Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Institut d’Educació Secundària Serrallarga

Sol·licitud de permís per a faltes d’assistència del professorat
Nom i cognoms:Juan Fco. Rincón Casado_____Àrea:_Administratiu______ Dies per als quals demana permís:_3 d’Octubre____________________________ Motius:____________Reunió Qualitat( convocatòria oficial)__________ Documents justificatius de la sol·licitud:____________________________________ ___________________________________________________________________ Quadre d’incidències Dia i vigilància) mes Hora Grup 3-10 1
Atenció als alumnes (altres professors o de Aula Professors Hores de vigilància Altres hores (reunions... )

Cfs1 C010 J. Rincón

El professor/ra interessat/da

_JUAN FRANCISCO RINCON Blanes, __4____de/d’_OCTUBRE de 2008__ El director Vist i plau

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Institut d’Educació Secundària Serrallarga

Sol·licitud de permís per a faltes d’assistència del professorat

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful