547_08

KATHIGITI

26-09-08

11:33

™ÂÏ›‰·1

°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞
B’ °Àª¡∞™πOÀ

BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY

547_08

KATHIGITI

26-09-08

11:33

™À°°ƒ∞º∂π™

∫ƒπΔ∂™-∞•πO§O°∏Δ∂™

EIKONO°PAºH™H – E•øºY§§O
ºπ§O§O°π∫∏ ∂¶πª∂§∂π∞

À¶∂À£À¡O™ ΔOÀ ª∞£∏ª∞ΔO™
∫∞Δ∞ Δ∏ ™À°°ƒ∞º∏
∫AI TOY Y¶OEP°OY

™ÂÏ›‰·2

ÕÚ˘ ∞ÛÏ·Ó›‰Ë˜, º˘ÛÈÎfi˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜
∂Î·›‰Â˘Û˘
°ÈÒÚÁÔ˜ ∑·ÊÂÈڷΛ‰Ë˜, º˘ÛÈÔÁÓÒÛÙ˘, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜
¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ï·˚Ù˙›‰Ë˜, °ÂˆÏfiÁÔ˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
¶·Ú·Û΢¿˜ °È·ÏÔ‡Ú˘, ™¯ÔÏÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜
πˆ¿ÓÓ˘-∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ªÔ˘ÚÌÔ˘¯¿Î˘, μÈÔÏfiÁÔ˜,
∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
∞ÓÙÒÓ˘ ƒÔ‚ÔÏ‹˜, ∂›ÎÔ˘ÚÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÷ÚÔÎÔ›Ԣ
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
™Ù¤ÏÈÔ˜ ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ¿Î˘, ∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜
ª·Ú›· ∫ÏÂȉˆÓ¿ÚË, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜
¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
∏Ï›·˜ °. ∫Ô‡ÙÛÈÎÔ˜, ¶¿Ú‰ÚÔ˜ Â.ı.
ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

¶ƒO∂∫ΔÀ¶øΔπ∫∂™
∂ƒ°∞™π∂™

°’ ∫.¶.™. / ∂¶∂∞∂∫ ππ / ∂Ó¤ÚÁÂÈ· 2.2.1 / ∫·ÙËÁÔÚ›· ¶Ú¿ÍÂˆÓ 2.2.1.·:
«∞Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ»
¶∞π¢∞°ø°π∫O π¡™ΔπΔOÀΔO
¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ °. μÏ¿¯Ô˜
OÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£.
¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
¶Ú¿ÍË ÌÂ Ù›ÙÏÔ:

«™˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹
˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ì ‚¿ÛË
ÙÔ ¢∂¶¶™ Î·È Ù· ∞¶™ ÁÈ· ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ»
∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› À‡ı˘ÓÔÈ ŒÚÁÔ˘
∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ™. ªÔÌ¤ÙÛ˘
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
°ÂÒÚÁÈÔ˜ K. ¶·ÏËfi˜
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
∞Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› À‡ı˘ÓÔÈ ÙÔ˘ ŒÚÁÔ˘
πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ∂. ÷Ù˙Ë¢ÛÙÚ·Ù›Ô˘
ªfiÓÈÌÔ˜ ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
°ÂÒÚÁÈÔ˜ X·Ú. ¶Ôχ˙Ô˜
¶¿Ú‰ÚÔ˜ Â.ı. ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

ŒÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ 75% ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô Î·È 25% ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜.

547_08

KATHIGITI

26-09-08

11:33

™ÂÏ›‰·3

À¶OÀƒ°∂πO ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞𠣃∏™∫∂Àª∞Δø¡
¶∞π¢∞°ø°π∫O π¡™ΔπΔOÀΔO

∞ƒ∏™ ∞™§∞¡π¢∏™

°πøƒ°√™ ∑∞º∂πƒ∞∫π¢∏™

¢∏ª∏Δƒ∏™ ∫∞§∞´Δ∑π¢∏™

∞¡∞¢OÃO™ ™À°°ƒ∞º∏™

°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞
Bã °Àª¡∞™πOÀ

BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY

Oƒ°∞¡π™ªO™ ∂∫¢O™∂ø™ ¢π¢∞∫Δπ∫ø¡ μπμ§πø¡
∞£∏¡∞

547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·4 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °ÓÒÛË Î·È ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· .. . .547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·5 ¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞ ™∏ª∂πøª∞ °π∞ Δ√¡ ∂∫¶∞π¢∂ÀΔπ∫√ . ª¿ıËÌ· 7. . . ∏ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ £¿Ï·ÛÛ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∏ ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ μÈ‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ª·ıËÙ‹ . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . μ·ÏÙÈ΋ Î·È μfiÚÂÈ· £¿Ï·ÛÛ·: ‰‡Ô ı¿Ï·ÛÛ˜ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ‚ÔÚÚ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . .. . . . . . . . . . . ∏ ÁˆÏÔÁÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È Ë ÔÚÔÁ¤ÓÂÛË .¶.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . Δ· ‚Ô˘Ó¿ Î·È ÔÈ ‰ȿ‰Â˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ . . . . . . . . . °∂¡π∫√π ™∫√¶√π EÈÛ·ÁˆÁ‹ . . . ª¿ıËÌ· 4. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . ∂ÈÛÙ‹ÌË Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ . . . . . . . . . . ªÂÏÂÙÒÓÙ·˜ Ì ¯¿ÚÙ˜ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . H ÂÈÛÙ‹ÌË Ù˘ ÁˆÁÚ·Ê›·˜ . . .. . . . . . . . . . . . . . . ¢È‰·ÎÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi . . . .. . . . . . . . . . . . . √È Ê˘ÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £ÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. ª¿ıËÌ· 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . Δ· ‚Ô˘Ó¿ Î·È ÔÈ ‰ȿ‰Â˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 14 14 15 17 18 19 21 21 21 ∂π¢π∫√ ª∂ƒ√™ ∂¡√Δ∏Δ∞ 1Ë: √È ¯¿ÚÙ˜ ª¿ıËÌ· 1. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ª¿ıËÌ· 14. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª¿ıËÌ· 15. . . . . . .. 7 °∂¡π∫√ ª∂ƒ√™ £∂øƒ∏Δπ∫∂™ ∞ƒÃ∂™ °π∞ Δ∏ ¢π¢∞™∫∞§π∞ Δ∏™ °∂ø§√°π∞™-°∂ø°ƒ∞ºπ∞™ ™Δ∏ μ’ °Àª¡∞™π√À ∞. ª¿ıËÌ· 13.. . . . . . . . . . . .. . . .∂. . ª¿ıËÌ· 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ∏ ÛËÌ·Û›· Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ı¤Û˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÕÍÔÓ˜ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘. . . . . ∂π¢π∫√π ™∫√¶√π ¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ· Û¯¤‰È· ÂÚÁ·Û›·˜ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . ª¿ıËÌ· 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∏ ‰È‰·ÎÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô˜ ÛÙÔ Ó¤Ô ‚È‚Ï›Ô ÁˆÏÔÁ›·˜-ÁˆÁÚ·Ê›·˜ . . . ª¿ıËÌ· 3.. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . √È ¤ÓÓÔȘ «ÁˆÁÚ·ÊÈ΋» Î·È «Û¯ÂÙÈ΋» ı¤ÛË . . . ÿÚÙ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ . . . . . 30 32 33 35 36 38 40 41 42 43 45 47 . . ∏ Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÛÂÈÛÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ËÊ·ÈÛÙ›ˆÓ ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∏ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ª¿ıËÌ· 2. . . . . . . 22 23 25 27 28 ∂¡√Δ∏Δ∞ 2Ë: ΔÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ª¿ıËÌ· 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ª¿ıËÌ· 9. . . . . . . . . . . . . . . ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ªÂÏÂÙÒÓÙ·˜ Ì ¯¿ÚÙ˜ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .™. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ™ÎÔfi˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . √È ı¿Ï·ÛÛ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ . . ªÂÏÂÙÒÓÙ·˜ Ì ¯¿ÚÙ˜ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ .. . . . . ™ÂÈÛÌÈ΋ Î·È ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋ ‰Ú¿ÛË ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ . . . . . . . . .. . . . ª¿ıËÌ· 5. ÁÂÓÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¶. . . √È ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ . .. ª¿ıËÌ· 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· . . . . . . . . . . Δ√ ¢π∞£∂ª∞Δπ∫√ ∂¡π∞π√ ¶§∞π™π√ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞Δø¡ ™¶√À¢ø¡ °∂ø§√°π∞™-°∂ø°ƒ∞ºπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΔÔ ¢È·ıÂÌ·ÙÈÎfi ∂ÓÈ·›Ô ¶Ï·›ÛÈÔ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ™Ô˘‰ÒÓ (¢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ª¿ıËÌ· 12. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ¤ÓÓÔȘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ . . . . . . . 9 9 10 10 10 11 11 12 13 μ. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ª¿ıËÌ· 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ∏ ÁˆÏÔÁÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∏ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ‰È·›ÚÂÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . √ ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª¿ıËÌ· 44. . . . . . . . . . . . . . √È ‚·ÏηÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∂¡√Δ∏Δ∞ 3Ë: √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ª¿ıËÌ· 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . √È ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΔÔ Îϛ̷ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ . . . ª¿ıËÌ· 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Δ· ÔÙ¿ÌÈ· Î·È ÔÈ Ï›ÌÓ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ . . . ª¿ıËÌ· 26. . . . . . . . . . . . . . 127 127 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Δ· ÔÏÈÙÈÛÌÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª¿ıËÌ· 23. . . . . . . . . . . . . . . . ∏ ÁˆÚÁ›· Î·È Ë ‰·ÛÔÎÔÌ›· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË . . . . π¢∂∂™ °π∞ ∂∫¶∞π¢∂ÀΔπ∫∂™ ∂¶π™∫∂æ∂π™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª¿ıËÌ· 20. . . . . . . . . . . . ∏ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 50 53 55 59 60 66 69 70 73 76 77 78 82 84 85 88 90 92 ∂¡√Δ∏Δ∞ 4Ë: √È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ª¿ıËÌ· 37. . . . √È ÙÔÌ›˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª¿ıËÌ· 42. . . Δ· ÔÙ¿ÌÈ· Î·È ÔÈ Ï›ÌÓ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª¿ıËÌ· 19. . . √È ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. . . . . . . . ª¿ıËÌ· 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∏ ‚Ï¿ÛÙËÛË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ . . . . . . . . . . . . . . . √È Á›ÙÔÓ¤˜ Ì·˜ ÛÙ· μ·ÏοÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . ª¿ıËÌ· 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΔÔ ÂÌfiÚÈÔ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∏ ÛËÌ·Û›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª¿ıËÌ· 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª¿ıËÌ· 27. . . . . . . . . . . . . . . . . ª¿ıËÌ· 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ‰È·›ÚÂÛË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . √ ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ÙÔ̤·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· . . . . ª¿ıËÌ· 21. . . . . . . . . . √ ÙÚÈÙÔÁÂÓ‹˜ ÙÔ̤·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÔÈ ÂÈÎÔÈӈӛ˜ Î·È ÔÈ ¿ÏϘ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË . . . . . . . . . . . . . ª¿ıËÌ· 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 96 99 101 104 107 110 112 115 117 120 123 ¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞ ∏ °∂ø§√°π∞-°∂ø°ƒ∞ºπ∞ ™Δ√ ¢π∞¢π∫ΔÀ√ . . . . . . . . . . . . . ª¿ıËÌ· 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ë ·ÏÈ›· Î·È ÔÈ ˘‰·ÙÔηÏÏȤÚÁÂȘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË . . . . . . . . . . . . . . . . . √ ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹˜ ÙÔ̤·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Δ· ‚Ô˘Ó¿ Î·È ÔÈ ‰ȿ‰Â˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ . . ª¿ıËÌ· 31. ΔÔ Îϛ̷ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . √È ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ . . . . . . ª¿ıËÌ· 24. . . . . . . . . . . . ª¿ıËÌ· 40. . . . Δ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª¿ıËÌ· 43. . . . . . . . . . . . . . . . . .547_08 6 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·6 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y ª¿ıËÌ· 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Δ· ÔÙ¿ÌÈ· Î·È ÔÈ Ï›ÌÓ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ . . . . . . . ª¿ıËÌ· 29. . . . . . . . . . . . ª¿ıËÌ· 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª¿ıËÌ· 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª¿ıËÌ· 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª¿ıËÌ· 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . √ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∏ ÂÍfiÚ˘ÍË Î·È ÔÈ Î·Ù·Û΢¤˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∏ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Î·È Ë ‚ÈÔÙ¯ӛ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË . . . . . . . . . . . ª¿ıËÌ· 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . √ ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª¿ıËÌ· 48. . . . . ª¿ıËÌ· 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª¿ıËÌ· 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÁÈ· οı ̿ıËÌ·. ÙȘ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Ì¿ıËÌ·. ÛÙÔ ÂȉÈÎfi Î·È ÛÙÔ ·Ú¿ÚÙËÌ·. ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ë ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· (‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ). ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ì¿ıÂÈ ÁˆÁÚ·Ê›·». ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË.™.). ÔÈ ·Ú¯¤˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Î·È ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi (˘ÏÈο Î·È Ì¤Û·). √È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ .¶.547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·7 ™∏ª∂πøª∞ °π∞ Δ√¡ ∂∫¶∞π¢∂ÀΔπ∫√ «∫·Ó¤Ó·˜ οÙÔÈÎÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÏËıÈÓ¿ ÌÔÚʈı›. Ù¤ÏÔ˜. ™ÙÔ ·Ú¿ÚÙËÌ· ı· ‚ÚÂÈ Î·Ó›˜ ¯Ú‹ÛÈ̘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ΔÔ ÂȉÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ οı ̷ı‹Ì·ÙÔ˜. Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Î·È È‰¤Â˜-ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ.∂. New UNESCO Source Book for Geography Teaching AÁ·ËÙÔ› Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ. ‰ËÏ·‰‹ ‰È·ıÂÌ·ÙÈο Û¯¤‰È· ÂÚÁ·Û›·˜ (projects). ¶ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È Â›Û˘ Û˘ÓıÂÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ˘fi ÙÔ Ú›ÛÌ· Ù˘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ Ù˘ ÁÓÒÛ˘. ÌÈ· ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤Á ÁÈÛË ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜. Èڛ˙ÂÙ·È Û ÙÚ›· ̤ÚË: ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi.™. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ‰È¿Ù·Í˘ ÙˆÓ ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Ù¿ÍË. fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¢È·ıÂÌ·ÙÈÎfi ∂ÓÈ·›Ô ¶Ï·›ÛÈÔ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ™Ô˘‰ÒÓ (¢. ‰È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ» ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Î‡ÚȘ ÁÓÒÛÂȘ Ô˘ ı· ‹Ù·Ó ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ó· η٤¯ÂÈ ∫¿Ùˆ ·fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «‰ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Û οı ̿ıËÌ·. Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·˘ÙfiÓÔÌÔ˜ Î·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÔÏ›Ù˘. ∂›Û˘. ∂Ï›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÙÔ ·ÚfiÓ ‚È‚Ï›Ô ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Û·˜ Ó· ‰È‰¿ÍÂÙ ۈÛÙ¿ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ·˘Ùfi ÙÔ ÙfiÛÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ¿ÓÙ· Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ì¿ıËÌ·. Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ AÓ·Ï˘ÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙÔ Ì¿ıËÌ· ηÈ. Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘ ¢. ™ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Â›Û˘ ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÛÎÔÔ› Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ù˘ ÁˆÏÔÁ›·˜-ÁˆÁÚ·Ê›·˜ ÛÙË μã °˘ÌÓ·Û›Ô˘.¶. Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÏËÚfiÙËÙ· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÁˆÏÔÁ›·˜-ÁˆÁÚ·Ê›·˜ Ù˘ μ’ Ù¿Í˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘.E.¶..¶. Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰›ÓÔÓÙ·È Û ÔÌ¿‰Â˜ Ì·ıËÙÒÓ ÁÈ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ì ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÂÚÈÎÒÓ (2-3) ÌËÓÒÓ. ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ BÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ M·ıËÙ‹ Î·È ÛÙÔ TÂÙÚ¿‰ÈÔ EÚÁ·ÛÈÒÓ. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Â›Û˘ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ·Û΋ÛÂȘ. ΔÔ ÁÂÓÈÎfi ̤ÚÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙȘ ıˆÚËÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÁˆÏÔÁ›·˜-ÁˆÁÚ·Ê›·˜ ÛÙË μã °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÈ· ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ Ù˘ ÁÓÒÛ˘. ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ô˘ Îڷٿ٠ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û·˜ ÁÚ¿ÊÙËΠÁÈ· Ó· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ‰È‰¿ÍÂÙ ηχÙÂÚ·.

547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·8 .

. ÙˆÓ ·Ú·ÏÏ·ÁÒÓ Ù˘. ·ÏÏ¿ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ì¤Û· ·fi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·. ∏ ÁˆÁÚ·Ê›· ÏÔÈfiÓ. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÈ· ÔÈÎÈÏ›· ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ›ˆÓ ̤۷ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÚfiÙ˘· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. Ì›· «Ê˘ÛÈÔÁÓˆÛÙÈ΋» (Ê˘ÛÈ΋ ÁˆÁÚ·Ê›·). ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. 1978). ÙˆÓ ˘ÔΛÌÂÓˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ Î·È ÚÔÙ‡ˆÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÙËÚËıÔ‡Ó ¿Óˆ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜» (Hopkinson. ∏ ÁˆÁÚ·Ê›· ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÒÛÙ ӷ ·Ó·Ù˘¯ı› ÌÈ· Û˘ÓÂȉËÙ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ·Ú¤Ì‚·Û˘ Û’ ·˘Ùfi (Curriculum Council for Wales. ŒÙÛÈ. ÂχıÂÚ·. ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ Ò˜ Ù· ·ÈÛı‹Ì·Ù· ·˘Ù¿. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ì·ÎÚ¿˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘. ¶¿ÓÙˆ˜. Ô˘ ÌÂÏÂÙ¿ ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ. ÔÈ ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ·ÔÚÚ¤Ô˘Û˜ ·fi ·˘Ù¿ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ» (Fien.547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·9 °∂¡π∫√ ª∂ƒ√™ £∂øƒ∏Δπ∫∂™ ∞ƒÃ∂™ °π∞ Δ∏ ¢π¢∞™∫∞§π∞ Δ∏™ °∂ø§√°π∞™-°∂ø°ƒ∞ºπ∞™ ™Δ∏ μã °Àª¡∞™π√À A. Ë ÔÔ›· ÁÈ· ÙȘ ‰˘ÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Â›Ó·È ·Ú¿‰ÔÛË ·ÈÒÓˆÓ Î·È Ë ÔÔ›· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È Û ÌÈ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·Ó¿ÁÎË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¯ÒÚÔ fiÔ˘ ˙Ô˘Ó. 1985). Îϛ̷. ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Î·È ˘‡ı˘Ó· ̤ÏË ÙÔÈÎÒÓ. ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜. Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ٷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ (‚Ô˘Ó¿. ∏ ÂÈÛÙ‹ÌË Ù˘ ÁˆÁÚ·Ê›·˜ ∏ ÁˆÁÚ·Ê›· ˆ˜ ÂÈÛÙ‹ÌË ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ·ÚȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ: ∞. ŒÙÛÈ. Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÚʤ˜. ∏ ηٷÓfiËÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Û‡ÓıÂÙˆÓ ·ÏÏËÏÂȉڿÛÂˆÓ Ì¤Û· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ·Ú¤¯ÂÈ ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‚¿ÛË ÁÈ· ˘‡ı˘ÓÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi. Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ›· ·ÚÌÔÓ›·˜ Î·È ÙÔ›· Û˘ÁÎÚÔ‡ÛˆÓ. Ë ÁˆÁÚ·Ê›· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ‚·ÛÈ΋ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÓËϛΈÓ. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÛÙÔ ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ÂıÓÈÎÒÓ Î·È ·ÁÎfiÛÌÈˆÓ ÎÔÈÓÔًوÓ. Δ· Û¯ÔÏ›· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÏÒ˜ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· «ÚÔÛ·ÚÌfi˙Ô˘Ó» ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜. Ì›· ÎÔÈÓˆÓÈ΋-·ÓıÚˆÔÎÂÓÙÚÈ΋ (·ÓıÚˆÔÁˆÁÚ·Ê›·). «∏ ÁˆÁÚ·Ê›· ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ Á‹ÈÓ˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜. ›Ù ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ÙÔ ¿ÌÂÛÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜ ›Ù ÈÔ ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∂Ô̤ӈ˜ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Â›Ó·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Â›ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ Ô˘ ·›˙ÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ∂Ô̤ӈ˜ Ë ÁˆÁÚ·Ê›· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÙfiÛÔ Ì ÙÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· Î·È ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ˆ˜ ̤ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ fiÛÔ Î·È Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ¯ÒÚÔ˜-¿ÓıÚˆÔ˜. Î·È Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi ·fi ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ fiˆ˜ Ë ÁˆÁÚ·Ê›·». Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÁÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ·ÓÙ›Ï˄˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Á‡Úˆ Ì·˜. Ï›ÌÓ˜. ¶·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙË Û¯¤ÛË ·ÓıÚÒÔ˘-ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜. ·ÔÙÂÏ› ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ·Ó·Ï˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ̤¯ÚÈ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. Ì·˙› Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÁˆÁÚ·Ê›·˜ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ¢‡Û˘. ¿Ú¯ÈÛ Ôχ ÚÈÓ ·fi ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ¿ÏÏˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ Î·È ·¤ÎÙËÛ ÚÔÓÔÌȷ΋ ı¤ÛË ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ÛÙ¿‰È· Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ (Pinchemel. ΢ڛˆ˜.) Î·È μ. √ Day (1995) ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ «ÔÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÈΤ˜ ‰ËÌÔÎڷٛ˜ ‰Â ¯·Ú›˙ÔÓÙ·È. ŒÓ· ¢ڇ Î·È ÈÛÔÚÚÔË̤ÓÔ ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÔ˘‰ÒÓ ÂÍÔÏ›˙ÂÈ Î·Ù¿ Ù¤ÙÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ Ôϛ٘. °∂¡π∫√π ™∫√¶√π ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ™ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ë ÁˆÁÚ·Ê›·. ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ·˘ÙfiÓÔÌ·. ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ Î·È ÏËÚÔÊÔÚËÌ¤ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ˘‰ÚÔÁÚ·Ê›· ÎÙÏ. ¿ÏÏÔÙ ̷˙› Ì ¿ÏÏ· Ì·ı‹Ì·Ù· (fiˆ˜ ÈÛÙÔÚ›· ‹ Ê˘ÛÈΤ˜ ÂÈÛً̘) Î·È ¿ÏÏÔÙ ˆ˜ ̤ÚÔ˜ ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ (fiˆ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÈÛً̘ ‹ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÂÈÛً̘). ı¿Ï·ÛÛ˜. «¶·Ú¤¯ÂÈ ÌÈ· ȉÂÒ‰Ë Û‡Ó‰ÂÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ·Ó·Ï˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ. 1982). ∞˘Ù‹ Ë ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ù˘ ÁˆÁÚ·Ê›·˜ Ì ÙÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· Î·È ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ì¤Û· Î·È ¤Íˆ ·fi ·˘Ùfi ÙËÓ ÙÔÔıÂÙ› ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÔÏÈÛÙÈο. ∂Óı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÂÍÂÚ¢ӋÛÔ˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ Â˘Î·Èڛ˜ ÁÈ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Î·È ¤Ú¢ӷ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ·ÏÏËÏÂȉÚÔ‡Ó. 1992). ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ÚÔÛÙ·Û›·. ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÔÏÈÙÈÛÙÈο ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·. ∫·Ù·ÓÔÒÓÙ·˜ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ ÁÈÓfiÌ·ÛÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÈηÓÔ› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ì ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ï‹„˘ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Û ·ÙÔÌÈÎfi Î·È Û ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Â›‰Ô. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË. ¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÏÔÎÏËڈ̤ӈÓ. Ë ÁˆÁÚ·Ê›· ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È ¿ÏÏÔÙ ˆ˜ ͯˆÚÈÛÙfi Ì¿ıËÌ·.

ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Î·È ÙȘ Û˘Ì‚ÔϤ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ‰›ˆÓ. ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÙË ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ÁÓÒÛ˘.) ñ ªÂ ÔÈ· Â›‰Ú·ÛË. Ë ÁÓÒÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·ÔÙÂÏ› ÙË ‚¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÙfiˆÓ. ÂıÓÈÎÒÓ Î·È ·ÁÎfiÛÌÈˆÓ ·ÏÏËÏÂȉڿÛˆÓ. ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È È‰ÂÒÓ. ∂Ô̤ӈ˜ ÔÈ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ·ÔÎÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÏËÚˆıÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÂÎÙ·ıÔ‡Ó.¶. Δ· Û‡Á¯ÚÔÓ· ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ (‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ÔÈ Ôԛ˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙË ÚÔ‹ ·Á·ıÒÓ.547_08 10 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·10 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y Δ√ ¢π∞£∂ª∞Δπ∫√ ∂¡π∞π√ ¶§∞π™π√ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞Δø¡ ™¶√À¢ø¡ °∂ø§√°π∞™-°∂ø°ƒ∞ºπ∞™ ΔÔ ¢È·ıÂÌ·ÙÈÎfi ∂ÓÈ·›Ô ¶Ï·›ÛÈÔ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ™Ô˘‰ÒÓ (¢. ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË.∂. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ™ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô Ë ‰È‰·Ûηϛ· ıÂÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙË ÁˆÁÚ·Ê›· Î·È ÙË ÁˆÏÔÁ›· ÛÙ·Ì·Ù¿ ÛÙË μã Ù¿ÍË ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘.¶. Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·. ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ÂÓÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘ÙfiÓ ÚÔˆıÂ›Ù·È Ë ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ì¤Û· ·fi ÙȘ ηٿÏÏËϘ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰È‰·ÛÎfiÌÂÓˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ. (ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ΔÔ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙË ‚¿ÛË ÌÈ·˜ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·˜ Î·È ÌÈ·˜ ηٷÎfiÚ˘Ê˘ ηٷÓÔÌ‹˜ Ù˘ ‰È‰·ÛÎfiÌÂÓ˘ ‡Ï˘. Ó· ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Ó ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ™ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹. ÒÛÙ ӷ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË ÁÓÒÛË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ŒÙÛÈ. ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ) ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÁÂÈÙÔÓÈ¿. Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙË ÛΤË ÙÔ˘ ÙȘ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ. ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ. ÛÊ·ÈÚÈ΋.∂. ñ ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ì ¢¯¤ÚÂÈ· Û¯ÂÙÈο ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÌÂϤÙ˘ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Ù· ·ÚÈ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Â›Ó·È: ñ ΔÈ Î·È  Ô‡. ÁÈ· Ó· ·ÔÎÚ˘ÙÔÁÚ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÂÚ›ÏÔÎÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÎfiÛÌÔ. √È ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È ÔÈ ÙfiÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜ Î·È Û¯ÂÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ¿Óˆ ÛÙË °Ë. ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÙÔ ¢È·ıÂÌ·ÙÈÎfi ∂ÓÈ·›Ô ¶Ï·›ÛÈÔ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ™Ô˘‰ÒÓ (¢.™.™. (¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. ÙȘ ÂÈÓÔ‹ÛÂȘ. Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÎÚ˘Ê¤˜ Û˘ÁÁ¤ÓÂȘ Î·È Û˘ÓÂÓÔ¯¤˜. ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÈηÓÔ›: ñ ¡· ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Î·È ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ú·Ù‹ÚËÛË Î·È ··ÈÙÔ‡Ó ·˘ÍË̤ÓË ÈηÓfiÙËÙ· ·ÊËÚË̤Ó˘ ÛΤ„˘ Î·È Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ (ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ∏ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› ηÈÓÔÙÔÌ›· ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. √È ÙfiÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ê˘ÛÈο Î·È ·ÓıÚˆÔÁÂÓ‹ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. fiˆ˜ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ·ÔÌÔӈ̤ӷ Î·È ¯ˆÚ›˜ ηÌÈ¿ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ ¤Ó· Ì ÙÔ ¿ÏÏÔ. ¢›ÓÂÈ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Î·È Ù· ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·Ï‡ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÁÂÁÔÓfiÙ·. ÙȘ ·ԉ›ÍÂȘ. ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÙÔ˘˜ ·Ú¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ηٷÓÔÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó (fiÛÔ ÙÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ë ËÏÈΛ· ÙÔ˘˜) ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ Ê˘ÛÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ. . ∏ ÁÓÒÛË ÙÔ˘˜ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· Ù˘ ¯ˆÚÈ΋˜ ηٷÓÔÌ‹˜ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ. Δ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ÙfiˆÓ.). ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ÔÈΛÏÔÈ ÙÚfiÔÈ Û˘Û¯¤ÙÈÛ˘ Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Û ‰‡Ô ¿ÍÔÓ˜ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. √È Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ˘¿Ú¯ÔÓÙ· Ì·ı‹Ì·Ù·. ñ ¡· ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Ó Î·È Ó· ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜.) ∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ··ÓÙ‹ÛÂˆÓ ÛÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ÚÔ·ÙÂÈ Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó: √È ı¤ÛÂȘ. ÂÌÊ·Ó›˜ ‹ ·Ê·Ó›˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ·ÏÏËÏÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ. ∏ Û‡Á¯ÚÔÓË ÁˆÏÔÁ›·-ÁˆÁÚ·Ê›·. ·ÍÈÔÔ›ËÛË ¯·ÚÙÒÓ ÁÈ· ÙË Ï‡ÛË ˘ÔıÂÙÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ). Ù· ÔÔ›·. ∏ ÁˆÏÔÁ›·-ÁˆÁÚ·Ê›· Â›Ó·È ¤Ó· ‰ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ì¤Û· ÛÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. Ì ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ Î·È ÁÈ·Ù› Û’ ·˘Ù‹ ÂȉÈο ÙË ı¤ÛË. ÁÈ· Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜. Ù· ÁˆÏÔÁÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·). Ù· ÔÔ›· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙË ÁˆÁÚ·Ê›· Î·È ÙË ÁˆÏÔÁ›· (ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ÔÈ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ‹ Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÌÂÏÂÙÒÓÙ·È Î·È Ò˜ Â›Ó·È Î·Ù·ÓÂÌË̤ӷ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ. ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Û˘ÓÔÏÈ΋. ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜ Ù˘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ Ù˘ ÁÓÒÛ˘ ÛÙËÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙÔÏÌ¿ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ‰È‰·ÛÎfiÌÂÓˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ. (¶Ò˜ ÂÍËÁÂ›Ù·È ·˘Ù‹ Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹.¶.¶.) √ ÎfiÛÌÔ˜ Ì·˜ Â›Ó·È ÂÚ›ÏÔÎÔ˜ Î·È Ë ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Ì¤Ú· Ì ÙË Ì¤Ú·. ÙȘ ·Ó·ÁÁÂϛ˜. ÙÔÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊÔ (ÂÓÈ·›Ô) Î·È ÙÔÓ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ (‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfi). ηıÒ˜ Î·È Ë ÛÊ·ÈÚÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ‚·ÛÈÎÒÓ ÂÓÓÔÈÒÓ. ∏ ηٷÓfiËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·ÔÙÂÏ› ÙË ‚¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ˘‡ı˘ÓË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ·ÍÈfiÈÛÙË Î·È ÂÈÛÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘. ∏ ÁˆÏÔÁ›·-ÁˆÁÚ·Ê›· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÎÒ‰Èη˜. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ì ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÁÓÒÛÂˆÓ Î·È ‰ÂÍÈÔًوÓ.) ñ ¶Ò˜ Î·È ÁÈ·Ù›.

∏ ηٷÓfiËÛË ÙˆÓ ¯ˆÚÈÎÒÓ ·ÏÏËÏÂȉڿÛÂˆÓ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Ó¿Á΢ ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Û ÙÔÈÎfi. ñ ¡· ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÌÂıfi‰Ô˘˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. ñ ¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ì ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ Û’ ·˘Ùfi (·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ. ÂıÓÈÎfi Î·È ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›‰Ô. ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Û¯¤‰È·. ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ¯·ÚÙÒÓ ˆ˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ηٷÓfiËÛ˘ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ï·ÒÓ ÁÈ· ÙË Ï‡ÛË ÎÔÈÓÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ñ ¡· ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÔÌ·Ï¿ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Î·È ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi-ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘˜. ÒÛÙ ӷ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙȘ ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘˜ (ÁÚ·Ù¿ ‹ ÚÔÊÔÚÈο). ÓÂÚfi. √È ÂÚÈʤÚÂȘ ¤¯Ô˘Ó ‰˘Ó·ÌÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Î·È ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÔÓ¿‰Â˜ ÌÂϤÙ˘ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂÚÈ‚·ÏÏfiÓÙˆÓ. ÂÚÌËÓ›· ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÎÙÏ. √È ÂÚÈʤÚÂȘ. ñ ¡· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÔ‡Ó ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Â›Ó·È ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÂÈÏÂÁ̤ӷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ·Ú·¿Óˆ. ¶ÔÏÈÙÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÔÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ fiÏÂȘ Î·È Ù· ÎÚ¿ÙË. ñ ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÌÂϤÙ˘ ÙˆÓ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ (·ÍÈÔÔ›ËÛË Î·È Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ¯·ÚÙÒÓ. ÙȘ ÛΤ„ÂȘ ‹ Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ Ì ۈÛÙfi ÚÔÊÔÚÈÎfi ‹ ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ. ñ ¡· ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ÁÓÒÛË ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹. Û ·ÙÔÌÈÎfi Î·È Û ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Â›‰Ô.547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·11 °Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY √È ¯ˆÚÈΤ˜ ·ÏÏËÏÂȉڿÛÂȘ. Ê˘ÛÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ˙ÒÓ˜ Î·È ÙȘ ˙ÒÓ˜ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘. Îϛ̷ Î·È ¿ÓıÚˆÔ˜). ñ ¡· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. Ì ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÙÔ˘˜. ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ¯ÒÚÔ. 11 . fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ó·Î¿Ï˘„˘ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ χÛÂˆÓ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·. ñ ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÔÚÔÏÔÁ›· (ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ). ·ÏÏ¿ Î·È Ì ¿ÙÔÌ· ¤Íˆ ·fi ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ñ ¡· ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο Î·È Ó· ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Û˘Ó·Ê›˜ Ì ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜. °ÓÒÛË Î·È ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· √È Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÁˆÏÔÁÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ °Ë˜. ·ÏÔ‡˜ ›Ó·Î˜ ‹ ÈÛÙÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î. ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ë ·Ô‰Ô¯‹/˘ÈÔı¤ÙËÛË ·Ó·ÓıÚÒÈÓˆÓ ·ÍÈÒÓ Î·È Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ıÂÙÈÎÒÓ ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙfiÛÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜ fiÛÔ Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ï·ÒÓ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË (º∂∫ 304). Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ.). ∂ÈÛÙ‹ÌË Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ √È Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙË Û¯¤ÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ÛÎÔfi˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÁˆÏÔÁ›·˜-ÁˆÁÚ·Ê›·˜ Â›Ó·È Ó· ·Ô ÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È Ó· ÂÍÔÈÎÂȈıÔ‡Ó Ì ÌÂıfi‰Ô˘˜ Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙˆÓ ·ÏÏËÏÂȉڿÛÂˆÓ Î·È ·ÏÏËÏÂÍ·ÚÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.¿. Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ñ ¡· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó. √È Ê˘ÛÈΤ˜ ËÁ¤˜ ÏÔ‡ÙÔ˘ Â›Ó·È ¿ÓÈÛ· ηٷÓÂÌË̤Ó˜ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜. ñ ¡· ÂÍÂÚ¢ÓÔ‡Ó ÙÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Î·È ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. ÂÓÒ ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ Î·È ÙȘ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ¯ÒÚ˜. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘ Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜.

Ì ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¯·ÚÙÒÓ (·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ ¯·ÚÙÒÓ ˆ˜ Ì¤ÛˆÓ ÂÈÏÂÎÙÈ΋˜ ·ÏÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜.¯. ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. Ê˘ÛÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ›Ô˘. ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¤ÓÓÔȘ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÁˆÏÔÁ›·˜-ÁˆÁÚ·Ê›·˜ ÔÈ Ôԛ˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·È ÛÙË ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ÁÓÒÛ˘. ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË. Û‡ÛÙËÌ·. ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË.¯. ¡· Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÈÛÙÔÚÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·.547_08 12 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·12 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Û fiÏÔ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Î·È ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ Ï‡ÛÂˆÓ ÙȘ Ôԛ˜ ‰›ÓÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜. ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ‰Â‰Ô̤ӈÓ. Û‡ÛÙËÌ·. ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹˜ Î·È ÙÚÈÙÔÁÂÓ‹˜ ÙÔ̤·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi Î·È ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ ñ ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ‰›ÓÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ Û ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜. ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ (. ¢È¿ÛÙËÌ·. ÂÍ·ÁˆÁ‹ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ). ÕÍÔÓ˜ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘. ÈÂÚ·Ú¯›· ÔÈÎÈÛÌÒÓ). ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ ˆ˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ÏÔ‡ÙÔ Ù˘ Ë›ÚÔ˘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚËı›. ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Î·È ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ). ÁÂÓÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ. ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ °Ë˜ οو ·fi ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ). ¢È¿ÛÙ·ÛË. ∞Ó¿ÌÂÛ· Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¤ÓÓÔȘ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜: ‰È¿ÛÙ·ÛË (. ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÔÚÔÏÔÁ›·. ¢È¿ÛÙ·ÛË. Ë ÂÎÌ¿ıËÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈÎfi ÛÙfi¯Ô Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ù˘. ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË. ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ñ ñ ñ . øÛÙfiÛÔ. fiÛÔ ÙÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ë ËÏÈΛ· ÙÔ˘˜. ÈÂÚ¿Ú¯ËÛË ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ. ¢È¿ÛÙ·ÛË. ÔÏÈÙÈÛÌÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ÙÚfiÔ˘˜ ˙ˆ‹˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ì ٷ Ê˘ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο οı ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘. ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË Î·È ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË (. ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË.¯. ·ÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË. fiˆ˜ fiϘ ÔÈ ÂÈÛً̘. fiÏÂȘ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏˆÓ ¯ÒÚÔ˜.∂. ∏ ÁˆÏÔÁ›·-ÁˆÁÚ·Ê›·. Û‡ÛÙËÌ·.¯. ÙfiˆÓ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο). ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ º˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ñ °ÂˆÏÔÁÈÎÔ› ·ÈÒÓ˜ ñ ™˘ÓÔÙÈ΋ ÁˆÏÔÁÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙÂÎÙÔÓÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ñ ∞Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Î·È Ê˘ÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ñ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ ñ °ÂˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ Ù‡ˆÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ñ ¶ÔÙ¿ÌÈ· Î·È Ï›ÌÓ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ñ °ÂˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ Ê˘ÛÈ΋˜ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ. ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ¤ÓÓÔȘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ – ∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ ı¤Û˘ ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ı¤Û˘. ¡· ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ·Í›Â˜ Î·È ÛÙ¿ÛÂȘ ˙ˆ‹˜ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ÛÙÔ ÔÏ˘ÂıÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ∂. ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ª¤Û· ηٷÁÚ·Ê‹˜ Î·È ·ÂÈÎfiÓÈÛ˘ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÿÚÙ˜ (·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¯·ÚÙÒÓ ÁÈ· ÙË Ï‡ÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ) ¡· ÂÍÔÈÎÂȈıÔ‡Ó. ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ∞ÓıÚˆÔÁÂÓ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ – ™¯¤ÛÂȘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ñ ¶ÔÏÈÙÈ΋ ‰È·›ÚÂÛË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ñ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ‰È·›ÚÂÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ñ √ ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ñ ¶fiÏÂȘ Î·È Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· fiÏÂˆÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ñ °ÏÒÛÛ˜ Î·È ıÚËÛΛ˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ñ ¶ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜. Û‡ÛÙËÌ· (. ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¡· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Û¯¤ÛÂȘ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘ Î·È ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ÌÂٷ͇ ÙfiˆÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

¯. ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË. Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ÎfiÛÌÔ Î·È Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ¿Ô„Ë Î·È ÎÔÛÌÔıˆڛ· ‹ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÎÔÛÌÔ›‰ˆÏÔ. fiˆ˜ Â›Û˘ ÙȘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓˆÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ. ŒÙÛÈ. ™ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÔÈ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÏËÚˆıÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÂÎÙ·ıÔ‡Ó. ∂π¢π∫√π ™∫√¶√π ™ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ °Ë˜ Î·È ÙË ‰È·›ÚÂÛ‹ Ù˘ Û ¯ÒÚ˜ Î·È ÌÂϤÙËÛ·Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Û ÙÔÈÎfi ·ÏÏ¿ Î·È Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›‰Ô. ΔÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Î·È Ë ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ‰È·‰Èηۛ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ Î·È ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹. °ÏÒÛÛ·. 2. ÒÛÙ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÈηÓÔ›: ñ ¡· ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Î·È ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ú·Ù‹ÚËÛË Î·È Û˘¯Ó¿ ··ÈÙÔ‡Ó ·˘ÍË̤ÓË ÈηÓfiÙËÙ· ·ÊËÚË̤Ó˘ ÛΤ„˘ Î·È Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ (. ñ ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ì ۯÂÙÈ΋ ¢¯¤ÚÂÈ· ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·Ϥ˜ ·ÏÏ¿ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÌÂϤÙ˘ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙË ÁˆÏÔÁ›·-ÁˆÁÚ·Ê›· (. ñ ¡· ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Ó Î·È Ó· ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜. ∂Âȉ‹. ·ÍÈÔÔ›ËÛË ¯·ÚÙÒÓ. ÒÛÙ ӷ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ı›· Î·È ÙËÓ ÔÌÔÈÔÁÂÓ‹-ÂÓÈ·›· ·Ó¿Ù˘ÍË. μ. ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Á›ÓÂÙ·È Ë Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙȘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ·Û΋ÛÂȘ. ∞ÈÛıËÙÈ΋ ∞ÁˆÁ‹. ‰ËÏ·‰‹ Ë ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋. ̤۷ ·fi ÙË ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Î·È ÙȘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÂÓÂÚÁËÙÈΤ˜. ¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ· Û¯¤‰È· ÂÚÁ·Û›·˜ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ 1. ¶ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ: πÛÙÔÚ›·. ηıÒ˜ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ‚·ÛÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ. Û οı ̿ıËÌ·. ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È Ë ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ·fi ÔÏϤ˜ Ï¢ڤ˜ (ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋. ÌÂÙ·‚ÔÏ‹.¶. ÒÛÙ ·˘Ù¿ Ó· ʈٛ˙ÔÓÙ·È ·fi ÔÏϤ˜ Ï¢ڤ˜ Î·È Ó· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È Ë ÁÓÒÛË Î·È Ë Û¯¤ÛË Ù˘ Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. £¤Ì·: ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ Î·È ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› ÔÏÈÙÈÛÌÔ›: ∂ÎfiÓËÛË ÔÌ·‰ÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ì ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Î·È ÈÛÙÔÚÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi ¯ÒÚÔ. ÔÏ˘‰È¿Ûٷ٘ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜. °È’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÛÎÔfi Û οı ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ·. ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË. √È ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ÁˆÏÔÁ›·˜-ÁˆÁÚ·Ê›·˜ Â›Ó·È ÎÔÈÓ¤˜ Ì’ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· Î·È ¿ÏÏˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ (Î·È ¿ÏÏˆÓ Ù¿ÍˆÓ) Î·È Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘ÙfiÓ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Ë ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ·ÍÈÒÓ Ô˘ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Ì·˜ Û‡ÛÙËÌ·. ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi ÂÛÙÈ¿Û·Ì ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ì·˜ ÛÙËÓ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ·Ó·Ï˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ. ÛÊ·ÈÚÈΤ˜. £ÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ: ¢È¿ÛÙ·ÛË. ñ ¡· ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Î·È ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÔÌ·Ï¿ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Î·È ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋. ÌÈ· ÛÊ·ÈÚÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë Ù˘ ÁˆÏÔÁ›·˜-ÁˆÁÚ·Ê›·˜. ÁÈ· ÙË ÌÂϤÙË ÙˆÓ ÁˆÏÔÁÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ). ·Ú¿ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ¢. ∞˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË. Ì ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÁˆÏÔÁ›·˜-ÁˆÁÚ·Ê›·˜ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ÂȉÈÒÎÔÓÙ·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÛÎÔÔ›.547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·13 °Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ™ÙË ÁˆÏÔÁ›·-ÁˆÁÚ·Ê›· Ù˘ μã °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ·.).¶. fiˆ˜ Î·È ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο. ÙȘ ‰ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ Î·È Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂȘ. ·Ó·Ù˘Íȷ΋. £¤Ì·: √È fiÏÂȘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘: ∂ÎfiÓËÛË ÔÌ·‰ÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ì ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Î·È ÈÛÙÔÚÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Û¯ÂÙÈ- 13 .. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ·Ú·¿Óˆ. ÁÚ·ÊËÌ¿ÙˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ.¯.) Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ·Í›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÁÎfiÛÌÈ· ·Ô‰Ô¯‹ Î·È ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË. Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Û¯Â‰›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÎÙÏ. ·ÂÈÊfiÚÔ˜. ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô Û‡ÓÔÏÔ ÁÓÒÛÂˆÓ Î·È ÈηÓÔًوÓ. ∏ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰È·¯¤ÂÙ·È ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ μÈ‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ª·ıËÙ‹. Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ·˘ÙÔÙÂÏÒ˜.™.∂. ∏ ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ ·fiÎÙËÛ˘ Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ÂÍÂȉÈÎÂ‡Ô˘Ó ÙȘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ οı ıÂÌ·ÙÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜. ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÌÈ· ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ‡Ï˘ Ô˘ ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ (Ì·˙› Ì ÙȘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ΔÂÙÚ·‰›Ô˘ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹) ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÔÏϤ˜ ÔÙÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜. ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋. ÎÔÈÓˆÓÈ΋-·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ÎÙÏ. ŒÌ·ı·Ó Â›Û˘ Ó· ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È Ó· Ù· ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó Ì ηٿÏÏËÏ· ۇ̂ÔÏ·. Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ÚÔÛˆÈ΋ ¿Ô„Ë ÁÈ· Ù· ÛÔ‚·Ú¿ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·.

£¤Ì·: ΔfiÔÈ. Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ Î·È Î·Ù·ÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. £ÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ: ¢È¿ÛÙ·ÛË. fiÏÂȘ ‹ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ¢) ΔÔ ‰›Ô Ù˘ ·Ó·Î¿Ï˘„˘ χÛÂˆÓ Û ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÁˆÁÚ·ÊÈο.) Ì ÛÎÔfi ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ Â›‰Ú·Û‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÔÏÈÛÙÈ΋˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÙˆÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ. £¤Ì·: √È ·ÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÌÔ˘: √ÚÁ¿ÓˆÛË ÔÌ·‰ÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÁÈ· ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋. °) ΔÔ ‰›Ô Ù˘ ¯ˆÚÈ΋˜ ·Ó¿Ï˘Û˘. πÛÙÔÚ›·. ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ·Ó¿Ï˘Û˘ ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. °ÏÒÛÛ·. ·ÏÔ˘ÛÙ‡ÛÂˆÓ Î·È ·Ó·Ï·ÈÛÈÒÛˆÓ. Ù· ÔÔ›· ›ӷÈ: ∞) ΔÔ ‰›Ô Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ·Ó¿Ï˘Û˘. ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË. Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ·ÏÏËÏÂÍ·ÚÙÒÌÂÓ· Î·È ·ÏÏËÏÔÛ˘ÌÏËÚÔ‡ÌÂÓ· ‰›· ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ª·ıËÌ·ÙÈο. μÈÔÏÔÁ›·. Û‡ÛÙËÌ·. £ÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ ∏ ‡ÏË Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÁˆÏÔÁ›·˜-ÁˆÁÚ·Ê›·˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÂÈ fiÏÔ ÙÔ Â‡ÚÔ˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Ù˘ ÁˆÏÔÁ›·˜ÁˆÁÚ·Ê›·˜. 6. Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ‹ ¿ÏÏˆÓ ËÂ›ÚˆÓ Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ·Ó·ÊÔÚ¿ Û ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÌÓËÌ›·. ∏ ‡ÏË ·˘Ù‹ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ÂÓfiÙËÙ˜ Î·È Ì·ı‹Ì·Ù· Î·È Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË Ì ٤ÙÔÈÔÓ ÙÚfiÔ. ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË. £ÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ: ¢È¿ÛÙ·ÛË. °ÏÒÛÛ·. ¯ÒÚ˜ Î·È ÌÓËÌ›·: ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ ÁÈ· ¯ÒÚ˜. £ÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ¤ÓÓÔȘ: ∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË. ∞ÈÛıËÙÈ΋ ∞ÁˆÁ‹. ª·ıËÌ·ÙÈο. ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË. £¤Ì·: ∏ «ÁˆÁÚ·Ê›·» Ù˘ ÁˆÏÔÁ›·˜-ÁˆÁÚ·Ê›·˜: √Ì·‰È΋ ÂÚÁ·Û›· Ì ÛÎÔfi ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ÂÚȯÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÙÚfiˆÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ Ù˘ ÁˆÏÔÁ›·˜-ÁˆÁÚ·Ê›·˜ Û ۯÔÏÈÎfi Â›‰Ô. 5. §ÔÁÔÙ¯ӛ·. ÔÌÔÈfiÙËÙ·-‰È·ÊÔÚ¿. ÔÈÎÔÏÔÁÈο Î. £ÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ: ¢È¿ÛÙ·ÛË. £ÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ: ¢È¿ÛÙ·ÛË. ƒ‹ÓÔ˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ‰È·ıÂÌ·ÙÈο Û¯¤‰È· ÂÚÁ·Û›·˜. 3. ÒÛÙ ӷ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Î˘ÎÏÈο Î·È ÛÂÈÚÔÂȉҘ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ. 7. Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜. 4. ª·ıËÌ·ÙÈο. ·ÏÏ¿ Â›Û˘ Î·È ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ÛÙȘ ‰È·ÎÚ·ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ‰È·Û¯›˙ÂÈ Ô ÔÙ·Ìfi˜. ÌÂÙ·‚ÔÏ‹. ŒÏ‚·˜ ÎÙÏ. ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ¶ÔÏÈÙÈ΋ ∞ÁˆÁ‹. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ μÈ‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ª·ıËÙ‹ Î·È ÙÔ˘ μÈ‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫·ıËÁËÙ‹ ¤¯ÂÈ ÏËÊı› ˘fi„Ë Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ¿ÏÏˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ Î·È ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ. ¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ μÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ª·ıËÙ‹ Î·È ÛÙÔ ΔÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÎÔÈÓ¤˜ ÛÙ· ‰‡Ô ‚È‚Ï›·. ·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· Û‡ÓıÂÛË ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÒÓ. μÈÔÏÔÁ›·. ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÁÂÓÈο ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¿Ô„Ë (¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË. ∏ ·ÏÈ¿ ÁˆÏÔÁ›·-ÁˆÁÚ·Ê›· ÂÚÈÔÚÈ˙fiÙ·Ó Û ·Ϥ˜ «ÔÚÈ˙fiÓÙȘ» Î·È ¯ˆÚ›˜ ‚¿ıÔ˜ ÂÚÈÁڷʤ˜. ÔÌÔÈfiÙËÙ·-‰È·ÊÔÚ¿. ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ÌÂÙ·‚ÔÏ‹. £¤Ì·: Δ· ·È‰È¿ Ù˘ ∂ӈ̤Ó˘ ∂˘ÚÒ˘: ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi. ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË. ∂ÈηÛÙÈο. Û‡ÛÙËÌ·. °ÏÒÛÛ·. Û ·ÚÎÂÙ¿ Ì·ı‹Ì·Ù· ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ÂÈϤÔÓ È‰¤Â˜ Î·È Ù›ÙÏÔÈ. Û‡ÛÙËÌ·. ÌÂÙ·‚ÔÏ‹. øÛÙfiÛÔ.547_08 14 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·14 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y ο Ì ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ fiÏÂȘ Î·È Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜. ÃËÌ›·. ˘fi ÌÈ· ÁÂÓÈ΋ ıÂÒÚËÛË. ª·ıËÌ·ÙÈο. ∞ÈÛıËÙÈ΋ ∞ÁˆÁ‹. £¤Ì·: ¶ÔÙ¿ÌÈ·. ‰ËÏ·‰‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈο. Ì ÛÙfi¯Ô Ó· Â›Ó·È ÚÔÛÈÙ‹ ÛÙÔ Ì¤ÛÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ¶ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ: πÛÙÔÚ›·. fiÛÔ ‚¤‚·È· ÙÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ë ËÏÈΛ· ÙÔ˘˜. ÌÂÙ·‚ÔÏ‹. ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›· ÛÙÔÓ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi. ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË. οı ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ. £ÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ: ¢È¿ÛÙ·ÛË. ηٷÁÚ·Ê‹ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÛÙÔȯ›ˆÓ. ÚÔÙ¿ÛÂȘ). ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ ·fi 12 ̤¯ÚÈ ÂÚ›Ô˘ 14-15 ÂÙÒÓ. ÌÂÙ·‚ÔÏ‹. ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË. ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ Î·È ‰Â ‰›ÓÔÓÙ·È Ì ÛÎÔfi Ó· ÙȘ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó . ¶ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ: ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋ (¤Ú¢ӷ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô). ™ÎÔfi˜ ÙˆÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓˆÓ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Â›Ó·È Ó· ‚ÔËıËıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó. ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ¶ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ: μÈÔÏÔÁ›·. ÔÏÈÙÈÛÙÈο.¿. Û‡ÛÙËÌ· (ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi). ¶ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ: μÈÔÏÔÁ›·. ∞ÈÛıËÙÈ΋ ∞ÁˆÁ‹. Œ‚ÚÔ˜. ÔÈ ·ÚÙËڛ˜ Ù˘ °Ë˜: √ÚÁ¿ÓˆÛË ÔÌ·‰ÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÁÈ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ‰È·ÎÚ·ÙÈο-‰ÈÂ˘Úˆ·˚ο ÔÙ¿ÌÈ· (¢Ô‡Ó·‚˘. μ) ΔÔ ‰›Ô Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ·Ó¿Ï˘Û˘. ÔÏÈÙÈÛÌfi˜. Û‡ÛÙËÌ·. ¶ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ: πÛÙÔÚ›·. ¶ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ: º˘ÛÈ΋. ª·ıËÌ·ÙÈο. ∂ÈηÛÙÈο. πÛÙÔÚ›·. Û‡ÛÙËÌ·. ÂÓÒ Ë Û‡Á¯ÚÔÓË ·ԂϤÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÛÂÎÙÈ΋ Î·È Û ‚¿ıÔ˜ Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ È‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ¶ÔÏÈÙÈ΋ ∞ÁˆÁ‹. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù· ·È‰È¿ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Â‡ÚÔ˜ ÂÈÏÔÁÒÓ. ÌÂÙ·‚ÔÏ‹. ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÎÙÏ. •¤Ó˜ °ÏÒÛÛ˜.

√È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó fiϘ ÙÔ ›‰ÈÔ ‚¿ıÔ˜ Î·È Ï¿ÙÔ˜. ™ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Ë ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÈηÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÌÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Û ÙÔÌ›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË: ñ ªÂ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· «Ò˜». Ë ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Â›Ó·È ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓË Î˘Ú›ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ·¿ÓÙËÛ˘ ÛÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· «Ô‡» Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ Ê˘ÛÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ‹ ‰È·‰Èηۛ· Î·È «ÙÈ» Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. ÁÈ·Ù› fi¯È. ÙˆÓ ÏÈÌÓÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ·˘Ùfi fï˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Ë ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Î·È ·ÍÈÔ Ô›ËÛË Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜. ¶ÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ·˜ ·ÓÔÌ‚Ú›·˜ ‹ η΋˜ ¯Ú‹Û˘ Î·È ÂÍ¿ÓÙÏËÛ˘ ÙˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡ Î·È Û ÔȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ‹ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ùfi˜ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ (Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ·fiÎÏÈÛ˘. ŒÙÛÈ fï˜ ÙÔ Ì¿ıËÌ· ·ˆıÔ‡Û ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·ÔÙ‡Á¯·Ó ӷ ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÁÓÒÛÂȘ Ì ‰È¿ÚÎÂÈ· Î·È ·Í›· ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. ∂Ô̤ӈ˜ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ·fi ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ ÌÈ·˜ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÔÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÈηÓÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Î·Ù¿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ì ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ. μ) ΔÔ Î¤ÓÙÚÔ ‚¿ÚÔ˘˜ Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙȘ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ·fi ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÓÔËÙÈÎÒÓ ¯·ÚÙÒÓ ÁÈ· ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Û ·ÚÈıÌfi Î·È ¤ÎÙ·ÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë ÙÔ˘ fiÙÈ: ∞) ∏ Û‡Á¯ÚÔÓË Û¯ÔÏÈ΋ ÁˆÏÔÁ›·-ÁˆÁÚ·Ê›· ¤¯ÂÈ ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙÔÓ Î·ı·Ú¿ ÂÚÈÁÚ·ÊÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô˘ ›¯Â ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ‰ËÏ·‰‹ Ì ÂÂÍÂÚÁ·Û›·. Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÏϤ˜ ¢ηÈڛ˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÂÌÂÈÚÈÒÓ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ Î·È ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ Ù˘ ÁÓÒÛ˘. ·ÔΈ‰ÈÎÔÔ›ËÛË ¯·ÚÙÒÓ ÎÙÏ. ÚÔ˚fiÓÙ· ÎÙÏ. ∏ ·ÔÌÓËÌfiÓ¢ÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Â›Ó·È ·Ó·Áη›·. ŒÙÛÈ. «ÁÈ·Ù›» Î·È «Ò˜ ·ÏÏÈÒ˜». fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Î·È ·ÂÈÎfiÓÈÛË ÁˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ (›Ó·Î˜. 15 . ∫·Ù¿ ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·˜ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ. ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÙ·È Ë ·ÙÔÌÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·. Ó· ÙÚÔÔÔÈËıÔ‡Ó. ·fi ÙË Ê‡ÛË Ù˘. ÒÛÙÂ Ô Ì·ıËÙ‹˜ Ó· ÂÚÌËÓ‡ÂÈ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ‹ ‰È·‰Èηۛ˜ Ì ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·È Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ Ï‡ÛÂȘ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÛÎfiÈÌÔ Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ӷ Á›ÓÔÓÙ·È fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. Ó· ·ÔÚÚÈÊıÔ‡Ó ‹ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ‰ËÏ·‰‹ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÁÓÒÛÂˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ «Ô‡» Î·È ÙÔ «ÙÈ». Ô ÔÔ›Ô˜ Ô‰ËÁÔ‡Û ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙËÓ ·Ï‹ Ì˯·ÓÈ΋ ·ÔÌÓËÌfiÓ¢ÛË ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÚÈıÌËÙÈÎÒÓ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ (¤ÎÙ·ÛË. Ó· ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ ÎÚÈÙÈο ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. Ó· ‚ÂÏÙȈıÔ‡Ó Î·È.). Û‡ÓÔÚ·. °È·Ù› ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ·ÓıÚÒˆÓ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰›Ï· Û ϛÌÓ˜ Î·È ÔÙ¿ÌÈ· (ÂÚÌËÓ›· ÌÈ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘). fiÏÂȘ. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ. °È· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi ‰˘Ó·Ùfi. ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ÏËı˘ÛÌfi˜. Ë ÁˆÏÔÁ›·-ÁˆÁÚ·Ê›· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì fiÏÔ˘˜ ۯ‰fiÓ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÁÓÒÛË ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Ì ٷ ÔÔ›· ı· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó. ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· √ ¤ÓÙÔÓÔ˜ Ú˘ıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÙȘ Ôԛ˜ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜ ·fi ÙËÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ϤÔÓ ÛÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ó· ¤¯ÂÈ ÁÓˆÛÈÔÎÂÓÙÚÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. fiϘ ۯ‰fiÓ ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ μÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ª·ıËÙ‹ Â›Ó·È ÔÌ·‰ÈΤ˜. §¤ÁÔÓÙ·˜ «‚¿ıÔ˜» Î·È «Ï¿ÙÔ˜» ÂÓÓÔԇ̠ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·˘Ù¤˜ ÂÌ‚·ı‡ÓÔ˘Ó ÛÙË ÁˆÏÔÁ›·-ÁˆÁÚ·Ê›· Î·È ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. Ó· ·›ÚÓÂÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È Ó· ‰›ÓÂÈ Ï‡ÛÂȘ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ·ÈÙÈÔÏfiÁËÛË Î·È ÂÚÌËÓ›· ÙˆÓ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ.). ∂›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ È‰¤Â˜ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ·˘ÙÔ‡ÛȘ. Ÿˆ˜ ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙÂ. ·ÊÔ‡ Ë ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ú·Á‰·›·. ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ. ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ Î·È Ù¤ÏÔ˜ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó Ù· Èı·Ó¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÌÈ·˜ ·fiÎÏÈÛ˘ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ηÓÔÓÈο Û˘Ì‚·›ÓÂÈ.547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·15 °Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ì›· ÚÔ˜ Ì›·. ™‹ÌÂÚ· Ë ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÂȯÂÈÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ (Î·È ·˘ÚÈ·Ófi ÔÏ›ÙË) ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ì ٷ ÔÔ›· ı· ÌÔÚ› Ó· ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ù· ÁˆÁÚ·ÊÈο ‰Â‰Ô̤ӷ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ı· ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÙÈ΋ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÙË Û˘ÛÙËÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ÛΤ„Ë. ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ó Ù· ÁˆÁÚ·ÊÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó: ¶Ò˜ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔ ÁÏ˘Îfi ÓÂÚfi ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ (ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÂÚÌËÓ›·˜ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘). ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË).

ÂÓÒ Ë ·ÎÙ›Ó· ÙÔ˘ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ¤ÓÙÂη ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙË Á‹ÈÓË. ÁÈ·Ù› ÔÈ ·ÏÔ› ·ÚÈıÌÔ› ‰Â ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ 12-14 ÂÙÒÓ. ʈÙÔÁڷʛ˜. ™˘ÓÂÒ˜ Ë ·ÔÌÓËÌfiÓ¢ÛË ÁˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ¯ˆÚ›˜ ‰ÈÂÍÔ‰È΋ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ·Ó¿ÏÔÁÔ˘ ¯¿ÚÙË Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ·. ¤ÓıÂÙ· ΛÌÂÓ·) Ì ηٿÏÏËÏ· Û¯fiÏÈ· Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ñ ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›. fiˆ˜ Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ¯·ÚÙÒÓ Î·È Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ ÁÈ· οÔÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì· ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. fiÛÔ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÌÔÚ›. fiÛÔ ÌÔÚ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ·Ó ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ¯ˆÚÈÛÙÔ‡Ó Û ÔÌ¿‰Â˜. ∏ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÌÈ·˜ ‚ÈÓÙÂÔÙ·ÈÓ›·˜ ı· ·Ԃ› ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜.300 ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ÙË °Ë. ¶Ú¤ÂÈ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë ·Ï‹ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÌÈ·˜ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ‹ Ë ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÌÈ·˜ ‚ÈÓÙÂÔÙ·ÈÓ›·˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ˘Ô¯ÚˆÙÈο Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ÁÓÒÛ˘.™. ÌÂÙ¿ ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÂȉÒÓ ¯·ÚÙÒÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó (ÁÂÓÈÎÔ›. ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ·Ϥ˜ ·ÏÏ¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. °) ∏ ËÏÈΛ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÒÙˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘˜ Û ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ıˆÚËÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ. Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ñ ¡· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ì ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ì¿ıËÌ· ÌÂÏÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‚È‚Ï›Ô Î·È ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ô˘ Â͢ËÚÂÙ› ÙÔ˘˜ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘. ñ ¡· ·ÍÈÔÔÈ›. fiÁÎÔ˜). Ó· ‚ÚÔ˘Ó Î·È Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ó Ù· ÔÙ¿ÌÈ· Ù˘ Ë›ÚÔ˘. ∞Ó ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi Ù˘ ‰Â Û˘Ó‰Âı› ¿ÌÂÛ· Ì ÙÔ˘˜ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. Ò˜. Ë ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ‰È¢ÎÔχÓÂÙ·È. ÂȉÈÎÔ›) ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ Â›‰Ô˜ Î·È ÙË ‰È·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÔÈ ¯¿ÚÙ˜ (Ô‡. ‚ÈÓÙÂÔÙ·Èӛ˜. ∂Ô̤ӈ˜ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Ù˘ ÁˆÏÔÁ›·˜-ÁˆÁÚ·Ê›·˜ ı· Ú¤ÂÈ: ñ ¡· ¤¯ÂÈ Ï‹ÚË Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ ÙÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È ÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘.547_08 KATHIGITI 16 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·16 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y ñ ªÂ ÙËÓ ÂÍÔÈΛˆÛË Ì ·Ϥ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. Ó· Â¤ÏıÂÈ ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÂÛÊ·ÏÌ¤ÓˆÓ .. ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ Â·Ó¿Ï˄˘ ÛÙ· ·È‰È¿. ∞Í›˙ÂÈ Â›Û˘ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¯·ÚÙÒÓ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È Û ¿ÏÏ· Ì·ı‹Ì·Ù· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È Û¯fiÏÈ· ÛÙËÓ Ù¿ÍË.¶. ÙÈ. ¤ÎÙ·ÛË. ñ ¡· ηٷʇÁÂÈ Û˘¯Ó¿ ÛÂ Û˘ÁÎÚ›ÛÂȘ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÁÚ·ÊËÌ¿ÙˆÓ. ·Ó Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ¤¯ÂÈ ‰ÂÈ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ì›· Î·È ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· Î·È ¤¯ÂÈ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÈÔ Ô˘ÛȈ‰ÒÓ ÛËÌ›ˆÓ. ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜ ı· ͯ·ÛÙÔ‡Ó Û‡ÓÙÔÌ· ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ∫·È ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi fï˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ›. Ù· ÂÚȯfiÌÂÓ· Î·È ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏ›Ô. ÈÓ¿ÎˆÓ ÎÙÏ. ÁˆÁÚ·Ê›· ¯ˆÚ›˜ ÙË ¯Ú‹ÛË ¯¿ÚÙË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁˆÁÚ·Ê›·. ÒÛÙ ӷ ·ÍÈÔÔÈËı› Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È Ó· ÌË Û·Ù·ÏËı› ÁÈ· ·ÓÔ‡ÛÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·.¶. ∂Ô̤ӈ˜ Ë Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ı· ‰È¢ÎÔÏ˘Óı› ÛËÌ·ÓÙÈο. ¶ÈÔ ·Ï¿. £· Ú¤ÂÈ Â›Û˘ Ó· ÛÙ·Ì·Ù¿ Û˘¯Ó¿ ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È Ó· Á˘Ú›˙ÂÈ ›Ûˆ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÛÙ· ÈÔ Î·›ÚÈ· ÛËÌ›·. ÙÔ ÚfiÛıÂÙÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ (˘‰ÚfiÁÂÈÔ˜. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›·.∂. ÔÏÏÔ› Ì·ıËÙ¤˜ ‰Â ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜ fiÙÈ ÌfiÓË Ù˘ Ë ƒˆÛ›· Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ ÙÚÈÏ¿ÛÈ· ·fi ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂˘ÚÒË Î·È. ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó Î·È ÙȘ ı¿Ï·ÛÛ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ Â΂¿ÏÏÔ˘Ó. ‰È·Ê¿ÓÂȘ). ÙfiÛÔ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ ÙÔ˘. ªÂ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ·˘Ù‹ ·ÔʇÁÂÙ·È Ë ·ÔÌÓËÌfiÓ¢ÛË Ï‹ıÔ˘˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. ÁÈ·Ù› ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë Ë ˘ÂÚ··Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì Ï‹ıÔ˜ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ. ÒÛÙ ӷ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ò˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ Ù· ·Ú·¿Óˆ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ. ·Ó οı ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ. ¢) ™ÙÔ ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÂȯÂÈÚ›ٷÈ. ª¿ÏÈÛÙ·. ›Ó·Î˜. Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÌÈ·˜ ·ÙÔÌÈ΋˜ ‹ ÔÌ·‰È΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο. √È ¯¿ÚÙ˜ ÙÔ›¯Ô˘ Î·È Ù· «Ù·Í›‰È·» ‹ Ô ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ ÙfiˆÓ ¿Óˆ Û’ ·˘ÙÔ‡˜ ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÓÔËÙÈÎÒÓ ¯·ÚÙÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ηıÒ˜ Ì ηٿÏÏËϘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ı· Ù· οÓÂÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ Ì¿ıËÌ·. fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ÙÔ˘˜ ËÏÈΛ·˜ ÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì οÔÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÂÎÙfi˜ Û¯ÔÏ›Ԣ. fiÛÔ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÓfi˜ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ (Ì‹ÎÔ˜. ñ ¡· ·ÍÈÔÔÈ› ÛÙÔÓ Ì¤ÁÈÛÙÔ ‚·ıÌfi ÙÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ (¯¿ÚÙ˜. ñ ¡· ·ÍÈÔÔÈ› ÛÙÔÓ Ì¤ÁÈÛÙÔ ‚·ıÌfi ÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ ÙÔ›¯Ô˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘. ∏ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·Ó·Áη›·. ‰ÈfiÙÈ ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ‚È‚Ï›Ô Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜. ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÁÈ·Ù› Ô Ï·Ó‹Ù˘ ¢›·˜ Â›Ó·È 1. ÁÈ·Ù› ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Û˘Ó‰¤Ô˘Ó Ù· ÈÛÙÔÚÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Ì ٷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó. fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ¢. ÁÈ·Ù›) Î·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ¯·ÚÙÒÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ÙÔ˘˜ ÔÚÂÈÓÔ‡˜ fiÁÎÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ËÁ¿˙Ô˘Ó. °È· ÙÔÓ ÛÎÔfi ·˘ÙfiÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. ñ ¡· ·Ó·Ï‡ÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·. ˘¿Ú¯ÂÈ Êfi‚Ô˜ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ·ÏÒ˜ ÙÔÓ ÎÏ·ÛÈÎfi ‚ÂÚÌ·ÏÈÛÌfi Ù˘ ÚÔÊÔÚÈ΋˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ì ÙËÓ ·ıËÙÈ΋ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜. ̤۷ ·fi ÙË ÁÓˆÛÙÈ΋ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Â‰Ú·ÈˆÌ¤ÓˆÓ È‰ÂÒÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È Ù˘ Ó¤·˜ (ÔÚı‹˜) ÁÓÒÛ˘.

ÒÛÙ ӷ ÌË ‰ÈÛÙ¿˙ÂÈ Î·Ó›˜ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘ Î·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ Ù¿Í˘. ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹. ÂÚÌËÓ‡ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì ٷ ‰Èο ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ȉ¤Â˜ Î·È ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. 줂·È·. Ë ÔÔ›· ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙË ÊÚ¿ÛË «™’ ·˘Ùfi ÙÔ Ì¿ıËÌ· ı· Ì¿ıˆ». ÙfiÙ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÓˆÛÙÈ΋ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË.547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·17 °Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY Ì ÔÚı¤˜ ȉ¤Â˜-ÁÓÒÛÂȘ. ΔÔ˘˜ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ Ó· ÛΤÊÙÔÓÙ·È ·‚›·ÛÙ·. Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó È‰¤Â˜ ‹ Ó· ·Ó·ıˆڋÛÔ˘Ó ¿ÏϘ. ∏ ÁÓÒÛË ÔÈÎÔ‰ÔÌÂ›Ù·È ÂÓÂÚÁ¿. √È Ï¤ÍÂȘ-ÎÏÂȉȿ ¢›Ï· ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÔÈ «Ï¤ÍÂȘ-ÎÏÂȉȿ». ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Ì ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ Î·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ˆÛÙfiÛÔ ·ÍÈÔÔÈԇ̠ÙË ÁÓˆÛÙÈ΋ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË. ∞Ó ·˘Ù¿ ‰Â Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ì fiÛ· ›¯·Ó ÚԂϤ„ÂÈ. ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·˘ÙÔÂÈÎfiÓ·˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÎÙÏ. ∏ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ·˘Ù‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈ΋ ·ÏÏ·Á‹. ™Ùfi¯Ô˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Â›Ó·È Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙË Ì·ıËÛȷ΋ ‰ÈÂÚÁ·Û›·. ∞Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ›¯·Ó ˘Ôı¤ÛÂÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÂÓfi˜ ÂÈÚ¿Ì·ÙÔ˜. ¤ÙÛÈ ÒÛÙ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘ ÔÈ È‰¤Â˜ Ô˘ ı· ‰È·Ù˘ˆıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÚfiÙ˘Ô. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÛΤÊÙÔÓÙ·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÂÈϤÁÂÈ ÙË ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ‹ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ô˘ ÂӉ›ÎÓ˘Ù·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· Îϛ̷ ·Ô‰Ô¯‹˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·fi„ÂˆÓ Ì¤Û· ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ∂Ô̤ӈ˜ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ‰ÂÓ ·ԂϤÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Ì·ıËÛÈ·ÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ. ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó fiÏ· fiÛ· ¤Ì·ı·Ó Ì ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜. ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ȉÂÒÓ. ÂÓÒ Ì ÙÔ˘˜ ηٿÏÏËÏÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ó· ÚÔÎÏËı› Ë ÁÓˆÛÙÈ΋ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈ΋ ·ÏÏ·Á‹. ·ÏÏ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈ̘ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì¿ıËÌ·. √È ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ Î·È Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· T· Ì·ı‹Ì·Ù· Â›Ó·È 48 Î·È ‰È·ÚıÚÒÓÔÓÙ·È Û 4 ÂÓfiÙËÙ˜. ¶ÚÔηÏ› Î·È Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÚÔÊÔÚÈο ‹ ÁÚ·Ù¿ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ ‹ Ó· ÚԂϤ„Ô˘Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÂÓfi˜ ˘ÔıÂÙÈÎÔ‡ ÂÈÚ¿Ì·ÙÔ˜. ñ Δ¤ÏÔ˜. ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ ÁˆÏÔÁ›·˜-ÁˆÁÚ·Ê›·˜ ‰ÂÓ ÂÎÙÂÏԇ̠ÂÈÚ¿Ì·Ù·. ñ ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÔÌ·‰Èο. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û˘ÓÔÙÈο Ì ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË ÛÙËÓ ·Ú¯‹ οı ̷ı‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ μÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ª·ıËÙ‹). ¤ÙÛÈ ÒÛÙ fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο Û ·ÙÔÌÈÎfi Â›‰Ô. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ϤÍÂȘ ‹ ÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‹ ÌÔÚ› Ó· ÙȘ ¤¯Ô˘Ó Í·Ó·Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ. ∞Ó ÔÈ Ó¤Â˜ ȉ¤Â˜ ÙÔ‡˜ ‚ÔËıÔ‡Ó Ó· χÓÔ˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ó· ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· χÛÔ˘Ó ‹ Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ó Ì ÙȘ ·ÏȤ˜ ÙÔ˘˜ ȉ¤Â˜. √ ηıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÚfiÏÔ. ¢ÂÓ ·ÔÚÚ›ÙÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. √ Ù›ÙÏÔ˜ √ Ù›ÙÏÔ˜ οı ̷ı‹Ì·ÙÔ˜ ·Ô‰›‰ÂÈ ÂÈÁÚ·ÌÌ·ÙÈο ÙÔ ı¤Ì· Î·È ÙË ‚·ÛÈ΋ ȉ¤· ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜. ·ÏÏ¿ Â›Û˘ (Î·È ÂÍ›ÛÔ˘) ÛÙËÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Ù· ÁÓˆÛÙÈο Û¯‹Ì·Ù· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Î·È ‰È¢ıÂÙÔ‡ÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ fiÛÔ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘. ÒÛÙ ӷ ‰ÈÂÁ›ÚÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ˆı‹ÛÂÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜. £· Ú¤ÂÈ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Ó· ÚÔÙÚ¤ÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÙȘ Ӥ˜ ȉ¤Â˜ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙË Ï‡ÛË Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ.ÙÈ Ô˘Ó. √ Ì·ıËÙ‹˜ ηٷÛ΢¿˙ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ÁÓÒÛË. ¯ˆÚ›˜ ›ÂÛË Î·È Êfi‚Ô Ì‹ˆ˜ οÔÈÔ˜ ·ÔÚÚ›„ÂÈ fi. 17 . ∂›Ó·È ÌÈ· ·Ó·ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓË ‰È·‰Èηۛ·. ∏ ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ BÈ‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ M·ıËÙ‹ ΔÔ μÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ª·ıËÙ‹ Â›Ó·È ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ÂÚÁ·Û›·˜. Œ¯ÂÈ ÏÔÈfiÓ ÁÚ·Ê› Ì ٤ÙÔÈÔÓ ÙÚfiÔ. √È ‰È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ∫¿ı ˆÚÈ·›Ô Ì¿ıËÌ· ·Ú¯›˙ÂÈ Ì ÙË Û˘ÓÔÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜. ÙÒÚ· ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ›ڷ̷ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ñ ∫·ÙfiÈÓ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ˆı› ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÂÂÎÙ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜. ∏ ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ‚‹Ì·Ù·: ñ ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÂÍËÁ› ÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ (ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜. ÒÛÙ οı ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ·È‰È¿ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Ì ·˘Ùfi. ÙfiÙÂ Â›Ó·È ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ Ó· ÂÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Í›· Ù˘ Ó¤·˜ ÁÓÒÛ˘. ∏ ÂÚÌËÓ›· οÔÈˆÓ ·fi ÙȘ ϤÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÁψÛÛ¿ÚÈ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. ‰Â ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÂÙ·È Î·È ‰Â Á›ÓÂÙ·È ·Ô‰ÂÎÙ‹ Ì ·ıËÙÈÎfi ÙÚfiÔ. ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ó‡̷ÙÔ˜ ÔÌ·‰ÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜.

ªÂÙ¿ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ÚÔÛʤÚÂÈ Â˘Î·Èڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù˘ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ȉÂÒÓ. ªÔÚÔ‡Ó Â›Û˘ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÒÚ· Ù˘ ÁˆÏÔÁ›·˜-ÁˆÁÚ·Ê›·˜. √È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·˘Ù¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È ·fi ÔÌ¿‰Â˜ Ì·ıËÙÒÓ. ΔÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ηٿ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÛÈ·ÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ì¤Û· ÛÙËÓ Ù¿ÍË Â›Ó·È ¤Ó· ˙‹ÙËÌ·. øÛÙfiÛÔ. √È ˘fiÏÔÈÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·È ‰ÈÔÚıÒÓÔ˘Ó. ªÂÏÂÙÒ ÛÙÔ Û›ÙÈ ªÂÙ¿ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ Û˘Ì·Á¤˜ ΛÌÂÓÔ Ì ٛÙÏÔ «ªÂÏÂÙÒ ÛÙÔ Û›ÙÈ». ∞ÍÈÔÏÔÁÒ ÙÈ ¤Ì·ı· ªÂÙ¿ ÙÔ ·Ú¿ıÂÌ· ‰›ÓÔÓÙ·È ‰‡Ô ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ-‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. Ù· Û˘˙ËÙÔ‡Ó Û Â›Â‰Ô Ù¿Í˘. ·Ó ÂÈı˘Ì›.547_08 18 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·18 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y √È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù¿ÍË √È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Ù¿ÍË ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «™˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÌ·È ÛÙËÓ Ù¿ÍË». ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ . ÙȘ Ôԛ˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‰ÈÌÂÏ›˜ ‹ ÔÏ˘ÌÂÏ›˜ ÔÌ¿‰Â˜ (2-4-5 ·È‰È¿) ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Ù¿Í˘ Î·È ÙÔ˘ ˆÚÈ·›Ô˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜. ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙȘ ‰È·ÚÔÛˆÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì¤Û· ÛÙËÓ Ù¿ÍË Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰·. √ ηıËÁËÙ‹˜ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÔÚıfiÙËÙ· ÙˆÓ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ ‹ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Î¿ÙÈ. ∞ÛÊ·ÏÒ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÈÔ ·Ïfi Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ·È‰È¿ ·Ó¿ ‰‡Ô ÛÙÔ ıÚ·Ó›Ô. Ì ÙÔ 5 Ó· Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ÙÔ ¿ÚÈÛÙÔ. ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ·Ô‰ÔÙÈÎfi Ì fiÚÔ˘˜ Ì¿ıËÛ˘. √È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ‰ÂÓ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Î¿ı ÊÔÚ¿ ̤ÁÂıÔ˜ ÔÌ¿‰·˜. ¢ÂÓ ·Ú·Ù›ıÂÙ·È ÂÍ·Ú¯‹˜ Û˘Ì·Á¤˜ ΛÌÂÓÔ ÚÔ˜ Ì¿ıËÛË. ∏ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ (2 ·È‰È¿) Â›Ó·È ·ÛıÂÓ‹˜. ÚÔÂÎÙ›ÓÔ˘Ó. ∫˘Úȷگ› Ô «Î·Ïfi˜» Ì·ıËÙ‹˜. ΔÔ Î›ÌÂÓÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È «Ë ‡ÏË» ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿. ∏ ‰È‰·ÎÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô˜ ÛÙÔ Ó¤Ô ‚È‚Ï›Ô ÁˆÏÔÁ›·˜-ÁˆÁÚ·Ê›·˜ ΔÔ Ó¤Ô ‚È‚Ï›Ô ÁˆÏÔÁ›·˜-ÁˆÁÚ·Ê›·˜ ÁÚ¿ÊÙËΠ̠٤ÙÔÈÔÓ ÙÚfiÔ. ·fi ÙË ‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ ıÚ·Ó›ˆÓ Î. ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›. ·ÏÏ¿ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÏÂÈÊıÔ‡Ó ‹ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ˆ˜ ÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ. ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ¢ÓÔÂ›Ù·È Ë ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. √ ηıËÁËÙ‹˜ ‰Â ‰È‰¿ÛÎÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ. √ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ·Ó·ÌÂÙ·‰fiÙ˘ Ù˘ ÁÓÒÛ˘. Ô˘ ˘·ÁÔÚ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ Ù¿Í˘. ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁÔ‡Ó. ¶ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È ÚÔÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. Ô ·fi ηı¤‰Ú·˜ ÂȉÈÎfi˜. ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È Û ÔÌ¿‰Â˜ Ì ¯ÚÔÓÈÎfi ÔÚ›˙ÔÓÙ· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ‰‡Ô-ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ (‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜). °È· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ‰›ÓÂÙ·È Â·Ú΋˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÛÙȘ Ì·ıËÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ÒÛÙ ӷ ˆıÔ‡ÓÙ·È Ù· ·È‰È¿ ÛÙËÓ ÔÌ·‰ÔÛ˘ ÓÂÚÁ·ÙÈ΋ Ì¿ıËÛË.¿. ∞Ó Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ‰ÂÓ Â·ÚΛ. Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÔÌ·‰ÈÎÔ‡ Ó‡̷ÙÔ˜. ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙË Ì·ıËÛȷ΋ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË Î·È ÙË Û·Ê‹ ‰È·Ù‡ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û ÂfiÌÂÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. Ë ·Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ ·fi„ÂˆÓ ÙˆÓ ¿ÏψÓ. ÂÓÒ Ô «·‰‡Ó·ÙÔ˜» ¤¯ÂÈ ·ıËÙÈÎfi ÚfiÏÔ Î·È ‰ÂÓ ÂˆÊÂÏ›ٷÈ. ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹. £ÂˆÚԇ̠˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi Î·È ÌË ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ì ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ˘¤Ú Ù˘ ÔÌ·‰ÔÛ˘ÓÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ì¿ıËÛ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜. Ë ·ÓÂÎÙÈÎfiÙËÙ·. ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜. ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ÛÙfi¯Ô Ó· ı›ÍÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ı¤Ì·Ù· ‹ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ÂÈϤÔÓ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ‰Â ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙË ÌÂÙˆÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ·. √ ηıËÁËÙ‹˜ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ·ÏÒ˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ·È‰È¿ Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÔÌ·‰Èο. ∂ÂÎÙ›ӈ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÌÔ˘ – T·Íȉ‡ˆ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ E˘ÚÒ˘ ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ÂÁ΢ÎÏÔ·È‰Èο ·Ú·ı¤Ì·Ù· Ì ٛÙÏÔ «∂ÂÎÙ›ӈ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÌÔ˘» ‹ «Δ·Íȉ‡ˆ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘». ÒÛÙ ӷ ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·ÚÎÂÙfi ¯ÒÚÔ ÁÈ· Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙË ‰È·Ù‡ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ÙÔ Ì¿ıËÌ·. ™ÙËÓ Ô˘Û›· Â›Ó·È Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· η٤ÏËÍ·Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜. Ë Û‡ÛÊÈÍË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ù˘ Ù¿Í˘. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÁÚ·Ê› ηٿ Ù¤ÙÔÈÔÓ ÙÚfiÔ. ÒÛÙÂ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ó· ¤¯ÂÈ (ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ) ÙËÓ Â˘¯¤ÚÂÈ· Ó· οÓÂÈ Î·È ÙȘ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÌ¤‰ˆÛË ÙˆÓ Î˘ÚÈfiÙÂÚˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜. ·fi ÙÔ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ¢È¢ÎÔχÓÂÈ Î·È ·ÍÈÔÔÈ› ÙË ÁÓˆÛÙÈ΋ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË. Δ· ·Ú·ı¤Ì·Ù· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÍÂÙ·ÛÙ¤· ‡ÏË. ¢›ÓÂÈ ÙÔ ¤Ó·˘ÛÌ·. ‰ÈÔÚıÒÓÔ˘Ó. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔ Ì ٤ÙÔÈÔÓ ÙÚfiÔ. ‰ÈÌÂÏ›˜ ‹ ÔÏ˘ÌÂÏ›˜. ÂÌ‚·ı‡ÓÔ˘Ó. ÒÛÙ ӷ ÔÈÎÔ‰ÔÌËı› Ë Ó¤· ÁÓÒÛË. √È ÔÌ¿‰Â˜ ·˘Ù¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Â›Ù ӷ ηıÔÚÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ›Ù ӷ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ηχÙÂÚË Û‡ÓıÂÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ 4 ¤ˆ˜ 8 ·ÙfïÓ. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë ÔÌ·‰È΋ ÂÚÁ·Û›· ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ Ì¿ıËÛ˘ Î·È ÙËÓ ›‰È· ÙË Ì¿ıËÛË. √È Ì·ıËÙ¤˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Î·È Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜.

ñ ¡· ˘Ô‰˘ıÔ‡Ó ÚfiÏÔ˘˜. ¢. ñ ¡· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜. ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË ∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ·ÔÙÂÏ› Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÚfiÔ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ÚÔfi‰Ô˘ Ô˘ ›¯·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÔ̤· ÁÓÒÛ˘.¶. √È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ οı ̷ı‹Ì·ÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘. ·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏ› Û‡ÓÔ„Ë ÙˆÓ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂˆÓ Î·È Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϋÁÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ̤۷ ·fi ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ÙËÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ μÈ‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ª·ıËÙ‹. ∏ ·ÍÈÔÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ̤۷ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ: ñ ‰È·ÁÓˆÛÙÈ΋. ŸÔ˘ ˙ËÙÂ›Ù·È Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ Ù¿ÍË. Ó· Û˘Û¯ÂÙ›ÛÔ˘Ó. ·Ó ‚¤‚·È· Â·ÚΛ Ô ¯ÚfiÓÔ˜. Ô‰ËÁ› Ì ηٿÏÏËϘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ù· ·È‰È¿ Ù˘ Ù¿Í˘ ÛÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ Î·È ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÔÚıfiÙËÙ· ÙˆÓ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ. Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÛËÌ·ÓÙÈο Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. ˆ˜ ÂÌ¤‰ˆÛË. ñ Δ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·. √È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù¿ÍË ˆıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜: ñ ¡· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó ÚÔÛÂÎÙÈο ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË. ·ÏÏ¿ Î·È ÙÚfiÔ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ Â›Ù¢Í˘ ÙˆÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜. ñ ÙÂÏÈ΋ (‚Ï. ñ ¡· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο. Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó.∂. ñ ¡· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÙË Ê·ÓÙ·Û›· Î·È ÙËÓ ÂÈÓÔËÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜.¶. √ ηıËÁËÙ‹˜ ·ÎÔ‡ÂÈ Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· οı ÔÌ¿‰·˜. ñ ¡· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÛÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ Î·È ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜. ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·. Ó· ‰ÒÛÂÈ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ. ∞Ó Û οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ‰ÂÓ Â·ÚΛ. ·fi„ÂȘ. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·. ªÂ ÙË ‰È·ÁÓˆÛÙÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÌÔÚ› ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ‹ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÌÈ·˜ ÂÓfiÙËÙ·˜. ΔÔ ΔÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·Û΋ÛÂȘ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ·fi οı ·È‰› (¯ˆÚÈÛÙ¿ ϤÔÓ) ÛÙÔ Û›ÙÈ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ñ ¡· ÛÎÂÊÙÔ‡Ó. ̤ۈ ηٿÏÏËÏˆÓ ÚÔÊÔÚÈÎÒÓ ‹ ÁÚ·ÙÒÓ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ‰È·ÏfiÁÔ˘ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ÂÓÔÂ›Ù·È ÌÈ· Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË ·fi ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È ÛÙË ‰È·Ù‡ˆÛË Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË. ñ ¡· Û˘Û¯ÂÙ›ÛÔ˘Ó ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Ì ÙÔ Û‹ÌÂÚ· Î·È Ì ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹. ÎÚ›ÛÂȘ. ˙ËÙ¿ ÙË ÁÓÒÌË ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ΔÔ Û˘Ì·Á¤˜ ΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ οı ̷ı‹Ì·ÙÔ˜ («ªÂÏÂÙÒ ÛÙÔ Û›ÙÈ») Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ μÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ª·ıËÙ‹ ‰Â ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹. ™Â ¤Ó· ¢ڇÙÂÚÔ Ï·›ÛÈÔ. 19 . ñ ΔȘ ¤ÓÓÔȘ ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù›ÓÔ˘Ó Ó· ·Ú·ÓÔÔ‡Ó. ñ ¡· ηٷϋÍÔ˘Ó ÛÂ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. Ë ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ÎÈÓÂ›Ù·È ÚÔ˜ ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÏÏËÏÂÍ·ÚÙÒÌÂÓ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ. ñ ¡· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜.547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·19 °Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. ñ ¡· ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘Ó Ù˘¯fiÓ ÂÛÊ·Ï̤Ó˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙÔ˘˜.). Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ: ñ ΔÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÁÓÒÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÔ˘‰ÒÓ ‹ ·fi ÙȘ ÂÓfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È‰·¯Ù› ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ›‰È·˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ñ ΔȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ Èı·ÓfiÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ˆ˜ Ù¿ÍË ‹ ηı¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ¯ˆÚÈÛÙ¿. fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ·Ó¿ÁÎË ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™Ô˘‰ÒÓ Î·È Ô Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈÌÔÚʈÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ. ñ ¡· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó È‰¤Â˜. ñ ¡· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÈÛfiÙÈÌ·. Ó· Û˘ÓÔ„›ÛÂÈ. ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰›ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ. Ó· ÂÎ̷ȇÛÂÈ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ‰È·ÎÚÈÙÈο ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ ÌfiÓÔ fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ.™. Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ. ÙȘ ÎÏ›ÛÂȘ ‹ ÙȘ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘. ñ ‰È·ÌÔÚʈÙÈ΋. ñ ¡· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· χÛÔ˘Ó ·Ôڛ˜ ÙÔ˘˜.

°È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ÁÈ·Ù› ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰‡Ô ¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ı· ‰È¢ÎÔÏ˘Óı›. ñ ¡· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘fi„Ë ÙËÓ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: μ·ÛÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ÏÈÌÓÒÓ Â›Ó·È Ë ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ Û¯¤Û˘ ÙÔ˘˜ Ì ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: º·ÈÓÔÌÂÓÈο. ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹. ·ÏÏ¿ Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ÂÓ‹ÏÈÎÔÈ). ªÂ ÙË ‰È·ÌÔÚʈÙÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË. Δ· ı¤Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ı· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·ÌÔÚʈÙÈ΋˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ ÁˆÏÔÁ›·˜-ÁˆÁÚ·Ê›·˜ Ú¤ÂÈ: ñ ¡· ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘˜. ¤Ó·Ó ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·˘ÙÔ‡˜. ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› Ô Ì·ıËÙ‹˜. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ ‰ÂÓ ·ÚΛ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜. μ. ΔÔ ÛˆÛÙfi ·fi ·È‰·ÁˆÁÈ΋ ¿Ô„Ë Â›Ó·È Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÛÙË Û¯¤ÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂٷ͇ Ù˘ Îϛ̷η˜ Î·È ÙˆÓ ÏÂÙÔÌÂÚÂÈÒÓ Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ¤Ó·˜ ¯¿ÚÙ˘ (ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: «¶ÔÈÔ˜ ¯¿ÚÙ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ∂Ô̤ӈ˜ Ù· ı¤Ì·Ù· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Û ·Ϥ˜ ÂÚÈÁڷʤ˜. ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ˘˜ ˙ËÙËı›.» Â›Ó·È Û·Ê‹˜. ÒÛÙ ӷ ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÈ Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘. ∏ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ù˘ ÁˆÏÔÁ›·˜-ÁˆÁÚ·Ê›·˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·fi ÙÔ˘˜ ÓÔËÙÈÎÔ‡˜ ¯¿ÚÙ˜ Ù˘ ˘fi ÌÂϤÙË ÂÚÈÔ¯‹˜. ∞˘Ùfi˜ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ fï˜ ÍÂÂÚÓ¿ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ËÏÈΛ·˜ 12-14 ÂÙÒÓ. ·Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·ÁÓˆÛÙÈ΋˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ۠ϢÎfi ¯¿ÚÙË.547_08 20 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·20 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y A˘Ù‹ Ë ÌÔÚÊ‹ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¯Ú‹ÛÈÌË ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÁˆÏÔÁ›·˜-ÁˆÁÚ·Ê›·˜ ÁÈ· ‰‡Ô ΢ڛˆ˜ ÏfiÁÔ˘˜: ∞. ÁÈ· Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ fï˜ Ô Ì·ıËÙ‹˜. ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜. ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ Ô˘ ¤ÚÂ ӷ Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ (ÌÂÙ·ÙfiÈÛË ·fi ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ «ÙÈ» Î·È «Ô‡» ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ «Ò˜» Î·È «ÁÈ·Ù›»).). ‰ÂÓ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ó· ··ÈÙ› ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÚÌËÓ›˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηٷÓÔÌ‹˜. Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Î·È Û¯Â‰È¿˙ÂÈ ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ Î·È ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ. ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fï˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ··ÓÙËı› ·fi ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹. ∞˘Ùfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚ‹ Îϛ̷η ‹ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË. Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· ÎÙÏ. ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ë ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘. ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘. ‰ËÏ·‰‹ Î·È ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Ï¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ Ù˘ ·ÂÈÎÔÓÈ˙fiÌÂÓ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ (fiÙ·Ó ‰ÈÏ·ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë Îϛ̷η. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. ∏ ‰È·ÁÓˆÛÙÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Ó· ÂÛÙÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ Û ÛËÌ›· Ù· ÔÔ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜. ·ÔÙÈÌ¿Ù·È ÌÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËÎÂ. ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÁÓÒÛÂȘ ·fi fiÛ˜ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ¤¯ÂÈ. ·ÊÔ‡ Ë ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ¿ÌÂÛ· ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ (·ÚÈıÌfi˜ ηÙԛΈÓ. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘. Ë ÔÔ›· ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÌÈ·˜ ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ ‹ Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·ÎÙ¤·˜ ‡Ï˘. Â›Â‰Ô ÌfiÚʈÛ˘. ∞˘Ù¿ Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Â›Â‰Ô ÁÓÒÛÂˆÓ Î·È ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ›¯·Ó ÙÂı› ÁÈ· ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘. ·Ó ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÙ› Ë Îϛ̷η. ·ÏÏ¿ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·È Ù¤ÙÔȘ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ. ñ ¡· ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ˘˜ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜. ∂Ô̤ӈ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ··ÓÙËıÔ‡Ó ÌfiÓÔ Ì ÙË Û˘ÓÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ÔÏÏÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο. Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· Û˘Ó¯‹ Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ‰È·‰Èηۛ·.» Ê·›ÓÂÙ·È ·Ï‹. ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٿ ηÓfiÓ· ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ ·ÓÙ›Ï˄˘ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ˘ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ¤Ó· Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔ˘Ó. Ë ÂÚÒÙËÛË: «fiÛÔ ı· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ ¤Ó·˜ ¯¿ÚÙ˘. ñ ¡· ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ô˘ ‰È·Ó¤ÂÈ ÙË ‰È‰·Ûηϛ·. Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Î·Ù¿ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ·˘Ù‹˜ ‚ÔËıÔ‡Ó Î·È ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Î·È ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ ÛÙËÓ ·Ú·¤Ú· ÔÚ›· . Ë ÂÚÒÙËÛË: «Ò˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› fiÚÔÈ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ.»). ªÂ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ∞Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÌÈ·˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ·¤Ê˘Á ӷ ÂÌ‚·ı‡ÓÂÈ Û ÂÚÌËÓ›˜ ÙˆÓ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÛÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ηٷÓÔÌ‹˜. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ∏ ηٷÓfiËÛË ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Î·È Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Û’ ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÁÓˆÛÙÈÎÔ‡ (ÓÔËÙÈÎÔ‡) ¯¿ÚÙË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ. √È ÛˆÛÙ¤˜ Î·È ÔÈ Ï·Óı·Ṳ̂Ó˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ·Ó¿ÁÏ˘ÊË ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ·‰˘Ó·ÌÈÒÓ Ù˘ Ù¿Í˘ ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ı ̷ıËÙ‹ ¯ˆÚÈÛÙ¿. ¢›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi ˘fi‚·ıÚÔ Î·È ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘.

(·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ì ·›ÙËÌ· ÙËÓ ÈÂÚ¿Ú¯ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó). ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο. ÙËÓ ÈÂÚ¿Ú¯ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÎÙÏ. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙË ‰È·ÌÔÚʈÙÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË. ∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ™˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ë Û˘¯Ó‹ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘ (CD) ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘. ¢È‰·ÎÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ΔÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÁˆÏÔÁ›·˜-ÁˆÁÚ·Ê›·˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ μÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ª·ıËÙ‹. ¤Á¯ÚˆÌ˜ ÌÈÎÚԉȷʿÓÂȘ. ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ: ñ ¢ÔÚ˘ÊÔÚÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ñ ∫·Ù·ÓÔÌ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·ÛÈÒÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË (¯ÂÈÌÒÓ· Î·È Î·ÏÔη›ÚÈ) ñ √‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ñ ¶ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ˘„fiÌÂÙÚÔ ñ ¶ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ˘„fiÌÂÙÚÔ ñ ∫ÏÈÌ·ÙÈÎÔ› Ù‡ÔÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ñ ∫·Ù·ÓÔÌ‹ Ù˘ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ñ ¢ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ñ ¶ÏËı˘ÛÌȷ΋ ˘ÎÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÓÔÌÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÎÙÏ. ı· Ú¤ÂÈ Î·Ù¿ ηÓfiÓ·) Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÌÈ· ÏËıÒÚ· Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ (ÛÙÔȯ›· ÂÚ¢ÓÒÓ. ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ÿÚÙ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ™˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ë Û˘Ó¯‹˜ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ¯·ÚÙÒÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘. ñ ¶·ÚÔ¯‹ ÛÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ ÂÓfi˜ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ fiÚˆÓ. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ ÌÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË Ô˘ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ. ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜. CD. ‚ÈÓÙÂÔÙ·Èӛ˜. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔÈ Î·È ¤¯Ô˘Ó Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÈÏ›·.547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·21 °Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ÙÔ˘˜. ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ. ÙÔ ΔÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ Î·È ÙÔ μÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ∫·ıËÁËÙ‹. ñ ¶·ÚÔ¯‹ ÛÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ fiÚˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÛًϘ. √ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ „ËÊÈ·Îfi˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Â›Û˘ ÁψÛÛ¿ÚÈ.) Ô˘ ı· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· οÓÂÈ ÙÔ Ì¿ıËÌ¿ ÙÔ˘ ÈÔ ÂÏ΢ÛÙÈÎfi. Ó· ÙËÓ ·ÔÚÚ›„ÂÈ ‹ Ó· ÙË Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ·ÈÙÈÔÏÔÁË̤ӷ (·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: «√È ÓËÛȈÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ [‰ÂÓ] ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ»). ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È Ê˘ÛÈο Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘. 21 . ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ‚È‚Ï›· ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î. ʈÙÔÁڷʛ˜. ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜: ñ ¶Ï·Ó‹Ù˘ °Ë ñ ∂ÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ °Ë˜ ñ ∏ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜ ñ ∏ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ù˘ °Ë˜ ñ ∞ÓıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ñ ∫·Ù·Û΢‹ ¯·ÚÙÒÓ √È ÂÓfiÙËÙ˜ ·˘Ù¤˜ ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È Û ˘ÔÂÓfiÙËÙ˜ Î·È ‰È·‰Ú·ÛÙÈο ·È¯Ó›‰È·. ηχÙÂÚ·. ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ (·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ¯ÒÚ˜ Î·È ‹ÂÈÚÔÈ ‹ ¯ÒÚ˜ Î·È ÚˆÙ‡ԢÛ˜). ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Â›Û˘ ÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ Î·È ÙÔ ˘ÏÈÎfi Û „ËÊȷ΋ ÌÔÚÊ‹ (CD) ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi. ÙËÏÂÔÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. ªÔÚʤ˜ ‰ÔÎÈÌ·ÛÈÒÓ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ô ÛÎÔfi˜ Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ›ӷÈ: ñ ™¯ÔÏÈ·ÛÌfi˜ ÌÈ·˜ ÚfiÙ·Û˘ ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó Â›Ó·È ÔÚı‹. ñ ∞Ó·ÁÓÒÚÈÛË Î·È ÂÚÌËÓ›· Û ¤Ó· ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÔÛÔÙÈ΋˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ÂÓfi˜ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Û οÔÈÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ì ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË (·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ηٷÓÔÌ‹ ÈÛÔı¤ÚÌˆÓ Ì¤Û˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜). ñ ™‡ÁÎÚÈÛË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ¯ˆÚÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ¿ÚıÚ· ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ Î·È ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ. ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·. Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ‹ ÂÏÏÈ‹˜. ∑ËÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ Ó· ÙË ‰Â¯Ù›. ËÁ¤˜. Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚÔ˜ (‹. ñ ΔÔÔı¤ÙËÛË ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ¯ÚÔÓÈ΋ ‹ ÏÔÁÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ÂÈÎfiÓˆÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ÛÙ¿‰È· ÂÓfi˜ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ‹ ÌÈ·˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· (·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: Ù· ÛÙ¿‰È· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ÂÓfi˜ ÙÔ›Ô˘ ·fi ÙËÓ ÚÔ˚ÛÙÔÚÈ΋ ̤¯ÚÈ ÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÔ¯‹ οو ·fi ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘).¿. øÛÙfiÛÔ.

∞Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ·È‰È¿ Ô˘ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È. ™ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È ˘ÂÓı‡ÌÈÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ò˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙËÓ Îϛ̷η ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌË Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Ì ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÂÓÈÎfi. °È· ÙÔ ÍÂ¤Ú·ÛÌ¿ Ù˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹. Ù· ÔÔ›· ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜. ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ›Ó·Î· Û‡ÁÎÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÈÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ¯Ú‹ÛË Î·ıÂÌÈ¿˜ ·fi ÙȘ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ı¤ÛÂȘ (‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 2). ™ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ Û ÔÌ¿‰Â˜ ϤÔÓ. Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÂÌ‚·›ÓÂÈ fiÙ·Ó ÙÔ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‹ fiÙ·Ó ÌÈ· ÔÌ¿‰· ‰Â ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ‹ fiÙ·Ó Î·ı˘ÛÙÂÚ› ˘ÂÚ‚ÔÏÈο.. ¡· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙË Û¯ÂÙÈ΋ Î·È ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË ÂÓfi˜ ÙfiÔ˘. Δ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Î·È Ù· ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ μÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ª·ıËÙ‹.547_08 22 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·22 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y ∂π¢π∫√ ª∂ƒ√™ ∂¡√Δ∏Δ∞ 1Ë: √È ¯¿ÚÙ˜ ª ∞ £ ∏ ª ∞ 1 √È ¤ÓÓÔȘ «ÁˆÁÚ·ÊÈ΋» Î·È «Û¯ÂÙÈ΋» ı¤ÛË ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ªÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: 1. ™ÙËÓ 1Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ ÔÚÈṲ̂ӷ ·È‰È¿ Ó· ÌËÓ Î·Ù·ÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ÊÚ¿ÛË «ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÙ ÙË ı¤ÛË ˆ˜ ÚÔ˜ ¿ÏÏ· ÛËÌ›· …». fi¯È ·Ó¿ ıÚ·Ó›Ô. . ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÍ·Á¿ÁÔ˘Ì Ï‹ıÔ˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘. ∫·ÙfiÈÓ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÛÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ı¤Û˘ Ù˘ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏ˘.¯. Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË. Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‰ÒÛÂÈ ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙÔÓ ÂÈÙÔ›¯ÈÔ ¯¿ÚÙË Î·È ı· οÓÂÈ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÛÙÔÓ ›Ó·Î·. Ë ∫Ú‹ÙË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÓfiÙÈ· Ù˘ ™·ÓÙÔÚ›Ó˘ ÎÙÏ. ∫Ï›ÓÔ˘Ì ÙËÓ ÚÒÙË ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÒÚ· ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·fi Ù· ·È‰È¿ Ó· Έ‰ÈÎÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó (Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ Ì·˜) Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË Û¯ÂÙÈ΋ Î·È ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË. ™ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ˙ËÙÂ›Ù·È ·Ú¯Èο ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘ Ù˘ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏ˘ Ì ‰‡Ô ÙÚfiÔ˘˜. ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Îϛ̷η˜ Â›Ó·È ·Ôχو˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔÔÈË̤ÓË Î·È ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ·ÎfiÌË Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·È‰È¿ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛ‹ Ù˘. fiˆ˜ ÛÙÔ ÛοÎÈ. ∫‡ÚÈÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Â›Ó·È Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È Ë ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·fi„ÂˆÓ ¿Óˆ ÛÙ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Ô˘ Ì·˜ ·Ú¤¯ÂÈ Î·ı¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÙÚfiÔ˘˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ı¤Û˘. ÒÛÙ ӷ ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰ÂÓ ·Ú¤¯ÂÈ ¯Ú‹ÛÈ̘ ÁÈ· ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÏËÚÔÊÔڛ˜. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ˘‰ÚfiÁÂÈÔ ÛÊ·›Ú·. ̤۷ ·fi ‰È¿ÏÔÁÔ. ∞˘Ù‹ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Ì ÙË ÊÚ¿ÛË: «¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜». °È· ÙÔÓ ÛÎÔfi ·˘ÙfiÓ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ÙÔÓ ¯¿ÚÙË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ˘ÂÓı˘Ì›˙Ô˘ÌÂ. ∫·Ù¿ ÙË Ê¿ÛË Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙˆÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ ˙ËÙ¿Ì ·fi Ù· ·È‰È¿ Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ‹ Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘Ó Èı·Ó¿ Ï¿ıË. Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙË Û¯ÂÙÈ΋. ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ˘ÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì ÙÔÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË (Ô ‚ÔÚÚ¿˜ Â›Ó·È ÛÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË). 2. ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ӈÓ. ∞ÍÈÔÔÈԇ̠ÙË Û˘˙‹ÙËÛË. ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÂÈÌ›ÓÔ˘Ì ȉȷ›ÙÂÚ· Û’ ·˘Ùfi. ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË √È Ì·ıËÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Ë ÌÈ· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË. ∏ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ Ù· ·È‰È¿ Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ Ì·˜ ·Ú¤¯ÂÈ Î¿ı ÙÚfiÔ˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ Ù˘ ı¤Û˘. ¶ÚÔ¯ˆÚԇ̠˙ËÙÒÓÙ·˜ ·fi Ù· ·È‰È¿ Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÔ˘Ó ÚÔÊÔÚÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Û¯ÂÙÈ΋˜ ı¤Û˘: . ∫·Ù¿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Ú¤ÂÈ Ó· ‰›ÓÔÓÙ·È ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È Û¯ÂÙÈ΋˜ ı¤Û˘. ªÈ· ·ÎfiÌË ‰˘ÛÎÔÏ›· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ·„ÂÈ Â›Ó·È Ë ¯Ú‹ÛË Ù˘ Îϛ̷η˜. ÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÔÏÈÙÈÎfi ¯¿ÚÙË. Ì ÙË ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ηıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹. Ù· ‚ÔËı¿ÌÂ. ÙÔÓ ¯¿ÚÙË Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ӈÓ. ¢˘ÛÎÔÏ›· ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÍÔÈÎÂȈ̤ӷ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ηӿ‚Ô˘. Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ √χÌÔ˘. Ë ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‚fiÚÂÈ· Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜.

∫. ¢ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜. 2. ηÙ‡ı˘ÓÛË ·Ó·ÙÔÏÈο. ∏ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË Ì¿˜ ‰›ÓÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ (Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·Ô‰ÂÎÙfi Û‡ÛÙËÌ· Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ӈÓ) ÁÈ· ÙÔ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó·˜ ÙfiÔ˜ ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ô˘ ·˘Ùfi˜ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ. ÛÙËÓ 1Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· (∞) Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì ÙË Û¯ÂÙÈ΋ Ù˘ ı¤ÛË. Á-∞. ̤¯ÚÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1980. ªÂ ÔÈ· ı¤ÛË (Û¯ÂÙÈ΋ ‹ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋) Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ Δ.∫. 5.¿. 2.).∫. 3. 7.∫.. ¡· ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ı¤Û˘ ÛÙËÓ ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂÓfi˜ ÙfiÔ˘. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À Δ∂Δƒ∞¢π√À ∂ƒ°∞™πø¡ ·. ·ÏÏ¿ ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ Ì·˜ ·Ú¤¯ÂÈ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Á‡Úˆ ÙÔ˘. ¶fiÛÔ ‰È¢ÎfiÏ˘Ó ÙË ‰È·Î›ÓËÛË Ù˘ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Δ. Ë Â˘ÎÔÏ›· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ªÔÚ› ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó· ¿ÏÏÔ Û‡ÛÙËÌ· ÈÔ ·Ô‰ÔÙÈÎfi ·fi ÙÔÓ Δ. ·ÏÏ¿ Ë ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ¿ Ù˘ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ûã ·˘Ùfi. Ë ‡·ÚÍË Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ.. ‚. (Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi˜ ÎÒ‰Èη˜). ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Ì¿ıÔ˘Ì ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi Ô‰ËÁfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ·ÎÚÈ‚‹˜ ı¤ÛË (Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜) ÙÔ˘ ªÔχ‚Ô˘.∫. ÙÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ Δ.. ¶·Ï·ÈfiÙÂÚ·. 4. ¶Ò˜ ÁÚ¿ÊÂÙ·È ϤÔÓ ÌÈ· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË. ŒÙÛÈ. Ë ·ÚÔ˘Û›· ‚Ô˘ÓÒÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷο.. ‰-™. ªÈ· ‰È‡ı˘ÓÛË Â›¯Â ÙËÓ ÂÍ‹˜ ÌÔÚÊ‹: ¶ÚÔ˜ ÕÚË ∞ÛÏ·Ó›‰Ë ¶ÂÚ·¯ÒÚ· ¡ÔÌÔ‡ KÔÚÈÓı›·˜ 1. Ë ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. √ÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·˘Ù¿.¿. Á. ‚-°. ¿Óˆ ÛÙÔÓ ‚Ú¿¯Ô Î.∫. 6. Á›ÓÔÓÙ·È Î·Ù·ÓÔËÙ¿ ÌfiÓÔ Ì ÙË ÁÓÒÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ı¤Û˘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ¢ÂÓ ÏËÚÔÊÔÚ› ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Á‡Úˆ ·fi ·˘ÙfiÓ.∫. ™˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ı¤ÛË. Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Î.547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·23 °Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ¢È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ √ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi˜ ÎÒ‰Èη˜: ∏ Ù·¯‡ÙËÙ· ‰È·Î›ÓËÛ˘ Ù˘ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜ ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› ηٷÎfiÚ˘Ê· Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒÓ Îˆ‰›ÎˆÓ (Δ. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™TI™ ∂ƒøΔ∏™∂I™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏ΔE™ Δ√À μπμ§π√À Δ√À ª∞£∏Δ∏ 1. ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ. ‹ ¶ÚÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫·Ï·˚Ù˙›‰Ë ¢‹ÌËÙÚ·˜ 45 ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË Œ‚ÚÔ˘ ∫¿ÓÙ ÌÈ· ¤Ú¢ӷ ÛÙÔ ÙÔÈÎfi Ù·¯˘‰ÚÔÌÂ›Ô Î·È ··ÓÙ‹ÛÙ ÛÙȘ ÂÍ‹˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ: ¶Ò˜ ‰›ÓÂÙ·È ¤Ó·˜ Δ.. ¶ÔÈÔ˘˜ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÂ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Δ. ÔÎÙÒ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·Ó·ÙÔÏÈο. ¶ÏËÚÔÊÔÚ› ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Á‡Úˆ ·fi ·˘ÙfiÓ. ·Ú·ÏÈ·Îfi ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ. Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ› ÎÒ‰ÈΘ. Ë Â¿ÚÎÂÈ· ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡ ηϋ˜ ÔÈfiÙËÙ·˜. £¤ÛË °ÂˆÁÚ·ÊÈ΋ ¶ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ªÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· ¶ÏËÚÔÊÔÚ› Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÂÓfi˜ ÙfiÔ˘. √È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÂÓfi˜ ÙfiÔ˘ ›ӷÈ: Ë ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔÓ πÛËÌÂÚÈÓfi. 23 . ª ∞ £ ∏ ª ∞ 2 ∏ ÛËÌ·Û›· Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ı¤Û˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ªÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: 1. ·-™. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο: ‚fiÚÂÈ· ¤ÍÔ‰Ô. ™¯ÂÙÈ΋ ¢ÂÓ ÏËÚÔÊÔÚ› Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÂÓfi˜ ÙfiÔ˘.

¿. Ì ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜. ÙÔ Â›Â‰Ô ıÔÚ‡‚Ô˘ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÎÙÏ. ÔÈ Ôԛ˜ ı· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÌÈ· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ·ÁÔÚ¿. ÙËÓ Â˘ÎÔÏ›· ÚfiÛ‚·Û˘. ÙÔÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘.ª. 1-‚. Ï›ÌÓ˜. ∞Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈÎfi. ˆ˜ ¤Ó·˘ÛÌ· ÁÈ· ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. 2.. ·ÔÛȈÒÓÙ·˜ fiÛ· Èı·ÓÒ˜ ı· ·¤ÙÚÂ·Ó ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿. μfiÚ·). fi¯È fï˜ Ì ıÂÚÌfiÊÈÏ· Ê˘Ù¿. ¿Ú· ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ì ÙÔ Îϛ̷ Ù˘ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ËÂÈÚˆÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Îϛ̷ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ fiψÓ. ¿Ú· ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ì ӷ ¤¯ÂÈ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Î·È ÂÌÔÚÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ì ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ¯ÒÚ· Î. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À μπμ§π√À Δ√À ª∞£∏Δ∏ 1. ñ μÚ›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· Ì ÙËÓ ¶. ÙËÓ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ÁÈ· ÎÔχÌÈ Î. fiÛÔÈ ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ô˘Ó ÌÈ· ·ÁÁÂÏ›· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ô˘ Ô˘ÏÔ‡Ó. ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ Î‡ÚÈ· ηÙÔÈΛ·. ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ·fi Ù· ¯ÈfiÓÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏÈÒÛÂÈ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ˘fiÁÂÈÔ˘˜ ˘‰ÚÔÊÔÚ›˜. Ë ºÏÒÚÈÓ· ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ (ηٿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË) 41Æ ‚fiÚÂÈÔ Ï¿ÙÔ˜ Î·È 21Æ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜. ı¿Ï·ÛÛ·. ŒÙÛÈ. ‰È¿ÊÔÚ˜ ˘ËÚÂۛ˜. ∫‡ÚÈÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Â›Ó·È Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È Ë ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·fi„ÂˆÓ ¿Óˆ ÛÙ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. ÙÔÓ fiÚÔÊÔ (¯·ÌËÏ¿-„ËÏ¿). ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·fiÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·fi ÙÔ ‚Ô˘Ófi. ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÓfi˜ ÛÈÙÈÔ‡ Ì ٷ ÈÔ ÂÈı˘ÌËÙ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙË ¯·ÌËÏfiÙÂÚË Î·Ù¿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÙÈÌ‹. ÓÔÛÔÎÔÌ›·. ªÈ· ÌÂÁ¿Ï˘ ÛËÌ·Û›·˜ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· οı ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Â›Ó·È Ë ·fiÊ·ÛË ·ÁÔÚ¿˜ ηÙÔÈΛ·˜. Ì ÙÔ ˘„fiÌÂÙÚfi ÙÔ˘˜. ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÙË ı¤ÛË Ù˘ ηÙÔÈΛ·˜ ˆ˜ ÚÔ˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜. ñ ∞¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. Û ۯ¤ÛË Ì ¿ÏϘ fiÏÂȘ (¶¿ÙÚ·. ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ‚Ô˘Ó¿ (μ¤ÚÓÔ.¢. ∂›Ó·È ÛÎfiÈÌÔ Ó· ˘ÂÓı˘Ì›ÛÔ˘Ì ‰˘Ô-ÙÚ›· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÁÂÓÈο ÙÔ Îϛ̷ ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∂›Ó·È ¤ÙÛÈ Èı·Ófi Ó· ¤¯ÂÈ Â¿ÚÎÂÈ· ÓÂÚÔ‡ ·fi Ù· Ú‡̷ٷ Ô˘ ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ·fi Ù· ‚Ô˘Ó¿ ·˘Ù¿ ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ·. ¡· ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙȘ Èı·Ó¤˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ÂÓfi˜ ÙfiÔ˘ Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÙÔ˘ ı¤ÛË. ñ μÚ›ÛÎÂÙ·È Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ¡·‡ÏÈÔ.°. ∂›Ó·È ÂÔ̤ӈ˜ ÏÔÁÈÎfi ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. Δ· ˘fiÏÔÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο οı fiÏ˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·fiÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·.547_08 24 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·24 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y ∞ÓÙ›ıÂÙ·. ∞fi ÁˆÚÁÈΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ÙÔ ˘„fiÌÂÙÚfi ÙÔ˘. ‰›ÓÂÈ fï˜ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ¶·›ÚÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙË ºÏÒÚÈÓ· Î·È ·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙË ı¤ÛË Ù˘ Û ¤Ó·Ó ÁˆÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎfi ¯¿ÚÙË ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÍ·Á¿ÁÔ˘Ì ٷ ÂÍ‹˜ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·: ñ ∞Ó Î·È ‰Â ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ. ÂÓÒ ÙÔ ¡·‡ÏÈÔ 37Æ 30ã μ Î·È 23Æ ∞. ›Ù ÚÒÙ˘ ›Ù ÂÍÔ¯È΋˜ (Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È Ë 2Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·). ¿ÏϘ fiÏÂȘ ÎÙÏ. ñ Œ¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈ̘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ. Ë Û¯ÂÙÈ΋ ı¤ÛË ÂÓfi˜ ÙfiÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ οÔÈÔ ‹ οÔÈ· ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ (fiˆ˜ ‚Ô˘Ó¿.¿. Ì ÙËÓ Â˘ÎÔÏ›· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ (Ì ‚¿ÛË ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ) ÎÙÏ. ¡· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ı¤Û˘ ÛÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. 4-Á. . ‰ÈfiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÔÚÔ¤‰ÈÔ. ¿Ú· ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ì ӷ ¤¯ÂÈ „˘¯ÚfiÙÂÚÔ Îϛ̷ ·fi ·˘Ùfi. ∫·‚¿Ï·). ÙË ÁÂÈÙÓ›·Û‹ Ù˘ Ì ۯÔÏ›·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿. 2-‰. EÓ‰ÂÈÎÙÈο. Ì ÙË ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ηıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹.) ÌÔÚ› Ó· ÌË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ı¤Û˘. Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÂÌ‚·›ÓÂÈ fiÙ·Ó ÙÔ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‹ fiÙ·Ó ÌÈ· ÔÌ¿‰· ‰Â ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ‹ fiÙ·Ó Î·ı˘ÛÙÂÚ› ˘ÂÚ‚ÔÏÈο. fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ Ò˜ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ô ÙfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Á‡Úˆ ÙÔ˘. ∞˘Ù‹ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Ì ÙË ÊÚ¿ÛË: «¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜». ¶·Ú¤¯ÂÈ Â›Û˘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ô ÙfiÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó Û’ ·˘ÙfiÓ. ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ™ÙËÓ 1Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÔÚÈṲ̂ӷ ·È‰È¿ ›Ûˆ˜ ‰˘ÛÎÔÏ¢ÙÔ‡Ó Ó· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›· Ù˘ fiÏ˘ Ì ÙÔ Îϛ̷ Ù˘. 3-·. Ù· ÔÔ›· ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜. 2. ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË √È Ì·ıËÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Ë ÌÈ· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË. 3. ¿Ú· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ¤¯ÂÈ ÁˆÚÁÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹. ÙÚ¿Â˙˜. ªÂ ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi ·˘Ùfi ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎÂ Ë 1Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·.

ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ∂χıÂÚÔ Û¯fiÏÈÔ. CD. ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘. ı·Ï·ÛÛÒÓ. Ô‡. ∞ı‹Ó· £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ¶¿ÙÚ· ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ §¿ÚÈÛ· (£) (£) (£) (£) (¶) 6. 8. ∂ÍËÁ› Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó··ÚÈÛÙ¿ Ô ¯¿ÚÙ˘ (ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÌÔÚÊÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜. ¶Ôχ ·Ô‰ÔÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ¿ÙÏ·ÓÙ·. fiÛÔ ÈÔ Ú˯‹ Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÙfiÛÔ ÈÔ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ). ˆ˜ ÂÚÁ·Ï›· ÌÂϤÙ˘ Ù˘ ı¤Û˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. Î·È ÛÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ ı· ÂÛÙÈ·ÛÙ› ÙÔ Ì¿ıËÌ·.¯. ÙÔ ÔÔ›Ô ˙ËÙ¿Ì ·Ú¯Èο Ó· ۯ‰ȿÛÔ˘Ó ·fi ÌÓ‹Ì˘ Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ·ÓÙÈÁÚ¿„Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÌÈÎÚfi ¯ÒÚÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÙ·È. ‚È‚Ï›·. 3. ÙÔ ˘fiÌÓËÌ·. ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÎÏÈÌ·ÙÈÎfi˜. ¡· Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÓÔËÙÈÎÔ‡˜ ¯¿ÚÙ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ı· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· Ì·ı‹Ì·Ù· (∂˘ÚÒË). ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ¯¿ÚÙ˜. ÏÈÌÓÒÓ ÎÙÏ. DVD. Ô ÁˆÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎfi˜. ∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË Â›Ó·È ıÂÌÂÏÈÒ‰Ô˘˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÁˆÏÔÁ›·˜ÁˆÁÚ·Ê›·˜ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘ÙfiÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ ·Ó·ÚÙË̤ÓÔÈ ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËÏÔÈ ¯¿ÚÙ˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ‰È‰·Ûηϛ·˜. ·Ó¤ÁÂÚÛË ÎÙÈÚ›ˆÓ Î. ı¤ÛÂȘ Î·È Î·Ù¢ı‡ÓÛÂȘ ÔÚÔÛÂÈÚÒÓ ÎÙÏ. ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ÎÙÏ. Δ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· ··ÓÙÔ‡Ó ÔÈ ¯¿ÚÙ˜ ›ӷÈ: ÙÈ. ΔÔ ¯·ÚÙÔÓfiÌÈÛÌ· ÙˆÓ 20 f (Î·È Ù· ¿ÏÏ· ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·Ù·) ¤¯ÂÈ ¤Ó·Ó ¯¿ÚÙË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ (Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ¿ Ù˘). Ù· ·È‰È¿ ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ‹ ¢¯¤ÚÂÈ· ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘. Ù˘ ı¤Û˘ Î·È Ù˘ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÔÚÔÛÂÈÚÒÓ. Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ¯¿ÚÙ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ·fi ÂΛÓÔ˘˜ ÙÔ˘ Ì·ıËÙÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘.¯. ÂÚÈÔ‰Èο. ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ÎÙÏ. ÁˆÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎfi. ∂›Ó·È ·Ú·ı·Ï¿ÛÛȘ. ∂›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ù· ·È‰È¿ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ó· ηٷÛ΢¿˙Ô˘Ó ÓÔËÙÈÎÔ‡˜ ¯¿ÚÙ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È (ÛÙ·‰È·Î¿) ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘.). ‰È·Ê¿ÓÂȘ. 2. 5. ÔÙ·ÌÒÓ. ‰‡Ô Â›Ó·È ‰ÈÓ¤˜ Î·È ÌÈ· Û ‚Ô˘Ófi. μ·ÛÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ù· ·È‰È¿ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÓÔËÙÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È Ûã ·˘Ùfi ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÂÔÙÈο ̤۷ fiˆ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜. ÚÔ˚fiÓÙ· ÁˆÚÁÈο. ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó ÛËÌ›· Î·È ÁÂÁÔÓfiÙ·. ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ Ó· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› Ë ÓÔËÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Ì ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Ù· ·ÚÈ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ˘ ‰È·ÌÂÏÈÛÌÔ‡. ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ÈÔ Â‡¯ÚËÛÙÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÙÔ›¯ÈÔ˘˜. ÁÈ·Ù›. ª ∞ £ ∏ ª ∞ 3 ªÂÏÂÙÒÓÙ·˜ Ì ¯¿ÚÙ˜ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ªÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: 1. ‚.547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·25 °Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À Δ∂Δƒ∞¢π√À ∂ƒ°∞™πø¡ 1. Á. ·ÏÏ¿ ·ÚÎÂÙ¿ ÌÈÎÚÔ‡˜. ÂÓÒ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔÈ ¯¿ÚÙ˜ ÙÔ˘ μÈ‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ª·ıËÙ‹. ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ (. ÓfiÌÈÛÌ· ‹ ¯·ÚÙÔÓfiÌÈÛÌ· ÙÔ˘ ¢ÚÒ Ì ¯¿ÚÙË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ÙËÓ Îϛ̷η ÎÙÏ. Ô ·Ú·ÁˆÁÈÎfi˜ ÎÙÏ. ¶·Ú·ı·Ï¿ÛÛȘ Â›Ó·È ÔÈ ÂÙ¿. 1. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘ÙfiÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˙ËÙ¿Ì ·fi Ù· ·È‰È¿ Û οı ¢ηÈÚ›· Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›˙Ô˘Ó ÂÚÈÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¿ÙÏ·ÓÙ· Â›Ó·È ÂχıÂÚË ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Î·È Ë ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋. ηٷÛ΢‹ Ù¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ. 3. √È ¿ÙÏ·ÓÙ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Â›Û˘ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ÛÙÔȯ›· Î·È ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ¯¿ÚÙ˜ Ô˘ ‚ÔËıÔ‡Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ Ì¿ıËÌ·.¿. ·Ó·˙‹ÙËÛË ÂÚÁ·Û›·˜. £· Ú¤ÂÈ Â›Û˘ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û˘¯Ó¿ Ô Ï¢Îfi˜ ¯¿ÚÙ˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÎÔfi. fiÛÔ ÈÔ ÔÚÂÈÓfi ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ ÙfiÛÔ ÈÔ Î·Ê¤ ÙÔ ¯ÚÒÌ·. 4. ÁÂÓÈÎÔ‡˜ Î·È ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡˜. ∂χıÂÚË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. 25 . √ ¯ÒÚÔ˜ Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÌÈÎÚfi˜.) Ó· ·ÊÈÂÚÒÓÂÈ Ï›Á· ÏÂÙ¿ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù· ·È‰È¿ Ó· ÂÍÔÈÎÂȈıÔ‡Ó Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘. ∞Ó·˙‹ÙËÛË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. √ ηıËÁËÙ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤Ó· ›‰Ô˜ ¯¿ÚÙË (. Ò˜. ™Â ¿ÏÏË Â˘Î·ÈÚ›· ÌÔÚ› Ó· ˙ËÙËı› ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÎfiÓ· Ù˘ Ë›ÚÔ˘. ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘. 9. √È ¯¿ÚÙ˜ Ô˘ ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Â›Ó·È Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜. BfiÏÔ˜ ∞¯·ÚÓ¤˜ (ªÂÓ›‰È) πˆ¿ÓÓÈÓ· ÷ÓÈ¿ ∫·‚¿Ï· (£) (¶) (μ) (£) (£) ·. 7. ∞Ó Â·Ó·ÏËÊı› ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Ë ¿ÛÎËÛË ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË. 10.. 2. 2.

ΔÚ›· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù· ÔÔ›· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ›ӷÈ: ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ٤ÙÔÈ· ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔÓ πÛËÌÂÚÈÓfi Î·È ÙÔÓ μfiÚÂÈÔ ¶fiÏÔ. ‚-ÌÈÎÚ‹. Ô ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi˜ øηÓfi˜. ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο ¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜ ‹ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ (¯ÂÚÛfiÓËÛÔÈ. Ì ÙË ÌÂϤÙË ÙˆÓ Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ¯·ÚÙÒÓ. Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ) ÛÙȘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Ù˘ Ë›ÚÔ˘ ÎÙÏ. ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ·˘Ù‹ Ë Ê¿ÛË ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ÁÂÈÙÓ›·ÛË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Ì ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË ÁÚ‹ÁÔÚË Î·È Ì ¯·ÌËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ fiÚˆÓ (ÂÙڤϷÈÔ. ‰-§. Ô μfiÚÂÈÔ˜ ¶fiÏÔ˜. ‚-™. ·ÊÔ‡ Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜. ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË Ù˘. ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ «ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ» Ë›ڈÓ. Ù· √˘Ú¿ÏÈ· ŸÚË) ÎÙÏ. μÚ›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋. ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi Ù‡Ô Îϛ̷ÙÔ˜ ÎÙÏ. ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ì ¯·ÌËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ ÎÙÏ. ‰-∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi˜.547_08 26 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·26 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y 3.).000 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·). fiˆ˜ ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Ï¿ÙÔ˘˜ Î·È Ì‹ÎÔ˘˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Ë ‹ÂÈÚÔ˜. ¡· ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó. Ë ∞ÊÚÈ΋.¯. Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ¯·ÚÙÒÓ. ·ÊÔ‡ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ï›ÁÔ (1-2 ÏÂÙ¿) ÙÔ ¯·ÚÙÔÓfiÌÈÛÌ·. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο. √È Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ̤۷ ÛÙȘ Ôԛ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ‹ÂÈÚfi˜ Ì·˜ ›ӷÈ: ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ (ÂÚ›Ô˘) 36Æ ¤ˆ˜ 71Æ ‚fiÚÂÈÔ Î·È ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ ‰˘ÙÈÎfi 9Æ ¤ˆ˜ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 68Æ. ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ∑ËÙ¿Ì ·fi Ù· ·È‰È¿ Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÔ˘Ó Û ¤Ó· Ï¢Îfi ¯·ÚÙ› ÙÔ ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ (1Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘). ÎfiÏÔÈ ÎÙÏ. ‰ÈÔÚıÒÓÔ˘Ó Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. ÙËÓ ∞Û›· Î·È ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À Δ∂Δƒ∞¢π√À ∂ƒ°∞™πø¡ 1. ∫¿ı ÔÌ¿‰· ÂÈϤÁÂÈ ÌÈ· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ÚÔ¯ˆÚԇ̠ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ-‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘. ÙÔ °È‚Ú·ÏÙ¿Ú. ΔÔ Â‡ÎÚ·ÙÔ Îϛ̷ Ù˘ Ë›ÚÔ˘. ∫Ï›ÓÔ˘Ì Ì ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË fiÛˆÓ ¤Ì·ı·Ó Ù· ·È‰È¿ ·fi ÙÔ Ì¿ıËÌ·. 2. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À μπμ§π√À Δ√À ª∞£∏Δ∏ 1. ·-‡ÎÚ·ÙÔ. Â›Ó·È Î·Ïfi Ó· ˘ÂÓı˘Ì›ÛÔ˘ÌÂ. Ô πÛËÌÂÚÈÓfi˜. ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙË ı¤ÛË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¢›ÓÔ˘Ì ÂÚ›Ô˘ 15 ÏÂÙ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ∞ÎfiÌ· Î·È ÔÈ ÈÔ ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ۯÂÙÈο ÌÈÎÚ‹ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi 1. Á-™. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ∂˘ÚÒË ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ı¿Ï·ÛÛ˜ ·ÔÙÂÏ› ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó¤Ù˘Í·Ó ÙËÓ ·ÏÈ›·. ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ Ë›ÚÔ˘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË. ∂χıÂÚË ÂÈÏÔÁ‹. ∫·ÙfiÈÓ ˙ËÙ¿Ì ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó. 4. ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ˆ˜ ÛËÌ›· ·Ó·ÊÔÚ¿˜ (. 2. ¯¿ÚË ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› Ù˘ Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÔÈΛϘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ÒÛÙ ·˘Ùfi Ó· ÂÓÙ˘ˆı› ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘˜. Î·È ÌÂÙ¿ οı ÔÌ¿‰· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù¿ Ù˘. ∑ËÙ¿Ì ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∂Âȉ‹ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜ ·ÚÎÂÙ¿ ·È‰È¿ ‰Â ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÔÚÔÏÔÁ›·. ™ÙÔ μÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ª·ıËÙ‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ˙ËÙÂ›Ù·È ·fi Ù· ·È‰È¿ Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. Ë °·‡‰Ô˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ 34Æ 48ã μ – 24Æ 06ã ∞ Î·È ÙÔ ∫¿ÌÔ ¡Ù· ƒfiη ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ 38Æ 40ã μ – 9Æ 30ã ¢. ÒÛÙ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ Ó· ÂÈÎÚ·Ù› ÙÔ Â‡ÎÚ·ÙÔ Îϛ̷. ·-§. Ù· fiÚÈ¿ Ù˘. Á-∞Û›·. ΔÔ Â‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Ï¿ÙÔ˘˜ ηıÔÚ›˙ÂÈ Â›Û˘ ÙÔ˘˜ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÛÙËÓ ‹ÂÈÚfi Ì·˜. . Δ· ˘fiÏÔÈ· ·È‰È¿ ÚˆÙÔ‡Ó. Ó· Í·Ó·˙ˆÁÚ·Ê›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÔÓÙ¿˜ ÙÔ. Âȉڿ ıÂÙÈο ÛÙÔ Îϛ̷. Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· fiÛˆÓ ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È. Ù· ÔÔ›· ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ Ô ‰È‰¿ÛΈÓ.

‚˘ı›ÛÌ·Ù·) Î·È ÙÔÓ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰È·ÌÂÏÈÛÌfi (ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ. ÙÔ˘˜ ÈÛıÌÔ‡˜. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À Δ∂Δƒ∞¢π√À ∂ƒ°∞™πø¡ √È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚ˜. Ë ™Î·Ó‰ÈÓ·‚È΋ Î·È Ë ÃÂÚÛfiÓËÛÔ˜ Ù˘ °ÈÔ˘ÙϿӉ˘. ¯ÂÚÛfiÓËÛÔÈ) Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ÙȘ ‰ȿ‰Â˜. ™·Ú‰ËÓ›·. √ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÁÂÓÈ·ÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ì fiÌÔÈÔ ÙÚfiÔ ·ÓÙÏԇ̠·fi ηٿÏÏËÏÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ Îϛ̷. ÂÈ‚Ú·‚‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘ÙfiÓ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜. ∞-√. ∞ÔÙÂÏ› ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ì ÂχıÂÚË ·¿ÓÙËÛË. ∂›Ó·È ÛÎfiÈÌÔ Ó· ·ÊÈÂÚÒÛÔ˘Ì ϛÁ· ÏÂÙ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÙˆÓ ··ÓÙ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ηϤ˜. ∑-√. £-£. ı¿Ï·ÛÛ˜. Ù· ÔÙ¿ÌÈ· Î·È ÙȘ Ï›ÌÓ˜. ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Û ÔÌ¿‰Â˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ˙ËÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÂ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. μ-£. Ù· ÌÂÁ¿Ï· Î·È Ù· ÌÈÎÚ¿ ÓËÛÈ¿. Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÓËÛÈ¿. ∂-¶. ˙ËÙ¿ ·fi Ù· ̤ÏË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ó· Â·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ηٷϋÍÂÈ Ù· ·È‰È¿. ÙË ÁˆÏÔÁÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˙ËÙÂ›Ù·È ·fi Ù· ·È‰È¿ Ó· ‚ÚÔ˘Ó Î·È Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÁˆÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÔ‡ ¯¿ÚÙË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ (‚Ô˘Ó¿. ÙȘ ·ÓÔÈÎÙ¤˜ ı¿Ï·ÛÛ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˆÎ·ÓÔ‡˜. ÁÈ·Ù› ÛÎÔfi˜ Ù˘ Â›Ó·È Ë ÂÍÔÈΛˆÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË Î·È Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ·˘Ùfi˜ ·Ú¤¯ÂÈ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. Ë ÓfiÙÈ· ∂˘ÚÒË Â›Ó·È ÈÔ ÔÚÂÈÓ‹ ·fi ÙËÓ ‚fiÚÂÈ· Î·È ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi Ù· ·È‰È¿ Ô ‰È‰¿ÛÎˆÓ ÂÂÌ‚·›ÓÂÈ fiÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. ∂ÎÙfi˜ ·fi ·˘Ùfi. Ë μ·ÏηÓÈ΋. ¢-§. ÙȘ ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ı¿Ï·ÛÛ˜. ÓËÛÈ¿. ∫Ú‹ÙË. ™ÈÎÂÏ›·. ÙÔ˘˜ ÔÚıÌÔ‡˜. ∏ ∂˘ÚÒË. Ì ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘˜. ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ΔÔ Ì¿ıËÌ· Á›ÓÂÙ·È ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ̤ۈ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ∫‡ÚÔ˜ ÎÙÏ. ÚÔ˚‰Â¿˙ÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ù· ·È‰È¿ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· Ì·ı‹Ì·Ù·. ÙË ‚Ï¿ÛÙËÛË Î·È ÙȘ Ê˘ÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. fiˆ˜ Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∏ӈ̤ÓÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ Î·È ÂΛӷ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ (∫ÔÚÛÈ΋. ‰ȿ‰Â˜. ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÌÂϤÙË Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ¯·ÚÙÒÓ. ªÂ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È ·Ú¯Èο Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó Î·È Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙȘ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘˜. ™Δ-√. 2. ηÏfi Â›Ó·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÁÂÓÈΤ˜ ÂÚÈÁڷʤ˜ Î·È Ó· ÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÁÂÓÈο Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·fi Ù· ›‰È· Ù· ·È‰È¿. ÙȘ ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ı¿Ï·ÛÛ˜. Ë πÙ·ÏÈ΋. ∏-¶. 27 .) ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙ· ·È‰È¿ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó Ù· ÈÔ ‚·ÛÈο ÌÔÚÊÔÏÔÁÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ Ë›ÚÔ˘. ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÂÓ¿. Ù· „ËÏ¿ ‚Ô˘Ó¿. °-√. ÙȘ ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ‰ȿ‰Â˜. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™TI™ ∂ƒøΔ∏™∂I™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏ΔE™ TOY μπμ§π√À Δ√À ª∞£∏Δ∏ 1. ∏ ¯Ú‹ÛË ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎÒÓ ÂÈÎfiÓˆÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Â›Ó·È ÂÏ΢ÛÙÈ΋ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Î·È ÙÔ ÂÁ΢ÎÏÔ·È‰ÈÎfi ΛÌÂÓÔ ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. ΔÔ ÓfiËÌ· Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È Ó· ·ÛÎËıÔ‡Ó Ù· ·È‰È¿ ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È ÛÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË.547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·27 °Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ª ∞ £ ∏ ª ∞ 4 ªÂÏÂÙÒÓÙ·˜ Ì ¯¿ÚÙ˜ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ¢È‰·ÎÙÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ªÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ› Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Î·È Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Û ¤Ó·Ó ¯¿ÚÙË Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ Ë›ÚÔ˘. ∏ π‚ËÚÈ΋. π-¶.

ÛÙÔÓ ÓfiÙÔ Ù˘ °·ÏÏ›·˜. Â›Ó·È Â›Û˘ ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ¯·ÚÙÒÓ. øÛÙfiÛÔ. ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ·. ¡· ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó. ÂÎÙfi˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ‚È‚Ï›Ô. ·ÎÙÔÁÚ·ÌÌ‹ (ÊÈfiÚ‰. ¤Î·Ó ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ì ٷ ÔÙ·ÌfiÏÔÈ· ÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û˘ÌʤÚÔ˘Û· χÛË Î·È ¤ÊÂÚ Û Â·Ê‹ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Î·È ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∏ ηٷÛ΢‹ ÙÔ˘ ∫·Ó¿Ï ¡Ù ªÈÓÙ›. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·Ù¿ÏÏËÏ˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ˘˜ √ÏÏ·Ó‰Ô‡˜ Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ Ù· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ƒ‹ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ª¿·˜. ‰ÈÒÚ˘Á˜. Δ· Ê˘ÛÈο Î·È ÁˆÌÔÚÊÔÏÔÁÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ Ë›ÚÔ˘ ÛÙ· ÔÔ›· ı· Á›ÓÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ ›ӷÈ: ı¿Ï·ÛÛ˜. ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Â›Ó·È Ì›˙ÔÓ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÙËÚËıÔ‡Ó Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ηٿÏÏËÏˆÓ ¯·ÚÙÒÓ. ∏ ¯Ú‹ÛË ÔÈÎÈÏ›·˜ ¯·ÚÙÒÓ Î·È Ë Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Û‡ÓÙÔÌ· ı· Ù· οÓÂÈ Èηӿ Ó· ¯·Ú¿ÛÛÔ˘Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì ‰È¿ÊÔÚ· ̤۷ ÚÔ˜ ‰È¿ÊÔÚ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ. ∂›Ó·È Ôχ ¯Ú‹ÛÈÌË ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂٷ͇ ·ÓıÚÒˆÓ ·fi ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ·ÔÎÔÌ̤Ó˜ Ë ÌÈ· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË. ¡· ¯·Ú¿ÛÛÔ˘Ó ¿Óˆ ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ¯¿ÚÙË ¤Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ·fi ÌÈ· ı¤ÛË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Û ÌÈ· ¿ÏÏË. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ··Ú·›ÙËÙÔÈ Î·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔÈ ÁÈ· fiÏ· ۯ‰fiÓ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Ù˘ ÁˆÏÔÁ›·˜-ÁˆÁÚ·Ê›·˜.¿. ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·Ï˘Ì̤Ó˜ Ì ‰¿ÛË. Ë πÛÏ·Ó‰›· ·Ú¿ÁÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ Ï·¯·ÓÈÎÒÓ Ô˘ ηٷӷÏÒÓÂÈ. ‰ȿ‰Â˜. Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ·Ó·ÁχÊÔ˘ Î·È ÙÔ›ˆÓ („ËϤ˜ ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜. ‹‰Ë ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜. ™Ù· ·ÓıÚˆÔÁÂÓ‹ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚Ô˘Ì ÙȘ fiÏÂȘ (΢ڛˆ˜ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜). ÌÂÁ¿Ï· ÊÚ¿ÁÌ·Ù·. Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÁˆıÂÚÌ›·˜. ÔÙ¿ÌÈ·. οÙÈ ·‰È·ÓfiËÙÔ ÌÂÚÈΤ˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÚÈÓ. ı¿Ï·ÛÛ˜ Î. ∏ Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Ì ηӿÏÈ·. ˘Ôı·Ï¿ÛÛȘ ·ÚÙËڛ˜. ·fi ÙȘ Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘ ¢Ô‡Ó·‚Ë Ì¤¯ÚÈ ÙË μfiÚÂÈ· £¿Ï·ÛÛ· (∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ) ‹ ÙË μ·ÏÙÈ΋. Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ‹ ·ÏÏÔÈÒÛÂÈ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.547_08 28 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·28 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y ª ∞ £ ∏ ª ∞ 5 ªÂÏÂÙÒÓÙ·˜ Ì ¯¿ÚÙ˜ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ªÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: 1. Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ (·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ. ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. 3. ÌÂÁ¿Ï˜ ‰ȿ‰Â˜ Ì ηٿÏÏËÏÔ Îϛ̷. Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ¿ÏϘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ΔÔ Îϛ̷ ‹Ù·Ó ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ηıÔÚÈÛÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Ê˘ÙÒÓ ‹ Ï·¯·ÓÈÎÒÓ. ∞ÈÁ·›Ô.¿. ‚Ô˘Ó¿. ¢ÓÔÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ·ÌÂÏÈÔ‡. ηӿÏÈ·. ÁÂÈÙÓ›·ÛË Ì ¿ÏϘ Ë›ÚÔ˘˜.¯. ‰ËÏ·‰‹ ¯¿ÚÙ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘. Δ· ηӿÏÈ· ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Á›ÓÂÙ·È Ô ‰È¿ÏÔ˘˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Ì ÏÔ›Ô. . ÎÏÂÈÛÙ¤˜ Î·È ·ÓÔÈÎÙ¤˜ ı¿Ï·ÛÛ˜. ÌÂÁ¿Ï˜ Á¤Ê˘Ú˜. Ë ·ÏÈ›· ÛÙ· ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈÓfiÙ·Ó ÌfiÓÔ ÛÙȘ ·Ú¿ÎÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜. √ ÁˆÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ôηχ„ÂÈ ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È ÌfiÓÔ ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ·Ó¿Ï˘Û˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÌÂÁ¿Ï˘ Îϛ̷η˜. Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ ÂÌÔÚ‡̷ٷ Î·È ·ÓıÚÒÔ˘˜. ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ˆÎ·ÓÔ‡˜ (·ÏÈ›· ·ÓÔÈÎÙ‹˜ ı¿Ï·ÛÛ·˜). Â¤ÙÚ„ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÎÚ·ÛÈÔ‡ ·fi ÙÔ §·ÁÎÂÓÙfiÎ Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜. fiÏÓÙÂÚ ÛÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›·) Î. ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÔÙ·ÌÒÓ Ô˘ ΢ÏÔ‡Ó Û Â›Â‰Ô ¤‰·ÊÔ˜). ·Ú¯È¤Ï·ÁÔ˜). ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ú·‚ϤÔ˘Ì fiÙÈ Ú˘·›ÓÂÈ ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ¯·ÌËÏ¿ ÔÚÔ¤‰È·. ΔÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ‹ ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ ÌÔÚÔ‡Û ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ó· ηıÔÚ›˙ÂÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ‰È·‚¿ÛÂȘ-Û‹Ú·ÁÁ˜. ™‹ÌÂÚ·. Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ Ë›ÚÔ˘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ·ÓıÚˆÔÁÂÓ¤˜  ÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ÃÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÌÈ· ÔÈÎÈÏ›· ¯·ÚÙÒÓ. Ë Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ. ∏ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ÌÔÚ› Ó· ‰Â›ÍÂÈ ˆ˜ Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ οÔÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰‡ÛÎÔÏ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È Ì Â›ÁÂÈ· ̤۷ χÓÔÓÙ·È Ì ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ. Ô˘ Â¤ÙÚ„ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù¯ÓËÙÒÓ ÏÈÌÓÒÓ Ì ÊÚ¿ÁÌ·Ù· ÛÙ· ÔÙ¿ÌÈ·. 2. Ù· ¤ÚÁ· ÌÂÁ¿Ï˘ Îϛ̷η˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛ΢·ÛÙ› (. Ë ·Ô„›ÏˆÛË ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ. ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ıÂÚÌfi Îϛ̷. √È Û‹Ú·ÁÁ˜ Ô˘ ÂÓÒÓÔ˘Ó ÙËÓ πÙ·Ï›· Ì ÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· Î·È ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›· Â›Ó·È ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙÔ ÍÂ¤Ú·ÛÌ· ÂÌÔ‰›ˆÓ Ô˘ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· Ê¿ÓÙ·˙·Ó ·Ó˘¤Ú‚ÏËÙ·. ·ÎÙ¤˜. ‰È¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ πÛıÌÔ‡ Ù˘ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘. Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. Ê˘ÛÈο Û‡ÓÔÚ· Ù˘ Ë›ÚÔ˘. Ï›ÌÓ˜. ™ÙËÓ ∂˘ÚÒË. Î·È Ó· ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙȘ ÏËÌ̇Ú˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ ı·Ï·ÛÛÈÓÔ‡ ÓÂÚÔ‡ ÛÙ· ¯·ÌËÏ¿ ‰¿ÊË ÙÔ˘˜ (·˘Ù¿ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜). ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÂȉÒÓ ¯·ÚÙÒÓ Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο Ê˘ÛÈο Î·È ·ÓıÚˆÔÁÂÓ‹ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ∂˘ÚÒ˘.). ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ÁÂÓÈÎÔ› ÎÏÈÌ·ÙÈÎÔ› Ù‡ÔÈ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ı¤ÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ.

∂›Ó·È ÌÈ· ˘‰ÚÔ‚fiÚ· ηÏÏȤÚÁÂÈ· Ô˘ ı¤ÏÂÈ ‰ÈÓ¿. Ó· ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ. ·ÏÏ¿ Î·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‰ȿ‰Â˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï· ÔÙ¿ÌÈ· (¢Ô‡Ó·‚˘. πÛ·Ó›·). ‚. ƒ‹ÓÔ˜. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘ÙfiÓ Ô ‰È‰¿ÛÎˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‰›ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ-Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜. πÙ·Ï›·. ÙÔÓ ¢Ô‡Ó·‚Ë. °ÂÚÌ·Ó›·. ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. Î·È ·fi ¿ÏÏ· ÌÈÎÚfiÙÂÚ·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ô‡. Ò˜. Á) ∂χıÂÚË ·¿ÓÙËÛË (¤Ú¢ӷ). ŒÏ‚·˜). ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·29 °Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY 4. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ò˜. ‰) ∂χıÂÚË ·¿ÓÙËÛË. 29 . ‡ÊÔÚ· Î·È ·Ú‰Â˘fiÌÂÓ· ‰¿ÊË. °ÂÚÌ·Ó›·. ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯Ô˘Ó fiϘ ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ‚·Ì‚·ÎÈÔ‡. ΔÔ ‚·Ì‚¿ÎÈ Î·ÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È Û ۯÂÙÈο Â›‰˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ¿Ú‰Â˘Û˘. ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÁÈ·Ù› ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È fi¯È Û οÔȘ ¿ÏϘ (ÂÂȉ‹ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·˘Ù¤˜ ˘‹ÚÍ·Ó ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËϘ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÔÈÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÏÈı¿Óıڷη). ∂χıÂÚË ·¿ÓÙËÛË. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο: °·ÏÏ›·. √È fiÏÂȘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ·Ú·ı·Ï¿ÛÛȘ. ÁÈ·Ù›) ÙȘ Ôԛ˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó·˜ ¯¿ÚÙ˘. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ·Ó¤ÙÚ„ ÙȘ ·fi„ÂȘ ·˘Ù¤˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÙÈ. ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË Ò˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ √ÏÏ·Ó‰Ô› ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜ (Ì ٷ ÊÚ¿ÁÌ·Ù·-fiÏÓÙÂÚ). Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ ηÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È ·˘Ùfi ÙÔ Ê˘Ùfi. ∫‡ÚÔ˜. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÂıÔ‡Ó ÔÏϤ˜ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ··ÓÙÒÓÙ·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ¯·ÚÙÒÓ. Ó· ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. Δ· ·È‰È¿ ÌÔÚÔ‡Ó Â‡ÎÔÏ·. ∞˘ÛÙÚ›· ÎÙÏ. ∏ ƒÔ˘Ì·Ó›· ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ ‰ÈÓ¤˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Î·È ‰È·ÚÚ¤ÂÙ·È ·fi ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÙ¿ÌÈ. ªÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ÔÈÎÈÏ›·˜ ¯·ÚÙÒÓ Î·È ÙË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Û‡ÓÙÔÌ· ı· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ·ÔÎÚ˘ÙÔÁÚ·ÊÔ‡Ó fiϘ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó·˜ ¯¿ÚÙ˘ Î·È Ó· ÙȘ ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. Ó· ˙ËÙ¿ Â·Ó¿ÏË„Ë ·fi ̤ÏË ¿ÏÏˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™TI™ ∂ƒøΔ∏™∂I™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏ΔE™ TOY μπμ§π√À Δ√À ª∞£∏Δ∏ 1. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À Δ∂Δƒ∞¢π√À ∂ƒ°∞™πø¡ ·) ΔÔ «√ÚÈ¿Ó ∂ÍÚ¤˜» ÂÚÓÔ‡Û ·fi ÙȘ ÕÏÂȘ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ Ë Î·Ù·Û΢‹ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ Û ÙfiÛÔ ÔÚÂÈÓfi ÙÔ›Ô ·ÚÔ˘Û›·˙ ÌÂÁ¿Ï˜ Ù¯ÓÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜. ™‹ÌÂÚ· Ô ∂˘Úˆ·›Ô˜ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÂÚÓ¿ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ı¤ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÁÈ·Ù›. fiÙÈ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó „ËÏ¿ ‚Ô˘Ó¿ (ÕÏÂȘ). ·. ÙÔ Îϛ̷) ηıfiÚÈ˙ ٷ ¿ÓÙ· Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹. ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ. Ô‡. ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î. πÛ·Ó›·. ¡· ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó Î·È Ó· ÈÂÚ·Ú¯Ô‡Ó ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ (ÙÈ. ·Ó ‰Â Á›ÓÂÈ ÛˆÛÙ‹ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ÛˆÛÙ‹ ‰ÈÂÚÁ·Û›·-·ÓÙ·ÏÏ·Á‹. 2. Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ˘ÔÌÓ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚fiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ‚·Ì‚·ÎÈÔ‡. ‚) ¢ÈfiÙÈ Ô ¢Ô‡Ó·‚˘ ÂÚÓ¿ ̤۷ ·fi ÙȘ ÛÙÂÓ¤˜ ÎÔÈÏ¿‰Â˜ ÙˆÓ ‚Ô˘ÓÒÓ Î·È ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó ÙÔ‡ÓÂÏ. ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó. ™ËÌ›ˆÛË: ∏ ÓÙÂÙÂÚÌÈÓÈÛÙÈ΋ Û¯ÔÏ‹ Ù˘ ÁˆÁÚ·Ê›·˜ ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÙ·Ó fiÙÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ (ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ. ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ªÔÏÔÓfiÙÈ ˙ËÙÂ›Ù·È ·fi οı ÔÌ¿‰· Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÌfiÓÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. °·ÏÏ›·. Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·È‰È¿ ‰Â ı· ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ·Ú¿ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ̤ÚÔ˜ fiÛˆÓ ı· ¤ÚÂ ӷ Ì¿ıÔ˘Ó. ¿Ú· ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¢Ô‡Ó·‚Ë. Á. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο: ∂ÏÏ¿‰·.¿. ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤Ó˜ ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÔÚÂÈÓ¤˜ Ì¿˙˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË (ÓfiÙÈ· ∂˘ÚÒË) ‹ ÁÈ· ÙÔ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·Ôı¤Ì·Ù· ÏÈı·ÓıÚ¿ÎˆÓ (μ¤ÏÁÈÔ.

·ÏÏ¿ Â͢ËÚÂÙ› ÙÔ˘˜ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜. Ë ÔÔ›· ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÈ ÙȘ ΢ڛ·Ú¯Â˜ ÌÔÚʤ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÂΛӢ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ ÌÔÚʤ˜ (. ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜.. ∞fi ÙË ÌÂϤÙË ÙˆÓ ÛΛÙÛˆÓ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ù· Ú‡̷ٷ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ‡Ï˘ Î·È ıÂÚÌÔÙËÙ·˜ (‰ËÏ·‰‹ Ì¿ÁÌ·ÙÔ˜) ÙÔ˘ Ì·Ó‰‡· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡Ó ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ϿΘ ¿Óˆ ÛÙȘ Ôԛ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ‹ÂÈÚÔÈ. √È ÁˆÏÔÁÈÎÔ› ·ÈÒÓ˜ ‰È·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜.). πÔ˘Ú·ÛÈÎfi. Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ‹ Ù˘ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ‰ÂÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· http://www. ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ·Ó·ÏÔÁÈο ÔÈ ·ÈÒÓ˜ Î·È Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÁˆÏÔÁÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘.html ªÔÏÔÓfiÙÈ Ù· ·È‰È¿ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÛÙÔȯ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ıˆڛ· ÙˆÓ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ. ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÚÔÛÂÈÚÒÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÁˆÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Î·Ù¿ ÙËÓ . ™ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. ÙˆÓ ÚˆÙfiÁÔÓˆÓ ÙÂÙÚ·fi‰ˆÓ ÎÙÏ. Δ· ÛΛÙÛ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ Ì·Ó‰‡· (Û¯. 2. ·fi ¿Ô„Ë ¯ÚÔÓÈ΋˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜. ÙȘ ÂÔ¯¤˜ Î·È ÙȘ ÔÚÔÁÂÓ¤ÛÂȘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÌÂÏÂÙËı› ·fi Ù· ·È‰È¿. ŒÙÛÈ. fiÚË πÔ‡Ú·. ¶¤ÚÌÈÔ. 6. ΔÔ ÁˆÏÔÁÈÎfi ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· Ó· ηıÔÚ›ÛÂÈ Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÛÙ¿‰È· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ¿Óˆ ÛÙË °Ë. √ ›Ó·Î·˜ Ì ÙÔ˘˜ ÁˆÏÔÁÈÎÔ‡˜ ·ÈÒÓ˜. ∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ·ÈÒÓ· ÛÙË ÁˆÏÔÁ›· Â›Ó·È Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ·ÈÒÓ· ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÈÛÙÔÚ›·. ªÈ· ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ΛÓËÛ˘ ÙˆÓ Ï·ÎÒÓ Î·È Ù˘ Û˘ÓÂ·ÁfiÌÂÓ˘ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ı¤Û˘ ÙˆÓ Ë›ڈÓ. √È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ͤÚÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÁˆÏÔÁÈÎÔ› ·ÈÒÓ˜ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¯ÚfiÓÈ·. ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÎfiÈÌÔ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ÁÈ· ·È‰È¿). Δ· ·È‰È¿ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ∞’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÙË ıˆڛ· ÙˆÓ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ. Ô˘ Ú·ÎÙÈο ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÂÈÎÔÓÈÛÙ›.¯. √È ˘ԉȷÈÚ¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁˆÏÔÁÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘ –ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Î·È ÚÔ¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜– Â›Ó·È ÔÈ ·ÈÒÓ˜. ™ÙË ÁˆÏÔÁ›·.2). §Èı·ÓıÚ·ÎÔÊfiÚÔ) ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÂÚÈÔ¯ÒÓ fiÔ˘ ÌÂÏÂÙ‹ıËÎ·Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÚ›Ô‰ÔÈ (̤ۈ ·ÔÏÈıˆÌ¿ÙˆÓ) ‹ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ (. Δ· ÔÓfiÌ·Ù· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈfi‰ˆÓ (.. ÔÈ ÂÚ›Ô‰ÔÈ Î·È ÔÈ ÂÔ¯¤˜ (˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ˘ԉȷ›ÚÂÛË «ËÏÈ˘».edu/geology/anim11. ÌÂ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È¿ÚÎÂÈ·. Ô ªÂÛÔ˙ˆÈÎfi˜ ∞ÈÒÓ·˜ (Ë ÂÔ¯‹ Ù˘ «Ì¤Û˘ ˙ˆ‹˜») ·fi Ù· ·ÔÏÈıÒÌ·Ù· ÙˆÓ ‰ÂÈÓÔÛ·‡ÚˆÓ ÎÙÏ. Ô ¶·Ï·ÈÔ˙ˆÈÎfi˜ ∞ÈÒÓ·˜ (Ë ÂÔ¯‹ Ù˘ «·Ú¯·›·˜ ÌÔÚÊ‹˜ ˙ˆ‹˜») ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi Ù· ·ÔÏÈıÒÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÛÔÓ‰‡ÏˆÓ. ™‹ÌÂÚ· ‰È·Ó‡Ô˘Ì ÙÔÓ ∫·ÈÓÔ˙ˆÈÎfi ∞ÈÒÓ·. Ô ªÂÛÔ˙ˆÈÎfi˜ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ì ÙËÓ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ÙˆÓ ‰ÂÈÓÔÛ·‡ÚˆÓ). ÂÂȉ‹ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚÔÓÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· Ù˘ Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙ· ÂÙÚÒÌ·Ù·. ∏ Ù·ÍÈÓfiÌËÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·˘ı·›ÚÂÙË. berkeley. ∫ÚËÙȉÈÎfi. Ë Ù·¯‡ÙËÙ· Ù˘ ÂͤÏÈ͢ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ›ӷÈ. ∞fi ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi „ËÊÈ·Îfi ‰›ÛÎÔ Ô ‰È‰¿ÛÎˆÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ‚¿ÏÂÈ Î·È Ó· ·›ÍÂÈ Ì ٷ ·È‰È¿ «ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ÁˆÏÔÁÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÙË ÁˆÏÔÁÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·». ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ηıÈÂÚÒıËΠÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·. Devon-¢Â‚fiÓÈÔ ÎÙÏ. Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·ÌÂÏËÙ¤·. ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Î·È ÂÔ¯¤˜. fiˆ˜ fiϘ ۯ‰fiÓ ÔÈ ¯ÚÔÓÈΤ˜ Ù·ÍÈÓÔÌ‹ÛÂȘ Ô˘ οÓÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜.547_08 30 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·30 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y ∂¡√Δ∏Δ∞ 2Ë: TÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ E˘ÚÒ˘ ª ∞ £ ∏ ª ∞ 6 ∏ ÁˆÏÔÁÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È Ë ÔÚÔÁ¤ÓÂÛË ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ªÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: 1. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ˆ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ̤ÙÚËÛ˘ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜ (100 ¯ÚfiÓÈ·). ™ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ·ÓıÚÒÈÓË ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË. ·ÏÏ¿ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ΢ÎÏÈÎÔ‡ ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ (›Ù·˜). ÂÂȉ‹ Ë ‰È¿ÚÎÂÈ¿ Ù˘ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ÌÈÎÚ‹. ÎÚËÙ›˜=ÎÈ̈ϛ·. ÔÈ ÂÚ›Ô‰ÔÈ ‰È·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û ÂÔ¯¤˜ Î·È ÔÈ ÂÔ¯¤˜ ‰È·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Û ËÏÈ˘. ÂÓÒ Ô ∫·ÈÓÔ˙ˆÈÎfi˜ ∞ÈÒÓ·˜ (Ë ÂÔ¯‹ Ù˘ «ÚfiÛÊ·Ù˘ ˙ˆ‹˜») ·fi Ù· ıËÏ·ÛÙÈο.ucmp. ¡· ηٷÓÔÔ‡Ó ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÁˆÏÔÁÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘. ™˘¯Ó¿ οı ÁˆÏÔÁÈÎfi˜ ·ÈÒÓ·˜ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ì ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹. ÂÂȉ‹ Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ Ù˘ °Ë˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË. øÛÙfiÛÔ.¯. ∏ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ›Ó·Î· ‰Â ‰È¢ÎÔχÓÂÈ Ù· ·È‰È¿ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÁˆÏÔÁÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘ÙfiÓ ·Ú·Ù›ıÂÙ·È Ô ›‰ÈÔ˜ ›Ó·Î·˜. Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌfiÏȘ 65 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¯ÚfiÓÈ·. ¡· ηٷÓÔÔ‡Ó ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÙˆÓ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. AÍÈÔÔÈԇ̠ÙË ÁÓÒÛË ·˘Ù‹ (˘ÂÓı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ‚·ÛÈο Ù˘ ÛÙÔȯ›·) ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÂÈÎfiÓ·˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ·ÊÔ‡ Ô ¶ÚÔÙÂÚÔ˙ˆÈÎfi˜ ∞ÈÒÓ·˜ Ì ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ 4 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ÌÈ· ÁÚ·ÌÌ‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘ ¿¯Ô˘˜ ·fi ÙÔÓ ∫·ÈÓÔ˙ˆÈÎfi. ÂÚÈÔ¯‹ ¶ÂÚÌ. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÌÈ· ‰È·›ÚÂÛË Û ÁˆÏÔÁÈÎÔ‡˜ ·ÈÒÓ˜. Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ó· Ù· Í·Ó·ı˘ÌËıÔ‡Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ÛΛÙÛ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. ÁÂÁÔÓfi˜ ÂÎÏËÎÙÈÎfi. ÙȘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜. Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ· Ê˘Ù¿ Î·È Ù· ·ÛfiÓ‰˘Ï·. ·fiıÂÛË ÏÈı·ÓıڿΈÓ=ÏÈı·ÓıÚ·ÎÔÊfiÚÔ.¯. ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ΔÂÙ·ÚÙÔÁÂÓ¤˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ √ÏfiηÈÓÔ (‹ ∞ÏÔ‡‚ÈÔ).

‚ÈÔÏÔÁ›·. √ÚÈṲ̂ӷ ÁˆÏÔÁÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÂÚÌËÓ‡ÔÓÙ·È Ì ÙË ıˆڛ· Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ Ì·Ó‰‡·. 6. ª·ı‹Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ BÈÔÏÔÁ›· – IÛÙÔÚ›·: ∏ ıˆڛ· Ù˘ ÂͤÏÈ͢ ÔÊ›ÏÂÈ ÔÏÏ¿ ÛÙË ÁˆÏÔÁ›· Î·È ÛÙËÓ ·Ï·ÈÔÓÙÔÏÔÁ›·. ÙËÓ ∫·ÏˉfiÓÈ· (ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÎ·Ì‚Ú›Ô˘ Î·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ∫·Ì‚Ú›Ô˘) Î·È ÙËÓ ∂Ú·ÓÈ· (ÌÂٷ͇ ™ÈÏÔ˘Ú›Ô˘ Î·È ¢Â‚ÔÓ›Ô˘). ÌÔÚ› Ó· ÚÔ‚¿ÏÂÈ «ÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Ù˘ °Ë˜» Î·È «ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ. ÔÈ ¢ÂÈÓ·ÚÈΤ˜ ÕÏÂȘ Î·È Ë ¶›Ó‰Ô˜. ÂÂȉ‹ Ë ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈ΋ Ͽη Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È ·fi ÙË ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈ΋ Ͽη Ù˘ ∂˘Ú·Û›·˜.» ªÔÚԇ̠ӷ ·Ó·ı¤ÛÔ˘Ì ÛÙ· ·È‰È¿ Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Û ÌÈÎÚ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ (6-8 ¿ÙÔÌ· ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ).1) Î·È ÚÔ‹Ïı·Ó ·fi Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÂΛӢ. Ù· ‚Ô˘Ó¿ ÙˆÓ ÕÏˆÓ. ÂÓÒ ÙÔ „˘¯Úfi η٤گÂÙ·È). ∞fi ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi „ËÊÈ·Îfi ‰›ÛÎÔ Ô ‰È‰¿ÛÎˆÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ‚¿ÏÂÈ Î·È Ó· ·›ÍÂÈ Ì ٷ ·È‰È¿ «ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ». ∏ ∞ÏÈ΋ ¶Ù‡¯ˆÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ΛÓËÛ˘ Ù˘ ·ÊÚÈηÓÈ΋˜ Ͽη˜ ÚÔ˜ Ù· ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο Î·È Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û‹˜ Ù˘ Ì ÙËÓ Â˘Ú·ÛÈ·ÙÈ΋. ªÂÙ·‚ÔÏ‹: ∏ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÛÙ·ıÂÚ¿ Î·È ·‰È¿ÏÂÈÙ· Ì ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÂÓ‰ÔÁÂÓÒÓ Î·È Â͈ÁÂÓÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. fiˆ˜ Î·È «ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ¶·ÁÁ·›·˜». ¶Ò˜ Ë ÁˆÏÔÁ›· Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙË ıˆڛ· Ù˘ ÂͤÏÈ͢ ÙˆÓ ÂȉÒÓ. ∞ÚÁfiÙÂÚ· Ë ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ï·ÈÔÌ·ÁÓËÙÈÛÌfi ÂȂ‚·›ˆÛ ÙËÓ ÔÚıfiÙËÙ· Ù˘ ıˆڛ·˜ ÙˆÓ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ. √È ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Ô˘ ÂËÚ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÔÚÔÁÂÓ¤ÛÂȘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË 6. Ô ∞›ÌÔ˜. ∏ πÛÏ·Ó‰›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¿Óˆ ÛÙËÓ ˘Ôı·Ï¿ÛÛÈ· Ú¿¯Ë ÙÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡ Î·È Â›Ó·È ¤Ó· ËÊ·ÈÛÙÂÈÔÁÂÓ¤˜ ÓËÛ›. ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙË ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ (ÛÂÈÛÌÔ› Î·È ËÊ·›ÛÙÂÈ·. ∞fi ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi „ËÊÈ·Îfi ‰›ÛÎÔ Ô ‰È‰¿ÛÎˆÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÛÂÈÛÌÒÓ Î·È ËÊ·ÈÛÙ›ˆÓ. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÙˆÓ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ Ô˘ ÚÔηÏ› ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÚÔÛÂÈÚÒÓ (ÔÚÔÁ¤ÓÂÛË) ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙȘ ‰‡Ô ÔÚÔÁÂÓ¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ˙ˆÈÎÔ‡. ıˆڛ· Ù˘ ÂͤÏÈ͢.3) Î·È ÙË Û¯ËÌ·ÙÈ΋ ·ÂÈÎfiÓÈÛË Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ Ù˘ ·ÊÚÈηÓÈ΋˜ Î·È Ù˘ ¢ڷÛÈ·ÙÈ΋˜ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ͽη˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ (Û¯.4. ∞˘Ùfi ı· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ Î·È ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ËÁ‹˜ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜. Û˘ÁÎÚÈÓfiÌÂÓÔÈ Ì ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ¿ÏÏˆÓ ÁˆÏÔÁÈÎÒÓ ·ÈÒÓˆÓ ‹ ÂÚÈfi‰ˆÓ. ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ∂›Ó·È Ôχ Èı·ÓfiÓ ÔÚÈṲ̂ӷ ·È‰È¿ Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÛÙÔÓ Ì·Ó‰‡· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ›Ûˆ˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ô ‰È‰¿ÛÎˆÓ Ó· ‰ÒÛÂÈ ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· (Ì ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ ˙ÂÛÙ·›ÓÂÙ·È Û ¤Ó· ÌÚ›ÎÈ Î·È ·Ó‚·›ÓÂÈ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ. ∏ ∞ÏÈ΋ ¶Ù‡¯ˆÛË ÚÔ‹Ïı ·fi ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ù˘ ·ÊÚÈηÓÈ΋˜ Ͽη˜ Ì ÙËÓ Â˘Ú·ÛÈ·ÙÈ΋. ÛÙÔȯÂÈÔı¤ÙËÛ·Ó ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ fiÓÙˆÓ ÛÙË °Ë. ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ËÊ·ÈÛÙ›ˆÓ ›Ûˆ ·fi ÙÔ Ì¤ÙˆÔ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ ÙˆÓ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ (ËÊ·ÈÛÙÂÈ·Îfi ÙfiÍÔ ÓfiÙÈÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘). ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ Î˘ÚÈfiÙÂÚˆÓ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ (Û¯. ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ (πÛÏ·Ó‰›·). 6. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó Û ÔÈÔÓ ‚·ıÌfi ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚¿ÏÂÈ Ë ÁˆÏÔÁ›· Î·È Ë ÁˆÁÚ·Ê›· ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Ù˘ ıˆڛ·˜ Ù˘ ÂͤÏÈ͢. Δ· ÛÙ¿‰È· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: 31 . ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ì¿ÁÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔÓ Ì·Ó‰‡·. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ·fi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Ì·Ó‰‡· Ô˘ Âί‡ıËΠÛÙÔÓ ı·Ï¿ÛÛÈÔ ‚˘ıfi. √ÌÔÈfiÙËÙ˜ ·ÔÏÈıˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ·ÎÙ‹ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ·ÎÙ‹ Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Û ˘Ôı¤ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¶·ÁÁ·›·. ∂›Û˘. ·ÓÔ‰ÈΤ˜ Î·È Î·ıÔ‰ÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÊÏÔÈÔ‡) Î·È Ò˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·˘Ù¿ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ. ∞ÔÏÈıˆÌ¤ÓÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û ÁˆÏÔÁÈο ÛÙÚÒÌ·Ù·. Ù· ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ÌÂÁ¿Ï· Ú‹ÁÌ·Ù·». ¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ £¤Ì·: «¶·Ï·ÈÔÓÙÔÏÔÁ›·. 3. ËÊ·ÈÛÙ›ˆÓ.4).547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·31 °Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ÔÔ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó (Û¯. √È Ù˘¯ÒÛÂȘ (ÔÚÔÁÂÓ¤ÛÂȘ) ∫·ÏˉfiÓÈ· Î·È μ·Ú›ÛÎÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Û Ôχ ·ÏȤ˜ ÁˆÏÔÁÈΤ˜ ÂÔ¯¤˜ (‚Ï. 6. Ù· ∞¤ÓÓÈÓ·.5). ¢È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË: ∏ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Îϛ̷η˜ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜. Ù· ¶˘ÚËÓ·›·. ÔÚÔÁÂÓ¤ÛˆÓ). ›Ó·Î· 6. Ù· ∫·Ú¿ıÈ·. Ô˘ Â›Ó·È Ô ˘Ú‹Ó·˜ Ù˘ °Ë˜. ∞ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË: À¿Ú¯ÂÈ ÌÂٷ͇ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜ Î·È Ê˘ÛÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ (ÛÂÈÛÌÒÓ. ∞fi ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ù· ·È‰È¿ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÔÚÔÛÂÈÚÒÓ ÏfiÁˆ Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ ÙˆÓ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ. ∞fi ·˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó fiÏË Ë ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÏÂοÓË.

Á-§. ·ÊÈÂÚÒÓÂÙ·È ÌÈ· ÒÚ· ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Â› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜. ∏ ∂˘ÚÒË Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠηٿ ÙÌ‹Ì·Ù· Î·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·. ¶¤ÚÌÈÔ-¶ÂÚÌ (ƒˆÛ›·). ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Ù·ÈÓ›·. ¢Â‚fiÓÈÔ-¡Ù¤‚ÔÓÛ·˚Ú (∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ). ·. (‚) ¶Ò˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ë ·Ï·ÈÔÓÙÔÏÔÁ›· Ì ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ‚ÈÔÏÔÁ›·-˙ˆÔÏÔÁ›·. (™¯fiÏÈÔ: ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÂȂ‚·Èˆı› Î·È Ì ·ÔÏÈıÒÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı›. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù· ·È‰È¿ Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ·Ó·ÁχÊÔ˘ Î·È Ó· Ù· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó Ì ÙË ÁˆÏÔÁÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·. π-∞. ‚.4. Ë ‰È¿‚ÚˆÛË ÙËÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ Û ‰ȿ‰·. ∑-∞. 2. ¢˘ÙÈο Ù˘ ∞Ú¯·ÈÔ¢ÚÒ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÌÈ· Ù‡¯ˆÛË ÙÔ˘ ÊÏÔÈÔ‡. ∂χıÂÚË ·¿ÓÙËÛË. 2. ™Δ-∂. ¢-∂. ñ ∏ ¶·Ï·ÈÔ¢ÚÒË ¿Ú¯ÈÛ ӷ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ˙ˆÈÎÔ‡ ∞ÈÒÓ·. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À Δ∂Δƒ∞¢π√À ∂ƒ°∞™πø¡ 1. ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· °·ÏÏ›·˜-∂Ï‚ÂÙ›·˜. ‰-™. ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ. ·-§. οÙÈ Ô˘ ı· οÓÔ˘Ó ‚¤‚·È· Î·È Û ÂfiÌÂÓ· Ì·ı‹Ì·Ù·. (Á) ¶ÔȘ ¿ÏϘ ıˆڛ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Î·È ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ ÙÔ Î·ÙÔ›ÎËÛ·Ó Î·È ÙÔ Î·ÙÔÈÎÔ‡Ó. Â. Ë ÔÔ›· ÙÂÏÈο ¤‰ˆÛ ÙËÓ ∫·ÏˉfiÓÈ· √ÚÔÛÂÈÚ¿. . πÔ˘Ú·ÛÈÎfi-πÔ‡Ú·˜ (°·ÏÏ›·-∂Ï‚ÂÙ›·). ø˜ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÂΛÓË ÙË ÁˆÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜ ˙Ô‡Û·Ó ‰ÂÈÓfiÛ·˘ÚÔÈ. ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¿ÓÙÔÙ ̷˙› ÙÔ˘˜ ÌÈ· ʈÙÔÙ˘›· ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË. °-∂. Ô˘ ı· ÙÔÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó fiÔÙ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È (ÌÔÚ› Ó· ʈÙÔÙ˘Ëı› Ï¢Îfi˜ ¯¿ÚÙ˘ ·fi ¤Ó· º‡ÏÏÔ EÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ TÂÙÚ·‰›Ô˘ EÚÁ·ÛÈÒÓ). ∂Âȉ‹ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›¯·Ì ÙÂÎÙÔÓÈο Î·È ÛÂÈÛÌÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· ÁÈ· ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¯ÚfiÓÈ·. ηıÂÌÈ¿ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ Ù˘ ËÏÈΛ·: ñ ∏ ∞Ú¯·ÈÔ¢ÚÒË (ÚˆÛÈ΋ ‰ȿ‰·. ‰È·Ù‡ˆÛË Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. 2. 3. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ‰È·‚ÚÒıËΠ¤ÓÙÔÓ· ·fi Ù· ÔÙ¿ÌÈ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÂÙÒÓ˜. MÔÚԇ̠ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì Ï¢Îfi ¯¿ÚÙË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘.) ‰. ∏ ÁˆÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ¤Ï·‚ ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ ·fi ÙËÓ ÔÚÔÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ πÔ‡Ú·. £-∞. ªÂ ÙËÓ Ù‡¯ˆÛË ·˘Ù‹ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ™Î·Ó‰ÈÓ·‚ÈΤ˜ ÕÏÂȘ Î·È Ù· ‚Ô˘Ó¿ Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜. ∏-∞. ∞fi ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi „ËÊÈ·Îfi ‰›ÛÎÔ ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔ‚¿ÏÔ˘Ì ÙÔ «·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ – ‰È·›ÚÂÛË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘». ∫¿ı ÔÌ¿‰· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Ù˘. ª ∞ £ ∏ ª ∞ 7 ∏ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ªÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: 1.5 ‰È˜ ¯ÚfiÓÈ·).. Δ· ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÂÙÚÒÌ·Ù· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙË ™Î·Ó‰ÈÓ·‚›· Î·È ÁÈã ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÏfiÁÔ (Ë ∞Ú¯·ÈÔ¢ÚÒË) ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ«μ·ÏÙÈ΋ ∞Û›‰·». √ ηıËÁËÙ‹˜ ‰›ÓÂÈ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È Û˘ÓÙËÚ› ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›·. ¡· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó·Ó ÓÔËÙÈÎfi ¯¿ÚÙË Ì ٷ ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ·Ó·ÁχÊÔ˘. ∫¿ı ÔÌ¿‰· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· ʤÚÂÈ Ì¤Û· Û ٷÎÙfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ¤Ó· ΛÌÂÓÔ (Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ Ù¿ÍË). πÔ‡Ú·˜. μ-∫. ΔÔ Îϛ̷ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË ‹Ù·Ó ÈÔ ˙ÂÛÙfi Î·È ˘ÁÚfi (ÙÚÔÈÎfi) Î·È Â¤ÙÚÂ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ê˘ÙÒÓ Ì ٷ ÔÔ›· ÙÚ¤ÊÔÓÙ·Ó Ù· ÂÚÂÙ¿. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ·fi ÙfiÙ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠÙÔ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¤ˆ˜ ÙfiÙ Ô˘ Ë ‹ÂÈÚÔ˜ ‹Ú ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ù˘ ÌÔÚÊ‹ ¤Ú·Û·Ó ۯ‰fiÓ ÂÓ¿ÌÈÛË ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ¯ÚfiÓÈ·. ‚-§. Á. ∂-∞. ªÂ ÁˆÏÔÁÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠfiÙÈ Ë ∂˘ÚÒË Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ¯ˆÚÈÛÙ› Û ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ªÂ ÙÔÓ ªÂÛÔ˙ˆÈÎfi ∞ÈÒÓ·. ∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ï¢ÎÔ‡ ¯¿ÚÙË Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ Û˘¯Ó‹. Ù· ‰ÈÓ¿ ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ™Î·Ó‰ÈÓ·‚›·˜ Î·È Ô ‚˘ıfi˜ ÙÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡ ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο ÙˆÓ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÒÓ ÓËÛÈÒÓ) Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠηٿ ÙÔ ¶ÚÔο̂ÚÈÔ (560 ÂÎ. ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁˆÌÔÚÊÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ Ë›ÚÔ˘. Δ· ΛÌÂÓ· ÌÔÚ› Ó· ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ˘Ôı¤Ì·Ù·: (·) ΔÈ Â›Ó·È Ù· ·ÔÏÈıÒÌ·Ù· Î·È Ò˜ Ù· ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜. ÈÚÈÛÌfi˜ Û ÔÌ¿‰Â˜. ∂›Ó·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ıˆڛ˜. ∞-∫. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À μπμ§π√À Δ√À ª∞£∏Δ∏ 1.547_08 32 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·32 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y 1. (‰)… 2. ÙÔ ¿ÚÎÔ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠπÔ˘Ú·ÛÈÎfi ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‰ÂÈÓÔÛ·‡ÚˆÓ Ô˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÛÂ.

ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ϿΘ (ÌÈÎÚÔϿΘ). Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘ÙfiÓ Ù· ‚Ô˘Ó¿ Ù˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ‰È·‚Úˆı› ·ÚÎÂÙ¿. 4. ™ˆÛÙfi ÙÔ ‚. ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ™ÙÔ Ì¿ıËÌ· ·˘Ùfi ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙËÓ Ù¿ÍË ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË Î·Ù·ÓfiËÛË Î·È ÂÌ¤‰ˆÛË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜. Û˘ÁÎÚÈÓfiÌÂÓË Ì ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Î·È ÙË ‚fiÚÂÈ· ∂˘ÚÒË.ÙÈ ‚ϤÔ˘ÌÂ Â›Ó·È ¤Ó· ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ °Ë˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ì·˜. ∞Ï‚·Ó›·. ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ «‚ȂϛԻ Ù˘ °Ë˜ Î·È ·ÔηχÙÔÓÙ·È Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÁˆÏfiÁÔ˘˜. ™ÙË ÓfiÙÈ· ∂˘ÚÒË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ‰ȿ‰Â˜. ÒÛÙ ӷ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë Ó¤· ÁÓÒÛË. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ Â›Ó·È „ËÏfiÙÂÚ· Ù· ‚Ô˘Ó¿ Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ ∂˘ÚÒ˘. Î·È (Á) Ë ÌÈÎÚÔϿη Ù˘ ∞Ô˘Ï›·˜ (·˜ ԇ̠πÙ·Ï›·˜). ¶ÔÙ¤ ‰Â ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ӷ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Ô ¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ˙Ô‡ÌÂ Î·È fi. Δ· ·È‰È¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó. Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ‰˘ÙÈο ˘fi ÙËÓ ›ÂÛË Ù˘ ·Ú·‚È΋˜ ÌÈÎÚÔϿη˜ (Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ·ÊÚÈηÓÈ΋). ¡ÂÔ¢ÚÒË. ™Ù· ¿ÎÚ· Ù˘ ¢ڷÛÈ·ÙÈ΋˜ Ͽη˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›. ‰ÈfiÙÈ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ó¤· Û ËÏÈΛ·. ÒÛÙ ӷ ¯·ÌËÏÒÛÔ˘Ó. Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ·Ó·ÙÔÏÈο-‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À Δ∂Δƒ∞¢π√À ∂ƒ°∞™πø¡ 1. ∫¿ÙÈ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÌ‰ÒÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ Â›Ó·È ˆ˜ Ë Ù‡¯ˆÛË Ô˘ ¤‰ˆÛ ÙËÓ ¶›Ó‰Ô ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ∞ÈÁ·›Ô (›ÂÛË Ù˘ ÌÈÎÚÔϿη˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ›·˜) Î·È ÂÂÎÙ¿ıËΠÚÔ˜ Ù· ‰˘ÙÈο. ∏ ·ÊÚÈηÓÈ΋ Ͽη ÎÈÓÂ›Ù·È ‚fiÚÂÈ·.547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·33 °Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY ñ ñ BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ∏ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠªÂÛÔ¢ÚÒË ¿Ú¯ÈÛ ӷ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ˙ˆÈÎÔ‡. °ÂÚÌ·Ó›·. μÏ. 2. °È’ ·˘- 33 . ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ∂Ú·ÓÈ·˜ ¶Ù‡¯ˆÛ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Î·È Ù· √˘Ú¿ÏÈ· ŸÚË. ŒÙÛÈ. ªÂÛÔ¢ÚÒË: °·ÏÏ›·. ∏ ¡ÂÔ¢ÚÒË ¿Ú¯ÈÛ ӷ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÚÈÓ ·fi 60 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÚÈÓ ·fi 20 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¯ÚfiÓÈ·. 2. ∞˘Ù¤˜ ›ӷÈ: (·) Ë ÌÈÎÚÔϿη ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘. ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È ÓÂfiÙÂÚ· Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ‰È·‚Úˆı› ·ÚÎÂÙ¿. ˆÛÙfiÛÔ ·˘Ùfi ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ‰Â Á›ÓÔÓÙ·È. ¡· ηٷÓÔÔ‡Ó ÙË ÌÂÙ·‚ÏËÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÁˆÏÔÁÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ̤ۈ ÙˆÓ ‰È·ÚÎÒÓ ÛÂÈÛÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ËÊ·ÈÛÙÂÈ·ÎÒÓ ÂÎڋ͈Ó. ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ¯ÚfiÓÔ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÚÁ¿ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ۯ‰fiÓ ·fiÚ·Ù·. Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ Â˘Ú·ÛÈ·ÙÈ΋. ˆ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ (70-80 ¯ÚfiÓÈ·) Î·È ÙÔ˘ Ôχ ·ÚÁÔ‡ Ú˘ıÌÔ‡ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÁˆÏÔÁÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÙË ‰È·Ú΋ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÌÔÚÊ‹˜ Ù˘ °Ë˜. ·fi ÌÂÁ¿Ï· Ú‹ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ÊÏÔÈÔ‡ Ù˘. ·ÏÏ¿ Ì ÌÈÎÚfiÙÂÚË Ù·¯‡ÙËÙ· ·fi ÂΛÓË Ù˘ ·Ú·‚È΋˜. 2. ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ‰ȿ‰Â˜. √ÏÏ·Ó‰›·. μÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ª·ıËÙ‹. μÏ. μ¤ÏÁÈÔ. √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ Ï·ÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÏ·ÎÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ‰È·Ú΋ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À μπμ§π√À Δ√À ª∞£∏Δ∏ 1. øÛÙfiÛÔ. Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈο. πÙ·Ï›·. (‚) Ë ÌÈÎÚÔϿη Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ›·˜ (ΔÔ˘ÚΛ·˜). °È· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ÔÚÔÁÂÓÂÙÈÎÒÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÛÎfiÈÌÔ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÂÔÙÈο ̤۷. μÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ª·ıËÙ‹. ∂ÏÏ¿‰·. ∂›Ó·È Â›Û˘ Èı·Ófi Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ô ‰È‰¿ÛÎˆÓ Ó· ·ÊÈÂÚÒÛÂÈ ÌÈ· ÂÈϤÔÓ ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÒÚ· ÁÈ· ÙÔ Ì¿ıËÌ· ·˘Ùfi. ª ∞ £ ∏ ª ∞ 8 ∏ ÁˆÏÔÁÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ªÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: 1. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ fiÚÈÔ Û‡ÁÎÏÈÛ˘ ÙˆÓ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ Ù˘ ∂˘Ú·Û›·˜ Î·È Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜. ¶Ôψӛ·. 3. fiÛÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ. ™ÂÚ‚›·. 줂·È·. ηıÒ˜ Î·È Î·Ù¿ÏÏËϘ ‚›ÓÙÂÔÙ·Èӛ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘. ∏ ÙÚ›ÙË Ù‡¯ˆÛË Ô˘ ÁÓÒÚÈÛÂ Ë ∂˘ÚÒË ¤‰ˆÛ ÙËÓ ·ÏÈ΋ ÔÚÔÁ¤ÓÂÛË. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÌÔÚÊ‹ Ù˘ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ∞ÏÈ΋˜ ¶Ù‡¯ˆÛ˘ Î·È ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ ÁˆÏÔÁÈÎÒÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ. Û οıÂ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Ô˘ ı· ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ô ‰È‰¿ÛÎˆÓ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ. ¡· ηٷÓÔÔ‡Ó ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ Û‡ÁÎÏÈÛ˘ ÙˆÓ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÌÔÚ Ê‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ∏ Ù‡¯ˆÛË Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ∂Ú·ÓÈ· ‹ μ·Ú›ÛÎÈ· ¶Ù‡¯ˆÛË.

Á. ÎÚÔηÏÔ·Á‹. ‚-™. ·fi ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÔÚÂÈÓÒÓ ‰ÚfiÌˆÓ Î·È ·fi ÙËÓ ÂÎÙÚÔ‹ ÔÙ·ÌÒÓ (∞¯ÂÏÒÔ˜). ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÎfiÓ˘ Î·È ÎÔÓÈÔÚÙÔ‡ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ·Ó·Ó¢ÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. Â›Ó·È ÎÈ ·˘Ù‹ ¤Ó· ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ÛÙËÓ ÂÍÂÏÈÛÛfiÌÂÓË ÁˆÏÔÁÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ªÔ˘ÛÈ΋: ¢ËÌÔÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÁÈ· ‚Ô˘Ó¿ (√ ŸÏ˘ÌÔ˜ ÎÈ Ô ∫›Û·‚Ô˜.edu/geology/anim11. ΔÔ ËÊ·ÈÛÙÂÈ·Îfi ÙfiÍÔ ÙÔ˘ ÓfiÙÈÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÔÚ˘ÎÙ¿ Î·È ÂÙÚÒÌ·Ù· Ô˘ ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· (ÌÂÈÎÙ¿ ıÂÈÔ‡¯·. Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È Ì ٷ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÁˆÁÚ·ÊÈοÁˆÌÔÚÊÔÏÔÁÈο-ÁˆÏÔÁÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘. ·-™. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À Δ∂Δƒ∞¢π√À ∂ƒ°∞™πø¡ ·.berkeley. ∏ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈ· Û ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· ÏÈÁÓ›ÙË. Ì¿ÚÌ·Ú·. Î·È Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ë ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÂÙÚˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÚÔηÏ›. fiÙ·Ó ·˘Ù‹ ·Ó·‰‡ıËΠ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. øÛÙfiÛÔ. ∞ÏÏÔ›ˆÛË ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘. 2. ª·ı‹Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ πÛÙÔÚ›·: ∏ Á¤ÓÂÛË ÙˆÓ ‚Ô˘ÓÒÓ ÛÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›· (ΔÈÙ·ÓÔÌ·¯›·). ºÈÏÈfiÙ˘. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À μπμ§π√À Δ√À ª∞£∏Δ∏ 1. ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ∫·È ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· ·˘Ùfi ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó Ï‹Úˆ˜ ÙÔ˘˜ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. ∏ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Î·È ËıÔÔÈfi˜ ‹Ù·Ó Ë ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË. Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó Ù· È˙ËÌ·ÙÔÁÂÓ‹ ÂÙÚÒÌ·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ¢ÈÚfi˜ §·ÎˆÓ›·˜.). ÌÂÓÙÔÓ›Ù˘. Ë ÔÔ›·. Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ ηÓfiÓ· Û¯ÂÙÈο ·Û‡Ó‰ÂÙ·. ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Êχۯ˘. fiˆ˜ ›·ÌÂ. Î·È ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÏfiÁÔ ¤¯Ô˘Ì ٷ ‰È·Ú΋ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙȘ ηÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎÔÚÌfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¡· Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙË ÁˆÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Ì ÙȘ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ËÁ¤˜. °. ‰-™. ∞ÏÈÛÙÚ¿Ù˘ ™ÂÚÚÒÓ. ıfiÚ˘‚Ô˜. Ù· ‰˘Ô ‚Ô˘Ó¿…). Ô ÔÔ›Ô˜ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÏÂοÓ˜ (ªÂÁ·ÏfiÔÏ˘ Î·È ¶ÙÔÏÂÌ·˝‰·˜-∫Ô˙¿Ó˘).¿. fiˆ˜ ›·ÌÂ. ™ÙÔÓ ‚˘ıfi ·ÔÙ¤ıËÎ·Ó ·¯È¿ ÛÙÚÒÌ·Ù· ·fi È˙‹Ì·Ù·. Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ Î·È Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ı· οÓÔ˘Ó ÈÔ Î·Ù·ÓÔËÙfi ÙÔ Ì¿ıËÌ· Î·È ı· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Û ·Ôڛ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. √ ¯ÒÚÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ËÂÈÚˆÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›· ‰È‹Ïı ·fi ÔÏϤ˜ Ê¿ÛÂȘ. ÂÂȉ‹ Ù· ‚Ô˘Ó¿ Ì·˜ (Ù· ·ÏÈο ‚Ô˘Ó¿ Ù˘ ¶›Ó‰Ô˘. ÁÈ’ ·˘Ùfi ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ. ‚.547_08 34 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·34 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y Ùfi ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ú¿ÏÏËϘ ÛÂÈÚ¤˜ ‚Ô˘ÓÒÓ ÛÙËÓ ¶›Ó‰Ô. ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÎÙÏ. Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô‰ÔÔÈ›·˜ Î·È Û˘¯Ó¿ ηٿÚÚ¢Û˘ ÛÈÙÈÒÓ. ∂χıÂÚË ·¿ÓÙËÛË – ¤Ú¢ӷ. „·Ì̛٘. ÙÔÔı¤ÙËÛË Ê›ÏÙÚˆÓ. ̤¯ÚÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÌÔÚÊ‹. ıËÚ·˚΋ ÁË. ∏ ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ·Û‚ÂÛÙfiÏÈıˆÓ ¤‰ˆÛ ٷ Ì¿ÚÌ·Ú·. Â. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο: ¢. ∫·È ÙÔ Ì¿ıËÌ· ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ·ÊËÚËÌ¤ÓˆÓ ÂÓÔÈÒÓ ‹ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÚÁfi ÙÚfiÔ ÛÙË °Ë. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ∂ÏÏ¿‰· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔÓ ‚˘ıfi Ù˘ ΔËı‡Ô˜ £¿Ï·ÛÛ·˜. Á-§. ‚ˆÍ›Ù˘. ÂÚÏ›Ù˘. ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ∫Ô˘ÙÔ‡ÎÈ ¶·È·Ó›·˜. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÁˆÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ ·fi Ì¿ÚÁ˜. ∞ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È Ì ·Ó¿Ï·ÛË ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘. . Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È Ù˘ ∫Ú‹Ù˘) ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi È˙‹Ì·Ù· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ΔËı‡ £¿Ï·ÛÛ· Û¯ÂÙÈο ÚfiÛÊ·Ù· (Ì fiÚÔ˘˜ ÁˆÏÔÁÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘).¿.).ucmp. Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙˆÓ Ù˘¯ÒÓ Ù˘ ÔÚÔÁ¤ÓÂÛ˘. ԄȉȷÓfi˜ Î. ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋: ∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· http://www.html ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ∏ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜ ÔÚÂÈÓÔ‡˜ fiÁÎÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋. √È ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ˘ÚηÁȤ˜. 3. ∂χıÂÚË ·¿ÓÙËÛË. ∏ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Î·ÙÔÏÈÛı‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÌÈ· Ôχ ‰··ÓËÚ‹ ‰È·‰Èηۛ· Î·È ÎÔÛÙ›˙ÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÌÂÁ¿Ï· ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿ ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ. μÈÙ¿Ï˘ Î. ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚·Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÎÏËÚ¿ Î·È Û˘Ì·Á‹ ÂÙÚÒÌ·Ù·. ‰È·Ù¿Ú·ÍË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. Δ· ÛÙÚÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÏÈÁÓÈÙÒÓ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎ·Ó Û ÚfiÛÊ·Ù˜ ÁˆÏÔÁÈΤ˜ ÂÔ¯¤˜ Î·È ÁÈã ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ Á·È·ÓıÚ¿ÎˆÓ (ÛÎÏËÚfiÙËÙ·. √ÚÈṲ̂ӷ ·fi ·˘Ù¿ Ù· È˙ËÌ·ÙÔÁÂÓ‹ ÂÙÚÒÌ·Ù· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒıËηÓ. ‰. ª··Ú¿ ¢Ú¿Ì·˜. ·Û‚ÂÛÙfiÏÈıÔ˘˜. ηٿ‚ÚÂÍË ÙˆÓ ·‰Ú·ÓÒÓ Î.¿. ¶¤Ú·Ì· πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ. °. ÷ÏÂ¿˜.

√È ÂÛٛ˜ ÙˆÓ ÛÂÈÛÌÒÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÂÎÏÈ̤ÓÔ Â›Â‰Ô Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Ë ‚˘ıÈ˙fiÌÂÓË ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈ΋ Ͽη (˙ÒÓË Beniof). ∫·Ù¿ ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô Ï·ÎÒÓ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ·Ê¿ÓÙ·ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ÙÔ Ú‹ÁÌ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ fiÏÔ ÙÔÓ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi.000 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ Ô˘ ‰È·ÂÚÓ¿. Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰fiÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÂÈÛÌÔ‡˜ ÌÈÎÚ‹˜ ‹ ÌÂÁ¿Ï˘ ¤ÓÙ·Û˘. Ô˘ ÂÎÚ‹ÁÓ˘ÓÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÚÔÓÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ. ÙË ™·ÓÙÔÚ›ÓË. ·fi ÙÔÓ μfiÚÂÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ¡fiÙÈÔ ¶fiÏÔ. Δ· ËÊ·›ÛÙÂÈ· Ù˘ πÛÏ·Ó‰›·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ¤Ó· «ıÂÚÌfi ÛËÌ›Ի (hot spot) ¿Óˆ ÛÙË ÌÂÛԈοÓÈ· Ú¿¯Ë ÙÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡. ÂÚÓ¿ ·fi ÙË ª‹ÏÔ. ÂÓÒ ÌÂÁ¿ÏÔ ËÊ·›ÛÙÂÈÔ Â›Ó·È Î·È Ë ∫Ú¿Ï·. ÌÈÎÚÔ‡ ‹ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜. ΔȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙȘ ›‰È˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∞Ó¿ÏÔÁË Ì fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ Â›Ó·È Î·È Ë ÂÚÌËÓ›· Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ËÊ·ÈÛÙ›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ËÊ·ÈÛÙÂÈ·ÎÔ‡ ÙfiÍÔ˘ ÙÔ˘ ÓfiÙÈÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘. ÌÔÚԇ̠ӷ ‚‚·Èˆıԇ̠fiÙÈ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ∞ÏÈ΋˜ ¶Ù‡¯ˆÛ˘ Î·È Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÌÂÛԈοÓÈ·˜ Ú¿¯Ë˜ ÙÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡ øηÓÔ‡. ΔÔ ÈÔ „ËÏfi ËÊ·›ÛÙÂÈÔ Ù˘ πÛÏ·Ó‰›·˜ Â›Ó·È Ë ŒÎÏ· (‹ äÎÏ·). 6. ™ÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ¯ÒÚÔ ¤¯Ô˘Ì ÙÚÂȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ϿΘ Ô˘ ·ÏÏËÏÂȉÚÔ‡Ó. ÂÓÒ Ù· ËÊ·›ÛÙÂÈ· Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ÏÈÒÛÈÌÔ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Ù˘ ·ÊÚÈηÓÈ΋˜ Ͽη˜ Ô˘ ‚˘ı›˙ÂÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ Â˘Ú·ÛÈ·ÙÈ΋ Î·È ·Ó‚·›ÓÂÈ ·ÚÁ¿ ̤۷ ·fi ÚˆÁ̤˜ ÙÔ˘ ÊÏÔÈÔ‡. ∂ÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÂÈÛÌÔ› Î·È ÂΛ fiÔ˘ ÔÈ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ϿΘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ·. fiÔ˘ Ë Ͽη Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ Â˘Ú·ÛÈ·ÙÈ΋. ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ. Î¿Ì„Ë Î·È ÌÂٷΛÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ (¿ÓÔ‰Ô ‹ οıÔ‰Ô). ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÚÔηÏÔ‡Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Û’ ÂÌ·˜ ˆ˜ ÛÂÈÛÌfi˜. ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÛÂÈÛÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. 3. ·ÊÚÈηÓÈ΋˜ Î·È Â˘Ú·ÛÈ·ÙÈ΋˜. fiˆ˜ Â›Û˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ù· ËÊ·›ÛÙÂÈ· Ù˘ πÙ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∂ÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ‰ËÏ·‰‹ ›Ù ÂΛ fiÔ˘ ÔÈ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ϿΘ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó (Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Ó) Î·È Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ›Ù ÂΛ fiÔ˘ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È (·ÔÎÏ›ÓÔ˘Ó) Ë Ì›· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË. ‰‡Ô Â›Ó·È ÔÈ Ù‡ÔÈ ÙˆÓ ËÊ·ÈÛÙ›ˆÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ∞Ó ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙÔÓ ¯¿ÚÙË Ì ÙÔ˘˜ ÛÂÈÛÌÔ‡˜ Î·È Ù· ËÊ·›ÛÙÂÈ·. 35 . Ì ٷ ËÊ·›ÛÙÂÈ· ÙˆÓ ªÂı¿ÓˆÓ Î·È Ù˘ ∞›ÁÈÓ·˜. ÙÔ ËÊ·ÈÛÙÂÈ·Îfi ÙfiÍÔ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ (Û¯. ∏ πÛÏ·Ó‰›· Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ËÊ·›ÛÙÂÈ· ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ̠‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ·fi Ù· ËÊ·›ÛÙÂÈ· Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ ∂˘ÚÒ˘. ¡· ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ÛÂÈÛÌÈÎfiÙËÙ· Î·È ËÊ·ÈÛÙÂÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÏÏ·‰ÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. ÙË ¡›Û˘ÚÔ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ ·Ó·ÙÔÏÈο. ¡· ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ¤ÓÙÔÓ˘ ÛÂÈÛÌÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ¯ÒÚÔ Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ŒÓ· ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ˘Ôı·Ï¿ÛÛÈ·˜ ·˘Ù‹˜ Ú¿¯Ë˜ Â›Ó·È Ë πÛÏ·Ó‰›·. ηٿ ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ – ¢‡Û˘. ¡· ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó Û ¤Ó·Ó ¯¿ÚÙË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ËÊ·›ÛÙÂÈ· Î·È Ó· ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜. 2. ÂÓÒ Û ÌÈÎÚ‹ ·fiÛÙ·ÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ËÊ·›ÛÙÂÈ· ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ™ÙÚfiÌÔÏÈ Î·È §›·ÚÈ Î·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ¡¿ÔÏÈ Ô μÂ˙Ô‡‚ÈÔ˜. Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ˘Ôı·Ï¿ÛÛÈ· Ú¿¯Ë ÙÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ËÊ·ÈÛÙÂÈ·Îfi ÙfiÍÔ ÙÔ˘ ÓfiÙÈÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ì ÙȘ Ï¿‚˜ ™Ô˘Û·Î›Ô˘. ∞fi ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi „ËÊÈ·Îfi ‰›ÛÎÔ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ‚¿ÏÂÈ Ù· «ÛËÌ·ÓÙÈο ËÊ·›ÛÙÂÈ· Î·È ÛÂÈÛÌÔ‡˜». Ë ∞›ÙÓ· Ù˘ ™ÈÎÂÏ›·˜. ™ÙË ÓfiÙÈ· ∂˘ÚÒË ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ËÊ·›ÛÙÂÈÔ Ù˘ Ë›ÚÔ˘. fiˆ˜ Î·È ÙËÓ «Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÛÂÈÛÌÒÓ Î·È ËÊ·ÈÛÙ›ˆÓ». ÙȘ Ôԛ˜ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì «ÙÂÎÙÔÓÈο ÂÓÂÚÁ¤˜ ˙ÒÓ˜» Î·È ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ù· fiÚÈ· ÙˆÓ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ. Ì ËÏÈΛ· 16 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¯ÚfiÓÈ·. ∂Âȉ‹ ÙÔ ÏÈÒÛÈÌÔ ÙÔ˘ ÊÏÔÈÔ‡ Ù˘ ·ÊÚÈηÓÈ΋˜ Ͽη˜ Á›ÓÂÙ·È Û οÔÈ· ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ Ì¤ÙˆÔ Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ ÙˆÓ Ï·ÎÒÓ. ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ·ÎÙ‹ Ù˘ ¢·ÏÌ·Ù›·˜.5). ∞fi ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi „ËÊÈ·Îfi ‰›ÛÎÔ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ‚¿ÏÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ Î·È ÈÔ Î·Ù·ÛÙÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÛÂÈÛÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √È ÛÂÈÛÌÔ› Î·È Ù· ËÊ·›ÛÙÂÈ· Â›Ó·È ‰‡Ô ÁˆÏÔÁÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓ¿ ·›ÙÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜. ÔÈ Ôԛ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È Û ¤Ó· ̤وÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙˆÓ 2. ÂÓÒ Ù· Â›ÎÂÓÙÚ· ÙˆÓ ÛÂÈÛÌÒÓ Â›Ó·È ÔÈ Î·Ù·ÎfiÚ˘Ê˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ÂÛÙÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜. Ÿˆ˜ ›·ÌÂ Î·È ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ. ∂Í·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ·fiÛÙ·Û˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙË ÁÚ·ÌÌ‹-̤وÔ Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ ÙˆÓ ‰‡Ô ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ. √ ÛÂÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ ¤Ó· Ê˘ÛÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ.547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·35 °Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ª ∞ £ ∏ ª ∞ 9 ™ÂÈÛÌÈ΋ Î·È ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋ ‰Ú¿ÛË ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ªÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: 1.5 Î·È 9. Ô˘ ‰Â ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ fiÛÔ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ϿΘ. ∂›Ó·È Ë ·ÊÚÈηÓÈ΋ Î·È Ë Â˘Ú·ÛÈ·ÙÈ΋. ™ÙÔ ¿ÏÏÔ Ì¤ÙˆÔ. ÔÈ Ôԛ˜ ÚÔηÏÔ‡Ó ıÚ·‡ÛË ÙˆÓ ÂÙڈ̿وÓ. ÙËÓ ¶Ôχ·ÈÁÔ. ™ÙËÓ πÛÏ·Ó‰›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ËÊ·›ÛÙÂÈ·.

ÛÙ· ÊÚ¿ÁÌ·Ù·. ηıÒ˜ Î·È Û¯¤‰È· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ ÛÂÈÛÌÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ. ÛÙȘ Á¤Ê˘Ú˜. ηχÙÂÚË ıÂÌÂÏ›ˆÛË Î.¯. ·ÊÔ‡ Û˘¯Ó¿ ¯¿ÓÔÓÙ·È ·ÓıÚÒÈÓ˜ ˙ˆ¤˜ ·fi ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ·ÓÈÎfi Î·È fi¯È ·fi ηٷÚÚ‡ÛÂȘ ηÙÔÈÎÈÒÓ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ. Ë ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ ËÊ·ÈÛÙÂÈ·ÎÒÓ ÎÔÈÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ (. 2. Ù˘ ª‹ÏÔ˘. ™Ù· Û¯ÔÏ›· οÓÔ˘Ì οı ¯ÚfiÓÔ ·Û΋ÛÂȘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÛÂÈÛÌÔ‡. ·. ·-§.¿. ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙȘ ÛˆÛÙ¤˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÛÂÈÛÌÔ‡ ‹ ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋˜ ¤ÎÚË͢. ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÌÈÎÚ¤˜ ‹ ÌÂÁ¿Ï˜ ˙ËÌȤ˜ Û’ ·˘Ù¤˜ ‹ ·ÎfiÌË Î·È Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË. ηٿıÏÈ„Ë. ηÔÏ›Ó˘. 3. ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÛÂÈÛÌÔ‡. ¡ÔÚ‚ËÁ›· – ¯·ÌËÏfi˜ – ¶·Ï·ÈÔ¢ÚÒË ∫ÚÔ·Ù›· – ̤ÛÔ˜ – ¡ÂÔ¢ÚÒË °·ÏÏ›· – ¯·ÌËÏfi˜ – ªÂÛÔ¢ÚÒË ‚. ÛÂÈÛÌÔ‡˜. ÛÙ· ‰›ÎÙ˘· ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡. ÂÚÏ›Ù˘ Î. ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÈ ÛÂÈÛÌÔ› Î·È Ù· ËÊ·›ÛÙÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜.).). ·. ∂χıÂÚË ·¿ÓÙËÛË. ·¸Ó›· ÎÙÏ. √ ·ÓÈÎfi˜ Â›Ó·È Ô ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜. Á. √ ÛÂÈÛÌfi˜ ÚÔηÏ› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û ηٷÛ΢¤˜ Î·È ·ÓıÚÒÔ˘˜. Á-™. Ô ÛÂÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ (ÊÔ‚›Â˜.¯. √ ¯ÚfiÓÔ˜ Â›Ó·È Â·Ú΋˜ ÁÈ· ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ-‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜. ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. °È· ÙÔ Ì¿ıËÌ· ·˘Ùfi Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ∂Δ1 ‚›ÓÙÂÔ Ô˘ ÚÔ‚Ï‹ıËΠÛÙÔ Î·Ó¿ÏÈ ·fi ÙÔ ÊÔÓÈÎfi ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ ÙÔ˘ πÓ‰ÈÎÔ‡ (ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓ· 2004) Î·È Ó· ÙÔ ÚÔ‚¿ÏÔ˘Ì ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ∂ÎÙfi˜ fï˜ ·fi ÙȘ ˙ËÌȤ˜ ÛÙȘ ÔÈÎÔ‰Ô̤˜ Î·È ÛÙ· Ù¯ÓÈο ¤ÚÁ· (. ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ. ·Ó·ÛٿوÛË. 2. ‚È‚Ï›Ô-¯¿ÚÙË). ¢È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË: √È ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ϿΘ ·ÏÏËÏÂȉÚÔ‡Ó ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÔÚÔÁ¤ÓÂÛË. Ë ÂÌÊȿψÛË Î·È ÒÏËÛË ·ÓıÚ·ÎÔ‡¯Ô˘ ÓÂÚÔ‡. Û¯ÂÙÈÎfi Ì¿ıËÌ·). ∏ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ıÂÚÌÒÓ ËÁÒÓ ÁÈ· È·Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜. ™‡ÛÙËÌ·: ΔÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ. ¡· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ò˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ù· ËÊ·ÈÛÙÂȷο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ‹ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ‡‰Ú¢Û˘. ∏ „˘¯Ú·ÈÌ›· Î·È ÔÈ ÚÔÛÂÎÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ˆÏÂÈÒÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ˙ˆÒÓ. Ù˘ ™·ÓÙÔÚ›Ó˘) Â›Ó·È ÌÂÚÈΤ˜ ÌfiÓÔ ÁÓˆÛÙ¤˜ Â- . (‚Ï. ªÂÓÙÔÓ›Ù˘. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À Δ∂Δƒ∞¢π√À ∂ƒ°∞™πø¡ 1. ‚-™. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙ· Ù¯ÓÈο ¤ÚÁ· Î·È ÛÙȘ ÔÈÎÔ‰Ô̤˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È Ì ηχÙÂÚ˜. ˙ÂfiÏÈıÔÈ. ŸÙÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·Ó·Ù‡¯ıËΠ۠·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ÁˆÏÔÁÈΤ˜ ÂÔ¯¤˜ ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋ ‰Ú¿ÛË. ËÊ·›ÛÙÂÈ·. 2.547_08 36 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·36 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË √È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋ ‰Ú¿ÛË. ‚. √ÌÔÈfiÙËÙ·-‰È·ÊÔÚ¿: ªÂٷ͇ ÙˆÓ ËÊ·ÈÛÙ›ˆÓ Ù˘ πÛÏ·Ó‰›·˜ Î·È Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ. √È ¯ÒÚ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙÔ˘˜ ÛÂÈÛÌÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ó ÊÙÈ¿ÍÂÈ ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈÎÔ‡˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜. ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈΤ˜ ηٷÛ΢¤˜ (ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÏÈṲ̂ÓÔ Û΢Úfi‰ÂÌ·. 3. ‰-§. Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÎÙÏ. ªÂÙ·‚ÔÏ‹: ∏ ‰È·Ú΋˜ ΛÓËÛË ÙˆÓ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙËÓ ÔÚÔÁ¤ÓÂÛË Î·È ÙËÓ ËÊ·ÈÛÙÂÈfiÙËÙ·.). ∞Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ∞Ú¯·ÈÔ¢ÚÒË (‚Ï. ·Ô¯¤Ù¢Û˘. ∏ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ËÊ·ÈÛÙÂÈfiÙËÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∏ ηٿÏÏËÏË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙ· Ê˘ÏÏ¿‰È· Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ √∞™¶. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À μπμ§π√À Δ√À ª∞£∏Δ∏ 1.¿. ª ∞ £ ∏ ª ∞ 10 ∏ Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÛÂÈÛÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ËÊ·ÈÛÙ›ˆÓ ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ªÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: 1. ∏ ΛÓËÛË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ηٷÔÓ› ÙȘ ηٷÛ΢¤˜ ηÈ. ∏ ÂÈ‚›ˆÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÛÂÈÛÌÔ‡ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·fi ÙË ÛˆÛÙ‹ ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜.

∏ ÁÓÒÛË ı· ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì¤Û· ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ·fi ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹. 4-·. ÁÈ· Ó· ÂÍ·¯ı› ·fi ÙÔÓ ‚ˆÍ›ÙË. ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙ‹Ú·˜: ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÌÈÎÚ‹˜ ˘ÚηÁÈ¿˜. ·. 5. ÙË Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË ÔÌ·‰È΋ ÂÚÁ·Û›·. ÛÊ˘Ú›¯ÙÚ·: οÏÂÛÌ· Û ÂÚ›ÙˆÛË ÂÁÎψ‚ÈÛÌÔ‡. ÒÛÙÂ Û˘ÌʤÚÂÈ Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÌÂÙ·Ïχ̷ÙÔ˜ ·fi ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ·fiÛÙ·ÛË. ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈΤ˜ ηٷÛ΢¤˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ΔÔ Ì¿ıËÌ· ·˘Ùfi ··ÈÙ› (Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÎÙ·ÛË ·fi ¿ÏÏ·) ÙËÓ ·˘ÙÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ.). ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À μπμ§π√À Δ√À ª∞£∏Δ∏ 1. ÔÈÎÈÛÌÒÓ ÎÙÏ. ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÏËڈ̋˜ ‰·Ó›ˆÓ. æ˘¯Ú·ÈÌ›·. À¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·ı› ÔÏfiÎÏËÚ˜ ÛÔ‰ÂȤ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¤ÎÚË͢ ËÊ·ÈÛÙ›ˆÓ. ¶·ÓÈÎfi˜. ÙÔ ËÊ·›ÛÙÂÈÔ ¶ÈÓ·ÙÔ‡ÌÔ ÙˆÓ ºÈÏÈ›ÓˆÓ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο. Δ· ·È‰È¿ ı· ¯ˆÚÈÛÙÔ‡Ó Û ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ı· „¿ÍÔ˘Ó ËÁ¤˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ı· ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÁˆıÂÚÌ›·.html). ¶Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› Ë ËÊ·ÈÛÙÂÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.gov.¿. ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. «¶ÚÔ¯ˆÚԇ̠ÌÚÔÛÙ¿» Î. 3. Ÿˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ÂÈ ÈÔ ¿Óˆ. Œ¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÛΤ„˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ∏ πÛÏ·Ó‰›· ·Ú¿ÁÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÔÛfiÙËÙ· ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ÙË ÁˆıÂÚÌ›·. Ô ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ÛÙ· ËÊ·›ÛÙÂÈ· Â›Ó·È Ù˘ÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ËÊ·ÈÛÙÂȷο Î·È ¿ÏÏ· Û˘Ó·Ê‹ Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. ·Î·Ù¿ÏÏËϘ ηٷÛ΢¤˜. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘ÔÛÙ› ηÙÂÚÁ·Û›· Î·È Ó· ·Ú·ÏËÊı› ÙÔ Ì¤Ù·ÏÏÔ ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ. 37 . 2-Â. ºÔÚËÙfi Ê·Ú̷ΛÔ: Ó· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ‰È·ı¤ÛÈÌÔ. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤Ô˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Î. Ì ٷ ÁˆıÂÚÌÈο ‰›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ì ÔÚıÔÏÔÁÈÎfi ÙÚfiÔ ÙˆÓ ÛÂÈÛÌÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ „‡¯Ú·ÈÌ˘ ÛÙ¿Û˘ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÛÂÈÛÌÔ‡. ΔfiÛÔ ¯·ÌËÏfi Â›Ó·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜. ∏ ÁˆıÂÚÌ›· ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ Ï‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÁÈ· ÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË ıÂÚÌÔÎË›ˆÓ. ∏ ÛÎfiÓË Ô˘ ÂÎÙÈÓ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ú˘·›ÓÂÈ ÙÔÓ ·¤Ú· Î·È ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ËÏÈ·ÎÔ‡ ʈÙfi˜. Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Û ÛÙÂÓÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÂÚÈÙÒÛÂȘ ËÊ·ÈÛÙÂÈ·ÎÒÓ ÂÎÚ‹ÍÂˆÓ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ËÊ·›ÛÙÂÈ· ·ÏÏ¿ Î·È Û ¢ڇÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ (¶ÈÓ·ÙÔ‡ÌÔ. Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. 3-‰. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À Δ∂Δƒ∞¢π√À ∂ƒ°∞™πø¡ 1.dost. ∞Á›· ∂ϤÓË Î. ‚. ¯ÔÚ‹ÁËÛË ¿ÙÔÎˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÁÈ· ηٷÛ΢‹ ‹ ÂÈÛ΢‹ ÛÈÙÈÔ‡. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: «∏ „˘¯Ú·ÈÌ›· ÛÒ˙ÂÈ». «¢Â Ì·˜ ÓÈο Ô ÛÂÈÛÌfi˜». Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ¶ÔÌË›·˜ Î·È ÙÔ˘ μÂ˙Ô‡‚ÈÔ˘. ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÛfiÙËÙ· ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÁˆıÂÚÌ›·˜. ∂ȉfiÙËÛË ÂÓÔÈΛԢ. ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·fi„ˆÓ. 4. 5-Á. ¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ· Û¯¤‰È· ÂÚÁ·Û›·˜ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ 1. ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÍÈÔÔÈËı› Ë ÁˆıÂÚÌ›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÎÙÏ. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ª‹ÏÔ˘ Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ¯Ú‹ÛÈÌˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ËÊ·ÈÛÙ›ˆÓ.ph/itdi/Apec-vc/LINK/air3. Ë πÛÏ·Ó‰›· ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Ì· ‚ˆÍ›ÙË ·fi ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· Î·È ·Ú¿ÁÂÈ ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ. √ È·Ì·ÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜.¿. 2. ÂÂȉ‹ ÙÔ ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ. 2. Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ Ù˘. Ù¯ÓËÙ‹ ·Ó·ÓÔ‹: ÁÓÒÛË ‚·ÛÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ.¿. Ê·Îfi˜: ÁÈ· ÂÚ›ÙˆÛË ÂÁÎψ‚ÈÛÌÔ‡. Ô˘ ÂÍÂÚÚ¿ÁË ÙÔ 1991 Î·È Ì›ˆÛ ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ηٿ 1 ‚·ıÌfi ∫ÂÏÛ›Ô˘ Â› ¤Ó·Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ¯ÚfiÓÔ (http://mis.547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·37 °Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ÚÈÙÒÛÂȘ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÛÔ ÌÔÚ› Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› Ë ËÊ·ÈÛÙÂÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ. ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ∏ ¤ÎÚËÍË ÙˆÓ ËÊ·ÈÛÙ›ˆÓ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Û˘¯Ó¿ Ì ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ Îϛ̷ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Û ·ÓÔÈÎÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. °È· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ú¢ӷ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ª·ı‹Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ πÛÙÔÚ›·: ∏ ¤ÎÚËÍË ÙÔ˘ ËÊ·ÈÛÙ›Ԣ Ù˘ ™·ÓÙÔÚ›Ó˘. ∂χıÂÚË ·¿ÓÙËÛË. 1-‚. ∂χıÂÚË ·¿ÓÙËÛË (¤Ú¢ӷ). Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜. ¶Ò˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ËÊ·ÈÛÙÂȷΤ˜ ÂÎÚ‹ÍÂȘ ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ÙÔ Îϛ̷. 2. Î·È ı· ‰È·Ù˘ÒÛÔ˘Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ Ù˘.

Ì ÙÔ ˘„ËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ ¤ÚÁˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜. Ì ÙË ‰È¿‚ÚˆÛË Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·.). ÙÔ Îϛ̷.¿. Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÔÚ˘ÎÙÒÓ fiÚˆÓ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÎÔÈÓ‹ ·ÈÙ›· ÙȘ ÁˆÏÔÁÈΤ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ‰È·ÌfiÚÊˆÛ·Ó ÙË ÁˆÏÔÁÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ∂Âȉ‹ Ë 2Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Â›Ó·È Î¿ˆ˜ ÈÔ ··ÈÙËÙÈ΋ ·fi ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ. ÈÛÙÔÚ›·-·È‰Â›· Î. Ÿˆ˜ Î·È Û ¿ÏÏ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È. ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ. fï˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó fï˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÏËÌÌ˘ÚÒÓ ·fi fi. . Î·È Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÏfiÁÔ ÔÊ›ÏÂÙ·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ. ·Ó ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ‹ ‡ÊÔÚÔ (ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ·Ôı¤ÛÂȘ ·ÁÂÙÒÓˆÓ). ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜: ∫ÔÈÓ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ ›‰È·˜ Ê˘ÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Ë Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ «ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ» ‹Ù·Ó ηıÔÚÈÛÙÈÎfi˜ (ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎfi˜) ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹.¿. Ó· ‰ÒÛÂÈ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Î·È Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·fi„ˆÓ.¯. øÛÙfiÛÔ. fiˆ˜ Â›Û˘ Ë Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË. ı· Ú¤ÂÈ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÔÚÂÈÓÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙȘ Ï›Á˜ ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈ̘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ. ¡· ηٷÓÔÔ‡Ó. Ô ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ‰ÂÓ ¤·„ ӷ ·›˙ÂÈ ÚfiÏÔ. ™ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰·ÛÒÓ Ë ˘ÎÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÍÔÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜. 2. √È Û‹Ú·ÁÁ˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈÒÛÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ‚Ô˘ÓÒÓ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ô‰ÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Î. ∞ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË: ªÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ Ë›ÚÔ˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ‰È·ÌfiÚÊˆÛ·Ó ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜ Û˘ÓÔÏÈο. Ì ÙȘ ηÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ. fiˆ˜ Î·È ÂΛӘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Ê˘ÛÈÎfi ÏÔ‡ÙÔ (Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜). Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÚÔÛÂÈÚÒÓ) ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ÎÔÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· (. ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÛÙȘ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜). ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ÌfiÓÔ (Î·È fi¯È ÙÔÓ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ) ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÁÈ· ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ¿ÏϘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. Îϛ̷ ‹ ÔÚ˘ÎÙfi ÏÔ‡ÙÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Â›Â‰Ô ·Ó¿Ù˘Í˘.ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ·ÚΛ Ë ‡·ÚÍË ·ÍÈfiÏÔÁˆÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· ˘‰ÚÔÔÓÈΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ Ô˘ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ¯ÒÌ·. 3. Ì ÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ¿ÏÏˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ. ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙÔ Â›Â‰Ô ·Ó¿Ù˘Í˘ ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ (ÔÏÈÙÈ΋-ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË. ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËηÓ.Á ÙÔ˘ μÈ‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ª·ıËÙ‹ Ù· ·È‰È¿. Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Â‰·ÊÒÓ. ¢È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË: ªÂٷ͇ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ·ÓıÚÒÔ˘. ∏ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘.¯. fiÛÔ ÙÔ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ë ËÏÈΛ· Î·È ÔÈ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜. √È ‰ÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ηÏfi Îϛ̷ Â›Ó·È ÈÔ ˘ÎÓÔηÙÔÈÎË̤Ó˜.547_08 38 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·38 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y ª ∞ £ ∏ ª ∞ 11 √È Ê˘ÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ªÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: 1. Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Îϛ̷ÙÔ˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ. ÙȘ ˘ÚηÁȤ˜ Î. Ë ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·: ∞Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Î·È ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙË Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·. Ë ‡·ÚÍË ÎÔÈÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ ·fi ÔÚ˘ÎÙ¿ Î·È Ì¤Ù·ÏÏ·.ÙÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÔÚÂÈÓÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. ÙËÓ ÔÌÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÂÈ‚›ˆÛ˘ Ù· ÔÔ›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Û οı ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ªÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· Î·È Û’ ·˘Ù‹ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙËÓ ÔÏÔ̤ÏÂÈ·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ¡· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›˙Ô˘Ó ÔÈÎÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ηÙÔ›ÎˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Ì ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˙Ô˘Ó. ¶·Ú’ fiϘ fï˜ ÙȘ ÚÔfi‰Ô˘˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ‰ÈÓÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ηÏÏȤÚÁÂȘ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¯ÒÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ. ‰ÈfiÙÈ.¿. ™ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1. ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ›‰È·˜ Ê˘ÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ (. ¶ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ·ÚfiÌÔÈ· ÌÔÚÊÔÏÔÁ›·. Ë ‰ÈfiÚıˆÛË Î·È Ë ÂȂ‚·›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·fi ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹. Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÍÔÔ Îϛ̷. ∏ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜. ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ ‹Ù·Ó ÔÈ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔÈ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ηıfiÚÈ˙·Ó ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ Ê˘ÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ÙȘ ÁˆÙÂÎÙÔÓÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Ò˜ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ.

fiˆ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂͤÏÈÍË. ∂Âȉ‹ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ‰ÂÓ Â·ÚΛ. ™ÙË ‚fiÚÂÈ· ¡ÔÚ‚ËÁ›· ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Â›Ó·È ÔÚÂÈÓfi Î·È ÙÔ Îϛ̷ „˘¯Úfi. Á. ÛÙÔ ˘fi ÂͤٷÛË ı¤Ì·. ÓfiÙÈ· ™Ô˘Ë‰›·: ‚ÔÚÂÈÔÂ˘Úˆ·˚΋ ‰ȿ‰·. ‚fiÚÂÈ· ƒÔ˘Ì·Ó›·: ∂˘ÚÒË ÙˆÓ ÔÚÔÛÂÈÚÒÓ. §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ: ‚ÔÚÂÈÔÂ˘Úˆ·˚΋ ‰ȿ‰·. ÂÚÈÔÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Î·È ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ Î·È Î¿ÓÔ˘Ì ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÔÌ·‰È΋ ÂÚÁ·Û›· ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ÓfiÙÈ· °ÂÚÌ·Ó›·: ∂˘ÚÒË ÙˆÓ ÔÚÔ‰›ˆÓ. 39 . πÛ·Ó›· – ∫·ÓÙ·‚ÚÈο ŸÚË – ∂˘ÚÒË ÙˆÓ ÔÚÔ‰›ˆÓ ¡ÔÚ‚ËÁ›· – ∂˘ÚÒË ÙˆÓ ÔÚÔ‰›ˆÓ ƒÔ˘Ì·Ó›· – ∫·Ú¿ıÈ· – ∂˘ÚÒË ÙˆÓ ÔÚÔÛÂÈÚÒÓ ∫ÚÔ·Ù›· – ¢ÂÈÓ·ÚÈΤ˜ ÕÏÂȘ – ∂˘ÚÒË ÙˆÓ ÔÚÔÛÂÈÚÒÓ ∞˘ÛÙÚ›· – ∂˘ÚÒË ÙˆÓ ÔÚÔÛÂÈÚÒÓ ∂ÛıÔÓ›· – μÔÚÂÈÔÂ˘Úˆ·˚΋ ‰ȿ‰· – ∂˘ÚÒË ÙˆÓ ‰ȿ‰ˆÓ °·ÏÏ›· – ∂˘ÚÒË ÙˆÓ ÔÚÔ‰›ˆÓ ∂ÏÏ¿‰· – ∂˘ÚÒË ÙˆÓ ÔÚÔÛÂÈÚÒÓ 3. ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋: ∂›ÛÎÂ„Ë Û ۯÂÙÈΤ˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜. √ÌÔÈfiÙËÙ·-‰È·ÊÔÚ¿: ªÂٷ͇ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Ê˘ÛÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. ÂÔ̤ӈ˜ Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜. ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÛÙ· ·È‰È¿ Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ó· Ù· ‚ÔËı‹ÛÂÈ. ¢·Ó›·: ‚ÔÚÂÈÔÂ˘Úˆ·˚΋ ‰ȿ‰·. 2. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔÈ ÏËı˘ÛÌÔ›). ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ∏ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÙ·È ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ Ï‹ıÔ˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ: http://europa. ∂ÏÏ¿‰·: ∂˘ÚÒË ÙˆÓ ÔÚÔÛÂÈÚÒÓ. ΔÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ‹ ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÂÈ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ûã ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¯ÒÚ˜. fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ ¶Ôψӛ·˜. ∫·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ-ȉ¤Â˜ Î·È ÙȘ Û˘˙ËÙÔ‡ÌÂ.htm ¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ· Û¯¤‰È· ÂÚÁ·Û›·˜ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ 1. ∂›Ó·È ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Ô ÌfiÓÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÂÓfi˜ ¤ıÓÔ˘˜ ‹ ÂÓfi˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙÔÓ ¯¿ÚÙË 11. πÛÙÔÚ›·: ™Ù·ıÌÔ› Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ (Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ¡·ÔϤÔÓÙ· ·fi ÙÔÓ ÚˆÛÈÎfi ¯ÂÈÌÒÓ· Î. ªÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ê˘ÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜.int/comm/environment/contact/contactÌel.eu. ÔÚ˘ÎÙfi ÏÔ‡ÙÔ (ÏÈı¿ÓıڷΘ Î. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À Δ∂Δƒ∞¢π√À ∂ƒ°∞™πø¡ 1. ·.¿. ™ÙË ÓfiÙÈ· ∂Ï‚ÂÙ›· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÔÚÔÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÕÏÂˆÓ Ì „ËÏ¿ Î·È ·fiÙÔÌ· ‚Ô˘Ó¿. ∏ ‚ÔÚÂÈÔÂ˘Úˆ·˚΋ ‰ȿ‰· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈ̘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ. Δ· ÙÔ‡ÓÂÏ Î·Ù·Û΢¿˙ÔÓÙ·È Û ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. 2. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ÙÔ‡ÓÂÏ.547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·39 °Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ªÂÙ·‚ÔÏ‹: ∏ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·ÙÔ›ÎËÛ‹ Ù˘ ·fi ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘. fiÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. °È·Ù› ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰‡Ô ¯ÒÚ˜ Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. §È¯ÙÂÓÛÙ¿ÈÓ: ∂˘ÚÒË ÙˆÓ ÔÚÔ‰›ˆÓ. Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ «È‰ÂÔηٷÈÁ›‰·˜» (brainstorming). ¶ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·›˙Ô˘Ó ÚfiÏÔ.1. √ÚÂÈÓfi. ∫ÚÔ·Ù›·: ·ÏÈ΋ ∂˘ÚÒË – ∂˘ÚÒË ÙˆÓ ÔÚÔÛÂÈÚÒÓ. ∂χıÂÚË ·¿ÓÙËÛË. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À μπμ§π√À Δ√À ª∞£∏Δ∏ 1. ÎÂÓÙÚÈ΋ πÛ·Ó›·: ∂˘ÚÒË ÙˆÓ ÔÚÔ‰›ˆÓ. ªÔ˘ÛÈ΋: ªÔ˘ÛÈ΋ ÙˆÓ ÕÏˆÓ.).) Î·È ÛËÌ·ÓÙÈο ÔÙ¿ÌÈ· (Â¿ÚÎÂÈ· ÓÂÚÔ‡). ™Â ÔȘ Ê˘ÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Ë ∂Ï‚ÂÙ›· Î·È Ë ∞˘ÛÙÚ›·.¿. ∏ √ÏÏ·Ó‰›· ¤¯ÂÈ ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ Â›‰˜ Î·È Â‡ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ·ÊÔ‡ ÙÔ ÔÚÂÈÓfi ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ ·Ó‚¿˙ÂÈ Ôχ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜. ª·ı‹Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›·: ¢È·ÈÙËÙÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Ê˘ÛÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ (ÔÚÂÛ›‚ÈÔÈ. ™ÙË ™ÎˆÙ›· ÙÔ Îϛ̷ Â›Ó·È „˘¯Úfi Î·È ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ ÔÚÂÈÓfi. ∏ Û‹Ú·ÁÁ· ÚÔÛٷهÂÈ ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ·fi ÙȘ ·ÓÙ›ÍÔ˜ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ‰ÈÓÔ›. 2. ‚. ‚fiÚÂÈ· ΔÛ¯›·: ∂˘ÚÒË ÙˆÓ ÔÚÔ‰›ˆÓ. √È ¯ÒÚ˜ ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ. Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜.

™˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÎÙ‹ Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ ∞ÊÚÈ΋˜ Ì ÂΛÓË Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ ∂˘ÚÒ˘ ‹ Ù˘ ¡ÔÚ‚ËÁ›·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÊÙˆ¯Ô‡ (∞ÊÚÈ΋) Î·È ÏÔ‡ÛÈÔ˘ (¡ÔÚ‚ËÁ›·-ÊÈfiÚ‰. ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 2001 ‹Ù·Ó ÂÚ›Ô˘ 280 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ΢‚Èο ̤ÙÚ· ÙË Ì¤Ú· Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·˘Í¿ÓÂÙ·È. Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘˜. fiÔ˘ Ë ·ÊÚÈηÓÈ΋ Ͽη οÌÙÂÙ·È Î·È Ì·›ÓÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ Â˘Ú·ÛÈ·ÙÈ΋. ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË Î·È Ó· ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ı·Ï¿ÛÛȘ Ì¿˙˜ Ô˘ ‚Ú¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ™ÙÔÓ Ï¢Îfi ¯¿ÚÙË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ı¿Ï·ÛÛ˜ ·˘Ù¤˜. ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË √È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. Ë μfiÚÂÈ· £¿Ï·ÛÛ· ¤ÁÈÓ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ‚Ô‹ıËÛ Û ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ‚·ıÌfi ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ Ë ¡ÔÚ‚ËÁ›· Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ ÙÔ˘˜. Δ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ Î·È ‰˘ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘. ΔÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ 1999 ‹Ù·Ó ÂÚ›Ô˘ 6 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‚·Ú¤ÏÈ· ÙË Ì¤Ú· (950.000 ΢‚Èο ̤ÙÚ·). ÂÓÒ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ·˘ÙÒÓ. ∏ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜. Ô˘ ÛÙË °·ÏÏ›· Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÔÓ μÈÛη˚Îfi ∫fiÏÔ. Ô ∂‡ÍÂÈÓÔ˜ ¶fiÓÙÔ˜ (ª·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ·). ‰ÈfiÙÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ¿ÓÙÏËÛ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ. ΔÔ ƒfiÙÂÚÓÙ·Ì Ù˘ √ÏÏ·Ó‰›·˜. ·ÏÏ¿ Â›Û˘ ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Î·È ÙÔ §›‚ÂÚÔ˘Ï Â›Ó·È Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· ·fi Ù· ÔÔ›· ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ÙÔ μ¤ÏÁÈÔ Î·È ÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ™ÙÔÓ ÓfiÙÔ Ë ª·ÛÛ·Ï›·. ÓfiÙÈ· ∂˘ÚÒË) ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ˘ ‰È·ÌÂÏÈÛÌÔ‡. ÂÓÒ ÌÈÎÚfi ̤ÚÔ˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË ¢·Ó›·. ÙÔ ª¤ÚÁÎÂÓ Ù˘ ¡ÔÚ‚ËÁ›·˜. Ë ∞‰ÚÈ·ÙÈ΋ £¿Ï·ÛÛ·. √ÏÏ·Ó‰›·) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· ·˘Ù¿ ÁÈ· Ó· ÂÍ·Á¿ÁÂÈ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ £¿Ï·ÛÛ·˜ ¤ÂÛ ÙÔ 2004 ηٿ 10% Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤ÛÂÈ Î·Ù¿ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2020. ∏ Â˘Úˆ·˚΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· (°ÂÚÌ·Ó›·. ∏ ·ÏÈ›· Â›Ó·È ÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Û fiϘ ÙȘ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛȘ ¯ÒÚ˜ Î·È ‰›ÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. . ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¶¤Ï·ÁÔ˜. ∏ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·Ú·ÁfiÌÂÓÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ (ªÚÂÓÙ) Â›Ó·È ÙfiÛÔ Î·Ï‹. ŒÙÛÈ. Ë ÂÓÙ·ÙÈ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ¿Ú¯ÈÛ ÌÂÙ¿ ÙÔ 1980 Ì ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. √È ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ ∂˘ÚÒ˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 150 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Î·È ÙË ‚fiÚÂÈ· ∂˘ÚÒË. ªÂÙ¿ ÙÔÓ μã ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ Ë ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· ˘‰ÚÔÁÔÓ·ÓıÚ¿ÎˆÓ (ÂÙڤϷÈÔ. ∏ ÁˆÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚ›· ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙfiÛÔ. ÂÓÒ Ë μfiÚÂÈ· £¿Ï·ÛÛ· Î·È Ë μ·ÏÙÈ΋ Â›Ó·È Ú˯¤˜. Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ) ÛÙÔÓ ˘ı̤ӷ Î·È ÛÙÔ ˘¤‰·ÊÔ˜ ÙˆÓ ı·Ï·ÛÛÒÓ ¤‰ˆÛ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ∂›Ó·È Â›Û˘ ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Ó· Ù· ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙÔÓ ›Ó·Î· Ù˘ Ù¿Í˘. √ ‰È‰¿ÛÎˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙËÓ ÔÌ·‰È΋ Û˘˙‹ÙËÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ Î¿ı ÔÌ¿‰·˜. ™ÙË μfiÚÂÈ· £¿Ï·ÛÛ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÙÚÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÂÎÙfi˜ √¶∂∫. ∏ ∂˘ÚÒË ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÔÏϤ˜ ı¿Ï·ÛÛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘: ÛÙ· ‰˘ÙÈο Ô ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi˜ øηÓfi˜. ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ. ÒÛÙ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·È Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÙÈÌÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. Ô ¶ÂÈÚ·È¿˜ Â›Ó·È Â›Û˘ ÛËÌ·ÓÙÈο ÏÈÌ¿ÓÈ· ÁÈ· ÙË ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ ∂˘ÚÒ˘. ∞ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË: ªÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ›‰È· ı¿Ï·ÛÛ·. øÛÙfiÛÔ. ·ÔÎÙ¿ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· fiÛÔ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ‰˘ÙÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ. °·ÏÏ›·. ˆ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ∏ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘ ÛÙËÓ Δ¿ÊÚÔ ÙˆÓ √ÈÓÔ˘ÛÛÒÓ. ∂ΛÓÔ Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙË μ·ÏÙÈ΋ £¿Ï·ÛÛ· Â›Ó·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ Ù˘ ÛÙ¿ıÌ˘ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Î·È Ù˘ ™Î·Ó‰ÈÓ·‚›·˜. ÛÙÔÓ ‚ÔÚÚ¿ Ë μ·ÏÙÈ΋ Î·È Ë μfiÚÂÈ· £¿Ï·ÛÛ·. ™ËÌ›ˆÛË: ∏ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ £¿Ï·ÛÛ· Â›Ó·È ‚·ıÈ¿. 2. ÙÔ πfiÓÈÔ. ÛÙÔÓ ÓfiÙÔ Ë ªÂÛfiÁÂÈÔ˜. ÒÛÙ ӷ Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ÓÔËÙÈÎÔ‡˜ ¯¿ÚÙ˜. ΔÔ ÂÙڤϷÈÔ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ £¿Ï·ÛÛ·˜ ·Ó·Î·Ï‡ÊıËΠÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1960. ∂Í·ÈÙ›·˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ Ë μÚÂÙ·Ó›· ¤ÁÈÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤·˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿. ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›·. ¢È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË: ªÂٷ͇ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘.547_08 40 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·40 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y ª ∞ £ ∏ ª ∞ 12 √È ı¿Ï·ÛÛ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ªÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: 1. ∏ ∞‰ÚÈ·ÙÈ΋. ÂÓÒ Ë μfiÚÂÈ· £¿Ï·ÛÛ· ¤¯ÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¿ÓÔÈÁÌ¿ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi øηÓfi. fiˆ˜ Î·È ÔÈ ı·Ï¿ÛÛȘ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. Ë °¤ÓÔ‚·. ÂÓÒ Ë ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ ÙÔ 1971. ÙÔ ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜. ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÔÈ ·ÎÙ¤˜. Δ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ Î·È ÛÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›·. ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô Î·È Ë ª·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ· Â›Ó·È ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ.

¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÏÔ›· (¡ÙڷοÚ. Û‹ÌÂÚ· fï˜.547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·41 °Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·: £·Ï¿ÛÛȘ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜-ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠ÏÔ‡ÛÈ· ÂÙÚÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁfi ¯ÒÚ·. ‚-™. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À Δ∂Δƒ∞¢π√À ∂ƒ°∞™πø¡ ∂χıÂÚË ·¿ÓÙËÛË. ª·ı‹Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›·: √È ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔÈ ÏËı˘ÛÌÔ› ¤¯Ô˘Ó ȉȷ›ÙÂÚ˜ ‰È·ÈÙËÙÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·ÏÈ›·. Ù· ·Ïȇ̷ٿ Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈı› ÛËÌ·ÓÙÈο. Ë ¡ÔÚ‚ËÁ›· ‰È·ÎÈÓÔ‡Ó Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜ ̤ۈ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ £¿Ï·ÛÛ·˜. ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ˆ˜ ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÂÈ‚·ÙÒÓ. 2. ÂÓÒ. ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÂÓÙ·ÙÈ΋˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ Ì ηٷÛÙÚÔÊÈΤ˜ ·ÏÈ¢ÙÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜. √È ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ı¿Ï·ÛÛ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÈÔ ÛÔ˘‰·›Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ‚ÔÚÚ¿. ∂‡ÍÂÈÓÔ˜) ˘ÔʤÚÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙË Ú‡·ÓÛË. ªÔ˘ÛÈ΋: ΔÚ·ÁÔ‡‰È· ÁÈ· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ÓËÛÈÒÙÈη). ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¯·ÌËÏ‹˜ ·Ï·ÙfiÙËÙ·˜. Ë ÔÛfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÏÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ‰Ú·Ì·ÙÈο. ∏ μ·ÏÙÈ΋. ÂÓÒ ÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ·ÚÎÂÙfi ÂÙڤϷÈÔ ÁÈ· ÙȘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ¿ÏϘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ Û ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∏ ¡ÔÚ‚ËÁ›· ·fi ÊÙˆ¯‹ ¯ÒÚ·. ∏ ›‰È· ı¿Ï·ÛÛ· ›¯Â ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÛËÌ·Û›· ÁÈ· Ù· ÂÎÙÂٷ̤ӷ ·ÏÈ¢ÙÈο ‰›· Ô˘ ‰È¤ıÂÙÂ. ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ ı·Ï·ÛÛÒÓ ÁÈ· ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙȘ Ôԛ˜ ‚Ú¤¯Ô˘Ó. √ÌÔÈfiÙËÙ·-‰È·ÊÔÚ¿: ªÂٷ͇ ı·Ï·ÛÛÒÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÁˆÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚ›· (‰È·‰Èηۛ· Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡). Ì ÔÈ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ μfi- 41 . ÂÈ‚·ÙÈÎÒÓ). ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË √È ı¿Ï·ÛÛ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ ÎÏÂÈÛÙ¤˜ (ªÂÛfiÁÂÈÔ˜.int/comm/environment/contact/contactÌel. ·-§. ˆÛÙfiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË Ë ·Ô‰fiÌËÛË ÙˆÓ Ú‡ˆÓ Ô˘ ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÔÓÙ·È Û’ ·˘Ù‹Ó ·fi ÙȘ ·Ú¿ÏȘ fiÏÂȘ Î·È ÙȘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜. ÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ. 2. Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û’ ·˘Ù‹Ó. πÛÙÔÛÂÏ›‰·: http://europa. μfiÛÔÚÔ˜ – ¢·Ú‰·Ó¤ÏÏÈ·). °È‚Ú·ÏÙ¿Ú. ∏ μfiÚÂÈ· £¿Ï·ÛÛ· ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Ú‡·ÓÛË ·fi ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ ÎÔÈÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ ˘‰ÚÔÁÔÓ·ÓıÚ¿ÎˆÓ Î·È ·fi ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÏÔ›ˆÓ (ÂÌÔÚÈÎÒÓ. μ·ÏÙÈ΋. øÛÙfiÛÔ. ·ÊÔ‡ ÔÈ ÈÔ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ Î·È ÂÍ·ÁˆÁÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Á‡Úˆ Ù˘. π‰È·›ÙÂÚ· Ë μfiÚÂÈ· £¿Ï·ÛÛ· ˘ÔʤÚÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙȘ ÂÙÚÂÏ·ÈÔÎËÏ›‰Â˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÂÓÙ·ÙÈ΋˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÙˆÓ ˘Ôı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ÂÙÚÂÏ·˚ÎÒÓ ÎÔÈÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ. §ÔÓ‰›ÓÔ. ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓË ÛÙËÓ ·ÏÈ›· Î·È ÙË ‰·ÛÔÎÔÌ›·. ∞Ì‚¤ÚÛ·. ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ¯ÒÚ˜ Á‡Úˆ ·fi ÙË μ·ÏÙÈ΋ Î·È ÙË μfiÚÂÈ· £¿Ï·Û Û· Î·È Ó· ÛΤÊÙÔÓÙ·È Èı·Ó¤˜ χÛÂȘ. ∏ °ÂÚÌ·Ó›·. ‰-™. ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋: ∂›ÛÎÂ„Ë Û ۯÂÙÈΤ˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜. ·ÁÒÓÂÈ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÙÌ‹Ì·Ù¿ Ù˘. ∞˘Ù‹ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË ‰ÈÔ¯¤Ù¢ÛË ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ (·ÛÙÈÎÒÓ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ) ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ÈÛÙÈÔÊfiÚ·).htm ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™TI™ ∂ƒøΔ∏™∂I™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏ΔE™ TOY μπμ§π√À Δ√À ª∞£∏Δ∏ 1. ∏ μfiÚÂÈ· £¿Ï·ÛÛ· ·¤ÎÙË۠ͯˆÚÈÛÙ‹ ÛËÌ·Û›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Î·È Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔÓ ‚˘ıfi Ù˘.eu. ÿ‚ÚË. πÛÙÔÚ›·: πÛÙÔÚÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂϤÁ¯Ô˘ ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ÛÙÂÓÒÓ (™ÙÂÓ¿ Ù˘ ¢·Ó›·˜. ÙÔ μ¤ÏÁÈÔ. Ë √ÏÏ·Ó‰›·. ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ™ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ‚È‚Ï›Ô Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·Ôڛ˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ƒfiÙÂÚÓÙ·Ì. ª¤ÚÁÎÂÓ. ∏ ÂÈÛÚÔ‹ ÙÂÚ¿ÛÙÈˆÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡ ÛÙËÓ ÎÏÂÈÛÙ‹ ·˘Ù‹ ı¿Ï·ÛÛ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· ͯˆÚÈÛÙfi ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ·. ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜: ΔÚ·ÁÔ‡‰È· ÁÈ· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ª ∞ £ ∏ ª ∞ 13 μ·ÏÙÈ΋ Î·È μfiÚÂÈ· £¿Ï·ÛÛ·: ‰‡Ô ı¿Ï·ÛÛ˜ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ‚ÔÚÚ¿ ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ªÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: 1. Á-§. fiˆ˜ ÚԷӷʤڷÌÂ.

ΔÔ ∞ÈÁ·›Ô ¶¤Ï·ÁÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÚ›Ô˘ 3. ÙÔ ·Ì¤ÏÈ Î·È Ù· ÂÛÂÚȉÔÂȉ‹. ∏ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ Ì·ÎΛ· Â›Ó·È ‚Ï¿ÛÙËÛË Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ê˘Ù¿ Ù· ÔÔ›· ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· Ì·ÎÚ¿ Î·È ÍËÚ¿ ηÏÔη›ÚÈ·. Δ· ÓËÛÈ¿ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘. ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ·ÎfiÌË. ∂-μ√. ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ÙËÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·Ù¿ ‹ÂÈÚÔ. ∂˘ÚÒË Î·È ∞ÊÚÈ΋. ™Δ-μ√. ·ÊÔ‡ ÂÈÎÔÈÓˆÓ› ̤ۈ ÛÙÂÓÒÓ ·ÊÂÓfi˜ Ì ÙÔÓ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi Î·È ÙÔÓ πÓ‰ÈÎfi øηÓfi (°È‚Ú·ÏÙ¿Ú. 2. ∏ ÏÂοÓË Ù˘ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ÂÌÊ·ÓÒ˜ Û ‰È·ÎÚÈÙ¿ ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛˆÓ Î·È ÓËÛÈÒÓ. ·. √È Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï·ÒÓ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À Δ∂Δƒ∞¢π√À ∂ƒ°∞™πø¡ 1. ·ÓıÚˆÔÁˆÁÚ·ÊÈο Î·È ÔÈÎÔÏÔÁÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘. √ ÏfiÁÔ˜ ‹Ù·Ó Ë ÂÈı˘Ì›· ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ™ÙÂÓÒÓ. √È Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ˘ÒÛÂÈ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘˜ ÙÔ ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÙÚÂȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ¯ÂÚÛ·›Â˜ Ì¿˙˜: ∞Û›·. ¡· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È ÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ Î·È ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ̤۷ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔÔıÂÙ›ٷÈ. 3. √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›·: √ ‚·Î·Ï¿Ô˜ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ £¿Ï·ÛÛ·˜. ÙȘ ı¤ÛÂȘ fiÔ˘ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ÔÈ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔÈ ÔÏÈÙÈÛÌÔ› Î·È Ù· ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚ· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘. μ-μ√. οÙÈ Ô˘ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ Ù· ·È‰È¿ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ Îϛ̷ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ Î·È Û ·ÚÎÂÙfi ‚¿ıÔ˜ ̤۷ ÛÙË ÛÙÂÚÈ¿. ÂÓÒ ¿Ú· ÔÏÏ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â›Û˘ ÛÙȘ ‰·ÏÌ·ÙÈΤ˜ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ∫ÚÔ·Ù›·˜. °¤Ê˘Ú· ƒ›Ô˘-∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘. Ì ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ›Ô Ù˘ Î·È Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ì ÙË ‚Ï¿ÛÙËÛË Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ. fiÏÂÌÔÈ ÛÙË μfiÚÂÈ· £¿Ï·ÛÛ·. Δ· Ê˘Ù¿ ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ôχ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÏÂοÓ˘ Î·È Â›Ó·È Ë ÂÏÈ¿. ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ȉȷ›ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙ· ÁˆÁÚ·ÊÈο. ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ì ÙË ª·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ· (¢·Ú‰·Ó¤ÏÏÈ·. ∂›Û˘. ÁÈ’ ·˘Ùfi Ê˘Ù‡ÔÓÙ·È fiÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¿Ú‰Â˘ÛË. Á¤Ê˘Ú· ÷ÏΛ‰·˜. Ë ∫ÔÚÛÈ΋. ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ï·ÒÓ Ô˘ ηÙÔ›ÎËÛ·Ó ÛÙ· ·Ú¿ÏÈ¿ Ù˘. Â¤ÙÚ„ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Ù‡ˆÓ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘. ∏ ı¤ÛË Ù˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› ÙȘ ·ÏÏËÏÂȉڿÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ·˘Ù‹. ¶·ÚfiÌÔÈ· Î·È Ë ÂÏÈ¿ Â›Ó·È ‰¤ÓÙÚÔ Ô˘ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ·˘Ù¤˜. fiˆ˜ Ì·ÚÙ˘Ú› ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À μπμ§π√À Δ√À ª∞£∏Δ∏ 1. £-μ∞.547_08 42 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·42 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y ÚÂÈ·˜ £¿Ï·ÛÛ·˜. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: Ó·˘Ì·¯›Â˜.000 ÓËÛÈ¿.). Δ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ë ™ÈÎÂÏ›·. Á. ΔÔ È‰È·›ÙÂÚÔ Îϛ̷ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ. ∏-μ√. π-μ∞. ™Ô˘¤˙). μÚ›ÛÎÂÙ·È Û ÌÈÎÚfi ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜. Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ¯ˆÚÈÛÙfi ÎÏÈÌ·ÙÈÎfi Ù‡Ô. ¿Ú· Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ·fi ÙË μ·ÏÙÈ΋ £¿Ï·ÛÛ· ÚÔ˜ ÙÔÓ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi øηÓfi Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·. ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ·fi ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Ê˘ÙÒÓ. Îϛ̷ ÎÙÏ. ÂÓÒ Ù· ÂÛÂÚȉÔÂȉ‹. 2. Ë ∫‡ÚÔ˜ Î·È Ë ∫Ú‹ÙË. ∂Λ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ∞-μ∞. ¢-μ∞. ÌÔÚÊÔÏÔ Á›· ˘ı̤ӷ. Œ¯Ô˘Ó ·ÓıËÚ‹ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Î·È ‰··ÓËÚÒÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ‚ÈÔÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÙˆÓ Ï·ÒÓ. √ ‰È‰¿ÛÎˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙȘ ηٿÏÏËϘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙË μfiÚÂÈ· £¿Ï·ÛÛ·. ∑-μ∞. 2. ª ∞ £ ∏ ª ∞ 14 ∏ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ £¿Ï·ÛÛ· ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ªÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: 1. ∏ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ £¿Ï·ÛÛ· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ϛÌÓË. ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ıÂÚÌfi Îϛ̷. °-μ√. ª·ı‹Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ πÛÙÔÚ›·: πÛÙÔÚÈο ÛÙÔȯ›·. ∂Í·ÈÙ›·˜ Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿Ï˘ ÛËÌ·Û›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ·ÚÎÂÙfi ÓÂÚfi. ·fi Ù· ·Ú¯·›· ·ÎfiÌË ¯ÚfiÓÈ·. ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· Ê˘ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ (ÌÔÚÊ‹. ∏ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ £¿Ï·ÛÛ·. ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. . ‚. Ë ·Ï·ÙfiÙËÙ¿ Ù˘ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ÂÍ¿ÙÌÈÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ· Î·È ÙÔ ıÂÚÌfi Îϛ̷. μfiÛÔÚÔ˜).

∂χıÂÚË ·¿ÓÙËÛË. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À Δ∂Δƒ∞¢π√À ∂ƒ°∞™πø¡ 1. 2. ˙ÂÛÙfi Î·È ÍËÚfi. 2. ·ÏÏ¿ ÌÈÎÚ¤˜ ÔÛfiÙËÙ˜. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·: £·Ï¿ÛÛÈÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ·fi Ù· ·Ó¿Ú¯·È· ¯ÚfiÓÈ·. ª·ı‹Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›·: ¢È·ÈÙËÙÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ÙˆÓ ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ Ï·ÒÓ (ÎÚËÙÈ΋ – ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹). ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ‹Ù·Ó Ì·ÎÚ‡. ¢È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË: ∏ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÌÂٷ͇ ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ·ÓıÚÒÔ˘ ¤‰ˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ. ÂÏÈ¿.547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·43 °Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ΔÔ ÚÒÙÔ Ì¿ıËÌ· ÁÈ· ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ ÌÔÚ› Ôχ ¿ÓÂÙ· Ó· ‰È‰·¯ı› ÌfiÓÔ Ì¤Û· ·fi ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘. Á. fiˆ˜ Ë ÂÏÈ¿ Î·È ÙÔ ·Ì¤ÏÈ. ÌÔ˘ÛÈ΋. Á. ·Ì¤ÏÈ-ÎÚ·Û›. √È Ì·ıËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó Î·È ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÁÓÒÛÂȘ ·fi ¿ÏÏ· Ì·ı‹Ì·Ù·. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·ÔÈÎÈÒÓ Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙËÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙˆÓ ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ Ï·ÒÓ (ÂÓ‰˘Ì·Û›·. ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜: √È ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÔÏÈÙÈÛÌÔ› Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜ (ÂÏÏËÓÈÎfi˜. ¡· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙËÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ï·ÒÓ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ Î·È ÙÔ˘ ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ Ê˘ÛÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ÁˆÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÔ‡ Î·È ÎÏÈÌ·ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘. οÙÈ Ô˘ ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Û˘Ì‚Â› ÛÙË ÛÙÂÚÈ¿ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÏËÛÙÒÓ. ·. ÏÔ›ˆÓ ÎÙÏ. ·. ÂÔ̤ӈ˜ ¤ÚÂ ӷ ‚ÚÔ˘Ó Ù· ηٿÏÏËÏ· Ê˘Ù¿ Ô˘ ı· ¿ÓÙ¯·Ó ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ·˘Ù¤˜. ‰. ∏ ı¿Ï·ÛÛ· ·ÔÙ¤ÏÂÛ Â›Û˘ ËÁ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜. ÁÈ· Ó· ÙȘ ·˘Í‹ÛÔ˘Ó. ‚. ‰È·ÙÚÔÊ‹. ηٷÛ΢‹ ηÙÔÈÎÈÒÓ. ·ÈÁ˘ÙÈ·Îfi˜) ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ÛÙË ˙ÂÛÙ‹ Î·È ·ÏÌ˘Ú‹ ·˘Ù‹ «Ï›ÌÓË». ∞ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË: ªÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ. οÙÈ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi. ¡· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·È ·ÓıÚˆÔÁÂÓÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ. ÂÓÒ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÂÈÛ‹Á·Á·Ó Ù· ÂÛÂÚȉÔÂȉ‹ Î·È ÙÔ ÛÈÙ¿ÚÈ. ÛÈÙËÚ¿. fiÙ·Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ˙ˆ‹˜ ÛÙË ÌËÙÚfiÔÏË ¯ÂÈÚÔÙ¤Ú¢·Ó. √È Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈ̘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ‹Ù·Ó Ï›Á˜ Î·È ¤ÙÛÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. πÛÙÔÚ›·: ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ. ·ÏÏ¿ Â›Û˘ ÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ∫¿Ùˆ πÙ·Ï›·˜ (ªÂÁ¿ÏË ∂ÏÏ¿‰·). ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¤Ì‚·ÛË ·fi ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹. √È ··ÓÙ‹ÛÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ. ηıÒ˜ Ë ‚Ï¿ÛÙËÛË Î·È ÙÔ Îϛ̷ ‹Ù·Ó ÔÈ Î‡ÚÈÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ηıfiÚÈÛ·Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ∞Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi ‚ÔÚÚ¿.). ηٷÛ··Û·Ó ·Ó·‚·ıÌ›‰Â˜ (Â˙ԇϘ). ∂¤‰Ú·Û ηıÔÚÈÛÙÈο. ™ÈÎÂÏ›·. ÎÔÈÓ¤˜ ηٷ‚ÔϤ˜. ªÔ˘ÛÈ΋: ªÔ˘ÛÈ΋ ÙˆÓ Ï·ÒÓ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ. ÎÔÈÓ¿ ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·. ·ÊÔ‡ ¤ÊÂÚ ͷӿ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÙȘ ı·Ï¿ÛÛȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ̤ۈ Ù˘ MÂÛÔÁ›Ԣ. √È Ï·Ô› Ô˘ ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙ· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ ÂËÚ¿ÛÙËÎ·Ó Î·ıÔÚÈÛÙÈο ·fi ÙÔ Îϛ̷ Î·È ÙË ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜. ÂÛÂÚȉÔÂȉ‹. Ù˘ °·ÏÏ›·˜. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™TI™ EƒøΔ∏™∂I™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏ΔE™ TOY μπμ§π√À Δ√À ª∞£∏Δ∏ 1. 2. ‚. √È ŒÏÏËÓ˜ ·Ô›ÎÈÛ·Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ Î·È ÙÔ˘ ∂‡ÍÂÈÓÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘. Ù‡Ô˘˜ ηÙÔÈÎÈÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. Ù˘ πÛ·Ó›·˜ Î·È Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ ∞ÊÚÈ΋˜. √È ·ÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ÓfiÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¤ÓÙÔÓÔ ‰È·ÌÂÏÈÛÌfi. πfiÓÈÔ. ÌÈ·˜ Î·È Ë ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ Â›Ó·È ÔÏÈÁÔÙÚÔÊÈ΋ ı¿Ï·ÛÛ·. ·ÊÔ‡ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· „·ÚÈÒÓ. √ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ì ÙÔ Îϛ̷ Î·È ÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ. ª ∞ £ ∏ ª ∞ 15 √È ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ªÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: 1. fiÔ˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡ÛÂ Ë ÂÏÏË- 43 . ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ ·ÍÈÔÔ›ËÛ·Ó ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi. οÙÈ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ·ÔÈÎÈÒÓ. ڈ̷˚Îfi˜. øÛÙfiÛÔ. ™Ô˘¤˙. ∏ ÔÌÔÈÔÌÔÚÊ›· ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û ·Ó¤Î·ıÂÓ ÌÈ· ·›ÛıËÛË ÔÈÎÂÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ. °È· οÔÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ë ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ ‹Ù·Ó «ÂÏÏËÓÈ΋ Ï›ÌÓË».

øÛÙfiÛÔ. ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜: ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› ÔÏÈÙÈÛÌÔ›. Ù˘ ∞Û›·˜ Î·È Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜. Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚ· «ÚÔ˚fiÓÙ·» Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ. ƒˆÌ·›ÔÈ. ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋. ·ÚȘ ÁÏÒÛÛ˜ (ÂÏÏËÓÈ΋. ¢›ÔÏÎÔ˜ ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·. ¶ÚˆÙ¤·˜. ∏ ‰È‡ڢÓÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È Ë «Û˘ÛÙÔÏ‹» ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ì ÙË ‰È¿ÓÔÈÍË Ù˘ ¢ÈÒÚ˘Á·˜ ÙÔ˘ ™Ô˘¤˙. ¢È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË: ∏ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ. ·Ú·‚È΋). μÂÓÂÙÛÈ¿ÓÔÈ. ΔÔ Îϛ̷ Î·È ÙÔ ÙÔ›Ô. ñ ∂Í·›ÚÂÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â›‰Ú·Û˘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· ·ÔÙÂÏ› Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÛÔ˘¿Ó ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ¡Â›ÏÔ. ΔÔ‡ÚÎÔÈ. ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏÔ›ˆÛË Î·È ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ¢È¿ÛÙ·ÛË (¯ÒÚÔ˜ – ¯ÚfiÓÔ˜): ∏ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ. ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÓȯÓ‡ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ·˘Ù‹˜. ºÔ›ÓÈΘ. ¢ÈÒÚ˘Á· ÙÔ˘ ™Ô˘¤˙ Î·È ™ÙÂÓ¿ ÙÔ˘ °È‚Ú·ÏÙ¿Ú. ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË √È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ Â›Ó·È Â·ÚΛ˜ ÁÈ· ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜. Ì·˙› Ì ٷ ͯˆÚÈÛÙ¿ ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ Â›Ó·È ÔÈ ÏfiÁÔÈ Ô˘ ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó Ù· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ. ™ËÌ·Û›· Ù˘ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘ Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚÈ˙fiÙ·Ó ÙË ¢›ÔÏÎÔ («√é ·ÓÙe˜ ÏÂÖÓ â˜ ∫fiÚÈÓıÔÓ»). ÿÚȘ. ª˘ıÔÏÔÁ›·: ¶ÔÛÂȉÒÓ·˜. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙË Ó·˘ÛÈÏÔ˝·. ∏ ηٿÚÚ¢ÛË Ù˘ ·ÏÈ›·˜ Û·Ú‰¤Ï·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÛÔ˘¿Ó ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ˆ˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙˆÓ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÔÈÒÓ «‰È¿ÛÙ·ÛË» .547_08 44 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·44 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y ÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Î·È Ù· ÂÏÏËÓÈο ‹ıË. ¶¤ÚÛ˜. ÕÚ·‚˜. ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ·ÛÙÈο Î·È ÁˆÚÁÈο χ̷ٷ. ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋). ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈ΋ ·ÏÈ›· ¤¯Ô˘Ó ۯ‰fiÓ ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›. . Ú˘·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÂÙڤϷÈÔ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÙÚÂÏ·ÈÔÊfiÚˆÓ Ô˘ ÙÔ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ¢‡Û˘. μ˘˙·ÓÙÈÓÔ›. ÂͤÏÈÍË. Ï·ÙÈÓÈ΋. Ô˘ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ˘ÈÔıÂÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ƒˆÌ·›Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ™Ï¿‚Ô˘˜ (΢ÚÈÏÏÈÎfi). ∫Ú‹Ù˜. ∏ ηٷÎÚ¿ÙËÛË ·fi ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ıÚÂÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ Ì›ˆÛ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ÏÈ‚·‰ÈÒÓ ·fi ʇÎÈ· ÛÙȘ Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡. °ÏÒÛÛ·: ∞ÏÊ¿‚ËÙÔ. Δ· ·Ú·Û˘ÚfiÌÂÓ· ·ÊÚfi‰È¯Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ‰ÂÏÊÈÓÈÒÓ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ. ·ÊÔ‡ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÓÔÌÔÙ¤ÏÂÈ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ Û¯¤ÛˆÓ: ÔÈ ÈÛ¯˘ÚÔ› Ï·Ô› ˘Ô‰Ô‡ÏˆÓ·Ó ÙÔ˘˜ ÈÔ ·‰‡Ó·ÌÔ˘˜ Î·È ÂÁηıÈÛÙÔ‡Û·Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ΢ÚÈ·Ú¯›· (ÔÏÈÙÈ΋. fiÔ˘ ÙfiÛÔÈ Ï·Ô› ¤Ú·Û·Ó Î·È ¿ÊËÛ·Ó ÙË ÛÊÚ·Á›‰· ÙÔ˘˜. ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ – Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜.«·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË». ª·ı‹Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ πÛÙÔÚ›·: ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ› – ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ƒ‡·ÓÛË Î·È ˘Á›· ÙÔ˘ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ ∏ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ 1% Ù˘ ı·Ï¿ÛÛÈ·˜ ¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. Â›Ó·È Ù˘ÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘. πÛ·ÓÔ›. °ÂÓÔ˘¿Ù˜. ¶Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ì ηٿÏÏËÏÔ ÙÚfiÔ ·fi ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÔÈ ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ. ·ÏÏ¿ Û’ ·˘Ù‹ ˙ÂÈ ÙÔ 6% ÙˆÓ ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ÂȉÒÓ. ÛÙ· ·Ú·ÁfiÌÂÓ· ÚÔ˚fiÓÙ· ÎÙÏ. ¡ÔÚÌ·Ó‰Ô› ¤Ú·Û·Ó ·fi ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ Î·È ¿ÊËÛ·Ó ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· ÙÔ˘˜. ÏÂÔ‡ÌÂÓ·. ñ ∏ ÂÓÙ·ÙÈ΋ ·ÏÈ›· ¤¯ÂÈ ·Ê·Ó›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ „·ÚÈÒÓ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ. ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ñ ∏ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ ‰¤¯ÂÙ·È Ù· χ̷ٷ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ fiÏÂˆÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ΔÔ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ ÙˆÓ ºÔÈӛΈÓ. ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÏÏËÓÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ¢ÈÒÚ˘Á· Ù˘ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘. ·ÊÔ‡. ∞Ú¯·›ÔÈ ŒÏÏËÓ˜. ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹. √ÌÔÈfiÙËÙ·-‰È·ÊÔÚ¿: ™ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜. √ ·ÚÁfi˜ Ú˘ıÌfi˜ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ Ù˘ (ÎÏÂÈÛÙ‹ ı¿Ï·ÛÛ·) ÙËÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· Ú˘·Ṳ̂ÓË ı¿Ï·ÛÛ·. ¡ËÚ¤·˜. ·ÔÙÂÏ› ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›·: ¶·Ú·ÁfiÌÂÓ· ·ÁÚÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ·. ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ„·Ó ÔÙ¤ ÔÈ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÛÙË ÏÂοÓË Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ. √ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·: ªÈÎÚ¤˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÓËÛÈÒÓ Î·È Û¯ÂÙÈο ÌÈÎÚ¤˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ë›ڈÓ. ÔfiÙÂ Î·È ÔÈ Û·Ú‰¤Ï˜. Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË Ù˘ ·ÏÈ›·˜ Û·Ú‰¤Ï·˜ ÛÙ· ·Ú¿ÏÈ· ÙÔ˘ ¢¤ÏÙ· ÙÔ˘ ¡Â›ÏÔ˘. ∞ÈÁ‡ÙÈÔÈ. ΢ڛ·Ú¯Â˜ ÁÏÒÛÛ˜ ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·. ¯ˆÚ›˜ Â·Ú΋ ÙÚÔÊ‹.

ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÙˆÓ ·Ó·‚·ıÌ›‰ˆÓ Ó· ÙȘ ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó (΢ڛˆ˜ ÛÙÔÓ ÓfiÙÔ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘) Î·È Ó· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÚÔ˜ ¿ÏϘ ËÁ¤˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ (ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜. Â›Ó·È ÛÎfiÈÌÔ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ·Ú¯Èο ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ¤Ó·Ó Ï¢Îfi ¯¿ÚÙË Ù˘ E˘ÚÒ˘. Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›·. ∞ÊÔ‡ ·ÚÔÙÚ‡ÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÁˆÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎfi ¯¿ÚÙË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÙȘ ΢ÚÈfiÙÂÚ˜ ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜. Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÈÛÌÒÓ Î·È Ë ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË. ∞ÚÓËÙÈΤ˜ ·ÓıÚˆÔÁÂÓ›˜ ÂȉڿÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ „·ÚfiÙÔÔ˘˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ë ‰ÈÔ¯¤Ù¢ÛË ·ÓÂÂͤÚÁ·ÛÙˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ë ·˘ÍË̤ÓË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÙÔÍÈÎÔ‡ Ï·ÁÎÙfiÓ. ∂ÎÙfi˜ ·˘ÙÒÓ.htm#ecosystem) ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™TI™ ∂ƒøΔ∏™∂I™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏ΔE™ TOY μπμ§π√À Δ√À ª∞£∏Δ∏ 1. ÔÈ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÛÙ¿ıÌËÙÔÈ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ. ‚-∞º. ÂÓÒ ·Ú¿ÁÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÛfiÙËÙ· Ô͢ÁfiÓÔ˘. fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÔÙ‡ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ÙÔȯÔÁڷʛ˜ Î·È Û ·ÁÁ›· ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ·ÈÒÓ˜ ÚÈÓ ·fi ÙË Á¤ÓËÛË ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ (ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÂÌfiÚÈÔ. fiˆ˜ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È Û ¿ÏÏ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔÓ›ÛÂÈ. ·fi Ù· ÔÔ›· 12 Â›Ó·È ÎËÙÒ‰Ë (‰ÂÏÊ›ÓÈ·.547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·45 °Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY Œˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› 540 ›‰Ë „·ÚÈÒÓ (450 ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·). ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ˘‰ÚÔÏÔÁÈÎfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ÂˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· ÔÙ¿ÌÈ· ·˘Ù¿. (¶ËÁ‹: http://na. ¿˙ˆÙÔ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ Ú‡Ô˘˜. ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˙ËÙ¿Ì ·fi οı ̷ıËÙ‹ Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ¿Óˆ ÛÙÔÓ Ï¢Îfi ¯¿ÚÙË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜. Â-∞º. ∂›Ó·È ·Ó¿Ú¯·È˜. Ô˘ ·›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ˘ı̤ӈÓ. √È ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÂÈϤ˜ ÁÈ· ÙË ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ‚ÈfiÙÔˆÓ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ ›ӷÈ: Ë ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË ·Ó¿Ù˘ÍË. ‰-∞º.ÙÈ ÛÙȘ ‰ÈÓ¤˜.noaa. ∏ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÁˆÚÁÈÎÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÚÔÊ·ÓÒ˜ fiϘ ÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. Ó· ÙȘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó Î·È Ó· ÙȘ Û˘ Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ¯ÒÚ˜. ªÔÚÔ‡Ó Â›Û˘ Ó· Û˘Û¯ÂÙ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÚÔÛÂÈÚ¿ Ì ٷ ÔÙ¿ÌÈ· Ô˘ ËÁ¿˙Ô˘Ó ·fi ·˘Ù‹Ó. À¿Ú¯ÂÈ ÛÔ‚·Ú‹ ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂȉÒÓ „·ÚÈÒÓ Î·È ÙË ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ· (΢ڛˆ˜ ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ªÂÛfiÁÂÈÔ). ª ∞ £ ∏ ª ∞ 16 Δ· ‚Ô˘Ó¿ Î·È ÔÈ ‰ȿ‰Â˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ªÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: 1. ·ÏÏ¿ ÂΛӘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ηٿÏÏËϘ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂÏ΢ÛÙÈο ÙÔ›· Û ÚÔÛÈÙ¿ ̤ÚË. Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÈ Â›‰Ô˘˜ Û¯¤ÛÂȘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ¤Ó· ÎÔÈÓfi ‚Ô˘Ófi Û ‰‡Ô ‹ ÙÚÂȘ ¯ÒÚ˜ ÎÙÏ. Ë ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÈÒÛÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·. ∫·Ù¿ ηÓfiÓ· ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÚÔ˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ· ‰¿ÊË Â›Ó·È Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi fi. ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‚ÈfiÙÔˆÓ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ ·fi ÙË Ú‡·ÓÛË Î·È ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ˙ˆÈÎÒÓ ÂȉÒÓ. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À Δ∂Δƒ∞¢π√À ∂ƒ°∞™πø¡ √È ··ÓÙ‹ÛÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Î·È ÛÙ· ΛÌÂÓ·. 2. ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ Î‡ÚÈÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ.gov/lme/text/ lme26. ¡· ÂÎÙÈÌÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘ ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ. ı-∂.nefsc. ˘ËÚÂۛ˜). Á-∞™. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó Î·Ï¿ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Ì ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ÔÚÔÛÂÈÚÒÓ. 45 . Ó· ÙȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ Ï¢Îfi ¯¿ÚÙË Î·È Ó· ÙȘ ÔÓÔÌ¿ÛÔ˘Ó. ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÌÈ· ÔÚÔÛÂÈÚ¿. ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ‰ȿ‰Â˜. ΔÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Âȉڿ ηıÔÚÈÛÙÈο ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. Δ· ÈÔ ÁÓˆÛÙ¿ ·ÂÈÏÔ‡ÌÂÓ· ›‰Ë Â›Ó·È Ë ÊÒÎÈ· ªonachus monachus (Ì 250-300 ¿ÙÔÌ· Û˘ÓÔÏÈο) Î·È Ë ¯ÂÏÒÓ· Careta careta. ∏ ™‡Ì‚·ÛË Ù˘ μ·ÚÎÂÏÒÓ˘ (1976 Î·È 1995). 2. Ê˘ÛËÙ‹Ú˜ Ê¿Ï·ÈÓ˜). Ë ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· ÌÈÎÚfiÙÂÚË. ªÔÏÔÓfiÙÈ. ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ Î·ÏÏȤÚÁÂȘ ÌÂÁ¿Ï˘ Îϛ̷η˜ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ·fi ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘ Î·È ÙË ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. Œ¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ ηٿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜. Ë-∞º. ¡· ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÔÚÔÛÂÈÚÒÓ Î·È ‰ȿ‰ˆÓ. Δ· ÏÈ‚¿‰È· Ù˘ ÔÛÂȉˆÓ›·˜ (›‰Ô˜ Ê˘ÎÈÔ‡) Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ·. Ù· ·ÛÙÈο Î·È Ù· ÁˆÚÁÈο χ̷ٷ. ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÁˆÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ¯¿ÚÙË. ÛÙ-∞™. øÛÙfiÛÔ. È-∂. Î·È Ë ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ Ú‡·ÓÛË ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ Ì ‚·ÚÈ¿ ̤ٷÏÏ·. ˙-∂. ·-∂. ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ù· ¶˘ÚËÓ·›· Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Û ηÙ‡ı˘ÓÛË ‚ÔÚÚ¿-ÓfiÙÔ˘ ‹ Ë ¶›Ó‰Ô˜ Û ηÙ‡ı˘ÓÛË ·Ó·ÙÔÏ‹˜-‰‡Û˘. ηÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÏÈÒÓ). ª¿ÏÈÛÙ·. ¢Ô˘Ï‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ. ∏ ¯Ú‹ÛË Ï¢ÎÔ‡ ¯¿ÚÙË Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹. ÂÓÒ Ù· ÂÓ‰ËÌÈο ›‰Ë ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ 20% Ù˘ ·Ó›‰·˜.

™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË.¿. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ›Ûˆ˜ ˘¿ÚÍÂÈ Î¿ÔÈ· ·Û¿ÊÂÈ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ fiÚÈÔ Ù˘ ‚ÔÚÂÈÔÂ˘Úˆ·˚΋˜ ‰ȿ‰·˜ Î·È Ù˘ ÚˆÛÈ΋˜ ‰ȿ‰·˜. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À μπμ§π√À Δ√À ª∞£∏Δ∏ 1. ΢ڛˆ˜ ˘ÂÚ‚fiÛÎËÛË. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ.547_08 46 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·46 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y √È ‰ÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ¤¯Ô˘Ó οÔÈ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ Î·È ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÏfiÁÔ Â›Ó·È ˘ÎÓÔηÙÔÈÎË̤Ó˜. ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Î·È ·ÓıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ·. ¢È¿ÛÙ·ÛË: Δ· ÌÂÁ¤ıË ÙˆÓ ÔÚÔÛÂÈÚÒÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ¶˘ÚËÓ·›·. ªÂÙ·‚ÔÏ‹: ™Ù·‰È·Î‹ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜.ÕÏÂȘ ∞˘ÛÙÚ›· . À¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ μÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ª·ıËÙ‹. ÔȘ ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ Î·È ÔȘ ÌfiÓÔ ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ‹ ÌfiÓÔ ÛÙȘ ‰ÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. . ÔÈ ‰ÈÒÚ˘Á˜ ÂÓÒÓÔ˘Ó ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ. μ¤ÏÁÈÔ. ∞Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÚfiÓÔ˜. ÂÓÒ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÂÂÌ‚·›ÓÂÈ ÌfiÓÔ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Î·È ·Ó οÙÈ ‰Â Á›ÓÂÙ·È ÛˆÛÙ¿. ·ÊÔ‡ Ë ÌÂÁ¿ÏË Â˘Úˆ·˚΋ ‰ȿ‰· ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙÔÓ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi øηÓfi Î·È ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÛÙ· √˘Ú¿ÏÈ· ŸÚË. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ›Ó·Î· ÛÙÔÓ Ì·˘ÚÔ›Ó·Î· Ù˘ Ù¿Í˘ Î·È ˙ËÙ¿Ì ·fi οı ‰ÈÌÂÏ‹ ÔÌ¿‰· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÌÈ· ÔÚÔÛÂÈÚ¿ Î·È ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ·˘Ù‹ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È. ∞›ÌÔ˜. £ËÏ·ÛÙÈο Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙ· „ËÏ¿ ‚Ô˘Ó¿ (·ÁÚÈÔοÙÛÈÎÔ. ‰ÈÔÚıÒÓÔ˘Ó. ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ∏ 1Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÚΤÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ 8 ÏÂÙ¿. ¢È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË: √ÚÂÈÓÔ› fiÁÎÔÈ Î·È ÎÏÈÌ·ÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û·Ê¤˜ fiÚÈÔ. ·ÚÎÔ‡‰·. §Â˘ÎÔÚˆÛ›·. Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó Î·È ÎÏ›ÓÔ˘Ì Ì ·Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË. ‚. ¢ÂÈÓ·ÚÈΤ˜ ÕÏÂȘ. °ÏÒÛÛ·: ¶ÔÈ‹Ì·Ù· Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÁÈ· Ù· ‚Ô˘Ó¿.ÕÏÂȘ ƒÔ˘Ì·Ó›· . ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À Δ∂Δƒ∞¢π√À ∂ƒ°∞™πø¡ 1.∫·Ú¿ıÈ· 2. ªÔÚԇ̠fï˜ Ó· ԇ̠ˆ˜ ÙÔ fiÚÈfi ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· §Â˘ÎÔÚˆÛ›·˜-ƒˆÛ›·˜. ™ÙÔÓ ¯¿ÚÙË. Ù· ‰›ÎÙ˘· Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ˘ÎÓ¿. ™ÙË 2Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Ë ›‰È· ‰È·‰Èηۛ· Ì ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ‰ȿ‰Â˜.) Î·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘˜. ‚·ÙfiÌÔ˘Ú· ÎÙÏ.¶˘ÚËÓ·›· ∂Ï‚ÂÙ›· . ÂÓÒ Ë ÚˆÛÈ΋ ‰ȿ‰· ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙÔÓ ∞ÚÎÙÈÎfi øηÓfi Î·È ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÛÙËÓ ∫·Û›· Î·È ÙË ª·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ·. πÛÙÔÚ›·: Δ· ‚Ô˘Ó¿ ˆ˜ ÏË̤ÚÈ· ÏËÛÙÒÓ Î·È ·ÚÌ·ÙÔÏÒÓ Î·È ˆ˜ ηٷʇÁÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÛÙ·ÛÈ·ÎÔ‡˜. ∞¤ÓÓÈÓ·. ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÔÚÂÈÓÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ·fi ÙË ‰È¿‚ÚˆÛË Ô˘ ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi ·ÓıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ™Î·Ó‰ÈÓ·‚ÈΤ˜ ÕÏÂȘ. √È ˘fiÏÔÈ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó Î·È ‰ÈÔÚıÒÓÔ˘Ó. °ÂÚÌ·Ó›· . °ÂÚÌ·Ó›·. ΔÔ Îϛ̷ Â›Ó·È ÈÔ ‹ÈÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙfiÔ˘˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ. χÎÔ˜ ÎÙÏ. 2. ÂÌÚËÛÌÔ‡˜.¢ÂÈÓ·ÚÈΤ˜ ÕÏÂȘ πÛ·Ó›· . χÁη˜.ÕÏÂȘ πÙ·Ï›· . √È fiÏÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÒÚÔ Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó Î·È Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ ÙÔ˘˜. Ù¯ÓÈο ¤ÚÁ· Î. √ÏÏ·Ó‰›·. °È· ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ‰›ÓÔ˘Ì 5 ÏÂÙ¿ Î·È ÁÈ· ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ ÔÏÔ̤ÏÂÈ· ¿ÏÏ· 5 ÏÂÙ¿. ∏ ÂÚÁ·Û›· ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÚΤÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ 5 ÏÂÙ¿. fiÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÔÚÔ¤‰ÈÔ Ù˘ ƒˆÛ›·˜. ¶Ôψӛ·.ÕÏÂȘ ¡ÔÚ‚ËÁ›· . ∑ËÙ¿Ì ·fi Ù· ·È‰È¿ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ·Ó¿ ‰‡Ô ıÚ·Ó›· Î·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÔȘ ·fi ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·˘Ù¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ· ÛÙȘ ‰ÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜.™Î·Ó‰ÈÓ·‚ÈΤ˜ ÕÏÂȘ ∫ÚÔ·Ù›· .ÕÏÂȘ ™ÏÔ‚·Î›· . ·ÁÚÈÔÊÚ¿Ô˘Ï˜. ‰›ÓÔ˘Ì ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ì ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ª·ı‹Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›·: ¶ÚÔ˚fiÓÙ· ÙˆÓ ÔÚÂÈÓÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ.∫·‡Î·ÛÔ˜ ™ÏÔ‚ÂÓ›· . Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰È·‚›ˆÛË ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ. ∏ ÁˆÚÁ›· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ·Ó·Ù˘Á̤ÓË. ‚fiÙ·Ó·. ÎÚÈ-ÎÚÈ. Ù· ÔÙ¿ÌÈ· ÈÔ ‹ÚÂÌ· Î·È Â‡ÎÔÏ· ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜.

·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ Î·È Ù˘ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. Ù· ÔÙ¿ÌÈ· Ô˘ ÙȘ ‰È·ÚÚ¤Ô˘Ó Â›Ó·È ‹ÚÂÌ·. ÙÔ ‰·ÛÈÎfi ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÙ·È Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ.). ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÔ‡ Î·È ÁfiÓÈÌÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜.ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘ÏÔÙfiÌÔ˘˜ Î·È ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ˙Ô˘Ó ·fi ·˘Ùfi. Ó·Ô‡˜). ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈο ΤÓÙÚ· ÎÙÏ. Î·È fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ. ·ÔÊ˘Á‹ Ú‡·ÓÛ˘. ∞Ó Ë ˘ÏÔÙÔÌÈ· ‰Â Á›ÓÂÙ·È Ì ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Î·È ‚ÈÒÛÈÌÔ ÙÚfiÔ (Ì ¯ÚfiÓÔ˘˜ ÂÚÈÊÔÚ¿˜ Á‡Úˆ ÛÙ· 20 ¯ÚfiÓÈ·). ∞˘Ù¤˜ ÔÈ Â˘ÓÔ˚Τ˜ Û˘Óı‹Î˜ Û˘ÓÙÂÏÔ‡Ó. ÙȘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ÙÔ˘˜. √È ¿ÓıÚˆÔÈ. ÁÂÊ˘ÚÈÒÓ). ∞Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ·˘Ù‹ Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Â›Ó·È ‚ÈÒÛÈÌË. Ù· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ¿ÓÙ· Û ‰ÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. √ÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜: √È ÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Â›Ó·È Ë ˘ÏÔÙÔÌÈ·-ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ Î·È Ë ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔηÏÔ‡Ó ˘ÚηÁȤ˜ Ì ÛÎÔfi Ó· Ê˘ÙÚÒÛÂÈ Ó¤Ô ¯ÔÚÙ¿ÚÈ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‚ÔÛ΋ÛÔ˘Ó Ù· ˙Ò· ÙÔ˘˜ (ηÙÛ›ÎÈ· Î·È Úfi‚·Ù·). ÙÔ ‚·Ì‚¿ÎÈ. ÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. Ó· ÂÁηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û ‰ȿ‰Â˜. √È ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ οÓÔ˘Ó ‰‡ÛÎÔϘ Î·È fi¯È Ôχ ·Ô‰ÔÙÈΤ˜ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ÕÏÏË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÔÚÂÈÓÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Â›Ó·È Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜: ÔÈÎÔÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜. ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ™ÙȘ ‰ÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈ̘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ. Ì ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ·fi Ù· ÌÂÁ¿Ï· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ Î. 2. Ë ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙȘ ‰ÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Â›Ó·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚË. ¿Ú· Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È Ë ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È Ôχ ¯·ÌËϤ˜. ·ÊÔ‡ ·fi ·˘Ù¿ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Ë ÂÈ‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘ÙfiÓ ÙÔ Ô‰ÈÎfi Î·È ÙÔ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Â›Ó·È ˘ÎÓfiÙÂÚÔ ÛÙȘ ‰ȿ‰Â˜ ·Ú¿ ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∞ÎfiÌË fï˜ Î·È ÛÙȘ Â˙ԇϘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·¯ıÔ‡Ó Û ÈηÓÔÔÈËÙÈΤ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ Ê˘Ù¿ ÌÂÁ¿Ï˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈʤÚÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ Î·È ÛÙȘ ‰ȿ‰Â˜. Ë ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· ›Ù Ì ÙȘ ÛÎfiÈ̘ ˘ÚηÁȤ˜ ›Ù Ì ÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈ΋ ‚fiÛÎËÛË (΢ڛˆ˜ ·fi Ù· ηÙÛ›ÎÈ·) ÚÔηÏ› ηٷÛÙÚÔʤ˜ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù·. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó Ù¯ÓÈο ¤ÚÁ· (fiˆ˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ™Ë- 47 . ηٷÛ΢¿˙Ô˘Ó ÙȘ Â˙ԇϘ ‹ ·Ó·‚·ıÌ›‰Â˜. Ì ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ (‰˘ÛÎÔÏ›· ηٷÛ΢‹˜ Ô‰ÈÎÒÓ-Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ). ™˘¯Ó¿ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÔÚÂÈÓÔ‡ ‰¿ÛÔ˘˜ ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ.¿. ۛηÏË. Δ· Ù¯ÓÈο ¤ÚÁ· Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘ÎÔÏ›· Î·È Ì Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÛÙȘ ‰ȿ‰Â˜. ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙȘ ·ÚÔ¯¤˜ ÙˆÓ ‚Ô˘ÓÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰ȿ‰ˆÓ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ∞. ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜.547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·47 °Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ª ∞ £ ∏ ª ∞ 17 Δ· ‚Ô˘Ó¿ Î·È ÔÈ ‰ȿ‰Â˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ªÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: 1. ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜. Îfi‚ÔÓÙ·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ‰¤ÓÙÚˆÓ. Ú¿ÊÙÈÓÁÎ. ™ÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Á›ÓÂÙ·È Ì ÌÈÎÚ¿ ÁˆÚÁÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ‹ ÌfiÓÔ Ì ˙Ò·. ÔÚÂÈ‚·Û›·.). ÙfiÙ ÌÔÚ› Ó· ‰›ÓÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÁÈ· ¿ÓÙ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÚÂÈÓÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. ¡· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó Ï¢ڤ˜ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ· ·fi ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ fiÔ˘ ˙Ô˘Ó. ÙÔ Îϛ̷ ÙˆÓ ‰ȿ‰ˆÓ Â›Ó·È ÈÔ ‹ÈÔ ·fi ÂΛÓÔ ÙˆÓ ‚Ô˘ÓÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ Î·È Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙ· ¯ˆÚ¿ÊÈ· ÈÔ Â‡ÎÔÏË. ÎÚÈı¿ÚÈ. Ô ·Ú·‚fiÛÈÙÔ˜ (ηϷÌfiÎÈ). ıÚËÛ΢ÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ (ÂÈÛΤ„ÂȘ Û ÔÚÂÈÓ¿ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ·). ·fi Ù· ·Ú¯·Èfiٷٷ ¯ÚfiÓÈ·. ·Ó ‰Â Á›ÓÂÙ·È Ì Û‚·ÛÌfi ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ (ÂÏ¿¯ÈÛÙË fi¯ÏËÛË ÙˆÓ Ê˘ÙÈÎÒÓ Î·È ˙ˆÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. Ì fi. ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜. Û˘¯Ó¿ ηÎÔÌÂÙ·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÔÚÂÈÓ¿ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù·. ŸÏ· ·˘Ù¿ ÂÍËÁÔ‡Ó ÁÈ·Ù› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÂÈϤÁÔ˘Ó. ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ‚·ÛÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· ÙÔ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ̤ÏËÌ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. √ ÔÚÂÈÓfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ Â›Û˘. ·ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜. ÕÏϘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÔÚÂÈÓÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙÔ Îϛ̷ (ηٿ ηÓfiÓ· „˘¯Úfi). ∏ ·Ô„›ÏˆÛË ÙˆÓ ÔÚÂÈÓÒÓ ‰·ÛÒÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Î·ÙÔÏÈÛı‹ÛˆÓ. ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ (‰ÚfïÓ. ¶Â‰ÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜: √È ∂˘Úˆ·›ÔÈ ·Ê¿ÓÈÛ·Ó fiÏ· ۯ‰fiÓ Ù· ‰ÈÓ¿ ‰¿ÛË (Ê˘ÏÏÔ‚fiÏ· Î·È ÌÂÈÎÙ¿ ‰¿ÛË). Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ú·Á‰·›· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. μ. ÂÂȉ‹ ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÔÈ ÎÏ›ÛÂȘ ÙˆÓ ‚Ô˘ÓÒÓ Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï˜. ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·˜ ¯ˆÚÈ¿ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· (·Ú¯·ÈfiÙËÙ˜. fiˆ˜ Â›Ó·È Ù· ÛÈÙËÚ¿ (ÛÈÙ¿ÚÈ. ηٷÎχ˙ÔÓÙ·˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ÎÔÈÏ¿‰Â˜. ΔÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÁÔÚÁ¿ Î·È Ô ÔÚÂÈÓfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜. Á¤Ê˘Ú˜ ÎÙÏ. ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó Ù· ‰¿ÛË. ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ ÙÔ˘˜. Ù· ˙·¯·ÚfiÙ¢ÙÏ·. ·ÔÊ˘Á‹ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÂȉÒÓ Ô˘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ԢÓ. ¤¯ÂÈ Â¤Ì‚ÂÈ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Û˘¯Ó¿ Ì ¿Û¯ËÌÔ Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi ÙÚfiÔ. Â›Ó·È ÌÈÎÚfi Û ¤ÎÙ·ÛË. √È ¿ÓıÚˆÔÈ. ÒÛÙÂ Ë ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· Ó· Â›Ó·È ˘„ËÏ‹ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ¯·ÌËÏfi. ÌÔÚ› Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· Ó· ¤¯ÂÈ ÛÔ‚·Ú¤˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ·. ÔÈ Á¤Ê˘Ú˜ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÛÙ· ÔÙ¿ÌÈ· ÙˆÓ ‰ȿ‰ˆÓ ÎÙÏ. ·ÔÁ˘ÌÓÒÓÔÓÙ·˜ Ï·ÁȤ˜. ÂÓÒ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Â›Ó·È ‰˘Û·Ó¿ÏÔÁ· ˘„ËÏfi. °ÂÓÈο. ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÚÎÂÙfi ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· ηÏÏȤÚÁÂÈ· ‹. ·ÔÊ˘Á‹ ηٷÛ΢‹˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÎÙÏ. °È· Ó· ·Û΋ÛÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ·˘Ù¤˜. ‚ÚÒÌË). ÊÚ¿ÁÌ·Ù· ÛÙ· ÔÙ¿ÌÈ·. øÛÙfiÛÔ.

∏ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ¤¯ÂÈ Â›Û˘ ÌÂÁ¿ÏÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Â˘ı‡Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ‰ÈÓÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. √È ·ÏÏ·Á¤˜ ·˘Ù¤˜ ·‡ÍËÛ·Ó ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌˆÓ Â‰·ÊÒÓ. ∏ Â›‰Ú·ÛË ·˘Ù‹ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Û˘Ó¯›ÛÙËΠ·ÚÁfiÙÂÚ· Ì ÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜.547_08 48 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·48 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y Ì·ÓÙÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙˆÓ ‰ÈÓÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÈÎÈÛÙÈ΋ Â¤ÎÙ·ÛË. ¢˘ÛÌÂÓ‹ Â›‰Ú·ÛË ÛÙ· ‰¿ÛË Â›¯·Ó Â›Û˘ ÔÈ fiÏÂÌÔÈ (ÂÌÚËÛÌÔ› ‰·ÛÒÓ). ÔÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ηٷÛ΢‹˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ Â΂ڷ¯ÈÛÌfi. ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜: ∫¿ÛÙÚ·. ̤¯ÚÈ ÙÔ 1660. ·ÏÏ¿ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ (Ù¯ÓÔÏÔÁ›·. Ì ÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ Ó· ·Ú¿ÁÂÈ 5 ÊÔÚ¤˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¿Óıڷη ·fi fiϘ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ¯ÒÚ˜ Ì·˙›. ∏ ηٷÛ΢‹ ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ ‹Ù·Ó Ë ÈÔ ÛÔ‚·Ú‹ Â›‰Ú·ÛË ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙÂ. Δ· ‰¿ÛË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜. ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜. ∫·ıÒ˜ ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ·ÓıÚÒˆÓ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ‰ÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1‚.¯. fiˆ˜ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο: ¤‰·ÊÔ˜ Â›Â‰Ô ÁÈ· ‡ÎÔÏË Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٷÛ΢‹ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ-Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ¢ÎÔÏfiÙÂÚË Î·Ù·Û΢‹ ηÙÔÈÎÈÒÓ Î. ΔÔ μ¤ÏÁÈÔ Î·È ÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ¿Óıڷη. Â›Â‰Ô ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· ‡ÎÔÏË Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ì ¯·ÌËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ (Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ٷ ÔÚÂÈÓ¿ ‰¿ÊË). √È ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ Î·È ÂÌÔÚÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ƒˆÌ·›ˆÓ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‰ËÌfiÛÈˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ (. ηıÒ˜ ÔÈ ÔÈÎÈÛÌÔ› ÂÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÍÔ¯ÈÎÒÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ. ∂ÁÓ·Ù›· √‰fi˜). √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ·Ô„›ÏˆÓ·Ó Ù· ‰¿ÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Í˘Ï›· ÁÈ· η‡ÛÈÌË ‡ÏË. ÙË ÌÂٷΛÓËÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ fiÁÎˆÓ ¯ÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ‚Ú¿¯ˆÓ. √È ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ÌfiÓÔ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘. ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ ÛÙȘ ‰ȿ‰Â˜. ÚËÙ›Ó˜.) Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ Ù˘. ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1·. ™ÙË 2Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ‰ȿ‰Â˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÔÏϤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ·Á·ı¿ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. πÛÙÔÚ›·: ∫¿ÛÙÚ· ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿. ΔÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˙ËÙÂ›Ù·È Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙÔ (Ë) Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í‹˜ Ù˘. ∏ ÂÍfiÚ˘ÍË ¿Óıڷη Û ÌÂÁ¿ÏË Îϛ̷η ›¯Â ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚË Â›‰Ú·ÛË ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 1650.¿. ˯ÔÌfiÓˆÛË. ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜-·Ó·„˘¯‹. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·: ∂˘ÎÔϛ˜-‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙȘ ‰ȿ‰Â˜ Î·È ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿. ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿. ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ∏ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ∏ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ¿Ú¯ÈÛ ԢÛÈ·ÛÙÈο ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ƒˆÌ·˚΋˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. ÙÔ˘˜ √ÏÏ·Ó‰Ô‡˜. ÛÙȘ ÂÔ¯¤˜ Ô˘ ·˘ÙÔ› ÔÈ Ï·Ô› ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Û·Ó ÔÏÈÙÈÛÙÈο Î·È Â‰·ÊÈο. ÂÙÚÒÌ·Ù·. μ¤ÏÁÈÔ). ª·ı‹Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›·: ¶ÚÔ˚fiÓÙ· ÙˆÓ ‚Ô˘ÓÒÓ. ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ÁÈ· ηٷÛ΢‹ ÏÔ›ˆÓ Î·È ÔÈÎÈÒÓ ‹ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ù· ‰¿ÊË ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ Î·È ÙËÓ Î·ÙÂÚÁ·Û›· ÌÂÙ¿ÏψÓ. ªÂÁ¿Ï˜ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ¯Ú‹ÛË.¿. ¢È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË: ÕÓıÚˆÔ˜ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. √È ƒˆÌ·›ÔÈ ÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÙËÓ ÂÍfiÚ˘ÍË ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ Û ÌÂÁ¿ÏË Îϛ̷η Î·È Î·Ù·Û··Û·Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Ó¤ˆÓ ‰ÚfïÓ. ∫·Ù¿ ÙÔÓ ªÂÛ·›ˆÓ· ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ·ÔÍ‹Ú·ÓÛË Á˘ Ô˘ ‹Ù·Ó Î·Ï˘Ì̤ÓË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ‹ ¤ÏË ÛÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ Î·È ÛÙȘ ∫¿Ùˆ ÃÒÚ˜ (√ÏÏ·Ó‰›·. ·Ú·ıÂÚÈÛÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ÎÙÏ. ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ·. ηı·Úfi˜ ·¤Ú·˜. ·Ú¿‰ÔÛË ÎÙÏ. ÔÚ˘ÎÙ¿. ªÂÙ·‚ÔÏ‹: ∞ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ‰ÈÓÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Ì ÙËÓ ¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂıÓÒÓ. ·Ôı‹Î¢ÛË Î·È ÛÙ·‰È·Î‹ ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË ÓÂÚÔ‡. ÌÂÙ¿ ÙÔ . ÙÔ˘˜ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ μÚÂÙ·ÓÔ‡˜. √ÌÔÈfiÙËÙ·-‰È·ÊÔÚ¿: À¿Ú¯Ô˘Ó ΢ڛˆ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ ÔÚÂÈÓÒÓ Î·È ‰ÈÓÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. ÔÈ ÂȉË̛˜ Î·È Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ™‡ÛÙËÌ·: ∂›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù·. ¤Î·Ó·Ó fï˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ··Ú·›ÙËÙË ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ ÎÔÈÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÏÈı¿Óıڷη ÁÈ· ÙË ÛȉËÚÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·. ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ù· ‚Ô˘Ó¿ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Â›Ó·È ÔÈΛϘ: ͇ÏÔ. Ë ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Â›‰Ú·ÛË ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ Ë›ÚÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ Ì ÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË. øÛÙfiÛÔ. ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·Ù·Û΢‹˜ Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ˘„fiÌÂÙÚÔ. ÌÂÙ·Ïχ̷ٷ Î. ™ÙËÓ 3Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î·.

2. ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ‰ȿ‰ˆÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ÁÏ˘Î¿ ÓÂÚ¿. ¯·Ú¿‰Ú˜ ‹ ÔÚÔ¤‰È·. Δ· ‚Ô˘Ó¿ Ù˘ ¶›Ó‰Ô˘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ Î·È ÙËÓ ∫Ú‹ÙË. Δ· ÔÙ¿ÌÈ· Î·È ÔÈ Ï›ÌÓ˜. ΔÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ÙȘ ‰ȿ‰Â˜. ÂÓÒ ÔÈ ‰ȿ‰Â˜ Â›Ó·È ÏÈÁÔÛÙ¤˜ Î·È ÌÈÎÚ¤˜ Û ¤ÎÙ·ÛË. ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ηχÙÂÙ·È ·fi ‚Ô˘Ó¿ Î·È ÏfiÊÔ˘˜. ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ Ì·˜ Ì ÙËÓ ¶. fiˆ˜ Î·È ÙÔ fiÚÔ˜ ∫ÂÚΛÓË (ª¤Ï˜). (¢) ‰. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ. √ ŸÏ˘ÌÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi ‚Ô˘Ófi. Î·È ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·. √È ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Ûȉ‹ÚÔ˘. ÙÔ μ¤ÏÁÈÔ. Ì ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ ·Û‹ÌÈ ÙÔ˘. Â›Ó·È ÙÔ ¶·ÁÁ·›Ô ŸÚÔ˜ ÛÙÔÓ ÓÔÌfi ∫·‚¿Ï·˜. (¢) Á. ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹. ∏ Â›‰Ú·ÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ·Ó¤ÁÁȯÙÔ Î·Ó¤Ó· ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜: ¤‰·ÊÔ˜.547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·49 °Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY 1740. ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ·fi ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ. ¶·Ú·ÁˆÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ˘‰·ÙÔÙÒÛÂȘ. ı¿Ï·ÛÛ·. ªÔÓ·¯ÈÎfi ‚Ô˘Ófi. Â¤ÊÂÚ·Ó ÌÂÁ¿ÏË ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ ÙÔ›Ô. ∏ ΢ÚÈfiÙÂÚË ÔÚÔÛÂÈÚ¿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Â›Ó·È Ë ¶›Ó‰Ô˜. ¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ªÂϤÙË ÂÓfi˜ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘: ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ·¤Ú·˜. ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ „ËÏ¿ ‚Ô˘Ó¿. fiˆ˜ Î·È ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. μÏ.ÙÈ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. (À) Â. ª ∞ £ ∏ ª ∞ 18 Δ· ‚Ô˘Ó¿ Î·È ÔÈ ‰ȿ‰Â˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¢È‰·ÎÙÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ MÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ› Ó· ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ÙË ı¤ÛË Î·È Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ Î˘ÚÈfiÙÂÚˆÓ ‚Ô˘ÓÒÓ Î·È ÔÚÔÛÂÈÚÒÓ. (À) ‚. ∞ÎfiÌË fï˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ı¤ÛÈÛË ÓfiÌˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. 49 . ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ 3Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ÂÓÒ ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È Û¯ÂÙÈο ÛÙÂÓ¤˜ ‰ȿ‰Â˜. ÂÓÒ Û˘¯Ó¿ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÚÔÛÂÈÚÒÓ Î·È ÙˆÓ ‚Ô˘ÓÒÓ. fiˆ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È. fiÏ· ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ÛÔ‚·Úfiٷ٘ ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘. ·ÊÔ‡ ÁˆÏÔÁÈο Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi Ù· ÁÂÈÙÔÓÈο ÙÔ˘. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÛÙÂÓ¤˜ ‰ȿ‰Â˜. ∏ ÔÚÔÛÂÈÚ¿ Ù˘ ƒÔ‰fi˘ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·. ·ÏÏ¿ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ·Ú¿ÏÏËϘ ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜. ™Ù· ‚fiÚÂÈ·. ∞ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ Ô‰ÈÎÒÓ ·ÚÙËÚÈÒÓ ·fi ηÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ. •˘Ï›· ÁÈ· ηٷÛ΢‹ Â›ψÓ. ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ™ÙËÓ 1Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÔÈ ÛÙ›¯ÔÈ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÌÈ· ÔÚÂÈÓ‹ ¯ÒÚ· «fiÏÔ ‚Ô˘Ó¿». ÙÔ˘ √Ì·ÏÔ‡ Î. ÔÈ Ôԛ˜ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙˆÓ ·ÏÈÎÒÓ Ù˘¯ÒÛÂˆÓ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔÓ ËÂÈÚˆÙÈÎfi ÎÔÚÌfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂ÍfiÚ˘ÍË ÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÂÙڈ̿وÓ. ÂÁηÙÂÛÙË̤Ó˜ ÎÔÓÙ¿ Û ÏÈı·ÓıÚ·ÎÔÊfiÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ·. Û ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ ÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ. ÂËÚ¿ÛÙËÎ·Ó ‚·ÚÈ¿ ·fi Ù· ÙÔÍÈο ·fi‚ÏËÙ· Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜. fiˆ˜ ·˘Ùfi Ù˘ ΔÚ›ÔÏ˘. ·ÊÔ‡ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ˙ˆ‹˜ Â›Ó·È ÈÔ Â‡ÎÔϘ ·fi fi. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À μπμ§π√À Δ√À ª∞£∏Δ∏ 1. μÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ª·ıËÙ‹. ¶ÔÈÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÂˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘. ∏ 2Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÓÔËÙÈÎÒÓ ¯·ÚÙÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. (À) ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À Δ∂Δƒ∞¢π√À ∂ƒ°∞™πø¡ ∂χıÂÚË ·¿ÓÙËÛË Ì ¤Ú¢ӷ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ‹ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ‚Ï¿ÛÙËÛË.°. Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‹Ù·Ó Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ·.¿. Ë °ÂÚÌ·Ó›· Î·È Ë ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ °·ÏÏ›·. ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· Ù· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË ‹ Ó· Ù· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ÓÔÌÔ‡˜ ÛÙ· fiÚÈ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È. Û ÂÔ¯¤˜ Ô˘ ηӤӷ ̤ÙÚÔ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ‰ÂÓ Ï·Ì‚·ÓfiÙ·Ó. fiÔ˘ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Ë ÔÚÔÛÂÈÚ¿ Ù˘ ¶›Ó‰Ô˘.ª. ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È ÈÔ ¤ÓÙÔÓÔ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÔÚÌfi Ù˘. (À) ÛÙ. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ. M ÙËÓ 4Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÛÙ· ‰ÈÓ¿.¢. Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈ· ·Ï‹ ÔÚÔÛÂÈÚ¿. Ì ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ‡„Ë.

¶ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ fiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈο ΤÓÙÚ· Â›Ó·È Ù· ∫·Ï¿‚Ú˘Ù· ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ. Ô˘ ÙË ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙÔ ıÂÚÌfi ƒÂ‡Ì· ÙÔ˘ ∫fiÏÔ˘. ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜: ∫¿ÛÙÚ·. ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ÏÈÌÓÒÓ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ÙËÓ ‰ÈÓ‹ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ £Ú¿Î˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË. ÁÈ· Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÎÏ›ÛË ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. ∏ ∂˘ÚÒË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ 30Æ Î·È 71Æ ‚fiÚÂÈÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜. ·. ‚. ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ÓÂÚÔ‡ Ì ÌÔÚÊ‹ Û‡ÓÓÂʈÓ. ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ÂΉÚÔÌ›˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·Ù·Ï‡Ì·Ù· (ÍÂÓԉԯ›· ‹ ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·). ¢È·Û¯›˙ÂÈ ·fi Ù· ‰˘ÙÈο ÚÔ˜ Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο ÙËÓ ÔÚÔÛÂÈÚ¿ Ù˘ ¶›Ó‰Ô˘. ª·ı‹Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›·: ¶ÚÔ˚fiÓÙ· ÙˆÓ ‚Ô˘ÓÒÓ. ∏ Ì¿˙· Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¤ÚËÌÔ˜ ™·¯¿Ú·. Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·. ∂χıÂÚË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ‰È·ÛΤ‰·ÛË (Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿ ΤÓÙÚ·). ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ Ú·ÓÒÓ. ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜. ÂÓÒ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Ì¿˙· ÛÙÂÚÈ¿˜. ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿. ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·‰Ú·ÓÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ. ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÂΛ ‰ÂÓ ·ÁÒÓÂÈ.¿. ŒÙÛÈ. Ô §·˚ÏÈ¿˜ ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜ Î. ªÈ· ‰˘ÛÎÔÏ›· Ô˘ ÚԤ΢„ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ∂ÁÓ·Ù›·˜ √‰Ô‡ ‹Ù·Ó Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó ÔÏϤ˜ Û‹Ú·ÁÁ˜. Ô ¶·ÚÓ·ÛÛfi˜ ÛÙË ™ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰·. √ÌÔÈfiÙËÙ·-‰È·ÊÔÚ¿: √ÚÂÈÓ¤˜ – ‰ÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ ÛÙȘ ‰ȿ‰Â˜. ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi (ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÂȉÒÓ) Î. ÂÚÓ¿ ·fi ÙËÓ ‰ȿ‰· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢-°È·ÓÈÙÛÒÓ. √È ‰˘ÛÎÔϛ˜ ηٷÛ΢‹˜ ÙˆÓ Ô‰ÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙË μ·ÏÙÈ΋ (ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜) Ô˘ ·ÁÒÓÂÈ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓfi˜ „˘¯ÚÔ‡ ¯ÂÈÌÒÓ·.547_08 50 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·50 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y ¢È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜. 3. ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. ÙÔ ™¤ÏÈ Î·È Ù· 3-5 ¶ËÁ¿‰È· ÛÙË μ¤ÚÔÈ·. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·: ∂˘ÎÔϛ˜ – ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙȘ ‰ȿ‰Â˜ Î·È ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿. Ë ∞Û›·. Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙÔ Îϛ̷ ÙˆÓ ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ ‹ÈÔ-ÁÏ˘Îfi. ∂χıÂÚË ·¿ÓÙËÛË. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À Δ∂Δƒ∞¢π√À ∂ƒ°∞™πø¡ 1. ·. ΔÔ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. ªÂÙ·‚ÔÏ‹: ∞ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÙÔ›Ô ÁÈ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜. Á. ª ∞ £ ∏ ª ∞ 19 ΔÔ Îϛ̷ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ªÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: 1. √ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi˜ øηÓfi˜ Î·È ÙÔ ıÂÚÌfi ƒÂ‡Ì· ÙÔ˘ ∫fiÏÔ˘. Ë ™È‚ËÚ›·. ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ·. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À μπμ§π√À Δ√À ª∞£∏Δ∏ √È ··ÓÙ‹ÛÂȘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ μÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ª·ıËÙ‹. Á. ∞ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË: √ÚÂÈÓ¿ – ‰ÈÓ¿: ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜. ∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË: ÕÓıÚˆÔ˜ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. Ê·ÁËÙfi (ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·). ¤ÚÁ· ·ÓÙÈÛÙ‹ÚÈ͢ Î. ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÁÂÓÈο ÙÔ Îϛ̷ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ∂›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ Î·È ÛÙȘ ‰ȿ‰Â˜. ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. .¿. ΔÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· Ë ™·¯¿Ú· ÛÙ¤ÏÓÂÈ ıÂÚÌÔ‡˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜ ÚÔ˜ ‚ÔÚÚ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÛÎfiÓ˘. ηٷÛ΢¤˜ ÁÂÊ˘ÚÒÓ Î·È ÛËÚ¿ÁÁˆÓ. ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔ Îϛ̷ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ›ӷÈ: ·. Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘. Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ η‡ÛˆÓ˜. ÂÓÒ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙ¤ÏÓÂÈ Ôχ ıÂṲ́˜ ·¤ÚȘ Ì¿˙˜. Δ· ‚·ÚÔÌÂÙÚÈο ¯·ÌËÏ¿ ÂÚÓÔ‡Ó ·fi ÙÔ ¿ÎÚÔ Ù˘ π‚ËÚÈ΋˜ ÃÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÔÚÔ¤‰ÈÔ Ù˘ π‚ËÚÈ΋˜ (ªÂÛ¤Ù·) ¤¯ÂÈ ÍËÚfi Îϛ̷. ŸÏ· Ù· ‚·ÚÔÌÂÙÚÈο ¯·ÌËÏ¿ (΢ÎÏÒÓ˜) ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi Î·È Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ‚fiÚÂÈ·-‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο ‹ ·Ó·ÙÔÏÈο.¿. ∞˘Ù¿ Ù· ‚·ÚÔÌÂÙÚÈο ¯·ÌËÏ¿ ÚÔηÏÔ‡Ó ÙȘ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ Û fiÏË Û¯Â‰fiÓ ÙËÓ ‹ÂÈÚÔ. ÂÂȉ‹ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Â΂ڷ¯ÈÛÌÔ›. ‚. Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: ∫·Ù·Û΢‹ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. ‚. 2. ™‡ÛÙËÌ·: ∂›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù·. πÛÙÔÚ›·: ∫¿ÛÙÚ· ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿. ΔÔ ıÂÚÌfi ƒÂ‡Ì· ÙÔ˘ ∫fiÏÔ˘ οÓÂÈ ÙÔ Îϛ̷ ÙˆÓ ‰˘ÙÈÎÒÓ ·ÎÙÒÓ Ù˘ ™Î·Ó‰ÈÓ·‚›·˜ ‹ÈÔ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·. ™Ù· ‰˘ÙÈο Ù˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ˘ÁÚ‹ Ì¿˙· ÙÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡ øηÓÔ‡. μÚ›ÛÎÂÙ·È ‰ËÏ·‰‹ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ™·¯¿Ú· Î·È ÛÙÔÓ μfiÚÂÈÔ ¶fiÏÔ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ Îϛ̷ Ù˘ Â›Ó·È ÁÂÓÈο ‡ÎÚ·ÙÔ.

ΔÔÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ‹ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ fiÛÔ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ì ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶fiÏÔ. √ μ·Ú‰¿Ú˘ Â›Ó·È ‚fiÚÂÈÔ˜ „˘¯Úfi˜ ¿ÓÂÌÔ˜.000 ¯ÏÌ. ÛÙ· ∫·Ú¿ıÈ· Î·È ÛÙȘ ™Î·Ó‰ÈÓ·‚ÈΤ˜ ÕÏÂȘ. ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ Îϛ̷ ¤¯ÂÈ Î·È Ë ‰ȿ‰· Ù˘ μÏ·¯›·˜ ÛÙË ƒÔ˘Ì·Ó›·. ºÈÓÏ·Ó‰›·) Î·È Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ ƒˆÛ›·˜. Î·È „ËÏ¿ ˆ˜ ÙÔÓ ∞ÚÎÙÈÎfi øηÓfi. ÷ڷÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÍËÚ¿ Î·È ıÂÚÌ¿ ηÏÔη›ÚÈ·. Ô˘ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ ™Î·Ó‰ÈÓ·‚›·˜ (¡ÔÚ‚ËÁ›·. ∫·ıÒ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ë Ì¤ÁÈÛÙË ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 1. ÌÂÙ·‚·ÙÈÎfi) Îϛ̷ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÏËı˘ÛÌȷ΋ ˘ÎÓfiÙËÙ·. ΔÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ıÂÚÌÔ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ñ ∫ϛ̷ ‡ÎÚ·ÙÔ ˆÎ¿ÓÈÔ. ™ÙÔ ¶·ÓÔÓÈÎfi §ÂηÓÔ¤‰ÈÔ ÙÔ Îϛ̷ Â›Ó·È „˘¯ÚfiÙÂÚÔ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÂÚ›ÎÏÂÈÛÙÔ˘ Ù˘ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜ ÙˆÓ ∫·Ú·ı›ˆÓ. Ô˘ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Â›Ó·È ·ÁˆÌ¤ÓË. ∏ ™È‚ËÚ›·. ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi. ¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ Ì ÙËÓ Â›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ÂÓÒ ÔÈ ‚ÚÔ¯¤˜ Â›Ó·È Î·Ù·ÓÂÌË̤Ó˜ ۯ‰fiÓ ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ· Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. √ μfiÚÂÈÔ˜ ¶fiÏÔ˜. ∫·ıÒ˜ ÙÔ Îϛ̷ ηıfiÚÈ˙ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ. Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙË ÛÙÂÚÈ¿. ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ μ·ÏηÓÈ΋˜ Î·È ÙÔÓ ÎÔÚÌfi Ù˘ πÙ·Ï›·˜. 3. ÂÓÒ ÙÔ Îϛ̷ Á›ÓÂÙ·È „˘¯ÚfiÙÂÚÔ fiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È ÙÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ. fiÔ˘ ÙÔ Îϛ̷ Â›Ó·È „˘¯Úfi. ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ ÙÔ˘ §›‚·. ∂ÈÎÚ·Ù› ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Á‡Úˆ ·fi ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ Î·È Û ÌÈÎÚfi ‚¿ıÔ˜ ̤۷ ÛÙË ÛÙÂÚÈ¿. ÂÓÒ Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ Ù›ÓÔ˘Ó ÛÙ·‰È·Î¿ ÚÔ˜ ÙÔ ÌÂÙ·‚·ÙÈÎfi. ŒÙÛÈ. ™ÙȘ „˘¯Ú¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÌÂÁ¿Ï˘ Îϛ̷η˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó. ∏ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ‹Ù·Ó ¿ÓÙÔÙÂ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙÔ Îϛ̷ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘. ÔÈ ıÂÚÌÔÎÚ·ÛȷΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ·Ú¿ÏÈˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Ù˘ Ë›ÚÔ˘. ΔÔ ‚·ÛÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ Îϛ̷ÙÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÌÈÎÚfi ıÂÚÌÔÎÚ·ÛÈ·Îfi ‡ÚÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· Î·È ÛÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÔÏÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜ Â›Ó·È ·ÁˆÌ¤ÓË Û fiÏË Û¯Â‰fiÓ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ (ÂÚÌ·ÊÚfiÛÙ). °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘ÙfiÓ ÔÈ ¿ÓÂÌÔÈ Ô˘ ÛÙ¤ÏÓÂÈ (ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ΢ÎÏÒÓ· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ¿Óˆ Ù˘) Â›Ó·È „˘¯ÚÔ› Î·È ÍËÚÔ›. Û¯ÂÙÈο „˘¯Ú¿ ηÏÔη›ÚÈ· (̤ÁÈÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· 14Æ C). Â›Ó·È Ù‡ÔÈ Â‡ÎÚ·ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜.. ÂÓÒ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ‰˘ÙÈ΋ Î·È ÓfiÙÈ· ™Î·Ó‰ÈÓ·‚›·.000 Ì. Ì ˘„fiÌÂÙÚÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙˆÓ 2. ∂ÈÎÚ·Ù› ÛÙË §Â˘ÎÔÚˆÛ›·. √È ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Â›Û˘. ·ÊÔ‡ ÔÈ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ‰Â ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ôχ Î·È ‰ÂÓ ¤ÊÙÔ˘Ó ¯·ÌËÏ¿ οو ÙÔ˘ ÌˉÂÓfi˜. ∫ϛ̷ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó „ËÏ¿ ‚Ô˘Ó¿. ñ ∫ϛ̷ ÔÏÈÎfi. √È Ù‡ÔÈ ·˘ÙÔ› ›ӷÈ: ñ ΔÔ ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi Îϛ̷. æ˘¯Úfi Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ∂ÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ∂˘ÚÒË Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙË ƒˆÛ›·. ΔÔ Îϛ̷ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È „˘¯Úfi Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ™Ù· ÔÚÂÈÓ¿ ÔÈ ‚ÚÔ¯¤˜ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜. ¯ÈÔÓÈṲ̂ÓÔÈ ¯ÂÈÌÒÓ˜ Ì ·ÁÂÙÒÓ˜ Î·È Ù· Û‡ÓÙÔÌ·. Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ ∞ÍÈÔ‡ (μ·Ú‰¿ÚË) ÚÔ˜ ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·51 °Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY Á. ñ ∫ϛ̷ ‡„Ô˘˜ ‹ ÔÚÂÈÓfi. ñ ∫ϛ̷ ËÂÈÚˆÙÈÎfi. ŸÏË Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙÔÓ ∞ÚÎÙÈÎfi ∫‡ÎÏÔ Î·È Û ·ÚÎÂÙ‹ ·fiÛÙ·ÛË ÓfiÙÈ· ·fi ·˘ÙfiÓ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·Ú·ÈÔηÙÔÈÎË̤ÓË. √È ‚ÚÔ¯¤˜ ¤ÊÙÔ˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ıÂÚÌ¿ ηÏÔη›ÚÈ·). ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÌÈÎÚfi Î·È Ì ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ 10-12Æ C. ∂›Ó·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi øηÓfi. 2. ‰. ΔÔ ÌÂÙ·‚·ÙÈÎfi Îϛ̷ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ̤ÙÚȘ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ·. ÛÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›· Î·È ·Ó·ÙÔÏÈο ̤¯ÚÈ Ù· √˘Ú¿ÏÈ· Î·È ¤Ú·. ›¯Â ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹. ÂÓÒ ÔÈ ¯ÂÈÌÒÓ˜ Â›Ó·È ‹ÈÔÈ. ÂÓÒ ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· Ôχ ÎÚ‡Ô˘˜ Î·È ÍËÚÔ‡˜. √È ‚ÚÔ¯¤˜ ¤ÊÙÔ˘Ó ·ÚÁ¿ ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ¿ÓÔÈ͢. ΔÔ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÛÙÔÓ ∫·‡Î·ÛÔ. ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ‰ÚÔÛÂÚÔ‡˜ ÍËÚÔ‡˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜. ∏ ·Ú¿ıÂÛË ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÎÏÈÌ·ÙÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î¿ı هÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Î·È ÛÙË ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË. ∏ ÂÍ¿ÚÙËÛË ÏÔÈfiÓ ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·fi ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ηÏÏȤÚÁÂÈ· ÌÔÚ› Ó· 51 . ñ ∫ϛ̷ ‡ÎÚ·ÙÔ ËÂÈÚˆÙÈÎfi ‹ ÌÂÙ·‚·ÙÈÎfi. ÂÓÒ ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ‹ÈÔ (ˆÎ¿ÓÈÔ. ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·ÓÙÈÏËÙ‹ Ë Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ÛÙÔ Îϛ̷ Ù˘ Ë›ÚÔ˘. ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘˜ ηٷÓÔÌ‹. Â. fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÔÈ ·Ù¿Ù˜. ∞˘Ùfi ÙÔ Îϛ̷ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ∂˘ÚÒË Ì¤¯ÚÈ ¯·ÌËÏ¿ ÛÙË ™Î·Ó‰ÈÓ·‚›· (Â›‰Ú·ÛË ·fi ÙÔ ıÂÚÌfi ƒÂ‡Ì· ÙÔ˘ ∫fiÏÔ˘) Î·È ÂÈÛ¯ˆÚ› ̤¯ÚÈ Û¯Â‰fiÓ ÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ¢·Ó›·˜-∂Ï‚ÂÙ›·˜. √È ÎÏÈÌ·ÙÈÎÔ› Ù‡ÔÈ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ·˘ÙfiÓ ÙÔ˘ ÔÏÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÔÚÂÈÓÔ‡. ™Ô˘Ë‰›·. ÛÙȘ ÕÏÂȘ. ÂÓÒ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ·ÚÁ› Ó· ˙ÂÛÙ·ı›. Â›Ó·È ÈÔ ·Ú·ÈÔηÙÔÈÎË̤Ó˜ ·fi ÂΛӘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ËÈfiÙÂÚÔ Îϛ̷. Δ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ Îϛ̷ÙÔ˜ Â›Ó·È ÔÈ „˘¯ÚÔ›. √ º˘Ó Â›Ó·È ÙÔÈÎfi˜ ηٷ‚·ÙÈÎfi˜ ¿ÓÂÌÔ˜ Ù˘ μ·˘·Ú›·˜. ÷ڷÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ ıÂÚÌÔÎÚ·ÛÈ·Îfi ‡ÚÔ˜ ÌÂٷ͇ ¯ÂÈÌÒÓ· Î·È Î·ÏÔηÈÚÈÔ‡ (Ôχ „˘¯ÚÔ› ¯ÂÈÌÒÓ˜. ø˜ ÓËÛ›‰· ÂÍ·›ÚÂÛ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ ¶·ÓÔÓÈÎfi §ÂηÓÔ¤‰ÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ËÂÈÚˆÙÈÎfi Îϛ̷. Ô˘ ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· ·ÚÁ› Ó· ÎÚ˘ÒÛÂÈ. ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹.

√È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÔ˘Ó Ï‹Úˆ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜. ÂÓÒ Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ̤Û˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ. ·ÊÔ‡ ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎfi ¯¿ÚÙË. ÁÈ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. √È ‚fiÚÂȘ ¯ÒÚ˜. Ë ÌÂÛÔÁÂȷ΋-ÎÚËÙÈ΋ ‰›·ÈÙ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô. ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÌÂÚ›‰ÈÔ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ (60%) η٤¯ÂÈ Ë ªÂÛfiÁÂÈÔ˜. ˆÎ¿ÓÈÔ. ÂÏ·ÈÔÎÚ¿Ì‚Ë ÎÙÏ. ÙfiÛÔ ÈÔ ËÂÈÚˆÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ Îϛ̷. ™ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ê˘Ù¿ ›ӷÈ. T· ‡„Ë ‚ÚÔ¯‹˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ηٷÎfiÚ˘ÊÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜.∫ÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ÔˆÚÔÊfiÚ· ‰¤ÓÙÚ·. ™ÙË 2Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ˙ËÙÂ›Ù·È Ó· ÂÍ·Á¿ÁÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. ÔÏÈÎfi). ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Û ÙÚÂȘ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ (ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘ÙfiÓ ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¤Ó·Ó ÓÔËÙÈÎfi ¯¿ÚÙË fiÔ˘ ı· ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ÎÏÈÌ·ÙÈÎÔ› Ù‡ÔÈ Ù˘ Ë›ÚÔ˘. ‚fiÚÂÈ· ºÈÓÏ·Ó‰›·. Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÊÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·Ú‰Â˘fiÌÂÓˆÓ ¯ˆÚ·ÊÈÒÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·È Î·È ˘‰ÚÔ‚fiÚ· Ê˘Ù¿ ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ (·Ú·‚fiÛÈÙÔ˜. ÔÈ Î·ÏÏȤÚÁÂȘ Â›Ó·È Ù· ‰¤ÓÙÚ· (¤Ï·Ù·). Ë ƒˆÛ›· Ì ÙÔ „˘¯Úfi Îϛ̷ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘Á̤ÓË ÙË ÁÔ˘ÓÔÔÈ›·. Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ Î·È ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ fiÔ˘ ÂÈÎÚ·Ù› οı هÔ˜. fiˆ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ. ΢ڛˆ˜ ‚ÔÔÂȉÒÓ. Ë ÂÏÈ¿ Î·È Ù· ÂÛÂÚȉÔÂȉ‹ Î·È ÁÂÓÈο Ê˘Ù¿ Ô˘ ›Ù ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ Ì·ÎÚ‡ ÍËÚfi ηÏÔη›ÚÈ Â›Ù ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ·˘Ùfi (. ˙·¯·ÚfiÙ¢ÙÏ·.). ÂÓÒ Ë Û˘Ó¯fiÌÂÓË ÁÚ·ÌÌ‹ Ì¿˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙË ‰È·Î‡Ì·ÓÛË Ù˘ ̤Û˘ ÌËÓÈ·›·˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ∞ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË: ∞ÓıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È Îϛ̷. Ï·¯·ÓÈο. Û‹ÌÂÚ· fiϘ ÔÈ ¯ÒÚ˜ ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ó fiÏ· Ù· ›‰Ë ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ·fi ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÁˆÓȤ˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ™‡ÛÙËÌ·: ∏ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ÚÔηÏ› ÙȘ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜. Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÎÏÈÌ·ÙÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ŸÌˆ˜. ÕÏÂȘ) ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó ÈηÓfi ·ÚÈıÌfi ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ Ô˘ ÙȘ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·fi fi. ·ÏÏ¿ ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÁÔ‡Ó·˜ Î·È ·fi ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ (∂ÏÏ¿‰· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ∫·ÛÙÔÚÈ¿). ÛÙȘ Ôԛ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ „‡¯Ô˘˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ë ÂÏÈ¿. ª·ı‹Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ º˘ÛÈ΋: £ÂÚÌfiÙËÙ· OÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›·: ∂ÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜ ÛÙȘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ. . ÊÚÔ‡Ù·. √È ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆÎ¿ÓÈÔ Îϛ̷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Ê˘ÙÒÓ.¯. ‰ËÌËÙÚȷο. ηÙÛ›ÎÈ·). ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‰È Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ˙ˆÈο Ï›Ë Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Ï·¯·ÓÈο ÛÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜. ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ¢ÎÔÏfiÙÂÚ˘ ·Ó¿ÎÏËÛ˘. fiÛÚÈ·. ∏ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·ÙÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ·Ï‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ¡ÔÚ‚ËÁ›·. ∂›Û˘. ΢ڛˆ˜ Ê˘Ù¿ ÌÂÁ¿Ï˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ‹ ‰ÂÓ‰ÚÒ‰ÂȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ (ÛÈÙËÚ¿. ·ÎfiÌË Î·È ÔÈ „˘¯Ú¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ Ë›ÚÔ˘ (πÛÏ·Ó‰›·. ÙÔ ·Ì¤ÏÈ. H ‰È·ÊÔÚ¿ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ ıÂÚÌfiÙÂÚÔ˘ Ì‹Ó· ·fi ÂΛÓË ÙÔ˘ „˘¯ÚfiÙÂÚÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ıÂÚÌÔÎÚ·ÛÈ·Îfi ‡ÚÔ˜. ¢È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË: ÕÓıÚˆÔ˜ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ . ºÈÓÏ·Ó‰›·). ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. ‚·Ì‚¿ÎÈ. πÛÏ·Ó‰›·. ÂÓÒ ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ÏÔ‡ÛÈÔ ¯fiÚÙÔ ¤¯Ô˘Ó ηχÙÂÚ· ·Ó·Ù˘Á̤ÓË ÙË ÛÙ·‚ÏÈṲ̂ÓË ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·. ·ÏÏ¿ ÌÔÚ› Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Ó· Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ‰Â ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È. ˙·¯·ÚfiÙ¢ÙÏÔ). ªÂÙ·‚ÔÏ‹: ∏ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ÚÔηÏ› ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ÁÈ· Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘. ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ¯ÒÚ˜. Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹ ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË Ì ÙÔ Îϛ̷ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 150 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. ·Ó Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ·˘Ù‹ ¿ıÂÈ Î¿ÔÈ· ˙ËÌÈ¿. ∞ÓÙ›ıÂÙ·.ÙÈ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ŸÛÔ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Â›Ó·È ·˘Ùfi. ÛÈÙËÚ¿). √È ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì „˘¯Úfi Îϛ̷ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ‚ÈÔÙ¯ӛ˜ ÂÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ ηٿÏÏËÏˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û˜ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ‹ ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ó Ù· ηٿÏÏËÏ· ›‰Ë ÚÔ‡¯ˆÓ. 줂·È·. fiÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηÏÏÈÂÚÁËıÔ‡Ó Â‰Ò‰ÈÌ· Ê˘Ù¿. ™˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎfi ¯¿ÚÙË Ì ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜. ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ΔÔ Ì¿ıËÌ· ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ μÈ‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ª·ıËÙ‹. ™ÙËÓ 1Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ˙ËÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. Â›Ó·È ‰ËÏ·‰‹ Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi ÙË ‰›·ÈÙ· ÙˆÓ ‚fiÚÂÈˆÓ Ï·ÒÓ. √È ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÍËÚfi Îϛ̷ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙËÓ ÂÎÙ·ÙÈ΋ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· (Úfi‚·Ù·. ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÏfiÁÔ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Ì ηٿÏÏËϘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È Û˘˙‹ÙËÛË ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÚÈÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Îϛ̷ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. √ÌÔÈfiÙËÙ·-‰È·ÊÔÚ¿: ΔÔ Îϛ̷ ‡„Ô˘˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ ÔÏÈÎfi. √È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È.547_08 52 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·52 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y ·Ԃ› ηٷÛÙÚÔÊÈ΋. ™Ô˘Ë‰›·. ƒˆÛ›·. ™ÙȘ ‚fiÚÂȘ „˘¯Ú¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ (™Ô˘Ë‰›·. ¶Ò˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ì ¤Ó· ÎÏÈÌ·ÙfiÁÚ·ÌÌ·: °È· οı ̋ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ÛÙ‹ÏË ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ Ì·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ‡„Ô˜ ‚ÚÔ¯‹˜. ÂÓÒ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛ·¯ı› Î·È Ê˘Ù¿ ÙÚÔÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ (·ÎÙÈÓ›‰ÈÔ). 줂·È·. ·Ú·‚fiÛÈÙÔ.

∏ fiÏË °. ÁÂÓÈο.gr/news/2003/scnews1215. ·. Û¯ÂÙÈο ıÂÚÌ¿ Î·È ÍËÚ¿ ηÏÔη›ÚÈ· ηÈ. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™TI™ ∂ƒøΔ∏™∂I™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏TE™ Δ√À Δ∂Δƒ∞¢π√À ∂ƒ°∞™πø¡ 1. ∏ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ηÎÔηÈÚ›· ‰È·ÎfiÙÂÙ·È Û˘¯Ó¿ ηٿ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ·fi ËÏÈfiÏÔ˘ÛÙ˜ Ë̤Ú˜. ·. 2. ‚. ∏ ˙ÒÓË ˆÎ¿ÓÈÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔÓ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ‹ÈÔ˘˜ ¯ÂÈÌÒÓ˜. ∏ fiÏË ∂. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ‰ÚÔÛÂÚ¿ ηÏÔη›ÚÈ· Î·È ¿ÊıÔÓ˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ. §ÂÙÔÌÂÚ¤ÛÙÂÚ·. ™ÙËÓ ∂˘ÚÒË Ë ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È –Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ ‚¿ÛÂÈ ÛÂÓ·Ú›ˆÓ– Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÍËÚ·Û›· ÛÙȘ ÓfiÙȘ. ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÁÂÓÈο ÙÔ Îϛ̷ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜.547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·53 °Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ΔÔ Îϛ̷ Ù˘ °Ë˜ ¤Ú·Û ·fi ÔÏϤ˜ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ·Ó¿ÏÔÁ˜ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ΔÔ Îϛ̷ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ηٷٿÛÛÂÙ·È ÛÙ· ‡ÎÚ·Ù· Îϛ̷ٷ. Â. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯Ô˘Ì ‰‡Ô ÂÔ¯¤˜: ÙËÓ „˘¯Ú‹ Î·È ‚ÚÔ¯ÂÚ‹ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. ∫·Ù¿ ÙË ıÂÚÌ‹ Î·È ¿ÓÔÌ‚ÚË ÂÚ›Ô‰Ô Ô Î·ÈÚfi˜ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚfi˜. ·Ô‰›‰ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙȘ ·ÓıÚˆÔÁÂÓ›˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜.ÙÈ ÛÙËÓ fiÏË A Î·È ÂÈϤÔÓ. ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· ÛÙËÓ fiÏË B Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ¤ÊÙÂÈ ÔÙ¤ οو ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó. fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ °Ë˜. ÂÓÒ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ‚¤‚·È˜ Ë Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ.html http://www. ¿ÓÙ· ‚¤‚·È· ̤۷ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜. 4-°. ·ÎfiÌË Î·È ÙË ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. Ì·ÎÚ¤˜ ÂÚ›Ô‰ÔÈ ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ·˜ ηٿ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ‰ÈfiÙÈ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Ù˘ ̤Û˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ¯ÂÈÌÒÓ· Î·È Î·ÏÔηÈÚÈÔ‡ Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi fi. ·ÏÏ¿ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÎÏ›ÓÂÈ ÔÚÈÛÙÈο ÚÔ˜ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË. ‰Â ‰È·ÚÎÔ‡Ó ÔÏϤ˜ Ë̤Ú˜ Î·È Ô Ô˘Ú·Ófi˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‰Â ̤ÓÂÈ Û˘ÓÓÂÊÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¤˜ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. ∂›Ó·È Ù˘Èο ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi: ‹ÈÔÈ Î·È ˘ÁÚÔ› ¯ÂÈÌÒÓ˜. ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ˆ˜ «∞Ï΢ÔÓ›‰Â˜ Ë̤Ú˜». Á.html ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À μπμ§π√À Δ√À ª∞£∏Δ∏ 1.gr/news/2005/scnews1954.water.physics4u. Ô˘ ‰È·ÚΛ ·fi ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ¤ˆ˜ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ. 2. ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ ¯ÒÚ˜. ∏ fiÏË ∞. ª ∞ £ ∏ ª ∞ 20 ΔÔ Îϛ̷ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ªÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: 1. ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ Ù‡ˆÓ.gov/edu/watercyclegreek.physics4u. ·ÚfiÌÔÈ· Ì ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ˘„Ô̤ÙÚÔ˘ Î·È ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ÍËÚ¿˜ Î·È ı¿Ï·ÛÛ·˜. ∏ ÂÓÙ‡ˆÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ì fiÙÈ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Îϛ̷ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ ˙Ô‡ÌÂ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚfi ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Îϛ̷η ÙˆÓ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂˆÓ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘. ηٷÚÚ·ÎÙÒ‰ÂȘ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÏËÌ̇Ú˜ ÛÙȘ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ Î·È ÛÙȘ ‚fiÚÂȘ. ¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Δ· ·È‰È¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜ Û ¤Ó· ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ.html (ÁÈ· ÙËÓ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹) http://ga. øοÓÈÔ Îϛ̷ ¤¯ÂÈ Ë fiÏË B. ¶ÔÈ· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ı· ıÈÁÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Î·È ÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. 1-∂. ‰. ∏ fiÏË ¢. ‚.usgs. 5-μ. ÕÚ·Á ٷ «·ÎÚ·›· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·» Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÌÈ· ·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹. 2-∞. ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. 3-¢. Ô Ô˘Ú·Ófi˜ ۯ‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. ∏ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ¿„ÂÈ Î·È ÙȘ ‰‡Ô ÂΉԯ¤˜. ΔÔ Îϛ̷ Ù˘ fiÏ˘ ∑ Â›Ó·È ËÂÈÚˆÙÈÎfi. Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ¯ÈÔÓfiÙˆÛ˘ Î·È Ë ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ. πÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ÙÔ ƒÂ‡Ì· ÙÔ˘ ∫fiÏÔ˘ http://www. √È ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. Ô˘ ‰È·ÚΛ ·fi Ù· ̤۷ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ª·ÚÙ›Ô˘. ∞˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. 53 . ‹ Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓ Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ Ù˘ ¯ËÌÈ΋˜ Û‡ÛÙ·Û˘ Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ ·fi ÙËÓ Î·‡ÛË ÙˆÓ ÔÚ˘ÎÙÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ. Î·È ÙË ıÂÚÌ‹ Î·È ¿ÓÔÌ‚ÚË ÂÚ›Ô‰Ô. Ô ‹ÏÈÔ˜ Ï·ÌÂÚfi˜ Î·È ‰Â ‚Ú¤¯ÂÈ ÂÎÙfi˜ ·fi Û¿ÓÈ· ‰È·Ï›ÌÌ·Ù· Ì ڷÁ‰·›Â˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ‹ ηٷÈÁ›‰Â˜ ÌÈÎÚ‹˜ fï˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜. MÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ fiÏ˘ ∂.

√È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Îϛ̷ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ñ ∏ ÌÂÁ¿ÏË ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ·. 3. ·Ó Ù· ·È‰È¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ù· ‚·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο οı ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ˘ÔÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ·˘Ù¿ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ·ÔıËÎÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ. ·Ó Î·È ‚Ú¤¯ÂÙ·È ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ñ ΔÔ ÌÈÎÚfi Ï¿ÙÔ˜ Ù˘ ËÂÈÚˆÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. √È Î·ÏÏȤÚÁÂȘ Â›Û˘ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ˜ Ì ÙÔ Îϛ̷ οı ÙfiÔ˘. Î·È ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ Ôχ ÁÏ˘Îfi Îϛ̷. ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜. ñ √È ıÂṲ́˜ ·¤ÚȘ Ì¿˙˜ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ·fi ÙË ™·¯¿Ú·. ∂›Ó·È ·ÚÎÂÙfi. ∂›Ó·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· ÈÔ ˙ÂÛÙfi.ÙÈ ÔÈ ·Ú¿ÎÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ËÂÈÚˆÙÈ΋˜ ¯ÒÚ·˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ‰ÚÔÛÂÚÔ‡ ÙÔ˘˜ Îϛ̷ÙÔ˜. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·‡ÍËÛË Ù˘ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·Ó¤ÌˆÓ. ∫·Ù¿ ÙË ıÂÚÌ‹ ÂÔ¯‹ ÔÈ ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÌÂÙÚÈ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙË ‰ÚÔÛÂÚ‹ ı·Ï¿ÛÛÈ· ·‡Ú· ÛÙȘ ·Ú¿ÎÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ‚fiÚÂÈÔ˘˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜ (ÂÙËۛ˜ ‹ ÌÂÏÙ¤ÌÈ·) Ô˘ Ê˘ÛÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ¶ÂÚ›Ô˘ ÙÔ ›‰ÈÔ Îϛ̷ ¤¯ÂÈ Î·È Ë ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·. ÎÚ‡Ô˜ ¿ÓÂÌÔ˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÂȉÈÎfiÙÂÚ·. ·ÏÏ¿ Î·È ·˘Ù‹ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ fiÏË ÙË ¯ÒÚ· Ì ÂÍ·›ÚÂÛË Ù· ‚fiÚÂÈ· Û‡ÓÔÚ¿ Ù˘. Ù· ÂÛÂÚȉÔÂȉ‹ ‰ÂÓ Â˘‰ÔÎÈÌÔ‡Ó ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰·.547_08 54 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·54 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y ∏ ıÂÚÌfiÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô˜ Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ÛÙ· ∫˘ÎÏ·‰ÔÓ‹ÛÈ· Ù· Û›ÙÈ· ¤¯Ô˘Ó Â›Â‰Ë ÛÙ¤ÁË. ñ ΔÔÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. Ù‡ÙÏÔ). ÔÈ Ôԛ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂÁ¿Ï˜ ‰ÈÓ¤˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Î·È Ôχ ÓÂÚfi (Ô˘ Û˘ÏϤÁÂÙ·È ÛÙ· ÊÚ¿ÁÌ·Ù·). ñ √ ÔÚÂÈÓfi˜ fiÁÎÔ˜ Ù˘ ¶›Ó‰Ô˘. Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ ∞ÍÈÔ‡. Œ¯Ô˘Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÌÂÙ¿ ÙËÓ πÛ·Ó›·. ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Îϛ̷ Î·È Ó· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎfi Ù‡Ô ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘. ‚·Ì‚¿ÎÈ. ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ (ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘ ΢ڛˆ˜. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ÌÈÎÚ‹ ·fiÛÙ·ÛË Î¿ı ÛËÌ›Ԣ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË Â›‰Ú·ÛË ÛÙÔ Îϛ̷. Ë ÁÂÈÙÓ›·ÛË Ì ÙË ™·¯¿Ú· Î·È ÔÈ ÙÔÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔ Îϛ̷ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ŒÙÛÈ. 2. √È ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ÎÂÓÙÚÔ‰˘ÙÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›·) ¤¯Ô˘Ó Îϛ̷ ·ÚfiÌÔÈÔ Ì ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÌÂÙ·‚·ÙÈÎfi ÚÔ˜ ÙÔ ËÂÈÚˆÙÈÎfi. fiÔ˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ¿ÓÙ· ÔÈ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ™Â Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ٷ ÙÔÈο ˘ÏÈο. ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÚÔÛ¿ÚÌÔÛ·Ó ÙÔÓ Ù‡Ô Ù˘ ηÙÔÈΛ·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Îϛ̷ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ŒÙÛÈ. ∫¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È Ôχ ‰˘Ó·ÙÔ› Î·È ÚÔηÏÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË Ì ٤ÙÔÈÔÓ ÙÚfiÔ. Ô˘ Â›Ó·È ÍËÚÔ› ¿ÓÂÌÔÈ. ηıÒ˜ ÂÚÓÔ‡Ó ¿Óˆ ·fi ÌÈ· ·ÁˆÌ¤ÓË (¿Ú· ÛÙÂÁÓ‹) ¯¤ÚÛÔ. Ì ÂÙ‹ÛÈÔ ‡„Ô˜ ‚ÚÔ¯‹˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ·fi 400 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿. ·ÏÏ¿ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ì·˜ ÈÔ Î·˘Ùfi. ŒÙÛÈ. Δ· ÓËÛÈ¿ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÈÔ ‹ÈÔ Îϛ̷ Ì ÙȘ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ıÂÚÌÔÎÚ·ÛȷΤ˜ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ ÚfiÏÔ˘ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. ÂÓÒ ÔÈ ÏÂÁfiÌÂÓ˜ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ (ηϷÌfiÎÈ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·. ∏ ‰˘ÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ‰¤¯ÂÙ·È ÔÏϤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. Ô˘ Ó· Û˘ÏϤÁÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜. Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÈ Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙËÓ ËÂÈÚˆÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· Û ‰‡Ô ÂÚÈÔ¯¤˜. ñ ΔÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ (ÔÈ ‚fiÚÂȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÈÔ „˘¯Úfi Îϛ̷). ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Â˘ÂÚÁÂÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. ñ √È ‚fiÚÂÈÔÈ „˘¯ÚÔ› ¿ÓÂÌÔÈ Ô˘ Ó¤Ô˘Ó ·fi ÙË ƒˆÛ›·-™È‚ËÚ›· ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ·. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÙÔ ÔÚÔ¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ¡Â˘ÚÔÎÔ›Ô˘. ∂›Ó·È ÔÈ ¿ÓÂÌÔÈ Ô˘ ÌÂÙÚÈ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ˘„ËϤ˜ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜. ·ÏÏ¿ ¿ÓÙ· ÎÂÎÏÈ̤Ó˜. ÔÈ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ˜ ¿ÓÂÌÔÈ. ñ ∏ ı¿Ï·ÛÛ·. Ë ı¤ÛË Ù˘ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜ Ù˘ ¶›Ó‰Ô˘. ∏ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ‰¤¯ÂÙ·È ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √ ÚˆÛÈÎfi˜ ·ÓÙÈ΢ÎÏÒÓ·˜ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÙÔ˘˜ ·ÁˆÌ¤ÓÔ˘˜ ‚fiÚÂÈÔ˘˜-‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜. ñ √È ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ¿ÓÂÌÔÈ (ÂÙËۛ˜ ‹ ÌÂÏÙ¤ÌÈ·) Ô˘ Ó¤Ô˘Ó ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÈÛ¯˘Úfi˜ ‚fiÚÂÈÔ˜. ·Ó Î·È Ù· Û¯ÂÙÈο Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Â›Ó·È ÂÔ¯Èο. ÒÛÙ ӷ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È ÙÔ ÓÂÚfi Î·È ÙÔ ¯ÈfiÓÈ. ∏ ¯ÈÔÓfiÙˆÛË ÛÙ· „ËÏ¿ ‚Ô˘Ó¿ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈο ΤÓÙÚ·. Ô˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ·fi Ï·ÛÔ‚ÚÔ¯¤˜. ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· ¤ÊÙÔ˘Ó Û˘¯Ó¿ ‚ÚÔ¯‹ Î·È ¯ÈfiÓÈ ÔÈ ÛÙ¤Á˜ Â›Ó·È ÊÙÈ·Á̤Ó˜ ›Ù ·fi ÎÂÚ·Ì›‰È· ›Ù ·fi Û¯ÈÛÙfiÏÈıÔ. Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÌÈÎÚÔÎϛ̷ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. √ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ Â›Ó·È Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ . ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ·fi fi. ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË √È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·˘Ùfi ÂËÚ¿˙ÂÙ·È. ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ¤ÏÏÂȄ˘ ÓÂÚÔ‡). √ μ·Ú‰¿Ú˘. ∏ ∞ÙÙÈ΋ Î·È Ë ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ˜ ¡·˘Ï›Ô˘-∂ÚÌÈÔÓ›‰·˜ Â›Ó·È ÔÈ ÍËÚfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∂›Ó·È Ôχ Û¿ÓÈÔ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ó· ÌË Ê˘Û‹ÍÔ˘Ó Ù· ÌÂÏÙ¤ÌÈ·. ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ˘ÔÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜.

ª·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ· Î·È ∞ÚÎÙÈÎfi˜ øηÓfi˜ ‹ ÕÏÂȘ. ·-§. √ÌÔÈfiÙËÙ·-‰È·ÊÔÚ¿: ΔÔ Îϛ̷ ‡„Ô˘˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ ÔÏÈÎfi. 2. ∞ÓÙ›ıÂÙ·. Ó· ÙÔ˘˜ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›˙Ô˘Ó ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ¯ÒÚ˜. ™Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™TI™ ∂ƒøΔ∏™∂I™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏ΔE™ Δ√À Δ∂Δƒ∞¢π√À ∂ƒ°∞™πø¡ 1. ·ÏÏ¿ ¿ÓÙ· ÎÂÎÏÈ̤Ó˜. Œ¯ÂÈ ‰ÚÔÛÂÚ‹ ¿ÓÔÈÍË Î·È ÊıÈÓfiˆÚÔ. ªÔÚԇ̠ӷ ÔÌ·‰ÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ٷ ÔÙ¿ÌÈ· Ì ‚¿ÛË ÙË ı¿Ï·ÛÛ· fiÔ˘ Â΂¿ÏÏÔ˘Ó ‹ Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ ÔÚÂÈÓfi fiÁÎÔ ·fi fiÔ˘ ËÁ¿˙Ô˘Ó. ª·ı‹Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ √ÈÎȷ΋ OÈÎÔÓÔÌ›·: ∂ÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜ ÛÙȘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ. ¡· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Î·È ÏÈÌÓÒÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. Èڛ˜ ·˘Ù‹Ó ÙÔ Ì¿ıËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi. ¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ £¤Ì·: «H ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ Î·È ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·». ·ÊÔ‡ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÂÔ¯‹ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·fi ÙȘ ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ ·›ÚÓÔ˘Ó ÙȘ ¿‰ÂȤ˜ ÙÔ˘˜. ÛÙÔ °Î¤ÙÂÌÔÚÁÎ Ù˘ ™Ô˘Ë‰›·˜). ‰-™. ‚. ηıÒ˜ Î·È Ì ÙȘ ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. ÂÚÓ¿ ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ ÚˆÙ‡ԢÛ˜ Î·È ÂÓÒÓÂÈ ÙË 55 . Œ¯ÂÈ ·Ú·ÙËÚËı› Ï·ÛÔ‚ÚÔ¯‹ Û ÌÂÁ¿Ï· ÁˆÁÚ·ÊÈο Ï¿ÙË (. √˘Ú¿ÏÈ· Î·È π‚ËÚÈ΋ ÃÂÚÛfiÓËÛÔ˜. Ë Î‡ÚÈ· Ì¿˙· ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ÊÙ¿ÓÂÈ Û’ ÂÌ¿˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ·. øÛÙfiÛÔ. ·ÊÔ‡ Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ Î·È Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ. ·ÊÔ‡ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘.547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·55 °Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY Èı·Ó¤˜ Ï·Óı·Ṳ̂Ó˜ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ Ù˘¯fiÓ ÎÂÓ¿ ‹ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Û ·Ôڛ˜.¯. ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Â›Ó·È ıÂÚÌfi Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ¯·›ÚÂÙ·È Î·Ó›˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ‰ËÏ·‰‹ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi˜. π‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ Ú¤ÂÈ Ó· ‰›ÓÂÙ·È ¿ÓÙ· ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ·fi„ÂˆÓ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ÛÙËÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ¢È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË: ÕÓıÚˆÔ˜ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ – ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ªÂÙ·‚ÔÏ‹: ∏ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ÚÔηÏ› ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. √ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÔÙ·Ìfi˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Â›Ó·È Ô μfiÏÁ·˜. ÂÓÒ Ô ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È „˘¯Úfi˜. ‚-§. ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· ¤ÊÙÔ˘Ó Û˘¯Ó¿ ‚ÚÔ¯‹ Î·È ¯ÈfiÓÈ ÔÈ ÛÙ¤Á˜ Â›Ó·È ÊÙÈ·Á̤Ó˜ ›Ù ·fi ÎÂÚ·Ì›‰È· ›Ù ·fi Û¯ÈÛÙfiÏÈıÔ. ˘„ÒÌ·Ù· μ·ÏÓÙ¿È. 3. 2. ªÂÛfiÁÂÈÔ˜. ‹Ș ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Î·È ÙÔ ¯·ÌËÏfi ‡„Ô˜ ‚ÚÔ¯‹˜ ηٿ ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜. fiÙ·Ó ÈÛ¯˘ÚÔ› ¿ÓÂÌÔÈ Ô˘ Ó¤Ô˘Ó ·fi ÙË ™·¯¿Ú· ÚÔ˜ ÙËÓ ∂˘ÚÒË Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ‚·ÚÔÌÂÙÚÈÎfi ¯·ÌËÏfi Î·È ¤ÙÛÈ Ë ÛÎfiÓË Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ Ô ¿ÓÂÌÔ˜ ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÂÙ·È Ì ÙȘ ÛÙ·ÁfiÓ˜ Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜ Î·È ¤ÊÙÂÈ ˆ˜ Ï·ÛÔ‚ÚÔ¯‹. Ô ¢Ô‡Ó·‚˘ Â›Ó·È ÔÏ˘ÂıÓÈÎfi˜ ÔÙ·Ìfi˜. ª ∞ £ ∏ ª ∞ 21 Δ· ÔÙ¿ÌÈ· Î·È ÔÈ Ï›ÌÓ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ªÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: 1. ∂χıÂÚË ·¿ÓÙËÛË. ·ÏÏ¿ Ë ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ‹ÂÈÚÔ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ÌÈÎÚ‹. Á-™. ∞ÓÙ›ıÂÙ·. ÒÛÙ ӷ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È ÙÔ ÓÂÚfi Î·È ÙÔ ¯ÈfiÓÈ. ΔÔ Îϛ̷ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Â›Ó·È ÁÂÓÈο ‹ÈÔ ¤ˆ˜ ıÂÚÌfi. ∏ Ï·ÛÔ‚ÚÔ¯‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›ٷÈ. ‰ÈfiÙÈ Ô ÔÙ·Ìfi˜ ·˘Ùfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ̤۷ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Ù˘ ƒˆÛ›·˜. ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Û·ÓÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÒÓ. Δ· ÎÏÈÌ·ÙÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·È Ì ÙȘ ̤ÙÚȘ. ∞ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË: ∞ÓıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È Îϛ̷. Δ· ÔÙ¿ÌÈ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ·›˙Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À μπμ§π√À Δ√À ª∞£∏Δ∏ 1. ™‡ÛÙËÌ·: ∏ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ÚÔηÏ› ÙȘ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜. °È· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Â›Ó·È (·fi ¿Ô„Ë ÎÏÈÌ·ÙÈ΋) ȉ·ÓÈÎfi˜ ÙfiÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜. Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó fiÛÔ ÓÂÚfi ¤ÊÙÂÈ Ì ÙȘ ‚ÚÔ¯¤˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ ηٿÏÏËÏ· (ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· Î·È Â›‰·) ÙȘ ÛÙ¤Á˜ ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ ÙÔ˘˜.

ÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. „‡ÍË ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ıÂÚÌÔËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡˜ Î·È ˘ÚËÓÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. √È Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Ì‹ÎÔ˜ 160 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· (ÛÙËÓ ∫·Û›·) Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó 500 ηӿÏÈ· Î·È ÌÈÎÚ¿ ÔÙ¿ÌÈ·. Ô ÔÔ›Ô˜ ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙȘ ÕÏÂȘ Î·È ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ·fi ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚ· Ú‡̷ٷ Ô˘ Â›Û˘ ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙȘ ÕÏÂȘ. ¤¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·ÚÔ¯‹ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË Ù·¯‡ÙËÙ· ÚÔ˜ ÙȘ Â΂ÔϤ˜. ∏ ÛËÌ·Û›· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ. ÂÓÒ ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· ¤¯ÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙË. ƒÔ˘Ì·Ó›· ÎÙÏ.¿. Ì ΢ÚÈfiÙÂÚÔ ÙÔÓ ¢Ô‡Ó·‚Ë. ·ÏÈ›·. √ μfiÏÁ·˜ Â›Ó·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÔÙ·Ìfi˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È Ì ٷ ηӿÏÈ· ªfiÛ¯·˜-μfiÏÁ·. Ù· ÔÔ›·. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.). ·fi ÙȘ ÕÏÂȘ ËÁ¿˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÔÙ·ÌÔ› Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. fiˆ˜ Ô μfiÏÁ·˜. √ μfiÏÁ·˜. ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ›Ù ÛÙȘ fi¯ı˜ ÙˆÓ ÏÈÌÓÒÓ Â›Ù ̤۷ Û’ ·˘Ù¤˜. ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ 41% Ù˘ ËÂÈÚˆÙÈ΋˜ ¤ÎÙ·Û˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ·Ó·„˘¯‹. Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÔÙ·Ìfi˜ Á›Á·ÓÙ·˜.547_08 56 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·56 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y ª·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ· Ì ÙË μfiÚÂÈ· Î·È ÙË ª¿Á¯Ë (̤ۈ ÙÔ˘ ηӷÏÈÔ‡ ¢Ô‡Ó·‚Ë-ª¿ÈÓ). ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ËÁ¿˙Ô˘Ó ·fi ÙȘ ÕÏÂȘ Î·È ÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi √ÚÔ¤‰ÈÔ (ª·Û›Ê ™ÂÓÙÚ¿Ï). Ô ¢Ó›ÂÚÔ˜. ‰ÈfiÙÈ ÁÂÓÈο ÙÔ Îϛ̷ Ù˘ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘ Â›Ó·È ÍËÚfi. ¡· ÂÎÙÈÌÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ÏÈÌÓÒÓ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ Ë›ÚÔ˘. √È ¯ÒÚ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÔÙ¿ÌÈÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ Î·È ·fi ÙȘ ·ÎÙ¤˜. 3. ∏ ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. Â›Ó·È Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο Ù˘ ƒˆÛ›·˜. °È· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡. Ù· ÔÔ›· ‚·ıÌÈ·›· ÚÔÛ¯ÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ˘ı̤ӷ. ÙÔ˘ ÁˆÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Ï¢ÎÔ‡ ¯¿ÚÙË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ Ï›ÌÓ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ì ÔÈΛÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜: ÁÈ· ‡‰Ú¢ÛË. √È ÔÙ·ÌÔ› Ô˘ Â΂¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔÓ ∞ÚÎÙÈÎfi øηÓfi Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ÁˆÌ¤ÓÔÈ ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï· ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Î·È ·˘Ùfi ÌÂÈÒÓÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜. ·ÏÈ›·. Ô˘ Â›Ó·È ¿Ó˘‰ÚÔ ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ. ·Ú·ÁˆÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ÙËÓ ∫·Û›· Î·È ÙËÓ ∞˙ÔÊÈ΋. ‰ÈfiÙÈ ·fi ·˘Ù¿ ËÁ¿˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÚˆÛÈÎÔ› ÔÙ·ÌÔ›. Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. Ô μfiÏÁ·˜. ÂÓÒ Ë °·ÏÏ›· ‰È·Û¯›˙ÂÙ·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ÔÙ·ÌÔ‡˜. ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ·ÁˆÌ¤ÓÔ˜. ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ÔÙ·Ì¿ÎÈ·. √È Ï›ÌÓ˜ ‰Â «˙Ô˘Ó» ·ÓÙÔÙÈÓ¿. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂÚ›Ô˘ Ù˘ ÚˆÛÈ΋˜ ‰ȿ‰·˜. Δ· ÔÙ¿ÌÈ· Ù˘ π‚ËÚÈ΋˜ ÃÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘. Ô ¡Ù‚›Ó· Î. ¤¯Ô˘Ó fï˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÓÂÚÔ‡. Ô ¡Ù‚›Ó·. ∞ډ‡ÂÈ ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÛÈÙÔ·Ú·ÁˆÁfi ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ¤¯ÂÈ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘˜ ·Ú·fiÙ·ÌÔ˘˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·. ·ıÏËÙÈÛÌfi. ÙË §Â˘Î‹ £¿Ï·ÛÛ·. ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Î·È ÙË ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ Ï›ÌÓ˘. Ÿˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ÂÈ Î·È ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ. ¿Ú‰Â˘ÛË. √ ƒ‹ÓÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÙ¿ÌÈ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜. ·ÏÏ¿ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. Δ· ÔÙ¿ÌÈ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘. ÙÔ ÌÂ۷ȈÓÈÎfi ∂Ù›Ï ‹ πÙ›Ï ‹ πÓÙ›Ï Î·È Ë ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ¤ÎÙ·ÛË 1. ¿Ú‰Â˘ÛË Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ. ΔÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ ÏÈÒÛÈÌÔ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡ ÚÔηÏ› Û˘¯Ó¿ ÏËÌ̇Ú˜ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó Ù· ÔÙ¿ÌÈ· (°ÂÚÌ·Ó›·. 2. ªÈÎÚfiÙÂÚË ˙ˆ‹ ¤¯Ô˘Ó ÂΛӘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ηٷϋÁÔ˘Ó ÔÚÌËÙÈÎÔ› ¯Â›Ì·ÚÚÔÈ Ô˘ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÊÂÚÙÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ. ·Ó·„˘¯‹. √È Ï›ÌÓ˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÓÂÚfi. fiÙ·Ó ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¿ÓÔÈ͢ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ÏÈÒÓÔ˘Ó. Δ· ˘„ÒÌ·Ù· μ·ÏÓÙ¿È. ΔÔ ·Ú¯·›Ô ÙÔ˘ fiÓÔÌ· ‹Ù·Ó ƒ·. ÙÚÔÊ‹ („¿ÚÈ·) Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. √È Ì·ıËÙ¤˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ì ÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÌÔÏ˘‚ÈÔ‡ ÙÔ˘˜ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Ù˘ Ë›ÚÔ˘. ¶¿ÓÙˆ˜.¿. √ ¿ÓıÚˆÔ˜. fiÙ·Ó ÏÈÒÓÔ˘Ó Ù· ¯ÈfiÓÈ· Î·È ÔÈ ¿ÁÔÈ. Ô Δ¿ÁÔ˜ ‹ Ô ŒÌÚÔ ÛÙËÓ πÛ·Ó›· ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÓÂÚfi ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ·. ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ‰ÈfiÙÈ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÔÈ ÔÙ·ÌÔ› ·˘ÙÔ› ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÁˆÌ¤ÓÔÈ. ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·˜ ÔÈΛÛÎÔ˘˜ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·Ó Û ͇ÏÈÓÔ˘˜ ·ÛÛ¿ÏÔ˘˜ Ï›ÁÔ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÓÂÚfi. ¡· Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙÔ ˘‰ÚÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ Ë›ÚÔ˘ Ì ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘Êfi Ù˘. ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ¯ÒÚ˜ ·fi fiÔ˘ ·˘ÙÔ› ÂÚÓÔ‡Ó. √ ƒ‹ÓÔ˜ Â›Ó·È Â›Û˘ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÔÙ·Ìfi˜. ¯Ú‹ÛË ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Î. √ ¢Ô‡Ó·‚˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÔÏ˘ÂıÓÈÎfi˜ ÔÙ·Ìfi˜. ¶ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· . Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Û‡ÓÔÚÔ 10 ¯ˆÚÒÓ. ̤¯ÚÈ ·˘Ù‹ Ó· Á›ÓÂÈ ¤ÏÔ˜ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÍËÚ¿. ™ÙËÓ πÙ·Ï›· Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÔÙ·Ìfi˜ Â›Ó·È Ô ¶¿‰Ô˜ (¶Ô). fiˆ˜ ‡‰Ú¢ÛË fiψÓ. ∫·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛ΢·ÛÙ› 9 ÌÂÁ¿Ï· ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈο ÊÚ¿ÁÌ·Ù· Î·È ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù˘¯ı› ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ˙ÒÓ˜. μfiÏÁ·-¢ÔÓ-ª·Ú›ÓÛÎ ÂÓÒÓÂÈ ÙË ªfiÛ¯· Ì ÙÔÓ ∂‡ÍÂÈÓÔ ¶fiÓÙÔ. Δ· ÔÙ¿ÌÈ· Ù˘ ™Î·Ó‰ÈÓ·‚›·˜ Â›Ó·È ÌÈÎÚ¿ Û ̋ÎÔ˜. ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. Â›Ó·È ÊÙˆ¯¿ Û ÓÂÚfi (·ÚÔ¯‹). ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ·fi Ù· ÚÒÙ· ‚‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ÛÙË °Ë. Ù· ÔÙ¿ÌÈ· Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· ¯ÈfiÓÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁÂÙÒÓ˜ ÙˆÓ ÕÏÂˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÈÔ ÛÙ·ıÂÚ‹ ·ÚÔ¯‹ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘.35 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·. ÂÚÓ¿ ·fi 4 ÚˆÙ‡ԢÛ˜ Î·È ÂÓÒÓÂÈ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Ì ÙË ª·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ·. ÌÔÏÔÓfiÙÈ Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï· Û ̋ÎÔ˜. ™ÙȘ ‰ÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù· ÔÙ¿ÌÈ· ΢ÏÔ‡Ó Ì ÌÈÎÚfiÙÂÚË Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Ì·È¿Ó‰ÚÔ˘˜. ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÌÏÔ˘Ù›˙Ô˘Ó Ù· ˘fiÁÂÈ· ˘‰ÚÔÊfiÚ· ÛÙÚÒÌ·Ù· Ì ÓÂÚfi. ∏ ÔÚÔÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÕÏÂˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ÓÂÚÔ‡ Ì ÌÔÚÊ‹ ¯ÈÔÓÈÔ‡ Î·È ¿ÁÔ˘. fiˆ˜ Ô ¶ÂÙÛfiÚ·.

000). ¡ÔÚ‚ËÁ›·) ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ Ô˘ ¤Ûη„·Ó ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ηٿ ÙË ÌÂٷΛÓËÛ‹ ÙÔ˘˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ Ï›ÌÓ˜ §›ÌÓË Â›Ó·È Û˘ÏÏÔÁ‹ ÓÂÚÔ‡ (‹ ÌÈ· Ì¿˙· ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡) Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÈ· ÏÂοÓË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. °È· ÙȘ Ï›ÌÓ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ Ì›· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. Ô Δ¿ÁÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ·ÚÔ¯‹ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ (ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi Îϛ̷) Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· ¤ˆ˜ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Î·È ÌÂٷʤÚÂÈ ÔÏÈÙÈÛÌÈο ÛÙÔȯ›· ·fi ¯ÒÚ· Û ¯ÒÚ·. ŸÙ·Ó ÏÈÒÛÂÈ Ô ¿ÁÔ˜. ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Â›Ù ˘ÏÈο Ô˘ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ·fi ·ÁÂÙÒÓ˜ ›Ù ËÊ·ÈÛÙÂÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi. ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ë ·ÓıÚÒÈÓË Â›‰Ú·ÛË ÛÙË Ï›ÌÓË (‰È¿ÊÔÚ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ). ∫·ÚÛÙÈΤ˜ Ï›ÌÓ˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Û ‰ÔϛӘ Ì ˘ı̤ӷ ·‰È·¤Ú·ÙÔ. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔÓ ÁˆÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎfi ¯¿ÚÙË. ηıÒ˜ ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÌÔÚÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ. ·ÔÙÂÏ› ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi. ÂÓÒ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Û‡ÓÔÚÔ ∂˘ÚÒ˘-∞Û›·˜. ¶ÚÈÓ ·fi ÙȘ Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÓÒÓÂÙ·È Ì ÙÔÓ ª¿·˜ (‹ ªÔ˜). ‰ÈfiÙÈ. fiÔ˘ ÔÈ Ï›ÌÓ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ª¿·ÚÂ). ΔÂÎÙÔÓÈΤ˜ Â›Ó·È ÔÈ Ï›ÌÓ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Â›Ù ·fi ÌÈ· ·Ú·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÊÏÔÈÔ‡ Ù˘ °Ë˜ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ÎÔÈÏfiÙËÙ· ›Ù ·fi ÌÈ· ˘Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ·fi ·ÎÙÈÓˆÙ¿ Ú‹ÁÌ·Ù· ÛÙÔÓ ÛÙÂÚÂfi ÊÏÔÈfi. ı· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÔÙ·ÌÔ‡˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ̤ۈ ÂÓfi˜ ›Ó·Î·. ¢È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË: ∂›Ó·È Ë ÈÔ ÂÌÊ·Ó‹˜ ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· ÛÙÔ Ì¿ıËÌ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· οı ÔÌ¿‰· ˘ÏÔÔÈ› Ì›· ÌfiÓÔ ·fi ÙȘ ‰‡Ô ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÂÌ‰ÒÓÂÙ·È Ë ÚÔ˜ Ì¿ıËÛË ‡ÏË. √ ηıËÁËÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì ϛÌÓ˜ (‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈ΋ ƒˆÛ›·. ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ï›ÌÓ˜ Â›Ó·È ·ÁÂÙˆÓÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘. ™ÙË ºÈÓÏ·Ó‰›·. À¿Ú¯Ô˘Ó Â›Û˘ ÌÂÁ¿Ï˜ ηÚÛÙÈΤ˜ Ï›ÌÓ˜ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Û fiÏÁ˜. ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Ù˘ √ÏÏ·Ó‰›·˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. √È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÔÙ·ÌÔ› Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ê˘ÛÈο ÛÙË ÚˆÛÈ΋ ‰ȿ‰· (Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔÓ ¢Ô‡Ó·‚Ë). fiÙ·Ó ÌÈ· ÎÔÈÏ¿‰· ÊÚ¿˙ÂÙ·È ·fi οÔÈÔ ÂÌfi‰ÈÔ. ÙÔ ÓÂÚfi Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Ï›ÌÓË ÛÙË ‚·ıÈ¿ ÎÔÈÏ¿‰·. fiÙ·Ó Ô ÎÒÓÔ˜ ÙÔ˘ ËÊ·ÈÛÙ›Ԣ ηٷÎÚËÌÓÈÛÙ› Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· ¤ÁÎÔÈÏÔ. ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ Ï›ÌÓ˜. ™Ô˘Ë‰›·. √ √˘Ú¿Ï˘ ‰Â ıˆÚÂ›Ù·È Â˘Úˆ·˚Îfi˜ ÔÙ·Ìfi˜. fiÙ·Ó Ô ·ÁÂÙÒÓ·˜ Ûο‚ÂÈ ‚·ıÈ¿ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. ∞ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË: ∏ Ì›ˆÛË Ù˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÔÙ·ÌÒÓ ‹ ÏÈÌÓÒÓ (Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹ ÙÔ˘) ·ÔÙÂÏ› Û˘¯Ó¿ ·ÈÙ›· ÚÔÛÙÚÈ‚ÒÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ. ™ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ÛÙ·ıÂÚ‹ Î·È ·ÛÙ·ı‹ ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ó· ‰˘ÛÎÔÏ¢ÙÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜. Î˘Ï¿ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·fiÛÙ·ÛË Ì¤Û· ÛÙÔ ∫·˙·ÎÛÙ¿Ó. 57 . ·ÊÔ‡ ÂΛ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ô ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ‹ ·ÚÔ¯‹. Ú¿ÊÙÈÓÁÎ ÎÙÏ. ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û ÔÌ¿‰Â˜. ∏ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ ƒ‹ÓÔ˘ ̤۷ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Â›Ó·È Î·Ù¿Ê˘ÙË ·fi ·Ì¤ÏÈ·.¯. ÔÈ ÎÔÈÏfiÙËÙ˜ Á¤ÌÈÛ·Ó Ì ÓÂÚfi. ÂÓÒ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ¿ÏÏ· 5 ÏÂÙ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·Û‹ Ù˘ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ŸÙ·Ó ¤ÏÈˆÛ·Ó ÔÈ ·ÁÂÙÒÓ˜.). √ §›ÁËÚ·˜ (§Ô˘¿Ú) Â›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÔÙ·Ìfi˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛ΢·ÛÙ› ÊÚ¿ÁÌ·Ù· ‹ ¿ÏÏ· Ù¯ÓÈο ¤ÚÁ· Ô˘ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘. ÛÙÔ Eifel Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜. ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ªÂ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ Ï›ÌÓ˜ Â›Ó·È ÛÙÂÓfiÌ·ÎÚ˜ Î·È Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È Û ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜ ΢ڛˆ˜ Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ ∂˘ÚÒ˘. ∏ ÔÌ·Ï‹-ÛÙ·ıÂÚ‹ ·ÚÔ¯‹ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÛÙ·ı‹ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ Ô˘ ·›ÚÓÂÈ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÔ¯¤˜. §›ÌÓ˜ ËÊ·ÈÛÙ›ˆÓ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È. ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ô ™·fiÓ ¤¯ÂÈ ÔÌ·Ï‹ ·ÚÔ¯‹ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È Ô μfiÏÁ·˜ ¤¯ÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ·ÚÔ¯‹ ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ·. ‰ÈfiÙÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ·ÁÒÓÂÈ. ÙÔ ÔÔ›Ô ÁÂÌ›˙ÂÈ Ì ÓÂÚfi (. ∏ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙȘ fi¯ı˜ Ù˘ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË. ∂Í·ÈÙ›·˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ Â›Ó·È fiÏÔ˜ ¤Ï͢ ÁÈ· Ê˘ÛÈÔÏ¿ÙÚ˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ ·˘Ùfi ‰È¿ÊÔÚ· ·ıÏ‹Ì·Ù· (ηÓfi-ηÁÈ¿Î. ∏ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ˘ÏÔÔÈËı› Û 12 ÏÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘. §›ÌÓ˜ ÊÚ·ÁÌ·ÙÔÁÂÓ›˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È. §›ÌÓ˜ ·ÁÂÙˆÓÈΤ˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È. ηıÒ˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ Î·È ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙˆÓ ÎÔÈÏ¿‰ˆÓ. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. √È Ï›ÌÓ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ «Û˘ÓˆÛÙ›˙ÔÓÙ·È» ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘. Â›Ó·È ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÈÎÚfi ‚¿ıÔ˜ Î·È ËÌÈÛÂÏËÓÔÂȉ¤˜ Û¯‹Ì·. §›ÌÓ˜ ÚÔÛ¯ˆÛÈÁÂÓÒÓ ‰ȿ‰ˆÓ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·fi ÔÙ¿ÌÈ·.547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·57 °Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY Î·È ¯‡ÓÂÙ·È ÛÙË μfiÚÂÈ· £¿Ï·ÛÛ·. ›Ûˆ˜ Î·È 50. °È· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ‰È·ÎÚ·ÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. ÙËÓ ÂÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓË «¯ÒÚ· ÙˆÓ ¯ÈÏ›ˆÓ ÏÈÌÓÒÓ» (·Ó Î·È ÔÈ Ï›ÌÓ˜ Ù˘ Â›Ó·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜. ºÈÓÏ·Ó‰›·. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ Ï›ÌÓ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÈ̘. ÂÓÒ Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ¯ÙÈÛÙ› ‰Âο‰Â˜ fiÏÂȘ Î·È ¯ˆÚÈ¿.

√ÌÔÈfiÙËÙ·-‰È·ÊÔÚ¿: ŸÏ· Ù· ÔÙ¿ÌÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ›‰È·. √ˆÛ‰‹ÔÙÂ Ô ‰È·ÙÈı¤ÌÂÓÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÏÔ‡ÙÔ ˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· Ù· ÔÙ¿ÌÈ· Î·È ÙȘ Ï›ÌÓ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Î·È ¿ÏÏÔ˘ ÂÈηÛÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ¤Ó·˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÔÙ·Ìfi˜. ˆÛÙfiÛÔ Î·È ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÚfiÛηÈÚ˜ Î·È ›Ûˆ˜ ÔÙ¤ Ó· ÌËÓ ·ÔÛ‚¤ÛÔ˘Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘˜. √È Ï›ÌÓ˜ Â›Ó·È Â›Û˘ ̤ÛÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘˜.000 ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ ÁˆÏÔÁÈÎfi ¯ÚfiÓÔ. ÁÈ’ ·˘Ùfi Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ôχ ÚÔÛÂÎÙÈ΋. ªÂÙ·‚ÔÏ‹: «∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÈ ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÔÙ¿ÌÈ». . ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË Δ· ÔÙ¿ÌÈ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ˆ˜ Ô¯ÂÙÔ› ·fiÚÚȄ˘ ÔÈÎÈ·ÎÒÓ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ. Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: ∫·Ù·Û΢‹ ÊÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ÔÙ¿ÌÈ·-̷Τٷ. ∞ÈÛıËÙÈ΋ AÁˆÁ‹: °¤Ê˘Ú˜. Ë Â˘ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË ‹ Ë ÂÎÙÚÔ‹ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ ÎÙÏ. ¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ £¤Ì·: «¶ÔÙ¿ÌÈ· Î·È ‰ÈÒÚ˘Á˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ – ∞fi ÙÔÓ ∂‡ÍÂÈÓÔ ¶fiÓÙÔ ÛÙË BfiÚÂÈ· £¿Ï·ÛÛ·». √È Ï›ÌÓ˜ Â›Ó·È ÚÔÛˆÚÈÓ¤˜ ÛÙÔ ‰È¿‚· ÙÔ˘ ÁˆÏÔÁÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘. ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ Ï·ÒÓ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÔÙ¿ÌÈ·. ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ Û ̋ÎÔ˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ. ∏ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Â›Û˘ Ì ÙȘ ÂÔ¯ÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ÛÙ¿ıÌË Ù˘ Ï›ÌÓ˘ Î·È Ù· Ù˘¯fiÓ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔηÏ› ·˘Ùfi ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. ÎÙÏ. √È Ù¯ÓËÙ¤˜ Ï›ÌÓ˜ (˘‰ÚÔÙ·ÌÈÂ˘Ù‹Ú˜) ¤¯Ô˘Ó ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Î·È ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. ·Ó Ù· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ì Ì ٷ ÚˆÛÈο. ªÂ Ù· ‰Âο‰Â˜ ηӿÏÈ· Ô˘ ÂÓÒÓÔ˘Ó Ù· ÔÙ¿ÌÈ· ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ÂÚÓ¿ ·fi ¯ÒÚ· Û ¯ÒÚ· Î·È ·fi ı¿Ï·ÛÛ· Û ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÔ Ó· «˙‹ÛÂÈ» ÌÈ· Ï›ÌÓË ÁÈ· 5. £ÚËÛ΢ÙÈο: Δ· ÔÙ¿ÌÈ· ÛÙȘ ıÚËÛΛ˜. ∏ ÂÂÚ¯fiÌÂÓË ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÙȘ Ï›ÌÓ˜. ÈÂÚÔ› ÔÙ·ÌÔ›. ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜: ∞fi ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ¤ˆ˜ ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ÙËÓ Ô›ËÛË ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ‰›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ٷ ÔÙ¿ÌÈ· Î·È ÙȘ Ï›ÌÓ˜. Ù· ÔÙ¿ÌÈ· ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. Ô ÂÁÎÈ‚ˆÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ÎÔ›Ù˘ ÙÔ˘˜. ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÙfiÓˆÓ „·ÚÈÒÓ Î·È ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ ·ÏÈ›·˜ Î·È Ù˘ ˘‰ÚÔÏË„›·˜ ÁÈ· ‡‰Ú¢ÛË Î·È ¿Ú‰Â˘ÛË.547_08 58 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·58 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·: ΔÔ ÔÙ¿ÌÈ Â›Ó·È Ì¤ÛÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ï·ÒÓ Î·È ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÂÈÛËÌ·Óı› Ôχ ÁÔËÙ¢ÙÈο Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ. ∞fi ÙȘ Ï›ÌÓ˜ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ‰È¤Ê˘Á·Ó ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ΢·ÓÈÔ‡¯ˆÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ. Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·È Ù¯ÓËÙÒÓ ÏÈÌÓÒÓ Î·È Î·Ó·ÏÈÒÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ. Δ¿ÌÂÛ˘. •¤Ó˜ °ÏÒÛÛ˜: ™ËÎÔ˘¿Ó·˜. ÕÏϘ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙ· ÔÙ¿ÌÈ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Â›Ó·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÊÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ. √È Ï›ÌÓ˜ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ·fi ÙË Ú‡·ÓÛË. ∂ÎfiÓËÛË ÔÌ·‰ÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ì ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Î·È ÈÛÙÔÚÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ οÓÔÓÙ·˜ Ì ÏÔ›Ô ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹. ª·ı‹Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›·: ¶ÚÔ˚fiÓÙ· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ. Ë Â¤Ó‰˘ÛË Ù˘ fi¯ı˘ Ì ÙÛÈ̤ÓÙÔ ‹ ͇Ϸ. πÛÙÔÚ›·: √ÓfiÌ·Ù· ÔÙ·ÌÒÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·. ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋: ∂›ÛÎÂ„Ë ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ ÁÈ· ÔÙ¿ÌÈ· ‹ ‰›ÎÙ˘· ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÁÈ· Ù· ÔÙ¿ÌÈ·. ™‡ÛÙËÌ·: ΔÔ Û‡ÌÏÂÁÌ· ÔÙ·ÌÒÓ. ÈÛÙÔÚÈΤ˜ Ì¿¯Â˜ ÎÔÓÙ¿ Û ÔÙ¿ÌÈ·. ƒ‹ÓÔ˜. Δ· ÔÙ¿ÌÈ· Ô˘ ΢ÏÔ‡Ó ÔÚÌËÙÈο ·fi ÙȘ Ï·ÁȤ˜ ÙˆÓ ÕÏÂˆÓ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ Â›‰˜ ‰ȿ‰Â˜. Δ· ÔÙ¿ÌÈ· Ù˘ πÙ·Ï›·˜ Â›Ó·È ÌÈÎÚ¿ Û ̋ÎÔ˜. ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ ¤¯ÂÈ ·ÈÛıËÙ¿ ‚ÂÏÙȈı› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. º˘ÛÈ΋: ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ÂÓfi˜ ÔÙ·ÌÔ‡. ∞ÏÏÔ‡ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜ (Î·È ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡Ó) ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ Ô˘ ÏÈÒÓÔ˘Ó Ì ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ú˘ıÌfi Î·È ·ÏÏÔ‡ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ì›ˆÛË Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ˘ÂÚ¿ÓÙÏËÛ˘ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ‹ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ. ÚÈÓ ·fi Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ¤ÁÈÓ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ·Ù‡¯ËÌ· ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi Δ›Û· (·Ú·fiÙ·ÌÔ ÙÔ˘ ¢Ô‡Ó·‚Ë). ‡ÊÔ˜. ˘ÏÈο ηٷÛ΢‹˜. ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Â·ÓÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Â›‰Ë „·ÚÈÒÓ Ô˘ ›¯·Ó ÂÎÏ›„ÂÈ. Ì ÁÓˆÛÙfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ƒ‹ÓÔ. ηıÒ˜ Ù· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ·Ó·ÓÂÒÓÔÓÙ·È ·Ú¿ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÚÁfi Ú˘ıÌfi. øÛÙfiÛÔ.

∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À Δ∂Δƒ∞¢π√À ∂ƒ°∞™πø¡ 1. ∏ ·ÚÔ¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÁ· ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ·. ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ∂Ï‚ÂÙ›·.547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·59 °Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À μπμ§π√À Δ√À ª∞£∏Δ∏ 1. √˘ÁÁ·Ú›·. ªÂÁ¿Ï˜ Â›‰˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ (‰ËÏ·‰‹ ÌÂÁ¿ÏË ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜). ÂÂȉ‹ Ô ÔÙ·Ìfi˜ ·ÁÒÓÂÈ.). ‰-§. ·ÊÔ‡ ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ ·ÔÙÂÏ› Ê˘ÛÈ΋ Ô¯‡ÚˆÛË. ™ÂÚ‚›·. ¿Ú‰Â˘ÛË. 2. °·ÏÏ›·-°ÂÚÌ·Ó›·. §È¯ÙÂÓÛÙ¿ÈÓ. ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Î·È Û¯ÂÙÈο ˙ÂÛÙ‹ Ì¿˙· ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔ Îϛ̷ ÙˆÓ ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. ·ÏÈ›·. ∞˘ÛÙÚ›·. ™ÏÔ‚·Î›·. ª ∞ £ ∏ ª ∞ 22 Δ· ÔÙ¿ÌÈ· Î·È ÔÈ Ï›ÌÓ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ E˘Úˆ·›ˆÓ ¢È‰·ÎÙÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ªÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ› Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ù· ÔÙ¿ÌÈ· Î·È ÙȘ Ï›ÌÓ˜ ÚÔ˜ fiÊÂÏfi˜ ÙÔ˘˜. ΔÈ ÚÔÛÂÏ·ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙȘ fi¯ı˜ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ. Ï›ÌÓË. ‰ÈfiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ‰ÈˆÚ‡ÁˆÓ Ù· ÔÙ¿ÌÈ· Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ‰›ÎÙ˘Ô ψÙÒÓ ‰ÚfiÌˆÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó fiϘ ۯ‰fiÓ ÙȘ ı¿Ï·ÛÛ˜ Ì ÙÔÓ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi øηÓfi. ™ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ˙ËÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÔÙ¿ÌÈ· ÛÙȘ fi¯ı˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¯Ù›ÛÙËÎ·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ Î·È Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Èı·ÓÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi. ·. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÙÔ ÁÏ˘Îfi ÓÂÚfi ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ. °ÂÚÌ·Ó›· ΔÛ¯›·. ı· ·Ó·‰Âȯı› Ë ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ ÁÈ· Ó·˘ÛÈÏÔ˝· Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ‰ÈÔ¯¤Ù¢ÛË ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ. ¶ÔÙ·Ìfi˜ ¶ËÁ¤˜ (fiÚÔ˜-ÔÚÔÛÂÈÚ¿) ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÔÚÔ¤‰ÈÔ Ù˘ πÛ·Ó›·˜ ÕÏÂȘ (∂Ï‚ÂÙ›·) ∂΂ÔϤ˜ (ı¿Ï·ÛÛ·. ‚-§. ‰ÈfiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔÓ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi øηÓfi. ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ‰ÈfiÙÈ ‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ·ÁˆÌ¤ÓˆÓ ·Ó¤ÌˆÓ Ô˘ Ê˘ÛÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ∞ÚÎÙÈÎfi øηÓfi ηÈ. Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÈÔ ‰È·‰Â‰Ô̤Ó˜ ¯Ú‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ÙÔ˘˜ (‡‰Ú¢ÛË. ÙË μ·ÏÙÈ΋ £¿Ï·ÛÛ·. °È· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ‰ÈÓ‹˜ ∂˘ÚÒ˘ ÔÈ ÔÙ·ÌÔ› Â›Ó·È ψÙÔ› Î·È Ôχ Û˘¯Ó¿ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ì ‰ÈÒÚ˘Á˜ (∫·Ó¿Ï ªÈÓÙ›. ¶Ôψӛ· °·ÏÏ›· √˘ÎÚ·Ó›· ƒˆÛ›· °ÂÚÌ·Ó›·. Û¯ÂÙÈο „˘¯Úfi Îϛ̷ (‰ËÏ·‰‹ ÌÈÎÚ‹ ÂÍ¿ÙÌÈÛË). ·Ú·ÁˆÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ (‰ËÏ·‰‹ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì‹ÎÔ˜ ÔÙ·ÌÒÓ). √ μfiÏÁ·˜ ·ÁÒÓÂÈ ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ·. ∞˘ÛÙÚ›·. ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ: Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÚ¿ÎÙ˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ Â·Ú΋ ·ÚÔ¯‹ ÁÈ· ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ. μÔ˘ÏÁ·Ú›·-ƒÔ˘Ì·Ó›· πÙ·Ï›· ƒˆÛ›· 2. Ù¤ÏÔ˜. fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜ Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ Î·È ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ. ·ÏÏ¿ Â›Û˘ Î·È ÏfiÁÔÈ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ›. ŒÙÛÈ. 59 . ÙË μfiÚÂÈ· £¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔÓ ∞ÚÎÙÈÎfi øηÓfi (fiÙ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÁˆÌ¤Ó· Ù· ÔÙ¿ÌÈ· Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ ƒˆÛ›·˜). ‚. °È· Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ÔÙ¿ÌÈ ψÙfi. ˆÎ·Ófi˜) ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi˜ øηÓfi˜ μfiÚÂÈ· £¿Ï·ÛÛ· μ·ÏÙÈ΋ £¿Ï·ÛÛ· ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi˜ øηÓfi˜ ª·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ· ¢Ô‡Ó·‚˘ ∫·Ú¿ıÈ· ŸÚË ∫·Ú¿ıÈ· ŸÚË ¶˘ÚËÓ·›· ŸÚË ∫·Ú¿ıÈ· ŸÚË ∫ÂÓÙÚÈ΋ ÚˆÛÈ΋ ‰ȿ‰· ª¤Ï·˜ ¢Ú˘Ìfi˜ ¶¿‰Ô˜ ¶ÂÙÛfiÚ· ÕÏÂȘ √˘Ú¿ÏÈ· ŸÚË ∞‰ÚÈ·ÙÈ΋-ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ ∞ÚÎÙÈÎfi˜ øηÓfi˜ Δ¿ÁÔ˜ ƒ‹ÓÔ˜ ŒÏ‚·˜ μÈÛÙԇϷ˜ °·ÚÔ‡Ó·˜ ¢Ó›ÂÚÔ˜ μfiÏÁ·˜ μfiÚÂÈ· £¿Ï·ÛÛ· ∫·Û›· £¿Ï·ÛÛ· ª·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ· ÃÒÚ˜ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ πÛ·Ó›·. ·-™. 3. ™ÙÔ Ì¿ıËÌ· ·˘Ùfi ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Â˘Úˆ·˚ο ÔÙ¿ÌÈ· ËÁ¿˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ Ë›ÚÔ˘. √ÏÏ·Ó‰›· ΔÛ¯›·. ·Ó·„˘¯‹. ȯı˘ÔÙÚÔÊ›·). Á-§. Δ¤ÙÔÈ· ÔÙ¿ÌÈ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÛÙȘ ‰ÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ̤۷ ·fi ÙȘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ∫·Ó¿ÏÈ ¢Ô‡Ó·‚Ë-ª¿ÈÓ ÎÙÏ. ΔÔ ÓÂÚfi ·˘Ùfi ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÔÙ·ÌÔ‡˜ Ô˘ ΢ÏÔ‡Ó ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ.

∏ ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ƒ‹ÓÔ˘ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ·. √È Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÙÈ Ù· ÔÙ¿ÌÈ· Ô˘ ‰È·ÚÚ¤Ô˘Ó fiÏÂȘ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÌÂÁ¿Ï· Ú˘·ÓÙÈο ÊÔÚÙ›· ·fi ÙȘ ÔÈΛϘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ Ï›ÌÓ˜. ∂›Ó·È ψÙfi˜ ÌfiÓÔ ÛÙ· 800 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·. fiˆ˜ Ë °ÂÚÌ·Ó›·. Á-™. ∂›Ó·È ÛÎfiÈÌÔ Ù· ·È‰È¿ Ó· ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÁˆÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎfi ¯¿ÚÙË ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÂÓfi˜ ÔÙ·ÌÔ‡ ·fi ÙȘ ËÁ¤˜ ˆ˜ ÙȘ Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘. Ë ∂Ï‚ÂÙ›·. ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ·ÎfiÌË Î·È ÌÈÎÚ¤˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÓÂÚÒÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÏËÌ̇Ú˜. ªÔÚÔ‡Ó Â›Û˘ Ù· ·È‰È¿ Ó· ¯ˆÚ›ÛÔ˘Ó Ù· ÔÙ¿ÌÈ· Û’ ÂΛӷ Ô˘ ¯‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô (ÛÙÔÓ £ÂÚÌ·˚Îfi ∫fiÏÔ. Ÿˆ˜ Î·È ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ Ì·ıËÛÈ·ÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ÁˆÁÚ·Ê›·˜. Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ó· „¿ÍÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË Î·È Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙË ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜ οı ϛÌÓ˘. ∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô ·˘ÙfiÓ. Ô §Ô‡ÚÔ˜ Î. ¡· Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙÔ ˘‰ÚÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘Êfi Ù˘. ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ˘ÂÚÂıÓÈÎfi ˘‰¿ÙÈÓÔ ‰ÚfiÌÔ. ª ∞ £ ∏ ª ∞ 23 Δ· ÔÙ¿ÌÈ· Î·È ÔÈ Ï›ÌÓ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ªÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: 1. ÛÙÔ £Ú·ÎÈÎfi ¶¤Ï·ÁÔ˜. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À Δ∂Δƒ∞¢π√À ∂ƒ°∞™πø¡ ·. ‰ÈfiÙÈ ÂÓÒÓÂÈ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ‰-™. Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂÏ› ÚÔÓfiÌÈÔ ÌÈ·˜ ÌfiÓÔ ¯ÒÚ·˜. Ë °·ÏÏ›·. ™ÏÔ‚·Î›·-ªÚ·ÙÈÛÏ¿‚·. ¶›Ó‰Ô˜). ™ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÔÙ·ÌÔ› ÛÙȘ fiÏÂȘ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤Ô˘Ó ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÙÂı› Î·È Ë ¿Ì˘Ó·. Ô ∞¯¤ÚÔÓÙ·˜. ηıÒ˜ ÂÚÓ¿ ̤۷ ·fi Ù· fiÚË Ù˘ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜ Ù˘ ¶›Ó‰Ô˘. ŒÙÛÈ. ÂÓÒ ÂÚÓ¿ ̤۷ ·fi ÙȘ ÈÔ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â›Ó·È Ô ∞ÏÈ¿ÎÌÔÓ·˜. ·-§. Ì ÙË μfiÚÂÈ· £¿Ï·ÛÛ· (ÂÍ·ÁˆÁ¤˜). Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ï¢ÎÔ‡ ¯¿ÚÙË ‚ÔËı¿ Ôχ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÓÔËÙÈÎÒÓ ¯·ÚÙÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ‚-§. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó Ù· ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Ì¤Ûˆ ηӷÏÈÒÓ Î·È ›Ûˆ˜ Î·È Î¿ÔȘ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ. 2. ̤¯ÚÈ Ó· ¯˘ı› ÛÙÔÓ £ÂÚÌ·˚Îfi ∫fiÏÔ. ¡· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Î·È ÏÈÌÓÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó. Â. fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ÎÂÓÙÚÈο ˘„›‰· Ì ٷ ÏÔ‡ÛÈ· ÌÂÙ·Ïχ̷ٷ. ·ÊÔ‡ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ù· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ∏ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ƒ‹ÓÔ˘ ˆ˜ Ô‰Ô‡ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ·. ‰ÈfiÙÈ ·fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÌÈ· ÔÚÂÈÓ‹ ÂÚÈÔ¯‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÎÏ›ÛË Î·È Î·Ù·ÚÚ¿ÎÙ˜. ÙË ‰˘ÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋.). ÛÙÔÓ ª·ÏÈ·Îfi ∫fiÏÔ ÎÙÏ. Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÚÔÛÂÈÚ¿. ηıÔÚ›˙ÂÈ ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ Î·È ÙË ‰È·ÛÔÚ¿ Î·È ‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÏÈÌÓÒÓ Î·È ÔÙ·ÌÒÓ. ª¿ÏÈÛÙ·. ‚. ∞˘ÛÙÚ›·-μȤÓÓË. ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ÔÙ¿ÌÈ· Î·È ÔÈ Ï›ÌÓ˜. ·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÔÚ˘ÊÔÁÚ·ÌÌ‹ Á‡Úˆ ·fi ÙË Ï›ÌÓË. ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ë √ÏÏ·Ó‰›· Â›Ó·È ·Ôχو˜ Â›Â‰Ë Î·È Ì ¯·ÌËÏfi ˘„fiÌÂÙÚÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. £· ÌÔÚÔ‡Û·Ó ›Ûˆ˜ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÌÈ· ÂÍ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ (‰˘ÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·.) Î·È Û’ ÂΛӷ Ô˘ ¯‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ πfiÓÈÔ (fiˆ˜ Ô ∞¯ÂÏÒÔ˜. ·Ó Î·È ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ‡„Ë ‚ÚÔ¯‹˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ¶›Ó‰Ô˜ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Û ‰‡Ô ˘‰ÚÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. √ ƒ‹ÓÔ˜ ÂÚÓ¿ ̤۷ ·fi ÌÈ· Û¯ÂÙÈο ÛÙÂÓ‹ ÎÔÈÏ¿‰· Î·È ÔÈ ÏËÌ̇Ú˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷÎχÛÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ. 2. Ô˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Û˘¯Ó¿ ηÙ‡ı˘ÓÛË.¿. Â›Ó·È Ôχ ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ó· ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó Ù· ‚Ô˘Ó¿ ‹ ÙȘ ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ Ôԛ˜ ÎÈÓÂ›Ù·È ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ Î·È Ó· Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ηÌ‡Ï˘ ÙÔ˘. ªÂ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙË Û¯ÂÙÈ΋ Ì ÙÔ˘˜ ‰È·Û˘ÓÔÚÈ·ÎÔ‡˜ ÔÙ·ÌÔ‡˜ Â›Ó·È Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ‰. ªÔÚÔ‡Ó Â›Û˘ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ô ÓÔÌfi˜ ∞Èوϛ·˜ Î·È ∞ηÚÓ·Ó›·˜ ¤¯ÂÈ ÙȘ ÈÔ ÔÏϤ˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ Ï›ÌÓ˜ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜. Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜. ŒÓ· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ·Ù‡¯ËÌ· Â›Ó·È Èı·Ófi ÛÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘ ƒ‹ÓÔ˘. √È ÏÔ‡ÛÈÔÈ Û ÓÂÚfi . ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· Ô˘ ›¯Â Û ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ÂÔ¯¤˜. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ EPøTH™EI™-¢PA™THPIOTHTE™ Δ√À μπμ§π√À Δ√À ª∞£∏Δ∏ 1. √˘ÁÁ·Ú›·-μÔ˘‰·¤ÛÙË. Á. Ô £‡·ÌȘ.547_08 60 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·60 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ™ÙËÓ 1Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ÔÙ¿ÌÈ ψÙfi. ∂ӉȷʤÚÔÓ ¤¯ÂÈ Î·È Ë Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘.

¡¤ÛÙÔ. √ Œ‚ÚÔ˜ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÌÈ· Ï·ÙÈ¿ ‰ȿ‰· ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·. Ë ÂȉÈ΋ ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· Ù˘ ¶›Ó‰Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ¤Ó·Ó ͯˆÚÈÛÙfi Ù‡Ô ˘‰ÚÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. Ô μ·Ú‰¿Ú˘. ‚·Ì‚¿ÎÈ. √ ∞ÏÊÂÈfi˜ Â›Ó·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÔÙ·Ìfi˜ Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÍËÚ‹ ÂÔ¯‹ (ηÏÔη›ÚÈ). Ô ¡¤ÛÙÔ˜. ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ Ï¿ÙÔ˘˜ Ù˘ ËÂÈÚˆÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜.).¢. Ù· ÂÏÏËÓÈο ÔÙ¿ÌÈ· Â›Ó·È ÛÙÂÁÓ¿. ªÈÎÚ¿ ηٿ ‚¿ÛË ÔÙ¿ÌÈ·. °È· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÓÂÚÔ‡ ·fi Ù· ‰È·Û˘ÓÔÚȷο ÔÙ¿ÌÈ·. ÂÈÙ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÂÚËÌÔÔ›ËÛ˘. ¡· ηٷÓÔÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. Δ· ÔÙ¿ÌÈ· ·›˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ∏ ‡·ÚÍË ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÓÂÚfiÌ˘ÏˆÓ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· ηٿ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· (Û‹ÌÂÚ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ) ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ó· ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘˜ fiÚÔ˘˜. ΔÔ ÓÂÚfi ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹ÚˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÔÈΛÏÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜: ÁÈ· ¿Ú‰Â˘ÛË Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘ÙfiÓ ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛ΢¿ÛÂÈ Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ηٷÛ΢¿˙Ô˘Ó ÊÚ¿ÁÌ·Ù· ÛÙ· ÔÙ¿ÌÈ· Ì ÛÎÔfi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù¯ÓËÙÒÓ ÏÈÌÓÒÓ (Ù·ÌÈÂ˘Ù‹ÚˆÓ ÓÂÚÔ‡).ª. ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË ‰ȿ‰· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ¯‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ £Ú·ÎÈÎfi ¶¤Ï·ÁÔ˜. √ ∂‡ËÓÔ˜ Î·È Ô ªfiÚÓÔ˜ Â›Ó·È Ù· ÔÙ¿ÌÈ· Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Ó Ì ÓÂÚfi fiÏË ÙËÓ ∞ÙÙÈ΋. ŒÓ· Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi Ù· ÈÔ ÛÔ‚·Ú¿ Â›Ó·È ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ ¯ÂÈÌ·ÚÚÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·: ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ‹ Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯Â›Ì·ÚÚÔÈ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ‡ÊÔÚÔ˘ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÔ‡ ‰¿ÊÔ˘˜ ÛÙ· ÔÙ¿ÌÈ·. ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÓfiÙÈ·. ÕÚ‰·˜. ∞˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈ΋ ¿ÓÙÏËÛË ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ¿Ú‰Â˘ÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ Ù˘ ıÂÛÛ·ÏÈ΋˜ ‰ȿ‰·˜. £¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ ËÁ‹ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ- 61 . ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ¶·ÚfiÌÔÈ·. ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ™ÙÚ˘ÌfiÓ· Î·È ÙÔÓ ∞ÍÈfi. √ ¶ËÓÂÈfi˜ ¤¯ÂÈ ÙȘ ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÚÔÛÂÈÚ¿ Ù˘ ¶›Ó‰Ô˘. √ ∞ÏÈ¿ÎÌÔÓ·˜ Â›Ó·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Û ̋ÎÔ˜ ÔÙ·Ìfi˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ (297 ¯ÏÌ. Â›Ó·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Û ÔÛfiÙËÙ· ÓÂÚÔ‡ (·ÚÔ¯‹) ÔÙ·Ìfi˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂ÓÈ¤·˜ Î. ¶ËÓÂÈfi˜) ËÁ¿˙Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ÔÚÔÛÂÈÚ¿ Ù˘ ¶›Ó‰Ô˘ Î·È Î·Ù¢ı‡ÓÔÓÙ·È Â›Ù ·Ó·ÙÔÏÈο ›Ù ‰˘ÙÈο.¿. ΔÈÙ·Ú‹ÛÈÔ˜. √È ‰È·Û˘ÓÔÚÈ·ÎÔ› ÔÙ·ÌÔ› Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ô Œ‚ÚÔ˜. ¶Ú¤Û˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ¶›Ó‰Ô.°. √ ∞ÍÈfi˜ (μ·Ú‰¿Ú˘) ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ ∞ÍÈÔ‡.°.¢. ÁÈ’ ·˘Ùfi ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ™ÙÚ˘ÌfiÓ·˜) Î·È Ì ÙËÓ ¶. ‰ÈfiÙÈ ·˘Ùfi˜ ‰È·‚ÚÒÓÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜ ÙÔÓ ‚Ú¿¯Ô ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤ÊÙÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi Î·È ¤ÙÛÈ Ô Î·Ù·ÚÚ¿ÎÙ˘ ˘Ô¯ˆÚ› ÚÔ˜ ÙȘ ËÁ¤˜. ¡¤ÛÙÔ˜. Ô ∞ÍÈfi˜ Î·È Ô ∞ÒÔ˜.ª. ∏ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∞ÏÈ¿ÎÌÔÓ·˜. ∏ Ú‡·ÓÛË Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·ÊÔÚ¿ ΢ڛˆ˜ ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi Œ‚ÚÔ. Ô ™ÙÚ˘ÌfiÓ·˜. Ù‡ÙÏÔ) ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ôχ ÓÂÚfi. ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ (ηϷÌfiÎÈ. ÂÍËÁԇ̠ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ˆ˜ Â›Ó·È ÂÊ‹ÌÂÚ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ÔÙ·ÌÔ‡. ∞fi ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi˜ „˘¯Úfi˜ ‚fiÚÂÈÔ˜ ¿ÓÂÌÔ˜. ÌÂÚÈÎÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› (§Ëı·›Ô˜. ∏ ‚fiÚÂÈ· Î·È ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ Ù· ‰È·Û˘ÓÔÚȷο ÔÙ¿ÌÈ· Œ‚ÚÔ. Ë ‡·ÚÍË ÙˆÓ ‰È·Û˘ÓÔÚÈ·ÎÒÓ ÔÙ·ÌÒÓ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Î·È ÛÙÔÓ ‰È¿ÏÔÁÔ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Û¯¤ÛÂˆÓ Î·Ï‹˜ ÁÂÈÙÔÓ›·˜. ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙȘ ËÁ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·. ÚÔηÏÔ‡Û·Ó ¿ÓÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ·ÏÈ›·. ∫·È Û’ ·˘ÙfiÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛ΢·ÛÙ› ÔÏÏ¿ ÊÚ¿ÁÌ·Ù·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ηٷÚÚ¿ÎÙ˜. °È· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘ ÛÎÔÔ‡˜ (ÂÎÙfi˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ¿ÏψÛÙÂ Î·È ÔÈ Ê˘ÛÈΤ˜ Ï›ÌÓ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜.) Î·È Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛ΢·ÛÙ› ÊÚ¿ÁÌ·Ù· Î·È Ù¯ÓËÙ¤˜ Ï›ÌÓ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ¿Ú‰Â˘ÛË Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ. 4. ™ÙÚ˘ÌfiÓ·. ·Ú·ÁˆÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. Ì ·ÚÔ¯‹ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÌÂÙ¿ ÙË ‚ÚÔ¯‹ Î·È Ó· ÌˉÂÓ›˙ÂÙ·È Ï›Á˜ ÒÚ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·. ·ıÏËÙÈÛÌfi. √È ˘fiÏÔÈÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿ ÙȘ ËÁ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· Û‡ÓÔÚ¿ Ì·˜. μÂÁÔÚ›Ùȉ·. ™Â ÌÂÚÈΤ˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ‹ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ Î·Ù·ÚÚ¿ÎÙ˜ ·‡Ô˘Ó Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ‡‰Ú¢ÛË fiψÓ. ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÙÒÛË Ù˘ ÛÙ¿ıÌ˘ ÙÔ˘˜ (Ì›ˆÛË ·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ÓÂÚÔ‡). ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ ‰È·Û˘ÓÔÚÈ·ÎÔ› ÔÙ·ÌÔ› Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. √ ¡¤ÛÙÔ˜ Î·È Ô ™ÙÚ˘ÌfiÓ·˜ ΢ÏÔ‡Ó Ì¤Û· ·fi Û¯ÂÙÈο ÛÙÂÓ¤˜ ÎÔÈÏ¿‰Â˜. ™ÙÔÓ ¡¤ÛÙÔ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛ΢·ÛÙ› ÚfiÛÊ·Ù· ÙÚ›· ÊÚ¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ Ï›ÌÓ˜ ΔÚȯˆÓ›‰·. ∞ÍÈfi Î·È ∞ÒÔ. ˆÛÙfiÛÔ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ Ë ÛÙ¿ıÌË ÙÔ˘ ۯ‰fiÓ ÌˉÂÓ›˙ÂÙ·È. ÛÙȘ Ï›ÌÓ˜ Î·È ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 3. ÔÙ¿ÌÈÔ˜ ıÂfi˜ ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙȘ ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙȘ Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·. ∏ ÂÎÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘ ÚÔ˜ ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ıˆÚÂ›Ù·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ¤ÚÁÔ. ‰¤¯ÂÙ·È ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ Ù· ÓÂÚ¿ ÔÏÏÒÓ ·Ú·Ôٿ̈Ó. ÔÚÌËÙÈο ÔÙ¿ÌÈ· ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÔÚÂÈÓÔ‡ ·Ó·ÁχÊÔ˘.547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·61 °Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ÔÙ·ÌÔ› (∞¯ÂÏÒÔ˜. Ë ·ÓÒÌ·ÏË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛˆÓ. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ‰È·Û˘ÓÔÚÈ·ÎÔ‡˜ ÔÙ·ÌÔ‡˜ Â›Ó·È Ë ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Ù˘ ··Ú·›ÙËÙ˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· ÙȘ ¯ÒÚ˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ (∂ÏÏ¿‰·) Î·È Ë ÌÂÙ·ÊÂÚfiÌÂÓË Ú‡·ÓÛË. ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙȘ ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¶. ¡· ÂÎÙÈÌÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ÏÈÌÓÒÓ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. √ ∞¯ÂÏÒÔ˜. ̤ۈ ÙˆÓ ‰‡Ô ÊÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛ΢·ÛÙ› Û’ ·˘ÙÔ‡˜. ·Ó·„˘¯‹. Û˘Ó¿ÙÂÈ ‰È·ÎÚ·ÙÈΤ˜ Û˘Ìʈӛ˜ Ì ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· (Œ‚ÚÔ˜. øÛÙfiÛÔ.

ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜). Ô›ËÛË. √È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙȘ Ï›ÌÓ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ∫¿ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ·ÛÙ›Ô. ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ·˘ÙÔ› ÔÈ ÔÙ·ÌÔ› ÛÙȘ ‰‡Ô ¯ÒÚ˜ (ÚÔ¤Ï¢Û˘. Ù· Ì·ÓÙ¿ÓÈ·. ÙȘ ËÁ¤˜ Î·È ÙȘ Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘˜. Δ¤ÙÔÈ· ÛÙÔȯ›· Â›Ó·È ÔÈ ·ÚÔÈ̛˜ («∫È Ë Ì˘ÏˆÓÔ‡ ÙÔÓ ¿ÓÙÚ· Ù˘ Ì ÙÔ˘˜ Ú·Ì·ÙÂ˘Ù¿‰Â˜»). ªÂ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ηٿÏÏËÏÔ˘˜ ÓÔËÙÈÎÔ‡˜ ¯¿ÚÙ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÙ·ÌÔ‡˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. Ù· ‰ËÌÔÙÈο ÔÈ‹Ì·Ù· Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· («√ Ì˘ÏˆÓ¿˜»). ¢È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË: ΔÔ ÔÙ¿ÌÈ Âȉڿ ηıÔÚÈÛÙÈο ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÁηٷÛÙ·ı› ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘. ∏ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Â›Ó·È Ì›˙ÔÓ Úfi‚ÏËÌ·. ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ¤ÎÊÚ·Û˘. . ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ì¿ÏÈÛÙ·. √ ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜ Ù˘ ¶›Ó‰Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ Îϛ̷ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ‚·ÏηÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó fiÏ· ۯ‰fiÓ ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ú˘ıÌfi. ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜: ª¤Ûˆ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÔÏÈÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ Ï·ÒÓ. Ô˘ ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È Â‰Ò Î·È ÔÏÏÔ‡˜ ·ÈÒÓ˜. Ô˘ ·Ô¯ÂÙ‡ÂÈ ÙÔ ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜. ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ. 5. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Ï›ÌÓ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘. Â΂ÔÏ‹˜). √È ‰È·Û˘ÓÔÚÈ·ÎÔ› ÔÙ·ÌÔ› ¤¯Ô˘Ó ȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ·ÊÈÂÚÒÓÂÙ·È ÌÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Û’ ·˘ÙÔ‡˜. ÂÓÒ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÔÚʤ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ. ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. ÚˆÙ¿Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÔÙ·Ìfi˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÚÔÊ›Ï ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ô˘ ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ì ÊÂÈ‰Ò ÙÔÓ ÔχÙÈÌÔ fiÚÔ Î·È Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙË Û·Ù¿ÏË. ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÔÌÔ‡˜ Ô˘ ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó. øÛÙfiÛÔ. ¶·›˙Ô˘Ì ‹ ·Îԇ̠ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È «∫fiÎÎÈÓ’ ·¯Â›ÏÈ Ê›ÏËÛ·». ˙ËÙ¿Ì ӷ ÛÎÂÊÙÔ‡Ó Û ÔȘ ÌÔÚʤ˜ Ù¤¯Ó˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ٷ ÔÙ¿ÌÈ· (ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. ÔÈ ÔÌ·‰ÈΤ˜ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙ· ÔÙ¿ÌÈ· ÁÈ· χÛÈÌÔ ÙˆÓ ÛÙÚˆÛȉÈÒÓ ÎÙÏ. Δ· ÏÂÔ‡ÌÂÓ· ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Â›Ó·È Î·È ·˘Ù¿ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ. fiÙ ΢ڛˆ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·È ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ Èı·Ó¤˜ χÛÂȘ ÁÈ’ ·˘Ù¿. ÔÈ ÓÂÚÔÙÚÈ‚¤˜. ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÙȘ ‰È·Û˘ÓÔÚȷΤ˜ (¶Ú¤Û˜. ·fi ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È. Ù· ˘Ê·ÓÙ¿ Î·È ÔÈ ÊÔÚÂÛȤ˜ Ô˘ ʤÚÔ˘Ó ÌÔÙ›‚· ·fi ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ. ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Û˘ÌʈÓÈÒÓ Ô˘ ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ. √È Á¤Ê˘Ú˜. ‰˘ÙÈο Ù˘ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜ Ù˘ ¶›Ó‰Ô˘. ı¤·ÙÚÔ. ˙ËÙ¿Ì ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÌÔÚ› Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÎÔÈÓfi ÔÙ¿ÌÈ. ÔÈ Á¤Ê˘Ú˜ ‹Ù·Ó ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÂÓfi˜ ÙfiÔ˘.547_08 62 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·62 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y ÛÌÔ‡ ÙÔ ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi Îϛ̷. Ù· ÁÈÔʇÚÈ·. ·ÊÔ‡ ÁÈ· ¯¿ÚË Ù˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó ‰‡Ô ÛËÌ·ÓÙÈο ÊÚ¿ÁÌ·Ù· Û ‰‡Ô ÔÙ¿ÌÈ· Ù˘ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ͯˆÚÈÛÙfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ Ì˯·ÓÈ΋˜ ÂȉÂÍÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÂÈÓÔËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÂȉÚÔ‡Ó ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÔÈ Ôԛ˜ ηٿ ηÓfiÓ· ¤¯Ô˘Ó ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ. ¢Ô˚Ú¿ÓË). ™ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Î·È Ù· ÁÂʇÚÈ·. √È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Â›Ó·È Ô ∞ÏÈ¿ÎÌÔÓ·˜ ‹ Ô ∞¯ÂÏÒÔ˜. Â˙ÔÁÚ·Ê›·. Ì ٷ ÊÚ¿ÁÌ·Ù· ·˘Ù¿ Ë ˙ˆ‹ οو ·fi Ù· ÊÚ¿ÁÌ·Ù· Î·È ÚÔ˜ ÙȘ Â΂ÔϤ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÙ·ÌÒÓ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ. ŒÓ·˜ ÔÙ·Ìfi˜ Ô˘ Â›Ó·È Û‡ÓÔÚÔ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ ÌÔÚ› Ó· ÌË ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÂÌfi‰ÈÔ ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÛÙËÓ ·ÏÏËÏÔηٷÓfiËÛË ÙˆÓ Ï·ÒÓ. fiˆ˜ ÙÔ Ú¿ÊÙÈÓÁÎ Î·È ÙÔ Î·ÓfiηÁÈ¿Î. Ù· ÔÔ›· ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó Ó¤Ô˘˜ Î·È ‰›ÓÔ˘Ó ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜. ™‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ÔÚÈṲ̂ӷ ·ıÏ‹Ì·Ù· ÛÙ· ÔÙ¿ÌÈ·. Î·È ˙ËÙ¿Ì ·fi Ù· ·È‰È¿ Ó· ÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÔÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì Ì ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ (Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ Ú‡ˆÓ ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ). ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·: Δ· ÔÙ¿ÌÈ· ¿ÏÏÔÙ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÙ ÂÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ÔÈ Ì·ÚÔ˘ÙfiÌ˘ÏÔÈ. ∂›Û˘. ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ·ÌÈÁÒ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ï›ÌÓ˜. ·ÊÔ‡ ÂΛ ηٷϋÁÂÈ fiÛÔ ÓÂÚfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ Ô ÌÈÛfi˜ ۯ‰fiÓ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜. ∂Ì›˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ˆ˜ Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ «ÔÙ·Ìfi˜» Â›Ó·È Ô ·ÁˆÁfi˜ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ Ù˘ æ˘ÙÙ¿ÏÂÈ·˜. ˆÛÙfiÛÔ Â›¯·Ó ÂÓÙ·¯ı› ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ Î·È ˆ˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›·. ¢È¿ÛËÌ· ÁÂʇÚÈ· ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó· ‰ËÌÔÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È (ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛÂ Ô ∞ÏΛÓÔÔ˜ πˆ·Ó›‰Ë˜). √È ÓÂÚfiÌ˘ÏÔÈ. ∞ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË: √È ‰È·Û˘ÓÔÚÈ·ÎÔ› (‹ ‰È·ÎÚ·ÙÈÎÔ›) ÔÙ·ÌÔ› ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ fiÚˆÓ. °È· Ù· ÔÙ¿ÌÈ· ¤¯Ô˘Ó ÁÚ·ÊÙ› ÔÏÏ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ÔÈ‹Ì·Ù· Î·È ¤¯Ô˘Ó Á˘ÚÈÛÙ› ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Ù·Èӛ˜. Δ· ÔÙ¿ÌÈ· ηıfiÚÈ˙·Ó ·Ó¤Î·ıÂÓ Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÂÓfi˜ ÙfiÔ˘ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ Â¤‰Ú·Û·Ó Î·È ÂȉÚÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÛÙ· ÔÏÈÙÈÛÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∏ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Ê˘ÛÈÔÁÓˆÌÈ· ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÂÓfi˜ ÔÙ·ÌÔ‡. ·ÊÔ‡.

√È Ï›ÌÓ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÁÈ· ‡‰Ú¢ÛË. ÕÏÏ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÏÈÌÓÒÓ Ô˘ Êı›ÓÔ˘Ó Â›Ó·È Ë ∫ÔÚÒÓÂÈ· ÛÙÔÓ ÓÔÌfi £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Ë ¢Ô˚Ú¿ÓË ÛÙÔÓ ÓÔÌfi ∫ÈÏΛ˜. ΔÔ ¤ÏÔ˜ (‚¿ÏÙÔ˜ ‹ ‚Ô‡ÚÎÔ˜) Â›Ó·È ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ηٷÎχ˙ÂÙ·È ÂÔ¯Èο Ì ÓÂÚfi. ∂Âȉ‹ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·ÁÂÙÒÓ˜ Ó· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Ó Ì ÓÂÚfi Ù· ÔÙ¿ÌÈ· Ì·˜. Ì ÙËÓ ÂÚ›ÂÚÁË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘. ‰ÂÓ ·›˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ 300 ¯ÏÌ. §›ÌÓ˜. ÂÚ›Ô˘). Ë πÛÌ·Ú›‰· ÛÙÔÓ ÓÔÌfi ƒÔ‰fi˘. ˙ËÙ¿Ì ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ï›ÌÓ˜. ÂÓÒ ÔÈ ¶Ú¤Û˜. fiÙÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ˘ÁÚfiÙÔÔ˘˜ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ˆ˜ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· 63 . √È Ï›ÌÓ˜ ‰Â «˙Ô˘Ó» ·ÓÙÔÙÈÓ¿. ·Ó·„˘¯‹. ™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ˜ Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ÁˆÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎfi ¯¿ÚÙË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ÔÈ Ôԛ˜ ‚·ıÌÈ·›· ÚÔÛ¯ÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ˘ı̤ӷ. Á) ∏ ‰È·Î‡Ì·ÓÛË Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ¤ÓÙÔÓË ÌÂٷ͇ Ù˘ ˘ÁÚ‹˜ Î·È Ù˘ ÍËÚ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ÒÛÙ ӷ ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ˙ˆ‹ ÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Ô˘ ˙Ô˘Ó Û’ ·˘Ù¿. ÙËÓ √˙ÂÚfi. ˆ˜ ˘‰¿ÙÈÓÔ˜ fiÚÔ˜. ·ÏÈ›·. Δ· ÔÙ¿ÌÈ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ ηÓfiÓ· ψٿ. Ô˘ ÌfiÏȘ Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡Ó ÌÈÎÚ¤˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÓÂÚÔ‡. ªÈÎÚfiÙÂÚË ˙ˆ‹ ¤¯Ô˘Ó ÂΛӘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ηٷϋÁÔ˘Ó ÔÚÌËÙÈÎÔ› ¯Â›Ì·ÚÚÔÈ Ô˘ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÊÂÚÙÒÓ ˘ÏÒÓ. ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ¤¯Ô˘Ó ¤ÎÙ·ÛË ·fi 10 ¤ˆ˜ 45 ÙÂÙÚ. ÂÓÒ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ‰È·ı¤ÙÂÈ ·˘ÍË̤ÓË ˘ÁÚ·Û›· Î·È ‚Ï¿ÛÙËÛË ˘‰Úfi‚È· ‹ ˘‰ÚÔ¯·Ú‹. Ë ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡. ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. √È ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ˆ˜ Ê˘ÛÈο ȯı˘ÔÙÚÔÊ›·. ™‹ÌÂÚ· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ù· ¤ÏË ·›˙Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÚfiÏÔ ÛÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË ÙÔ˘ ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡ ÛÙÔ˘˜ ˘fiÁÂÈÔ˘˜ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú˜. Ë ¢Ú¿Ó· ÛÙÔÓ ÓÔÌfi Œ‚ÚÔ˘. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Û˘Ó¯Ҙ Ë ·ÚÔ¯‹. Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ¯¿ÚÙË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. √È Ï›ÌÓ˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Êı›ÓÔ˘Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔ ÔÙ¿ÌÈ ‰Ú· Ì ÙÚÂȘ ÙÚfiÔ˘˜ ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ‰È·ÚÎÒ˜ ÙÔ ÙÔ›Ô: ‰È·‚ÚÒÓÂÈ Ù· ÂÙÚÒÌ·Ù·. ·ıÏËÙÈÛÌfi. ŒÏÔ˜. ÂÚ›Ô˘. ÙÔ ÙÔ›Ô Á‡Úˆ ·fi ·˘ÙfiÓ. ̤¯ÚÈ ·˘Ù‹ Ó· Á›ÓÂÈ ¤ÏÔ˜ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÍËÚ¿. ÙÔ ∫ÔÙ‡¯È ÛÙËÓ ∏Ï›·. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â›Ó·È Ë ΔÚȯˆÓ›‰· (¤ÎÙ·ÛË 100 ÙÂÙÚ. ŸÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ÔÙ¿ÌÈ· ¤¯Ô˘Ó Ì‹ÎÔ˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙˆÓ 250 ¯ÏÌ. ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÍ‹Ú·ÓÛË Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ Ê˘ÛÈΤ˜ Ï›ÌÓ˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ·ÚÚÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ (ÌÂÁ¿ÏÔ˜ fiÁÎÔ˜ ÊÂÚÙÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ) οı ¯ÚfiÓÔ ¤Ó· ÓËÛ› ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Ù˘ Δ‹ÓÔ˘ ηٷϋÁÂÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙË Ó·˘ÛÈÏÔ˝· Î·È ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ·ÓıÚÒˆÓ. √ ∞ÏÈ¿ÎÌÔÓ·˜. ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. Ë ·ÚÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ۯ‰fiÓ ÌˉÂÓ›˙ÂÙ·È ÙÔ ı¤ÚÔ˜. «¤ÏÔ˜». ı·Ï¿ÛÛȘ ·ÎÙ¤˜ Î·È ÏÈÌ¿ÓÈ·). ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÚÔÛ¯ÒÛÂˆÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë μÈÛÙÔÓ›‰·. Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÚÔÛ¯ÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ˘‰¿ÙÈÓÔ˘˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜ (Ï›ÌÓ˜. ÙË §˘ÛÈÌ·¯›·. ∂›Ó·È Ï›ÌÓ˜ Ô˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Î·È ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∏ «ÌËÙ¤Ú·» fiÏˆÓ ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÔÙ·ÌÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ (ÂÍ·ÈÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ ‰È·Û˘ÓÔÚÈ·ÎÒÓ) Â›Ó·È Ë ÔÚÔÛÂÈÚ¿ Ù˘ ¶›Ó‰Ô˘. ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ ‚¿ıÔ˜ (¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·) Ù˘ Ï›ÌÓ˘. Â›Ó·È ÔÚÌËÙÈο Î·È ÚÔηÏÔ‡Ó ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿‚ÚˆÛË. ∞ÏÏ·Á‹: ∏ ·ÏÏ·Á‹ Â›Ó·È Û‡ÌÊ˘ÙË Ì ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ. ∏ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ ·ÍÈfiÏÔÁË Ê˘ÛÈ΋ Ï›ÌÓË. ‰È·¯Â›Ì·Û˘ ‹ Î·È ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÔÏÏÒÓ ÂȉÒÓ Ô˘ÏÈÒÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∏ £ÂÛÛ·Ï›· Â›Û˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ ·ÍÈfiÏÔÁË Ê˘ÛÈ΋ Ï›ÌÓË.. ÂÓÒ Ë ¶·Ì‚ÒÙȉ· ÛÙËÓ ◊ÂÈÚÔ Î·È Ë §›ÌÓË Ù˘ ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ ÛÙË ª·Î‰ÔÓ›· ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ.547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·63 °Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY √ÌÔÈfiÙËÙ·-‰È·ÊÔÚ¿: Δ· ÔÙ¿ÌÈ· Ì·˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ڢ¿ÎÈ·. ÂÓÒ Ù· ÂÏÏËÓÈο ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ ¤ÓÙÔÓÔ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÚ‹ ·ÚÔ¯‹. ̤۷ ÛÙËÓ ÔÔ›· Â΂¿ÏÏÂÈ (ÚÔÛˆÚÈÓ¿) Ô ÔÙ·Ìfi˜ ™ÙÚ˘ÌfiÓ·˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ‰¤ÏÙ·. ΔÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÓÂÚfi. Ë ™ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ΔÚȯˆÓ›‰·. ¢›ÓÔ˘Ì Â›Û˘ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙȘ ‰È·Û˘ÓÔÚȷΤ˜ Ï›ÌÓ˜ (¶Ú¤Û˜. ‚) ∂Âȉ‹ ΢ÏÔ‡Ó Û ÂÈÎÏÈÓ¤˜ ¤‰·ÊÔ˜. ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· Ï›ÌÓË Ì ·‚¤‚·ÈÔ Ì¤ÏÏÔÓ Â›Ó·È Ë ËÌÈÊ˘ÛÈ΋-ËÌÈÙ¯ÓËÙ‹ Ï›ÌÓË ∫ÂÚΛÓË ÛÙÔÓ ÓÔÌfi ™ÂÚÚÒÓ. ¯ÏÌ. ‰) ªÂٷʤÚÔ˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ÊÂÚÙÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ. ÂÓÒ Ë ËÌÈÊ˘ÛÈ΋-ËÌÈÙ¯ÓËÙ‹ Ï›ÌÓË ∫ÂÚΛÓË ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÛÔ˘‰·›Ô˜ ˘ÁÚfiÙÔÔ˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ¶ÔÙ·ÌÔ›. ™˘Ó‹ıˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ˘Ê¿ÏÌ˘ÚÔ ÓÂÚfi ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·Ó¿ÌÂÈ͢ ÁÏ˘ÎÔ‡ Î·È ı·Ï·ÛÛÈÓÔ‡ ÓÂÚÔ‡. §ÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ˜. ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏË Ù·¯‡ÙËÙ·. ¢Ô˚Ú¿ÓË). «‚Ô‡ÚÎÔ˜» ¤¯Ô˘Ó Ù·˘ÙÈÛÙ› ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ì ÙËÓ ÂÏÔÓÔÛ›· Î·È Î¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜ Ì ÙË ‚ÚÔÌÈ¿ Î·È ÙÔÓ ËıÈÎfi ÍÂÂÛÌfi (ÌÂÙ·ÊÔÚÈο). ÂÂȉ‹ Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹ (ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ Ù˘ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 200 Î·È Î¿ÙÈ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·). ∫·Ù¿ ηÓfiÓ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ı·Ï¿ÛÛȘ Â΂ÔϤ˜ ÔÙ·ÌÒÓ. ∫‡ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜: ·) ∂›Ó·È ÌÈÎÚ¿ Û ̋ÎÔ˜. √È ¤ÓÓÔȘ «‚¿ÏÙÔ˜». ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó Ù· ÁˆÁÚ·ÊÈο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Î·È ÙÔ˘˜ ÓÔÌÔ‡˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ Ï›ÌÓ˜. ∏ ¢Ô˚Ú¿ÓË ¤¯ÂÈ Û˘ÚÚÈÎÓˆı›. ÌÂٷʤÚÂÈ Ù· ˘ÏÈο Ù˘ ‰È¿‚ÚˆÛ˘ Î·È ÙÂÏÈο Ù· ·Ôı¤ÙÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÚÔÛ¯ÒÛÂȘ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‹ ÛÙË Ï›ÌÓË ÛÙËÓ ÔÔ›· Â΂¿ÏÏÂÈ. ÂÓÒ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¯ÒÚÔ˘˜ ÍÂÎÔ‡Ú·Û˘. ¯ÏÌ. ¿Ú‰Â˘ÛË.

ƒ‡·ÓÛË ·fi ·ÛÙÈο ·fi‚ÏËÙ·. 4. Ô˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÁÈ· ÌÈ· ÂÓÙËÎÔÓÙ·ÂÙ›· ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ó Â¿ÚÎÂÈ· ÓÂÚÔ‡ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ÏÂηÓÔ‰›Ô˘ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ¯ˆÚ¿ÊÈ· ÔÈ ·ÎÙ‹ÌÔÓ˜ Î·È Ó· ηٷÔÏÂÌËı› Ë ÂÏÔÓÔÛ›·. Δ· ÊÚ¿ÁÌ·Ù· ·Ó·ÎfiÙÔ˘Ó ÙË Ê˘ÛÈ΋ ÚÔ‹ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ Î·È ÚÔηÏÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ˘‰Úfi‚È· Î·È ÙËÓ ·Ú˘‰¿ÙÈ· ˙ˆ‹ ÛÙ· ηٿÓÙË ÙˆÓ ÊÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ. 3. 7. √È ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚ˜ Ù¯ÓËÙ¤˜ Ï›ÌÓ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ›ӷÈ: §›ÌÓË ∞Ú¿¯ıÔ˘ ∫·ÛÙڷΛԢ ∫ÚÂÌ·ÛÙÒÓ Δ·˘ÚˆÔ‡ ¶ÔÏ˘Ê‡ÙÔ˘ ªfiÚÓÔ˘ ¶ËÓÂÈÔ‡ §¿‰ˆÓ· ¶ÔÙ¿ÌÈ ÕÚ·¯ıÔ˜ ∞¯ÂÏÒÔ˜ ∞¯ÂÏÒÔ˜ ª¤Á‰Ô‚·˜ ∞ÏÈ¿ÎÌÔÓ·˜ ªfiÚÓÔ˜ ¶ËÓÂÈfi˜ §¿‰ˆÓ·˜ ¡ÔÌfi˜ ÕÚÙ·˜ ∞ÈÙ/Ó›·˜ ∞ÈÙ/Ó›·˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ∫Ô˙¿Ó˘ ºˆÎ›‰·˜ ∏Ï›·˜ ∞Ú牛·˜ °ÂˆÁÚ·ÊÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ◊ÂÈÚÔ˜ ™ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰· ™ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰· £ÂÛÛ·Ï›· ª·Î‰ÔÓ›· ™ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰· ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ˜ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ˜ ∫√∫∫π¡’ ∞Ã∂π§π ºπ§∏™∞ ¢ËÌÔÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È (Ú˘ıÌfi˜ ηϷ̷ÙÈ·Ófi˜) ∫fiÎÎÈÓ’ ·¯Â›ÏÈ Ê›ÏËÛ· ÎÈ ¤‚·„ ÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘. Ô ∂‡ËÓÔ˜ Î·È Ô ªfiÚÓÔ˜. 6. ∫È ¤‚·„Â Ô ‹ÏÈÔ˜ Ô ÌÈÛfi˜ Î·È ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ·Î¤ÚÈÔ. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ì›ˆÛË Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ˘ÂÚ¿ÓÙÏËÛË ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ‹ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ. ¡¤· √ÈÎÔÏÔÁ›·. ·ÏÏ¿ Î·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ̤Û˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Î·È Ù˘ ·ÚÂfiÌÂÓ˘ ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ÂÍ¿ÙÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ηıÒ˜ Ù· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ·Ó·ÓÂÒÓÔÓÙ·È ·Ú¿ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÚÁfi Ú˘ıÌfi. ¯ˆÚ›˜ Èı·Ófiٷٷ Ó· χÛÂÈ ÔÚÈÛÙÈο Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜.547_08 64 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·64 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ ÙËÓÒÓ Î·È fiÙÈ ÌfiÓÔ ÂÈΛӉ˘Ó· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ‰ÈfiÙÈ ¯·ÌËÏÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ˘‰ÚÔÊfiÚÔ ÔÚ›˙ÔÓÙ· Î·È Ë Ï›ÌÓË ‚·ıÌÈ·›· ·ÔÍËÚ·›ÓÂÙ·È. ™¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È fiÙ·Ó Û οÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È ¤Ó· ÊÚ¿ÁÌ·. ∫È ¤‚·„Â Ë ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÁÈ·ÏÔ‡ ÎÈ Ë Ì¤ÛË ÙÔ˘ ÂÏ¿ÁÔ˘. ÓÈÙÚÔÚ‡·ÓÛË. 5. ∏ ÂÂÚ¯fiÌÂÓË ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ ·ÓÙÔÈÔÙÚfiˆ˜ ÙȘ Ï›ÌÓ˜. K·È ÛÙÔ Ì·ÓÙ›ÏÈ ÙÔ ’Û˘Ú· ÎÈ ¤‚·„ ÙÔ Ì·ÓÙ›ÏÈ. ºÚ¿ÁÌ·Ù· ‡‰Ú¢Û˘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜: ‰‡Ô ÔÙ·ÌÔ›. Œ¯Ô˘Ó Û˘Ì‚Â› ÔÏÏ¿ ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Ì ı·Ó¿ÙÔ˘˜ „·ÚÈÒÓ Û ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙ·ÛË. ∏ ÂÓÙ·ÙÈ΋ ¿ÓÙÏËÛË ÓÂÚÔ‡ ·fi Ù· ÔÙ¿ÌÈ· (¶ËÓÂÈfi˜. H ÂÎÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘ Â›Ó·È ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙË Ê˘ÛÈÔÁÓˆÌÈ· Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. Ù. √È ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ Ï›ÌÓ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ì ÙȘ ·ÔÛÙÚ·ÁÁ›ÛÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó ·Ï·ÈfiÙÂÚ·. Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ô Œ‚ÚÔ˜. . Û‹ÌÂÚ· ·ÔÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ¤ÁÎÏËÌ· ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. √È Ï›ÌÓ˜ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ·fi ÙË Ú‡·ÓÛË Î·È ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÓÙÏËÛË. Δ· ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ÏÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ Î·È Ê˘ÙÔÊ·ÚÌ¿ÎˆÓ Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ˘‰ÚÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Î·È ÚÔηÏÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ˘‰Úfi‚È· ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ (·˙ˆÙÔÚ‡·ÓÛË. ·ÊÔ‡ Ù· ÔÙ¿ÌÈ· ۯ‰fiÓ ÍÂÚ·›ÓÔÓÙ·È. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÂÚÈÔÚÈÛÙ› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ fiÏÂȘ.) ηٿ ÙË ıÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÁÈ· ÙËÓ ¿Ú‰Â˘ÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ˘‰Úfi‚È·˜ ˙ˆ‹˜. ÛÂÏ. 22-24. °ÓˆÛÙ¤˜ Ï›ÌÓ˜ Ô˘ ·ÔÍËÚ¿ÓıËηӅ ˆ˜ ¤ÏË Â›Ó·È Ë ∫¿ÚÏ· ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È Ë ∞ÁÔ˘ÏÈÓ›ÙÛ· ÛÙËÓ ∏Ï›·. ¢ÙÚÔÊÈÛÌfi). ∏ ·ÔÍ‹Ú·ÓÛË ÙˆÓ ÂÏÒÓ. Δ¯ÓËÙ¤˜ Ï›ÌÓ˜. 2. ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË Δ· ÔÙ¿ÌÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÏÏÔ‡˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ ÌÔÚÊ‹˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜: 1. °È’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÏfiÁÔ Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ôχ ÚÔÛÂÎÙÈ΋. ∫·È ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ ÙÔ ’Ï˘Ó· ÎÈ ¤‚·„·Ó Ù· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘. Ú˘·›ÓÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ·fi Ù· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Î·È ÙȘ fiÏÂȘ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ·fi fiÔ˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È. §›ÌÓ˜ (Ê˘ÛÈΤ˜) Ô˘ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ì ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ‹ ·ÔÍ‹Ú·ÓÛË ÂÍ·ÈÙ›·˜ ηÎÒÓ ÁˆÚÁÈÎÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ Î·È Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂˆÓ Â›Ó·È Ë ∫ÔÚÒÓÂÈ· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È Ë ¢Ô˚Ú¿ÓË ÛÙÔÓ ÓÔÌfi ∫ÈÏΛ˜ (‚Ï. À¿Ú¯Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ˘¤Ú Î·È Î·Ù¿ ÙˆÓ Ù¯ÓËÙÒÓ ÏÈÌÓÒÓ. Δ· ‰È·Û˘ÓÔÚȷο ÔÙ¿ÌÈ·. ∫·Ù¤‚Ë ·˚Ùfi˜ Ó· ÈÂÈ ÓÂÚfi ÎÈ ¤‚·„·Ó Ù· ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘. 141-142. ƒ‡·ÓÛË ·fi ÁˆÚÁÈΤ˜ ÂÎχÛÂȘ-·fi‚ÏËÙ·. ∞ÍÈfi˜ ÎÙÏ.

 ªÔÚԇ̠ӷ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ì ·ÁÒÓ˜ ÛÙȘ Ù¯ÓËÙ¤˜ Ï›ÌÓ˜. www.5 ̤ÙÚ· ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 1988-1992. ªÔÚԇ̠ӷ „·Ú‡ԢÌÂ.). ∞ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙÔ Îϛ̷ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.net/green-hellas 7. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ë Ù¯ÓËÙ‹ Ï›ÌÓË. «√ ˆÚ·›Ô˜ Á·Ï¿˙ÈÔ˜ ¢Ô‡Ó·‚˘» ÙÔ˘ ™ÙÚ¿Ô˘˜). ˆÛÙfiÛÔ Î·È ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÚfiÛηÈÚ˜ Î·È ›Ûˆ˜ ÔÙ¤ Ó· ÌËÓ ·ÔÛ‚¤ÛÔ˘Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘˜.gr ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À μπμ§π√À Δ√À ª∞£∏Δ∏ 1.org/ 4. ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÓÈÙÚÈÎÒÓ. www.adopt-a-watershed. ¿ıÏÔÈ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹. ¶ËÓÂÈfi˜. http://www.5 ̤ÙÚÔ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ·fi ÙÔ 1985 ¤ˆ˜ ÙÔ 1995. ¡¤ÛÙÔ˜. Œ¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜. ̇ıÔÈ ÁÈ· Ù· ÔÙ¿ÌÈ· (‡ÏË ÙÔ˘ Õ‰Ë. «ªÔω¿‚·˜» ÙÔ˘ ™Ì¤Ù·Ó·. www.water.000 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ¿¯Ô˘˜ 20 ÂηÙÔÛÙÒÓ. ∂Í·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ·ÚÎÂÙfi ÓÂÚfi ÁÈ· ¿Ú‰Â˘ÛË Î·È ‡‰Ú¢ÛË.education-world. πÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· Ù· ÔÙ¿ÌÈ· 1. ‚.8 ‰È˜ ΢‚Èο ̤ÙÚ· ÊÂÚÙÒÓ ˘ÏÒÓ ÁfiÓÈÌÔ˘ ¯ÒÌ·ÙÔ˜ ·fi Ù· ¯ÂÈÌ·ÚÚÈο Î·È ÏËÌÌ˘ÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·.com/aÌlesson/index/shtml (Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û·) 2. 2. ∞ÏÈ¿ÎÌÔÓ·˜.gon/edu/earthrivers. °È· Ó· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ·. ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë Ê‡ÛË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÂηÙÔÛÙÔ‡ ÁfiÓÈÌÔ˘ ¯ÒÌ·ÙÔ˜ 118 ¯ÚfiÓÈ·.html 6. ª·ı‹Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ º˘ÛÈ΋: ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ÂÓfi˜ ÔÙ·ÌÔ‡. ÂÓÒ ÛÙË μÂÁÔÚ›Ùȉ· ‹Ù·Ó 1. Δ· ›‰Ë ¯ÏˆÚ›‰·˜ Î·È ·Ó›‰·˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙ· ηٿÓÙË ÙÔ˘ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ˘ÔʤÚÔ˘Ó ·fi ¤ÏÏÂÈ„Ë ÓÂÚÔ‡. Δ· ÊÚ¿ÁÌ·Ù· Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔηϤÛÂÈ ÏËÌ̇Ú˜. ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ¯ÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ˘ÏÈÎÒÓ.uk/schools/riversandcoasts/ (Ôχ ηϋ!) 3. ÃËÌ›·: ƒ‡·ÓÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ (ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ p∏. ∂ÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ·Ú·ÁˆÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜. ÙÔÓ ›Ó·Î·. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À Δ∂Δƒ∞¢π√À ∂ƒ°∞™πø¡ 1. Œ‚ÚÔ˜.com/eb/article?eu=117424 5. ∞¯ÂÏÒÔ˜. ∫∞Δ∞ Œ¯Ô˘Ó ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÈÒÓ˜.thisavros. ∏ ÔÛfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û 64. ΔÔ ¯ÂÈÌ·ÚÚÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·: οı ¯ÚfiÓÔ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¯¿ÓÂÈ 15. ªÈÎÚÔ› Û ̋ÎÔ˜. ·. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ó¤Ô˘˜ ˘ÁÚfiÙÔÔ˘˜.viotia.bbc. √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›·: æ¿ÚÈ· ÙÔ˘ ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡ (¤ÛÙÚÔʘ. ™ÙË ¢Ô˚Ú¿ÓË Ë ÙÒÛË Ù˘ ÛÙ¿ıÌ˘ ‹Ù·Ó 2. √È Ù¯ÓËÙ¤˜ Ï›ÌÓ˜ (˘‰ÚÔÙ·ÌÈÂ˘Ù‹Ú˜) ¤¯Ô˘Ó ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Î·È ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. http://ga. ªÔ˘ÛÈ΋: ΔÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ÁÈ· Ù· ÔÙ¿ÌÈ· («∫fiÎÎÈÓ’ ·¯Â›ÏÈ Ê›ÏËÛ·». À¶∂ƒ ™˘ÁÎÚ·ÙÔ‡Ó ÓÂÚfi Ô˘ Ì·˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ÍËÚ‹ ÂÚ›Ô‰Ô.britannica.co. http://www. 65 . μÏ. πÛÙÔÚ›·: πÂÚÔ› ·Ú¯·›ÔÈ ÔÙ·ÌÔ›. ÌÈÎÚÔ› Û ·ÚÔ¯‹. ÔÙ¿ÌÈÔ˜ ıÂfi˜ ∞¯ÂÏÒÔ˜ ÎÙÏ. ʈÛÊÔÚÈÎÒÓ). ™Ù˘ÌÊ·Ï›‰Â˜ fiÚÓÈı˜ (Ì˘ıÔÏÔÁ›·).usgs. http://www. ∏Úȉ·Ófi˜. Ì ÂÔ¯È΋ ÚÔ‹. Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔ ÙÔ›Ô. ÁÔ˘ÏÈ·ÓÔ›. º˘ÛÈ΋ ÛËÌ·Û›· Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜. Δ· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÛÎÂ¿˙Ô˘Ó ¯ˆÚÈ¿ Î·È ÌÓËÌ›·.547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·65 °Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY «§›ÌÓ˜ ¯ˆÚ›˜ ÓÂÚfi»). ∫·Ï‡ÙÔÓÙ·È ·fi Ù· ÓÂÚ¿ ÔÏfiÎÏËÚ· ‰¿ÛË. °ÏÒÛÛ·: §ÔÁÔÙ¯ÓÈο ΛÌÂÓ· (ÔÈ‹Ì·Ù· Î·È Â˙¿) Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ÁÈ· Ù· ÔÙ¿ÌÈ·. Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: ∫·Ù·Û΢‹ ̷Τٷ˜ ÌÈ·˜ Ï›ÌÓ˘ (Ê˘ÛÈ΋˜ ‹ Ù¯ÓËÙ‹˜). ΢Ú›ÓÔÈ).

√È Ù‡ÔÈ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁÔÈ Ì ÙÔ Îϛ̷ οı ÂÚÈÔ¯‹˜. . ∂›Ó·È Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘ ÂÍ¿ψÛ˘ ÙˆÓ ÙÚÔ¯ÔÊfiÚˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ ·ÚfiÙÚÔ˘ Û fiÏË ÙËÓ ‹ÂÈÚÔ. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ ·Ôχو˜ Û¯¤ÛË Ì ÂΛÓË ÙËÓ ·Ú¯È΋. Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‚Ú‡· Î·È ÏÂȯ‹Ó˜ Ù· ÔÔ›· Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ˘ÎÓfi Ù¿ËÙ·. Ô˘ ÂÍ·ÏÒÓÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙȘ ÛηӉÈÓ·‚ÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Î·È ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ƒˆÛ›·. ™ÙÔÓ ÔÏÈÎfi ·ÎÏÔ Ë ‚Ï¿ÛÙËÛË Â›Ó·È ˘ÔÙ˘҉˘ (‚Ú‡· Î·È ÏÂȯ‹Ó˜). 4. 3. ™ÙȘ ‚fiÚÂȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ Ë›ÚÔ˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ‰¿ÛË ÎˆÓÔÊfiÚˆÓ. ·ÚÈ¿. ∏ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ˘ÁÚ·Û›· Î·È ÔÈ ·ÓÙ›ÍÔ˜ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ‰¤ÓÙÚˆÓ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·˘Ù¤˜. ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·È Ù·ÎÙÈο Î·È ·Ó·‚·ıÌ›˙ÔÓÙ·È. Á. √È ÛÙ¤˜ Â›Ó·È ÂÎÙ¿ÛÂȘ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ϛÁ˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ. fiˆ˜ Ù· ‰¿ÛË Ù˘ Ù¿ÈÁη. ÙÔ Ô˘ÚÓ¿ÚÈ. ∏ ÙÔ‡ÓÙÚ· Â›Ó·È ¿‰ÂÓ‰ÚË Ù˘ÚÊÔÂȉ‹˜ ¤ÎÙ·ÛË. ÌÔÚ› fï˜ Ó· ·Ú·ÙËÚËı› ÙÔ‡ÓÙÚ· Î·È Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ™Î·Ó‰ÈÓ·‚›·˜. Δ· ÓfiÙÈ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡ÓÙ·È ·fi ı·ÌÓÒÓ˜ ·Â›Ê˘ÏÏˆÓ ÛÎÏËÚfiÊ˘ÏÏˆÓ Î·È ·fi ‰¿ÛË ·Ú·ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ÎˆÓÔÊfiÚˆÓ. ÂÏȤ˜. ‚. Ê˘ÏÏÔ‚fiÏ· Ï·Ù‡Ê˘ÏÏ· (‰Ú˘˜. ·ÊÔ‡ ÙÔ ÓÂÚfi Û ˘ÁÚ‹ ÌÔÚÊ‹ Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ‰È·ı¤ÛÈÌÔ Î·È ÌfiÓÔ Û ¤Ó· ‚Ú·¯‡ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. Ù· ÔÔ›· ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ „˘¯ÚÔ‡˜ ¯ÂÈÌÒÓ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÚÂÙÛÈÓÈÔ‡ Ô˘ Ù· ÚÔÛٷهÂÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ËÁ¤˜.Ã. Ù· ÍËÚ¿ ÏÈ‚¿‰È·. Ë ÎÔ˘Ì·ÚÈ¿. ‚fiÚÂÈ· ÙÔ˘ 70Ô‡ ·Ú·ÏÏ‹ÏÔ˘. ÔÍÈ¿) Î·È ÎˆÓÔÊfiÚ· ·Ú·ÌÂÛfiÁÂÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ Î·È ‚fiÚÂÈ·. Ó· ıÂÚÌ·Óı› ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·. ¶Ï‡ÛÈÌÔ ÙˆÓ Ï·¯·ÓÈÎÒÓ Û ÏÂοÓË Î·È fi¯È οو ·fi ÙË ‚Ú‡ÛË. ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â›Û˘ Ù· ·Ú·ÔÙ¿ÌÈ· ‰¿ÛË. ÊÈÏχÎÈ. øÛÙfiÛÔ. ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ·Â›Ê˘ÏÏ· ÛÎÏËÚfiÊ˘ÏÏ· (¯·ÚÔ˘Ȥ˜. ÁÈ·Ù› ‰È·ÔÙ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÏÈÒÛÈÌÔ ÙˆÓ ¿ÁˆÓ Î·È ÙˆÓ ¯ÈÔÓÈÒÓ. √È ·Â›Ê˘ÏÏÔÈ ÛÎÏËÚfiÊ˘ÏÏÔÈ ı·ÌÓÒÓ˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙÔ› ˆ˜ Ì·ÎΛ (‹ Ì·ÎΛ· ‚Ï¿ÛÙËÛË) Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ˘ÎÓ¤˜ Ïfi¯Ì˜. Û Ï‹ÚË ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· Ì ÙȘ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ˙ÒÓ˜. Ì ı·ÌÓÒ‰Ë ‚Ï¿ÛÙËÛË Î·È ·ÁÚÔÛÙÒ‰Ë Ê˘Ù¿. √È ˙ÒÓ˜ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘. Ù· ÔÚÂÈÓ¿ ÏÈ‚¿‰È·. Ô˘ÚÓ¿ÚÈ. ‹Ù·Ó Ôχ ηϿ ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜. Û˘¯Ó¿ ·‰È¿‚·Ù˜. Ù· ·ÏÈο Î·È Ù· ·ÏÌ˘Ú¿ ÏÈ‚¿‰È·. ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ¤¯ÂÈ Î·ı·Ú¿ ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi Îϛ̷. ÂÓÒ ÓÔÙÈfiÙÂÚ· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ˙ÒÓË ÙˆÓ Ê˘ÏÏÔ‚fiÏˆÓ Â‡ÎÚ·ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ. ∞Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Û ·ÚÎÙÈο Îϛ̷ٷ. ·Ó¿ÌÂÈÎÙ· ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÌÂ Ê˘ÏÏÔ‚fiÏ·.547_08 KATHIGITI 66 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·66 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y 2. ∂ÎÙfi˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰È·Ï¿ÛÂȘ. ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ÊÚ‡Á·Ó· (΢ڛˆ˜ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ). ÙÔ ÊÈÏχÎÈ Î. 2. Δ· ›‰Ë Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙË Ì·ÎΛ· Â›Ó·È Ë ·ÚÈ¿. ÎÔ˘Ì·ÚȤ˜). Û¯Ô›Ó·.¿. ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÙËÓ Ù¿ÈÁη (˙ÒÓË ÎˆÓÔÊfiÚˆÓ). ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. Δ· ‰¿ÊË ·˘Ù¿ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ˘ÁÚ¿ Î·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ηÛÙ·ÓÈ¿. Ë ÚÒÙË ÌÂÁ¿Ï˘ Îϛ̷η˜ ·Ô„›ÏˆÛË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ¤ÁÈÓ Á‡Úˆ ÛÙÔ 3500 . ·. ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ¿ÏÏ·Í ÙË Ê‡ÛË Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ÂÓÒ ÛÙË ÓfiÙÈ· ∂˘ÚÒË Ù· ‰¿ÛË ˘ÔʤÚÔ˘Ó ·fi ÙȘ ˘ÚηÁȤ˜. ∞Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙÔÓ μfiÚÂÈÔ ¶fiÏÔ Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÚÔ˜ Ù· ÓfiÙÈ·. Ë Ì˘ÚÙÈ¿. ∏ ·‡ÍËÛË fï˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ·Ú¯Èο Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÙËÓ ÙÔ‡ÓÙÚ· ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ÌfiÏȘ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ. ¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∏ ÙÔ‡ÓÙÚ· Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË ™È‚ËÚ›· Î·È ÛÙË °ÚÔÈÏ·Ó‰›·. ∫¿Ùˆ ·fi ÙÔÓ ÔÏÈÎfi ·ÎÏÔ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ˙ÒÓË Ù˘ Ù¿ÈÁη Ì ٷ ΈÓÔÊfiÚ· ‰¿ÛË. ÂÓÒ ÛÙË ÓfiÙÈ· ∂˘ÚÒË Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡ÛÂ Ë ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ‚Ï¿ÛÙËÛË. ª ∞ £ ∏ ª ∞ 24 ∏ ‚Ï¿ÛÙËÛË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ªÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: 1.ÙÈ ·Ô̤ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ·fi Ù· ‰¿ÛË Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Ê˘ÛÈÎfi. ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Ó·˘‹ÁËÛ˘ ÈÛ¯˘ÚÒÓ ÛÙfiÏˆÓ ·Ô„›ÏˆÛ·Ó ÙÔ Û˘ÓÙÚÈÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ. Δ· ÔÚ˘¯Â›· ˘ÚÔÏ›ıÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó Ù· ÚÒÙ· ÙÛÂÎÔ‡ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ô„›ÏˆÛË ·˘Ù‹. ÔÈ ‰·ÛÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÛÙȘ ÚÔËÁ̤Ó˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ ¤¯Ô˘Ó ۯ‰fiÓ ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËı›. ÙÔ˘ ͢ڛÛÌ·ÙÔ˜ ‹ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÚÙÛ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ‰ÔÓÙÈÒÓ. Ù· ıÂÚÈ˙fiÌÂÓ· ÏÈ‚¿‰È·. Ÿ. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÌÂÁ¿ÏË ·Ô„›ÏˆÛË ¤ÁÈÓ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ªÂÛ·›ˆÓ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÏÔ›ˆÓ Ì ٷ ÔÔ›· ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ ÂÍÂÚ¢ӋÛÂȘ. ∫ÏÂÈÛÙ‹ ‚Ú‡ÛË Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ï˘Û›Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ¯ÂÚÈÒÓ. Û ‰¿ÊË ·ÁˆÌ¤Ó· ηٿ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. Δ· ÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ Ê˘ÏÏÔ‚fiÏ· ‰¿ÛË Â›Ó·È Ù˘ ÔÍÈ¿˜ Î·È Ù· ‰Ú˘Ô‰¿ÛË (‚ÂÏ·ÓȉȤ˜). ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÌÔÚʤ˜ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ΔÂÚ¿ÛÙÈ· ‰¿ÛË Ê˘ÏÏÔ‚fiÏˆÓ Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡Û·Ó ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ∂˘ÚÒË. ∫·˙·Ó¿ÎÈ Ì ¯ˆÚÈÛÙ¿ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ. ∂χıÂÚË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Ó· ÙÚ·Ê› ·˘Ùfi˜ Ô ÏËı˘ÛÌfi˜. ∂χıÂÚË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·.

∞ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË: √ ¿ÓıÚˆÔ˜ Î¿Ï˘„ ·ÚÎÂÙ¤˜ ·fi ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÂÂÌ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙ· Ê˘ÛÈο ‰¿ÛË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ∏ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ô„›ÏˆÛË Ì ÛÎÔfi ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÔÈÎÈÛÌÒÓ. ™Ù· ÔÚÂÈÓ¿ ÙˆÓ ÕÏÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ „ËÏÒÓ ‚Ô˘ÓÒÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÙËÚËı› Ë ›‰È· ÎÏÈ̿ΈÛË-‰È·‰Ô¯‹. ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ·¤Ú·. ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË √È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ¤¯Ô˘Ó ΢ڛˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘˜. ‰ÔÌ‹) ¤¯ÂÈ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ·ÏÏ¿ ÂΛӷ Ô˘ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·Ó ÁÚ‹ÁÔÚ·. ÂÓÒ ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÔÈΛÏÏÔ˘Ó ·fi ÌÈÎÚ¤˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÂȘ ̤¯ÚÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ȉÈÔÎÙËۛ˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ηıÂÙÔÔÈË̤Ó˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ.·. ¡· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÂÈÊÔÚ›·. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Î·Ù¿ 0. ∞ÎfiÌË Î·È Ù· ‰¿ÛË ÙˆÓ ÎˆÓÔÊfiÚˆÓ. ÛÙËÓ Í‡Ï¢ÛË ÁÈ· ı¤ÚÌ·ÓÛË ‹ ÁÈ· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¯Ú‹ÛË. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ‰¿ÛË Î·È ÙË ‰·ÛÔÎÔÌ›· ›ӷÈ: ñ ∏ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ‰·ÛÔÎÔÌ›·˜. Ì ÙËÓ ÂȂ‚·›ˆÛË ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ Î·È Ù˘ ‰·ÛÔÎÔÌ›·˜ ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜. ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌˆÓ ¯ˆÚ·ÊÈÒÓ. ·fi ÙȘ ·Ú¿ÎÙȘ ‰ȿ‰Â˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ·ÏÈ΋ ˙ÒÓË. ÁˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ. Δ· ‰¿ÛË Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 42% Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. Ë ∂˘ÚÒË ‹Ù·Ó Î·Ù¿Ê˘ÙË. ˆ˜ ̤ÛÔ˘ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ÛÙȘ ˘ÚηÁȤ˜ Î. ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ‚ÈÒÛÈÌˆÓ ‰·ÛÒÓ Î·È ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÂÙÈΤٷ˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ÛÙ· Û¯ÂÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ·. ÂÓÒ Î·È Ë ‚Ï¿ÛÙËÛË (Ù‡Ô˜. ˆ˜ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛË ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ·ÏÏÔ›ˆÛË Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ Û‡ÓıÂÛ˘ ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ Ì ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÍÂÓÈÎÒÓ ÂȉÒÓ (·fi ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· ‹ ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ Î. ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ‰È¿‚ÚˆÛ˘. ñ ∏ ·‡ÍËÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈο ·Ú·ÁfiÌÂÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Í‡ÏÔ˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ ‰·ÛÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. √ÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ›‰Ë ·˘Ù¿ (. ÛÙËÓ ÂÍÔÌ¿Ï˘ÓÛË ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜. 3. ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜: ΔÔ ‰¿ÛÔ˜ ÂÓ¤Ó¢Û ̇ıÔ˘˜. Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ٷ ÌÂÈÎÙ¿ ‰¿ÛË ÎˆÓÔÊfiÚˆÓ Î·È Ê˘ÏÏÔ‚fiψÓ. ‰ËÏ·‰‹ Ê˘ÏÏÔ‚fiÏ·.3%. ¢È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË: H ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈο ÙË ‚Ï¿ÛÙËÛË Ù˘ Ë›ÚÔ˘.¯. ‹ÈÔÈ Î·È Û¯ÂÙÈο ˘ÁÚÔ› ¯ÂÈÌÒÓ˜). ·ÏÈο ÏÈ‚¿‰È· ÎÙÏ.547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·67 °Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ¶ÚÔ¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÓÔÙÈfiÙÂÚ·. ∏ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ì ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÈ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ‚¤‚·È· Ë ¶ÔÏÈÙ›· ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘. ¶·Ï·ÈfiÙÂÚ· Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙË ı¤ÛË ÂÓfi˜ ‰¿ÛÔ˘˜ Ô˘ ηÈÁfiÙ·Ó Ê‡Ù¢·Ó fi¯È Ù· ÙÔÈο ›‰Ë. Ù· ÔÔ›· ‹Ù·Ó ÍÂÓÈο. ∞fi ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ¤ˆ˜ ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ÙËÓ Ô›ËÛË ˘¿Ú¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‰›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ٷ ‰¿ÛË. 67 . ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ‹ ¯ÒÚˆÓ ·fiıÂÛ˘ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ.¿. ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ˙ˆÓÒÓ. Δ· ‰¿ÛË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ. Ÿˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÈÔ ¿Óˆ. ªÂÙ·‚ÔÏ‹: ΔÔ ‰¿ÛÔ˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. 4. ÚÈÓ ¤ÏıÔ˘Ó ÔÈ ¤ÔÈÎÔÈ ·fi ÙËÓ ∞Û›·. ÛÙËÓ ·ÔÚÚfiÊËÛË ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη. ¶¤Ú· fï˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ. ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ. ™‹ÌÂÚ· Ù· ‰¿ÛË ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÚÔÛÙ·Û›· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó. ˆ˜ ÊÈÏÈÎÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÎÏÈÌ·ÙÈο Ô˘‰¤ÙÂÚˆÓ ËÁÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ñ ∏ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ù˘ ‰·ÛÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜. ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË. Â˘Î¿Ï˘ÙÔ˜) ¤¯Ô˘Ó ÂÂÎÙ·ı› Û ‚¿ÚÔ˜ ·˘Ùfi¯ıÔÓˆÓ ÂȉÒÓ. √ÈÎÔÏÔÁÈο ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û ÔÏ˘¿ÚÈı̘ ˙ÒÓ˜ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘.). ΈÓÔÊfiÚ·. ∏ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ‚Ï¿ÛÙËÛË Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓË ÛÙȘ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ (Ì·ÎÚ‡ ÍËÚfi ηÏÔη›ÚÈ. ıÚ‡ÏÔ˘˜. ̤¯ÚÈ Ô˘ Ù· Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi. ñ ∏ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ‚ÈÒÛÈÌ˘ Î·È ÈÛfiÚÚÔ˘ ‰·ÛÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘. ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ˙ÒˆÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ‰Ôͷۛ˜ Î·È ¤‰ˆÛ ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘. ‚ÔÛÎfiÙÔˆÓ. Δ· Ê˘ÏÏÔ‚fiÏ· ÂÚÓÔ‡Ó ÙË ‰‡ÛÎÔÏË „˘¯Ú‹ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ fiÏ· Ù· ʇÏÏ· ÙÔ˘˜. οÙÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ıÂÙÈÎfi.

‰ÈfiÙÈ ÙÔ ·fiÎÚËÌÓÔ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·ÔÌfiÓˆÛË Î·È ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÂÓ‰ËÌÈÎÒÓ ÂȉÒÓ. www.547_08 68 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·68 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y Ô˘ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο Â›Ó·È ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙ·. ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·˘Ùfi Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ‰ÂÓ ÂËÚ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÂÙÒÓ˜ ηٿ ÙȘ ·ÁÂÙÒ‰ÂȘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜.forests. ·Ô„ÈÏÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ‰¿ÛË. √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›·: ¶ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜. ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË Δ· ‰¿ÛË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi οı ¿ÏÏÔ ¯ÂÚÛ·›Ô ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ·.org/themes/ 2.org/forest/ 3. πÛ·Ó›· Î·È ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· Ë ∞ı‹Ó·). ∂ÈϤÔÓ. ·Ó·„˘¯‹. ‚-™.icp-forests.worldwildlife. Ì ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ¯·ÚÙ›. www. ªÂÛ·›ˆÓ·˜: ı¤ÚÌ·ÓÛË. ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÙÈÎÒÓ ȤÛÂˆÓ Î·È ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜.us/Faculty/HomePages/ ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À μπμ§π√À Δ√À ª∞£∏Δ∏ 1. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À Δ∂Δƒ∞¢π√À ∂ƒ°∞™πø¡ ∂χıÂÚ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ‚¿ÛË ÙÔ Î›ÌÂÓÔ. www. ˆÛÙfiÛÔ Â›Ó·È Ôχ ÊÙˆ¯¿ ˆ˜ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù·. ‰Ôͷۛ˜ ÁÈ· Ù· ‰¿ÛË Î·È ÙȘ ıÂfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ. Á-§. ·-§. www. ıÚ‡ÏÔÈ.org/recent/ 4. ΔÔ Í‡ÏÔ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ú›ıÌËÙ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜. ∫·Ù·Û΢¤˜ Ì ‰·ÛÈο ›‰Ë ‰¤ÓÙÚˆÓ. ¶Ôχ ÈÔ ÏÔ‡ÛÈ· Û ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ· Â›Ó·È Ù· ‰¿ÛË Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ ∂˘ÚÒ˘. ·Ú·ÁˆÁ‹ ¯·ÚÙÈÔ‡.iucn. ™‹ÌÂÚ·: ÂÈÏÔÔÈ›·. . ÙÚÔÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔÈο ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÙÔ›Ô Î·È ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜. ™‹ÌÂÚ· Ù· ‰¿ÛË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËı› ·fi ¿Ô„Ë ¤ÎÙ·Û˘. øÛÙfiÛÔ. www. ̤¯ÚÈ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ. πÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ÙË ‚Ï¿ÛÙËÛË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ 1.org 6.org/ 5. Ô‰‹ÁËÛ·Ó Û ·Ô„›ÏˆÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰·ÛÈÎÒÓ ÂÎÙ¿ÛˆÓ. Ó·˘‹ÁËÛË ÏÔ›ˆÓ. ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó. ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ Ì ٷ ˘¤ÚÔ¯· Á‹ÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· Ì ٷ Á˘ÌÓ¿ ¯ÈÔÓÈṲ̂ӷ ÎÏ·‰È¿. ª·ı‹Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ °ÏÒÛÛ·: ª‡ıÔÈ. √È ÛηӉÈÓ·‚ÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ÂÍ¿ÁÔ˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ͢Ï›·˜ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓ˜ Ì ÔÚıÔÏÔÁÈÎfi ÙÚfiÔ (Ì ·ÎÏÔ˘˜ ÂÚÈÊÔÚ¿˜) Ù· ‰¿ÛË ÙˆÓ ÎˆÓÔÊfiÚˆÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó. π‰È·›ÙÂÚ· ·ÈÛıËÙ‹ fï˜ Á›ÓÂÙ·È Ë ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ Ê˘ÏÏÔ‚fiÏˆÓ ‰·ÛÒÓ: ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË Ì ٷ Ó¤· ʇÏÏ·. Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ηٷÛ΢‹ ÛÈÙÈÒÓ.cc. ‰-§. 2. Δ· ‰¿ÛË Ù˘ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ˙ËÌȤ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ Û˘¯ÓÒÓ ˘ÚηÁÈÒÓ. √È ÌÂÁ¿Ï˜ Ó·˘ÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ó·˘‹ÁËÛ·Ó ÙȘ ·ÚÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘˜ ·Ô„ÈÏÒÓÔÓÙ·˜ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ Ë›ÚÔ˘ (∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ. Ì ÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ·˘Ù‹ Ù˘ η‡Û˘ ÁÈ· ı¤ÚÌ·ÓÛË. Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: ∂›‰Ë Í‡ÏˆÓ Î·È ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜.unep-wcmc. Ù˘ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË Ê˘ÛÈ΋ ·Ó·‰¿ÛˆÛË.va. ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ì ÙÔ ÛÎÔ‡ÚÔ Ê‡Ïψ̷. ΔÔ ‰¿ÛÔ˜ ÛÙËÓ Ô›ËÛË Î·È ÛÙËÓ Â˙ÔÁÚ·Ê›·.jt. ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ. √ ¿ÓıÚˆÔ˜ fï˜ Ì ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ¿ÏÏ·Í ÙÔ ÙÔ›Ô. Ù· ‰¿ÛË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ˙¤ÛÙ·ÈÓ·Ó ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi Ù˘. ·ÊÔ‡. www. ™‹ÌÂÚ· Ù· Ê˘ÛÈο ‰¿ÛË Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Î·È ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· „ËÏ¿ ‚Ô˘Ó¿ Î·È Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÙÌ‹Ì·Ù· ·ÏÈÒÓ ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓˆÓ ‰·ÛÒÓ.

ÓÔÌÈÎÒÓ ‰È·Ù˘ÒÛˆÓ. ̤۷ ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·. øÛÙfiÛÔ.∂. Ó· Âȉ›ÍÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ù· Ù·ÍȉȈÙÈο ÙÔ˘ ¤ÁÁÚ·Ê·. ™‹ÌÂÚ·. ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ ÙÔ˘. ÁˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ.¿. ۯ‰fiÓ ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÒÚ˜. ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚÔÊ›Ï. ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË √È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛ·Á¿ÁÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙȘ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ. ªÂ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Ô Ô‰ËÁfi˜ ÂÚÓ¿ ·fi Ù· Û‡ÓÔÚ· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ-ÌÂÏÒÓ ÂȉÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ·ÏÒ˜ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ∏ ηٷÛ΢‹ ·ÁˆÁÒÓ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙË ƒˆÛ›·. 3. Ù· ÌÈÎÚ¿ ÎÚ¿ÙË.∂. ÁÈ· Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ ‹ ÂÙڤϷÈÔ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘. ∏ ÔÌ·‰ÔÔ›ËÛË Î·Ù¿ ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ (‹ Ê˘ÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜) ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔȯ›· Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ. ÂÌÔÚÈÎÒÓ ·ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ Î. fiˆ˜ ÙË ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó. ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ª·˘ÚÔ‚Ô˘Ó›Ô˘ (ªÔÓÙÂÓ¤ÁÎÚÔ) ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2006.. ÎÂÓÙÚÈ΋ ÎÙÏ. ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· (‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ‹ ÌÔÓ·Ú¯›·). ™Î·Ó‰ÈÓ·‚È΋). ∏ ∂˘ÚÒË Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Û ¤Ó·Ó ÌÈÎÚfi ¯ÒÚÔ (·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ù˘ øηӛ·˜ ‹ Ù˘ μ. ∞Ó Î¿ÔÈÔ˜ ·ÛıÂÓ‹˜ ·fi ÌÈ· Â˘Úˆ·˚΋ ¯ÒÚ· (. ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ ÌÔÚÊÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÔÛ˘ÊÔ‰›Ô˘ ˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·fi ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ (ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÎÚ·ÙÒÓ Û ÌÈÎÚfi ¯ÒÚÔ ÚÔηÏ› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. ÙË Ê˘ÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹. Ô Ô‰ËÁfi˜ ÂÓfi˜ ÊÔÚÙËÁÔ‡ „˘Á›Ԣ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Û ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. π‚ËÚÈ΋. √È ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Û ÌÈ· ÔÈÎÈÏ›· ÏfiÁˆÓ. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÔÏÏÒÓ ¯ˆÚÒÓ Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÙˆÓ ·ÁˆÁÒÓ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ Î·È ÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· Â›Ù¢Í˘ Û˘ÌʈÓÈÒÓ. Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ∂. Ù· ÎÚ¿ÙË Ô˘ Û˘ÓÔÚÂ‡Ô˘Ó Ì ÙË ƒˆÛ›· ÎÙÏ. Î·È ÙÔ˘ √. ÙËÓ EÏÏ¿‰·) ‹ıÂÏ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· Ó· ¿ÂÈ ÛÙÔ Hӈ̤ÓÔ B·Û›ÏÂÈÔ ÁÈ· ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë.¿. ··ÈÙ› ÔχÏÔΘ Î·È ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ı· ‰È¤ÏıÔ˘Ó ÔÈ ·ÁˆÁÔ›. Ë ÔÌ·‰ÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ‰È¿ÊÔÚ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ÂÓÒ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ‚›˙· Û ηÌÈ¿ ¯ÒÚ·-̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂. Ù· ÎÂÓÙÚÔÂ˘Úˆ·˚ο ÎÚ¿ÙË. Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‚›˙· Î·È Ó· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ¿Ú· ÔÏϤ˜ ÒÚ˜. ŒÙÛÈ. ¤ÚÂ ӷ ˘Âڂ› ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜. ™·Ê›˜ ÔÌ·‰ÔÔÈ‹ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙȘ ÙÚÂȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘˜ (μ·ÏηÓÈ΋. 69 . ∞˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· Â›Ó·È Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÓÔËÙÈÎÔ‡˜ ¯¿ÚÙ˜ Î·È Ó· ÌÔÚÔ‡Ó ÓÔÂÚ¿ Ó· ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó ¿Óˆ ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÙË ÛˆÛÙ‹ ¯ÒÚ· ÛÙÔ ÛˆÛÙfi ̤ÚÔ˜. ΔÚ›ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â›Ó·È Ë ‰È¤Ï¢ÛË ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ·ÁˆÁÒÓ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ·Ó Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÎÙÏ. Ÿˆ˜ ›·ÌÂ Î·È ÛÙÔÓ 1Ô ÛÙfi¯Ô. ÁÈ· Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ Óˆ¿ Ï·¯·ÓÈο ÛÙË ¢·Ó›·. 2. ¡· ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó. ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·.∂. Ù· ÓËÛȈÙÈο ÎÚ¿ÙË. ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ. Ì ÔÚfiÛËÌÔ ÙÔ 1989 (ÚÒËÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈΤ˜ ‹ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈΤ˜). °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ¡· ÔÌ·‰ÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ ηٿ ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ (‚fiÚÂÈ·. ™ÙȘ ÔÌ·‰ÔÔÈ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ‰›ÓÔ˘Ì ‚¿ÚÔ˜ ÛÙȘ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ì ‚¿ÛË Ù· ÁˆÌÔÚÊÔÏÔÁÈο Î·È Ù· ÎÏÈÌ·ÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜. ÓfiÙÈ·. ∏ Ù·ÍÈÓfiÌËÛË ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ‰È¿ÊÔÚ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ∂›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÂÈÎfiÓ· ÌÈ·˜ ηٷÙÌË̤Ó˘ Ë›ÚÔ˘. ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ). Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηÏ› Ë ÔχÏÔÎË ÔÏÈÙÈ΋ ηٿÙÌËÛË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘. Ù· ÌÂÛÔÁÂȷο ÎÚ¿ÙË. ŒÓ· ¿ÏÏÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ È·ÙÚÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ı· ¤ÚÂ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· ÔÏÏÒÓ ¯ˆÚÒÓ.¯. ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÛ·¯ı› ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. °È’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÏfiÁÔ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë Â·ÓÂÈÏËÌ̤ÓË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ï¢ÎÔ‡ ¯¿ÚÙË.). Δ· ÎÚ¿ÙË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Â›Ó·È ϤÔÓ 46. ÙÔ Ù·Í›‰È ‰È·ÚΛ Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË.547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·69 °Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ∂¡√Δ∏Δ∞ 3Ë: OÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ E˘ÚÒ˘ ª ∞ £ ∏ ª ∞ 25 ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ‰È·›ÚÂÛË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ªÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: 1. ∞ÌÂÚÈ΋˜). Î·È ¤ÚÂ ӷ ÏËÚÒÛÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿Ï· ÔÛ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ı·Ï„‹ ÙÔ˘. ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi. ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ. ¡· ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó Ù· ÎÚ¿ÙË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È Ó· Ù· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË.∂. Ô ·ÛıÂÓ‹˜ ÚÔÌËı‡ÂÙ·È ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¤ÓÙ˘Ô ·fi ÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î¿ÔÈÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ‰Â ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi fiÛÔ Ô ÔÏ›Ù˘ ÂΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜.∏.

∫‡ÚÈÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ñ ∫·ıȤڈÛË Â˘Úˆ·˚΋˜ Èı·Á¤ÓÂÈ·˜ (ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ‰ÈηÈÒÌ·Ù·.∂. 2. 1-πÛ·Ó›·.) ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ 1951. fiˆ˜ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·fi ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂˘ÚÒË ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1960.). 7-¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·. ∏ ∫ÚÔ·Ù›· Î·È Ë ΔÔ˘ÚΛ· Â›Ó·È ‰‡Ô ¯ÒÚ˜ ÔÈ Ôԛ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂. Ù· ÔÔ›· ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ˆ˜ Û˘ÓfiÏÔ˘ Û ı¤Ì·Ù· ÎÔÈÓÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ÂÌÔÚÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ). ª ∞ £ ∏ ª ∞ 26 ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ªÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: 1. 2.∞.√. 4-πÙ·Ï›·. 2-°·ÏÏ›·. ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ı· ‹Ù·Ó ·ÚfiÛÎÔÙË. .∫. √ ÛÎÔfi˜ Ù˘ Û˘Óı‹Î˘ ‹Ù·Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· ˙ÒÓË ÂχıÂÚÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘. §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ Î·È √ÏÏ·Ó‰›·. Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËΠ·fi ÙÔÓ °¿ÏÏÔ ˘Ô˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ƒÔÌ¤Ú ™Ô˘Ì¿Ó. ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ ÌÈ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ÕÓıڷη Î·È Ã¿Ï˘‚· (∂. ¢ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· Ó¤Ô ÎÚ¿ÙÔ˜ Ô˘ ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· ÎÚ¿ÙË Ô‡Ù ÌÔÚ› Ó· Û˘ÁÎÚÈı› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. ·ÛÙÈο Î·È ÔÏÈÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·). ∏ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÌÈ· ÂχıÂÚË ·ÁÔÚ¿ ¿Óıڷη Î·È ¯¿Ï˘‚·. Û˘ÌÌ·¯›Â˜. Δ· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË Ù˘ ·Ú·¯ˆÚÔ‡Ó Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ ÙÔ˘˜ Û ÎÔÈÓ¿ fiÚÁ·Ó·. ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ °·ÏÏ›·. °ÏÒÛÛ·: °ÏˆÛÛÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË.∂. ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ۠∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË (∂. ηıȤڈÛ ˆ˜ ÎÔÈÓfi ÓfiÌÈÛÌ· ÙÔ Â˘ÚÒ Î·È ÂÓ›Û¯˘Û ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. 6-°ÂÚÌ·Ó›·. ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ··ÚÙ›˙ÂÙ·È (2007) ·fi 27 ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ¯ÒÚ˜. ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ (Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ). 8-πÛÏ·Ó‰›·. ¡· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Î·È Ù· fiÚÁ·Ó· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‰Èη›Ô˘ Î·È Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ™˘Ó¤‚·Ï ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ‰È·‚›ˆÛ˘ ÙˆÓ Ï·ÒÓ Ù˘ ∂. μ¤ÏÁÈÔ. Ì ÂχıÂÚ˜ ÙÈ̤˜ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ¯ˆÚ›˜ ‰·ÛÌÔ‡˜ ‹ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ. ∞ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË: ™¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ (ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜-ÂÌÔÚÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ).).√. fiÔ˘ Ë ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ ·Á·ıÒÓ. ·fi ÙÔ 2007. ŒÙÛÈ ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ÛÙ·‰È·Î‹ ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ∂. ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘.∫.∫. ÂχıÂÚË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·. ÙËÓ ÔÔ›· Û¯ËÌ¿ÙÈÛ·Ó ¤ÍÈ ¯ÒÚ˜-̤ÏË. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ TOY μπμ§π√À Δ√À ª∞£∏Δ∏ ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ μÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ª·ıËÙ‹. ∞fi ÙÔ 1957 Ë ÛÙ·‰È·Î‹ ÂÈÛ‰Ô¯‹ 21 ÂÈϤÔÓ ¯ˆÚÒÓ ¤¯ÂÈ ·˘Í‹ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ-ÌÂÏÒÓ ·fi 6 Û 27. ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ ÂÈ˙ËÙÔ‡Û·Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· Î·È Ó· ÂˆÊÂÏËıÔ‡Ó ·fi Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù¿ Ù˘. ªÂ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È Î·ıÒ˜ Ù· ̤ÏË Ù˘ ÚÒÙ˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÂÈÙ‡Á¯·Ó·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ.√. √ ·Ú¯ÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ‹Ù·Ó Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ù· ÏÔ‡ÛÈ· ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· Ûȉ‹ÚÔ˘ Î·È ¿Óıڷη Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ÛÙÔ ˘¤‰·ÊÔ˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘˜. H Â˘Úˆ·˚΋ ÂÓÔÔ›ËÛË Â›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈÛfi ·ÈÒÓ· ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜. ∂χıÂÚË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À Δ∂Δƒ∞¢π√À ∂ƒ°∞™πø¡ 1. ∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË: ™¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ (fiÏÂÌÔÈ. ¢˘ÙÈ΋ °ÂÚÌ·Ó›·. ∞fi ÙÔ 1993 Ë ∂.Ã. ñ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¯ÒÚÔ˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜. ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ. ª·ı‹Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ πÛÙÔÚ›·: ¶fiÏÂÌÔÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ◊Ù·Ó ÌÈ· ȉ¤·-Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˘ ∑·Ó ªÔÓ¤. 5-μÔ˘ÏÁ·Ú›·. Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓˆı› οو ·fi ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ıÂÛÌÈ΋ ‰ÔÌ‹ ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ΢ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘˜.∂.∫. πÙ·Ï›·.. Ì ÙË ™˘Óı‹ÎË ÙˆÓ ¶·ÚÈÛ›ˆÓ. 3-¡ÔÚ‚ËÁ›·. ΔÔ 1957 Ë ™˘Óı‹ÎË Ù˘ ƒÒÌ˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·. ÂÈÚ‹Ó˘ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¢ËÌÂÚ›·˜. ∂ͤÏÈÍË Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÕÓıڷη Î·È Ã¿Ï˘‚· ‹Ù·Ó Ë ∂˘Úˆ·˚΋ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· (∂. ŸÏ˜ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÎ˘Úˆı› ·fi Ù· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË.547_08 70 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·70 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y ¢È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜.

H ∂ÈÙÚÔ‹ Â›Ó·È Ô ÎÈÓËÙ‹ÚÈÔ˜ ÌÔ¯Ïfi˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ıÂÛÌÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ÙÔ Î·ı¤Ó· ·fi Ù· ÔÔ›· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÏÔ: 1. ·ÔÊ¿ÛÂȘ) Î·È ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ·fi ÙÔ 2000 ˆ˜ ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2004 ‹Ù·Ó Ô Romano Prodi. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÓÔÌÔıÂÙÈ΋˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Î·È ÚÔÙ›ÓÂÈ Ù· ÓÔÌÔıÂÙÈο ΛÌÂÓ· Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂. ηÓÔÓÈÛÌÔ›. ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ (ÂÎϤÁÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ). ‰›ÓÂÈ ÙÔÓ Ú˘ıÌfi Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ Î·È Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. Santer (1995-1999). ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ‰ÈÂıÓ›˜ Û˘Ìʈӛ˜. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. Delors (1985-1989. Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ∂. ø˜ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ·Ú¯‹. Ortoli (1973-1977).∂. Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· 5 ¯ÚfiÓÈ· (2004-2009). Rey (1967-1970). ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È ·fi ¤ÓÙ ıÂÛÌÈο fiÚÁ·Ó·. ∂ÏÂÁÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ (¯ÚËÛÙ‹ Î·È ıÂÌÈÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∂. ∂˘Úˆ·˚΋ ΔÚ¿Â˙· ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ (Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ∂. ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‰Èη›Ô˘. ø˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ÛÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ ¯ÒÚÔ.). ΔÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÒÙÂÚÔ ÔÏÈÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ΔÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. √È Úfi‰ÚÔÈ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ηٿ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈ΋ ÛÂÈÚ¿ Â›Ó·È ÔÈ: Hallstein (1958-1962 Î·È 1962-1967). ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· (·ÚÌfi‰È· ÁÈ· ÙË ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÈÛÔÙÈÌÈ·˜). ΔÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ¿ÌÂÛ· ÂÎÏÂÁ̤ÓÔ fiÚÁ·ÓÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ). ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ (·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ). 3. ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ÙȘ ›Û˜ ¢ηÈڛ˜. √È 751 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ÂÎϤÁÔÓÙ·È Î¿ı ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ·fi „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Î·È ÛÙ· 27 ÎÚ¿ÙË-̤ÏË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙˆÓ 492 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘. ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË). ™ÙȘ 22 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2004 ÙÔÓ Prodi ‰È·‰¤¯ıËÎÂ Ô Jose Manuel Barroso. 5. ¶·- 71 . 3. ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ (Ô‰ËÁ›Â˜. ∂˘Úˆ·˚΋ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ (ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙȘ ÁÓÒ̘ Ù˘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ı¤Ì·Ù·).∂. ÙÔ ÔÔ›Ô ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È Î¿ı ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ô˘ ·ÛΛ ÙËÓ ¶ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ŒÍÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ fiÚÁ·Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ıÂÛÌÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜: 1. ΔÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÈ ÂÓÂÚÁfi ÚfiÏÔ ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ: ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ¯·Ú¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘. Ì ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ). 4. ΔÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ¤¯ÂÈ Â›Û˘ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÂÍÔ˘Û›· Ì ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÚÔÛˆ› Ù· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË. ΔÔ ‰›Î·ÈÔ Î·È Ë ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ ‚¿ÛÂȘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î·È ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÏfiÁÔ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ (¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∫ÔÈÓÔًوÓ) Î·È ÙÔ ∂ÏÂÁÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ. ∂˘Úˆ·›Ô˜ ∂fiÙ˘ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ (·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ). Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ.∂. 5. ™’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. Malfatti (1970-1972). fiˆ˜ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È ·fi ÂÈϤÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ˘ËÚÂۛ˜. 19891993 Î·È 1993 ̤¯ÚÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 1995). ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÎÚ·ÙÒÓ Î·È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ 27 ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î·È Û˘Ó¤Ú¯ÂÙ·È Î·Ù¿ ηÓfiÓ· ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ ÂÍ¿ÌËÓÔ. ∂ÈÙÚÔ‹ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ (ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙȘ ÁÓÒ̘ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Î·È ÙÔÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋. ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜). ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ (Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ‰Èη›Ô˘).∂. ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÙËÓ ÂχıÂÚË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. 6. ÎÔÈÓfi ÓfiÌÈÛÌ·. 4. ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ˘Âڷ̇ÓÂÙ·È ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ. ÂÂȉ‹ Û ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ·fi ÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÀÔ˘ÚÁÒÓ. ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ (ÎÈÓËÙ‹ÚÈ· ‰‡Ó·ÌË Î·È ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ). Jenkins (1977-1981). ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ··Û¯fiÏËÛ˘.∂. 2. Mansholt (1972-1973). ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÂÎϤÁÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘.). Thorn (1981-1985). ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ·Á·ıÒÓ. ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË.547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·71 °Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY ñ BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ¶ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔfi‰Ô˘ (ÂÓÈ·›· ·ÁÔÚ¿. ∂˘Úˆ·›Ô˜ ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜ (·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÂÚÈÙÒÛÂȘ ηÎÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ·fi ıÂÛÌÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ‹ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ∂. √ Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi Ù· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË Ì ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘. ñ ∂‰Ú·›ˆÛË ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ (ÎÔÈÓ‹ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. 2.

Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ ÌÂÚÈÌÓ¿ ÁÈ· ÙËÓ Ù‹ÚËÛË Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ. (™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ŒÓˆÛ˘).∂. ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ.∂. ™ÙË Û‡ÓıÂÛ‹ Ù˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ.547_08 72 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·72 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y Ú¿ÏÏËÏ·. ∏ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È ‰È·‰Ô¯Èο ·fi οı ÎÚ¿ÙÔ˜-̤ÏÔ˜ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ. °ÂˆÚÁ›·˜. √È ŒÏÏËÓ˜ Â›ÙÚÔÔÈ Î·Ù¿ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÍ‹˜: °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫ÔÓÙÔÁÂÒÚÁ˘ (19811985: ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î·È ·ÏÈ›·). . ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ·ÏÏ¿ fi¯È ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ‹ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi Ô˘ Â›Ó·È ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û˘˙ËÙÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÀÔ˘ÚÁÒÓ (. °È¿Ó˘ ¶·Ï·ÈÔÎÚ·ÛÛ¿˜ (1993 ̤¯ÚÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 1995: ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ). ÂÌfiÚˆÓ. ηٿ ηÓfiÓ·. ∂›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ Ë ‰È·‚ԇϢÛË Ì·˙› Ù˘ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. °ÚËÁfiÚÈÔ˜ μ¿ÚÊ˘ (1985-1989: Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ¢È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ Δ·Ì›ˆÓ). ∞fi ÙËÓ 1 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2007. ∏ ŒÓˆÛË ‰È·ı¤ÙÂÈ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. Ô ∂˘Úˆ·›Ô˜ ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜ Â›Ó·È ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È Ó· ÂÚÂ˘Ó¿ ηٷÁÁÂϛ˜ ÔÏÈÙÒÓ. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·Ô˘ÙÛ‹˜ (1995-1999: ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ). ∑ËÙÂ›Ù·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο Ë ÁÓÒÌË Ù˘ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. ∂Î ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ Ù˘ ÂÔ̤ӈ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ (√. ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÂÂÓ‰˘ÙÈο ¤ÚÁ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ÈÛfiÚÚÔË ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ŒÓˆÛ˘. ∂›Û˘. ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙË ¯ÚËÛÙ‹ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. ηıÒ˜ Î·È Ù· ‚·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ˆ˜ ıÂÛÌÈÎÔ‡ ÌÔÚÊÒÌ·ÙÔ˜. ÂχıÂÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Î·È ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ). Δ¤ÏÔ˜. ∂›Ó·È ·ÚÌfi‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ ÙȘ Ôԛ˜ ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË. ÙÔ˘ ¢ÚÒ.. ∞fi ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2004 Ô ŒÏÏËÓ·˜ Â›ÙÚÔÔ˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ ¢‹Ì·˜ ‰È·Ù¤ÏÂÛ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ.∂. ÂÓÒ ·fi 22 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2004 Â›Ó·È ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ΔÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ Ù‹ÚËÛË Î·È ÙËÓ ÂÓÈ·›· ÂÚÌËÓ›· ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘.. Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 27 ̤ÏË. ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ™ÙËÓ 1Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ Ë ÌÂϤÙË ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ì¤Û· ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ‰›ÓÂÈ ÛÙ· ·È‰È¿ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ù˘ ∂. Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜.). Ë ÂίÒÚËÛË Ì¤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó ÔÈ ÎÔÈÓÔ› ÛÙfi¯ÔÈ Î·È Ë Ï‹„Ë ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ì ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ. ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙȘ ·fi„ÂȘ Î·È Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ (ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ. ÌÂÙ·ÊÔÚ¤ˆÓ. ECOFIN). Δ· 27 ÎÚ¿ÙË-̤ÏË ·ÔÛÙ¤ÏÏÔ˘Ó ¤Ó·Ó ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ. ¤Ó· ÁÈ· οı ÎÚ¿ÙÔ˜..∂. Î·È ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ó· Â·ÏËı‡ÂÈ ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Ù˘ ŒÓˆÛ˘. fiˆ˜ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Î·È Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ΔÚ¿Â˙· ∂ÂÓ‰‡ÛˆÓ. Δ· ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È Ù· ·È‰È¿ Â›Ó·È ÙÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÔÏ›ÙÂ˘Ì· οı ¯ÒÚ·˜Ì¤ÏÔ˘˜. ÙËÓ ÔÔ›· ı· ‹Ù·Ó ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ó· ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È. ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ¯·Ú¿ÛÛÂÈ Î·È ı¤ÙÂÈ Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Á¯¤ÂÙ·È Ì ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ÁˆÚÁÒÓ. ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Î·È ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ηÙÔÈΛ ‹ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ¤‰Ú· Û ¯ÒÚ· Ù˘ ŒÓˆÛ˘. μ¿Ûˆ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ (1989-1993: ··Û¯fiÏËÛË Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ). ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi 317 Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜.∂.∂. ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ. Î·È Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈο fiÚÁ·Ó·. Ì ¤‰Ú· ÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ. Ô˘ Â›Ó·È Ë Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ¤ÓÙ·ÍË ‰¤Î· ¯ˆÚÒÓ ÙÔ 2004. fiˆ˜ Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Î·È Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ. ªÂ ÙËÓ 3Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. √ ∂˘Úˆ·›Ô˜ ∂fiÙ˘ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ fiÙÈ Ù· fiÚÁ·Ó· ‹ ÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Ù˘ ∂. Ù· ÎÔÈÓÔÙÈο fiÚÁ·Ó·.¯.¡. ™ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙˆÓ ÀÔ˘ÚÁÒÓ Ù˘ ∂.∂. ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ (2000-2004: ··Û¯fiÏËÛË Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ). ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ È‰ÈÒÙ˜. ÀÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È Â›Û˘ ¤Ó· ͯˆÚÈÛÙfi ÁÂÁÔÓfi˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂.ÌÂÏÒÓ. ∂›Ó·È ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜. Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙Ô˘Ó ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚfiÏÔ. ∏ 2Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·ÊÔÚ¿ ÙË ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· ¤ÓÙ·Í˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÛÙËÓ ∂. ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ∂. Û¤‚ÔÓÙ·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎfiÙËÙ· ηٿ ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ‰Â‰Ô̤ӈÓ.. ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ΔÚ¿Â˙· ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ΔÔ ∂ÏÂÁÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ È‰Ú‡ıËΠÙÔ 1977. Î·È ÂϤÁ¯ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÓfiÌÈÛÌ·.

∏ ·¿ÓÙËÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ 3Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘.¿. commissionÌbarroso/indexÌel.htm http://europa. Á.eu. ÔÈ ‰È·ÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ. /dimas/indexÌel. øÛÙfiÛÔ. H ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ Â˘Ú˘˙ˆÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ.int/hellas/3inbrief/3. Á.¿. Ë Â¿ÚÎÂÈ· ·Á·ıÒÓ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ̤ۈ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ. Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ¤¯ÂÈ ·˘Í‹ÛÂÈ Î·Ù·ÎfiÚ˘Ê· ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘. ∏ ·¿ÓÙËÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ μÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ª·ıËÙ‹. 2. ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ì ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜. ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Û fiÏÔ˘˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ·˘Ùfi ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÂÚÁ·Ï›Ô.547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·73 °Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ¢È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË: √È ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. OÈ ˘ËÚÂۛ˜ ·˘Ù¤˜ ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ‰¤¯ÔÓÙ·È ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ Î·È Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ·ÛÎÔ‡Ó Â›‰Ú·ÛË ÛÙȘ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜. Ù· ‹ıË Î·È ÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ Ù˘. ÃÚ‹ÛÈ̘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ http://europa. ∫‡ÚÔ˜. ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È. Â›Ó·È Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜.2politics.int/. ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹.E.. ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ù¢ÁÌ· Â›Ó·È Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÂÈÚ‹Ó˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ E˘ÚÒ˘ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 50 Û˘Ó¯‹ ¯ÚfiÓÈ·. ÿÛˆ˜. ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi..eu.htm http://europa.. ‚. ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜: ŒÓ· ·fi Ù· ÛÙÔȯ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Â›Ó·È Ô ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ οı ¯ÒÚ·˜ ̤ۈ Ù˘ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘ Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È Ì ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘. ‚. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À Δ∂Δƒ∞¢π√À ∂ƒ°∞™πø¡ ·. Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜. ∞ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ.int/comm/. Ë Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À μπμ§π√À Δ√À ª∞£∏Δ∏ 1. N· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ E˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘.htm ª ∞ £ ∏ ª ∞ 27 ∏ ÛËÌ·Û›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ªÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: 1. ∞ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË: ∫·ıÒ˜ ηÌÈ¿ ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ·Ú¿ÁÂÈ fiÛ· ·Á·ı¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È.eu. ÂÂȉ‹ Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. H E˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÛÙËÓ ˘ÂÚÂÓÙËÎÔÓÙ·ÂÙ‹ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· Û ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔÌ›˜. H ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Î·Ï‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÚÔʛ̈Ó.. Ë ÁˆÚÁ›·. ÂÓÒ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ÂÍ¿ÁÂÈ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ÚÔ˜ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ Ù· ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË. ‰. ·˘Ùfi Ô˘ Â›Û˘ ÂӉȷʤÚÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ E. Ë ·ÚÂÌfi‰ÈÛË ÙˆÓ ÂÓ·ÚÌÔÓÈÛÌ¤ÓˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ·fi ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó ÙË ‰ÂÛfi˙Ô˘Û· ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î. ·. Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù˘ ˘Á›·˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ. 73 . ªÂÙ·‚ÔÏ‹: ∏ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Ô‰ËÁ› Û (ÁÚ‹ÁÔÚË ‹ ·ÚÁ‹) ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÔÏÏÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ οı ¯ÒÚ·˜. ÕÏÏÔÈ Â›Û˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ÙÔÌ›˜ Â›Ó·È Ë ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Î·È Ù·ÍȉÈÒÓ (ÌÂٷΛÓËÛË ·fi ¯ÒÚ· Û ¯ÒÚ· ¯ˆÚ›˜ ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ). ‰. ª¿·ÛÙÚȯÙ. Ë ÚÔÒıËÛË Ù˘ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ̤ۈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÂÌÔÚ›· ÊÚÔ‡ÙˆÓ Î·È Ï·¯·ÓÈÎÒÓ. ª·ı‹Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ πÛÙÔÚ›·: √È ÈÛÙÔÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. fiˆ˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›·. Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ï·ÒÓ Ù˘. Â›Ó·È ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ E˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ¿„ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜. Ù· ÔÏÈÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Î. Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜. ¡·È. ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· οı ¯ÒÚ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi Ù˘ ÚÔÊ›Ï. ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ÁÈ· ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜. ¤¯ÔÓÙ·˜ ·ÓÔÈÎÙ¿ Û‡ÓÔÚ· ÁÈ· ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ·ÓıÚÒÔ˘˜. Ë Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜. ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹.

°È· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÛÙfi¯Ô ·˘Ùfi ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÂÈÛΤ„ÂȘ Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜. ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ÂÈ·ڈÛ ÙËÓ ¶Ú¿ÍË ¶ÚÔÛ¯ÒÚËÛ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙȘ 28 πÔ˘Ó›Ô˘ 1979.¶. ˆ˜ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡. ΢ڛˆ˜ ̤ۈ Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ fiÚˆÓ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ¯¿ÛÌ·ÙÔ˜ (Û‡ÁÎÏÈÛË) ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ «ÚÒÙ˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜» (fiˆ˜ Ë °ÂÚÌ·Ó›·.∂. ‰ÈfiÙÈ: ñ £ÂÒÚËÛ ÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ˆ˜ ÙÔ ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÛÙ·ıÂÚÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi Ù˘ Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜. ‚ÂÏÙÈÒıËΠÛËÌ·ÓÙÈο. ™˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Â›Û˘ ÛÙËÓ Â‰Ú·›ˆÛË Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Û ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ¡· ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÙË ı¤ÛË Î·È ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Âӈ̤Ó˘ ∂˘ÚÒ˘. ñ £ÂÒÚËÛ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ˆ˜ ÈÛ¯˘Úfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ô˘ ı· Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ Û¯ÂÙÈο ¯ÒÚ·. ¿ÏÏ·Í ÔÏÏ¿ ‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. . Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ ÓfiÌÈÛÌ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.∞. ΔÔ Î·Ù¿ ÎÂÊ·Ï‹Ó ∞. Ù˘ E. ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ÈÛÙÔÚÈÎfi Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ Ì ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ΔÔ˘ÚΛ·. Ë °·ÏÏ›· Î. Â›Ó·È ıÂÛÌÈο ‚¤‚·ÈË Î·È Î·ÙÔ¯˘ÚˆÌ¤ÓË. ñ ∂ȉ›ˆÎ Â›Û˘ ÙË ¯·Ï¿ÚˆÛË Ù˘ ¤ÓÙÔÓ˘ ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ Ô˘ ›¯Â ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈο ·fi ÙȘ ∏. ηıÒ˜ Î·È Ù˘ «‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈ΋˜ Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘».. ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘ÌʈÓÔ‡Û ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜. ŒÙÛÈ. Û˘Óԉ‡ÙËΠ·fi ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¢ÚÒ ˆ˜ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜. 2.∂.. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì·˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË. ∂›Û˘.∂.) Î·È ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· Â›‰· (¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·.¡. ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ Ë ı¤ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ‰È·ÚÎÒ˜ ÂȉÂÈÓÒÓÂÙ·È.. ∂ÏÏ¿‰· Î. ∏ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙËÓ √. ∏ ∂ÏÏ¿‰·.E.∂. √ ̤ÛÔ˜ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÌÈÛıfi˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ 70% ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ Ù˘ ∂. Î·È ÛÙ·‰È·Î¿ Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹. Ì ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¢ÚÒ. ∏ ∂ÏÏ¿‰· Â¤ÏÂÍ ·fi ÓˆÚ›˜ Ó· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË.) ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2002. ·ÏÏ¿ Ë Î‡ÚÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ Â›Ó·È Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Û‡ÁÎÏÈÛË Ì ÙËÓ ∂.). ·ÚÎÂÙ¿ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi ÙËÓ πÛ·Ó›· Î·È ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·. ÎÈ ¤ÙÛÈ ÙÔ 1979 ˘ÔÁÚ¿ÊËÎÂ Ë ™˘Óı‹ÎË ¶ÚÔÛ¯ÒÚËÛ‹˜ Ì·˜. ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ ¤Ó·˘ÛÌ· ÁÈ· ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÈÛfiÙÈÌ˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Á›ÁÓÂÛı·È. ∏ ÂÈı˘Ì›· ·˘Ù‹ ·˘Í‹ıËΠ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ (1974) Î·È ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘. ÂÓÒ ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ŒÓˆÛË (√.∂. ñ ∂Èı˘ÌÔ‡ÛÂ.E. Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹ ̤ۈ ÙˆÓ ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ¤Á΢ÚË ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó.∂. ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÙÔ ÊÙ¿ÛÂÈ ·ÎfiÌË.√.E. ÚÔ˜ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰ÂÓ ÂÍ¿ÏÂÈ„Â ·ÎfiÌË ÙÔ ¯¿ÛÌ·. Â›Ó·È Î·Ù¿ Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Ì·˜ ÚÔ˜ ÙȘ ¯ÒÚ˜ ·˘Ù¤˜. Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì·˜ ÛÙËÓ ∂. Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜ ηٿ ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÎÏÔÁÒÓ. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ¤Ó·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÏÈÙÒÓ Ó· ÂÈÛÎÂÊı› Î·È Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ E.547_08 74 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·74 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y M ÂȉÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È KÔÈÓÔÙÈΤ˜ O‰ËÁ›Â˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÁÓÒÛË ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó.. ∏ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÛÙËÓ ∂. ·ÊÔ‡ Ô fiÁÎÔ˜ Î·È Ë ·Í›· ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ Ì·˜ ·fi ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂.∂. Û ÌÈ· ÏÂÈ¿‰· ÙÔ̤ˆÓ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˙ˆ‹˜. Â›Ó·È ÔÈ Ôϛ٘ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ Ó· ÓÈÒıÔ˘Ó ˆ˜ Ôϛ٘ Ù˘ ›‰È·˜ ·ÙÚ›‰·˜. ∏ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ (ÙÔ˘ ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ˘) Ì›ˆÛ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔÓ ÚÔı¿Ï·ÌÔ Ù˘ ∂. Ë ÔÔ›· ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó ˆ˜ Ë Ì›˙ˆÓ ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ Î·È Î·Ù¿ÏË„Ë Ì¤ÚÔ˘˜ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ (πÔ‡ÏÈÔ˜ 1974). ∏ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ˆÊÂÏËı› ·ÚÎÂÙ¿ ·fi ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙËÓ ∂.∂. ª¿ÏÈÛÙ·. ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ë ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ¤ÁÈÓ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ (∂.∂. ÂÈ˙ËÙÔ‡Û ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ Ù˘ Û ¤Ó·Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Ô˘ ı· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ù˘ ¢ËÌÂÚ›· Î·È ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.E.∫. ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ Ë ÛÙÚÔÊ‹ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÂÈÊfiÚÔ ·Ó¿Ù˘ÍË. EΛÓÔ Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÈ Ôχ ÙËÓ E.¡. ȉȷ›ÙÂÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·. ∏ ÂÈÛÚÔ‹ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ·fi ÙËÓ ∂.∂. ¤ÁÈÓ ÂıÓÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜.) ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 1979 Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ¶Ú¿Í˘ ¶ÚÔÛ¯ÒÚËÛ˘ (ÛÙÔ ∑¿ÂÈÔ ª¤Á·ÚÔ). Ó· ¤¯Ô˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ¤ÚÁ· Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘˜. Û ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ‰Ú·¯Ì‹˜. Δ· ªÂÛÔÁÂȷο √ÏÔÎÏËڈ̤ӷ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ∫ÔÈÓÔÙÈο ¶Ï·›ÛÈ· ™Ù‹ÚÈ͢ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ·Ó ÌÈ· ÏÂÈ¿‰· ¤ÚÁˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. Ó· Â›Ó·È «·ÚÔ‡Û·» Î·È Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÂÓÔÔ›ËÛË Î·È ÙÔ ÚfiÙ˘Ô Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ñ ∂ȉ›ˆÎ ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ Î·È Ù˘ ı¤Û˘ Ù˘ ÛÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Î·È ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ Û‡ÛÙËÌ·. Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÙ·ı›. ηıÒ˜ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ E. Û˘ÁÎÚÈÓfiÌÂÓÔ˜ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰‡Ó·ÌË. ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.¶.∂. ˆ˜ Â˘Úˆ·˚΋ ¯ÒÚ·.¿. ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ˘‹Ú¯·Ó Î·È ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ.¿.

·ÏÏ¿ Á›ÓÂÙ·È ‰È·Ú΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘Û‹ ÙÔ˘˜. ÓÂ˘Ì·ÙÈο Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈο ¤ÚÁ·. Ë ÔÔ›· Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ (Î·È ‰ÂÓ ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿) ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Èı·Á¤ÓÂÈ·. ªÂ Ù· ̤۷ ·˘Ù¿ Ë ∂. ªÂÙ¿ ÙÔÓ μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ Ë Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ ÙˆÓ H. Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ·ÈÛı‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ Ï·ÒÓ fiÙÈ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ›‰È· ÎÔÈÓfiÙËÙ· ·ÏÏ¿ Ì Û‚·ÛÌfi ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÔÏ˘ÌÔÚÊ›·. ÂÓÒ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÌÈ· ¿ÏÏË fiÏË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ˆ˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·. ∂›Û˘. √ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ÌÔÏÔÓfiÙÈ Â›Ó·È ·Ú¯·›· ÁÏÒÛÛ· Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ë ÁÏÒÛÛ· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜. ¢È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË: √ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ οı ¯ÒÚ·˜ ‰¤¯ÂÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ ÂȉڿÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ÂÚ›Á˘ÚÔ. ∂ÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙȘ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ·Í›Â˜ Ô˘ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ Î·È ÛÙȘ Ôԛ˜ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ë Â˘Úˆ·˚΋ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË. ∏ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ¤¯ÂÈ Î·È ÌÈ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË. Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› ·ÏËıÈÓfi ÏÔ‡ÙÔ Ù˘ ŒÓˆÛ˘. ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ‹ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰È·ÈÚ¤ÛÂȘ. ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÚfiÏÔ Ù˘ ∂. Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙË ‰È¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ. ¤ıÈÌ·. ÙȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Ó Î·È ÂÌÏÔ˘Ù›˙Ô˘Ó Î¿ı ÔÏÈÙÈÛÌfi. ∏ ¯ÒÚ· Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â›‰Ú·ÛË ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ∏. ΔÔ ÛÏfiÁÎ·Ó Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ «∂ӈ̤ÓË ÛÙËÓ ÔÏ˘ÌÔÚÊ›·» ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ȉ¤· Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ı¤Û˘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘. ∂Ú›È· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÌfiÓÔ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·ÏÏ¿ fiÏˆÓ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ. ÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. ∞ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË: Δ· ÔÏÈÙÈÛÙÈο ·Á·ı¿ ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ· ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÏÏËÏÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ.∂. ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. √ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Â›Ó·È Î¿ı ÔÏ›Ù˘ Ó· ÌÈÏ¿ ‰‡Ô ·ÎfiÌË Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÁÏÒÛÛ˜ ¤Ú·Ó Ù˘ ÌËÙÚÈ΋˜ ÙÔ˘.. ·ÊÔ‡ ˆı› Û ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Ë ∂. ÛÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Û ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙËÓ ·ÌÔÈ‚·›· ηٷÓfiËÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Ï·ÒÓ. Ù· ηÏÏÈÙ¯ÓÈο. T¤ÏÔ˜. Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·. ΔÔ «Â˘Úˆ·˚Îfi ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ» Û¤‚ÂÙ·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË Î¿ı Ϸԇ. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙË ‰È΋ Ì·˜ ÁÏÒÛÛ·. ÔÈ Ôԛ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. Ë ÔÔ›·. ıÂÌÂÏÈÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÎÏËÎÙÈ΋ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ. ›Ù ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË Â›Ù ·fi ¿ÏϘ Ë›ÚÔ˘˜.∂.∂. Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ Î·È ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈΤ˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ ·Í›Â˜. Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·. ™ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ·˘Ù‹ Ë ∂˘ÚÒË ¤¯ÂÈ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÔÏÈÙÈÛÌfi. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Â›Ó·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· Î·È Ô Û‚·ÛÌfi˜ Ù˘ ÁψÛÛÈ΋˜ ÔÏ˘ÌÔÚÊ›·˜. ∂›Û˘. ·Ú·‰fiÛÂȘ. ªÂ ÙË 2Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏ˘ı› fiÏ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙËÓ ∂. ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ Ë›ÚÔ˘ Ì·˜ ·ÏÏËÏÔÂËÚ¿ÛÙËÎ·Ó Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜ Î·È ‰È·ÌfiÚÊˆÛ·Ó ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈηÏÂÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÔÏÈÙÈÛÌÔ› Ù˘ ŒÓˆÛ˘. ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË fï˜ ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ «ÎÏ·Ì» ¯ˆÚÒÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡.∞. √È ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ù˘ ∂.∂. 75 . ̤۷ ·fi ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ·ÏÏ¿ ÚÔˆı› Î·È ÙȘ ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜. ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙË ‰È¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ·ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ. ηıÒ˜ Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘ ÛÙÔȯ›· (ÁÏÒÛÛ·.∞. ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ Î·È ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ¤¯Ô˘Ó ÂÈ‚¿ÏÂÈ Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Í›Â˜.∂ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ï·ÒÓ.∂. ÀÂÚ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜. ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ™ÙËÓ 1Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù· ·È‰È¿ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È. ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ‹ ÊÈÏÔÛÔÊÈο Ú‡̷ٷ.547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·75 °Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY 3. ÛÙË ‰È·Î›ÓËÛË ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ.¶. ·Ú·ÁˆÁ‹ ·Á·ıÒÓ Î·È ÚÔ˚fiÓÙˆÓ.. ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·È Â›Û˘ ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜: ÎÙ›ÚÈ·. ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ∂. ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ªÂ ÙË ™˘Óı‹ÎË Ù˘ ƒÒÌ˘ ıÂÛ›ÛÙËÎÂ Ë «Â˘Úˆ·˚΋ Èı·Á¤ÓÂÈ·». ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· ¯Ú‹Û˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ Â›ÛËÌˆÓ ÁψÛÛÒÓ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ Î·È ·ÔÊ˘Á‹˜ Ù˘ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ Ì›·˜ Î·È ÌfiÓÔ ÁÏÒÛÛ·˜. ·È‰Â›·) ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·Î·Ù¿·˘ÛÙ·. ∂›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ‹ Û ÔÏÈÙÈÛÙÈο Ú‡̷ٷ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÚ›Ù˜ ¯ÒÚ˜.¶. ªÂÙ·‚ÔÏ‹: √ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÚÔ˚fiÓ Ô˘ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜. ∞fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Â›Ó·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ ÙˆÓ Ï·ÒÓ Ù˘. √ ıÂÛÌfi˜ Ù˘ «¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘» ‹Ù·Ó ÌÈ· ȉ¤· Ù˘ ªÂϛӷ˜ ªÂÚÎÔ‡ÚË Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ë ÚÒÙË ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ‹Ù·Ó Ë ∞ı‹Ó·. ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜. ÌÈÏÈ¤Ù·È ·fi ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÔÌ¿‰· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡. N· ηٷÓÔÔ‡Ó ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ·Ô‰Ô¯‹˜ Î·È ÙÔ˘ Û‚·ÛÌÔ‡ Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Ï·ÒÓ Ù˘ Âӈ̤Ó˘ ∂˘ÚÒ˘.

europa. ·-§.eu/parliament/public. ∏›ÚÔ˘.547_08 76 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·76 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y ª·ı‹Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ πÛÙÔÚ›·: ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ÙÔ ı¤·ÙÚÔ. ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. ª ∞ £ ∏ ª ∞ 28 ∏ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ‰È·›ÚÂÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ªÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: 1.eu/publications/ (http://europa.htm http://europa. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À μπμ§π√À Δ√À ª∞£∏Δ∏ 1. ∏ ÙÚ›ÙË Î·ÙËÁÔÚ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ.int/. ∏ ÈÂÚ·Ú¯›· ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ‚·ıÌ›‰Â˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜ (·fi οو ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ): ÎÔÈ- .eu.. /dimas/indexÌel. Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ Î·È ÙÔ˘ ¡fiÙÈÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘. ∏ ÚÒÙË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ ∞ÙÙÈ΋˜. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÚÈʤÚÂȘ Â›Ó·È Ë ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›·-£Ú¿ÎË. ÙÔ Îϛ̷ Î·È ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ οı ÂÚÈÔ¯‹˜. ÒÛÙ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· οÓÔ˘Ó Û˘ÁÎÚ›ÛÂȘ Î·È Ó· ‰›ÓÔ˘Ó Èı·Ó¤˜ ÂÚÌËÓ›˜ Ì ‚¿ÛË fiÛ· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ. Ù· πfiÓÈ· ¡ËÛÈ¿ Î·È Ë ™ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰·. ∂χıÂÚË ·¿ÓÙËÛË. ÃÚ‹ÛÈ̘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ http://www. Ë £ÂÛÛ·Ï›·.gr/european-union/ http://ec.htm http://www. Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘). ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À Δ∂Δƒ∞¢π√À ∂ƒ°∞™πø¡ 1. ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È ‰‡Ô ÓËÛȈÙÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ.eu. ÙË ÁÏ˘ÙÈ΋. √È ÂÚÈʤÚÂȘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ·Ú·ÈÔηÙÔÈÎË̤Ó˜ ‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÔÚÂÈÓ‹ Ú·¯ÔÎÔηÏÈ¿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó fiϘ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ Ì ‚Ú·‰‡ÙÂÚÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. ™ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ·Ú·Ù›ıÂÙ·È ›Ó·Î·˜ Ì ‰È¿ÊÔÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ. Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: ∏ Û¯¤ÛË Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜-ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ë ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. ıˆÚ› ÙȘ ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÏÔ‡ÙÔ Î·È ‰‡Ó·Ì‹ Ù˘.. commissionÌbarroso/indexÌel.eu. ‚. ¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ £¤Ì·: «∫ÔÈÓ¿ ÔÏÈÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ».. ‰-™.int/comm/. ÔÏÈÙÈο. ∏ ¯ÒÚ· ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Û 13 ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ. AÈÛıËÙÈ΋ AÁˆÁ‹: ™ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋.eu.parliament. ¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ηıÔÚÈÛÌÔ‡ (Ê˘ÛÈο.int/hellas/3inbrief/3. ÔÈ Ôԛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÎÚÈıÔ‡Ó Û ÙÚÂȘ ηÙËÁÔڛ˜.¶. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ ¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜. ∏ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ¯ÒÚ· Ì ¤ÓÙÔÓË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ÔÏ˘ÌÔÚÊ›· Î·È Û˘ÓÂÒ˜ Â›Ó·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ Ë ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Ù˘ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÓÔÌÔÈÔÁ¤ÓÂÈ·.∂. ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ Ë ∂˘ÚÒË ‹Ù·Ó Î·È Â›Ó·È ËÁ¤Ùȉ· ‰‡Ó·ÌË ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡.europarl. ‚-§. ∂χıÂÚË ·¿ÓÙËÛË. ÛÙË ¯ÒÚ·. ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÎÙÏ.do?language=el http://europa. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÚÈʤÚÂȘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Ì ÈηÓÔÔÈËÙÈÎÔ‡˜ ‹ Û¯ÂÙÈο Ù·¯Â›˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Î·Ù¿ ÎÂÊ·Ï‹Ó ∞. ‚. Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÂӉȿÌÂÛÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ (ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ 62% ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ηٿ ÎÂÊ·Ï‹Ó ∞. 2.htm http://europa.¶. Û¯ÂÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ μÈ‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ª·ıËÙ‹. μÏ.2politics.). ∂Âȉ‹ Ë ∂.∂.int/comm/culture/). ¢˘ÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜.europa.∂. ¡· ·Ó·Î·ÏÔ‡Ó ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘˜ ÁÓÒÛÂȘ ·fi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ù¿ÍÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÈÂÚ·Ú¯›· ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ‚·ıÌ›‰ˆÓ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Ó· ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È μfiÚÂÈÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘. ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ (·Ï·È¿ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓË). ·. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Â›Ù¢Í˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜. 2.. Á-™. 2. ·.

ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. ∏ ·Ó·ÏÔÁ›· Ù˘ ËÏÈÎȷ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ 65-79 ÂÙÒÓ ·˘Í‹ıËΠ·fi 10. ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË √È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‰È·›ÚÂÛ˘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Û ÂÚÈʤÚÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚Ô‹ıËÛË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. ΔÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÛÙÔÓ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi ÌÂÈÒÓÂÙ·È. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ 4 ¯ÒÚ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ 57% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ 40 ÂÙÒÓ Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ (¯ˆÚ›˜ ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· Î·È ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·) ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› ·fi 376 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 1960 Û ۯ‰fiÓ 457 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙÔ 2004. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔÈ-ËÂÈÚˆÙÈÎÔ› ÓÔÌÔ›. Â·Ú¯›·. ‰‹ÌÔ˜. ªÂٷ͇ ÙÔ˘ 1960 Î·È ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÌÈÛÔ‡ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1980 Ë ÂÙ‹ÛÈ· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÌÂÈÒıËΠÔχ. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 4 ¯ÚfiÓÈ· Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ 1.9% ÙÔ 1993 Û 12. ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ¶ÚÒÙÔ˘ μ·ıÌÔ‡. ‚-§. √È ÂÚÈʤÚÂȘ ·˘Ù¤˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÊÙˆ¯fiÙÂÚ˜ fiÏ˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ∏ ª·Î‰ÔÓ›· ¯ˆÚ›ÛÙËΠ۠ÙÚÂȘ ÂÚÈʤÚÂȘ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÁˆÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ΢ڛˆ˜.¶.7%. ÎÔÈÓfiÙËÙ· Î·È ‰‹ÌÔ˜. ÂÎÙfi˜ ÂÏ·¯›ÛÙˆÓ. Á-§.4 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·Ó¿ ¤ÙÔ˜. ·-™. ª·ı‹Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ πÛÙÔÚ›·: √ ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜ Î·È Ô Ó¤Ô˜ «∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜». ÂÓÒ ÙÔ 1993 ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÙÔ 18. ¢È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË: ™¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ ÓÔÌÒÓ (·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜).5% ÙÔ 2004. ÂÓÒ ÔÈ ¤·Ú¯ÔÈ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙˆÓ ÓÔÌ·Ú¯ÈÒÓ.∂. ΢ڛˆ˜ ¯¿ÚË ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ηı·Ú‹˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ (›ÛÔ‰Ô˜ Ó¤ˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË). ÂÓÒ Ë Â·Ú¯›·. ∞ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË: ∞ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË ÌÂٷ͇ ÓÔÌÒÓ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ.∂.8 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·Ó¿ ¤ÙÔ˜. EÓ‰ÂÈÎÙÈο. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À μπμ§π√À Δ√À ª∞£∏Δ∏ 1. μÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ª·ıËÙ‹.5% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙË °·ÏÏ›·. μÏ. ÂÚÈʤÚÂÈ·. ‰-§. ˘¿Ú¯ÂÈ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ∞. ÓÔÌ·Ú¯›· (˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÙÚÂȘ ˘ÂÚÓÔÌ·Ú¯›Â˜). Û 1.5%). (2004: 36.8%. ª ∞ £ ∏ ª ∞ 29 √ ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ¢È‰·ÎÙÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ªÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ› Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·È Ó· Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. √È ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ηÙËÁÔڛ˜. √È ÎÔÈÓÔٿگ˜.3 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ›Ó·Î· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ οÓÔ˘Ó Û˘ÁÎÚ›ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÓÔÌÒÓ ı¤ÙÔÓÙ·˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· οı ÊÔÚ¿. Ë ÓÔÌ·Ú¯›· Î·È Ë ÂÚÈʤÚÂÈ· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ¢Â‡ÙÂÚÔ˘ μ·ıÌÔ‡. 2.547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·77 °Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ÓfiÙËÙ·. ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ. ÌÈÎÚÔ›-ÌÂÁ¿ÏÔÈ (Û ¤ÎÙ·ÛË) Î. ÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ Î·È ÙËÓ πÙ·Ï›· Ì 13% ÂÚ›Ô˘ Ë Î·ıÂÌÈ¿. √ ÏËı˘ÛÌfi˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ 15-24 ÂÙÒÓ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ 12.¿. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À Δ∂Δƒ∞¢π√À ∂ƒ°∞™πø¡ √È ··ÓÙ‹ÛÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ μÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ª·ıËÙ‹. Δ¤ÙÔÈ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ: ÔÚÂÈÓÔ›-‰ÈÓÔ› ÓÔÌÔ›. ÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ Î·È ÔÈ ÓÔ̿گ˜-˘ÂÚÓÔ̿گ˜ ÂÎϤÁÔÓÙ·È ·¢ı›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. Δ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÓÔ„ÈÛÙÔ‡Ó ÛÙ· ÂÍ‹˜: ™˘ÓÔÏÈο. ÂÓÒ ‹Ù·Ó 14. ΔÔ 2004 Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ Ì ËÏÈΛ· ̤¯ÚÈ 14 ÂÙÒÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÙÔ 16.5% ÙÔ 1993. 77 . ·fi 3. √È ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ÛÙȘ Ôԛ˜ ÌÂÈÒıËÎÂ. ∏ °ÂÚÌ·Ó›· ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÏËı˘ÛÌfi ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË (18% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘). ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ. ¡· ÔÌ·‰ÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÓÔÌÔ‡˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ‰È¿ÊÔÚ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. 3. √ ÏËı˘ÛÌfi˜ Ì ËÏÈΛ· 25-49 ÂÙÒÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙÔ 1/3 ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ∂.

·Ú¤¯Ô˘Ó ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ηÏÏȤÚÁÂȘ Î·È Î·Ù¿ ηÓfiÓ· ¤¯Ô˘Ó ÈÔ ‹ÈÔ Îϛ̷ ·fi ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜. Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: ∏ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ ‰È¿ÁÓˆÛ˘ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÂÈÒÓ Ì ηٿÏÏËÏË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÔÈ ÔÈÎÈÛÌÔ› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÎÔÓÙ¿ Û ËÁ¤˜.) Î·È ÛÙÔ μ¤ÏÁÈÔ (345 Î.Ù. ¡· ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ Ë›ÚÔ˘ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ.¯. ÏfiÁˆ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ fiÚÔ˘ ˙ˆ‹˜. ‚ÈÔÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘. ÙËÓ ÂÈÛÚÔ‹ Î·È ÙËÓ ÂÎÚÔ‹ ÏËı˘ÛÌÔ‡ (ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË) Î.Ù. Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ÛÙȘ ∂Ï‚ÂÙÈΤ˜ Î·È ∞˘ÛÙÚȷΤ˜ ÕÏÂȘ. ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·. ÔÙ¿ÌÈ· ‹ Ï›ÌÓ˜. ·ÊÔ‡ Ë ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ηıfiÚÈ˙Â Î·È . √È ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ.) Î·È Ë ™Ô˘Ë‰›· (20 Î.¿. ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. ª·ı‹Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ πÛÙÔÚ›·: ∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÌÂÙ¿ ÙÔÓ μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ. ∏ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ (ÏËı˘ÛÌȷ΋ ˘ÎÓfiÙËÙ· Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì ·ÚÈıÌfi ηÙÔ›ÎˆÓ ·Ó¿ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ) Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÛÙÂÓ¿ Ì ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ fiˆ˜: ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ.Ù. √ ÁËÁÂÓ‹˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ Ë›ÚÔ˘ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ôχ Ï›ÁÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ËÂ›ÚˆÓ Î·È ÌfiÓÔ Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙÚÈ¿ÛÂÈ ÙȘ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜. ∏ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Â›Û˘ ‹Ù·Ó ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ηıfiÚÈ˙·Ó ÙËÓ ÏËı˘ÛÌȷ΋ ˘ÎÓfiÙËÙ· ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜. ¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÏËı˘ÛÌȷ΋ ˘ÎÓfiÙËÙ· ·fi ÙȘ ‰ÈÓ¤˜. ÙÔ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÓÂÚfi. √È ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â˘ÓÔ˚Τ˜. ÙÔ μÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ª·ıËÙ‹. ÛÙË ÁÚ‹ÁÔÚË Î·È ı·̷ÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‚ÈÔÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘. ·.¯. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ˆ˜ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÌÂÈÒÓÂÙ·È. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÓÙ›ÓÂÈ ÙȘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈΤ˜ ȤÛÂȘ ·fi ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ ÚÔ˜ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ¯ÒÚ˜. ∏ ÚfiÔ‰Ô˜ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ fï˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÈÒÛÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·. Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. ·ÊÔ‡ Ù· ‰ÈÓ¿.). μÏ. ‰ÈfiÙÈ Ô Ú˘ıÌfi˜ ·‡ÍËÛ‹˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ¿ÏÏˆÓ ËÂ›ÚˆÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù˘ ∞Û›·˜. ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ (¤ıÓÔ˘˜). 2.¯. ‚. ∞ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË: ™˘Û¯ÂÙÈÛÌfi˜ ÌÂٷ͇ ÏËı˘ÛÌȷ΋˜ ·‡ÍËÛ˘. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ÏËı˘ÛÌȷ΋ ·‡ÍËÛË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ 1950 Î·È ÙÔ˘ 1970 ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ô˘Û›· ÔϤ̈Ó. √Ê›ÏÂÙ·È ÛÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÁÂÓÓ‹ÛˆÓ. fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÙËÓ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ‹ ÛÙËÓ πÛ·Ó›· Ì ÙËÓ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ª·‰Ú›Ù˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ fiψÓ.Ù.¯. ÂÓÒ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ¯·ÌËÏ‹ ÛÙȘ ÛηӉÈÓ·‚ÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ Ë ºÈÓÏ·Ó‰›· (16 Î. ΔÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ ·›˙ÂÈ ÛÔ˘‰·›Ô ÚfiÏÔ. ¢È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ªÂÙ·‚ÔÏ‹: ∏ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Ì ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. Ú˘ıÌÔ‡ ÁÂÓÓ‹ÛÂˆÓ Î·È ı·Ó¿ÙˆÓ. √ μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¶fiÏÂÌÔ˜. ηıÒ˜ Î·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ·fi ¿ÏϘ Ë›ÚÔ˘˜. √ Ú˘ıÌfi˜ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ (Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÁÂÓÓ‹ÛˆÓ) Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ª ∞ £ ∏ ª ∞ 30 Δ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ªÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: 1. ‰ÈfiÙÈ Û‹ÌÂÚ· ·ÊÂÓfi˜ ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ÊÚ¿ÁÌ·Ù· ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÛfiÙËÙ· ÓÂÚÔ‡ Û ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À μπμ§π√À Δ√À ª∞£∏Δ∏ 1. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À Δ∂Δƒ∞¢π√À ∂ƒ°∞™πø¡ 1. ΔÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È Â›Û˘ ηıÔÚÈÛÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÏËı˘ÛÌȷ΋ ˘ÎÓfiÙËÙ·. À¿Ú¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ÏËı˘ÛÌȷ΋ ˘ÎÓfiÙËÙ·. ÔϤ̈Ó. Ù· ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù·. ∂›Ó·È Ôχ ˘„ËÏ‹ ÛÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· (391 οÙÔÈÎÔÈ ·Ó¿ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ–Î. 2.). Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ٷ ÔÚÂÈÓ¿.547_08 78 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·78 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË √È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ‚È‚Ï›Ô Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ·˘Ù‹.

∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÁÈ·Ù› ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¢ηÈڛ˜ ÂÚÁ·Û›·˜.1 ·È‰È¿ ·Ó¿ ˙¢Á¿ÚÈ ÁÔÓ¤ˆÓ. ‚ÂÏÙȈ̤Ó˜ ÁˆÚÁÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ (¿Ú‰Â˘ÛË. ͢Ï›· Î. ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¢ËÌÂÚ›·˜ Ù˘ Ë›ÚÔ˘. ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘Á›·˜ ÎÙÏ. √È ÈÔ ·Ú·ÈÔηÙÔÈÎË̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Â›Ó·È Ù· ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ™Î·Ó‰ÈÓ·‚È΋˜ ÃÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘ Î·È Ù˘ ÚˆÛÈ΋˜ ‰ȿ‰·˜. Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì›· ·fi ÙȘ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ÏËı˘ÛÌȷΤ˜ ˘ÎÓfiÙËÙ˜.¿. ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ˘‰ÚÔÔÓÈΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ. 줂·È·. ∞˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÁfiÓÈÌÔ ¤‰·ÊÔ˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Î·È ÛÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ (·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜). ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜-ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ Î·ÙÔ›ÎËÛË ‰‡Û‚·ÙˆÓ. ÔÈ ÈÔ ˘ÎÓÔηÙÔÈÎË̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Â›Ó·È Ù· ‰ÈÓ¿ ÙÌ‹Ì·Ù· ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙË μfiÚÂÈ· £¿Ï·ÛÛ·. Ë ÂÎÏËÎÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ηٿ ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ¤¯ÂÈ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÛÔ‚·ÚÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÌfi‰È˙·Ó ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÙË ‰È·‚›ˆÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Û ‰‡ÛÎÔÏ· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·. ™‹ÌÂÚ· Û ÔÏÏ¿ ·Ó·Ù˘Á̤ӷ Â˘Úˆ·˚ο ÎÚ¿ÙË (°·ÏÏ›·. ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È 10 ÂÚ›Ô˘ ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ ·Ó¿ 1. ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙÔ Ó· ηÙÔÈÎËıÔ‡Ó Ì ‰Â‰Ô̤Ó˜ ÙȘ ÛÎÏËÚ¤˜ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ÙˆÓ Ó·ÚÒÓ ·ÙfiÌˆÓ Ë ÌÈÎÚfiÙÂÚË. ·fi ÙȘ ΈÌÔfiÏÂȘ ‹ Ù· ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘. ÊÙˆ¯ÒÓ Î·È ÎÏÈÌ·ÙÈο ‰‡ÛÎÔÏˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ (ÕÏÂȘ. οÔȘ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Â›Ó·È Ôχ ÏÔ‡ÛȘ ÛÂ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ (ÌÂÙ·Ïχ̷ٷ. ¢Â‡ÙÂÚÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ë ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË. ¶·Ú¿ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÂÍ·ÈÚ¤ÛˆÓ. ËÌÈÂÚËÌÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. Δ¤Ù·ÚÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ë ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË. ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ. ™‹ÌÂÚ· Î·È ·˘Ùfi˜ Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÙÔ˘. ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ˘ÎÓfiÙËÙ·˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ·fi ÎÚ¿ÙÔ˜ Û ÎÚ¿ÙÔ˜. ™ÙËÓ ∂˘ÚÒË ÙÔ ÚÔÛ‰fiÎÈÌÔ fiÚÈÔ ˙ˆ‹˜ ÛÙȘ ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ¯ÒÚ˜ (™Ô˘Ë‰›·. Ï›ÁÔ Î¿Ùˆ ·fi Ù· 80 ¯ÚfiÓÈ·. ¶¤Ú·Ó fï˜ ·˘ÙÒÓ. ∏ ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi ¯ÒÚ· Û ¯ÒÚ·. ∞˘Ùfi ı· Û˘Ì‚Â› ÁÈ·Ù› ÙÔ Â›Â‰Ô ·Ó·Ï‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ ··ÈÙ› ‰Â›ÎÙË ÁÔÓÈÌfiÙËÙ·˜ 2. ∂›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi fiÙÈ Ë ·Ó·ÏÔÁ›· ÙˆÓ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi fiϘ ÙȘ Ë›ÚÔ˘˜ ηÈ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. 2. °ÂÚÌ·Ó›·. Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË ˘ÎÓfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. Ù¯ÓÈÎÔ‡ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ∏ ∂˘ÚÒË Î·Ï‡ÙÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÌÈ· ˘ÎÓÔηÙÔÈÎË̤ÓË ‹ÂÈÚÔ˜. °ÂÓÈο ‰ËÏ·‰‹ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi Ê˘ÛÈÎÔ‡˜. ∞˘ÛÙÚ›·. √ÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ÏËı˘ÛÌȷ΋ ˘ÎÓfiÙËÙ· Ì ·ÓÔÌÔÈfiÌÔÚÊË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ. Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ ÁÂÚÓ¿ÂÈ. ÛÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›·. Ô˘ ÚÔÛÂÏ·ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜. Û‹ÌÂÚ· fï˜ Ô Ì¤ÛÔ˜ Â˘Úˆ·˚Îfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ÁÔÓÈÌfiÙËÙ·˜ ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ ÛÙÔ 1. ηÙÔÈÎÔ‡Ó 16 ÂÚ›Ô˘ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ˙Ô˘Ó Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ›ÛË ÂÚ›Ô˘ Ì ÙÔ 1/3 Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ÙÔ ˘„ËÏfi ÔÛÔÛÙfi ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛ˘. Δ¤ÏÔ˜. ·ÓÙ›ıÂÙ·. ∂Ï‚ÂÙ›· Î. ÙËÓ ‡·ÚÍË ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡. ¿ÁÔÓ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜). ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ Â˘ÓÔ˚Îfi Îϛ̷. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÁÂÓÓ‹ÛˆÓ.4. À¿Ú¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÏËı˘ÛÌȷ΋ ˘ÎÓfiÙËÙ· ·fi ¯ÒÚ· Û ¯ÒÚ·. Ë πÛÏ·Ó‰›· Î·È Ù· „ËÏ¿ ‚Ô˘Ó¿. ∏ ∂˘ÚÒË ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË fiÔ˘ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ÏÈÁfiÙÂÚ· ·È‰È¿. Ï›·ÓÛË.¿. °ÂÓÈο. Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi Ì·ÎÚÈÓ¤˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ Ì ¯·ÌËÏfi ÎfiÛÙÔ˜. ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔηÏ› ÔÏÏ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ÌfiÚʈÛ˘.000 ∂˘Úˆ·›Ô˘˜. ΔÚ›ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Â›Ó·È ÙÔ ¤ÓÙÔÓÔ ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·. ÛÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›·. πÛÏ·Ó‰›·. ÙÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ. ∏ ˘ÎÓfiÙËÙ· ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ fiˆ˜: ÙÔ Îϛ̷. ¶ÚÒÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ÏËı˘ÛÌȷ΋ ˘ÎÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ∏ Ì›ˆÛË Ù˘ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ Ó·ÚÒÓ ·ÙfiÌˆÓ ÛÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ÏËı˘ÛÌfi (·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÁÂÓÓ‹ÛˆÓ) Î·È Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ·ÙfiÌˆÓ (·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ˙ˆ‹˜) Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·.) ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜. ™¯Â‰fiÓ Ù· ÙÚ›· ٤ٷÚÙ· ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ˙Ô˘Ó Û ·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ˘¤‰·ÊÔ˜. ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ÎÙÏ. ·ÊÔ‡ Ӥ˜. fiÙ·Ó ÛÙË μfiÚÂÈ· ∞ÌÂÚÈ΋ ÔÈ ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ Â›Ó·È 15 Î·È ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ 40.¿. ∫·ıÒ˜ ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ÁÂÓÓÔ‡Ó ϤÔÓ ÏÈÁfiÙÂÚ· ·È‰È¿ Î·È ˙Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ.). Ë ·ÚÔ˘Û›· ÎÔÈÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·Ù¿ ηÓfiÓ· Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË. ˘Ô‚·ıÌ›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙÔ›ÎËÛË ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜. ÙÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘˜ Î. Δ· ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡. ÙÔ ¤ÓÙÔÓÔ ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Î·È ÙÔ ÈÛ¯˘Úfi ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎfi Ú‡̷ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ Ë›ÚÔ˘ fiÛÔ Î·È ·fi ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ Ë›ÚÔ˘˜.) Â›Ó·È Ôχ ˘„ËÏfi. §fiÁˆ Ù˘ ˘ÔÁÂÓÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÂÏ¿ÙÙˆÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ·ÚÎÂÙÒÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ ÛÙȘ ‰ÂηÂٛ˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È. ™Ô˘Ë‰›· Î.547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·79 °Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÙÚ·ÊÔ‡Ó. ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·.¿. øÛÙfiÛÔ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·. ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜.) Ô ·ÏÏÔÁÂÓ‹˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 10% 79 . ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Û ÌÈ· ¤ÎÙ·ÛË 8 ÊÔÚ¤˜ ÂÚ›Ô˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù˘ √ÏÏ·Ó‰›·˜. ∂Ï‚ÂÙ›·.

¯. ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ˘„ËÏfi ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓÔ fiÚÈÔ ˙ˆ‹˜ ηٿ ÙË Á¤ÓÓËÛË. ∞˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ù· ·È‰È¿ ÂÎÙfi˜ Á¿ÌÔ˘ ∏ ·Ó·ÏÔÁ›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È ÂÎÙfi˜ Á¿ÌÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·˘Í¿ÓÂÙ·È. ·Ú¿ ÌfiÓÔ ·Ó Ë ¯ÒÚ· ˘Ô‰Ô¯‹˜ ‰Â ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· ÂÓۈ̷ÙÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ Î·È ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÏ¢ıÂÚ›·. ηıÒ˜ ηٿ ηÓfiÓ· ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Â›Ó·È Ó¤ÔÈ. ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ôχ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ô˘ ·ÔÎÙÔ‡Ó Ù· ÚÒÙÔ ÙÔ˘˜ ·È‰› ÌÂÙ¿ Ù· 40 ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÈ·. πÓ‰›·). Ô˘ ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› ηٿ 8 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÁÈ· Ù· ‰‡Ô ʇϷ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 40 ¯ÚfiÓÈ·. ·ÛÎÔ‡Ó ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¤ÏÍË ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ÷ÌËÏfiÙÂÚË ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· Î·È ˘„ËÏfiÙÂÚË ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ √ ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ ∂. πÙ·Ï›·. ∞ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. Ë §ÈıÔ˘·Ó›·. ŸÏ˜ ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂.7 ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ÂÓÒ ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ·fi Ù· 23 ÛÙ· 28 ¯ÚfiÓÈ·. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¢ËÌÂÚ›· Î·È ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ∂.¯.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜).∂. Δ¤ÛÛÂÚȘ ¯ÒÚ˜. ¶·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ˙ˆ‹˜ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ηٿ 6 ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜.1 ·È‰È¿ ·Ó¿ Á˘Ó·›Î·.¯. ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙË ÛÙ·ıÂÚ¿ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ Û fiÏÔ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ˙ˆ‹˜. Ô˘ Â›Ó·È 2.547_08 80 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·80 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜.∂. ™Â ÔÚÈṲ̂Ó˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ Ë ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Â›Ó·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ù˘ ÏËı˘ÛÌȷ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜. ÙÔ μ¤ÏÁÈÔ Î·È Ë ™Ô˘Ë‰›·.092. ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Î·È ÏËı˘ÛÌȷ΋ ·ÏÏ·Á‹ ∏ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Î·È ÙÔ ¿Û˘ÏÔ Â›Ó·È ı¤Ì·Ù· Ôχ ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜. ·ÏÏ¿ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ÁÂÓÓËÙÈÎfiÙËÙ· ·Ú¤ÌÂÈÓ ۯÂÙÈο ÛÙ·ıÂÚ‹ ÛÙÔ 1..000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂. ∞Ó ÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‰ÂηÂٛ˜ ‹Ù·Ó Ôχ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÔÈ Ó·ÚÔ› ÁÔÓ›˜.∂. √˘ÎÚ·Ó›·). √È ÛËÌÂÚÈÓÔ› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË (. fiÙ·Ó ÛÎÂÊÙԇ̠ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ·fi ¤Ó·Ó ÏËı˘ÛÌfi Ô˘ ÁÂÚÓ¿ÂÈ. ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÙ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈο Ù·Ì›· Û˘ÓÙÂÏÒÓÙ·˜ ÛÙË ‰È¿ÛˆÛ‹ ÙÔ˘˜.∂.∂. ∞˘Ùfi ›Ûˆ˜ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ fiÙÈ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ Î·È ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ οÓÔ˘Ó ·ÚfiÌÔÈ· ˙ˆ‹. °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ. ∞Ï‚·Ó›·. Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì fi.4 Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ôχ οو ·fi ÙÔ Â›Â‰Ô ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ÁÂÓÂÒÓ. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÁÂÓÓËÙÈÎfiÙËÙ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ 1. ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Û¯ÔÏ›ˆÓ Ô˘ ·ÏÏÈÒ˜ ı· ¤ÎÏÂÈÓ·Ó Î·È ÁÂÓÈο ‰›ÓÔ˘Ó ˙ˆÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. Ì ¯·ÌËÏfi Â›Â‰Ô ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È Î·Ù¿ÚÙÈÛ˘ (¿Ú· ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ·ÓÂÈı‡ÌËÙ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi ı¤ÛÂȘ). Ù· ˙¢Á¿ÚÈ· ·ÓÙÚ‡ÔÓÙ·È Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ËÏÈΛ· Î·È ¤ÙÛÈ ·ÔÎÙÔ‡Ó Ï›Á· ·È‰È¿. ¶Ôψӛ·. ¡¤· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ §ÈÁfiÙÂÚÔÈ Á¿ÌÔÈ Î·È Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ËÏÈΛ· – ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‰È·˙‡ÁÈ· ΔÔ 2003 Á›ÓÔÓÙ·Ó ÌfiÓÔ 5 Á¿ÌÔÈ ·Ó¿ 1. ∞ÏÁÂÚ›·) Î·È ÙËÓ ∞Û›· (.000 ÙÔ 2003. ƒÔ˘Ì·Ó›·. Û˘ÁΤÓÙÚˆÓ·Ó ÙÔ 83% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ηı·Ú‹˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÙˆÓ 25 ηٿ ÙÔ 2003. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ‰È·˙˘Á›ˆÓ ˘ÔÏÔÁÈ˙fiÙ·Ó Û 15% ÙÔ 1960 Î·È Û 30% ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 1985.ÙÈ Û˘Ó¤‚·ÈÓ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ˘Á›·˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ¶·ÎÈÛÙ¿Ó. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Û ÌÈ· ¯ÒÚ· Ì ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ· ‹ Ì›ˆÛË ÏËı˘ÛÌÔ‡ (fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ Ë›ÚÔ˘ Ì·˜) Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË. ∞˘Ùfi ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ˙¢Á·ÚÈÒÓ Ô˘ Û˘ÁηÙÔÈÎÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÓÙÚ‡ÔÓÙ·È.000 ÙÔ 2002 Û 2. §ÈÁfiÙÂÚ· ·È‰È¿ Î·È Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ËÏÈΛ· ∏ Á¤ÓÓËÛË ÔÏÏÒÓ ·È‰ÈÒÓ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔÓ μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ ·ÚÔ˘Û›·Û Ì›ˆÛË ·fi Ù· ̤۷ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1960. ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ (. ÙË μ·ÏηÓÈ΋ ÃÂÚÛfiÓËÛÔ (. Δ· ÔÛÔÛÙ¿ Â›Ó·È ¯·ÌËÏ¿ ÁÈ· ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ Ë ™ÏÔ‚ÂÓ›·. Ù˘ §ÈıÔ˘·Ó›·˜ Î·È Ù˘ ¶Ôψӛ·˜) ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ıÂÙÈ΋ ηı·Ú‹ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË.707. ∏ ̤ÛË ËÏÈΛ· ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·ÓÙÚ‡ÔÓÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı›: ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ ·fi Ù· 26 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ 1980 ÛÙ· 30+ Û‹ÌÂÚ·. ∏ Îϛ̷η Ù˘ ηı·Ú‹˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ ÔÈΛÏÏÂÈ Ôχ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂. ÂÓÒ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ˘„ËÏ¿ (15 Á¿ÌÔÈ ·Ó¿ 1. ηıÒ˜ ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·‡ÍËÛË fiÛˆÓ Û˘ÁηÙÔÈÎÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÓÙÚ‡ÔÓÙ·È: ·fi 5% fiÏˆÓ ÙˆÓ ÁÂÓÓ‹ÛÂˆÓ ÙÔ 1970 Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 30% ÙÔ 2003. √È ÙÚÂȘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›Û˜ ¯ÒÚ˜ ·ÎfiÌË ÂÍ¿ÁÔ˘Ó ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. μÔ˘ÏÁ·Ú›·).∂. ΔÔ ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓÔ fiÚÈÔ ˙ˆ‹˜ ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ ·Ú¿ ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ηٿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›· ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘.¯. Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÌÂÈÒÓÂÙ·È. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. ™ÙË ™Ô˘Ë‰›· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ÌÈÛ¿ ·È‰È¿ (56%) ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ·Ó‡·ÓÙÚÔ˘˜ ÁÔÓ›˜. ¶·›˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ∂. . (ÂÎÙfi˜ Ù˘ §ÂÙÔÓ›·˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ηı·Ú‹ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË (›ÛÔ‰Ô˜ Ì›ÔÓ ¤ÍÔ‰Ô˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ) ·˘Í‹ıËΠ·fi 1. ÂÓÒ ÙÔ 1970 Á›ÓÔÓÙ·Ó Û¯Â‰fiÓ 8 Á¿ÌÔÈ. πÛ·Ó›·. ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ‚ÔËıÒÓÙ·˜ Ó· ‰È·ÙËÚËı› Ë ˙ˆ‹ ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ.

¢È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË: ∫·Ù·ÓÔÌ‹ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î·È Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. (·) ÌÂÁ¿ÏË ÏËı˘ÛÌȷ΋ ˘ÎÓfiÙËÙ· Ì ·ÓÔÌÔÈfiÌÔÚÊË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ. ‚: ∏ ÏËı˘ÛÌȷ΋ ˘ÎÓfiÙËÙ· Â›Ó·È Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘. Ë πÙ·Ï›·. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À Δ∂Δƒ∞¢π√À ∂ƒ°∞™πø¡ 1. 2. ∏ 3Ë ÂÚÁ·Û›· ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ Ë›ÚÔ˘. ∞ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË: ÃÒÚ˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Î·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. Ë ™Ô˘Ë‰›·.000 ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ ˙ˆÓÙ·ÓÒÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ 1960 Û 5 ı·Ó¿ÙÔ˘˜ ÙÔ 2003. ¤Ó·Ó ÏËı˘ÛÌfi Ô˘ ÔÏÔ¤Ó· ÁÂÚÓ¿ÂÈ. ÌÔÚ› ÌÈ· ¯ÒÚ· Ì ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙ·ÛË Ó· ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚ‹ ˘ÎÓfiÙËÙ· ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ.∂. ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ: ·fi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 36 ı·Ó¿ÙÔ˘˜ ·È‰ÈÒÓ ·Ó¿ 1. ·ÊÔ‡ ÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ ËÏ›ÎÔ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ¤ÎÙ·Û‹ Ù˘ Û ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·. °ÏÒÛÛ·: ∏ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ϤÍÂˆÓ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋. ÙÔ μ¤ÏÁÈÔ Î·È Ë °ÂÚÌ·Ó›· ›¯·Ó Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ·ÓıÚÒˆÓ Ì ËÏÈΛ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ 65 ÂÙÒÓ. ∏ ÚfiÔ‰Ô˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ·ÚÔ¯‹˜ È·ÙÚÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÙ·È ÛÙË ÌÂÈÔ‡ÌÂÓË ·È‰È΋ ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·.∂. fiˆ˜ Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ˘Á›·˜. ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ÁÂÓÓËÙÈÎfiÙËÙ·. ΔÔ 2004 Ë ∂ÏÏ¿‰·. 81 . ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË √È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ‚È‚Ï›Ô Î·È Á›ÓÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙËÓ Ù¿ÍË ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù· ‚·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ∫·Ù¿ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‰ÂηÂٛ˜ Ë ·È‰È΋ ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∂. √ÌÔÈfiÙËÙ·-‰È·ÊÔÚ¿: ∏ Û‡ÓıÂÛË ‰È·ÊÔÚÒÓ-ÔÌÔÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙȘ ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ∂˘ÚÒ˘. ∏ Á‹Ú·ÓÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Á›ÓÂÙ·È ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋. ·-™. ªÂٷ͇ ÙÔ˘ 1993 Î·È ÙÔ˘ 2003 ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ¿Óˆ ·fi 65 ÂÙÒÓ ÛÙÔÓ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi ·˘Í‹ıËΠηٿ 2 ÂηÙÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂. ∏ 1Ë ÂÚÁ·Û›· Â›Ó·È ·Ï‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¯·ÚÙ› ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi Ù· ÔÔ›· ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ù· ˘ÎÓÔηÙÔÈÎË̤ӷ Î·È Ù· ·Ú·ÈÔηÙÔÈÎË̤ӷ ÎÚ¿ÙË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘.547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·81 °Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ΔÔ ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ ÚÔÛ‰fiÎÈÌÔ fiÚÈÔ ˙ˆ‹˜. ÙË Ï·ÙÈÓÈ΋ Î·È ÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÛÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ. °È· ‰‡Ô ¯ÒÚ˜ Ì ÈÛ¿ÚÈıÌÔ˘˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˘ÎÓfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ¤ÎÙ·ÛË. ηıÒ˜ Î·È Ë ·ÓÔÌÔÈÔÌÔÚÊ›· Ù˘ ÏËı˘ÛÌȷ΋˜ ηٷÓÔÌ‹˜. √ ηıËÁËÙ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙ· ıÂÙÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ¤ˆ˜ ηıfiÏÔ˘ ÛÙ· fiÔÈ· ·ÚÓËÙÈο. ∞˘Ù‹ Ë ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈ΋ Á‹Ú·ÓÛË ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÁËÚ·ÈfiÙÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Û ·ÚÈıÌfi. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·: ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ ÔÈ ÔÏÈÙÈÛÌÔ› ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ «ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó» Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ì ÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ÔÏÈÙÈÛÌfi. ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¤¯Ô˘Ì ÛÙËÓ ∂. ∏ 2Ë ÂÚÁ·Û›· Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙËÓ ÏËı˘ÛÌȷ΋ ˘ÎÓfiÙËÙ· Ì ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÙËÓ Î·ıÔÚ›˙Ô˘Ó. ‰-§. 2. ∂χıÂÚË ·¿ÓÙËÛË. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ ÚÔÛ‰fiÎÈÌÔ fiÚÈÔ ˙ˆ‹˜ ηٿ ÙË Á¤ÓÓËÛË ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› ۯ‰fiÓ Î·Ù¿ 3 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙȘ 25 ¯ÒÚ˜-̤ÏË Ù˘ ∂.∂. Á-§. ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜: ∏ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ·. ŒÙÛÈ. ÂÓÒ Ë 4Ë ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘. ÂÚ›ı·Ï„˘ Î·È ·ÚÔ¯‹˜ Û˘Óٿ͈Ó. (Á) ÙÔ ¤ÓÙÔÓÔ ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Î·È (‰) ÙÔ ÈÛ¯˘Úfi ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎfi Ú‡̷. ÙˆÓ 25. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À μπμ§π√À Δ√À ª∞£∏Δ∏ 1. ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Î·ÙÒÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ π·ˆÓ›· (78-84 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·). ª·ı‹Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ πÛÙÔÚ›·: ∞ÔÈ˘ Î·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·.∂. √È ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ Ù¿ÛÂȘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÙÔÌ›˜. ¢ÂÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È fï˜ ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ‹ ÌfiÓÔ ·fi ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi. ªÂÙ·‚ÔÏ‹: ∏ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÏËı˘ÛÌȷ΋˜ Û‡ÓıÂÛ˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. (‚) ÙÔ ˘„ËÏfi ÔÛÔÛÙfi ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛ˘. ‚-§. ηıÒ˜ Ë ·Ó·ÏÔÁ›· fiÛˆÓ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È (ËÏÈ˘ 15-64 ÂÙÒÓ) ÌÂÈÒÓÂÙ·È. ΔÔ 2002 ‹Ù·Ó 75 ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Î·È 81 ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜.

ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠ۠fiÏÂȘ Î·È ¤ÙÛÈ Ù· ¯ˆÚÈ¿ Âڋ̈۷Ó. μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¶fiÏÂÌÔ˜. Û¯ÂÙÈÎfi ›Ó·Î·). ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ·˘ÙÒÓ. Ù· ÈÔ ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔÓ ËÂÈÚˆÙÈÎfi ÎÔÚÌfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÂËÚ¤·Û·Ó ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÔÈ fiÏÂÌÔÈ. ∏ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÂÈ‚Ú·‰‡ÓıËΠηٿ ÙÔÓ μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ (1941-45). ñ ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ (ÔÈ ·ÎÙ¤˜ Â›Ó·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÏ΢ÛÙÈΤ˜ ÁÈ· ÂÁηٿÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Î·È Ù· ‚Ô˘Ó¿). ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. ŒÙÛÈ. ∂›Ó·È ¯ÒÚ· ÔÚÂÈÓ‹. Ë ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. ™·ÓÙÔÚ›ÓË. ª‡ÎÔÓÔ˜. ¯ÏÌ. ªÂ ÙË ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ‹Úı·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ªÈÎÚ·ÛÈ¿Ù˜ Î·È ¶fiÓÙÈÔÈ Î·È Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·˘Í‹ıËÎÂ. √ ËÂÈÚˆÙÈÎfi˜ ÎÔÚÌfi˜ ¤¯ÂÈ Û¯‹Ì· ° Î·È ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÏfiÁÔ Ù· ¿ÎÚ· Ù˘ ·¤¯Ô˘Ó Ôχ ÙÔ ¤Ó· ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ.547_08 82 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·82 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y ª ∞ £ ∏ ª ∞ 31 √ ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ªÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: 1. ñ ∏ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Û ‰‡Ô ÂÚÈfi‰Ô˘˜. √ ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ‹Ù·Ó ÌÈÎÚfi˜ ηٿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ·ÂÏ¢ıÂÚˆÙÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ (1821). fiÙ·Ó Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ñ √È Û¯ÂÙÈο Û˘¯ÓÔ› fiÏÂÌÔÈ (∞’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¶fiÏÂÌÔ˜. ·˘Í‹ıËÎÂ Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ˙ˆ‹˜ (ÙÔ 1928 ‹Ù·Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Ù· 35 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ¤ÁÈÓ 68. ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÏfiÁÔÈ (fiÏÂÌÔÈ. √È ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜. ÒÛÙÂ Ë ∞ı‹Ó· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ Î·È Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ fiÏÔ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. fiÙ·Ó Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜. ∏ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ¯ÒÚ· Ì ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Û ۯ¤ÛË Ì ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜. ƒfi‰Ô˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·. ¤ÎÙÔÙ fï˜ Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ·˘Í¿ÓÂÙ·È. Ù· ÌÈÎÚ¿ ÓËÛÈ¿ Ì ϛÁÔ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ∫Ú‹ÙË. ¶¿ÚÔ˜ Î. ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ÂÚ›ÏÔ΢ ÂÈÎfiÓ·˜ Û fi.) Î·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È ‚¤‚·È· Ô ÌÈÎÚfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙË ‰Â‰Ô̤ÓË ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™Ù· ÓËÛÈ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ Û fi. ñ √ ÌÈÎÚfi˜ ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ ÎÏ‹ÚÔ˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÁˆÚÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ (΢ڛˆ˜ ∞ÙÙÈ΋ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË).000 ÓËÛÈ¿. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ˘Ô‰Ô̤˜. Â›Ó·È Ù· ÓËÛÈ¿ Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘. ∏ ¢ڇÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 40% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٷÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÌËÓ¢Ù› ÌfiÓÔ Ì¤Û· ·fi ÙȘ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÙË ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó. ÕÚ¯ÈÛ ӷ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ì ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. ·fi ÙÔ 1821 ̤¯ÚÈ ÙÔ 1828 Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ ÌÂÈÒıËΠÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ Î·È ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ./ÙÂÙÚ. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·Ó·ÛÙ‡ÛÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Â›Ó·È ·ÚÁ‹ Î·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Á‡Úˆ ÛÙÔ 2000 Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÌÂÈÒıËÎÂ. fiÙ·Ó ÔÈ ı¿Ó·ÙÔÈ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙȘ ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ. ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘˜. ∂ÌʇÏÈÔ˜ ¶fiÏÂÌÔ˜). Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜. ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ Âڋ̈ÛË Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘ ·fi ÙÔ ÈÔ Ó·ÓÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙË Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ıË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ı¤ÛË. Œ¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 3. Δ· ‰Â‰Ô̤ӷ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÌÈ· ˘ÂÚÛ˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÏËı˘ÛÌÔ‡ ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ Î·È ‰Â˘ÙÂÚ¢fiÓÙˆ˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡.¿. ¶·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ Â¤‰Ú·Û·Ó ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÂÈÎfiÓ·˜ ›ӷÈ: ñ ΔÔ ÔÚÂÈÓfi ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ (ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ ‰Â ˙Ô˘Ó ÁÂÓÈο ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ Â·ÚÎÒÓ fiÚˆÓ ˙ˆ‹˜). ∫¤Ú΢ڷ.ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÏËı˘ÛÌȷ΋ ˘ÎÓfiÙËÙ· Î·È ·˘Ùfi Û˘Ó·ÚÙ¿Ù·È Ì ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘˜. Ë ÚÔÛı‹ÎË Ó¤ˆÓ ‰·ÊÒÓ. √È fiÏÂÌÔÈ ˆıÔ‡Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙȘ fiÏÂȘ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. ÂÂȉ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 76 ¯ÚfiÓÈ·) Î·È ÌÂÈÒıËÎÂ Ë ·È‰È΋ ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·. ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÈÛÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÎÙÏ. Ë ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË.ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÏËı˘ÛÌȷ΋ ˘ÎÓfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ. ‚ÂÏÙÈÒıËΠÛÙ·‰È·Î¿ ÙÔ ‚ÈÔÙÈÎfi Â›‰Ô. ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂËÚ¤·Û·Ó ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. 2. ÂÓÒ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÓÙ·ÂÙ›· Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ‰Â¯Ù› ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÒÚ˜ (‚Ï.5 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ 1980. Ì „ËÏ¿ ‚Ô˘Ó¿ Î·È Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ‰ȿ‰Â˜. ∂›Ó·È ·fi ÙȘ ÈÔ ·Ú·ÈÔηÙÔÈÎË̤Ó˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ (83 οÙ. ÚÔÛ›Ï΢ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ηÙÔ›- . ∫·ıÒ˜ Ë ∞ı‹Ó· ÁÈÁ·ÓÙÒıËÎÂ. √È ÈÔ ÛÔ‚·ÚÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÂËÚ¤·Û·Ó ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Â›Ó·È ÔÈ fiÏÂÌÔÈ.) Û˘Ó¤‚·Ï·Ó. ÂÓÒ Ë ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· (Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙȘ ÚˆÙ‡ԢÛ˜ ÙˆÓ ÓÔÌÒÓ) Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·Ú·ÈÔηÙÔÈÎË̤ÓË. ¡· ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ. ÌÈ· ηٿ ÙË ‰ÂηÂÙ›· 1910-20 ΢ڛˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È Ë ¿ÏÏË ÌÂٷ͇ 1950 Î·È 1965 ÚÔ˜ ÙȘ ¯ÒÚ˜ ΢ڛˆ˜ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘.

ÂΉfiÛÂȘ). ñ √È ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ñ ∏ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·: ∂˘ÎÔϛ˜-‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙȘ ‰ȿ‰Â˜ Î·È ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ Î·È ˘ÎÓfiÙËÙ· ÏËı˘ÛÌÔ‡. ‚·Ù›ÛˆÓ. ∞ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË: ¶fiÏË Î·È ‡·ÈıÚÔ˜.). ‰È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÚÔÛˆÈ΋ ¢¯·Ú›ÛÙËÛË (Ó¤· ÔÏÈÙÈÛÙÈο ÚfiÙ˘·). ΔÔ 1975 ·ÓÙÈÛÙÔȯԇÛ ¤Ó·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ Û ٤ÛÛÂÚȘ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜. ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÚÔfi‰Ô˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Î·È Ì ÙË Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋ ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ñ ∏ ¯ÂÈڷʤÙËÛË Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ Î·È Ë ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ë ÔÔ›· ‰›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ÛÔ˘‰¤˜. Ô˘ ÂÁη٤ÏÂÈ·Ó ÙËÓ Â·Ú¯›· ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜. ÊÚÔÓÙÈÛÙ¤˜ ÎÙÏ. ÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ. Ô μfiÏÔ˜. ñ ∏ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ·fi ͤÓ˜ ¯ÒÚ˜. Ô˘ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ù· ˙¢Á¿ÚÈ·. ÂÓÒ ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· Â›Ó·È Ë ¶¿ÙÚ·. ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÎÙÏ. ÏfiÁˆ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ. Ù˘ ηٷӿψÛ˘ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È ÙÔ˘ Û˘ÓÂ·ÁfiÌÂÓÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜. ø˜ Èı·ÓÔ› ÏfiÁÔÈ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: ñ ΔÔ ÂÏÏÈ¤˜ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ. ñ ∏ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓË Á˘Ó·›Î· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ··Ú·›ÙËÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. οÙÈ Ô˘ Â›Ó·È ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚÔ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Û ÔÏ˘ÌÂÏ›˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. ñ ∏ Ì›ˆÛË Ù˘ ˙ˆÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ∏ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÁÂÓÓ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÎÔÈÓfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÁÈ· ÙȘ ÏÂÁfiÌÂÓ˜ «·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ¯ÒÚ˜». ñ ∏ ÂÏÏÈ‹˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔÛٷهÂÈ Â·ÚÎÒ˜ ÙȘ ÌËÙ¤Ú˜. ñ ∏ ÂÈı˘Ì›· ÙˆÓ Ó·ÚÒÓ ˙¢Á·ÚÈÒÓ Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÈÔ ¿ÓÂÙË ˙ˆ‹. ÂÓÒ ÙÔ 2050 ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ·Ó·ÏÔÁ›· Ó· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÚÔ˜ ‰‡Ô. ñ ∏ Ì›ˆÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ Û ÙÔÌ›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ·È‰È¿ Î·È Ó¤Ô˘˜ (›‰Ë Á¿ÌÔ˘. ‚È‚ÏÈÔˆÏ›·. 3. ñ ∏ ˘„ËÏ‹ ·ÓÂÚÁ›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ.1 ·È‰È¿ ·Ó¿ Á˘Ó·›Î·). ñ ∏ Ì›ˆÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ Û ۯÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ (ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›. ñ √È ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ (¢¤ÏÈÎÙ· ˆÚ¿ÚÈ·).547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·83 °Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ÎÔ˘˜. ñ ∏ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÏfiÁˆ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î·È ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÏËı˘ÛÌÒÓ. √È ÏfiÁÔÈ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Ù· Ó¤· ˙¢Á¿ÚÈ· Ó· ÌËÓ Î¿ÓÔ˘Ó Î·ıfiÏÔ˘ ·È‰È¿ ‹ Ó· οÓÔ˘Ó 1 ¤ˆ˜ 2 Â›Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ›. ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙȘ ·Èٛ˜ Î·È Ù· Èı·Ó¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·. ñ ∏ ÂÈı˘Ì›· ÙˆÓ ˙¢Á·ÚÈÒÓ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜. ñ ∏ ηٿÚÚ¢ÛË ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Î·È Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·‡ÍËÛ˘ fiÛˆÓ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Û‡ÓÙ·ÍË ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï· ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· (20-30 ¯ÚfiÓÈ·). ¢Â˘ÙÂÚ‡ÔÓ ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Â›Ó·È Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙÔÓ Î·ÓfiÓ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ÁÔÓÈÌfiÙËÙ·˜ (ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ 1. ÂÓÒ ÙÔ fiÚÈÔ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ÁÂÓÂÒÓ Â›Ó·È 2. ñ ∏ ˘Ô¯ÒÚËÛË ÁÂÓÈο Ù˘ ·È‰Â›·˜ ÏfiÁˆ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ-ÊÔÈÙËÙÒÓ (Û¯ÔÏ›·.2. 83 . ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË √È Ì·ıËÙ¤˜ ˘ÏÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ Û ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ 2 ‹ ÙˆÓ 4 ·ÙfiÌˆÓ Î·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ· ‰›ÓÂÙ·È ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ·ÈÙ›ˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ªÂÙ·‚ÔÏ‹: ∞ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÏËı˘ÛÌȷ΋˜ ˘ÎÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ. √ÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙȘ Èı·Ó¤˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ÁÂÓÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ Û˘ÓÂ·ÁfiÌÂÓ˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ›ӷÈ: ñ ∏ ηٿÚÚ¢ÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ˘Á›·˜ ÏfiÁˆ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÓÔÛÔ‡ÓÙˆÓ. ñ √ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜. ¢È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË: ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ-fiÚÔÈ Î·È ˘ÎÓfiÙËÙ· ÏËı˘ÛÌÔ‡. ñ ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë Â·ÚÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡ ‚ÚÂÊÔÓËÈ·ÎÒÓ Î·È ·È‰ÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ. ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ Î·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË.).

ÈÙ·ÏÈ΋. ∏ ÔÌÔÈÔÌÔÚÊ›· ÚÔˆıÂ›Ù·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ¤Ó‰˘Û˘. ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙȘ ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ (ÁÏÒÛÛ·. ·ÏÏ¿ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ «˙ˆÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘» Î·È fiÚˆÓ ·fi Ù· ·ÓÙÈÌ·¯fiÌÂÓ· ̤ÚË 2. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙfiÛˆÓ ÂıÓÒÓ Î·È Ï·ÒÓ Û ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ Û¯ÂÙÈο ¤ÎÙ·ÛË. 2. ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È Ù˘ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜. ÙÔÓ ÓfiÌÔ. ÌÂÙ·Ó·ÛÙ‡ÛÂȘ Î·È ÏËı˘ÛÌȷΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ·ÏÏÔÈÒÓÔ˘Ó Ù· ÂıÓÈο Î·È Ê˘ÏÂÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ÛÙËÓ ÂÓ‰˘Ì·Û›· Î·È ÛÙËÓ ˘fi‰ËÛË. ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. ÙËÓ Ù¤¯ÓË. √È ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙȘ ÁψÛÛÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙȘ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜. Ù˘ ˘fi‰ËÛ˘. ıÚËÛΛ·). ™ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ÔÈ ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ï·ÒÓ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÏÔ‡ÙÔ˜. ÛÙȘ ηÏÏÈÂÚÁËÙÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜. ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÔÈ ÛÏ·‚ÈΤ˜. ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Û ÛÎÏËÚÔ‡˜ Î·È ·ÈÌ·ÙËÚÔ‡˜ ÔϤÌÔ˘˜. Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ. ¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ £¤Ì·: «∏ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘». Δ· ·›ÙÈ· ÙˆÓ ÔÏ¤ÌˆÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηٿ ηÓfiÓ· ÔÏÈÙÈÛÌÈο (‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙË ÁÏÒÛÛ·. Ô ÔÔ›Ô˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚËı›. ¢È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙË ÁÏÒÛÛ·. √ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ·ÔÙÂÏ› ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÓıÂÙÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ·. √È ÂıÓÈÎÔ› ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ¤¯Ô˘Ó ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ ÃfiÏ˘ÁÔ˘ÓÙ. ÔÈ ÂÓ‰˘Ì·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜ Ù˘ Ìfi‰·˜ ÎÙÏ. Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ÁÓÒÛË. Ù˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. Ù˘ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜. ªÂϤÙË Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜. fiˆ˜ ·˘Ù‹ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ªÂϤÙË Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. ∏ ¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ·fi ¿ÏϘ Ë›ÚÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ Î·È . ÂÏÏËÓÈ΋-ÌÂÛÔÁÂȷ΋) ˘Ô¯ˆÚÔ‡Ó Â›Û˘ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ÙˆÓ Ê·ÛÙ-ÊÔ˘ÓÙ. ∞˘Ùfi ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ›Ó·Î· 31. ∏ ÔÌÔÁÂÓÔÔ›ËÛË Ì¤Ûˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ë ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ ÊÙˆ¯·›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì·˜. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ˙ˆÓÙ·ÓÒÓ ÙˆÓ È‰È·›ÙÂÚˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜. ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. ª ∞ £ ∏ ª ∞ 32 Δ· ÔÏÈÙÈÛÌÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ªÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: 1. ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À Δ∂Δƒ∞¢π√À ∂ƒ°∞™πø¡ √È ··ÓÙ‹ÛÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ μÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ª·ıËÙ‹. ∏ ∂˘ÚÒË Â›Ó·È ÌÈ· ‹ÂÈÚÔ˜ 50 ÂÚ›Ô˘ ÎÚ·ÙÒÓ Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÂıÓÒÓ Î·È ÂıÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ÛÙË ıÚËÛΛ·. ÔÈ ÂıÓÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜ (Á·ÏÏÈ΋. ∏ ∂ÏÏ¿‰·. Ù· ‹ıË. ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋. Ï‹ÙÙÔ˘Ó ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË. ∏ ∞ÙÙÈ΋ Î·È ÁÂÓÈο Ù· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜ ΢ڛˆ˜ ·fi ÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙȘ ËÌÈ·ÛÙÈΤ˜. ª·ıËÌ·ÙÈο: ÀÔÏÔÁÈÛÌÔ› Ù˘ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ÙÔ˘ ∂ÌʇÏÈÔ˘ ¶ÔϤÌÔ˘. ™ÙË ÌÈÎÚ‹ ·˘Ù‹ ‹ÂÈÚÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÔÈÎÈÏ›· ÁψÛÛÒÓ Î·È ‰È·Ï¤ÎÙˆÓ Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÔÈÎÈÏ›· ıÚËÛÎÂÈÒÓ. ∏ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÙË ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó. ÙËÓ ›ÛÙË. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À μπμ§π√À Δ√À ª∞£∏Δ∏ 1.547_08 84 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·84 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y ª·ı‹Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ πÛÙÔÚ›·: ¶fiÏÂÌÔÈ. ÂÓÒ Ë ·Ï·ÈfiÙÂÚË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÔÌÔÁÂÓÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ Ì ÂÈıÂÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ıˆÚÂ›Ù·È Ï·Óı·Ṳ̂ÓË.1. ÔÚıfi‰ÔÍÔÈ). ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‹Ù·Ó Ôχ ηٷÛÙÚÔÊÈÎÔ› ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ Ï·Ô‡˜. Â›Ó·È Ôχ ·Ú·ÈÔηÙÔÈÎË̤ÓË. Ù· ¤ıÈÌ· Î·È ¿ÏϘ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ·¤ÎÙËÛÂ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ˆ˜ ̤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜. ¡· ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Î·È Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÏÔ‡ÙÔ Ù˘ Ë›ÚÔ˘. ÔÈ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ Î·È ÔÈ Ï·ÙÈÓÔÁÂÓ›˜. ÂÓÒ ·fi ÙȘ ıÚËÛΛ˜ ΢Úȷگ› Ô ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜ (ηıÔÏÈÎÔ›. Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ (Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Û ‰‡Ô ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·). ·Ó ÂÍ·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ÙËÓ ∞ÙÙÈ΋. ∏ Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÁÎfiÛÌÈˆÓ ÔϤ̈Ó. ÛÙȘ ‰È·ÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ. ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÔ‡Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÛÙÔÓ Ô‰ÔÛÙÚˆÙ‹Ú· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘. ∞˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ÁˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÁÏÒÛÛ˜. ÛÙ· ‹ıË). ÛÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘. ÛÙËÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‰˘Ó¿ÌÂÈ «ÚÔ˚fiÓÙ·» Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ.

 ÛÏ·‚ÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜: ÔÚıfi‰ÔÍÔÈ. ∏ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ (∂˘Úˆ·›ˆÓ ‹ ·fi ¿ÏϘ Ë›ÚÔ˘˜) ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ ˙‹ÙËÌ· Î·È ‰˘ÛÎÔχÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ fiÛÔ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ·ÓÂÚÁ›· ÙˆÓ ÓÙfiȈÓ. ·ÏÏ¿ ÚÔηÏÔ‡Ó Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·.¿.000 ̤¯ÚÈ 50. μÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ª·ıËÙ‹. Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. ‰È·Ê˘Á‹ fiÚˆÓ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘˜. ΔÔ 50% ˙ÂÈ Û ÌÈÎÚ¤˜ fiÏÂȘ ÙˆÓ 1.000 ̤¯ÚÈ 250. ‚. ÙȘ Û˘Ìʈӛ˜. fiˆ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. √È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ Ë›ÚÔ˘ Ì·˜ ‰ÂÓ ·›ÚÓÔ˘Ó Ù· fiÏ·. ª·ı‹Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ πÛÙÔÚ›·: ∞ÔÈ˘ Î·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·. ˆÛÙfiÛÔ Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÔÏÏÒÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ı· ÎÈÓ‰‡Ó¢ Ì ηٿÚÚ¢ÛË.000 ηÙԛΈÓ. Ï·ÙÈÓÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜: ηıÔÏÈÎÔ›. ª ∞ £ ∏ ª ∞ 33 √È ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ªÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: 1. fiˆ˜ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÓÙfiÈˆÓ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¯·ÌËÏÔ‡ ·ÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›Â˜.6% ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ˙ÂÈ Û ·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ.000 ηÙÔ›ÎˆÓ Î·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ 25% ˙ÂÈ Û fiÏÂȘ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 250. °È· οÔÈÔ˘˜ ÙÔ «ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ» Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ıÂÙÈÎfi. Ë ÔÌÔÈÔÌÔÚÊ›· Î·È Ë ÈÛÔ¤‰ˆÛË ÊÙˆ¯·›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ‹ÂÈÚÔ Î·È Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘. ∏ ∂˘ÚÒË ¤¯ÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÌÂÁ·ÏÔ˘fiÏÂȘ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·. Â›Ó·È ÏÔ‡ÙÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÎÔÈӈӛ˜.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ÙȘ Û˘ÌÌ·¯›Â˜ Î·È ÙË ı¤ÛÈÛË Î·ÓfiÓˆÓ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‰Èη›Ô˘ Ô˘ ı· Û¤‚ÔÓÙ·È fiÏ· Ù· ÎÚ¿ÙË. ̈·ÌÂı·ÓÈÛÌfi˜). ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ÁÎÂÙÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜. ÙÔ 25% ˙ÂÈ Û fiÏÂȘ ÙˆÓ 50. ·. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·: ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘. 2. ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È Ó· ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó Ì ۯÂÙÈ΋ ¢¯¤ÚÂÈ· ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ·fi ·˘Ù¿. ›Ù ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÌÂٷ͇ ÓÙfiÈˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ ÚÔˆıÒÓÙ·˜ ̤ÙÚ· ¤ÓÙ·Í˘ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ Â›ÙÂ. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À Δ∂Δƒ∞¢π√À ∂ƒ°∞™πø¡ √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ μÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ª·ıËÙ‹.547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·85 °Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÔÏÈÙÈÛÙÈο ÙÔ›· ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ (΢ڛˆ˜) fiÏÂȘ. ÙfiÙ ۯËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÁΤÙÔ. √ÌÔÈfiÙËÙ·-‰È·ÊÔÚ¿: ∏ Û‡ÓıÂÛË ‰È·ÊÔÚÒÓ-ÔÌÔÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙȘ ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ∂˘ÚÒ˘. ÔÈ ÔÏÈÙÈÛÌÔ› ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ «ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó» Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ì ÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ÔÏÈÙÈÛÌfi. ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË Ì ·ÈÌ·ÙËÚÔ‡˜ ηٷÎÙËÙÈÎÔ‡˜ Î·È ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ‡˜ ÔϤÌÔ˘˜ (¿ÏψÛÙÂ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÙÂÏ›ˆÛ ÚÈÓ ·fi ÌfiÏȘ ÌÈÛfi ·ÈÒÓ·). ·ÓÙ›ıÂÙ·. ™‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÙÔ 74. ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÚÓËÙÈÎfi. Ì ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ηıÔÏÈÎÈÛÌfi˜. ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜: ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ-ÚÔÙÂÛÙ¿ÓÙ˜. ¢È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË: ∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ∏ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ÔÈÎÈÏ›·. ∫ÚÔ·Ù›·: ÛÏ·‚È΋ ÁÏÒÛÛ· – ηıÔÏÈÎÈÛÌfi˜. Œ¯ÂÈ fï˜ ·ÚÎÂÙ¤˜ fiÏÂȘ Ì 85 . ÙË Ï·ÙÈÓÈ΋ Î·È ÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÛÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ. ·ÏÏ¿ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· χÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ̤۷ ·fi ÙË Û˘ÓÂÓÓfiËÛË. ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜: ∏ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ŸÙ·Ó ÔÈ «Í¤ÓÔÈ» ‰ÂÓ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. °ÏÒÛÛ·: ∏ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ϤÍÂˆÓ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋. ªÂÙ·‚ÔÏ‹: ∏ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÏËı˘ÛÌȷ΋˜ Û‡ÓıÂÛ˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. μÏ. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À μπμ§π√À Δ√À ª∞£∏Δ∏ 1. μÔÛÓ›·-∂Ú˙ÂÁÔ‚›ÓË: ÛÏ·‚È΋ ÁÏÒÛÛ· – ÔÈÎÈÏ›· ıÚËÛÎÂÈÒÓ (ÔÚıÔ‰ÔÍ›·. ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ Î. ƒÔ˘Ì·Ó›·: Ï·ÙÈÓÔÁÂÓ‹˜ ÁÏÒÛÛ· – ÔÚıÔ‰ÔÍ›·. √È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÏÔ‡ÙÔ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÙÔ˘˜.

547_08

86

KATHIGITI

26-09-08

11:33

™ÂÏ›‰·86

BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y
ÏËı˘ÛÌfi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ Î·È Â›Û˘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ (·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·)
Û ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜-ÎÔÓÙÈÓ¤˜ fiÏÂȘ, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ÂÓÈ·›Ô Û‡ÓÔÏÔ (∞ı‹Ó·, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ∫·ÏÏÈı¤·, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ÛÙËÓ
∂ÏÏ¿‰·, ƒÔ˘Ú Î·È ŒÛÂÓ, ¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ Î·È ¡ÙÔ‡ÈÛÌÔ˘ÚÁÎ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ‹ ÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÛÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ). ™˘Ó‹ıˆ˜ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË fiÏË Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, fï˜ ÛÙÔÓ Î·ÓfiÓ· ·˘ÙfiÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ (.¯. ÛÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›· Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË fiÏË Â›Ó·È ÙÔ ¡ÙfiÓÂÙÛÎ).
2. ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ
ÂËÚ¤·Û·Ó ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ fiÏÂˆÓ Ù˘ Ë›ÚÔ˘.
∏ ·ÓıÚÒÈÓË ÎÔÈÓˆÓ›· ̤¯ÚÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙË Ê¿ÛË Ù˘ ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ¤Ú·Û ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ÛÙ¿‰È·. ™ÙÔ 1Ô ÛÙ¿‰ÈÔ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‹Ù·Ó ÂÚÈÏ·ÓÒÌÂÓÔÈ Û˘ÏϤÎÙ˜ ηÚÒÓ, „·Ú¿‰Â˜ Î·È Î˘ÓËÁÔ›. ™ÙÔ 2Ô ÛÙ¿‰ÈÔ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‹Ù·Ó
‚ÔÛÎÔ› Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Ó· Â›Ó·È ÂÚÈÏ·ÓÒÌÂÓÔÈ. ™ÙÔ 3Ô ÛÙ¿‰ÈÔ ‹Ù·Ó Î·È ÁˆÚÁÔ›, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Û οÔÈ· ÂÚÈÔ¯‹. ™ÙÔ 4Ô ÛÙ¿‰ÈÔ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ¿Ú¯ÈÛ Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÏÂÔÓ·ÛÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ıÚ¤„Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜.
∏ ÂÈ‚›ˆÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÂÍ·ÚÙÈfiÙ·Ó ·fi ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛٷ٢ÙÔ‡Ó. ŒÙÛÈ, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜-fiÏÂȘ ÁÈ· ¿Ì˘Ó·, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÂȉ‹ ·˘Ù¤˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÎÔÈÓˆÓÈο
Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Û ÎÔÈÓ¤˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ. ΔÔ ÂÌfiÚÈÔ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›·-‚ÈÔÙ¯ӛ· ÂÙ‡¯·ÈÓ·Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÔʤÏË Ì ÙË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ̤۷ Û ·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∞Ó¿ÌÂÛ· Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ Ô˘ ÂÈÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ fiÏÂȘ Â›Ó·È Î¤ÓÙÚ· ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ηıÒ˜ ηÈ
Û‡ÁÎÏÈÛ˘ ÙˆÓ ·ÚÙËÚÈÒÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜.
Δ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ÚˆÙ‡ԢÛ˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ, Á‡Úˆ ·fi ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ˙ÒÓ˜, ·fi ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ı¤ÚÂÙÚ·, ·fi ÊËÌÈṲ̂ӷ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, ·fi ÂÌÔÚÈο ÏÈÌ¿ÓÈ·. √È ÈÔ ˘ÎÓÔηÙÔÈÎË̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ΢ڛˆ˜ ∂˘ÚÒË. √È ÂÚÈÔ¯¤˜ Á‡Úˆ
·fi ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ÙÔ ƒÔ˘Ú ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, Ë ÂÚÈÔ¯‹ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ §›‚ÂÚÔ˘Ï-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ, Ë ‚fiÚÂÈ· πÙ·Ï›· (ΔÔÚ›ÓÔ-ªÈÏ¿ÓÔ), ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ Á‡Úˆ ·fi ÙË ª·‰Ú›ÙË, ÙË μ·ÚÎÂÏÒÓË, ÙË §ÈÛ·‚fiÓ·, Ë ÂÚÈÔ¯‹ Á‡Úˆ ·fi
ÙËÓ ∞ı‹Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï· ÔÛÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ¯ˆÚÒÓ. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ fiÏÂȘ ·˘Ù¤˜ ÚÔ¸‹Ú¯·Ó ˆ˜ ÔÈÎÈÛÌÔ› ·fi ÙÔÓ ªÂÛ·›ˆÓ· ‹ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· (ڈ̷˚΋ ÂÔ¯‹) Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Î¤ÓÙÚ·
Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ (ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÛËÌ·Û›· Ù˘ ı¤Û˘, ı¤ÛË ¿Óˆ ÛÙȘ Ô‰Ô‡˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ı¤ÛË ¿Óˆ Û ·Û˘Ó¤¯ÂȘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ –·ÎÙ¤˜,
ÔÙ¿ÌÈ·, ˘ÒÚÂȘ ‚Ô˘ÓÒÓ– ı¤ÛË ÎÔÓÙ¿ ÛÂ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Î.¿.). ªÂÙ¿ ÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÔÚÈṲ̂Ó˜
fiÏÂȘ ÌÂÁ¿ÏˆÛ·Ó ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, Ô˘ ÚÔÛ›Ï΢Û ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜
Î·È ˘ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜.
ŒÙÛÈ, ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì ¤Ó·Ó ·ÙÂÏ‹ ηٿÏÔÁÔ ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ ¢ÓÔÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÈ·˜ fiÏ˘,
ı· ηٷÁÚ¿„Ô˘ÌÂ:
÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ñ °fiÓÈÌÔ ¤‰·ÊÔ˜
ñ ∂·ÚΛ˜ ˘‰¿ÙÈÓÔÈ fiÚÔÈ (ËÁ¤˜, ÔÙ¿ÌÈ·, Ï›ÌÓ˜)
ñ ⁄·ÚÍË ‰ÔÌÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ (¤ÙÚ·, Û¯ÈÛÙfiÏÈıÔ˜)
ñ ™ËÌ›· ‰È·ÎÔ‹˜ Ù˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ (ÂΛ fiÔ˘ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ë ÍËÚ¿ Î·È ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ı¿Ï·ÛÛ·, ÂΛ fiÔ˘ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ë ‰ȿ‰· Î·È ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ ‚Ô˘Ófi)
§fiÁÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜
ñ μÚ·¯Ò‰Ë ˘„ÒÌ·Ù· (·ÎÚÔfiÏÂȘ), ÁÈ· ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÚfiÛ‚·Û˘ (.¯. ∞ı‹Ó·, ª˘Î‹Ó˜, §›Ó‰Ô˜).
ñ ª·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÁÈ· ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÚ·Ù¤˜ (.¯. ™·ÓÙÔÚ›ÓË, ∫¤·).
ñ ÃÂÚÛfiÓËÛÔ˜, ÁÈ· ÂÚÈÌÂÙÚÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (.¯. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ªÔÓÂÌ‚·ÛÈ¿).
ñ ªË ÂÌÊ·Ó‹˜ ‹ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔ˜ ÎfiÏÔ˜ (.¯. ⁄‰Ú·, ¡·‡·ÎÙÔ˜).
Δ‡ÔÈ fiψÓ
ñ £ÚËÛ΢ÙÈ΋ fiÏË (.¯. §Ô‡Ú‰Ë, μ·ÙÈηÓfi, ™·ÓÙÈ¿ÁÔ ÓÙ ∫ÔÌÔÛ٤Ϸ)
ñ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈÔ‡ÔÏË (.¯. √ÍÊfiÚ‰Ë, ∫¤ÌÚÈÙ˙, ™ÔÚ‚fiÓË)
ñ ∫¤ÓÙÚÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ (.¯. ™¿ÏÙÛÌÔ˘ÚÁÎ, ºÏˆÚÂÓÙ›·, ÷˚‰ÂÏ‚¤ÚÁË)
ñ ¶fiÏË-ÊÚÔ‡ÚÈÔ (.¯. μ·Ï¤Ù·-ª¿ÏÙ·)
ñ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ (.¯. μÂÚÛ·Ïϛ˜, ∫·ÚÏÛÚÔ‡Ë)
ñ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ (.¯. ƒÈ‚Ȥڷ, ª‡ÎÔÓÔ˜, ¯ÂÈÌÂÚÈÓ¿ ΤÓÙÚ· ÙˆÓ ÕÏˆÓ)
ñ μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ (.¯. μfiÏÊÛÌÔ˘ÚÁÎ-°ÂÚÌ·Ó›·, ƒÔ˘Ú- °ÂÚÌ·Ó›·)
ñ ∂ÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ (.¯. §ÔÓ‰›ÓÔ)
ñ ¶ÚÔ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ fiÏË

547_08

KATHIGITI

26-09-08

11:33

™ÂÏ›‰·87

°Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY

BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY

ñ
ñ

μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ fiÏË
ªÂÙ·‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ fiÏË.
∏ Ù˘È΋ ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÈÔ ¿Óˆ, ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È
ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜.
3. ¡· ÂÚÌËÓ‡ԢÓ, fiÛÔ ÙÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ë ËÏÈΛ· ÙÔ˘˜, ÙÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·›˙Ô˘Ó ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ ÛÙËÓ
ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘.
™Â fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÔÈ fiÏÂȘ ‹Ù·Ó ·˘Ù¤˜ Ô˘ ηıfiÚÈ˙·Ó ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ.
ŸÏ· Ù· ÔÏÈÙÈÛÙÈο ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ÔÈ Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ηÈÓÔÙƠ̂˜ Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÚÔ‹Ïı·Ó
·fi ÙȘ fiÏÂȘ («√ ·¤Ú·˜ Ù˘ fiÏ˘ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ», ϤÓ ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ›). √È fiÏÂȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÎÎÔÏ·Ù‹ÚÈÔ Ó¤ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÚÔÙ‡ˆÓ ˙ˆ‹˜. ∏ ηıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË (Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Û fiÏÂȘ-ÌÔ˘Û›·, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ºÏˆÚÂÓÙ›·) ÌÔÚÊÒÓÂÈ. √È ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ ·›˙Ô˘Ó Î˘Ú›·Ú¯Ô ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ˆ‹ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ, fï˜ Ë ›‰È· Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ fiÏ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙ·ÙÈ΋. ∫¿ÔȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÎÌ¿ÛÔ˘Ó Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÂÎÏ›„Ô˘Ó ÙÂÏ›ˆ˜, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ οÔȘ ¿ÏϘ ı· ·ÎÌ¿˙Ô˘Ó, ηıÒ˜ ı· ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ∫·Ù¿ ηÓfiÓ· ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Î·È ÙÔ
ÂÌfiÚÈÔ. Ÿ¯È fï˜ ÌfiÓÔ ·˘Ù¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· (ı¤·ÙÚÔ, ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ, ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÌÔ˘ÛÈ΋, ¯ÔÚfi, fiÂÚ·), Ù· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ȉڇ̷ٷ (·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·) Î·È ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi.
√È fiÏÂȘ ·Ú¯Èο ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜, ÂÂȉ‹ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÂÚÁ·ÙÈο ¯¤ÚÈ·. ∏ ›‰Ú˘ÛË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ ¤¯ÂÈ
ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ·ÊÔ‡ ··ÈÙ› Î·È ˘ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜, Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢, ˘Ô‰Ô̤˜, ÌÂÙ·ÊÔÚÈο
̤۷, ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰È¢ÎÔχÓÛÂȘ ÎÙÏ. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Û¯ÔÏ›· ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜, ÓÔÛÔÎÔÌ›·, ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ˘ËÚÂۛ˜ ·Ó·„˘¯‹˜ Î·È ¯ÒÚÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Î·È ¤ÙÛÈ Ë fiÏË ÚÔÛÂÏ·ÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ (·ÛÙÈÎfi˜ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ‹˜).
∫¿ı fiÏË ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ‰ÈÎfi Ù˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÙË ‰È΋ Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Î·È ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·, ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ù˘ Ú˘ıÌÔ‡˜
ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˙ˆ‹˜, ÙË ‰È΋ Ù˘ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. À¿Ú¯Ô˘Ó fiÏÂȘ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÈÛÙÔÚÈ΋ Û˘Ó¤¯ÂÈ· (.¯.
ƒÒÌË), ÂÓÒ ¿ÏϘ (fiˆ˜ ÔÏϤ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ) ›¯·Ó ·Ú·ÎÌ¿ÛÂÈ ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï· ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Û‹ÌÂÚ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó fiÏÂȘ Ì ¤Ó‰ÔÍÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ·ÚÂÏıfiÓ.
∏ Ù˘È΋ ‰ÔÌ‹ ÌÈ·˜ Â˘Úˆ·˚΋˜ fiÏ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: (·) ÌÈ· ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î˘‚ÂÚÓËÙÈο ÎÙ›ÚÈ·, ÙÚ¿Â˙˜, ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›, ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, (‚) ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ˘Ú‹Ó· Ù˘ fiÏ˘, (Á) ÙÔÌ›˜ ¯ÔÓ‰ÚÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘, (‰) ÙÔÌ›˜ ηÙÔÈΛ·˜ (¯·ÌËÏÒÓ, ÌÂÛ·›ˆÓ Î·È ˘„ËÏÒÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ) Î·È ‚·ÚÈ¿˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜, (Â) ÂÚÈÊÂÚÂȷο ΤÓÙÚ·, (ÛÙ) ÚÔ¿ÛÙÈ· ηÙÔÈΛ·˜, Î·È (˙) ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ÚÔ¿ÛÙÈ·.
À¿Ú¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÌÔÓ٤Ϸ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ fiψÓ, Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ó Ù· ÚfiÙ˘·
Ù˘ ÂÓ‰Ô·ÛÙÈ΋˜ ηٷÓÔÌ‹˜ Á˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ (.¯. ηÙÔÈΛ·˜, ÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜). ∏ ηٷÓÔÌ‹ Ù˘ Á˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ·fi ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Î·È ·fi ÈÛÙÔÚÈΤ˜ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜. Δ· ¯·ÌËÏ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙˆÓ fiψÓ
Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ ‹ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Û ˘Ô‚·ıÌÈṲ̂ӷ ÎÙ›ÚÈ·. √È ÂÚÈÔ¯¤˜ ηÙÔÈΛ·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂΛ fiÔ˘ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ. Δ· ÌÂÛ·›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ηÙÔÈÎÔ‡Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Û ÂӉȿÌÂÛ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÂÓÒ Ù· ˘„ËÏ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÛÂ
ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ηÙÔÈΛ·˜ ÙˆÓ ¯·ÌËÏÒÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ. ∫‡ÚÈÔ ÚfiÏÔ ÛÙË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Î·ÙÔÈΛ·˜ ·›˙Ô˘Ó ÔÈ ÁÚ·Ì̤˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ÁÚ‹ÁÔÚ˘ Î·È Â‡ÎÔÏ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÚÔ˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·È ÚÔ˜ ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÌÂ Ê˘ÛÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· (·ÎÙ¤˜, ‰¿ÛË, ÏfiÊÔÈ, ÂÍÔ¯‹).
¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÛËÌ·›ÓÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÁÈ· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ÙÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ fiÏÂˆÓ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈο,
Ì ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ fiÏˆÓ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ηٿ¯ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, Ô˘ Ú˘·›ÓÂÈ ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi
Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ (ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ó·Ó¢ÛÙÈο ÎÙÏ.), ÚÔηÏ› ˯ÔÚ‡·ÓÛË Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚȷ΋ Û˘ÌÊfiÚËÛË, ÂÁÎψ‚›˙ÂÈ ÁÈ· ÒÚ˜ ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¯¿ÓÔÓÙ·È ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·
ÂÚÁ·ÙÔÒÚ˜ Î·È Ó· Û·Ù·ÏÒÓÙ·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ η˘Û›ÌˆÓ, ÎÙÏ. ∏ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÚÔηÏ› ·Ú¿Ï¢ڷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ηٿÏË„Ë ÂχıÂÚˆÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ ·fi ·˘ÙÔΛÓËÙ·,
‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙË ÌÂٷΛÓËÛË ·ÓıÚÒˆÓ Ì ÎÈÓËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜ Î·È ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ ·ÓıÚÒˆÓ ÏfiÁˆ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÈÎÒÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ ÎÙÏ. ∂ÎÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ, ÛËÌ·ÓÙÈο Â›Ó·È Â›Û˘ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· Î·È Ù· χ̷ٷ ÙˆÓ fiψÓ, ·fi ÙË Û·Ù¿ÏË
ÓÂÚÔ‡ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ·fi ÙË ¯ÂÈÚÔÙ¤Ú¢ÛË ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔÎϛ̷ÙÔ˜ ÛÙȘ fiÏÂȘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÌÂÙfiÓ Î·È Ù˘ ·ÚÂÌfi‰ÈÛ˘
Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ·¤Ú·. Δ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÚÔηÏÔ‡Ó Â›Û˘ ÌÂÁ¿ÏË ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ Ú‡·ÓÛË, Ô˘ ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙˆÓ fiψÓ.
ÕÏÏ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ fiÏÂˆÓ Â›Ó·È Ô Û˘ÓˆÛÙÈÛÌfi˜, Ë ·ÓÂÚÁ›· Î·È Ë ˘Ô··Û¯fiÏËÛË, ÔÈ ÊÙˆ¯Ô-

87

547_08

88

KATHIGITI

26-09-08

11:33

™ÂÏ›‰·88

BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y
ÁÂÈÙÔÓȤ˜ (ÂÍ·ıÏȈ̤Ó˜ Û˘ÓÔÈ˘) ‹ ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ·˘ı·›ÚÂÙ˜ ηÙÔÈ˘. √È ÊÙˆ¯ÔÁÂÈÙÔÓȤ˜ (ÂÍ·ıÏȈ̤Ó˜ Û˘ÓÔÈ˘) Â›Ó·È ÂÚÈÔ¯¤˜ ÓfiÌÈÌ· ÎÙÈṲ̂Ó˜, Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì ·ÏÈ¿ ÎÙ›ÚÈ· Ô˘ ηٷÚÚ¤Ô˘Ó ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ η΋˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘, Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ Û ÁË Ì ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Í›· (ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙˆÓ fiψÓ). √È ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙˆÓ
·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÎÙ›ÛÌ·Ù· Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó ¯ˆÚ›˜ ¿‰ÂÈ·, Û˘¯Ó¿ Û ÁË Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜·˘ı·›ÚÂÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÙ¤˜, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ fiÏ˘ Î·È ‰Â ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‡‰Ú¢Û˘,
·Ô¯¤Ù¢Û˘, ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛ˘ ÎÙÏ. ŒÙÛÈ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ, ·ÏÏ¿
Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· (ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·, ‰È·Î›ÓËÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Î.¿.).
¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
√È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂÚÈΤ˜ ȉ¤Â˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Ô˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó Ôχ, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ó ÌÂÁ·ÏÔ˘fiÏÂȘ. Œ¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· Ó· ÂÈÌ›ÓÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙË ‰È·Ù‡ˆÛË ÁÂÓÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ‹ ηÓfiÓˆÓ, ÌÂÏÂÙÒÓÙ·˜ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ.
¢È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜
¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜: ∏ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ fiÏÂˆÓ – H fiÏË ÁÂÓÓ‹ÙÔÚ·˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘.
ªÂÙ·‚ÔÏ‹: ∏ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ fiÏ˘ ̤۷ ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ.
√ÌÔÈfiÙËÙ·-‰È·ÊÔÚ¿: ∏ fiÏË ˆ˜ Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÚԤϢÛË.
ª·ı‹Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ 
πÛÙÔÚ›·: ∞ÔÈ˘ Î·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·. 
°ÏÒÛÛ·: ∏ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ϤÍÂˆÓ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋, ÙË Ï·ÙÈÓÈ΋ Î·È ÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÛÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ. 
AÈÛıËÙÈ΋ AÁˆÁ‹: ∏ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÛÙ›ÁÌ· ÛÙËÓ fiÏË.
¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ· Û¯¤‰È· ÂÚÁ·Û›·˜ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ
√È Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ‹ Ù˘ Ù¿Í˘ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ˘ÔÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË fiÏË Ù˘ ¯ÒÚ·˜
‹ ÙËÓ fiÏË ÛÙËÓ ÔÔ›· ηÙÔÈÎÔ‡Ó. ªÔÚÔ‡Ó Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚ· Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ fiÏ˘, ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜
fiÚÔ˘˜ Ù˘, ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ÎÙÏ.
£· ‹Ù·Ó Â›Û˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi Ó· ˙ËÙËı› ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ۯ‰ȿÛÔ˘Ó ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘˜ Ì ÚÔ‚ÔÏ‹ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÌÂÙ¿ ·fi 50 ‹ 100 ¯ÚfiÓÈ·.
∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À μπμ§π√À Δ√À ª∞£∏Δ∏
1. ∏ ηٷÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ÔÌÔÈfiÌÔÚÊË, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË
ÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ Î·È Ôχ Îڇ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, fiÔ˘ Ë ÏËı˘ÛÌȷ΋ ˘ÎÓfiÙËÙ· Â›Ó·È Ôχ ¯·ÌËÏ‹.
∫·ıÒ˜ Ë ‹ÂÈÚÔ˜ Â›Ó·È ‰ÈÓ‹, ¢ÓÔ› ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Û ÔÏϤ˜ Î·È Û¯ÂÙÈο ÌÈÎÚ¤˜ fiÏÂȘ ·ÓÙ›
Ï›ÁˆÓ Î·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏˆÓ.
2. 1-Â, 2-·, 3-‰, 4-Á, 5-‚.
∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À Δ∂Δƒ∞¢π√À ∂ƒ°∞™πø¡
1. ·. ∂χıÂÚË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ‚. ∞Á›· ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, μ·ÚÎÂÏÒÓË. Á. ¶·Ú·ı·Ï¿ÛÛȘ, ÛËÌ·ÓÙÈο ÏÈÌ¿ÓÈ· Î·È Ì·ÎÚ·›ˆÓË ÈÛÙÔÚ›·.
2. ∂χıÂÚË ·¿ÓÙËÛË.

ª ∞ £ ∏ ª ∞ 34 √È ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜
¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ
ªÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›:
1. ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ó· ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ÌÂ
Û¯ÂÙÈ΋ ¢¯¤ÚÂÈ· ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ.
∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘
∂˘ÚÒ˘. ªÂ ÂÍ·›ÚÂÛË Ï›Á· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· (∞ı‹Ó·, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ¶¿ÙÚ·, ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, μfiÏÔ˜, πˆ¿ÓÓÈÓ·), Ë ∂ÏÏ¿‰·
‰Â ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿Ï· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·.

547_08

KATHIGITI

26-09-08

11:33

™ÂÏ›‰·89

°Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY

BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY

∂Í·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÙÂÚ¿ÛÙÈ·˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ (ÂÚ›Ô˘ 36% ÙÔ˘
Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜) ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ·ÓÈÛÔÚÚÔ›· ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ fiÏ˘,
Ë ÎÔÓÙÈÓ‹ Ù˘ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Û˘ÓÙ¤ÏÂÛ·Ó
ÛÙËÓ ˘ÂÚ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ª·˙› Ì ٷ ÚÔ¿ÛÙÈ¿ Ù˘ Î·È ÙË
ÁÂÈÙÔÓÈ΋ fiÏË ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Û˘ÁÎÚÔÙ› ÂÓÈ·›Ô ÔÈÎÈÛÙÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ (Ì›˙ÔÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜),
Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÂÚ›Ô˘ 3,2 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ ÏËı˘ÛÌȷ΋ ¤ÏÍË Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı›
Ó· ·ÛΛ, ÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Î·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ∂ÈϤÔÓ, ·ÔÙÂÏ› ÎÔÌ‚ÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙȘ Â·Ú¯›Â˜
Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È Ì ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∏ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Û ÌÈ· ÙfiÛÔ ÌÈÎÚ‹ ÂÚÈÔ¯‹ ¤¯ÂÈ Û˘ÛÛˆÚ‡ÛÂÈ ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∏ ∞ÙÙÈ΋ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙÔ 69% ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÔÈËÙÈÎÒÓ
ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙÔ 71% ÙˆÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈÎÒÓ Î·È ÙÔ 58% ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ.
ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û ÛËÌ·Û›· ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ì ÏËı˘ÛÌfi ÂÚ›Ô˘ 810 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ∏ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ¯ÙÈṲ̂ÓË ÛÙÔÓ £ÂÚÌ·˚Îfi ∫fiÏÔ, ·ÔÙÂÏ› ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ fi¯È
ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙË ª·Î‰ÔÓ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· fiÏ· Ù· μ·ÏοÓÈ·. √È ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ¤¯Ô˘Ó
·˘ÍËı› ÌÂÙ¿ ÙÔ 1990, fiÙ·Ó ¿ÓÔÈÍ·Ó ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ ¶.°.¢.ª., Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜ Î·È Ù˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜, ˆÛÙfiÛÔ Ë fiÏË ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘ Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚȷ΋˜ Û˘ÌÊfiÚËÛ˘. ΔÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Â›Ó·È ˘ÎÓÔηÙÔÈÎË̤ÓÔ Î·È ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ. ΔÔ ÌÂÙÚfi, Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ù· ÚÔÛ¯‹ ¯ÚfiÓÈ·, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ··Ï‡ÓÂÈ Î¿ˆ˜ ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ·.
∏ ¶¿ÙÚ· Â›Ó·È Ë ÙÚ›ÙË Û ̤ÁÂıÔ˜ fiÏË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÛÔ˘‰·›Ô ÂÈ‚·ÙÈÎfi Î·È ÂÌÔÚÈÎfi ÏÈÌ¿ÓÈ ÚÔ˜ ÙÔ πfiÓÈÔ
¶¤Ï·ÁÔ˜ Î·È ÙËÓ ∞‰ÚÈ·ÙÈ΋ £¿Ï·ÛÛ·. ∏ ÛËÌ·Û›· Ù˘ ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜ ƒ›Ô˘-∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘.
∞fi Ù· ÓËÛȈÙÈο ΤÓÙÚ· ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ·fi ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ΢ڛˆ˜ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Ù·
ÂÚ›ÊËÌ· ÎÚËÙÈο ·ÁÚÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ÂÓÒ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ‰¤¯ÂÙ·È ÙȘ
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ù‹ÛÂȘ ÙÛ¿ÚÙÂÚ ·fi οı ¿ÏÏÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜.
√ ÚÒÙÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ··ÈÙ› ·fi Ù· ·È‰È¿ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó Û Ï¢Îfi ¯¿ÚÙË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ fiÏÂȘ Î·È ÙȘ ÚˆÙ‡ԢÛ˜ ÙˆÓ ÓÔÌÒÓ. °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ‹‰Ë ·fi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ ÓÔÌÔ‡˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙȘ ÚˆÙ‡ԢÛ˜, ı· Ú¤ÂÈ Ù· ·È‰È¿ Ó· ·ÛÎËıÔ‡Ó ÁÈ· Ï›ÁÔ ÛÙÔÓ Ï¢Îfi ¯¿ÚÙË Î·È Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÓÔËÙÈÎfi ¯¿ÚÙË Ì ÙË ı¤ÛË Î¿ı ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ fiÏ˘. £· Ú¤ÂÈ Â›Û˘ Ó· Â›Ó·È Èηӿ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙË
ı¤ÛË ˆ˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ·, ‰ÈÓ‹ ‹ ÔÚÂÈÓ‹.
2. ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ
ÂËÚ¤·Û·Ó ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ fiÏÂˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜.
√È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ Â¤‰Ú·Û·Ó ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì¿ıËÌ·. ∂›Ó·È ‰ËÏ·‰‹ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ› Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ›. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë ·Ú·Ïȷ΋ ı¤ÛË Û ¤Ó· Ê˘ÛÈÎfi Î·È ÚÔÊ˘Ï·Á̤ÓÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ¤‰ÈÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÂÌÔÚÈ΋˜
·Ó¿Ù˘Í˘ ÌÈ·˜ fiÏ˘, fiˆ˜ Î·È Ë ı¤ÛË ¿Óˆ Û ·Ó¿Ú¯·ÈÔ˘˜ ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ∏ ‡·ÚÍË ÎÔÈÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ ¯Ú‹ÛÈÌˆÓ ÔÚ˘ÎÙÒÓ Î·È ÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ì¿ÙˆÓ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ÌÈ·˜ fiÏ˘ Î·È Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ Ù·¯‡ÙÂÚË ·Ó¿Ù˘Í‹ Ù˘
(∫Ô˙¿ÓË, ¶ÙÔÏÂÌ·˝‰·, ªÂÁ·ÏfiÔÏË). £¤ÛÂȘ Ô˘ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ‹Ù·Ó Ô¯˘Ú¤˜ Î·È ÊÈÏÔͤÓËÛ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜
fiÏÂȘ ¯¿ÓÔ˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜ Û ̷ÎÚ¤˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÂÈÚ‹Ó˘ ‹ Ì ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë
£‹‚· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ ›‰È· ÛËÌ·Û›· Ì ·˘Ù‹Ó Ô˘ ›¯Â ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·. √ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜ ÌÈ·˜ fiÏ˘ ÌÔÚ› Â›Û˘ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ Ù˘ ‹ Ó· Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÚÔÛÂÏ·ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi (ªÂÛÔÏfiÁÁÈ, ª˘ÛÙÚ¿˜-™¿ÚÙË). ∫‡ÚÈÔ ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÈ·˜ fiÏ˘ ÌÔÚ› Ó· ·›ÍÂÈ ÁÈ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ë
‡·ÚÍË Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ, fiˆ˜ ËÁ¤˜, ÔÙ¿ÌÈ·, Ï›ÌÓ˜, ‰ÔÌÈο ˘ÏÈο, ÁfiÓÈÌÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î.¿. ∏ ¡¿Ô˘Û· ·ÍÈÔÔ›ËÛÂ
ÙȘ ˘‰·ÙÔÙÒÛÂȘ Ù˘ ∞Ú¿ÈÙÛ·˜, ÁÈ· Ó· Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜. Ÿˆ˜ fï˜ ›·ÌÂ Î·È ÛÙÔ
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì¿ıËÌ·, ÌÈ· ·ÏÏ·Á‹, ÌÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë, ÌÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î¿ÔÈˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜,
οÔÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙË ¯ÒÚ· ‹ Û ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ÛËÌ·Û›·
Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ fiψÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ù· ¯·ÌËÏ¿ ÂÚÁ·ÙÈο ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ· ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ۯ‰fiÓ Ù˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ Ì·˜ ¯ÒÚ·. ∏ ·‡ÍËÛË Ù˘ ̤Û˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ï‹ÍÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÁÔ‡Ó·˜ Ù˘ ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÈ·˜ fiÏ˘ ·›˙ÂÈ Â›Û˘ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋-·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÛΛ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙȘ
·Ú·ÌÂıfiÚȘ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ¤‰ÈÓ ·Ó·Ù˘Íȷο ΛÓËÙÚ· ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ·ÎÚÈÙÈÎÔ‡˜ ÓÔÌÔ‡˜
(¯·ÌËÏ¿ ÂÈÙfiÎÈ· ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, ‰ˆÚÂ¿Ó Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ, Ì·ÎÚ¿ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·ÔÏËڈ̋˜ Î.¿.). ∏ •¿ÓıË, ÏfiÁÔ˘
¯¿ÚÈÓ, ¤¯ÂÈ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi Ù· ÚÔÓfiÌÈ· ·˘Ù¿ Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ë ÔÏÈÙ›·. ∂ÎÙfi˜ ÙˆÓ
ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ fï˜, ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ı¤Û˘ ÌÈ·˜ fiÏ˘ ·›˙ÂÈ ¿ÓÙ· ÚfiÏÔ ÙÔ Ù˘¯·›Ô Î·È ÙÔ ·˘ıfiÚÌËÙÔ.

89

∞fi ÙÔ 1945 ̤¯ÚÈ ÙÔ 1990 ˘‹Ú¯Â ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙ· μ·ÏοÓÈ·. ªÂ ÙÔ˘˜ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ‡˜ ηٷÛÙÚ¿ÊËΠÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À μπμ§π√À Δ√À ª∞£∏Δ∏ 1. ŸÙ·Ó fï˜ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ‰È·‚›ˆÛ˘ ÛÙËÓ fiÏË ¯ÂÈÚÔÙÂÚ¤„Ô˘Ó ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È·Ù‡ˆÛË Î·ÓfiÓˆÓ Î·È ÚÔÙ‡ˆÓ. Δ¤¯ÓË: ∏ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÛÙ›ÁÌ· ÛÙËÓ fiÏË. 3. ÚԤ΢„·Ó Ù· ÎÚ¿ÙË μÔÛÓ›·-∂Ú˙ÂÁÔ‚›ÓË. ·. ‚. ‰ËÏ·‰‹ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË Ù˘ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ™˘ÌÊÒÓÔ˘ Ù˘ μ·ÚÛÔ‚›·˜. ¢ÈfiÙÈ Ë ∫Ú‹ÙË Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÓËÛ› Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ΔÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ fiÏÂˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È Î·Ù¿ Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ·. ¢ÈfiÙÈ Ù· ÓËÛÈ¿ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À Δ∂Δƒ∞¢π√À ∂ƒ°∞™πø¡ 1. ¢È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜: ∏ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ fiÏÂˆÓ – H fiÏË ÁÂÓÓ‹ÙÔÚ·˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘.). Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ (∞ÁÚ›ÓÈÔ. οو ·fi Û˘Óı‹Î˜ ÔϤÌÔ˘. Ì ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ÎÚ¿ÙË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ó· ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ·ÓÙ›·ÏÔ˘˜ Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡˜ (¡∞Δ√. ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ fiÏÂȘ (Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜) ¤¯Ô˘Ó Ôχ ÌÈÎÚfi ÏËı˘ÛÌfi. 2. ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Û ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˘˜ ‹ «fiÏÂȘ-ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜». ∂χıÂÚË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. 2. ªÂÙ¿ ÙÔ 1990. ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ú‡̷ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó.. ∂Ô̤ӈ˜ Ë ¯ÒÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ˘‰ÚÔÎÂÊ·ÏÈÛÌfi. Δ· μ·ÏοÓÈ· Â›Ó·È Ô ˙ˆÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜.¿. ‚. ΔÔ 1992 ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ‰È·›ÚÂÛË Ù˘ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·˜.ª. ÙÔ ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ. ∫·Ù¿ ηÓfiÓ· ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ Â›Ó·È Î·È ÚˆÙ‡ԢÛ˜ ÓÔÌÒÓ. Á. ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ Î·È ·fi Ù· ÓËÛÈ¿ Â›Ó·È Î·Ù¿ ηÓfiÓ· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ·Ôı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ ¿ÏÏˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ó· ÌÂÙÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ÂΛ. Ù˘ ™ÏÔ‚ÂÓ›·˜ Î·È Ù˘ ¶. ÂÓÒ fiϘ ۯ‰fiÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¯·ÌËÏfi ˘„fiÌÂÙÚÔ. ¿ÏÏ· Ó· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ∫›ÓËÌ· ÙˆÓ ∞‰ÂÛÌÂ‡ÙˆÓ (°ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·) Î·È ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· Ó· ÌËÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó Û˘Ó·ÛÈÛÌfi Ô‡Ù ÛÙÔ ∫›ÓËÌ· ÙˆÓ ∞‰ÂÛ̇وÓ. ™ÂÚ‚›· Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô. ªÂÙ·‚ÔÏ‹: ∏ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ fiÏ˘ ̤۷ ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. √ÌÔÈfiÙËÙ·-‰È·ÊÔÚ¿: ∏ fiÏË ˆ˜ Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÚԤϢÛË. ÂÓÒ ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂Ó˜ ÛÙËÓ ·ÎÙ‹. ∞¯·ÚÓ¤˜). √È ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ Â›Ó·È Î·Ù¿ ηÓfiÓ· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛȘ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ËÂÈÚˆÙÈÎfi ÎÔÚÌfi. μfiÏÔ˜. ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ∏ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙË Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ÷ÓÈ¿. ÙfiÙ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ Ú‡̷. ª ∞ £ ∏ ª ∞ 35 √È ‚·ÏηÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ¢È‰·ÎÙÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ªÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ› Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ‚·ÏηÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜. ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î. ™ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· η٤ÚÚ¢Û ÙÔ È‰ÈfiÙ˘Ô ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ ∂Ì‚¤Ú ÃfiÙ˙·. ∞ı‹Ó·. §¿ÚÈÛ·. ∂χıÂÚË ·¿ÓÙËÛË. πˆ¿ÓÓÈÓ·. ΔË 19Ë ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2008 ‰È·Î‹Ú˘Í . ∏ ÌÂÁ¿ÏË fiÏË ÂËÚ¿˙ÂÈ Ôχ ÙÔ˘˜ ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ‡˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜. ·ÓÙ›ÍÔ˜ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. Ì ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ Ù˘ ∫ÚÔ·Ù›·˜. Ô˘ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ªÂÛÔÏfiÁÁÈ). ·ÊÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ. ™‡ÌʈÓÔ μ·ÚÛÔ‚›·˜). ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ª·ı‹Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ πÛÙÔÚ›·: ∞ÔÈ˘ Î·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·. Ë μÔ˘ÏÁ·Ú›· Î·È Ë ƒÔ˘Ì·Ó›· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ·Ó ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È ÙÔ ¡∞Δ√. ¢ÈfiÙÈ ÔÈ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ (ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÁË ÁÈ· ηÏÏȤÚÁÂÈ·.°. Ì ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ·.547_08 90 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·90 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË fiÏË ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Â›Ó·È Î·Ù¿ ηÓfiÓ· Î·È Ë ÚˆÙÂ‡Ô˘Û¿ ÙÔ˘ (ÂÍ·›ÚÂÛË ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ∞ÁÚ›ÓÈÔ. Ë ÔÔ›· ÚÔÛ·ı› ·ÎfiÌË Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ·fi Ù· ‰ÂÈÓ¿ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘.¢. ŒÍÈ ·fi ÙȘ ‰Âη¤ÓÙ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú·ı·Ï¿ÛÛȘ.

·Ó·ÏÔÁ›· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÙÔ̤ˆÓ ñ ¶ÔÛÔÛÙfi ÔÚÂÈÓÔ‡-‰ÈÓÔ‡ ‰¿ÊÔ˘˜ ñ ¶ÔÛÔÛÙfi ‰·ÛÔÎ¿Ï˘„˘ ñ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· √È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ Â›Ó·È ·Ϥ˜ Î·È ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Â‡ÎÔÏ· Ì ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË. ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Δ· ·È‰È¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ¿Óˆ ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÙȘ ‚·ÏηÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Î·È ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÌÈ·˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ¿ÏϘ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ‹ ˆ˜ ÚÔ˜ ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË. £· ‹Ù·Ó Â›Û˘ ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì ÛÙ· ·È‰È¿. Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ï¢ÎÔ‡ ¯¿ÚÙË.°. ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË μÔ‡ÏÁ·ÚˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÂÚÁ·Û›·. ∂ȉÈο ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÊÂÚı› Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· fiϘ ۯ‰fiÓ ÔÈ ‚ÈÔÙ¯ӛ˜ ÂÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ¯·ÌËÏÔ‡ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÛÙË ¯ÒÚ· ·˘Ù‹.¢.°. πfiÓÈÔ. ·ÊÔ‡. Á¿ÌÔÈ-‰È·˙‡ÁÈ· ñ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹. ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹. √È ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·. ΔÔ ÔÚÂÈÓfi ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ ÛÙ· ‰˘ÙÈο (¢ÂÈÓ·ÚÈΤ˜ ÕÏÂȘ). Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.ª. ∞˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË. – ÊÙˆ¯¤˜ Î·È ÏÔ‡ÛȘ ¯ÒÚ˜ ñ ¶ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ∞. 2.°¢. ∏ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹ (μfiÛÔÚÔ˜-¢·Ú‰·Ó¤ÏÏÈ·). ÛÙÂÚÔ‡ÌÂÓË ÂÍfi‰Ô˘ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ÂÓÒ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Ù˘ ÙÔ ÂÈÛ¿ÁÂÈ ·fi ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∞ÈÁ·›Ô). ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. 7. 4. ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ·fi ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·. ˘Á›· ñ ∞ÚÈıÌfi˜ ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ Û˘Ó‰¤ÛÂˆÓ Î·È ∏/À. Û¯¤ÛË Ó¤ˆÓ-Á¤ÚˆÓ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÓÔËÙÈÎÔ‡˜ ¯¿ÚÙ˜ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ Ù· ·È‰È¿ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË Ù˘ μ·ÏηÓÈ΋˜ ÃÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘. ÁÈ· ·È‰Â›·. ÔÛÔÛÙfi ȉÈÔηÙÔ›ÎËÛ˘ ñ °ÂÓÓËÙÈÎfiÙËÙ·. ·Ó Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› ·fi ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ˆ˜ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ·˘Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô. 3. ∂›Ó·È ηÏfi Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÙˆÓ ıÚËÛÎÂÈÒÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙȘ ·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍÂȘ ÛÙ· μ·ÏοÓÈ·. ΔÚ·ÓÛ˘Ï‚·ÓÈΤ˜ ÕÏÂȘ. ÛÙËÓ ¶. fiÛÔ ÌÂÙ·‚Ï‹ıËÎÂ Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ μ·ÏηÓÈ΋˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ ∂™™¢. ̤۷ ·fi ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ (ÚÔ ÙÔ˘ 1990). ∞›ÌÔ˜.∂. ∏ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Û fiÏ· Ù· ÎÚ¿ÙË ÏËÓ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜ Î·È Ù˘ ¶. ∂‡ÍÂÈÓÔ˜. Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË ·fi Ù· ·È‰È¿. Δ¤ÙÔÈÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ: ñ ŒÎÙ·ÛË ñ ¶ÏËı˘ÛÌfi˜. Ë ‰ȿ‰· ÛÙÔ Ì¤ÛÔ Î·È ÔÈ ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο (∫·Ú¿ıÈ·.ª. ƒ›Ï·-ƒÔ‰fiË). ÙÔÓ ÂÌʇÏÈÔ ÛÙË °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›· Î·È ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ª·˘ÚÔ‚Ô˘Ó›Ô˘. 91 . Ì ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ ¶.¶. ∞ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË: √È ¯ÒÚ˜ ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛÂȘ ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛ˘.ª. Δ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ›ıÔ˘Ó ÁÈ· ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ˆ‹ ÙˆÓ ‚·ÏηÓÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ΛÌÂÓ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙ· Ï·›ÛÈ·. √ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÎÚ·ÙÒÓ Û ÌÈÎÚ‹ Û¯ÂÙÈο ¤ÎÙ·ÛË.°. ¢È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË: ™¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‚·ÏηÓÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ. ·Ó Î·È ·˘Ù‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ·ÚÁ‹.¢. Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÍ·ÚÙË̤ÓË ·fi ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. 6.547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·91 °Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÙÔ˘ ÙÔ KÔÛÛ˘ÊÔ¤‰ÈÔ. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë μÔ˘ÏÁ·Ú›· ¤ÁÈÓ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ. ÏËı˘ÛÌȷ΋ ˘ÎÓfiÙËÙ·. Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÓÔËÙÈÎÔ‡˜ ¯¿ÚÙ˜ Ì ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ‚·ÏηÓÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ ÛÙË ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ. 5.ª. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÔÙ¿ÌÈ· Â›Ó·È ‰È·Û˘ÓÔÚȷο Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ·fi ÙȘ Ï›ÌÓ˜ Â›Û˘. ηıÒ˜ Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Â›Ó·È ·ÎfiÌË ¯·ÌËÏ¿ Û˘ÁÎÚÈÓfiÌÂÓ· Ì ٷ ÂÏÏËÓÈο. ̈·ÌÂı·ÓÈÛÌfi˜) Î·È Ë ‰È·ÛÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙË ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ. £ÚËÛΛ˜ ÛÙ· μ·ÏοÓÈ· (ÔÚıÔ‰ÔÍ›·. ™ÙÔȯ›· Î·È ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ì ٷ ÔÔ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ Ë ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË Â›Ó·È: 1. ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ñ ∫·Ù¿ ÎÂÊ·Ï‹Ó ∞.¢. ÒÛÙ ӷ ηٷ‰Âȯı› Ë ·Ó¿ÌÂÈÍË ıÚËÛÎÂÈÒÓ Û ÌÈÎÚfi ¯ÒÚÔ Î·È Û˘¯Ó¿ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÎÚ¿ÙÔ˜.∂. ∞Ó¿ÏÔÁË ·‡ÍËÛË ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ Î·È ·fi ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›·. √È Ï›ÌÓ˜ Î·È Ù· ÔÙ¿ÌÈ· Î·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË μ·ÏηÓÈ΋. Î·È ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·. ∏ ¶. ∏ Û‡ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ μ·ÏηÓÈ΋˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ‚¿ÛË ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ Î·È Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË. √È ı¿Ï·ÛÛ˜ Ô˘ ÂÚÈÎÏÂ›Ô˘Ó ÙË μ·ÏηÓÈ΋ (∞‰ÚÈ·ÙÈ΋.¶.

¢. μ·ÏηÓÈ΋ ¯ÒÚ· ∞Ï‚·Ó›· μÔÛÓ›·-∂Ú˙ÂÁÔ‚›ÓË μÔ˘ÏÁ·Ú›· ∂ÏÏ¿‰· ∫ÚÔ·Ù›· ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ ¶. μÔ˘ÏÁ·Ú›·. ¶.°. ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ Ì¤ÁÂıfi˜ Ù˘ Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘. £ÚËÛ΢ÙÈο: ™Ù· μ·ÏοÓÈ· Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ıÚËÛΛ˜. 5-È. 2. 8-ı. ∫ÚÔ·Ù›· ™ÏÔ‚ÂÓ›·. Â¤ÙÚ„ ÛÙË ¯ÒÚ· ·˘Ù‹ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ Ù˘ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. ª ∞ £ ∏ ª ∞ 36 √È Á›ÙÔÓ¤˜ Ì·˜ ÛÙ· μ·ÏοÓÈ· ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ªÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: 1. μÔ˘ÏÁ·Ú›·. ·Ó Î·È ÁˆÁÚ·ÊÈο ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ . ∫ÚÔ·Ù›· ƒÔ˘Ì·Ó›·. ™ÏÔ‚ÂÓ›·. ¶ÏËı˘ÛÌfi˜: ΔÔ˘ÚΛ·. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¡fiÙÈ· μ·ÏοÓÈ· ¢˘ÙÈο μfiÚÂÈ· ∞Ó·ÙÔÏÈο ∫ÂÓÙÚÈο ∫Ú¿ÙË ∂ÏÏ¿‰· ∞Ï‚·Ó›·. i.ª. ƒÔ˘Ì·Ó›·. Ë ¶.. ΢ڛˆ˜ ÌÂٷ͇ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÏ·‚È΋ ηٷÁˆÁ‹. ∏ ı¤ÛË Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜. ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ Ô˘ ·ÛΛ ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙË ª·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ· ÚÔ˜ ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ. 3.. Á. 11-‚. μÔÛÓ›·-∂Ú˙ÂÁÔ‚›ÓË. ‰ËÏ·‰‹ ÎÔÈÓ¿ Û‡ÓÔÚ·.¢.ª. μÔ˘ÏÁ·Ú›·. μÔÛÓ›·-∂Ú˙ÂÁÔ‚›ÓË. ∂ÏÏ¿‰·. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À Δ∂Δƒ∞¢π√À ∂ƒ°∞™πø¡ 1. 7-Â. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ¯ÒÚ˜ Â›Ó·È Ë ∞Ï‚·Ó›·. μÔÛÓ›·-∂Ú˙ÂÁÔ‚›ÓË. ™ÙÔ Ì¿ıËÌ· ·˘Ùfi ‰›ÓÂÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ì ¿ÌÂÛË ÁÂÈÙÔÓ›·. ª·ı‹Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ πÛÙÔÚ›·: ∏ Ù·Ú·Á̤ÓË ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ Ù· ÔÔ›· ·ÔÎÏ‹ıËÎ·Ó «˘ÚÈÙȉ·Ôı‹ÎË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘». Ë μÔ˘ÏÁ·Ú›· Î·È Ë ΔÔ˘ÚΛ·. iii.ª. ‰. ∫ÚÔ·Ù›·. ηıÔÏÈÎÈÛÌfi˜ √ÚıÔ‰ÔÍ›· √ÚıÔ‰ÔÍ›· ∫·ıÔÏÈÎÈÛÌfi˜ √ÚıÔ‰ÔÍ›· √ÚıÔ‰ÔÍ›· √ÚıÔ‰ÔÍ›· √ÚıÔ‰ÔÍ›· ∫·ıÔÏÈÎÈÛÌfi˜ πÛÏ·ÌÈÛÌfi˜ °ÏÒÛÛ· ‹ ÁψÛÛÈ΋ ÔÌ¿‰· ∞Ï‚·ÓÈ΋ ™Ï·‚È΋ ™Ï·‚È΋ ∂ÏÏËÓÈ΋ ™Ï·‚È΋ ™Ï·‚È΋ ™Ï·‚È΋ §·ÙÈÓÔÁÂÓ‹˜ ™Ï·‚È΋ ™Ï·‚È΋ ΔÔ˘ÚÎÈ΋ 2. 3-‰. ÈÛÏ·ÌÈÛÌfi Î·È ÔÚıÔ‰ÔÍ›·.ª. ΔÔ˘ÚΛ·.¢. ¶. MÔ˘ÛÈ΋: ∫ÔÈÓ¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÙȘ ‚·ÏηÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜. μÔ˘ÏÁ·Ú›·. ∫ÚÔ·Ù›·. ƒÔ˘Ì·Ó›· ™ÂÚ‚›· ™ÏÔ‚ÂÓ›· ΔÔ˘ÚΛ· ∫‡ÚÈ· ıÚËÛΛ· πÛÏ·ÌÈÛÌfi˜ √ÚıÔ‰ÔÍ›·. ∂ÏÏ¿‰·.°. 1-È·. ™ÏÔ‚ÂÓ›·. ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ÁÂÈÙÔÓÈο Ì·˜ ‚·ÏηÓÈο ÎÚ¿ÙË Î·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘˜.°. ∞Ï‚·Ó›·. ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ. ΔÔ˘ÚΛ· ™ÂÚ‚›·. ™ÂÚ‚›·.°. ÈÛÏ·ÌÈÛÌfi˜. ŒÎÙ·ÛË: ΔÔ˘ÚΛ·.ª. ΔÔ ÂȉÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿ÏÔ ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ı¤Û˘ Ô˘ η٤¯ÂÈ ¿Óˆ ·fi ÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ƒˆÛ›·˜. ii. 9-˙. ™ÂÚ‚›·..ª. ∂χıÂÚË ·¿ÓÙËÛË. ∞Ï‚·Ó›·. 10-ÛÙ. ∫ÚÔ·Ù›·.°. ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ. ¶. ∏ ∞Ï‚·Ó›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈο Ù˘ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜. ªÂÙ·‚ÔÏ‹: ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ‰È·›ÚÂÛË ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È ÈÛÙÔÚÈο ÈÔ Û˘¯Ó¿ ·fi οı ¿ÏÏË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘.°. ƒÔ˘Ì·Ó›·.°. ∂ÏÏ¿‰·. ηıÔÏÈÎÈÛÌfi. ƒÔ˘Ì·Ó›·. ™ÏÔ‚ÂÓ›·..547_08 92 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·92 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜: À¿Ú¯Ô˘Ó ÎÔÈÓ¤˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ ηٷ‚ÔϤ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ‚·ÏηÓÈÎÒÓ Ï·ÒÓ.ª.¢. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À μπμ§π√À Δ√À ª∞£∏Δ∏ 1. ÂÓÒ Ë ∫ÚÔ·Ù›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜.¢. ¶. ‚. 6-Ë. ™ÂÚ‚›·. ∂χıÂÚË ·¿ÓÙËÛË. 4-Á.¢. ·.¢. ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ. ™ÂÚ‚›·. ¶. ¶ÏËı˘ÛÌȷ΋ ˘ÎÓfiÙËÙ·: ∞Ï‚·Ó›·. 2-·.

ªÈÎÚ‹ ¶Ú¤Û·. Â›Ó·È ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÎÚ¿ÙÔ˜. ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi ÛÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ÛÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. £ÚËÛ΢ÙÈο: ™Ù· μ·ÏοÓÈ· Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ıÚËÛΛ˜. ŒÎÙÔÙ ¤¯ÂÈ ÂΉËÌÔÎÚ·ÙÈÛÙ› Î·È ¤¯ÂÈ ÌÂÈ ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘..¢. Ì ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ. Œ¯ÂÈ ÂÛˆÙÂÚÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÍÈÛÔÚÚfiËÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÈÔÓÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ (˘¿Ú¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ï‚·ÓÈ΋ ÌÂÈÔÓfiÙËÙ·). ™ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÔÈ ∞Ï‚·ÓÔ› Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ Î·È Ù˘ ÁˆÚÁ›·˜. ªÂÁ¿ÏË ¶Ú¤Û·. Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯ÂÈ. 3-‚. ¢Ô˚Ú¿ÓË. ∞Ï‚·Ó›·: Δ›Ú·Ó·.ª. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À μπμ§π√À Δ√À ª∞£∏Δ∏ 1. ¢È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË: ∏ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ μ·ÏηÓÈ΋˜ ‹Ù·Ó Ìˉ·ÌÈÓ‹ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÙÔ 1990. ŒÎÙÔÙÂ. Ë ¶.ª. ·-™.¢. 3.°. ΢ڛˆ˜ ÌÂٷ͇ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÏ·‚È΋ ηٷÁˆÁ‹. √È ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ μÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ª·ıËÙ‹.°. ¡¤ÛÙÔ˜. ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ.°. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË fï˜ ¤¯ÂÈ ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· ·fi ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡. ∏ ∞Ï‚·Ó›· Â›Ó·È Ë ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·Ó·Ù˘Á̤ÓË ¯ÒÚ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÛÎÏËÚÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ Ô˘ ›¯Â ̤¯ÚÈ ÙÔ 1990. fiˆ˜ ÔÈ ÛÔ‚·Ú¤˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘. / ΔÔ˘ÚΛ·: Œ‚ÚÔ˜. ı· ÙË ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ Ù˘ ÔÚ›· Î·È Ó· ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ¯ÒÚ˜. √È Û¯¤ÛÂȘ Ì·˜ Ì ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi Â›Â‰Ô Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ÛÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙȘ ¿ÏϘ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜.: μ·Ú‰¿Ú˘. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ Ì ÙÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË Î·È ÚÔÛÎÚÔ‡ÂÈ Û ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È Û Â͈ÙÂÚÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË.ÙÈ ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· ‹ ÛÙËÓ ¶. 93 . ∞ÒÔ˜.547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·93 °Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ∂˘ÚÒË. οÙÈ Ô˘ ‰˘ÛÎÔχÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ó¿Ù˘Í‹˜ Ù˘. EÓ‰ÂÈÎÙÈο. ÔÚıÔ‰ÔÍ›·. Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È ÔÈ Û˘¯Ó¤˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ Î·È ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ·˘Ù¤˜ ·‡ÍËÛ·Ó ı·̷ÙÈο ÙËÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ. ∏ μÔ˘ÏÁ·Ú›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÍÈÒÛÂȘ Î·È ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¯ÒÚ· ·ÚÎÂÙ¿ Â΂ÈÔÌ˯·ÓÈṲ̂ÓË. √È ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ì·˜ ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ·fi fi. / ¶. ª·ı‹Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ πÛÙÔÚ›·: ∏ Ù·Ú·Á̤ÓË ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ. ∏ μÔ˘ÏÁ·Ú›·. ∞fi Ù· ÙÚ›· ÂÚ›Ô˘ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ∞Ï‚·ÓÔ‡˜ ÙÔ ¤Ó· ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ‡ÛÂÈ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi.∂. Â-§. ‰ÈÔÚıÒÓÂÈ ‹ ÚÔÛı¤ÙÂÈ. ™ÎfiÈ·. ‰˘ÛÎÔÏÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ Ù˘. ‰-§. 4-·. ∏ ¶. Ë ÌË Û˘ÌÌfiÚʈۋ Ù˘ Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Î·È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. ∂χıÂÚË ·¿ÓÙËÛË. ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Δ· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ‚·ÏηÓÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙË 2Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ı· Ù· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È. / μÔ˘ÏÁ·Ú›·: √ÚÔÛÂÈÚ¿ ƒÔ‰fi˘. 2. 2-‰. 1-Á. ∏ ¤ÓÙ·Í‹ Ù˘ ÛÙËÓ ∂. ‚-§. Á-™. ηıÔÏÈÎÈÛÌfi Î·È ÈÛÏ·ÌÈÛÌfi.ª. √È Û¯¤ÛÂȘ Ì·˜ Â›Ó·È ÁÂÓÈο ÊÈÏÈΤ˜ Ì fiϘ ÙȘ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜. ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Ì ÙÔ˘˜ Á›ÙÔÓ¤˜ Ù˘. ÁÓÒÚÈÛ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηı›˙ËÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÙÔ 1990 Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ʿÛË ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘.°. H ΔÔ˘ÚΛ· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ¿ Ì·˜ Ó· ÂÂÎÙ›ÓÔ˘Ì ÙËÓ ·ÈÁÈ·Ï›Ùȉ· ˙ÒÓË ÛÙ· 12 Ì›ÏÈ·. Œ‚ÚÔ˜. οÙÈ Ô˘ ÈÛÙÔÚÈο ‰Â ‰ÈηÈÔ‡Ù·È. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ˆ˜ Â›ÛËÌÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ ÙÔÓ fiÚÔ «ª·Î‰ÔÓ›·».¢. ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜: À¿Ú¯Ô˘Ó ÎÔÈÓ¤˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ ηٷ‚ÔϤ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ‚·ÏηÓÈÎÒÓ Ï·ÒÓ. Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙËÓ πÙ·Ï›·. ·Ú¿ ÙȘ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ·Ú¿ÏÔÁ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. øÛÙfiÛÔ.ª. Ù· ÔÔ›· ·ÔÎÏ‹ıËÎ·Ó «˘ÚÈÙȉ·Ôı‹ÎË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘». 2. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À Δ∂Δƒ∞¢π√À ∂ƒ°∞™πø¡ 1. ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·ÛÙ¿ıÂÈ·˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÛÙË ¯ÒÚ· ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ηıÂÛÙÒÙÔ˜. ·ÏÏ¿ ‰Â›¯ÓÂÈ ¤ÏÏÂÈ„Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜. 2. ·ÂÈÏÒÓÙ·˜ Ì fiÏÂÌÔ.¢. MÔ˘ÛÈ΋: ∫ÔÈÓ¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÙȘ ‚·ÏηÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜.

·ÊÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÔÈΤ˜ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜. ÙÔÓ ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤· (‚ÈÔÌ˯·Ó›·).¯. ÁÈ· Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜.Ô. √˘ÎÚ·Ó›·). ºÈÓÏ·Ó‰›·). ‰¤ÚÌ·. ñ ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ˘¤‰·ÊÔ˜. √È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·˘ÙÔ› Â›Ó·È ÁÂÓÈÎÔ› Î·È ‰Â Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È fiÏÔÈ Û οı ¯ÒÚ·.¯. ñ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ψÙÒÓ ÔÙ·ÌÒÓ. ·fi ÙÔ Í‡ÏÔ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ¤ÈÏ·. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ¢ÓÔÔ‡Ó ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ‰ËÏ·‰‹ ˘ËÚÂۛ˜ (ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ηχÙÂÚ˘ ÌÂϤÙ˘ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. √ ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ÙÔ̤·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·›ÚÓÂÈ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ Á˘ ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙ· (ÛÈÙËÚ¿. ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Î·È ÁÂÓÈο ÙÔ ˘„ËÏfi ‚ÈÔÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ›ӷÈ: ñ ÙÔ Â˘ÓÔ˚Îfi. Ù·Í›‰È·.Î. ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜. ·fi ÙÔ ÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Ì· ·›ÚÓÔ˘Ì ηı·Úfi ̤ٷÏÏÔ. √È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ (·Ó·„˘¯‹. °ÂÚÌ·Ó›·). ñ Ë ·ÔÈÎÈÔÎÚ·Ù›· (Û ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ÂÔ¯¤˜). Ì ÚÒÙË ÂΛÓË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Ô ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ÙÔ̤·˜ Â›Ó·È Î˘Ú›·Ú¯Ô˜ Î·È Ô ÙÚÈÙÔÁÂÓ‹˜ Ô ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·Ó·Ù˘Á̤ÓÔ˜.) ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È. ∏ ∂˘ÚÒË Ì ÙÔ ˘„ËÏfi ‚ÈÔÙÈÎfi Â›Â‰Ô Â›Ó·È ¯ÒÚÔ˜ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ. ñ Ë Â·Ú΋˜ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË.547_08 94 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·94 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y ∂¡√Δ∏Δ∞ 4Ë: OÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ E˘Úˆ·›ˆÓ ª ∞ £ ∏ ª ∞ 37 √È ÙÔÌ›˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ¢È‰·ÎÙÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ªÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ› Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÔÈ ÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ηٷÓÂÌË̤Ó˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜: ÙÔÓ Úˆ ÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤· (·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹). ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ÙÔÓ ÙÚÈÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤· (˘ËÚÂۛ˜).). √È ¯ÒÚ˜ ÂÚÓÔ‡Ó ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ Ê¿ÛÂȘ ·Ó¿Ù˘Í˘. Δ· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓÔ‡˜ ÙÔ̤· Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙ· ‹ ËÌÈηÙÂÚÁ·Ṳ̂ӷ ˘ÏÈο. ¶ÈÔ ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ¯ÒÚ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ Ô ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ÙÔ̤·˜ Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹ Î·È ÙÔÓ ÙÚÈÙÔÁÂÓ‹. ÛÙÔÓ ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤· Î·È ÛÙÔÓ ÙÚÈÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤·. ηχÙÂÈ ÙȘ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ Ù˘ ·Ó¿ÁΘ ΢ڛˆ˜ Ì ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ fiÚˆÓ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË. ·ÏÏ¿ ¿˘Ï·. ¤ÙÚ˜). ·fi Ù· „¿ÚÈ· ÎÔÓۤڂ˜. ͇ÏÔ. ∫›Ó·) ¤¯ÂÈ ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÛÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ. ÌÂÙ·Ïχ̷ٷ. ·Ú·ÁˆÁ‹ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÎÙÏ. Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÛÂ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓÔ‡˜ ÙÔ̤· Î·È ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. . ÓÔÌÈΤ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜. ÃÒÚ˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÏÔÁ›· ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÙÔ̤· ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Û ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜. ∏ ∂˘ÚÒË Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Â›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜. ‰È·ÙÚÔÊ‹. √È ÙÚÂȘ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Â›Ó·È ·ÏÏËϤӉÂÙÔÈ Î·È ·ÏÏËÏÔÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔÈ.¯. ∞fi ÙÔÓ ÙÚÈÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤· ‰ÂÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ˘ÏÈο ·Á·ı¿ ‹ ÚÔ˚fiÓÙ·. √È ¯ÒÚÔÈ fiÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓÔ‡˜ ÙÔ̤· Â›Ó·È ÔÈ ‚ÈÔÙ¯ӛ˜ Î·È ÔÈ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ (‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜). Á¿Ï·. ÊÚÔ‡Ù·. ÎÚ¤·˜. Û ÙÚÂȘ ηÙËÁÔڛ˜ ‹ ·ÏÏÈÒ˜ Û ÙÚÂȘ ÙÔÌ›˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜: ÛÙÔÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤·. ·fi ÙÔ Á¿Ï· ·Ú¿ÁÔ˘ÌÂ Ù˘ÚÈ¿ ‹ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ. ñ Ë ÁÂÈÙÓ›·ÛË Ì ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∏ ·Ó·ÏÔÁ›· Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ οı ÙÔ̤· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ οı ¯ÒÚ·˜ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í‹˜ Ù˘. Ì ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ó· Â›Ó·È Ô ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ó·Ù˘Á̤ÓÔ˜. ŒÙÛÈ. ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ∫›Ó·˜ ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÔÏÏÒÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ (. ·ÛÊ¿ÏÂȘ. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓÔ‡˜. „¿ÚÈ·. ·fi ÙÔ ‰¤ÚÌ· ·Ô‡ÙÛÈ· Î. ∫¿ı ηÙÂÚÁ·Û›· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘ ÙÔ̤· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ̤ÏÈ. ∫ÔÚ¤·. ªÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ ∂˘ÚÒ˘ ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙȘ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ ¯ÒÚ˜ ÁÈ· ÙȘ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜.¿. ¶·Ú¿ÁÂÈ ÔÏÏ¿ ·ÁÚÔÙÈο Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ·. ·fi Ù· ÊÚÔ‡Ù· ÎÔÌfiÛÙ·. ∏ Ó¤· Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ‚ÈÔÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ (. ·ÊÔ‡ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È. √ ÙÚÈÙÔÁÂÓ‹˜ ÙÔ̤·˜ ·ÊÔÚ¿ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÈηÓÔÔ›ËÛ˘ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ‡ÎÚ·ÙÔ Îϛ̷. ñ Ë Â¿ÚÎÂÈ· ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡. ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋ ÊÚÔÓÙ›‰·. Ù·¯˘‰ÚÔÌÂ›Ô Î. Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔÌ›˜.¯. ñ ÔÈ ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ‰ÈÓ¤˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ. Ì ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ·ÛÈ·ÙÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ (. ÂÓÒ Ë ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ¤¯ÂÈ ··ÍÈÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ÛÙ‹ÚÈ˙·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÂÚ›·˜ ÙÔ˘˜ Û’ ·˘Ù‹Ó (. ñ Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË.

∞Ó ÏÔÈfiÓ ÌÈ· ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ Î·Ù¿ ÎÂÊ·Ï‹Ó ÂÈÛfi‰ËÌ· ·fi ÌÈ· ¿ÏÏË. ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ∏ 1Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ·. 95 . ñ Ë ËÌÂÚ‹ÛÈ· ηٷӿψÛË ıÂÚÌ›‰ˆÓ ·Ó¿ οÙÔÈÎÔ. °È· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi Ù˘ Ê¿Û˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚÔÈ ‰Â›ÎÙ˜. fiˆ˜: ñ ÙÔ Î·Ù¿ ÎÂÊ·Ï‹Ó ÂÈÛfi‰ËÌ·. ÂÓÒ Ô ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔ˜. AÓÙ›ıÂÙ·. ∫·È ÛÙȘ ÈÔ ÏÔ‡ÛȘ fï˜ ¯ÒÚ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi ÔÛÔÛÙfi ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ˙ÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜.E. ÔÈ Ôԛ˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜. ñ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ¿ÓÈÛ˘ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ.547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·95 °Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY √È ¤ÓÓÔȘ «·Ó·Ù˘Á̤ÓË» ‹ «·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓË» ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› fiÙÈ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜. ñ Ë ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜.∂. ÂÓÒ ÛÙËÓ A˘ÛÙÚ›· ÛÙÔ ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. ñ Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ËÌÂÚÔÌÈÛı›Ô˘ ¿ÓÙÚ·-Á˘Ó·›Î·˜. √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›·: ∏ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÛÙÔ ‰È·ÙÚÔÊÈÎfi ÚfiÙ˘Ô ˘fi ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ Ù˘ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÙÔ̤ˆÓ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. Ì·˙È΋ ·Ú·ÁˆÁ‹. ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ.E. ñ Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Ó¿ÁΘ. ª·ı‹Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ πÛÙÔÚ›·: πÛÙÔÚÈ΋ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÙÔ̤ˆÓ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ÂÓÒ Ë EÏ‚ÂÙ›· ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Î·È ˆ˜ ÛÙËÓ ¶Ôψӛ· ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙË ÁˆÚÁ›·. °ÏÒÛÛ·: ΔÔ ÂȉÈÎfi ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ Û˘ÓÙ¯ÓÈÒÓ-Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ. ∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË: ∫¿ı ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Û ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Âȉڿ ÛÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔ›Ô˘˜. ñ Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·Ó¿ οÙÔÈÎÔ. ∏ ¤ÍÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ·fi ÙË ÁˆÚÁÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ‰ÈÔÁÎÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‡Ô ÙÔÌ›˜ ‹ ÂΛÓÔÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·ÔÚÚfiÊËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡. √ ¤ÌÔÚÔ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ÁÈ· Ó· ÙÔ Ô˘Ï‹ÛÂÈ Î·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÂÈÛfi‰ËÌ·. ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ·Ó·‰·ÛÌfi ÎÙÏ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ñ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜. ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì ÙÔ Î·Ù¿ ÎÂÊ·Ï‹Ó A.¶. ™ÙÔ (Á) Ù˘ ›‰È·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ Î·Ù¿ ÎÂÊ·Ï‹Ó ∞. ™Ùԯ‡ÂÈ ·ÏÒ˜ ÛÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÙÔ̤ˆÓ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. Ô ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹˜ Ì ٷ ÚÔ˚fiÓÙ· ·fi ÌÂÙ·Ô›ËÛË-ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È Ô ÙÚÈÙÔÁÂÓ‹˜ Ì ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ (Î·È fi¯È Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ). ªÂÙ·‚ÔÏ‹: ∏ Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÙÔ̤ˆÓ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È ¿ÏÏÔÙ ·ÚÁ¿ Î·È ¿ÏÏÔÙ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·. Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·Ó·Ù˘Á̤ÓË ·fi ÙËÓ ÚÒÙË. √ ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ÙÔ̤·˜ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ٷ ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ Á˘. ñ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·Ó·ÏÊ·‚‹ÙˆÓ. Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙÔ› ‹‰Ë ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi. ñ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ·Ó¤ÚÁˆÓ Î·È Ë ËÏÈΛ· ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ. ¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ £¤Ì·: «∞fi ÙÔ ËÛÈfi‰ÂÈÔ ¿ÚÔÙÚÔ ÛÙÔ ÙÚ·ÎÙ¤Ú-Á›Á·ÓÙ·».¶. ∏ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÁˆÚÁÈ΋˜ Ú·ÎÙÈ΋˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ – ¶·Ú¿Ï¢Ú˜ ÂȉڿÛÂȘ (Ì›ˆÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘. ∏ ηٿٷÍË ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ Á›ÓÂÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÌ¤‰ˆÛË Î·È ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÙÔ̤ˆÓ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¤¯Ô˘Ó ηٿ ÎÂÊ·Ï‹Ó A. ÙÔ Î·Ù¿ ÎÂÊ·Ï‹Ó ÂÈÛfi‰ËÌ· ıˆÚÂ›Ù·È ‰Â›ÎÙ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜. ·ÏÏ¿ Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÊÙˆ¯ÒÓ. ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ. Δ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ηٿٷ͢ ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ ÛÙȘ ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈο Î·È ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙȘ ·Í›Â˜ ÂΛÓÔ˘ Ô˘ Ù· ÔÚ›˙ÂÈ.). ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ¯ËÌÈ΋ Ï›·ÓÛË. ™ÙÔ (Â) Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÏÔ‡ÛȘ fiϘ ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ù˘ E˘ÚÒ˘. ™ÙÔ (ÛÙ) ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ˆ˜ Ë EÏÏ¿‰· ˘ÂÚ¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚÒÙ˜ Î·È ‚ÔËıËÙÈΤ˜ ‡Ï˜ ·fi ÙÔÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤· Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ñ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡. ñ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂΉȉfiÌÂÓˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ. ÔÏÈÙÈÎÒÓ.¿. ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ. ñ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Â˘ÚÂÛÈÙ¯ÓÈÒÓ Ô˘ ηٷٛıÂÓÙ·È Î. ¯ˆÚÒÓ ¿ÏÏˆÓ Ë›ڈÓ.¶. Â›Ó·È ÂΛӘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚÈÙÔÁÂÓ‹. ¢È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË: √È ÙÚÂȘ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Â›Ó·È ·ÏÏËϤӉÂÙÔÈ Î·È ·ÏÏËÏÂÍ·ÚÙÒÌÂÓÔÈ.

˘¿ÏÏËÏÔÈ ‹ ÌÈÎÚÔÂ·ÁÁÂÏ̷ٛ˜. ·ÏÏ¿ Ù· ·Ú·ÁfiÌÂÓ· ÚÔ˚fiÓÙ· Â›Ó·È ·Ó·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÏÏ¿.. Û ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·ÌËÏfi (. Û˘¯Ó¿ ÚÈ˙ÈΤ˜.¶. ı) ÙÚÈÙÔÁÂÓ‹˜.∂. ÙÚ·Â˙›Ù˘. ¤¯Ô˘Ó ˘„ËÏfi ηٿ ÎÂÊ·Ï‹Ó ∞. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ë ÁˆÚÁÈ΋ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÁÓÒÚÈÛ ٷ¯‡Ù·ÙË ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÂÙ¿ ÙÔÓ μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1950. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À Δ∂Δƒ∞¢π√À ∂ƒ°∞™πø¡ 1.∂. Á) ÙÚÈÙÔÁÂÓ‹˜. ∏ ÚfiÔ‰Ô˜ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ÁÂÓÂÙÈΤ˜ ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ). ·) ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜. ∞Ó Î·È Ë ∂. μ. ™ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ì ¯·ÌËÏfi ηٿ ÎÂÊ·Ï‹Ó ∞. ∏ ∫. √È Î‡ÚÈÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Â›Ó·È: ∞. fiÔ˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÚÁ¿Ù˜.∞. ÛÙ) ÙÚÈÙÔÁÂÓ‹˜. fi¯È ‚¤‚·È· ·ÚÎÂÙÒÓ ÁÈ· Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÂÈÛ¿ÁÂÈ ·ÁÚÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ·fi ÙÚ›Ù˜ ¯ÒÚ˜.∂. ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÛÙÔÓ ÓfiÙÔ Î·È ËÌÈÔÚÂÈÓ¤˜ ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο ÙÌ‹Ì·Ù¿ Ù˘. Â›Ó·È Ë ÂÓÔÔÈË̤ÓË ·ÁÚÔÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. √ ÙÔ̤·˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ô˘ ˘ÂÚÙÂÚ› ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Â›Ó·È Ô ÙÚÈÙÔÁÂÓ‹˜. ·ÊÂÓfi˜ ÚÔÛٷهÂÈ Ù· Â˘Úˆ·˚ο ÚÔ˚fiÓÙ·. ˘¤ÛÙË ÔÏϤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÌÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘. ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ·ÌÔÈ‚‹ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ (·ÁÚÔÙÒÓ) Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÈηÓÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ‚ÈÔÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜. ·Ó·ÁχÊÔ˘ Î·È ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ Ù‡ˆÓ. ªÂ ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÏÔÈfiÓ Ù˘ ÁˆÚÁ›·˜ Î·È ÙË ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ ∂. ‚.547_08 96 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·96 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À μπμ§π√À Δ√À ª∞£∏Δ∏ 1. ··Û¯fiÏËÛË Î. ∂Í·ÈÚ¤ÛÂȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ë ™ÏÔ‚ÂÓ›·.. Â›Ó·È Ôχ ˘„ËÏfi Û˘ÁÎÚÈÓfiÌÂÓÔ Ì ÂΛÓÔ ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ‚·ÏηÓÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ. ∏ ∂.∂. ∂χıÂÚË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·.¿. ∂·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ÙÔ˘ ÙÚÈÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÙÔ̤· ›ӷÈ: ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜. ∏ ÂͤÏÈÍË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ì›ˆÛ ٷ ÔÛÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Û fiϘ ۯ‰fiÓ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ 1960 Î·È Ô‰‹ÁËÛ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi ·ÁÚÔÙÒÓ ÛÙȘ fiÏÂȘ.∂. √È ¯ÒÚ˜ Ù˘ μ·ÏηÓÈ΋˜ ¤¯Ô˘Ó ηٿ ηÓfiÓ· ¯·ÌËÏfi ηٿ ÎÂÊ·Ï‹Ó ∞. ‚) ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹˜. 2. ̤۷ Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÚÈ¿ÓÙ· ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓˆÓ ‰ÈÔÁÎÒıËÎÂ Ô ÙÔ̤·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î˘Ú›ˆ˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜. Ë ·Ú¯‹ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÁˆÚÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈ΋ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë. ·. ∫·Ù¿ ηÓfiÓ· Ù· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË Ù˘ ∂. ª ∞ £ ∏ ª ∞ 38 ∏ ÁˆÚÁ›· Î·È Ë ‰·ÛÔÎÔÌ›· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ªÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: 1. Â) ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹˜.∂. ∂›Ó·È ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ÓfiÌˆÓ Î·È Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì ÙË ÁˆÚÁ›· Î·È ÙË ‰È·Î›ÓËÛË ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ (ÙÈ̤˜. ∞˘Ù‹ Â¤ÙÚ„ ÛÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ó· ·Ú·Á¿ÁÔ˘Ó ÔÏÏ¿ Î·È ÔÈÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ·.). ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˜ Î. ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ Û˘ÓÔÏÈο ¤¯·Û ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ˆ˜ ËÁ‹ ··Û¯fiÏËÛ˘.∞.∂. Á. √È Î·Ù¢ı˘ÓÙ‹ÚȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ∫. ÁÈ· ÙË ÁˆÚÁ›· Â›Ó·È Ë ∫ÔÈÓ‹ ∞ÁÚÔÙÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈ΋ (∫. ¿Ú‰Â˘ÛË.¶. ∏ ∫. ÕÚ¯ÈÛ ӷ ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ 1962 ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∂. Ë ÂÈ‚›ˆÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ϤÔÓ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ‰Â‰Ô̤ÓË. ¯ËÌÈο ÏÈ¿ÛÌ·Ù·.¶. 2. ™ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Î‡ÚÈÔ ÚfiÏÔ ¤·ÈÍÂ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ (Ì˯·ÓÈ΋ ÁˆÚÁ›·. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ¤·ÈÍÂ Î·Ù·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ Ë›ÚÔ˘.√. ∂›Ó·È Â›Û˘ ÌÈ· ‹ÂÈÚÔ˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÁÓÒÚÈÛ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È. ÒÛÙ ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ÌÂÙ·- . ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Ù· ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. °. ∏ ÏÂÁfiÌÂÓË «·ÁÚÔÙÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË» ¤ÊÂÚ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. Ë) ÙÚÈÙÔÁÂÓ‹˜. ÂÈÏÔÁ‹ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¯·ÌËÏfiÙÂÚˆÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ∂ÚÁ·ÏÂ›Ô Ù˘ ∂.¶. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· fï˜ ÂÍ¿ÁÂÈ ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ·ÁÚÔÙÈο Ù˘ ÚÔ˚fiÓÙ· Û ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∏ ∂˘ÚÒË ¤¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‰ȿ‰Â˜ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο Î·È Ù· ‰˘ÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù¿ Ù˘. ŒÙÛÈ.). Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÛÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ηٷӷψ٤˜ Û ÏÔÁÈΤ˜ ÙÈ̤˜. 4%).∫.¶. ¤ÌÔÚÔ˜. ¯Ú‹ÛË Â‰¿ÊÔ˘˜.¶.∂.∂. ·ÛÊ·ÏÈÛÙ‹˜. ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ Î·Ù¿ ÎÂÊ·Ï‹Ó ∞. ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ Û ÚÔ˚fiÓÙ· ¯ˆÚÒÓ ÂÎÙfi˜ ∂.∂.∞.¶. ∏ ∂˘ÚÒË Â›Ó·È ÌÈ· ‹ÂÈÚÔ˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Ê˘ÛÈÎÒÓ ÂÚÈ‚·ÏÏfiÓÙˆÓ.¿. ·ÚÈıÌ› ÂÚ›Ô˘ ‰ÂηÙÚ›· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÁˆÚÁÔ‡˜. ∂ÓÒ Ì¤¯ÚÈ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 196070 ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡ÛÂ Ô ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ÙÔ̤·˜. ŒÙÛÈ. Â›Ó·È Ë ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ÚÔÙ›ÌËÛË. ™ÙË ‰˘ÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ì ˘„ËÏfi ηٿ ÎÂÊ·Ï‹Ó ∞. ∏ ηٷÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘.¶. ˙) ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹˜. Ê˘ÙÔÚÔÛٷ٢ÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ·.¯. Ë ∂˘ÚÒË ·Ú¿ÁÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ.∞. ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Ìfi¯ıÔ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜. ‰) ÙÚÈÙÔÁÂÓ‹˜. È) ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹˜.¶.∂. 3.

Ë Ï‹„Ë ÁˆÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ ÂÏ·ÈÔÎڿ̂˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·˘ÍËı› ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. Ì‹ÏÔ Î.¯.∂.¶. ™ÙȘ ¯ÒÚ˜ ·˘Ù¤˜ Ë ¿Ú‰Â˘ÛË Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÔÏÏ¿ ›‰Ë ηÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ.∂. ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÁˆÚÁ›·˜. ηıÒ˜ ÔÏÏ¿ ‰¿ÊË ı· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÁÈ· ηÏÏȤÚÁÂÈ· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ Ê˘ÙÒÓ (·Ú·ÁˆÁ‹ ‚ÈÔ·Èı·ÓfiÏ˘-‚ÈÔη˘Û›ÌˆÓ). ¤¯ÂÈ ıÂÛ›ÛÂÈ Î·ÓfiÓ˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÙÚÔʛ̈Ó. ÚÔˆı› ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ‚ÈÔη˘Û›ÌˆÓ.¶. ÂÓÒ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Â›Ó·È 7. ñ ∏ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÔÈÎÔÙfiˆÓ Î·È ˘fiÁÂÈˆÓ ˘‰ÚÔÊÔÚ¤ˆÓ ·fi ÙËÓ ¿ÓÙÏËÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· ¿Ú‰Â˘ÛË. ·fi ÙÔ Á¿Ï· Ì ‰ÈÔ͛Ә ÎÙÏ. Δ· ÛÈÙËÚ¿ Î·È Ë ·Ù¿Ù· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·È Û fiÏË Û¯Â‰fiÓ ÙËÓ ‹ÂÈÚÔ. Ù˘ ÓÙÔÌ¿Ù·˜. ¶ÔÛÔÛÙfi ÂÚ›Ô˘ 4% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈο ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¤ÎÙ·Û˘ ÛÙËÓ ∂.. ∏ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙË ÁˆÚÁ›·. ª¿ÏÙ· Î·È ∫‡ÚÔ˜ (ÂÚ›Ô˘ 30%) Î·È πÛ·Ó›· (23%). Δ· Ê˘Ù¿ ÌÂÁ¿Ï˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ fï˜ (ÛÈÙËÚ¿. Ì ÙËÓ Î·Ï‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ˙ÒˆÓ Î·È Ì ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÙÔ›ˆÓ Î·È Ù˘ ¿ÁÚÈ·˜ ¯ÏˆÚ›‰·˜-·Ó›‰·˜. Ì¿ÏÈÛÙ· ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ηٷÚÁ‹ÛÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ ÙȘ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ ÌÂÙ¿ ÙÔ 2013.∂. ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÚÔÒıËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÁˆÚÁ›·˜ ̤ۈ ÂÓfi˜ ۯ‰›Ô˘ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· Ù· ‚ÈÔÏÔÁÈο ÙÚfiÊÈÌ· Î·È ÙȘ ‚ÈÔηÏÏȤÚÁÂȘ. ∏ ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ÁˆÚÁ›·. ›ӷÈ: ñ ∏ Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÏÈ¿ÛÌ·Ù· Î·È Ê˘ÙÔÊ¿Ú̷η ÏfiÁˆ ¤ÎÏ˘Û˘ ÙˆÓ Â‰·ÊÒÓ. 2. ÂÏÈ¿ ÎÙÏ. ·fi ÙË ÓfiÛÔ ÙˆÓ ÙÚÂÏÒÓ ·ÁÂÏ¿‰ˆÓ. Ï¿¯·ÓÔ. ÂÛÂÚȉÔÂȉ‹. ™˘Ó¤ÂÈ· ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È.2%. ‰ËÏ·‰‹ Ó· ·˘ÍËı› ÛËÌ·ÓÙÈο Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÛÈÙ·ÚÈÔ‡. ñ ∏ Ú‡·ÓÛË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ·fi ·ÓfiÚÁ·Ó˜ Ô˘Û›Â˜ (¿Ï·Ù·) Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ˘¤‰·ÊÔ˜ (. Ù· ·Ì¤ÏÈ· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¢‰ÔÎÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÛÙË ™Ô˘Ë‰›·.¶.∞. Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ó· ηÙ¢ı‡ÓÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ.∂. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· Ô˘ ‹ÚÂ Ë ∂. ÔÈ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ ¯ÒÚ˜ Â›Ó·È ÔÈ ¯ÒÚ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ·ÚÈÔ˘ fiÁÎÔ˘ ÙÔ˘ ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘.∂. ·fi Ù· ÎÔÙfiÔ˘Ï· Ì ÔÚ˘Î٤Ϸȷ. ŒÙÛÈ. °ÂˆÚÁ›· Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ √ ·ÚȘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ¿Ú‰Â˘ÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ. ÒÛÙ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÁˆÚÁÔ› Ó· ¤¯Ô˘Ó Û·Ê‹ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ÙÚfiÊÈÌÔ. ÙˆÓ ÚÒÈÌˆÓ Ï·¯·ÓÈÎÒÓ. ªÔÏÔÓfiÙÈ Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÁˆıÂÚÌ›·˜. Â›Ó·È Ë ‰È·Ê‡Ï·ÍË Î·È Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÂÈÊfiÚÔ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. ∫·Ó·‰¿˜) ¤¯Ô˘Ó Ï‹ÍÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ™‹ÌÂÚ· Ë ∂. ÂÓÒ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ì ı¤Ì·Ù· ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÌÂÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ.¶. Â›Ó·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤·˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÁÔÚ¿ ÁÈ· ›‰Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ΔÚ›ÙÔ ∫fiÛÌÔ.) ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂȉÈΤ˜ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ Î·ı¤Ó·. ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ηٷӷψ٤˜ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·ÁÚÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ÔÈfiÙËÙ·˜ fiÏÔ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. ¤Ó· Ê˘Ùfi ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¿ÁÂÙ·È Ï¿‰È.∂. Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ (2000). ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·Ú‰Â˘fiÌÂÓˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙȘ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ ¯ÒÚ˜: ∂ÏÏ¿‰· (51%).∂. Û Ôχ ¯·ÌËϤ˜ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜. ΢ڛˆ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÈÌÒÓ Î·È Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. Ô‡Ù ٷ ÂÛÂÚȉÔÂȉ‹. ıÂÛÛ·ÏÈ΋ ‰ȿ‰·). ÂÎÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘).547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·97 °Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ‚·ÏÏfiÌÂÓ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘ÙfiÓ ÔÈ Ó¤Â˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ·ÔÛ˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·fi ÂΛÓÔ ÙˆÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛˆÓÂȉÔÙ‹ÛˆÓ. Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ˙ˆÓÙ·Ófi ÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.∞. πÙ·Ï›· (43%).¿. ¢. √ÚÈṲ̂ӷ ›‰Ë Ï·¯·ÓÈÎÒÓ Î·È ÊÚÔ‡ÙˆÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηÏÏÈÂÚÁËıÔ‡Ó Û fiϘ ۯ‰fiÓ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ (·Ù¿Ù·. ∏ ∂. ·Ú·‚fiÛÈÙÔ˜. ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ Â›Û˘ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ Ì ٷ ÎÚ¿ÙË-̤ÏË ÁÈ· ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÂÓfi˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û‹Ì·ÙÔ˜ «EU Organic» («∂. ηÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È Ì ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜-ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Î·È Ë Ù¿ÛË Â›Ó·È ·˘ÍËÙÈ΋. Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ∫. Ì ¯·ÌËÏfi ÎfiÛÙÔ˜. Ë Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ıÂÚÌÔÎË›ˆÓ Î·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Ë ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ıÂÚÌfiÙÂÚÔ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ê˘ÙÒÓ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙ‹ ıÂÚÌfiÙËÙ· ÚÔ˜ Ù· ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚ·. ÂÓÒ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ̤Û˘ ∂˘ÚÒ˘ ηÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È Û ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ë ÂÏ·ÈÔÎÚ¿Ì‚Ë. ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÛËÌ·ÓÙÈο ̤ÙÚ· ·ÔÊ˘Á‹˜ ·ÚfiÌÔÈˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. Ë ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ∂. Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ‚ÈÔη˘Û›ÌˆÓ Î. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.¿. ™ÙȘ ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Ë Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ¿Ú‰Â˘ÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ- 97 . ·fi ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÍ·ÁˆÁ¤· ˙¿¯·Ú˘ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ Û ηı·Úfi ÂÈÛ·ÁˆÁ¤· ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∞Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ϤÔÓ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÛÙ· ‚ÈÔÏÔÁÈο ÙÚfiÊÈÌ·. ¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó Ù· ·ÁÚÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Ì ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ. Î·È Ë ¯·ÌËÏ‹ ÙÈÌ‹ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÍ¿ÁÂÙ·È ÙÔ ÛÈÙ¿ÚÈ ·fi ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ (∏. ˆÛÙfiÛÔ Ë ∫. ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·. À¿Ú¯ÂÈ Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ·ÌÂÏÈÔ‡ Ô˘ Ì·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÔÈÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηÏÏÈÂÚÁËıÔ‡Ó Ù· ·Ì¤ÏÈ·. μÈÔÏÔÁÈÎfi»). ∞Ó¿ÏÔÁË ÁÚ·ÌÌ‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÈ¿.∂. √È Ù¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÙÚ·Ô‡Ó Û‡ÓÙÔÌ·.∞. Ë ∂. Ô‰‹ÁËÛÂ Î·È ÛÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ ÚÔ˜ ·˘Ù‹.∂. Ì ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›· Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Ì ÙÔ 11% ÙÔ˘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜. ÙˆÓ ÂÛÂÚȉÔÂȉÒÓ. Ì ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ˙ÒˆÓ Î·È ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ.¯. ∏ ∂. ∫·ıÒ˜ Ë ∂. ñ ∏ ·Ï¿ÙˆÛË ÙˆÓ Â‰·ÊÒÓ ·fi ÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈ΋ ¿Ú‰Â˘ÛË ¯ˆÚ›˜ Â·Ú΋ ·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛË. ñ √ÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ·ÏÏÔÈÒÛÂȘ ·fi ÌÂÁ¿Ï˘ Îϛ̷η˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· ¿Ú‰Â˘ÛË Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ (.). ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· ˆ˜ Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi ÙÚ›Ù˜ ¯ÒÚ˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙȘ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜. Ù˘ ÂÏÈ¿˜.∞. (27 ̤ÏË) Ô Î‡ÚÈÔ˜ ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ∫.∂. ªÂÙ¿ Î·È ÙË Ó¤· ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ∂.

ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 2. ¯ÒÚ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈıÒÚÈ· Ó· ·ÛÎÔ‡Ó ÂıÓÈ΋ ·ÁÚÔÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. ñ Ë ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Ë ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· Ù˘. fiˆ˜ Ë ∞Ï‚·Ó›·. ª¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ «‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ı·‡Ì·ÙÔ˜».‚. ÚÔ˚fiÓÙ· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ·˘ÙÒÓ ˆÏÔ‡ÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜ ·fi Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Â˘Úˆ·˚ο. ªÔÏÔÓfiÙÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ÌÔÚÊ‹˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Â›Ó·È Ôχ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙË Ì˯·ÓÈ΋ ηÏÏȤÚÁÂÈ·. √È ∂˘Úˆ·›ÔÈ ¤ÎÔ„·Ó Ù· Ê˘ÏÏÔ‚fiÏ· Î·È ÌÂÈÎÙ¿ ‰¿ÛË ÁÈ· ÔÈΛÏÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ (΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙË ÁˆÚÁ›·) Î·È ·˘Ù¿ Ô˘ ·¤ÌÂÈÓ·Ó Â›Ó·È Ù· ‰¿ÛË ÙˆÓ ÎˆÓÔÊfiÚˆÓ ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘. ¢È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜: ∂ÚÁ·Ï›· Î·È Û˘Û΢¤˜. ñ Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ Î·È Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ÂÓÒ ÔÈ ÂÎÙfi˜ ∂. Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘. ™ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 2.Á ˆıÔ‡ÓÙ·È Ù· ·È‰È¿ Ó· ÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ÁˆÚÁÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Û ¤Ó·Ó ÙfiÔ. fiÙ·Ó Í¤Û·ÛÂ Ë ÏÂÁfiÌÂÓË «¶Ú¿ÛÈÓË ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË» Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ì˯·ÓÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ.· ¤¯ÂÈ ÛÎÔfi Ó· ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ Ë›ÚÔ˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ηÏÏȤÚÁÂȘ. ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ÁÂÓÈ΋ ȉ¤· Ù˘ ∫ÔÈÓ‹˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÚÈÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Ù˘.‰ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÙËÓ ˘Ô‚Ô‹ıËÛË ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹. Ë ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· Î·È Ë ‰·ÛÔÎÔÌÈ·. √ÚÈṲ̂ӷ ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ÂÈÛ‹¯ıËÛ·Ó ÛÙ· ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ· ˘fiÎÂÈÓÙ·È Û ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈΤ˜ ȤÛÂȘ. Ê˘ÙÔÊ·Ú̿ΈÓ. ªÈÎÚfi Û¯ÂÙÈο ÙÌ‹Ì· ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ÔÏÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ÔÈ Ôχ ÔÚÂÈÓ¤˜.ıÂÚÌÔ΋È·). ñ Ë ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹. ñ ÙÔ Îϛ̷.Á Á›ÓÂÙ·È Û·Ê‹˜ ·fi ÙÔ ÁÚ¿ÊËÌ· Ë ·Ó¿ÁÎË ÙˆÓ ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ (ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi Îϛ̷) Ó· ·Ú‰Â‡Ô˘Ó ÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ Ô˘ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Î·È ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ∂˘ÚÒË ·Ú‰Â‡ÔÓÙ·È Ê˘ÛÈο ·fi ÙË ‚ÚÔ¯‹. øÛÙfiÛÔ. ÔÊ›ÏÂÙ·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi ·˘ÙfiÓ. ñ Ë Â¿ÚÎÂÈ· Î·È Ë ÙÈÌ‹ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ. ∏ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Â›Ó·È ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋˜ ÂÔ¯‹˜. ∫·È ·˘Ù¤˜ fï˜ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÙȘ ȤÛÂȘ ·fi ÙȘ ·ÁÎfiÛÌȘ ·ÁÔÚ¤˜. Ë Û˘Ì›ÂÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙË ÏÂÁfiÌÂÓË «·ÁÚÔÙÈ΋ ¤ÍÔ‰Ô». οو ·fi ÙÔÓ ∞ÚÎÙÈÎfi ∫‡ÎÏÔ. ¤¯ÂÈ ÂÈÛ·¯ı› ·fi ¯ÚfiÓÈ· Ë Ì˯·ÓÈ΋ ηÏÏȤÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜. ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ∏ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1. °ÂÓÈο. ÂÓÒ ÙÒÚ· ·˘Ù¤˜ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂχıÂÚË ·ÁÔÚ¿ (ÚÔÛÊÔÚ¿˙‹ÙËÛË). ∏ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ ÌfiÓÔ Û Â›Â‰Ô ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ.‚ Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·Úˆ¯Ë̤Ó˜ ÁˆÚÁÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Ì ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜.. ™Ô˘Ë‰›·.∂. ÂÓÒ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ¿ÏÏ· ̤ÙÚ· ÌÔÚ› Ó· Ï¿‚ÂÈ Û ÂıÓÈÎfi Â›‰Ô. ηıÒ˜ Î·È ÁˆÚÁÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Â›Ó·È ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ οı ¯ÒÚ·˜. ∏ √ÏÏ·Ó‰›· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ú‰Â˘fiÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Î·Ï˘Ì̤Ó˜ Ì ıÂÚÌÔ΋È·. .547_08 98 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·98 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y Â›Ù·È ÌfiÓÔ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÍËÚÒÓ Î·ÏÔηÈÚÈÒÓ. √È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ηıfiÚÈ˙·Ó ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ì ·Ó·Ù˘Á̤ÓË ˘ÏÔÙÔÌÈ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ˙ÒÓË Ù˘ Ù¿ÈÁη Ì ٷ ÌÂÁ¿Ï· ‰¿ÛË ÎˆÓÔÊfiÚˆÓ. ñ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ∞ÎfiÌË Î·È Û ÌÈ· Û¯ÂÙÈο ηı˘ÛÙÂÚË̤ÓË ÁˆÚÁÈο ¯ÒÚ·.2% ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ·ÂÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÙˆÓ 25 (2004). ∏ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1. ª·ı‹Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ πÛÙÔÚ›·: √È ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ÁˆÚÁ›· ·fi Ù· ·Ú¯·›· ¯ÚfiÓÈ· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·˘ÙÔ‡˜ ›ӷÈ: ñ Ë Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ÂÈÏÂÁfiÌÂÓÔ˘ Ê˘ÙÔ‡. ñ ÔÈ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Î·È ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛˆÓ. √ÌÔÈfiÙËÙ·-‰È·ÊÔÚ¿: √È ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙ· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ· ÚÔ˚fiÓÙ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ E˘ÚÒ˘ Î·È ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙȘ ‰È·ÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ÙˆÓ Ï·ÒÓ ÙÔ˘˜. ªÂ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1. ∏ ÁˆÚÁ›· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ Ì ÙËÓ ¤ÎÏ˘ÛË ÙÔ˘ 9. Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘˜. Ì ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ ·˘Ù¤˜ Û ·Ú‰Â˘fiÌÂÓË ÁË (ÂÚ›Ô˘ 36% . ºÈÓÏ·Ó‰›·. ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ¯ÒÚ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ʿÛË ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ˙ÒˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙˆÓ Â‰·ÊÒÓ. ƒˆÛ›· ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È Ù· ‰¿ÛË ·˘Ù¿ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ͢Ï›·˜.∂. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ. ∏ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1. ¯ËÌÈÎÒÓ ÏÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ‚ÂÏÙÈˆÌ¤ÓˆÓ ÛfiÚˆÓ. ªÂÙ·‚ÔÏ‹: ∏ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙȘ ÁˆÚÁÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Â›Ó·È Ú·Á‰·›· ΢ڛˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ. ∞˘Ù¿ ‚¤‚·È· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂. ·ÎfiÌË Î·È Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ·ÓıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÙÔ̤·. ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë Ù˘ ÁˆÚÁÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ·fi ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î·È ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ fiÏÂȘ.

ª ∞ £ ∏ ª ∞ 39 ∏ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·. πÛ·Ó›·. Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ú˘˙ÈÔ‡. Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈ· Û ÓÂÚ¿ Ô˘ ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙȘ ÕÏÂȘ. È·ÙÚÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜. ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ¤¯ÂÈ Â˘ÓÔ‹ÛÂÈ ÙȘ ¯ÒÚ˜-̤ÏË Ù˘ Ô˘ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÂȉÔÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹. ∏ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔÓ ›Ó·Î·. ∂›Ó·È Ë πÛ·Ó›· Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙË ˙ÒÓË Ù˘ ÂÏÈ¿˜. ·ÏÈ΋ ÎÂÓÙÚÈ΋ ∂˘ÚÒË. ∂χıÂÚË ·¿ÓÙËÛË. ÃËÌ›·: ÃËÌÈο ÏÈ¿ÛÌ·Ù· Î·È Ê˘ÙÔÊ¿Ú̷η. Á¿Ï· Î. √È ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ μÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ª·ıËÙ‹.¯. 3. ÂӉ›ÎÓ˘Ù·È ÁÈ· ÙË °ÂÚÌ·Ó›·. fiˆ˜ ÔÈ Î·ÙۛΘ Î·È Ù· Úfi‚·Ù·. ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Î·È ÙË ÌÂÙ·Ô›ËÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·˘ÙÒÓ. Ô˘ ·Ú·Û΢¿˙ÂÙ·È ·fi ÎÚÈı¿ÚÈ. Ô˘ ·ÓÙ¤¯ÂÈ Î·È Û ۯÂÙÈο „˘¯Ú¿ Îϛ̷ٷ. ‚ÈÙ·ÌÈÓÒÓ. ∏ °·ÏÏ›· ÏfiÁˆ Îϛ̷ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÙ·Ê˘ÏÈÒÓ Î·È ÎÚ·ÛÈÔ‡. ∞ÓÙ›ıÂÙ·. ¶Ôψӛ·). Ù· ÌÂÁ¿Ï· ·Ú·ÁˆÁÈο ˙Ò·. ·. Ë ·ÏÈ›· Î·È ÔÈ ˘‰·ÙÔηÏÏȤÚÁÂȘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ¢È‰·ÎÙÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ªÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ› Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÍËÁÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·. πÙ·Ï›·. Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ıÂÚÌfi Îϛ̷ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÛfiÙËÙ· ÓÂÚÔ‡. ªÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‚fiÚÂÈ· ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ Ù˘ ·Ì¤ÏÔ˘ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·Á¿ÁÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÔÛfiÙËÙ· ÛÙ·Ê˘ÏÈÒÓ. ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ·ÁÂÏ¿‰Â˜. Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙË ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓË (ÛÙ·‚ÏÈṲ̂ÓË) ÂÓÙ·ÙÈ΋ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È Û ÌÂÁ¿Ï˜ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜. 2. ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÛfiÙËÙ· ÙÚÔÊ‹˜.¿. ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ Â¿ÚÎÂÈ· ÙÚÔÊ‹˜ Ì ¯·ÌËÏfi ÎfiÛÙÔ˜. ∏ ∂Ï‚ÂÙ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰ÈÓ¤˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ.547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·99 °Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›·: ¢È·ÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÙÔÈο ·Ú·ÁfiÌÂÓ· ·ÁÚÔÙÈο/ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈο ÚÔ˚fiÓÙ· (. °ÂÚÌ·Ó›·. Á¿Ï·ÎÙÔ˜ Î·È Ù˘ÚÈÒÓ ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ·Ú·‚›·ÛË ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ ÔÚı‹˜ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈ΋˜ Ú·ÎÙÈ΋˜ Î·È ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ ÙËÓ ˘Á›· ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ŒÓˆÛ˘. ·. ∏ ÂÏÈ¿ ¢‰ÔÎÈÌ› ÛÙË ÓfiÙÈ· ∂˘ÚÒË. ¿Ú· Ë ÂÎÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û˘ÌʤÚÔ˘Û· Û ¯ÒÚ˜ Ì ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ‰ȿ‰Â˜ Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ. °·ÏÏ›·). ·. ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ. ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÔÛfiÙËÙ· ÙÚÔÊ‹˜ (·Ó¿ ˙ÒÔ) Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· „¿¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜ ·ÎfiÌË Î·È Û ·fiÎÚËÌÓ· ‰¿ÊË. ∏ ‰ȿ‰· ÙÔ˘ ¶¿‰Ô˘. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À Δ∂Δƒ∞¢π√À ∂ƒ°∞™πø¡ 1. √È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·. ‚. ÂÓÒ Ë ¢·Ó›· Â›Ó·È ÂÎÙfi˜. Á. Ù· ÌÈÎÚ¿ ·Ú·ÁˆÁÈο ˙Ò·. Ô˘ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ·ÌÊ›‚ÔÏ˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÁÈ· ηÎÔÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ˙ÒˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÎÙÚÔÊ‹ Î·È ÙË ÛÊ·Á‹. ∫ÙËÓÔÙÚÔÊ›·. ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·ÏÏ¿ ÙÔ ·ÚÎÂÙ¿ „˘¯Úfi (Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ πÙ·Ï›·) Îϛ̷ Ù˘. ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ Ë ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·. ÛÙ· ÌÈÎÚ¿ ·Ú·ÁˆÁÈο ˙Ò· ÚˆÙÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÓfiÙÔ˘ (∂ÏÏ¿‰·.. ∞ÓÙ›ıÂÙ·. ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ηٿ ÙËÓ ÂÎÙÚÔÊ‹ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÎÚ¤·ÙÔ˜ Î·È Á¿Ï·ÎÙÔ˜ Û ۯÂÙÈο ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. ÂÂȉ‹ ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÁÚ‹ÁÔÚ· (Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ·ÁÂÏ¿‰Â˜). ·ÁÂÏ¿‰Â˜) ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ (°·ÏÏ›·. ÙËÓ ·ÏÈ›· Î·È ÙȘ ˘‰·ÙÔηÏÏȤÚÁÂȘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Â›Ó·È Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ›‰ÈÔÈ Ì ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó Ù· ÁÂÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË (‚Ï. Û˘¯Ó¿ ¤¯ÂÈ 99 . ∏ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·. ÙËÓ ·ÏÈ›· Î·È ÙȘ ˘‰·ÙÔηÏÏȤÚÁÂȘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ø˜ ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈ΋ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À μπμ§π√À Δ√À ª∞£∏Δ∏ 1. Ù˘ÚÈ¿). ‚. Ë ¯Ú‹ÛË Ê·Ú̿ΈÓ. ÔÚÔ¤‰ÈÔ π‚ËÚÈ΋˜). øÛÙfiÛÔ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·. ªÂÁ¿Ï˜ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ (¯Ô›ÚÔÈ. ÂÓÒ ÙÔ ÎÚÈı¿ÚÈ. ‚. 2. Δ· ÌÂÁ¿Ï· ‰È·ÙÚÔÊÈο ÛοӉ·Ï· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÛ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË (ÓfiÛÔ˜ ÙˆÓ ÙÚÂÏÒÓ ·ÁÂÏ¿‰ˆÓ. Ë ÔÔ›· ·Ú¿ÁÂÈ ÚÔ˚fiÓÙ· (ÎÚ¤·˜. ÎÔÙfiÔ˘Ï· Ì ‰ÈÔ͛Ә) ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ Ô ÛÎÏËÚfi˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÌÂÚȉ›Ô˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÎÚ¤·ÙÔ˜. ∂Λ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÛÈÙËÚ¤ÛÈÔ (ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‰›·ÈÙ·). ÂÓÒ Ë °ÂÚÌ·Ó›· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·Ú·ÁˆÁ‹ Ì›Ú·˜. ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì¿ıËÌ·).) Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ˙Ò· Ù· ÔÔ›· ˙Ô˘Ó ÂχıÂÚ· Û ·ÓÔÈÎÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ (‹ Î·È Û ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ÙË ¯Ú‹ÛË Ê·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È Î·ÎÔÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË). Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ӷ ÁÈ· ÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ Ë›ÚÔ˘ (ÓfiÙÈ· ∂˘ÚÒË.

∂›Ó·È Èı·ÓfiÓ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ·ÏÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ. οÙÈ Ô˘ ‰Â ıˆÚÂ›Ù·È È‰È·›ÙÂÚ· Èı·Ófi. fiÙ·Ó ·›ÚÓÔ˘Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi fiÛ· ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÏËÚÒÛÂÈ. ÙÔ˘ ‚·Î·Ï¿Ô˘. ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ.· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù· ÈÔ ÎÔÈÓ¿ ˙Ò· Ô˘ ÂÎÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È Ù· ÔÔ›· ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ¿ÏÏˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ∏ ÔÏÔ¤Ó· ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ˙‹ÙËÛË „·ÚÈÒÓ. √È „·Úfi‚·ÚΘ Û ›Ó·Î˜ Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜. ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·Ó·Î¿Ì„ÂÈ ÙÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ·. ∏ ¯ÒÚ· Ì·˜ Ì ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·ÎÙÔÁÚ·ÌÌ‹˜. ‚Ô˘Ù‡ÚÔ˘ («‚Ô˘Ó¿ ‚Ô˘Ù‡ÚÔ˘») ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹.· Î·È 2. ÛÙȘ Ôԛ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÎÚ·Ù¿ ÌÈ· ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ ·ÓÂ˘Úˆ·˚ο Î·È Î¿ÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜.. ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·. ·ÊÔ‡ Ì ÙË ÛÙ·‚ÏÈṲ̂ÓË ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·.¯.· ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÈ¢ÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹. Ë πÛ·Ó›·. fiÙ·Ó ÔÈ ˙ˆÔÙÚÔʤ˜ Â›Ó·È ‰ˆÚÂ¿Ó (ÏÈ‚¿‰È·) ‹ ÊıËÓ¤˜ (ÌÂÁ¿Ï˜ ‰ÈÓ¤˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÌÂ Ê˘Ù¿ Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ˙ˆÔÙÚÔʤ˜). ÙÔ ÔχÏÔÎÔ ÙÔ˘ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ˘ ‰È·ÌÂÏÈÛÌÔ‡ Ù˘ Î·È ÙËÓ ‡·ÚÍË ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÎÔÏ›ÛÎˆÓ Û ·ÔÌÔӈ̤ӷ Î·È ·fiÎÚËÌÓ· ÛËÌ›· Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ȯı˘ÔÙÚÔÊ›·˜. √È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ „·ÚÈÒÓ ·fi ȯı˘ÔηÏÏȤÚÁÂȘ Â›Ó·È Ë ¡ÔÚ‚ËÁ›·. ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ÙˆÓ ‰È·ÙÚÔÊÈÎÒÓ ÚÔÙ‡ˆÓ.¿. ªÂÙ·‚ÔÏ‹: ∏ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· ·fi ÂÎÙ·ÙÈ΋ Û ÂÓÙ·ÙÈ΋ Î·È ÛÙ·‚ÏÈṲ̂ÓË. √È ˘fiÏÔÈ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·Ú·ÁˆÁ‹.‚ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ·ÏÈ›· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ÔÏÈÁÔÙÚÔÊÈ΋ Î·È ¿Ú· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ „·ÚÈÒÓ. √È ·Èٛ˜ Â›Ó·È Ë ˘ÂÚÂÓÙ·ÙÈ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ ·ÏÈ¢ÙÈÎÒÓ ‰›ˆÓ ÙÔ˘ ‚fiÚÂÈÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡ Î·È Ù˘ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ÊÙˆ¯‹˜ Û ·Ïȇ̷ٷ ªÂÛÔÁ›Ԣ. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Ë ·‰˘Ó·ÌÈ· ÙÔ˘ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ó· ·Ó·ÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ Ô˘ ·ÏȇÔÓÙ·È. ΔÂÚ¿ÛÙÈÔÈ ÛÙfiÏÔÈ ·ÏÈ¢ÙÈÎÒÓ ÔÚÁÒÓÔ˘Ó Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÙÔÓ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi. ÙÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÛÙËÓ ˘ÂÚÂÓÙ·ÙÈ΋ ·ÏÈ›· Ì fiÏÔ Î·È ÈÔ ÂÍÂÏÈÁ̤ӷ ·ÏÈ¢ÙÈο ÂÚÁ·Ï›·. ∞ÏÈ›·. Δ· ·È‰È¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ.‚ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË Ù˘ ·ÏÈ›·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ˘ÂÚ·Ï›Â˘Û˘.‚ Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÎÙÚÔÊ‹ ÌÈÎÚÒÓ ˙ÒˆÓ ÛÙË ÓfiÙÈ· Î·È ÔÚÂÈÓ‹ ∂˘ÚÒË. ÌÔÏÔÓfiÙÈ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ· (‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë „·ÚÈÒÓ). √È È¯ı˘ÔηÏÏȤÚÁÂȘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜ ÎÏ¿‰Ô˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜. ÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ. Ë °·ÏÏ›·.¿. ∏ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 2. ·Ó Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ıÂÚÌ¿ÓÂÈ Ù· „˘¯Ú¿ Î·È ÏÔ‡ÛÈ· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ‚fiÚÂÈÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡.) ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ı¤ÛÂÈ ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÈ›· Ù˘ Ú¤Áη˜. √ ‚fiÚÂÈÔ˜ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÏÔ‡ÛÈ· ı¿Ï·ÛÛ·. ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·ÏÈ¢ÙÈο ÛοÊË). ηıÒ˜ Î·È Ë ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹. ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÁοÛÂÈ ÙȘ ¯ÒÚ˜ ·˘Ù¤˜ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ·˘ÛÙËÚ¿ ̤ÙÚ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ȯı˘ÔÏËı˘ÛÌÔ‡˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó. øÛÙfiÛÔ. Ë πÙ·Ï›· Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰·. ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÎıÚ¤„Ô˘Ì fiÏ· Ù· ›‰Ë ÙˆÓ ˙ÒˆÓ Û fiÏË Û¯Â‰fiÓ ÙËÓ ∂˘ÚÒË. Î·È ÔÈ È¯ı˘ÔηÏÏȤÚÁÂȘ ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÛÔ‚·Ú‹ Ú‡·ÓÛË Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. ·fi Ê˘ÛÈ΋ Û Ù¯ÓËÙ‹ (Ì ÎÙËÓÈ·ÙÚÈο Ê¿Ú̷η). ÙÔ˘ Á¿‰Ô˘ Î.ÙÈ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ÁÚ¿ÊËÌ·. øÛÙfiÛÔ.‚ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ù· ·È‰È¿ Ó· Û˘Û¯ÂÙ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÙÚÔÊÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ Ì ÙË ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ÙÚÔÊ‹˜. ¤¯ÂÈ Â˘ÓÔ‹ÛÂÈ ÙȘ ȯı˘ÔηÏÏȤÚÁÂȘ. Û¯ÂÙÈÎfi ÁÚ¿ÊËÌ·). fiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Î·È ·Ó Â›Ó·È Ô ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi˜. Ô˘ ÁÈ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ· ÂͤÙÚÂÊ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ „·ÚÈÒÓ. ∏ ¯·ÌËÏ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ Û Ï·ÁÎÙfiÓ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ȯı˘ÔÏËı˘ÛÌÔ‡˜. ∏ ›‰È· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· Ó· ‰Âȯı› fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ ‹ ÙÔ Îϛ̷ ηıÔÚÈÛÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·˜. Ë ·ÏÈ›· ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ πÛÏ·Ó‰›·˜ (Á‡Úˆ ÛÙÔ 12%) Î·È Ù˘ ¡ÔÚ‚ËÁ›·˜ Î·È ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ˙‹ÙËÌ· ËıÂÏË̤Ó˘ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ fiÏÔ Î·È ÈÔ ÂÍÂÏÈÁ̤ӷ ·ÏÈ¢ÙÈο ÂÚÁ·Ï›·. ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ·ÌÊÔÙ¤ÚˆÓ (ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ·ÏÈ›·˜). ·fi ÙËÓ ˘ÂÚ·Ï›Â˘ÛË ÌÂÈÒıËÎÂ Ô fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ „·ÚÈÒÓ Ô˘ È¿ÓÔÓÙ·È. ∏ ·ÏÈ¢ÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÚˆÙÔÊ·Ó‹ Î¿Ì„Ë (‚Ï. . øÛÙfiÛÔ. ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ∏ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1. ∏ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1. ı· Û˘Ì‚Â› fi. ÂÓÒ ÛÙËÓ ‰ÈÓ‹ ÎÂÓÙÚÈ΋ Î·È ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ∂˘ÚÒË ÂÎÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ‚ÔÔÂȉ‹. ¡ÔÚ‚ËÁ›· Î. π¯ı˘ÔηÏÏȤÚÁÂȘ. ªÂ ÙË 2. fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ó· ÌË ı¤ÏÔ˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ó· „·Ú‡ԢÓ. √È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ 2. √ÌÔÈfiÙËÙ·-‰È·ÊÔÚ¿: √È ‰È¿ÊÔÚ˜ ·ÏÈ¢ÙÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Î·È Ù· ·ÏÈ¢ÙÈο ÂÚÁ·Ï›· ·fi ¯ÒÚ· Û ¯ÒÚ· (. ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‰›¯Ù˘·. ηıÒ˜ Ë ·ÔÚÚfiÊËÛË ÙˆÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈˆÓ ÔÛÔًوÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.547_08 KATHIGITI 100 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·100 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y ÊÙ¿ÛÂÈ Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘ÙfiÓ. fiÛÔ Ë ˘ÂÚ·Ï›Â˘ÛË ÂÍ·ÓÙÏ› Ù· ı·Ï¿ÛÛÈ· ȯı˘Ô·Ôı¤Ì·Ù·. ¢È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜: √È ‚Ú·¯ÔÁڷʛ˜ Ù˘ ∞Ïٷ̛ڷ.Á Â›Ó·È Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ 1. ∞ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË: Δ¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ηÈÓÔÙƠ̂˜ Î·È ¤Ú¢ӷ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. √ÚÈṲ̂Ó˜ ¯ÒÚ˜ (πÛÏ·Ó‰›·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·. ∏ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1. Ë ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙ‹ ı¿Ï·ÛÛ·.

2.eurostat. Ù˘ÚÈ¿). ñ Ë ∫ÔÈÓ‹ ∞ÁÚÔÙÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ˆ˜ ÔÚÂÈÓ‹ ¯ÒÚ·. ΔÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· Ù· ÌÈÎÚ¿ ˙Ò·. Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ÊÙˆ¯‹ ·ÏÈ¢ÙÈο ªÂÛfiÁÂÈÔ. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì·˜ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ˘„ËÏfi ÎÈ ¤ÙÛÈ ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÚÔ˚fiÓÙ· ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ.547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·101 °Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY 101 ª·ı‹Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ πÛÙÔÚ›·: ∏ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·˜ Î·È Ù˘ ·ÏÈ›·˜ Î·È Ë ÚfiÔ‰fi˜ ÙÔ˘˜ ·fi Ù· ·Ú¯·›· ¯ÚfiÓÈ· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ÂÓÒ Ë πÛ·Ó›· Â›Ó·È ¤Ó· ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ ÔÚÔ¤‰ÈÔ Ì ϛÁ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. ∏ ¢·Ó›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË μfiÚÂÈ· £¿Ï·ÛÛ· Î·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ‚fiÚÂÈÔ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi. ∏ ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÂÁηٷÏÂÈÊı›. ñ Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂˆÓ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ¿Ú· Ì ϛÁË ‰È·ı¤ÛÈÌË ‰ˆÚÂ¿Ó ÙÚÔÊ‹ ÁÈ· Ù· ˙Ò·. 2. ªÂ ÂÍ·›ÚÂÛË Ù· ¯ÂÈÌÂÚÈÓ¿ ÛÈÙËÚ¿. Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜. ·ÊÔ‡ Ù· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÌÈÎÚ¿ ÛÙȘ ·Ó·‚·ıÌ›‰Â˜. ‚. ∏ °·ÏÏ›· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰ÈÓ¤˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Î·È ˆÎ¿ÓÈÔ Îϛ̷. ÙfiÙ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ÔÈ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ۯ‰fiÓ ÌˉÂÓ›˙ÔÓÙ·È. ñ Ô ÔÏ˘ÙÂÌ·¯ÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÁˆÚÁÈÎÔ‡ ÎÏ‹ÚÔ˘. ˆ˜ ÚÔËÁ̤ÓË ¯ÒÚ·. ÙÚÈʇÏÏÈ ÎÙÏ. ÃÚ‹ÛÈÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· http://epp. ∂ÈϤÔÓ. ∏ ÂÎÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ¯Ô›ÚˆÓ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.eu/portal/page?Ìpageid=1073. ‰ËÏ·‰‹ ¯ÔÈÚÔÙÚÔÊ›· Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ۇÁ¯ÚÔÓ˜ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜.46587259&Ìdad=portal&Ìschema=PORTAL&pÌpr oductÌcode=KS-76-06-322 ª ∞ £ ∏ ª ∞ 40 √ ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ÙÔ̤·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¢È‰·ÎÙÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ªÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ› Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ΔÔ Îϛ̷ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·Ú‰Â‡ÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙË ıÂÚÌ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À Δ∂Δƒ∞¢π√À ∂ƒ°∞™πø¡ 1. ñ Ë ·ÁÚÔÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. Ù‡ÙÏÔ. ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÂÎÙ·ÙÈ΋ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÛÙ·‚ÏÈṲ̂ÓË (ÂÓÙ·ÙÈ΋).¯.). √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›·: ¢È·ÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÙÔÈο ·Ú·ÁfiÌÂÓ· ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈο ÚÔ˚fiÓÙ· (. øÛÙfiÛÔ. ∏ ∂ÏÏ¿‰·. Δ· ÌÂÁ·Ïfiۈ̷ ˙Ò· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰È·ÙÚÔÊÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰ȿ‰Â˜ Ì ·ÚÎÂÙfi ¯fiÚÙÔ ‹ Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ Ê˘ÙÒÓ (ÎÚÈı¿ÚÈ. . ñ ÙÔ ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·. ÂÂȉ‹ Ë ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ¢·Ó›·˜ Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹. ¿Ú· ¤¯ÂÈ ÂÎÙÂٷ̤ӷ ·ÏÈ¢ÙÈο ‰›·. Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì‹ÎÔ˜ ·ÎÙÒÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ Ì ¢ÎÔÏ›· ·ÛÎÂ›Ù·È Ë È¯ı˘ÔηÏÏȤÚÁÂÈ·. ∏ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ¿Ú‰Â˘ÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÊÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÔÙ¿ÌÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ™’ ·˘Ù‹Ó ·Ó‹ÎÂÈ Ë °ÚÔÈÏ·Ó‰›·. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À μπμ§π√À Δ√À ª∞£∏Δ∏ 1. ‚·Ì‚¿ÎÈ) ··ÈÙÔ‡Ó Û˘¯Ó¿ ÔÙ›ÛÌ·Ù· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. ™ÙË ¢·Ó›· ·ÛÎÂ›Ù·È ÂÓÙ·ÙÈ΋ ¯ÔÈÚÔÙÚÔÊ›·. ∏ πÛ·Ó›·. ñ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ. ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÙÚ¤ÊÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ¯Ô›ÚÔ˘˜ Î·È ·ÁÂÏ¿‰Â˜. ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì Ì˯·ÓÈο ̤۷.europa. Ë Î·Ù·Û΢‹ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì·˜. ŒÙÛÈ. ˆÛÙfiÛÔ ÌÔÚ› Ó· ÂÎıÚ¤„ÂÈ Ù· ¢¤ÏÈÎÙ· Î·È ÔÏÈÁ·Ú΋ ÌÈÎÚ¿ ˙Ò· fiˆ˜ Ù· ηÙÛ›ÎÈ· Î·È Ù· Úfi‚·Ù·. ·Ó ‰Â Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ̤ÙÚ·. ·. ÔÈ ÂÍ‹˜: ñ ÙÔ ÔÚÂÈÓfi ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Î·È ÔÈ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ‰ÈÓ¤˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ. Á. ñ Ë ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. √È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ›ӷÈ. ΔÔ ÔÚÂÈÓfi ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Ô˘ ΢Úȷگ› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÁ¿ÏˆÓ ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌˆÓ ÂÎÙ¿ÛˆÓ. ∏ °·ÏÏ›·.ec. ∏ ¢·Ó›·. ÔÈ ÏÂÁfiÌÂÓ˜ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ (ηϷÌfiÎÈ. ÔÈ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ Î·È ÔÈ Ó¤ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÁηٷÏ›„ÂÈ Ù· ¯ˆÚÈ¿ Î·È ÙË ÁˆÚÁ›·. Á. ∂χıÂÚË ·¿ÓÙËÛË. ñ ÙÔ Îϛ̷ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ‚. ·. ÃËÌ›·: ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈο Ê¿Ú̷η. ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ì ÂÈÙ˘¯›· ÙË Ú‡·ÓÛË ·˘Ù‹.

ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ԇ̠fiÙÈ Ô ıÂÛÛ·ÏÈÎfi˜ οÌÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ÁˆÚÁÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ‰È·ÛÔÚ¿ Ù˘ ÁˆÚÁÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ·ÊÔ‡ ̤ۈ ·˘Ù‹˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È Ë ÚfiÛ‚·ÛË Û ÌÈ· ·ÁÔÚ¿ Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ (ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘) Î·È Ë ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ·ÁÔÚ¿.∞. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ÂÈÛ¿ÁÂÈ ·fi ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ ËÂ›ÚˆÓ ·ÁÚÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ Û˘¯Ó¿ ·ÓÙ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÏÏËÓÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘˜. Ë ÂͤÏÈÍË Ù˘ ∫. Ì ·Ú·ÁˆÁ‹ Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Â·ÚΛ ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ˙‹ÙËÛË Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ë ¯ÒÚ· ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ÂÓÙ›ÓÔ˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰·ÛÈÎÒÓ ÂÎÙ¿ÛˆÓ. √È ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ·Ú’ fiÏ’ ·˘Ù¿ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÙÔ̤· Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÁˆÚÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ· fiˆ˜ Ô Î·Ófi˜.).¶. ΔÔ ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÂÈÙÒÛÂȘ Î·È ÛÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹. ŒÙÛÈ. ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ‹Ù·Ó Ù¯ÓËÙ¿ ˘„ËϤ˜.¶. fiˆ˜ ÙÔ Ù˘Ú› ʤٷ (ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰fiıËΠÚ·ÁÌ·ÙÈ΋ «Ì¿¯Ë» ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘) ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ÁÓˆÛÙ¿ ÂÏÏËÓÈο Ù˘ÚÈ¿. ‰Â Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù· ·ÁÚÔÙÈο ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Î·È ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ÛÙË ÁˆÚÁ›·. ·ÁÂÏ¿‰ˆÓ.¶. ÔÈ ÂÏȤ˜.∞. ¯Ô›ÚˆÓ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› Ì ÔˆÚÔÎË¢ÙÈο ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰·ÛÔÎÔÌ›·. ·ԂϤÂÈ ÛÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÌÈ·˜ ÔÈÔÙÈ΋˜ ÁˆÚÁ›·˜ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÔÚı‹˜ ÁˆÚÁÈ΋˜ Ú·ÎÙÈ΋˜. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1990 ÙÔ 22% ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ‰·ÛÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ. ΔÔ ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ-ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÎÏ›ÓÂÈ ˘¤Ú ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ. ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Ù¿ÛË Ì›ˆÛ˘ ‹ ηٿÚÁËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÈ· ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ·ÛÎÔ‡Û·Ó ‹ ÙËÓ ·ÛÎÔ‡Ó ·ÎfiÌË ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È Û ¿ÏϘ Ë›ÚÔ˘˜. À¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ ¿Ú· ÔÏϤ˜ ȯı˘ÔÙÚÔÊÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ η٤¯ÂÈ ÌÈ· ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ „·ÚÈÒÓ ·fi ȯı˘ÔÙÚÔÊ›·. ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜.¶. ∏ ·ÛÙ˘ÊÈÏ›·.¶. ™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ηÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Â›Û˘ ÛÙË ª·Î‰ÔÓ›· Î·È ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ. ¤ÚÁÔ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ¤·„ ӷ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ E˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·˘ÙÒÓ Û˘ÌȤ˙ÔÓÙ·È Î·È ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. Ù· ÔÔ›· ¤ÏËÍ·Ó Û¯Â‰fiÓ fiϘ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜. Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÌÈ·˜ ·ÏÔ˘ÛÙÂ˘Ì¤Ó˘ ‰È·‰ÈηÛÙÈο ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜.¶. √ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ËÏÈΛ·˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜. ŒÙÛÈ fï˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÁˆÚÁ›·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Â›Ó·È ‰˘ÛÔ›ˆÓÔ. ΔÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·Ú·‰ÔÛȷο ÂÓ›Û¯˘Â ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ì ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÁˆÚÁÈÎÒÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. Ô˘ Î¿Ï˘Ù·Ó Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Ì¿¯Â˜ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ηٿ ÙÔÓ μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ Î·È ÙÔÓ ∂ÌʇÏÈÔ ¶fiÏÂÌÔ.). ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¤Ó· ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi ‚ÈÔÙÈÎfi Â›Â‰Ô Î·È ¤Ó· ÛÙ·ıÂÚfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜. ·ÏÏ¿ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ∏ ÔÏÈÙ›· οÓÂÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ Û ıÂÛÌÈÎfi Â›Â‰Ô ·ÏÏ¿ Î·È Û Â›Â‰Ô ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ . Ì ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ Îϛ̷ Ù˘ Î·È ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ıÂÚÌÔÎËȷΤ˜ Ù˘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ. ¤¯ÂÈ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ·ÚÎÂÙ¿ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁˆÚÁ›·˜. ·Ó Î·È ¯ÒÚ· Ì ÌÂÁ¿ÏË ı·Ï¿ÛÛÈ· ÚfiÛ‚·ÛË. ∏ ∫. øÛÙfiÛÔ. ∏ ∂ÏÏ¿‰·. Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÎÚ¤·ÙÔ˜ ¤ÌÂÈÓ ۯ‰fiÓ ·ÓÂËÚ¤·ÛÙË ·fi Ù· ÚfiÛÊ·Ù· ‰È·ÙÚÔÊÈο ÛοӉ·Ï·. √È ‰·ÛÈΤ˜ ˘ÚηÁȤ˜.∞. ÂÂȉ‹ ÔÈ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÛÙÚ‚ÏÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÂχıÂÚË ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. Ë ÔÔ›· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÙÔÓ ÌÈÛfi ۯ‰fiÓ ÏËı˘ÛÌfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÁˆÚÁ›·˜ Û ˘„ËÏfi ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Â›‰Ô. ∏ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· ÎÈÓÂ›Ù·È Î·È ·˘Ù‹ Û ¯·ÌËÏ¿ Â›‰·. ÔÈ Ôԛ˜ ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ù· ηÏÔη›ÚÈ·. ∏ ·ÏÈ¢ÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ηٷӷÏÒÓÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ÔÈ ·Ô„ÈÏÒÛÂȘ. ˆ˜ ÎÚ¿ÙÔ˜-̤ÏÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘. ÂÓÒ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË Ë ∂ÏÏ¿‰·. ÊÈÏÈ΋˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ÙÔ ‚·Ì‚¿ÎÈ. √È ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ϤÔÓ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∫ÔÈÓ‹˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ (∫.547_08 KATHIGITI 102 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·102 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y TÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ (Î·È ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡ÌÂÓÔ) ·Ú‰Â˘ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Â›Ó·È Ë ÂÎÙÚÔ‹ ÙÔ˘ A¯ÂÏÒÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi οÌÔ.∞. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó Û¯ÂÙÈο ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜.∞. ‰Â ı· ¤ÏÂÁ ηÓ›˜ fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÎÙÂٷ̤ÓË ·ÏÈ›·. ˘fi ÎÔÈÓ‹ Â˘Úˆ·˚΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ηıÒ˜ ÔÈ Ó¤ÔÈ ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙË ÁˆÚÁ›· Î·È ·˘Ù‹ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï˘Ù¤ÚˆÓ. ™ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ù˘ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÂÎÙÚÔÊ›· ·ÈÁÔÚÔ‚¿ÙˆÓ. ÂÓ·ÚÌÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∫ÔÈÓ‹ ∞ÁÚÔÙÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈ΋ (∫. £· Ú¤ÂÈ ‚¤‚·È· Â‰Ò Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ÌÔÓ·‰Èο ›‰Ë Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ÛÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÌÈ·˜ ÁˆÚÁ›·˜ Ë ÔÔ›· ı· ‰È·ÙËÚ› ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ‡·ÈıÚÔ.∞. Ë ∫. ŒÙÛÈ. ›¯Â ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ Âڋ̈ÛË Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘ (΢ڛˆ˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜) Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÁˆÚÁÈÎÒÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ. ›¯·Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÔÈ ‰·ÛÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ. Ù· ÔÚÙÔοÏÈ· Î·È ÙÔ Ï¿‰È. ‰È·Ê˘Ï¿ÙÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÈÎÈÏÔÌÔÚÊ›· ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ·Ú·‰fiÛˆÓ. ∏ ∫. ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ·˘Ù‹ Ó· ηٷϷ̂¿ÓÂÈ Î˘Ú›·Ú¯Ë ı¤ÛË ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·ÁÔÚ¿. ÂÓÒ Ë ∫Ú‹ÙË. ¶ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 20% ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÌϤÎÂÙ·È Û ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ·Û¯Ôϛ˜.

ªÂ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1. ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Â·Ú¯›·.·. ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰·. 2. ªÂÙ·‚ÔÏ‹: ∞fi ÙȘ Èı·ÁÂÓ›˜ Ê˘Ï¤˜ ·ÁÂÏ¿‰·˜ ÛÙȘ ‚ÂÏÙȈ̤Ó˜ Ú¿ÙÛ˜. ∏ ÎÂÓÙÚÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ‡ÊÔÚË ‰ȿ‰· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢-°È·ÓÈÙÛÒÓ. ÃËÌ›·: ∏ ¯ËÌÈ΋ ÁˆÚÁ›· Î·È Ù· Ê˘ÙÔÊ¿Ú̷η. ‰ÈfiÙÈ: (i) ·˘Í‹ıËÎÂ Ë ˙‹ÙËÛË „·ÚÈÒÓ Î·È ÔÛÙÚ·ÎÔÂȉÒÓ ÏfiÁˆ Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ÂÓÒ Ë 1. °ÂÓÈο. Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Ù· ÂÎÙÔ›˙Ô˘Ó ·fi ÙȘ ÂÁ¯ÒÚȘ ·ÁÔÚ¤˜. Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰ÈÓ¤˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ˙ˆÔÙÚÔÊÒÓ. √È ˘‰·ÙÔηÏÏȤÚÁÂȘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Ú·Á‰·›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ÚÔˆı› ¤Ó· Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ·Ó·„˘¯‹˜. (ii) ÌÂÈÒıËÎÂ Ë ·ÏÈ¢ÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·fi ÙȘ ı¿- . ∏ ÓfiÛÔ˜ ÙˆÓ ÙËÓÒÓ ÛÎfiÙˆÛ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ô˘ÏÂÚÈο Û ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜.Á ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Î˘ÚÈfiÙÂÚˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ηϷÌfiÎÈ. ›Ù Û Â›Â‰Ô ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ›Ù Û Â›Â‰Ô ÙÔÈÎÒÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ. ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ˙ˆ‹˜ Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘.‚ Î·È 1. Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚfi ‹ ÌÂÛ·›Ô ÎÏ‹ÚÔ Î·È ‰È·ÛÎÔÚÈṲ̂ӷ ·ÁÚÔÎÙ‹Ì·Ù·. ÂÎÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÂÓÙ·ÙÈο Û ÛÙÂÁ·Ṳ̂Ó˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. Δ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È. ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÚÔ‹ ÚÔ˜ Ù· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·.ÛÙ ‰›ÓÂÈ ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ ÔÌÔÂȉÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ÛÙË ÁˆÚÁ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ÛÈÙ¿ÚÈ. ∞˘Ùfi Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë Ù˘ ÁˆÚÁÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ÁˆÚÁÔ‡˜. ηٿ ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÚÔˆıÔ‡Ó ·¢ı›·˜ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Î·È ·˘ÙÔ›. Ù· ÔÔ›·. ∫·ıÒ˜ Â›Ó·È Â˘·›ÛıËÙ· ·ı·›ÓÔ˘Ó Û˘¯Ó¿ ÔÌ·‰ÈΤ˜ ·Ûı¤ÓÂȘ. ‚·Ì‚¿ÎÈ. ΢ڛˆ˜ ̤ۈ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ÁÈ· ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ. ∫˘Ú›ˆ˜ fï˜ ‰›ÓÂÈ Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ΛÓËÙÚ· Î·È ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·. ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹. fiˆ˜ Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜. ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¿ÓıËÛË ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (Ì ÛËÌ·ÓÙÈο ÌÂÁ¤ıË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘) Ë ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ηÏÏȤÚÁÂÈ· ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. Ù‡ÙÏÔ Î.˙ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ¤Ó·ÓÙÈ. ηٷÛ΢‹ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ. Δ· Ô˘ÏÂÚÈο ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. 1. ¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Ô˘ ‚ÔËıÔ‡Ó ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ¯fiÚÙÔ˘. Ô˘ Ù· ·Ô‰Âηٛ˙Ô˘Ó. ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Û ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰·. ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÁˆÚÁÈÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÂÊÔ‰›ˆÓ ÎÙÏ. ∏ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1.). ·. ÂÂÎÙ¿ÛÂȘ ÔÈÎÈÛÌÒÓ.). ÂÓÒ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ›¯·Ó ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÙÚ·ÊÔ‡Ó Ì ¯·ÌËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ ÌfiÓÔ Ù· ÌÈÎÚ¿ ˙Ò·. ∏ ‰˘ÙÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· Â›Ó·È ÔÚÂÈÓ‹ Î·È Î·Ù¿ÏÏËÏË Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·. Ù· ÔÔ›· ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ∏ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1. Ù‡ÙÏÔ ÎÙÏ. ÛÙËÓ ÔÔ›· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ (ÊÚÔ‡Ù·.). Ë Ï‡ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ‰·ÛÈÎÒÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ ·ÔÙÂÏ› ·ÎfiÌË ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.‰ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙÔ̤· ÙˆÓ ˘‰·ÙÔηÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ÙÔ ÈÔ ·Ïfi ¿ÚÔÙÚÔ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. ‚.547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·103 °Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY 103 ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡Ó Ù· ‰¿ÛË (˘ÚηÁȤ˜. μÈÔÏÔÁ›·: °ÂÓÂÙÈ΋ ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ê˘ÏÒÓ ·ÁÂÏ¿‰·˜ ‹ ÁˆÚÁÈÎÒÓ ÛfiÚˆÓ (ηϷÌfiÎÈ.¿. ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ ȉȈÙÒÓ ÎÙÏ. ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË √È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ 1. Î·È ¤ÙÛÈ Ù· ÂÎÙÚÂÊfiÌÂÓ· ˙Ò· ¤¯Ô˘Ó ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. Ô˘ Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜. ª·ı‹Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ πÛÙÔÚ›·: πÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁˆÚÁ›·˜. ÒÛÙ ӷ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÎÔÓÙ¿ Ù˘ ÙÔÓ Ó¤Ô Û ËÏÈΛ· ÏËı˘ÛÌfi. ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ȉȷ›ÙÂÚ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Û ÙÚÔÊ‹ Î·È ÓÂÚfi. √ ·Ó·‰·ÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î·È ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ‡·ÈıÚÔ Ô ·ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜. Ì ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ·fi ˘ÚηÁÈ¿ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2007 ÙÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ Ó‡ÌÔÓ· Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜. ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÌfiÓ· ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘˜ ·ÎfiÌË Î·È Û ·fiÎÚËÌÓ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ‹ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ϛÁË ‚Ï¿ÛÙËÛË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·. ÔÈÎÔ‰ÔÊ¿ÁÔÈ. ‰ËÏ·‰‹ ˙ˆÔÙÚÔÊ‹˜. ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ¢Ú˘ÌÔ‡ Ù˘ ¶¿ÚÓËı·˜. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À μπμ§π√À Δ√À ª∞£∏Δ∏ 1. Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜. ªÈÎÚÔ› ÍÂÓÒÓ˜. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ∞fi ÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜ ÛfiÚÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÁÂÓÂÙÈο ‚ÂÏÙȈ̤ÓÔ˘˜. Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜. Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘. ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ fï˜ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ÔÈ ˘ÚηÁȤ˜ Ô˘ ηٷη›Ô˘Ó οı ¯ÚfiÓÔ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔχÙÈÌÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜. Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ. Ï·¯·ÓÈο. ¢È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜: ΔÔ ËÛÈfi‰ÂÈÔ ¿ÚÔÙÚÔ.

nagref. ñ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ (ÎÚ·ÙÈ΋. Ì οı ÌÔÚÊ‹ (Ì˯·Ó¤˜. ·ÊÔ‡ ÚԂϤÂÈ Û˘¯Ó¿ ÙËÓ ÂȉfiÙËÛË ÙÔ˘ ÂÈÙÔΛԢ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ó ÔÈ ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔÈ. ¤Ó· ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ Û ÊÚ¿ÁÌ·. ñ Ë ·ÓıÚÒÈÓË ÂÚÁ·Û›·.: http://web.¯.¶. ñ Ë ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î.£. ‰ÈÂıÓ‹˜). ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È ÙË ı¤ÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ‚¤‚·È· ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜.auth. ñ Ô ¯ÒÚÔ˜ (ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ).).) Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· ‚ÈÔÌ˯·Ó›·.atebank. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À Δ∂Δƒ∞¢π√À ∂ƒ°∞™πø¡ ∂χıÂÚ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜.). ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÂÚÁ·Û›·. ¢ÈÎÙ˘·ÎÔ› ÙfiÔÈ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô °ÂˆÚÁ›·˜: http://www. ñ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È Ë ı¤ÛË Ù˘. ∞˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Â›Ù ·fi ȉÈÒÙ˜ (ȉȈÙÈο ÎÂÊ¿Ï·È·) ›Ù ·fi ÙÚ·Â˙Èο ‰¿ÓÂÈ· ›Ù ·fi ÎÚ·ÙÈ΋ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË.auth. ∏ ÎÚ·ÙÈ΋ ‹ Â˘Úˆ·˚΋ ÔÏÈÙÈ΋ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Â›Ó·È ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈ΋ ηٿ ηÓfiÓ·. ∞fi ÙÔÓ ·ÙÂÏ‹ ·˘ÙfiÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆڋÛÔ˘Ì ˆ˜ ·Ôχو˜ ··Ú·›ÙËÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ.minagric. ÙËÓ Â¿ÚÎÂÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ. ÙȘ Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ηÈÓÔÙƠ̂˜.¶. ˘fi‰ËÛ˘ Î. ∏ ·ÓıÚÒÈÓË ÂÚÁ·Û›· ·›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙȘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ¯·ÌËÏ‹˜ ÂÍÂȉ›Î¢Û˘ (ÂÓÙ¿Ûˆ˜ ÂÚÁ·Û›·˜). ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Î›ÓËÛ˘ Î. ΔÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ (¯ÒÚÔ˜) ·›˙ÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ›‰Ô˘˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜. Ô ¯ÒÚÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ·›˙ÂÈ ÌˉÂÓÈÎfi ÚfiÏÔ ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘ ›‰Ô˘˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ (. ¤Ó‰˘Û˘.gr/for/ ª ∞ £ ∏ ª ∞ 41 ∏ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Î·È Ë ‚ÈÔÙ¯ӛ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ªÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: 1. ¤Ó· ·ÙÌÔËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ËÁ¤˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ (ÏÈÁÓÈÙÈÎfi-·ÓıÚ·ÎÈÎfi ‰›Ô.547_08 KATHIGITI 104 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·104 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y Ï·ÛÛ˜ ÏfiÁˆ ˘ÂÚ·Ï›Â˘Û˘ Î·È ÂÍ¿ÓÙÏËÛ˘ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ Î·È (iii) ·˘Í‹ıËΠÔχ Ë ÙÈÌ‹ ÙˆÓ „·ÚÈÒÓ Ô˘ ·ÏȇÔÓÙ·È ÛÙȘ ı¿Ï·ÛÛ˜. ñ ÈÛÙÔÚÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. ñ Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ.∞°.π.£. ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÎÙÏ. ¡· ··ÚÈıÌÔ‡Ó Î·È Ó· Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜.¿.: http://web. ∞ÓÙ›ıÂÙ·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. √È Ê˘ÛÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ¤·È˙·Ó ·Ï·ÈfiÙÂÚ· Ôχ ÛÔ˘‰·›Ô ÚfiÏÔ. ÂÚÁ·Ï›·. ñ Ë Â¿ÚÎÂÈ· ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ñ Ù· ‰›ÎÙ˘· ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ (˘Ô‰Ô̤˜). √È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Â›Ó·È ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÌÈ·˜ ÔÏfiÎÏËÚ˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓfi˜ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜. ‰ÂÓ ·›˙ÂÈ ÛÔ˘‰·›Ô ÚfiÏÔ ÛÙȘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Ô˘ . ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ¯¿ÓÔ˘Ó ÛÙ·‰È·Î¿ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÙÔ˘˜.gr/ ∞ÁÚÔÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙·: http://www. ªÔÚԇ̠fï˜ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ÌÈ·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÂÓ Á¤ÓÂÈ.gr/ °ÂˆÔÓÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ: http://www. ΔÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ. ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ‹ ¿ÏϘ ‰È¢ÎÔχÓÛÂȘ (ÙÂψÓÂȷΤ˜. ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ.): http://www. ·ÁˆÁfi ÂÙÚÂÏ·›Ô˘.∂. Â˘Úˆ·˚΋. ∞ÓÙ›ıÂÙ·.gr/ °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ∞.¿.gr/agro/ ΔÌ‹Ì· ¢·ÛÔÏÔÁ›·˜ Î·È º˘ÛÈÎÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ∞.gr/atebank ∂ıÓÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ŒÚ¢ӷ˜ (∂£. ñ ÔÈ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜.aua. ÂÓÒ Ù· „¿ÚÈ· ÙˆÓ È¯ı˘ÔηÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÈÔ ÚÔÛÈÙ‹ ÙÈÌ‹. ı¿Ï·ÛÛ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ Ù¿ÓÎÂÚ). ¶·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ›ӷÈ: ñ ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ. ñ Ë ‰È·ı¤ÛÈÌË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·.¿. ÔÈ΋̷ٷ.

547_08

KATHIGITI

26-09-08

11:33

™ÂÏ›‰·105

°Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY

BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY

105

·Ú¿ÁÔ˘Ó Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜ ΢ڛˆ˜ Ì Ì˯·Ó¤˜ (ÂÓÙ¿Ûˆ˜ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘). ™ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ı·
Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÏÔÁÈ΋ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙȘ ηÙÔÈ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÂÓÒ Ù· Ï›Á· ÛÙÂϤ¯Ë Ì ˘„ËÏ‹ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÂÍÂȉ›Î¢ÛË Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÈÔ Ì·ÎÚÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜.
∏ Â¿ÚÎÂÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›·. ™˘¯Ó¿ ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜
ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓÂÚÁÔ‚fiÚˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ (.¯. ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘). °ÂÓÈÎfiÙÂÚ·, Ë Â¿ÚÎÂÈ·
ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ ·›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›·.
Δ· ‰›ÎÙ˘· ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Â›Ó·È Ù· ‚·ÛÈο ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜. ¢ÚfiÌÔÈ, ÏÈÌ¿ÓÈ·, ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˜, ÙËÏÂʈӛ·, ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Â›Ó·È ·Ôχو˜ ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘
‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Î·È ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ·˘ÙÒÓ Î·È Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚·ıÌ›ÛÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ¯ˆÚÔı¤ÙËÛ˘ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÁÈ· ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÎÏ¿‰ˆÓ.
ΔÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È Ë ·fiÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ·fi ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ·›˙Ô˘Ó Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÁÈ· ÔÚÈṲ̂Ó˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Ô˘ Â›Ó·È Â˘·ı‹ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó
ÛÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ̤۷ Û ϛÁ˜ ÒÚ˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ·›˙ÂÈ Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÚfiÏÔ ÁÈ· ÚÔ˚fiÓÙ· fiˆ˜ Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ·,
Ù· ›‰Ë ¤Ó‰˘Û˘ Î·È ˘fi‰ËÛ˘, Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ›‰Ë Î.¿.
√È Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ηÈÓÔÙƠ̂˜ ·›˙Ô˘Ó Ôχ ÛÔ˘‰·›Ô ÚfiÏÔ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, ηıÒ˜ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ Ù˘ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ¿˜ Ù˘. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜
ηÈÓÔÙƠ̂˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÚÔÌÔÙÈ΋˜, ÙË
Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ·Ú·ÁfiÌÂÓ˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÎÙÏ.
√ÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘,
ÂÓÒ ¿ÏϘ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Â›Ù Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ Â›Ù Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘
Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÎÙÏ. √È ÂÚÈÔ¯¤˜ ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹
ÙÔ˘˜ (‚¤‚·È· ÌÂ Û˘Ó¯›˜ ·ÏÏ·Á¤˜) Û ۯ¤ÛË Ì ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ÈÛÙÔÚÈο ‰Â ‰È¤ıÂÙ·Ó ‚ÈÔÌ˯·Ó›·.
∏ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜ ÙÔ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÙÔ›Ô, ηıÒ˜ ·ÏȤ˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·Ú·ÎÌ¿˙Ô˘Ó, ÂÓÒ ·Ó·‰‡ÔÓÙ·È Ó¤Â˜, ÔÈ Ôԛ˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙË
Û‡Á¯ÚÔÓË ·ÁÎÔÛÌÈÔÔÈË̤ÓË ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ·›˙ÂÈ Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ÔÈ
ÔÔ›ÔÈ ·›ÚÓÔ˘Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Î·È Ë ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÂÓ Á¤ÓÂÈ..
2. ¡· ÂÎÙÈÌÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÁÂÓÈο ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ·
ÛÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ.
∏ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ¿ÏÏ·Í ÚÈ˙Èο ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ªÔÏÔÓfiÙÈ Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·Ô‰›‰ÂÙ·È Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, Â›Ó·È ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ fiÙÈ ·˘Ù‹ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Â¤‰Ú·ÛÂ Î·Ù·Ï˘ÙÈο ÛÙËÓ fiÏË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ. ∏ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÂËÚ¿˙ÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ ¯ÒÚÔ, ‰ÈfiÙÈ ÌÈ· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÌÔÓ¿‰· «Û˘Ó·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È» ‰È·ÚÎÒ˜ Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ô˘ ·›ÚÓÂÈ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ Î·È ·ÓıÚÒÈÓË ÂÚÁ·Û›· Î·È Ù· ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Û ÚÔ˚fiÓÙ·, ·Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ˘ÏÈο Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌ·.
¶ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÁÈ· ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÌÔÚԇ̠ӷ ıˆڋÛÔ˘ÌÂ:
ñ ΔË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙËÓ ÂÈÛÚÔ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿.
ñ ΔËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÓÙfiÈÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡.
ñ ΔË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜.
ñ ΔËÓ Î·Ù·Û΢‹ ¤ÚÁˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜, Ô˘ ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜.
ñ ΔË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ô˘ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ.
ñ ΔËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ‚ÈÔÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ (Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜) Î.¿.
™Ù· ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ:
ñ ΔË Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÂÓ Á¤ÓÂÈ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.
ñ ΔË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Ù˘ ÚÔÊ›Ï.
ñ ΔËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·fi Ù· ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È
ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜.
ñ ΔËÓ ÂÍ¿ÓÙÏËÛË ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ËÁÒÓ.
ñ ΔËÓ ÂÍ¿ÓÙÏËÛË ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ Î.¿.
¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
™ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÂÍ‹˜:
·. °ÂÚÌ·Ó›·, √ÏÏ·Ó‰›·, μ¤ÏÁÈÔ, °·ÏÏ›·, πÛ·Ó›·, ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ, πÙ·Ï›·, ¶Ôψӛ·, ™Ô˘Ë‰›·, √˘ÎÚ·Ó›·, ƒˆÛ›·.

547_08

KATHIGITI

106

26-09-08

11:33

™ÂÏ›‰·106

BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y

‚. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¿Óıڷη, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ‡·ÚÍË ËÁ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ì ۯÂÙÈο ¯·ÌËÏfi ÎfiÛÙÔ˜, ¢ÓÔ› ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË Â·ÚÎÔ‡˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ (΢ڛˆ˜) ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ŒÙÛÈ, fiÔ˘ ˘‹Ú¯·Ó ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· ÏÈı¿Óıڷη, ÂΛ ηٿ ηÓfiÓ· ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ Î·È Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›·.
Á. μÏ. ÈÔ ¿Óˆ. ∂›Ó·È ÂÌÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¿ÏψÛÙÂ
Â›Ó·È ¿Ú· ÔÏÏÔ›. Œ¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ Î·È Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ. ∂›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ˆÛÙfiÛÔ Â›Ó·È Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ì ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ì ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ·ÓÙÈÚÚ˘·ÓÙÈ΋ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È Ì ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÚÔʇϷ͢ Ó·
·ÔʇÁÂÙ·È Ë ÛÔ‚·Ú‹ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.
‰. ¶¤ÓÙ ·fi Ù· ÔÎÙÒ ÎÚ¿ÙË Ù˘ G8 ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔÓ ‚·ıÌfi Â΂ÈÔÌ˯¿ÓÈÛ˘
Ù˘ Ë›ÚÔ˘. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Î·È ÙË ‚fiÚÂÈ· ∂˘ÚÒË, ÂΛ fiÔ˘ ·Ó·Î·Ï‡ÊıËÎ·Ó Ù· ÚÒÙ· ÛËÌ·ÓÙÈο ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· ÏÈı·ÓıÚ¿ÎˆÓ Î·È fiÔ˘ ÚˆÙÔ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›·.
Â. μÏ. ÈÔ ¿Óˆ.
¢È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜
∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË: ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰È·ÚÎÒÓ ·ÏÏËÏÂȉڿÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ù˘ ÂͤÏÈ͢ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ.
∞ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË: ∏ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Û¯¤ÛË
ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ Ì ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· (··Û¯fiÏËÛË, ·Ú·ÁˆÁ‹ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ).
¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜: ∏ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜: ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ÎÙ›ÚÈ·-ÔÏÈÙÈÛÙÈο ΤÓÙÚ·, ÂÚÁ·ÏÂÈÔÌ˯·Ó¤˜
Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È (.¯. ·ÙÌÔÌ˯·Ó¤˜).
ªÂÙ·‚ÔÏ‹: ∏ ‰È·Ú΋˜ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·ÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ‹ Ù˘ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÒÚ˜ (ÚÒËÓ ∂™™¢, ∫›Ó·).
ª·ı‹Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ 
πÛÙÔÚ›·: ∂ÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. 
AÈÛıËÙÈ΋ AÁˆÁ‹: ∏ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· Ù˘ ÛÙÔ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÙÔ›Ô. 
Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: ∏ Û¯¤ÛË Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Î·È Ë ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. 
º˘ÛÈ΋-XËÌ›·: ∏ Û¯¤ÛË Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ Î·È Ù˘ ¯ËÌ›·˜ Ì ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›·. πÛÙÔÚÈ΋ ·Ó·‰ÚÔÌ‹ Î·È ÛËÌÂÚÈÓ‹
Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·.
¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜
£¤Ì·: «∏ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·-‚ÈÔÙ¯ӛ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜». ªÂϤÙË Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜-‚ÈÔÙ¯ӛ·˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹
ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ∏ ÌÂϤÙË ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ:
ñ πÛÙÔÚ›· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ (ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ÂͤÏÈÍË).
ñ ∫Ï¿‰ÔÈ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ (ÈÛÙÔÚÈο Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·).
ñ ∂›‰Ú·ÛË Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· (··Û¯fiÏËÛË, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·Ú¿ÏÏËÏˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¤ÚÁˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜, Â›‰Ú·ÛË ÛÙÔ ‚ÈÔÙÈÎfi Â›‰Ô).
ñ ∂›‰Ú·ÛË Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ (Ú‡·ÓÛË, ÌfiÏ˘ÓÛË, ˘Ô‚¿ıÌÈÛË, ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÎÙÏ.).
ñ ªÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜.
∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À μπμ§π√À Δ√À ª∞£∏Δ∏
1. ·-§, ‚-§, Á-§, ‰-§.
2. ·. Δ¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·
(∞)
‚. ¶ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
(º)
Á. ™˘ÁÎÔÈÓˆÓȷο ‰›ÎÙ˘·
(∞)
‰. Œ‰·ÊÔ˜
(º)
Â. ¡ÂÚfi
(º)
ÛÙ. ∫˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋
(∞)
∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À Δ∂Δƒ∞¢π√À ∂ƒ°∞™πø¡
1. EχıÂÚË ·¿ÓÙËÛË.
2. μÏ. BÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ M·ıËÙ‹.
3. ·. ÃÈÏÈ¿‰Â˜. ‚. ƒÔ˘Ú. Á. ƒ‡·ÓÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ı¿Ó·ÙÔ „·ÚÈÒÓ, ÓÂÚfi ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ. ‰. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜, ·‰˘Ó·Ì›· ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. Â. μÏ. BÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ M·ıËÙ‹.

547_08

KATHIGITI

26-09-08

11:33

™ÂÏ›‰·107

°Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY

BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY

107

ª ∞ £ ∏ ª ∞ 42 ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË
¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ
ªÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›:
1. ¡· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ÙȘ ı¤ÛÂȘ fiÔ˘ ·˘ÙÔ› ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È.
∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·›˙ÂÈ ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. ŒÙÛÈ, ‰Â Ì·˜ ÂÎÏ‹ÛÛÂÈ Ô˘ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ˙ˆ‹˜. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÎÏÂȉ› ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ë
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, fiÙÈ Ë ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÛÙËÚ›¯ÙËΠ۠ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÛÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi
ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ∞fi ÔÏÏÔ‡˜ ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fiÏ˘ÙË ·Ó·ÏÔÁ›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÛÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ηٷӷÏÒÓÂÈ ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›·. ∞ÎfiÌË Î·È ·Ó
‰ÂÓ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ÛˆÛÙfi, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÈÛ¯‡ÂÈ Ë ÈÛfiÙËÙ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·=ÚfiÔ‰Ô˜=ÔÏÈÙÈÛÌfi˜. ∏ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Â›Ó·È ıÂÌÂÏÈÒ‰Ô˘˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ οı ∂˘Úˆ·›Ô˘. ∏ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÚ›¯ÙËΠ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ Î·‡ÛË ÙÔ˘ ¿Óıڷη, ·ÚÁfiÙÂÚ· ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó ÔÈ ˘‰·ÙÔÙÒÛÂȘ,
ÂÓÒ ÙÔ Î·‡ÛÈÌÔ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· ‹Ù·Ó ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ. ∏ ∂˘ÚÒË Â›Ó·È, ÁÂÓÈο, ÊÙˆ¯‹ Û ÂÙڤϷÈÔ (0,6% ÙˆÓ ·ÁÎfiÛÌÈˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ) Î·È ÛÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ (2% ÙˆÓ ·ÁÎfiÛÌÈˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ), ÂÓÒ ÔÈ ˘‰·ÙÔÙÒÛÂȘ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ÙÔÈο. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ˙‹ÙËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Ë ÔÔ›· ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ì ڢıÌfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ 1,5% ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ, ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Ï‡ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ·.
√È ‰‡Ô ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ› fiÚÔÈ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë ∂˘ÚÒË Â›Ó·È Ô ÏÈı¿Óıڷη˜ Î·È ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ, ÂÓÒ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Â˘Ú‡Ù·Ù· Î·È ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. √ ÏÈı¿Óıڷη˜ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ·fi ÙË Û˘Ì›ÂÛË Ê˘ÙÈ΋˜
‡Ï˘ (.¯. ‰¤ÓÙÚˆÓ) Â› ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¯ÚfiÓÈ· οو ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜, ΢ڛˆ˜ ηٿ ÙÔ §Èı·ÓıÚ·ÎÔÊfiÚÔ.
™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÏÈı¿Óıڷη ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ, ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÙËÓ ¶Ôψӛ· Î·È ÙË ƒˆÛ›·. ∏
∂˘ÚÒË (Ì ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ 2001) ‰È·ı¤ÙÂÈ ·Ôı¤Ì·Ù· 122 ‰È˜ ÙfiÓˆÓ ‹ ÙÔ 12,4% ÙˆÓ ·ÁÎfiÛÌÈˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÏÈı¿Óıڷη ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ù·¯‡Ù·Ù·. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ Â›Ó·È Ô ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·˜:
ÃÒÚ·
¶·Ú·ÁˆÁ‹ 1980
¶ÚÒËÓ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋ ŒÓˆÛË
553 ¯ÈÏ. ÙfiÓÔÈ
¶Ôψӛ·
193 ¯ÈÏ. ÙfiÓÔÈ
°ÂÚÌ·Ó›·
94 ¯ÈÏ. ÙfiÓÔÈ
∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ
130 ¯ÈÏ. ÙfiÓÔÈ
∂˘ÚÒË
500 ¯ÈÏ. ÙfiÓÔÈ
Source IEA Coal Information 2001

¶·Ú·ÁˆÁ‹ 2000
322
102
37
32
207

∏ ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÎÔÈÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÏÈı¿Óıڷη ÙÔ˘ ∏ӈ̤ÓÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ ˘Ô‚·ıÌ›ÛÙËΠÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÙˆÓ ÂÙÚÂÏ·˚ÎÒÓ ÎÔÈÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ £¿Ï·ÛÛ·˜ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋
‰È¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ·Ó›Û¯˘ÚˆÓ μÚÂÙ·ÓÈÎÒÓ ™˘Ó‰ÈÎ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ∞ÓıڷΈڇ¯ˆÓ ·fi ÙËÓ ÙfiÙ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ª. £¿ÙÛÂÚ. ∏
ÌÈÎÚ‹ ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ˙‹ÙËÛ˘ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ¿Óıڷη ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ ηχÙÂÙ·È Ì ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜, ΢ڛˆ˜ ·fi ÙË ¡fiÙÈ· ∞ÊÚÈ΋. ™Â ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· ÏÈı¿Óıڷη ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˘
ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ Û ¿Óıڷη (ÏÈÁÓ›Ù˘, Ù‡ÚÊË), Ù· ÔÔ›· ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¯ÒÚ˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ÁÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ (.¯. ∂ÏÏ¿‰·). Δ· ÊÙˆ¯¿ Û ¿Óıڷη ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È Î·Ù·Ó·ÏÒÓÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿
ÛÙÔÓ ÙfiÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ٷ ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· ˘„ËÏ‹˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ (·ÓıڷΛÙ˘, ÎÔÎ). ∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ¿Óıڷη ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰Âı› Ì ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Û ‰‡Ô Â›‰·. ΔÔ ÚÒÙÔ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ¿Óıڷη, Ë ÔÔ›· Á›ÓÂÙ·È Ì ˘fiÁÂȘ ÛÙÔ¤˜ ‹ Ì ·ÔÎ¿Ï˘„Ë (·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË
ÙÔ˘ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÔ‡ ¯ÒÌ·ÙÔ˜, ̤¯ÚÈ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ÎÔ›Ù·ÛÌ·), ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ôχ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¶¤Ú· ·fi ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘, Ë ·fiıÂÛË ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÙfiÓˆÓ Ì ˘ÏÈο
¿¯ÚËÛÙ· ‹ Î·È ÙÔÍÈο, Ë ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ˘‰ÚÔÓÔÌ›·˜, Ë ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Ì ÂÈΛӉ˘ÓË ÛÎfiÓË Ô˘ ·ÈˆÚÂ›Ù·È Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË-ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÎÔÈÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ ¿Óıڷη. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î·‡ÛË ÙÔ˘ ¿Óıڷη, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙËÓ fiÍÈÓË ‚ÚÔ¯‹
Î·È Ì ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘. ∏ fiÍÈÓË ‚ÚÔ¯‹ ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi Ù· ÔÍ›‰È· ÙÔ˘ ı›Ԣ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È
ηٿ ÙËÓ Î·‡ÛË ÙÔ˘ ¿Óıڷη, ÂÓÒ Â›Û˘ ηٿ ÙËÓ Î·‡ÛË ·Ú¿ÁÂÙ·È ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη, Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô ¿Óıڷη˜ ·Ú¿ÁÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÛfiÙËÙ· ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ·fi ›ÛË
ÔÛfiÙËÙ· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ‹ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Ô˘ ÚÔηÏ› ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ë ÂÓ Á¤ÓÂÈ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘ ¿Óıڷη ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ù¿ÍÂÈ ÙÔÓ Ê˘ÛÈÎfi ·˘ÙfiÓ fiÚÔ ÛÙÔ˘˜ ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ˘˜.

¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ™ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1. °È· ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÂÍ¿ÚÙËÛË. ΔÔ 2001 Ë ∂. Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ.· Ô ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ fiÙÈ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ‰ÂÓ ·Ú¿ÁÂÙ·È Ô‡Ù ÂÙڤϷÈÔ Ô‡ÙÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÏÔÈfiÓ Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓË ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË ÛÙÔÓ Û˘ÌʈÓË̤ÓÔ ÛÙfi¯Ô ÙˆÓ ‰‡Ô ‚·ıÌÒÓ Î·Ù’ ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ ¿Óˆ ·fi Ù· Â›‰· Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÔ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÔ¯‹. ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο. ÂÓÒ Ë ƒˆÛ›· Â›Ó·È Â›Û˘ ÌÂÁ¿ÏË ·Ú·ÁˆÁfi˜ ¯ÒÚ·.‚. Δ· ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ £¿Ï·ÛÛ·˜. ¤Ú· ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜. 90% ÙÔ 2030). ŸÏ˜ ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÛÔ‚·Ú¤˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÛÙ· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Âȉ›ӈÛ˘ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘. ∏ ·Ó¿ÏË„Ë ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ·fi‰ÔÛ˘. Ô˘ ÌÔÚ› Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‹ ·ÎfiÌË Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ÂÍ¿ÚÙËÛË. ηٿ Ù· ÂfiÌÂÓ· 20 ¤ˆ˜ 30 ¯ÚfiÓÈ· ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi Á‡Úˆ ÛÙÔ 70% ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ –Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÔÛÔÛÙfi 56% Û‹ÌÂÚ· (2007)– ı· ηχÙÂÙ·È ·fi ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ÚÔ˚fiÓÙ·. Û‡Ìʈӷ Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ. ¡· ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó Ì ·Ïfi ÙÚfiÔ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î·È Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. 2. ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ∏ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË. Ô ¿Óıڷη˜ (Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ô ÏÈÁÓ›Ù˘). ∞Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ÛˆÛÙ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË. Ú¤ÂÈ ÔÈ ·ÁÎfiÛÌȘ ÂÎÔÌ¤˜ ·ÂÚ›ˆÓ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ Ó· ÎÔÚ˘ÊˆıÔ‡Ó ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ¤ˆ˜ ÙÔ 2025 Î·È ¤ÂÈÙ· Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 15%. ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Î·È Ô ¿Óıڷη˜ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ˘‡ı˘Ó· ÁÈ· ÙËÓ Âȉ›ӈÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘. Δ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Â›Ó·È Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ÚÔ‹˜ Î·È Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·ÓÙ·ÏÏ·ÁÌ¿ÙˆÓ. Ú¤ÂÈ Ó· Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ 21%. ∏ ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙˆÓ ‚ÂÏÒÓ ·fi ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹ (ƒˆÛ›·) ÚÔ˜ ÙË ¢‡ÛË ‰Â›¯ÓÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÙËÓ ÂÍ¿ÚÙËÛË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ·fi ÙË ¯ÒÚ· ·˘Ù‹. Û˘ÌÊÒÓËÛ ˆ˜ ¤ˆ˜ ÙÔ 2010 ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Ù˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓ˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È ·fi ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂. ηıÒ˜ Î·È ÙË Û¯¤ÛË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘. ÂÓÒ ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë ƒÔ˘Ì·Ó›·. ËÏȷ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·.∂. √È ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Â›Ó·È Ë ¡ÔÚ‚ËÁ›· Î·È ÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ (ÛÙË μfiÚÂÈ· £¿Ï·ÛÛ·). Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ηٷӿψÛ˘ Î·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÛÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. Ë ƒˆÛ›· (40% ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘) Î·È Ë ∞ÏÁÂÚ›· (30% ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘). ‚ÈÔÌ¿˙·.∂. ÂÓÒ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ‰Â ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ô‡Ù ¿Óıڷη. ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ ÂÊԉȷÛÌÔ‡ Î·È ı· Û˘ÓÙ›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˘ ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ Ù˘ ∂. ∏ ÂÍ¿ÚÙËÛË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ·fi ÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ. ∏ ÂÍ¿ÚÙËÛË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ·fi ÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Î·È Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÛÈÎÔ‡ ∫fiÏÔ˘ Î·È ·fi ÙË ƒˆÛ›·. ›Ûˆ˜ fï˜ ¤ˆ˜ Î·È 50% Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ٷ Â›‰· ÙÔ˘ 1990. ∫·Ù¿ Ù· ÂfiÌÂÓ· 20 ¯ÚfiÓÈ· ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÂÚ›Ô˘ ÂÓfi˜ ÙÚÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ. √È ‚·ÛÈΤ˜ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ËÁ¤˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ë ∂˘ÚÒË Â›Ó·È.Á ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·›˙ÂÈ Ë ¯ÒÚ· ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÂÚÓÔ‡Ó ·ÁˆÁÔ› ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ‹ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. √È ¯ÒÚ˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ fiÚˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ë ∂˘ÚÒË Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ ÂÙÚÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÛÈÎÔ‡ ∫fiÏÔ˘ (45% ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Û‹ÌÂÚ·. Ë ˘ÚËÓÈ΋ Û¯¿ÛË Î·È ÔÈ ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ (·ÈÔÏÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. Ì ÙÔ ¶ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ÙÔ˘ ∫ÈfiÙÔ Î·È ÓÂfiÙÂÚ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ. ÔÈ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·Ù¿ 80% Ù· ÂfiÌÂÓ· 25 ¯ÚfiÓÈ·. ÁˆıÂÚÌ›·). ÚÔÛ·ı› Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙȘ ÂÎÔÌ¤˜ ÙˆÓ ·ÂÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ ̤¯ÚÈ 50% ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·.547_08 KATHIGITI 108 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·108 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y ∏ μfiÚÂÈ· £¿Ï·ÛÛ· Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ fiÔ˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÔÛfiÙËÙ· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó ·Ú¿ ¤Ó· Ôχ ÌÈÎÚfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ıÂÚÌÔÎËÈ·Îfi ·¤ÚÈÔ. ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ ÙÚÂȘ ·ÚÈÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο: Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ·fi‰ÔÛ˘. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘ÙfiÓ Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÔÈÓfiÙËÙ·. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÍ¿ÚÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘. ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ ¯ÒÚ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Â›Ó·È Ï›Á˜. ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Â›Û˘ ÛÙË μfiÚÂÈ· £¿Ï·ÛÛ·. ·fi ÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∞fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1990. ∏ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1. . Ë ∂˘ÚÒË ¤¯ÂÈ ÌÂÈ Û ÌÈ· Ó¤· ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÂÔ¯‹. ∏ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ˙‹ÙËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ı· ·Ó·ÁοÛÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ (Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙȘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜) Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ‰È·ı¤ÛÈ̘ ËÁ¤˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ˘‰Ú·˘ÏÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·.·. ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ 2000. ªÂ ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Ù¿ÛÂȘ. ∫·Ù¿ ÙËÓ Î·‡ÛË ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÂÙ·È ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη. ∞fi ÙȘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ.∂. Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ 1. ÁÈ· Ó· Î·Ï˘Êı› Ë ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ˙‹ÙËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ÔÈ ˘Ô‰Ô̤˜ Ô˘ ·ÏÈÒÓÔ˘Ó. ™ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1. ηٿ ÛÂÈÚ¿ Û˘Ì‚ÔÏ‹˜ ÛÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜: ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ. ¤ÊÙ·Û·Ó ‹‰Ë ÛÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ Ù˘ ·fi‰ÔÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÒÚ· ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜.

∞ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË: ∏ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Î·È Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ·fi ͤÓ˜ ¯ÒÚ˜ Î·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ·ÁˆÁÒÓ Û ¯ÒÚ˜ Ô˘ ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡Ó ÌÂٷ͇ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÔ‡ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÚÈÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ϤÁÌ· Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ·ÏÏËÏÂÍ·ÚÙ‹ÛÂˆÓ (ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ) ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ. H ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÂÙÚÂÏ·˚ÎÒÓ ÎÔÈÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ. øÛÙfiÛÔ. ·Ó ı¤ÏÂÈ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÍ¿ÚÙËÛ‹ Ù˘ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∏ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1. fiÙ·Ó ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ Û οÔÈÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ. ∂χıÂÚË ·¿ÓÙËÛË. ΔÔ ÂÙڤϷÈÔ ÙÔ˘ ∏ӈ̤ÓÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ ¤·„Â Â‰Ò Î·È Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· Ó· ηχÙÂÈ ÙȘ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ·ÈÔÏÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·.ÛÙ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ fiÙÈ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÙÚÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁfi˜ ¯ÒÚ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Â›Ó·È Ë ƒˆÛ›·. Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ë ºÈÓÏ·Ó‰›· Î·È Ë ∞˘ÛÙÚ›·. fiˆ˜ Î·È ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ÂÓÒ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ η٤¯ÂÈ ÔÛÔÛÙfi Á‡Úˆ ÛÙÔ 10%. ∏ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1.˙ ·Ú·¤ÌÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· 13.ı ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÙÔ̤ˆÓ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ·ÂÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘. Î·Ù¤Ê˘Á·Ó ÛÙËÓ ÂÈΛӉ˘ÓË (ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜) ¯Ú‹ÛË Ù˘ ˘ÚËÓÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ¡· Û‚‹ÓÔ˘Ì ٷ ÊÒÙ·. Ù· ÔÔ›· fï˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÍ·ÓÙÏËıÔ‡Ó Û‡ÓÙÔÌ·. 2. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÍ¿ÚÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ Î·È ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. fiÛÔ ı· ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Ë ˙‹ÙËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ı· ηı˘ÛÙÂÚ› Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÚȉ›Ô˘ ÙˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À Δ∂Δƒ∞¢π√À ∂ƒ°∞™πø¡ 1. ªÂÙ·‚ÔÏ‹: ∏ ¢ÎÔÏ›· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ì ÙËÓ Î·‡ÛË ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ÁˆÚÁ›·. ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Ù˘ ·ÂÚ›Ô˘ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ì·˙› Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹. ÷ÌËÏfiÙÂÚË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ¤¯ÂÈ Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ∞. Œ¯ÂÈ Â¿ÚÎÂÈ· Û ¿Óıڷη. Á. Ô˘ ·ÍÈÔÔÈ› ÙȘ ˘‰·ÙÔÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ÁˆıÂÚÌ›·. ™ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1. ¶ÚÒÙË ¯ÒÚ· Â›Ó·È Ë ™Ô˘Ë‰›·. Ô˘ ÙÂÏÈο ÚÔοÏÂÛ ÙÔ ·Ù‡¯ËÌ·. Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∞¿ÓÙËÛË ÛÙÔ μÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ª·ıËÙ‹. Ë Ú‡·ÓÛË Ô˘ ÚÔηÏ›ٷÈ. ¢È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜: √ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ·ÔηÏÂ›Ù·È ·fi ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ «ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘». ∏ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎÒÓ ÚÔÙ‡ˆÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ Ôχ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜. √È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ·ÂÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ ıÂÚÌÔËÏÂÎÙÚÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ› ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ÌÂÙ¿ ·fi fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ª·ı‹Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ º˘ÛÈ΋: ¶˘ÚËÓÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ·. ‰ËÏ·‰‹ Û ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ηٷӿψÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ™ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1. 2. ‰. ·. ÃËÌ›·: ∏ η‡ÛË ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. Ë ∂˘ÚÒË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ Ôχ ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ ÙˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. . À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ·fi‰ÔÛ˘. Ù· ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Ù˘ ¡ÔÚ‚ËÁ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÂÍ·ÓÙÏ‹Ûˆ˜ Û ۯÂÙÈο Û‡ÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ÂÓ ¿ÛË ÂÚÈÙÒÛÂÈ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÍÈfiÈÛÙË Ï‡ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ÂÊԉȷÛÌfi Ù˘ ∂˘ÚÒ˘.¿.È ‰Â›¯ÓÂÈ ˆ˜ ÔÈ ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ η٤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ¯·ÌËÏfi Û¯ÂÙÈο ÔÛÔÛÙfi. Δ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÂÍ¿ÚÙËÛË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ·fi ÙË ƒˆÛ›· Î·È ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ √¶∂∫ ı· ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ. Ó· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘ÌÂ Û˘Û΢¤˜ ¯·ÌËÏ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ηٷӿψÛ˘ Î.Ë ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÍ¿ÚÙËÛË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ·fi ÙË ƒˆÛ›· ΢ڛˆ˜. fiÔ˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ë μfiÚÂÈ· £¿Ï·ÛÛ· Ì ٷ ÛËÌ·ÓÙÈο ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À μπμ§π√À Δ√À ª∞£∏Δ∏ 1. Ë ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÂÙÚÂÏ·›ˆÓ Ù˘ ¡ÔÚ‚ËÁ›·˜. ∏ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1. Ë ÔÔ›· οÓÂÈ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. Â›Ó·È ÂÍ·ÚÙË̤ÓË ·fi ÙȘ ÂÙÚÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ¯ÒÚ˜. ÔÈÎȷ΋ ¯Ú‹ÛË. √È Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·fi ˘ÚËÓÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Â›Ó·È 18. ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. ¶·Ú·ÁˆÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ Ì ÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ ·˘Ù‹ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÍ¿ÚÙËÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙȘ ÚÔËÁ̤Ó˜ ÎÔÈӈӛ˜ Ù˘ ¢‡Û˘ ·fi ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ. Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ϷÌÙ‹Ú˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ΢ڛˆ˜ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη. ˘¤ÎÂÈÙÔ ÛÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ Ï¿ıÔ˜. ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ë ∂˘ÚÒË. Ó· ϤÓÔ˘Ì ٷ È¿Ù· ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Î·È fi¯È ÛÙÔ Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ. ηٷӷÏÒÓÔÓÙ·˜ ΢ڛˆ˜ ÂÙڤϷÈÔ ÁÈ· ÙȘ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ Ù˘ ·Ó¿ÁΘ.‰ Á›ÓÂÙ·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈο. fiˆ˜ ›·ÌÂ. ‰ÈfiÙÈ. Ô˘ fï˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·˘ÍËı› ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·.547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·109 °Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY 109 ™ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1. ¶ÂÙڤϷÈÔ. ·ÏÏ¿ Ë ÌÂÁ¿ÏË ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Ô˘ ÚÔηÏ› Ë Î·‡ÛË ÙÔ˘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô‰ËÁ› ÛÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ηٿÚÁËÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘. ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ. ∂χıÂÚË ·¿ÓÙËÛË. Ì ÚÒÙË ÙË °·ÏÏ›·. √ ÛÙ·ıÌfi˜. Ó· ÌË ı¤ÙÔ˘Ì Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ ÚÔ‡¯ˆÓ. ÏÈı¿Óıڷη˜. ∏ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1. Ì ‰Â‡ÙÂÚË ÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›·. ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ‹Ù·Ó ·ÛÊ·Ï‹˜. ‚. ÔÈ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Î·È ÔÈ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¯Ú‹ÛË.

ŒÙÛÈ. ΔÔ ÂÙڤϷÈÔ Î·È Ô ÏÈı¿Óıڷη˜ Â›Ó·È ÔÈ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÙˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î. ™ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ Î·È ÚˆÛÈ΋˜ ‰ȿ‰·˜ ı¿ÊÙËÎ·Ó Ì¤Û· Û ¯ÒÌ·Ù· Î·È Ï¿Û˜ Û ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ÁˆÏÔÁÈΤ˜ ÂÔ¯¤˜ ÔÏfiÎÏËÚ· ‰¿ÛË. Ô ‚ˆÍ›Ù˘ (·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ). Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ıÂÚÌÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi. ™ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÏÈÁÓ›ÙË. ∏ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈ· Û ·Ôı¤Ì·Ù· ÏÈÁÓ›ÙË (¶ÙÔÏÂÌ·˝‰·-∫Ô˙¿ÓË. Ô˘ ·Ó·Î·Ï‡ÊıËΠÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1960. ΔÔ ÂÙڤϷÈÔ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ £¿Ï·ÛÛ·˜. ∏ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÛȉËÚÔÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ì¿ÙˆÓ ·fi Ù· ÔÔ›· ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Ô ¯¿Ï˘‚·˜ Î·È Ô ¿Óıڷη˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔÓ ÏfiÁÔ ›‰Ú˘Û˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ∏ ÈÔ ‚ÈÒÛÈÌË Ï‡ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ Â¿ÚÎÂÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ¤Ó·˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÛÙ·‰È·Î‹˜ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ¡· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ù· ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÔÚ˘ÎÙfi ÏÔ‡ÙÔ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÍÔÚ˘ÎÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜.europa. ÙÔ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ¡ÔÚ‚ËÁ›· Î·È ÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ. ÏÂοÓË ªÂÁ·ÏfiÔÏ˘. ηχÙÔÓÙ·˜ ¿Óˆ ·fi Ù· ‰‡Ô ÙÚ›Ù· (67%) Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ‰ȿ‰·-ÙÂÓ¿ÁË ºÈÏ›ˆÓ-¢Ú¿Ì·˜). Ô ˘‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ˜. Ï¢ÎfiÏÈıÔ.¿. ·ÏÏ¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‡ÊÂÛË. ÃÚ‹ÛÈ̘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ http://epp. Ôχ ÛˆÛÙ¿ ·¤Ê˘Á ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· ÁÈ· ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ (˘¿Ú¯ÂÈ Ô ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ «¢ËÌÔÎÚ›ÙÔ˘»). ¯·Ï›ÎÈ.doe. ÙÔ ‚ÔÏÊÚ¿ÌÈÔ Î·È ‚¤‚·È· ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ Â›Ó·È Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ÔÚ˘ÎÙ¿ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏ› Î·È ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÂÍ·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ Î·È Â͈ÛÙÚÂÊ›˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜.eia. ˆ˜ Ë ÈÔ ÛÂÈÛÌÔÁÂÓ‹˜ ¯ÒÚ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. Ô ÌfiÏ˘‚‰Ô˜. ∏ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ÏÔ‡ÛÈ· Û ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· ÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÔÚ˘ÎÙÒÓ.¿. fiˆ˜ Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›·) ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÔ˘˜. ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ‚ˆÍ›ÙË.46587259&Ìdad=portal&Ìschema=PORTAL&pÌpr oductÌcode=KS-76-06-322 http://www. η٤¯ÂÈ ÙËÓ 1Ë ı¤ÛË ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙË 2Ë ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. ∏ ∂ÏÏ¿‰·. ΢ڛˆ˜ Û ÏÈÁÓ›ÙË. ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·‰Ú·ÓÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ (¯ÒÌ·. ·fi ÙËÓ 3Ë ı¤ÛË Ô˘ ηÙ›¯Â οÔÙ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙË 12Ë ı¤ÛË. ‚ˆÍ›ÙË.org/mmsd/mmsdÌpdfs/066Ìmccloskey. ÔÈ Á·È¿ÓıڷΘ. Δ· ¿Ï·Ù· ÙÔ˘ Î·Ï›Ô˘ (ÔÙ¿Û·). ÙÔ˘ μÂÏÁ›Ô˘. ŒÙÛÈ. π·ˆÓ›·).ec. ∞fi Ù· ‰¿ÛË ·˘Ù¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· Á·È·ÓıÚ¿ÎˆÓ (ÂÙÚÔÎ¿Ú‚Ô˘ÓÔ) ÙÔ˘ ∏ӈ̤ÓÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ. ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ ηٿ ÙË ¯Ú‹ÛË. √ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÌÂÓÙÔÓ›Ù˘.iied. √ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÎÏ¿‰Ô˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ì·ÚÌ¿ÚÔ˘ ηÙ›¯Â ËÁÂÙÈ΋ ı¤ÛË ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹. Î·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÙÛÈÌÂÓÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Â›Ó·È Û ı¤ÛË fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ηχÙÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙȘ ÂÁ¯ÒÚȘ ·Ó¿ÁΘ Û ÙÛÈ̤ÓÙÔ. Ë ∂ÏÏ¿‰· η٤¯ÂÈ ÙË 2Ë ı¤ÛË ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË (ÌÂÙ¿ ÙË °ÂÚÌ·Ó›·) Î·È ÙËÓ 5Ë ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. √ ÏÈÁÓ›Ù˘ ·ÔÙÂÏ› ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfiÙÂÚË ËÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È Ë ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ÌÂÁ¿ÏË. ÂÓÒ Î·È Ë ™Ô˘Ë‰›· ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· (∫ÈÚÔ‡Ó·).) ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¤‰·Êfi˜ ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈο ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· ÏÈı·ÓıڿΈÓ.html (http://www.gov/emeu/cabs/EuropeanÌUnion/Energy.547_08 KATHIGITI 110 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·110 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y ŒÙÛÈ.¯. Û·ÛÙfi ÎÙÏ. ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ô˘ Â›Ó·È ÏÔ‡ÛȘ Û ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Î·È Û ÌÂÙ·Ïχ̷ٷ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÈÔ Â‡ÎÔÏ· Î·È ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· (·Ó Û˘ÓÂÎÙÈÌËıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. ÌÂÓÙÔÓ›ÙË. Ì¿ÚÌ·Ú· Î.¿. ÛȉËÚÔÓÈΤÏÈÔ. √È ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ (°ÂÚÌ·Ó›·. À¿Ú¯Ô˘Ó ‚¤‚·È· Î·È ¯ÒÚ˜ Ô˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‹ ÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ·ÁÎfiÛÌȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ (.eu/portal/page?Ìpageid=1073. √ ÔÚ˘ÎÙfi˜ ÏÔ‡ÙÔ˜ Ù˘ Ë›ÚÔ˘ Ì·˜ (fi¯È ȉȷ›ÙÂÚ· ·ÍÈfiÏÔÁÔ˜. ∂Ï·ÛÛfiÓ·.eurostat. √ Ï¢ÎfiÏÈıÔ˜ (Ì·ÁÓËÛ›·) ·ÔÙÂÏ› Â›Û˘ ¤Ó· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÔÚ˘ÎÙÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘. ‰ÂÓ Â›Ó·È Ôχ ÂÈÛÙÈο Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Ù˘ ˘ÚËÓÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ˘ÚËÓÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. Ù˘ ¶Ôψӛ·˜ Î·È Ù˘ ƒˆÛ›·˜ (Ì ٷ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù·). Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ú·ÁˆÁfi˜ ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È Î·Ï‡ÙÂÈ Û¯Â‰fiÓ ·fiÏ˘Ù· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Û ÚÒÙË ‡ÏË Ù˘ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ (·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· Ù· Â˘Úˆ·˚ο ̤ÙÚ·) ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ·ÏÔ˘Ì›Ó·˜-·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘. Ô Ì·ÁÓËÛ›Ù˘. . Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·) Â›Ó·È ¿ÌÂÛ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˜ Ì ÙË ÁˆÏÔÁÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘. ÂÓÒ Ô ÂÚÏ›Ù˘ η٤¯ÂÈ ÙËÓ 1Ë ı¤ÛË ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ Ì ¿Óˆ ·fi 25% Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ‚. ÙÔ Ô˘Ú¿ÓÈÔ.pdf) ª ∞ £ ∏ ª ∞ 43 ∏ ÂÍfiÚ˘ÍË Î·È ÔÈ Î·Ù·Û΢¤˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ªÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: 1. ™Â ÓÂfiÙÂÚ˜ ÂÔ¯¤˜ ·ÔÙ¤ıËÎ·Ó Ê˘ÙÈο ›‰Ë Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÏÈÁÓ›Ù˜ ‹ Ù‡ÚÊË. °·ÏÏ›· Î. ∏ ƒˆÛ›· Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ¯ÒÚ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛȉËÚÔÌÂÙ·Ïχ̷ÙÔ˜. Δ· ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÚ˘ÎÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ì¿ÙˆÓ Â›Ó·È ÔÈ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ ÁÈ· ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›·. Ì ÔÏϤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜. ÂÚÏ›ÙË.) Â›Ó·È ˙ˆÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜.

√ ·ÁˆÁfi˜ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÙÔÓ ∂‡ËÓÔ Î·È ÙÔÓ ªfiÚÓÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ∞ı‹Ó· Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Î·È ·fi ¿Ô„Ë ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ (Ì‹ÎÔ˘˜) Î·È ·fi ¿Ô„Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÂÓfi˜ η›ÚÈÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ (Ù˘ ‡‰Ú¢Û˘ ÙÔ˘ ÏÂηÓÔ‰›Ô˘ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜). ™‹ÌÂÚ· ¤Ó· ÌÂÛ·›Ô˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÏÔ›Ô ÌÔÚ› Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙË ª·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ· Î·È Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙË μfiÚÂÈ· £¿Ï·ÛÛ· ‹ ÛÙË μ·ÏÙÈ΋ ̤ۈ ‰ÈˆÚ‡ÁˆÓ. √È fiÏÂȘ Â›Ó·È ÁÈÁ¿ÓÙÈ· ¤ÚÁ·. £· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi ·Ó Ì¿ıÔ˘Ó ÙȘ ΢ÚÈfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ¿Óıڷη. ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ªÂÁ¿ÏÔ ¤ÚÁÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ô ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜ ∞ı‹Ó·˜-£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ÚfiÛÊ·Ù· Ë ∂ÁÓ·Ù›· √‰fi˜. ∏ Û‹Ú·ÁÁ· ÙÔ˘ ™ÂÓ °ÎÔÙ¿Ú Î·È Ë §¤ÙÛÌÂÚÁÎ.547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·111 °Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY 111 2. ∏ Û‹Ú·ÁÁ· ™ÂÌÏfiÓ ‹Ù·Ó Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂÌÔÚÈÎfi ¤Ú·ÛÌ· ‹‰Ë ·fi ÙÔÓ 13Ô ·ÈÒÓ·. ŒÓ· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· «ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ·» ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Â›Ó·È ÙÔ Â˘ÚˆÙÔ‡ÓÂÏ Ô˘ ¤ÓˆÛ ԉÈÎÒ˜ Î·È ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒ˜ ÙËÓ ËÂÈÚˆÙÈ΋ ∂˘ÚÒË Ì ÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ. ªÂÁ¿ÏÔ ¤ÚÁÔ Â›Ó·È Â›Û˘ Ë Á¤Ê˘Ú· «Ã·Ú›Ï·Ô˜ ΔÚÈÎÔ‡˘» Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ ÙÔ ƒ›Ô Ì ÙÔ ∞ÓÙ›ÚÚÈÔ. ªÈ· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈΤ˜ Û‹Ú·ÁÁ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ÒÛÙ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· . ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ·ÏÔ‡˜ (·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ «‰¿ÛÔ˘˜» ÙˆÓ ÎÂÚ·ÈÒÓ Ì ÌÈ· ÎÂÚ·›· ·Ó¿ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹) ̤¯ÚÈ ÙÔ˘˜ ÈÔ Û‡ÓıÂÙÔ˘˜ (·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Î·Ïˆ‰È·ÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ Ì ·Û‡ÚÌ·Ù·). ¢ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù· ÔÚ˘ÎÙ¿ Î·È Ù· ÌÂÙ·Ïχ̷ٷ οı ¯ÒÚ·˜. ªÂ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ fiÏÓÙÂÚ (ÊÚ¿ÁÌ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·) ÔÈ √ÏÏ·Ó‰Ô› ¤¯Ô˘Ó ·˘Í‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘˜. Ì ̋ÎÔ˜ 20 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·.‚ Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÔÚÈṲ̂ӷ ¤ÚÁ· Ì ÙË ÁˆÌÔÚÊÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Î·È Ó· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Î·Ù·Û΢‹˜ ÙÔ˘˜. Î·È ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ıˆÚÂ›Ù·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ¤ÚÁÔ (·Ó Î·È Âȉڿ ‰˘ÛÌÂÓÒ˜ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜). ™˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· Ê˘ÛÈο ÊÚ¿ÁÌ·Ù· (·ÌÌÔı›Ó˜) Ì Ù¯ÓËÙ¿ ·Ó·¯ÒÌ·Ù· Î·È ÙÛÈÌÂÓÙ¤ÓÈ· ÊÚ¿ÁÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ȉÈfiÌÔÚÊ˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘˜. ¤ÓˆÛ·Ó ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∂›Ó·È Â›Û˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙË ÛÎÔÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ. οو ·fi ÙË £¿Ï·ÛÛ· Ù˘ ª¿Á¯Ë˜. Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ΢ڛˆ˜ fiÙ·Ó ·˘Ùfi˜ ÂÍÂÏȯı› Ì ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Û fiÏË. ªÂ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ fiÏÂÌÔ˜ Ì ÙË Ê‡ÛË. ™ËÌ·ÓÙÈο ¤ÚÁ· Â›Ó·È Â›Û˘ ÔÈ Û‹Ú·ÁÁ˜ Ô˘ ‰È·ÂÚÓÔ‡Ó ÙȘ ÕÏÂȘ Î·È ÂÓÒÓÔ˘Ó ÙË ÓfiÙÈ· ∂˘ÚÒË (πÙ·Ï›·) Ì ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋. Δ· ÊÚ¿ÁÌ·Ù· Ù˘ √ÏÏ·Ó‰›·˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÂÔÔÈ›· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ù˘. ∏ ηٷÛ΢‹ ÂÓfi˜ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡ ¿ÍÔÓ· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ·ÈÒÓˆÓ. Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ fiÏÂȘ.. Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›·. Ù· ˘fiÁÂÈ· ÌÂÙÚfi.¿. ÛÙËÓ Ô‰ÔÔÈ›·. ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Á¤Ê˘Ú˜ (Û ̋ÎÔ˜) ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË (ÛÙË ¢·Ó›·. ªÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· Â›Ó·È ÔÈ Á¤Ê˘Ú˜. Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜. Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Á¤ÚÓÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ÛȉËÚÔÌÂÙ·Ïχ̷ÙÔ˜ Î·È ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ Î·È fiÙÈ Ë ∂˘ÚÒË Â›Ó·È ÁÂÓÈο ÊÙˆ¯‹ Û ÛËÌ·ÓÙÈο ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· ÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ηÏÏȤÚÁÂȘ Î·È ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ¤ÓÈÍ ·ÓıÚÒÔ˘˜. Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛ΢·ÛÙ› ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÚˆÙ‡ԢÛ˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ·Í›· Ù˘ Á˘ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. Ó¤· ÏÈÌ¿ÓÈ· Î·È Ó¤Â˜ ·ÁÔÚ¤˜. Â›Ó·È ‰‡Ô ·ÎfiÌË Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Û‹Ú·ÁÁ˜ ÛÙËÓ ›‰È· ÂÚÈÔ¯‹. fiˆ˜ ÙÔ ∫·Ó¿Ï ªÈÓÙ› ÛÙË °·ÏÏ›·. ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó Ó¤Ô˘˜ (˘ÁÚÔ‡˜) ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ¢Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÁÈ· ÙË ÛËÌ·Û›· Ù¤ÙÔÈˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ fiψÓ. ∏ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ‹Ù·Ó Ù¤ÙÔÈ·. Â›Ó·È Ë Û‹Ú·ÁÁ· ™ÂÌÏfiÓ. øÛÙfiÛÔ. ∏ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ·˘Ù‹ ÛÙ¿ıËÎÂ Ë ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ÂͤÏÈÍË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ fiÏË Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜.· ÂȉÈÒÎÂÙ·È ÌÈ· ÚÒÙË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ÔÚ˘ÎÙÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘.). ∏ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ·Ó·Ù˘Á̤ÓË ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ÌÈ· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÔÔț˜ Ù˘ Ì˯·ÓÈ΋˜. Ô˘ ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ Î·È ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ‰È·ÚΛ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Û fiÏ· Ù· Â›‰·: ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ (·Ó Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÛÙ·ıÂÚfi ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÌÈ· fiÏË). Ì ̋ÎÔ˜ 16 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·. ¡· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ÌÂÁ¿Ï· Ù¯ÓÈο ¤ÚÁ· ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ‹ÂÈÚÔ Î·È ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ÛÙ· ̤۷ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÎÙÏ. ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ì ÂÈÙ˘¯›· ÙȘ ÏËÌ̇Ú˜ Î·È ÙȘ ı‡ÂÏϘ Î·È Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ·ÓÙ¤ÍÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÌÈ· ‹È· ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ÛÙ¿ıÌ˘ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘. ÛÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ. ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·). Ë ÔÔ›· ÂÓÒÓÂÈ ÙÔ πfiÓÈÔ Ì ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô (£Ú·ÎÈÎfi ¶¤Ï·ÁÔ˜). ÒÛÙ ٷ ‰‡Ô Û˘ÓÂÚÁ›· ·fi Ù· ‰‡Ô ¿ÎÚ· Ù˘ Û‹Ú·ÁÁ·˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË ·fiÎÏÈÛË ÛÙÔ Ì¤ÛÔ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜. ∏ fiÏË ·ÏÏ¿˙ÂÈ ‚¤‚·È· fi¯È ÌfiÓÔ ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘. Ù· ·ÔÛÙÚ·ÁÁÈÛÙÈο ¤ÚÁ· Î. ·ÔÎÔÌȉ‹ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÎÙÏ. ŒÏ‚·-Ÿ‰ÂÚ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·-¶Ôψӛ·. ÔÈ Û‹Ú·ÁÁ˜. ·ÏÏ¿ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·ÚÎÂÙ¿ ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂Ó˜ ·fi ·˘Ù‹ Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ (ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÙÚÔÊ‹˜. ∏ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ Ê˘ÛÈÔÁÓˆÌÈ·˜ ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Â›Ó·È ÚÈ˙È΋ Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ÔÈ ‰ÈÂ˘Úˆ·˚ÎÔ› Ô‰ÈÎÔ› ¿ÍÔÓ˜. ŒÚÁ· ÌÂÁ¿Ï˘ Îϛ̷η˜ Â›Ó·È Â›Û˘ Ù· ˘fiÁÂÈ· ÌÂÙÚfi. Ù· ηӿÏÈ· ª¿ÈÓ-¢Ô‡Ó·‚Ë. ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ªÂ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1. ʤÚÓÔÓÙ·˜ Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÙËÓ πÙ·Ï›· Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ̤ۈ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. η٤ÛÙÚ„ ¯ˆÚÈ¿. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ӥ˜ ·ÁÔÚ¤˜. √È ‰ÈÒÚ˘Á˜ Ô˘ ·ÓÔÚ‡¯ıËÎ·Ó ‹‰Ë ·fi ÙÔÓ 17Ô ·ÈÒÓ·. ™ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1950 Ì‹ÎÂ Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙË ÛÙÂÚÈ¿ (Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜).

√ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÌÂÈÒÓÂÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À Δ∂Δƒ∞¢π√À ∂ƒ°∞™πø¡ 1.∂. ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ∞. ∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË: Δ· Ù¯ÓÈο ¤ÚÁ· ÂȉÚÔ‡Ó Î·ıÔÚÈÛÙÈο ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ‰. ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÔÚÈṲ̂ӷ ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ·. ªfiÓÈÌ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ›ӷÈ: ñ ∏ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌË ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ· (‰ÂÓ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ Î·È Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ). 2. Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ. Ë ÎψÛÙԸʷÓÙÔ˘ÚÁ›·. ÂÓÙ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜. ÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È Û˘¯Ó¿ ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È ÙËÓ ÂÓ Û˘Ó¯›· Â¤Ó‰˘Û‹ ÙÔ˘˜. ¢È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜: √ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ·ÔηÏÂ›Ù·È Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎfi˜. ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔ ∞. Â›Ó·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÔÈÛıÔ‰ÚfiÌËÛË Î·È Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË. √ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÎÏ¿‰Ô˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜. 2. ∏ ÂχıÂÚË ‰È·Î›ÓËÛË ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·. Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ÙÔ Â˘ÚˆÙÔ‡ÓÂÏ.¶. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ ˘¤Ú ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È Î·È Ë ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ·ÔÎÙ¿Ù·È Î·È Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ηٷÛ΢‹˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ. ΔÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÎÂÚ‰ÒÓ. ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· ÌÈÎÚfi). ñ ∏ ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ÂÈÛ·ÁˆÁÈ΋˜ ‰È›ۉ˘Û˘.¶. ñ ∏ ·‰˘Ó·Ì›· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ. ™Â ‡ÊÂÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ Ì˯·ÓÒÓ Î·È ÂÚÁ·Ï›ˆÓ. ªÂÙ·‚ÔÏ‹: ∏ ηٷÛ΢‹ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔ ÙÔ›Ô. ∏ °·ÏÏ›· ¤¯ÂÈ ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· Ô˘Ú·Ó›Ô˘. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› fï˜ Î·È ·ÁÔÚ¤˜. Ë Á¤Ê˘Ú· «Ã·Ú›Ï·Ô˜ ΔÚÈÎÔ‡˘». ª·ı‹Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ Î·È ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ¢ÈfiÙÈ ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ì ÌÂÁ¿Ï· ÂÙÚÂÏ·ÈÔÊfiÚ· ÏÔ›·. ñ ∏ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ÌÂÚȉ›Ô˘ Ù˘ ÛÙÔ ∞. Û¯ÂÙÈÎfi ¯¿ÚÙË. ñ ∏ Ì›ˆÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›·. º˘ÛÈ΋: √È ·Ú¯¤˜ Î·È ÔÈ ÓfiÌÔÈ Ù˘ Ì˯·ÓÈ΋˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· Ù¯ÓÈο ¤ÚÁ·. ñ √ ¯·ÌËÏfi˜ ‚·ıÌfi˜ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜. ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù˘ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜ ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ. ÌÂÈÒÓÂÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ (ÙÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË. οÙÈ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙË ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ· Î·È ÙË Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË. ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ηı›˙ËÛË. √È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Â›Ó·È Ë ‡·ÚÍË fiÚˆÓ (¯ÚËÌ¿ÙˆÓ) Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜-Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜. ∏ ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ· ·˘Ù‹. ∞Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Ô ÙÔ̤·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ÙÔ ÔÚÂÈÓfi ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÔÚÂÈÓÒÓ ‰ÚfïÓ. ñ ∏ ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜. ¡· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ‚·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜. Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÚÈˆÓ fiψÓ.547_08 KATHIGITI 112 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·112 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ˘¤Ú Î·È Î·Ù¿ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘˜.∂. ∂χıÂÚË ·¿ÓÙËÛË. ‚. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À μπμ§π√À Δ√À ª∞£∏Δ∏ 1. ∂χıÂÚË ·¿ÓÙËÛË. Ù· fiÏÓÙÂÚ Ù˘ √ÏÏ·Ó‰›·˜. √È ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Â›Ó·È ÌÈÎÚ¤˜ Î·È Ù· ·Ú·ÁfiÌÂÓ· ÚÔ˚fiÓÙ· ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿.¶. ‰ÂÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡Û ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∏ Û‹Ú·ÁÁ· §¤ÚÓÙ·Ï. ∂ËÚ¿˙Ô˘Ó. ñ ∏ ¯·ÌËÏ‹ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›·. ∂Âȉ‹ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰ÂÓ ÂÂÓ‰‡ÂÈ ÌÂÁ¿Ï· ÔÛ¿ ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ. ·. μÏ. ·ÊÔ‡ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÌÂÚ›‰ÈÔ Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ·ÁÔÚ¿˜.∂. Á. ª ∞ £ ∏ ª ∞ 44 √ ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹˜ ÙÔ̤·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ªÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: 1. ‰ÂÓ ÌÔÚ› . Â. ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ı· ‹Ù·Ó ·ÎfiÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ. ÛËÚ¿ÁÁˆÓ ÎÙÏ. ∏ °·ÏÏ›· Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ¯ÒÚ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Û ·Ú·ÁˆÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ˘ÚËÓÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ. ·Ó Û˘ÁÎÚÈı› Ì ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜. ·Ú¿ÁÂÈ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·.

Î·È ∂. ηıÒ˜ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙȘ Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ηÈÓÔÙƠ̂˜ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë ›‰È· Ӥ˜. Δ· ıÂÚÌÔËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ÛÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË. ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜. fiÙ·Ó ÌÈÏԇ̠ÁÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ Ôχ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜.2% ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ ∞. Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. º˘ÛÈο. ηıÒ˜ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Û¯Â‰fiÓ ÙˆÓ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÒÓ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙȘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜. °·ÏÏ›·). ∞fi ÙȘ 24. ÔÛÔÙÈο Î·È ÔÈÔÙÈο.. Ô ÔÚ˘ÎÙfi˜ ÏÔ‡ÙÔ˜ Î·È ÔÈ Î·Ù·Û΢¤˜ ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ‚·ÚȤ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ Î·È Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ηٿÚÚ¢ÛË Ù˘ ‚ÈÔÙ¯ӛ·˜ ÂÙÔ›ÌˆÓ ÂÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ.900 ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∏ ‚ÈÔÙ¯ӛ· ›¯Â ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÌÂÁ¿ÏÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ ÛÙÔÓ ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤· Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜.293 ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ù˘ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ (‚ÈÔÌ˯·Ó›·) Î·È 9.∂. ∂ÈϤÔÓ. ¿Óˆ ·fi ÙÔ 65% ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Û ÂÙ·ÈÚ›˜ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∏ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ¿Ú¯ÈÛ ÙÔ 1950. fiÔ˘ Ù· ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ· Â›Ó·È ¯·ÌËÏ¿ Î·È ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Î¤Ú‰Ô˘˜ Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ. fiÔ˘ Ù· ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·ÌËÏ¿. ÂÓÒ Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Ì 13. ÂÓÒ ÔÈ ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Û ÚÒÈÌÔ ı· ϤÁ·Ì ÛÙ¿‰ÈÔ. ÁÈ·Ù› ÌfiÓÔ ÂΛ ÌÔÚÔ‡Û·Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙȘ ‰È¢ÎÔχÓÛÂȘ Ô˘ ‹Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙ˜ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÙÔ˘˜.∂. °ÂÚÌ·Ó›·. ™Â fi. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ÛÙËÓ ¶ÙÔÏÂÌ·˝‰·. ñ Δ¿ÛË ÂÍfi‰Ô˘ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÁÈ· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi (μ·ÏοÓÈ· ΢ڛˆ˜). Û‡Ìʈӷ Ì ԉË- . ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· ÏÈÁÓ›ÙË Î·È ÙÔ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓÔ ÂÙڤϷÈÔ. Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ∏. Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÔÓ¿‰Â˜ Ô˘ ·fi ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÂÓ‹ Û¯¤ÛË Ì ¿ÏÏ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ (ÂÛٛ˜ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Ó· ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ë ÛËÌ·Û›· Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜.452 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ∞. ΔËÓ ÂÔ¯‹ ·˘Ù‹ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÙÔ 45% ÙˆÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ Î·È ÙÔ 60% Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ‹Ù·Ó Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ӷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜.∞. ∏ ÂÍ¿ÚÙËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÏÈÁÓ›Ù˜ Î·È ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË.∂. ΔËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ¶ÔϤÌÔ˘ Î·È Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ηÙÔ¯‹˜ ÔÈ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ¤·ı·Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ˙ËÌȤ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ‡˜. Ë Ì¤ÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂. ∞fi ÙÔ 1933 Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ·Ó·Ù‡¯ıËΠÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ÂÓÒ ÙÔ ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ¯·Ï·Úfi. Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ √ÈÓÔʇوÓ.¶. ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Ô˘ ÂÊ¿ÚÌÔÛ·Ó ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ∏ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ÂÍ¿ÚÙËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ·fi ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ‰‡Ô ÌËÙÚÔfiψÓ. ÙȘ ÏÂËϷۛ˜ Î·È ÙË ÁÂÓÈ΋ ·Ú¿Ï˘ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ¡· ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜.. ÌfiÓÔ ÔÈ 5. οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‚›·È˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ‹˜ Ù˘ ÂÓ¤¯Ô˘Ó ÚÔÊ·Ó›˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÔÈËÙÈ΋ ‚¿ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÌËÙÚÔfiψÓ. ·˘Ù‹ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ¤ÓÙÔÓË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Û ϛÁ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. Ì ÙË ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ. Ë ∂ÏÏ¿‰· ¿Ú¯È˙ ÙÔÓ ÂıÓÈÎÔ·ÂÏ¢ıÂÚˆÙÈÎfi Ù˘ ·ÁÒÓ·. Û˘ÓÈÛÙÒÛ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ (∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·ÔÙÂÏ› ÛËÌ·ÓÙÈ΋. ÏÈ¿ÛÌ·Ù·. 2. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ï›ÁÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ 20%. ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÂÚÁ·Û›·) Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û˘¯Ó¿ ÙȘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ·È¯Ì¤˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜. Î·È È‰›ˆ˜ ÛÙȘ ¢ڇÙÂÚ˜ ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈΤ˜ ˙ÒÓ˜ ∞ı‹Ó·˜ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. Ô ÙÚfiÔ˜ ¯ˆÚÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÛÙȘ ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈΤ˜ ˙ÒÓ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ¤ÓÙÔÓ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·.¶. √È ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Û‡ÓÙÔÌ· ÙÔ 20%. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fï˜ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ù‡¯ıËΠÔÙ¤ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi. √È ÚÒÙ˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ 1920. πÙ·Ï›·. ÙÛÈ̤ÓÙÔ ÎÙÏ. ÂÓÓÔԇ̠ÌÈÎÚ¤˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÔÈ Ôԛ˜ ·Ú‹Á·Ó ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ηٷӿψÛË.∂. Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÈ‚·Ú˘Ì¤ÓË ·fi Ù· ·fi‚ÏËÙ· ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ ·˘ÙÒÓ. ÛÙË ªÂÁ·ÏfiÔÏË Î·È ÛÙÔ ∞ÏÈ‚¤ÚÈ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ηٷӷÏÒÓÂÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜.¶. ∂›Û˘.ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË ¯ˆÚÔÙ·ÍÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Ì·˜. ÔÈ Ôԛ˜ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Ù· fiÚÈ· ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÓÔÌÒÓ (Î·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ∞ÙÙÈ΋˜). Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ÓÂÚÔ‡. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο. fiÙ·Ó ÂÊ·ÚÌfiÛÙËΠ‰·ÛÌÔÏÔÁÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ¢ÓfiËÛ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜. Ô˘ ›¯Â ÙË ÌÔÚÊ‹ ‰ˆÚÂÒÓ ‹ ‰·Ó›ˆÓ (™¯¤‰ÈÔ ª¿ÚÛ·Ï). ŸÙ·Ó ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ Û‹ÌÂÚ· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ¤¯ÙÈ˙·Ó ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÔ˘˜. √È ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ·˘Ù¤˜ ·Ú‹Á·Ó ‚·Ì‚¿ÎÈ. ™˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ‹Ù·Ó Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙÔÓ ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∫·ÙfiÈÓ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È ÙË ı¤ÛÈÛË ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ Û˘Ó¤‚·Ï ԢÛÈ·ÛÙÈο ÛÙËÓ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. √È ˘fiÏÔÈ˜ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÙÔ̤· (ÌfiÏȘ 485) Î·È ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ.547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·113 °Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY 113 Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Î·È ÛÔ‚·Ú¤˜ ηÈÓÔÙƠ̂˜ Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ó· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ› ÔÌÔÂȉ›˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·fi ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜. ∞˘Ù‹ Ë Ù¿ÛË ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ‹‰Ë ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1990 Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ¿ Ù˘ ‹Ù·Ó Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÒÓ Î˘Ú›ˆ˜ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Û ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ Ì·˜ ¯ÒÚ˜.

ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÂÛÊ·Ï̤ÓË ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ÂοÛÙÔÙ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ̤ۈ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Û ÌÈ· ÛÙÚ‚ϋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜. ÙÔ˘ ·¤Ú· Î·È ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜.¿. 4. Ú‡·ÓÛË Î·È ÌfiÏ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ∏ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› ÂÚ›Ô˘ 200 Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Î·È Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜-‚ÈÔÙ¯ӛ·˜.) ÚÔÛÎÚÔ‡ÂÈ ÛÙȘ Û˘¯Ó¿ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤Ó˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ¤Ú· ·fi Ù· ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ. Ì ÚÔÊ·Ó›˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÎÔÓÙÈÓ‹˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ·ÁÔÚ¿˜. Ó¢ÌÔÓÔÎÔÓ›·ÛË). ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÙȘ ηٷÛ΢¤˜. ™ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 2 ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ó fiÙÈ ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ·. Â›Ó·È Â›Û˘ ¤ÚÁÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ Îϛ̷η˜. ÕÁÈÔÈ £Âfi‰ˆÚÔÈ) Ì ‰È˘ÏÈÛÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· 20 ÂÚ›Ô˘ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÙfiÓˆÓ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ.). 5. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤Ó˜ Á‡Úˆ ·fi Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ÚfiÎÏËÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔÓ ıfiÚ˘‚Ô. Î·È ÙÔ ÌÂÙÚfi Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ÛÙË §¿Ú˘ÌÓ·. ˆÛÙfiÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÈ ÂΛ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÂÍfiڢ͢ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ.· ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó Ô Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔÓ ˘‰ÚÔÎÂÊ·ÏÈÛÌfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÛÙÔÓ ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤·. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ı¤ÛÂȘ ‰Â›¯ÓÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎfi ¯¿ÛÌ· Ô˘ Ì·˜ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙȘ ÚÔËÁ̤Ó˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ¢‡Û˘. ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘ ‚ˆÍ›ÙË ÛÙË ™ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰· Î. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· fiÍÈÓ˘ ‚ÚÔ¯‹˜. ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Ôϛ٘. 6. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù¤ÛÛÂÚ· ‰È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈ· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ (∞ÛÚfi˘ÚÁÔ˜.). ¤¯Ô˘Ó ÎÏ›ÛÂÈ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜.. ÂÓÒ ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ Ô‰ÈÎÔ› ¿ÍÔÓ˜.∂. °ÂÓÈο. fiˆ˜ Ë ¶. √È √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 2004 ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÙÔÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈÎfi ÙÔ̤· ÁÈ· ‰¤Î· ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·. Ë ∂ÁÓ·Ù›·. Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ Â¤ÎÙ·Û‹ ÙÔ˘. ÁÈ· ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘ (¶ÙÔÏÂÌ·˝‰·. ÛÙÔ §·‡ÚÈÔ ÎÙÏ. ªÂÁ¿Ï˜ ÂÍÔÚ˘ÎÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ (ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÏÈÁÓÈÙÈÎÒÓ). οÙÈ Ô˘. ı· Ì·˜ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ·˘Ù¤˜.547_08 KATHIGITI 114 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·114 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y Á›· Ù˘ ∂. ·ÏÏÔ›ˆÛË ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘. . Úfi‚ÏËÌ· ÛÙ· Ù·Ì›· Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÎÙÏ. 2. ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ¤ÚÁ· ·˘Ù¿ ¤ÁÈÓ·Ó Û¯ÂÙÈο ÚfiÛÊ·Ù· Ì ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î·È Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂıÓÈÎÒÓ fiÚˆÓ. Ô˙ÔÏ¿ÓË. Ù˘ ˘Ôı·Ï¿ÛÛÈ·˜ ·ÚÙËÚ›·˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ηٷÛ΢‹˜ Ô‰ÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ. ÁÈ· ÚfiÎÏËÛË ÛÔ‚·ÚÒÓ ·ÛıÂÓÂÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ (¿ÛıÌ·. ∂ÏÂ˘Û›Ó·. Â›Ó·È Ë ∂ÁÓ·Ù›· √‰fi˜. Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠ·fi fiÌÈÏÔ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Î·È ÂÏÏËÓÈÎÒÓ. ∏ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔηÏ› ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ÁÈ· Ú‡·ÓÛË Â‰·ÊÒÓ Ì ‚·Ú¤· ̤ٷÏÏ· Î. ™ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1. ÌÂÓÙÔÓ›Ù˘ Î.Á ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ˘ÂÚÛ˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ ÛÙ· ‰‡Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜.¿. Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ (·ÓÂÚÁ›·. ∏ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ÛÔ‚·Ú‹ Ú‡·ÓÛË Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Ì ÔÍ›‰È· ÙÔ˘ ı›Ԣ Î·È Ì ·¤ÚÈ· ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ (‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη). ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ªÂ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1. Â›Ó·È Î·È Ë Á¤Ê˘Ú· «Ã·Ú›Ï·Ô˜ ΔÚÈÎÔ‡˘» (ƒ›Ô˘-∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘). ªÂÁ·ÏfiÔÏË). √ ÙÔ̤·˜ ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙˆÓ ÏÂÁfiÌÂÓˆÓ «ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ» ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙËÚ›˙ÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È Â›Ó·È ÙÔ ‚·ÚfiÌÂÙÚÔ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. Î·È Ù· ˘fi ηٷÛ΢‹ ¤ÚÁ· Ù˘ πfiÓÈ·˜ √‰Ô‡. Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙȘ ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ¯ÒÚ˜ Î·È Ë Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ·Ô‚ÈÔÌ˯¿ÓÈÛ‹ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ·Ó Û˘Ó¯ÈÛÙ›. Ë ∞ÙÙÈ΋ √‰fi˜.‚ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ô Î˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÎÏ¿‰Ô˜ ÛÙÔÓ ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤· Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ ÙˆÓ ÙÚÔʛ̈ÓÔÙÒÓ. 3. Ë Ù¿ÛË Â›Ó·È ÙˆÙÈ΋ Î·È ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ·.£. Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ πfiÓÈÔ-∞‰ÚÈ·ÙÈ΋ Ì ÙË ª·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ· (̤ۈ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘).¿. (¶¿ÙÚ·-∞ı‹Ó·-£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË-∂‡˙ˆÓÔÈ). ™ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 3 Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·Ú¿ÁÂÙ·È ÛÙ· ıÂÚÌÔËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Ô˘ η›Ó ÏÈÁÓ›ÙË Î·È ÂÙڤϷÈÔ. ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÂÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹. ¢È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË: ∏ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÎÔÈÓˆÓ›·. ÚfiÎÏËÛË Û˘¯Ó¿ ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙˆÓ ‚Ï·‚ÒÓ Û ¢·›ÛıËÙ· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù·. ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. øÛÙfiÛÔ. ∏ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘ ÔÚ˘ÎÙÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÁÂÓÈο ÌÔÚԇ̠ӷ ηٷÁÚ¿„Ô˘Ì ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi ·˘Ù¿. ªÂÁ¿ÏÔ ¤ÚÁÔ. fiˆ˜: 1. fiˆ˜ ÙÔ˘ Ï¢ÎfiÏÈıÔ˘ ÛÙÔ ª·ÓÙÔ‡‰È Ù˘ ∂‡‚ÔÈ·˜. ∫Ô˙¿ÓË. ΔÔ ÌÂÙÚfi Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∏ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1.∞.∂. ™ÙË ª‹ÏÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ÂÚÈ˙‹ÙËÙ· ÔÚ˘ÎÙ¿ (ÂÚÏ›Ù˘. ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î˘ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ Î·È ‚ÔËı¿ ¿Ú· Ôχ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∏ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Ó¤ˆÓ ÎÔÈÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ (¯Ú˘ÛÔÊfiÚÔ˜ ¿ÌÌÔ˜ ÛÙȘ ™¿˜ Ù˘ ƒÔ‰fi˘ Î·È ÛÙË Ã·ÏÎȉÈ΋. Â·ÚÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È Â·ÚÎÔ‡˜ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡. ÚfiÎÏËÛË ·ÛıÂÓÂÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜.

∏ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ. Á. √ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜. ÂÚÁ·ÏÂÈÔÌ˯·Ó¤˜ Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È (. ·-§. Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î·È ¿ÏÏÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ÈηÓÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ∂›Ó·È Ë ›‰È· ÂÚÌËÓ›· fiˆ˜ ÛÙÔ 2. ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜: ∏ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜: ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ÎÙ›ÚÈ·-ÔÏÈÙÈÛÙÈο ΤÓÙÚ·. Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÛÙȘ ·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. Á. ‰.∂. Ó· ÎÈÓ› ÙȘ ÁÂÓÓ‹ÙÚȘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ (‰˘Ó·ÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÏfiÁˆ ˘„ÔÌÂÙÚÈ΋˜ ‰È·ÊÔÚ¿˜).·. ‰ÈfiÙÈ ÂΛ ÂÈÎÚ·Ù› ¤Ó·˜ ÛÙ·ıÂÚfi˜ ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎfi˜ ¿ÓÂÌÔ˜ ·ÚÎÂÙ¿ ÈÛ¯˘Úfi˜. ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÁÈ· ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜. º˘ÛÈ΋-XËÌ›·: ∏ Û¯¤ÛË Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ Î·È Ù˘ ¯ËÌ›·˜ Ì ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›·. ‚. ª·ı‹Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ πÛÙÔÚ›·: ∂ÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.∞.547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·115 °Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY 115 ∞ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË: ∏ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Û¯¤ÛË ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ Ì ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· (··Û¯fiÏËÛË.¯. ñ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. ηıÒ˜ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÁÔÚ¤˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ù· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Î·È Ù· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À μπμ§π√À Δ√À ª∞£∏Δ∏ 1. Δ· ÊÚ¿ÁÌ·Ù· ÛÙ· ÔÙ¿ÌÈ· ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È Û ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. Õډ¢ÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ. ∫›Ó·). ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À Δ∂Δƒ∞¢π√À ∂ƒ°∞™πø¡ 1.£. fiˆ˜ Ë ÂıÓÈ΋ Ô‰fi˜ ¶. ·. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈο ÚÔËÁ̤Ó˜. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ŒÙÛÈ. Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: ∏ Û¯¤ÛË Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Î·È Ë ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. ‚. ªÂÙ·‚ÔÏ‹: ∏ ‰È·Ú΋˜ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·ÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ‹ Ù˘ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÒÚ˜ (ÚÒËÓ ∂™™¢. 2. Ë ÔÔ›· ÂÓÒÓÂÈ ÙȘ ‰‡Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ fiÏÂȘ. 3. ñ ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ Î·È ÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ (·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË). πÛÙÔÚÈ΋ ·Ó·‰ÚÔÌ‹ Î·È ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ñ ¶·Ú¿ÁÂÈ ÏÔ‡ÙÔ. μÚ›ÛÎÔÓÙ·È Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘ Î·È ÁÂÓÈο ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·. ·Ú·ÁˆÁ‹ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ). ÂÓ‰˘Ì·ÙÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ˚fiÓÙ· Â·Ú΋ Û ·ÚÈıÌfi ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. °È· ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË. ∏ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ·fi 3 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Â›Ó·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ô˘ ηıfiÚÈÛ ÙË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ. ‰ËÏ·‰‹ ÙȘ ‰‡Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÁÔÚ¤˜. ªÂ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ‰È·Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ Î·È ÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ì ÙÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ ηٷӷψ٤˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ∂›Ó·È Ï›Á˜ Û ·ÚÈıÌfi. ¤ÊÙÔÓÙ·˜ ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ ‡„Ô˜. ‚ÔËı¿ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Ó· ‰È·ÎÈÓÔ‡Ó Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜ Û ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ. ∫˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘. 4.. ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â·ÚΛ˜ Ô‰ÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜. ª ∞ £ ∏ ª ∞ 45 ΔÔ ÂÌfiÚÈÔ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ¢È‰·ÎÙÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ªÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ› Ó· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘. ÁÈ· Ó· ÎÈÓ› ÙȘ ·ÓÂÌÔÁÂÓÓ‹ÙÚȘ. ΔÔ ÂÌfiÚÈÔ ‚ÔËı¿ ·ÎfiÌË . ‚-§. Δ· ÚÔ˚fiÓÙ· ·˘Ù¿ ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜. ÒÛÙ ÙÔ ÓÂÚfi. ·ÙÌÔÌ˯·Ó¤˜). ∂χıÂÚ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ. ·. √È ÂÏÏËÓÈΤ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ÌÈÎÚ¤˜ Û ̤ÁÂıÔ˜ (·ÚÈıÌfi ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Î‡ÎÏÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ). AÈÛıËÙÈ΋ AÁˆÁ‹: ∏ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ¤¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÎÙ›ÚÈ·. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Â›Ó·È ÌÂÙ·ÔÈËÙÈΤ˜ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì·˜. Á-§. 2. ΔÔ ÂÌfiÚÈÔ Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ·ÊÔ‡: ñ ∂Í·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. fiÔ˘ ÔÈ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Î·È Ù· ÔÙ¿ÌÈ· ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÓÂÚfi. ‰-§. ÙˆÓ ‰È·ÙÚÔÊÈÎÒÓ.

΢ڛˆ˜ ÚÔ˚fiÓÙ· ÔÏ˘ÂıÓÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο. ¿Ú· ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ· (ÏfiÁˆ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ·Í›·˜). ∏ ¢Ú›· ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Ó¤Â˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ. ∞fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÂÎÙfi˜ Ù˘ ∂. Ë ∂. ΔÔ ÂÌfiÚÈÔ.. ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ·˘Ù¿ ˆ˜ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ· Ó· Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÏ΢ÛÙÈο ·fi Ù· ÂÁ¯ÒÚÈ·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÂÌfiÚÈÔ. Δ· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÌÔÚ›Ô˘ Ù· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ô ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∂ÌÔÚ›Ô˘ (¶. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi Ù· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË Ù˘.¶. Ì·˙› Ì ÌÈ· ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ÛÙË §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋. ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ‰›ÎÙ˘· ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ó Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ·fi ÔÌÔÂȉ‹ ÚÔ˚fiÓÙ· ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ. ̤ۈ ‰ÈÌÂÚÒÓ Î·È ÔÏ˘ÌÂÚÒÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛˆÓ. Â¤‚·Ï·Ó ‰·ÛÌÔ‡˜ (ÊfiÚÔ˘˜) ÛÙ· ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ·. ÌÂÙ·Ïχ̷ٷ).∞. ∏ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‰È¢ÎfiÏ˘Ó ¿Ú· Ôχ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘. ‚È‚Ï›·. ™ÙËÓ ∂. ∫¿ı ¯ÒÚ· ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ÂÍ·Á¿ÁÂÈ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È Ó· ÂÈÛ·Á¿ÁÂÈ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÏÈÁfiÙÂÚ·. ÂÓÒ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ Á›ÓÂÙ·È ϤÔÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘. ΢ڛˆ˜ fï˜ ÛÙȘ ÈÔ ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ¯ÒÚ˜. Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÈηÓÔÔÈËÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ Î·È ÌÈÎÚÒÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ. Ë ÚÒÙË ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 500 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ηٷӷψ٤˜. √È Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ›‰Ë ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÂΛӘ ÙˆÓ ∏. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·. ∏ ÂÓÈ·›· Â˘Úˆ·˚΋ ·ÁÔÚ¿ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· Ù˘ ∂. H E.¶.E. ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·È ·fi ÙȘ ∏. ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘¯ı› ¿Ú· Ôχ ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ. ∂Âȉ‹ Ë ∂. ªÂ ÙË 2Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÙÈ Ë ∂. ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ӷ. ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ. ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÒÓ˘Ì· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ Ù· ‚Ú›ÛÎÂÈ Î·Ó›˜ Û οı ÁˆÓÈ¿ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘. Ë ∂.547_08 KATHIGITI 116 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·116 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y ÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜.¿. fiÙÈ ·fi Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ηٷӷÏÒÓÔ˘Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. Î·È ÙËÓ π·ˆÓ›·. ∂›Û˘. Δ· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Â›Ó·È Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο (˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜. √È ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÁÂÓÈο ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÈÔ ·Ó·Ù˘ÁÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ∏ ˘ÂÚÔ¯‹ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ·˘ÙÔ‡˜ οÓÂÈ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ ‹ÂÈÚfi Ì·˜ Ôχ ÂÏ΢ÛÙÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘.∞. ÂÈÙ·¯‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ·fi ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂˘ÚÒË. Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. Î·È ÙÔ 26% Ì ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂˘ÚÒË.∂. ÂȉÔÙ› Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜. ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ªÂ ÙËÓ 1Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó. ·ÏÏ¿ Ôχ ÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ π·ˆÓ›·. √È ÏÔ‡ÛȘ Î·È ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ¯ÒÚ˜ ÂÍ¿ÁÔ˘Ó ÚÔ˚fiÓÙ· Û‡ÓıÂÙ·. Â›Ó·È ÊÙˆ¯‹ Û ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ (ÂÙڤϷÈÔ. ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ë›ڈÓ. Î·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤·˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ∏.∂. ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ·fi Ù· ˘ÏÈο ·˘Ù¿. Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÈÛfi‰ËÌ· Ô˘ÏÒÓÙ·˜ Ù· ÛÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜. Ê¿Ú̷η. ∏ ∂. √ ¶.¶. øÛÙfiÛÔ. ∂Âȉ‹ ηÌÈ¿ ¯ÒÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ù¿Ú΢.∞. ŸÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÌÔÚÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÔÈ ¯ÒÚ˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ∏ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ÂÈÚÚÔ‹ Ù˘ ∫›Ó·˜ Î·È Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÍÂοı·Ú· ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Ù˘ ∂.∂. ª¿ÏÈÛÙ·. Î·È Ù˘ π·ˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜. ŒÙÛÈ.∞.).∂.∂.∞. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó . √È ÊÙˆ¯¤˜ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ¯ÒÚ˜ ÂÍ¿ÁÔ˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ·ÁÚÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ‹ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ (ÌÂÙ·Ïχ̷ٷ. Ë ∂. ÙfiÛÔ ‰È¢ڇÓÂÙ·È Ë ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. ∏ ¿ÚÛË ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÂÌÔ‰›ˆÓ ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Î·È Ë Î·ıȤڈÛË ÎÔÈÓÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘Óı› Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ôχ ¢ÓÔ˚ÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·.√. ¶·Ú¿ÁÔ˘Ó ·ÁÚÔÙÈο Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ·. Ì ÙȘ ∏. ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È fiÙÈ Â˘ÓÔ› ΢ڛˆ˜ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙˆÓ ‹‰Ë ·Ó·Ù˘ÁÌ¤ÓˆÓ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÊÙˆ¯fiÙÂÚˆÓ ¯ˆÚÒÓ.∂. ›‰Ë ÛÈÙÈÔ‡ ÎÙÏ.∂.∂. ÔÈ ‰·ÛÌÔ› ¤¯Ô˘Ó ηٷÚÁËı› Î·È ¤ÙÛÈ ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓÌÂÏÒÓ Â›Ó·È ÂχıÂÚÔ. ηıÒ˜ ¤Ó· ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ÚÔ˚fiÓÙ· ̤ۈ ÙÔ˘ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘..√. ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ. ∂›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ‰ÈÂıÓÒ˜ ÂÍ·ÁˆÁ¤·˜ ·Á·ıÒÓ. ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘.∂.∂. ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÚ›ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÛÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Î·È ·Úfi¯Ô˘˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∂ȉÈÒÎÂÈ Â›Û˘ Ó· ÂÈÛ·Á¿ÁÂÈ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ ·Ï¿ ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È Ó· ÂÍ·Á¿ÁÂÈ ÈÔ ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ӷ.¶. ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÛÙÂÓ¿ ·fi ÙȘ ∏. ÂÓÒ ·Ú¤¯Ô˘Ó ˘ËÚÂۛ˜ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜.∞.∂.∂. ª¤Ûˆ Ù˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÚÔ˚fiÓÙ· ÎÔÓÙÈÓÒÓ ‹ Ôχ Ì·ÎÚÈÓÒÓ ¯ˆÚÒÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ‹ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜. Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÂÌÔÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜.. Â›Ó·È Ë ÈÔ ÌÂÁ¿ÏË ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Â˘Î·ÈÚÈÒÓ. Â›Ó·È ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÌÔÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË.). ÙÔ 34% Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙȘ ∏. Â›Ó·È ÍÂοı·Ú· Ô ÚÒÙÔ˜ ÂÍ·ÁˆÁ¤·˜ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ.). ÒÛÙ ӷ οÓÔ˘Ó ÂÍ·ÁˆÁ¤˜.¶. ÔÚ˘ÎÙ¿ Î.¿. ÂÚÈÊÂÚÂȷο Î. ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔ˜ ÙȘ ¿ÏϘ Ë›ÚÔ˘˜. Î·È ÙËÓ π·ˆÓ›· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó. ¶·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÔÈ ¯ÒÚ˜.¶. ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛfi‰ËÌ· Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ˙Ô˘Ó Î·È Ó· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘ÙfiÓ ÚÔˆıÂ›Ù·È Ë ·Ú¯‹ ÙÔ˘ «‰›Î·ÈÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘».

1. ∞ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË: √È ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ Î·È ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜.eu/pol/comm/indexÌel. ·Ôı‹Î¢ÛË. Ì ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÂÍ¿ÁÂÙ·È. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À μπμ§π√À Δ√À ª∞£∏Δ∏ 1. ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ÂÌÔÚÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ¯ˆÚÒÓ. √È ‚ÚÂÙ·ÓÈΤ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·Ó ÙȘ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ ·fi ÔÏϤ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ªÂÁ¿ÏË ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ‰ÈfiÙÈ ÂÈÛ‹Á·Á ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ Î·È ÂÍ‹Á·Á ¤ÙÔÈÌ· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ·. ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜. 4. ŒÙÛÈ. ∂ȉÈÒÎÂÈ Ó· ÂÈÛ·Á¿ÁÂÈ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ Î·È ·Ï¿ ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È Ó· ÂÍ·Á¿ÁÂÈ ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ӷ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ·. 2. ‰.htm http://www. ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜. ·ÏÏ¿ Î·È Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ÁÈ· Ó· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ·ÁÔÚ¤˜. Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: ∏ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó Â˘·›ÛıËÙ· ÚÔ˚fiÓÙ·. Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ›Ó·Î· 45. ÚfiÛ‚·ÛË Û ÎÏ·‰ÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ. Á.es/eurolocal/eltxt/euro/sectores/emp/internac/internacÌexterior. ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ (ÙËϤʈÓÔ. ‚È‚Ï›ˆÓ (‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ô). ÒÏËÛË ˘Ô‰ËÌ¿ÙˆÓ. ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÔÈ˘-·ÁÔÚ¤˜. Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÔÈ˘ ÛÙȘ ¿ÏϘ Ë›ÚÔ˘˜. Â·ÚΤ˜ ‰›ÎÙ˘Ô ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ. ÈÛ¯˘Úfi ÛÙÚ·Ùfi Î·È ÛÙfiÏÔ.547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·117 °Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY 117 ÔÈ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Ù˘ Î·È Ó· ·Ú·¯ıÔ‡Ó ÚÔ˚fiÓÙ· Ù· ÔÔ›· ˆÏÔ‡ÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ‰ÈfiÙÈ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÈÛÙˆÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ οÚÙ·˜. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ. ŒÙÛÈ. ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜: Δ· ›‰È· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Â›Ó·È ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ fiÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È. 2. ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ›¯Â ÈÛ¯˘ÚfiÙ·ÙÔ ÛÙfiÏÔ (England rules the waves). ΔÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ ‰ÂÓ ÂÈÛ‹Á·Á ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ·. Â›ψÓ. √È ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ ‰ÈÛÙ¿˙Ô˘Ó Ó· ·Ú·ÁÁ›ÏÔ˘Ó ÚÔ˚fiÓÙ· ̤ۈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘. Î·È Ë ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Ï·ÒÓ Ô˘ Ù· ·Ú¿ÁÔ˘Ó. ‚ÈÔÌ˯·Ó›·.dip-badajoz. ªÂÙ·‚ÔÏ‹: ∏ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ó¤ˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ (∫›Ó·. ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ‰ËÏ·‰‹ fiÏ· Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÁÈ· ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ ¯ÒÚ·. ˆ˜ ¤Ó·Ó ‚·ıÌfi. πÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ http://europa. ηٷӷψً˜. ∂›¯Â Ôχ ·Ó·Ù˘Á̤ÓÔ ÂÌfiÚÈÔ. 3. ∏ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·Á·ıÒÓ ·fi ÂÚÈÔ¯‹ Û ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ·fi ¯ÒÚ· Û ¯ÒÚ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Î¿ÔÈ· ÚÔ˚fiÓÙ· ·ÏÏÔ‡ Ó· ÂÚÈÛÛÂ‡Ô˘Ó Î·È ·ÏÏÔ‡ Ó· Ï›Ô˘Ó. ‚. ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘˜. ÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ ‹Ù·Ó ÙfiÙÂ Ë ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ¢È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË: ∏ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ Î·È Ë ÂÍ·ÁˆÁ‹ ¤ÙÔÈÌˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ Î·È ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁÈΤ˜ ¯ÒÚ˜. ∫¿ı ¯ÒÚ· ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ÂÈÛ·Á¿ÁÂÈ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÏÈÁfiÙÂÚ· ¤ÙÔÈÌ· ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È Ó· ÂÍ·Á¿ÁÂÈ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ë ·Ó¿ÁÎË ·ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ. ÌÂÙ·ÊÔÚ¿. πÓ‰›·) ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·È Ù· ̤ÙÚ· ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À Δ∂Δƒ∞¢π√À ∂ƒ°∞™πø¡ 1. Â. ΔÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ ‰ÂÓ ÂÈÛ‹Á·Á ¤ÙÔÈÌ· ÚÔ˚fiÓÙ·. ·. ‚. ·. Â·ÚΤ˜ ‰›ÎÙ˘Ô ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. √ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È fiÙÈ ˘‹ÚÍ·Ó Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ¯ÚÂÒÛÂˆÓ Û ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ ηٷӷψÙÒÓ ÁÈ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ‰ÂÓ ·ÁfiÚ·Û·Ó. Â¿ÚÎÂÈ· ¯ÒÚˆÓ ·Ôı‹Î¢Û˘. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË. ª·ı‹Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ πÛÙÔÚ›·: √È ºÔ›ÓÈΘ Î·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜. ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂Ó˜ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ ·fi ÙȘ ·ÔÈ˘ Ù˘ Î·È Â›Û˘ ÚÔˆıË̤ÓË Ù¯ÓÔÏÔÁ›·-Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·. ¤ÌÔÚÔ˜. ‰È·‰›ÎÙ˘Ô). ÔÈ ÚÒÙÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ. ∂›¯Â ‚ÈÔÌ˯·Ó›·. ¯ˆÚ›˜ ηÌÈ¿ Ó· Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÂÈÛ·ÁˆÁÈ΋ ‹ ÌfiÓÔ ÂÍ·ÁˆÁÈ΋. ™Ô˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ. ‰ËÏ·‰‹ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘. ‰ÈfiÙÈ ÙfiÙ ‹Ù·Ó Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.htm ª ∞ £ ∏ ª ∞ 46 √ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ªÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: .

√ÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Â›Ó·È: ñ ΔÔ Îϛ̷ (‹ÈÔ. ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈο ΤÓÙÚ·. ªfiÓË Ë ∂. ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ™ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1. ñ ª·˙ÈÎfi˜ Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜. ∏ ‹ÂÈÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙȘ ÈÔ ÏÔ‡ÛȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË (Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙȘ ∏. ñ ΔÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ÙËÓ π·ˆÓ›·. ÌÔ˘Û›·. ÏÔ›·. ÎÚÔ˘·˙ȤÚ˜ ÛÙ· ·Ú¯ÈÂÏ¿ÁË ‹ ÛÙ· ÊÈfiÚ‰. ∏ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓË ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ Î·È ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË.¿. ¤¯ÂÈ 500 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ·ÌÂÏÒÓ˜ ÛÙË °·ÏÏ›· Î. ¡· ··ÚÈıÌÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ΤÓÙÚ· È·Ì·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÎÙÏ. ñ ·ÏÏÔ›ˆÛË Ù˘ ÏËı˘ÛÌȷ΋˜ Û‡ÓıÂÛ˘. οÌÈÓÁÎ). ÛËÌ·ÓÙÈο ΤÓÙÚ· Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ Ì ÂÚ›È· (∞ı‹Ó·. ηٷÚÚ¿ÎÙ˜.¿. ñ μfiÚÂȘ ¯ÒÚ˜: πÛÏ·Ó‰›·. ˘ÁÚfiÙÔÔÈ. 2. ñ ‚·ÚÈ¿ fi¯ÏËÛË ÛÙ· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. °ÂˆÁÚ·ÊÈο: ñ ÃÒÚ˜ ÙÔ˘ ÓfiÙÔ˘-ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ (ıÂÚÌfi Îϛ̷. ñ Ú‡·ÓÛË Â‰¿ÊÔ˘˜. Ì ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi Ê·ÁËÙfi.). ñ ÃÒÚ˜ ÙˆÓ ÕÏÂˆÓ (¯ÂÈÌÂÚÈÓfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜. ñ ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È Ë ·Ô˘Û›· Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ ‹ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ. ™Ô˘Ë‰›·. ÔÙ¿ÌÈ·. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË.∂. ηıÒ˜ Î·È Ù· ¯·Ú· ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. Ê˘ÛÈο ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· (Ï›ÌÓ˜.· Ô ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ οÔÈ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔÔÚÈÛÌÒÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ∏ ÌÂÁ¿ÏË Ì¿˙· ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÚÔ˜ ÙȘ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ ·ÎÙ¤˜ Î·È ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· ÚÔ˜ Ù· ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈο ΤÓÙÚ·. „¿ÚÂÌ· ÛÔÏÔÌÔ‡ ÛÙ· ÔÙ¿ÌÈ·. ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰··Ó‹ÛÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜. ñ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. . ı¿Ï·ÛÛ·. ·ÏÈÎfi ÔÚÂÈÓfi ÙÔ›Ô. Δ¤ÙÔÈ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ›ӷÈ: ∞. ÙÔÓ ∫·Ó·‰¿). √ÚÈṲ̂ӷ ·fi ·˘Ù¿ ›ӷÈ: ∞. Û¯ÔÏÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜) Î·È ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ (ÈÛ·ÓÈΤ˜ ·ÎÙ¤˜. ¤¯ÂÈ Î·È ÛÔ‚·Ú¿ ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·. ƒÒÌË). ¡ÔÚ‚ËÁ›·. Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi.). ñ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÂÈÛÎÂÙÒÓ (˘¤Ú‚·ÛË Ù˘ ʤÚÔ˘Û·˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ). ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ›‰Ë ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ (ıÚËÛ΢ÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜. ñ ·ÏÏÔ›ˆÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ Ê˘ÛÈÔÁÓˆÌÈ·˜ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î. ‰¿ÛË). ›ÛÙ˜ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ). ñ ¶ÔÈÎÈÏ›· Î·Ù·Ï˘Ì¿ÙˆÓ (·ÎÚÈ‚¿ ÍÂÓԉԯ›·. ∫ÔÈÓˆÓÈο: ñ ·ÏÏÔ›ˆÛË ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. ñ ΔÔ Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ›Ô Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ (ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ ·ÎÙ¤˜. ÊÈfiÚ‰ ÛÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›·. ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο: ñ ÂÍ¿ÓÙÏËÛË ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ (ÓÂÚfi). ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜. √È Ôϛ٘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈο ΤÓÙÚ·). ÌÂÁ¿Ï· ÏÈÌ¿ÓÈ·. ÍÂÓԉԯ›· ÁÈ· Ó¤Ô˘˜. ¡· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔηÏ› Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜. ηٷÚÚ¿ÎÙ˜. ñ ·ÏÏÔ›ˆÛË ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘ Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ-ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¤ÚÁˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ (·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ·. ºÈÓÏ·Ó‰›· (·ÁÂÙÒÓ˜..). ÏÈÌ¿ÓÈ·. ıÚËÛ΢ÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜. ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜ Î. ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈο ΤÓÙÚ· (ÕÏÂȘ). ·¤Ú· Î·È ÓÂÚÔ‡ ·fi Ù· ·Ú·ÁfiÌÂÓ· ·fi‚ÏËÙ· Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜.¿. ‰ÚfiÌÔÈ Ù·¯Â›·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ·ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜.547_08 KATHIGITI 118 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·118 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y 1. ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. ñ ÃÚÔÓÈο ·ÓÔÌÔÈfiÌÔÚÊ· ηٷÓÂÌË̤ÓÔ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜. ÔÈÎÔÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜. ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ ·ÎÙ¤˜. μ. √ÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ›ӷÈ: ñ ªÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÂȉÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ (ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘. ‚·Úο‰· ÛÙȘ Ï›ÌÓ˜). ∏ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. ‰È·ÛΤ‰·ÛË). ‡ÎÚ·ÙÔ) Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ÔÈÎÈÏ›· ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ Ù‡ˆÓ. ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ·. ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ËÏÈ˘ (Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ).∞. ñ ªÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌÒÓ: ÌÂÁ·ÏÔ˘fiÏÂȘ. ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜.). ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔÈ. Ô˘ ÚÔÛÂÏ·ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂˆÓ ÂÈÛΤÙ˜. ƒfi‰Ô˜. ñ ∏ Ì·ÎÚ·›ˆÓË ÈÛÙÔÚ›· Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ıËÛ·˘ÚÒÓ Û ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘. §Ô‡Ú‰Ë).¶. ∫¤Ú΢ڷ ÎÙÏ. ñ ∏ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ (ÍÂÓԉԯ›·. ñ Δ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. ΤÓÙÚ· ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ (μ·ÙÈηÓfi.

§ÔÓ‰›ÓÔ-μÚÂÙ·ÓÈÎfi ªÔ˘Û›Ô). ÌÔ˘Û›·. ñ √ÈÓÔ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ (°·ÏÏ›·. ΤÓÙÚ· È·Ì·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÎÙÏ.). ∞ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË: ªÂٷ͇ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Î·È Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡. Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi. ÏÈÌ¿ÓÈ·. ‰ÚfiÌÔÈ Ù·¯Â›·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔÈ. Ù· ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ: ñ Ë ÚÔÛˆÈ΋ ÚÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ÓÔ˘ (·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ. ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈο: ñ ∞Ú¯·ÈfiÙËÙ˜. ˙¤ÛÙË ‹ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ˜. ñ Ë Â˘ÎÔÏ›· ÚfiÛ‚·Û˘ (̤۷ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. ñ Ë ‡·ÚÍË ·ÍÈfiÏÔÁˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ (·Ú¯·ÈfiÙËÙ˜. ÙËÓ π·ˆÓ›·. ·) ¶·Ú¿ÁÔÓÙ˜: ñ ΔÔ Îϛ̷ (‹ÈÔ. πÛ·Ó›·. °. . ñ ∏ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ (ÍÂÓԉԯ›·.547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·119 °Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY 119 μ.. ™ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1. ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· ·ÓÒ‰˘ÓÔ ‰ÒÚÔ.). ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜. ÙÔÓ ∫·Ó·‰¿). ™ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1. ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈο ΤÓÙÚ·. Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ¤ıÂÛ·Ó ÛÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1. ñ ¢È¿ÛËÌ· ÌÔ˘Û›· (∞ı‹Ó·. ñ ÙÔ ·›ÛıËÌ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Ë ¯ÒÚ· Â›Û΄˘. ñ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ˙ˆ‹˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Â›Û΄˘. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·: √ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ Ï·ÒÓ. Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÈÔ ·Ó·Ù˘ÁÌ¤ÓˆÓ Ù˘ Ë›ÚÔ˘ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ÏËı˘ÛÌfi. Δ· ÎÔÈÓ¿ ÛËÌ›· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Â›Ó·È fiÙÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì¤ÏË Ù˘ ∂. ñ Ë ‡·ÚÍË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ. ›ÛÙ˜ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ). ñ ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È Ë ·Ô˘Û›· Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ ‹ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ. °ÂÚÌ·Ó›·). Ë °ÂÚÌ·Ó›·. ‚) ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·: ñ ∂Í¿ÓÙÏËÛË ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ (ÓÂÚfi). ÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ ÎÙÏ.Á ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÂÓfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡.∂.∂. ™ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1. Û˘¯Ó¿ ‰Ú·Ì·ÙÈο. ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜: √È ¯ÒÚ˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÚÔ¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜. ¢È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË: √È ÂÈÛΤÙ˜ ÂÓfi˜ ÙfiÔ˘ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ·˘ÙfiÓ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ηÈ. Ì ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. ñ Δ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο. M·ı‹Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ πÛÙÔÚ›·: ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ô˘ ÂÈÛΤÙÂÙ·È. Ë πÛ·Ó›·. Û‡ÓÙÔÌÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Ù·ÍȉÈÔ‡). ∏ ‹ÂÈÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙȘ ÈÔ ÏÔ‡ÛȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË (Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙȘ ∏..∞. ¤¯ÂÈ 500 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ηÙÔ›ÎÔ˘˜. √È Ôϛ٘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ÛÎÈ). ¯·ÌËÏfi ÎfiÌÈÛÙÚÔ. ñ ∏ Ì·ÎÚ·›ˆÓË ÈÛÙÔÚ›· Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ıËÛ·˘ÚÒÓ Û ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ E. ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. ™ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1. Ê˘ÛÈο ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù·.‚ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÈ ÚÔÛʤÚÂÈ Î¿ı ÙfiÔ˜ Ì ‚¿ÛË. ÏÔ›·. ÌÂÁ¿Ï· ÏÈÌ¿ÓÈ·. Ê˘ÛÈΤ˜ ÔÌÔÚÊȤ˜ ÎÙÏ. ªfiÓË Ë ∂.E. ·ÏÏ¿ ÚÔηÏ› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ Î·È ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ªÂÙ·‚ÔÏ‹: √ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ. ƒÒÌË. πÙ·Ï›·. ñ ΔÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·. ·ÏÈÎfi ÔÚÂÈÓfi ÙÔ›Ô. ∂‰Ò ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Î·È ÌÈ· Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ‹ Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ÙfiÛÔ ›Ûˆ ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ ·˘Ù¤˜. ‡ÎÚ·ÙÔ) Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ÔÈÎÈÏ›· ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ Ù‡ˆÓ Ô˘ ÚÔÛÂÏ·ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂˆÓ ÂÈÛΤÙ˜.¶. ÙÔ˘˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó. ÊÈfiÚ‰ ÛÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›·. ñ ΔÔ Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ›Ô Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ (ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ ·ÎÙ¤˜.¿. ñ ∞ÏÏÔ›ˆÛË ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘ Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ-ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¤ÚÁˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ (·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ·. ∫ÏÈÌ·ÙÈο: ñ ÃÒÚ˜ Ì ıÂÚÌfi Îϛ̷ (ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜). ¶·Ú›ÛÈ-§Ô‡‚ÚÔ. ·ıÏËÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜).). ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·. Ë πÙ·Ï›·. ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ·.· (‹ÏÈÔ˜-ı¿Ï·ÛÛ·. ·ÌÂÏÒÓ˜ ÛÙË °·ÏÏ›· Î. ·ÏÏ¿ ÙËÓ ˘ÔÛÎÂÏ›˙Ô˘Ó Î·Ù¿ Ôχ Ë °·ÏÏ›·. ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰··Ó‹ÛÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À μπμ§π√À Δ√À ª∞£∏Δ∏ 1. ñ ÃÒÚ˜ Ì „˘¯Úfi Îϛ̷ (‚fiÚÂȘ).‰ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ì¿ıÔ˘Ó fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙȘ ÈÔ Â˘ÓÔË̤Ó˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘.

ÁÚ‹ÁÔÚÔ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚÔ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi ̤ÛÔ Â›Ó·È ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ.). fiÙ·Ó fiÏ· ÂÚËÌÒÓÔ˘Ó. ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚¿ÏÂÈ Û’ ·˘Ùfi Ì ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ ÛÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi Î·È Ì ÙËÓ ·¿ÏÂÈ„Ë ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ Ù¯ÓËÙÒÓ ÂÌÔ‰›ˆÓ ÛÙËÓ ÂχıÂÚË ÌÂٷΛÓËÛË. ƒ‡·ÓÛË Â‰¿ÊÔ˘˜. 2. ‰ÈfiÙÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À Δ∂Δƒ∞¢π√À ∂ƒ°∞™πø¡ 1. √ ÙÔ̤·˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ (΢ڛˆ˜ Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ·) Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ 28% ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ÂÎÔÌÒÓ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘.4% Ì ÔÙ·ÌfiÏÔÈ·. ∏ Ì›ˆÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ Ú˘ÔÁfiÓˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠ·Ú¯Èο ÁÈ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜. ¤Ó·ÓÙÈ 6% ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ Î·È 8% ÙÔ˘ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ˘. Î·È Ë ÛÙÚÔÊ‹ ÚÔ˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ú˘ÔÁfiÓ· ̤۷ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÈÔ ÊÈÏÈΤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∏ ηٿÚÁËÛË ÙˆÓ ÂÌÔ‰›ˆÓ ÛÙË ÌÂٷΛÓËÛË ·Á·ıÒÓ Î·È ÚÔÛÒˆÓ ¤¯ÂÈ ·˘Í‹ÛÂÈ ÙÔÓ fiÁÎÔ Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜ Û ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ. ·. ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Î. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË. ΔÔ ÈÔ ÂÍÂÏÈÁ̤ÓÔ. ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡. Û‡Á¯ÚÔÓÔ. fiˆ˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÊÔÚÙËÁÔ‡. Ù˘ ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙ˘. Ë Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙˆÓ Ô‰ÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜.∂.. ∂χıÂÚË ·¿ÓÙËÛË. ÙÔ ÏÔ›Ô. ÁÈ· ÌÈ· ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÁÈ· ÌÈ· Û˘ÓÂÎÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ÔÈ ÂÈÎÔÈӈӛ˜ Î·È ÔÈ ¿ÏϘ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ¢È‰·ÎÙÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ªÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ› Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ¤Ó·ÓÙÈ 39% Ô˘ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È Ì ÏÔ›· ÎÔÓÙÈÓÒÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ. Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Û Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi ·fi ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓÛ˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ÂÓÒ ·Ú¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 10 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. øÛÙfiÛÔ. Á. Û˘¯Ó¿ Î·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜. ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ. ÊÔÚÙËÁfi).. ∏ ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ (Ì·˙› Ì ٷ Û¯ÂÙÈο ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜) Â›Ó·È ıÂÌÂÏÈ҉˘ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. fiÔ˘ ÙÔ π. ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ̤۷.∂. ∏ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È ·Á·ı¿ ÁÚ‹ÁÔÚ·. ·¤Ú· Î·È ÓÂÚÔ‡ ·fi Ù· ·Ú·ÁfiÌÂÓ· ·fi‚ÏËÙ· Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜. ‚. Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·fi ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ·. ∂χıÂÚË ·¿ÓÙËÛË. Ë ‰È·Ú΋˜ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ı¤ÙÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ›ÂÛË ÛÙ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ.547_08 KATHIGITI 120 ñ ñ ñ 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·120 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y μ·ÚÈ¿ fi¯ÏËÛË ÛÙ· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. Δ· Û‡Á¯ÚÔÓ· ̤۷ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Â›Ó·È ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ (π.ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÈ‚·ÙÒÓ. ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î. ÕÏÏ·Í ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ.∂. ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Î·È ÊÙËÓ¿ Â›Ó·È ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ∂.∂. Î·È Ù· ·Á·ı¿ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È Ù·¯‡Ù·Ù· ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÙÔÓ ÂÏ¿ÙË. ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÌÂٷʤÚÂÈ ÙÔ 73% ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ. ÙÔ˘ ÕÌÛÙÂÚÓÙ·Ì Î·È Ù˘ ª·‰Ú›Ù˘.. ÂÓÒ Ë ∂. ª ∞ £ ∏ ª ∞ 47 √È ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Î·Ï‹˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÌÂٷ͇ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ‹ ÂıÓÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ. ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤¯ÂÈ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. ̤ۈ Ô‰ÈÎÒÓ ·ÍfiÓˆÓ. Èڛ˜ Ó· Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏ‹. √ ÙÔ̤·˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ·Ú¿ÁÂÈ ÙÔ 10% ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘. μÂÏÙ›ˆÛ ٷ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. Δ· ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ-Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚȷ΋ Û˘ÌÊfiÚËÛË. 3. ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜. ȉȷ›ÙÂÚ· ̤ۈ ÙˆÓ Ô‰ÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ. η٤ÛÙÚ„ ԢÛÈ·ÛÙÈο ÙȘ ·ÎÙ¤˜. Ì ÈÔ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙ· ÂΛӷ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. ∏ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ μÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ª·ıËÙ‹. ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ÂÍÂÏ›¯ıËΠÛÂ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ̤ÛÔ Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ ‚·ıÌfi Î·È ˆ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi ̤ÛÔ. ΔÔ 44% fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Á·ıÒÓ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∂. ∫·ıÒ˜ ·˘Ù¿ Û˘Ó·ÚıÚÒÓÔÓÙ·È. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË.Ã.¶. ÕÏÏ·Í ‰Ú·Ì·ÙÈο ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.Ã. Ì ÙËÓ ¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‰›ÎÙ˘· ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ-Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Á›ÓÂÙ·È Ë ‰È·Î›ÓËÛË ·ÙfiÌˆÓ Î·È ·Á·ıÒÓ ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ ‹ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ÔÏfiÎÏËÚÔ˘. ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ÎÚ›ÛÈÌˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ (ÂÌfiÚÈÔ. À¿Ú¯Ô˘Ó Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ¤ÍÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∏ ·ÓÈÛÔÚÚÔ›· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û fi. ∂È‚¿Ú˘ÓÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÂÈÛÎÂÙÒÓ (˘¤Ú‚·ÛË Ù˘ ʤÚÔ˘Û·˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ). 2. ∏ ΢ÎÏÔÊÔÚȷ΋ Û˘ÌÊfiÚËÛË ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÂÚԉȷ‰ÚfiÌÔ˘˜ ·˘Í¿ÓÂÈ Î·Ù¿ 6% ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Î·˘Û›ÌˆÓ ÛÙËÓ ∂. fiˆ˜ ÌÂÙÚÈ¤Ù·È Ì ÙÔ ∞. Δ· ·ÓÔȯٿ Û‡ÓÔÚ· Î·È Ù· ¯·ÌËÏ¿ ÎfiÌÈÛÙÚ· ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ÚˆÙÔÊ·Ó›˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÌÂٷΛÓËÛ˘.¿.∂.¿. ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ. 10% Ì ÙÔÓ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ Î·È 3. Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. ∞fi Ù· ÈÔ .

™‹ÌÂÚ·. ·ÏÂÔ‡‰Â˜ Î. ñ ∂ȉ›ӈÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ (·Ú·ÁˆÁ‹ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη).Ã. ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ÂȉÂÈÓÒÓÔ˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ̤۷ ÛÙȘ fiÏÂȘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfiÌÔ˘˜. ˆÛÙfiÛÔ ÚÔηÏÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Âȉ›ӈÛË Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜. ΔÔ È‰ÈˆÙÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ∞Ó Î·È ¿ÚÁËÛ ӷ ·Ó·Ù˘¯ı› ˆ˜ ̤ÛÔ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·Ó˘·ÚÍ›·˜ Ô‰ÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÂÚ›Á˘ÚÔ. ∏ °ÂÚÌ·Ó›·. ¿Ú¯ÈÛ ¿ÏÈ Ë ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· ÙÔ˘. ·Ú¯›˙ÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ Ó· Ù· οÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÏ΢ÛÙÈο. ‰ÈfiÙÈ ·Ú¿ÁÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ fiÁÎÔ ·ÂÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ (ÂÙ¿ÂÈ ÛÙÔ fiÚÈÔ Ù˘ ÙÚÔfiÛÊ·ÈÚ·˜) Î·È ··ÈÙ› ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ. ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ·Ó¿Ù˘ÍË Û fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ∏ Â› ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. Ì ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰¿ ÙÔ˘. ΔÔ ÊÔÚÙËÁfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi ̤ÛÔ ÛÙË ÛÙÂÚÈ¿. √ÚÈṲ̂ӷ ÂÈÚ·Ì·ÙÈο ÙÚ¤Ó· ÛÙË °·ÏÏ›· Î·È ÙË °ÂÚÌ·Ó›· ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó Ù·¯‡ÙËÙ˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· 500 ¯ÏÌ. Ô ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ·Ó¿Ù˘ÍË ‹ ÙËÓ ›‰È· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi ¤ÚÁÔ. ÂÓÒ ÚÔηÏÔ‡Ó ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Û˘¯Ó¿ ı·Ó·ÙËÊfiÚ·. Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. ·ÊÔ‡ ÂÎÙfi˜ ·fi ÈηÓÔÔÈËÙÈΤ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î·È ¿ÏϘ ·Ó¤ÛÂȘ. ÂÈÛ΢‹˜ ÌÂÙ¿ ·fi ·Ù˘¯‹Ì·Ù·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √È ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔÈ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ ıËÏ·ÛÙÈÎÒÓ Ù˘ ¿ÁÚÈ·˜ ·Ó›‰·˜. ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi Î·È ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌˆÓ ·‡ÍËÛ ¿Ú· Ôχ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÚÔ˚fiÓÙ· fi¯È ÌfiÓÔ Û ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ‹ ̤۷ ÛÙ· fiÚÈ· ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜. Î·È ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfiÙÂÚÔ˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÂÂȉ‹ Ú˘·›ÓÂÈ ¿Ú· Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ·Ó·ÏÔÁÈο ·ÚÈıÌfi ÊÔÚÙËÁÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ¿Óˆ ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·. ÌÔÏÔÓfiÙÈ Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ Ì˯·ÓÔΛÓËÙÔ Ì¤ÛÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜. °È· ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·Ù·Û΢¿ÛÙËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‰ÂηÂٛ˜ Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‰›ÎÙ˘· ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfïÓ. ÂÓÒ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÔÏϤ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ô˘ÏÈ¿. ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÌÈ· ¤ÎÚËÍË ÛÙȘ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜. ÂÓÒ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· „¢‰·›ÛıËÛË ÂÏ¢ıÂÚ›·˜. Â˙fi‰ÚÔ̈Ó. ÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ˘ÎÓ¿ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈο ‰›ÎÙ˘· Î·È ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ fiÁÎÔ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÂÈ‚·ÙÒÓ.547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·121 °Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY 121 ηÈÓÔ‡ÚÈ· Â›Ó·È ÙÔ «∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜» ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ΔÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·. ñ ∫˘ÎÏÔÊÔÚȷ΋ Û˘ÌÊfiÚËÛË (ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û ·ÒÏÂÈ· ÂÚÁ·ÙÔˆÚÒÓ Î·È Û ·‡ÍËÛË Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘). ÂÓÒ Ë ∂Ï‚ÂÙ›· ¤¯ÂÈ ıÂÛ›ÛÂÈ ‚·Ú‡ ÊfiÚÔ ÁÈ· ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ·fi ÙÔ ¤‰·Êfi˜ Ù˘. ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙË Ú‡·ÓÛË ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ.¿. Δ· ÊÔÚÙËÁ¿. Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È Ë πÙ·Ï›·. Δ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÊÔÚÙËÁÔ‡ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈο ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Û ÌÈÎÚ‹ ·fiÛÙ·ÛË. °È· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¯ÒÚ˜ (Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰·) ¤¯Ô˘Ó ηıÈÂÚÒÛÂÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·Ù¿ Ù· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ. ·ÏÏ¿ Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ¿ÚÎÈÓÁÎ). ÂÓÒ ÌÂÙ¿ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1980 ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÔÏÔ¤Ó· ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ π. ∏ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·ÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÛÙ· ÙÚ¤Ó·. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÂÚ›Ô˘ 300. ·Û‚Ô›. ªÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ο̄Ë. fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘ (ÎfiÛÙÔ˜ ·ÁÔÚ¿˜. ·ÊÔ‡ ·Ú¿ÁÂÈ ÙÔÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ fiÁÎÔ ·ÂÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ ·Ó¿ ÂÈ‚¿ÙË Î·È ·Ó¿ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ. ∞ÚÈıÌËÙÈο Â›Ó·È ‚¤‚·È· Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚ· Ù· ·ÂÚÔÏ¿Ó· ·fi Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ñ ¶·ÚÂÌfi‰ÈÛË Ù˘ ΛÓËÛ˘ ÙˆÓ Â˙ÒÓ (·ÚοÚÈÛÌ· Û ÁˆÓ›Â˜. ΔÔ ÏÔ›Ô Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÛÔ Ì ÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛ ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ·. Ì ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔÔÚÈÛÌÒÓ. ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Î·È ‰È·ÚÎÒ˜ ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ ·ÚÈıÌfi ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: ñ ƒ‡·ÓÛË Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ (¯ËÌÈ΋ Ú‡·ÓÛË Ì ÔÍ›‰È· ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘). ΔÔ ÈÔ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓÔ Ì¤ÛÔ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ ÙÔ È‰ÈˆÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ñ ∫·Ù¿ÏË„Ë ÂχıÂÚˆÓ ¯ÒÚˆÓ. ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ Rolling Highway (Ù· ÊÔÚÙËÁ¿ ÊÔÚÙÒÓÔÓÙ·È Û ÙÚ¤Ó· ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· ·fi ÙËÓ πÙ·Ï›· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¤ÍÔ‰fi ÙÔ˘˜ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·). ñ ÃÂÈÚÔÙ¤Ú¢ÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Î·È ÂÍ·Ó·ÁηÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ó· ʇÁÔ˘Ó ÚÔ˜ Ù· ÚÔ¿ÛÙÈ· (Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜) Î. Ì ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘ÙfiÓ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ¯·ÌËÏÔ‡ ÎÔÌ›ÛÙÚÔ˘.Ã. ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈο. ™Â ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜. ÛηÓÙ˙fi¯ÔÈÚÔÈ.000 ηÈÓÔ‡ÚÈ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ȉȈÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘. Ô˘ ·ÔÛÔ‡Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ‰·ÊÒÓ ·fi ÙË ÁˆÚÁ›· ‹ ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó Î·ÙÔÈÎË̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜./ÒÚ·. ·ÁÔÚ¿˜ η˘Û›ÌˆÓ. ÛÙËÓ Ô˘Û›· ηٷ‰˘Ó·ÛÙ‡ÂÈ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. Ô ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˜ ÂÎÙÂÏ› ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ 2% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ¶¤Ú· ·fi ·˘Ù¿ Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. ΔÔ ÙÚ¤ÓÔ. Ë °·ÏÏ›·. ηٿÏË„Ë ÏˆÚ›‰ˆÓ ÁÈ· ·Ó·‹ÚÔ˘˜ Î·È Ù˘ÊÏÔ‡˜). ∏ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ Á›ÓÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ (·ÊÔ‡ ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ¤·„ È· Ó· Â›Ó·È ÊıËÓfi) Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ Ì ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘. fiˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰·. ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ‰Ú·Ì·ÙÈο ÙÔ ÙÔ›Ô Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹. ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ Ô ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˜ Â›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ˜. ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ Â›Ó·È Ì·ÎÚ¿Ó ÙÔ ÈÔ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ̤ÛÔ ÌÂٷΛÓËÛ˘. ·ÏÏ¿ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÙȘ ·Ú·ı·Ï¿Û- . øÛÙfiÛÔ. Û·ÏÔÈ. ÌÂÙ¿ ÙÔ 1920 ÁÓÒÚÈÛ ÁÚ‹ÁÔÚË ·Ó¿Ù˘ÍË. √ÚÈṲ̂ӷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ π. ÙÂÏÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜.¿. ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ. ΔÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ÁÓÒÚÈÛ ÁÚ‹ÁÔÚË ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ¯·ÌËÏÒÓ ÙÈÌÒÓ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÙÚÂÏ·˚΋ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ 1973.

789 44. ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· Î·È ÙË °ÂÚÌ·Ó›·.000 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfïÓ. ·È‰Â›· ÁÈ· 13 ¯ÚfiÓÈ· Î·È (Û ÂÚ›ÙˆÛË ÂÈÙ˘¯›·˜ ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ) ÁÈ· fiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ‰È·ÚÎÔ‡Ó ÔÈ ·ÓÂÈÛÙËÌȷΤ˜ ÛÔ˘‰¤˜. ΔÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Â›Ó·È ‚¤‚·È· Ì·ÎÚ¿Ó ÙÔ Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓÔ Ì¤ÛÔ. ™ÙËÓ 3Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ·fi ¤Ó· Ó·˘ÙÈÎfi ·Ù‡¯ËÌ· Ì ÂÙÚÂÏ·ÈÔÊfiÚÔ ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ: Ú‡·ÓÛË ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ Î·È Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜. ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛȘ ¯ÒÚ˜ Î·È fiÏÂȘ.∂. ∞Ì‚¤ÚÛ·. ∫›ÂÏÔ. ∏ √ÏÏ·Ó‰›· ηχÙÂÈ Î·Ù¿ 80% ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ. ÔÈ Ô‰ÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì·ÎÚ¿Ó ÚÒÙ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ¿ÏÏ· ̤۷ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ (ÏÔ›Ô.200 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÛȉËÚÔ‰ÚfïÓ. Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ∞. μ·Ï¤ÓıÈ·. ÙÚ¤ÓÔ. ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÁÈ· ·Ûı¤ÓÂÈ· Î·È Û‡ÓÙ·ÍË. ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ. Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜.547_08 KATHIGITI 122 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·122 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y ÛȘ ¯ÒÚ˜ Î·È ÂΛӘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Â·ÚΤ˜ ‰›ÎÙ˘Ô ψÙÒÓ ÔÙ·ÌÒÓ Î·È Î·Ó·ÏÈÒÓ.· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÎÙÔÁÚ·ÌÌ‹ Î·È ı· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÏÈÌ¿ÓÈ·. ∫·ıÒ˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ π. ∂ÏÛ›ÓÎÈ.381 51. ∞ÏÁÎÂÛ›Ú·˜. Î·È ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜.‚ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ. ƒfiÙÂÚÓÙ·Ì. ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜.725 §ÔÓ‰›ÓÔ (°Î¿ÙÁÔ˘ÈÎ) ªfiÓ·¯Ô ƒÒÌË (ºÈÔ˘ÌÈÙÛ›ÓÔ) ¶·Ú›ÛÈ (√Úχ) μ·ÚÎÂÏÒÓË 32. Ÿˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ÂÈ Î·È Û ¿ÏÏÔ Ì¿ıËÌ·. ªÂÙ·‚ÔÏ‹: ∏ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·ÏÏ·Á‹ Ô˘ ¤ÁÈÓ Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ Ì˯·Ó‹˜ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ η‡Û˘ Î·È ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ·ÏÏ¿ ÙÔ ·‰‡Ó·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. Ì fiÔȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ¤¯ÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÚÔÙ›ÌËÛË. ηӿÏÈ·) Î·È 26. 59. Δ· ÏÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË. °¤ÓÔ‚·. . ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ™ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1.600 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÂÙÚÂÏ·È·ÁˆÁÒÓ. ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜: ∏ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ Î·È ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜ Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ÏÔ›Ô.∂. ÁÈ· Ó· ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ̤ۈ ·˘ÙÔ‡. ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÛıÂÓÂÈÒÓ ·fi Ù· ÙÔÍÈο ˘ÏÈο ÙÔ˘ ·ÚÁÔ‡ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÎÙÏ.850 ™ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 2. ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ∂. Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·ÏÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ. Ô˘ Â͢ËÚÂÙ› ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ÚÔ˜ ÙÔ ·Ú¯È¤Ï·ÁÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘.448 27. ∏ Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ Î·È ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ „·Ú¿‰ˆÓ. ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ Â›Ó·È (ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ): ‰ÚfiÌÔÈ ÁÈ· ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. μ·ÚÎÂÏÒÓË. ÿ‚ÚË. ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜.100 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ˘‰¿ÙÈÓˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ (ÔÙ¿ÌÈ·. ÙË μfiÚÂÈ· £¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙË μ·ÏÙÈ΋. ¢È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË: ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ̤۷. Ë √ÏÏ·Ó‰›·.693 28. ÙÚ¤ÓÔ). ÙȘ ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ ÎÙÏ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ 4Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. √ ¶ÂÈÚ·È¿˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÏÈÌ¿ÓÈ ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ.000 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÛȉËÚÔ‰ÚfïÓ. ∏ °·ÏÏ›·. ∏ ·ÏÏ·Á‹ ·˘Ù‹ ÂËÚ¤·Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∞ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË: ∞Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ). Ô˘ ¯ÂÈÚÔÙÂÚ‡ÂÈ ÙËÓ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹. Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘.Ã. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì ÏÔ›Ô Â›Ó·È ¯·ÌËÏfi. ÙȘ ÂÈÎÔÈӈӛ˜. Ë ¶Ôψӛ· Î·È Ë πÙ·Ï›· Â›Ó·È ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰›ÎÙ˘Ô Î·Ó·ÏÈÒÓ Î·È ψÙÒÓ ÔÙ·ÌÒÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. Ë ºÈÓÏ·Ó‰›·..017 24. ηıÒ˜ ÙÔ ƒfiÙÂÚÓÙ·Ì Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Â͢ËÚÂÙ› ÙÔ μ¤ÏÁÈÔ. 197. ·fi ¿Ô„Ë ÂÎÔÌ‹˜ ·ÂÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘. ∏ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 2. Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ·ÂÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘. ∂›Ó·È fï˜ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÈ‚·ÙÈÎfi ÏÈÌ¿ÓÈ. Δ· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ÏÈÌ¿ÓÈ· Ô˘ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ¶ÂÈÚ·È¿˜-EÏÛ›ÓÎÈ Â›Ó·È: ¶ÂÈÚ·È¿˜. Ë °ÂÚÌ·Ó›·.000 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·ÛÊ·ÏÙÔÛÙÚˆÌ¤ÓˆÓ ‰ÚfïÓ.782 27. ™ÙËÓ ∂. ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ‰ËÏ·‰‹ Û Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÁÈ· ÙËÓ Âȉ›ӈÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘.∂. ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·È Ë ÂÎÔÌ‹ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη.077 41. ·ÊÔ‡ Ô‡Ù ÂÓ‰Ô¯ÒÚ· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô‡Ù ÌÂÁ¿ÏË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ¤¯ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·.Ã. 37. ∂›Ó·È Ú·ÎÙÈο ·‰‡Ó·ÙË Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ ¯ˆÚ›˜ Â·ÚΛ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î·È Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜.684 53.· Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ̤۷ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ (π.000. ∂ÎÙfi˜ ·fi ·˘Ùfi fï˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ÛËÌ·ÓÙÈο ÏÈÌ¿ÓÈ·. ª·ÛÛ·Ï›·. ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ. ÙÔ μ¤ÏÁÈÔ. ÙˆÓ 27 ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÂÚ›Ô˘ 5. ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÌÂٷ͇ ¢Ô‡Ó·‚Ë-ª¿ÈÓ Î·È ƒ‹ÓÔ˘. ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. Δ· ‰¤Î· ÎÔÚ˘Ê·›· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Û ·ÚÈıÌfi ÂÈ‚·ÙÒÓ Â›Ó·È (¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÈ‚¿Ù˜ ηٿ ÙÔ 2005): §ÔÓ‰›ÓÔ (ÛıÚÔÔ˘) ¶·Ú›ÛÈ (™·ÚÏ ¡Ù °ÎÔÏ) ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË ÕÌÛÙÂÚÓÙ·Ì (™›ÔÏ) ª·‰Ú›ÙË (ª·Ú¿¯·˜) 67. §ÔÓ‰›ÓÔ. ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ÙÔÓ ÛÙÚ·Ùfi Î·È ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ÊÔÚÙËÁfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ÒÛÙ ӷ Â͢ËÚÂÙÂ›Ù·È Ë Ó·˘ÛÈÏÔ˝· ·fi ÙË ª·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ· ̤¯ÚÈ ÙË £¿Ï·ÛÛ· Ù˘ ª¿Á¯Ë˜.¶. 100.

·-™. ÙË Ú‡·ÓÛË Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜. ÚÔηÏÒÓÙ·˜ Û˘¯Ó¿ ÊÔ‚ÂÚ¿ ·Ù˘¯‹Ì·Ù· (ª·ÏÈ·Îfi˜. ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ÚfiˆÚ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ). ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À Δ∂Δƒ∞¢π√À ∂ƒ°∞™πø¡ 1. Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÙÔ˘˜. ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ. Ë ··ÁfiÚ¢ÛË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ì ¤Ó·Ó ÌfiÓÔ ÂÈ‚¿ÙË. ÂÓ·¤ÚȘ Î·È ı·Ï¿ÛÛȘ.∂. ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔÍÈÎÒÓ ·ÂÚ›ˆÓ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó Ó¢ÌÔÓÈΤ˜ Î·È ¿ÏϘ ·Ûı¤ÓÂȘ. ÙÔ ÏˆÊÔÚ›Ô. ∞‡ÍËÛË ÙˆÓ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÁÂıÒÓ. ÔÈ Ù·Èӛ˜ «√ÚÈ¿Ó ∂ÍÚ¤˜» Î·È «ΔÈÙ·ÓÈÎfi˜».Ã. Ë Î·ıȤڈÛË Î·ıËÌÂÚÈÓÔ‡ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·ÎÙ›Ó·˜. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À μπμ§π√À Δ√À ª∞£∏Δ∏ 1. ÙÔ ÌÔÙÔÔ‰‹Ï·ÙÔ ¯·ÌËÏÔ‡ ΢‚ÈÛÌÔ‡. ‰-§. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ̤۷ Û ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ·fi ·ÁÚÔÙÈ΋ ¯ÒÚ· Û ¯ÒÚ· ˘ËÚÂÛÈÒÓ. Δ¤ÌË). Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ¤Ó· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ··Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. Á-§. ÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ù˘ ÌÂٷΛÓËÛ˘ (‰ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÂȘ ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ. ·ÏÏ¿ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ı¤ÏÂÈ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ‰Ú·ÛÙÈο ÙÔÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹.swissworld. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘. Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi˜. ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. πÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ http://reports. ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·˜ ˘¤ÚÌÂÙÚ· ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. 2.547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·123 °Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY 123 ª·ı‹Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ πÛÙÔÚ›·: ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ‰-ÙÚ¤ÓÔ. ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë.∞. ÙÂÏÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÎÙÏ.org/en/switzerland/ ª ∞ £ ∏ ª ∞ 48 √ ÙÚÈÙÔÁÂÓ‹˜ ÙÔ̤·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¢È‰·ÎÙÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜: ªÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ› Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÙÔ̤· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ: Ë ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂٷΛÓËÛË Ì ٷ ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ Úˆ› Î·È ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. Ë ÚfiÛ‚·ÛË Û ÛËÌ›· Ô˘ ‰Â ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ¿ÏÏ· ̤۷ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜.tutor2u. ÙÔ ÌÂÙÚfi. ·. ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Î·È Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜. ˘ÂÚ¯Ú¤ˆÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ∏ ÂÚÌËÓ›· Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ·Ï‹: Ë ∂. AÈÛıËÙÈ΋ AÁˆÁ‹: ∞˘ÙÔΛÓËÙ·-¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘. ª¿ÏÈÛÙ·. ∏ ¢ÎÔÏ›· ÛÙË ÌÂٷΛÓËÛË. ΔÔ §È¯ÙÂÓÛÙ¿ÈÓ. Ë ·›ÛıËÛË ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜.europa.net/newsmanager/ http://ec. ÔÈ ÂÈÎÔÈӈӛ˜. ∏ ∂ÏÏ¿‰·. ηٷÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ Û˘¯Ó¿ Ì ÙÔ ‚·Ú‡ ÊÔÚÙ›Ô ÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. 2.¶. Î·È Ì ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. Ë Î·ıȤڈÛË ˙ÒÓ˘ ¯ˆÚ›˜ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Î. Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: √È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙ· ̤۷ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜. ·ÚÂÌfi‰ÈÛË Ù˘ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÛÙËÓ fiÏË. ™‹ÌÂÚ· ÙË ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ¤Ó·Ó ˘ÂÚ‰ÈÔÁΈ̤ÓÔ ÙÚÈÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤·. ‰Èfi‰ˆÓ. ÕÏÏ· ̤۷ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Â›Ó·È ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ. ª¤ÙÚ· ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ΛÓËÛ˘ ÙˆÓ π. ·-ÏÔ›Ô. ‚-§. ‚. ™ÙȘ ¯ÂÚÛ·›Â˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Ë ÂͤÏÈÍË ‹Ù·Ó Ú·Á‰·›· ηٿ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‰ÂηÂٛ˜ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Û ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ΢ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ ÊÔÚÙËÁÔ‡ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ (Óٷϛη) ÛÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ-·Á·ıÒÓ. ÙÔ ÙÚ·Ì. º˘ÛÈ΋: ∏ Ì˯·Ó‹ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ η‡Û˘. Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‡Ô ÙÔÌ›˜ Ó· Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÔÓÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜. ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓȷ΋ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚÈ΋ ‡ÏË .eea. ‰ÈfiÙÈ ‰Â ‰›ÓÂÈ ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜. ·. ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ (fiÙ·Ó ·ÏÈÒÛÔ˘Ó). Ë Î·ıȤڈÛË ‰ÈÔ‰›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Û ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘.eu/dgs/energyÌtransport/figures/s http://www. Ì ÙËÓ ÎÔÌ‚È΋ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ Ù˘ ı¤ÛË. Ë Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi. ÁÈ· Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙË ¯ÒÚ· ·˘Ù‹ ·fi ÌÈÎÚ¤˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛȘ ¯ÒÚ˜. À¿Ú¯ÂÈ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÛÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜-Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜. ‚-·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ÙÔ ÏÔ›Ô).europa. Á. ∞˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ∫. Á-·ÂÚÔÏ¿ÓÔ. Ô ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi˜ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˜. ◊Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙË. ÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ˘. √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÙÔ̤· Â›Ó·È ÔÈ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. √È ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È ¯ÂÚÛ·›Â˜. Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎÔÌ›ÛÙÚÔ˘ ÛÙ· ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. ¿ÚΈÓ. ΔË Û¯ÂÙÈ΋. ˯ÔÚ‡·ÓÛË. Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ‚ÂÓ˙›Ó˘. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔηÏ› ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ: ·Ù˘¯‹Ì·Ù· (ı¿Ó·ÙÔÈ. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ÊÔÚÙËÁ¿ ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó ÙË ¯ÒÚ· ·’ ¿ÎÚË Û’ ¿ÎÚË «ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜» ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ÚÔ˚fiÓÙ·. ·Ó·Ëڛ˜.¿. Â˙fi‰ÚÔ̈Ó. fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë M¿ÏÙ·. ‚. ηٿÏË„Ë ‰ÚfïÓ.eu/ http://www. ÙÔ ÙÚfiÏÂ˚.

∏ ηٷÛ΢‹ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ «∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜» ¤‰ˆÛ ÌÂÁ¿ÏË ÒıËÛË ÛÙȘ ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. fiÔ˘ Ù· ÌÔÙÈÏÈ·Ú›ÛÌ·Ù· Â›Ó·È ϤÔÓ Ô Î·ÓfiÓ·˜. Â͢ËÚÂÙÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È fiϘ ÙȘ ÂÍfi‰Ô˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÚÔ˜ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ μ·ÏηÓÈ΋˜ ÃÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘. ÙËÓ ∫Ú‹ÙË Î·È ¿ÏÏ· Ôχ ÁÓˆÛÙ¿ ÓËÛÈ¿. °‡Úˆ ·fi . Ì ӷ˘·Ú¯›‰Â˜ ÙË ™·ÓÙÔÚ›ÓË. Ë Û¯Â‰È·˙fiÌÂÓË Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ πfiÓÈ·˜ √‰Ô‡ Î·È ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfiÌÔ˘ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ı· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfiÌˆÓ Ù·¯Â›·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 20% ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ. ÙÔ ÔÚÂÈÓfi ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ȉȈÙÈÎÒÓ ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ¤¯ÂÈ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Û¯ÂÙÈο ¯·ÌËϤ˜ ÙȘ ÙÈ̤˜. ÂÓÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ·˜ Ì ÙË Û˘ÓÔÚȷ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ Œ‚ÚÔ˘.∂. ÙËÓ 1Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ fiÏÔÈ ÔÈ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔÈ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔÈ ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ô˘ ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÚÔ˜ ÙËÓ πÛ·Ó›·. ‚·ÚÈ¿ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ Î·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜. ηıÒ˜ ÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi Ú‡̷ ·˘Í¿ÓÂÙ·È. fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ∂ÏÏ¿‰·. Ù· ΢ڛ·Ú¯· ÎÔÈÓˆÓÈο ÚfiÙ˘·. Δ· ÂÏÏËÓÈο ÓËÛÈ¿ Â›Ó·È Ô ‚·ÛÈÎfi˜ fiÏÔ˜ ¤Ï͢ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ (΢ڛˆ˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ Î·È μÚÂÙ·ÓÔ‡˜). ÂÓÒ ¤Ó· ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ ÙÌ‹Ì·. ∏ ۯ‰fiÓ ÔÏÔÛ¯ÂÚ‹˜ ·Ô˘Û›· ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÙÔ Î·Ù’ ÂÍÔ¯‹Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ̤ÛÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. ·ÊÔ‡ ۯ‰fiÓ fiÏ· Ù· ̤ÏË ÌÈ·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó· ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ. √È ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÎÈ ·˘Ù¤˜ ·Ó¿Ù˘ÍË. √ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÂÓÙÂÏÒ˜ ÂÚÈıˆÚÈ·Îfi ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi ̤ÛÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· ·›˙Ô˘Ó ¤Ó·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂٷ͇ Ù˘ ÓËÛȈÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ËÂÈÚˆÙÈ΋˜ ¯ÒÚ·˜. ∏ Ù·¯‡Ù·ÙË ‰È›ۉ˘ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘. ∏ ΢ÚÈ·Ú¯›· ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ Â›¯Â ηıÔÚÈÛÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË Î·È ÛÙÔÓ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ. ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Î·È ¤¯Ô˘Ó ··ÍÈÒÛÂÈ Ù· ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ‰È¿ÛËÌÔ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜. Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È ˘¤ÚÔÁÎË ÎÙÏ. ∏ ∂ÁÓ·Ù›· √‰fi˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ‚·ÛÈÎfi ‚fiÚÂÈÔ Ô‰ÈÎfi ¿ÍÔÓ·.∂.547_08 KATHIGITI 124 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·124 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ’ ° Y M N A ™ I O Y ÌÂٷ͇ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ Î·È ¢‡Û˘. Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ÙË ¯ÒÚ· ·fi Ù· ‰˘ÙÈο ÚÔ˜ Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο. ı· ‹Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. Ë Ù·¯Â›· ‰È›ۉ˘ÛË ÙˆÓ Â˘Ú˘˙ˆÓÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ‚¿˙Ô˘Ó È· ÙË ¯ÒÚ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂. ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. Ô˘ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi.¶. ÂÓÒ Ó¤· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË Î·È Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∏ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfiÌÔ˘ ¶¿ÙÚ·˜-∞ı‹Ó·˜£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢-∂˘˙ÒÓˆÓ. ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÔ‡ ·fi ÙȘ ÙËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜ (ÛÙ·ıÂÚfi. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‡ÓÔÈ·.Ã. ·ÊÔ‡ ·Ú¤¯ÂÈ ÙÔ 12% ÙÔ˘ ∞. Ë ∫˘ÏÏ‹ÓË Î·È Ë ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ·ÎÙÔÏÔ˚ο Ì ٷ πfiÓÈ· ¡ËÛÈ¿. ÚÔηÏÔ‡Ó ÈÔ ı·Ó·ÙËÊfiÚ· ·Ù˘¯‹Ì·Ù· ·fi Ù· Û˘Ó‹ıË ÂÈ‚·ÙÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó Ôχ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ·. ·Ú·ÏËÁÈÎÔ‡˜. Δ· ηٷÌÂÙÚË̤ӷ ÏÈÌ¿ÓÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 520. Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹˜ Ù˘. ‰È·‰›ÎÙ˘Ô) Â›Ó·È ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ÂΛӢ Ô˘ ˘‹Ú¯Â ÚÈÓ ·fi ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·.Ã. ∏ Ù¿ÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Â›Ó·È ÚÔ˜ Ù· Ô¯‹Ì·Ù· Ô‰‹ÁËÛ˘ ÂÎÙfi˜ ‰ÚfiÌÔ˘ (off road). ÂÓÒ Ë ¶¿ÙÚ·. ΔÔ ÏÔ›Ô Â›Ó·È ¤Ó· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ̤ÛÔ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÌÔÚÈ΋ Ó·˘ÙÈÏ›· ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ªfiÓÔ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ·ÊÔ‡ ·ÎfiÌË Î·È ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÙˆÓ 300-500 ̤ÙÚˆÓ ÙȘ οÓÔ˘Ó Ì ÙÔ π. Ë Û¯ÂÙÈο ·ÚÁ‹ ‰È›ۉ˘ÛË ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ηÈ. ¤¯ÂÈ Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ ÌÂÙÚfi (ÌÂÙÚfi fï˜ ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ Ë ∞ı‹Ó·). √È ŒÏÏËÓ˜ Â›Ó·È Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÚÔÛÎÔÏÏË̤ÓÔÈ ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘˜. ‰ËÏ·‰‹ ÚÔ˜ Ù· ÌÂÁ¿Ï˘ ÈÔ‰‡Ó·Ì˘ Ù˙È. Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ Î·È Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ªÂÛÔÁ›Ԣ. fiˆ˜ Î·È Ë ∞ÙÙÈ΋ √‰fi˜. Δ· ÂÈ‚·ÙÈο ÏÔ›· (·ÎÙÔÏÔ˝·) Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ÙË ƒ·Ê‹Ó· Ì ٷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó ÓËÔÏÔÁËı› Ù·¯‡Ù·Ù· ÏÔ›·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.Ã. μ·ÛÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋˜ (·ÏÏ¿ Î·È Û˘Ì‚ÔÏÈ΋˜) ÛËÌ·Û›·˜ ¤ÚÁÔ ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ·˘Ù‹ ÌÂٷ͇ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ Î·È ¢‡Û˘ ·ÔÙÂÏ› Ë ∂ÁÓ·Ù›· √‰fi˜. Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ∂ÁÓ·Ù›·˜. ÙÂÏÂ˘Ù·›·. ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ¿ÓÂÛË ÔÈ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÚÔ˜ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ μ·ÏηÓÈ΋˜. ÙȘ Ô‰ÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ΛÓËÛË. ∞Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· ›¯Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘. Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋˜ ÛÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ηٷ‰›Î·Û·Ó ÙÔÓ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ ÛÙÔ Ù·ÂÈÓfi 2% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘. Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙȘ ÈÔ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ Û ·‰È·ÓfiËÙÔ˘˜ ÁÈ· ¿ÏϘ ÂÔ¯¤˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Â›Ó·È ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ÂÍfi‰ˆÓ. √È ÙËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜ ÁÓÒÚÈÛ·Ó Â›Û˘ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·. ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ. ηıÒ˜ ̤۷ ·fi ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ‰›ÎÙ˘Ô Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È Ì ٷ¯‡ÙËÙ·. ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ÎÈÓËÙfi. Ë ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ·¤Ú· Â›Ó·È ÊÔ‚ÂÚ‹ (Ú·Á‰·›· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ¿ÛıÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ·ÏÏÂÚÁÈÒÓ). ÙË ƒfi‰Ô. ™ÙȘ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜ ΢Úȷگ› ÙÔ π. ΔÌ‹Ì· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ô‰ÈÎÒÓ ·ÍfiÓˆÓ Â›Ó·È ‚¤‚·È· Î·È Ë Á¤Ê˘Ú· «Ã·Ú›Ï·Ô˜ ΔÚÈÎÔ‡˘». Ë ¤ÓÙÔÓË ‰È·Ê‹ÌÈÛË ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Û ϿÙÚÂȘ ÙÔ˘ π. Ì ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ‰ÂηÂÙÈÒÓ. ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛË Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ∞ı‹Ó·˜-£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·ÍÈÔÚÂÒ˜ ·fi ¿Ô„Ë Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÔÈ Û˘ÚÌÔ› ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô (∞ı‹Ó·-£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË). ΔÔ ÛÙÚ‚Ïfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·Ó¿Ù˘Í˘. Î·È ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. Ù· ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Û˘ÓÂ¿ÁÔÓÙ·È ÓÂÎÚÔ‡˜. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ÙÚ·ÁÈÎfi ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ fiψÓ. ÙË ª‡ÎÔÓÔ. Ù· ÔÔ›· ηٷӷÏÒÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ η˘Û›ÌÔ˘. √ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ë ‚·ÚÈ¿ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ì·˜. °È· ÌÈ· ηْ ÂÍÔ¯‹Ó Ó·˘ÙÈ΋ ¯ÒÚ·. ΔÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ «∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜» Â͢ËÚÂÙ› 16 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Î·È ·ÔÙÂÏ› Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙË ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ‡ÏË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘.

οÙÈ Ô˘ Â›Ó·È ·ÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi Î·È ÁÈ· ÙÔ ÚÔÊ›Ï ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ Ô˘ Ì·˜ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È Î·È ÁÈ· ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. Û ÔÛÔÛÙfi 66. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ·˘Í¿ÓÂÙ·È. ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ¿Ú· Ôχ ÙÔ ÙÔ›Ô ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘. ÙÔ Ï·˚Îfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. ΔÔ ÂÌfiÚÈÔ ‹Ù·Ó ¤Ó· ·fi Ù· ٷϤÓÙ· ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·. ∏ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ ·ÚÓËÙÈο Î·È ÙÔÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Î·‡ÛˆÓ·. ™‡ÓıÂÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ηٿ ÎÏ¿‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ (%) ™ÙÔȯ›· ∂™À∂.7 1999 17.6 62 2004 12.4 22. ÙÔ ÔÔ›Ô ¤·„ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ·fi ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ.9 59. ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο. Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ú·Á‰·›· Ë ‰ËÌÔÊÈÏ›· Î·È ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. fiÙ·Ó Ì ÚˆÙfiÁÔÓ· ÏÂÔ‡ÌÂÓ· ‰È¤Ï fiÏË ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ. Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜. ∏ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ.4 22. Ì ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ‰ÈÂıÓÒÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÎÔÏÔÛÛÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ·.3 58.∂.8 60 2001 16. ·ÔÙÂÏ› ÚÔÓÔÌÈ·Îfi ÂÌÔÚÈÎfi ÂÙ·›ÚÔ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ μ·ÏηÓÈ΋˜. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ fiÏ· ۯ‰fiÓ Ù· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ηٷχ̷ٷ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ¤¯Ô˘Ó Û˘Û΢¤˜ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁˆÁÔ‡˜. Ë ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ∏ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1. Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ¤Ó·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·ÁˆÁfi Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ÁÈ· Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ Î·È Ó· ÂÌÔÚ¢Ù› ÚÔ˚fiÓÙ·. Δ· ˘ÂÚηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÏÈ·ÓÂÌÔÚ›Ô˘. Ë Û¯¤ÛË ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ-ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 3 ÚÔ˜ 1 (ËÁ‹: Eurostat). Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜. ÂÓÒ Ô ·ÁˆÁfi˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ªÔ˘ÚÁο˜-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏ˘ Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜.547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·125 °Eø§O°IA – °Eø°PAºIA ñ B’ °YMNA™IOY BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY 125 ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ‰Âο‰Â˜ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Î·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÎÚ›ÛË Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÔ̤· ÂËÚ¿˙ÂÈ ÌÂÁ¿Ï· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. Ô ÌÈÎÚfi˜ ·ÎÏÔ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ∂ÊfiÛÔÓ Ë ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‚¿ÛË ÛÙÂÓ‡ÂÈ Ì ÙËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ÙË Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜. Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜.2 ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ™ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1. °ÂÓÈο. Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.‚ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙ· ·È‰È¿ Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÙÔ̤·. ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. ΔÔ 2006 Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·Ê›ÍÂˆÓ ·˘Í‹ıËΠηٿ 6%. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. ∏ ∂ÏÏ¿‰·. ªÂÙ¿ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1990. Ë ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ÙÛ·ÁοÚË Î. Ë ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ Â›Ó·È Ô ÙÚÈÙÔÁÂÓ‹˜ ÙÔ̤·˜. fiÙÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ÙÚÈÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ. ÏfiÁˆ Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ı¤Û˘.∂. √È ‚·ÛÈΤ˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ÛÙË ¯ÒÚ· ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜-̤ÏË Ù˘ ∂. Ë Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Û ·ÓÂÎÙ¿ Â›‰· Â›Ó·È ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡.2 2000 17. ΔÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘ ‹Ù·Ó. ∞Ó ·˘Ùfi Û˘Ó‰˘·ÛÙ› Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙÔÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤· (‚Ï. ÔÈ ÂÈÎÔÈӈӛ˜.6 22. fiˆ˜ ÔÈ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ (¯ÂÚÛ·›Â˜.4 65. ∂‰Ò ı· ‹Ù·Ó ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ó· ·Ó·ÚˆÙËıÔ‡Ó Ù· ·È‰È¿ ÁÈ·Ù› Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi. ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ÌÈ· «¯ÒÚ· ˘ËÚÂÛÈÒÓ». ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ.8 61.1 23 60. ΔÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·ÁÔÚ¤˜ ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈÎfi ÛÙfi¯Ô fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È ‹‰Ë ¤Ó·˜ ÛËÌ·ÓÙÈο ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ μ·ÏηÓÈ΋˜ ÃÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘. ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ.4 65 2005 12. ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ªÂÛÔÁ›Ԣ. ÔÈ Û˘¯Ó¿ ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂Ó˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ Ì·Ú·ÛÌfi Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ Âȯ›ÚËÛ˘. ÔÈ ÌÈÎÚ¤˜ Î·È Î·Ù¿ ηÓfiÓ· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ̤¯ÚÈ Ù· ̤۷ ۯ‰fiÓ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1990. ÂÓ·¤ÚȘ). ·ÏÏ¿ Ù· ¤ÛÔ‰· ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÌfiÓÔ Î·Ù¿ 3%. ΔÔ ÂÌfiÚÈÔ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ·Ó·Ù˘Á̤ÓÔ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ Âȉڿ ·ÚÓËÙÈο ÛÙÔÓ ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi.· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Í·Ó·ı˘ÌËıÔ‡Ó.3 22. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ Â›Û˘ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÙ·ÂÙ›· ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘. ™ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î· Ê·›ÓÂÙ·È Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È Ë ÂͤÏÈÍ‹ Ù˘ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ı·Ï¿ÛÛȘ. . Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ‡·ÈıÚÔ Ô ·ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜. ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì ÂΛÓÔ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂.¿.6 22. ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· 37.2% Â› ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ fiÁÎÔ˘ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ. οÙÈ Ô˘ ‰Â ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ·Ï·ÈfiÙÂÚ· Î·È Ì¤¯ÚÈ Ù· Ù¤ÏË Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1990. ªÈÎÚÔ› ÍÂÓÒÓ˜ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Â·Ú¯›· ›Ù Û Â›Â‰Ô ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ›Ù Û Â›Â‰Ô ÙÔÈÎÒÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ. Ë ÌÂÁ¿ÏË ·˘ÙÔ··Û¯fiÏËÛË. ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ì¤Û· ·fi ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ÙÔ Ì·Î¿ÏÈÎÔ. √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ÚÔˆı› ¤Ó· Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ·Ó·„˘¯‹˜. ›Ó·Î·). ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· ÙÔ˘ 2006-2007 ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈο ΤÓÙÚ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó (¤ÛÙˆ Î·È ÁÈ· Ï›Á˜ ̤Ú˜) ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·Ó˘·ÚÍ›·˜ ¯ÈÔÓÈÔ‡. 2006 Δ√ª∂∞™ / ETO™ ¶ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ÙÔ̤·˜ ¢Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹˜ ÙÔ̤·˜ ΔÚÈÙÔÁÂÓ‹˜ ÙÔ̤·˜ 1998 18 23.9 22. Ô˘ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ·fi ÙȘ ·Ï˘Û›‰Â˜ ÁÚ‹ÁÔÚ˘ ÂÛÙ›·Û˘ (Ê·ÛÙ ÊÔ˘ÓÙ).6 2003 15. fiÔ˘ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·¢ı›·˜ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Î·È ·˘ÙÔ›.9 2002 15.

Á-™. μ¤ÚÔÈ·. ‚. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À Δ∂Δƒ∞¢π√À ∂ƒ°∞™πø¡ 1. ‚. ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ηٿÚÚ¢ÛË ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ·. ‚. ÛÙȘ ÙËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜ Î·È ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô.547_08 KATHIGITI 126 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·126 BIB§π√ EK¶AI¢EYTIKOY ° E ø § O ° I A – ° E ø ° P A º I A ñ B ã ° Y M N A ™ I O Y ™ÙË 2Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ̤۷ Î·È Â›Ó·È Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Á›ÓÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÊÈÏÈο ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì¤Û· Î·È ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. EχıÂÚË ·¿ÓÙËÛË. ∫ϛ̷. ™ÙÔ ‰›Ô Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ ™Δπ™ ∂ƒøΔ∏™∂π™-¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À μπμ§π√À Δ√À ª∞£∏Δ∏ 1. Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: √È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙ· ̤۷ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. ·‡ÍËÛË Ù˘ ÓÔÛËÚfiÙËÙ·˜ Î·È ÙˆÓ ·ÛıÂÓÂÈÒÓ ·fi ÙË Ú‡·ÓÛË. ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜. ËÏÂÎÙÚÈÎfi˜ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˜. ∫·ÙÂÚ›ÓË. ∏ ∂ÏÏ¿‰· Á›ÓÂÙ·È Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ù˘ ı¤ÛË. √ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î·È ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi Ú‡̷. 2. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜ ¤¯Ô˘Ó fiÏ· ÂËÚ·ÛÙ› ΢ڛˆ˜ ·fi Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ηÈÓÔÙƠ̂˜. ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi˜. ∂ÈÎÔÈӈӛ˜.¶. ∏ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÂÏ΢ÛÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙfi˜ Ù˘. ∫Ô˙¿ÓË. ·. ∞ı‹Ó·. ·. ˘Ô‰Ô̤˜. / ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ·.∂. ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ¶¿ÙÚ·. ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ‰Èfi‰È· ÁÈ· ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¤‰·Êfi˜ Ù˘.. ·. ∫·‚¿Ï·. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹: √È ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔÓ ÙÚÈÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Â›Ó·È Ù·¯‡Ù·Ù˜ Î·È ‚·ıȤ˜. ª·ıËÌ·ÙÈο: ™Ù·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ÂͤÏÈ͢ ÙˆÓ ·Ê›ÍÂˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ·. ‰-§. ª·ı‹Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ πÛÙÔÚ›·: ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ó·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È Ô ·ÁÒÓ·˜ ÙÔ˘ 1821. ¢ÈfiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. 3. •¿ÓıË. ¢È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË: ΔÔ ÂÌfiÚÈÔ Â›Ó·È ÌÈ· ηْ ÂÍÔ¯‹Ó ÌÔÚÊ‹ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘ ÌÂٷ͇ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ¯ˆÚÒÓ. ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË. 2. §·ÌÈ·. ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜: √ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÌÈ· ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÌÂٷ͇ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÈÛΤÙË. ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰‡Ô ÂÏ¿ÁË Î·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ˙ÒÓË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ (√ÈÓfiÊ˘Ù·). Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ∞. ·-§. ∞ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË: √ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ÌÂٷ͇ Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·È ·ÓıÚˆÔÁÂÓÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ. §¿ÚÈÛ·. ÌÂÙÚfi. ·ÓıÚÒÈÓË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Â›Ó·È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ηıÔÚÈÛÙÈÎÔ› ÁÈ· ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË. ‚-§. ÂÓÒ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÛÙË Ê¿ÛË Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ Î·È ÛÙË Ê¿ÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡. . ΔÚ·Ì.

¿.htm http://www. ñ ºÚ¿ÁÌ·Ù· (ÛÙÔÓ ∞¯ÂÏÒÔ.gr/kape/index.).htm http://www.poseidon.emy. ñ °ÂˆıÂÚÌÈο ‰›· (ª‹ÏÔ˜.usgs.noa.greek-astronomy. ñ ÀÁÚfiÙÔÔÈ (¢¤ÏÙ· Œ‚ÚÔ˘.wedoo.htm http://www. §Ô˘ÙÚ¿ AÚȉ·›·˜. ∞ÁÔ˘ÏÈÓ›ÙÛ· Î.¿. ñ π·Ì·ÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ (ΔÚ·˚·ÓÔ‡ÔÏË.ncmr. ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ӷ ·ÍÈÔÔÈÂ›Ù·È Î¿ı ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· ‰›Ô˘. ñ μÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ (·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.gr/addresses/geography/geography.html http://www.).globe. ¡¤· ∫ÂÛÛ¿ÓË Î. ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î.gr/ http://www.com/ http://www.html http://www.com/ http://www.edu.edu.547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·127 ¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞ ∏ ÁˆÏÔÁ›·-ÁˆÁÚ·Ê›· ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÃˆÚ›˜ Ó· «ÎÔÌ›˙Ô˘Ì ÁÏ·‡Î· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·». ñ ∂Ó˘‰Ú›· (∏Ú¿ÎÏÂÈÔ.com/intro/gr.com/ http://www. ¡›Û˘ÚÔ˜.uoa. ñ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈο ΤÓÙÚ· (ÌÂϤÙË ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡).html http://www.calle.gov/4teachers/ http://www.¿.edu/eos/ http://www.geol.com/geologygr/index1. ™ÙÚ·ÙÒÓÈ). ñ °Âˆ¿Úη (·ÔÏÈıˆÌ¤Ó· ‰¿ÛË). ñ ∞ÈÛıËÙÈο ‰¿ÛË.geo. ∫ˆ·˝‰·. ñ √Ú˘¯Â›·.gein. ¶›Ó‰Ô˜.). ñ μÈÔÌ˯·ÓÈο ¿Úη (§·‡ÚÈÔ).).amu.¿.edu. ¶¿ÚÓËı·. ∂Ì›˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜.gr/ie.com/worldÌgreekÌgeografia/start. ∫·Ì¤Ó· μÔ‡ÚÏ·.cres. . Δ¤ÙÔȘ ¢ηÈڛ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÚ›·ÙÔÈ. £‹Ú· Î.¿. ¶·Ú·Î¿Ùˆ ‰›ÓÔÓÙ·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ȉ¤Â˜ ÁÈ· ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ÁˆÏÔÁÈÎfi-ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ: ñ ∂ıÓÈÎÔ› ‰Ú˘ÌÔ› (¶·ÚÓ·ÛÛfi˜.¿. ÌÂÙÚfi ∞ı‹Ó·˜.accessexcellence. ñ §·ÙÔÌ›· Ì·ÚÌ¿ÚÔ˘ (Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜).htm http://www.¿. Á¤Ê˘Ú· «Ã·Ú›Ï·Ô˜ ΔÚÈÎÔ‡˘».nationalgeographic.org/RC/earthspace.com/ http://neic. §›ÌÓË μÈÛÙÔÓ›‰·.). ñ ªÂÁ¿Ï· Ù¯ÓÈο ¤ÚÁ· (Ô‰ÈΤ˜ Î·È ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈΤ˜ Û‹Ú·ÁÁ˜. ª‹ÏÔ˜.gov/globeÌflash.gov/neis/current/europe. ÛÙÔÓ ¡¤ÛÙÔ Î.eugenfound.geitonas-school. ñ ÀfiÁÂÈ· Û‹Ï·È· (¢ÈÚÔ‡. ñ ™‚ËṲ̂ӷ Î·È ÂÓÂÚÁ¿ ËÊ·›ÛÙÂÈ· (™Ô˘Û¿ÎÈ.gr/greek/index. ÛÙÔÓ ∞ÏÈ¿ÎÌÔÓ·. ‰¿ÛÔ˜ ºÚ·ÎÙÔ‡ Î.ncmr.htm http://www.htm http://www. http://hum.html http://earthquake.¿. ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ӷ ‚¿ÏÂÈ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ϤÍÂȘ-ÎÏÂȉȿ Û ÌÈ· Ì˯·Ó‹ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ Î·È Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ¯Ú‹ÛÈ̘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜. À¿ÙË Î. ª··Ú¿ Î. ÔÈ ËÌÂÚ‹ÛȘ ‹ ÔÏ˘‹ÌÂÚ˜ ÂΉÚÔ̤˜.pl/~zbzw/glob/glob1.¿. ÌÂÙ·ÏÏ›· (¶·ÚÓ·ÛÛfi˜.cgi?originid=2&siteid=39743&url=http://www. ƒfi‰Ô˜).gr/ http://www. Ô˘ Ì·˜ Ê¿ÓËÎ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ¯Ú‹ÛÈ̘.). ·ÂÚÔÏÈ̤ӷ˜ «∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜»).rae.duke.).html http://www.geocities. ÙÛÈÌÂÓÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Î.htm http://hum.).amu.pl/~zbzw/glob/glob34d.gr/ http://www.htm http://www.statistics.). ñ ∞ÔÍËڷ̤Ó˜ Ï›ÌÓ˜ (∫¿ÚÏ·.geocities.htm http://en.geographynetwork.oreivatein.usgs.com/cgi-bin/surfer/surferÌout.gr/grindex.gr/greek/poseidonÌmainframe2.¿. ∞ÏÈÛÙÚ¿Ù˘. §›ÌÓË ∫ÂÚΛÓË Î. ª¤ı·Ó·.gr/ π‰¤Â˜ ÁÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ ªÔÏÔÓfiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ë ÂÚÁ·Û›· ‰›Ô˘.

ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ OÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ΉfiÛˆ˜ ¢È‰·ÎÙÈÎÒÓ μÈ‚Ï›ˆÓ Î·È ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙ· ¢ËÌfiÛÈ· ™¯ÔÏ›·. Ô˘ ηχÙÂÙ·È ·fi ‰ÈηÈÒÌ·Ù· (copyright). fiÙ·Ó Ê¤ÚÔ˘Ó ‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ ÚÔ˜ ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ÁÓËÛÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜.547_08 KATHIGITI 26-09-08 11:33 ™ÂÏ›‰·128 ªÂ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù· ‰È‰·ÎÙÈο ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡. ‹ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹. ∞΄). 108. ∫¿ı ·ÓÙ›Ù˘Ô Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË Î·È ‰Â ʤÚÂÈ ‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ ıˆÚÂ›Ù·È ÎÏ„›Ù˘Ô Î·È Ô ·Ú·‚¿Ù˘ ‰ÈÒÎÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7 ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ 1129 Ù˘ 15/21 ª·ÚÙ›Ô˘ 1946 (º∂∫ 1946. ¯ˆÚ›˜ ÙË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘. μπμ§πO™∏ªO ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. Δ· ‚È‚Ï›· ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË. .