1

56. దంంచ త
దండ ల (Non-violent Parenting)
మ ాం, కసూ 
బ" దంపత$లక నలగ'ర) ప*త$ ల. ఆడ-ిల
ల ల/ర). 0ా1 హల34,
మల34, ాం56 మయ' 5ేవ56. :ండవ ప*త$ ైన మల34 ="ర> -?ర) @Aల. ఆ
దంపత$లక మ'గ'Bర) -ిల
ల. Cదటా ఆడ-ిల
, -?ర): Aత. :ండ మగ సంనం, -?ర): అర)G.
ఇక Iవరా ఆడ-ిల
, -?ర): ఎల (Ela).
మల34 ాం కటKంబం దLణNి Oా లP డరQR నగాOS 18 TUVళX దూరంా వ*నY
వ>వZాయ L1త ంలP ఇంట[
(Farm House లP) వ*ంే0ార). అ5 వ>వZాయ L1త ం Oావటం వలన
చుటK] ప క^ల ఎవర_ వ`సూ 
వ*ంే0ార) Oాదు. అపaడ అర)G వయసుb 16 సంవతbాల.
మ'గ'Bర) -ిల
లc ఎపaడ డరQR నగాOS 0dళ5మ3 అ ఎదుర) చూసూ 
వ*ంే0ార). 0ాళX
e?Yfgత$ల ఆ నగరంలP వ*ంే0ార).
ఒకijన మల34 ాం, అర)G ను -ి I kl దుmటn డరQR నగాOS 0dళXట"OS తయ3ర)
కమ, శకట"Y (Car ను) eిదpంా వ*ంచమ qెkాrడ . ఆij మల34 ాం, డరQR
నగరంలP ఒక సభలP kాలtBనవలeి వ*ం5. ఆ Oార>కuమం Zాయంత ం అvదు గంటలక (5.00 P.M.
క) సమ3ప మవ*త$ం5. అర)G క త
@Aల OwY OSాణ Zామ3నుల పటK]క రమ ఒక
జyz (List) ఇI{ం5.
మల34 ాం, అర)G ఆ శకటంలP డరQR నగాOS qేర)క|Yర). తం ఇంOా IనY, IనY
పనుల qె-ిr, ఆ తర)0ాత శకట"OS OwY మరమత$ 
ల (Repairs) qేvంI Zాయంత ం
అvదు గంటల కల3
వI{ కలవమ qెkాrడ .
అర)G పనుల}Y మ'ంచుOw శకట"Y మరమత$ 
ల qేe? ~ాలక (Garage క) అపrంI,
దగB రలP ఆడ త$నY ఒక చలన I Y (Cinema ను) చూడట"OS 0d€Xడ . చలన Iత ం సమ3ప ం
అv>సOS Zాయంత ం అvదునYర (5.30 P.M.) గంటలv>ం5. 0dంట|‚ మరమత$ 
ల ~ాల
నుంI శకట"Y ƒసుOw తం దగB రక qేర)క|‚ సOS ఆర) గంటల (6.00 P.M.) అv>ం5.
"ఎందుక ఆలస>మv>ం5?" తం అాడ .
చలన Iత ం చూడట"OS 0d€Xను, అందుక|‚ ఆలస>మv>ం5 అ అర)G qెపrల/క k…య3డ .

2
"శకటం మరమత$ 
ల అవల/దు, అందుక|‚ ఆలస>మv>ం5" అ అర)G అబదp మ3డ .
Oా అvదు గంటల కల3
అర)G ాకk…vసOS మల34 ాం ఆ శకట మరమత$ 
ల ~ాలక
దూర సం0ాదక యంత ం (Telephone) 5†ా మ3ట" 
ెలసుక|Yడ . శకటం తయ3ర)ా|‚
వ*ంద, అర)G ఇంOా ాల/ద. అర)G అబదp మ3నటK

సrష] మv>ం5.
"నుY -ˆంచడంలP |‚|‚ ఏ5ో తపa qేeినటK

ం5. జం qె-?r మ|‹ep ˆŒర>ం (Confidence ను) }క
కలగజ1యల/క k…య3ను. ఆ లPkాY |‚|‚ స5దm ుO0ా . ఈ 18 TUVళX నడ చుకంట ఇంట‘OS
వZాను. }వ* శకట"Y ƒసుOw ఇంట‘OS 0dళX" అ తం నడకను Cదల -ˆట] "డ .
అర)G ఎంత బ ’“ల3| శకటంలPOS ాల/దు. ఇక అర)G శకట"Y 5నంా ఆయన
0dనుకా|‚ ాq{డ . 0ా”Xదm ర_ ఇంట‘OS qేర)క|‚ సOS అరp ా’ అv>ం5.
అర)G qె-ిrన అ|లPIత అబ5pOS, తం అత ’ట] ల/దు, Owట] ల/దు. -ˆౖా తంే `•క
లPనయ3>డ . ఇక అర)G ఎపaడూ అబదp మ3డకcడద ƒాంచుక|Yడ .
"అfgంZా చర>ల qల3 శOSవంతTUVన–".
ఈ కధ నుంI ఏ“ |‚ర){క|Yం?
1. -ిల
ల తపa qేe?, త
దండ ల ’ట] కం, Owట] కం అfgంZా మ3రB ంలP చర>ల ƒసుకంటn
ఫ ల వZాv.
2. అfgంZా మ3రB ంలP త
దండ ల పే వ>ధ తపrకం -ిల
లలP మ3ర)rను ƒసుక వసుం5.
ఇంOా ఏTUV| వ*ంటn ™1 qెkాr !
Moral: Non-violent actions are very powerful.
ఇంOా ెలసుOవలeిన5:
-ిల
ల తపaలను స5దmట"OS త
దండ ల ఒOZా ఒకప›ట[ ల/5 ఒక iజœ ఏ™ ఆరం
ƒసుOర). ఈ స>గuహ పదp ’ కc -ిల
లలP మ3ర)rను ƒసుక వసుం5.
[ఇపrట‘ య'వƒ, య'వకల 1పట‘ Oాబv త
దండ ల/. Oాబట‘] -ˆౖ –షయ3ల మ'ందు మ'ందు 
ijలలP వ*పžగ పడగలవ*].