ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

ΤΑΞΗ

ΝΗΠΙΑΓΩ
ΓΕΙΟ;

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Τα έμβια όντα προκειμένου να • Να προσδιορίζουν τις ανάγκες των ανθρώπων, όπως η ζέστη, η τροφή και
το νερό, αξιοποιώντας τις δικές τους εμπειρίες.
ζουν πρέπει να καλύπτουν τις
βασικές ανάγκες τους
στις • Να αναγνωρίζουν τις ανάγκες των εμβίων όντων σε μια ποικιλία
οποίες συμπεριλαμβάνεται η
καταστάσεων όπως τα κατοικίδια στο σπίτι, τα φυτά στον κήπο και των
τροφή και το νερό.
φυτών και των ζώων στα θαμνοτόπια.
• Να συγκρίνουν τις διαφορές στις ανάγκες των φυτών και των ζώων.
• Να αναγνωρίζουν κοινά χαρακτηριστικά των ζώων όπως κεφάλι, πόδια και
φτερά.
• Να προσδιορίζουν τη χρήση των σωματικών τμημάτων των ζώων για την
Τα έμβια όντα έχουν ποικιλία
εκτέλεση καθορισμένων σκοπών όπως η κίνηση και η πρόσληψη τροφής.
εξωτερικών χαρακτηριστικών.
• Να αναγνωρίζουν κοινά χαρακτηριστικά των φυτών όπως τα φύλλα και οι
ρίζες.
• Να προσδιορίζουν τη χρήση φυτικών τμημάτων για στην ικανοποίηση
καθορισμένων σκοπών, όπως η σύνθεση της τροφής και η λήψη του νερού.
• Να παρουσιάζουν την ατομική ανάπτυξη και τις μεταβολές από τη γέννηση
των εμβίων όντων.
• Να αναγνωρίζουν ότι τα έμβια όντα έχουν προβλεπόμενα χαρακτηριστικά
Τα έμβια όντα αναπτύσσονται,
στα διαφορετικά στάδια της ανάπτυξής τους.
μεταβάλλονται και παράγουν

Να διερευνούν τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των σταδίων ζωής στα ζώα
απογόνους ίδιους με αυτά.
(γονιμοποιημένο ωάριο, κάμπια, πεταλούδα).
• Να παρατηρούν ότι όλα τα ζώα έχουν απογόνους που προκύπτουν συνήθως
από δύο γονείς.
• Να αναγνωρίζουν χαρακτηριστικά των εμβίων όντων, όπως ανάπτυξη,
Τα έμβια όντα μπορούν να
κίνηση, ερεθιστικότητα, και αναπαραγωγή.
ταξινομηθούν
στη
βάση
• Να αναγνωρίζουν το εύρος των διαφορετικών μορφών ζωής.
παρατηρήσιμων
χαρακτηριστικών και μπορούν • Να ταξινομούν έμβια από μη έμβια στη βάση των χαρακτηριστικών τους.
• Να ανακαλύπτουν τις διαφορές ανάμεσα στα έμβια όντα, αυτά που κάποτε
να διακριθούν από τα μη έμβια.
ήταν έμβια, και στα προϊόντα τους.
• Τα έμβια όντα έχουν
• Να πραγματοποιούν και να καταγράφουν παρατηρήσεις εμβίων όντων
κύκλους ζωής
καθώς αναπτύσσονται κατά τους κύκλους ζωής τους.
• Τα έμβια όντα,
• Να περιγράφουν τους κύκλους ζωής διαφορετικών εμβίων όντων όπως
συμπεριλαμβανομένων των
εντόμων, πτηνών, βατράχων και ανθοφόρων φυτών.φυτών και των ζώων,
εξαρτώνται το ένα από το
άλλο και από το περιβάλλον
τους, προκειμένου να
επιβιώνουν.


Τα έμβια όντα έχουν δομικά

χαρακτηριστικά
και
προσαρμογές που τα βοηθούν
να επιβιώνουν στο περιβάλλον •
στο οποίο ζουν.

6

η

Η ανάπτυξη και η επιβίωση των

εμβίων όντων επηρεάζεται από
τις φυσικές συνθήκες του

περιβάλλοντός τους.

Υπάρχουν διαφορές τόσο στο
εσωτερικό των ομάδων των
οργανισμών όσο και μεταξύ


Να συγκρίνουν τους κύκλους ζωής ζώων και φυτών.
Να αναγνωρίζουν ότι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορούν να
επηρεάσουν τους κύκλους ζωής, όπως για παράδειγμα στη σχέση της
φωτιάς με τη φύτρωση των σπερμάτων.
Να ανακαλύπτουν πώς τα φυτά παρέχουν καταφύγια για τα ζώα.
Να διερευνούν τους ρόλους των εμβίων όντων σε ένα ενδιαίτημα, όπως π.χ.
παραγωγοί, καταναλωτές, αποικοδομητές.
Να παρατηρούν και να περιγράφουν σχέσεις θηρευτή-θηράματος.
Να προβλέπουν τις συνέπειες της απομάκρυνσης ή του θανάτου των εμβίων
όντων στις τροφικές σχέσεις μιας περιοχής.
Να αναγνωρίζουν ότι οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των εμβίων όντων μπορεί
να είναι ανταγωνιστικές ή αμοιβαίως επωφελείς.
Να περιγράφουν και να καταγράφουν προσαρμογές των εμβίων όντων που
αντιστοιχούν στο Αυστραλιανό περιβάλλον.
Να διερευνούν γενικές προσαρμογές για συγκεκριμένα περιβάλλοντα, όπως
π.χ. η διατήρηση του νερού στα ερημικά περιβάλλοντα.
Να εξηγούν πώς συγκεκριμένες προσαρμογές βοηθούν στην επιβίωση,
όπως π.χ. η νυκτόβια συμπεριφορά, ή τα ασημί χρωματισμένα φύλλα των
φυτών των αμμοθινών.
Να συγκρίνουν τύπους προσαρμογών όπως οι ηθολογικές και οι δομικές.
Να διερευνούν πώς η μεταβολή των φυσικών συνθηκών του περιβάλλοντος
των φυτών επηρεάζει την ανάπτυξή τους και την επιβίωσή τους, όπως
συμβαίνει με την αλατότητα, τη χρήση λιπασμάτων και διαφορετικών
τύπων εδάφους.
Να παρατηρούν την ανάπτυξη των μυητών, όπως οι ζύμες και μούχλα του
ψωμιού σε διαφορετικές συνθήκες.
Να αναζητούν οργανισμούς που ζουν σε ακραία περιβάλλοντα όπως η
Ανταρκτική ή οι έρημοι.
Να αντιλαμβάνονται στις συνέπειες των φυσικών συνθηκών που προκαλούν
μετανάστευση ή χειμερία νάρκη.
Να συνυπολογίζουν την ταυτοποίηση όσο και την συνεννόηση ως λόγους
που καθιστούν αναγκαία την ταξινόμηση.
Να ομαδοποιούν μια ποικιλία οργανισμών στη βάση των ομοιοτήτων και
των ομάδων. Η συστηματική
κατάταξη των οργανισμών
βοηθάει στην οργάνωση
αυτής της ποικιλομορφίας.
Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ
οργανισμών
μπορούν
να
περιγραφούν
με
όρους
τροφικών
αλυσίδων
ή
πλεγμάτων. Η ανθρώπινη
δραστηριότητα μπορεί να
επηρεάσει
αυτές
τις
αλληλεπιδράσεις.


8

Τα κύτταρα αποτελούν τη
βασική μονάδα της ζωής και
έχουν εξειδικευμένες δομές
και λειτουργίες.
Οι πολυκύτταροι οργανισμοί
έχουν συστήματα οργάνων
των διαφορών τους σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
Να εξετάζουν πώς οι βιολογικές ταξινομήσεις μετεβλήθησαν κατά τη
διάρκεια του χρόνου.
Να ταξινομούν τους οργανισμούς χρησιμοποιώντας ιεραρχικά συστήματα
όπως βασίλεια, φύλα, κλάσεις, τάξεις, οικογένειες, γένη και είδη.
Να χρησιμοποιούν τις επιστημονικές συμβάσεις για την ονομασία των
ειδών.
Να χρησιμοποιούν συστηματικές κλείδες για την ονομασία ειδών σε ένα
τοπικό ενδιαίτημα.
Να χρησιμοποιούν τις τροφικές αλυσίδες για την παρουσίαση των τροφικών
σχέσεων σε ένα ενδιαίτημα.
Να κατασκευάζουν και να ερμηνεύουν τροφικά πλέγματα που παρουσιάζουν
τροφικές σχέσεις μεταξύ των οργανισμών ενός περιβάλλοντος.
Να ταξινομούν τους οργανισμούς ενός περιβάλλοντος σύμφωνα με τη θέση
τους στην τροφική αλυσίδα.
Να αναγνωρίζουν τον ρόλο των μικροβίων μέσα στις τροφικές αλυσίδες και
τα τροφικά πλέγματα.
Να διερευνούν την επίδραση της ανθρώπινης δραστηριότητας στα τοπικά
ενδιαιτήματα, όπως οι αποψιλώσεις των δασών, η καλλιέργεια ή η
εισαγωγή νέων ειδών.
Να ανακαλύπτουν πώς τα έμβια όντα μπορούν να προκαλέσουν μεταβολές
στο περιβάλλον τους και να επηρεάσουν άλλα έμβια όντα, exploring how
living things can cause changes to their environment and impact other living
things, such as the effect of cane toads
Να ερευνούν συγκεκριμένα παραδείγματα ανθρώπινης δραστηριότητας
researching specific examples of human activity, such as the use of fire by
traditional Aboriginal people and the effects of palm oil harvesting in
Sumatra and Borneo
Να εξετάζουν μια ποικιλία κυττάρων χρησιμοποιώντας οπτικό μικροσκόπιο,
ψηφιακή τεχνολογία ή προσομοιώσεις.
Να διακρίνουν τα φυτικά κύτταρα από τα ζωικά και από αυτά των μυκήτων.
Να αναγνωρίζουν δομές στο εσωτερικό των κυττάρων και να
προσδιορίζουν τη λειτουργία τους.
Να αναγνωρίζουν ότι μερικοί οργανισμοί αποτελούνται από ένα μόνο
που
διεκπεραιώνουν
εξειδικευμένες λειτουργίες,
χάρη στις οποίες μπορούν να •
επιβιώνουν
και
να
αναπαράγονται.

9

Οι πολυκύτταροι οργανισμοί
προκειμένου να
αποκρίνονται στις
εξωτερικές μεταβολές του
περιβάλλοντός τους, χάρη
σε συντονισμένα και
αλληλοεξαρτώμενα μεταξύ
τους εσωτερικά συστήματα.
Τα οικοσυστήματα
αποτελούνται από
κοινότητες
αλληλοεξαρτώμενων
οργανισμών και από τους
αβιοτικούς παράγοντες του
περιβάλλοντος. Η ύλη και η
ενέργεια κυλούν μέσω αυτών
των συστημάτων.
κύτταρο.
Να αναγνωρίζουν ότι τα κύτταρα αναπαράγονται με την κυτταρική
διαίρεση.
Να περιγράφουν τη μίτωση ως την κυτταρική διαίρεση που είναι
απαραίτητη για την ανάπτυξη και την αποκατάσταση βλαβών.
Να αναγνωρίζουν τη σημασία των οργάνων και της συνολικής
λειτουργίας ενός βιολογικού συστήματος στη στήριξη των διαδικασιών
της ζωής.
Να προσδιορίζουν τη δομή κάθε οργάνου ενός συστήματος και να τη
συσχετίζουν τη λειτουργία της με τη συνολική λειτουργία τουσυστήματος.
Να εξετάζουν εξειδικευμένα κύτταρα και ιστούς που συμμετέχουν στη δομή
και τη λειτουργία συγκεκριμένων οργάνων.
Να συγκρίνουν παρόμοια συστήματα σε διαφορετικούς οργανισμούς , όπως
λ.χ. το πεπτικό στα σαρκοφάγα και τα φυτοφάγα, το αναπνευστικό στα
ψάρια και στα θηλαστικά.
Να διακρίνουν ανάμεσα στη φυλετική και στην αφυλετική αναπαραγωγή.
Να συγκρίνουν διαφορετικά αναπαραγωγικά συστήματα των οργανισμών.
Να καθορίζουν πώς οι απαιτήσεις για τη ζωή (π.χ. το οξυγόνο, τα θρεπτικά
συστατικά, το νερό και η απομάκρυνση των άχρηστων προϊόντων)
εξασφαλίζονται χάρη στη συντονισμένη δράση σωματικών συστημάτων,
όπως το αναπνευστικό, το κυκλοφορικό, το πεπτικό, το νευρικό και το
απεκκριτικό σύστημα.
Να εξηγούν πώς τα σωματικά συστήματα συνεργάζονται για τη διατήρηση
της λειτουργίας του οργανισμού χρησιμοποιώντας μοντέλα, διαγράμματα
ροής ή προσομοιώσεις.
Να αναγνωρίζουν τις αποκρίσεις στη λειτουργία του νευρικού και του
συστήματος των ενδοκρινών αδένων.
Να αναγνωρίζουν τις αποκρίσεις του οργανισμού σε μεταβολές που
πραγματοποιούνται εξαιτίας της εισβολής μικροβίων.
Να διερευνούν τις επιδράσεις της έκθεσης του ανθρώπου σε
ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες όπως οι ακτίνες Χ και τα μικροκύματα.
Να ανακαλύπτουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των οργανισμών όπως αυτές
που αφορούν στη σχέση θηρευτή/θηράματος, τα παράσιτα, τους
ανταγωνιστές, τους επικονιαστές, τα νοσήματα.
Να εξετάζουν τους παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος τωνΗ μεταβίβαση των
κληρονομήσιμων
χαρακτηριστικών από τη μια
γενιά στην άλλη
περιλαμβάνει το DNA και τα
γονίδια.

10

Η θεωρία τη εξέλιξης, διά
της φυσικής επιλογής εξηγεί
την ποικιλομορφία της ζωής
και υποστηρίζεται από
πλήθος επιστημονικών
δεδομένων.


πληθυσμών, όπως οι εποχικές μεταβολές, η καταστροφή των
ενδιαιτημάτων, τα εισβάλοντα είδη.
Να λαμβάνουν υπόψη τους, πώς η ενέργεια ρέει προς και από τα
οικοσυστήματα μέσω των τροφικών πλεγμάτων και πώς πρέπει να
αναπληρώνεται, ώστε να διατηρείται η βιωσιμότητα του οικοσυστήματος.
Να διερευνούν πώς τα οικοσυστήματα μεταβάλλονται, συνεπεία γεγονότων
όπως οι πυρκαγιές, η ξηρασία και οι πλημμύρες.
Να προσδιορίζουν το ρόλο του DNA ως το αρχείο που ελέγχει τα
χαρακτηριστικά της ζωής.
Να χρησιμοποιούν μοντέλα και διαγράμματα προκειμένου να αναπαραστούν
τη σχέση μεταξύ του DNA των γονιδίων και των χρωμοσωμάτων.
Να αναγνωρίζουν ότι η γενετική πληροφορία περνάει στους απογόνους και
από τους δύο γονείες μέσω της μείωσης και της γονιμοποίησης.
Να αναπαριστούν πρότυπα κληρονομικότητας χαρακτηριστικών για τα
οποία υπάρχουν
απλές σχέσεις επικράτειας, μέσα στις διαδοχικές γενιές
μιας οικογένειας.
Να προβλέπουν απλές γενοτυπικές και φαινοτυπικές αναλογίες σε
διασταυρώσεις με σχέσεις επικράτειας, αυτοσωμικών και φυλοσυνδέτων
γονιδίων.
Να περιγράφουν τις μεταλλάξεις ως μεταβολές του DNA ή των
χρωμοσωμάτων καθώς και να αναφέρουν τους παράγοντες που μπορούν να
οδηγήσουν σε αυτές.
Να προσδιορίζουν τις διαδικασίες που εμπλέκονται στη φυσική επιλογή,
συμπεριλαμβάνοτας την ποικιλομορφία, την απομόνωση και την επιλογή.
Να προδιορίζουν τη βιοποικιλότητα ως μια λειτουργία της εξέλιξης.
Να διερευνούν τις μεταβολές που μπορούν να προκληθούν σε ένα
συγκεκριμένο πληθυσμό από τη φυσική επιλογή, ως αποτέλεσμα
καθορισμένης πίεσης επιλογής, όπως συμβαίνει στη τεχνητή επιλογή για τη
δημιουργία απογόνων με επιθυμητά χαρακτηριστικά.
Να συσχετίζουν τα γενετικά χαρακτηριστικά με τα τάχη επιβίωσης και
αναπαραγωγής.
Να αξιολογούν και να ερμηνεύουν μαρτυρίες υπέρ της εξέλιξης
συμπεριλαμβανομένων, του αρχείου των απολιθωμάτων, των χημικών και
ανατομικών ομοιοτήτων και της γεωγραφικής κατανομής των ειδών.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful