You are on page 1of 2

»{qQ −½±¯ ³«B¯³T–µ

20 ²nBª{ ,14 ²n°j ,5 ¤Bw


982 ³d– ,244 »QB¼Q

{qQ ²jA±¯Bi ½ nj »£k¯p ³Mo\U

Billings k. Learning to live in a medical household. BMJ January 24, 2004; 328: 235.

7 ³ÇM »¢§BÇw 7 −w BU joŸ»« nBhT—A ¨njAoM −½oTa±Ÿ ³®½A pA ©Ÿ©Ÿ »{qÇQ n±dÇ« oÇM nA±TÇwA «BÇŸ »T¼MoU ,¨oTa±Ÿ njAoM °j ° −«
/jAj»Ç« Swj −Ç« ³M »£jnpC tBveA ,SwA ³T—n ³wnk« ° œj±Ÿk´« {qÇQ ½ ¬B«njBÇ« ° |BÇi ™½ÀÇ BM bAo] ½ ¬B«nkQ /©½A³T{Aj
©TÇv¯A±U»Ç« o£A k{»« J±i nkša ³Ÿ ¨joŸ o— ³§Fv« −½A ³M ©Ÿ©Ÿ k½B{ ¨joŸ o— ,¨k¼wn »¢§Bw 21 −w ³M ³Ÿ ¬C pA uQ /SwA »«±ª
³wnkÇ« ½±ÇU ³ÇM n±L\Ç« ²nBM°j ° ©®Ÿ ‰–e »Uk« ºAoM An ©¯BTw°j o¼YFUSdU B« »Ÿj±Ÿ ¬An°j ³¯±¢a ³Ÿ K¦†« −½A jn±« nj ,k{BM K§B]
Ak¼ÇQ n°Bz« {qQ ¬A±® BM »Tªw j°p »¦¼i ¨nkQ ³¯BThL{±i /©{BL¯ /©z½k®¼M SwA ³T—o£ nAo› ¬B«−½k§A° ³—oe
/©¼T—B½ ¬BwA ¥d« ¬C nj B« ° joŸ ¬B«njB« ° nkQ BM R°B–T« «BŸ »¦’{ ºBµ°pnC BM ©½BµnjAoM ° −«
−½oTª´Ç« ,noÇÇ« ºBµ»½B]³MBÇÇ] ³ÇÇM „±MoÇÇ« ¥½BÇÇv« pA AkÇÇ] /©½joŸ k{n
/j±M uªv½oŸ ¨B½A {qQo¼“ jAo—A ¬Ak¯po— ° B« ¬B¼« ºBµR°B–U ©®½k§A° ¥’{ ³M „±Mo« n±«A pA ºn±~U ,¨j±M ³§Bw 5 »T›° nBM−¼§°A
n±‚Çe /SwA ²j±ÇM »¼L‡o¼Ç“ ³z¼ªÇµ ©Çµ BÇÇ« ºBµuªv½oÇÇŸ »£kǯp BÇ« ³¦dÇ« nj ³Ÿ ©¯BTw°j ¬AnjB« pA »½ ³Ÿ »«B¢®µ /¨joŸ Ak¼Q
»vªv½oŸ p°n /j±M »T–¢{ ³½B« oTz¼M q¼¯ nBŸ …¼d« nj ¨nkQ »¢z¼ªµ ¨j±i »µB£ C pA ³Ÿ »§Be nj ,Sv¼a ¨njB« ¥’{ ³Ÿ k¼woQ −« pA joŸ»«
pA »§j ©TÇ{Aj ¬BTwnBª¼ÇM nj ¨nkQ ¤B¯C ˜BUA nj ³Ÿ ¨n°C»« o‡Bi³M An nj oTz¼M R¿AÆw /SwA »«±ª {qQ º° ¨jAj JA±] ,¨j±M k®woi
³M »¦~— ºBµ»zŸow nj ¬B«nkQ ²Aoªµ ,©µ ³—j k®a /¨jn°C»« nj Aq ³Ÿ joŸ −{°n ©½AoM SwA ºq¼a ³a ¨q¦Tv« H›A° ¥’{ −½A ³®½A jn±«
yhÇM pA ©Çµ ¤Bd{±Çi nB¼ÇvM ° ©½joÇŸ SŸo{ ¬BTwnBª¼M ºBµyhM K§B†Ç« ¨njBÇ« ¥’{ jn±« nj −« p°o¯C /k®Ÿ»« nBŸ ³T–µ nj p°n °j °A
RÀÇ{ BÇM An BÇ« ¬BªT½qǽ° o‡Bi³ÇM ¬AnBTwoÇQ ¬±Ça ©½k«C»« ¬°o¼M /©¼Ti±«C ºoTz¼M
/k¯joŸ ™½±zU ©µkM c¼ƒ±U ¨njB« ¥’{ ²nBMnj ³Ÿ ¨j±M ¤Bd{±i ³z¼ªµ ³®½A BM
³TÇL§A ,jnAj An xj±i ³M „±Mo« ºB½Aq« H†› −T{Aj {qQ −½k§A° /©TÇ{Aj tAoǵ <?Sv¼Ça RnkÇQ ¥’Ç{> ³ÇŸ ¤AÆÇw −½A pA K¦“A »§°
/©Ç¯AkÇM An B´Ç¯C nkÇ› k½BÇM HÇ›A° ³Ÿ ©´—»« ¨A²k{ oT£nqM ³Ÿ ¬±®ŸA B´®U gwBQ ²k®®Ÿ¤AÆw ³M »T›° ³Ÿ joŸ n±†i ©®µl ³M ,»Uk« pA kM ¤Beoµ³M
½oÇ« HÇ›A° ³ÇŸ »Ç›A±Ç« q]³ÇM) ²B¢`¼µ ©½j±M oTa±Ÿ ³Ÿ »«B¢®µ ,SwA xnA±Ç£ ²B¢TÇwj  nqÇM ²j°n »ÇeAo] º° }~hU ³Ÿ ©µj»«
³wnkÇ« ³ÇM An BÇ« BÇU ©¼®ÇŸ kBšTÇ« An ¬Bª®Ç½k§A° ©¼TÇv¯A±U»ªÇ¯ (©½j±M oTz¼ÇM An ³§Fv« −ǽA ©½BµnjAoM pA »½ /©{BM °A K¯B] pA y®ŸA° oŠT®«
pA uQ p°n ½ −Ç« k½j»Ç« ³®Ç½A pA ©¯Bª¦Ç« pA »Ç½ »Te /k®Two–¯ oTz¼M ³Ÿ SwA ²jAj c¼ƒ±U, ¬B{³wnk« ³«B¯oLi nj ºo½±~U Rn±³M
njBÇ› ³ÇŸ j±ÇM ¨n±TÇ« ºn±‡ ©ªza ½ ³Ÿ »§Be nj ,»£k®¯An ”jB~U /SiBw ©µAo— An B« »£k®«o{ JBLwA
jnA° ³®½A pA uQ /j±M ²joŸ K\U nB¼vM ,©T—n ³wnk« ³M ,¨j±L¯ ¬k½j³M »§° ©¼TÇ{Aj »Ç¯A°AoÇ— c½o–U ° »«o£ow ,©½k{ oT£nqM ³Ÿ »«B¢®µ
ºBµ³ª¼¯ nj »Te −–¦U º±w ¬C pA o–¯ ½ ³z¼ªµ ³®½A ,¨k{ ²B¢z¯Aj ²B£_¼Çµ BÇ« /j±ÇM R°B–TÇ« «BÇŸ ¬Bª¯BTÇw°j pA ºnB¼ÇvM BÇM BÇ« »£k¯p
/j±M K§B] nB¼vM ©½AoM ,k®Ÿ Sd¼~¯ Ao« S{Aj RjB K{ o¼¼’ÇU ,uoM /©½jo¯ ³Mo\U An ¥d« ½ nj SMBY »£k¯p »TiA±®½
pA ºn±‡³ÇM ©¼®ÇŸ ±Ç An ¬BªzšÇ¯ »ªÇŸ ©¼T—oÇ£ ©¼ª~ÇU Go¼iA nj ° ©®ÇŸ Ak¼ÇQ Sw°j Sow ³M −« ³Ÿ j±M ²k{ WBM jB½p ºBµ¬B«
{qÇQ yš¯ B« ³Ÿ »§Be nj ,k®Ÿ ºpBM An nBª¼M yš¯ ©¼TwA±i ¬B«njB« ,¨k{ ³§Bw 11 ³Ÿ »«B¢®µ B«A /©®Ÿ »TeAn tBveA ,k½k] ºBµS¼›±«
983 . 20 ²nBª{ . 14 ²n°j www.npjm.org »{qQ −½±¯ ³«B¯³T–µ

ºBµ³Çz½n ³ÇM ÁBªTeA ³Ÿ SwA K§B]) ©®Ÿ nBŸ »L‡ B½ »ª¦ RB‡BLUnA k½BÇM ³ÇŸ An »ÇU¿AÆÇw »«BªÇU BÇ« ³®½A pA °A /©½joŸ»« ºpBM An »«±ª
/(Sz£ ©µA±i pBM ¨j±i »{qQ »M±i³M B« ²°À³M /joŸ K\U ,©¼Tv¯Aj»« c¼d n±‡³M ,¨k¼woQ»«
³Mo\ÇU ,k®TÇvµ {qÇQ ¬C −ǽk§A° ³ÇŸ ºA²jA±¯Bi nj ¬k{  nqM »¯BÇ«nj boLJ k®Ça ° ©¼woÇM ©Çµ KwB®Ç« }¼hÇzU k®a ³M ©¼Tv¯A±U
¥½BÇv« BÇM ½jqǯ pA nkšÇ¯C BÇ« »¢ªÇµ ©½±¢M c½o »§° ,j±M »L§B] ³ÇŸ j±ÇM ²joŸ nkš« n±‡ −½A S{±¯ow B½C /©½pBw bo†« q¼¯ An KwB®«
³T{n ¬B«j±i kµA±i»ª¯ ¬Bª§j ¨AkŸ_¼µ ³Ÿ ©½A²j±M „BLUnA nj ¬B{qQ ³TÇ{n nj jnAj k~Ç› ©½BǵnjAoÇM pA »½ ,J±i ?©½±{ {qQ B« ³ªµ
³—oe ³M H›A° −« ³Ÿ SwB\®½A ³§Fv« ¤Beoµ³M /©¼®Ÿ JBhT¯A An »{qQ jnA° ²pBU ©µ −« /k¯A±i»« oU±¼P«BŸ ¨±¦ ,ºo¢½j ° k®Ÿ ¥¼~dU ³–v¦—
Ë/©§BM»« ,©®½k§A° »£k¯p ²±d¯ ³M oTz¼M , ›A° nj B½ ° ¬±Ça ° ©®Ÿ»Ç« ¥¼~dU »ª¼{ ³T{n nj ° ¨A²k{ ²B¢z¯Aj ¨nB´a ¤Bw
º°o“ −¼vekªd« :©]oT« S®Ç ³®¼Ç«p nj HT½B´Ç¯ ¨nAj k~Ç› ,¨A²joÇM Rm§ −T{±Çǯ pA ³z¼ªÇǵ

///k®Ÿ ¬B«nj An xj±i ³Ÿ »{qQ

¬B«nj An xj±i ³Ÿ »{qQ>:S–£ −« ³M ,j±M ²k{ ºoTvM ¬BTwnBª¼M nj »L¦› ³Tw o‡Bi ³M ³®½A pA uQ p°n k®a ,−« k{nA k¼UBwA pA »½ Go¼iA
/<SwA ²joŸ JBhT¯A An »T½B–Ÿ»M {qQ ,k®Ÿ
pA uQ »Te °A /j±M ³T—o£ j±i pA »L¦› nA±¯ »—jB~U Rn± ³M S½B´¯ nj ,³T{Aj ¤oT®Ÿ ¥MB›o¼“ k½k{ y¯puQ tBveA p°n °j ³®½A pA uQ º°
° K¦› }~hT« ³M An j±i K¦› nA±¯ BU j±M ²k¯B« oŠT®« ¬B®`ªµ ,j±M ²k½j j±i nA±¯ nj q¼¯ An ST ³†› −T—n ¿BM ° »¯BTdU ²nA±½j nj Q Z±« ³®½A
/k®Ÿ ³]Ao« u¯Arn°A ³M j±M ³TiBw nAjA° An º° K¦› }~hT« HT½B´¯ ° kµkM ¬Bz¯ ˜°o
uª§ nj ©TÇv¯Aj»« ³®½A BM /¨joŸ ³Mo\U An ©¼£k¯p »ª{ jnj −½oUk½k{ ¬B´£ B¯ ³M −« ,»¯kz¯ x±«Ao— o´‹pA kM ½ nj ,¬C pA uQ »ªŸ
¨j±M nA°k¼«A ° ¨jo¯ ³]±U B´¯C ³M ¤Be −½A BM ,k®Tv¼¯ »´£ Cy¼Q ºAoM »M±i ºBµ³¯Bz¯ ¡®½jnB£ ° k¯BL½n u¯nk®U ,k½k{ u¯nk®U ,©ª{ »¯BTdU
/j±{ ”o‡oM q¼a ³ªµ Ajo— BU ³Ÿ
S¼ƒ° nj ¨joŸ o— ,S—B½ y½Aq—A ©¯kM ºB«j »T›° ¨±w p°n »§° ,j±M ²k{ oTªŸ »ªŸ ¨jnj ° ©T{Aj »–¼–i KU kM p°n /kz¯ ”o‡oM jnj »§°
½ ©½ÀÇ BÇM ³Ÿ SwA n°CS§B\i nB¼vM (²k{ ¥¼~dT§A
nB— ²pBU ³Ÿ) »¦iAj }~hT« ½ ºAoM ³®½A BM k¼wn ¨oŠ¯ ³M /©®Ÿ oŠ¯k½k\U j±i
ºk½n° ¥iAj −¼§Bw ¤B«o¯ oT¼§ °j ³®½A pA uQ /©®Ÿ Rn±z« bAo] ½ BM ³Ÿ k{BM oT´M k½B{ »§° k®Ÿ ³]Ao« u¯Arn°A ³M jBe S½oT¯C°oTwB£
¼U±¼M»T¯C ²BU±Ÿ ²n°j ½ ³Ÿ ©T—o£ ©¼ª~U ¨j±i uPw /SwA ²j±M jBe S½oT¯C°oTwB£ jn±« ½ ÁBªTeA −½A ³Ÿ ¨k¯¿±L› bAo] ³M ¨joŸ S—B½nj
†› An ¼U±¼M»T¯C ¬jn±i p°n 3 pA uQ ,j±M »—BŸ ¬B«nj p°n 3 ¬±a /©Tz£oM nBŸow ³M ²nBM°j »Te −« /k{ oT´M ©§Be S½B´¯ nj ° ©®Ÿ ”o~«
/¨joŸ
©¼ª~ÇU (¨ovªÇµ ° −«) /©¯BwoM ³¯Bi ³M An ¨j±i ¨j±L¯ njB› »Te o¢½j ° Sz£pBM ©LU p°n ¬C ºAjo— /k{ oUkM »¦¼i ©§Be o´‹pAkM p°n¬C
ºjB½p »›AoT—A ºBµ}¼hzU −« ¬B«p −½A nj /joŸ bo†« ©½AoM An S¼§±Ÿ }¼hzU ,»®–¦U ¼zŸ nB¼Twj /©¼®Ÿ ³]Ao« u¯Arn°A ³M Gjk\« ©¼T—o£
j±M B\®½A ° S—o£ −« ºoTvM ³M ©¼ª~U bAo] ³¯BThL{±i ³Ÿ j±M cL 3 SBw /¨k¼wo¯ ºA³\¼T¯ ³M ¨B\¯Aow »§° ¨joŸ»« bo†« ¨j±i ºAoM An
/¨nAm¢M nB®Ÿ An ¨j±i ¬B«nj ° }¼hzU ¨k{ n±L\« ³Ÿ
−ǽA k¼wn»« oŠ¯ ³M ,³¦M /k{ ¤kL« ¬±§±Ÿ ”Ao‡A a±Ÿ ³vMC ½ BM ²Aoªµ jBe S¼§±¼Un±½j ³M <S¼§±Ÿ> }¼hzU ,Bµ²jAj ºo¢¯pBM pA uQ
/SiBw k®µA±i −« ²nBMnj ºjB½p ºBµ³–¼†§ k®½B¼M ¨nAk½j ³M ©¯AnBªµ ³Ÿ »«B¢®µ ¨j±M −ꆫ »—o‡ pA ,kT–¼M ˜B–UA o¼Q jAo—A nj oTz¼M ºnBª¼M
¤BšT¯A ° <k¼®¯ B¼eA> S¼ƒ° pA ºo¢½j ° k{ ©µA±i ºoTvM ºnAm£k¯±w pA »{B¯ ºnAnjA u¼vPw o‡Bi ³M ÁBªTeA kM ³—j S–£»« o–¯ ½
/¨joŸ»« ¥ªdU An (Bµ³½B®Ÿ ° ³{±£ ) ° ºk½n° ¼U±¼M»T¯C ¬BTwnBª¼M nj p°n 6 k½BM −« /S–£»« −hw ²B¢z½BwC ³M −«
©¯pnjB« ° njB« …w±U ° ¨joŸ»« ¥ªdU An ¨ovªµ ³¯Ap°n <ºBµ−¯> k½BM −« ³Ÿ k¼®Ÿ n±~U k¼¯A±U»« /j±M −« »£k¯p ³T–µ °j −½oUkM H›A° −½A
/k¯j±M ²k{ ¡¯oªŸ ,<»®Ÿ SeAoTwA k½BM ±U> joŸ»« nAoU p°n oµ ³Ÿ ¨njB« c½B~¯ ¥MBš« nj KU ° jnj /¨k{»« Sd¼~¯
½ ¬A±® ³M ³¯ ³TL§A ,An »{nA±£ ºBµ»wnoM RÀz« k½BM −« oTz¼M B½ ²k®½C ²B« ½ ¤±‡ nj /¨A³Tz£oM nBŸ ow ³M ° SwA ²k{ oT´M −« ¤Be ¬±®ŸA
:³Ÿ S–£»« Swnj ©µ k{nA jBTwA ¬C ³Ÿ ¬B®`¯C ;(©v½±¯»« An −½A ³Ÿ ©®Ÿ ¤±L› ©¯A±U»ª¯) j±M ©¯pnjB« ° njB« BM ™e −½AoMB®M /©®Ÿ ³Mo\U ,{qQ
k½B{ ³TL§A) j±M ²joŸ œnj o½j »ªŸ An Œ±ƒ±« −½A ©µ xj±i ³®½A BM ;<SwA ²joŸ JBhT¯A An »T½B–Ÿ»M {qQ ,k®Ÿ ¬B«nj An xj±i ³Ÿ »{qQ>
º°o“ −¼vekªd« :©]oT« Ë/<j±M ²k¼®{ xnjB« pA Sd¼~¯ ¬A±®³M An ”oe −½A ©µ °A
BMJ January 24, 2004; 328: 219.

Rate