Loại máy bay Airbus A321 Số chỗ ngồi tối đa 185 Quãng đường tối đa 4,400km Quãng đường

DAD-SGN 614.3km Khối lượng nhiên liệu tối đa = 6,260 US gallons, tương đương 17.2 tấn Khối lượng nhiên liệu tiêu hao / 1 = 17.2 / 4,400 ~ 0.004 tấn / km (đây là cách tính không chính xác, chỉ km dung để mô phỏng. Khối lượng nhiên liệu tiêu hao thực tế sẽ cao hơn) Khối lượng nhiên liệu tối thiểu an = 0.004 * 614.3 * 2 = 5 tấn (gs: nhiên liệu đủ cho máy bay bay từ DAD toàn cho phép đến SGN và trở lại DAD mà không hạ cánh xuống SGN) Khối lượng nhiên liệu tiêu hao khi = 0.004 * 614.3 = 2.5 tấn bay DAD-SGN Khối lượng cất cánh tối đa 89 tấn (Maximum takeoff weight) Khối lượng cất cánh an toàn (Safety 71.2 tấn margin of takeoff weight, 80% MTW) Khối lượng hạ cánh tối đa 75.5 tấn (Maximum landing weight) Khối lượng hạ cánh an toàn (Safety 60.4 tấn margin of landing weight, 80% MLW) Khối lượng hành khách 100% tải 40kg/pax * 185 = 7.4 tấn (Weight of Passengers) Khối lượng hành lý xách tay (Weight 7kg/pax * 185 * 50% = 0.6 tấn (giả sử chỉ có 50% hành khách mang of Carry-on bags) hành lý xách tay) Khối lượng hàng hóa chuyên chở 20kg/pax * 185 = 3.7 tấn (gs: 50% là khối lượng hàng lý ký gửi của (Weight of Goods) khách, 50% là hàng hóa của cargo services) Khối lượng chuyên chở (Weight of = Weight of Passengers + Weight of Carry-on bags + Weight of Payload Payload) = 11.7 tấn Khối lượng cơ bản của máy bay 48.5 tấn (Operating empty weight) Tình huống hoạt động với nhiên liệu nạp tối đa Tổng khối lượng máy bay khi CẤT = Weight of Payload + Operating Empty Weight + Weight of Fuel CÁNH = 11.7 + 48.5 + 17.2 = 77.4 ( Vượt quá khối lượng cất cánh an toàn cho phép ) Tổng khối lượng máy bay khi HẠ = Weight of Payload + Operating Empty Weight + Weight of Fuel CÁNH Weight of Burned Fuel = 77.4 – 2.5 = 74.9 ( Vượt quá khối lượng hạ cánh an toàn ) Tình huống hoạt động với nhiên liệu nạp tối thiểu cho phép Tổng khối lượng máy bay khi CẤT = Weight of Payload + Operating Empty Weight + Weight of Fuel CÁNH = 11.7 + 48.5 + 5 = 65.2 ( Vượt quá khối lượng cất cánh an toàn cho phép ) Tổng khối lượng máy bay khi HẠ = Weight of Payload + Operating Empty Weight + Weight of Fuel CÁNH Weight of Burned Fuel = 65.2 – 2.5 = 62.7 ( Vượt quá khối lượng hạ cánh an toàn )

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.