~Š ã
Ã]%=Åx â S èa ~ ¨Å <
 z yWŒ
Û V; Æ s ¦ Z

X ~ 7^“Å ~ F
'~ :WÅg
ugzZ})g fÆ XÔIƒ qzÑlÃÅ ä¯ ¬ZñÆ x â S Ã<
 z yWŒ
Û
:ì Cƒ ãZzÐ wZ ¸Z sf `gŠÆ DIZ} (wq]gßtž 6Ô ;g @
½Z ~g ZzŠ Z Z̬ Ð kZ s %Zt
C7

è³Ëþ nßu oeœ ÙçÎ •… àÚ o×Â

:ì w¸» ( |730x )  öŠ Z 0Z a

س³þ ³þ ³þ ³þ þÚ… •]‚Â] ^³³þ ³þ ßþ e… è³³þ þßÃ×Ê

:• ë ~g UgŠ ( | 1307x ) +$
¬ 0Z b§ÏZ

è³þËnßu oeœ ÙçÎ •… àÚ oF×Â

س³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ þÚ… •‚³³þ ³þ ³þ Âþ ä×Ö] è³³þ þßÃÖ

#" ܉^ÏÖ] oeœ ÙçÎ •… àÚ oF×Â

س³þ ³þ ³þ ³þ ³þ Úþ … •‚³³þ ³þ ³þ ³þ Âþ ²] è³³þ þßÃÖ

C8

b

:å[p H Â @
ƒ V- ÄñO ÅkZ¤
Zž• ët ë

C9

:•˜ ( | 340x ) q™)´ c

ó Xó 7]gßðÃ~ŠÔ c™c
ì wz¸{z  c
žß™Âƒ ³#Æ w¸Æ x â S }g ø g
u c
WÅyWŒ
e
Û ŽLL

w•
á x â S ÔwZ ¸Ñ!
t¸ c
yZ$
Ñ!
t¸ ?ì Š Z% H Ð t¸ž ì s %Z »[W~ KÆ >g ìX

X • b‡Æ wZ ¸Z tº( | 150x )  •1Z x â S ²Ô• b‡Æ yZ$
ZŠ¸( | 204x ) 

: ì –~)lÆ ~èF
íq ä( | 1339x )  ~È-Š dZŠú*
Ññ:Z •~ KÆXkZ é

År
 ™x â S 6ëgzZ • ª ÂëpìB‚Æ ( | 204x ) w•
á x â S Ð g ±ZÆ mÀz bÑŠ ~ ekZ Âh L L
C10

ó Xó ì Z
 ZzÇ

Ìt ~ >‡bÑ > ‡%)lw¸g•q
Z ïZ Xì w®ÌÐ {)z ( | 1014x )  ~g ‡Z5 w¸» nÏZ é

:• D â •
Û ñƒ D™™f ;@
 » bÑkZ {zžì ŠŽñ
:
 •1Z x â S ž @
V• bÑ mZ ž ;e ä ~ çO ì ˆ è6Ý Æ ( | 204x ) w•
á } >‡L L
C11
ó Xó ñYƒ q Ê » ( | 150x )

Xì Š
Hx ZoZ »¨4Åg
u~ kZgzZì ˆèÐ n¾Åä™"
U
Ãx â S <
Ø è "Z ° bÑtçO


þ HyÒ ":
 ¸ » °…^ífÖ] |†• ±Ê p…^ÏÖ] é‚Û Ìä( |855x )  v)´ b§ÏZ é

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y ~Wq
Z'g¦îZgŠ » e
Zzg×~¢qgzŠ

311

Z {z X • â •
q
Û ±5 ~ sf ~g Z Œ
Û " a Æ ]mZ Æ Ý 4Å ( | 1325x )  ~4 ŒZI)´ é

:• D â •
Û ¶g V- y´ZgzZg 3Z q
Z ~ kZ ÔZƒ TÐ ©ö6ò ¸~ ~ó 1223Ž ànÓŠÖ] •… !‚g

yZ X¸ ga„ÛÖ] oÃÊ^• ³¸Æ yZg zZ ì CY ðJ 7pÑ >‡ c
x ZÔZ r • ¬ ~ g
užì C
Ù ª ÂtL L

ì @
ƒt {§6kZ X • s ÜÆ 4<
Ø è gzZh
¸Å ( | 204x ) w•
á xâS <
Ø èŽ • g
Š q Z „z {Š c
i ~ V1Â

Å3 b ôZ
 gzZ • D Yƒ {o$
Ð 4<
Ø è ™| 7à ðZ’Zt¥}g ±Ô• Dƒª) {Š6gŠ ³¸ÒZž

ÃZ~ Tž Å7;@
kgŠ .
Þ ‡[ +Z ðÃäÃñfX • D Y w$
ÌgzZ ]ÑìÆ yZ Âì CW"
â

yZg zZ ?H ³7~ Z’Z¥}g e" Q Ôƒ CƒG@
Å 4<
Ø è Xƒ CƒG @
Å 4<
Ø è ~ XVƒ {z Ìg
Š q Z

ÆàߊÖ] …^$•~ pÑg
u Ð ]Ñì 4Z äM?Vƒ H ÂVƒ : ª)}g œ y
W ?ðY •g „
 gŠZ
•Æ

íqgzZ Vz™ ¦Æ™[NZ hu Ð g
Š q Z Ã[c
*
ÅYz [²{z´Æ!zZŒÃžì {Š Zg ZgzZ è[ÂÐ x *
ó Xó VzŠÉ7‚Z ~

:c
â•
Û t ñƒ D™t‹»x‰Zg ZŠ Ýä ( | 1365x ) S•vZD *
ÑñåÃgñ*
Z b§ÏZ é
q
1C2

1C3

ó Xó ì G @
ÅknËßuÑÏ‚Z »x‰Zg ZŠ L L

: • Dâ•
Û ( | 1352x ) ~ª» { •
á gâ Z)´ b§ÏZ é

ó Xó Ï•g w²â),Š ã
ÅkZ J
w‚ÎvZ Y •
á yZ [Zžì c
Š™Lb§kZà knËßu ä ~ L L
1C4

: • Dâ•
Û ( | 1352x ) ~ª»)´(gzZ q
Z é

ó Xó ì H Za aÆ x PZÆ knËßu ~ÇkZ= ä \¬ Z}
L L

¨Å<
 z yWŒ
Û èa ÂñY Z”Ð w¸Æ x â S ]!
ðÃÅ <
 z yWŒ
Û Z
 ª )tÃÏ‚ZÆ ñZ°Z IZ
E
E
8
8
c
óe
ZgŠ LÃXžK äz wßZ,Z ~ öguwßZ ä  ögu)´Ðzz Å ( ì Ýq wq
Z Ãw¸Æ x â S ~

c
Šg Z Œ
Û óoÑòiÑLnÆ wJÆ <
 zg
u6x *
Æ óo ôZ ]”L

[]!
Ž 6gîƳµÆ „
ó ~Š Zi Wq
’LÅ ( | 1176x ) ~ŠŠ _övZ à z { •
á .
Þ W!
Ætzg {gÃè

„Æ s ¦ Z ñfw5~ sf {z Ôìg D™Y f 4` Z'
× w5 „ ƒ
 G@
Å TgzZ ðƒ Za ~ s ¦Z ñf
:ì #
Ö }
7 Z¿Ð áZj

x â S ž 6Ô• ïŠ ¬»ÇKZ Ì~ A ç kZ x â S èY Ô7^
Y *
™g (ZÆ ?Š ¦ÑË%Ãw¸Æ x â Z a
1C5

: c
â•
Û Šp ä ( | 150x )  •1Z

o×nÖ• ͆Ãm ᜠ†nÇe oÖçÎ o× ojËm ᜠ‚u¢ ‡çrm Ÿ

ó Xó }Š ~ :6w¸}÷% äY ?Š ~÷{zžì 7^
Yt aÆ Ë L L

ä™™f b)g
uè³# °»Æ 4}~ é‚q^ßÖ] è×nvÖ] [ KZ ä( | 1362x )  ~â åZsÑZ *
Ññ b
:ì c
â•
Û V- ~}g !
Æ y Zˆ Æ

6ù¦Ññƒ D™Òžìt {zgzZì ]gßq
Z Ìñƒ Tg ~ÇÅ ä™g (ZÃ<
 z yWŒ
Û 6§ñ, Z L L

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y ~Wq
Z'g¦îZgŠ » e
Zzg×~¢qgzŠ

312

1C6

ó Xó ñY H¿

: • Dâ•
Û ã¢i*
Ññ~]Æ›bÑ c
C17

ó Xó î ¯ #
Ö 4Ã<
 z yWŒ
Û pÔ´ 4Šp L L

• ñƒ D™: ~ Ýzg Å}ÌË{Š .ZÐ <
 z yWÛŒžìt Ð w¸ {gÃè Š Z%År
 ™ ã¢i*
Ññ

up7`wðÃ~ ä™Çžìt Š Z% c
g
,™{Š .ZÐ <
 zg
u„
 Zg { Z'Ð wÅäZÆ 1 ·
X k ™ÇÅx â S %K sz@
Å 1 ~t

s ¦Z ñfgzZŠ *Z LZ ( | 1396x ) 㢠Ã?~ ó#
Ö ZŠ ŽZ L b§ÏZgzZ ~ Vz¢Š¼ÅyWÅZ sg ç d
:• D™yÒ§Zzt Ð ÚÅ ( | 1352x )  ~ò{ •
á gâ Z)´ àn$‚vÛÖ] Üi^ì Æ

ž • Ù Š Hžì ‰
Ü z » ]ZgX¸ â •
Û p=Ì( | 1352x )  ~ò{ •
á gâ Z)´6V;z å*q
Z ~ yc
Š‡ LL

ñÐ Vð+Ã]|ä ~ X ó 󈃊 !
'Ï0

i ÔˆƒŠ !
'Ï0

i Lž
L • ìg â •
Û gzZ • ìg zg ( | 1352x ) ~ò{ •
á gâ Z

ßF
6w•
á }Ã4}gzZ ~ q Ê Æ <
Ø è Æ ( | 150x )  •1Z x â S /~g ‚ Lž
L Ñ ì Â Y7 :
 » äzggzZ 1
Ï0

ih
'
× ä vZ¤
Z L L: c
â•
Û Q ó Xó 1VZ {Z
Ã ä Vz)Ð “kZ ~g ø k\Z X mƒ: #
Ö }
Å<ÑgzZ ˆg ¦
~ ¶Š
C18

ó Xó Çþ Vzg Z*~ #
Ö }
Å<
 z yWŒ
Û Â~Š

VâzŠ áZz äW~ŠŽz nc~ËÆ q
’Å„Æ ( | 1176x )  vZ à z { •
á ~ y*zy ~ pkZCZ

~ß J @· *
Ññøo Æ Ka Æ g
u IZ ñfçO X 7s %Z ðà ~Š ã
 ~ „Æ <
 IZ ]4
C19

:• D â •
Û ~ Vzg ÑÆ qzÑÆ èߊÖ] kÂ^•] ( | 1349x ) 

ó Xó ñYW ôÜg
u~ T~XkZ ñZÎÔ• ªÆ( | 150x )  •1Z x â S ~}ëL L

:• ˜~ð^Û×ÃÖ] è•æ… tZ†Z r
 ™X¸ D™ c
Š ½ÅÏZ ÌŠp%Y ( | 150x ) •1Z x â S

]çÒ†i] :c
â•
Û Â ?ƒ s ÜÆ [Â ÅvZ Ž }]!
+Z ðÃ\WZ
 žŠ
H wZÎÐ( | 150x )  •1Z x â S L L

s ÜÆ yâ •
Û Æ \W¤
Zž Š
HwZÎQ ó Xó zŠ: w ðÃÃw¸}÷~«£ÆvZ [ L Lª ²] h^jÓe oÖçÎ
Z Zƒ wZÎQX ó ózŠ™uF
¤
~ «£Æ g
u Å 1 vZ wÎgÃw¸}÷ L L :c
â•
Û ?,™ HQÂ ƒ 1vZ wÎg g
u
C20

ó óX zŠ hgÃ]!
~÷gzZßáÃyâ •
Û Æ ! ôL L:c
â•
Û ÂÔ ñYWyâ •
Û » ! ôËs ÜÆ w¸Æ \W

D™7q ¸ ~ ?Š Å]!
KZ  Þ¬ #Z g
•Z f *Z Æ ènÚ¡‰¦] èÃÚ^rÖ] ;gE- @¬ Å {gëÜæ
:ì ò Z¤
w¸ „ » 
r™x â S èY Ôì „ ~ÇÅw¸Æ x â S Ì¢
Ãg
už•
C21

ofa„Ú ç`Ê &m‚vÖ] x‘ ]ƒž

ó Xó ƒ ¬ZñÆ ~tg
uŽ ǃ „z <
Ø è ¨Z÷ Âã k0
}g vЕ¡g
uZ
 LL

x â S ž 6 Ô Ç }™ q nZ ÌÅ w¸ kZ Æ r
ò ™ x â S {z ǃ g »zc C» ( | 150x )  •1Z x â S Ž c

Í

xâS C
Ù „ Ž ìg ïŠ Ì}:,Z ~ Ýzg Å g
u~ b)gÑ" ñƒ º 6tzg ÏZ {èˆAzZÆr
™

X¸: ._Æ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y ~Wq
Z'g¦îZgŠ » e
Zzg×~¢qgzŠ

313

b) Â{z Ô c
W~ ŠŽz nc¡q
Z Ž ~ Ýzg Å„~Š Zi Wq
’Å ( | 1176x )  ~ŠŠ _övZ à z { •
á /

s %Z ~Š ã
k Q npÔ¸ Ìs ¦Z ñfÆ ]!
kZ Âg Zh
úŠ ²Ô „ åb‡ » ~ F
'Å 1 ~tg
u~ än`ÏÊ

( ËZ
 çO X Î äY H76w¸Æ x â S Ã<
 z yWŒ
Û Ôì qѳ„ z }™Å qѨŽ x â S žÐ zz Å

9ðÃ~ eÆZ7Z c
CYƒ ³# Æ ~z ¬æÆðsZ <ÑÐzz Å ~gz$ ~Æ Å kZ ]!
ðÃÅx â S

®n Æ kZ ì e CY Å ¬Z ÂÆ kZ ~ x|Æ <
 z yWŒ
Û ÒÃåV; Æ s ¦Z ñf  ð0
ï: g
u


*™wJ6x *
Æ VßßZ îZgŠ ZÊ q Wg ¶Z c
ƒ *
hgÃg
Š q Z x *
Æ V.¦ÑçO X} 7*
¯ Šã
„ Ãg
Š q Z

u wßZgzZ}wßZÔwßZ ƒ
 t {)z
ñO Å ¶Š 4Š Ñ!
6}Ã<
 z [ž µt wq ]gß Õä) X ñWgŠ~ g

X Iƒ ~g Y lÃÅ ¶Š 4Š Ñ!
6<
 z yWŒ
Û Ã} n

Ô• ¿¬ {z ~ yz u 0
R']¸Ôì0x £~ õg @
Å yÎ 0
x ª » X ( | 1332x ) ãˆ()´

— 6x *
Æe
ZgŠ Ð }u6 {È » óïÅQÔÃsÐ • L~ ]oÅZgŠ Y •ZÐ r
ò ™x â S ä VM

]§ » yZž 6Ôìg szc{Š c
iÐ wÅ cg ¸{Š c
iÐ +Š ݬ q
Z ( | 1332x ) (*
ÑñVW'h
'
× XH

ëa kZì @
ƒ „ îZgŠ Ôì [ g*~ wzZ [!
ž 6Ô[|Z »p
6Æ ]c
z%]g @
Xì wV" x »61 #Z

ð*
Æ äƒ cg ¸q
Z V;z • W
OÐ óe
ZgŠg¦LÆ s ¦Z ñfV˜ ( | 1332x )  (*
Ññž • M
È

~g
u ï„ [|Z » ]§ ïçO Ôì B
gzgŠ „ » u0
]§ Ì 1 ~tg
už• g D Ì» .ß kZ
X Ç ñY 3g Zzg
:• ˜ ( | 1332x )  ()´ é

ä VrZX ¿g~ ~ó ~œ,^Wä( |808x ) yzº0Z)´Š ã
Åg¦kZÆ e
ZgŠiŠ «~ õg @L L

Æó)lLt ÃW{àLZ {zçO ÔK A
%B‚Æ | q
g !
gzZ Ée
.wßZÆ óe
ZgŠ LÂÔà Z eŠ ã
Å õg @
,Z

:• ˜~dâŠ

á]†ÛÃÖ] èÃnf›æ è‰^nŠÖ] ‚Â]çÎæ é•^ÃÖ] Ùç‘œ ÜÓvi ÜÖæ ØÏßÖ] •†rÚ o× ^`nÊ ‚ÛjÂ] ]ƒž …^fì¢] áž
2C2

…ç%ÃÖ] àÚ ^`nÊ àÚçm ^Ûe†Ê ga]„Ö^e †•^vÖ]æ ‚a^ŽÖ^e ^`nÊ gñ^ÇÖ] ‹nΟæ oÞ^ŠÞ¦] Å^ÛjqŸ] oÊ Ù]çu¢]æ

hZ p Ò» Z MZÆ Ì‚Î ã¨
ZgzZ°Z ¸Æ „
 (gzZ wßZÆ ]Š ¬gzZ ñY1™g ±Z6e
Zzg sܤ
Z ~ Vz¸L L

ó Xó σ l»ÒZ ÂñYHkª:6¸*wqgzZ¢qÃT
¸gzZ ñY H: b§

:• ˜ ( | 1332x ) ãˆ(*
Ñññƒ D™s
 Ÿz Å„kZ Å ( |808x )  yzº0Z)´ é

’ e 9 ŠtÉ ce ã™7cÐ s® b`
ÅV-zZg¬ n Æ ïŧZzžì Å ô¥ä sßñ)´L L
EE
Ù ªÌt ä sßñ)´gzZ ì g »" *
C
ƒ wŠ ¬ » ~zZg Â7„ e*
ƒ »§Zz ¤
ZèY Ô7žì Ìeîp©$ °§Zzž
2C3

ó Xó ì Š Z%*
ƒ eÐ zg ÅyÕ°Z ¸gzZ ]Š ¬ wßZÉ Ô7[ãkZŠ Z%Ð ykZ ~ V´ñyZž c
Š™

:• D â •
Ûh
'
× ( | 1332x )  ãˆ()´ é

Ô‘SÅ: â i Y PZÆ ã¨
Z Ë{zž ñY Hg¨6kZ ÂñY HyÒ§Zz ðÃZ
 žì Èt Ð óe
ZgŠ L L L

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y ~Wq
Z'g¦îZgŠ » e
Zzg×~¢qgzŠ

314

'X σ`Ì¡Å kZ  @
F
Z 7Zg7 6g £ kZ¤
Z Xì ‚
g Ú HB‚Æ [íZ Œ
Û vŠgzZ ]ÑqÆDZ [™
2C4

ó Xó ì e
ZgŠ wßZ x *
» 4ZgzZ • D Y G wEZ Ì~Wz ïÅg
u°Z ¸Æ nkZ

Š ‹ZgzZ Xì g ÀÐ „ ]uZzg•gzZ VƒZ ¯Z õg @
èYì Æ ÂnÆp
6çZz ]g @
Ëg £t » e
ZgŠ

t n Æ üz ¡Å g
upÔ• k0
}g ø ù Zg f ¸Æp
6Ã õg @
~ ]gßÅ äƒ: ŠŽñ ï´Å

]§ŠŽz!
Æ k ZpÔì ÅÒÃÅp
66VßßZ 4Z ÌÃ ( ]§) õg @
òsZ ä Vâ ›p¤
Z X 7°» wßZ
{ i Z0
Z Šp »zgŠÆ V1Â Å]§ ¹!
ÂXì Öæ Ð g ±ZÆ s®z b`
³ í! » órZ 0Z ]§L[Â +F

ˆÅo ôZ ÅnT~ kZ pì nq
Z Å „ õg @
Ì*
™pôÃ<Ñ]â ©ZgzZ wÎg <
 x W!
Æ kZ X³™

! g £+F
ZZ » ïg
Š qZgzZ·ù »'c
z ¥g õg @
èYì Š ®¬g £ {z ~ ÃÅ]§ì
:• ˜ ( | 1400x )  ~ŠzŠñ *
ÑñÐ áZjkZ é

Æe
Zzg X Š
*
Y ÃyZ Ð VEY ÅWJX ˆÅ Î yY ~g7 ~ }g !
Æ yZ ‰0Æ x ©Z ~Ž L L

ž @
ˆ~Š™Šg c
ˆ ãâ e
Zzg ðÃ6Y ¯ ÅTÔ c
Š™ ¦Š Zñ Zg ‚ {zgzZ Ì6VßßZÆ e
ZgŠ gzZ Š
36ÃyZ Ì6VßßZ
2C5

ó Xó n™ì‡ñZg ó0Æ wJŠgÆkZ ¿C
Ù Ì~ˆ

:ì c
â•
Û ~)lÆ ó ó#Z >§L LÌä ( | 1332x )  ()´Ð áZjkZ é

ó Xó ÏñY ~Š ßF
å Ãg
Š q Zèe
Zzg s%Z ]gz• F
z•
Û Ðg
Š q Rè]c
Zzg ¡t0
g ±Z/ tZzg Å]§L L

:• D â •
Ûh
'
× ( | 1332x )  ()´ é

u {z ñY F
ZŽ 6g £ÆWz ïÐ ~ yZ%Z X 7? ë » g
uà {íf » ]§Ð w¦ù6Y ¯ ÏZ L L
2C6

ó Xó ì .
Þ ‡ÆŠ ÷
ZgzZ

ªì ˆ~Š™mºB‚Æ x ©Z g
Š q Z ]gz¢ÅWgzZ ïžìtzz ~(Å 50
ÁÅV1Â Å]§

~ yZ • 0Ð {)z bcgzZ ]§tZzgŽ ¹!
X • Dƒ "
U
x ©Z ¦ÑÐ X• ` Z{Š c
i ÅWtZzg {z
X ˆª7]gz¢VZP Åo ôZ

X¸ ï Š g Z Œ
Û xiÑzb
» xsZ +Š 7ZgzZ¸ ïŠ ÌZ {Š c
i ¹ Ãe
ZzgŠ ‹S x Z™$öžì t§Zz /

ÅxsZ +Š {z gzZ @
Y ï§ñ » ä{g
Š q Z z ]c
ZzgÃ!Ÿ‘•
Û ÂÔ'ƒ: 7‚ Z Å 1 wÎg g
Š q Z ¤
Zž n kZ

äz wßZ,Z,Z n Æp
6]c
Zzg ä$ö[WpÔIÅ ÌlÃ{Š c
i ¹ ÅTÔïŠÄg™h — bzg

]c
ZzgÆ x Z™$ö ( | 1332x ) ãˆ(*
Ññ²Ôn™: x$Ã bzg ÅxsZ +Š vß { ZeÐzz ÅXK

7„ŠŽñÐ }u ïg £k0
Æ XÔ‰ƒ W
OÐ ïi§Æ*Š ! f ñƒ D™i Z0
ZÃÃVßßZÆp
6
„ óQñZ'ïÅ QL•Ð zz Å äƒ: •Å õg @
gzZ ¸ cgñ6gî~Š ã
èa ( | 1332x ) ()´

X

Ôc
Š gZŒ
Û g £~ [|Z óÆ 1 ~tg
u „ ï¯ Z0
Z » õg @
ñƒ D 3$è ä VrZ n kZ Ô¸ b‡Æ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

315

{^
Y ~Wq
Z'g¦îZgŠ » e
Zzg×~¢qgzŠ

( | 1332x ) ()´~ XÔ• 6qçñkZÔ 100¬ Æ ó 1#Z ]§gLzZ á^ÛÃßÖ] l†n‰ Ã ÅyZçO

)´ ~ŸÆ óe
ZgŠ X
L X c
Zz™sg ” ñƒ ïŠ x *
» óe
ZgŠ L~ i Z0
Z 6 „ ÃVßßZ‰oÑÅ ó~zZg}Lä

cŽ ä ( | 1332x )(
ò )´~ V1Â yZ Xì à Z e Ýzg { Zp§{6qçñkZ Ì~ ótzg ÖZ L[Â KZ ä sßñ
ÃXÔ• {g !
À{z • D Wt ‚ wßZ 6Ž Æ e
Zzg×Ð áZjÆ óe
ZgŠ Lt ‚}g ø ~ Ýzg Å kZ ì Å

:ce ´g§{ºÅ~ wìÆ yZ ‰
Ü zÆ e
Zzg èï

0Æ wj â Æ kZgzZ ]ÑìÔ]§Ô TŠ ëZ Å kZ {zž ñY ¬Št ~}g !
Æe
ZzgŠg Zz 0Æ ¿Ë a
?7Âs ÜÆ ]â ¥{”"
U

yZ ¡ž• xgzZ {Š c
i ãZ ~zZgÆ kZ H Âì 0Æ%Z kªi ZêgzZ à ©)Ëe
Zzg¤
Zž ñY ¬Št b
?nY HtÃ%Z,Z6]Š ÞÅ

]c
Zzg ÅV-zZgx ¬Ã]c
Zzg ÅV-zZg kg6Š e
.gzZ ûpe
.Ô*Ÿe
.ÔñY 3g pÅÃ `gZæ ZÆ> Zzg c
X•B
gmÐ ¨
_±Š c
b)¨Ž ’ e ´g pÅgz¢t•
Û t ~ VìZzg yZ m<!
X ’ e ムßF
6

Xì kª » ~zZgzgŠ¾gzZì§Zz ÝZzgŠ¾~ kZì @
™yÒ§ZzŽ ~zZgž ñY ¬Št d

?¸Æ n¾B‚ƧZz èr
 ™]©Æ ~zZg ÝZƧZz e
E$E
©
?ì Y W7~ wj â kZ§Zz {z H ?ì HÎâŧZz øL f

X 7c
• ñƒ {z •e äƒ A
%6kZ ò}Ž nÂñY 1yâ 9çZz¤
Z g

ªƒ à Zzp
g ÌZ ÌÐ p Ò´Š e
Zzg ck


Zž• D™†ŸZt h
'
× •qvŠÆ ×
ó îZgŠ 6
L Vƒ U yZ

:Âe•gÃ7UP h
'
× ÂÔƒ s§Å 1 wÎg ÚÅkZ

X 7Âs ÜÆ {g•è<
 Å 1 vZ wÎg c
mÀňÈWŒ
Ûe
Zzg a
X C77Ši6wßZ0ËÆ +ŠÐ ä™tÃe
Zzg kZ b

?¬Zñ c
å³#ƧZz x ¬ y~ »VÍß~ äâ i kZ c

Ã6
UC
Ù Æ kZ ~ Zzgž ì wÈZ »%Z kZ c
ìk

¦ ~g7 ŧZz {z ì HC
Ù ª~ ]gßT§Zz ä ~zZg d
X ÃW: ~ÑSx ÓŧZzgzZ ewZ e7

X • •Š™ Za ]ZpÆ n¾¾gzZ H H~ ZŠ Zi§Æ V-Zzg ZgzZŠ ZŒÆ äâ iž { i Z0
Z »]!
kZ e

™á ~ pÆ ó= LÃe
ZgŠ pÔì H„~ V©zŠ óe
ZgŠ z e
Zzg LÃg
u Dä x Z™$ö—"

Ð g ±ZÆ ¹²Ô HŠ XZ ä ( | 1332x ) ã
ò ˆ(*
Ññ¬ Ð ƒ
 ~R'„ » ¶Š™ œg Ã]c
Zzg =½ Ü

Æ x Z™$öXì 1~ pkZ Ã óe
ZgŠ L ä ËÐ ~ ¹Ðf „: gzZ ì @M ~ pÆ = » e
ZgŠ
`~ŠÅ[!
¬ ,ÅgñZ x ÓyZž 6Ôì Ùn Æ w@
7õYgzZ ïÅ e
Zzg sÜ óe
ZgŠ LÂ ÂV;

Xì _g*~

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y ~Wq
Z'g¦îZgŠ » e
Zzg×~¢qgzŠ

316

]Y!Zj
30Ô7Ô 6B2: Í…^ Äf_Ú (b<+ Ü¿Â] (á^Ûn׉ lŸ^ÏÚV á^Ûn׉ ‚n‰(pæ‚Þ

( 1)

102B4:o2]†Ò( Ý¡‰] l^m†ŽÞ ‹×rÚ(kÛmˆÂæ lç• îm…^i V o× àŠvÖ] çe] ‚n‰(pæ‚ßÖ]

( 2)

:o2]†Ò(äÞ^ì gjÒ ‚ÛvÚ …çÞ( †›]çíÖ] èaˆÞV±vÖ] ‚f ‚ÛvÚ l^ߊvÖ] oe](pçß`ÓÖ]

( 3)

338 Ô 254B 4:y ñ•Ô430B5
430B5 :†›]çíÖ] èaˆÞ

( 4)

25™Ô12{g ÑÔ1¢ :o2]†Ò(É¡fÖ]

( 5)

Y 1944cŠ Ô54¢ :b<+ Ü¿Â](Í…^ÃÚ

( 6)

47 m:g UgŠ Ô 3m V |^f‘¢^e |^–m¢] …çÞ V o× àe àŠu( oÖ¡fÞ†ŽÖ]

( 7)

èÃf_Ö]( læ†ne(†ÓËÖ] …]•(àm‚e^ àe] èn•^u ÄÚ oËßvÖ] äÏËÖ] oÊ …^’e¢] †mçßi |†• …^jíÛÖ] …‚Ö]

( 8)

434B2:ofâ„×Ö á憊ËÛÖ] æ †nŠËjÖ] Ô 25Ô 24:oì†Ò Ùç‘]

( 9)

36B1 :p„Ú†jÖ] ÄÚ^q

( 10)

äfjÓÚ( xne^’ÛÖ]éçÓŽÚ |†• é^ΆÛÖ] Vá^_׉ àe ‚ÛvÚ àe o× àm‚Ö]…çÞ( p…^ÏÖ] o× ¡Ú

( 11)

148B1 V³aþ M O T R ( ènÞ^%Ö]

3B1 V á^j×Ú( äm•]‚Ú]

1976 ag â :È-Š x‰Zg ZŠC

( 12)

90m:†fßÃÖ] èvËÞ ( 13)

314mÔY 1976 ag â z ~gz•
Û :È-Š x‰Zg ZŠC

:!Zj

97X 1B5 :pFæ^jËÖ] •]‚Ú] Ô 131B1 :‚n•†Ö] é†Ò„i

: ³aþ MPMO(o2]†Ò( Ýç×ÃÖ] …]• äfjÓÚ(Ü×ŠÚ xnv‘ |†• Ü`×ÛÖ] xjÊ ä×ÛÓi: ·*
ÑñÔ ã¢i

18m: #
Ö Z ]uz

??????m ` VäߊÖ] kÂ^•] ä×rÚ: @·Ô ~ß J

21m :‚nËÛÖ] ÙçÏÖ]

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

( 14 )
( 15)
( 16)
( 17)
7B1
( 18)
( 1 9)
( 20)

www.KitaboSunnat.com

317

{^
Y ~Wq
Z'g¦îZgŠ » e
Zzg×~¢qgzŠ

72B1 :…^jvÛÖ] •ù … èn•^u

( 21)

äÖ]çve læ†ne( Øn×rÖ] …]•(áæ‚×ì àe] èÚ‚ÏÚV ‚ÛvÚ àe àÛu †Ö] ‚f ( áæ‚×ì àe] ( 22)
NU)M VÑæ…^ËÖ]
29 m : gƒÑÔ6×g „Ôtzg ÖZ V oÞ^ÛÃÞ o×f• ( 23)
190m:á^ÛÃßÖ] é†n‰ ( 24)

169Ô168m: Y 1958cŠ ÔgƒÑ y M ÅZ y)F ( 25)
46B1 : ofßÖ] é†n‰ ( 26)

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

Ýæ• Ø’Ê

wßZ îZgŠÆ +®I ]]
gzZ e
ZgŠg¦h
]

{^
Y » yZgzZ wßZ îZgŠÆòãˆ(*
Ññ é

{^
Y » yZgzZ wßZ îZgŠÆ „
ò Z•
Û +-Zq*
Ññ é

{^
Y » yZgzZ wßZ îZgŠÆ k
ò & Z ŒZ }Z *
Ññ é
{^
Y » yZgzZ wßZ îZgŠÆ ~渣Zh
zY é

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

319

{^
Y ~Wq
Z'g¦îZgŠ » e
Zzg×~¢qgzŠ

y z u 0
R'
Xì Ì» g
ug ïZŽq
Z Ð ~ VKÆ äâ i}g øX ì gzŠ »VKgzZ VUâ i W¢q)

: c
Wt ‚Ð b§zŠŽ » g
u§ïZ ~

q nZ ÅÑñZƒ c
=Ô,Ôb‚¡ÆÆŸz wßZ Ë% ä Tžì {z ¡q
Z » g
u +”
 a

Xì Hg ïZ »žg Ig
Š q Z Å 1\W~

Ð ]*ZZ ~Š ã
~ÇÅ ë›z ]c
ó‚ ä VM Ô• ( Y 1898X 1817)y{£Z¦uîuÆ {z¤
kZ é
X c
Š™g ïZ »Äg
Š q Z Ϲ 0

gzZ ¿g Š ã
Å º•
Ûq
Z Ð x *
Æ óyWÅZ IZ LgzZ - 65gÆ yZ ~ß Z Ø vZ †~ßñˆ Æ y{ £Z ¦u é
X c
Šg Z Œ
Û SÒZ ° uÑÃ~zc Å]â ©Z {” Šg Zz ~ 1ttg
Š q Z

~i q
Ð Z Å yZ ~ g
u +”
X 
c J (ÐWÃg °ZÆ ~ß Z ØvZ†ä ( Y 1966X Y 1877) ~g7 ì i * ˆ Æ kZ é
X ¸ Bx¯ ã¨
Z ñOÆ ÞZ x¯ ÌÃyWŒ
Û B‚B‚Æg ïZ ôÜÆžg Ig
Š qZtžìt y•
á

1 ~tg
u ÌtXì @
ƒ~ g
u+”
Ìg Ñ » ( Y 1964X Y 1888) ¹ævZ e
Ár
 ™gzZ q
ZÆgzŠ kZ é

X¸ ~g ïZÐ æ z” ð•ZÆ}íf ¨Æ0#
Ö ZgzZ

¼Z
Zi Ð õg @
Z Ãg
q
u 
r™tX • Ì» ~g7 ` ZÞ ÅZ x *
Vc
úq
Z ~ g
u +”
Æ äâ i kZ é
X¸ ïŠ 7w

’q
q
ZÃ•Æ g
ug ïZ ôÜX ì @
ƒg Ñ » m
z6
£Z xÝg
u”
g•~ {èˆszcÆ ~g7 ` ZÞ ÅZ é

li ‚Qq
ZÃ 1ttg
Š q Z ä m
z6
›X ì ï•
á 4Š ¿Z (» ( Y 1985°á) m
z6£Z xÝ~ ¶Š ^Å

Å bÑÅ 1 \W~‚ÅyWŒ
Û ~gzŠC
Ù ._Æ T ÔH7g¦ » óIœ

% LaÆ bÑÅyWŒ
Û g zZ c
Šg Z Œ
Û
X σÇ.
Þ ‡ ô=ÅyZxÆgzŠ kZ ñO

Æ —ÇgzZ yWŒ
Û èÄÔx ¬ =pÔ å @
™7g ïZ » g
Š qZ ÂîWžŽ å{z {z¤
ZuzŠ q
Z » g
Š q Z +”
 b

ÃkZ ä Y f‰X ì ;g @
™g ïZ »žg Ig
Š qZ 9Å 1\W6x *
Æ VßßZ Š .x *
Æ kZ gzZ óe
ZgŠ L~©:
Æg
Š q Z vßtÉ å7g
ug ïZŠ°ÝZ » 6 kZèY Ôì c
Š x *
» •Æ g
us #Z ñO Åg
ug ïZ

c
Wt ‚~ ]gßÅg ïZÆÄg
Š q Zm 5Ϲ³» Tž ¶+Z æt pÔñƒ >%Æ æ~ wJzŠg
G
C-!Æ 6 kZ ä Y fÐzz ÅTž
Š q Z Ð x *
g
Æ óe
ZgŠ Lä VÍßÆ 6 kZ X Hˆ
Ü ¬ ™{ YZ Ì» +Š åE

.Æ xB‚B‚Æ äƒ s ÜÆ VßßZ ¦ÑÆÄ6õY ŸžŽ ñZz™sg ”wßZ,ZÆ wJzŠgÆ
X ¸ @'ÌÆ g
uwßZ

9•Åg
Š q Z ~ [Â KZ ò *
á^ÛÃßÖ] l†n‰ä VM• ( | 1332x ) ãˆ(*
ÑñîuÆ {z¤
kZ é

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

320

{^
Y ~Wq
Z'g¦îZgŠ » e
Zzg×~¢qgzŠ

Æ äƒ
XK 7wßZ îZgŠPÆ äƒŠzŠ%Æ QÆ kZŠŽz!

Ä~ XᕆÏÖ] Ý^¿Þ äÚ‚ÏÚZ ä ( | 1349 x ) „
ò Z•
Û +-Z q *
ÑñŠ¤
•
á Æ yZˆ Æ( | 1332x ) (*
Ññ é
X Vƒ: VY „m 5Ðg ±ZÆ•e
Zzg {zì e Ô H7wßZ » 䙊gÃuZz¸C
Ù ~z%s ÜÆ yWŒ
Û

ƒ"
U9Æ•~ óg
u'
~Š IL[Â KZ Âä( | 1418 x ) r
D
ò ™k& Z ŒZ }Z Š¤

•
á Ær
ò ™ „Z•

Û é

k& Z *
Ññ b§kZ X ,Š™yÒ J
V‹ãb gzZ wßZ ~Š ã
õ0
ÆÄ6õY ÅyáÆ g
Š q Z ÔŠŽ !
Æ äY


™g (Z ^Åq
’q
Z óe
ZgŠŽL~ ]Z f År
™

§ïZ Ð yZÄÆ óg
u'
~Š IL~ óyZöL[ KZ ä ~渣Zh
D
zY [» Š¤
•
á Æ yZˆ Æòk& Z *
Ññ é
X •K 7wßZ îZgŠÆ g
Š q Z

Z®Ô• X ]Z W
ZÆ óe
ZgŠ Lg¦Æ yZÐzz Å[Œ
Û Æ k& Z *
ÑñÌ6( | 1400x ) ~ŠzŠñZÑZ 1Z *
Ññ

Šã
Å óe
ZgŠ L~ {)zób)z b‚g LgzZ ól^Ûn`Ëi †Vzk

’‰KZ Ì( | 1400x ) ~ŠzŠñ *
Ññž • Ù Š ë

}ç—‚Æ ]xsZ%Æ ( c
Z ) ;gE- | ¥
&
Z,i Z {z´ X • D™Šg »žg I g
Š q Zm 5gzZ 9‰6
7Ð ,wßZÆ äƒŠzŠ%Ƹ6Š ã
Å óe
ZgŠ L~óg £ îZgŠ » g
u×L[Â KZ ä òr
 ™ˆ
Z i)´

g qI]
Z e ÷eÆŠg>Z {g ZŠ ZgzZk

æÆ=
ó ÕZ )
L xâ ~ „ wqXì Ås§ÅG™x‰ÚÅyZgzZ • K
îZgŠ¼ a Æ wJzŠgÆÄg
Š q Z ~ óg¦îZgŠ » e
Zzg ×~ g
u DLy*q
Z LZ ä r
 ™Ü*
y{

=
ó ÕZ L)xâ y*tX ì Å ÒÃÅ ä™"
U
Ð x «
Y •gzZ 7x Z™/ôÃVßßZ yZ gzZ • K yÒ wßZ
X ì Zƒ ù •
á ~ót ZÑZ L)xâB‚Æ V¯ŸZ z çF
¼ ~ˆ gzZ

Š q Z ä x[ZgzZ $öžì t {z • D™yÒ g !
g
g !
]Z|t & ÔnZ ‹Z q
ZÐ s§Å]Z|yZ

Æ x Z™$öw– Æ ]Z|yZ ª¸ 0Ð óg
uè• LsÜ{z Ô¸ K äz wßZŽ aÆ w@
7õY Å

~úŠt » ]Z|yZ²Xì •Å kZ {zgzZ å=g f „ q
Z sÜaÆ äƒ ® c
9Æ QÆ g
u Ëq
Š 4
ïV; Æ yZ É Ôce ムÌ)g fÆ QÆ kZ {z´Æ ïÅ• ÌnÖi c
xnv’i Åg
u ÌËžì

$öž • T e bŠ ™ ãZz VŒ ]!
t ëX • ïŠ x *
»×
ó îZgŠ L]Z|t ÃÏZgzZ ¸ ì g £ÝZ ~ e
Zzg
•sÜ{z • KgHwßZŽ aÆ äƒŠzŠ% c
w=gzZ ÌnÖi c
xnv’i Æ QÆ g
u Ëä  x Z™

6gîÆ wVX ì Š
3g§{ pÅÌà ïÅ g
uèQB‚B‚Æ g
uè•~ yZÉ • 70Ð ïÅ

» zŠ ~y
W² Ôì Ð • Å g
u m» _ ZÑ&«Ð~ yZ • Å yÒ _ ZÑ õ
0Ž Åg
u 9ä $ö

$öžì Š ã
" ~úŠt Z®Xì Ð g
uèQ„
 Zg { Z'*
Y c
0
: » fz•~ kZgzZ *
ƒ: w¥ » g
u ªm

X • D™ rZ6ïÅ•sÜ~ [!
Æ ÌnÖi z xnv’i Åg
u 
Xì _g*~ [!
}uzŠ ,å~ŸkZ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y ~Wq
Z'g¦îZgŠ » e
Zzg×~¢qgzŠ

321

wßZ îZgŠÆ (*
Ññ

Æ á^ÛÃßÖ] l†n‰ [Â q
Z6Ï0

i ]ÑqÆ( | 150x ) •1Z x â S ]|ä ( | 1332x ) (*
Ññ

wßZ ‰Æ w@
7õY Åg
Š q Z ä *
Ññ~ [ kZ X ðƒ szc¹ ~ ôÆ s ¦Z ñfžŽ ÔèÐ x *
Xì Å Ìs§Å ( | 150x ) •1Z x â S ÚÅyZgzZ •K yÒ

ñƒ D™yÒ [òZÆ ]à óñZ°Z IZ x â S Lg• Å ( | 150x ) •1Z x â S ( | 1332x ) (*
Ññ é
1Z x â S gzZ ¸ f
 : x » Ç!
Ðe
ZgŠ ~ e
Zzg z g
u x Z™ $öx ¬ž ðƒ t zzgzZ q
Z Å ]à kZ L L

:•˜

ž X: wJ6¯ kZ hu Ϲ ä VrZXK E°Z ¸z wßZÆ kZ gzZ Å q nZ Å kZ ä ( | 150x ) •
1C

ó Xó • p ÖZÐ sŠ ZáñZggzZ e
ZgŠèY ðƒ ]à{Š c
iÃÄkZa kZ X ‰: "
U
¬ZñÆ e
ZgŠ wßZ

Ãæ ÃQ×~ g
u ïx Z™$öžì 7„
 gŠ 6gîË]!
t Å ( | 1332x ) (*
Ññ

X¸ n
g 7

:• ˜ ( | 1338 x ) ~Š !
W°g m
+Z†·*
Ññ é

Æ kZñ7BÃú Æ x â S ðÃŽžì H7 w¸t » 7/ô‰~ }g !
Æ x â ÆäLZ îBà > PŒ
Û ä V!L L

wßZ Æ e
Zzg wßZ {z´ Ãe
Zzg kZ ~ Xlœ†Î ðˆqZä( | 256 x ) ~g g x â S X ñY ~Š ½v W c
 •ì

å:t i§» 1 wÎg [ôZ gzZ 7x¯~ TÔì "
U-7BÃú Æ x â S » 7/ôªÔì ™Y Ì6e
ZgŠ
Xì V- É ì 7(ZV#Ô}™3g Z}
ž¸ D™ ¹V- É Ô s ïÐì“
 i ]Ü ÂDƒ Z~Zˤ
Zž

ðø D™ x â ÆäLZ î ] Y Z Œ
Û 1 vZ wÎg 7/ôž Æ ]!
kZ DŠŽz!
ž ]!
t ì =s Ü ~ ª
 q +Z

•s Ü]Ü,Z }uzŠ X ñY ~Š ½v W c
d
ñY ~Š½„
 •~ìÆ yZž Ǿ b§kZ ™VY 5! ô
2C

ó Xó ì =s Ü¡å
ÐìÆ7/ô

Ãæ ÌÃVßßZÆ ïÅ QB‚B‚Æ w@
7õY Å •
ó L~ g
u ¼ $ö[Zž Zƒt "
U
:

]mZpì Y Y Hwú6œ ÃÔèY Ôì wßZ îZgŠ q
Z óì F
6Ô]mZž
L wßZt » x Z™$öX¸ n
g

«g x° ~z%Ð 5Š&0vZ†]|äx Z™$ö6Y ¯ Å wßZ ÏZ X @
ƒ 7wÈZ ðÃÆ [˜ ñZÎ~

vZ†èYÔì Hwú6œÐzz Åg
Š q Z Å]mZÆ +6Z «g ~z%Ð 5/0vZ†]|Ã]c
Zzg Å+6Z

X ì =s Ü Ü1 ^Ñ»®
 )Mq
Z Å 7/ôpì 7=s Ü *
Y wÈ » 5Š&0

ÌLe
Zzg à Zz 5Š&0vZ†]| Ân
g pÅÌÃ óe
ZgŠ L~ g
u ï¤
Z ( | 150x ) •1Z x â S

wßZ x Ót |gŠ XK7äz wßZ ðÃÆ óg
ue
ZgŠ Lä( | 150x ) •1Z x â S žìt§ZzX D™: wJ

!ZjË% s§Å r
 ™x â S ÚÅ yZÆ™~
Z Ð Ã Å s ¦Z ñfy
O ä( | 1332x ) (*
Ññ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y ~Wq
Z'g¦îZgŠ » e
Zzg×~¢qgzŠ

322

X • ìg™7 { ^
Y q
Z ~ Ýzg ÅbÑŠ [z {» VßßZ îZgŠ {Š™yÒ yZÆ *
Ññë ÌQpÔ~Š™Æ

wßZ ª a
:• ˜ ( | 1332x ) (*
Ññ é

uŽX • D™Ü6x £ kZ ë ‰Ð ~ yZ Ô• K ì‡wßZŽ Æ óe
g
ZgŠ Lä( | 150x ) •1Z x â S L L

xl6e
ZgŠ wßZ x Óä( | 597 x ) ~iŽ 0Z ÃTžì {°‡„zt X 7.
Þ ‡Æ g ±Z {zƒ ³#Æ ¬=
VG ‰
Ü zÆ ]zˆÅâZ >gÎÐ y!
i Å 1 vZ wÎgžì Š
HyÒ ~ g
u Å Xo×ÃÖ] ÐnÞ]†ÇÖ] Ô×iZó‰‰ì 3g
Å®
 Ë ÅyZgzZ • id¹ "
t ªÔori†jÖ ÜãjÂ^Ë• ážæ o×ÃÖ] ÐnÞ]†ÇÖ] Ô×i :ñƒ ZŠ Z p ÖZt~ p°Å

Æ wßZÆ r
 ™x â S Ãg
u kZ X¸ bŠ Zz™ ZŠ ZÐ y!
i Å 1 ]ÀWä y-p ÖZt Xì $
Ë Y ÅyZ

ÃkZ {z¤
Z(q
Z » $öpÔ ¹ß ä {)z •–1ZgzZ ( | 544x ) nÈè‡ † $ö‰¬Zñ

a kZ ¶ˆƒ Y ,)i ú ÅñZ]|ž ì Š
H yÒ ~ T ÔÃg
u Å ÛZ Šg b§ÏZ Xì @
™t9Ì[Z

pÔ ¹ qçñÆ™]P`
ä( | 597 x ) ~iŽ 0Z _öX Zƒ Ù¤Qˆ Æ äƒ [z¾[ëWÐ ¬Š Å]ÀW
C
3

ó Xó ì Å¿#Ð ]”e
.ä {)z ï±+-Z w°gzZ ( | 852x ) v0Zƒq

:gzZì 79Ð g ±Z VâzŠC
Ù zgzZ Zσ s ÜÆ ¬è=e
Zzg ÌŽž It » ( | 1332x ) (*
Ññ

X CY Å7wJ.
Þ ‡e
Zzg °oÆ =._ÆXž•K yÒ wßZ,Z ðÃä x Z™$ö„

y*» g
u kZžì Å yÒt #
Ö ´q
ZÐ ~ ]â ´ Å g
Š q Z qçñä ( | 597 x ) ~iŽ 0Z x â S

0Z)´ X • „g ™yÒ Ã 1tt]Z7=s ÜžŽ ]c
Zzg +Z x Ó• Ù Š Ìt ë pÔƒ s ÜÆ =
»g
užì t x|» wßZ kZÆ( | 597 x ) ~iŽ 0Z x â S X • D™wJáŠyZ ( | 597 x ) ~iŽ

qg •
á †Ôƒ C™Y !
ZÐ äƒÆ ]!
+Z ~ 1 t·<Ñ„
 Z•
Û z ûòÀÅðñžƒ Œ6]!
+Z Ëy*
X {)z ÔÅ ú ™ c
*
ƒ *Š »x •Z‰ÔVƒë!
êLZ$
c
ƒÑžŽ Vƒ '!
+Z ~ e
Zzg kZ c
Ü1 ^Ñ »

7Šg Ð zz Å äƒ =s ÜÃe
Zzg à Zz @Z¾r ä( | 458 x ) •x â Z c
nÈè‡ b§ÏZ
©$E
Xì c
Šg Z Œ
Û ŠzŠ%Ðzz Å > Zzg ügzZ q éŒG
ZÔ [ZCZÆ kZÐZÉ H
: • ˜ ( | 852x ) v0Z x â S é

Ñ¡›] çâæ ^ãÖ Ø‘œ Ÿ è×›^e é†n%Ò l^m]æ… oÊ p†f_Ö] †Òƒ Ù^ÏÊ äi•^ÃÒ oe†ÃÖ] àe] †Óe çeœ œ†ri ‚Î æ
Ø’jÚ Ün׉ ‚ߊe èÏ$ å]æ… Ÿæ èv’Ö] Ø✠àÚ ‚uœ äq†ím ÜÖ &m‚vÖ] ]„â š^n ÙçÎ ]„Ò æ än× •æ•†Ú
4C

å‚߉ Å^_ÏÞ] æ äi^m]æ… h]†_•] æ äj×ÏÞ ÌÕ ÄÚ

}g !
kZ ä( | 310x )  ~džì ¹t ñƒ D™]P`
._Æ ]Š ¬ KZ ä( | 543x )  ! ²0Z–1Z L L

è‡ b§ ÏZX ì ŠzŠ% w¸t» – 1Z gzZ ì 7ÝZ ðà ŠyZ gzZ • ë!ž Ž • Å ™f tZzg ¹ ~
9Ãe
Zzg kZ ärË„:gzZ H7ÜÃg
u kZ Ìä Ë~ ¡IZžì ŠzŠ%ÌIt ( | 544x ) » nÈ

ó Xó • {Š ‹S ÅkZgzZ • [st§Æ kZgzZ • ®~zZgÆ e
Zzg kZgzZì HyÒ Ð•µ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y ~Wq
Z'g¦îZgŠ » e
Zzg×~¢qgzŠ

323

yÒt 6gîs ™w¸{gÃè » ( | 544x )  nÈ臊Žñ~ ]g „{Š™yÒ Å ( | 852x )  v0Zƒq

gzZ ]c
Zzg s %ZÔ > Zzg üÉ ì 7*
Š 4
Æ yZžì ;g™
ƒ =s Ü » kZzz Å äƒ ®Æ e
Zzg kZ q
©$E
gzZ > Zzg èü• Âì HŠg ä( | 597 x ) ~iŽ 0Z x â S ¤
Z Ãe
Zzg à Zz ‹ÛŽÖ] •… b§ÏZX ì • q éŒG
Z
©$E
» ( IÆ y{£Z ¦u ª)totžì t Â|XÐ zz Å äƒ =ès Üž *
Ôì HŠg Ð zz Å•èq éŒG
Z
Æ V¤•
Û gzZ 1~t ` Zcä º•
Û kZ6¯ ÅwßZ ÏZ LZ X ñY c
Š™ŠgÃyZ Vƒ=s Ü]Z7Žžì wßZ

c
Š ™6¯ k Z g ïZ » ]Z7x ÓÆ1 \W{”yÒ ~ g
užì @
WxiÑt ÂÐ wßZ kZ Xì Hg ïZ » J
wz4
[Z§ »Hx ÓÐ ã0
!\ q
Z Ô *
Yƒ } •zŠ »0
e Ð }g •
á ZÆ iZÆ1 \W‰ Ô• =s Ü {zž ñY

Xì Zƒ yÒ ~ g
Š q Z 9*
™'!
Ð1 \W » |
 gŠ z h N gzZ *
ƒ

]§ Å 
r™ x â S 
*™s§Å ( | 150x ) •1Z x â S ÚÅ wßZ kZ » ( | 1332x )  (*
Ññ

‹g Z[Wž• z° ,ZÆ <
 I Z Â 
r™x â S Xì sŠ ZáÆ äZ¤
y•
á ÅyZ ñOÆ p°~ yÒ Æ
Z ~ {oÐ x *
q
Æ †fÒ¢] äÏËÖ] gzZ ì c
VZ ¯xä\WsÜs ÜÆ Vƒz¤
•$
gzZ ë!
Ð~

x â S VZi Z ˆ X • ŠŽñ]ZŠ •
á gZ Æ 
r™ x â S s ÜÆ V26= O Y ~ [Â kZ Xì Å "[Â
4E
58™ Æ yZ gzZ r
é‚nÏÃÖ] [ ™ ¯ qçñ xà ]c
à ~„Æ èEG
 ™ x â S ä ( | 321 x ) ~zD

g °Z Æ <
 IZ x ¬ c
LZÆ yZ [Âtžì Å s
 ZÜä sßñ³¸~)lÆ TÔì è èmæ^v_Ö]

Æ( | 189 x ) ·x â S z ( | 182x ) Š-1Z è‡gzZ ( | 150x )  •1Z x â S sÜÐ ~ <
 IZÉ Ô7

„Y *Š Sgž Å ä( | 792x ) 4+Z ! Z 0Z +Š ݬ 4gñ*
,Z ÌbÑÅ [ kZQXìžÜ » ]c
Ã

t Â{o» 
r™x â S Xì °•
á °» {zì Š
c
Š™~tzD{obÑgzZtzD{o ŠggŠT » V26=žì

V˜ ,Š™{™E
VŒ » ]â £ szcP yZÆ ( | 792x ) 4+Z ! Z 0Z i ZtzD{obÑž • T e ëXì
Xì c
Š™Šg ™Á» óe
ZgŠ Lg¦[™s§Å ( | 150x ) •1Z x â Z ä sßñ³¸
:Cƒ 7s ÜÆ *™yWŒ
Û L~tg
u é

395 Ô 384Ô383 :™

á^ßrÖ^e Ðm‚’jÖ]æ á^Š×Ö^e …]†Î¦] ça Vá^Ûm¦]æ :c BŠ

395 Ô393Ô392 :™

á^ßrÖ^e Ðm‚’jÖ]æ á^Š×Ö^e …]†Î¦] ça Vá^Ûm¦]æ :c BŠ

:7s ÜÆ e
ZgŠ b§¾ ä×Ö] Ÿž äÖž Ÿ Ù^Î àÚ é

: ì h'ì "
U
¼Ž Ð=g fÆ ( uZz¸™S)¸~ŸÆ ~tg
u é

402@
398 :™

Ðu ä×Ò Å†ŽÖ] àÚ "
# ä×Ö] Ù牅 à x‘ ^Ú ÄnÛqæ :c BŠ

384 :™

á^ßrÖ^e Ðm‚’jÖ]æ á^Š×Ö^e …]†Î¦] ça Vá^Ûm¦]æ :c BŠ

:#
Ö è Åtzg ~ÇgzZ yÒ » {o9» ( | 150x )  •1Z x â S é

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y ~Wq
Z'g¦îZgŠ » e
Zzg×~¢qgzŠ

324

395 :™

Ðu ä×Ò Å†ŽÖ] àÚ "
# ä×Ö] Ù牅 à x‘ ^Ú ÄnÛqæ :c BŠ

323:™ äÎçÊæ ®• ØÓe ¼nvÚ (äÞæ• ^Úæ •†ÃÖ] à àÇjŠÚ çaæ :c BŠ
:σvZ [ÂÜÓu~ ]gßÅY fs %Z Ô @
ƒ 7ng ¬ÌL~ ¦ÑmÀZ é

395 :™

Ðu ä×Ò Å†ŽÖ] àÚ "
# ä×Ö] Ù牅 à x‘ ^Ú ÄnÛqæ :c BŠ

wßZ ZuzŠ b
Ññ é
:• ˜ ( | 1332x ) (*

Š qWg ¶Z Ž ƒ w®e
Zzg +Z ðÃÐ 1 vZ wÎg¤
Z 0Æ yZ • D™ c
W7 yŠ ]Zg ÃVÍß x Ó]uZz Ž L L

¼ Ž 0Æ yZ ¸ D™ c
W7ÃVÍßx Ó]uZz Žžì 6¯ kZ wßZtX σ`e
Zzg {z ƒ: {Š c
iÐ zgŠÆ

Æe
ZgŠ xgŠzö » e
Zzg kZ J
¿|Š Wq
Z sÜa kZ ¶Sg 0Ð VÍßx Ó]gz¢Å kZ åŠ •
á g Z » ]ÀW
5C

ó Xó ì s Ü


uZz¸0Ð ~• xÀžì t wßZ » s ¦ Z ñfX ì H~
RÐ g¦Æ ~• xÀÆ s ¦Z wßZt ä *
Ññ

ÌbŠ ßF
6¸Ãkª »Ã~ ]gßÅ ~• xÀžì t§Zz X Ç ñYHkª~Zc k

igzZ 5Y Å 7wJ

77Ð ƒ
 ~ äh ÂÃwßZ kZ LZŠp{z²ì Yƒ „
 gŠù wßZt » s ¦Z ñfXì ÷wë)q
Z
G
äƒ 0Ð ~• xÀXt gzZ • b‡Æçz è[XZÐ UY-gzZ äÎ îªGAX ~ i ú s ¦Z ñ•†X Vƒ

B: ÃZgŠÆ g
u 9._Æ VßßZÆ $öžŽ +Z ÌuZz¸gzZì @
ƒ"
U
„Ð uZz¸ŠŽz!
Æ
;g @
ƒ ¿~ äâ i Æ É@
z 7/ô6yZ • Š q Wg ¶Z ÌÎ0Ð ~• xÀž ì t ]!
~uzŠ Xƒ
Xì _g*~ [!
}Š,°»~ŸkZXì

wßZ îZgŠÆ „
ò Z•
Û +-Zq*
Ññ

Åy!
i ! ²ä VrZgzZ¸ 𸠊 Zi Vñâ Æ( | 1349 x ) ãˆ(*
ÑñÔ ( | 1349 x ) „
ò Z•
Û +-Zq *
Ññ

]c
Ãz g °Z îZgŠ Æ( | 1349 x )  (*
Ññžì zz ¸X ¶ÅÐ „( | 1349 x ) (*
ÑñF{Š c
i^

îZgŠ ðÃ{°‡!
Æ w@
7õY Å g
uV; Æ ( | 1349 x ) „
ò Z•
Û *
ÑñX ‰ ™e
Zu Ì~( | 1349 x ) ò„Z•
Û *
Ññ

Ö }
#
ÅxE´Ð kZgzZ yWŒ
Û zÂ{Š c
i~ Ï0

i KZ ä( | 1349 x ) ò„Z•
Û *
Ññžìtzz ÅkZ X X 7ÂwßZ

X H7g Ñ~
â ~Š ã
Ãg
u~ yWŒ
Û ‚ä *
ÑñZ®Xì ÅsÜ~

: • ˜ •Æ yZÄÆ ó~
â ~¸Æ‚L( | 1349 x ) „
ò Z•
Û *
Ññ é

ZÎÆ kZX ì ÝqÃyWŒ
Û sÜ ÂwÅ k‚Z z ÝZX Å q•
Û ‰gzZ • n
g wÅ k‚Z z ÝZ ~
â ‰L L

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

325

{^
Y ~Wq
Z'g¦îZgŠ » e
Zzg×~¢qgzŠ

yZÐ ~ {ífÆ ]c
Zzg {zžì ~gz¢aÆ kZì Le 'ÈyWŒ
Û ¿Ž :‰‰‰ì 7Ýq wtÃq Ë

C 76ÝZ „
 Zg { Z'Ši ÅyZ ÂñY Å: sz@
Å yZ¤
Zž• +Z tZzg ‰X Vƒ à Zz äJ e ÃÝZŽ á : Ã]c
Zzg

sz@
Åe
Zzgp• s Z e™ Âsz@
Åe
WvßÐ ¹žì ]!
ÅÀpX ì @
ƒ ë'ëgŠ ÄŸÐ yZgzZì
èÑqX • s Z e™h
'z sÌÅx ÂÆ kZÉ D™7'6„ sz@
Åe
WsÜ Â]‡zZ ÎÉ D™7]P`
Å

™wJJ
tZzg +ZŽ ì 6VÍß yZ À{Š c
iÐ ƒ
 gzZ‰‰‰ÝZž: ì q•
Û q Å U» ƒ ng ¬~ q•
Û z ÝZ Z

yWŒ
Û kz s ÜÆ1 ]ÀW c
óe
Zzg Å%1 ^ÑÆ •Z'
Z ]|†X • C™d
†Å yWŒ
Û mÀŽ • f

z & ¤ÅyWŒ
Û Ž Âe ã™wJtZzg {z sÜXce*
ƒ o Ze
.Ãë~ {g !
Æ ]c
Zzg Å b§kZX e
Zzg Å"7
6C

ó Xó ,™G@

7` ZÅ ä™76ÝZ ~uzŠ ËgzZ ì CY 0 ÝZ q
Z Ð ~ <ÑwßZ ÂñY ƒ "
U
¸ðÃZ

Z®Ôì B
g wÅÝZ q
Z Šp[Z Âñ0
gZŒ
Û 9._Æ g
uwßZÆ x Z™$ö¸q
Z q
Z Z
 Z®X Cƒ

É ¸ ñW7䙿#ÅyWŒ
Û !vZ f ç 1wÎgÆvZ X ì 7^
Y *
™76yWŒ
Û †¦Ñù~uzŠ ËÃkZ
X$
Ë ƒ 7³#Æ yWŒ
Û ÌL{z ÂñYƒ "
U
ïñzg i Z e
Zzg q
Z Z
 Xì ànnfi ÅyWŒ
Û Â9•
Û ÝZ »\W

kZÉ ì 7g]ðà » e
Zzg ~ kZpÔ ñ0
³#Æ yWŒ
Û Ãe
Zzg 9ËÐzz Å .ÁKZ ¿q
Zžì et
Xn ™gzŠÃŠ § ~C
Ù ªÆ yWŒ
Û gzZ g
u {zžì 7/‡gzZ ¢
 &âZ ~ ¿
G
C-!‰ä( | 1396 x ) r
 ™ Ã? é
: • ˜ {z X ì ðâ •
Û Š•
á g Z ]!
{•~(ñƒ D™Šg » +Š åE

9gzZ ~ ¸]o» g
uTX ì 1yY Ãg
uq
Z q
ZÆ™sÜ,/KZ ~ g
Š q Z {íf x Óä #
Ö Z ñf L L

Tžì @
ƒ³» .¼ c
.ÁKZ {zÉ n Y ¹s ÜÆ yWŒ
Û ÃTž $
Ë ƒ 7+Z Ìq
Z ~ yZ Š
ƒÐ 7‚Z
C
7

ó Xó ì x)Ð :
 Æ äƒ yWŒ
Û s Üg
utž‰ ƒ rg ÙÈt gzZ c
Š Z”Ð yWŒ
Û ÃkZ ;e *
™ë!
c
ŠgÃg
u

1349 x ) „Z•
Û *
Ññ‰
Ü z kZ Â Ôì „g™¿#Åe
W~uzŠ e
Wq
Zžì @
ƒ kCt ]‡zR ‰Ì~ yWŒ
Û

~ ]c
WVâzŠ yZž σt ÒÃð•Z ÅyZÉ Ôß™wJÃe
W~uzŠÆ™ŠgÃe
Wq
ZžÐ }7t ÌL ( |
E
:X-!
Ê „C
Ù „Ðe
WËÅ *™yWŒ
Ûe
Zzg 9ðÃÃyZ Z
 žì ¸ Ì ÷ E» $öñfX ,™ Za r~s
Š § ~C
Ù ªt Ð Tž• D™ Za r+Z ~ x|Æ g
u kZgzZ e
WÉ D™7ŠgÃe
Zzg kZ {z ÂÔì CW

ÃÔ• s ÜÆ yWŒ
Û tž å @
Y H ~úŠt ~ }g !
Æ XÔ]c
Zz g 9x Ó+Z ä x Z™$ö Xì @
Yƒ «g
ƒ s ÜÆ yWŒ
Û¤
Z e
Zzg 9ðÞtÃt Z åE<XÅX • èÁ x6qçñkZgzZì c
3ŠÆ™._Æ x Z™yWŒ
Û

Xì 7ŠŽñwViðÃÅTžì wßZ (Z q
Z ÔÇ ñY c
Š™ŠgÃkZ Â

Å]!
kZ ~ x¯Æ *
ÑñX • ïŠ g Z Œ
Û =g f ¬» yWŒ
Û è‚Â)g fÆ yWŒ
Û Ä( | 1349 x ) „
ò Z•
Û *
Ññ

Xce bŠ™ŠgÃg
ukZ ƒ s ÜÆ yWŒ
Û ÄÔ g
u ðÃZ
 žì ŠŽñ{g •
á Z ãZz s§
:• ˜ ( | 1349 x ) „
ò Z•
Û *
Ññ é

@
ƒ ë'ëgŠ ÄŸÐ yZ gzZ ì C 7ÝZ „
 Zg { Z'Ši Å yZ ÂñY Å: sz@
Å yZ ¤
Zž • +Z tZzg ‰L L

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y ~Wq
Z'g¦îZgŠ » e
Zzg×~¢qgzŠ

326

Â]‡zZ Î É D™7]P`
Å sz@
Åe
Zzg p• s Z e ™ Âsz@
Åe
WvßÐ ¹žì ]!
ÅÀpÔì

ƒ ng ¬~ q•
Û z ÝZ Z
 èÑqX • s Z e ™h
'z sÌÅ x ÂÆ kZÉ D™7'6„ sz@
Åe
WsÜ
8C

ó Xó ÝZž: ì q•
Û q Å U»

yZ pÔì Hg (Z Ìä ~æ¸h
zYŠ¤
•
á ÌÆ yZQgzZ r
 ™k& Z [» Š¤
•
á Æ yZÃwßZ kZÆ *
Ññ

 @
ƒ=g f ¬» yWŒ
Û ‚¤
Z yWŒ
Û ÄèY Ôì @
Yƒ "
U
ß wßZt Ð ]Ã%Z b!
~ yWŒ
Û ‚Æ ]Z|VÐ

X @
ƒ: Ls %Z ~‚~ VzŠ¤
•
á Æ yZgzZ ( | 1349 x ) ò„Z•
Û *
Ññ

:• ˜ ñƒ D™Šg6~渣Zh
zY [» Š¤
•
á Ær
ò ™k& Z Ô Ûi·ƒq é

wßZÆ‚)g f Æ yWŒ
Û Å yWŒ
Ûƒ
 tÔ v! ² c
ƒ ãWŒ
Û s²Ô t òz t (» yWŒ
Û c
ƒ ãWŒ
Û Äžì t §ZzL L


 tÔ v! ²gzZ Ä» kZÔ s²» kZÔ t òz t ( » yWŒ
Û X • wßZÆ‚)g fÆ yWŒ
Û )ÅyWŒ
Û tÉ • 7

r
 ™ ~æ¸ ~‚ÅXž• ,Z ]â £ „ ÄÆ yWŒ
Û X • Dƒ ûCZ f »¬Â&¬ Ð ~ yZgzZ • yWŒ
Û
HÃr
 ™ ~æ¸ ~ 6gîÆ wV?Š
ƒù îGÈÑ-Z ¬yWŒ
Û ŠŽz!
Æ s %Z kZ Â H s%Z Ð x â S f *Z LZ ä
ÌÅx â S f *Zž 6ì ~}g 0
Æ}Š6Æ ye
Wtžì ?Š Å]!
kZ ÄgzZ t òz t ( » e
WÅgâ >gΞVƒ
Â( ì @'Æ kZ ñZg År
 ™ ~æ¸èY ) Ô7¦

Ù X ?Ð B yâ ÃñZg kZ ~÷r
C
 ™ ~æ¸ H Âì ñZg ¸

Ð Äc
t òz t (Æ kZ c
s²Æ yWŒ
Û ä~Ô 7¦

Ù Ô c
C
Š™g ïZ » yWŒ
Û är
 ™ ~渞ce It = 6kZ H

ÃkZ™}Š x *
» yWŒ
Û ÃñZg KZ ~ž (7ht = a kZÔì 7yWŒ
Û {zì ñZg q
Z ~÷sÜ{zì Œ¼Ž
9C

ó Xó Vz™™6VzuzŠ

:• ˜  r
 ™ƒq(gzZ q
Z™^ÐW é

 X ce *
Z
ƒ 7s%Z ~‚ÅyWŒ
Û žì À
t³¸$
» ì
ó èÖŸ‚Ö] oÃ_Î yWŒ
Û L•ñÆ 
r™ ~æ¸L L

g;Z YÔ x «
É@c
V ƒ 7 x Z™/ôž • Ù Š ë?VY s%Z ~ ‚Å kZ Âì èÖŸ‚Ö] oÃ_Î yWŒ
Û
É@
z 7 /ô Âì îGÈÑ-Z ¬yWŒ
Û¤
Z‰‰‰• D™s%Z ~‚ÅyWŒ
Û ]Z|ƒ
 tÔ  +$[Z c
Vƒ +¬
E
&
I
á x â S z( | 150 x ) •1Z x â S Ô 
x â S z( | 310 x ) ~dx â S Ô ~ çlBi )´ z ~i Zg x â S ( | 204x ) w•

Ô 7 x Z™/ô ? Zƒ VY s%Z ~ :W~‚ÅyWŒ
Û » ~渣Zh
zYgzZ ( | 1418 x )k
ò &Z ŒZ }Z *
ÑñÔ ?Œ
Û
E
&
I
Û Ô ( | 310x )  ~dÔ  ‹g Z[Z Ô x «
É@
~æ¸h
•
á ~}g !
Æ {)z ( | 538 x ) ~
ò çlBi Ô ~i Zg z?Œ
ž¸ ñƒ 7¢J
ÌZ wßZgŠ *
{zÆ‚)g fÆ ãWŒ
Û Ä6yZ c
¸ 7•ZzÐ v! ²{zž}t r
™

gzZ ( | 1349x ) „Z•
Û *
ÑñŠppZ i ZâÐ ÄÆ x â S Ãk& Z z( | 1349 x ) „Z•
Û *
Ññä r
 ™ ~æ¸6Äc
gŠ ÅX
1C0

ó ó?Ð }H{z ~}g !
Æ yZ ñƒ ]Ã%ZŽÆ‚Æ r
 ™ ~æ¸B‚Æ ( | 1418x )k&Z *
Ññ

wßZ îZgŠÆ ~æ¸h
zYgzZ k
ò &Z *
Ññ

~ q nZ ÅŠ *Z LZX • K yÒ wßZ îZgŠb aÆ wJzŠgÆ g
u ä( | 1418 x ) k&Z ŒZ }Z *
Ññ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y ~Wq
Z'g¦îZgŠ » e
Zzg×~¢qgzŠ

327

ÝZ Ì~ e
ZgŠg¦Æ r
 ™ ~渣Zh
zY èaX ì HyÒ ÃVßßZ ‰Ð ~ yZ Ìä r
 ™ ~æ¸ [»
k& Z XÐ ,™×6e
ZgŠ g¦kZ ™ ¯ Š ã
ÃÃ`Æ 4Z ë Z® Ôì Ýq Ãr
 ™ k& Z [» w Å

~æ¸z k& Z XÐ N Y D™™f ëÔì ÅkZñ ôÜÅyZ ä ~æ¸ [» V˜ V˜B‚Æ ( | 1418 x )r
™
: • sf `gŠ e
ZgŠ wßZÆ r
™

wßZ ª a

ò & Z *
Ññ é
:• ˜ ( | 1418 x )k

I“EÆ g
ä™wJtzf » Äc[ôZgzZ yZZ IZ ÃTe
Zzg ðÞì t Kã«a Æ i q
Ð Z ~ šz ï
uL L

:ì Š •
á g Z » 1g—Xì ðâ •
Û ðÉgŠpä 1Ñ s§ÅwßZ kZX ÏñY Å7wJ{zì @
™Y !

ÜÒ…^Õœ äÖ àn×iæ ÜÓeç×Î äʆÃi oß &m‚vÖ] ÜjÃÛ‰ ]ƒž0 Ù^Î #" ²] Ù牅 ᜠ‚nÛu oeœ àÂ
ÜÒ…^Õœ äßÚ †Ëßi ÜÓeç×Î å†Óßi oß &m‚vÖ] ÜjÃÛ‰ ]ƒžæ !äe ÜÒŸæœ ^ÞªÊ gm†Î ÜÓßÚ äÞœ áæ†iæ ÜÒ…^Žeœæ
C11

9äßÚ ÜÒ‚Ãeœ ^ÞªÊ ‚nÃe ÜÓßÚ äÞœ áæ†i æ ÜÒ…^Žeœæ

kCðÙWwŠ }g vÐ T’e
Zzg +Z ðÃ[™Ðí ?Z
 ž c
â•
Û ä 1 vZ wÎgžì e
ZzgÐ q1Z L L

Æ kZ Ú}g v~ Âì d
Œ
Û {Š c
iÐ Vߊ }g v{zždŠ ?gzZ Vƒk

W
5
ZÐ kZ y$
@gzZ èzg}g vÔ,™

Ð kZ ŸgzZ èzg}g vÔ,™kCvZ wŠ }g vÐ T’]!
+Z ðÃ[™Ðí ?Z
 gzZ Vƒ d
Œ
Û {Š c
i
C12

ó Xó VƒgzŠ {Š c
iÐ kZ Ú~g v~ Âì gzŠÐ ` Z'
× }g v{zždŠ ?gzZ ,™kC~g ZÍ *

9e
Zzgt ¤
Z Ôì s %Z » f~ }g !
Æ ¡Å kZì H {™E
» e
Zzg Tä ( | 1418 x )
òr™k&Z

~uzŠ Å [!
z {û×6e
Zzg kZ ž 6Ôì Zƒ yÒ » ]â ´ + àÃg
Š q Z qçñ c
®~ kZ Ẫ

Ð áZjÆ wJzŠgÆ g
Š qZ Å 1wÎgÆvZ {zƒB Z„ ¡ÅTÔe
Zzg +Z q
Z Z®Xì ;g W~ `
?ì $
Ë 0 wßZ q
Zù

:Vƒ±5 wZ ¸ZÆ $öñfÐ áZjÆ ¡Åe
Zzg kZ

Xì ¹ŒÃe
Zzg kZ~Ý^ãm¦]æ ÜâçÖ] ä( | 628 x ) y·0Z x â S é
ѨE!
C14
X‚nq å•^߉žL :ì c
â•
Û ~}g !
Æe
Zzg kZ ~èn†ŽÖ] h]•¤] ä( | 763x )  ÷ 0Z x â S é
C13

å•^߉ž :( ~uzŠ² Ô X‚nq å•^߉žZ :(q
ZÕ Å kZC15~ ‚KZ Ìä(| 774x) M 0Z xâS é
ì– C16xnv‘
I
-4X3
C17
X ì HyÒ ¬» xnv’Ö] Ù^q… äÖ^q… :~}g !
Æ kZ ~Z
Zz²Z …Lä( | 807 x )  ö+ Gx â S é
C18
C19

Xxnv’Ö] ½†• o× å•^߉ž L:ì ¹~ l^Âç•çÛÖ] o× kÓßÖ] ä ( | 911x ) ï±x â S é

Xì ¹Xxnv‘ å•^߉]Z :ÕÅe
Zzg kZ ~èÂçʆÛÖ] èÃm†ŽÖ] ämˆßiä( | 963x ) ã1 Z x â S é

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y ~Wq
Z'g¦îZgŠ » e
Zzg×~¢qgzŠ

328
C20

Ü×ŠÚ ½†• o× àŠu å•^߉ž:ì –~èvnv’Ö] è׊׊Ö] ä( | 1420x ) ã]Z)´ é
:N â •
Û ±5 wZ ¸ZÆ Y fP Ð ~ yZì Hx¯6¡Åg
ukZ ä[WX

2C1

Xì c
Šg Z Œ
Û ów¥LÃe
Zzg kZ ~ÜÓvÖ]æ Ýç×ÃÖ] } ( | 795x )y Z
 g 0Z x â S é

™ÍÃg
u kZŠpžì –~ }g !
Æg
u kZ ~èÂçÛrÛÖ] ‚ñ]çËÖ] ä( | 1250x ) ã»Øx â S é

Xì ê Ús§Å 1 wÎgÆvZ Åe
Zzg kZ Z®Ô• D Yƒ} 9èzg}÷

2C2

~g7 6kZt ÂñYH76g £ {”yÒ ~ QÆ kZ¤
Z Ãg
u kZ w– Æ ( | 1250x ) ã»Øx â S é

X ñY c
¯ g £ » üz ¡Åg
Š qZ ¹!
Ãg
ukZ<Yp CF
Z7

2C2

 ~Š Z• ¿)´Xì HÜÐ á ZjÆ Xäm^ËÓÖ]Z Ãg
u k Z ~ [Â KZ ä( | 1418 x ) r
 ™k& Z

gzZÐ ¦Z ! Z Ôh
βÔì HyÒ Ð h
Î0G0 <Z†Ð & §Ætç0 {g qÃg
u kZ ä ( | 463x )
©$E
X ì q éŒG
Z ~•Åg
ukZçO Ô• D™ÜÐ 1wÎgÆvZ {zgzZq1Z {z

à ó<Z † L~zZgÆ g
u kZ ~ óg
utÃk& Z LyZ>!£ q
Z LZ ä ~gÁg Ik

³~i ¸ *
Ññ é
©$E
X Ïñ0
gZŒ
Û ®Ðzz Å üÆ ~zZg q
ZgzZ•èq éŒG
U
®
Z Ñ!
{gÃè e
Zzgt : 2C3X ì H"
gzZžC
Ù ÂñYc
¯ Šã
Åäƒ ®c
9Æ g
uÃ{)z [ZpgzZ »gâ „

ó Z•
Û óY ØZ óx AZ ótzf óÙ CZ f ¤
Z

;g Y H » äƒ ® c
9Æ g
uêžì 6]!
kZ ÂÀX ǃ {e{e{íf » ®gzZ 9q
Š 4
Æ _ö
 $ö[WX ì 7Ð ~ s ™zZ CZ f Æ g
užŽ Ôì ;g Y c
¯ Ãq +Z q
Z KãgzZg £aÆ kZgzZì

ï•
á ~ s ™zZ CZ f Æ ( Qc
•ª)g
uƒ
 {z Ô• K yÒ wßZ ÌæÆ äƒ ® c
9Æ g
u ä

u {zC
g
Ù q
Š 4
ÆY •4Â Ô ñY 1 ¯ KãÅ äƒ ®Æ g
u ËÃtzfÆž c
_öË Â¤
Z X •
X ÏN 0
gZŒ
Û ®g
Š q Z ~z%~ ]mZÆ 4}q
Š 4
Æ «ZØñ•gzZì h
¸Å w•
á }žŽ σ ®

t Æ•% ä VrZž Åg (Z V- ^Å0V ; Æ Y 5ßä wßZ {Š™yÒ ÏZÆ( | 1418 x ) r
ò ™k& Z

ž• Ù Š ëž 6X ì ÅyÒ ]!
t Ð ëä 1wÎgÆvZž c
Š™ qzÑ *
™òúŠ

: • D™yÒ ~ènÓÛÖ] l^uçjËÖ] [Â KZ ( | 638 x ) ! ²0Z • °ßszc é
2C4

oe… à of×Î oß$‚u

ó Xó ì ÅÜ]!
t Ð [g LZ ä wŠ}÷L L

: ì –t 6]â £Š¼~ {)z XänÓÛÖ] l^uçjËÖ]LgzZ ó]!
¯ L[ KZ ä ( | 638 x ) ! ²0Z b§ÏZ é
2C5

&m‚vÖ] èv’e äËŽÒ èv‘ æ äËŽÒ èv’e &m‚vÖ] èv‘ kʆÂ

ó Xó ì Hx¥Ð äƒ 9Æ g
uÃäƒ 9Æ ÙgzZÐ ¡ÅÙLZáÅg
uä ~L L

}t ë ÌQ Âì c
Šg Z Œ
Û Œc
9ÃkZ ä $ö‰ž 6Ôì 9g
utž ñY à Ìyâ ]!

Z

@
™wìszcÃg
u kZ wŠ Z÷ì C0
gZŒ
Û w=._Æ VßßZ {Š™yÒ Æ x Z™$öžŽ g
u {zC
Ù žÐ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

329

{^
Y ~Wq
Z'g¦îZgŠ » e
Zzg×~¢qgzŠ

kZ wŠ Z÷ƒŠzŠ% ._Æ VßßZ {Š™yÒ Æ  $öžŽž g
u {zC
Ù gzZì 9q
Š 4
}÷g
u {z Z®Ôì

Ãe
Zzg ÏZC
Ù Ìtzf » $ö[Zžì t |Xì ®q
Š 4
}÷g
u +Z Z® Ôì @
™kCvZÐ

m 5Æ x Z™$öžŽ g
u {zC
Ù gzZƒ CF
Z ~g7 6_ ZÑ~Š ã
Åg
u Œc
9yZžŽ ì @
™wìszc

 ™k& Z X • D™kCvZ wŠÆ yZ Ð e
r
Zzg kZ Â B7ÃZgŠÆ Œc
9._Æ g
u wßZ
E
I
-47
K yÒ wZ ¸ZŽ Æ {)z( | 70x ) k

gzZ ( | 195 x ) ›06z Ô ( | 64x )  ê G0 ßg †Y f‰ä
`

+Z Ð g ±ZÆ Q{z Ô¸ D 0
7._Æ g
u wßZ szcÃg
u T]Z|tžì ¸ Ìx|» yZ •
X¸ D™kC;wŠÆ ]Z|yZÐ ]јÆXž‰Cƒ ]c
Zzg
I“EÆ g
[Â Å ( | 463x ) ~Š Z• ¿)´a Æ i q
Ð Z ~ šz ï
u ä ( | 1418x ) r
ò ™ k&Z

]c
ÃÆ yZC
Ù „ Ð XÔIï,q +Z¼ ~ [Â kZÃ( | 1418 x ) r
ò ™k&ZèY Ôì c

¯ Šã
Ã èm^ËÓÖ]
MŠŽz!Ô• D WÃyuZ ¥g ~ p°Å èm^ËÓÖ] ( | 1418 x )r
ò ™ k& Zž ì zz ¸X ¶CƒG@Å

t pÔì 7g ïZ Ð ÌZ Åèm^ËÓÖ]~ g
u wßZ ®…Xì ŠŽñŠ Z®M Å]c
Zzg”
gzZ ®~ èm^ËÓÖ]
Zg øX ñYƒ i * " Ð g
uèwßZ èà ¹!
ݬ ðÈ Æ kZžì 7[ +Z ðÃÌt b§Åà ÅxEvŠ

ãZz a Æ yZ Ân
g t ‚ ÌÃ{)z g
u ÃvŠ {z´Æ èm^ËÓÖ]( | 1418 x )òr
 ™ k& Z ¤
Zžì t Ã`
Xì Ýq ÌZ XÃtzf [~ äƒ ®c
9Æ g
u Ëq
Š 4
Æ x Z™$öž @

&m‚vÖ] Ýç× èʆÃÚ [ Š( | 405x ) Áqx â S é
Å^ÛÖ¦] Å ( | 644x ) nÈè‡ é

&m‚vÖ] Ýç× Š( | 643x ) b &0Z x â S é
†nŠnjÖ]æ gm†ÏjÖ] Å ( | 676 x ) ~zâx â S é
&m‚vÖ] ènËÖœ gzZ……‚ùÖ] Ü¿Þ Å ( | 806 x ) ¹Z²ƒq é

†ÓËÖ] èfíÞ Å ( | 852x ) v0Z é

&nÇÛÖ] xjÊ Å ( | 902x ) ~zIx â S é
pæ]†Ö] gm…‚i Å ( | 911 x ) ï±x â S é
…^ÓÊ¢] xn•çi Å ( | 1182x ) ã3x â S é
&m‚vjÖ] ‚Â]çÎÅ ( | 1332x ) Š‡x â Z é

~ yZÔ• K yÒ Ð áZjÆèm^ËÓÖ] wßZ Ž Æ üz ¡Å g
u Ëä( | 1418 x ) r
 ™ k& Z

( | 463x ) ~Š Z• ¿X ì ðƒ t~K] !
Å ( | 463x ) ~Š Z• ¿)´Ãsßñžìt |
G
E4 Ò&
)´ Ô ( | 702x )·Z ±Š 0Z Ô ( |751 x )³ 0Z † Y f ‰ Ì{z´ Æ
~iŽ 0Z )´ gzZ ( | 805 x ) ö-G¨ E

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y ~Wq
Z'g¦îZgŠ » e
Zzg×~¢qgzŠ

330

ž• … YÃ]!
kZ Y fX • ÅyÒ ]â ´ ‰ÅyT Åe
Zzg qçñ6]â £ ‰Ìä {)z  ( | 597x )
~iŽ 0Z c
( | 751 x ) ³0Z Ô ( | 463x ) ~Š Z• ¿ Z åE<XÅX ì @
ƒ t•
Û H~ ( ®zz) AgzZ #
Ö ´ Åq Ë

ZÐ ~Vá´ ~Š ã
q
Åc
Y ]c
Zzg qçñ~}ífÆ y Zž It ~}g !
Æg
Š qZ »  ( | 597 x )

‰žì t x|ÝZ » wZ ¸ZÆ ]Z|Y fyZ Xì ]!
 gŠ Ç!

ZÔì Ìtzf /»  x Z™$ö#
q
Ö ´
ì‡ñZg ~g ¯q
Z ~ }g !
Æ äƒ qçñc
9Æ g
u Ë„ ~ ë_öq
Z6Š ã
ÅXž • +Z ‘´
ˆ gzZì qçñ{zžƒt ñZg «Å_öË~}g !
Æg
u ˤ
Zž7¦

Ù Èt » wZ ¸Z yZpÔì Y™
C

Ð Y f F~ Ï0

i {%izg ëXÐ }®ÃkZ _ö{z ÌQ ƒ CF
Z Ì~gƒ6_ ZÑÅ g
u Œc
9{z ~
Zzg qçñðÃtž @
e
ƒ ¸ kCž• ë ™ÍQ» g
u kZ {z • D™Äc
gŠ ~ }g !
Æg
u ËZ

[Â V# Å g
u e
Zzgtž ñY ãZz ~ˆ 6
r ™Ý ¬ y Z ¤
Z [Z Xì 7~g ¦
e
Zzg +ZÐ VzÃLÔì
$ XÐ ,™7kC?
4›E
Ôì »G™xnç¸ îE
0G
Ø HÌZg f ~ ¶Šg Z Œ
Û 9ÃkZ {z Âì ~z%B‚Æ• 9~
ë{z  @
Y HwZÎ~}g !
Æ ¡Åg
u ËÐ yZ Z
 Z®Ôå{Š c
i ¹ É~ ög D
z kgŠ Åg
u » yZ

ðà â À~}g !
Æe
Zzg kZ ~ Ýzg Åtzf /áZz äYƒÝq~ Ýzg Å/ŠsîgzZ·_ Wz LZ {z „ ~
u kZ ƒ #
g
Ö ´ ðÃÐ ~ ]â ´ yZ¤
Zž‰ðƒ ÅgHÌ‘´¼ ä VrZ aÆ kZgzZ¸ ïŠ Î ¬

~ TÔ e
Zzg ðä
Zž å @
ƒ 7t ¦

Ù Ð ä™yÒ Ã]â ´ yZ Š°» xX ì ¨
C
¸ ykZ » äƒ qçñÆ

ÌÃkZ {z Âñ0
gZŒ
Û w=._Æ VßßZÆ x Z™$öÔƒ CY ð0
Ö ´ ðÃÐ ~ ]â ´ {Š™yÒ Å yZ
#

DIZ ‰~ óg
u'
~Š IL[Â KZ ä( | 1418 x ) r
D
 ™k& Z XÐ ,Šg Z Œ
Û qçñ6Š ã
Å]â ´ yZ sÜ
I
-47E
ÝZ gŠ {z • K ™f wZ ¸Z Ž Æ {)z( | 70x ) k

gzZ ( | 195 x ) ›06z Ô ( | 64x )  ê G0 ßg ª
`

~ `}uzŠ Å[!
zž 6Ô• ñƒŠg Zz 6gîÆ ]â ´ Å g
u ®~ KÆ &m‚vÖ] Ä•æ èʆÃÚ

X Ç ñW¬

wßQ ZuzŠ b

r™k& Z é
: • ˜ ( | 1418 x )ò

I“EÆ g
: ì QÐ Š •
á g Z kZÆ 1 Ñ e
Z@ ÅkZXì szc¿Kã~uzŠaÆ i q
Ð Z ~ šz ï
uL L

^Úæ åæ„íÊ äÞçʆÃi ^ÛÚ oß Üj$‚u^Ú0 #" ²] Ù牅 Ù^Î VÙ^Î äneœ à ÜÃ_Ú àe †nfq àe ‚ÛvÚ àÂ
C26

9ä×✠àÚ kŠÖæ †ÓßÛÖ] ÙçÎœ Ÿ oÞ¬Ê VÙ^Î äe ]æ„ìªi ¡Ê äÞæ†Óßi ^ÛÚ oß Üj$‚u

™‹!
szckZ e
Zzg ðÃÆ™[™Ðí¤
Zž c
â•
Û ä 1 vZ wÎgž• D™ÜÐ \!
LZ ê 0¦0·L L

z™kC”
 ?ÃTñY Åe
zZg +Z ðÃÆ™[™Ðí¤
ZgzZXß™wJÃkZ ?ƒ ÙW ?Ð TñY Å ._Æ
C27

ó Xó VƒÐ ~ Vß Zz ä™'!
~:gzZ Vƒ H”

~:ž c
â•
Û ä 1 g—X z™wJ:ÃkZ Â

ó Xó zŠ™ŠgÃkZ ƒxŠ ƒÐ yZ¤
ZgzZ z™wJÃkZ ƒ ._Æ ]Ãzc~g ve
Zzg¤
Zžìt È » kZ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y ~Wq
Z'g¦îZgŠ » e
Zzg×~¢qgzŠ

331

wZ ¸Z 6kZ Æ s®z b`
[WÔì H™f Ãe
Zzg T~ ]mZ Æ •ñLZ ä( | 1418 x ) r
ò ™ k&Z

:N â •
Û ±5

ópô)LÐzz Å›0 Ð~zZg q
Z ~ð^ËÖÖ] oÊ ØÚ^ÓÖ]Ãe
Zzg kZ ä( | 365 x ) ~°0Z x â S é
2C8

Xì c
Šg Z Œ
Û

r
ó Lh
m0 ÷- ~zZg q
Z ~ e
Zzg kZžì –~ Á^ËvÖ] é†nìƒ ä( | 507 x ) oÞ]†ŠnÏÖ] 0Z)´é
2C9

Xì 7

Xì ¹”
Ãe
Zzg kZ ~ð¡fßÖ] Ý¡Âœ †n‰ ä( | 748 x ) If x â S é

C0
3

tžì t w¸x‘œ q
Š 4
Æ  $ö[Zžì –~ÜÓvÖ]æ Ýç×ÃÖ] ä( | 795 x ) Z
 g 0Z é
C1
3

Xì Ë
ó % Le
Zzg

ì c
Šg Z Œ
Û ów¥LÃg
ukZ ä( | 277 x ) ~i Z°Z ?q1Z x â S é

C2
3

Xì ¹ ó ]‚& q ÌnÕLÃkZ ä( | 1420x ) ã]Z)´é

C3
3

¸ ]!
9?ì Yƒ ^
Yù *
¯ g £a Æ w@
7õY Å g
Š q Z Å 1 wÎgÆ vZ Ãe
Zzg ®gŠ kZ
I“EÆ g
u ä r
 ™k& Zžì
]¬Z ºZ Å=KZ ÅyZ {z • ÅyÒ V‹ãgzZ wßZŽ aÆ i q
Ð Z ~ šz ï

Xì Z 7¢
Zg – » g
Š q Z ®7ZaÆ ä™"
U
Ð bÑŠ ¦ÑÃXž•

9ÌÀF» g
u ä VrZ ZuzŠ Ô c
¯ ?Š aÆ wÑ+Z ~„LZÃg
u®ð•Z Âq
Z ä r
ò ™k&Z

²Ôƒ •Zz ?Ð T c
ƒ ÙW ?Ð T c
Vƒ … Y ?ÃTžì á
tÀF» äÞçʆÃi p ÖZÆ g
uX H7

uaÆ ä™"
g
U
Ã` CZ r
 ™k& ZX • D™yÒ ƒ
ó ÙW ?Ð Tszc{zLx|» kZ r
 ™k& Z

X • ñÑ é~ yxgŠ  » ószcL{ Z ({ Zp ~3 F
Æ

6• „g òZg6x *
Æ +ŠÔ]¬$
Å b§F~ VzÑçòsZgzŠC
Ù ~0#
Ö Qžì 7— ðÃ~ kZ

}• _ ™g (ZzgŠ » ]ÃzcÆ VzÑç òsS ]¬$
~g ‚ ¹ ~ }Ñç}g øž • Ù Š ë Ì` Wž

u ðÃs ÜÆ ]¬$
g
szcyZ¤
ZX {)z VZûegzZ xsz > &¬ Ð yZ f ZÔ …õ¦½Z Å ãZpyWŒ
Û Æè

]¬$
~g ‚Ð szc¿ÂñY Hw EZ ÃwßZ kZÆ r
 ™k& ZX Ð ,Š ™Šg Ãg
u ë H ÂñY Å yÒ

X ÏVƒzŠz%Ðzz Åäƒ ³#Æ ( ]¬$
ª)szc¿ÔÄògzZ ÏN Yƒ "
U

&m‚vÖ] ÜjÃÛ‰ ]ƒž0 :g
u~y
WÆ wßZ }uzŠ ÌZŽ ì „z x|» kZ ƒ Ì9e
Zzgt ¤
Zž ;g ¹!

ÜjÃÛ‰ ]ƒžæ (äe ÜÒŸæœ ^ÞªÊ gm†Î ÜÓßÚ äÞœ áæ†iæ ÜÒ…^Žeœæ ÜÒ…^Õœ äÖ àn×iæ ÜÓeç×Î äʆÃi oßÂ
}g !
Æ 9äßÚ ÜÒ‚Ãeœ ^ÞªÊ ‚nÃe ÜÓßÚ äÞœ áæ†i æ ÜÒ…^Žeœæ ÜÒ…^Õœ äßÚ †Ëßi ÜÓeç×Î å†Óßi oß &m‚vÖ]

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

{^
Y ~Wq
Z'g¦îZgŠ » e
Zzg×~¢qgzŠ

332

Xì 1 ~tŠ •
á g Z ~ KÆ qçñÆ g
•Z äz îG£E
ctž Zg*~

wßQ ZŠ c

:• ˜ ( | 1418 x ) r