Họ và tên:..................................... Lớp: 11……..

KIỂM TRA 1 TIẾT Môn: Tin học

Đề A

I. TRẮC NGHIỆM: (Khoanh tròn những câu trả lời đúng nhất) 1.Công thức nào sau đây là đúng? (st1, st2 các biến kiểu xâu và m, n các biến kiểu số nguyên). a. Delete(st1,st2,m); b. Delete(st1,m,n); c. Delete(m,st1,n) d. Delete(m,n,st1) 2. Cho khai báo: Type hocsinh = record Toan,Van :Real; end; Var Lop : array [1..45] of hocsinh; Lệnh nào dưới đây là đúng khi in ra màn hình điểm toán của học sinh thứ i? a.Writeln(Lop); b.Write(Lop[i]); c.Writeln(Lop[i].Toan); d.Write(Lop[i].T); 3. Cho st1=’Van’ và st2= ‘Hoang Van Huy’, sau khi thực hiện lệnh Pos(st1,st2) thì kết quả bằng bao nhiêu? a. 0 b. 7 c.9 d.10 4. Các khai báo sau, khai báo nào là đúng? a. Var A:array[1..n] of readln; b. Var A:array[1..10] of bytte; c. Var A:array[-10, ,10] of boolean; d. Var A:array[‘a’..’z’] of byte; 5. Cho chuỗi st:=’ BBBABBA’; Kết quả in ra là gì sau khi thực hiện 2 lệnh: While st [1 ]= ‘B’ do Delete(st,1,1); Write(st); a ABBA b.BBB c.BBABBA d. AA 6. Cho st1=’Chu Van An’ và st2:=copy(st1,pos(‘V’,st1),5), kết quả xâu st2 là: a. st2= ‘Chu Van’ b. xt2=‘u Van an’ c. st2= ‘Van An’ d. st2= ‘Van A’ 7. Đoạn chương trình sau, cho kết quả trên màn hình là gì? Var st:string; Begin St:=’Nguyen Van A’; Delete(st,pos(‘V‘,st)-1,6); Write(st); End. a. Van A b. Nguyen Van A c. Nguyen d. Cả 3 câu đều đúng. 8. Khi chạy chương trình : Var A:array[1..3] of integer; i, S : integer; Begin A[1]:= 3; A[2]:= -1; A[3]:= -4; S:= 0;

For i:=1 to 3 do If A[i] < 0 then S:=S+i; Write(S); End. Kết quả in ra giá trị của S là: a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 9. Các khai báo sau khai báo nào là đúng? a. Var st:string[150]; b. Var st:string[257]; c. Var st = string [10]; d. Var st = string [[10]; 10. Lệnh nào sau đây in ra màn hình điểm lớn nhất giữa điểm A và điểm B ? a. If A[i].DiemA>A[i].DiemB then write(A[i].DiemB) else write(A[i].DiemA); b. If A[i].DiemA>A[i].DiemB then write(A[i].DiemA) else write(A[i].DiemB); c. If A[i].DiemA>A[i].DiemB then readln(A[i].DiemA) else readln (A[i].DiemB); d. If A[i].DiemA>A[i].DiemB then Write(A[i].DiemA); else write(A[i].DiemB); 11. Khai báo biến ‘hang’ để lưu trữ một MẶT HÀNG gồm có tên hàng, đơn giá, số lượng. Khai báo nào sau đây là đúng a. TYPE MATHANG = RECORD b. TYPE MATHANG : RECORD Ten: STRING[25]; Ten: STRING[25]; Gia, SL: Byte; END; Gia, SL: Byte; END; Var hang : MATHANG; Var hang : MATHANG; c. VAR hang : RECORD d. VAR HANG = RECORD Ten = STRING[25]; Ten STRING[25] Gia, SL = Byte; END; Gia, SL Byte END; 12. Cho khai báo: Var A: array[1..10] of integer; i: integer; Để in ra màn hình phần tử thứ 3 của mảng thực hiện câu lệnh gì ? a. Write(‘Phan tu thu 3 la:’,A[i]); b. Write(‘Phan tu thu 3 la:’,A[3]); c. Write(‘Phan tu thu 3 la:’’A [3]’); d. Readln(A[3]); II. TỰ LUẬN: (4 điểm) Câu 1: (2 điểm) Viết chương trình nhập vào hai xâu st1 và st2. Kiểm tra ký tự thứ 5 của xâu st1 có trùng với ký tự đầu tiên của xâu st2 không? Câu 2: (2 điểm) Viết chương trình nhập vào mảng A gồm có 50 phần tử kiểu nguyên a. Đếm xem trong mảng có bao nhiêu số chẵn b. Tìm phần tử âm bé nhất trong mảng

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful