Uređenje parkšume Plaža u Tesliću

1.Ukratko o projektu............................................ ................
2008. godine opština Teslić je realizovala projekat uređenja gradske plaže. Ovim projektom je obuhvaćen samo mali dio površine koja se naziva gradska plaža. Želja i misija nosioca projekta (Turističke organizacije Teslić i Omladinske organizacije „Naša stvar“) je da u navedenom Projektu realizuje niz manjih projekata u saradnji sa vladinim i nevladinim sektorom, lokalnim stanovništvom, školskim i predškolskim institucijama i sl., kako bi zaokružila zeleni pojas parkšume koji se nalazi u neposrednoj blizini gradske plaže na desnoj obali rijeke Usore (cca 1000 m2) sa pratećim sadržajima (klupe, stolovi, mjesta za odmaranje, plaža, pješačke staze, te ostali neophodnim servisima za kvalitetno upravljanje prostorom) koji će biti lako dostupni građanima naše opštine. Prevazilaženje mogućih rizika u implementaciji ovog Projekta (bespravna i neplanska sječa šume, nizak nivo ekološke svijesti kod građana, rast korova, odlaganje otpada i sl.) će biti uslovljeno razvojem partnerstva, radi obezbjeđenja potrebnih materijalnih i tehničkih uslova za što kraći period realizacije, te kontinuiranim informisanjem i saradnjom sa lokalnom zajednicom. U okviru navedenog projekta do sad je urađeno sledeće:  Krčenje terena;  Uređenje pristupnog puta;  Sječa suvih grana;  Čišćenje terena;  Izgradnja pješačke staze;  Izgradnja tri stola sa klupama; Ističemo da je sve prethodno navedeno realizovamo iz vlastitih sredstava nosioca projekta.
Page 1

Uređenje parkšume Plaža u Tesliću
U 2009-oj godini cilj nam je urediti i postepeno širiti obuhvat park-šume, što zahtjeva značajna finansijska ulaganja, kao i planiranje i projektovanje novih sadržaja radi stvaranja zaštićenog prirodnog kompleksa u blizini urbane sredine sa neophodnim sadržajima za sport, rekreaciju, odmor, edukaciju i upravljanje, što je primarna potreba stanovnika ove lokalne zajednice, Grada i regije obzirom da se stepen zagađenosti zraka sve više povećava zbog evidentnog smanjenja zelenih površina usljed intenzivne gradnje, sječe šume i povećanja intenziteta saobraćaja.

Parkšuma nekad…….

Page 2

Uređenje parkšume Plaža u Tesliću

2. Zašto parkšuma.......................................... ......................

Page 3

Uređenje parkšume Plaža u Tesliću

Zbog evidentnog smanjenja zelenih površina usljed intenzivne gradnje i sječe šume u ratnom periodu, te zaštite prostora koji je u dodiru sa vodozaštitnom zonom rijeke Usore od devastacije Potrebe za prirodom u neposrednoj blizini mjesta boravka su neophodne za normalan život čovjeka

….i sad

Zbog nepostojanja kapaciteta za odmor i rekreaciju u prirodi u blizini mjesta kolektivnog stanovanja
Page 4

Uređenje parkšume Plaža u Tesliću

Zbog čvrstih opredjeljenja da sistemski i sukcesivno unaprijedimo uslove života (rad, rekreacija i odmor) Uspostava zelenog pojasa je primarna potreba građana

3. Strateški ciljevi................................................ ..................

Plansko korištenje zemljišta; zaustavljanje bespravne, odnosno neplanske sječe šume

 Uspostava ambijenta za odmor, rekreaciju i edukaciju
   

Ogledna površina za prikaz biološke raznolikosti-Arboretum Eko doprinos izgradnji turističkih kapaciteta Potrebni servisi za kvalitetno upravljanje prostorom Oplemenjivanje i ovladavanje prostorom, kao javnom zelenom površinom na principu samoodrživosti

4. Ostvareni rezultati…………………………………………… …

Unapređenje kapaciteta za sport, rekreaciju, turizam i edukaciju u prirodi na površini od cca 1000 m2

 Dosadašnja realizacija Projekta zadovoljava četiri osnovne funkcije u planiranju i podizanju zelenih površina: sanitarno-higijenska, dekorativnoestetska, kulturnoprosvjetna i kompoziciono regulaciona

Snažno opredjeljenje za kapitalno ulaganje u okolinu

 Sprećavanje devastacije gradske plaže kao i erozije obale rijeke Usore
Page 5

Uređenje parkšume Plaža u Tesliću
 Uređen lokalitet u skladu sa zakonom i interesima građana  Izgrađena pješačka staza

Kontinuirani programi unapređenja ekološke savjesti građana

SLIKE KLUPA

5. SWOT analiza projekta............................................. ......

Page 6

Uređenje parkšume Plaža u Tesliću  Snage
Prostor; Strateški pristup planskim dokumentima; Čvrsta opredjeljenost nosioca projekta za realizaciju projekata iz oblasti zaštite okoline irazvoja turizma;

 Slabosti
Skromna iskustva u poslovima uređenja; Nedovoljna finansijska podrška; Nedovoljna iskustva i vještine u vezi sa upravljačkim funkcijama;

 Prilike
Ambijent i podrška ostalih institucija vlasti u vezi sa ekološkim planovima šireg značaja; Zainteresovanost NVO; Adekvatan status i interes javnih medija; Blizina saobraćajne infrastrukture;

 Prijetnje
Nizak nivo ekološke savijesti građana; Teška finansijska situacija opštine;

Page 7

Uređenje parkšume Plaža u Tesliću

6. Vizija................................................. .....................................
 Potrebno je provesti niz manjih projekata u okviru Projekta revitalizacije parkšume, te uložiti značajna finansijska sredstva
 

Izrada I usvajanje regulacionog plana parkšume Plaža Realizovana parkšuma u veličini od 10000 m2 koja bi se prostirala od Banjskog mosta do gradske plaže Ublažiti posljedice negativnog djelovanja polutanata prouzrokovanih izrazito saobraćajem na području Opštine, smanjenju erozije te daljnje devastacije prostora što se ogleda u smanjenju nivoa buke, poboljšanju strukture i sastava zemljišta, stvaranju povoljne mikro-klime, zadržavanju prašine ili dima, pravilnoj areaciji i isparavanju, pozitivnom djelovanju na psihičko stanje čovjeka, poticanju kulturnoprosvjetnih aktivnosti kod različitih ciljanih grupa, estetski lijepo, hortikulturno uređenom prostoru i sl. Puno partnerstvo u saradnji sa zajednicom, a naročito sa školskim, vladinim I nevladinim institucijama (učenici, studenti, eko-volonteri, “obični građani” …)

Page 8

Uređenje parkšume Plaža u Tesliću

7. Potrebne oprema za realizaciju projekta......................... 8. Tim za realizaciju projekta.....................................................

Turistička organizacija Teslića

 Omladinska organizacija „Naša stvar“

Pridružite nam se na dobrom putu za ljepšu budućnost, jer priroda je bogastvo koje trebamo voljeti i čuvati!

Page 9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful