SECTIUNEA II.

FISA DE DATE A ACHIZIŢIEI
I. INFORMATII GENERALE

I a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
Denumire: PRIMARIA Comunei Costinesti Adresă: Str. Catedrala Tineretului nr. 8 Localitate: Costinesti, judeţul Constanta Cod poştal: 907090 Ţara: ROMANIA Persoane de contact: Telefon: 0241/ 734 342 În atenţia: Anghel Laura, Baduica Marin E-mail:secretariat@primariacostinesti.ro Fax: 0241/ 734 711 Adresa de internet : Adresa autoritătii contractante: www.primariacostinesti.ro

I.b Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante
□ ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local □ agenţii naţionale □ autorităţi locale □ alte institutii guvernate de legea publică □ instituţie europeană / organizaţie internaţională □ altele (specificaţi) - autoritati publice locale □ servicii publice locale □ apărare □ ordine publică/siguranţă naţională □ mediu □ economico-financiare □ sănătate □construcţii şi amenajarea teritoriului □ protecţie socială □ cultură, religie şi actv. Recreative □ educaţie □ activităţi relevante □ energie □ apă □ poştă □ transport □ altele (specificaţi) – servicii administratie publica locala

Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante DA □ NU X Documentatia de atribuire este incarcata in SEAP;Partea desenata ce cuprinde plansele va fi ridicata pe suport electronic de la sediul Autoritatii Contractante
Alte informaţii şi / sau clarificări pot fi obţinute :

1

X la adresa mai sus menţionată □ altele: (specificaţi / adresa / fax / interval orar): luni-joi:08,00 – 16,00

vineri: 08,00 – 12,00
Data limita se solicitarea a documentatiei : 18.02.2011 ora 15,00 Date limită de primire a solicitărilor de clarificări Data: 21.02.2011 Ora limită : 15.00 Adresa: Unitate Administrativ Teritoriala Primaria Comunei Costinesti Str. Catedrala Tineretului nr.8 Loc. Costinesti, Jud. Constanta Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări23.02.2011

Ora limita : 15.00
Instituţia responsabilă pentru soluţionare contestaţie Denumire: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) Adresă: strada Stavropoleos - Nr. 06 – Sectorul 3 Localitate: Municipiul Bucuresti Cod poştal: 030084 E-mail: office@cnsc.ro Telefon: 021 / 310.46.41 Adresă internet: www.cnsc.ro. Fax: 021 / 310 46 42

Ţara: ROMÂNIA

I.c. Sursa de finanţare :
Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit Finanţarea se asigura din Fonduri Europene F.E.A.D.R. si cofinantare de la BUGETUL DE STAT si Unitate Administrativ Teritoriala Costinesti După caz, proiect / program finanţat din fonduri comunitare DA X NU □ Dacă DA, faceţi referire la proiect/program

PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA F.E.A.D.R. MASURA 322

II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.1) Descriere
II.1.1) Denumire contract: Contract de servicii de proiectare(PT+CS, DE, DOAC), verificare proiect si lucrari la obiectivul de investitii: “ MODERNIZARE DRUMURI ZONA NORD, ASFALTARE str. MANASTIRII, CONSTRUIRE CLADIRE PENTRU ASISTENTA DUPA PROGRAMUL SCOLAR AFTER SCHOOL SI AMENAJARE PUNCT ARHEOLOGIC, DIN COMUNA COSTINESTI, JUDETUL CONSTANTA” 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării Elaborare PT+CS, DE,DOAC, verificare proiect si executie lucrari de constructii montaj la obiectivul de investitii“ MODERNIZARE DRUMURI ZONA NORD, ASFALTARE str. MANASTIRII, CONSTRUIRE CLADIRE PENTRU ASISTENTA DUPA PROGRAMUL SCOLAR AFTER SCHOOL SI AMENAJARE PUNCT ARHEOLOGIC, DIN COMUNA COSTINESTI, JUDETUL CONSTANTA” lucrările se vor executa în localitatea Costinesti, judetul Constanta (a) Lucrări X (b) Produse □ (c) Servicii □ Execuţie Proiectare,verificare proiect şi execuţie lucrari X Realizare prin orice mijloace Cumpărare □ Leasing □ Închiriere □ Cumpărare în rate □

2

Str...4) Durata contractului de achiziţie publică ani □□ 12 luni zile □□ ( de la atribuirea contractului ) sau începând cu □□ / □□ / □□□□ ( zz / ll / aaaa / ) II...corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritate contractantă □ Principala locaţie a lucrării Principalul loc de livrare Principalul loc de prestare Localitatea COSTINESTI Cod CPV Cod CPV □□□□□□□□ Cod CPV □□□□□□□□ 45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri 45220000-5-Lucrari de inginerie si de constructii 71322000-1-servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice..Punct arheologic 1... activitatile de verificare a proiectelor si lucrarile de constructii mentionate si specificate clar Caietul de Sarcini: Sectiunea II (se specifică anexa care cuprinde informaţiile privind cantităţile min..783 Lei b...j din OUG 34/2006 Valoarea estimată a viitorului contract este de 9.......Drumuri zona nord 176..........183 Lei valoare exclusiv T.. / scopul contractului) Informaţii privind cantităţile........100 Lei 3 ....2) Opţiuni ( dacă există ) da X nu □ Dacă există...... □□□ maxim al participanţilor al acordului cadru vizat Durata acordului cadru: Durata în ani □□ sau luni □□□ Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru DA □ NU □ II.1... II...6) Divizare pe loturi DA □ NU X Ofertele se depun pe: Un singur lot □ Unul sau mai multe □ Toate loturile □ Alte informatii referitoare la loturi: ..1. dacă este cazul nr............2) Cantitatea sau scopul contractului : II....943 Lei a............ II... Manastirii 24..777 Lei d.. – max.525.......5) Informaţii privind acordul cadru ( dacă este cazul ) Acordul cadru cu mai mulţi operatori □ Nr...... 1....... 1.. scopul contractului se regăsesc în Secţiunea II – Caietul de Sarcini II.. dacă exista) : Se vor executa documentatiile tehnice faza PT+CS si DE...1) Total lucrări (se vor include eventuale suplimentări şi opţiuni.. descrierea acestor opţiuni: in conditiile Art.1...... □□□ Acordul cadru cu un singur operator □ sau...283 Lei c...After school 40... 3) Procedura se finalizează prin : Contract de achiziţie publică : X Încheierea unui acord cadru : □ II..A..Proiectare 242..V.......2.7) Ofertele alternative sunt acceptate DA □ NU X II...122 alin i si...............2. din care 1..........

Manastirii c. 34/19.2350 lei la 23. PROCEDURA III.1. informaţii adiţionale despre licitaţia electronică _____________________________________________________________________________ III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract ( dupa caz ) III.330 Lei 200 Lei 9.163/2008.Punct arheologic 3. Altele ( dacă DA.06. coroborat cu dispozitiile Art.500 Lei 1. Preţul contractului este ferm in Lei in conformitate cu Art 97 din HG 925/2006.187.1. Legea nr. III. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 4 .493 Lei 6. a contractelor de concesiune lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Hotărârea nr.) Legislaţia aplicată Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.3.2) Etapa finală de licitaţie electronică DA □ NU X Dacă DA. valoarea acestuia se poate suplimenta cu cel mult 10% conform legislatiei specifice ce se aplica pe Masura 322.2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica.1.Drumuri zona nord b.318 Lei 2. echipamente cu montaj) d.Str. IV.07.747 Lei 9. descrieţi ) DA □ NU X DA X NU □ Contractul se va finaliza în maximum 12 (douasprezece ) luni.After school d.152.Executie lucrari a.2.1) Procedura selectată Licitaţie deschisă X Licitaţie restrânsă □ Licitaţie restrânsă accelerată Dialog competitiv □ Negociere cu anunţ de participare Negociere fără anunţ de participare Cerere de oferte Concurs de soluţii □ □ □ □ III.Drumuri zona nord b. Manastirii c. a contractelor de concesiune lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.Str.04. 337/17.2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica. Condiţii specifice contractului III.04.After school (inclusiv dotari.290 Lei 19.268.795 Lei 909.717 Lei 2.2009 Dupa atribuirea contractului. Contract rezervat (dacă DA scurtă descriere ) III.2.3 din HG nr. 34/19.2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.090 Lei Curs de referinta euro: 1 euro=4.Verificare proiect a.Punct arheologic 13.

2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuire a contractelor de achizitie publica. Hotararea de Guvern nr. 895 din 4 august 2005 privind organizarea si functionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. nr.30/12. 26/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica. 942/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. Hotarare de Guvern nr. 215/2001 a administratiei publice locale.contractelor de achiziţie publică.904/2007. cu modificarile si completarile ulterioare.09. 5 . Legea nr. privind finantele publice. 1337/27. Ordinul presedintelui ANRMAP nr. Hotarare nr. HG nr.2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica. Hotarare de Guvern nr.30/12. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. privind unele masuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor ce contin obiective de investitii in infrastructura de mediu ale unitatilor administrative teritoriale 2007-2013. a functiilor publice si in mediul de afaceri.2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica.04.G. Legea 10/1995 privind calitatea in constructii HG 766/1997 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate la executia lucrarilor. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile Legea 319 din 14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii in munca Legea nr. Legea 137/1995 privind protectia mediului. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.10. 554/2004 a contenciosului administrativ. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. publicata in Monitorul Oficial nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. Hotararea de Guvern nr.04. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii Ordinul Presedintelui ANRMAP nr. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. H. HG 925 /1995 de aprobare a regulamentului de verficare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor. precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii Standarde nationale si reglementari tehnice in domeniu. Proceduri MLPAT privind autorizarea personalului din laboratoarele de incercari si CQ. Legea 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice.2006 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/02. Legea 500/2002. privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice.28/2008. ORDIN nr. HG nr. 74 din 29 iunie 2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. prevenirea si sanctionarea coruptiei cu modificarile si completarile ulterioare. 175 din 5 februarie 2007 privind aprobarea Manualului operaţional pentru activitatea de observare şi verificare a atribuirii contractelor de achiziţie publică. a executiei lucrarilor si a constructiilor. Ordonanta de urgenta Nr. 597/2002. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. Legea 401/2003 pentru modificarea si completarea legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

A. valabil la data depunerii candidaturii. republicata.D. Documentele pentru care nu este prevazuta o perioada de valabilitate stabilita de lege. eliberat in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. cu completarile si modificarile ulterioare. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal. V.Manual de operare F.G. ■ Certificat fiscal privind plata taxelor. impozitelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetul general consolidat – original sau copie legalizată şi în termen de valabilitate.E. 2 al Ordonantei Guvernului nr. republicata. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana. 181 din O. Solicitat [ X ] Nesolicitat [ ] 6 .Vor fi descalificati candidatii care au inscrise in cazierul fiscal sanctiuni sau executari silite aplicate ca urmare a savarsirii faptelor prevazute in art. 75/2001. cu completarile si modificarile ulterioare. nu vor fi emise cu mai mult 90 zile inainte de data deschiderii ofertelor. Cerinţe obligatorii: ■ Declaratie privind eligibilitatea (prezentata conform Formular). (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care. Candidatul / ofertantul este rezident) Cerinţe obligatorii: ■ Completare Formular .Se solicita confirmarea privind plata taxelor şi impozitelor la bugetul general consolidat ■ Istoricul litigiilor din ultimii 5 ani (daca este cazul).1) Situaţia personală a candidatului / ofertantului Cazier fiscal pentru firma Solicitat [ X ] Nesolicitat [ ] Va fi prezentat certificatul de cazier fiscal. Documentele emise in alta limba decât romana trebuie sa fie însoţite de traducerea autorizata in limba romana si legalizata la notariat. Documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici. in original sau copie legalizata.-Masura 322 V. în cazul unei asocieri/ consorţiu. Declaraţii privind eligibilitatea Solicitat [ X ] Nesolicitat [ ] Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. CRITERII DE CALIFICARE ŞI / SAU SELECTIE Atenţie: Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al firmei/sucursalei. aceasta va prezenta o împuternicire (Formular ) .U. 34 / 2006.R. ■ Certificat de atestare fiscală privind impozitele si taxele locale eliberat de Consiliul Local-Serviciul de Taxe si Impozite – original sau copie legalizată şi în termen de valabilitate.

din care să rezulte obiectul activităţii. de catre o alta persoana si are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza . in limba romana. Capacitatea economica si financiara a ofertantului/grupului de operatori economici poate fi sustinuta . in original sau copie legalizata. Documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici. prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Persoane juridice / fizice străine Atenţie: Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al firmei/sucursalei. prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale ( înregistrare ) Persoane juridice / fizice române Cerinţe obligatorii: ■ Certificat constatator emis cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor. indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persona respectiva.Declaraţie privind calitatea de participant la procedură Solicitat [ X ] Nesolicitat [ ] Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta Solicitat [ X ] Nesolicitat [ ] Completare si prezentare formular. La evaluarea situaţiei economico-financiare nu se iau în considerare datele subcontractanţilor. In cazul acesta. si de o alta persoana . model anexa sectiunea III. in original sau copie legalizata ■ Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA-in copie ■Certificatul de inmatriculare . ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata . Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform art. din care să rezulte obiectul activităţii. Completare si prezentare formular. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana. Cerinţă obligatorie: ■ Documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional. atunci situaţia economică şi financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.) Situaţia economico – financiară 7 . V. în cazul unei asocieri/ consorţiu. de catre un traducator autorizat. 34/2006. model anexa sectiunea III. Dacă o asociere de operatori economici depune o ofertă comună. ■ Documentele vor fi insotite de traducerea acestora. de Oficiul Registrului Comerţului. 3. V.in copie. aceasta va prezenta o împuternicire (Formular) Documentele emise in alta limba decât romana trebuie sa fie însoţite de traducerea autorizată in limba romană si legalizata la notariat. 180 din OUG nr.

Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5(cinci) ani –Formular 2. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana. ■ Declaratie privind obligatiile comntractuale in desfasurare – daca exista aceste obligatii contractuale in desfasurare (Formular ) .02. Persoana ce asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform art.2009). Experienta similara a ofertantului 1. în cazul unei asocieri/ consorţiu.Informaţii privind situaţia economico – financiară Solicitat [ X ] Nesolicitat [ ] Cerinţă obligatorie: ■ Informatii generale ale operatorului economic.2011. Documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici. 180 din OUG nr.) Capacitatea tehnică şi / sau profesională Informaţii privind capacitatea tehnică Solicitat [ X ] Nesolicitat [ ] Cerinţă obligator: I. Atenţie: Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al firmei/sucursalei. ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata. pe ultimi 3(trei) ani (2007. Neindeplinirea acestei conditii conduce la descalificarea ofertantului respectiv. ■ Bilantul economic aprobat si inregistrat la organele competente . Experienta similara pentru contracte de lucrari– formular .ofertantul trebuie să prezinte: contracte similare de 8 .000 Lei . Declaratie privind lista principalelor proiecte executate in ultimii 3(trei) ani –Formular 1. independent de angajamentele pentru alte contracte. scrisoare de garantie bancara sau linie de credit pentru lucrarea ofertata) pentru sustinerea executiei lucrarilor pe o perioada de minim 3(trei) luni. copii semnate si stampilate pe fiecare pagina.formular. Cifra medie de afaceri pe ultimii 3(trei) ani sa fie cel putin 19. de catre o alta persoana si are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza . indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persona respectiva. V. 2008.000. atunci capacitatea tehnica si profesionala se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. aceasta va prezenta o împuternicire (Formular) Documentele emise in alta limba decât romana trebuie sa fie însoţite de traducerea autorizată in limba romană si legalizata la notariat. Dacă o asociere de operatori economici depune o ofertă comună. In cazul acesta. si de o alta persoana . 34/2006. ■ Dovada disponibilitatii unei sume de 6.000 Lei ( cel putin 4 extrase de cont emise in zile diferite ulterioare datei de 01. Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului/grupului de operatori economici poate fi sustinuta.4. prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. La evaluarea capacitatii tehnice si profesionale nu se iau în considerare datele subcontractanţilor. IMM-urile beneficiaza de reducere cu 50% a cifrei de afaceri. prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.000.

Ambele contracte vor fi insotite de procese verbale de receptie finala care sa faca dovada finalizarii contractului pe valoarea solicitata. categoria E. in valoare minima de 800. se vor anexa CV-uri. drumuri. cerintele A4-Rezistenta si stabilitate. motivele rezilierii. 9 . autorizatii RTE pentru lucrari de drumuri si c-tii cladiri.000. Experienta similara pentru contracte de proiectare . Ofertantul va nominaliza urmatorul personal cheie: Pentru activitatea de proiectare: -doi arhitecti cu drept de semnatura.recomandări din partea beneficiarilor/ clienţilor. conform model formular. executate in ultimi 5(cinci) ani. în valoare minima de 8. piste de aviatie-poduri.conform model formular. . Daca pe parcursul executiei lucrarilor au fost inregistrate: neconformitati care au condus la refaceri partiale sau totale de lucrari. dintre care unul cu experienta de minim 8 ani -un urbanist cu drept de semnatura. tunele.un inginer proiectant cu specializarea constructii cladiri -un inginer proiectant cu specializarea drumuri si poduri -un verificator de proiecte pentru domeniul constructii rutiere. 2.00 lei executate in ultimii 5(cinci) ani. recomandări din partea beneficiarilor/ clienţilor. Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere.00 lei si contracte similare de lucrari de constructii cladiri. II. B2-Siguranta in exploatare. Documente care certifica executarea contractului.copie dupa contract. in valoare minima de 170. contracte reziliate dupa inceperea executiei.000. Pentru cele doua prestatii : lucrari si servicii de proiectare vor fi prezentate: Informatii privind personalul /organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant. ISC. in copie.executie lucrari drumuri (inclusiv asfaltare).000 lei ( ptr. Recomandarea trebuie să precizeze cel putin urmatoarele aspecte: Modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractului respectiv. se vor anexa CV-ul persoanelor nominalizate in formular Declaratie privind asigurarea cu personal de specialitate pentru indeplinirea contractului.000.000 lei (c-tii cladiri) executate in ultimii 3(trei) ani insotite de copii dupa contracte.ofertantul trebuie să prezinte: contracte de servicii de proiectare pentru lucrari similare. cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusiva a contractantului. receptii amanate sau respinse datorita nerespectarii parametrilor de calitate.drum) si de 35.

echipamente si mijloace de transport specifice pentru indeplinirea contractului. beton armat si zidarie Pentru lucrari: -un responsabil tehnic cu executia in constructii civile. sanatatea oamenilor. agrozootehnice.un responsabil cu securitatea si sanatatea in munca Important: Se vor nominaliza persoane diferite pentru fiecare din poziţiile menţionate mai sus. pregătirea profesionala precum si calificarea persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii. dupa cum urmeaza: Autogreder pana la 175 CP Compactor static autopropulsat cu rulouri Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0. Ofertele in care nu se vor nominaliza persoane diferite pentru fiecare post vor fi respinse. III. Declaratie referitoare la utilajele. Autoritatea contractanta solicita calificări si abilitati specifice precum si o experienţa profesionala relevanta pentru fiecare expert in parte raportat la complexitatea proiectului ce va urma sa fie implementat. instalatiile.180 CP 2 buc 4 buc 1 buc 2 buc 10 .D-Igiena.formular Ofertantii trebuie sa detina (proprietate sau chirie)minim urmatoarele utilaje. echipamentele tehnice de care poate dispune ofertantul pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari. refacerea si protectia mediului -un verificator de proiecte pentru domeniul constructii civile. d) din OG 34/2006 care permite autorităţii contractante sa solicite informaţii cu privire la studiile. .70-1. Aceasta cerinţa prevăzuta in cadrul Documentaţiei de atribuire respecta prevederile art. industriale si agrozootehnice cu minim 8 ani vechime -un responsabil tehnic cu executia in constructii de drumuri cu minim 8 ani vechime -un responsabil cu controlul si asigurarea calitatii cu specializarea de drumuri -un responsabil cu controlul si asigurarea calitatii cu specializarea in constructii civile -un responsabil cu sistemul de management al calitatii si mediu . industriale. cerinta-Rezistenta si stabilitate pentru constructii din beton.20 mc Buldozer pe senile 120 . 188 alin 2 lit.

DE. pregătirea profesională şi calificarea persoanei responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii (CV-ul). Prestatorul serviciului de verificare PT+CS. personalul respectiv sa dispuna de atestarea corespunzatoare.Buldoexcavator 1 buc Automacara minim 5 TF 1 buc Motocompresor aer mobil joasa presiune 1 buc Grup termic de sudura 1 buc Motopompa cel putin 6 CP 1 buc Incarcator frontal pe pneuri cu cupa > 2.731/1991. Pentru demonstrarea experientei similare a verificatorului nu se solicita o valoare minima a contractelor incheiate si finalizate.5 mc 1 buc Instalatie de preparat mixtura asfaltica 1 buc cu laborator autorizat grad II Repartizator asfalt 2 buc Autoremorcher trailer sub 40 T 1buc Autocamion minim 8 T 1 buc Autocisterna 1buc Autobasculanta nearticulata 2 buc Autobasculanta articulata 4 buc Neprezentarea dovezii detinerii in proprietate sau chirie a numarului minim de utilaje. DE ofertantul trebuie sa prezinte urmatoarele documente: experienta similara a prestatorului: indeplinirea si finalizarea. inclusiv prezentarea documentelor care sa ateste indeplinirea de catre personalul de specialitate a exigentelor.CS.10/1995 privind calitatea in constructii si HG nr. Se solicita ca verificarea proiectului (PT. indicate de proiectant. Pentru prestatia serviciului de verificare PT+CS. De asemenea nu trebuie sa participe la elaborarea documentatiei tehnice de executie la faza PT+CS. Informaţii referitoare la studiile. care depun oferta comuna pe perioada derularii investitiei. DE nu trebuie sa fie angajat al prestatorului serviciilor de proiectare sau al executantului lucrarilor de C+M. cel putin a unui contract care a avut ca obiect prestarea unor servicii de verificare a proiectelor de constructii de drumuri . Se solicita ca cerinta minima.925/1995 privind 11 . VI. echipamente si mijloace de transport prezentate mai sus duce la descalificare. confornm HG nr. Informaţii privind măsurile de protectia muncii si protecţia mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrări. asigurarea personalului de specialitate care este considerat strict necesar pentru indeplinirea contractului de servicii.DE) sa se faca in conformitate cu prevederile Legii nr. in ultimii trei ani.

5) Standarde de asigurare a calitatii [ X ] solicitat [ ] nesolicitat Cerinţă obligatorie Ofertantul va prezenta: ■ Certificarea Sistemului de Management al sanatatii si securitatii ocupationale – OHSAS 18001:2008 sau echivalent ■ Certificarea Sistemului de Management Integrat pentru responsabilitate sociala SA 8000:2001 sau echivalent ■ Certificarea Sistemului de Management Integrat pentru securitatea informatiei SR ISO/CEI 27001:2006 sau echivalent ■ Certificarea Sistemului de Management al calitatii conform SR EN ISO 9001: 2008 sau echivalent Cerinta de detinere si prezentare a certificatelor de asigurare a calitatii poate fi indeplinita in cazul asociatiei de catre liderul de asociere. V.Acordul de subcontractare. V. a executiei lucrarilor si a constructiilor.6) Standarde de protectia mediului [ X ] solicitat [ ] nesolicitat Cerinţă obligatorie Ofertantul va prezenta SR EN ISO 14001 : 2004.7) Informaţii privind subcontractanţii Informatii privind proportia in care contractul de lucrari urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti si specializarea acestora. sau echivalent Cerinta de detinere si prezentare a certificatului de protectia mediului poate fi indeplinita in cazul asociatiei de catre liderul de asociere.8) Dacă este aplicabil. modul de selectare / preselectare [ ] solicitat [ X ] nesolicitat VI.1) Limba de redactare a ofertei Oferta se va redacta în limba română. 12 .Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora Ofertantul va prezenta formularul.Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor. V. ■ se va preciza clar modul de selectare / preselectare ■ se vor detalia criteriile de selectare / preselectare V. conform model sectiunea IV. . . PREZENTAREA OFERTEI VI. model anexa sectiune IV.

01.250 LEI pentru întreprinderile mari.625 LEI pentru întreprinderile mici.3) Garanţie de participare Solicitat [ X ] Nesolicitat □ Neprezentarea dovezii de constituire a Garantiei de Participare pana cel tarziu la data si ora deschiderii ofertelor atrage dupa sine excluderea din procedura . in cuantumul si pentru perioada prevazute (conform model – sectiunea IV). ■ sa fie emisa pentru operatorul economic care a depus oferta.VI. ■ sa contina in clar denumirea autoritatii contractante in favoarea careia s-a constituit. Propunerea Tehnica a ofertantului trebuie sa includa informatii si detalii suficiente pentru a permite evaluarea ofertei potrivit criteriului de atribuire adoptat Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii propunerii de executie a lucrarilor cu cerintele prevazute VI. .2006. 88 / 31. 3) Polita de asigurare emisa de catre o societate de asigurare in favoarea autoritatii contractante.urile beneficiaza de reducerea cu 50% a garantiei de participare. ■ sa aiba inscrisa valabilitatea pentru care a fost constituita.2006.M. Scrisoarea de garantie bancara trebuie: ■ prezentata in original. Constanta. RO46 TREZ 2365 006X XX00 0021 deschis la Trezoreria Orasului Eforie. – uri vor prezenta anexat formularului de garanţie declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria I.M. ■ Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare – 90 de zile. ■ sa contina parafa lizibila a bancii emitente. Modul de constituire a garantiei pentru participare: 1) prin scrisoare de garantie bancara.M.01. De asemenea propunerea trebuie sa convinga Autoritatea Contractanta ca in caz de atribuire ofertantul dispune de resurse materiale si umane suficiente precum si de experienta necesara pentru a asigura executia lucrarilor oferite cu respectarea tuturor prevederilor legale nationale in vigoare. în conformitate cu Ordonanţa nr. ■ sa faca referire expresa la procedura organizata de autoritatea contractanta. Ofertanţii declaraţi I. IMM. 2) Ordin de plata in contul autoritatii contractante nr.2) Perioada de valabilitate a ofertei VI. Propunerea Tehnica trebuie sa demonstreze ca Ofertantul a inteles corect cerintele din Specificatii si ca oferta tehnica prezentata indeplineste intru totul aceste specificatii. Partea I.M. ■ sa contina valoarea garantiei care sa corespunda sumei solicitate prin documentatia de atribuire. 27 din 26. Dacă se solicită se va preciza: Cuantumul garanţiei de participare : 47.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice 13 . jud. nr. Oferta se va menţine valabilă pentru o perioadă de 90 (nouăzeci) de zile . 23. care se prezinta in original. publicată în Monitorul Oficial al României.

. ) si verificare (P.E. ■ listele procedurilor tehnice de executie a principalelor categorii de lucrari privind realizarea obiectivului si planul de control al calitatii. ■ laboratoarele utilizate si autorizate. 2. . stabilite conform indicatoarelor de norme de deviz – editia 1981 3. Graficul de executie a lucrarii. Informaţii despre siguranţa în exploatare şi durata de serviciu (exploatare) estimată. inclusiv listele procedurilor aferente sistemului calitatii.in Caietul de sarcini. de grad corespunzator lucrarilor. D. in functie de cerintele prevazute in Fisa de date a achizitiei.formular Prezentarea graficului de executiei sub forma grafic fizicvaloric .S. Informaţii despre impactul realizării obiectivului de investiţii asupra sănătăţii oamenilor şi asupra mediului. aplicat la lucrare. Programul calitatii trebuie sa cuprinda : ■ descrierea sistemului calitatii.+C. D.grafic de executie ce coroboreaza perioada de executie cu totalitatea resurselor alocate proiectului. care concretizeaza sistemul de asigurare si de conducere a calitatii la particularitatile lucrarii ce face obiect al ofertei. Ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele : Perioada de timp (nr. Descriere a tehnologiilor prevăzute pentru execuţia lucrărilor. urmatoarele: I. verificarii si incercarii.E. Ofertantii trebuie sa isi asume regulile de protectie a muncii 14 .T.S. O descriere detaliata a metodologiei si a planului de lucru conceput pentru prestarea serviciilor. In acest scop propunerea tehnica va contine.Metodele de lucru pentru realizarea investitiei ce vor cuprinde activitatile si resursele aferente tuturor obiectelor investitiei. Pentru lucrari 1.T. Programul calitatii. cu detalierea pe operatiuni tehnologice specifice de executie insotite de planse pentru exemplificare II.+C.). Alte informaţii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzǎtoare a propunerii tehnice. de zile calendaristice) necesară ofertantului pentru întocmirea documentaţiilor tehnicoeconomice (studii topo. Activitatile si sarcinile concepute care vor fi incredintate personalului implicat in indeplinirea activitatilor si sarcinilor respective (Formularul M) Numele persoanei desemnată de ofertant ca şef de proiect care va sigura asistenţa tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuţiei lucrărilor de construcţii şi care va reprezenta ofertantul la fazele determinante şi în relaţiile cu beneficiarul.. Servicii de proiectare. geo si fazele P.

va rezulta luand in calcul urmatoarele: Întocmirea documentaţiilor tehnico-economice (fazele P.E..) în conformitate cu legislaţia română în vigoare şi a tuturor studiilor necesare (studii topo. D. Includerea in documentatii a masurilor de protectie a muncii .Contract de executie lucrari.. Întocmirea documentaţiilor pentru avize. Perioada de realizare este de 30 zile de la semnarea contractului pentru elaborarea documentatiilor tehnice (fazele P. geo. Un CD-ROM ce va contine oferta tehnica trebuie atasat versiunii tiparite si introdus impreuna cu aceasta intr-un plic separat. Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de oferta indicat in Sectiunea III care reprezinta elementul principal al propunerii financiare. Asistenţa tehnică din partea proiectantului în faze determinante şi pe parcursul execuţiei lucrărilor de construcţii pentru obiectivul de investitii mai sus menţionat.). necesar la receptia obiectivului Actualizarea devizului general.S.T. In cazul in care se constata discrepante intre varianta electronica si cea tiparita. servicii de proiectare si verificare proiect. perioada prestaţiei este perioada de execuţie a lucrărilor. documentatiilor de terenuri si studiilor necesare si constituie conditie de calificare. D.+C. acorduri si autorizatii.M.E. Pentru asistenţa tehnică. documentaţiilor de terenuri. Pentru întocmirea oricarei alte documentaţii sau studiu solicitat de beneficiar. aceasta din urma va prevala.S. Intocmirea referatului de prezentare cu privire la modul in care a fost executata lucrarea. Nota: Nedepunerea documentatiei tehnice. +C. conform formularului de oferta. va contine. valoarea totala si defalcata pe servicii de proiectare (P.S. fazele PT.T. PSI si a mediului necesare la executia lucrarilor.DE in termen de 30 de zile va duce la incetarea contractului fara interventia instantei.in conformitate cu legislatia in vigoare si sa prezinte in cadrul ofertei modul de organizare a activitatii S.). acorduri si autorizatii. Propunerea financiara.5) Modul de prezentare a propunerii financiare 15 . conform art 21 din.+C. VI. D.T. Caiet de sarcini. perioada de realizare a prestaţiei este de 10 zile de la solicitarea beneficiarului. hidro). servicii de verificare proiect si executie lucrari. elaborarea documentatiilor pentru avize. si altor studii si documentatii necesare pentru punerea în operă a obiectivului de investiţii mai sus menţionat.E.. (securitatea si sanatatea muncii) pentru serviciile ce urmeaza a se presta si masurile obligatorii luate pentru prevenirea riscurilor de accidentare si imbolnavirilor profesionale la desfasurarea acestor servicii. Propunerea financiara.S.

iar pentru justificarea P. se vor prezenta analize de pret. Punct de vedere al proiectantului asupra comportarii in exploatare a obiectivului in perioada de garantie pana la receptia finala.Asigurarea verificarii Proiectului pentru exigentele necesare. 50/1991. Notă : Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica exactitatea si veridicitatea datelor prezentate de ofertant. 4. 5. La intocmirea documentatiilor tehnico-economice se vor respecta instructiunile din H. precum si a tehnologilor de lucru prezentate pe baza de antemasuratori rezultate in baza ridicarilor topografice.925/1995actualizata.prevazute in Sectiunea II – Caietul de sarcini si în alte acte normative în vigoare care reglementeaza executia lucrarilor. inclusiv taxa pe valoarea adaugata care va fi evidentiata distinct . aferente categoriilor de lucrari cu respectarea cerintelor calitative si cantitative. Pentru justificarea preturilor materialelor si a tarifelor de utilaje se vor atasa ofertele de la furnizori. studiilor Ofertantul va evidentia. nr 28/2008. Valoarea consumurilor totale cu mana de lucru.G. de transport auto utilizate in oferta financiara. urmatoarele: 3. Lista principalelor materiale si echipamente ce vor fi instalate cu indicarea furnizorilor Formularele vor fi completate conform modelelor din sectiunea III. a profilelor longitudinale si transversale. inclusiv taxa pe valoarea adaugata care va fi evidentiata distinct . 10/1995. aferente lucrarii a carei executie face obiectul contractului de achizitie publica.U. Fisele tehnice aferente listelor cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice. Valoarea pe fiecare obiect al lucrarii ce urmeaza a fi executate. documentatiilor pentru avize şi acorduri. prin completarea formularelor corespunzatoare din Sectiunea III. Valoarea totala a lucrarii ce urmeaza a fi executata. documentaţiilor de terenuri . cu montaj si independente. Listele cantitatilor de lucrari completate pe capitole.Pentru manopera vor fi utilizate cheltuielile salariale ale personalului nominalizat pentru indeplinirea contractului. cu modificarile si completarile ulterioare si alte reglementari privind elaborarea documentatiilor tehnicoeconomice. reglementarile tehnice in constructii privind cerintele de calitate conform Legii nr. Valoarea fiecarui deviz aferent categoriilor de lucrari. Valoarea consumurilor totale de resurse materiale . reglementarile privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii conform Legii nr. in conformitate cu prevederile HG nr. planurilor de situatie. inclusiv dotarile. 16 . pentru partea de executie lucrari.

inchis corespunzator si netransparent. II. Formularele se elaboreaza în aşa fel încât să permită calcularea corespunzătoare a punctajului aferent propunerii financiare. Plicurile vor fi introduse intr-un plic exterior. din punctul de vedere a cheltuielilor.6) Vizita pe teren 1. inclusiv a dotarilor. Comuna Costinesti . cu montaj si independente. aferente lucrarii a carei dobandire face obiectul achizitiei publice. Catedrala Tineretului nr. Transmiterea ofertelor: 1. In eventualitatea unei discrepante intre original si copie . Str. in original si 4(patru) exemplare in copie. inclusiv forta majora. sau depuse direct la sediul Primariei Costinesti la secretariat. VI. la adresa: PRIMARIA Costinesti. Cantitatile de lucrari rezultate in baza ridicarilor topo. VI. Valoarea consumurilor totale privind transporturile . marcând corespunzator plicurile cu “ORIGINAL” si respectiv “COPIE”. in urma unei solicitari scrise transmisa de ofertanti cu minim 24 de ore inainte. va prevala originalul b) Ofertantul are obligatia de a numerota si a semna fiecare pagina a ofertei (documente de calificare. adaugare. 8. cad in sarcina operatorului economic. Ofertantul este obligat sa viziteze si sa inspecteze locul viitorului santier de lucrari si imprejurimile acestuia in scopul evaluarii.transmise prin posta.Valoarea consumurilor totale privind utilajele de constructii .02. 2. precum si de a anexa un opis semnat al documentelor prezentate pentru fiecare plic (documentele se vor indosaria). Valoarea utilajelor si echipamentelor tehnologice.2011 ora 1000. interliniere si scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de reprezentantul autorizat sa angajeze contractul d) Sigilarea si marcarea ofertei Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si copia in plicuri separate. riscurilor si a tuturor datelor necesare pregatirii unei oferte fundamentata tehnic. propunerea tehnica. propunerea finaciara). Modul de prezentare al ofertei: a) Ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar al ofertei si al documentelor care o insotesc .7) Modul de prezentare a ofertei 17 . Convocarea se va face la sediul Primariei Costinesti. Vizitarea amplasamentului se va face in data de 21. Toti ofertantii vor include in oferta lor procesul verbal de vizitare teren (amplasament) semnat impreuna cu reprezentanti autoritatii contractante (Formular C). c) Orice stersatura. Riscurile transmiterii ofertei.

autoritatea contractanta nu isi asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea ofertei. precum şi menţiunea PROPUNERE FINANCIARĂ ORIGINAL. 1 Documentele de calificare.4)Documentul care atesta faptul ca ofertantul are statut de IMM (daca este cazul): Declaratie pe propria raspundere pentru incadrarea in categoria IMM-uri. b) a fost depusa la o alta adresa decat cea stabilita in anuntul de participare. 2 Propunerea tehnică. în plicuri închise şi sigilate. precum şi menţiunea PROPUNERE TEHNICĂ ORIGINAL.Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului . Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia “A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 28. 18 . d) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte cerinţele minime de calificare. Imputernicirea va fi insotita de copie dupa buletinul de identitate al personei imputernicite. Plicul nr. respectiv COPIE.02. 3 Propunerea financiară. in cazul in care oferta respectiva este declarata intârziata. e. respectiv COPIE. c) nu a fost insotita de garantia de participare asa cum a fost solicitata in documentatia de atribuire. este autorizat sa angajeze ofertantul in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica. în original şi copie. e) preţul inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv.3) Garantia pentru participare (dovada constituirii in cuantumul prevazut in documentatie) prezentata la data si ora deschiderii ofertelor.2 ) Imputernicirea Oferta trebuie sa fie insotita de imputernicirea scrisa prin care un singur reprezentant imputernicit. 34/2006 se constată că oferta prezintă un preţ neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi executat. respectiv : e. f) în urma verificărilor prevăzute la art. în original şi copie. în plicuri închise şi sigilate. pe care se va scrie denumirea şi adresa ofertantului. pe care se va scrie denumirea şi adresa ofertantului. e.202 şi art. în original şi copie. e.1 ) Scrisoarea de inaintare Ofertantul va trebui sa prezinte scrisoarea de inaintare in conformitate cu modelul prevazut in sectiunea IV. după cum urmează: Plicul nr. precum şi menţiunea: DOCUMENTE DE CALIFICARE ORIGINAL. Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii: a) a fost depusa dupa data si ora limita de depunere a ofertelor. in scris. Plicul nr. ora 1200” Daca plicul exterior nu este marcat corespunzator. pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa.203 din ordonanţa de urgenţă nr.2011. respectiv COPIE. în plicuri închise şi sigilate. e) Documentele care insotesc oferta si care se vor prezenta separat de plicul care contine oferta. pe care se va scrie denumirea şi adresa ofertantului.

partea a VI-a” Achizitii publice”. imputernicit in scris.Oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii.10) Oferte intarziate VI. sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică şi a pierderii garanţiei pentru participare.programul calitatii 2.02.9) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei VI.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică X Factor de evaluare I. c) conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate. după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor. Deschiderea ofertelor va avea loc pe data de 28.8)Data limita de depunere a ofertelor Data limita pentru depunerea ofertelor: ziua 28. d) contine vicii de forma sau erori aritmetice a caror remediere nu a fost acceptata de catre ofertant.oferta tehnica.prezentarea graficului executiei sub forma grafic fizic-valoric 3. din care: 1.1) Preţul cel mai scăzut □ VII. Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta sau/şi documentele care însoţesc oferta. al fiecarui ofertant.02. VI. publicat in SEAP si Monitorul Oficial.11) Deschiderea ofertelor VII.oferta financiara II. Oferta depusa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita in Anuntul de participare sau dupa expirarea datei limita se returneaza nedeschisa. e) este revocata / modificata ulterior deschiderii. a) nu satisface cerinţele caietului de sarcini. CRITERII DE ATRIBUIRE VII. cu exceptia licitatiei electronice. b) conţine propuneri referitoare la clauzele contractuale care sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă.2011 ORA 1200 (stabilita in Anuntul de participare) la sediul Primariei Costinesti.2011 ora 1000 Operatorul economic are obligatia de a depune oferta la adresa si data limita pentru depunere stabilita in Anuntul de participare. VI. metode de lucru pentru realizarea investitiei Pondere 40 puncte 60 puncte 15 puncte 15 puncte 30 puncte Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul : 19 . in prezenta membrilor comisiei de evaluare achizitii publice si a cate unui singur reprezentant.

3 puncte. -programul verificarilor de laborator pentru toate materialele introduse in lucrare 3 puncte . pretn – pret oferta.4 puncte.4 puncte. Punctajul pentru factorul de evaluare “ Oferta tehnica “ se va acorda astfel: 1.Punctajul pentru factorul de evaluare "programul calitatii propus pentru executia lucrarii" se va acorda avand in vedere modul de prezentare.In aplicarea acestei variante.planul de control al calitatii este detaliat. se acorda punctaj astfel : Pn = ( pret minim / pretn ) x punctaj maxim alocat Pn – punctaj pret oferta. 4 puncte 2 puncte 0 puncte .programul verificarilor de laborator nu cuprinde toate materialele introduse in lucrare 1 punct 20 . nu cuprinde toate operatiunile tehnologice -neprezentarea procedurii de executie b) organizarea executiei lucrarii . nu cuprinde toate operatiunile tehnologice si intreaga legislatie aplicata 2 puncte -neprezentarea planului de control al calitatii 0 puncte d) programul verificarilor de laborator . 4 puncte 2 puncte 0 puncte c) planul de control al calitatii . pentru alt pret decat cel prevazut la lit. . detaliata.organizarea executiei lucrarii este detaliata. a) procedura de executie -procedura este clar definita.organizarea executiei lucrarii este insuficient detaliata. urmatoarele prevederi sunt obligatorii : I. nu cuprinde toate operatiunile tehnologice -neprezentarea programului de organizare a executiei lucrarii . cuprinde toate operatiunile tehnologice si intreaga legislatie aplicata 4 puncte .a ). cuprinde toate operatiunile tehnologice -procedura nu este clar definita. Punctajul pentru factorul de evaluare “oferta financiara” se acorda astfel: a)pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv .4 puncte. cuprinde toate operatiunile tehnologice .planul de control al calitatii este insuficient detaliat. II. rigurozitatea descrierii sistemului aplicat la lucrari precum si gradul de acoperire a cerintelor de calitate prin procedurile tehnice de executie care urmeaza sa fie aplicate si prin planul efectiv de control propus . insuficient detaliata.

-neprezentarea programului verificatilor de laborator 0 puncte Ofertele care nu vor acumula cel putin 7 puncte vor fi considerate neconforme si vor fi descalificate. de acuratetea si exactitatea solutiilor propuse VIII. atributiile lor nu sunt clar definite si/ sau nu sunt adecvate pentru executia lucrari .0 puncte Ofertele care nu vor acumula cel putin 7 puncte vor fi considerate neconforme si vor fi descalificate. atributiile lor sunt clar definite si sunt adecvate pentru executia lucrari . 2. ATRIBUIREA CONTRACTULUI / ÎNCHEIEREA ACORDULUI – CADRU VIII.7 puncte c) neprezentarea graficului fizic-valoric . stabilite conform indicatoarelor de norme de deviz – editia 1981) se va acorda dupa cum urmeaza: a) totalitatea resurselor implicate in indeplinirea contractului sunt suficiente.15 puncte b) totalitatea resurselor implicate in indeplinirea contractului sunt suficiente.Punctajul pentru factorul de evaluare “metode de lucru pentru realizarea investitiei” se va acorda astfel: a) metodele de lucru cuprind activitatile si resursele aferente tuturor obiectelor investitiei.Punctajul pentru factorul de evaluare “prezentarea graficului executiei sub forma grafic fizic-valoric ” (grafic de executie ce coroboreaza perioada de executie cu totalitate resurselor alocate proiectului. se va preciza modul de ajustare a preţului contractului. 3. de incadrare a acestora in planul general de dezvoltare durabila a localitatii.0 puncte Ofertele care nu vor acumula cel putin 15 puncte vor fi considerate neconforme si vor fi descalificate.30 puncte b) metodele de lucru nu cuprind activitatile si resursele aferente tuturor obiectelor investitiei . Preţul contractului este ferm in lei si se 21 . opratiunile tehnologice sunt insuficient detaliate si neinsotite de planse pentru exemplificare . cu detalierea pe operatiuni tehnologice specifice de executie insotite de planse pentru exemplificare . Fiecare membru al comisiei de evaluare va acorda un punctaj tinand seama dupa caz de avantajele si dezavantajele solutiei propuse.1 Ajustarea preţului contractului Dacă DA.15 puncte c) neprezentarea metodelor de lucru .

a carei valabilitate va depasi cu 14 zile calendaristice termenul de executie a lucrarilor. IMM.urile beneficiaza de reducerea cu 50% a garantiei de buna executie RESPONSABIL LEGAL DE PROIECT Traian CRISTEA 22 . la o banca agreata de ambele parti. respectiv cresteri ale preturilor cu mai mult de 5%. b) Modul de constituire a garanţie de bună execuţie: a) Executantul are obligatia sa deschida un cont de garantie la dispozitia Achizitorului. b) Prin scrisoare de garantie bancara de buna executie. Garanţia de bună execuţie a contractului DA X NU □ actualizeaza in situatia cresterii neobisnuite ale preturilor.La semnarea contractului executantul are obligatia de a vira o suma reprezentand 0.DA X NU □ VIII. a) Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului de lucrari: 5% din valoarea contractuluI.5% din valoarea contractului.2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful