PAUTA D’ANÀLISI D’UNA UNITAT DE PROGRAMACIÓ

Justificació la UP de
• • • • • •

PROPOSTES MILLORA

Contribució la UP l’assoliment de les Cb

de a •
• • • • • •

La unitat de programació considero que és significativa, La UP és significativa per l’alumnat i té elements motivadors que però podria ser-ho encara més si el material bàsic (llibre incentiven els aprenentatges? de lectura) hagues estat escollit per ells. L'element més Promou l’aprenentatge d’aspectes clau que possibiliten la transferència de motivador és el fet que entre tots construiran un material, amb el recull de tots els resums, dibuixos, coneixements en múltiples contextos? esquemes... de cadascun dels temes del llibre. Com es Planteja un treball global que permet interrelacionar coneixements de tracta d'una unitat de motivació a la lectura, i fan servir diverses àrees? diferent tipus d'estratègies per plasmar la informació Facilita aprenentatges de tipus competencial que impliquen la resolució de rebuda pot ser utilitzat en diverses àrees, així com també podem treballar el vocabulari de botànica per les situacions que planteja el món físic i social en la vida quotidiana? poder treballar per exemple el medi. Els objectius Contribueix a crear en els alumnes estructures mentals bàsiques que principals són, desenvolupar interès per la lectura com permetin estructurar futurs aprenentatges? a font d'informació i aprenentatge i desenvolupar la capacitat d'extreure la informació més important d'un Té un plantejament prou obert per donar possibilitats de progrés a tots als text i plasmar-ho mitjançant diverses tècniques. Pot ser alumnes independentment del grau d’assoliment de les competències que si que el plantejament hauria de ser una mica més obert hagin adquirit prèviament? per poder respondre a tots els graus competencials, tot i que el que si que canvia és el la valoració dels resultats, segons el grau competencial de cadascú. Afavoreix la competència comunicativa lingüística i Com afavoreix la competència comunicativa lingüística i audiovisual? audiovisual, ja que per poder plasmar la informació que Quins elements aporta per a l’adquisició de la competència artística i hi ha al tema primer l'han de llegir, i desprès ho han de plasmar mitjançant un resum, un esquema, un dibuix o cultural? altres tècniques. Hauria de millorar l'aportació es fa a la Com es planteja el tractament de la informació i la competència digital? competència matemàtica, ja que no quedava contemplada. La competència d'aprendre a aprendre la Què aporta a la competència matemàtica? fem avançar per mitja de la motivació a la lectura, que En quin grau pot fer avançar la competència d’aprendre a aprendre? vegin d'on podré extreure el coneixement, i amb les eines per poder fer-ho seu. La competència social i Com s’incentiva l’autonomia i la iniciativa personal? ciutadana no ha quedat reflectida, tot i que hi ha algun contingut que si que es podria encabir. Com incideix en el coneixement i la interacció amb el món físic? Com estimula la competència social i ciutadana?

Contribució de

Quina és l’àrea/es principal i quines altres àrees hi estan implicades?

L'àrea principal és la de llengua catalana, i les

PAUTA D’ANÀLISI D’UNA UNITAT DE PROGRAMACIÓ
la UP a l’assoliment de les Competències d’àrea/es Objectius d’aprenentatge

PROPOSTES MILLORA

competències pròpies de l'àrea son la competència oral, Quines competències pròpies de l’àrea o les àrees implicades en la UP es escrita i literària. desenvolupen?

• • • • • • • • •

Els objectius han estat seleccionats dels que hi han al desplegament del currículum d'educació primària, tant els generals com els específics. Els objectius estan ben Estan fonamentats en els objectius específics i les Cb de l’àrea/es? formulats, però no són del tot concrets, i els criteris Estan ben formulats? Són concrets? Descriuen conductes observables d'avaluació engloben una part de l'objectiu proposat i lligades als criteris d’avaluació? per això els objectius haurien d'haver estat plantejats El nivell d’exigència és suficientment alt per estimular els aprenentatges? d'una forma més concreta. El nivell d'aprenentatges s'adequa al nivell dels alumnes que no és el mateix que Estan per sobre de les possibilitats d’assoliment de tot l’alumnat? el dels seus companys de curs, ja que es tracta d'un grup que rep l'atenció d'EE. El nivell d'exigència S’adeqüen a les exigències del curs o nivell? s'adequa al nivell de cada alumne, ja que no podem Faciliten que tot l’alumnat pugui aprendre en funció de les seves demanar el mateix a tots els alumnes, tots tenen nivells competencials diferents i capacitats diferents. possibilitats? Estan fonamentats en els objectius generals i les Cb de l’etapa? Tenen una gradació que permet diferents nivells d’assoliment segons les característiques personals de l’alumnat? Permeten considerar les adaptacions curriculars de l’alumnat, si escau? La selecció de continguts és coherent amb la proposta d’objectius? Ajuden a assolir els objectius previstos? Faciliten els aprenentatge esperats? Inclouen aspectes procedimentals basats en l’experimentació, el treball de camp o la manipulació? Faciliten que els coneixements es tradueixin en actituds i accions quotidianes, tant individual com col·lectivament? Són rellevants des del punt de vista de l’àrea/es implicades? Són adequats pel curs o nivell corresponent? Són significatius per a l’alumnat? Estan relacionats amb l’actualitat, la vida quotidiana, les experiències i els interessos de l’alumnat? Són adequats al moment maduratiu i nivell d’aprenentatge en que es troben els alumnes? Els continguts estan estretament lligats amb els objectius, per tant estant encaminats a aconseguir els aquests objectius i estan pensats en per a facilitar els aprenentatges plantejats. Aquesta unitat de programació esta basada en l'experimentació l'avaluació posterior d'aquesta experimentació. El que no puc valorar és si aquests aprenentatges es veuran reflectits en les actituds i accions quotidianes dels alumnes. Els continguts son dels més rellevants des del punt de vista de l'àrea implicada. Els continguts són adequats al nivell dels alumnes, que potser no per al curs, ja que com he comentat abans, aquest grup i aquesta unitat de programació esta dissenyada per a portar-se a terme amb alumnes que reben atenció per part d'EE.

Continguts

• • • • • • • •

PAUTA D’ANÀLISI D’UNA UNITAT DE PROGRAMACIÓ
Situacions i estratègies • d’ensenyament i aprenentatge
• • • •

PROPOSTES MILLORA

• •

Per millorar l'adequació de les activitats a l'assoliment La previsió d’activitats és adequada per a l’assoliment dels objectius dels objectius, pot ser s'haurien d'incloure algunes previstos? Faciliten l’aprenentatge dels continguts? activitats per treballar la comprensió dels textos. Com Connecten amb els interessos de l’alumnat? Parteixen d’interrogants o de es tracta del grup d'EE que ja havien manifestat que la formulació d’hipòtesis relacionats amb fets reals, amb problemes volien treballar amb el mateix material que la resta del grup vaig considerar positiu utilitzar el mateix llibre de quotidians o d’abast significatiu per a l’alumnat? lectura que la resta del grup però amb altres activitats. Es contemplen diferents tipus d’activitats: presentació i motivació, Com que aquesta unitat de programació conté un avaluació inicial, anticipació, ampliació, reforç, síntesi i conclusió, etc.? període de 5 mesos només he plasmat el funcionament Les activitats són prou obertes perquè pugui participar-hi de forma activa d'una sessió, per`esta contemplat fer una activitat de tot l’alumnat? Afavoreixen un model inclusiu d’atenció a la diversitat? conclusió amb els materials que realitzen tots els alumnes. Aquesta UP esta pensada per un grup d'EE S’utilitzen estratègies organitzatives, metodològiques i didàctiques amb el que suposa que s'ha tingut en compte tots els variades per donar resposta a les diferents capacitats, ritmes i models diversos nivells. El tipus de treball que més s'utilitza és d’aprenentatge de l’alumnat? S’han programat activitats amb diversos la individual potenciant l'autonomia, la responsabilitat i nivells de dificultat? la iniciativa creativa, però entre tots confeccionen el Complementen el treball individual i el treball cooperatiu, facilitant que els resultat de la feina, un material que tots tindran. Com aquesta UP funciona un cop a la setmana tots han de companys/es s’ajudin entre sí? fer una feina cada setmana per poder omplir el material Es potencia el treball autònom, la responsabilitat i la iniciativa creativa? final. L’alumnat, en algun moment, ha de prendre decisions sobre què i com aprendre? Ajuden a desenvolupar habilitats d’esforç, treball i estudi? Promouen l’ús de les TIC i mitjans audiovisuals en tasques adients? Fan que l’alumnat reflexioni sobre el que fa, ho raoni i ho comuniqui? Permeten que l’alumnat doni respostes obertes, plantejant dubtes per anar reelaborant el coneixement i siguin conscients que estan aprenent? Fan que l’alumnat treballi en situacions on pugui aplicar amb eficàcia allò que aprèn, que transfereixi els seus aprenentatges a l’anàlisi i resolució de noves situacions posant en pràctica els valors i les normes de convivència? L'organització de l'aula esta prevista, però no es plantegen diferents formes d'agrupament de l'alumnat. Un dels continguts fa referencia a l'atenció especifica Es plantegen diferents formes d’agrupament de l’alumnat? que s'ha de tenir a totes les interaccions e intervencions Es tenen en compte les interaccions mestre/a-alumne/a i entre dels alumnes. El guiatge de les activitats no esta alumnes.per aconseguir un clima de convivència i de respecte que reflectida. Seran els propis alumnes els que revisin la Es preveu l’organització del treball a l'aula?

• • • • •

Gestió d’aula

• • •

PAUTA D’ANÀLISI D’UNA UNITAT DE PROGRAMACIÓ
• • • • • • • • • • • • • • • • • •

PROPOSTES MILLORA

seva feina i facin propostes de millora. Les dificultats afavoreixi la pràctica docent? d'aprenentatge no estan previstes ja que la programació Es preveu com realitzar el guiatge d'activitats i l’orientació de l’alumnat? admet tots els nivells del grup, en cas de sorgir una dificultat d'aprenentatge, ja es plantejaria. Es té en compte com fer el reconeixement del treball de l’alumnat? Es contempla la revisió del treball de l’alumnat i com proporcionar respostes amb elements de millora i reflexió? Es preveu la detecció de les dificultats d’aprenentatge i l’establiment d’estratègies per superar-les? En principi només s'utilitzarà l'aula de reforç de cicle Està previst l’ús variat de recursos didàctics (material manipulatiu, llibres, superior, on tenim portàtils, i el material necessari per TIC, diferents espais, …) per facilitar l’assoliment dels objectius? poder fer els diferents treballs. Es tracta d'un treball específic del llenguatge escrit, tant la comprensió com S’utilitzen recursos específics de l’àrea/es? l'expressió. Es té en compte l’ús de diferents llenguatges (audiovisual, gràfic, oral, escrit, …)? Els criteris d'avaluació són competencials, coherents, Són de tipus competencial i coherents amb els objectius establerts? concrets i estan ben formulats ja que s'han extret del currículum de primària, del cicle superior. No s'han Són concrets i estan ben formulats? graduat, ja que l'avaluació dependrà en gran mesura de S’adeqüen a les exigències del curs o nivell? l'alumne, del seu grau competencial inicial i el final. Presenten diferents graus de complexitat d’acord amb la gradació d’objectius? Són flexibles i adaptables als objectius que cada alumne ha d’aconseguir? L'avaluació és continua, per tant, s'avalua cadascuna de les activitats proposades, i podem mesurar l'evolució dels alumnes en tot moment, corregint algunes activitats Són de tipus competencial? que no s'adaptin al grup, o a algun dels membres. Part Es contemplen activitats d’avaluació inicial, formativa i sumativa? de l'avaluació la fan els mateixos alumnes. A cada Es té en compte la gestió de l’error a través de l’autoregulació? S’han alumne se li avalua segons els seu nivell inicial i al seu esforç diari. previst processos d’autoavaluació i coavaluació? Són coherents amb les activitats d’ensenyament-aprenentatge? Reflecteixen diferents nivells de dificultat en relació a la diversitat de l’alumnat? Permeten conèixer el grau d’adquisició de les competències proposades? Els instruments d’avaluació previstos són adequats i suficientment variats?

Recursos didàctics

Criteris d’avaluació

Activitats d’avaluació

PAUTA D’ANÀLISI D’UNA UNITAT DE PROGRAMACIÓ
Temporització
• • La distribució temporal de la UP és adequada? Les activitats previstes s’ajusten al temps disponible?

PROPOSTES MILLORA
Pot ser aquesta unitat de programació ha estat plantejada de forma massa extensa en el temps, però per poder fer totes les activitats era necessària aquest número de sessions, i només la puc aplicar un cop a la setmana. Les activitats s'adapten al temps del que disposem.

Reflexió de la pràctica

• • •

Es preveu com fer la valoració de la UP a partir dels resultats de La reflexió la duc a terme després de cada sessió i avaluo els resultat setmana a setmana, per aquest l’alumnat? motiu la programació esta subjecte als canvis pertinents Es preveuen criteris d’avaluació de la pràctica educativa i de la per poder millorar-la. metodologia emprada? Es contemplen processos de modificació per aconseguir la millora dels resultats?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful