D1 5.

16 PIKET

KD1 0.20

D2 8.22

KD2 0.20

MES 5.54

KSH 1.40

Z1 7.84

KZ1 1.30

Z2 7.05

KZ2 1.30

%MAT 20.00

PKNX 65.00

PKMAX %KONK KONK 240.00 80.00 -

ND 1

4584.5

D1 – është nota e shkallëzuar e provimit të parë të detyruar, Letërsi; D2 – është nota e shkallëzuar e provimit të dytë të detyruar, Matematikë; Z1 – është nota e shkallëzuar e provimit të parë me zgjedhje; Z2 – është nota e shkallëzuar e provimit të dytë me zgjedhje; MES – është nota mesatare e marrë nga Formulari A2; KSH – është koeficienti i shkollës (i pari në treshen e koeficientëve në librin e transparencës) KZ1, KZ2 – janë koeficientët e lëndëve me zgjedhje(i dyti dhe i treti në treshen e koeficientëve në librin e transparencës), KD1 dhe KD2 – janë dy koeficientë të vendosur me Udhëzimin e Ministrit të Arsimit Nr. 12, datë 11.03.2008 për shkollat profesionale dhe social kulturore.(sheet 2) %MAT – është përqindja që zënë pikët e Maturës në programet e studimit me konkurse. PKNX– janë pikët që ka fituar kandidati PKMAX – janë pikët maksimale që mund të merren në konkurim %KONK – është përqindja që zë konkursi në Maturën Shtetërore.
KONK - vendoset 1 kur llogariten pikët në programet e studimit me konkurs dhe 0 pa konkurs ND - qelizë ndihmëse ku vendoset 1 (nuk duhet ndryshuar)

social kulturore.(sheet 2) .

15 0.25 0.15 0.25 0.15 0.15 KD2 0.25 0.25 0.2 0.25 0.15 0. M.2 0.15 0. M.25 0.25 0.15 0.15 0.15 0.TABELA E KOEFICIENTËVE KD1 dhe KD2 INDEKSI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 PROFILI I SHKOLLËS SË MESME SH.2 0.25 0.15 0.15 0.2 0.15 0. E PËRGJITHSHME ME KOHË TË SHKURTUAR NATYROR 2 GJUHËSH FRANCEZE SHOQËROR 2 GJUHËSH FRANCEZE SHOQËROR 2 GJUHËSH ITALIANE GJUHË E HUAJ ANGLISHT GJUHË E HUAJ FRËNGJISHT GJUHË E HUAJ GJERMANISHT GJUHË E HUAJ SPANJISHT-RUSISHT GJUHË E HUAJ ITALISHT ARTISTIKE KOREOGRAFI ARTISTIKE ARTE FIGURATIVE ARTISTIKE MUZIKË SPORTIVE FUTBOLL SPORTIVE ATLETIKË SPORTIVE VOLEJBOLL SPORTIVE BASKETBOLL PEDAGOGJIKE 4 VJEÇARE PEDAGOGJIKE GREQISHT GJIROKASTËR TEKNIKE 5 VJEÇARE( BANKA/TATIME/SIGURIME) TEKNIKE EKONOMIKE 5 VJEÇARE TURIZËM TEKNIKE PROFESIONALE 3+2 FERMER TEKNIKE PROFESIONALE 3+2 HOTELERI TURIZËM TEKNIKE PROFESIONALE 3+2 MAKINERI BUJQËSORE TEKNIKE PROFESIONALE 3+2 TEKNOLOGJI USHQIMORE BYLMET MISH TEKNIKE PROFESIONALE 3+2 TEKNOLOGJI USHQIMORE PIJE KONSERVA TEKNIKE 5 VJEÇARE VETERINARI TEKNIKE 5 VJEÇARE AGRO BIZNES TEKNIKE 5 VJEÇARE ELEKTRIK I PËRGJITHSHËM TEKNIKE 5 VJEÇARE ELEKTRONIKË TEKNIKE 5 VJEÇARE ELEKTROTEKNIKË TEKNIKE 5 VJEÇARE MEKANIK I PËRGJITHSHËM TEKNIKE 5 VJEÇARE POLIGRAFIK TEKNIKE 5 VJEÇARE PYJE TEKNIKE 5 VJEÇARE TEKNIK GJEODET TEKNIKE 5 VJEÇARE TEKNIK NDËRTIMI TEKNIKE 5 VJEÇARE TEKNOLOGJI USHQIMORE TEKNIKE 5 VJEÇARE TELEKOM HARRY FULTZ MENAXHER AUTOMOBILASH HARRY FULTZ BIZNES HARRY FULTZ ELEKTRIKE HARRY FULTZ ELEKTRONIKË KD1 0.2 0.15 0.25 0.15 0.15 0. E PAPROFILIZUAR (PARA 2007) SH.15 0.2 0.25 0.15 0.25 0.25 0.2 0.25 0.25 0.2 0.2 0. P.15 0. P.2 0.15 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.15 0. P.25 0.25 0.15 0.25 0.15 0.2 0.25 0. DREJTIMI I PËRGJITHSHËM SH.25 .15 0.2 0.25 0.15 0.25 0. M.15 0.2 0.2 0.25 0. DREJTIMI SHOQËROR SH.15 0.15 0. P.2 0. DREJTIMI NATYROR SH.25 0.25 0.15 0.25 0.2 0.15 0.2 0. P. M.15 0.25 0.15 0.15 0.15 0.15 0.2 0. M.2 0.25 0.2 0.25 0.15 0.25 0.

25 0.25 0.15 0.2 0.15 0.15 0.2 .46 47 48 49 50 TEKNIKE 4 VJEÇARE (PARA 2007) TEKNIKE PROFESIONALE ME KOHË TË SHKURTUAR TEKNIKE PROFESIONALE 3+2 PËRPUNIM DRURI TEKNIKE PROFESIONALE 3+2 KONFEKSION-STILIM PROFILI IM S’ËSHTË NË LISTË 0.25 0.25 0.15 0.

Kostumografi 240 Koreografi 241 Pikturë 242 Skulpturë 243 Muzikologji 244 Kompozim 245 Dirigjim 246 Piano 247 Violinë 248 Violonçel 249 Violë 250 Kitarë 251 Kontrabas 252 Flaut 253 Oboe 254 Klarinetë 255 Fagot 256 Korno 257 Trombë 258 Trombonë 259 Bastub 260 Këngëtare 261 Pedagogji muzikore 262 Firzamonike klasike 263 Shkenca të lëvizjes 264 Fushat e veprimtarisë fizike të shëndetit dhe rekreacionit .TABELA E PËRQINDJEVE TË MATURËS SHTETËRORE DHE KONKURSEVE ID Programi i Studimit 070 Arkitekturë 131 Edukim Fizik e Sporte 173 Edukim Fizik e Sporte 179 Pedagogji e specializuar 236 Regji filmi dhe TV 237 Aktrim 238 Regji 239 Skenografi .

i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" Un.TËRORE DHE KONKURSEVE Univesiteti Un. Politeknik i Tiranës Un. i Shkodrës "Luigj Gurakuqi" Un. i Vlorës "Ismail Qemali" Akademia e Arteve Akademia e Arteve Akademia e Arteve Akademia e Arteve Akademia e Arteve Akademia e Arteve Akademia e Arteve Akademia e Arteve Akademia e Arteve Akademia e Arteve Akademia e Arteve Akademia e Arteve Akademia e Arteve Akademia e Arteve Akademia e Arteve Akademia e Arteve Akademia e Arteve Akademia e Arteve Akademia e Arteve Akademia e Arteve Akademia e Arteve Akademia e Arteve Akademia e Arteve Akademia e Arteve Akademia e Arteve Akademia e Arteve Akademia e Arteve Universiteti i sporteve të Tiranës Universiteti i sporteve të Tiranës %Mat %Konk 35 65 30 70 30 70 35 65 20 80 20 80 20 80 20 80 20 80 20 80 20 80 20 80 20 80 20 80 20 80 20 80 20 80 20 80 20 80 20 80 20 80 20 80 20 80 20 80 20 80 20 80 20 80 20 80 20 80 20 80 20 80 30 70 40 60 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful