H KAINH ΔΙΑΘΗΚΗ

Μεταγλώττιση Α’, έκδοση 1991.
!"#$%&'()*+,-ο. Κ/0. Κα-αλ1..
1
ΚΑ2Α ΜΑ2ΘΑΙ34
Η γε5εαλογ/α το6 Ιησο, 7-ιστο,
89κ. :;<:=:>?
1
Η βίβλος της γενεαλογίας του Ιησού Χριστού, του γιου του Δαβίδ, γιου του Αβραάμ.
2 Ο Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ, και ο Ισαάκ γέννησε τον Ιακώβ, και ο Ιακώβ γέννησε
τον Ιούδα και τους αδελούς του, ! και ο Ιούδας γέννησε το "άρες και το #άρα α$% τη
&αμάρ, και ο "άρες γέννησε τον 'σρώμ, και ο 'σρώμ γέννησε τον Αράμ, ( και ο Αράμ
γέννησε τον Αμιναδάβ, και ο Αμιναδάβ γέννησε το )αασσών, και ο )αασσών γέννησε
το *αλμών, + και ο *αλμών γέννησε το ,%ες α$% τη -α.άβ, και ο ,%ες γέννησε τον Ι/β0δ
α$% τη -ου1, και ο Ι/β0δ γέννησε τον Ιεσσαί, 2 και ο Ιεσσαί γέννησε το Δαβίδ το βασιλιά.
3αι ο Δαβίδ γέννησε το *ολομώντα α$% τη γυναίκα του 4υρία, 5 και ο *ολομώντας
γέννησε το -οβοάμ, και ο -οβοάμ γέννησε τον Αβιά, και ο Αβιά γέννησε τον Ασά, 6 και
ο Ασά γέννησε τον Ι/σαάτ, και ο Ι/σαάτ γέννησε τον Ι/ράμ, και ο Ι/ράμ γέννησε τον
47ία, 8 και ο 47ίας γέννησε τον Ι/α1άμ, και ο Ι/α1άμ γέννησε τον Α.ά7, και ο Α.ά7
γέννησε τον '7εκία, 19 και ο '7εκίας γέννησε το :ανασσ0, και ο :ανασσ0ς γέννησε τον
Αμώς, και ο Αμώς γέννησε τον Ι/σία, 11 και ο Ι/σίας γέννησε τον Ιε.ονία και τους
αδελούς του κατά τη μετοικεσία στη ,αβυλώνα.
12 :ετά λοι$%ν τη μετοικεσία στη ,αβυλώνα ο Ιε.ονίας γέννησε το *αλα1ι0λ, και ο
*αλα1ι0λ γέννησε το #οροβαβέλ, 1! και ο #οροβαβέλ γέννησε τον Αβιούδ, και ο Αβιούδ
γέννησε τον 'λιακίμ, και ο 'λιακίμ γέννησε τον Α7ώρ, 1( και ο Α7ώρ γέννησε το *αδώκ,
και ο *αδώκ γέννησε τον Α.ίμ, και ο Α.ίμ γέννησε τον 'λιούδ, 1+ και ο 'λιούδ γέννησε
τον 'λεά7αρ, και ο 'λεά7αρ γέννησε το :ατ1άν, και ο :ατ1άν γέννησε τον Ιακώβ, 12 και
ο Ιακώβ γέννησε τον Ι/σ0 τον άντρα της :αρίας, α$% την ο$οία γενν01ηκε ο Ιησούς, ο
λεγ%μενος Χριστ%ς.
15 ;λες λοι$%ν οι γενιές α$% τον Αβραάμ /ς το Δαβίδ είναι δεκατέσσερις γενιές, και
α$% το Δαβίδ /ς τη μετοικεσία στη ,αβυλώνα είναι δεκατέσσερις γενιές, και α$% τη
μετοικεσία στη ,αβυλώνα /ς το Χριστ% είναι δεκατέσσερις γενιές.
Η γέ55ηση το6 Ιησο, 7-ιστο,
89κ. <;1=@?
16 3αι η γέννηση του Ιησού Χριστού έγινε κατ< αυτ%ν τον τρ%$ο= ;ταν μνηστεύτηκε η
μητέρα του η :αρία με τον Ι/σ0, $ριν αυτοί να συνευρε1ούν, βρέ1ηκε να έ.ει παιδί στην
κοιλιά της α$% το >γιο ?νεύμα. 18 3αι ο Ι/σ0 ο άντρας της, ε$ειδ0 0ταν δίκαιος και δεν
01ελε να τη δια$ομ$εύσει, α$οάσισε να την α$οδιώ@ει κρυά. 29 'νώ λοι$%ν σκετ%ταν
αυτά, ιδού, άγγελος 3υρίου άνηκε σ< αυτ%ν στο %νειρ% του, λέγοντας= AΙ/σ0, γιε του
Δαβίδ, μη οβη1είς να $αραλάβεις τη :αρία τη γυναίκα σου. Bιατί αυτ% $ου μέσα της
γενν01ηκε είναι α$% ?νεύμα >γιο. 21 3αι 1α γενν0σει γιο, και 1α καλέσεις το %νομά του
Ιησού, γιατί αυτ%ς 1α σώσει το λα% του α$% τις αμαρτίες τουςC. 22 3αι %λ< αυτά έ.ουν
γίνει, για να εκ$ληρ/1εί αυτ% $ου ει$ώ1ηκε α$% τον 3ύριο μέσ/ του $ρο0τη, %ταν έλεγε=
2! Ιδο,, η +α-Aέ5ο. Aα έBει παιδί στη5 κοιλιC
και Aα γε551σει γιο
και Aα καλέσο65 το D5ο0C το6 E00α5ο61λ,
2
$ου %ταν ερμηνεύεται σημαίνει= 3 ΘεD. είναι 0αF/ 0α.. 2( 3αι %ταν σηκώ1ηκε ο Ι/σ0
α$% τον ύ$νο, έκανε %$/ς τον $ρ%στα@ε ο άγγελος του 3υρίου και $αρέλαβε τη γυναίκα
του, 2+ και δε γνώρι7ε αυτ0ν, /σ%του γέννησε γιο. 3αι κάλεσε το %νομά του Ιησού.
Η ε+/σκεGη τH5 0CγH5
2
ΜΑ2ΘΑΙ3* <
;ταν λοι$%ν ο Ιησούς γενν01ηκε στη ,η1λεέμ της Ιουδαίας κατά τις ημέρες του βασιλιά
Dρώδη, ιδού μάγοι α$% τα ανατολικά $αρουσιάστηκαν στα Ιεροσ%λυμα, 2 λέγοντας= A?ού
είναι ο βασιλιάς τ/ν Ιουδαί/ν $ου γενν01ηκεE Bιατί είδαμε τον αστέρα του στην ανατολ0
και 0ρ1αμε να τον $ροσκυν0σουμεC. ! ;ταν %μ/ς το άκουσε ο βασιλιάς Dρώδης,
ταρά.τηκε και %λα τα Ιεροσ%λυμα μα7ί του. ( 3αι αού σύνα@ε %λους τους αρ.ιερείς και
τους γραμματείς του λαού, 7ητούσε να μά1ει α$% αυτούς $ού γεννιέται ο Χριστ%ς. + Αυτοί
του εί$αν= A*τη ,η1λεέμ της Ιουδαίας. Bιατί έτσι είναι γραμμένο μέσ/ του $ρο0τη=
2 Κι εσ, IηAλεέ0, γη του Ιούδα,
κα1%λου ελCBιστη δεν ε/σαι
0εταJ, τH5 ηγε0ο5ικώ5 πόλεων του Ιο,δα.
Kιατ/ α+D σέ5α Aα εJέλAει ηγέτη.,
+ο6 Aα +οι0C5ει το λαD 0ο6 το5 Ισ-α1λL.
5 F%τε ο Dρώδης κάλεσε κρυά τους μάγους και ε@ακρίβ/σε α$% αυτούς το .ρ%νο $ου
αιν%ταν ο αστέρας. 6 3ατ%$ιν τους έστειλε στη ,η1λεέμ και εί$ε= A?ορευτείτε και
ε@ετάστε ακριβώς για το $αιδί. 3αι %ταν το βρείτε, να μου το αναγγείλετε, για να έρ1/ κι
εγώ να το $ροσκυν0σ/C. 8 Αυτοί, αού άκουσαν το βασιλιά, έυγαν. 3αι ιδού, ο αστέρας
$ου είδαν στην ανατολ0 $ρο./ρούσε μ$ροστά τους, /σ%του 0ρ1ε και στά1ηκε $άν/ εκεί
%$ου 0ταν το $αιδί. 19 ;ταν είδαν λοι$%ν τον αστέρα, .άρηκαν με $άρα $ολύ μεγάλη
.αρά. 11 3αι 0ρ1αν στην οικία και είδαν το $αιδί μα7ί με τη :αρία, τη μητέρα του. 3αι
αού έ$εσαν, το $ροσκύνησαν και άνοι@αν τους 1ησαυρούς τους και του $ρ%σεραν δώρα=
.ρυσ% και λιβάνι και σμύρνα. 12 3αι ε$ειδ0 τους $ρ%στα@ε ο Θεός κατά το %νειρο να μην
ε$ιστρέGουν $ρος τον Dρώδη, ανα.ώρησαν α$% άλλη οδ% για τη .ώρα τους.
Η M6γ1 στη5 Α/γ6+το
1! ;ταν λοι$%ν αυτοί ανα.ώρησαν, ιδού, άγγελος 3υρίου άνηκε κατά το %νειρο στον
Ι/σ0, λέγοντας= A*0κ/, $αράλαβε το $αιδί και τη μητέρα του και εύγε για την Αίγυ$το
.
και να είσαι εκεί /σ%του σου $/. Bιατί μέλλει ο Dρώδης να 7ητά το $αιδί, για να το
σκοτώσειC. 1( 'κείνος αού σηκώ1ηκε, $αράλαβε νύ.τα το $αιδί και τη μητέρα του και
ανα.ώρησε για την Αίγυ$το. 1+ 3αι 0ταν εκεί /ς το 1άνατο του Dρώδη H για να
εκ$ληρ/1εί αυτ% $ου ει$ώ1ηκε α$% τον 3ύριο μέσ/ του $ρο0τη, %ταν έλεγε= Α+D την
Α/γ6+το κCλεσα το5 NιD 0ο6.
Η σMαγ1 τH5 5η+/H5
12 F%τε ο Dρώδης, ε$ειδ0 είδε %τι εμ$αί.τηκε α$% τους μάγους, 1ύμ/σε $ολύ και
α$έστειλε και σκ%τ/σε %λα τα αρσενικά $αιδιά $ου ήταν στη ,η1λεέμ και σε %λα τα %ριά
της, όσα ήταν α$% δύο ετών και κάτ/, σύμ/να με το .ρ%νο $ου ε@ακρίβ/σε α$% τους
μάγους. 15 F%τε εκ$ληρώ1ηκε αυτ% $ου ει$ώ1ηκε μέσ/ του Ιερεμία του $ρο0τη, %ταν
έλεγε=
16 OH51 στη Pα0C ακο,στηκε,
!
κλC0α και οδ6-0D. $ολύς.
Η PαB1λ είναι +ο6 κλα/ει τα τέκ5α τη.,
και δε5 1Aελε 5α +α-ηγο-ηAε/,
γιατ/ δε5 6+C-Bο65.
Q+ιστ-οM1 α+D τη5 Α/γ6+το
18 3αι %ταν $έ1ανε ο Dρώδης, ιδού, άγγελος 3υρίου άνηκε κατά τη διάρκεια ενός
ονείρου στον Ι/σ0, 29 λέγοντας= A*0κ/
8
, $αράλαβε το $αιδί και τη μητέρα του και
$0γαινε στη γη Ισρα0λ. Bιατί έ.ουν $ε1άνει αυτοί $ου 7ητούν τη 7/0 του $αιδιούC. 21
'κείνος, αού σηκώ1ηκε, $αράλαβε το $αιδί και τη μητέρα του και εισ0λ1ε στη γη
Ισρα0λ. 22 Αλλά %ταν άκουσε %τι ο Αρ.έλαος βασιλεύει στην Ιουδαία αντί για τον $ατέρα
του τον Dρώδη, οβ01ηκε να $άει εκεί. 3αι ε$ειδ0 τον $ρ%στα@ε ο Θεός κατά τη διάρκεια
ενός ονείρου, ανα.ώρησε για τα μέρη της Bαλιλαίας, 2! και 0ρ1ε και κατοίκησε σε μια
$%λη $ου λέγεται )α7αρέτ H για να εκ$ληρ/1εί αυτ% $ου ει$ώ1ηκε μέσ/ τ/ν $ροητών,
%τι 1α κλη1εί )α7/ραίος.
2ο κ1-6γ0α το6 ΙHC55η το6 Iα+τιστ1
8Μκ. 1;1=>, 9κ. :;1=9, 1R=1@, Ι5. 1;19=<>?
!
ΜΑ2ΘΑΙ3* :
Fις ημέρες λοι$%ν εκείνες, $αρουσιά7εται ο Ι/άννης ο ,α$τιστ0ς κηρύττοντας στην
έρημο της Ιουδαίας 2 και λέγοντας= A:ετανοείτε
.
γιατί έ.ει $λησιάσει η βασιλεία τ/ν
ουρανώνC. ! Bιατί γι< αυτ%ν είναι $ου ει$ώ1ηκε μέσ/ του DσαIα του $ρο0τη, %ταν έλεγε=
OH51 ενός +ο6 MH5CFει δ65ατC στη5 έ-η0ο;
SEτοι0Cστε τη5 οδD του Κ6-/ο6,
/σια κC5ετε τα 0ο5ο+Cτια τουL.
( Αυτ%ς λοι$%ν ο Ι/άννης εί.ε το ένδυμά του α$% τρί.ες καμ0λας και 7ώνη δερμάτινη
γύρ/ α$% τη μέση του, ενώ η τρο0 του 0ταν ακρίδες και μέλι άγριο. + F%τε $ορεύονταν
έ@/ $ρος αυτ%ν τα Ιεροσ%λυμα και %λη η Ιουδαία και %λα τα $ερί./ρα του Ιορδάνη, 2 και
βατί7ονταν στον Ιορδάνη $οταμ% α$% αυτ%ν, αού ε@ομολογούνταν τις αμαρτίες τους.
5 3αι ε$ειδ0 είδε $ολλούς α$% τους "αρισαίους και τους *αδουκκκαίους να έρ.ονται
για το βάτισμά του, τους εί$ε= ABενν0ματα ε.ιδνών, $οιος σας υ$έδει@ε, για να @εύγετε
α$% τη μελλοντικ0 οργ0E 6 3άντε λοι$%ν καρ$% ά@ιο της μετάνοιας 8 και μη νομίσετε ότι
μπορείτε να λέτε μέσα σας= J?ατέρα έ.ουμε τον ΑβραάμK. Bιατί σας λέ/ %τι δύναται ο
&ε%ς α$% τους λί1ους τούτους να εγείρει τέκνα στον Αβραάμ. 19 Lδη, λοι$%ν, το $ελέκι
βρίσκεται κοντά στη ρί7α τ/ν δέντρ/ν. '$ομέν/ς, κά1ε δέντρο $ου δεν κάνει καρ$%
καλ% κ%βεται εντελώς και ρί.νεται στη /τιά. 11 'γώ, βέβαια, σας βατί7/ μέσα σε
νερ% για μετάνοια, αλλά αυτ%ς $ου έρ.εται ύστερα α$% εμένα είναι ισ.υρ%τερ%ς μου, του
ο$οίου δεν είμαι ικαν%ς να βαστά@/ τα υ$οδ0ματα. Αυτ%ς 1α σας βατίσει μέσα σε
?νεύμα >γιο και σε /τιά. 12 Αυτού το τυάρι είναι στο .έρι του, για να λιχνίσει, και 1α
κα1αρίσει εντελώς το αλώνι του και 1α συνά@ει το σιτάρι του στην α$ο10κη, ενώ το ά.υρο
1α το κατακάGει με /τιά άσβεστηC.
(
2ο TC+τισ0α το6 Ιησο,
8Μκ. 1;9=11, 9κ. :;<1=<<?
1! F%τε $αρουσιά7εται ο Ιησούς α$% τη Bαλιλαία στον Ιορδάνη $ρος τον Ι/άννη, για να
βατιστεί α$% αυτ%ν. 1( Αλλά ο Ι/άννης τον εμ$%δι7ε επίμονα λέγοντας= A'γώ έ./
ανάγκη α$% σένα να βατιστώ, κι εσύ έρ.εσαι $ρος εμέναEC 1+ Α$οκρί1ηκε τ%τε ο Ιησούς
και εί$ε $ρος αυτ%ν= A>ησε τώρα αυτά, γιατί έτσι $ρέ$ει, για να εκ$ληρώσουμε %λη τη
δικαιοσύνηC. F%τε ο Ιωάννης τον α0νει. 12 3αι μ%λις βατίστηκε ο Ιησούς, ευ1ύς
ανέβηκε α$% το νερ%. 3αι ιδού, ανοί.τηκαν σ< αυτ%ν οι ουρανοί, και είδε το ?νεύμα του
&εού να κατεβαίνει σαν $εριστέρι και να έρ.εται $άν/ του. 15 3αι ιδού, /ν0 α$% τους
ουρανούς $ου λέει= AΑυτ%ς είναι ο Mι%ς μου ο αγα$ητ%ς, στον ο$οίο ευαρεστ01ηκαC.
Uι +ει-ασ0ο/ το6 Ιησο,
8Μκ. 1;1<=1:, 9κ. V;1=1:?
(
ΜΑ2ΘΑΙ3* V
F%τε ο Ιησούς έρ1ηκε $άν/ στην έρημο α$% το ?νεύμα, για να $ειρα.τεί α$% το
Διάβολο. 2 3αι αού ν0στεGε σαράντα ημέρες και σαράντα νύ.τες, ύστερα $είνασε. !
F%τε $ροσ0λ1ε ο ?ειρα.τ0ς και του εί$ε= AΑν Mι%ς είσαι του &εού, $ες ώστε οι λί1οι
αυτοί να γίνουν άρτοιC. ( 'κείνος α$οκρί1ηκε και εί$ε= A'ίναι γραμμένο=
Με C-το 0D5ο δε Aα F1σει ο C5A-H+ο.,
αλλC 0ε κCAε λDγο +ο6 Tγα/5ει
α+D το στD0α του Θεο,L.
+ F%τε τον $αραλαβαίνει ο Διάβολος και τον μεταφέρει στην άγια $%λη και τον έστησε
$άν/ στο $τερύγιο του ναού 2 και του λέει= AΑν είσαι Mι%ς του &εού, ρί@ε τον εαυτ% σου
κάτ/. Bιατί είναι γραμμένο=
*το6. αγγέλο6. το6 Aα δώσει ε5τολ1 για σέ5α
και +C5H στα Bέ-ια τους Aα σε σηκώσο65,
0η5 τ6BD5 σκο5τCGει. σε λ/Aο το +Dδι σο6L.
5 Fου εί$ε ο Ιησούς= A?άλι είναι γραμμένο=
Δε Aα +ει-CJει. τον Κ,-ιο το ΘεD σο6C.
6 ?άλι τον $αραλαβαίνει ο Διάβολος σε %ρος $ολύ Gηλ% και του δεί.νει %λες τις
βασιλείες του κ%σμου και τη δ%@α τους, 8 και του εί$ε= AΑυτά %λα 1α σου τα δώσ/, αν
$έσεις και με $ροσκυν0σειςC. 19 F%τε του λέει ο Ιησούς= A?0γαινε *ατανά. Bιατί είναι
γραμμένο=
Κ,-ιο το ΘεD σο6 5α +-οσκ651σει.
και α6τD5 μ%νο 5α λατ-έGει.L.
11 F%τε τον α0νει ο Διάβολος, και ιδού άγγελοι $λησίασαν και τον υ$ηρετούσαν.
Η α-B1 τη. διακο5/α. στη Kαλιλα/α
8Μκ. 1;1V=1R, 9κ. V;1V=1R?
12 ;ταν άκουσε λοι$%ν ο Ιησούς %τι ο Ι/άννης $αραδ%1ηκε στη φυλακή, ανα.ώρησε για
τη Bαλιλαία. 1! 3αι αού εγκατέλειGε τη )α7αρέτ, 0ρ1ε και κατοίκησε στην 3α$ερναούμ,
+
την $αρα1αλάσσια, μέσα στα %ρια της γης των φυλν #αβουλών και )ε1αλίμ. 1( Bια να
εκ$ληρ/1εί αυτ% $ου ει$ώ1ηκε μέσ/ του DσαIα του $ρο0τη, %ταν έλεγε=
1+ Kη του WαTο6λώ5 και γη του 4εMAαλ/0,
η οδD. δίπλα στη ACλασσα, +έ-α α+D το5 Ιο-δC5η,
η Kαλιλα/α τH5 εA5ικώ5 X
12 ο λαD. +ο6 κCAεται στο σκοτCδι,
ε/δε 0εγCλο MH.,
και σ’ α6το,. +ο6 κCAο5ται σε Bώ-α
και σε σκιC Aα5Cτο6
MH. α5Cτειλε γι’ α6το,..
15 Α$% τ%τε άρ.ισε ο Ιησούς να κηρύττει και να λέει= A:ετανοείτε
.
γιατί έ.ει $λησιάσει
η βασιλεία τ/ν ουρανώνC.
2ο κCλεσ0α τH5 τεσσC-H5 Gα-CδH5
8Μκ. 1;1Y=<Z, 9κ. R;1=11?
16 ?ερ$ατώντας λοι$%ν δί$λα στη λίμνη της Bαλιλαίας, είδε δύο αδελούς, το *ίμ/να,
το λεγ%μενο ?έτρο, και τον Ανδρέα τον αδελ% του να ρί.νουν το δί.τυ στη λίμνη
.
γιατί
0ταν Gαράδες. 18 3αι τους λέει= A'λάτε $ίσ/ μου, και 1α σας κάν/ Gαράδες αν1ρώ$/νC.
29 'κείνοι αμέσ/ς άησαν τα δί.τυα και τον ακολού1ησαν. 21 3αι αού $ρο.ώρησε α$%
εκεί, είδε άλλους δύο αδελούς, τον Ιάκ/βο το γιο του #εβεδαίου και τον Ι/άννη τον
αδελ% του, να διορ1ώνουν τα δί.τυα τους μέσα στο $λοίο μα7ί με το #εβεδαίο τον $ατέρα
τους, και τους κάλεσε. 22 'κείνοι αμέσ/ς άησαν το $λοίο και τον $ατέρα τους, και τον
ακολού1ησαν.
Η +ε-ιοδε/α στη Kαλιλα/α
89κ. Y;1@=19?
2! 3αι $ερι%δευε σε %λη τη Bαλιλαία διδάσκοντας στις συναγ/γές τους και κηρύττοντας
το ευαγγέλιο της βασιλείας και 1ερα$εύοντας κά1ε ν%σο και κά1ε αδυναμία στο λα%. 2(
3αι 0ρ1ε μακριά η 0μη του σε %λη τη *υρία. 3αι έεραν $ρος αυτ%ν %λους %σοι 0ταν σε
κακ0 κατάσταση α$% $οικίλες ν%σους και υ$έεραν α$% βασανιστικές ασ1ένειες και
δαιμονισμένους και σεληνιασμένους και $αράλυτους, και τους 1ερά$ευσε. 2+ 3αι τον
ακολού1ησαν $ολλά $λ01η α$% τη Bαλιλαία και τη Δεκά$ολη και τα Ιεροσ%λυμα και την
Ιουδαία και $έρα α$% τον Ιορδάνη.
Η ε+/ το6 [-ο6. 30ιλ/α
8ΜατAα/ο. R=@?
+
ΜΑ2ΘΑΙ3* R
3αι %ταν είδε τα $λ01η, ανέβηκε στο %ρος και, αού κά1ισε, τον $λησίασαν οι μα1ητές
του. 2 3αι τότε άνοι@ε το στ%μα του και τους δίδασκε λέγοντας=
2
3ι Μακα-ισ0ο/
89κ. Y;<Z=<:?
! A:ακάριοι οι τ/.οί στο $νεύμα,
γιατί δικ0 τους είναι η βασιλεία τ/ν ουρανών.
( :ακάριοι %σοι $εν1ούν,
γιατί αυτοί 1α $αρηγορη1ούν.
+ :ακάριοι οι $ράοι,
γιατί αυτοί 1α κληρονομ0σουν τη γη.
2 :ακάριοι %σοι $εινούν και διGούν τη δικαιοσύνη,
γιατί αυτοί 1α .ορταστούν.
5 :ακάριοι οι ελε0μονες,
γιατί αυτοί 1α ελεη1ούν.
6 :ακάριοι οι κα1αροί στην καρδιά,
γιατί αυτοί 1α δουν το &ε%.
8 :ακάριοι οι ειρηνο$οιοί,
γιατί αυτοί 1α κλη1ούν γιοι &εού.
19 :ακάριοι οι καταδι/γμένοι ε@αιτίας δικαιοσύνης,
γιατί δικ0 τους είναι η βασιλεία τ/ν ουρανών.
11 :ακάριοι είστε, %ταν σας βρίσουν και σας καταδιώ@ουν και $ούνε κά1ε κακ%
πράγμα εναντίον σας, λέγοντας Gέματα ε@αιτίας μου. 12 Χαίρετε και αγαλλιά7ετε, γιατί
ο μισ1%ς σας είναι $ολύς στους ουρανούς. Bιατί έτσι καταδί/@αν τους $ρο0τες $ου ήταν
$ριν α$% εσάςC.
2ο αλCτι και το MH.
8Μκ. 9;RZ, 9κ. 1V;:V=:R?
1! A'σείς είστε το αλάτι της γης. Αν %μ/ς το αλάτι αλλοι/1εί, με τι 1α @αναγίνει
αλμυρ%E *ε τί$οτα δεν α@ί7ει $ια $αρά μόνο, αού $ετα.τεί έ@/, να κατα$ατιέται α$% τους
αν1ρώ$ους. 1( 'σείς είστε το /ς του κ%σμου. Δε δύναται $%λη να κρυτεί, %ταν
βρίσκεται $άν/ σε %ρος. 1+ 4ύτε ανάβουν λύ.νο και τον 1έτουν κάτ/ α$% το μ%δι, αλλά
$άν/ στο λυ.νοστάτη και έτσι λάμ$ει σε %λους %σοι είναι μέσα στην οικία. 12 Nτσι ας
λάμGει το /ς σας μ$ροστά στους αν1ρώ$ους, για να δουν τα καλά σας έργα και να
δο@άσουν τον ?ατέρα σας $ου είναι στους ουρανούςC.
3 4D0ο.
15 A:η νομίσετε %τι 0ρ1α να καταλύσ/ το ν%μο 0 τους $ρο0τες. Δεν 0ρ1α να
καταλύσ/, αλλά να συμ$ληρώσ/. 16 Bιατί αλ01εια σας λέ/= /σ%του $αρέλ1ει ο ουραν%ς
και η γη, ένα γιώτα 0 μια κεραία δε 1α $αρέλ1ει α$% το ν%μο, /σ%του %λα γίνουν. 18
;$οιος λοι$%ν $αραβεί μία α$% τις εντολές αυτές $ου είναι $άρα $ολύ μικρές και διδά@ει
έτσι τους αν1ρώ$ους, $άρα $ολύ μικρ%ς 1α κλη1εί στη βασιλεία τ/ν ουρανών. ;$οιος
%μ/ς τις εαρμ%σει και τις διδά@ει, αυτ%ς μεγάλος 1α κλη1εί στη βασιλεία τ/ν ουρανών.
29 Bιατί σας λέ/ %τι αν δεν $ερισσέGει η δικαιοσύνη σας $ερισσ%τερο εκείνης τ/ν
γραμματέ/ν και των "αρισαί/ν, δε 1α εισέλ1ετε στη βασιλεία τ/ν ουρανώνC.
5
Η ο-γ1
21 AΑκούσατε %τι ει$ώ1ηκε στους αρ.αίους= Μη Mο5ε,σει., και, J%$οιος ονεύσει 1α
είναι ένο.ος στο δικαστ0ριοK. 22 'γώ %μ/ς σας λέ/ %τι κα1ένας $ου οργί7εται με τον
αδελ% του O./ρίς λ%γοP ένο.ος 1α είναι στο δικαστ0ριο. 3αι %$οιος $ει στον αδελ% του=
J-ακάK, ένο.ος 1α είναι στο συνέδριο. ;$οιος %μ/ς $ει= J:/ρέK, ένο.ος 1α είναι για τη
γέεννα της /τιάς. 2! Αν $ροσέρεις, λοι$%ν, το δώρο σου $άν/ στο 1υσιαστ0ριο κι εκεί
1υμη1είς %τι ο αδελ%ς σου έ.ει κάτι εναντίον σου, 2( άησε εκεί το δώρο σου μ$ροστά
στο 1υσιαστ0ριο και $0γαινε, $ρώτα συμιλιώσου με τον αδελ% σου, και τ%τε έλα και
$ρ%σερε το δώρο σου. 2+ )α είσαι ευνοQκ%ς με τον αντίδικ% σου γρ0γορα, /σ%του είσαι
μα7ί του στο δρ%μο, μην τυ.%ν σε $αραδώσει ο αντίδικος στον κριτ0 και ο κριτ0ς στο
δεσμούλακα και ρι.τείς στη υλακ0. 22 Αλ01εια σου λέ/, δε 1α ε@έλ1εις α$% εκεί,
/σ%του α$οδώσεις την τελευταία δρα.μ0C.
Η 0οιBε/α
25 AΑκούσατε %τι ει$ώ1ηκε= Μη 0οιBέGει.. 26 'γώ %μ/ς σας λέ/ %τι κα1ένας $ου
βλέ$ει γυναίκα, με σκο$% να ε$ι1υμ0σει αυτ0ν, 0δη μοί.εGε με αυτ0 μέσα στην καρδιά
του. 28 3αι αν ο ο1αλμ%ς σου ο δε@ι%ς σε σκανδαλί7ει, βγάλε τον και ρί@ε τον μακριά
α$% εσένα. Bιατί σε συμέρει να .α1εί ένα α$% τα μέλη σου και να μη ρι.τεί %λο το σώμα
σου στη γέεννα. !9 3αι αν το δε@ί σου .έρι σε σκανδαλί7ει, κ%Gε το εντελώς και ρί@ε το
μακριά α$% εσένα. Bιατί σε συμέρει να .α1εί ένα α$% τα μέλη σου και να μην $άει %λο το
σώμα σου στη γέεννα
(9
C.
2ο διαF,γιο
8Μτ. 19;9, Μκ. 1Z;11=1<, 9κ. 1Y;1>?
!1 A'ι$ώ1ηκε ε$ίσης= [+οιο. α+οδιώJει τη γ65α/κα το6 α. τη. δώσει έγγ-αMο διαF6γ/ο6. !2 3ι
εγώ σας λέ/ %τι κα1ένας $ου α$οδιώ.νει τη γυναίκα του εκτ%ς α$% λ%γο $ορνείαςR την
κάνει να μοι.ευτεί. 3αι %$οιος νυμευτεί α$οδι/γμένη, μοι.εύεταιC.
3ι D-κοι
!! A?άλι ακούσατε %τι ει$ώ1ηκε στους αρ.αίους= Μη5 ε+ιο-κ1σει., αλλά 5α
α+οδώσει. στο5 Κ,-ιο το6. D-κο6. σο6. !( 'γώ %μ/ς σας λέ/ να μην ορκιστείτε
κα1%λου. :0τε στον ουραν%, γιατί είναι 1ρ%νος του &εού
.
!+ μ0τε στη γη, γιατί είναι
υ$ο$%διο τ/ν $οδιών του
.
μ0τε στα Ιεροσ%λυμα, γιατί είναι $%λη του μεγάλου βασιλιά
.
!2
μ0τε στο κεάλι σου να ορκιστείς, γιατί δε δύνασαι μία τρί.α να κάνεις λευκ0 0 μαύρη.
!5 Ας είναι λοι$%ν ο λ%γος σας, ναι και να εννοεί ναι, %.ι και να εννοεί %.ι. 'νώ %,τι είναι
$ερισσ%τερο α$% αυτά $ροέρ.εται α$% τον ?ονηρ%C.
2α α5τ/+οι5α
89κ. Y;<9=:Z?
!6 AΑκούσατε %τι ει$ώ1ηκε= 3MAαλ0D. α5τ/ για οMAαλ0D και δD5τι α5τ/ για δD5τι. !8
'γώ %μ/ς σας λέ/ να μην αντιστα1είτε στον κακ% άν!ρωπο
.
αλλά σε %$οιον σε
.αστουκί7ει στο δε@ί μέρος του σαγονιού σου στρέGε του και το άλλο. (9 3αι σ< αυτ%ν $ου
1έλει να δικαστεί μ< εσένα και να $άρει το $ουκάμισ% σου άσε του και το $αν/%ρι. (1
6
3αι με %$οιον σε αγγαρέGει ένα μίλι, $0γαινε μα7ί του δύο. (2 *< %$οιον σου 7ητάει δώσε,
και αυτ%ν $ου 1έλει α$% εσένα να δανειστεί μην τον α$οστραείςC.
ΑγC+η για το6. εBA-ο,.
89κ. Y;<@=<>, :<=:Y?
(! AΑκούσατε %τι ει$ώ1ηκε= 4α αγα+1σει. το5 +λησ/ο5 σο6 και να μισ0σεις τον ε.1ρ% σου.
(( 'γώ %μ/ς σας λέ/, αγα$άτε τους ε.1ρούς σας και $ροσεύ.εστε για %σους σας
καταδιώκουν, (+ για να γίνετε γιοι του ?ατέρα σας $ου είναι στους ουρανούς, γιατί τον
0λιο του τον ανατέλλει $άν/ σε κακούς και καλούς και βρέ.ει $άν/ σε δίκαιους και
άδικους. (2 Bιατί αν αγα$0σετε %σους σας αγα$ούν, $οιο μισ1% !έλετε να έ.ετεE 3αι οι
τελώνες το ίδιο δεν κάνουνE (5 3αι αν .αιρετ0σετε τους αδελούς σας μ%νο, τι
$ερισσ%τερο κάνετεE 3αι οι ε1νικοί το ίδιο δεν κάνουνE (6 )α είστε λοι$%ν εσείς τέλειοι
%$/ς ο ?ατέρας σας ο ουράνιος είναι τέλειοςC.
Η ελεη0οσ,5η
2
ΜΑ2ΘΑΙ3* Y
A?ροσέ.ετε μάλιστα τη δικαιοσύνη σας να μην την κάνετε μ$ροστά στους αν1ρώ$ους,
για να σας δουν με !αυμασμό. 'ιδεμ0, βέβαια, μισ1% δεν έ.ετε α$% τον ?ατέρα σας $ου
είναι στους ουρανούς.
2 ;ταν λοι$%ν κάνεις ελεημοσύνη, μη σαλ$ίσεις μ$ροστά σου %$/ς ακριβώς κάνουν οι
υ$οκριτές στις συναγ/γές και στα δρομάκια, για να δο@αστούν α$% τους αν1ρώ$ους.
Αλ01εια σας λέ/, έ.ουν $άρει $λ0ρ/ς το μισ1% τους. ! 'σύ, %μ/ς, %ταν κάνεις
ελεημοσύνη, ας μη γν/ρί7ει το αριστερ% σου τι κάνει το δε@ί σου χέρι, ( για να γίνεται η
ελεημοσύνη σου στα κρυά. 3αι ο ?ατέρας σου $ου βλέ$ει στα κρυά 1α σου α$οδώσειC.
Η +-οσε6B1
89κ. 11;<=V?
+ A3αι %ταν $ροσεύ.εστε, μην είστε %$/ς οι υ$οκριτές. '$ειδ0 τους αρέσει να
$ροσεύ.ονται στημένοι όρ!ιοι στις συναγ/γές και στις γ/νίες τ/ν $λατειών, για να
ανούν στους αν1ρώ$ους. Αλ01εια σας λέ/, έ.ουν $άρει $λ0ρ/ς το μισ1% τους. 2 'σύ
%μ/ς, %ταν $ροσεύ.εσαι, είσελ1ε στο α$%μερ% σου δ/μάτιο και, αού κλείσεις τη 1ύρα
σου, $ροσευ.0σου στον ?ατέρα σου $ου είναι στα κρυά. 3αι ο ?ατέρας σου $ου βλέ$ει
στα κρυά 1α σου α$οδώσει. 5 3αι %ταν $ροσεύ.εστε, μην $εριττολογ0σετε %$/ς ακριβώς
οι ε1νικοί, γιατί αυτοί νομί7ουν %τι με την $ολυλογία τους 1α εισακουστούν. 6 :η λοι$%ν
ομοι/1είτε με αυτούς. Bιατί @έρει ο ?ατέρας σας αυτά $ου έ.ετε ανάγκη, $ροτού εσείς τα
7ητ0σετε α$% αυτ%ν. 8 Nτσι, λοι$%ν, εσείς να $ροσεύ.εστε=
?ατέρα μας $ου είσαι στους ουρανούς,
ας αγιαστεί το %νομά σου
.

19 ας έρ1ει η βασιλεία σου,
ας γίνει το 1έλημά σου,
%$/ς στον ουραν% έτσι και $άν/ στη γη.
11 Fον άρτο μας για την ερ.%μενη ημέρα,
δώσε μας σ0μερα.
8
12 3αι άησε α$% εμάς τις οειλές μας,
%$/ς κι εμείς α0σαμε α$% τους οειλέτες μας.
1! 3αι μη μας έρεις μέσα σε $ειρασμ%,
αλλά σώσε μας α$% τον ?ονηρ%.
OBιατί δικ0 σου είναι η βασιλεία και η δύναμη
και η δ%@α στους αιώνες. Αμ0ν.P
1( Bιατί αν α0σετε στους αν1ρώ$ους $αρα$τώματα αυτών, 1α τα α0σει και σ< εσάς ο
?ατέρας σας ο ουράνιος. 1+ Αν %μ/ς δεν τα α0σετε στους αν1ρώ$ους, ούτε ο ?ατέρας
σας 1α α0σει τα δικά σας $αρα$τώματαC.
Η 5ηστε/α
12 A3αι %ταν νηστεύετε, μη γίνεστε %$/ς οι υ$οκριτές σκυ1ρ/$οί
.
γιατί α0νουν
ά$λυτα τα $ρ%σ/$ά τους, για να ανούν στους αν1ρώ$ους $/ς νηστεύουν. Αλ01εια σας
λέ/, έ.ουν $άρει $λ0ρ/ς το μισ1% τους. 15 'σύ, %μ/ς, %ταν νηστεύεις, άλειGε
σαπουνί"οντας το κεάλι σου και νίGε το $ρ%σ/$% σου, 16 για να μη ανείς στους
αν1ρώ$ους $/ς νηστεύεις, αλλά στον ?ατέρα σου $ου είναι στα κρυά. 3αι ο ?ατέρας
σου $ου βλέ$ει στα κρυά 1α σου α$οδώσειC.
Θησα6-D. στο5 ο6-α5D
89κ. 1<;::=:V?
18 A:η 1ησαυρί7ετε για σας 1ησαυρούς $άν/ στη γη, %$ου σκ%ρος και σκουριά τους
αανί7ουν και %$ου κλέτες κάνουν διάρρη@η και τους κλέβουν. 29 Αλλά 1ησαυρί7ετε για
σας 1ησαυρούς στον ουραν%, %$ου ούτε σκ%ρος ούτε σκουριά τους αανί7ουν και %$ου
κλέτες δεν κάνουν διάρρη@η ούτε τους κλέβουν. 21 Bιατί %$ου είναι ο 1ησαυρ%ς σου, εκεί
1α είναι και η καρδιά σουC.
2ο MH. το6 σώ0ατο.
89κ. 11;:V=:Y?
22 A4 λύ.νος του σώματος είναι ο ο1αλμ%ς. Αν λοι$%ν είναι ο ο1αλμ%ς σου είναι
γενναι%δ/ρος, %λο το σώμα σου 1α είναι /τειν%. 2! Αν %μ/ς ο ο1αλμ%ς σου είναι
ιλάργυρος, %λο το σώμα σου 1α είναι σκοτειν%. Αν λοι$%ν το /ς $ου #ρίσκεται μέσα
σου είναι σκοτάδι, $%σο μεγάλο !α είναι το σκοτάδιSC
ΘεD. και Μα00H5C.
89κ. 1Y;1:?
2( A3ανείς δε δύναται σε δύο κυρίους να υ$ηρετεί /ς δούλος. Bιατί 0 τον ένα 1α
μισ0σει και τον άλλο 1α αγα$0σει, 0 στον ένα 1α $ροσκολλη1εί και τον άλλο 1α
καταρον0σει. Δε δύναστε να υ$ηρετείτε /ς δούλοι στο &ε% και στο :αμμ/νάC.
19
Μέ-ι05ε. και CγBο.
89κ. 1<;<<=:V?
2+ ABι< αυτ% σας λέ/= μη μεριμνάτε για τη 7/0 σας, τι !α άτε 0 τι !α $ιείτε, μ0τε για το
σώμα σας τι !α ντυ1είτε. D 7/0 δεν είναι $ιο $ολύ α$% την τρο0 και το σώμα α$% το
ένδυμαE 22 ?αρατηρ0στε τα $ετεινά του ουρανού, γιατί δε σ$έρνουν ούτε 1ερί7ουν ούτε
συνάγουν σε α$ο10κες, και όμως ο ?ατέρας σας ο ουράνιος τα τρέει. 'σείς δε διαέρετε
$ερισσ%τερο α$% αυτάE 25 3αι $οιος α$% εσάς μεριμνώντας δύναται να $ροσ1έσει στο
ανάστημά του έναν $0.ηE 26 3αι για ένδυμα τι μεριμνάτεE :ά1ετε ακριβώς $ώς αυ@άνουν
τα κρίνα του αγρού= δεν κο$ιά7ουν ούτε γνέ1ουν. 28 *ας λέ/ %μ/ς %τι ούτε ο *ολομώντας
με %λη τη δ%@α του δεν ντύ1ηκε %$/ς ένα α$% αυτά. !9 Αν λοι$%ν το .ορτάρι του αγρού,
$ου σ0μερα υ$άρ.ει και αύριο ρί.νεται στο ούρνο, ο &ε%ς έτσι το ντύνει, δε !α ντύσει
$ολύ $ερισσ%τερο εσάς ολιγ%$ιστοιE !1 :η λοι$%ν μεριμν0σετε λέγοντας= JFι !α άμεKE 0
JFι !α $ιούμεKE 0 JFι !α ντυ1ούμεKE !2 Bιατί %λα αυτά τα ε$ι7ητούν οι ε1νικοί. Tέρει
βέβαια ο ?ατέρας σας ο ουράνιος %τι .ρειά7εστε %λα αυτά. !! Αλλά 7ητάτε $ρώτα τη
βασιλεία του &εού και τη δικαιοσύνη του και %λα αυτά 1α σας $ροστε1ούν. !( :η λοι$%ν
μεριμν0σετε για το αύριο, γιατί το αύριο 1α μεριμν0σει για τον εαυτ% του
.
αρκετ0 για την
ημέρα η κακο$ά1ειά τηςC.
\ε-/ κατακ-/σεH. το6 +λησ/ο5
89κ. Y;:@=:>, V1=V<?
5
ΜΑ2ΘΑΙ3* @
A:ην κρίνετε, για να μην κρι1είτε. 2 Bιατί με %$οια κρίση κρίνετε 1α κρι1είτε, και με
%$οιο μέτρο μετράτε, 1α μετρη1εί σ< εσάς. ! 3αι γιατί βλέ$εις την αγκίδα $ου είναι μέσα
στο μάτι του αδελού σου, ενώ το δοκάρι μέσα στο δικ% σου μάτι δεν $αρατηρείςE ( L $ώς
1α $εις στον αδελ% σου= J>ησε να βγάλ/ την αγκίδα α$% το μάτι σουK, ενώ ιδού, το
δοκάρι είναι μέσα στο μάτι το δικ% σουE + M$οκριτ0, βγάλε $ρώτα α$% το μάτι το δικ% σου
το δοκάρι, και τ%τε 1α δεις κα1αρά, για να βγάλεις την αγκίδα α$% το μάτι του αδελού
σου. 2 :η δώσετε το άγιο στα σκυλιά, μ0τε να ρί@ετε τα μαργαριτάρια σας μ$ροστά στους
.οίρους, μην τυ.%ν τα κατα$ατ0σουν με τα $%δια τους και μετά στραούν και σας
@εσκίσουνC.
WητCτε, ε-ε65Cτε, Bτ6+Cτε τη A,-α
89κ. 11;9=1:?
5 A#ητάτε και 1α σας δο1εί, ερευνάτε και 1α βρείτε, κρούετε και 1α σας ανοι.τεί. 6 Bιατί
κα1ένας $ου 7ητά λαβαίνει και %$οιος ερευνά βρίσκει και σ< %$οιον κρούει 1α του
ανοι.τεί. 8 L $οιος άν1ρ/$ος είναι α$% εσάς, $ου αν του 7ητ0σει ο γιος του άρτο, μ0$/ς
1α του δώσει ένα λί1οE 19 L και αν 7ητ0σει Gάρι, μ0$/ς 1α του δώσει ένα ίδιE 11 Αν
λοι$%ν εσείς $ου είστε κακοί @έρετε δοσίματα αγα1ά να δίνετε στα $αιδιά σας, $%σο
μάλλον ο ?ατέρας σας $ου είναι στους ουρανούς 1α δώσει αγα1ά σε %σους του 7ητούνSC
11
3 B-6σD. κα5D5α.
12 A;λα %σα 1έλετε, λοι$%ν, να κάνουν σ< εσάς οι άν1ρ/$οι, έτσι κι εσείς να κάνετε σ<
αυτούς
.
γιατί αυτ%ς είναι ο ν%μος και οι $ρο0τεςC.
Η στε51 +,λη
89κ. 1:;<V?
1! A'ισέλ1ετε α$% τη στεν0 $ύλη
.
γιατί $λατιά η $ύλη και ευρύ./ρη η οδ%ς $ου οδηγεί
στην α$ώλεια και $ολλοί είναι $ου εισέρ.ονται α$% αυτ0. 1( Fι στεν0 που είναι η $ύλη και
1λιμμένη η οδ%ς $ου οδηγεί στη 7/0, και λίγοι είναι εκείνοι $ου τη βρίσκουνSC
2ο δέ5τ-ο α5αγ5H-/Fεται α+D το6. κα-+ο,. το6
89κ. Y;V:=VV?
1+ A?ροσέ.ετε α$% τους Gευδο$ρο0τες, οι ο$οίοι έρ.ονται $ρος εσάς με ενδύματα
$ροβάτ/ν, ενώ α$% μέσα είναι λύκοι άρ$αγες. 12 Α$% τους καρ$ούς τους 1α τους
αναγν/ρίσετε. :0$/ς μα7εύουν α$% αγκά1ια σταύλια 0 α$% τριβ%λια σύκαE 15 Nτσι,
κά1ε δέντρο αγα1% κάνει καρ$ούς καλούς, ενώ το σά$ιο δέντρο κάνει καρ$ούς κακούς. 16
Δε δύναται δέντρο αγα1% να κάνει καρ$ούς κακούς ούτε δέντρο σά$ιο να κάνει καρ$ούς
καλούς. 18 3ά1ε δέντρο $ου δεν κάνει καλ% καρ$% κ%βεται εντελώς και ρί.νεται στη
/τιά. 29 >ρα, βεβαί/ς, α$% τους καρ$ούς τους 1α τους αναγν/ρίσετεC.
S\οτέ δε σα. γ5ώ-ισαL
89κ. 1:;<R=<@?
21 A3α1ένας $ου μου λέει J3ύριε, 3ύριεK δε 1α εισέλ1ει στη βασιλεία τ/ν ουρανών,
αλλά αυτ%ς $ου κάνει το 1έλημα του ?ατέρα μου $ου είναι στους ουρανούς. 22 ?ολλοί 1α
μου $ουν εκείνη την ημέρα= J3ύριε, 3ύριε, στο δικ% σου %νομα δεν $ροητέGαμε και στο
δικ% σου %νομα δε βγάλαμε δαιμ%νια και στο δικ% σου %νομα δεν κάναμε $ολλές
!αυματουργικές δυνάμειςKE 2! 3αι τ%τε 1α τους ομολογ0σ/= J?οτέ δε σας γνώρισα
.
α$ο./ρείτε α$% εμένα οι εργα7%μενοι την ανομίαKC.
2α δ,ο Aε0έλια
89κ. Y;V@=V9?
2( A3α1ένας λοι$%ν $ου ακούει τούτους τους λ%γους μου και τους εαρμ%7ει 1α
ομοι/1εί με ρ%νιμο άν1ρ/$ο, ο ο$οίος οικοδ%μησε την οικία του $άν/ στο βρά.ο. 2+
3αι κατέβηκε η βρο.0 και 0ρ1αν οι $οταμοί και έ$νευσαν οι άνεμοι και έ$εσαν $άν/ στην
οικία εκείνη, αλλά δεν έ$εσε, γιατί εί.ε 1εμελι/1εί $άν/ στο βρά.ο. 22 3αι κα1ένας $ου
ακούει τους λ%γους μου τούτους και δεν τους εαρμ%7ει 1α ομοι/1εί με άν1ρ/$ο μ/ρ%, ο
ο$οίος οικοδ%μησε την οικία του $άν/ στην άμμο. 25 3αι κατέβηκε η βρο.0 και 0ρ1αν οι
$οταμοί και έ$νευσαν οι άνεμοι και .τύ$ησαν $άν/ στην οικία εκείνη
.
και έ$εσε, και η
$τώση της 0ταν μεγάληC.
26 3αι συνέβηκε, %ταν τελεί/σε ο Ιησούς τους λ%γους αυτούς, να εκ$λ0ττονται τα
$λ01η για τη διδα.0 του. 28 Bιατί τους δίδασκε συνεχς %$/ς ένας $ου έ.ει ε@ουσία, και
%.ι %$/ς οι γραμματείς τους.
12
3 καAα-ισ0D. το6 λε+-ο,
8Μκ. 1;VZ=VR, 9κ. R;1<=1Y?
6
ΜΑ2ΘΑΙ3* >
3αι %ταν αυτ%ς κατέβηκε α$% το %ρος, τον ακολού1ησαν $λ01η $ολλά. 2 3αι ιδού, ένας
λε$ρ%ς $λησίασε και τον $ροσκυνούσε λέγοντας= A3ύριε, αν 1έλεις δύνασαι να με
κα1αρίσειςC. ! 3αι αυτός ε@έτεινε το .έρι του και τον άγγι@ε λέγοντας= A&έλ/,
κα1αρίσουC. 3αι αμέσ/ς κα1αρίστηκε η λέ$ρα του. ( 3αι τότε του λέει ο Ιησούς= A3οίτα
να μην το $εις σε κανέναν, αλλά $0γαινε, δεί@ε τον εαυτ% σου στον ιερέα και $ρ%σερε το
δώρο $ου $ρ%στα@ε ο :/υσ0ς, /ς μαρτυρία σ< αυτούςC.
Η Aε-α+ε/α το6 δο,λο6 ε5D. εκατD5τα-Bο6
89κ. @;1=1Z, Ι5. V;V:=RV?
+ 3αι %ταν αυτ%ς εισ0λ1ε στην 3α$ερναούμ, $λησίασε σ< αυτ%ν ένας εκατ%νταρ.ος
$αρακαλώντας τον 2 και λέγοντας= A3ύριε, ο δούλος μου έ.ει $έσει $αράλυτος στην οικία
μου και βασανί7εται οβεράC. 5 F%τε ο Ιησούς τού λέει= A'γώ, αού έρ1/, 1α τον
1ερα$εύσ/C. 6 Αλλά α$οκρί1ηκε ο εκατ%νταρ.ος και εί$ε= A3ύριε, δεν είμαι ικαν%ς να
εισέλ1εις κάτ/ α$% τη στέγη μου. Αλλά $ες το μ%νο με λ%για, και 1α γιατρευτεί ο δούλος
μου. 8 Bιατί κι εγώ είμαι άν1ρ/$ος κάτ/ α$% ε@ουσία, έ.οντας κάτ/ α$% τον εαυτ% μου
στρατιώτες, και λέ/ σε τούτον= J?0γαινεK, και $ηγαίνει. 3αι στον άλλο= JNλαK, και
έρ.εται. 3αι στο δούλο μου= J3άνε αυτ%K, και το κάνειC. 19 ;ταν το άκουσε τ%τε ο
Ιησούς, 1αύμασε και εί$ε σ< %σους τον ακολου1ούσαν= AΑλ01εια σας λέ/, σε κανέναν δε
βρ0κα τ%σο $ολλ0 $ίστη μέσα στο λαό Ισρα0λ. 11 *ας λέ/ μάλιστα %τι $ολλοί α$%
ανατολικά και δυτικά 1α έρ1ουν και 1α κα1ίσουν, για να φάνε μα7ί με τον Αβραάμ και τον
Ισαάκ και τον Ιακώβ μέσα στη βασιλεία τ/ν ουρανών, 12 ενώ οι γιοι της βασιλείας 1α
$ετα.τούν έ@/ στο σκ%τος το ε@ώτερο. 'κεί 1α είναι το κλάμα και το τρί@ιμο τ/ν
δοντιώνC. 1! 3αι μετά εί$ε ο Ιησούς στον εκατ%νταρ.ο= A?0γαινε, ας γίνει σ< εσένα %$/ς
$ίστεGεςC. 3αι ο δούλος του γιατρεύτηκε εκείνη την ώρα.
Θε-α+ε/α +ολλώ5 α5A-ώ+H5
8Μκ. 1;<9=:V, 9κ. V;:>=V1?
1( 3αι %ταν ο Ιησούς 0ρ1ε στην οικία του ?έτρου, είδε την $ε1ερά του $εσμένη στο
κρε#άτι και με $υρετ%. 1+ 3αι τότε άγγι@ε το .έρι της και την άησε ο $υρετ%ς, και
σηκώ1ηκε και τον διακονούσε. 12 ;ταν λοι$%ν βράδιασε, έεραν $ρος αυτ%ν $ολλούς
δαιμονισμένους. 3αι έβγαλε τα $νεύματα με το λ%γο του και 1ερά$ευσε %λους %σοι 0ταν
σε κακ0 κατάσταση, 15 για να εκ$ληρ/1εί αυτ% $ου ει$ώ1ηκε μέσ/ του $ρο0τη DσαIα,
%ταν έλεγε=
Α6τD. έλαTε τι. ασAέ5ειέ. 0α.
και TCσταJε τι. 5Dσο6. μας.
1!
\-ο]+οAέσει. τη. 0αAητε/α.
89κ. 9;R@=Y<?
16 ;ταν λοι$%ν ο Ιησούς είδε $λ01ος γύρ/ του, διέτα@ε να $άνε αντί$ερα στη λίμνη. 18
F%τε $λησίασε ένας γραμματέας και του εί$ε= AΔάσκαλε, 1α σε ακολου10σ/ %$ου κι αν
$ηγαίνειςC. 29 3αι ο Ιησούς του λέει= A4ι αλε$ούδες έ.ουν /λιές και τα $ετεινά του
ουρανού $ροσ/ρινές κατοικίες, αλλά ο Mι%ς του αν1ρώ$ου δεν έ.ει $ού να γείρει το
κεάλι τουC. 21 3αι άλλος α$% τους μα1ητές του του εί$ε= A3ύριε, ε$ίτρεGέ μου $ρώτα να
$ά/ και να 1άG/ τον $ατέρα μουC. 22 Αλλά ο Ιησούς του λέει= AΑκολού1α με και άησε
τους νεκρούς να 1άGουν τους δικούς τους νεκρούςC.
Η κατC+α6ση τη. τ-ικ60/α.
8Μκ. V;:R=V1, 9κ. >;<<=<R?
2! 3αι %ταν αυτ%ς μ$0κε στο $λοίο, τον ακολού1ησαν οι μα1ητές του. 2( 3αι ιδού,
έγινε μεγάλη τρικυμία στη λίμνη, ώστε το $λοίο να καλύ$τεται α$% τα κύματα
.
αυτ%ς %μ/ς
κοιμ%τανε. 2+ 3αι $λησίασαν και τον @ύ$νησαν λέγοντας= A3ύριε, σώσε μας, .αν%μαστεC.
22 3αι τους λέει= ABιατί είστε δειλοί, ολιγ%$ιστοιEC F%τε, αού σηκώ1ηκε, ε$ιτίμησε τους
ανέμους και τη 1άλασσα, και έγινε γαλ0νη μεγάλη. 25 4ι άν1ρ/$οι τ%τε 1αύμασαν
λέγοντας= AFι είδους είναι αυτ%ς $ου και οι άνεμοι και η 1άλασσα τον υ$ακούνεEC
Η Aε-α+ε/α τH5 δαι0ο5ισ0έ5H5 Kαδα-η5ώ5
8Μκ. R;1=<Z, 9κ. >;<Y=:9?
26 3αι %ταν αυτ%ς 0ρ1ε αντί$ερα στη λίμνη, στη .ώρα τ/ν Bαδαρηνών, τον συνάντησαν
δύο δαιμονισμένοι $ου ε@έρ.ονταν α$% τα μν0ματα, $ολύ κακοί, ώστε να μην μ$ορεί
κανείς να $εράσει α$% εκείνη την οδ%. 28 3αι ιδού, έκρα@αν λέγοντας= AFι σχέση έχουμε
εμείς κι εσύ, Mιέ του &εούE Lρ1ες εδώ $ριν α$% τον κα!ορισμένο καιρ%, για να μας
βασανίσειςEC !9 Lταν λοι$%ν μακριά α$% αυτούς μια αγέλη $ολλών .οίρ/ν $ου έβοσκε.
!1 3αι οι δαίμονες τον $αρακαλούσαν λέγοντας= AΑν μας βγάλεις, α$%στειλέ μας στην
αγέλη τ/ν .οίρ/νC. !2 3αι τους εί$ε= A?ηγαίνετεC. 'κείνοι, αού ε@0λ1αν, $0γαν στους
.οίρους. 3αι ιδού, %ρμησε %λη η αγέλη κάτ/ στον γκρεμ%, στη λίμνη, και $έ1αναν μέσα
στα νερά. !! 3αι αυτοί $ου τους έβοσκαν έυγαν και, %ταν $0γαν στην $%λη, ανάγγειλαν
%λα και %σα συνέ#ηκαν με τους δαιμονισμένους. !( 3αι ιδού, %λη η $%λη ε@0λ1ε για να
συναντ0σει τον Ιησού και, %ταν τον είδαν, τον $αρακάλεσαν να ύγει α$% τα %ριά τους.
Η Aε-α+ε/α ε5D. +α-Cλ6το6
8Μκ. <;1=1<, 9κ. R;1@=<Y?
8
ΜΑ2ΘΑΙ3* 9
3αι αού μ$0κε σε $λοίο, δια$έρασε τη λίμνη και 0ρ1ε στη δικ0 του $%λη. 2 3αι ιδού,
έεραν $ρος αυτ%ν έναν $αράλυτο βαλμένο $άν/ σ< ένα κρεβάτι. 3αι %ταν είδε ο Ιησούς
την $ίστη τους, εί$ε στον $αράλυτο= AN.ε 1άρρος, τέκνο μου, σου α0νονται οι αμαρτίεςC.
! 3αι ιδού, μερικοί α$% τους γραμματείς εί$αν μέσα τους= AΑυτ%ς βλαστημάC. ( 3αι
1(
ε$ειδ0 είδε ο Ιησούς τις σκέGεις τους, εί$ε= ABιατί σκέτεστε κακά μέσα στις καρδιές σαςE
+ Bιατί, τι είναι ευκολ%τερο, να $/= J*ου α0νονται
5!
οι αμαρτίεςK, 0 να $/= J*0κ/ και
$ερ$άταKE 2 Αλλά για να μά1ετε %τι ε@ουσία έ.ει ο Mι%ς του αν1ρώ$ου $άν/ στη γη να
α0νει
5!
αμαρτίεςC H τ%τε λέει στον $αράλυτο= A*0κ/, $άρε το κρεβάτι σου και $0γαινε
στον οίκο σουC. 5 3αι εκείνος σηκώ1ηκε και έυγε για τον οίκο του. 6 3αι %ταν το είδαν
τα $λ01η, οβ01ηκαν και δ%@ασαν το &ε% $ου έδ/σε τέτοια ε@ουσία στους αν1ρώ$ους.
Η κλ1ση το6 ΜατAα/ο6
8Μκ. <;1:=1@, 9κ. R;<@=:<?
8 3αι $ρο./ρώντας ο Ιησούς εκεί κοντά, είδε έναν άν1ρ/$ο να κά1εται στο τελ/νείο,
$ου τον έλεγαν :ατ1αίο, και του λέει= AΑκολού1α μεC. 3αι σηκώ1ηκε και τον
ακολού1ησε. 19 3αι τ%τε ιδού, συνέβηκε, ενώ αυτ%ς κα1%ταν$ για να φάει μέσα στην οικία,
να έρ1ουν $ολλοί τελώνες και αμαρτ/λοί και να κα1ίσουν, για να φάνε μα7ί με τον Ιησού
και τους μα1ητές του. 11 3αι %ταν το είδαν οι "αρισαίοι, έλεγαν στους μα1ητές του= ABιατί
μα7ί με τους τελώνες και τους αμαρτ/λούς τρώει ο δάσκαλ%ς σαςEC 12 'κείνος, ε$ειδ0 το
άκουσε, εί$ε= AΔεν έ.ουν ανάγκη οι υγιείς α$% γιατρ%, αλλά οι ασ1ενείς. 1! ?ηγαίνετε,
λοι$%ν, και μά1ετε τι σημαίνει= ^λεο. AέλH και DBι A6σ/α. Bιατί δεν 0ρ1α να καλέσ/
δίκαιους, αλλά αμαρτ/λούςC.
2ο Aέ0α τη. 5ηστε/α.
8Μκ. <;1>=<<, 9κ. R;::=:9?
1( F%τε $λησιά7ουν σ< αυτ%ν οι μα1ητές του Ι/άννη λέγοντας= ABιατί εμείς και οι
"αρισαίοι νηστεύουμε $ολύ, ενώ οι μα1ητές σου δε νηστεύουνEC 1+ 3αι τους εί$ε ο
Ιησούς= A:0$/ς δύνανται οι καλεσμένοι στο γάμο να $εν1ούν, ε%σον μα7ί τους είναι ο
γαμ$ρ%ςE &α έρ1ουν %μ/ς ημέρες, %ταν ααιρε1εί α$% αυτούς ο γαμ$ρ%ς, και τ%τε 1α
νηστέGουν. 12 3αι κανείς δε βά7ει μ$άλ/μα α$% ασυρρίκν/το καινούργιο ύασμα $άν/
σε ρού.ο $αλι%. Bιατί τραβάει το συμ$λ0ρ/μά του το ρού.ο, και .ειρ%τερο σ.ίσιμο
γίνεται. 15 4ύτε βά7ουν κρασί νέο σε ασκιά $αλιά. 'ιδεμ0, σ$ά7ουν βέβαια τα ασκιά, και
το κρασί .ύνεται έ@/ και τα ασκιά .άνονται. Αλλά κρασί νέο βά7ουν σε ασκιά καινούργια,
και έτσι και τα δύο συντηρούνταιC.
Η A6γατέ-α το6 C-Bο5τα και η γ65α/κα 0ε τη5 αι0ο--αγ/α
8Μκ. R;<1=V:, 9κ. >;VZ=RY?
16 Αυτά ενώ τους έλεγε, ιδού, ένας άρ.οντας 0ρ1ε και τον $ροσκυνούσε λέγοντας= AD
1υγατέρα μου $ριν α$% λίγο $έ1ανε. Αλλά έλα και 1έσε το .έρι σου $άν/ της και 1α
70σειC. 18 F%τε σηκώ1ηκε ο Ιησούς και τον ακολού1ησε και μα"ί οι μα1ητές του.
29 3αι ιδού, μια γυναίκα $ου αιμορραγούσε δώδεκα έτη, αού $λησίασε α$% $ίσ/ του,
άγγι@ε το κράσ$εδο του ρού.ου του. 21 Bιατί έλεγε μέσα της= AΑν μ%νο αγγί@/ το ρού.ο
του, 1α σ/1ώC. 22 3αι ο Ιησούς, αού στράηκε και την είδε, εί$ε= AN.ε 1άρρος 1υγατέρα
μου
.
η $ίστη σου σε έ.ει σώσειC. 3αι σώ1ηκε η γυναίκα α$% την ώρα εκείνη.
2! 3αι ο Ιησούς 0ρ1ε στην οικία του άρ.οντα και, %ταν είδε τους αυλητές και το $λ01ος
να 1ορυβεί, 2( έλεγε= AΑνα./ρείτε, γιατί δεν $έ1ανε το κοριτσάκι αλλά κοιμάταιC. 3αι τον
$εριγελούσαν. 2+ ;ταν λοι$%ν βγ0κε έ@/ το $λ01ος, εισ0λ1ε και κράτησε το .έρι της, και
σηκώ1ηκε το κοριτσάκι. 22 3αι ε@0λ1ε η 0μη αυτ0 σε %λη εκείνη την $εριο.0.
1+
Η Aε-α+ε/α τH5 δ,ο τ6Mλώ5
25 3αι κα1ώς $ερνούσε α$% εκεί ο Ιησούς, τον ακολού1ησαν δύο τυλοί κρά7οντας και
λέγοντας= A'λέησέ μας, γιε του ΔαβίδC. 26 3αι %ταν 0ρ1ε στην οικία, $λησίασαν σε αυτ%ν
οι τυλοί και τους λέει ο Ιησούς= A?ιστεύετε %τι δύναμαι αυτ% να το κάν/EC Fου λένε=
A)αι, 3ύριεC. 28 F%τε άγγι@ε τους ο1αλμούς τους λέγοντας= A3ατά την $ίστη σας ας γίνει
σ< εσάςC. !9 3αι ανοί.τηκαν οι ο1αλμοί τους. F%τε τους μίλησε αυστηρά ο Ιησούς
λέγοντας= A3οιτάτε κανείς να μην το μά1ειC. !1 Αυτοί, %ταν ε@0λ1αν από την οικία, τον
δια0μισαν σε %λη την $εριο.0 εκείνη.
Η Aε-α+ε/α το6 κHMCλαλο6
!2 3αι ενώ αυτοί ε@έρ.ονταν, ιδού, έεραν $ρος αυτ%ν έναν άν1ρ/$ο κ/άλαλο
δαιμονισμένο. !! 3αι %ταν βγ0κε το δαιμ%νιο, μίλησε ο κ/άλαλος. 3αι 1αύμασαν τα
$λ01η λέγοντας= A?οτέ δε άνηκε έτσι, στο λαό Ισρα0λSC !( Αλλά οι "αρισαίοι έλεγαν=
A:έσ/ του άρ.οντα τ/ν δαιμονί/ν βγά7ει τα δαιμ%νιαC.
Η ε6σ+λαB5/α το6 Ιησο,
!+ 3αι ο Ιησούς $ερι0λ1ε %λες τις $%λεις και τα ./ριά, διδάσκοντας στις συναγ/γές
τους και κηρύττοντας το ευαγγέλιο της βασιλείας και 1ερα$εύοντας κά1ε ν%σο και κά1ε
αδυναμία. !2 3αι %ταν είδε τα $λ01η, σ$λα.νίστηκε αυτά, γιατί 0ταν τυραννισμένα και
σκορ$ισμένα σαν $ρ%βατα $ου δεν έ.ουν $οιμένα. !5 F%τε λέει στους μα1ητές του=
AΑεν%ς ο 1ερισμ%ς είναι $ολύς, αετέρου οι εργάτες λίγοι. !6 Δεη1είτε, λοι$%ν, στον
3ύριο του 1ερισμού, για να βγάλει εργάτες στο 1ερισμ% τουC.
3ι δώδεκα α+Dστολοι
8Μκ. :;1:=19, 9κ. Y;1<=1Y?
19
ΜΑ2ΘΑΙ3* 1Z
3αι αού $ροσκάλεσε τους δώδεκα μα1ητές του, τους έδ/σε ε@ουσία στα ακά1αρτα
$νεύματα, ώστε να τα βγά7ουν, και να 1ερα$εύουν κά1ε ν%σο και κά1ε αδυναμία. 2 Fα
ον%ματα, λοι$%ν, τ/ν δώδεκα α$οστ%λ/ν είναι αυτά= $ρώτος ο *ίμ/νας, ο λεγ%μενος
?έτρος, και ο Ανδρέας ο αδελ%ς του, και ο Ιάκ/βος ο γιος του #εβεδαίου και ο Ι/άννης ο
αδελ%ς του, ! ο "ίλι$$ος και ο ,αρ1ολομαίος, ο &/μάς και ο :ατ1αίος ο τελώνης, ο
Ιάκ/βος ο γιος του Αλαίου και ο &αδδαίος, ( ο *ίμ/νας ο 3αναναίος και ο Ιούδας ο
Ισκαριώτης, ο ο$οίος και τον $αράδ/σε.
3δηγ/ε. για τη5 α+οστολ1
8Μκ. Y;@=1:, 9κ. 9;1=Y?
+ Fούτους τους δώδεκα α$έστειλε ο Ιησούς και τους $αράγγειλε λέγοντας= A*ε οδ%
ε1νών μην $ηγαίνετε και σε $%λη *αμαρειτών μην εισέλ1ετε. 2 Αλλά $ορεύεστε μάλλον
$ρος τα $ρ%βατα τα .αμένα του οίκου Ισρα0λ. 5 3αι κα1ώς $ορεύεστε, να κηρύττετε
λέγοντας= JN.ει $λησιάσει η βασιλεία τ/ν ουρανώνK. 6 Ασ1ενείς 1ερα$εύετε, νεκρούς
εγείρετε, λε$ρούς κα1αρί7ετε, δαιμ%νια βγά7ετε
.
δ/ρεάν λάβατε, δ/ρεάν δώστε. 8 :ην
κατέ.ετε .ρυσά νομίσματα μ0τε αργυρά μ0τε .άλκινα στις 7ώνες σας
.
19 μην έχετε σακίδιο
12
στο δρ%μο μ0τε δυο $ουκάμισα μ0τε υ$οδ0ματα μ0τε ραβδί. Bιατί ο εργάτης είναι ά@ιος
της τρο0ς του. 11 *< %$οια λοι$%ν $%λη 0 ./ρι% εισέλ1ετε, ε@ετάστε $οιος μέσα σ< αυτ0ν
είναι ά@ιος
.
κι εκεί μείνετε, /σ%του ε@έλ1ετε για να φύγετε. 12 3αι %ταν εισέρ.εστε σ<
εκείνη την οικία, .αιρετ0στε την. 1! 3αι αεν%ς, αν είναι ά@ια η οικία, ας έρ1ει η ειρ0νη
σας σ< αυτ0ν
.
αετέρου, αν δεν είναι ά@ια, η ειρ0νη σας $ρος εσάς ας ε$ιστρέGει. 1( 3αι
σε %$οιον δε σας δε.τεί μ0τε ακούσει τα λ%για σας, %ταν βγαίνετε έ@/ α$% την οικία 0 την
$%λη εκείνη, τινά@τε του μακρυά τη σκ%νη τ/ν $οδιών σας. 1+ Αλ01εια σας λέ/,
$ερισσ%τερη ανεκτικ%τητα 1α υ$άρ.ει για τη .ώρα των *οδ%μ/ν και των Bομ%ρρ/ν κατά
την ημέρα της κρίσης $αρά για την $%λη εκείνηC.
3ι ε+ε-BD0ε5οι διHγ0ο/
8Μκ. 1:;9=1:, 9κ. <1;1<=1@?
12 AΙδού, εγώ σας α$οστέλλ/ σαν $ρ%βατα στο μέσο λύκ/ν. )α γίνεστε λοι$%ν
ρ%νιμοι σαν τα ίδια και άκακοι σαν τα $εριστέρια. 15 ?ροσέ.ετε μάλιστα α$% τους
αν1ρώ$ους
.
γιατί 1α σας $αραδώσουν σε συνέδρια, και 1α σας μαστιγώσουν στις
συναγ/γές τους. 16 Αλλά και μ$ροστά σε ηγεμ%νες και σε βασιλιάδες 1α οδηγη1είτε
ε@αιτίας μου, για να δσετε μαρτυρία σ< αυτούς και στα έ1νη. 18 ;ταν λοι$%ν σας
$αραδώσουν, μη μεριμν0σετε $ώς 0 τι 1α μιλ0σετε. Bιατί 1α σας δο1εί εκείνη την ώρα τι
να μιλ0σετε. 29 Bιατί δεν είστε εσείς $ου !α μιλάτε, αλλά το ?νεύμα του ?ατέρα σας, $ου
!α μιλάει μέσα α$% εσάς. 21 &α $αραδώσει, λοι$%ν, ο αδελ%ς τον αδελ% σε 1άνατο και
ο $ατέρας το $αιδί, και 1α ε$αναστατ0σουν $αιδιά ενάντια σε γονείς και 1α τους
1ανατώσουν. 22 3αι 1α είστε μισούμενοι α$% %λους για το %νομά μου. Αλλά %$οιος
υ$ομείνει /ς το τέλος, αυτ%ς 1α σ/1εί. 2! 3αι %ταν σας καταδιώκουν στη μια $%λη,
εύγετε στην άλλη. Bιατί αλ01εια σας λέ/, δε 1α τελειώσετε τις $%λεις του Ισρα0λ,
/σ%του έρ1ει ο Mι%ς του αν1ρώ$ου.
2( Δεν υ$άρ.ει μα1ητ0ς $άν/ α$% το δάσκαλ% του ούτε δούλος $άν/ α$% τον κύρι%
του. 2+ Αρκετ% είναι στο μα1ητ0 να γίνει %$/ς ο δάσκαλ%ς του και ο δούλος %$/ς ο
κύρι%ς του. Αν τον οικοδεσ$%τη α$οκάλεσαν ,εελ7εβούλ, $%σο μάλλον τους οικιακούς
τουSC
S\οιο5 5α MοTCστεL
89κ. 1<;<=@?
22 A:η λοι$%ν τους οβη1είτε
.
γιατί τί$οτα δεν υ$άρ.ει καλυμμένο $ου δε 1α
α$οκαλυτεί και κρυ% $ου δε 1α γν/ριστεί. 25 ;,τι σας λέ/ στο σκοτάδι $έστε το στο

.
και %,τι ακούτε στο αυτί κηρύ@τε το α$% τα δώματα ε$άν/. 26 3αι μη οβάστε α$%
εκείνους $ου σκοτώνουν το σώμα, ενώ την Gυ.0 δε δύνανται να σκοτώσουν. Αλλά να
οβάστε μάλλον εκείνον $ου δύναται και Gυ.0 και σώμα να καταστρέGει μέσα στη γέεννα.
28 Δυο σ$ουργίτια δεν $ουλιούνται για μια δρα.μ0E 3αι όμως ένα α$% αυτά δε 1α $έσει
στη γη ./ρίς τη !έληση του ?ατέρα σας. !9 *< εσάς, %μ/ς, και οι τρί.ες της κεαλ0ς σας
%λες είναι αρι1μημένες. !1 :η λοι$%ν οβάστε
.
α$% $ολλά σ$ουργίτια διαέρετε εσείςC.
15
4α ο0ολογο,0ε το 7-ιστD στο6. α5A-ώ+ο6.
89κ. 1<;>=9?
!2 A3α1έναν, λοι$%ν, $ου 1α με ομολογ0σει "ντας μέσα σ< εμένα μ$ροστά στους
αν1ρώ$ους, 1α τον ομολογ0σ/ κι εγώ "ντας μέσα σ< αυτ%ν μ$ροστά στον ?ατέρα μου
$ου είναι στους ουρανούς. !! ;$οιον %μ/ς με αρνη1εί μ$ροστά στους αν1ρώ$ους, 1α
αρνη1ώ κι εγώ αυτ%ν μ$ροστά στον ?ατέρα μου $ου είναι στους ουρανούςC.
[Bι ει-15η, αλλC 0CBαι-α
89κ. 1<;R1=R:, 1V;<Y=<@?
!( A:η νομίσετε %τι 0ρ1α να βάλ/ ειρ0νη $άν/ στη γη. Δεν 0ρ1α να βάλ/ ειρ0νη αλλά
μά.αιρα. !+ Bιατί 0ρ1α να δι.άσ/
άν1ρ/$ο κατC το6 +ατέ-α το6
και A6γατέ-α κατC τη. 0ητέ-α. τη.
και 5,Mη κατC τη. +εAε-C. τη..
!2 3αι εBA-ο/ το6 α5A-ώ+ο6
!α είναι οι οικιακο/ το6.
!5 ;$οιος αγα$άει $ατέρα 0 μητέρα $ερισσ%τερο α$% εμένα δεν μου είναι ά@ιος, και
%$οιος αγα$άει γιο 0 1υγατέρα $ερισσ%τερο α$% εμένα δεν μου είναι ά@ιος. !6 3αι %$οιος
δε λαβαίνει το σταυρ% του και δεν ακολου1εί $ίσ/ μου δεν μου είναι ά@ιος. !8 ;$οιος βρει
τη 7/0 του 1α τη .άσει, και %$οιος .άσει τη 7/0 του για .άρη μου 1α τη βρειC.
3 0ισAD.
8Μκ. 9;V1?
(9 A;$οιος δέ.εται εσάς δέ.εται εμένα
.
και %$οιος δέ.εται εμένα, δέ.εται αυτ%ν $ου με
α$έστειλε. (1 ;$οιος δέ.εται $ρο0τη, γιατί είναι $ρο0της, 1α λάβει μισ1% $ρο0τη
.
και
%$οιος δέ.εται δίκαιο, γιατί είναι δίκαιος, 1α λάβει μισ1% δικαίου. (2 3αι %$οιος δώσει να
$ιει σε έναν α$% τους μικρούς αυτούς ένα $οτ0ρι κρύο νερό μ%νο γιατί είναι μα1ητ0ς μου,
αλ01εια σας λέ/, δε 1α .άσει το μισ1% τουC.
11
ΜΑ2ΘΑΙ3* 11
3αι %ταν τελεί/σε ο Ιησούς να διατά7ει τους δώδεκα μα1ητές του, συνέβηκε να ύγει
α$% εκεί και $0γε για να διδάσκει και να κηρύττει στις $%λεις τους.
3ι α+εσταλ0έ5οι το6 ΙHC55η το6 Iα+τιστ1
89κ. @;1>=:R?
2 3αι ο Ι/άννης, %ταν άκουσε στη υλακ0 τα έργα του Χριστού, έστειλε μήνυμα με
τους μα1ητές του ! και του εί$ε= A'σύ είσαι ο ερ.%μενος 0 άλλον να $ροσδοκούμεEC (
F%τε α$οκρί1ηκε ο Ιησούς και τους εί$ε= A?ηγαίνετε και αναγγείλετε στον Ι/άννη αυτά
$ου ακούτε και βλέ$ετε= + τυλοί α$οκτούν το /ς τους και ./λοί $ερ$ατούν, λε$ροί
κα1αρί7ονται και κουοί ακούν, και νεκροί εγείρονται και τ/.οί ευαγγελί7ονται. 2 3αι
μακάριος είναι αυτ%ς $ου δε !α σκανδαλιστεί σ< εμέναC. 5 3αι ενώ αυτοί $0γαιναν, άρ.ισε
16
ο Ιησούς να λέει στα $λ01η για τον Ι/άννη= AFι ε@0λ1ατε στην έρημο να δείτε με
!αυμασμόE 3αλάμι $ου σαλεύεται α$% άνεμοE 6 %χι$ #έ#αια& Αλλά τι ε@0λ1ατε να δείτεE
>ν1ρ/$ο με μαλακά ρούχα ντυμένοE Ιδού, αυτοί $ου ορούν τα μαλακά είναι στους οίκους
τ/ν βασιλιάδ/ν. 8 Αλλά τι ε@0λ1ατε να δείτεE ?ρο0τηE )αι, σας λέ/, και $ερισσ%τερο
α$% $ρο0τη. 19 Αυτ%ς είναι για τον ο$οίο έ.ει γρατεί=
Ιδο,, εγώ α+οστέλλH το5 αγγελιοMD-ο 0ο6
+-ι5 α+D το +-DσH+D σο6,
ο ο+ο/ο. Aα +α-ασκε6Cσει τη5 οδD σου 0+-οστC σου.
11 Αλ01εια σας λέ/= δεν έ.ει εγερ1εί μετα@ύ των γεννημέν/ν α$% γυναίκες μεγαλύτερος
α$% τον Ι/άννη το ,α$τιστ0. Αλλά ο μικρ%τερος στη βασιλεία τ/ν ουρανών είναι
μεγαλύτερος α$% αυτ%ν. 12 3αι α$% τις ημέρες του Ι/άννη του ,α$τιστ0 /ς τώρα η
βασιλεία τ/ν ουρανών $αραβιά7εται και βίαιοι την αρ$ά7ουν. 1! Bιατί %λοι οι $ρο0τες
και ο ν%μος /ς τον Ι/άννη $ρο0τεGαν. 1( 3αι αν 1έλετε, δε.τείτε το= αυτ%ς είναι ο Dλίας
$ου μέλλει να έρ.εται. 1+ ;$οιος έ.ει αυτιά ας ακούει.
12 :ε τι λοι$%ν να $αρομοιάσ/ τη γενιά αυτ0E 'ίναι %μοια με $αιδιά $ου κά1ονται στις
αγορές, τα ο$οία παί"οντας /νά7ουν στα άλλα 15 και λένε=
J*ας $αί@αμε αυλ% και δε .ορέGατε,
1ρην0σαμε και δε .τυ$0σατε τα στή!η σαςK.
16 Bιατί 0ρ1ε ο Ι/άννης $ου μ0τε τρώει μ0τε $ίνει, και λένε= JΔαιμ%νιο έ.ειK. 18 Lρ1ε
ο Mι%ς του αν1ρώ$ου $ου τρώει και $ίνει, και λένε= JΙδού άν1ρ/$ος αγάς και οινο$%της,
ίλος τελ/νών και αμαρτ/λώνK. 3αι δικαιώ1ηκε η σοία α$% τα έργα τηςC.
Αλ/0ο5ο στι. α0ετα5Dητε. +Dλει.
89κ. 1Z;1:=1R?
29 F%τε άρ.ισε να ε$ιτιμά τις $%λεις στις ο$οίες έγιναν οι $ερισσ%τερες !αυματουργικές
δυνάμεις του, γιατί δε μεταν%ησαν= 21 AΑλίμονο σ< εσένα Χορα7ίν
.
αλίμονο σ< εσένα
,η1σαQδά. Bιατί αν μέσα στην Fύρο και στη *ιδώνα γίνονταν οι !αυματουργικές δυνάμεις
$ου έγιναν σ< εσάς, α$% καιρ% 1α εί.αν μετανο0σει με σάκο και στά.τη. 22 ;μ/ς σας λέ/=
για την Fύρο και για τη *ιδώνα 1α υ$άρ.ει $ερισσ%τερη ανεκτικ%τητα κατά την ημέρα της
κρίσης $αρά για σας. 2! 3ι εσύ 3α$ερναούμ,
μ0$/ς /ς τον ουραν% 1α υG/1είςE
Uς τον άδη 1α κατεβείςS
Bιατί αν στα *%δομα γίνονταν οι !αυματουργικές δυνάμεις $ου έγιναν σ< εσένα, 1α
έμεναν μέ.ρι σ0μερα. 2( ;μ/ς σας λέ/ %τι για τη .ώρα των *οδ%μ/ν $ερισσ%τερη
ανεκτικ%τητα 1α υ$άρ.ει κατά την ημέρα της κρίσης $αρά για σέναC.
SEλCτε +-ο. ε0έ5α 5α T-ε/τε α5C+α6σηL
89κ. 1Z;<1=<<?
2+ 3ατ< εκείνον τον καιρ% έλαβε το λ%γο ο Ιησούς και εί$ε= A4μολογώ τη δό'α σου,
?ατέρα, 3ύριε του ουρανού και της γης, γιατί έκρυGες αυτά α$% σοούς και συνετούς και
τα α$οκάλυGες σε ν0$ια. 22 )αι, ?ατέρα, γιατί έτσι ευαρεστ01ηκες. 25 ;λα μου
$αραδ%1ηκαν α$% τον ?ατέρα μου, και κανείς δε γν/ρί7ει καλά τον Mι% $αρά μόνο ο
?ατέρας, ούτε τον ?ατέρα γν/ρί7ει κανείς καλά $αρά μόνο ο Mι%ς και αυτ%ς στον ο$οίο
1έλει ο Mι%ς να τον α$οκαλύGει. 26 'λάτε $ρος εμένα %λοι %σοι κουρά7εστε και είστε
ορτ/μένοι, κι εγώ 1α σας ανα$αύσ/. 28 *ηκώστε το 7υγ% μου $άν/ σας και μά1ετε α$%
18
εμένα, γιατί είμαι $ράος και τα$ειν%ς στην καρδιά, και 1α βρείτε ανά$αυση στις Gυ.ές σας.
!9 Bιατί ο 7υγ%ς μου είναι ευεργετικ%ς και το ορτίο μου ελαρ%C.
Η τ1-ηση το6 *αTTCτο6
8Μκ. <;<:=<>, 9κ. Y;1=R?
12
ΜΑ2ΘΑΙ3* 1<
3ατ< εκείνον τον καιρ% $ορεύτηκε ο Ιησούς το *άββατο μέσα α$% τα σ$αρτά. 4ι
μα1ητές του, λοι$%ν, $είνασαν και άρ.ισαν να μαδούν στά.υα και να τα τρώνε. 2 Αλλά οι
"αρισαίοι, %ταν τους είδαν, του εί$αν= AΙδού, οι μα1ητές σου κάνουν αυτ% $ου δεν
ε$ιτρέ$εται να κάνουν το *άββατοC. ! 'κείνος τους εί$ε= AΔε διαβάσατε τι έκανε ο Δαβίδ,
%ταν $είνασε αυτός και %σοι ήταν μα7ί τουE ( ?ώς εισ0λ1ε στον οίκο του &εού και τους
άρτους της $ρο1έσε/ς έαγαν, $ου δεν ε$ιτρε$%ταν σ< αυτ%ν να άει ούτε σ< %σους ήταν
μα7ί του $αρά μ%νο στους ιερείςE + L δε διαβάσατε μέσα στο ν%μο %τι τα *άββατα οι
ιερείς μέσα στο να% βεβηλώνουν το *άββατο και είναι α1ώοιE 2 *ας λέ/, λοι$%ν, %τι κάτι
μεγαλύτερο α$% το να% είναι εδώ. 5 3αι αν εί.ατε γν/ρίσει τι σημαίνει= ^λεο. AέλH και
DBι A6σ/α, δε 1α καταδικά7ατε τους α1ώους. 6 Bιατί ο Mι%ς του αν1ρώ$ου είναι 3ύριος του
*αββάτουC.
3 C5A-H+ο. 0ε το Jε-D Bέ-ι
8Μκ. :;1=Y, 9κ. Y;Y=11?
8 3αι αού έυγε α$% εκεί, 0ρ1ε στη συναγ/γ0 τους. 19 3αι ιδού ένας άν1ρ/$ος $ου
εί.ε @ερ% .έρι. F%τε τον ε$ερώτησαν λέγοντας= A>ραγε ε$ιτρέ$εται να 1ερα$εύσει κανείς
τα *άββαταEC H για να τον κατηγορ0σουν. 11 'κείνος εί$ε σ< αυτούς= A?οιος άν1ρ/$ος
είναι α$% εσάς $ου 1α έ.ει ένα $ρ%βατο και, αν αυτ% $έσει το *άββατο μέσα σε β%1ρο, δε
1α το κρατ0σει και δε 1α το σηκώσειE 12 ?%σο λοι$%ν διαέρει ο άν1ρ/$ος α$% το
$ρ%βατοS Vστε ε$ιτρέ$εται το *άββατο να κάνει κανείς καλ%C. 1! F%τε λέει στον άν1ρ/$ο=
ANκτεινε το .έρι σουC. 3αι το ε@έτεινε και α$οκαταστά1ηκε υγιές %$/ς το άλλο. 1( 3αι
%ταν ε@0λ1αν οι "αρισαίοι, έκαναν συμβούλιο αποφασί"οντας εναντίον του, για να τον
σκοτώσουν.
3 εκλεκτD. δο,λο.
1+ 4 Ιησούς, λοι$%ν, ε$ειδ0 το γνώρισε, ανα.ώρησε α$% εκεί. 3αι τον ακολού1ησαν
$λ01η $ολλά, και τους 1ερά$ευσε %λους, 12 αλλά τους ε$ιτίμησε να μην τον κάνουν
ανερ%, 15 για να εκ$ληρ/1εί εκείνο $ου ει$ώ1ηκε μέσ/ του DσαIα του $ρο0τη, %ταν
έλεγε=
16 Ιδο, ο δο,λο. 0ο6 +ο6 διCλεJα,
ο αγα+ητD. 0ο6
στο5 ο+ο/ο ε6α-εστ1Aηκε η G6B1 0ο6.
Θα AέσH το \5ε,0α 0ο6 +C5H το6
και δίκαιη κ-/ση στα έA5η A’ α5αγγε/λει.
18 Δε Aα Mιλο5ικ1σει ο,τε Aα κ-α6γCσει,
ο,τε A’ ακο,σει κα5ε/. στο6. +λατιο,. δρόμους τη MH51 το6.
29 ΚαλC0ι σ65τ-ι00έ5ο δε Aα σ+Cσει
29
και Mιτ/λι +ο6 κα+5/Fει δε Aα σT1σει,
HσDτο6 κC5ει τη δίκαιη κ-/ση 5α 5ικ1σει.
21 Και στο D5ο0C το6 έA5η Aα ελ+/Fο65.
3 Ιησο,. και ο IεελFεTο,λ
8Μκ. :;<Z=:Z, 9κ. 11;1V=<:, 1<;1Z?
22 F%τε έεραν $ρος αυτ%ν ένα δαιμονισμένο τυλ% και κ/άλαλο. 3αι τον 1ερά$ευσε,
ώστε ο κ/άλαλος να μιλάει και να βλέ$ει. 2! 3αι έμεναν εκστατικά %λα τα $λ01η και
έλεγαν= A:0$/ς αυτ%ς είναι ο γιος του ΔαβίδEC 2( Αλλά οι "αρισαίοι, %ταν το άκουσαν,
εί$αν= AΑυτ%ς δε βγά7ει τα δαιμ%νια $αρά μόνο μέσ/ του ,εελ7εβούλ, του άρ.οντα τ/ν
δαιμονί/νC. 2+ 3αι ο Ιησούς, ε$ειδ0 0@ερε τις σκέGεις τους, τους εί$ε= A3ά1ε βασιλεία,
%ταν ./ριστεί κατά του εαυτού της, ερημώνεται
.
και κά1ε $%λη 0 οικία, %ταν ./ριστεί
κατά του εαυτού της, δε 1α στα1εί. 22 3αι αν ο *ατανάς βγά7ει το *ατανά, ./ρίστηκε κατά
του εαυτού του. ?ώς λοι$%ν 1α στα1εί η βασιλεία τουE 25 3αι αν εγώ μέσ/ του
,εελ7εβούλ βγά7/ τα δαιμ%νια, οι πνευματικοί γιοι σας μέσ/ $οιανού τα βγά7ουνE Bι<
αυτ%, αυτοί 1α είναι κριτές σας. 26 Αν %μ/ς με ?νεύμα &εού εγώ βγά7/ τα δαιμ%νια, άρα
έτασε σ< εσάς η βασιλεία του &εού. 28 L $ώς δύναται κά$οιος να εισέλ1ει στην οικία
του ισ.υρού και να αρ$ά@ει τα σκεύη του, αν δε δέσει $ρώτα τον ισ.υρ%E 3αι τ%τε την
οικία του 1α λεηλατ0σει. !9 ;$οιος δεν είναι μα7ί μου είναι εναντίον μου, και %$οιος δε
συνά7ει μα7ί μου σκορ$ί7ει. !1 Bι< αυτ% σας λέ/, κά1ε αμαρτία και βλαστ0μια 1α αε1εί
στους αν1ρώ$ους, αλλά η βλαστ0μια στο ?νεύμα δε 1α αε1εί. !2 3αι σ< %$οιον $ει λ%για
κατά του Mιού του αν1ρώ$ου 1α του αε1εί. *< %$οιον %μ/ς $ει κατά του ?νεύματος του
Αγίου, δεν 1α του αε1εί ούτε σε τούτον τον αιώνα ούτε στο μελλοντικ%C.
2ο δέ5τ-ο και οι κα-+ο/ το6
89κ. Y;V:=VR?
!! AL κάμετε το δέντρο καλ% και τον καρ$% του καλ%, 0 κάμετε το δέντρο σά$ιο και τον
καρ$% του σά$ιο. Bιατί το δέντρο γν/ρί7εται α$% τον καρ$%. !( Bενν0ματα ε.ιδνών, $ώς
δύναστε να μιλάτε καλά, ενώ είστε κακοίE Bιατί το στ%μα μιλά α$% το $ερίσσευμα της
καρδιάς. !+ 4 αγα1%ς άν1ρ/$ος βγά7ει αγα1ά α$% τον αγα1% 1ησαυρ% του, και ο κακ%ς
άν1ρ/$ος βγά7ει κακά α$% τον κακ% 1ησαυρ% του. !2 *ας λέ/, λοι$%ν, %τι για κά1ε
αστ0ρικτο λ%γο κρίσης $ου 1α μιλ0σουν οι άν1ρ/$οι 1α α$οδώσουν λ%γο γι< αυτ%ν κατά
την ημέρα της κρίσης. !5 Bιατί α$% τα λ%για σου 1α δικαι/1είς και α$% τα λ%για σου 1α
καταδικαστείςC.
Wητο,5 ση0ε/ο
8Μκ. >;11=1<, 9κ. 11;<9=:<?
!6 F%τε έλαβαν το λ%γο μερικοί α$% τους γραμματείς και από τους "αρισαίους,
λέγοντας= AΔάσκαλε, 1έλουμε κάποιο σημείο να δούμε α$% εσέναC. 28 'κείνος α$οκρί1ηκε
και τους εί$ε= A(ια γενιά κακ0 και μοι.αλίδα ε$ι7ητά σημείο, αλλά σημείο δε 1α της δο1εί
$αρά μόνο το σημείο του Ι/νά του $ρο0τη. (9 Bιατί %$/ς ακριβώς 1τα5 ο ΙH5C. 0έσα
στη5 κοιλιC το6 κ1το6. τ-ει. η0έ-ε. και τ-ει. 5,Bτε., έτσι 1α είναι ο Mι%ς του
αν1ρώ$ου μέσα στην καρδιά της γης τρεις ημέρες και τρεις νύ.τες. (1 >ντρες )ινευίτες 1α
21
αναστη1ούν κατά την κρίση μα7ί με αυτ0ν τη γενιά και 1α την κατακρίνουν, γιατί
μεταν%ησαν στο κ0ρυγμα του Ι/νά, και ιδού, $ερισσ%τερο του Ι/νά είναι εδώ. (2 Η
βασίλισσα του ν%του 1α εγερ1εί κατά την κρίση μα7ί με αυτ0ν τη γενιά και 1α την
κατακρίνει, γιατί 0ρ1ε α$% τα $έρατα της γης, για να ακούσει τη σοία του *ολομώντα, και
ιδού, $ερισσ%τερο του *ολομώντα είναι εδώC.
Η ε+ιστ-οM1 το6 ακCAα-το6 +5ε,0ατο.
89κ. 11;<V=<Y?
(! A;ταν λοι$%ν το ακά1αρτο $νεύμα ε@έλ1ει α$% τον άν1ρ/$ο, $ερνά μέσα α$%
άνυδρους τ%$ους 7ητώντας ανά$αυση, αλλά δε βρίσκει. (( F%τε λέει= J1α ε$ιστρέG/ *τον
οίκο μου α$< %$ου ε@0λ1αK. 3αι %ταν έρ1ει, τον βρίσκει αδειαν%, σκου$ισμένο και
κοσμημένο. (+ F%τε $ορεύεται και $αραλαβαίνει μα7ί του ετά άλλα $νεύματα .ειρ%τερα
α$% τον εαυτ% του και, αού εισέλ1ουν, κατοικούν εκεί. 3αι γίνεται η τελευταία
κατάσταση του αν1ρώ$ου εκείνου .ειρ%τερη α$% την $ρώτη. Nτσι 1α συμβεί και στη γενιά
αυτ0ν την κακ0C.
Η 0ητέ-α και οι αδελMο/ το6 Ιησο,
8Μκ. :;:1=:R, 9κ. >;19=<11?
(2 'νώ ακ%μη αυτ%ς μιλούσε στα $λ01η, ιδού, η μητέρα και οι αδελοί του εί.αν στα1εί
έ@/, 7ητώντας να του μιλ0σουν. (5 'ί$ε τ%τε κά$οιος σ< αυτ%ν= AΙδού, η μητέρα σου και οι
αδελοί σου έ@/ έ.ουν στα1εί 7ητώντας να σου μιλ0σουνC. (6 'κείνος α$οκρί1ηκε και
εί$ε σ< αυτ%ν $ου του το έλεγε= A?οια είναι η μητέρα μου και $οιοι είναι οι αδελοί μουEC
(8 3αι αού ε@έτεινε το .έρι του $άν/ στους μα1ητές του, εί$ε= AΙδού η μητέρα μου και οι
αδελοί μου. +9 Bιατί %$οιος κι αν κάνει το 1έλημα του ?ατέρα μου $ου είναι στους
ουρανούς, αυτ%ς μου είναι αδελ%ς και αδελ0 και μητέραC.
Η +α-αTολ1 το6 σ+ο-έα
8Μκ. V;1=9, 9κ. >;V=>?
1!
ΜΑ2ΘΑΙ3* 1:
'κείνη την ημέρα ε@0λ1ε ο Ιησούς α$% την οικία και κα1%ταν δί$λα στη λίμνη. 2 F%τε
συνά.τηκαν κοντά του $λ01η $ολλά, ώστε αυτ%ς αναγκάστηκε να μ$ει σε $λοίο και να
κα1ίσει, και %λο το $λ01ος εί.ε στα1εί στο γιαλ%. ! 3αι τους μίλησε $ολλά με $αραβολές,
λέγοντας= AΙδού, ε@0λ1ε ο σ$ορέας για να σ$είρει. ( 3αι ενώ έσ$ερνε, μερικοί σπόροι
έ$εσαν δί$λα στην οδ% και, αού 0ρ1αν τα $ετεινά, τους κατάαγαν. + >λλοι %μ/ς έ$εσαν
$άν/ στα $ετρώδη εδάφη %$ου δεν εί.ε γη $ολλ0, και αμέσ/ς ύτρ/σαν ε$ειδ0 δεν εί.ε
βά1ος η γη. 2 3αι %ταν ο 0λιος ανάτειλε κάηκαν και, ε$ειδ0 δεν εί.αν ρί7α, @ερά1ηκαν. 5
3αι άλλοι έ$εσαν στα αγκά1ια, και μεγάλ/σαν τα αγκά1ια και τους έ$νι@αν. 6 >λλοι %μ/ς
έ$εσαν στη γη την καλ0 και έδιναν καρ$%, ο ένας εκατ%, ο άλλος ε@0ντα και ο άλλος
τριάντα. 8 ;$οιος έ.ει αυτιά ας ακούειC.
22
3 σκο+D. τH5 +α-αTολώ5
8Μκ. V;1Z=1<, 9κ. >;9=1Z?
19 3αι τότε $λησίασαν οι μα1ητές και του εί$αν= ABιατί τους μιλάς με $αραβολέςEC 11
'κείνος α$οκρί1ηκε και τους εί$ε= ABιατί σ< εσάς έ.ει δο1εί να γν/ρίσετε τα μυστ0ρια της
βασιλείας τ/ν ουρανών, αλλά σ< εκείνους δεν έ.ει δο1εί. 12 Bιατί σ< %$οιον έ.ει 1α του
δο1εί και 1α του $ερισσέGει
.
σ< %$οιον %μ/ς δεν έ.ει, και αυτ% $ου έ.ει 1α ααιρε1εί α$%
αυτ%ν. 1! Bι< αυτ% με $αραβολές τους μιλά/, γιατί ενώ βλέ$ουν, δε βλέ$ουν, και ενώ
ακούν, δεν ακούν ούτε καταλαβαίνουν. 1( 3αι έτσι εκ$ληρώνεται σ< αυτούς η $ροητεία
του DσαIα $ου λέει=
Με την ακο1 A’ ακο,τε αλλC δε Aα καταλCTετε,
και Tλέ+ο5τα. Aα Tλέ+ετε αλλC δε Aα δε/τε.
1+ Kιατ/ +CB65ε η κα-διC το6 λαο, το,το6
και 0ε τ’ α6τιC τους Tα-ιCκο6σα5
και το6. οMAαλ0ο,. το6. έκλεισα5,
0η5 τ6BD5 δο65 0ε το6. οMAαλ0ο,.
κα/ 0ε τ’ α6τιC ακο,σο65,
και 0ε τη5 κα-διC καταλCTο65
και ε+ιστ-έGο65 και το6. γιατ-έGH.
12 ;μ/ς οι δικοί σας ο1αλμοί είναι μακάριοι γιατί βλέ$ουν και τα αυτιά σας γιατί
ακούνε. 15 Bιατί αλ01εια σας λέ/ %τι $ολλοί $ρο0τες και δίκαιοι ε$ι1ύμησαν να δουν
αυτά $ου βλέ$ετε, αλλά δεν τα είδαν
.
και να ακούσουν αυτά $ου ακούτε, αλλά δεν τα
άκουσανC.
Η εJ1γηση τη. +α-αTολ1. το6 σ+ο-έα
8Μκ. V;1:=<Z, 9κ. >;11=1R?
16 A'σείς λοι$%ν ακούστε την $αραβολ0 εκείνου $ου έσ$ειρε= 18 *ε κα1έναν $ου
ακούει το λ%γο της βασιλείας και δεν καταλαβαίνει έρ.εται ο ?ονηρ%ς και αρ$ά7ει το
σ$αρμένο μέσα στην καρδιά του= αυτ%ς είναι $ου σ$άρ1ηκε δί$λα στην οδ%. 29 'κείνος
$ου σ$άρ1ηκε στα $ετρώδη εδάφη, αυτ%ς είναι $ου ακούει το λ%γο και ευ1ύς τον λαβαίνει
με .αρά. 21 Δεν έ.ει %μ/ς ρί7α μέσα του αλλά είναι $ρ%σκαιρος και, %ταν γίνει 1λίGη 0
δι/γμ%ς ε@αιτίας του λ%γου, ευ1ύς σκανδαλί7εται. 22 'κείνος $ου σ$άρ1ηκε στα αγκά1ια,
είναι αυτ%ς $ου ακούει το λ%γο, αλλά η μέριμνα του αιώνα και η α$άτη του $λούτου
συμ$νίγουν το λ%γο και γίνεται άκαρ$ος. 2! 'κείνος $ου σ$άρ1ηκε στην καλ0 γη, είναι
αυτ%ς $ου ακούει το λ%γο και τον καταλαβαίνει, ο ο$οίος $ράγματι καρ$οορεί και κάνει ο
ένας εκατ%, ο άλλος ε@0ντα και ο άλλος τριάνταC.
Η +α-αTολ1 τH5 FιFα5/H5
2( >λλη $αραβολ0 τους $αρέ1εσε λέγοντας= AD βασιλεία τ/ν ουρανών ομοιώ1ηκε με
άν1ρ/$ο $ου έσ$ειρε καλ% σ$%ρο στον αγρ% του. 2+ 'νώ %μ/ς οι άν1ρ/$οι κοιμούνταν,
0ρ1ε ο ε.1ρ%ς του και έσ$ειρε α$% $άν/ 7ι7άνια ανάμεσα στο σιτάρι και έυγε. 22 ;ταν
λοι$%ν βλάστησαν τα υτά και έκαναν καρ$%, τ%τε άνηκαν και τα 7ι7άνια. 25 ?λησίασαν
τ%τε οι δούλοι του οικοδεσ$%τη και του εί$αν= J3ύριε, δεν έσ$ειρες καλ% σ$%ρο στον αγρ%
σουE Α$% $ού λοι$%ν έ.ει 7ι7άνιαKE 26 'κείνος τους εί$ε= J)άποιος άν1ρ/$ος ε.1ρ%ς το
έκανε αυτ%K. 3αι οι δούλοι τού λένε= J&έλεις λοι$%ν να $άμε και να τα μα7έGουμεKE 28
2!
'κείνος τους λέει= J;.ι, μην τυ.%ν μα7εύοντας τα 7ι7άνια @ερι7ώσετε συγ.ρ%ν/ς μα"ί με
αυτά και το σιτάρι. !9 Α0στε να αυ@άνουν μα7ί και τα δύο /ς το 1ερισμ%, και κατά τον
καιρ% του 1ερισμού 1α $/ στους 1εριστές= W:α7έGτε $ρώτα τα 7ι7άνια και δέστε τα σε
δέσμες, για να τα κατακάGετε, αλλά το σιτάρι να το συνά@ετε στη α$ο10κη μου< KC.
Uι +α-αTολέ. το6 κDκκο6 το6 σι5α+ιο, και το6 +-οF60ιο,
8Μκ. V;:Z=:<, 9κ. 1R;1>=<1?
!1 >λλη $αραβολ0 τους $αρέ1εσε, λέγοντας= AD βασιλεία τ/ν ουρανών είναι %μοια με
κ%κκο σινα$ιού, $ου έλαβε ένας άν1ρ/$ος και τον έσ$ειρε στον αγρ% του. !2 4 ο$οίος,
βέβαια, είναι μικρ%τερος α$% %λους τους σ$%ρους, %ταν %μ/ς αυ@η1εί, είναι το
μεγαλύτερο α$% τα λά.ανα και γίνεται δέντρο, ώστε έρ.ονται τα $ετεινά του ουρανού και
/λιά7ουν στα κλαδιά τουC.
!! Fους εί$ε και άλλη $αραβολ0= AD βασιλεία τ/ν ουρανών είναι %μοια με $ρο7ύμι, $ου
έλαβε μια γυναίκα και το έκρυGε μέσα σε είκοσι $έντε κιλά αλεύρι, /σ%του 7υμώ1ηκε
%λοC.
Η B-1ση τH5 +α-αTολώ5
8Μκ. V;::=:V?
!( ;λα αυτά τα μίλησε ο Ιησούς με $αραβολές στα $λ01η και ./ρίς $αραβολ0 δεν τους
μιλούσε τί$οτα. !+ Bια να εκ$ληρ/1εί αυτ% $ου ει$ώ1ηκε μέσ/ του $ρο0τη, %ταν έλεγε=
Θα α5ο/JH 0ε +α-αTολέ. το στD0α 0ο6,
Aα 0ιλ1σH δ65ατC για πράγματα κ-600έ5α
α+D τη δη0ιο6-γ/α του κ%σμου.
Η εJ1γηση τη. +α-αTολ1. τH5 FιFα5/H5
!2 F%τε άησε τα $λ01η και 0ρ1ε στην οικία. 3αι τον $λησίασαν οι μα1ητές του
λέγοντας= AΔιασα0νισέ μας την $αραβολ0 τ/ν 7ι7ανί/ν του αγρούC. !5 'κείνος
α$οκρί1ηκε και εί$ε= AΑυτ%ς $ου σ$έρνει τον καλ% σ$%ρο είναι ο Mι%ς του αν1ρώ$ου, !6
και ο αγρ%ς είναι ο κ%σμος, και ο καλ%ς σ$%ρος, αυτοί είναι οι γιοι της βασιλείας. 'νώ τα
7ι7άνια είναι οι γιοι του ?ονηρού, !8 και ο ε.1ρ%ς $ου τα έσ$ειρε είναι ο Διάβολος, και ο
1ερισμ%ς είναι η συντέλεια του αιώνα και οι 1εριστές είναι άγγελοι. (9 ;$/ς ακριβώς,
λοι$%ν, μα7εύονται τα 7ι7άνια και κατακαίγονται σε /τιά, έτσι 1α είναι κατά τη συντέλεια
του αιώνα. (1 &α α$οστείλει ο Mι%ς του αν1ρώ$ου τους αγγέλους του, και 1α μα7έGουν
α$% τη βασιλεία του %λα τα σκάνδαλα και %σους $ράττουν την ανομία (2 και 1α τους
ρί@ουν στο καμίνι της /τιάς. 'κεί 1α είναι το κλάμα και το τρί@ιμο τ/ν δοντιών. (! F%τε
οι δίκαιοι 1α ακτινοβολ0σουν σαν τον 0λιο μέσα στη βασιλεία του ?ατέρα τους. ;$οιος
έ.ει αυτιά ας ακούειC.
3 Aησα6-D., το 0α-γα-ιτC-ι και το δ/Bτ6
(( AD βασιλεία τ/ν ουρανών είναι %μοια με 1ησαυρ% κρυμμένο μέσα στον αγρ%, $ου
τον βρ0κε ένας άν1ρ/$ος και τον έκρυGε, και α$% τη .αρά του $ηγαίνει και $ουλά %λα
%σα έ.ει και αγορά7ει εκείνο τον αγρ%.
(+ ?άλι, η βασιλεία τ/ν ουρανών είναι %μοια μ< έναν άν1ρ/$ο έμ$ορο $ου 7ητά καλά
μαργαριτάρια. (2 3αι %ταν βρ0κε ένα $ολύτιμο μαργαριτάρι, έυγε και $ούλησε %λα %σα
εί.ε και το αγ%ρασε.
2(
(5 ?άλι, η βασιλεία τ/ν ουρανών είναι %μοια με δί.τυ $ου ρί.τηκε στη 1άλασσα και
σύνα@ε *άρια α$% κά1ε γένος. (6 Fο ο$οίο, %ταν γέμισε, το ανέβασαν στο γιαλ% και, αού
κά1ισαν, μά7εGαν τα καλά σε αγγεία, ενώ τα ά.ρηστα τα έρι@αν έ@/. (8 Nτσι 1α γίνει κατά
τη συντέλεια του αιώνα= 1α ε@έλ1ουν οι άγγελοι και 1α @ε./ρίσουν τους κακούς μέσα α$%
τους δίκαιους +9 και 1α τους ρί@ουν στο καμίνι της /τιάς. 'κεί 1α είναι το κλάμα και το
τρί@ιμο τ/ν δοντιώνC.
\αλιο/ και 5έοι Aησα6-ο/
+1 AN.ετε καταλάβει %λα αυτάEC Fου λένε= A)αιC. +2 'κείνος τους εί$ε= ABι< αυτ% κά1ε
γραμματέας $ου μα10τεGε στη βασιλεία τ/ν ουρανών είναι %μοιος με άν1ρ/$ο
οικοδεσ$%τη, ο ο$οίος βγά7ει α$% το 1ησαυρ% του καινούργια και $αλιάC.
Η α+D--ιGη το6 Ιησο, στη 4αFα-έτ
8Μκ. Y;1=Y, 9κ. V;1Y=:Z?
+! 3αι συνέβηκε, %ταν τέλει/σε ο Ιησούς αυτές τις $αραβολές, να ανα./ρ0σει α$% εκεί.
+( 3αι αού 0ρ1ε στην $ατρίδα του, τους δίδασκε στη συναγ/γ0 τους, ώστε αυτοί
εκ$λ0σσονταν και έλεγαν= AΑ$% $ού έρχονται σε τούτον αυτ0 η σοία και οι
!αυματουργικές δυνάμειςE ++ Δεν είναι αυτ%ς ο γιος του @υλουργούE Δε λέγεται η μητέρα
του :αριάμ και οι αδελοί του Ιάκ/βος και Ι/σ0 και *ίμ/νας και ΙούδαςE +2 3αι οι
αδελές του δεν είναι %λες κοντά μαςE Α$% $ού λοι$%ν ήρ!αν σε τούτον %λα αυτάEC +5 3αι
σκανδαλί7ονταν με αυτ%ν. F%τε ο Ιησούς τους εί$ε= AΔεν υ$άρ.ει $ρο0της ατίμητος $αρά
μόνο στην $ατρίδα του και στην οικία τουC. +6 3αι δεν έκανε εκεί $ολλές !αυματουργικές
δυνάμεις ε@αιτίας της α$ιστίας τους.
3 AC5ατο. το6 ΙHC55η το6 Iα+τιστ1
8Μκ. Y;1V=<9, 9κ. 9;@=9?
1(
ΜΑ2ΘΑΙ3* 1V
'κείνον τον καιρ% άκουσε ο Dρώδης ο τετράρ.ης τη 0μη του Ιησού 2 και εί$ε στους
δούλους του= AΑυτ%ς είναι ο Ι/άννης ο ,α$τιστ0ς. Αυτ%ς αναστ01ηκε α$% τους νεκρούς,
και γι< αυτ% οι !αυματουργικές δυνάμεις ενεργούν μέσ/ αυτούC. ! Bιατί ο Dρώδης, αού
συνέλαβε τον Ι/άννη, τον έδεσε και τον έβαλε μέσα στη υλακ0 ε@αιτίας της Dρ/διάδας,
της γυναίκας του "ιλί$$ου του αδελού του. ( Bιατί ο Ι/άννης του έλεγε= AΔεν σου
ε$ιτρέ$εται να την έ.ειςC. + 3αι ενώ 01ελε να τον σκοτώσει, οβ01ηκε το $λ01ος, ε$ειδ0
τον 1ε/ρούσαν $ρο0τη. 2 ;ταν λοι$%ν έγιναν τα γενέ1λια του Dρώδη, .%ρεGε η
1υγατέρα της Dρ/διάδας στο μέσο και άρεσε στον Dρώδη. 5 Bι< αυτ% της υ$οσ.έ1ηκε με
%ρκο να της δώσει %,τι κι αν 7ητ0σει. 6 'κείνη, αού κα1οδηγ01ηκε α$% τη μητέρα της,
εί$ε= AΔώσε μου εδώ, $άν/ σε ένα $ιάτο το κεάλι του Ι/άννη του ,α$τιστ0C. 8 3αι
$αρ%λο $ου λυ$01ηκε ο βασιλιάς, όμως ε@αιτίας τ/ν %ρκ/ν και γι< αυτούς $ου κά1ονταν
μα7ί στο τραπέ"ι, διέτα@ε να της δο1εί. 19 3αι έστειλε και α$οκεάλισε τον Ι/άννη μέσα
στη υλακ0. 11 3αι έεραν το κεάλι του $άν/ σε ένα $ιάτο και δ%1ηκε στο κορίτσι, και
το έερε στη μητέρα της. 12 3αι αού $λησίασαν οι μα1ητές του, σ0κ/σαν το $τώμα και
το έ1αGαν, και μετά 0ρ1αν και το ανάγγειλαν στον Ιησού.
2+
3 Bο-τασ0D. τH5 +έ5τε BιλιCδH5
8Μκ. Y;:Z=VV, 9κ. 9;1Z=1@, Ι5. Y;1=1V?
1! ;ταν λοι$%ν το άκουσε ο Ιησούς, ανα.ώρησε α$% εκεί με $λοίο σε έρημο τ%$ο
ιδιαιτέρ/ς. 3αι μ%λις το άκουσαν τα $λ01η, τον ακολού1ησαν $ε70 α$% τις $%λεις. 1( 3αι
%ταν ε@0λ1ε, είδε $ολύ $λ01ος και τους σ$λα.νίστηκε και 1ερά$ευσε τους αρρώστους
τους. 1+ ;ταν λοι$%ν βράδιασε, τον $λησίασαν οι μα1ητές λέγοντας= A 4 τ%$ος είναι
έρημος και η ώρα 0δη $έρασε. Α$%λυσε τα $λ01η, για να $άνε στα ./ριά και να
αγοράσουν τρ%ιμα για τους εαυτούς τουςC. 12 4 Ιησούς %μ/ς τους εί$ε= AΔεν έ.ουν
ανάγκη να ύγουν
.
δώστε τους εσείς να άνεC. 15 'κείνοι του λένε= AΔεν έ.ουμε εδώ $αρά
μόνο $έντε άρτους και δύο GάριαC. 16 Αυτ%ς εί$ε= A"έρτε μου εδώ αυτάC. 18 3αι διέτα@ε
τα $λ01η να κα1ίσουν $άν/ στο .ορτάρι, έλαβε τους $έντε άρτους και τα δύο Gάρια,
σ0κ/σε $άν/ το βλέμμα στον ουραν% και ευλ%γησε το Θεό και, αού τα έκοGε με τα
χέρια, έδ/σε στους μα1ητές τούς άρτους και οι μα1ητές στα $λ01η. 29 3αι έαγαν %λοι
και .%ρτασαν, και σ0κ/σαν το $ερίσσευμα τ/ν κομματιών, δώδεκα κοίνια γεμάτα. 21
3αι αυτοί $ου έτρ/γαν 0ταν $ερί$ου $έντε .ιλιάδες άντρες, ./ρίς να μετρη!ούν γυναίκες
και $αιδιά.
3 Ιησο,. +ε-+ατC στα 5ε-C
8Μκ. Y;VR=R<, Ι5. Y;1R=<1?
22 3αι αμέσ/ς ανάγκασε τους μα1ητές να μ$ουν στο $λοίο και να $άνε $ριν α$% αυτ%ν
στην όχ!η αντί$ερα, /σ%του να α$ολύσει τα $λ01η. 2! 3αι αού α$%λυσε τα $λ01η,
ανέβηκε στο %ρος ιδιαιτέρ/ς για να $ροσευ.η1εί. 3αι %ταν βράδιασε, 0ταν μ%νος εκεί. 2(
3αι το $λοίο 0δη α$εί.ε $ολλά .ιλι%μετρα α$% την @ηρά καί βασανι7%ταν α$% κύματα,
γιατί ο άνεμος 0ταν αντί1ετος. 2+ 3ατά τα @ημερώματα, λοι$%ν, 0ρ1ε $ρος αυτούς
$ερ$ατώντας $άν/ στη λίμνη. 22 3αι οι μα1ητές, ε$ειδ0 τον είδαν να $ερ$ατάει $άν/ στη
λίμνη, ταρά.τηκαν λέγοντας %τι είναι άντασμα, και έκρα@αν α$% το %βο. 25 'υ1ύς %μ/ς
τους μίλησε ο Ιησούς λέγοντας= AN.ετε 1άρρος, εγώ είμαι
.
μη οβάστεC. 26 Fου
α$οκρί1ηκε τ%τε ο ?έτρος και εί$ε= A3ύριε, αν είσαι εσύ, διάτα@έ με να έρ1/ $ρος εσένα
$άν/ στα νεράC. 28 'κείνος εί$ε= ANλαC. 3αι αού ο ?έτρος κατέβηκε α$% το $λοίο,
$ερ$άτησε $άν/ στα νερά και 0ρ1ε $ρος τον Ιησού. !9 ,λέ$οντας %μ/ς τον άνεμο ισ.υρ%,
οβ01ηκε και, ε$ειδ0 άρ.ισε να κατα$οντί7εται, ώνα@ε λέγοντας= A3ύριε, σώσε μεC. !1
Αμέσ/ς τ%τε ο Ιησούς, αού έκτεινε το .έρι, τον έ$ιασε και του λέει= A4λιγ%$ιστε, γιατί
δίστασεςEC !2 3αι μ%λις αυτοί ανέβηκαν στο $λοίο, κ%$ασε ο άνεμος. !! 'κείνοι μέσα στο
$λοίο τον $ροσκύνησαν λέγοντας= AΑλη1ινά είσαι Mι%ς &εούC.
Η Aε-α+ε/α τH5 ασAε5ώ5 στη Kε55ησα-έτ
8Μκ. Y;R:=RY?
!( 3αι αού δια$έρασαν τη λίμνη, 0ρ1αν στην @ηρά, στη Bεννησαρέτ. !+ 3αι μ%λις τον
αναγνώρισαν οι άν1ρ/$οι του τ%$ου εκείνου, α$έστειλαν μηνυτές σ< %λα εκείνα τα
$ερί./ρα, και έεραν $ρος αυτ%ν %λους %σοι 0ταν σε κακ0 κατάσταση !2 και τον
$αρακαλούσαν μ%νο να αγγί@ουν το κράσ$εδο του ρού.ου του. 3αι %σοι άγγι@αν
διασώ1ηκαν.
22
Η +α-Cδοση τH5 +-εσT6τέ-H5
8Μκ. @;1=<:?
1+
ΜΑ2ΘΑΙ3* 1R
F%τε $λησιά7ουν στον Ιησού "αρισαίοι και γραμματείς α$% τα Ιεροσ%λυμα, λέγοντας= 2
ABιατί οι μα1ητές σου $αραβαίνουν την $αράδοση τ/ν $ρεσβυτέρ/νE '$ειδ0 δε νίβουν τα
.έρια τους %ταν τρώνε άρτοC. ! 'κείνος α$οκρί1ηκε και τους εί$ε= ABιατί κι εσείς
$αραβαίνετε την εντολ0 του &εού για τη δικ0 σας $αράδοσηE ( Bιατί ο &ε%ς εί$ε= 2/0α
το5 +ατέ-α σου και τη 0ητέ-α σου, και= [+οιο. κακολογε/ +ατέ-α 1 0ητέ-α
ο+Hσδ1+οτε 5α Aα5ατώ5εται. + 'σείς %μ/ς λέτε= J;$οιος $ει στον $ατέρα του 0 στη
μητέρα του= Δίν/ δώρο στο ναό %,τι είχες να /ελη1είς α$% εμένα, 2 μπορεί να μην τιμ0σει
τον $ατέρα τουK. 3αι έτσι ακυρώσατε το λ%γο του &εού για τη δικ0 σας $αράδοση. 5
M$οκριτές, καλά $ρο0τεGε για σας ο DσαIας %ταν έλεγε=
6 3 λαD. α6τD. 0ε τα Bε/λη 0ε τι0C,
αλλC η κα-διC το6. 0ακ-ιC α+έBει α+D 0έ5α.
8 Και 0Cταια 0ε σέTο5ται,
διδCσκο5τα. διδασκαλ/ε.,
που είναι ε5τολέ. α5A-ώ+H5C.
19 3αι αού $ροσκάλεσε το $λ01ος, τους εί$ε= AΑκούτε και να καταλαβαίνετε= 11 αυτ%
$ου εισέρ.εται στο στ%μα δεν κάνει ακά1αρτο τον άν1ρ/$ο, αλλά αυτ% $ου βγαίνει α$% το
στ%μα, τούτο κάνει ακά1αρτο τον άν1ρ/$οC. 12 F%τε $λησίασαν οι μα1ητές και του λένε=
ATέρεις %τι οι "αρισαίοι σκανδαλίστηκαν, %ταν άκουσαν αυτόν το λ%γοEC 1! 'κείνος
α$οκρί1ηκε και εί$ε= A3ά1ε υτεία $ου δε ύτεGε ο ?ατέρας μου ο ουράνιος 1α @ερι7/1εί.
1( Α0στε τους
.
είναι τυλοί, οδηγοί τυλών. 3αι αν τυλ%ς οδηγεί τυλ%, και οι δύο 1α
$έσουν σε λάκκοC. 1+ Α$οκρί1ηκε τ%τε ο ?έτρος και του εί$ε= A'@0γησέ μας αυτ0ν την
$αραβολ0C. 12 'κείνος εί$ε= AΑκ%μα τώρα κι εσείς είστε ασύνετοιE 15 Δε νοείτε %τι κα1ετί
$ου μ$αίνει στο στ%μα $ρο./ρεί στην κοιλιά και ρί.νεται έ@/ στο α$ο./ρητ0ριοE 16 Αλλά
εκείνα $ου βγαίνουν α$% το στ%μα ε@έρ.ονται α$% την καρδιά, και εκείνα κάνουν
ακά1αρτο τον άν1ρ/$ο. 18 Bιατί α$% την καρδιά ε@έρ.ονται διαλογισμοί κακοί, %νοι,
μοι.είες, $ορνείες, κλο$ές, Gευδομαρτυρίες, βλαστ0μιες. 29 Αυτά είναι $ου κάνουν
ακά1αρτο τον άν1ρ/$ο, αλλά το να άει κανείς με άνιτα .έρια δεν κάνει ακά1αρτο τον
άν1ρ/$οC.
Η +/στη τη. 7α5α5α/α.
8Μκ. @;<V=:Z?
21 3αι αού ο Ιησούς ε@0λ1ε α$% εκεί, ανα.ώρησε για τα μέρη της Fύρου και της
*ιδώνας. 22 3αι ιδού, μια γυναίκα Χαναναία α$% τα %ρια εκείνα ε@0λ1ε και έκρα7ε
λέγοντας= A'λέησέ με, 3ύριε, γιε του Δαβίδ. D 1υγατέρα μου υ$οέρει βαριά α$%
δαιμ%νιοC. 2! 'κείνος δεν της α$οκρί1ηκε λέ@η. F%τε $λησίασαν οι μα1ητές του και τον
$αρακαλούσαν λέγοντας= AΔιώ@ε την, γιατί κρά7ει α$% $ίσ/ μαςC. 2( Αυτ%ς α$οκρί1ηκε
και εί$ε= AΔεν α$οστάλ1ηκα $αρά μόνο στα $ρ%βατα τα .αμένα του οίκου Ισρα0λC. 2+
'κείνη 0ρ1ε και τον $ροσκυνούσε λέγοντας= A3ύριε, βο01α μεC. 22 Αυτ%ς α$οκρί1ηκε και
εί$ε= AΔεν είναι καλ% να λάβει κανείς τον άρτο τ/ν $αιδιών και να τον ρί@ει στα
σκυλάκιαC. 25 'κείνη εί$ε= A)αι, 3ύριε, γιατί και τα σκυλάκια τρώνε α$% τα Gί.ουλα $ου
25
$έτουν α$% το τρα$έ7ι τ/ν κυρί/ν τουςC. 26 F%τε ο Ιησούς α$οκρί1ηκε και της εί$ε= AU
γυναίκα, μεγάλη η $ίστη σου
.
ας γίνει σ< εσένα %$/ς 1έλειςC. 3αι γιατρεύτηκε η 1υγατέρα
της α$% την ώρα εκείνη.
3 Ιησο,. Aε-α+ε,ει +ολ, κDσ0ο
28 3αι %ταν ο Ιησούς έυγε α$% εκεί, 0ρ1ε δί$λα στη λίμνη της Bαλιλαίας και, αού
ανέβηκε στο %ρος, κα1%ταν εκεί. !9 F%τε τον $λησίασαν $λ01η $ολλά, έ.οντας μα7ί τους
./λούς, τυλούς, κουλούς, κ/άλαλους και άλλους $ολλούς, και τους έρι@αν κοντά στα
$%δια του και τους 1ερά$ευσε. !1 Vστε το $λ01ος 1αύμασε, βλέ$οντας κ/άλαλους να
μιλούν, κουλούς υγιείς και ./λούς να $ερ$ατούν και τυλούς να βλέ$ουν. 3αι δ%@ασαν το
&ε% του Ισρα0λ.
3 Bο-τασ0D. τH5 τεσσC-H5 BιλιCδH5
8Μκ. >;1=1Z?
!2 F%τε ο Ιησούς $ροσκάλεσε τους μα1ητές του και εί$ε= A*$λα.νί7ομαι το $λ01ος,
γιατί 0δη τρεις ημέρες μένουν κοντά μου και δεν έ.ουν τι να άνε. 3αι δε 1έλ/ να τους
α$ολύσ/ νηστικούς, μ0$/ς ε@αντλη1ούν στο δρ%μοC. !! 3αι του λένε οι μα1ητές= AΑ$%
$ού να #ρε!ούν στην ερημιά άρτοι τ%σο $ολλοί για μας, ώστε να .ορτάσει τ%σο $ολύ
$λ01οςEC !( 3αι λέει σ< αυτούς ο Ιησούς= A?%σους άρτους έ.ετεEC 'κείνοι εί$αν= A'τά,
και λίγα GαράκιαC. !+ F%τε $αράγγειλε στο $λ01ος να @α$λώσει $άν/ στη γη !2 και έλαβε
τους ετά άρτους και τα Gάρια και, αού ευ.αρίστησε το Θεό, τους έκοGε με τα χέρια και
έδινε στους μα1ητές, και οι μα1ητές στα $λ01η. !5 3αι έαγαν %λοι και .%ρτασαν. 3αι
σ0κ/σαν το $ερίσσευμα τ/ν κομματιών, ετά μεγάλα καλά1ια γεμάτα. !6 3αι εκείνοι $ου
έτρ/γαν 0ταν τέσσερις .ιλιάδες άντρες, ./ρίς να μετρη!ούν γυναίκες και $αιδιά. !8 3αι
αού α$%λυσε τα $λ01η, μ$0κε στο $λοίο και 0ρ1ε στα %ρια της περιοχής :αγαδάν.
Wητο,5 ση0ε/ο
8Μκ. >;11=1:, 9κ. 1<;RV=RY?
12
ΜΑ2ΘΑΙ3* 1Y
3αι τότε $λησίασαν οι "αρισαίοι και οι *αδουκκκαίοι, για να τον $ειρά@ουν, και του
70τησαν να τους ε$ιδεί@ει κάποιο σημείο α$% τον ουραν%. 2 'κείνος α$οκρί1ηκε και τους
εί$ε= A;ταν βραδιά7ει λέτε= JΟ καιρ%ς !α είναι καλ%ς, γιατί ο ουραν%ς είναι
λογοκ%κκινοςK. ! 3αι το $ρ/ί λέτε= J*0μερα !α έχουμε κακοκαιρία, γιατί ο ουραν%ς είναι
λογοκ%κκινος και συννειασμένοςK. ?ράγματι, την %Gη του ουρανού γν/ρί7ετε να τη
διακρίνετε, τα σημεία %μ/ς τ/ν καιρών δε δύναστεE ( (ια γενιά κακ0 και μοι.αλίδα
ε$ι7ητά σημείο, αλλά δε 1α της δο1εί σημείο $αρά μόνο το σημείο του Ι/νάC. 3αι αού
τους εγκατέλειGε, έυγε.
26
2ο +-οF,0ι τH5 Oα-ισα/H5 και τH5 *αδο6κκα/H5
8Μκ. >;1V=<1?
+ 3αι %ταν 0ρ1αν οι μα1ητές στην αντί$ερα όχ!η, @έ.ασαν να λάβουν άρτους. 2 3αι ο
Ιησούς τους εί$ε= A3οιτάτε και $ροσέ.ετε α$% το $ρο7ύμι τ/ν "αρισαί/ν και των
*αδουκκαί/νC. 5 'κείνοι διαλογί7ονταν μέσα τους λέγοντας= A>ρτους δε λάβαμεC. 6
'$ειδ0 το κατάλαβε τ%τε ο Ιησούς, εί$ε= AFι διαλογί7εστε μέσα σας, ολιγ%$ιστοι, %τι
άρτους δεν έ.ετεE 8 Ακ%μα δε νοείτε ούτε 1υμάστε τους $έντε άρτους τ/ν $έντε .ιλιάδ/ν
και $%σα κοίνια λάβατεE 19 4ύτε τους ετά άρτους τ/ν τεσσάρ/ν .ιλιάδ/ν και $%σα
μεγάλα καλά1ια λάβατεE 11 ?ώς δε νοείτε %τι δε σας εί$α για άρτουςE Αλλά να $ροσέ.ετε
α$% το $ρο7ύμι τ/ν "αρισαί/ν και των *αδουκκαί/νC. 12 F%τε αντιλ0τηκαν %τι δεν εί$ε
να $ροσέ.ουν α$% το $ρο7ύμι τ/ν άρτ/ν, αλλά α$% τη διδα.0 τ/ν "αρισαί/ν και των
*αδουκκαί/ν.
Η διακ1-6Jη το6 \έτ-ο6 για το5 Ιησο,
8Μκ. >;<@=:Z, 9κ. 9;1>=<1?
1! 3αι %ταν 0ρ1ε ο Ιησούς στα μέρη της 3αισάρειας του "ιλί$$ου, ρ/τούσε τους
μα1ητές του λέγοντας= A?οιος λένε οι άν1ρ/$οι $/ς είναι ο Mι%ς του αν1ρώ$ουEC 1(
'κείνοι εί$αν= A:ερικοί λένε ο Ι/άννης ο ,α$τιστ0ς, και άλλοι ο Dλίας, άλλοι $άλι ο
Ιερεμίας 0 ένας α$% τους $ρο0τεςC. 1+ Fους λέει= A3ι εσείς $οιος λέτε $/ς είμαιEC 12
Α$οκρί1ηκε λοι$%ν ο *ίμ/νας ?έτρος και εί$ε= A'σύ είσαι ο Χριστ%ς, ο Mι%ς του &εού
του 7/ντανούC. 15 Α$οκρί1ηκε τ%τε ο Ιησούς και του εί$ε= A:ακάριος είσαι, *ίμ/να
,αρι/νά, γιατί σάρκα και αίμα δεν σου το α$οκάλυGε, αλλά ο ?ατέρας μου $ου είναι
στους ουρανούς. 16 3ι εγώ λοι$%ν σου λέ/ %τι εσύ είσαι ?έτρος, και $άν/ σ< αυτ0ν την
$έτρα 1α οικοδομ0σ/ την 'κκλησία μου και οι $ύλες του άδη δε 1α υ$ερισ.ύσουν
εναντίον της. 18 &α σου δώσ/ τα κλειδιά της βασιλείας τ/ν ουρανών, και %,τι δέσεις $άν/
στη γη 1α είναι δεμένο στους ουρανούς και %,τι λύσεις $άν/ στη γη 1α είναι λυμένο στους
ουρανούςC. 29 F%τε διέτα@ε αυστηρά στους μα1ητές να μην $ουν σε κανέναν %τι αυτ%ς
είναι ο Χριστ%ς.
3 Ιησο,. +-ολέγει το AC5ατο και τη5 α5Cστασ1 το6
8Μκ. >;:1=9;1, 9κ. 9;<<=<@?
21 Α$% τ%τε άρ.ισε ο Ιησούς να δεί.νει στους μα1ητές του %τι $ρέ$ει αυτ%ς να $άει στα
Ιεροσ%λυμα και να $ά1ει $ολλά α$% τους $ρεσβυτέρους και από τους αρ.ιερείς και από
τους γραμματείς, και να σκοτ/1εί και την τρίτη ημέρα να εγερ1εί. 22 3αι αού τον $0ρε
κατά μέρος ο ?έτρος, άρ.ισε να τον ε$ιτιμά λέγοντας= A'υμένεια σ< εσένα, 3ύριε
.
κα!όλου
να μη σου γίνει αυτ%C. 2! 'κείνος, αού στράηκε, εί$ε στον ?έτρο= A?0γαινε $ίσ/ μου,
*ατανά. *κάνδαλο είσαι για μένα, γιατί δε ρονείς τα πράγματα του &εού, αλλά τα
πράγματα τ/ν αν1ρώ$/νC. 2( F%τε ο Ιησούς εί$ε στους μα1ητές του= AΑν κά$οιος 1έλει
$ίσ/ μου να έρ1ει, ας α$αρνη1εί τον εαυτ% του και ας σηκώσει το σταυρ% του και ας με
ακολου1εί. 2+ Bιατί %$οιος 1έλει να σώσει τη 7/0 του 1α τη .άσει. ;$οιος %μ/ς .άσει τη
7/0 του ε@αιτίας μου 1α τη βρει. 22 Bιατί τι 1α /ελη1εί ο άν1ρ/$ος αν %λο τον κ%σμο
κερδίσει, αλλά την Gυ.0 του 7ημι/1είE L τι 1α δώσει ο άν1ρ/$ος αντάλλαγμα για την
Gυ.0 τουE 25 Bιατί μέλλει ο Mι%ς του αν1ρώ$ου να έρ.εται μέσα στη δ%@α του ?ατέρα του
28
μα7ί με τους αγγέλους του, και τ%τε 1α α$οδώσει σε κα1έναν κατά τις $ρά@εις του. 26
Αλ01εια σας λέ/ %τι είναι μερικοί α$% αυτούς $ου έ.ουν στα1εί εδώ οι ο$οίοι δε 1α
γευτούν 1άνατο, /σ%του δουν τον Mι% του αν1ρώ$ου να έρ.εται μέσα στη βασιλεία τουC.
Η 0ετα0D-MHση το6 Ιησο,
8Μκ. 9;<=1:, 9κ. 9;<>=:Y?
15
ΜΑ2ΘΑΙ3* 1@
3αι μετά έ@ι ημέρες $αραλαβαίνει ο Ιησούς τον ?έτρο και τον Ιάκ/βο και τον Ι/άννη
τον αδελ% του και τους έρνει $άν/ σ< ένα %ρος Gηλ% ιδιαιτέρ/ς. 2 3αι μεταμορώ1ηκε
μ$ροστά τους, και έλαμGε το $ρ%σ/$% του %$/ς ο 0λιος, και τα ρού.α του έγιναν λευκά
%$/ς το /ς. ! 3αι ιδού, ανερώ1ηκαν σ< αυτούς ο :/υσ0ς και ο Dλίας συνομιλώντας
μα7ί του. ( Nλαβε τ%τε το λ%γο ο ?έτρος και εί$ε στον Ιησού= A3ύριε, είναι καλ% για μας
εδώ να είμαστε. Αν 1έλεις, 1α κάν/ εδώ τρεις σκηνές, μία για σένα και μία για το :/υσ0
και μία για τον DλίαC. + 'νώ ακ%μα αυτ%ς μιλούσε, ιδού, νεέλη /τειν0 τους ε$ισκίασε,
και ιδού /ν0 α$% τη νεέλη $ου έλεγε= AΑυτ%ς είναι ο Mι%ς μου ο αγα$ητ%ς, στον ο$οίο
ευαρεστ01ηκα
.
ακούτε αυτ%νC. 2 3αι %ταν το άκουσαν οι μα1ητές, έ$εσαν με το $ρ%σ/$%
τους στη γη και οβ01ηκαν $άρα $ολύ. 5 F%τε $λησίασε ο Ιησούς και, αού τους άγγι@ε,
εί$ε= A*ηκ/1είτε και μη οβάστεC. 6 ;ταν λοι$%ν σ0κ/σαν $άν/ τα μάτια τους, δεν είδαν
κανέναν $αρά μ%νο τον ίδιο τον Ιησού.
8 3αι ενώ αυτοί κατέβαιναν α$% το %ρος, τους έδ/σε εντολ0 ο Ιησούς λέγοντας= A*ε
κανέναν να μην $είτε το %ραμα, /σ%του ο Mι%ς του αν1ρώ$ου να εγερ1εί α$% τους
νεκρούςC. 19 3αι τον ρώτησαν οι μα1ητές= ABιατί λοι$%ν οι γραμματείς λένε %τι ο Dλίας
$ρέ$ει να έρ1ει $ρώταEC 11 'κείνος α$οκρί1ηκε και εί$ε= AΟ Dλίας βέβαια έρ.εται και 1α
τα α$οκαταστ0σει %λα. 12 *ας λέ/, %μ/ς, %τι ο Dλίας 0δη 0ρ1ε και δεν τον αναγνώρισαν,
αλλά έκαναν σ< αυτ%ν %σα 1έλησαν. Nτσι και ο Mι%ς του αν1ρώ$ου μέλλει να $άσ.ει α$%
αυτούςC. 1! F%τε κατάλαβαν οι μα1ητές %τι τους μίλησε για τον Ι/άννη το ,α$τιστ0.
Η Aε-α+ε/α το6 δαι0ο5ισ0έ5ο6 +αιδιο,
8Μκ. 9;1V=<9, 9κ. 9;:@=V:α?
1( 3αι %ταν 0ρ1αν $ρος το $λ01ος, $λησίασε σ< αυτ%ν ένας άν1ρ/$ος γονατί7οντας
μπροστά του 1+ και λέγοντας= A3ύριε, ελέησέ μου το γιο, γιατί σεληνιά7εται και υ$οέρει
άσ.ημα. Bιατί $ολλές ορές $έτει στη /τιά και $ολλές ορές στο νερ%. 12 3αι τον
έερα $ρος τους μα1ητές σου, αλλά δεν μ$%ρεσαν να τον 1ερα$εύσουν. 15 Α$οκρί1ηκε
τ%τε ο Ιησούς και εί$ε= AU γενιά ά$ιστη και διεστραμμένη, /ς $%τε μα7ί σας 1α είμαιE Uς
$%τε 1α σας ανέ.ομαιE "έρτε μου αυτ%ν εδώC. 16 3αι ε$ιτίμησε αυτ% ο Ιησούς και ε@0λ1ε
α$% αυτ%ν το δαιμ%νιο και 1ερα$εύτηκε το $αιδί α$% την ώρα εκείνη. 18 F%τε $λησίασαν
οι μα1ητές στον Ιησού ιδιαιτέρ/ς και του εί$αν= ABιατί εμείς δεν μ$ορέσαμε να το
βγάλουμεEC 29 'κείνος λέει σ< αυτούς= A'@αιτίας της ολιγο$ιστίας σας. Bιατί αλ01εια σας
λέ/, αν έ.ετε $ίστη σαν κ%κκο σινα$ιού, 1α $είτε στο %ρος ετούτο= J:ετακιν0σου α$%
εδώ εκείK, και 1α μετακινη1εί
.
και τί$οτε δε 1α σας είναι αδύνατο. O21 Αλλά τούτο το
γένος δε βγαίνει $αρά μ%νο με $ροσευ.0 και νηστείαPC.
!9
3 Ιησο,. +-ολέγει Jα5C το AC5ατο και τη5 α5Cστασ1 το6
8Μκ. 9;:Z=:<, 9κ. 9;V:T=VR?
22 ;ταν λοι$%ν αυτοί συγκεντρώ1ηκαν στη Bαλιλαία, τους εί$ε ο Ιησούς= A4 Mι%ς του
αν1ρώ$ου μέλλει να $αραδο1εί σε .έρια αν1ρώ$/ν, 2! και 1α τον σκοτώσουν, και την
τρίτη ημέρα 1α εγερ1είC. 3αι οι μα!ητές λυ$01ηκαν $άρα $ολύ.
Η +λη-H01 το6 MD-ο6 για το 5αD
2( ;ταν λοι$%ν 0ρ1αν στην 3α$ερναούμ, $λησίασαν αυτοί $ου λαβαίνουν τα δίδρα.μα
στον ?έτρο και τον ρώτησαν= A4 δάσκαλ%ς σας δεν $ληρώνει %ρο τα δίδρα.μαEC 2+
+κείνος λέει= A)αιC. 3αι %ταν 0ρ1ε στην οικία, τον $ρ%τασε ο Ιησούς λέγοντας= AFι
νομί7εις *ίμ/ναE 4ι βασιλιάδες της γης α$% $οιους λαβαίνουν τέλη 0 %ροE Α$% τους
γιους τους 0 α$% τους @ένουςEC 22 3αι %ταν α$άντησε= AΑ$% τους @ένουςC, του εί$ε ο
Ιησούς= A>ρα, βεβαί/ς, ελεύ1εροι είναι οι γιοι. 25 Bια να μην τους σκανδαλίσουμε, %μ/ς,
$0γαινε στη 1άλασσα, ρί@ε αγκίστρι, και σ0κ/σε το $ρώτο Gάρι $ου !α ανεβεί και, αού
ανοί@εις το στ%μα του, 1α βρεις ένα τετράδρα.μο. 'κείνο λάβε το και δώσε το σ< αυτούς
για μένα και για σέναC.
3 0εγαλ,τε-ο. στη Tασιλε/α τH5 ο6-α5ώ5
8Μκ. 9;::=:@, 9κ. 9;VY=V>?
16
ΜΑ2ΘΑΙ3* 1>
'κείνη την ώρα $λησίασαν οι μα1ητές στον Ιησού λέγοντας= A?οιος είναι άραγε
μεγαλύτερος στη βασιλεία τ/ν ουρανώνEC 2 3αι αυτός, αού $ροσκάλεσε ένα $αιδί, το
έστησε στο μέσο τους ! και εί$ε= AΑλ01εια σας λέ/, αν δε στραείτε και δε γίνετε σαν τα
$αιδιά, δεν 1α εισέλ1ετε στη βασιλεία τ/ν ουρανών. ( ;$οιος, λοι$%ν, τα$εινώσει τον
εαυτ% του σαν τούτο το $αιδί, αυτ%ς είναι ο μεγαλύτερος στη βασιλεία τ/ν ουρανών. + 3αι
%$οιος δε.τεί ένα τέτοιο $αιδί στο %νομά μου δέ.εται εμέναC.
2α σκC5δαλα
8Μκ. 9;V<=V>, 9κ. 1@;1=<?
2 A;$οιος %μ/ς σκανδαλίσει έναν α$% τους μικρούς αυτούς $ου $ιστεύουν σ< εμένα,
τον συμέρει να κρεμαστεί μυλ%$ετρα γύρ/ α$% τον τρά.ηλ% του και να κατα$οντιστεί
στο $έλαγος της 1άλασσας. 5 Αλίμονο στον κ%σμο α$% τα σκάνδαλα. Bιατί είναι ανάγκη να
έρ1ουν τα σκάνδαλα, %μ/ς αλίμονο στον άν1ρ/$ο μέσ/ του ο$οίου έρ.εται το σκάνδαλο.
6 3αι αν το .έρι σου 0 το $%δι σου σε σκανδαλί7ει, κ%Gε το εντελώς και ρί@ε το μακριά
α$% εσένα. 'ίναι καλ% για σένα να εισέλ1εις στη 7/0 κουλ%ς 0 ./λ%ς, $αρά να έ.εις δύο
.έρια 0 δύο $%δια και να ρι.τείς στη /τιά την αιώνια. 8 3αι αν ο ο1αλμ%ς σου σε
σκανδαλί7ει, βγάλε τον και ρί@ε τον μακριά α$% εσένα. 'ίναι καλ% για σένα να εισέλ1εις
μον%1αλμος στη 7/0 $αρά να έ.εις δύο ο1αλμούς και να ρι.τείς στη γέεννα της
/τιάςC.
!1
Η +α-αTολ1 το6 Bα0έ5ο6 +-οTCτο6
89κ. 1R;:=@?
19 A3οιτάτε να μην καταρον0σετε έναν α$% τους μικρούς αυτούς. Bιατί σας λέ/ %τι οι
άγγελοί τους στους ουρανούς δια$αντ%ς βλέ$ουν το $ρ%σ/$ο του ?ατέρα μου $ου είναι
στους ουρανούς. O11 Bιατί 0ρ1ε ο Mι%ς του αν1ρώ$ου να σώσει το .αμένο.P 12 Fι νομί7ετεE
Αν κά$οιος άν1ρ/$ος έ.ει εκατ% $ρ%βατα και $λανη1εί ένα α$% αυτά, δε 1α α0σει τα
ενεν0ντα εννέα $άν/ στα %ρη και δε !α $άει να 7ητά το $λανεμένοE 1! 3αι αν συμβεί να το
βρει, αλ01εια σας λέ/ %τι .αίρει γι< αυτ% $ερισσ%τερο $αρά για τα ενεν0ντα εννέα $ου δεν
έ.ουν $λανη1εί. 1( Nτσι δεν είναι 1έλημα του ?ατέρα σας $ου είναι στους ουρανούς να
.α1εί ένα α$% τα μικρά αυτάC.
3 αδελMD. +ο6 α0α-τC5ει
89κ. 1@;:?
1+ A3αι αν αμαρτ0σει Oσ< εσέναP ο αδελ%ς σου, $0γαινε και έλεγ@έ τον όταν !α είστε
μετα@ύ σας εσύ και αυτ%ς μ%νοι. Αν σε ακούσει, κέρδισες τον αδελ% σου. 12 3αι αν δεν
ακούσει, $αράλαβε μα7ί σου ακ%μα έναν 0 δύο, για να σταAε/ κCAε λDγο. α+D το στD0α
δ,ο 1 τ-ιώ5 0α-τ,-H5. 15 Αν %μ/ς τους $αρακούσει, $ες το στην εκκλησία
.
αν τ%τε και
την εκκλησία $αρακούσει, ας είναι για σένα %$/ς ακριβώς ο ε1νικ%ς και ο τελώνης.
16 Αλ01εια σας λέ/= %σα δέσετε $άν/ στη γη 1α είναι δεμένα στον ουραν%, και %σα
λύσετε $άν/ στη γη 1α είναι λυμένα στον ουραν%. 18 ?άλι αλ01εια σας λέ/ %τι, αν δύο
α$% εσάς συμ/ν0σουν $άν/ στη γη για κά1ε $ράγμα $ου 1α 7ητ0σουν, 1α τους γίνει α$%
τον ?ατέρα μου $ου είναι στους ουρανούς. 29 Bιατί %$ου είναι δύο 0 τρεις συναγμένοι στο
δικ% μου %νομα, εκεί είμαι, στο μέσο αυτώνC.
Η +α-αTολ1 το6 δο,λο6 +ο6 δε σ6γBH-ο,σε
21 F%τε τον $λησίασε ο ?έτρος και του εί$ε= A3ύριε, $%σες ορές 1α αμαρτ0σει σ<
εμένα ο αδελ%ς μου και 1α του α0σ/E Uς ετά ορέςEC 22 Fου λέει ο Ιησούς= AΔε σου
λέ/ /ς ετά ορές, αλλά /ς εβδομ0ντα ορές ετά. 2! Bι< αυτ% ομοιώ1ηκε η βασιλεία
τ/ν ουρανών με έναν άν1ρ/$ο βασιλιά, ο ο$οίος 1έλησε να λογαριαστεί με τους δούλους
του. 2( 3αι %ταν αυτ%ς άρ.ισε να το κάνει, έεραν $ρος αυτ%ν έναν οειλέτη δέκα
.ιλιάδ/ν ταλάντ/ν. 2+ :ην έ.οντας %μ/ς αυτ%ς να τα α$οδώσει, διέτα@ε ο κύριος να
$ουλη1εί αυτ%ς και η γυναίκα του και τα $αιδιά του και %λα %σα έ.ει, και να α$οδο1ούν τα
χρήματα. 22 N$εσε λοι$%ν ο δούλος και τον $ροσκυνούσε λέγοντας= J:ακρο1ύμησε $ρος
εμένα, και %λα 1α σου τα α$οδώσ/K. 25 ,ον σ$λα.νίστηκε τ%τε ο κύριος εκείνου του
δούλου και τον α$%λυσε και του άησε το δάνειο. 26 ;ταν %μ/ς ε@0λ1ε εκείνος ο δούλος,
βρ0κε έναν α$% τους σύνδουλούς του $ου του %ειλε εκατ% δηνάρια και, αού τον
κράτησε, τον έ$νιγε λέγοντας= JΑ$%δ/σε %,τι μου οείλειςK. 28 N$εσε, λοι$%ν, στα πόδια
του ο σύνδουλ%ς του και τον $αρακαλούσε λέγοντας= J:ακρο1ύμησε $ρος εμένα, και 1α
σου τα α$οδώσ/K. !9 'κείνος δεν 01ελε, αλλά $0γε και τον έρι@ε στη υλακ0, /σ%του
α$οδώσει το οειλ%μενο. !1 ;ταν είδαν λοι$%ν οι σύνδουλοί του αυτά $ου έγιναν,
λυ$01ηκαν $άρα $ολύ και 0ρ1αν και ε@0γησαν λε$τομερώς στον κύρι% τους %λα %σα
έγιναν. !2 F%τε, τον $ροσκάλεσε ο κύρι%ς του και του λέει= JΔούλε κακέ, %λη την οειλ0
εκείνη σου άησα, ε$ειδ0 με $αρακάλεσες. !! Δεν έ$ρε$ε κι εσύ να ελε0σεις το σύνδουλ%
σου %$/ς κι εγώ σε ελέησαKE !( 3αι οργίστηκε ο κύρι%ς του και τον $αράδ/σε στους
!2
βασανιστές, /σ%του α$οδώσει %λο το οειλ%μενο χρέος. !+ Nτσι και ο ?ατέρας μου ο
ουράνιος 1α κάνει σ< εσάς, αν δεν α0σετε τις αμαρτίες κα1ένας σας στον αδελ% του μέσα
α$% τις καρδιές σαςC.
\ε-/ διαF6γ/ο6
8Μκ. 1Z;1=1<?
18
ΜΑ2ΘΑΙ3* 19
3αι %ταν τέλει/σε ο Ιησούς αυτά τα λ%για, ανα.ώρησε α$% τη Bαλιλαία και 0ρ1ε στα
%ρια της Ιουδαίας $έρα α$% τον Ιορδάνη. 2 3αι τον ακολού1ησαν $ολλά $λ01η και τους
1ερά$ευσε εκεί.
! 3αι τότε τον $λησίασαν "αρισαίοι, για να τον $ειρά@ουν, και έλεγαν= A>ραγε
ε$ιτρέ$εται σ< έναν άν1ρ/$ο να α$οδιώ@ει τη γυναίκα του για ο$οιαδ0$οτε αιτίαEC (
'κείνος α$οκρί1ηκε και τους εί$ε= AΔε διαβάσατε %τι ο 3τίστης α$% την αρ.0 το,. έκα5ε
α-σε5ικD και Aηλ6κDE + 3αι εί$ε= Kι’ α6τD Aα εγκαταλε/Gει ο C5A-H+ο. το5 +ατέ-α του
και τη 0ητέ-α του και Aα κολληAε/ στη γ65α/κα το6, και Aα ε/5αι οι δ,ο 0/α σC-κα. 2
Vστε δεν είναι $ια δύο, αλλά μία σάρκα. Αυτ% λοι$%ν $ου ο &ε%ς συνέ7ευ@ε ο άν1ρ/$ος
ας μην το ./ρί7ειC. 5 Fου λένε= ABιατί τ%τε ο :/υσ0ς έδ/σε εντολ0 5α δώσει έγγ-αMο
διαF6γ/ο6 και 5α τη5 α+οδιώJει_C 6 Fους α$αντά= AΟ :/υσ0ς ε@αιτίας της
σκληροκαρδίας σας σας ε$έτρεGε να α$οδιώ@ετε τις γυναίκες σας
.
α$% την αρ.0 %μ/ς δεν
έ.ει γίνει έτσι. 8 *ας λέ/ μάλιστα %τι %$οιος α$οδιώ@ει τη γυναίκα του, %.ι ε@αιτίας
$ορνείας, και νυμευτεί άλλη μοι.εύεταιC. 19 Fου λένε οι μα1ητές του= AΑν είναι έτσι η
αιτία δια"υγίου τού άντρα με τη γυναίκα, δε συμέρει σε κάποιον να νυμευτείC. 11
'κείνος τους εί$ε= A*ε %λους δε ./ρά αυτ%ς ο λ%γος, αλλά μόνο σ< αυτούς στους ο$οίους
έ.ει δο1εί. 12 Bιατί είναι ευνού.οι $ου α$% την κοιλιά της μητέρας τους γενν01ηκαν έτσι,
και είναι ευνού.οι $ου ευνου.ίστηκαν α$% τους αν1ρώ$ους, και είναι ευνού.οι $ου
ευνού.ισαν τους εαυτούς τους για τη βασιλεία τ/ν ουρανών. *< %$οιον δύναται να ./ρά ο
λόγος, ας ./ράC.
3 Ιησο,. ε6λογε/ τα 0ικ-C +αιδιC
8Μκ. 1Z;1:=1Y, 9κ. 1>;1R=1@?
1! F%τε $ροσέρ1ηκαν σ< αυτ%ν $αιδιά, για να ε$ι1έσει σ< αυτά τα .έρια και να
$ροσευ.η1εί
.
αλλά οι μα1ητές τούς ε$ιτίμησαν. 1( 4 Ιησούς %μ/ς εί$ε= AΑ0στε τα $αιδιά
και μην τα εμ$οδί7ετε να έρ1ουν $ρος εμένα, γιατί για τέτοιους είναι η βασιλεία τ/ν
ουρανώνC. 1+ 3αι αού ε$έ1εσε τα .έρια σ< αυτά, έυγε α$% εκεί.
3 +λο,σιο. 5εα-D.
8Μκ. 1Z;1@=:1, 9κ. 1>;1>=:Z?
12 3αι ιδού, ένας τον $λησίασε και του εί$ε= AΔάσκαλε, τι αγα1% να κάν/, για να έ./
7/0 αιώνιαEC 15 'κείνος του εί$ε= AFι με ρ/τάς για το αγα1%E Nνας είναι ο Αγα1%ς. Αν
%μ/ς 1έλεις να εισέλ1εις στη 7/0, τ0ρησε τις εντολέςC. 16 Fου λέει= A?οιεςEC 3αι ο Ιησούς
εί$ε= AFο 0η Mο5ε,σει., 0η 0οιBέGει., 0η5 κλέGει., 0η5 Gε6δο0α-τ6-1σει., 19 τ/0α
!!
το5 +ατέ-α σου και τη 0ητέ-α σου, και 5α αγα+1σει. το5 +λησ/ο5 σο6 σα5 τον εα6τD
σο6C. 29 Fου λέει ο νεαρ%ς= A;λα αυτά τα ύλα@α. -ε τι ακ%μα υστερώEC 21 Fου εί$ε ο
Ιησούς= AΑν 1έλεις να είσαι τέλειος, $0γαινε, $ούλησε τα υ$άρ.οντά σου και δώσε τα
στους τ/.ούς, και 1α έ.εις 1ησαυρ% στους ουρανούς, και έλα ακολού1α μεC. 22 ;ταν
άκουσε %μ/ς ο νεαρ%ς αυτόν το λ%γο, έυγε λυ$ημένος
.
γιατί εί.ε α$οκτ0ματα $ολλά.
2! 4 Ιησούς, τ%τε, εί$ε στους μα1ητές του= AΑλ01εια σας λέ/ %τι $λούσιος 1α εισέλ1ει
δύσκολα στη βασιλεία τ/ν ουρανών. 2( 3αι $άλι σας λέ/, ευκολ%τερο είναι μια καμ0λα
να $εράσει α$% τρύ$α βελ%νας $αρά $λούσιος να εισέλ1ει στη βασιλεία του &εούC. 2+ 3αι
%ταν το άκουσαν οι μα1ητές, εκ$λ0ττονταν $άρα $ολύ, λέγοντας= A?οιος άραγε δύναται να
σ/1είEC 22 Αού τους κοίτα@ε τ%τε μέσα στα μάτια ο Ιησούς, τους εί$ε= ABια τους
αν1ρώ$ους αυτ% είναι αδύνατο, αλλά για το &ε% %λα είναι δυνατάC. 25 F%τε έλαβε το λ%γο
ο ?έτρος και του εί$ε= AΙδού, εμείς τα α0σαμε %λα και σε ακολου10σαμε
.
τι άραγε 1α
συμβεί σ< εμάςEC 26 3αι ο Ιησούς τους εί$ε= AΑλ01εια σας λέ/ %τι εσείς $ου με
ακολου10σατε, κατά την $αλιγγενεσία, %ταν κα1ίσει ο Mι%ς του αν1ρώ$ου $άν/ στο 1ρ%νο
της δ%@ας του, 1α κα1ίσετε κι εσείς $άν/ σε δώδεκα 1ρ%νους κρίνοντας τις δώδεκα υλές
του Ισρα0λ. 28 3αι κα1ένας $ου άησε οικίες 0 αδελούς 0 αδελές 0 $ατέρα 0 μητέρα 0
$αιδιά 0 αγρούς, ε@αιτίας του ον%ματ%ς μου, εκατοντα$λάσια 1α λάβει και 1α
κληρονομ0σει 7/0 αιώνια. !9 ?ολλοί %μ/ς $ρώτοι 1α είναι τελευταίοι και τελευταίοι
$ρώτοιC.
Η +α-αTολ1 τH5 ε-γατώ5 το6 α0+ελώ5α
29
ΜΑ2ΘΑΙ3* <Z
ABιατί η βασιλεία τ/ν ουρανών είναι %μοια με άν1ρ/$ο οικοδεσ$%τη, $ου ε@0λ1ε μ%λις
ήρ!ε το $ρ/ί, για να μισ1ώσει εργάτες για τον αμ$ελώνα του. 2 3αι αού συμώνησε με
τους εργάτες α$% ένα δηνάριο την ημέρα, τους α$έστειλε στον αμ$ελώνα του. ! 3αι %ταν
ε@0λ1ε γύρ/ στις εννιά η ώρα το πρωί, είδε άλλους να έ.ουν στα1εί στην αγορά αργοί (
και σ< εκείνους εί$ε= J?ηγαίνετε κι εσείς στον αμ$ελώνα, και %,τι είναι δίκαιο 1α σας
δώσ/K. + 'κείνοι έυγαν. ?άλι, λοι$%ν, %ταν ε@0λ1ε γύρ/ στις δώδεκα, και κατά τις τρεις
η ώρα, έκανε ομοί/ς. 2 3αι κατά τις $έντε, %ταν ε@0λ1ε, βρ0κε άλλους να έ.ουν στα1εί και
τους λέει= JBιατί έ.ετε στα1εί εδώ %λη την ημέρα αργοίKE 5 Fου λένε= JBιατί κανείς δε μας
μίσ1/σεK. Fους λέει= J?ηγαίνετε κι εσείς στον αμ$ελώναK. 6 3αι %ταν έγινε βράδυ, λέει ο
κύριος του αμ$ελώνα στον ε$ίτρο$% του= J3άλεσε τους εργάτες και α$%δ/σε σ< αυτούς το
μισ1%, αού αρ.ίσεις α$% τους τελευταίους έ/ς τους $ρώτουςK. 8 F%τε 0ρ1αν οι
εργα"όμενοι γύρ/ στις $έντε η ώρα και έλαβαν α$% ένα δηνάριο. 19 3αι %ταν 0ρ1αν οι
$ρώτοι, ν%μισαν %τι 1α λάβουν $ερισσ%τερο
.
αλλά έλαβαν α$% ένα δηνάριο και αυτοί. 11
3αι %ταν το έλαβαν, γ%γγυ7αν κατά του οικοδεσ$%τη, 12 λέγοντας= JΑυτοί οι τελευταίοι
μια ώρα έκαναν, και τους έκανες ίσους μ< εμάς, $ου βαστά@αμε το βάρος της ημέρας και
τον καύσ/ναK. 1! 'κείνος α$οκρί1ηκε σ< έναν α$% αυτούς και εί$ε= J*ύντροε, δε σε
αδικώ. Δε συμώνησες μ< εμένα για ένα δηνάριοE 1( ?άρε το δικ% σου και $0γαινε. &έλ/
%μ/ς σ< αυτ%ν τον τελευταίο να δώσ/ %$/ς και σ< εσένα. 1+ L δε μου ε$ιτρέ$εται να
κάν/ %,τι 1έλ/ με τα δικά μου χρήματαE L ο ο1αλμ%ς σου είναι κακ%ς, ε$ειδ0 εγώ είμαι
αγα1%ςKE 12 Nτσι 1α γίνουν οι τελευταίοι $ρώτοι και οι $ρώτοι τελευταίοιC.
!(
2-/τη +-D--ηση το6 Aα5Cτο6 και τη. α5Cστασ1. το6
8Μκ. 1Z;:<=:V, 9κ. 1>;:1=:V?
15 3αι ανεβαίνοντας ο Ιησούς στα Ιεροσ%λυμα, $αράλαβε τους δώδεκα μα1ητές
ιδιαιτέρ/ς και κατά το δρ%μο τούς εί$ε= 16 AΙδού, ανεβαίνουμε στα Ιεροσ%λυμα και ο Mι%ς
του αν1ρώ$ου 1α $αραδο1εί στους αρ.ιερείς και στους γραμματείς, και 1α τον
καταδικάσουν σε 1άνατο 18 και 1α τον $αραδώσουν στους ε1νικούς, για να τον εμ$αί@ουν
και να τον μαστιγώσουν και να τον σταυρώσουν
.
και την τρίτη ημέρα 1α εγερ1είC.
2ο α/τη0α τη. 0ητέ-α. τH5 γιH5 το6 WεTεδα/ο6
8Μκ. 1Z;:R=VR?
29 F%τε τον $λησίασε η μητέρα τ/ν γι/ν του #εβεδαίου μα7ί με τους γιους της,
$ροσκυνώντας και 7ητώντας κάτι α$% αυτ%ν. 21 'κείνος της εί$ε= AFι 1έλειςEC Fου λέει=
A?ες ώστε να κα1ίσουν αυτοί οι δύο γιοι μου ένας α$% τα δε@ιά σου και ένας α$% τα
αριστερά σου κατά τη βασιλεία σουC. 22 Α$οκρί1ηκε τ%τε ο Ιησούς και εί$ε= AΔεν @έρετε
τι 7ητάτε. :$ορείτε να $ιείτε το $οτ0ρι $ου εγώ μέλλ/ να $ι/EC Fου λένε= A:$ορούμεC.
2! Fους λέει= AFο $οτ0ρι μου βέβαια 1α το $ιείτε, αλλά το να κα1ίσετε α$% τα δε@ιά μου
και α$% τα αριστερά μου δεν αν0κει σ< εμένα να δώσ/ αυτ%, αλλά !α δο!εί σ< αυτούς $ου
έ.ει ετοιμαστεί α$% τον ?ατέρα μουC. 2( 3αι %ταν το άκουσαν οι δέκα, αγανάκτησαν για
τους δύο αδελούς. 2+ Αλλά ο Ιησούς τους $ροσκάλεσε και εί$ε= ATέρετε %τι οι άρ.οντες
τ/ν ε1νών κατακυριαρ.ούν σ< αυτά και οι μεγάλοι τα κατε@ουσιά7ουν. 22 Δεν 1α είναι έτσι
μετα@ύ σας, αλλά %$οιος 1έλει μετα@ύ σας να γίνει μεγάλος 1α είναι διάκον%ς σας, 25 και
%$οιος 1έλει μετα@ύ σας να είναι $ρώτος 1α είναι δούλος σας. 26 ;$/ς ακριβώς ο Mι%ς
του αν1ρώ$ου δεν 0ρ1ε για να διακονη1εί, αλλά για να διακον0σει και να δώσει τη 7/0
του λύτρο στη 1έση $ολλώνC.
Η Aε-α+ε/α τH5 δ,ο τ6Mλώ5
8Μκ. 1Z;VY=R<, 9κ. 1>;:R=V:?
28 3αι ενώ αυτοί έβγαιναν α$% την Ιερι.ώ, τον ακολού1ησε $λ01ος $ολύ. !9 3αι ιδού,
δύο τυλοί $ου κά1ονταν δί$λα στην οδ%, %ταν άκουσαν %τι ο Ιησούς $ερνάει α$% εκεί,
έκρα@αν λέγοντας= A'λέησέ μας, 3ύριε, γιε του ΔαβίδC. !1 Fο $λ01ος τ%τε τους ε$ιτίμησε
για να σ/$άσουν. 'κείνοι $ερισσ%τερο έκρα@αν λέγοντας= A'λέησέ μας, 3ύριε, γιε του
ΔαβίδC. !2 3αι στά1ηκε ο Ιησούς, τους ώνα@ε και εί$ε= AFι 1έλετε να σας κάν/EC !! Fου
λένε= A3ύριε, να ανοι.τούν οι ο1αλμοί μαςC. !( ,ους σ$λα.νίστηκε τ%τε ο Ιησούς και
άγγι@ε τα μάτια τους, και αμέσ/ς @αναείδαν και τον ακολού1ησαν.
Η A-ια0Tε6τικ1 ε/σοδο. στη5 Ιε-ο6σαλ10
8Μκ. 11;1=11, 9κ. 19;<>=:>, Ι5. 1<;1<=19?
21
ΜΑ2ΘΑΙ3* <1
3αι %ταν $λησίασαν στα Ιεροσ%λυμα και 0ρ1αν στη ,η1αγ0, στο ;ρος τ/ν 'λαιών,
τ%τε ο Ιησούς α$έστειλε δύο μα1ητές, 2 λέγοντάς τους= A?ηγαίνετε στο ./ρι% $ου είναι
!+
α$έναντί σας, και αμέσ/ς 1α βρείτε μια %νο δεμένη και ένα $ουλάρι μα7ί της
.
αού τα
λύσετε, να μου τα έρετε. ! 3αι αν κά$οιος σας $ει κάτι, 1α $είτε= J4 3ύριος έ.ει ανάγκη
αυτάK. 3αι ευ1ύς 1α τα α$οστείλειC. ( 3αι αυτ% έ.ει γίνει, για να εκ$ληρ/1εί εκείνο $ου
ει$ώ1ηκε μέσ/ του $ρο0τη, %ταν έλεγε=
+ \έστε στη A6γατέ-α *ιώ5,
Ιδο,, ο TασιλιC. σο6 έ-Bεται σ’ εσέ5α
+-Cο. και α5εTασ0έ5ο. +C5H σε D5ο
και +C5H σε +ο6λC-ι γέ55η0α 6+οF6γ/ο6.
2 Αού $0γαν, λοι$%ν, οι μα1ητές και έκαναν κα1ώς τους διέτα@ε ο Ιησούς, 5 έεραν
την %νο και το $ουλάρι, και έ1εσαν $άν/ τους τα ρού.α και εκείνος κά1ισε $άν/ τους. 6
3αι το μεγαλύτερο μέρος του $λ01ους έστρ/σαν τα δικά τους ρού.α στην οδ%, ενώ άλλοι
έκοβαν κλαδιά α$% τα δέντρα και τα έστρ/ναν στην οδ%. 8 3αι τα $λ01η $ου
$ρο$ορεύονταν α$% αυτ%ν και αυτά $ου τον ακολου1ούσαν ώνα7αν λέγοντας=
A`σα55C στο γιο του Δαβίδ.
E6λογη0έ5ο. ο ε-BD0ε5ο. στο D5ο0α του Κ6-/ο6.
`σα55C στους ύGιστους ουρανούςC.
19 3αι %ταν αυτ%ς εισ0λ1ε στα Ιεροσ%λυμα, σείστηκε %λη η $%λη λέγοντας= A?οιος
είναι αυτ%ςEC 11 3αι τα $λ01η έλεγαν= AΑυτ%ς είναι ο $ρο0της Ιησούς $ου κατάγεται α$%
τη )α7αρέτ της BαλιλαίαςC.
3 καAα-ισ0D. το6 5αο,
8Μκ. 11;1R=19, 9κ. 19;VR=V>, Ι5. <;1:=<<?
12 3αι εισ0λ1ε ο Ιησούς στο να% και έβγαλε %λους %σοι $ουλούσαν και αγ%ρα7αν μέσα
στο να%, και ανα$οδογύρισε τα τρα$έ7ια τ/ν αργυραμοιβών όπως και τα κα1ίσματα αυτών
$ου $ουλούσαν τα $εριστέρια, 1! και τους λέει= A'ίναι γραμμένο=
3 ο/κο. 0ο6 Aα κληAε/ ο/κο. +-οσε6B1.,
εσείς %μ/ς τον κάνετε σ$0λαιο ληστώνC.
1( F%τε τον $λησίασαν τυλοί και ./λοί μέσα στο να%, και τους 1ερά$ευσε. 1+ 3αι
%ταν είδαν οι αρ.ιερείς και οι γραμματείς τα 1αυμάσια $ου έκανε και τα $αιδιά $ου
ώνα7αν μέσα στο να% και έλεγαν= AUσαννά στο γιο του ΔαβίδC, αγανάκτησαν 12 και του
εί$αν= AΑκούς τι λένε αυτοίEC 3αι ο Ιησούς τους λέει= A)αι. ?οτέ δε διαβάσατε %τι α+D
στD0α 5η+/H5 και #ρεφν +ο6 AηλCFο65 κατC-τισε. α/5οEC 15 3αι αού τους
εγκατέλειGε, βγ0κε έ@/ α$% την $%λη, στη ,η1ανία, και διανυ.τέρευε εκεί.
Η Cκα-+η σ6κιC
8Μκ. 11;1<=1V, <Z=<V?
16 3αι το $ρ/ί, ε$ιστρέοντας στην $%λη, $είνασε. 18 3αι %ταν είδε μια συκιά στο
δρ%μο, 0ρ1ε κοντά της, αλλά τί$οτα δε βρ0κε σ< αυτ0ν $αρά ύλλα μ%νο, και της λέει=
A?οτέ $ια α$% εσένα καρ$%ς να μη γίνει στον αιώναC. 3αι @ερά1ηκε αμέσ/ς η συκιά. 29
3αι %ταν το είδαν οι μα1ητές, 1αύμασαν λέγοντας= A?ώς αμέσ/ς @ερά1ηκε η συκιάEC 21
Α$οκρί1ηκε τ%τε ο Ιησούς και τους εί$ε= AΑλ01εια σας λέ/, αν έ.ετε $ίστη και δεν
αμιβάλλετε, %.ι μ%νο το !αύμα της συκιάς 1α κάνετε, αλλά και αν στο %ρος ετούτο $είτε=
J*0κ/ και $έσε στη 1άλασσαK, 1α γίνει. 22 3αι %λα %σα 7ητ0σετε στην $ροσευ.0
$ιστεύοντας, 1α τα λάβετεC.
!2
Η εJο6σ/α το6 Ιησο, α0MισTητε/ται
8Μκ. 11;<@=::, 9κ. <Z;1=>?
2! 3αι %ταν 0ρ1ε αυτ%ς στο να%, τον $λησίασαν, ενώ δίδασκε, οι αρ.ιερείς και οι
$ρεσβύτεροι του λαού, λέγοντας= A:ε $οια ε@ουσία αυτά τα κάνειςE 3αι $οιος σου έδ/σε
την ε@ουσία αυτ0EC 2( Α$οκρί1ηκε τ%τε ο Ιησούς και τους εί$ε= A&α σας ρ/τ0σ/ κι εγώ
ένα λ%γο, $ου αν μου α$αντ0σετε, 1α σας $/ κι εγώ με $οια ε@ουσία αυτά τα κάν/= 2+ Fο
βάτισμα του Ι/άννη α$% $ού 0τανE Α$% τον ουραν% 0 α$% τους αν1ρώ$ουςEC 'κείνοι
διαλογί7ονταν μέσα τους και έλεγαν= AΑν $ούμε= JΑ$% τον ουραν%K, 1α μας $ει= JBιατί
λοι$%ν δεν $ιστέGατε σ< αυτ%νKE 22 Αν %μ/ς $ούμε= JΑ$% τους αν1ρώ$ουςK, οβ%μαστε το
$λ01ος, γιατί %λοι /ς $ρο0τη έ.ουν τον Ι/άννηC. 25 3αι α$οκρί1ηκαν στον Ιησού και
του εί$αν= AΔεν @έρουμεC. 3αι αυτ%ς τους εί$ε= A4ύτε εγώ σας λέ/ με $οια ε@ουσία αυτά
τα κάν/C.
Η +α-αTολ1 τH5 δ,ο γιH5
26 AFι λοι$%ν νομί7ετεE .νας άν1ρ/$ος εί.ε δύο $αιδιά. 3αι $λησίασε στο $ρώτο και
εί$ε= J?αιδί μου, $0γαινε σ0μερα, εργά7ου στον αμ$ελώναK. 28 'κείνος α$οκρί1ηκε και
εί$ε= JΔε 1έλ/K. Xστερα, %μ/ς, μεταμελ01ηκε και $0γε. !9 ?λησίασε τ%τε στον άλλο και
του εί$ε %μοια. 'κείνος α$οκρί1ηκε και εί$ε= J'γώ !α πάω, κύριεK. Αλλά δεν $0γε. !1
?οιος α$% τους δύο έκανε το 1έλημα του $ατέραEC ,ου λένε= A4 $ρώτοςC. Fους λέει ο
Ιησούς= AΑλ01εια σας λέ/ %τι οι τελώνες και οι $%ρνες $ροηγούνται α$% εσάς στη
βασιλεία του &εού. !2 Bιατί 0ρ1ε ο Ι/άννης $ρος εσάς #αδί"οντας σε οδ% δικαιοσύνης και
δεν τον $ιστέGατε
.
αλλά οι τελώνες και οι $%ρνες $ίστεGαν σ< αυτ%ν. 'σείς, %μ/ς, $αρ%λο
$ου το είδατε, ούτε ύστερα μεταμελη10κατε, για να $ιστέGετε σ< αυτ%νC.
Η +α-αTολ1 το6 α0+ελώ5α και τH5 γεH-γώ5
8Μκ. 1<;1=1<, 9κ. <Z;9=19?
!! A>λλη $αραβολ0 ακούστε= Lταν ένας άν1ρ/$ος οικοδεσ$%της, ο ο$οίος ύτεGε
αμ$ελώνα και τον $εριέβαλε με ρά.τη και έσκαGε σ< αυτ%ν $ατητ0ρι και οικοδ%μησε
$ύργο και τον νοίκιασε σε γε/ργούς και α$οδ0μησε. !( ;ταν λοι$%ν $λησίασε ο καιρ%ς
τ/ν καρ$ών, α$έστειλε τους δούλους του $ρος τους γε/ργούς να λάβουν τους καρ$ούς
του. !+ 3αι αού έ$ιασαν οι γε/ργοί τους δούλους του, έναν έδειραν, άλλον σκ%τ/σαν,
άλλον λι1οβ%λησαν. !2 ?άλι α$έστειλε άλλους δούλους $ερισσ%τερους α$% τους $ρώτους
και έκαναν σ< αυτούς ομοί/ς. !5 Xστερα, λοι$%ν, α$έστειλε $ρος αυτούς το γιο του
λέγοντας= J&α ντρα$ούν το γιο μουK. !6 4ι γε/ργοί, %μ/ς, %ταν είδαν το γιο, εί$αν
μετα@ύ τους= JΑυτ%ς είναι ο κληρον%μος. 'λάτε να τον σκοτώσουμε και να έ.ουμε την
κληρονομιά τουK. !8 3αι αού τον έ$ιασαν, τον έβγαλαν έ@/ α$% τον αμ$ελώνα και τον
σκ%τ/σαν. (9 ;ταν λοι$%ν έρ1ει ο κύριος του αμ$ελώνα, τι 1α κάνει στους γε/ργούς
εκείνουςEC (1 Fου λένε= A,ους κακούς, κακώς 1α τους ε@ολο1ρέGει και τον αμ$ελώνα 1α
τον νοικιάσει σε άλλους γε/ργούς, $ου 1α του α$οδώσουν τους καρ$ούς στους καιρούς
τουςC. (2 Fους λέει ο Ιησούς= A?οτέ δε διαβάσατε στις Bραές,
9/Aο +ο6 α+οδοκ/0ασα5 οι οικοδD0οι,
α6τD. έγι5ε κο-H5/δα.
Α+D τον Κ,-ιο έγι5ε α6τD.
και ε/5αι Aα60αστD. στα 0Cτια 0α._
!5
(! Bι< αυτ% σας λέ/ %τι 1α ααιρε1εί α$% εσάς η βασιλεία του &εού και 1α δο1εί σε
έ1νος $ου !α κάνει τους καρ$ούς της. (( 3αι %$οιος $έσει $άν/ στο λί1ο αυτ% 1α
συντριτεί
.
ενώ $άν/ σ< %$οιον $έσει 1α τον 1ρυμματίσειC.
(+ 3αι %ταν άκουσαν οι αρ.ιερείς και οι "αρισαίοι τις $αραβολές του, κατάλαβαν %τι
γι< αυτούς τις λέει. (2 3αι ενώ 7ητούσαν να τον συλλάβουν, οβ01ηκαν τα $λ01η, ε$ειδ0
τον εί.αν για $ρο0τη.
Η +α-αTολ1 τH5 γC0H5
89κ. 1V;1R=<V?
22
ΜΑ2ΘΑΙ3* <<
F%τε έλαβε $άλι το λ%γο ο Ιησούς και τους εί$ε με $αραβολές λέγοντας= 2 AD βασιλεία
τ/ν ουρανών ομοιώ1ηκε μ< έναν άν1ρ/$ο βασιλιά, ο ο$οίος έκανε γάμους στο γιο του. !
3αι α$έστειλε τους δούλους του να καλέσουν τους καλεσμένους στους γάμους, αλλά δεν
01ελαν να έρ1ουν. ( ?άλι α$έστειλε άλλους δούλους λέγοντας= J?είτε στους καλεσμένους=
Ιδού, έ./ ετοιμάσει το γεύμα μου, οι ταύροι μου και τα 1ρετάρια είναι σαγμένα και
είναι %λα έτοιμα
.
ελάτε στους γάμουςK. + 'κείνοι αμέλησαν και έυγαν, ο ένας στο δικ%
του αγρ%, ο άλλος στο εμ$%ρι% του. 2 3αι οι υ$%λοι$οι, αού συνέλαβαν τους δούλους
του, τους κακομετα.ειρίστηκαν και τους σκ%τ/σαν. 5 F%τε ο βασιλιάς οργίστηκε και, αού
έστειλε τα στρατεύματά του, ε@ολ%1ρεGε τους ονιάδες εκείνους και την $%λη τους έκαGε.
6 F%τε λέει στους δούλους του= J4 γάμος βέβαια είναι έτοιμος, αλλά οι καλεσμένοι δεν
0ταν ά@ιοι. 8 ?ηγαίνετε, λοι$%ν, στις διακλαδώσεις τ/ν οδών και %σους βρείτε καλέστε
τους στους γάμουςK. 19 3αι αού ε@0λ1αν οι δούλοι εκείνοι στους δρ%μους, σύνα@αν
%λους %σους βρ0καν, κακούς και καλούς. 3αι γέμισε ο γάμος α$% εκείνους $ου κά1ονταν,
για να φάνε. 11 ;ταν εισ0λ1ε %μ/ς ο βασιλιάς, για να δει εκείνους $ου κά1ονταν, για να
φάνε, είδε εκεί έναν άν1ρ/$ο $ου δεν 0ταν ντυμένος με ένδυμα γάμου, 12 και του λέει=
J*ύντροε, $ώς εισ0λ1ες εδώ μην έ.οντας ένδυμα γάμουKE 'κείνος α$οστομώ1ηκε. 1!
F%τε ο βασιλιάς εί$ε στους διακ%νους= JΔέστε του $%δια και .έρια και $ετά@τε τον έ@/ στο
σκ%τος το ε@ώτεροK H εκεί 1α είναι το κλάμα και το τρί@ιμο τ/ν δοντιών. 1( Bιατί $ολλοί
είναι κλητοί, αλλά λίγοι εκλεκτοίC.
Η +λη-H01 τH5 MD-H5 στο5 Κα/σα-α
8Μκ. 1<;1:=1@, 9κ. <Z;<Z=<Y?
1+ F%τε $0γαν οι "αρισαίοι και έκαναν συμβούλιο, για να τον $αγιδέGουν με λ%για. 12
3αι α$οστέλλουν σ< αυτ%ν τους μα1ητές τους μα7ί με τους Dρ/διανούς, λέγοντας=
AΔάσκαλε, @έρουμε %τι είσαι ειλικριν0ς και διδάσκεις την οδ% του &εού με αλ01εια και δε
σε μέλει για κανέναν
.
γιατί δε βλέ$εις σε $ρ%σ/$ο αν1ρώ$/ν. 15 ?ες μας, λοι$%ν, τι
νομί7ειςE ε$ιτρέ$εται να δώσει κανείς %ρο στον 3αίσαρα 0 %.ιCE 16 '$ειδ0 %μ/ς ο Ιησούς
κατάλαβε την κακία τους, εί$ε= AFι με $ειρά7ετε, υ$οκριτέςE 18 '$ιδεί@τε μου το ν%μισμα
του %ρουC. 'κείνοι έεραν $ρος αυτ%ν ένα δηνάριο. 29 3αι τους λέει= A?οιανού είναι η
εικ%να αυτ0 και η ε$ιγρα0EC 21 Fου λένε= A,ου 3αίσαραC. F%τε τους λέει= AΑ$οδώστε
λοι$%ν τα πράγματα του 3αίσαρα στον 3αίσαρα, και τα πράγματα του &εού στο &ε%C. 22
3αι %ταν άκουσαν αυτό, 1αύμασαν και, αού τον άησαν, έυγαν.
!6
2ο Aέ0α τη. α5Cσταση.
8Μκ. 1<;1>=<@, 9κ. <Z;<@=VZ?
2! 'κείνη την ημέρα τον $λησίασαν *αδουκκαίοι, $ου λένε $/ς δεν υ$άρ.ει ανάσταση,
και τον ε$ερώτησαν= 2( AΔάσκαλε, ο :/υσ0ς εί$ε= Α5 κC+οιο. +εAC5ει 0η5 έBο5τα.
+αιδιC, 5α 560Mε6τε/ ο αδελMD. το6 τη γ65α/κα το6 και 5α Mέ-ει α+ογD5ο6. στο5
αδελMD το6. 2+ Lταν λοι$%ν μετα@ύ μας ετά αδελοί. 3αι ο $ρώτος, αού νυμεύτηκε,
$έ1ανε, και μην έ.οντας α$ογ%νους άησε τη γυναίκα του στον αδελ% του. 22 ;μοια και
ο δεύτερος και ο τρίτος, /ς τους ετά. 25 3αι ύστερα α$< %λους $έ1ανε η γυναίκα. 26
3ατά την ανάσταση, λοι$%ν, $οιανού α$% τους ετά 1α είναι γυναίκαE Bιατί %λοι την
εί.ανC. 28 Α$οκρί1ηκε τ%τε ο Ιησούς και τους εί$ε= A?λανάστε, ε$ειδ0 δεν @έρετε τις
Bραές μ0τε τη δύναμη του &εού. !9 Bιατί κατά την ανάσταση ούτε $αντρεύουν ούτε
νυμεύονται, αλλά είναι σαν άγγελοι στον ουραν%. !1 ;σον αορά %μ/ς την ανάσταση
τ/ν νεκρών, δε διαβάσατε αυτ% $ου ει$ώ1ηκε σ< εσάς α$% το &ε%, %ταν έλεγε= !2 Eγώ
ε/0αι ο ΘεD. του ΑT-αC0 και ο ΘεD. του ΙσαCκ και ο ΘεD. του ΙακώTE Δεν είναι &ε%ς
νεκρών, αλλά 7/ντανώνC. !! 3αι %ταν άκουσαν τα $λ01η, εκ$λ0σσονταν για τη διδα.0
του.
Η 0εγCλη ε5τολ1
8Μκ. 1<;<>=:V, 9κ. 1Z;<R=<>?
!( ;ταν λοι$%ν οι "αρισαίοι άκουσαν %τι α$οστ%μ/σε τους *αδουκκαίους, συνά.τηκαν
στο ίδιο μέρος, !+ και τον ε$ερώτησε ένας α$% αυτούς, νομικ%ς, για να τον $ειρά@ει= !2
AΔάσκαλε, $οια εντολ0 είναι μεγάλη μέσα στο ν%μοEC !5 'κείνος του εί$ε= A4α αγα+1σει.
Κ,-ιο το ΘεD σο6 0ε Dλη τη5 κα-διC σο6 και 0ε Dλη τη5 G6B1 σο6 και με %λη τη
διάνοιά σου. !6 Αυτ0 είναι η μεγάλη και $ρώτη εντολ0. !8 3αι δεύτερη, %μοια με αυτ0=
4α αγα+1σει. το5 +λησ/ο5 σο6 σα5 τον εα6τD σο6. (9 *ε αυτές τις δύο εντολές κρέμεται
%λος ο ν%μος και οι $ρο0τεςC.
2ο Aέ0α α5 ο 7-ιστD. ε/5αι γιο. το6 ΔαT/δ
8Μκ. 1<;:R=:@, 9κ. <Z;V1=VV?
(1 3αι ενώ 0ταν συναγμένοι οι "αρισαίοι, τους ε$ερώτησε ο Ιησούς= (2 AFι νομί7ετε
για το Χριστ%E ?οιανού είναι γιοςEC Fου α$αντούν= AFου ΔαβίδC. (! Fους λέει= A?ώς
λοι$%ν ο Δαβίδ μέσ/ του ?νεύματος τον καλεί 3ύριο, λέγοντας=
(( E/+ε ο Κ,-ιο. στο5 Κ,-ιD 0ο6;
JΚCAο6 α+D τα δεJιC 0ο6,
HσDτο6 AέσH το6. εBA-ο,. σο6
κCτH α+D τα +Dδια σο6KE
(+ Αν λοι$%ν ο Δαβίδ τον καλεί J3ύριοK, $ώς είναι γιος τουEC (2 3αι κανείς δεν
μ$ορούσε να του α$οκρι1εί λ%γο, ούτε τ%λμησε κανείς α$% εκείνη την ημέρα να τον
ε$ερ/τ0σει $ια.
!8
U Ιησο,. κατακ-/5ει το6. γ-α00ατε/. και το6. Oα-ισα/ο6.
8Μκ. 1<;:>=VZ, 9κ. 11;:@=R<, <Z;VR=V@?
2!
ΜΑ2ΘΑΙ3* <:
F%τε ο Ιησούς μίλησε στα $λ01η και στους μα1ητές του, 2 λέγοντας= A?άν/ στην
κα1έδρα του :/υσ0 κά1ισαν οι γραμματείς και οι "αρισαίοι. ! ;λα %σα σας $ουν,
λοι$%ν, κάντε και τηρείτε, αλλά κατά τα έργα τους μην κάνετε
.
γιατί λένε και δεν κάνουν. (
Δένουν, μάλιστα, βαριά και δυσβάστακτα ορτία, και τα 1έτουν $άν/ στους ώμους τ/ν
αν1ρώ$/ν, αλλά αυτοί με το δά.τυλ% τους δε 1έλουν να τα κουν0σουν. + 3αι %λα τα έργα
τους τα κάνουν, για να τους δουν με !αυμασμό οι άν1ρ/$οι. Bιατί $λαταίνουν τα υλα.τά
τους και μεγαλώνουν τα κράσ$εδα, 2 και αγα$ούν το $ρώτο κά1ισμα στα δεί$να και τις
$ρ/τοκα1εδρίες στις συναγ/γές 5 και τους .αιρετισμούς στις αγορές και να καλούνται α$%
τους αν1ρώ$ους= J-αβίK. 6 'σείς %μ/ς μην κλη1είτε J-αβίK H γιατί ένας είναι ο δικ%ς σας
δάσκαλος, ενώ εσείς %λοι είστε αδελοί. 8 3αι J$ατέραK σας μην καλέσετε κάποιον $άν/
στη γη, γιατί ένας είναι ο δικ%ς σας ο ?ατέρας, ο ουράνιος. 19 :0τε κλη1είτε
Jκα1οδηγητέςK, γιατί κα1οδηγητ0ς σας είναι ένας, ο Χριστ%ς. 11 Αλλά ο μεγαλύτερ%ς σας
να είναι διάκον%ς σας. 12 ;$οιος, λοι$%ν, υGώσει τον εαυτ% του 1α τα$ειν/1εί και %$οιος
τα$εινώσει τον εαυτ% του 1α υG/1εί.
O1! Αλίμονο %μ/ς σ< εσάς, γραμματείς και "αρισαίοι υ$οκριτές, γιατί κατατρώτε τις
οικίες τ/ν .ηρών και για $ρ%αση κάνετε μακριές $ροσευ.ές
.
γι< αυτ% 1α λάβετε
$ερισσ%τερη καταδίκη.P
1( 3αι αλίμονο σ< εσάς, γραμματείς και "αρισαίοι υ$οκριτές, γιατί κλείνετε τη βασιλεία
τ/ν ουρανών μ$ροστά στους αν1ρώ$ους. Bιατί εσείς δεν εισέρ.εστε ούτε εκείνους $ου
!έλουν να εισέλ1ουν τους α0νετε να εισέλ1ουν.
1+ Αλίμονο σ< εσάς, γραμματείς και "αρισαίοι υ$οκριτές, γιατί γυρνάτε τη 1άλασσα και
την @ηρά για να κάνετε έναν $ροσ0λυτο και, %ταν γίνει, τον κάνετε γιο της γέεννας δι$λά
α$% εσάς.
12 Αλίμονο σ< εσάς, οδηγοί τυλοί, $ου λέτε= J;$οιος ορκιστεί στο να% δεν είναι
τί$οτα. ;$οιος %μ/ς ορκιστεί στον .ρυσ% του ναού οείλει να πρά'ειK. 15 :/ροί και
τυλοί, γιατί $οιος είναι μεγαλύτερος, ο .ρυσ%ς 0 ο να%ς $ου αγίασε τον .ρυσ%E 16 3αι
λέτε επίσης= J;$οιος ορκιστεί στο 1υσιαστ0ριο δεν είναι τί$οτα. ;$οιος %μ/ς ορκιστεί στο
δώρο $ου είναι $άν/ σ< αυτ% οείλει να πρά'ειK. 18 Fυλοί, γιατί $οιο είναι μεγαλύτερο,
το δώρο 0 το 1υσιαστ0ριο $ου αγιά7ει το δώροE 29 ;$οιος λοι$%ν ορκίστηκε στο
1υσιαστ0ριο ορκί7εται σ< αυτ% και σε %λα %σα είναι $άν/ του. 21 3αι %$οιος ορκίστηκε
στο να% ορκί7εται σ< αυτ%ν και σ< 'κείνον $ου τον κατοικεί. 22 3αι %$οιος ορκίστηκε στον
ουραν% ορκί7εται στο 1ρ%νο του &εού και σ< 'κείνον $ου κά1εται $άν/ του.
2! Αλίμονο σ< εσάς, γραμματείς και "αρισαίοι υ$οκριτές, γιατί α$οδεκατί7ετε το
δυ%σμο και τον άνη1ο και το κύμινο και α0σατε τα σ$ουδαι%τερα του ν%μου= τη δίκαιη
κρίση και το έλεος και την $ίστη. Αυτά λοι$%ν έ$ρε$ε να κάνετε, κι εκείνα να μην α0νετε.
2( 4δηγοί τυλοί, $ου διυλί7ετε το κουνού$ι, αλλά κατα$ίνετε την καμ0λα.
2+ Αλίμονο σ< εσάς, γραμματείς και "αρισαίοι υ$οκριτές, γιατί κα1αρί7ετε το α$έ@/
του $οτηριού και του $ιάτου, ενώ α$% μέσα είναι γεμάτα α$% αρ$αγ0 και ακράτεια. 22
"αρισαίε τυλέ, κα1άρισε $ρώτα το εντ%ς του $οτηριού, για να γίνει και το έ@/ του
κα1αρ%.
(9
25 Αλίμονο σ< εσάς, γραμματείς και "αρισαίοι υ$οκριτές, γιατί μοιά7ετε με τάους
ασβεστ/μένους, οι ο$οίοι α$έ@/ βέβαια αίνονται /ραίοι, αλλά α$% μέσα είναι γεμάτοι
α$% οστά νεκρών και α$% κά1ε ακα1αρσία. 26 Nτσι κι εσείς α$έ@/ βέβαια αίνεστε στους
αν1ρώ$ους δίκαιοι, αλλά α$% μέσα είστε γεμάτοι υ$οκρισία και ανομία.
28 Αλίμονο σ< εσάς, γραμματείς και "αρισαίοι υ$οκριτές, γιατί οικοδομείτε τους τάους
τ/ν $ροητών και κοσμείτε τα μν0ματα τ/ν δικαί/ν, !9 και λέτε= JΑν 0μασταν στις
ημέρες τ/ν $ατέρ/ν μας, δε 1α 0μασταν με αυτούς συμμέτο.οι στο αίμα τ/ν $ροητών
που έχυσανK. !1 Vστε μαρτυρείτε για τους εαυτούς σας %τι είστε γιοι εκείν/ν $ου
%νευσαν τους $ρο0τες. !2 3αι εσείς συμ$ληρώστε το μέτρο της ανομίας τ/ν $ατέρ/ν
σας. !! "ίδια, γενν0ματα ε.ιδνών, $ώς 1α α$ούγετε την κρίση της γέενναςE !( Bι< αυτ%,
ιδού, εγώ α$οστέλλ/ $ρος εσάς $ρο0τες και σοούς και γραμματείς. Α$% αυτούς άλλους
1α σκοτώσετε και 1α σταυρώσετε, και α$% αυτούς άλλους 1α μαστιγώσετε στις συναγ/γές
σας και 1α καταδιώ@ετε α$% $%λη σε $%λη
.
!+ για να έρ1ει $άν/ σας κά1ε αίμα δίκαιο $ου
.ύνεται $άν/ στη γη, α$% το αίμα του >βελ του δίκαιου /ς το αίμα του #α.αρία, του γιου
του ,αρα.ία, $ου ονεύσατε μετα@ύ του ναού και του 1υσιαστηρίου. !2 Αλ01εια σας λέ/,
1α έρ1ουν %λα αυτά $άν/ στη γενιά αυτ0C.
Θ-15ο. για τη5 Ιε-ο6σαλ10
89κ. 1:;:V=:R?
!5 AΙερουσαλ0μ Ιερουσαλ0μ H $ου σκοτώνει τους $ρο0τες και λι1οβολεί τους
α$εσταλμένους $ρος αυτ0ν H $%σες ορές 1έλησα να συνά@/ στο ίδιο μέρος τα τέκνα σου
με τον τρ%$ο $ου η %ρνι1α συνά7ει στο ίδιο μέρος τους νεοσσούς της κάτ/ α$% τις
τερούγες της, αλλά δεν το 1ελ0σατε. !6 Ιδού, α0νεται σ< εσάς ο οίκος σας έρημος. !8
Bιατί σας λέ/, δε 1α με δείτε α$% τώρα, /σ%του $είτε= E6λογη0έ5ο. ο ε-BD0ε5ο. στο
D5ο0α του Κ6-/ο6C.
\-ολέγεται η καταστ-οM1 το6 5αο,
8Μκ. 1:;1=<, 9κ. <1;R=Y?
2(
ΜΑ2ΘΑΙ3* <V
3αι %ταν ε@0λ1ε ο Ιησούς α$% το να%, $ορευ%ταν, και $λησίασαν οι μα1ητές του, για να
του ε$ιδεί@ουν τα οικοδομ0ματα του ναού. 2 'κείνος α$οκρί1ηκε και τους εί$ε= AΔε
βλέ$ετε %λα αυτάE Αλ01εια σας λέ/, δε 1α αε1εί εδώ λί1ος $άν/ σε λί1ο $ου δε 1α
καταστραείC.
Α-B1 Hδ/5H5
8Μκ. 1:;:=1:, 9κ. <1;@=19?
! 'νώ, λοι$%ν, αυτ%ς κα1%ταν $άν/ στο ;ρος τ/ν 'λαιών, τον $λησίασαν οι μα1ητές
ιδιαιτέρ/ς, λέγοντας= A?ες μας, $%τε 1α γίνουν αυτά και $οιο το σημείο της δικ0ς σου
$αρουσίας και της συντέλειας του αιώναEC ( F%τε α$οκρί1ηκε ο Ιησούς και τους εί$ε=
A?ροσέ.ετε μη σας $λαν0σει κανείς. + Bιατί $ολλοί 1α έρ1ουν με το %νομά μου, λέγοντας=
J'γώ είμαι ο Χριστ%ςK, και $ολλούς 1α $λαν0σουν. 2 &α μέλλετε, λοι$%ν, να ακούτε
(1
$ολέμους και 0μες $ολέμ/ν. 3οιτάτε, μη 1ορυβείστε
.
γιατί $ρέ$ει να γίνουν, αλλά ακ%μα
δεν είναι το τέλος. 5 Bιατί 1α εγερ1εί έ1νος εναντίον έ1νους και βασιλεία εναντίον
βασιλείας, και 1α γίνουν $είνες και σεισμοί κατά τ%$ους. 6 Αλλά %λα αυτά είναι αρ.0
/δίν/ν. 8 F%τε 1α σας $αραδώσουν σε 1λίGη και 1α σας σκοτώσουν, και 1α είστε
μισούμενοι α$% %λα τα έ1νη για το %νομά μου. 19 3αι τ%τε 1α σκανδαλιστούν $ολλοί, και
1α $ροδώσουν ο ένας τον άλλο, και 1α μισ0σουν ο ένας τον άλλο. 11 3αι $ολλοί
Gευδο$ρο0τες 1α εγερ1ούν και 1α $λαν0σουν $ολλούς. 12 3αι ε$ειδ0 1α $λη1υν1εί η
ανομία, 1α Gυ.ρα1εί η αγά$η τ/ν $ολλών. 1! Αλλά εκείνος $ου !α υ$ομείνει /ς το τέλος,
αυτ%ς 1α σ/1εί. 1( 3αι 1α κηρυ.τεί αυτ% το ευαγγέλιο της βασιλείας σε %λη την
οικουμένη για μαρτυρία σε %λα τα έ1νη, και τ%τε 1α έρ1ει το τέλοςC.
Η 0εγCλη Aλ/Gη
8Μκ. 1:;1V=<:, 9κ. <1;<Z=<V?
1+ A;ταν λοι$%ν δείτε το βδέλυγμα της ερημώσε/ς, $ου ει$ώ1ηκε μέσ/ του Δανι0λ του
$ρο0τη, να έ.ει στα1εί σε τ%$ο άγιο H ο αναγνώστης ας εννο0σει H 12 τ%τε %σοι είναι
στην Ιουδαία ας εύγουν στα %ρη, 15 %$οιος είναι $άν/ στο δώμα ας μην κατεβεί, για να
$άρει τα πράγματα α$% την οικία του. 16 3αι %$οιος είναι στον αγρ% ας μην ε$ιστρέGει
$ίσ/, για να $άρει το $αν/%ρι του. 18 Αλίμονο %μ/ς σε %σες έ.ουν παιδιά στην κοιλιά
και σε %σες 1ηλά7ουν εκείνες τις ημέρες. 29 ?ροσεύ.εστε μάλιστα να μη γίνει η υγ0 σας
το .ειμώνα μ0τε το *άββατο. 21 Bιατί 1α γίνει τ%τε 1λίGη μεγάλη, τέτοια $ου δεν έ.ει γίνει
α$% την αρ.0 του κ%σμου /ς τώρα, ούτε 1α γίνει 'ανά. 22 3αι αν δε συντομεύονταν οι
ημέρες εκείνες, δε 1α σ/7%ταν καμιά σάρκα. Bια τους εκλεκτούς, %μ/ς, 1α συντομευτούν
οι ημέρες εκείνες. 2! F%τε, αν κά$οιος σας $ει= JΙδού, εδώ ο Χριστ%ςK 0 JεδώK, μην το
$ιστέGετε. 2( Bιατί 1α εγερ1ούν Gευδ%.ριστοι και Gευδο$ρο0τες και 1α δώσουν σημεία
μεγάλα και τέρατα, ώστε να $λαν0σουν, αν είναι δυνατ%, και τους εκλεκτούς. 2+ Ιδού, σας
τα έ./ $ροει$εί. 22 Αν λοι$%ν σας $ουν= JΙδού, στην έρημο είναιK, μην ε@έλ1ετε. JΙδού,
στα α$%μερα δ/μάτιαK, μην το $ιστέGετε. 25 Bιατί %$/ς ακριβώς η αστρα$0 ε@έρ.εται α$%
τα ανατολικά και αίνεται /ς τα δυτικά, έτσι 1α είναι η $αρουσία του Mιού του αν1ρώ$ου.
26 ;$ου είναι το $τώμα, εκεί 1α συνα.τούν οι αετοίC.
3 ε-Bο0D. το6 Nιο, το6 α5A-ώ+ο6
8Μκ. 1:;<V=<@, 9κ. <1;<R=<>?
28 A3αι αμέσ/ς μετά τη 1λίGη τ/ν ημερών εκείν/ν
ο 0λιος 1α σκοτεινιάσει
και η σελ0νη δε 1α δώσει το εγγοβ%λημά της,
και οι αστέρες 1α $έσουν α$% τον ουραν%
και οι δυνάμεις τ/ν ουρανών 1α σαλευτούν.
!9 3αι τ%τε 1α ανεί το σημείο του Mιού του αν1ρώ$ου στον ουραν%, και τ%τε 1α
1ρην0σουν %λες οι υλές της γης του Ισραήλ και 1α δουν το5 NιD το6 α5A-ώ+ο6 ε-BD0ε5ο
+C5H στι. 5εMέλε. το6 ο6-α5ο, με δύναμη και δ%@α $ολλ0. !1 3αι 1α α$οστείλει τους
αγγέλους του με σάλ$ιγγα μεγάλη, και 1α συνά@ουν στο ίδιο μέρος τους εκλεκτούς του
α$% τους τέσσερις ανέμους, α$% τα άκρα τ/ν ουρανών /ς τα άλλα άκρα αυτώνC.
(2
ΜCAη0α α+D τη σ6κιC
8Μκ. 1:;<>=:1, 9κ. <1;<9=::?
!2 AΑ$% τη συκιά, λοι$%ν, μά1ετε την $αραβολ0. ;ταν 0δη το κλαδί της γίνει α$αλ% και
τα ύλλα @ευτρώνουν, γν/ρί7ετε %τι είναι κοντά το 1έρος. !! Nτσι κι εσείς, %ταν τα δείτε
%λα αυτά, να γν/ρί7ετε %τι είναι κοντά, στις 1ύρες. !( Αλ01εια σας λέ/ %τι δε 1α $αρέλ1ει
η γενιά αυτ0, /σ%του γίνουν %λα αυτά. !+ 4 ουραν%ς οι η γη 1α $αρέλ1ουν, οι λ%γοι μου
%μ/ς δε 1α $αρέλ1ουνC.
aγ5Hστη η η0έ-α και η ώ-α
8Μκ. 1:;:<=:@, 9κ. 1@;<Y=:Z, :V=:Y?
!2 A;σον αορά %μ/ς εκείνη την ημέρα και την ώρα κανείς δεν τις @έρει, ούτε οι
άγγελοι τ/ν ουρανών ούτε ο Mι%ς $αρά ο ?ατέρας μ%νος. !5 Bιατί %$/ς ακριβώς ήταν οι
ημέρες του )ώε, έτσι 1α είναι η $αρουσία του Mιού του αν1ρώ$ου. !6 Bιατί %$/ς 0ταν
κατά τις ημέρες εκείνες $ριν α$% τον κατακλυσμ%, $ου έτρ/γαν και έ$ιναν, $ου
νυμεύονταν και $άντρευαν, μέ.ρι την ημέρα $ου εισ0λ1ε ο )ώε στην κιβ/τ%, !8 και δεν
κατάλαβαν, /σ%του 0ρ1ε ο κατακλυσμ%ς και τους $0ρε %λους, έτσι 1α είναι και η
$αρουσία του Mιού του αν1ρώ$ου. (9 F%τε δύο άντρες 1α είναι στον αγρ%, ένας
$αραλαμβάνεται και ένας α0νεται. (1 Δύο γυναίκες $ου !α αλέ1ουν στο μύλο, μία
$αραλαμβάνεται και μία α0νεται. (2 Αγρυ$νείτε, λοι$%ν, γιατί δεν @έρετε $οια ημέρα ο
3ύρι%ς σας έρ.εται. (! 3αι εκείνο ας γν/ρί7ετε= %τι αν 0@ερε ο οικοδεσ$%της $οια ώρα
της νύ.τας έρ.εται ο κλέτης, 1α αγρυ$νούσε και δε 1α άηνε να διαρρ0@ουν την οικία
του. (( Bι< αυτ% κι εσείς να είστε έτοιμοι, γιατί την ώρα $ου δε νομί7ετε έρ.εται ο Mι%ς του
αν1ρώ$ουC.
3 +ιστD. και ο κακD. δο,λο.
89κ. 1<;V1=V>?
(+ A?οιος είναι άραγε ο $ιστ%ς και ρ%νιμος δούλος, τον ο$οίο κατάστησε ο κύριος
επιστάτη $άν/ στο υ$ηρετικ% $ροσ/$ικ% του, για να δώσει σ< αυτούς την τρο0 στον
κατάλληλο καιρ%E (2 :ακάριος εκείνος ο δούλος $ου, %ταν έρ1ει ο κύρι%ς του, 1α τον βρει
να κάνει έτσι. (5 Αλ01εια σας λέ/ %τι $άν/ σε %λα τα υ$άρ.οντά του 1α τον καταστ0σει
επιστάτη. (6 Αν %μ/ς $ει εκείνος ο κακ%ς δούλος μέσα στην καρδιά του= JΑργεί ο κύρι%ς
μουK, (8 και αρ.ίσει να .τυ$άει τους σύνδουλούς του, και να τρώει και να $ίνει μα7ί μ<
εκείνους $ου με1ούν, +9 1α έρ1ει ο κύριος εκείνου του δούλου την ημέρα $ου δεν
$ροσδοκά και την ώρα $ου δε γν/ρί7ει, +1 και 1α τον κ%Gει στα δύο και το μερίδι% του 1α
το 1έσει μα7ί με τους υ$οκριτές. 'κεί 1α είναι το κλάμα και το τρί@ιμο τ/ν δοντιώνC.
Η +α-αTολ1 τH5 δέκα +α-Aέ5H5
2+
ΜΑ2ΘΑΙ3* <R
AF%τε 1α ομοι/1εί η βασιλεία τ/ν ουρανών με δέκα $αρ1ένες $ου, αού έλαβαν τις
δικές τους λαμ$άδες, ε@0λ1αν σε $ροY$άντηση του νυμίου. 2 ?έντε λοι$%ν α$% αυτές
0ταν μ/ρές και $έντε ρ%νιμες. ! Bιατί οι μ/ρές, ενώ έλαβαν τις λαμ$άδες τους, δεν
(!
έλαβαν μα7ί τους λάδι. ( 4ι ρ%νιμες, %μ/ς, έλαβαν λάδι μέσα στα αγγεία μα7ί με τις
δικές τους λαμ$άδες. + '$ειδ0 λοι$%ν αργούσε ο νυμίος, νύστα@αν %λες και κοιμούνταν.
2 Αλλά στο μέσο της νύ.τας έγινε μια κραυγ0= JΙδού ο νυμίος, ε@έρ.εστε $ρος συνάντησ0
τουK. 5 F%τε σηκώ1ηκαν %λες οι $αρ1ένες εκείνες και κ%σμησαν τις δικές τους λαμ$άδες. 6
3αι οι μ/ρές εί$αν στις ρ%νιμες= JΔώστε σ< εμάς α$% το λάδι σας, γιατί οι λαμ$άδες μας
σβ0νουνK. 8 Α$οκρί1ηκαν τ%τε οι ρ%νιμες λέγοντας= J%χι$ μ0$/ς δεν αρκέσει για μας και
για σας. ?ηγαίνετε μάλλον $ρος αυτούς $ου $ουλούν και αγοράστε για τους εαυτούς σαςK.
19 'νώ %μ/ς αυτές έευγαν, για να αγοράσουν, 0ρ1ε ο νυμίος, και οι έτοιμες εισ0λ1αν
μα7ί του στους γάμους και κλείστηκε η 1ύρα. 11 Xστερα, λοι$%ν, έρ.ονται και οι
υ$%λοι$ες $αρ1ένες λέγοντας= J3ύριε, κύριε, άνοι@έ μαςK. 12 'κείνος α$οκρί1ηκε και εί$ε=
JΑλ01εια σας λέ/, δεν σας @έρ/K. 1! Αγρυ$νείτε, λοι$%ν, γιατί δεν @έρετε την ημέρα ούτε
την ώραC.
Η +α-αTολ1 τH5 ταλC5τH5
89κ. 19;11=<@?
1( ABιατί !α συμ#εί %$/ς ακριβώς σ/ έναν άν1ρ/$ο $ου α$οδημούσε και κάλεσε τους
δικούς του δούλους και τους $αράδ/σε τα υ$άρ.οντά του. 1+ 3αι στον έναν έδ/σε $έντε
τάλαντα και στον άλλο δύο και στον άλλο ένα, σε κα1έναν κατά τη δικ0 του ικαν%τητα, και
μετά α$οδ0μησε. Αμέσ/ς 12 $0γε αυτ%ς $ου έλαβε τα $έντε τάλαντα, εργάστηκε με αυτά
και κέρδισε άλλα $έντε. 15 4μοί/ς αυτ%ς που έλα#ε τα δύο κέρδισε άλλα δύο. 16 Αλλά
εκείνος $ου έλαβε το ένα, $0γε, έσκαGε στη γη και έκρυGε το .ρ0μα του κυρίου του. 18
:ετά λοι$%ν α$% $ολύ .ρ%νο, έρ.εται ο κύριος εκείν/ν τ/ν δούλ/ν και κάνει λογαριασμ%
μα7ί τους. 29 F%τε $λησίασε αυτ%ς $ου έλαβε τα $έντε τάλαντα και $ρ%σερε άλλα $έντε
τάλαντα, λέγοντας= J3ύριε, $έντε τάλαντα μου $αράδ/σες. Δες, άλλα $έντε τάλαντα
κέρδισαK. 21 Fου εί$ε ο 3ύρι%ς του= J'ύγε, δούλε αγα1έ και $ιστέ
.
σε λίγα 0σουν $ιστ%ς,
$άν/ σε $ολλά 1α σε καταστ0σ/. 'ίσελ1ε στη .αρά του 3υρίου σουK. 22 ?λησίασε τ%τε
και αυτ%ς που έλα#ε τα δύο τάλαντα και εί$ε= J3ύριε, δύο τάλαντα μου $αράδ/σες. Δες,
άλλα δύο τάλαντα κέρδισαK. 2! Fου εί$ε ο κύρι%ς του= J'ύγε, δούλε αγα1έ και $ιστέ
.
σε
λίγα 0σουν $ιστ%ς, $άν/ σε $ολλά 1α σε καταστ0σ/. 'ίσελ1ε στη .αρά του 3υρίου σουK.
2( ?λησίασε τ%τε κι εκείνος $ου εί.ε λάβει το ένα τάλαντο και εί$ε= J3ύριε, σε γνώρισα
%τι είσαι σκληρ%ς άν1ρ/$ος, $ου 1ερί7εις %$ου δεν έσ$ειρες και συνά7εις α$< %$ου δε
σκ%ρ$ισες. 2+ 3αι ε$ειδ0 οβ01ηκα, $0γα και έκρυGα το τάλαντ% σου στη γη. Δες, έ.εις
το δικ% σουK. 22 Α$οκρί1ηκε τ%τε ο κύρι%ς του και του εί$ε= J?ονηρέ δούλε και οκνηρέ,
0@ερες %τι 1ερί7/ %$ου δεν έσ$ειρα και συνά7/ α$< %$ου δε σκ%ρ$ισαE 25 N$ρε$ε λοι$%ν
να βάλεις τα .ρ0ματά μου στους τρα$ε7ίτες και, %ταν !α ερ.%μουν, εγώ 1α έ$αιρνα το δικ%
μου χρήμα μα7ί με τ%κο. 26 ?άρτε λοι$%ν α$% αυτ%ν το τάλαντο και δώστε το σ< εκείνον
$ου έ.ει τα δέκα τάλαντα. 28 Bιατί σε κα1έναν $ου έ.ει 1α του δο1εί και 1α του
$ερισσέGει. Αλλά σε %$οιον δεν έ.ει, και αυτ% $ου έ.ει 1α ααιρε1εί α$% αυτ%ν. !9 3αι
τον ά.ρηστο δούλο $ετά@τε τον έ@/ στο σκ%τος το ε@ώτερο. 'κεί 1α είναι το κλάμα και το
τρί@ιμο τ/ν δοντιώνKC.
Η κ-/ση τH5 εA5ώ5
!1 A;ταν λοι$%ν έρ1ει ο Mι%ς του αν1ρώ$ου μέσα στη δ%@α του και %λοι οι άγγελοι μα7ί
του, τ%τε 1α κα1ίσει $άν/ στο 1ρ%νο της δ%@ας του. !2 3αι %λα τα έ1νη 1α συνα.τούν
μ$ροστά του, και 1α τους @ε./ρίσει μετα@ύ τους %$/ς ακριβώς ο $οιμένας @ε./ρί7ει τα
$ρ%βατα α$% τα κατσίκια. !! 3αι 1α στ0σει αεν%ς τα $ρ%βατα α$% τα δε@ιά του,
((
αετέρου τα κατσικάκια α$% τα αριστερά του. !( F%τε 1α $ει ο βασιλιάς σ< αυτούς $ου
είναι α$% τα δε@ιά του= J'λάτε οι ευλογημένοι του ?ατέρα μου, κληρονομ0στε την
ετοιμασμένη για σας βασιλεία α$% την αρ.0 της δημιουργίας του κ%σμου. !+ Bιατί $είνασα
και μου δώσατε να ά/, δίGασα και μου δώσατε να $ι/, 0μουν @ένος και με $εριμα7έGατε,
!2 γυμν%ς και με ντύσατε, ασ1ένησα και με ε$ισκετ0κατε, 0μουν σε υλακ0 και 0ρ1ατε
$ρος εμέναK. !5 F%τε 1α του α$οκρι1ούν οι δίκαιοι λέγοντας= J3ύριε, $%τε σε είδαμε να
$εινάς και σε 1ρέGαμε, 0 να διGάς και σου δώσαμε να $ιειςE !6 3αι $%τε σε είδαμε @ένο
και σε $εριμα7έGαμε, 0 γυμν% και σε ντύσαμεE !8 3αι $%τε σε είδαμε να είσαι ασ1εν0ς 0
σε υλακ0 και 0ρ1αμε $ρος εσέναKE (9 3αι αού α$οκρι1εί ο βασιλιάς, 1α τους $ει=
JΑλ01εια σας λέ/, ε%σον το κάνατε σ< έναν α$% αυτούς τους αδελούς μου τους
ασ0μαντους, σ< εμένα το κάνατεK.
(1 F%τε 1α $ει και σ< αυτούς $ου !α είναι α$% τα αριστερά του= J"ύγετε α$% εμένα οι
καταραμένοι, στη /τιά την αιώνια, την ετοιμασμένη για το Διάβολο και τους αγγέλους
του. (2 Bιατί $είνασα και δε μου δώσατε να ά/, δίGασα και δε μου δώσατε να $ι/, (!
0μουν @ένος και δε με $εριμα7έGατε, γυμν%ς και δε με ντύσατε, ασ1εν0ς και σε υλακ0 και
δε μ< ε$ισκετ0κατεK. (( F%τε 1α α$οκρι1ούν και αυτοί λέγοντας= J3ύριε, $%τε σε είδαμε
να $εινάς 0 να διGάς 0 @ένο 0 γυμν% 0 ασ1εν0 0 σε υλακ0 και δε σε διακον0σαμεKE (+
F%τε 1α α$οκρι1εί σ< αυτούς λέγοντας= JΑλ01εια σας λέ/, ε%σον δεν το κάνατε σ< έναν
α$% αυτούς τους ασ0μαντους, ούτε σ< εμένα το κάνατεK. (2 3αι 1α $άνε αυτοί σε κ%λαση
αιώνια, ενώ οι δίκαιοι σε 7/0 αιώνιαC.
*65H0οσ/α για 5α σκοτώσο65 το5 Ιησο,
8Μκ. 1V;1=<, 9κ. <<;1=<, Ι5. 11;VR=R:?
22
ΜΑ2ΘΑΙ3* <Y
3αι %ταν τελεί/σε ο Ιησούς %λα τα λ%για αυτά, εί$ε στους μα1ητές του= 2 ATέρετε %τι
μετά δύο ημέρες είναι το ?άσ.α, και ο Mι%ς του αν1ρώ$ου $αραδίνεται για να σταυρ/1είC.
! F%τε συγκεντρώ1ηκαν οι αρ.ιερείς και οι $ρεσβύτεροι του λαού στην αυλ0 του αρ.ιερέα
του λεγ%μενου 3αQάα ( και έκαναν συμβούλιο, για να συλλάβουν τον Ιησού με δ%λο και
να τον σκοτώσουν. + 3αι έλεγαν= A;.ι κατά την εορτ0, για να μη γίνει 1%ρυβος στο λα%C.
2ο 0,-H0α στη IηAα5/α
8Μκ. 1V;:=9, Ι5. 1<;1=>?
2 3αι %ταν ο Ιησούς 0ταν στη ,η1ανία, στην οικία του *ίμ/να του λε$ρού, 5 τον
$λησίασε μια γυναίκα έ.οντας αλαβάστρινο δοχείο με μύρο $ολύτιμο και το κατά.υσε
$άν/ στο κεάλι του, ενώ αυτ%ς κα1%ταν, για να φάει. 6 ;ταν το είδαν %μ/ς οι μα1ητές,
αγανάκτησαν λέγοντας= ABιατί αυτ0 η σ$ατάληE 8 '$ειδ0 μ$ορούσε τούτο το μύρο να
$ουλη1εί για $ολλά χρήματα και να δο1ούν στους τ/.ούςC. 19 Αλλά ε$ειδ0 το κατάλαβε
ο Ιησούς, τους εί$ε= AFι ενο.λείτε τη γυναίκαE Δι%τι έκανε σ< εμένα ένα καλ% έργο. 11 Bιατί
$άντοτε τους τ/.ούς τους έ.ετε μα7ί σας, εμένα %μ/ς δε με έ.ετε $άντοτε. 12 '$ειδ0,
%ταν αυτ0 έβαλε το μύρο τούτο $άν/ στο σώμα μου, το έκανε για τον ενταιασμ% μου. 1!
Αλ01εια σας λέ/, %$ου κι αν κηρυ.τεί το ευαγγέλιο αυτ%, σε %λο τον κ%σμο, 1α
διαλαλη1εί στη μν0μη της και %,τι έκανε αυτ0C.
(+
3 Ιο,δα. σ60MH5ε/ 5α +-οδώσει το5 Ιησο,
8Μκ. 1V;1Z=11, 9κ. <<;:=Y?
1( F%τε $0γε ένας α$% τους δώδεκα $ρος τους αρ.ιερείς, ο λεγ%μενος Ιούδας
Ισκαριώτης, 1+ και εί$ε= AFι 1έλετε να μου δώσετε, κι εγώ 1α σας τον $αραδώσ/EC 'κείνοι
του 7ύγισαν τριάντα αργύρια. 12 3αι α$% τ%τε 7ητούσε ευκαιρία για να τον $αραδώσει.
2ο \CσBα 0ε το6. 0αAητέ.
8Μκ. 1V;1<=<1, 9κ. <<;@=1V, <1=<:, Ι5. 1:;<1=:Z?
15 3αι την $ρώτη ημέρα της εορτής τ/ν Α7ύμ/ν $λησίασαν οι μα1ητές τον Ιησού,
λέγοντας= A?ού 1έλεις να σου ετοιμάσουμε να ας το ?άσ.αEC 16 'κείνος εί$ε=
A?ηγαίνετε στην $%λη $ρος τον δείνα και $είτε του= J4 δάσκαλος λέει= 4 καιρ%ς μου είναι
κοντά
.
σ< εσένα 1α κάν/ το ?άσ.α μα7ί με τους μα1ητές μουKC. 18 3αι έκαναν οι μα1ητές
%$/ς τους $ρ%στα@ε ο Ιησούς και ετοίμασαν το ?άσ.α. 29 3αι %ταν βράδιασε, κα1%ταν,
για να φάει μα7ί με τους δώδεκα. 21 3αι ενώ αυτοί έτρ/γαν, εί$ε= AΑλ01εια σας λέ/ %τι
ένας α$% εσάς 1α με $ροδώσειC. 22 F%τε λυ$01ηκαν $άρα $ολύ και άρ.ισαν να του λένε
κα1ένας @ε./ριστά= A:0$/ς εγώ είμαι, 3ύριεEC 2! 'κείνος α$οκρί1ηκε και εί$ε= AΑυτ%ς
$ου βούτη@ε μα7ί μου το .έρι στο βα1ύ $ιάτο, αυτ%ς 1α με $ροδώσει. 2( 4 Mι%ς του
αν1ρώ$ου, βέβαια, $ηγαίνει κα1ώς είναι γραμμένο γι< αυτ%ν, αλίμονο %μ/ς στον άν1ρ/$ο
εκείνο μέσ/ του ο$οίου ο Mι%ς του αν1ρώ$ου $ροδίνεται. Θα 0ταν καλ% γι< αυτ%ν αν ο
εκείνος άν1ρ/$ος δεν εί.ε γεννη1είC. 2+ Nλαβε τ%τε το λ%γο ο Ιούδας, $ου τον $ρ%δ/σε,
και εί$ε= A:0$/ς εγώ είμαι, ραβίEC Fου λέει= A'σύ το εί$εςC.
Η καAιέ-Hση τη. Θε/α. E6Bα-ιστ/α.
8Μκ. 1V;<<=<Y, 9κ. <<;1R=<Z, Αb Κο-. 11;<:=<R?
22 'νώ λοι$%ν αυτοί έτρ/γαν, έλαβε ο Ιησούς άρτο και ευλ%γησε το Θεό, τον έκοGε με
τα χέρια και, αού τον έδ/σε στους μα1ητές, εί$ε= AZάβετε, άτε, τούτο είναι το σώμα
μουC. 25 3αι αού έλαβε $οτ0ρι και ευ.αρίστησε το Θεό, τους το έδ/σε λέγοντας= A?ιείτε
%λοι α$% αυτ%, 26 γιατί τούτο είναι το αίμα μου της δια10κης, $ου .ύνεται .άρη $ολλών
για άεση αμαρτιών. 28 3αι σας λέ/= δε 1α $ι/ α$% τώρα α$% τούτο το γέννημα της
αμ$έλου /ς την ημέρα εκείνη, %ταν !α το $ίν/ μα7ί σας καινούργιο μέσα στη βασιλεία του
?ατέρα μουC. !9 3αι αού ύμνησαν, ε@0λ1αν στο ;ρος τ/ν 'λαιών.
\-ολέγεται η C-5ηση το6 \έτ-ο6
8Μκ. 1V;<@=:1, 9κ. <<;:1=:V, Ι5. 1:;:Y=:>?
!1 F%τε τους λέει ο Ιησούς= A;λοι εσείς 1α σκανδαλιστείτε σ< εμένα τη νύ.τα αυτ0, γιατί
είναι γραμμένο=
Θα Bτ6+1σH το5 +οι0έ5α
και Aα διασκο-+ιστο,5 τα +-DTατα το6 +οι05/ο6.
!2 Αλλά μετά την έγερσ0 μου 1α $ά/ $ριν α$% εσάς στη BαλιλαίαC. !! Nλαβε το λ%γο
τ%τε ο ?έτρος και του εί$ε= A0κόμα κι αν %λοι σκανδαλιστούν σ< εσένα, εγώ $οτέ δε 1α
σκανδαλιστώC. !( Fου εί$ε ο Ιησούς= AΑλ01εια σου λέ/ %τι αυτ0ν τη νύ.τα, $ριν ο
(2
$ετειν%ς λαλ0σει, τρεις ορές 1α με α$αρνη1είςC. !+ Fου λέει ο ?έτρος= A3ι αν .ρειαστεί
μα7ί σου να $ε1άν/, δε 1α σε α$αρνη1ώC. ;μοια εί$αν και %λοι οι μα1ητές.
Η +-οσε6B1 στη KεAση0α51
8Μκ. 1V;:<=V<, 9κ. <<;:9=VY?
!2 F%τε έρ.εται μα7ί τους ο Ιησούς σε μια $εριο.0 $ου λέγεται Bε1σημαν0 και λέει
στους μα1ητές= A3α1ίστε εδώ, /σ%του $ά/ εκεί και $ροσευ.η1ώC. !5 3αι αού $αράλαβε
τον ?έτρο και τους δυο γιους του #εβεδαίου, άρ.ισε να λυ$άται και να αδημονεί. !6 F%τε
τους λέει= A?ερίλυ$η είναι η Gυ.0 μου, /ς το 1άνατο. :είνετε εδώ και αγρυ$νείτε μα7ί
μουC. !8 3αι αού $ρο.ώρησε σε μικρ0 απόσταση, έ$εσε με το $ρ%σ/$% του
$ροσε.%μενος και λέγοντας= A?ατέρα μου, αν είναι δυνατ%, ας $αρέλ1ει α$% αυτ% εμένα το
$οτ0ρι. ;μ/ς, %.ι %$/ς εγώ 1έλ/, αλλά %$/ς εσύC. (9 3αι έρ.εται $ρος τους μα1ητές και
τους βρίσκει να κοιμούνται, και λέει στον ?έτρο= ANτσι, δεν μ$ορέσατε μία ώρα να
αγρυ$ν0σετε μα7ί μουE (1 Αγρυ$νείτε και $ροσεύ.εστε, για να μην εισέλ1ετε σε $ειρασμ%.
Fο $νεύμα είναι βεβαί/ς $ρ%1υμο, αλλά η σάρκα ασ1εν0ςC. (2 ?άλι για δεύτερη ορά
έυγε και $ροσευ.01ηκε λέγοντας= A?ατέρα μου, αν δε δύναται αυτ% να $αρέλ1ει αν δεν
το $ι/, ας γίνει το 1έλημά σουC. (! 3αι 0ρ1ε $άλι και τους βρ0κε να κοιμούνται, γιατί
0ταν τα μάτια τους βαριά από τη νύστα. (( 3αι αού τους άησε, $άλι έυγε και
$ροσευ.01ηκε για τρίτη ορά και εί$ε $άλι τα ίδια λ%για. (+ F%τε έρ.εται $ρος τους
μα1ητές και τους λέει= A3οιμάστε λοι$%ν και ανα$αύεστεS Ιδού, έ.ει $λησιάσει η ώρα και
ο Mι%ς του αν1ρώ$ου $αραδίνεται σε .έρια αμαρτ/λών. (2 *ηκώνεστε, ας $ηγαίνουμε.
Ιδού, έ.ει $λησιάσει αυτ%ς $ου με $αραδίνειC.
Η +-οδοσ/α και η σ,λληGη το6 Ιησο,
8Μκ. 1V;V:=RZ, 9κ. <<;V@=R:, Ι5. 1>;:=1<?
(5 [[[3αι ενώ αυτ%ς ακ%μα μιλούσε, ιδού, 0ρ1ε ο Ιούδας, ένας α$% τους δώδεκα, και
μα7ί του %.λος $ολύς με μά.αιρες και @ύλα α$% μέρους τ/ν αρ.ιερέ/ν και των
$ρεσβυτέρ/ν του λαού. (6 'κείνος μάλιστα $ου !α τον $αράδινε τους έδ/σε σημείο
λέγοντας= A;$οιον ιλ0σ/, αυτ%ς είναι
.
κρατ0στε τονC. (8 3αι αμέσ/ς $λησίασε τον
Ιησού και εί$ε= AΧαίρε, ραβίC, και τον καταίλησε. +9 4 Ιησούς τ%τε του εί$ε= A*ύντροε,
γι< αυτ% $αρευρίσκεσαιEC F%τε $λησίασαν και έβαλαν τα .έρια $άν/ στον Ιησού και τον
συνέλαβαν. +1 3αι ιδού, ένας α$% αυτούς που ήταν μα7ί με τον Ιησού έκτεινε το .έρι και
τράβη@ε τη μά.αιρά του και, αού .τύ$ησε το δούλο τού αρ.ιερέα, του ααίρεσε το αυτί.
+2 F%τε του λέει ο Ιησούς= ABύρισε $ίσ/ τη μά.αιρά σου στο μέρος της
.
γιατί %λοι %σοι
έλαβαν μά.αιρα 1α .α1ούν με μά.αιρα. +! L νομί7εις %τι δε δύναμαι να $αρακαλέσ/ τον
?ατέρα μου και 1α μου $αρατά@ει τώρα $ερισσ%τερες α$% δώδεκα λεγεώνες αγγέλ/νE +(
?ώς λοι$%ν 1α εκ$ληρ/1ούν οι Bραές %τι έτσι $ρέ$ει να γίνειEC ++ 'κείνη την ώρα εί$ε ο
Ιησούς στους %.λους= A*αν ενάντια σε ληστ0 ε@0λ1ατε με μά.αιρες και @ύλα για να με
συλλάβετεE 3ά1ε ημέρα μέσα στο να% κα1%μουν διδάσκοντας, και δε με κρατ0σατε. +2
Αλλά %λα αυτά έ.ουν γίνει, για να εκ$ληρ/1ούν οι Bραές τ/ν $ροητώνC. F%τε %λοι οι
μα1ητές τον άησαν και έυγαν.
(5
3 Ιησο,. 0+-οστC στο 0εγCλο σ65έδ-ιο
8Μκ. 1V;R:=YR, 9κ. <<;RV=RR, Y:=@1, Ι5. 1>;1:=1V, 19=<V?
+5 'κείνοι, αού κράτησαν τον Ιησού, τον οδ0γησαν $ρος τον 3αQάα τον αρ.ιερέα
%$ου συνά.τηκαν οι γραμματείς και οι $ρεσβύτεροι. +6 3αι ο ?έτρος τον ακολου1ούσε
α$% μακριά /ς την αυλ0 του αρ.ιερέα και, αού εισ0λ1ε μέσα, κα1%ταν μα7ί με τους
υ$ηρέτες, για να δει το τέλος. +8 4ι αρ.ιερείς, λοι$%ν, και %λο το συνέδριο 7ητούσαν
Gευδομαρτυρία κατά του Ιησού, για να τον 1ανατώσουν. 29 Αλλά δε βρ0καν, αν και
$ροσ0λ1αν $ολλοί Gευδομάρτυρες. Xστερα, λοι$%ν, $ροσ0λ1αν δύο 21 και εί$αν= AΑυτ%ς
εί$ε= JΔύναμαι να καταστρέG/ το να% του &εού και μέσα σε τρεις ημέρες να τον
οικοδομ0σ/KC. 22 3αι τότε σηκώ1ηκε ο αρ.ιερέας και του εί$ε= AFί$οτα δεν α$οκρίνεσαιE
Fι μαρτυρούν αυτοί εναντίον σουEC 2! Αλλά ο Ιησούς σι/$ούσε. 3αι ο αρ.ιερέας εί$ε σ<
αυτ%ν= A*< ε@ορκί7/ α$έναντι στο &ε% το 7/νταν%, για να μας $εις αν εσύ είσαι ο Χριστ%ς,
ο Mι%ς του &εούC. 2( Fου λέει ο Ιησούς= A'σύ το εί$ες. ;μ/ς σας λέ/=
α$% τώρα 1α δείτε το5 NιD το6 α5A-ώ+ο6
5α κCAεται α+D τα δεJιC τη. Δ,5α0η.
και 5α έ-Bεται +C5H στι. 5εMέλε. το6 ο6-α5ο,C.
2+ F%τε ο αρ.ιερέας @έσ.ισε τα ρού.α του λέγοντας= A,λαστ0μησε
.
τι ανάγκη έ.ουμε
ακ%μη α$% μάρτυρεςE )α, τώρα ακούσατε τη βλαστ0μια
.
22 τι νομί7ετεEC 'κείνοι
α$οκρί1ηκαν και εί$αν= A 'ίναι ένο.ος 1ανάτου C. 25 F%τε έτυσαν στο $ρ%σ/$% του και
τον κολάισαν, άλλοι τον ρά$ισαν 26 λέγοντας= A?ρο0τεGέ μας, Χριστέ, $οιος είναι
αυτ%ς $ου σε .τύ$ησεEC
3 \έτ-ο. α+α-5ε/ται το5 Ιησο,
8Μκ. 1V;YY=@<, 9κ. <<;RY=Y<, Ι5. 1>;1R=1>, <R=<@?
28 3αι ο ?έτρος κα1%ταν έ@/ στην αυλ0. 3αι τον $λησίασε μία μικρ0 δούλη λέγοντας=
A3αι εσύ 0σουν μα7ί με τον Ιησού το BαλιλαίοC. 59 'κείνος το αρν01ηκε μ$ροστά σε
%λους λέγοντας= AΔεν @έρ/ τι λεςC. 51 3αι %ταν ε@0λ1ε στο $ροαύλιο, τον είδε μια άλλη
και λέει σ< εκείνους $ου ήταν εκεί= AΑυτ%ς 0ταν μα7ί με τον Ιησού το )α7/ραίοC. 52 3αι
$άλι αρν01ηκε με %ρκο= AΔεν @έρ/ τον άν1ρ/$οC. 5! :ετά α$% λίγο, λοι$%ν, $λησίασαν
εκείνοι $ου εί.αν στα1εί εκεί και εί$αν στον ?έτρο= AΑλ01εια, κι εσύ είσαι α$% αυτούς,
γιατί και η λαλιά σου σε ανερώνειC. 5( F%τε άρ.ισε να ανα1εματί7ει και να ορκί7εται=
AΔεν @έρ/ τον άν1ρ/$οC. 3αι αμέσ/ς ένας $ετειν%ς λάλησε. 5+ 3αι τότε 1υμ01ηκε ο
?έτρος το λ%γο του Ιησού, $ου του εί.ε $ει= A?ριν ο $ετειν%ς λαλ0σει, τρεις ορές 1α με
α$αρνη1είςC. 3αι αού βγ0κε έ@/, έκλαGε $ικρά.
3 Ιησο,. 0+-οστC στο5 \ιλCτο
8Μκ. 1R;1, 9κ. <:;1=<, Ι5. 1>;<>=:<?
25
ΜΑ2ΘΑΙ3* <@
3αι %ταν έγινε $ρ/ί, έκαναν συμβούλιο αποφασί"οντας %λοι οι αρ.ιερείς και οι
$ρεσβύτεροι του λαού κατά του Ιησού, ώστε να τον 1ανατώσουν. 2 3αι αού τον έδεσαν,
τον οδ0γησαν και τον $αράδ/σαν στον ?ιλάτο, τον ηγεμ%να.
(6
3 AC5ατο. το6 Ιο,δα
8\-. 1;1>=19?
! F%τε, %ταν είδε ο Ιούδας, $ου τον $αράδ/σε, %τι καταδικάστηκε, μεταμελ01ηκε και
ε$έστρεGε τα τριάντα αργύρια στους αρ.ιερείς και στους $ρεσβυτέρους, ( λέγοντας=
AΑμάρτησα, γιατί $αράδ/σα αίμα α1ώοC. 'κείνοι του εί$αν= AFι σχέση έχει αυτό μ< εμάςE
'σένα 1α αοράC. + 3αι αού έρι@ε τα αργύρια στο να%, ανα.ώρησε και $0γε και
κρεμάστηκε. 2 4ι αρ.ιερείς, τ%τε, έλαβαν τα αργύρια και εί$αν= AΔεν ε$ιτρέ$εται να τα
βάλουμε στο 1ησαυρουλάκιο του ναού, ε$ειδ0 είναι τιμ0 αίματοςC. 5 3αι αού έκαναν
συμβούλιο, αποφάσισαν και αγ%ρασαν α$% αυτά τον αγρ% του κεραμέα για τα0 τ/ν
@έν/ν. 6 Bι< αυτ% καλέστηκε ο αγρ%ς εκείνος, JΑγρ%ς ΑίματοςK, /ς τη σημεριν0 ημέρα. 8
F%τε εκ$ληρώ1ηκε εκείνο $ου ει$ώ1ηκε μέσ/ του Ιερεμία του $ρο0τη, %ταν έλεγε= Και
έλαTα5 τα τ-ιC5τα α-γ,-ια, τη5 τι01 εκε/5ο6 +ο6 ε/Bα5 εκτι01σει, το6 ο+ο/ο6 τη5
τι01 καAD-ισα5 μερικοί α+D τους γιο6. Ισ-α1λ, 19 και τα έδHσα5 στο5 αγ-D το6
κε-α0έα, καAώ. 0ε +-DσταJε ο Κ,-ιο..
3 Ιησο,. 0+-οστC στο5 \ιλCτο
8Μκ. 1R;<=R, 9κ. <:;:=R, Ι5. 1>;::=:>?
11 F%τε ο Ιησούς στά1ηκε μ$ροστά στον ηγεμ%να. 3αι τον ε$ερώτησε ο ηγεμ%νας
λέγοντας= A'σύ είσαι ο βασιλιάς τ/ν Ιουδαί/νEC 3αι ο Ιησούς εί$ε= A'σύ το λεςC. 12 3αι
ενώ τον κατηγορούσαν οι αρ.ιερείς και οι $ρεσβύτεροι, τί$οτα δεν α$οκρί1ηκε. 1! F%τε
του λέει ο ?ιλάτος= AΔεν ακούς $%σα μαρτυρούν εναντίον σουEC 1( 3αι δεν του
α$οκρί1ηκε ούτε σε ένα λ%γο, ώστε 1αύμα7ε ο ηγεμ%νας $ολύ.
3 Ιησο,. καταδικCFεται σε AC5ατο
8Μκ. 1R;Y=1R, 9κ. <:;1:=<R, Ι5. 1>;:9=19;1Y?
1+ 3ατά την εορτ0, λοι$%ν, συν01ι7ε ο ηγεμ%νας να α$ολύει ένα υλακισμένο για το
$λ01ος, %$οιον 01ελαν. 12 3αι εί.αν τ%τε ένα διαβ%ητο υλακισμένο, $ου τον έλεγαν
OΙησούP ,αραβά. 15 'νώ, λοι$%ν, αυτοί 0ταν συναγμένοι, τους εί$ε ο ?ιλάτος= A?οιον
1έλετε να σας α$ολύσ/, τον OΙησού τοP ,αραβά 0 τον Ιησού το λεγ%μενο Χριστ%EC 16
Bιατί 0@ερε %τι τον $αράδ/σαν α$% 1%νο. 18 3αι ενώ αυτ%ς κα1%ταν $άν/ στο β0μα,
α$έστειλε μήνυμα $ρος αυτ%ν η γυναίκα του λέγοντας= AFί$οτε να μην υπάρχει ανάμεσα σ<
εσένα και στον δίκαιο εκείνο
.
γιατί $ολλά έ$α1α σ0μερα στο %νειρ% μου ε@αιτίας τουC. 29
Αλλά οι αρ.ιερείς και οι $ρεσβύτεροι έ$εισαν τους %.λους να 7ητ0σουν το ,αραβά, ενώ
τον Ιησού να τον 1ανατώσουν. 21 Nλαβε τ%τε το λ%γο ο ηγεμ%νας και τους εί$ε= A?οιον
α$% τους δύο 1έλετε να σας α$ολύσ/EC 'κείνοι εί$αν= AFο ,αραβάC. 22 Fους λέει ο
?ιλάτος= AFι λοι$%ν να κάν/ τον Ιησού, το λεγ%μενο Χριστ%EC Zένε %λοι= A)α
σταυρ/1είC. 2! 'κείνος εί$ε= ABιατί, τι κακ% έκανεEC 'κείνοι $ερισσ%τερο έκρα7αν
λέγοντας= A)α σταυρ/1είC. 2( ;ταν είδε λοι$%ν ο ?ιλάτος %τι τί$οτα δεν /ελεί, αλλά
μάλλον 1%ρυβος γίνεται, αού έλαβε νερ%, ένιGε τα .έρια του α$έναντι στον %.λο
λέγοντας= AΑ1ώος είμαι α$% το αίμα τούτου
.
εσάς 1α αοράC. 2+ 3αι α$οκρί1ηκε %λος ο
λα%ς και εί$ε= AFο αίμα αυτού $άν/ σ< εμάς και $άν/ στα $αιδιά μαςC. 22 F%τε τους
α$%λυσε το ,αραβά, ενώ τον Ιησού, αού τον μαστίγ/σε, τον $αράδ/σε για να
σταυρ/1εί.
(8
3ι στ-ατιώτε. ε0+α/Fο65 το5 Ιησο,
8Μκ. 1R;1Y=<Z, Ι5. 19;<=:?
25 F%τε οι στρατιώτες του ηγεμ%να $αραλάβανε τον Ιησού στο $ραιτ%ριο και σύνα@αν
γύρ/ του %λη τη στρατι/τικ0 μονάδα. 26 3αι αού τον έγδυσαν, τον $εριέβαλαν με
κ%κκινη .λαμύδα. 28 3αι έ$λε@αν στεάνι α$% αγκά1ια και το έ1εσαν $άν/ στο κεάλι
του και του έδωσαν καλάμι στο δε@ί του χέρι. 3αι γονάτισαν μ$ροστά του και τον
ενέ$αι@αν λέγοντας= AΧαίρε, βασιλιά τ/ν Ιουδαί/νC. !9 3αι αού έτυσαν σ< αυτ%ν,
έλαβαν το καλάμι και .τυ$ούσαν στο κεάλι του. !1 3αι %ταν τον ενέ$αι@αν, τον έγδυσαν
α$% τη .λαμύδα και τον έντυσαν τα ρού.α του και τον οδ0γησαν για να τον σταυρώσουν.
Η στα,-Hση το6 Ιησο,
8Μκ. 1R;<1=:<, 9κ. <:;<Y=V:, Ι5. 19;1@=<@?
!2 3α1ώς ε@έρ.ονταν, τ%τε, βρ0καν έναν άν1ρ/$ο 3υρηναίο με το %νομα *ίμ/νας.
Fούτον αγγάρεGαν, για να σηκώσει το σταυρ% του. !! 3αι %ταν 0ρ1αν σ< έναν τ%$ο
λεγ%μενο Bολγο1ά, $ου σημαίνει J3ρανίου F%$οςK, !( του έδ/σαν να $ιει κρασί
ανακατεμένο με .ολ0. 3αι %ταν γεύτηκε, δε 1έλησε να $ιει. !+ Fον σταύρ/σαν, τ%τε, και
διαμοιράστηκαν τα ιμάτιά του ρί.νοντας κλ0ρο, !2 και κα1ισμένοι τον ύλαγαν εκεί. !5
3αι έ1εσαν $άν/ α$% το κεάλι του την αιτία της καταδίκης του γραμμένη= JΑυτ%ς είναι ο
Ιησούς, ο βασιλιάς τ/ν Ιουδαί/νK. !6 F%τε σταυρώνονται μα7ί του δύο ληστές, ένας α$%
τα δε@ιά και ένας α$% τα αριστερά του. !8 'κείνοι $ου $ορεύονταν δί$λα του τον
βλαστημούσαν κουνώντας τα κεάλια τους (9 και λέγοντας= A'σύ $ου καταστρέεις το
να% και σε τρεις ημέρες τον οικοδομείς, σώσε τον εαυτ% σου, αν είσαι Mι%ς του &εού, και
κατέβα α$% το σταυρ%C. (1 ;μοια και οι αρ.ιερείς τον ενέ$αι7αν μα7ί με τους γραμματείς
και τους $ρεσβυτέρους και έλεγαν= (2 A>λλους έσ/σε, τον εαυτ% του δε δύναται να σώσει.
'ίναι βασιλιάς του Ισρα0λ, ας κατεβεί τώρα α$% το σταυρ% και 1α $ιστέGουμε σ< αυτ%ν. (!
N.ει $ε$οί1ηση στο &ε%
.
ας τον σώσει τώρα αν τον 1έλει. Bιατί εί$ε= J'ίμαι Mι%ς του
&εούKC. (( Fο ίδιο μάλιστα τον έβρι7αν και οι ληστές $ου σταυρώ1ηκαν μα7ί του.
3 AC5ατο. το6 Ιησο,
8Μκ. 1R;::=V1, 9κ. <:;VV=V9, Ι5. 19;<>=:Z?
(+ Α$% τις δώδεκα η ώρα το μεσημέρι έγινε λοι$%ν σκοτάδι $άν/ σε %λη τη γη /ς τις
τρεις η ώρα το απόγευμα. (2 3αι γύρ/ στις τρεις η ώρα αναβ%ησε ο Ιησούς με /ν0
μεγάλη λέγοντας= AΗλι Ηλι λε0α σαTαBAα5ι_C, τουτέστι= AΘεέ 0ο6, Θεέ 0ο6, γιατ/ 0ε
εγκατέλειGε._C (5 F%τε μερικοί α$% εκείνους $ου εί.αν στα1εί εκεί, %ταν άκουσαν,
έλεγαν= AΑυτ%ς /νά7ει τον DλίαC. (6 3αι αμέσ/ς έτρε@ε ένας α$% αυτούς και έλαβε ένα
σουγγάρι και το γέμισε με @ίδι και το έ1εσε γύρ/ α$% ένα καλάμι και του έδινε να $ιει. (8
Αλλά οι υ$%λοι$οι έλεγαν= A>ησε, ας δούμε αν έρ.εται ο Dλίας να τον σώσειC. +9 3αι ο
Ιησούς, αού $άλι έκρα@ε με /ν0 μεγάλη, άησε το $νεύμα. +1 3αι ιδού, το
κατα$έτασμα του ναού σ.ίστηκε α$% $άν/ /ς κάτ/ στα δύο, και η γη σείστηκε και οι
βρά.οι σ.ίστηκαν, +2 και τα μν0ματα ανοί.τηκαν και $ολλά σώματα κοιμισμέν/ν αγί/ν
εγέρ1ηκαν +! και, αού ε@0λ1αν α$% τα μν0ματα, μετά την έγερσ0 του εισ0λ1αν στην άγια
$%λη και εμανίστηκαν σε $ολλούς. +( 4 εκατ%νταρ.ος τ%τε και αυτοί $ου ύλαγαν μα7ί
του τον Ιησού, %ταν είδαν το σεισμ% και %σα έγιναν, οβ01ηκαν $άρα $ολύ, λέγοντας=
+9
AΑλ01εια, Mι%ς &εού 0ταν αυτ%ςC. ++ 3αι 0ταν εκεί $ολλές γυναίκες α$% μακριά $ου
έβλε$αν, οι ο$οίες ακολού1ησαν τον Ιησού α$% τη Bαλιλαία και τον διακονούσαν. +2
:ετα@ύ τ/ν ο$οί/ν 0ταν η :αρία η :αγδαλην0 και η :αρία, η μητέρα του Ιακώβου και
του Ι/σ0, και η μητέρα τ/ν γι/ν του #εβεδαίου.
3 ε5ταMιασ0D. το6 Ιησο,
8Μτ. 1R;V<=V@, 9κ. <:;RZ=RY, Ι5. 19;:>=V<?
+5 ;ταν λοι$%ν βράδιασε, 0ρ1ε ένας άν1ρ/$ος $λούσιος α$% την Αριμα1αία με το
%νομα Ι/σ0, $ου και αυτ%ς μα10τεGε στον Ιησού. +6 Αυτ%ς $λησίασε τον ?ιλάτο και του
70τησε το σώμα του Ιησού. F%τε ο ?ιλάτος διέτα@ε να του α$οδο1εί. +8 3αι %ταν έλαβε το
σώμα ο Ι/σ0, το τύλι@ε μέσα σ< ένα σεντ%νι κα1αρ% 29 και το έ1εσε μέσα στο καινούργιο
μν0μα του $ου λατ%μησε στο βρά.ο. 3αι αού κύλησε ένα λί1ο μεγάλο στη 1ύρα του
μν0ματος, έυγε. 21 Lταν τ%τε εκεί η :αριάμ η :αγδαλην0 και η άλλη :αρία
κα1ισμένες α$έναντι στον τάο.
Η M-ο,-ηση το6 τCMο6
22 3αι την ε$%μενη ημέρα, $ου είναι μετά την ημέρα της $αρασκευ0ς, συνά.τηκαν οι
αρ.ιερείς και οι "αρισαίοι μ$ροστά στον ?ιλάτο 2! λέγοντας= A3ύριε, 1υμη10καμε %τι
εκείνος ο $λάνος εί$ε, ενώ ακ%μα 7ούσε= J&α εγερ1ώ μετά τρεις ημέρεςK. 2( Διάτα@ε
λοι$%ν να ασαλιστεί ο τάος /ς την τρίτη ημέρα, μην τυ.%ν έρ1ουν οι μα1ητές του και
τον κλέGουν και $ουν στο λα%= J'γέρ1ηκε α$% τους νεκρούςK H και 1α είναι η τελευταία
$λάνη .ειρ%τερη α$% την $ρώτηC. 2+ Fους εί$ε ο ?ιλάτος= AN.ετε ρουρά
.
$ηγαίνετε,
ασαλίστε %$/ς @έρετεC. 22 'κείνοι $ορεύτηκαν και ασάλισαν τον τάο, αού
σράγισαν το λί1ο μα7ί με τη ρουρά.
Η α5Cσταση το6 Ιησο,
8Μκ. 1Y;1=>, 9κ. <V;1=1<, Ι5. <Z;1=1Z?
26
ΜΑ2ΘΑΙ3* <>
3αι αργά τη νύ.τα το *άββατο, ενώ ώτι7ε η $ρώτη ημέρα μετά το *άββατο, 0ρ1ε η
:αριάμ η :αγδαλην0 και η άλλη :αρία, για να δουν τον τάο. 2 3αι ιδού, έγινε σεισμ%ς
μεγάλος. Bιατί άγγελος 3υρίου, αού κατέβηκε α$% τον ουραν% και $λησίασε, κύλησε
μακριά το λί1ο και κα1%ταν $άν/ του. ! 3αι 0ταν η %Gη του σαν αστρα$0 και το ένδυμά
του λευκ% σαν .ι%νι. ( 3αι α$% το %βο του ταρά.τηκαν οι ύλακες και έγιναν σαν νεκροί.
+ Nλαβε το λ%γο τ%τε ο άγγελος και εί$ε στις γυναίκες= A:η οβάστε εσείς, γιατί @έρ/ %τι
7ητάτε τον Ιησού το σταυρ/μένο. 2 Δεν είναι εδώ, γιατί εγέρ1ηκε κα1ώς εί$ε. 'λάτε, δείτε
τον τ%$ο %$ου βρισκ%ταν @α$λ/μένος. 5 3αι γρ0γορα $ηγαίνετε και $είτε στους μα1ητές
του %τι εγέρ1ηκε α$% τους νεκρούς. 3αι ιδού, $ηγαίνει $ριν α$% εσάς στη Bαλιλαία
.
εκεί
1α τον δείτε. Ιδού, σας το εί$αC. 6 F%τε έυγαν γρ0γορα α$% το μν0μα με %βο και .αρά
μεγάλη και έτρε@αν να το αναγγείλουν στους μα1ητές του. 8 3αι ιδού, ο Ιησούς τις
$ροY$άντησε λέγοντας= AΧαίρετεC. 'κείνες $λησίασαν και του κράτησαν τα $%δια και τον
$ροσκύνησαν. 19 F%τε ο Ιησούς τους λέει= A:η οβάστε
.
$ηγαίνετε, αναγγείλετε στους
αδελούς μου να ύγουν για τη Bαλιλαία, κι εκεί 1α με δουνC.
+1
Η α5αMο-C τH5 M-ο6-ώ5
11 3αι ενώ αυτές $ορεύονταν, ιδού, μερικοί στρατιτες της ρουράς 0ρ1αν στην $%λη
και ανάγγειλαν στους αρ.ιερείς %λα %σα έγιναν. 12 3αι αού συνά.τηκαν μα7ί με τους
$ρεσβυτέρους και έκαναν συμβούλιο, έλαβαν αργύρια αρκετά και τα έδ/σαν στους
στρατιώτες, 1! λέγοντας= A?είτε= J4ι μα1ητές του 0ρ1αν νύ.τα και τον έκλεGαν, ενώ εμείς
κοιμ%μαστανK. 1( 3αι αν ακουστεί αυτ% μ$ροστά στον ηγεμ%να, εμείς 1α τον
κα1ησυ.άσουμε και εσάς 1α κάνουμε αμέριμνουςC. 1+ 'κείνοι, αού έλαβαν τα αργύρια,
έκαναν %$/ς τους δασκάλεGαν. 3αι διαδ%1ηκε η 0μη αυτού του λ%γου μετα@ύ των
Ιουδαί/ν μέ.ρι τη σημεριν0 ημέρα.
Η α+οστολ1 τH5 0αAητώ5
8Μκ. <Y;1V=1>, 9κ. <V;:Y=V9, Ι5. <Z;19=<:, \-. 1;Y=>?
12 3αι οι έντεκα μα1ητές $ορεύτηκαν στη Bαλιλαία, στο %ρος $ου τους διέτα@ε ο
Ιησούς 15 και, %ταν τον είδαν, τον $ροσκύνησαν
.
άλλοι δίστασαν. 16 F%τε $λησίασε ο
Ιησούς και τους μίλησε, λέγοντας= A:ου δ%1ηκε κά1ε ε@ουσία στον ουραν% και $άν/ στη
γη. 18 ?ορευτείτε, λοι$%ν, και μα1ητέGτε %λα τα έ1νη, βατί7οντας αυτούς στο %νομα του
?ατέρα και του Mιού και του Αγίου ?νεύματος, 29 διδάσκοντας αυτούς να τηρούν %λα %σα
σας έδ/σα εντολ0. 3αι ιδού, εγώ είμαι μα7ί σας %λες τις ημέρες /ς τη συντέλεια του
αιώναC.
+2
ΚΑ2Α ΜΑPΚ34
2ο κ1-6γ0α το6 ΙHC55η το6 Iα+τιστ1
8Μτ. :;1=1<, 9κ. :;1=9, 1R=1@, Ι5. 1;19=<>?
1
Αρ.0 του ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, Mιού του &εού. 2 3α1ώς είναι γραμμένο στον
DσαIα τον $ρο0τη=
Ιδο,, α+οστέλλH το5 αγγελιοMD-ο 0ο6
+-ι5 α+D το +-DσH+D σο6
ο ο+ο/ο. Aα +α-ασκε6Cσει τη5 οδD σου.
! OH51 ενός +ο6 MH5CFει δ65ατC στη5 έ-η0ο;
SEτοι0Cστε τη5 οδD του Κ6-/ο6,
/σια κC5ετε τα 0ο5ο+Cτια τουL,
( $αρουσιάστηκε ο Ι/άννης $ου βάτι7ε στην έρημο και κ0ρυττε βάτισμα μετάνοιας
σε άεση αμαρτιών. + 3αι $ορευ%ταν έ@/ $ρος αυτ%ν %λη η .ώρα της Ιουδαίας και οι
Ιεροσολυμίτες %λοι, και βατί7ονταν α$% αυτ%ν στον Ιορδάνη $οταμ%, αού
ε@ομολογούνταν τις αμαρτίες τους. 2 3αι 0ταν ο Ι/άννης ντυμένος με ρούχο α$% τρί.ες
καμ0λας και με 7ώνη δερμάτινη γύρ/ α$% τη μέση του και έτρ/γε ακρίδες και μέλι α$%
αγριομέλισσες. 5 3αι κ0ρυττε λέγοντας= ANρ.εται ο ισ.υρ%τερ%ς μου ύστερα α$% εμένα,
του ο$οίου δεν είμαι ικαν%ς να σκύG/ και να λύσ/ το λουρί τ/ν υ$οδημάτ/ν του. 6 'γώ
σας βάτισα σε νερ%, αυτ%ς %μ/ς 1α σας βατίσει μέσα σε ?νεύμα >γιοC.
Η TC+τιση το6 Ιησο,
8Μτ. :;1:=1@, 9κ. :;<1=<<?
8 3αι κατ< εκείνες τις ημέρες 0ρ1ε ο Ιησούς α$% τη )α7αρέτ της Bαλιλαίας και
βατίστηκε στον Ιορδάνη α$% τον Ι/άννη. 19 3αι ευ1ύς, ανεβαίνοντας α$% το νερ%, είδε
να σ.ί7ονται οι ουρανοί και το ?νεύμα σαν $εριστέρι να κατεβαίνει σ< αυτ%ν. 11 3αι μια
/ν0 έγινε α$% τους ουρανούς= A'σύ είσαι ο Mι%ς μου ο αγα$ητ%ς, σ< εσένα
ευαρεστ01ηκαC.
3ι +ει-ασ0ο/ το6 Ιησο,
8Μτ. V;1=11, 9κ. V;1=1:?
12 3αι ευ1ύς το ?νεύμα τον βγά7ει στην έρημο. 1! 3αι $ειρα7%ταν συνεχς στην έρημο
σαράντα ημέρες α$% το *ατανά. 3αι 0ταν μα7ί με τα 1ηρία και οι άγγελοι τον
διακονούσαν.
+!
Η α-B1 τη. διακο5/α. στη Kαλιλα/α
8Μτ. V;1<=1@, 9κ. V;1V=1R?
1( :ετά λοι$%ν την $αράδοση του Ι/άννη στη φυλακή, 0ρ1ε ο Ιησούς στη Bαλιλαία
κηρύττοντας το ευαγγέλιο του &εού 1+ και λέγοντας= AN.ει συμ$ληρ/1εί ο καιρ%ς και έ.ει
$λησιάσει η βασιλεία του &εού. :ετανοείτε και $ιστεύετε στο ευαγγέλιοC.
2ο κCλεσ0α τH5 τεσσC-H5 Gα-CδH5
8Μτ. V;1>=<<, 9κ. R;1=11?
12 3αι βαδί7οντας δί$λα στη λίμνη της Bαλιλαίας, είδε το *ίμ/να και τον Ανδρέα, τον
αδελ% του *ίμ/να, να ρί.νουν δί.τυα μέσα στη λίμνη
.
γιατί 0ταν Gαράδες. 15 3αι τους
εί$ε ο Ιησούς= A'λάτε $ίσ/ μου, και 1α σας κάν/ να γίνετε Gαράδες αν1ρώ$/νC. 16 3αι
ευ1ύς άησαν τα δί.τυα και τον ακολού1ησαν. 18 3αι αού $ρο.ώρησε λίγο, είδε τον
Ιάκ/βο, το γιο του #εβεδαίου, και τον Ι/άννη τον αδελ% του, και αυτούς μέσα στο $λοίο
να διορ1ώνουν τα δί.τυα, 29 και ευ1ύς τους κάλεσε. 3αι άησαν τον $ατέρα τους το
#εβεδαίο μέσα στο $λοίο μα7ί με τους μισ1/τούς και έυγαν ακολου!ντας $ίσ/ του.
3 C5A-H+ο. 0ε το ακCAα-το +5ε,0α
89κ. V;:1=:@?
21 3αι μ$αίνουν στην 3α$ερναούμ. 3αι ευ1ύς το *άββατο εισ0λ1ε στη συναγ/γ0 και
δίδασκε. 22 3αι εκ$λ0ττονταν για τη διδα.0 του
.
γιατί τους δίδασκε συνεχς %$/ς ένας
$ου έ.ει ε@ουσία, και %.ι %$/ς οι γραμματείς. 2! 3αι ευ1ύς 0ταν στη συναγ/γ0 τους ένας
άν1ρ/$ος με $νεύμα ακά1αρτο και έκρα@ε δυνατά 2( λέγοντας= AFι σχέση έχουμε εμείς κι
εσύ, Ιησού )α7αρηνέE Lρ1ες για να μας καταστρέGειςE *ε @έρ/ $οιος είσαι= ο >γιος του
&εούC. 2+ 3αι ε$ιτίμησε αυτ% ο Ιησούς λέγοντας= A"ιμώσου και έ@ελ1ε α$% αυτ%νC. 22
3αι αού τον σ$άρα@ε το $νεύμα το ακά1αρτο και ώνα@ε με /ν0 μεγάλη, ε@0λ1ε α$%
αυτ%ν. 25 3αι 1αμ$ώ1ηκαν από !αυμασμό %λοι, ώστε συ7ητούσαν μετα@ύ τους λέγοντας=
AFι είναι αυτ%E Διδα.0 καινούργια με ε@ουσίαS 3αι τα $νεύματα τα ακά1αρτα διατά7ει, και
τον υ$ακούνC. 26 3αι ε@0λ1ε η 0μη του ευ1ύς $αντού σε %λα τα $ερί./ρα της Bαλιλαίας.
Θε-α+ε/α +ολλώ5 α--ώστH5
8Μτ. >;1V=1@, 9κ. V;:>=V1?
28 3αι ευ1ύς α$% τη συναγ/γ0 μ%λις ε@0λ1αν, 0ρ1αν στην οικία του *ίμ/να και του
Ανδρέα, μα7ί με τον Ιάκ/βο και τον Ι/άννη. !9 D $ε1ερά, %μ/ς, του *ίμ/να 0ταν
κατάκοιτη με $υρετ%
.
και ευ1ύς του λένε γι< αυτ0ν. !1 3αι $λησίασε και τη σ0κ/σε, αού
την κράτησε α$% το .έρι
.
και την άησε ο $υρετ%ς και τους διακονούσε. !2 ;ταν λοι$%ν
βράδιασε, %ταν έδυσε ο 0λιος, έεραν $ρος αυτ%ν %λους %σοι 0ταν σε κακ0 κατάσταση και
τους δαιμονισμένους. !! 3αι 0ταν %λη η $%λη συναγμένη στο ίδιο μέρος μ$ροστά στη
1ύρα. !( 3αι 1ερά$ευσε $ολλούς $ου 0ταν σε κακ0 κατάσταση α$% $οικίλες ν%σους, και
έβγαλε $ολλά δαιμ%νια, και δεν άηνε να μιλούν τα δαιμ%νια, γιατί τον 0@εραν.
+(
3 Ιησο,. +ε-ιοδε,ει κη-,ττο5τα.
89κ. V;V<=VV?
!+ 3αι το $ρ/ί, μέσα σε $ολύ βα1ιά νύ.τα, αού σηκώ1ηκε, ε@0λ1ε και $0γε σε έρημο
τ%$ο, κι εκεί $ροσευ.%ταν. !2 3αι έτρε@ε $ίσ/ του ο *ίμ/νας και %σοι ήταν μα7ί του, !5
και τον βρ0καν και του λένε= A;λοι σε 7ητούνC. !6 3αι τους λέει= AΑς $ηγαίνουμε αλλού,
στις γειτονικές κ/μο$%λεις, για να κηρύ@/ και εκεί
.
γιατί γι< αυτ% ε@0λ1αC. !8 3αι 0ρ1ε
κηρύττοντας στις συναγ/γές τους σε %λη τη Bαλιλαία και βγά7οντας τα δαιμ%νια.
3 καAα-ισ0D. ε5D. λε+-ο,
8 Μτ. >;1=V, 9κ. R;1<=1Y?
(9 3αι έρ.εται $ρος αυτ%ν ένας λε$ρ%ς, $αρακαλώντας τον γονατιστ%ς και λέγοντάς
του= AΑν 1έλεις, δύνασαι να με κα1αρίσειςC. (1 3αι ε$ειδ0 τον σ$λα.νίστηκε, ε@έτεινε το
.έρι του, τον άγγι@ε και του λέει= A&έλ/, κα1αρίσουC. (2 3αι ευ1ύς έυγε α$% αυτ%ν η
λέ$ρα και κα1αρίστηκε. (! 3αι τότε του μίλησε αυστηρά και ευ1ύς τον έβγαλε έ@/ (( και
του λέει= A3οίτα να μην $εις τί$οτα σε κανέναν, αλλά $0γαινε, δεί@ε τον εαυτ% σου στον
ιερέα και $ρ%σερε για τον κα1αρισμ% σου αυτά $ου $ρ%στα@ε ο :/υσ0ς, /ς μαρτυρία σ<
αυτούςC. (+ 'κείνος, %ταν ε@0λ1ε, άρ.ισε να διακηρύττει $ολλά και να διαημί7ει το
γεγον%ς, ώστε αυτ%ς να μη δύναται $ια να εισέλ1ει σε καμιά $%λη ανερά, αλλά 0ταν έ@/
σε έρημους τ%$ους
.
και έρ.ονταν $ρος αυτ%ν α$% $αντού.
Η Aε-α+ε/α ε5D. +α-Cλ6το6
8Μτ. 9;1=>, 9κ. R;1@=<Y?
2
ΜΑPΚ3* <
3αι %ταν εισ0λ1ε $άλι στην 3α$ερναούμ ύστερα α$% μερικές ημέρες, ακούστηκε %τι
είναι μέσα σ< έναν οίκο. 2 3αι συνά.τηκαν $ολλοί, ώστε να μη ./ρούν $ια μ0τε στα μέρη
μ$ροστά στη 1ύρα
.
και τους μιλούσε το λ%γο του Θεού. ! 3αι έρ.ονται έρνοντας $ρος
αυτ%ν έναν $αράλυτο $ου τον σ0κ/ναν τέσσερις. ( 3αι ε$ειδ0 δεν μ$ορούσαν να τον
έρουν $ρος αυτ%ν ε@αιτίας του $λ01ους, ααίρεσαν τη στέγη της οικίας %$ου 0ταν και,
αού έκαναν άνοιγμα, κατεβά7ουν το κρεβάτι %$ου ο $αράλυτος 0ταν κατάκοιτος. + 3αι
%ταν είδε ο Ιησούς την $ίστη τους, λέει στον $αράλυτο= AFέκνο μου, σου α0νονται οι
αμαρτίεςC. 2 Lταν τ%τε μερικοί α$% τους γραμματείς εκεί, $ου κά1ονταν και διαλογί7ονταν
μέσα στις καρδιές τους= 5 ABιατί αυτ%ς έτσι μιλάειE ,λαστημά. ?οιος δύναται να α0νει
αμαρτίες $αρά μόνο ένας, ο &ε%ςEC 6 3αι ευ1ύς, ε$ειδ0 κατάλαβε καλά ο Ιησούς στο
$νεύμα του %τι έτσι διαλογί7ονται μέσα τους, τους λέει= ABιατί διαλογί7εστε αυτά μέσα
στις καρδιές σαςE 8 Fι είναι ευκολ%τερο, να $/ στον $αράλυτο= J*ου α0νονται οι
αμαρτίεςK, 0 να $/= J*0κ/ και $άρε το κρεβάτι σου και $ερ$άταKE 19 Αλλά για να μά1ετε
%τι ε@ουσία έ.ει ο Mι%ς του αν1ρώ$ου να α0νει αμαρτίες $άν/ στη γηC H λέει στον
$αράλυτο= 11 A*ου λέ/, σ0κ/, $άρε το κρεβάτι σου και $0γαινε στον οίκο σουC. 12 3αι
εκείνος σηκώ1ηκε και ευ1ύς $0ρε το κρεβάτι του και ε@0λ1ε από την οικία μ$ροστά σε
%λους, ώστε να μένουν εκστατικοί %λοι και να δο@ά7ουν το &ε% λέγοντας= ANτσι δεν
είδαμε $οτέSC
++
Η κλ1ση το6 9ε6/
8Μτ. 9;9=1:, 9κ. R;<@=:<?
1! 3αι ε@0λ1ε $άλι δί$λα στη λίμνη. 3αι %λο το $λ01ος ερ.%ταν $ρος αυτ%ν και τους
δίδασκε. 1( 3αι $ρο./ρώντας εκεί κοντά είδε το Zευί, το γιο του Αλαίου, να κά1εται στο
τελ/νείο και του λέει= AΑκολού1α μεC. 3αι σηκώ1ηκε και τον ακολού1ησε. 1+ 3αι αυτ%ς
κά1εται, για να φάει μέσα στην οικία του, και $ολλοί τελώνες και αμαρτ/λοί κά1ισαν, για
να φάνε μα7ί με τον Ιησού και τους μα1ητές του. Lταν $ράγματι $ολλοί και τον
ακολου1ούσαν. 12 3αι οι γραμματείς τ/ν "αρισαί/ν, %ταν είδαν %τι τρώει μα7ί με τους
αμαρτ/λούς και τους τελώνες, έλεγαν στους μα1ητές του= AFρώει μα7ί με τους τελώνες και
τους αμαρτ/λούςEC 15 3αι ε$ειδ0 το άκουσε ο Ιησούς, τους λέει= AΔεν έ.ουν ανάγκη οι
υγιείς α$% γιατρ%, αλλά οι ασ1ενείς. Δεν 0ρ1α να καλέσ/ δίκαιους, αλλά αμαρτ/λούςC.
2ο Aέ0α τη. 5ηστε/α.
8Μτ. 9;1V=1@, 9κ. R;::=:9?
16 3αι οι μα1ητές του Ι/άννη και οι "αρισαίοι ν0στευαν. 3αι έρ.ονται και του λένε=
ABιατί οι μα1ητές του Ι/άννη και οι μα1ητές τ/ν "αρισαί/ν νηστεύουν, ενώ οι δικοί σου
μα1ητές δε νηστεύουνEC 18 3αι τους εί$ε ο Ιησούς= A:0$/ς δύνανται οι καλεσμένοι στο
γάμο, ενώ ο γαμ$ρ%ς είναι μα7ί τους, να νηστεύουνE ;σο .ρ%νο έ.ουν το γαμ$ρ% μα7ί τους
δε δύνανται να νηστεύουν. 29 &α έρ1ουν %μ/ς ημέρες, %ταν ααιρε1εί α$% αυτούς ο
γαμ$ρ%ς, και τ%τε 1α νηστέGουν κατ< εκείνη την ημέρα.
21 3ανείς δε ράβει μ$άλ/μα α$% ασυρρίκν/το καινούργιο ύασμα $άν/ σε ρού.ο
$αλι%. 'ιδεμ0, τραβάει το συμ$λ0ρ/μα α$% αυτ%, το καινούργιο α$% το $αλι%, και γίνεται
.ειρ%τερο σ.ίσιμο. 22 3αι κανείς δε βά7ει κρασί νέο σε ασκιά $αλιά. 'ιδεμ0, το κρασί 1α
σ$άσει τα ασκιά, και .άνεται το κρασί και τα ασκιά. Αλλά κρασί νέο #ά"ουν σε ασκιά
καινούργιαC.
Η τ1-ηση το6 *αTTCτο6
8Μτ. 1<;1=>, 9κ. Y;1=R?
2! 3αι το *άββατο αυτ%ς $ρο./ρούσε μέσα α$% τα σ$αρτά, και οι μα1ητές του άρ.ισαν
να κάνουν δρ%μο μαδώντας τα στά.υα. 2( 3αι οι "αρισαίοι του έλεγαν= AΔες τι κάνουν το
*άββατο, πράγμα $ου δεν ε$ιτρέ$εταιSC 2+ 3αι τους λέει= A?οτέ δε διαβάσατε τι έκανε ο
Δαβίδ, %ταν εί.ε ανάγκη και $είνασε αυτ%ς και %σοι ήταν μα7ί τουE 22 ?ώς εισ0λ1ε στον
οίκο του &εού ε$ί Αβιά1αρ του αρ.ιερέα και έαγε τους άρτους της $ρο1έσε/ς, τους
ο$οίους δεν ε$ιτρέ$εται να άνε $αρά μόνο οι ιερείς, και έδ/σε και σ< %σους 0ταν μα7ί
τουEC 25 3αι τους έλεγε= AFο *άββατο έγινε για τον άν1ρ/$ο και %.ι ο άν1ρ/$ος για το
*άββατο. 26 Vστε 3ύριος είναι ο Mι%ς του αν1ρώ$ου και του *αββάτουC.
3 C5A-H+ο. 0ε το Jε-D Bέ-ι
8Μτ. 1<;9=1V, 9κ. Y;Y=11?
!
ΜΑPΚ3* :
+2
3αι εισ0λ1ε $άλι στη συναγ/γ0. 3αι 0ταν εκεί ένας άν1ρ/$ος έ.οντας @εραμένο το
.έρι. 2 3αι τον $αρατηρούσαν αν 1α τον 1ερα$εύσει το *άββατο, για να τον
κατηγορ0σουν. ! 3αι λέει στον άν1ρ/$ο $ου εί.ε το @ερ% .έρι= A*0κ/ στο μέσοC. ( 3αι
τους ρ/τά= A'$ιτρέ$εται κανείς το *άββατο να κάνει αγα1% 0 να κακο$οι0σει, να σώσει
7/0 0 να σκοτώσειEC 'κείνοι σι/$ούσαν. + 3αι αού τους κοίτα@ε γύρ/ με οργ0,
λυ$ημένος συγ.ρ%ν/ς για την $ώρ/ση της καρδιάς τους, λέει στον άν1ρ/$ο= ANκτεινε το
.έρι σουC. 3αι το ε@έτεινε και α$οκαταστά1ηκε το .έρι του. 2 3αι %ταν ε@0λ1αν οι
"αρισαίοι, ευ1ύς έκαναν συμβούλιο μα7ί με τους Dρ/διανούς αποφασί"οντας εναντίον
του, για να τον σκοτώσουν.
^5α 0εγCλο +λ1Aο. στη5 ακ-ογιαλιC
5 3αι ο Ιησούς ανα.ώρησε $ρος τη λίμνη μα7ί με τους μα1ητές του, και $ολύ $λ01ος
τους ακολού1ησε α$% τη Bαλιλαία και α$% την Ιουδαία 6 και α$% τα Ιεροσ%λυμα και α$%
την Ιδουμαία και $έρα α$% τον Ιορδάνη, και $ολύ $λ01ος που κατοικούσε γύρ/ α$% την
Fύρο και τη *ιδώνα 0ρ1ε $ρος αυτ%ν, ε$ειδ0 άκουγαν %σα έκανε. 8 3αι εί$ε στους μα1ητές
του να $αραμένει κοντά του ένα $λοιάριο, ε@αιτίας του $λ01ους, για να μην τον
συν1λίβουν. 19 Bιατί $ολλούς 1ερά$ευσε, ώστε έ$εταν $άν/ του για να τον αγγί@ουν
%σοι εί.αν μάστιγες. 11 3αι τα $νεύματα τα ακά1αρτα, %ταν τον έβλε$αν, έ$εταν
μ$ροστά του και έκρα7αν λέγοντας= A'σύ είσαι ο Mι%ς του &εούC. 12 3αι $ολύ τα
ε$ιτιμούσε, για να μην τον κάνουν ανερ%.
Η εκλογ1 τH5 δώδεκα 0αAητώ5
8Μτ. 1Z;1=V, 9κ. Y;1<=1Y?
1! 3αι ανεβαίνει στο %ρος και $ροσκαλεί %σους 01ελε αυτ%ς, και $0γαν $ρος αυτ%ν. 1(
3αι δι%ρισε δώδεκα, τους ο$οίους και ον%μασε Jα$οστ%λουςK, για να είναι μα7ί του και
για να τους α$οστέλλει να κηρύττουν 1+ και να έ.ουν ε@ουσία να βγά7ουν τα δαιμ%νια. 12
3αι δι%ρισε τους δώδεκα, και ε$έ1εσε στο *ίμ/να το %νομα ?έτρος, 15 και στον Ιάκ/βο,
το γιο του #εβεδαίου, και στον Ι/άννη τον αδελ% του Ιακώβου τους ε$έ1εσε τ%τε τα
ον%ματα ,οανηργές, $ου σημαίνει JBιοι ,ροντ0ςK. 16 3αι διάλε'ε επίσης τον Ανδρέα και
το "ίλι$$ο και το ,αρ1ολομαίο και το :ατ1αίο και το &/μά και τον Ιάκ/βο, το γιο του
Αλαίου, και το &αδδαίο και το *ίμ/να τον 3αναναίο και τον Ιούδα Ισκαριώτη, ο ο$οίος
και τον $αράδ/σε.
3 Ιησο,. και ο IεελFεTο,λ
8Μτ. 1<;<<=:<, 9κ. 11;1V=<:, 1<;1Z?
29 3αι έρ.εται σ< έναν οίκο
.
και συνέρ.εται $άλι το $λ01ος, ώστε αυτοί να μη δύνανται
μ0τε άρτο να άνε. 21 3αι %ταν το άκουσαν οι δικοί του, ε@0λ1αν για να τον κρατ0σουν
.
γιατί έλεγαν %τι 0ταν εκτ%ς εαυτού. 22 3αι οι γραμματείς $ου κατέβηκαν α$% τα
Ιεροσ%λυμα έλεγαν %τι έ.ει το ,εελ7εβούλ, και %τι μέσ/ του άρ.οντα τ/ν δαιμονί/ν
βγά7ει τα δαιμ%νια. 2! 3αι τους $ροσκάλεσε και τους έλεγε με $αραβολές= A?ώς δύναται
*ατανάς να βγά7ει *ατανάE 2( 3αι αν μια βασιλεία ./ριστεί κατά του εαυτού της, εκείνη η
βασιλεία δε δύναται να στα1εί. 2+ 3αι αν μια οικία ./ριστεί κατά του εαυτού της, εκείνη η
οικία δε 1α δυνη1εί να στα1εί. 22 3αι αν ο *ατανάς σηκώ1ηκε κατά του εαυτού του και
./ρίστηκε, δε δύναται να στα1εί, αλλά έ.ει τέλος. 25 Αλλά δε δύναται κανείς να εισέλ1ει
+5
στην οικία του ισ.υρού και να λεηλατ0σει τα σκεύη του, αν $ρώτα δε δέσει τον ισ.υρ%, και
τ%τε την οικία του 1α τη λεηλατ0σει. 26 Αλ01εια σας λέ/ %τι %λα τα αμαρτ0ματα και οι
βλαστ0μιες 1α αε1ούν στους γιους τ/ν αν1ρώ$/ν, %σα κι αν βλαστημ0σουν. 28 ;$οιος
%μ/ς βλαστημ0σει ενάντια στο ?νεύμα το >γιο, δεν έ.ει άεση στον αιώνα, αλλά είναι
ένο.ος αιώνιου αμαρτ0ματοςC. !9 Bιατί έλεγαν= AN.ει $νεύμα ακά1αρτοC.
Η 0ητέ-α και οι αδελMο/ το6 Ιησο,
8Μτ. 1<;VY=RZ, 9κ. >;19=<1?
!1 3αι έρ.εται η μητέρα του και οι αδελοί του και, αού στά1ηκαν έ@/, α$έστειλαν
μήνυμα $ρος αυτ%ν καλώντας τον. !2 3αι γύρ/ του κα1%ταν $λ01ος, και του λένε= AΙδού, η
μητέρα σου και οι αδελοί σου και οι αδελές σου σε 7ητούν έ@/C. !! 3αι τότε
α$οκρί1ηκε και τους λέει= A?οια είναι η μητέρα μου και ποιοι οι αδελοί μουEC !( 3αι
αού κοίτα@ε ολ%γυρα $ρος αυτούς $ου κά1ονταν γύρ/ του κυκλικά, λέει= A)α η μητέρα
μου και οι αδελοί μου. !+ Bιατί %$οιος κι αν κάνει το 1έλημα του &εού, αυτ%ς είναι
αδελ%ς μου και αδελ0 και μητέραC.
Η +α-αTολ1 το6 σ+ο-έα
8Μτ. 1:;1=9, 9κ. >;V=>?
(
ΜΑPΚ3* V
3αι άρ.ισε $άλι να διδάσκει δί$λα στη λίμνη. 3αι συνά7εται κοντά του $λ01ος $άρα
$ολύ, ώστε αυτ%ς αναγκάστηκε να μ$ει σ< ένα $λοίο και να κα1ίσει στη λίμνη, και %λο το
$λ01ος 0ταν κοντά στη λίμνη, στην @ηρά. 2 3αι τους δίδασκε $ολλά με $αραβολές και
τους έλεγε στη διδα.0 του= ! AΑκούτε= ιδού, ε@0λ1ε ο σ$ορέας για να σ$είρει. ( 3αι
συνέβηκε, ενώ έσ$ερνε, ένας σπόρος να $έσει δί$λα στην οδ% και 0ρ1αν τα $ετεινά και τον
κατάαγαν. + 3αι άλλος έ$εσε $άν/ στο $ετρώδες έδαφος %$ου δεν εί.ε γη $ολλ0 και
ευ1ύς ύτρ/σε, ε$ειδ0 δεν εί.ε βά1ος η γη. 2 3αι %ταν ανάτειλε ο 0λιος, κάηκε και, ε$ειδ0
δεν εί.ε ρί7α, @ερά1ηκε. 5 3αι άλλος έ$εσε στα αγκά1ια, και μεγάλ/σαν τα αγκά1ια και
τον συνέ$νι@αν, και δεν έδ/σε καρ$%. 6 3αι άλλοι έ$εσαν στη γη την καλ0 και έδιναν
καρ$% $ου μεγάλ/νε, και οι σπόροι αυ@άνονταν και έερε ο ένας τριάντα και ο άλλος
ε@0ντα και ο άλλος εκατ%C. 8 3αι έλεγε= AΑυτ%ς $ου έ.ει αυτιά για να ακούει ας ακούειC.
3 σκο+D. τH5 +α-αTολώ5
8Μτ. 1:;1Z=1@, 9κ. >;9=1Z?
19 3αι %ταν έμεινε μ%νος, τον ρ/τούσαν εκείνοι $ου ήταν γύρ/ του μα7ί με τους
δώδεκα για τις $αραβολές. 11 3αι τους έλεγε= A*< εσάς έ.ει δο1εί το μυστ0ριο της
βασιλείας του &εού. Αλλά σ< εκείνους, τους έ@/, τα $άντα γίνονται με $αραβολές, 12 για
να
Tλέ+ο65 σ65εBώ. αλλC 5α 0η δο65,
και 5’ ακο,5 σ65εBώ. αλλC 5α 0η5 καταλαTα/5ο65,
0η5 τ6BD5 ε+ιστ-έGο65 στο Θεό
και αMεAε/ σ’ α6το,. η αμαρτίαC.
+6
Η εJ1γηση τη. +α-αTολ1. το6 σ+ο-έα
8Μτ. 1:;1>=<:, 9κ. >;11=1R?
1! 3αι τους λέει= AΔεν καταλαβαίνετε την $αραβολ0 αυτ0, και τότε $ώς %λες τις
$αραβολές 1α καταλάβετεE 1( 4 σ$ορέας σ$έρνει το λ%γο. 1+ 3αι αυτοί είναι %σοι έπεσαν
δί$λα στην οδ%= είναι οι άν!ρωποι %$ου σ$έρνεται ο λ%γος, αλλά %ταν τον ακούσουν,
ευ1ύς έρ.εται ο *ατανάς και ααιρεί το λ%γο τον σ$αρμένο σ< αυτούς. 12 3αι %σοι
σ$έρνονται στα $ετρώδη εδάφη είναι αυτοί $ου, %ταν ακούσουν το λ%γο, ευ1ύς με .αρά
τον λαβαίνουν, 15 %μ/ς δεν έ.ουν ρί7α μέσα τους αλλά είναι $ρ%σκαιροι. N$ειτα, %ταν
γίνει 1λίGη 0 δι/γμ%ς ε@αιτίας του λ%γου, ευ1ύς σκανδαλί7ονται. 16 3αι άλλοι είναι $ου
σ$έρνονται στα αγκά1ια= αυτοί είναι %σοι το λ%γο τον άκουσαν, 18 αλλά οι μέριμνες του
αιώνα και η α$άτη του $λούτου και οι ε$ι1υμίες $ου μ$αίνουν μέσα τους για τα λοι$ά
πράγματα συμ$νίγουν το λ%γο και γίνεται άκαρ$ος. 29 3αι %σοι σ$άρ1ηκαν στη γη την
καλ0 είναι εκείνοι οι ο$οίοι ακούνε το λ%γο και τον $αραδέ.ονται και καρ$οορούν, ο
ένας τριάντα και ο άλλος ε@0ντα και ο άλλος εκατ%C.
2ο MH. κCτH α+D το 0Dδι
8Μτ. R;1R, 9κ. >;1Y=1>?
21 3αι τους έλεγε= A:0$/ς ετοιμά7εται ο λύ.νος για να τε1εί κάτ/ α$% το μ%δι 0 κάτ/
α$% το κρεβάτιE Δεν ετοιμά"εται για να τε1εί $άν/ στο λυ.νοστάτηE 22 Bιατί δεν υ$άρ.ει
κρυ% $ου να μη ανερ/1εί, ούτε έγινε α$%κρυο $αρά για να έρ1ει στο ανερ%. 2! Αν
κά$οιος έ.ει αυτιά για να ακούει ας ακούειC.
2( 3αι τους έλεγε= A?ροσέ.ετε τι ακούτε. :ε %$οιο μέτρο μετράτε 1α μετρη1εί σ< εσάς
και 1α σας $ροστε1εί. 2+ Bιατί σ< %$οιον έ.ει 1α του δο1εί
.
αλλά σ< %$οιον δεν έ.ει, και
αυτ% $ου έ.ει 1α ααιρε1εί α$% αυτ%νC.
Η +α-αTολ1 το6 σ+D-ο6 +ο6 α6JC5εται
22 3αι έλεγε= ANτσι είναι η βασιλεία του &εού= %$/ς ένας άν1ρ/$ος που έρι@ε το σ$%ρο
στη γη 25 και κοιμάται και σηκώνεται νύ.τα και ημέρα, και ο σ$%ρος βλασταίνει και
μεγαλώνει με τρ%$ο $ου αυτ%ς δεν @έρει. 26 Αυτ%ματα η γη καρ$οορεί, $ρώτα .ορτάρι,
έ$ειτα στά.υ, έ$ειτα $λ0ρες σιτάρι μέσα στο στά.υ. 28 ;ταν λοι$%ν $αραδο1εί ριμος ο
καρ$%ς, ευ1ύς α$οστέλλει το δρε$άνι, γιατί έ.ει έρ1ει ο 1ερισμ%ςC.
Η +α-αTολ1 το6 κDκκο6 το6 σι5α+ιο,
8Μτ. 1:;:1=:<, 9κ. 1:;1>=19?
!9 3αι έλεγε= A?ώς να $αρομοιάσουμε τη βασιλεία του &εού 0 με $οια $αραβολ0 να
την $αρα1έσουμεE !1 +ίναι σαν κ%κκος σινα$ιού $ου, %ταν σ$αρ1εί στη γη, είναι
μικρ%τερος α$% %λους τους σ$%ρους $ου #ρίσκονται στη γη. !2 3αι %ταν σ$αρ1εί, αυ@άνει
και γίνεται το μεγαλύτερο α$% %λα τα λά.ανα, και κάνει μεγάλα κλαδιά, ώστε τα $ετεινά
του ουρανού να δύνανται να /λιά7ουν κάτ/ α$% τη σκιά τουC.
+8
3 τ-D+ο. B-1σεH. τH5 +α-αTολώ5
8Μτ. 1:;:V=:R?
!! 3αι με τέτοιες $ολλές $αραβολές τους μιλούσε το λ%γο του Θεού, κα1ώς μ$ορούσαν
να ακούνε. !( 3αι ./ρίς $αραβολ0 δεν τους μιλούσε, αλλά ιδιαιτέρ/ς στους δικούς του
μα1ητές τα ε$έλυε %λα.
Η κατC+α6ση τη. τ-ικ60/α.
8Μτ. >;<:, 9κ. >;<<=<R?
!+ 3αι τους λέει εκείνη την ημέρα, %ταν βράδιασε= AΑς $εράσουμε αντί$ερα στη λίμνηC.
!2 3αι αού άησαν το $λ01ος, $αραλαβαίνουν αυτ%ν %$/ς 0ταν μέσα στο $λοίο
.
και
άλλα $λοία 0ταν μα7ί του. !5 3αι γίνεται λαίλα$α μεγάλη α$% άνεμο και τα κύματα
ρί.νονταν $άν/ στο $λοίο, ώστε 0δη το $λοίο να γεμί7ει νερά. !6 Αλλά αυτ%ς 0ταν στην
$ρύμη $άν/ στο $ροσκεάλι και κοιμ%ταν. 3αι τον @υ$νούν και του λένε= AΔάσκαλε, δε σε
μέλει $ου .αν%μαστεEC !8 3αι αού σηκώ1ηκε, ε$ιτίμησε τον άνεμο και εί$ε στη 1άλασσα=
A*ώ$α, ιμώσουC. 3αι κ%$ασε ο άνεμος και έγινε μεγάλη γαλ0νη. (9 3αι τους εί$ε= ABιατί
είστε δειλοίE Ακ%μα δεν έ.ετε $ίστηEC (1 3αι οβ01ηκαν με %βο μεγάλο και έλεγαν ο
ένας $ρος τον άλλο= A?οιος άραγε είναι αυτ%ς $ου και ο άνεμος και η 1άλασσα τον
υ$ακούνεEC
Η Aε-α+ε/α το6 δαι0ο5ισ0έ5ο6 Kε-αση5ο,
8Μτ. >;<>=:V, 9κ. >;<Y=:9?
+
ΜΑPΚ3* R
3αι 0ρ1αν αντί$ερα στη λίμνη, στη .ώρα τ/ν Bερασηνών. 2 3αι %ταν αυτ%ς ε@0λ1ε α$%
το $λοίο, ευ1ύς ένας άν1ρ/$ος με $νεύμα ακά1αρτο τον συνάντησε α$% τα μν0ματα, ! $ου
την κατοίκησ0 του την εί.ε στα μν0ματα. 3αι εκτ%ς α$% αυτ%, κανείς δεν μ$ορούσε να τον
δέσει ούτε με αλυσίδα, ( γιατί $ολλές ορές τον εί.αν δέσει με $οδ%δεσμα και με
αλυσίδες, αλλά οι αλυσίδες διασ$άστηκαν α$% αυτ%ν και τα $οδ%δεσμα εί.αν συντριτεί,
και κανείς δεν μ$ορούσε να τον δαμάσει. + 3αι δια$αντ%ς, νύ.τα και ημέρα έκρα7ε
συνεχς στα μν0ματα και στα %ρη, και κατάκοβε τον εαυτ% του με λί1ους. 2 3αι %ταν είδε
τον Ιησού α$% μακριά, έτρε@ε και τον $ροσκύνησε 5 και, αού έκρα@ε με /ν0 μεγάλη,
του λέει= AFι σχέση έχουμε εγώ κι εσύ, Ιησού, Mιέ του &εού του ύGιστουE *ε ορκί7/ στο
&ε%, μη με βασανίσειςC. 6 Bιατί ο Ιησούς του έλεγε= A ?νεύμα ακά1αρτο, έ@ελ1ε α$% τον
άν1ρ/$οC. 8 3αι τον ε$ερ/τούσε= AFι %νομα έ.ειςEC 3αι του λέει= AZεγεώνα είναι το
%νομά μου, γιατί είμαστε $ολλοίC. 19 3αι τον $αρακαλούσε $ολύ να μην τα α$οστείλει
έ@/ α$% τη .ώρα.
11 Lταν λοι$%ν εκεί κοντά στο %ρος μια μεγάλη αγέλη .οίρ/ν $ου έβοσκε. 12 3αι τον
$αρακάλεσαν λέγοντας= A*τείλε μας στους .οίρους, για να εισέλ1ουμε σ< αυτούςC. 1! 3αι
τους το ε$έτρεGε. 3αι αού ε@0λ1αν τα $νεύματα τα ακά1αρτα, εισ0λ1αν στους .οίρους
και %ρμησε η αγέλη κάτ/ στον γκρεμ%, στη λίμνη, ήταν $ερί$ου δύο .ιλιάδες, και
$νίγονταν μέσα στη λίμνη. 1( 3αι αυτοί $ου τους έβοσκαν έυγαν και το ανάγγειλαν στην
$%λη και στους αγρούς. 3αι 0ρ1αν, για να δουν τι είναι το γεγον%ς, 1+ και έρ.ονται $ρος
29
τον Ιησού και βλέ$ουν τον δαιμονισμένο να κά1εται ντυμένος και σώρονας, αυτ%ς $ου
εί.ε τον Zεγεώνα, και οβ01ηκαν. 12 3αι εκείνοι $ου το είδαν τους διηγ01ηκαν $ώς έγινε
στο δαιμονισμένο και αναορικά με τους .οίρους. 15 3αι άρ.ισαν να τον $αρακαλούν να
ύγει α$% τα %ριά τους. 16 3αι κα1ώς αυτ%ς έμ$αινε στο $λοίο, τον $αρακαλούσε ο πρην
δαιμονισμένος να μένει μα7ί του. 18 ;μ/ς δεν τον άησε, αλλά του λέει= A?0γαινε στον
οίκο σου, $ρος τους δικούς σου, και ανάγγειλέ τους %σα ο 3ύριος σου έ.ει κάνει και πς
σε ελέησεC. 29 3αι εκείνος έυγε και άρ.ισε να κηρύττει στη Δεκά$ολη %σα του έκανε ο
Ιησούς, και %λοι 1αύμα7αν.
Η A6γατέ-α το6 ΙCι-ο6 και η γ65α/κα 0ε τη5 αι0ο--αγ/α
8Μτ. 9;1>=<Y, 9κ. >;VZ=RY?
21 3αι αού δια$έρασε ο Ιησούς τη λίμνη αντί$ερα με το $λοίο $άλι, συνά.τηκε $λ01ος
$ολύ κοντά του, και 0ταν δί$λα στη λίμνη. 22 3αι έρ.εται ένας α$% τους αρ.ισυνάγ/γους
με το %νομα Ιάιρος και, %ταν τον είδε, $έτει μ$ροστά στα $%δια του 2! και τον $αρακαλεί
$ολύ λέγοντας= AD μικρ0 1υγατέρα μου είναι στα τελευταία της
.
να έρ1εις και να ε$ι1έσεις
σε αυτ0ν τα .έρια, για να σ/1εί και να 70σειC 2( 3αι ο Ιησούς έυγε μα7ί του.
3αι τον ακολου1ούσε $λ01ος $ολύ και τον συνέ1λιβαν. 2+ 3αι μια γυναίκα $ου εί.ε ρο0
αίματος δώδεκα έτη 22 και $ου έ$α1ε $ολλά α$% $ολλούς γιατρούς, και $ου δα$άνησε %λα
τα υ$άρ.οντά της και $ου τί$οτα δεν /ελ01ηκε αλλά μάλλον 0ρ1ε στο .ειρ%τερο, 25 %ταν
άκουσε για τον Ιησού, 0ρ1ε μέσα στο $λ01ος α$% $ίσ/ του και άγγι@ε το ρού.ο του. 26
Bιατί έλεγε= AΑν αγγί@/ και μ%νο τα ρού.α του, 1α σ/1ώC. 28 3αι ευ1ύς @ερά1ηκε η $ηγ0
του αίματ%ς της και κατάλαβε στο σώμα της %τι έ.ει γιατρευτεί α$% τη μάστιγά της. !9 3αι
ευ1ύς ο Ιησούς, ε$ειδ0 καταν%ησε μέσα του τη δύναμη $ου ε@0λ1ε α$% αυτ%ν, στράηκε
$ίσ/ στο $λ01ος και έλεγε= A?οιος μου άγγι@ε τα ρού.αEC !1 3αι του έλεγαν οι μα1ητές
του= A,λέ$εις το $λ01ος να σε συν1λίβει και λες= J?οιος με άγγι@εKEC !2 3αι έβλε$ε γύρ/,
για να δει εκείνη $ου έκανε αυτ%. !! F%τε η γυναίκα, $ου οβ01ηκε και έτρεμε, ε$ειδ0
0@ερε αυτ% $ου εί.ε γίνει σ< αυτ0ν, 0ρ1ε και έ$εσε μ$ροστά στα πόδια του και του εί$ε
%λη την αλ01εια. !( 'κείνος της εί$ε= A&υγατέρα μου, η $ίστη σου σε έ.ει σώσει
.
$0γαινε
με ειρ0νη και να είσαι υγι0ς α$% τη μάστιγά σουC.
!+ 'νώ αυτ%ς μιλούσε ακ%μη, έρ.ονται α$% την οικία του αρ.ισυνάγ/γου λέγοντας= AD
1υγατέρα σου $έ1ανε
.
τι ενο.λείς ακ%μα το δάσκαλοEC !2 Αλλά ο Ιησούς $αραμέλησε τα
λ%για $ου λέγονταν και λέει στον αρ.ισυνάγ/γο= A:η οβάσαι, μ%νο $ίστευεC. !5 3αι δεν
άησε κανέναν να ακολου10σει μα7ί του $αρά μόνο τον ?έτρο και τον Ιάκ/βο και τον
Ι/άννη, τον αδελ% του Ιακώβου. !6 3αι έρ.ονται στον οίκο του αρ.ισυνάγ/γου, και
βλέ$ει το 1%ρυβο και αυτούς $ου έκλαιγαν και αλάλα7αν $ολύ !8 και, %ταν εισ0λ1ε, τους
λέει= AFι 1ορυβείστε και κλαίτεE Fο $αιδί δεν $έ1ανε αλλά κοιμάταιC. (9 3αι τον
$εριγελούσαν. Αυτ%ς, %μ/ς, αού τους έβγαλε %λους, $αραλαβαίνει τον $ατέρα του
$αιδιού και τη μητέρα κι εκείνους $ου ήταν μα7ί του, και μ$αίνει εκεί %$ου 0ταν το $αιδί.
(1 3αι αού κράτησε το .έρι του $αιδιού, της λέει= AFαλι1α κουμC, $ου %ταν ερμηνεύεται
σημαίνει= A3οριτσάκι, σου λέ/, σ0κ/C. (2 3αι ευ1ύς σηκώ1ηκε το κοριτσάκι και
$ερ$ατούσε
.
γιατί 0ταν δώδεκα ετών. 3αι έμειναν εκστατικοί ευ1ύς α$% μεγάλη
κατά$λη@η. (! 3αι τους διέτα@ε αυστηρά να μη μά1ει κανείς αυτ%, και εί$ε να της δώσουν
να άει.
21
Η α+D--ιGη το6 Ιησο, στη 4αFα-έτ
8Μτ. 1:;R:=R>, 9κ. V;1Y=:Z?
2
ΜΑPΚ3* Y
3αι ε@0λ1ε α$% εκεί και έρ.εται στην $ατρίδα του, και τον ακολου1ούν οι μα1ητές του.
2 3αι %ταν 0ρ1ε το *άββατο, άρ.ισε να διδάσκει στη συναγ/γ0. 3αι $ολλοί, κα1ώς
άκουγαν, εκ$λ0σσονταν και έλεγαν= AΑ$% $ού έρχονται σε τούτον αυτά, και τι σοία είναι
αυτ0 $ου δ%1ηκε σε τούτον, και από πού έρχονται οι δυνάμεις τέτοιου είδους $ου γίνονται
με τα .έρια τουE ! Δεν είναι αυτ%ς ο @υλουργ%ς, ο γιος της :αρίας και ο αδελ%ς του
Ιακώβου και του Ι/σ0 και του Ιούδα και του *ίμ/ναE 3αι δεν είναι οι αδελές του εδώ
κοντά μαςEC 3αι σκανδαλί7ονταν σ< αυτ%ν. ( 3αι τους έλεγε ο Ιησούς= AΔεν υ$άρ.ει
$ρο0της ατίμητος $αρά μόνο στην $ατρίδα του και στους συγγενείς του και στην οικία
τουC. + 3αι δεν μ$ορούσε εκεί να κάνει καμιά !αυματουργική δύναμη $αρά μόνο ε$έ1εσε
τα .έρια σε λίγους αρρώστους και τους 1ερά$ευσε. 2 3αι 1αύμα7ε για την α$ιστία τους.
Η α+οστολ1 τH5 δώδεκα
8Μτ. 1Z;1,R=1R, 9κ. 9;1=Y?
3αι $ερι0λ1ε γύρ/ τα ./ριά διδάσκοντας. 5 3αι $ροσκαλεί τους δώδεκα και άρ.ισε να
τους α$οστέλλει δύο\δύο, και τους έδινε ε@ουσία στα $νεύματα τα ακά1αρτα 6 και τους
$αράγγειλε να μην $αίρνουν τί$οτα στο δρ%μο $αρά μ%νο ραβδί, μ0τε άρτο, μ0τε σακίδιο,
μ0τε .αλκ% στη 7ώνη, 8 Aαλλά να έ.ετε δεμένα κάτ/ από τα πόδια σας σανδάλια και να
μην ντυ1είτε δύο $ουκάμισαC. 19 3αι τους έλεγε= A;$ου εισέλ1ετε σε οικία, εκεί μένετε,
/σ%του ε@έλ1ετε για να φύγετε α$% εκεί. 11 3αι %$οιος τ%$ος δε σας δε.τεί μ0τε σας
ακούσουν, %ταν βγαίνετε α$% εκεί, τινά@τε μακρυά το .ώμα $ου είναι κάτ/ α$% τα $%δια
σας /ς μαρτυρία σ< αυτούςC. 12 3αι εκείνοι, %ταν ε@0λ1αν, κ0ρυ@αν να μετανοούν, 1! και
έβγα7αν $ολλά δαιμ%νια, και άλειαν με λάδι $ολλούς αρρώστους και τους 1ερά$ευαν.
3 AC5ατο. το6 ΙHC55η το6 Iα+τιστ1
8Μτ. 1V;1=1<, 9κ. 9;@=9?
1( 3αι άκουσε ο βασιλιάς Dρώδης, γιατί έγινε ανερ% το %νομά του. 3αι έλεγαν %τι ο
Ι/άννης $ου βατί7ει έ.ει εγερ1εί α$% τους νεκρούς και γι< αυτ% ενεργούν οι
!αυματουργικές δυνάμεις μέσ/ αυτού. 1+ >λλοι %μ/ς έλεγαν %τι είναι ο Dλίας. 3αι άλλοι
έλεγαν %τι είναι $ρο0της %$/ς ένας α$% τους $ρο0τες. 12 ;ταν το άκουσε λοι$%ν ο
Dρώδης έλεγε= AΑυτ%ς $ου εγώ α$οκεάλισα, ο Ι/άννης, αυτ%ς εγέρ1ηκεC. 15 Bιατί ο
ίδιος ο Dρώδης, αού α$έστειλε στρατιτες, κράτησε τον Ι/άννη και τον έδεσε μέσα στη
υλακ0 ε@αιτίας της Dρ/διάδας, της γυναίκας του "ιλί$$ου του αδελού του, ε$ειδ0 την
νυμεύτηκε. 16 Bιατί έλεγε ο Ι/άννης στον Dρώδη= AΔεν σου ε$ιτρέ$εται να έ.εις τη
γυναίκα του αδελού σουC. 18 3αι η Dρ/διάδα το κρατούσε μέσα της εναντίον του και
01ελε να τον σκοτώσει, αλλά δεν μ$ορούσε. 29 Bιατί ο Dρώδης οβ%ταν τον Ι/άννη,
ε$ειδ0 0@ερε $/ς αυτ%ς είναι άντρας δίκαιος και άγιος, και τον συντηρούσε
.
και %ταν
κάποτε τον άκουσε, α$ορούσε $ολύ, αλλά τον άκουγε ευ.άριστα. 21 3αι 0ρ1ε η κατάλληλη
ημέρα για την Ηρωδιάδα %ταν ο Dρώδης στα γενέ1λιά του έκανε δεί$νο στους μεγιστάνες
22
του και στους .ιλίαρ.ους και στους $ρώτους της Bαλιλαίας. 22 3αι αού εισ0λ1ε η
1υγατέρα αυτ0ς της Dρ/διάδας και .%ρεGε, άρεσε στον Dρώδη και σ< αυτούς $ου
κά1ονταν μα7ί, για να φάνε. 'ί$ε τότε ο βασιλιάς στο κορίτσι= A#0τησέ μου %,τι κι αν
1έλεις και 1α σου το δώσ/C. 2! 3αι της ορκίστηκε $ολλά= A;,τι κι αν μου 7ητ0σεις 1α σου
το δώσ/, έ/ς το μισ% του βασιλείου μουC. 2( 3αι αυτή ε@0λ1ε και εί$ε στη μητέρα της=
AFι να 7ητ0σ/EC 'κείνη α$άντησε= AFο κεάλι του Ι/άννη $ου βατί7ειC. 2+ 3αι το
κορίτσι εισ0λ1ε ευ1ύς βιαστικά $ρος το βασιλιά και 70τησε λέγοντας= A&έλ/ τώρα αμέσ/ς
να μου δώσεις $άν/ σε ένα $ιάτο το κεάλι του Ι/άννη του ,α$τιστ0C. 22 3αι $αρ%λο
$ου έγινε $ερίλυ$ος ο βασιλιάς, ε@αιτίας τ/ν %ρκ/ν και γι< αυτούς $ου κά1ονταν, για να
φάνε, δε 1έλησε να α1ετ0σει το λόγο του σ< αυτ0ν. 25 3αι ευ1ύς α$έστειλε ο βασιλιάς ένα
δ0μιο και διέτα@ε να έρουν το κεάλι του. 3αι εκείνος $0γε και τον α$οκεάλισε μέσα
στη υλακ0 26 και έερε το κεάλι του $άν/ σε ένα $ιάτο και το έδ/σε στο κορίτσι, και
το κορίτσι το έδ/σε στη μητέρα της. 28 3αι %ταν το άκουσαν οι μα1ητές του, 0ρ1αν και
σ0κ/σαν το $τώμα του και το έ1εσαν σ< ένα μν0μα.
3 Bο-τασ0D. τH5 +έ5τε BιλιCδH5
8Μτ. 1V;1:=<1, 9κ. 9;1Z=1@, Ι5. Y;1=1V?
!9 3αι συνά7ονται οι α$%στολοι κοντά στον Ιησού και του ανάγγειλαν %λα %σα έκαναν
και %σα δίδα@αν. !1 3αι τους λέει= A'λάτε εσείς οι ίδιοι ιδιαιτέρ/ς σε έρημο τ%$ο και
ανα$αυτείτε λίγοC. Bιατί 0ταν $ολλοί αυτοί $ου $ηγαινοέρ.ονταν, και ούτε να άνε δεν
ευκαιρούσαν. !2 3αι έυγαν με το $λοίο σε έρημο τ%$ο ιδιαιτέρ/ς. !! 3αι τους είδαν να
$ηγαίνουν και τους αναγνώρισαν $ολλοί, και μα7ί έτρε@αν εκεί $ε70 α$% %λες τις $%λεις,
και 0ρ1αν $ριν α$% αυτούς. !( 3αι %ταν ε@0λ1ε, είδε $ολύ $λ01ος και τους σ$λα.νίστηκε,
γιατί 0ταν σαν $ρ%βατα $ου δεν έ.ουν $οιμένα, και άρ.ισε να τους διδάσκει $ολλά. !+ 3αι
%ταν 0δη εί.ε $εράσει $ολλ0 ώρα, αού τον $λησίασαν οι μα1ητές του, έλεγαν= A4 τ%$ος
είναι έρημος και 0δη $ολλ0 ώρα έχει περάσει. !2 Α$%λυσέ τους, για να $άνε στους γύρ/
αγρούς και στα ./ριά και να αγοράσουν για τους εαυτούς τους κάτι να άνεC. !5 'κείνος
α$οκρί1ηκε και τους εί$ε= AΔώστε τους εσείς να άνεC. 3αι του λένε= A)α ύγουμε και να
αγοράσουμε άρτους α'ίας διακοσί/ν δηναρί/ν και να τους δώσουμε να άνεEC !6 'κείνος
τους α$αντάει= A?%σους άρτους έ.ετεE ?ηγαίνετε να δείτεC. 3αι αού το έμα1αν, του λένε=
A?έντε, και δύο GάριαC. !8 3αι τους διέτα@ε να @α$λώσουν %λοι ομάδες ομάδες $άν/ στο
.λ/ρ% .ορτάρι. (9 3αι @ά$λ/σαν $αρέες $αρέες α$% εκατ% και α$% $εν0ντα άτομα. (1 3αι
αού έλαβε τους $έντε άρτους και τα δύο Gάρια, σ0κ/σε $άν/ το βλέμμα στον ουραν%,
ευλ%γησε το Θεό και κατέκοGε τους άρτους με τα χέρια και τα έδινε στους μα1ητές του, για
να τα $αρα1έσουν σ< αυτούς
.
και τα δύο Gάρια τα μοίρασε σε %λους. (2 3αι έαγαν %λοι
και .%ρτασαν, (! και σ0κ/σαν δώδεκα κοίνια γεμάτα α$% κομμάτια, και α$% τα Gάρια.
(( 3αι αυτοί $ου έαγαν τους άρτους 0ταν $έντε .ιλιάδες άντρες.
3 Ιησο,. +ε-+ατC στο 5ε-D
8Μτ. 1V;<<=::, Ι5. Y;1R=<1?
(+ 3αι ευ1ύς ανάγκασε τους μα1ητές του να μ$ουν στο $λοίο και να $άνε $ριν από
αυτόν στην όχ!η αντί$ερα, στη ,η1σαQδά, /σ%του αυτ%ς να α$ολύσει το $λ01ος. (2 3αι
αού τους α$ο.αιρέτησε, έυγε στο %ρος για να $ροσευ.η1εί. (5 3αι %ταν βράδιασε, 0ταν
το $λοίο στο μέσο της λίμνης και αυτ%ς μ%νος του στην @ηρά. (6 3αι %ταν τους είδε να
βασανί7ονται, ενώ κ/$ηλατούσαν, γιατί 0ταν ο άνεμος ενάντιος σε αυτούς, έρ.εται $ρος
2!
αυτούς κατά τα @ημερώματα $ερ$ατώντας $άν/ στη λίμνη και 01ελε να τους $ροσ$εράσει.
(8 'κείνοι, ε$ειδ0 τον είδαν $άν/ στη λίμνη να $ερ$ατάει, ν%μισαν %τι είναι άντασμα και
έκρα@αν δυνατά. +9 Bιατί %λοι τον είδαν και ταρά.τηκαν. 'κείνος ευ1ύς μίλησε μα7ί τους
και τους λέει= AN.ετε 1άρρος, εγώ είμαι
.
μη οβάστεC. +1 3αι ανέβηκε κοντά τους στο
$λοίο και κ%$ασε ο άνεμος
.
και $ολύ $ερισσ%τερο μέσα τους έμεναν εκστατικοί. +2 Bιατί
δεν εί.αν καταλάβει ό$τι έγινε με τους άρτους, αλλά 0ταν η καρδιά τους $/ρ/μένη.
Η Aε-α+ε/α τH5 α--ώστH5 στη Kε55ησα-έτ
8Μτ. 1V;:V=:Y?
+! 3αι αού δια$έρασαν τη λίμνη, 0ρ1αν στην @ηρά, στη Bεννησαρέτ, και
$ροσορμίστηκαν. +( 3αι %ταν αυτοί ε@0λ1αν α$% το $λοίο, μ%λις οι άν!ρωποι τον
αναγνώρισαν, ++ ευ1ύς έτρε@αν γύρ/ σ< %λη την $εριο.0 εκείνη και άρ.ισαν να
μεταέρουν $άν/ στα κρεβάτια εκείνους $ου 0ταν σε κακ0 κατάσταση, εκεί %$ου άκουγαν
%τι βρίσκεται. +2 3αι %$ου και αν έμ$αινε, σε ./ριά 0 σε $%λεις 0 σε αγρούς, έ1εταν στις
αγορές τούς ασ1ενείς και τον $αρακαλούσαν να αγγί@ουν έστ/ και το κράσ$εδο του
ρού.ου του. 3αι %σοι τον άγγι@αν σώ7ονταν.
Η +α-Cδοση τH5 +ατέ-H5
8Μτ. 1R;1=<Z?
5
ΜΑPΚ3* @
3αι συνά7ονται κοντά του οι "αρισαίοι και μερικοί α$% τους γραμματείς $ου 0ρ1αν α$%
τα Ιεροσ%λυμα. 2 3αι %ταν είδαν μερικούς α$% τους μα1ητές του %τι με ακά1αρτα .έρια,
τουτέστι άνιτα, τρώνε τους άρτους ! H γιατί οι "αρισαίοι και %λοι οι Ιουδαίοι αν δε
νίGουν τα .έρια με $υγμ0, δεν τρώνε, κρατώντας την $αράδοση τ/ν $ρεσβυτέρ/ν
.
( και
γυρνντας α$% την αγορά, αν δε λουστούν, δεν τρώνε. 3αι άλλα $ολλά είναι $ου
$αράλαβαν να κρατούν, $λύσεις $οτηριών και σκευών και .άλκιν/ν αντικειμένων και
κρεβατιών H + τ%τε τον ρ/τούν οι "αρισαίοι και οι γραμματείς= ABιατί δεν $ερ$ατούν οι
μα1ητές σου κατά την $αράδοση τ/ν $ρεσβυτέρ/ν, αλλά με ακά1αρτα .έρια τρώνε τον
άρτοEC 2 'κείνος τους εί$ε= A3αλά $ρο0τεGε ο DσαIας για σας τους υ$οκριτές, %$/ς
είναι γραμμένο=
Α6τD. ο λαD. 0ε τα Bε/λη 0ε τι0C,
αλλC η κα-διC το6. α+έBει 0ακ-ιC α+D ε0έ5α.
5 Και 0Cταια 0ε σέTο5ται,
διδCσκο5τα. διδασκαλ/ε.,
που είναι ε5τολέ. α5A-ώ+H5.
6 Α0σατε την εντολ0 του &εού και κρατάτε την $αράδοση τ/ν αν1ρώ$/νC. 8 3αι τους
έλεγε= A3αλώς α1ετείτε την εντολ0 του &εού, για να στ0σετε την $αράδοσ0 σας. 19 Bιατί
ο :/υσ0ς εί$ε= 2/0α το5 +ατέ-α σο6 και τη 0ητέ-α σο6, και, [+οιο. κακολογε/
+ατέ-α 1 0ητέ-α ο+Hσδ1+οτε 5α Aα5ατώ5εται. 11 'σείς %μ/ς λέτε= JΑν ένας άν1ρ/$ος
$ει στον $ατέρα του 0 στη μητέρα του= W3ορβάν< H $ου σημαίνει δώρο H Wστο ναό δίνω %,τι
είχες α$% εμένα να /ελη1είς< K, 12 δεν τον α0νετε $ια τί$οτα να κάνει στον $ατέρα του
2(
0 στη μητέρα του, 1! ακυρώνοντας το λ%γο του &εού για τη δικ0 σας $αράδοση $ου
$αραδώσατε. 3αι $αρ%μοια τέτοια $ολλά κάνετεC.
1( 3αι αού $ροσκάλεσε $άλι το $λ01ος, τους έλεγε= AΑκούστε με %λοι και καταλάβετε=
1+ Fί$οτα δεν υ$άρ.ει έ@/ α$% τον άν1ρ/$ο $ου μ$αίνει σ< αυτ%ν, το ο$οίο δύναται να
τον κάνει ακά1αρτο. Αλλά εκείνα $ου βγαίνουν α$% τον άν1ρ/$ο είναι $ου κάνουν
ακά1αρτο τον άν1ρ/$ο. O12 Αν κά$οιος έ.ει αυτιά για να ακούει, ας ακούει.PC 15 3αι %ταν
εισ0λ1ε σ< έναν οίκο μακριά α$% το $λ01ος, τον ρ/τούσαν οι μα1ητές του για την
$αραβολ0. 16 3αι τους λέει, δηλνοντας κα1αρά %λα τα αγητά= ANτσι κι εσείς είστε
ασύνετοιE Δε νοείτε %τι κα1ετί $ου α$έ@/ μ$αίνει στον άν1ρ/$ο δε δύναται να τον κάνει
ακά1αρτο, 18 γιατί δεν μ$αίνει στην καρδιά του αλλά στην κοιλιά, και βγαίνει στο
α$ο./ρητ0ριοEC 29 Nλεγε μάλιστα= A;,τι βγαίνει α$% τον άν1ρ/$ο, εκείνο κάνει ακά1αρτο
τον άν1ρ/$ο. 21 Bιατί μέσα α$% την καρδιά τ/ν αν1ρώ$/ν βγαίνουν οι διαλογισμοί οι
κακοί, $ορνείες, κλο$ές, %νοι, 22 μοι.είες, $λεονε@ίες, κακίες, δ%λος, ασέλγεια, ο1αλμ%ς
κακ%ς, βλαστ0μια, υ$ερηάνεια, αροσύνη. 2! ;λα αυτά τα κακά βγαίνουν α$% μέσα και
κάνουν ακά1αρτο τον άν1ρ/$οC.
Η +/στη τη. *6-οMοι5/κισσα.
8Μτ. 1R;<1=<>?
2( 3αι αού σηκώ1ηκε α$% εκεί, $0γε στα %ρια της Fύρου. 3αι %ταν εισ0λ1ε σε μια
οικία, δεν 01ελε να γν/ρίσει κανέναν, %μ/ς δεν μ$%ρεσε να διαύγει την $ροσο.0. 2+
Αλλά ευ1ύς μ%λις άκουσε μια γυναίκα γι< αυτ%ν, της ο$οίας η μικρ0 1υγατέρα της εί.ε
$νεύμα ακά1αρτο, 0ρ1ε και έ$εσε μ$ροστά στα $%δια του. 22 3αι η γυναίκα 0ταν
'λληνίδα, *υροοινίκισσα στο γένος. 3αι τον $αρακαλούσε να βγάλει το δαιμ%νιο α$% τη
1υγατέρα της. 25 3αι εκείνος της έλεγε= A>ησε $ρώτα να .ορτάσουν τα $αιδιά, γιατί δεν
είναι καλ% να λάβει κανείς τον άρτο τ/ν $αιδιών και να τον ρί@ει στα σκυλάκιαC. 26
'κείνη α$οκρί1ηκε και του λέει= A3ύριε, και τα σκυλάκια κάτ/ α$% το τρα$έ7ι τρώνε α$%
τα Gί.ουλα τ/ν $αιδιώνC. 28 3αι τότε της εί$ε= ABι< αυτ%ν το λ%γο που είπες, $0γαινε
.
το
δαιμ%νιο έ.ει ε@έλ1ει α$% τη 1υγατέρα σουC. !9 3αι εκείνη έυγε για τον οίκο της και
βρ0κε το $αιδί @α$λ/μένο στο κρεβάτι και το δαιμ%νιο να έ.ει ε@έλ1ει.
Η Aε-α+ε/α το6 κHMCλαλο6
!1 3αι $άλι ε@0λ1ε α$% τα %ρια της Fύρου και 0ρ1ε διαμέσου της *ιδώνας στη λίμνη
της Bαλιλαίας, περνντας μέσα α$% τα %ρια της Δεκά$ολης. !2 3αι του έρνουν έναν
κου% και $ου μ%λις μιλούσε και τον $αρακαλούν να ε$ι1έσει σ< αυτ%ν το .έρι. !! 3αι τον
$0ρε κατά μέρος, μακριά α$% το $λ01ος ιδιαιτέρ/ς, έβαλε τα δά.τυλά του στα αυτιά του
και, αού έτυσε, άγγι@ε τη γλώσσα του. !( 3αι αού σ0κ/σε το βλέμμα στον ουραν%,
στένα@ε και του λέει= A'α1αC, $ου σημαίνει= JΑνοί@ου εντελώςK. !+ 3αι αμέσ/ς
ανοί.τηκαν τα αυτιά του και λύ1ηκε το δέσιμο της γλώσσας του και μιλούσε ορ1ά. !2 3αι
τους $αράγγειλε να μην το λένε σε κανέναν. Αλλά %σο τους το $αράγγελλε, τ%σο αυτοί το
διακ0ρυτταν $ερισσ%τερο. !5 3αι εκ$λ0ττονταν υ$ερβολικά, λέγοντας= A;λα καλά τα έ.ει
κάνει
.
και τους κουούς τους κάνει να ακούν και τους άλαλους να λαλούνC.
2+
3 Bο-τασ0D. τH5 τεσσC-H5 BιλιCδH5
8Μτ. 1R;:<=:9?
6
ΜΑPΚ3* >
'κείνες τις ημέρες, ε$ειδ0 $άλι 0ταν $ολύ $λ01ος και δεν εί.αν τι να άνε, $ροσκάλεσε
τους μα1ητές και τους λέει= 2 A*$λα.νί7ομαι το $λ01ος, γιατί 0δη τρεις ημέρες μένουν
κοντά μου και δεν έ.ουν τι να άνε. ! 3αι αν τους α$ολύσ/ νηστικούς για τον οίκο τους,
1α ε@αντλη1ούν κατά το δρ%μο. 3αι μάλιστα μερικοί α$% αυτούς έ.ουν έρ1ει α$% μακριάC.
( 3αι του α$οκρί1ηκαν οι μα1ητές του= AΑ$% $ού 1α δυνη1εί κανείς να .ορτάσει με
άρτους τούτους εδώ στην ερημιάEC + 3αι τους ρ/τούσε= A?%σους άρτους έ.ετεEC 'κείνοι
εί$αν= A'τάC. 2 3αι $αραγγέλλει στο $λ01ος να @α$λώσει $άν/ στη γη. 3αι αού έλαβε
τους ετά άρτους και ευ.αρίστησε το Θεό, τους έκοGε με τα χέρια και έδινε στους μα1ητές
του για να τους $αρα1έτουν, και τους $αρά1εσαν στο $λ01ος. 5 3αι εί.αν λίγα Gαράκια.
3αι αού τα ευλ%γησε, εί$ε και αυτά να $αρα1έσουν. 6 3αι έαγαν και .%ρτασαν, και
σ0κ/σαν $ερισσεύματα κομματιών, ετά μεγάλα καλά1ια. 8 3αι 0ταν $ερί$ου τέσσερις
.ιλιάδες. 3αι μετά τους α$%λυσε. 19 3αι ευ1ύς μ$0κε στο $λοίο μα7ί με τους μα1ητές του
και 0ρ1ε στα μέρη Δαλμανου1ά.
Wητο,5 ση0ε/ο
8Μτ. 1Y;1=V?
11 3αι ε@0λ1αν οι "αρισαίοι και άρ.ισαν να συ7ητούν με αυτ%ν, 7ητώντας α$% αυτ%ν
κάποιο σημείο α$% τον ουραν%, για να τον $ειρά@ουν. 12 3αι αού αναστένα@ε με το
$νεύμα του, λέει= ABιατί η γενιά αυτ0 7ητά σημείοE Αλ01εια σας λέ/, δε 1α δο1εί στη γενιά
αυτ0 σημείοC. 1! 3αι τους άησε, $άλι μ$0κε στο πλοίο και έυγε στην αντί$ερα όχ!η.
2ο +-οF,0ι τH5 Oα-ισα/H5 και το6 Η-ώδη
8Μτ. 1Y;R=1<?
1( 3αι @έ.ασαν να λάβουν άρτους, και δεν εί.αν μα7ί τους $αρά μόνο έναν άρτο στο
$λοίο. 1+ 3αι τους $αράγγελλε λέγοντας= A3οιτάτε, $ροσέ.ετε α$% το $ρο7ύμι τ/ν
"αρισαί/ν και α$% το $ρο7ύμι του DρώδηC. 12 3αι αυτοί διαλογί7ονταν μετα@ύ τους %τι
δεν έ.ουν άρτους. 15 3αι ε$ειδ0 το κατάλαβε, τους λέει= AFι διαλογί7εστε %τι δεν έ.ετε
άρτουςE Ακ%μα δε νοείτε ούτε καταλαβαίνετεE ?/ρ/μένη έ.ετε την καρδιά σαςE 16
41αλμούς αν και έ.ετε δε βλέ$ετε, και αυτιά αν και έ.ετε δεν ακούτεE 3αι δε 1υμάστε, 18
%ταν τους $έντε άρτους έκοGα με τα χέρια στους $έντε .ιλιάδες, $%σα κοίνια σηκώσατε
γεμάτα με κομμάτιαEC Fου λένε= AΔώδεκαC. 29 A;ταν έκο*α τους ετά άρτους στους
τέσσερις .ιλιάδες, $%σα μεγάλα καλά1ια σηκώσατε γεμάτα κομμάτιαEC 3αι του λένε=
A'τάC. 21 3αι τους έλεγε= AΑκ%μα δεν καταλαβαίνετεEC
Η Aε-α+ε/α το6 τ6Mλο, στη IηAσαcδC
22 3αι έρ.ονται στη ,η1σαQδά. 3αι του έρνουν έναν τυλ% και τον $αρακαλούν να τον
αγγί@ει. 2! 3αι έ$ιασε το .έρι του τυλού και τον έερε έ@/ α$% το ./ρι% και, αού
έτυσε στα μάτια του, ε$έ1εσε τα .έρια σ< αυτ%ν και τον ρ/τούσε= A,λέ$εις τί$οταEC 2(
22
3ι εκείνος είδε $ρος τα $άν/ και έλεγε= A,λέ$/ τους αν1ρώ$ους
.
σαν δέντρα τους βλέ$/
να $ερ$ατούνC. 2+ N$ειτα $άλι έ1εσε τα .έρια του $άν/ στους ο1αλμούς του, και είδε
κα1αρά και η όρασή του α$οκαταστά1ηκε και τα έβλε$ε %λα με ευκρίνεια μακριά. 22 3αι
τον α$έστειλε στον οίκο του λέγοντας= A:0τε στο ./ρι% να μην εισέλ1ειςC.
Η διακ1-6Jη το6 \έτ-ο6 για το5 Ιησο,
8Μτ. 1Y;1:=<Z, 9κ. 9;1>=<1?
25 3αι ε@0λ1αν ο Ιησούς και οι μα1ητές του στα ./ριά της 3αισάρειας του "ιλί$$ου.
3αι στο δρ%μο ρ/τούσε τους μα1ητές του και τους έλεγε= A?οιος λένε οι άν1ρ/$οι $/ς
είμαιEC 26 'κείνοι του α$άντησαν= AΟ Ι/άννης ο ,α$τιστ0ς, και άλλοι ο Dλίας, άλλοι $άλι
%τι είσαι ένας α$% τους $ρο0τεςC. 28 3αι αυτ%ς τους ρ/τούσε= A3ι εσείς $οιος λέτε $/ς
είμαιEC Α$οκρί1ηκε ο ?έτρος και του λέει= A'σύ είσαι ο Χριστ%ςC. !9 3αι τότε τους
ε$ιτίμησε, για να μη λένε σε κανέναν γι< αυτ%ν.
3 Ιησο,. +-ολέγει το AC5ατο και τη5 α5Cστασ1 το6
8Μτ. 1Y;<1=<>, 9κ. 9;<<=<@?
!1 3αι άρ.ισε να τους διδάσκει %τι ο Mι%ς του αν1ρώ$ου $ρέ$ει να $ά1ει $ολλά και να
α$οδοκιμαστεί α$% τους $ρεσβυτέρους και α$% τους αρ.ιερείς και α$% τους γραμματείς,
και να σκοτ/1εί και μετά τρεις ημέρες να αναστη1εί. !2 3αι με $αρρησία μιλούσε το λ%γο.
3αι αού ο ?έτρος τον $0ρε κατά μέρος, άρ.ισε να τον ε$ιτιμά. !! 'κείνος, αού
στράηκε $ίσ/ και είδε τους μα1ητές του, ε$ιτίμησε τον ?έτρο και λέει= A?0γαινε $ίσ/
μου, *ατανά, γιατί δε ρονείς τα πράγματα του &εού, αλλά τα πράγματα τ/ν αν1ρώ$/νC.
!( 3αι τότε $ροσκάλεσε το $λ01ος μα7ί με τους μα1ητές του και τους εί$ε= AΑν κά$οιος
1έλει να με ακολου1εί $ίσ/ μου, ας α$αρνη1εί τον εαυτ% του και ας σηκώσει το σταυρ%
του και ας με ακολου1εί. !+ Bιατί %$οιος 1έλει να σώσει τη 7/0 του 1α τη .άσει. ;$οιος
%μ/ς .άσει τη 7/0 του ε@αιτίας μου και ε'αιτίας του ευαγγελίου 1α τη σώσει. !2 Bιατί τι
/ελεί τον άν1ρ/$ο να κερδίσει %λο τον κ%σμο αλλά να 7ημι/1εί την Gυ.0 τουE !5 Bιατί
τι μπορεί να δώσει ο άν1ρ/$ος αντάλλαγμα για την Gυ.0 τουE !6 Bιατί %$οιος ντρα$εί
εμένα και τους δικούς μου λ%γους μέσα σ< αυτ0ν τη γενιά τη μοι.αλίδα και αμαρτ/λ0, και
ο Mι%ς του αν1ρώ$ου 1α αισ!αν!εί ντρο$0 γι/ αυτ%ν, %ταν !α έρ1ει μέσα στη δ%@α του
?ατέρα του μα7ί με τους άγιους αγγέλουςC.
8
ΜΑPΚ3* 9
3αι τους έλεγε= AΑλ01εια σας λέ/ %τι υ$άρ.ουν μερικοί εδώ α$% αυτούς $ου έ.ουν
στα1εί οι ο$οίοι δε 1α γευτούν 1άνατο, /σ%του δουν τη βασιλεία του &εού να έ.ει έρ1ει
με δύναμηC.
Η 0ετα0D-MHση το6 Ιησο,
8Μτ. 1@;1=1:, 9κ. 9;<>=:Y?
2 3αι μετά έ@ι ημέρες $αραλαβαίνει ο Ιησούς τον ?έτρο και τον Ιάκ/βο και τον Ι/άννη,
και τους έρνει μ%νους ιδιαιτέρ/ς $άν/ σ< ένα %ρος Gηλ%. 3αι μεταμορώ1ηκε μ$ροστά
τους, ! και τα ρού.α του έγιναν αστρατερά, $άρα $ολύ λευκά, τέτοια $ου βαέας $άν/
25
στη γη δε δύναται να τα λευκάνει έτσι. ( 3αι ανερώ1ηκε σ< αυτούς ο Dλίας μα7ί με το
:/υσ0 και συνομιλούσαν με τον Ιησού. + 3αι έλαβε το λ%γο ο ?έτρος και λέει στον
Ιησού= A-αβί, είναι καλ% για μας να είμαστε εδώ
.
ας κάνουμε λοι$%ν τρεις σκηνές, μία για
σένα και μία για το :/υσ0 και μία για τον DλίαC. 2 Bιατί δεν 0@ερε τι να μιλ0σει, ε$ειδ0
0ταν καταοβισμένοι. 5 F%τε 0ρ1ε μια νεέλη $ου τους ε$ισκία7ε, και 0ρ1ε μια /ν0 α$%
τη νεέλη= AΑυτ%ς είναι ο Mι%ς μου ο αγα$ητ%ς, ακούτε αυτ%νC. 6 3αι @ανικά, %ταν είδαν
τριγύρ/, δεν είδαν $ια κανέναν, αλλά μ%νο τον Ιησού μα7ί τους.
8 3αι ενώ αυτοί κατέβαιναν α$% το %ρος, τους διέτα@ε να μη διηγη1ούν σε κανέναν %σα
είδαν, $αρά μόνο %ταν ο Mι%ς του αν1ρώ$ου αναστη1εί α$% τους νεκρούς. 19 3αι αυτόν το
λ%γο τον κράτησαν μετα@ύ τους, συ7ητώντας τι σημαίνει το να αναστη1εί κανείς α$% τους
νεκρούς. 11 3αι τον ε$ερ/τούσαν λέγοντας= ABιατί λένε οι γραμματείς %τι ο Dλίας $ρέ$ει
να έρ1ει $ρώταEC 12 'κείνος τους εί$ε= AΟ Dλίας, βέβαια, αού έρ1ει $ρώτα, 1α τα
α$οκαταστ0σει %λα. 3αι $ώς είναι γραμμένο για τον Mι% του αν1ρώ$ου %τι $ολλά πρέπει
να $ά1ει και να ε@ου1εν/1είE 1! Αλλά σας λέ/ %τι και ο Dλίας έ.ει έρ1ει και του έκαναν
%σα 01ελαν, κα1ώς είναι γραμμένο γι< αυτ%νC.
Η Aε-α+ε/α το6 +αιδιο, 0ε το ακCAα-το +5ε,0α
8Μτ. 1@;1V=<Z, 9κ. 9;:@=V:α?
1( 3αι %ταν 0ρ1αν $ρος τους άλλους μα1ητές, είδαν $ολύ $λ01ος γύρ/ τους και
γραμματείς να συ7ητούν με αυτούς. 1+ 3αι ευ1ύς %λο το $λ01ος, %ταν τον είδαν, έμειναν
έκ1αμβοι και τον .αιρετούσαν τρέ.οντας $ρος αυτ%ν. 12 3αι τους ρώτησε= AFι συ7ητάτε με
αυτούςEC 15 3αι του α$οκρί1ηκε ένας α$% το $λ01ος= AΔάσκαλε, έερα το γιο μου $ρος
εσένα, $ου έ.ει $νεύμα άλαλο. 16 3αι %$ου τον κατακυριέGει τον ρί.νει κάτ/, και αρί7ει
και τρί7ει τα δ%ντια του και @εραίνεται. 3αι εί$α στους μα1ητές σου να το βγάλουν, αλλά
δεν μ$%ρεσανC. 18 'κείνος τους α$οκρί1ηκε και λέει= AU γενιά ά$ιστη, /ς $%τε 1α είμαι
μα7ί σαςE Uς $%τε 1α σας ανέ.ομαιE "έρτε τον $ρος εμέναC. 29 3αι τον έεραν $ρος
αυτ%ν. 3αι %ταν τον είδε το $νεύμα, ευ1ύς τον σ$άρα@ε δυνατά και, αού έ$εσε στη γη,
κυλι%ταν αρί7οντας. 21 3αι ρώτησε ο Ιησούς τον $ατέρα του= A?%σος .ρ%νος είναι $ου
αυτ% του έ.ει γίνειEC 'κείνος α$άντησε= AΑ$% την $αιδικ0 ηλικία. 22 3αι $ολλές ορές τον
έρι@ε και στη /τιά και στα νερά, για να τον σκοτώσει. Αλλά αν κάτι δύνασαι, βο01ησέ
μας και σ$λα.νίσου μαςC. 2! F%τε ο Ιησούς του εί$ε= A1ες το Jαν δύνασαιKS ;λα είναι
δυνατά σ< αυτ%ν $ου $ιστεύειC. 2( 'υ1ύς έκρα@ε ο $ατέρας του $αιδιού Oμε δάκρυαP και
έλεγε= A?ιστεύ/
.
βο01α με στην α$ιστίαC. 2+ ;ταν είδε τ%τε ο Ιησούς %τι εκεί έτρε.ε και
μα7ευ%ταν $λ01ος, ε$ιτίμησε το $νεύμα το ακά1αρτο λέγοντάς του= A>λαλο και κου%
$νεύμα, εγώ σε διατά7/, έ@ελ1ε α$% αυτ%ν και μην εισέλ1εις $ια σ< αυτ%νC. 22 3αι αού
έκρα@ε και σ$άρα@ε $ολύ, ε@0λ1ε. 3αι έγινε σαν νεκρ%ς, ώστε οι $ερισσ%τεροι να λένε %τι
$έ1ανε. 25 Αλλά ο Ιησούς, αού κράτησε το .έρι του, τον σ0κ/σε και στά1ηκε %ρ1ιος. 26
3αι %ταν εισ0λ1ε σ< έναν οίκο, οι μα1ητές του τον ε$ερ/τούσαν ιδιαιτέρ/ς= ABιατί εμείς δε
δυνη10καμε να το βγάλουμεEC 28 3αι τους εί$ε= AΑυτ% το γένος δε δύναται να ε@έλ1ει με
τί$οτα $αρά μόνο με $ροσευ.0 Oκαι νηστείαPC.
3 Ιησο,. +-ολέγει Jα5C το AC5ατο και τη5 α5Cστασ1 το6
8Μτ. 1@;<<=<:, 9κ. 9;V:T=VR?
!9 3αι αού ε@0λ1αν α$% εκεί, $ορεύονταν διαμέσου της Bαλιλαίας, και δεν 01ελε να
το γν/ρίσει κανείς. !1 Bιατί δίδασκε τους μα1ητές του και τους έλεγε= A4 Mι%ς του
26
αν1ρώ$ου 1α $αραδο1εί σε .έρια αν1ρώ$/ν και 1α τον σκοτώσουν και, αού σκοτ/1εί,
μετά τρεις ημέρες 1α αναστη1είC. !2 'κείνοι δεν καταλάβαιναν αυτόν το λ%γο και
οβούνταν να τον ε$ερ/τ0σουν.
\οιο. ε/5αι ο 0εγαλ,τε-ο.
8Μτ. 1>;1=R, 9κ. 9;VY=V>?
!! 3αι 0ρ1αν στην 3α$ερναούμ. 3αι %ταν 0ταν στην οικία, τους ρ/τούσε= AFι
συνδιαλεγ%σασταν στο δρ%μοEC !( 'κείνοι σι/$ούσαν
.
γιατί συνδιαλέ.τηκαν στο δρ%μο
μετα@ύ τους $οιος είναι μεγαλύτερος. !+ 3αι αού κά1ισε, ώνα@ε τους δώδεκα και τους
λέει= AΑν κά$οιος 1έλει να είναι $ρώτος, 1α είναι τελευταίος %λ/ν και διάκονος %λ/νC. !2
3αι αού έλαβε ένα $αιδί, το έστησε στο μέσο τους και το αγκάλιασε και τους εί$ε= !5
A;$οιος δε.τεί ένα τέτοιο $αιδί στο %νομά μου δέ.εται εμένα. 3αι %$οιος δέ.εται εμένα,
δε δέ.εται εμένα, αλλά αυτ%ν $ου με α$έστειλε.
[+οιο. δε5 ε/5αι ε5α5τ/ο5 0α. ε/5αι 0ε το 0έ-ο. 0α.
89κ. 9;V9=RZ?
!6 Fου εί$ε ο Ι/άννης= AΔάσκαλε, είδαμε κά$οιον στο %νομά σου να βγά7ει δαιμ%νια
και τον εμ$οδί7αμε, γιατί δε μας ακολου1ούσεC. !8 4 Ιησούς %μ/ς εί$ε= A:ην τον
εμ$οδί7ετε. Bιατί δεν υ$άρ.ει κανείς $ου 1α κάνει μια !αυματουργική δύναμη στο %νομά
μου και 1α δυνη1εί γρ0γορα να με κακολογ0σει
.
(9 ε$ειδ0 %$οιος δεν είναι εναντίον μας
είναι με το μέρος μας. (1 Bιατί, %$οιος σας δώσει να $ιείτε ένα $οτ0ρι νερ% στο %νομά
μου, ε$ειδ0 είστε του Χριστού, αλ01εια σας λέ/ %τι δε 1α .άσει το μισ1% τουC.
2α σκC5δαλα
8Μτ. 1>;Y=9, 9κ. 1@;1=<?
(2 A3αι %$οιος σκανδαλίσει έναν α$% τους μικρούς αυτούς $ου $ιστεύουν σ< εμένα,
είναι $ιο καλ% γι< αυτ%ν αν το$ο1ετη1εί μια μυλ%$ετρα γύρ/ α$% τον τρά.ηλ% του και
ρι.τεί στη 1άλασσα. (! 3αι αν σε σκανδαλί7ει το .έρι σου, α$%κοGέ το. 'ίναι καλ% για
σένα να εισέλ1εις κουλ%ς στη 7/0 $αρά να έ.εις τα δύο .έρια και να $ας στη γέεννα, στη
/τιά την άσβεστη, O(( %$ου το σκουλ0κι τους δεν $ε1αίνει και η /τιά δε σβ0νειP. (+
3αι αν το $%δι σου σε σκανδαλί7ει, α$%κοGέ το. 'ίναι καλ% για σένα να εισέλ1εις ./λ%ς
στη 7/0 $αρά να έ.εις τα δύο $%δια και να ρι.τείς στη γέεννα, Oστη /τιά την άσβεστη, (2
%$ου το σκουλ0κι τους δεν $ε1αίνει και η /τιά δε σβ0νειP. (5 3αι αν ο ο1αλμ%ς σου σε
σκανδαλί7ει, βγάλε τον. 'ίναι καλ% για σένα να εισέλ1εις μον%1αλμος στη βασιλεία του
&εού $αρά να έ.εις δύο ο1αλμούς και να ρι.τείς στη γέεννα, (6 %$ου το σκουλ0κι τους
δεν $ε1αίνει και η /τιά δε σβ0νει. (8 Bιατί κα1ένας με /τιά 1α αλατιστεί. +9 +ίναι καλ%
το αλάτι
.
αν %μ/ς το αλάτι γίνει ανάλατο, με τι 1α το αρτύσετεE )α έ.ετε μέσα σας αλάτι
και να ειρηνεύετε μετα@ύ σαςC.
28
\ε-/ διαF6γ/ο6
8Μτ. 19;1=1<?
19
ΜΑPΚ3* 1Z
3αι αού σηκώ1ηκε α$% εκεί, έρ.εται στα %ρια της Ιουδαίας και $έρα α$% τον Ιορδάνη,
και συμ$ορεύονται $άλι $λ01η $ρος αυτ%ν και, κα1ώς συν01ι7ε, $άλι τους δίδασκε. 2 3αι
$λησίασαν "αρισαίοι και τον ε$ερ/τούσαν αν ε$ιτρέ$εται σ< έναν άντρα να α$οδιώ@ει τη
γυναίκα του, για να τον $ειρά@ουν. ! 'κείνος α$οκρί1ηκε και τους εί$ε= AFι εντολ0 σας
έδ/σε ο :/υσ0ςEC ( 'κείνοι εί$αν= A Ο :/υσ0ς ε$έτρεGε 5α γ-CGει κανείς έγγ-αMο
διαF6γ/ο6 και 5α την α+οδιώJειC. + 4 Ιησούς %μ/ς τους εί$ε= ABια τη σκληροκαρδία σας
έγραGε σ< εσάς αυτ0ν την εντολ0. 2 Αλλά α$% την αρ.0 της κτίσης ο &ε%ς το,. έκα5ε
α-σε5ικD και Aηλ6κD. 5 Kι’ α6τD Aα εγκαταλε/Gει ο C5A-H+ο. το5 +ατέ-α το6 και τη
0ητέ-α του και Aα +-οσκολληAε/ στη γ65α/κα το6, 6 και οι δ,ο Aα ε/5αι 0/α σC-κα.
Vστε δεν είναι $ια δύο, αλλά μία σάρκα. 8 Αυτ% λοι$%ν $ου ο &ε%ς συνέ7ευ@ε ο άν1ρ/$ος
ας μην το ./ρί7ειC. 19 3αι στην οικία $άλι οι μα1ητές τον ε$ερ/τούσαν γι< αυτ%. 11 3αι
τους λέει= A;$οιος α$οδιώ@ει τη γυναίκα του και νυμευτεί άλλη μοι.εύεται $άν/ σ<
αυτ0ν. 12 3αι αν αυτ0 α$οδιώ@ει τον άντρα της και $αντρευτεί άλλον μοι.εύεταιC.
3 Ιησο,. ε6λογε/ τα 0ικ-C +αιδιC
8Μτ. 19;1:=1R, 9κ. 1>;1R=1@?
1! 3αι $ροσέεραν σ< αυτ%ν $αιδιά, για να τα αγγί@ει
.
αλλά οι μα1ητές τούς ε$ιτίμησαν.
1( ;ταν %μ/ς το είδε ο Ιησούς, αγανάκτησε και τους εί$ε= AΑ0στε τα $αιδιά να έρ.ονται
$ρος εμένα, μην τα εμ$οδί7ετε, γιατί για τέτοιους είναι η βασιλεία του &εού. 1+ Αλ01εια
σας λέ/, %$οιος δε δε.τεί τη βασιλεία του &εού σαν $αιδί, δε 1α εισέλ1ει σ< αυτ0νC. 12
3αι αού τα αγκάλιασε, τα ευλογούσε $ολύ, 1έτοντας τα .έρια $άν/ τους.
3 +λο,σιο.
8Μτ. 19;1Y=:Z, 9κ. 1>;1>=:Z?
15 3αι ενώ έβγαινε στο δρ%μο, ένας άν!ρωπος έτρε@ε $ρος αυτόν και γονάτισε μπροστά
του και τον ρ/τούσε= AΔάσκαλε αγα1έ, τι να κάν/, για να κληρονομ0σ/ 7/0 αιώνιαEC 16
4 Ιησούς τ%τε του εί$ε= AFι με λες αγα1%E 3ανείς δεν είναι αγα1%ς $αρά μόνο ένας, ο
&ε%ς. 18 Fις εντολές τις @έρεις= Μη Mο5ε,σει., 0η 0οιBέGει., 0η5 κλέGει., 0η5
Gε6δο0α-τ6-1σει., μη στερ0σεις, τ/0α το5 +ατέ-α σο6 και τη 0ητέ-α σουC. 29 'κείνος
του εί$ε= AΔάσκαλε, αυτά %λα τα ύλα@α α$% τη νε%τητά μουC. 21 4 Ιησούς τ%τε, αού
τον κοίτα@ε μέσα στα μάτια, τον αγά$ησε και του εί$ε= A-ε ένα υστερείς= $0γαινε, %σα
έ.εις $ούλησε και δώσε τα στους τ/.ούς, και 1α έ.εις 1ησαυρ% στον ουραν%, και έλα
ακολού1α μεC. 22 'κείνος σκυ1ρώ$ιασε γι< αυτόν το λ%γο και έυγε λυ$ημένος
.
γιατί εί.ε
α$οκτ0ματα $ολλά.
2! 3αι αού κοίτα@ε γύρ/ ο Ιησούς, λέει στους μα1ητές του= A?%σο δύσκολα εκείνοι
$ου έ.ουν τα .ρ0ματα 1α εισέλ1ουν στη βασιλεία του &εούSC 2( 4ι μα1ητές τ%τε
1αμ$ώνονταν από κατάπλη'η για τα λ%για του. Αλλά ο Ιησούς $άλι α$οκρί1ηκε και τους
λέει= AFέκνα μου, $%σο είναι δύσκολο να εισέλ1ει κανείς στη βασιλεία του &εούS 2+ 'ίναι
59
ευκολ%τερο μια καμ0λα να $εράσει α$% την τρύ$α της βελ%νας $αρά $λούσιος να εισέλ1ει
στη βασιλεία του &εούC. 22 'κείνοι $ερισσ%τερο εκ$λ0ττονταν λέγοντας μετα@ύ τους=
A3αι $οιος δύναται να σ/1είEC 25 Αού τους κοίτα@ε μέσα στα μάτια ο Ιησούς, τους λέει=
ABια τους αν1ρώ$ους είναι αδύνατο, αλλά %.ι για το &ε%
.
γιατί %λα είναι δυνατά για το
&ε%C. 26 >ρ.ισε να του λέει ο ?έτρος= AΙδού, εμείς τα α0σαμε %λα και σε έ.ουμε
ακολου10σειC. 28 'ί$ε ο Ιησούς= AΑλ01εια σας λέ/, κανείς δεν υ$άρ.ει $ου να άησε
οικία 0 αδελούς 0 αδελές 0 μητέρα 0 $ατέρα 0 $αιδιά 0 αγρούς, ε@αιτίας μου και
ε@αιτίας του ευαγγελίου, !9 που να μη λάβει εκατ% ορές $ερισσ%τερα τώρα, σε τούτο τον
καιρ%, οικίες και αδελούς και αδελές και μητέρες και $αιδιά και αγρούς μα7ί με
δι/γμούς, και στον αιώνα τον ερ.%μενο 7/0 αιώνια. !1 ?ολλοί %μ/ς $ρώτοι 1α είναι
τελευταίοι και οι τελευταίοι $ρώτοιC.
2-/τη +-D--ηση το6 Aα5Cτο6 και τη. α5Cστασ1. το6
8Μτ. <Z;1@=19, 9κ. 1>;:1=:V?
!2 Ανέβαιναν λοι$%ν το δρ%μο $ρος τα Ιεροσ%λυμα, και $ρο./ρούσε συνεχς μ$ροστά
τους ο Ιησούς, και 1αμ$ώνονταν από κατάπλη'η, ενώ %σοι ακολου1ούσαν οβούνταν. 3αι
αού $αράλαβε $άλι τους δώδεκα, άρ.ισε να τους λέει %σα έμελλαν να του συμβαίνουν= !!
AΙδού, ανεβαίνουμε στα Ιεροσ%λυμα, και ο Mι%ς του αν1ρώ$ου 1α $αραδο1εί στους
αρ.ιερείς και στους γραμματείς, και 1α τον καταδικάσουν σε 1άνατο και 1α τον
$αραδώσουν στους ε1νικούς !( και 1α τον εμ$αί@ουν και 1α τον τύσουν και 1α τον
μαστιγώσουν και 1α τον σκοτώσουν, και μετά τρεις ημέρες 1α αναστη1είC.
2ο α/τη0α το6 ΙακώTο6 και το6 ΙHC55η
8Μτ. <Z;<Z=<>?
!+ 3αι $ηγαίνουν $ρος αυτ%ν ο Ιάκ/βος και ο Ι/άννης, οι γιοι του #εβεδαίου, και του
λένε= AΔάσκαλε, 1έλουμε αυτ% $ου !α σου 7ητ0σουμε να μας το κάνειςC. !2 'κείνος τους
εί$ε= AFι 1έλετε εγώ να σας κάν/EC !5 'κείνοι του εί$αν= AΔώσε μας ώστε να κα1ίσουμε
ένας α$% τα δε@ιά σου και ένας α$% τα αριστερά σου κατά τη δ%@α σουC. !6 4 Ιησούς τ%τε
τους εί$ε= AΔεν @έρετε τι 7ητάτε. :$ορείτε να $ιείτε το $οτ0ρι $ου εγώ 1α $ι/ 0 το
βάτισμα $ου εγώ 1α βατιστώ να βατιστείτεEC !8 'κείνοι του α$άντησαν= A:$ορούμεC.
4 Ιησούς τ%τε τους εί$ε= AFο $οτ0ρι $ου εγώ 1α $ι/ 1α $ιείτε και το βάτισμα $ου εγώ 1α
βατιστώ 1α βατιστείτε, (9 αλλά το να κα1ίσετε α$% τα δε@ιά μου 0 α$% τα αριστερά μου
δεν αν0κει σ< εμένα να το δώσ/, αλλά !α δο!εί σ< αυτούς $ου έ.ει ετοιμαστείC. (1 3αι
%ταν το άκουσαν οι δέκα, άρ.ισαν να αγανακτούν για τον Ιάκ/βο και τον Ι/άννη. (2 3αι
αού τους $ροσκάλεσε ο Ιησούς, τους λέει= ATέρετε %τι εκείνοι $ου αίνονται να
κυβερνούν τα έ1νη κατακυριαρ.ούν σ< αυτά και οι μεγάλοι τους τα κατε@ουσιά7ουν. (!
Δεν !α γίνεται έτσι %μ/ς μετα@ύ σας, αλλά %$οιος 1έλει να γίνει μεγάλος μετα@ύ σας 1α
είναι διάκον%ς σας, (( και %$οιος 1έλει να είναι $ρώτος μετα@ύ σας 1α είναι δούλος %λ/ν.
(+ Bιατί και ο Mι%ς του αν1ρώ$ου δεν 0ρ1ε για να διακονη1εί, αλλά για να διακον0σει και
να δώσει τη 7/0 του λύτρο στη 1έση $ολλώνC.
51
Η Aε-α+ε/α το6 τ6Mλο, Iα-τι0α/ο6
8Μτ. <Z;<9=:V, 9κ. 1>;:R=V:?
(2 3αι έρ.ονται στην Ιερι.ώ. 3αι ενώ έβγαινε α$% την Ιερι.ώ αυτ%ς και οι μα1ητές του
και αρκετ% $λ01ος, ο γιος του Fιμαίου, ο ,αρτίμαιος, ένας τυλ%ς 7ητιάνος, κα1%ταν δί$λα
στο δρ%μο. (5 3αι %ταν άκουσε %τι ο Ιησούς ο )α7αρην%ς είναι, άρ.ισε να κρά7ει και να
λέει= ABιε του Δαβίδ, Ιησού, ελέησέ μεC. (6 3αι $ολλοί τον ε$ιτιμούσαν για να σ/$άσει.
'κείνος %μ/ς $ολύ $ερισσ%τερο έκρα7ε= ABιε του Δαβίδ, ελέησέ μεC. (8 3αι τότε στά1ηκε
ο Ιησούς και εί$ε= A"/νά@τε τονC. 3αι /νά7ουν τον τυλ% λέγοντάς του= AN.ε 1άρρος,
σ0κ/, σε /νά7ειC. +9 'κείνος, αού $έτα@ε το $αν/%ρι του, ανα$0δησε και 0ρ1ε $ρος
τον Ιησού. +1 3αι του α$εύ1υνε το λ%γο ο Ιησούς και του εί$ε= AFι 1έλεις να σου κάν/EC 4
τυλ%ς τ%τε του α$άντησε= A-αβουνί, να @αναδώC. +2 3αι ο Ιησούς του εί$ε= A?0γαινε, η
$ίστη σου σε έ.ει σώσειC. 3αι ευ1ύς @αναείδε και τον ακολου1ούσε στο δρ%μο.
Η A-ια0Tε6τικ1 ε/σοδο. στη5 Ιε-ο6σαλ10
8Μτ. <1;1=11, 9κ. 19;<>=VZ, Ι5. 1<;1<=19?
11
ΜΑPΚ3* 11
3αι %ταν $λησία7αν στα Ιεροσ%λυμα, στη ,η1αγ0 και στη ,η1ανία, $ρος το ;ρος τ/ν
'λαιών, α$οστέλλει δύο α$% τους μα1ητές του 2 και τους λέει= A?ηγαίνετε στο ./ρι% $ου
είναι α$έναντί σας, και ευ1ύς μ$αίνοντας σ< αυτ% 1α βρείτε ένα $ουλάρι δεμένο $άν/ στο
ο$οίο κανείς ακ%μα α$% τους αν1ρώ$ους δεν κά1ισε. Zύστε το και έρτε το. ! 3αι αν
κά$οιος σας $ει= JBιατί κάνετε αυτ%KE ?έστε= J4 3ύριος έ.ει ανάγκη αυτ%K, και ευ1ύς 1α
το α$οστείλει $άλι εδώC. ( 3αι έυγαν και βρ0καν ένα $ουλάρι δεμένο κοντά σε μια 1ύρα
έ@/ στο σταυροδρ%μι και το λύνουν. + 3αι μερικοί α$% αυτούς $ου εί.αν στα1εί εκεί, τους
έλεγαν= AFι κάνετε, $ου λύνετε το $ουλάριEC 2 'κείνοι τους α$άντησαν κα1ώς εί$ε ο
Ιησούς, και τους άησαν. 5 3αι έρνουν το $ουλάρι $ρος τον Ιησού και βά7ουν $άν/ του
τα ρού.α τους και εκείνος κά1ισε $άν/ του. 6 3αι $ολλοί τα ρού.α τους έστρ/σαν στην
οδ%, και άλλοι στιβάδες χόρτων, αού τα έκοGαν α$% τους αγρούς. 8 3αι αυτοί $ου
$ρο$ορεύονταν και εκείνοι $ου ακολου1ούσαν ώνα7αν=
S`σα55C.
E6λογη0έ5ο. ο ε-BD0ε5ο. στο D5ο0α του Κ6-/ο6.
19 'υλογημένη η ερ.%μενη βασιλεία
του $ατέρα μας Δαβίδ.
`σα55C στους ύGιστους ουρανούςC.
11 3αι εισ0λ1ε στα Ιεροσ%λυμα στο να% και, αού κοίτα@ε τριγύρ/ %λα, ε$ειδ0 0δη εί.ε
γίνει βράδυ, ε@0λ1ε στη ,η1ανία μα7ί με τους δώδεκα.
Η Cκα-+η σ6κιC
8Μτ. <1;1>=19?
12 3αι την ε$%μενη ημέρα, αού ε@0λ1αν αυτοί α$% τη ,η1ανία, $είνασε. 1! 3αι %ταν
είδε μια συκιά α$% μακριά $ου εί.ε ύλλα, 0ρ1ε κοντά της μ0$/ς κάτι βρει σ< αυτ0ν, αλλά
%ταν 0ρ1ε σ< αυτ0ν, τί$οτα δε βρ0κε $αρά μόνο ύλλα. Bιατί δεν 0ταν ο καιρ%ς των
52
σύκ/ν. 1( 3αι α$ευ1ύν1ηκε σ< αυτ0ν και της εί$ε= A?οτέ $ια στον αιώνα α$% εσένα κανείς
να μη άει καρ$%C. 3αι άκουγαν οι μα1ητές του.
3 καAα-ισ0D. το6 5αο,
8Μτ. <1;1<=1@, 9κ. 19;VR=V>, Ι5. <;1:=<<?
1+ 3αι έρ.ονται στα Ιεροσ%λυμα. 3αι αού εισ0λ1ε στο να%, άρ.ισε να βγά7ει εκείνους
$ου $ουλούσαν και εκείνους $ου αγ%ρα7αν μέσα στο να%, και τα τρα$έ7ια τ/ν
αργυραμοιβών και τα κα1ίσματα αυτών $ου $ουλούσαν τα $εριστέρια τα ανα$οδογύρισε,
12 και δεν άηνε να μεταέρει κανείς σκεύος διαμέσου του ναού. 15 3αι δίδασκε και τους
έλεγε= AΔεν είναι γραμμένο %τι
ο ο/κο. 0ο6 Aα κληAε/ ο/κο. +-οσε6B1.
για Dλα τα έA5η.
'σείς %μ/ς τον έ.ετε κάνει σ$0λαιο ληστώνC.
16 3αι το άκουσαν οι αρ.ιερείς και οι γραμματείς και 7ητούσαν $ώς να τον σκοτώσουν.
Bιατί τον οβούνταν, ε$ειδ0 %λο το $λ01ος έμενε έκ$ληκτο α$% τη διδα.0 του. 18 3αι
%ταν έγινε βράδυ, έβγαιναν έ@/ α$% την $%λη.
ΜCAη0α α+D τη5 Jε-α0έ5η σ6κιC
8Μτ. <1;<Z=<<?
29 3αι κα1ώς $ερνούσαν $ρ/ί εκεί κοντά, είδαν τη συκιά @εραμένη α$% τις ρί7ες. 21
3αι 1υμ01ηκε ο ?έτρος και του λέει= A-αβί, δες, η συκιά $ου καταράστηκες έ.ει @ερα1είC.
22 3αι α$οκρί1ηκε ο Ιησούς και τους λέει= AN.ετε $ίστη &εού. 2! Αλ01εια σας λέ/ %τι
%$οιος $ει στο %ρος τούτο= J*0κ/ και $έσε στη 1άλασσαK, και δεν αμιβάλει μέσα στην
καρδιά του, αλλά $ιστεύει %τι αυτ% $ου λαλεί γίνεται, 1α του γίνει. 2( Bι< αυτ% σας λέ/,
%λα %σα $ροσεύ.εστε και 7ητάτε, $ιστεύετε %τι τα λάβατε, και 1α σας γίνουν. 2+ 3αι %ταν
στέκεστε $ροσευ.%μενοι, ας α0νετε αν κάτι έ.ετε εναντίον κά$οιου, για να α0σει σ<
εσάς και ο ?ατέρας σας $ου είναι στους ουρανούς τα δικά σας $αρα$τώματα. O22 Αν %μ/ς
εσείς δεν α0νετε, ούτε ο ?ατέρας σας $ου είναι στους ουρανούς 1α α0σει τα δικά σας
$αρα$τώματαPC.
Η εJο6σ/α το6 Ιησο, α0MισTητε/ται
8Μτ. <1;<:=<@, 9κ. <Z;1=>?
25 3αι έρ.ονται $άλι στα Ιεροσ%λυμα. 3αι ενώ αυτ%ς $ερ$ατούσε στο να%, έρ.ονται
$ρος αυτ%ν οι αρ.ιερείς και οι γραμματείς και οι $ρεσβύτεροι 26 και του έλεγαν= A:ε $οια
ε@ουσία αυτά τα κάνειςE L $οιος σου έδ/σε την ε@ουσία αυτ0, για να κάνεις αυτάEC 28 4
Ιησούς τ%τε τους εί$ε= A&α σας ε$ερ/τ0σ/ ένα λ%γο, και α$οκρι1είτε μου και 1α σας $/
με $οια ε@ουσία αυτά τα κάν/= !9 Fο βάτισμα του Ι/άννη α$% τον ουραν% 0ταν 0 α$%
τους αν1ρώ$ουςE Α$οκρι1είτε μουC. !1 3αι διαλογί7ονταν μέσα τους λέγοντας= AΑν $ούμε=
JΑ$% τον ουραν%K, 1α $ει= JBιατί λοι$%ν δεν $ιστέGατε σ< αυτ%νKE !2 Αλλά να $ούμε=
JΑ$% τους αν1ρώ$ουςKE H οβούνταν το $λ01ος
.
γιατί %λοι 1ε/ρούσαν τον Ι/άννη %τι
0ταν $ράγματι $ρο0της. !! 3αι α$οκρί1ηκαν στον Ιησού και του λένε= AΔεν @έρουμεC.
3αι ο Ιησούς τους λέει= A4ύτε εγώ σας λέ/ με $οια ε@ουσία αυτά τα κάν/C.
5!
Η +α-αTολ1 το6 α0+ελώ5α και τH5 γεH-γώ5
8Μτ. <1;::=VY, 9κ. <Z;9=19?
12
ΜΑPΚ3* 1<
3αι άρ.ισε με $αραβολές να τους μιλά= A.νας άν1ρ/$ος ύτεGε αμ$ελώνα και τον
$εριέβαλε με ρά.τη και έσκαGε δε@αμεν0 κάτ/ από το πατητήρι και οικοδ%μησε $ύργο
και τον νοίκιασε σε γε/ργούς και α$οδ0μησε. 2 3αι α$έστειλε $ρος τους γε/ργούς ένα
δούλο στον κατάλληλο καιρ%, για να λάβει α$% τους γε/ργούς μέρος α$% τους καρ$ούς του
αμ$ελώνα. ! 3αι εκείνοι$ αού τον έ$ιασαν$ τον έδειραν και τον α$έστειλαν με άδεια
χέρια. ( 3αι $άλι α$έστειλε $ρος αυτούς άλλο δούλο
.
κι εκείνον τον .τύ$ησαν στο κεάλι
και τον ατίμασαν. + 3αι άλλον α$έστειλε
.
κι εκείνον σκ%τ/σαν, και $ολλούς άλλους, $ου
άλλους τους έδερναν και άλλους τους σκ%τ/ναν. 2 Ακ%μη εί.ε ένα γιο αγα$ητ%. Fον
α$έστειλε τελευταίο $ρος αυτούς, λέγοντας= J&α ντρα$ούν το γιο μουK. 5 'κείνοι %μ/ς οι
γε/ργοί εί$αν μετα@ύ τους= JΑυτ%ς είναι ο κληρον%μος. 'λάτε να τον σκοτώσουμε, και
δικ0 μας 1α είναι η κληρονομιάK. 6 3αι αού τον έ$ιασαν, τον σκ%τ/σαν και τον έβγαλαν
έ@/ α$% τον αμ$ελώνα. 8 Fι λοι$%ν 1α κάνει ο 3ύριος του αμ$ελώναE &α έρ1ει και 1α
ε@ολο1ρέGει τους γε/ργούς και 1α δώσει τον αμ$ελώνα σε άλλους. 19 4ύτε τη Bρα0
αυτ0 διαβάσατε=
9/Aο +ο6 α+οδοκ/0ασα5 οι οικοδD0οι,
α6τD. έγι5ε κο-H5/δα.
11 Α+D τον Κ,-ιο έγι5ε α6τD.
και ε/5αι Aα60αστD. στα 0Cτια 0α._C
12 3αι 7ητούσαν να τον κρατ0σουν, αλλά οβ01ηκαν το $λ01ος, γιατί κατάλαβαν %τι γι<
αυτούς εί$ε την $αραβολ0. 3αι αού τον άησαν, έυγαν.
Η +λη-H01 τH5 MD-H5 στο5 Κα/σα-α
8Μτ. <<;1R=<<, 9κ. <Z;<Z=<Y?
1! 3αι α$οστέλλουν $ρος αυτ%ν μερικούς α$% τους "αρισαίους και τους Dρ/διανούς,
για να τον $αγιδεύσουν α$% ένα λ%γο του. 1( 3αι αού 0ρ1αν, του λένε= AΔάσκαλε,
@έρουμε %τι είσαι αλη1ιν%ς και δε σε μέλει για κανέναν
.
γιατί δε βλέ$εις σε $ρ%σ/$ο
αν1ρώ$/ν, αλλά διδάσκεις αλη1ινά την οδ% του &εού. '$ιτρέ$εται να δώσει κανείς %ρο
στον 3αίσαρα 0 %.ιE )α δώσουμε 0 να μη δώσουμεEC 1+ 'κείνος, ε$ειδ0 κατάλαβε την
υ$οκρισία τους, τους εί$ε= AFι με $ειρά7ετεE "έρτε μου ένα δηνάριο για να το δ/C. 12
'κείνοι έεραν. 3αι τους λέει= A?οιανού είναι η εικ%να αυτ0 και η ε$ιγρα0EC 'κείνοι του
εί$αν= A,ου 3αίσαραC. 15 4 Ιησούς τ%τε τους εί$ε= AFα πράγματα του 3αίσαρα α$οδώστε
στον 3αίσαρα και τα πράγματα του &εού στο &ε%C. 3αι εκείνοι 1αύμα7αν $ολύ με αυτ%ν.
2ο Aέ0α τη. α5Cσταση.
8Μτ. <<;<:=::, 9κ. <Z;<@=VZ?
16 3αι έρ.ονται *αδουκκκαίοι $ρος αυτ%ν, οι ο$οίοι λένε $/ς δεν υ$άρ.ει ανάσταση,
και τον ε$ερ/τούσαν= 18 AΔάσκαλε, ο :/υσ0ς μάς έγραGε %τι α5 ο αδελMD. κC+οιο6
+εAC5ει και εγκαταλείGει γυναίκα και δε5 αM1σει τέκ5ο, να λCTει ο αδελMD. το6 τη
5(
γ65α/κα του και 5α Mέ-ει α+ογD5ο6. στο5 αδελMD το6. 29 Lταν ετά αδελοί. 3αι ο
$ρώτος έλαβε γυναίκα και $ε1αίνοντας δεν άησε α$ογ%νους. 21 3αι ο δεύτερος έλαβε
αυτ0ν και $έ1ανε, ./ρίς να α0σει α$ογ%νους
.
και ο τρίτος ομοί/ς
.
22 και οι ετά δεν
άησαν α$ογ%νους. Fελευταία α$< %λους $έ1ανε και η γυναίκα. 2! 3ατά την ανάσταση,
%ταν αναστη1ούν, $οιανού α$% αυτούς 1α είναι γυναίκαE Bιατί και οι ετά την εί.αν
γυναίκαC. 2( Fους εί$ε ο Ιησούς= ABι< αυτ% δεν $λανάστε, ε$ειδ0 δεν @έρετε τις Bραές
μ0τε τη δύναμη του &εούE 2+ Bιατί %ταν αναστη1ούν α$% τους νεκρούς, ούτε $αντρεύουν
ούτε νυμεύονται, αλλά είναι σαν άγγελοι στους ουρανούς. 22 ;σον αορά %μ/ς τους
νεκρούς %τι εγείρονται, δε διαβάσατε στο βιβλίο του :/υσ0, εκεί όπου μιλάει για τη βάτο,
$ώς του εί$ε ο &ε%ς λέγοντας Eγώ είμαι ο ΘεD. του ΑT-αC0 και ο ΘεD. του ΙσαCκ και ο
ΘεD. του ΙακώTE 25 Δεν είναι &ε%ς νεκρών, αλλά 7/ντανών
.
$ολύ $λανάστεC.
Η 0εγαλ,τε-η ε5τολ1
8Μτ. <<;:V=VZ, 9κ. 1Z;<R=<>?
26 3αι αού $λησίασε ένας α$% τους γραμματείς $ου τους άκουσε να συ7ητούν, ε$ειδ0
είδε %τι καλά τους α$οκρί1ηκε, τον ε$ερώτησε= A?οια εντολ0 είναι $ρώτη α$< %λεςEC 28
Α$οκρί1ηκε ο Ιησούς= A?ρώτη είναι= aκο6 Ισ-α1λ, Κ,-ιο. ο ΘεD. 0α. ε/5αι έ5α.
Κ,-ιο.. !9 Και 5α αγα+1σει. Κ,-ιο το ΘεD σο6 0ε Dλη τη5 κα-διC σο6 και 0ε Dλη τη5
G6B1 σο6 και με %λη τη διάνοιά σου και 0ε Dλη τη5 ισB, σο6. !1 Δεύτερη είναι αυτ0= 4α
αγα+1σει. το5 +λησ/ο5 σο6 σα5 τον εα6τD σο6. >λλη εντολ0 μεγαλύτερη α$% αυτές δεν
υ$άρ.ειC. !2 3αι του εί$ε ο γραμματέας= A3αλά, δάσκαλε, αλη1ινά εί$ες %τι έ5α. ε/5αι ο
Θεός και δε5 ε/5αι Cλλο. εκτD. α+D α6τD5. !! 3αι το 5α αγα+Cει κανείς α6τD5 0ε Dλη
τη5 κα-διC του και 0ε Dλη τη σ,5εση και 0ε Dλη τη5 ισB, του, και το 5α αγα+Cει κανείς
το5 +λησ/ο5 του σα5 τον εα6τD το6 $ερισσ%τερο είναι α$< %λα τα ολοκαυτώματα και τις
1υσίεςC. !( 3αι ο Ιησούς, ε$ειδ0 είδε %τι συνετά α$οκρί1ηκε, του εί$ε= AΔεν είσαι μακριά
α$% τη βασιλεία του &εούC. 3αι κανείς $ια δεν τολμούσε να τον ε$ερ/τ0σει.
2ο Aέ0α α5 ο 7-ιστD. ε/5αι γιο. το6 ΔαT/δ
8Μτ. <<;V1=VY, 9κ. <Z;V1=VV?
!+ 3αι έλαβε το λ%γο ο Ιησούς και έλεγε διδάσκοντας στο να%= A?ώς λένε οι γραμματείς
%τι ο Χριστ%ς είναι γιος του ΔαβίδE !2 Αυτ%ς ο Δαβίδ εί$ε μέσ/ του ?νεύματος του Αγίου=
E/+ε ο Κ,-ιο. στο5 Κ,-ιD 0ο6;
dΚCAο6 α+D τα δεJιC 0ο6,
HσDτο6 AέσH το6. εBA-ο,. σο6
κCτH α+D τα +Dδια σο6e.
!5 Αυτ%ς ο Δαβίδ τον λέει J3ύριοK
!18
. 3αι α$% $ού είναι γιος τουEC 3αι το $ολύ $λ01ος
τον άκουγε ευ.άριστα.
3 Ιησο,. κατακ-/5ει το6. γ-α00ατε/.
8Μτ. <:;1=:Y, 9κ. <Z;VR=V@?
!6 3αι στη διδα.0 του έλεγε= A?ροσέ.ετε α$% τους γραμματείς $ου 1έλουν να
$ερ$ατούν με στολές και !έλουν .αιρετισμούς στις αγορές !8 και $ρ/τοκα1εδρίες στις
συναγ/γές και τα $ρώτα κα1ίσματα στα δεί$να, (9 οι ο$οίοι κατατρώνε τις οικίες τ/ν
5+
.ηρών και για $ρ%αση κάνουν μακριές $ροσευ.ές. Αυτοί 1α λάβουν $ερισσ%τερη
καταδίκηC.
2ο δ/λε+το τη. B1-α.
89κ. <1;1=V?
(1 3αι αού κά1ισε α$έναντι α$% το 1ησαυρουλάκιο, κοιτούσε $ώς το $λ01ος ρί.νει
.άλκινα νομίσματα στο 1ησαυρουλάκιο. 3αι $ολλοί $λούσιοι έρι.ναν $ολλά. (2 3αι 0ρ1ε
μια .0ρα τ/.0 και έρι@ε δύο λε$τά, $ου είναι ένας κοδράντης. (! 3αι τότε $ροσκάλεσε
τους μα1ητές του και τους εί$ε= AΑλ01εια σας λέ/ %τι αυτ0 η τ/.0 η .0ρα έρι@ε
$ερισσ%τερο α$< %λους %σοι ρί.νουν χρήματα στο 1ησαυρουλάκιο. (( Bιατί %λοι έρι@αν
α$% το $ερίσσευμά τους, αυτ0 %μ/ς α$% το υστέρημά της, %λα %σα εί.ε έρι@ε, %λη την
$εριουσία τηςC.
\-ολέγεται η καταστ-οM1 το6 5αο,
8Μτ. <V;1=<, 9κ. <<;R=Y?
1!
ΜΑPΚ3* 1:
3αι ενώ έβγαινε έ@/ α$% το να%, του λέει ένας α$% τους μα1ητές του= AΔάσκαλε, δες τι
είδους λί1οι και τι είδους οικοδομέςSC 2 3αι ο Ιησούς του εί$ε= A,λέ$εις αυτές τις μεγάλες
οικοδομέςE Δε 1α αε1εί εδώ λί1ος $άν/ σε λί1ο $ου δε 1α καταστραείC.
Α-B1 Hδ/5H5
8Μτ. <V;:=1V, 9κ. <1;@=19?
! 3αι ενώ κα1%ταν αυτ%ς στο ;ρος τ/ν 'λαιών α$έναντι α$% το να%, τον ε$ερ/τούσαν
ιδιαιτέρ/ς ο ?έτρος και ο Ιάκ/βος και ο Ι/άννης και ο Ανδρέας= ( A?ες μας, $%τε 1α
γίνουν αυτά και $οιο το σημείο %ταν μέλλουν %λα αυτά να συντελεστούνEC + 4 Ιησούς
τ%τε άρ.ισε να τους λέει= A?ροσέ.ετε μη σας $λαν0σει κανείς. 2 ?ολλοί 1α έρ1ουν με το
%νομά μου λέγοντας %τι εγώ είμαι και $ολλούς 1α $λαν0σουν. 5 ;ταν λοι$%ν ακούσετε
$ολέμους και 0μες $ολέμ/ν, μη 1ορυβείστε
.
$ρέ$ει να γίνουν, αλλά ακ%μα δεν είναι το
τέλος. 6 Bιατί 1α εγερ1εί έ1νος εναντίον έ1νους και βασιλεία εναντίον βασιλείας, 1α γίνουν
σεισμοί κατά τ%$ους, 1α γίνουν $είνες
.
αρ.0 /δίν/ν !α είναι αυτά. 8 3αι να $ροσέ.ετε
εσείς τους εαυτούς σας. &α σας $αραδώσουν σε συνέδρια, και 1α δαρ1είτε σε συναγ/γές,
και 1α στα1είτε μ$ροστά σε ηγεμ%νες και σε βασιλιάδες ε@αιτίας μου, για να δσετε
μαρτυρία σ< αυτούς. 19 3αι το ευαγγέλιο $ρέ$ει $ρώτα να κηρυ.τεί σε %λα τα έ1νη. 11 3αι
%ταν σας οδηγούν για να σας $αραδώσουν, μη μεριμνάτε α$% $ριν τι 1α μιλ0σετε, αλλά
%,τι σας δο1εί εκείνη την ώρα, αυτ% να μιλάτε
.

γιατί δεν είστε εσείς $ου !α μιλάτε, αλλά το
?νεύμα το >γιο. 12 3αι 1α $αραδώσει ο αδελ%ς τον αδελ% σε 1άνατο και ο $ατέρας το
$αιδί, και 1α ε$αναστατ0σουν $αιδιά ενάντια σε γονείς και 1α τους 1ανατώσουν. 1! 3αι 1α
είστε μισούμενοι α$% %λους για το %νομά μου. Αλλά εκείνος $ου !α υ$ομείνει /ς το τέλος,
αυτ%ς 1α σ/1είC.
52
Η 0εγCλη Aλ/Gη
8Μτ. <V;1R=<>, 9κ. <1;<Z=<V?
1( A;ταν %μ/ς δείτε το βδέλυγμα της ερημώσε/ς να έ.ει στα1εί εκεί %$ου δεν $ρέ$ει H
ο αναγνώστης ας εννο0σει H τ%τε %σοι είναι στην Ιουδαία ας εύγουν στα %ρη, 1+ και
%$οιος είναι $άν/ στο δώμα ας μην κατεβεί μ0τε να εισέλ1ει, για να $άρει κάτι α$% την
οικία του. 12 3αι %$οιος είναι στον αγρ% ας μην ε$ιστρέGει $ρος τα $ίσ/, για να $άρει το
$αν/%ρι του. 15 Αλίμονο %μ/ς σε %σες έ.ουν παιδιά στην κοιλιά και σε %σες 1ηλά7ουν
εκείνες τις ημέρες. 16 ?ροσεύ.εστε μάλιστα να μη γίνει το .ειμώνα. 18 Bιατί εκείνες τις
ημέρες 1α γίνει τέτοια 1λίGη $ου δεν έ.ει γίνει τέτοιου είδους α$% την αρ.0 της κτίσης $ου
έκτισε ο &ε%ς /ς τώρα, και δε 1α γίνει 'ανά. 29 3αι αν δε συντ%μευε ο 3ύριος τις ημέρες,
δε 1α σ/7%ταν καμιά σάρκα. Αλλά για τους εκλεκτούς $ου ε@έλε@ε συντ%μεGε τις ημέρες.
21 3αι τ%τε αν κά$οιος σας $ει= J)α, εδώ ο Χριστ%ςK, J)α, εκείK, μην $ιστεύετε. 22 Bιατί
1α εγερ1ούν Gευδ%.ριστοι και Gευδο$ρο0τες και 1α δώσουν σημεία και τέρατα με σκο$%
να α$ο$λανούν, αν είναι δυνατ%, τους εκλεκτούς. 2! 'σείς λοι$%ν $ροσέ.ετε. *ας τα έ./
$ροει$εί %λαC.
3 ε-Bο0D. το6 Nιο, το6 α5A-ώ+ο6
8Μτ. <V;<9=:1, 9κ. <1;<R=<>?
2( AΑλλά εκείνες τις ημέρες, μετά τη 1λίGη εκείνη,
ο 0λιος 1α σκοτεινιάσει
και η σελ0νη δε 1α δώσει το εγγοβ%λημά της
2+ και οι αστέρες 1α $έτουν συνεχς α$% τον ουραν%
και οι δυνάμεις $ου είναι στους ουρανούς
1α σαλευτούν.
22 3αι τ%τε 1α δουν το5 NιD το6 α5A-ώ+ο6 ε-BD0ε5ο 0έσα σε 5εMέλε. με δύναμη
$ολλ0 και δ%@α. 25 3αι τ%τε 1α α$οστείλει τους αγγέλους και 1α συνά@ει στο ίδιο μέρος
τους εκλεκτούς του α$% τους τέσσερις ανέμους, α$% το άκρο της γης μέ.ρι το άκρο του
ουρανούC.
ΜCAη0α α+D τη σ6κιC
8Μτ. <V;:<=:R, 9κ. <1;<9=::?
26 AΑ$% τη συκιά, λοι$%ν, μά1ετε την $αραβολ0. ;ταν 0δη το κλαδί της α$αλ% γίνει και
@ευτρώνουν τα ύλλα, γν/ρί7ετε %τι είναι κοντά το 1έρος. 28 Nτσι κι εσείς, %ταν δείτε
αυτά να γίνονται, να γν/ρί7ετε %τι είναι κοντά, στις 1ύρες. !9 Αλ01εια σας λέ/ %τι δε 1α
$αρέλ1ει η γενιά αυτ0, μέ.ρις %του γίνουν %λα αυτά. !1 4 ουραν%ς και η γη 1α $αρέλ1ουν,
οι λ%γοι μου %μ/ς δε 1α $αρέλ1ουνC.
aγ5Hστη η η0έ-α και η ώ-α
8Μτ. <V;:Y=VV?
!2 A;σον αορά %μ/ς την ημέρα εκείνη 0 την ώρα κανείς δεν τις @έρει, ούτε οι άγγελοι
στον ουραν% ούτε ο Mι%ς $αρά μόνο ο ?ατέρας. !! ?ροσέ.ετε, αγρυ$νείτε. Bιατί δεν
@έρετε $%τε !α είναι ο καιρ%ς. !( Θα συμ#εί %$/ς σ/ έναν άν1ρ/$ο α$%δημο, $ου άησε
55
την οικία του και έδ/σε στους δούλους του την ε@ουσία, σε κα1έναν το έργο του, και στο
1υρ/ρ% έδ/σε εντολ0 να αγρυ$νεί. !+ Αγρυ$νείτε, λοι$%ν
.
γιατί δεν @έρετε $%τε έρ.εται ο
κύριος της οικίας, 0 βράδυ 0 μεσάνυ.τα 0 με του $ετεινού το λάλημα 0 $ρ/ί, !2 μ0$/ς,
%ταν έρ1ει @ανικά, σας βρει να κοιμάστε. !5 3αι %,τι λέ/ σ< εσάς, το λέ/ σε %λους=
αγρυ$νείτεC.
*65H0οσ/α για 5α σκοτώσο65 το5 Ιησο,
8Μτ. <Y;1=R, 9κ. <<;1=<, Ι5. 11;VR=R:?
1(
ΜΑPΚ3* 1V
Lταν τ%τε το ?άσ.α και η εορτή τ/ν Α7ύμ/ν, μετά δύο ημέρες. 3αι 7ητούσαν οι
αρ.ιερείς και οι γραμματείς $ώς να τον κρατ0σουν και να τον σκοτώσουν με δ%λο. 2 Bιατί
έλεγαν= A;.ι κατά την εορτ0, μ0$/ς γίνει 1%ρυβος α$% το λα%C.
2ο 0,-H0α στη IηAα5/α
8Μτ. <Y;Y=1:, Ι5. 1<;1=>?
! 3αι %ταν αυτ%ς 0ταν στη ,η1ανία, στην οικία του *ίμ/να του λε$ρού, ενώ κα1%ταν,
για να φάει, 0ρ1ε μια γυναίκα έ.οντας αλαβάστρινο δοχείο με μύρο α$% υγρ% $ολυτελές
νάρδο. Αού σύντριGε το αλαβάστρινο δοχείο, το κατά.υσε στο κεάλι του. ( Lταν %μ/ς
μερικοί $ου αγανακτούσαν μέσα τους, λέγοντας= ABιατί έ.ει γίνει αυτ0 η α$ώλεια του
μύρουE + '$ειδ0 αυτ% το μύρο μ$ορούσε να $ουλη1εί $άν/ α$% τριακ%σια δηνάρια και να
δο1εί στους τ/.ούςC. 3αι την ε$έ$λητταν με 1υμ%. 2 Αλλά ο Ιησούς εί$ε= AΑ0στε την.
Fι την ενο.λείτεE Nκανε σ< εμένα ένα καλ% έργο. 5 Bιατί $άντοτε τους τ/.ούς τούς έ.ετε
μα7ί σας και, %ταν 1έλετε, δύναστε να τους κάνετε καλ%, εμένα %μ/ς δε με έ.ετε $άντοτε. 6
;,τι εί.ε έκανε. ?ρ%λαβε να μυρώσει το σώμα μου για τον ενταιασμ% μου. 8 3αι αλ01εια
σας λέ/, %$ου κι αν κηρυ.τεί το ευαγγέλιο σε %λο τον κ%σμο, και %,τι έκανε αυτ0 1α
διαλαλη1εί στη μν0μη τηςC.
3 Ιο,δα. σ60MH5ε/ 5α +-οδώσει το5 Ιησο,
8Μτ. <Y;1V=1Y, 9κ. <<;:=Y?
19 3αι ο Ιούδας Ισκαριώτης, ο ένας α$% τους δώδεκα, $0γε $ρος τους αρ.ιερείς, για να
τους τον $αραδώσει. 11 'κείνοι, %ταν το άκουσαν, .άρηκαν, και του υ$οσ.έ1ηκαν να του
δώσουν αργυρά νομίσματα. 3αι 7ητούσε ευκαιρία $ώς να τον $αραδώσει.
2ο \CσBα 0ε το6. 0αAητέ.
8Μτ. <Y;1@=<R, 9κ. <<;@=1V, <1=<:, Ι5. 1:;<1=:Z?
12 3αι την $ρώτη ημέρα της εορτής τ/ν Α7ύμ/ν, %ταν 1υσία7αν το ?άσ.α, του λένε οι
μα1ητές του= A?ού 1έλεις να $άμε και να ετοιμάσουμε, για να ας το ?άσ.αEC 1! 3αι
α$οστέλλει δύο α$% τους μα1ητές του και τους λέει= A?ηγαίνετε στην $%λη και 1α σας
συναντ0σει ένας άν1ρ/$ος, βαστά7οντας στάμνα με νερ%. Ακολου10στε τον 1( και, %$ου
εισέλ1ει, $είτε στον οικοδεσ$%τη %τι ο δάσκαλος λέει= J?ού είναι το κατάλυμά μου %$ου
56
το ?άσ.α !α ά/ μα7ί με τους μα1ητές μουKE 1+ 3αι αυτ%ς 1α σας δεί@ει ανώγι μεγάλο,
στρ/μένο έτοιμο
.
και εκεί ετοιμάστε για μαςC. 12 3αι ε@0λ1αν οι μα1ητές και 0ρ1αν στην
$%λη και βρ0καν κα1ώς τους εί$ε και ετοίμασαν το ?άσ.α. 15 3αι %ταν βράδιασε, έρ.εται
μα7ί με τους δώδεκα. 16 3αι ενώ αυτοί κά1ονταν 'απλωμένοι και έτρ/γαν, ο Ιησούς εί$ε=
AΑλ01εια σας λέ/ %τι ένας α$% εσάς 1α με $ροδώσει
.
εκείνος $ου τρώει μα7ί μουC. 18
0υτοί άρ.ισαν να λυ$ούνται και να του λένε ένας\ένας= A:0$/ς εγώEC 29 'κείνος τους
εί$ε= A+ίναι ένας α$% τους δώδεκα, αυτ%ς $ου βουτά μα7ί μου στο βα1ύ $ιάτο. 21 Bιατί ο
Mι%ς του αν1ρώ$ου, βέβαια, $ηγαίνει κα1ώς είναι γραμμένο γι< αυτ%ν, αλίμονο %μ/ς στον
άν1ρ/$ο εκείνο μέσ/ του ο$οίου ο Mι%ς του αν1ρώ$ου $ροδίδεται
.
!α ήταν καλ% γι< αυτ%ν
αν εκείνος ο άν1ρ/$ος δεν εί.ε γεννη1είC.
Η καAιέ-Hση τη. Θε/α. E6Bα-ιστ/α.
8Μτ. <Y;<Y=:Z, 9κ. <<;1R=<Z, Αb Κο-. 11;1:=<R?
22 3αι ενώ αυτοί έτρ/γαν, έλαβε άρτο, αού ευλ%γησε το Θεό, τον έκοGε με τα χέρια
και τους τον έδ/σε και εί$ε= AZάβετε, τούτο είναι το σώμα μουC. 2! 3αι αού έλαβε
$οτ0ρι, ευ.αρίστησε το Θεό, τους το έδ/σε και 0$ιαν %λοι α$% αυτ%. 2( 3αι τους εί$ε=
AFούτο είναι το αίμα μου, της δια10κης, $ου .ύνεται υ$έρ $ολλών. 2+ Αλ01εια σας λέ/ %τι
δε 1α $ι/ $ια α$% το γέννημα της αμ$έλου /ς την ημέρα εκείνη, %ταν !α το $ίν/
καινούργιο μέσα στη βασιλεία του &εούC. 22 3αι αού ύμνησαν, ε@0λ1αν στο ;ρος τ/ν
'λαιών.
\-ολέγεται η C-5ηση το6 \έτ-ο6
8Μτ. <Y;:1=:R, 9κ. <<;:1=:V, Ι5. 1:;:Y=:>?
25 3αι τους λέει ο Ιησούς= A;λοι 1α σκανδαλιστείτε, γιατί είναι γραμμένο= Θα
Bτ6+1σH το5 +οι0έ5α
και τα +-DTατα Aα διασκο-+ιστο,5.
26 Αλλά μετά την έγερσ0 μου 1α $ά/ $ριν α$% εσάς στη BαλιλαίαC. 28 4 ?έτρος %μ/ς
του εί$ε= AΑν και %λοι μπορεί να σκανδαλιστούν αλλά %.ι εγώC. !9 3αι του λέει ο Ιησούς=
AΑλ01εια σου λέ/ %τι εσύ σ0μερα, αυτ0ν τη νύ.τα, $ριν ο $ετειν%ς λαλ0σει δύο ορές,
τρεις 1α με α$αρνη1είςC. !1 'κείνος ακ%μη $ερισσ%τερο έλεγε= A)ι αν .ρειαστεί να
$ε1άν/ μα7ί σου, δε 1α σε α$αρνη1ώC. 4μοί/ς μάλιστα και %λοι έλεγαν.
Η +-οσε6B1 στη KεAση0α51
8Μτ. <Y;:Y=VY, 9κ. <<;:9=VY?
!2 3αι έρ.ονται σε μια $εριο.0 $ου έχει το %νομα Bε1σημαν0 και λέει στους μα1ητές
του= A3α1ίστε εδώ, /σ%του $ροσευ.η1ώC. !! 3αι $αραλαβαίνει μα7ί του τον ?έτρο και
τον Ιάκ/βο και τον Ι/άννη, και άρ.ισε να μένει έκ1αμβος και να αδημονεί. !( 3αι τους
λέει= A?ερίλυ$η είναι η Gυ.0 μου, /ς το 1άνατο. :είνετε εδώ και αγρυ$νείτεC. !+ 3αι
αού $ρο.ώρησε σε μικρ0 απόσταση, έ$ετε στη γη και $ροσευ.%ταν για να $αρέλ1ει α$%
αυτ%ν, αν 0ταν δυνατ%, εκείνη η ώρα. !2 3αι έλεγε= AΑββά, ?ατέρα, %λα είναι δυνατά σ<
εσένα. Α$ομάκρυνε αυτ% το $οτ0ρι α$% εμένα
.
αλλά %.ι %,τι εγώ 1έλ/, αλλά %,τι εσύC. !5
3αι έρ.εται και τους βρίσκει να κοιμούνται, και λέει στον ?έτρο= A*ίμ/να, κοιμάσαιE Δεν
μ$%ρεσες μια ώρα να αγρυ$ν0σειςE !6 Αγρυ$νείτε και $ροσεύ.εστε, για να μην έρ1ετε σε
58
$ειρασμ%. Fο $νεύμα είναι βεβαί/ς $ρ%1υμο, αλλά η σάρκα ασ1εν0ςC. !8 3αι $άλι έυγε
και $ροσευ.01ηκε και εί$ε τα ίδια λ%για. (9 3αι $άλι 0ρ1ε και τους βρ0κε να κοιμούνται,
γιατί τα μάτια τους 0ταν $ολύ βαριά από τη νύστα και δεν 0@εραν τι να του α$οκρι1ούν. (1
3αι έρ.εται για τρίτη ορά και τους λέει= A3οιμάστε λοι$%ν και ανα$αύεστε
.
τάνει. Lρ1ε
η ώρα, ιδού, $αραδίνεται ο Mι%ς του αν1ρώ$ου στα .έρια τ/ν αμαρτ/λών. (2 *ηκώνεστε,
ας $ηγαίνουμε. Ιδού, αυτ%ς $ου 1α με $αραδώσει έ.ει $λησιάσειC.
Η +-οδοσ/α και η σ,λληGη το6 Ιησο,
8Μτ. <Y;V@=RY, 9κ. <<;V@=R:, Ι5. 1>;:=1<?
(! 3αι ευ1ύς, ενώ αυτ%ς μιλούσε ακ%μα, $αρουσιά7εται ο Ιούδας, ένας α$% τους
δώδεκα, και μα7ί του %.λος με μά.αιρες και @ύλα α$% μέρους τ/ν αρ.ιερέ/ν και τ/ν
γραμματέ/ν και τ/ν $ρεσβυτέρ/ν. (( Αυτ%ς $ου !α τον $αράδινε εί.ε δώσει μάλιστα
σύν1ημα σ< αυτούς λέγοντας= A;$οιον ιλ0σ/, αυτ%ς είναι
.
κρατ0στε τον και οδηγ0στε
τον στο δικαστήριο με ασάλειαC. (+ 3αι αού 0ρ1ε, ευ1ύς $λησίασε σε αυτ%ν και του
λέει= A-αβίC, και τον καταίλησε. (2 'κείνοι έβαλαν τα .έρια $άν/ του και τον κράτησαν.
(5 Nνας τ%τε, κά$οιος α$% αυτούς $ου εί.αν στα1εί εκεί κοντά, αού τράβη@ε τη μά.αιρα,
.τύ$ησε το δούλο του αρ.ιερέα και του ααίρεσε το αυτί. (6 3αι έλαβε το λ%γο ο Ιησούς
και τους εί$ε= A*αν ενάντια σε ληστ0 ε@0λ1ατε με μά.αιρες και @ύλα, για να με συλλάβετεE
(8 3ά1ε ημέρα 0μουν κοντά σας, διδάσκοντας μέσα στο να%, και δε με κρατ0σατε. Αλλά
αυτό έγινε, για να εκ$ληρ/1ούν οι BραέςC. +9 3αι τότε τον άησαν και έυγαν %λοι.
3 5εα-D. +ο6 διέM6γε
+1 3αι κά$οιος νεαρ%ς ακολου1ούσε μα7ί του $εριτυλιγμένος με σεντ%νι $άν/ στο
γυμν% του σμα
.
και τον κρατούν. +2 'κείνος εγκατέλειGε το σεντ%νι και έυγε γυμν%ς.
3 Ιησο,. 0+-οστC στο 0εγCλο σ65έδ-ιο
8Μτ. <Y;R@=Y>, 9κ. <<;RV=RR, Y:=@1, Ι5. 1>;1:=1V, 19=<V?
+! 3αι οδ0γησαν τον Ιησού $ρος τον αρ.ιερέα, και συνέρ.ονται %λοι οι αρ.ιερείς και οι
$ρεσβύτεροι και οι γραμματείς. +( 3αι ο ?έτρος α$% μακριά τον ακολού1ησε /ς μέσα
στην αυλ0 του αρ.ιερέα, και κα1%ταν μα7ί με τους υ$ηρέτες και 1ερμαιν%ταν κοντά στο
/ς της φωτιάς. ++ 4ι αρ.ιερείς, λοι$%ν, και %λο το συνέδριο 7ητούσαν μαρτυρία κατά του
Ιησού, για να τον 1ανατώσουν, και δεν εύρισκαν. +2 Bιατί $ολλοί Gευδομαρτυρούσαν
εναντίον του, αλλά οι μαρτυρίες δεν 0ταν σύμ/νες. +5 3αι μερικοί, αού σηκώ1ηκαν,
Gευδομαρτυρούσαν εναντίον του λέγοντας= +6 A'μείς τον ακούσαμε να λέει= J'γώ 1α
καταστρέG/ το να% τούτο το .ειρο$οίητο και μέσα σε τρεις ημέρες άλλο α.ειρο$οίητο 1α
οικοδομ0σ/KC. +8 Αλλά ούτε έτσι δεν 0ταν σύμ/νη η μαρτυρία τους. 29 3αι τότε
σηκώ1ηκε ο αρ.ιερέας στο μέσο και ε$ερώτησε τον Ιησού λέγοντας= AΔεν α$οκρίνεσαι
τί$οταE Fι μαρτυρούν αυτοί εναντίον σουEC 21 'κείνος σι/$ούσε και δεν α$οκρί1ηκε
τί$οτα. ?άλι ο αρ.ιερέας τον ε$ερ/τούσε και λέει σ< αυτ%ν= A'σύ είσαι ο Χριστ%ς, ο Mι%ς
του 'υλογητούEC 22 4 Ιησούς τ%τε εί$ε= A'γώ είμαι,
και 1α δείτε το5 NιD το6 α5A-ώ+ο6
α+D τα δεJιC 5α κCAεται τη. Δ,5α0η.
και 5α έ-Bεται 0αF/ 0ε τι. 5εMέλε. το6 ο6-α5ο,C.
69
2! 4 αρ.ιερέας τ%τε, αού @έσ.ισε τους .ιτώνες του, λέει= AFι ανάγκη έ.ουμε ακ%μα
α$% μάρτυρεςE 2( Ακούσατε τη βλαστ0μια. Fι σας αίνεταιEC 'κείνοι %λοι τον κατάκριναν
$/ς είναι ένο.ος 1ανάτου. 2+ 3αι άρ.ισαν μερικοί να τον τύνουν και να $ερικαλύ$τουν
το $ρ%σ/$% του και να τον .αστουκί7ουν και να του λένε= A?ρο0τεGεC. 3αι οι υ$ηρέτες
τον $0ραν στα .αστούκια.
3 \έτ-ο. α+α-5ε/ται το5 Ιησο,
8Μτ. <Y;Y9=@R, 9κ. <<;RY=Y<, Ι5. 1>;1R=1>, <R=<@?
22 3αι ενώ ο ?έτρος 0ταν κάτ/ στην αυλ0, έρ.εται μία α$% τις μικρές δούλες του
αρ.ιερέα 25 και, %ταν είδε τον ?έτρο να 1ερμαίνεται, τον κοίτα@ε μέσα στα μάτια και του
λέει= A3ι εσύ μα7ί με το )α7αρην% 0σουν, τον ΙησούC. 26 'κείνος το αρν01ηκε λέγοντας=
A4ύτε @έρ/ ούτε καταλαβαίν/ εσύ τι λεςC. 3αι βγ0κε έ@/ στο $ροαύλιο. 3αι λάλησε ένας
$ετειν%ς. 28 3αι η μικρ0 δούλη, %ταν τον είδε, άρ.ισε $άλι να λέει σ< %σους εί.αν στα1εί
εκεί= AΑυτ%ς είναι α$% αυτούςC. 59 'κείνος $άλι αρνι%ταν. 3αι μετά α$% λίγο, $άλι %σοι
εί.αν στα1εί εκεί, έλεγαν στον ?έτρο= AΑλ01εια, α$% αυτούς είσαι, γιατί είσαι και
BαλιλαίοςC. 51 'κείνος άρ.ισε να ανα1εματί7ει και να ορκί7εται= AΔεν @έρ/ τον άν1ρ/$ο
τούτον $ου λέτεC. 52 3αι ευ1ύς για δεύτερη ορά ένας $ετειν%ς λάλησε. 3αι 1υμ01ηκε ο
?έτρος το λ%γο κα1ώς του εί$ε ο Ιησούς= A?ριν ο $ετειν%ς λαλ0σει δύο ορές, τρεις 1α με
α$αρνη1είςC H και αού έ$εσε πάνω στη γη, έκλαιγε.
3 Ιησο,. 0+-οστC στο5 \ιλCτο
8Μτ. <@;1=<, 11=1V, 9κ. <:;1=R, Ι5. 1>;<>=:>?
1+
ΜΑPΚ3* 1R
3αι ευ1ύς το $ρ/ί έκαναν συμβούλιο οι αρ.ιερείς μα7ί με τους $ρεσβυτέρους και τους
γραμματείς και %λο το συνέδριο και, αού έδεσαν τον Ιησού, τον έεραν και τον
$αρέδ/σαν στον ?ιλάτο. 2 3αι τον ε$ερώτησε ο ?ιλάτος= A'σύ είσαι ο βασιλιάς τ/ν
Ιουδαί/νEC 'κείνος του α$οκρί1ηκε και λέει= A'σύ το λεςC. ! 3αι οι αρ.ιερείς τον
κατηγορούσαν $ολλά. ( 4 ?ιλάτος λοι$%ν $άλι τον ε$ερ/τούσε λέγοντας= AΔεν
α$οκρίνεσαι τί$οταE Δες $%σα σε κατηγορούνC. + Αλλά ο Ιησούς τί$οτα $ια δεν
α$οκρί1ηκε, ώστε 1αύμα7ε ο ?ιλάτος.
3 Ιησο,. καταδικCFεται σε AC5ατο
8Μτ. <@;1R=<Y, 9κ. <:;1:=<R, Ι5. 1>;:9=19;1Y?
2 3ατά την εορτ0, λοι$%ν, τους α$έλυε ένα υλακισμένο, %$οιον 7ητούσαν. 5 Lταν
τ%τε υλακισμένος ο λεγ%μενος ,αραβάς μα7ί με τους στασιαστές, οι ο$οίοι κατά τη
στάση εί.αν κάνει %νο. 6 3αι %ταν ανέβηκε το $λ01ος, άρ.ισε να του 7ητά κα1ώς τους
έκανε. 8 4 ?ιλάτος τ%τε τους α$οκρί1ηκε λέγοντας= A&έλετε να σας α$ολύσ/ το βασιλιά
τ/ν Ιουδαί/νEC 19 Bιατί γνώρι7ε %τι α$% 1%νο τον εί.αν $αραδώσει οι αρ.ιερείς. 11 Αλλά
οι αρ.ιερείς @εσ0κ/σαν το $λ01ος, για να τους α$ολύσει μάλλον το ,αραβά. 12 4 ?ιλάτος
τ%τε, $άλι έλαβε το λ%γο και τους έλεγε= AFι 1έλετε λοι$%ν να κάν/ αυτ%ν $ου λέτε
Jβασιλιά τ/ν Ιουδαί/νKEC 1! 'κείνοι $άλι έκρα@αν= A*ταύρ/σέ τονC. 1( 4 ?ιλάτος %μ/ς
τους έλεγε= ABιατί, τι κακ% έκανεEC 'κείνοι $ερισσ%τερο έκρα@αν= A*ταύρ/σέ τονC. 1+ 4
61
?ιλάτος, λοι$%ν, 1έλοντας να ικανο$οι0σει τον %.λο, τους α$%λυσε το ,αραβά και
$αράδ/σε τον Ιησού, αού τον μαστίγ/σε, για να σταυρ/1εί.
3ι στ-ατιώτε. ε0+α/Fο65 το5 Ιησο,
8Μτ. <@;<@=:1, Ι5. 19;<=:?
12 4ι στρατιώτες τ%τε τον οδ0γησαν μέσα στην εσωτερική αυλ0, $ου είναι το $ραιτ%ριο,
και συγκαλούν %λη τη στρατι/τικ0 μονάδα. 15 3αι τον ντύνουν με $ορύρα και του
1έτουν γύρ/ από το κεφάλι ένα αγκά1ινο στεάνι $ου έ$λε@αν. 16 3αι άρ.ισαν να τον
.αιρετούν= AΧαίρε, βασιλιά τ/ν Ιουδαί/νC. 18 3αι .τυ$ούσαν το κεάλι του με καλάμι και
τον έτυναν και, αού έ$εσαν στα γ%νατα, τον $ροσκυνούσαν. 29 3αι %ταν τον ενέ$αι@αν,
τον έγδυσαν α$% την $ορύρα και τον έντυσαν με τα ρού.α του. 3αι τον οδηγούν έ@/ για
να τον σταυρώσουν.
Η στα,-Hση το6 Ιησο,
8Μτ. <@;:<=VV, 9κ. <:;<Y=V:, Ι5. 19;1@=<@?
21 3αι αγγαρεύουν κά$οιον $ου $ερνούσε α$% εκεί κοντά, το *ίμ/να τον 3υρηναίο,
$ου ερ.%ταν α$% την ε@ο.0, τον $ατέρα του Αλέ@ανδρου και του -ούου, για να σηκώσει
το σταυρ% του. 22 3αι τον έρνουν $άν/ στον τ%$ο του Bολγο1ά, $ου ερμηνεύεται,
J3ρανίου F%$οςK. 2! 3αι του έδιναν κρασί με σμύρνα
.
αλλά αυτ%ς δεν το έλαβε. 2( 3αι
τον σταυρώνουν
και διαμοιρά7ονται τα ιμάτιά του,
ρί.νοντας κλ0ρο γι< αυτά τι κανείς 1α $άρει.
2+ Lταν τ%τε εννιά η ώρα το πρωί, και τον σταύρ/σαν. 22 3αι 0ταν η ε$ιγρα0 της
αιτίας της καταδίκης του γραμμένη α$% $άν/ του= J4 βασιλιάς τ/ν Ιουδαί/νK. 25 3αι μα7ί
του σταυρώνουν δύο ληστές, έναν α$% τα δε@ιά και έναν α$% τα αριστερά του. O26 3αι
εκ$ληρώ1ηκε η Bρα0 $ου λέει= Και 0αF/ 0ε C5ο0ο6. λογα-ιCστηκε.P 28 3αι εκείνοι $ου
$ορεύονταν δί$λα του τον βλαστημούσαν κουνώντας τα κεάλια τους και λέγοντας= AΑ,
εσύ $ου καταστρέεις το να% και τον οικοδομείς σε τρεις ημέρες, !9 σώσε τον εαυτ% σου
και κατέβα α$% το σταυρ%C. !1 ;μοια και οι αρ.ιερείς τον ενέ$αι7αν μετα@ύ τους μα7ί με
τους γραμματείς και έλεγαν= A>λλους έσ/σε, τον εαυτ% του δε δύναται να σώσει. !2 4
Χριστ%ς, ο βασιλιάς του Ισρα0λ, ας κατέβει τώρα α$% το σταυρ%, για να δούμε και να
$ιστέGουμεC. 3αι αυτοί $ου 0ταν σταυρ/μένοι μα7ί του τον έβρι7αν.
3 AC5ατο. το6 Ιησο,
8Μτ. <@;VR=RY, 9κ. <:;VV=V9, Ι5. 19=<>=:Z?
!! 3αι %ταν έγινε δώδεκα η ώρα το μεσημέρι, έγινε σκοτάδι $άν/ σε %λη τη γη /ς τις
τρεις η ώρα το απόγευμα. !( 3αι στις τρεις η ώρα β%ησε ο Ιησούς με /ν0 μεγάλη= AEλHι
ελHι λε0α σαTαBAα5ι_C, $ου %ταν ερμηνεύεται σημαίνει= AΘεέ 0ο6, Θεέ 0ο6, γιατ/ 0ε
εγκατέλειGε._C !+ 3αι μερικοί α$% αυτούς $ου εί.αν στα1εί εκεί κοντά, %ταν άκουσαν,
έλεγαν= AΔες, τον Dλία /νά7ειC. !2 Nτρε@ε τ%τε κά$οιος και, αού γέμισε ένα σουγγάρι
με @ίδι, το έ1εσε γύρ/ α$% ένα καλάμι και του έδινε να $ιει λέγοντας= AΑ0στε, ας δούμε
αν έρ.εται ο Dλίας να τον κατεβάσειC. !5 3αι ο Ιησούς, αού άησε να #γει /ν0 μεγάλη,
ε@έ$νευσε. !6 3αι το κατα$έτασμα του ναού σ.ίστηκε στα δύο α$% $άν/ /ς κάτ/. !8
62
;ταν είδε τ%τε ο εκατ%νταρ.ος, $ου εί.ε στα1εί α$έναντί του, %τι έτσι ε@έ$νευσε, εί$ε=
AΑλ01εια, αυτ%ς ο άν1ρ/$ος 0ταν Mι%ς &εούC. (9 3αι 0ταν και γυναίκες α$% μακριά $ου
κοιτούσαν, μετα@ύ τ/ν ο$οί/ν και η :αρία η :αγδαλην0 και η :αρία, η μητέρα του
Ιακώβου του μικρού και του Ι/σ0, και η *αλώμη, (1 οι ο$οίες, %ταν ο Ιησούς 0ταν στη
Bαλιλαία, τον ακολου1ούσαν και τον διακονούσαν. 2ταν επίσης και $ολλές άλλες $ου
ανέβηκαν μα7ί του στα Ιεροσ%λυμα.
3 ε5ταMιασ0D. το6 Ιησο,
8Μτ. <@;R@=Y1, 9κ. <:;RZ=RY, Ι5. 19;:>=V<?
(2 3αι %ταν 0δη έγινε βράδυ, ε$ειδ0 0ταν ?αρασκευ0, $ου είναι η $ροηγούμενη ημέρα
του *αββάτου, (! 0ρ1ε ο Ι/σ0, $ου καταγόταν α$% την Αριμα1αία, σεβαστ% μέλος του
*υνεδρίου, $ου κι αυτ%ς $ερίμενε τη βασιλεία του &εού, ο ο$οίος τ%λμησε, εισ0λ1ε και
παρουσιάστηκε μ$ροστά στον ?ιλάτο και 70τησε το σώμα του Ιησού. (( Αλλά ο ?ιλάτος
1αύμασε απορντας αν εί.ε 0δη $ε1άνει και, αού $ροσκάλεσε τον εκατ%νταρ.ο, τον
ρώτησε αν $έ1ανε α$% ώρα. (+ 3αι %ταν το έμα1ε α$% τον εκατ%νταρ.ο, δώρισε το $τώμα
στον Ι/σ0. (2 3αι εκείνος αού αγ%ρασε ένα σεντ%νι, τον κατέβασε από το σταυρό, τον
τύλι@ε στο σεντ%νι και τον έ1εσε μέσα σε μν0μα $ου 0ταν λατομημένο στο βρά.ο. 3αι
μετά κύλησε ένα λί1ο $άν/ στη 1ύρα του μν0ματος. (5 F%τε η :αρία η :αγδαλην0 και η
:αρία η μητέρα του Ι/σ0 κοιτούσαν $ού έ.ει τε1εί.
Η α5Cσταση το6 Ιησο,
8Μτ. <>;1=>, 9κ. <V;1=1<, Ι5. <Z;1=1Z?
12
ΜΑPΚ3* 1Y
3αι %ταν $έρασε το *άββατο, η :αρία η :αγδαλην0 και η :αρία η μητέρα του
Ιακώβου και η *αλώμη αγ%ρασαν αρώματα, για να έρ1ουν και να τον αλείGουν. 2 3αι
$ολύ $ρ/ί, την $ρώτη ημέρα μετά το *άββατο έρ.ονται στο μν0μα, %ταν ανάτειλε ο 0λιος.
! 3αι έλεγαν μετα@ύ τους= A?οιος 1α μας κυλ0σει μακριά το λί1ο α$% τη 1ύρα του
μν0ματοςEC ( 3αι %ταν σ0κ/σαν το βλέμμα τους, κοιτούν %τι έ.ει κυλ0σει μακριά ο λί1ος
.
0ταν $ράγματι $άρα $ολύ μεγάλος. + 3αι αού εισ0λ1αν στο μν0μα, είδαν ένα νεαρ% να
κά1εται στα δε@ιά ντυμένο με στολ0 λευκ0 και έμειναν έκ1αμβες. 2 'κείνος τους λέει=
A:η μένετε έκ1αμβες. ,ον Ιησού 7ητάτε, το )α7αρην%, το σταυρ/μένο. 'γέρ1ηκε, δεν
είναι εδώ. )α ο τ%$ος %$ου τον έ1εσαν. 5 Αλλά $ηγαίνετε, $είτε στους μα1ητές του και
στον ?έτρο %τι $ηγαίνει $ριν α$% εσάς στη Bαλιλαία
.
εκεί 1α τον δείτε κα1ώς σας εί$εC. 6
3αι εκείνες ε@0λ1αν και έυγαν α$% το μν0μα, γιατί τις κατεί.ε τρ%μος και έκσταση. 3αι
σε κανέναν δεν εί$αν τί$οτα
.
γιατί οβούνταν.
O6α ;λα λοι$%ν %σα τους εί.αν $αραγγελ1εί ανάγγειλαν σύντομα σ< εκείνους $ου
βρίσκονταν γύρ/ α$% τον ?έτρο. 3αι ύστερα α$% αυτά και ο ίδιος ο Ιησούς α$% την
ανατολ0 μέ.ρι τη δύση α$έστειλε έ@/ μέσ/ αυτών το ιερ% και ά1αρτο κ0ρυγμα της
αιώνιας σ/τηρίας. Αμ0ν.P
6!
Η ε0MC5ιση το6 Ιησο, στη Μα-/α τη Μαγδαλη51
8Μτ. <>;9=1Z, Ι5 <Z;11=1>?
O8 3αι αού αναστ01ηκε $ρ/ί την $ρώτη ημέρα μετά το *άββατο, άνηκε $ρώτα στη
:αρία τη :αγδαλην0, α$% την ο$οία εί.ε βγάλει ετά δαιμ%νια. 19 'κείνη $ορεύτηκε και
το ανάγγειλε σ< αυτούς $ου 0ταν μα7ί του, οι ο$οίοι $εν1ούσαν και έκλαιγαν. 11 3ι
εκείνοι, %ταν άκουσαν %τι 7ει και ότι αυτ0 τον είδε, α$ίστησαν.
Η ε0MC5ιση σε δ,ο 0αAητέ.
89κ. <V;1:=:R?
12 3αι μετά α$% αυτά, ανερώ1ηκε με άλλη μορ0 σε δύο α$% αυτούς $ου
$ερ$ατούσαν, ενώ $ορεύονταν σε ένα ./ρι%. 1! 3ι εκείνοι έυγαν και το ανάγγειλαν
στους υ$%λοι$ους
.
ούτε σ< εκείνους $ίστεGαν.
Η α+οστολ1 τH5 0αAητώ5
8Μτ. <>;1Y=<Z, 9κ. <V;:Y=V9, Ι5. <Z;1Z=<:, \-. 1;Y=>?
1( 3αι ύστερα, ενώ κά1ονταν, για να φάνε, ανερώ1ηκε σ< αυτούς τους έντεκα και
ε$ιτίμησε την α$ιστία τους και τη σκληροκαρδία τους, γιατί δεν $ίστεGαν σ< εκείνους $ου
τον είδαν εγερμένο. 1+ 3αι τους εί$ε= A?ορευτείτε σε %λο τον κ%σμο και κηρύ@ετε το
ευαγγέλιο σε %λη την κτίση. 12 ;$οιος $ιστέGει και βατιστεί 1α σ/1εί, %$οιος %μ/ς
α$ιστ0σει 1α κατακρι1εί. 15 3αι αυτά τα !αυματουργικά σημεία 1α συνοδέGουν εκείνους
$ου !α $ιστέGουν= 1α βγάλουν δαιμ%νια στο %νομά μου, 1α μιλ0σουν καινούργιες γλώσσες
16 και 1α σηκώσουν στα .έρια τους ίδια, και αν $ιουν κάτι 1ανάσιμο, δε 1α τους βλάGει
.
1α 1έσουν τα .έρια $άν/ σε αρρώστους και 1α γίνουν καλάC.
Η α5CληGη το6 Ιησο,
89κ. <V;RZ=R:, \-. 1;9=11?
18 Αεν%ς λοι$%ν, μετά την ομιλία του σ< αυτούς, ο 3ύριος Ιησούς αναλ0τηκε στον
ουραν% και κά1ισε α$% τα δε@ιά του &εού. 29 Αετέρου εκείνοι ε@0λ1αν και κ0ρυ@αν
$αντού, ενώ ο 3ύριος συνεργούσε και ε$ιβεβαί/νε το λ%γο μέσ/ τ/ν !αυματουργικν
σημεί/ν $ου ε$ακολου1ούσαν.P
6(
ΚΑ2Α 93NΚΑ4
ΑMιέ-Hση στο ΘεDMιλο
1
'$ειδ0, $ράγματι, $ολλοί ε$ι.είρησαν να συντά@ουν μια δι0γηση για τα $ράγματα $ου
συνέ#ηκαν μετα@ύ μας με α$%λυτη βεβαι%τητα, 2 κα1ώς μας τα $αράδ/σαν %σοι α$% την
αρ.0 έγιναν αυτ%$τες μάρτυρες και υ$ηρέτες του !είου λ%γου, ! γι/ αυτό άνηκε καλ% και
σ< εμένα, $ου τα $αρακολού1ησα %λα α$% την αρ.0 ακριβώς, να σου τα γράG/ με τη
σειρά, ε@ο.%τατε &ε%ιλε, ( για να γν/ρίσεις καλά με ασάλεια την αλή!εια για %σα λ%για
κατη.01ηκες.
\-οαγγελ/α τη. γέ55ηση. το6 ΙHC55η το6 Iα+τιστ1.
+ M$0ρ@ε κατά τις ημέρες του Dρώδη, του βασιλιά της Ιουδαίας, κά$οιος ιερέας με το
%νομα #α.αρίας α$% την ιερατικ0 τά@η του Αβιά, και εί.ε γυναίκα α$% τις 1υγατέρες του
Ααρών και το %νομά της ήταν 'λισάβετ. 2 Lταν μάλιστα δίκαιοι και οι δύο α$έναντι στο
&ε%, και $ορεύονταν άμεμ$τοι σε %λες τις εντολές και τις δίκαιες διατά@εις του 3υρίου. 5
Αλλά δεν εί.αν $αιδί, κα1%τι η 'λισάβετ 0ταν στείρα, και οι δυο τους 0ταν $ρο./ρημένοι
στην ηλικία. 6 *υνέβηκε τ%τε, ενώ αυτ%ς ιεράτευε α$έναντι στο &ε% κατά τη χρονική σειρά
της ιερατικ0ς τά@ης του, 8 να του λά.ει με κλήρο να 1υμιάσει σύμ/να με τη συν01εια του
ιερατείου, αού εισέλ1ει στο να% του 3υρίου. 19 3αι %λο το $λ01ος του λαού
$ροσευ.%ταν συνέχεια έ@/ την ώρα του 1υμιάματος. 11 Fου ανερώ1ηκε τ%τε άγγελος
3υρίου, έ.οντας στα1εί α$% τα δε@ιά του 1υσιαστηρίου του 1υμιάματος. 12 3αι ταρά.τηκε
ο #α.αρίας, %ταν τον είδε, και %βος έ$εσε $άν/ του. 1! 'ί$ε τ%τε ο άγγελος $ρος αυτ%ν=
A:η οβάσαι, #α.αρία, γιατί εισακούστηκε η δέησ0 σου, και η γυναίκα σου η 'λισάβετ
1α σου γενν0σει γιο και 1α καλέσεις το %νομά του Ι/άννη. 1( 3αι 1α είναι για σένα .αρά
και αγαλλίαση, και $ολλοί 1α .αρούν για τη γέννησ0 του. 1+ Bιατί 1α είναι μεγάλος
μ$ροστά στον 3ύριο, και κρασί και σίκερα δε 1α $ιει, και με ?νεύμα >γιο 1α γεμίσει α$%
την κοιλιά της μητέρας του ακ%μη, 12 και $ολλούς α$% τους γιους Ισρα0λ 1α τους κάνει να
ε$ιστρέGουν στον 3ύριο το &ε% τους. 15 3αι αυτ%ς 1α έρ1ει $ροηγουμέν/ς, μ$ροστά α$%
Αυτ%ν, με το $νεύμα και με τη δύναμη του Dλία, για να στρέGει $ίσ/ τις καρδιές των
$ατέρ/ν στα $αιδιά τους και τους α$ει1είς στη ρ%νηση των δικαί/ν, για να ετοιμάσει
στον 3ύριο λα% $ρο$αρασκευασμένοC. 16 3αι εί$ε ο #α.αρίας $ρος τον άγγελο= AΑ$% τι
1α γν/ρίσ/ αυτ%E Bιατί εγώ είμαι ηλικι/μένος και η γυναίκα μου $ρο./ρημένη στην
ηλικίαC. 18 3αι τότε α$οκρί1ηκε ο άγγελος και του εί$ε= A'γώ είμαι ο Bαβρι0λ $ου έ./
στα1εί μ$ροστά στο &ε% και α$οστάλ1ηκα να μιλ0σ/ $ρος εσένα και να σου ευαγγελίσ/
αυτά. 29 3αι ιδού, !α είσαι σι/$ηλ%ς και δε !α μ$ορείς να μιλ0σεις μέ.ρι την ημέρα $ου
!α γίνουν αυτά, ε$ειδ0 δεν $ίστεGες στους λ%γους μου, οι ο$οίοι 1α εκ$ληρ/1ούν στον
καιρ% τουςC.
21 3αι ο λα%ς $ροσδοκούσε το #α.αρία και 1αύμα7αν απορντας για το .ρ%νο που
αυτ%ς κα!υστερούσε μέσα στο να%. 22 ;ταν λοι$%ν ε@0λ1ε, δεν μ$ορούσε να τους μιλ0σει,
και κατάλαβαν %τι μια ο$τασία εί.ε δει μέσα στο να%. 3αι αυτ%ς τους έκανε νεύματα και
$αράμενε μουγκ%ς. 2! 3αι συνέβηκε, μ%λις συμ$ληρώ1ηκαν οι ημέρες της λειτουργίας
του, να ύγει για τον οίκο του. 2( :ετά λοι$%ν α$% αυτές τις ημέρες, συνέλαβε η
'λισάβετ η γυναίκα του και έκρυβε γύρ/ της ε$ιμελώς τον εαυτ% της για $έντε μ0νες,
6+
λέγοντας= 2+ ANτσι μου έ.ει κάνει ο 3ύριος κατά τις ημέρες $ου έρι@ε το βλέμμα του $άν/
μου, για να ααιρέσει την ντρο$0 μου μετα@ύ τ/ν αν1ρώ$/νC.
3 ε6αγγελισ0D. τη. +α-Aέ5ο6 Μα-/α.
22 3αι στο μ0να της τον έκτο, α$οστάλ1ηκε ο άγγελος Bαβρι0λ α$% το &ε% σε μια $%λη
της Bαλιλαίας, $ου έχει %νομα )α7αρέτ, 25 σε μια $αρ1ένα μνηστευμένη με άντρα, $ου
είχε το %νομα Ι/σ0, α$% τον οίκο Δαβίδ
.
και το %νομα της $αρ1ένας ήταν :αριάμ. 26 3αι
αού εισ0λ1ε και παρουσιάστηκε $ρος αυτ0ν, εί$ε= AΧαίρε, κε.αριτ/μένη, ο 3ύριος είναι
μα7ί σου. O'υλογημένη εσύ μετα@ύ των γυναικώνPC. 28 'κείνη ταρά.τηκε $ολύ α$% τα
λ%για αυτά και διαλογι7%ταν τι είδους μπορεί να είναι αυτ%ς ο .αιρετισμ%ς. !9 3αι ο
άγγελος της εί$ε= A:η οβάσαι, :αριάμ, γιατί βρ0κες .άρη μ$ροστά στο &ε%. !1 3αι
ιδού, 1α συλλάβεις στην κοιλιά και 1α γενν0σεις γιο και 1α καλέσεις το %νομά του Ιησού.
!2 Αυτ%ς 1α είναι μεγάλος και 1α κλη1εί Mι%ς του MGίστου και 1α του δώσει ο 3ύριος ο
&ε%ς το 1ρ%νο του Δαβίδ του $ατέρα του, 8! και 1α βασιλέGει $άν/ στον οίκο Ιακώβ
στους αιώνες και δε 1α υ$άρ.ει τέλος στη βασιλεία τουC. !( 'ί$ε τ%τε η :αριάμ $ρος τον
άγγελο= A?ώς 1α γίνει αυτ%, αού δε γν/ρί7/ άντραEC !+ 3αι α$οκρί1ηκε ο άγγελος και
της εί$ε= A?νεύμα >γιο 1α έρ1ει $άν/ σου και δύναμη MGίστου 1α σε ε$ισκιάσει
.
γι< αυτ%
και το άγιο $ου 1α γεννη1εί 1α κλη1εί Mι%ς &εού. !2 3αι ιδού, η 'λισάβετ η συγγεν0ς σου
έ.ει συλλάβει και αυτ0 γιο στα γηρατειά της, και αυτ%ς είναι ο έκτος μ0νας της
εγκυμοσύνης αυτ0ς $ου την α$οκαλούν στείρα. !5 Bιατί δε 1α είναι αδύνατος κανένας
λ%γος που προέρχεται α$% το &ε%C. !6 'ί$ε τ%τε η :αριάμ= AΙδού η δούλη του 3υρίου
.
εί1ε να μου γίνει κατά το λ%γο σουC. 3αι έυγε α$% αυτ0ν ο άγγελος.
Η Μα-/α ε+ισκέ+τεται τη5 EλισCTετ
!8 *ηκώ1ηκε τ%τε η :αριάμ κατά τις ημέρες αυτές και $ορεύτηκε στην ορειν0 περιοχή
βιαστικά σε μια $%λη της φυλής του Ιούδα, (9 και εισ0λ1ε στον οίκο του #α.αρία και
.αιρέτησε την 'λισάβετ. (1 3αι συνέβηκε, μ%λις άκουσε το .αιρετισμ% της :αρίας η
'λισάβετ, να σκιρτ0σει το βρέος μέσα στην κοιλιά της, και η 'λισάβετ γέμισε ?νεύμα
>γιο. (2 3αι ώνα@ε με κραυγ0 μεγάλη και εί$ε= A'υλογημένη εσύ μετα@ύ των γυναικών
και ευλογημένος ο καρ$%ς της κοιλιάς σου. (! 3αι $ώς μου έγινε αυτ%, να έρ1ει η μητέρα
του 3υρίου μου $ρος εμέναE (( Bιατί ιδού, μ%λις 0ρ1ε η /ν0 του .αιρετισμού σου στα
αυτιά μου, σκίρτησε με αγαλλίαση το βρέος μέσα στην κοιλιά μου. (+ 3αι μακάρια αυτ0
$ου $ίστεGε %τι 1α υ$άρ@ει τέλεια $ραγματο$οίηση σε %σα της έ.ουν ει$/1εί α$% τον
3ύριοC.
3 ,05ο. τη. Μα-/α.
(2 3αι εί$ε η :αριάμ=
(5 A:εγαλύνει η Gυ.0 μου τον 3ύριο,
και αγαλλίασε το $νεύμα μου στο &ε%
το σ/τ0ρα μου
(6 γιατί ε$έβλεGε στην τα$είν/ση της δούλης του.
Bιατί ιδού, α$% τώρα 1α με μακαρί7ουν
%λες οι γενιές,
(8 ε$ειδ0 μου έκανε μεγάλα πράγματα ο Δυνατ%ς.
3αι άγιο είναι το %νομά του,
+9 και το έλε%ς του διαρκεί σε γενεές και γενεές
σ< εκείνους $ου τον οβούνται.
62
+1 Nκανε έργα κραταιά με το βρα.ίονά του=
Διασκ%ρ$ισε όσους ήταν $ερ0ανοι
στη διάνοια της καρδιάς τους.
+2 3α1αίρεσε δυνάστες α$% 1ρ%νους
και ύG/σε τα$εινούς,
+! $εινασμένους γέμισε με αγα1ά
και $λούσιους ε@α$έστειλε κενούς.
+( ,ο01ησε τον Ισρα0λ το δούλο του,
δείχνοντας $/ς 1υμ01ηκε το έλεος,
++ κα1ώς μίλησε $ρος τους $ατέρες μας,
στον Αβραάμ
και στο σ$έρμα του στον αιώναC.
+2 Nμεινε λοι$%ν η :αριάμ μα7ί της $ερί$ου τρεις μ0νες, και κατόπιν ε$έστρεGε στον
οίκο της.
Η γέ55ηση το6 ΙHC55η το6 Iα+τιστ1
+5 3αι για την 'λισάβετ συμ$ληρώ1ηκε ο .ρ%νος του τοκετού της και γέννησε γιο. +6
3αι οι γείτονες και οι συγγενείς της άκουσαν %τι μεγάλυνε ο 3ύριος το έλε%ς του σ< αυτ0ν
και τη συνέ.αιραν. +8 3αι συνέβηκε την ημέρα την %γδοη να έρ1ουν να κάνουν $εριτομ0
στο $αιδί και ή!ελαν να το καλέσουν με το %νομα του $ατέρα του, #α.αρία. 29 3αι τότε
α$οκρί1ηκε η μητέρα του και εί$ε= A;.ι, αλλά 1α κλη1εί Ι/άννηςC. 21 3αι εί$αν $ρος
αυτ0ν= A3ανείς δεν είναι α$% τους συγγενείς σου $ου καλείται με το %νομα τούτοC. 22
Nγνεαν τ%τε στον $ατέρα του για το $ώς 1α 01ελε να το καλέσουν. 2! 3αι εκείνος, αού
70τησε $ινακίδιο, έγραGε λέγοντας= AΙ/άννης είναι το %νομά τουC. 3αι 1αύμασαν %λοι. 2(
Ανοί.τηκε τ%τε αμέσ/ς το στ%μα του και η γλώσσα του, και μιλούσε ευλογώντας το &ε%.
2+ 3αι έ$εσε %βος $άν/ σε %λους τους γείτονές τους, και σε %λη την ορειν0 περιοχή της
Ιουδαίας διαλαλούνταν %λα τα λ%για αυτά, 22 και τα έ1εσαν %λοι %σοι τα άκουσαν μέσα
στην καρδιά τους, λέγοντας= AFι άραγε 1α γίνει τούτο το $αιδίEC 3αι $ράγματι, το .έρι του
3υρίου 0ταν μα7ί του.
Η +-οMητε/α το6 WαBα-/α
25 3αι ο #α.αρίας, ο $ατέρας του, γέμισε ?νεύμα >γιο και $ρο0τεGε λέγοντας=
26 A'υλογητ%ς ο 3ύριος, ο &ε%ς του Ισρα0λ,
γιατί ε$ισκέτηκε και έκανε λύτρ/ση
στο λα% του,
28 και ύG/σε κέρατο σ/τηρίας για μας
μέσα στον οίκο του Δαβίδ του δούλου του,
59 κα1ώς μίλησε μέσ/ του στ%ματος
τ/ν άγι/ν $ροητών του πριν α$% αιώνες,
51 για να μας δσει σ/τηρία α$% τους ε.1ρούς μας
και α$% το .έρι
%λ/ν αυτών $ου μας μισούν.
52 Bια να κάνει έλεος στους $ατέρες μας
και να 1υμη1εί την άγιά του δια10κη,
5! %ρκο $ου έδ/σε $ρος τον Αβραάμ τον $ατέρα μας,
να μας δώσει ε'ουσία,
5( αού σ/1ούμε α$% το .έρι των ε.1ρών,
65
άοβα να τον λατρεύουμε
5+ με οσι%τητα και με δικαιοσύνη,
%λες τις ημέρες της "ωής μας μ$ροστά του.
52 3ι εσύ λοι$%ν, $αιδί, $ρο0της του MGίστου 1α κλη1είς
.

γιατί 1α $ρο$ορευτείς μ$ροστά α$% τον 3ύριο,
για να ετοιμάσεις τις οδούς του,
55 για να δώσεις γνώση σ/τηρίας στο λα% του
με άεση των αμαρτιών τους,
56 .άρη στα γεμάτα έλεος σ$λά.να του &εού μας,
με τα ο$οία 1α μας ε$ισκετεί
ανατολ0 α$% Gηλά,
58 για να /τίσει αυτούς $ου κά1ονται
μέσα στο σκοτάδι και στη σκιά του 1ανάτου,
για να κατευ1ύνει τα $%δια μας
στην οδ% της ειρ0νηςC.
69 3αι το $αιδί μεγάλ/νε και δυνάμ/νε στο $νεύμα, και 0ταν στις ερ0μους /ς την
ημέρα της ανάδει@0ς του μ$ροστά στο λαό Ισρα0λ.
Η γέ55ηση το6 Ιησο, 7-ιστο,
8Μτ. 1;1>=<R?
2
93NΚΑ* <
*υνέβηκε λοι$%ν κατά τις ημέρες εκείνες να ε@έλ1ει διάταγμα α$% τον 3αίσαρα
Αύγουστο, για να α$ογραεί %λη η οικουμένη. 2 Αυτ0 0ταν η $ρώτη α$ογρα0, %ταν
ηγεμ%νευε στη *υρία ο 3υρ0νιος. ! 3αι $0γαιναν %λοι να α$ογραούν, κα1ένας στη δικ0
του $%λη. ( Ανέβηκε τ%τε και ο Ι/σ0 α$% τη Bαλιλαία, α$% την $%λη )α7αρέτ, στην
Ιουδαία, στην $%λη του Δαβίδ, $ου καλείται ,η1λεέμ, ε$ειδ0 αυτ%ς 0ταν α$% τον οίκο και
την $ατριά του Δαβίδ, + για να α$ογραεί μα7ί με τη :αριάμ $ου ήταν μνηστευμένη με
αυτ%ν, η ο$οία 0ταν έγκυος. 2 *υνέβηκε τ%τε, ενώ αυτοί 0ταν εκεί, να συμ$ληρ/1ούν οι
ημέρες του τοκετού της, 5 και γέννησε το γιο της τον $ρ/τ%τοκο, και τον σ$αργάν/σε και
τον @ά$λ/σε μέσα σε μια άτνη, γιατί δεν υ$0ρ.ε γι< αυτούς τ%$ος μέσα στο κατάλυμα.
3ι +οι0έ5ε. και οι Cγγελο
6 3αι 0ταν κάποιοι $οιμένες στην $εριο.0 αυτ0, $ου έμεναν στους αγρούς και ύλαγαν
σκο$ιές τη νύ.τα για το $οίμνι% τους. 8 3αι τότε άγγελος 3υρίου στά1ηκε 'αφνικά
μ$ροστά τους και δ%@α 3υρίου έλαμGε γύρ/ τους, και οβ01ηκαν με μεγάλο %βο. 19 3αι
ο άγγελος εί$ε σ< αυτούς= A:η οβάστε, γιατί ιδού, ευαγγελί7ομαι σ< εσάς .αρά μεγάλη,
$ου 1α είναι για %λο το λα%, 11 γιατί γενν01ηκε για σας σ0μερα */τ0ρας, $ου είναι
Χριστ%ς 3ύριος, στην $%λη του Δαβίδ. 12 3αι αυτ% !α είναι το σημείο για σας= 1α βρείτε
βρέος σ$αργαν/μένο και @α$λ/μένο σε άτνηC. 1! 3αι @ανικά άνηκε μα7ί με τον
άγγελο ένα $λ01ος ουράνιας στρατιάς, αινώντας το &ε% και λέγοντας=
1( AΔ%@α στο &ε% στους ύGιστους ουρανούς
και $άν/ στη γη ειρ0νη
στους αν1ρώ$ους της ευαρέσκειάς τουC.
66
1+ 3αι μ%λις οι άγγελοι έυγαν α$% αυτούς στον ουραν%, οι $οιμένες εί$αν μετα@ύ τους=
AΑς $εράσουμε, λοι$%ν, /ς τη ,η1λεέμ και ας δούμε το $ράγμα τούτο $ου έ.ει γίνει, τον
ο$οίο ο 3ύριος μας γνώρισεC. 12 3αι αού έσ$ευσαν, 0ρ1αν και βρ0καν τη :αριάμ και
τον Ι/σ0, και το βρέος @α$λ/μένο μέσα στη άτνη. 15 3αι %ταν το είδαν, έκαναν
γν/στ% το λ%γο $ου τους ει$ώ1ηκε για το $αιδί τούτο. 16 3αι %λοι %σοι άκουσαν
1αύμασαν γι< αυτά $ου ει$ώ1ηκαν α$% τους $οιμένες $ρος αυτούς. 18 3αι η :αριάμ
διατηρούσε %λα αυτά τα λ%για, βά7οντάς τα μα7ί μέσα στην καρδιά της. 29 3αι
ε$έστρεGαν οι $οιμένες δο@ά7οντας και αινώντας το &ε% για %λα %σα άκουσαν και είδαν
κα1ώς ει$ώ1ηκαν $ρος αυτούς.
21 3αι %ταν συμ$ληρώ1ηκαν ο.τώ ημέρες από τη γέννηση, για να τον $εριτέμνουν, τ%τε
καλέστηκε το %νομά του Ιησούς, αυτ% $ου ονομάστηκε α$% τον άγγελο $ροτού συλλη1εί
αυτ%ς μέσα στην κοιλιά.
Η +α-ο6σ/αση το6 Ιησο, στο 5αD
22 3αι %ταν συμ$ληρώ1ηκαν οι ημέρες του κα1αρισμού τους κατά το ν%μο του :/υσ0,
τον ανέβασαν στα Ιεροσ%λυμα, για να τον $αρουσιάσουν στον 3ύριο 2! H κα1ώς είναι
γραμμένο στο ν%μο του 3υρίου= ΚCAε α-σε5ικD +ο6 δια5ο/γει 01τ-α, Aα ο5ο0αστε/ Cγιο
για το5 Κ,-ιο H 2( και να δώσουν 1υσία σύμ/να με αυτ% $ου έ.ει ει$/1εί στο ν%μο του
3υρίου, ένα Fε6γC-ι τ-6γD5ια 1 δ,ο 5εοσσο,. +ε-ιστε-ιώ5.
2+ 3αι ιδού ένας άν1ρ/$ος 0ταν στην Ιερουσαλ0μ $ου είχε %νομα *υμεών, και ο
άν1ρ/$ος αυτ%ς ήταν δίκαιος και ευλαβ0ς και $ερίμενε την $αρηγοριά του λαού Ισρα0λ,
και 0ταν ε$άν/ του ?νεύμα >γιο. 22 3αι του 0ταν ανερ/μένο α$% το ?νεύμα το >γιο %τι
δε 1α δει το 1άνατο $ριν δει τον Χριστ% του 3υρίου. 25 3αι 0ρ1ε με έμπνευση του
?νεύματος στο να%. 3αι ενώ οι γονείς εισ0γαγαν το $αιδί, τον Ιησού, για να κάνουν αυτοί
σύμ/να με %,τι στο ν%μο είναι συνη1ισμένο γι< αυτ%, 26 τ%τε αυτ%ς το δέ.τηκε στην
αγκαλιά του και ευλ%γησε το &ε% και εί$ε=
28 AFώρα α$ολύεις το δούλο σου, Δεσ$%τη,
κατά το λ%γο σου με ειρ0νη
.

!9 γιατί είδαν τα μάτια μου τη σ/τηρία σου,
!1 $ου ετοίμασες
α$έναντι στο $ρ%σ/$ο %λ/ν τ/ν λαών,
!2 /ς για α$οκάλυGη στα έ1νη
και δ%@α του λαού σου Ισρα0λC.
!! 3αι ο $ατέρας του και η μητέρα του 1αύμα7αν για %σα λέγονταν γι< αυτ%. !( 3αι
τους ευλ%γησε ο *υμεών και εί$ε $ρος τη :αριάμ τη μητέρα του= AΙδού, αυτ%ς είναι
το$ο1ετημένος για $τώση και αν%ρ1/ση $ολλών μέσα στο λαό Ισρα0λ και για σημείο
αντιλεγ%μενο !+ H και σ< εσένα μάλιστα την ίδια, ρομαία 1α δια$εράσει την Gυ.0 σου H
για να α$οκαλυτούν διαλογισμοί α$% $ολλές καρδιέςC.
!2 3αι 0ταν κάποια >ννα, $ρο0τισσα, 1υγατέρα του "ανου0λ, α$% τη υλ0 Ασ0ρ.
Αυτ0 0ταν $ολύ $ρο./ρημένη στην ηλικία, η ο$οία έ7ησε με τον άντρα της ετά έτη α$%
τον καιρό της $αρ1ενίας της, !5 και αυτ0 έμεινε μετά .0ρα έ/ς ογδ%ντα τεσσάρ/ν ετών.
Αυτ0 δεν α$ομακρυν%ταν α$% το να%, και με νηστείες και με δε0σεις λάτρευε το Θεό νύ.τα
και ημέρα. !6 3αι αυτ0ν την ώρα $λησίασε και ομολογούσε τη δό'α του &εού και μιλούσε
γι< αυτ% το παιδί σε %λους %σοι $ερίμεναν τη λύτρ/ση της Ιερουσαλ0μ.
68
2α +αιδικC B-D5ια το6 Ιησο,
!8 3αι μ%λις αυτοί τέλεσαν %λα τα πράγματα κατά το ν%μο του 3υρίου, ε$έστρεGαν στη
Bαλιλαία, στη δικ0 τους $%λη, τη )α7αρέτ. (9 3αι το $αιδί μεγάλ/νε και δυνάμ/νε,
γεμί7οντας σοία, και 0ταν $άν/ του η .άρη του &εού.
3 Ιησο,. δHδεκαετ1. στο 5αD
(1 3αι $ορεύονταν οι γονείς του κά1ε .ρ%νο στην Ιερουσαλ0μ, στην εορτ0 του ?άσ.α.
(2 3αι %ταν έγινε δώδεκα ετών, αυτοί ανέβηκαν κατά το έ1ιμο της εορτ0ς (! και, %ταν
τελεί/σαν οι ημέρες, ενώ αυτοί ε$έστρεαν, $αράμεινε το $αιδί ο Ιησούς στην
Ιερουσαλ0μ, και δεν το κατάλαβαν οι γονείς του. (( '$ειδ0 ν%μισαν, λοι$%ν, %τι αυτ%ς
είναι στην συνοδεία, βάδισαν απόσταση δρ%μου μιας ημέρας και τον ανα7ητούσαν μετα@ύ
τ/ν συγγενών και τ/ν γν/στών (+ και, ε$ειδ0 δεν τον βρ0καν, ε$έστρεGαν στην
Ιερουσαλ0μ ανα7ητώντας τον. (2 3αι συνέβηκε μετά τρεις ημέρες να τον βρουν στο να%
να κά1εται στο μέσο τ/ν δασκάλ/ν και να τους ακούει και να τους ε$ερ/τά. (5 3αι
έμεναν εκστατικοί %λοι %σοι τον άκουγαν για τη σύνεση και τις α$οκρίσεις του. (6 3αι
%ταν τον είδαν οι γονείς του, έμειναν έκ$ληκτοι, και εί$ε $ρος αυτ%ν η μητέρα του= A?αιδί
μου, γιατί μας έκανες έτσιE Ιδού, ο $ατέρας σου κι εγώ με μεγάλο $%νο σε 7ητούσαμεC. (8
3αι εί$ε $ρος αυτούς= ABιατί με 7ητούσατεE Δεν @έρατε %τι $ρέ$ει να είμαι στα πράγματα
του ?ατέρα μουEC +9 Αλλά αυτοί δεν κατάλαβαν το λ%γο $ου τους μίλησε. +1 3αι
κατέβηκε μα7ί τους και 0ρ1ε στη )α7αρέτ και υ$οτασσ%ταν συνεχς σ< αυτούς. 3αι η
μητέρα του διατηρούσε %λα τα λ%γιααυτά μέσα στην καρδιά της. +2 3αι ο Ιησούς $ρ%κοβε
στη σοία και στη σ/ματικ0 ανά$τυ@η και στη .άρη μ$ροστά στο &ε% και στους
αν1ρώ$ους.
2ο κ1-6γ0α το6 ΙHC55η το6 Iα+τιστ1
8Μτ. :;1, Μκ. 1;1, Ι5. 1;19=<>?
!
93NΚΑ* :
*το δέκατο $έμ$το έτος, λοι$%ν, της ηγεμονίας του 3αίσαρα Fιβέριου, %ταν ηγεμ%νευε
ο ?%ντιος ?ιλάτος στην Ιουδαία, και 0ταν τετράρ.ης της Bαλιλαίας ο Dρώδης, και ο
"ίλι$$ος ο αδελ%ς του 0ταν τετράρ.ης της Ιτουραίας και της .ώρας της Fρα./νίτιδας,
και ο Zυσανίας 0ταν τετράρ.ης της Αβιλην0ς, 2 ε$ί αρ.ιερέα >ννα και 3αQάα, 0ρ1ε λ%γος
&εού στον Ι/άννη το γιο του #α.αρία στην έρημο. ! 3αι ο Ιωάννης 0ρ1ε σε %λα τα
$ερί./ρα του Ιορδάνη, κηρύττοντας βάτισμα μετάνοιας σε άεση αμαρτιών, ( %$/ς είναι
γραμμένο στο βιβλίο των λ%γ/ν του DσαIα του $ρο0τη=
OH51 ενός +ο6 MH5CFει δ65ατC στη5 έ-η0ο;
SEτοι0Cστε τη5 οδD του Κ6-/ο6,
/σια κC5ετε τα 0ο5ο+Cτια του.
R ΚCAε Mα-Cγγι Aα γε0/σει
και κCAε D-ο. και λDMο. Aα τα+ει5HAε/,
και τα στ-αTC Aα γ/5ο65 /σια
και οι τ-αBιέ. οδο/ λε/ε..
Y Και κCAε σC-κα Aα δει τη σHτη-/α το6 Θεο,L.
5 Nλεγε λοι$%ν στα $λ01η $ου έβγαιναν, για να βατιστούν α$% αυτ%ν= ABενν0ματα
ε.ιδνών, $οιος σας υ$έδει@ε, για να @εύγετε α$% τη μελλοντικ0 οργ0E 6 3άντε λοι$%ν
89
καρ$ούς ά@ιους της μετάνοιας και μην αρ.ίσετε να λέτε μέσα σας= J?ατέρα έ.ουμε τον
ΑβραάμK. Bιατί σας λέ/ %τι ο &ε%ς δύναται α$% τους λί1ους τούτους να εγείρει τέκνα στον
Αβραάμ. 8 Lδη, λοι$%ν, και το $ελέκι βρίσκεται κοντά στη ρί7α τ/ν δέντρ/ν. '$ομέν/ς,
κά1ε δέντρο $ου δεν κάνει καλ% καρ$% κ%βεται εντελώς και ρί.νεται στη /τιάC. 19 3αι
τα $λ01η τον ε$ερ/τούσαν λέγοντας= AFι λοι$%ν να κάνουμεEC 11 Αού α$οκρί1ηκε, τ%τε,
τους έλεγε= A;$οιος έ.ει δύο .ιτώνες ας δώσει σ< αυτ%ν $ου δεν έ.ει, και %$οιος έ.ει
τροές ας κάνει ομοί/ςC. 12 Lρ1αν τ%τε και τελώνες να βατιστούν και εί$αν $ρος αυτ%ν=
AΔάσκαλε, τι να κάνουμεEC 1! 'κείνος εί$ε $ρος αυτούς= AFί$οτα $ερισσ%τερο να μην
εισ$ράττετε $αρά %,τι σας έ.ουν διατά@ειC. 1( Fον ε$ερ/τούσαν τ%τε και οι στρατευ%μενοι
λέγοντας= AFι να κάνουμε κι εμείςEC 3αι εί$ε σ< αυτούς= A3ανέναν να μην ορολογ0σετε
βίαια μ0τε να ορολογ0σετε $αράνομα, αλλά να αρκείστε στο μισ1% σαςC.
1+ 'νώ ο λα%ς $ροσδοκούσε, λοι$%ν, και διαλογί7ονταν %λοι μέσα στις καρδιές τους για
τον Ι/άννη μ0$/ς αυτ%ς είναι ο Χριστ%ς, 12 α$οκρί1ηκε λέγοντας σ< %λους ο Ι/άννης=
A'γώ, βέβαια, σας βατί7/ σε νερ%. Nρ.εται %μ/ς ο ισ.υρ%τερ%ς μου, του ο$οίου δεν
είμαι ικαν%ς να λύσ/ το λουρί τ/ν υ$οδημάτ/ν του
.
αυτ%ς 1α σας βατίσει μέσα σε
?νεύμα >γιο και σε /τιά. 15 Αυτού το τυάρι είναι στο .έρι του, για να λιχνίσει και να
κα1αρίσει εντελώς το αλώνι του και να συνά@ει το σιτάρι στην α$ο10κη του, ενώ το ά.υρο
1α το κατακάGει με /τιά άσβεστηC. 16 ?ράγματι, λοι$%ν, με $ολλά και διάορα
$ρ%τρε$ε και ευαγγέλι7ε το λα%. 18 Αλλά ο Dρώδης ο τετράρ.ης, ε$ειδ0 ελεγ.%ταν α$%
αυτ%ν για την Dρ/διάδα, τη γυναίκα του αδελού του, και για %λα %σα κακά έκανε ο
Dρώδης, 29 $ρ%σ1εσε και αυτ% $άν/ σε %λα και κατέκλεισε τον Ι/άννη στη υλακ0.
Η TC+τιση το6 Ιησο,
8Μτ. :;1:=1@, Μκ. 1;9=11?
21 *υνέβηκε, λοι$%ν, %ταν βατίστηκε %λος ο λα%ς, και μ%λις ο Ιησούς βατίστηκε και
$ροσευ.%ταν, να ανοι.τεί ο ουραν%ς 22 και να κατεβεί το ?νεύμα το >γιο με σ/ματικ0
μορ0 σαν $εριστέρι $άν/ του, και να γίνει /ν0 α$% τον ουραν%= A'σύ είσαι ο Mι%ς μου
ο αγα$ητ%ς, σ< εσένα ευαρεστ01ηκαC.
Η γε5εαλογ/α το6 Ιησο, 7-ιστο,
8Μτ. 1;1=1@?
2! 3αι αυτ%ς 0ταν ο Ιησούς, $ου άρ.ι7ε $ερί$ου τριάντα ετών, %ντας γιος, %$/ς
ν%μι7αν, του Ι/σ0, του Dλί, 2( του :α11άτ, του Zευί, του :ελ.ί, του Ιανναί, του Ι/σ0,
2+ του :αττα1ία, του Αμώς, του )αούμ, του 'σλί, του )αγγαί, 22 του :άα1, του
:αττα1ία, του *εμεIν, του Ι/σ0., του Ι/δά, 25 του Ι/ανάν, του -ησά, του #οροβαβέλ,
του *αλα1ι0λ, του )ηρί, 26 του :ελ.ί, του Αδδί, του 3/σάμ, του 'λμαδάμ, του Dρ, 28
του Ιησού, του 'λιέ7ερ, του Ι/ρίμ, του :α11άτ, του Zευί, !9 του *υμεών, του Ιούδα, του
Ι/σ0, του Ι/νάμ, του 'λιακίμ, !1 του :ελεά, του :εννά, του :αττα1ά, του )α1άμ, του
Δαβίδ, !2 του Ιεσσαί, του Ι/β0δ, του ,ο%7, του *αλά, του )αασσών, !! του Αμιναδάβ,
του Αδμίν, του Αρνί, του 'σρώμ, του "άρες, του Ιούδα, !( του Ιακώβ, του Ισαάκ, του
Αβραάμ, του &άρα, του )α.ώρ, !+ του *ερού., του -αγαύ, του "άλεκ, του Nβερ, του
*αλά, !2 του 3αQνάμ, του Αρα@άδ, του *ημ, του )ώε, του Zάμε., !5 του :α1ουσάλα,
του 'νώ., του Ιάρετ, του :αλελε0λ, του 3αQνάμ, !6 του 'νώς, του *η1, του Αδάμ, του
&εού.
81
3ι +ει-ασ0ο/ το6 Ιησο,
8Μτ. V;1=11, Μκ. 1;1<=1:?
(
93NΚΑ* V
Ο Ιησούς, λοι$%ν, ε$έστρεGε $λ0ρης ?νεύματος Αγίου α$% τον Ιορδάνη και ερ%ταν με
το ?νεύμα στην έρημο, 2 και για σαράντα ημέρες $ειρα7%ταν α$% το Διάβολο. 3αι εκείνες
τις ημέρες δεν έαγε τί$οτε, αλλά $είνασε %ταν αυτές συντελέστηκαν. ! Fου εί$ε τ%τε ο
Διάβολος= AΑν είσαι Mι%ς του &εού, $ες στο λί1ο τούτο να γίνει άρτοςC. ( 3αι ο Ιησούς
α$οκρί1ηκε $ρος αυτ%ν= A'ίναι γραμμένο= Με C-το 0D5ο δε Aα F1σει ο C5A-H+ο.C. + 3αι
αού τον έερε $άν/, του έδει@ε %λες τις βασιλείες της οικουμένης σε μια στιγμ0 του
.ρ%νου, 2 και ο Διάβολος του εί$ε= A*< εσένα 1α δώσ/ %λη αυτ0ν την ε@ουσία και τη δ%@α
τους, γιατί έ.ει $αραδο1εί σ< εμένα και τη δίν/ σ< %$οιον 1έλ/. 5 Αν λοι$%ν εσύ
$ροσκυν0σεις μ$ροστά μου, 1α είναι %λη δικ0 σουC. 6 3αι τότε α$οκρί1ηκε ο Ιησούς και
του εί$ε= A'ίναι γραμμένο=
Κ,-ιο το ΘεD σο6 5α +-οσκ651σει.
και α6τD5 μ%νο 5α λατ-έGει.L.
8 Fον έερε τ%τε στην Ιερουσαλ0μ και τον έστησε $άν/ στο $τερύγιο του ναού και του
εί$ε= AΑν είσαι Mι%ς του &εού, ρί@ε τον εαυτ% σου α$% εδώ κάτ/
.
19 γιατί είναι γραμμένο=
*το6. αγγέλο6. το6 Aα δώσει ε5τολ1 για σέ5α,
5α σε διαM6λCJο65,
11 καί=
+C5H στα Bέ-ια τους Aα σε σηκώσο65,
0η5 τ6BD5 σκο5τCGει. σε λ/Aο το +Dδι σο6L.
12 3αι ο Ιησούς α$οκρί1ηκε και εί$ε σ< αυτ%ν= AN.ει ει$/1εί= Δε Aα +ει-CJει. Κ,-ιο
το ΘεD σο6C. 1! 3αι αού τέλει/σε κά1ε $ειρασμ%, ο Διάβολος α$ομακρύν1ηκε α$%
αυτ%ν μέ.ρι τον κατάλληλο καιρ%.
Η α-B1 τη. διακο5/α. στη Kαλιλα/α
8Μτ. V;1<=1@, Μκ. 1;1V=1R?
1( 3αι μετά, ο Ιησούς ε$έστρεGε με τη δύναμη του ?νεύματος στη Bαλιλαία. 3αι 0μη
ε@0λ1ε γι< αυτ%ν σε %λα τα $ερί./ρα. 1+ 3αι αυτ%ς δίδασκε μέσα στις συναγ/γές τους και
δο@α7%ταν α$% %λους.
Η α+D--ιGη το6 Ιησο, στη 4αFα-έτ
8Μτ. 1:;R:=R>, Μκ. Y;1=Y?
12 3αι 0ρ1ε στη )α7αρέτ, %$ου 0ταν ανα1ρεμμένος, και εισ0λ1ε κατά τη συν01ειά του
την ημέρα του *αββάτου στη συναγ/γ0 και σηκώ1ηκε να διαβάσει. 15 3αι του δ%1ηκε το
βιβλίο του $ρο0τη DσαIα και, αού @ετύλι@ε το βιβλίο, βρ0κε το μέρος %$ου 0ταν
γραμμένο=
16 \5ε,0α Κ6-/ο6 είναι +C5H 0ο6.
Kι’ α6τD 0ε έB-ισε,
για 5α ε6αγγελ/σH MτHBο,..
82
Με έBει α+οστε/λει,
για 5α κη-,JH σε αιB0αλώτο6. CMεση,
και σε τ6Mλο,. α5CTλεGη,
5α α+οστε/λH σ65τ-ι00έ5ο6. 0ε CMεση,
18 5α κη-,JH έτο. Κ6-/ο6 ε6+-Dσδεκτο.
29 3αι αού τύλι@ε το βιβλίο, το α$%δ/σε στον υ$ηρέτη και κά1ισε
.
και %λ/ν τα μάτια
μέσα στη συναγ/γ0 τον ατένι7αν συνεχς. 21 >ρ.ισε τ%τε να λέει $ρος αυτούς= A*0μερα
αυτ0 η γρα0 έ.ει εκ$ληρ/1εί στα αυτιά σαςC. 22 3αι %λοι μαρτυρούσαν καλά γι< αυτ%ν
και 1αύμα7αν απορντας για τα λ%για της .άρης $ου έβγαιναν α$% το στ%μα του και
έλεγαν= A Αυτ%ς δεν είναι γιος του Ι/σ0EC 2! 3αι εί$ε $ρος αυτούς= A?άντ/ς 1α μου
$είτε αυτ0ν την $αροιμία= JBιατρέ, 1ερά$ευσε τον εαυτ% σουK. J;σα ακούσαμε %τι έγιναν
στην 3α$ερναούμ κάνε κι εδώ στην $ατρίδα σουKC. 2( 'ί$ε τ%τε= AΑλ01εια σας λέ/ %τι
κανείς $ρο0της δεν είναι δεκτ%ς στην $ατρίδα του. 2+ Αλ01εια σας λέ/, ε$ίσης, $ολλές
.0ρες 0ταν κατά τις ημέρες του Dλία μέσα στο λαό Ισρα0λ, %ταν κλείστηκε ο ουραν%ς για
τρία έτη και έ@ι μ0νες, μ%λις έγινε μεγάλος λιμ%ς σε %λη τη .ώρα, 22 και σε καμιά α$%
αυτές δε στάλ1ηκε ο Dλίας $αρά μόνο στα *άρε$τα της *ιδ/νίας σε μια γυναίκα .0ρα. 25
3αι $ολλοί λε$ροί 0ταν στο λαό Ισρα0λ ε$ί 'λισαίου του $ρο0τη, αλλά κανείς α$%
αυτούς δεν κα1αρίστηκε $αρά μόνο ο )εεμάν ο *ύροςC. 26 3αι γέμισαν %λοι με 1υμ%
μέσα στη συναγ/γ0 %ταν άκουσαν αυτά 28 και, αού σηκώ1ηκαν, τον έβγαλαν έ@/ α$%
την $%λη και τον έεραν /ς την κορυογραμμ0 του %ρους $άν/ στο ο$οίο η $%λη τους
οικοδομ01ηκε, ώστε να τον γκρεμίσουν κάτ/. !9 Αυτ%ς, %μ/ς, $έρασε διαμέσου αυτών
και $ορευ%ταν.
3 C5A-H+ο. 0ε το ακCAα-το +5ε,0α
8Μκ. 1;<1=<>?
!1 3αι μετά κατέβηκε στην 3α$ερναούμ, μια $%λη της Bαλιλαίας
.
και τους δίδασκε
συνεχς τα *άββατα. !2 3αι εκ$λ0ττονταν για τη διδα.0 του, γιατί ο λ%γος του 0ταν με
ε@ουσία. !! 3αι στη συναγ/γ0 0ταν ένας άν1ρ/$ος $ου εί.ε ακά1αρτο δαιμονικ% $νεύμα
και έκρα@ε δυνατά με μεγάλη /ν0= !( A', τι σχέση έχουμε εμείς κι εσύ, Ιησού )α7αρηνέE
Lρ1ες, για να μας καταστρέGειςE *ε @έρ/ $οιος είσαι= ο >γιος του &εούC. !+ 3αι ο Ιησούς
το ε$ιτίμησε, λέγοντας= A"ιμώσου και έ@ελ1ε α$% αυτ%νC. 3αι τότε, αού το δαιμ%νιο τον
έρι@ε στο μέσο, ε@0λ1ε α$% αυτ%ν, ./ρίς κα1%λου να τον βλάGει. !2 3αι %λοι 1αμ$ώ1ηκαν
από !αυμασμό και συνομιλούσαν μετα@ύ τους, λέγοντας= AFι λ%γος είναι αυτ%ς $ου με
ε@ουσία και δύναμη διατά7ει τα ακά1αρτα $νεύματα και ε@έρ.ονταιEC !5 3αι έβγαινε 0μη
γι< αυτ%ν σε κά1ε τ%$ο τ/ν $ερι.ώρ/ν.
Θε-α+ε/α +ολλώ5 α--ώστH5
8Μτ. >;1V=1@, Μκ. 11;<9=:V?
!6 *ηκώ1ηκε τ%τε α$% τη συναγ/γ0 και εισ0λ1ε στην οικία του *ίμ/να. Η $ε1ερά %μ/ς
του *ίμ/να υ$%ερε α$% μεγάλο $υρετ%, και τον $αρακάλεσαν γι< αυτ0. !8 3αι αού
στά1ηκε α$% $άν/ της, ε$ιτίμησε τον $υρετ% και την άησε
.
εκείνη$ τ%τε, αμέσ/ς
σηκώ1ηκε και τους διακονούσε. (9 ;ταν λοι$%ν έδυε ο 0λιος, %λοι %σοι εί.αν ασ1ενείς με
$οικίλες ν%σους τους έεραν $ρος αυτ%ν. 'κείνος έ1εσε τα .έρια $άν/ σε κα1έναν α$%
αυτούς @ε./ριστά, και τους 1ερά$ευε. (1 '$ι$λέον, και δαιμ%νια ε@έρ.ονταν α$% $ολλούς,
8!
κραυγά7οντας και λέγοντας= A'σύ είσαι ο Mι%ς του &εούC. 3αι εκείνος τα ε$ιτιμούσε και
δεν τα άηνε να μιλούν, γιατί 0@εραν %τι αυτ%ς είναι ο Χριστ%ς.
3 Ιησο,. +ε-ιοδε,ει κη-,ττο5τα.
8Μκ. 1;:R=:9?
(2 ;ταν λοι$%ν @ημέρ/σε, ε@0λ1ε και $ορεύτηκε σε έρημο τ%$ο. 3αι τα $λ01η τον
ε$ι7ητούσαν και 0ρ1αν /ς αυτού που #ρισκόταν και 01ελαν να τον κρατ0σουν, για να μη
ύγει μακριά τους. (! 'κείνος εί$ε $ρος αυτούς= A?ρέ$ει να ευαγγελίσ/ τη βασιλεία του
&εού και στις άλλες $%λεις, ε$ειδ0 γι< αυτ% α$οστάλ1ηκαC. (( 3αι κ0ρυττε συνεχς στις
συναγ/γές της Ιουδαίας.
2ο κCλεσ0α τH5 +-ώτH5 0αAητώ5
8Μτ. V;1>=<<, Μκ. 1;1Y=<Z?
+
93NΚΑ* R
*υνέβηκε, λοι$%ν, ενώ το $λ01ος έ$ετε $άν/ του και άκουγε το λ%γο του &εού, και
αυτ%ς εί.ε στα1εί κοντά στη λίμνη Bεννησαρέτ, 2 τ%τε να δει δύο $λοία να έ.ουν στα1εί
κοντά στη λίμνη. 3αι οι Gαράδες, αού α$οβιβάστηκαν α$% αυτά, έ$λεναν τα δί.τυα. !
:$0κε τ%τε σ< ένα α$% τα $λοία, αυτ% $ου 0ταν του *ίμ/να, και τον $αρακάλεσε να
α$ομακρυν1εί λίγο α$% την @ηρά
.

και αού κά1ισε, δίδασκε τα $λ01η α$% το $λοίο. ( 3αι
μ%λις έ$αGε να μιλά, εί$ε $ρος το *ίμ/να= ATαναέρε το πλοίο στα βα1ιά και ρί@τε τα
δί.τυα σας για GάρεμαC. + 3αι α$οκρί1ηκε ο *ίμ/νας και εί$ε= A'$ιστάτη, %λη τη νύ.τα
κο$ιάσαμε και δεν $ιάσαμε τί$οτα
.
αλλά για το λ%γο σου 1α ρί@/ τα δί.τυαC. 2 3αι αού
έκαναν αυτ%, συνέκλεισαν στα δίχτυα $ολύ $λ01ος Gαριών, έσ$αγαν μάλιστα τα δί.τυα
τους. 5 3αι τότε έκαναν νεύματα στους συνεταίρους τους στο άλλο $λοίο, για να έρ1ουν να
λάβουν μέρος στην εργασία μα7ί τους. 3αι εκείνοι 0ρ1αν και γέμισαν και τα δύο $λοία,
ώστε σχεδόν να βυ1ί7ονται αυτά. 6 ;ταν το είδε τ%τε ο *ίμ/νας ?έτρος, έ$εσε μ$ροστά
στα γ%νατα του Ιησού λέγοντας= AN@ελ1ε από το πλοίο και φύγε α$% εμένα, γιατί είμαι
άντρας αμαρτ/λ%ς, 3ύριεC. 8 Bιατί τον κυρίεGε κατά$λη@η, όπως και %λους εκείνους $ου
ήταν μα7ί του, για το Gάρεμα τ/ν Gαριών $ου έ$ιασαν, 19 και %μοια και τον Ιάκ/βο και
τον Ι/άννη, τους γιους του #εβεδαίου, $ου 0ταν συμμέτο.οι με το *ίμ/να. 3αι εί$ε $ρος
το *ίμ/να ο Ιησούς= A:η οβάσαι
.

α$% τώρα αν1ρώ$ους 1α Gαρεύεις συνεχςC. 11 3αι
αού κατέβασαν τα $λοία στη στεριά, τα άησαν %λα και τον ακολού1ησαν.
3 καAα-ισ0D. το6 λε+-ο,
8Μτ. >;1=V, Μκ. 1;VZ=VR?
12 3αι συνέβηκε, ενώ αυτ%ς 0ταν σε μια α$% τις $%λεις, τ%τε ιδού, ένας άντρας να είναι
γεμάτος λέ$ρα. ;ταν είδε λοι$%ν τον Ιησού, έ$εσε με το $ρ%σ/$ο κάτω και τον
$αρακάλεσε λέγοντας= A3ύριε, αν 1έλεις, δύνασαι να με κα1αρίσειςC. 1! 3αι εκείνος
ε@έτεινε το .έρι του και τον άγγι@ε λέγοντας= A&έλ/, κα1αρίσουC H και αμέσ/ς η λέ$ρα
έυγε α$% αυτ%ν. 1( 3αι αυτ%ς του $αράγγειλε να μην το $ει σε κανέναν, αλλά του είπε=
A"ύγε και δεί@ε τον εαυτ% σου στον ιερέα και $ρ%σερε για τον κα1αρισμ% σου κα1ώς
8(
$ρ%στα@ε ο :/υσ0ς, /ς μαρτυρία σ< αυτούςC. 1+ 3αι η 0μη γι< αυτ%ν διαδιδ%ταν
$ερισσ%τερο και μα7εύονταν $λ01η $ολλά, για να τον ακούνε και να 1ερα$εύονται α$% τις
ασ1ένειές τους. 12 Αυτ%ς %μ/ς α$οσυρ%ταν συνεχς στις ερ0μους και $ροσευ.%ταν
συνεχς.
Η Aε-α+ε/α ε5D. +α-Cλ6το6
8Μτ. 9;1=>, Μκ. <;1=1<?
15 3αι συνέβηκε σε μια α$% εκείνες τις ημέρες= τ%τε αυτ%ς δίδασκε συνεχς, και
κά1ονταν "αρισαίοι και νομοδιδάσκαλοι $ου εί.αν έρ1ει α$% κά1ε ./ρι% της Bαλιλαίας
και της Ιουδαίας και από την Ιερουσαλ0μ. 3αι δύναμη 3υρίου 0ταν μα"ί του, ώστε να
γιατρεύει. 16 3αι ιδού άντρες $ου έεραν $άν/ στο κρεβάτι έναν άν1ρ/$ο $ου 0ταν
$αράλυτος, και 7ητούσαν να τον έρουν μέσα και να τον 1έσουν μ$ροστά του. 18 3αι
ε$ειδ0 δε βρ0καν α$% $οια είσοδο να τον έρουν μέσα ε@αιτίας του $λ01ους, αού
ανέβηκαν στο δώμα, τον κατέβασαν διαμέσου τ/ν κεραμιδιών μα7ί με το κρεβατάκι του
στο μέσο, μ$ροστά στον Ιησού. 29 3αι αυτός, %ταν είδε την $ίστη τους, εί$ε= A>ν1ρ/$ε,
σου έ.ουν αε1εί οι αμαρτίες σουC. 21 3αι οι γραμματείς και οι "αρισαίοι άρ.ισαν να
διαλογί7ονται, λέγοντας= A?οιος είναι αυτ%ς $ου λαλεί βλαστ0μιεςE ?οιος δύναται να
α0σει αμαρτίες $αρά μ%νο ο &ε%ςEC 22 '$ειδ0 %μ/ς ο Ιησούς κατάλαβε καλά τους
διαλογισμούς τους, α$οκρί1ηκε και εί$ε $ρος αυτούς= AFι διαλογί7εστε μέσα στις καρδιές
σαςE 2! Fι είναι ευκολ%τερο, να $/= J*ου έ.ουν αε1εί οι αμαρτίες σουK, 0 να $/= J*0κ/
και $ερ$άταKE 2( Αλλά για να μά1ετε %τι ο Mι%ς του αν1ρώ$ου έ.ει ε@ουσία να α0νει
αμαρτίες $άν/ στη γηC H εί$ε στον $αράλυτο= A*ου λέ/, σ0κ/ και, αού $άρεις το
κρεβατάκι σου, $0γαινε στον οίκο σουC. 2+ 3αι αμέσ/ς σηκώ1ηκε μ$ροστά τους, $0ρε
αυτό $άν/ στο ο$οίο 0ταν κατάκοιτος και έυγε για τον οίκο του δο@ά7οντας το &ε%. 22
3αι τότε έκ$λη@η τους κατέλαβε %λους και δ%@α7αν το &ε% και γέμισαν με %βο λέγοντας=
A'ίδαμε $αράδο@α πράγματα σ0μεραC.
Η κλ1ση το6 9ε6/
8Μτ. 9;9=1:, Μκ. <;1:=1@?
25 3αι μετά α$% αυτά ε@0λ1ε από την οικία και είδε έναν τελώνη με το %νομα Zευίς να
κά1εται στο τελ/νείο, και του εί$ε= AΑκολού1α μεC. 26 3αι αυτός, αού τα εγκατέλειGε
%λα, σηκώ1ηκε και τον ακολου1ούσε. 28 3αι ο Zευίς τού έκανε μεγάλη υ$οδο.0 μέσα
στην οικία του, και 0ταν $ολύ $λ01ος τελ/νών και άλλ/ν $ου 0ταν μα7ί τους κα1ισμένοι,
για να φάνε. !9 3αι οι "αρισαίοι και οι γραμματείς τους γ%γγυ7αν $ρος τους μα1ητές του,
λέγοντας= ABιατί τρώτε και $ίνετε μα7ί με τους τελώνες και τους αμαρτ/λούςEC !1 3αι
α$οκρί1ηκε ο Ιησούς και εί$ε $ρος αυτούς= AΔεν έ.ουν ανάγκη οι υγιείς α$% γιατρ%, αλλά
οι ασ1ενείς. !2 Δεν έ./ έρ1ει να καλέσ/ δίκαιους, αλλά αμαρτ/λούς σε μετάνοιαC.
2ο Aέ0α τη. 5ηστε/α.
8Μτ. 9;1V=1@, Μκ. <;1>=<<?
!! 'κείνοι εί$αν $ρος αυτ%ν= A4ι μα1ητές του Ι/άννη νηστεύουν συ.νά και κάνουν
δε0σεις, %μοια κι εκείνοι τ/ν "αρισαί/ν, ενώ οι δικοί σου τρώνε και $ίνουνC. !( 4 Ιησούς
τ%τε εί$ε $ρος αυτούς= A:0$/ς μ$ορείτε να κάνετε να νηστέGουν τους καλεσμένους στο
γάμο, ενώ ο γαμ$ρ%ς είναι μα7ί τουςE !+ &α έρ1ουν %μ/ς ημέρες και, %ταν ο γαμ$ρ%ς
8+
ααιρε1εί α$% αυτούς, τ%τε 1α νηστέGουν εκείνες τις ημέρεςC. !2 Nλεγε μάλιστα και
$αραβολ0 $ρος αυτούς= A3ανείς μ$άλ/μα α$% καινούργιο ρού.ο, αού το σ.ίσει, δεν το
βά7ει $άν/ σε ρού.ο $αλι%. 'ιδεμ0, βέβαια, και το καινούργιο 1α σ.ίσει το παλιό και στο
$αλι% δε 1α ταιριά@ει το μ$άλ/μα $ου προέρχεται α$% το καινούργιο. !5 3αι κανείς δε
βά7ει κρασί νέο σε ασκιά $αλιά. 'ιδεμ0, 1α σ$άσει βέβαια το κρασί το νέο τα ασκιά, και
αυτ% 1α .υ1εί έ@/ και τα ασκιά 1α $άνε .αμένα. !6 Αλλά κρασί νέο $ρέ$ει να βά7ουν σε
ασκιά καινούργια. !8 3αι κανείς, %ταν $ιει $αλι%, δε 1έλει νέο. Bιατί λέει= JFο $αλι% είναι
καλ%KC.
Η τ1-ηση το6 *αTTCτο6
8Μτ. 1<;1=>, Μκ. <;<:=<>?
2
93NΚΑ* Y
*υνέβηκε λοι$%ν ένα *άββατο να $ορεύεται μέσα α$% τα σ$αρτά και μαδούσαν οι
μα1ητές του και έτρ/γαν τα στά.υα, αού τα έτριβαν με τα .έρια. 2 :ερικοί τ%τε α$% τους
"αρισαίους εί$αν= ABιατί κάνετε αυτ% $ου δεν ε$ιτρέ$εται το *άββατοEC ! 3αι ο Ιησούς
α$οκρί1ηκε $ρος αυτούς και εί$ε= AΔε διαβάσατε ούτε αυτ% $ου έκανε ο Δαβίδ, %ταν
$είνασε αυτ%ς και %σοι 0ταν μα7ί τουE ( ?ώς εισ0λ1ε στον οίκο του &εού και έλαβε και
έαγε τους άρτους της $ρο1έσε/ς και έδ/σε σ< αυτούς $ου ήταν μα7ί του, τους ο$οίους
δεν ε$ιτρέ$εται να άνε $αρά μ%νο οι ιερείςEC + 3αι τους έλεγε= A3ύριος είναι του
*αββάτου ο Mι%ς του αν1ρώ$ουC.
3 C5A-H+ο. 0ε το Jε-D Bέ-ι
8Μτ. 1<;9=1V, Μκ. :;1=Y?
2 *υνέβηκε μάλιστα άλλο *άββατο να εισέλ1ει αυτ%ς στη συναγ/γ0 και να διδάσκει.
3αι 0ταν ένας άν1ρ/$ος εκεί, και το .έρι του το δε@ί 0ταν @ερ%. 5 Fον $αρατηρούσαν
λοι$%ν οι γραμματείς και οι "αρισαίοι, για να δουν αν 1ερα$εύει το *άββατο, ώστε να
βρουν κάτι να τον κατηγορούν. 6 Αλλά αυτ%ς 0@ερε τους διαλογισμούς τους, και εί$ε στον
άντρα $ου εί.ε @ερ% το .έρι= A*0κ/ και στάσου στο μέσοC. 3αι αυτός σηκώ1ηκε και
στά1ηκε. 8 'ί$ε τ%τε ο Ιησούς $ρος αυτούς= A*ας ρ/τώ αν ε$ιτρέ$εται κανείς το *άββατο
να αγα1ο$οι0σει 0 να κακο$οι0σει, να σώσει 7/0 0 να καταστρέGειEC 19 3αι αού κοίτα@ε
γύρ/ %λους αυτούς, του εί$ε= ANκτεινε το .έρι σουC. 'κείνος το έκανε και
α$οκαταστά1ηκε το .έρι του. 11 Αυτοί %μ/ς έγιναν έ@/ ρενών και συ7ητούσαν μετα@ύ
τους τι 1α μ$ορούσαν να κάνουν στον Ιησού.
Η εκλογ1 τH5 δώδεκα
8Μτ. 1Z;1=V, Μκ. :;1:=19?
12 *υνέβηκε λοι$%ν κατά τις ημέρες αυτές να ε@έλ1ει στο %ρος, για να $ροσευ.η1εί, και
διανυ.τέρευε στην $ροσευ.0 του &εού. 1! 3αι %ταν @ημέρ/σε, ώνα@ε τους μα1ητές του
κοντά του, και ε@έλε@ε α$% αυτούς δώδεκα, τους ο$οίους και ον%μασε α$οστ%λους= 1( το
*ίμ/να, τον ο$οίο και ον%μασε ?έτρο, και τον Ανδρέα τον αδελ% του, και τον Ιάκ/βο και
τον Ι/άννη και το "ίλι$$ο και το ,αρ1ολομαίο 1+ και το :ατ1αίο και το &/μά και τον
82
Ιάκ/βο το γιο του Αλαίου και το *ίμ/να, $ου καλείται #ηλ/τ0ς, 12 και τον Ιούδα το γιο
του Ιακώβου και τον Ιούδα Ισκαριώτη, ο ο$οίος έγινε $ροδ%της.
Θε-α+ε/ε. σ’ έ5α 0εγCλο +λ1Aο.
8Μτ. V;<:=<R?
15 3αι %ταν κατέβηκε μα7ί τους, στά1ηκε σε τ%$ο $εδιν% και μα"ί $ολύ $λ01ος μα1ητών
του, και $ολύ $λ01ος του λαού α$% %λη την Ιουδαία και την Ιερουσαλ0μ και την
$αραλιακ0 χρα της Fύρου και της *ιδώνας, 16 οι ο$οίοι 0ρ1αν να τον ακούσουν και να
γιατρευτούν α$% τις ν%σους τους. 3αι εκείνοι $ου ενο.λούνταν α$% $νεύματα ακά1αρτα
1ερα$εύονταν. 18 3αι %λο το $λ01ος 7ητούσε να τον αγγί7ει, γιατί δύναμη ε@ερ.%ταν α$%
αυτ%ν και τους γιάτρευε %λους.
Μακα-ισ0ο/ και αλ/0ο5ο
8Μτ. R;1=1<?
29 3αι αυτ%ς, αού σ0κ/σε τους ο1αλμούς του στους μα1ητές του, έλεγε=
:ακάριοι οι τ/.οί,
γιατί δικ0 σας είναι η βασιλεία του &εού.
21 :ακάριοι %σοι $εινάτε τώρα,
γιατί 1α .ορτάσετε.
:ακάριοι %σοι κλαίτε τώρα,
γιατί 1α γελάσετε.
22 :ακάριοι είστε, %ταν σας μισ0σουν οι άν1ρ/$οι και %ταν σας αορίσουν και σας
βρίσουν και βγάλουν το %νομά σας /ς κακ% ε@αιτίας του Mιού του αν1ρώ$ου. 2! Χαρείτε
εκείνη την ημέρα και σκιρτ0σετε, γιατί ιδού, ο μισ1%ς σας είναι $ολύς στον ουραν%. Bιατί
κατά τον ίδιο τρόπο έκαναν στους $ρο0τες οι $ατέρες τους.
2( ;μ/ς αλίμονο σ< εσάς τους $λούσιους,
γιατί έ.ετε $άρει $λ0ρ/ς την $αρηγοριά σας.
2+ Αλίμονο σ< εσάς τους .ορτασμένους τώρα,
γιατί 1α $εινάσετε.
Αλίμονο, %σοι γελάτε τώρα,
γιατί 1α $εν10σετε και 1α κλάGετε.
22 Αλίμονο %ταν $ουν καλά λόγια για σας %λοι οι άν1ρ/$οι
.
γιατί κατά τα ίδια έκαναν
στους Gευδο$ρο0τες οι $ατέρες τουςC.
ΑγC+η για το6. εBA-ο,.
8Μτ. R;:>=V>, @;1<α?
25 AΑλλά σ< εσάς λέ/ $ου ακούτε= αγα$άτε τους ε.1ρούς σας, κάνετε καλ% σ< αυτούς
$ου σας μισούν, 26 ευλογείτε αυτούς $ου σας καταριούνται, $ροσεύ.εστε γι< αυτούς $ου
σας βλά$τουν. 28 *< %$οιον σε .τυ$ά στη μια πλευρά του σαγονιού σου $άρε.ε και την
άλλη, και α$% αυτ%ν $ου σου $αίρνει το $αν/%ρι μην τον εμ$οδίσεις να πάρει και το
$ουκάμισο. !9 *ε κα1έναν $ου σου 7ητάει δίνε, και α$% %$οιον $αίρνει τα δικά σου, $ίσ/
μην τα 7ητάς. !1 3αι κα1ώς 1έλετε να κάνουν σ< εσάς οι άν1ρ/$οι, κάνετε σ< αυτούς
ομοί/ς. !2 3αι αν αγα$άτε %σους σας αγα$ούν, $οια .άρη έ.ετεE Bιατί και οι αμαρτ/λοί
αγα$ούν %σους τους αγα$ούν. !! 3αι βέβαια, αν αγα1ο$οιείτε %σους σας αγα1ο$οιούν,
85
$οια .άρη έ.ετεE 3αι οι αμαρτ/λοί το ίδιο κάνουν. !( 3αι αν δανείσετε σ/ εκείνους α$%
τους ο$οίους ελ$ί7ετε να τα λάβετε, $οια .άρη έ.ετεE 3αι αμαρτ/λοί σε αμαρτ/λούς
δανεί7ουν, για να λάβουν $ίσ/ τα ίσα. !+ Αλλά %μ/ς αγα$άτε τους ε.1ρούς σας και
αγα1ο$οιείτε και δανεί7ετε μην ελ$ί7οντας $ίσ/ τί$οτα
.
και 1α είναι ο μισ1%ς σας $ολύς,
και 1α είστε γιοι του MGίστου, γιατί αυτ%ς είναι ευεργετικ%ς στους α.άριστους και κακούς.
!2 Bίνεστε οικτίρμονες κα1ώς και ο ?ατέρας σας είναι οικτίρμοναςC.
\ε-/ κατακ-/σεH. το6 +λησ/ο5
8Μτ. @;1=R?
!5 A3αι μην κρίνετε, και δε 1α κρι1είτε
.
και μην καταδικά7ετε, και δε 1α
καταδικαστείτε. *υγ./ρείτε και 1α συγ./ρε1είτε. !6 Δίνετε και 1α σας δο1εί
.
μέτρο καλ%,
$ιεσμένο, κουνημένο, $ου να @ε.ύνεται 1α δώσουν στην αγκαλιά σας. Bιατί με %$οιο μέτρο
μετράτε 1α μετρη1εί αντίστοι.α σ< εσάςC. !8 'ί$ε μάλιστα και μια $αραβολ0 σ< αυτούς=
A:0$/ς δύναται τυλ%ς να οδηγεί τυλ%E Δε 1α $έσουν και οι δύο σε β%1ροE (9 Δεν
υ$άρ.ει μα1ητ0ς $άν/ α$% το δάσκαλ% του
.
και κά1ε καταρτισμένος 1α είναι %$/ς ο
δάσκαλ%ς του. (1 3αι γιατί βλέ$εις την αγκίδα $ου είναι μέσα στο μάτι του αδελού σου,
ενώ το δοκάρι $ου είναι μέσα στο δικ% σου μάτι δεν $αρατηρείςE (2 ?ώς δύνασαι να λες
στον αδελ% σου= JΑδελέ, άησε να βγάλ/ την αγκίδα $ου είναι μέσα στο μάτι σουK,
ενώ ο ίδιος το δοκάρι μέσα στο μάτι σου δεν βλέ$ειςE M$οκριτ0, βγάλε $ρώτα το δοκάρι
α$% το μάτι σου, και τ%τε 1α δεις κα1αρά την αγκίδα $ου είναι μέσα στο μάτι του αδελού
σου, για να τη βγάλειςC.
2ο δέ5τ-ο γ5H-/Fεται α+D το6. κα-+ο,. το6
8Μτ. @;1@=<Z, 1<;:VT=:R?
(! ABιατί δεν υ$άρ.ει δέντρο καλ% $ου να κάνει καρ$% σά$ιο, ούτε $άλι δέντρο σά$ιο
$ου να κάνει καρ$% καλ%. (( Bιατί κά1ε δέντρο γν/ρί7εται α$% το δικ% του καρ$%. Bιατί
α$% αγκά1ια δε μα7εύουν σύκα ούτε α$% βάτο τρυγούν σταύλια. (+ 4 αγα1%ς άν1ρ/$ος
α$% τον αγα1% 1ησαυρ% της καρδιάς του $ροέρει το αγα1%, και ο κακ%ς α$% τον κακ%
$ροέρει το κακ%. Bιατί α$% το $ερίσσευμα της καρδιάς μιλά το στ%μα τουC.
2α δ,ο Aε0έλια
8Μτ. @;<V=<@?
(2 A3αι τι με καλείτε= J3ύριε, 3ύριεK, και δεν κάνετε %σα λέ/E (5 3α1ένας $ου έρ.εται
$ρος εμένα και ακούει τα λ%για μου και τα εαρμ%7ει 1α σας υ$οδεί@/ με $οιον είναι
%μοιος= (6 %μοιος είναι με άν1ρ/$ο $ου οικοδομεί οικία, ο ο$οίος έσκαGε και βά1υνε και
έ1εσε 1εμέλιο $άν/ στο βρά.ο. 3αι %ταν έγινε $λημμύρα, %ρμησε ο $οταμ%ς $άν/ στην
οικία εκείνη, αλλά δεν μ$%ρεσε να τη σαλέGει, γιατί οικοδομ01ηκε καλά. (8 Αλλά εκείνος
$ου άκουσε και δεν εάρμοσε είναι %μοιος με άν1ρ/$ο $ου οικοδ%μησε οικία $άν/ στη γη
./ρίς 1εμέλια. *< αυτ0ν την οικία %ρμησε $άν/ ο $οταμ%ς και ευ1ύς κατά$εσε, και το
ρ0γμα της οικίας εκείνης έγινε μεγάλοC.
86
Η Aε-α+ε/α το6 δο,λο6 ε5D. εκατD5τα-Bο6
8Μτ. >;R=1:, Ι5. V;V:=RV?
5
93NΚΑ* @
'$ειδ0 συμ$λ0ρ/σε %λα τα λ%για του που έπρεπε να πει στα αυτιά του λαού, εισ0λ1ε
στην 3α$ερναούμ. 2 3αι ο δούλος κά$οιου εκατ%νταρ.ου, $ου 0ταν σε κακ0 κατάσταση,
έμελλε να $ε1άνει, ο ο$οίος του 0ταν $ολύτιμος. ! ;ταν άκουσε λοι$%ν για τον Ιησού,
α$έστειλε $ρος αυτ%ν $ρεσβυτέρους τ/ν Ιουδαί/ν, $αρακαλώντας τον για να έρ1ει να
διασώσει το δούλο του. ( 'κείνοι, αού $αρουσιάστηκαν στον Ιησού, τον $αρακαλούσαν
ε$ιμ%ν/ς λέγοντας= A>@ιος είναι αυτός στον ο$οίο 1α $αράσ.εις τούτο. + Bιατί αγα$ά το
έ1νος μας και τη συναγ/γ0 αυτ%ς την οικοδ%μησε σ< εμάςC. 2 4 Ιησούς τ%τε $ρο./ρούσε
μα7ί τους. Αλλά ενώ 0δη δεν α$εί.ε μακριά α$% την οικία του, έστειλε ίλους ο
εκατ%νταρ.ος, λέγοντάς του= A3ύριε, μην ενο.λείσαι, γιατί δεν είμαι ικαν%ς να εισέλ1εις
κάτ/ α$% τη στέγη μου. 5 Bι< αυτ% ούτε τον εαυτ% μου δε 1εώρησα ά@ιο να έρ1ει $ρος
εσένα
.
αλλά $ες ένα λ%γο και ας γιατρευτεί ο δούλος μου. 6 Bιατί κι εγώ είμαι άν1ρ/$ος
υ$οτασσ%μενος σε ε@ουσία, έ.οντας κάτ/ α$% τον εαυτ% μου στρατιώτες, και λέ/ σε
τούτον= J?0γαινεK, και $ηγαίνει. 3αι στον άλλο= JNλαKE και έρ.εται. 3αι στο δούλο μου=
J3άνε αυτ%K, και το κάνειC. 8 ;ταν άκουσε τ%τε αυτά ο Ιησούς, τον 1αύμασε και
στράηκε στο $λ01ος $ου τον ακολου1ούσε και εί$ε= A*ας λέ/, ούτε μέσα στο λαό Ισρα0λ
δε βρ0κα τ%σο $ολλ0 $ίστηC. 19 3αι %ταν ε$έστρεGαν στον οίκο αυτοί $ου στάλ1ηκαν,
βρ0καν το δούλο να είναι υγι0ς.
Η α5Cσταση το6 γιο6 τη. B1-α. στη 4αf5
11 3αι συνέβηκε αμέσ/ς μετά ο Ιησούς να $άει σε μια $%λη $ου καλείται )αIν και
$0γαιναν μα7ί του οι μα1ητές του και $λ01ος $ολύ. 12 :%λις λοι$%ν $λησίασε στην $ύλη
της $%λης, τ%τε ιδού, έερναν έ@/ έναν $ε1αμένο, μονογεν0 γιο της μητέρας του, και αυτ0
0ταν .0ρα. 3αι αρκετ% $λ01ος της $%λης 0ταν μα7ί της. 1! 3αι %ταν την είδε ο 3ύριος, τη
σ$λα.νίστηκε και τ0ς εί$ε= A:ην κλαιςC. 1( 3αι αού $λησίασε, άγγι@ε τη σορ%, και
εκείνοι $ου τη βάστα7αν στά1ηκαν
.
και εί$ε= A)εαρέ, σου λέ/, σ0κ/C. 1+ 3αι ανακά1ισε ο
νεκρ%ς και άρ.ισε να μιλά, και τον έδ/σε στη μητέρα του. 12 3ατέλαβε τ%τε %βος %λους
και δ%@α7αν το &ε%, λέγοντας= A?ρο0της μεγάλος εγέρ1ηκε μετα@ύ μαςC, και=
A'$ισκέτηκε ο &ε%ς το λα% τουC. 15 3αι ε@0λ1ε αυτ0 η 0μη σε %λη την Ιουδαία γι<
αυτ%ν και σε %λα τα $ερί./ρα.
3ι α+εσταλ0έ5οι το6 ΙHC55η το6 Iα+τιστ1
8Μτ. 11;<=19?
16 3αι ανάγγειλαν στον Ι/άννη οι μα1ητές του για %λα αυτά. 3αι αού $ροσκάλεσε
κά$οιους, δύο α$% τους μα1ητές του, ο Ι/άννης τούς 18 έστειλε $ρος τον 3ύριο, λέγοντας=
A'σύ είσαι ο ερ.%μενος 0 άλλον να $ροσδοκούμεEC 29 ?αρουσιάστηκαν λοι$%ν $ρος
αυτ%ν οι άντρες και εί$αν= A4 Ι/άννης ο ,α$τιστ0ς μάς α$έστειλε $ρος εσένα λέγοντας=
J'σύ είσαι ο ερ.%μενος 0 άλλον να $ροσδοκούμεKEC 21 'κείνη την ώρα 1ερά$ευσε
$ολλούς α$% ν%σους και μάστιγες και $νεύματα κακά και .άρισε το φως σε $ολλούς
τυλούς, ώστε να βλέ$ουν. 22 3αι τότε α$οκρί1ηκε και τους εί$ε= A?άτε και αναγγείλτε
88
στον Ι/άννη αυτά $ου είδατε και ακούσατε= τυλοί α$οκτούν το /ς τους, ./λοί
$ερ$ατούν, λε$ροί κα1αρί7ονται και κουοί ακούν, νεκροί εγείρονται, τ/.οί
ευαγγελί7ονται. 2! 3αι μακάριος είναι αυτ%ς $ου δε !α σκανδαλιστεί σ< εμέναC. 2( 3αι
%ταν έυγαν οι αγγελιο%ροι του Ι/άννη, άρ.ισε να λέει $ρος τα $λ01η για τον Ι/άννη=
AFι ε@0λ1ατε στην έρημο να δείτε με !αυμασμόE 3αλάμι $ου σαλεύεται α$% τον άνεμοE 2+
%χι$ #έ#αια& Αλλά τι ε@0λ1ατε να δείτεE >ν1ρ/$ο με μαλακά ρού.α ντυμένοE Ιδού, αυτοί
$ου 7ουν με λαμ$ρά ρού.α και με τρυηλ0 "ωή είναι στους βασιλικούς οίκους. 22 Αλλά τι
ε@0λ1ατε να δείτεE ?ρο0τηE )αι, σας λέ/, και $ερισσ%τερο α$% $ρο0τη. 25 Αυτ%ς είναι
για τον ο$οίο έ.ει γρατεί=
Ιδο,, α+οστέλλH το5 αγγελιοMD-ο 0ο6
+-ι5 α+D το +-DσH+D σο6,
ο ο+ο/ο. Aα +α-ασκε6Cσει τη5 οδD σου 0+-οστC σου.
26 *ας λέ/= δεν είναι κανένας μεγαλύτερος α$% τον Ι/άννη μετα@ύ των γεννημέν/ν α$%
γυναίκες. Αλλά ο μικρ%τερος στη βασιλεία του &εού είναι μεγαλύτερος α$% αυτ%νC. 28
3αι %ταν το άκουσε %λος ο λα%ς και οι τελώνες, δικαί/σαν το &ε%, αού βατίστηκαν το
βάτισμα του Ι/άννη. !9 'νώ οι "αρισαίοι και οι νομικοί α$ορρίGανε τη βουλ0 του &εού
για τους εαυτούς τους, αού δε βατίστηκαν α$% αυτ%ν.
!1 A:ε τι λοι$%ν να $αρομοιάσ/ τους αν1ρώ$ους της γενιάς αυτ0ς και με τι είναι
%μοιοιE !2 'ίναι %μοιοι με $αιδιά $ου κά1ονται στην αγορά και /νά7ουν το ένα $ρος το
άλλο παί"οντας, τα ο$οία λένε=
J*ας $αί@αμε αυλ% και δε .ορέGατε,
1ρην0σαμε και δεν κλάGατεK.
!! Bιατί έ.ει έρ1ει ο Ι/άννης ο ,α$τιστ0ς, $ου δεν τρώει άρτο μ0τε $ίνει κρασί, και
λέτε= JΔαιμ%νιο έ.ειK. !( N.ει έρ1ει ο Mι%ς του αν1ρώ$ου, $ου τρώει και $ίνει, και λέτε=
JΙδού άν1ρ/$ος αγάς και οινο$%της, ίλος τελ/νών και αμαρτ/λώνK. !+ 3αι δικαιώ1ηκε
η σοία α$% %λα τα τέκνα τηςC.
3 Ιησο,. σ6γBH-ε/ 0ια α0α-τHλ1 γ65α/κα
!2 Fον $αρακαλούσε τ%τε κά$οιος α$% τους "αρισαίους να άει μα7ί του. 3αι αού
εισ0λ1ε στον οίκο του "αρισαίου, κά1ισε, για να φάει. !5 3αι ιδού μια γυναίκα $ου 0ταν
αμαρτ/λ0 μέσα στην $%λη, και $ου έμα1ε %τι γευματί7ει στην οικία του "αρισαίου, αού
έερε αλαβάστρινο δοχείο με μύρο !6 και στά1ηκε $ίσ/, κλαίγοντας κοντά στα $%δια του,
με τα δάκρυά της άρ.ισε να βρέ.ει τα $%δια του και με τις τρί.ες της κεαλ0ς της τα
σκού$ι7ε, και καταιλούσε τα $%δια του και τα άλειε με το μύρο. !8 ;ταν είδε τ%τε αυτά
ο "αρισαίος $ου τον κάλεσε, εί$ε μέσα του= AΑυτ%ς, αν 0ταν $ρο0της, 1α γνώρι7ε $οια
και τι είδους είναι η γυναίκα $ου τον αγγί7ει, γιατί είναι αμαρτ/λ0C. (9 3αι α$οκρί1ηκε ο
Ιησούς και εί$ε $ρος αυτ%ν= A*ίμ/να, έ./ κάτι να σου $/C. 'κείνος του λέει= AΔάσκαλε,
$ες τοC. (1 A3ά$οιος δανειστ0ς εί.ε δύο .ρεοειλέτες= ο ένας %ειλε $εντακ%σια δηνάρια,
και ο άλλος $εν0ντα. (2 '$ειδ0 δεν εί.αν να α$οδώσουν το χρέος, το .άρισε και στους
δύο. ?οιος λοι$%ν α$% αυτούς 1α τον αγα$0σει $ερισσ%τεροEC (! Α$οκρί1ηκε ο *ίμ/νας
και εί$ε= AM$ο1έτ/, αυτ%ς στον ο$οίο .άρισε τα $ερισσ%τεραC. 'κείνος εί$ε σ< αυτ%ν=
A4ρ1ά έκρινεςC. (( 3αι αού στράηκε $ρος τη γυναίκα, εί$ε στο *ίμ/να= A,λέ$εις
αυτ0ν τη γυναίκαE 'ισ0λ1α στην οικία σου, νερ% δε μου έδ/σες για τα $%δια. Αυτ0, %μ/ς,
με τα δάκρυά της μου έβρε@ε τα $%δια και με τα μαλλιά της τα σκού$ισε. (+ "ίλημα δε
μου έδ/σες. Αυτ0, %μ/ς, α$% τη στιγμή $ου εισ0λ1α δε σταμάτησε να μου καταιλά τα
$%δια. (2 :ε λάδι το κεάλι μου δεν το άλειGες. Αυτ0, %μ/ς, με μύρο άλειGε τα $%δια
μου. (5 Bι< αυτ%, σου λέ/, έ.ουν αε1εί οι αμαρτίες της οι $ολλές, γιατί αγά$ησε $ολύ
.
σ<
199
%$οιον %μ/ς λίγο α0νεται, λίγο αγα$άC. (6 'ί$ε τ%τε σ< αυτ0ν= A*ου έ.ουν αε1εί οι
αμαρτίεςC. (8 3αι εκείνοι $ου κά1ονταν μα7ί του για να φάνε άρ.ισαν να λένε μετα@ύ τους=
A?οιος είναι αυτ%ς $ου α0νει και αμαρτίεςEC +9 'ί$ε τ%τε $ρος τη γυναίκα= AD $ίστη σου
σε έ.ει σώσει
.
$0γαινε με ειρ0νηC.
3ι γ65α/κε. +ο6 σ65Dδε6α5 το5 Ιησο,.
6
93NΚΑ* >
3αι τ%τε, συνέβηκε στη συνέ.εια αυτ%ς να $εριοδεύει κατά $%λεις και ./ριά,
κηρύττοντας και ευαγγελι7%μενος τη βασιλεία του &εού. 3αι ήταν οι δώδεκα μα7ί του, 2
και μερικές γυναίκες $ου 0ταν 1ερα$ευμένες α$% $νεύματα κακά και από ασ1ένειες, η
:αρία, $ου καλείται :αγδαλην0, α$% την ο$οία εί.αν ε@έλ1ει ετά δαιμ%νια, ! και η
Ι/άννα, η γυναίκα του Χου7ά, του ε$ιτρ%$ου του Dρώδη, και η *ουσάνα και άλλες $ολλές,
οι ο$οίες τους διακονούσαν α$% τα υ$άρ.οντά τους.
Η +α-αTολ1 το6 σ+ο-έα
8Μτ. 1:;1=9, Μκ. V;1=9?
( 3αι %ταν μα7εύτηκε $ολύ $λ01ος και $0γαιναν $ρος αυτ%ν α$% διάορες $%λεις, τους
εί$ε με $αραβολ0 τα ε'ής= + A'@0λ1ε ο σ$ορέας για να σ$είρει το σ$%ρο του. 3αι ενώ
αυτ%ς έσ$ερνε, ένας σπόρος έ$εσε δί$λα στην οδ% και κατα$ατ01ηκε, και τον κατάαγαν
τα $ετεινά του ουρανού. 2 3αι άλλος κατά$εσε $άν/ στην $έτρα και, %ταν ύτρ/σε,
@ερά1ηκε, ε$ειδ0 δεν εί.ε υγρασία. 5 3αι άλλος έ$εσε στο μέσο τ/ν αγκα1ιών και, %ταν τα
αγκά1ια ύτρ/σαν μα7ί του, τον α$%$νι@αν. 6 3αι άλλος έ$εσε στη γη την αγα10 και, %ταν
ύτρ/σε, έκανε καρ$% εκατοντα$λάσιοC. Zέγοντας αυτά, ώνα7ε= A;$οιος έ.ει αυτιά για
να ακούει ας ακούειC.
3 σκο+D. τH5 +α-αTολώ5
8Μτ. 1:;1Z=1@, Μκ. V;1Z=1<?
8 Fον ρ/τούσαν λοι$%ν οι μα1ητές του τι μ$ορεί να σημαίνει αυτ0 η $αραβολ0. 19
'κείνος εί$ε= A*< εσάς έ.ει δο1εί να γν/ρίσετε τα μυστ0ρια της βασιλείας του &εού, αλλά
στους λοι$ούς λέγονται με $αραβολές, για να
0η Tλέ+ο65 Tλέ+ο5τα.
και 5α 0η5 καταλαTα/5ο65 ακο,γο5τα.L.
Η εJ1γηση τη. +α-αTολ1. το6 σ+ο-έα
8Μτ. 1:;1>=<:, Μκ. V;1:=<Z?
11 AΑυτ0 λοι$%ν είναι η ερμηνεία της $αραβολ0ς= 4 σ$%ρος είναι ο λ%γος του &εού. 12
4ι σπόροι δί$λα στην οδ% είναι εκείνοι $ου άκουσαν. N$ειτα έρ.εται ο Διάβολος και
ααιρεί το λ%γο α$% την καρδιά τους, για να μην $ιστέGουν και σ/1ούν. 1! 'κείνοι που
έπεσαν $άν/ στην $έτρα είναι αυτοί $ου, %ταν ακούσουν, με .αρά δέ.ονται το λ%γο, αλλά
αυτοί δεν έ.ουν ρί7α, οι ο$οίοι $ιστεύουν $ρ%σκαιρα και α$ομακρύνονται σε καιρ%
$ειρασμού. 1( 'κείνο %μ/ς $ου έ$εσε στα αγκά1ια, αυτοί είναι %σοι άκουσαν, αλλά ε$ειδ0
191
$ορεύονται κάτ/ α$% τις μέριμνες και τον $λούτο και τις ηδονές του βίου, συμ$νίγονται
και δε έρουν καρπό σε $λ0ρη /ριμ%τητα. 1+ 'κείνο που έπεσε στην καλ0 γη είναι αυτοί
οι ο$οίοι με καρδιά καλ0 και αγα10, %ταν ακούσουν το λ%γο, τον κατέ.ουν και
καρ$οορούν με υ$ομον0C.
2ο MH. κCτH α+D το σκε,ο.
8Μκ. V;<1=<R?
12 A3ανείς, λοι$%ν, %ταν ανάGει λύ.νο, δεν τον καλύ$τει με σκεύος 0 τον 1έτει κάτ/
α$% το κρεβάτι, αλλά τον 1έτει $άν/ στο λυ.νοστάτη, για να βλέ$ουν το /ς %σοι
μ$αίνουν μέσα. 15 Bιατί δεν υ$άρ.ει κρυ% $ου δε 1α γίνει ανερ% ούτε α$%κρυο $ου να
μη γν/ριστεί και να μην έρ1ει στο ανερ%. 16 ?ροσέ.ετε λοι$%ν $ώς ακούτε. Bιατί σ<
%$οιον έ.ει 1α του δο1εί
.
αλλά σ< %$οιον δεν έ.ει, και αυτ% $ου νομί7ει %τι έ.ει 1α
ααιρε1εί α$% αυτ%νC.
Η 0ητέ-α και οι αδελMο/ το6 Ιησο,
8Μτ. 1<;VY=RZ, Μκ. :;:1=:R?
18 ?αρουσιάστηκαν τ%τε $ρος αυτ%ν η μητέρα του και οι αδελοί του, αλλά δεν
μ$ορούσαν να $άνε κοντά του ε@αιτίας του $λ01ους. 29 Fου αναγγέλ1ηκε λοι$%ν= AD
μητέρα σου και οι αδελοί σου έ.ουν στα1εί έ@/ 1έλοντας να σε δουνC. 21 'κείνος
α$οκρί1ηκε και εί$ε $ρος αυτούς= A:ητέρα μου και αδελοί μου είναι αυτοί= %σοι ακούν
και εαρμ%7ουν το λ%γο του &εούC.
Η κατC+α6ση τη. τ-ικ60/α.
8Μτ. >;<:=<@, Μκ. V;:R=V1?
22 *υνέβηκε, λοι$%ν, σε μια α$% τις ημέρες εκείνες, τ%τε αυτ%ς να μ$ει σε $λοίο όπως
και οι μα1ητές του και εί$ε $ρος αυτούς= AΑς $εράσουμε αντί$ερα στη λίμνηC. 3αι
ανοί.τηκαν στο πέλαγος. 2! 'νώ λοι$%ν αυτοί έ$λεαν, α$οκοιμ01ηκε. 3αι κατέβηκε
λαίλα$α ανέμου στη λίμνη και συνέ.ι7αν να γεμί7ουν με νερά και κινδύνευαν. 2(
?λησίασαν τ%τε και τον @ύ$νησαν λέγοντας= A'$ιστάτη, ε$ιστάτη, .αν%μαστεC. 'κείνος,
αού σηκώ1ηκε, ε$ιτίμησε τον άνεμο και την ταρα.0 του νερού
.
και έ$αGαν και έγινε
γαλ0νη. 2+ Fους εί$ε τ%τε= A?ού είναι η $ίστη σαςEC "οβ01ηκαν λοι$%ν και 1αύμασαν,
λέγοντας ο ένας $ρος τον άλλο= A?οιος άραγε είναι αυτ%ς $ου και τους ανέμους διατά7ει
και το νερ%, και αυτά τον υ$ακούνεEC
Η Aε-α+ε/α το6 δαι0ο5ισ0έ5ο6 Kε-αση5ο,
8Μτ. >;<>=:V, Μκ. R;1=<Z?
22 3αι εισέ$λευσαν στη .ώρα τ/ν Bερασηνών, $ου είναι αντί$ερα α$% τη Bαλιλαία. 25
;ταν λοι$%ν αυτ%ς ε@0λ1ε στη @ηρά, τον συνάντησε κά$οιος άντρας α$% την $%λη $ου εί.ε
δαιμ%νια. 3αι για αρκετ% .ρ%νο δεν ντύ1ηκε ρού.ο και δεν έμενε σε οικία αλλά στα
μν0ματα. 26 ;ταν είδε λοι$%ν τον Ιησού, έκρα@ε δυνατά και έ$εσε μ$ροστά του και εί$ε
με /ν0 μεγάλη= AFι σχέση έχουμε εγώ κι εσύ, Ιησού, Mιέ του &εού του ύGιστουE *ε
$αρακαλώ, μη με βασανίσειςC 28 H γιατί $αράγγειλε στο $νεύμα το ακά1αρτο να ε@έλ1ει
192
α$% τον άν1ρ/$ο. Bιατί α$% $ολλά .ρ%νια το δαιμόνιο τον εί.ε ααρ$ά@ει, και τον έδεναν
με αλυσίδες και τον ύλαγαν με $οδ%δεσμα, και αυτός σ$ά7οντας τα δεσμά ερ%ταν α$% το
δαιμ%νιο στις ερ0μους. !9 Fον ε$ερώτησε τ%τε ο Ιησούς= AFι %νομα έ.ειςEC 'κείνος εί$ε=
AZεγεώναC, γιατί $ολλά δαιμ%νια εισ0λ1αν σ< αυτ%ν. !1 3αι τον $αρακαλούσαν να μην τα
διατά7ει να $άνε στην άβυσσο.
!2 Lταν τ%τε εκεί μια αγέλη αρκετών .οίρ/ν $ου έβοσκε στο %ρος. 3αι τον
$αρακάλεσαν να τα ε$ιτρέGει να εισέλ1ουν σ< εκείνους
.
και το ε$έτρεGε σ< αυτά. !! Αού,
λοι$%ν, τα δαιμ%νια ε@0λ1αν α$% τον άν1ρ/$ο, εισ0λ1αν στους .οίρους, και %ρμησε η
αγέλη κάτ/ στο γκρεμ%, στη λίμνη, και $νίγηκε. !( 3αι %ταν αυτοί $ου τους έβοσκαν
είδαν το γεγον%ς, έυγαν και το ανάγγειλαν στην $%λη και στους αγρούς. !+ '@0λ1αν,
τ%τε, για να δουν το γεγον%ς, και 0ρ1αν $ρος τον Ιησού. 3αι βρ0καν τον άν1ρ/$ο α$% τον
ο$οίο ε@0λ1αν τα δαιμ%νια να κά1εται ντυμένος και σώρονας δί$λα στα $%δια του Ιησού,
και οβ01ηκαν. !2 'κείνοι $ου το είδαν ανάγγειλαν τ%τε σ< αυτούς $ώς σώ1ηκε ο
δαιμονισμένος. !5 3αι τότε τον $αρακάλεσε %λο το $λ01ος της $εριο.0ς τ/ν Bερασηνών
να ύγει α$% αυτούς, γιατί τους κατεί.ε μεγάλος %βος. 3αι αυτ%ς, αού μ$0κε σ< ένα
$λοίο, ε$έστρεGε. !6 Fον $αρακαλούσε %μ/ς ο άντρας α$% τον ο$οίο εί.αν ε@έλ1ει τα
δαιμ%νια να μένει μα7ί του. Αλλά ο Ιησούς του εί$ε να ύγει, λέγοντας= !8 A'$έστρεε
στον οίκο σου και να διηγείσαι %σα σου έκανε ο &ε%ςC. 3αι εκείνος έυγε και $0γε σε %λη
την $%λη, διακηρύττοντας %σα του έκανε ο Ιησούς.
Η A6γατέ-α το6 ΙCι-ο6 και η γ65α/κα 0ε τη5 αι0ο--αγ/α
8Μτ. 9;1>=<Y, Μκ. R;<1=V:?
(9 'νώ λοι$%ν ε$έστρεε ο Ιησούς, τον υ$οδέ.τηκε το $λ01ος
.
γιατί %λοι τον
$ροσδοκούσαν συνεχς. (1 3αι ιδού, 0ρ1ε ένας άντρας $ου είχε το %νομα ΙάQρος, και
αυτ%ς 0ταν άρ.οντας της συναγ/γ0ς. 3αι αού έ$εσε δί$λα στα $%δια του Ιησού, τον
$αρακαλούσε να εισέλ1ει στον οίκο του, (2 γιατί εί.ε μια 1υγατέρα μονογεν0, $ερί$ου
δώδεκα ετών, και αυτ0 $έ1αινε.
'νώ λοι$%ν αυτ%ς $0γαινε, τα $λ01η τον συνέ$νιγαν. (! 3αι μια γυναίκα $ου εί.ε ρο0
αίματος α$% δώδεκα έτη, η ο$οία σε γιατρούς κατανάλ/σε %λη την $εριουσία της και δεν
μ$%ρεσε α$% κανέναν να 1ερα$ευτεί, (( αού $λησίασε α$% $ίσ/ του, άγγι@ε το κράσ$εδο
του ρού.ου του και αμέσ/ς σταμάτησε η ρο0 του αίματ%ς της. (+ 3αι εί$ε ο Ιησούς=
A?οιος είναι αυτ%ς $ου με άγγι@εEC 'νώ λοι$%ν %λοι αρνούνταν, εί$ε ο ?έτρος= A'$ιστάτη,
τα $λ01η σε συμ$ιέ7ουν και σε συν1λίβουνC. (2 4 Ιησούς %μ/ς εί$ε= A:ε άγγι@ε κά$οιος,
γιατί εγώ κατάλαβα %τι δύναμη έ.ει ε@έλ1ει α$% εμέναC. (5 ;ταν είδε λοι$%ν η γυναίκα %τι
δε διέυγε την $ροσο.0, τρέμοντας 0ρ1ε και έ$εσε μ$ροστά του και διηγ01ηκε μ$ροστά σε
%λο το λα% για $οια αιτία τον άγγι@ε και $ώς γιατρεύτηκε αμέσ/ς. (6 'κείνος της εί$ε=
A&υγατέρα μου, η $ίστη σου σε έ.ει σώσει
.
$0γαινε με ειρ0νηC.
(8 'νώ αυτ%ς μιλούσε ακ%μη, έρ.εται κά$οιος α$% την οικία του αρ.ισυνάγ/γου
λέγοντας= AD 1υγατέρα σου έ.ει $ε1άνει
.
μην ενο.λείς $ια το δάσκαλοC. +9 Αλλά ο
Ιησούς, %ταν άκουσε, του α$οκρί1ηκε= A:η οβάσαι, μ%νο $ίστεGε, και 1α σ/1είC. +1
;ταν 0ρ1ε λοι$%ν στην οικία, δεν άησε κανέναν να εισέλ1ει μα7ί του $αρά μόνο τον
?έτρο και τον Ι/άννη και τον Ιάκ/βο και τον $ατέρα του $αιδιού και την μητέρα του. +2
3αι %λοι έκλαιγαν και τη 1ρηνούσαν. Αυτ%ς εί$ε= A:ην κλαίτε, γιατί δεν $έ1ανε αλλά
κοιμάταιC. +! 3αι τον $εριγελούσαν, γιατί 0@εραν %τι $έ1ανε. +( Αυτ%ς, %μ/ς, αού
κράτησε το .έρι της, ώνα@ε λέγοντας= A3ορίτσι, σ0κ/C. ++ 3αι ε$έστρεGε το $νεύμα της
19!
και σηκώ1ηκε αμέσ/ς, και ο Ιησούς διέτα@ε να της δώσουν να άει. +2 3αι έμειναν
εκστατικοί οι γονείς της. 'κείνος τους $αράγγειλε να μην $ουν σε κανέναν το γεγον%ς.
Η α+οστολ1 τH5 δώδεκα
8Μτ. 1Z;R=1R, Μκ. Y;@=1:?
8
93NΚΑ* 9
Αού συγκάλεσε τ%τε τους δώδεκα, τους έδ/σε δύναμη και ε@ουσία $άν/ σ< %λα τα
δαιμ%νια, και να 1ερα$εύουν τις ν%σους, 2 και τους α$έστειλε να κηρύττουν τη βασιλεία
του &εού και να γιατρεύουν τους ασ1ενείς, ! και εί$ε $ρος αυτούς= AFί$οτα μην $αίρνετε
στην οδ%, μ0τε ράβδο μ0τε σακίδιο μ0τε άρτο μ0τε .ρ0ματα μ0τε να έ.ετε α$% δύο
$ουκάμισα. ( 3αι σ< %$οια οικία εισέλ1ετε, εκεί μένετε και α$% εκεί να ε@έρ.εστε. + 3αι σε
%σους δε σας δέ.ονται, %ταν ε@έρ.εστε α$% εκείνη την $%λη, α$οτινά7ετε τη σκ%νη α$% τα
$%δια σας /ς μαρτυρία εναντίον τουςC. 2 ;ταν ε@έρ.ονταν, λοι$%ν, $ερνούσαν α$% ./ρι%
σε ./ρι% ευαγγελι7%μενοι και 1ερα$εύοντας $αντού.
Η α+ο-/α το6 Η-ώδη
8Μτ. 1V;1=1<, Μκ. Y;1V=<9?
5 >κουσε τ%τε ο Dρώδης ο τετράρ.ης %λα αυτά $ου γίνονταν και α$ορούσε $ολύ, ε$ειδ0
μερικοί έλεγαν %τι ο Ι/άννης εγέρ1ηκε α$% τους νεκρούς 6 και μερικοί %τι άνηκε ο
Dλίας, άλλοι $άλι %τι αναστ01ηκε κά$οιος $ρο0της α$% τους αρ.αίους. 8 'ί$ε τ%τε ο
Dρώδης= A,ον Ι/άννη εγώ τον α$οκεάλισα. ?οιος είναι λοι$%ν αυτ%ς για τον ο$οίο
ακού/ τέτοια πράγματαEC 3αι 7ητούσε να τον δει.
3 Bο-τασ0D. τH5 +έ5τε BιλιCδH5
8Μτ. 1V;1:=<1, Μκ. Y;:Z=VV, Ι5. Y;1=1V?
19 3αι %ταν ε$έστρεGαν οι α$%στολοι, του διηγ01ηκαν %σα έκαναν. 3αι ο Ιησούς, αού
τους $αράλαβε, ανα.ώρησε ιδιαιτέρ/ς σε μια $%λη $ου καλείται ,η1σαQδά. 11 Αλλά τα
$λ01η, %ταν το έμα1αν, τον ακολού1ησαν. 3αι τους δέ.τηκε και τους μιλούσε για τη
βασιλεία του &εού, και γιάτρευε %σους εί.αν ανάγκη 1ερα$είας. 12 D ημέρα %μ/ς άρ.ισε
να γέρνει
.
τον $λησίασαν τ%τε οι δώδεκα και του εί$αν= AΑ$%λυσε το $λ01ος, για να
$ορευτούν στα γύρ/ ./ριά και στους αγρούς και να έ.ουν κατάλυμα και να βρουν
τρ%ιμα, γιατί εδώ είμαστε σε έρημο τ%$οC. 1! 'ί$ε τ%τε $ρος αυτούς= AΔώστε τους εσείς
να άνεC. 'κείνοι εί$αν= AΔεν υ$άρ.ουν σ< εμάς $ερισσ%τερο α$% $έντε άρτους και δύο
Gάρια, εκτ%ς κι αν εμείς $ορευτούμε να αγοράσουμε για %λο το λα% τούτο τροέςC. 1(
Bιατί 0ταν $ερί$ου $έντε .ιλιάδες άντρες. 'ί$ε τ%τε $ρος τους μα1ητές του= A3άλτε τους να
κατακλι1ούν σε ομάδες $ερί$ου ανά $εν0νταC. 1+ 3αι έκαναν έτσι και τους έ#αλαν να
κατακλι1ούν %λους. 12 Αού έλαβε τ%τε τους $έντε άρτους και τα δύο Gάρια, σ0κ/σε
$άν/ το βλέμμα του στον ουραν% και τα ευλ%γησε και τα κατάκοGε με τα χέρια και έδινε
στους μα1ητές να τα $αρα1έσουν στο $λ01ος. 15 3αι έαγαν και .%ρτασαν %λοι, και
σ0κ/σαν σε δώδεκα κοίνια %,τι $ερίσσεGε σ< αυτούς α$% τα κομμάτια.
19(
Η διακ1-6Jη το6 \έτ-ο6 για το5 Ιησο,
8Μτ. 1Y;1:=19, Μκ. >;<@=<9?
16 3αι συνέβηκε να είναι μα7ί του και οι μα1ητές, ενώ αυτ%ς 0ταν μ%νος του και
$ροσευ.%ταν. 3αι τους ρώτησε λέγοντας= A?οιος με λένε τα $λ01η $/ς είμαιEC 18 'κείνοι
α$οκρί1ηκαν και εί$αν= AΟ Ι/άννης ο ,α$τιστ0ς, και άλλοι ο Dλίας, άλλοι $άλι %τι
αναστ01ηκε κά$οιος $ρο0της α$% τους αρ.αίουςC. 29 'ί$ε τ%τε σ< αυτούς= A3ι εσείς
$οιος λέτε $/ς είμαιEC Ο ?έτρος, λοι$%ν, α$οκρί1ηκε και εί$ε= A4 Χριστ%ς του &εούC.
3 Ιησο,. +-ολέγει το AC5ατο και τη5 α5Cστασ1 το6
8Μτ. 1Y;<Z=<>, Μκ. >;:Z=9;1?
21 'κείνος, αού τους ε$ιτίμησε, $αράγγειλε σε κανέναν να μη λένε αυτ% 22 και εί$ε
%τι $ρέ$ει ο Mι%ς του αν1ρώ$ου να $ά1ει $ολλά και να α$οδοκιμαστεί α$% τους
$ρεσβυτέρους και τους αρ.ιερείς και τους γραμματείς και να σκοτ/1εί, και την τρίτη
ημέρα να εγερ1εί. 2! Nλεγε λοι$%ν $ρος %λους= AΑν κά$οιος 1έλει να έρ.εται $ίσ/ μου, ας
αρνη1εί τον εαυτ% του και ας σηκώσει το σταυρ% του κά1ε ημέρα και ας με ακολου1εί. 2(
Bιατί %$οιος 1έλει να σώσει τη 7/0 του 1α τη .άσει. ;$οιος %μ/ς .άσει τη 7/0 του
ε@αιτίας μου, αυτ%ς 1α τη σώσει. 2+ Bιατί τι /ελείται ο άν1ρ/$ος αν κερδίσει %λο τον
κ%σμο, αλλά .άσει 0 7ημι/1εί τον εαυτ% τουE 22 Bιατί %$οιος ντρα$εί εμένα και τους
δικούς μου λ%γους, γι/ αυτ%ν 1α αισ1αν1εί ντρο$0 ο Mι%ς του αν1ρώ$ου, %ταν έρ1ει μέσα
στη δ%@α τη δικ0 του και του ?ατέρα του και τ/ν άγι/ν αγγέλ/ν. 25 *ας λέ/ %μ/ς
αλη1ινά= είναι μερικοί $ου έ.ουν στα1εί εδώ οι ο$οίοι δε 1α γευτούν 1άνατο, /σ%του δουν
τη βασιλεία του &εούC.
Η 0ετα0D-MHση το6 Ιησο,
8Μτ. 1@;1=>, Μκ. 9;<=>?
26 3αι συνέβηκε μετά τα λ%για αυτά να περάσουν $ερί$ου ο.τώ ημέρες, και τότε
$αράλαβε τον ?έτρο και τον Ι/άννη και τον Ιάκ/βο και ανέβηκε στο %ρος για να
$ροσευ.η1εί. 28 3αι ενώ αυτ%ς $ροσευ.%ταν, έγινε η %Gη του $ροσώ$ου του διαορετικ0
και ο ιματισμ%ς του έγινε λευκ%ς και αστρατερ%ς. !9 3αι ιδού, δύο άντρες συνομιλούσαν
με αυτ%ν, οι ο$οίοι 0ταν ο :/υσ0ς και ο Dλίας, !1 $ου εμανίστηκαν με δ%@α και
μιλούσαν για την έ@οδ% του από τον κόσμο, την ο$οία έμελλε να εκ$ληρώνει στην
Ιερουσαλ0μ. !2 Αλλά ο ?έτρος και %σοι ήταν μα7ί του, κοιμούνταν με βαρύ ύ$νο. ;ταν
%μ/ς @ύ$νησαν εντελώς, είδαν τη δ%@α του και τους δύο άντρες $ου εί.αν στα1εί μα7ί του.
!! 3αι συνέβηκε, κα1ώς αυτοί ./ρί7ονταν α$% αυτ%ν, να $ει ο ?έτρος $ρος τον Ιησού=
A'$ιστάτη, είναι καλ% για μας εδώ να είμαστε
.
ας κάνουμε λοι$%ν τρεις σκηνές, μία για
σένα και μία για το :/υσ0 και μία για τον DλίαC H μην @έροντας τι λέει. !( 'νώ λοι$%ν
έλεγε αυτά, έγινε νεέλη και τους ε$ισκία7ε. "οβ01ηκαν, τ%τε, κα1ώς εισ0λ1αν στη
νεέλη. !+ 3αι μια /ν0 έγινε α$% τη νεέλη $ου έλεγε= αυτ%ς είναι ο Mι%ς μου ο
εκλεγμένος, αυτ%ν να ακούτεC. !2 3αι κα1ώς έγινε η /ν0, βρέ1ηκε ο Ιησούς μ%νος. 3αι
αυτοί σώ$ασαν και σε κανέναν δεν ανάγγειλαν εκείνες τις ημέρες τί$οτα α$< %σα εί.αν δει.
19+
Η Aε-α+ε/α το6 +αιδιο, 0ε το ακCAα-το +5ε,0α
8Μτ. 1@;1V=1>, Μκ. 9;1V=<@?
!5 *υνέβηκε, τ%τε, την ε$%μενη ημέρα, %ταν αυτοί κατέβηκαν α$% το %ρος, να τον
συναντ0σει $ολύ $λ01ος. !6 3αι ιδού, ένας άντρας α$% το $λ01ος ώνα@ε λέγοντας=
AΔάσκαλε, σε $αρακαλώ να ε$ιβλέGεις στο γιο μου, γιατί μού είναι μονογεν0ς. !8 3αι
ιδού, ένα $νεύμα τον καταλαμβάνει και @ανικά κρά7ει και τον σ$αρά7ει με αρ% και
α$ο./ρεί με δυσκολία α$% αυτ%ν, αού τον συντρίβει. (9 3αι $αρακάλεσα τους μα1ητές
σου να το βγάλουν, αλλά δεν μ$%ρεσανC. (1 4 Ιησούς, τ%τε, α$οκρί1ηκε και εί$ε= AU
γενιά ά$ιστη και διεστραμμένη, /ς $%τε 1α είμαι κοντά σας και 1α σας ανέ.ομαιE 4δ0γησε
$ρος τα εδώ το γιο σουC. (2 3αι ενώ αυτ%ς $λησία7ε ακ%μη, τον έρι@ε κάτ/ το δαιμ%νιο
και τον σ$άρα@ε δυνατά. '$ιτίμησε τ%τε ο Ιησούς το $νεύμα το ακά1αρτο και γιάτρεGε το
$αιδί και το α$%δ/σε στον $ατέρα του. (! 3αι εκ$λ0σσονταν %λοι για τη μεγαλει%τητα του
&εού.
3 Ιησο,. +-ολέγει Jα5C το AC5ατο και τη5 α5Cστασ1 το6
8Μτ. 1@;<<=<:, Μκ. 9;:Z=:<?
'νώ λοι$%ν %λοι 1αύμα7αν για %λα %σα έκανε, εί$ε $ρος τους μα1ητές του= (( A,άλτε
εσείς στ< αυτιά σας τα λ%για αυτά= $ράγματι, ο Mι%ς του αν1ρώ$ου μέλλει να $αραδίνεται
σε .έρια αν1ρώ$/νC. (+ 'κείνοι δεν καταλάβαιναν αυτ%ν το λ%γο και 0ταν καλυμμένος γι<
αυτούς, για να μην τον κατανο0σουν. 3αι οβούνταν να τον ρ/τ0σουν για το λ%γο αυτ%.
\οιο. ε/5αι ο 0εγαλ,τε-ο.
8Μτ. 1>;1=R, Μκ. 9;::=:@?
(2 'ισ0λ1ε κά$οτε μια σκέGη σ< αυτούς, για το $οιος α$% αυτούς μ$ορεί να είναι
μεγαλύτερος. (5 4 Ιησούς, τ%τε, ε$ειδ0 0@ερε το διαλογισμ% της καρδιάς τους, αού $0ρε
ένα $αιδί, το έστησε δί$λα του (6 και τους εί$ε= A;$οιος δε.τεί τούτο το $αιδί στο %νομά
μου δέ.εται εμένα. 3αι %$οιος δε.τεί εμένα δέ.εται αυτ%ν $ου με α$έστειλε. Bιατί %$οιος
είναι μικρ%τερος μετα@ύ %λ/ν σας, αυτ%ς είναι μεγάλοςC.
S[+οιο. δε5 ε/5αι ε5α5τ/ο5 σα. ε/5αι 0ε το 0έ-ο. σα.L
8Μκ. 9;:>=VZ?
(8 Α$οκρί1ηκε τ%τε ο Ι/άννης και του εί$ε= A'$ιστάτη, είδαμε κά$οιον να βγά7ει
δαιμ%νια στο %νομά σου και τον εμ$οδί7αμε, γιατί δεν ακολου1εί μα7ί μαςC. +9 'ί$ε %μ/ς
$ρος αυτ%ν ο Ιησούς= A:ην τον εμ$οδί7ετε
.
ε$ειδ0 %$οιος δεν είναι εναντίον σας είναι με
το μέρος σαςC.
3ι αMιλDJε5οι *α0α-ε/τε.
+1 *υνέβηκε λοι$%ν, ενώ συμ$ληρώνονταν οι ημέρες της αναλ0Gεώς του, τ%τε αυτ%ς να
$άρει τη στα1ερ0 α$%αση να $ορευτεί στην Ιερουσαλ0μ. +2 3αι α$έστειλε
αγγελιο%ρους $ριν α$% το $ρ%σ/$% του. 3αι αυτοί $ορεύτηκαν και εισ0λ1αν σ< ένα ./ρι%
*αμαρειτών, ώστε να του ετοιμάσουν κατάλυμα. +! Αλλά δεν τον δέ.τηκαν, γιατί το
$ρ%σ/$% του $ορευ%ταν στην Ιερουσαλ0μ. +( ;ταν το είδαν τ%τε οι μα1ητές Ιάκ/βος και
192
Ι/άννης, εί$αν= A3ύριε, 1έλεις να $ούμε να κατεβεί /τιά α$% τον ουραν% και να τους
αανίσει O%$/ς και ο Dλίας έκανεPEC ++ *τράηκε τ%τε και τους ε$ιτίμησε Oκαι εί$ε= AΔεν
@έρετε $οιανού $νεύματος είστε εσείς. +2 Bιατί ο Mι%ς του αν1ρώ$ου δεν 0ρ1ε, για να
καταστρέGει Gυ.ές αν1ρώ$/ν, αλλά για να σώσειCP. 3αι $ορεύτηκαν σε άλλο ./ρι%.
\-ο]+οAέσει. τη. 0αAητε/α.
8Μτ. >;19=<<?
+5 3αι ενώ αυτοί βάδι7αν στο δρ%μο, εί$ε κά$οιος $ρος αυτ%ν= A&α σε ακολου10σ/
%$ου κι αν $ηγαίνειςC. +6 3αι ο Ιησούς του εί$ε= A4ι αλε$ούδες έ.ουν /λιές και τα
$ετεινά του ουρανού $ροσ/ρινές κατοικίες, αλλά ο Mι%ς του αν1ρώ$ου δεν έ.ει $ού να
γείρει το κεάλι τουC. +8 'ί$ε $άλι $ρος άλλον= AΑκολού1α μεC. 'κείνος α$άντησε=
A3ύριε, ε$ίτρεGέ μου να $ά/ $ρώτα να 1άG/ τον $ατέρα μουC. 29 Fου εί$ε τ%τε= A>ησε
τους νεκρούς να 1άGουν τους δικούς τους νεκρούς, εσύ %μ/ς να $ας και να αναγγέλλεις τη
βασιλεία του &εούC. 21 'ί$ε $άλι και άλλος= A&α σε ακολου10σ/, 3ύριε
.
αλλά $ρώτα
ε$ίτρεGέ μου να α$ο.αιρετ0σ/ αυτούς $ου είναι στον οίκο μουC. 22 'ί$ε %μ/ς $ρος αυτ%ν
ο Ιησούς= A3ανείς $ου έβαλε το .έρι $άν/ σε άροτρο και βλέ$ει $ρος τα $ίσ/ δεν είναι
κατάλληλος για τη βασιλεία του &εούC.
Η α+οστολ1 τH5 εTδο015τα gδ,οh
19
93NΚΑ* 1Z
:ετά λοι$%ν α$% αυτά, ο 3ύριος ανάδει@ε άλλους εβδομ0ντα OδύοP, και τους α$έστειλε
ανά δύο\δύο μ$ροστά α$% το $ρ%σ/$% του σε κά1ε $%λη και τ%$ο %$ου έμελλε αυτ%ς να
έρ.εται. 2 Nλεγε τ%τε $ρος αυτούς= AΑεν%ς ο 1ερισμ%ς είναι $ολύς, αετέρου οι εργάτες
λίγοι. Δεη1είτε, λοι$%ν, στον 3ύριο του 1ερισμού, για να βγάλει εργάτες στο 1ερισμ% του.
! ?ηγαίνετε
.
ιδού, σας α$οστέλλ/ σαν αρνιά στο μέσο λύκ/ν. ( :η βαστάτε $ορτο%λι,
μ0τε σακίδιο, μ0τε υ$οδ0ματα, και κανέναν μη .αιρετ0σετε στο δρ%μο. + 3αι σ< %$οια
οικία εισέλ1ετε, $ρώτα λέτε= J'ιρ0νη στον οίκο τούτοK. 2 3αι αν εκεί είναι γιος ειρ0νης,
1α ε$ανα$αυτεί $άν/ του η ειρ0νη σας. 'ιδεμ0, βέβαια, $άν/ σας 1α @αναγυρίσει. 5 *<
αυτ0 λοι$%ν την οικία μένετε τρώγοντας και $ίνοντας τα φαγητά α$% αυτούς
.
γιατί ο
εργάτης είναι ά@ιος του μισ1ού του. :ην $ηγαίνετε α$% οικία σε οικία. 6 3αι σ< %$οια
$%λη εισέρ.εστε και σας δέ.ονται, τρώτε αυτά $ου σας $αρα1έτουν 8 και 1ερα$εύετε τους
ασ1ενείς μέσα σ< αυτ0ν και να τους λέτε= JN.ει $λησιάσει σ< εσάς η βασιλεία του &εούK.
19 Αλλά σ< %$οια $%λη εισέλ1ετε και δε σας δέ.ονται, αού ε@έλ1ετε στις $λατείες της,
$είτε= 11 J3αι τη σκ%νη $ου μας κολλ01ηκε α$% την $%λη σας στα $%δια την τινά7ουμε σ<
εσάς. ;μ/ς αυτ% να γν/ρί7ετε= %τι έ.ει $λησιάσει η βασιλεία του &εούK. 12 *ας λέ/ %τι
για τα *%δομα κατά την ημέρα εκείνη της κρίσης 1α υ$άρ.ει $ερισσ%τερη ανεκτικ%τητα
$αρά για την $%λη εκείνηC.
Αλ/0ο5ο στι. α0ετα5Dητε. +Dλει.
8Μτ. 11;<Z=<V?
1! AΑλίμονο σ< εσένα, Χορα7ίν
.
αλίμονο σ< εσένα, ,η1σαQδά. Bιατί αν μέσα στην Fύρο
και στη *ιδώνα γίνονταν οι !αυματουργικές δυνάμεις $ου έγιναν σ< εσάς, 1α εί.αν
195
μετανο0σει α$% $ολύ καιρ% κα1ισμένοι με σάκο και στά.τη. 1( ;μ/ς για την Fύρο και για
τη *ιδώνα 1α υ$άρ.ει $ερισσ%τερη ανεκτικ%τητα κατά την κρίση $αρά για σας. 1+ 3ι εσύ
3α$ερναούμ,
μ0$/ς /ς τον ουραν% 1α υG/1είςE
Uς τον άδη 1α κατεβείςS
12 ;$οιος ακούει εσάς ακούει εμένα
.
και %$οιος α$ορρί$τει εσάς α$ορρί$τει εμένα. 3αι
%$οιος α$ορρί$τει εμένα, α$ορρί$τει αυτ%ν $ου με α$έστειλεC.
Η ε+ιστ-οM1 τH5 εTδο015τα gδ,οh
15 '$έστρεGαν, λοι$%ν, οι εβδομ0ντα OδύοP με .αρά, λέγοντας= A3ύριε, και τα δαιμ%νια
υ$οτάσσονται σ< εμάς στο %νομά σουC. 16 'ί$ε τ%τε σ< αυτούς= ANβλε$α το *ατανά $ου
έ$εσε σαν αστρα$0 α$% τον ουραν%. 18 Ιδού, σας έ./ δώσει την ε@ουσία να $ατάτε $άν/
σε ίδια και σε σκορ$ιούς, και $άν/ σε %λη τη δύναμη του ε.1ρού, και τί$οτα δε 1α σας
βλάGει. 29 ;μ/ς γι< αυτ% να μη .αίρετε, ε$ειδ0 τα $νεύματα σας υ$οτάσσονται, αλλά να
.αίρετε ε$ειδ0 τα ον%ματά σας έ.ουν εγγραεί στους ουρανούςC.
Η αγαλλ/αση το6 Ιησο,
8Μτ. 11;<R=<@, 1:;1Y=1@?
21 Αυτ0ν την ώρα ο Ιησούς αγαλλίασε στο ?νεύμα το >γιο και εί$ε= A4μολογώ τη δό'α
σου, ?ατέρα, 3ύριε του ουρανού και της γης, γιατί α$έκρυGες αυτά α$% σοούς και
συνετούς και τα α$οκάλυGες σε ν0$ια. )αι, ?ατέρα, γιατί έτσι ευαρεστ01ηκες. 22 ;λα
μου $αραδ%1ηκαν α$% τον ?ατέρα μου, και κανείς δε γν/ρί7ει $οιος είναι ο Mι%ς $αρά
μόνο ο ?ατέρας, και $οιος είναι ο ?ατέρας $αρά μόνο ο Mι%ς και αυτ%ς στον ο$οίο 1έλει ο
Mι%ς να τον α$οκαλύGειC. 2! 3αι αού στράηκε $ρος τους μα1ητές του ιδιαιτέρ/ς, εί$ε=
A:ακάριοι οι ο1αλμοί $ου βλέ$ουν αυτά $ου βλέ$ετε. 2( Bιατί σας λέ/ %τι $ολλοί
$ρο0τες και βασιλιάδες 1έλησαν να δουν αυτά $ου εσείς βλέ$ετε, αλλά δεν τα είδαν
.
και
να ακούσουν αυτά $ου ακούτε, αλλά δεν τα άκουσανC.
3 καλD. *α0α-ε/τη.
2+ 3αι ιδού, κά$οιος νομικ%ς σηκώ1ηκε, για να τον $ειρά7ει, λέγοντας= AΔάσκαλε, τι να
κάν/ για να κληρονομ0σ/ αιώνια 7/0EC 22 'κείνος εί$ε $ρος αυτ%ν= A:έσα στο ν%μο τι
είναι γραμμένοE ?ώς διαβά7ειςEC 25 'κείνος α$οκρί1ηκε και εί$ε= A4α αγα+1σει. Κ,-ιο
το ΘεD σο6 0ε Dλη τη5 κα-διC σο6 και 0ε Dλη τη5 G6B1 σο6 και 0ε Dλη τη5 ισB, σο6
και με %λη τη διάνοιά σου, και το5 +λησ/ο5 σο6 σα5 τον εα6τD σο6C. 26 Fου εί$ε τ%τε=
A4ρ1ά α$οκρί1ηκες
.
αυτ% κάνε και 1α 70σειςC. 28 'κείνος, 1έλοντας να δικαιώσει τον
εαυτ% του, εί$ε $ρος τον Ιησού= A3αι $οιος είναι $λησίον μουEC !9 Nλαβε το λ%γο ο
Ιησούς και εί$ε= A3ά$οιος άν1ρ/$ος κατέβαινε α$% την Ιερουσαλ0μ στην Ιερι.ώ και
$εριέ$εσε σε ληστές, οι ο$οίοι και τον έγδυσαν και τον $λ0γ/σαν και έυγαν, αού τον
άησαν μισο$ε1αμένο. !1 3ατά σύμ$τ/ση, τ%τε, κά$οιος ιερέας κατέβαινε στην οδ%
εκείνη, αλλά, %ταν τον είδε, $έρασε α$έναντι. !2 ;μοια τ%τε κι ένας Zευίτης, %ταν 0ρ1ε
στον τ%$ο εκείνο και είδε, $έρασε α$έναντι. !! 3ά$οιος %μ/ς *αμαρείτης $ου
οδοι$ορούσε 0ρ1ε $ρος αυτ%ν και, %ταν τον είδε, τον σ$λα.νίστηκε. !( 3αι αού τον
$λησίασε, $εριέδεσε τα τραύματά του, .ύνοντας $άν/ τους λάδι και κρασί και, αού τον
ανέβασε $άν/ στο δικ% του 7ώο, τον έερε σε $ανδο.είο και τον ρ%ντισε. !+ 3αι την
αυριαν0 ημέρα έβγαλε και έδ/σε δύο δηνάρια στον $ανδο.έα και του εί$ε= J"ρ%ντισέ τον,
196
και %,τι δα$αν0σεις ε$ι$λέον, εγώ, μ%λις @ανάρ1/, 1α σου το α$οδώσ/K. !2 ?οιος α$%
αυτούς τους τρεις νομί7εις %τι έ.ει γίνει $λησίον σ< αυτ%ν $ου έ$εσε μέσα στους ληστέςEC
!5 Αυτ%ς εί$ε= A'κείνος $ου έκανε το έλεος σ< αυτ%νC. Fου εί$ε τ%τε ο Ιησούς= A?0γαινε
και κάνε κι εσύ ομοί/ςC.
E+/σκεGη στη5 οικ/α τη. ΜC-Aα. και τη. Μα-/α.
!6 3α1ώς λοι$%ν αυτοί $ρο./ρούσαν, αυτ%ς εισ0λ1ε σε κά$οιο ./ρι%. 3ά$οια γυναίκα,
τ%τε, με το %νομα :άρ1α, τον υ$οδέ.τηκε. !8 3αι αυτ0 εί.ε μια αδελ0 $ου την καλούσαν
:αριάμ, η ο$οία και κά1ισε κοντά στα $%δια του 3υρίου και άκουγε το λ%γο του. (9 Αλλά
η :άρ1α 0ταν α$ασ.ολημένη με $ολλ0 διακονία. *τά1ηκε τ%τε α$% $άν/ και εί$ε= A3ύριε,
δε σε μέλει $ου η αδελ0 μου με εγκατέλειGε μ%νη να διακονώE ?ες της λοι$%ν να με
βοη10σειC. (1 Α$οκρί1ηκε τ%τε ο 3ύριος και της εί$ε= A:άρ1α, :άρ1α, μεριμνάς και
1ορυβείσαι για $ολλά, (2 ενώ για ένα πράγμα υ$άρ.ει ανάγκη. Η :αριάμ, $ράγματι,
διάλε@ε την αγα10 μερίδα, $ου δε 1α της ααιρε1είC.
Διδασκαλ/α για τη5 +-οσε6B1
8Μτ. Y;9=1R, @;@=11?
11
93NΚΑ* 11
3αι συνέβηκε, ενώ $ροσευ.%ταν σε κά$οιον τ%$ο, μ%λις έ$αGε, να $ει κά$οιος α$%
τους μα1ητές του $ρος αυτ%ν= A3ύριε, δίδα@έ μας να $ροσευ.%μαστε, κα1ώς και ο Ι/άννης
δίδα@ε στους μα1ητές τουC. 2 Fους εί$ε τ%τε= A;ταν $ροσεύ.εστε, λέγετε=
J?ατέρα, ας αγιαστεί το %νομά σου
.

ας έρ1ει η βασιλεία σου.
! Fον άρτο μας της ερ.%μενης ημέρας
δίνε μας κά1ε ημέρα.
( 3αι άησε α$% εμάς τις αμαρτίες μας,
γιατί και εμείς οι ίδιοι α0νουμε
α$% κα1έναν $ου μας οείλει.
3αι μη μας έρεις μέσα σε $ειρασμ%KC.
+ 3αι εί$ε $ρος αυτούς= A?οιος α$% εσάς 1α έ.ει ένα ίλο και αν 1α $ορευτεί $ρος
αυτ%ν μεσάνυ.τα και του $ει= J"ίλε, δάνεισέ μου τρεις άρτους, 2 ε$ειδ0 ένας ίλος μου
$αρουσιάστηκε α$% το δρ%μο $ρος εμένα και δεν έ./ τι να του $αρα1έσ/ για φαγητόK, 5
τ%τε εκείνος α$% μέσα !α α$οκρι1εί και !α του $ει= J:η με ενο.λείς. Lδη η 1ύρα είναι
κλεισμένη και τα $αιδιά μου μα7ί μου είναι στο κρεβάτι. Δε δύναμαι να σηκ/1ώ και να
σου δώσ/K. 6 *ας λέ/, αν και δεν του δώσει, αού σηκ/1εί, ε$ειδ0 είναι ίλος του,
βεβαί/ς όμως για την αναίδειά του !α σηκ/1εί και 1α του δώσει %σα .ρειά7εται. 8 3ι εγώ
σας λέ/= 7ητάτε και 1α σας δο1εί, ερευνάτε και 1α βρείτε, κρούετε και 1α σας ανοι.τεί. 19
Bιατί κα1ένας $ου 7ητά λαβαίνει και %$οιος ερευνά βρίσκει και σ< %$οιον κρούει 1α του
ανοι.τεί. 11 3αι σε $οιον α$% εσάς ο γιος 1α 7ητ0σει α$% τον $ατέρα του Gάρι, και αντί για
Gάρι 1α του δώσει ίδιE 12 L και αν 7ητ0σει αυγ%, 1α του δώσει σκορ$ι%E 1! Αν λοι$%ν
εσείς $ου είστε κακοί, @έρετε να δίνετε στα $αιδιά σας δοσίματα αγα1ά, $%σο μάλλον ο
?ατέρας $ου είναι α$% τον ουραν% 1α δώσει ?νεύμα >γιο σε %σους του 7ητούνSC
198
3 Ιησο,. και ο IεελFεTο,λ
8Μτ. 1<;<<=:Z, Μκ. :;<Z=<@?
1( 3αι κάποτε έβγα7ε ένα δαιμ%νιο
.
και αυτ% 0ταν κ/άλαλο. *υνέβηκε, λοι$%ν, %ταν
ε@0λ1ε το δαιμ%νιο, να μιλ0σει ο κ/άλαλος και 1αύμασαν τα $λ01η. 1+ Αλλά μερικοί α$%
αυτούς εί$αν= A:έσ/ του ,εελ7εβούλ, του άρ.οντα τ/ν δαιμονί/ν, βγά7ει τα δαιμ%νιαC.
12 3αι άλλοι, για να τον $ειρά7ουν, 7ητούσαν α$% αυτ%ν κάποιο σημείο α$% τον ουραν%.
15 Αυτ%ς, %μ/ς, ε$ειδ0 0@ερε τα διανο0ματά τους, τους εί$ε= A3ά1ε βασιλεία, %ταν
διαμεριστεί κατά του εαυτού της, ερημώνεται
.
και $έτει ο οίκος που στρέφεται κατά του
εαυτού του. 16 Αν λοι$%ν και ο *ατανάς διαμερίστηκε κατά του εαυτού του, $ώς 1α στα1εί
0 βασιλεία τουE Bιατί λέτε %τι μέσ/ του ,εελ7εβούλ βγά7/ τα δαιμ%νια. 18 3αι αν εγώ
μέσ/ του ,εελ7εβούλ βγά7/ τα δαιμ%νια, οι πνευματικοί γιοι σας μέσ/ $οιανού τα
βγά7ουνE Bι< αυτ%, αυτοί 1α είναι κριτές σας. 29 Αν %μ/ς με δά.τυλο &εού εγώ βγά7/ τα
δαιμ%νια, άρα έτασε σ< εσάς η βασιλεία του &εού. 21 ;ταν ο ισ.υρ%ς άντρας υλάει τη
δικ0 του αυλ0 $λ0ρ/ς ο$λισμένος, είναι σε ειρ0νη τα υ$άρ.οντά του. 22 ;ταν %μ/ς ένας
ισ.υρ%τερος α$% αυτ%ν ε$έλ1ει και τον νικ0σει, ααιρεί την $ανο$λία του $άν/ στην
ο$οία εί.ε $ε$οί1ηση και διαμοιρά7ει τα λάυρά του. 2! ;$οιος δεν είναι μα7ί μου είναι
εναντίον μου, και %$οιος δε συνά7ει μα7ί μου σκορ$ί7ειC.
Η ε+ιστ-οM1 το6 ακCAα-το6 +5ε,0ατο.
8Μτ. 1<;V:=VR?
2( A;ταν το ακά1αρτο $νεύμα ε@έλ1ει α$% τον άν1ρ/$ο, $ερνά μέσα α$% άνυδρους
τ%$ους 7ητώντας ανά$αυση, αλλά δε βρίσκει. F%τε λέει= J&α ε$ιστρέG/ στον οίκο μου α$<
%$ου ε@0λ1αK. 2+ 3αι %ταν έρ1ει, τον βρίσκει σκου$ισμένο και κοσμημένο. 22 F%τε
$ορεύεται και $αραλαβαίνει άλλα ετά $νεύματα .ειρ%τερα α$% τον εαυτ% του και, αού
εισέλ1ουν, κατοικούν εκεί. 3αι γίνεται η τελευταία κατάσταση εκείνου του αν1ρώ$ου
.ειρ%τερη α$% την $ρώτηC.
Η αληAι51 0ακα-ιDτητα
25 *υνέβηκε, λοι$%ν, ενώ αυτ%ς έλεγε αυτά, να υGώσει τη /ν0 της κά$οια γυναίκα
α$% το $λ01ος και του εί$ε= A:ακάρια η κοιλιά $ου σε βάστα@ε και οι μαστοί $ου
10λασεςC. 26 3αι αυτ%ς εί$ε= A,εβαί/ς, αλλά μάλλον είναι μακάριοι εκείνοι $ου ακούν το
λ%γο του &εού και τον υλάγουνC.
Wητο,5 ση0ε/ο
8Μτ. 1<;:>=V<, Μκ. >;1<?
28 3αι %ταν τα $λ01η συνα1ροί7ονταν, άρ.ισε να λέει= AD γενιά αυτ0 είναι γενιά κακ0
.
σημείο 7ητά, αλλά σημείο δε 1α της δο1εί $αρά μόνο το σημείο του Ι/νά. !9 Bιατί κα1ώς ο
Ι/νάς έγινε σημείο για τους )ινευίτες, έτσι 1α είναι και ο Mι%ς του αν1ρώ$ου για τη γενιά
αυτ0. !1 Η βασίλισσα του ν%του 1α εγερ1εί κατά την κρίση μα7ί με τους άντρες αυτ0ς της
γενιάς και 1α τους κατακρίνει, γιατί 0ρ1ε α$% τα $έρατα της γης, για να ακούσει τη σοία
του *ολομώντα, και ιδού, $ερισσ%τερο του *ολομώντα είναι εδώ. !2 >ντρες )ινευίτες 1α
119
αναστη1ούν κατά την κρίση μα7ί με αυτ0ν τη γενιά και 1α την κατακρίνουν. Bιατί
μεταν%ησαν στο κ0ρυγμα του Ι/νά, και ιδού, $ερισσ%τερο του Ι/νά είναι εδώC.
2ο MH. το6 σώ0ατο.
8Μτ. R;1R, Y;<<=<:, Μκ. V;<1?
!! A3ανείς, %ταν ανάGει λύ.νο, δεν τον 1έτει σε κρύ$τη ούτε κάτ/ α$% το μ%δι, αλλά
$άν/ στο λυ.νοστάτη, για να βλέ$ουν το /ς εκείνοι $ου μ$αίνουν. !( 4 λύ.νος του
σώματος είναι ο ο1αλμ%ς σου. ;ταν ο ο1αλμ%ς σου είναι γενναι%δ/ρος, τ%τε %λο το
σώμα σου είναι /τειν%
.
%ταν %μ/ς είναι ιλάργυρος, τ%τε το σώμα σου είναι σκοτειν%.
!+ ?ρ%σε.ε, λοι$%ν, να μην είναι σκοτάδι το /ς $ου #ρίσκεται μέσα σου. !2 Αν λοι$%ν το
σώμα σου είναι %λο /τειν%, μην έ.οντας κά$οιο μέρος σκοτειν%, 1α είναι /τειν% %λο
%$/ς %ταν σε /τί7ει ο λύ.νος με τη λάμGη τουC.
3 Ιησο,. κατακ-/5ει το6. Oα-ισα/ο6. και το6. 5ο0ικο,.
8Μτ. <:;1=:Y, Μκ. 1<;:>=VZ, 9κ. <Z;VR=V@?
!5 :%λις τ%τε μίλησε, τον $αρακαλεί ένας "αρισαίος να γευματίσει μα7ί του. 3αι %ταν
εισ0λ1ε, κά1ισε, για να φάει. !6 4 "αρισαίος, τ%τε, %ταν το είδε, 1αύμασε, γιατί $ρώτα δεν
$λύ1ηκε $ριν α$% το γεύμα. !8 'ί$ε λοι$%ν ο 3ύριος $ρος αυτ%ν= AFώρα εσείς οι
"αρισαίοι κα1αρί7ετε το α$έ@/ του $οτηριού και του $ιάτου, αλλά το α$% μέσα σας είναι
γεμάτο αρ$αγ0 και κακία. (9 >ρονες, εκείνος $ου έκανε το α$έ@/ δεν έκανε και το α$%
μέσαE (1 ;μ/ς, %σα είναι μέσα δώστε τα ελεημοσύνη, και ιδού, %λα !α είναι κα1αρά σ<
εσάς. (2 Αλλά αλίμονο σ< εσάς τους "αρισαίους, γιατί α$οδεκατί7ετε το δυ%σμο και το
$0γανο και κά1ε λά.ανο, και $αρέρ.εστε τη δίκαιη κρίση και την αγά$η του &εού. Αυτά
λοι$%ν έ$ρε$ε να κάνετε, κι εκείνα να μην τα $αραμελείτε. (! Αλίμονο σ< εσάς τους
"αρισαίους, γιατί αγα$άτε την $ρ/τοκα1εδρία στις συναγ/γές και τους .αιρετισμούς στις
αγορές. (( Αλίμονο σ< εσάς, γιατί είστε σαν τα μν0ματα τα αανέρ/τα, και οι άν1ρ/$οι
$ου $ερ$ατούν ε$άν/ τους δεν το @έρουνC.
(+ Α$οκρί1ηκε τ%τε κά$οιος α$% τους νομικούς και του λέει= AΔάσκαλε, λέγοντας αυτά,
βρί7εις κι εμάςC. (2 'κείνος εί$ε= A3αι σ< εσάς τους νομικούς αλίμονο, γιατί ορτώνετε
τους αν1ρώ$ους με ορτία δυσβάστακτα, και οι ίδιοι ούτε με ένα α$% τα δά.τυλά σας δεν
αγγί7ετε τα ορτία. (5 Αλίμονο σ< εσάς, γιατί οικοδομείτε τα μν0ματα τ/ν $ροητών, ενώ
οι $ατέρες σας τους σκ%τ/σαν. (6 >ρα είστε μάρτυρες και συμ/νείτε με τα έργα τ/ν
$ατέρ/ν σας, γιατί αεν%ς αυτοί τους σκ%τ/σαν, αετέρου εσείς οικοδομείτε. (8 Bι< αυτ%
και η σοία του &εού εί$ε= J&α α$οστείλ/ σ< αυτούς $ρο0τες και α$οστ%λους, και α$%
αυτούς μερικούς 1α σκοτώσουν και 1α καταδιώ@ουνK, +9 για να 7ητη1εί το αίμα %λ/ν τ/ν
$ροητών $ου έ.ει .υ1εί α$% την αρχή της δημιουργίας του κ%σμου, α$% τη γενιά αυτ0= +1
α$% το αίμα του >βελ /ς το αίμα του #α.αρία, $ου σκοτώ1ηκε μετα@ύ του 1υσιαστηρίου
και του οίκου του Θεού. )αι, σας λέ/, 1α 7ητη1εί α$% τη γενιά αυτ0. +2 Αλίμονο σ< εσάς
τους νομικούς, γιατί ααιρέσατε το κλειδί της γνώσης. Οι ίδιοι δεν εισ0λ1ατε και εκείνους
$ου !έλουν να εισέλ1ουν τους εμ$οδίσατεC. +! 3αι %ταν αυτ%ς ε@0λ1ε α$% εκεί, άρ.ισαν οι
γραμματείς και οι "αρισαίοι να τον $ιέ7ουν οβερά και να του 7ητούν να α$αντ0σει
$ρ%.ειρα για $ολλά πράγματα, +( ενεδρεύοντάς τον, για να αρ$ά@ουν κάτι α$% το στ%μα
του.
111
\-οειδο+ο/ηση ε5α5τ/ο5 τη. 6+οκ-ισ/α.
12
93NΚΑ* 1<
*το μετα@ύ, αού συνά.τηκαν στο ίδιο μέρος οι μυριάδες του $λ01ους, ώστε να
κατα$ατούν ο ένας τον άλλο, άρ.ισε να λέει $ρώτα $ρος τους μα1ητές του= A?ροσέ.ετε
τους εαυτούς σας α$% το $ρο7ύμι τ/ν "αρισαί/ν, $ου είναι υ$οκρισία. 2 3ανένα λοι$%ν
συγκαλυμμένο δεν υ$άρ.ει $ου δε 1α α$οκαλυτεί και κρυ% $ου δε 1α γν/ριστεί. !
*υνε$ώς, %σα εί$ατε στο σκοτάδι 1α ακουστούν στο /ς, και %,τι μιλ0σατε στο αυτί μέσα
στα α$%μερα δ/μάτια 1α κηρυ.τεί ε$άν/ α$% τα δώματαC.
S\οιο5 5α MοTCστεL
8Μτ. 1Z;<>=:1?
( AZέ/ λοι$%ν σ< εσάς τους ίλους μου= μη οβη1είτε α$% αυτούς $ου σκοτώνουν το
σώμα και μετά α$% αυτά δεν έ.ουν κάτι $ερισσ%τερο να κάνουν. + Αλλά 1α σας υ$οδεί@/
$οιον να οβη1είτε= να οβη1είτε αυτ%ν $ου μετά τη 1ανάτ/ση έ.ει ε@ουσία να σας ρί@ει
στη γέεννα. )αι, σας λέ/, αυτ%ν να οβη1είτε. 2 ?έντε σ$ουργίτια δεν $ουλιούνται για
δύο δρα.μέςE 3αι όμως ένα α$% αυτά δεν είναι λησμονημένο μ$ροστά στο &ε%. 5 Αλλά και
οι τρί.ες της κεαλ0ς σας έ.ουν %λες αρι1μη1εί. :η οβάστε
.
α$% $ολλά σ$ουργίτια
διαέρετεC.
4α ο0ολογο,0ε το 7-ιστD στο6. α5A-ώ+ο6.
8Μτ. 1Z;:<=::, 1<;:<, 1Z;19=<Z?
6 AZέ/ λοι$%ν σ< εσάς= κα1έναν $ου με ομολογ0σει "ντας μέσα σ< εμένα μ$ροστά
στους αν1ρώ$ους, και ο Mι%ς του αν1ρώ$ου 1α τον ομολογ0σει "ντας μέσα σ< αυτ%ν
μ$ροστά στους αγγέλους του &εού. 8 Αυτ%ν %μ/ς $ου με αρνη1εί μ$ροστά στους
αν1ρώ$ους 1α τον α$αρνη1ώ μ$ροστά στους αγγέλους του &εού. 19 3αι σε κα1έναν $ου
1α $ει λ%γο ενάντια στον Mι% του αν1ρώ$ου 1α του αε1εί. *< εκείνον %μ/ς $ου
βλαστ0μησε ενάντια στο >γιο ?νεύμα δεν 1α του αε1εί. 11 ;ταν λοι$%ν σας έρουν μέσα
στις συναγ/γές και απέναντι στις αρ.ές και στις ε@ουσίες, μη μεριμν0σετε $ώς 0 τι 1α
α$ολογη1είτε 0 τι 1α $είτε. 12 Bιατί το >γιο ?νεύμα 1α σας διδά@ει αυτ0ν την ώρα %σα
$ρέ$ει να $είτεC.
Η +α-αTολ1 το6 CM-ο5α +λο6σ/ο6
1! 'ί$ε τ%τε κά$οιος α$% το $λ01ος σ< αυτ%ν= AΔάσκαλε, $ες στον αδελ% μου να
μοιράσει μα7ί μου την κληρονομιάC. 1( 'κείνος του εί$ε= A>ν1ρ/$ε, $οιος με κατάστησε
κριτ0 0 διαμεριστ0 ε$άν/ σαςEC 1+ 3αι εί$ε $ρος αυτούς= A?ροσέ.ετε και υλάγεστε α$%
κά1ε $λεονε@ία, γιατί, %ταν έ.ει κά$οιος $ερίσσια, η 7/0 του δεν $ροέρ.εται α$% τα
υ$άρ.οντά τουC. 12 'ί$ε μάλιστα μια $αραβολ0 $ρος αυτούς, λέγοντας= A3ά$οιου
$λούσιου αν1ρώ$ου κάρ$ισαν τα ./ράια με ευορία. 15 3αι διαλογι7%ταν μέσα του,
λέγοντας= JFι να κάν/, ε$ειδ0 δεν έ./ $ού να συνά@/ τους καρ$ούς μουKE 16 3αι εί$ε=
JΑυτ% 1α κάν/= 1α γκρεμίσ/ τις α$ο10κες μου και 1α οικοδομ0σ/ μεγαλύτερες και 1α
συνά@/ εκεί %λο το σιτάρι και τα αγα1ά μου, 18 και 1α $/ στην Gυ.0 μου= W ]υ.0, έ.εις
$ολλά αγα1ά $ου κείτονται για έτη $ολλά
.
ανα$αύου, άγε, $ιες, ευραίνου<.K 29 'ί$ε
112
τ%τε σ< αυτ%ν ο &ε%ς= J>ρονα, αυτ0ν τη νύκτα α$αιτούν την Gυ.0 σου α$% εσένα
.
και
αυτά $ου ετοίμασες $οιανού 1α είναιKE 21 Nτσι γίνεται σ< %$οιον 1ησαυρί7ει για τον εαυτ%
του και δεν $λουτί7ει για το &ε%C.
Μέ-ι05ε. και CγBο.
8Μτ. Y;<R=:V, 19=<1?
22 'ί$ε λοι$%ν $ρος τους μα1ητές του= ABι< αυτ% σας λέ/= μη μεριμνάτε για τη 7/0 σας
τι !α άτε, μ0τε για το σώμα σας τι !α ντυ1είτε. 2! Bιατί η 7/0 είναι $ιο $ολύ α$% την
τρο0 και το σώμα α$% το ένδυμα. 2( ?αρατηρ0στε τους κ%ρακες, γιατί δε σ$έρνουν ούτε
1ερί7ουν, οι ο$οίοι δεν έ.ουν κελάρι ούτε α$ο10κη, και όμως ο &ε%ς τούς τρέει. ?%σο
$ερισσ%τερο εσείς διαέρετε α$% τα $ετεινάS 2+ 3αι $οιος α$% εσάς μεριμνώντας δύναται
στο ανάστημά του να $ροσ1έσει έναν $0.ηE 22 Αν λοι$%ν ούτε το ελά.ιστο δε δύναστε, για
τα υ$%λοι$α τι μεριμνάτεE 25 ?αρατηρ0στε τα κρίνα $ώς αυ@άνουν= δεν κο$ιά7ουν ούτε
γνέ1ουν. *ας λέ/, %μ/ς, ούτε ο *ολομώντας με %λη τη δ%@α του δεν ντύ1ηκε %$/ς ένα
α$% αυτά. 26 Αν λοι$%ν το .ορτάρι, $ου είναι σ0μερα στον αγρ% και αύριο ρί.νεται στο
ούρνο, ο &ε%ς έτσι το ντύνει, $%σο $ερισσ%τερο !α ντύσει εσάς ολιγ%$ιστοιS 28 3αι εσείς
μη 7ητάτε τι !α άτε και τι !α $ιείτε και μην είστε μετέ/ροι από ανησυχία. !9 Bιατί %λα
αυτά, τα ε$ι7ητούν τα έ1νη του κ%σμου
.
αλλά ο δικ%ς σας ?ατέρας @έρει %τι έ.ετε ανάγκη
α$% αυτά. !1 ;μ/ς, 7ητάτε τη βασιλεία του και αυτά 1α $ροστε1ούν σ< εσάς. !2 :η
οβάσαι, μικρ% $οίμνιο, γιατί ευαρεστ01ηκε ο ?ατέρας σας να δώσει σ< εσάς τη βασιλεία.
!! ?ουλ0στε τα υ$άρ.οντά σας και δώστε τα ελεημοσύνη. 3άντε στους εαυτούς σας
$ορτο%λια $ου δεν $αλιώνουν, 1ησαυρ% ανε@άντλητο στους ουρανούς, %$ου κλέτης δεν
τον $λησιά7ει ούτε σκ%ρος τον 1είρει. !( Bιατί %$ου είναι ο 1ησαυρ%ς σας, εκεί και 1α
είναι η καρδιά σαςC.
aγ-6+5οι 6+η-έτε.
8Μτ. <V;VR=R1?
!+ AΑς είναι η μέση σας $ερι7/σμένη και οι λύ.νοι σας να καίνε. !2 3αι εσείς να είστε
%μοιοι με αν1ρώ$ους $ου $εριμένουν το δικ% τους κύριο $%τε αυτός 1α γυρίσει α$% τους
γάμους, ώστε, %ταν έρ1ει και κρούσει, αμέσ/ς να του ανοί@ουν. !5 :ακάριοι οι δούλοι
εκείνοι, τους ο$οίους, %ταν έρ1ει ο κύριος, 1α τους βρει να αγρυ$νούν. Αλ01εια σας λέ/
%τι 1α $ερι7/στεί την ποδιά του και 1α τους κα1ίσει στο τραπέ"ι και, αού έρ1ει κοντά
τους, 1α τους διακον0σει. !6 3ι αν στη δεύτερη κι αν στην τρίτη ρουρά της νύχτας έρ1ει
και τους βρει έτσι, εκείνοι είναι μακάριοι. !8 3αι ας γν/ρί7ετε αυτ%= %τι αν 0@ερε ο
οικοδεσ$%της $οια ώρα έρ.εται ο κλέτης, δε 1α άηνε να διαρρ0@ουν τον οίκο του. (9 3ι
εσείς να είστε έτοιμοι, γιατί την ώρα $ου δε νομί7ετε έρ.εται ο Mι%ς του αν1ρώ$ουC.
(1 'ί$ε τ%τε ο ?έτρος= A3ύριε, $ρος εμάς λες αυτ0ν την $αραβολ0 0 και $ρος %λουςEC
(2 3αι εί$ε ο 3ύριος= A?οιος άραγε είναι ο $ιστ%ς οικον%μος, ο ρ%νιμος, τον ο$οίο 1α
καταστ0σει ο κύριος επιστάτη $άν/ στο υ$ηρετικ% $ροσ/$ικ% του, για να τους δίνει στον
κατάλληλο καιρ% το κα1ορισμένο $οσ% της τρο0ς τουςE (! :ακάριος ο δούλος εκείνος
$ου ο κύρι%ς του 1α τον βρει να κάνει έτσι, %ταν έρ1ει. (( Αλ01εια σας λέ/ %τι 1α τον
καταστ0σει επιστάτη $άν/ σε %λα τα υ$άρ.οντά του. (+ Αν %μ/ς ο δούλος εκείνος $ει
μέσα στην καρδιά του= JΑργεί να έρ.εται ο κύρι%ς μουK, και αρ.ίσει να .τυ$ά τους
δούλους και τις δούλες, και να τρώει και να $ίνει και να με1άει, (2 1α έρ1ει ο κύριος του
11!
δούλου εκείνου την ημέρα $ου δεν $ροσδοκά και την ώρα $ου δε γν/ρί7ει, και 1α τον
κ%Gει στα δύο και το μερίδι% του 1α το 1έσει μα7ί με τους ά$ιστους. (5 'κείνος ο δούλος,
λοι$%ν, $ου γνώρισε το 1έλημα του κυρίου του και δεν ετοίμασε 0 δεν έκανε σύμ/να με
το 1έλημά του 1α δαρ1εί με $ολλά χτυπήματα. (6 ;$οιος %μ/ς δεν το γνώρισε, αλλά έκανε
ά@ια .τυ$ημάτ/ν, 1α δαρ1εί με λίγα. 3αι σε κα1έναν $ου δ%1ηκε $ολύ, $ολύ 1α 7ητη1εί
α$% αυτ%ν, και σ< %$οιον $αρά1εσαν $ολύ, $ερισσ%τερο 1α του 7ητ0σουνC.
Η MHτιC το6 Ιησο, 7-ιστο,
8Μτ. 1Z;:V=:Y?
(8 A"/τιά 0ρ1α να βάλ/ $άν/ στη γη,
και τι άλλο να 1έλ/ αν 0δη άναGεS
+9 3αι βάτισμα έ./ να βατιστώ,
και $ώς $ιέ7ομαι /σ%του τελεστείS
+1 )ομί7ετε %τι $αρουσιάστηκα,
για να δώσ/ ειρ0νη στη γηE
;.ι, σας λέ/, αλλά μ%νο δι.ασμ%.
+2 Bιατί 1α είναι α$% τώρα
$έντε μέσα σ< έναν οίκο δι.ασμένοι,
τρεις εναντίον δύο, και δύο εναντίον τριών=
+! &α δι.αστούν $ατέρας ενάντια σε γιο
και γιος ενάντια σε $ατέρα,
μητέρα ενάντια στη 1υγατέρα
και 1υγατέρα ενάντια στη μητέρα,
$ε1ερά ενάντια στη νύη της
και νύη ενάντια στην $ε1εράC.
2α ση0ε/α τH5 και-ώ5
8Μτ. 1Y;<=:?
+( Nλεγε τ%τε και στα $λ01η= A;ταν δείτε τη νεέλη να ανεβαίνει α$% τα δυτικά,
αμέσ/ς λέτε %τι έρ.εται βρο.0, και γίνεται έτσι. ++ 3αι %ταν $νέει νοτιάς, λέτε %τι 1α είναι
καύσ/νας, και γίνεται. +2 M$οκριτές, την %Gη της γης και του ουρανού @έρετε να
δοκιμά7ετε, τον καιρ% %μ/ς τούτο $ώς δεν @έρετε να δοκιμά7ετεEC
*60TιTασ0D. 0ε το5 α5τ/δικο
8Μτ. R;<R=<Y?
+5 ABιατί λοι$%ν και α$% μ%νοι σας δεν κρίνετε το δίκαιοE +6 3α1ώς δηλαδ0 $ηγαίνεις
στον άρ.οντα μα7ί με τον αντίδικ% σου, $ροσ$ά1ησε να α$αλλα.τείς α$% αυτ%ν εν είσαι
στο δρ%μο, μην τυ.%ν σε σύρει βίαια $ρος τον κριτ0, και ο κριτ0ς σε $αραδώσει στο
δεσμούλακα, και ο δεσμούλακας σε ρί@ει στη υλακ0. +8 *ου λέ/, δε 1α ε@έλ1εις α$%
εκεί, /σ%του α$οδώσεις και το τελευταίο λε$τ%C.
11(
Μετα5οε/τε 1 Aα BαAε/τε.
1!
93NΚΑ* 1:
?αρουσιάστηκαν τ%τε μερικοί κατ< αυτ%ν τον καιρ%, αναγγέλλοντάς του για τους
Bαλιλαίους τ/ν ο$οί/ν το αίμα ο ?ιλάτος ανάμει@ε μα7ί με τις 1υσίες τους. 2 3αι εκείνος
α$οκρί1ηκε και τους εί$ε= A)ομί7ετε %τι αυτοί οι Bαλιλαίοι έγιναν αμαρτ/λοί περισσότερο
α$% %λους τους Bαλιλαίους, ε$ειδ0 έ.ουν $ά1ει αυτάE ! ;.ι, σας λέ/, αλλά αν δε
μετανοείτε, %λοι %μοια 1α .α1είτε. ( L εκείνοι οι δεκαο.τώ, $άν/ στους ο$οίους έ$εσε ο
$ύργος στο *ιλ/άμ και τους σκ%τ/σε, νομί7ετε %τι αυτοί έγιναν οειλέτες από αμαρτίες
περισσότερο α$% %λους τους αν1ρώ$ους $ου κατοικούν στην Ιερουσαλ0μE + ;.ι, σας λέ/,
αλλά αν δε μετανοείτε, %λοι $αρ%μοια 1α .α1είτεC.
Η +α-αTολ1 τη. Cκα-+η. σ6κιC.
2 Nλεγε μάλιστα αυτ0ν την $αραβολ0= A3ά$οιος εί.ε υτεμένη μια συκιά στον
αμ$ελώνα του, και 0ρ1ε 7ητώντας καρ$% α$% αυτ0ν, αλλά δε βρ0κε. 5 'ί$ε τ%τε $ρος τον
αμ$ελουργ%= JΙδού, τρία έτη είναι α%του έρ.ομαι, 7ητώντας καρ$% α$% αυτ0ν τη συκιά,
και δε βρίσκ/. 3%Gε την εντελώς, λοι$%ν
.
γιατί και τη γη να α.ρηστεύειKE 6 'κείνος
α$οκρί1ηκε και του λέει= J3ύριε, άησέ την και τούτο το έτος, /σ%του σκάG/ γύρ/ της
και βάλ/ κο$ριά, 8 κι αν βέβαια κάνει καρ$% στο μέλλον, καλς
.
ειδεμ0, βεβαί/ς, να την
κ%Gεις εντελώςKC.
Η Aε-α+ε/α τη. σ6γκ,+το6σα. γ65α/κα.
19 3αι δίδασκε συνεχς σε μια α$% τις συναγ/γές το *άββατο. 11 3αι ιδού μια γυναίκα
$ου εί.ε $νεύμα ασ1ένειας για δεκαο.τώ έτη και 0ταν σκυμμένη και δεν μ$ορούσε να
σηκ/1εί κα1%λου. 12 ;ταν την είδε λοι$%ν ο Ιησούς, ώνα@ε $ρος αυτήν και της εί$ε=
ABυναίκα, έ.εις ελευ1ερ/1εί α$% την ασ1ένειά σουC 1! H και ε$έ1εσε σ< αυτ0ν τα .έρια.
3αι αμέσ/ς ανορ1ώ1ηκε και δ%@α7ε το &ε%. 1( Α$οκρί1ηκε τ%τε ο αρ.ισυνάγ/γος,
αγανακτώντας ε$ειδ0 το *άββατο 1ερά$ευσε ο Ιησούς, και έλεγε στο $λ01ος= AN@ι ημέρες
είναι κατά τις ο$οίες $ρέ$ει να εργά7εται κανείς. *< αυτές λοι$%ν να έρ.εστε και να
1ερα$εύεστε και %.ι την ημέρα του *αββάτουC. 1+ Fου α$οκρί1ηκε τ%τε ο 3ύριος και εί$ε=
AM$οκριτές, κα1ένας σας το *άββατο δε λύνει το β%δι του 0 τον %νο α$% τη άτνη και δεν
το οδηγεί και το $οτί7ειE 12 3αι αυτ0 $ου είναι 1υγατέρα του Αβραάμ, την ο$οία έδεσε ο
*ατανάς, ιδού, δεκαο.τώ έτη, δεν έ$ρε$ε να λυ1εί α$% τούτο το δεσμ% την ημέρα του
*αββάτουEC 15 3αι %ταν αυτ%ς έλεγε αυτά, καταντρο$ιά7ονταν %λοι οι αντί1ετοί του, και
%λο το $λ01ος έ.αιρε για %λα τα ένδο@α $ου γίνονταν α$% αυτ%ν.
3ι +α-αTολέ. το6 κDκκο6 το6 σι5α+ιο, και το6 +-οF60ιο,
8Μτ. 1:;:1=::, Μκ. V;:Z=:<?
16 Nλεγε λοι$%ν= A:ε τι είναι %μοια η βασιλεία του &εού και με τι να την $αρομοιάσ/E
18 'ίναι %μοια με κ%κκο σινα$ιού, $ου έλαβε ένας άν1ρ/$ος και τον έρι@ε στον κ0$ο του,
και αυ@01ηκε και έγινε δέντρο, και τα $ετεινά του ουρανού ώλιασαν μέσα στα κλαδιά
τουC.
11+
29 3αι $άλι εί$ε= A:ε τι να $αρομοιάσ/ τη βασιλεία του &εούE 21 'ίναι %μοια με
$ρο7ύμι, $ου έλαβε μια γυναίκα και το έκρυGε μέσα σε είκοσι $έντε κιλά αλεύρι, /σ%του
7υμώ1ηκε %λοC.
Η στε51 A,-α
8Μτ. @;1:=1V, <1=<:?
22 3αι $ορευ%ταν διαμέσου $%λε/ν και ./ριών, διδάσκοντας και κάνοντας $ορεία $ρος
τα Ιεροσ%λυμα. 2! Fου εί$ε τ%τε κά$οιος= A3ύριε, είναι άραγε λίγοι αυτοί $ου σώ7ονταιEC
'κείνος εί$ε $ρος αυτούς= 2( AΑγ/νί7εστε να εισέλ1ετε α$% τη στεν0 1ύρα, γιατί $ολλοί,
σας λέ/, 1α 7ητ0σουν να εισέλ1ουν και δε 1α μ$ορέσουν. 2+ Α%του εγερ1εί ο
οικοδεσ$%της και κλείσει τη 1ύρα και αρ.ίσετε να στέκεστε έ@/ και να κρούετε τη 1ύρα,
λέγοντας= J3ύριε, άνοι@έ μαςK, τ%τε 1α α$οκρι1εί και 1α σας $ει= JΔεν σας @έρ/ α$% $ού
είστεK. 22 F%τε 1α αρ.ίσετε να λέτε= J"άγαμε μ$ροστά σου και 0$ιαμε και δίδα@ες στις
$λατείες μαςK. 25 Αλλά 1α σας $ει= JΔεν σας @έρ/ α$% $ού είστε
.
στα1είτε μακριά α$%
εμένα %λοι οι εργάτες της αδικίαςK. 26 'κεί 1α είναι το κλάμα και το τρί@ιμο τ/ν δοντιών,
%ταν δείτε τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ και %λους τους $ρο0τες μέσα στη
βασιλεία του &εού, ενώ εσάς να σας βγά7ουν έ@/. 28 3αι 1α έρ1ουν α$% ανατολικά και
δυτικά και α$% βορρά και ν%το και 1α κα1ίσουν, για να φάνε μέσα στη βασιλεία του &εού.
!9 3αι ιδού, είναι τελευταίοι $ου 1α είναι $ρώτοι, και είναι $ρώτοι $ου 1α είναι
τελευταίοιC.
Θ-15ο. για τη5 Ιε-ο6σαλ10
8Μτ. <:;:@=:9?
!1 Αυτ0ν την ώρα $λησίασαν μερικοί "αρισαίοι, λέγοντάς του= A,γες και $0γαινε
μακριά α$% εδώ, γιατί ο Dρώδης 1έλει να σε σκοτώσειC. !2 3αι εί$ε σ< αυτούς= A?ηγαίνετε
και $είτε σ< αυτ0ν την αλε$ού= JΙδού, βγά7/ δαιμ%νια και α$ο$ερατών/ γιατρειές σ0μερα
και αύριο, και την τρίτη τελειών/K. !! ;μ/ς εγώ $ρέ$ει να $ορεύομαι σ0μερα και αύριο
και την ερ.%μενη ημέρα, γιατί δεν είναι ενδε.%μενο να σκοτ/1εί $ρο0της έ@/ α$% την
Ιερουσαλ0μ. !( Ιερουσαλ0μ, Ιερουσαλ0μ H $ου σκοτώνει τους $ρο0τες και λι1οβολεί
τους α$εσταλμένους $ρος αυτ0ν H $%σες ορές 1έλησα να συνά@/ στο ίδιο μέρος τα τέκνα
σου με τον τρ%$ο $ου η %ρνι1α συνά"ει τους δικούς της νεοσσούς κάτ/ α$% τις τερούγες
της, αλλά δεν το 1ελ0σατε. !+ Ιδού, α0νεται σ< εσάς ο οίκος σας έρημος. 3αι σας λέ/, δε
!α με δείτε, /σ%του 1α έ.ει έρ1ει η ρα $ου !α $είτε= E6λογη0έ5ο. ο ε-BD0ε5ο. στο
D5ο0α του Κ6-/ο6L.
Η Aε-α+ε/α το6 6δ-H+ικο,
1(
93NΚΑ* 1V
3αι %ταν αυτ%ς 0ρ1ε στον οίκο κά$οιου α$% τους άρ.οντες τ/ν "αρισαί/ν το *άββατο,
για να άει άρτο, τ%τε αυτοί τον $αρατηρούσαν συνεχς. 2 3αι ιδού, κά$οιος άν1ρ/$ος
0ταν υδρ/$ικ%ς μ$ροστά του. ! 3αι έλαβε το λ%γο ο Ιησούς και εί$ε $ρος τους νομικούς
και τους "αρισαίους= A'$ιτρέ$εται το *άββατο να 1ερα$εύσει κανείς 0 %.ιEC ( 'κείνοι
σώ$ασαν. 3αι τότε, αού τον έ$ιασε, τον γιάτρεGε και τον άησε να ύγει. + 3αι εί$ε $ρος
αυτούς= A?οιανού α$% εσάς ο γιος 0 το β%δι 1α $έσει σε $ηγάδι, και αμέσ/ς δε 1α τον
112
ανασύρει την ημέρα του *αββάτουEC 2 3αι δεν μ$%ρεσαν να α$οκρι1ούν ενάντια $ρος
αυτά.
ΜαA10ατα στο5 οικοδεσ+Dτη και στο6. καλεσ0έ5ο6.
5 Nλεγε μάλιστα $ρος τους καλεσμένους μια $αραβολ0, ε$ειδ0 $ρ%σε.ε $ώς διάλεγαν τα
$ρώτα κα1ίσματα, λέγοντας $ρος αυτούς= 6 A;ταν κλη1είς α$% κά$οιον σε γάμους, μην
κα1ίσεις στο $ρώτο κά1ισμα, μην τυ.%ν είναι καλεσμένος α$% αυτ%ν κάποιος $ιο ε$ίσημος
α$% εσένα, 8 και έρ1ει αυτ%ς $ου κάλεσε εσένα και αυτ%ν και σου $ει= JΔώσε τ%$ο σε
τούτονK. 3αι τ%τε 1α αρ.ίσεις να κατέ.εις με ντρο$0 την τελευταία 1έση. 19 Αλλά %ταν
κλη1είς, $0γαινε και κά1ισε στην τελευταία 1έση, ώστε, %ταν έρ1ει αυτ%ς $ου σε έ.ει
καλέσει, να σου $ει= J"ίλε, ανέβα $αρα$άν/K. F%τε 1α δο@αστείς μ$ροστά σε %λους
αυτούς $ου κά1ονται, για να φάνε μα7ί σου. 11 Bιατί κα1ένας $ου υGώνει τον εαυτ% του 1α
τα$ειν/1εί, και %$οιος τα$εινώνει τον εαυτ% του 1α υG/1είC. 12 Nλεγε ακ%μα και σ< αυτ%ν
$ου τον εί.ε καλέσει= A;ταν κάνεις γεύμα 0 δεί$νο, μη /νά7εις τους ίλους σου μ0τε
τους αδελούς σου μ0τε τους συγγενείς σου μ0τε $λούσιους γείτονες, μην τυ.%ν και αυτοί
σε καλέσουν αντίστοι.α και σου γίνει αντα$%δοση. 1! Αλλά %ταν κάνεις υ$οδο.0, να
καλείς τ/.ούς, ανά$ηρους, ./λούς, τυλούς. 1( 3αι 1α είσαι μακάριος, ε$ειδ0 δεν έ.ουν
να σου αντα$οδώσουν, γιατί 1α σου αντα$οδο1εί κατά την ανάσταση τ/ν δικαί/νC.
Η +α-αTολ1 το6 0εγCλο6 δε/+5ο6
8Μτ. <<;1=1Z?
1+ ;ταν, λοι$%ν, κά$οιος α$% αυτούς $ου κά1ονταν μα7ί του για να φάνε άκουσε αυτά$
του εί$ε= A:ακάριος %$οιος άει άρτο μέσα στη βασιλεία του &εούC. 12 'κείνος του εί$ε=
A3ά$οιος άν1ρ/$ος έκανε μεγάλο δεί$νο, και κάλεσε $ολλούς 15 και α$έστειλε το δούλο
του την ώρα του δεί$νου να $ει στους καλεσμένους= J'λάτε, γιατί 0δη είναι O%λαP έτοιμαK.
16 3αι άρ.ισαν με μια γνμη %λοι να α$ο$οιούνται την πρόσκληση με δικαιολογίες. 4
$ρώτος τού εί$ε= JΑγ%ρασα ένα αγρ% και έ./ ανάγκη να ε@έλ1/ να τον δ/
.
σε $αρακαλώ,
1εώρησέ με δικαιολογημένο που !/ απουσιάσωK. 18 3αι άλλος εί$ε= JΑγ%ρασα $έντε 7εύγη
βοδιών και $ηγαίν/ να τα δοκιμάσ/
.
σε $αρακαλώ, 1εώρησέ με δικαιολογημένο που !/
απουσιάσωK. 29 3αι άλλος εί$ε= JBυναίκα νυμεύτηκα και γι< αυτ% δε δύναμαι να έρ1/K.
21 3αι $αρουσιάστηκε ο δούλος και ανάγγειλε αυτά στον κύρι% του. F%τε οργίστηκε ο
οικοδεσ$%της και εί$ε στο δούλο του= JN@ελ1ε γρ0γορα στις $λατείες και στα δρομάκια
της $%λης και εισάγαγε εδώ τους τ/.ούς και τους ανά$ηρους και τους τυλούς και τους
./λούςK. 22 3αι εί$ε ο δούλος= J3ύριε, έ.ει γίνει αυτ% $ου διέτα@ες, και ακ%μα υ$άρ.ει
τ%$ος αδειανόςK. 2! 3αι ο 3ύριος εί$ε $ρος το δούλο= JN@ελ1ε στις οδούς και στους
ρά.τες και ανάγκασέ τους να εισέλ1ουν, για να γεμίσει ο οίκος μου. 2( Bιατί σας λέ/ %τι
κανείς α$% εκείνους τους άντρες $ου 0ταν καλεσμένοι δε 1α γευτεί το δεί$νο μουKC.
2ο κDστο. τη. 0αAητε/α.
8Μτ. 1Z;:@=:>?
2+ ?ορεύονταν μα7ί του λοι$%ν $λ01η $ολλά και, αού στράηκε, εί$ε $ρος αυτούς= 22
AΑν κά$οιος έρ.εται $ρος εμένα και δε μισεί το δικ% του τον $ατέρα και τη μητέρα και τη
γυναίκα και τα $αιδιά και τους αδελούς και τις αδελές και ακ%μα και τη δικ0 του την
Gυ.0, δεν δύναται να είναι μα1ητ0ς μου. 25 ;$οιος δε βαστά7ει το δικ% του το σταυρ% και
115
δεν έρ.εται $ίσ/ μου δεν δύναται να είναι μα1ητ0ς μου. 26 Bιατί, $οιος α$% εσάς, %ταν
1έλει να οικοδομ0σει έναν $ύργο, αού κα1ίσει, δε λογαριά7ει $ρώτα τη δα$άνη, για να
δει αν έ.ει .ρ0ματα για την α$οτελεί/ση του έργουE 28 :ην τυ.%ν συμ#εί, αν αυτ%ς 1έσει
1εμέλιο και αν δεν μ$ορεί να εκτελέσει το έργο, %λοι %σοι τον βλέ$ουν να αρ.ίσουν να τον
εμ$αί7ουν, !9 λέγοντας %τι αυτ%ς ο άν1ρ/$ος άρ.ισε να οικοδομεί και δεν μ$%ρεσε να το
εκτελέσει. !1 L $οιος βασιλιάς, %ταν !έλει να $άει, για να συγκρουστεί σε $%λεμο με άλλο
βασιλιά, αού κα1ίσει, δε 1α σκετεί $ρώτα αν έ.ει τη δύναμη με δέκα .ιλιάδες
στρατιτες να αντιμετ/$ίσει αυτ%ν $ου έρ.εται με είκοσι .ιλιάδες εναντίον τουE !2
'ιδεμ0, βέβαια, ενώ αυτ%ς είναι ακ%μα μακριά, αού α$οστείλει $ρεσβεία, ρ/τά τους
όρους $ρος ειρ0νη. !! Nτσι, λοι$%ν, κα1ένας α$% εσάς $ου δεν α$αρνιέται %λα τα δικά του
υ$άρ.οντα δε δύναται να είναι μα1ητ0ς μουC.
a5οστο αλCτι
8Μτ. R;1:, Μκ. 9;RZ?
!( A3αλ% λοι$%ν είναι το αλάτι
.
αν %μ/ς και το αλάτι αλλοι/1εί, με τι 1α αρτυστείE !+
4ύτε για τη γη ούτε για την κο$ριά είναι κατάλληλο, έ@/ το $ετούν. ;$οιος έ.ει αυτιά για
να ακούει ας ακούειC.
Η +α-αTολ1 το6 Bα0έ5ο6 +-οTCτο6
8Μτ. 1>;1<=1V?
1+
93NΚΑ* 1R
Fον $λησία7αν λοι$%ν συνεχς %λοι οι τελώνες και οι αμαρτ/λοί, για να τον ακούνε. 2
3αι οι "αρισαίοι και οι γραμματείς γ%γγυ7αν $ολύ, λέγοντας %τι αυτ%ς δέ.εται κοντά του
αμαρτ/λούς και τρώει μα7ί τους. ! 'ί$ε τ%τε $ρος αυτούς αυτ0ν την $αραβολ0= ( A?οιος
άν1ρ/$ος α$% εσάς, $ου έ.ει εκατ% $ρ%βατα και .άσει ένα α$% αυτά, δεν εγκαταλεί$ει τα
ενεν0ντα εννιά στην έρημο και δεν $ηγαίνει $ρος το .αμένο, /σ%του να το βρειE + 3αι
%ταν το βρει, το 1έτει $άν/ στους ώμους του .αίροντας 2 και, αού έρ1ει στον οίκο του,
συγκαλεί τους ίλους και τους γείτονες, λέγοντάς τους= J*υγ.αρείτε με, γιατί βρ0κα το
$ρ%βατ% μου το .αμένοK. 5 *ας λέ/ %τι έτσι 1α γίνει .αρά στον ουραν% για έναν αμαρτ/λ%
$ου μετανοεί $αρά για ενεν0ντα εννιά δίκαιους οι ο$οίοι δεν έ.ουν ανάγκη μετάνοιαςC.
Η +α-αTολ1 τη. Bα0έ5η. δ-αB01.
6 AL $οια γυναίκα $ου έ.ει δέκα δρα.μές, αν .άσει μία δρα.μ0, δεν ανάβει λύ.νο και δε
σαρώνει την οικία της και δεν τη 7ητά ε$ιμελώς, /σ%του να τη βρειE 8 3αι %ταν τη βρει,
συγκαλεί τις ίλες και τις γειτ%νισσες, λέγοντας= J*υγ.αρείτε με, γιατί βρ0κα τη δρα.μ0
$ου έ.ασαK. 19 Nτσι, σας λέ/, γίνεται .αρά μετα@ύ τ/ν αγγέλ/ν του &εού για έναν
αμαρτ/λ% $ου μετανοείC.
Η +α-αTολ1 το6 CσHτο6 γιο6
11 'ί$ε τ%τε= A3ά$οιος άν1ρ/$ος εί.ε δύο γιους. 12 3αι ο νε%τερος α$% αυτούς εί$ε
στον $ατέρα του= J?ατέρα, δώσε μου το μέρος της $εριουσίας $ου μου αν0κειK. 'κείνος
διαίρεσε σ< αυτούς την $εριουσία. 1! 3αι μετά α$% λίγες ημέρες, αού τα σύνα@ε %λα ο
116
νε%τερος γιος, α$οδ0μησε σε .ώρα μακριν0 και εκεί διασκ%ρ$ισε την $εριουσία του
7ώντας άσ/τα. 1( 3αι %ταν αυτ%ς τα δα$άνησε %λα, έγινε ισ.υρ%ς λιμ%ς στη .ώρα εκείνη,
και αυτ%ς άρ.ισε να στερείται. 1+ 3αι τότε $0γε και $ροσκολλ01ηκε σε έναν α$% τους
$ολίτες εκείνης της .ώρας, και τον έστειλε στους αγρούς του να β%σκει .οίρους. 12 3αι
αυτός ε$ι1υμούσε να .ορτάσει α$% τα @υλοκέρατα $ου έτρ/γαν οι .οίροι, και κανείς δεν
του έδινε. 15 F%τε συν0λ1ε και εί$ε= J*ε $%σους μισ1/τούς του $ατέρα μου $ερισσεύουν
άρτοι, ενώ εδώ εγώ .άνομαι α$% λιμ%. 16 Αού σηκ/1ώ, 1α $ορευτώ $ρος τον $ατέρα μου
και 1α του $/= ?ατέρα, αμάρτησα στον ουραν% και μ$ροστά σου, 18 δεν είμαι ά@ιος $ια να
ονομαστώ γιος σου
.
κάνε με %$/ς έναν α$% τους μισ1/τούς σουK. 29 3αι σηκώ1ηκε και
0ρ1ε $ρος τον δικ% του $ατέρα. 'νώ λοι$%ν αυτ%ς α$εί.ε ακ%μα μακριά, τον είδε ο
$ατέρας του και τον σ$λα.νίστηκε και, αού έτρε@ε, έ$εσε $άν/ στον τρά.ηλ% του και τον
καταίλησε. 21 Fου εί$ε τ%τε ο γιος= J?ατέρα, αμάρτησα στον ουραν% και μ$ροστά σου,
δεν είμαι ά@ιος $ια να ονομαστώ γιος σουK. 22 'ί$ε %μ/ς ο $ατέρας $ρος τους δούλους
του= JBρ0γορα, έρτε έ@/ την $ρώτη στολ0 και ντύστε τον, και δώστε δα.τυλίδι στο .έρι
του και υ$οδ0ματα στα $%δια, 2! και έρτε το καλο1ρεμμένο μοσ.άρι, σά@τε το, και να
άμε να ευραν1ούμε, 2( γιατί αυτ%ς ο γιος μου 0ταν νεκρ%ς και @ανά7ησε, 0ταν .αμένος
και βρέ1ηκεK. 3αι άρ.ισαν να ευραίνονται.
2+ 4 γιος του ο $ρεσβύτερος 0ταν τ%τε στον αγρ%. 3αι κα1ώς ερ.%ταν και $λησίασε
στην οικία, άκουσε συμ/νίες οργάνων και .ορούς 22 και, αού $ροσκάλεσε έναν α$%
τους δούλους, 7ητούσε να μά1ει τι σ0μαιναν αυτά. 25 'κείνος του εί$ε= J4 αδελ%ς σου
έ.ει έρ1ει, και έσα@ε ο $ατέρας σου το μοσ.άρι το καλο1ρεμμένο, γιατί τον έλαβε $ίσ/
υγι0K. 22 0υτός τ%τε οργίστηκε και δεν 01ελε να εισέλ1ει, αλλά ο $ατέρας του ε@0λ1ε και
τον $αρακαλούσε να μπει μέσα. 28 'κείνος α$οκρί1ηκε και εί$ε στον $ατέρα του= JΙδού,
τ%σα έτη σε υ$ηρετώ σαν δούλος και $οτέ δεν $αράβηκα εντολ0 σου, αλλά σ< εμένα $οτέ
δεν έδ/σες ένα κατσίκι, για να ευραν1ώ μα7ί με τους ίλους μου. !9 ;ταν %μ/ς αυτ%ς ο
γιος σου 0ρ1ε, $ου σου κατάαγε το βιος μα7ί με $%ρνες, έσα@ες γι< αυτ%ν το
καλο1ρεμμένο μοσ.άριKS !1 'κείνος του εί$ε= J?αιδί μου, εσύ $άντοτε είσαι μα7ί μου, και
%λα τα δικά μου είναι δικά σου. !2 N$ρε$ε %μ/ς να ευραν1ούμε και να .αρούμε, γιατί
αυτ%ς ο αδελ%ς σου 0ταν νεκρ%ς και έ7ησε, και .αμένος και βρέ1ηκεKC.
Η +α-αTολ1 το6 Cδικο6 οικο5D0ο6
12
93NΚΑ* 1Y
Nλεγε μάλιστα και $ρος τους μα1ητές= A3ά$οιος άν1ρ/$ος 0ταν $λούσιος, $ου εί.ε
οικον%μο, και αυτ%ς κατηγορ01ηκε σε αυτ%ν $/ς διασκορ$ί7ει τα υ$άρ.οντά του. 2 3αι
αού τον ώνα@ε, του εί$ε= JBιατί ακού/ αυτ% για σέναE Α$%δ/σε το λογαριασμ% της
οικονομίας σου, γιατί δε δύνασαι $ια να είσαι οικον%μοςK. ! 'ί$ε τ%τε μέσα του ο
οικον%μος= JFι να κάν/, ε$ειδ0 ο κύρι%ς μου ααιρεί την οικονομία α$% εμέναE )α σκάβ/
δεν μ$ορώ, να 7ητιανεύ/ ντρέ$ομαι. ( 3ατάλαβα τι 1α κάν/, για να με δε.τούν στους
οίκους τους, %ταν μετατε1ώ α$% την οικονομίαK. 2 3αι αού $ροσκάλεσε κα1έναν
@ε./ριστά τους .ρεοειλέτες του δικού του κυρίου, έλεγε στον $ρώτο= J?%σο οείλεις
στον κύρι% μουKE 2 Αυτ%ς εί$ε= J'κατ% βάτους λάδιK. 'κείνος του εί$ε= JΔέ@ου τα
γραμμάτιά σου και κά1ισε γρ0γορα και γράGε $εν0νταK. 5 N$ειτα σ< έναν άλλο εί$ε= J3ι
εσύ $%σο οείλειςKE Αυτ%ς εί$ε= J'κατ% κ%ρους σιτάριK. Zέει σ< αυτ%ν= JΔέ@ου τα
γραμμάτιά σου και γράGε ογδ%νταK. 6 3αι ε$αίνεσε ο κύριος τον άδικο οικον%μο, γιατί
έκανε ρ%νιμα. Bιατί οι γιοι του αιώνα τούτου είναι ρονιμ%τεροι α$% τους γιους του
118
/τ%ς στη δικ0 τους γενιά. 8 3αι εγώ σας λέ/= κάντε ίλους για τους εαυτούς σας α$% το
:αμμ/νά της αδικίας, για να σας δε.τούν στις αιώνιες σκηνές %ταν αυτός εκλείGει. 19 4
$ιστ%ς στο ελά.ιστο είναι $ιστ%ς και στο $ολύ, και ο άδικος στο ελά.ιστο είναι άδικος και
στο $ολύ. 11 Αν λοι$%ν δε γίνατε $ιστοί στον άδικο :αμμ/νά, το αλη1ιν% καλό $οιος 1α
σας το εμ$ιστευτείE 12 3αι αν στο @ένο δε γίνατε $ιστοί, το δικ% σας $οιος 1α σας το
δώσειE 1! 3ανείς υ$ηρέτης δε δύναται να υ$ηρετεί /ς δούλος σε δύο κυρίους. Bιατί 0 τον
ένα 1α μισ0σει και τον άλλο 1α αγα$0σει, 0 στον ένα 1α $ροσκολλη1εί και τον άλλο 1α
καταρον0σει. Δε δύναστε να υ$ηρετείτε /ς δούλοι στο &ε% και στο :αμ/νάC.
3 5D0ο. και η Tασιλε/α το6 Θεο,
8Μτ. 11;1<=1:?
1( >κουγαν τ%τε %λα αυτά οι "αρισαίοι, $ου 0ταν ιλάργυροι, και τον $εριγελούσαν.
1+ 3αι εί$ε σ< αυτούς= A'σείς είστε $ου δικαιώνετε τους εαυτούς σας μ$ροστά στους
αν1ρώ$ους, αλλά ο &ε%ς γν/ρί7ει τις καρδιές σας. Bιατί το υGηλ% μετα@ύ των αν1ρώ$/ν
είναι βδέλυγμα μ$ροστά στο &ε%. 12 4 ν%μος και οι $ρο0τες ήταν μέ.ρι τον Ι/άννη
.
α$%
τ%τε η βασιλεία του &εού ευαγγελί7εται και κα1ένας !έλει να μπει σ< αυτ0 με τη βία& 15
'υκολ%τερο %μ/ς είναι να $αρέλ1ουν ο ουραν%ς και η γη $αρά να $έσει μια κεραία του
ν%μου. 16 3α1ένας $ου α$οδιώ.νει τη γυναίκα του και νυμεύεται άλλη μοι.εύει, και
αυτ%ς $ου νυμεύεται α$οδι/γμένη α$% άντρα μοι.εύειC.
3 +λο,σιο. και ο MτHBD. 9CFα-ο.
18 A3ά$οιος άν1ρ/$ος, λοι$%ν, 0ταν $λούσιος, και ντυν%ταν με $ορύρα και εκλεκτ%
λιν% και ευραιν%ταν κά1ε ημέρα λαμ$ρά. 29 'νώ κά$οιος τ/.%ς με το %νομα Zά7αρος
0ταν ριγμένος μ$ροστά στην $ύλη του, έ.οντας έλκη, 21 και ε$ι1υμούσε να .ορτάσει α$%
αυτά $ου έ$εταν α$% το τρα$έ7ι του $λούσιου. Αλλά και τα σκυλιά έρ.ονταν και έγλειαν
$άν/ στα έλκη του. 22 *υνέβηκε λοι$%ν να $ε1άνει ο τ/.%ς και να μεταερ1εί α$% τους
αγγέλους στην αγκαλιά του Αβραάμ. ?έ1ανε κατ%$ιν και ο $λούσιος και τάηκε. 2! 3αι
μέσα στον άδη σ0κ/σε τα μάτια του, ενώ βρισκ%ταν σε βάσανα, και βλέ$ει τον Αβραάμ
α$% μακριά και το Zά7αρο μέσα στην αγκαλιά του. 2( 3αι τότε αυτ%ς ώνα@ε και εί$ε=
J?ατέρα Αβραάμ, ελέησέ με και στείλε το Zά7αρο να βουτ0@ει το άκρο του δα.τύλου του
στο νερ% και να δροσίσει τη γλώσσα μου, γιατί $ονώ υπερ#ολικά μέσα στη λ%γα αυτ0K.
2+ 'ί$ε τ%τε ο Αβραάμ= JFέκνο μου, 1υμ0σου %τι α$%λαυσες τα αγα1ά σου στη 7/0 σου,
και ο Zά7αρος ομοί/ς τα κακά
.
τώρα %μ/ς εδώ $αρηγοριέται, ενώ εσύ $ονάς υπερ#ολικά.
22 3αι επιπλέον σε %λα αυτά, ανάμεσα σ< εμάς και σ< εσάς είναι στηριγμένο μεγάλο .άσμα,
ώστε εκείνοι $ου 1έλουν να διαβούν α$% εδώ $ρος εσάς να μη δύνανται να το κάνουν, μ0τε
α$% εκεί $ρος εμάς να δια$ερνούνK. 25 'ί$ε τ%τε= J*ε $αρακαλώ, λοι$%ν, $ατέρα, να τον
στείλεις στον οίκο του $ατέρα μου, 26 γιατί έ./ $έντε αδελούς, για να τα διαβεβαιώνει σ<
αυτούς, ώστε να μην έρ1ουν και αυτοί στον τ%$ο τούτο του βασάνουK. 28 Zέει λοι$%ν ο
Αβραάμ= JN.ουν το :/υσ0 και τους $ρο0τες
.
ας ακούσουν αυτούςK. !9 'κείνος εί$ε= J
;.ι, $ατέρα Αβραάμ, αλλά αν κά$οιος α$% τους νεκρούς $ορευτεί $ρος αυτούς, 1α
μετανο0σουνK. !1 'ί$ε %μ/ς σ< αυτ%ν= JΑν δεν ακούν το :/υσ0 και τους $ρο0τες, ούτε
αν κά$οιος α$% τους νεκρούς αναστη1εί 1α $ειστούνKC.
129
9Dγοι το6 Ιησο,
8Μτ. 1>;Y=@, <1=<<, Μκ. 9;V<?
15
93NΚΑ* 1@
'ί$ε μάλιστα $ρος τους μα1ητές του= AΑδύνατο είναι το να μην έρ1ουν τα σκάνδαλα,
%μ/ς αλίμονο σ/ αυτόν μέσ/ του ο$οίου έρ.εται. 2 'ίναι $ροτιμ%τερο γι< αυτ%ν αν
μυλ%$ετρα το$ο1ετη1εί γύρ/ α$% τον τρά.ηλ% του και ρι.τεί στη 1άλασσα $αρά να
σκανδαλίσει έναν α$% τους μικρούς αυτούς. ! ?ροσέ.ετε τους εαυτούς σας. Αν αμαρτ0σει
ο αδελ%ς σου, ε$ιτίμησέ τον, και αν μετανο0σει, άησέ του. ( 3αι αν ετά ορές την
ημέρα αμαρτ0σει σ< εσένα και ετά ορές ε$ιστρέGει $ρος εσένα, λέγοντας= J:ετανοώK,
να του α0σειςC.
+ 3αι τότε εί$αν οι α$%στολοι στον 3ύριο= A?ρ%σ1εσέ μας $ίστηC. 2 'ί$ε %μ/ς ο
3ύριος= AΑν έ.ετε $ίστη σαν κ%κκο σινα$ιού, 1α λέγατε στη συκαμινιά αυτ0= J Tερι7ώσου
και υτέGου μέσα στη 1άλασσαK H και 1α σας υ$άκουεC.
5 A?οιος λοι$%ν α$% εσάς, αν έ.ει δούλο $ου οργώνει 0 β%σκει, %ταν αυτ%ς εισέλ1ει
στην οικία α$% τον αγρ%, 1α του $ει= JΑμέσ/ς $έρασε και κά1ισε, για να φαςKE 6 Αλλά
αντί!ετα δε 1α του $ει= J'τοίμασε τι να δει$ν0σ/ και 7ώσου γύρ/ την ποδιά να με
διακονείς, /σ%του ά/ και $ι/, και μετά α$% αυτά 1α ας και 1α $ιεις εσύKE 8 :0$/ς έ.ει
.άρη στο δούλο, ε$ειδ0 έκανε αυτά $ου τον διέτα@εE 19 Nτσι κι εσείς, %ταν κάνετε %λα
αυτά $ου σας διέτα@αν, να λέτε= JΔούλοι ά.ρηστοι είμαστε
.
αυτ% $ου οείλαμε να κάνουμε
έ.ουμε κάνειKC.
3 καAα-ισ0D. τH5 δέκα λε+-ώ5
11 3αι κα1ώς $ορευ%ταν στην Ιερουσαλ0μ, συνέβηκε αυτ%ς να $ερνά τ%τε διαμέσου της
*αμάρειας και της Bαλιλαίας. 12 3αι ενώ αυτ%ς εισερ.%ταν σε κά$οιο ./ρι%, τον
συνάντησαν δέκα λε$ροί άντρες, οι ο$οίοι στά1ηκαν α$% μακριά. 1! 3αι αυτοί ύG/σαν τη
/ν0 τους, λέγοντας= AΙησού ε$ιστάτη, ελέησέ μαςC. 1( 3αι %ταν είδε, τους εί$ε= A?άτε
και ε$ιδεί@τε τους εαυτούς σας στους ιερείςC. 3αι ενώ αυτοί $0γαιναν, συνέβηκε να
κα1αριστούν. 1+ Nνας τ%τε α$% αυτούς, %ταν είδε %τι γιατρεύτηκε, ε$έστρεGε δο@ά7οντας
το &ε% με /ν0 μεγάλη, 12 και έ$εσε με το $ρ%σ/$ο δί$λα στα $%δια του ευ.αριστώντας
τον
.
και αυτ%ς 0ταν *αμαρείτης. 15 Α$οκρί1ηκε τ%τε ο Ιησούς και εί$ε= AΔεν
κα1αρίστηκαν οι δέκαE Αλλά οι εννιά $ού είναιE 16 Δε βρέ1ηκαν να ε$ιστρέGουν, για να
δώσουν δ%@α στο &ε%, $αρά μόνο ο αλλοε1ν0ς αυτ%ςEC 18 3αι εί$ε σ< αυτ%ν= A*0κ/ και
$0γαινε
.
η $ίστη σου σε έ.ει σώσειC.
3 ε-Bο0D. τη. Iασιλε/α. το6 Θεο,
8Μτ. <V;<:=<>, :@=V1?
29 3αι %ταν ρ/τ01ηκε α$% τους "αρισαίους $%τε έρ.εται η βασιλεία του &εού, τους
α$οκρί1ηκε και εί$ε= AΔεν έρ.εται η βασιλεία του &εού με $αρατ0ρηση, 21 ούτε 1α $ουν=
JΙδού εδώK 0 JεκείK, γιατί ιδού, η βασιλεία του &εού είναι μέσα σαςC. 22 'ί$ε τ%τε $ρος
τους μα1ητές= A&α έρ1ουν ημέρες $ου 1α ε$ι1υμ0σετε να δείτε μια α$% τις ημέρες του
Mιού του αν1ρώ$ου, και δε 1α δείτε. 2! 3αι 1α σας $ουν= JΙδού εκείK, 0 Jιδού εδώK H μη
ύγετε μ0τε να τους ακολου10σετε. 2( Bιατί %$/ς ακριβώς η αστρα$0 αστράτει και
121
λάμ$ει α$% το ένα μέρος κάτ/ α$% τον ουραν% στο άλλο μέρος κάτ/ α$% τον ουραν%, έτσι
1α είναι ο Mι%ς του αν1ρώ$ου κατά την Dμέρα του. 2+ ?ρώτα, %μ/ς, $ρέ$ει αυτ%ς $ολλά
να $ά1ει και να α$οδοκιμαστεί α$% τη γενιά αυτ0. 22 3αι κα1ώς έγινε κατά τις ημέρες του
)ώε, έτσι 1α είναι και κατά τις ημέρες του Mιού του αν1ρώ$ου= 25 έτρ/γαν, έ$ιναν,
$άντρευαν, νυμεύονταν, μέ.ρι την ημέρα $ου εισ0λ1ε ο )ώε στην κιβ/τ% και 0ρ1ε ο
κατακλυσμ%ς και τους ε@ολ%1ρεGε %λους. 26 ;μοια επίσης !α είναι κα1ώς έγινε κατά τις
ημέρες του Z/τ= έτρ/γαν, έ$ιναν, αγ%ρα7αν, $ουλούσαν, ύτευαν, οικοδομούσαν. 28
Αλλά την ημέρα $ου ε@0λ1ε ο Z/τ α$% τα *%δομα έβρε@ε /τιά και 1ειάι α$% τον
ουραν% και τους ε@ολ%1ρεGε %λους. !9 3ατά τον ίδιο τρόπο 1α είναι την ημέρα $ου ο Mι%ς
του αν1ρώ$ου 1α α$οκαλυτεί. !1 'κείνη την ημέρα αυτ%ς $ου 1α είναι $άν/ στο δώμα
και τα σκεύη του #ρίσκονται μέσα στην οικία του ας μην κατεβεί να τα $άρει, και %μοια
%$οιος είναι στον αγρ% ας μην ε$ιστρέGει $ρος τα $ίσ/. !2 )α 1υμάστε τη γυναίκα του
Z/τ. !! ;$οιος 7ητ0σει να $ερισώσει τη 7/0 του 1α τη .άσει, και %$οιος τη .άσει 1α τη
7/ογον0σει. !( *ας λέ/, αυτ0ν τη νύ.τα 1α είναι δύο $άν/ σ< ένα κρεβάτι, ο ένας 1α
$αραλητεί και ο άλλος 1α αε1εί. !+ &α είναι δύο γυναίκες $ου !α αλέ1ουν στο ίδιο
μέρος, η μία 1α $αραλητεί ενώ η άλλη 1α αε1εί. O!2 Δύο άντρες !α είναι στον αγρ%
.
ένας
1α $αραλητεί και ο άλλος 1α αε1είPC. !5 3αι αυτοί α$οκρί1ηκαν και του λένε= A?ού,
3ύριεEC 'κείνος τους εί$ε= A;$ου είναι το σώμα, εκεί στο ίδιο μέρος και οι αετοί 1α
συνα.τούνC.
Η +α-αTολ1 τη. B1-α. και το6 Cδικο6 κ-ιτ1
16
93NΚΑ* 1>
Nλεγε μάλιστα μια $αραβολ0 σ< αυτούς για το %τι $ρέ$ει $άντοτε να $ροσεύ.ονται και
να μην κουρά7ονται, 2 λέγοντας= A3ά$οιος κριτ0ς 0ταν σε κά$οια $%λη, $ου το &ε% δε
οβ%ταν και $ου άν1ρ/$ο δεν ντρε$%ταν. ! 3αι μια .0ρα 0ταν στην $%λη εκείνη και
ερ.%ταν $ρος αυτ%ν λέγοντας= JΔώσε μου το δίκιο μου α$% τον αντίδικ% μουK. ( Αλλά δεν
01ελε να το κάνει για ένα .ρονικ% διάστημα. :ετά %μ/ς α$% αυτά εί$ε μέσα του= JΑν και
το &ε% δε οβάμαι ούτε άν1ρ/$ο ντρέ$ομαι, + ε$ειδ0 %μ/ς με κουρά7ει αυτ0 η .0ρα, 1α
της δώσ/ το δίκιο της, για να μην έρ.εται και με κατα$ιέ7ει /ς το τέλος της υπό!εσής τηςK.
2 'ί$ε λοι$%ν ο 3ύριος= AΑκούσατε τι λέει ο άδικος κριτ0ς. 5 3αι ο &ε%ς δε 1α α$οδώσει
τη δικαιοσύνη για τους εκλεκτούς του, $ου /νά7ουν σ< αυτ%ν ημέρα και νύ.τα, και !α
βραδύνει γι< αυτούςE 6 *ας λέ/ %τι 1α α$οδώσει τη δικαιοσύνη γι< αυτούς γρ0γορα. ;μ/ς
ο Mι%ς του αν1ρώ$ου, %ταν έρ1ει, άραγε 1α βρει την $ίστη $άν/ στη γηEC
Η +α-αTολ1 το6 τελώ5η και το6 Oα-ισα/ο6
8 3αι αυτ0ν την $αραβολ0 εί$ε τ%τε $ρος μερικούς, $ου εί.αν $ε$οί1ηση για τους
εαυτούς τους %τι είναι δίκαιοι και $ου ε@ου1έν/ναν τους υ$%λοι$ους= 19 AΔύο άν1ρ/$οι
ανέβηκαν στο να% να $ροσευ.η1ούν= ο ένας "αρισαίος και ο άλλος τελώνης. 11 4
"αρισαίος στά1ηκε και $ροσευ.%ταν /ς $ρος τον εαυτ% του αυτά= J&εέ, σ< ευ.αριστώ,
γιατί δεν είμαι %$/ς ακριβώς οι υ$%λοι$οι άν1ρ/$οι, άρ$αγες, άδικοι, μοι.οί, 0 και %$/ς
αυτ%ς ο τελώνης. 12 )ηστεύ/ δύο ορές την εβδομάδα, α$οδεκατί7/ %λα %σα α$ο.τώK. 1!
4 τελώνης, %μ/ς, εί.ε στα1εί α$% μακριά και δεν 01ελε ούτε τα μάτια του να σηκώσει
$άν/ στον ουραν%, αλλά .τυ$ούσε το στ01ος του, λέγοντας= A&εέ, ας είσαι ευμεν0ς σ<
εμένα τον αμαρτ/λ%C. 1( *ας λέ/, αυτ%ς ο τελευταίος κατέβηκε δικαι/μένος στον οίκο
122
του $αρά εκείνος. Bιατί κα1ένας $ου υGώνει τον εαυτ% του 1α τα$ειν/1εί, %$οιος %μ/ς
τα$εινώνει τον εαυτ% του 1α υG/1είC.
3 Ιησο,. ε6λογε/ τα 0ικ-C +αιδιC
8Μτ. 19;1:=1R, Μκ. 1Z;1:=1Y?
1+ Fου $ρ%σεραν τ%τε και τα βρέη, για να τα αγγί7ει
.
αλλά %ταν το είδαν οι μα1ητές
τούς ε$ιτιμούσαν. 12 4 Ιησούς %μ/ς τα $ροσκάλεσε, λέγοντας= AΑ0στε τα $αιδιά να
έρ.ονται $ρος εμένα και μην τα εμ$οδί7ετε, γιατί για τέτοιους είναι η βασιλεία του &εού.
15 Αλ01εια σας λέ/, %$οιος δε δε.τεί τη βασιλεία του &εού σαν $αιδί, δε 1α εισέλ1ει σ<
αυτ0C.
3 +λο,σιο. C-Bο5τα.
8Μτ. 19;1Y=:Z, Μκ. 1Z;1@=:1?
16 3αι κά$οιος άρ.οντας τον ε$ερώτησε λέγοντας= AΔάσκαλε αγα1έ, τι να κάν/, για να
κληρονομ0σ/ 7/0 αιώνιαEC 18 Fου εί$ε τ%τε ο Ιησούς= AFι με λες αγα1%E 3ανείς δεν είναι
αγα1%ς $αρά μόνο ένας, ο &ε%ς. 29 Fις εντολές τις @έρεις= Μη 0οιBέGει., 0η Mο5ε,σει.,
0η5 κλέGει., 0η5 Gε6δο0α-τ6-1σει., τ/0α το5 +ατέ-α σο6 και τη 0ητέ-α σουC. 21
'κείνος εί$ε= AΑυτά %λα τα ύλα@α α$% τη νε%τητά μουC. 22 ;ταν το άκουσε τ%τε ο
Ιησούς, του εί$ε= AΑκ%μα ένα σου λεί$ει= $ούλησε %λα %σα έ.εις και διαμοίρασέ τα σε
τ/.ούς, και 1α έ.εις 1ησαυρ% στους ουρανούς, και έλα ακολού1α μεC. 2! 'κείνος, %ταν
άκουσε αυτά, έγινε $ερίλυ$ος
.
γιατί 0ταν $άρα $ολύ $λούσιος.
2( ;ταν ο Ιησούς τ%τε τον είδε, $ου έγινε $ερίλυ$ος, εί$ε= A?%σο δύσκολα εκείνοι $ου
έ.ουν τα .ρ0ματα μ$αίνουν στη βασιλεία του &εούS 2+ Bιατί είναι ευκολ%τερο μια καμ0λα
να εισέλ1ει α$% τρύ$α βελ%νας $αρά $λούσιος να εισέλ1ει στη βασιλεία του &εούC. 22
'ί$αν τ%τε %σοι άκουσαν= A3αι $οιος δύναται να σ/1είEC 25 'κείνος εί$ε= AFα αδύνατα για
τους αν1ρώ$ους είναι δυνατά για το &ε%C. 26 'ί$ε τ%τε ο ?έτρος= AΙδού, εμείς α0σαμε
τα δικά μας πράγματα και σε ακολου10σαμεC. 28 'κείνος τους εί$ε= AΑλ01εια σας λέ/ %τι
κανείς δεν υ$άρ.ει $ου να άησε οικία, 0 γυναίκα 0 αδελούς 0 γονείς 0 $αιδιά, ε@αιτίας
της βασιλείας του &εού, !9 $ου να μην α$ολάβει $ολλα$λάσια σε τούτο τον καιρ% και
στον αιώνα τον ερ.%μενο 7/0 αιώνιαC.
2-/τη +-D--ηση τα6 Aα5Cτο6 και τη. α5Cστασ1. το6
8Μτ. <Z;1@=19, Μκ. 1Z;:<=:V?
!1 F%τε $αράλαβε τους δώδεκα και εί$ε $ρος αυτούς= AΙδού, ανεβαίνουμε στην
Ιερουσαλ0μ, και 1α τελεστούν %λα τα γραμμένα μέσ/ τ/ν $ροητών για τον Mι% του
αν1ρώ$ου. !2 Bιατί 1α $αραδο1εί στους ε1νικούς και 1α εμ$αι.τεί και 1α τον
κακομετα.ειριστούν και 1α τυστεί !! και, αού τον μαστιγώσουν, 1α τον σκοτώσουν, και
την ημέρα την τρίτη 1α αναστη1είC. !( 3αι αυτοί δεν κατάλαβαν τί$οτα α$% αυτά, και
αυτ%ς ο λ%γος 0ταν συνεχς κρυμμένος α$% αυτούς και δεν καταλάβαιναν τα λεγ%μενα.
12!
Η Aε-α+ε/α το6 τ6Mλο, FητιC5ο6
8Μτ. <Z;<9=:V, Μκ. 1Z;VY=R<?
!+ *υνέβηκε τ%τε, ενώ αυτ%ς $λησία7ε στην Ιερι.ώ, κά$οιος τυλ%ς να κά1εται
7ητιανεύοντας δί$λα στο δρ%μο. !2 3αι %ταν άκουσε το $λ01ος να $ερνά, 7ητούσε να
μά1ει τι σημαίνει αυτ%. !5 Fου ανάγγειλαν, λοι$%ν, %τι ο Ιησούς ο )α7/ραίος $ερνάει α$%
εκεί. !6 3αι τότε ώνα@ε δυνατά, λέγοντας= AΙησού, γιε του Δαβίδ, ελέησέ μεC. !8 3αι
εκείνοι $ου $ροηγούνταν τον ε$ιτιμούσαν για να σ/$άσει, αυτ%ς %μ/ς $ολύ $ερισσ%τερο
έκρα7ε= ABιε του Δαβίδ, ελέησέ μεC. (9 *τά1ηκε τ%τε ο Ιησούς και διέτα@ε να τον έρουν
$ρος αυτ%ν. 3αι %ταν αυτ%ς $λησίασε, τον ρώτησε= (1 AFι 1έλεις να σου κάν/EC 'κείνος
α$άντησε= A3ύριε, να @αναδώC. (2 3αι ο Ιησούς του εί$ε= ATαναδές
.
η $ίστη σου σε έ.ει
σώσειC. (! 3αι αμέσ/ς @αναείδε και τον ακολου1ούσε δο@ά7οντας το &ε%. 3αι %λος ο
λα%ς, %ταν το είδε, έδ/σε αίνο στο &ε%.
3 Ιησο,. και ο WακBα/ο.
18
93NΚΑ* 19
3αι αού εισ0λ1ε στην πόλη, ο Ιησούς $ερνούσε α$% την Ιερι.ώ. 2 3αι ιδού ένας άντρας
$ου τον καλούσαν με το %νομα #ακ.αίος
.
και αυτ%ς 0ταν αρ.ιτελώνης και αυτ%ς ήταν
$λούσιος. ! 3αι 7ητούσε να δει τον Ιησού, $οιος είναι, αλλά δεν μ$ορούσε α$% το $λ01ος,
γιατί στο ανάστημα 0ταν μικρ%ς. ( 3αι αού έτρε@ε μ$ροστά, ανέβηκε $άν/ σε μια
συκομουριά για να τον δει, ε$ειδ0 έμελλε να $ερνά α$% εκείνη. + 3αι μ%λις 0ρ1ε στον
τ%$ο εκείνο, ο Ιησούς σ0κ/σε το βλέμμα και εί$ε $ρος αυτ%ν= A#ακ.αίε, σ$εύσε και
κατέβα, γιατί σ0μερα $ρέ$ει να μείν/ στον οίκο σουC. 2 3αι έσ$ευσε και κατέβηκε και τον
υ$οδέ.τηκε .αίροντας. 5 3αι %ταν το είδαν, %λοι γ%γγυ7αν $ολύ, λέγοντας= A*την οικία
αμαρτ/λού άντρα εισ0λ1ε, για να έ.ει κατάλυμαC. 6 *τά1ηκε τ%τε ο #ακ.αίος και εί$ε
$ρος τον 3ύριο= AΙδού, τα μισά τ/ν υ$αρ.%ντ/ν μου, 3ύριε, τα δίν/ στους τ/.ούς, και
αν κά$οιον ορολ%γησα κάτι $αράνομα, το α$οδίδ/ τετρα$λάσιαC. 8 4 Ιησούς εί$ε τ%τε
$ρος αυτ%ν= A*0μερα έγινε σ/τηρία στον οίκο τούτο, κα1%τι και αυτ%ς είναι γιος του
Αβραάμ
.
19 γιατί ο Mι%ς του αν1ρώ$ου 0ρ1ε να 7ητ0σει και να σώσει το .αμένοC.
Η +α-αTολ1 τH5 δέκα 05H5
8Μτ. <R;1V=:Z?
11 'νώ λοι$%ν άκουγαν αυτά, $ρ%σ1εσε και εί$ε μια $αραβολ0, ε$ειδ0 0ταν κοντά στην
Ιερουσαλ0μ και αυτοί ν%μι7αν %τι αμέσ/ς μέλλει να ανααίνεται η βασιλεία του &εού. 12
'ί$ε λοι$%ν= A3ά$οιος άν1ρ/$ος ευγεν0ς $ορεύτηκε σε .ώρα μακριν0 να λάβει για τον
εαυτ% του βασιλεία και να ε$ιστρέGει. 1! 3άλεσε τ%τε δέκα δούλους δικούς του και τους
έδ/σε δέκα μνες και εί$ε $ρος αυτούς= J?ραγματευτείτε κα1%σο χρόνο πηγαίνω και
έρ.ομαιK. 1( Αλλά οι συμ$ολίτες του τον μισούσαν και α$έστειλαν $ρεσβεία $ίσ/ του,
λέγοντας= JΔε 1έλουμε αυτ%ς να βασιλέGει $άν/ μαςK. 1+ 3αι μ%λις αυτ%ς ε$αν0λ1ε, %ταν
έλαβε τη βασιλεία, τ%τε εί$ε να του /νά@ουν τους δούλους αυτούς στους ο$οίους εί.ε
δώσει το .ρ0μα, για να γν/ρίσει τι δια$ραγματεύτηκαν. 12 ?αρουσιάστηκε τ%τε ο $ρώτος,
λέγοντας= J3ύριε, η μνα σου κέρδισε δέκα μνεςK. 15 3αι εί$ε σ< αυτ%ν= J'ύγε, αγα1έ
δούλε, ε$ειδ0 στο ελά.ιστο έγινες $ιστ%ς, έ.ε συνεχς ε@ουσία $άν/ σε δέκα $%λειςK. 16
12(
3αι 0ρ1ε ο δεύτερος, λέγοντας= JD μνα σου, 3ύριε, έκανε $έντε μνεςK. 18 'ί$ε λοι$%ν και
σ< αυτ%ν= J3ι εσύ γίνε ε'ουσιαστής $άν/ σε $έντε $%λειςK. 29 3αι ο άλλος 0ρ1ε, λέγοντας=
J3ύριε, ιδού η μνα σου $ου εί.α το$ο1ετημένη ./ριστά σε μαντίλι. 21 Bιατί σε
οβ%μουνα, ε$ειδ0 είσαι άν1ρ/$ος αυστηρ%ς, $αίρνεις αυτ% $ου δεν έ1εσες και 1ερί7εις
αυτ% $ου δεν έσ$ειρεςK. 22 Zέει σ< αυτ%ν= JΑ$% το στ%μα σου 1α σε κρίν/, κακέ δούλε.
L@ερες %τι εγώ είμαι άν1ρ/$ος αυστηρ%ς, $ου $αίρν/ αυτ% $ου δεν έ1εσα και $ου 1ερί7/
αυτ% $ου δεν έσ$ειραE 2! 3αι γιατί δεν έδ/σες το .ρ0μα μου σε τρά$ε7αE 3ι εγώ, %ταν 1α
ερ.%μουν, 1α το εισέ$ραττα με τ%κοK. 2( 3αι σ< αυτούς $ου εί.αν $αρευρε1εί, εί$ε=
J?άρτε α$% αυτ%ν τη μνα και δώστε τη σ< εκείνον $ου έ.ει τις δέκα μνεςK. 2+ H 3αι του
εί$αν= J3ύριε, έ.ει δέκα μνεςK H 22 J*ας λέ/ %τι σε κα1έναν $ου έ.ει 1α του δο1εί, αλλά
α$% %$οιον δεν έ.ει και αυτ% $ου έ.ει 1α του ααιρε1εί. 25 ;μ/ς, τους ε.1ρούς μου
αυτούς $ου δε 1έλησαν να βασιλέG/ $άν/ τους οδηγ0στε τους εδώ και κατασά@τε τους
μ$ροστά μουKC.
Η A-ια0Tε6τικ1 ε/σοδο. στη5 Ιε-ο6σαλ10
8Μτ. <1;1=11, Μκ. 11;1=11, Ι5. 1<;1<=19?
26 3αι αού εί$ε αυτά, $ορευ%ταν μ$ροστά, ανεβαίνοντας στα Ιεροσ%λυμα. 28 3αι
συνέβηκε, μ%λις $λησίασε στη ,η1αγ0 και τη ,η1ανία $ρος το %ρος το καλούμενο των
'λαιών, να α$οστείλει δύο α$% τους μα1ητές του, !9 λέγοντας= A?ηγαίνετε στο α$έναντι
./ρι%, στο ο$οίο μ$αίνοντας 1α βρείτε ένα $ουλάρι δεμένο, $άν/ στο ο$οίο δεν κά1ισε
κανείς $οτέ μέ.ρι τώρα α$% τους αν1ρώ$ους και, αού το λύσετε, έρτε το. !1 3αι αν
κά$οιος σας ρ/τά= JBιατί το λύνετεKE έτσι 1α $είτε= J4 3ύριος έ.ει ανάγκη αυτ%KC. !2
Nυγαν τ%τε οι α$οσταλμένοι και βρ0καν κα1ώς τους εί$ε. !! ;ταν έλυναν λοι$%ν αυτοί
το $ουλάρι, εί$αν οι κύριοί του $ρος αυτούς= AFι λύνετε το $ουλάριEC !( 'κείνοι εί$αν= A4
3ύριος έ.ει ανάγκη αυτ%C. !+ 3αι το οδ0γησαν $ρος τον Ιησού και, αού έρι@αν τα ρού.α
τους $άν/ στο $ουλάρι, ανέβασαν τον Ιησού. !2 3αι ενώ αυτ%ς $ορευ%ταν, έστρ/ναν
κάτ/ τα ρού.α τους στην οδ%.
!5 3αι %ταν αυτ%ς $λησία7ε 0δη $ρος το μέρος του κατ0ορου του ;ρους τ/ν 'λαιών,
άρ.ισαν %λο το $λ01ος τ/ν μα1ητών του, .αίροντας, να αινούν το &ε% με /ν0 μεγάλη
για %λες %σες είδαν !αυματουργικές δυνάμεις, !6 λέγοντας=
AE6λογη0έ5ο. ο ε-BD0ε5ο.,
ο βασιλιάς, στο D5ο0α του Κ6-/ο6
.

στον ουραν% ειρ0νη
και δ%@α στους ύGιστους ουρανούςC.
!8 3αι μερικοί "αρισαίοι α$% το $λ01ος, εί$αν $ρος αυτ%ν= AΔάσκαλε, ε$ιτίμησε τους
μα1ητές σουC. (9 3αι α$οκρί1ηκε και εί$ε= A*ας λέ/, αν σ/$άσουν αυτοί, οι λί1οι 1α
κρά@ουνC.
(1 3αι μ%λις $λησίασε, %ταν είδε την $%λη, έκλαGε γι< αυτ0, (2 λέγοντας= AΑν γνώρι7ες
κι εσύ αυτ0ν την ημέρα, αυτά $ου αορούν την ειρ0νηS Fώρα %μ/ς κρύτηκαν α$% τους
ο1αλμούς σου. (! Bιατί 1α έρ1ουν ημέρες για σένα $ου 1α σου $αρεμβάλουν οι ε.1ροί
σου .αρακώματα και 1α σε $ερικυκλώσουν και 1α σε $ιέσουν α$% $αντού (( και 1α σε
κατεδαίσουν, κα!ς και τα τέκνα σου μέσα σ< εσένα, και δε 1α α0σουν μέσα σου λί1ο
$άν/ σε λί1ο, ε$ειδ0 δε γνώρισες τον καιρ% της ε$ίσκεG0ς σουC.
12+
3 καAα-ισ0D. το6 5αο,
8Μτ. <1;1<=1@, Μκ. 11;1R=19, Ι5 <;1:=<<?
(+ 3αι αού εισ0λ1ε στο να%, άρ.ισε να βγά7ει %σους $ουλούσαν, (2 λέγοντας σ<
αυτούς= A'ίναι γραμμένο=
Και Aα ε/5αι ο ο/κο. 0ο6 ο/κο. +-οσε6B1.,
εσείς %μ/ς τον κάνατε σ$0λαιο ληστώνC.
(5 3αι δίδασκε συνεχς κά1ε ημέρα μέσα στο να%. 4ι αρ.ιερείς, %μ/ς, και οι
γραμματείς 7ητούσαν να τον σκοτώσουν όπως και οι $ρώτοι του λαού, (6 αλλά δεν
έβρισκαν τι να του κάνουν, γιατί ο λα%ς %λος κρεμ%ταν από τα χείλη του ακούοντάς τον.
Η εJο6σ/α το6 Ιησο, α0MισTητε/ται
8Μτ. <1;<:=<@, Μκ. 11;<@=::?
29
93NΚΑ* <Z
3αι συνέβηκε, σε μια α$% τις ημέρες $ου αυτ%ς δίδασκε το λα% μέσα στο να% και
ευαγγέλι7ε, να στα1ούν @ανικά οι αρ.ιερείς και οι γραμματείς μα7ί με τους $ρεσβυτέρους
2 και να $ουν $ρος αυτ%ν= A?ες μας με $οια ε@ουσία αυτά τα κάνεις 0 $οιος είναι αυτ%ς
$ου σου έδ/σε την ε@ουσία αυτ0EC ! Α$οκρί1ηκε τ%τε και εί$ε $ρος αυτούς= A&α σας
ρ/τ0σ/ κι εγώ ένα λ%γο και $είτε μου= ( Fο βάτισμα του Ι/άννη α$% τον ουραν% 0ταν 0
α$% τους αν1ρώ$ουςEC + 'κείνοι συλλογίστηκαν μέσα τους λέγοντας= AΑν $ούμε= JΑ$%
τον ουραν%K, 1α $ει= JBιατί δεν $ιστέGατε σ< αυτ%νKE 2 Αν %μ/ς $ούμε= JΑ$% τους
αν1ρώ$ουςK, ο λα%ς %λος 1α μας καταλι1οβολ0σει, γιατί είναι $εισμένος $/ς ο Ι/άννης
είναι $ρο0τηςC. 5 3αι α$οκρί1ηκαν $/ς δεν @έρουν α$% $ού είναι. 6 3αι ο Ιησούς τους
εί$ε= A4ύτε εγώ σας λέ/ με $οια ε@ουσία αυτά τα κάν/C.
Η +α-αTολ1 το6 α0+ελώ5α και τH5 γεH-γώ5
8Μτ. <1;::=VY, Μκ. 1<;1=1<?
8 >ρ.ισε λοι$%ν να λέει $ρος το λα% αυτ0ν την $αραβολ0= A3ά$οιος άν1ρ/$ος ύτεGε
αμ$ελώνα και τον νοίκιασε σε γε/ργούς και α$οδ0μησε για αρκετά .ρ%νια. 19 3αι στον
κατάλληλο καιρ% α$έστειλε $ρος τους γε/ργούς ένα δούλο, για να του δώσουν μέρος α$%
τον καρ$% του αμ$ελώνα. 4ι γε/ργοί %μ/ς τον @α$%στειλαν με άδεια χέρια, αού τον
έδειραν. 11 3αι $άλι έστειλε άλλο δούλο. Αυτοί, κι εκείνον, αού τον έδειραν και τον
ατίμασαν, τον @α$%στειλαν με άδεια χέρια. 12 3αι $άλι έστειλε τρίτο. Αυτοί, και τούτον,
αού τον τραυμάτισαν, τον $έτα@αν έ@/. 1! 'ί$ε τ%τε ο κύριος του αμ$ελώνα= JFι να
κάν/E &α στείλ/ το γιο μου τον αγα$ητ%
.
ίσ/ς αυτ%ν ντρα$ούνK. 1( ;ταν είδαν %μ/ς
αυτ%ν οι γε/ργοί, διαλογί7ονταν ο ένας με τον άλλο, λέγοντας= JΑυτ%ς είναι ο
κληρον%μος
.
να τον σκοτώσουμε, για να γίνει δικ0 μας η κληρονομιάK. 1+ 3αι αού τον
έβγαλαν έ@/ α$% τον αμ$ελώνα, τον σκ%τ/σαν. Fι λοι$%ν 1α κάνει σ< αυτούς ο κύριος του
αμ$ελώναE 12 &α έρ1ει και 1α ε@ολο1ρέGει τους γε/ργούς αυτούς και 1α δώσει τον
αμ$ελώνα σε άλλουςC. ;ταν το άκουσαν, τ%τε, εί$αν= A'ί1ε να μη γίνειC. 15 'κείνος τους
κοίτα@ε μέσα στα μάτια και εί$ε= AFι λοι$%ν σημαίνει το γραμμένο αυτ%=
9/Aο +ο6 α+οδοκ/0ασα5 οι οικοδD0οι,
122
α6τD. έγι5ε κο-H5/δα_
16 3α1ένας $ου $έσει $άν/ σ< εκείνο το λί1ο 1α συντριτεί
.
ενώ $άν/ σ< %$οιον $έσει,
1α τον 1ρυμματίσειC. 18 3αι 70τησαν οι γραμματείς και οι αρ.ιερείς να βάλουν $άν/ του
τα .έρια αυτ0ν την ώρα, αλλά οβ01ηκαν το λα%, γιατί κατάλαβαν %τι γι< αυτούς εί$ε την
$αραβολ0 αυτ0.
Η +λη-H01 τH5 MD-H5 στο5 Κα/σα-α
8Μτ. <<;1R=<<, Μκ. <<;1:=1@?
29 3αι αού $αρατ0ρησαν προσεχτικά, α$έστειλαν κατασκ%$ους $ου υ$οκρίνονταν οι
ίδιοι $/ς είναι δίκαιοι, για να τον $ιάσουν α$% ένα λ%γο του, ώστε να τον $αραδώσουν
στην αρ.0 και στην ε@ουσία του ηγεμ%να. 21 3αι τον ε$ερώτησαν λέγοντας= AΔάσκαλε,
@έρουμε %τι ορ1ά λες και διδάσκεις, και δεν είσαι $ροσ/$ολ0$της, αλλά αλη1ινά διδάσκεις
την οδ% του &εού. 22 '$ιτρέ$εται εμείς να δώσουμε %ρο στον 3αίσαρα 0 %.ιEC 2! '$ειδ0
λοι$%ν καταν%ησε την $ανουργία τους, εί$ε $ρος αυτούς= 2( AΔεί@τε μου ένα δηνάριο
.
$οιανού έ.ει εικ%να και ε$ιγρα0EC 'κείνοι εί$αν= A,ου 3αίσαραC. 2+ 'κείνος εί$ε $ρος
αυτούς= A*υνε$ώς, α$οδώστε τα πράγματα του 3αίσαρα στον 3αίσαρα και τα πράγματα του
&εού στο &ε%C. 22 3αι δεν μ$%ρεσαν να του $ιάσουν λ%γο ενοχοποιητικό α$έναντι στο
λα% και, ε$ειδ0 1αύμασαν για την α$%κρισ0 του, σώ$ασαν.
2ο Aέ0α τη. α5Cσταση.
8Μτ. <<;<:=::, Μκ. 1<;1>=<@?
25 ?λησίασαν τ%τε μερικοί α$% τους *αδουκκκαίους, $ου λένε αντί1ετα από τους
άλλους $/ς δεν υ$άρ.ει ανάσταση, και τον ε$ερώτησαν, 26 λέγοντας= AΔάσκαλε, ο
:/υσ0ς μάς έγραGε= Α5 ο αδελMD. κC+οιο6 +εAC5ει έ.οντας γυναίκα, και α6τD. ε/5αι
Cτεκ5ο., να λCTει ο αδελMD. το6 τη γ65α/κα του και 5α Mέ-ει α+ογD5ο6. στο5 αδελMD
το6. 28 Lταν λοι$%ν ετά αδελοί. 3αι ο $ρώτος, αού έλαβε γυναίκα, $έ1ανε άτεκνος.
!9 3αι ο δεύτερος !1 και ο τρίτος την έλαβαν, ομοί/ς μάλιστα και οι ετά, που δεν
εγκατέλειGαν $αιδιά, και $έ1αναν. !2 Xστερα, και η γυναίκα $έ1ανε. !! D γυναίκα,
λοι$%ν, κατά την ανάσταση, $οιανού α$% αυτούς 1α γίνει γυναίκαE Bιατί και οι ετά την
εί.αν γυναίκαC. !( 3αι εί$ε σ< αυτούς ο Ιησούς= A4ι γιοι του αιώνα τούτου $αντρεύουν και
νυμεύονται, !+ αλλά εκείνοι $ου 1α κατα@ι/1ούν να ε$ιτύ.ουν να "ήσουν σ< εκείνον τον
αιώνα και στην ανάσταση $ου είναι α$% τους νεκρούς ούτε $αντρεύουν ούτε νυμεύονται.
!2 Bιατί ούτε να $ε1άνουν $ια δύνανται, ε$ειδ0 είναι ίσοι με αγγέλους και είναι γιοι του
&εού, αού είναι γιοι της ανάστασης. !5 Αλλά %τι εγείρονται οι νεκροί το μ0νυσε και ο
:/υσ0ς εκεί που μιλάει για τη βάτο, κα1ώς λέει Κ,-ιο το ΘεD του ΑT-αC0 και ΘεD του
ΙσαCκ και ΘεD του ΙακώT. !6 Ο &ε%ς, λοι$%ν, δεν είναι των νεκρών αλλά των 7/ντανών,
γιατί %λοι σε αυτ%ν 7ουνC. !8 Α$οκρί1ηκαν τ%τε μερικοί α$% τους γραμματείς και του
εί$αν= AΔάσκαλε, καλά τα εί$εςC. (9 Bιατί δεν τολμούσαν $ια να τον ε$ερ/τ0σουν τί$οτα.
2ο Aέ0α α5 ο 7-ιστD. ε/5αι γιο. το6 ΔαT/δ
8Μτ. <<;V1=VY, Μκ. 1<;:R=:@?
(1 'ί$ε τ%τε $ρος αυτούς= A?ώς λένε για το Χριστ% %τι είναι γιος του ΔαβίδE (2 Bιατί
αυτ%ς ο Δαβίδ λέει στο βιβλίο των ]αλμών=
125
E/+ε ο Κ,-ιο. στο5 Κ,-ιD 0ο6;
dΚCAο6 α+D τα δεJιC 0ο6,
(! HσDτο6 AέσH το6. εBA-ο,. σο6
6+ο+Dδιο τH5 +οδιώ5 σο6e.
(( 4 Δαβίδ, λοι$%ν, τον καλεί 3ύριο
+!6
, και $ώς είναι γιος τουEC
3 Ιησο,. κατακ-/5ει το6. γ-α00ατε/.
8Μτ. <:;1=:Y, Μκ. 1<;:>=VZ, 9κ. 11;:@=RV?
(+ 'νώ άκουγε λοι$%ν %λος ο λα%ς, εί$ε στους μα1ητές του= (2 A?ροσέ.ετε α$% τους
γραμματείς $ου 1έλουν να $ερ$ατούν με στολές και αγα$ούν .αιρετισμούς στις αγορές και
$ρ/τοκα1εδρίες στις συναγ/γές και τα $ρώτα κα1ίσματα στα δεί$να, (5 οι ο$οίοι
κατατρώνε τις οικίες τ/ν .ηρών και για $ρ%αση κάνουν μακριές $ροσευ.ές. Αυτοί 1α
λάβουν $ερισσ%τερη καταδίκηC.
2ο δ/λε+το τη. B1-α.
8Μκ. 1<;V1=VV?
21
93NΚΑ* <1
*0κ/σε, λοι$%ν, το βλέμμα του και είδε τους $λούσιους $ου έρι.ναν στο
1ησαυρουλάκιο τα δώρα τους. 2 'ίδε τ%τε κά$οια .0ρα τ/.0 να ρί.νει εκεί δύο λε$τά, !
και εί$ε= AΑλ01εια σας λέ/ %τι αυτ0 η τ/.0 η .0ρα έρι@ε $ερισσ%τερο α$< %λους. ( Bιατί
%λοι αυτοί έρι@αν α$% το $ερίσσευμά τους στα δώρα, αυτ0 %μ/ς α$% το υστέρημά της, %λη
την $εριουσία $ου εί.ε έρι@εC.
\-ολέγεται η καταστ-οM1 το6 5αο,
8Μτ. <V;1=<, Μκ. 1:;1=<?
+ 3αι %ταν μερικοί έλεγαν για το να% %τι είναι κοσμημένος με λί1ους /ραίους και με
αιερώματα, εί$ε= 2 ABι< αυτά $ου βλέ$ετε 1α έρ1ουν ημέρες κατά τις ο$οίες δε 1α αε1εί
λί1ος $άν/ σε λί1ο $ου δε 1α καταστραείC.
*η0Cδια τελικ1. κ-/ση. και διHγ0ο/
8Μτ. <V;:=1V, Μκ. 1:;:=1:?
5 Fον ε$ερώτησαν, τ%τε, λέγοντας= AΔάσκαλε, $%τε λοι$%ν 1α γίνουν αυτά και $οιο το
σημείο %ταν μέλλουν να γίνονται αυτάEC 6 'κείνος εί$ε= A?ροσέ.ετε μην $λανη1είτε. Bιατί
$ολλοί 1α έρ1ουν με το %νομά μου, λέγοντας= J'γώ είμαιK, και= J4 καιρ%ς έ.ει
$λησιάσειK. :ην $ορευτείτε $ίσ/ τους. 8 ;ταν λοι$%ν ακούσετε $ολέμους και
ακαταστασίες, μην $τοη1είτε. Bιατί $ρέ$ει $ρώτα να γίνουν αυτά, αλλά δεν είναι αμέσ/ς
το τέλοςC. 19 F%τε τους έλεγε= A&α εγερ1εί έ1νος εναντίον έ1νους και βασιλεία εναντίον
βασιλείας, 11 και !α γίνουν σεισμοί μεγάλοι, και κατά τ%$ους 1α γίνουν $είνες και
ε$ιδημίες, και φαινόμενα οβερά, και α$% τον ουραν% 1α γίνουν σημεία μεγάλα. 12 ?ριν
%μ/ς α$< %λα αυτά 1α βάλουν $άν/ σας τα .έρια τους και 1α σας καταδιώ@ουν,
126
$αραδίνοντάς σας στις συναγ/γές και στις υλακές, οδηγώντας σας μ$ροστά σε
βασιλιάδες και σε ηγεμ%νες ε@αιτίας του ον%ματ%ς μου
.
1! 1α α$οβεί σ< εσάς για μαρτυρία.
1( ,άλτε λοι$%ν στις καρδιές σας το να μην $ρομελετάτε να α$ολογη1είτε. 1+ Bιατί εγώ 1α
σας δώσ/ στ%μα και σοία, στην ο$οία δε 1α δυνη1ούν να αντιστα1ούν 0 να αντεί$ουν
%λοι οι αντί1ετοι σ< εσάς. 12 &α $αραδο1είτε, λοι$%ν, και α$% γονείς και αδελούς και
συγγενείς και ίλους, και 1α 1ανατώσουν μερικούς α$% εσάς, 15 και 1α είστε μισούμενοι
α$% %λους για το %νομά μου. 16 Αλλά τρί.α α$% το κεάλι σας δε 1α .α1εί. 18 :ε την
υ$ομον0 σας α$οκτ0στε τις Gυ.ές σαςC.
\-ολέγεται η καταστ-οM1 τη. Ιε-ο6σαλ10
8Μτ. <V;1R=<1, Μκ. 1:;1V=19?
29 A;ταν %μ/ς δείτε την Ιερουσαλ0μ να κυκλώνεται α$% στρατ%$εδα, τ%τε να γν/ρί7ετε
%τι έ.ει $λησιάσει η ερ0μ/σ0 της. 21 F%τε %σοι είναι στην Ιουδαία ας εύγουν στα %ρη και
%σοι είναι στο μέσο αυτ0ς ας ανα./ρ0σουν και %σοι είναι στην ύ$αι1ρο ας μην εισέλ1ουν
σ< αυτ0, 22 γιατί αυτές είναι ημέρες εκδίκησης, για να ολοκληρ/1ούν %λα τα γραμμένα. 2!
Αλίμονο σε %σες έ.ουν παιδιά στην κοιλιά και σε %σες 1ηλά7ουν εκείνες τις ημέρες. Bιατί
1α γίνει κατα$ίεση μεγάλη $άν/ στη γη και οργ0 στο λα% τούτο, 2( και 1α $έσουν α$% το
στ%μα της μά.αιρας και 1α οδηγη1ούν αι.μάλ/τοι σε %λα τα έ1νη, και η Ιερουσαλ0μ 1α
$ατιέται συνεχς α$% τα έ1νη, μέ.ρις %του συμ$ληρ/1ούν οι καιροί των ε1νώνC.
3 ε-Bο0D. το6 Nιο, το6 α5A-ώ+ο6
8Μτ. <V;<9=:1, Μκ. 1:;<V=<@?
2+ A3αι 1α γίνουν σημεία στον 0λιο και στη σελ0νη και στα άστρα, και $άν/ στη γη
στενο.ώρια των ε1νών με αμη.ανία για τους 0.ους της 1άλασσας και το σάλο, 22 ενώ 1α
λι$ο1υμούν οι άν1ρ/$οι α$% το %βο και την $ροσμον0 αυτών $ου 1α ε$έλ1ουν στην
οικουμένη, γιατί οι δυνάμεις τ/ν ουρανών 1α σαλευτούν. 25 3αι τ%τε 1α δουν το5 NιD το6
α5A-ώ+ο6 ε-BD0ε5ο 0έσα σε 5εMέλη με δύναμη και δ%@α $ολλ0. 26 ;ταν λοι$%ν αρ.ί7ουν
να γίνονται αυτά, ανορ1/1είτε και σηκώστε $άν/ τα κεάλια σας, γιατί $λησιά7ει η
α$ολύτρ/σ0 σαςC.
ΜCAη0α α+D τη σ6κιC
8Μτ. <V;:<=:R, Μκ. 1:;<>=:1?
28 3αι εί$ε μια $αραβολ0 σ< αυτούς= AΔείτε τη συκιά και %λα τα δέντρα. !9 ;ταν
$ροβάλουν 0δη τα φύλλα, βλέ$ετε α$% μ%νοι σας και γν/ρί7ετε %τι είναι 0δη κοντά το
1έρος. !1 Nτσι κι εσείς, %ταν δείτε αυτά να γίνονται, να γν/ρί7ετε %τι κοντά είναι η
βασιλεία του &εού. !2 Αλ01εια σας λέ/ %τι δε 1α $αρέλ1ει η γενιά αυτ0, /σ%του %λα
γίνουν. !! 4 ουραν%ς και η γη 1α $αρέλ1ουν, οι λ%γοι μου %μ/ς δε 1α $αρέλ1ουνC.
Α5Cγκη ε+αγ-,+5ηση.
!( A?ροσέ.ετε, λοι$%ν, τους εαυτούς σας μ0$/ς βαρύνουν οι καρδιές σας μέσα σε
κραι$άλη και σε μέ1η και σε μέριμνες βιοτικές και $έσει $άν/ σας αινίδια η ημέρα εκείνη
!+ σαν $αγίδα. Bιατί 1α έρ1ει $άν/ σε %λους %σοι κά1ονται στην ε$ιάνεια %λης της γης.
!2 Αγρυ$νείτε, λοι$%ν, και σε κά1ε καιρ% να δέεστε για να υ$ερισ.ύσετε, ώστε να
128
@εύγετε %λα αυτά $ου μέλλουν να γίνονται και να στα1είτε μ$ροστά στον Mι% του
αν1ρώ$ουC.
!5 3αι τις ημέρες δίδασκε συνεχς στο να%, ενώ τις νύ.τες ε@ερ.%ταν και διανυ.τέρευε
στο %ρος το καλούμενο τ/ν 'λαιών. !6 3αι %λος ο λα%ς ερ.%ταν με τον %ρ1ρο $ρος αυτ%ν
στο να%, για να τον ακούει.
Η +-οδοσ/α το6 Ιο,δα
8Μτ. <Y;1=R, 1V=1Y, Μκ. 1V;1=<, 1Z=11, Ι5. 11;VR=R:?
22
93NΚΑ* <<
?λησία7ε τ%τε η εορτ0 τ/ν α7ύμ/ν, $ου λέγεται ?άσ.α. 2 3αι οι αρ.ιερείς και οι
γραμματείς 7ητούσαν το $ώς να τον 1ανατώσουν, γιατί οβούνταν το λα%. ! 'ισ0λ1ε τ%τε
ο *ατανάς στον Ιούδα, $ου καλείται Ισκαριώτης, ο ο$οίος 0ταν α$% τον αρι1μ% τ/ν
δώδεκα. ( 3αι $0γε και συνομίλησε με τους αρ.ιερείς και με τους στρατηγούς το $ώς να
τους τον $αραδώσει. + 3αι .άρηκαν και συμώνησαν να του δώσουν αργυρά νομίσματα. 2
3αι υ$οσ.έ1ηκε, και 7ητούσε ευκαιρία να τον $αραδώσει σ< αυτούς ./ρίς $λ01ος γύρω
του.
2ο \CσBα 0ε το6. 0αAητέ.
8Μτ. <Y;1@=<R, Μκ. 1V;1<=<1, Ι5. 1:;<1=:Z?
5 Lρ1ε λοι$%ν η ημέρα τ/ν α7ύμ/ν, κατά την ο$οία έ$ρε$ε να 1υσιάσουν το ?άσ.α. 6
3αι α$έστειλε τον ?έτρο και τον Ι/άννη και εί$ε= A?ηγαίνετε και ετοιμάστε μας το ?άσ.α
να άμεC. 8 'κείνοι του εί$αν= A?ού 1έλεις να ετοιμάσουμεEC 19 Αυτ%ς τους εί$ε= AΙδού,
%ταν εισέλ1ετε στην $%λη, 1α σας συναντ0σει ένας άν1ρ/$ος, βαστά7οντας στάμνα με
νερ%. Ακολου10στε τον στην οικία στην ο$οία μ$αίνει, 11 και 1α $είτε στον οικοδεσ$%τη
της οικίας= J*ου λέει ο δάσκαλος= ?ού είναι το κατάλυμα %$ου το ?άσ.α !α ά/ μα7ί με
τους μα1ητές μουKE 12 3ι εκείνος 1α σας δεί@ει ένα ανώγι μεγάλο, στρ/μένο
.
εκεί
ετοιμάστεC. 1! Nυγαν, τ%τε, και βρ0καν κα1ώς τους εί.ε $ει και ετοίμασαν το ?άσ.α.
Η καAιέ-Hση τη. Θε/α. E6Bα-ιστ/α.
8Μτ. <Y;<Y=:Z, Μκ. 1V;<<=<Y, Αb Κο-. 11;<:=<R?
1( 3αι %ταν έγινε η κατάλληλη ώρα, κά1ισε, για να φάει και οι α$%στολοι μα7ί του. 1+
3αι εί$ε $ρος αυτούς= A'$ι1ύμησα $ολύ αυτ% το ?άσ.α να ά/ μα7ί σας $ροτού να
υ$οέρ/. 12 Bιατί σας λέ/ %τι δε 1α ά/ αυτ%, /σ%του ολοκληρ/1εί μέσα στη βασιλεία
του &εούC. 15 3αι αού δέ.τηκε ένα $οτ0ρι, ευ.αρίστησε το Θεό και εί$ε= AZάβετε τούτο
και διαμερίστε το μετα@ύ σας. 16 Bιατί σας λέ/ %τι δε 1α $ι/ α$% τώρα α$% το γέννημα
της αμ$έλου, /σ%του έρ1ει η βασιλεία του &εούC. 18 3αι αού έλαβε άρτο, ευ.αρίστησε
το Θεό, τον έκοGε με τα χέρια και τους τον έδ/σε λέγοντας= AFούτο είναι το σώμα μου $ου
δίνεται για .άρη σας
.
αυτ% να κάνετε στη δικ0 μου ανάμνησηC. 29 3αι το $οτ0ρι ομοί/ς
έδωσε μετά το δεί$νο, λέγοντας= AFούτο το $οτ0ρι, η καιν0 δια10κη με το αίμα μου, $ου
για .άρη σας .ύνεται. 21 ;μ/ς, ιδού, το .έρι εκείνου $ου με $ροδίδει είναι μα7ί μου $άν/
στο τρα$έ7ι. 22 Bιατί, βέβαια, ο Mι%ς του αν1ρώ$ου $ορεύεται σύμ/να με το ορισμένο,
1!9
%μ/ς αλίμονο στον άν1ρ/$ο εκείνο μέσ/ του ο$οίου $ροδίδεταιC. 2! 3αι αυτοί άρ.ισαν
να συ7ητούν μετα@ύ τους, για το $οιος άραγε είναι α$% αυτούς $ου μέλλει να $ράττει αυτ%.
Η Mιλο5ικ/α για το +οιο. ε/5αι ο 0εγαλ,τε-ο.
2( Nγινε τ%τε και ιλονικία μετα@ύ τους, για το $οιος α$% αυτούς αίνεται %τι είναι
μεγαλύτερος. 2+ 'κείνος τους εί$ε= A4ι βασιλιάδες τ/ν ε1νών κυριαρ.ούν σ< αυτά και
%σοι τα ε@ουσιά7ουν καλούνται ευεργέτες. 22 'σείς %μ/ς, %.ι έτσι, αλλά ο μεγαλύτερος
μετα@ύ σας ας γίνει %$/ς ο νε%τερος και εκείνος $ου ηγείται %$/ς αυτ%ς $ου διακονεί. 25
Bιατί $οιος είναι μεγαλύτερος, αυτ%ς $ου κά1εται, για να φάει, 0 αυτ%ς $ου διακονείE Δεν
είναι αυτ%ς $ου κά1εταιE 'γώ %μ/ς στο μέσο σας είμαι %$/ς αυτ%ς $ου διακονεί. 26 'σείς,
λοι$%ν, είστε εκείνοι $ου έ.ουν διαμείνει μα7ί μου μέσα στους $ειρασμούς μου. 28 3ι εγώ
σας δια1έτ/ βασιλεία κα1ώς μου διέ1εσε ο ?ατέρας μου, !9 για να τρώτε και να $ίνετε
$άν/ στο τρα$έ7ι μου κατά τη βασιλεία μου, και 1α κα1ίσετε $άν/ σε 1ρ%νους, κρίνοντας
τις δώδεκα υλές του Ισρα0λC.
\-ολέγεται η C-5ηση το6 \έτ-ο6
8Μτ. <Y;:1=:R, Μκ. 1V;<@=:1, Ι5. 1:;:Y=:>?
!1 A*ίμ/να, *ίμ/να, ιδού, ο *ατανάς α$αίτησε για τον εαυτ% του εσάς, για να σας
κοσκινίσει %$/ς το σιτάρι. !2 'γώ %μ/ς δε01ηκα για σένα, για να μην εκλείGει η $ίστη
σου. 3ι εσύ, %ταν κά$οτε ε$ιστρέGεις, στ0ρι@ε τους αδελούς σουC. !! 'κείνος του εί$ε=
A3ύριε, είμαι έτοιμος να $ά/ μα7ί σου και σε υλακ0 και σε 1άνατοC. !( Αυτ%ς του εί$ε=
A*ου λέ/, ?έτρο, δε 1α λαλ0σει σ0μερα $ετειν%ς, /σ%του τρεις ορές με α$αρνη1είς,
λέγοντας %τι δε με @έρειςC.
\ο-τοMDλι, σακ/διο και 0CBαι-α
!+ 3αι εί$ε σ< αυτούς= A;ταν σας α$έστειλα ./ρίς $ορτο%λι και σακίδιο και
υ$οδ0ματα, μ0$/ς κάτι στερη10κατεEC 'κείνοι εί$αν= A3ανέναC. !2 Fους εί$ε τ%τε= AΑλλά
τώρα %$οιος έ.ει $ορτο%λι ας το $άρει, %μοια και σακίδιο, και %$οιος δεν έ.ει ας
$ουλ0σει το $αν/%ρι του και ας αγοράσει μά.αιρα. !5 Bιατί σας λέ/ %τι αυτ% το
γραμμένο $ρέ$ει να τελεστεί σ< εμένα, το= Και 0αF/ 0ε C5ο0ο6. λογα-ιCστηκε. 3αι
$ράγματι, %,τι αορά εμένα έ.ει τέλοςC. !6 'κείνοι εί$αν= A3ύριε, ιδού δύο μά.αιρες
εδώC. Αυτ%ς τους εί$ε= AΑρκετ% είναιC.
Η +-οσε6B1 στο [-ο. τH5 Eλαιώ5
8Μτ. <Y;:Y=VY, Μκ. 1V;:<=V<?
!8 3αι αού ε@0λ1ε, $ορεύτηκε κατά τη συν01ειά του στο ;ρος τ/ν 'λαιών, και τον
ακολού1ησαν και οι μα1ητές. (9 ;ταν 0ρ1ε λοι$%ν στον τ%$ο εκείνο, τους εί$ε=
A?ροσεύ.εστε, για να μην εισέλ1ετε σε $ειρασμ%C. (1 3αι αυτ%ς α$ομακρύν1ηκε α$%
αυτούς σε απόσταση $ερί$ου μιας βολ0ς λί1ου και, αού έ$εσε στα γ%νατα, $ροσευ.%ταν,
(2 λέγοντας= A?ατέρα, αν 1έλεις, α$ομάκρυνε αυτ% το $οτ0ρι α$% εμένα
.
%μ/ς %.ι το
1έλημά μου, αλλά το δικ% σου να γίνειC. (! "ανερώ1ηκε τ%τε σ< αυτ%ν άγγελος α$% τον
ουραν% $ου τον ενίσ.υε. (( 3αι ε$ειδ0 έ$εσε σε αγ/νία, εντον%τερα $ροσευ.%ταν. 3αι
έγινε ο ιδρώτας του σαν 1ρ%μβοι αίματος $ου κατέβαιναν στη γη. (+ 3αι %ταν σηκώ1ηκε
α$% την $ροσευ.0, 0ρ1ε $ρος τους μα1ητές και τους βρ0κε να κοιμούνται α$% τη λύ$η, (2
1!1
και τους εί$ε= AFι κοιμάστεE *ηκ/1είτε και $ροσεύ.εστε, για να μην εισέλ1ετε σε
$ειρασμ%C.
Η +-οδοσ/α και η σ,λληGη το6 Ιησο,
8Μτ. <Y;V@=RY, Μκ. 1V;V:=RZ, Ι5. 1>;:=11?
(5 'νώ αυτ%ς ακ%μη μιλούσε, ιδού %.λος, και ο λεγ%μενος Ιούδας, ένας α$% τους
δώδεκα, ερ.%ταν μ$ροστά α$% αυτούς και $λησίασε τον Ιησού, για να τον ιλ0σει. (6 Ο
Ιησούς τ%τε του εί$ε= AΙούδα, με ίλημα $αραδίνεις τον Mι% του αν1ρώ$ουEC (8 ;ταν
είδαν τ%τε εκείνοι $ου ήταν γύρ/ του αυτ% $ου συνέβηκε, εί$αν= A3ύριε, να .τυ$0σουμε
με μά.αιραEC +9 3αι .τύ$ησε ένας, κά$οιος α$% αυτούς, το δούλο του αρ.ιερέα και
ααίρεσε το αυτί του το δε@ί. +1 Α$οκρί1ηκε τ%τε ο Ιησούς και εί$ε= AΑ0στε τα πράγματα
/ς αυτ% το σημείοC H και αού άγγι@ε το αυτί, τον γιάτρεGε. +2 'ί$ε λοι$%ν ο Ιησούς $ρος
τους αρ.ιερείς και στρατηγούς του ναού και $ρεσβυτέρους, $ου 0ρ1αν εναντίον του= A*αν
ενάντια σε ληστ0 ε@0λ1ατε με μά.αιρες και @ύλαE +! 3ά1ε ημέρα, ενώ 0μουν μα7ί σας
μέσα στο να%, δεν εκτείνατε τα .έρια $άν/ μου. Αλλά αυτ0 η ώρα είναι δικ0 σας και η
ε@ουσία του σκ%τουςC.
3 \έτ-ο. α+α-5ε/ται το5 Ιησο,
8Μτ. <Y;R@=R>, Y9=@R, Μκ. 1V;R:=RV, YY=@<, Ι5. 1>;1<=1>, <R=<@?
+( Αού λοι$%ν τον συνέλαβαν, τον οδ0γησαν και τον εισ0γαγαν στην οικία του
αρ.ιερέα. 3αι ο ?έτρος ακολου1ούσε α$% μακριά. ++ Αού άναGαν τ%τε /τιά στο μέσο
της αυλ0ς και κά1ισαν μα7ί, ο ?έτρος κα1%ταν στο μέσο τους. +2 ;ταν τον είδε τ%τε
κά$οια μικρ0 δούλη να κά1εται κοντά $ρος το /ς της φωτιάς και τον ατένισε, εί$ε= A3αι
αυτ%ς 0ταν μα7ί τουC. +5 'κείνος το αρν01ηκε, λέγοντας= AΔεν τον @έρ/, γυναίκαC. +6 3αι
μετά α$% λίγο, άλλος, %ταν τον είδε, εί$ε= A3αι εσύ είσαι α$% αυτούςC. Αλλά ο ?έτρος
εί$ε= A>ν1ρ/$ε, δεν είμαιC. +8 3αι %ταν $έρασε $ερί$ου μια ώρα, κά$οιος άλλος
ισ.υρι7%ταν έντονα, λέγοντας= A*τ< αλ01εια, και αυτ%ς 0ταν μα7ί του, γιατί είναι και
BαλιλαίοςC. 29 'ί$ε τ%τε ο ?έτρος= A>ν1ρ/$ε, δεν @έρ/ τι λεςC. 3αι αμέσ/ς, ενώ ακ%μη
αυτ%ς μιλούσε, λάλησε ένας $ετειν%ς. 21 3αι αού στράηκε ο 3ύριος, κοίτα@ε μέσα στα
μάτια τον ?έτρο, και 1υμ01ηκε ο ?έτρος το λ%γο του 3υρίου, κα1ώς του εί$ε= A?ριν ο
$ετειν%ς λαλ0σει σ0μερα, 1α με α$αρνη1είς τρεις ορέςC. 22 3αι αού βγ0κε έ@/, έκλαGε
$ικρά.
E0+α/Fο65 και δέ-5ο65 το5 Ιησο,
8Μτ. <Y;Y@=Y>, Μκ. 1V;YR?
2! 3αι οι άντρες $ου τον κρατούσαν σι.τά τον ενέ$αι7αν δέρνοντάς τον 2( και, αού
του $ερικάλυGαν το πρόσωπο$ τον ε$ερ/τούσαν, λέγοντας= A?ρο0τεGε, $οιος είναι αυτ%ς
$ου σε .τύ$ησεEC 2+ 3αι άλλα $ολλά, βλαστημώντας, έλεγαν σ< αυτ%ν.
1!2
3 Ιησο,. 0+-οστC στο 0εγCλο σ65έδ-ιο
8Μτ. <Y;R9=YY, Μκ. 1V;RR=YV, Ι5. 1>;19=<V?
22 3αι μ%λις @ημέρ/σε, συνά.τηκε το $ρεσβυτέριο του λαού, αρ.ιερείς και γραμματείς,
και τον οδ0γησαν στο συνέδρι% τους, 25 λέγοντας= AΑν εσύ είσαι ο Χριστ%ς, $ες το μαςC.
'ί$ε τ%τε σ< αυτούς= AΑν σας το $/, δε 1α $ιστέGετε
.
26 κι αν σας ρ/τ0σ/, δε 1α
α$οκρι1είτε. 28 Α$% τώρα %μ/ς ο NιD. το6 α5A-ώ+ο6 Aα κCAεται συνεχς α+D τα δεJιC
τη. δ,5α0η. το6 Θεο,C. 59 'ί$αν τ%τε %λοι= A'σύ λοι$%ν είσαι ο Mι%ς του &εούEC
'κείνος εί$ε $ρος αυτούς= A)ι εσείς το λέτε %τι εγώ είμαιC. 51 'κείνοι εί$αν= AFι ανάγκη
μαρτυρίας έ.ουμε ακ%μαE Bιατί εμείς οι ίδιοι το ακούσαμε α$% το στ%μα τουC.
3 Ιησο,. 0+-οστC στο5 \ιλCτο
8Μτ. <@;1=<, 11=1V, Μκ. 1R;1=R, Ι5. 1>;<>=:>?
2!
93NΚΑ* <:
3αι αού σηκώ1ηκε %λο το $λ01ος αυτών των συνέδρων, τον οδ0γησαν στον ?ιλάτο. 2
>ρ.ισαν τ%τε να τον κατηγορούν, λέγοντας= AFούτον τον βρ0καμε να διαστρέει το έ1νος
μας και να εμ$οδί7ει να δίνουμε %ρους στον 3αίσαρα και να λέει $/ς ο εαυτ%ς του είναι
Χριστ%ς βασιλιάςC. ! 4 ?ιλάτος λοι$%ν τον ρώτησε λέγοντας= A'σύ είσαι ο βασιλιάς τ/ν
Ιουδαί/νEC 'κείνος του α$οκρί1ηκε και εί$ε= A'σύ το λεςC. ( F%τε ο ?ιλάτος εί$ε $ρος
τους αρ.ιερείς και προς τους %.λους= A3ανένα αίτιο καταδίκης δε βρίσκ/ στον άν1ρ/$ο
τούτοC. + 'κείνοι ε$έμεναν λέγοντας= ATεσηκώνει το λα% διδάσκοντας σε %λη την Ιουδαία
και, αού άρ.ισε α$% τη Bαλιλαία, έφτασε /ς εδώC.
3 Ιησο,. 0+-οστC στο5 Η-ώδη
2 4 ?ιλάτος τ%τε, %ταν το άκουσε, ρώτησε αν ο άν1ρ/$ος είναι Bαλιλαίος 5 και, %ταν
έμα1ε %τι είναι α$% μέρος της ε@ουσίας του Dρώδη, τον $αρά$εμGε $ρος τον Dρώδη, $ου
0ταν και αυτ%ς στα Ιεροσ%λυμα αυτές τις ημέρες. 6 4 Dρώδης, λοι$%ν, %ταν είδε τον
Ιησού, .άρηκε $ολύ, γιατί 01ελε συνεχς α$% αρκετά .ρ%νια να τον δει, ε$ειδ0 άκουγε γι<
αυτ%ν και έλ$ι7ε κά$οιο !αυματουργικό σημείο να δει να γίνεται α$% αυτ%ν. 8 Fον
ε$ερ/τούσε λοι$%ν με αρκετά λ%για, αλλά αυτ%ς τί$οτα δεν του α$οκρί1ηκε. 19 'ί.αν
στα1εί τ%τε οι αρ.ιερείς και οι γραμματείς και τον κατηγορούσαν έντονα. 11 3αι αού τον
ε@ου1έν/σε και ο Dρώδης μα7ί με τα στρατεύματά του και τον ενέ$αι@ε, τον έντυσε με
λαμ$ρ% ένδυμα και τον @ανάστειλε στον ?ιλάτο. 12 Nγιναν τ%τε ίλοι ο Dρώδης και ο
?ιλάτος αυτ0ν την ημέρα μετα@ύ τους
.
γιατί $ροY$0ρ.ε έ.1ρα του εν%ς $ρος τον άλλο.
3 Ιησο,. καταδικCFεται σε AC5ατο
8Μτ. <@;1R=<Y, Μκ. 1R;Y=1R, Ι5. 1>;:9=19;1Y?
1! 4 ?ιλάτος, λοι$%ν, αού συγκάλεσε τους αρ.ιερείς και τους άρ.οντες και το λα%, 1(
εί$ε $ρος αυτούς= A"έρατε $ρος εμένα τον άν1ρ/$ο αυτ% σαν έναν $ου α$ο$λανά το λα%,
και ιδού, εγώ μ$ροστά σας τον ανάκρινα και δε βρ0κα σ< αυτ%ν τον άν1ρ/$ο κανένα αίτιο
κατηγορίας α$% %σα κατηγορείτε εναντίον του. 1+ Αλλά ούτε κι ο Dρώδης, γιατί τον
@ανάστειλε $ρος εμάς, και ιδού, τί$οτα ά@ιο 1ανάτου δεν έ.ει $ρά@ει αυτ%ς. 12 Αού τον
1!!
$αιδέG/, λοι$%ν, 1α τον α$ολύσ/C. O15 'ί.ε μάλιστα υ$ο.ρέ/ση να τους α$ολύει έναν
κατά την εορτ0.P 16 F%τε %λο το $λ01ος έκρα@ε δυνατά, λέγοντας= AΑάνι7ε αυτ%ν και
α$%λυσέ μας το ,αραβάC 18 H ο ο$οίος 0ταν ριγμένος στη υλακ0 για κά$οια στάση $ου
έγινε στην $%λη και για %νο. 29 ?άλι τ%τε ο ?ιλάτος ώνα@ε $ρος αυτούς, ε$ειδ0 01ελε
να α$ολύσει τον Ιησού. 21 'κείνοι ώνα7αν δυνατά, λέγοντας= A*ταύρ/νε, σταύρ/νε
αυτ%νC. 22 'κείνος για τρίτη ορά εί$ε $ρος αυτούς= ABιατί, τι κακ% έκανε αυτ%ςE 3ανένα
αίτιο 1ανάτου δε βρ0κα σ< αυτ%ν. Αού τον $αιδέG/, λοι$%ν, 1α τον α$ολύσ/C. 2!
'κείνοι ε$έμεναν με /νές μεγάλες, 7ητώντας αυτ%ς να σταυρ/1εί, και υ$ερίσ.υαν οι
/νές τους. 2( 3αι έτσι ο ?ιλάτος α$οάσισε να γίνει το αίτημά τους= 2+ α$%λυσε, λοι$%ν,
αυτ%ν $ου εί.ε ρι.τεί στη υλακ0 για στάση και %νο, τον ο$οίο 7ητούσαν, ενώ τον Ιησού
τον $αράδ/σε στο 1έλημά τους.
Η στα,-Hση το6 Ιησο,
8Μτ. <@;:<=VV, Μκ. 1R;<1=:<, Ι5. 19;1@=<@?
22 3αι κα1ώς τον οδηγούσαν, έ$ιασαν κά$οιο *ίμ/να 3υρηναίο, $ου ερ.%ταν α$% τον
αγρ%, και ε$έ1εσαν σε αυτ%ν το σταυρ%, για να τον έρει $ίσ/ α$% τον Ιησού. 25 Fον
ακολου1ούσε μάλιστα $ολύ $λ01ος α$% το λα% και από γυναίκες $ου .τυ$ούσαν τα στ01η
τους και τον 1ρηνούσαν. 26 *τράηκε τ%τε $ρος αυτές ο Ιησούς και εί$ε= A&υγατέρες της
Ιερουσαλ0μ, μην κλαίτε για μένα. Αλλά για τους εαυτούς σας να κλαίτε και για τα $αιδιά
σας, 28 γιατί ιδού, έρ.ονται ημέρες κατά τις ο$οίες 1α $ουν= J:ακάριες οι στείρες και οι
κοιλιές $ου δε γέννησαν και οι μαστοί $ου δεν έ1ρεGανK.
!9 F%τε 1α αρ.ίσουν 5α λέ5ε στα D-η;
d\έστε +C5H 0α.e,
και στο6. λDMο6.;
dΚαλ,Gτε 0α.e.
!1 Bιατί αν στο υγρ% @ύλο κάνουν αυτά, στο @ερ% τι !α γίνειEC
!2 4δηγούνταν τ%τε και άλλοι δύο κακούργοι μα7ί του, για να 1ανατ/1ούν. !! 3αι %ταν
0ρ1αν στον τ%$ο $ου καλείται J3ρανίοK, εκεί σταύρ/σαν αυτ%ν και τους κακούργους, τον
ένα α$% τα δε@ιά, τον άλλο α$% τα αριστερά του. !( 3αι ο Ιησούς έλεγε= A?ατέρα, άησε
σ< αυτούς, γιατί δεν @έρουν τι κάνουνC. Διαμοιμά7ονται τ%τε τα ιμάτιά του μετα'ύ τους και
έρι@αν κλ0ρους. !+ 3αι ο λα%ς εί.ε στα1εί και έβλε$ε. ,ον $εριγελούσαν τ%τε και οι
άρ.οντες, λέγοντας= A>λλους έσ/σε, ας σώσει τον εαυτ% του, αν αυτ%ς είναι ο Χριστ%ς, ο
εκλεκτ%ς του &εούC. !2 Fον ενέ$αι@αν τ%τε και οι στρατιώτες $ου $λησία7αν,
$ροσέροντάς του @ίδι !5 και λέγοντας= AΑν εσύ είσαι ο βασιλιάς τ/ν Ιουδαί/ν, σώσε τον
εαυτ% σουC. !6 Lταν μάλιστα και μια ε$ιγρα0 α$% $άν/ του= J4 βασιλιάς τ/ν Ιουδαί/ν
είναι αυτ%ςK.
!8 Nνας τ%τε α$% τους κακούργους $ου κρεμάστηκαν τον βλαστημούσε, λέγοντας= AΔεν
είσαι εσύ ο Χριστ%ςE *ώσε τον εαυτ% σου κι εμάςC. (9 Α$οκρί1ηκε %μ/ς ο άλλος,
ε$ιτιμώντας αυτ%ν, και εί$ε= A4ύτε το &ε% δε οβάσαι εσύ, αού είσαι στην ίδια καταδίκηE
(1 3αι εμείς, βέβαια, δίκαια, γιατί α$ολαμβάνουμε ά@ια αυτών $ου $ρά@αμε. Αυτ%ς, %μ/ς,
τί$οτα το άτο$ο δεν έ$ρα@εC. (2 3αι έλεγε= AΙησού, 1υμ0σου με, %ταν έρ1εις στη βασιλεία
σουC. (! 3αι του εί$ε= AΑλ01εια σου λέ/, σ0μερα μα7ί μου 1α είσαι μέσα στον
?αράδεισοC.
1!(
3 AC5ατο. το6 Ιησο,
8Μτ. <@;VR=RY, Μκ. 1R;::=V1, Ι5. 19;<>=:Z?
(( 3αι 0ταν 0δη $ερί$ου δώδεκα η ώρα το μεσημέρι, και έγινε σκοτάδι $άν/ σε %λη τη
γη /ς τις τρεις η ώρα το απόγευμα, (+ γιατί .ά1ηκε ο 0λιος
.
σ.ίστηκε μάλιστα το
κατα$έτασμα του ναού στο μέσο. (2 3αι ο Ιησούς ώνα@ε με /ν0 μεγάλη και εί$ε=
A?ατέρα, στα Bέ-ια σο6 +α-αAέτH το +5ε,0α 0ο6C. 3αι αού εί$ε αυτ%, ε@έ$νευσε. (5
;ταν είδε τ%τε ο εκατ%νταρ.ος αυτ% $ου έγινε, δ%@α7ε το &ε%, λέγοντας= A?ράγματι, ο
άν1ρ/$ος αυτ%ς 0ταν δίκαιοςC. (6 3αι %λα τα $λ01η $ου μα7εύτηκαν, για να δουν αυτ% το
1έαμα, %ταν είδαν %σα έγιναν, ε$έστρεαν, .τυ$ώντας τα στ01η. (8 3αι εί.αν στα1εί %λοι
οι γν/στοί του α$% μακριά, και οι γυναίκες $ου ακολου1ούσαν μα7ί του α$% τη Bαλιλαία,
οι ο$οίες έβλε$αν αυτά.
3 ε5ταMιασ0D. το6 Ιησο,
8Μτ. <@;R@=Y1, Μκ. 1R;V<=V@, Ι5. 19;:>=V<?
+9 3αι ιδού ένας άντρας με το %νομα Ι/σ0, $ου 0ταν βουλευτ0ς και άντρας αγα1%ς και
δίκαιος +1 H αυτ%ς δεν εί.ε συγκατατε1εί στην α$%αση και στην $ρά@η τους H που ήταν
α$% την Αριμα1αία, $%λη τ/ν Ιουδαί/ν, ο ο$οίος $ρ%σμενε τη βασιλεία του &εού. +2
Αυτ%ς $λησίασε τον ?ιλάτο και 70τησε το σώμα του Ιησού +! και, αού το κατέβασε, το
τύλι@ε μέσα σ< ένα σεντ%νι και τον έ1εσε σε μν0μα λα@ευτ% %$ου κανείς ακ%μα δεν 0ταν
το$ο1ετημένος. +( 3αι 0ταν ημέρα $αρασκευ0 και .άρα7ε το *άββατο. ++ Ακολού1ησαν
α$% κοντά τ%τε οι γυναίκες, οι ο$οίες εί.αν έρ1ει α$% τη Bαλιλαία μα7ί του, και είδαν το
μν0μα και $ώς τέ1ηκε το σώμα του. +2 ;ταν λοι$%ν ε$έστρεGαν, ετοίμασαν αρώματα και
μύρα.
Η α5Cσταση το6 Ιησο,
8Μτ. <>;1=1Z, Μκ. 1Y;1=>, Ι5. <Z;1=1Z?
3αι το *άββατο, βέβαια, ησύ.ασαν σύμ/να με τ0ν εντολ0.
2(
93NΚΑ* <V
Fην $ρώτη %μ/ς ημέρα μετά το *άββατο, εν ήταν %ρ1ρος βα1ύς, 0ρ1αν στο μν0μα,
έρνοντας %σα αρώματα ετοίμασαν. 2 ,ρ0καν τ%τε το λί1ο κυλισμένο μακριά α$% το
μν0μα ! και, αού εισ0λ1αν, δε βρ0καν το σώμα του 3υρίου Ιησού. ( 3αι συνέβηκε, ενώ
αυτές α$ορούσαν γι< αυτ%, τ%τε ιδού, δύο άντρες να στα1ούν 'αφνικά μ$ροστά τους με
ένδυμα $ου άστρατε. + 3αι κα1ώς 0ταν γεμάτες %βο και έσκυGαν τα $ρ%σ/$ά τους στη
γη, εί$αν $ρος αυτές= AFι 7ητάτε τον 7/νταν% μα7ί με τους νεκρούςE 2 Δεν είναι εδώ, αλλά
εγέρ1ηκε. &υμη1είτε $ώς σας μίλησε, ενώ 0ταν ακ%μα στη Bαλιλαία, 5 λέγοντας για τον
Mι% του αν1ρώ$ου %τι $ρέ$ει να $αραδο1εί σε .έρια αν1ρώ$/ν αμαρτ/λών και να
σταυρ/1εί και την τρίτη ημέρα να αναστη1είC. 6 3αι 1υμ01ηκαν τα λ%για του. 8 3αι αού
ε$έστρεGαν α$% το μν0μα, ανάγγειλαν %λα αυτά στους έντεκα και σε %λους τους
υ$%λοι$ους. 19 Lταν, λοι$%ν, η :αγδαλην0 :αρία και η Ι/άννα και η :αρία η μητέρα
του Ιακώβου και οι υ$%λοι$ες μα7ί τους. Nλεγαν αυτά $ρος τους α$οστ%λους, 11 και αυτά
τα λ%για άνηκαν μ$ροστά τους σαν $αραλ0ρημα, και α$ιστούσαν σ< αυτές. 12 F%τε ο
1!+
?έτρος σηκώ1ηκε και έτρε@ε στο μν0μα και, αού έσκυGε κάτ/, βλέ$ει τους ε$ιδέσμους
μ%νο, και έυγε, 1αυμά7οντας μέσα του για το γεγον%ς.
Η +ο-ε/α +-ο. το6. E00αο,.
8Μκ. 1Y;1<=1:?
1! 3αι ιδού, δύο α$% αυτούς κατ< αυτ0ν την ημέρα $ορεύονταν σε ένα ./ρι% $ου α$εί.ε
περίπου δέκα .ιλι%μετρα α$% την Ιερουσαλ0μ, του ο$οίου το %νομα ήταν 'μμαούς. 1( 3αι
αυτοί μιλούσαν μετα@ύ τους για %λα αυτά $ου εί.αν συμβεί. 1+ 3αι συνέβηκε, ενώ αυτοί
μιλούσαν και συ7ητούσαν, τ%τε ο ίδιος ο Ιησούς να $λησιάσει
.
και $ρο./ρούσε μα7ί τους.
12 Αλλά τα μάτια τους κρατούνταν, για να μην τον αναγν/ρίσουν. 15 'ί$ε τ%τε $ρος
αυτούς= A?οια είναι αυτά τα λ%για $ου ανταλλάσσετε μετα@ύ σας $ερ$ατώνταςEC 3αι
εκείνοι στά1ηκαν σκυ1ρ/$οί. 16 Α$οκρί1ηκε, λοι$%ν, ένας με το %νομα 3λε%$ας και εί$ε
$ρος αυτ%ν= A'σύ μ%νος $αροικείς στην Ιερουσαλ0μ και δεν έμα1ες %σα έγιναν μέσα σ<
αυτ0ν τις ημέρες αυτέςEC 18 3αι τους εί$ε= A?οιαEC 'κείνοι του εί$αν= AFα σ.ετικά με τον
Ιησού το )α7αρην%, ο ο$οίος 0ταν άντρας $ρο0της, δυνατ%ς σε έργα και σε λ%για
α$έναντι στο &ε% και σε %λο το λα%. 29 3αι $ώς τον $αράδ/σαν οι αρ.ιερείς και οι
άρ.οντές μας σε καταδίκη 1ανάτου και τον σταύρ/σαν. 21 'μείς %μ/ς ελ$ί7αμε %τι αυτ%ς
είναι εκείνος $ου μέλλει να λυτρώνει το λαό Ισρα0λ. Αλλά, βέβαια, και μα7ί με %λα αυτά,
είναι η τρίτη ημέρα αυτ0 που $ερνάει α%του έγιναν αυτά. 22 Αλλά και κά$οιες γυναίκες
α$% εμάς μας άησαν εκστατικούς, %ταν $0γαν με τον %ρ1ρο στο μν0μα 2! και, ε$ειδ0 δε
βρ0καν το σώμα του, 0ρ1αν, λέγοντας $/ς έ.ουν δει και ο$τασία αγγέλ/ν, οι ο$οίοι λένε
%τι αυτ%ς 7ει. 2( 3αι $0γαν μερικοί α$% αυτούς $ου είναι μα7ί μας στο μν0μα και βρ0καν
τα πράγματα έτσι κα1ώς εί$αν και οι γυναίκες, αλλά αυτ%ν δεν τον είδανC. 2+ 3αι τότε
αυτ%ς εί$ε $ρος αυτούς= AU, αν%ητοι και αργοί στην καρδιά στο να $ιστεύετε σε %λα %σα
λάλησαν οι $ρο0τες. 22 Δεν έτρε$ε αυτά να $ά1ει ο Χριστ%ς και να εισέλ1ει στη δ%@α
τουEC 25 3αι αού άρ.ισε α$% το :/υσ0 και α$% %λους τους $ρο0τες, διερμ0νεGε σ<
αυτούς μέσα σ< %λες τις γραές τα σ.ετικά με τον εαυτ% του.
26 3αι $λησίασαν στο ./ρι% %$ου $0γαιναν, και τότε αυτ%ς $ροσ$οι01ηκε %τι $ηγαίνει
μακρύτερα. 28 3αι τον $ίεσαν, $αρακαλώντας τον και λέγοντας= A:είνε μα7ί μας, γιατί
$λησιά7ει η εσ$έρα και έ.ει γείρει 0δη η ημέραC. 3αι εισ0λ1ε για να μείνει μα7ί τους. !9
3αι %ταν κά1ισε, για να φάει μα7ί τους, αού έλαβε τον άρτο, τον ευλ%γησε και, αού τον
έκοGε με τα χέρια$ τον έδινε σ< αυτούς. !1 F%τε διανοί.τηκαν οι ο1αλμοί τους και τον
αναγνώρισαν
.
αλλά αυτ%ς έγινε άαντος α$% αυτούς. !2 3αι εί$αν μετα@ύ τους= AD καρδιά
μας δεν έκαιγε συνεχς μέσα μας κα1ώς μας μιλούσε στο δρ%μο, %$/ς μας διάνοιγε τις
BραέςEC !! 3αι αού σηκώ1ηκαν αυτ0ν την ώρα, ε$έστρεGαν στην Ιερουσαλ0μ και
βρ0καν συνα1ροισμένους τους έντεκα και %σους ήταν μα7ί τους, !( $ου έλεγαν %τι
$ράγματι εγέρ1ηκε ο 3ύριος και ανερώ1ηκε στο *ίμ/να. !+ 3αι αυτοί διηγούνταν %σα
έγιναν στο δρ%μο και $ώς γν/ρίστηκε σ< αυτούς με το κ%Gιμο του άρτου.
3 Ιησο,. ε0Mα5/Fεται στο6. 0αAητέ.
8Μτ. <>;1Y=<Z, Μκ. 1Y;1V=1>, Ι5. <Z;19=<:, \-. 1;Y=>?
!2 'νώ λοι$%ν μιλούσαν αυτά, αυτ%ς στά1ηκε στο μέσο τους και τους λέει= A'ιρ0νη σ<
εσάςC. !5 ?το01ηκαν τ%τε και γέμισαν %βο και ν%μι7αν $/ς βλέ$ουν $νεύμα. !6 3αι εί$ε
σ< αυτούς= AFι είστε ταραγμένοι και γιατί διαλογισμοί ανεβαίνουν στην καρδιά σαςE !8
Δείτε τα .έρια μου και τα $%δια μου, γιατί εγώ είμαι, ο ίδιος, Gηλα0στε με και δείτε, γιατί
1!2
$νεύμα δεν έ.ει σάρκα και οστά κα1ώς βλέ$ετε εμένα να έ./C. (9 3αι αού εί$ε αυτ%,
τους έδει@ε τα .έρια και τα $%δια του. (1 '$ειδ0, λοι$%ν, αυτοί ακ%μα α$ιστούσαν α$% τη
.αρά τους και 1αύμα7αν, τους εί$ε= AN.ετε κάτι αγώσιμο εδώEC (2 'κείνοι του έδ/σαν
μέρος α$% Gάρι Gητ% Oκαι κηρ01ρα α$% μέλιP. (! 3αι αού τα έλαβε μ$ροστά τους, τα
έαγε.
(( 'ί$ε λοι$%ν $ρος αυτούς= AΑυτοί είναι οι λ%γοι μου $ου μίλησα $ρος εσάς, ενώ
0μουν ακ%μη μα7ί σας, %τι $ρέ$ει να εκ$ληρ/1ούν %λα τα γραμμένα μέσα στο ν%μο του
:/υσ0 και στους $ρο0τες και στους Gαλμούς για μέναC. (+ F%τε διάνοι@ε το νου τους,
για να καταλαβαίνουν τις Bραές. (2 3αι τους εί$ε= ANτσι έ.ει γρατεί, %τι ο Χριστ%ς
έπρεπε να $ά1ει και να αναστη1εί α$% τους νεκρούς την τρίτη ημέρα, (5 και να κηρυ.τεί
στο %νομά του μετάνοια για άεση αμαρτιών σε %λα τα έ1νη. Αού αρ.ίσετε α$% την
Ιερουσαλ0μ, (6 εσείς να είστε μάρτυρες αυτών. (8 3αι ιδού, εγώ α$οστέλλ/ την υ$%σ.εση
του ?ατέρα μου $άν/ σας. 'σείς %μ/ς κα1ίστε μέσα στην $%λη, /σ%του ντυ1είτε δύναμη
α$% GηλάC.
Η α5CληGη το6 Ιησο,
8Μκ. 1Y;19=<Z, \-. 1;9=11?
+9 Fους οδ0γησε τ%τε έ@/, μέ.ρι κοντά στη ,η1ανία και, αού σ0κ/σε τα .έρια του,
τους ευλ%γησε. +1 3αι συνέβηκε, ενώ αυτ%ς τους ευλογούσε, να δια./ριστεί α$% αυτούς
και ερ%ταν $άν/ στον ουραν%. +2 3αι αυτοί τον $ροσκύνησαν και ε$έστρεGαν στην
Ιερουσαλ0μ με .αρά μεγάλη +! και 0ταν δια$αντ%ς μέσα στο να%, ευλογώντας το &ε%.
1!5
ΚΑ2Α Ι`Α44Η4
\-οi+α-Jη το6 Ιησο, 7-ιστο,
1
*την αρ.0 0ταν ο Z%γος,
και ο Z%γος 0ταν $ρος το &ε%,
και &ε%ς 0ταν ο Z%γος.
2 Αυτ%ς 0ταν στην αρ.0 $ρος το &ε%.
! Fα $άντα μέσ/ αυτού έγιναν,
και ./ρίς αυτ%ν δεν έγινε
ούτε ένα α$< %,τι έ.ει γίνει.
( :έσα σε αυτ%ν 0ταν 7/0,
και η 7/0 0ταν το /ς τ/ν αν1ρώ$/ν.
+ 3αι το /ς μέσα στο σκοτάδι έγγει
και το σκοτάδι δεν κυρίεGε αυτ%.
2 Lταν ένας άν1ρ/$ος
α$% το &ε% α$εσταλμένος
.

το %νομά του Ι/άννης.
5 Αυτ%ς 0ρ1ε για μαρτυρία,
να μαρτυρ0σει για το /ς,
για να $ιστέGουν %λοι μέσ/ αυτού.
6 'κείνος δεν 0τανε το /ς,
αλλά ήρ!ε να μαρτυρ0σει για το /ς.
8 Lταν το /ς το αλη1ιν%,
$ου /τί7ει κά1ε άν1ρ/$ο,
το ο$οίο ερ.%τανε στον κ%σμο.
19 :έσα στον κ%σμο 0τανε
κι ο κ%σμος μέσ/ αυτού έγινε,
αλλά ο κ%σμος δεν τον γνώρισε.
11 *τους δικούς του 0ρ1ε,
αλλά οι δικοί του δεν τον $αραδέ.τηκαν.
12 ;σοι %μ/ς δέ.τηκαν αυτ%ν,
σ< αυτούς έδ/σε ε@ουσία
τέκνα &εού να γίνουν
.

σ< %σους $ιστεύουν στ< %νομά του,
1! $ου %.ι α$% αίματα,
ούτε α$% σάρκας 1έλημα
ούτε α$% 1έλημα άντρα,
αλλ< α$% το &ε% γενν01ηκαν.
1( 3αι ο Z%γος σάρκα έγινε
και κατασκ0ν/σε ανάμεσά μας,
και είδαμε με !αυμασμό τη δ%@α του,
δ%@α %$/ς ενός μονογενούς α$% τον ?ατέρα,
$λ0ρης α$% .άρη και αλ01εια.
1+ Ο Ι/άννης μαρτυρεί γι< αυτ%ν
1!6
και έ.ει /νά@ει λέγοντας=
AΑυτ%ς 0ταν για τον ο$οίο εί$α=
J'κείνος $ου έρ.εται ύστερα α$% μένα
$ριν α$% μένα έ.ει υ$άρ@ει
γιατί μου 0ταν $ρώτοςKC.
12 Bιατί α$% το $λ0ρ/μά του
%λοι εμείς ελάβαμε,
και .άρη στη 1έση .άρης.
15 Bιατί ο ν%μος δ%1ηκε μέσ/ του :/υσ0
.

η .άρη και η αλ01εια έγιναν
μέσ/ του Ιησού Χριστού.
16 ,ο &ε% /ς τώρα κανείς δεν έ.ει δει $οτέ.
Ο μονογεν0ς &ε%ς $ου είναι
στην αγκαλιά μέσα του ?ατέρα,
εκείνος ε@0γησε αυτόν.
Η 0α-τ6-/α το6 ΙHC55η το6 Iα+τιστ1
8Μτ. :;1=1<, Μκ. 1;<=>, 9κ. :;1R=1@?
18 3αι αυτ0 είναι η μαρτυρία του Ι/άννη, %ταν α$έστειλαν $ρος αυτ%ν οι Ιουδαίοι α$%
τα Ιεροσ%λυμα ιερείς και Zευίτες, για να τον ρ/τ0σουν= A'σύ $οιος είσαιEC 29 3αι
ομολ%γησε και δεν το αρν01ηκε, αλλά ομολ%γησε= A'γώ δεν είμαι ο Χριστ%ςC. 21 F%τε τον
ρώτησαν= AFι είσαι λοι$%νE 'σύ είσαι ο DλίαςEC 3αι λέει= AΔεν είμαιC. A4 $ρο0της είσαι
εσύEC 3αι α$οκρί1ηκε= A;.ιC. 22 'ί$αν λοι$%ν σ< αυτ%ν= A?οιος είσαιE Bια να δώσουμε
α$%κριση σ< αυτούς $ου μας έστειλαν. Fι λες για τον εαυτ% σουEC 2! +κείνος εί$ε=
A'γώ είμαι MH51
ενός +ο6 MH5CFει δ65ατC στη5 έ-η0ο;
dΙσιώστε τη5 οδD του Κ6-/ο6e,
κα1ώς εί$ε ο DσαIας ο $ρο0τηςC. 2( 3αι 0ταν μερικοί α$οσταλμένοι α$% την παράτα'η
τ/ν "αρισαί/ν. 2+ F%τε τον ρώτησαν και του εί$αν= ABιατί λοι$%ν βατί7εις, αν εσύ δεν
είσαι ο Χριστ%ς ούτε ο Dλίας ούτε ο $ρο0τηςEC 22 Fους α$οκρί1ηκε ο Ι/άννης λέγοντας=
A'γώ βατί7/ σε νερ%. *το μέσο σας έ.ει στα1εί αυτ%ς $ου εσείς δεν @έρετε, 25 $ου
έρ.εται ύστερα α$% εμένα, του ο$οίου εγώ δεν είμαι ά@ιος να λύσ/ το λουρί του
υ$οδ0ματ%ς τουC. 26 Αυτά έγιναν στη ,η1ανία $έρα α$% τον Ιορδάνη, %$ου βάτι7ε
συνέχεια ο Ι/άννης.
3 Α05D. το6 Θεο,
8Μτ. :;1:=1@, Μκ. 1;9=11, 9κ. :;<1=<<?
28 Fην ε$%μενη ημέρα βλέ$ει ο Ιωάννης τον Ιησού να έρ.εται $ρος αυτ%ν και λέει= A)α
ο αμν%ς του &εού $ου σηκώνει την αμαρτία του κ%σμου. !9 Αυτ%ς είναι για τον ο$οίο εγώ
εί$α= J Xστερα α$% μένα έρ.εται ένας άντρας $ου $ριν α$% μένα έ.ει υ$άρ@ει, γιατί μου
0ταν $ρώτοςK. !1 3αι εγώ δεν τον 0@ερα, αλλά για να ανερ/1εί στο λαό Ισρα0λ, γι< αυτ%
εγώ 0ρ1α βατί7οντας στο νερ%C. !2 3αι έδ/σε μαρτυρία ο Ι/άννης, λέγοντας= AN./ δει
το ?νεύμα να κατεβαίνει σαν $εριστέρι α$% τον ουραν%, και έμεινε $άν/ σ< αυτ%ν. !! 3ι
εγώ δεν τον 0@ερα, αλλά εκείνος $ου με έστειλε να βατί7/ σε νερ%, εκείνος μου εί$ε=
J?άν/ σ< %$οιον δεις το ?νεύμα να κατεβαίνει και να μένει $άν/ του, αυτ%ς είναι $ου
1!8
βατί7ει σε ?νεύμα >γιοK. !( 3ι εγώ έ./ δει και έ./ μαρτυρ0σει %τι αυτ%ς είναι ο Mι%ς
του &εούC.
3ι +-ώτοι 0αAητέ.
8Μτ. V;1>=<<, Μκ. 1;1Y=<Z?
!+ Fην ε$%μενη ημέρα $άλι, εί.ε στα1εί ο Ι/άννης και δύο α$% τους μα1ητές του. !2
3οίτα@ε καλά τ%τε τον Ιησού $ου $ερ$ατούσε και λέει= A)α ο αμν%ς του &εούC. !5 3αι
άκουσαν οι δύο μα1ητές αυτ%ν να μιλά και ακολού1ησαν τον Ιησού. !6 *τράηκε τ%τε ο
Ιησούς και, %ταν τους είδε να τον ακολου1ούν, τους λέει= AFι 7ητάτεEC 'κείνοι του εί$αν=
A-αβί H $ου %ταν ερμηνεύεται λέγεται Δάσκαλε H $ού μένειςEC !8 Fους λέει= A'λάτε και 1α
δείτεC. Lρ1αν, λοι$%ν, και είδαν $ου μένει, και έμειναν κοντά του εκείνη την ημέρα. Η
ώρα 0ταν $ερί$ου τέσσερις το απόγευμα. (9 Lταν ο Ανδρέας, ο αδελ%ς του *ίμ/να
?έτρου, ένας α$% τους δύο $ου άκουσαν α$% τον Ι/άννη και τον ακολού1ησαν. (1 Αυτ%ς
βρίσκει $ρώτα τον αδελ% το δικ% του, το *ίμ/να, και του λέει= A,ρ0καμε το :εσσίαC H
$ου %ταν ερμηνεύεται σημαίνει Χριστ%ς. (2 Fον έερε τότε $ρος τον Ιησού. 4 Ιησούς τον
κοίτα@ε μέσα στα μάτια και εί$ε= A'σύ είσαι ο *ίμ/νας, ο γιος του Ι/άννη
.
εσύ 1α κλη1είς
3ηάςC H $ου ερμηνεύεται ?έτρος.
3 Ιησο,. καλε/ το O/λι++ο και το 4αAα5α1λ
(! Fην ε$%μενη ημέρα 1έλησε να ε@έλ1ει στη Bαλιλαία και βρίσκει το "ίλι$$ο. 3αι ο
Ιησούς τού λέει= AΑκολού1α μεC. (( Lταν, λοι$%ν, ο "ίλι$$ος α$% τη ,η1σαQδά, α$% την
$%λη του Ανδρέα και του ?έτρου. (+ ,ρίσκει ο "ίλι$$ος το )α1ανα0λ και του λέει=
AΑυτ%ν $ου έγραGε ο :/υσ0ς στο ν%μο, και οι $ρο0τες, τον βρ0καμε= είναι ο Ιησούς,
γιος του Ι/σ0, $ου είναι α$% τη )α7αρέτC. (2 3αι ο )α1ανα0λ τού εί$ε= AΑ$% τη
)α7αρέτ δύναται να είναι κάτι αγα1%EC Fου λέει ο "ίλι$$ος= ANλα και δεςC. (5 4 Ιησούς
είδε το )α1ανα0λ να έρ.εται $ρος αυτ%ν και λέει γι< αυτ%ν= A)α, αλ01εια, ένας Ισραηλίτης
μέσα στον ο$οίο δεν υ$άρ.ει δ%λοςC. (6 Fου λέει ο )α1ανα0λ= AΑ$% $ού με γν/ρί7ειςEC Ο
Ιησούς α$οκρί1ηκε και του εί$ε= A*ε είδα $ροτού ο "ίλι$$ος σε /νά@ει, ενώ 0σουν κάτ/
α$% τη συκιάC. (8 Ο )α1ανα0λ του α$οκρί1ηκε= A-αβί, εσύ είσαι ο Mι%ς του &εού, εσύ
είσαι ο βασιλιάς του Ισρα0λC. +9 Ο Ιησούς α$οκρί1ηκε και του εί$ε= A'$ειδ0 σου εί$α %τι
σε είδα κάτ/ α$% τη συκιά, $ιστεύειςE &α δεις μεγαλύτερα α$% αυτάC. +1 3αι του λέει=
AΑλ01εια, αλ01εια σας λέ/, 1α δείτε τον ουραν% ανοιγμένο και τους αγγέλους του &εού
να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν $άν/ στον Mι% του αν1ρώ$ουC.
3 γC0ο. στη5 Κα5C
2
Ι`Α**Η* <
3αι την ημέρα την τρίτη, έγινε γάμος στην 3ανά της Bαλιλαίας, και η μητέρα του Ιησού
0ταν εκεί. 2 ?ροσκάλεσαν τ%τε και τον Ιησού και τους μα1ητές του στο γάμο. ! 3αι ε$ειδ0
στερ01ηκαν το κρασί, λέει η μητέρα του Ιησού $ρος αυτ%ν= A3ρασί δεν έ.ουνC. ( 3αι ο
Ιησούς λέει σ< αυτ0ν= AFι σχέση έχουμε εγώ κι εσύ γυναίκαE Ακ%μα δεν έ.ει έρ1ει η ώρα
μουC. + D μητέρα του λέει στους διακ%νους= A;,τι σας λέει κάντεC. 2 Lταν λοι$%ν εκεί έ@ι
λί1ινες υδρίες, $ου κείτονταν σύμ/να με το έ!ιμο του κα1αρισμού τ/ν Ιουδαί/ν, και
./ρούσαν η κα!εμία α$% ογδ%ντα /ς εκατ%ν είκοσι λίτρα. 5 4 Ιησούς λέει σ< αυτούς=
ABεμίστε τις υδρίες με νερ%C. 3αι τις γέμισαν έ/ς $άν/. 6 F%τε τους λέει= AΑντλ0στε τώρα
1(9
και έρτε στον αρ.ιτρίκλινοC. 'κείνοι του έεραν. 8 :%λις, λοι$%ν, γεύτηκε ο
αρ.ιτρίκλινος το νερ% $ου εί.ε γίνει κρασί και δεν 0@ερε α$% $ού είναι H ενώ οι διάκονοι
$ου εί.αν αντλ0σει το νερ% 0@εραν H ο αρ.ιτρίκλινος /νά7ει το γαμ$ρ% 19 και του λέει=
A3ά1ε άν1ρ/$ος 1έτει στο τραπέ"ι $ρώτα το καλ% κρασί και, %ταν με1ύσουν, το κατώτερο.
'σύ έ.εις υλά@ει το καλ% κρασί /ς τώραC. 11 Αυτ0ν την αρ.0 τ/ν !αυματουργικν
σημεί/ν ο Ιησούς έκανε στην 3ανά της Bαλιλαίας και ανέρ/σε τη δ%@α του, και $ίστεGαν
σ< αυτ%ν οι μα1ητές του.
12 :ετά α$% αυτ% κατέβηκε στην 3α$ερναούμ αυτ%ς και η μητέρα του και οι αδελοί
του και οι μα1ητές του, και εκεί έμειναν %.ι $ολλές ημέρες.
3 καAα-ισ0D. το6 5αο,
8Μτ. <1;1<=1:, Μκ. 11;1R=1@, 9κ. 19;VR=VY?
1! 3αι 0ταν κοντά το ?άσ.α τ/ν Ιουδαί/ν, και ο Ιησούς ανέβηκε στα Ιεροσ%λυμα. 1(
3αι βρ0κε μέσα στο να% αυτούς $ου $ουλούσαν β%δια και $ρ%βατα και $εριστέρια, και
τους αργυραμοιβούς να κά1ονται. 1+ F%τε, αού έκανε ραγγέλιο α$% σ.οινιά, %λους τους
έβγαλε έ@/ α$% το να%, και τα $ρ%βατα και τα β%δια, και σκ%ρ$ισε τα κέρματα τ/ν
αργυραμοιβών και ανάτρεGε τα τρα$έ7ια τους, 12 και σ< εκείνους $ου $ουλούν τα
$εριστέρια εί$ε= A*ηκώστε αυτά α$% εδώ
.
μην κάνετε τον οίκο του ?ατέρα μου οίκο
εμ$ορίουC. 15 4ι μα1ητές του 1υμ01ηκαν %τι είναι γραμμένο= 3 F1λο. για το5 ο/κο σο6
Aα 0ε καταMCει. 16 Nλαβαν το λ%γο λοι$%ν οι Ιουδαίοι και του εί$αν= AFι σημείο μας
δεί.νεις, ε$ειδ0 κάνεις αυτάEC 18 Α$οκρί1ηκε ο Ιησούς και τους εί$ε= ABκρεμίστε το να%
τούτο και σε τρεις ημέρες 1α τον εγείρ/C. 29 'ί$αν λοι$%ν οι Ιουδαίοι= A*ε σαράντα έ@ι
.ρ%νια οικοδομ01ηκε ο να%ς αυτ%ς, κι εσύ 1α τον εγείρεις
295
σε τρεις ημέρεςEC 21 'κείνος
%μ/ς έλεγε για το να% του σώματ%ς του. 22 ;ταν λοι$%ν εγέρ1ηκε
295
α$% τους νεκρούς,
1υμ01ηκαν οι μα1ητές του %τι αυτ% έλεγε, και $ίστεGαν στη Bρα0 και στο λ%γο $ου εί$ε
ο Ιησούς.
3 Ιησο,. γ5H-/Fει κCAε C5A-H+ο
2! 3α1ώς λοι$%ν 0ταν στα Ιεροσ%λυμα το ?άσ.α κατά την εορτ0, $ολλοί $ίστεGαν στο
%νομά του, βλέ$οντας τα σημεία του $ου έκανε. 2( Αλλά ο ίδιος ο Ιησούς δεν
εμ$ιστευ%ταν τον εαυτ% του σ< αυτούς, γιατί αυτ%ς τους γνώρι7ε %λους 2+ και ε$ειδ0 δεν
εί.ε ανάγκη κά$οιος να μαρτυρ0σει σ/ αυτόν για τον οποιονδήποτε άν1ρ/$ο. Bιατί αυτ%ς
γνώρι7ε τι 0ταν μέσα στον άν1ρ/$ο.
3 Ιησο,. και ο 4ικDδη0ο.
!
Ι`Α**Η* :
M$0ρ.ε τ%τε ένας άν1ρ/$ος α$% τους "αρισαίους, )ικ%δημος ήταν το %νομά του,
άρ.οντας τ/ν Ιουδαί/ν. 2 Αυτ%ς 0ρ1ε $ρος αυτ%ν μια νύ.τα και του εί$ε= A-αβί, @έρουμε
%τι έ.εις έρ1ει α$% το &ε% ως δάσκαλος. Bιατί κανείς δε δύναται να κάνει αυτά τα
!αυματουργικά σημεία $ου εσύ κάνεις, αν δεν είναι ο &ε%ς μα7ί τουC. ! Ο Ιησούς
α$οκρί1ηκε και του εί$ε= AΑλ01εια, αλ01εια σου λέ/, αν κά$οιος δεν αναγεννη1εί, δε
δύναται να δει τη βασιλεία του &εούC. ( 4 )ικ%δημος λέει $ρος αυτ%ν= A?ώς δύναται
ένας άν1ρ/$ος να γεννη1εί %ταν είναι γέροςE :0$/ς δύναται να εισέλ1ει στην κοιλιά της
μητέρας του για δεύτερη φορά και να γεννη1είEC + Α$οκρί1ηκε ο Ιησούς= AΑλ01εια,
1(1
αλ01εια σου λέ/, αν κά$οιος δε γεννη1εί α$% νερ% και ?νεύμα, δε δύναται να εισέλ1ει στη
βασιλεία του &εού. 2 Fο γεννημένο α$% τη σάρκα είναι σάρκα, και το γεννημένο α$% το
?νεύμα είναι $νεύμα. 5 :η 1αυμάσεις ε$ειδ0 σου εί$α, Jεσείς $ρέ$ει να
αναγεννη1είτε
219
K. 6 4 άνεμος $νέει %$ου 1έλει, και τη /ν0 του την ακούς, αλλά δεν
@έρεις α$% $ού έρ.εται και $ού $ηγαίνει. Nτσι είναι κα1ένας $ου έ.ει γεννη1εί α$% το
?νεύμαC. 8 Ο )ικ%δημος α$οκρί1ηκε και του εί$ε= A?ώς δύνανται να γίνουν αυτάEC 19 Ο
Ιησούς α$οκρί1ηκε και εί$ε σ< αυτ%ν= A'σύ είσαι ο δάσκαλος του λαού Ισρα0λ και δε
γν/ρί7εις αυτάE 11 Αλ01εια, αλ01εια σου λέ/ %τι μιλούμε γι< αυτ% $ου @έρουμε και
μαρτυρούμε γι< αυτ% $ου έ.ουμε δει, αλλά τη μαρτυρία μας δεν τη δέ.εστε. 12 Αν τα
ε$ίγεια σας εί$α και δεν $ιστεύετε, $ώς 1α $ιστέGετε αν σας $/ τα ε$ουράνιαE 1! 3αι
κανείς δεν έ.ει ανεβεί στον ουραν% $αρά μόνο εκείνος $ου κατέβηκε α$% τον ουραν%, ο
Mι%ς του αν1ρώ$ου, O$ου είναι στον ουραν%P. 1( 3αι κα1ώς ο :/υσ0ς ύG/σε το ίδι
στην έρημο, έτσι $ρέ$ει να υG/1εί ο Mι%ς του αν1ρώ$ου, 1+ για να έ.ει 7/0 αιώνια
κα1ένας $ου $ιστεύει σ< αυτ%ν.
12 Bιατί τ%σο αγά$ησε ο &ε%ς τον κ%σμο, ώστε έδ/σε τον Mι% του το μονογεν0, για να
μη .α1εί κα1ένας $ου $ιστεύει σ< αυτ%ν, αλλά να έ.ει 7/0 αιώνια. 15 Bιατί ο &ε%ς δεν
α$έστειλε τον Mι% στον κ%σμο, για να κρίνει τον κ%σμο, αλλά για να σ/1εί ο κ%σμος μέσ/
αυτού. 16 ;$οιος $ιστεύει σε αυτ%ν δεν κρίνεται
21(
. ;$οιος %μ/ς δεν $ιστεύει 0δη έ.ει
κρι1εί
21(
ένοχος, γιατί δεν έ.ει $ιστέGει στο %νομα του μονογενούς Mιού του &εού. 18 3αι
αυτ0 είναι η κατηγορία για την κρίση= %τι το /ς έ.ει έρ1ει στον κ%σμο, αλλά οι άν1ρ/$οι
αγά$ησαν $ερισσ%τερο το σκοτάδι $αρά το /ς
.
γιατί τα έργα τους 0ταν κακά. 29 Bιατί
κα1ένας $ου $ράττει κακά μισεί το /ς και δεν έρ.εται $ρος το /ς, για να μην ελεγ.τούν
τα έργα του. 21 Αυτ%ς %μ/ς $ου εαρμ%7ει την αλ01εια έρ.εται $ρος το /ς, για να
ανερ/1ούν τα έργα του %τι έ.ουν γίνει μέσα στο !έλημα του &εούC.
3 Ιησο,. και ο ΙHC55η. ο Iα+τιστ1.
22 :ετά α$% αυτά 0ρ1ε ο Ιησούς και οι μα1ητές του στη γη της Ιουδαίας, και εκεί
έμεινε μα7ί τους και βάτι7ε. 2! F%τε και ο Ι/άννης βάτι7ε στην Αινών, κοντά στο
*αλείμ, ε$ειδ0 υ$0ρ.αν εκεί $ολλά νερά, και έρ.ονταν και βατί7ονταν. 2( Bιατί ο
Ι/άννης δεν 0ταν ακ%μα ριγμένος στη υλακ0. 2+ Nγινε, λοι$%ν, συ70τηση α$% τους
μα1ητές του Ι/άννη με έναν Ιουδαίο σ.ετικά με τον κα1αρισμ%. 22 3αι 0ρ1αν $ρος τον
Ι/άννη και του εί$αν= A-αβί, αυτ%ς $ου 0ταν μα7ί σου $έρα α$% τον Ιορδάνη, για τον
ο$οίο εσύ έ.εις μαρτυρ0σει, δες, αυτ%ς βατί7ει και %λοι έρ.ονται $ρος αυτ%νC. 25 4
Ι/άννης α$οκρί1ηκε και εί$ε= AΟ άν1ρ/$ος δε δύναται να λαβαίνει ούτε ένα πράγμα αν
δεν του είναι δοσμένο α$% τον ουραν%. 26 'σείς οι ίδιοι μαρτυρείτε για μένα %τι εί$α, Jδεν
είμαι εγώ ο Χριστ%ςK, αλλά Jείμαι α$εσταλμένος $ριν α$% εκείνονK. 28 ;$οιος έ.ει τη
νύη είναι γαμ$ρ%ς. 3αι ο ίλος του γαμ$ρού, $ου έ.ει στα1εί και τον ακούει, .αίρεται
$άρα $ολύ για τη /ν0 του γαμ$ρού. Αυτ0 λοι$%ν η .αρά η δικ0 μου έ.ει ολοκληρ/1εί.
!9 'κείνος $ρέ$ει να αυ@άνει, ενώ εγώ να ελαττώνομαιC.
Eκε/5ο. +ο6 έ-Bεται α+D το5 ο6-α5D
!1 AΑυτ%ς $ου έρ.εται α$% ε$άν/ είναι $άν/ α$< %λους
.
εκείνος $ου είναι α$% τη γη
$ροέρ.εται α$% τη γη και α$% τη γη μιλά. Αυτ%ς $ου έρ.εται α$% τον ουραν% είναι $άν/
α$< %λους. !2 ;,τι έ.ει δει και άκουσε, αυτ% μαρτυρεί, αλλά τη μαρτυρία του κανείς δεν τη
δέ.εται. !! 'κείνος $ου δέ.τηκε τη μαρτυρία του ε$ικύρ/σε %τι ο &ε%ς είναι αλη1ιν%ς. !(
Bιατί αυτ%ς $ου α$έστειλε ο &ε%ς λαλεί τα λ%για του &εού, ε$ειδ0 ο Θεός δεν του δίνει με
μέτρο το ?νεύμα. !+ 4 ?ατέρας αγα$ά τον Mι% και έ.ει δώσει στο .έρι του τα $άντα. !2
1(2
Αυτ%ς $ου $ιστεύει στον Mι% έ.ει 7/0 αιώνια. 'κείνος %μ/ς $ου α$ει1εί στον Mι% δε 1α δει
7/0, αλλά η οργ0 του &εού μένει $άν/ τουC.
3 Ιησο,. και η *α0α-ε/τισσα
(
Ι`Α**Η* V
:%λις, λοι$%ν, έμα1ε ο Ιησούς %τι άκουσαν οι "αρισαίοι %τι ο Ιησούς κάνει και
βατί7ει $ερισσ%τερους μα1ητές $αρά ο Ι/άννης 2 H αν και, βέβαια, ο ίδιος ο Ιησούς δε
βάτι7ε, αλλά οι μα1ητές του H ! άησε την Ιουδαία και έυγε $άλι για τη Bαλιλαία. (
N$ρε$ε %μ/ς αυτ%ς να $εράσει διαμέσου της *αμάρειας. + Nρ.εται τ%τε σε μια $%λη της
*αμάρειας $ου λέγεται *υ.άρ, κοντά στο ./ράι $ου έδ/σε ο Ιακώβ στον Ι/σ0 το γιο
του. 2 3αι εκεί 0ταν το $ηγάδι του Ιακώβ. 4 Ιησούς, λοι$%ν, ε$ειδ0 εί.ε κουραστεί α$%
την οδοι$ορία, κα1%ταν έτσι απλά δί$λα στο $ηγάδι. Lταν $ερί$ου δώδεκα η ώρα το
μεσημέρι.
5 Nρ.εται τότε μια γυναίκα α$% τη *αμάρεια να αντλ0σει νερ%. Zέει σ< αυτ0ν ο Ιησούς=
AΔώσε μου να $ι/C 6 H γιατί οι μα1ητές του εί.αν ύγει στην $%λη, για να αγοράσουν
τροές. 8 Fου λέει λοι$%ν η γυναίκα η *αμαρείτισσα= A?ώς εσύ $ου είσαι Ιουδαίος 7ητάς
να $ιεις α$% εμένα, μια γυναίκα $ου είμαι *αμαρείτισσαEC H γιατί δε συναναστρέονται
Ιουδαίοι με *αμαρείτες. 19 Α$οκρί1ηκε ο Ιησούς και της εί$ε= AΑν 0@ερες τη δ/ρεά του
&εού και $οιος είναι αυτ%ς $ου σου λέει, Jδώσε μου να $ι/K, εσύ 1α του 7ητούσες και 1α
σου έδινε νερ% 7/νταν%C. 11 Zέει σ< αυτ%ν η γυναίκα= A3ύριε, ούτε κουβά έ.εις και το
$ηγάδι είναι βα1ύ. Α$% $ού λοι$%ν έ.εις το νερ% το 7/νταν%E 12 :0$/ς εσύ είσαι
μεγαλύτερος α$% τον $ατέρα μας τον Ιακώβ, $ου μας έδ/σε το $ηγάδι και 0$ιε α$% αυτ%
αυτ%ς και οι γιοι του και τα 1ρετάρια τουEC 1! Α$οκρί1ηκε ο Ιησούς και της εί$ε=
A3α1ένας $ου $ίνει α$% το νερ% τούτο 1α διGάσει $άλι. 1( ;$οιος %μ/ς $ιει α$% το νερ%
$ου εγώ 1α του δώσ/ δε 1α διGάσει στον αιώνα, αλλά το νερ% $ου 1α του δώσ/ 1α γίνει
μέσα του $ηγ0 νερού $ου !α αναβλύ7ει για 7/0 αιώνιαC. 1+ Zέει $ρος αυτ%ν η γυναίκα=
A3ύριε, δώσε μου αυτ% το νερ%, για να μη διGώ μ0τε να $ερνώ εδώ να αντλώC.
12 Ο Ιησούς της λέει= A?0γαινε, ώνα@ε τον άντρα σου και έλα εδώC. 15 Α$οκρί1ηκε η
γυναίκα και του εί$ε= AΔεν έ./ άντραC. Fης λέει ο Ιησούς= A3αλά εί$ες= J>ντρα δεν έ./K H
16 γιατί $έντε άντρες εί.ες και τώρα αυτ%ς $ου έ.εις δεν είναι άντρας σου. Αυτ% είναι
αλη1ιν% που έ.εις $ειC. 18 Zέει σ< αυτ%ν η γυναίκα= A3ύριε, βλέ$/ %τι εσύ είσαι
$ρο0της. 29 4ι $ατέρες μας σε τούτο το %ρος $ροσκύνησαν το Θεό
.
αλλά εσείς λέτε %τι
στα Ιεροσ%λυμα είναι ο τ%$ος %$ου $ρέ$ει να $ροσκυνεί κανείςC. 21 Fης λέει ο Ιησούς=
A?ίστευέ με, γυναίκα, %τι έρ.εται ώρα $ου ούτε στο %ρος ετούτο ούτε στα Ιεροσ%λυμα 1α
$ροσκυνείτε τον ?ατέρα. 22 'σείς $ροσκυνείτε αυτ% $ου δεν @έρετε
.
εμείς $ροσκυνούμε
αυτ% $ου @έρουμε, γιατί η σ/τηρία είναι α$% τους Ιουδαίους. 2! Αλλά έρ.εται ώρα, και
μάλιστα είναι τώρα, $ου οι αλη1ινοί $ροσκυνητές 1α $ροσκυν0σουν τον ?ατέρα με
?νεύμα και με αλ01εια. 3αι $ράγματι, ο ?ατέρας τέτοιοι 7ητά να είναι εκείνοι $ου τον
$ροσκυνούν. 2( ?νεύμα είναι ο &ε%ς, και εκείνοι $ου τον $ροσκυνούν με ?νεύμα και με
αλ01εια $ρέ$ει να τον $ροσκυνούνC. 2+ Zέει σ< αυτ%ν η γυναίκα= ATέρ/ %τι έρ.εται ο
:εσσίας, ^ο λεγ%μενος Χριστ%ς_. ;ταν έρ1ει εκείνος, 1α μας τα αναγγείλει %λαC. 22 Fης
λέει ο Ιησούς= A'γώ είμαι, $ου σου μιλώC.
25 3αι $άν/ σ< αυτ% 0ρ1αν οι μα1ητές του και 1αύμα7αν ε$ειδ0 μιλούσε με γυναίκα.
3ανείς %μ/ς δεν εί$ε= AFι 7ητάςEC 0 AFι μιλάς μα7ί τηςEC 26 >ησε, λοι$%ν, την υδρία της
η γυναίκα και $0γε στην $%λη και λέει στους αν1ρώ$ους= 28 A'λάτε να δείτε έναν
1(!
άν1ρ/$ο $ου μου εί$ε %λα %σα έκανα. :0$/ς αυτ%ς είναι ο Χριστ%ςEC !9 +κείνοι ε@0λ1αν
α$% την $%λη και έρ.ονταν $ρος αυτ%ν.
!1 *το μετα@ύ τον $αρακαλούσαν οι μα1ητές λέγοντας= A-αβί, άεC. !2 'κείνος τους
εί$ε= A'γώ έ./ να ά/ τρο0 $ου εσείς δεν @έρετεC !! Nλεγαν λοι$%ν οι μα1ητές μετα@ύ
τους= A:0$/ς κά$οιος του έερε να άειEC !( Fους λέει ο Ιησούς= AΔικ0 μου τρο0 είναι
να κάν/ το 1έλημα εκείνου $ου με έστειλε και να τελειώσ/ το έργο του. !+ 'σείς δε λέτε=
JΑκ%μα είναι τέσσερις μ0νες και ο 1ερισμ%ς έρ.εταιKE Ιδού, σας λέ/, σηκώστε $άν/ τα
μάτια σας και $αρατηρ0στε τα ./ράια= λευκά είναι, έτοιμα για 1ερισμ% 0δη. !2 4
1εριστ0ς λαβαίνει μισ1% και συνά7ει καρ$% για 7/0 αιώνια, για να .αίρονται μα7ί ο
σ$ορέας και ο 1εριστ0ς. !5 Bιατί σε αυτ% αλη1εύει το ρητ%, Jάλλος είναι $ου σ$έρνει και
άλλος $ου 1ερί7ειK. !6 'γώ σας α$έστειλα να 1ερί7ετε αυτ% για το οποίο εσείς δεν έ.ετε
κο$ιάσει. >λλοι έ.ουν κο$ιάσει και εσείς έ.ετε εισέλ1ει στον κ%$ο τουςC.
!8 F%τε, α$% εκείνη την $%λη, $ολλοί α$% τους *αμαρείτες $ίστεGαν σ< αυτ%ν ε@αιτίας
του λ%γου $ου έδ/σε μαρτυρία η γυναίκα= A:ου εί$ε %λα %σα έκαναC. (9 :%λις λοι$%ν
0ρ1αν $ρος αυτ%ν οι *αμαρείτες, τον $αρακαλούσαν να μείνει κοντά τους. 3αι έμεινε εκεί
δύο ημέρες. (1 3αι $ολύ $ερισσ%τεροι $ίστεGαν ε@αιτίας του λ%γου του, (2 και στη
γυναίκα έλεγαν= AΔεν $ιστεύουμε $ια α$% τη δικ0 σου δι0γηση, γιατί εμείς οι ίδιοι έ.ουμε
ακούσει και @έρουμε %τι αυτ%ς είναι αλη1ινά ο */τ0ρας του κ%σμουC.
Η Aε-α+ε/α το6 γιο6 ε5D. αJιH0ατο,Bο6 το6 TασιλιC
8Μτ. >;R=1:, 9κ. @;1=1Z?
(! F%τε, μετά τις δύο ημέρες, ε@0λ1ε α$% εκεί στη Bαλιλαία. (( ,έβαια, ο ίδιος ο Ιησούς
εί.ε μαρτυρ0σει %τι ένας $ρο0της μέσα στη δικ0 του $ατρίδα δεν εκτιμάται. (+ ;ταν
%μ/ς 0ρ1ε στη Bαλιλαία, τον δέ.τηκαν ευμενς οι Bαλιλαίοι, ε$ειδ0 εί.αν δει %σα έκανε
στα Ιεροσ%λυμα κατά την εορτ0
.
γιατί και αυτοί εί.αν έρ1ει στην εορτ0.
(2 Lρ1ε λοι$%ν $άλι στην 3ανά της Bαλιλαίας %$ου εί.ε κάνει το νερ% κρασί. 3αι 0ταν
κά$οιος βασιλικ%ς α'ιωματούχος, του ο$οίου ο γιος ασ1ενούσε στην 3α$ερναούμ. (5
Αυτ%ς, %ταν άκουσε %τι ο Ιησούς έ.ει έρ1ει α$% την Ιουδαία στη Bαλιλαία, $0γε $ρος
αυτ%ν και τον $αρακαλούσε να κατεβεί και να γιατρέGει το γιο του, γιατί έμελλε να
$ε1άνει. (6 'ί$ε λοι$%ν ο Ιησούς $ρος αυτ%ν= AΑν δε δείτε σημεία και τέρατα, δε 1α
$ιστέGετεC. (8 Zέει $ρος αυτ%ν ο βασιλικ%ς α'ιωματούχος= A3ύριε, κατέβα $ριν $ε1άνει
το $αιδί μουC. +9 Fου λέει ο Ιησούς= A?0γαινε, ο γιος σου 7ειC. ?ίστεGε ο άν1ρ/$ος στο
λ%γο $ου του εί$ε ο Ιησούς και $ορευ%ταν. +1 'νώ 0δη αυτ%ς κατέβαινε, οι δούλοι του τον
$ροY$άντησαν, λέγοντας %τι το $αιδί του 7ει. +2 #0τησε, λοι$%ν, να μά1ει α$% αυτούς την
ώρα $ου έγινε καλύτερα. F%τε του εί$αν= AΧτες στη μία το μεσημέρι τον άησε ο $υρετ%ςC.
+! 3ατάλαβε λοι$%ν ο $ατέρας %τι ήταν εκείνη η ώρα $ου του εί$ε ο Ιησούς= A4 γιος σου
7ειC, και $ίστεGε αυτ%ς και η οικία του %λη. +( 3αι αυτ%, $άλι, ήταν το δεύτερο
!αυματουργικό σημείο που έκανε ο Ιησούς, %ταν 0ρ1ε α$% την Ιουδαία στη Bαλιλαία.
Η Aε-α+ε/α το6 +α-Cλ6το6 στη IηAεσδC
+
Ι`Α**Η* R
:ετά α$% αυτά, 0ταν εορτ0 τ/ν Ιουδαί/ν, και ανέβηκε ο Ιησούς στα Ιεροσ%λυμα. 2
M$άρ.ει λοι$%ν στα Ιεροσ%λυμα κοντά στην $ροβατικ0 πύλη μια κολυμ$01ρα $ου
ε$ονομά7εται εβραQκά ,η1εσδά και έ.ει $έντε στοές. ! *< αυτές 0ταν κατάκοιτοι $λ01ος οι
ασ1ενείς= τυλοί, ./λοί, $αράλυτοι, O$ου $ερίμεναν την κίνηση του νερού. ( Bιατί άγγελος
1((
3υρίου κά1ε τ%σο κατέβαινε στην κολυμ$01ρα και ταρα7%ταν το νερ%. 4 $ρώτος, λοι$%ν,
$ου έμ$αινε μετά την ταρα.0 του νερού γιν%ταν υγι0ς α$% ο$οιοδ0$οτε ν%σημα τ%τε τον
κατεί.εP. + Lταν λοι$%ν κά$οιος άν1ρ/$ος εκεί $ου εί.ε τριάντα ο.τώ έτη με την ασ1ένειά
του. 2 ;ταν ο Ιησούς είδε αυτ%ν κατάκοιτο, και ε$ειδ0 γνώρι7ε %τι 0δη $ολύ .ρ%νο έ.ει
εκεί, του λέει= A&έλεις να γίνεις υγι0ςEC 5 Fου α$οκρί1ηκε ο ασ1εν0ς= A3ύριε, άν1ρ/$ο
δεν έ./ να με βάλει στην κολυμ$01ρα %ταν ταρα.τεί το νερ%. 'νώ λοι$%ν εγώ προσπα!
να έρ1/, άλλος κατεβαίνει $ριν α$% εμέναC. 6 Fου λέει ο Ιησούς= A*0κ/, $άρε το κρεβάτι
σου και $ερ$άταC. 8 3αι αμέσ/ς έγινε υγι0ς ο άν1ρ/$ος και $0ρε το κρεβάτι του καί
$ερ$ατούσε.
Lταν τ%τε *άββατο εκείνη την ημέρα. 19 Nλεγαν λοι$%ν οι Ιουδαίοι στον 1ερα$ευμένο=
A'ίναι *άββατο, και δε σου ε$ιτρέ$εται να σηκώσεις το κρεβάτι σουC. 11 Αυτ%ς τους
α$οκρί1ηκε= A'κείνος $ου με έκανε υγι0, εκείνος μου εί$ε= J?άρε το κρεβάτι σου και
$ερ$άταKC. 12 Fον ρώτησαν= A?οιος είναι ο άν1ρ/$ος $ου σου εί$ε= J?άρε το και
$ερ$άταKEC 1! Αλλά αυτ%ς $ου γιατρεύτηκε δεν 0@ερε $οιος είναι, γιατί ο Ιησούς @έυγε,
ε$ειδ0 υ$0ρ.ε $λ01ος σ< εκείνον τον τ%$ο. 1( :ετά α$% αυτά τον βρίσκει ο Ιησούς μέσα
στο να% και του εί$ε= AΔες, έ.εις γίνει υγι0ς
.
μην αμαρτάνεις $ια, για να μη σου γίνει κάτι
.ειρ%τεροC. 1+ Nυγε ο άν1ρ/$ος και ανάγγειλε στους Ιουδαίους %τι ο Ιησούς είναι
εκείνος $ου τον έκανε υγι0. 12 3αι γι< αυτ% επίσης οι Ιουδαίοι καταδί/καν τον Ιησού=
ε$ειδ0 έκανε αυτά το *άββατο. 15 Αλλά ο Ιησούς τούς α$οκρί1ηκε= A4 ?ατέρας μου /ς
τώρα εργά7εται
.
κι εγώ εργά7ομαιC. 16 Bι< αυτ%, λοι$%ν, ακόμη $ερισσ%τερο 7ητούσαν οι
Ιουδαίοι να τον σκοτώσουν, ε$ειδ0 %.ι μ%νο κατέλυε το *άββατο, αλλά και ?ατέρα δικ%
του έλεγε το &ε%, ίσο κάνοντας τον εαυτ% του με το &ε%.
Η εJο6σ/α το6 Nιο,
18 Α$οκρί1ηκε τ%τε ο Ιησούς και τους έλεγε= AΑλ01εια, αλ01εια σας λέ/, δε δύναται ο
Mι%ς να κάνει α$% τον εαυτ% του τί$οτα αν δε βλέ$ει κάτι τον ?ατέρα να κάνει. Bιατί %σα
'κείνος κάνει, αυτά κάνει ομοί/ς και ο Mι%ς. 29 '$ειδ0 ο ?ατέρας αγα$ά τον Mι% και του
δεί.νει %λα %σα αυτ%ς κάνει. 3αι μεγαλύτερα έργα 1α του δεί@ει α$% αυτά, για να
1αυμά7ετε εσείς. 21 Bιατί, %$/ς ακριβώς ο ?ατέρας εγείρει τους νεκρούς και τους
7/ο$οιεί, έτσι και ο Mι%ς %$οιους 1έλει 7/ο$οιεί. 22 Bιατί ούτε κρίνει κανέναν ο ?ατέρας,
αλλά την κρίση %λη την έ.ει δώσει στον Mι%, 2! για να τιμούν %λοι τον Mι% κα1ώς τιμούν
τον ?ατέρα. 'κείνος $ου δεν τιμά τον Mι% δεν τιμά τον ?ατέρα $ου τον έστειλε. 2(
Αλ01εια, αλ01εια σας λέ/ %τι %$οιος ακούει το λ%γο μου και $ιστεύει σ< αυτ%ν $ου με
έστειλε έ.ει 7/0 αιώνια, και σε κρίση για καταδίκη δεν έρ.εται, αλλά έ.ει μεταβεί α$% το
1άνατο στη 7/0. 2+ Αλ01εια, αλ01εια σας λέ/ %τι έρ.εται ώρα, και μάλιστα είναι τώρα,
$ου οι νεκροί 1α ακούσουν τη /ν0 του Mιού του &εού και %σοι άκουσαν 1α 70σουν. 22
Bιατί %$/ς ακριβώς ο ?ατέρας έ.ει 7/0 μέσα στον εαυτ% του, έτσι και στον Mι% έδ/σε 7/0
να έ.ει μέσα στον εαυτ% του. 25 3αι του έδ/σε ε@ουσία να κάνει κρίση, ε$ειδ0 είναι Mι%ς
αν1ρώ$ου. 26 :η 1αυμά7ετε γι< αυτ%, ε$ειδ0 έρ.εται ώρα κατά την ο$οία %λοι %σοι είναι
στα μν0ματα 1α ακούσουν τη /ν0 του 28 και 1α $ορευτούν έ@/, %σοι έκαναν τα αγα1ά
σε ανάσταση 7/0ς, ενώ %σοι έ$ρα@αν τα κακά σε ανάσταση κρίσης για καταδίκη.
!9 Δε δύναμαι εγώ να κάν/ α$% τον εαυτ% μου τί$οτα. 3α1ώς ακού/ κρίν/, και η κρίση
η δικ0 μου είναι δίκαιη, γιατί δε 7ητώ το 1έλημα το δικ% μου, αλλά το 1έλημα εκείνου $ου
με έστειλεC.
1(+
Μα-τ6-/ε. για το5 Ιησο,
!1 AΑν εγώ μαρτυρώ για τον εαυτ% μου, η μαρτυρία μου δεν είναι αλη1ιν0 για σας. !2
>λλος είναι αυτ%ς $ου μαρτυρεί για μένα και @έρ/ %τι αλη1ιν0 είναι η μαρτυρία $ου
μαρτυρεί για μένα. !! 'σείς έ.ετε α$οστείλει αν!ρπους $ρος τον Ι/άννη και έ.ει
μαρτυρ0σει για την αλ01εια. !( 'γώ %μ/ς δε λαβαίν/ α$% άν1ρ/$ο τη μαρτυρία, αλλά
αυτά τα λέ/ για να σ/1είτε εσείς. !+ 'κείνος 0ταν ο λύ.νος $ου έκαιγε και έεγγε, και
εσείς 1ελ0σατε να αγαλλιαστείτε $ροσ/ρινά στο /ς του. !2 'γώ %μ/ς έ./ μαρτυρία
μεγαλύτερη από αυτήν του Ι/άννη. Bιατί τα έργα $ου μου έ.ει δώσει ο ?ατέρας να τα
τελειώσ/, αυτά τα έργα $ου κάν/ μαρτυρούν για μένα %τι ο ?ατέρας με έ.ει α$οστείλει.
!5 3αι ο ?ατέρας $ου με έστειλε, εκείνος έ.ει μαρτυρ0σει για μένα. 4ύτε τη /ν0 του
έ.ετε ακούσει $οτέ /ς τώρα ούτε την %Gη του έ.ετε δει, !6 και το λ%γο του δεν τον έ.ετε
μέσα σας να μένει, γιατί σε αυτ%ν $ου α$έστειλε εκείνος, σε τούτον εσείς δεν $ιστεύετε. !8
'ρευνάτε τις Bραές, γιατί εσείς νομί7ετε %τι μέσ/ αυτών έ.ετε 7/0 αιώνια. 3αι πράγματι,
εκείνες είναι $ου μαρτυρούν για μένα. (9 Αλλά δε 1έλετε να έρ1ετε $ρος εμένα για να
έ.ετε 7/0.
(1 Δ%@α α$% αν1ρώ$ους δε λαβαίν/. (2 Αλλά σας έ./ γν/ρίσει= την αγά$η του &εού
δεν την έ.ετε μέσα σας. (! 'γώ έ./ έρ1ει στο %νομα του ?ατέρα μου και δε με δέ.εστε
.
αν
άλλος έρ1ει στο %νομα το δικ% του, εκείνον 1α τον δε.τείτε. (( ?ώς δύναστε εσείς να
$ιστέGετε, αού λαβαίνετε δ%@α ο ένας α$% τον άλλο, ενώ τη δ%@α $ου προέρχεται α$% το
μ%νο &ε% δεν 7ητάτεE (+ :η νομί7ετε %τι εγώ 1α σας κατηγορ0σ/ $ρος τον ?ατέρα.
M$άρ.ει αυτ%ς $ου σας κατηγορεί, ο :/υσ0ς, στον ο$οίο εσείς έ.ετε ελ$ίσει. (2 Bιατί αν
$ιστεύατε στο :/υσ0, 1α $ιστεύατε σ< εμένα
.
γιατί εκείνος έγραGε για μένα. (5 Αν %μ/ς
στα γρατά εκείνου δεν $ιστεύετε, $ώς 1α $ιστέGετε στα δικά μου λ%γιαEC
3 Bο-τασ0D. τH5 +έ5τε BιλιCδH5
8Μτ. 1V;1:=<1, Μκ. Y;:Z=VV, 9κ. 9;1Z=1@?
2
Ι`Α**Η* Y
:ετά α$% αυτά ο Ιησούς $0γε $έρα α$% τη λίμνη της Bαλιλαίας, την Fιβεριάδα. 2 Fον
ακολου1ούσε μάλιστα $ολύ $λ01ος, ε$ειδ0 έβλε$αν τα !αυματουργικά σημεία $ου έκανε
$άν/ στους ασ1ενείς. ! Ο Ιησούς, λοι$%ν, ανέβηκε στο %ρος, και εκεί κα1%ταν μα7ί με
τους μα1ητές του. ( Lταν τ%τε κοντά το ?άσ.α, η εορτ0 τ/ν Ιουδαί/ν. + *0κ/σε, λοι$%ν,
ο Ιησούς τα μάτια και $αρατ0ρησε %τι $ολύ $λ01ος έρ.εται $ρος αυτ%ν, και τότε λέει $ρος
το "ίλι$$ο= 2 Α$% $ού να αγοράσουμε άρτους, για να άνε αυτοίEC 2 Αυτ% %μ/ς το έλεγε,
για να τον δοκιμάσει
.
γιατί αυτ%ς 0@ερε τι έμελλε να κάνει. 5 4 "ίλι$$ος τού α$οκρί1ηκε=
AΔιακοσί/ν δηναρί/ν άρτοι δεν τους αρκούν, για να λάβει κα1ένας από λίγοC. 6 Fου λέει
ένας α$% τους μα1ητές του, ο Ανδρέας, ο αδελ%ς του *ίμ/να ?έτρου= 8 A'ίναι ένα
$αιδάκι εδώ, $ου έ.ει $έντε άρτους κρί1ινους και δύο Gάρια
.
αλλά αυτά τι είναι για τ%σο
$ολλούςEC 19 4 Ιησούς εί$ε= A3άντε τους αν1ρώ$ους να @α$λώσουν στη γηC. M$0ρ.ε,
λοι$%ν, $ολύ .ορτάρι στον τ%$ο εκείνο. Tά$λ/σαν λοι$%ν στη γη οι άντρες, που ήταν κατά
τον αρι1μ% $ερί$ου $έντε .ιλιάδες. 11 4 Ιησούς έλαβε τ%τε τους άρτους και, αού
ευ.αρίστησε το Θεό, τους διαμοίρασε σ< εκείνους $ου 0ταν @α$λ/μένοι στη γη
.
%μοια και
α$% τα Gάρια, %σο 01ελαν. 12 3αι μ%λις .%ρτασαν, λέει στους μα1ητές του= A*υνά@τε τα
κομμάτια $ου $ερίσσεGαν, για να μη .α1εί τί$οταC. 1! ,α σύνα@αν, λοι$%ν, και γέμισαν
1(2
δώδεκα κοίνια με κομμάτια α$% τους $έντε άρτους τους κρί1ινους, τα ο$οία $ερίσσεGαν
σ< αυτούς $ου εί.αν άει. 1( F%τε οι άν1ρ/$οι, %ταν είδαν αυτ% το !αυματουργικό σημείο
$ου έκανε, έλεγαν= AΑυτ%ς είναι αλη1ινά ο $ρο0της ο ερ.%μενος στον κ%σμοC. 1+ Ο
Ιησούς, τ%τε, ε$ειδ0 κατάλαβε %τι μέλλουν να έρ1ουν και να τον αρ$ά@ουν, για να τον
κάνουν βασιλιά, ανα.ώρησε $άλι στο %ρος αυτ%ς μ%νος του.
3 Ιησο,. Tαδ/Fει +C5H στη λ/05η
8Μτ. 1V;<<=<@, Μκ. Y;VR=R<?
12 :%λις λοι$%ν βράδιασε, κατέβηκαν οι μα1ητές του στη λίμνη 15 και, αού μ$0καν σ<
ένα $λοίο, έρ.ονταν αντί$ερα στη λίμνη, στην 3α$ερναούμ. 3αι εί.ε γίνει 0δη σκοτάδι,
αλλά ακ%μα ο Ιησούς δεν εί.ε έρ1ει $ρος αυτούς. 16 3αι η λίμνη ταρα7%ταν α$% δυνατ%
άνεμο $ου έ$νεε. 18 Αού, λοι$%ν, εί.αν $λεύσει $ερί$ου τέσσερα 0 $έντε .ιλι%μετρα,
βλέ$ουν τον Ιησού να $ερ$ατάει $άν/ στη λίμνη και να έρ.εται κοντά στο $λοίο, και
οβ01ηκαν. 29 'κείνος τους λέει= A'γώ είμαι
.
μη οβάστεC. 21 L1ελαν, τ%τε, να τον
$άρουν στο $λοίο, και αμέσ/ς 0ρ1ε το $λοίο στην @ηρά στο μέρος %$ου $0γαιναν.
3 Ιησο,. ε/5αι ο a-το. τη. WH1.
22 Fην ε$%μενη ημέρα, το $λ01ος $ου εί.ε στα1εί αντί$ερα στη λίμνη είδε %τι άλλο
$λοιάριο δεν 0ταν εκεί $αρά μ%νο ένα, και %τι ο Ιησούς δεν εισ0λ1ε στο $λοίο μα7ί με τους
μα1ητές του, αλλά οι μα1ητές του έυγαν μ%νοι. 2! >λλα $λοιάρια 0ρ1αν α$% την
Fιβεριάδα κοντά στον τ%$ο %$ου έαγαν τον άρτο, %ταν ευ.αρίστησε ο 3ύριος το Θεό. 2(
;ταν λοι$%ν το $λ01ος είδε %τι ο Ιησούς δεν είναι εκεί ούτε οι μα1ητές του, αυτοί μ$0καν
στα $λοιάρια και 0ρ1αν στην 3α$ερναούμ, 7ητώντας τον Ιησού. 2+ 3αι %ταν τον βρ0καν
αντί$ερα στη λίμνη, του εί$αν= A-αβί, $%τε έ.εις έρ1ει εδώEC 22 4 Ιησούς τους α$οκρί1ηκε
και εί$ε= AΑλ01εια, αλ01εια σας λέ/, με 7ητάτε %.ι ε$ειδ0 είδατε !αυματουργικά σημεία,
αλλά ε$ειδ0 άγατε α$% τους άρτους και .ορτάσατε. 25 )α εργά7εστε %.ι για την τρο0
$ου καταστρέεται, αλλά για την τρο0 $ου μένει για 7/0 αιώνια, $ου ο Mι%ς του
αν1ρώ$ου 1α σας δώσει. Bιατί αυτ%ν ο ?ατέρας σράγισε, ο &ε%ςC. 26 'ί$αν λοι$%ν $ρος
αυτ%ν= AFι να κάνουμε, για να εργα7%μαστε τα έργα του &εούEC 28 4 Ιησούς α$οκρί1ηκε
και τους εί$ε= AΑυτ% είναι το έργο του &εού= το να $ιστεύετε σε αυτ%ν $ου α$έστειλε
εκείνοςC. !9 'ί$αν τ%τε σ< αυτ%ν= A?οιο λοι$%ν σημείο κάνεις εσύ, για να δούμε και να σε
$ιστέGουμεE Fι εργά7εσαιE !1 4ι $ατέρες μας έαγαν το μάννα στην έρημο κα1ώς είναι
γραμμένο= a-το α+D το5 ο6-α5D το6. έδHσε 5α MC5εC. !2 'ί$ε τ%τε σ< αυτούς ο Ιησούς=
AΑλ01εια, αλ01εια σας λέ/, ο :/υσ0ς δε σας έ.ει δώσει τον άρτο α$% τον ουραν%, αλλά
ο ?ατέρας μου σας δίνει τον άρτο τον αλη1ιν% α$% τον ουραν%. !! Bιατί ο άρτος του &εού
είναι εκείνος $ου κατεβαίνει α$% τον ουραν% και δίνει 7/0 στον κ%σμοC.
!( 'ί$αν λοι$%ν $ρος αυτ%ν= A3ύριε, $άντοτε δώσε μας αυτ%ν τον άρτοC. !+ 4 Ιησούς
τους α$άντησε= A'γώ είμαι ο άρτος της 7/0ς. ;$οιος έρ.εται $ρος εμένα δε 1α $εινάσει,
και %$οιος $ιστεύει σ< εμένα δε 1α διGάσει $οτέ. !2 Αλλά σας εί$α %τι και με έ.ετε δει και
δεν $ιστεύετε. !5 3α1ετί $ου μου δίνει ο ?ατέρας 1α έρ1ει $ρος εμένα, και αυτ%ν $ου
έρ.εται $ρος εμένα δε 1α τον βγάλ/ έ@/, !6 γιατί έ./ κατεβεί α$% τον ουραν% %.ι για να
κάν/ το 1έλημα το δικ% μου, αλλά το 1έλημα εκείνου $ου με έστειλε. !8 3αι αυτ% είναι το
1έλημα εκείνου $ου με έστειλε= να μη .άσ/ α$% Αυτ%ν τί$οτα α$% %,τι μου έ.ει δώσει,
αλλά να το αναστ0σ/ την έσ.ατη ημέρα. (9 Bιατί αυτ% είναι το 1έλημα του ?ατέρα μου=
κα1ένας $ου βλέ$ει τον Mι% και $ιστεύει σ< αυτ%ν να έ.ει 7/0 αιώνια
.
και εγώ 1α τον
αναστ0σ/ την έσ.ατη ημέραC.
1(5
(1 B%γγυ7αν τ%τε οι Ιουδαίοι γι< αυτ%ν, ε$ειδ0 εί$ε= A'γώ είμαι ο άρτος $ου κατέβηκε
α$% τον ουραν%C, (2 και έλεγαν= AΔεν είναι αυτ%ς ο Ιησούς, ο γιος του Ι/σ0, $ου εμείς
@έρουμε τον $ατέρα και τη μητέρα τουE ?ώς λέει τώρα= JΑ$% τον ουραν% έ./ κατεβείKEC
(! Α$οκρί1ηκε ο Ιησούς και τους εί$ε= A:η γογγύ7ετε μετα@ύ σας. (( 3ανείς δε δύναται
να έρ1ει $ρος εμένα αν ο ?ατέρας $ου με έστειλε δεν τον ελκύσει
.
κι εγώ 1α τον αναστ0σ/
την έσ.ατη ημέρα. (+ 'ίναι γραμμένο στους $ρο0τες= Και Aα ε/5αι Dλοι διδαγ0έ5οι α+D
το ΘεD. 3α1ένας $ου άκουσε και έμα1ε α$% τον ?ατέρα, έρ.εται $ρος εμένα. (2 ;.ι %τι
τον ?ατέρα έ.ει δει κανείς άλλος εκτ%ς α$% αυτ%ν $ου είναι α$% το &ε%
.
αυτ%ς έ.ει δει τον
?ατέρα. (5 Αλ01εια, αλ01εια σας λέ/, %$οιος $ιστεύει έ.ει 7/0 αιώνια. (6 'γώ είμαι ο
άρτος της 7/0ς. (8 4ι $ατέρες σας έαγαν το μάννα στην έρημο και $έ1αναν. +9 Αυτ%ς
είναι ο άρτος $ου κατεβαίνει α$% τον ουραν%, για να άει κανείς α$% αυτ%ν και να μην
$ε1άνει. +1 'γώ είμαι ο άρτος ο 7/νταν%ς $ου κατέβηκε α$% τον ουραν%. Αν κά$οιος άει
α$% τούτον τον άρτο, 1α 70σει στον αιώνα. 3αι ο άρτος, λοι$%ν, $ου εγώ 1α δώσ/ είναι η
σάρκα μου υ$έρ της 7/0ς του κ%σμουC.
+2 :ά.ονταν λοι$%ν μετα@ύ τους οι Ιουδαίοι, λέγοντας= A?ώς δύναται αυτ%ς να μας
δώσει να άμε τη σάρκα τουEC +! Fους εί$ε τ%τε ο Ιησούς= AΑλ01εια, αλ01εια σας λέ/, αν
δε άτε τη σάρκα του Mιού του αν1ρώ$ου και δεν $ιείτε το αίμα του, δεν έ.ετε 7/0 μέσα
σας. +( 'κείνος $ου μου τρώει τη σάρκα και μου $ίνει το αίμα έ.ει 7/0 αιώνια, κι εγώ 1α
τον αναστ0σ/ την έσ.ατη ημέρα. ++ Bιατί η σάρκα μου είναι αλη1ιν0 τρο0 και το αίμα
μου είναι αλη1ιν% $οτ%. +2 ;$οιος μου τρώει τη σάρκα και μου $ίνει το αίμα, μένει μέσα
μου κι εγώ μέσα του. +5 3α1ώς με α$έστειλε ο 7/νταν%ς ?ατέρας κι εγώ 7/ για τον
?ατέρα, έτσι και %$οιος με τρώει 1α 70σει κι εκείνος για μένα. +6 Αυτ%ς είναι ο άρτος $ου
κατέβηκε α$% τον ουραν%, %.ι κα1ώς έαγαν οι $ατέρες και $έ1αναν. ;$οιος τρώει τούτον
τον άρτο 1α 70σει στον αιώναC. +8 Αυτά εί$ε, διδάσκοντας στη συναγ/γ0, στην
3α$ερναούμ.
9Dγια αιώ5ια. FH1.
29 ?ολλοί λοι$%ν α$% τους μα1ητές του, %ταν άκουσαν, εί$αν= A*κληρ%ς είναι αυτ%ς ο
λ%γος. ?οιος δύναται να τον ακούειEC 21 '$ειδ0, λοι$%ν, 0@ερε ο Ιησούς μέσα του %τι οι
μα1ητές του γογγύ7ουν γι< αυτ%, τους εί$ε= AΑυτ% σας σκανδαλί7ειE 22 Αν λοι$%ν βλέ$ατε
τον Mι% του αν1ρώ$ου να ανεβαίνει εκεί %$ου 0ταν $ρώτα, !α σκανδαλι"όσαστανE 2! Fο
?νεύμα είναι εκείνο $ου 7/ο$οιεί, η σάρκα δεν /ελεί τί$οτα. Fα λ%για $ου εγώ σας έ./
μιλ0σει είναι ?νεύμα και είναι 7/0. 2( Αλλά είναι μερικοί α$% εσάς $ου δεν $ιστεύουνC.
Bιατί 0@ερε α$% την αρ.0 ο Ιησούς $οιοι είναι εκείνοι $ου δεν $ιστεύουν και $οιος είναι
εκείνος $ου 1α τον $αραδώσει. 2+ 3αι έλεγε= ABι< αυτ% σας έ./ $ει %τι κανείς δε δύναται
να έρ1ει $ρος εμένα, αν δεν του είναι δοσμένο α$% τον ?ατέραC.
22 Α$% τ%τε $ολλοί α$% τους μα1ητές του έυγαν $ίσ/ και δεν $ερ$ατούσαν $ια μα7ί
του. 25 4 Ιησούς, λοι$%ν, εί$ε στους δώδεκα= A:0$/ς κι εσείς 1έλετε να ύγετεEC 26 Fου
α$οκρί1ηκε ο *ίμ/νας ?έτρος= A3ύριε, σε $οιον 1α $άμεE N.εις λ%για αιώνιας 7/0ς, 28
και εμείς έ.ουμε $ιστέGει και έ.ουμε γν/ρίσει %τι εσύ είσαι ο >γιος του &εούC. 59 4
Ιησούς α$οκρί1ηκε σ< αυτούς= A'γώ δεν ε@έλε@α εσάς τους δώδεκαE 3αι όμως, ένας α$%
εσάς είναι ΔιάβολοςC. 51 3αι έλεγε για τον Ιούδα, το γιο του *ίμ/να του Ισκαριώτη. Bιατί
αυτ%ς έμελλε να τον $αραδώσει, εν ήταν ένας α$% τους δώδεκα.
1(6
Η α+ιστ/α τH5 αδελMώ5 το6 Ιησο,
5
Ι`Α**Η* @
3αι μετά α$% αυτά $ερ$ατούσε ο Ιησούς στη Bαλιλαία
.
γιατί δεν 01ελε να $ερ$ατά στην
Ιουδαία, ε$ειδ0 τον 7ητούσαν οι Ιουδαίοι για να τον σκοτώσουν. 2 Lταν τ%τε κοντά η
εορτ0 τ/ν Ιουδαί/ν, η *κηνο$ηγία. ! 'ί$αν, λοι$%ν, $ρος αυτ%ν οι αδελοί του= A>λλα@ε
τ%$ο α$% εδώ και $0γαινε στην Ιουδαία, για να δουν και οι μα1ητές σου τα δικά σου έργα
$ου κάνεις. ( Bιατί κανείς δεν κάνει κάτι στα κρυά και 7ητά ο ίδιος να είναι δημ%σια
γνωστός. Αν κάνεις αυτά, ανέρ/σε τον εαυτ% σου στον κ%σμοC. + Bιατί ούτε οι αδελοί
του δεν $ίστευαν σ< αυτ%ν. 2 Fους λέει λοι$%ν ο Ιησούς= A4 καιρ%ς ο δικ%ς μου δεν έ.ει
τάσει ακ%μα, ενώ ο καιρ%ς ο δικ%ς σας είναι $άντοτε έτοιμος. 5 Δε δύναται ο κ%σμος να
μισεί εσάς, εμένα %μ/ς μισεί, ε$ειδ0 εγώ μαρτυρώ γι< αυτ%ν %τι τα έργα του είναι κακά. 6
'σείς ανεβείτε στην εορτ0. 'γώ δεν ανεβαίν/ Oακ%μαP στην εορτ0 αυτ0, γιατί ο δικ%ς μου
καιρ%ς δεν έ.ει ακ%μα συμ$ληρ/1είC. 8 3αι αού εί$ε αυτά, αυτ%ς έμεινε στη Bαλιλαία.
3 Ιησο,. έ-Bεται στη5 εο-τ1 τη. *κη5ο+ηγ/α.
19 :%λις %μ/ς ανέβηκαν οι αδελοί του στην εορτ0, τ%τε κι αυτ%ς ανέβηκε, %.ι ανερά
αλλά σ.εδ%ν κρυά. 11 4ι Ιουδαίοι, λοι$%ν, τον 7ητούσαν στην εορτ0 και έλεγαν= A?ού
είναι εκείνοςEC 12 3αι $ολύ υ$%κ/η αντιγν/μία υ$0ρ.ε γι< αυτ%ν στα $λ01η. :ερικοί
έλεγαν= AΑγα1%ς είναιC. 'νώ άλλοι έλεγαν= A;.ι, αλλά $λανά τον %.λοC. 1! 3ανείς %μ/ς
δημ%σια δε μιλούσε γι< αυτ%ν, ε$ειδ0 οβούνταν τους Ιουδαίους άρχοντες.
1( ;ταν 0ταν 0δη στα μισά της εορτ0ς, ανέβηκε ο Ιησούς στο να% και δίδασκε. 1+
&αύμα7αν τ%τε οι Ιουδαίοι και έλεγαν= A?ώς αυτ%ς @έρει γράμματα, ενώ δεν έ.ει μά1ειEC
12 Α$οκρί1ηκε λοι$%ν σ< αυτούς ο Ιησούς και εί$ε= AD δικ0 μου διδα.0 δεν είναι δικ0 μου,
αλλά εκείνου $ου με έστειλε. 15 Αν κά$οιος 1έλει να κάνει το 1έλημά του, 1α γν/ρίσει για
τη διδα.0 α$% $ού είναι= α$% το &ε% 0 εγώ μιλώ α$% τον εαυτ% μου. 16 'κείνος $ου μιλά
α$% τον εαυτ% του 7ητά τη δ%@α τη δικ0 του. ;$οιος %μ/ς 7ητά τη δ%@α εκείνου $ου τον
έστειλε, αυτ%ς είναι αλη1ιν%ς και αδικία μέσα του δεν υ$άρ.ει. 18 Ο :/υσ0ς δε σας έ.ει
δώσει το ν%μοE 3αι όμως κανείς α$% εσάς δεν εαρμ%7ει το ν%μο. Bιατί 7ητάτε να με
σκοτώσετεEC 29 Α$οκρί1ηκε το $λ01ος= AΔαιμ%νιο έ.ειςS ?οιος 7ητά να σε σκοτώσειEC 21
Α$οκρί1ηκε ο Ιησούς και τους εί$ε= ANνα έργο έκανα και %λοι 1αυμά7ετε. 22 Ο :/υσ0ς
σάς έ.ει δώσει την $εριτομ0 H %.ι %τι είναι α$% το :/υσ0, αλλά α$% τους $ατέρες H γι<
αυτ% και το *άββατο $εριτέμνετε άν1ρ/$ο. 2! Αν ένας άν1ρ/$ος λαβαίνει $εριτομ0 το
*άββατο, για να μη λυ1εί ο ν%μος του :/υσ0, .ολώνεστε μ< εμένα ε$ειδ0 ολ%κληρο
άν1ρ/$ο έκανα υγι0 το *άββατοE 2( :ην κρίνετε ε$ιανειακά, αλλά τη δίκαιη κρίση να
κρίνετεC.
E/5αι α6τD. ο 7-ιστD._
2+ Nλεγαν, λοι$%ν, μερικοί α$% τους Ιεροσολυμίτες= AΑυτ%ς δεν είναι $ου 7ητούν να
σκοτώσουνE 22 3αι δες, δημ%σια μιλά και τί$οτα δεν του λένε. :0$/ς, αλ01εια,
κατάλαβαν οι άρ.οντες %τι αυτ%ς είναι ο Χριστ%ςE 25 Αλλά τούτος @έρουμε α$% $ού είναι
.
ο Χριστ%ς, %μ/ς, %ταν 1α έρ1ει, κανείς δε !α γν/ρί7ει α$% $ού είναιC. 26 4 Ιησούς, τ%τε,
ώνα@ε μέσα στο να%, διδάσκοντας και λέγοντας= A3ι εμένα @έρετε και @έρετε α$% $ού
είμαι. 3αι όμως α$% μ%νος μου δεν έ./ έρ1ει, αλλά είναι αλη1ιν%ς εκείνος $ου με έστειλε,
αυτ%ς $ου εσείς δεν @έρετε. 28 'γώ τον @έρ/, γιατί α$% αυτ%ν είμαι κι εκείνος με
1(8
α$έστειλεC. !9 #ητούσαν λοι$%ν να τον $ιάσουν, αλλά κανείς δεν έβαλε το .έρι $άν/ του,
γιατί δεν εί.ε έρ1ει ακ%μα η ώρα του. !1 F%τε $ολλοί α$% το $λ01ος $ίστεGαν σ< αυτ%ν και
έλεγαν= A4 Χριστ%ς, %ταν έρ1ει, μ0$/ς $ερισσ%τερα !αυματουργικά σημεία 1α κάνει α$%
%σα αυτ%ς έκανεEC
*τέλ5ο65 για 5α σ6λλCTο65 το5 Ιησο,
!2 >κουσαν οι "αρισαίοι το $λ01ος να Gι1υρί7ει αυτά σ.ετικά με αυτ%ν, και α$έστειλαν
οι αρ.ιερείς και οι "αρισαίοι υ$ηρέτες, για να τον $ιάσουν. !! 'ί$ε λοι$%ν ο Ιησούς=
AΑκ%μη λίγο .ρ%νο !α είμαι μα7ί σας και μετά $ηγαίν/ $ρος εκείνον $ου με έστειλε. !(
&α με 7ητ0σετε και δε 1α με βρείτε, και %$ου εγώ είμαι εσείς δε δύναστε να έρ1ετεC. !+
'ί$αν τ%τε οι Ιουδαίοι μετα@ύ τους= A?ού μέλλει να $ορεύεται αυτ%ς, επειδή λέει %τι εμείς
δε 1α τον βρούμεE :0$/ς μέλλει να $ορεύεται στους Ιουδαίους της διασ$οράς μετα'ύ τ/ν
'λλ0ν/ν και να διδάσκει τους NλληνεςE !2 Fι σημαίνει ο λ%γος αυτ%ς $ου εί$ε= J&α με
7ητ0σετε και δε 1α με βρείτε, και %$ου εγώ είμαι εσείς δε δύναστε να έρ1ετεKEC
\οτα0ο/ FH5τα5ο, 5ε-ο,
!5 F%τε, την τελευταία ημέρα της εορτ0ς, τη μεγάλη, εί.ε στα1εί ο Ιησούς και ώνα@ε,
λέγοντας= AΑν κά$οιος διGά, ας έρ.εται $ρος εμένα και ας $ίνει. !6 ;$οιος $ιστεύει σ<
εμένα, κα1ώς εί$ε η Bρα0, J$οταμοί νερού 7/ντανού 1α ρεύσουν α$% την κοιλιά τουK. !8
3αι αυτ% το εί$ε για το ?νεύμα $ου έμελλαν να λαβαίνουν εκείνοι $ου $ίστεGαν σ< αυτ%ν.
Bιατί δεν 0ταν δοσμένο ακ%μα το ?νεύμα, ε$ειδ0 ο Ιησούς δεν εί.ε ακ%μα δο@αστεί.
*B/σ0α α5C0εσα στο λαD
(9 (ερικοί α$% το $λ01ος, λοι$%ν, %ταν άκουσαν αυτά τα λ%για, έλεγαν= AΑυτ%ς είναι
αλη1ινά ο $ρο0τηςC. (1 >λλοι έλεγαν= AΑυτ%ς είναι ο Χριστ%ςC. >λλοι όμως έλεγαν=
ABιατί, μ0$/ς ο Χριστ%ς έρ.εται α$% τη BαλιλαίαE (2 Δεν εί$ε η Bρα0 %τι !α είναι
α$%γονος του Δαβίδ και ότι ο Χριστ%ς έρ.εται α$% τη ,η1λεέμ, το ./ρι% %$ου καταγ%ταν ο
ΔαβίδEC (! Nγινε λοι$%ν σ.ίσμα μέσα στο $λ01ος γι< αυτ%ν. (( :ερικοί μάλιστα α$%
αυτούς 01ελαν να τον $ιάσουν, αλλά κανείς δεν έβαλε $άν/ του τα .έρια.
Η α+ιστ/α τH5 α-BD5τH5
(+ Lρ1αν, λοι$%ν, οι υ$ηρέτες $ρος τους αρ.ιερείς και τους "αρισαίους, και εκείνοι
τους εί$αν= ABιατί δεν τον έρατεEC (2 Α$οκρί1ηκαν οι υ$ηρέτες= A?οτέ δε μίλησε έτσι
άν1ρ/$οςC. (5 Fους ρώτησαν τ%τε οι "αρισαίοι= A:0$/ς κι εσείς έ.ετε $λανη1είE (6
:0$/ς $ίστεGε σ< αυτ%ν κά$οιος α$% τους άρ.οντες 0 α$% τους "αρισαίουςE (8 Αλλά
αυτ%ς ο %.λος, $ου δε γν/ρί7ει το ν%μο, είναι καταραμένοςC. +9 Zέει $ρος αυτούς ο
)ικ%δημος, $ου 0ρ1ε $ρος αυτ%ν $ροηγουμέν/ς, αν και 0ταν ένας α$% αυτούς= +1
A:0$/ς ο ν%μος μας κρίνει τον άν1ρ/$ο, αν δεν ακούσει $ρώτα α$% αυτ%ν και δε
γν/ρίσει τι κάνειEC +2 Α$οκρί1ηκαν και του εί$αν= A:0$/ς κι εσύ είσαι α$% τη BαλιλαίαE
'ρεύνησε και δες %τι α$% τη Bαλιλαία δεν εγείρεται $ρο0τηςC.
Η 0οιBαλ/δα γ65α/κα
O+! 3αι $ορεύτηκαν ο κα1ένας στον οίκο του,
6
Ι`Α**Η* >
1+9
ο Ιησούς %μ/ς $ορεύτηκε στο %ρος τ/ν 'λαιών. 2 Αλλά με τον %ρ1ρο, $άλι
$αρουσιάστηκε στο να% και %λος ο λα%ς ερ.%ταν $ρος αυτ%ν και, αού κά1ισε, τους
δίδασκε. ! 4ι γραμματείς και οι "αρισαίοι έρνουν τ%τε μια γυναίκα $ου εί.αν συλλάβει
για μοι.εία και, αού την έστησαν στο μέσο, ( του λένε= AΔάσκαλε, αυτ0 η γυναίκα έ.ει
συλλη1εί ε$< αυτοώρ/ να μοι.εύεται. + 3αι στο ν%μο ο :/υσ0ς μάς έδ/σε εντολ0
τέτοιες να τις λι1οβολούμε. 'σύ λοι$%ν τι λεςEC 2 3αι αυτ% το έλεγαν για να τον
$ειρά@ουν, για να έ.ουν να τον κατηγορούν. Αλλά ο Ιησούς, αού έσκυGε κάτ/, έγραε με
το δά.τυλο κάτ/ στη γη. 5 '$ειδ0 %μ/ς ε$έμεναν να τον ρ/τούν, σ0κ/σε $άν/ το κεφάλι,
και τους εί$ε= A4 αναμάρτητος α$% εσάς, $ρώτος ας ρί@ει λί1ο $άν/ τηςC 6 3αι $άλι, αού
έσκυGε κάτ/, έγραε στη γη. 8 'κείνοι, %ταν το άκουσαν, ε@έρ.ονταν ένας ένας, αού
άρ.ισαν α$% τους $ρεσβύτερους στην ηλικία, και εγκαταλείτηκε μ%νος ο Ιησούς και η
γυναίκα $ου 0ταν στο μέσο. 19 F%τε ο Ιησούς σηκώ1ηκε και της εί$ε= ABυναίκα, $ού είναιE
3ανείς δε σε κατέκρινεEC 11 'κείνη α$άντησε= A3ανείς, 3ύριεC. 'ί$ε τ%τε ο Ιησούς= A4ύτε
εγώ σε κατακρίν/. ?0γαινε, και α$% τώρα μην αμαρτάνεις $λέονC.P
3 Ιησο,. ε/5αι το MH. το6 κDσ0ο6
12 ?άλι λοι$%ν τους μίλησε ο Ιησούς, λέγοντας= A'γώ είμαι το /ς του κ%σμου.
'κείνος $ου ακολου1εί εμένα δε 1α $ερ$ατ0σει στο σκοτάδι, αλλά 1α έ.ει το /ς της
7/0ςC. 1! 4ι "αρισαίοι εί$αν τ%τε σ< αυτ%ν= A'σύ για τον εαυτ% σου μαρτυρείς
.
η
μαρτυρία σου δεν είναι αλη1ιν0C. 1( Ο Ιησούς α$οκρί1ηκε και τους εί$ε= A3ι αν εγώ
μαρτυρώ για τον εαυτ% μου, η μαρτυρία μου είναι αλη1ιν0, γιατί @έρ/ α$% $ού 0ρ1α και
$ού $ηγαίν/. 'σείς %μ/ς δεν @έρετε α$% $ού έρ.ομαι 0 $ού $ηγαίν/. 1+ 'σείς κρίνετε
κατά τη σάρκα, εγώ δεν κρίν/ κανέναν. 12 3αι αν κρίν/ %μ/ς εγώ, η κρίση η δικ0 μου
είναι αλη1ιν0, γιατί δεν είμαι μ%νος, αλλά είμαι εγώ και ο ?ατέρας $ου με έστειλε. 15 3αι,
λοι$%ν, στο ν%μο το δικ% σας είναι γραμμένο %τι η μαρτυρία δύο αν1ρώ$/ν είναι αλη1ιν0.
16 'γώ είμαι αυτ%ς $ου μαρτυρεί για τον εαυτ% μου και μαρτυρεί επίσης για μένα ο
?ατέρας $ου με έστειλεC. 18 Nλεγαν λοι$%ν σ< αυτ%ν= A?ού είναι ο ?ατέρας σουEC
Α$οκρί1ηκε ο Ιησούς= A4ύτε εμένα @έρετε ούτε τον ?ατέρα μου
.
αν εμένα @έρατε, και τον
?ατέρα μου 1α @έρατεC. 29 Αυτά τα λ%για λάλησε στο 1ησαυρουλάκιο διδάσκοντας στο
να%. 3αι κανείς δεν τον έ$ιασε, γιατί δεν εί.ε έρ1ει ακ%μα η ώρα του.
S[+ο6 εγώ +ηγα/5H, εσε/. δε δ,5αστε 5α έ-AετεL
21 'ί$ε λοι$%ν $άλι σ< αυτούς= A'γώ $ηγαίν/ και 1α με 7ητ0σετε, αλλά 1α $ε1άνετε
μέσα στην αμαρτία σας. ;$ου εγώ $ηγαίν/, εσείς δε δύναστε να έρ1ετεC. 22 Nλεγαν τ%τε
οι Ιουδαίοι= A:0$/ς 1α αυτοκτον0σει, γιατί λέει= J;$ου εγώ $ηγαίν/ εσείς δε δύναστε να
έρ1ετεKEC 2! '$ίσης τους έλεγε= A'σείς είστε α$% τα κάτ/, εγώ είμαι α$% τα $άν/. 'σείς
είστε α$% τούτον τον κ%σμο, εγώ δεν είμαι α$% τούτο τον κ%σμο. 2( *ας εί$α, λοι$%ν, %τι
1α $ε1άνετε μέσα στις αμαρτίες σας. Bιατί, αν δεν $ιστέGετε %τι 'γώ 'ίμαι, 1α $ε1άνετε
μέσα στις αμαρτίες σαςC. 2+ Nλεγαν λοι$%ν σ< αυτ%ν= A'σύ $οιος είσαιEC. Fους α$άντησε ο
Ιησούς= A?ρώτα α$< %λα, γιατί και να μιλώ σ< εσάςE 22 ?ολλά έ./ να λέ/ και να κρίν/
για σας. Αλλά εκείνος $ου με έστειλε είναι αλη1ιν%ς, κι εγώ, %σα άκουσα α$% αυτ%ν, αυτά
μιλώ στον κ%σμοC. 25 Δεν κατάλαβαν %τι τους έλεγε για τον ?ατέρα. 26 4 Ιησούς, λοι$%ν,
τους εί$ε= A;ταν υGώσετε τον Mι% του αν1ρώ$ου, τ%τε 1α γν/ρίσετε %τι 'γώ 'ίμαι
22+
, και
ότι α$% τον εαυτ% μου δεν κάν/ τί$οτα, αλλά κα1ώς με δίδα@ε ο ?ατέρας, αυτά λέ/. 28
3αι αυτ%ς $ου με έστειλε είναι μα7ί μου. Δε με άησε μ%νο, γιατί εγώ κάν/ $άντοτε τα
αρεστά σ< αυτ%νC. !9 'νώ αυτ%ς μιλούσε αυτά, $ολλοί $ίστεGαν σ< αυτ%ν.
1+1
SΗ αλ1Aεια Aα σα. ελε6Aε-ώσειL
!1 4 Ιησούς, λοι$%ν, έλεγε $ρος τους Ιουδαίους $ου εί.αν $ιστέGει σ< αυτ%ν= AΑν εσείς
μείνετε στο λ%γο το δικ% μου, είστε αλη1ινά μα1ητές μου, !2 και 1α γν/ρίσετε την
αλ01εια, και η αλ01εια 1α σας ελευ1ερώσειC. !! Nλαβαν το λ%γο και εί$αν $ρος αυτ%ν=
A*$έρμα του Αβραάμ είμαστε και σε κανέναν δεν έ.ουμε γίνει δούλοι $οτέ /ς τώρα. ?ώς
εσύ λες= J'λεύ1εροι 1α γίνετεKEC !( Fους α$οκρί1ηκε ο Ιησούς= AΑλ01εια, αλ01εια σας
λέ/ %τι κα1ένας $ου κάνει την αμαρτία είναι δούλος της αμαρτίας. !+ 3αι ο δούλος δε
μένει μέσα στην οικία στον αιώνα. 4 γιος μένει στον αιώνα. !2 Αν λοι$%ν σάς ελευ1ερώσει
ο Mι%ς, $ραγματικά 1α είστε ελεύ1εροι. !5 Tέρ/ %τι είστε σ$έρμα του Αβραάμ
.
αλλά
7ητάτε να με σκοτώσετε, γιατί ο λ%γος ο δικ%ς μου δε ./ρά μέσα σας. !6 'γώ μιλώ γι/
αυτά $ου έ./ δει α$% τον ?ατέρα. 3ι εσείς, λοι$%ν, κάνετε αυτά $ου ακούσατε α$% τον
$ατέρα OσαςP C.
S\ατέ-α. σα. ε/5αι ο ΔιCTολο.L
!8 Α$οκρί1ηκαν και του εί$αν= A4 $ατέρας μας είναι ο ΑβραάμC. Fους λέει ο Ιησούς=
AΑν 0σασταν τέκνα του Αβραάμ, !α κάνατε τα έργα του Αβραάμ. (9 Αλλά τώρα 7ητάτε να
με σκοτώσετε, έναν άν1ρ/$ο $ου σας έ./ μιλ0σει την αλ01εια $ου άκουσα α$% το &ε%
.
ο
Αβραάμ δεν έκανε αυτ%. (1 'σείς κάνετε τα έργα του $ατέρα σαςC. 'ί$αν λοι$%ν σ< αυτ%ν=
A'μείς δεν έ.ουμε γεννη1εί α$% $ορνεία. Nναν ?ατέρα έ.ουμε= το &ε%C. (2 Fους εί$ε ο
Ιησούς= AΑν ο &ε%ς 0ταν ?ατέρας σας, 1α αγα$ούσατε εμένα, γιατί εγώ α$% το &ε%
ε@0λ1α και έ./ έρ1ει. '$ειδ0, ε$ίσης, δεν έ./ έρ1ει α$% τον εαυτ% μου, αλλά εκείνος με
α$έστειλε. (! Bιατί δεν καταλαβαίνετε τη λαλιά τη δικ0 μουE '$ειδ0 δε δύναστε να ακούτε
το λ%γο το δικ% μουS (( 'σείς είστε α$% τον $ατέρα σας, το Διάβολο, και τις ε$ι1υμίες του
$ατέρα σας 1έλετε να κάνετε. 'κείνος 0ταν αν1ρ/$οκτ%νος α$% την αρ.0 και δεν έ.ει
στα1εί στην αλ01εια, γιατί δεν υ$άρ.ει αλ01εια μέσα του. ;ταν λαλεί το Gεύδος, α$% τα
δικά του λαλεί, γιατί είναι Gεύτης και ο $ατέρας του *εύδους. (+ 'μένα, %μ/ς, ε$ειδ0 λέ/
την αλ01εια, δε με $ιστεύετε. (2 ?οιος α$% εσάς με ελέγ.ει για αμαρτίαE Αν λέ/ αλ01εια,
γιατί εσείς δε με $ιστεύετεE (5 ;$οιος είναι α$% το &ε% ακούει τα λ%για του &εού. Bι<
αυτ% εσείς δεν ακούτε= γιατί δεν είστε α$% το &ε%C.
S\-ι5 γε55ηAε/ ο ΑT-αC0 Eγώ E/0αιL
(6 4ι Ιουδαίοι έλαβαν το λ%γο και του εί$αν= A'μείς δε λέμε καλά %τι εσύ είσαι
*αμαρείτης και έ.εις δαιμ%νιοE (8 Α$οκρί1ηκε ο Ιησούς= A'γώ δεν έ./ δαιμ%νιο, αλλά
τιμώ τον ?ατέρα μου ενώ εσείς με ατιμά7ετε. +9 'γώ %μ/ς δε 7ητώ τη δ%@α μου
.
υ$άρ.ει
αυτ%ς $ου τη 7ητά και κρίνει. +1 Αλ01εια, αλ01εια σας λέ/, αν κά$οιος τηρ0σει το δικ%
μου λ%γο, δε 1α δει 1άνατο στον αιώναC. +2 'ί$αν λοι$%ν σ< αυτ%ν οι Ιουδαίοι= AFώρα
έ.ουμε καταλάβει %τι έ.εις δαιμ%νιο. 4 Αβραάμ $έ1ανε, και οι $ρο0τες, κι εσύ λες= Jαν
κά$οιος τηρ0σει το λ%γο μου, δε 1α γευτεί 1άνατο στον αιώναK. +! :0$/ς εσύ είσαι
μεγαλύτερος α$% τον $ατέρα μας τον Αβραάμ, $ου $έ1ανεE 3αι οι $ρο0τες $έ1αναν.
?οιον κάνεις τον εαυτ% σουEC +( Α$οκρί1ηκε ο Ιησούς= AΑν εγώ δο@άσ/ τον εαυτ% μου, η
δ%@α μου δεν είναι τί$οτα. 'ίναι ο ?ατέρας μου $ου με δο@ά7ει, για τον ο$οίο εσείς λέτε=
J'ίναι &ε%ς μαςK. ++ Αλλά δεν τον έ.ετε γν/ρίσει, εγώ %μ/ς τον @έρ/. 3ι αν $/ %τι δεν
τον @έρ/, 1α είμαι %μοιος μ< εσάς Gεύτης. Αλλά τον @έρ/ και τηρώ το λ%γο του. +2 Ο
Αβραάμ ο $ατέρας σας αγαλλίασε στη σκέ*η να δει την ημέρα τη δικ0 μου, και την είδε
και .άρηκεC. +5 'ί$αν λοι$%ν οι Ιουδαίοι $ρος αυτ%ν= AΑκ%μα δεν έ.εις συμπληρσει
$εν0ντα έτη, και έ.εις δει τον ΑβραάμEC +6 Fους εί$ε ο Ιησούς= AΑλ01εια, αλ01εια σας
1+2
λέ/, $ριν ο Αβραάμ γεννη1εί 'γώ 'ίμαιC. +8 *0κ/σαν τ%τε λί1ους, για να τους ρί@ουν
$άν/ του. Ο Ιησούς %μ/ς κρύτηκε και ε@0λ1ε α$% το να%.
Η Aε-α+ε/α το6 εκ γε5ετ1. τ6Mλο,
8
Ι`Α**Η* 9
3αι $ερ$ατώντας εκεί κοντά είδε έναν άν1ρ/$ο τυλ% εκ γενετ0ς. 2 3αι τον ρώτησαν οι
μα1ητές του, λέγοντας= A-αβί, $οιος αμάρτησε, αυτ%ς 0 οι γονείς του, ώστε να γεννη1εί
τυλ%ςEC ! Α$οκρί1ηκε ο Ιησούς= A4ύτε αυτ%ς αμάρτησε ούτε οι γονείς του, αλλά
γεννή!ηκε έτσι, για να ανερ/1ούν τα έργα του &εού σ< αυτ%ν. ( 'μείς $ρέ$ει να κάνουμε
τα έργα εκείνου $ου με έστειλε /σ%του είναι ημέρα. Nρ.εται νύ.τα $ου κανείς δε δύναται
να εργά7εται. + ;σο είμαι στον κ%σμο, είμαι /ς του κ%σμουC. 2 Αού εί$ε αυτά, έτυσε
.άμ/ και έκανε $ηλ% α$% το $τύελο και ε$έ.ρισε τον $ηλ% στα μάτια του 5 και του εί$ε=
A?0γαινε, νίGου στην κολυμ$01ρα του *ιλ/άμC ^$ου ερμηνεύεται, JΑ$οσταλμένοςK_.
Nυγε, λοι$%ν, και νίτηκε και 0ρ1ε βλέ$οντας. 6 4ι γείτονες, τ%τε, και εκείνοι $ου τον
έβλε$αν $ροηγουμέν/ς %τι 0ταν 7ητιάνος έλεγαν= AΑυτ%ς δεν είναι εκείνος $ου κα1%ταν
και 7ητιάνευεEC 8 >λλοι έλεγαν= AΑυτ%ς είναιC. >λλοι έλεγαν= A;.ι, αλλά είναι %μοιος με
αυτ%νC. 'κείνος έλεγε= A'γώ είμαιC. 19 Fον ρ/τούσαν λοι$%ν= A?ώς τ%τε σου ανοί.τηκαν
τα μάτιαEC 11 'κείνος α$οκρί1ηκε= A4 άν1ρ/$ος $ου λέγεται Ιησούς έκανε $ηλ% και μου
ε$έ.ρισε τα μάτια και μου εί$ε= J?0γαινε στο *ιλ/άμ και νίGουK. ;ταν $0γα λοι$%ν και
νίτηκα, βρ0κα το /ς μουC. 12 F%τε του εί$αν= A?ού είναι εκείνοςEC ,ους λέει= AΔεν
@έρ/C.
3ι Oα-ισα/οι α5ακ-/5ο65 το5 Aε-α+ε60έ5ο
1! "έρνουν αυτ%ν $ρος τους "αρισαίους, τον άλλοτε τυλ%. 1( Lταν τ%τε *άββατο η
ημέρα κατά την ο$οία ο Ιησούς έκανε τον $ηλ% και του άνοι@ε τα μάτια. 1+ ?άλι λοι$%ν
τον ρ/τούσαν και οι "αρισαίοι $ώς βρ0κε το /ς του. 'κείνος τους εί$ε= A?ηλ% μου
έ1εσε $άν/ στα μάτια, και νίτηκα και βλέ$/C. 12 Nλεγαν τ%τε μερικοί α$% τους
"αρισαίους= AΔεν είναι α$% το &ε% αυτ%ς ο άν1ρ/$ος, γιατί το *άββατο δεν τηρείC. >λλοι
%μ/ς έλεγαν= A?ώς δύναται άν1ρ/$ος αμαρτ/λ%ς να κάνει τέτοια !αυματουργικά σημείαEC
3αι υ$0ρ.ε σ.ίσμα ανάμεσά τους. 15 Zένε τ%τε $άλι στον τυλ%= A'σύ τι λες γι< αυτ%ν,
ε$ειδ0 σου άνοι@ε τα μάτιαEC 'κείνος εί$ε= A'ίναι $ρο0τηςC.
16 Δεν $ίστεGαν, λοι$%ν, οι Ιουδαίοι γι< αυτ%ν %τι 0ταν τυλ%ς και βρ0κε το /ς του,
/σ%του ώνα@αν τους γονείς αυτού $ου βρ0κε το /ς του 18 και τους ρώτησαν= AΑυτ%ς
είναι ο γιος σας, $ου εσείς λέτε %τι γενν01ηκε τυλ%ςE ?ώς λοι$%ν βλέ$ει τώραEC 29
Α$οκρί1ηκαν τ%τε οι γονείς του και εί$αν= ATέρουμε %τι αυτ%ς είναι ο γιος μας και %τι
γενν01ηκε τυλ%ς. 21 ?ώς %μ/ς τώρα βλέ$ει δεν @έρουμε, 0 $οιος του άνοι@ε τα μάτια
εμείς δεν @έρουμε. Αυτ%ν ρ/τ0στε, έ.ει ριμη ηλικία, αυτ%ς 1α μιλ0σει για τον εαυτ%
τουC. 22 Αυτά εί$αν οι γονείς του, ε$ειδ0 οβούνταν τους Ιουδαίους άρχοντες. Bιατί 0δη
εί.αν συμ/ν0σει οι Ιουδαίοι, αν κά$οιος τον ομολογ0σει Χριστ%, να γίνει α$οσυνάγ/γος.
2! Bι< αυτ% οι γονείς του εί$αν= AN.ει ριμη ηλικία, αυτ%ν ε$ερ/τ0στεC.
2( "ώνα@αν λοι$%ν για δεύτερη ορά τον άν1ρ/$ο $ου 0ταν τυλ%ς και του εί$αν=
AΔώσε δ%@α στο &ε%
.
εμείς @έρουμε άτι αυτ%ς ο άν1ρ/$ος είναι αμαρτ/λ%ςC. 2+ 'κείνος
τ%τε α$οκρί1ηκε= AΑν είναι αμαρτ/λ%ς, δεν @έρ/
.
ένα @έρ/, %τι ενώ 0μουν τυλ%ς τώρα
βλέ$/C. 22 'ί$αν λοι$%ν σ< αυτ%ν= AFι σου έκανεE ?ώς σου άνοι@ε τα μάτιαEC 25
Α$οκρί1ηκε σ< αυτούς= A*ας το εί$α 0δη και δεν ακούσατε
.
γιατί $άλι 1έλετε να ακούτεE
1+!
:0$/ς κι εσείς 1έλετε να γίνετε μα1ητές τουEC 26 F%τε τον έβρισαν και του εί$αν= A'σύ
είσαι μα1ητ0ς εκείνου, εμείς %μ/ς είμαστε μα1ητές του :/υσ0. 26 'μείς @έρουμε %τι στο
:/υσ0 έ.ει μιλ0σει ο &ε%ς, αλλά αυτ%ς δεν @έρουμε α$% $ού είναιC. !9 Α$οκρί1ηκε ο
άν1ρ/$ος και τους εί$ε= A*< αυτ% βρίσκεται $ράγματι το 1αυμαστ% σημείο= εσείς δεν
@έρετε α$% $ού είναι, και όμως μου άνοι@ε τα μάτια. !1 Tέρουμε %τι αμαρτ/λούς ο &ε%ς
δεν ακούει, αλλά αν κά$οιος είναι 1εοσεβ0ς και το 1έλημά του κάνει, αυτ%ν ακούει. !2
Α$% την αρχή του αιώνα δεν ακούστηκε %τι κά$οιος άνοι@ε τα μάτια σ< έναν $ου έ.ει
γεννη1εί τυλ%ς. !! Αν δεν 0ταν αυτ%ς α$% το &ε%, δε !α μ$ορούσε να κάνει τί$οταC. !(
Α$οκρί1ηκαν και του εί$αν= A'σύ γενν01ηκες %λος μέσα σε αμαρτίες, κι εσύ διδάσκεις
εμάςEC 3αι τον $έτα@αν έ@/.
Η +5ε60ατικ1 τ6MλDτητα
!+ >κουσε ο Ιησούς %τι τον $έτα@αν έ@/ και, αού τον βρ0κε, του εί$ε= A'σύ $ιστεύεις
στον Mι% του αν1ρώ$ουEC !2 'κείνος α$οκρί1ηκε και εί$ε= A3αι $οιος είναι, 3ύριε, για να
$ιστέG/ σ< αυτ%νEC !5 Fου εί$ε ο Ιησούς= A3αι τον έ.εις δει και είναι εκείνος $ου μιλάει
μα7ί σουC. !6 Αυτ%ς εί$ε= A?ιστεύ/, 3ύριεC. 3αι τον $ροσκύνησε. !8 F%τε εί$ε ο Ιησούς=
ABια καταδίκη εγώ 0ρ1α στον κ%σμο τούτο, για να βλέ$ουν %σοι δε βλέ$ουν και να γίνουν
τυλοί %σοι βλέ$ουνC.
(9 >κουσαν μερικοί α$% τους "αρισαίους αυτά, %σοι 0ταν μα7ί του, και του εί$αν=
A:0$/ς κι εμείς είμαστε τυλοίEC (1 4 Ιησούς τούς α$άντησε= AΑν 0σασταν τυλοί, δε 1α
εί.ατε αμαρτία. Fώρα %μ/ς λέτε= J,λέ$ουμεK. D αμαρτία σας μένειC.
3 +οι0έ5α. και η α6λ1 τH5 +-οTCτH5
19
Ι`Α**Η* 1Z
AΑλ01εια, αλ01εια σας λέ/, %$οιος δεν εισέρ.εται α$% τη 1ύρα στην αυλ0 τ/ν
$ροβάτ/ν, αλλά ανεβαίνει α$% αλλού, εκείνος είναι κλέτης και ληστ0ς. 2 ;$οιος %μ/ς
εισέρ.εται α$% τη 1ύρα είναι $οιμένας τ/ν $ροβάτ/ν. ! *ε αυτ%ν ο 1υρ/ρ%ς ανοίγει και τα
$ρ%βατα ακούνε τη /ν0 του, και τα δικά του $ρ%βατα τα /νά7ει με το %νομά τους και τα
βγά7ει έ@/. ( ;ταν %λα τα δικά του πρό#ατα τα βγάλει έ@/, $ορεύεται μ$ροστά τους, και
τα $ρ%βατα τον ακολου1ούν, γιατί @έρουν τη /ν0 του. + .ναν @ένο %μ/ς δε 1α
ακολου10σουν, αλλά 1α ύγουν α$% αυτ%ν, γιατί δεν @έρουν τη /ν0 τ/ν @έν/νC. 2
Αυτ0ν την $αραβολ0 τους εί$ε ο Ιησούς. 'κείνοι %μ/ς δεν κατάλαβαν για $οιον 0ταν αυτά
$ου τους μιλούσε.
3 Ιησο,. ε/5αι η A,-α
5 'ί$ε λοι$%ν $άλι ο Ιησούς= AΑλ01εια, αλ01εια σας λέ/, εγώ είμαι η 1ύρα τ/ν
$ροβάτ/ν. 6 ;λοι %σοι 0ρ1αν $ριν α$% εμένα είναι κλέτες και ληστές. Αλλά δεν τους
άκουσαν τα $ρ%βατα. 8 'γώ είμαι η 1ύρα. Α$% εμένα αν εισέλ1ει κανείς 1α σ/1εί, και 1α
εισέρ.εται και 1α ε@έρ.εται και 1α βρίσκει βοσκ0. 19 4 κλέτης δεν έρ.εται $αρά για να
κλέGει και να σά@ει και να σκοτώσει. 'γώ 0ρ1α για να έ.ουν 7/0, και μάλιστα $ερίσσια
να την έ.ουνC.
3 Ιησο,. ε/5αι ο καλD. +οι0έ5α.
11 A'γώ είμαι ο $οιμένας ο καλ%ς. 4 $οιμένας ο καλ%ς τη 7/0 του 1υσιά7ει για .άρη
τ/ν $ροβάτ/ν. 12 4 μισ1/τ%ς και $ου δεν είναι $οιμένας, του ο$οίου τα $ρ%βατα δεν
1+(
είναι δικά του, βλέ$ει το λύκο να έρ.εται και α0νει τα $ρ%βατα και εύγει H και ο λύκος
τα αρ$ά7ει και τα σκορ$ί7ει H 1! γιατί είναι μισ1/τ%ς και δεν τον μέλει για τα $ρ%βατα. 1(
'γώ είμαι ο $οιμένας ο καλ%ς, και γν/ρί7/ τα δικά μου και με γν/ρί7ουν τα δικά μου, 1+
κα1ώς με γν/ρί7ει ο ?ατέρας κι εγώ γν/ρί7/ τον ?ατέρα. 3αι τη 7/0 μου 1υσιά7/ για
.άρη τ/ν $ροβάτ/ν. 12 3αι άλλα $ρ%βατα έ./ $ου δεν είναι α$% την αυλ0 αυτ0. 3ι εκείνα
$ρέ$ει να έρ/, και τη /ν0 μου 1α ακούσουν, και 1α γίνουν ένα $οίμνιο, ένας $οιμένας.
15 Bι< αυτ% ο ?ατέρας με αγα$ά, ε$ειδ0 εγώ 1υσιά7/ τη 7/0 μου, για να τη λάβ/ $άλι. 16
3ανείς δεν την ααιρεί α$% εμένα, αλλά εγώ τη 1υσιά7/ α$% τον εαυτ% μου. '@ουσία έ./
να τη 1υσιάσ/ και ε@ουσία έ./ $άλι να τη λάβ/. Αυτ0ν την εντολ0 έλαβα α$% τον ?ατέρα
μουC.
18 *.ίσμα $άλι έγινε μετα@ύ τ/ν Ιουδαί/ν για τα λ%για αυτά. 29 Nλεγαν τ%τε $ολλοί
α$% αυτούς= AΔαιμ%νιο έ.ει και είναι τρελ%ς
.
τι τον ακούτεEC 21 >λλοι έλεγαν= AΑυτά τα
λ%για δεν είναι δαιμονισμένου. :0$/ς ένα δαιμ%νιο δύναται να ανοί@ει ο1αλμούς
τυλώνEC
3 Ιησο,. α+ο--/+τεται α+D το6. Ιο6δα/ο6.
22 Nγινε τ%τε η εορτή τ/ν 'γκαινί/ν στα Ιεροσ%λυμα. Lταν .ειμώνας 2! και
$ερ$ατούσε ο Ιησούς στο να%, στη στοά του *ολομώντα. 2( Fον $ερικύκλ/σαν τ%τε οι
Ιουδαίοι και του έλεγαν= AUς $%τε την Gυ.0 μας 1α τη σηκώνεις μετέωρηE Αν εσύ είσαι ο
Χριστ%ς, $ες το μας με $αρρησίαC. 2+ Fους α$οκρί1ηκε ο Ιησούς= A,ο εί$α σ< εσάς και δεν
$ιστεύετε. Fα έργα $ου εγώ κάν/ στο %νομα του ?ατέρα μου, αυτά μαρτυρούν για μένα.
22 Αλλά εσείς δεν $ιστεύετε, γιατί δεν είστε α$% τα $ρ%βατα τα δικά μου. 25 Fα $ρ%βατα
τα δικά μου ακούνε τη /ν0 μου, κι εγώ τα γν/ρί7/ και με ακολου1ούν. 26 3ι εγώ τους
δίν/ 7/0 αιώνια και δε 1α .α1ούν στον αιώνα και δε 1α τα αρ$ά@ει κανείς α$% το .έρι μου.
28 4 ?ατέρας μου, $ου μου τα έ.ει δώσει, είναι μεγαλύτερος α$% %λους, και κανείς δε
δύναται να τα αρ$ά7ει α$% το .έρι του ?ατέρα. !9 'γώ και ο ?ατέρας είμαστε έναC.
!1 ,άστα@αν $άλι λί1ους οι Ιουδαίοι, για να τον λι1οβολ0σουν. !2 Fους α$οκρί1ηκε ο
Ιησούς= A?ολλά έργα καλά σας έδει@α α$% τον ?ατέρα. Bια $οιο έργο α$% αυτά με
λι1οβολείτεEC !! Fου α$οκρί1ηκαν οι Ιουδαίοι= ABια καλ% έργο δε σε λι1οβολούμε, αλλά
για βλαστ0μια, και γιατί εσύ, ενώ είσαι άν1ρ/$ος, κάνεις τον εαυτ% σου &ε%C. !( Fους
α$οκρί1ηκε ο Ιησούς= AΔεν είναι γραμμένο στο ν%μο σας= Eγώ ε/+α, ε/στε Aεο/E !+ Αν
εκείνους εί$ε 1εούς $ρος τους ο$οίους 0ρ1ε ο λ%γος του &εού H και δε δύναται να
καταλυ1εί η Bρα0 H !2 σ< αυτ%ν $ου ο ?ατέρας αγίασε και α$έστειλε στον κ%σμο, εσείς
του λέτε, JβλαστημάςK, ε$ειδ0 εί$α= J'ίμαι Mι%ς του &εούKE !5 Αν δεν κάν/ τα έργα του
?ατέρα μου, μη με $ιστεύετε. !6 Αν %μ/ς τα κάν/, κι αν σ< εμένα δεν $ιστεύετε, ε@αιτίας
τ/ν έργ/ν να $ιστεύετε, για να γν/ρίσετε και να γν/ρί7ετε συνεχς %τι μέσα μου είναι ο
?ατέρας κι εγώ μέσα στον ?ατέραC. !8 #ητούσαν λοι$%ν $άλι να τον $ιάσουν
.
αλλά
@έυγε α$% τα .έρια τους.
(9 3αι $0γε $άλι $έρα α$% τον Ιορδάνη, στον τ%$ο %$ου 0ταν ο Ι/άννης $ρώτα και
βάτι7ε, και έμεινε εκεί. (1 F%τε $ολλοί 0ρ1αν $ρος αυτ%ν και έλεγαν= AΑεν%ς ο Ι/άννης
δεν έκανε κανένα !αυματουργικό σημείο, αετέρου %λα %σα εί$ε ο Ι/άννης γι< αυτ%ν 0ταν
αλη1ινάC. (2 3αι $ολλοί $ίστεGαν σ< αυτ%ν εκεί.
3 AC5ατο. το6 9αFC-ο6
11
Ι`Α**Η* 11
1++
Lταν τ%τε κά$οιος $ου ασ1ενούσε, ο Zά7αρος α$% τη ,η1ανία, α$% το ./ρι% της
:αρίας και της :άρ1ας της αδελ0ς της. 2 3αι 0ταν η :αρία εκείνη $ου άλειGε τον
3ύριο με μύρο και σκού$ισε τα $%δια του με τα μαλλιά της, της ο$οίας ο αδελ%ς της ο
Zά7αρος ασ1ενούσε. ! Α$έστειλαν αν!ρπους, λοι$%ν, οι αδελές $ρος αυτ%ν και έλεγαν=
A3ύριε, δες, αυτ%ς $ου αγα$άς ασ1ενείC. ( ;ταν το άκουσε τ%τε ο Ιησούς, εί$ε= AΑυτ0 η
ασ1ένεια δεν είναι για 1άνατο, αλλά για τη δ%@α του &εού, για να δο@ασ1εί ο Mι%ς του
&εού μέσ/ αυτ0ςC. + :άλιστα ο Ιησούς αγα$ούσε τη :άρ1α και την αδελ0 της και το
Zά7αρο. 2 :%λις λοι$%ν άκουσε %τι ασ1ενεί, τ%τε έμεινε στον τ%$ο %$ου 0ταν δύο ημέρες.
5 N$ειτα, μετά α$% αυτ%, λέει στους μα1ητές= AΑς $ηγαίνουμε στην Ιουδαία $άλιC. 6 Fου
λένε οι μα1ητές= A-αβί, τώρα 7ητούσαν να σε λι1οβολ0σουν οι Ιουδαίοι, και $άλι $ηγαίνεις
εκείEC 8 Α$οκρί1ηκε ο Ιησούς= AΔεν είναι δώδεκα οι ώρες της ημέραςE Αν κά$οιος $ερ$ατά
την ημέρα, δε σκοντάτει, γιατί το /ς του κ%σμου τούτου βλέ$ει. 19 Αν %μ/ς κά$οιος
$ερ$ατά τη νύ.τα, σκοντάτει, γιατί το /ς δεν είναι με αυτ%νC. 11 Αυτά εί$ε, και μετά
α$% αυτ% τους λέει= A4 Zά7αρος ο ίλος μας έ.ει κοιμη1εί, αλλά $ορεύομαι για να τον
@υ$ν0σ/C. 12 Fου εί$αν λοι$%ν οι μα1ητές= A3ύριε, αν έ.ει κοιμη1εί, 1α σ/1είC. 1! 4
Ιησούς %μ/ς εί.ε μιλ0σει για το 1άνατ% του. 'νώ εκείνοι ν%μισαν %τι μιλάει για την
κοίμηση του ύ$νου. 1( F%τε λοι$%ν τους εί$ε ο Ιησούς κα1αρά= A4 Zά7αρος $έ1ανε, 1+
και .αίρομαι για σας, για να $ιστέGετε, ε$ειδ0 δεν 0μουν εκεί. Αλλά ας $ηγαίνουμε $ρος
αυτ%νC. 12 'ί$ε τ%τε ο &/μάς, ο λεγ%μενος Δίδυμος, στους συμμα1ητές του= AΑς
$ηγαίνουμε κι εμείς να $ε1άνουμε μα7ί τουC.
3 Ιησο,. ε/5αι η Α5Cσταση και η WH1
15 ;ταν 0ρ1ε λοι$%ν ο Ιησούς, τον βρ0κε 0δη τέσσερις ημέρες να είναι στο μν0μα. 16
3αι η ,η1ανία 0ταν κοντά στα Ιεροσ%λυμα σε απόσταση μικρότερη α$% τρία .ιλι%μετρα.
18 3αι $ολλοί α$% τους Ιουδαίους εί.αν έρ1ει $ρος τη :άρ1α και τη :αρία, για να τις
$αρηγορ0σουν για τον αδελ% τους. 29 D :άρ1α, λοι$%ν, μ%λις άκουσε %τι ο Ιησούς
έρ.εται, τον $ροY$άντησε. 3αι η :αρία κα1%ταν μέσα στον οίκο. 21 'ί$ε τ%τε η :άρ1α
$ρος τον Ιησού= A3ύριε, αν 0σουν εδώ, δε 1α $έ1αινε ο αδελ%ς μου. 22 Αλλά και τώρα
@έρ/ %τι %σα 7ητ0σεις α$% το &ε%, 1α σου τα δώσει ο &ε%ςC. 2! Fης λέει ο Ιησούς= A&α
αναστη1εί ο αδελ%ς σουC. 2( Fου λέει η :άρ1α= ATέρ/ %τι 1α αναστη1εί κατά την
ανάσταση, την έσ.ατη ημέραC. 2+ Fης εί$ε ο Ιησούς= A'γώ είμαι η ανάσταση και η 7/0.
;$οιος $ιστεύει σ< εμένα κι αν $ε1άνει 1α 70σει, 22 και κα1ένας $ου 7ει και $ιστεύει σ<
εμένα δε 1α $ε1άνει στον αιώνα. ,ο $ιστεύεις αυτ%EC 25 Fου λέει= A)αι, 3ύριε. 'γώ έ./
$ιστέGει %τι εσύ είσαι ο Χριστ%ς, ο Mι%ς του &εού, ο ερ.%μενος στον κ%σμοC.
3 Ιησο,. δακ-,Fει
26 3αι %ταν εί$ε αυτ%, έυγε και ώνα@ε τη :αρία την αδελ0 της κρυά και της εί$ε=
A4 δάσκαλος είναι εδώ και σε /νά7ειC. 28 'κείνη τ%τε, μ%λις το άκουσε, σηκώ1ηκε
γρ0γορα και ερ.%ταν $ρος αυτ%ν. !9 Ακ%μα, λοι$%ν, ο Ιησούς δεν εί.ε έρ1ει στο ./ρι%,
αλλά 0ταν ακ%μα στον τ%$ο %$ου τον $ροY$άντησε η :άρ1α. !1 4ι Ιουδαίοι, τ%τε, $ου
0ταν μα7ί της στην οικία και την $αρηγορούσαν, %ταν είδαν τη :αρία %τι γρ0γορα
σηκώ1ηκε και ε@0λ1ε, την ακολού1ησαν, ε$ειδ0 ν%μισαν %τι $ηγαίνει στο μν0μα, για να
κλάGει εκεί. !2 D :αρία, λοι$%ν, μ%λις 0ρ1ε εκεί %$ου 0ταν ο Ιησούς, %ταν τον είδε,
έ$εσε μ$ροστά στα $%δια του και του λέει= A3ύριε, αν 0σουν εδώ, δε 1α μου $έ1αινε ο
αδελ%ςC. !! Ο Ιησούς, τ%τε, κα1ώς την είδε να κλαίει και τους Ιουδαίους $ου 0ρ1αν μα7ί
της να κλαίνε, αναστένα@ε στο $νεύμα του και ταρά.τηκε !( και εί$ε= A?ού τον έ.ετε
1έσειEC Fου λένε= A3ύριε, έλα και δεςC. !+ Δάκρυσε ο Ιησούς. !2 Nλεγαν λοι$%ν οι
1+2
Ιουδαίοι= AΔες $ώς τον αγα$ούσεC. !5 :ερικοί %μ/ς α$% αυτούς εί$αν= AΔεν μ$ορούσε
αυτ%ς, $ου άνοι@ε τα μάτια του τυλού, να κάνει ώστε και αυτ%ς να μην $ε1άνειEC
Η α5Cσταση το6 9αFC-ο6
!8 4 Ιησούς, λοι$%ν, $άλι αού αναστένα@ε μέσα του, έρ.εται στο μν0μα. 3αι εκείνο
0ταν σ$0λαιο, και ένας λί1ος βρισκ%ταν $άν/ του στην είσοδο. !8 Zέει ο Ιησούς=
A*ηκώστε το λί1οC. Fου λέει η αδελ0 του $ε1αμένου, η :άρ1α= A3ύριε, 0δη μυρί7ει,
γιατί είναι η τέταρτη ημέρα που πέ!ανεC. (9 Fης λέει ο Ιησούς= AΔε σου εί$α %τι, αν
$ιστέGεις, 1α δεις τη δ%@α του &εούEC (1 *0κ/σαν λοι$%ν το λί1ο. F%τε ο Ιησούς σ0κ/σε
τους ο1αλμούς του $άν/ και εί$ε= A?ατέρα, σε ευ.αριστώ γιατί με άκουσες. (2 'γώ
βέβαια 0@ερα %τι $άντα με ακούς, αλλά για το $λ01ος $ου έ.ει στα1εί γύρ/ το εί$α, για να
$ιστέGουν %τι εσύ με α$έστειλεςC. (! 3αι αού εί$ε αυτά, με μεγάλη /ν0 κραύγασε=
AZά7αρε, βγες έ@/C. (( '@0λ1ε τότε ο $ε1αμένος, έ.οντας δεμένα τα $%δια του και τα
.έρια του με ε$ιδέσμους, και το $ρ%σ/$% του 0ταν $εριδεμένο με μαντίλι. Fους λέει ο
Ιησούς= AZύστε τον και α0στε τον να ύγειC.
Η σ65H0οσ/α για 5α σκοτώσο65 το5 Ιησο,
8Μτ. <Y;1=R, Μκ. 1V;1=<, 9κ. <<;1=<?
(+ ?ολλοί λοι$%ν α$% τους Ιουδαίους $ου 0ρ1αν $ρος τη :αρία και είδαν %σα έκανε
$ίστεGαν σ< αυτ%ν. (2 :ερικοί %μ/ς α$% αυτούς έυγαν και πήγαν $ρος τους "αρισαίους
και τους εί$αν αυτά $ου έκανε ο Ιησούς. (5 *υγκάλεσαν τ%τε οι αρ.ιερείς και οι "αρισαίοι
συνέδριο, και έλεγαν= AFι κάνουμε, ε$ειδ0 αυτ%ς ο άν1ρ/$ος κάνει $ολλά !αυματουργικά
σημείαE (6 Αν τον α0σουμε έτσι, %λοι 1α $ιστέGουν σ< αυτ%ν, και 1α έρ1ουν οι -/μαίοι
και 1α μας $άρουν και τον τ%$ο και το έ1νος μαςC. (8 Nνας τ%τε α$% αυτούς, ο 3αQάας,
$ου 0ταν αρ.ιερέας του έτους εκείνου, τους εί$ε= A'σείς δεν @έρετε τί$οτα, +9 ούτε
συλλογί7εστε %τι σας συμέρει να $ε1άνει ένας άν1ρ/$ος υ$έρ του λαού και να μη .α1εί
%λο το έ1νοςC. +1 Αυτ%, %μ/ς, α$% τον εαυτ% του δεν το εί$ε, αλλά, ε$ειδ0 0ταν αρ.ιερέας
του έτους εκείνου, $ρο0τεGε %τι έμελλε ο Ιησούς να $ε1άνει υ$έρ του έ1νους, +2 και %.ι
υ$έρ του Ισραηλιτικού έ1νους μ%νο, αλλά και για να συνά@ει τα τέκνα του &εού τα
διασκορ$ισμένα σε ένα. +! Α$% εκείνη λοι$%ν την ημέρα α$οάσισαν να τον σκοτώσουν.
+( Nτσι ο Ιησούς δεν $ερ$ατούσε $ια δημ%σια μετα@ύ τ/ν Ιουδαί/ν, αλλά έυγε α$%
εκεί και πήγε στην $εριο.0 που είναι κοντά στην έρημο, σε μια $%λη $ου λέγεται 'ραίμ,
κι εκεί έμεινε μα7ί με τους μα1ητές του.
++ Lταν τ%τε κοντά το ?άσ.α τ/ν Ιουδαί/ν, και ανέβηκαν $ολλοί στα Ιεροσ%λυμα α$%
τη .ώρα $ριν α$% το ?άσ.α, για να ε@αγνίσουν τους εαυτούς τους. +2 #ητούσαν, λοι$%ν,
τον Ιησού και έλεγαν μετα@ύ τους μέσα στο να% κα1ώς εί.αν στα1εί= AFι νομί7ετεE Δε 1α
έρ1ει στην εορτ0EC +5 'ί.αν δώσει μάλιστα οι αρ.ιερείς και οι "αρισαίοι εντολές, αν
κά$οιος μά1ει $ού είναι, να στείλει μ0νυμα, για να τον $ιάσουν.
2ο 0,-H0α στη IηAα5/α α+D τη Μα-/α
8Μτ. <Y;Y=1:, Μκ. 1V;:=9?
12
Ι`Α**Η* 1<
1+5
4 Ιησούς, λοι$%ν, έ@ι ημέρες $ριν α$% το ?άσ.α 0ρ1ε στη ,η1ανία %$ου 0ταν ο
Zά7αρος, τον ο$οίο έγειρε α$% τους νεκρούς ο Ιησούς. 2 Nκαναν τ%τε σ< αυτ%ν δεί$νο εκεί
και η :άρ1α διακονούσε, ενώ ο Zά7αρος 0ταν ένας α$% εκείνους $ου κά1ονταν, για να
φάνε μα7ί του. ! F%τε η :αρία, αού έλαβε $ερί$ου μισ% κιλ% υγρ% $ολύτιμο μύρο
νάρδου, άλειGε τα $%δια του Ιησού και σκού$ισε με τα μαλλιά της τα $%δια του. Nτσι η
οικία γέμισε α$% την οσμ0 του μύρου. ( Zέει %μ/ς ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ένας α$% τους
μα1ητές του, αυτ%ς $ου έμελλε να τον $αραδώσει= + ABιατί τούτο το μύρο δεν $ουλ01ηκε
για τριακ%σια δηνάρια και δε δ%1ηκε στους τ/.ούςEC 2 3αι εί$ε αυτ%, %.ι ε$ειδ0 τον
έμελλε για τους τ/.ούς, αλλά γιατί 0ταν κλέτης και, ε$ειδ0 εί.ε το ταμείο, βάστα7ε
αυτά $ου έβα7αν μέσα. 5 'ί$ε τ%τε ο Ιησούς= A>ησέ την, για να ροντίσει αυτ% για την
ημέρα του ενταιασμού μου. 6 Bιατί τους τ/.ούς $άντοτε τους έ.ετε μα7ί σας, εμένα
%μ/ς δε με έ.ετε $άντοτεC.
Η σ65H0οσ/α για 5α σκοτώσο65 και το 9CFα-ο
8 ?ολύ $λ01ος α$% τους Ιουδαίους έμα1ε, λοι$%ν, %τι είναι εκεί, και 0ρ1αν %.ι μ%νο για
τον Ιησού, αλλά για να δουν και το Zά7αρο $ου τον έγειρε α$% τους νεκρούς. 19
Α$οάσισαν τ%τε οι αρ.ιερείς να σκοτώσουν και το Zά7αρο, 11 ε$ειδ0 $ολλοί α$% τους
Ιουδαίους $0γαιναν γι< αυτ%ν και $ίστευαν στον Ιησού.
Η A-ια0Tε6τικ1 ε/σοδο. στη5 Ιε-ο6σαλ10
8Μτ. <1;1=11, Μκ. 11;1=11, 9κ. 19;<>=VZ?
12 Fην ε$%μενη ημέρα το $ολύ $λ01ος $ου 0ρ1ε στην εορτ0, %ταν άκουσαν %τι ο Ιησούς
έρ.εται στα Ιεροσ%λυμα, 1! έλαβαν τα βάγια τ/ν οινίκ/ν και ε@0λ1αν σε $ροY$άντησ0
του και ώνα7αν=
S`σα55Cj
E6λογη0έ5ο. ο ε-BD0ε5ο. στο D5ο0α του Κ6-/ο6jL
3αι= A4 βασιλιάς του Ισρα0λSC
1( Αού βρ0κε λοι$%ν ο Ιησούς ένα γαQδουράκι, κά1ισε $άν/ του κα1ώς είναι
γραμμένο=
1+ Μη MοTCσαι, A6γατέ-α *ιώ5.
Ιδο,, ο TασιλιC. σο6 έ-Bεται
καAισ0έ5ο. +C5H σε +ο6λC-ι D5ο6.
12 Αυτά δεν τα κατάλαβαν οι μα1ητές του στην αρ.0, αλλά %ταν δο@άστηκε ο Ιησούς,
τ%τε 1υμ01ηκαν %τι αυτά 0ταν γραμμένα γι< αυτ%ν και ότι αυτά του έκαναν. 15 Fο $λ01ος,
λοι$%ν, $ου 0ταν μα7ί του, %ταν ώνα@ε το Zά7αρο έ@/ α$% το μν0μα και τον έγειρε α$%
τους νεκρούς, έδινε μαρτυρία γι/ αυτό. 16 Bι< αυτ% και τον $ροY$άντησε το $λ01ος, ε$ειδ0
άκουσαν $/ς εί.ε κάνει αυτ% το !αυματουργικό σημείο. 18 4ι "αρισαίοι, λοι$%ν, εί$αν
μετα@ύ τους= A,λέ$ετε %τι δεν είστε /έλιμοι σε τί$οτα
.
να, ο κ%σμος έυγε $ίσ/ τουC.
^λλη5ε. Ιο6δα/οι Fητο,5 5α δο65 το5 Ιησο,
29 Lταν τ%τε μερικοί Nλληνες α$% εκείνους $ου ανέβαιναν για να $ροσκυν0σουν στην
εορτ0. 21 Αυτοί λοι$%ν $λησίασαν το "ίλι$$ο, $ου ήταν α$% τη ,η1σαQδά της Bαλιλαίας,
και τον $αρακαλούσαν λέγοντας= A3ύριε, 1έλουμε να δούμε τον ΙησούC. 22 Nρ.εται ο
"ίλι$$ος και το λέει στον Ανδρέα. Nρ.ονται ο Ανδρέας και ο "ίλι$$ος και το λένε στον
Ιησού. 2! F%τε ο Ιησούς τούς α$οκρίνεται λέγοντας= AN.ει έρ1ει η ώρα να δο@αστεί ο Mι%ς
του αν1ρώ$ου. 2( Αλ01εια, αλ01εια σας λέ/, αν δεν $ε1άνει ο κ%κκος του σίτου %ταν
1+6
$έσει στη γη, αυτ%ς μ%νος μένει. Αν %μ/ς $ε1άνει, έρει $ολύ καρ$%. 2+ 'κείνος $ου
αγα$ά τη 7/0 του τη .άνει
.
κι εκείνος $ου μισεί τη 7/0 του στον κ%σμο τούτο 1α τη
υλά@ει σε 7/0 αιώνια. 22 Αν κά$οιος εμένα διακονεί, εμένα ας ακολου1εί, και %$ου είμαι
εγώ εκεί 1α είναι και ο διάκονος ο δικ%ς μου. Αν κά$οιος εμένα διακονεί, 1α τον τιμ0σει ο
?ατέραςC.
3 NιD. το6 α5A-ώ+ο6 +-έ+ει 5α 6GHAε/
25 AFώρα η Gυ.0 μου είναι ταραγμένη, και τι να $/E J?ατέρα, σώσε με α$% την ώρα
αυτ0KE Αλλά γι< αυτ% 0ρ1α μέ.ρι την ώρα αυτ0. 26 ?ατέρα, δ%@ασε το %νομά σουSC Lρ1ε
τ%τε /ν0 α$% τον ουραν%= A3αι το δ%@ασα και $άλι 1α το δο@άσ/C. 28 Fο $λ01ος, λοι$%ν,
$ου εί.ε στα1εί και άκουσε έλεγε %τι βροντ0 έ.ει γίνει. >λλοι έλεγαν= A>γγελος του έ.ει
μιλ0σειC. !9 Α$οκρί1ηκε ο Ιησούς και εί$ε= AΔεν έ.ει γίνει για μένα η /ν0 αυτ0, αλλά
για σας. !1 Fώρα γίνεται κρίση του κ%σμου τούτου, τώρα ο άρ.οντας του κ%σμου τούτου
1α $ετα.τεί έ@/. !2 3ι εγώ, %ταν υG/1ώ α$% τη γη, %λους 1α ελκύσ/ $ρος τον εαυτ%
μουC. !! Αυτ% λοι$%ν το έλεγε, δίνοντας σημάδι με $οιο 1άνατο έμελλε να $ε1άνει. !(
F%τε του α$οκρί1ηκε το $λ01ος= A'μείς ακούσαμε α$% το ν%μο %τι ο Χριστ%ς μένει στον
αιώνα. F%τε, $ώς εσύ λες %τι $ρέ$ει να υG/1εί ο Mι%ς του αν1ρώ$ουE ?οιος είναι αυτ%ς ο
Mι%ς του αν1ρώ$ουEC !+ 4 Ιησούς, λοι$%ν, εί$ε σ< αυτούς= AΑκ%μη λίγο .ρ%νο το /ς
είναι μετα@ύ σας. ?ερ$ατάτε %σο έ.ετε το /ς, για να μη σας κυριέGει το σκοτάδι. 3αι
%$οιος $ερ$ατά στο σκοτάδι δεν @έρει $ού $ηγαίνει. !2 ;σο έ.ετε το /ς, $ιστεύετε στο
/ς, για να γίνετε γιοι /τ%ςC.
Η α+ιστ/α τH5 Ιο6δα/H5
!5 Αυτά λάλησε ο Ιησούς και, αού έυγε, κρύτηκε α$% αυτούς. !5 'νώ τ%σο $ολλά
!αυματουργικά σημεία εί.ε κάνει μ$ροστά τους, δεν $ίστευαν σ< αυτ%ν, !6 για να
εκ$ληρ/1εί ο λ%γος $ου εί$ε ο DσαIας ο $ρο0της=
Κ,-ιε, +οιο. +/στεGε στο Cκο6σ0α του κηρύγματός 0α.E
Και ο T-αB/ο5α. το6 Κ6-/ο6
σε +οιο5 α+οκαλ,Mτηκε_
!8 Bι< αυτ% δεν μ$ορούσαν να $ιστεύουν, ε$ειδ0 $άλι εί$ε ο DσαIας=
(9 ^Bει τ6Mλώσει το6. οMAαλ0ο,. το6.
και +ώ-Hσε τη5 κα-διC το6.,
για 5α 0η δο65 0ε το6. οMAαλ0ο,.
και 5ο1σο65 0ε τη5 κα-διC και στ-αMο,5,
και το6. γιατ-έGH.
(1 Αυτά εί$ε ο DσαIας, γιατί είδε τη δ%@α του και μίλησε γι< αυτ%ν. (2 ;μ/ς $αρ%λ<
αυτά και α$% τους άρ.οντες $ολλοί $ίστεGαν σ< αυτ%ν, αλλά ε@αιτίας τ/ν "αρισαί/ν δεν
το ομολογούσαν, για να μη γίνουν α$οσυνάγ/γοι. (! Bιατί αγά$ησαν $ερισσ%τερο τη δ%@α
τ/ν αν1ρώ$/ν $αρά, βεβαί/ς, τη δ%@α του &εού.
3 λDγο. το6 Ιησο, Aα κ-/5ει το6. α5A-ώ+ο6.
(( Ο Ιησούς λοι$%ν ώνα@ε και εί$ε= A;$οιος $ιστεύει σ< εμένα δεν $ιστεύει σ< εμένα,
αλλά σ< αυτ%ν $ου με έστειλε. (+ 3αι εκείνος $ου βλέ$ει εμένα βλέ$ει αυτ%ν $ου με
έστειλε. (2 'γώ έ./ έρ1ει, για να είμαι /ς στον κ%σμο, για να μη μείνει στο σκοτάδι
κα1ένας $ου $ιστεύει σ< εμένα. (5 3αι αν κά$οιος ακούσει τα λ%για μου και δεν τα
υλά@ει, εγώ δεν τον κρίν/. '$ειδ0 δεν 0ρ1α για να κρίν/ τον κ%σμο, αλλά για να σώσ/
τον κ%σμο. (6 'κείνος $ου με α$ορρί$τει και δε λαβαίνει τα λ%για μου, έ.ει αυτ%ν $ου τον
1+8
κρίνει= ο λ%γος $ου μίλησα, εκείνος 1α τον κρίνει κατά την έσ.ατη ημέρα. (8 Bιατί εγώ
α$% τον εαυτ% μου δε μίλησα, αλλά ο ?ατέρας $ου με έστειλε, αυτ%ς μου έ.ει δώσει
εντολ0 τι να $/ και τι να μιλ0σ/. +9 3αι @έρ/ %τι η εντολ0 του είναι 7/0 αιώνια. Αυτά
λοι$%ν $ου εγώ μιλώ, κα1ώς μου τα έ.ει $ει ο ?ατέρας, έτσι μιλώC.
3 Ιησο,. +λέ5ει τα +Dδια τH5 0αAητώ5
1!
Ι`Α**Η* 1:
3αι $ριν α$% την εορτ0 του ?άσ.α, @έροντας ο Ιησούς %τι 0ρ1ε η ώρα του να ύγει α$%
τον κ%σμο τούτο και να $άει $ρος τον ?ατέρα, αγά$ησε τους δικούς του $ου ήταν στον
κ%σμο και ολοκληρ/τικά τους αγά$ησε. 2 3αι ενώ γιν%ταν το δεί$νο, %ταν ο Διάβολος 0δη
εί.ε βάλει στην καρδιά του Ιούδα, του γιου του *ίμ/να του Ισκαριώτη, να τον $αραδώσει, !
ε$ειδ0 0@ερε ο Ιησούς %τι %λα του τα έδ/σε ο ?ατέρας στα .έρια του και %τι α$% το &ε%
ε@0λ1ε και $ρος το &ε% $ηγαίνει, ( σηκώνεται α$% το δεί$νο και 1έτει κάπου τα ε'ωτερικά
του ρού.α και, αού έλαβε μια $ετσέτα, έ7/σε γύρ/ τον εαυτ% του. + N$ειτα βά7ει νερ%
στο νι$τ0ρα και άρ.ισε να νίβει τα $%δια τ/ν μα1ητών του και να τα σκου$ί7ει με την
$ετσέτα $ου 0ταν γύρ/ 7/σμένος. 2 Nρ.εται λοι$%ν $ρος το *ίμ/να ?έτρο. +κείνος του
λέει= A3ύριε, εσύ μου νίβεις τα $%διαEC 5 Α$οκρί1ηκε ο Ιησούς και του εί$ε= AΑυτ% $ου
εγώ κάν/ εσύ δεν το @έρεις τώρα
.
1α το καταλάβεις %μ/ς μετά α$% αυτάC. 8 Fου λέει ο
?έτρος= AΔε 1α μου νίGεις τα $%δια στον αιώναC. Fου α$οκρί1ηκε ο Ιησούς= AΑν δε σε
νίG/, δεν έ.εις μέρος μα7ί μουC. 8 Fου λέει ο *ίμ/νας ?έτρος= A3ύριε, τότε %.ι τα $%δια
μου μ%νο, αλλά και τα .έρια και το κεάλιC. 19 Fου λέει ο Ιησούς= A4 λουσμένος δεν έ.ει
ανάγκη $αρά μόνο τα $%δια να νίGει, γιατί αλλιώς είναι κα1αρ%ς %λος. 3αι εσείς είστε
κα1αροί, αλλά %.ι %λοιC. 11 '$ειδ0 0@ερε εκείνον $ου 1α τον $αράδινε, γι< αυτ% εί$ε= AΔεν
είστε %λοι κα1αροίC.
12 ;ταν λοι$%ν ένιGε τα $%δια τους και έλαβε τα ρού.α του και κά1ισε $άλι, για να
φάει, τους εί$ε= A3αταλαβαίνετε τι σας έ./ κάνειE 1! 'σείς με /νά7ετε, Jο ΔάσκαλοςK
και Jο 3ύριοςK, και καλά λέτε, γιατί είμαι. 1( Αν λοι$%ν εγώ σας ένιGα τα $%δια, ο 3ύριος
και ο Δάσκαλος, και εσείς οείλετε να νίβετε τα $%δια ο ένας στον άλλο. 1+ Bιατί σας
έδ/σα $αράδειγμα, για να κάνετε και εσείς κα1ώς εγώ σας έκανα. 12 Αλ01εια, αλ01εια σας
λέ/, δεν υ$άρ.ει δούλος μεγαλύτερος α$% τον 3ύρι% του ούτε α$%στολος μεγαλύτερος
α$% εκείνον $ου τον έστειλε. 15 Αν @έρετε αυτά, είστε μακάριοι αν τα κάνετε. 16 Δε λέ/
για %λους σας
.
εγώ @έρ/ $οιους ε@έλε@α. Αλλά !α γίνει ό$τι γίνει, για να εκ$ληρ/1εί η
Bρα0= Α6τD. +ο6 0ο6 τ-ώει το5 C-το σ1κHσε ε5α5τ/ο5 0ο6 τη Mτέ-5α το6. 18 Α$%
τώρα σας το λέ/ $ροτού να γίνει, για να $ιστέGετε, %ταν γίνει, %τι 'γώ 'ίμαι. 29 Αλ01εια,
αλ01εια σας λέ/, αν στείλ/ κά$οιον, εκείνος $ου τον δέ.εται δέ.εται εμένα. 3αι εκείνος
$ου δέ.εται εμένα δέ.εται αυτ%ν $ου με έστειλεC.
3 Ιησο,. +-ολέγει Dτι Aα +-οδοAε/
8Μτ. <Y;<Z=<R, Μκ. 1V;1@=<1, 9κ. <<;<1=<:?
21 Αού εί$ε αυτά ο Ιησούς, ταρά.τηκε στο $νεύμα του και μαρτύρησε και εί$ε=
AΑλ01εια, αλ01εια σας λέ/, ένας α$% εσάς 1α με $ροδώσειC. 22 Nβλε$αν ο ένας τον άλλο
οι μα1ητές και α$ορούσαν για $οιον το λέει. 2! Lταν @α$λ/μένος ένας α$% τους μα1ητές
του μέσα στην αγκαλιά του Ιησού, αυτ%ς $ου τον αγα$ούσε ο Ιησούς. 2( Bνέει τ%τε σ<
αυτ%ν ο *ίμ/νας ?έτρος, να ρ/τ0σει να μά1ει $οιος μ$ορούσε να είναι αυτός για τον
129
ο$οίο το λέει. 2+ Nτσι, λοι$%ν, έ$εσε εκείνος $άν/ στο στ01ος του Ιησού και του λέει=
A3ύριε, $οιος είναιEC 22 Α$οκρίνεται ο Ιησούς= A'ίναι εκείνος για τον ο$οίο εγώ 1α
βουτ0@/ το G/μί στο φαγητό και 1α του το δώσ/C. Αού βούτη@ε λοι$%ν το G/μί, το
λαβαίνει και το δίνει στον Ιούδα, το γιο του *ίμ/να του Ισκαριώτη. 25 3αι μετά το G/μί,
τ%τε εισ0λ1ε σ< εκείνον ο *ατανάς. Fου λέει λοι$%ν ο Ιησούς= AΑυτ% $ου !έλεις να κάνεις,
κάνε το $ιο γρ0γοραC. 26 Αυτ%, %μ/ς, κανείς δεν το κατάλαβε α$% εκείνους $ου κά1ονταν
για να φάνε, γιατί του το εί$ε. 28 :ερικοί μάλιστα ν%μι7αν, ε$ειδ0 το ταμείο εί.ε ο Ιούδας,
%τι του εί$ε ο Ιησούς= JΑγ%ρασε %σα έ.ουμε ανάγκη στην εορτ0K 0 στους τ/.ούς να
δώσει κάτι. !9 ;ταν έλαβε λοι$%ν το G/μί, εκείνος ε@0λ1ε ευ1ύς
.
και 0ταν νύ.τα.
Η 5έα ε5τολ1
!1 ;ταν λοι$%ν ε@0λ1ε, λέει ο Ιησούς= AFώρα δο@άστηκε ο Mι%ς του αν1ρώ$ου, και ο
&ε%ς δο@άστηκε μέσ/ αυτού. !2 Αν ο &ε%ς δο@άστηκε μέσ/ αυτού, και ο &ε%ς 1α τον
δο@άσει μέσ/ του εαυτού του, και μάλιστα ευ1ύς 1α τον δο@άσει. !! ?αιδάκια μου, ακ%μα
για λίγο είμαι μα7ί σας. &α με 7ητ0σετε και, κα1ώς εί$α στους Ιουδαίους, J%$ου εγώ
$ηγαίν/ εσείς δε δύναστε να έρ1ετεK, και σ< εσάς το λέ/ τώρα. !( 'ντολ0 καινούργια σας
δίν/= να αγα$άτε ο ένας τον άλλο. 3α1ώς αγά$ησα εσάς, έτσι κι εσείς να αγα$άτε ο ένας
τον άλλο. !+ :ε αυτ% 1α γν/ρίσουν %λοι %τι είστε δικοί μου μα1ητές, αν αγά$η έ.ετε ο
ένας για τον άλλοC.
\-ολέγεται η C-5ηση το6 \έτ-ο6
8Μτ. <Y;:1=:R, Μκ. 1V;<@=:1, 9κ. <<;:1=:V?
!2 Fου λέει ο *ίμ/νας ?έτρος= A3ύριε, $ού $ηγαίνειςEC Fου α$οκρί1ηκε ο Ιησούς=
A+κεί %$ου $ηγαίν/ δε δύνασαι τώρα να με ακολου10σεις, 1α με ακολου10σεις %μ/ς
ύστεραC. !5 Fου λέει ο ?έτρος= A3ύριε, γιατί δε δύναμαι να σε ακολου10σ/ τώραE Fη 7/0
μου 1α 1υσιάσ/ για σέναC. !6 Α$οκρίνεται ο Ιησούς= AFη 7/0 σου 1α 1υσιάσεις για μέναE
Αλ01εια, αλ01εια σου λέ/, δε 1α λαλ0σει ο $ετειν%ς, /σ%του με αρνη1είς τρεις ορέςC.
U Ιησο,. ε/5αι ο δ-D0ο. +-ο. το5 \ατέ-α
1(
Ι`Α**Η* 1V
AΑς μην ταρά7εται η καρδιά σας
.
να $ιστεύετε στο &ε%, και σ< εμένα να $ιστεύετε. 2
*την οικία του ?ατέρα μου υ$άρ.ουν $ολλά μέρη διαμον0ς. 'ιδεμ0 1α σας έλεγα %τι
$ορεύομαι να σας ετοιμάσ/ τ%$οE ! 3αι αν $ορευτώ και σας ετοιμάσ/ τ%$ο, $άλι 1α έρ1/
και 1α σας $αραλάβ/ κοντά μου, για να είστε και εσείς %$ου είμαι εγώ. ( 3αι %$ου εγώ
$ηγαίν/ @έρετε την οδ%C. + Fου λέει ο &/μάς= A3ύριε, δεν @έρουμε $ού $ηγαίνεις. ?ώς
μ$ορούμε να @έρουμε την οδ%EC 2 Fου α$αντά ο Ιησούς= A'γώ είμαι η οδ%ς και η αλ01εια
και η 7/0. 3ανείς δεν έρ.εται $ρος τον ?ατέρα $αρά μόνο διαμέσου εμένα. 5 Αν με έ.ετε
γν/ρίσει, 1α γν/ρίσετε και τον ?ατέρα μου. Αλλά α$% τώρα τον γν/ρί7ετε και τον έ.ετε
δειC. 6 Fου λέει ο "ίλι$$ος= A3ύριε, δεί@ε μας τον ?ατέρα και μας αρκείC. 8 Fου α$αντά ο
Ιησούς= AF%σο .ρ%νο είμαι μα7ί σας και δε με έ.εις γν/ρίσει, "ίλι$$εE ;$οιος έ.ει δει
εμένα έ.ει δει τον ?ατέρα. ?ώς εσύ λες= JΔεί@ε μας τον ?ατέραKE 19 Δεν $ιστεύεις %τι εγώ
είμαι μέσα στον ?ατέρα και ο ?ατέρας είναι μέσα σ< εμέναE Fα λ%για $ου εγώ σας λέ/ δε
τα μιλώ α$% τον εαυτ% μου, μάλιστα ο ?ατέρας $ου μένει μέσα μου κάνει τα έργα του. 11
?ιστεύετέ με %τι εγώ είμαι μέσα στον ?ατέρα και ο ?ατέρας είναι μέσα σ< εμένα. 'ιδεμ0,
121
ε@αιτίας αυτών τ/ν έργ/ν ας $ιστεύετε. 12 Αλ01εια, αλ01εια σας λέ/, %$οιος $ιστεύει σ<
εμένα τα έργα $ου εγώ κάν/ κι εκείνος 1α κάνει. 3αι μεγαλύτερα α$% αυτά 1α κάνει, γιατί
εγώ $ορεύομαι $ρος τον ?ατέρα. 1! 3αι %,τι 7ητ0σετε στο %νομά μου αυτ% 1α το κάν/, για
να δο@αστεί ο ?ατέρας μέσ/ του Mιού. 1( Αν κάτι μου 7ητ0σετε στο %νομά μου, εγώ 1α το
κάν/C.
Η 6+DσBεση τη. α+οστολ1. το6 \5ε,0ατο.
1+ AΑν με αγα$άτε, τις εντολές τις δικές μου 1α τηρ0σετε. 12 3ι εγώ 1α $αρακαλέσ/
τον ?ατέρα και 1α σας δώσει άλλον ?αράκλητο, για να είναι μα7ί σας στον αιώνα= 15 το
?νεύμα της αλ01ειας, $ου ο κ%σμος δε δύναται να το λάβει, γιατί δεν το βλέ$ει ούτε το
γν/ρί7ει. 'σείς το γν/ρί7ετε, γιατί μένει κοντά σας και 1α είναι μέσα σας. 16 Δε 1α σας
α0σ/ ορανούς, έρ.ομαι $ρος εσάς. 18 Ακ%μα λίγο χρόνο και ο κ%σμος δε 1α με βλέ$ει
$ια, εσείς %μ/ς 1α με βλέ$ετε, γιατί εγώ 7/ κι εσείς 1α 70σετε. 29 'κείνη την ημέρα εσείς
1α γν/ρίσετε %τι εγώ είμαι μέσα στον ?ατέρα μου και εσείς είστε μέσα μου κι εγώ μέσα
σας. 21 ;$οιος έ.ει τις εντολές μου και τις τηρεί, εκείνος είναι $ου με αγα$ά. 3αι εκείνος
$ου με αγα$ά 1α αγα$η1εί α$% τον ?ατέρα μου, κι εγώ 1α τον αγα$0σ/ και 1α του
εμανίσ/ τον εαυτ% μουC. 22 Fου λέει ο Ιούδας, %.ι ο Ισκαριώτης= A3ύριε, και τι έ.ει
συμβεί, ώστε σ< εμάς να μέλλεις να εμανί7εις τον εαυτ% σου, αλλά %.ι στον κ%σμοEC 2!
Α$οκρί1ηκε ο Ιησούς και του εί$ε= AΑν κά$οιος με αγα$ά, 1α τηρ0σει το λ%γο μου, και ο
?ατέρας μου 1α τον αγα$0σει και 1α έρ1ουμε $ρος αυτ%ν και 1α κάνουμε διαμον0 μα7ί
του. 2( ;$οιος δε με αγα$ά δεν τηρεί τους λ%γους μου. 3αι ο λ%γος $ου ακούτε δεν είναι
δικ%ς μου, αλλά του ?ατέρα $ου με έστειλε.
2+ Αυτά σας έ./ $ει, μένοντας κοντά σας. 22 Αλλά ο ?αράκλητος, το ?νεύμα το >γιο,
$ου 1α στείλει ο ?ατέρας στο %νομά μου 'κείνος 1α σας τα διδά@ει %λα και 1α σας
υ$εν1υμίσει %λα %σα σας εί$α εγώ. 25 'ιρ0νη α0ν/ σ< εσάς, την ειρ0νη τη δικ0 μου δίν/
σ< εσάς
.
εγώ δε σας δίν/ ειρήνη κα1ώς ο κ%σμος δίνει. Ας μην ταρά7εται η καρδιά σας
μ0τε να δειλιά7ει. 26 Ακούσατε %τι εγώ σας εί$α= J?ηγαίν/ και έρ.ομαι $ρος εσάςK. Αν με
αγα$ούσατε, 1α .αιρ%σασταν γιατί $ορεύομαι $ρος τον ?ατέρα, ε$ειδ0 ο ?ατέρας είναι
μεγαλύτερ%ς μου. 28 3αι τώρα σας το έ./ $ει $ριν γίνει, για να $ιστέGετε %ταν γίνει. !9
Δε 1α μιλ0σ/ ακ%μα $ολλά μα7ί σας, γιατί έρ.εται ο άρ.οντας του κ%σμου. 3αι δεν έ.ει
καμιά ε@ουσία σ< εμένα, !1 αλλά για να γν/ρίσει ο κ%σμος %τι αγα$ώ τον ?ατέρα, και
κα1ώς μου έδ/σε εντολ0 ο ?ατέρας, έτσι κάν/. *ηκώνεστε, ας εύγουμε α$% εδώC.
3 Ιησο,. ε/5αι η C0+ελο. η αληAι51
1+
Ι`Α**Η* 1R
A'γώ είμαι η άμ$ελος η αλη1ιν0 και ο ?ατέρας μου είναι ο γε/ργ%ς. 2 3ά1ε κλ0μα
ενωμένο μ< εμένα $ου δε έρει καρ$% το ααιρεί. 3αι κα1ένα $ου έρει καρ$% το
κλαδεύει, για να έρει $ερισσ%τερο καρ$%. ! Lδη εσείς είστε κα1αροί, ε@αιτίας του λ%γου
$ου σας έ./ μιλ0σει. ( :είνετε ενωμένοι μ< εμένα, κι εγώ !α μένω ενωμένος μ< εσάς.
3α1ώς το κλ0μα δε δύναται να έρει καρ$% α$% τον εαυτ% του αν δε μένει ενωμένο με την
άμ$ελο, έτσι ούτε εσείς αν δε μένετε ενωμένοι μ< εμένα. + 'γώ είμαι η άμ$ελος, εσείς τα
κλ0ματα. ;$οιος μένει ενωμένος μ< εμένα κι εγώ με αυτ%ν, αυτ%ς έρει καρ$% $ολύ, γιατί
./ρίς εμένα δε δύναστε να κάνετε τί$οτα. 2 Αν κά$οιος δε μένει ενωμένος μ< εμένα,
$ετιέται έ@/ σαν το κλ0μα και @εραίνεται, και τα συνά7ουν και τα ρί.νουν στη /τιά και
καίγονται. 5 Αν μείνετε μέσα μου και τα λ%για μου μείνουν μέσα σας, 7ητ0στε %,τι 1έλετε
122
και 1α σας γίνει. 6 :ε αυτ% δο@άστηκε ο ?ατέρας μου= με το να έρετε καρ$% $ολύ και να
γίνετε δικοί μου μα1ητές. 8 3α1ώς με αγά$ησε ο ?ατέρας κι εγώ εσάς αγά$ησα
.
μείνετε
μέσα στην αγά$η τη δικ0 μου. 19 Αν τις εντολές μου τηρ0σετε, 1α μείνετε μέσα στην
αγά$η μου, κα1ώς εγώ έ./ τηρ0σει τις εντολές του ?ατέρα μου και μέν/ μέσα στην αγά$η
του.
11 Αυτά σας τα έ./ μιλ0σει, για να είναι η .αρά η δικ0 μου μέσα σας και η .αρά σας να
ολοκληρ/1εί. 12 Αυτ0 είναι η εντολ0 η δικ0 μου= να αγα$άτε ο ένας τον άλλο κα1ώς
αγά$ησα εσάς. 1! :εγαλύτερη αγά$η α$% αυτ0ν κανείς δεν έ.ει, να 1υσιάσει κά$οιος την
Gυ.0 του για τους ίλους του. 1( 'σείς ίλοι μου είστε, αν κάνετε %σα εγώ σας δίν/
εντολ0. 1+ Δε σας λέ/ $ια δούλους, γιατί ο δούλος δεν @έρει τι κάνει ο κύρι%ς του. 'σάς
%μ/ς σας έ./ $ει ίλους, γιατί %λα %σα άκουσα α$% τον ?ατέρα μου σας γνώρισα. 12 Δε
με ε@ελέ@ατε εσείς, αλλά εγώ σας ε@έλε@α και σας έ1εσα, για να $άτε εσείς και να έρετε
καρ$% και ο καρ$%ς σας να μένει, ώστε %,τι 7ητ0σετε α$% τον ?ατέρα στο %νομά μου να
σας το δώσει. 15 Αυτά σας δίν/ εντολ0= να αγα$άτε ο ένας τον άλλοC.
2ο 0/σο. το6 κDσ0ο6
16 AΑν ο κ%σμος σάς μισεί, ας γν/ρί7ετε %τι εμένα $ρώτα α$% εσάς έ.ει μισ0σει. 18 Αν
0σασταν α$% τον κ%σμο, ο κ%σμος 1α αγα$ούσε το δικ% του. '$ειδ0 %μ/ς δεν είστε α$%
τον κ%σμο, αλλά εγώ σας ε@έλε@α α$% τον κ%σμο, γι< αυτ% σας μισεί ο κ%σμος. 29 )α
1υμάστε το λ%γο $ου εγώ σας εί$α= JΔεν υ$άρ.ει δούλος μεγαλύτερος α$% τον κύρι% τουK.
Αν εμένα καταδί/@αν, κι εσάς 1α καταδιώ@ουν. Αν το λ%γο μου τ0ρησαν, και το δικ% σας
1α τηρ0σουν. 21 Αλλά αυτά %λα 1α τα κάνουν σ< εσάς ε@αιτίας του ον%ματ%ς μου, γιατί δεν
@έρουν εκείνον $ου με έστειλε. 22 Αν δεν εί.α έρ1ει και δεν τους εί.α μιλ0σει, δε 1α εί.αν
αμαρτία. Fώρα, %μ/ς, $ρ%αση δεν έ.ουν για την αμαρτία τους. 2! ;$οιος εμένα μισεί και
τον ?ατέρα μου μισεί. 2( Αν δεν έκανα μετα@ύ τους τα έργα $ου κανείς άλλος δεν έκανε,
αμαρτία δε 1α εί.αν. Fώρα %μ/ς και τα έ.ουν δει και έ.ουν μισ0σει και εμένα και τον
?ατέρα μου. 2+ Αλλά αυτό συνέ#ηκε, για να εκ$ληρ/1εί ο λ%γος $ου είναι γραμμένος στο
ν%μο τους= Με 0/σησα5 BH-/. λDγο.
22 ;ταν έρ1ει ο ?αράκλητος τον ο$οίο εγώ 1α στείλ/ σ< εσάς α$% τον ?ατέρα, το
?νεύμα της αλ01ειας το ο$οίο α$% τον ?ατέρα εκ$ορεύεται, 'κείνος 1α μαρτυρ0σει για
μένα. 25 3αι εσείς ε$ίσης μαρτυρείτε, γιατί α$% την αρ.0 είστε μα7ί μου.
12
Ι`Α**Η* 1Y
Αυτά σας τα έ./ $ει για να μη σκανδαλιστείτε. 2 Α$οσυνάγ/γους 1α σας κάνουν. Αλλά
έρ.εται ώρα που κα1ένας ο ο$οίος σας 1ανατώσει να νομίσει %τι $ροσέρει λατρεία στο
&ε%. ! 3αι αυτά 1α τα κάνουν, ε$ειδ0 δε γνώρισαν τον ?ατέρα ούτε εμένα. ( Αλλά σας
έ./ μιλ0σει αυτά, για να τα 1υμάστε %τι εγώ σας τα εί$α, %ταν έρ1ει η ώρα τουςC.
2ο έ-γο το6 \5ε,0ατο.
AΑυτά, %μ/ς, α$% την αρ.0 δε σας τα εί$α, γιατί 0μουν μα7ί σας. + Αλλά τώρα $ηγαίν/
$ρος εκείνον $ου με έστειλε, και κανείς α$% εσάς δε με ρ/τά= J?ού $ηγαίνειςKE 2 Αλλά
ε$ειδ0 αυτά σας έ./ $ει, η λύ$η έ.ει γεμίσει την καρδιά σας. 5 Αλλά εγώ την αλ01εια σας
λέ/= συμέρει σ< εσάς εγώ να ύγ/. Bιατί, αν δε ύγ/, ο ?αράκλητος δε 1α έρ1ει $ρος
εσάς
.
αν %μ/ς $ορευτώ, 1α τον στείλ/ $ρος εσάς. 6 3αι %ταν έρ1ει 'κείνος, 1α ελέγ@ει τον
κ%σμο για αμαρτία και για δικαιοσύνη και για κρίση. 8 Αεν%ς για αμαρτία, ε$ειδ0 δεν
12!
$ιστεύουν σ< εμένα. 19 Αετέρου για δικαιοσύνη, ε$ειδ0 $ηγαίν/ $ρος τον ?ατέρα και δε
!α με βλέ$ετε $ια. 11 3αι για κρίση, ε$ειδ0 ο άρ.οντας του κ%σμου τούτου έ.ει κρι1εί.
12 Ακ%μη $ολλά έ./ να σας λέ/, αλλά δε δύναστε να τα βαστά7ετε τώρα. 1! ;ταν %μ/ς
έρ1ει 'κείνος, το ?νεύμα της αλ01ειας, 1α σας οδηγ0σει σε %λη την αλ01εια. Bιατί δε 1α
μιλ0σει α$% τον εαυτ% του, αλλά %σα ακούσει 1α μιλ0σει και τα ερ.%μενα 1α σας
αναγγέλλει. 1( 'κείνος εμένα 1α δο@άσει, γιατί α$% το δικ% μου 1α λαβαίνει και 1α σας
αναγγέλλει. 1+ ;λα %σα έ.ει ο ?ατέρας είναι δικά μου
.
γι< αυτ% εί$α %τι α$% το δικ% μου
λαβαίνει και 1α σας αναγγέλλειC.
SΗ λ,+η σα. Aα γ/5ει Bα-CL
12 A*ε λίγο χρόνο και δε !α με βλέ$ετε $ια, και $άλι σε λίγο χρόνο και 1α με δείτεC. 15
'ί$αν, λοι$%ν, μερικοί α$% τους μα1ητές του μετα@ύ τους= AFι σημαίνει αυτ% $ου μας λέει=
J*ε λίγο χρόνο και δε !α με βλέ$ετε $ια, και $άλι σε λίγο χρόνο και 1α με δείτεKE 3αι=
J'$ειδ0 $ηγαίν/ $ρος τον ?ατέραKEC 16 Nλεγαν λοι$%ν= AFι σημαίνει αυτ% $ου λέει, το=
J*ε λίγο .ρ%νοKE Δεν @έρουμε τι μιλάC. 18 3ατάλαβε ο Ιησούς %τι 01ελαν να τον ρ/τούν
και τους εί$ε= ABι< αυτ% συ7ητάτε μετα@ύ σας, ε$ειδ0 εί$α= J*ε λίγο χρόνο και δε !α με
βλέ$ετε $ια, και $άλι σε λίγο χρόνο και 1α με δείτεKE 29 Αλ01εια, αλ01εια σας λέ/ %τι 1α
κλάGετε και 1α 1ρην0σετε εσείς, ενώ ο κ%σμος 1α .αρεί. 'σείς 1α λυ$η1είτε, αλλά η λύ$η
σας 1α γίνει .αρά. 21 D γυναίκα %ταν γεννά έ.ει λύ$η, γιατί 0ρ1ε η ώρα της. ;ταν %μ/ς
γενν0σει το $αιδί, δε 1υμάται $ια τη 1λίGη α$% τη .αρά, γιατί γενν01ηκε άν1ρ/$ος στον
κ%σμο. 22 3αι εσείς, λοι$%ν, τώρα βέβαια έ.ετε λύ$η. ?άλι %μ/ς 1α σας δ/, και 1α .αρεί
η καρδιά σας, και τη .αρά σας κανένας δεν την ααιρεί α$% εσάς. 2! 3αι εκείνη την ημέρα
εμένα δε 1α ρ/τ0σετε τί$οτα. Αλ01εια, αλ01εια σας λέ/, αν κάτι 7ητ0σετε α$% τον ?ατέρα
στο %νομά μου, 1α σας το δώσει. 2( Uς τώρα δε 7ητ0σατε τί$οτα στο %νομά μου, 7ητάτε
και 1α $αίρνετε, για να είναι η .αρά σας ολοκληρ/μένηC.
SEγώ έBH 5ικ1σει το5 κDσ0οL
2+ AΑυτά σας τα έ./ $ει $αραβολικά. Nρ.εται ώρα $ου δε 1α σας μιλ0σ/ $ια
$αραβολικά, αλλά με $αρρησία για τον ?ατέρα 1α σας αναγγείλ/. 22 3ατ< εκείνη την
ημέρα 1α 7ητ0σετε στο %νομά μου, και δε σας λέ/ %τι εγώ 1α $αρακαλέσ/ τον ?ατέρα για
σας. 25 Bιατί ο ίδιος ο ?ατέρας σάς αγα$ά, ε$ειδ0 εσείς έ.ετε αγα$0σει εμένα και έ.ετε
$ιστέGει %τι εγώ ε@0λ1α α$% το &ε%. 26 '@0λ1α α$% τον ?ατέρα και έ./ έρ1ει στον
κ%σμο
.
$άλι α0ν/ τον κ%σμο και $ορεύομαι $ρος τον ?ατέραC. 28 Zένε οι μα1ητές του=
AΔες, τώρα με $αρρησία μιλάς και δε λες καμιά $αραβολ0. !9 Fώρα @έρουμε %τι @έρεις τα
$άντα και δεν έ.εις ανάγκη κά$οιος να σε ρ/τά. Bι< αυτ% $ιστεύουμε %τι ε@0λ1ες α$% το
&ε%C. !1 Fους α$οκρί1ηκε ο Ιησούς= AFώρα $ιστεύετεE !2 Ιδού, έρ.εται ώρα και μάλιστα
έ.ει έρ1ει, για να σκορ$ιστείτε κα1ένας στις ιδι/τικές του υπο!έσεις κι εμένα να α0σετε
μ%νο. Αλλά δεν είμαι μ%νος, γιατί ο ?ατέρας είναι μα7ί μου. !! Αυτά σας τα έ./ $ει, για
να έ.ετε ειρ0νη μέσα σ< εμένα. :έσα στον κ%σμο !α έ.ετε 1λίGη
.
αλλά 1αρρεύετε, εγώ
έ./ νικ0σει τον κ%σμοC.
Η Α-Bιε-ατικ1 +-οσε6B1 το6 Ιησο,
15
Ι`Α**Η* 1@
Αυτά λάλησε ο Ιησούς και, αού σ0κ/σε τα μάτια του στον ουραν%, εί$ε= A?ατέρα, έ.ει
έρ1ει η ώρα. Δ%@ασε τον Mι% σου, για να δο@άσει ο Mι%ς εσένα, 2 κα1ώς του έδ/σες
12(
ε@ουσία σε κά1ε σάρκα, ώστε σε %λους %σους του έ.εις δώσει να δώσει σ< αυτούς 7/0
αιώνια. ! 3αι αυτ0 είναι η αιώνια 7/0= το να γν/ρί7ουν εσένα, το μ%νο αλη1ιν% &ε%, και
αυτ%ν $ου α$έστειλες, τον Ιησού Χριστ%. ( 'γώ σε δ%@ασα $άν/ στη γη, αού τελεί/σα
το έργο $ου μου έ.εις δώσει να κάν/. + 3αι τώρα δ%@ασέ με εσύ, ?ατέρα, κοντά στον
εαυτ% σου με τη δ%@α $ου εί.α κοντά σου $ροτού να υ$άρ.ει ο κ%σμος.
2 "ανέρ/σα το %νομά σου στους αν1ρώ$ους $ου μου έδ/σες α$% τον κ%σμο. Δικοί σου
0ταν και σ< εμένα τους έδ/σες και το λ%γο σου τον έ.ουν τηρ0σει. 5 Fώρα έ.ουν γν/ρίσει
%τι %λα %σα μου έ.εις δώσει είναι α$% εσένα. 6 Bιατί τα λ%για $ου μου έδ/σες τους τα έ./
δώσει, και αυτοί τα έλαβαν και γνώρισαν
5!2
αλη1ινά %τι ε@0λ1α α$% εσένα, και $ίστεGαν
%τι εσύ με α$έστειλες. 8 'γώ γι< αυτούς $αρακαλώ. Δεν $αρακαλώ για τον κ%σμο, αλλά γι<
αυτούς $ου μου έ.εις δώσει, ε$ειδ0 είναι δικοί σου. 19 3αι %λα τα δικά μου είναι δικά σου
και τα δικά σου δικά μου, και έ./ δο@αστεί μέσ/ αυτών. 11 3αι δεν είμαι $ια στον κ%σμο,
ενώ αυτοί είναι στον κ%σμο, κι εγώ έρ.ομαι $ρος εσένα. ?ατέρα άγιε, τ0ρησέ τους στο
%νομά σου $ου μου έ.εις δώσει, για να είναι ένα κα1ώς εμείς. 12 ;ταν 0μουν μα7ί τους,
εγώ τους τηρούσα
5!(
στο %νομά σου OαυτούςP $ου μου έ.εις δώσει, και τους ύλα@α, και
κανείς α$% αυτούς δε .ά1ηκε $αρά μόνο ο γιος της α$ώλειας, για να εκ$ληρ/1εί η Bρα0.
1! Fώρα, %μ/ς, $ρος εσένα έρ.ομαι, και αυτά τα λαλώ μέσα στον κ%σμο, για να έ.ουν τη
.αρά τη δικ0 μου ολοκληρ/μένη μέσα τους. 1( 'γώ τους έ./ δώσει το λ%γο σου, και ο
κ%σμος τούς μίσησε, γιατί δεν είναι α$% τον κ%σμο κα1ώς εγώ δεν είμαι α$% τον κ%σμο. 1+
Δεν $αρακαλώ να τους $άρεις α$% τον κ%σμο, αλλά να τους υλά@εις α$% τον ?ονηρ%. 12
Α$% τον κ%σμο δεν είναι κα1ώς εγώ δεν είμαι α$% τον κ%σμο. 15 Αγίασέ τους μέσ/ της
αλ01ειας
.
ο λ%γος ο δικ%ς σου είναι αλ01εια. 16 3α1ώς εμένα α$έστειλες στον κ%σμο κι
εγώ α$έστειλα αυτούς στον κ%σμο. 18 3αι για .άρη τους εγώ αγιά7/ τον εαυτ% μου, για να
είναι και αυτοί αγιασμένοι μέσα στην αλ01εια.
29 3αι δεν $αρακαλώ γι< αυτούς μ%νο, αλλά και για εκείνους $ου $ιστεύουν μέσ/ του
λ%γου τους σ< εμένα= 21 να είναι %λοι ένα, κα1ώς εσύ, ?ατέρα, είσαι μέσα μου κι εγώ μέσα
σου, έτσι και αυτοί να είναι OέναP μέσα μας, για να $ιστεύει ο κ%σμος %τι εσύ με
α$έστειλες. 22 3ι εγώ τη δ%@α $ου μου έ.εις δώσει τους την έ./ δώσει, για να είναι ένα
κα1ώς εμείς είμαστε ένα. 2! 'γώ μέσα τους κι εσύ μέσα μου, για να είναι τελειο$οιημένοι
σε ένα, ώστε να καταλαβαίνει ο κ%σμος %τι εσύ με α$έστειλες και ότι τους αγά$ησες κα1ώς
εμένα αγά$ησες.
2( ?ατέρα, αυτοί $ου μου έ.εις δώσει, 1έλ/ %$ου είμαι εγώ κι εκείνοι να είναι μα7ί
μου, για να βλέ$ουν τη δ%@α τη δικ0 μου $ου μου έ.εις δώσει, γιατί με αγά$ησες $ριν α$%
τη δημιουργία του κ%σμου.
2+ ?ατέρα δίκαιε, αν και ο κ%σμος δε σε γνώρισε, εγώ %μ/ς σε γνώρισα, και αυτοί
γνώρισαν %τι εσύ με α$έστειλες. 22 3αι γνώρισα σ< αυτούς το %νομά σου και 1α τους το
γν/ρί7/, για να είναι η αγά$η με την ο$οία με αγά$ησες μέσα τους κι εγώ να είμαι μέσα
τουςC.
Η +-οδοσ/α και η σ,λληGη το6 Ιησο,
8Μτ. <Y;V@=RY, Μκ. 1V;V:=RZ, 9κ. <<;V@=R:?
16
Ι`Α**Η* 1>
Αού εί$ε αυτά ο Ιησούς, ε@0λ1ε μα7ί με τους μα1ητές του $έρα α$% το .είμαρρο του
3εδρών %$ου 0ταν κ0$ος, στον ο$οίο εισ0λ1ε αυτ%ς και οι μα1ητές του. 2 :άλιστα 0@ερε
12+
αυτ%ν τον τ%$ο και ο Ιούδας, $ου τον $αράδ/σε, γιατί $ολλές ορές συνά.τηκε ο Ιησούς
εκεί μα7ί με τους μα1ητές του. ! 4 Ιούδας, λοι$%ν, αού έλαβε τη στρατι/τικ0 μονάδα και
υ$ηρέτες α$% τους αρ.ιερείς και α$% τους "αρισαίους, έρ.εται εκεί μα7ί με ανάρια και
με λαμ$άδες και με %$λα. ( F%τε ο Ιησούς, ε$ειδ0 0@ερε %λα τα ερ.%μενα σ< αυτ%ν, ε@0λ1ε
και τους λέει= A?οιον 7ητάτεEC + Fου α$οκρί1ηκαν= A,ον Ιησού το )α7/ραίοC. Fους λέει=
A'γώ 'ίμαιC. 'ί.ε στα1εί ε$ίσης και ο Ιούδας, $ου τον $αράδ/σε, μα7ί τους. 2 :%λις
λοι$%ν τους εί$ε, A'γώ 'ίμαιC, έυγαν $ρος τα $ίσ/ και έ$εσαν .άμ/. 5 ?άλι τ%τε τους
ρώτησε= A?οιον 7ητάτεEC 'κείνοι εί$αν= A,ον Ιησού το )α7/ραίοC. 6 Α$οκρί1ηκε ο
Ιησούς= A*ας εί$α %τι εγώ είμαι. Αν λοι$%ν εμένα 7ητάτε, α0στε τούτους να $ηγαίνουνC 8
H για να εκ$ληρ/1εί ο λ%γος $ου εί$ε= AΑ$% αυτούς $ου μου έ.εις δώσει δεν έ.ασα
κανένανC. 19 Ο *ίμ/νας ?έτρος τ%τε, $ου εί.ε μά.αιρα, την τράβη@ε και .τύ$ησε το
δούλο του αρ.ιερέα και του α$έκοGε το αυτί το δε@ι%. 3αι το %νομα του δούλου 0ταν
:άλ.ος. 11 'ί$ε λοι$%ν ο Ιησούς στον ?έτρο= A,άλε τη μά.αιρα στη 10κη
.
το $οτ0ρι $ου
μου έ.ει δώσει ο ?ατέρας δε 1α το $ι/EC
3 Ιησο,. οδηγε/ται στο5 a55α
8Μτ. <Y;R@=R>, Μκ. 1V;R:=RV, 9κ. <<;RV?
12 D στρατι/τικ0 μονάδα, λοι$%ν, και ο .ιλίαρ.ος και οι υ$ηρέτες τ/ν Ιουδαί/ν
συνέλαβαν τον Ιησού και τον έδεσαν 18 και τον οδ0γησαν στον >ννα $ρώτα
.
γιατί 0ταν
$ε1ερ%ς του 3αQάα, $ου 0ταν αρ.ιερέας του έτους εκείνου. 1( 3αι 0ταν ο 3αQάας αυτ%ς
$ου συμβούλεGε τους Ιουδαίους %τι συμέρει ένας άν1ρ/$ος να $ε1άνει υ$έρ του λαού.
3 \έτ-ο. α+α-5ε/ται το 7-ιστD
8Μτ. <Y;Y9=@Z, Μκ. 1V;YY=Y>, 9κ. <<;RR=R@?
1+ 3αι ακολου1ούσε τον Ιησού ο *ίμ/νας ?έτρος και ένας άλλος μα1ητ0ς. 4 μα1ητ0ς
λοι$%ν εκείνος 0ταν γν/στ%ς στον αρ.ιερέα και εισ0λ1ε μα7ί με τον Ιησού στην αυλ0 του
αρ.ιερέα, 12 ενώ ο ?έτρος εί.ε στα1εί κοντά $ρος τη 1ύρα έ@/. '@0λ1ε λοι$%ν ο άλλος
μα1ητ0ς, ο γν/στ%ς του αρ.ιερέα, και εί$ε στη 1υρ/ρ% και εισ0γαγε τον ?έτρο. 15 Zέει
τ%τε στον ?έτρο η δούλη η 1υρ/ρ%ς= A:0$/ς κι εσύ είσαι α$% τους μα1ητές του
αν1ρώ$ου τούτουEC 'κείνος λέει= AΔεν είμαιC. 16 3αι εί.αν στα1εί οι δούλοι και οι
υ$ηρέτες, έ.οντας κάνει αν1ρακιά, ε$ειδ0 έκανε κρύο, και 1ερμαίνονταν. 'ί.ε στα1εί τ%τε
και ο ?έτρος μα7ί τους και 1ερμαιν%ταν.
3 a55α. α5ακ-/5ει το5 Ιησο,
8Μτ. <Y;R9=YY, Μκ. 1V;RR=YV, 9κ. <<;YY=@1?
18 4 αρ.ιερέας, λοι$%ν, ρώτησε τον Ιησού για τους μα1ητές του και για τη διδα.0 του.
29 Fου α$οκρί1ηκε ο Ιησούς= A'γώ με $αρρησία έ./ μιλ0σει στον κ%σμο. 'γώ $άντοτε
δίδα@α στη συναγ/γ0 και στο να%, %$ου %λοι οι Ιουδαίοι συνέρ.ονται, και στα κρυά δε
μίλησα τί$οτα. 21 Fι με ρ/τάςE -ώτησε αυτούς $ου έ.ουν ακούσει τι τους μίλησα. Δες,
αυτοί @έρουν %σα εί$α εγώC. 22 3αι %ταν εί$ε αυτά, ένας α$% τους υ$ηρέτες $ου εί.ε
στα1εί εκεί κοντά έδ/σε ένα .αστούκι στον Ιησού και του εί$ε= ANτσι α$οκρίνεσαι στον
αρ.ιερέαEC 2! Fου α$οκρί1ηκε ο Ιησούς= AΑν κακώς μίλησα, μαρτύρησε για το κακ%
.
αν
122
%μ/ς καλώς, γιατί με δέρνειςEC 2( Fον α$έστειλε τ%τε ο >ννας δεμένο $ρος τον 3αQάα τον
αρ.ιερέα.
3 \έτ-ο. α-5ε/ται +Cλι το5 Ιησο,
8Μτ. <Y;@1=@R, Μκ. 1V;YY=@<, 9κ. <<;R>=Y<?
2+ 3αι ο *ίμ/νας ?έτρος εί.ε στα1εί και 1ερμαιν%ταν. Fου εί$αν, λοι$%ν= A:0$/ς κι
εσύ είσαι α$% τους μα1ητές τουEC 'κείνος αρν01ηκε και εί$ε= AΔεν είμαιC. 22 Zέει ένας
α$% τους δούλους του αρ.ιερέα, $ου 0ταν συγγεν0ς αυτού $ου α$έκοGε ο ?έτρος το αυτί=
AΔε σε είδα εγώ μέσα στον κ0$ο μα7ί τουEC 25 ?άλι, λοι$%ν, αρν01ηκε ο ?έτρος
.
και
αμέσ/ς λάλησε ένας $ετειν%ς.
3 Ιησο,. 0+-οστC στο5 \ιλCτο
8Μτ. <@;1=<, 11=1V, Μκ. 1R;1=R, 9κ. <:;1=R?
26 4δηγούν τ%τε τον Ιησού α$% τον 3αQάα στο $ραιτ%ριο
.
και 0ταν $ρ/ί. 3αι αυτοί
δεν εισ0λ1αν στο $ραιτ%ριο, για να μη μιαν1ούν, αλλά να άνε το ?άσ.α. 28 ,γ0κε,
λοι$%ν, ο ?ιλάτος έ@/ $ρος αυτούς και λέει= A?οια κατηγορία έρετε κατά του αν1ρώ$ου
τούτουEC !9 Α$οκρί1ηκαν και του εί$αν= AΑν αυτ%ς δεν έκανε συνεχς κακ%, δε 1α σου τον
$αραδίναμεC. !1 'ί$ε τ%τε σ< αυτούς ο ?ιλάτος= AZάβετέ τον εσείς και κατά το ν%μο σας
κρίνετέ τονC. Fου εί$αν οι Ιουδαίοι= A*< εμάς δεν ε$ιτρέ$εται να 1ανατώσουμε κανένανC
!2 H για να εκ$ληρ/1εί ο λ%γος του Ιησού $ου εί$ε, δίνοντας σημάδι με $οιο 1άνατο
έμελλε να $ε1άνει. !! 'ισ0λ1ε, λοι$%ν, $άλι στο $ραιτ%ριο ο ?ιλάτος και ώνα@ε τον
Ιησού και του εί$ε= A'σύ είσαι ο βασιλιάς τ/ν Ιουδαί/νEC !( Α$οκρί1ηκε ο Ιησούς= AΑ$%
τον εαυτ% σου εσύ το λες αυτ% 0 άλλοι σου εί$αν για μέναEC !+ Α$οκρί1ηκε ο ?ιλάτος=
A:0$/ς εγώ είμαι ΙουδαίοςE Fο έ1νος το δικ% σου και οι αρ.ιερείς σε $αράδ/σαν σ<
εμένα
.
τι έκανεςEC !2 Α$οκρί1ηκε ο Ιησούς= AD βασιλεία η δικ0 μου δεν είναι α$% τον
κ%σμο τούτο. Αν α$% τον κ%σμο τούτον 0ταν η βασιλεία η δικ0 μου, οι υ$ηρέτες οι δικοί
μου 1α αγ/νί7ονταν, για να μην $αραδο1ώ στους Ιουδαίους. Fώρα %μ/ς η βασιλεία η δικ0
μου δέν είναι α$% εδώC. !5 Fου εί$ε τ%τε ο ?ιλάτος= A'$ομέν/ς, βασιλιάς είσαι εσύEC
Α$οκρί1ηκε ο Ιησούς= A'σύ λες σωστά %τι είμαι βασιλιάς. 'γώ γι< αυτ% έ./ γεννη1εί και
γι< αυτ% έ./ έρ1ει στον κ%σμο= για να μαρτυρ0σ/ για την αλ01εια. 3α1ένας $ου είναι α$%
την αλ01εια ακούει τη /ν0 μουC. !6 Zέει σ< αυτ%ν ο ?ιλάτος= AFι είναι αλ01ειαEC
3 Ιησο,. καταδικCFεται σε AC5ατο
8Μτ. <@;1R=:1, Μκ. 1R;Y=<Z, 9κ. <:;1:=<R?
3αι αού εί$ε αυτ%, $άλι ε@0λ1ε $ρος τους Ιουδαίους και τους λέει= A'γώ δε βρίσκ/ σ<
αυτ%ν καμία αιτία κατηγορίας. !8 M$άρ.ει %μ/ς μια συν01εια σ< εσάς, να σας α$ολύ/ έναν
υπόδικο το ?άσ.α. &έλετε, λοι$%ν, να σας α$ολύσ/ το βασιλιά τ/ν Ιουδαί/νEC (9
3ραύγασαν τ%τε $άλι λέγοντας= A;.ι τούτον, αλλά το ,αραβάC. 3αι 0ταν ο ,αραβάς
ληστ0ς.
18
Ι`Α**Η* 19
125
F%τε, λοι$%ν, έλαβε ο ?ιλάτος τον Ιησού και τον μαστίγ/σε. 2 3αι οι στρατιώτες, αού
έ$λε@αν ένα στεάνι α$% αγκά1ια, το ε$έ1εσαν στο κεάλι του και τον έντυσαν με ιμάτιο
$ορυρ% ! και έρ.ονταν $ρος αυτ%ν και έλεγαν= AΧαίρε, βασιλιά τ/ν Ιουδαί/νC. 3αι του
έδιναν .αστούκια. ( 3αι βγ0κε $άλι έ@/ ο ?ιλάτος και τους λέει= A)α, εγώ σας τον έρν/
έ@/, για να καταλάβετε %τι καμιά αιτία κατηγορίας δε βρίσκ/ σ< αυτ%νC. + ,γ0κε λοι$%ν ο
Ιησούς έ@/, ορώντας το αγκά1ινο στεάνι και το $ορυρ% ιμάτιο. 3αι τους λέει ο
4ιλάτος= AΙδού ο άν1ρ/$οςC. 2 ;ταν λοι$%ν τον είδαν οι αρ.ιερείς και σι υ$ηρέτες του
ναού, κραύγασαν λέγοντας= A*ταύρ/σέ τον, σταύρ/σέ τονC. Fους λέει ο ?ιλάτος= AZάβετέ
τον εσείς και σταυρώστε τον, γιατί εγώ δεν βρίσκ/ σ< αυτ%ν καμιά αιτία κατηγορίαςC. 5
Α$οκρί1ηκαν σ< αυτ%ν οι Ιουδαίοι= A'μείς έ.ουμε ν%μο και κατά το ν%μο οείλει να
$ε1άνει, γιατί έκανε τον εαυτ% του Mι% &εούC.
6 ;ταν λοι$%ν άκουσε ο ?ιλάτος αυτ%ν το λ%γο, οβ01ηκε $ερισσ%τερο, 8 και εισ0λ1ε
στο $ραιτ%ριο $άλι και λέει στον Ιησού= AΑ$% $ού είσαι εσύEC Αλλά ο Ιησούς δεν του
έδ/σε α$%κριση. 19 Zέει τ%τε σ< αυτ%ν ο ?ιλάτος= A*< εμένα δε μιλάςE Δεν @έρεις %τι έ./
ε@ουσία να σε α$ολύσ/ και έ./ ε@ουσία να σε σταυρώσ/EC 11 Fου α$οκρί1ηκε ο Ιησούς=
AΔε 1α εί.ες ε@ουσία κατε$άν/ μου καμιά, αν δε σου 0ταν δοσμένο α$% ε$άν/. Bι< αυτ%
εκείνος $ου με $αράδ/σε σ< εσένα έ.ει μεγαλύτερη αμαρτίαC. 12 Bι< αυτ% που είπε, ο
?ιλάτος 7ητούσε να τον α$ολύσει. Αλλά οι Ιουδαίοι κραύγασαν λέγοντας= AΑν τούτον
α$ολύσεις, δεν είσαι ίλος του 3αίσαρα. 3α1ένας $ου κάνει τον εαυτ% του βασιλιά
αντιτί1εται στον 3αίσαραC.
1! 4 ?ιλάτος, λοι$%ν, %ταν άκουσε τα λ%για αυτά, έερε έ@/ τον Ιησού και κά1ισε
$άν/ σε β0μα, σ< έναν τ%$ο $ου λέγεται Zι1%στρ/το και στα εβραQκά JBαββα1άK. 1(
Lταν τ%τε $αρασκευ0 του ?άσ.α, η ώρα 0ταν $ερί$ου δώδεκα το μεσημέρι. 3αι λέει στους
Ιουδαίους= A)α ο βασιλιάς σαςC. 1+ 3ραύγασαν τ%τε εκείνοι= AΑάνισέ τον, αάνισέ τον,
σταύρ/σέ τονC. Fους λέει ο ?ιλάτος= AFο βασιλιά σας να σταυρώσ/EC Α$οκρί1ηκαν οι
αρ.ιερείς= AΔεν έ.ουμε βασιλιά $αρά μόνο τον 3αίσαραC. 12 F%τε, λοι$%ν, τον $αράδ/σε
σ< αυτούς για να σταυρ/1εί.
Η στα,-Hση το6 Ιησο,
8Μτ. <@;:<=VV, Μκ. 1Y;<1=:<, 9κ. <:;<Y=V:?
?αράλαβαν λοι$%ν τον Ιησού, 15 και βαστά7οντας ο ίδιος το σταυρ%, ε@0λ1ε από την
πόλη στο λεγ%μενο J3ρανίου F%$οK, $ου λέγεται εβραQκά JBολγο1άK, 16 %$ου τον
σταύρ/σαν, και μα7ί του άλλους δύο, δώ1ε και κεί1ε, και στο μέσο τον Ιησού. 18 4
?ιλάτος έγραGε τ%τε και μια ε$ιγρα0 και την έ1εσε $άν/ στο σταυρ%. 3αι 0ταν
γραμμένο= JΙησούς ο )α7/ραίος, ο βασιλιάς τ/ν Ιουδαί/νK. 29 Αυτ0, λοι$%ν, την
ε$ιγρα0 διάβασαν $ολλοί α$% τους Ιουδαίους, γιατί 0ταν κοντά στην $%λη ο τ%$ος %$ου
σταυρώ1ηκε ο Ιησούς. 3αι 0ταν γραμμένη εβραQκά, ρ/μαQκά, ελληνικά. 21 Nλεγαν λοι$%ν
στον ?ιλάτο οι αρ.ιερείς τ/ν Ιουδαί/ν= A)α μη γράεις, J4 βασιλιάς τ/ν Ιουδαί/νK,
αλλά %τι J'κείνος εί$ε= ,ασιλιάς είμαι τ/ν Ιουδαί/νKC. 22 Α$οκρί1ηκε ο ?ιλάτος= A;,τι
έ./ γράGει, έ./ γράGειC.
2! 4ι στρατιώτες, λοι$%ν, %ταν σταύρ/σαν τον Ιησού, έλαβαν τα ιμάτιά του και τα
έκαναν τέσσερα μέρη, για κά1ε στρατιώτη ένα μέρος, και το .ιτώνα. 3αι 0ταν ο .ιτώνας
./ρίς ρα0, α$% $άν/ ως κάτω υαντ%ς ολ%κληρος. 2( 'ί$αν λοι$%ν μετα@ύ τους= AΑς
μην τον σκίσουμε, αλλά ας ρί@ουμε λα.ν% γι< αυτ%ν να δούμε $οιανού 1α είναιC H για να
εκ$ληρ/1εί η Bρα0 $ου λέει=
Δια0οι-Cστηκα5 τα ι0CτιC 0ο6 0εταJ, το6.
126
και +C5H στο5 ι0ατισ0D 0ο6 έ-ιFα5 κλ1-ο.
Αεν%ς, λοι$%ν, οι στρατιώτες έκαναν αυτά. 2+ Αετέρου εί.αν στα1εί κοντά στο
σταυρ% του Ιησού η μητέρα του και η αδελ0 της μητέρας του, η :αρία η γυναίκα του
3λ/$ά, και η :αρία η :αγδαλην0. 22 Ο Ιησούς, τ%τε, %ταν είδε τη μητέρα του και το
μα1ητ0 $ου αγα$ούσε να έ.ει στα1εί εκεί κοντά, λέει στη μητέρα του= ABυναίκα, να ο γιος
σουC. 25 N$ειτα λέει στο μα1ητ0= A)α η μητέρα σουC. 3αι α$% εκείνη την ώρα έλαβε
αυτ0ν ο μα1ητ0ς στην οικία του.
3 AC5ατο. το6 Ιησο,
8Μτ. <@;VR=RY, Μκ. 1R;::=V1, 9κ. <:;VV=V9?
26 :ετά α$% αυτ%, ε$ειδ0 0@ερε ο Ιησούς %τι 0δη %λα έ.ουν τελεστεί, για να
εκ$ληρ/1εί η Bρα0, λέει= AΔιGώC. 28 .να σκεύος βρισκ%ταν εκεί γεμάτο @ίδι. Αού,
λοι$%ν, έ1εσαν ένα σουγγάρι γεμάτο με το @ίδι γύρ/ σ/ ένα κλαδί από ύσσ/$ο, το
$ρ%σεραν στο στ%μα του. !9 ;ταν τ%τε έλαβε το @ίδι, ο Ιησούς εί$ε= AFετέλεσταιC. 3αι
αού έγειρε το κεάλι, $αράδ/σε το $νεύμα.
^5α. στ-ατιώτη. λογB/Fει τη5 +λε6-C το6 Ιησο,
!1 F%τε οι Ιουδαίοι, ε$ειδ0 0ταν ημέρα $ρο$αρασκευ0ς του 4άσχα, για να μη μείνουν
$άν/ στο σταυρ% τα σώματα το *άββατο, ε$ειδ0 0ταν μεγάλη η ημέρα εκείνου του
*αββάτου, $αρακάλεσαν τον ?ιλάτο να τους σ$άσουν τα σκέλη και να τους $άρουν από
εκεί. !2 Lρ1αν λοι$%ν οι στρατιώτες, και αεν%ς του $ρώτου έσ$ασαν τα σκέλη όπως και
του άλλου $ου σταυρώ1ηκε μα7ί του. !! *τον Ιησού, %μ/ς, %ταν 0ρ1αν, μ%λις είδαν %τι
αυτ%ς εί.ε 0δη $ε1άνει, δεν έσ$ασαν τα σκέλη του, !( αλλά ένας α$% τους στρατιώτες
τρύ$ησε με λ%γ.η την $λευρά του, και ε@0λ1ε ευ1ύς αίμα και νερ%. !+ 3αι εκείνος $ου το
έ.ει δει έ.ει μαρτυρ0σει, και αλη1ιν0 είναι η μαρτυρία του, και εκείνος @έρει %τι λέει
αλη1ινά πράγματα, για να $ιστέGετε κι εσείς. !2 '$ειδ0 έγιναν αυτά, για να εκ$ληρ/1εί η
Bρα0= 3στD το6 δε Aα σ65τ-ιMτε/. !5 3αι $άλι άλλο μέρος της Bρα0ς λέει= Θα δο65
α6τD5 +ο6 κέ5τησα5.
Η ταM1 το6 Ιησο,
8Μτ. <@;R@=Y1, Μκ. 1R;V<=V@, 9κ. <:;RZ=RY?
!6 3αι μετά α$% αυτά, $αρακάλεσε τον ?ιλάτο ο Ι/σ0 $ου ήταν α$% την Αριμα1αία, ο
ο$οίος 0ταν μα1ητ0ς του Ιησού, αλλά κρυ%ς για το %βο τ/ν Ιουδαί/ν, να $άρει το
σώμα του Ιησού. 3αι το ε$έτρεGε ο ?ιλάτος. Lρ1ε, λοι$%ν, και $0ρε το σώμα του. !8
Lρ1ε τ%τε και ο )ικ%δημος, $ου εί.ε έρ1ει $ρος αυτ%ν νύ.τα την $ρώτη ορά, και έερε
μείγμα α$% σμύρνα και αλ%η $ερί$ου τριάντα $έντε κιλά. (9 Nλαβαν, λοι$%ν, το σώμα του
Ιησού και το έδεσαν με ε$ιδέσμους μα7ί με τα αρώματα, κα1ώς είναι έ1ιμο στους
Ιουδαίους να ενταιά7ουν. (1 3αι υ$0ρ.ε κ0$ος στον τ%$ο %$ου σταυρώ1ηκε, και στον
κ0$ο ήταν ένα καινούργιο μν0μα μέσα στο ο$οίο $οτέ κανείς δεν 0ταν το$ο1ετημένος. (2
'κεί λοι$%ν έ1εσαν τον Ιησού, γιατί ήταν ημέρα $ρο$αρασκευ0ς του 4άσχα τ/ν Ιουδαί/ν,
ε$ειδ0 το μν0μα 0ταν κοντά.
128
Η α5Cσταση το6 Ιησο,
8Μτ. <>;1=1Z, Μκ. 1Y;1=>, 9κ. <V;1=1<?
29
Ι`Α**Η* <Z
3αι την $ρώτη ημέρα μετά το *άββατο η :αρία η :αγδαλην0 έρ.εται $ρ/ί στο μν0μα,
ενώ 0ταν ακ%μα σκοτάδι, και βλέ$ει το λί1ο σηκ/μένο α$% το μν0μα. 2 Fρέ.ει, λοι$%ν, και
έρ.εται $ρος το *ίμ/να ?έτρο και $ρος τον άλλο μα1ητ0 $ου αγα$ούσε ο Ιησούς, και τους
λέει= A?0ραν τον 3ύριο α$% το μν0μα και δεν @έρουμε $ού τον έ1εσανC. ! '@0λ1ε τ%τε ο
?έτρος και ο άλλος μα1ητ0ς και έρ.ονταν στο μν0μα. ( Nτρε.αν, λοι$%ν, και οι δυο μα7ί.
Αλλά ο άλλος μα1ητ0ς έτρε@ε μ$ροστά τα.ύτερα α$% τον ?έτρο και 0ρ1ε $ρώτος στο
μν0μα + και, αού έσκυGε, βλέ$ει να βρίσκονται κάτ/ οι ε$ίδεσμοι, δεν εισ0λ1ε %μ/ς. 2
Nρ.εται τ%τε και ο *ίμ/νας ?έτρος, $ου τον ακολου1ούσε, και εισ0λ1ε στο μν0μα. 3αι
βλέ$ει τους ε$ιδέσμους να βρίσκονται κάτ/, 5 και το μαντίλι, $ου 0ταν $άν/ στο κεάλι
του, να μη βρίσκεται κάτ/ μα7ί με τους ε$ιδέσμους, αλλά ./ριστά τυλιγμένο σ< ένα μέρος.
6 F%τε, λοι$%ν, εισ0λ1ε και ο άλλος μα1ητ0ς $ου 0ρ1ε $ρώτος στο μν0μα, και είδε και
$ίστεGε. 8 Bιατί δεν εί.αν ακ%μη καταλάβει τη Bρα0, %τι αυτ%ς $ρέ$ει α$% τους νεκρούς
να αναστη1εί. 19 Nυγαν τ%τε $άλι για την οικία τους οι μα1ητές.
Η ε0MC5ιση το6 Ιησο, στη Μα-/α τη Μαγδαλη51
8Μκ. 1Y;9=11?
11 Η :αρία, %μ/ς, εί.ε στα1εί κοντά στο μν0μα, κλαίγοντας έ@/. 3α1ώς λοι$%ν
έκλαιγε, έσκυGε κάτ/ στο μν0μα 12 και βλέ$ει δυο αγγέλους στα λευκά κα1ισμένους, έναν
$ρος το μέρος της κεαλ0ς και έναν $ρος το μέρος τ/ν $οδιών, %$ου βρισκ%ταν @α$λ/μένο
το σώμα του Ιησού. 1! F%τε εκείνοι της λένε= ABυναίκα, τι κλαιςEC Fους α$αντά= A?0ραν
τον 3ύρι% μου και δεν @έρ/ $ού τον έ1εσανC. 1( ;ταν εί$ε αυτά, στράηκε $ρος τα $ίσ/
και βλέ$ει τον Ιησού να έ.ει στα1εί, αλλά δεν κατάλαβε %τι είναι ο Ιησούς. 1+ Fης λέει ο
Ιησούς= ABυναίκα, τι κλαιςE ?οιον 7ητάςEC 'κείνη, ε$ειδ0 ν%μι7ε %τι είναι ο κη$ουρ%ς, του
λέει= A3ύριε, αν εσύ τον βάστα@ες, $ες μου $ού τον έ1εσες κι εγώ 1α τον $άρ/C. 12 Zέει
σ< αυτ0ν ο Ιησούς= A:αριάμSC *τράηκε εκείνη και του λέει εβραQκά= A-αββουνίSC ^$ου
λέγεται JΔάσκαλεK_. 15 Fης λέει ο Ιησούς= A:η με κρατάς, γιατί δεν έ./ ανεβεί ακ%μα
$ρος τον ?ατέρα. ?0γαινε %μ/ς $ρος τους αδελούς μου και $ες τους= JΑνεβαίν/ $ρος
τον ?ατέρα μου και ?ατέρα σας, και &ε% μου και &ε% σαςKC. 16 Nρ.εται η :αρία η
:αγδαλην0 και αναγγέλλει στους μα1ητές= AN./ δει τον 3ύριοSC, και αυτά που της εί$ε.
Η ε0MC5ιση το6 Ιησο, στο6. 0αAητέ.
8Μτ. <>;1Y=<Z, Μκ. 1Y;1V=1>, 9κ. <V;:Y=V9?
18 'νώ λοι$%ν 0ταν βράδυ την ημέρα εκείνη, την $ρώτη μετά το *άββατο, και ενώ οι
1ύρες 0ταν κλεισμένες εκεί %$ου 0ταν οι μα1ητές για το %βο τ/ν Ιουδαί/ν, 0ρ1ε ο
Ιησούς και στά1ηκε στο μέσο και τους λέει= A'ιρ0νη σ< εσάςC. 29 3αι αού εί$ε αυτ%,
έδει@ε τα .έρια και την $λευρά του σ< αυτούς. Χάρηκαν τ%τε οι μα1ητές, %ταν είδαν τον
3ύριο. 21 Fους εί$ε λοι$%ν $άλι ο Ιησούς= A'ιρ0νη σ< εσάς
.
κα1ώς με έ.ει α$οστείλει ο
?ατέρας κι εγώ στέλν/ εσάςC. 22 3αι %ταν εί$ε αυτ%, ύση@ε $άν/ τους και τους λέει=
159
AZάβετε ?νεύμα >γιο. 2! Αν σε κά$οιους α0σετε τις αμαρτίες, έ.ουν αε1εί σ< αυτούς,
αν σε κά$οιους τις κρατάτε, έ.ουν κρατη1είC.
3 Ιησο,. και ο ΘH0C.
2( Ο &/μάς, %μ/ς, ένας α$% τους δώδεκα, ο λεγ%μενος, JΔίδυμοςK, δεν 0ταν μα7ί τους
%ταν 0ρ1ε ο Ιησούς. 2+ Fου έλεγαν λοι$%ν οι άλλοι μα1ητές= AN.ουμε δει τον 3ύριοSC
'κείνος τους εί$ε= AΑν δε δ/ στα .έρια του το σημάδι τ/ν καριών και δε βάλ/ το
δά.τυλ% μου στο σημάδι τ/ν καριών και δε βάλ/ το .έρι μου στην $λευρά του, δε 1α
$ιστέG/C. 22 3αι μετά α$% ο.τώ ημέρες 0ταν $άλι μέσα οι μα1ητές του και ο &/μάς μα7ί
τους. Nρ.εται ο Ιησούς, ενώ 0ταν οι 1ύρες κλεισμένες, και στά1ηκε στο μέσο και εί$ε=
A'ιρ0νη σ< εσάςC. 25 N$ειτα λέει στο &/μά= A"έρε το δά.τυλ% σου εδώ και δες τα .έρια
μου, και έρε το .έρι σου και βάλε το στην $λευρά μου, και μη γίνεσαι ά$ιστος αλλά
$ιστ%ςC. 26 Α$οκρί1ηκε ο &/μάς και του εί$ε= A4 3ύρι%ς μου και ο &ε%ς μουSC 28 Fου
λέει ο Ιησούς= A'$ειδ0 με έ.εις δει, έ.εις $ιστέGειE :ακάριοι %σοι δε με είδαν και όμως
$ίστεGανC.
3 σκο+D. τη. γ-αM1. το6 E6αγγελ/ο6
!9 ,έβαια, και άλλα $ολλά !αυματουργικά σημεία έκανε ο Ιησούς μ$ροστά στους
μα1ητές του, $ου δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο τούτο. !1 Αυτά %μ/ς έ.ουν γρατεί, για
να $ιστέGετε %τι ο Ιησούς είναι ο Χριστ%ς, ο Mι%ς του &εού, και $ιστεύοντας να έ.ετε 7/0
στο %νομά του.
Η ε0MC5ιση το6 Ιησο, σε εMτC 0αAητέ..
21
Ι`Α**Η* <1
:ετά α$% αυτά, ανέρ/σε τον εαυτ% του $άλι ο Ιησούς στους μα1ητές κοντά στη λίμνη
της Fιβεριάδας. 3αι τον ανέρ/σε έτσι= 2 Lταν μα7ί ο *ίμ/νας ?έτρος και ο &/μάς ο
λεγ%μενος JΔίδυμοςK και ο )α1ανα0λ $ου ήταν α$% την 3ανά της Bαλιλαίας και οι γιοι
του #εβεδαίου και άλλοι δύο α$% τους μα1ητές του. ! Zέει σ< αυτούς ο *ίμ/νας ?έτρος=
A?ηγαίν/ να GαρέG/C. Fου λένε= A'ρ.%μαστε κι εμείς μα7ί σουC. '@0λ1αν και μ$0καν
στο $λοίο, αλλά εκείνη τη νύ.τα δεν έ$ιασαν τί$οτα. ( ;ταν, λοι$%ν, 0δη εί.ε γίνει $ρ/ί,
στά1ηκε ο Ιησούς στο γιαλ%
.
%μ/ς δεν 0@εραν οι μα1ητές %τι είναι ο Ιησούς. + Fους λέει
λοι$%ν ο Ιησούς= A?αιδιά, μ0$/ς έ.ετε κανένα $ροσάγιEC Fου α$οκρί1ηκαν= A;.ιC. 2
'κείνος εί$ε σ< αυτούς= A-ί@τε στο δε@ί μέρος του $λοίου το δί.τυ και 1α βρείτεC. ,ο
έρι@αν, λοι$%ν, και δεν μ$ορούσαν $ια να το τραβ0@ουν α$% το $λ01ος τ/ν Gαριών. 5
'κείνος ο μα1ητ0ς $ου αγα$ούσε ο Ιησούς λέει τ%τε στον ?έτρο= A4 3ύριος είναιSC F%τε ο
*ίμ/νας ?έτρος, %ταν άκουσε %τι ο 3ύριος είναι, 7ώστηκε γύρ/ του τον ε$ενδύτη, γιατί
0ταν γυμν%ς, και ρί.τηκε στη λίμνη. 6 3αι οι άλλοι μα1ητές 0ρ1αν με το $λοιάριο, γιατί
δεν 0ταν μακριά α$% την @ηρά, αλλά απείχαν $ερί$ου εκατ% μέτρα, σέρνοντας το δί.τυ με
τα Gάρια. 8 :%λις λοι$%ν α$οβιβάστηκαν στην @ηρά, βλέ$ουν να βρίσκεται κάτ/
αν1ρακιά και $άν/ της να βρίσκεται Gάρι, και άρτος. 19 Zέει σ< αυτούς ο Ιησούς= A"έρτε
α$% τα Gάρια $ου $ιάσατε τώραC. 11 Ανέβηκε τ%τε ο *ίμ/νας ?έτρος και τράβη@ε το δί.τυ
στη γη γεμάτο α$% εκατ%ν $εν0ντα τρία μεγάλα Gάρια. 3αι ενώ 0ταν τ%σο $ολλά, δε
σκίστηκε το δί.τυ. 12 Fους λέει ο Ιησούς= A'λάτε να $ρογευματίσετεC. 3ανείς %μ/ς δεν
τολμούσε α$% τους μα1ητές να τον ε@ετάσει ρωτντας= A'σύ $οιος είσαιEC Bιατί 0@εραν
%τι είναι ο 3ύριος. 1! Nρ.εται ο Ιησούς και λαβαίνει τον άρτο και τους τον δίνει, και το
151
Gάρι ομοί/ς. 1( Αυτ0 0ταν 0δη η τρίτη ορά που ανερώ1ηκε ο Ιησούς στους μα1ητές
του, %ταν εγέρ1ηκε α$% τους νεκρούς.
3 Ιησο,. και ο \έτ-ο.
1+ ;ταν λοι$%ν $ρογευμάτισαν, λέει ο Ιησούς στο *ίμ/να ?έτρο= A*ίμ/να, γιε του
Ι/άννη, με αγα$άς $ερισσ%τερο α$% αυτούςEC Fου α$αντά= A)αι, 3ύριε, εσύ @έρεις %τι
είμαι ίλος σουC. Fου λέει= A,%σκε τα αρνιά μουC. 12 Zέει σ< αυτ%ν $άλι, για δεύτερη
φορά= A*ίμ/να, γιε του Ι/άννη, με αγα$άςEC Fου α$αντά= A)αι, 3ύριε, εσύ @έρεις %τι είμαι
ίλος σουC. Fου λέει= A?οίμαινε τα $ρ%βατά μουC. 15 Zέει σ< αυτ%ν για τρίτη φορά=
A*ίμ/να, γιε του Ι/άννη, είσαι ίλος μουEC Zυ$01ηκε ο ?έτρος, ε$ειδ0 του εί$ε για τρίτη
φορά= A'ίσαι ίλος μουEC 3αι του α$αντά= A3ύριε, τα $άντα εσύ @έρεις, εσύ γν/ρί7εις %τι
είμαι ίλος σουC. Zέει σ< αυτ%ν ο Ιησούς= A,%σκε τα $ρ%βατά μου. 16 Αλ01εια, αλ01εια
σου λέ/, %ταν 0σουν νε%τερος, έ7/νες τον εαυτ% σου και $ερ$ατούσες %$ου 01ελες. ;ταν
%μ/ς γεράσεις, 1α εκτείνεις τα .έρια σου και άλλος 1α σε 7ώσει και 1α σε έρει εκεί %$ου
δε 1έλειςC. 18 3αι αυτ% το εί$ε, για να δώσει σημάδι με $οιο 1άνατο 1α δο@άσει ο 4έτρος
το &ε%. 3αι αού εί$ε αυτ%, του λέει= AΑκολού1α μεC.
3 Ιησο,. και ο αγα+η0έ5ο. το6 0αAητ1.
29 *τράηκε $ίσ/ ο ?έτρος και βλέ$ει το μα1ητ0 $ου αγα$ούσε ο Ιησούς να
ακολου1εί, ο ο$οίος και έ$εσε, κατά το δεί$νο $άν/ στο στ01ος του και εί$ε= A3ύριε,
$οιος είναι αυτ%ς $ου 1α σε $αραδώσειEC 21 Αυτ%ν, λοι$%ν, %ταν τον είδε ο ?έτρος, λέει
στον Ιησού= A3ύριε, και σ< αυτ%ν τι !α συμ#είEC 22 Fου α$αντά ο Ιησούς= AΑν 1έλ/ αυτ%ς
να μένει /σ%του έρ1/, τι σε νοιά"ειE 'σύ ακολού1α μεC. 2! '@0λ1ε λοι$%ν αυτ0 η 0μη
στους αδελούς, %τι εκείνος ο μα1ητ0ς δεν $ε1αίνει. Δεν εί$ε %μ/ς σ< αυτ%ν ο Ιησούς %τι
δεν $ε1αίνει, αλλά= AΑν 1έλ/ αυτ%ς να μένει /σ%του έρ1/, τι σε νοιά"ειEC
2( Αυτ%ς είναι ο μα1ητ0ς $ου μαρτυρεί γι< αυτά και τα έγραGε, και @έρουμε %τι είναι
αλη1ιν0 η μαρτυρία του.
2+ Αλλά υ$άρ.ουν και άλλα $ολλά $ου έκανε ο Ιησούς, τα ο$οία αν γράονταν κα1ένα,
νομί7/ %τι ούτε αυτ%ς ο κ%σμος δε !α ./ρούσε τα γρα%μενα βιβλία.
\PΑkEΙ* Α\3*239`4
Η 6+DσBεση το6 Αγ/ο6 \5ε,0ατο.
1
Fο $ρώτο βέβαια δι0γημα έκανα για %λα, / &ε%ιλε, αυτά $ου άρ.ισε ο Ιησούς να κάνει
και να διδάσκει, 2 μέ.ρι την ημέρα $ου έδ/σε εντολ0 στους α$οστ%λους, τους ο$οίους
ε@έλε@ε μέσ/ του ?νεύματος του Αγίου, και αναλ01ηκε. ! *τους ο$οίους και $αρουσίασε
τον εαυτ% του 7/νταν% μετά το $ά1ος του με $ολλά τεκμ0ρια, ενώ αιν%ταν για σαράντα
ημέρες σ< αυτούς και έλεγε τα σ.ετικά για τη βασιλεία του &εού. ( 3αι ενώ συνα1ροι7%ταν
μα"ί τους, $αράγγειλε σ< αυτούς να μην α$ο./ρούν α$% τα Ιεροσ%λυμα, αλλά να
$εριμένουν την υ$%σ.εση του ?ατέρα A$ου ακούσατε α$% εμένα, + %τι αεν%ς ο Ι/άννης
βάτισε σε νερ%, αετέρου εσείς 1α βατιστείτε μέσα σε ?νεύμα >γιο %.ι $ολλές ημέρες
μετά α$% αυτέςC.
152
Η α5CληGη το6 Ιησο,
2 Αυτοί, λοι$%ν, %ταν συγκεντρώ1ηκαν, τον ρ/τούσαν λέγοντας= A3ύριε, μ0$/ς κατά
τον καιρ% αυτ%ν 1α α$οκαταστ0σεις τη βασιλεία στον Ισρα0λEC 5 'ί$ε τ%τε $ρος αυτούς=
AΔεν αν0κει σ< εσάς να γν/ρίσετε .ρ%νους 0 καιρούς $ου ο ?ατέρας έ1εσε στη δικ0 του
ε@ουσία, 6 αλλά 1α λάβετε δύναμη, %ταν έρ1ει το >γιο ?νεύμα $άν/ σας, και 1α μου είστε
μάρτυρες μέσα στην Ιερουσαλ0μ και μέσα σε %λη την Ιουδαία και τη *αμάρεια και /ς τα
έσ.ατα της γηςC. 8 3αι %ταν εί$ε αυτά, ενώ αυτοί έβλε$αν, ανυGώ1ηκε και μια νεέλη τον
$0ρε α$% κάτ/, μακριά α$% τα μάτια τους. 19 3αι κα1ώς ατένι7αν συνεχς στον ουραν%,
ενώ αυτ%ς $ορευ%ταν, τ%τε ιδού, δύο άντρες εί.αν στα1εί κοντά τους με ενδυμασίες λευκές,
11 οι ο$οίοι και τους εί$αν= A>ντρες Bαλιλαίοι, τι έ.ετε στα1εί βλέ$οντας μέσα στον
ουραν%E Αυτ%ς ο Ιησούς, $ου αναλ0τηκε α$% εσάς στον ουραν%, έτσι 1α έρ1ει, με αυτ%ν
τον τρ%$ο $ου τον είδατε να $ορεύεται στον ουραν%C.
Η εκλογ1 το6 διαδDBο6 το6 Ιο,δα
12 F%τε ε$έστρεGαν στην Ιερουσαλ0μ α$% το %ρος $ου καλείται 'λαιώνας, $ου είναι
κοντά στην Ιερουσαλ0μ α$έ.οντας οδ% *αββάτου. 1! 3αι %ταν εισ0λ1αν, ανέβηκαν στο
υ$ερώο %$ου $αράμεναν συνεχς, ο ?έτρος και ο Ι/άννης και ο Ιάκ/βος και ο Ανδρέας, ο
"ίλι$$ος και ο &/μάς, ο ,αρ1ολομαίος και ο :ατ1αίος, ο Ιάκ/βος ο γιος του Αλαίου
και ο *ίμ/νας ο #ηλ/τ0ς και ο Ιούδας ο γιος του Ιακώβου. 1( Αυτοί %λοι συνεχς
ε$έμεναν καρτερικά και ομ%Gυ.α στην $ροσευ.0 μα7ί με μερικές γυναίκες και με τη
:αριάμ, τη μητέρα του Ιησού, και με τους αδελούς του.
1+ 3αι κατά τις ημέρες αυτές σηκώ1ηκε ο ?έτρος στο μέσο τ/ν αδελών και εί$ε H
0ταν ένα $λ01ος $ερί$ου εκατ%ν είκοσι ατ%μ/ν στο ίδιο μέρος= 12 A>ντρες αδελοί,
έ$ρε$ε να εκ$ληρ/1εί η Bρα0 $ου $ροεί$ε το ?νεύμα το >γιο μέσ/ του στ%ματος του
Δαβίδ για τον Ιούδα, $ου έγινε οδηγ%ς σ< αυτούς $ου συνέλαβαν τον Ιησού, 15 γιατί 0ταν
καταρι1μημένος μετα@ύ μας και έλα.ε τον κλ0ρο αυτ0ς της διακονίας. 16 Αυτ%ς $ράγματι,
λοι$%ν, α$%.τησε ./ράι α$% το μισ1% της αδικίας και, αού έ$εσε μ$ρούμυτα, έσκασε
στη μέση και @ε.ύ1ηκαν %λα τα σ$λά.να του. 18 3αι γν/στ% έγινε σε %λους %σοι
κατοικούν στην Ιερουσαλ0μ, ώστε να κλη1εί το ./ράι εκείνο στη δικ0 τους διάλεκτο
JΑκελδαμά.K, τουτέστι JΧ/ράι ΑίματοςK. 29 Bιατί είναι γραμμένο στο βιβλίο τ/ν
]αλμών=
Α. γ/5ει η έ+α6λ1 το6 έ-η0η
και α. 0η5 6+C-Bει
α6τD. +ο6 κατοικε/ σ’ α6τ15,
και=
2η5 ε+ισκο+1 το6 α. τη λCTει Cλλο..
21 ?ρέ$ει, λοι$%ν, α$% τους άντρες $ου μας συν%δεGαν κα1%λο το .ρ%νο $ου εισ0λ1ε
και ε@0λ1ε μ< εμάς ο 3ύριος Ιησούς, 22 %ταν άρ.ισε α$% το βάτισμα του Ι/άννη /ς την
ημέρα $ου αναλ0τηκε α$% εμάς, ένας α$% αυτούς να γίνει μα7ί μας μάρτυρας της
ανάστασ0ς τουC. 2! 3αι έστησαν δύο για να διαλέ'ουν= τον Ι/σ0 $ου καλείται ,αρσαβάς,
ο ο$οίος ε$ικλ01ηκε Ιούστος, και το :ατ1ία. 2( 3αι αού $ροσευ.01ηκαν, εί$αν= A'σύ
3ύριε, καρδιογνώστη %λ/ν, ανάδει@ε αυτ%ν $ου ε@έλε@ες, έναν α$% τούτους τους δύο, 2+
για να λάβει τη 1έση αυτ0ς της διακονίας και της α$οστολ0ς α$% την ο$οία $αραιτ01ηκε ο
Ιούδας, για να $ορευτεί στη 1έση τη δικ0 τουC. 22 3αι έδ/σαν κλ0ρους γι< αυτούς και
έ$εσε ο κλ0ρος στο :ατ1ία και συγκαταρι1μ01ηκε μα7ί με τους έντεκα α$οστ%λους.
15!
3 ε-Bο0D. το6 Αγ/ο6 \5ε,0ατο.
<
\PΑkEΙ* <
3αι κα1ώς συμ$ληρ/ν%ταν η ημέρα της ?εντηκοστ0ς, 0ταν %λοι μα7ί στο ίδιο μέρος. 2
3αι έγινε @ανικά α$% τον ουραν% 0.ος %$/ς ακριβώς υσά βίαιος άνεμος και γέμισε %λο
τον οίκο %$ου κά1ονταν. ! 3αι άνηκαν να διαμερί7ονται σ< αυτούς γλώσσες σαν /τιάς
και κά1ισε κα!εμιά $άν/ σε κα1έναν @ε./ριστά α$% αυτούς, ( και γέμισαν %λοι ?νεύμα
>γιο και άρ.ισαν να λαλούν άλλες γλώσσες κα1ώς το ?νεύμα τούς έδινε να εκρά7ονται.
+ F%τε στην Ιερουσαλ0μ κατοικούσαν συνεχς Ιουδαίοι, άντρες ευλαβείς α$% κά1ε
έ1νος $ου είναι κάτ/ α$% τον ουραν%. 2 ;ταν έγινε λοι$%ν η βο0 αυτ0, συγκεντρώ1ηκε το
$λ01ος και κυριεύτηκε α$% σύγ.υση, γιατί άκουγαν κα1ένας @ε./ριστά στη δικ0 του
διάλεκτο να μιλούν αυτοί. 5 Nμεναν λοι$%ν εκστατικοί και 1αύμα7αν, λέγοντας= AΙδού,
%λοι αυτοί $ου μιλούν δεν είναι BαλιλαίοιE 6 3αι $ώς εμείς τους ακούμε, κα1ένας στη δικ0
μας διάλεκτο, στην ο$οία γεννη10καμεE 8 ?άρ1οι και :0δοι και 'λαμίτες και %σοι
κατοικούν στη :εσο$οταμία, στην Ιουδαία και στην 3α$$αδοκία, στον ?%ντο και στην
επαρχία της Ασίας, 19 στη "ρυγία και στην ?αμυλία, στην Αίγυ$το και στα μέρη της
Zιβύης $ου είναι κοντά στην 3υρ0νη, και %σοι -/μαίοι $αρε$ιδημούν, 11 Ιουδαίοι και
$ροσ0λυτοι, 3ρητικοί και >ραβες, ακούμε να μιλούν αυτοί στις δικές μας γλώσσες τα
μεγαλεία του &εούC. 12 Nμεναν λοι$%ν εκστατικοί %λοι και α$ορούσαν, λέγοντας ο ένας
$ρος τον άλλο= AFι 1έλει να σημαίνει αυτ%EC 1! >λλοι %μ/ς .λευά7οντας $ολύ, έλεγαν=
A'ίναι γεμάτοι γλεύκοςC.
2ο κ1-6γ0α το6 \έτ-ο6 κατC τη5 \ε5τηκοστ1
1( *τά1ηκε τ%τε ο ?έτρος μα7ί με τους έντεκα, ύG/σε τη /ν0 του και α$ευ1ύν1ηκε σ<
αυτούς= A>ντρες Ιουδαίοι και %λοι %σοι κατοικείτε στην Ιερουσαλ0μ, ας είναι γν/στ% αυτ%
σ< εσάς και βάλτε στ< αυτιά σας τα λ%για μου. 1+ Bιατί αυτοί δεν είναι με1υσμένοι %$/ς
εσείς νομί7ετε, ε$ειδ0 είναι εννιά η ώρα το $ρ/ί, 12 αλλά αυτ% είναι εκείνο $ου έ.ει
ει$/1εί μέσ/ του $ρο0τη Ι/0λ=
15 Και Aα γ/5ει στις έσ.ατες ημέρες, λέει ο &ε%ς,
Aα εκB,σH α+D το \5ε,0α 0ο6 +C5H σε κCAε σC-κα,
και Aα +-οMητέGο65 οι γιοι σα.
και οι A6γατέ-ε. σα.
και οι 5εα-ο/ σα. Aα δο65 ο-C0ατα
και οι +-εσT,τε-ο/ σα. στην ηλικία Aα δο65 D5ει-α.
16 Και TέTαια +C5H στο6. δο,λο6. 0ο6
και στι. δο,λε. 0ο6
τι. η0έ-ε. εκε/5ε. Aα εκB,σH α+D το \5ε,0α 0ο6,
και 1α $ροητέGουν.
18 Και Aα δώσH τέ-ατα στο5 ο6-α5D $άν/,
και σημεία στη γη κάτ/,
α/0α και MHτιC και στ1λη κα+5ο,.
29 3 1λιο. Aα 0εταTληAε/ σε σκοτCδι
και η σελ15η σε α/0α,
+-ι5 έ-Aει η η0έ-α του Κ6-/ο6
η 0εγCλη και ε+ιMα51..
21 Και Aα σ60Tε/ καAέ5α. +ο6 ε+ικαλεστε/
15(
το D5ο0α του Κ6-/ο6 5α σHAε/.
22 >ντρες Ισραηλίτες, ακούστε τα λ%για αυτά= ,ον Ιησού το )α7/ραίο, άντρα $ου εί.ε
α$οδει.τεί σταλμένος α$% το &ε% σ< εσάς με δυνάμεις και με τέρατα και με σημεία $ου
έκανε μέσ/ αυτού ο &ε%ς στο μέσο σας κα1ώς οι ίδιοι @έρετε, 2! τούτον, ο ο$οίος
σύμ/να με την ορισμένη βουλ0 και $ρ%γν/ση του &εού σάς $αραδ%1ηκε, και με .έρια
άνομα καρώσατε και σκοτώσατε, 2( αυτ%ν ο &ε%ς ανάστησε, αού του έλυσε τις /δίνες
του 1ανάτου, κα1%τι δεν 0ταν δυνατ% να κρατείται α$% αυτ%ν. 2+ Bιατί ο Δαβίδ λέει γι<
αυτ%ν=
^Tλε+α το5 Κ,-ιο 0+-οστC 0ο6 δια+α5τD.,
ε+ειδ1 ε/5αι α+D τα δεJιC 0ο6, για 5α 0η σαλε6τώ.
22 Kι’ α6τD ε6M-C5Aηκε η κα-διC 0ο6
και αγαλλ/ασε η γλώσσα 0ο6,
0Cλιστα ακD0α και η σC-κα 0ο6
Aα κατασκη5ώσει στον τάφο 0ε ελ+/δα,
25 γιατ/ δε Aα εγκαταλε/Gει. τη5 G6B1 0ο6 στο5 Cδη
ο,τε Aα +α-αδώσει. το5 DσιD σο6 5α δει MAο-C.
26 Μο6 γ5ώ-ισε. οδο,. FH1.,
Aα 0ε γε0/σει. ε6M-οσ,5η 0ε το +-DσH+D σο6.
28 >ντρες αδελοί, ε$ιτρέ$εται να $/ με $αρρησία $ρος εσάς για τον $ατριάρ.η Δαβίδ
%τι και $έ1ανε και τάηκε, και το μν0μα του είναι μετα@ύ μας μέ.ρι την ημέρα αυτ0. !9
'$ειδ0 0ταν λοι$%ν $ρο0της και 0@ερε %τι με D-κο ο-κ/στηκε σ’ α6τD5 ο &ε%ς πως ο
5ριστός !α καA/σει $άν/ στο 1ρ%νο του, προερχόμενος α+D το5 κα-+D τη. οσM,ο. το6,
!1 $ροείδε και μίλησε για την ανάσταση του Χριστού %τι
ο,τε εγκαταλε/Mτηκε στο5 Cδη
ο,τε η σάρκα του ε/δε MAο-C.
!2 Αυτ%ν τον Ιησού ανάστησε ο &ε%ς, του ο$οίου %λοι εμείς είμαστε μάρτυρες. !!
Αού λοι$%ν με το δε@ί χέρι του &εού υGώ1ηκε και έλαβε α$% τον ?ατέρα την υ$%σ.εση
του ?νεύματος του Αγίου, ε@έ.υσε αυτ% $ου εσείς και βλέ$ετε και ακούτε. !( Bιατί ο
Δαβίδ δεν ανέβηκε στους ουρανούς, λέει %μ/ς αυτ%ς=
E/+ε ο Κ,-ιο. στο5 Κ,-ιD 0ο6,
ΚCAο6 α+D τα δεJιC 0ο6,
!+ HσDτο6 AέσH το6. εBA-ο,. σο6
6+ο+Dδιο τH5 +οδιώ5 σο6.
!2 Ασαλώς, λοι$%ν, ας γν/ρί7ει %λος ο οίκος Ισρα0λ %τι και 3ύριο και Χριστ% ο &ε%ς
έκανε αυτ%ν, τούτον τον Ιησού $ου εσείς σταυρώσατεC.
!5 ;ταν άκουσαν, λοι$%ν, ένι/σαν κατάνυ@η στην καρδιά και εί$αν $ρος τον ?έτρο και
προς τους υ$%λοι$ους α$οστ%λους= AFι να κάνουμε, άντρες αδελοίEC !6 Ο ?έτρος τ%τε
λέει $ρος αυτούς= A:ετανο0στε, και ας βατιστεί κα1ένας α$% εσάς στο %νομα του Ιησού
Χριστού σε άεση τ/ν αμαρτιών σας, και 1α λάβετε τη δ/ρεά του Αγίου ?νεύματος. !8
Bιατί για σας είναι η υ$%σ.εση και για τα τέκνα σας και για %λους %σοι είναι μακριά,
%σους $ροσκαλέσει ο 3ύριος ο &ε%ς μαςC. (9 3αι με άλλα, $ερισσ%τερα λ%για
μαρτυρούσε ε$ίσημα και τους $αρακαλούσε λέγοντας= A*/1είτε α$% τη γενιά αυτ0ν τη
διεστραμμένηC. (1 Αυτοί λοι$%ν $ου α$οδέ.τηκαν το λ%γο του βατίστηκαν και
$ροστέ1ηκαν την ημέρα εκείνη $ερί$ου τρεις .ιλιάδες Gυ.ές. (2 3αι ε$έμεναν καρτερικά
συνεχς στη διδα.0 τ/ν α$οστ%λ/ν και στην κοιν/νία και στο κ%Gιμο με τα χέρια του
άρτου και στις $ροσευ.ές.
15+
Η FH1 στη5 +-ώτη εκκλησ/α
(! M$0ρ.ε λοι$%ν %βος σε κά1ε Gυ.0, και γίνονταν $ολλά τέρατα και σημεία μέσ/ τ/ν
α$οστ%λ/ν. (( 3αι %λοι %σοι $ίστευαν 0ταν στο ίδιο μέρος και τα εί.αν %λα κοινά, (+ και
τα κτ0ματα και τις $εριουσίες τους $ουλούσαν και τα διαμοίρα7αν σε %λους ανάλογα με
την ανάγκη που εί.ε κα1ένας. (2 3αι κά1ε ημέρα ε$έμεναν καρτερικά να πηγαίνουν
ομ%Gυ.α στο να%, και έκοβαν κατ< οίκο άρτο και λάβαιναν μέρος στην τρο0 με
αγαλλίαση και με α$λ%τητα καρδιάς, (5 αινώντας το &ε% και έ.οντας .άρη μ$ροστά σε %λο
το λα%. 3αι ο 3ύριος $ρ%σ1ετε στο ίδιο μέρος αυτούς $ου σώ7ονταν κά1ε ημέρα.
Η Aε-α+ε/α το6 BHλο, FητιC5ο6.
:
\PΑkEΙ* :
Ο ?έτρος, τ%τε, και ο Ι/άννης ανέβαιναν στο να% για τη ώρα της $ροσευ.0ς στις τρεις
το απόγευμα. 2 3αι μερικοί βάστα7αν κά$οιον άντρα $ου 0ταν ./λ%ς α$% την κοιλιά της
μητέρας του, τον ο$οίο έ1εταν κά1ε ημέρα κοντά στη 1ύρα του ναού $ου λέγεται JUραίαK,
για να 7ητά ελεημοσύνη α$% εκείνους $ου έμ$αιναν στο να%. ! Αυτ%ς, %ταν είδε τον ?έτρο
και τον Ι/άννη $ου έμελλαν να $άνε μέσα στο να%, 7ητούσε να λάβει ελεημοσύνη. (
Ατένισε τ%τε ο ?έτρος σ< αυτ%ν μα7ί με τον Ι/άννη και του εί$ε= AΔες $ρος εμάςC. +
'κείνος $ρ%σε.ε σ< αυτούς, $ροσδοκώντας να λάβει κάτι α$% αυτούς. 2 'ί$ε %μ/ς ο
?έτρος= A>ργυρος και .ρυσάι δεν υ$άρ.ει σ< εμένα, αλλά %,τι έ./, αυτ% σου δίν/= στο
%νομα του Ιησού Χριστού του )α7/ραίου σ0κ/ και $ερ$άταC. 5 3αι αού τον έ$ιασε α$%
το δε@ί .έρι, τον σ0κ/σε. Αμέσ/ς τ%τε στερεώ1ηκαν τα $%δια του και οι αστράγαλοι, 6 και
ανα$ηδώντας στά1ηκε όρ!ιος, και $ερ$ατούσε και εισ0λ1ε μα7ί τους στο να%,
$ερ$ατώντας και $ηδώντας και αινώντας το &ε%. 8 3αι %λος ο λα%ς τον είδε να $ερ$ατά
και να αινεί το &ε%. 19 Fον αναγνώρισαν τ%τε %τι αυτ%ς 0ταν $ου κα1%ταν για την
ελεημοσύνη στην Uραία ?ύλη του ναού και γέμισαν 1άμβος και έκσταση γι< αυτ% $ου του
εί.ε συμβεί.
2ο κ1-6γ0α το6 \έτ-ο6 στη στοC το6 *ολο0ώ5τα
11 'νώ, λοι$%ν, αυτ%ς κρατούσε τον ?έτρο και τον Ι/άννη, έτρε@ε μα7ί %λος ο λα%ς
έκ1αμβος $ρος αυτούς στη στοά $ου καλείται Jτου *ολομώνταK. 12 ;ταν το είδε τ%τε ο
?έτρος, α$οκρί1ηκε $ρος το λα%= A>ντρες Ισραηλίτες, τι 1αυμά7ετε γι< αυτ% 0 τι ατενί7ετε
σ< εμάς σαν με δικ0 μας δύναμη 0 ευσέβεια να εί.αμε κάνει αυτ%ν να $ερ$ατάE 1! 3 ΘεD.
του ΑT-αC0 και ο ΘεD. του ΙσαCκ και ο ΘεD. του ΙακώT, ο ΘεD. τH5 +ατέ-H5 0α.,
δ%@ασε το δούλο του τον Ιησού, τον ο$οίο εσείς $αραδώσατε σε !άνατο και τον
αρνη10κατε α$έναντι στο $ρ%σ/$ο του ?ιλάτου, ενώ εκείνος α$οάσισε να τον α0σει
ελεύ1ερο. 1( 'σείς %μ/ς αρνη10κατε τον άγιο και δίκαιο και 7ητ0σατε έναν άντρα ονιά
να .αριστεί σ< εσάς, 1+ ενώ τον αρ.ηγ% της 7/0ς σκοτώσατε, $ου ο &ε%ς έγειρε α$% τους
νεκρούς, του ο$οίου εμείς είμαστε μάρτυρες. 12 3αι ε@αιτίας της $ίστης στο %νομά του,
τούτον $ου βλέ$ετε και @έρετε τον στερέ/σε το %νομά του, και η $ίστη $ου προέρχεται
μέσ/ αυτού του έδ/σε την ολοκληρ/τικ0 αυτ0ν υγεία α$έναντι σε %λους εσάς. 15 3αι
τώρα, αδελοί, @έρ/ %τι α$% άγνοια $ρά@ατε %$/ς ακριβώς και οι άρ.οντές σας. 16 4
&ε%ς, %μ/ς, %σα $ροανάγγειλε μέσ/ τον στ%ματος %λ/ν τ/ν $ροητών %τι επρόκειτο να
$ά1ει ο Χριστ%ς του, τα εκ$λ0ρ/σε έτσι. 18 :ετανο0στε, λοι$%ν, και ε$ιστρέGτε στο Θεό,
για να ε@αλειτούν οι αμαρτίες σας, 29 ώστε να έρ1ουν καιροί αναGυ.0ς α$% το $ρ%σ/$ο
του 3υρίου και να α$οστείλει τον $ροκα1ορισμένο για σας Χριστ% Ιησού, 21 τον ο$οίο,
152
βέβαια, $ρέ$ει ο ουραν%ς να δε.τεί μέ.ρι τους .ρ%νους της α$οκατάστασης %λ/ν αυτών
$ου μίλησε ο &ε%ς με το στ%μα τ/ν άγι/ν $ροητών του α$% την αρχή του αιώνα. 22 Ο
:/υσ0ς $ράγματι εί$ε= \-οM1τη Aα α5αστ1σει για σα. Κ,-ιο. ο ΘεD. σα. α+D το6.
αδελMο,. σα. D+H. ε0έ5α. α6τD5 5α ακο,τε σε Dλα Dσα 0ιλ1σει $ρος εσάς. 2! Και Aα
σ60Tε/ Dτι κCAε G6B1 +ο6 δε Aα ακο,σει το5 +-οM1τη εκε/5ο Aα εJολοA-ε6τε/ α+D το
λαD. 2( 3αι %λοι λοι$%ν οι $ρο0τες α$% το *αμου0λ και μετέ$ειτα, %σοι μίλησαν
ανάγγειλαν, $ράγματι, τις ημέρες αυτές. 2+ 'σείς είστε οι γιοι τ/ν $ροητών και της
δια10κης $ου διέ1εσε ο &ε%ς $ρος τους $ατέρες σας, λέγοντας $ρος τον Αβραάμ= Και 0ε
το σ+έ-0α σο6 Aα ε6λογηAο,5 Dλε. οι +ατ-ιέ. τη. γη.. 22 *< εσάς $ρώτα, αού
ανάστησε ο &ε%ς το δούλο του, τον α$έστειλε ευλογώντας εσάς, κα1ώς α$ομακρύνεστε
κα1ένας σας α$% τις κακίες σαςC.
3 \έτ-ο. και ο ΙHC55η. στο σ65έδ-ιο
V
\PΑkEΙ* V
'νώ λοι$%ν αυτοί μιλούσαν $ρος το λα%, 0ρ1αν 'αφνικά $ρος αυτούς οι ιερείς και ο
στρατηγ%ς του ναού και οι *αδουκκκαίοι, 2 αγανακτισμένοι γιατί δίδασκαν το λα% και
ανάγγελλαν στο πρόσωπο του Ιησού την ανάσταση α$% τους νεκρούς. ! 3αι έβαλαν $άν/
τους τα .έρια και τους έ1εσαν σε υλακ0 μέ.ρι την αυριαν0 ημέρα
.
γιατί 0ταν 0δη εσ$έρα.
( ?ολλοί %μ/ς α$% εκείνους $ου άκουσαν το λ%γο $ίστεGαν και έγινε ο αρι1μ%ς τ/ν
αντρών $ερί$ου $έντε .ιλιάδες.
+ *υνέβηκε λοι$%ν την αυριαν0 ημέρα να συνα.τούν οι άρ.οντές τους και οι
$ρεσβύτεροι και οι γραμματείς στην Ιερουσαλ0μ, 2 και ο >ννας ο αρ.ιερέας και ο 3αQάας
και ο Ι/άννης και ο Αλέ@ανδρος και %σοι 0ταν α$% γένος αρ.ιερατικ% 5 και, αού τους
έστησαν στο μέσο, 7ητούσαν να μά1ουν= A:ε $οια δύναμη 0 με $οιο %νομα κάνατε αυτ%
εσείςEC 6 F%τε ο ?έτρος γέμισε ?νεύμα >γιο και εί$ε $ρος αυτούς= A>ρ.οντες του λαού και
$ρεσβύτεροι, 8 αν εμείς σ0μερα ανακριν%μαστε για ευεργεσία σε άν1ρ/$ο ασ1εν0, με
$οιον αυτ%ς έ.ει σ/1εί, 19 γν/στ% ας είναι σε %λους εσάς και σε %λο το λα% Ισρα0λ %τι
μέσ/ του ον%ματος του Ιησού Χριστού του )α7/ραίου $ου εσείς σταυρώσατε, τον ο$οίο ο
&ε%ς έγειρε α$% τους νεκρούς, μέσ/ τούτου αυτ%ς έ.ει στα1εί μ$ροστά σας υγι0ς. 11
Αυτ%ς είναι
ο λ/Aο. +ο6 εJο6Aε5ώAηκε α+D εσάς το6. οικοδD0ο6.,
ο ο+ο/ο. έγι5ε κο-H5/δα.
12 3αι δεν υ$άρ.ει σε κανέναν άλλο η σ/τηρία, γιατί ούτε υ$άρ.ει άλλο %νομα κάτ/
α$% τον ουραν%, $ου να έ.ει δο1εί μετα@ύ τ/ν αν1ρώ$/ν, με το ο$οίο $ρέ$ει εμείς να
σ/1ούμεC. 1! ,λέ$οντας, λοι$%ν, την $αρρησία του ?έτρου και του Ι/άννη και, ε$ειδ0
κατάλαβαν %τι είναι άν1ρ/$οι αγράμματοι και αμ%ρ/τοι, 1αύμα7αν και τους αναγνώρι7αν
%τι 0ταν μα7ί με τον Ιησού 1( και, ε$ειδ0 έβλε$αν τον άν1ρ/$ο μα7ί τους να έ.ει στα1εί,
τον 1ερα$ευμένο, δεν εί.αν τί$οτα να αντεί$ουν. 1+ Fους διέτα@αν τ%τε να α$ο./ρ0σουν
έ@/ α$% το συνέδριο και έκαναν συμβούλιο μετα@ύ τους, 12 λέγοντας= AFι να κάνουμε
στους αν1ρώ$ους αυτούςE Bιατί, βέβαια, %τι έ.ει γίνει γν/στ% !αυματουργικό σημείο μέσ/
αυτών είναι ανερ% σε %λους εκείνους $ου κατοικούν στην Ιερουσαλ0μ και δεν μ$ορούμε
να το αρνη1ούμε. 15 Αλλά για να μη διαημιστεί $ερισσ%τερο στο λα%, ας τους
α$ειλ0σουμε, ώστε να μη μιλούν $ια για το %νομα αυτ% σε κανέναν α$% τους αν1ρώ$ουςC.
16 3αι αού τους κάλεσαν, τους $αράγγειλαν να μη μιλούν κα1%λου μ0τε να διδάσκουν
στο %νομα του Ιησού. 18 F%τε ο ?έτρος και ο Ι/άννης α$οκρί1ηκαν και εί$αν $ρος αυτούς=
155
AΑν είναι δίκαιο μ$ροστά στο &ε% εσάς να ακούμε μάλλον $αρά το &ε%, κρίνετέ το. 29
Bιατί δεν μ$ορούμε εμείς να μη μιλούμε γι/ αυτά $ου είδαμε και ακούσαμεC. 21 'κείνοι,
αού τους α$είλησαν ακ%μα, τους α$έλυσαν, γιατί δεν έβρισκαν κανέναν τρόπο για το $ώς
να τους τιμ/ρ0σουν, και αυτό ε@αιτίας του λαού, ε$ειδ0 %λοι δ%@α7αν το &ε% για το
γεγον%ς. 22 Bιατί ο άν1ρ/$ος στον ο$οίο εί.ε γίνει αυτ% το !αυματουργικό σημείο της
γιατρειάς 0ταν $ερισσ%τερο α$% σαράντα ετών.
\-οσε6B1 για +α--ησ/α
2! ;ταν α$ολύ1ηκαν, λοι$%ν, 0ρ1αν $ρος τους δικούς τους και ανάγγειλαν %σα εί$αν
$ρος αυτούς οι αρ.ιερείς και οι $ρεσβύτεροι. 2( 'κείνοι, %ταν το άκουσαν, ύG/σαν
ομ%Gυ.α /ν0 $ρος το &ε% και εί$αν= AΔεσ$%τη, εσύ είσαι $ου έκανες τον ουραν% και τη
γη και τη 1άλασσα και %λα %σα είναι μέσα σ< αυτά, 2+ ο ο$οίος εί$ες διαμέσου του
?νεύματος του Αγίου με το στ%μα του $ατέρα μας Δαβίδ του δούλου σου=
Kιατ/ M-,αJα5 τα έA5η,
και οι λαο/ 0ελέτησα5 0Cταια_
22 \α-ο6σιCστηκα5 οι TασιλιCδε. τη. γη.
και οι C-Bο5τε. σ65CBτηκα5 στο /διο μέρος
κατC το6 Κ6-/ο6 και κατC το6 7-ιστο, το6.
25 Bιατί, στ< αλ01εια, συνά.τηκαν στην $%λη αυτ0, ενάντια στον άγιο δούλο σου τον
Ιησού $ου έ.ρισες, ο Dρώδης και ο ?%ντιος ?ιλάτος με τα έ1νη και τους λαούς Ισρα0λ, 26
για να κάνουν %σα το .έρι σου και η βουλ0 σου $ρο%ρισε να γίνουν. 28 3αι τώρα, 3ύριε,
δες $άν/ στις α$ειλές τους και δώσε στους δούλους σου με %λη την $αρρησία να μιλούν το
λ%γο σου, !9 κα1ώς εσύ εκτείνεις το .έρι σου για γιατρειά, και σημεία και τέρατα να
γίνονται μέσ/ του ον%ματος του άγιου δούλου σου, του ΙησούC. !1 3αι %ταν αυτοί
δε01ηκαν, σαλεύτηκε ο τ%$ος στον ο$οίο 0ταν συναγμένοι, και γέμισαν %λοι με το >γιο
?νεύμα και μιλούσαν το λ%γο του &εού με $αρρησία.
Η κοι5οκτη0οσ,5η τH5 +-ώτH5 B-ιστια5ώ5
!2 3αι η καρδιά και η Gυ.0 του $λ01ους εκείν/ν $ου $ίστεGαν 0ταν μία, και ούτε ένας
δεν έλεγε %τι κάτι α$% τα υ$άρ.οντά του 0ταν δικ% του, αλλά 0ταν σ< αυτούς %λα κοινά. !!
3αι με δύναμη μεγάλη οι α$%στολοι έδιναν τη μαρτυρία της ανάστασης του 3υρίου Ιησού,
και .άρη μεγάλη 0ταν $άν/ σε %λους αυτούς. !( Bιατί ούτε κανένας τ/.%ς δεν υ$0ρ.ε
μετα@ύ τους. '$ειδ0 %σοι 0ταν κάτο.οι ./ραιών 0 οικιών, $ουλώντας τα, έερναν τις
τιμές αυτών $ου $ουλούσαν !+ και τις έ1εταν δί$λα στα $%δια τ/ν α$οστ%λ/ν, και
διανεμ%ταν σε κα1έναν ανάλογα με την ανάγκη που εί.ε κανείς. !2 Ο Ι/σ0, τ%τε, ο ο$οίος
ε$ικλ01ηκε ,αρνάβας α$% τους α$οστ%λους, $ου ερμηνεύεται Jγιος $αρηγοριάςK, Zευίτης,
3ύ$ριος στο γένος, !5 αού $ούλησε έναν αγρ% $ου υ$0ρ.ε σ< αυτ%ν, έερε το .ρ0μα και
το έ1εσε μ$ροστά στα $%δια τ/ν α$οστ%λ/ν.
3 Α5α5/α. και η *α+Mε/-α
R
\PΑkEΙ* R
3ά$οιος άντρας, %μ/ς, με το %νομα Ανανίας, μα7ί με τη *α$είρα τη γυναίκα του
$ούλησε ένα κτ0μα 2 και $αρακράτησε χρήματα α$% την τιμ0, ενώ μα7ί του το γνώρι7ε και
η γυναίκα του, και αού έερε ένα μέρος των χρημάτων, το έ1εσε δί$λα στα $%δια τ/ν
α$οστ%λ/ν. ! 'ί$ε τ%τε ο ?έτρος= AΑνανία, γιατί γέμισε ο *ατανάς την καρδιά σου, ώστε
156
να $εις Gέματα στο ?νεύμα το >γιο και να $αρακρατ0σεις μέρος α$% την τιμ0 του
./ραιούE ( 'νώ έμενε απούλητο, δεν έμενε σ< εσένα, και %ταν $ουλ01ηκε, δεν 0ταν στη
δικ0 σου ε@ουσίαE Bιατί έβαλες στην καρδιά σου το $ράγμα αυτ%E Δεν εί$ες Gέματα σε
αν1ρώ$ους, αλλά στο &ε%SC + Ακούγοντας λοι$%ν ο Ανανίας τους λ%γους αυτούς, έ$εσε
και @εGύ.ησε, και έγινε %βος μεγάλος σε %λους %σοι άκουγαν. 2 *ηκώ1ηκαν τ%τε οι
νε%τεροι και τον συμμά7εGαν σ/ ένα σεντόνι και, αού τον έεραν έ@/, τον έ1αGαν.
5 ?έρασε, λοι$%ν, ένα διάστημα $ερί$ου τριών /ρών και εισ0λ1ε η γυναίκα του, μη
γν/ρί7οντας το γεγον%ς. 6 Α$εύ1υνε τ%τε $ρος αυτ0ν το λ%γο ο ?έτρος= A?ες μου, αν για
τ%σο α$οδώσατε το ./ράιEC 'κείνη εί$ε= A)αι, για τ%σοC. 8 F%τε ο ?έτρος είπε $ρος
αυτ0= ABιατί συμ/ν01ηκε α$% εσάς να $ειρά@ετε το ?νεύμα του 3υρίουE Ιδού, τα $%δια
αυτών $ου έ1αGαν τον άντρα σου είναι μ$ροστά στη 1ύρα και 1α σε έρουν έ@/C. 19
N$εσε τ%τε αμέσ/ς μ$ροστά στα $%δια του και @εGύ.ησε. 'ισ0λ1αν λοι$%ν οι νεαροί και
τη βρ0καν νεκρ0 και, αού την έεραν έ@/, την έ1αGαν κοντά στον άντρα της. 11 3αι
έγινε %βος μεγάλος σε %λη την εκκλησία και σε %λους %σοι άκουγαν αυτά.
*η0ε/α και τέ-ατα
12 3αι με τα .έρια τ/ν α$οστ%λ/ν γίνονταν σημεία και τέρατα $ολλά μέσα στο λα%.
3αι 0ταν %λοι ομ%Gυ.α στη στοά του *ολομώντα, 1! ενώ α$% τους υ$%λοι$ους κανείς δεν
τολμούσε να $ροσκολλάται σ< αυτούς, αλλά όμως τους μεγάλυνε ο λα%ς. 1( 3αι
$ερισσ%τερα $λ01η αντρών και γυναικών $ιστεύοντας, $ροσ1έτονταν στον 3ύριο, 1+ ώστε
και στις $λατείες να έρνουν έ@/ τους ασ1ενείς και να τους 1έτουν $άν/ σε ορεία και σε
κρεβάτια, ώστε, ερ.%μενος ο ?έτρος, έστ/ και η σκιά του να ε$ισκιάσει κά$οιον α$%
αυτούς. 12 *υνα1ροι7%ταν, μάλιστα, και το $λ01ος τ/ν $%λε/ν που ήταν γύρ/ α$% την
Ιερουσαλ0μ, έρνοντας ασ1ενείς και %σους ενο.λούνταν α$% $νεύματα ακά1αρτα, οι
ο$οίοι 1ερα$εύονταν %λοι.
3 διHγ0D. τH5 α+οστDλH5
15 *ηκώ1ηκε τ%τε ο αρ.ιερέας και %λοι %σοι ήταν μα7ί του, $ου είναι η αίρεση τ/ν
*αδουκκκαί/ν, γέμισαν από 70λια 16 και έβαλαν τα .έρια $άν/ στους α$οστ%λους και
τους έ1εσαν σε υλακ0 δημοσί/ς. 18 >γγελος %μ/ς 3υρίου τη νύ.τα άνοι@ε τις 1ύρες της
υλακ0ς, τους έβγαλε έ@/ και εί$ε= 29 A?ηγαίνετε και, αού στα1είτε, μιλάτε μέσα στο
να% $ρος το λα% %λα τα λ%για της 7/0ς αυτ0ςC. 21 ;ταν το άκουσαν, λοι$%ν, εισ0λ1αν
$ερί$ου κατά τον %ρ1ρο στο να% και δίδασκαν. ?αρουσιάστηκε τ%τε ο αρ.ιερέας και %σοι
ήταν μα7ί του και συγκάλεσαν το συνέδριο και %λη τη γερουσία τ/ν γι/ν του Ισρα0λ και
α$έστειλαν στη υλακ0 για να τους έρουν. 22 4ι υ$ηρέτες $ου 0ρ1αν, %μ/ς, δεν τους
βρ0καν στη υλακ0. '$έστρεGαν τ%τε και ανάγγειλαν, 2! λέγοντας= AFη υλακ0 τη
βρ0καμε κλεισμένη με κά1ε ασάλεια και τους ύλακες να έ.ουν στα1εί μ$ροστά στις
1ύρες. ;ταν ανοί@αμε, %μ/ς, κανέναν δε βρ0καμε μέσαC. 2( :%λις λοι$%ν άκουσαν τους
λ%γους αυτούς ο στρατηγ%ς του ναού και οι αρ.ιερείς, α$ορούσαν με αμη.ανία γι< αυτούς,
και σκέφτονταν τι μπορούσε να 0ταν αυτ%. 2+ ?αρουσιάστηκε τ%τε κά$οιος και τους
ανάγγειλε= AΙδού, οι άντρες $ου 1έσατε στη υλακ0 είναι στο να%, έ.οντας στα1εί και
διδάσκοντας το λα%C. 22 F%τε έυγε ο στρατηγ%ς μα7ί με τους υ$ηρέτες και τους οδ0γησε
%.ι με βία, γιατί οβούνταν το λα%, μ0$/ς λι1οβολιστούν.
25 Fους οδ0γησαν τ%τε και τους έστησαν μέσα στο συνέδριο. 3αι τους ρώτησε ο
αρ.ιερέας= 26 AΔε σας δώσαμε $αραγγελία να μη διδάσκετε στο %νομα αυτ%E 3αι ιδού,
έ.ετε γεμίσει την Ιερουσαλ0μ α$% τη διδα.0 σας και 1έλετε να έρετε $άν/ μας το αίμα
του αν1ρώ$ου αυτούC. 28 Α$οκρί1ηκε τ%τε ο ?έτρος και οι α$%στολοι και εί$αν= A?ρέ$ει
158
να $ει1αρ.εί κανείς στο &ε% μάλλον $αρά στους αν1ρώ$ους. !9 4 &ε%ς τ/ν $ατέρ/ν μας
έγειρε τον Ιησού, τον ο$οίο εσείς $ιάσατε και σκοτώσατε, αού τον κρεμάσατε $άν/ σε
@ύλο. !1 Αυτ%ν ο &ε%ς ύG/σε αρ.ηγ% και σ/τ0ρα με το δε@ί του χέρι, για να δώσει
μετάνοια στο λαό Ισρα0λ και άεση αμαρτιών. !2 3αι εμείς είμαστε μάρτυρες τ/ν λ%γ/ν
τούτ/ν και το ?νεύμα το >γιο $ου έδ/σε ο &ε%ς σ< εκείνους $ου $ει1αρ.ούν σ< αυτ%νC.
!! 'κείνοι, %ταν άκουσαν, κατακ%βονταν από αγανάκτηση μέσα τους και 01ελαν να τους
σκοτώσουν. !( *ηκώ1ηκε τ%τε κά$οιος "αρισαίος στο συνέδριο με το %νομα Bαμαλι0λ,
νομοδιδάσκαλος $ου τον τιμούσε %λος ο λα%ς, και διέτα@ε να βγάλουν έ@/ για λίγο τους
αν1ρώ$ους !+ και εί$ε $ρος αυτούς= A>ντρες Ισραηλίτες, $ροσέ.ετε τους εαυτούς σας
σ.ετικά με τους αν1ρώ$ους αυτούς τι μέλλετε να $ράττετε. !2 Bιατί $ριν α$% αυτές τις
ημέρες σηκώ1ηκε ο &ευδάς λέγοντας $/ς ο εαυτ%ς του είναι κά$οιος, στον ο$οίο
$ροσκολλ01ηκε ένας αρι1μ%ς αντρών $ερί$ου τετρακοσί/ν. Αυτ%ς σκοτώ1ηκε, και %λοι
%σοι $εί1ονταν σ< αυτ%ν διαλύ1ηκαν και έγιναν τί$οτα. !5 :ετά α$% αυτ%ν σηκώ1ηκε ο
Ιούδας ο Bαλιλαίος κατά τις ημέρες της α$ογρα0ς και έσυρε λα% $ίσ/ του σε α$οστασία.
3ι εκείνος .ά1ηκε και %λοι %σοι $εί1ονταν σ< αυτ%ν διασκορ$ίστηκαν. !6 3αι τώρα σας
λέ/, στα1είτε μακριά α$% τους αν1ρώ$ους αυτούς και α0στε τους. Bιατί αν είναι α$%
τους αν1ρώ$ους η βουλ0 αυτ0 0 το έργο αυτ%, 1α καταλυ1εί. !8 Αν %μ/ς είναι α$% το &ε%,
δε 1α δυνη1είτε να τους καταλύσετε, και προσέχετε μην τυ.%ν και 1εομά.οι βρε1είτεC.
?είστηκαν τ%τε α$% αυτ%ν (9 και, αού $ροσκάλεσαν τους α$οστ%λους, τους έδειραν και
τους $αράγγειλαν να μη μιλούν στο %νομα του Ιησού, και τους α$%λυσαν. (1 'κείνοι,
λοι$%ν, .αίροντας, $ορεύονταν μακριά α$% την $αρουσία του συνεδρίου, γιατί
κατα@ιώ1ηκαν υ$έρ του ον%ματος του Ιησού να ατιμαστούν. (2 3αι κά1ε ημέρα μέσα στο
να% και κατ< οίκο δεν έ$αυαν να διδάσκουν και να ευαγγελί7ονται το Χριστ% Ιησού.
Η εκλογ1 τH5 εMτC διακD5H5
Y
\PΑkEΙ* Y
3αι κατά τις ημέρες αυτές, ενώ $λ01αιναν οι μα1ητές, έγινε γογγυσμ%ς τ/ν 'λληνιστών
κατά τ/ν 'βραί/ν, γιατί $αραβλέ$ονταν στη διακονία την κα1ημεριν0 οι .0ρες τους. 2
Αού $ροσκάλεσαν, λοι$%ν, οι δώδεκα το $λ01ος τ/ν μα1ητών, εί$αν= AΔεν είναι αρεστ%
εμείς να εγκαταλείGουμε το λ%γο του &εού και να διακονούμε σε τρα$έ7ια. ! *κετείτε,
λοι$%ν, αδελοί, ετά άντρες α$% εσάς με καλή μαρτυρία, $λ0ρεις ?νεύματος και σοίας,
τους ο$οίους 1α καταστ0σουμε για την ανάγκη αυτ0, ( ενώ εμείς 1α ε$ιμείνουμε
καρτερικά στην $ροσευ.0 και στη διακονία του λ%γουC. + 3αι άρεσε ο λ%γος μ$ροστά σε
%λο το $λ01ος, και ε@έλε@αν το *τέανο, άντρα $λ0ρη α$% $ίστη και ?νεύμα >γιο, και το
"ίλι$$ο και τον ?ρ%.ορο και το )ικάνορα και τον Fίμ/να και τον ?αρμενά και το
)ικ%λαο, $ροσ0λυτο Αντιο.έα, 2 τους ο$οίους έστησαν μ$ροστά στους α$οστ%λους και,
αού $ροσευ.01ηκαν, ε$έ1εσαν σ< αυτούς τα .έρια.
5 3αι ο λ%γος του &εού αύ@ανε, και $λ01αινε ο αρι1μ%ς τ/ν μα1ητών στην Ιερουσαλ0μ
$άρα $ολύ, και $ολύ $λ01ος τ/ν ιερέ/ν υ$άκουε στην $ίστη.
Η σ,λληGη το6 *τεMC5ο6
6 Ο *τέανος, τ%τε, $λ0ρης α$% .άρη και δύναμη έκανε τέρατα και σημεία μεγάλα μέσα
στο λα%. 8 *ηκώ1ηκαν %μ/ς μερικοί $ου ήταν α$% τη συναγ/γ0 τη λεγ%μενη τ/ν
Zιβερτίν/ν και των 3υρηναί/ν και των Αλε@ανδρέ/ν και αυτών $ου ήταν α$% την 3ιλικία
και την επαρχία της Ασίας, και συ7ητούσαν με το *τέανο, 19 αλλά δεν μ$ορούσαν να
169
αντιστα1ούν στη σοία και στο $νεύμα με το ο$οίο μιλούσε. 11 F%τε υ$οκίνησαν άντρες
$ου έλεγαν= AFον έ.ουμε ακούσει να μιλά λ%για βλάστημα ενάντια στο :/υσ0 και στο
&ε%C. 12 3αι κίνησαν μα7ί τους σε ε'έγερση το λα% και τους $ρεσβυτέρους και τους
γραμματείς και, αού 0ρ1αν 'αφνικά, τον άρ$α@αν μα7ί τους και τον οδ0γησαν στο
συνέδριο. 1! 3αι έστησαν Gευδομάρτυρες $ου έλεγαν= A4 άν1ρ/$ος αυτ%ς δεν $αύει να
λαλεί λ%για κατά του τ%$ου αυτού του άγιου και του ν%μου. 1( Bιατί τον έ.ουμε ακούσει
να λέει %τι ο Ιησούς ο )α7/ραίος, αυτ%ς 1α καταλύσει τον τ%$ο τούτο και 1α αλλά@ει τα
έ1ιμα $ου μας $αράδ/σε ο :/υσ0ςC. 1+ 3αι %ταν ατένισαν σ< αυτ%ν %λοι %σοι κά1ονταν
στο συνέδριο, είδαν το $ρ%σ/$% του σαν $ρ%σ/$ο αγγέλου.
2ο κ1-6γ0α το6 *τεMC5ο6
@
\PΑkEΙ* @
'ί$ε τ%τε ο αρ.ιερέας= A>ραγε έτσι έ.ουν αυτάEC 2 'κείνος εί$ε= A>ντρες αδελοί και
$ατέρες, ακούστε= 4 &ε%ς της δ%@ας ανερώ1ηκε στον $ατέρα μας Αβραάμ, %ταν 0ταν στη
:εσο$οταμία $ριν αυτ%ς να κατοικ0σει στη Χαράν, ! και ε/+ε +-ο. α6τD5; ^JελAε α+D
τη γη σο6 και α+D το6. σ6γγε5ε/. σο6, και έλα στη γη +ο6 Aα σο6 δε/JH. ( F%τε ε@0λ1ε
α$% τη γη των Χαλδαί/ν και κατοίκησε στη Χαράν. 3ι α$% εκεί, μετά το 1άνατο του
$ατέρα του, αυτ%ς μετοίκησε στη γη αυτ0 στην ο$οία εσείς τώρα κατοικείτε. + 3αι δεν του
έδ/σε κληρονομιά σ< αυτ0ν ούτε β0μα $οδιού, αλλά υ$οσ.έ1ηκε 5α τη δώσει +-ο.
κατCκτηση σ’ α6τD5 και στο6. α+ογD5ο6. το6 0ετC α+D α6τD5, αν και αυτ%ς δεν εί.ε
$αιδί. 2 :ίλησε λοι$%ν έτσι ο &ε%ς= 3ι α+Dγο5ο/ το6 Aα ε/5αι +C-οικοι σε γη Jέ5η και
Aα το6. 6+οδο6λώσο65 και Aα το6. κακο0εταBει-ιστο,5 τετ-ακDσια έτη. 5 Και το
έA5ο. στο ο+ο/ο Aα 6+η-ετ1σο65 H. δο,λοι Aα το κ-/5H εγώ, ο &ε%ς εί$ε, και 0ετC α+D
α6τC Aα εJέλAο65 και Aα 0ε λατ-έGο65 στο5 τ%$ο το,το. 6 3αι του έδ/σε τη δια10κη
της $εριτομ0ς. 3αι έτσι γέννησε τον Ισαάκ και τον $εριέταμε την ημέρα την %γδοη, και ο
Ισαάκ τον Ιακώβ, και ο Ιακώβ τους δώδεκα $ατριάρ.ες.
8 3αι οι $ατριάρ.ες, ε$ειδ0 70λεGαν τον Ι/σ0, τον α$%δ/σαν στην Αίγυ$το. Αλλά
0ταν ο &ε%ς μα7ί του 19 και τον ελευ1έρ/σε α$% %λες τις 1λίGεις του και του έδ/σε .άρη
και σοία α$έναντι στο "αραώ, το βασιλιά της Αιγύ$του, και τον κατάστησε ηγεμ%να
$άν/ στην Αίγυ$το και $άν/ σε %λο τον οίκο του. 11 Lρ1ε τ%τε λιμ%ς σε %λη την Αίγυ$το
και τη Χαναάν και 1λίGη μεγάλη, και δεν έβρισκαν τροφές να .ορτάσουν οι $ατέρες μας.
12 ;ταν άκουσε λοι$%ν ο Ιακώβ $/ς υ$0ρ.ε σιτάρι στην Αίγυ$το, α$έστειλε έ@/ τους
$ατέρες μας $ρώτα. 1! 3αι τη δεύτερη φορά γν/ρίστηκε ο Ι/σ0 στους αδελούς του και
έγινε ανερ% στο "αραώ το γένος του Ι/σ0. 1( Α$έστειλε τ%τε ο Ι/σ0 και κάλεσε
κοντά του τον Ιακώβ τον $ατέρα του και %λους τους συγγενείς του, εβδομ0ντα $έντε Gυ.ές.
1+ 3αι κατέβηκε ο Ιακώβ στην Αίγυ$το και $έ1ανε αυτ%ς και οι $ατέρες μας, 12 και
μετατέ1ηκαν στη *υ.έμ και τέ1ηκαν στο μν0μα $ου αγ%ρασε ο Αβραάμ πληρνοντας την
τιμ0 με άργυρο α$% τους γιους του 'μμώρ στη *υ.έμ.
15 3α1ώς λοι$%ν $λησία7ε ο .ρ%νος της υ$%σ.εσης $ου υ$οσ.έ1ηκε ο &ε%ς στον
Αβραάμ, αυ@01ηκε ο λα%ς και $λ01υνε στην Αίγυ$το 16 μέ.ρις %του σηκώAηκε Cλλο.
TασιλιC. στη5 Α/γ6+το +ο6 δε5 1Jε-ε το5 ΙHσ1M. 18 Αυτ%ς σοίστηκε δ%λια κατά του
γένους μας και κακομετα.ειρίστηκε τους $ατέρες μας, για να α0νουν τα βρέη τους
έκ1ετα, ώστε να μη διατηρούνται στη 7/0. 29 3ατ< αυτ%ν τον καιρ% γενν01ηκε ο :/υσ0ς
και 0ταν %μορος για το &ε%. Αυτ%ς ανατράηκε τρεις μ0νες στον οίκο του $ατέρα του 21
και, %ταν τον άησαν έκ1ετο, τον ανάλαβε η 1υγατέρα του "αραώ και τον ανά1ρεGε για
161
τον εαυτ% της σαν γιο. 22 3αι εκ$αιδεύτηκε ο :/υσ0ς σε %λη τη σοία των Αιγυ$τί/ν,
και 0ταν δυνατ%ς στα λ%για και τα έργα του.
2! 3αι κα1ώς συμ$ληρ/ν%ταν σ< αυτ%ν το τεσσαρακοστ% έτος του .ρ%νου της ηλικίας
του, ανέβηκε στην καρδιά του να ε$ισκετεί τους αδελούς του, τους γιους Ισρα0λ. 2( 3αι
%ταν είδε κά$οιον να αδικείται, αμύν1ηκε και έκανε εκδίκηση στον κατα$ονεμένο και
.τύ$ησε !ανάσιμα τον Αιγύ$τιο. 2+ )%μι7ε, λοι$%ν, $/ς κατάλαβαν οι αδελοί του %τι ο
&ε%ς με το .έρι του 1α δώσει σ/τηρία σ< αυτούς
.
εκείνοι δεν κατάλαβαν. 22 3αι την
ε$%μενη ημέρα ανερώ1ηκε σ< αυτούς, ενώ μά.ονταν, και $ροσ$α1ούσε να τους
συμιλιώσει $ρος ειρ0νη και εί$ε= J>ντρες, είστε αδελοί
.
γιατί αδικείτε ο ένας τον άλλοKE
25 Αλλά εκείνος $ου αδικούσε τον $λησίον του τον α$ώ1ησε και εί$ε= \οιο. σε
κατCστησε C-Bο5τα και δικαστ1 +C5H 0α._ 26 Μ1+H. εσ, Aέλει. 5α 0ε σκοτώσει. 0ε
α6τD5 το5 τ-D+ο +ο6 σκDτHσε. Bτε. το5 Αιγ,+τιο_ 28 Nυγε τ%τε ο :/υσ0ς για το λ%γο
αυτ%ν και έγινε $άροικος στη γη :αδιάμ %$ου γέννησε δυο γιους.
!9 3αι αού συμ$ληρώ1ηκαν σαράντα έτη, το6 Mα5ε-ώAηκε 0έσα στη5 έ-η0ο το6
D-ο6. *ινά Cγγελο. 0έσα σε +,-ι5η MλDγα μιας TCτο6. !1 3αι ο :/υσ0ς, %ταν το είδε,
1αύμα7ε το %ραμα και, ενώ αυτ%ς $λησία7ε, για να το $αρατηρ0σει καλά, έγινε /ν0
3υρίου= !2 Eγώ είμαι ο ΘεD. τH5 +ατέ-H5 σο6, ο ΘεD. του ΑT-αC0 και του ΙσαCκ και
του ΙακώT. Ο :/υσ0ς έγινε τ%τε έντρομος και δεν τολμούσε να $αρατηρ0σει. !! E/+ε
τDτε σ’ α6τD5 ο Κ,-ιο.; d9,σε το 6+Dδη0α τH5 +οδιώ5 σο6, γιατ/ ο τD+ο. +C5H στο5
ο+ο/ο έBει. σταAε/ ε/5αι γη Cγια. !( E/δα καλC τη5 κακο0εταBε/-ιση το6 λαο, 0ο6 +ο6
είναι στη5 Α/γ6+το και το στε5αγ0D το6. τον Cκο6σα, και κατέTηκα 5α το6.
ελε6Aε-ώσH. Και τώ-α έλα, Aα σε α+οστε/λH στη5 Α/γ6+τοe. !+ Αυτ%ν το :/υσ0, τον
ο$οίο αρν01ηκαν και του εί$αν= d\οιο. σε κατCστησε C-Bο5τα και δικαστ1_e, αυτ%ν ο
&ε%ς και άρ.οντα και λυτρ/τ0 έ.ει α$οστείλει με τη βο01εια του αγγέλου $ου του
ανερώ1ηκε μέσα στη βάτο. !2 Αυτ%ς τους ε@0γαγε και έκανε τέρατα και σημεία στη γη
της Αιγύ$του και στην 'ρυ1ρά &άλασσα και στην έρημο για σαράντα έτη. !5 Αυτ%ς είναι ο
:/υσ0ς $ου εί$ε στους γιους Ισρα0λ= \-οM1τη για σα. Aα α5εγε/-ει ο AεD. α+D το6.
αδελMο,. σα. D+H. ε0έ5α. !6 Αυτ%ς είναι $ου 0ταν με την εκκλησία μέσα στην έρημο
μα7ί με τον άγγελο $ου του μιλούσε στο %ρος *ινά και με τους $ατέρες μας, ο ο$οίος
δέ.τηκε 7/ντανά λ%για για να μας τα δώσει. !8 *< αυτ%ν δε 1έλησαν να γίνουν υ$άκουοι οι
$ατέρες μας, αλλά τον α$ώ1ησαν και στράηκαν με τις καρδιές τους στην Αίγυ$το (9 και
εί$αν στον Ααρών= ΚC5ε 0α. Aεο,. +ο6 Aα 0α. +-ο+ο-ε,ο5ται. Kιατ/ σ’ α6τD5 το
ΜH6σ1, ο ο+ο/ο. 0α. εJ1γαγε α+D τη γη της Αιγ,+το6, δε5 Jέ-ο60ε τι το6 έγι5ε. (1 3αι
έκαναν μοσ.άρι κατά τις ημέρες εκείνες και ύG/σαν 1υσία $ρος το είδ/λο, και
ευραίνονταν στα έργα τ/ν .εριών τους. (2 *τράηκε τ%τε ο &ε%ς μακριά τους και τους
$αράδ/σε στο να λατρεύουν τη στρατιά του ουρανού κα1ώς είναι γραμμένο στο βιβλίο τ/ν
$ροητών=
Μ1+H. σMCγια και A6σ/ε. 0ο6 +-οσMέ-ατε
σα-C5τα έτη στη έ-η0ο, ο/κε του Ισ-α1λ_
(! ΑλλC λCTατε +C5H σας τη σκη51 το6 ΜολDB
και το Cστ-ο το6 Aεο, σα. PαιMC5,
τι. γλ6+τέ. εικD5ε. +ο6 κC5ατε,
για να τις $ροσκυνάτε.
Και Aα σα. 0ετοικ/σH +έ-α α+D τη ,αβυλώνα.
(( D *κην0 του :αρτυρίου 0ταν με τους $ατέρες μας στην έρημο, κα1ώς διέτα@ε αυτ%ς
$ου μιλούσε στο :/υσ0 να την κάνει σύμ/να με το $ρ%τυ$ο $ου εί.ε δει. (+ Αυτ0ν και
εισ0γαγαν στη χρα οι $ατέρες μας $ου διαδέ.τηκαν τους προηγούμενους μα7ί με τον
162
Ιησού του 6αυή κατά την κατάκτηση τ/ν ε1νών, τα ο$οία έδι/@ε ο &ε%ς μακριά α$% την
$αρουσία τ/ν $ατέρ/ν μας, και παρέμεινε η -κηνή /ς τις ημέρες του Δαβίδ. (2 Αυτ%ς
βρ0κε .άρη μ$ροστά στο &ε% και 70τησε να βρει κατοικία για τον οίκο του Ιακώβ. (5 Ο
*ολομών, %μ/ς, οικοδ%μησε σ< Αυτ%ν οίκο. (6 Αλλά ο XGιστος δεν κατοικεί σε
.ειρο$οίητους ναούς, κα1ώς ο $ρο0της λέει=
(8 3 ο6-α5D. είναι A-D5ο. 0ο6
και η γη 6+ο+Dδιο τH5 +οδιώ5 0ο6.
\οιο5 ο/κο Aα 0ο6 οικοδο01σετε, λέει ο Κ,-ιο.,
1 +οιο. είναι τD+ο. τη. α5C+α6σ1. 0ο6_
+9 2ο Bέ-ι 0ο6 δε5 έκα5ε Dλα α6τC_
+1 *κληροτρά.ηλοι και α$ερίτμητοι στις καρδιές και στα αυτιά, εσείς $άντοτε
αντιτάσσεστε στο ?νεύμα το >γιο, %$/ς οι $ατέρες σας έτσι κι εσείς. +2 ?οιον α$% τους
$ρο0τες δεν καταδί/@αν οι $ατέρες σαςE 3αι σκ%τ/σαν αυτούς $ου $ροανάγγειλαν την
έλευση του Δικαίου, του ο$οίου τώρα εσείς γίνατε $ροδ%τες και ονιάδες, +! οι ο$οίοι
λάβατε το ν%μο μέσ/ διαταγών αγγέλ/ν, αλλά δεν τον υλά@ατεC.
3 λιAοTολισ0D. το6 *τεMC5ο6
+( Ακούγοντας λοι$%ν αυτά κατακ%βονταν στις καρδιές τους από αγανάκτηση και
έτρι7αν τα δ%ντια τους εναντίον του. ++ Αλλά αυτός, %ντας $λ0ρης ?νεύματος Αγίου,
ατένισε στον ουραν% και είδε τη δ%@α του &εού και τον Ιησού να έ.ει στα1εί α$% τα δε@ιά
του &εού +2 και εί$ε= AΙδού, βλέ$/ τους ουρανούς διανοιγμένους και τον Mι% του
αν1ρώ$ου να έ.ει στα1εί α$% τα δε@ιά του &εούC. +5 +κείνοι τ%τε έκρα@αν με /ν0
μεγάλη, βούλ/σαν τα αυτιά τους και %ρμησαν ομ%Gυ.α εναντίον του +6 και, αού τον
έβγαλαν έ@/ α$% την $%λη, τον λι1οβολούσαν. 3αι οι μάρτυρες α$%1εσαν τα ρού.α τους
δί$λα στα $%δια ενός νεαρού $ου τον καλούσαν *αύλο, +8 και λι1οβολούσαν το *τέανο
$ου ε$ικαλούνταν και έλεγε= A3ύριε Ιησού, δέ@ου το $νεύμα μουC. 29 3αι αού έ$εσε στα
γ%νατα, ώνα@ε με /ν0 μεγάλη= A3ύριε, μην καταλογίσεις σ< αυτούς αυτ0ν την αμαρτίαC.
3αι αού εί$ε αυτ%, κοιμ01ηκε.
>
\PΑkEΙ* >
3αι ο *αύλος ευαρεστούνταν συμ/νώντας στη 1ανάτ/σ0 του.
3 \α,λο. καταδιώκει τη5 εκκλησ/α
'κείνη την ημέρα έγινε τ%τε μεγάλος δι/γμ%ς ενάντια στην εκκλησία $ου ήταν στα
Ιεροσ%λυμα, και %λοι διασ$άρ1ηκαν στην ύ$αι1ρο της Ιουδαίας και της *αμάρειας εκτ%ς
α$% τους α$οστ%λους. 2 3αι έ1αGαν το *τέανο άντρες ευλαβείς, και έκαναν 1ρ0νο
μεγάλο γι< αυτ%ν. ! 'νώ ο *αύλος $ρο@ενούσε 1ορά στην εκκλησία μ$αίνοντας α$% οίκο
σε οίκο, σέρνοντας άντρες και γυναίκες και τους $αράδινε στη υλακ0.
2ο ε6αγγέλιο κη-,ττεται στη *α0C-εια
( Αυτοί λοι$%ν $ου διασ$άρ1ηκαν $έρασαν τη χρα ευαγγελι7%μενοι το λ%γο του Θεού.
+ 3αι ο "ίλι$$ος κατέβηκε στην $%λη της *αμάρειας και κ0ρυττε σ< αυτούς το Χριστ%. 2
?ρ%σε.αν ομ%Gυ.α τ%τε τα $λ01η στα λεγ%μενα του "ιλί$$ου, κα1ώς αυτοί άκουγαν και
έβλε$αν τα !αυματουργικά σημεία $ου έκανε. 5 Bιατί ήταν $ολλοί α$% αυτούς $ου εί.αν
$νεύματα ακά1αρτα $ου ώνα7αν με /ν0 μεγάλη και ε@έρ.ονταν, ενώ $ολλοί $αράλυτοι
και ./λοί 1ερα$εύτηκαν. 6 3αι έγινε $ολλ0 .αρά στην $%λη εκείνη.
16!
8 3ά$οιος άντρας, λοι$%ν, με το %νομα *ίμ/νας $ροY$0ρ.ε μέσα στην $%λη,
μαγεύοντας και α0νοντας εκστατικ% το έ1νος της *αμάρειας, λέγοντας $/ς ο εαυτ%ς του
είναι κά$οιος μεγάλος. 19 *< αυτ%ν $ρ%σε.αν %λοι, α$% τους μικρούς /ς τους μεγάλους,
λέγοντας= AΑυτ%ς είναι η δύναμη του &εού, $ου καλείται J:εγάληKC. 11 ?ρ%σε.αν λοι$%ν
σ< αυτ%ν, γιατί α$% αρκετ% .ρ%νο με τις μαγείες τούς εί.ε α0σει εκστατικούς. 12 ;ταν
%μ/ς $ίστεGαν στο "ίλι$$ο $ου ευαγγέλι7ε για τη βασιλεία του &εού και για το %νομα του
Ιησού Χριστού, βατί7ονταν άντρες και γυναίκες. 1! 4 *ίμ/νας, λοι$%ν, και αυτ%ς
$ίστεGε και, αού βατίστηκε, 0ταν $ροσκολλημένος στο "ίλι$$ο και, βλέ$οντας τα
!αυματουργικά σημεία και τις δυνάμεις τις μεγάλες $ου γίνονταν, έμενε εκστατικ%ς.
1( ;ταν άκουσαν τ%τε οι α$%στολοι στα Ιεροσ%λυμα %τι η *αμάρεια έ.ει δε.τεί το λ%γο
του &εού, α$έστειλαν $ρος αυτούς τον ?έτρο και τον Ι/άννη, 1+ οι ο$οίοι κατέβηκαν και
$ροσευ.01ηκαν γι< αυτούς, για να λάβουν ?νεύμα >γιο. 12 Bιατί ακ%μα δεν εί.ε $έσει
$άν/ σε κανέναν α$% αυτούς, αλλά μ%νο 0ταν βατισμένοι στο %νομα του 3υρίου Ιησού.
15 F%τε έ1εσαν τα .έρια $άν/ τους και λάβαιναν ?νεύμα >γιο. 16 ;ταν είδε τ%τε ο
*ίμ/νας %τι με την ε$ί1εση τ/ν .εριών τ/ν α$οστ%λ/ν δίνεται το ?νεύμα, τους $ρ%σερε
.ρ0ματα, 18 λέγοντας= AΔώστε και σ< εμένα την ε@ουσία αυτ0, ώστε σ< %$οιον ε$ι1έσ/ τα
.έρια να λαβαίνει ?νεύμα >γιοC. 29 Ο ?έτρος %μ/ς εί$ε $ρος αυτ%ν= AFο ασ0μι σου μα7ί
μ< εσένα ας είναι $ρος α$ώλεια, ε$ειδ0 ν%μισες %τι η δ/ρεά του &εού α$οκτάται με
.ρ0ματα. 21 Δεν υ$άρ.ει σ< εσένα μερίδα ούτε κλ0ρος στην υπό!εση αυτού του λ%γου,
γιατί η καρδιά σου δεν είναι ευ1εία α$έναντι στο &ε%. 22 :εταν%ησε λοι$%ν α$% την κακία
σου αυτ0ν και δε0σου στον 3ύριο, μ0$/ς σου αε1εί αυτή η σκέGη της καρδιάς σου
.
2!
γιατί σε βλέ$/ να βρίσκεσαι σε $ικρ0 .ολ0 και σε δεσμά αδικίαςC. 2( Α$οκρί1ηκε τ%τε ο
*ίμ/νας και εί$ε= AΔεη1είτε εσείς για μένα $ρος τον 3ύριο, για να μην έρ1ει $άν/ μου
τί$οτα α$< %σα έ.ετε $ειC.
2+ Αυτοί, λοι$%ν, αού έδ/σαν ε$ίσημη μαρτυρία και μίλησαν το λ%γο του 3υρίου,
ε$έστρεαν στα Ιεροσ%λυμα και ευαγγέλι7αν $ολλά ./ριά τ/ν *αμαρειτών.
3 O/λι++ο. και ο ε65ο,Bο. ΑιA/ο+α.
22 >γγελος 3υρίου τ%τε λάλησε $ρος το "ίλι$$ο λέγοντας= A*0κ/ και $0γαινε κατά το
ν%το, στην οδ% $ου κατεβαίνει α$% την Ιερουσαλ0μ στη Bά7α
.
αυτ0 είναι έρημηC. 25 3αι
αού σηκώ1ηκε, $0γε. 3αι ιδού ένας άντρας Αι1ίο$ας, ευνού.ος, ανώτατος α@ι/ματού.ος
της 3ανδάκης, βασίλισσας των Αι1ι%$/ν, ο ο$οίος 0ταν υπεύ!υνος $άν/ σε %λο το
1ησαυρουλάκι% της. Αυτ%ς εί.ε έρ1ει να $ροσκυν0σει στην Ιερουσαλ0μ, 26 και
ε$έστρεε και κα1%ταν $άν/ στο άρμα του και διάβα7ε τον $ρο0τη DσαIα. 28 'ί$ε
λοι$%ν το ?νεύμα στο "ίλι$$ο= A?λησίασε και $ροσκολλ0σου στο άρμα τούτοC. !9
?ροσέτρε@ε τ%τε ο "ίλι$$ος και τον άκουσε να διαβά7ει τον $ρο0τη DσαIα και του εί$ε=
A>ραγε καταλαβαίνεις αυτά $ου διαβά7ειςEC !1 'κείνος εί$ε= A?ώς λοι$%ν 1α μ$ορούσα
αν κά$οιος δε με οδηγ0σειEC 3αι $αρακάλεσε το "ίλι$$ο να ανεβεί και να κα1ίσει μα7ί
του. !2 D $ερικο$0 λοι$%ν της Bρα0ς $ου διάβα7ε 0ταν αυτ0=
*α5 +-DTατο στη σMαγ1 οδηγ1Aηκε
και σα5 α05D. α+έ5α5τι
σ’ α6τD5 +ο6 το5 κο6-ε,ει CMH5ο.,
έτσι δε5 α5ο/γει το στD0α το6.
!! Μέσα στη5 τα+ε/5Hσ1 του
αMαι-έAηκε η κατCκ-ισ1 το6.
2η γε5ιC το6 +οιο. Aα διηγηAε/_
E+ειδ1 αMαι-ε/ται α+D τη γη η FH1 το6.
16(
!( Α$οκρί1ηκε τ%τε ο ευνού.ος στο "ίλι$$ο και του εί$ε= A*ε $αρακαλώ, πες μου, για
$οιον ο $ρο0της λέει αυτ%E Bια τον εαυτ% του 0 για κά$οιον άλλοEC !+ >νοι@ε τ%τε ο
"ίλι$$ος το στ%μα του και, αού άρ.ισε α$% τη γρα0 αυτ0, του κ0ρυ@ε το ευαγγέλιο για
τον Ιησού. !2 3α1ώς λοι$%ν $ρο./ρούσαν στο δρ%μο, 0ρ1αν σε κά$οιο μέρος με νερ%, και
λέει ο ευνού.ος= AΙδού νερ%, τι με εμ$οδί7ει να βατιστώEC O!5 'ί$ε τ%τε ο "ίλι$$ος= AΑν
$ιστεύεις με %λη την καρδιά, ε$ιτρέ$εταιC. Α$οκρί1ηκε λοι$%ν και εί$ε= A?ιστεύ/ $/ς ο
Mι%ς του &εού είναι ο Ιησούς Χριστ%ςC.P !6 3αι διέτα@ε να στα1εί το άρμα και κατέβηκαν
και οι δύο στο νερ%, ο "ίλι$$ος και ο ευνού.ος, και τον βάτισε. !8 ;ταν λοι$%ν ανέβηκαν
α$% το νερ%, ?νεύμα 3υρίου άρ$α@ε το "ίλι$$ο και δεν τον είδε $ια ο ευνού.ος,
$ρο./ρούσε μάλιστα στο δρ%μο του .αίροντας. (9 3αι ο "ίλι$$ος βρέ1ηκε στην >7/το
.
και $ερνώντας ευαγγέλι7ε %λες τις $%λεις, /σ%του 0ρ1ε στην 3αισάρεια.
Η 0εταστ-οM1 το6 \α,λο6 στο 7-ιστD
8\-. <<;Y=1Y, <Y;1<=1>?
9
\PΑkEΙ* 9
4 *αύλος, λοι$%ν, $νέοντας ακ%μα μέσα του α$ειλ0 και %νο για τους μα1ητές του
3υρίου, $ροσ0λ1ε στον αρ.ιερέα 2 και 70τησε α$% αυτ%ν ε$ιστολές για τη Δαμασκ% $ρος
τις συναγ/γές, ώστε, αν βρει κά$οιους $ου 0ταν της 4δού, άντρες και γυναίκες, να τους
οδηγ0σει δεμένους στην Ιερουσαλ0μ. ! 'νώ λοι$%ν $ορευ%ταν, $λησία7ε τη Δαμασκ% και
@ανικά άστραGε γύρ/ του /ς α$% τον ουραν% ( και, αού έ$εσε στη γη, άκουσε /ν0
να του λέει= A*αούλ, *αούλ, τι με καταδιώκειςEC + 0υτός εί$ε τ%τε= A?οιος είσαι, 3ύριεEC
'κείνος απάντησε= A'γώ είμαι ο Ιησούς $ου εσύ καταδιώκεις. 2 Αλλά σ0κ/ και είσελ1ε
στην $%λη και 1α σου ει$/1εί %,τι $ρέ$ει να κάνειςC. 5 3αι οι άντρες $ου τον συν%δευαν
εί.αν στα1εί ά/νοι, ε$ειδ0 αεν%ς άκουγαν τη /ν0, αετέρου δεν έβλε$αν κανέναν. 6
*ηκώ1ηκε τ%τε ο *αύλος α$% τη γη, και ενώ 0ταν ανοιγμένα τα μάτια του, δεν έβλε$ε
τί$οτα
.
.ειραγ/γώντας λοι$%ν αυτ%ν, τον εισ0γαγαν στη Δαμασκ%. 8 3αι 0ταν τρεις ημέρες
$ου δεν έβλε$ε, και δεν έαγε ούτε 0$ιε.
19 Lταν τ%τε κά$οιος μα1ητ0ς στη Δαμασκ% με το %νομα Ανανίας, και ο 3ύριος εί$ε
$ρος αυτ%ν σε %ραμα= AΑνανίαC. 'κείνος εί$ε= AΙδού εγώ, 3ύριεC. 11 3αι ο 3ύριος είπε
$ρος αυτ%ν= A*0κ/ και $0γαινε στη στεν0 οδ% $ου καλείται J'υ1είαK και 70τησε στην
οικία του Ιούδα έναν Fαρσέα με το %νομα *αύλος. Bιατί ιδού, $ροσεύ.εται 12 και είδε έναν
άντρα σε %ραμα, με το %νομα Ανανίας, $ου εισ0λ1ε και ε$έ1εσε σ< αυτ%ν τα .έρια, για να
@αναδείC. 1! Α$οκρί1ηκε τ%τε ο Ανανίας= A3ύριε, άκουσα α$% $ολλούς για τον άντρα
αυτ%ν, $%σα κακά έκανε στους αγίους σου στην Ιερουσαλ0μ. 1( 3αι εδώ έ.ει ε@ουσία α$%
τους αρ.ιερείς να δέσει %λους %σοι ε$ικαλούνται το %νομά σουC. 1+ 'ί$ε %μ/ς $ρος αυτ%ν
ο 3ύριος= A?0γαινε, γιατί σκεύος εκλογ0ς είναι αυτ%ς για μένα, για να βαστά@ει το %νομά
μου μ$ροστά σε έ1νη και σε βασιλιάδες και στους γιους Ισρα0λ. 12 Bιατί εγώ 1α του
υ$οδεί@/ %σα $ρέ$ει να $ά1ει για το %νομά μουC. 15 Nυγε τ%τε ο Ανανίας και εισ0λ1ε
στην οικία και έ1εσε $άν/ του τα .έρια και εί$ε= A*αούλ, αδελέ, ο 3ύριος με έ.ει
α$οστείλει, ο Ιησούς $ου σου ανερώ1ηκε στην οδ% $ου ερ.%σουν, για να @αναδείς και να
γεμίσεις ?νεύμα >γιοC. 16 3αι αμέσ/ς του έ$εσαν α$% τα μάτια κάτι σαν λέ$ια, και
@αναείδε και σηκώ1ηκε και βατίστηκε. 18 3αι αού έλαβε τρο0, ενισ.ύ1ηκε.
16+
3 *α,λο. κη-,ττει στη Δα0ασκD
Lταν λοι$%ν μα7ί με τους μα1ητές στη Δαμασκ% μερικές ημέρες 29 και αμέσ/ς στις
συναγ/γές κ0ρυττε τον Ιησού, %τι αυτ%ς είναι ο Mι%ς του &εού. 21 Nμεναν εκστατικοί τ%τε
%λοι %σοι άκουγαν και έλεγαν= AΔεν είναι αυτ%ς εκείνος $ου κατάτρε@ε στην Ιερουσαλ0μ
αυτούς $ου ε$ικαλούνται το %νομα τούτο, και εδώ γι< αυτ% δεν έ.ει έρ1ει, για να τους
οδηγ0σει δεμένους στους αρ.ιερείςEC 22 Αλλά ο *αύλος $ερισσ%τερο ενδυναμ/ν%ταν και
$ροκαλούσε σύγ.υση στους Ιουδαίους $ου κατοικούσαν στη Δαμασκ%, α$οδεί.νοντας %τι
αυτ%ς είναι ο Χριστ%ς.
3 *α,λο. JεMε,γει α+D το6. Ιο6δα/ο6.
2! 3αι κα1ώς συμ$ληρώνονταν αρκετές ημέρες, έκαναν συμβούλιο οι Ιουδαίοι και
αποφάσισαν να τον σκοτώσουν. 2( Nγινε γν/στ0 %μ/ς στον ?αύλο η ε$ιβουλ0 τους.
?αρατηρούσαν τ%τε και τις $ύλες ημέρα και νύ.τα, για να τον σκοτώσουν. 2+ Αού τον
$0ραν τ%τε νύ.τα οι μα1ητές, διαμέσου του τεί.ους τον κατέβασαν, .αμηλώνοντας αυτόν
μέσα σ< ένα μεγάλο καλά1ι.
3 *α,λο. στη5 Ιε-ο6σαλ10.
22 3αι %ταν 0ρ1ε στη Ιερουσαλ0μ, $ροσ$α1ούσε να $ροσκολλη1εί στους μα1ητές, αλλά
%λοι τον οβούνταν, μην $ιστεύοντας %τι είναι μα1ητ0ς. 25 Ο ,αρνάβας, %μ/ς, αού τον
$0ρε, τον οδ0γησε $ρος τους α$οστ%λους και τους διηγ01ηκε $ώς κατά τη οδ% είδε τον
3ύριο και %τι +κείνος του μίλησε, και $ώς στη Δαμασκ% κ0ρυττε με $αρρησία στο %νομα
του Ιησού. 26 3αι μα7ί τους έμ$αινε και έβγαινε στην Ιερουσαλ0μ συνεχς, μιλώντας με
$αρρησία στο %νομα του 3υρίου, 28 και μιλούσε και συ7ητούσε με τους 'λληνιστές,
εκείνοι όμως ε$ι.ειρούσαν να τον σκοτώσουν. !9 '$ειδ0 λοι$%ν το έμα1αν οι αδελοί, τον
κατέβασαν στην 3αισάρεια και τον έστειλαν μακριά στην Fαρσ%.
!1 ?ράγματι, λοι$%ν, η εκκλησία σε %λη την Ιουδαία και τη Bαλιλαία και τη *αμάρεια
εί.ε ειρ0νη, ενώ οικοδομούνταν και $ορευ%ταν με το %βο του 3υρίου, και $λ01αινε με
την εν1άρρυνση του Αγίου ?νεύματος.
Η Aε-α+ε/α το6 Αι5έα
!2 *υνέβηκε τ%τε, %ταν ο ?έτρος $ερνούσε α$% %λα τα μέρη, να κατεβεί και $ρος τους
αγίους $ου κατοικούσαν στη Zύδδα. !! ,ρ0κε λοι$%ν εκεί κά$οιον άν1ρ/$ο με το %νομα
Αινέας, $ου α$% ο.τώ έτη 0ταν κατάκοιτος $άν/ σ< ένα κρεβάτι, ο ο$οίος 0ταν $αράλυτος.
!( 3αι του εί$ε ο ?έτρος= AΑινέα, σε γιατρεύει ο Ιησούς Χριστ%ς
.
σ0κ/ και στρώσε για
τον εαυτ% σουC. 3αι αμέσ/ς σηκώ1ηκε. !+ 3αι τον είδαν %λοι %σοι κατοικούσαν στη
Zύδδα και στο *άρ/να, οι ο$οίοι ε$έστρεGαν στον 3ύριο.
Η α5Cσταση τη. Δο-κCδα.
!2 *την Ι%$$η 0ταν τ%τε κά$οια μα10τρια με το %νομα Fαβι1ά, $ου διερμηνεύοντάς το
λέγεται JΔορκάδαK. Αυτ0 0ταν $λ0ρης α$% έργα αγα1ά και ελεημοσύνες $ου έκανε. !5
*υνέβηκε, τ%τε, κατά τις ημέρες εκείνες αυτ0 να ασ1εν0σει και να $ε1άνει. Fην έλουσαν,
λοι$%ν, και την έ1εσαν στο υ$ερώο. !6 3αι ε$ειδ0 η Zύδδα 0ταν κοντά στη Ι%$$η, %ταν οι
μα1ητές άκουσαν %τι ο ?έτρος είναι σ< αυτ0ν, α$έστειλαν δύο άντρες $ρος αυτ%ν
$αρακαλώντας τον= A:ην αργ0σεις να $εράσεις /ς εμάςC. !8 *ηκώ1ηκε τ%τε ο ?έτρος και
0ρ1ε μα7ί τους. ;ταν αυτ%ς $αρουσιάστηκε, τον ανέβασαν στο υ$ερώο και στά1ηκαν
κοντά του %λες οι .0ρες κλαίγοντας και ε$ιδεί.νοντας .ιτώνες και ρού.α, %σα έκανε %ταν
162
0ταν μα7ί τους η Δορκάδα. (9 Αού έβγαλε λοι$%ν έ@/ %λους ο ?έτρος και έ$εσε στα
γ%νατα, $ροσευ.01ηκε και στράηκε $ίσ/ $ρος το σώμα και εί$ε= AFαβι1ά, αναστ0σουC.
'κείνη άνοι@ε τα μάτια της και, %ταν είδε τον ?έτρο, ανακά1ισε. (1 Nδ/σε τ%τε σ< αυτ0ν
το .έρι και τη σ0κ/σε
.
και αού ώνα@ε τους αγίους και τις .0ρες, την $αρουσίασε
7/νταν0. (2 Nγινε λοι$%ν γν/στ% σε %λη την Ι%$$η και $ίστεGαν $ολλοί στον 3ύριο. (!
*υνέβηκε τ%τε να μείνει αρκετές ημέρες στην Ι%$$η στην κατοικία κά$οιου *ίμ/να
βυρσοδέGη.
3 \έτ-ο. και ο Κο-51λιο.
1Z
\PΑkEΙ* 1Z
3ά$οιος άντρας λοι$%ν στην 3αισάρεια με το %νομα 3ορν0λιος, εκατ%νταρ.ος α$% τη
στρατι/τικ0 μονάδα $ου καλείται Ιταλικ0, 2 ευσεβ0ς και οβούμενος το &ε% μα7ί με %λο
τον οίκο του, $ου έκανε ελεημοσύνες $ολλές στο λα% και δε%ταν στο &ε% δια$αντ%ς, ! είδε
σε %ραμα ανερά την ημέρα, $ερί$ου γύρ/ στις τρεις η ώρα, έναν άγγελο του &εού $ου
εισ0λ1ε $ρος αυτ%ν και του εί$ε= A3ορν0λιεC. ( 'κείνος τον ατένισε και γεμάτος %βο
εί$ε= AFι είναι, 3ύριεEC 'ί$ε τ%τε σ< αυτ%ν= A4ι $ροσευ.ές σου και οι ελεημοσύνες σου
ανέβηκαν $ρος μνημ%νευση μ$ροστά στο &ε%. + 3αι τώρα, στείλε άντρες στην Ι%$$η και
$ροσκάλεσε κά$οιο *ίμ/να, $ου ε$ικαλείται ?έτρος. 2 Αυτ%ς ιλο@ενείται στην κατοικία
κά$οιου *ίμ/να βυρσοδέGη, $ου έ.ει οικία δί$λα στη 1άλασσαC. 5 :%λις λοι$%ν έυγε ο
άγγελος $ου του μιλούσε, ώνα@ε δύο α$% τους υ$ηρέτες του και ένα στρατιώτη ευσεβ0
$ου $αράμεναν κοντά του 6 και, αού τους τα ε@0γησε %λα, τους α$έστειλε στην Ι%$$η.
8 3αι την ε$%μενη ημέρα, ενώ εκείνοι οδοι$ορούσαν και $λησία7αν στην $%λη, ανέβηκε
ο ?έτρος στο δώμα να $ροσευ.η1εί γύρ/ στις δώδεκα η ώρα το μεσημέρι. 19 ?είνασε
%μ/ς $ολύ και 01ελε να γευτεί κάτι. 'νώ λοι$%ν αυτοί $αρασκεύα7αν το γεύμα, 0ρ1ε $άν/
του έκσταση 11 και βλέ$ει τον ουραν% ανοιγμένο και να κατεβαίνει κά$οιο σκεύος σαν
σεντ%νι μεγάλο και α$% τις τέσσερις άκρες του να .αμηλώνει $άν/ στη γη, 12 μέσα στο
ο$οίο υ$0ρ.αν %λα τα τετρά$οδα και τα ερ$ετά της γης και τα $ετεινά του ουρανού. 1! 3αι
0ρ1ε /ν0 $ρος αυτ%ν= A*0κ/, ?έτρο, σά@ε και άεC. 1( Αλλά ο ?έτρος εί$ε= A:ε
κανέναν τρ%$ο, 3ύριε, γιατί $οτέ δεν έαγα τί$οτα μολυσμένο και ακά1αρτοC. 1+ 3αι
/ν0 $άλι, για δεύτερη φορά, ήρ!ε φωνή $ρος αυτ%ν= AΑυτά $ου ο &ε%ς κα1άρισε, εσύ
μην τα 1ε/ρείς ακά1αρταC. 12 3αι αυτ% έγινε τρεις φορές και ευ1ύς αναλ0τηκε το σκεύος
στον ουραν%.
15 3α1ώς λοι$%ν μέσα του α$ορούσε $ολύ ο ?έτρος, τι μ$ορούσε να σημαίνει το %ραμα
$ου είδε, ιδού οι άντρες οι α$οσταλμένοι α$% τον 3ορν0λιο, $ου ρώτησαν ακριβώς για την
οικία του *ίμ/να και στά1ηκαν μ$ροστά στην $ύλη. 16 3αι αού ώνα@αν, 7ητούσαν να
μά1ουν αν ο *ίμ/νας $ου ε$ικαλείται ?έτρος ιλο@ενείται εδώ. 18 'νώ λοι$%ν ο ?έτρος
αναλογι7%ταν για το %ραμα, του εί$ε το ?νεύμα= AΙδού, τρεις άντρες $ου σε 7ητούν. 29
Αλλά σ0κ/, κατέβα και $0γαινε μα7ί τους, ./ρίς κα1%λου να διστά7εις, γιατί εγώ τους έ./
α$οστείλειC. 21 3ατέβηκε τ%τε ο ?έτρος $ρος τους άντρες και εί$ε= AΙδού, εγώ είμαι αυτ%ς
$ου 7ητάτε
.
$οια η αιτία για την ο$οία $αρευρίσκεστεEC 22 'κείνοι εί$αν= AΟ 3ορν0λιος ο
εκατ%νταρ.ος, άντρας δίκαιος και οβούμενος το &ε%, και $ου μαρτυρείται έτσι α$% %λο το
έ1νος τ/ν Ιουδαί/ν, $ροστά.τηκε α$% έναν άγιο άγγελο να στείλει να σε $ροσκαλέσει
στον οίκο του και να ακούσει λ%για α$% εσέναC. 2! Αού τους κάλεσε μέσα, λοι$%ν, τους
ιλο@ένησε.
165
3αι την ε$%μενη ημέρα σηκώ1ηκε και ε@0λ1ε μα7ί τους, και μερικοί α$% τους αδελούς
$ου ήταν α$% την Ι%$$η 0ρ1αν μα7ί του. 2( 3αι την άλλη ημέρα, εισ0λ1ε στην 3αισάρεια.
4 3ορν0λιος, λοι$%ν, τους $ροσδοκούσε συνεχς και συγκάλεσε τους συγγενείς του και
τους στενούς ίλους του. 2+ :%λις λοι$%ν συνέβηκε να εισέλ1ει ο ?έτρος, τον συνάντησε
ο 3ορν0λιος, έ$εσε στα $%δια του και $ροσκύνησε. 22 Αλλά ο ?έτρος τον σ0κ/σε
λέγοντας= A*0κ/
.
και εγώ ο ίδιος είμαι άν1ρ/$οςC. 25 3αι συνομιλώντας μ< αυτ%ν εισ0λ1ε
και βρίσκει $ολλούς να έ.ουν συγκεντρ/1εί. 26 3αι εί$ε $ρος αυτούς= A'σείς γν/ρί7ετε
καλά $/ς είναι α1έμιτο σε άντρα Ιουδαίο να $ροσκολλάται 0 να $ροσέρ.εται σε αλλ%υλο.
Αλλά σ< εμένα ο &ε%ς έδει@ε κανέναν άν1ρ/$ο να μη λέ/ μολυσμένο 0 ακά1αρτο. 28 Bι<
αυτ% και αναντίρρητα 0ρ1α, %ταν έστειλαν να με $ροσκαλέσουν. #ητώ λοι$%ν να μά1/ για
$οιο λ%γο στείλατε να με $ροσκαλέσουνEC !9 3αι ο 3ορν0λιος εί$ε= A?ριν α$% τέσσερις
ημέρες, μέ.ρι αυτ0ν την ώρα στις τρεις το απόγευμα, $ροσευ.%μουν συνεχς στον οίκο
μου. 3αι ιδού, ένας άντρας στά1ηκε μ$ροστά μου με ένδυμα λαμ$ρ% !1 και μου λέει=
J3ορν0λιε, εισακούστηκε η $ροσευ.0 σου και οι ελεημοσύνες σου μνημονεύτηκαν
μ$ροστά στο &ε%. !2 *τείλε λοι$%ν στην Ι%$$η και $ροσκάλεσε το *ίμ/να $ου ε$ικαλείται
?έτρος. Αυτ%ς ιλο@ενείται στην οικία του *ίμ/να του βυρσοδέGη δί$λα στη 1άλασσαK.
!! Αμέσ/ς λοι$%ν έστειλα $ρος εσένα, κι εσύ καλά έκανες $ου 0ρ1ες. Fώρα, λοι$%ν, %λοι
εμείς μ$ροστά στο &ε% $αρευρισκ%μαστε, για να ακούσουμε %λα %σα σου είναι
$ροσταγμένα α$% τον 3ύριοC.
2ο κ1-6γ0α το6 \έτ-ο6 στη5 οικ/α το6 Κο-51λιο6
!( >νοι@ε τ%τε ο ?έτρος το στ%μα του και εί$ε= A*τ< αλ01εια καταλαβαίν/ %τι δεν είναι
$ροσ/$ολ0$της ο &ε%ς, !+ αλλά σε κά1ε έ1νος %$οιος τον οβάται και εργά7εται
δικαιοσύνη είναι δεκτ%ς α$% αυτ%ν. !2 'σείς @έρετε το μ0νυμα $ου α$έστειλε στους γιους
Ισρα0λ και ευαγγελι7%ταν ειρ0νη μέσ/ του Ιησού Χριστού H αυτ%ς είναι %λ/ν 3ύριος H !5
το $ράγμα $ου συνέβηκε σε %λη την Ιουδαία, αού άρ.ισε α$% τη Bαλιλαία μετά το
βάτισμα $ου κ0ρυ@ε ο Ι/άννης= !6 για τον Ιησού $ου ήταν α$% τη )α7αρέτ, $ώς τον
έ.ρισε ο &ε%ς με ?νεύμα >γιο και δύναμη, ο ο$οίος $έρασε ευεργετώντας και
γιατρεύοντας %λους %σοι καταδυναστεύονταν α$% το Διάβολο, ε$ειδ0 ο &ε%ς 0ταν μα7ί
του. !8 3αι εμείς είμαστε μάρτυρες %λ/ν αυτών $ου έκανε μέσα στη .ώρα τ/ν Ιουδαί/ν
και μέσα στην Ιερουσαλ0μ. Αυτ%ν και σκ%τ/σαν, αού τον κρέμασαν $άν/ σε @ύλο. (9
Fούτον ο &ε%ς έγειρε την τρίτη ημέρα, και ε$έτρεGε να γίνει ανερ%ς, (1 %.ι σε %λο το
λα%, αλλά σε μάρτυρες $ου 0ταν διορισμένοι εκ τ/ν $ροτέρ/ν α$% το &ε%, δηλαδή σ<
εμάς, οι ο$οίοι άγαμε και 0$ιαμε μα7ί του μετά την ανάστασ0 του α$% τους νεκρούς. (2
3αι μας $αράγγειλε να κηρύ@ουμε στο λα% και να μαρτυρ0σουμε ε$ίσημα %τι αυτ%ς είναι ο
ορισμένος α$% το &ε% κριτ0ς 7/ντανών και νεκρών. (! Bι< αυτ%ν %λοι οι $ρο0τες
μαρτυρούν %τι κα1ένας $ου $ιστεύει σ< αυτ%ν 1α λάβει άεση αμαρτιών μέσ/ του
ον%ματ%ς τουC
Η έκB6ση το6 Αγ/ο6 \5ε,0ατο. στο6. εA5ικο,.
(( 'νώ ακ%μα μιλούσε ο ?έτρος τα λ%για αυτά, έ$εσε το ?νεύμα το >γιο $άν/ σε
%λους %σοι άκουγαν το λ%γο. (+ 3αι έμειναν εκστατικοί οι $ιστοί α$% την $εριτομ0, %σοι
0ρ1αν μα7ί με τον ?έτρο, γιατί και $άν/ στους ε1νικούς η δ/ρεά του Αγίου ?νεύματος
έ.ει .υ1εί
.
(2 γιατί τους άκουγαν να λαλούν γλώσσες και να μεγαλύνουν το &ε%. F%τε
α$οκρί1ηκε ο ?έτρος= (5 A:0$/ς το νερ% δύναται να το εμ$οδίσει κανείς, για να μη
βατιστούν αυτοί, οι ο$οίοι έλαβαν το ?νεύμα το >γιο %$/ς και εμείςEC (6 ?ρ%στα@ε τ%τε
166
αυτούς να βατιστούν στο %νομα του Ιησού Χριστού. F%τε τον $αρακάλεσαν να $αραμείνει
μερικές ημέρες.
Η α5αMο-C το6 \έτ-ο6 στη5 εκκλησ/α τη. Ιε-ο6σαλ10
11
\PΑkEΙ* 11
>κουσαν λοι$%ν οι α$%στολοι και οι αδελοί $ου 0ταν στην Ιουδαία %τι και οι ε1νικοί
δέ.τηκαν το λ%γο του &εού. 2 3αι %ταν ανέβηκε ο ?έτρος στην Ιερουσαλ0μ, ιλονικούσαν
με αυτ%ν οι πιστοί α$% την $εριτομ0 ! λέγοντας= A'ισ0λ1ες σε οικία αντρών $ου έ.ουν
ακροβυστία και έαγες μα7ί τουςC. ( >ρ.ισε λοι$%ν ο ?έτρος και τους ε@έ1ετε τα γεγονότα
με τη σειρά, λέγοντας= + A'γώ 0μουν στην $%λη Ι%$$η και $ροσευ.%μουν και είδα μέσα σε
έκσταση %ραμα, να κατεβαίνει κά$οιο σκεύος σαν σεντ%νι μεγάλο και α$% τις τέσσερις
άκρες του να .αμηλώνει α$% τον ουραν%, και 0ρ1ε μέ.ρις εμένα. 2 ;ταν ατένισα σ< αυτ%,
$αρατηρούσα και είδα τα τετρά$οδα της γης και τα 1ηρία και τα ερ$ετά και τα $ετεινά του
ουρανού. 5 >κουσα τ%τε και μια /ν0 να μου λέει= J*0κ/, ?έτρο, σά@ε και άεK. 6 'ί$α
%μ/ς= J:ε κανέναν τρ%$ο, 3ύριε, γιατί μολυσμένο 0 ακά1αρτο $οτέ δεν εισ0λ1ε στο
στ%μα μουK. 8 Α$οκρί1ηκε τ%τε η /ν0 για δεύτερη φορά α$% τον ουραν%= JΑυτά $ου ο
&ε%ς κα1άρισε, εσύ μην τα 1ε/ρείς ακά1αρταK. 19 3αι αυτ% έγινε τρεις ορές, και
ανασύρ1ηκαν $άλι %λα στον ουραν%. 11 3αι ιδού, την ίδια στιγμ0 τρεις άντρες στά1ηκαν
μ$ροστά στην οικία μέσα στην ο$οία 0μασταν, που ήταν α$οσταλμένοι α$% την 3αισάρεια
$ρος εμένα. 12 'ί$ε τ%τε το ?νεύμα σ< εμένα να έρ1/ μα7ί τους, μη διστά7οντας κα1%λου.
Lρ1αν λοι$%ν μα7ί μου και αυτοί οι έ@ι αδελοί και εισ0λ1αμε στον οίκο αυτού του άντρα.
1! :ας ανάγγειλε τ%τε $ώς είδε τον άγγελο μέσα στον οίκο του, $ου στά1ηκε και του εί$ε=
JΑ$%στειλε στην Ι%$$η και $ροσκάλεσε το *ίμ/να, $ου ε$ικαλείται ?έτρος, 1( ο ο$οίος
1α μιλ0σει λ%για $ρος εσένα με τα ο$οία 1α σ/1είς εσύ και %λος ο οίκος σουK. 1+ 'νώ
λοι$%ν άρ.ισα να μιλώ, έ$εσε το ?νεύμα το >γιο $άν/ σ< αυτούς %$/ς ακριβώς και $άν/
σ< εμάς στην αρ.0. 12 &υμ01ηκα τ%τε το λ%γο του 3υρίου κα1ώς έλεγε= JΑεν%ς ο
Ι/άννης βάτισε σε νερ%, αετέρου εσείς 1α βατιστείτε μέσα σε ?νεύμα >γιοK. 15 Αν
λοι$%ν την ίση δ/ρεά τούς έδ/σε ο &ε%ς %$/ς και σ< εμάς $ου $ιστέGαμε στον 3ύριο
Ιησού Χριστ%, εγώ $οιος 0μουνα ο δυνατ%ς να εμ$οδίσ/ το &ε%EC 16 ;ταν άκουσαν
λοι$%ν αυτά, ησύ.ασαν και δ%@ασαν το &ε% λέγοντας= A>ρα και στα έ1νη ο &ε%ς έδ/σε τη
μετάνοια για 7/0C
Η εκκλησ/α τη. Α5τιDBεια.
18 Αυτοί λοι$%ν $ου διασ$άρ1ηκαν α$% τη 1λίGη $ου έγινε ε$ί *τεάνου, $έρασαν /ς
τη "οινίκη και την 3ύ$ρο και την Αντι%.εια, ./ρίς να μιλούν το λ%γο σε κανέναν άλλο
$αρά μ%νο σε Ιουδαίους. 29 Lταν τ%τε α$% αυτούς μερικοί άντρες 3ύ$ριοι και 3υρηναίοι,
οι ο$οίοι 0ρ1αν στην Αντι%.εια και μιλούσαν και $ρος τους 'λληνιστές ε!νικούς,
ευαγγελι7%μενοι τον 3ύριο Ιησού. 21 3αι 0ταν το .έρι του 3υρίου μα7ί τους, και $ολύς
αρι1μ%ς $ίστεGε και ε$έστρεGε στον 3ύριο. 22 Ακούστηκε τ%τε αυτό το $ράγμα γι< αυτούς
στ< αυτιά της εκκλησίας $ου είναι στην Ιερουσαλ0μ, και έστειλαν έ@/ το ,αρνάβα να
$εράσει /ς την Αντι%.εια. 2! Αυτ%ς, %ταν 0ρ1ε και είδε τη .άρη $ου ήταν από το &ε%,
.άρηκε και $αρακινούσε %λους με την $ρ%1εση της καρδιάς τους να $αραμένουν στον
3ύριο, 2( γιατί 0ταν άντρας αγα1%ς και $λ0ρης ?νεύματος Αγίου και $ίστε/ς. 3αι
$ροστέ1ηκε αρκετ% $λ01ος στον 3ύριο. 2+ '@0λ1ε τ%τε στην Fαρσ% για να ανα7ητ0σει το
*αύλο 22 και, %ταν τον βρ0κε, τον οδ0γησε στην Αντι%.εια. Αυτοί λοι$%ν, $ράγματι, για
168
έναν ολ%κληρο .ρ%νο συγκεντρώνονταν μέσα στην εκκλησία και δίδα@αν αρκετ% $λ01ος.
3αι ον%μασαν $ρώτα στην Αντι%.εια τους μα1ητές JΧριστιανούςK.
25 Αυτές λοι$%ν τις ημέρες κατέβηκαν α$% τα Ιεροσ%λυμα $ρο0τες στην Αντι%.εια. 26
*ηκώ1ηκε τ%τε ένας α$% αυτούς με το %νομα >γαβος και έδ/σε σημείο μέσ/ του
?νεύματος, $/ς μέλλει να γίνει $είνα μεγάλη $άν/ σε %λη την οικουμένη, $ου έγινε ε$ί
3λαυδίου. 28 3αι οι μα1ητές, ανάλογα με το $%σο ευ$ορούσε κανείς, %ρισαν κα1ένας τους
να στείλει συνεισφορά για διακονία στους αδελούς $ου κατοικούν στην Ιουδαία. !9 Αυτ%
και έκαναν, αού α$έστειλαν τη συνεισφορά $ρος τους $ρεσβυτέρους με το .έρι του
,αρνάβα και του *αύλου.
3 AC5ατο. το6 ΙακώTο6 και η M6λCκιση το6 \έτ-ο6
1<
\PΑkEΙ* 1<
3ατ< εκείνο λοι$%ν τον καιρ%, έβαλε ο Dρώδης ο βασιλιάς τα .έρια $άν/ σε μερικούς
$ου ήταν α$% την εκκλησία, για να τους κακο$οι0σει. 2 &ανάτ/σε τ%τε τον Ιάκ/βο, τον
αδελ% του Ι/άννη, με μά.αιρα. ! ;ταν είδε λοι$%ν %τι είναι αρεστ% στους Ιουδαίους,
συνέ.ισε και συνέλαβε και τον ?έτρο H 0ταν τ%τε οι ημέρες της εορτής τ/ν Α7ύμ/ν H ( τον
ο$οίο και έ$ιασε και έ1εσε στη υλακ0, ενώ τον $αράδ/σε σε τέσσερις τετράδες
στρατι/τών για να τον υλάνε, 1έλοντας μετά το ?άσ.α να τον έρει $άν/, από τη φυλακή
στο λα%. + Αεν%ς λοι$%ν τον ?έτρο ε$ιτηρούσαν μέσα στη υλακ0
.
αετέρου $ροσευ.0
συνεχς γιν%ταν έν1ερμα α$% την εκκλησία $ρος το &ε% γι< αυτ%ν.
3 \έτ-ο. ελε6Aε-ώ5εται α+D τη M6λακ1
2 ;ταν λοι$%ν έμελλε ο Dρώδης να τον έρει μ$ροστά στο λαό, τη νύ.τα εκείνη ο
?έτρος κοιμ%ταν μετα@ύ δύο στρατι/τών, δεμένος με δυο αλυσίδες, και ύλακες μ$ροστά
στη 1ύρα ε$ιτηρούσαν τη υλακ0. 5 3αι ιδού, άγγελος 3υρίου στά1ηκε 'αφνικά α$% $άν/
και /ς έλαμGε μέσα στο οίκημα. Χτύ$ησε τ%τε την $λευρά του ?έτρου και τον @ύ$νησε
λέγοντας= A*0κ/ γρ0γοραC. 3αι του έ$εσαν οι αλυσίδες α$% τα .έρια. 6 'ί$ε τ%τε ο
άγγελος $ρος αυτ%ν= A#ώσου και βάλε τα σανδάλια σουC. 3αι έκανε έτσι. 3αι του λέει=
A"%ρεσε το $αν/%ρι σου και ακολού1α μεC. 8 3αι τότε ε@0λ1ε και τον ακολου1ούσε, και
δεν εί.ε καταλάβει %τι είναι αλη1ιν% αυτ% $ου γιν%ταν με τον άγγελο
.
αλλά ν%μι7ε $/ς
βλέ$ει %ραμα. 19 Αού $έρασαν λοι$%ν την $ρώτη ρουρά και τη δεύτερη, 0ρ1αν μ$ροστά
στην $ύλη τη σιδερένια $ου έρει $ρος την $%λη, η ο$οία αυτ%ματα τους ανοί.τηκε και,
αού ε@0λ1αν, $ρο.ώρησαν σ< ένα δρομάκι, και αμέσ/ς α$ομακρύν1ηκε ο άγγελος α$%
αυτ%ν. 11 3αι ο ?έτρος 0ρ1ε στον εαυτ% του και εί$ε= AFώρα καταλαβαίν/ αλη1ινά %τι
έστειλε ο 3ύριος τον άγγελ% του και με ελευ1έρ/σε α$% το .έρι του Dρώδη και α$% %λη
την $ροσδοκία του λαού τ/ν Ιουδαί/νC. 12 3αι %ταν το συνειδητο$οίησε, 0ρ1ε στην οικία
της :αρίας, της μητέρας του Ι/άννη $ου ε$ικαλείται :άρκος, %$ου 0ταν αρκετοί
συνα1ροισμένοι και $ροσεύ.ονταν συνεχς. 1! ;ταν λοι$%ν αυτ%ς έκρουσε τη 1ύρα της
$ύλης, $ροσ0λ1ε μία μικρ0 δούλη για να α$αντ0σει, με το %νομα -%δη, 1( και %ταν
αναγνώρισε τη /ν0 του ?έτρου, α$% τη .αρά δεν άνοι@ε την $ύλη, αλλά έτρε@ε μέσα και
ανάγγειλε %τι έ.ει στα1εί ο ?έτρος μ$ροστά στην $ύλη. 1+ 'κείνοι εί$αν $ρος αυτ0ν=
A'ίσαι τρελ0C. Αυτ0 ισ.υρι7%ταν έντονα $/ς έτσι είναι. 'κείνοι έλεγαν= A4 άγγελ%ς του
είναιC. 12 3αι ο ?έτρος ε$έμενε να κρούει. ;ταν άνοι@αν τ%τε, τον είδαν και έμειναν
εκστατικοί. 15 3αι αού έσεισε $ρος τα κάτ/ το .έρι του σ< αυτούς για να σ/$αίνουν, τους
189
διηγ01ηκε $ώς ο 3ύριος τον ε@0γαγε α$% τη υλακ0 και τους εί$ε= AΑναγγείλετε στον
Ιάκ/βο και στους αδελούς αυτάC. 3αι αού ε@0λ1ε, $ορεύτηκε σε άλλο τ%$ο.
16 ;ταν έγινε τ%τε ημέρα, υ$0ρ.ε %.ι λίγη ταρα.0 μετα@ύ τ/ν στρατι/τών, για το τι
άραγε να έγινε ο ?έτρος. 18 Ο Dρώδης, λοι$%ν, αού τον ανα70τησε και δεν τον βρ0κε,
ανέκρινε τους ύλακες και διέτα@ε να οδηγη1ούν προς εκτέλεση, και μετά κατέβηκε α$%
την Ιουδαία και έμενε στην 3αισάρεια.
3 AC5ατο. το6 Η-ώδη
29 Lταν λοι$%ν Oο DρώδηςP $ολύ 1υμ/μένος με τους Fυρίους και τους *ιδ/νίους.
4μ%Gυ.α τ%τε $αρουσιάστηκαν $ρος αυτ%ν και, αού έ$εισαν κερδί"οντας το ,λάστο,
αυτ%ν $ου ήταν υπεύ!υνος για τον κοιτώνα του βασιλιά, 7ητούσαν ειρ0νη, γιατί τρε%ταν η
.ώρα τους α$% τη χρα του βασιλιά. 21 3αι μια κα1ορισμένη ημέρα, αού ο Dρώδης
ντύ1ηκε ένδυμα βασιλικ% και κά1ισε $άν/ στο β0μα, δημηγορούσε $ρος αυτούς, 22 και ο
λα%ς ώνα7ε δυνατά= A&εού /ν0 και %.ι αν1ρώ$ουC. 2! Αμέσ/ς τ%τε τον .τύ$ησε
άγγελος 3υρίου, ε$ειδ0 δεν έδ/σε τη δ%@α στο &ε% και, αού έγινε σκ/ληκ%βρ/τος,
@εGύ.ησε.
2( 3αι ο λ%γος του &εού αύ@ανε και $λ01αινε. 2+ Ο ,αρνάβας τ%τε και ο *αύλος
ε$έστρεGαν, αού εκ$λ0ρ/σαν στην Ιερουσαλ0μ τη διακονία της συνεισφοράς, και
$αράλαβαν μα7ί τους τον Ι/άννη $ου ε$ικλ01ηκε :άρκος.
Η α+οστολ1 το6 Iα-5CTα και το6 *α,λο6
1:
\PΑkEΙ* 1:
Lταν τ%τε στην Αντι%.εια, στην εκκλησία $ου υ$0ρ.ε εκεί, $ρο0τες και δάσκαλοι, ο
,αρνάβας και ο *υμεών, $ου καλείται )ίγερ, και ο Zούκιος ο 3υρηναίος και ο :ανα0ν,
$ου εί.ε ανατραεί παιδί μα7ί με τον Dρώδη τον τετράρ.η, και ο *αύλος. 2 'νώ λοι$%ν
λειτουργούσαν αυτοί στον 3ύριο και ν0στευαν, εί$ε το ?νεύμα το >γιο= ATε./ρίστε μου,
λοι$%ν, το ,αρνάβα και το *αύλο για το έργο $ου τους έ./ $ροσκαλέσειC. ! F%τε, αού
ν0στεGαν και $ροσευ.01ηκαν και ε$έ1εσαν τα .έρια σ< αυτούς, τους α$έλυσαν.
3ι α+Dστολοι κη-,ττο65 στη5 Κ,+-ο
( Αυτοί $ράγματι, λοι$%ν, στάλ1ηκαν α$% το >γιο ?νεύμα έ@/ και κατέβηκαν στη
*ελεύκεια, και α$% εκεί α$έ$λευσαν για την 3ύ$ρο + και, %ταν 0ρ1αν στη *αλαμίνα,
ανάγγελλαν το λ%γο του &εού μέσα στις συναγ/γές τ/ν Ιουδαί/ν. 'ί.αν μάλιστα και τον
Ι/άννη υ$ηρέτη. 2 ?έρασαν τ%τε %λο το νησί μέ.ρι την ?άο και βρ0καν κά$οιον άντρα
μάγο, Gευδο$ρο0τη Ιουδαίο, $ου είχε %νομα ,αριησούς, 5 ο ο$οίος 0ταν μα7ί με τον
αν1ύ$ατο *έργιο ?αύλο, άντρα συνετ%. Αυτ%ς $ροσκάλεσε το ,αρνάβα και το *αύλο και
ε$ι70τησε να ακούσει το λ%γο του &εού. 6 Αντιστεκ%ταν %μ/ς σ< αυτούς ο 'λύμας, ο
μάγος, γιατί έτσι ερμηνεύεται το %νομά του, 7ητώντας να α$οτρέGει τον αν1ύ$ατο α$% την
$ίστη. 8 Ο *αύλος τ%τε, $ου είναι και ο ?αύλος, γέμισε ?νεύμα >γιο, ατένισε σ< αυτ%ν 19
και εί$ε= AU, $λ0ρη α$% κά1ε δ%λο και α$% κά1ε ραδιουργία, γιε διαβ%λου, ε.1ρέ κά1ε
δικαιοσύνης, δε 1α $άGεις να διαστρέεις τις οδούς του 3υρίου τις ευ1είεςE 11 3αι τώρα
ιδού, .έρι 3υρίου είναι $άν/ σου και 1α είσαι τυλ%ς, μη βλέ$οντας τον 0λιο μέ.ρις
ορισμένου καιρούC. 3αι αμέσ/ς έ$εσε $άν/ του ομί.λη και σκοτάδι και $εριερ%ταν και
7ητούσε .ειραγ/γούς. 12 F%τε, %ταν είδε ο αν1ύ$ατος το γεγον%ς, $ίστεGε, μένοντας
έκ$ληκτος για τη διδα.0 του 3υρίου.
181
*τη5 Α5τιDBεια τη. \ισιδ/α.
1! Αού ανοί.τηκαν λοι$%ν στο πέλαγος α$% την ?άο %σοι ήταν γύρ/ α$% τον ?αύλο,
0ρ1αν στην ?έργη της ?αμυλίας, ο Ι/άννης %μ/ς α$ο.ώρησε α$% αυτούς και ε$έστρεGε
στα Ιεροσ%λυμα. 1( Αυτοί τ%τε $έρασαν α$% την ?έργη και 0ρ1αν στην Αντι%.εια της
?ισιδίας και, αού εισ0λ1αν στη συναγ/γ0 την ημέρα του *αββάτου, κά1ισαν. 1+ 3αι
μετά την ανάγν/ση του ν%μου και τ/ν $ροητών α$έστειλαν μήνυμα οι αρ.ισυνάγ/γοι
$ρος αυτούς λέγοντας= A>ντρες αδελοί, αν υ$άρ.ει μέσα σας κά$οιος λ%γος $ροτρο$0ς
$ρος τον λα%, λέγετεC. 12 *ηκώ1ηκε τ%τε ο ?αύλος και, αού έσεισε $ρος τα κάτ/ το .έρι
του , εί$ε=
A>ντρες Ισραηλίτες και οι οβούμενοι το &ε%, ακούστε= 15 4 &ε%ς του λαού τούτου,
του Ισρα0λ, ε@έλε@ε τους $ατέρες μας και ύG/σε το λα% μας κατά την $αροικία τους μέσα
στη γη της Αιγύ$του και με βρα.ίονα υGηλ% τους ε@0γαγε α$% αυτ0ν, 16 και για μια
.ρονικ0 περίοδο σαράντα $ερί$ου ετών υ$%ερε τους τρ%$ους τους μέσα στην έρημο. 18
3αι αού κα1αίρεσε ετά έ1νη μέσα στη γη Χαναάν, διαμοίρασε με κλ0ρο Oσ< αυτούςP τη
γη τους 29 $ερί$ου για τετρακ%σια $εν0ντα έτη. 3αι μετά α$% αυτά, έδ/σε κριτές /ς το
*αμου0λ τον $ρο0τη. 21 3αι α$% εκεί, 70τησαν βασιλιά και τους έδ/σε ο &ε%ς το
*αούλ, το γιο του 3ις, άντρα α$% τη υλ0 ,ενιαμίν, για σαράντα έτη. 22 3αι αού τον
α$ομάκρυνε α$% τη 1έση του, έγειρε /ς βασιλιά γι< αυτούς το Δαβίδ, για τον ο$οίο και
εί$ε %ταν έδ/σε μαρτυρία= JI-1κα το ΔαT/δ, το γιο του Ιεσσαί, C5τ-α κατC τη5 κα-διC
0ο6, ο ο$οίος 1α κάνει %λα τα 1ελ0ματά μουK. 2! 4 &ε%ς α$% το σ$έρμα αυτού σύμ/να
με την υ$%σ.εσ0 του έερε στον Ισρα0λ σ/τ0ρα, τον Ιησού, 2( αού ο Ι/άννης κ0ρυ@ε
βάτισμα μετάνοιας σε %λο το λα% Ισρα0λ $ριν α$% την είσοδο δημόσια στον κόσμο του
$ροσώ$ου του. 2+ 3αι κα1ώς ολοκλ0ρ/νε ο Ι/άννης το δρ%μο της αποστολής του, έλεγε=
JFι υ$ονοείτε εμένα $/ς είμαιE Δεν είμαι εγώ
.
αλλά ιδού, έρ.εται μετά α$% εμένα αυτός
του ο$οίου δεν είμαι ά@ιος να λύσ/ το υ$%δημα τ/ν $οδιών τουK.
22 >ντρες αδελοί, γιοι του γένους Αβραάμ και οι οβούμενοι το &ε% μετα@ύ σας, για
μας ο λ%γος της σ/τηρίας αυτ0ς α$οστάλ1ηκε $ρος τα έ@/. 25 Bιατί %σοι κατοικούν στην
Ιερουσαλ0μ και οι άρ.οντές τους αγν%ησαν αυτ%ν και τις /νές τ/ν $ροητών $ου
διαβά7ονται κά1ε *άββατο και τις εκ$λ0ρ/σαν, %ταν τον καταδίκασαν. 26 3αι ενώ δεν του
βρ0καν καμιά αιτία 1ανάτου, 70τησαν α$% τον ?ιλάτο να 1ανατ/1εί αυτ%ς. 28 :%λις
λοι$%ν τέλεσαν %λα %σα είναι γραμμένα γι< αυτ%ν, τον κατέβασαν α$% το @ύλο και τον
έ1εσαν σε μν0μα. !9 4 &ε%ς %μ/ς τον έγειρε α$% τους νεκρούς. !1 Αυτ%ς ανερώ1ηκε για
$ολλές ημέρες σ< αυτούς $ου ανέβηκαν μα7ί του α$% τη Bαλιλαία στην Ιερουσαλ0μ, οι
ο$οίοι τώρα είναι μάρτυρές του $ρος το λα%. !2 3αι εμείς ευαγγελι7%μαστε σ< εσάς την
υ$%σ.εση $ου έγινε $ρος τους $ατέρες μας, !! γιατί αυτ0ν την υπόσχεση ο &ε%ς την έ.ει
εκ$ληρώσει στα τέκνα τους, σ< εμάς, %ταν ανάστησε τον Ιησού, %$/ς και στο δεύτερο
]αλμ% είναι γραμμένο=
NιD. 0ο6 ε/σαι εσ,,
εγώ σ10ε-α σε έBH γε551σει.
!( 3αι %τι τον ανάστησε α$% τους νεκρούς, ./ρίς $ια να μέλλει να ε$ιστρέGει στη
1ορά, έτσι το έ.ει $ει=
&α σα. δώσ/ τα Dσια ελέη του ΔαT/δ τα +ιστC.
!+ Bιατί και σε άλλο μέρος λέει=
Δε Aα ε+ιτ-έGει. ο DσιD. σο6 5α δει MAο-C.
!2 Bιατί ο Δαβίδ, βέβαια, αού υ$ηρέτησε στη δικ0 του γενιά τη βουλ0 του &εού,
κοιμ01ηκε και $ροστέ1ηκε στους $ατέρες του και είδε 1ορά. !5 Αυτ%ς %μ/ς, $ου ο &ε%ς
έγειρε, δεν είδε 1ορά. !6 Ας είναι λοι$%ν γν/στ% σ< εσάς, άντρες αδελοί, %τι μέσ/ αυτού
182
αναγγέλλεται σ< εσάς άεση αμαρτιών, και α$% %λα %σα δεν μ$ορέσατε με το ν%μο του
:/υσ0 να δικαι/1είτε, !8 μέσ/ αυτού κα1ένας $ου $ιστεύει δικαιώνεται. (9 ?ροσέ.ετε,
λοι$%ν, μην ε$έλ1ει Oσ< εσάςP αυτ% $ου ει$ώ1ηκε στους $ρο0τες=
(1 Δε/τε, οι καταM-ο5ητέ.,
και Aα60Cστε και αMα5ιστε/τε,
γιατ/ εγώ κC5H έ-γο κατC τι. η0έ-ε. σα.,
έργο +ο6 δε Aα το +ιστέGετε
α5 κC+οιο. σα. το διηγηAε/C.
(2 'νώ λοι$%ν αυτοί έβγαιναν, τους $αρακαλούσαν το ε$%μενο *άββατο να κηρυ.τούν
σ< αυτούς αυτά τα λ%για. (! 3αι %ταν διαλύ1ηκε η συναγ/γ0, ακολού1ησαν $ολλοί α$%
τους Ιουδαίους και τους $ροσ0λυτους $ου σέβονταν το Θεό τον ?αύλο και το ,αρνάβα, οι
ο$οίοι μιλώντας $ρος αυτούς τους έ$ει1αν να $αραμένουν στη .άρη του &εού.
(( 3αι το ερ.%μενο *άββατο σ.εδ%ν %λη η $%λη συνά.τηκε, για να ακούσει το λ%γο του
3υρίου. (+ ;ταν είδαν λοι$%ν οι Ιουδαίοι τα $λ01η, γέμισαν 70λια και αντίλεγαν σ< αυτά
$ου μιλούσε ο ?αύλος βλαστημώντας. (2 :ίλησαν τ%τε με $αρρησία ο ?αύλος και ο
,αρνάβας και εί$αν= A*< εσάς 0ταν αναγκαίο $ρώτα να κηρυ.τεί ο λ%γος του &εού. '$ειδ0
τον α$/1είτε και δεν κρίνετε ά@ιους τους εαυτούς σας για την αιώνια 7/0, ιδού,
στρε%μαστε στα έ1νη. (5 Bιατί έτσι μας έ.ει δώσει εντολ0 ο 3ύριος=
*ε έBH Aέσει για MH. στα έA5η,
για 5α ε/σαι +-ο. σHτη-/α H. τα έσBατα τη. γη.L.
(6 ;ταν άκουγαν τ%τε οι ε1νικοί, .αίρονταν και δ%@α7αν το λ%γο του 3υρίου και
$ίστεGαν %σοι 0ταν ταγμένοι για 7/0 αιώνια. (8 "ερ%ταν λοι$%ν ο λ%γος του 3υρίου
διαμέσου %λης της .ώρας. +9 Αλλά οι Ιουδαίοι $αρ%τρυναν τις γυναίκες τις ευυ$%λη$τες
$ου σέβονταν το Θεό και τους $ρώτους της $%λης, και διέγειραν δι/γμ% εναντίον του
?αύλου και του ,αρνάβα και τους έβγαλαν έ@/ α$% τα %ριά τους. +1 'κείνοι, αού
τίνα@αν μακριά τη σκ%νη τ/ν $οδιών τους εναντίον τους, 0ρ1αν στο Ικ%νιο
.
+2 και οι
μα1ητές γέμι7αν .αρά και ?νεύμα >γιο.
3 \α,λο. και ο Iα-5CTα. στο ΙκD5ιο
1V
\PΑkEΙ* 1V
*υνέβηκε τ%τε στο Ικ%νιο κατά τον ίδιο τρόπο αυτοί να εισέλ1ουν στη συναγ/γ0 τ/ν
Ιουδαί/ν και να κηρύ@ουν, έτσι ώστε να $ιστέGουν α$% Ιουδαίους και Nλληνες $ολύ
$λ01ος. 2 Αλλά οι Ιουδαίοι $ου α$εί1ησαν, διέγειραν και γέμισαν με κακία τις Gυ.ές τ/ν
ε1νικών κατά τ/ν αδελών. ! ?ράγματι, λοι$%ν, για αρκετ% .ρ%νο έμειναν εκεί, μιλώντας
με $αρρησία και #ασι"όμενοι στον 3ύριο $ου μαρτυρούσε για το λ%γο της .άρης του, ο
ο$οίος έδινε ώστε σημεία και τέρατα να γίνονται με τα .έρια τους. ( Nγινε σ.ίσμα τ%τε στο
$λ01ος της $%λης, και οι μεν 0ταν με τους Ιουδαίους, οι δε με τους α$οστ%λους. + :%λις
λοι$%ν %ρμησαν οι ε1νικοί και οι Ιουδαίοι μα7ί με τους άρ.οντές τους να τους
κακομετα.ειριστούν και να τους λι1οβολ0σουν, 2 ε$ειδ0 το αντιλ0τηκαν, κατέυγαν στις
$%λεις της Zυκαονίας τη Zύστρα και τη Δέρβη και στα $ερί./ρά τους, 5 κι εκεί
ευαγγέλι7αν συνεχς.
3 \α,λο. και ο Iα-5CTα. στα 9,στ-α
8 3αι κά$οιος άντρας αδύνατος στα $%δια κα1%ταν στα Zύστρα, ./λ%ς α$% την κοιλιά
της μητέρας του, $ου $οτέ δεν $ερ$άτησε. 8 Αυτ%ς άκουσε τον ?αύλο να μιλά. 4 ο$οίος,
18!
%ταν τον ατένισε και είδε %τι έ.ει $ίστη για να σ/1εί, 19 εί$ε με μεγάλη /ν0= A*0κ/
$άν/ στα $%δια σου ορ1%ςC. 3αι αυτ%ς $0δη@ε και $ερ$ατούσε. 11 3αι οι %.λοι, %ταν
είδαν αυτ% $ου έκανε ο ?αύλος, ύG/σαν τη /ν0 τους στα λυκαονικά, λέγοντας= A4ι 1εοί
ομοιώ1ηκαν με αν1ρώ$ους και κατέβηκαν $ρος εμάςC. 12 3αι καλούσαν το ,αρνάβα Δία,
ενώ τον ?αύλο 'ρμ0, ε$ειδ0 αυτ%ς 0ταν $ου ηγούνταν στο λ%γο. 1! 3αι ο ιερέας του ναού
του Δία, $ου 0ταν μ$ροστά στην $%λη, έερε ταύρους και στεάνια στις $ύλες και μα7ί με
τα $λ01η 01ελε να κάνει 1υσία. 1( ;ταν το άκουσαν τ%τε οι α$%στολοι ,αρνάβας και
?αύλος, @έσ.ισαν τα ρού.α τους και $0δη@αν έ@/ στο $λ01ος, κρά7οντας 1+ και λέγοντας=
A>ντρες, τι κάνετε αυτάE 3αι εμείς είμαστε ομοιο$α1είς μ< εσάς άν1ρ/$οι, $ου σας
ευαγγελί7ουμε α$% τούτα τα μάταια να ε$ιστρέετε στο 7/νταν% &ε%, ο ο$οίος έκανε τον
ουραν% και τη γη και τη 1άλασσα και %λα %σα υπάρχουν μέσα σ< αυτά. 12 Αυτ%ς κατά τις
$ερασμένες γενιές άησε %λα τα έ1νη να $ορεύονται στους δρ%μους τους. 15 Αν και δεν
άησε αμαρτύρητο τον εαυτ% του, εργά7οντας το αγα1%, δίνοντας α$% τον ουραν% σ< εσάς
βρο.ές και καιρούς καρ$ο%ρους, γεμί7οντας με τρο0 και με ευροσύνη τις καρδιές σαςC.
16 3αι λέγοντας αυτά μ%λις και μετά #ίας έκαναν τα $λ01η να $άGουν, ώστε να μην
κάνουν 1υσία σ< αυτούς.
18 Lρ1αν %μ/ς εκεί Ιουδαίοι α$% την Αντι%.εια και από το Ικ%νιο και, αού έ$εισαν
τους %.λους και λι1οβ%λησαν τον ?αύλο, τον έσυραν έ@/ α$% την $%λη, νομί7οντας $/ς
αυτ%ς έ.ει $ε1άνει. 29 3αι %ταν τον $ερικύκλ/σαν οι μα1ητές, σηκώ1ηκε και εισ0λ1ε στην
$%λη. 3αι την ε$%μενη ημέρα ε@0λ1ε μα7ί με το ,αρνάβα στη Δέρβη.
E+ιστ-οM1 στη5 Α5τιDBεια τη. *6-/α.
21 3αι αού ευαγγέλισαν την $%λη εκείνη και μα10τεGαν αρκετούς, ε$έστρεGαν στη
Zύστρα και στο Ικ%νιο και στην Αντι%.εια, 22 στηρί7οντας τις Gυ.ές τ/ν μα1ητών,
$ροτρέ$οντάς τους να εμμένουν στην $ίστη και λέγοντας %τι διαμέσου $ολλών 1λίGε/ν
$ρέ$ει να εισέλ1ουμε στη βασιλεία του &εού. 2! 3αι .ειροτ%νησαν γι< αυτούς σε κά1ε
εκκλησία $ρεσβυτέρους, αού $ροσευ.01ηκαν με νηστείες, και τους $αρά1εσαν στον
3ύριο στον ο$οίο εί.αν $ιστέGει. 2( 3αι %ταν $έρασαν την ?ισιδία, 0ρ1αν στην ?αμυλία
2+ και, αού κ0ρυ@αν στην ?έργη το λ%γο, κατέβηκαν στην Αττάλεια 22 και α$% εκεί
α$%$λευσαν στην Αντι%.εια, α$< %$ου εί.αν $αραδο1εί με τη .άρη του &εού στο έργο $ου
εκ$λ0ρ/σαν. 25 Αού $αρουσιάστηκαν τ%τε και σύνα@αν την εκκλησία, ανάγγελλαν %σα
έκανε ο &ε%ς μα7ί τους και %τι άνοι@ε στα έ1νη 1ύρα $ίστης. 26 Nμεναν λοι$%ν εκεί %.ι
λίγο .ρ%νο μα7ί με τους μα1ητές.
Η *,5οδο. στη5 Ιε-ο6σαλ10
1R
\PΑkEΙ* 1R
3αι μερικοί $ου κατέβηκαν α$% την Ιουδαία δίδασκαν τους αδελούς= AΑν δεν
$εριτμη1είτε με το έ1ιμο $ου είναι του :/υσ0, δε δύναστε να σ/1είτεC. 2 3αι ε$ειδ0 έγινε
αντίσταση και συ70τηση %.ι λίγη α$% τον ?αύλο και το ,αρνάβα με αυτούς, %ρισαν να
ανεβαίνουν ο ?αύλος και ο ,αρνάβας και μερικοί άλλοι α$% αυτούς $ρος τους α$οστ%λους
και τους $ρεσβυτέρους στην Ιερουσαλ0μ για το 70τημα αυτ%. ! Αυτοί, λοι$%ν, αού
κατευοδώ1ησαν α$% την εκκλησία, $ερνούσαν τη "οινίκη και τη *αμάρεια και διηγούνταν
την ε$ιστρο0 τ/ν ε1νών και $ρο@ενούσαν .αρά μεγάλη σ< %λους τους αδελούς. ( ;ταν
λοι$%ν $αρουσιάστηκαν στην Ιερουσαλ0μ, έγιναν δεκτοί α$% την εκκλησία και τους
α$οστ%λους και τους $ρεσβυτέρους, και ανάγγειλαν %σα ο &ε%ς έκανε μα7ί τους. +
18(
*ηκώ1ηκαν τ%τε μερικοί $ου ήταν α$% την αίρεση τ/ν "αρισαί/ν και $ου εί.αν $ιστέGει,
λέγοντας %τι $ρέ$ει να τους $εριτέμνουν καί να τους $αραγγέλλουν να τηρούν το ν%μο του
:/υσ0.
2 3αι συνά.τηκαν οι α$%στολοι και οι $ρεσβύτεροι να ε@ετάσουν για την υπό!εση του
λ%γου αυτού. 5 3αι αού έγινε $ολλ0 συ70τηση, σηκώ1ηκε ο ?έτρος και εί$ε $ρος αυτούς=
A>ντρες αδελοί, εσείς γν/ρί7ετε καλά %τι α$% τις $ρώτες ημέρες μετα@ύ σας διάλε@ε ο
&ε%ς με το στ%μα μου να ακούσουν τα έ1νη το λ%γο του ευαγγελίου και να $ιστέGουν. 6
3αι ο καρδιογνώστης &ε%ς μαρτύρησε γι< αυτούς και έδ/σε το ?νεύμα το >γιο κα1ώς και
σ< εμάς. 8 3αι δεν έκανε καμιά διάκριση ανάμεσα σ< εμάς και σ< αυτούς, ε$ειδ0 κα1άρισε
με την $ίστη τις καρδιές τους. 19 Fώρα, λοι$%ν, γιατί $ειρά7ετε το &ε%, ώστε να 1έσετε
7υγ% $άν/ στον τρά.ηλο τ/ν μα1ητών, $ου ούτε οι $ατέρες μας ούτε εμείς μ$ορέσαμε να
τον βαστά@ουμεE 11 Αλλά με τη .άρη του 3υρίου Ιησού $ιστεύουμε $/ς !α σ/1ούμε με
τον ίδιο τρ%$ο όπως κι εκείνοιC.
12 *ώ$ασε τ%τε %λο το $λ01ος και άκουγαν το ,αρνάβα και τον ?αύλο να διηγούνται
%σα έκανε ο &ε%ς σημεία και τέρατα μετα@ύ τ/ν ε1νών μέσ/ αυτών. 1! 3αι μετά, %ταν
σώ$ασαν αυτοί, έλαβε το λ%γο ο Ιάκ/βος λέγοντας= A>ντρες αδελοί, ακούστε με. 1( Ο
*υμεών διηγ01ηκε $ώς αρ.ικά ο &ε%ς ε$ισκέτηκε τον κόσμο, για να λάβει α$% τα έ1νη
λα% για το %νομά του. 1+ 3αι μ< αυτ% συμ/νούν οι λ%γοι τ/ν $ροητών κα1ώς είναι
γραμμένο=
12 ΜετC α+D α6τC Aα ε+ιστ-έGH
και Aα α5οικοδο01σH
τη σκη51 του ΔαT/δ +ο6 έBει +έσει
και τα καταστ-ε00έ5α εντελς ερείπιά τη.
Aα α5οικοδο01σH και Aα τη5 α5ο-AώσH,
15 ώστε 5α α5αFητ1σο65
οι 6+Dλοι+οι τH5 α5A-ώ+H5 το5 Κ,-ιο
και Dλοι οι εA5ικο/ στο6. ο+ο/ο6. έBει ε+ικληAε/
το D5ο0C 0ο6 +C5H το6.,
λέει ο Κ,-ιο. +ο6 κC5ει α6τC
16 τα γν/στά α$% την αρχή του αιώνα.
18 Bι< αυτ% εγώ κρίν/ να μην $αρενο.λούνται αυτοί $ου ε$ιστρέουν α$% τα έ1νη στο
&ε%, 29 αλλά να στείλουμε ε$ιστολ0 σ< αυτούς, για να α$έ.ουν α$% τα μιάσματα τ/ν
ειδώλ/ν και την $ορνεία και το $νι.τ% και το αίμα. 21 Bιατί ο :/υσ0ς α$% τις αρ.αίες
γενιές έ.ει α$% $%λη σε $%λη αυτούς $ου τον κηρύττουν μέσα στις συναγ/γές και κά1ε
*άββατο διαβά7εταιC.
Η α+DMαση και η ε+ιστολ1 τη. *65Dδο6
22 F%τε άνηκε καλ% στους α$οστ%λους και στους $ρεσβυτέρους μα7ί με %λη την
εκκλησία να εκλέ@ουν άντρες α$% αυτούς και να τους στείλουν στην Αντι%.εια μα7ί με τον
?αύλο και το ,αρνάβα= τον Ιούδα, $ου καλείται ,αρσαβάς, και το *ίλα, άντρες $ου
ηγούνταν μετα@ύ τ/ν αδελών. 2! 3αι έγραGαν με το .έρι τους= A4ι α$%στολοι και οι
$ρεσβύτεροι αδελοί, $ρος τους αδελούς $ου είναι α$% τα έ1νη στην Αντι%.εια και στη
*υρία και στην 3ιλικία
.
.αίρετε. 2( '$ειδ0 ακούσαμε %τι μερικοί $ου ε@0λ1αν α$% εμάς
σας τάρα@αν με λ%για και αναστάτ/σαν τις Gυ.ές σας, στους ο$οίους δε δώσαμε εντολ0,
2+ μας άνηκε καλ%, αού γίναμε ομ%Gυ.οι και εκλέ@αμε άντρες, να τους στείλουμε $ρος
εσάς μα7ί με τους αγα$ητούς μας ,αρνάβα και ?αύλο, 22 αν1ρώ$ους $ου έ.ουν
$αραδώσει τις Gυ.ές τους υ$έρ του ον%ματος του 3υρίου μας Ιησού Χριστού. 25 N.ουμε
18+
α$οστείλει λοι$%ν τον Ιούδα και το *ίλα, με προφορικό λ%γο να αναγγέλλουν και αυτοί τα
ίδια. 26 Bιατί άνηκε καλ% στο ?νεύμα το >γιο και σ< εμάς κανένα ε$ι$λέον βάρος να μη
σας ε$ι1έτουμε εκτ%ς α$% αυτά τα αναγκαία= 28 να α$έ.ετε α$% ειδ/λ%1υτα και αίμα και
$νι.τά και $ορνεία, α$% τα ο$οία διαυλάσσοντας τους εαυτούς σας καλά 1α κάνετε.
MγιαίνετεC.
!9 Αού λοι$%ν τους άησαν να ύγουν, αυτοί κατέβηκαν στην Αντι%.εια, και αού
σύνα@αν το $λ01ος, ε$έδ/σαν την ε$ιστολ0. !1 ;ταν τ%τε τη διάβασαν, .άρηκαν για την
$αρηγοριά. !2 Ο Ιούδας και ο *ίλας, $ου 0ταν και αυτοί $ρο0τες, με $ολλά λ%για
εν1άρρυναν τους αδελούς και τους στ0ρι@αν. !! 3αι αού κά1ισαν για ένα .ρονικ%
διάστημα, οι αδελοί τούς άησαν να ύγουν με ειρ0νη $ρος εκείνους $ου τους
α$έστειλαν. O!( Αλλά άνηκε καλ% στο *ίλα να $αραμείνει εκεί.P !+ Ο ?αύλος %μ/ς και ο
,αρνάβας έμειναν στην Αντι%.εια και μα7ί με άλλους $ολλούς δίδασκαν και ευαγγέλι7αν
το λ%γο του 3υρίου.
3 \α,λο. και ο Iα-5CTα. BH-/Fο5ται
!2 :ετά λοι$%ν α$% μερικές ημέρες ο ?αύλος εί$ε $ρος το ,αρνάβα= AΑς ε$ιστρέGουμε
τώρα να ε$ισκετούμε τους αδελούς σε κά1ε $%λη στις ο$οίες αναγγείλαμε το λ%γο του
3υρίου, για να δούμε $ώς έ.ουνC. !5 Ο ,αρνάβας τ%τε 01ελε να $αραλάβουν μα7ί τους και
τον Ι/άννη $ου καλείται :άρκος. !6 Αλλά ο ?αύλος α@ί/νε να μη συμ$αραλαμβάνουν
αυτ%ν $ου α$οστάτησε α$% αυτούς α$% την ?αμυλία και δεν 0ρ1ε μα7ί τους στο έργο. !8
Nγινε τ%τε $αρο@υσμ%ς, ώστε να α$ο./ριστούν ο ένας α$% τον άλλο και ο ,αρνάβας, αού
$αράλαβε το :άρκο, να $λεύσει στην 3ύ$ρο, (9 ενώ ο ?αύλος, αού ε$έλε@ε το *ίλα,
ε@0λ1ε από την πόλη και $αραδ%1ηκε στη .άρη του 3υρίου α$% τους αδελούς. (1
?ερνούσε τ%τε τη *υρία και την 3ιλικία στηρί7οντας τις εκκλησίες.
3 2ι0DAεο. ακολο6Aε/ το5 \α,λο και το */λα
1Y
\PΑkEΙ* 1Y
Nτασε τ%τε στη Δέρβη και στη Zύστρα. 3αι ιδού, κά$οιος μα1ητ0ς 0ταν εκεί με το
%νομα Fιμ%1εος, γιος μιας $ιστ0ς γυναίκας Ιουδαίας, αλλά α$% $ατέρα Nλληνα, 2 για τον
ο$οίο μαρτυρούσαν καλά οι αδελοί στα Zύστρα και στο Ικ%νιο. ! 4 ?αύλος 1έλησε να
ε@έλ1ει τούτος μα7ί του και, αού τον $0ρε, τον $εριέταμε, ε@αιτίας τ/ν Ιουδαί/ν $ου
0ταν στους τ%$ους εκείνους
.
γιατί 0@εραν %λοι %τι Nλληνας 0ταν ο $ατέρας του. ( 3α1ώς
λοι$%ν $ορεύονταν μέσα α$% τις $%λεις, τους $αράδιναν εντολές να υλάγουν τα δ%γματα
τα εγκεκριμένα α$% τους α$οστ%λους και τους $ρεσβυτέρους $ου ήταν στα Ιεροσ%λυμα. +
4ι εκκλησίες $ράγματι, λοι$%ν, στερεώνονταν στην $ίστη και α1ονούσαν στον αρι1μ%
κά1ε ημέρα.
2ο D-α0α το6 \α,λο6 και η 0ετCTαση στη Μακεδο5/α
2 ?έρασαν τ%τε μέσα α$% τη "ρυγία και από τη Bαλατικ0 .ώρα, ε$ειδ0 εμ$οδίστηκαν
α$% το >γιο ?νεύμα να κηρύ@ουν το λ%γο στην Ασία. 5 Lρ1αν λοι$%ν κάτ/ στη :υσία και
δοκίμα7αν να $ορευτούν στη ,ι1υνία, αλλά δεν τους άησε το ?νεύμα του Ιησού. 6 3αι
αού $ροσ$έρασαν τη :υσία, κατέβηκαν στην Fρ/άδα. 8 3αι ένα %ραμα ανερώ1ηκε
κατά τη διάρκεια την νύ.τας στον ?αύλο. 3ά$οιος άντρας :ακεδ%νας εί.ε στα1εί και τον
$αρακαλούσε και έλεγε= AΔιάβα στη :ακεδονία και βο01ησέ μαςC. 19 :%λις λοι$%ν είδε
182
το %ραμα, αμέσ/ς 7ητ0σαμε να ε@έλ1ουμε στη :ακεδονία, συμ$εραίνοντας %τι μας έ.ει
$ροσκαλέσει ο &ε%ς να τους ευαγγελίσουμε.
3 ε-Bο0D. στο6. Oιλ/++ο6. και η 96δ/α
11 Ανοι.τ0καμε στο πέλαγος τ%τε α$% την Fρ/άδα και ευ1υδρομ0σαμε στη *αμο1ράκη,
και την ε$%μενη ημέρα στη )έα ?%λη 12 κι α$% εκεί στους "ιλί$$ους, $ου είναι ηγετικ0
$%λη της $εριο.0ς της :ακεδονίας, ρωμα7κή α$οικία. :έναμε λοι$%ν σ< αυτ0ν την $%λη
μερικές ημέρες. 1! 3αι την ημέρα του *αββάτου βγ0καμε έ@/ α$% την $ύλη κοντά σ< έναν
$οταμ% %$ου νομί7αμε $/ς 0ταν τόπος $ροσευ.0ς και, αού κα1ίσαμε, μιλούσαμε στις
γυναίκες $ου συγκεντρώ1ηκαν εκεί. 1( 3αι κά$οια γυναίκα με το %νομα Zυδία, $/λ0τρια
$ορύρας α$% την $%λη των &υατείρ/ν, $ου σεβ%ταν το &ε%, άκουγε. *< αυτ0ν ο 3ύριος
άνοι@ε $λ0ρ/ς την καρδιά, για να $ροσέ.ει σ< αυτά $ου μιλούσε ο ?αύλος. 1+ :%λις
λοι$%ν βατίστηκε αυτή και ο οίκος της, μας $αρακάλεσε λέγοντας= AΑν με έ.ετε κρίνει
$/ς είμαι $ιστ0 στον 3ύριο, εισέλ1ετε στον οίκο μου και μένετεC. 3αι μας $ίεσε.
3 \α,λο. και ο */λα. M6λακ/Fο5ται
12 *υνέβηκε τ%τε, ενώ εμείς $ηγαίναμε στην $ροσευ.0, κά$οια μικρ0 δούλη $ου εί.ε
$νεύμα $ύ1/να να μας συναντ0σει, η ο$οία $αρεί.ε $ολύ κέρδος στους κυρίους της
μαντεύοντας. 15 Αυτ0 ακολου1ούσε α$% κοντά τον ?αύλο κι εμάς και έκρα7ε λέγοντας=
AΑυτοί οι άν1ρ/$οι είναι δούλοι του &εού του ύGιστου, οι ο$οίοι σας αναγγέλλουν οδ%
σ/τηρίαςC. 16 Αυτ% λοι$%ν έκανε για $ολλές ημέρες. 3ατα$ον01ηκε τ%τε ο ?αύλος και
έστρεGε $ίσ/ $ρος το $νεύμα και εί$ε= A*ου $αραγγέλλ/ στο %νομα του Ιησού Χριστού να
ε@έλ1εις α$% αυτ0νC H και ε@0λ1ε αυτ0ν την ώρα. 18 ;ταν είδαν τ%τε οι κύριοί της %τι
ε@0λ1ε η ελ$ίδα του κέρδους τους, έ$ιασαν τον ?αύλο και το *ίλα και τους έσυραν στην
αγορά μ$ροστά στους άρ.οντες 29 και, αού τους έεραν $ρος τους στρατηγούς, εί$αν=
AΑυτοί οι άν1ρ/$οι καταταρά7ουν την $%λη μας, %ντας Ιουδαίοι, 21 και αναγγέλλουν
έ1ιμα $ου δεν ε$ιτρέ$εται σ< εμάς να τα $αραδε.%μαστε ούτε να τα κάνουμε, $ου είμαστε
-/μαίοιC. 22 3αι μα7ί @εσηκώ1ηκε ο %.λος εναντίον τους, και αού οι στρατηγοί τους
έσ.ισαν γύρ/ τα ρού.α τους, διέτα7αν να τους ραβδί7ουν. 2! 3αι έδ/σαν σ< αυτούς $ολλά
.τυ$0ματα και τους έρι@αν σε υλακ0, αού $αράγγειλαν στο δεσμούλακα να τους
ε$ιτηρεί προσεκτικά με ασάλεια. 2( Αυτ%ς, %ταν έλαβε τέτοιου είδους $αραγγελία, τους
έρι@ε στην εσώτερη υλακ0 και τα $%δια τους τα ασάλισε στο @ύλο.
2+ 3ατά τα μεσάνυ.τα, λοι$%ν, ο ?αύλος και ο *ίλας $ροσεύ.ονταν και υμνούσαν το
&ε%, ενώ τους άκουγαν οι υλακισμένοι. 22 F%τε @ανικά έγινε σεισμ%ς μεγάλος, ώστε
σαλεύτηκαν τα 1εμέλια της υλακ0ς. Ανοί.τηκαν τ%τε αμέσ/ς %λες οι 1ύρες και %λ/ν τα
δεσμά λύ1ηκαν. 25 Tύ$νησε τ%τε ο δεσμούλακας και, %ταν είδε ανοιγμένες τις 1ύρες της
υλακ0ς, τράβη@ε τη μά.αιρα και έμελλε να αυτοκτον0σει, ε$ειδ0 ν%μι7ε $/ς έ.ουν
@εύγει οι υλακισμένοι. 26 "ώνα@ε %μ/ς με μεγάλη /ν0 ο ?αύλος λέγοντας= A:ην
$ρά@εις στον εαυτ% σου κανένα κακ%, γιατί %λοι είμαστε εδώC. 28 #0τησε τ%τε ώτα,
$0δη@ε μέσα και κα1ώς 0ταν έντρομος, έ$εσε μ$ροστά στον ?αύλο και στο *ίλα. !9 3αι
αού τους οδ0γησε έ@/, εί$ε= A3ύριοι, τι $ρέ$ει να κάν/ για να σ/1ώEC !1 'κείνοι εί$αν=
A?ίστεGε στον 3ύριο Ιησού και 1α σ/1είς εσύ και ο οίκος σουC. !2 3αι μίλησαν σ< αυτ%ν
το λ%γο του 3υρίου και μα7ί σε %λους εκείνους $ου ήταν στην οικία του. !! 3αι αού τους
$αράλαβε εκείνη την ώρα της νύ.τας, έλουσε τις $ληγές τους, και βατίστηκε αυτ%ς και οι
δικοί του %λοι αμέσ/ς. !( 3αι τους ανέβασε στον οίκο του και $αρά1εσε τρα$έ7ι και
αγαλλίασε με %λο του τον οίκο, ε$ειδ0 εί.ε $ιστέGει στο &ε%.
185
!+ ;ταν λοι$%ν @ημέρ/σε, α$έστειλαν οι στρατηγοί τούς ραβδού.ους λέγοντας=
AΑ$%λυσε τους αν1ρώ$ους εκείνουςC. !2 Ανάγγειλε τ%τε ο δεσμούλακας τους λ%γους
αυτούς $ρος τον ?αύλο= AN.ουν α$οστείλει διαταγή οι στρατηγοί να α$ολυ1είτε. Fώρα,
λοι$%ν, ε@έλ1ετε και $ορεύεστε με ειρ0νηC. !5 Αλλά ο ?αύλος εί$ε $ρος αυτούς= A:ας
έδειραν δημ%σια ./ρίς δίκη, αν1ρώ$ους $ου είμαστε -/μαίοι, και μας έρι@αν στη υλακ0,
και τώρα λα1ραία μας βγά7ουνE ;.ι βέβαιαS Αλλά ας έρ1ουν αυτοί να μας οδηγ0σουν
έ@/C. !6 Ανάγγειλαν τ%τε στους στρατηγούς οι ραβδού.οι τα λ%για αυτά. "οβ01ηκαν,
λοι$%ν, %ταν άκουσαν %τι είναι -/μαίοι, !8 και 0ρ1αν και τους $αρακάλεσαν και, αού
τους οδ0γησαν έ@/, τους $αρακαλούσαν να ύγουν α$% την $%λη. (9 '@0λ1αν τ%τε α$% τη
υλακ0 και εισ0λ1αν στην οικία της Zυδίας και, %ταν τους είδαν, εν1άρρυναν τους
αδελούς και ανα.ώρησαν.
Η α5αστCτHση στη Θεσσαλο5/κη
1@
\PΑkEΙ* 1@
Αού τα@ίδεGαν τ%τε μέσα α$% την Αμί$ολη και από την Α$ολλ/νία, 0ρ1αν στη
&εσσαλονίκη %$ου 0ταν συναγ/γ0 τ/ν Ιουδαί/ν. 2 3αι κατά τη συν01ειά του ο ?αύλος
εισ0λ1ε $ρος αυτούς και για τρία *άββατα συνδιαλέ.τηκε με αυτούς α$% τις Bραές, !
διανοίγοντάς τες και $αρα1έτοντας χωρία που ανάφεραν %τι ο Χριστ%ς έ$ρε$ε να $ά1ει και
να αναστη1εί α$% τους νεκρούς, και έλεγε %τι αυτ%ς είναι ο Χριστ%ς, ο Ιησούς, $ου εγώ σας
αναγγέλλ/. ( 3αι μερικοί α$% αυτούς $είστηκαν και δ%1ηκαν σαν κλ0ρος στον ?αύλο και
στο *ίλα, όπως επίσης και $ολύ $λ01ος 'λλ0ν/ν $ου σέβονταν το Θεό και α$% τις
γυναίκες τις $ρώτες της κοινωνίας %.ι λίγες. + #0λεGαν τ%τε οι Ιουδαίοι και, αού
$ροσέλαβαν μερικούς κακούς άντρες της αγοράς και έκαναν ο.λαγ/γία, 1ορυβούσαν στην
$%λη και στά1ηκαν μ$ροστά στην οικία του Ιάσονα και 7ητούσαν να τους έρουν μ$ροστά
στη συνέλευση του δ0μου. 2 '$ειδ0 %μ/ς δεν τους βρ0καν, έσυραν τον Ιάσονα και
μερικούς αδελούς μ$ροστά στους $ολιτάρ.ες, /νά7οντας= A'κείνοι $ου αναστάτ/σαν
την οικουμένη, αυτοί $αρευρίσκονται και εδώ, 5 τους ο$οίους έ.ει υ$οδε.τεί ο Ιάσονας.
3αι %λοι αυτοί $ράττουν αντί1ετα στα διατάγματα του 3αίσαρα, λέγοντας $/ς υ$άρ.ει
άλλος βασιλιάς, ο ΙησούςC. 6 Fάρα@αν λοι$%ν τον %.λο και τους $ολιτάρ.ες $ου άκουγαν
αυτά 8 και, αού έλαβαν αρκετ0 χρηματική εγγύηση α$% τον Ιάσονα και τους υ$%λοι$ους,
τους α$%λυσαν.
3ι α+Dστολοι στη Iέ-οια
19 F%τε οι αδελοί αμέσ/ς τη νύ.τα έστειλαν έ@/ τον ?αύλο και το *ίλα στη ,έροια, οι
ο$οίοι, %ταν 0ρ1αν, $0γαν στη συναγ/γ0 τ/ν Ιουδαί/ν. 11 Αυτοί, λοι$%ν, 0ταν
ευγενέστεροι α$% εκείνους $ου ήταν στη &εσσαλονίκη, οι ο$οίοι δέ.τηκαν το λ%γο με %λη
την $ρο1υμία, ε@ετά7οντας κά1ε ημέρα τις Bραές αν αυτά έ.ουν έτσι. 12 ?ράγματι, τ%τε
$ολλοί α$% αυτούς $ίστεGαν και α$% τις ευυ$%λη$τες γυναίκες τις 'λληνίδες, και άντρες
%.ι λίγοι. 1! :%λις %μ/ς έμα1αν οι Ιουδαίοι α$% τη &εσσαλονίκη %τι και στη ,έροια
αναγγέλ1ηκε α$% τον ?αύλο ο λ%γος του &εού, 0ρ1αν κι εκεί σαλεύοντας και ταρά7οντας
τους %.λους. 1( 3αι αμέσ/ς τ%τε οι αδελοί α$έστειλαν έ@/ τον ?αύλο να $ορευτεί /ς τη
1άλασσα, και $αρέμειναν ο *ίλας και ο Fιμ%1εος εκεί. 1+ 'κείνοι οι αδελφοί,
συνοδεύοντας τον ?αύλο, τον έεραν /ς την Α10να και, αού έλαβαν εντολ0 για το *ίλα
και τον Fιμ%1εο να έρ1ουν %σο το δυνατό τα.ύτερα $ρος αυτ%ν, έυγαν.
186
3 \α,λο. στη5 ΑA15α
12 'νώ λοι$%ν τους $ερίμενε ο ?αύλος στην Α10να, $αρο@υν%ταν το $νεύμα του μέσα
του, ε$ειδ0 έβλε$ε την $%λη να είναι γεμάτη είδ/λα. 15 Αεν%ς λοι$%ν συνδιαλεγ%ταν στη
συναγ/γ0 με τους Ιουδαίους και με αυτούς $ου σέβονταν το Θεό, όπως επίσης και κά1ε
ημέρα στην αγορά μ< εκείνους $ου τύ.αινε να $αρευρίσκονται. 16 Αετέρου μερικοί και
α$% τους ε$ικούρειους και τους στ/ικούς ιλοσ%ους συνομιλούσαν μα7ί του, και μερικοί
έλεγαν= AFι 1α 01ελε να λέει ο σ$ερμολ%γος αυτ%ςEC >λλοι έλεγαν= ATέν/ν 1εοτ0τ/ν
αίνεται $/ς είναι κ0ρυκαςC H γιατί τον Ιησού και την ανάσταση ευαγγελι7%ταν. 18 3αι
αού τον $0ραν, τον έεραν $άν/ στον >ρειο ?άγο, λέγοντας= A:$ορούμε να γν/ρίσουμε
$οια είναι αυτ0 η καινούργια διδα.0 $ου λαλείται α$% εσέναE 29 Bιατί κά$οια $αρ