P. 1
Odrzavanje_skolske_racunarske_mreze

Odrzavanje_skolske_racunarske_mreze

|Views: 2,274|Likes:

More info:

Published by: Jasmin-Alma Suljkanović on Feb 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2014

pdf

text

original

Sections

 • Uvod
 • Kako se koristi ovaj vodič
 • Pregled
 • Priprema za predavanje
 • Pojedinačne teme
 • Šta je služba za pomoć?
 • Kako radi služba za pomoć?
 • Kako se meri uspeh službe za pomoć?
 • Dužnosti vođe tima
 • Dužnosti analitičara podataka
 • Definisanje opsega delovanja vaše službe za pomoć
 • Procena vaših resursa
 • Tipovi podrške
 • Oblasti podrške
 • Potrebni materijali
 • Bezbednost pri radu na internim komponentama
 • Planiranje instalacije
 • Planiranje particija
 • Planiranje sistema datoteka
 • Planiranje tipa instalacije
 • Korisnička podrška
 • Hardverska podrška
 • Podrška za operativni sistem
 • Podrška za mrežu
 • Softverska podrška
 • Uloge članova tima službe za pomoć
 • Tehničar
 • Utvrđivanje ciljeva službe za pomoć
 • Definisanje opsega delovanja vaše službe za pomoć
 • Ostanite otvoreni za promene
 • Čitanje liste specifikacija
 • Lista specifikacija za računar XYZ
 • Računar XYZ
 • Procesor
 • Memorija
 • Opcije disk jedinica
 • Video grafika
 • Portovi na sve strane
 • Zvuk
 • Uočavanje internih hardverskih komponenti
 • Procesori i memorija
 • Procesori
 • Magistrala
 • Virtuelna memorija
 • Disk jedinice
 • Čvrsti diskovi
 • Disketna jedinica
 • Eksterna naspram interne disketne jedinice
 • CD/DVD disk jedinice
 • Multimedijalne jedinice
 • Disk jedinice za skladištenje podataka
 • Ležišta za proširenje
 • Multimedijalni uređaji i uređaji za komunikaciju
 • Zvučne kartice
 • Video kartica
 • Uređaji za komunikaciju (modemi i mrežne kartice)
 • Mrežne kartice
 • Matične ploče
 • Portovi
 • Šta je operativni sistem?
 • Operativni sistemi upravljaju zahtevima za resursima
 • Planiranje instaliranja
 • Minimalni hardverski zahtevi za Windows XP Professional
 • Utvrđivanje kompatibilnosti hardvera i softvera
 • Planiranje sistema datoteka (File Systems)
 • Planiranje vrsta instaliranja
 • Kada treba uraditi čisto instaliranje
 • Uobičajene kategorije podrške
 • Metodologija rešavanja problema
 • Preventivna podrška
 • Uobičajene preventivne mere
 • Korišćenje pomoći sa udaljene tačke
 • Kako se koristi pomoć sa udaljene tačke
 • Deljena kontrola nad korisnikovim računarom
 • Rešavanje mehaničkih problema
 • Proveravanje veza
 • Korišćenje upravljača uređajima za proveravanje ispravnosti
 • Dodavanje hardvera
 • Ostali saveti za rešavanje mehaničkih problema
 • Rešavanje problema sa konfiguracijom
 • Pokretanje operativnog sistema korišćenjem posebnih alatki
 • Pokretanje operativnog sistema u bezbednom režimu
 • Kreiranje ASR diskova za oporavak sistema
 • Spasavanje od prestanka rada sistema korišćenjem ASR-a
 • Smernice za vraćanje računara na prethodnu tačku
 • Povećanje virtuelne RAM memorije
 • Uvod u umrežavanje
 • Radne grupe
 • Konfigurisanje bezbednosti u radnoj grupi
 • Ograničenja radnih grupa
 • Domeni
 • Uvod u TCP/IP
 • Šta je IP adresa?
 • Šta je podmrežna maska?
 • Šta je DHCP?
 • Šta je DNS?
 • Korišćenje komande za oporavak
 • Korišćenje komande ipconfig
 • Rešavanje mrežnih problema
 • Konfigurisanje internet opcija na klijetskom računaru
 • Kartica Opšti podaci (General Tab)
 • Kartica Bezednost (Security Tab)
 • Kartica Privatnost (Privacy Tab)
 • Kartica Sadržaj (Content Tab)
 • Kartica Veze (Connections Tab)
 • Kartica Programi (Programs Tab)
 • Kartica Više opcija (Advanced Tab)
 • Bezbednost mreže
 • Preventivno delovanje
 • Instaliranje i ažuriranje softvera za zaštitu od virusa
 • Korišćenje jakih lozinki
 • Obezbeđivanje hardvera i softvera
 • Osiguravanje hardvera i softvera
 • Izvršavanje zadataka održavanja
 • Realizovanje specijalnih projekata
 • Projekti znanja
 • Analitički projekti
 • Istraživački projekti
 • Projekti za prikupljanje sredstava
 • Kontrolni popis minimalnih hardverskih zahteva
 • Kontrolni popis kompatibilnosti hardvera i softvera
 • Stablo odlučivanja pri instaliranju
 • Stablo odlučivanja za deljenje diska na particije
 • Tabela odlučivanja za sistem datoteka
 • Anketa za korisnike računara
 • Dobijte pomoć koja je VAMA potrebna!
 • Lokacije koje pružaju informacije i uputstva za korišćenje
 • Bezbednosne lokacije
 • IT lokacije

M M Partners In Learning Partners In Learning

O
d
r
ž
a
v
a
n
j
e

š
k
o
l
s
k
e

r
a
č
u
n
a
r
s
k
e

m
r
e
ž
e
9 788679 913067
16BN 97S~So~7991~30o~7
CET
Održavanje školske računarske mreže može biti dobra praksa za učenike koji,
uz pomoć nastavnika, u okviru nastave informatike ili školske sekcije stiču
znanje koje će im pomoći da sami održavaju računare u svojoj kući ili manje
računarske mreže u okviru posla kojim će se po završetku škole baviti. Ovo je
obrazovni materijal koji učenicima daje uvod u računarske mreže, njene delove,
konfiguraciju i održavanje mreže peer-to-peer i mreže pod Windows XP opera-
tivnim sistemom, a nastavnicima prateće materijale koji će im omogućiti da
učenike podrže u učenju i da organizuju učeničku službu za održavanje škol-
ske računarske mreže koja će biti korisna pomoć u školi i dobra svakodnevna
praksa učenicima.
CET
CET
306
CYAN MAGENTA YELLOW BLACK
Korice_Odrzavanje skolske racunarske mreze.indd 1 19.7.2007 12:18:52
Održavanje školske
računarske mreže
Beograd, 2007.
CET
Održavanje školske računarske mreže

ISBN 978-86-7991-306-7
Autorizovan prevod sa engleskog jezika prvog izdanja knjige Deploying Student
Technical Support Solutions
PUBLISHED BY Microsoft Partners In Learning.
Original Copyright
©
2004. by MOUSE.
Copyright
©
prevoda, 2006. Microsoft Software d.o.o., Beograd
Sva prava zadržana. Ni jedan deo ove knjige ne može biti reprodukovan, snimljen,
ili emitovan na bilo koji način: elektronski, mehanički, fotokopiranjem, ili drugim
vidom, bez pisane dozvole izdavača. Informacije korišćene u ovoj knjizi nisu pod
patentnom zaštitom. U pripremi ove knjige učinjeni su svi napori da se ne pojave
greške. Izdavač i autori ne pre uzimaju bilo kakvu odgovornost za eventualne greške
i omaške, kao ni za njihove posledice.
Prevod Silvana Hadžić
Recenzent Željko Stanković
Lektor Aleksandra Dimić
Organizator projekta Katarina Milanović
Tehnički urednik Dušan Čašić
Prelom CET
Izdavač Microsoft Software d.o.o.
Beograd, Makedonska 30
tel: 011 330 66 29, fax: 011 330 66 01
http://www.microsoft.com/scg/obrazovanje/pil
CET Computer Equipment and Trade
Beograd, Skadarska 45
tel/fax: 011 3243-043, 3235-139, 3237-246
http://www.cet.co.yu
Za izdavača Katarina Milanović i Dragan Stojanović
Obrada korica CET, Beograd
Tiraž 1000
Štampa „Svetlost”, Čačak
Rešenjem broj 650-02-00119/2006-06 izdatim 11.4.2007. Mini-
starstvo prosvete i sporta Republike Srbije odobrilo je korišćenje
ovog obrazovnog materijala kao dodatne literature za nastavnike
i učenike u srednjim školama Republike Srbije.
Poštovani nastavniče,
Tehnologija ima potencijal da ukloni barijere među učenicima i nastavnicima.
Moćni softver i internet menjanju naš pristup učenju i znanju. Inovativni načini
predavanja i učenja kreiraju novo iskustvo na časovima. Očekivanja učenika su
veća: pored osnovnih veština potrebno im je znanje o veštini komunikacije i
saradnji, upravljanju informacijama (veštine za XXI vek) i pristup alatkama za
učenje pomoću kojih te veštine mogu da se nauče.
Cilj inicijative Partneri u učenju (eng. Partners in Learning) je osposobljavanje
škola za proširivanje znanja učenika kroz razvoj veština nastavnika i lidera u
obrazovanju. Kroz inicijativu Partner u učenju, Microsoft stupa u partnerstvo
sa ekspertima iz oblasti obrazovanja i razvija integrisane kurseve za unapređe-
nje obrazovanja. Nastavnici na kursevima stiču korisna iskustva i obezbeđuju
resurse za nastavu, uz priliku za druženje sa kolegama i međusobnu razmenu
iskustava.
Obrazovni tim u Microsoftu i ja, zajedno sa našim partnerima, želimo da
vam zahvalimo na vašoj posvećenosti učenicima i poželimo da se još mnogo
godina bavite obrazovanjem. Nadamo se da će vam ovi materijali biti od
pomoći da se promenite nabolje i da će pomoći svim vašim učenicima da
dostignu svoj pun potencijal.
S poštovanjem,
Maggie Wilderotter
Senior Vice President, World Wide Public Sector
Microsoft Corporation
SADRŽAJ
v
Sadržaj
Deo 1: Vodič za nastavnike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Kako se koristi ovaj vodič . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Poglavlje 1: Planiranje službe za pomoć u vašoj školi . . . . 4
Pregled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Priprema za predavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Pojedinačne teme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Šta je služba za pomoć? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Kako radi služba za pomoć? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Kako se meri uspeh službe za pomoć? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Uloge članova tima službe za pomoć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Dužnosti vođe tima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Dužnosti analitičara podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Utvrđivanje ciljeva službe za pomoć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Definisanje opsega delovanja vaše službe za pomoć . . . . . . . . . .8
Procena vaših resursa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Tipovi podrške . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Oblasti podrške . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ostanite otvoreni za promene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Poglavlje 2: Upoznavanje sa hardverom . . . . . . . . . . . . . . 13
Pregled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Priprema za predavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Potrebni materijali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Pojedinačne teme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Bezbednost pri radu na internim komponentama . . . . . . . . . . . . 14
Čitanje liste specifikacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Uočavanje internih hardverskih komponenti . . . . . . . . . . . . . . . . 15
SADRŽAJ
vi
Poglavlje 3: Instaliranje sistema
Windows XP Professional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Pregled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Priprema za predavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Pojedinačne teme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Šta je operativni sistem? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Planiranje instalacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Minimalni hardverski zahtevi za Windows XP Professional . . . . . . 18
Određivanje kompatibilnosti hardvera i softvera . . . . . . . . . . . . . 19
Planiranje particija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Planiranje sistema datoteka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Planiranje tipa instalacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Prenos datoteka i postavki pomoću čarobnjaka za prenos
datoteka i postavki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Poglavlje 4: Uvod u rešavanje problema . . . . . . . . . . . . . . 22
Pregled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Priprema za predavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Pojedinačne teme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Uobičajene kategorije podrške . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Korisnička podrška . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Hardverska podrška . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Podrška za operativni sistem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Podrška za mrežu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Softverska podrška . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Metodologija rešavanja problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Preventivna podrška . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Korišćenje pomoći sa udaljene tačke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Kako se koristi „Pomoć sa udaljene tačke“ . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Poglavlje 5: Podrška za hardver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Pregled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Priprema za predavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Pojedinačne teme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
SADRŽAJ
vii
Rešavanje mehaničkih problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Proveravanje veza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Korišćenje upravljača uređajima za proveru ispravnosti . . . . . . . . 28
Dodavanje hardvera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Ostali saveti za rešavanje mehaničkih problema . . . . . . . . . . . . . 29
Rešavanje problema sa konfiguracijom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Ažuriranje upravljačkih programa i vraćanje na prethodne verzije 29
Instaliranje mrežnih štampača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Rešavanje problema sa konfiguracijom koji nemaju veze sa
upravljačkim programima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Uobičajeni zadaci podešavanja čvrstog diska . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Poglavlje 6: Podrška za Windows XP Professional . . . . . . 32
Pregled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Priprema za predavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Pojedinačne teme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Najčešći problemi sa operativnim sistemom . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Pokretanje operativnog sistema pomoću specijalnih alatki . . . . . . 32
Pokretanje operativnog sistema u bezbednom režimu . . . . . . . . . 33
Pokretanje operativnog sistema pomoću konfiguracije
LastKnownGood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Pokretanje operativnog sistema pomoću konzole za spasavanje . . 33
Vraćanje operativnog sistema u prethodno stanje pomoću
alatke „Oporavak sistema“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Vraćanje operativnog sistema u prethodno stanje pomoću
alatke „Automatizovano spasavanje sistema“ . . . . . . . . . . . . . . . 35
Uputstva za vraćanje računara na prethodnu tačku . . . . . . . . . . . 35
Povećavanje virtuelne RAM memorije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Poglavlje 7: Podrška za umrežene računare . . . . . . . . . . . 37
Pregled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Priprema za predavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Pojedinačne teme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Uvod u mreže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Radne grupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
SADRŽAJ
viii
Uspostavljanje radne grupe pomoću jednog računara
povezanog sa internetom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Kako se resursi na računaru, u radnoj grupi, pretvaraju
u deljene ili privatne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Ograničenja radnih grupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Domeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Uvod u TCP/IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Korišćenje komande za popravljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Korišćenje komande ipconfig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Rešavanje mrežnih problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Utvrđivanje da li problem zahteva klijentsku konfiguraciju . . . . . . 40
Rešavanje problema pristupom mrežnim resursima . . . . . . . . . . . 40
Podešavanje internet opcija na klijentskom računaru . . . . . . . . . 41
Poglavlje 8: Podrška za bezbednosne potreba . . . . . . . . . 42
Pregled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Priprema za predavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Pojedinačne teme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Mrežna bezbednost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Preventivne mere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Instaliranje i ažuriranje softvera za zaštitu od virusa . . . . . . . . . . . 43
Korišćenje jakih lozinki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Obezbeđivanje hardvera i softvera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Poglavlje 9: Izvršavanje zadataka održavanja
i realizovanje specijalnih projekata . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Pregled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Priprema za predavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Pojedinačne teme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Izvršavanje zadataka održavanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Realizovanje specijalnih projekata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
SADRŽAJ
ix
Deo 2: Vodič za učenike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Poglavlje 1: Planiranje službe za pomoć u vašoj školi . . . 49
Kako radi služba za pomoć? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Kako se meri uspeh službe za pomoć? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Uloge članova tima službe za pomoć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Tehničar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Dužnosti vođe tima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Dužnosti analitičara podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Utvrđivanje ciljeva službe za pomoć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Definisanje opsega delovanja vaše službe za pomoć . . . . . . . . . . . . . 57
Procena vaših resursa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Tipovi podrške . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Oblasti podrške . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Ostanite otvoreni za promene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Poglavlje 2: Upoznavanje sa hardverom . . . . . . . . . . . . . . 65
Bezbednost pri radu sa internim komponentama . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Čitanje liste specifikacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Lista specifikacija za računar XYZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Računar XYZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Procesor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Memorija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Opcije disk jedinica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Video grafika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Portovi na sve strane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Zvuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Uočavanje internih hardverskih komponenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Procesori i memorija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Procesori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Magistrala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Memorija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
RAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Virtuelna memorija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Disk jedinice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
SADRŽAJ
x
Čvrsti diskovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Disketna jedinica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Eksterna naspram interne disketne jedinice . . . . . . . . . . . . . . . . 74
CD/DVD disk jedinice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Multimedijalne jedinice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Disk jedinice za skladištenje podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Ležišta za proširenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Multimedijalni uređaji i uređaji za komunikaciju . . . . . . . . . . . . . 77
Zvučne kartice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Video kartica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Uređaji za komunikaciju (modemi i mrežne kartice) . . . . . . . . . . 77
Mrežne kartice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Matične ploče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Portovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Poglavlje 3: Instaliranje operativnog sistema
Windows XP Professional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Šta je operativni sistem? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Operativni sistemi upravljaju zahtevima za resursima . . . . . . . . . 86
Operativni sistemi predstavljaju konsistentan način rada sa
hardverom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Planiranje instaliranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Minimalni hardverski zahtevi za Windows XP Professional . . . . . . 87
Utvrđivanje kompatibilnosti hardvera i softvera . . . . . . . . . . . . . 88
Planiranje particija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Planiranje sistema datoteka (File Systems) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Planiranje vrsta instaliranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Kada treba uraditi čisto instaliranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Čuvanje datoteka i postavki korišćenjem Čarobnjaka za prenos
datoteka i postavki (Files and Settings Transfer Wizard) . . . . . . . 95
Poglavlje 4: Uvod u rešavanje problema . . . . . . . . . . . . . 103
Uobičajene kategorije podrške . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Korisnička podrška . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Hardverska podrška . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
SADRŽAJ
xi
Podrška za operativni sistem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Podrška za mrežu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Softverska podrška . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Metodologija rešavanja problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Preventivna podrška . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Uobičajene preventivne mere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Korišćenje pomoći sa udaljene tačke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Kako se koristi pomoć sa udaljene tačke . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Deljena kontrola nad korisnikovim računarom. . . . . . . . . . . . . . 121
Poglavlje 5: Podrška za hardver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Rešavanje mehaničkih problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Proveravanje veza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Korišćenje upravljača uređajima za proveravanje ispravnosti . . . 127
Dodavanje hardvera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Ostali saveti za rešavanje mehaničkih problema . . . . . . . . . . . . 131
Rešavanje problema sa konfiguracijom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Ažuriranje upravljačkih programa i vraćanje na prethodne
verzije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Rešavanje problema sa konfiguracijom koji nemaju veze sa
upravljačkim programima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Poglavlje 6: Podrška za Windows XP Professional . . . . . 145
Najuobičajeni problemi vezani za operativne sisteme . . . . . . . . . . . . . 145
Pokretanje operativnog sistema korišćenjem posebnih alatki . . . . . . . 146
Pokretanje operativnog sistema u bezbednom režimu . . . . . . . . 146
Pokretanje operativnog sistema korišćenjem alatke
LastKnownGood Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Pokretanje operativnog sistem korišćenjem alatke Konzola za
oporavak sistema (Recovery Console) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Vraćanje u prethodno stanje operativnog sistema korišćenjem
alatke Oporavak sistema (System Restore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Vraćanje u prethodno stanje operativnog sistema
korišćenjem alatke Oporavak sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Oporavljanje operativnog sistema korišćenjem alatke Automatski
oporavak sistema (Automated System Recovery) . . . . . . . . . . . 157
SADRŽAJ
xii
Kreiranje ASR diskova za oporavak sistema . . . . . . . . . . . . . . . 157
Spasavanje od prestanka rada sistema korišćenjem ASR-a . . . . . 158
Smernice za vraćanje računara na prethodnu tačku . . . . . . . . . 158
Povećanje virtuelne RAM memorije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Poglavlje 7: Podrška za umrežene računare . . . . . . . . . . 163
Uvod u umrežavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Radne grupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Podešavanje radne grupe sa jednim računarom povezanim sa
internetom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Pravljenje resursa na deljenom ili na privatnom računaru
u radnoj grupi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Konfigurisanje bezbednosti u radnoj grupi . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Ograničenja radnih grupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Domeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Uvod u TCP/IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Šta je IP adresa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Šta je podmrežna maska? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Šta je DHCP? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Šta je DNS? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Korišćenje komande za oporavak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Korišćenje komande ipconfig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Rešavanje mrežnih problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Utvrđivanje da li problem zahteva konfiguraciju klijentskog
računara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Konfigurisanje internet opcija na klijetskom računaru . . . . . . . . 177
Kartica Opšti podaci (General Tab) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Kartica Bezednost (Security Tab) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Kartica Privatnost (Privacy Tab) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Kartica Sadržaj (Content Tab) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Kartica Veze (Connections Tab) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Kartica Programi (Programs Tab) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Kartica Više opcija (Advanced Tab) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Bloker iskačućih prozora (Pop-Ups Blocker) (samo uz
Windows Servisni paket 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
SADRŽAJ
xiii
Poglavlje 8: Podrška za bezbednosne potrebe . . . . . . . . 185
Bezbednost mreže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Preventivno delovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Instaliranje i ažuriranje softvera za zaštitu od virusa . . . . . . . . . . 186
Korišćenje jakih lozinki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Obezbeđivanje hardvera i softvera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Osiguravanje hardvera i softvera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Poglavlje 9: Izvršavanje zadataka održavanja i
realizovanje specijalnih projekata . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Izvršavanje zadataka održavanja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Realizovanje specijalnih projekata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Projekti znanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Analitički projekti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Istraživački projekti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Projekti za prikupljanje sredstava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Prilog A: Kontrolni popis pre instaliranja sistema
Microsoft Windows XP Professional . . . . . . . . . . . . . . . 207
Kontrolni popis minimalnih hardverskih zahteva . . . . . . . . . . . 207
Kontrolni popis kompatibilnosti hardvera i softvera . . . . . . . . . 208
Stablo odlučivanja pri instaliranju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Stablo odlučivanja za deljenje diska na particije . . . . . . . . . . . . . 209
Tabela odlučivanja za sistem datoteka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Prilog B: Primer ankete za korisnike službe za pomoć . 215
Anketa za korisnike računara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Dobijte pomoć koja je VAMA potrebna! . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Prilog C: Resursi na mreži . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Lokacije koje pružaju informacije i uputstva za korišćenje . . . . . . . . . 217
Bezbednosne lokacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
IT lokacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
DEO 1
Vodič za
nastavnike
D
e
o

1
:


V
o
d
i
č

z
a

n
a
s
t
a
v
n
i
k
e
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike
Uvod
Ovaj vodič je napravljen da vam pomogne prilikom predavanja gra-
diva iz vodiča za učenike Primena rešenja za učeničku tehničku
podršku. Taj udžbenik uvodi učenike u osnove podrške za Windows
XP Professional operativni sistem.
Kako se koristi ovaj vodič
Ovaj vodič nudi savete za predavanje svake lekcije unutar svakog
poglavlja. Predviđeno je da se materijal koristi po redu: počnite sa
poglavljem 1 i postepeno idite ka poglavlju 9. Broj časova, dužina
svakog časa, broj učenika i ostali faktori utiču na to kako ćete preda-
vati ovaj kurs, kao i na brzinu kojom ćete prelaziti gradivo. Pošto su
te promenljive specifične za svaku školu, a utiču na tempo kojim ćete
raditi, kurs je organizovan po tematskim oblastima koje su navedene
u glavnim naslovima. Svaku od ovih tema možete posmatrati kao
„mini-poglavlje“. Većina tema sadrži jednu ili više vežbi.
Kao deo programa „Partners in Learning“, dobićete bazu podataka
koja učenicima omogućava praćenje naloga sa zahtevima, beleženje
sati i pravljenje inventara hardvera i softvera. U ovom vodiču ćete
nailaziti na upućivanje na tu bazu podataka. Čak i ako vaša škola ne
koristi baš tu bazu podataka, možete koristiti te reference da učeni-
cima predstavite slične funkcije unutar drugih baza podataka.
Ovaj vodič vam pruža sledeće sadržaje za svako poglavlje kursa:
Opis potrebne pripreme za svako poglavlje
Vodič za predavanje svake teme, uključujući teme za razgo-
vor
Odgovore za sve vežbe
Opis načina sprovođenja grupnih vežbi
Predlozi za dodatne vežbe
Predlozi kada treba učenike upoznati sa različitim zadacima
koji se vrše u bazi podataka
Poglavlje
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike
Planiranje službe za
pomoć u vašoj školi
Pregled
Ovo poglavlje upoznaje učenike sa konceptom službe za pomoć.
Ono pruža vama i vašem timu službe za pomoć dovoljno podataka
da, za početak, odredite opseg usluga koje želite da pružate. Uz to,
u ovom poglavlju učenici se ohrabruju da razmotre neke poslovne
odluke o osnivanju službe za pomoć. Na primer, moraće da odluče
koje su lične karakteristike potrebne za svako radno mesto, ko u
grupi poseduje te karakteristike, šta sve služba za pomoć treba da
radi i po kom rasporedu. Vežbe su napravljene tako da učenici osete
da učestvuju u procesu donošenja prvih odluka i da mogu uticati na
strukturu i opseg službe za pomoć. Naravno, vi verovatno već imati
jasnu sliku opsega službe za pomoć, ali važno je ohrabriti učenike da
učestvuju u procesu donošenja odluka. To je jedini način da nauče
koliko je ponekad teško donositi takve odluke, a takođe je i neop-
hodan korak da bi učenici osetili da služba za pomoć u vašoj školi
postoji zaista zbog njih.
Priprema za predavanje
Da biste se pripremili za ovo poglavlje, izvršite sledeće zadatke:
Pročitajte celo poglavlje i uradite sve vežbe.
Saznajte koliko bi računara i korisnika vaša služba za
pomoć trebalo da podržava. Ukoliko možete da utičete na
taj broj, počnite sa manjim brojem i postepeno povećavajte
broj korisnika dok ne dosegnete maksimum efikasnosti.
Saznajte kakvu još tehnološku podršku imaju računari koje
će vaša služba za pomoć podržavati. Da li postoji školska ili
okružna služba za pomoć kojoj možete prosledite probleme
1
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike
D
e
o

1
:


V
o
d
i
č

z
a

n
a
s
t
a
v
n
i
k
e
koji su izvan opsega vaše učeničke službe za pomoć? Koje
zadatke oni izvršavaju?
Napravite memorandum o razumevanju sa ostalim agen-
cijama za podršku u kojem će biti reči o parametrima u
okviru kojih će vaša služba za pomoć raditi, kao i o zada-
cima ili dužnostima koje su jasno izvan opsega vaša službe
za pomoć.
Saznajte koji su fizički resursi dostupni vašem timu službe
za pomoć. Da li su to računari koje će koristiti samo služba
za pomoć? Da li ćete imati telefonske linije? Da li možete da
napravite veb stranicu na lokaciji vaše škole ili nekoj dru-
goj veb lokaciji? Da li ćete imati mesto za sastanke ili ćete
morati posebno da zakazujete svaki sastanak?
Unesite u bazu podataka imena svih učenika, dodelite im
ulogu tehničara tako da mogu da vežbaju unošenje radnog
vremena.
Pojedinačne teme
Šta je služba za pomoć?
Razgovarajte sa učenicima o konceptu službe za pomoć. Pitajte ih
o njihovim iskustvima sa računarskom podrškom ili drugim vrstama
službe za pomoć (na primer, usluga u prodavnici). Razgovarajte o
tome koja su iskustva bila dobra, a koja loša i zbog čega.
Kako radi služba za pomoć?
Razgovarajte o podršci na nivou 1 i o tome šta ona znači. Recite
učenicima nešto o drugim organizacijama za podršku sa kojima ćete
raditi i načinima saradnje. Da li će te organizacije biti podrška “nivoa
2”? Šta će podrška nivoa 1 značiti vašoj školi? (Vodite računa da
ne donesete sve odluke u ovom odeljku, pošto tome služe vežbe u
ovom poglavlju.)
Pomoću dijagrama toka rada sa nalozima sa zahtevima na slici 1-
1 pokažite učenicima put naloga, a zatim ukratko predstavite bazu
podataka za praćenje naloga. Recite učenicima da će oni raditi u toj
bazi podataka. Kad budete govorili o održavanju i ažuriranju, recite
učenicima da li će oni biti odgovorni za instaliranje sistema Windows
XP Professional i programa Office XP na računare. Važno je da razu-
meju da će tokom ovog kursa postepeno sticati veštine potrebne za
takve zadatke.
Planiranje službe za pomoć u vašoj školi
5
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike
Kako se meri uspeh službe za pomoć?
Razgovarajte o načinima merenja uspeha i ako je moguće, dajte pri-
mer iz neke organizacije za podršku. Ukoliko radite sa organizacijom
za podršku na nivou 2, možete od njih tražiti primere. Tražite od
učenika da obrazlože zbog čega predlažu određeni kriterijum uspeš-
nosti i zbog čega je taj kriterijum prigodan. Razgovarajte o manama
koje obavezno idu uz svaki kriterijum uspešnosti. Na primer, ukoliko
se kvalitet službe za pomoć prvenstveno procenjuje po brzini kojom
rešava naloge, na koji način bi to moglo da utiče na strategije komu-
nikacije sa krajnjim korisnicima?
Uloge članova tima službe za pomoć
Ovaj odeljak je napravljen da bi učenici napravili opis posla za svako
radno mesto u timu službe za pomoć. Opis dužnosti, zajedno sa
ličnim karakteristikama koje učenici navedu za svaku ulogu u timu,
odrediće ko je kvalifikovan za određeno mesto. Naglasite da su svi
tehničari, a da će nekoliko tehničara nešto manje vremena posvetiti
pružanju podrške kako bi obavljali uloge koje će podržavati samu
službu za pomoć. To su uloge vođe tima i analitičara podataka.
Možete predložiti da se članovi tima službe za pomoć smenjuju u
ovim ulogama.
Kad budete govorili o dužnostima tehničara, pokažite kako se unose
sati u bazu podataka. Neka se svaki učenik prijavi u bazu podataka
i unese vreme prvog sastanka. Takođe, neka učenici obavezno kao
grupa definišu šta njima znači „pružanje usluge visokog kvaliteta“.
Vežba 1-1: Karakteristike uspešnog tehničara
Razgovarajte o tome šta su lične karakteristike. Neka učenici rade u
grupama od po troje ili četvoro i navedu bar 10 karakteristika uspeš-
nog tehničara. Zabeležite sve karakteristike na tabli ili na drugom
uređaju za prikazivanje tako da svi učenici mogu da ih vide. Uočite
koje se karakteristike pojavljuju više puta. Dajte svakom učeniku po
tri papirića (npr. lepljive listiće ili papir sa selotejpom na poleđini)
na kojima su ispisani brojevi 1, 2 i 3. Neka svaki učenik zalepi svoje
papiriće na tri najvažnije karakteristike. Zatim, neka se svi učenici
dogovore oko reda kojim karakteristike treba da stoje po važnosti.
Dole su navedeni primeri karakteristika:
Ume da sluša Jasno govori
Prijatan Ume da koristi Windows XP Professional
6
Poglavlje 1
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike
D
e
o

1
:


V
o
d
i
č

z
a

n
a
s
t
a
v
n
i
k
e
Predusretljiv Zna za ograničenja
Traži pomoć Dobro organizovan
Prihvata savete Savestan
Dužnosti vođe tima
Vođa tima vaše službe za pomoć treba da bude učenik koji može
da se fokusira na uočavanje problema i da pomogne timu da ih reši.
Odredite da li će vođa tima vršiti sve navedene dužnosti (kao što je
pravljenje rasporeda) i da unapred saopštite učenicima koja će biti
njegova uloga.
Vežba 1-2: Karakteristike uspešnog vođe tima
Sprovedite prvi deo ove vežbe slično kao kada ste određivali karak-
teristike tehničara, tako da na kraju dobijete rangiran spisak karakte-
ristika vođe tima. Dole su navedeni primeri karakteristika:
Pravičan Veoma dobro poznaje računare
Ume dobro da komunicira Vidi širi plan
Veoma dobro organizovan Obraća pažnju na detalje
Pouzdan Želi da pomaže drugima
Učenici će možda biti iskreniji u preporukama za vođu tima ako se
to radi tajno. Ukoliko mislite da bi to pomoglo, tražite učenicima da
samo vama predaju preporuke.
Dužnosti analitičara podataka
Analitičar podataka će pokretati unapred definisane izveštaje koji se
prave u bazi podataka, a može i da vrši detaljnija istraživanja poda-
taka u bazi podataka. Ova osoba treba da bude veoma zaintereso-
vana za statistiku i praćenje i usavršavanje rada službe za pomoć.
Kad budete pričali o dužnostima analitičara podataka, pokažite kako
se pokreću izveštaji u bazi podataka. Ukoliko su učenici uneli sate u
bazu podataka tokom prethodnih časova, možete pokrenuti izveštaj
o broju radnih sati za svakog učenika. Analitičar podataka će imati
pristup podacima u bazi podataka koji se mogu smatrati osetljivim
(na primer, statistika koja predstavlja učinak drugih tehničara). Stoga,
možete istaći da je važna karakteristika osobe koja vrši ovu ulogu
sposobnost da čuva poverljive podatke.
Planiranje službe za pomoć u vašoj školi
  7
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike
Vežba 1-3: Karakteristike uspešnog analitičara podataka
Sprovedite prvi deo ove vežbe kao za prethodne dve, tako da na
kraju dobijete rangiran spisak karakteristika. Dole su navedeni pri-
meri karakteristika:
Pouzdan Voli brojeve i grafikone
Voli statistiku Dobro organizovan
Razume se u baze podataka Odgovara na zahteve
Kao i za ulogu vođe tima, možete dozvoliti učenicima da samo vama
predaju preporuke za analitičara podataka.
Utvrđivanje ciljeva službe za pomoć
Ovo je možda najvažniji odeljak u ovom poglavlju, zato što tu vi
i učenici određujete svrhu vaše službe za pomoć. Da li je to pri-
marno mogućnost da se članovi tima obrazuju? Da li je to inventa-
risanje i održavanje školske opreme? Da li je to pružanje podrške u
realnom vremenu učenicima i/ili osoblju škole? Kad utvrdite opšte
ciljeve, možete napraviti izjavu o misiji vaše službe za pomoć. Neka
bude kratka, jednostavna i fokusirana. Takođe, recite učenicima da
će redovno morati da se vraćaju na ciljeve i misiju kako bi proverili
da li su i dalje tačni.
Definisanje opsega delovanja vaše službe za pomoć
Iskoristite ovaj odeljak i manje celine unutar njega da pomognete
učenicima da odrede odgovarajući opseg usluga njihove službe za
pomoć. Recite učenicima da ćete se često vraćati na ovu definiciju.
Neka im bude jasno da neće početi sa pružanjem usluga pre nego što
steknu neke osnovne veštine. Učenicima treba da bude jasno da će
opseg delovanja službe za pomoć biti određen potrebama korisnika,
a onda ograničen resursima i veštinama dostupnih službi za pomoć.
Procena vaših resursa
U ovom odeljku treba da kažete učenicima koji resursi su im dostu-
pni ili da tražite od njih da sami to istraže. Ukoliko odlučite da oni
sami istražuju, treba unapred da znate odgovore kako biste mogli da
potvrdite ono što oni utvrde.
8
Poglavlje 1
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike
D
e
o

1
:


V
o
d
i
č

z
a

n
a
s
t
a
v
n
i
k
e
Tipovi podrške
Razgovarajte sa učenicima o tipu podrške koji će njihova služba za
pomoć da pruža – podršku u realnom vremenu, asinhronu ili obe.
Obavezno im recite da će njihova procena resursa (u prethodnom
odeljku) pomoći da se odredi tip podrške koji služba za pomoć može
da pruža. U ovom i narednom odeljku takođe treba da govorite o
tome kako se utiče na korisnikova očekivanja tako da on jasno shvati
nivo i opseg podrške koju pruža služba za pomoć.
Vežba 1-4: Procena resursa
U ovoj vežbi, učenici počinju da određuju dostupnost članova
tima službe za pomoć i dokumentuju resurse koji su im dostupni.
Verovatno će početi da shvataju ograničenja koja nameću resursi.
Dostupnost
1. Za ovo pitanje treba da napravite veliku tabelu na tabli, velikom
papiru ili u programu ako možete da projektujete sliku. U tabeli treba
da budu navedeni svi mogući dani i vremena kad bi učenici mogli da
rade, kao i imena svih učenika. Dole je naveden primer:
J
o
v
a
n
M
a
r
i
j
a
S
u
z
a
n
a
D
r
a
g
a
n
V
e
s
n
a
J
o
v
a
n
M
a
r
i
j
a
S
u
z
a
n
a
D
r
a
g
a
n
V
e
s
n
a
J
o
v
a
n
M
a
r
i
j
a
S
u
z
a
n
a
D
r
a
g
a
n
V
e
s
n
a
7 - 8 č
9 - 10 č
10 - 11 č
11 - 12 č
12 - 13 č
13 - 14 č
14 - 15 č
15 - 16 č
16 - 17 č
17 - 18 č
Ponedeljak Utorak Sreda
Treba da kažete svakom učeniku koliko će minimalno sati morati da
radi u službi za pomoć. Ukoliko će se minimalan broj sati razlikovati,
treba da im obrazložite zbog čega. Neka svaki učenik u tabeli navede
u koje vreme može da radi, a zatim neka označi (drugom bojom ili
nijansom) u koje vreme bi voleo da radi. U ovoj vežbi učenici će se
upoznati sa teškoćama pravljenja rasporeda i tako će lakše razumeti
zašto neki članovi tima neće dobiti željeno radno vreme. Takođe će
shvatiti kako dostupnost članova tima utiče na opseg podrške koja se
Planiranje službe za pomoć u vašoj školi
9
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike
nudi. Neka učenici kao tim, pomoću podataka iz tabele, odgovore na
pitanje broj 2 u ovoj vežbi.
Fizički resursi
U ovom odeljku učenici će dokumentovati podatke o resursima koje
ste predstavili ranije tokom ovog poglavlja. Dole su kurzivom nave-
dene neke stvari koje treba razmotriti za svako od pitanja.
3. Gde će se nalaziti operativna baza tima službe za pomoć?
Ukoliko nećete imati operativnu bazu – tj. prostoriju koju će kori-
stiti samo tim službe za pomoć – onda morate da obezbedite vaše
materijale na neki drugi način, na primer čuvanjem u zaključanim
ormarićima.
4. Da li postoje računari koji su namenjeni isključivo članovima tima
službe za pomoć? Ukoliko je odgovor da, koliko računara je dostu-
pno i gde se oni nalaze?
Ukoliko ćete samo vi koristiti računare, možete instalirati veze sa
bazom podataka, podesiti računare sa postavkama koje će biti
potrebne timu službe za pomoć (koje drugi korisnici ne treba da
imaju) i čuvati podatke na relativno bezbednom mestu. Ukoliko to
nije slučaj, moraćete da smislite kako da radite „virtuelno“ sa bilo kog
računara.
5. Da li postoje računarske laboratorije u kojima učenici imaju časove?
Ukoliko je odgovor da, koji tip pomoći treba da pruža tim službe za
pomoć tokom tih časova?
Ovo pitanje se odnosi na opseg – ukoliko se od vas očekuje da podr-
žavate računarsku laboratoriju, onda je deo dostupnosti službe za
pomoć već zauzet.
6. Da li postoji jedna ili više telefonskih linija koje su namenjene
isključivo članovima tima službe za pomoć u vreme kad treba da
pružaju podršku?
Telefonske linije su verovatno neophodne za podršku u realnom
vremenu, iako možda možete da pružate ovaj tip podrške pomoću
programa Windows Messenger ili drugog programa za neposrednu
razmenu poruka.
7. Za koliko računara će tim službe za pomoć biti odgovoran?
Odgovor na ovo pitanje će odrediti koliko vremena ćete morati da
potrošite na održavanje. To vam može pomoći da definišete koje
dužnosti održavanja tim treba da izvršava.
10
Poglavlje 1
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike
D
e
o

1
:


V
o
d
i
č

z
a

n
a
s
t
a
v
n
i
k
e
8. Koliko će krajnjih korisnika tim službe za pomoć podržavati?
Odgovor na ovo pitanje može da vam pomogne u proceni koliko
naloga možete da očekujete.
9. Da li postoji inventar hardvera i/ili softvera za ove računare?
Ukoliko postoji, kada je poslednji put ažuriran?
Odgovor na ovo pitanje će vam pomoći da odredite koliko je hitno
da napravite inventar hardvera ili softvera.
Oblasti podrške
Za svaku oblast podrške treba da odredite opseg podrške na osnovu
kritičnosti zadataka i druge podrške koja vam je dostupna. Na pri-
mer, ukoliko imate grupu za podršku koja održava inventar har-
dvera, možda ne želite da inventar hardvera bude deo opsega vaše
hardverske podrške. Vi zapravo nećete definisati opseg ovih oblasti
podrške dok ne saznate nešto više o njima. Koristite reference na
druga poglavlja u udžbeniku (pogledajte okvire „Više informacija“)
da pokažete učenicima šta će učiti na časovima. Možete da pomenete
ciljeve svakog poglavlja na koje se upućuje.
Vežba 1-5: Određivanje potreba korisnika
Ova vežba ima nekoliko delova i radi se nekoliko dana.
1. Prvo, pokažite učenicima primer ankete u prilogu na kraju knjige
i neka se neko dobrovoljno prijavi da je prilagodi potrebama vaše
škole. Možete da održite sesiju razmene ideja da biste saznali kakve
podatke treba da sakupite.
2. Nakon što dobrovoljac prilagodi anketu, neka je tim službe za
pomoć odobri.
3. Dalje, iskopirajte i razdelite anketu. Najbolje bi bilo da članovi tima
službe za pomoć podele anketu na početku nekog časa, sačekaju da
je korisnici ispune, a zatim prikupe anketu. Tako ćete osigurati veći
broj ispunjenih anketa.
4. Na kraju, treba sabrati i analizirati rezultate ankete. To bi mogao da
obavi analitičar podataka pod vašim nadzorom.
Kad podaci budu u čitljivoj formi, neka se tim službe za pomoć dogo-
vori o ciljevima u skladu sa ovim podacima.
Planiranje službe za pomoć u vašoj školi
11
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike
Ostanite otvoreni za promene
Nadamo se da su učenici kroz ovo poglavlje shvatili da veza između
korisničkih potreba, dostupnih resursa i drugih faktora značajno utiče
na usluge koje pružaju. Naglasite da su odluke o službi za pomoć
koje su dosad doneli samo hipoteza koju će redovno morati da upo-
ređuju sa stvarnošću i menjaju po potrebi.
12
Poglavlje 1
D
e
o

1
:


V
o
d
i
č

z
a

n
a
s
t
a
v
n
i
k
e
Poglavlje
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike
Upoznavanje sa hardverom
Pregled
Ovo poglavlje je napravljeno da pomogne učenicima da shvate funk-
cije glavnih delova računarskog hardvera. Kad pređu ovo poglavlje,
trebalo bi da mogu vizuelno da odrede osnovne hardverske kom-
ponente. Takođe će naučiti kako da izvade i vrate interne kompo-
nente. Ovo poglavlje je takođe napravljeno da pomogne učenicima
da prevaziđu uobičajeni strah od otvaranja kućišta računara i rada sa
delovima računara.
Priprema za predavanje
Da bi uspešno završili ovaj kurs, vaši učenici će morati da izvade i
vrate interne komponente računara. Trebalo bi da im date računare
koji su „zamenljivi“. Možete da tražite donaciju računara od škole,
roditelja učenika ili lokalnih kompanija. Najbolje bi bilo da računari
rade, ali ne moraju da zadovoljavaju minimalne zahteve. Kao instruk-
tor, vi bi trebalo da imate dva računara za rad – jedan koji ćete
potpuno rastaviti da biste pokazali učenicima svaku komponentu i
jedan koji je sastavljen tako da možete da pokažete pravilne tehnike
zamene komponenti. Morate biti upoznati sa svakom hardverskom
komponentom u računaru, kao i sa tipovima portova i kablova. Ovo
poglavlje sadrži veliki deo tih informacija, ali bi takođe trebalo da
provedete malo vremena sa računarskim tehničarom pre nego što
počnete da predajete. Važno je da znate pravilne tehnike menjanja
delova i da umete da prepoznate interne komponente koje nisu nave-
dene u ovom poglavlju.
Potrebni materijali
Računar za svaku grupu učenika, koji će se rastavljati i
sastavljati. Grupe ne treba da broje više od tri učenika; naj-
2
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike
bolje je dva. Za prvu vežbu svakoj grupi će biti potreban i
monitor, tastatura i miš.
Posude za male delove, kao što su šrafovi.
Mali šrafcigeri i sav ostali alat koji je potreban za otvaranje
kućišta računara i vađenje komponenti.
Gumene ili lateks rukavice (bez premaza) koje se mogu
koristiti za rukovanje računarskim komponentama, ukoliko
neko to želi.
Kablovi za svaku vrstu porta za demonstraciju (kablovi se
ne spominju u ovom poglavlju, ali bi trebalo da ih pokažete
učenicima kako bi se upoznali sa različitim vrstama).
Kartice za vežbe.
Pojedinačne teme
Bezbednost pri radu na internim komponentama
Detaljno pređite ovaj odeljak sa učenicima. Spisak uputstava pokriva
fizičku bezbednost učenika, kao i zaštitu računarske opreme. Naglasite
učenicima koliko je važno da isključe sve kablove za napajanje pre
nego što dotaknu internu računarsku komponentu. Objasnite stavke
u vezi sa radom sa fizičkim komponentama. Na primer:
Kada se uzemlje, mogu da budu sigurni da neće preneti šte-
tan električni napon na računarsku komponentu.
Nikad ne treba da dodiruju izvor napajanja ili monitor da bi
zaštitili i računar i sebe.
Dodirivanje električnih kola može da ih ošteti. Pokažite im
kako da podignu štampanu ploču ili matičnu ploču plastič-
nom karticom bez dodirivanja kola.
Spajanje delova na silu može da ošteti i komponentu i leži-
šte u koje pokušavate da je stavite. Pokažite im kako da
ispravno vade i vraćaju komponente.
Čitanje liste specifikacija
Pregledajte sa učenicima listu specifikacija koja je data kao primer.
Pitajte ih koje termine razumeju, a koji su im nepoznati. Takođe ih
pitajte da li razumeju čemu služe različiti elementi koji se spominju.
Možete da im tražite da odrede koji delovi liste specifikacija predstav-
ljaju činjenice, a koji su delovi samo reklama.
14
Poglavlje 2
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike
D
e
o

1
:


V
o
d
i
č

z
a

n
a
s
t
a
v
n
i
k
e
Uočavanje internih hardverskih komponenti
Za svaku hardversku komponentu pokažite učenicima fizički element,
kao i mesto u računaru na koje se ona stavlja. Razgovarajte o svrsi
i funkciji komponente. Svaku komponentu možete da povežete sa
listom specifikacija tako što ćete pitati učenike da li je ta komponenta
navedena u listi. U ovom odeljku biste takođe mogli da razgovarate o
minimalnim zahtevima za svaku komponentu u računaru koji radi pod
operativnim sistemom Windows XP Professional. Hardverski zahtevi
za Windows XP Professional navedeni su u poglavlju 3 Instaliranje
sistema Windows XP Professional.
Vežba 2-1: Određivanje specifikacija CPU-a i RAM
memorije
U ovoj vežbi učenici uče kako se pristupa dijalogu „Svojstva sistema“
i pronalaze podaci o računaru. Nakon što zabeleže podatke o svojim
računarima, možete ih pitati koji računar ima najnoviji CPU, koji ima
najbrži CPU i koji ima najviše RAM memorije.
Vežba 2-2: Vađenje i menjanje internih komponenti
U ovoj vežbi grupe učenika će uočiti: izvaditi i nekoliko komponenti
iz računara koji im je dodeljen, a zatim ih vratiti u računar.
VAŽNO
Morate pažljivo pratiti ovu vežbu da biste obezbedili učenike i
maksimalno smanjili potencijalno oštećenje računara.
Pre nego što učenici počnu vežbu, ponovo prođite kroz
bezbednosna uputstva koja su navedena na početku ovog
poglavlja, kao i kroz odgovarajuće tehnike za rukovanje
komponentama, za njihovo uklanjanje i vraćanje.
Neka učenici izvrše prvi zadatak pod naslovom Procedura
(korak 5). Ukoliko su već izvršili ovaj zadatak na istom
računaru ranije tokom ovog poglavlja, te podatke mogu da
unesu u ovu vežbu.
Proverite da li je svaki računar potpuno isključen sa izvora
napajanja i svih periferijskih uređaja.
Podelite kartice učenicima i recite im da na njima ispišu
nazive i funkcije svake komponente o kojoj su učili u
ovom poglavlju. Zajedno pređite sve definicije.
Upoznavanje sa hardverom
15
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike
Predlozi za dodatne vežbe
1. Neka svaka grupa predstavi razredu komponentu koju je izvadila i
beleške. Da biste iskoristili sve prednosti ove vežbe, vi odredite kom-
ponente tako da svaki tim ima različit zadatak.
2. Neka učenici zabeleže kako se otvaraju različite vrste kućišta raču-
nara tako što će fotografisati otvaranje i zapisivati korake.
3. Neka svaki učenik sprovede detaljnije istraživanje o tome kako
određena komponenta radi i koji sve tipovi te komponente postoje.
Veb lokacija www.howthingswork.com predstavlja odličan resurs,
kao i veb lokacije kojima je primarni cilj prodavanje računara i raču-
narskih delova.
4. Zabeležite svaki novi termin iz ovog poglavlja na jednu karticu,
a definiciju tog termina na drugu karticu. Neka učenici odrede
parove.
Pokažite kako se otvara kućište računara. Moguće je da se
svaki računar otvara drugačije.
Možete dozvoliti svakom timu da izabere pet internih
komponenti koje će izvaditi ili vi to možete odredite.
Naglasite da je dokumentacija o prvobitnom položaju
svake komponente i načina na koji je izvađena važnija od
samog vađenja komponenti. Ti podaci omogućavaju uče-
nicima ispravno vraćanje komponenti u računar. Cilj ove
vežbe je ispravno sastavljen i funkcionalan računar.
16
Poglavlje 2
D
e
o

1
:


V
o
d
i
č

z
a

n
a
s
t
a
v
n
i
k
e
Poglavlje
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike
Instaliranje sistema
Windows XP Professional
Pregled
U ovom poglavlju učenici uče kako se instalira Windows XP
Professional na računar koji nema operativni sistem ili kao nadograd-
nja nekog drugog operativnog sistema. Naglasite da je pravi zadatak
kod bilo kog instaliranja donošenje ispravnih odluka pre nego što
započnete instaliranje.
Priprema za predavanje
Da biste se pripremili za ovo poglavlje, izvršite sledeće zadatke:
Pročitajte celo poglavlje i uradite sve vežbe i druge postu-
pne zadatke.
Obezbedite svakom učeniku pristup „Kontrolnom popisu
pre instaliranja sistema Microsoft Windows XP Professional“
u prilogu A.
Nabavite ispravan računar za svakog učenika na kojem on
može da izvrši nadogradnju ili instalaciju sistema Windows
XP Professional.
Odredite kako će učenici rukovati datotekom „Informacije o
sistemu“ koju će sačuvati. Da li će je odštampati (u tom slu-
čaju će računar koji koriste morati da ima pristup štampaču)
ili će je sačuvati kao datoteku i preneti negde drugde da se
odštampa? Ili će samo pregledati podatke na ekranu?
Pobrinite se da svaki računar koji koriste ima nalog sa pri-
vilegijama administratora i da vi imate lozinke tih naloga.
Za potrebe ove vežbe možete ili da dozvolite učenicima da
koriste svoje naloge sa nivoom administratora ili da na sva-
kom računaru napravite nalog sa istim imenom i lozinkom.
3
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike
Ukoliko je to moguće, računari bi trebalo da imaju vezu sa
internetom tako da učenici mogu da koriste veb lokaciju
www.Microsoft.com/hcl za proveravanje kompatibilnosti har-
dvera.
Obezbedite instalacioni disk za Windows XP Professional
koji ćete dati učenicima.
Računar mora da ispunjava minimalne sistemske zahteve za Windows
XP Professional (videti tabelu 4-1 u ovom poglavlju). U idealnom slu-
čaju, svaki računar ima korisničke podatke koji mogu da se presele
na novi računar ili novu instalaciju pomoću čarobnjaka za prenos
datoteka i postavki.
Pojedinačne teme
Šta je operativni sistem?
Ovo poglavlje uvodi učenike u namenu i funkcije operativnog sistema.
Možete povezati ovu temu sa poglavljem 2 tako što ćete naglasiti
ulogu operativnog sistema u komunikaciji sa hardverom.
Planiranje instalacije
Ova tema obuhvata preostale podteme ovog poglavlja. U
ovom odeljku učenici uče o značaju planiranja različitih
faza instalacije i izučavaju kriterijume koji će im pomoći u
donošenju odluka. Pre nego što počnete sa ovim odeljkom,
proverite da li svaki učenik ima pristup Kontrolnom popisu
pre instaliranja sistema Microsoft Windows XP Professional
u prilogu A. Možete da napravite više primeraka kontrolnog
popisa i da ih plastificirate tako da mogu lakše da se kori-
ste kad god bude potrebno. Učenici treba da beleže svoje
odluke o instalaciji na kontrolnom popisu. To će raditi u
vežbi 3-1.
Minimalni hardverski zahtevi za Windows XP Professional
U ovoj lekciji, učenici treba da nauče šta su minimalni zahtevi za
instaliranje sistema Windows XP Professional na računar. Minimalni
hardverski zahtevi su prikazani u tabeli 4-1. Takođe su navedeni i
minimalni zahtevi za instaliranje programa Office XP Professional. Ti
18
Poglavlje 3
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike
D
e
o

1
:


V
o
d
i
č

z
a

n
a
s
t
a
v
n
i
k
e
podaci će im biti korisni ako budu instalirali Office XP koji se dobija
uz Windows XP u okviru programa „Partners in Learning“.
Ideja za vežbu
Zadajte učenicima da pregledaju podatke o tipu i brzini CPU-a i RAM
memoriji računaru koje su zabeležili u vežbi 2-1. Neka odrede da li
ti računari ispunjavaju minimalne zahteve ili dajte učenicima liste sa
specifikacijama (kao što je ona prikazana u poglavlju 2) i tražite od
njih da odrede da li računari koji su opisani u specifikacijama ispu-
njavaju minimalne zahteve.
Određivanje kompatibilnosti hardvera i softvera
U ovom odeljku učenici će proveriti kompatibilnost hardvera i sof-
tvera na svojim računarima pomoću liste hardverske kompatibilnosti
(LHK) alatke „Readiness Analyzer“ (analizator spremnosti).
Neka učenici prvo naprave datoteku koja će sadržati podatke o har-
dveru njihovih računara. Pokažite im postupak prema koracima koji
su dati na stranici 4. Neka učenici nazovu tu datoteku „Komponente“,
kao što je navedeno u koracima. Obavezno recite učenicima da u
dijalogu „Informacije o sistemu“ mogu da pronađu puno podataka
(videti sliku 3-1). Neka provere da li svaka komponenta ispunjava
minimalne sistemske zahteve (trebalo bi da ispunjava) i razgovarajte
o tome šta bi radili ako neka od komponenti ne ispunjava minimalne
zahteve.
Dalje, neka učenici uporede dokument „Komponente“ sa LHK-om
na lokaciji www.Microsoft.com/hcl. Možda ćete morati da im pomo-
gnete u korišćenju ove lokacije. Neka zabeleže sav nekompatibilan
hardver. Objasnite im da neka komponenta može da ispunjava mini-
malni zahtev, a da istovremeno bude nekompatibilna sa operativnim
sistemom, mada je to malo verovatno.
Zatim treba da zadate učenicima da provere kompatibilnost hardvera
i softvera tako što će pokrenuti „Readiness Analyzer“ (Analizator spre-
mnosti) sa CD-a Windows XP Professional, kao što je navedeno u
poglavlju. Obavezno recite učenicima da je podrazumevana lokacija
za čuvanje izveštaja o kompatibilnosti fascikla Windows na lokalnoj
disk jedinici (obično disk jedinica C).
Instaliranje sistema Windows XP Professional
19
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike
Ideja za vežbu
Ukoliko neka komponenta u računaru ne ispunjava minimalne zah-
teve, neka jedan od učenika izvadi staru komponentu i zameni je
novom komponentom koja ispunjava zahteve. Pažljivo nadgledajte
ovu vežbu.
U ovom trenutku bi bilo korisno ponovo pogledati kontrolni popis
pre instaliranja sistema Microsoft Windows XP Professional.
Planiranje particija
Objasnite različite načine za planiranje particija. Započnite razgovor
o prednostima i manama pravljenja više particija na velikim čvrstim
diskovima. Ponovo uputite učenike na kontrolni popis pre instali-
ranja, koji sadrži Stablo odlučivanja za deljenje diska na particije u
prilogu A.
Planiranje sistema datoteka
NTFS je uobičajeni sistem datoteka i treba ga koristiti uvek, osim
u slučajevima kad postoji opravdan razlog za neko drugo rešenje.
Pokažite učenicima kako se određuje sistem pomoću Tabele odluči-
vanja za sistem datoteka u prilogu A.
Planiranje tipa instalacije
U ovom poglavlju se objašnjava zbog čega je bolje instalirati softver
od početka, ali se takođe objašnjava kada treba izvršiti nadogradnju.
Konkretna situacija u vašoj školi određuje kako ćete izvršiti instalira-
nje na većini računara.
Prenos datoteka i postavki pomoću čarobnjaka za prenos
datoteka i postavki
Ovaj odeljak može da se koristi kao vežba. Ukoliko učenici budu izvr-
šavali ovaj zadatak, pobrinite se da imate sledeće:
Odredišni računar sa sistemom Windows XP Professional (to
može da bude računar na kojem ćete izvršiti instalaciju od
početka).
Prostor na serveru kojem oba računara imaju pristup ili
prenosni medij na kojem ćete skladištiti stanje sistema kori-
snika.
20
Poglavlje 3
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike
D
e
o

1
:


V
o
d
i
č

z
a

n
a
s
t
a
v
n
i
k
e
Prazan disk za čarobnjak ili CD Windows XP Professional na
kojem se nalazi čarobnjak.
Ime i lozinku naloga korisnika čije ćete stanje prenositi, koji
se takođe naziva „korisnik koji migrira“. (To može da bude
njihov nalog.)
Vežba 3-1: Planirajte instalaciju sistema Windows XP
Professional
U ovoj vežbi učenici, pre instaliranja, treba da zabeleže sve odluke
o instalaciji na kontrolni popis iz priloga A. Nakon što učenici izvrše
ovaj zadatak, pitajte ih koje su odluke doneli i razgovarajte o svim
odlukama koje se razlikuju od procedure preporučene u ovom
poglavlju (instalacija od početka, NTFS sistem datoteka i tako dalje).
Takođe, pitajte učenike kako su pronašli informacije koje su im bile
potrebne za donošenje odluka.
Vežba 3-2: Izvršite instalaciju sistema Windows XP
Professional
U ovoj vežbi učenici treba da instaliraju sistem Windows XP Professional
od početka. Postepena uputstva sadrže slike koje će im pomagati
tokom procesa. Slike se odnose na instaliranje od početka. Ukoliko
učenik mora da izvrši nadogradnju, vi ćete morati da mu pomognete
u tome. Na kraju, zadajte učenicima da izvrše ažuriranje Windowsa
da bi primenili najnoviji Windows servisni paket i zakrpe.
Instaliranje sistema Windows XP Professional
21
Poglavlje
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike
Uvod u rešavanje problema
Pregled
U ovom poglavlju učenici uče kako se izvršava prvi korak rešavanja
problema – uočavanje kategorije podrške u koju najverovatnije spada
problem koji je korisnik prijavio. Takođe, uče o preventivnoj podršci
i beleže preventivne mere koje postoje ili koje bi trebalo da postoje u
vašoj školi. Na kraju, uče kako se koristi „Pomoć sa udaljene tačke“,
alatka od neprocenjive vrednosti za pružanje računarske podrške u
realnom vremenu.
Priprema za predavanje
Da biste se pripremili za ovo poglavlje, izvršite sledeće zadatke:
Pročitajte celo poglavlje i uradite sve vežbe i druge poste-
pene zadatke.
Obezbedite dovoljno umreženih računara na kojima će uče-
nici moći da rade u parovima dok vežbaju pružanje pomoći
sa udaljene tačke.
Iskopirajte dijagram toka rešavanja problema iz priloga A i
podelite ga učenicima pre nego što počnu vežbu 4-1.
Pojedinačne teme
Uobičajene kategorije podrške
U ovom poglavlju se uvodi pet uobičajenih kategorija podrške o
kojima se govori u ovom udžbeniku. Iako se podrška može katego-
rizovati na razne načine, ovaj sistem je osmišljen za tehničare počet-
nike. Podsetite učenike da su sve ove oblasti podrške oblasti u okviru
kojih su ranije tokom kursa pokušali da definišu opseg delovanja.
Takođe, naglasite veze sa drugim poglavljima u udžbeniku, na koje
se upućuje u okvirima „Više informacija“. Recite učenicima da će
4
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike
D
e
o

1
:


V
o
d
i
č

z
a

n
a
s
t
a
v
n
i
k
e
naučiti nešto više o rešavanju problema u svakoj od ovih oblasti
podrške.
Korisnička podrška
Prilikom predavanja ove teme morate naglasiti da je veština tehničara
da pruži uslugu korisniku, posebno njegov stav u komunikaciji sa
krajnjim korisnikom, glavni kriterijum po kojem će biti procenjivani.
Odličan tehničar sa lošim stavom će škoditi reputaciji tima službe za
pomoć, čak i ako uspešno reši korisnikov problem.
Hardverska podrška
Prilikom predavanja ove teme obavezno istaknite razliku između
mehaničkih problema, koji predstavljaju fizički problemi sa kompo-
nentama ili periferijskim uređajima, i konfiguracijskih problema, koji
su izazvani neodgovarajućim konfigurisanjem komponenti. Ukoliko
dođe do mehaničkog problema, komponenta mora da se zameni ili
popravi. Ukoliko dođe do konfiguracijskog problema, komponenta
obično može da se pokrene ispravnim konfigurisanjem.
Podrška za operativni sistem
Prilikom predavanja ove teme naglasite da će u ovom odeljku naučiti
najviše novih stvari tokom celog kursa.
Podrška za mrežu
Prilikom predavanja ove teme naglasite da se ovaj kurs bavi mrežama
samo sa strane klijenta.
Softverska podrška
Softverska podrška je kategorija koja se primarno bavi pružanjem
pomoći korisniku prilikom izvršavanja zadataka. Ovaj kurs se ne bavi
softverskom podrškom.
Metodologija rešavanja problema
Ovde uvedite dijagram toka rešavanja problema iz priloga A.
Uvod u rešavanje problema
23
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike
Vežba 4-1: Određivanje kategorije podrške prijavljenih
računarskih problema
U ovoj vežbi učenici pomoću dijagrama toka određuju kategoriju
podrške prijavljenog problema. Komentari u vezi sa ispitivanjem
tokom rešavanja problema navedeni su kurzivom.
1. Korisnik kaže da ne može da štampa na mrežnom štampaču sa
Računara23. Prilikom ispitivanja utvrdite sledeće:
Pokušavate da odštampate probnu stranicu sa Računara23
na istom štampaču i ništa se ne događa. (Stoga nije kori-
snička greška.)
Proveravate sve kablove i veze Računara23 i štampača i sve
je uključeno u struju i čini se da radi pravilno. (Stoga nije
mehanički problem.)
Pokušavate da štampate na istom štampaču sa Računara24
i ništa se ne događa. (Štampač NIJE na mreži ili ne radi
ispravno.)
Čini se da aplikacija iz koje korisnik pokušava da štampa
ispravno radi. (Nije u pitanju softver.)
Koja je najverovatnija oblast podrške ovog problema? Hardver – štam-
pač je uključen, ali ne radi ili nije na mreži.
2. Korisnik prijavljuje da ne može da sačuva dokument na serveru.
Prilikom ispitivanja utvrdite sledeće:
Pravilno pokušavate da sačuvate dokument i ne uspevate u
tome. (Nije korisnička greška.)
Čini se da hardver i softver klijentskog računara rade nor-
malno. (Nije u pitanju hardver, softver ni operativni sistem.)
Pokušavate da sačuvate dokument na drugom udaljenom
računaru i ne uspevate u tome. (Serveri nisu dostupni ili
korisniku nije dozvoljen pristup serverima.)
Koja je najverovatnija oblast podrške ovog problema? Mreže
3. Korisnik prijavljuje da je računar prestao da reaguje na sve komande.
Prilikom ispitivanja utvrdite sledeće:
Računarski hardver i softver su normalno radili ranije tokom
dana.
Korisnik je sa interneta preuzeo novi čuvar ekrana. Kada je
pokušao da ponovo pokrene računar, ponovno pokretanje
nije ispravno radilo.
24
Poglavlje 4
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike
D
e
o

1
:


V
o
d
i
č

z
a

n
a
s
t
a
v
n
i
k
e
Koja je najverovatnija oblast podrške ovog problema? Operativni
sistem – čuvar ekrana je verovatno oštetio neku neophodnu dato-
teku.
Preventivna podrška
U ovom odeljku razgovarajte o konceptu preventivne podrške kao
načinu da se minimalizuje reaktivna podrška. Za svaku kategoriju
preventivne podrške, razgovarajte o tome šta bi odgovaralo vašoj
školi (na primer, neke stvari zavise od toga da li ste u domenu ili rad-
noj grupi). Ove mere preventivne podrške će se verovatno oblikovati
ili kao zadaci održavanja ili kao specijalni projekti.
Ukoliko je moguće, neka vam osoba koja je trenutno odgovorna za
računarsku podršku i bezbednost mreže pomogne tokom ovog pre-
davanja. Razgovor može da obuhvati mere koje trenutno postoje i
razlog zašto one postoje, kao i mere koje ne bi mogle da se primene
u vašoj školi i razlog zašto je tako.
Tokom ovog odeljka u vodiču za učenike videćete okvire „Više infor-
macija“. Pokažite kako se pretražuje centar za pomoć i podršku.
Ideja za vežbu
Neka se učenici vrate na vežbu 1-5 u poglavlju 1 gde su definisali
opseg službe za pomoć i neka utvrde šta bi promenili, s obzirom na
podatke koje su dosad dobili.
Neka učenici izvrše neke od ovih zadataka na tri različita računara, a
zatim neka procene koliko bi vremena bilo potrebno da se zadatak
izvrši na svim računarima.
Vežba 4-2: Odredite mere preventivne podrške za vašu
školu
Rešenje ove vežbe zavisi od mreže i konfiguracije računara koji
postoje u vašoj školi.
Korišćenje pomoći sa udaljene tačke
„Pomoć sa udaljene tačke“ je alatka sistema Windows XP Professional
za rešavanje problema koja je napravljena da omogući pomoćnicima,
kao što su tehničari službe za pomoć, da se sa udaljene tačke povežu
sa korisničkim računarom i rešavaju probleme. Objasnite učenicima
Uvod u rešavanje problema
25
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike
da, dokle god su računari umreženi, mogu da pomognu prijatelju ili
rođaku u drugoj prostoriji, školi ili državi!
Kako se koristi „Pomoć sa udaljene tačke“
Za ovaj odeljak će vam biti potrebna dva umrežena računara da biste
pokazali proces pružanja pomoći sa udaljene tačke. U idealnom slu-
čaju, možete da projektujete ekran svog računara da bi svi videli šta
se dešava na njemu. Ukoliko nemate mogućnosti za to, neka uče-
nici gledaju ekran vašeg računara dok se povezujete sa korisnikom i
pomažete mu. Ukoliko je moguće, neka vas učenici prate na svojim
računarima; za ovo ćete morati da odredite parove učenika, kao i za
sledeću vežbu.
Naglasite koliko je važno da se odrede lozinke i vremenski rokovi
na zahtevima za pomoć sa udaljene tačke, kao i to koliko je važno
dozvoliti samo proverenim ljudima da se povežu sa vašim računa-
rom.
Vežba 4-3: Korišćenje pomoći sa udaljene tačke za
povezivanje sa udaljenim računarom
U ovoj vežbi parovi učenika se smenjuju u ulogama tehničara i kori-
snika tokom sesije pružanja pomoći sa udaljene tačke. Korisnik mora
da pozove tehničara da se poveže, a zatim da dozvoli tehničaru da deli
kontrolu nad korisnikovim računarom. Tehničar mora da se poveže
sa korisnikovim računarom, ode u dijalog „Informacije o sistemu“ i
pronađe koliko RAM memorije ima korisnikov računar.
26
Poglavlje 4
D
e
o

1
:


V
o
d
i
č

z
a

n
a
s
t
a
v
n
i
k
e
Poglavlje
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike
Podrška za hardver
Pregled
U ovom poglavlju učenici počinju da uče kako se podržava hardver.
Oni određuju da li hardver radi ispravno, utvrđuju verovatni uzrok
problema, dodaju novi hardver na računarski sistem i uče kako se
ažuriraju i vraćaju prethodne verzije upravljačkih programa kompo-
nenti.
Na početku ovog poglavlja uvedite Pomoć za rešavanje problema sa
hardverom iz priloga A. Objasnite da problemi sa hardverom spadaju
u dve kategorije: mehanički problemi i konfiguracijski problemi.
Priprema za predavanje
Da biste se pripremili za ovo poglavlje, izvršite sledeće zadatke:
Pročitajte celo poglavlje i uradite sve vežbe i druge poste-
pene zadatke.
Upoznajte se sa odeljkom za praćenje naloga u bazi poda-
taka vaše škole.
Učitajte veb lokacije većih proizvođača računarskih kom-
ponenti (kao što su Toshiba, Sony, AGP i sl.) u fasciklu
„Omiljene lokacije“ programa Internet Explorer.
Onemogućite neku komponentu vašeg računara koja nije
neophodna za rad, kao što je zvučna kartica, tako da učeni-
cima možete pokazati simbol koji upravljač uređajima prika-
zuje kad neka komponenta ne radi.
Nabavite neki komad hardvera koji može da se poveže sa
računarom preko USB porta i instalacioni disk za taj hardver
ili pronađite veb lokaciju proizvođača uređaja.
Obezbedite mrežni štampač koji će biti dostupan učenicima
i koji trenutno nije instaliran na računare učenika.
Onemogućite jednu ili više hardverskih komponenti na
nekoliko računara tako da učenici mogu da utvrde pro-
5
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike
bleme i reše ih. Obavezno zabeležite tačne korake onemo-
gućavanja komponenti kako biste bili sigurni da ćete moći
da ih popravite.
Pojedinačne teme
Rešavanje mehaničkih problema
U ovom odeljku i sledećim pododeljcima učenici uče kako da utvrde
da li na nekoj komponenti postoji kvar; tačnije, ona ili nema napaja-
nje ili ima napajanje, ali uopšte ne radi. Kad komponenta radi, ali ne
radi ispravno, to se klasifikuje kao konfiguracijski problem.
Proveravanje veza
Iako se to često previđa, odgovarajuće povezani kablovi između
računara i periferijskih uređaja, odn. računara ili periferijskog uređaja
i izvora napajanja, predstavljaju čest problem. Prilikom predavanja
ovog odeljka pokažite različite tipove kablova i pitajte učenike da
odrede koji tip kabla se povezuje sa kojim tipom porta.
Naglasite da periferijski uređaj treba da bude isključen pre poveziva-
nja sa računarom ili sa izvorom napajanja i da operativni sistem treba
da se ugasi pre nego što se računar isključi.
Korišćenje upravljača uređajima za proveru ispravnosti
Ovaj odeljak može da se koristi kao vežba. Učenici treba da izvrše
korake navedene u ovom odeljku, bilo tokom vaše demonstracije bilo
nakon nje. Upravljač uređajima će se koristiti do kraja ovog kursa.
U upravljaču uređajima pokažite učenicima različite simbole koji se
prikazuju ukoliko neka komponenta ne radi.
Dodavanje hardvera
Ovaj odeljak može da se koristi kao vežba. Učenici treba da izvrše
korake navedene u ovom odeljku, bilo tokom ili nakon vaše demon-
stracije zadatka (ili zadataka). Morate im dati uređaj koji će instalirati.
Dobar izbor je eksterni čvrsti disk koji se povezuje preko USB porta
koji mogu da koriste svi učenici jedan za drugim.
Obavezno razgovarajte o funkciji „Plug and Play“ sistema Windows
XP Professional, koja automatski instalira mnoge tipove hardvera.
28
Poglavlje 5
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike
D
e
o

1
:


V
o
d
i
č

z
a

n
a
s
t
a
v
n
i
k
e
Objasnite da se čarobnjak za dodavanje hardvera obično koristi samo
ako operativni sistem ne prepoznaje hardver.
Ostali saveti za rešavanje mehaničkih problema
Pregledajte date savete za osposobljavanje hardverskih komponenti
za rad.
Rešavanje problema sa konfiguracijom
Objasnite da su problemi sa konfiguracijom hardverski problemi koji
nisu mehaničke prirode.
Ažuriranje upravljačkih programa i vraćanje na prethodne
verzije
U ovom odeljku objasnite da problemi sa konfiguracijom obično
imaju veze sa upravljačkim programima i objasnite zašto upravljački
programi mogu da se pokvare. Razgovarajte sa učenicima o tome koji
bi problemi iz okvira „Pogledajte i ovo“ mogli da se izbegnu pomoću
preventivnih mera održavanja, kao što je ograničavanje korisnikove
mogućnosti da instalira softver ili izbriše važne datoteke.
Razgovarajte o četiri načina za pronalaženje upravljačkih programa.
Pokažite kako se dolazi do lokacije „Windows Update“ i do veb loka-
cije proizvođača da bi se pronašli upravljački programi.
Ovaj odeljak može da se koristi kao vežba. Učenici treba da izvrše
korake navedene u ovom odeljku, za vreme ili nakon vaše demon-
stracije zadatka (ili zadataka). Pokažite kako se ažurira upravljački
program za uređaj koji ste prethodno instalirali na računar.
Objasnite i pokažite kako se vraća na prethodnu verziju upravljačkog
programa.
Instaliranje mrežnih štampača
Ovaj odeljak može da se koristi kao vežba. Učenici treba da izvrše
korake navedene u ovom odeljku, za vreme ili nakon vaše demon-
stracije zadatka (ili zadataka). Ukoliko nije dostupan novi mrežni
štampač koji učenici mogu da dodaju, neka izbrišu štampač koji je
trenutno instaliran, a zatim neka ga dodaju.
Podrška za hardver
29
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike
Instaliranje mrežnih štampača je važan i čest zadatak svakog tehni-
čara koji pruža podršku školi sa umreženim računarima. Neka svaki
tehničar doda mrežni štampač na svoj računar.
Rešavanje problema sa konfiguracijom koji nemaju veze sa
upravljačkim programima
Objasnite da uređaji imaju i druga svojstva koja se mogu konfigu-
risati i pokažite kako se pronalaze svojstva. Naglasite učenicima da
nikad ne treba da podešavaju postavke na kartici „Resursi“ u dijalogu
„Svojstva“ uređaja.
Vežba 5-1: Pronalaženje opcija konfiguracije
U ovoj vežbi učenici koriste upravljač uređajima da bi za određene
uređaje odredili opcije konfiguracije koje nemaju veze sa upravljač-
kim programom. Odgovor ispisan kurzivom možda ne odgovara
tačno onome što je dostupno kod uređaja u učeničkim računarima.
1. Disk jedinice: Kliknite na karticu Smernice. Šta možete tu pode-
siti?
Postavke keširanja
2. Disk jedinice: Kliknite na karticu Volumeni, kliknite na Popuni,
kliknite na slovo volumena, a zatim kliknite i na Svojstva. Zapišite
nazive kartica koje mogu da se podešavaju.
Opšte, Alatke, Hardver, Deljenje, Bezbednost, Kvalitet
3. DVD/CD-ROM jedinice. Koje su kartice i opcije konfiguracije
dostupne?
Kartica „Svojstva“ – podešavanje zvuka i postavka „Omogući audio“
Kartica „DVD region“ – DVD region
Kartica „Upravljački program“ – ažuriranje upravljačkog programa,
vraćanje na prethodnu verziju i uklanjanje
4. Mrežna veza (pod „Mrežni adapteri“): Koje se kartice pojavljuju?
Opšte, Napredno, Upravljački program, Resursi i Upravljanje napa-
janjem
5. Na kojoj kartici možete da podesite „Svojstva“?
Na svim osim na kartici „Opšte“
30
Poglavlje 5
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike
D
e
o

1
:


V
o
d
i
č

z
a

n
a
s
t
a
v
n
i
k
e
Uobičajeni zadaci podešavanja čvrstog diska
Ovaj odeljak može da se koristi kao vežba. Učenici treba da izvrše
korake navedene u ovom odeljku, bilo tokom bilo nakon vaše demon-
stracije zadatka (ili zadataka). U ovom odeljku učenici uče kako se
defragmentuje čvrsti disk i kako se koristi alatka „Pospremanje diska“
za brisanje nepotrebnih datoteka. Možete da objasnite dejstvo fra-
gmentiranja na disku tako što ćete uporediti disk sa okretanjem točka
automobila. Pitajte učenike šta bi bilo lakše – pokupiti nekoliko malih
komada prljavštine sa točka koji se vrti ako su svi grupisani ili ako su
rašireni po celoj gumi. Objasnite da je, kada disk uzima podatke sa
diska ili piše podatke na njega, mnogo lakše vršiti te zadatke na disku
koji nije fragmentiran.
Vežba 5-2: Rešavanje hardverskog problema
U ovoj vežbi treba da date učenicima, ili manjim grupama učenika,
računare na kojima je instaliran sistem Windows XP Professional, a
koji imaju neki hardverski problem. Možda ćete moći da koristite
iste računare koje su učenici koristili za upoznavanje sa hardverom.
Uputite učenika da koriste „Pomoć za rešavanje problema sa har-
dverom“, „Upravljač uređajima“, „Informacije o sistemu“, kao i druge
alatke da bi uočili i dokumentovali problem, a zatim ga rešili i doku-
mentovali korake. U vodiču za učenike naveden je primer dokumen-
tacije.
Aktivirajte odeljak za praćenje naloga baze podataka i neka učenici
započnu nalog, unesu problem i rešenje, a zatim zatvore nalog.
Podrška za hardver
31
Poglavlje
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike
Podrška za Windows XP
Professional
Pregled
U ovom poglavlju učenici uče kako da reše najčešće probleme sa
operativnim sistemom. To uključuje probleme sa upravljačkim pro-
gramom, nestabilnost operativnog sistema, slučajeve kad operativni
sistem ne može da se pokrene ili ne reaguje, kao i slab rad operativ-
nog sistema.
Priprema za predavanje
Da biste se pripremili za ovo poglavlje, izvršite sledeće zadatke:
Pročitajte celo poglavlje i uradite sve vežbe i druge poste-
pene zadatke.
Istražite temu „Windows XP Professional“ na mreži.
Pojedinačne teme
Najčešći problemi sa operativnim sistemom
Pomozite učenicima da ovu problematiku poveđu sa sopstvenim
iskustvom tako što ćete ih pitati koliko često im se dogodilo da raču-
nar sa operativnim sistemom Windows XP Professional prestane da
radi. Ukoliko nisu koristili taj operativni sistem, pitajte ih za druge
operativne sisteme, kao što je Windows 2000 Professional.
Pokretanje operativnog sistema pomoću specijalnih alatki
U ovom odeljku učenici uče o bezbednom režimu, konfiguraciji
LastKnownGood i konzoli za spasavanje. Takođe, uče i kada da kori-
ste koju alatku.
6
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike
D
e
o

1
:


V
o
d
i
č

z
a

n
a
s
t
a
v
n
i
k
e
Uvedite pomoć za rešavanje problema u operativnom sistemu
Windows XP Professional iz priloga A i upućujte na nju po potrebi
tokom ovog poglavlja.
Pokretanje operativnog sistema u bezbednom režimu
Bezbedni režim je najbolji način za pokretanje operativnog sistema
koji ne radi normalno zato što je to najjednostavniji način da se
pokrene računar. Bezbedni režim pokreće operativni sistem sa veoma
ograničenim uslugama i upravljačkim programima. U ovom odeljku
objasnite učenicima kako da dođu do bezbednog režima i kada da
ga koriste.
Pokretanje operativnog sistema pomoću konfiguracije
LastKnownGood
Konfiguracija LastKnownGood treba da se koristi samo ako bezbedni
režim ne radi. Objasnite da je konfiguracija LastKnownGood konfigu-
racija koja je postojala poslednji put kad se neko prijavio na računar.
Objasnite kada se koristi ova opcija, a kada ne. Pokažite kako se
pokreće računar pomoću konfiguracije LastKnownGood.
Pokretanje operativnog sistema pomoću konzole za
spasavanje
Konzola za spasavanje treba da se koristi samo kad bezbedni režim
i konfiguracija LastKnownGood ne rade. U ovom odeljku objasnite
upotrebu konzole za spasavanje i zadajte učenicima da je instaliraju
kao opciju pokretanja na svim računarima.
Vežba 6-1: Upoznavanje sa komandama konzole za
spasavanje
U ovoj vežbi učenici koriste centar za pomoć i podršku da bi istražili
opcije koje postoje u konzoli za spasavanje.
Odgovori na korake 3-7 navedeni su dole kurzivom.
3. Koja je komanda za pronalaženje spiska datoteka i poddirektori-
juma na jedinici C:?
c: dir
Podrška za Windows XP Professional
33
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike
4. Koja je komanda za brisanje datoteke virus.exe iz fascikle i386 na
jedinici D:?
del d: i386 virus.exe
5. Koja je komanda za omogućavanje automatskog pokretanja usluge
cdrom.sys koja se nalazi u fascikli windows\system32\drivers na disk
jedinici C:?
enable cdrom.sys Service_Auto_Start
6 . Koja je komanda za dodavanje particije od 10 GB na vaš jedini
čvrsti disk?
diskpart /add \device\harddisk0_1000
7. Koja je komanda za dodavanje novog sektora za pokretanje parti-
cije na vašu sistemsku particiju?
fixboot c: (where C is the drive letter)
Vežba 6-2: Pokrenite računar pomoću specijalnih alatki
U ovoj vežbi učenici koriste podatke koje su saznali u ovom poglav-
lju da bi odredili koje specijalne alatke treba da se upotrebe za pokre-
tanje računara. Zatim primenjuju taj metod za ponovno pokretanje
računara. Ne treba ništa da podešavaju nakon pokretanja računara.
Dole su kurzivom navedeni odgovori za svaki scenario.
1. Instalirali ste softver i vaš sistem je postao nestabilan. Želite da
utvrdite da li je operativni sistem nestabilan.
Pokrenite računar u bezbednom režimu. Ukoliko se problem više na
javlja, problem nije u osnovnim uslugama i upravljačkim progra-
mima.
2. Menjali ste konfiguraciju i slučajno ste obrisali kritičnu datoteku.
Računar je prestao da reaguje i kad ste ga ponovo pokrenule nije se
normalno pokrenuo. Kopija datoteke postoji u fascikli na serveru.
Pokrenite računar pomoću konfiguracije LastKnownGood, a zatim
prekopirajte datoteku na odgovarajuće mesto na računaru.
3. Korisnik je preuzeo datoteku iz e-poruke i u njoj se nalazio virus.
Uspeli ste da uklonite virus i želite da budete sigurni da su se vred-
nosti registra koje je promenio vratile na prethodno stanje.
Koristite konfiguraciju LastKnownGood za vraćanje registra na pret-
hodne postavke.
34
Poglavlje 6
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike
D
e
o

1
:


V
o
d
i
č

z
a

n
a
s
t
a
v
n
i
k
e
Podrška za Windows XP Professional
35
4. Treba da formatirate ceo čvrsti disk računara, ali ne možete da se
prijavite i uradite to.
Pokrenite računar pomoću konzole za spasavanje.
Vraćanje operativnog sistema u prethodno stanje pomoću
alatke „Oporavak sistema“
„Oporavak sistema“ omogućava tehničaru da vrati operativni sistem
na prethodno stanje bez gubitka podataka ili postavki korisnika. U
ovom odeljku pokažite kako se pravi tačka vraćanja, a zatim neka
svaki učenik kreira tačku vraćanja. Dok radite u alatki „Oporavak
sistema“, pokažite učenicima da postoje i druge tačke vraćanja i obja-
snite im različite vrste. Objasnite kako da vrate računar na bilo koju
navedenu tačku vraćanja.
Vraćanje operativnog sistema u prethodno stanje pomoću
alatke „Automatizovano spasavanje sistema“
„Automatizovano spasavanje sistema“ (ASS) je poslednja stvar kojoj
se pribegava kad pokušavate da vratite operativni sistem u prethodno
stanje. ASS spasava samo sistemsko stanje operativnog sistema i kon-
figuraciju diska; datoteke i aplikacije se ne spasavaju. Svi podaci će
biti izgubljeni i sve aplikacije će morati ponovo da se instaliraju.
Uputstva za vraćanje računara na prethodnu tačku
Ova uputstva će pomoći učenicima da odrede kada da kreiraju tačke
vraćanja i koje alatke da koriste u slučaju problema sa računarom.
Vežba 6-3: Vraćanje operativnog sistema na prethodnu
tačku
U ovoj vežbi učenici menjaju konfiguraciju računara. Stoga na raču-
narima ne treba da bude kritičnih podataka. Svaki učenik treba da
dobije računar na kojem će izvršavati zadatke. Treba da date učeni-
cima disketu sa lošim upravljačkim programom za CD-ROM. Da biste
pronašli upravljački program, idite na veb lokaciju proizvođača i iza-
berite upravljački program za Windows NT, Windows 95 ili Windows
98, ukoliko je to moguće.
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike
U koraku 7, pomozite učenicima da izaberu neku aplikaciju koja nije
neophodna za uklanjanje, kao što je igrica koju ste dobili uz opera-
tivni sistem.
U koraku 10, neka učenici naprave set diskova za ASS. Ukoliko ne
znaju kako da to urade, pomozite im da pronađu postepena uputstva
u centru za pomoć i podršku. Obeležite svaki disk imenom računara,
datumom i akronimom ASS, a zatim ih sklonite na bezbedno mesto.
Povećavanje virtuelne RAM memorije
Ovaj odeljak može da se koristi kao vežba. Učenici treba da izvrše
korake navedene u ovom odeljku, za vreme ili nakon vaše demon-
stracije zadatka (ili zadataka). Neka učenici neznatno povećaju koli-
činu virtuelne RAM memorije na svakom računaru.
36
Poglavlje 6
D
e
o

1
:


V
o
d
i
č

z
a

n
a
s
t
a
v
n
i
k
e
Poglavlje
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike
Podrška za umrežene računare
Pregled
U ovom poglavlju učenici uče o TCP/IP-u i nekim njegovim sastav-
nim delovima, kao što su IP adrese. Takođe, uče o deljenju, dele
dozvole i smernice domena.
Priprema za predavanje
Da biste se pripremili za ovo poglavlje, izvršite sledeće zadatke:
Pročitajte celo poglavlje i uradite sve vežbe i druge poste-
pene zadatke.
Ukoliko je vaša škola na domenu, saznajte koje su smernice
domena i na koji način će to uticati na rad članova tima
službe za pomoć.
Pripremite na vašem računaru fascikle koje će moći da
se koriste za demonstraciju deljenja fascikli i dozvola.
Omogućite deljenje fascikli i dodelite dozvolu za čitanje
svakom članu tima službe za pomoć. Nemojte im dozvoliti
pisanje.
Pojedinačne teme
Uvod u mreže
U ovom odeljku objasnite svrhu mreža.
Radne grupe
U ovom odeljku učenici uče o svrsi radnih grupa i kako se one uspo-
stavljaju kad postoji jedan računar povezan sa internetom.
7
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike
Uspostavljanje radne grupe pomoću jednog računara
povezanog sa internetom
Ovaj odeljak može da se koristi kao vežba. Učenici treba da izvrše
korake navedene u ovom odeljku, za vreme ili nakon vaše demon-
stracije zadatka (ili zadataka). Da bi uspostavili radnu grupu, učenici
moraju da se isključe sa domena. Pobrinite se da učenici imaju nalog
za lokalni računar sa privilegijama administratora ili da znaju lozinku
za nalog administratora. Ukoliko se isključe sa domena i ne znaju
podatke naloga za lokalni računar, neće moći ponovo da pokrenu
računar.
Kako se resursi na računaru, u radnoj grupi, pretvaraju u
deljene ili privatne
Ovaj odeljak priprema učenike za vežbu 7-1. Pokažite korake u
ovom odeljku. Pokažite kako se deli fascikla i kako se omogućava
privatnost fascikle. Neka se učenici povežu sa deljenom fasciklom
na vašem čvrstom disku, neka otvore dokument, a zatim pokušaju
da ga sačuvaju pod drugim imenom. Objasnite im zašto ne mogu da
sačuvaju dokument (dozvola samo za čitanje).
Vežba 7-1: Označavanje resursa u radnoj grupi: „za
deljenje“ ili „privatni“
U ovoj vežbi neka učenici rade u parovima na umreženim računarima
u istoj radnoj grupi. Nakon što završe vežbu, neka pokušaju da pri-
stupe fascikli „Resursi službe za pomoć“ na računaru svog partnera.
Ukoliko ne mogu da pristupe ovoj fascikli, dozvole nisu ispravno
dodeljene. Dalje, neka pokušaju da pristupe fascikli „Moji dokumenti“
na računaru svog partnera. Ukoliko mogu da pristupe ovoj fascikli,
onda dozvole nisu ispravno podešene.
Ograničenja radnih grupa
U ovom odeljku objasnite zašto radna grupa nije najbolji izbor za
veliki tim službe za pomoć, kao i zašto bi mogla biti dovoljna za
veoma mali tim. Ukoliko je moguće, neka administrator mreže dođe
da vam pomogne u predavanju ovog odeljka, kao i odeljka o dome-
nima.
38
Poglavlje 7
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike
D
e
o

1
:


V
o
d
i
č

z
a

n
a
s
t
a
v
n
i
k
e
Domeni
U ovom odeljku naglasite da domeni omogućavaju centralizovano
administriranje.
Vežba 7-2: Određivanje smernica domena
U ovoj vežbi učenici istražuju i beleže smernice domena. Smernice
domena uvek zamenjuju sva lokalna podešavanja, uključujući konfi-
guraciju lokalne bezbednosti.
Uvod u TCP/IP
Ovaj odeljak predstavlja pregled TCP/IP-a na visokom nivou, kao i
neka osnovna podešavanja mrežnih postavki. Za svaki pododeljak
ponudite objašnjenja iz perspektive mreže sa strane klijenta. Na pri-
mer, objasnite uticaj DNS-a na klijenta.
Korišćenje komande za popravljanje
Ukoliko se ikone za mrežnu vezu ili mrežne veze računara ne pojav-
ljuju na sistemskoj tacni, neka učenici pronađu vezu u fascikli „Moje
mrežne veze“.
Korišćenje komande ipconfig
Objasnite komandu ipconfig i šta ona radi. Pokažite kako se ona
koristi sa različitim parametrima na vašem računaru, a zatim pokažite
rezultate na koje su uticali ti parametri. Neka svaki učenik pronađe IP
adresu svog računara pomoću komande ipconfig.
Vežba 7-3: Korišćenje komande ipconfig za izmenu IP
postavki
U ovoj vežbi učenici koriste centar za pomoć i podršku da bi istražili
ipconfig parametre. Odgovori na pitanja 2-4 su prikazani dole kurzi-
vom.
2. Koja je komanda za obnavljanje svih IP podešavanja za sve adap-
tere na računaru koji radi na mreži koja koristi DHCP?
ipconfig /renew
3. Koja je komanda za onemogućavanje TCP/IP-a za određeni adap-
ter?
Podrška za umrežene računare
39
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike
ipconfig /release
4. Koja je komanda za prikaz svih TCP/IP informacija o svim adapte-
rima u računaru?
ipconfig /all
Vežba 7-4: Podešavanje TCP/IP svojstava za mrežnu vezu
U ovoj vežbi učenici menjaju TCP/IP svojstva na jednoj mrežnoj vezi
na svojim računarima. Oni prvo beleže svoju automatski konfiguri-
sanu IP adresu. Zatim menjaju TCP/IP postavke tako da koriste sta-
tičnu IP adresu i unose svoju prethodnu IP adresu.
Zatim će vratiti vezu na stanje u kojem se automatski ažurira. Na kraju
vežbe, IP adresa računara treba da se razlikuje od početne IP adrese.
Pomozite učenicima da shvate zašto se podrazumevani mrežni pro-
laz, podmrežna maska i drugi podaci nisu promenili.
Rešavanje mrežnih problema
U ovom trenutku uvedite pomoć za rešavanje problema na umreže-
nim računarima koja se nalazi u prilogu A. Pregledajte pomoć sa uče-
nicima i povežite je sa onim o čemu ste razgovarali u ovom poglavlju.
Učenici će koristiti ovu pomoć do kraja poglavlja.
Utvrđivanje da li problem zahteva klijentsku konfiguraciju
U ovom odeljku razgovarajte sa učenicima kako da odrede da li pro-
blem zahteva klijentsku konfiguraciju.
Rešavanje problema pristupom mrežnim resursima
U ovom odeljku učenici uče kako se rešavaju problemi na umreže-
nim računarima. Koristite pomoć zajedno sa testom.
Pokažite uslužni program ping tako što će jedan učenik da uključi
računar, a drugi učenik da isključi računar. Pokažite rezultate pingo-
vanja dva računara.
Proverite postavke Windowsovog zaštitnog zida da biste videli da li
su neke aplikacije ili portovi blokirani.
40
Poglavlje 7
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike
D
e
o

1
:


V
o
d
i
č

z
a

n
a
s
t
a
v
n
i
k
e
Podešavanje internet opcija na klijentskom računaru
U ovom odeljku neka vas učenici prate dok budete objašnjavali opcije
podešavanja dostupne na svakoj kartici.
Vežba 7-5: Zabeležite postavke internet opcija za vašu
školu
Za ovu vežbu odredite timove učenika. Svakom timu treba da bude
dodeljena po jedna kartica dijaloga „Internet opcije“. Neka timovi
ispravno podese karticu, a zatim je snime. Izaberite jednu od fascikli
„Resursi službe za pomoć“ koju ste delili ranije tokom ovog poglavlja
i neka svaki tim stavi snimak ispravno podešene kartice u tu fasciklu.
Odredite jednog ili više članova tima koji će kreirati dokument koji
prikazuje ispravno podešavanje svake kartice, uz objašnjenja.
Podrška za umrežene računare
41
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike
Podrška za bezbednosne
potrebe
Pregled
U ovom poglavlju učenici uče o mrežnoj bezbednosti i fizičkoj bez-
bednosti računara i druge opreme. Obavezno naglasite da učenici
nikad ne treba da dovode sebe u opasnost pokušavajući da zaštite
računarsku opremu.
Priprema za predavanje
Da biste se pripremili za predavanje ovog poglavlja, izvršite sledeće
zadatke:
Pročitajte celo poglavlje i uradite sve vežbe i druge poste-
pene zadatke.
Posavetujte se sa administratorom mreže da biste saznali na
koji način ste umreženi i koje smernice već postoje.
Nabavite diskove za školski softver za zaštitu od virusa.
Upoznajte se sa opcijom pravljenja inventara hardvera i
softvera u vašoj bazi podataka. Unesite neke izmišljene
podatke da biste pokazali kako se pravi inventar hardvera
i/ili softvera.
Pojedinačne teme
Mrežna bezbednost
U ovom odeljku razgovarajte o hakerima i činjenici da opasnosti za
mrežu dolaze i spolja i iz same mreže. Razgovarajte o slučajevima
hakerisanja ili o virusima za koje ste nedavno čuli na vestima.
8
Poglavlje
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike
D
e
o

1
:


V
o
d
i
č

z
a

n
a
s
t
a
v
n
i
k
e
Preventivne mere
Ovaj odeljak govori o zadatku službe za pomoć da primeni preven-
tivne bezbednosne smernice. Ukoliko je to moguće, neka vam admi-
nistrator vaše mreže pomogne u predavanju ove teme.
Instaliranje i ažuriranje softvera za zaštitu od virusa
Neka svaki učenik instalira softvera za zaštitu od virusa na računar.
Ukoliko nemate računare bez takvog softvera, neka ga učenici prvo
uklone, a zatim ponovo instaliraju.
Korišćenje jakih lozinki
Razgovarajte o tome zašto je važno da ne koriste slabe lozinke.
Pokažite kako se podešavaju i primenjuju opcije složenosti lozinke
(uputstva su navedena u ovom odeljku).
Vežba 8-1: Kreirajte bezbednosnu konzolu i podesite
lokalnu bezbednost
U ovoj vežbi učenici kreiraju korisnički nalog i, zbog zahteva slože-
nosti lozinke, lozinka koja im je zadata ne radi. Moraju da dodele
Korisniku10 jaku lozinku koja zadovoljava zahteve složenosti.
Prijaviće se kao Korisnik10, promeniti lozinku i odjaviti se. Zatim će
se prijaviti kao administrator i izbrisati korisnika.
Kad učenici naprave bezbednosnu konzolu u koraku 1, postarajte se
da svi podese smernice za lozinku po uputstvima iz ovog poglavlja.
Konfiguracija Minimalna preporučena postavka
Primeni istoriju lozinke Zapamćene 3 lozinke
Maksimalna starost lozinke 42 dana
Minimalna dužina lozinke 8 karaktera
Lozinka mora da zadovoljava
zahteve složenosti
Omogućeno
Ukoliko se podešavanje ne izvrši na ovaj način, učenici u ovoj vežbi
neće imati problem koji treba da reše.
Podrška za bezbednosne potrebe
43
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike
Obezbeđivanje hardvera i softvera
U ovom odeljku uvodite alatke za pravljenje inventara hardvera i
softvera u bazi podataka. Razgovarajte o važnosti održavanja tač-
nog inventara i na koji način bi poznavanje hardvera i softvera koji
postoji u računaru moglo da pomogne učenicima da reše problem.
Razgovarajte o različitim načinima obeležavanja računarske opreme i
načinima da se ona označi kao vlasništvo škole.
Vežba 8-2: Napravite inventar i obeležite školski hardver
U ovoj vežbi učenici prave inventar računara i druge opreme za koju
su odgovorni. U to može biti uključeno i stavljanje oznaka na kompo-
nente. Dodelite deo opreme svakom učeniku i zadajte im da naprave
inventar. Ukoliko vaša baza podataka podržava inventar opreme,
neka tehničari unesu podatke u bazu podataka. Pošto će morati da
odu do svakog računara da bi izvršili ovaj zadatak, možda je bolje da
istovremeno naprave inventar i hardvera i softvera. Ukoliko vaša baza
podataka podržava ove funkcije, neka učenici unesu i te podatke.
Možda bi bilo dobro da podelite obrasce za svaki tip inventara kako
bi učenici zabeležili odgovarajuće podatke.
44
Poglavlje 8
D
e
o

1
:


V
o
d
i
č

z
a

n
a
s
t
a
v
n
i
k
e
Poglavlje
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike
Izvršavanje zadataka
održavanja i realizovanje
specijalnih projekata
Pregled
U ovom poglavlju se govori o zadacima održavanja koje će učenici
možda morati da izvršavaju, a u njemu su predstavljene i ideje za
specijalne projekte. Na kraju ovog poglavlja vaš tim bi trebalo da
„ponovo osmisli“ službu za pomoć i da odredi prihvatljiv opseg duž-
nosti.
Priprema za predavanje
Da biste se pripremili za predavanje ovog poglavlja, izvršite sledeće
zadatke:
Pročitajte celo poglavlje i uradite sve vežbe.
Istražite podatke koji se traže u odeljku Izvršavanje zada-
taka održavanja.
Pojedinačne teme
Izvršavanje zadataka održavanja
U ovom odeljku prođite kroz zadatke navedene u tabeli 9-1 i sve
ostale kojih se učenici sete. Zabeležite sve zadatke, a zatim tražite od
učenika da im odrede prioritet na osnovu kritičnosti.
9
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike
Vežba 9-1: Napravite raspored održavanja
U ovoj vežbi učenici prave raspored održavanja. Da biste procenili
radno vreme potrebno za zadatke, potražite savet analitičara poda-
taka koji bi trebalo da zna prosečno vreme provedeno na izvršavanju
svake vrste zadatka.
Realizovanje specijalnih projekata
U ovom odeljku je predstavljeno nekoliko ideja za specijalne pro-
jekte. Razmenite ideje sa učenicima da biste zajednički došli do novih
ideja. Zabeležite sve ideje.
Vežba 9-2: Odredite prioritet specijalnih projekata
U ovoj vežbi učenici određuju prioritet svojih ideja za specijalne pro-
jekte.
Vežba 9-3: Ponovo osmislite vašu službu za pomoć
U ovoj vežbi učenici „ponovo osmišljavaju“ službu za pomoć. To
uključuje ponovno određivanje opsega usluga koje se nude. Koristite
raspored održavanja i spisak specijalnih projekata kao pomoć u ovoj
vežbi. Neka svaki učenik odgovori na pitanja data u ovoj vežbi kako
bi se pripremio za grupni razgovor o tome šta treba promeniti i šta
treba da ostane isto.
46
Poglavlje 9
DEO 2
Vodič za
učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
Poglavlje
1
49
Planiranje službe za pomoć
u vašoj školi
Po završetku ovog poglavlja moći ćete da:
Opišete ulogu i funkciju službe za pomoć
Opišete podršku nivoa 1
Objasnite dužnosti članova tima službe za pomoć u
vašoj školi
Ustanovite ciljeve službe za pomoć u vašoj školi
Definišete opseg delovanja službe za pomoć u vašoj
školi.
Pre nego što formalno počnete da pomažete drugima u rešavanju raču-
narskih problema u školi, morate da donesete nekoliko odluka. Moraćete
da sarađujete sa ostalim članovima tima službe za pomoć da biste utvr-
dili kakva će biti vaša služba za pomoć. Vi i vaš tim morate da odredite
ključne pozicije unutar službe za pomoć kako bi ona radila na najbolji
mogući način. Takođe ćete morati da definišete tip i količinu usluga
koje ćete pružati korisnicima i računarima u školi. Na primer, možete
odlučiti da ponudite podršku za gotovo svaki računarski problem koji
krajnji korisnik ima ili možete da odlučiti da pružate podršku samo za
probleme u vezi sa operativnim sistemom. Ovo poglavlje vas vodi kroz
početne odluke koje ćete morati da donesete kako biste osnovali službu
za pomoć u školi.
Služba za pomoć je deo grupe za tehničku podršku koju osniva neka
organizacija da bi održavala rad računara. Obično organizacije imaju
veliki broj računara. Službom za pomoć obično rukovodi grupa teh-
ničara, koji se nekad nazivaju analitičari službe za pomoć ili tehničari
podrške, i oni su obučeni da popravljaju onaj tip računara i softverskih
aplikacija koje ta organizacija koristi. Broj računara obično određuje broj
tehničara u službi za pomoć. Nasuprot onome što možda mislite, teh-
50
Poglavlje 1
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
ničari ne sede svi zajedno na jednom mestu; izraz „služba za pomoć“ je
zapravo samo drugi naziv za odeljenje za pomoć.
U većini organizacija služba za pomoć je deo odeljenja za informacione
tehnologije (IT). Uloga službe za pomoć veoma se razlikuje od organizacije
do organizacije, ali ona obično pruža i reaktivnu i proaktivnu podršku za
računare i krajnje korisnike. Kroz reaktivnu podršku, služba za pomoć
rešava probleme koje korisnici prijave, pomaže korisnicima u izvršavanju
zadataka koji su im potrebni za izvođenje projekta i rešava probleme kao
što su računarski virusi. Kroz proaktivnu podršku, služba za pomoć radi
na sprečavanju pojave problema. Na primer, tehničari uče korisnike kako
da izvršavaju zadatke koji će im pomoći da izbegnu najčešće računarske
probleme pre nego što se oni pojave. Što više služba za pomoć pruža pro-
aktivnu podršku, toliko će manje biti potrebe za reaktivnom podrškom.
Kako radi služba za pomoć?
Služba za pomoć se smatra prvim nivoom tehničke podrške i često se
naziva podrška nivoa 1. Tehničari podrške nivoa 1 su obično opšte struke.
Tehničari opšte struke imaju široko, ali ne obavezno detaljno znanje
o tipovima problemima sa kojima će se krajnji korisnici verovatno sre-
sti. Mnoge organizacije takođe imaju i dodatne nivoe podrške. Na primer,
podrška nivoa 2 pruža podršku u specijalizovanim oblastima, kao što su
mreže, operativni sistemi ili određene softverske aplikacije. Tehničari nivoa
2 su deo grupe za tehničku podršku, ali se obično ne smatraju delom
službe za pomoć.
Služba za pomoć upravlja zadacima pomoću sistema naloga za zahteve.
Kad krajnji korisnici imaju problem sa računarom, oni obično telefonom
ili na mreži ispune nalog službe za pomoć. Sistem naloga za zahteve kate-
goriše zahteve za pomoć na nekoliko načina. Jedan od načina bi mogao
da bude po tipu programa za koji je potrebna pomoć. Drugi bi mogao da
bude po odeljenju u kojem krajnji korisnik radi.
Uz odgovaranje na naloge sa zahtevima, tehničari podrške službe za pomoć
sprovode provere inventara i rutinsko održavanje i nadogradnju na raču-
narima i mrežama organizacije. Još jedna važna funkcija službe za pomoć
jeste prikupljanje i korišćenje podataka. Svi nalozi sa zahtevima se eviden-
tiraju u bazi podataka. Ovi nalozi sa zahtevima sadrže vredne podatke koje
organizacija može da iskoristi pri donošenju odluka o poboljšanju tehničke
podrške, kupovini novih računara i softvera, nadogradnji sistema i potrebi
za dodatnom obukom.
Na slici 1-1 je prikazan tipičan tok rada sa nalogom sa zahtevima. Kad
služba za pomoć primi nalog sa zahtevom, tehničar nivoa 1 pokuša da
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
Planiranje službe za pomoć u vašoj školi
51
utvrdi uzrok problema postavljajući niz pitanja. Ponekad tehničar podrške
može da reši problem davanjem uputstava krajnjem korisniku telefonom ili
povezivanjem sa računarom krajnjeg korisnika. Ukoliko tehničar reši pro-
blem, nalog se zatvara. Ukoliko problem ne može da se reši na ovaj način,
tehničar odlazi do radne stanice da reši problem ili se nalog usmerava na
viši nivo podrške.
Slika 1-1 Tok rada sa nalogom sa zahtevima
NAPOMENA
Analitičar podataka je član tima službe za pomoć koji može da upotrebi sistem
za praćenje naloga za pravljenje izveštaja koji će vam pomoći da utvrdite da li
ispunjavate svoje ciljeve. Da biste saznali kako da iskoristite školsku bazu podataka,
pregledajte dokumentaciju baze podataka.
Kako se meri uspeh službe za pomoć?
Organizacija može da meri uspeh svoje službe za pomoć na različite načine.
Obično se razmatra niz pokazatelja, uključujući:
Procenat uspešno zatvorenih naloga za zahteve.
Procenat naloga za zahteve prosleđenih na sledeći nivo podrške.
52
Poglavlje 1
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
Vreme potrebno za odgovaranje na naloge i zatvaranje naloga za
zahteve.
Koliko je krajnji korisnik (ili klijent) zadovoljan ljubaznošću, strplje-
njem i pomoći tehničara.
Uloge članova tima službe za pomoć
Tim službe za pomoć sastoji se od nekoliko uloga. Članovi vašeg tima mogu
da vrše jednu ili više uloga. Svaka uloga se fokusira na različite dužnosti i
najbolje je da je obavlja osoba sa specifičnim odlikama ili osobinama.
Tehničar
Svaki član tima službe za pomoć u vašoj školi se smatra tehničarem. Članovi
tima takođe mogu da vrše i druge funkcije, kao što su vođa tima ili analiti-
čar podataka, o kojima ćemo kasnije govoriti; međutim, najvažnije dužnosti
ima tehničar. Bez tehničara koji zapravo rešavaju i sprečavaju probleme, ne
bi bilo tima koji treba voditi ni podataka koje treba analizirati.
Tipične dužnosti tehničara uključuju:
Pružanje prosečno najmanje pet sati usluga nedeljno u službi za
pomoć te tačno i prikladno evidentiranje tih sati u bazi podataka.
NAPOMENA
Da biste naučili kako da evidentirate sate u školskoj bazi podataka, pogledajte
dokumentaciju baze podataka.
Odgovaranje na naloge sa zahtevima na najbolji mogući način.
Rutinsko održavanje po redovnom rasporedu.
Uloga pomoćnika u laboratoriji gde je to moguće.
Praćenje naloga za zahteve kroz njihov životni ciklus.
Učešće u nedeljnim sastancima i svim potrebnim sesijama obuke.
Stalno ulaganje napora da se korisnicima pruži usluga visokog kva-
liteta.
Ponekad se tehničari službe za pomoć u velikim organizacijama specijali-
zuju za posebnu oblast, kao što je hardverska podrška ili podrška za opera-
tivni sistem. Međutim, što je oblast znanja tehničara specijalizovanjije, to su
Planiranje službe za pomoć u vašoj školi
53
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
manje šanse da će on ili ona moći da reše širok spektar problema. U timu
službe za pomoć u vašoj školi, tehničari treba da teže ka tome da izgrade
što širu osnovu znanja.
Vežba 1-1: Odlike uspešnog tehničara
ŠTA SE PODRAZUMEVA POD „ODLIKAMA“
Odlike su vidljive osobine po kojima je neko prepoznatljiv. Na primer, uspešan zubar
se može odlikovati:
Nežnošću
Brižnošću
Iskustvom
Ljubaznošću
Dobrim obrazovanjem
Komunikativnošću
Za naše potrebe, odlike predstavljaju iskazano ponašanje po kojem je neko
prepoznatljiv kao član grupe, kao što je „uspešni tehničari“.
Radeći u grupama od po troje ili četvoro, uočite 10 odlika koje bi trebalo
da ima uspešan tehničar. Podelite svoj spisak sa odeljenjem. Zabeležite
odlike koje su ostali timovi uočili, a koje se ne nalaze na vašem spisku.
______________________ _______________________
______________________ _______________________
______________________ _______________________
______________________ _______________________
______________________ _______________________
Dužnosti vođe tima
Vođa tima radi kao učenik-rukovodilac službe za pomoć. Njegove ili njene
opšte dužnosti su da koristi organizacione, komunikacione i liderske veštine
kako bi se obezbedio optimalan rad službe za pomoć. Uz obavljanje duž-
nosti tehničara, specifične svakodnevne dužnosti vođe tima uključuju:
Koordinisanje nedeljnog rasporeda da bi se obezbedio maksimalan
učinak službe za pomoć.
Nadgledanje odgovora na naloge sa zahtevima.
54
Poglavlje 1
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
Vođenje računa o izvršavanju zadataka rutinskog održavanja.
Pomaganje u koordinisanju posebnih projekata.
Vođenje računa o propisnom evidentiranju podataka službe za
pomoć od strane tehničara.
Pomaganja u komunikaciji među članovima tima.
Pružanje periodičnih izveštaja savetniku iz redova nastavnika/oso-
blja.
Nadgledanje održavanja operativne baze tima ili mesta na kojem
članovi tima službe za pomoć rade i drže svoje alatke.
Vaš tim službe za pomoć mora da odluči koliko će vođâ tima imati i na
koji način će se dužnosti vođe tima podeliti među njima. Takođe možete
odlučiti da neke od ovih dužnosti obavlja savetnik iz osoblja škole.
Vežba 1-2: Odlike uspešnog vođe tima
Radeći u grupama od po troje ili četvoro, uočite šest odlika koje bi tre-
balo da ima uspešan vođa tima. Iako su vođe tima istovremeno i tehni-
čari, fokusirajte se na jedinstvene dužnosti vođe tima, a ne na dužnosti
tehničara. Podelite svoj spisak sa odeljenjem. Zabeležite odlike koje su
ostali timovi uočili, a koje se ne nalaze na vašem spisku.
______________________ _______________________
______________________ _______________________
______________________ _______________________
______________________ _______________________
______________________ _______________________
Predložite imena dva člana tima koji imaju neke ili sve gore navedene
odlike. Objasnite zbog čega mislite da bi oni bili dobre vođe tima.
1. __________________ bi bio odličan vođa tima zato što __________
_______________________.
2. __________________ bi bio odličan vođa tima zato što __________
___________________________.
Dužnosti analitičara podataka
Analitičar podataka upravlja podacima i informacijama u vezi sa službom za
pomoć. Zavedeni nalozi sa zahtevima sadrže podatke koji se mogu iskori-
stiti za poboljšanje kvaliteta usluga službe za pomoć. Ovakvo stalno napre-
Planiranje službe za pomoć u vašoj školi
55
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
dovanje je neophodan deo uspešne službe za pomoć. Analitičar poda-
taka je odgovoran za efikasno sakupljanje i korišćenje ovih podataka. Uz
obavljanje dužnosti tehničara, specifične svakodnevne dužnosti analitičara
podataka uključuju:
Sastavljanje stalnih izveštaja za tim službe za pomoć i savetnika iz
redova nastavnika/osoblja.
Koordinisanje napora da se podaci službe za pomoć koriste za
podršku i menjanje usluga, kao i za utvrđivanje potreba za obuča-
vanjem tima službe za pomoć.
Saradnja sa savetnikom iz redova nastavnika/osoblja na planiranju i
sprovođenju anketa o uslugama među korisnicima.
Vežba 1-3: Odlike uspešnog analitičara podataka
Radeći u grupama od po troje ili četvoro, uočite šest odlika koje bi tre-
balo da ima uspešan analitičar podataka. Iako su analitičari podataka
istovremeno i tehničari, fokusirajte se na jedinstvene dužnosti analiti-
čara podataka, a ne na dužnosti tehničara. Podelite svoj spisak sa ode-
ljenjem. Zabeležite odlike koje su ostali timovi uočili, a koje se ne nalaze
na vašem spisku.
______________________ _______________________
______________________ _______________________
______________________ _______________________
______________________ _______________________
______________________ _______________________
Predložite imena dva člana tima koji imaju neke ili sve gore navedene
odlike. Objasnite zbog čega mislite da bi oni bili dobri analitičari poda-
taka.
1. __________________ bi bio odličan analitičar podataka zato što
_______________________________.
2. __________________ bi bio odličan analitičar podataka zato što
_______________________________.
Utvrđivanje ciljeva službe za pomoć
Pre nego što definišete usluge koje će vaš tim službe za pomoć pružati,
treba da utvrdite ciljeve službe za pomoć. Nasuprot službama za pomoć u
industriji, vaši ciljevi mogu biti podjednako obrazovni koliko i zasnovani
56
Poglavlje 1
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
na podršci. Svaka škola je različita i vaši ciljevi će zavisiti od raspoloživih
resursa, broja računara i korisnika kojima ćete pružati podršku, kao i od
načina na koji su računari umreženi. Dole su navedeni primeri ciljeva koje
možete da razmotrite za svoj tim službe za pomoć.
Svaki član tima službe za pomoć je sposoban da uspešno izvrši
svaku vežbu u ovom kursu.
Rešavanje svih računarskih problema koji spadaju u domen vaših
usluga u određenom vremenskom roku (na primer, u roku od dva
dana).
Pružanje određenog broja sati računarske podrške krajnjim korisni-
cima svake nedelje.
Pravljenje i održavanje inventara računarskog hardvera i softvera u
školi.
Operativni sistem na svakom računaru se dopunjava najnovijim
bezbednosnim ispravkama i antivirusnom zaštitom po određenom
rasporedu (na primer, nedelju dana po objavljivanju dopuna od
strane Microsofta).
Preduzeća i njihove službe za pomoć često formalizuju svoje ciljeve u
obliku izjave o misiji. Izjava o misiji je koncizna izjava koja definiše opšte
stavove i prioritete. Ona se obično prosleđuje korisnicima i drugim učesni-
cima da bi bili obavešteni o svrsi organizacije.
Na primer, jedna kompanija koja pruža podršku kroz službu za pomoć ima
sledeći izjavu o misiji:
„Naša misija je pružanje kvalitetne tehničke podrške uz pomoć teh-
ničara podrške iz službe za pomoć (desk-side), usluge na licu mesta
i/ili podrške Call centra koji radi 24 časa dnevno 7 dana u nedelji,
svim zaposlenima, proizvođačima, prodavcima i partnerima.“
Školski tim službe za pomoć koji vode učenici mogao bi da ima sledeću
izjavu o misiji:
„Naša misija je pružanje praktičnih obrazovnih mogućnosti svim
članovima tima službe za pomoć, uz težnju da se održava sva
oprema u računarskoj laboratoriji i da se pomaže korisnicima u
rešavanju njihovih računarskih problema u najkraćem mogućem
roku.“
Planiranje službe za pomoć u vašoj školi
57
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
Definisanje opsega delovanja vaše službe za
pomoć
Prilikom definisanja opsega vaše službe za pomoć, vi uočavate obim
problema za koje ćete pružati podršku, kao i način na koji ćete i vreme
kada ćete pružati tu podršku. Veoma je važno da ne pokušavate da radite
iznad svojih mogućnosti. Ali, takođe ne treba da potcenite svoje sposob-
nosti. Možete kontrolisati ono što će krajnji korisnici očekivati od službe
za pomoć pažljivim definisanjem opsega vaše ponude podrške. To znači
da je potrebno pronaći ravnotežu između dostupnih resursa i računarske
podrške koja je potrebna krajnjim korisnicima. Ostatak ovog odeljka govori
o nekim od tema koje treba da razmotrite prilikom pokušaja da odredite
opseg usluga koje ćete nuditi.
VAŽNO
Kao tim, na kraju ove lekcije definisaćete početni opseg usluga. Po završetku čitavog
kursa i sticanja praktičnog iskustva, ponovo ćete definisati opseg svojih usluga.
Procena vaših resursa
Prvi korak u definisanju opsega usluga jeste određivanje dostupnih resursa
za podršku. Dostupni resursi mogu da uključuju sledeće:
Postojeću službu za pomoć i drugu računarsku podršku
Da li vaša škola ima profesionalnu službu za pomoć ili IT odeljenje? Ukoliko
je odgovor da, treba da utvrdite opseg njihovih dužnosti i usluga. Vaš savet-
nik iz školskog osoblja može da vam pomogne u prikupljanju ovih infor-
macija i određivanju načina na koji će tim službe za pomoć sarađivati sa
profesionalcima.
Računare za članove tima službe za pomoć
Da li postoje računari koji su posebno namenjeni članovima tima službe
za pomoć za pružanje podrške? Ukoliko je odgovor da, koliko računara je
dostupno i gde se oni nalaze? Da li je taj prostor bezbedan? Ukoliko postoje
dostupni računari, možda ćete moći da pružite korisnicima podršku u
realnom vremenu. Razmotrićemo podršku u realnom vremenu u slede-
ćem odeljku.
58
Poglavlje 1
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
Telefonske linije
Da li postoji jedna ili više telefonskih linija koje se mogu dati službi za
pomoć tokom radnog vremena? Ukoliko je odgovor da, koliko linija?
Dostupnost telefonske linije može da odredi mogućnost pružanja podrške
u realnom vremenu preko telefona.
Članove tima
Koliko članova tima službe za pomoć može da radi? U proseku, koliko sati
nedeljno mogu da rade?
Tipovi podrške
U ovoj oblasti većina službi za pomoć nudi podršku u realnom vre-
menu; drugim rečima, krajnji korisnici mogu da pozovu tehničara podrške
i da razgovaraju sa njim kako bi im pomogao da odmah reše problem
ako je moguće. Neke službe za pomoć nude podršku u realnom vremenu
korišćenjem programa za ćaskanje umesto telefonskih poziva. U školama
i drugim organizacijama nije uvek moguće pružiti podršku u realnom vre-
menu. U tom slučaju nudi se asinhrona podrška. Asinhrona podrška se
vrši nakon dobijanja zahteva. Na primer, krajnji korisnik može u ponedeljak
ujutru da traži da se popravi neki računar i tehničar službe za pomoć će
ga popraviti čim stigne. I kod podrške u realnom vremenu i kod asinhrone
podrške, tim službe za pomoć treba da definiše prihvatljivi vremenski rok
za rešavanje zahteva.
Vežba 1-4: Procena resursa
U ovoj vežbi, radićete u timovima od po dvoje ili troje i ispunjavaćete
podatke o dostupnosti i resursima.
Dostupnost
1. U dole navedenu tabelu upišite vreme kada svaki član vaše grupe
može da radi u službi za pomoć za svaki dan u nedelji. Prebacite te
podatke u tabelu o dostupnosti koju će vam dati savetnik iz redova
osoblja.
Imena članova
tima
Pon Ut Sre Čet Pet
Planiranje službe za pomoć u vašoj školi
59
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
2. Odgovorite na sledeća pitanja u vezi sa tabelom o dostupnosti koju
ste ispunili.
a. Tokom kojih dana i u koje vreme je dostupno najviše članova
tima službe za pomoć? ________________________________
____________
SAVET
Vreme u odgovoru 2a je pogodno za sastanke tima i pružanje podrške u realnom
vremenu, ukoliko se odlučite za taj tip podrške.
SAVET
Vreme u odgovoru 2b je pogodno za rad na posebnim projektima, a ne za pružanje
podrške krajnjim korisnicima.
b. Tokom kojih dana i u koje vreme je dostupno najmanje članova
tima službe za pomoć (ili nije dostupan niko od njih)? _______
_____________________________________
Fizički resursi
3. Gde će se nalaziti operativna baza tima službe za pomoć? _______
________________________________
4. Da li postoje računari koji su namenjeni isključivo članovima tima
službe za pomoć? Ukoliko je odgovor da, koliko računara je dostu-
pno i gde se oni nalaze? ___________________________________
_____
5. Da li postoje računarske laboratorije u kojima učenici imaju
časove? Ukoliko je odgovor da, koji tip pomoći treba da pruža tim
službe za pomoć tokom tih časova? __________________________
________________________________________________________
__________
6. Da li postoji jedna ili više telefonskih linija koje su namenjene
isključivo članovima tima službe za pomoć u vreme kada treba da
pružaju podršku? _______________________
7. Za koliko računara će tim službe za pomoć biti odgovoran? ______
___________________________
60
Poglavlje 1
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
8. Koliko krajnjih korisnika će tim službe za pomoć podržavati? _____
_________________________________________
9. Da li postoji inventar hardvera i/ili softvera za ove računare?
Ukoliko postoji, kada je poslednji put ažuriran?
_____________________________________________
Oblasti podrške
Opseg usluga službe za pomoć možete detaljnije definisati ograničava-
njem podrške koju služba nudi na određenu oblast podrške. Razmotrite
sledeće:
Hardverska podrška
Hardverska podrška uključuje pravljenje i precizno održavanje inventara,
procenu i zamenu delova koji ne rade i sprovođenje rutinskog održavanja.
Ovaj kurs razmatra veštine koje su vam potrebne za obavljanje tih zadataka.
Međutim, dostupni resursi mogu uticati na raspored po kojem ćete obavljati
održavanje ili praviti inventar.
VIŠE INFORMACIJA
Detaljnije razmatranje hardvera možete pronaći u poglavlju 2 Upoznavanje sa
hardverom, i u poglavlju 5 Hardverska podrška.
Podrška za operativni sistem
Podrška za operativni sistem (na ovom kursu, Microsoft Windows XP
Professional) uključuje sprovođenje instalacija i nadogradnji, instaliranje
ispravki softvera i zakrpa te periodično održavanje operativnog sistema, na
primer, defragmentacija diska. Napori koje je potrebno uložiti za instalira-
nje ispravki i zakrpa u velikoj meri zavise od mogućnosti računarske mreže.
Ukoliko su računari na tipu mreže koja se zove domen, ove dopune se
mogu vršiti automatski. Ukoliko računari nisu na domenu, zadaci se moraju
vršiti ručno, što zahteva više resursa.
VIŠE INFORMACIJA
Detaljnije razmatranje podrške za operativne sisteme možete pronaći u
poglavlju 3 Instaliranje sistema Windows XP Professional, i u poglavlju 6
Podrška za Windows XP Professional.
Planiranje službe za pomoć u vašoj školi
61
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
Mreže
Podrška službe za pomoć za mreže obično je ograničena na probleme u
vezi sa internetom ili intranetom, na primer pomaganje korisnicima da se
povežu sa internetom ili da pristupe resursima na intranetu. Problemi sa
povezivanjem mogu da se pojave zbog problema sa računarskim nalozima
ili korisničkim nalozima, kao i zbog fizičkih problema na mreži. U ovom
kursu se ne bavimo uspostavljanjem i održavanjem mreže, ali ćete naučiti
kako da utvrdite uzrok problema na mreži. Za sada možete da odlučite da
li su problemi povezivanja sa resursima ili problemi sa fizičkim delovima
mreže izvan opsega usluga vaše službe za pomoć.
VIŠE INFORMACIJA
Detaljnije razmatranje podrške za mreže možete pronaći u poglavlju 7 Podrška
za umrežene računare.
BEZBEDNOST
Bezbednosna podrška obuhvata probleme u rasponu od antivirusne zaštite
na pojedinačnom računaru ili mreži do fizičke bezbednosti školskih raču-
nara. Bezbednosnu podršku vaše službe za pomoć možete ograničiti na
zaštitu pojedinačnih računara stalnim ažuriranjem operativnog sistema i
antivirusne zaštite.
VIŠE INFORMACIJA
Detaljnije razmatranje bezbednosne podrške možete pronaći u poglavlju 8
Potrebe bezbednosne podrške.
Korisnički zadaci
Podrška korisničkim zadacima podrazumeva pomaganje korisnicima pri
izvršavanju zadataka u određenim softverskim aplikacijama. Na primer,
korisniku može biti potrebna pomoć pri slanju pisma primaocu sa liste
kontakata u programu Microsoft Outlook. Kao tim, treba da definišete za
koje ćete softverske aplikacije pružati podršku za korisničke zadatke.
62
Poglavlje 1
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
Vežba 1-5: Određivanje potreba korisnika
U ovoj vežbi napravićete anketu koja će vam pomoći da odredite oblasti
u kojima je krajnjim korisnicima u vašoj školi potrebno najviše pomoći.
1. U prilogu B se nalazi anketa za korisnika računara. Radeći kao grupa,
zajednički prilagodite ovu anketu potrebama vaše škole.
2. Utvrdite strategiju deljenja ankete krajnjim korisnicima, kao i sprovo-
đenja ankete i prikupljanja odgovora. Odredite članove tima službe za
pomoć koji će kopirati, deliti i prikupljati anketu. Odredite druge čla-
nove tima koji će analizirati podatke i predstaviti timu oblasti u kojima
je potrebno najviše podrške u najkraćem mogućem roku.
SAVET
Izjave o ciljevima treba da budu precizno i lako merljive. Cilj da se „brzo zatvore svi
nalozi“ nije merljiv, ali cilj da se „90 posto naloga zatvori u toku od tri radna dana po
dobijanju zahteva“ jeste merljiv.
3. Iskoristite podatke koje ste sakupili za procenu definisanja opsega
vaše podrške unutar svake oblasti podrške (hardver, operativni sistem,
mreže, bezbednost i korisnički zadaci). Zabeležite odluke u vidu izjave
o ciljevima.
Opseg hardverske podrške
______________________________________________
______________________________________________
Podrška za operativni sistem
______________________________________________
______________________________________________
Podrška za mreže
______________________________________________
______________________________________________
Bezbednosna podrška
______________________________________________
______________________________________________
Planiranje službe za pomoć u vašoj školi
63
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
Podrška za korisničke zadatke
______________________________________________
______________________________________________
Ostanite otvoreni za promene
U poslovanju je veoma važno uvek ostati otvoren za promene na osnovu
novih informacija ili iskustava. Na kraju poglavlja 9 „Sprovođenje održa-
vanja i posebnih projekata“, imaćete priliku da ponovo definišete službu
za pomoć na osnovu novih znanja i veština. Vaša prvobitna definicija tipa
usluga koje želite da pružate može se promeniti na osnovu informacija
ili iskustva koje steknete tokom ovog kursa. Možete, na primer, utvrditi
da usluge koje ste mislili da želite da pružate zahtevaju više resursa nego
što imate, ili možete utvrditi da vaše početne ideje o tipu usluga koje su
potrebne krajnjim korisnicima ne odgovaraju njihovim stvarnim potre-
bama.
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
Poglavlje
2
65
Upoznavanje sa hardverom
Po završetku ovog poglavlja moći ćete da:
Bezbedno pregledate interne računarske komponente.
Čitate liste specifikacija za hardver.
Vizuelno uočite interne komponente PC i Macintosh
računara i razgovarate o njihovim funkcijama.
Vizuelno uočite tipove portova.
Izvadite i vratite interne komponente.
Hardver je termin koji se koristi za interne fizičke komponente raču-
nara. Termin hardver se takođe ponekad koristi za periferne računarske
uređaje, kao što su tastatura, miš, monitor ili štampač. Ovo poglavlje se
fokusira na interne hardverske komponente.
Bezbednost pri radu sa internim
komponentama
Kada radite sa internim komponentama računara, morate voditi računa
da ne oštetite komponente ili da se ne povredite. U daljem tekstu sledi
spisak važnih uputstava šta sme i šta ne sme da se radi.
VAŽNO
Zbog vaše fizičke bezbednosti, nikad nemojte raditi na računaru koji je povezan sa
izvorom struje. U suprotnom, može vas udariti struja. Pre otvaranja kućišta, uvek
treba da ugasite računar i izvadite utikač iz zida.
66
Poglavlje 2
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
Proverite da li je računar isključen i razdvojen od izvora struje.
Uzemljite se pre nego što počnete da radite sa internim računar-
skim komponentama. Ukoliko možete, koristite traku za uzemljenje
ili dodirnite nešto metalno, na primer okvir stolice, pre nego što
dodirnete računar.
Pošto računarsko napajanje ili monitor mogu da zadrže električni
napon čak i ako su bili ugašeni nekoliko dana, nemojte raditi na
ovim predmetima bez praćenja uputstava za njihovo održavanje.
Nikad nemojte doticati nešto metalno, npr. metalni alat, tokom rada
na napajanju. Uvek koristite alat koji je izolovan nekim materijalom,
recimo plastikom.
Nikad nemojte rukovati osetljivim električnim kolima golim rukama.
Uvek hvatajte delove računara plastičnom karticom. Izbegavajte
kontakt sa tankim metalnim žicama.
Nikad nemojte jesti ili piti dok radite na računaru. Čak i najsitniji
deo hrane u računaru može oštetiti komponente.
Obavezno odložite šrafove (i ostale sitne delove koji se lako mogu
zagubiti) u posudu koja se ne može lako prevrnuti, izgubiti ili zatu-
riti.
Nikad nemojte na silu spajati kablove. Ukoliko kabl, štampana
ploča ili RAM čip ne odgovaraju ležištu, nemojte ih gurati na silu.
Možda pokušavate da ih ubacite na neodgovarajuće mesto. Važno
je pristupiti odlučno, ali ne snažno. Previše snage može da ošteti
matičnu ploču, što će verovatno dovesti do uništavanja celog
računara.
Čitanje liste specifikacija
Ukoliko ste istraživali ili kupovali računar, verovatno ste upoznati sa raču-
narskim terminima kao što su procesor, RAM i portovi. Mnogi proizvođači
računara nude liste specifikacija za modele računara koje prave. Liste spe-
cifikacija obično predstavljaju kombinaciju tehničkih podataka, a sastoje
se od objektivnih činjenica o računaru i reklamnog materijala, u kome se
nalaze informacije osmišljene tako da vas ubede da kupite računar. Po
završetku ovog poglavlja moći ćete da dešifrujete listu specifikacija i razu-
mete tehničke specifikacije računara.
U daljem tekstu sledi primer tipične liste specifikacija. Proverite da li možete
odrediti koji su delovi informacija tehničke specifikacije, a koji reklamni
materijal.
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
Upoznavanje sa hardverom
67
Lista specifikacija za računar XYZ
Računar XYZ
Računar XYZ vam pruža ultimativno superbrzo multimedijalno iskustvo.
Opremljen ultrabrzim procesorom Intel Pentium 4 i SDRAM memorijom,
računar XYZ je računar koji vam je potreban za ozbiljan rad i ozbiljnu
igru!
Procesor
Intel® Pentium® 4 Processor na 2,0 GHz sa magistralom od 600 MHz za
neporecivu brzinu.
Memorija
1 GB Dual-Channel RDRAM za rad brzine munje.
Opcije disk jedinica
Vi birate dve od ovih disk jedinica za ležišta od 5,25 inča: DVD-R, DVD-
RW, DVD-R/CD-RW. Vi birate jednu od ovih jedinica za ležište od 3,5 inča:
disketna jedinica, ZIP 250 jedinica ili multimedijska jedinica.
Video grafika
Napredna super 8X AGP grafička kartica za boju i oštrinu koje iskaču iz
ekrana!
68
Poglavlje 2
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
Portovi na sve strane
Četiri USB porta i FireWire (IEEE 1394) port sa prednje strane za brzo pove-
zivanje digitalnih perifernih uređaja. Dva dodatna USB porta, dva serijska
porta i jedan paralelni port pozadi za povezivanje sa ostalim perifernim
uređajima.
Zvuk
Dvostruke Premium SoundBlaster® zvučne kartice i Bose® zvučnici sa
pojačalima za intenzivan zvuk visokog kvaliteta.
Uočavanje internih hardverskih komponenti
Sada kada ste bolje upoznati sa sadržajem liste specifikacija, hajde da detalj-
nije pogledamo svaki od njenih elemenata.
Procesori i memorija
Prilikom pregledanja specifikacija nekog računara, verovatno će na prvom
mestu biti navedena brzina centralne procesorske jedinice (central proce-
ssing unit – CPU) i procesora. Sledeća stavka je RAM memorija (random
access memory). To su dve najvažnije komponente računara jer određuju
kakve su performanse računara. Računar može imati sav mogući prostor na
čvrstom disku ili sve postojeće video i audio mogućnosti, ali ako su dode-
ljeni procesor i RAM memorija minimalni, posebne karakteristike se gotovo
uopšte ne mogu koristiti.
Procesori
Upoznavanje sa hardverom
69
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
Poznati i kao mikroprocesori, procesori su centralna jedinica za procesira-
nje u računaru. Oni se nalaze u obliku čipa blizu RAM memorije na matič-
noj ploči. Procesori vrše izračunavanja koja omogućavaju vašem računaru
da efektno i efikasno koristi softverske aplikacije, npr. Microsoft Word ili
Netscape Communicator. Što je procesor brži, to računar brže radi. Brzina
procesora se računa u megahercima (MHz), tj. milionima ciklusa u sekundi,
ili gigahercima (GHz), tj. milijardama ciklusa u sekundi. Jedan gigaherc
ima 1000 MHz. Pošto su procesori vezani za matičnu ploču, oni su uvek
interni.
Magistrala
Magistrala određuje brzinu kojom računar može da izvršava operacije.
Brzina magistrale, kao i kod procesora, takođe se meri u megahercima ili
gigahercima. Razmišljajte o procesoru kao o automobilu, a o magistrali kao
putu po kojem automobil ide. Ukoliko je magistrala spora, to je kao da
automobil putuje po zakrčenom putu sa jednom trakom. Ukoliko je magi-
strala brza, to je kao putovanje po autoputu sa osam traka.
Memorija
Memorija je svaki oblik elektronskog skladištenja, ali se obično odnosi na
privremene oblike skladištenja koji pružaju brz pristup podacima. Ukoliko
bi CPU vašeg računara stalno morao da pristupa čvrstom disku da bi prona-
šao svaki bit podataka koji mu je potreban, radio bi veoma sporo. Memorija
privremeno skladišti podatke tako da CPU može brže da im pristupi. Većina
memorija je namenjena za privremeno skladištenje podataka.
Pitanje: Koji bi procesor – od 465 MHz ili od 1,7 GHz – omogućio brži rad računara?
Odgovor: Računar sa procesorom od 1,7 GHz bi radio brže.
SAVET
Procesore koji se mogu pronaći u većini PC računara proizvode kompanije Intel
ili Advanced Micro Devices Inc. (AMD). Intelovi procesori Pentium poznati su po
vrhunskim performansama (i televizijskim reklamama). Procesore koji se mogu
pronaći u većini Macintosh računara proizvode kompanija Motorola ili IBM. Ovi
procesori dobijaju imena po modelu (na primer, 600 MHz PowerPC G3).
70
Poglavlje 2
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
RAM
RAM računara je kao kratkoročno pamćenje. Svakoj aplikaciji, uključujući
i softver operativnog sistema, za rad je potrebna određena količina RAM
memorije. Deo softverske aplikacije se učitava u RAM memoriju prilikom
pokretanja aplikacija. Time se aplikaciji omogućava pristup važnim poda-
cima bez preživanja čvrstog diska. Što više aplikacija računar pokreće isto-
vremeno, to mu je više RAM memorije potrebno. Kada se aplikacija zatvori
i računar ugasi, RAM memorija koju je koristio se briše. RAM memorija se
razlikuje od memorije za skladištenje na čvrstom disku i kapaciteta CD-
ROM-a. Ovi tipovi memorije se ne brišu čak i kada se računar ugasi.
RAM memorija se meri u megabajtima (MB). Većina aplikacija koje se tre-
nutno mogu pronaći na tržištu zahteva najmanje 64 MB RAM memorija za
rad. Svaki deo rada programa zahteva RAM memoriju. Pokretanje velikih
aplikacija sa puno multimedije (kao što su igrice) zahteva više RAM memo-
rije. Noviji računari obično imaju 256 ili više MB RAM memorije. Ukoliko
pokrenete aplikaciju koja zahteva više RAM memorije nego što računar
ima, računar će verovatno raditi veoma polako ili će se blokirati. Kada su u
pitanju performanse, što više RAM memorije računar ima, to bolje.
RAM memorija računara se obično nalazi pored procesora na matičnoj ploči.
RAM čip se sastoji od nekoliko spojenih DRAM (dynamic random-access
memory) čipova. Ceo ovaj čip se zajednički naziva single in-line memorij-
ski modul (SIMM) ili dual in-line memorijski modul (DIMM), u zavisnosti
od tipa matične ploče. Zbog svoje dvostrukosti, DIMM-ovi su efikasniji od
SIMM-ova i vremenom će zameniti SIMM-ove na matičnim pločama svih
računara.
Virtuelna memorija
Virtuelna memorija nije hardverska komponenta, ali je treba spomenuti
ovde prilikom razmatranja tipova memorije. Ukratko, virtuelna memorija
se stvara kada pokrenete program kojem je potrebno više RAM memo-
rije nego što je trenutno dostupno. Na primer, možete pokrenuti program
Upoznavanje sa hardverom
71
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
kojem je potreban 1 gigabajt (GB) memorije, ali računar ima samo 64 MB
RAM memorije. Programski podaci koji se ne uklapaju u RAM računara
čuvaju se u datotekama stranične memorije, koje se ponekad nazivaju
„datoteke za razmenu“ jer se potrebni podaci razmenjuju ili prebacuju iz
datoteke stranične memorije u memoriju po potrebi. RAM memorija i dato-
teka stranične memorije zajedno čine virtuelnu memoriju.
Vežba 2-1: Određivanje specifikacija CPU-a i RAM memorije
Dijalog „Svojstva sistema“ sadrži podatke o tipu i brzini CPU-a računara
i količini RAM memorije. Primer ovih podataka je prikazan na slici 2-1.
U ovoj vežbi utvrdićete specifikacije CPU-a i RAM memorije vašeg raču-
nara.
Slika 2-1 Okvir za dijalog Svojstva sistema
1. Pronađite tip i brzinu procesora i količinu RAM memorije raču-
nara na kojem radite. Da biste to uradili, kliknite na Start, desnim
dugmetom kliknite na stavku Moj računar (My Computer), a zatim
kliknite na Svojstva (Properites).
72
Poglavlje 2
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
Zabeležite sledeće podatke:
Tip CPU-a:______________________________________
Brzina CPU-a: __________________________________
RAM: _________________________________________
Disk jedinice
Disk jedinice su fizički uređaji koji skladište podatke ili vam omogućavaju
pristup podacima na određenoj vrsti medija. Na primer, CD-RW (compact
disc read-write) disk jedinica vam omogućava čitanje podataka sa CD-a i
čuvanje ili pisanje podataka na CD. Disk jedinice mogu biti ili interne (ugra-
đene u računar) ili eksterne (priključene na računar putem neke vrste kabla
ili bežične veze). Na slici 2-2 su prikazane različite disk jedinice i njihove
veze sa memorijom i CPU-om.
Slika 2-2 Razmena podataka između CPU-a, memorije i disk jedinica
Sve interne disk jedinice imaju kabl za podatke (široki, pljosnati, sivi kabl)
i kabl za napajanje (manji, tamni kabl). Kabl za podatke povezuje disk
jedinicu sa matičnom pločom, a kabl za napajanje povezuje disk jedinicu
sa izvorom napajanja. Slično tome, sve eksterne disk jedinice (osim ako
nisu USB ili FireWire) imaju kabl za podatke koji se povezuje preko jednog
Upoznavanje sa hardverom
73
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
od portova i kabl za napajanje koji se priključuje na izvor napajanja. Slede
opisi svih tipova disk jedinice koji se obično nalaze u radnoj stanici.
Čvrsti diskovi
Čvrsti disk je primarno mesto za skladištenje u računaru. Većina računara
ima interni čvrsti disk. Kada instalirate aplikacije, pravite datoteke ili čuvate
bilo koji tip podataka na računaru, oni se skladište na čvrstom disku. Kada
kupujete računar, jedna od prvih specifikacija koje se navode na prodaj-
nom materijalu jeste kapacitet za skladištenje čvrstog diska (uz brzinu RAM
memorije i procesora).
VIŠE INFORMACIJA
Preporučujemo vam lokaciju www.howstuffworks.com, na kojoj možete pronaći
dobra objašnjenja načina na koji čvrsti diskovi rade, kako su napravljeni i
na koji način skladište podatke.
ZANIMLJIVOST
Računar koji nema čvrsti disk naziva se „nemi terminal“. Nemi terminal se povezuje
na mrežu i pokreće sve aplikacije sa servera za datoteke, a ne lokalno, sa sopstvenog
čvrstog diska. Neki računari u prodavnicama, koji se nazivaju terminali na prodajnom
mestu su nemi terminali. Svi podaci koji se unesu u njih šalju se i skladište na
centralnom serveru.
Kapacitet za skladištenje čvrstog diska razlikuje se od računara do računara.
Kapacitet čvrstog diska se meri u bajtovima. Jedan bajt ima osam bitova, od
kojih svaki ima vrednost 1 ili 0. Obično se kapacitet za skladištenje izražava
u megabajtima ili gigabajtima. Jedan megabajt sadrži približno milion bajtova
podataka, a 1 gigabajt približno milijardu bajtova podataka. Kapacitet čvrstog
diska može biti u rasponu od samo nekoliko MB do čak nekoliko stotina
gigabajta. Noviji lični računari uglavnom imaju od 80 do 300 GB. Serveri
obično imaju veći kapacitet zato što skladište veoma velike količine datoteka
74
Poglavlje 2
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
za umrežene laboratorije. Serveri često imaju više čvrstih diskova sa kapacite-
tom za skladištenje koji se meri u terabajtima (TB), tj. trilionima bajtova.
Disketna jedinica
Disketna jedinica (floppy disk) čita diskete od 3,5 inča. Sam termin „flopi“
se odnosi na stare diskete od 5,25 inča koje su bile savitljive. Diskete od
3,5 inča su manje i čvršće. Ove diskete su prenosni medijumi koji skladište
do 1,44 MB podataka. Podaci mogu da sadrže datoteke određene računar-
ske aplikacije (kao što je Microsoft Word) ili relativno male aplikacije koje
se mogu pokrenuti sa same diskete. Kod PC računara, disketna jedinica je
obično disk jedinica „A“.
Eksterna naspram interne disketne jedinice
Disketne jedinice mogu biti ugrađene u računar (kao interna komponenta)
ili mogu biti povezane putem porta kao eksterna komponenta. Mnogi noviji
prenosni računari nemaju ugrađene interne disketne jedinice. Uz porast
popularnosti i funkcionalnosti CD-ova za pisanje (tj. narezivanje) i takvih
disk jedinica, CD-RW disk jedinice sve brže zamenjuju disketne jedinice.
CD/DVD disk jedinice
CD-ROM disk jedinice i digital video disk (DVD) jedinice omogućavaju
korisniku da čita i/ili snima, tj. „narezuje“, podatke na kompakt disk. CD i
DVD diskovi su prenosni medijumi koji mogu da skladište stotine megabajta
podataka. Pošto su ovi medijumi mali, a imaju veliki kapacitet za skladište-
Upoznavanje sa hardverom
75
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
nje, danas se mnogi softverski paketi dobijaju na CD ili DVD medijumima.
Disk jedinice koje čitaju ove diskove mogu biti samo za čitanje, za čitanje i
pisanje, te kombinovane. U tabeli 2-1 je dat pregled tipova disk jedinica.
Tabela 2-1 CD i DVD disk jedinice
Tip disk jedinice Definicija Dodatne informacije
CD-ROM CD memorija samo za čitanje
(read-only memory – ROM);
može da čita sa CD-a, ali ne i
da piše na CD.
CD-ovi skladište stotine
megabajta podataka. Disk
jedinice se klasifikuju po
brzini kojom čitaju podatke
(8x, 16x, 32x itd.)
CD-RW CD za čitanje/pisanje (read/
write – RW); može da čita CD-
ove i da piše na njih.
Poseduje svu funkcionalnost
CD-ROM disk jedinice.
Klasifikuje se po brzini kojom
piše podatke na CD.
DVD-ROM Može da čita DVD, ali ne i da
piše na njega.
Klasifikuje se po brzini kojom
čita DVD-ove
DVD-RW Može da čita DVD-ove i da
piše na njih.
DVD diskovi skladište do 4,7
GB podataka
Poseduje svu funkcionalnost
DVD-ROM-a.
Klasifikuje se po brzini kojom
piše podatke na DVD.
CD/DVD DVD disk jedinica koja takođe
može da čita audio i druge
CD-ove; svi DVD-ovi imaju
ovu funkciju, pa ova oznaka
zapravo znači da ne može da
piše na CD.
Macintosh i PC računari vam pružaju mogućnost povezivanja eksterne CD
ili DVD disk jedinice. Ovo se često radi da bi se dodala CD-RW ili DVD-RW
disk jedinica zato što je ugrađena disk jedinica samo CD-ROM ili CD-DVD.
Međutim, kako tehnologija CD disk jedinica za pisanje napreduje, njihova
cena neprestano opada i sve više postaju standard u novijim računarima.
Multimedijalne jedinice
Multimedijalne jedinice mogu imati mnogo različitih konfiguracija. One
se koriste za čitanje medijuma na koje drugi uređaji skladište podatke, kao
76
Poglavlje 2
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
što su fleš diskovi ili memory stick diskovi na kojima digitalni fotoaparati
skladište podatke. Ove disk jedinice su nekada bile isključivo eksterne, ali
se danas sve češće mogu pronaći ugrađene u računare. Na ovaj način je
lakše prebaciti podatke sa fotoaparata, video rekordera i drugih uređaja
direktno na računar.
Disk jedinice za skladištenje podataka
Iako se sve disk jedinice koriste za čitanje ili pisanje podataka, postoje
određene disk jedinice koju su specifično napravljene za skladištenje poda-
taka. Disk jedinice za skladištenje podataka su obično eksterni uređaji. One
uključuju sledeće:
USB disk jedinice. One se direktno povezuju sa USB portom raču-
nara. To su veoma male disk jedinice i mogu da skladište do neko-
liko stotina megabajta podataka. USB disk jedinice su popularne
među korisnicima prenosnih računara koji bi u protivnom morali
da priključuju eksternu disketnu jedinicu za lako deljenje poda-
taka.
Zip disk jedinice. One koriste prenosne diskove koji mogu da skla-
dište između 100 MB i 250 MB podataka. Zip jedinice rade veoma
slično kao disketne jedinice, osim što ovi diskovi imaju mnogo veći
kapacitet za skladištenje podataka. Zip jedinice se mogu pronaći
kao interne komponente mnogih računara, ali se sve više zame-
njuju kako popularnost CD-RW disk jedinica raste.
Jaz disk jedinice. Slične Zip disk jedinicama, Jaz disk jedinice kori-
ste diskove koji mogu da skladište između 1 GB i 2 GB podataka.
Zbog velikog kapaciteta svakog diska, Jaz disketne jedinice su ide-
alne za razmenu velikih datoteka (kao što su video slike) između
računara ili jednostavno za rutinsko pravljenje rezervnih kopija.
SuperDisk disketne jedinice. One su veoma slične disketnim
jedinicama. Nasuprot Jaz ili Zip disketnim jedinicama, SuperDisk
disketne jedinice mogu da čitaju i pišu na regularne diskete od 3,5
inča. Takođe, one mogu da čitaju i pišu na SuperDiskove koji skla-
dište 120 MB podataka.
Ležišta za proširenje
Ležišta za proširenje su delovi računarskog kućišta u koje možete
ugraditi dodatne interne uređaje, kao što su DVD disk jedinica ili multime-
dijalna jedinica. Mogu se videti kao prazan prostor na prednjoj strani raču-
narskog kućišta. Ležišta za proširenje su obično unapred opremljena
Upoznavanje sa hardverom
77
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
kablovima za napajanje i kablovima za podatke koji se priključuju na
novi uređaj prilikom instaliranja. Pošto se tehnologija tako brzo menja,
mnogi smatraju da je postojanje više ležišta za proširenje kritičan deo
specifikacije računara. Više ležišta za proširenje vam daje mogućnost
da dodajete razne tipove disk jedinica na vaš računar, pod uslovom da su
kompatibilni sa vašim sistemom.
Multimedijalni uređaji i uređaji za komunikaciju
Postoji nekoliko tipova uređaja koji pružaju vašem računaru dodatne video,
zvučne ili mrežne mogućnosti. Mnogi od ovih uređaja su već ugrađeni
u računarski sistem ili se mogu dodati u delove za proširenje. Sledi opis
osnovnih tipova multimedijalnih uređaja i uređaja za komunikaciju.
Zvučne kartice
Pomoću zvučne kartice računar može da proizvodi zvukove koji prevazi-
laze jednostavne signale koje možete da čujete kad nešto pogrešite. Zvučni
efekti koji se često javljaju tokom video igrica zahtevaju dodatne mogućno-
sti koje zvučna kartica pruža.
Video kartica
Video kartica je poznata i kao grafička kartica. Grafička kartica je opre-
mljena određenom količinom RAM memorije koja služi za upravljanje grafi-
kom. Pošto ovaj tip RAM memorije „živi“ na grafičkoj kartici, često se naziva
video RAM (ili VRAM). Što više VRAM memorije računar ima, to su veće
njegove mogućnosti za prikaz slika visoke rezolucije, video slika i više boja
na monitoru.
Uređaji za komunikaciju (modemi i mrežne kartice)
Modemi
Modemi su uređaji koji omogućavaju računaru da prenosi podatke (putem
telefonske ili kablovske linije, na primer) drugim računarima. Postoji veliki
broj modema, ali tri tipa koja se najčešće koriste jesu standardni (koji se
naziva i pozivni), DSL i kablovski. Standardni modemi mogu biti interni
i eksterni, ali DSL i kablovski modemi su samo eksterni zato što kori-
snik mora namenski da kupi tu uslugu (i najčešće modem) od telefonske
ili kablovske kompanije. U tabeli 2-2 je dato poređenje tipova modema,
načina na koji rade i brzinâ prenosa podataka.
78
Poglavlje 2
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
Tabela 2-2 Poređenje modema
Tip modema Brzina veze Kako radi/Pogodnosti i problemi
Standardni 56.000 bita u
sekundi
Koristi telefonsku liniju za povezivanje sa
internetom.
Pogodnosti: Najjeftiniji modem i usluga.
Problemi: Telefonska linija ne može da se
koristi dok ste povezani sa internetom
DSL 8.000 kilobita u
sekundi (kb/s)
Prenosi podatke preko neupotrebljenih
frekvencija na telefonskim linijama.
Pogodnosti: Mnogo je brži od pozivnog
modema.
Problemi: Skuplji; usluga mora da bude
dostupna u vašem kraju.
Kablovski 30.000 kb/s Prenosi podatke preko optičkog kabla.
Pogodnosti: Daleko brži od ostalih tipova
modema.
Problemi: Najskuplji; usluga mora da bude
dostupna u vašem kraju.
Broj korisnika na vašem delu mreže utiče
na brzinu prenosa.
Često prenosi podatke brže od računara,
tako da računar ne može da iskoristi
brzinu modema.
SAVET
Standardni modemi se prodaju za određeni operativni sistem, Windows ili Mac OS.
Međutim, DSL i kablovski modemi se prodaju odvojeno i uz njih se dobija softver
kojim se modem konfiguriše za Mac ili PC operativni sistem.
VIŠE INFORMACIJA
T1 i T3 linije su namenske digitalne telefonske linije. Velike organizacije kao što su
škole i korporacije imaju T1 i T3 linije. T1 i T3 linije imaju brzinu od 1,5 megabita u
sekundi (Mb/s), odnosno 45 Mb/s. T1 linije su sporije od T3 linija, ali i dalje pružaju
brz, direktan pristup internetu. Ove linije su često zaštićene zaštitnim zidom da bi se
sprečilo hakerisanje.
Upoznavanje sa hardverom
79
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
Mrežne kartice
Računar je povezan sa mrežom odnosno može da komunicira sa mrežom
preko mrežne kartice (network interface card – NIC). Mrežu čini grupa
računara i/ili perifernih uređaja (kao što su štampači), koji mogu da dele
podatke. Postoji nekoliko tipova mrežnih kartica – za Ethernet, za zvezda-
ste, prstenaste i bežične mreže (Apple bežična tehnologija se naziva AirPort
Extreme). Mnogi računari koriste bežične ili Ethernet mrežne kartice. Kod
Etherneta, računari su povezani sa mrežom putem kabla sa upredenim pari-
cama – poznatog i kao Cat-5 kabl. Kod bežične mrežne kartice, računari se
povezuju preko talasa visokih frekvencija.
VIŠE INFORMACIJA
T1 i T3 linije su namenske digitalne telefonske linije. Velike organizacije kao što su
škole i korporacije imaju T1 i T3 linije. T1 i T3 linije imaju brzinu od 1,5 megabita u
sekundi (Mb/s), odnosno 45 Mb/s. T1 linije su sporije od T3 linija, ali i dalje pružaju
brz, direktan pristup internetu. Ove linije su često zaštićene zaštitnim zidom da bi se
sprečilo hakerisanje.
80
Poglavlje 2
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
Matične ploče
Svi podaci na računaru se procesiraju kroz matičnu ploču, poznatu i kao
osnovna ploča. Matična ploča je složena, višeslojna štampana ploča sa
kojom su povezane sve ostale interne komponente. Bakarni putevi kola,
koji se nazivaju tragovi, prekrivaju ploču i nose napon i podatke do čipova
i ležišta koji se nalaze na ploči. Ovi čipovi i ležišta su aparatura sa kojom
se povezuju svi ostali uređaji u računaru.
Portovi
Portovi su otvori na zadnjem i prednjem delu računara na koje možete da
priključite uređaj, obično putem kabla. Broj i tip portova na računaru odre-
đuje tip i broj uređaja koje možete da priključite na njega.
Serijski portovi

Serijski portovi šalju osam bitova u bajtu podataka serijski, tj. jedan po
jedan. Ovo je nekada bilo napredno zato što je bila potrebna samo jedna
žica za prenos podataka. Serijski portovi imaju dve konfiguracije, sa 9 ili
25 pinova. Ovo su najsporiji portovi i polako izlaze iz upotrebe kako se
razvijaju USB portovi. Serijski portovi koriste kablove koji su manji i jefti-
Upoznavanje sa hardverom
81
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
niji. Međutim, pošto se bitovi prenose serijski preko jedne žice, podaci se
prenose osam puta sporije nego preko paralelnog porta.
Paralelni portovi
Paralelni portovi šalju osam bitova u bajtu istovremeno preko paralelnih
žica. Pošto paralelno šalju podatke, većina paralelnih portova može da
pošalje 50 do 100 kB u sekundi. Većina štampača i dalje koristi paralelne
portove, za šta su ovi portovi u stvari i napravljeni. Međutim, USB portovi
sve brže postaju standard.
USB portovi

USB (Universal Serial Bus) portovi omogućavaju povezivanje gotovo svih
novijih perifernih uređaja. Nekada su se uređaji borili za ograničene serij-
ske ili paralelne portove, koji su u najboljem slučaju bili spori. Sa USB
portovima, sa računarom se lako može povezati do 127 uređaja. Standard
USB 2.0 omogućava prenos podataka brzinom do 480 Mb/s. Host računar
kontroliše korišćenje ovog propusnog opsega i vodi računa da se nijedan
uređaj više ne može prepoznati nakon što se iskoristi 90 posto opsega.
Kod USB uređaja, operativni sistem automatski detektuje uređaj. Ukoliko je
uređaj nov, operativni sistem traži softver (koji se zove upravljački program
uređaja) ili upotrebljava kompatibilni upravljački program koji je instaliran
kao deo operativnog sistema. Ukoliko je uređaj ranije instaliran, USB port
omogućava njegovo prepoznavanje i trenutno započinjanje komunikacije
sa računarom.
FireWire portovi
IEEE 1394 portovi su brži i „pametniji“ od ostalih portova, mada se USB 2.0
portovi sve brže približavaju mogućnostima FireWire porta. FireWire je naj-
bolji port za operacije i prenos podataka za koje je potrebna velika brzina.
Digitalni video, skeniranje u visokoj rezoluciji i neki uređaji za eksterno
skladištenje koriste FireWire konektore. FireWire je standardni deo Mac
računara, ali na PC računare mora se instalirati kartica da bi se koristio
82
Poglavlje 2
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
FireWire. Danas su mnogi računarski sistemi dostupni sa već instaliranom
karticom.
Ethernet portovi
Ethernet portovi izgledaju kao veliki ulazi za telefonsku liniju. Oni su deo
mrežne kartice. Pomoću ovog porta računari se povezuju sa kablovima
preko CAT-5 kabla, koji ima osam žica. Nemojte mešati Ethernet port sa
portom za telefon ili modem. Portovi za modem su manji, a telefonska linija
koja se priključuje na njih ima samo dve do pet žica. Pored Ethernet veza
možete da pronađete simbol ↔.
Vežba 2-2: Vađenje i menjanje internih komponenti
U ovoj vežbi otvorićete računar da biste videli interne hardverske kom-
ponente. Zatim ćete izvaditi i vratiti nekoliko hardverskih komponenti.
Vaš instruktor će vam pokazati kako da pravilno izvadite i vratite kompo-
nente. Od vas će se tokom vežbe takođe možda tražiti da izvršite nado-
gradnju hardvera. U tom slučaju instruktor će vam dati nove delove.
UPOZORENJE
Morate biti veoma pažljivi prilikom vađenja i zamene internih komponenti računara.
Koristite ujednačen pritisak, a ne snagu prilikom rukovanja delovima. Ukoliko
pokušate da na silu ubacite neku komponentu u neko ležište, možete je oštetiti i
uništiti računar.
Priprema
1. Prikupite sledeće: komplet malih šrafcigera i malu stabilnu posudu
u koju ćete stavljati šrafove kada otvorite kućište.
2. Proverite da li je radni prostor čist i sa što manje prašine.
3. Pregledajte spisak bezbednosnih uputstava navedenih na početku
ovog poglavlja.
4. Ukoliko radite u grupama, odredite ko će izvaditi prvu komponentu,
ko će beležiti korake i tako dalje. Menjajte uloge za svaku kompo-
nentu.
Procedura
5. Pronađite i zabeležite podatke o CPU i RAM memoriji računara na
kojem radite tako što ćete pogledati dijalog „Svojstva sistema“.
Upoznavanje sa hardverom
83
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
Tip CPU-a: _____________________________________
Brzina CPU-a: __________________________________
RAM: _________________________________________
6. Ugasite računar i isključite ga sa izvora struje.
7. Na karticama veličine 12X20 centimetara ispišite imena i funkcije
sledećih internih komponenti: procesor (CPU), memorija (RAM),
magistrala, čvrsti disk, disketna jedinica, CD/DVD disk jedinica,
multimedijalna jedinica, jedinica za skladištenje podataka, ležište
za proširivanje, zvučna kartica, grafička kartica, modem, mrežna
kartica, matična ploča, serijski port, paralelni port, USB port,
FireWire port.
8. Otvorite kućište računara. Način na koji ćete to uraditi zavisi od
modela računara.
VAŽNO
Tokom ove vežbe nemojte uklanjati matičnu ploču niti neki od njenih delova (na
primer, serijske portove).
9. Izaberite pet komponenti koje ćete izvaditi i vratiti.
Obavezno izaberite samo one komponente koje postoje u računaru.
a. ____________________________________________
b. ____________________________________________
c. ____________________________________________
d. ____________________________________________
e. ____________________________________________
10. U dole navedenu tabelu ubeležite detaljne podatke o početnoj
poziciji i koracima prilikom vađenja za svaku komponentu. Ukoliko
ne zabeležite detaljne i tačne podatke, možda nećete uspeti da
ispravno vratite komponentu i računar neće moći da radi. U prvom
redu tabele je dat primer.
84
Poglavlje 2
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
Naziv komponente Izgled i početna pozicija Koraci prilikom vađenja
SIMM Zeleni, SIMM štapić od
4 inča. Mala oznaka na
SIMM-u nalazi se sa desne
strane, bliže ivici računara.
1. Podići zaštitu sa obe
strane SIMM-a.
2. Obuhvatiti srednji deo
SIMM-a i čvrsto ga izvući iz
ležišta sa obe strane.
11. Stavite svaku komponentu koju ste izvadili na odgovarajuću kar-
ticu. Kada uspešno izvadite komponente i ispunite tabelu, prikažite
rezultate instruktoru ili odeljenju. Kada instruktor potvrdi da ste
dobro obavili posao, sastavite računar pomoću beleški koje ste
napravili u koraku 10.
12. Zatvorite kućište.
13. Uključite računar i proverite da li radi. Ukoliko radi, čestitamo!
Ukoliko ne radi, neka vam neka druga grupa pomogne da utvrdite
šta nije u redu.
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
Poglavlje
3
85
Instaliranje operativnog
sistema Windows XP
Professional
Uobičajen zadatak službe za pomoć je instaliranje operativnih sistema ili
njihovo ponovno instaliranje.
Možda ćete imati potrebu za instaliranjem ili ponovnim instaliranjem
nakon objavljivanja nove verzije operativnog sistema, ili prilikom dija-
gnostikovanja ili rešavanju problema na računaru. Ovo poglavlje prika-
zuje kako se planira instaliranje Windowsa XP Professional, i kako da
izvršimo čisto instaliranje ili nadogradnju operativnog sistema na raču-
naru.
Iako nikad nećete morati da instalirate Windows XP Professional u
vašoj školi, razumevanje svih zahteva i opcija za instaliranje pomoći će
vam prilikom rešavanja problema kod operativnih sistema. Na primer,
ako znate da Windows XP Professional zahteva minimum 64 MB RAM
memorije za sopstvene potrebe, lako ćete utvrditi da računar koji ima
samo 64 MB RAM memorije neće moći na kvalitetan način da pokreće
aplikacije, zato što kompletnu RAM memoriju koristi operativni sistem.
Po završetku ovog poglavlja moći ćete da:
Planirate instalaciju Windowsa XP Professional.
Koristite CD da biste instalirali operativni sistem
Windows XP Professional.
86
Poglavlje 3
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
Šta je operativni sistem?
Operativni sistem je softver koji kontroliše rad na računaru. To je softver
koji se prvi pokreće na računaru, i poslednji koji se isključuje. Operativni
sistem kontroliše na koji način funkcioniše hardver i omogućava softveru
da radi. Razmišljajte o operativnom sistemu kao o direktoru koji odlučuje
na koji će način sav hardver i softver raditi zajedno.
Operativni sistemi upravljaju zahtevima za resursima
Jedan od načina na koji operativni sistem kontroliše interakciju između har-
dvera i softvera jeste upravljanje zahtevima za resursima. Svaka hardverska
komponenta, svaka aplikacija koja je pokrenuta, i svaki ulazni uređaj (kao
što su tastatura i miš) se takmiče za resurse procesora, RAM memorije i ula-
znog/odlaznog (I/O) propusnog signala. Operativni sistem se ponaša kao
direktor saobraćaja, uveravajući se da svaki od entiteta sa zahtevom dobija
resurse koji su mu potrebni i da iskorišćenost resursa najbolje služi sveop-
štim performansama računara. Operativni sistem kao direktor saobraćaja
brine se da ne postoji “sukob” u zahtevima za resursima.
Operativni sistemi predstavljaju konsistentan način rada
sa hardverom
Operativni sistem kontroliše interakciju između hardvera i softvera; on
predstavlja softver sa konsistentnim načinom rada sa hardverom. S obzirom
na to da operativni sistem obavlja ovaj zadatak, programer može slobodno
da napiše program za jedan računar, koji će raditi i na drugim računarima
sa istim operativnim sistemom.
Planiranje instaliranja
Kada pokrenete program za instaliranje operativnog sistema Windows XP
Professional, morate obezbediti informacije o tome kako da instalirate i
konfigurišete operativni sistem. Podrobno planiranje može učiniti vašu
instalaciju Windowsa XP Professional efikasnijom i može vam pomoći da
izbegnete potencijalne probleme tokom instaliranja. Razumevanje opcija
za podešavanje takođe vam pomažu da na adekvatan način podesite vaš
sistem.
Instaliranje operativnog sistema Windows XP Professional
87
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
Minimalni hardverski zahtevi za Windows XP Professional
SAVET
Office XP Professional se mora kupiti odvojeno. On nije deo Windows operativnog
sistema XP Professional.
Pre nego što instalirate Windows XP Professional, važno je da budete
sigurni da vaš sistem ispunjava minimum zahteva. Tabela 3-1 navodi mini-
mum sistemskih zahteva i preporučuje sistemske nivoe za Windows XP
Professional. Poslednja kolona nudi informacije koje će vam biti potrebne
ako instalirate i Office XP Professional na svoj računar.
Tabela 3-1 Hardverski zahtevi
Komponenta Minimum
sistemskih
zahteva
Preporučeni
sistemski nivoi za
Windows XP
Da biste instalirali i
Office XP Professional
procesor (do
dva)
Pentium 2, 233
MHz ili sličan
Pentium 2, 300 MHz
ili sličan
Preporučen je Pentium
3, ili sličan.
RAM
memorija
(maksimum i
minimum)
64 MB RAM
memorije /4 GB
RAM memorije
128 MB RAM
memorije /4 GB RAM
memorije
128 MB ram memorije
plus 8 MB ram memorije
za svaku instancu Office
aplikacije koje rade
istovremeno.
Veličina
particije
2 GB 2 GB Dodatnih 115 MB RAM
memorije na particiji na
kojoj se nalazi operativni
sistem.
Maksimum
prostora na
čvrstom disku
na particiji
2 terabajta 2 terabajta
Slobodnog
prostora na
čvrstom disku
1.5 GB 2 GB Dodatnih 245 MB
za podrazumevanu
instalaciju, više za
posebne karakteristike u
FrontPageu i Publisheru.
88
Poglavlje 3
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
Komponenta Minimum
sistemskih
zahteva
Preporučeni
sistemski nivoi za
Windows XP
Da biste instalirali i
Office XP Professional
Monitor VGA rezolucije ili
veće
VGA rezolucije ili veće Super VGA ili bolji
Dodaci Tastatura i
miš ili drugi
pokazivački
uređaj.
Tastatura i miš ili
drugi pokazivački
uređaj.
Tastatura i miš ili drugi
pokazivački uređaj.
Za instalaciju
CD-ROM-a
12x ili brža CD-
ROM jedinica
12x ili brža CD-ROM
jedinica
Za instalaciju
mreže
Mrežni klijent
ili disk za
pokretanje
sistema
Mrežni klijent ili
disk za pokretanje
sistema
Preporučeni dodatni slobodan prostor na čvrstom disku na particiji na kojoj
ste instalirali Windows XP Professional koristi se za opcionalne kompo-
nente, kao što su nalozi za korisnike, dnevnike, buduće servisne pakete
kao i za datoteku stranične memorije (paging file) koju koristi operativni
sistem. Particija je dodeljeni prostor na čvrstom disku. Preporučena parti-
cija od 2 GB omogućava dodatni prostor za datoteke, koje aplikacije insta-
lirane na računaru (kao što je Office XP Professional), mogu da zahtevaju
u Windows direktorijumu.
Utvrđivanje kompatibilnosti hardvera i softvera
Kada utvrdite da vaš sistem ispunjava minimum zahteva, morate utvrditi da
su vaš hardver i softver kompatibilni sa operativnim sistemom Windows
XP Professional. To znači da se oni mogu koristiti zajedno sa operativnim
sistemom Windows XP Professional. Kompatibilnost možete proveriti tako
što ćete uporediti vaš hardver sa Microsoftovom hardverskom listom za
kompatibilnost (Hardware Compatibility List [HCL]), ili napraviti izveštaj o
komatibilnosti hardvera i softvera.
Pregled hardvera na računaru na kome je instaliran Microsoft
Windows 2000 ili Windows XP
Hardverski uređaji na računarima navedeni su u okviru za dijalog „Informacije
o sistemu” (System Information). Možete izvesti ovu informaciju u tekstu-
Instaliranje operativnog sistema Windows XP Professional
89
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
alnu datoteku i zatim je uporediti sa HCL listom, Microsoftovim zvaničnom
listom hardvera koji je kompatibilan sa Windowsom.
Da biste kreirali datoteku koja sadrži informacije o vašem hardveru, učinite
sledeće korake:
1. Kliknite na dugme Start, kliknite na stavku Pokreni, otkucajte msin-
fo32, i zatim kliknite na dugme U redu.
2. Kliknite na znak + pored stavke Komponente da biste raširili spisak
komponenti.
3. Kliknite na stavku Datoteka i zatim kliknite na stavku Izvezi, kao što
je prikazano na Slici 3-1.
4. Otkucajte naziv datoteke Components, i zatim kliknite na stavku
Sačuvaj. Datoteka pod nazivom components.txt sačuvana je na vašoj
radnoj površini.
Slika 3-1 Izvoz informacije u okviru za dialog „Informacje o sistemu”
(System Information)
Imajte u vidu da spisak koji ste sačuvali sadrži informacije o portovima,
količini RAM memorije, veličini čvrstog diska i broju i veličini particija na
računaru. Ova informacija je važna u vašem procesu planiranja.
90
Poglavlje 3
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
Proveravanje hardverske kompatibilinosti korišćenjem HCL liste
Microsoft obezbeđuje testirane upravljačke programe za uređaje za sve har-
dverske uređaje koji se nalaze na HCL listi. Korišćenjem hardvera koji se ne
nalazi na HCL listi, može rezultovati problemima tokom ili nakon instalira-
nja. Da biste došli do kopije HCL liste za Windows XP Professional, pogle-
dajte datoteku pod nazivom hcl.txt koja se nalazi u fascikli za podršku na
CD-u operativnog sistema Windows XP Professional. Za najažurniju verziju
HCL liste, posetite Microsoftovu Windows XP Professional HCL veb lokaciju
na adresi: www.Microsoft.com/hcl.
Generisanje izveštaja o kompatibilnosti korišćenjem Readiness
Analyzera
Kompatibilnost hardvera i softvera možete proveriti dobijanjem izveštaja
o kompatibilnosti. To možete uraditi korišćenjem Microsoftovog Windows
Readiness Analyzera. Readiness Analyzer proverava postojeći hardver i sof-
tver kako biste utvrdili ima li bilo kakvog neprepoznatljivog i nekompati-
bilnog hardvera ili softvera koji je instaliran na vašem sistemu.
Da biste pokrenuli Readiness Analyzer, ubacite CD proizvoda i potom
pokrenite Winnt32 koristeći/checkupgradeonly svič. Winnt32 se nalazi u
fascikli pod nazivom I386. Na primer, ako se vaš CD-ROM nalazi na E:
jedinici, treba da otkucate E:\I386\Winnt32 /checkupgradeonly. Readiness
Analyzer će prikazati izveštaj kombatibilnosti sistema, koji možete pogle-
dati i sačuvati. Podrazumevano ime za izveštaj je compat.txt, i podrazume-
vana lokacija za čuvanje je Windows fascikla koja se nalazi na lokalnoj disk
jedinici (obično na C jedinici).
Korišćenje informacija o softverskoj kompatibilnosti
Ako ste upravo izvršili novo instaliranje operativnog sistema, možda vam
neće trebati informacije o softverskoj kompatibilnosti; zapravo, možda neće
biti nikakvog postojećeg softvera. Međutim, informacije o softveru bitne su
tokom nadogradnje.
Planiranje particija
Particioniranje diska je način za deljenje fizičkog diska tako da svaka sekcija
funkcioniše kao odvojena jedinica. Kada kreirate particije na disku, vi delite
disk na jednu ili više oblasti koje se mogu formatirati da bi ih koristio sistem
datoteka (file system), kao što je FAT (file allocation table), FAT32, ili NTFS
sistem datoteka. (O sistemu datoteka se razgovara u sledećem odeljku.) U
skladu sa minimumom sistemskih zahteva, particija na kojoj instalirate Windows
Instaliranje operativnog sistema Windows XP Professional
91
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
XP Professional mora da ima ne manje od 650 MB slobodnog prostora. Izrazito
se preporučuje da particija ima najmanje 2 GB prostora.
Kada instalirate sa CD-a, Program za instaliranje (Setup program) istražuje
čvrsti disk kako bi utvrdio njegovu postojeću konfiguraciju. Nakon što je
konfiguracija utvrđena, Program za instaliranje će ponuditi opcije (ako su
dostupne) koje su prikazane na slici 3-2, i objašnjene u tekstu ispod.
Slika 3-2 Opcije particioniranja diska
SAVET
Ako je čitav disk jedna particija, nećete biti u mogućnosti da ponovo particionišete
disk kasnije bez ponovnog instaliranja operativnog sistema ili korišćenja alata
nezavisnog proizvođača.
Kreirajte novu particiju na neparticionisanom čvrstom disku.
Ako je čvrsti disk neparticionisan, možete kreirati i veličinu particije
na kojoj ćete instalirati Windows XP Professional.
Kreirajte novu particiju na particionisanom čvrstom disku.
Ako je čvrsti disk već particionisan, ali ima dovoljno neparticionisa-
nog prostora na disku, možete kreirati dodatnu particiju na nepar-
ticionisanom disku.
Instalirajte na postojeću particiju. Ako čvrsti disk već ima particiju
koja je dovoljno velika, možete instalirati Windows XP Professional
92
Poglavlje 3
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
na tu particiju. Ako particija ima postojeći operativni sistem, zame-
nićete postojeći operativni sistem ako prihvatite podrazumevanu
putanju instalacije.
Obrišite postojeću particiju. Ako čvrsti disk ima postojeću parti-
ciju, možete je izbrisati da biste kreirali više neparticionisanog pro-
stora za novu particiju. Brisanjem postojećih particija, brišu se svi
podaci na toj particiji. Ako izaberete novu particiju tokom instali-
ranja, kreirajte i odredite veličinu samo na particiji na kojoj ćete
instalirati Windows XP Professional. Nakon završenog instaliranja,
koristite alatku Disk Management da biste particionisali preostali
prostor na čvrstom disku.
Planiranje sistema datoteka (File Systems)
Nakon što ste kreirali particiju na koju ste instalirali Windows XP Professional,
možete koristiti program za instaliranje da biste izabrali sistem datoteka sa
kojom ćete formatirati particiju. Windows XP Professional podržava NTFS
sistem datoteka, kao i file allocation table (FAT) i FAT32 sisteme datoteka.
NTFS
NTFS je preporučen sistem datoteka za Windows XP Professional zato
što obezbeđuje viši nivo bezbednosti i omogućava kompresiju datoteka.
Koristite NTFS za particije koje zahtevaju:
Nivo bezbednosti datoteke i fascikle. Možete kontrolisati pristup
datotekama i fasciklama.
Kompresiju datoteka. Možete kompresovati datoteke da biste
kreirali više prostora za čuvanje.
Kvote diska. Možete kontrolisati korišćenje diska po korisniku.
Šifrovanje datoteka. Možete transparentno šifrovati podatke
datoteka.
Windows XP Professional, Windows 2000 i Windows NT su samo
Microsoftovi operativni sistemi koje možete koristiti da biste dobili pristup
podacima na lokalnom čvrstom disku koji je formatiran sa NTFS sistemom
datoteka. Ako planirate da dobijete pristup datotekama koje se nalaze na
lokalnoj Windows XP Professional particiji kroz druge opeativne sisteme,
treba da formatirate particiju sa FAT ili FAT32 sistemom datoteka.
Instaliranje operativnog sistema Windows XP Professional
93
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
FAT i FAT32
SAVET
Kada nadograđujete operativni sistem na postojećoj FAT ili FAT32 particiji na
operativni sistem Windows XP Professional, imate opciju da koristite NTFS ili FAT32.
Ako izaberete NTFS, možete konvertovati particiju na NTFS ili formatirati particiju
koristeći NTFS sistem datoteka. Ako particija sadrži podatke koje želite da sačuvate
nakon instalacije, nemojte formatirati particiju. Umesto toga, konvertujte particiju
na NTFS sistem datoteka da biste sačuvali podatke.
Naravno, nećete koristiti FAT da bist formatirali particiju na kojoj se nalazi
Windows XP Professional zato što nema nivo bezbednosti datoteke i fas-
cikle koji obezbeđuje NTFS sistem datoteka. Međutim, ako ne zathevate
bezbednost i kompresiju karakteristika koje su dostupne sa NTFS sistemom
datoteka, ili ako zahtevate dual boot konfiguraciju koja pokreće aplikacije
koje nisu kompatibilne sa Windowsom XP Professional, možda ćete morti
da koristite FAT 32.
FAT i FAT32 ne obezbeđuju nivo bezbednosti datoteka i fascikli, i FAT ne
podržava particije veće od 2 GB. Ako pokušate da koristite FAT da biste
formatirali particiju veću od 2 GB, instalacija automatski formatira particiju
sa FAT32 sistemom datoteka.
Planiranje vrsta instaliranja
Kada instalirate Windows XP Professional, postojeći operativni sistem i
podaci na računaru će utvrditi da li se uradili čisto instaliranje ili nadograd-
nju.
Kada treba uraditi čisto instaliranje
Čisto instaliranje uklanja postojeći operativni sistem, ako postoji, briše sve
podatke i ponovo formatira particiju na kojoj je instaliran operativni sistem.
Prednosti čistog instaliranja su:
Brišu se stare i nepotrebne datoteke.
Ne prenose se problemi sa prethodne instalacije.
Prostor na disku na particiji je iskorišćen na nabolji mogući način.
Kada uradite čisto instaliranje, moraćete rezervno da kopirate i vratite u pret-
hodno stanje važne podatke i da ponovo instalirate neophodne programe.
94
Poglavlje 3
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
Međutim, ovo je najbolja opcija za poboljašanje performansi koje želite da
dobijete. Treba da uradite čisto instaliranje kad god je to moguće.
Kada uraditi nadogradnju
Kada izvršite nadogradnju operativnog sistema, ponekad poznatu pod nazi-
vom upgrade-in-place, vi zamenjujete postojeći operativni sistem operativ-
nim sistemom Windows XP Professional očuvavši sve podatke i postavke na
particiji. Prednost nadogradnje je ta da se možete vratiti poslu mnogo brže
jer većinu programa ne morate ponovo instalirati. Međutim, nadogradnja
takođe može da prenese postojeće probleme. Nadogradnja takođe znači da
ne morate da uspostavite početnu vrednost svih vaših postavki. Međutim,
Microsoft obezbeđuje sjajne alatke za olakšavanje tog problema (pogledajte
sledeći odeljak “Čuvanje datoteka i postavki korišćenjem Čarobnjaka za
transfer datoteka i postavki” (Files and Settings Transfer Wizard”). Stoga,
trebalo bi da izvršite nadogradnju umesto čistog instaliranja samo kada su
ispunjeni jedan ili dva od sledećih uslova:
Kada koristite aplikaciju koja nije kompatibilna sa Windowsom XP
Professional, a treba da nastavite da koristite tu aplikaciju.
VIŠE INFORMACIJA
Windows XP Professional ima opciju koja se zove „Režim za kompatibilnost“
(Compatibility Mode) koja omogućava imitiranje rada prethodne verzije operativnog
sistema Windows. Možda ćete biti u mogućnosti da koristite tu opciju. Za više
informacija, posetite lokaciju: www.microsoft.com/WindowsXP/pro/
howtobuy/upgrading/before.asp.
Treba da sačuvate instaliranu aplikaciju, ali nemate originalan disk
aplikacije i nećete moći da je instairate.
Treba da održavate postavke i podatke i ne možete rezervno da
kopirate i vratiti u prethodno stanje podatke ili prenesete datoteke
i postavke koristeći Čarobnjaka za prenos datoteka i postakvi (Files
and Settings Transfer Wizard).
SAVET
Možda ćete biti u mogućnosti da kontaktirate sa proizvođačem radi zamene diska, ili
zbog ažurirane verzije aplikacije.
Instaliranje operativnog sistema Windows XP Professional
95
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
Čuvanje datoteka i postavki korišćenjem Čarobnjaka za
prenos datoteka i postavki (Files and Settings Transfer
Wizard)
Čarobnjak za prenos datoteka i postavki koji se nalazi u Windowsu XP vam
olakšava da rezervno kopirate i vratite u prethodno stanje važne datoteke
i postavke. On čuva postavke koje se nalaze u operativnom sistemu i dru-
gom softveru. Postavke se sastoje od stvari kao što su vaša konfiguracija
radne površine, prečice, „Omiljene lokacije“ i druge izmene koje ste načinili
u vašem računarskom okruženju. Mnoge aplikacije takođe imaju postavke
koje možete da definišete i čarobnjak i njih čuva, iako rezervno ne kopira
aplikacije.
Obično koristite čarobnjak kada zamenjujete ili izvodite novo instaliranje
operativnog sistema Windows XP Professional na jednom računaru.
Da biste koristili čarobnjak, morate imati pristup računaru na kome je insta-
liran Windows XP Professional na kome možete kreirati disk čarobnjaka, ili
da imate instalacioni CD Windowsa XP Professional sa kog možete pokre-
nuti čarobnjaka tokom instaliranja. Čarobnjak vam omogućava da sakupite
datoteke i postavke za prenos. Preneseni podaci se mogu sačuvati ili na
server ili na prenosivom medijumu, kao što je DVD ili CD.
Pre nego što počnete sa procesom prenosa, treba da uradite sledeće:
Odredišni računar na kome je instaliran Windows XP Professional
(to može biti računar na kome ćete izvesti čisto instaliranje).
Prostor na serveru kome oba računara imaju pristup, ili prenosivi
medijum na kome čuvate status korisnikovog sistema.
Prazan disk za čarobnjaka, ili Windows XP Professional CD na
kome se nalazi čarobnjak.
Ime naloga i lozinka korisnika (takođe poznat pod imenom
DODATNE INFORMACIJE
Particija na kojoj se nalazi posojeći operativni sistem mora biti dovoljno velika da
može da primi Windows XP Professional, ili će vam trebati proširenje particije pre
nadogradnje. Da biste otkrili kako da proširite particiju na računaru na kojem radi
prethodna verzija Windowsa, potražite Windows pomoć (Windows Help) za proširenje
particije. Takođe može vam koristiti i pretraživanje lokacije www.microsoft.
com. Ponekad se particija zove i volumen, tako da ćete možda tražiti tu reč u vašim
rezultatima pretraživanja.
96
Poglavlje 3
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
migracioni korisnik) čije datoteke i postavke (takođe poznate kao
stanje korisnika) prenosite.
Korišćenje Čarobnjaka za prenos stanja korisnika na novi računar se dešava
u tri faze:
SAVET
Ovaj proces prenosi stanje samo onog korisnika koji je prijavljen na računar. Da biste
preneli stanje drugih korisnika sa istog računara, treba da ponovite ovaj proces za
svakog korisnika.
1. Prijavite se kao migracioni korisnik na odredišnom računaru, otvorite
Čarobnjaka za prenos datoteka i postavki i zatim kreirajte disk pod
nazivom Čarobnjak za prenos datoteka i postavki.
2. Prijavite se kao migracioni korisnik na izvornom računaru, zatim uz-
mite disk da biste pokrenuli čarobnjak i zatim sačuvajte korisnikovo
stanje na server ili prenosivi medijum.
3. Na odredišnom računaru dovršte čarobnjak da biste preneli korisni-
kovo stanje na novi računar.
Tokom nadogradnje sa prethodne verzije Windowsa na Windows XP
Professional, korisnikovo stanje se automatski prenosi, tako da nema
potreba da se dovršava ovaj proces.
Vežba 3-1: Planiranje instaliranja operativnog sistema Windows
XP Professional
U ovoj vežbi, planirate instaliranje operativnog sistema Windows XP
Professional na računaru koji vam je namenio vaš instruktor.
1. Da biste ispunili plan, koristite Kontrolni popis pre instaliranja
sistema Microsoft Windows XP Professional u prilogu A. Načinite
kopiju kontrolnog popisa i zabeležite vaše odluke vezano za plan na
njemu.
2. Kada ispunite kontrolni popis, dajte instruktoru da ga pogleda pre
nego što nastavite sa vežbom 3-2.
Instaliranje operativnog sistema Windows XP Professional
97
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
Vežba 3-2: Instalirajte operativni sistem Windows XP
Professional
U ovoj vežbi, načinićete čisto instaliranje operativnog sistema
Windows XP Professional. Ako umesto čistog instaliranja treba da
uradite nadogradnju (nije preporučljivo), načinićete mnoge iste
korake, ali morate na različit način ući u program instalacije. Pitajte
vašeg instruktora za pomoć.
1. Ubacite CD Microsoft Windows XP Professional u CD jedinicu na
vašem računaru.
2. Program Setup.exe bi trebalo da se automatski pokrene. Ako se to
ne desi, u CD jedinici mišem dvaput kliknite na Setup.exe.
3. Na ekranu za instaliranje, kliknte na Enter da biste započeli instali-
ranje.
4. Na stranici End User License Agreement, kliknite na F8 da biste
prihvatili ugovor o licenciranju.
98
Poglavlje 3
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
5. Sledeća stranica vam omogućava da izaberete vašu opciju za parti-
cionisanje.
Pregledajte opcije za particionisanje koje su objašnjene u tabeli
koja sledi i zatim izaberite željenu opciju.
Da biste uradili ovo Uradite sledeće korake
Instalirajte na istaknutu particiju. Kliknite na dugme Enter.
Kreirajte novu particiju. Otkucajte C, unesite veličinu particije
(najmanje 2 GB), i zatim kliknite na taster
Enter.
Instaliranje operativnog sistema Windows XP Professional
99
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
Obrišite postojeću particiju. Koristite tastere sa strelicama da biste
istakli particiju, otkucajte D, i zatim
potvrdite brisanje. Zatim kreirajte novu
particiju ili izaberete postojeću particiju
na kojoj instalirate operativni sistem.
6. Izaberite sistem datoteka (file system) sa kojim ćete formatiratei
izabranu particiju, i zatim kliknite na taster Enter.
Particija će biti formatirana, i računar će se ponovo pokrenuti u gra-
fičkom korisničkom interfejs (GUI) režimu rada.
7. Na stranici Regionalne i jezičke opcije (Regional and Language
Options), izaberite odgovarajuće opcije, i zatim kliknite na stavku
Prilagodi da biste postavke za lokalne standarde i tastaturu izmenili
u odnosu na podrazumevane. Postavke za lokalne standarde pri-
kazuju na koji način će se brojevi, valute i datumi prikazivati. Kada
završite sa prilagođavanjem, kliknite na dugme Dalje.
8. Na stranici Personalize Your Software, unesite korisničko ime i naziv
organizacije, i zatim kliknite na dugme Dalje. Proverite sa vašim
instruktorom koje vrednosti treba da unesete na ovoj stranici.
9. Unesite ključ proizvoda koji ste dobili sa vašim Windows XP CD-om,
i zatim kliknite na dugme Dalje.
100
Poglavlje 3
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
10. Unesite naziv računara (Computer Name) i lozinku za administra-
tora (Administrator Password). Trebalo bi da imate konsinstentnu
konvenciju za dodeljivanje imena računarima. Vaš instruktor će
vam dati ove informacije.
VAŽNO
Ako vaša škola ima licencu za količinsko licenciranje vaš instruktor će vam reći na koji
način da unesete ovu informaciju.
VAŽNO
Administratorski nalog je moćan nalog, i nikako ne bi trebalo da ostavite praznim
mesto za lozinku. Uverite se da ste otkucali lozinku za administratora i sačuvali
je na bezbednom mestu. Vaša škola bi trebala da ima zajedničku lozinku za
administratore za sve računare. Neke organizacije imaju zajedničku šemu za kreiranje
administratorskih lozinki; na primer, onu koja uključuje naziv računara.
11. Na sledećoj stranici, unesite postavke za vreme i datum i zatim kli-
knite na dugme Dalje (Next).
12. Na stranici Postavke mreže (Network Settings), izaberite stavku
Tipična ili prilagođena instalacija (Typical or Custom installation).
Prilagođena instalacija vam omogućava da izaberiete različite
mrežne protokole, i da računarima dodelite statične IP adrese.
Instaliranje operativnog sistema Windows XP Professional
101
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
13. Na stranici Domen radne grupe ili računara (Workgroup or Computer
Domain), utvrdite da li želite da instalirate računar u radnu grupu ili
u domen. Ove opcije su objašnjene u tekstu ispod.
Instaliranje u radnu grupu Ako škola nema domen, ali vi želite da
ovaj računar bude umrežen sa ostalim lokalnim računarima, une-
site ime radne grupe koja sadrži te druge računare.
Instaliranje u domen Ako vaša škola ima domen, a vi želite da pri-
družite računar tom domenu, treba da obezbedite informacije o
domenu (korisničko ime i lozinku) za nalog korisnika domena kome
je omogućeno da pridruži računare domenu. Po podrazumevanoj
vrednosti, svaki od korisnika sa nalogom u domenu može da pri-
druži do 10 računara domenu.
Kada jednom načinite izbor, kliknite na dugme Dalje. Računar će se
ponovo pokrenuti.
14. Pri prvom prijavljivanju na računar, tražiće se od vas da aktivirate
ovu kopiju operativnog sistema Windows XP Professional. Ako ste
povezani sa internetom, izaberite opciju „Aktiviraj sada“ (Activate
Now). Ako računar nije povezan sa internetom, pitajte vašeg instruk-
tora kako da aktivirate ovu kopiju Windowsa XP Professional. Ako ne
uspete da aktivirate Windows XP Professional u roku od 30 dana od
dana instaliranja, nećete biti u mogućnosti da ga pokrenete dok ne
aktivirate Windows XP Professional.
15. Sledeći korak je veoma važan. Treba da instalirate zarkpe i najnoviji
servisni paket za vaš operativni sistem Windows XP Professional. Da
biste to uradili, otvorite program Internet Explorer. Sa menija pro-
grama izaberite stavku Alatke, zatim opciju Ažuriranje Windowsa.
Bićete usmereni na Microsoftovu veb lokaciju Windows update. veb
lokacija će pokušati da instalira dodatnu komponentu ili više njih na
vaš računar samo prvog puta. Dozvolite instaliranje. Kada se proces
završi, izaberite opciju Express Install da biste započeli sa proce-
som ažuiranja. Ovaj proces može potrajati i podrazumeva nekoliko
ponovnih pokretanja računara. Ponovite ovaj korak dok vaš sistem
ne bude u potpunosti zaštićen i nakon instaliranja najnovijeg servi-
snog paketa.
102
Poglavlje 3
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
VIŠE INFORMACIJA
Da biste pronašli rešenja za većinu uobičajenih problema koji se događaju tokom
instaliranja operativnog sistema Windows XP Professional, posetite veb lokaciju:
www.microsoft.com/windowsxp/pro/using/howto/gettingstarted/guide/
troubleshoot.asp
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
Poglavlje
4
103
Uvod u rešavanje
problema
Po završetku ovog poglavlja moći ćete da:
Odredite kategorije podrške za prijavljene računarske
probleme.
Odredite preventivne mere podrške koje postoje u
vašoj školi.
Koristite „Pomoć sa udaljene tačke“ za povezivanje sa
drugim računarom.
Suština računarske podrške je pomaganje korisnicima u rešavanju pro-
blema na koje naiđu. Ovo se često spominje kao „rešavanje problema“.
U ovom poglavlju učićete o kategorijama u koje spadaju uobičajeni raču-
narski problemi. Prvi korak u rešavanju problema jeste uočavanje prave
kategorije podrške. Takođe ćete učiti o preventivnoj podršci i načinima
na koje je možete koristiti za izbegavanje uobičajenih računarskih pro-
blema. Na kraju, učićete kako se pomoću moćne alatke za rešavanje
problema koja se zove „Pomoć sa udaljene tačke“ povezuje sa udaljenim
računarom i rešava problem na njemu.
Uobičajene kategorije podrške
Kada korisnici prijavljuju problem koji imaju sa računarom, oni obično
prijavljuju simptom koji vide; na primer, možda ne mogu da odštampaju
dokument. Kao tehničar podrške, vi imate zadatak da pronađete uzrok
problema. Uzroci problema spadaju u različite kategorije, a jedan od
prvih koraka u rešavanju problema jeste uočavanje kategorije u koju
uzrok najverovatnije spada. Ovaj odeljak govori o sledećim širokim
kategorijama podrške: korisnička podrška, hardverska podrška, podrška
za operativni sistem, podrška za mrežu i softverska podrška.
104
Poglavlje 4
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
Korisnička podrška
U kategoriju korisničke podrške spadaju problemi koje korisnici na neki
način sami naprave ili problemi koje imaju prilikom izvršavanja zadataka
sa kojima nemaju puno iskustva. Ovi tipovi problema javljaju se kada kori-
snik nešto ne radi kako treba. Kada se jave ovakvi problemi, to se naziva
„korisnička greška“.
Česti primeri korisničke greške:
Korisnik pokušava da izvrši zadatak koji ta aplikacija ne može da
izvrši. Na primer, korisnik pokušava da stvori tekst u boji u aplika-
ciji koja nema tu mogućnost.
Korisnik pokušava da izvrši zadatak koji aplikacija može da izvrši,
ali to pokušava na pogrešan način. Na primer, korisnik pokušava
da odštampa dokument pomoću prečice Ctrl+P, a aplikacija podr-
žava samo štampanje uz pomoć miša.
Korisnik ne zna kako da izvrši željeni zadatak. Na primer, korisnik
pokušava da objedini imena i adrese iz liste slanja u Microsoft Word
dokument, ali ne zna kako da to uradi.
Korisnik je uneo izmene u postavke na računaru zbog kojih računar
ne radi ispravno. Na primer, korisnik je izmenio opcije u programu
Internet Explorer i više ne može da se poveže sa internetom.
Kao tehničar podrške imaćete puno prilika za pružanje korisničke podrške.
Važno je da iskoristite tu priliku da naučite korisnike kako da isprave pro-
blem koji su napravili ili kako da izvrše željeni zadatak na pravi način. Vaš
stav prilikom pružanja korisničke podrške je izuzetno važan. Vi ste vodič i
mentor koji velikodušno pruža znanje, a ne tiranin koji prekoreva korisnika
zbog nedostatka znanja. Uvek imajte na umu da vam se korisnik obratio
za pomoć i budite ponosni što možete da mu pomognete uz prijateljski i
ohrabrujući stav.
Hardverska podrška
Hardverska podrška spada u dve potkategorije: mehanički problemi i har-
dverski problemi. Mehanički problemi su oni koji se tiču fizičkog rada raču-
nara ili perifernih uređaja. Hardverski problemi su oni koji se tiču kvarova
ili pogrešne konfiguracije internih komponenti računara.
Primeri za mehaničke probleme:
Računar ne može da se uključi zato što nije uključen u struju.
Monitor ne radi zato što je oštećen.
Uvod u rešavanje problema
105
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
Čvrsti disk ne dobija napajanje iz napajanja računara zbog ošteće-
nog kabla za napajanje.
Primeri za hardverske probleme:
Nova disk jedinica koja je priključena na računar ne radi zato što
upravljački program nije pravilno instaliran.
Postojeća komponenta ne radi posle ažuriranja upravljačkog pro-
grama.
Računar ne može da se pokrene sa CD-a zato što nije podešen tako
da može to da uradi.
VIŠE INFORMACIJA
O podršci za hardver naučićete više u poglavlju 5 Podrška za hardver.
Podrška za operativni sistem
U kategoriju podrške za operativni sistem spadaju problemi vezani za ope-
rativni sistem i njegovu konfiguraciju pod određenim uslovima. Podrška za
operativni sistem takođe uključuje zadatke održavanja, npr. defragmenta-
ciju čvrstog diska ili primenu najnovijih bezbednosnih ispravki.
Primeri podrške za operativni sistem:
Vraćanje operativnog sistema u neko prethodno stanje (koje se
zove „tačka vraćanja“) zato što više ne može da se pokrene.
Nadogradnja računarskog osnovnog ulaznog/izlaznog sistema
(basic input/output system – BIOS) do najnovije verzije za određeni
model računara.
Pravljenje virtuelne memorije da bi se poboljšao rad računara.
Pravljenje nove particije koja će se koristiti za aplikacije.
Defragmentiranje diska da bi se napravilo više prostora na čvrstom
disku.
Podrška za operativni sistem poboljšava rad operativnog sistema, što može
da poboljša rad drugih aplikacija koje su korisniku potrebne za efikasno
obavljanje zadataka.
106
Poglavlje 4
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
Podrška za mrežu
Kategorija podrške za mrežu pokriva probleme na koje korisnici nailaze
kada pokušaju da se povežu sa resursima koji se ne nalaze na lokalnom
klijentskom računaru. Resursi mogu biti datoteke, fascikle, aplikacije, umre-
ženi štampači, internet, odnosno drugi računari ili periferijski uređaji.
VIŠE INFORMACIJA
O podršci za operativne sisteme naučićete više u poglavlju 6 Podrška za Windows
XP Professional.
SAVET
Ovaj kurs se fokusira na mrežu sa klijentske strane, tako da se govori samo o
problemima sa mrežom koji se mogu rešiti popravljanjem klijentskog računara.
Serverski problemi su izvan domena ovog kursa.
Primeri podrške za mrežu:
Instaliranje štampača na klijentski računar.
Provera da li klijentski računar ima IP adresu, odnosno da li može
da je dobije.
Podešavanje internet opcija u programu Internet Explorer kako bi
se omogućilo povezivanje klijentskog računara sa internetom.
VIŠE INFORMACIJA
O podršci za probleme na mreži naučićete više u poglavlju 7 Podrška za umrežene
računare.
Softverska podrška
U kategoriju softverske podrške spadaju problemi sa softverskim aplikaci-
jama koje se nalaze na računaru. Softverska podrška ima tri potkategorije:
instaliranje i uklanjanje, izvršavanje zadataka i aplikacije.
Primeri za softversku podršku:
Instaliranje softverske aplikacije.
Rešavanje instalacionih problema sa softverskom aplikacijom.
Uvod u rešavanje problema
107
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
Pomaganje korisnicima u izvršavanju zadataka u određenoj softver-
skoj aplikaciji.
Rešavanje problema sa aplikacijom kada ona ne radi onako kako bi
se očekivalo.
Uklanjanje softvera koji više nije potreban ili koji je oštećen.
Metodologija rešavanja problema
Kada korisnici pozovu službu za pomoć, oni obično prijavljuju problem
na koji su naišli. Rešavanje problema je proces određivanja uzroka pro-
blema, a zatim i rešavanja problema. Rešavanje problema je glavna dužnost
većine tehničara podrške službe za pomoć. Prvi korak u rešavanju pro-
blema jeste određivanje kategorije podrške u koju uzrok problema najve-
rovatnije spada. Jedan od načina da to uradite jeste eliminisanje kategorija
podrške u koje znate da taj problem ne spada. Na slici 4-1 je prikazan
proces rešavanja problema u obliku dijagrama toka.
Kada utvrdite moguću kategoriju uzroka problema, možete da nastavite sa
rešavanjem problema unutar određene oblasti. U poglavljima koja slede
naučićete više o rešavanju problema u određenim oblastima.
Dijagram toka rešavanja problema u prilogu A pomoći će vam da utvrdite
u koju kategoriju podrške najverovatnije spadaju prijavljeni problemi.
Vežba 4-1: Određivanje kategorije podrške prijavljenih
računarskih problema
Za svaki dole navedeni problem, pomoću dijagrama toka rešavanja
problema iz priloga A, odredite kategoriju (korisnička podrška, har-
dverska podrška, podrška za operativni sistem, podrška za mreže ili
softverska podrška) u koju uzrok problema najverovatnije potpada.
1. Korisnik kaže da ne može da štampa na mrežnom štampaču sa
Računara23. Prilikom ispitivanja uzroka utvrdite sledeće:
 Pokušavate da odštampate probnu stranicu sa Računara23 na
istom štampaču i ništa se ne događa.
 Proveravate sve kablove i veze Računara23 sa štampačem; sve
je uključeno u struju i čini se da radi pravilno.
 Pokušavate da štampate na istom štampaču sa Računara24 i
ništa se ne događa.
108
Poglavlje 4
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
 Čini se da aplikacija iz koje korisnik pokušava da štampa ispravno
radi.
Koja je najverovatnija oblast podrške ovog problema?
_________________________________________________
2. Korisnik prijavljuje da ne može da sačuva dokument na serveru.
Prilikom istrage utvrdite sledeće:
 Pravilno pokušavate da sačuvate dokument i ne uspevate u
tome.
 Čini se da hardver i softver klijentskog računara rade
normalno.
 Pokušavate da sačuvate dokument na drugom udaljenom
računaru i ne uspevate u tome.
Koja je najverovatnija oblast podrške ovog problema?
_________________________________________________
3. Korisnik prijavljuje da je računar prestao da reaguje na sve komande.
Prilikom ispitivanja uzroka utvrdite sledeće:
 Računarski hardver i softver su normalno radili ranije tokom tog
dana.
 Korisnik je sa interneta preuzeo novi čuvar ekrana. Kada je
pokušao da ponovo pokrene računara ponovno pokretanje nije
ispravno radilo.
Koja je najverovatnija oblast podrške ovog problema?
_________________________________________________
Preventivna podrška
Preventivna podrška je praksa izvršavanja postupaka koji sprečavaju
pojavu određenih problema. U velikim organizacijama vrši se puno pre-
ventivne podrške. U tim organizacijama veliki deo preventivne podrške
vrši se kroz primenu računarskih i korisničkih smernica preko mreža koje
se zovu domeni. Vaša škola možda nema domen, ali se mere preventivne
podrške koje su predstavljene u ovom odeljku mogu sprovesti na pojedi-
načnim klijentskim računarima (izuzev onih mera obrađenih u odeljku koji
se bavi podrškom za mreže).
Uvod u rešavanje problema
109
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
Uobičajene preventivne mere
Korisnička podrška
Preventivna korisnička podrška je napravljena da spreči izvršavanje zlona-
mernih radnji ili slučajno kvarenje školskih računara od strane korisnika.
Evo nekih mera preventivne korisničke podrške:
Zahtev da svaki korisnik ima korisnički nalog. Kada korisnici
znaju da se njihovi postupci povezuju sa njihovim ličnim korisničkim
nalogom, manje su šanse da će vršiti zlonamerne radnje. Kao
podršku ovoj meri, onemogućite nalog gosta na računaru.
VIŠE INFORMACIJA
Da biste saznali više o korisničkim nalozima, kliknite na Start, a zatim na Pomoć
i podrška. U polje za pretragu ukucajte kreiraj korisnički nalog. Na kartici
Predložene teme rezultata pretrage kliknite na Kreiraj i promeni lokalne
korisničke naloge.
Zahtev da svi korisnici koriste jake lozinke. Kada korisnici
imaju jake lozinke za pristup svojim korisničkim nalozima, manje
je verovatno da hakeri mogu da otkriju ili pogode lozinku. Hakeri
pokušavaju da ostvare neovlašćeni pristup računaru ili mreži. Jake
lozinke imaju najmanje osam znakova i sadrže barem jedan znak
koji nije alfanumerički i koji se ne nalazi na prvom ili poslednjem
mestu. Primeri za jake lozinke: TH*s0ne$, th@t0ne! i Br(bW#irL.
Smernice za lozinke sistema Windows XP kontrolišu zahteve za
lozinke. Smernice za lozinke su deo „Lokalnih bezbednosnih
postavki“ sistema Windows XP i ne treba ih menjati bez odobrenja
i nadzora savetnika iz školskog osoblja ili instruktora.
Zahtev da svi korisnici često menjaju lozinke. Kada korisnici
često menjaju lozinke (obično svakih 30 do 60 dana), manje su
šanse da neko otkrije lozinke. Smernice za lozinke su deo „Lokalnih
bezbednosnih postavki“ i ne treba ih menjati bez odobrenja i nad-
zora savetnika iz školskog osoblja ili instruktora.
SAVET
Napravite spisak uputstava za kreiranje i korišćenje diska za poništavanje lozinke i
neka primerci tog spiska budu dostupni svim korisnicima.
110
Poglavlje 4
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
Zahtev da svi korisnici naprave disk za poništavanje loz-
inke. Jedan od najvećih problema bilo koje službe za pomoć jeste
poništavanje lozinki kada ih korisnici zaborave. Da biste to izbegli,
zahtevajte da svaki korisnik napravi „disk za poništavanje“ lozinke.
Ovaj disk omogućava korisniku da kreira novu lozinku za svoj
nalog bez pomoći tehničara.
VIŠE INFORMACIJA
Da biste saznali više o diskovima za poništavanje lozinke, kliknite na Start, a zatim
na Pomoć i podrška. U polje za pretragu ukucajte disk za poništavanje
lozinke. Na kartici Predložene teme rezultata pretrage kliknite na Kreiraj disk
za poništavanje lozinke.
Ograničavanje tipova naloga krajnjeg korisnika na „Korisnik“
ili „Ograničeno“. Korisnički nalozi na računarima u domenu imaju
statuse naloga „Korisnik“ (najveća ograničenja), „Iskusni korisnik“
(više privilegija) i „Administrator“ (puna kontrola nad računarom).
Korisnički nalozi na samostalnom računaru ili u mreži radne
grupe imaju statuse naloga „Ograničeno“ (najveća ograničenja)
ili „Administrator“ (puna kontrola nad računarom). Kad god je
to moguće, nalozi krajnjih korisnika treba da imaju status naloga
„Korisnik“ (u domenu) ili „Ograničeno“ (u radnoj grupi ili na samo-
stalnom računaru) tako da korisnici ne mogu da izvršavaju određene
zadatke kao što je instaliranje neodobrenog softvera.
VIŠE INFORMACIJA
Da biste saznali više o tipovima računarskih naloga, kliknite na Start, a zatim
na Pomoć i podrška. U polje za pretragu ukucajte tip naloga. Na kartici
Podudaranja pretraživanja čitavog teksta rezultata pretrage kliknite na
Pregled korisničkih naloga.
Hardverska podrška
Preventivna hardverska podrška je napravljena da obezbedi pravilan rad
hardvera, kao i redovno i sistematično ažuriranje upravljačkih programa za
hardver.
Onemogućavanje korisnika da instaliraju nepotpisane
upravljačke programe za hardver. Upravljački program je pro-
Uvod u rešavanje problema
111
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
gram koji omogućava hardveru da radi sa određenim operativnim
sistemom. Nepotpisani upravljački program je upravljački pro-
gram koji ne sadrži digitalni potpis proizvođača.
VIŠE INFORMACIJA
Da biste saznali više o upravljačkim programima, kliknite na Start, a zatim na
Pomoć i podrška. U polje za pretragu ukucajte upravljački programi. Na kartici
Predložene teme rezultata pretrage kliknite na Podešavanje opcija potvrde
potpisa datoteka.
Pravljenje rasporeda ažuriranja upravljačkih programa.
Često se mogu nabaviti novi upravljački programi za hardver koji
unapređuju rad hardvera ili interakciju sa računarskim sistemom.
Napravite raspored ažuriranja upravljačkih programa (obično je
dovoljno jednom na svakih tri do šest meseci). Da biste nado-
gradili upravljačke programe, idite na www.microsoft.com/update
i pretražite upravljačke programe. Zatim kliknite na Microsoft
Download Center: Drivers. Takođe možete da posetite veb
lokaciju proizvođača komponente da vidite da li su dostupni novi
upravljački programi.
Pravljenje rasporeda pregleda hardvera. Hardver treba redovno
čistiti (posebno tastature i monitore), kao i pregledati zbog even-
tualnih oštećenja. Prilikom pregledanja hardvera, posebno obratite
pažnju na veze. Nije retka pojava da se kablovi upletu ili razvuku,
što može dovesti do štetnog pritiska na portove.
Pravljenje inventara svog hardvera i označavanje hard-
vera školskim obeležjem. Najbolji način da održavate hardver
jeste da znate šta imate. Tu informaciju vam pruža inventar. Uz
to, obeležavanje hardvera identifikacionom oznakom olakšava
pronalaženje ukoliko neko ukrade hardver. Takođe, možete fizički
obezbediti hardver zaključavanjem soba u kojima se on nalazi ili
korišćenjem računarskog zaključavanja koje vezuje hardver za radni
sto ili drugi komad nameštaja.
Podrška za operativni sistem
Preventivna podrška za operativni sistem izuzetno je važna za ispravan rad
i bezbednost računarskog sistema i bilo koje mreže sa kojom je računar
povezan. Ovo su neke mere preventivne podrške za operativni sistem:
112
Poglavlje 4
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
Konfigurisanje računara tako da automatski preuzimaju
ispravke za Windows XP. Ovo omogućava računarima koji su
povezani sa internetom da automatski preuzimaju ispravke za
Windows XP, što uključuje bezbednosne zakrpe i druge izvršne
datoteke. Ukoliko računar nije povezan sa internetom, preuzmite
ispravke na računaru koji jeste povezan, a zatim ih prekopirajte na
CD. Tada ih možete instalirati na računar koji nije povezan sa inter-
netom.
Pravljenje rasporeda instaliranja ispravki za Windows XP.
Ispravke za Windows XP koje preuzmete ne instaliraju se automatski,
pa bi trebalo da napravite raspored instaliranja. Ispravke treba
instalirati barem svake dve nedelje. Međutim, ukoliko Microsoft
uoči važnu bezbednosnu ispravku, treba odmah da je instalirate da
biste sprečili neovlašćeni pristup vašim računarskim sistemima.
VIŠE INFORMACIJA
Da biste saznali više o dopunama za Windows XP, kliknite na Start, a zatim
na Pomoć i podrška. U polje za pretragu ukucajte ažuriranje. Na kartici
Predložene teme rezultata pretrage kliknite na Uključi automatsko
ažuriranje i Promeni postavke automatskog ažuriranja.
Obavezno omogućavanje Windowsove zaštite datoteka.
Windows zaštita datoteka sprečava zamenu zaštićenih sistem-
skih datoteka, kao što su .sys, .dll, .ocx, .ttf, .fon i .exe datoteke.
Windowsova zaštita datoteka štiti sve datoteke koje je instalirao
program „Instalacija Windowsa“. Podrazumevano, Windowsova
zaštita datoteka je uvek omogućena i moguće je zameniti postojeće
datoteke samo datotekama sa Windowsovim digitalnim potpisom.
Ovu opciju nikad ne treba isključivati.
Instaliranje i redovno ažuriranje softvera za otkrivanje virusa.
Softver za otkrivanje virusa je izuzetno važan za održavanje pra-
vilnog rada vašeg operativnog sistema. Antivirusni program treba
instalirati na svaki računar, a definicije virusa programa treba ažu-
rirati barem jedno mesečno. Konfigurišete program tako da skenira
sve medijume, na primer i diskete i CD-ove, kako bi proverio da li
na njima ima virusa pre nego što učitate podatke sa tih uređaja.
Pravljenje diska za automatsko spasavanje sistema. Automatsko
spasavanje sistema (ASS) jeste poslednja opcija u pokušajima da se
spase oštećeni operativni sistem. ASS se odvija u dve faze: prav-
Uvod u rešavanje problema
113
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
ljenje rezervne kopije i spasavanje. ASS pravi rezervnu kopiju i
spasava stanje sistema, usluge sistema i sve diskove koji su povezani
sa komponentama operativnog sistema. Kada spasete operativni
sistem pomoću ASS-a, spasavate samo operativni sistem; moguće je
da ćete ostati bez drugih podataka, kao što su programi, datoteke i
fascikle sa podacima.
VIŠE INFORMACIJA
Da biste saznali više o ASS-u, kliknite na Start, a zatim na Pomoć i podrška.
U polje za pretragu ukucajte Automatsko spasavanje sistema. Na kartici
Podudaranja pretraživanja čitavog teksta rezultata pretrage kliknite na
Pregled automatskog spasavanja sistema. Zatim, na kartici Predložene
teme kliknite na Kreiraj set za automatsko spasavanje sistema pomoću
rezervnih kopija i Spasavanje otkazivanja sistema pomoću automatskog
spasavanja sistema.
Zahvaljujući programu Microsoft Windows XP Servisni paket 2, pružanje
podrške za operativni sistem nikada nije bilo lakše. Dva velika pobolj-
šanja u Windows XP Servisnom paketu 2 jesu Windows Security Center
(Windowsov bezbednosni centar) – centralizovano mesto na kojem kori-
snici mogu da podese željeni nivo računarske zaštite, i ugrađeni blokator
iskačućih prozora (Pop-Ups Blocker) za Microsoft Internet Explorer.
Windowsov bezbednosni centar ima tri funkcije: Zaštitni zid, Automatsko
ažuriranje i Zaštita od virusa. Windowsov bezbednosni centar povremeno
pregleda korisničke računare kako bi proverio da li je korisnik svestan sta-
tusa svake funkcije kada je isključena ili kada nije ažurirana.
114
Poglavlje 4
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
Uvod u rešavanje problema
115
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
Windowsov zaštitni zid nadgleda sve aplikacije i izvore koji bi potenci-
jalno mogle da naškode korisničkom računaru. Donja slika prikazuje rad
Windowsovog zaštitnog zida:
Windows automatsko ažuriranje
Windowsovo automatsko ažuriranje je jedan od mnogih načina na koje
Microsoft pokazuje svoju brigu za bezbednost i privatnost svojih kori-
snika. Microsoftovi inženjeri vredno su radili na tome da operativni sistem
Windows XP bude bezbedniji, brži i moćniji, a i dalje jednostavan za upo-
trebu.
Zahvaljujući aplikaciji Windows bezbednosni centar, preuzimanje i insta-
liranje ispravki je postalo mnogo jednostavnije. Korisnici samo treba da
provere da li je Windows automatsko ažuriranje uključeno (što je podraz-
mevano) i izmene vreme (ako je potrebno) za automatsku proveru, pre-
uzimanje i instaliranje ispravki sa interneta. Ono na šta korisnici treba da
obrate pažnju jeste da računar mora biti uključen u vreme kada je zakazano
ažuriranje.
116
Poglavlje 4
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
Blokator iskačućih prozora
Kad korisnik posećuje nepouzdane veb lokacije, često se pojavljuju iskačući
prozori. Neki iskačući prozori sadrže promotivni materijal, a neki mogu da
preuzmu i instaliraju špijunski softver bez znanja korisnika.
Windows XP Servisni paket 2 ima ugrađenu funkciju blokatora iskačućih
prozora koja jača bezbednost programa Internet Explorer. Korisnik može
da izabere da li će blokirati sve iskačuće prozore, dozvoliti pojavu samo
pouzdanih iskačućih prozora ili dozvoliti pojavu svih iskačućih prozora.
Podrška za mreže
Preventivna podrška za mreže napravljena je da zaštiti vašu mrežu od unu-
trašnjih i spoljašnjih pretnji i da obezbedi održavanje mrežnih veza kad god
je to moguće. Evo nekih mera preventivne podrške za mreže:
Uvod u rešavanje problema
117
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
Omogućavanje zaštitnog zida za sve veze vaše mreže sa inter-
netom. Zaštitni zid je hardver ili softver koji sprečava određenom
tipu internet saobraćaja da uđe u vašu mrežu. Windows XP
Professional ima ugrađenu funkciju zaštitnog zida za mrežne veze;
međutim, zaštitni zid internet veze (Internet Connection Firewall
– ICF) treba omogućiti samo za direktno povezivanje sa internetom.
Ne treba ga omogućiti za vezu pojedinačnog računara sa školskom
mrežom.
VIŠE INFORMACIJA
Da biste saznali više o zaštitnim zidovima, kliknite na Start, a zatim na Pomoć i
podrška. U polje za pretragu ukucajte zaštitni zid. Na kartici Predložene teme
rezultata pretrage, kliknite na Pregled zaštitnog zida internet veze.
Podešavanje nivoa bezbednosti za zone programa Microsoft
Internet Explorer. Microsoft Internet Explorer definiše različite
mrežne zone. Važno je da nivo bezbednosti za svaku zonu bude
podešen na odgovarajući način. Da biste pristupili podešavanju
nivoa bezbednosti, otvorite Internet Explorer. U meniju „Alatke“,
kliknite na „Internet opcije“, a zatim na karticu „Bezbednost“.
Kliknite na svaku zonu, a zatim podesite bezbednosne postavke za
svaku zonu po dole navedenoj listi.
o Internet zona. Ovo je bezbednosna postavka za sve internet
lokacije koje se ne nalaze ni u jednoj od drugih zona. Podesite
nivo bezbednosti na Srednje ili više.
o Lokalna Intranet zona. Ovo je bezbednosna postavka za mrežu
na kojoj se računar nalazi. Ukoliko je mreža bezbedna, podesite
na Srednje-nisko. Ukoliko niste sigurni da li je mreža bezbedna,
podesite nivo bezbednosti na Srednje ili više.
o Zona poverljivih lokacija. Ova zona je aktivna samo ukoliko
su u nju unete neke lokacije. U ovu zonu unesite samo one
lokacije kojima apsolutno verujete. Pošto se sadržaj ili vlasnik
lokacije (a samim tim i bezbednost) mogu promeniti, podesite
nivo bezbednosti za ovu zonu na Srednje ili više.
o Zona ograničenih lokacija. Ova zona je aktivna samo ukoliko
su u nju unete neke lokacije. Na ovu listu treba uneti lokacije za
koje sumnjate da su opasne pošto imaju zlonamerni kôd. Uvek
podesite nivo bezbednosti za ovu zonu na Visoko.
118
Poglavlje 4
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
Vežba 4-2: Odredite mere preventivne podrške za vašu školu
U ovoj vežbi, radićete sa instruktorom ili savetnikom iz osoblja i
školskim osobljem za tehnološku podršku na uočavanju mera pre-
ventivne podrške koje već postoje i određivanju onih mera koje se
mogu i koje bi trebalo primeniti.
SAVET
Pregledajte još jednom okvire „Više informacija“ u odeljku Preventivna podrška
ovog poglavlja. Pregledajte pomoćne teme koje ste dobili prilikom pretraga i istražite
još neke ideje za mere preventivne podrške.
1. Navedite mere preventivne podrške koje već postoje u vašoj školi:
Preventivna korisnička podrška
___________________________________________
___________________________________________
Preventivna hardverska podrška
___________________________________________
___________________________________________
Preventivna podrška za operativni sistem
___________________________________________
___________________________________________
Preventivna podrška za mreže
___________________________________________
___________________________________________
2. Navedite mere preventivne podrške za koje mislite da mogu i da
bi trebalo da se primene u vašoj školi. Za svaku ideju navedite
resurse koji bi vam bili potrebni za primenu. Na primer, možda su
vam potrebna dva tehničara za ažuriranje koje se sprovodi svake
dve nedelje ili vam je možda potrebna disketa kako bi svaki korisnik
napravio disketu za poništavanje lozinke.
Preventivna korisnička podrška
___________________________________________
Uvod u rešavanje problema
119
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
___________________________________________
Preventivna hardverska podrška
___________________________________________
___________________________________________
Preventivna podrška za operativni sistem
___________________________________________
___________________________________________
Preventivna podrška za mreže
___________________________________________
___________________________________________
Korišćenje pomoći sa udaljene tačke
SAVET
„Pomoć sa udaljene tačke“ je dostupna samo u sistemu Windows XP.
„Pomoć sa udaljene tačke“ je alatka sistema Windows XP Professional
koja omogućava tehničaru službe za pomoć ili drugoj osobi zaduženoj za
podršku da se sa udaljene tačke poveže sa korisničkim računarom i reši
problem. Pomoć sa udaljene tačke može se koristiti za rešavanje velikog
broja problema. Posebno je korisna za tehničare podrške koji sa korisnikom
pričaju telefonom. Umesto da pokušava da naslepo vodi korisnika kroz
komplikovane korake rešavanja problema, tehničar može da se poveže
sa korisnikovim računarom i da reši problem sa udaljene tačke. Pomoć sa
udaljene tačke vam omogućava:
Ćaskanje sa korisnikom.
Pregled radne površine korisnika.
Preuzimanje deljene kontrole nad korisnikovim računarom ako
korisnik to dopusti.
Slanje datoteka ka korisniku i primanje datoteka od korisnika.
Pomoć sa udaljene tačke može vam uštedeti mnogo vremena. Ukoliko
možete da rešite problem sa udaljene tačke, ne morate da trošite dragoceno
vreme za odlazak do radne stanice korisnika. Na primer, kada treba da
uklonite neispravan upravljački program sa korisnikovog računara, možete
120
Poglavlje 4
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
da upotrebite „Pomoć sa udaljene tačke“ za uklanjanje tog upravljačkog
programa. Zatim možete da pošaljete ispravni upravljački program i da ga
instalirate na korisnikov računar.
Kako se koristi pomoć sa udaljene tačke
Pre nego što počnete da pomažete korisniku sa udaljene tačke, korisnik
mora da započne sesiju pomoći sa udaljene tačke.
Uspostavite vezu pomoći sa udaljene tačke
Sesija se uspostavlja u tri faze:

2
3
1
Slika 4-2 Proces zahtevanja „Pomoći sa udaljene tačke“
1. Korisnik traži pomoć slanjem poziva.
a. Kliknite na dugme Start, kliknite na Pomoć i podrška (Help
and Support), pod Traženje pomoći (Ask for assistance),
kliknite na Pozovi prijatelja da se poveže sa tvojim računa-
rom preko pomoći sa udaljene tačke (Invite A Friend To
Connect To Your Computer With Remote Assistance), a za-
tim kliknite na Pozovi nekog da ti pomogne (Invite Someone
To Help You).
2
1
3
Uvod u rešavanje problema
121
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
b. Izaberite način slanja poziva, ispunite podatke pomoćnika, a za-
tim kliknite na Pozovi ovu osobu (Invite this person). Možete
poslati poziv pomoću programa Microsoft Windows® Messenger,
e-pošte ili tako što ćete sačuvati poziv kao datoteku i poslati je
pomoćniku.
c. Ukucajte svoje ime i poruku, kliknite na Nastavi (Contiune),
podesite rok trajanja poziva, ukucajte i potvrdite lozinku, a zatim
kliknite na Pošalji poziv (Send invitation).
2. Tehničar odgovara na poziv za pomoć sa udaljene tačke.
a. Za otvaranje poziva, dvaput kliknite na datoteku pod imenom
rcbuddy.MsRcIncident.
b. Ukoliko se pojavi dijalog „Otvaram prilog e-pošte“, kliknite na
Otvori, a zatim kliknite na U redu (OK).
c. U dijalogu „Pomoć sa udaljene tačke“ ukucajte lozinku, a zatim
kliknite na Da (Yes).
3. Korisnik prihvata pomoć tehničara.
a. U dijalogu „Pomoć sa udaljene tačke“ kliknite na Da (Yes) da
biste omogućili tehničaru da vidi vaš ekran i da ćaska sa vama.
Deljena kontrola nad korisnikovim računarom
Tehničarova konzola prekriva celi monitor i ima dva okna. Manje, levo
okno sadrži tehničarovu oblast za ćaskanje, gde pomoćnik šalje poruke
i prima poruke od korisnika. Veće, desno okno sadrži oblast sa ekranom
korisnika, uključujući korisnikovu konzolu za pomoć sa udaljene tačke,
meni Start i traku za zadatke. U tom oknu pomoćnik može da vidi sve što
se pojavi na korisnikovom ekranu. Tehničarove kontrole se nalaze na vrhu
konzole pomoćnika.
Nakon što korisnik prihvati tehničarovu pomoć, tehničaru će se prikazati
korisnikova radna površina unutar prozora za pomoć sa udaljene tačke.
Tehničar tada može da traži deljenu kontrolu nad korisnikovim računarom
da bi rešio problem ili izvršio druge zadatke.
122
Poglavlje 4
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
Tehničarove
kontrole
Oblast za
ćaskanje
Korisnikova
konzola

Slika 4-3 Tehničarova konzola za pomoć sa udaljene tačke
Konzola „Pomoć sa udaljene tačke“ sadrži:
Preuzmi kontrolu/Prepusti kontrolu (samo tehničar). Ova
komanda korisniku šalje zahtev za deljenje kontrole nad korisniko-
vim računarom ili prepuštanje kontrole nad korisnikovim računa-
rom tokom održavanja sesije pomoći sa udaljene tačke.
Pošalji datoteku. Ova komanda šalje datoteku sa pomoćnikovog
računara ili mreže na korisnikov računar.
Počni razgovor. Ova komanda omogućava glasovnu komunika-
ciju na računarima sa glasovnim mogućnostima.
Postavke. Ova komanda vam omogućava podešavanje kvaliteta
zvuka i veličine konzole.
Prekini vezu. Ova komanda prekida vezu pomoći sa udaljene
tačke
Razmena datoteka korišćenjem pomoći sa udaljene tačke
Korisnik može da vam pošalje datoteku ili vi možete da pošaljete datoteku
korisniku preko konzole „Pomoć sa udaljene tačke“. Da bi poslao dato-
teku, tehničar ili korisnik radi sledeće:
Uvod u rešavanje problema
123
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
1. Pošiljalac bira datoteku za slanje.
a. U konzoli „Pomoć sa udaljene tačke“ kliknite na Pošalji datote-
ku (Send a file), ukucajte putanju i ime datoteke ili kliknite na
Pretraži (Browse) da biste locirali datoteku, a zatim kliknite na
Otvori (Open).
b. Kliknite na Pošalji datoteku (Send a file).
2. Primalac čuva datoteku.
a. Kliknite na Sačuvati kao (Save as) locirajte fasciklu u koju želite
da sačuvate datoteku, a zatim kliknite na Sačuvaj (Save).
b. Ukoliko korisnik želi da otvori datoteku, klikne na dugme Da
(Yes); u suprotnom, klikne na dugme Ne (No).
3. Pošiljalac potvrđuje da je datoteka poslata.
a. Kliknite na dugme U redu (OK).
Ukoliko ste pomoćnik koji šalje datoteku korisniku, možete da delite kon-
trolu nad korisnikovim računarom i da sačuvate datoteku na ispravnoj loka-
ciji na korisnikovom računaru.
Vežba 4-3: Korišćenje pomoći sa udaljene tačke za povezivanje
sa udaljenim računarom
U ovoj vežbi vi i jedan partner ćete izvesti sesiju pomoći sa udaljene
tačke. Svako od vas mora imati računar i ti računari moraju biti u moguć-
nosti da komuniciraju, bilo preko interneta bilo preko obične mreže. Vi i
vaš partner treba da izvedete ovu vežbu dva puta, tako što ćete naizme-
nično igrati ulogu tehničara.
Korisnik je prijavio da računar radi veoma sporo. Sumnjate da računar
možda nema dovoljno RAM memorije za pokretanje aplikacije koju kori-
snik želi da pokrene. Uradite sledeće:
1. Zatražite od korisnika (vašeg partnera) da pošalje zahtev za pomoć
sa udaljene tačke.
2. Prihvatite zahtev.
3. Tražite deljenu kontrolu nad udaljenim računarom.
4. Na udaljenom računaru idite u dijalog „Informacije o sistemu“ i
pogledajte koliko računar ima RAM memorije (za postepena uput-
stva o pristupanju dijalogu „Informacije o sistemu“ pogledajte ode-
ljak Utvrđivanje usklađenosti hardvera i softvera u poglavlju 3).
124
Poglavlje 4
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
5. Zabeležite količinu RAM memorije na udaljenom računaru:
______________________________________________.
6. Zamenite uloge korisnika i tehničara i ponovite ovu vežbu.
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
Poglavlje
5
125
Podrška za hardver
Po završetku ovog poglavlja moći ćete da:
Koristite upravljač uređajima da utvrdite da li har-
dver ispravno radi.
Odredite verovatni uzrok hardverskog problema.
Dodajete hardver na računarski sistem.
Ažurirate upravljačke programe i vraćate ih na ranije
verzije po potrebi.
POGLEDAJTE I OVO
Pomoć za rešavanje hardverskih problema
Rešavanje hardverskog problema je proces eliminacije. Treba da metodično
eliminišete moguće uzroke problema. Pomoć za rešavanje hardverskih
problema, koja se nalazi u dodatku A, predstavlja dijagram toka koji vas vodi
kroz proces eliminacije. Iako ovo pomagalo ne pokriva sve moguće probleme
na koje biste mogli da naiđete kod hardvera, ono je okvir koji će vam pomoći da
eliminišete određene česte hardverske probleme.
Uloga službe za pomoć u podršci za hardver se zapravo sastoji od utvr-
đivanja da li određeni hardver radi ili ne. Kod hardvera koji ne radi
ispravno, imate dve mogućnosti. Prva je da zamenite upravljački pro-
gram (softver koji omogućava hardveru da „razgovara“ sa operativnim
sistemom) ili da obavite druga podešavanja. Druga mogućnost je da
zamenite hardver.
Rešavanje mehaničkih problema
Mehanički problemi se javljaju kada postoji problem sa fizičkim radom
računara ili periferijskih uređaja. U tom slučaju obično komponenta ne
126
Poglavlje 5
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
može da se uključi ili može da se uključi, ali ne radi. Na primer, monitor
može da se uključi, ali ekran ostaje crn.
Problemi sa konfiguracijom nastaju kada komponenta ima napajanje, ali
ne radi ispravno. Ova vrsta kvarova obično ima veze sa problemima u
konfiguraciji ili upravljačkom programu, pa samim tim spada u kategoriju
problema sa konfiguracijom, o kojima će se govoriti kasnije tokom ovog
poglavlja.
Kako mehanički problemi imaju veze sa nemogućnošću dobijanja napaja-
nja ili nemogućnošću rada sa napajanjem, rešavanje mehaničkih problema
je usmereno ka izvoru napajanja, kablovima i drugim vezama.
Proveravanje veza
Prvi korak u rešavanju problema sa nekim delom hardvera jeste proverava-
nje napajanja. U mnogim slučajevima korisnici pretpostavljaju da je, pošto
je neki deo opreme nedavno bio uključen, on i dalje povezan sa izvorom
napajanja. Ovo nije uvek tačno. Bilo šta od dole navedenog može da utiče
na vezu sa napajanjem:
Kabl za napajanje je možda izvučen iz izvora napajanja ili opreme.
Produžni kabl za struju se možda pokvario ili je isključen.
Utičnica se možda pokvarila ili je isključena preko prekidača za
dovod struje.
Možda je isključen prekidač koji kontroliše izvor napajanja.
Neka korisnik proveri da li je hardverska komponenta priključena na napa-
janje. Kada je komponenta uključena, trebalo bi da svetlosni indikator
napajanja svetli. Ukoliko ne svetli, neka korisnik pritisne dugme za uklju-
čivanje komponente.
VAŽNO
Nikad nemojte isključivati ili priključivati računarski kabl za napajanje ili druge kablove
dok je računar uključen. Ugasite računar ako je to moguće. Nikad nemojte isključivati
ili povezivati periferijski uređaj, na primer monitor ili skener, na računar dok je uređaj
uključen. Tako bi moglo da dođe do strujnog udara i oštećenja uređaja.
Ukoliko pritiskanje dugmeta za uključivanje ne dovede napajanje do kom-
ponente, neka korisnik proveri sve veze. Ukoliko su sve veze na mestu, a
i dalje nema napajanja, priključite komponentu na izvor napajanja za koji
znate da radi ispravno i pritisnite dugme za uključivanje. Ukoliko se kom-
Podrška za hardver
127
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
ponenta i dalje ne uključuje, onda verovatno postoji mehanički problem sa
komponentom i treba da je pregleda profesionalac. U tom slučaju, nabavite
drugu komponentu za računar.
Takođe su mogli da se otkače i drugi kablovi, pa oprema zbog toga ne
radi. Na primer, kada se kabl za monitor isključi ili iz monitora ili iz raču-
nara, monitor će moći da se uključi, ali neće raditi. Kada komponenta ima
napajanje, ali ne radi, proverite sve kablove i veze. Kada je ta komponenta
periferijski uređaj i ima napajanje, ali ne radi, koristite upravljač uređajima
da proverite njeno stanje.
Korišćenje upravljača uređajima za proveravanje
ispravnosti
Upravljač uređajima je alatka sistema Windows XP Professional koja vam
omogućava da utvrdite da li operativni sistem prepoznaje neku internu ili
eksternu hardversku komponentu, kao i status te komponente. Upravljač
uređajima vam omogućava izvršavanje velikog broja zadataka u vezi sa
komponentama. Jedan od najvažnijih zadataka koje vam ova alatka omo-
gućava jeste utvrđivanje da li komponenta radi.
Da biste koristili upravljač uređajima za utvrđivanje da li neka hardverska
komponenta radi, uradite sledeće:
1. Kliknite na Start, desnim dugmetom kliknite na Moj računar (My
Computer), a zatim kliknite na Upravljaj (Manage).
2. U konzoli „Upravljanje računarom“, kliknite na Upravljač uređajima
(Device Manager). Videćete listu tipova komponenti koje su instali-
rane na računaru, kao što je prikazano na slici 5-1.
3. Kliknite na znak plus (+) pored tipa komponente koju želite da istra-
žite. Ukoliko se uređaj ne pojavi, to znači da ga operativni sistem ne
prepoznaje i da ćete morati da ga instalirate. Za instaliranje, pogledaj-
te odeljak Dodavanje hardvera dalje u ovom poglavlju.
128
Poglavlje 5
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
Slika 5-1 Upravljač uređajima
4. Kliknite dva puta na komponentu. Videćete karticu sa opštim podaci-
ma. (Kartica „Opšte“ za monitor je prikazana na slici 5-2.)
SAVET
Uvek je najbolje koristiti instalacioni disk koji ste dobili uz hardver ukoliko je to
moguće. Na instalacionom disku za Windows XP Professional, svi upravljački
programi se nalaze u fascikli Z:\\i386\system32 (gde je Z slovo CD-ROM
jedinice). Ukoliko nemate disk, a upravljački program koji vam je potreban ne
postoji na instalacionom disku za Windows XP Professional, pogledajte veb
lokaciju proizvođača. Na matičnoj stranici lokacije potražite veze sa „upravljačkim
programima“ ili „podrškom“.
Podrška za hardver
129
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
Slika 5-2 Kartica „Opšte“ u dijalogu „Svojstva“
5. Ukoliko okvir „Status uređaja“ na kartici „Opšte“ pokazuje da uređaj
ne radi ispravno, proverite da li je uređaj omogućen. Ukoliko ure-
đaj nije omogućen, kliknite na strelicu u okviru Upotreba uređaja
(Device usage) i izaberite Koristi ovaj uređaj (omogući) (Use this
defice (enable)) da biste ga omogućili.
6. Kliknite na dugme Rešavanje problema (Troubleshoot), izaberite
tip problema koji imate, a zatim pratite korake čarobnjaka za rešavanje
problema.
Dodavanje hardvera
Ukoliko ne možete da pronađete uređaj u upravljaču uređajima, to znači
da uređaj nije instaliran. Izraz „instaliran“ znači više od samog priključivanja
uređaja; uređaj je instaliran onda kada operativni sistem ima upravljački
program za taj uređaj. Kada se uređaj poveže sa računarom i ima napaja-
130
Poglavlje 5
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
nje (ukoliko je potrebno), za instaliranje koristite čarobnjak za dodavanje
hardvera.
Da biste dodali hardver, uradite sledeće:
1. Ubacite instalacioni CD za Windows XP Professional ili CD koji ste
dobili uz hardver u računarsku CD-ROM jedinicu (ili se pripremite da
uputite čarobnjak za dodavanje hardvera na mrežu ili lokalnu fasci-
klu koja sadrži upravljačke programe koji se dobijaju na CD-u).
2. Kliknite na Start, a zatim kliknite na Kontrolna tabla (Control pa-
nel).
3. Kliknite na Štampači i drugi hardver (Printers And Other
Hardware), a zatim pod Pogledaj takođe, kliknite na Dodaj hardver
(Add Hardware).
4. U čarobnjaku za dodavanje hardvera, izaberite Da, već sam pove-
zao hardver (Yes, I Have Already Connected The Hardware), a
zatim kliknite na dugme Dalje (Next).
5. Pod „Instalirani hardver“ izaberite Dodaj novi hardverski uređaj
(Add A New Hardware Device), a zatim dva puta kliknite na du-
gme Dalje (Next). Ukoliko se hardver ne instalira, pređite na korak
6.
POGLEDAJTE I OVO
Zašto se upravljački programi kvare
Upravljački programi, softver koji omogućava pokretanje hardvera, mogu da prestanu
da rade iz više razloga:
Operativni sistem je ažuriran.
Ispravke za operativni sistem ili druge komponente su onemogućile rad ili oštetile
upravljački program.
Upravljački program je oštećen zbog virusa ili neodgovarajuće računarske konfigu-
racije.
Upravljački program je izbrisan.
Upravljački program je ažuriran, a novi upravljački program ne radi sa operativnim
sistemom.
6. Kliknite na dugme Dalje (Next), izaberite tip hardvera koji želite da
instalirate, a zatim kliknite na dugme Dalje (Next).
Podrška za hardver
131
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
7. Kliknite na Imam disk (Have disk), kliknite na Pregledaj (Browse)
da biste pronašli lokaciju diska ili fascikle, a zatim kliknite na U redu
(OK). Možda ćete morati da odredite tačnu lokaciju upravljačkog
programa na disku.
Ostali saveti za rešavanje mehaničkih problema
Evo još nekih saveta za rešavanje mehaničkih problema:
Isključite komponentu, a zatim je ponovo uključite dok je pove-
zana sa računarom.
Onemogućite, a zatim omogućite uređaj u upravljaču uređajima.
Ponovo pokrenite računar dok je uređaj povezan.
Rešavanje problema sa konfiguracijom
Ukoliko problem koji imate sa internom ili eksternom komponentom nije
mehaničke prirode, onda je obično u pitanju problem sa konfiguracijom.
Komponente koje imaju problem sa konfiguracijom obično rade, ali ne
onako kako biste očekivali. Na primer, CD/DVD jedinica koja je konfigu-
risana za pogrešnu geografsku oblast će raditi – čućete kako se okreće
– ali neće čitati CD ili DVD diskove namenjene za tu oblast. Iako interne
komponente kao što su optički uređaji i zvučne kartice svakako mogu da
imaju mehaničkih problema, rešavanju problema sa internim komponen-
tama treba da pristupite kao da problem spada u kategoriju problema sa
konfiguracijom.
Ažuriranje upravljačkih programa i vraćanje na prethodne
verzije
Jedan od glavnih razloga za probleme u radu sa hardverom jeste zastareo ili
oštećen upravljački program. Pošto se upravljački programi prave za odre-
đeni operativni sistem, ažuriranje operativnog sistema ili primena ispravki
za sistem može da izazove slabiji rad komponente ili potpuni prestanak
rada. Na primer, ukoliko nadogradite sistem Windows 98 na Windows XP,
štampač možda neće raditi zato što je upravljački program za štampač
posebno napravljen za Windows 98. Ako naučite kako se pronalaze, ažuri-
raju i vraćaju ranije instalirane verzije upravljačkih programa, moći ćete da
rešite mnoge hardverske probleme sa konfiguracijom.
132
Poglavlje 5
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
Pronalaženje upravljačkih programa
Postoje četiri glavna izvora upravljačkih programa. Za najbolje rezultate
pregledajte izvore na dole prikazanoj listi po navedenom redu.
Prateći CD. Uz većinu hardverskih komponenti se dobija CD na
kojem se nalazi upravljački program. To je najbolje mesto za prona-
laženje upravljačkog programa za novu hardversku komponentu.
Ažuriranje Windowsa. Microsoft vam pruža skladište najnovijih
upravljačkih programa i ispravki za operativni sistem, softver i har-
dver vašeg računara. Ažuriranje Windowsa pregleda računar i nudi
vam izbor ispravki za hardver i softver koji imate na računaru. Tada
možete da izaberete ispravku koju želite da instalirate.
Veb lokacija proizvođača. Većina proizvođača računarskih kom-
ponenti preko svoje Web lokacije pruža najnovije upravljačke pro-
grame za sve komponente koje trenutno proizvode ili koje su ikada
pravili.
Microsoft Windows XP Professional CD. Instalacioni CD sadrži
upravljačke programe za mnoge hardverske komponente sa
Microsoftove liste hardverske kompatibilnosti (LHK). LHK možete
pronaći na adresi http://microsoft.com/hcl.
Ažuriranje upravljačkih programa
Kad instalirate novi upravljački program za postojeću komponentu, vi
zapravo ažurirate upravljački program. Windows XP Professional olakšava
ažuriranje upravljačkih programa.
SAVET
Ukoliko ne radi CD-ROM jedinica, koristite USB jedinicu da biste iskopirali
odgovarajući upravljački program na računar.
Da biste ažurirali upravljački program, uradite sledeće:
1. Pronađite upravljački program koji vam je potreban proveravajući
gore navedene izvore.
2. Kliknite na Start, kliknite desnim dugmetom na Moj računar (My
Computer), a zatim kliknite na Upravljaj (Manage).
3. U konzoli „Upravljanje računarom“, kliknite na Upravljač uređajima
(Device Manager).
Podrška za hardver
133
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
4. Kliknite na znak plus (+) pored tipa komponente čiji upravljački pro-
gram želite da ažurirate.
5. Kliknite dva puta na komponentu, a zatim kliknite na karticu
Upravljački program u dijalogu „Svojstva“ komponente. Na slici 5-3
je prikazana kartica „Upravljački program“ za čvrsti disk „toshiba“.
Slika 5-3 Kartica „Upravljački program“ u dijalogu „Svojstva“
6. Kliknite na Ažuriraj upravljački program (Update Driver).
Pokrenuće se čarobnjak za ažuriranje hardvera.
7. Ukoliko je upravljački program koji vam je potreban na CD-u, klikni-
te na „Dalje“. Ukoliko nije, izaberite opciju Instaliraj iz spiska ili sa
određene lokacije (napredno) (Install From A List Or Specific
Location [Advanced]), a zatim kliknite na dugme Dalje (Next).
8. Izaberite Uključi ovu lokaciju u pretragu (Include This Location
In The Search), kliknite na Pregledaj (Browse), izaberite lokaciju
upravljačkog programa, a zatim kliknite na dugme Dalje (Next).
134
Poglavlje 5
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
Upravljački program bi trebalo da se instalira i da omogući uređaj. Možda
ćete morati da odete u dijalog „Svojstva“ uređaja u upravljaču uređajima i
da sami omogućite uređaj.
Vraćanje upravljačkih programa na prethodne verzije
Nekad se može dogoditi da uređaj radi ispravno, ali da upravljački program
ažurirate zato što je dostupna nova verzija. U retkim slučajevima ažurira-
nje upravljačkog programa može da izazove nepravilan rad ili prestanak
rada tog uređaja (odn. drugih uređaja). Kada se to dogodi, treba da vratite
prethodnu verziju upravljačkog programa. Na taj način se vraćate na ranije
instalirani upravljački program. U sistemu Windows XP Professional ovo
je jednostavan postupak zato što se ranije instalirani upravljački programi
čuvaju.
Da biste vratili prethodnu verziju upravljačkog programa, uradite sledeće:
1. Idite na karticu Upravljački program (Driver) u dijalogu „Svojstva“
uređaja (pogledajte prethodni odeljak za detaljna uputstva).
2. Kliknite na Vrati prethodnu verziju upravljačkog programa (Roll
Back Driver).
Instaliranje mrežnih štampača
Kada povežete računar sa štampačem koji se nalazi na istoj mreži, vi instali-
rate upravljački program za taj udaljeni štampač na lokalni računar. U ovom
postupku možete koristiti čarobnjak za dodavanje štampača.
Da biste dodali upravljački program za štampanje za mrežni štampač, ura-
dite sledeće:
1. Kliknite na Start, kliknite na Štampači i faksovi (Printers And
Faxes), a zatim pod „Zadaci štampača“ kliknite na Dodaj štampač
(Add A Printer).
2. Izaberite mrežni štampač ili štampač koji je povezan sa nekim drugim
računarom (vidi sliku 5-4), a zatim kliknite na dugme Dalje (Next).
3. Sledeći korak zavisi od lokacije štampača i od tipa mreže na kojoj se
nalaze računar i štampač.
Ukoliko je mreža domen, a mrežni štampači se objavljuju u
aktivnom direktorijumu, izaberite Pronađi štampač u direk-
torijumu (Find A Printer In The Directory), a zatim kliknite
na Dalje (Next). Potom kliknite na Pronađi sada (Find now),
izaberite štampač koji želite da dodate, a zatim kliknite na du-
gme Dalje (Next).
Podrška za hardver
135
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
Slika 5-4 Izaberite lokalni ili mrežni štampač
Ukoliko je štampač na mreži koja nije domen ili je domen ali
štampači nisu objavljeni u aktivnom direktorijumu, izaberite
Poveži se sa ovim štampačem (Connect To This Printer),
unesite ime servera i deljeno ime štampača u obliku \\server\
share, a zatim kliknite na dugme Dalje (Next).
Ukoliko se štampač nalazi na različitoj mreži od računara, a
dostupan je preko Interneta, izaberite Poveži se sa štampa-
čem na Internetu ili na kućnoj ili kancelarijskoj mreži
(Connect To A Printer On The Internet Or On A Home Or
Office Network), unesite URL adresu štampača po uputstvima,
a zatim kliknite na dugme Dalje (Next).
4. Izaberite da li će štampač biti podrazumevani štampač ili ne za vaš
računar, kliknite na dugme Dalje (Next), a zatim kliknite na Završi
(Finish).
VIŠE INFORMACIJA
Rešavanje problema sa vezom sa mrežnim štampačem je obrađeno u poglavlju 7
Podrška za umrežene računare.
136
Poglavlje 5
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
Rešavanje problema sa konfiguracijom koji nemaju veze
sa upravljačkim programima
Konfiguracija većine uređaja se ne sastoji samo od upravljačkog programa.
I ostale opcije konfiguracije možete pregledati u upravljaču uređajima.
Trebalo bi da se upoznate sa konfiguracijskim opcijama najvažnijih uređaja
u svom računaru. Da biste pregledali te opcije, idite u dijalog „Svojstva“
odgovarajućeg uređaja, a zatim kliknite na svaku karticu da biste pregledali
mogućnosti.
VAŽNO
Nemojte podešavati postavke u kartici „Resursi“ u dijalogu „Svojstva“ bilo kog
uređaja. Ručno podešavanje resursa je napredna veština i nije u opisu posla
tehničara službe za pomoć.
Vežba 5-1: Pronalaženje opcija konfiguracije
Preko upravljača uređajima otvorite dijalog „Svojstva“ sledećih uređaja.
Upišite opcije konfiguracije u dati prostor.
1. Disk jedinice: Kliknite na karticu Smernice (Policies). Šta tu možete
da podesite?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
2. Disk jedinice: Kliknite na karticu Volumeni (Volumes), kliknite Popuni
(Populate), kliknite na slovo volumena, a zatim kliknite na Svojstva
(Properties). Zapišite nazive kartica koje mogu da se podešavaju.
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
3. DVD/CD-ROM jedinice: Koje su kartice i opcije konfiguracije dostu-
pne?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Podrška za hardver
137
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
4. Mrežna veza (pod „Mrežni adapteri“): Koje kartice se pojavljuju? Na
kojoj kartici možete da podesite „Svojstva“?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Uobičajeni zadaci podešavanja čvrstog diska
Sledeći scenariji opisuju zadatke koji se obično obavljaju prilikom rešavanja
specifičnih problema sa čvrstim diskovima.
Problem: Disk radi sporo ili će uskoro ostati bez praznog prostora.
SAVET
Morate imati barem 15 posto slobodnog prostora na čvrstom disku da biste
defragmentovali disk. Ukoliko nemate toliko slobodnog prostora, pokušajte da
uklonite programe koji se ne koriste. Opcija „Pospremanje diska“ može da vam
pomogne da oslobodite prostor na čvrstom disku.
Rešenje: Defragmentujte disk da biste objedinili podatke, poboljšali spo-
sobnost operativnog sistema da piše podatke na disk i pronalazi podatke
na njemu i da biste napravili više praznog prostora na disku.
Da biste defragmentovali disk, uradite sledeće:
1. Kliknite na Start, kliknite desnim dugmetom na Moj računar (My
computer), a zatim kliknite na Upravljaj (Manage).
2. U konzoli „Upravljanje računarom“, kliknite na Upravljač uređajima
(Device Manager).
3. Kliknite na znak plus (+) pored stavke Disk jedinice (Disk
Drives), a zatim dva puta kliknite na čvrsti disk koji želite da defra-
gmentujete.
4. Na kartici Volumeni (Volumes) kliknite na Popuni (Populate), kli-
knite na disk jedinicu, a zatim kliknite na Svojstva (Properties).
5. Na kartici Alatke (Tools) kliknite na Defragmentiraj
(Defragment).
138
Poglavlje 5
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
Slika 5-5 Kartica Alatke u okviru za dijalog Svojstva
6. U dijalogu „Defragmentator diska“ (videti sliku 5-6) izaberite čvrsti
disk, a zatim kliknite na Analiziraj (Analyze).
Slika 5-6 Defragmentator diska
Podrška za hardver
139
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
Videćete prikaz iskorišćenosti diska u boji. Fragmentirane datoteke – one
koje se ne nalaze na jednom mestu na disku – prikazane su crvenom bojom.
Nefragmentirane datoteke – one koje zauzimaju povezan prostor na disku
– prikazane su plavom bojom. Slobodan prostor je prikazan belom bojom.
Datoteke koje se ne premeštaju prikazane su zelenom bojom. Ovakav pri-
kaz vam pomaže da lakše vidite koliko slobodnog prostora imate i kako bi
objedinjavanje fragmentiranih datoteka pomoglo. Takođe ćete videti i okvir
za poruke u kojem je navedena preporuka da li treba da defragmentirate
disk ili ne.
7. Ukoliko u okviru za poruke piše da treba da defragmentujete
disk, zatvorite sve ostale programe i kliknite na Defragmentuj
(Defragment).
Problem: Treba da oslobodite prostor na čvrstom disku.
Rešenje: Koristite „Pospremanje diska“ da biste uklonili nepotrebne dato-
teke i komprimovali stare datoteke.
1. Kliknite na Start, kliknite desnim dugmetom na Moj računar (My
Computer), a zatim kliknite na Upravljaj (Manage).
2. U konzoli „Upravljanje računarom“ kliknite na Upravljač uređajima
(Device Manager).
2. Kliknite na znak plus (+) pored stavke Disk jedinice (Disk drives),
a zatim dva puta kliknite na čvrsti disk koji želite da defragmentujete.
3. Na kartici Volumeni (Volumes) kliknite na Popuni (Populate), kli-
knite na disk jedinicu, a zatim kliknite na Svojstva (Properties).
4. Na kartici „Opšte“ u dijalogu „Svojstva“ lokalnog diska, kliknite na
„Pospremanje diska“. Alatka „Pospremanje diska“ će izračunati koliko
prostora možete da oslobodite. To može potrajati nekoliko minuta.
UPOZORENJE
Nemojte uklanjati instalacione datoteke aplikacija osim ako niste
sigurni da vam je potrebno toliko prostora. Instalacione datoteke mogu
biti veoma korisne za rešavanje problema sa datotekama aplikacije ili
operativnog sistema.
140
Poglavlje 5
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
Slika 5-7 Pospremanje diska
6. Izaberite stavke koje želite da izbrišete ili komprimujete, a zatim kli-
knite na dugme U redu (OK).
Ukupna količina prostora na disku koji će se osloboditi menjaće se svaki
put kada izaberete ili poništite izbor neke opcije.
Vežba 5-2: Rešavanje hardverskog problema
Instruktor će vam dati računar koji ima hardverski problem. Dokumentujte
problem ispunjavanjem podataka po dole navedenim stavkama od 1 do
6. Možete da koristite Pomoć za rešavanje problema sa hardverom iz
priloga A, upravljač uređajima, kao i sve druge alatke koje imate na ras-
polaganju za dokumentovanje problema. Kada dokumentujete problem,
neka vaš instruktor odobri metodologiju rešavanja problema. Zatim rešite
problem.
Na slici 5-8 je prikazan primer dokumentovanog problema.
Podrška za hardver
141
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
1. Koraci u procesu otkrivanja problema:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
2. Problem:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
3. Nameravani koraci za rešavanje problema:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
4. Preduzeti koraci u rešavanju problema:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
5. Da li je problem rešen?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
142
Poglavlje 5
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
6. Šta biste preduzeli u budućnosti da bi se sprečila pojava ovakvih
problema?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Podrška za hardver
143
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
1. Koraci u otkrivanju problema:
Uključio računar. Monitor je imao napajanje, ali nije mogao ništa
da prikaže. Proverio kablove i činilo se da je s njima sve u redu.
Priključio drugi monitor, koji je ispravno radio. Otišao u upravljač
uređajima i otkrio da je upravljački program za prvi monitor star
3 godine. Računar je nedavno nadograđen na sistem Windows XP
Professional.
2. Problem:
Sumnjam na loš upravljački program za monitor.
3. Nameravani koraci za rešavanje problema:
Pronaći instalacioni disk za monitor ili otići na Ažuriranje
Windowsa i videti da li je dostupan novi upravljački program.
Ukoliko nije, otići na veb lokaciju proizvođača i preuzeti najnoviji
upravljački program za ovaj model. Zatim u upravljaču uređajima
ažurirati upravljački program. Na kraju, ponovo pokrenuti računar
sa priključenim monitorom.
4. Preduzeti koraci u rešavanju problema:
a. Nabavio instalacioni disk za monitor.
b. Pokrenuo instalacioni disk. Problem nije rešen.
c. Otišao na Ažuriranje Windowsa i izabrao ispravku za monitor.
d. Ponovo pokrenuo računar.
5. Da li je problem rešen?
Da.
6. Šta biste preduzeli u budućnosti da bi se sprečila pojava ovakvih
problema?
Kad god se neki računar nadogradi na sistem Windows XP
Professional, odmah treba otići u Ažuriranje Windowsa da bi se
instalirali najnoviji upravljački programi za opremu. Takođe, treba
pokrenuti veb lokaciju sa svim najnovijim upravljačkim progra-
mima tako da ubuduće tehničari mogu prvo da odu tamo.
Slika 5-8 Primer dokumentovanog problema
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
Poglavlje
6
145
Podrška za Windows XP
Professional
Po završetku ovog poglavlja moći ćete da:
Identifikujete najčešće probleme vezane za operativne
sisteme.
Istražite opcije za adresiranje problema vezanih za
operativne sisteme.
Utvrdite kada i kako koristite bezbedni režim,
LastKnownGood konfiguraciju i opcije pokretanja
konzole za oporavak sistema (Recovery Console).
Utvrdite kada i kako da vratite računar u prethodno
stanje korišćenjem opcije System Restore i Automatski
oporavak sistema (Automated System Recovery).
Kreirate virtulenu RAM memoriju da biste poboljšali
performanse operativnog sistema i aplikacija.
Kada operativni sistem ne radi ispravno, korisnici često ne mogu da
pokrenu nijedan drugi program, i zbog toga ne mogu da rade svoj
posao. Rizik od gubitka važnih podataka takođe postoji ako se problemi
ne reše. U ovom poglavlju, istražićete najčešće probleme vezane za
operativne sisteme na koje nailaze korisnici i istražićete opcije za utvr-
đivanje tih problema.
Najuobičajeni problemi vezani za
operativne sisteme
Neki od najčešćih problema sa kojima se korisnici sreću u operativnim
sistemima su:
146
Poglavlje 6
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
Uređaj ne odgovara nakon promene upravljačkog programa (dri-
vera).
Operativni sistem postaje nestabilan nakon instaliranja upravljačkog
programa ili neke druge aplikacije.
Operativni sistem ne odgovara ili se ne pokreće ispravno.
Operativni sistem se uopšte ne pokreće.
Operativni sistem radi veoma sporo kada je istovremeno pokrenuto više
aplikacija.
Sledeći odeljci opisuju metode utvrđivanja svakog od ovih problema. Te
metode se takođe mogu koristiti za utvrđivanje raznih drugih problema sa
operativnim sistememima.
SAVET
Treba da probate ove alatke po redu po kojem su navedene. Drugim rečima,
pokušajte prvo da pokrenete sistem u bezbednom režimu (safe mode), zatim
probajte Last Known Good konfiguraciju, i tako dalje.
Pokretanje operativnog sistema korišćenjem
posebnih alatki
Windows XP Professional dobijate sa nekoliko alatki koje vam omoguća-
vaju da ga pokrenete kada se ne pokrene normalno. Korišćenjem jedne od
tih alatki, možete ili rešiti problem (troubleshoot) ili računar vratiti u pret-
hodno stanje (restore) u konfiguraciju za koju se zna da je radila ispravno.
Kada naiđete na problem pokretanja operativnog sistema, prvo što treba da
uradite jeste da ga pokrenete s jednom od sledećih posebnih alatki:
1. Bezbedni režim (Safe mode)
2. Poslednja dobra konfiguracija (LastKnownGood configuration)
3. Konzola za oporavak sistema (Recovery Console)
Pokretanje operativnog sistema u bezbednom režimu
Kada Windows XP Professional ne radi normalno, vaš prvi korak ka utvr-
đivanju problema je ponovno pokretanje računara u bezbednom režimu.
Bezbedni režim je opcija naprednog pokretanja sistema (Advanced boot
option). Opcije naprednog pokretanja sistema u operativnom sistemu
Podrška za Windows XP Professional
147
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
Windows XP Professional omogućavaju vam da pokrenete računar kada
ne možete normalno da ga pokrenete. Bezbedni režim je opcija naprednog
pokretanja sistema koja se najčešće koristi.
Bezbedni režim je kreiran da bi vam pomogao da ograničite fokus pri napo-
rima u rešavanju problema. Kada pokrenete računar u bezbednom režimu,
pokrećete ga sa ograničenim brojem podrazumevanih postavki i upravljač-
kih programa. U to spadaju VGA video upravljački program, upravljački
program za Microsoft miša i minimalan broj upravljačkih programa uređaja
koji su neophodni za pokretanje računara. Kada se računar ne pokrene
nakon instalacije novog softvera, možda ćete moći da ga pokrenete u bez-
bednom režimu sa minimalnim brojem usluga koje su pokrenute, i zatim da
promenite postavke vašeg računara ili da uklonite novije instaliran softver
koji možda uzrokuje problem.
Da biste pristupili bezbednom režimu, treba da kliknete na taster F8 kada
se to bude zatražilo od vas tokom procesa pokretanja računara. Potom ćete
videti tri opcije bezbednog režima na stranici Opcije naprednog pokretanja
(Advanced Boot Options) kao što je prikazano na slici 6-1. One su opisane
u tabeli 6-1. Izaberite odgovarajuću opciju korišćenjem tastera sa streli-
cama.
Slika 6-1 Stranica napredne opcije pokretanja sistema
148
Poglavlje 6
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
Tabela 6-1 Opcije Bezbednog režima
Opcija bezbednog režima Opis
Bezbedni režim (Safe Mode) Pokreće računar korišćenjem samo
minimum usluga i upravljačkih
programa.
Bezbedni režim sa umrežavanjem (Safe
Mode with Networking)
Pokreće računar koristeći samo
minimum usluga i upravljačkih
programa plus mrežne veze.
Bezbedni režim sa komandom linijom
(Safe Mode with Command Prompt)
Pokreće računar koristeći samo
minimum usluga i upravljačkih
programa; nakon prijavljivanja,
komandna linija se prikazuje
umesto radne površine Windowsa
XP Professional, menija Start i trake
zadataka.
Ako se tokom rada u bezbednom režimu simptomi ne pojavljuju ponovo,
onda miminum usluga i upravljački program nisu deo problema.
Ako računar pokrenete u bezbednom režimu i simptomi se ponovo pojav-
ljuju, onda se oni odnose na minimum usluga i upravljačke programe. Ako
je to slučaj, pokušajte da vratite računar u prethodno stanje koristeći ili
alatku Poslednja dobra konfiguracija ili koristeći alatku Oporavak sistema
(System Restore) o kojima ćemo kasnije govoriti u ovom poglavlju.
Ako se računar ne pokrene uspešno koristeći bezbedni režim, onda će
vam možda trebati akatka Konzola za oporavak (Recovery Console) da
biste popravili sistem ili pokrenuli računar koristeći alatku Poslednja dobra
konfiguracija o kojoj se piše u sledećem odeljku.
Pokretanje operativnog sistema korišćenjem alatke
LastKnownGood Configuration
Ako se vaš računar ne pokrene u bezbednom režimu, onda je možda pro-
blem nastao zbog promene koja je načinjenja računaru. Možda ćete moći
da iskoristite alatku LastKnownGood configuration da biste opozvali
promenu koja je izazvala problem. LastKnownGood configuration je konfi-
guracija koja se pokrenula poslednji put kada se Windows uspešno pokre-
nuo.
Podrška za Windows XP Professional
149
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
Razumevanje alatke LastKnownGood Configuration
Registrator (Registry) je baza podataka koja sadrži sve informacije o
konfiguraciji računara. Registrator je načinjen od hijerarhijskog grupisanja
ključeva i potključeva, sličnim onima prikazanim na slici 6-2. Ključevi i
potključevi su poput fascikli i potfascikli. Control set je potključ koji sadrži
sistemske informacije, kao što su koje usluge treba pokrenuti i koje uprav-
ljačke programe uređaja učitati kada se računar pokrene. Konfiguracija
(configuration) je pokazivač koji se nalazi u KEY_LOCAL_MACHINE\
SYSTEM\SELECT potključu registratora. Pokazivači u ovom potključu
pokazuju na kontrolne postavke (control sets). Jedna od tih konfigura-
cija je LastKnownGood Configuration. LastKnownGood Configuration je
poslednja kontrolna postavka koja je korišćena da bi se uspešno pokrenuo
računar.
Slika 6-2 Postavke konfiguracije
Kada koristiti alatku LastKnownGood Configuration
Koristite alatku LastKnownGood Configuration da biste rešili razne pro-
bleme koji su opisani u tekstu ispod.
Nakon što je instaliran novi upravljački program uređaja, opera-
tivni sistem se ne odaziva. Ova konfiguracija neće sadržati bilo
kakve informacije o novom, verovatno oštećenom, upravljačkom
programu.
Kritični upravljački program uređaja je onemogućen. Ako su izvesni kritični
upravljački programi oštećeni, operativni sistem automatski vraća konfigu-
150
Poglavlje 6
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
raciju na LastKnownGood Configuration sledeći put kada se računar bude
pokrenuo.
Kada NE koristiti alatku LastKnownGood Configuration
LastKnownGood Configuration ne deluje ako ste se prijavili na računar
nakon što je načinjena promena koju ste želeli da spasete. To je zato što
se sistemske informacije kopiraju u LastKnownGood Configuration kada
se prijavljujete. Takođe ne deluje prilikom rešavanja problema pokretanja
sistema koje su uzrokovali hardver, oštećene datoteke ili problemi koji nisu
vezani za promene sistemske konfiguracije.
Da biste pokrenuli računar koristeći alatku LastKnownGood Configuration,
uradite sledeće:
1. Nemojte se prijavljivati.
2. Ponovo pokrenite računar i kada vidite upit Please Select The
Operating System To Start (Molimo izaberite da se pokrene operativni
sistem), kliknite na taster F8.
3. Koristite taster sa strelicom da biste označili LastKnownGood
Configuration, i zatim kliknite na taster Enter.
4. Ako imate konfiguraciju sa dva operativna sistema (dual-boot konfi-
guraciju), izaberite koji operativni sistem želite da pokrenete i zatim
kliknite na taster Enter.
Pokretanje operativnog sistem korišćenjem alatke
Konzola za oporavak sistema (Recovery Console)
Ako vam bezbedni režim i LastKnownGood Configuration konfiguracija
ne omogućavaju da pokrenete računar i rešite problem, onda korisite
alatku Konzola za oporavak sistema (Recovery Console). Možete instalirati
Konzolu za oporavak sistema kao opciju za pokretanje nakon instaliranja
operativnog sistema ili ga možete pokrenuti sa Windows XP Professional
CD-a. Instaliranje Konzole za oporavak sistema vam omogućava da je iza-
berete kao opciju na meniju za izbor operativnog sistema.
Kada koristite Konzolu za oporavak sistema da biste pokrenuli operativni
sistem, možete izvesti veliki broj zadataka, uključujući:
Čitanje i pisanje podataka na lokalnu jedinicu koja je formatirana u
FAT ili NTFS sistemu datoteka.
Kopiranje važnih podataka na prenosivi medij, kao što je disketa ili
CD.
Podrška za Windows XP Professional
151
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
Formatiranje jedinica na čvrstom disku.
Obnavljanje sistema kopiranjem datoteka sa diskete ili CD-a.
Pokretanje usluga koje treba da se pokrenu ili zaustavljanje usluga koje
uzrokuju probleme.
Instaliranje Konzole za oporavak sistema kao opcije za
pokretanje
Konzola za oporavak sistema (Recovery Console) se može instalirati kao
opcija za pokretanje samo kada Windows XP Professional radi ispravno.
Instaliranje ove konzole kao opcije za pokretanje sistema vam osigurava
da će vam uvek biti dostupna ako vam bude potrebna. Ako je ne instali-
rate kao opciju za pokretanje, onda je morate pokrenuti sa Windows XP
Professional CD-a.
Da biste instalirali Konozolu za oporavak sistema kao opciju za pokretanje
sistema, uradite sledeće:
1. Kada je pokrenut samo Windows XP Professional, stavite Windows
XP Professional CD u CD-ROM jedinicu.
2. Kliknite na dugme Start, kliknite na stavku Pokreni (Run), otkucajte
cmd, i zatim kliknite na dugme U redu (OK).
3. Promenite direktorijume na vašoj CD-ROM jedinici otkucavši x: (gde
x označava slovo vaše CD-ROM jedinice).
4. Ako koristite 32-bitni računar, otkucajte \i386\winnt32.exe/cmd-
cons; ako koristite 64-bitni računar, otkucajte \ia64\winnt32.exe/
cmdcons. Potom pritisnite taster Enter.
5. Kliknite na dugme Da (Yes) da biste instalirali Konzolu za oporavak
sistema i zatim pratite uputstva na ekranu.
SAVET
Da biste koristili Konzolu za oporavak sistema, morate znati administratorsku lozinku
za računar. Takođe, pošto GUI režim nije dostupan, morate biti u mogućnosti da
locirate i utvrdite koje su to problematične datoteke korišćenjem osnovnih komandi.
152
Poglavlje 6
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
Pokretanje Konzole za oporavak sistema sa CD-a
Da biste pokrenuli Konzolu za oporavak sistema sa Windows XP Professional
CD-a, uradite sledeće:
1. Stavite Windows XP Professional CD u vašu CD-ROM jedinicu, i za-
tom ponovo pokrenite računar.
2. Kada se pojavi upit, Press Any Key To Boot From CD (Pritisnite bilo
koji taster da biste pokrenuli računar sa CD-a), pritisnite taster
Enter.
3. Na ekranu Setup Notification, pritisnite taster Enter.
4. Na ekranu Welcome To Setup, otkucajte r za oporavak sistema.
5. Izaberite koji operativni sistem želite da popravite, i zatim otkucajte
administratorsku lozinku.
6. Koristite odgovarajuće komande da biste dovršili željene zadatke.
Vežba 6-1: Razumevanje komandi Konzole za oporavak sistema
Datoteke pomoći Windowsa XP Professional sadrže svaku komandu
Konzole za oporavak sistema, komandne parametre koji se zovu svičevi
(switches) i sintaksu za njihovo korišćenje. U ovoj vežbi, napisaćete sin-
taksu komande da biste izvršili željeni zadataka u Konzoli za oporavak
sistema.
1. Da biste pronašli informacije koje su vam potrebne da uradite ovu
vežbu, kliknite na dugme Start, zatim kliknite na stavku Pomoć i
podrška (Help And Support), otkucajte Recovery Console u polju za
Pretragu (Search) i zatim kliknite na taster Enter.
2. U polju za rezultate pretrage (Search Results) kliknite na Recovery
Console Commands. Kliknite na svaku od komandi da biste pro-
našli zahtevanu informaciju za svako od dole navedenih pitanja.
3. Koja je komanda za pronalaženje spiska datoteka i potfascikli na C:
jedinici?
________________________________________________
4. Koja je komanda za brisanje datoteke virus.exe iz fascikle i386 na
jedinici D:?
________________________________________________
Podrška za Windows XP Professional
153
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
5. Koja je komanda za omogućavanje upravljačkog programa nave-
dene usluge cdrom.sys koja se nalazi u fascikli windows\system32\
drivers na jedinici C: i koja se automatski pokreće?
________________________________________________
6. Koja je komanda za dodavanje particije od 10 GB vašem jedinom
čvrstom disku?
________________________________________________
7. Koja je komanda za dodavanje novog sektora za pokretanje parti-
cije vašoj sistemskoj particiji?
________________________________________________
Vežba 6-2: Pokretanje računara korišćenjem posebnih alatki
(Special Tools)
Za svaki od sledećih scenarija, odlučite koju biste od posebnih alatki
koristili za pokretanje računara. Potom, pokrenite vaš računar koristeći
tu opciju.
1. Instalirali ste softver i vaš sistem je postao nestabilan. Želite da
utvrdite da li nestabilnost uzrokuje operativni sistem ili ne.
________________________________________________
2. Načinili ste promene u konfiguraciji i slučajno ste izbrisali kritičnu
datoteku. Računar prestaje da odgovara i kada ga ponovo pokre-
nete, ne pokreće se normalno. Kopija datoteke se nalazi na fascikli
na serveru.
________________________________________________
3. Korisnik preuzima datoteku sa poruke e-pošte, koja sadrži virus. U
mogućnosti ste da uklonite virus i želite da se uverite da su se bilo
koje vrednosti registratora koje su promenjene vratile u prethodno
stanje.
________________________________________________
4. Treba da formatirate čitav čvrst disk na računaru, ali se ne možete
prijaviti na računar da to uradite.
________________________________________________
154
Poglavlje 6
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
Vraćanje u prethodno stanje operativnog
sistema korišćenjem alatke Oporavak
sistema (System Restore)
Uz LastKnownGood Configuration (i vraćanje upravljačkih programa una-
zad, o kojima se razgovara u poglavlju 5), Windows XP Professional nudi
alatke Oporavak sistema (System Restore) i Automatski oporavak sistema
(Automated System Recovery) za vraćanje računara u prethodno stanje
kada želite da se uverite da nećete izgubiti bilo kakve dokumente koje
su korisnici uradili do tog momenta. Koristićete alatku Automated System
Recovery samo ako sve druge opcije za oporavak ne uspeju.
Vraćanje u prethodno stanje operativnog sistema
korišćenjem alatke Oporavak sistema
Oporavak sistema je komponenta Windowsa XP Professional koja vam
omogućava da računar vratite u prethodno stanje a da ne izgubite bilo koje
promene u podacima, kao što su podaci koji se nalaze u dokumentima,
Omiljenim lokacijama, slikama ili e-pošti. Oporavak sistema radi tako što
vraća operativni sistem u stanje identifikovane tačke vraćanja. Tačke vra-
ćanja se automatski kreiraju jednom dnevo u određeno podešeno vreme.
Takođe se mogu načiniti ručno. Tačke vraćanja su kao slike na vašem
računaru u određenom trenutku u vremenu. One hvataju postojeće stanje
sistema u tom trenutku. Zato što se automatske tačke vraćanja kreiraju
svaki dan, obično možete da izaberete skorašnju tačku vraćanja na koju
se možete vratiti. Možda ćete želeti da ručno kreirate tačku vraćanja pre
glavne promene načinjene na vašem sistemu, kao što je instaliranje uprav-
ljačkog programa ili aplikacije.
Kreiranje tačke vraćanja
Trebalo bi da ručno kreirate tačku vraćanja pre nego što načinite promene
na sistemskim datotekama vašeg računara ili instalirate aplikaciju, osim ako
ste sigurni da je aplikacija kompatibilna sa operativnim sistemom i svim
drugim aplikacijama koje su pokrenute na računaru.
Da biste kreirali tačku vraćanja, uradite sledeće:
1. Kliknite na dugme Start, kliknite na stavku Pomoć i podrška (Help
And Support), i zatim kliknite na Pick A Task, kliknite na Undo
Changes To Your System With System Restore.
Podrška za Windows XP Professional
155
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
2. Kliknite na Create A Restore Point, kliknite na dugme Dalje
(Next), otkucajte ime tačke vraćanja (kao što je , „Pre instalacije apli-
kacije X”), i zatim kliknite na stavku Kreiraj (Create).
Vraćanje na tačke vraćanja
Alatka Oporavak sitstema čuva postojeće podatke tako što ne vraća odre-
đene datoteke u prethodnu tačku. U to spadaju sve datoteke koje su krei-
rane u Microsoft Office aplikacijama, i one datoteke kreirane u većini dru-
gih aplikacija: datoteke e-pošte, pregledane datoteke istorije i Omiljene
lokacije (Favorites). Uz to, Oporavak sistema ne vraća u prethodno stanje
ništa iz fascikle Moji dokumenti (My Documents). Da biste bili sigurni da
određene vrste datoteka neće biti vraćene u prethodno stanje, stavite ih u
faskciklu Moji dokumenti.
Windows XP kreira nekoliko vrsta tački vraćnja uključujući:
Inicijalna sistemska tačka provere (Initial System Check Point).
Ova tačka vraćanja se kreira kada se računar prvi put pokrene nakon
nadogradnje ili instalacije Windowsa XP Professional. Vratićete se
na ovu tačku samo kada želite da izgubite sve sistemske promene
koje se dese nakon instaliranja.
Tačka vraćanja instalacije naziva programa (Program Name
Installation Restore Point). Kada instalirate program korišće-
njem programa InstallShield ili programa za instaliranje Windows
XP Professional Installer, alatka Oporavak sistema kreira tačke vra-
ćanja. Vratićete se na ovu tačku kada želite da uklonite instalirane
datoteke i postavke registratora. Da biste se vratili na promene koje
je načinio program koji je instaliran na drugi način, izaberite prvu
tačku vraćanja pre nego što je program instaliran.
Tačke vraćanja automatskog ažuiranja operativnog sistema Windows
XP Professional) Windows XP Professional Automatic Update
Restore Points. Kada instalirate ispravke, kreira se tačka vraćanja.
Ako preuzmete ispravke ali ih niste instalirali, tada se tačka vraća-
nja ne kreira. Vratite se na ovu tačku da biste opozvali promene
koje su nastale usled instaliranja ispravki.
Ručno kreirane tačke vraćanja (Manually Created Restore
Points). Kada ručno kreirate tačku vraćanja, ona vam omogućava
da vratite bilo koje promene koje ste načinili nakon te tačke.
Tačka vraćanja vraćanje operacije (Restore Operation Restore
Points). Kad god vraćate računar na prethodnu tačku, kreira se
156
Poglavlje 6
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
nova tačka. Vratite se na tu tačku kada želite da opozovete vraćanja
u prethodno stanje koje ste nedavno načinili.
Tačke vraćanja nedodeljenog upravljačkog programa uređaja
(Unsigned Device Driver Restore Points). Kadgod vaš operativni
sistem detektuje da ste instalirali nedodeljeni upravljački program
uređaja, on kreira tačku vaćanja. Vratite se na ovu tačku ako uvi-
dite probleme nakon instaliranja upravljačkih programa. Međutim,
možda ćete prvo želeti da vratite upravljački program (pogledajte
odeljak Vraćanje upravljačkih programa u prethodno stanje u
Poglavlju 5).
Tačka vraćanja oporavak Microsoftovog Uslužnog programa za rezer-
vne kopije (Microsoft Backup Utility Recovery Restore Point). Odmah
pre bilo koje operacije Uslužnog programa za rezervne kopije (Backup uti-
lity), alatka Oporavak sistema kreira tačku vraćanja. Vratite se na ovu tačku
kada vi ili neko drugi izvede bilo koju akciju sa Uslužnim programom za
rezervne kopije, i ta akcija rezultuje neželjenim stanjem.
Alatka Oporavak sistema oporavlja sledeće:
Postavke registratora
Profile (samo lokalne -- profili šetajućih [roaming] korisnika se ne
opravljaju)
COM + objekti baze podataka
WFP.dll keš
WMI bazu podataka
IIS metabaza
Alatka Oporavak sistema ne oporavlja sledeće (i na njih ne utiče korišćenje
alatke Oporavaka sistema):
Lozinke
Korisnički kreirane podatke koji se čuvaju u korisničkom profilu
Sadržaje u fascikli Moji dokumenti
Sadržaje redirektovanih fascikli
WPA postavke (Windows autentnične informacija se ne vraćaju u
prethodno stanje)
Stavke navedene u spisku FILESNOTTOBACKUP ili
KEYSNOTTORESTORE potključevima
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CONTROLSET001\BACKUPRESTORE
ključa u registratoru.
Podrška za Windows XP Professional
157
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
Da biste se vratili u tačku vraćanja korišćenjem alatke Oporavak sistema,
uradite sledeće:
1. Pristupite alatki Oporavak sistema kroz Pomoć i podršku.
2. Pratite instrukcije koje su prikazane u Čarobnjaku za oporavak siste-
ma (System Restore Wizard).
Oporavljanje operativnog sistema korišćenjem alatke
Automatski oporavak sistema (Automated System
Recovery)
Automated System Recovery (ASR) je poslednji izvor za vraćanje opera-
tivnog sistema u prethodno stanje. ASR oporavlja samo sistemsko stanje
operativnog sistema i konfiguracije diska; ne oporavlja bilo koje datoteke
ili aplikacije.
VAŽNO
Kada koristite ASR, svi podaci će biti izgubljeni i sve aplikacije se moraju ponovo
instalirati. Nikad nemojte izvoditi automatski oporavak sistema dok ne konsultujete
prvo svog instuktora ili savetnika i dobijete dozvolu za to.
Kreiranje ASR diskova za oporavak sistema
1. Kliknite na dugme Start, pokažite na Sve programe (All Programs), po-
kažite na stavku Pribor (Accessories), pokažite na stavku Sistemske alatke
(System Tools), i zatim kliknite na stavku Rezervno kopiranje (Backup).
2. U Čarobnjaku Uslužnog programa za rezervno kopiranje (Backup
Utility Wizard), kliknite na dugme Napredni režim (Advanced Mode).
3. Na meniju Alatke, kliknite na ASR Wizard.
4. Pratite uputstva na vašem ekranu.
VAŽNO
Trebaće vam prazna disketa od 1.44 MB da biste sačuvali postavke vašeg sistema,
i prenosivi medij kao što je CD da biste sačuvali rezervne kopije datoteka. Samo
sistemske datoteke koje su neophodne za pokretanje vašeg računara sačuvane su po
ovoj proceduri. Da biste rezervno kopirali vaše podatke, pogledajte u pomoći naslov
Rezervno kopiranje datoteka i fascikli (Backing Up Files and Folders).
158
Poglavlje 6
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
Spasavanje od prestanka rada sistema
korišćenjem ASR-a
1. Uverite se da imate sledeće stavke pre nego što počnete sa procedu-
rom oporavka sistema:
Vašu prethodno kreiranu ASR disketu.
Vaš prethodno kreiran medij za rezervno kopiranje.
Originalan instalacioni Windows XP Professional CD.
2. Stavite instalacioni Windows XP Professional CD u vašu CD jedinicu.
3. Ponovo pokrenite vaš računar. Ako se od vas traži da pritisnete taster
da biste pokrenuli računar sa CD-a, pritisnite odgovarajući taster.
4. Pritisnite taster F2 kada se od vas zatraži tokom instaliranja koji je u
tekstualnom režimu. Tražiće se od vas da stavite ASR disketu koju ste
prethodno kreirali.
5. Pratite uputstva na ekranu.
Smernice za vraćanje računara na prethodnu tačku
Kada vraćate računar na prethodnu tačku, uvek treba da koristite alatku
koja će biti najmanje razorna za sistem koja će vam omogućiti da načinite
željenu promenu. Koristite sledeće smernice:
Kreirajte tačke opravka pre nego što izvedete bilo koju glavnu pro-
menu u konfiguraciji.
Za kritične sisteme, kreirajte ASR rezervne kopije i ASR diksove u
redovnim planiranjima.
Redovno rezervno kopirajte važne podatke, kao što je nalog za praćenje
sistema službe za pomoć.
Tabela 6-2 navodi predloge za najbolje alatke za određene probleme.
Podrška za Windows XP Professional
159
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
Tabela 6-2 Preporučene alatke za određene probleme
Problem Rešenje
Nakon instaliranja ili ažuriranja
upravljačkog programa, uređaj
prestaje da radi.
Vratite upravljački program na prethodni
upravljački program koji je radio.
Nakon instalacije ili ažuiriranja
upravljačkog programa, možete da
se prijavite na računar ali je sistem
nestabilan.
Vratite upravljački program na prethodni
upravljački program koji je radio; ako se
stabilnost sistema ne popravi, koristite
alatku. Oporavak sistema da biste vratili
u prethodno stanje postavke operativnog
sistema u tačku oporavka pre nego što je
upravljački program bio instaliran.
Nakon instalacije ili ažuriranja
upravljačkog programa, operativni
sistem se ne odaziva.
Koristite alatku LastKnownGood
Configuration da biste pokrenuli računar;
onemogućite upravljački program, a
zatim ponovo pokrenite računar i vratite
upravljački program.
Nakon napravljenih izmena u
konfiguraciji, operativni sistem ima
značajnih problema.
Koristite alatku Oporavak sistema
(System Restore) da biste vratili računar
u stanje tačke oporavka koju ste kreirali
pre napravljenih promena u konfiguraciji;
ako to ne funkcioniše, koristite alatku
LastKnownGood Configuration.
Treba da vratite operativni sistem u
prethodno stanje a da ne izgubite
podatke.
Koristite alatku Oporavak sistema.
Nakon načinjenih izmena u
konfiguraciji, operativni sistem se ne
odaziva.
Koristite alatku LastKnownGood
Configuration da biste vratili operativni
sistemu u operativno stanje.
Instalirali ste aplikaciju koja vaš
sistem čini nestabilnim i želite da
uklonite sve komponente aplikacije.
Koristite alatku LastKnownGood
Configuration da biste vratili bilo koje
postavke registratora koje je aplikacija
možda izmenila.
Operativni sistem, uključujući alatku
LastKnownGood Configuration se ne
pokreću.
Koristite ASR.
160
Poglavlje 6
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
Vežba 6-3: Vraćanje operativnog sistema u prethodnu tačku
VAŽNO
U ovoj vežbi, načinićete glavne izmene u sistemu računara. Uverite se da računarski
sistem na kome radite ne sadrži važne podatke i da se može ponovo konfigurisati ako
je to potrebno.
Vaš instruktor će vam obezbediti računar na kome ćete uraditi sle-
deće zadatke. Ako bilo koji proces zatraži od vas da ponovo pokre-
nete računar, uradite to:
1. Prijavite se na računar koristeći nalog sa administratorskim privile-
gijama.
2. Kreirajte tačku vraćanja, i nazovite je Pre promene konfiguracije.
3. U programu Upravljač uređajima (Device Manager), dođite do
CD-ROM uređaja, i nadogradite upravljački uređaj na upravljački
uređaj na disketi koju vam je dao vaš instruktor. Zanemarite bilo
koje poruke upozorenja koje se pojavljuju i pokušajte da instalirate
upravljački program.
4. Pokušajte da pristupite CD-ROM jedinici i uverite se da ne radi.
5. Koristite opciju Roll Back Driver da biste vratili na prethodni uprav-
ljački program koji je radio.
6. Proverite da li je CD-ROM jedinica opet u funkciji.
7. Kreirajte tačku vraćanja pod nazivom Aplikacija (gde je Aplikacija
ime nekritične aplikacije koja je instalirana na računar). Deinstalirajte
aplikaciju. Proverite da aplikacija nije instalirana.
8. Koristite program Oporavak sistema da biste vratili sistem u tačku
vraćanja Aplikacija. (Vaš sistem će se ponovo pokrenuti).
9. Proverite da je aplikacija koju ste izbrisali vraćena u prethodno sta-
nje.
10. Kreirajte skup ASR diskova. Sačuvajte ove diskove za kasniju upo-
trebu u slučaju da treba da oporavite operativni sistem. Upamtite
da oporavak operativnog sistema u ovom smislu znači da ćete izgu-
biti sve programe i podatke na računaru ukoliko na neki način na
kopirate te podatke na drugi sistem pre toga.
Podrška za Windows XP Professional
161
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
Povećanje virtuelne RAM memorije
Jedan od glavnih problema na koji se korisnici žale jeste da im računari
rade suviše sporo, pogotovo kad je više aplikacija, ili instanci aplikacija
otvoreno. Ovaj problem je često uzrokovan nedovoljno dostupnom RAM
memorijom. Windows XP Professional vam omogućava da povećate „vir-
tuelnu RAM memoriju” dodeljivanjem dela črvstog diska koji će raditi kao
RAM memorija. Povećavanje virtuelne RAM memorije vam pomaže da rešite
probleme vezane za nedostatak RAM memorije. Kada povećate virtuelnu
RAM memoriju, vi zapravo uvećavate datoteku stranične memorije (paging
file).
VIŠE INFORMACIJA
Za više informacija o tome kao RAM memorija, virtuelna RAM memorija, datoteka
stranične memorije (paging files) i čvrsti disk rade zajedno, pogledajte poglavlje 2
Razumevanje hardvera.
Da biste povećali RAM memoriju, uradite sledeće:
1. Kliknite na dugme Start, desnim tasterom miša kliknite na stavku
Moj računar (My Computer), i zatim kliknite na stavku Upravljaj
(Manage) da biste pokrenuli konzolu Upravljanje računarom
(Computer Management).
2. U konzoli Computer Management, desnim tasterom miša klikni-
te na stavku Computer Management (Local) i zatim kliknite na
stavku Svojstva (Properties).
3. Na kartici Dodatni izbor, u odeljku Performanse (Performance) kli-
knite za stavku Postavke (Settings).
4. Na stranici Opcije performansi (Performance Options), u odeljku
Virtuelna Memorija (Virtual Memory), kliknite na stavku Promeni
(Change).
SAVET
Za najbolje performanse, podesite inicijalnu veličinu da ne bude manja od
preporučene veličine ispod stavke Total Paging File Size For All Drives. Preporučena
veličina je jednaka jednoj i po od veličine RAM memorije na vašem sistemu.
162
Poglavlje 6
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
5. Na stranici Virtuelna memorija, kliknite na stavku Custom Size, po-
desite minimalnu i maksimalnu veličinu za datoteku stranične memo-
rije i zatim kliknite na dugme U redu (OK) tri puta.
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
Poglavlje
7
163
Podrška za umrežene
računare
Po završetku ovog poglavlja moći ćete da:
Definišete glavne koncepte umrežavanja, uključujući
uloge TCP/IP, IP adresa i podmrežnih maski (subnet
mask).
Podesite radnu grupu.
Delite resurse u radnoj grupi ili da ih držite na sigur-
nom.
Utvrdite polise domena.
Pronađete i obnovite IP adrese.
Podesite podmrežne maske.
Obnovite mrežne veze.
Utvridte da li problem vezan za mrežne veze dolazi od
klijenta.
Podesite opcije interneta u programu Internet
Explorer.
Osnovni zadatak službe za pomoć u podržavanju mrežnih računara jeste
omogućavanje njihovog povezivanja u mrežu i povezivanje resursa na
mreži. U širem kontekstu, podrška za umrežene računare može zapravo
da znači upravljanje mrežom, ali ta veština je van obima posla koji
obavlja tehničar službe za pomoć. U ovom poglavlju, naučićete o zada-
cima podrške za mreže koji se mogu izvršiti na klijentskom računaru sa
Windowsom XP Professional.
Uvod u umrežavanje
Računari na mreži mogu da dele informacije i druge resurse. Resursi su
alatke ili podaci koji su potrebni korisniku, uključujući hardver, kao što
164
Poglavlje 7
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
su štampači i skeneri, aplikacije, datoteke sa podacima i još mnogo toga.
Vi umrežavate računare da bi korisnici mogli da dobiju pristup resursima
na različitim računarima sa jedne lokacije. Većinom vremena, svi računari
u školskoj računarskoj učionici, zajedno sa svim štampačima, skenerima i
drugim sličnim resursima su zajedno umreženi. Internet je veoma velika
mreža računara, koja je kreirana da omogući korisnicima pristup resursima
širom sveta.
Radne grupe
Postoje dve grupe Microsoft Windows mreža: radne grupe i domeni. Radna
grupa je grupisanje računara koji dele resurse, kao što su datoteke i štam-
pači, povezani u mrežu. Možete podesiti radnu grupu za sve računare u
računarskoj učionici tako da mogu da komuniciraju i koriste isti štampač i
skener. Radna grupa se odnosi na peer-to-peer mrežu zato što svi računari
u grupi dele resurse kao jednaki računari, ili kao „peers”. Nema potrebe
za dodeljenim serverom koji će upravljati mrežnim resursima ili komuni-
kacijom. Iz ovog razloga, mala preduzeća često koriste radne grupe, i tako
sebi štede dodatne troškove za server i serverski softver. Međutim, serveri
se mogu dodati mrežama. Serveri u mreži se zovu samostalni serveri.
Serveri u radnim grupama često čuvaju datoteke ili aplikacije koje su kori-
snicima u mreži potrebne.
Druga prednost radnih grupa jeste ta da vam treba samo jedan računar koji
je povezan sa internetom kako bi svi računari u grupi imali pristup inter-
netu. Ovaj računar je jedini vidljiv sa Interneta.
Podešavanje radne grupe sa jednim računarom
povezanim sa internetom
Da biste podesili radnu grupu, morate da dovršite Čarobnjaka za podeša-
vanje mreže (Network Setup Wizard) na svakom od računara koji želite da
pridružite radnoj grupi. Dovršavanje ovog čarobnjaka omogućava računa-
rima da komuniciraju. Takođe omogućavaju Zaštitni zid za internet vezu
(Internet Connection Firewall [ICF]) alatku za zaštitu na računaru koja se
povezuje sa internetom. ICF je softver koji obezbeđuje granicu između
mreže i spoljašnjeg sveta.
Da biste podesili radnu grupu, uradite sledeće:
1. Uverite se da računar koji želite da povežete sa Internetom ima pri-
stup interenetu.
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
Podrška za umrežene računare
165
2. Utvrdite ime za vašu radnu grupu. Naziv radne grupe bi trebalo da
bude opisan, na primer, Računarska učionica. Naziv ne sme da sadr-
ži bilo koji od sledećih karaktera:; : „ < > * + = \ | ? ,.
3. Uverite se da su svi računari koje želite da pridružite radnoj grupi
fizički povezani sa mrežom putem mrežnih kablova ili telefonske li-
nije.
4. Pokrenite čarobnjak za podešavanje mreže na svakom računaru koji
želite da povežete sa radnom gurpom. Da biste otvorili čarobnjak kli-
knite na dugme Start, kliknite na stavku Kontrolna tabla (Control
Panel), kliknite na Mrežne i Internet veze (Network and Internet
Connections), dvaput kliknite mišem na stavku Mrežne veze
(Network Connections), i zatim u okviru Mrežni zadaci (Network
Tasks), kliknite na opciju Podesite kućnu ili malu poslovnu mre-
žu (Setup a home or small office network). Otkucajte naziv radne
grupe kada se to bude tražilo od vas.
Pravljenje resursa na deljenom ili na privatnom računaru
u radnoj grupi
U radnoj grupi korisnici mogu da odrede koji su resursi deljeni, a koji pri-
vatni. To znači da korisnici mogu da rade na računaru koji je deo radne
grupe, ali da i dalje čuvaju svoj posao privatnim. Na primer, korisnik možda
želi da deli sve dokumente u fascikli pod nazivom Prodajni izveštaji, ali
čuvaju sve dokumente u privatnoj fascikli Moji dokumenti. To je lako ura-
diti u radnoj grupi.
Da biste delili resurse u radnoj grupi, uradite sledeće:
1. Kliknite desnim tasterom miša na Start, a zatim kliknite na stavku
Istraži (Explore).
2. Dođite do fascikle koju želite da delite, kliknite desnim tasterom
miša na fasciklu i zatim kliknite na stavku Deljenje i bezbednost
(Sharing And Security).
SAVET
Dobro je ukloniti stavku Everyone Group, i individualno dodeliti dozvole. To osigurava
da samo oni specifični korisnici kojima obezbeđujete pristup mogu pristupiti fascikli
koju delite.
166
Poglavlje 7
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
3. Na kartici Deljenje (Sharing), kliknite na stavku Deli ovu fasciklu na
mreži (Share This Folder on the network), i otkucajte ime u polju
Deljeno ime (Share Name).
Slika 7-1 Određivanje fascikle koja se deli
Da biste označili resurse kao privatne u radnoj grupi, uradite sledeće:
1. Otvorite stavku Moj računar (My Computer).
2. Dvaput kliknite mišem na jedinicu na kojoj je instaliran Windows (na
primer, C:)
3. Dvaput kliknite mišem na stavku Dokumenti i postavke
(Documents And Settings).
4. Dvaput kliknite mišem na fasciklu vašeg korisnika.
5. Desnim tasterom miša kliknite na bilo koju fasciklu unutar vašeg ko-
risničkog profila, i zatim kliknite na stavku Svojstva (Properties).
6. Na kartici Deljenje (Sharing) izaberite polje za potvrdu Make This
Folder Private.
Podrška za umrežene računare
167
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
Vežba 7-1: Dodelite resurse na računaru radne grupe kao
deljene ili privatne
U ovoj vežbi delićete fasciklu na računaru u radnoj grupi i zatim ćete drugu
fasciklu napraviti da bude privatna.
1. Kreirajte fasciklu na vašem računaru pod nazivom Resursi službe za
pomoć.
2. Na računaru na kojem obično radite, idite do fascikle pod nazivom
Resursi službe za pomoć i delite je. Uverite se da svaki član vaše
službe za pomoć ima pristup fascikli Full Control.
3. Na računaru na kojem obično radite, kreirajte da vaša fascikla Moji
dokumenti (My Documents) bude privatna.
VIŠE INFORMACIJA
Za više informacija o koracima za deljenje resursa i čuvanjem kao privatnih, potražite
u centru za pomoć i podršku „Deljenje i bezbednost” („Sharing and Security”).
Konfigurisanje bezbednosti u radnoj grupi
Bezbednosne postavke bi trebalo konfigurisati na svim računarima u radnoj
grupi. To možete uraditi tako što ćete ih postaviti na svakom računaru poje-
dinačno, ili radeći sa udaljenog mesta. Da biste konfigurisali bezbedno-
sne postavke na računaru, morate biti član lokalne administratorske grupe.
Sobzirom na to da je bezbednost kritična za bilo koju mrežu, obično je
konfiguriše mrežni administrator. Nikad nemojte konfigurisati bezbednosne
postavke zbog nadgledanja kvalifikovanog profesionalca.
Ograničenja radnih grupa
Radne grupe su efikasne za mreže sa 10 ili manje računara. U radnim
grupama, svi korisnički nalozi su lokalni, što znači da svaki korisnik mora
imati lokalni korisnički nalog na svakom računaru kom on ili ona treba
da pristupi. Kada se načini izmena na korisničkom nalogu u radnoj grupi,
promena mora da se načini na svakom od računara u radnoj grupi tako da
korisnik nastavlja da ima pristup svim neophodnim resursima. Ako vaša
škola ima računarsku učionicu u kojoj svi članovi škole imaju pristup, i
računari zahtevaju od korisnika da se prijave na računar sa korisničkim
imenom i lozinkom (to je uvek dobra ideja), svaki od računara mora da
ima korisnički nalog koji je napravljen za svakog od korisnika koji će ga
možda koristiti. Ako je svakom od korisnika u školi dozvoljeno da koristi
168
Poglavlje 7
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
sve računare, to znači da ćete imati mnogo korisničkih naloga koje ćete
morati da održavate!
Domeni
Domeni su vrste mreža u kojima se administracija korisničkih i grupnih
naloga, računarskih naloga i polisa naloga može centralizovati. U domenu,
svaki od računara ima računarski nalog i svaki korisnik ima korisnički
nalog. Svaki nalog podleže Grupnoj polisi (Group Policy), Polisi naloga
(Account Policy) i Polisi računara (Computer Policy) koja je konfigurisana
za domen. Domenu se može pristupiti samo sa računara koji je pridružen
domenu kroz ustanovljen računarski nalog. Korisnik ne može pristupiti
domenu sa računara koji nije deo domena čak i ako korisnik ima važeći
korisnički nalog.
Zato što se korisničkim nalozima, računarskim nalozima i bezbednosnim
polisama administrira na nivou domena, korisnik može otkriti da ne može
da promeni određenje postavke na lokalnom računaru. Na primer, neke
škole ograničavaju mogućnost promene radne površine (desktop) ili čuva-
nje datoteka na bilo kojoj lokaciji sem prenosivog medija, kao što je dis-
keta ili USB jedinica. Te postavke se nazivaju polisama domena. Tehničar
službe za pomoć ne administrira polisama domena, ali ako su školski raču-
nari u domenu, trebalo bi da ste svesni polise domena tako da ne pokuša-
vate da promenite nešto što kontrolišu te polise.
Vežba 7-2: Utvrdite polise domena
Ako je vaša škola u domenu, obratite se vašem administratoru domena i
utvrdite polise koje su iznuđene za radnje koje su navedene.
1. Promena čuvara ekrana (screen saver). Ko može da promeni čuvara
ekrana? Da li su dostupne sve opcije?
________________________________________________
________________________________________________
2. Čuvanje datoteka. U kojim jedinicama i fasciklama korisnici mogu
da sačuvaju dokumente?
________________________________________________
________________________________________________
3. Polisa zaključavanja naloga. Iz koliko pokušaja korisnik može da
da ispravnu lozinku pre nego što se nalog zaključa?
________________________________________________
________________________________________________
Podrška za umrežene računare
169
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
4. Polisa lozinke. Koji su kompleksni zahtevi za lozinke? Koliko se
lozinki pamti u istoriji lozinki?
________________________________________________
________________________________________________
5. Dodavanje računarskih naloga domenu. Ko može dodati računar-
ski nalog domenu, i koliko naloga se može dodati?
________________________________________________
________________________________________________
Uvod u TCP/IP
Mreže ili grupe računara koje mogu da komuniciraju sa svakim od njih su u
mogućnosti da rade jer dele protokol. Protokol je skup pravila za razmenu
informacija između računara. Razmišljajte o protokolima kao o jeziku – ako
ljudi ne razgovaraju istim jezikom, ne mogu da komuniciraju. Ista stvar
je i sa računarima. Transmission Control Protocol/Internet Protocol
(TCP/IP) je protokol koji podržava internet, i on je najkorišćeniji protokol
za privatne mreže. U Windowsu XP, TCP/IP se automatski instalira.
Šta je IP adresa?
Na TCP/IP mreži, morate obezbediti IP adresu klijentima. IP adresa je
poput mejling adrese. Bez nje, klijentski računar ne može da šalje ili prima
informacije, i stoga ne može da šalje e-poštu, pristupi internetu, ili razmeni
informacije sa drugim računarima. IP adrese se sastoje iz kvarteta, ili četiri
dela, od kojih svaki ima do tri broja; na primer 172.28.141.32. Neki od kvar-
teta identifikuju mrežu na kojoj se nalazi računar, i neke od njih identifikuju
određen računar na mreži. Računari nisu jedini resursi kojima je potrebna
IP adresa. Na mreži, sav hardver ima IP adresu, uključujući mrežne štam-
pače. Mrežni štampač je povezan direktno sa mrežom, pre nego sa pojedi-
načnim računarom, i deli se. U okviru jednog računara može postojati više
adaptera. Adapteri predstavljaju fizički intefejs, poput NIC kartice ili logički
interfejs, kao što je veza pozivnog umrežavanja (dial-up connection). Svaki
od adaptera može imati svoju IP adresu.
Šta je podmrežna maska?
Podmrežna maska utvrđuje koji delovi IP adrese identifikuju mrežu, i koji
identifikuju računar. Podmrežna maska je takođe u kvartetima, i obično
u formi 255.x.x.x, gde svaki od x takođe može biti 255; na primer,
170
Poglavlje 7
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
255.255.255.0. Svaka škola će imati podmrežnu masku. Razumevanje IP
adresiranja i podmrežnog maskiranja je jasan proces, ali proces koji zahteva
vreme i vežbu. Za većinu delova, potrebno je samo da znate koja pod-
mrežna maska treba vašoj školi.
Šta je DHCP?
U većini škola, i za većinu radnih stanica, klijentski računari bi trebalo da
budu konfigurisani da koriste Dynamic Host Configuration Protocol
(DHCP). To omogućava klijentskim računarima da dinamički dodele IP
adrese, što znači da se klijentu dodeljuje IP adresa kada korisnik želi da kori-
sti mrežu. Korišćenje DHCP dozvovaljava velikoj mreži da deli IP adrese. Ako
ne koristite DHCP, onda morate ručno uneti statičku IP adresu na svakom od
klijentskih računara. Ovo može da potraje, i trebalo bi samo da se izvodi uz
nadgledanje vašeg mrežnog administratora. DHCP takođe automatski konfi-
guriše odgovarajuću podmrežnu masku za klijentski računar.
Šta je DNS?
Domain Name System (DNS) je baza podataka koja pridružuje IP adrese
nazivima računara i drugim informacijama. DNS vam omogućava da kon-
taktirate sa računarom korišćenjem prijateljskog naziva računara (kao što
je Marijin računar) umesto da znate IP adresu računara. DNS usluga se
nalazi na DNS serveru u domenu. DNS ne možete naći kod radnih grupa.
Korišćenje komande za oporavak
Prvi korak u rešavanju mrežnih problema jeste utvrđivanje da mrežna veza
funkcioniše i da je povezana. Windows XP Professional nudi lak način za
proveru i oporavak veze. Da biste proverili status mrežne veze, i popravili
je ako je to potrebno, uradite sledeće:
1. Locirajte ikonu za mrežnu vezu na sistemskoj traci. Sistemska polica
se normalno pojavljuje na krajnjem desnom delu Windows trake sa
zadacima (traka na dnu vašeg ekrana). Ikona za mrežnu vezu obično
izgleda kao mali ekran računara. Pređite pokazivačem preko mrežne
ikone da biste videli mrežnu vezu koju predstavlja.
2. Kliknite desnim tasterom miša na ikonu za željenu mrežnu vezu a
potom kliknite na stavku Status.
3. Ako status kaže da je veza uspostavljena, onda je računar povezan sa
određenom mrežom. Ako piše da nije povezan, treba da se popravi.
U svakom slučaju, zatvorite okvir Status.
Podrška za umrežene računare
171
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
4. Ako veza treba da se popravi, onda kliknite desnim tasterom miša na
ikonu za vezu i kliknite na stavku Obnovi (Repair). Windows XP
Professional će pokušati da se uveri da je veza u funkciji. Ako nije u
funkciji, pokušaće da ponovo uspostavi vezu sa mrežom.
Korišćenje komande ipconfig
Komanda ipconfig je uslužni program komandne linije. Uslužni pro-
gram komandne linije je onaj koji pokrećete dok ste na komandnoj liniji,
a ne u GUI režimu. To se ponekad zove “DOS režim” zato što kada bi raču-
nari imali samo DOS operativni sistem, tako bi se sve komande izvodile.
Da biste pokrenuli osnovne ipcofig komande, uradite sledeće:
1. Kliknite na dugme Start, kliknite na stavku Pokreni (Run), otkucajte
cmd (za režim komandne linije) i zatim kliknite na dugme U redu
(OK.).
2. Na komandnom prozoru, otkucajte ipconfig, i zatim pritisnite taster
Enter. Ekran izgleda kao što je prikazano na slici 7-2.
Slika 7-2 Rad uslužnog programa ipconfig
U prozoru, pogledajte informaciju za svaku od postojećih veza na računaru;
na primer, LAN i bežična veza su prikazane na slici 7-2. U te informacije
spadaju i IP adrese, podmrežna maska i podrazumevani mrežni prolaz
(gateway).
172
Poglavlje 7
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
Postoji mnogo parametara dostupnih za korišćenje sa ipconfig komandama.
Parametar je nešto što vi dodajete komandi da biste bili što određeniji.
Komanda ipconfig vraća postojeću informaciju za adaptere na raču-
naru. Takođe možete izvesti sledeće zadatke korišćenjem ipcofiga sa
parametrima:
Objaviti IP adresu adaptera da bi bila dostupna drugom računaru ili
adapteru.
Obnoviti IP adresu adaptera.
Promeniti DNS servere koje koristi klijentski računar.
Vežba 7-3: Koristite komandu ipconfig da biste promenili IP
postavke
U ovoj vežbi, istražićete parametre koji su dosupni za korišćenje sa ipcon-
fig komandama. Potom ćete pronaći TCP/IP postavke za računar, zapi-
sati ih i zatim promeniti te postavke.
1. Pristupite Centru za pomoć i podršku (Help And Support Center),
potražite ipconfig, i potom kliknite na stavku ipconfig. Koristite
informacije koje pronađete da biste odgovorili na sledeća pitanja.
2. Koja je komanda za obnavljanje svih IP konfiguracija za sve adap-
tere na računaru koji radi sa mrežom koja koristi DHCP?
________________________________________________
3. Koja je komanda za onemogućavanje TCP/IP-ja za određene adap-
tere?
________________________________________________
4. Koja je komanda da vidite sve TCP/IP informacije za sve adaptere
na računaru?
________________________________________________
5. Pronađite sledeće informacije na vašem računaru, i zapišite ih
ispod.
IP adresa:
___________________________________________
Podmrežna maska
___________________________________________
Podrazumevani mrežni prolaz:
___________________________________________
Podrška za umrežene računare
173
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
6. Ako ste na mreži koja koristi DHCP, promenite IP adresu korišće-
njem ipconfig komande koja će trenutno pribaviti novu IP adresu.
Potom zapišite sledeće informacije.
Nova IP adresa:
___________________________________________
Nova podmrežna maska:
___________________________________________
Novi podrazumevani mrežni prolaz:
___________________________________________
7. Koje su se informacije promenile? Koje informacije se nisu prome-
nile? Zašto jesu ili zašto nisu?
________________________________________________
________________________________________________
Možete konfigurisati TCP/IP svojstva za svaku mrežnu vezu. Pre nego što
konfigurišete ova svojstva, morate imate sledeće informacije:
Da li mreža uključuje DHCP, ili statičko IP dodeljivanje adresa? Ako
ima statičko, koja je IP adresa za vezu koju ćete izmeniti?
Koja je podrazumevana mrežna maska za vašu školu?
Koja je adresa podrazumevanog mrežnog prolaza za vašu školu?
Vežba 7-4: Konfigurišite TCP/IP svojstva za mrežnu vezu
VAŽNO
Ova vežba predpostavlja da vaša školska mreža koristi DHCP. Ako ne koristi, vaš
instruktor će modifikovati ovu vežbu za vas.
U ovoj vežbi konfigurisaćete TCP/IP svojstva za mrežnu vezu.
1. Dodelite i zapišite IP adresu, podmrežnu masku i podrazumevani
mrežni prolaz za vezu koju ćete izmeniti (pogledajte vežbu 7-3 za
detaljnije korake).
IP adresa:
__________________________________________
174
Poglavlje 7
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
Podmrežna maska:
__________________________________________
Podrazumevani mrežni prolaz:
__________________________________________
2. Kliknite na dugme Start, kliknite na stavku Poveži se sa (Connect To),
i zatim kliknite na stavku Prikaži sve veze (Show All Connections).
3. Kliknite desnim tasterom miša na mrežnu vezu koju želite da izme-
nite, a zatim kliknite na stavku Svojstva (Properties).
4. Na kartici Opšti podaci u okviru dijaloga Svojstva veze, kliknite na
stavku Internet Protocol (TCP/IP), kao što je prikazano na slici 7-3,
a zatim kliknite na stavu Svojstva (Properties).
Slika 7-3 TCP/IP svojstva
5. Izaberite dugme Koristite sledeću IP adresu (Use The Following IP
Address), unesite informacije koje ste zapisali u koraku 1 gore, i
Podrška za umrežene računare
175
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
zatim kliknite na dugme U redu (OK). Upravo ste izmenili IP adresu
od dinamički dodeljene adrese u statičku IP adresu.
6. Idite nazad na TCP/IP svojstva za ovu mrežnu vezu, i promenite
stvojstva izborom na stavku Dodeli automatski IP adresu (Obtain
An IP Address Automatically). Sada ste ponovo omogućili dina-
mičko ažuriranje IP adrese.
7. Dodelite i zapišite IP adresu, podmrežnu masku i podrazumevani
mrežni prolaz za vezu (pogledajte vežbu 7-3 za detaljan opis koraka
koje treba preduzeti).
IP adresa:
_________________________________________
Podmrežna maska:
_________________________________________
Podrazumevani mrežni prolaz:
_________________________________________
8. Koje su se informacije promenile? Koje se informacije nisu prome-
nile? Zašto jesu ili zašto nisu?
________________________________________________
________________________________________________
Rešavanje mrežnih problema
Nemogućnost da pristupite internetu ili resursima na mreži je čest problem
na mreži. Često se može rešiti tako što će se konfigurisati klijentski raču-
nar.
Utvrđivanje da li problem zahteva konfiguraciju
klijentskog računara
Prvi korak u rešavanju mrežnih problema jeste utvrđivanje da li je problem
nastao kod klijentskog računara, u mreži ili na resursu do kog korisnik
pokušava da dođe. Sistematski pristup će vam pomoći da utvrdite da li
se problem odnosi na klijentski računar i zbog toga zahteva konfiguraciju
klijentskog računara. Prvo treba da utvrdite sledeće:
Da li je klijentski računar fizički priključen na mrežu? (Naravno, to
se ne odnosi na bežične prenosive računare. Za bežične prenosive
računare proverite IP adresu.)
176
Poglavlje 7
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
Da li je klijentski računar član zahtevane radne grupe ili domena?
Da li mrežni adapter ima IP adresu? Ako je nema, dodelite jednu
korišćenjem komande Popravi (Repair), pomoćnog programa
ipconfig komandne linije, ili ručno unesite jednu u TCP/IP svojstva
za mrežnu vezu.
Da li je podmrežna maska i informacija podrazumevanog mrežnog
prolaza ispravna za klijenta? Ako nije, ispravno konfigurišite TCP/IP
svojstva.
Ako su sva TCP/IP svojstva za klijentski mrežni adapter ispravno konfiguri-
sana, onda možete biti poprilično sigurni da problem nije u vezi klijentskog
računara sa mrežom. Drugi razlozi za problem kod umrežavanja može biti
da klijentski računar nije ispravno povezan sa mrežom, ili korisnik nema
dovoljno privilegija da pristupi resursima.
Nakon što ste utvrdili da je klijentski računar ispravno povezan sa mrežom
i da je ispravno konfigurisan, morate se uveriti se resursi nalaze na raču-
naru, ili da su resursi sami za sebe dostupni na mreži. Možete se uveriti
da je računar na kome se nalaze resursi povezan sa mrežom koristeći ping
uslužni program za pingovanje.
Da biste koristili ping uslužni program, uradite sledeće:
1. Kliknite na dugme Start, kliknite na stavku Pokreni (Run), otkucaj-
te cmd, i zatim kliknite na dugme U redu (OK).
2. U prozoru Command, otkucajte ping naziv računara, gde je naziv
računara naziv DNS računara na kojem se nalaze resursi. Ako vaša
mreža ne koristi DNS, otkucajte ping ipadresa, gde je ipadresa IP
adresa računara na kojem se nalaze resursi.
Ako vidite odgovor Request timed out, onda znači da računar na kome se
nalaze resursi nije dostupan u mreži. Taj računar mora biti odgovarajuće
povezan za korisnika da bi došao do željenih resursa.
Ako su i korisnikov računar i računar na kome se nalaze resursi ispravno
povezani sa računarom, problem može biti vezan za dozvole za deljenje ili
fascikle. Proverite dozovole za deljenje u kojima se nalaze resursi da biste
se uverili da korisnik koji pokušava da pristupi resursima ima odgovarajuće
dozvole. Ako korisnik nema odobrene dozvole, onda treba da utvrdite te
dozvole ako je to odgovarajuće. Proverite sa svojim mrežnim administrato-
rom da li korisnik treba da ima pristup resursima. Takođe, treba da konsul-
tujete mrežnog administratora da li možete da rešite problem sa korisniko-
vim pristupom resursima.
Podrška za umrežene računare
177
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
Konfigurisanje internet opcija na klijetskom računaru
Jedan od najčešćih problema koji ćete čuti od korisnika jeste nemogućnost
pristupa internetu, ili pristup određenim lokacijama. Ovo je obično uzro-
kovano nepravilnom konfiguracijom Internet opcija (Internet Options). Da
biste na ispravan način konfigurisali internet opcije, morate znati da li vaša
škola koristi proxy server. Ako ne koristi, morate znati ime proxy servera i
koji port koristi.
Konfigurisaćete internet opcije na klijentskom računaru koji ima instaliran
Windows XP Professional u aplikaciji Internet Explorer. Da biste pristupili
internet opcijama, otvorite program Internet Explorer, kliknite na stavku
Alatke (Tools), a zatim kliknite na stavku Internet opcije. Kao što je prika-
zano na slici 7-4, okvir za dijalog Internet opcija sadrži nekoliko kartica, od
kojih svaka ima opcije za konfiguraciju.
Slika 7-4 Okvir za dijalog Internet opcije
Neke od postavki koje možete promeniti u okviru za dijalog Internet opcije
su:
178
Poglavlje 7
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
Stranica (nazvana matična stranica [home page]) koja prikazuje
prvu stranicu koju korisnik otvori u programu Internet Explorer.
Dužina vremena koje je potrebno da bi se veb stranice keširale.
Konfiguracija bezbednosti, privatnosti, sadržaja i pridruženih pro-
grama, kao što je program za e-poštu za korišćenje ako kliknete na
vezu za e-poštu na veb lokaciji.
Polise Internet opcija za vašu školu je najverovatnije utvrdio vaš mrežni
administrator i uprava škole. Oni bi trebalo da vam obezbede informaciju
koja vam je potrebna da biste konfigurisali postavke u okviru za dijalog
Internet opcije. Sledi opis opcija za konfigurisanje.
Kartica Opšti podaci (General Tab)
Na kartici Opšti podaci, možete konfigurisati sledeće postavke:
Početnu stranicu koja se prikazuje kada korisnik pokrene program
Internet Explorer.
Mesto na kome se smeštaju i osvežavaju privremene internet
datoteke (temporary Internet files). Kliknite na dugme Postavke
(Settings) da biste konfigurisali koliko često ćete čuvati i ažurirati
stranicu, iznos prostora koji je dodeljen privremenim internet dato-
tekama.
Broj dana koliko bi program Internet Explorer trebalo da prati veb
stranice koje je posećivao korisnik. Program Internet Explorer kreira
prečice ka tim stranicama da bi povećao performanse.
Kartica Bezednost (Security Tab)
Na kartici Bezbednost, možete utvrditi postavke za svaku interenet zonu.
Postoje četiri zone, koje su opisane dole i vi treba da postavite nivo bez-
bednosti za svaku od zona.
VAŽNO
Nivo bezbednosti nikako ne treba da bude postavljen niže od
podrazumevanog.
Podrška za umrežene računare
179
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
Internet. Ova zona se primenjuje na sve lokacije, a ne samo
na lokalnu mrežu. Podrazumevani bezbednosni nivo je Srednji
(Medium).
Lokalni Intranet (Local Intranet). Ova zona predstavlja vašu
lokalnu mrežu. Podrazumevana postavka je Srednje-nisko (Medium-
low).
Poverljive lokacije (Trusted Sites). Ova lokacija sadrži lokacije
koje su za vas poverljive i za koje znate da neće načiniti štetu na
vašem računaru ili mreži. Morate dodati lokacije ovoj zoni tako
što ćete kliknuti na zonu i potom ćete kliknuti na stavku Lokacije
(Sites). Ova zona vam omogućava da stavite određene internet
lokacije u specijalne klase i da ih konfigurišete sa istim nivoom
bezbednosti. Podrazumevani nivo bezbednosti je Nisko (Low).
Ograničene lokacije (Restricted Sites). Ova zona sadrži lokacije
koje bi potencijalno mogle da oštete vaš računar ili podatke. Morate
dodati lokacije ovoj zoni tako što ćete kliknuti na zonu i potom na
Lokacije. Ova zona vam omogućava da stavite određene internet
lokacije u specijalne klase i da ih konfigurišete sa istim nivoom
bezbednosti. Podrazumevani nivo bezbednosti je Visoko (High).
Kartica Privatnost (Privacy Tab)
Kartica Privatnost vam omogućava da utvrdite kako se rukuje internet kola-
čićima za internet zone. Kolačić (cookie) je program koji kreira veb loka-
cija i koje se pohranjuju na vašem računaru kako bi se sačuvale informacije
kao što su postavke za posetu te lokacije. Neki kolačići takođe mogu da
prate informaciju o vašim navikama kretanja na Webu i koji šalju nazad
informacije organizacijama koje hostuju veb lokacije. Kroz opcije na kartici
Privatnost, možete individualno konfigurisati (ili urediti) rukovanje kolači-
ćima za specifične veb lokacije dodavanjem lokacija specijalnoj listi.
Kartica Sadržaj (Content Tab)
Kartica Sadržaj vam omogućava da kontrolišete vrste sadržaja kojima su
korisnici računara u mogućnosti da pristupe, kao i da izaberu kako se kori-
snik identifikuje.
Alatka Savetnik za sadržaj (Content Advisor) vam omogućava da
utvrdite nivo sadržaja kojem korisnici mogu da pristupe. Nivoi se
utvrđuju ocenjivanjem jezika, golotinje, seksa i nasilja. Te postavke
će utvrditi uprava vaše škole i na njih mogu uticati država ili državni
zakoni.
180
Poglavlje 7
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
Ceritifikati vam omogućavaju da odredite kako se identifikuju kori-
snici, certifikovani autoriteti i izdavači.
Opcija Personal Information AutoComplete omogućava korisnic-
ima da utvrde da li žele ili ne da se informacije koje su isporučene
u prošlosti nekoj veb lokaciji automatski učitavaju svaki put kada
posete tu veb lokaciju. Na primer, možda ćete želeti da veb lokacija
vaše banke automatski učita vaš broj naloga svaki puta kada posetite
lokaciju. Uopšteno, karakteristika AutoComplete ne bi trebalo da
bude omogućena na deljenim računarima da bi se zaštitili privatni
podaci korisnika. Opcija Personal Information takođe uključuje
postavke za čuvanje informacija o profilu. U većini slučajeva, ove
postavke ne bi trebalo da se koriste u školskom okruženju.
Kartica Veze (Connections Tab)
Kartica Veze sadrži opcije za konfigurisanje za bilo koju vezu pozivanja
(dial-up) ili vezu virtuelne privatne mreže (VPN) na računaru, kao i za
postavke lokalne mreže (local area network) (LAN). Možete dodati, uklo-
niti ili konfigurisati postavke za pozivanje i VPN. Međutim, u postavkama
u školi najverovatnije ćete konfigurisati samo LAN postavke. Da biste to
uradili, kliknite na dugme LAN postavke (LAN Settings).
U okviru za dijalog Postavke lokalne mreže (Local Area Network (LAN)
Settings) (pogledajte sliku 7-5), utvrdili ste da li bi trebalo ili ne LAN
postavke biti automatski konfigurisane. Vaš administrator mreže bi trebalo
da utvrdi odgovarajuće vrednosti za ove postavke. Administrator mreže
bi takođe trebalo da utvrdi da li da koristi proxy server ili ne. Pristupićete
okviru za dijalog Proxy postavke (Proxy Settings) (pogledaj sliku 7-5) tako
što ćete kliknuti na dugme Više opcija (Advanced).
Slika 7-5 Local Area Network (LAN) postavke
Podrška za umrežene računare
181
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
Kada korisnik ne može da pristupi internet lokacijama, to je često zato što
su LAN postavke u programu Internet Explorer nepravilno konfigurisane.
Tehničar službe za pomoć mora da zna koje su odgovarajuće postavke i da
se uveri da je korisnikov računar konfigurisan da bi ga mogao koristiti.
Kartica Programi (Programs Tab)
Na kartici Programi, možete navesti koje programe operativni sistem
Windows XP Professional koristi za svaku internet uslugu, uključujući:
HTML uređivač
E-pošta
Diskusione grupe (Newsgroups)
Internet pozivi (Internet calls)
Kalendar (Calendar)
Spisak kontakata (Contact list)
Takođe možete utvrditi da li ili ne program Internet Explorer proverava da
li je to podrazumevani veb pregledač. Ako je vaša škola utvrdila da podr-
žava samo program Internet Explorer kao program za pregledanje, onda bi
trebalo da omogućite ovu stavku tako što ćete kliknuti na polje za potvrdu
na dnu kartice Programi.
Kartica Više opcija (Advanced Tab)
Kartica Više opcija vam omogućava da konfigurišete individualne postavke
koje utiču na pristupačnost, pregledanje, HTTP postavke, multimediju,
štampanje i bezbednost. Ne bi trebalo da menjate ove postakve osim ako
nije posebno navedeno da to uradite.
Vežba 7-5: Dokumentujte postavke Internet opcija u vašoj školi
Da biste na efikasan način rešili problem povezanosti sa internetom,
svaki tehničar službe za pomoć mora da zna odgovarajući postavke
internet opcija.U ovoj vežbi, utvrdili ste odgovarajući postavke za svaku
karticu u okviru za dijalog Internet opcije.
1. Oformite timove, i svakom timu dodelite jednu karticu u okviru
za dijalog Internet opcije. Tim je odgovoran za razumevanje svih
postavki na dodeljenoj kartici i njegovim udruženim okvirima za
dijalog ili okvire svojstava.
182
Poglavlje 7
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
2. Nađite se sa vašim administratorom mreže da biste utvrdili odgova-
rajuće postavke za svaku karticu i bilo koje okvire za dijalog ili okvire
svojstava kojima s može pristupiti sa kartice.
3. Ispravno konfigurišite karticu i slične okvire za dijalog ili okvire svoj-
stava i zatim napravite slike svih kartica i okvira za dijalog tako što
ćete uraditi sledeće korake.
a.Otvorite program Microsoft Bojanka (Paint). Kliknite na dugme
Start, kliknite na stavku Svi programi (All Programs), kliknite na
stavku Pribor (Accessories), a zatim kliknite na stavku Bojanka
(Paint).
b.Kliknite ispravno na konfigurisanu karticu ili na drugi okvir za
dijalog, a zatim pritistnite tastere Alt+Tab.
c.U programu Bojanka (Paint), kliknite na meni Uređivanje (Edit),
kliknite na stavku Nalepi (Paste), kliknite na stavu Uredi (Edit),
a zatim kliknite na stavku Kopiraj na (Copy To).
d.U okviru za dijalog Kopiraj na (Copy To), unesite ime slike (kao
što je naziv kartice, iza koje ide ime polja za dijalog ili okvira
svojstva koji ste otvorili na kartici). Datoteka će biti sačuvana
kao Windows datoteka rasterske slike (bitmap file).
e.Sačuvajte sve datoteke na centralnom mestu za deljenje.
4. Izaberite jednog člana tima koji će uneti sve datoteke slika u jedan
Microsoft Word dokument. Nazovite dokument IE Konfiguracija
i sačuvajte ga na deljenoj fascikli pod nazivom Resursi službe za
pomoć koju ste kreirali u Vežbi 7-1.
Bloker iskačućih prozora (Pop-Ups Blocker) (samo uz
Windows Servisni paket 2)
Jedna od značajnih poboljšanja u okviru Windows Servisnog paketa 2 jeste
ugrađeni bloker iskačućih prozora za program Internet Explorer. Bloker
je dovoljno pametan da identifikuje koji iskačući prozor treba ili ne treba
da bude blokiran. Vi takođe imate slobodu da dodate vaše omiljene veb
lokacije Spisku izuzetaka. Takođe je dovoljno pametan da ne blokira bilo
koje iskačuće prozore sa bezbedne veb lokacije, kao što su Web lokacije
za bankarstvo na mreži, kupovinu na mreži i tako dalje.
Podrška za umrežene računare
183
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
Poglavlje
8
185
Podrška za bezbednosne
potrebe
Nakon dovršavanja ovog poglavlja moći ćete da:
Pomognete da se poboljša bezbednost mreže sa klijens-
tke strane.
Preduzmete određene mere da biste povećali fizičku
bezbednost hardverskog inventara.
Kao tehničar službe za pomoć, imaćete ograničenu ulogu u bezbedno-
sti vaše mreže i hardvera. Odgovornost za opsežan bezbednosni plan
leži prvenstveno kod profesionalaca kao što je vaš školski administrator
mreže, inžinjer ili arhitekta. Ali tehničar službe za pomoć može pomoći
u implementiranju preventinvih postupaka, kao što su oni koje ćete
naučiti u ovom poglavlju. Oni takođe mogu da pomognu da se napravi
inventar i označi hardver radi identifikacije.
Bezbednost mreže
Bez odgovarajućih bezbednosnih mera, računari u vašoj mreži mogu
biti izloženi mnogim različitim vrstama bezbednosnih napada. Najveća
pretnja od svih za bilo koji računar u mreži jeste zlonamerno ometa-
nje (malicious tampering), takođe poznato pod nazivom hakerisanje,
spolja ili u okviru mreže. Prepoznavanje te pretnje može biti eksterno i
interno i od presudne je važnosti za održavanje bezbednosti vaše mreže
i računara u mreži.
Eksterni hakeri mogu da dobiju pristup da bi krali ili brisali podatke i
informacije sa korisničkog naloga. Takođe, mogu da koriste mrežu kao
bazu sa koje mogu da napadnu druge mreže. Interni hakeri mogu da
dobiju pristup podacima o učenicima i njihovim ocenama ili drugim
poverljivim informacijama. Računarski virusi predstavljaju drugu pretnju.
186
Poglavlje 8
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
Virusi mogu da uzrokuju značajna oštećenja na mreži; neki su u stanju da
obrišu sve datoteke na mreži.
Važno je zaštititi mrežu od virusa i obrazovati korisnike tako da izbegnu
njihovo širenje. Kao tehničar službe za pomoć, pobrinućete se da se prate
bezbednosne mere i polise.
Preventivno delovanje
Bezbednost celokupne mreže je odgovornost administatora mreže, inže-
njera i arhitekte. Oni su odogovorni za kreiranje i implementaciju strategije
koja će zaštititi mrežu od napada. Kao tehničar službe za pomoć, možda
ćete biti odgovorni za implementiranje preventivnog delovanja kao deo
ove strategije. Preventivno delovanje je mera koju preduzimate da biste
sprečili hakere, viruse ili druge bezbednosne pretnje da napadnu mrežu.
VIŠE INFORMACIJA
Za više informacija o preventivnim merama, pogledajte odeljak pod nazivom
Preventivna podrška u poglavlju 4.
Instaliranje i ažuriranje softvera za zaštitu od virusa
Jedna od najvažnijih preventivnih bebzednosnih delovanja koje bi trebalo
postavite da funkcioniše za bilo koju mrežu jeste utvrđivanje i eliminisanje
virusa. Računarski virus je program kreiran da ošteti operativni sistem,
aplikacije, odnosno podatke ili da instalira neželjene aplikacije na raču-
naru. Na primer, neki virusi podešavaju matičnu stranicu programa Internet
Explorer na određenu lokaciju i dodaju neodgovarajući sadržaj na jedinicu
na čvrstom disku. Drugi virusi mogu da reformatiraju čvrsti disk, što rezul-
tuje gubitkom podataka i datoteka instaliranih na računaru. I ostali virusi
su kreirani da sami sebe repliciraju, pri tom koristeći većinu sistemskih
resursa dovodeći u pitanje performanse računara. Neki od tih virusa mogu
se replicirati kroz e-poštu, omogućavajući im da se brzo šire kroz mrežu i
da je onemoguće na efikasan način.
Jedna od vaših dužnosti kao tehničara službe za pomoć može biti instalira-
nje softvera za zaštitu od virusa. Drugi jednako važan zadatak jeste redovno
ažuriranje definicija virusa u softveru. Definicija virusa omogućava sof-
tveru za zaštitu od virusa da pronađe određeni virus i da ga očisti ili da vas
upozori na njegovo postojanje. Sa većinom softvera za zaštitu od virusa,
možete ažuririati definicije virusa i dodati nove, tako što ćete otići na veb
lokaciju za programe. Mnogi programi za zaštitu od virusa sadrže stavku
Podrška za bezbednosne potrebe
187
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
na meniju ili opciju koju mođete izabrati da biste otišli na veb lokaciju za
zaštitu i automatski preuzmete ispravke definicija virusa. Vaš tim službe za
pomoć bi trebalo da kreira plan za ažuriranje softver za viruse za svaki od
računara koji podržavate. Ako morate ručno da ažuirate ovaj softver, tre-
balo bi planirate da preuzimate ispravke jednom mesečno.
Dva najpopularnija softverska paketa za zaštitu od virusa su McAfee Virus
Scan i Norton AntiVirus. Uradite pretragu na vebu za „zaštitu od virusa” da
biste istražili opcije za zaštitu od virusa. Trebalo bi da obeležite veb loka-
cije koje se odnose na viruse koje ste pronašli da biste mogli periodično da
proveravate da li imaju informacije o novim virusima. Većina lokacija ne
zahteva da posedujete softver da biste mogli da pregledate listu virusa.
Korišćenje jakih lozinki
U mreži gde korisnici moraju da se prijave sa korisničkim nalogom, svakom
od korisinika treba lozinka. Ponekad, korisnici biraju lozinke koje se lako
nagađaju ili „hakuju”. Stoga, trebalo bi da se zahteva od korisnika da koriste
lozinke koje su u skladu sa kompleksnim zahtevima vaše škole.
VIŠE INFORMACIJA
Za više informacija o tome zašto koristiti jake lozinke, pogledajte odeljak pod nazivom
Uobičajene preventivne mere u poglavlju 4.
Kompleksni zahtevi za lozniku obično se konfigurišu za čitavu mrežu. Da
biste konfigurisali opcije kompleksne lozinke na svakom od računara, kori-
stite konzolu sa umetkom (snap-in) za Postavke za lokalnu bezbednost
(Local Security Settings).
Microsoftova Upravljačka konzola (Microsoft Management Console
(MMC)) se koristi za kreiranje, otvaranje i čuvanje administrativnih alatki
koje se zovu konzole. Konzole (Consoles) vam omogućavaju da načinite
administrativne promene korišćenjem GUI interfejsa. Konzola sama po sebi
nije alatka, već više školja za alatku. U konzoli možete da dodate alatke
SAVET
Dodavanje umetaka (snap-ins) i kreiranje promena u konfiguraciji se automatski
čuva, bez obzira na to da li ste sačuvali konzolu. Kada sačuvate konzolu, sačuvali ste
školjku sa dodatim umetcima tako da ih možete kasnije lako otvoriti. Podrazumevana
lokacija za sačuvane konzole je fascikla administratitivnih alatki.
188
Poglavlje 8
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
pod nazivom umetci (Snap-ins). Umetci (Snap-ins) se fokusiraju na jedno
administrativno polje, na primer kao što je lokalna bezbednost, i sadrže
postavke za konfiguraciju. Kada umetak dodate konzoli, možete da saču-
vate tu konzolu sa dodatim umetcima koje možete kasnije lako da otvorite
za korišćenje.
Da biste konfigurisali opcije za kompleksnu lozinku i poboljšali korišćenje
jakih lozinki, uradite sledeće:
1. Kliknite na dugme Start, kliknite na stavku Pokreni (Run), otku-
cajte mmc i zatim kliknite na dugme U redu (OK.). Otvoriće se
Micorosoftova upravljačka konzola (Microsoft Management Console).
Pogledajte sliku 8-1, koja prikazuje okvire za dijalog koje će te videti
kako budete dovršili sledeća tri koraka.

Slika 8-1 Dodavanje umetka
2. U Konzoli1, kliknite na stavku Datoteka (File), a zatim kliknite na
stavku Dodaj/Ukloni umetak (Add/Remove Snap-in).
Podrška za bezbednosne potrebe
189
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
3. U okviru za dijalog Add/Remove Snap-in, kliknite na dugme Dodaj
(Add).
4. Označite umetak pod nazivom Grupne polise (Group Policy),
kliknite na dugme Dodaj (Add), a zatim kliknite na dugme Dovrši
(Finish).
5. Kliknite na dugme Zatvori (Close), a zatim kliknite na dugme U
redu (OK) da biste zatvorili otvorene okvire za dijalog.
6. U Konzoli1, raširite stavku Lokalne polise računara (Local
Computer Policy), raširite Konfiguracija računara (Computer
Configuration), raširite stavku Windows postavke (Windows
Settings), raširite stavku Bezbednosne postavke (Security
Settings), i zatim kliknite na stavu Smernica za lozinke (Password
Policy).
7. Postavke Smernice za lozinke su prikazane u desnom okviru konzo-
le. Postavke koje ćete izmeniti navedene su u sledećoj tabeli. Dvaput
kliknite mišem na navedene postavke i u okviru za dijalog Svojstva
(Properties) konfigurišite ih u skladu sa predloženim mininumom po-
dešavanja koji su navedeni u tabeli.
Konfiguracija Minimum predloženih postavki
Ojačati istoriju lozinki 3 zapamćene lozinke
Najduže trajanje lozinke 42 dana
Najmanja dužina lozinke 8 karaktera
Lozinka mora da bude u skladu sa
zahtevima za kompleksnost
Omogućeno
Slika 8-2 ilustruje promene u konfiguraciji koje ste trebali da načinite.
Promene odmah stupaju na snagu.
190
Poglavlje 8
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
Slika 8-2 Postavke konfigurisanja Smernica za lozinku
8. U Konzoli1, kliknite na stavku Datoteka (File), kliknite na stavku
Sačuvaj (Save), otkucajte Security Console, i zatim kliknite na stav-
ku Sačuvaj (Save). To će sačuvati konzolu sa ugrađenim umetkom.
Izmene u konfiguraciji su sačuvane bez obzira na to da li ste izabrali
da sačuvate konzolu.
Vežba 8-1: Kreirajte bezbednosnu konzolu i konfigurišite
lokalnu bezbednost
Radite sa vašim administratorom mreže da biste utvrdili odgovarajuće
postavke za lokalnu bezbednost na računarima u računarnskoj laborao-
toriji ili drugim lokacijama u školi. Nakon toga uradite sledeće zadatke.
1. Kreirajte bezbednosnu konzolu koja sadrži umetak Local Computer
Security, sačuvajte ga kao Security Console, i potom ga zatvo-
rite. Pozovite se na proceduru iz prethodnog odeljka pod nazivom
Korišćenje jakih lozinki za više informacija.
2. Kliknite na dugme Start, kliknite na stavku Svi programi
(All Programs), kliknite na stavku Administrativne alatke
(Administrative Tools), a zatim dvaput kliknite mišem na Security
Console. Konfigurišite postavke Smernice za lozinku koje je utvrdi
vaš mrežni administrator.
Podrška za bezbednosne potrebe
191
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
3. Kreirajte novi korisnički nalog pod nazivom Korisnik10:
a.Prijavite se na računar koristeći korisnički nalog koji ima
administratorske privilegije.
b.Kliknite na dugme Start, desnim tasterom miša kliknite na
stavku Moj računar (My Computer), a zatim kliknite na stavku
Upravljaj (Manage).
c.U okviru stavke Computer Management, uvećajte prozor Lokalni
korisnici i grupe (Local Users And Groups), desnim tasterom
miša kliknite na stavku Korisnici (Users), a zatim kliknite na
stavku Novi korisnik (New User).
d.Unesite sledeće informacije u okviru za dijalog Novi korisnik
(New User):
Korisničko ime Korisnik10
Opis Svojstva lozinke za testiranje
Lozinka Škola
Šta se dešava? Zašto?
___________________________________________
e.Ispravite problem koji ste otkrili, napišite vaše rešenje, uverite
se da je izabrano polje za potvrdu User Must Change Password
At Next Logon (Korisnim kora promeniti loziknu pri sledećem
prijavljivanju), i zatim kliknite na dugme Kreiraj (Create).
4. Prijavite se na računar kao Korisnik10, i promenite lozinku na onu
koja je u skladu sa zahtevima za kompleksnost.
5. Odjavite se sa računara i zatim se prijavite koristeći nalog sa admi-
nistratorskim privilegijama, u okviru stavke Computer Management,
izbrišite stavku Korisnik10.
Obezbeđivanje hardvera i softvera
SAVET
Ako vaša škola ima bazu podataka za praćenje inventara, trebalo bi da koristite
dokumentaciju baze podataka da biste utvrdili kako da unesete svaku stavku
imovine u bazu podataka. Pored toga što vam omogućava da pratite oznake
inventara, takođe vam dozvoljava da pratite opremu po lokaciji. Na primer, možete da
pretražujete listu sve opreme koja bi trebala da je u određenoj prostoriji.
192
Poglavlje 8
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
Fizička bezbednost vašeg hardvera je važna isto kao i bezbednost vaše
mreže. Na kraju krajeva, ako se računari ukradu, neće biti mreže da ih
zaštiti! Kao tehničar službe za pomoć, možete pomoći pri obezbeđivanju
fizičke bezbednosti računarske opreme tako što ćete napraviti temeljan
inventar hardvera.
Osiguravanje hardvera i softvera
Kao tehničar službe za pomoć, možete da procenite fizičku bezbednost
hardverske i softverske imovine i da napravite preporuke za njihovu
zaštitu. Jedan od prvih koraka u ovom procesu jeste istraživanje imovine
kao što su računari, štampači, ostali periferijski uređaji i softver u vašoj
školi. Prošetajte po školi sa vašim partnerom i odgovorite na sledeća pita-
nja o fizičkoj imovini:
Kako se kontroliše pristup imovini?
Da li se svi računari i periferijski uređaji nalaze u prostorijama koje
se mogu zaključati?
Ako ne, da li su obezbeđene na svojim radnim stanicama bravama
za računare ili nekim drugim uređajem?
Da li bi bilo teško ili nemoguće da neko uzme računar i da ga
ponese sa sobom?
Da li se od korisnika traži identifikacija pre nego što im se da pri-
stup opremi?
Kako se imovina štiti tokom tokom vannastavnog vremena u
školi?
Da li je softver osiguran na bezbednom mestu?
Da li je sva imovina obeležena školskim identifikacionim brojem na
dobro vidljivom mestu?
Ako fizički pristup imovini nije adekvatno kontrolisan, možete napraviti
preporuke, kao što je smeštanje računara u računarske laboratorije koji se
mogu zaključati kada nema nikoga da ih nadgleda, i obezbeđivanje imo-
vine za nameštaj korišćenjem brava za računar ili štampač (posebni metalni
kablovi koji zaključavaju imovinu i osiguravaju nameštaj) ili neki druga
sprava za zaključavanje, kao što su nepomične stege. Što je teže dobiti nea-
utorizovan pristup opremi, to je manja šansa da oprema bude ukradena.
Ako fizička imovina nije obeležena sa identifikacionim brojem škole na
dobro vidljivom mestu, preporučite ove mere bezbednosti vašem školskom
odboru za tehnologiju i vašem nastavniku službe za pomoć ili sponzoru.
Podrška za bezbednosne potrebe
193
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
Obeležavanje inventara sa trajnim, veoma vidljivim brojem koji može da se
prati a koji identifikuje pravog vlasnika, otežava da se ukradena oprema
proda, što znači da postoji manje šanse da bude ukradena. Takođe, olak-
šava praćenje čitave opreme i pomaže vam u evidenciji.
Sledeće alatke možete koristiti za jasno identifikovanje školske imovine kao
dela inventara:
Trajni označivači. To su lake za korišćenje i jeftine alatke, ali
budite svesni da informacija može da se izbriše.
Graviranje. Graviranje je komplikovanije i skuplje od trajnih ozna-
čivača. Oni takođe mogu oštetiti opremu ako se ne koristi na pravi
način.
Aluminijumske oznake za inventar. Ove oznake su obično
napravljeno od aluminijuma sa veoma jakom nalepnicom na
poleđini. Svaka oznaka ima inventarni broj, ime vaše škole ili
školske oblasti i verovanto bar kôd kao što je prikazano na slici
dole. Možete naručiti oznake od različitih kompanija na mreži. One
su jeftine, obično možete kupiti 2000 komada za 50 dolara. Ove
oznake su idealne za zapisivanje detalja inventara u bazi podataka
za praćenje inventara.
Vežba 8-2: Inventar i nalepnica hardverskog inventara škole
U ovoj vežbi, radićete u parovima da biste kreirali inventar imovine škol-
skog hardvera i softvera. S obzirom na to da način čuvanja inventara
može biti specifičan za vašu školu, ova vežba opisuje zadatke koje treba
završiti, ali ne u detaljnim koracima. Ako vaša škola ima bazu podataka
za praćenje inventara, pogledajte dokumentaciju baze podataka da biste
utvrdili kako su zapisane te informacije. U suprotnom će vam vaš instruk-
tor objasniti kako da nastavite.
1. Utvrdite da li vaša škola već ima kreiran sistem za identifikovanje
imovine. Ako nema, utvrdite koju ćete metodu koristiti da identifiku-
jete imovinu.
194
Poglavlje 8
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
2. Pogledajte koliko vam je imovine dodeljeno.
3. Za svaku imovinu zabeležite sledeće informacije (ili informacije koje
se zahtevaju u vašoj bazi podataka ili postojećem sistemu za iden-
tifikaciju imovine).
a.Broj inventara (na primer: 0001, B2346)
b.Vrsta inventara (na primer: stoni računar, prenosivi računar,
štampač)
c.Proizvođač (primeri: Dell, Compaq, Sony, Clone)
d.Naziv modela i broj (na primer: Armada 1234, Vaio 2345, Tecra
3456)
e.Fizički opis (na primer : bež minikućište, crni prenosivi računar,
srebrni skener)
f.Fizička lokacija (na primer: računarska laboratorija A, biblioteka,
instruktorov sto u učionici 118)
Ako vaša školska baza podataka podržava praćenje imovine i
detaljni hardverski inventar, možda ćete želeti da je popunite u isto
vreme. Za hardverski inventar, uradite sledeće korake:
4. Kliknite na dugme Start, kliknite na dugme Pokreni (Run), otkucajte
msinfo32, ai zatim kliknite na dugme U redu (OK.).
5. Kliknine na znak + koji se nalazi pored Komponente (Components)
da biste proširili listu Komponenti.
6. Kliknite na stavku Datoteka (File), kliknite na stavku Izvezi (Export),
otkucajte naziv datoteke Components, i zatim kliknite na dugme
Sačuvaj (Save). Datoteka pod nazivom components.txt je saču-
vana na vašoj radnoj površini. Ovo je inventar internih komponenti.
Unećete neke od ovih informacija u vašu bazu podataka hardvera.
7. Otvorite okvir za dijalog Svojstva sistema (System Properties) da
biste dobili naziv računara, i zapisali ga na inventaru hardvera.
8. Zapišite brojeve imovine i kratak opis svih periferijskih uređaja koji
su priključeni na računar, uključujući monitore, tastature, štampače
i tako dalje. Na primer, HP Monitor # 123456. (Imajte u vidu da se
mišu obično ne dodelje broj.)
9. Obavestite svoj tim kada ste dovršili vaš deo na projektu praćenja
imovine ili hardverskog inventara.
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
Poglavlje
9
195
Izvršavanje zadataka
održavanja i realizovanje
specijalnih projekata
Po završetku ovog poglavlja moći ćete da:
Izvršavate osnovne zadatke održavanja.
Napravite raspored rutinskog održavanja za raču-
nare za koje ste odgovorni.
Napravite listu specijalnih projekata koje članovi tima
službe za pomoć mogu da realizuju.
Služba za pomoć se organizuje da bi se rešavali računarski problemi
korisnika, ali su podjednako važne i uloge prevencije problema i rutin-
skog održavanja sistema i opreme. Članovi tima takođe mogu da rea-
lizuju niz specijalnih projekata koji omogućavaju poboljšavanje učinka
službe za pomoć, proširivanje znanja tehničara i sticanje dodatnih sred-
stava ili tehničke podrške.
Izvršavanje zadataka održavanja
Održavanje računara je osnova uspešnog rada službe za pomoć. Kada
se računari adekvatno i rutinski održavaju, služba za pomoć ima manje
problema koje treba da reši i ti problemi su manje ozbiljni.
Održavanje računara obuhvata mnoge mere preventivne podrške o
kojima ste učili u prethodnim poglavljima. Nekoliko faktora utiče na
zadatke održavanja i raspored održavanja koji ćete napraviti za vaš tim
službe za pomoć. Oni uključuju:
196
Poglavlje 9
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
Broj računara za koje je vaša služba za pomoć odgovorna.
Resursi koji su vam dostupni (posebno broj ljudi u timu službe za
pomoć).
Fokus vaše službe za pomoć. Da li ste više fokusirani na korisničku
podršku u realnom vremenu i van mreže ili na održavanje raču-
nara?
POGLEDAJTE I OVO
Čarobnjak za planirani zadatak
Pomoću čarobnjaka za planirani zadatak možete podesiti da se mnogi zadaci
održavanja izvršavaju automatski. Čarobnjak pokrećete tako što kliknete na meni
„Start“, postavite pokazivač na „Svi programi“, postavite pokazivač na „Pribor“,
postavite pokazivač na sistemske alatke, a zatim kliknete na „Planirani zadaci“. Zatim
pratite uputstva čarobnjaka da biste izabrali programe ili uslužne programe koji treba
da se pokreću, kao i kada i koliko često treba da se pokreću.
Dostupnost drugih resursa, kao što je školski ili okružni tehnološki
tim koji može da vrši održavanje.
Starost i konfiguracija vaših računara. Na primer, računari sa manjim
čvrstim diskovima moraju češće da se defragmentuju i pospremaju
od onih sa većim čvrstim diskovima.
Vaše smernice za upotrebu računara. Ukoliko je korisnicima zabra-
njeno da čuvaju datoteke na čvrstim diskovima računara, manja je
verovatnoća da ćete ostati bez slobodnog prostora.
U tabeli 9-1 navedeni su razni zadaci održavanja sa opisima, značajem
i preporukama za učestalost izvršavanja. Nijedan od ovih zadataka ne
treba odlagati do zakazanog vremena ukoliko postoji potreba da se izvrše
ranije.
Izvršavanje zadataka održavanja i realizovanje specijalnih projekata
197
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
Tabela 9-1 Zadaci održavanja
Zadaci fizičkog održavanja
Zadatak Opis i koraci Značaj Učestalost
Čišćenje
tastatura i
miševa
Koristite vlažnu krpu
ili komprimovani
vazduh; možda će
biti neophodno da
vadite kuglice iz
miševa da biste ih
očistili.
Čišćenje opreme
može da spreči
oštećenja.
Jednom na
svaka tri meseca
Čišćenje ekrana
monitora
Koristite proverene
rastvore ili maramice
Ukupna čistoća
sprečava
mogućnost da
korisnici koriste
neproverene
rastvore.
Jednom nedeljno
Proveravanje da
li su se kablovi za
uređaje i struju
oštetili
Proverite da li
su svi kablovi
dobro priključeni i
neoštećeni; proverite
sve priključke da
biste bili sigurni da
su u dobrom stanju,
da nisu oštećeni
ili preopterećeni
utičnicama.
Prevencija
oštećenja
kablova i
priključaka
može da smanji
pozive korisnika
za pomoć i
spreči oštećenje
opreme.
Jednom
mesečno
Zadaci održavanja hardvera i čvrstog diska
Zadatak Opis i koraci Značaj Učestalost
Provera i
ažuriranje
upravljačkih
programa
Koristite čarobnjak
za ažuriranje
hardvera, ažuriranje
Windowsa i veb
lokaciju proizvođača
da biste pronašli i
instalirali najnovije
upravljačke
programe za hardver
(videti poglavlje 5 za
više informacija).
Obezbeđuje
korišćenje
optimalnih
upravljačkih
programa za
opremu.
Jednom na svaka
tri meseca
198
Poglavlje 9
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
Zadatak Opis i koraci Značaj Učestalost
Defragmentacija
čvrstog diska
Koristite
defragmentator
diska da biste
defragmentovali
čvrsti disk i
obezbedili brži i
efikasniji pristup
podacima (videti
poglavlje 5 za više
informacija);
možete da zakažete
automatsko
izvršavanje ovog
zadatka pomoću
čarobnjaka za
planirani zadatak.
Obezbeđuje
najefikasniju
upotrebu čvrstog
diska.
Jednom
mesečno do
jednom na svaka
tri meseca
Korišćenje alatke
„Pospremanje
diska“
Koristite alatku
„Pospremanje
diska“ da biste
izbrisali datoteke
koje se ne koriste ili
nepotrebne datoteke
na čvrstom disku.
Eliminiše
datoteke koje se
retko koriste ili se
uopšte ne koriste.
Jednom
mesečno do
jednom na svaka
tri meseca
Zadaci održavanja bezbednosti
Zadatak Opis i koraci Značaj Učestalost
Instaliranje
preuzetih ispravki
za Windows
Ukoliko računari
nisu podešeni
da automatski
instaliraju kritične
i preporučene
ispravke sa
lokacije „Ažuriranja
Windowsa“,
instalirajte ih ručno.
Obezbeđuje
se instaliranje
kritičnih zakrpa
da bi se računar
zaštitio i
optimizovao.
Jednom nedeljno
Izvršavanje zadataka održavanja i realizovanje specijalnih projekata
199
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
Pokretanje
kompletnog
skeniranja virusa
na računaru
Ukoliko računari nisu
podešeni da češće
automatski pokreću
skeniranja, vi morate
da vršite skeniranje
jednom nedeljno; u
većini antivirusnih
programa možete da
podesite automatsko
izvršavanje ovog
zadatka.
Obezbeđuje
pronalaženje
virusa na
računaru, ukoliko
imate virusne
definicije za njih.
Jednom nedeljno
Ažuriranje
definicija za
viruse
Idite na veb lokaciju
proizvođača
vašeg softvera za
zaštitu od virusa i
preuzmite najnovije
definicije za viruse;
u većini antivirusnih
programa možete da
podesite automatsko
izvršavanje ovog
zadatka.
Obezbeđuje
definicije za
najnovije viruse.
Jednom na
svake dve
nedelje
Traženje
podataka o novim
virusima na mreži
Proverite veb
lokacije većih
proizvođača softvera
za zaštitu od virusa
da biste videli da
li su otkriveni novi
virusi i koliko su
kritični; ukoliko je
otkriven novi kritični
virus, obavezno
odmah preuzmite
definiciju.
Sprečava da novi
virus utiče na
vašu mrežu pre
nego što saznate
da on postoji.
Svaki dan
Vežba 9-1: Napravite raspored održavanja
U ovoj vežbi određujete koje će zadatke održavanja izvršavati vaš tim
službe za pomoć, kao i kada će ih izvršavati. Trebaće vam kalendar
školske godine, tačan broj računara koje morate da održavate i okvirno
vreme potrebno za izvršavanja svakog zadatka.
200
Poglavlje 9
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
1. Napravite spisak svih zadataka za koje će vaš tim službe za pomoć
biti odgovoran u koloni „Zadaci“ u dole navedenoj tabeli.
2. Odredite koliko će radnih sati biti potrebno za izvršavanje zadatka
na svim računarima. Da biste odredili radno vreme, pomnožite
vreme potrebno da se zadatak izvrši na jednom računaru sa brojem
računara (ukoliko se zadatak izvršava na svakom računaru).
3. Ispunite kolonu „Učestalost“ za svaki zadatak.
4. Ispunite datum početka za svaki zadatak (kada će prvi put vaš tim da
izvrši zadatak).
5. Zakažite svaki zadatak tako što ćete ga ubeležiti u kalendar školske
godine. Vodite računa da ne preopteretite tim. Zadaci koji se izvr-
šavaju jednom nedeljno ili svake dve ili tri nedelje će se u nekom
trenutku poklopiti, pa ćete možda morati da malo promenite raspo-
red. Ukoliko budete imali toliko zadataka da niko nema vremena da
pomaže krajnjim korisnicima, možda nećete moći da ispunite ciljeve
vaše službe za pomoć.
Zadatak Radno vreme Učestalost Početak
Izvršavanje zadataka održavanja i realizovanje specijalnih projekata
201
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
Realizovanje specijalnih projekata
Tim službe za pomoć može da pokrene niz specijalnih projekata kako bi
poboljšao nivo usluge koju služba za pomoć nudi. Na primer, možete da
razvijete projekat za pružanje dodatne obuke tehničarima ili projekat za
skupljanje dodatnih sredstava za službu za pomoć. U narednim odeljcima
su prikazani tipovi projekata koje biste mogli da razmotrite. Kao tehničar
službe za pomoć, treba da težite realizaciji barem jednog značajanog spe-
cijalnog projekta svake školske godine. Kao tim službe za pomoć, treba da
pogledate sve predloge specijalnih projekata i da odredite njihov prioritet
na način koji obezbeđuje najbolje rezultate u odnosu na uložene resurse.
Na primer, ukoliko će za neki specijalni projekat biti potrebno 10 sati rada
tehničara, ali će se dobiti podaci koji će svakom tehničaru u timu uštedeti
30 minuta svakog dana, onda taj projekat ima visok povraćaj investicije
(PI). Pošto svaka služba za pomoć ima različite prioritete i potrebe, treba da
utvrdite PI svakog projekta koji predlože tehničari vaše službe za pomoć.
Projekti znanja
Projekti znanja su oni koji za rezultat imaju povećanje znanja celog tima.
Ovu vrstu projekata obično realizuju pojedinci ili veoma male grupe. Oni
istraže neku temu ili problem, a zatim predstave svoje istraživanje člano-
vima tima službe za pomoć. Prezentacija članovima tima treba da se obavi
u jednoj od dve forme – ili u obliku problem/rešenje ili kao pomoć koja
omogućava službi za pomoć da nešto obavlja bolje ili brže. Jedna od pred-
nosti ovih projekata jeste to što omogućavaju istraživaču da istraži problem
ili tehničku oblast koja ga najviše zanima.
Možete da razmotrite sledeće vrste projekata znanja:
Napravite spisak korisnih veb lokacija. Istražite neku temu na
internetu, kao što su lokacije koje imaju odlične podatke o har-
dveru, rešavanju problema ili komunikaciji sa korisnicima. Sastavite
spisak po nekom redosledu, sa internet adresama, nazivima loka-
cija i kratkim opisima. Takođe, možete da dodate te lokacije u
„Omiljene lokacije“ programa Internet Explorer, a zatim da poša-
ljete veze sa veb lokacijama ostalim članovima tima e-poštom tako
da i oni mogu da ih dodaju u svoje „Omiljene lokacije“ ako žele.
Saznajte kako se izvršava neki komplikovan zadatak ili tema
i osmislite pomoć. Ovaj odeljak pokriva osnovne zadatke i teme
koje treba da razumete kako biste osnovali službu za pomoć i
upravljali njom. Postoje i drugi zadaci i teme koje su izvan domena
ovog kursa, ali koji bi mogli biti korisni vašoj službi za pomoć; na
202
Poglavlje 9
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
primer, detaljno poznavanje komponenti na matičnoj ploči ili kako
se koristi komanda DiskPart.exe za pravljenje particija na disko-
vima. Istražite neku temu ili zadatak i predstavite rezultate svojim
kolegama. Za teme koje istražite dajte kratak pregled. Ubacite slike
ili grafikone gde god možete. Za zadatke koje istražite predstavite
postupnu pomoć. Sve to treba da ubacite u bazu znanja škole.
Baza znanja je mesto na kojem čuvate sve podatke, uputstva i
istraživanja službe za pomoć. To može da bude elektronska baza
podataka, neki drugi tip računarske datoteke ili papirne kopije u
fascikli.
SAVET
Dokumentacija vaše baze podataka treba da sadrži uputstva za pravljenje izveštaja
za pronalaženje ovih podataka. Ukoliko vaš tim službe za pomoć ima određenog
analitičara podataka, onda treba da tražite podatke od njega.
Analitički projekti
Analitički projekti su oni u kojima analizirate podatke da biste odredili
koje ćete naredne korake preduzeti. Na primer, neko je verovatno ana-
lizirao potrebe vaše škole za računarskom podrškom i preporučio da se
osnuje učenička služba za pomoć. Analitički projekti zahtevaju da prikupite
podatke i donesete zaključke na osnovu njih. Stoga oni često uključuju
dokumentovanje analize ili bukvalno nastavljanje na naredne korake, kao
što je pravljenje vodiča za korisnike.
Možete da razmotrite sledeće vrste analitičkih projekata:
Analizirajte najčešće vrste problema koje vaša služba za
pomoć rešava. Pomoću baze podataka za praćenje naloga odre-
dite tri vrste problema krajnjih korisnika za koje dobijate najviše
poziva. Zatim utvrdite da postoji li način da se korisnici nauče da
izbegnu, odn. reše te probleme ili način da ih tehničari službe za
pomoć brže rešavaju.
Analizirajte da li ispunjavate ciljeve vaše službe za pomoć.
Na početku ovog odeljka postavili ste ciljeve službe za pomoć; na
primer, možda ste postavili cilj da se na nalog odgovara u roku
od jednog sata. Sprovedite analitički projekat da biste utvrdili da li
ispunjavate određeni cilj, a zatim napravite preporuke kako da se
ta oblast dalje poboljša.
Izvršavanje zadataka održavanja i realizovanje specijalnih projekata
203
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
Istraživački projekti
Istraživački projekti su oni u kojima pronalazite odgovore na pitanja, a
zatim koristite te odgovore kao osnovu za dalje analize ili davanje prepo-
ruka. Na primer, želite da utvrdite u kojim oblastima podrške je članovima
tima službe za pomoć najpotrebnija obuka. Dakle, ispitaćete članove tima,
a zatim upotrebiti njihove odgovore da biste utvrdili potrebni tip obuke i
dali preporuke za odgovarajuće programe obuke.
Možete da razmotrite sledeće istraživačke projekte:
Saznajte šta krajnji korisnici misle o službi za pomoć. Napravite
anketu u kojoj će krajnji korisnici reći šta misle o uslugama koje
dobijaju od službe za pomoć. Razdelite, sakupite i analizirajte
podatke i predstavite ih timu tako da tim može da odredi u kojim
oblastima je efikasan, a u kojim oblastima treba da se poboljša. U
prilogu B možete da pogledate primer ankete.
Saznajte nešto o organizacijama službi za pomoć. Sprovedite
istraživanje na mreži i drugim mestima da biste utvrdili koje orga-
nizacije usmerene ka službama za pomoć postoje i šta one rade.
Možete da istražite profesionalne organizacije i udruženja tehničara
službi za pomoć, organizacija za obuku, organizacija za davanje
certifikata i tako dalje. Kreirajte dokument sa pregledom ovih poda-
taka i predstavite ga timu kako bi članovi tima mogli bolje da se
upoznaju sa mogućnostima rada u ovoj IT oblasti.
Projekti za prikupljanje sredstava
Projekti za prikupljanje sredstava obično kombinuju istraživanje, analizira-
nje i dokumentovanje. Postoje različite vrste projekata za prikupljanje sred-
stava. Možete da istražujete sredstva koja su dostupna učeničkim organiza-
cijama ili organizacijama službi za pomoć. Možete da istražujete sredstva
koja su dostupna preko vaše škole ili školskog okruga za aktivnosti učenika
(kao što je služba za pomoć) ili za opremu. A možete i da napišete zahtev,
koji se zove predlog za dodelu sredstava, za dobijanje novca od određene
fondacije ili kompanije. Pisanje predloga za dodelu sredstava je složen
poduhvat, tako da je možda najbolje da tokom tog zadatka blisko sarađu-
jete sa svojim instruktorom, savetnikom iz redova osoblja ili tehnološkim
timom. Vi možete da pomognete u predstavljanju predloga organizaciji koja
ima te resurse. Evo nekoliko saveta za pronalaženje dodatnih sredstava za
vašu službu za pomoć, odnosno dodatnih ili novijih računara za školu.
Napravite spisak onog što čini vašu školu jedinstvenom.
Uključite stavke kao što je država i grad u kojem se nalazite, fokus
204
Poglavlje 9
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
školskih programa i, ako je to prikladno, demografske podatke.
Demografski podaci uključuju prosečan nivo porodičnih primanja,
procenat određenih etničkih grupa i uzrast učenika. Mnoga sred-
stva su dostupna samo školama ili programima koji se uklapaju u
određenu demografsku definiciju.
Saznajte tehnološke ciljeve države, okruga i školskog okruga.
Ukoliko znate te ciljeve, možete da napišete predloge koji se uklapaju
u njih. Poznavanje ciljeva vam pomaže da opravdate zašto bi vaša
škola trebalo da dobije deo budžeta namenjenog za tehnologiju.
Saznajte koje korporacije u vašoj oblasti imaju najveći profit.
Korporacije ponekad sponzorišu računarske laboratorije i pružaju
obuku ili druge resurse. Na primer, korporacija Microsoft nudi ško-
lama Windows XP Professional i Office XP Professional po mini-
malnoj ceni. Počnite sa profitabilnim korporacijama koje su fokusi-
rane na tehnološka polja. Zatim istražite i druge kompanije koje bi
mogle da podrže vaše napore.
Nabavite knjigu o dostupnim sredstvima. Posetite lokalnu bib-
lioteku ili sprovedite istraživanje na mreži da biste pronašli knjige
u kojima su navedena sredstva koja su dostupna za dodeljivanje i
zahtevi za dodelu. Zatim odredite za koja sredstva će se vaša škola
ili program kvalifikovati.
Vežba 9-2: Odredite prioritet specijalnih projekata
1. Neka svaki član službe za pomoć napiše predlog za specijalni proje-
kat na pola strane. Ovi predlozi treba da sadrže sledeće podatke:
a.Potrebu za projektom (zašto da se realizuje)
b.Rezultat projekta (dokument, informacije i sl.)
c.Okvirno vreme potrebno za realizaciju projekta
2. Na sledećem sastanku tima službe za pomoć postavite svaki pred-
log na zid. Odredite tri najbolja projekta tako što će svaki član tima
službe za pomoć napisati „1“ na projektu koji misle da treba da se
uradi prvi, „2“ na projektu za koji misle da bi trebalo da se uradi
drugi i „3“ na projektu za koji misle da bi trebalo da se uradi treći po
redu.
3. Neka tim razgovara o svom izboru i pokuša da se dogovori o tome
koji projekat treba da se uradi prvi i zbog čega. Vaš instruktor ili
savetnik iz redova osoblja će voditi razgovor i pomoći vam da odre-
dite prioritet projekata.
Izvršavanje zadataka održavanja i realizovanje specijalnih projekata
205
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
Vežba 9-3: Ponovo osmislite vašu službu za pomoć
U poglavlju 1 ste uradili vežbu u kojoj ste odredili prioritete vaše službe
za pomoć. Sada kad ste naučili više o računarskoj podršci, treba da pre-
ispitate te odluke kao tim. Da biste se pripremili za timski razgovor, odgo-
vorite na sledeća pitanja.
1. Da li su resursi vaše službe za pomoć, uključujući tehničare, raču-
nare, obuku itd., raspoređeni na najefikasniji mogući način? Šta
biste promenili i zbog čega?
2. Da li su ciljevi koje ste postavili pred vašu službu za pomoć ciljevi
na koje treba da ostanete fokusirani ili ih treba promeniti? Koje pro-
mene predlažete?
3. Da li je opseg podrške koju pružate prevelik, premali ili baš kako
treba? Zašto tako mislite?
4. Kada biste morali da smanjite opseg vaše podrške, koje biste obla-
sti podrške ukinuli?
5. Da možete da proširite opseg podrške, koje biste oblasti podrške
dodali?
6. Da li ste obavljali uloge koje ste želeli da obavljate u službi za pomoć
(vođa tima, analitičar podataka, tehničar, laboratorijska podrška)?
Ukoliko niste, koju ulogu biste želeli da obavljate i zašto mislite da
biste je dobro obavljali?
7. Ko je činio najbolji deo članova u timu službe za pomoć i zbog
čega?
8. Ko je činio najgori deo članova u timu službe za pomoć i zbog
čega?
9. Da li stičete veštine i iskustvo koje ste se nadali da ćete dobiti radeći
u timu službe za pomoć? Šta biste promenili da bi rad u službi za
pomoć bolje ispunjavao vaše ciljeve i potrebe?
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
Prilog
A
207
Kontrolni popis pre
instaliranja sistema
Microsoft Windows XP
Professional
Kontrolni popis minimalnih hardverskih zahteva
Koristite ovaj kontrolni popis za lakše donošenje odluka pri planiranju.
Označite odgovarajuću kolonu.
Sistemski zahtevi Zadovoljava
zahteve
Potrebna je
nadogradnja
CPU je najmanje Pentium 2, na
233 megaherca (MHz)
64 megabajta (MB) do 4
gigabajta (GB) RAM-a
Čvrsti disk ima najmanje 2 GB
Čvrsti disk ima najmanje 650
MB slobodnog mesta za particiju
(preporučuje se 1,5 GB)
Monitor ima VGA grafičku
karticu ili karticu bolje rezolucije
(najmanje 800 x 600)
Dostupni su tastatura i miš
Dostupan je CD-ROM za
instalacione CD-ove
Dostupno je povezivanje sa
mrežom za instaliranje preko
mreže
208
Prilog A
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
Kontrolni popis kompatibilnosti hardvera i softvera
Alatka za kompatibilnost Sve je
kompatibilno?
Hardver koji je potrebno
nadograditi/softver koji nije
kompatibilan
Sav hardver je kompatibilan
prema winnt32/
checkupgradeonly
Sav hardver se nalazi
na listi hardverske
kompatibilnosti (HCL)
sistema
Microsoft® Windows® XP
Stablo odlučivanja pri instaliranju
Koristite ovo stablo odlučivanja da biste lakše odredili treba li da izvršite
nadogradnju ili da instalirate softver od početka. Zabeležite odluku u tabeli
navedenoj ispod stabla tako što ćete navesti ime i veličinu particije koju
izaberete za instaliranje.

Ukoliko particija nema 2
GB, da li se može proširiti
do te veličine?
DA
NE
NE
NE
NE
DA
DA
DA
DA – Da li je operativni sistem
Windows 98, Windows NT SP
6a, Windows ME, Windows XP
Home ili Windows 2000?
Izvršite nadogradnju.
Da li postoji neka prednost u
izvršavanju nadogradnje u
odnosu na instaliranje od
početka (videti poglavlje 3)?
POČETAK:
Da li na računaru već postoji
operativni sistem?
Izvršite instaliranje od
početka.
Izvršite instaliranje od
početka.
Izvršite instaliranje od
početka.
Izvršite instaliranje od
početka.
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
Kontrolni popis pre instaliranja sistema Microsoft Windows XP Professional
209
Instalacija Ime i veličina particije
Nadogradnja postojećeg
operativnog sistema
Instaliranje od početka
Stablo odlučivanja za deljenje diska na particije
Koristite ovo stablo odlučivanja da biste lakše odredili mogućnosti deljenja
diska na particije. Zabeležite veličinu particije u tabeli navedenoj posle
stabla odlučivanja.

DA
DA DA
DA
NE
NE
NE
NE
Da li korisnik pravilno
pokušava da izvrši zadatak?
Instalirajte na postojeću
particiju. PAŽNJA: Ovim
postupkom brišete postojeći
operativni sistem.
POČETAK: Da li računar
ima postojeću particiju?
Da li ima dovoljno slobodnog
prostora na disku za prav-
ljenje nove particije od 2 GB
za Windows XP Professional?
Napravite rezervne kopije
važnih podataka, zatim
izbrišite postojeću particiju
i napravite novu particiju
na koju ćete instalirati
Windows XP
Napravite novu particiju i
instalirajte sistem Windows
XP Professional na nju.
Da li postoji particija
koja je dovoljno velika
da se na nju instalira
Windows Professional?
Mogućnost deljenja diska na particije Veličina particije
Nova particija na nepodeljenom disku
Nova particija na podeljenom disku
Instaliranje na postojeću particiju
Brisanje postojeće particije da bi se
oslobodio prostor na disku, a zatim
pravljenje nove particije
210
Prilog A
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
Tabela odlučivanja za sistem datoteka
Odlike sistema datoteka Neophodan je
NTFS
Neophodan je FAT ili
FAT 32
Neophodna je bezbednost na
nivou datoteka i fascikli
X
Neophodno je komprimovanje
datoteka
X
Neophodna je kontrola količine
prostora na disku dostupne po
korisniku
X
Neophodno je transparentno
šifrovanje datoteka
X
Mora imati pristup podacima
na particiji sa operativnim
sistemima koji nisu Windows XP,
Windows 2000 ili Windows NT
SP 6a
X
FAT ili FAT32
Mora da pokreće aplikacije
koje rade samo u prethodnim
verzijama sistema Windows
X
FAT ili FAT32 (dual boot
konfiguracija)
Mora da pokreće Microsoft MS-
DOS® aplikacije
X
samo FAT
Kontrolni popis pre instaliranja sistema Microsoft Windows XP Professional
211
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
P
O
Č
N
I
T
E
O
V
D
E
Z
A
V
E
Ć
I
N
U
P
R
O
B
L
E
M
A
P
R
I
J
A
V
L
J
E
N
I
P
R
O
B
L
E
M
I
U
K
O
L
I
K
O
R
A
Č
U
N
A
R
N
E
Ć
E
D
A
S
E
P
O
K
R
E
N
E
I
L
I
N
E
R
A
D
I
K
A
K
O
T
R
E
B
A
P
O
Č
N
I
T
E
O
V
D
E
K
O
R
I
S
N
I
Č
K
A
G
R
E
Š
K
A
:
D
A
L
I
K
O
R
I
S
N
I
K
P
R
A
V
I
L
N
O
P
O
K
U
Š
A
V
A
D
A
I
Z
V
R
Š
I
Z
A
D
A
T
A
K
?
H
A
R
D
V
E
R
S
K
A
P
O
D
R
Š
K
A
:
D
A
L
I
H
A
R
D
V
E
R
N
O
R
M
A
L
N
O
F
U
N
K
C
I
O
N
I
Š
E
?
D
A
P
O
D
R
Š
K
A
Z
A
O
P
E
R
A
T
I
V
N
I
S
I
S
T
E
M
:
D
A
L
I
S
E
R
A
Č
U
N
A
R
P
O
K
R
E
Ć
E
I
R
A
D
I
N
O
R
M
A
L
N
O
?
P
O
D
R
Š
K
A
Z
A
M
R
E
Ž
U
:
D
A
L
I
R
A
Č
U
N
A
R
M
O
Ž
E
D
A
S
E
P
O
V
E
Ž
E
S
A
P
O
T
R
E
B
N
I
M
R
E
S
U
R
S
I
M
A
?
S
O
F
T
V
E
R
S
K
A
P
O
D
R
Š
K
A
:
D
A
L
I
S
O
F
T
V
E
R
N
O
R
M
A
L
N
O
F
U
N
K
C
I
O
N
I
Š
E
?
D
A
D
A
D
A
O
V
O
J
E
V
E
R
O
V
A
T
N
O
P
R
O
B
L
E
M
Z
A
K
O
R
I
S
N
I
Č
K
U
P
O
D
R
Š
K
U
.
M
E
H
A
N
I
Č
K
I
P
R
O
B
L
E
M
:
D
A
L
I
M
O
Ž
D
A
P
O
S
T
O
J
I
M
E
H
A
N
I
Č
K
I
P
R
O
B
L
E
M
?
N
E
N
E
N
E
D
A
N
E
K
A
K
O
R
I
S
N
I
K
P
R
O
V
E
R
I
S
V
E
V
E
Z
E
I
U
T
V
R
D
I
D
A
L
I
S
V
E
K
O
M
P
O
N
E
N
T
E
R
A
D
E
.
Z
A
M
E
N
I
T
E
P
R
O
B
L
E
M
A
T
I
Č
N
E
K
O
M
P
O
N
E
N
T
E
.
O
V
O
J
E
V
E
R
O
V
A
T
N
O
M
E
H
A
N
I
Č
K
I
P
R
O
B
L
E
M
.
D
A
L
I
J
E
N
E
D
A
V
N
O
M
E
N
J
A
N
A
K
O
N
F
I
G
U
R
A
C
I
J
A
?
O
V
O
J
E
V
E
R
O
V
A
T
N
O
P
R
O
B
L
E
M
S
A
O
P
E
R
A
T
I
V
N
I
M
S
I
S
T
E
M
O
M
N
E
P
R
O
B
L
E
M
S
A
K
O
N
F
I
G
U
R
A
C
I
J
O
M
D
A
L
I
S
V
E
K
O
M
P
O
N
E
N
T
E
N
O
R
M
A
L
N
O
F
U
N
K
C
I
O
N
I
Š
U
?
O
V
O
J
E
V
E
R
O
V
A
T
N
O
P
R
O
B
L
E
M
S
A
K
O
N
F
I
G
U
R
A
C
I
J
O
M
.
N
E
D
A
L
I
S
E
R
E
S
U
R
S
I
M
A
M
O
Ž
E
P
R
I
S
T
U
P
I
T
I
S
A
D
R
U
G
I
H
U
M
R
E
Ž
E
N
I
H
R
A
Č
U
N
A
R
A
?
N
E
N
E
N
E
O
V
O
J
E
V
E
R
O
V
A
T
N
O
P
R
O
B
L
E
M
Z
A
S
O
F
T
V
E
R
S
K
U
P
O
D
R
Š
K
U
.
D
A
L
I
J
E
N
E
D
A
V
N
O
M
E
N
J
A
N
A
K
O
N
F
I
G
U
R
A
C
I
J
A
?
D
A
R
A
Č
U
N
A
R
N
A
K
O
J
E
M
S
E
N
A
L
A
Z
E
R
E
S
U
R
S
I
M
O
Ž
D
A
N
I
J
E
N
A
M
R
E
Ž
I
.
O
V
O
J
E
V
E
R
O
V
A
T
N
O
P
R
O
B
L
E
M
Z
A
M
R
E
Ž
N
U
P
O
D
R
Š
K
U
.
D
A
L
I
M
O
Ž
E
T
E
D
A
D
O
B
I
J
E
T
E
I
P
A
D
R
E
S
U
K
L
I
J
E
N
T
A
?
D
A
D
A
P
o
m
o
ć
z
a
o
d
r
e
đ
i
v
a
n
j
e
k
a
t
e
g
o
r
i
j
e
p
o
d
r
š
k
e
212
Prilog A
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
N
E
D
A
N
E
R
A
D
I
A
K
O
E
K
S
T
E
R
N
I
U
R
E
Đ
A
J
(
M
O
N
I
T
O
R
,
Š
T
A
M
P
A
Č
)
N
E
M
O
Ž
E
D
A
S
E
U
K
L
J
U
Č
I
A
K
O
E
K
S
T
E
R
N
I
U
R
E
Đ
A
J
M
O
Ž
E
D
A
S
E
U
K
L
J
U
Č
I
,
A
L
I
U
O
P
Š
T
E
N
E
R
A
D
I
N
E
K
A
K
O
R
I
S
N
I
K
P
R
O
V
E
R
I
S
V
E
V
E
Z
E
S
A
S
T
R
U
J
O
M
I
K
A
B
L
O
V
E
E
V
I
D
E
N
T
I
R
A
J
T
E
P
R
O
B
L
E
M
I
R
E
Š
E
N
J
E
,
A
Z
A
T
I
M
Z
A
T
V
O
R
I
T
E
N
A
L
O
G
N
I
J
E
R
E
Š
E
N
O
D
A
L
I
J
E
P
R
O
B
L
E
M
R
E
Š
E
N
?
P
o
m
o
ć
z
a
o
d
r
e
đ
i
v
a
n
j
e
k
a
t
e
g
o
r
i
j
e
p
o
d
r
š
k
e
M
E
H
A
N
I
Č
K
I
P
R
O
B
L
E
M
I
R
E
Š
E
N
O
N
I
J
E
R
E
Š
E
N
O
O
B
E
Z
B
E
D
I
T
E
N
O
V
U
K
O
M
P
O
N
E
N
T
U
I
O
B
A
V
E
S
T
I
T
E
Š
K
O
L
U
D
A
T
R
E
B
A
P
O
P
R
A
V
I
T
I
I
L
I
Z
A
M
E
N
I
T
I
H
A
R
D
V
E
R
.
R
A
D
I
K
A
K
O
T
R
E
B
A
N
E
R
A
D
I
U
G
A
S
I
T
E
U
R
E
Đ
A
J
,
A
Z
A
T
I
M
G
A
P
O
N
O
V
O
U
P
A
L
I
T
E
.
R
A
D
I
K
A
K
O
T
R
E
B
A.
A
K
O
O
P
E
R
A
T
I
V
N
I
S
I
S
T
E
M
N
E
P
R
E
P
O
Z
N
A
J
E
I
N
T
E
R
N
U
K
O
M
P
O
N
E
N
T
U
A
K
O
I
N
T
E
R
N
A
K
O
M
P
O
N
E
N
T
A
(
D
I
S
K
J
E
D
I
N
I
C
A
,
M
O
D
E
M
,
Z
V
U
Č
N
A
K
A
R
T
I
C
A
.
.
.
)
N
E
R
A
D
I
K
A
K
O
T
R
E
B
A
P
R
O
B
L
E
M
I
S
A
K
O
N
F
I
G
U
R
A
C
I
J
O
M
P
R
O
V
E
R
I
T
E
K
A
D
A
J
E
U
P
R
A
V
L
J
A
Č
K
I
P
R
O
G
R
A
M
P
O
S
L
E
D
N
J
I
P
U
T
A
Ž
U
R
I
R
A
N
R
E
Š
E
N
O
P
R
O
V
E
R
I
T
E
P
O
M
O
Ć
U
P
O
M
O
Ć
N
O
G
I
Z
V
O
R
A
N
A
P
A
J
A
N
J
A
I
K
A
B
L
A
/
K
O
N
E
K
T
O
R
A
K
O
J
I
S
I
G
U
R
N
O
D
O
B
R
O
R
A
D
I.
P
R
O
V
E
R
I
T
E
U
W
I
N
D
O
W
S
D
E
V
I
C
E
M
A
N
A
G
E
R
U
D
A
L
I
U
R
E
Đ
A
J
R
A
D
I
K
A
K
O
T
R
E
B
A
P
R
O
V
E
R
I
T
E
S
L
E
D
E
Ć
E
:
D
A
L
I
J
E
O
M
O
G
U
Ć
E
N
R
A
D
U
R
E
Đ
A
J
A
?
A
K
O
N
I
J
E
,
O
M
O
G
U
Ć
I
T
E
R
A
D
.
A
K
O
J
E
S
T
E
,
O
N
E
M
O
G
U
Ć
I
T
E
A
Z
A
T
I
M
P
O
N
O
V
O
O
M
O
G
U
Ć
I
T
E
R
A
D
.
A
K
O
P
O
S
T
O
J
I
D
U
G
M
E
D
E
V
I
C
E
T
R
O
U
B
L
E
S
H
O
O
T
E
R
,
U
P
O
T
R
E
B
I
T
E
G
A
.
A
K
O
P
O
S
T
O
J
I
N
O
V
I
U
P
R
A
V
L
J
A
Č
K
I
P
R
O
G
R
A
M
I
N
S
T
A
L
I
R
A
J
T
E
G
A
P
R
E
V
I
Š
E
O
D
3
M
E
S
E
C
A
V
R
A
T
I
T
E
P
R
E
T
H
O
D
N
U
V
E
R
Z
I
J
U
U
P
R
A
V
L
J
A
Č
K
O
G
P
R
O
G
R
A
M
A
N
O
V
I
D
R
I
V
E
R
R
A
Z
M
I
S
L
I
T
E
O
P
R
O
M
E
N
I
I
N
T
E
R
N
E
K
O
M
P
O
N
E
N
T
E
I
P
R
O
V
E
R
I
T
E
O
S
T
A
L
E
K
O
N
F
I
G
U
R
A
C
I
J
E
K
O
J
E
S
U
M
O
G
U
Ć
E
U
U
P
R
A
V
L
J
A
Č
U
U
R
E
Đ
A
J
I
M
A
,
Z
A
B
E
L
E
Ž
I
T
E
T
R
E
N
U
T
N
E
P
O
S
T
A
V
K
E
P
R
E
N
E
G
O
Š
T
O
N
E
Š
T
O
P
R
O
M
E
N
I
T
E
.
Kontrolni popis pre instaliranja sistema Microsoft Windows XP Professional
213
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
R
e
š
a
v
a
n
j
e
p
r
o
b
l
e
m
a
n
a
u
m
r
e
ž
e
n
i
m
r
a
č
u
n
a
r
i
m
a
I
P
A
D
R
E
S
A
V
E
R
I
F
I
K
O
V
A
N
A
D
A
K
O
R
I
S
N
I
K
J
E
P
R
O
P
I
S
N
O
P
O
V
E
Z
A
N
S
A
L
O
K
A
L
N
O
M
M
R
E
Ž
O
M
K
O
R
I
S
N
I
K
N
E
M
O
Ž
E
D
A
S
E
P
O
V
E
Ž
E
S
A
L
O
K
A
L
N
O
M
M
R
E
Ž
O
M
P
R
I
J
A
V
L
J
E
N
I
P
R
O
B
L
E
M
I
D
A
L
I
K
O
R
I
S
N
I
K
M
O
Ž
E
D
A
P
R
I
S
T
U
P
I
I
N
T
E
R
N
I
M
R
E
S
U
R
S
I
M
A
?
R
A
Č
U
N
A
R
I
M
A
I
P
A
D
R
E
S
U
N
E
P
R
O
S
L
E
D
I
T
E
P
R
O
B
L
E
M
A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
O
R
U
M
R
E
Ž
E
N
A
B
A
V
I
T
E
N
O
V
U
I
P
A
D
R
E
S
U
(
S
V
O
J
S
T
V
A
I
P
K
O
N
F
I
G
U
R
A
C
I
J
E
I
L
I
V
E
Z
E
)
.
P
R
O
B
L
E
M
:
K
O
R
I
S
N
I
K
N
E
M
O
Ž
E
D
A
P
R
I
S
T
U
P
I
R
E
S
U
R
S
U
N
A
M
R
E
Ž
I
P
R
I
J
A
V
I
T
E
P
R
O
B
L
E
M
N
A
S
E
R
V
E
R
U
D
A
L
I
D
R
U
G
I
R
A
Č
U
N
A
R
I
N
A
I
S
T
O
J
M
R
E
Ž
I
M
O
G
U
D
A
S
E
P
O
V
E
Ž
U
S
A
I
N
T
E
R
N
E
T
O
M
?
D
A
P
R
O
B
L
E
M
N
I
J
E
R
E
Š
E
N
P
R
O
B
L
E
M
:
K
O
R
I
S
N
I
K
N
E
M
O
Ž
E
D
A
P
R
I
S
T
U
P
I
I
N
T
E
R
N
E
T
U
R
A
Č
U
N
A
R
N
E
M
A
I
P
A
D
R
E
S
U
P
O
P
R
A
V
I
T
E
M
R
E
Ž
N
E
V
E
Z
E
.
D
A
L
I
K
O
R
I
S
N
I
K
M
O
Ž
E
D
A
P
I
N
G
U
J
E
S
E
R
V
E
R
?
P
R
O
V
E
R
I
T
E
D
A
L
I
J
E
R
A
Č
U
N
A
R
P
O
V
E
Z
A
N
S
A
M
R
E
Ž
O
M
I
P
R
I
K
L
J
U
Č
E
N
N
A
D
O
M
E
N
I
L
I
R
A
D
N
U
G
R
U
P
U
P
R
O
B
L
E
M
N
I
J
E
R
E
Š
E
N
D
A
L
I
V
I
M
O
Ž
E
T
E
D
A
P
I
N
G
U
J
E
T
E
S
E
R
V
E
R
?
N
E
P
R
O
V
E
R
I
T
E
D
O
Z
V
O
L
E
Z
A
R
E
S
U
R
S
E
I
D
E
L
J
E
N
J
E
.
D
A
L
I
V
I
M
O
Ž
E
T
E
D
A
P
R
I
S
T
U
P
I
T
E
R
E
S
U
R
S
I
M
A
?
D
A
D
A
P
R
O
B
L
E
M
N
I
J
E
R
E
Š
E
N
N
E
P
R
O
V
E
R
I
T
E
D
A
L
I
S
U
L
A
N
I
P
R
O
X
Y
P
O
S
T
A
V
K
E
T
A
Č
N
E
P
R
O
B
L
E
M
N
I
J
E
R
E
Š
E
N
D
A
P
R
O
V
E
R
I
T
E
D
A
L
I
S
U
P
O
S
T
A
V
K
E
S
A
D
R
Ž
A
J
A
,
P
R
I
V
A
T
N
O
S
T
I
I
B
E
Z
B
E
D
N
O
S
T
I
T
A
Č
N
E
.
P
R
O
B
L
E
M
N
I
J
E
R
E
Š
E
N
N
E
N
E
M
O
Ž
E
T
E
D
A
D
O
B
I
J
E
T
E
I
P
A
D
R
E
S
U
214
Prilog A
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
M
O
Ž
E
T
E
D
A
S
E
P
R
I
J
A
V
I
T
E
I
L
I
O
P
E
R
A
T
I
V
N
I
S
I
S
T
E
M
I
D
A
L
J
E
R
A
D
I
P
R
I
J
A
V
L
J
E
N
I
P
R
O
B
L
E
M
I
O
P
E
R
A
T
I
V
N
I
S
I
S
T
E
M
N
E
M
O
Ž
E
I
S
P
R
A
V
N
O
D
A
S
E
P
O
K
R
E
N
E
I
L
I
N
E
R
E
A
G
U
J
E
K
A
K
V
E
S
U
P
R
O
M
E
N
E
N
E
D
A
V
N
O
U
N
O
Š
E
N
E
?
I
Z
M
E
N
J
E
N
A
J
E
K
O
N
F
I
G
U
R
A
C
I
J
A
I
L
I
S
U
I
N
S
T
A
L
I
R
A
N
E
N
O
V
E
A
P
L
I
K
A
C
I
J
E
K
O
P
I
R
A
J
T
E
S
V
E
V
A
Ž
N
E
P
O
D
A
T
K
E
I
A
P
L
I
K
A
C
I
J
E
N
A
B
E
Z
B
E
D
N
O
M
E
S
T
O
P
R
O
B
L
E
M
N
I
J
E
R
E
Š
E
N
A
K
O
J
E
U
P
R
A
V
L
J
A
Č
K
I
P
R
O
G
R
A
M
N
E
D
A
V
N
O
P
R
O
M
E
N
J
E
N
P
O
Č
N
I
T
E
U
B
E
Z
B
E
D
N
O
M
R
E
Ž
I
M
U
(
S
A
F
E
M
O
D
E
)
U
P
R
A
V
L
J
A
Č
K
I
P
R
O
G
R
A
M
J
E
A
Ž
U
R
I
R
A
N
I
L
I
P
R
O
M
E
N
J
E
N
V
R
A
T
I
T
E
S
E
N
A
P
O
S
L
E
D
N
J
U
I
S
P
R
A
V
N
U
K
O
N
F
I
G
U
R
A
C
I
J
U
.
R
e
š
a
v
a
n
j
e
p
r
o
b
l
e
m
a
s
a
o
p
e
r
a
t
i
v
n
i
m
s
i
s
t
e
m
o
m
p
o
m
o
ć
u
p
o
s
e
b
n
i
h
a
l
a
t
k
i
K
O
R
I
S
T
I
T
E
D
R
I
V
E
R
R
O
L
L
B
A
C
K
Z
A
V
R
A
Ć
A
N
J
E
N
A
P
R
E
T
H
O
D
N
U
V
E
R
Z
I
J
U
.
K
O
R
I
S
T
I
T
E
O
P
O
R
A
V
A
K
S
I
S
T
E
M
A
Z
A
V
R
A
Ć
A
N
J
E
N
A
S
T
A
N
J
E
P
R
E
I
Z
M
E
N
A
.
P
O
K
R
E
N
U
T
J
E
B
E
Z
B
E
D
N
I
R
E
Ž
I
M
O
N
E
M
O
G
U
Ć
I
T
E
U
P
R
A
V
L
J
A
Č
K
I
P
R
O
G
R
A
M
,
A
Z
A
T
I
M
P
O
N
O
V
O
P
O
K
R
E
N
I
T
E
R
A
Č
U
N
A
R
K
O
R
I
S
T
E
Ć
I
D
R
I
V
E
R
R
O
L
L
B
A
C
K
P
R
O
B
L
E
M
N
I
J
E
R
E
Š
E
N
K
O
R
I
S
T
I
T
E
S
Y
S
T
E
M
R
E
S
T
O
R
E
Z
A
V
R
A
Ć
A
N
J
E
N
A
S
T
A
N
J
E
P
R
E
I
Z
M
E
N
A
.
A
K
O
S
E
K
O
N
F
I
G
U
R
A
C
I
J
A
I
Z
M
E
N
I
P
O
S
L
E
D
N
J
A
I
S
P
R
A
V
N
A
K
O
N
F
I
G
U
R
A
C
I
J
A
N
E
R
A
D
I
O
D
J
A
V
I
T
E
S
E
I
K
O
R
I
S
T
I
T
E
P
O
S
L
E
D
N
J
U
I
S
P
R
A
V
N
U
K
O
N
F
I
G
U
R
A
C
I
J
U
.
P
R
O
B
L
E
M
N
I
J
E
R
E
Š
E
N
P
R
O
B
L
E
M
N
I
J
E
R
E
Š
E
N
A
L
I
M
O
Ž
E
T
E
P
R
I
S
T
U
P
I
T
I
P
O
D
A
C
I
M
A
P
R
O
B
L
E
M
N
I
J
E
R
E
Š
E
N
A
L
I
M
O
Ž
E
T
E
P
R
I
S
T
U
P
I
T
I
P
O
D
A
C
I
M
A
K
O
R
I
S
T
I
T
E
A
U
T
O
M
A
T
S
K
I
O
P
O
R
A
V
A
K
S
I
S
T
E
M
A
P
A
Ž
N
J
A
:
S
V
E
D
A
T
O
T
E
K
E
S
A
P
O
D
A
C
I
M
A
I
A
P
L
I
K
A
C
I
J
E
Ć
E
B
I
T
I
I
Z
B
R
I
S
A
N
E
!
P
R
O
B
L
E
M
N
I
J
E
R
E
Š
E
N
I
N
E
M
O
Ž
E
T
E
D
A
S
E
P
R
I
J
A
V
I
T
E
P
O
S
L
E
Č
U
V
A
N
J
A
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
Prilog
B
215
Primer ankete za korisnike
službe za pomoć
U ovom prilogu se nalazi primer ankete za korisnike službe za pomoć.
Ovaj tip ankete je napravljen da vam pomogne da saznate šta korisnici
žele od službe za pomoć. Veoma je teško navesti ljude da ispune i pre-
daju anketu. Da biste bili sigurni da ćete dobiti informacije koje su vam
potrebne, razmotrite sledeće:
Nabavite dozvolu za deljenje ankete, dajte učenicima i osoblju
da je ispune i pokupite je na školskom sastanku ili tokom prvog
časa tog dana.
Recite da je anketa anonimna; tako ohrabrujete ljude da budu
iskreni.
Organizujte izvlačenje nagrada u kojem će učestvovati samo oni
koji predaju anketu. Kod anonimne ankete, podelite dva papira
– jedan za anketu i jedan za izvlačenje nagrade. Samo oni koji
predaju anketu mogu da predaju i drugi papir za nagradu.
Promovišite anketu i korist koju krajnji korisnici imaju ako uče-
stvuju u njoj. Koristite postere u hodnicima, školska obaveštenja
i letke ili druge načine oglašavanja na svakom mestu gde ima
računara.
Ponudite mogućnost anketiranja na mreži. Korisnici će moći da
ispune anketu u školi ili od kuće, a biće i mnogo jednostavnije
analizirati rezultate.
Anketa za korisnike računara
Dobijte pomoć koja je VAMA potrebna!
Molimo vas da ispunite ovu anketu kako bi tim službe za pomoć mogao
na najbolji način da odgovori vašim potrebama. Ukoliko ne ispunite
216
Prilog B
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
i ne predate ovu anketu, nećemo znati šta vam je najpotrebnije i možda
nećemo moći to da vam pružimo.
1. Koji biste tip računarske pomoći želeli da dobijete od službe za po-
moć? Izaberite najviše tri.
___ Pomoć u izvršavanju zadatka u programu kao što je Microsoft
Word tokom rada.
___ Pomoć u izvršavanju zadatka u programu kao što je Microsoft
Word nakon završetka rada.
___ Održavanje efikasnog rada računara koje koristim.
___ Pomoć u izvršavanju zadataka tokom časa.
___ Podešavanje računara za čas.
___ Pomoć da saznam više o tome kako računari funkcionišu.
___ Ostalo ___________________________________
2. Šta je najveći problem na koji nailazite tokom rada na računarima u
školi? Izaberite tri najveća problema.
___ Računari su suviše spori.
___ Računari se kvare i gubim podatke.
___ Ne znam kako da uradim neke stvari koje treba da uradim u
Windowsu (na primer, pronalaženje programa ili čuvanje i kopi-
ranje dokumenata).
___ Ne znam kako da uradim neke stvari koje treba da uradim u pro-
gramima (na primer, pravljenje formule u Excelovoj radnoj sves-
ci).
___ Dobijam viruse kada koristim disketu u školskom računaru.
___ Nema dovoljno računara za sve.
___ Školski računari nisu dostupni onda kad su mi potrebni.
___ Ostalo_____________________________________________
3. Opišite nam kako bi podrška službe za pomoć izgledala da je na-
pravljena po vašoj meri?
4. Opišite nam koja je najbolja korisnička usluga koju ste ikada dobili
od službe za pomoć ili bilo koje druge organizacije.
D
e
o

2
:


V
o
d
i
č

z
a

u
č
e
n
i
k
e
Prilog
C
217
Resursi na mreži
Lokacije koje pružaju informacije i
uputstva za korišćenje
www.microsoft.com/windowsxp/expertzone
Posetite ovu lokaciju da biste videli zvanične podatke o opera-
tivnom sistemu Windows XP, kao i da biste se priključili zajedni-
cama i čitali kolumne.
www.howstuffworks.com
Posetite ovu lokaciju da biste dobili podatke praktično o svemu u
vezi sa radom računara.
www.braincore.net
Na ovoj lokaciji ćete pronaći odlične dodatne video obuke.
Kliknite na video vezu na matičnoj stranici.
Bezbednosne lokacije
www.windowsupdate.com
Posetite ovu lokaciju da biste videli da li vaš računar ima sve naj-
novije dopune.
www.symantec.com
Posetite ovu lokaciju da biste dobili antivirusni softver Symantec
(Norton Antivirus), i saznali sve o najnovijim virusima i saznali
koji su virusi samo glasine.
www.mcafee.com
Posetite ovu lokaciju da biste dobili antivirusni softver MacAfee,
saznali sve o najnovijim virusima i saznali koji su virusi samo gla-
sine.
218
Prilog C
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike
IT lokacije
www.microsoft.com/learning
Posetite ovu lokaciju da biste saznali sve o ponudama kurseva, IT
certifikatima i drugim obrazovnim resursima koji vam mogu pomoći
da unapredite svoju karijeru u IT oblasti.
www.comptia.com
Posetite ovu lokaciju da biste saznali sve o CompTIA hardver-
skim i mrežnim certifikatima. CompTIA je skraćenica za Udruženje
industrije računarske tehnologije (Computing Technology Industry
Association).
www.sans.org
Posetite ovu lokaciju da biste pronašli podatke o bezbednosnoj
praksi, obuci i certifikatima.
M M Partners In Learning Partners In Learning
O
d
r
ž
a
v
a
n
j
e

š
k
o
l
s
k
e

r
a
č
u
n
a
r
s
k
e

m
r
e
ž
e
9 788679 913067
16BN 97S~So~7991~30o~7
CET
Održavanje školske računarske mreže može biti dobra praksa za učenike koji,
uz pomoć nastavnika, u okviru nastave informatike ili školske sekcije stiču
znanje koje će im pomoći da sami održavaju računare u svojoj kući ili manje
računarske mreže u okviru posla kojim će se po završetku škole baviti. Ovo je
obrazovni materijal koji učenicima daje uvod u računarske mreže, njene delove,
konfiguraciju i održavanje mreže peer-to-peer i mreže pod Windows XP opera-
tivnim sistemom, a nastavnicima prateće materijale koji će im omogućiti da
učenike podrže u učenju i da organizuju učeničku službu za održavanje škol-
ske računarske mreže koja će biti korisna pomoć u školi i dobra svakodnevna
praksa učenicima.
CET
CET
306
CYAN MAGENTA YELLOW BLACK
Korice_Odrzavanje skolske racunarske mreze.indd 1 19.7.2007 12:18:52

Održavanje školske računarske mreže

CET
Beograd, 2007.

Održavanje školske računarske mreže
ISBN 978-86-7991-306-7 Autorizovan prevod sa engleskog jezika prvog izdanja knjige Deploying Student Technical Support Solutions PUBLISHED BY Microsoft Partners In Learning. Original Copyright© 2004. by MOUSE. Copyright© prevoda, 2006. Microsoft Software d.o.o., Beograd Sva prava zadržana. Ni jedan deo ove knjige ne može biti reprodukovan, snimljen, ili emitovan na bilo koji način: elektronski, mehanički, fotokopiranjem, ili drugim vidom, bez pisane dozvole izdavača. Informacije korišćene u ovoj knjizi nisu pod patentnom zaštitom. U pripremi ove knjige učinjeni su svi napori da se ne pojave greške. Izdavač i autori ne preuzimaju bilo kakvu odgovornost za eventualne greške i omaške, kao ni za njihove posledice.

Prevod Recenzent Lektor Organizator projekta Tehnički urednik Prelom Izdavač

Silvana Hadžić Željko Stanković Aleksandra Dimić Katarina Milanović Dušan Čašić CET Microsoft Software d.o.o. Beograd, Makedonska 30 tel: 011 330 66 29, fax: 011 330 66 01 http://www.microsoft.com/scg/obrazovanje/pil CET Computer Equipment and Trade Beograd, Skadarska 45 tel/fax: 011 3243-043, 3235-139, 3237-246 http://www.cet.co.yu Katarina Milanović i Dragan Stojanović CET, Beograd 1000 „Svetlost”, Čačak

Za izdavača Obrada korica Tiraž Štampa

Rešenjem broj 650-02-00119/2006-06 izdatim 11.4.2007. Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije odobrilo je korišćenje ovog obrazovnog materijala kao dodatne literature za nastavnike i učenike u srednjim školama Republike Srbije.

Maggie Wilderotter Senior Vice President. zajedno sa našim partnerima. Nadamo se da će vam ovi materijali biti od pomoći da se promenite nabolje i da će pomoći svim vašim učenicima da dostignu svoj pun potencijal. Očekivanja učenika su veća: pored osnovnih veština potrebno im je znanje o veštini komunikacije i saradnji. Nastavnici na kursevima stiču korisna iskustva i obezbeđuju resurse za nastavu. Moćni softver i internet menjanju naš pristup učenju i znanju. uz priliku za druženje sa kolegama i međusobnu razmenu iskustava. Inovativni načini predavanja i učenja kreiraju novo iskustvo na časovima. Cilj inicijative Partneri u učenju (eng. S poštovanjem. Microsoft stupa u partnerstvo sa ekspertima iz oblasti obrazovanja i razvija integrisane kurseve za unapređenje obrazovanja.Poštovani nastavniče. Obrazovni tim u Microsoftu i ja. Tehnologija ima potencijal da ukloni barijere među učenicima i nastavnicima. Partners in Learning) je osposobljavanje škola za proširivanje znanja učenika kroz razvoj veština nastavnika i lidera u obrazovanju. želimo da vam zahvalimo na vašoj posvećenosti učenicima i poželimo da se još mnogo godina bavite obrazovanjem. upravljanju informacijama (veštine za XXI vek) i pristup alatkama za učenje pomoću kojih te veštine mogu da se nauče. World Wide Public Sector Microsoft Corporation . Kroz inicijativu Partner u učenju.

.

. . .. .. . . . . Definisanje opsega delovanja vaše službe Procena vaših resursa . Uloge članova tima službe za pomoć . . .. . . . .. . . . . . . . Dužnosti analitičara podataka . . . . . . ..7 . . . . . .15 . . . . .13 . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .14 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . Bezbednost pri radu na internim komponentama Čitanje liste specifikacija . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .. . . .. . . Pojedinačne teme . . .4 . . . .. . .. ...7 . . Uočavanje internih hardverskih komponenti . . . . . ... . . .. . . . . . . .. . .. Priprema za predavanje . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . .6 . . .. . . .. . .. . . .SADRŽAJ v Sadržaj Deo 1: Vodič za nastavnike . . .9 . . . .. .8 . . . . . .... .5 . . . ... .. . . . . . . . . . . Dužnosti vođe tima . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . ..5 . . . . .. . . . . .. . . . ... . Potrebni materijali . . . . . . . . .14 . . . . . Kako se meri uspeh službe za pomoć? . . . .. . . . . . .. . . . . . 13 Pregled . . . Tipovi podrške . . . . .. . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Uvod .. . . . . . . . . . . . . .. . .8 . . . .. Pojedinačne teme .. .. Oblasti podrške . .. .. . . Priprema za predavanje . . . .5 . . ... . . . .. . .. .4 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .14 . . .. . . . . . . . .6 . . . . .13 . . . . . . . . .. . ..12 Poglavlje 2: Upoznavanje sa hardverom . . . . . . . . . . . . za pomoć . . . .. . . .. . ... .. . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . .11 .3 Poglavlje 1: Planiranje službe za pomoć u vašoj školi . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 3 Kako se koristi ovaj vodič . . . . . Ostanite otvoreni za promene . . . . . . . . . . . . . . . Kako radi služba za pomoć? . . . . .. . . ... . . . .8 . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .13 . . . .. . . . . . . . .. Šta je služba za pomoć? . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 4 Pregled .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . Utvrđivanje ciljeva službe za pomoć . .. . . .. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 . . . . . . . Prenos datoteka i postavki pomoću čarobnjaka za prenos datoteka i postavki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Softverska podrška . . . . .vi SADRŽAJ Poglavlje 3: Instaliranje sistema Windows XP Professional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 . . .18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 . . . . .20 . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Planiranje sistema datoteka . . . . . . . . Minimalni hardverski zahtevi za Windows XP Professional . . . . . . . . . . . . . . . . .22 . . . .23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 . . . . . . . . .28 . . . . . . . Priprema za predavanje . . . . . . . . . . . . . Priprema za predavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kako se koristi „Pomoć sa udaljene tačke“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hardverska podrška . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Priprema za predavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Pregled . . . . . . . . . Šta je operativni sistem? . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Poglavlje 5: Podrška za hardver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pojedinačne teme . . . . .23 . .20 Poglavlje 4: Uvod u rešavanje problema . . . . . . . . . Određivanje kompatibilnosti hardvera i softvera . . . . .23 . . . . . . . . . . . .20 . . . . . . . . . . . . . . 27 Pregled . . . . .17 . . . . . . . . . . . . . . . .22 . . . . . . .23 . . Metodologija rešavanja problema . . . . .27 Pojedinačne teme . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 . . . . . . . . . Korisnička podrška . . . . . Podrška za mrežu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pojedinačne teme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Pregled .22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preventivna podrška . . . . . . . . . . . . . . Planiranje particija . Korišćenje pomoći sa udaljene tačke. . . . . .25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podrška za operativni sistem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uobičajene kategorije podrške . . . . .22 . . . . . . . . . . . . . . Planiranje tipa instalacije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 . . . . . . . . . . . Planiranje instalacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . .29 Ažuriranje upravljačkih programa i vraćanje na prethodne verzije 29 Instaliranje mrežnih štampača . . . . . . . . . . . . . . Pokretanje operativnog sistema pomoću konfiguracije LastKnownGood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 . . . . . . . . . . .35 . . . . . . . . . . . . . . . Priprema za predavanje . . . . . . .28 Ostali saveti za rešavanje mehaničkih problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pokretanje operativnog sistema u bezbednom režimu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 . . . . . . . Pojedinačne teme . . . . . . . Uputstva za vraćanje računara na prethodnu tačku . . . . Uvod u mreže . . . . . . . . . .32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Dodavanje hardvera . . .33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Uobičajeni zadaci podešavanja čvrstog diska . . . . . . . . .29 Rešavanje problema sa konfiguracijom . . . . . . . . . . . . . .28 Proveravanje veza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pojedinačne teme . . .32 . . . . . . . . . . . . . . Pokretanje operativnog sistema pomoću specijalnih alatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 . . . . . . .32 . . . . . . . . . . . . . .33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Poglavlje 7: Podrška za umrežene računare . .37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vraćanje operativnog sistema u prethodno stanje pomoću alatke „Automatizovano spasavanje sistema“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SADRŽAJ vii Rešavanje mehaničkih problema . . . . . . . Povećavanje virtuelne RAM memorije . . . . . . . . . . . . . . . . . . Najčešći problemi sa operativnim sistemom. . . . . . . . . . .35 . . . Radne grupe . . . . . . . . . . .33 . . . . . . . . . . . . . . . 32 Pregled . . . . . . . . . . . .28 Korišćenje upravljača uređajima za proveru ispravnosti . . . . . . . . . . . . .31 Poglavlje 6: Podrška za Windows XP Professional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vraćanje operativnog sistema u prethodno stanje pomoću alatke „Oporavak sistema“ . . . Priprema za predavanje . . . . .32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Rešavanje problema sa konfiguracijom koji nemaju veze sa upravljačkim programima . . . . . . . . . . . . . . . . . Pokretanje operativnog sistema pomoću konzole za spasavanje . . . . . . . 37 Pregled .

. . . . . . . Priprema za predavanje . . . . . . . . . . . . . .46 . . . .38 . Utvrđivanje da li problem zahteva klijentsku konfiguraciju . . . . . . Obezbeđivanje hardvera i softvera . . .39 . . . . . . . . . . . . . . . . Priprema za predavanje . . . . . . . . . Domeni . . . . . . Pojedinačne teme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ograničenja radnih grupa . . . . . . . . . . .44 Poglavlje 9: Izvršavanje zadataka održavanja i realizovanje specijalnih projekata. . . . . . . . . . .40 . . . . . . . . . . . . . .38 . . . . . . .43 .42 . . . . . . . . . . . . . . .45 . . . . . . . . . . . .42 . . Podešavanje internet opcija na klijentskom računaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 . . .43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Realizovanje specijalnih projekata . . . . . . . . . . . . . . . . .39 . . . .42 . . . . . . . Preventivne mere .43 . . . . . . . . Rešavanje mrežnih problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 . . . . . . . . . . . . . Instaliranje i ažuriranje softvera za zaštitu od virusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Pregled . . . . . . . . . . . .viii SADRŽAJ Uspostavljanje radne grupe pomoću jednog računara povezanog sa internetom .42 . . . . . . Uvod u TCP/IP. . .41 Poglavlje 8: Podrška za bezbednosne potreba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rešavanje problema pristupom mrežnim resursima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u radnoj grupi. . .45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 . . . . . . . Mrežna bezbednost . . . pretvaraju u deljene ili privatne. . . . . . . Korišćenje jakih lozinki . . . Korišćenje komande za popravljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 . . . . . . . Korišćenje komande ipconfig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Pregled . . . . . .38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Izvršavanje zadataka održavanja . . . . . Kako se resursi na računaru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 . Pojedinačne teme . . . .40 . . .

. . . . Tehničar . . . . . . . . . . . . . . . . .60 . . . . . . . . . . . . . . . . .63 Poglavlje 2: Upoznavanje sa hardverom . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oblasti podrške . . . . . . . . . . Definisanje opsega delovanja vaše službe za pomoć Procena vaših resursa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipovi podrške . . . . . . . . . . . . .65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 . . . . . . . . .67 . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 . . . .67 . Utvrđivanje ciljeva službe za pomoć . . Portovi na sve strane . . . . . . . . . . . . . . Video grafika . . . . . . . . . . . . . .70 . . . .69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lista specifikacija za računar XYZ . . .69 . . . Memorija . . . . . . . . Dužnosti vođe tima . . . . .66 . . . . . . . .68 . . . . . . . . . .57 . .SADRŽAJ ix Deo 2: Vodič za učenike. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 . . . . 47 Poglavlje 1: Planiranje službe za pomoć u vašoj školi . .51 . . . . .67 . . . . . . . . . . . RAM . . . .68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 . . . . 65 Bezbednost pri radu sa internim komponentama Čitanje liste specifikacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Kako radi služba za pomoć? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Procesori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Magistrala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 . . . . . . . . . Memorija . . . .70 . . . . . Opcije disk jedinica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uočavanje internih hardverskih komponenti . . . . . . Procesori i memorija . . . . . .52 . . . . . . . . . . . .67 .67 . . . . Disk jedinice . . . . . . . . . . . . . . .68 . . . . . . . . . . . .52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Računar XYZ . .67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Procesor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zvuk . . . . . . . . . . . . Ostanite otvoreni za promene . . . . . . . . . . . . . . Kako se meri uspeh službe za pomoć? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dužnosti analitičara podataka . . . . . . . . . . . . . Uloge članova tima službe za pomoć . . .54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virtuelna memorija . . . . . . . . . . .58 . . . . . . . . . . . . . . .57 . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . 104 Hardverska podrška . . . . Utvrđivanje kompatibilnosti hardvera i softvera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x SADRŽAJ Čvrsti diskovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Operativni sistemi upravljaju zahtevima za resursima . . . .74 . . . .77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 . . 103 Uobičajene kategorije podrške . . . . . . . . . . . . . . . Kada treba uraditi čisto instaliranje . . . Minimalni hardverski zahtevi za Windows XP Professional . . . . . . . . .80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 . . . . . . . . . .77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Čuvanje datoteka i postavki korišćenjem Čarobnjaka za prenos datoteka i postavki (Files and Settings Transfer Wizard) . . . . . . . . . . . . .93 . . . . . . . . . . Multimedijalne jedinice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 . . . . . .77 . . . . . . . . . . . . . Disk jedinice za skladištenje podataka . . .93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 . . . .95 Poglavlje 4: Uvod u rešavanje problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zvučne kartice . . . . . . . . . Uređaji za komunikaciju (modemi i mrežne kartice) Mrežne kartice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CD/DVD disk jedinice . .80 Poglavlje 3: Instaliranje operativnog sistema Windows XP Professional . . . . . . .87 . . Ležišta za proširenje .74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 . . . . . . . . . . . . .76 . . . . Operativni sistemi predstavljaju konsistentan način rada sa hardverom . . .90 . . . . . . . . . . . . . .86 . . . . . . . . . . Planiranje instaliranja . . . . . . . . . . . . . . . . .76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 . . . . Video kartica . . . . . . . . . 103 Korisnička podrška . . . . . . . . . Matične ploče . . 85 Šta je operativni sistem? . . . . . . . . . . . . . Planiranje particija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Disketna jedinica . . . . . . . . . Portovi . . . . . . . . . .73 . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 . . . . . . . Eksterna naspram interne disketne jedinice . . . . . . . . . . . . . . Planiranje vrsta instaliranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Planiranje sistema datoteka (File Systems) . . . . . . . . . . . . . . . . . Multimedijalni uređaji i uređaji za komunikaciju .74 . . . . . . . . . . . . . . .86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 . 154 Oporavljanje operativnog sistema korišćenjem alatke Automatski oporavak sistema (Automated System Recovery) . . . . . Ostali saveti za rešavanje mehaničkih problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Proveravanje veza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 . . . 145 Pokretanje operativnog sistema korišćenjem posebnih alatki . . . . . . . . . . . . . 120 . . . . . Ažuriranje upravljačkih programa i vraćanje na prethodne verzije . . . . 154 Vraćanje u prethodno stanje operativnog sistema korišćenjem alatke Oporavak sistema . . . . Rešavanje problema sa konfiguracijom koji nemaju veze sa upravljačkim programima . . . . . . . . . . . . . Deljena kontrola nad korisnikovim računarom. . . . . . 145 Najuobičajeni problemi vezani za operativne sisteme . . . . . . Preventivna podrška . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 . . . . . 125 Rešavanje mehaničkih problema . 136 Poglavlje 6: Podrška za Windows XP Professional . . . . . . . . . . 148 Pokretanje operativnog sistem korišćenjem alatke Konzola za oporavak sistema (Recovery Console) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uobičajene preventivne mere . . . . . . . 146 Pokretanje operativnog sistema korišćenjem alatke LastKnownGood Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 . . . 150 Vraćanje u prethodno stanje operativnog sistema korišćenjem alatke Oporavak sistema (System Restore) . . . . . . . . 121 Poglavlje 5: Podrška za hardver . . . . . . . 129 . . . . . . . . . . Softverska podrška . . . . . . . Korišćenje pomoći sa udaljene tačke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kako se koristi pomoć sa udaljene tačke . . . 106 . . . . . . . Korišćenje upravljača uređajima za proveravanje ispravnosti Dodavanje hardvera . . . . . . . . . . . . . . . 126 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 . . . . . . . . . . . . . . Podrška za mrežu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 . . . . Rešavanje problema sa konfiguracijom . . . . 157 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 . . . . . . . . 131 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SADRŽAJ xi Podrška za operativni sistem . . . . . . . . . . 106 . . . . . . . . . . . . . . . . . Metodologija rešavanja problema . . . . 105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Pokretanje operativnog sistema u bezbednom režimu . . . . . . . . .

157 . . . . 170 . . . . . . . . . . 167 . . . . . . . . . . . . Povećanje virtuelne RAM memorije . . 178 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pravljenje resursa na deljenom ili na privatnom računaru u radnoj grupi . . . . . . . . . . . . . . . . 164 . . 169 . . . . . . . . . . 161 Poglavlje 7: Podrška za umrežene računare . . . . . . . . . . . . Šta je IP adresa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 . . . . . 180 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 . . . . . . . . Utvrđivanje da li problem zahteva konfiguraciju klijentskog računara . . . . . . . . . . . . . Kartica Opšti podaci (General Tab) . . . . . . . . . . . . . . . . 169 . . . . . Korišćenje komande za oporavak . 181 . . . . . . . . . 158 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korišćenje komande ipconfig . . . . . . . . . . 178 . . Šta je podmrežna maska? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Radne grupe . . . . . 175 . 182 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 . . . . . . . . . . . . 168 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Šta je DNS?. . . . . . . . . . . . . . Kartica Više opcija (Advanced Tab) . . . . 167 . . . . . . . . . . . . .xii SADRŽAJ Kreiranje ASR diskova za oporavak sistema . . . . . . . . . . . . . 171 . . . . . . . . . . . . . . Rešavanje mrežnih problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloker iskačućih prozora (Pop-Ups Blocker) (samo uz Windows Servisni paket 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Šta je DHCP? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uvod u TCP/IP . 163 . . . . Konfigurisanje internet opcija na klijetskom računaru . . . . . . . . . . . . 170 . . . . . . . . . . . . . . . . 175 . . . . . . . . . Kartica Veze (Connections Tab) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Uvod u umrežavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 . . . . . . . . . . . . . Konfigurisanje bezbednosti u radnoj grupi . Domeni . . Kartica Sadržaj (Content Tab) . . . . . . 158 . . . . . . . . . . . . . . . . Ograničenja radnih grupa . . . Podešavanje radne grupe sa jednim računarom povezanim sa internetom . . . . . . . . 169 . . . . . . . . . . . . . . . Kartica Bezednost (Security Tab). . Kartica Privatnost (Privacy Tab) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kartica Programi (Programs Tab) . . . . . . Spasavanje od prestanka rada sistema korišćenjem ASR-a Smernice za vraćanje računara na prethodnu tačku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 . . . 164 . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . 202 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preventivno delovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Anketa za korisnike računara . . . . . . . . . . . . . . . . 187 . . . . . . . . . 203 Prilog A: Kontrolni popis pre instaliranja sistema Microsoft Windows XP Professional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 . . . . . 209 . Kontrolni popis kompatibilnosti hardvera i softvera Stablo odlučivanja pri instaliranju . . . . . 208 . . . . . . . . . . Stablo odlučivanja za deljenje diska na particije . . . . . .SADRŽAJ xiii Poglavlje 8: Podrška za bezbednosne potrebe . . . . . . . . . . . . . . . 195 Izvršavanje zadataka održavanja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Projekti znanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Analitički projekti . . . . . . . . . Obezbeđivanje hardvera i softvera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Realizovanje specijalnih projekata . . . . . . . . 186 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Istraživački projekti . . . . . 203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Prilog C: Resursi na mreži . . . . . 217 Lokacije koje pružaju informacije i uputstva za korišćenje . . . . . . 201 . . . . . . . . . . . . . . 215 Dobijte pomoć koja je VAMA potrebna! . . . 185 Bezbednost mreže . . . . . 191 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Projekti za prikupljanje sredstava . . . . 186 . . . Korišćenje jakih lozinki . . . . . . . . . . . . . . 217 IT lokacije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Poglavlje 9: Izvršavanje zadataka održavanja i realizovanje specijalnih projekata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osiguravanje hardvera i softvera . . . . . . . . . . . . . . Tabela odlučivanja za sistem datoteka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Prilog B: Primer ankete za korisnike službe za pomoć . . . . . . . . . . Instaliranje i ažuriranje softvera za zaštitu od virusa . . . . . . . 207 Kontrolni popis minimalnih hardverskih zahteva . . . 201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 . . . 208 . . 218 . . . . . . 207 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Bezbednosne lokacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

DEO 1 Vodič za nastavnike .

.

možete koristiti te reference da učenicima predstavite slične funkcije unutar drugih baza podataka. beleženje sati i pravljenje inventara hardvera i softvera. Pošto su te promenljive specifične za svaku školu. Čak i ako vaša škola ne koristi baš tu bazu podataka. Predviđeno je da se materijal koristi po redu: počnite sa poglavljem 1 i postepeno idite ka poglavlju 9. dobićete bazu podataka koja učenicima omogućava praćenje naloga sa zahtevima. kao i na brzinu kojom ćete prelaziti gradivo. a utiču na tempo kojim ćete raditi. Kako se koristi ovaj vodič Ovaj vodič nudi savete za predavanje svake lekcije unutar svakog poglavlja. kurs je organizovan po tematskim oblastima koje su navedene u glavnim naslovima. Svaku od ovih tema možete posmatrati kao „mini-poglavlje“. Ovaj vodič vam pruža sledeće sadržaje za svako poglavlje kursa:  Opis potrebne pripreme za svako poglavlje  Vodič za predavanje svake teme. U ovom vodiču ćete nailaziti na upućivanje na tu bazu podataka. Broj časova. dužina svakog časa. Taj udžbenik uvodi učenike u osnove podrške za Windows XP Professional operativni sistem. uključujući teme za razgovor  Odgovore za sve vežbe  Opis načina sprovođenja grupnih vežbi  Predlozi za dodatne vežbe  Predlozi kada treba učenike upoznati sa različitim zadacima koji se vrše u bazi podataka Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike Deo 1: Vodič za nastavnike Uvod .Ovaj vodič je napravljen da vam pomogne prilikom predavanja gradiva iz vodiča za učenike Primena rešenja za učeničku tehničku podršku. Kao deo programa „Partners in Learning“. broj učenika i ostali faktori utiču na to kako ćete predavati ovaj kurs. Većina tema sadrži jednu ili više vežbi.

šta sve služba za pomoć treba da radi i po kom rasporedu. ko u grupi poseduje te karakteristike. počnite sa manjim brojem i postepeno povećavajte broj korisnika dok ne dosegnete maksimum efikasnosti. vi verovatno već imati jasnu sliku opsega službe za pomoć.  Saznajte koliko bi računara i korisnika vaša služba za pomoć trebalo da podržava. ali važno je ohrabriti učenike da učestvuju u procesu donošenja odluka. u ovom poglavlju učenici se ohrabruju da razmotre neke poslovne odluke o osnivanju službe za pomoć. za početak. Na primer. To je jedini način da nauče koliko je ponekad teško donositi takve odluke. Ono pruža vama i vašem timu službe za pomoć dovoljno podataka da. Vežbe su napravljene tako da učenici osete da učestvuju u procesu donošenja prvih odluka i da mogu uticati na strukturu i opseg službe za pomoć. Priprema za predavanje Da biste se pripremili za ovo poglavlje. Naravno.Poglavlje 1 Planiranje službe za pomoć u vašoj školi Pregled Ovo poglavlje upoznaje učenike sa konceptom službe za pomoć. moraće da odluče koje su lične karakteristike potrebne za svako radno mesto. izvršite sledeće zadatke:  Pročitajte celo poglavlje i uradite sve vežbe. a takođe je i neophodan korak da bi učenici osetili da služba za pomoć u vašoj školi postoji zaista zbog njih. odredite opseg usluga koje želite da pružate. Uz to. Ukoliko možete da utičete na taj broj.  Saznajte kakvu još tehnološku podršku imaju računari koje će vaša služba za pomoć podržavati. Da li postoji školska ili okružna služba za pomoć kojoj možete prosledite probleme Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike .

Važno je da razumeju da će tokom ovog kursa postepeno sticati veštine potrebne za takve zadatke. Recite učenicima da će oni raditi u toj bazi podataka. Recite učenicima nešto o drugim organizacijama za podršku sa kojima ćete raditi i načinima saradnje. Da li će te organizacije biti podrška “nivoa 2”? Šta će podrška nivoa 1 značiti vašoj školi? (Vodite računa da ne donesete sve odluke u ovom odeljku. Razgovarajte o tome koja su iskustva bila dobra.  Saznajte koji su fizički resursi dostupni vašem timu službe za pomoć. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike Deo 1: Vodič za nastavnike koji su izvan opsega vaše učeničke službe za pomoć? Koje zadatke oni izvršavaju?  Napravite memorandum o razumevanju sa ostalim agencijama za podršku u kojem će biti reči o parametrima u okviru kojih će vaša služba za pomoć raditi. Pitajte ih o njihovim iskustvima sa računarskom podrškom ili drugim vrstama službe za pomoć (na primer. Da li su to računari koje će koristiti samo služba za pomoć? Da li ćete imati telefonske linije? Da li možete da napravite veb stranicu na lokaciji vaše škole ili nekoj drugoj veb lokaciji? Da li ćete imati mesto za sastanke ili ćete morati posebno da zakazujete svaki sastanak?  Unesite u bazu podataka imena svih učenika. usluga u prodavnici).Planiranje službe za pomoć u vašoj školi 5 Pojedinačne teme Šta je služba za pomoć? Razgovarajte sa učenicima o konceptu službe za pomoć. pošto tome služe vežbe u ovom poglavlju. a zatim ukratko predstavite bazu podataka za praćenje naloga.) Pomoću dijagrama toka rada sa nalozima sa zahtevima na slici 11 pokažite učenicima put naloga. kao i o zadacima ili dužnostima koje su jasno izvan opsega vaša službe za pomoć. Kad budete govorili o održavanju i ažuriranju. recite učenicima da li će oni biti odgovorni za instaliranje sistema Windows XP Professional i programa Office XP na računare. a koja loša i zbog čega. . dodelite im ulogu tehničara tako da mogu da vežbaju unošenje radnog vremena. Kako radi služba za pomoć? Razgovarajte o podršci na nivou 1 i o tome šta ona znači.

6

Poglavlje 1

Kako se meri uspeh službe za pomoć?
Razgovarajte o načinima merenja uspeha i ako je moguće, dajte primer iz neke organizacije za podršku. Ukoliko radite sa organizacijom za podršku na nivou 2, možete od njih tražiti primere. Tražite od učenika da obrazlože zbog čega predlažu određeni kriterijum uspešnosti i zbog čega je taj kriterijum prigodan. Razgovarajte o manama koje obavezno idu uz svaki kriterijum uspešnosti. Na primer, ukoliko se kvalitet službe za pomoć prvenstveno procenjuje po brzini kojom rešava naloge, na koji način bi to moglo da utiče na strategije komunikacije sa krajnjim korisnicima?

Uloge članova tima službe za pomoć
Ovaj odeljak je napravljen da bi učenici napravili opis posla za svako radno mesto u timu službe za pomoć. Opis dužnosti, zajedno sa ličnim karakteristikama koje učenici navedu za svaku ulogu u timu, odrediće ko je kvalifikovan za određeno mesto. Naglasite da su svi tehničari, a da će nekoliko tehničara nešto manje vremena posvetiti pružanju podrške kako bi obavljali uloge koje će podržavati samu službu za pomoć. To su uloge vođe tima i analitičara podataka. Možete predložiti da se članovi tima službe za pomoć smenjuju u ovim ulogama. Kad budete govorili o dužnostima tehničara, pokažite kako se unose sati u bazu podataka. Neka se svaki učenik prijavi u bazu podataka i unese vreme prvog sastanka. Takođe, neka učenici obavezno kao grupa definišu šta njima znači „pružanje usluge visokog kvaliteta“.

Vežba 1-1: Karakteristike uspešnog tehničara
Razgovarajte o tome šta su lične karakteristike. Neka učenici rade u grupama od po troje ili četvoro i navedu bar 10 karakteristika uspešnog tehničara. Zabeležite sve karakteristike na tabli ili na drugom uređaju za prikazivanje tako da svi učenici mogu da ih vide. Uočite koje se karakteristike pojavljuju više puta. Dajte svakom učeniku po tri papirića (npr. lepljive listiće ili papir sa selotejpom na poleđini) na kojima su ispisani brojevi 1, 2 i 3. Neka svaki učenik zalepi svoje papiriće na tri najvažnije karakteristike. Zatim, neka se svi učenici dogovore oko reda kojim karakteristike treba da stoje po važnosti. Dole su navedeni primeri karakteristika: Ume da sluša Prijatan Jasno govori Ume da koristi Windows XP Professional

Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike

Planiranje službe za pomoć u vašoj školi

  7

Predusretljiv Traži pomoć Prihvata savete

Zna za ograničenja Dobro organizovan Savestan

Vođa tima vaše službe za pomoć treba da bude učenik koji može da se fokusira na uočavanje problema i da pomogne timu da ih reši. Odredite da li će vođa tima vršiti sve navedene dužnosti (kao što je pravljenje rasporeda) i da unapred saopštite učenicima koja će biti njegova uloga.

Vežba 1-2: Karakteristike uspešnog vođe tima
Sprovedite prvi deo ove vežbe slično kao kada ste određivali karakteristike tehničara, tako da na kraju dobijete rangiran spisak karakteristika vođe tima. Dole su navedeni primeri karakteristika: Pravičan Ume dobro da komunicira Veoma dobro organizovan Pouzdan Veoma dobro poznaje računare Vidi širi plan Obraća pažnju na detalje Želi da pomaže drugima

Učenici će možda biti iskreniji u preporukama za vođu tima ako se to radi tajno. Ukoliko mislite da bi to pomoglo, tražite učenicima da samo vama predaju preporuke.

Dužnosti analitičara podataka
Analitičar podataka će pokretati unapred definisane izveštaje koji se prave u bazi podataka, a može i da vrši detaljnija istraživanja podataka u bazi podataka. Ova osoba treba da bude veoma zainteresovana za statistiku i praćenje i usavršavanje rada službe za pomoć. Kad budete pričali o dužnostima analitičara podataka, pokažite kako se pokreću izveštaji u bazi podataka. Ukoliko su učenici uneli sate u bazu podataka tokom prethodnih časova, možete pokrenuti izveštaj o broju radnih sati za svakog učenika. Analitičar podataka će imati pristup podacima u bazi podataka koji se mogu smatrati osetljivim (na primer, statistika koja predstavlja učinak drugih tehničara). Stoga, možete istaći da je važna karakteristika osobe koja vrši ovu ulogu sposobnost da čuva poverljive podatke.
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike

Deo 1: Vodič za nastavnike

Dužnosti vođe tima

8

Poglavlje 1

Vežba 1-3: Karakteristike uspešnog analitičara podataka
Sprovedite prvi deo ove vežbe kao za prethodne dve, tako da na kraju dobijete rangiran spisak karakteristika. Dole su navedeni primeri karakteristika: Pouzdan Voli statistiku Razume se u baze podataka Voli brojeve i grafikone Dobro organizovan Odgovara na zahteve

Kao i za ulogu vođe tima, možete dozvoliti učenicima da samo vama predaju preporuke za analitičara podataka.

Utvrđivanje ciljeva službe za pomoć
Ovo je možda najvažniji odeljak u ovom poglavlju, zato što tu vi i učenici određujete svrhu vaše službe za pomoć. Da li je to primarno mogućnost da se članovi tima obrazuju? Da li je to inventarisanje i održavanje školske opreme? Da li je to pružanje podrške u realnom vremenu učenicima i/ili osoblju škole? Kad utvrdite opšte ciljeve, možete napraviti izjavu o misiji vaše službe za pomoć. Neka bude kratka, jednostavna i fokusirana. Takođe, recite učenicima da će redovno morati da se vraćaju na ciljeve i misiju kako bi proverili da li su i dalje tačni.

Definisanje opsega delovanja vaše službe za pomoć
Iskoristite ovaj odeljak i manje celine unutar njega da pomognete učenicima da odrede odgovarajući opseg usluga njihove službe za pomoć. Recite učenicima da ćete se često vraćati na ovu definiciju. Neka im bude jasno da neće početi sa pružanjem usluga pre nego što steknu neke osnovne veštine. Učenicima treba da bude jasno da će opseg delovanja službe za pomoć biti određen potrebama korisnika, a onda ograničen resursima i veštinama dostupnih službi za pomoć.

Procena vaših resursa
U ovom odeljku treba da kažete učenicima koji resursi su im dostupni ili da tražite od njih da sami to istraže. Ukoliko odlučite da oni sami istražuju, treba unapred da znate odgovore kako biste mogli da potvrdite ono što oni utvrde.

Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike

Planiranje službe za pomoć u vašoj školi

9

Tipovi podrške
Razgovarajte sa učenicima o tipu podrške koji će njihova služba za pomoć da pruža – podršku u realnom vremenu, asinhronu ili obe. Obavezno im recite da će njihova procena resursa (u prethodnom odeljku) pomoći da se odredi tip podrške koji služba za pomoć može da pruža. U ovom i narednom odeljku takođe treba da govorite o tome kako se utiče na korisnikova očekivanja tako da on jasno shvati nivo i opseg podrške koju pruža služba za pomoć.

Vežba 1-4: Procena resursa
U ovoj vežbi, učenici počinju da određuju dostupnost članova tima službe za pomoć i dokumentuju resurse koji su im dostupni. Verovatno će početi da shvataju ograničenja koja nameću resursi.

Dostupnost
1. Za ovo pitanje treba da napravite veliku tabelu na tabli, velikom papiru ili u programu ako možete da projektujete sliku. U tabeli treba da budu navedeni svi mogući dani i vremena kad bi učenici mogli da rade, kao i imena svih učenika. Dole je naveden primer:
Ponedeljak Utorak Sreda

7-8č 9 - 10 č 10 - 11 č 11 - 12 č 12 - 13 č 13 - 14 č 14 - 15 č 15 - 16 č 16 - 17 č 17 - 18 č

Treba da kažete svakom učeniku koliko će minimalno sati morati da radi u službi za pomoć. Ukoliko će se minimalan broj sati razlikovati, treba da im obrazložite zbog čega. Neka svaki učenik u tabeli navede u koje vreme može da radi, a zatim neka označi (drugom bojom ili nijansom) u koje vreme bi voleo da radi. U ovoj vežbi učenici će se upoznati sa teškoćama pravljenja rasporeda i tako će lakše razumeti zašto neki članovi tima neće dobiti željeno radno vreme. Takođe će shvatiti kako dostupnost članova tima utiče na opseg podrške koja se
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike

Deo 1: Vodič za nastavnike

Suzana

Suzana

Suzana

Dragan

Dragan

Dragan

Marija

Marija

Marija

Vesna

Vesna

Vesna

Jovan

Jovan

Jovan

prostoriju koju će koristiti samo tim službe za pomoć – onda morate da obezbedite vaše materijale na neki drugi način. koliko računara je dostupno i gde se oni nalaze? Ukoliko ćete samo vi koristiti računare. 7. 4. 6. iako možda možete da pružate ovaj tip podrške pomoću programa Windows Messenger ili drugog programa za neposrednu razmenu poruka. Da li postoje računari koji su namenjeni isključivo članovima tima službe za pomoć? Ukoliko je odgovor da. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike . Da li postoji jedna ili više telefonskih linija koje su namenjene isključivo članovima tima službe za pomoć u vreme kad treba da pružaju podršku? Telefonske linije su verovatno neophodne za podršku u realnom vremenu. podesiti računare sa postavkama koje će biti potrebne timu službe za pomoć (koje drugi korisnici ne treba da imaju) i čuvati podatke na relativno bezbednom mestu. 3. moraćete da smislite kako da radite „virtuelno“ sa bilo kog računara. Da li postoje računarske laboratorije u kojima učenici imaju časove? Ukoliko je odgovor da. onda je deo dostupnosti službe za pomoć već zauzet.10 Poglavlje 1 nudi. Za koliko računara će tim službe za pomoć biti odgovoran? Odgovor na ovo pitanje će odrediti koliko vremena ćete morati da potrošite na održavanje. koji tip pomoći treba da pruža tim službe za pomoć tokom tih časova? Ovo pitanje se odnosi na opseg – ukoliko se od vas očekuje da podržavate računarsku laboratoriju. Dole su kurzivom navedene neke stvari koje treba razmotriti za svako od pitanja. na primer čuvanjem u zaključanim ormarićima. odgovore na pitanje broj 2 u ovoj vežbi. Fizički resursi U ovom odeljku učenici će dokumentovati podatke o resursima koje ste predstavili ranije tokom ovog poglavlja. 5. Ukoliko to nije slučaj. možete instalirati veze sa bazom podataka. Gde će se nalaziti operativna baza tima službe za pomoć? Ukoliko nećete imati operativnu bazu – tj. pomoću podataka iz tabele. Neka učenici kao tim. To vam može pomoći da definišete koje dužnosti održavanja tim treba da izvršava.

Planiranje službe za pomoć u vašoj školi 11 8. iskopirajte i razdelite anketu. neka je tim službe za pomoć odobri. Možete da pomenete ciljeve svakog poglavlja na koje se upućuje. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike Deo 1: Vodič za nastavnike . Vežba 1-5: Određivanje potreba korisnika Ova vežba ima nekoliko delova i radi se nekoliko dana. Na kraju. Nakon što dobrovoljac prilagodi anketu. Koristite reference na druga poglavlja u udžbeniku (pogledajte okvire „Više informacija“) da pokažete učenicima šta će učiti na časovima. 4. Dalje. 1. kada je poslednji put ažuriran? Odgovor na ovo pitanje će vam pomoći da odredite koliko je hitno da napravite inventar hardvera ili softvera. 3. Vi zapravo nećete definisati opseg ovih oblasti podrške dok ne saznate nešto više o njima. Na primer. ukoliko imate grupu za podršku koja održava inventar hardvera. Oblasti podrške Za svaku oblast podrške treba da odredite opseg podrške na osnovu kritičnosti zadataka i druge podrške koja vam je dostupna. Možete da održite sesiju razmene ideja da biste saznali kakve podatke treba da sakupite. neka se tim službe za pomoć dogovori o ciljevima u skladu sa ovim podacima. treba sabrati i analizirati rezultate ankete. sačekaju da je korisnici ispune. Koliko će krajnjih korisnika tim službe za pomoć podržavati? Odgovor na ovo pitanje može da vam pomogne u proceni koliko naloga možete da očekujete. Kad podaci budu u čitljivoj formi. Tako ćete osigurati veći broj ispunjenih anketa. Prvo. To bi mogao da obavi analitičar podataka pod vašim nadzorom. Najbolje bi bilo da članovi tima službe za pomoć podele anketu na početku nekog časa. Da li postoji inventar hardvera i/ili softvera za ove računare? Ukoliko postoji. 2. 9. pokažite učenicima primer ankete u prilogu na kraju knjige i neka se neko dobrovoljno prijavi da je prilagodi potrebama vaše škole. možda ne želite da inventar hardvera bude deo opsega vaše hardverske podrške. a zatim prikupe anketu.

Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike .12 Poglavlje 1 Ostanite otvoreni za promene Nadamo se da su učenici kroz ovo poglavlje shvatili da veza između korisničkih potreba. dostupnih resursa i drugih faktora značajno utiče na usluge koje pružaju. Naglasite da su odluke o službi za pomoć koje su dosad doneli samo hipoteza koju će redovno morati da upoređuju sa stvarnošću i menjaju po potrebi.

kao i sa tipovima portova i kablova. Kad pređu ovo poglavlje. Morate biti upoznati sa svakom hardverskom komponentom u računaru. vi bi trebalo da imate dva računara za rad – jedan koji ćete potpuno rastaviti da biste pokazali učenicima svaku komponentu i jedan koji je sastavljen tako da možete da pokažete pravilne tehnike zamene komponenti. ali bi takođe trebalo da provedete malo vremena sa računarskim tehničarom pre nego što počnete da predajete. Takođe će naučiti kako da izvade i vrate interne komponente. Važno je da znate pravilne tehnike menjanja delova i da umete da prepoznate interne komponente koje nisu navedene u ovom poglavlju.Poglavlje 2 Pregled Ovo poglavlje je napravljeno da pomogne učenicima da shvate funkcije glavnih delova računarskog hardvera. koji će se rastavljati i sastavljati. Ovo poglavlje sadrži veliki deo tih informacija. Možete da tražite donaciju računara od škole. Ovo poglavlje je takođe napravljeno da pomogne učenicima da prevaziđu uobičajeni strah od otvaranja kućišta računara i rada sa delovima računara. trebalo bi da mogu vizuelno da odrede osnovne hardverske komponente. Potrebni materijali  Računar za svaku grupu učenika. Trebalo bi da im date računare koji su „zamenljivi“. naj- Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike Deo 1: Vodič za nastavnike Upoznavanje sa hardverom . ali ne moraju da zadovoljavaju minimalne zahteve. Kao instruktor. Priprema za predavanje Da bi uspešno završili ovaj kurs. Najbolje bi bilo da računari rade. roditelja učenika ili lokalnih kompanija. Grupe ne treba da broje više od tri učenika. vaši učenici će morati da izvade i vrate interne komponente računara.

kao i zaštitu računarske opreme.  Kartice za vežbe. Čitanje liste specifikacija Pregledajte sa učenicima listu specifikacija koja je data kao primer. a koji su im nepoznati. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike .14 Poglavlje 2 bolje je dva. Takođe ih pitajte da li razumeju čemu služe različiti elementi koji se spominju. ukoliko neko to želi.  Posude za male delove. Možete da im tražite da odrede koji delovi liste specifikacija predstavljaju činjenice. a koji su delovi samo reklama. Objasnite stavke u vezi sa radom sa fizičkim komponentama. Naglasite učenicima koliko je važno da isključe sve kablove za napajanje pre nego što dotaknu internu računarsku komponentu. mogu da budu sigurni da neće preneti štetan električni napon na računarsku komponentu.  Gumene ili lateks rukavice (bez premaza) koje se mogu koristiti za rukovanje računarskim komponentama.  Nikad ne treba da dodiruju izvor napajanja ili monitor da bi zaštitili i računar i sebe. Pokažite im kako da podignu štampanu ploču ili matičnu ploču plastičnom karticom bez dodirivanja kola.  Kablovi za svaku vrstu porta za demonstraciju (kablovi se ne spominju u ovom poglavlju. Pojedinačne teme Bezbednost pri radu na internim komponentama Detaljno pređite ovaj odeljak sa učenicima. Na primer:  Kada se uzemlje. kao što su šrafovi. Spisak uputstava pokriva fizičku bezbednost učenika. tastatura i miš. Za prvu vežbu svakoj grupi će biti potreban i monitor.  Dodirivanje električnih kola može da ih ošteti.  Spajanje delova na silu može da ošteti i komponentu i ležište u koje pokušavate da je stavite. Pitajte ih koje termine razumeju.  Mali šrafcigeri i sav ostali alat koji je potreban za otvaranje kućišta računara i vađenje komponenti. Pokažite im kako da ispravno vade i vraćaju komponente. ali bi trebalo da ih pokažete učenicima kako bi se upoznali sa različitim vrstama).

 Proverite da li je svaki računar potpuno isključen sa izvora napajanja i svih periferijskih uređaja.  Neka učenici izvrše prvi zadatak pod naslovom Procedura (korak 5). VAŽNO Morate pažljivo pratiti ovu vežbu da biste obezbedili učenike i maksimalno smanjili potencijalno oštećenje računara.Upoznavanje sa hardverom 15 Uočavanje internih hardverskih komponenti Za svaku hardversku komponentu pokažite učenicima fizički element. kao i kroz odgovarajuće tehnike za rukovanje komponentama. Hardverski zahtevi za Windows XP Professional navedeni su u poglavlju 3 Instaliranje sistema Windows XP Professional. Svaku komponentu možete da povežete sa listom specifikacija tako što ćete pitati učenike da li je ta komponenta navedena u listi. kao i mesto u računaru na koje se ona stavlja. Razgovarajte o svrsi i funkciji komponente. možete ih pitati koji računar ima najnoviji CPU. Vežba 2-2: Vađenje i menjanje internih komponenti U ovoj vežbi grupe učenika će uočiti: izvaditi i nekoliko komponenti iz računara koji im je dodeljen.  Podelite kartice učenicima i recite im da na njima ispišu nazive i funkcije svake komponente o kojoj su učili u ovom poglavlju. Nakon što zabeleže podatke o svojim računarima. koji ima najbrži CPU i koji ima najviše RAM memorije. Vežba 2-1: Određivanje specifikacija CPU-a i RAM memorije U ovoj vežbi učenici uče kako se pristupa dijalogu „Svojstva sistema“ i pronalaze podaci o računaru. ponovo prođite kroz bezbednosna uputstva koja su navedena na početku ovog poglavlja. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike Deo 1: Vodič za nastavnike . te podatke mogu da unesu u ovu vežbu. Zajedno pređite sve definicije. U ovom odeljku biste takođe mogli da razgovarate o minimalnim zahtevima za svaku komponentu u računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows XP Professional.  Pre nego što učenici počnu vežbu. za njihovo uklanjanje i vraćanje. Ukoliko su već izvršili ovaj zadatak na istom računaru ranije tokom ovog poglavlja. a zatim ih vratiti u računar.

Veb lokacija www. 3. Neka učenici odrede parove.16 Poglavlje 2  Pokažite kako se otvara kućište računara. Cilj ove vežbe je ispravno sastavljen i funkcionalan računar. Predlozi za dodatne vežbe 1. vi odredite komponente tako da svaki tim ima različit zadatak. Neka svaki učenik sprovede detaljnije istraživanje o tome kako određena komponenta radi i koji sve tipovi te komponente postoje. 2. a definiciju tog termina na drugu karticu.com predstavlja odličan resurs. Ti podaci omogućavaju učenicima ispravno vraćanje komponenti u računar. 4. Neka svaka grupa predstavi razredu komponentu koju je izvadila i beleške.  Možete dozvoliti svakom timu da izabere pet internih komponenti koje će izvaditi ili vi to možete odredite. Moguće je da se svaki računar otvara drugačije. Neka učenici zabeleže kako se otvaraju različite vrste kućišta računara tako što će fotografisati otvaranje i zapisivati korake. kao i veb lokacije kojima je primarni cilj prodavanje računara i računarskih delova. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike . Zabeležite svaki novi termin iz ovog poglavlja na jednu karticu. Da biste iskoristili sve prednosti ove vežbe.howthingswork.  Naglasite da je dokumentacija o prvobitnom položaju svake komponente i načina na koji je izvađena važnija od samog vađenja komponenti.

Da li će je odštampati (u tom slučaju će računar koji koriste morati da ima pristup štampaču) ili će je sačuvati kao datoteku i preneti negde drugde da se odštampa? Ili će samo pregledati podatke na ekranu?  Pobrinite se da svaki računar koji koriste ima nalog sa privilegijama administratora i da vi imate lozinke tih naloga. Priprema za predavanje Da biste se pripremili za ovo poglavlje. Naglasite da je pravi zadatak kod bilo kog instaliranja donošenje ispravnih odluka pre nego što započnete instaliranje. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike .  Nabavite ispravan računar za svakog učenika na kojem on može da izvrši nadogradnju ili instalaciju sistema Windows XP Professional. izvršite sledeće zadatke:  Pročitajte celo poglavlje i uradite sve vežbe i druge postupne zadatke.  Odredite kako će učenici rukovati datotekom „Informacije o sistemu“ koju će sačuvati. Za potrebe ove vežbe možete ili da dozvolite učenicima da koriste svoje naloge sa nivoom administratora ili da na svakom računaru napravite nalog sa istim imenom i lozinkom.  Obezbedite svakom učeniku pristup „Kontrolnom popisu pre instaliranja sistema Microsoft Windows XP Professional“ u prilogu A.Poglavlje 3 Deo 1: Vodič za nastavnike Instaliranje sistema Windows XP Professional Pregled U ovom poglavlju učenici uče kako se instalira Windows XP Professional na računar koji nema operativni sistem ili kao nadogradnja nekog drugog operativnog sistema.

Ti Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike . računari bi trebalo da imaju vezu sa internetom tako da učenici mogu da koriste veb lokaciju www. Možete da napravite više primeraka kontrolnog popisa i da ih plastificirate tako da mogu lakše da se koriste kad god bude potrebno. Pojedinačne teme Šta je operativni sistem? Ovo poglavlje uvodi učenike u namenu i funkcije operativnog sistema. Pre nego što počnete sa ovim odeljkom. To će raditi u vežbi 3-1. učenici treba da nauče šta su minimalni zahtevi za instaliranje sistema Windows XP Professional na računar. Planiranje instalacije  Ova tema obuhvata preostale podteme ovog poglavlja. Možete povezati ovu temu sa poglavljem 2 tako što ćete naglasiti ulogu operativnog sistema u komunikaciji sa hardverom. Minimalni hardverski zahtevi za Windows XP Professional U ovoj lekciji.com/hcl za proveravanje kompatibilnosti hardvera.18 Poglavlje 3  Ukoliko je to moguće. svaki računar ima korisničke podatke koji mogu da se presele na novi računar ili novu instalaciju pomoću čarobnjaka za prenos datoteka i postavki. Minimalni hardverski zahtevi su prikazani u tabeli 4-1. proverite da li svaki učenik ima pristup Kontrolnom popisu pre instaliranja sistema Microsoft Windows XP Professional u prilogu A. Učenici treba da beleže svoje odluke o instalaciji na kontrolnom popisu.  Obezbedite instalacioni disk za Windows XP Professional koji ćete dati učenicima. U ovom odeljku učenici uče o značaju planiranja različitih faza instalacije i izučavaju kriterijume koji će im pomoći u donošenju odluka. Računar mora da ispunjava minimalne sistemske zahteve za Windows XP Professional (videti tabelu 4-1 u ovom poglavlju).Microsoft. Takođe su navedeni i minimalni zahtevi za instaliranje programa Office XP Professional. U idealnom slučaju.

Zatim treba da zadate učenicima da provere kompatibilnost hardvera i softvera tako što će pokrenuti „Readiness Analyzer“ (Analizator spremnosti) sa CD-a Windows XP Professional. Obavezno recite učenicima da u dijalogu „Informacije o sistemu“ mogu da pronađu puno podataka (videti sliku 3-1). kao što je navedeno u koracima. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike Deo 1: Vodič za nastavnike Zadajte učenicima da pregledaju podatke o tipu i brzini CPU-a i RAM memoriji računaru koje su zabeležili u vežbi 2-1. Obavezno recite učenicima da je podrazumevana lokacija za čuvanje izveštaja o kompatibilnosti fascikla Windows na lokalnoj disk jedinici (obično disk jedinica C). Neka učenici prvo naprave datoteku koja će sadržati podatke o hardveru njihovih računara. . Neka zabeleže sav nekompatibilan hardver. Dalje.com/hcl. neka učenici uporede dokument „Komponente“ sa LHK-om na lokaciji www. Neka učenici nazovu tu datoteku „Komponente“.Instaliranje sistema Windows XP Professional 19 podaci će im biti korisni ako budu instalirali Office XP koji se dobija uz Windows XP u okviru programa „Partners in Learning“. Neka odrede da li ti računari ispunjavaju minimalne zahteve ili dajte učenicima liste sa specifikacijama (kao što je ona prikazana u poglavlju 2) i tražite od njih da odrede da li računari koji su opisani u specifikacijama ispunjavaju minimalne zahteve. Ideja za vežbu Određivanje kompatibilnosti hardvera i softvera U ovom odeljku učenici će proveriti kompatibilnost hardvera i softvera na svojim računarima pomoću liste hardverske kompatibilnosti (LHK) alatke „Readiness Analyzer“ (analizator spremnosti). a da istovremeno bude nekompatibilna sa operativnim sistemom.Microsoft. Neka provere da li svaka komponenta ispunjava minimalne sistemske zahteve (trebalo bi da ispunjava) i razgovarajte o tome šta bi radili ako neka od komponenti ne ispunjava minimalne zahteve. Objasnite im da neka komponenta može da ispunjava minimalni zahtev. mada je to malo verovatno. kao što je navedeno u poglavlju. Možda ćete morati da im pomognete u korišćenju ove lokacije. Pokažite im postupak prema koracima koji su dati na stranici 4.

Planiranje sistema datoteka NTFS je uobičajeni sistem datoteka i treba ga koristiti uvek. Planiranje tipa instalacije U ovom poglavlju se objašnjava zbog čega je bolje instalirati softver od početka. neka jedan od učenika izvadi staru komponentu i zameni je novom komponentom koja ispunjava zahteve.20 Poglavlje 3 Ideja za vežbu Ukoliko neka komponenta u računaru ne ispunjava minimalne zahteve. Pažljivo nadgledajte ovu vežbu. osim u slučajevima kad postoji opravdan razlog za neko drugo rešenje. Pokažite učenicima kako se određuje sistem pomoću Tabele odlučivanja za sistem datoteka u prilogu A. Ponovo uputite učenike na kontrolni popis pre instaliranja. U ovom trenutku bi bilo korisno ponovo pogledati kontrolni popis pre instaliranja sistema Microsoft Windows XP Professional. pobrinite se da imate sledeće:  Odredišni računar sa sistemom Windows XP Professional (to može da bude računar na kojem ćete izvršiti instalaciju od početka). koji sadrži Stablo odlučivanja za deljenje diska na particije u prilogu A. Započnite razgovor o prednostima i manama pravljenja više particija na velikim čvrstim diskovima. Prenos datoteka i postavki pomoću čarobnjaka za prenos datoteka i postavki Ovaj odeljak može da se koristi kao vežba. Konkretna situacija u vašoj školi određuje kako ćete izvršiti instaliranje na većini računara. Ukoliko učenici budu izvršavali ovaj zadatak. Planiranje particija Objasnite različite načine za planiranje particija. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike . ali se takođe objašnjava kada treba izvršiti nadogradnju.  Prostor na serveru kojem oba računara imaju pristup ili prenosni medij na kojem ćete skladištiti stanje sistema korisnika.

Nakon što učenici izvrše ovaj zadatak. pitajte ih koje su odluke doneli i razgovarajte o svim odlukama koje se razlikuju od procedure preporučene u ovom poglavlju (instalacija od početka. (To može da bude njihov nalog. Na kraju. koji se takođe naziva „korisnik koji migrira“. Takođe.Instaliranje sistema Windows XP Professional 21  Prazan disk za čarobnjak ili CD Windows XP Professional na kojem se nalazi čarobnjak. Slike se odnose na instaliranje od početka. Postepena uputstva sadrže slike koje će im pomagati tokom procesa. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike Deo 1: Vodič za nastavnike . pitajte učenike kako su pronašli informacije koje su im bile potrebne za donošenje odluka.) Vežba 3-1: Planirajte instalaciju sistema Windows XP Professional U ovoj vežbi učenici. NTFS sistem datoteka i tako dalje). pre instaliranja. treba da zabeleže sve odluke o instalaciji na kontrolni popis iz priloga A.  Ime i lozinku naloga korisnika čije ćete stanje prenositi. Vežba 3-2: Izvršite instalaciju sistema Windows XP Professional U ovoj vežbi učenici treba da instaliraju sistem Windows XP Professional od početka. Ukoliko učenik mora da izvrši nadogradnju. zadajte učenicima da izvrše ažuriranje Windowsa da bi primenili najnoviji Windows servisni paket i zakrpe. vi ćete morati da mu pomognete u tome.

Takođe.  Obezbedite dovoljno umreženih računara na kojima će učenici moći da rade u parovima dok vežbaju pružanje pomoći sa udaljene tačke. Takođe. naglasite veze sa drugim poglavljima u udžbeniku. Priprema za predavanje Da biste se pripremili za ovo poglavlje. uče kako se koristi „Pomoć sa udaljene tačke“. Na kraju. Recite učenicima da će Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike .Poglavlje 4 Uvod u rešavanje problema Pregled U ovom poglavlju učenici uče kako se izvršava prvi korak rešavanja problema – uočavanje kategorije podrške u koju najverovatnije spada problem koji je korisnik prijavio. izvršite sledeće zadatke:  Pročitajte celo poglavlje i uradite sve vežbe i druge postepene zadatke. Pojedinačne teme Uobičajene kategorije podrške U ovom poglavlju se uvodi pet uobičajenih kategorija podrške o kojima se govori u ovom udžbeniku. alatka od neprocenjive vrednosti za pružanje računarske podrške u realnom vremenu. ovaj sistem je osmišljen za tehničare početnike. na koje se upućuje u okvirima „Više informacija“. Iako se podrška može kategorizovati na razne načine.  Iskopirajte dijagram toka rešavanja problema iz priloga A i podelite ga učenicima pre nego što počnu vežbu 4-1. uče o preventivnoj podršci i beleže preventivne mere koje postoje ili koje bi trebalo da postoje u vašoj školi. Podsetite učenike da su sve ove oblasti podrške oblasti u okviru kojih su ranije tokom kursa pokušali da definišu opseg delovanja.

Ukoliko dođe do mehaničkog problema. Podrška za operativni sistem Prilikom predavanja ove teme naglasite da će u ovom odeljku naučiti najviše novih stvari tokom celog kursa. Metodologija rešavanja problema Ovde uvedite dijagram toka rešavanja problema iz priloga A. Odličan tehničar sa lošim stavom će škoditi reputaciji tima službe za pomoć. Hardverska podrška Prilikom predavanja ove teme obavezno istaknite razliku između mehaničkih problema. glavni kriterijum po kojem će biti procenjivani. Korisnička podrška Deo 1: Vodič za nastavnike Prilikom predavanja ove teme morate naglasiti da je veština tehničara da pruži uslugu korisniku. čak i ako uspešno reši korisnikov problem. Ukoliko dođe do konfiguracijskog problema. koji predstavljaju fizički problemi sa komponentama ili periferijskim uređajima. posebno njegov stav u komunikaciji sa krajnjim korisnikom.Uvod u rešavanje problema 23 naučiti nešto više o rešavanju problema u svakoj od ovih oblasti podrške. i konfiguracijskih problema. Ovaj kurs se ne bavi softverskom podrškom. komponenta mora da se zameni ili popravi. komponenta obično može da se pokrene ispravnim konfigurisanjem. Softverska podrška Softverska podrška je kategorija koja se primarno bavi pružanjem pomoći korisniku prilikom izvršavanja zadataka. Podrška za mrežu Prilikom predavanja ove teme naglasite da se ovaj kurs bavi mrežama samo sa strane klijenta. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike . koji su izazvani neodgovarajućim konfigurisanjem komponenti.

Prilikom ispitivanja utvrdite sledeće:  Računarski hardver i softver su normalno radili ranije tokom dana. Komentari u vezi sa ispitivanjem tokom rešavanja problema navedeni su kurzivom.)  Pokušavate da štampate na istom štampaču sa Računara24 i ništa se ne događa. (Stoga nije korisnička greška.)  Proveravate sve kablove i veze Računara23 i štampača i sve je uključeno u struju i čini se da radi pravilno.  Korisnik je sa interneta preuzeo novi čuvar ekrana. Prilikom ispitivanja utvrdite sledeće:  Pravilno pokušavate da sačuvate dokument i ne uspevate u tome. Kada je pokušao da ponovo pokrene računar. (Serveri nisu dostupni ili korisniku nije dozvoljen pristup serverima. ponovno pokretanje nije ispravno radilo.) Koja je najverovatnija oblast podrške ovog problema? Hardver – štampač je uključen.)  Koja je najverovatnija oblast podrške ovog problema? Mreže 3.24 Poglavlje 4 Vežba 4-1: Određivanje kategorije podrške prijavljenih računarskih problema U ovoj vežbi učenici pomoću dijagrama toka određuju kategoriju podrške prijavljenog problema. (Nije u pitanju softver. softver ni operativni sistem. (Nije u pitanju hardver. (Nije korisnička greška. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike . (Stoga nije mehanički problem. 2. Korisnik prijavljuje da je računar prestao da reaguje na sve komande. Korisnik kaže da ne može da štampa na mrežnom štampaču sa Računara23. 1. ali ne radi ili nije na mreži.)  Čini se da hardver i softver klijentskog računara rade normalno.)  Pokušavate da sačuvate dokument na drugom udaljenom računaru i ne uspevate u tome. (Štampač NIJE na mreži ili ne radi ispravno. Prilikom ispitivanja utvrdite sledeće:  Pokušavate da odštampate probnu stranicu sa Računara23 na istom štampaču i ništa se ne događa. Korisnik prijavljuje da ne može da sačuva dokument na serveru.)  Čini se da aplikacija iz koje korisnik pokušava da štampa ispravno radi.

da se sa udaljene tačke povežu sa korisničkim računarom i rešavaju probleme. Pokažite kako se pretražuje centar za pomoć i podršku. s obzirom na podatke koje su dosad dobili. neke stvari zavise od toga da li ste u domenu ili radnoj grupi). Razgovor može da obuhvati mere koje trenutno postoje i razlog zašto one postoje. razgovarajte o tome šta bi odgovaralo vašoj školi (na primer. Neka učenici izvrše neke od ovih zadataka na tri različita računara. a zatim neka procene koliko bi vremena bilo potrebno da se zadatak izvrši na svim računarima. kao što su tehničari službe za pomoć. Korišćenje pomoći sa udaljene tačke „Pomoć sa udaljene tačke“ je alatka sistema Windows XP Professional za rešavanje problema koja je napravljena da omogući pomoćnicima. Ove mere preventivne podrške će se verovatno oblikovati ili kao zadaci održavanja ili kao specijalni projekti. Ukoliko je moguće.Uvod u rešavanje problema 25 Koja je najverovatnija oblast podrške ovog problema? Operativni sistem – čuvar ekrana je verovatno oštetio neku neophodnu datoteku. Objasnite učenicima Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike Deo 1: Vodič za nastavnike Preventivna podrška . Ideja za vežbu Neka se učenici vrate na vežbu 1-5 u poglavlju 1 gde su definisali opseg službe za pomoć i neka utvrde šta bi promenili. neka vam osoba koja je trenutno odgovorna za računarsku podršku i bezbednost mreže pomogne tokom ovog predavanja. Tokom ovog odeljka u vodiču za učenike videćete okvire „Više informacija“. U ovom odeljku razgovarajte o konceptu preventivne podrške kao načinu da se minimalizuje reaktivna podrška. Vežba 4-2: Odredite mere preventivne podrške za vašu školu Rešenje ove vežbe zavisi od mreže i konfiguracije računara koji postoje u vašoj školi. kao i mere koje ne bi mogle da se primene u vašoj školi i razlog zašto je tako. Za svaku kategoriju preventivne podrške.

Ukoliko nemate mogućnosti za to. kao i to koliko je važno dozvoliti samo proverenim ljudima da se povežu sa vašim računarom. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike . mogu da pomognu prijatelju ili rođaku u drugoj prostoriji. U idealnom slučaju. Korisnik mora da pozove tehničara da se poveže. Naglasite koliko je važno da se odrede lozinke i vremenski rokovi na zahtevima za pomoć sa udaljene tačke. za ovo ćete morati da odredite parove učenika. ode u dijalog „Informacije o sistemu“ i pronađe koliko RAM memorije ima korisnikov računar. Vežba 4-3: Korišćenje pomoći sa udaljene tačke za povezivanje sa udaljenim računarom U ovoj vežbi parovi učenika se smenjuju u ulogama tehničara i korisnika tokom sesije pružanja pomoći sa udaljene tačke. možete da projektujete ekran svog računara da bi svi videli šta se dešava na njemu.26 Poglavlje 4 da. dokle god su računari umreženi. a zatim da dozvoli tehničaru da deli kontrolu nad korisnikovim računarom. kao i za sledeću vežbu. neka učenici gledaju ekran vašeg računara dok se povezujete sa korisnikom i pomažete mu. neka vas učenici prate na svojim računarima. školi ili državi! Kako se koristi „Pomoć sa udaljene tačke“ Za ovaj odeljak će vam biti potrebna dva umrežena računara da biste pokazali proces pružanja pomoći sa udaljene tačke. Tehničar mora da se poveže sa korisnikovim računarom. Ukoliko je moguće.

izvršite sledeće zadatke:  Pročitajte celo poglavlje i uradite sve vežbe i druge postepene zadatke. Na početku ovog poglavlja uvedite Pomoć za rešavanje problema sa hardverom iz priloga A. Priprema za predavanje Da biste se pripremili za ovo poglavlje. Objasnite da problemi sa hardverom spadaju u dve kategorije: mehanički problemi i konfiguracijski problemi. tako da učenicima možete pokazati simbol koji upravljač uređajima prikazuje kad neka komponenta ne radi. kao što je zvučna kartica. AGP i sl.  Onemogućite jednu ili više hardverskih komponenti na nekoliko računara tako da učenici mogu da utvrde proOdržavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike Deo 1: Vodič za nastavnike Podrška za hardver .  Onemogućite neku komponentu vašeg računara koja nije neophodna za rad.Poglavlje 5 Pregled U ovom poglavlju učenici počinju da uče kako se podržava hardver.  Učitajte veb lokacije većih proizvođača računarskih komponenti (kao što su Toshiba.  Obezbedite mrežni štampač koji će biti dostupan učenicima i koji trenutno nije instaliran na računare učenika.) u fasciklu „Omiljene lokacije“ programa Internet Explorer. Sony. dodaju novi hardver na računarski sistem i uče kako se ažuriraju i vraćaju prethodne verzije upravljačkih programa komponenti.  Upoznajte se sa odeljkom za praćenje naloga u bazi podataka vaše škole. utvrđuju verovatni uzrok problema.  Nabavite neki komad hardvera koji može da se poveže sa računarom preko USB porta i instalacioni disk za taj hardver ili pronađite veb lokaciju proizvođača uređaja. Oni određuju da li hardver radi ispravno.

Proveravanje veza Iako se to često previđa. Naglasite da periferijski uređaj treba da bude isključen pre povezivanja sa računarom ili sa izvorom napajanja i da operativni sistem treba da se ugasi pre nego što se računar isključi. predstavljaju čest problem. ona ili nema napajanje ili ima napajanje. bilo tokom vaše demonstracije bilo nakon nje. Učenici treba da izvrše korake navedene u ovom odeljku. Kad komponenta radi. Korišćenje upravljača uređajima za proveru ispravnosti Ovaj odeljak može da se koristi kao vežba. Dobar izbor je eksterni čvrsti disk koji se povezuje preko USB porta koji mogu da koriste svi učenici jedan za drugim. bilo tokom ili nakon vaše demonstracije zadatka (ili zadataka). tačnije. odn. U upravljaču uređajima pokažite učenicima različite simbole koji se prikazuju ukoliko neka komponenta ne radi. ali uopšte ne radi. odgovarajuće povezani kablovi između računara i periferijskih uređaja. Morate im dati uređaj koji će instalirati. Obavezno razgovarajte o funkciji „Plug and Play“ sistema Windows XP Professional. Pojedinačne teme Rešavanje mehaničkih problema U ovom odeljku i sledećim pododeljcima učenici uče kako da utvrde da li na nekoj komponenti postoji kvar. Učenici treba da izvrše korake navedene u ovom odeljku. Prilikom predavanja ovog odeljka pokažite različite tipove kablova i pitajte učenike da odrede koji tip kabla se povezuje sa kojim tipom porta. računara ili periferijskog uređaja i izvora napajanja. Upravljač uređajima će se koristiti do kraja ovog kursa. Dodavanje hardvera Ovaj odeljak može da se koristi kao vežba. to se klasifikuje kao konfiguracijski problem. ali ne radi ispravno. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike . koja automatski instalira mnoge tipove hardvera. Obavezno zabeležite tačne korake onemogućavanja komponenti kako biste bili sigurni da ćete moći da ih popravite.28 Poglavlje 5 bleme i reše ih.

Ažuriranje upravljačkih programa i vraćanje na prethodne verzije U ovom odeljku objasnite da problemi sa konfiguracijom obično imaju veze sa upravljačkim programima i objasnite zašto upravljački programi mogu da se pokvare. Rešavanje problema sa konfiguracijom Objasnite da su problemi sa konfiguracijom hardverski problemi koji nisu mehaničke prirode. Pokažite kako se dolazi do lokacije „Windows Update“ i do veb lokacije proizvođača da bi se pronašli upravljački programi. Razgovarajte o četiri načina za pronalaženje upravljačkih programa. Pokažite kako se ažurira upravljački program za uređaj koji ste prethodno instalirali na računar. Objasnite i pokažite kako se vraća na prethodnu verziju upravljačkog programa. Ukoliko nije dostupan novi mrežni štampač koji učenici mogu da dodaju. Razgovarajte sa učenicima o tome koji bi problemi iz okvira „Pogledajte i ovo“ mogli da se izbegnu pomoću preventivnih mera održavanja. za vreme ili nakon vaše demonstracije zadatka (ili zadataka). Učenici treba da izvrše korake navedene u ovom odeljku.Podrška za hardver 29 Objasnite da se čarobnjak za dodavanje hardvera obično koristi samo ako operativni sistem ne prepoznaje hardver. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike . Instaliranje mrežnih štampača Ovaj odeljak može da se koristi kao vežba. Ostali saveti za rešavanje mehaničkih problema Deo 1: Vodič za nastavnike Pregledajte date savete za osposobljavanje hardverskih komponenti za rad. za vreme ili nakon vaše demonstracije zadatka (ili zadataka). Učenici treba da izvrše korake navedene u ovom odeljku. Ovaj odeljak može da se koristi kao vežba. a zatim neka ga dodaju. neka izbrišu štampač koji je trenutno instaliran. kao što je ograničavanje korisnikove mogućnosti da instalira softver ili izbriše važne datoteke.

Koje su kartice i opcije konfiguracije dostupne? Kartica „Svojstva“ – podešavanje zvuka i postavka „Omogući audio“ Kartica „DVD region“ – DVD region Kartica „Upravljački program“ – ažuriranje upravljačkog programa. kliknite na slovo volumena. Opšte. Deljenje. Neka svaki tehničar doda mrežni štampač na svoj računar. Disk jedinice: Kliknite na karticu Volumeni. Šta možete tu podesiti? Postavke keširanja 2. Odgovor ispisan kurzivom možda ne odgovara tačno onome što je dostupno kod uređaja u učeničkim računarima. kliknite na Popuni. Na kojoj kartici možete da podesite „Svojstva“? Na svim osim na kartici „Opšte“ Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike . Disk jedinice: Kliknite na karticu Smernice. Napredno. Kvalitet 3. Alatke. Rešavanje problema sa konfiguracijom koji nemaju veze sa upravljačkim programima Objasnite da uređaji imaju i druga svojstva koja se mogu konfigurisati i pokažite kako se pronalaze svojstva. Zapišite nazive kartica koje mogu da se podešavaju. Upravljački program. a zatim kliknite i na Svojstva. DVD/CD-ROM jedinice. Vežba 5-1: Pronalaženje opcija konfiguracije U ovoj vežbi učenici koriste upravljač uređajima da bi za određene uređaje odredili opcije konfiguracije koje nemaju veze sa upravljačkim programom. vraćanje na prethodnu verziju i uklanjanje 4. Hardver. 1. Naglasite učenicima da nikad ne treba da podešavaju postavke na kartici „Resursi“ u dijalogu „Svojstva“ uređaja. Resursi i Upravljanje napajanjem 5. Bezbednost. Mrežna veza (pod „Mrežni adapteri“): Koje se kartice pojavljuju? Opšte.30 Poglavlje 5 Instaliranje mrežnih štampača je važan i čest zadatak svakog tehničara koji pruža podršku školi sa umreženim računarima.

Vežba 5-2: Rešavanje hardverskog problema U ovoj vežbi treba da date učenicima. mnogo lakše vršiti te zadatke na disku koji nije fragmentiran. a zatim zatvore nalog. računare na kojima je instaliran sistem Windows XP Professional. Aktivirajte odeljak za praćenje naloga baze podataka i neka učenici započnu nalog. kao i druge alatke da bi uočili i dokumentovali problem. „Informacije o sistemu“. Možete da objasnite dejstvo fragmentiranja na disku tako što ćete uporediti disk sa okretanjem točka automobila. Objasnite da je. bilo tokom bilo nakon vaše demonstracije zadatka (ili zadataka). Učenici treba da izvrše korake navedene u ovom odeljku. a koji imaju neki hardverski problem. unesu problem i rešenje. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike Deo 1: Vodič za nastavnike . Pitajte učenike šta bi bilo lakše – pokupiti nekoliko malih komada prljavštine sa točka koji se vrti ako su svi grupisani ili ako su rašireni po celoj gumi. a zatim ga rešili i dokumentovali korake.Podrška za hardver 31 Uobičajeni zadaci podešavanja čvrstog diska Ovaj odeljak može da se koristi kao vežba. „Upravljač uređajima“. U ovom odeljku učenici uče kako se defragmentuje čvrsti disk i kako se koristi alatka „Pospremanje diska“ za brisanje nepotrebnih datoteka. Možda ćete moći da koristite iste računare koje su učenici koristili za upoznavanje sa hardverom. Uputite učenika da koriste „Pomoć za rešavanje problema sa hardverom“. ili manjim grupama učenika. kada disk uzima podatke sa diska ili piše podatke na njega. U vodiču za učenike naveden je primer dokumentacije.

kao i slab rad operativnog sistema. Pojedinačne teme Najčešći problemi sa operativnim sistemom Pomozite učenicima da ovu problematiku poveđu sa sopstvenim iskustvom tako što ćete ih pitati koliko često im se dogodilo da računar sa operativnim sistemom Windows XP Professional prestane da radi.Poglavlje 6 Podrška za Windows XP Professional Pregled U ovom poglavlju učenici uče kako da reše najčešće probleme sa operativnim sistemom. izvršite sledeće zadatke:  Pročitajte celo poglavlje i uradite sve vežbe i druge postepene zadatke. Ukoliko nisu koristili taj operativni sistem. konfiguraciji LastKnownGood i konzoli za spasavanje. pitajte ih za druge operativne sisteme. slučajeve kad operativni sistem ne može da se pokrene ili ne reaguje. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike . kao što je Windows 2000 Professional. nestabilnost operativnog sistema. To uključuje probleme sa upravljačkim programom. Takođe. Priprema za predavanje Da biste se pripremili za ovo poglavlje. Pokretanje operativnog sistema pomoću specijalnih alatki U ovom odeljku učenici uče o bezbednom režimu. uče i kada da koriste koju alatku.  Istražite temu „Windows XP Professional“ na mreži.

Pokretanje operativnog sistema pomoću konfiguracije LastKnownGood Konfiguracija LastKnownGood treba da se koristi samo ako bezbedni režim ne radi. U ovom odeljku objasnite učenicima kako da dođu do bezbednog režima i kada da ga koriste. Vežba 6-1: Upoznavanje sa komandama konzole za spasavanje U ovoj vežbi učenici koriste centar za pomoć i podršku da bi istražili opcije koje postoje u konzoli za spasavanje. Koja je komanda za pronalaženje spiska datoteka i poddirektorijuma na jedinici C:? c: dir Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike Deo 1: Vodič za nastavnike Pokretanje operativnog sistema u bezbednom režimu . a kada ne. Odgovori na korake 3-7 navedeni su dole kurzivom. Pokažite kako se pokreće računar pomoću konfiguracije LastKnownGood. Objasnite kada se koristi ova opcija. 3. Bezbedni režim pokreće operativni sistem sa veoma ograničenim uslugama i upravljačkim programima. Pokretanje operativnog sistema pomoću konzole za spasavanje Konzola za spasavanje treba da se koristi samo kad bezbedni režim i konfiguracija LastKnownGood ne rade. Objasnite da je konfiguracija LastKnownGood konfiguracija koja je postojala poslednji put kad se neko prijavio na računar.Podrška za Windows XP Professional 33 Uvedite pomoć za rešavanje problema u operativnom sistemu Windows XP Professional iz priloga A i upućujte na nju po potrebi tokom ovog poglavlja. Bezbedni režim je najbolji način za pokretanje operativnog sistema koji ne radi normalno zato što je to najjednostavniji način da se pokrene računar. U ovom odeljku objasnite upotrebu konzole za spasavanje i zadajte učenicima da je instaliraju kao opciju pokretanja na svim računarima.

problem nije u osnovnim uslugama i upravljačkim programima. Ukoliko se problem više na javlja. Koja je komanda za brisanje datoteke virus. Pokrenite računar u bezbednom režimu. Računar je prestao da reaguje i kad ste ga ponovo pokrenule nije se normalno pokrenuo.sys koja se nalazi u fascikli windows\system32\drivers na disk jedinici C:? enable cdrom. Koja je komanda za dodavanje novog sektora za pokretanje particije na vašu sistemsku particiju? fixboot c: (where C is the drive letter) Vežba 6-2: Pokrenite računar pomoću specijalnih alatki U ovoj vežbi učenici koriste podatke koje su saznali u ovom poglavlju da bi odredili koje specijalne alatke treba da se upotrebe za pokretanje računara. Koja je komanda za dodavanje particije od 10 GB na vaš jedini čvrsti disk? diskpart /add \device\harddisk0_1000 7. Ne treba ništa da podešavaju nakon pokretanja računara. Koristite konfiguraciju LastKnownGood za vraćanje registra na prethodne postavke. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike . Korisnik je preuzeo datoteku iz e-poruke i u njoj se nalazio virus. 2. Pokrenite računar pomoću konfiguracije LastKnownGood. Koja je komanda za omogućavanje automatskog pokretanja usluge cdrom. Menjali ste konfiguraciju i slučajno ste obrisali kritičnu datoteku. Uspeli ste da uklonite virus i želite da budete sigurni da su se vrednosti registra koje je promenio vratile na prethodno stanje. 1.34 Poglavlje 6 4.exe 5. Kopija datoteke postoji u fascikli na serveru.exe iz fascikle i386 na jedinici D:? del d: i386 virus.sys Service_Auto_Start 6 . a zatim prekopirajte datoteku na odgovarajuće mesto na računaru. Dole su kurzivom navedeni odgovori za svaki scenario. Želite da utvrdite da li je operativni sistem nestabilan. Instalirali ste softver i vaš sistem je postao nestabilan. Zatim primenjuju taj metod za ponovno pokretanje računara. 3.

a zatim neka svaki učenik kreira tačku vraćanja. Objasnite kako da vrate računar na bilo koju navedenu tačku vraćanja. Stoga na računarima ne treba da bude kritičnih podataka. pokažite učenicima da postoje i druge tačke vraćanja i objasnite im različite vrste.Podrška za Windows XP Professional 35 4. Vraćanje operativnog sistema u prethodno stanje pomoću alatke „Automatizovano spasavanje sistema“ „Automatizovano spasavanje sistema“ (ASS) je poslednja stvar kojoj se pribegava kad pokušavate da vratite operativni sistem u prethodno stanje. datoteke i aplikacije se ne spasavaju. idite na veb lokaciju proizvođača i izaberite upravljački program za Windows NT. Uputstva za vraćanje računara na prethodnu tačku Ova uputstva će pomoći učenicima da odrede kada da kreiraju tačke vraćanja i koje alatke da koriste u slučaju problema sa računarom. Svi podaci će biti izgubljeni i sve aplikacije će morati ponovo da se instaliraju. Da biste pronašli upravljački program. Treba da date učenicima disketu sa lošim upravljačkim programom za CD-ROM. Windows 95 ili Windows 98. „Oporavak sistema“ omogućava tehničaru da vrati operativni sistem na prethodno stanje bez gubitka podataka ili postavki korisnika. Pokrenite računar pomoću konzole za spasavanje. ali ne možete da se prijavite i uradite to. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike Deo 1: Vodič za nastavnike Vraćanje operativnog sistema u prethodno stanje pomoću alatke „Oporavak sistema“ . ASS spasava samo sistemsko stanje operativnog sistema i konfiguraciju diska. Dok radite u alatki „Oporavak sistema“. U ovom odeljku pokažite kako se pravi tačka vraćanja. Treba da formatirate ceo čvrsti disk računara. ukoliko je to moguće. Svaki učenik treba da dobije računar na kojem će izvršavati zadatke. Vežba 6-3: Vraćanje operativnog sistema na prethodnu tačku U ovoj vežbi učenici menjaju konfiguraciju računara.

Povećavanje virtuelne RAM memorije Ovaj odeljak može da se koristi kao vežba. pomozite im da pronađu postepena uputstva u centru za pomoć i podršku.36 Poglavlje 6 U koraku 7. Neka učenici neznatno povećaju količinu virtuelne RAM memorije na svakom računaru. za vreme ili nakon vaše demonstracije zadatka (ili zadataka). Obeležite svaki disk imenom računara. a zatim ih sklonite na bezbedno mesto. datumom i akronimom ASS. U koraku 10. pomozite učenicima da izaberu neku aplikaciju koja nije neophodna za uklanjanje. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike . kao što je igrica koju ste dobili uz operativni sistem. Ukoliko ne znaju kako da to urade. neka učenici naprave set diskova za ASS. Učenici treba da izvrše korake navedene u ovom odeljku.

 Pripremite na vašem računaru fascikle koje će moći da se koriste za demonstraciju deljenja fascikli i dozvola. dele dozvole i smernice domena. Nemojte im dozvoliti pisanje. Takođe. Radne grupe U ovom odeljku učenici uče o svrsi radnih grupa i kako se one uspostavljaju kad postoji jedan računar povezan sa internetom. Priprema za predavanje Da biste se pripremili za ovo poglavlje. Omogućite deljenje fascikli i dodelite dozvolu za čitanje svakom članu tima službe za pomoć. izvršite sledeće zadatke:  Pročitajte celo poglavlje i uradite sve vežbe i druge postepene zadatke.Poglavlje 7 Pregled U ovom poglavlju učenici uče o TCP/IP-u i nekim njegovim sastavnim delovima. saznajte koje su smernice domena i na koji način će to uticati na rad članova tima službe za pomoć. Pojedinačne teme Uvod u mreže U ovom odeljku objasnite svrhu mreža. kao što su IP adrese. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike Deo 1: Vodič za nastavnike Podrška za umrežene računare .  Ukoliko je vaša škola na domenu. uče o deljenju.

za vreme ili nakon vaše demonstracije zadatka (ili zadataka). Ukoliko ne mogu da pristupe ovoj fascikli. onda dozvole nisu ispravno podešene. pretvaraju u deljene ili privatne Ovaj odeljak priprema učenike za vežbu 7-1.38 Poglavlje 7 Uspostavljanje radne grupe pomoću jednog računara povezanog sa internetom Ovaj odeljak može da se koristi kao vežba. kao i zašto bi mogla biti dovoljna za veoma mali tim. neka otvore dokument. Ograničenja radnih grupa U ovom odeljku objasnite zašto radna grupa nije najbolji izbor za veliki tim službe za pomoć. Da bi uspostavili radnu grupu. Pobrinite se da učenici imaju nalog za lokalni računar sa privilegijama administratora ili da znaju lozinku za nalog administratora. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike . Ukoliko se isključe sa domena i ne znaju podatke naloga za lokalni računar. neka pokušaju da pristupe fascikli „Resursi službe za pomoć“ na računaru svog partnera. Objasnite im zašto ne mogu da sačuvaju dokument (dozvola samo za čitanje). Pokažite korake u ovom odeljku. učenici moraju da se isključe sa domena. Dalje. neka pokušaju da pristupe fascikli „Moji dokumenti“ na računaru svog partnera. dozvole nisu ispravno dodeljene. neka administrator mreže dođe da vam pomogne u predavanju ovog odeljka. Učenici treba da izvrše korake navedene u ovom odeljku. neće moći ponovo da pokrenu računar. Vežba 7-1: Označavanje resursa u radnoj grupi: „za deljenje“ ili „privatni“ U ovoj vežbi neka učenici rade u parovima na umreženim računarima u istoj radnoj grupi. Nakon što završe vežbu. Ukoliko mogu da pristupe ovoj fascikli. u radnoj grupi. Kako se resursi na računaru. Neka se učenici povežu sa deljenom fasciklom na vašem čvrstom disku. Pokažite kako se deli fascikla i kako se omogućava privatnost fascikle. Ukoliko je moguće. kao i odeljka o domenima. a zatim pokušaju da ga sačuvaju pod drugim imenom.

Podrška za umrežene računare 39 Domeni U ovom odeljku naglasite da domeni omogućavaju centralizovano administriranje. objasnite uticaj DNS-a na klijenta. Pokažite kako se ona koristi sa različitim parametrima na vašem računaru. Korišćenje komande za popravljanje Ukoliko se ikone za mrežnu vezu ili mrežne veze računara ne pojavljuju na sistemskoj tacni. U ovoj vežbi učenici istražuju i beleže smernice domena. Za svaki pododeljak ponudite objašnjenja iz perspektive mreže sa strane klijenta. kao i neka osnovna podešavanja mrežnih postavki. Koja je komanda za obnavljanje svih IP podešavanja za sve adaptere na računaru koji radi na mreži koja koristi DHCP? ipconfig /renew 3. Neka svaki učenik pronađe IP adresu svog računara pomoću komande ipconfig. Uvod u TCP/IP Ovaj odeljak predstavlja pregled TCP/IP-a na visokom nivou. Odgovori na pitanja 2-4 su prikazani dole kurzivom. 2. Koja je komanda za onemogućavanje TCP/IP-a za određeni adapter? Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike Deo 1: Vodič za nastavnike Vežba 7-2: Određivanje smernica domena . Smernice domena uvek zamenjuju sva lokalna podešavanja. a zatim pokažite rezultate na koje su uticali ti parametri. uključujući konfiguraciju lokalne bezbednosti. Vežba 7-3: Korišćenje komande ipconfig za izmenu IP postavki U ovoj vežbi učenici koriste centar za pomoć i podršku da bi istražili ipconfig parametre. neka učenici pronađu vezu u fascikli „Moje mrežne veze“. Korišćenje komande ipconfig Objasnite komandu ipconfig i šta ona radi. Na primer.

Pokažite uslužni program ping tako što će jedan učenik da uključi računar. Učenici će koristiti ovu pomoć do kraja poglavlja. Pregledajte pomoć sa učenicima i povežite je sa onim o čemu ste razgovarali u ovom poglavlju. Proverite postavke Windowsovog zaštitnog zida da biste videli da li su neke aplikacije ili portovi blokirani. Oni prvo beleže svoju automatski konfigurisanu IP adresu. Na kraju vežbe. Rešavanje mrežnih problema U ovom trenutku uvedite pomoć za rešavanje problema na umreženim računarima koja se nalazi u prilogu A. Pokažite rezultate pingovanja dva računara.40 Poglavlje 7 ipconfig /release 4. podmrežna maska i drugi podaci nisu promenili. Koja je komanda za prikaz svih TCP/IP informacija o svim adapterima u računaru? ipconfig /all Vežba 7-4: Podešavanje TCP/IP svojstava za mrežnu vezu U ovoj vežbi učenici menjaju TCP/IP svojstva na jednoj mrežnoj vezi na svojim računarima. Utvrđivanje da li problem zahteva klijentsku konfiguraciju U ovom odeljku razgovarajte sa učenicima kako da odrede da li problem zahteva klijentsku konfiguraciju. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike . Rešavanje problema pristupom mrežnim resursima U ovom odeljku učenici uče kako se rešavaju problemi na umreženim računarima. IP adresa računara treba da se razlikuje od početne IP adrese. Koristite pomoć zajedno sa testom. Zatim menjaju TCP/IP postavke tako da koriste statičnu IP adresu i unose svoju prethodnu IP adresu. a drugi učenik da isključi računar. Pomozite učenicima da shvate zašto se podrazumevani mrežni prolaz. Zatim će vratiti vezu na stanje u kojem se automatski ažurira.

uz objašnjenja. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike Deo 1: Vodič za nastavnike Vežba 7-5: Zabeležite postavke internet opcija za vašu školu . Izaberite jednu od fascikli „Resursi službe za pomoć“ koju ste delili ranije tokom ovog poglavlja i neka svaki tim stavi snimak ispravno podešene kartice u tu fasciklu. a zatim je snime. Za ovu vežbu odredite timove učenika. Svakom timu treba da bude dodeljena po jedna kartica dijaloga „Internet opcije“. Odredite jednog ili više članova tima koji će kreirati dokument koji prikazuje ispravno podešavanje svake kartice.Podrška za umrežene računare 41 Podešavanje internet opcija na klijentskom računaru U ovom odeljku neka vas učenici prate dok budete objašnjavali opcije podešavanja dostupne na svakoj kartici. Neka timovi ispravno podese karticu.

 Upoznajte se sa opcijom pravljenja inventara hardvera i softvera u vašoj bazi podataka. Priprema za predavanje Da biste se pripremili za predavanje ovog poglavlja. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike . Obavezno naglasite da učenici nikad ne treba da dovode sebe u opasnost pokušavajući da zaštite računarsku opremu.  Nabavite diskove za školski softver za zaštitu od virusa. izvršite sledeće zadatke:  Pročitajte celo poglavlje i uradite sve vežbe i druge postepene zadatke. Razgovarajte o slučajevima hakerisanja ili o virusima za koje ste nedavno čuli na vestima.  Posavetujte se sa administratorom mreže da biste saznali na koji način ste umreženi i koje smernice već postoje. Unesite neke izmišljene podatke da biste pokazali kako se pravi inventar hardvera i/ili softvera. Pojedinačne teme Mrežna bezbednost U ovom odeljku razgovarajte o hakerima i činjenici da opasnosti za mrežu dolaze i spolja i iz same mreže.Poglavlje 8 Podrška za bezbednosne potrebe Pregled U ovom poglavlju učenici uče o mrežnoj bezbednosti i fizičkoj bezbednosti računara i druge opreme.

Moraju da dodele Korisniku10 jaku lozinku koja zadovoljava zahteve složenosti. postarajte se da svi podese smernice za lozinku po uputstvima iz ovog poglavlja. Vežba 8-1: Kreirajte bezbednosnu konzolu i podesite lokalnu bezbednost U ovoj vežbi učenici kreiraju korisnički nalog i. učenici u ovoj vežbi neće imati problem koji treba da reše. Ukoliko je to moguće. a zatim ponovo instaliraju. lozinka koja im je zadata ne radi. Konfiguracija Primeni istoriju lozinke Maksimalna starost lozinke Minimalna dužina lozinke Lozinka mora da zadovoljava zahteve složenosti Minimalna preporučena postavka Zapamćene 3 lozinke 42 dana 8 karaktera Omogućeno Ukoliko se podešavanje ne izvrši na ovaj način. zbog zahteva složenosti lozinke. promeniti lozinku i odjaviti se. neka vam administrator vaše mreže pomogne u predavanju ove teme. Kad učenici naprave bezbednosnu konzolu u koraku 1. Instaliranje i ažuriranje softvera za zaštitu od virusa Neka svaki učenik instalira softvera za zaštitu od virusa na računar. Prijaviće se kao Korisnik10. Korišćenje jakih lozinki Razgovarajte o tome zašto je važno da ne koriste slabe lozinke. neka ga učenici prvo uklone. Pokažite kako se podešavaju i primenjuju opcije složenosti lozinke (uputstva su navedena u ovom odeljku).Podrška za bezbednosne potrebe 43 Preventivne mere Ovaj odeljak govori o zadatku službe za pomoć da primeni preventivne bezbednosne smernice. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike Deo 1: Vodič za nastavnike . Ukoliko nemate računare bez takvog softvera. Zatim će se prijaviti kao administrator i izbrisati korisnika.

Dodelite deo opreme svakom učeniku i zadajte im da naprave inventar. Vežba 8-2: Napravite inventar i obeležite školski hardver U ovoj vežbi učenici prave inventar računara i druge opreme za koju su odgovorni. neka učenici unesu i te podatke. možda je bolje da istovremeno naprave inventar i hardvera i softvera. U to može biti uključeno i stavljanje oznaka na komponente. Razgovarajte o važnosti održavanja tačnog inventara i na koji način bi poznavanje hardvera i softvera koji postoji u računaru moglo da pomogne učenicima da reše problem. Pošto će morati da odu do svakog računara da bi izvršili ovaj zadatak. Razgovarajte o različitim načinima obeležavanja računarske opreme i načinima da se ona označi kao vlasništvo škole. Ukoliko vaša baza podataka podržava inventar opreme. neka tehničari unesu podatke u bazu podataka. Možda bi bilo dobro da podelite obrasce za svaki tip inventara kako bi učenici zabeležili odgovarajuće podatke.44 Poglavlje 8 Obezbeđivanje hardvera i softvera U ovom odeljku uvodite alatke za pravljenje inventara hardvera i softvera u bazi podataka. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike . Ukoliko vaša baza podataka podržava ove funkcije.

Priprema za predavanje Da biste se pripremili za predavanje ovog poglavlja. Pojedinačne teme Izvršavanje zadataka održavanja U ovom odeljku prođite kroz zadatke navedene u tabeli 9-1 i sve ostale kojih se učenici sete. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike . a u njemu su predstavljene i ideje za specijalne projekte. a zatim tražite od učenika da im odrede prioritet na osnovu kritičnosti. Na kraju ovog poglavlja vaš tim bi trebalo da „ponovo osmisli“ službu za pomoć i da odredi prihvatljiv opseg dužnosti. Zabeležite sve zadatke. izvršite sledeće zadatke:  Pročitajte celo poglavlje i uradite sve vežbe.Poglavlje 9 Deo 1: Vodič za nastavnike Izvršavanje zadataka održavanja i realizovanje specijalnih projekata Pregled U ovom poglavlju se govori o zadacima održavanja koje će učenici možda morati da izvršavaju.  Istražite podatke koji se traže u odeljku Izvršavanje zadataka održavanja.

To uključuje ponovno određivanje opsega usluga koje se nude. Realizovanje specijalnih projekata U ovom odeljku je predstavljeno nekoliko ideja za specijalne projekte. potražite savet analitičara podataka koji bi trebalo da zna prosečno vreme provedeno na izvršavanju svake vrste zadatka. Vežba 9-2: Odredite prioritet specijalnih projekata U ovoj vežbi učenici određuju prioritet svojih ideja za specijalne projekte.46 Poglavlje 9 Vežba 9-1: Napravite raspored održavanja U ovoj vežbi učenici prave raspored održavanja. Koristite raspored održavanja i spisak specijalnih projekata kao pomoć u ovoj vežbi. Da biste procenili radno vreme potrebno za zadatke. Zabeležite sve ideje. Razmenite ideje sa učenicima da biste zajednički došli do novih ideja. Vežba 9-3: Ponovo osmislite vašu službu za pomoć U ovoj vežbi učenici „ponovo osmišljavaju“ službu za pomoć. Neka svaki učenik odgovori na pitanja data u ovoj vežbi kako bi se pripremio za grupni razgovor o tome šta treba promeniti i šta treba da ostane isto. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za nastavnike .

DEO 2 Vodič za učenike .

.

koji se nekad nazivaju analitičari službe za pomoć ili tehničari podrške. Pre nego što formalno počnete da pomažete drugima u rešavanju računarskih problema u školi. Moraćete da sarađujete sa ostalim članovima tima službe za pomoć da biste utvrdili kakva će biti vaša služba za pomoć. Nasuprot onome što možda mislite. možete odlučiti da ponudite podršku za gotovo svaki računarski problem koji krajnji korisnik ima ili možete da odlučiti da pružate podršku samo za probleme u vezi sa operativnim sistemom. Na primer. i oni su obučeni da popravljaju onaj tip računara i softverskih aplikacija koje ta organizacija koristi. Služba za pomoć je deo grupe za tehničku podršku koju osniva neka organizacija da bi održavala rad računara. Službom za pomoć obično rukovodi grupa tehničara. Takođe ćete morati da definišete tip i količinu usluga koje ćete pružati korisnicima i računarima u školi. Obično organizacije imaju veliki broj računara. Vi i vaš tim morate da odredite ključne pozicije unutar službe za pomoć kako bi ona radila na najbolji mogući način. teh49 Deo 2: Vodič za učenike .Poglavlje 1 Planiranje službe za pomoć u vašoj školi Po završetku ovog poglavlja moći ćete da:  Opišete ulogu i funkciju službe za pomoć  Opišete podršku nivoa 1  Objasnite dužnosti članova tima službe za pomoć u vašoj školi  Ustanovite ciljeve službe za pomoć u vašoj školi  Definišete opseg delovanja službe za pomoć u vašoj školi. Broj računara obično određuje broj tehničara u službi za pomoć. Ovo poglavlje vas vodi kroz početne odluke koje ćete morati da donesete kako biste osnovali službu za pomoć u školi. morate da donesete nekoliko odluka.

ali se obično ne smatraju delom službe za pomoć. kao što su mreže. kupovini novih računara i softvera. oni obično telefonom ili na mreži ispune nalog službe za pomoć. pomaže korisnicima u izvršavanju zadataka koji su im potrebni za izvođenje projekta i rešava probleme kao što su računarski virusi.50 Poglavlje 1 ničari ne sede svi zajedno na jednom mestu. Kako radi služba za pomoć? Služba za pomoć se smatra prvim nivoom tehničke podrške i često se naziva podrška nivoa 1. Ovi nalozi sa zahtevima sadrže vredne podatke koje organizacija može da iskoristi pri donošenju odluka o poboljšanju tehničke podrške. tehničari uče korisnike kako da izvršavaju zadatke koji će im pomoći da izbegnu najčešće računarske probleme pre nego što se oni pojave. Kad služba za pomoć primi nalog sa zahtevom. Drugi bi mogao da bude po odeljenju u kojem krajnji korisnik radi. podrška nivoa 2 pruža podršku u specijalizovanim oblastima. Još jedna važna funkcija službe za pomoć jeste prikupljanje i korišćenje podataka. Na slici 1-1 je prikazan tipičan tok rada sa nalogom sa zahtevima. Uloga službe za pomoć veoma se razlikuje od organizacije do organizacije. služba za pomoć radi na sprečavanju pojave problema. Kad krajnji korisnici imaju problem sa računarom. Mnoge organizacije takođe imaju i dodatne nivoe podrške. Svi nalozi sa zahtevima se evidentiraju u bazi podataka. Kroz proaktivnu podršku. izraz „služba za pomoć“ je zapravo samo drugi naziv za odeljenje za pomoć. Jedan od načina bi mogao da bude po tipu programa za koji je potrebna pomoć. tehničari podrške službe za pomoć sprovode provere inventara i rutinsko održavanje i nadogradnju na računarima i mrežama organizacije. Tehničari nivoa 2 su deo grupe za tehničku podršku. toliko će manje biti potrebe za reaktivnom podrškom. Služba za pomoć upravlja zadacima pomoću sistema naloga za zahteve. Što više služba za pomoć pruža proaktivnu podršku. nadogradnji sistema i potrebi za dodatnom obukom. tehničar nivoa 1 pokuša da Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . Kroz reaktivnu podršku. Sistem naloga za zahteve kategoriše zahteve za pomoć na nekoliko načina. Tehničari opšte struke imaju široko. služba za pomoć rešava probleme koje korisnici prijave. operativni sistemi ili određene softverske aplikacije. U većini organizacija služba za pomoć je deo odeljenja za informacione tehnologije (IT). Uz odgovaranje na naloge sa zahtevima. Tehničari podrške nivoa 1 su obično opšte struke. Na primer. ali ne obavezno detaljno znanje o tipovima problemima sa kojima će se krajnji korisnici verovatno sresti. ali ona obično pruža i reaktivnu i proaktivnu podršku za računare i krajnje korisnike. Na primer.

Ukoliko tehničar reši problem. nalog se zatvara. Ukoliko problem ne može da se reši na ovaj način. Kako se meri uspeh službe za pomoć? Organizacija može da meri uspeh svoje službe za pomoć na različite načine. tehničar odlazi do radne stanice da reši problem ili se nalog usmerava na viši nivo podrške. NAPOMENA Analitičar podataka je član tima službe za pomoć koji može da upotrebi sistem za praćenje naloga za pravljenje izveštaja koji će vam pomoći da utvrdite da li ispunjavate svoje ciljeve. uključujući:  Procenat uspešno zatvorenih naloga za zahteve. Obično se razmatra niz pokazatelja. Ponekad tehničar podrške može da reši problem davanjem uputstava krajnjem korisniku telefonom ili povezivanjem sa računarom krajnjeg korisnika.  Procenat naloga za zahteve prosleđenih na sledeći nivo podrške. pregledajte dokumentaciju baze podataka.Planiranje službe za pomoć u vašoj školi 51 utvrdi uzrok problema postavljajući niz pitanja. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike Slika 1-1 Tok rada sa nalogom sa zahtevima . Da biste saznali kako da iskoristite školsku bazu podataka.

Uloge članova tima službe za pomoć Tim službe za pomoć sastoji se od nekoliko uloga.  Praćenje naloga za zahteve kroz njihov životni ciklus. pogledajte dokumentaciju baze podataka.  Uloga pomoćnika u laboratoriji gde je to moguće. ne bi bilo tima koji treba voditi ni podataka koje treba analizirati. Međutim. o kojima ćemo kasnije govoriti. to su Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike .52 Poglavlje 1  Vreme potrebno za odgovaranje na naloge i zatvaranje naloga za zahteve. kao što su vođa tima ili analitičar podataka. Tipične dužnosti tehničara uključuju:  Pružanje prosečno najmanje pet sati usluga nedeljno u službi za pomoć te tačno i prikladno evidentiranje tih sati u bazi podataka. Svaka uloga se fokusira na različite dužnosti i najbolje je da je obavlja osoba sa specifičnim odlikama ili osobinama. najvažnije dužnosti ima tehničar. kao što je hardverska podrška ili podrška za operativni sistem.  Rutinsko održavanje po redovnom rasporedu. Bez tehničara koji zapravo rešavaju i sprečavaju probleme. strpljenjem i pomoći tehničara.  Odgovaranje na naloge sa zahtevima na najbolji mogući način.  Koliko je krajnji korisnik (ili klijent) zadovoljan ljubaznošću.  Učešće u nedeljnim sastancima i svim potrebnim sesijama obuke. NAPOMENA Da biste naučili kako da evidentirate sate u školskoj bazi podataka. Tehničar Svaki član tima službe za pomoć u vašoj školi se smatra tehničarem. Članovi tima takođe mogu da vrše i druge funkcije. Ponekad se tehničari službe za pomoć u velikim organizacijama specijalizuju za posebnu oblast. Članovi vašeg tima mogu da vrše jednu ili više uloga. međutim.  Stalno ulaganje napora da se korisnicima pruži usluga visokog kvaliteta. što je oblast znanja tehničara specijalizovanjije.

Dužnosti vođe tima Vođa tima radi kao učenik-rukovodilac službe za pomoć. a koje se ne nalaze na vašem spisku. Njegove ili njene opšte dužnosti su da koristi organizacione. Podelite svoj spisak sa odeljenjem. Uz obavljanje dužnosti tehničara. Na primer. uočite 10 odlika koje bi trebalo da ima uspešan tehničar. uspešan zubar se može odlikovati:  Nežnošću  Brižnošću  Iskustvom  Ljubaznošću  Dobrim obrazovanjem  Komunikativnošću Za naše potrebe. kao što je „uspešni tehničari“. Vežba 1-1: Odlike uspešnog tehničara ŠTA SE PODRAZUMEVA POD „ODLIKAMA“ Odlike su vidljive osobine po kojima je neko prepoznatljiv.Planiranje službe za pomoć u vašoj školi 53 manje šanse da će on ili ona moći da reše širok spektar problema. tehničari treba da teže ka tome da izgrade što širu osnovu znanja.  Nadgledanje odgovora na naloge sa zahtevima. odlike predstavljaju iskazano ponašanje po kojem je neko prepoznatljiv kao član grupe. U timu službe za pomoć u vašoj školi. Radeći u grupama od po troje ili četvoro. Zabeležite odlike koje su ostali timovi uočili. komunikacione i liderske veštine kako bi se obezbedio optimalan rad službe za pomoć. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ . specifične svakodnevne dužnosti vođe tima uključuju:  Koordinisanje nedeljnog rasporeda da bi se obezbedio maksimalan učinak službe za pomoć.

a ne na dužnosti tehničara. Objasnite zbog čega mislite da bi oni bili dobre vođe tima. 1. ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ Predložite imena dva člana tima koji imaju neke ili sve gore navedene odlike. Zabeležite odlike koje su ostali timovi uočili.  Nadgledanje održavanja operativne baze tima ili mesta na kojem članovi tima službe za pomoć rade i drže svoje alatke.  Vođenje računa o propisnom evidentiranju podataka službe za pomoć od strane tehničara. a koje se ne nalaze na vašem spisku. Ovakvo stalno napreOdržavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . Vaš tim službe za pomoć mora da odluči koliko će vođâ tima imati i na koji način će se dužnosti vođe tima podeliti među njima. __________________ bi bio odličan vođa tima zato što __________ ___________________________.  Pomaganja u komunikaciji među članovima tima.54 Poglavlje 1  Vođenje računa o izvršavanju zadataka rutinskog održavanja.  Pomaganje u koordinisanju posebnih projekata. Iako su vođe tima istovremeno i tehničari. 2. Dužnosti analitičara podataka Analitičar podataka upravlja podacima i informacijama u vezi sa službom za pomoć. fokusirajte se na jedinstvene dužnosti vođe tima. Podelite svoj spisak sa odeljenjem. Zavedeni nalozi sa zahtevima sadrže podatke koji se mogu iskoristiti za poboljšanje kvaliteta usluga službe za pomoć. Vežba 1-2: Odlike uspešnog vođe tima Radeći u grupama od po troje ili četvoro.  Pružanje periodičnih izveštaja savetniku iz redova nastavnika/osoblja. __________________ bi bio odličan vođa tima zato što __________ _______________________. uočite šest odlika koje bi trebalo da ima uspešan vođa tima. Takođe možete odlučiti da neke od ovih dužnosti obavlja savetnik iz osoblja škole.

Analitičar podataka je odgovoran za efikasno sakupljanje i korišćenje ovih podataka. Vežba 1-3: Odlike uspešnog analitičara podataka Radeći u grupama od po troje ili četvoro. __________________ bi bio odličan analitičar podataka zato što _______________________________.Planiranje službe za pomoć u vašoj školi 55 dovanje je neophodan deo uspešne službe za pomoć. fokusirajte se na jedinstvene dužnosti analitičara podataka. Nasuprot službama za pomoć u industriji. a koje se ne nalaze na vašem spisku. a ne na dužnosti tehničara. treba da utvrdite ciljeve službe za pomoć. Utvrđivanje ciljeva službe za pomoć Pre nego što definišete usluge koje će vaš tim službe za pomoć pružati.  Koordinisanje napora da se podaci službe za pomoć koriste za podršku i menjanje usluga. uočite šest odlika koje bi trebalo da ima uspešan analitičar podataka. Objasnite zbog čega mislite da bi oni bili dobri analitičari podataka. specifične svakodnevne dužnosti analitičara podataka uključuju:  Sastavljanje stalnih izveštaja za tim službe za pomoć i savetnika iz redova nastavnika/osoblja. ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ Predložite imena dva člana tima koji imaju neke ili sve gore navedene odlike. Saradnja sa savetnikom iz redova nastavnika/osoblja na planiranju i  sprovođenju anketa o uslugama među korisnicima. Podelite svoj spisak sa odeljenjem. vaši ciljevi mogu biti podjednako obrazovni koliko i zasnovani Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike . Zabeležite odlike koje su ostali timovi uočili. Uz obavljanje dužnosti tehničara. __________________ bi bio odličan analitičar podataka zato što _______________________________. 2. 1. kao i za utvrđivanje potreba za obučavanjem tima službe za pomoć. Iako su analitičari podataka istovremeno i tehničari.

“ Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . jedna kompanija koja pruža podršku kroz službu za pomoć ima sledeći izjavu o misiji: „Naša misija je pružanje kvalitetne tehničke podrške uz pomoć tehničara podrške iz službe za pomoć (desk-side).  Operativni sistem na svakom računaru se dopunjava najnovijim bezbednosnim ispravkama i antivirusnom zaštitom po određenom rasporedu (na primer. Preduzeća i njihove službe za pomoć često formalizuju svoje ciljeve u obliku izjave o misiji.“ Školski tim službe za pomoć koji vode učenici mogao bi da ima sledeću izjavu o misiji: „Naša misija je pružanje praktičnih obrazovnih mogućnosti svim članovima tima službe za pomoć. broja računara i korisnika kojima ćete pružati podršku. prodavcima i partnerima.  Pravljenje i održavanje inventara računarskog hardvera i softvera u školi. Izjava o misiji je koncizna izjava koja definiše opšte stavove i prioritete.56 Poglavlje 1 na podršci. u roku od dva dana). nedelju dana po objavljivanju dopuna od strane Microsofta). proizvođačima. Pružanje određenog broja sati računarske podrške krajnjim korisni cima svake nedelje. Dole su navedeni primeri ciljeva koje možete da razmotrite za svoj tim službe za pomoć. Ona se obično prosleđuje korisnicima i drugim učesnicima da bi bili obavešteni o svrsi organizacije. kao i od načina na koji su računari umreženi. Na primer. usluge na licu mesta i/ili podrške Call centra koji radi 24 časa dnevno 7 dana u nedelji. svim zaposlenima.  Svaki član tima službe za pomoć je sposoban da uspešno izvrši svaku vežbu u ovom kursu.  Rešavanje svih računarskih problema koji spadaju u domen vaših usluga u određenom vremenskom roku (na primer. uz težnju da se održava sva oprema u računarskoj laboratoriji i da se pomaže korisnicima u rešavanju njihovih računarskih problema u najkraćem mogućem roku. Svaka škola je različita i vaši ciljevi će zavisiti od raspoloživih resursa.

možda ćete moći da pružite korisnicima podršku u realnom vremenu. Ali. Vaš savetnik iz školskog osoblja može da vam pomogne u prikupljanju ovih informacija i određivanju načina na koji će tim službe za pomoć sarađivati sa profesionalcima. treba da utvrdite opseg njihovih dužnosti i usluga. koliko računara je dostupno i gde se oni nalaze? Da li je taj prostor bezbedan? Ukoliko postoje dostupni računari. To znači da je potrebno pronaći ravnotežu između dostupnih resursa i računarske podrške koja je potrebna krajnjim korisnicima. ponovo ćete definisati opseg svojih usluga. Veoma je važno da ne pokušavate da radite iznad svojih mogućnosti. VAŽNO Kao tim. na kraju ove lekcije definisaćete početni opseg usluga. Računare za članove tima službe za pomoć Da li postoje računari koji su posebno namenjeni članovima tima službe za pomoć za pružanje podrške? Ukoliko je odgovor da. takođe ne treba da potcenite svoje sposobnosti. Možete kontrolisati ono što će krajnji korisnici očekivati od službe za pomoć pažljivim definisanjem opsega vaše ponude podrške. vi uočavate obim problema za koje ćete pružati podršku.57 Definisanje opsega delovanja vaše službe za pomoć Planiranje službe za pomoć u vašoj školi Prilikom definisanja opsega vaše službe za pomoć. Dostupni resursi mogu da uključuju sledeće: Da li vaša škola ima profesionalnu službu za pomoć ili IT odeljenje? Ukoliko je odgovor da. Po završetku čitavog kursa i sticanja praktičnog iskustva. kao i način na koji ćete i vreme kada ćete pružati tu podršku. Ostatak ovog odeljka govori o nekim od tema koje treba da razmotrite prilikom pokušaja da odredite opseg usluga koje ćete nuditi. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike Postojeću službu za pomoć i drugu računarsku podršku . Procena vaših resursa Prvi korak u definisanju opsega usluga jeste određivanje dostupnih resursa za podršku. Razmotrićemo podršku u realnom vremenu u sledećem odeljku.

Prebacite te podatke u tabelu o dostupnosti koju će vam dati savetnik iz redova osoblja. tim službe za pomoć treba da definiše prihvatljivi vremenski rok za rešavanje zahteva. U tom slučaju nudi se asinhrona podrška. drugim rečima. koliko sati nedeljno mogu da rade? Tipovi podrške U ovoj oblasti većina službi za pomoć nudi podršku u realnom vremenu. Članove tima Koliko članova tima službe za pomoć može da radi? U proseku. Asinhrona podrška se vrši nakon dobijanja zahteva. I kod podrške u realnom vremenu i kod asinhrone podrške. Na primer. Dostupnost 1. Pon Ut Sre Čet Pet Imena članova tima Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . U dole navedenu tabelu upišite vreme kada svaki član vaše grupe može da radi u službi za pomoć za svaki dan u nedelji. Neke službe za pomoć nude podršku u realnom vremenu korišćenjem programa za ćaskanje umesto telefonskih poziva. U školama i drugim organizacijama nije uvek moguće pružiti podršku u realnom vremenu. krajnji korisnik može u ponedeljak ujutru da traži da se popravi neki računar i tehničar službe za pomoć će ga popraviti čim stigne.58 Poglavlje 1 Telefonske linije Da li postoji jedna ili više telefonskih linija koje se mogu dati službi za pomoć tokom radnog vremena? Ukoliko je odgovor da. krajnji korisnici mogu da pozovu tehničara podrške i da razgovaraju sa njim kako bi im pomogao da odmah reše problem ako je moguće. radićete u timovima od po dvoje ili troje i ispunjavaćete podatke o dostupnosti i resursima. koliko linija? Dostupnost telefonske linije može da odredi mogućnost pružanja podrške u realnom vremenu preko telefona. Vežba 1-4: Procena resursa U ovoj vežbi.

b.Planiranje službe za pomoć u vašoj školi 59 SAVET Vreme u odgovoru 2a je pogodno za sastanke tima i pružanje podrške u realnom vremenu. a. ukoliko se odlučite za taj tip podrške. koji tip pomoći treba da pruža tim službe za pomoć tokom tih časova? __________________________ ________________________________________________________ __________ Da li postoji jedna ili više telefonskih linija koje su namenjene isključivo članovima tima službe za pomoć u vreme kada treba da pružaju podršku? _______________________ Za koliko računara će tim službe za pomoć biti odgovoran? ______ ___________________________ Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike 6. a ne za pružanje podrške krajnjim korisnicima. Gde će se nalaziti operativna baza tima službe za pomoć? _______ ________________________________ 5. 4. Tokom kojih dana i u koje vreme je dostupno najmanje članova tima službe za pomoć (ili nije dostupan niko od njih)? _______ _____________________________________ Fizički resursi 3. Da li postoje računarske laboratorije u kojima učenici imaju časove? Ukoliko je odgovor da. Odgovorite na sledeća pitanja u vezi sa tabelom o dostupnosti koju ste ispunili. 2. 7. koliko računara je dostupno i gde se oni nalaze? ___________________________________ _____ . Tokom kojih dana i u koje vreme je dostupno najviše članova tima službe za pomoć? ________________________________ ____________ SAVET Vreme u odgovoru 2b je pogodno za rad na posebnim projektima. Deo 2: Vodič za učenike Da li postoje računari koji su namenjeni isključivo članovima tima službe za pomoć? Ukoliko je odgovor da.

VIŠE INFORMACIJA Detaljnije razmatranje hardvera možete pronaći u poglavlju 2 Upoznavanje sa hardverom. kada je poslednji put ažuriran? _____________________________________________ Oblasti podrške Opseg usluga službe za pomoć možete detaljnije definisati ograničavanjem podrške koju služba nudi na određenu oblast podrške. instaliranje ispravki softvera i zakrpa te periodično održavanje operativnog sistema. i u poglavlju 6 Podrška za Windows XP Professional. Poglavlje 1 Koliko krajnjih korisnika će tim službe za pomoć podržavati? _____ _________________________________________ Da li postoji inventar hardvera i/ili softvera za ove računare? Ukoliko postoji. ove dopune se mogu vršiti automatski. defragmentacija diska. Ukoliko su računari na tipu mreže koja se zove domen. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . Podrška za operativni sistem Podrška za operativni sistem (na ovom kursu. procenu i zamenu delova koji ne rade i sprovođenje rutinskog održavanja. Ovaj kurs razmatra veštine koje su vam potrebne za obavljanje tih zadataka. što zahteva više resursa. Ukoliko računari nisu na domenu. dostupni resursi mogu uticati na raspored po kojem ćete obavljati održavanje ili praviti inventar. na primer. zadaci se moraju vršiti ručno. Microsoft Windows XP Professional) uključuje sprovođenje instalacija i nadogradnji. 9. VIŠE INFORMACIJA Detaljnije razmatranje podrške za operativne sisteme možete pronaći u poglavlju 3 Instaliranje sistema Windows XP Professional.60 8. Napori koje je potrebno uložiti za instaliranje ispravki i zakrpa u velikoj meri zavise od mogućnosti računarske mreže. i u poglavlju 5 Hardverska podrška. Međutim. Razmotrite sledeće: Hardverska podrška Hardverska podrška uključuje pravljenje i precizno održavanje inventara.

U ovom kursu se ne bavimo uspostavljanjem i održavanjem mreže. Kao tim. korisniku može biti potrebna pomoć pri slanju pisma primaocu sa liste kontakata u programu Microsoft Outlook. na primer pomaganje korisnicima da se povežu sa internetom ili da pristupe resursima na intranetu. treba da definišete za koje ćete softverske aplikacije pružati podršku za korisničke zadatke. Korisnički zadaci Podrška korisničkim zadacima podrazumeva pomaganje korisnicima pri izvršavanju zadataka u određenim softverskim aplikacijama. VIŠE INFORMACIJA Detaljnije razmatranje bezbednosne podrške možete pronaći u poglavlju 8 Potrebe bezbednosne podrške. Na primer. Bezbednosnu podršku vaše službe za pomoć možete ograničiti na zaštitu pojedinačnih računara stalnim ažuriranjem operativnog sistema i antivirusne zaštite. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike . Problemi sa povezivanjem mogu da se pojave zbog problema sa računarskim nalozima ili korisničkim nalozima. VIŠE INFORMACIJA Detaljnije razmatranje podrške za mreže možete pronaći u poglavlju 7 Podrška za umrežene računare. ali ćete naučiti kako da utvrdite uzrok problema na mreži. kao i zbog fizičkih problema na mreži. Za sada možete da odlučite da li su problemi povezivanja sa resursima ili problemi sa fizičkim delovima mreže izvan opsega usluga vaše službe za pomoć.Planiranje službe za pomoć u vašoj školi 61 Mreže Podrška službe za pomoć za mreže obično je ograničena na probleme u vezi sa internetom ili intranetom. BEZBEDNOST Bezbednosna podrška obuhvata probleme u rasponu od antivirusne zaštite na pojedinačnom računaru ili mreži do fizičke bezbednosti školskih računara.

Opseg hardverske podrške ______________________________________________ ______________________________________________ Podrška za operativni sistem ______________________________________________ ______________________________________________ Podrška za mreže ______________________________________________ ______________________________________________ Bezbednosna podrška ______________________________________________ ______________________________________________ Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . zajednički prilagodite ovu anketu potrebama vaše škole. operativni sistem. Utvrdite strategiju deljenja ankete krajnjim korisnicima.62 Poglavlje 1 Vežba 1-5: Određivanje potreba korisnika U ovoj vežbi napravićete anketu koja će vam pomoći da odredite oblasti u kojima je krajnjim korisnicima u vašoj školi potrebno najviše pomoći. deliti i prikupljati anketu. 2. bezbednost i korisnički zadaci). U prilogu B se nalazi anketa za korisnika računara. ali cilj da se „90 posto naloga zatvori u toku od tri radna dana po dobijanju zahteva“ jeste merljiv. 3. Radeći kao grupa. Zabeležite odluke u vidu izjave o ciljevima. Iskoristite podatke koje ste sakupili za procenu definisanja opsega vaše podrške unutar svake oblasti podrške (hardver. Cilj da se „brzo zatvore svi nalozi“ nije merljiv. Odredite članove tima službe za pomoć koji će kopirati. 1. kao i sprovođenja ankete i prikupljanja odgovora. Odredite druge članove tima koji će analizirati podatke i predstaviti timu oblasti u kojima je potrebno najviše podrške u najkraćem mogućem roku. SAVET Izjave o ciljevima treba da budu precizno i lako merljive. mreže.

utvrditi da usluge koje ste mislili da želite da pružate zahtevaju više resursa nego što imate. Vaša prvobitna definicija tipa usluga koje želite da pružate može se promeniti na osnovu informacija ili iskustva koje steknete tokom ovog kursa. ili možete utvrditi da vaše početne ideje o tipu usluga koje su potrebne krajnjim korisnicima ne odgovaraju njihovim stvarnim potrebama.Planiranje službe za pomoć u vašoj školi 63 Podrška za korisničke zadatke ______________________________________________ ______________________________________________ Ostanite otvoreni za promene U poslovanju je veoma važno uvek ostati otvoren za promene na osnovu novih informacija ili iskustava. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike . na primer. Na kraju poglavlja 9 „Sprovođenje održavanja i posebnih projekata“. imaćete priliku da ponovo definišete službu za pomoć na osnovu novih znanja i veština. Možete.

.

nikad nemojte raditi na računaru koji je povezan sa izvorom struje. U daljem tekstu sledi spisak važnih uputstava šta sme i šta ne sme da se radi.  Vizuelno uočite tipove portova. može vas udariti struja. 65 Deo 2: Vodič za učenike Bezbednost pri radu sa internim komponentama . Hardver je termin koji se koristi za interne fizičke komponente računara. Termin hardver se takođe ponekad koristi za periferne računarske uređaje.  Vizuelno uočite interne komponente PC i Macintosh računara i razgovarate o njihovim funkcijama. Kada radite sa internim komponentama računara. VAŽNO Zbog vaše fizičke bezbednosti.  Čitate liste specifikacija za hardver. Ovo poglavlje se fokusira na interne hardverske komponente.  Izvadite i vratite interne komponente. kao što su tastatura. Pre otvaranja kućišta. monitor ili štampač. U suprotnom. miš. uvek treba da ugasite računar i izvadite utikač iz zida.Poglavlje 2 Upoznavanje sa hardverom Po završetku ovog poglavlja moći ćete da:  Bezbedno pregledate interne računarske komponente. morate voditi računa da ne oštetite komponente ili da se ne povredite.

koristite traku za uzemljenje ili dodirnite nešto metalno. izgubiti ili zaturiti. ali ne snažno.  Nikad nemojte jesti ili piti dok radite na računaru. Možda pokušavate da ih ubacite na neodgovarajuće mesto. nemojte raditi na ovim predmetima bez praćenja uputstava za njihovo održavanje. Ukoliko možete. Proverite da li možete odrediti koji su delovi informacija tehničke specifikacije. što će verovatno dovesti do uništavanja celog računara.  Uzemljite se pre nego što počnete da radite sa internim računarskim komponentama.  Obavezno odložite šrafove (i ostale sitne delove koji se lako mogu zagubiti) u posudu koja se ne može lako prevrnuti. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . a koji reklamni materijal.  Nikad nemojte rukovati osetljivim električnim kolima golim rukama. Izbegavajte kontakt sa tankim metalnim žicama. Po završetku ovog poglavlja moći ćete da dešifrujete listu specifikacija i razumete tehničke specifikacije računara. Uvek koristite alat koji je izolovan nekim materijalom. Čak i najsitniji deo hrane u računaru može oštetiti komponente. Važno je pristupiti odlučno. pre nego što dodirnete računar. Nikad nemojte doticati nešto metalno. Liste specifikacija obično predstavljaju kombinaciju tehničkih podataka.66 Poglavlje 2  Proverite da li je računar isključen i razdvojen od izvora struje. npr. nemojte ih gurati na silu. Previše snage može da ošteti matičnu ploču. Mnogi proizvođači računara nude liste specifikacija za modele računara koje prave. RAM i portovi. Ukoliko kabl. metalni alat. recimo plastikom. a sastoje se od objektivnih činjenica o računaru i reklamnog materijala.  Pošto računarsko napajanje ili monitor mogu da zadrže električni napon čak i ako su bili ugašeni nekoliko dana. na primer okvir stolice. Čitanje liste specifikacija Ukoliko ste istraživali ili kupovali računar. štampana ploča ili RAM čip ne odgovaraju ležištu. U daljem tekstu sledi primer tipične liste specifikacija. u kome se nalaze informacije osmišljene tako da vas ubede da kupite računar. tokom rada na napajanju.  Nikad nemojte na silu spajati kablove. verovatno ste upoznati sa računarskim terminima kao što su procesor. Uvek hvatajte delove računara plastičnom karticom.

ZIP 250 jedinica ili multimedijska jedinica. Opcije disk jedinica Vi birate dve od ovih disk jedinica za ležišta od 5. Video grafika Napredna super 8X AGP grafička kartica za boju i oštrinu koje iskaču iz ekrana! Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike Memorija . Vi birate jednu od ovih jedinica za ležište od 3. Opremljen ultrabrzim procesorom Intel Pentium 4 i SDRAM memorijom.5 inča: disketna jedinica.0 GHz sa magistralom od 600 MHz za neporecivu brzinu.Upoznavanje sa hardverom 67 Lista specifikacija za računar XYZ Računar XYZ Računar XYZ vam pruža ultimativno superbrzo multimedijalno iskustvo. DVDRW. računar XYZ je računar koji vam je potreban za ozbiljan rad i ozbiljnu igru! Procesor Intel® Pentium® 4 Processor na 2. 1 GB Dual-Channel RDRAM za rad brzine munje. DVD-R/CD-RW.25 inča: DVD-R.

Zvuk Dvostruke Premium SoundBlaster® zvučne kartice i Bose® zvučnici sa pojačalima za intenzivan zvuk visokog kvaliteta. hajde da detaljnije pogledamo svaki od njenih elemenata. Procesori i memorija Prilikom pregledanja specifikacija nekog računara. Računar može imati sav mogući prostor na čvrstom disku ili sve postojeće video i audio mogućnosti. Procesori Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . Uočavanje internih hardverskih komponenti Sada kada ste bolje upoznati sa sadržajem liste specifikacija. Dva dodatna USB porta. To su dve najvažnije komponente računara jer određuju kakve su performanse računara. ali ako su dodeljeni procesor i RAM memorija minimalni. posebne karakteristike se gotovo uopšte ne mogu koristiti. dva serijska porta i jedan paralelni port pozadi za povezivanje sa ostalim perifernim uređajima.68 Poglavlje 2 Portovi na sve strane Četiri USB porta i FireWire (IEEE 1394) port sa prednje strane za brzo povezivanje digitalnih perifernih uređaja. Sledeća stavka je RAM memorija (random access memory). verovatno će na prvom mestu biti navedena brzina centralne procesorske jedinice (central processing unit – CPU) i procesora.

takođe se meri u megahercima ili gigahercima. Pitanje: Koji bi procesor – od 465 MHz ili od 1. npr. Procesore koji se mogu pronaći u većini Macintosh računara proizvode kompanija Motorola ili IBM. (AMD). Poznati i kao mikroprocesori. ili gigahercima (GHz). oni su uvek interni. Ukoliko bi CPU vašeg računara stalno morao da pristupa čvrstom disku da bi pronašao svaki bit podataka koji mu je potreban. radio bi veoma sporo. to je kao putovanje po autoputu sa osam traka. Ukoliko je magistrala spora. Jedan gigaherc ima 1000 MHz. Razmišljajte o procesoru kao o automobilu. milijardama ciklusa u sekundi. Oni se nalaze u obliku čipa blizu RAM memorije na matičnoj ploči. procesori su centralna jedinica za procesiranje u računaru. Intelovi procesori Pentium poznati su po vrhunskim performansama (i televizijskim reklamama). Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike . Ovi procesori dobijaju imena po modelu (na primer. Pošto su procesori vezani za matičnu ploču. Procesori vrše izračunavanja koja omogućavaju vašem računaru da efektno i efikasno koristi softverske aplikacije.7 GHz bi radio brže. to je kao da automobil putuje po zakrčenom putu sa jednom trakom. Što je procesor brži. Microsoft Word ili Netscape Communicator. Brzina procesora se računa u megahercima (MHz). Memorija privremeno skladišti podatke tako da CPU može brže da im pristupi. tj. Memorija Memorija je svaki oblik elektronskog skladištenja. Magistrala Magistrala određuje brzinu kojom računar može da izvršava operacije. ali se obično odnosi na privremene oblike skladištenja koji pružaju brz pristup podacima. 600 MHz PowerPC G3). to računar brže radi. Brzina magistrale. milionima ciklusa u sekundi.Upoznavanje sa hardverom 69 SAVET Procesore koji se mogu pronaći u većini PC računara proizvode kompanije Intel ili Advanced Micro Devices Inc. a o magistrali kao putu po kojem automobil ide. tj. kao i kod procesora.7 GHz – omogućio brži rad računara? Odgovor: Računar sa procesorom od 1. Ukoliko je magistrala brza. Većina memorija je namenjena za privremeno skladištenje podataka.

Pokretanje velikih aplikacija sa puno multimedije (kao što su igrice) zahteva više RAM memorije. u zavisnosti od tipa matične ploče. Noviji računari obično imaju 256 ili više MB RAM memorije. možete pokrenuti program Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . Time se aplikaciji omogućava pristup važnim podacima bez preživanja čvrstog diska. Ovi tipovi memorije se ne brišu čak i kada se računar ugasi. Što više aplikacija računar pokreće istovremeno. računar će verovatno raditi veoma polako ili će se blokirati. RAM memorija koju je koristio se briše. Zbog svoje dvostrukosti. Svaki deo rada programa zahteva RAM memoriju. Ceo ovaj čip se zajednički naziva single in-line memorijski modul (SIMM) ili dual in-line memorijski modul (DIMM). što više RAM memorije računar ima. RAM čip se sastoji od nekoliko spojenih DRAM (dynamic random-access memory) čipova. Svakoj aplikaciji. Na primer. uključujući i softver operativnog sistema. to mu je više RAM memorije potrebno. RAM memorija se meri u megabajtima (MB). Većina aplikacija koje se trenutno mogu pronaći na tržištu zahteva najmanje 64 MB RAM memorija za rad. Ukratko. ali je treba spomenuti ovde prilikom razmatranja tipova memorije. Ukoliko pokrenete aplikaciju koja zahteva više RAM memorije nego što računar ima. to bolje. Deo softverske aplikacije se učitava u RAM memoriju prilikom pokretanja aplikacija. Kada su u pitanju performanse. DIMM-ovi su efikasniji od SIMM-ova i vremenom će zameniti SIMM-ove na matičnim pločama svih računara. Kada se aplikacija zatvori i računar ugasi. RAM memorija računara se obično nalazi pored procesora na matičnoj ploči. Virtuelna memorija Virtuelna memorija nije hardverska komponenta. za rad je potrebna određena količina RAM memorije.70 RAM Poglavlje 2 RAM računara je kao kratkoročno pamćenje. RAM memorija se razlikuje od memorije za skladištenje na čvrstom disku i kapaciteta CDROM-a. virtuelna memorija se stvara kada pokrenete program kojem je potrebno više RAM memorije nego što je trenutno dostupno.

desnim dugmetom kliknite na stavku Moj računar (My Computer). Primer ovih podataka je prikazan na slici 2-1. ali računar ima samo 64 MB RAM memorije. U ovoj vežbi utvrdićete specifikacije CPU-a i RAM memorije vašeg računara. koje se ponekad nazivaju „datoteke za razmenu“ jer se potrebni podaci razmenjuju ili prebacuju iz datoteke stranične memorije u memoriju po potrebi. Pronađite tip i brzinu procesora i količinu RAM memorije računara na kojem radite. kliknite na Start. Da biste to uradili. Vežba 2-1: Određivanje specifikacija CPU-a i RAM memorije Dijalog „Svojstva sistema“ sadrži podatke o tipu i brzini CPU-a računara i količini RAM memorije. RAM memorija i datoteka stranične memorije zajedno čine virtuelnu memoriju. Programski podaci koji se ne uklapaju u RAM računara čuvaju se u datotekama stranične memorije.Upoznavanje sa hardverom 71 kojem je potreban 1 gigabajt (GB) memorije. a zatim kliknite na Svojstva (Properites). Slika 2-1 Okvir za dijalog Svojstva sistema 1. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike .

memorije i disk jedinica Sve interne disk jedinice imaju kabl za podatke (široki. Kabl za podatke povezuje disk jedinicu sa matičnom pločom. Na slici 2-2 su prikazane različite disk jedinice i njihove veze sa memorijom i CPU-om. sivi kabl) i kabl za napajanje (manji. pljosnati. sve eksterne disk jedinice (osim ako nisu USB ili FireWire) imaju kabl za podatke koji se povezuje preko jednog Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . Na primer. tamni kabl). a kabl za napajanje povezuje disk jedinicu sa izvorom napajanja.72 Poglavlje 2 Zabeležite sledeće podatke: Tip CPU-a:______________________________________ Brzina CPU-a: __________________________________ RAM: _________________________________________ Disk jedinice Disk jedinice su fizički uređaji koji skladište podatke ili vam omogućavaju pristup podacima na određenoj vrsti medija. Disk jedinice mogu biti ili interne (ugrađene u računar) ili eksterne (priključene na računar putem neke vrste kabla ili bežične veze). Slika 2-2 Razmena podataka između CPU-a. CD-RW (compact disc read-write) disk jedinica vam omogućava čitanje podataka sa CD-a i čuvanje ili pisanje podataka na CD. Slično tome.

Svi podaci koji se unesu u njih šalju se i skladište na centralnom serveru. a 1 gigabajt približno milijardu bajtova podataka. oni se skladište na čvrstom disku. Noviji lični računari uglavnom imaju od 80 do 300 GB. Neki računari u prodavnicama. Kapacitet čvrstog diska se meri u bajtovima. Kada kupujete računar. VIŠE INFORMACIJA Preporučujemo vam lokaciju www. Kapacitet za skladištenje čvrstog diska razlikuje se od računara do računara. ZANIMLJIVOST Računar koji nema čvrsti disk naziva se „nemi terminal“. Kada instalirate aplikacije. Obično se kapacitet za skladištenje izražava u megabajtima ili gigabajtima. kako su napravljeni i na koji način skladište podatke.Upoznavanje sa hardverom 73 od portova i kabl za napajanje koji se priključuje na izvor napajanja. Kapacitet čvrstog diska može biti u rasponu od samo nekoliko MB do čak nekoliko stotina gigabajta. sa sopstvenog čvrstog diska. Nemi terminal se povezuje na mrežu i pokreće sve aplikacije sa servera za datoteke. Većina računara ima interni čvrsti disk. pravite datoteke ili čuvate bilo koji tip podataka na računaru.com. a ne lokalno. na kojoj možete pronaći dobra objašnjenja načina na koji čvrsti diskovi rade.howstuffworks. Jedan bajt ima osam bitova. od kojih svaki ima vrednost 1 ili 0. Serveri obično imaju veći kapacitet zato što skladište veoma velike količine datoteka Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike . Slede opisi svih tipova disk jedinice koji se obično nalaze u radnoj stanici. koji se nazivaju terminali na prodajnom mestu su nemi terminali. jedna od prvih specifikacija koje se navode na prodajnom materijalu jeste kapacitet za skladištenje čvrstog diska (uz brzinu RAM memorije i procesora). Čvrsti diskovi Čvrsti disk je primarno mesto za skladištenje u računaru. Jedan megabajt sadrži približno milion bajtova podataka.

Uz porast popularnosti i funkcionalnosti CD-ova za pisanje (tj. trilionima bajtova. podatke na kompakt disk. a imaju veliki kapacitet za skladišteOdržavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . CD/DVD disk jedinice CD-ROM disk jedinice i digital video disk (DVD) jedinice omogućavaju korisniku da čita i/ili snima. Ove diskete su prenosni medijumi koji skladište do 1. narezivanje) i takvih disk jedinica. disketna jedinica je obično disk jedinica „A“. tj. Mnogi noviji prenosni računari nemaju ugrađene interne disketne jedinice. Kod PC računara. „narezuje“. CD i DVD diskovi su prenosni medijumi koji mogu da skladište stotine megabajta podataka. CD-RW disk jedinice sve brže zamenjuju disketne jedinice.25 inča koje su bile savitljive. Eksterna naspram interne disketne jedinice Disketne jedinice mogu biti ugrađene u računar (kao interna komponenta) ili mogu biti povezane putem porta kao eksterna komponenta. Diskete od 3. Podaci mogu da sadrže datoteke određene računarske aplikacije (kao što je Microsoft Word) ili relativno male aplikacije koje se mogu pokrenuti sa same diskete. Serveri često imaju više čvrstih diskova sa kapacitetom za skladištenje koji se meri u terabajtima (TB). Sam termin „flopi“ se odnosi na stare diskete od 5. Disketna jedinica Disketna jedinica (floppy disk) čita diskete od 3. tj.5 inča su manje i čvršće. Pošto su ovi medijumi mali.44 MB podataka.5 inča.74 Poglavlje 2 za umrežene laboratorije.

Upoznavanje sa hardverom 75 nje. CD za čitanje/pisanje (read/ write – RW). Klasifikuje se po brzini kojom piše podatke na CD. te kombinovane.) Poseduje svu funkcionalnost CD-ROM disk jedinice. 16x. svi DVD-ovi imaju ovu funkciju. Može da čita DVD. može da čita CDove i da piše na njih. Disk jedinice se klasifikuju po brzini kojom čitaju podatke (8x. pa ova oznaka zapravo znači da ne može da piše na CD. Međutim.7 GB podataka Poseduje svu funkcionalnost DVD-ROM-a. Disk jedinice koje čitaju ove diskove mogu biti samo za čitanje. Može da čita DVD-ove i da piše na njih. ali ne i da piše na njega. Multimedijalne jedinice Multimedijalne jedinice mogu imati mnogo različitih konfiguracija. Dodatne informacije CD-ovi skladište stotine megabajta podataka. za čitanje i pisanje. U tabeli 2-1 je dat pregled tipova disk jedinica. Klasifikuje se po brzini kojom čita DVD-ove DVD diskovi skladište do 4. 32x itd. One se koriste za čitanje medijuma na koje drugi uređaji skladište podatke. kako tehnologija CD disk jedinica za pisanje napreduje. Klasifikuje se po brzini kojom piše podatke na DVD. kao Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike DVD disk jedinica koja takođe može da čita audio i druge CD-ove. CD-RW DVD-ROM DVD-RW CD/DVD Macintosh i PC računari vam pružaju mogućnost povezivanja eksterne CD ili DVD disk jedinice. Tabela 2-1 CD i DVD disk jedinice Tip disk jedinice CD-ROM Definicija CD memorija samo za čitanje (read-only memory – ROM). može da čita sa CD-a. . danas se mnogi softverski paketi dobijaju na CD ili DVD medijumima. Ovo se često radi da bi se dodala CD-RW ili DVD-RW disk jedinica zato što je ugrađena disk jedinica samo CD-ROM ili CD-DVD. ali ne i da piše na CD. njihova cena neprestano opada i sve više postaju standard u novijim računarima.

 Zip disk jedinice.76 Poglavlje 2 što su fleš diskovi ili memory stick diskovi na kojima digitalni fotoaparati skladište podatke. Jaz disk jedinice koriJaz ste diskove koji mogu da skladište između 1 GB i 2 GB podataka. Slične Zip disk jedinicama. Nasuprot Jaz ili Zip disketnim jedinicama. kao što su DVD disk jedinica ili multimedijalna jedinica. one mogu da čitaju i pišu na SuperDiskove koji skladište 120 MB podataka. One se direktno povezuju sa USB portom računara. One koriste prenosne diskove koji mogu da skladište između 100 MB i 250 MB podataka.5 inča. Mogu se videti kao prazan prostor na prednjoj strani računarskog kućišta. ali se sve više zamenjuju kako popularnost CD-RW disk jedinica raste. One su veoma slične disketnim jedinicama. postoje određene disk jedinice koju su specifično napravljene za skladištenje podataka. One uključuju sledeće:  USB disk jedinice.  SuperDisk disketne jedinice. Jaz disketne jedinice su idealne za razmenu velikih datoteka (kao što su video slike) između računara ili jednostavno za rutinsko pravljenje rezervnih kopija. Disk jedinice za skladištenje podataka Iako se sve disk jedinice koriste za čitanje ili pisanje podataka. ali se danas sve češće mogu pronaći ugrađene u računare. SuperDisk disketne jedinice mogu da čitaju i pišu na regularne diskete od 3. Zip jedinice se mogu pronaći kao interne komponente mnogih računara. Zip jedinice rade veoma slično kao disketne jedinice. Takođe. Ležišta za proširenje Ležišta za proširenje su delovi računarskog kućišta u koje možete ugraditi dodatne interne uređaje. osim što ovi diskovi imaju mnogo veći kapacitet za skladištenje podataka. Disk jedinice za skladištenje podataka su obično eksterni uređaji. Na ovaj način je lakše prebaciti podatke sa fotoaparata. To su veoma male disk jedinice i mogu da skladište do nekoliko stotina megabajta podataka. Ove disk jedinice su nekada bile isključivo eksterne. USB disk jedinice su popularne među korisnicima prenosnih računara koji bi u protivnom morali da priključuju eksternu disketnu jedinicu za lako deljenje podataka. video rekordera i drugih uređaja direktno na računar.  disk jedinice. Zbog velikog kapaciteta svakog diska. Ležišta za proširenje su obično unapred opremljena Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike .

Sledi opis osnovnih tipova multimedijalnih uređaja i uređaja za komunikaciju. Standardni modemi mogu biti interni i eksterni. ali tri tipa koja se najčešće koriste jesu standardni (koji se naziva i pozivni). Postoji veliki broj modema. mnogi smatraju da je postojanje više ležišta za proširenje kritičan deo specifikacije računara. Zvučni efekti koji se često javljaju tokom video igrica zahtevaju dodatne mogućnosti koje zvučna kartica pruža. Više ležišta za proširenje vam daje mogućnost da dodajete razne tipove disk jedinica na vaš računar. Uređaji za komunikaciju (modemi i mrežne kartice) Modemi Modemi su uređaji koji omogućavaju računaru da prenosi podatke (putem telefonske ili kablovske linije. Pošto ovaj tip RAM memorije „živi“ na grafičkoj kartici. DSL i kablovski. Video kartica Video kartica je poznata i kao grafička kartica. pod uslovom da su kompatibilni sa vašim sistemom. Grafička kartica je opremljena određenom količinom RAM memorije koja služi za upravljanje grafikom. Što više VRAM memorije računar ima. Mnogi od ovih uređaja su već ugrađeni u računarski sistem ili se mogu dodati u delove za proširenje. video slika i više boja na monitoru.Upoznavanje sa hardverom 77 kablovima za napajanje i kablovima za podatke koji se priključuju na novi uređaj prilikom instaliranja. ali DSL i kablovski modemi su samo eksterni zato što korisnik mora namenski da kupi tu uslugu (i najčešće modem) od telefonske ili kablovske kompanije. zvučne ili mrežne mogućnosti. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike . to su veće njegove mogućnosti za prikaz slika visoke rezolucije. načina na koji rade i brzinâ prenosa podataka. često se naziva video RAM (ili VRAM). Multimedijalni uređaji i uređaji za komunikaciju Postoji nekoliko tipova uređaja koji pružaju vašem računaru dodatne video. na primer) drugim računarima. Pošto se tehnologija tako brzo menja. U tabeli 2-2 je dato poređenje tipova modema. Zvučne kartice Pomoću zvučne kartice računar može da proizvodi zvukove koji prevazilaze jednostavne signale koje možete da čujete kad nešto pogrešite.

usluga mora da bude dostupna u vašem kraju. VIŠE INFORMACIJA T1 i T3 linije su namenske digitalne telefonske linije. DSL 8. usluga mora da bude dostupna u vašem kraju. Često prenosi podatke brže od računara. Pogodnosti: Daleko brži od ostalih tipova modema.000 kilobita u sekundi (kb/s) Kablovski 30.78 Poglavlje 2 Tabela 2-2 Poređenje modema Tip modema Standardni Brzina veze 56. tako da računar ne može da iskoristi brzinu modema.000 bita u sekundi Kako radi/Pogodnosti i problemi Koristi telefonsku liniju za povezivanje sa internetom. ali i dalje pružaju brz. T1 i T3 linije imaju brzinu od 1. Ove linije su često zaštićene zaštitnim zidom da bi se sprečilo hakerisanje.000 kb/s SAVET Standardni modemi se prodaju za određeni operativni sistem. odnosno 45 Mb/s.5 megabita u sekundi (Mb/s). Problemi: Telefonska linija ne može da se koristi dok ste povezani sa internetom Prenosi podatke preko neupotrebljenih frekvencija na telefonskim linijama. Broj korisnika na vašem delu mreže utiče na brzinu prenosa. Pogodnosti: Mnogo je brži od pozivnog modema. Windows ili Mac OS. Međutim. Velike organizacije kao što su škole i korporacije imaju T1 i T3 linije. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . Prenosi podatke preko optičkog kabla. DSL i kablovski modemi se prodaju odvojeno i uz njih se dobija softver kojim se modem konfiguriše za Mac ili PC operativni sistem. T1 linije su sporije od T3 linija. Problemi: Najskuplji. Pogodnosti: Najjeftiniji modem i usluga. direktan pristup internetu. Problemi: Skuplji.

prstenaste i bežične mreže (Apple bežična tehnologija se naziva AirPort Extreme).5 megabita u sekundi (Mb/s). Mnogi računari koriste bežične ili Ethernet mrežne kartice. Velike organizacije kao što su škole i korporacije imaju T1 i T3 linije. Mrežu čini grupa računara i/ili perifernih uređaja (kao što su štampači). za zvezdaste. .Upoznavanje sa hardverom 79 VIŠE INFORMACIJA T1 i T3 linije su namenske digitalne telefonske linije. Kod Etherneta. Ove linije su često zaštićene zaštitnim zidom da bi se sprečilo hakerisanje. računari se povezuju preko talasa visokih frekvencija. Mrežne kartice Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike Računar je povezan sa mrežom odnosno može da komunicira sa mrežom preko mrežne kartice (network interface card – NIC). T1 linije su sporije od T3 linija. direktan pristup internetu. Kod bežične mrežne kartice. računari su povezani sa mrežom putem kabla sa upredenim paricama – poznatog i kao Cat-5 kabl. koji mogu da dele podatke. odnosno 45 Mb/s. T1 i T3 linije imaju brzinu od 1. ali i dalje pružaju brz. Postoji nekoliko tipova mrežnih kartica – za Ethernet.

Portovi Portovi su otvori na zadnjem i prednjem delu računara na koje možete da priključite uređaj. višeslojna štampana ploča sa kojom su povezane sve ostale interne komponente. Bakarni putevi kola. tj. Broj i tip portova na računaru određuje tip i broj uređaja koje možete da priključite na njega. jedan po jedan. prekrivaju ploču i nose napon i podatke do čipova i ležišta koji se nalaze na ploči. Serijski portovi imaju dve konfiguracije. Ovo su najsporiji portovi i polako izlaze iz upotrebe kako se razvijaju USB portovi. sa 9 ili 25 pinova. poznatu i kao osnovna ploča. Matična ploča je složena. Serijski portovi Serijski portovi šalju osam bitova u bajtu podataka serijski. Serijski portovi koriste kablove koji su manji i jeftiOdržavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike .80 Poglavlje 2 Matične ploče Svi podaci na računaru se procesiraju kroz matičnu ploču. Ovi čipovi i ležišta su aparatura sa kojom se povezuju svi ostali uređaji u računaru. obično putem kabla. koji se nazivaju tragovi. Ovo je nekada bilo napredno zato što je bila potrebna samo jedna žica za prenos podataka.

0 omogućava prenos podataka brzinom do 480 Mb/s. pošto se bitovi prenose serijski preko jedne žice. sa računarom se lako može povezati do 127 uređaja. Većina štampača i dalje koristi paralelne portove.Upoznavanje sa hardverom 81 niji. ali na PC računare mora se instalirati kartica da bi se koristio Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike USB (Universal Serial Bus) portovi omogućavaju povezivanje gotovo svih novijih perifernih uređaja. operativni sistem automatski detektuje uređaj. Sa USB portovima. skeniranje u visokoj rezoluciji i neki uređaji za eksterno skladištenje koriste FireWire konektore. USB port omogućava njegovo prepoznavanje i trenutno započinjanje komunikacije sa računarom. operativni sistem traži softver (koji se zove upravljački program uređaja) ili upotrebljava kompatibilni upravljački program koji je instaliran kao deo operativnog sistema. većina paralelnih portova može da pošalje 50 do 100 kB u sekundi. Međutim. FireWire je najbolji port za operacije i prenos podataka za koje je potrebna velika brzina. USB portovi sve brže postaju standard. Standard USB 2. Paralelni portovi Paralelni portovi šalju osam bitova u bajtu istovremeno preko paralelnih žica. . Pošto paralelno šalju podatke. USB portovi Kod USB uređaja. Međutim. Ukoliko je uređaj nov. Nekada su se uređaji borili za ograničene serijske ili paralelne portove. koji su u najboljem slučaju bili spori. mada se USB 2.0 portovi sve brže približavaju mogućnostima FireWire porta. podaci se prenose osam puta sporije nego preko paralelnog porta. Ukoliko je uređaj ranije instaliran. FireWire portovi IEEE 1394 portovi su brži i „pametniji“ od ostalih portova. FireWire je standardni deo Mac računara. Digitalni video. Host računar kontroliše korišćenje ovog propusnog opsega i vodi računa da se nijedan uređaj više ne može prepoznati nakon što se iskoristi 90 posto opsega. za šta su ovi portovi u stvari i napravljeni.

Nemojte mešati Ethernet port sa portom za telefon ili modem. 4. Vežba 2-2: Vađenje i menjanje internih komponenti U ovoj vežbi otvorićete računar da biste videli interne hardverske komponente.82 Poglavlje 2 FireWire. Pronađite i zabeležite podatke o CPU i RAM memoriji računara na kojem radite tako što ćete pogledati dijalog „Svojstva sistema“. UPOZORENJE Morate biti veoma pažljivi prilikom vađenja i zamene internih komponenti računara. Procedura 5. Ukoliko radite u grupama. 3. Danas su mnogi računarski sistemi dostupni sa već instaliranom karticom. Ukoliko pokušate da na silu ubacite neku komponentu u neko ležište. Pomoću ovog porta računari se povezuju sa kablovima preko CAT-5 kabla. Zatim ćete izvaditi i vratiti nekoliko hardverskih komponenti. odredite ko će izvaditi prvu komponentu. Od vas će se tokom vežbe takođe možda tražiti da izvršite nadogradnju hardvera. koji ima osam žica. 2. Proverite da li je radni prostor čist i sa što manje prašine. a ne snagu prilikom rukovanja delovima. Priprema 1. Portovi za modem su manji. U tom slučaju instruktor će vam dati nove delove. Pored Ethernet veza možete da pronađete simbol ↔. a telefonska linija koja se priključuje na njih ima samo dve do pet žica. Pregledajte spisak bezbednosnih uputstava navedenih na početku ovog poglavlja. Vaš instruktor će vam pokazati kako da pravilno izvadite i vratite komponente. Oni su deo mrežne kartice. Koristite ujednačen pritisak. ko će beležiti korake i tako dalje. možete je oštetiti i uništiti računar. Ethernet portovi Ethernet portovi izgledaju kao veliki ulazi za telefonsku liniju. Prikupite sledeće: komplet malih šrafcigera i malu stabilnu posudu u koju ćete stavljati šrafove kada otvorite kućište. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . Menjajte uloge za svaku komponentu.

Upoznavanje sa hardverom

83

Tip CPU-a: _____________________________________ Brzina CPU-a: __________________________________ RAM: _________________________________________ 6. 7. Ugasite računar i isključite ga sa izvora struje. Na karticama veličine 12X20 centimetara ispišite imena i funkcije sledećih internih komponenti: procesor (CPU), memorija (RAM), magistrala, čvrsti disk, disketna jedinica, CD/DVD disk jedinica, multimedijalna jedinica, jedinica za skladištenje podataka, ležište za proširivanje, zvučna kartica, grafička kartica, modem, mrežna kartica, matična ploča, serijski port, paralelni port, USB port, FireWire port. Otvorite kućište računara. Način na koji ćete to uraditi zavisi od modela računara.

8.

VAŽNO
Tokom ove vežbe nemojte uklanjati matičnu ploču niti neki od njenih delova (na primer, serijske portove). 9. Izaberite pet komponenti koje ćete izvaditi i vratiti. Obavezno izaberite samo one komponente koje postoje u računaru. b. c. d. e. ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ a. ____________________________________________

10. U dole navedenu tabelu ubeležite detaljne podatke o početnoj poziciji i koracima prilikom vađenja za svaku komponentu. Ukoliko ne zabeležite detaljne i tačne podatke, možda nećete uspeti da ispravno vratite komponentu i računar neće moći da radi. U prvom redu tabele je dat primer.

Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike

Deo 2: Vodič za učenike

84
SIMM

Poglavlje 2

Naziv komponente

Izgled i početna pozicija
Zeleni, SIMM štapić od 4 inča. Mala oznaka na SIMM-u nalazi se sa desne strane, bliže ivici računara.

Koraci prilikom vađenja
1. Podići zaštitu sa obe strane SIMM-a. 2. Obuhvatiti srednji deo SIMM-a i čvrsto ga izvući iz ležišta sa obe strane.

11. Stavite svaku komponentu koju ste izvadili na odgovarajuću karticu. Kada uspešno izvadite komponente i ispunite tabelu, prikažite rezultate instruktoru ili odeljenju. Kada instruktor potvrdi da ste dobro obavili posao, sastavite računar pomoću beleški koje ste napravili u koraku 10. 12. Zatvorite kućište. 13. Uključite računar i proverite da li radi. Ukoliko radi, čestitamo! Ukoliko ne radi, neka vam neka druga grupa pomogne da utvrdite šta nije u redu.

Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike

Poglavlje

3
Instaliranje operativnog sistema Windows XP Professional
Po završetku ovog poglavlja moći ćete da:
 Planirate instalaciju Windowsa XP Professional.  Koristite CD da biste instalirali operativni sistem Windows XP Professional.

Uobičajen zadatak službe za pomoć je instaliranje operativnih sistema ili njihovo ponovno instaliranje. Možda ćete imati potrebu za instaliranjem ili ponovnim instaliranjem nakon objavljivanja nove verzije operativnog sistema, ili prilikom dijagnostikovanja ili rešavanju problema na računaru. Ovo poglavlje prikazuje kako se planira instaliranje Windowsa XP Professional, i kako da izvršimo čisto instaliranje ili nadogradnju operativnog sistema na računaru. Iako nikad nećete morati da instalirate Windows XP Professional u vašoj školi, razumevanje svih zahteva i opcija za instaliranje pomoći će vam prilikom rešavanja problema kod operativnih sistema. Na primer, ako znate da Windows XP Professional zahteva minimum 64 MB RAM memorije za sopstvene potrebe, lako ćete utvrditi da računar koji ima samo 64 MB RAM memorije neće moći na kvalitetan način da pokreće aplikacije, zato što kompletnu RAM memoriju koristi operativni sistem.

85

Deo 2: Vodič za učenike

86 Poglavlje 3 Šta je operativni sistem?
Operativni sistem je softver koji kontroliše rad na računaru. To je softver koji se prvi pokreće na računaru, i poslednji koji se isključuje. Operativni sistem kontroliše na koji način funkcioniše hardver i omogućava softveru da radi. Razmišljajte o operativnom sistemu kao o direktoru koji odlučuje na koji će način sav hardver i softver raditi zajedno.

Operativni sistemi upravljaju zahtevima za resursima
Jedan od načina na koji operativni sistem kontroliše interakciju između hardvera i softvera jeste upravljanje zahtevima za resursima. Svaka hardverska komponenta, svaka aplikacija koja je pokrenuta, i svaki ulazni uređaj (kao što su tastatura i miš) se takmiče za resurse procesora, RAM memorije i ulaznog/odlaznog (I/O) propusnog signala. Operativni sistem se ponaša kao direktor saobraćaja, uveravajući se da svaki od entiteta sa zahtevom dobija resurse koji su mu potrebni i da iskorišćenost resursa najbolje služi sveopštim performansama računara. Operativni sistem kao direktor saobraćaja brine se da ne postoji “sukob” u zahtevima za resursima.

Operativni sistemi predstavljaju konsistentan način rada sa hardverom
Operativni sistem kontroliše interakciju između hardvera i softvera; on predstavlja softver sa konsistentnim načinom rada sa hardverom. S obzirom na to da operativni sistem obavlja ovaj zadatak, programer može slobodno da napiše program za jedan računar, koji će raditi i na drugim računarima sa istim operativnim sistemom.

Planiranje instaliranja
Kada pokrenete program za instaliranje operativnog sistema Windows XP Professional, morate obezbediti informacije o tome kako da instalirate i konfigurišete operativni sistem. Podrobno planiranje može učiniti vašu instalaciju Windowsa XP Professional efikasnijom i može vam pomoći da izbegnete potencijalne probleme tokom instaliranja. Razumevanje opcija za podešavanje takođe vam pomažu da na adekvatan način podesite vaš sistem.

Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike

Pre nego što instalirate Windows XP Professional.Instaliranje operativnog sistema Windows XP Professional 87 Minimalni hardverski zahtevi za Windows XP Professional SAVET Office XP Professional se mora kupiti odvojeno. 128 MB ram memorije plus 8 MB ram memorije za svaku instancu Office aplikacije koje rade istovremeno. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike . više za posebne karakteristike u FrontPageu i Publisheru. ili sličan. procesor (do dva) RAM memorija (maksimum i minimum) Veličina particije 2 GB 2 GB Maksimum prostora na čvrstom disku na particiji Slobodnog prostora na čvrstom disku 2 terabajta 2 terabajta 1. On nije deo Windows operativnog sistema XP Professional. 300 MHz ili sličan 128 MB RAM memorije /4 GB RAM memorije Da biste instalirali i Office XP Professional Preporučen je Pentium 3. Tabela 3-1 navodi minimum sistemskih zahteva i preporučuje sistemske nivoe za Windows XP Professional. Poslednja kolona nudi informacije koje će vam biti potrebne ako instalirate i Office XP Professional na svoj računar. Dodatnih 115 MB RAM memorije na particiji na kojoj se nalazi operativni sistem. važno je da budete sigurni da vaš sistem ispunjava minimum zahteva. 233 MHz ili sličan 64 MB RAM memorije /4 GB RAM memorije Preporučeni sistemski nivoi za Windows XP Pentium 2. Tabela 3-1 Hardverski zahtevi Komponenta Minimum sistemskih zahteva Pentium 2.5 GB 2 GB Dodatnih 245 MB za podrazumevanu instalaciju.

buduće servisne pakete kao i za datoteku stranične memorije (paging file) koju koristi operativni sistem. morate utvrditi da su vaš hardver i softver kompatibilni sa operativnim sistemom Windows XP Professional. Kompatibilnost možete proveriti tako što ćete uporediti vaš hardver sa Microsoftovom hardverskom listom za kompatibilnost (Hardware Compatibility List [HCL]). 12x ili brža CDROM jedinica Mrežni klijent ili disk za pokretanje sistema Preporučeni sistemski nivoi za Windows XP VGA rezolucije ili veće Tastatura i miš ili drugi pokazivački uređaj. Možete izvesti ovu informaciju u tekstu- Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . Preporučena particija od 2 GB omogućava dodatni prostor za datoteke. koje aplikacije instalirane na računaru (kao što je Office XP Professional). ili napraviti izveštaj o komatibilnosti hardvera i softvera. dnevnike. Utvrđivanje kompatibilnosti hardvera i softvera Kada utvrdite da vaš sistem ispunjava minimum zahteva. To znači da se oni mogu koristiti zajedno sa operativnim sistemom Windows XP Professional. 12x ili brža CD-ROM jedinica Mrežni klijent ili disk za pokretanje sistema Da biste instalirali i Office XP Professional Super VGA ili bolji Tastatura i miš ili drugi pokazivački uređaj. Pregled hardvera na računaru na kome je instaliran Microsoft Windows 2000 ili Windows XP Hardverski uređaji na računarima navedeni su u okviru za dijalog „Informacije o sistemu” (System Information). kao što su nalozi za korisnike.88 Monitor Dodaci Poglavlje 3 Komponenta Minimum sistemskih zahteva VGA rezolucije ili veće Tastatura i miš ili drugi pokazivački uređaj. Particija je dodeljeni prostor na čvrstom disku. Za instalaciju CD-ROM-a Za instalaciju mreže Preporučeni dodatni slobodan prostor na čvrstom disku na particiji na kojoj ste instalirali Windows XP Professional koristi se za opcionalne komponente. mogu da zahtevaju u Windows direktorijumu.

3. Da biste kreirali datoteku koja sadrži informacije o vašem hardveru. i zatim kliknite na stavku Sačuvaj. 4. otkucajte msinfo32. kao što je prikazano na Slici 3-1.Instaliranje operativnog sistema Windows XP Professional 89 alnu datoteku i zatim je uporediti sa HCL listom. Microsoftovim zvaničnom listom hardvera koji je kompatibilan sa Windowsom. kliknite na stavku Pokreni. i zatim kliknite na dugme U redu. Kliknite na dugme Start. Ova informacija je važna u vašem procesu planiranja. učinite sledeće korake: 1.txt sačuvana je na vašoj radnoj površini. 2. Otkucajte naziv datoteke Components. Datoteka pod nazivom components. Kliknite na stavku Datoteka i zatim kliknite na stavku Izvezi. količini RAM memorije. Slika 3-1 Izvoz informacije u okviru za dialog „Informacje o sistemu” (System Information) Imajte u vidu da spisak koji ste sačuvali sadrži informacije o portovima. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike . veličini čvrstog diska i broju i veličini particija na računaru. Kliknite na znak + pored stavke Komponente da biste raširili spisak komponenti.

Korišćenjem hardvera koji se ne nalazi na HCL listi. Generisanje izveštaja o kompatibilnosti korišćenjem Readiness Analyzera Kompatibilnost hardvera i softvera možete proveriti dobijanjem izveštaja o kompatibilnosti. Da biste pokrenuli Readiness Analyzer. pogledajte datoteku pod nazivom hcl. (O sistemu datoteka se razgovara u sledećem odeljku. To možete uraditi korišćenjem Microsoftovog Windows Readiness Analyzera. Međutim. Da biste došli do kopije HCL liste za Windows XP Professional. Za najažurniju verziju HCL liste. Planiranje particija Particioniranje diska je način za deljenje fizičkog diska tako da svaka sekcija funkcioniše kao odvojena jedinica. informacije o softveru bitne su tokom nadogradnje. ubacite CD proizvoda i potom pokrenite Winnt32 koristeći/checkupgradeonly svič.Microsoft. zapravo. posetite Microsoftovu Windows XP Professional HCL veb lokaciju na adresi: www. vi delite disk na jednu ili više oblasti koje se mogu formatirati da bi ih koristio sistem datoteka (file system).txt.com/hcl. ako se vaš CD-ROM nalazi na E: jedinici. particija na kojoj instalirate Windows Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . FAT32. Readiness Analyzer proverava postojeći hardver i softver kako biste utvrdili ima li bilo kakvog neprepoznatljivog i nekompatibilnog hardvera ili softvera koji je instaliran na vašem sistemu. Winnt32 se nalazi u fascikli pod nazivom I386. ili NTFS sistem datoteka. Kada kreirate particije na disku.) U skladu sa minimumom sistemskih zahteva. i podrazumevana lokacija za čuvanje je Windows fascikla koja se nalazi na lokalnoj disk jedinici (obično na C jedinici).txt koja se nalazi u fascikli za podršku na CD-u operativnog sistema Windows XP Professional. Readiness Analyzer će prikazati izveštaj kombatibilnosti sistema. treba da otkucate E:\I386\Winnt32 /checkupgradeonly. Korišćenje informacija o softverskoj kompatibilnosti Ako ste upravo izvršili novo instaliranje operativnog sistema. može rezultovati problemima tokom ili nakon instaliranja. možda neće biti nikakvog postojećeg softvera. koji možete pogledati i sačuvati. možda vam neće trebati informacije o softverskoj kompatibilnosti.90 Poglavlje 3 Proveravanje hardverske kompatibilinosti korišćenjem HCL liste Microsoft obezbeđuje testirane upravljačke programe za uređaje za sve hardverske uređaje koji se nalaze na HCL listi. Podrazumevano ime za izveštaj je compat. kao što je FAT (file allocation table). Na primer.

ali ima dovoljno neparticionisanog prostora na disku. Slika 3-2 Opcije particioniranja diska Ako je čitav disk jedna particija.  Kreirajte novu particiju na neparticionisanom čvrstom disku. Ako je čvrsti disk već particionisan. Ako je čvrsti disk neparticionisan. Kada instalirate sa CD-a. nećete biti u mogućnosti da ponovo particionišete disk kasnije bez ponovnog instaliranja operativnog sistema ili korišćenja alata nezavisnog proizvođača. i objašnjene u tekstu ispod. Nakon što je konfiguracija utvrđena.  Kreirajte novu particiju na particionisanom čvrstom disku.  Instalirajte na postojeću particiju. možete kreirati i veličinu particije na kojoj ćete instalirati Windows XP Professional. Program za instaliranje (Setup program) istražuje čvrsti disk kako bi utvrdio njegovu postojeću konfiguraciju. Ako čvrsti disk već ima particiju koja je dovoljno velika.Instaliranje operativnog sistema Windows XP Professional 91 XP Professional mora da ima ne manje od 650 MB slobodnog prostora. Izrazito se preporučuje da particija ima najmanje 2 GB prostora. Program za instaliranje će ponuditi opcije (ako su dostupne) koje su prikazane na slici 3-2. možete kreirati dodatnu particiju na neparticionisanom disku. možete instalirati Windows XP Professional Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike SAVET .

Windows 2000 i Windows NT su samo Microsoftovi operativni sistemi koje možete koristiti da biste dobili pristup podacima na lokalnom čvrstom disku koji je formatiran sa NTFS sistemom datoteka. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . Planiranje sistema datoteka (File Systems) Nakon što ste kreirali particiju na koju ste instalirali Windows XP Professional. treba da formatirate particiju sa FAT ili FAT32 sistemom datoteka. Nakon završenog instaliranja. možete koristiti program za instaliranje da biste izabrali sistem datoteka sa kojom ćete formatirati particiju. Brisanjem postojećih particija. Ako čvrsti disk ima postojeću particiju.  Šifrovanje datoteka. Ako izaberete novu particiju tokom instaliranja. Ako planirate da dobijete pristup datotekama koje se nalaze na lokalnoj Windows XP Professional particiji kroz druge opeativne sisteme. Ako particija ima postojeći operativni sistem.  Kvote diska. kreirajte i odredite veličinu samo na particiji na kojoj ćete instalirati Windows XP Professional. Koristite NTFS za particije koje zahtevaju:  Nivo bezbednosti datoteke i fascikle. Možete kompresovati datoteke da biste kreirali više prostora za čuvanje. koristite alatku Disk Management da biste particionisali preostali prostor na čvrstom disku. možete je izbrisati da biste kreirali više neparticionisanog prostora za novu particiju. Možete kontrolisati pristup datotekama i fasciklama. zamenićete postojeći operativni sistem ako prihvatite podrazumevanu putanju instalacije. NTFS NTFS je preporučen sistem datoteka za Windows XP Professional zato što obezbeđuje viši nivo bezbednosti i omogućava kompresiju datoteka. brišu se svi podaci na toj particiji. kao i file allocation table (FAT) i FAT32 sisteme datoteka. Možete transparentno šifrovati podatke datoteka. Možete kontrolisati korišćenje diska po korisniku. Windows XP Professional.  Kompresiju datoteka.  Obrišite postojeću particiju. Windows XP Professional podržava NTFS sistem datoteka.92 Poglavlje 3 na tu particiju.

ako postoji. Planiranje vrsta instaliranja Deo 2: Vodič za učenike Kada instalirate Windows XP Professional. možda ćete morti da koristite FAT 32. nemojte formatirati particiju. Kada uradite čisto instaliranje. instalacija automatski formatira particiju sa FAT32 sistemom datoteka. možete konvertovati particiju na NTFS ili formatirati particiju koristeći NTFS sistem datoteka. imate opciju da koristite NTFS ili FAT32. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . Ako particija sadrži podatke koje želite da sačuvate nakon instalacije. Kada treba uraditi čisto instaliranje Čisto instaliranje uklanja postojeći operativni sistem. nećete koristiti FAT da bist formatirali particiju na kojoj se nalazi Windows XP Professional zato što nema nivo bezbednosti datoteke i fascikle koji obezbeđuje NTFS sistem datoteka. Ako pokušate da koristite FAT da biste formatirali particiju veću od 2 GB. konvertujte particiju na NTFS sistem datoteka da biste sačuvali podatke. briše sve podatke i ponovo formatira particiju na kojoj je instaliran operativni sistem. FAT i FAT32 ne obezbeđuju nivo bezbednosti datoteka i fascikli.Instaliranje operativnog sistema Windows XP Professional 93 FAT i FAT32 SAVET Kada nadograđujete operativni sistem na postojećoj FAT ili FAT32 particiji na operativni sistem Windows XP Professional. Međutim. ako ne zathevate bezbednost i kompresiju karakteristika koje su dostupne sa NTFS sistemom datoteka. moraćete rezervno da kopirate i vratite u prethodno stanje važne podatke i da ponovo instalirate neophodne programe. ili ako zahtevate dual boot konfiguraciju koja pokreće aplikacije koje nisu kompatibilne sa Windowsom XP Professional. Umesto toga.  Ne prenose se problemi sa prethodne instalacije. i FAT ne podržava particije veće od 2 GB. Naravno. postojeći operativni sistem i podaci na računaru će utvrditi da li se uradili čisto instaliranje ili nadogradnju. Ako izaberete NTFS. Prednosti čistog instaliranja su:  Brišu se stare i nepotrebne datoteke.  Prostor na disku na particiji je iskorišćen na nabolji mogući način.

Prednost nadogradnje je ta da se možete vratiti poslu mnogo brže jer većinu programa ne morate ponovo instalirati.asp.  Treba da sačuvate instaliranu aplikaciju. ili zbog ažurirane verzije aplikacije. Nadogradnja takođe znači da ne morate da uspostavite početnu vrednost svih vaših postavki. Možda ćete biti u mogućnosti da koristite tu opciju. a treba da nastavite da koristite tu aplikaciju. vi zamenjujete postojeći operativni sistem operativnim sistemom Windows XP Professional očuvavši sve podatke i postavke na particiji.com/WindowsXP/pro/ howtobuy/upgrading/before. nadogradnja takođe može da prenese postojeće probleme.  Treba da održavate postavke i podatke i ne možete rezervno da kopirate i vratiti u prethodno stanje podatke ili prenesete datoteke i postavke koristeći Čarobnjaka za prenos datoteka i postakvi (Files and Settings Transfer Wizard). trebalo bi da izvršite nadogradnju umesto čistog instaliranja samo kada su ispunjeni jedan ili dva od sledećih uslova:  Kada koristite aplikaciju koja nije kompatibilna sa Windowsom XP Professional. Za više informacija. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . Međutim. ali nemate originalan disk aplikacije i nećete moći da je instairate. Treba da uradite čisto instaliranje kad god je to moguće.microsoft. Microsoft obezbeđuje sjajne alatke za olakšavanje tog problema (pogledajte sledeći odeljak “Čuvanje datoteka i postavki korišćenjem Čarobnjaka za transfer datoteka i postavki” (Files and Settings Transfer Wizard”). Međutim. Stoga. Kada uraditi nadogradnju Kada izvršite nadogradnju operativnog sistema. SAVET Možda ćete biti u mogućnosti da kontaktirate sa proizvođačem radi zamene diska. ponekad poznatu pod nazivom upgrade-in-place. ovo je najbolja opcija za poboljašanje performansi koje želite da dobijete. VIŠE INFORMACIJA Windows XP Professional ima opciju koja se zove „Režim za kompatibilnost“ (Compatibility Mode) koja omogućava imitiranje rada prethodne verzije operativnog sistema Windows.94 Poglavlje 3 Međutim. posetite lokaciju: www.

Postavke se sastoje od stvari kao što su vaša konfiguracija radne površine. Obično koristite čarobnjak kada zamenjujete ili izvodite novo instaliranje operativnog sistema Windows XP Professional na jednom računaru. iako rezervno ne kopira aplikacije. com. kao što je DVD ili CD. Takođe može vam koristiti i pretraživanje lokacije www.  Prazan disk za čarobnjaka. potražite Windows pomoć (Windows Help) za proširenje particije. treba da uradite sledeće:  Odredišni računar na kome je instaliran Windows XP Professional (to može biti računar na kome ćete izvesti čisto instaliranje). On čuva postavke koje se nalaze u operativnom sistemu i drugom softveru. prečice. ili da imate instalacioni CD Windowsa XP Professional sa kog možete pokrenuti čarobnjaka tokom instaliranja. Ponekad se particija zove i volumen. Preneseni podaci se mogu sačuvati ili na server ili na prenosivom medijumu. Čuvanje datoteka i postavki korišćenjem Čarobnjaka za prenos datoteka i postavki (Files and Settings Transfer Wizard) Čarobnjak za prenos datoteka i postavki koji se nalazi u Windowsu XP vam olakšava da rezervno kopirate i vratite u prethodno stanje važne datoteke i postavke.  Ime naloga i lozinka korisnika (takođe poznat pod imenom Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike Da biste koristili čarobnjak. Pre nego što počnete sa procesom prenosa. Mnoge aplikacije takođe imaju postavke koje možete da definišete i čarobnjak i njih čuva. tako da ćete možda tražiti tu reč u vašim rezultatima pretraživanja.  Prostor na serveru kome oba računara imaju pristup. „Omiljene lokacije“ i druge izmene koje ste načinili u vašem računarskom okruženju. morate imati pristup računaru na kome je instaliran Windows XP Professional na kome možete kreirati disk čarobnjaka. Čarobnjak vam omogućava da sakupite datoteke i postavke za prenos.Instaliranje operativnog sistema Windows XP Professional 95 DODATNE INFORMACIJE Particija na kojoj se nalazi posojeći operativni sistem mora biti dovoljno velika da može da primi Windows XP Professional. Da biste otkrili kako da proširite particiju na računaru na kojem radi prethodna verzija Windowsa. ili Windows XP Professional CD na kome se nalazi čarobnjak. . ili će vam trebati proširenje particije pre nadogradnje. ili prenosivi medijum na kome čuvate status korisnikovog sistema.microsoft.

Da biste preneli stanje drugih korisnika sa istog računara. koristite Kontrolni popis pre instaliranja sistema Microsoft Windows XP Professional u prilogu A. Na odredišnom računaru dovršte čarobnjak da biste preneli korisnikovo stanje na novi računar. 1. otvorite Čarobnjaka za prenos datoteka i postavki i zatim kreirajte disk pod nazivom Čarobnjak za prenos datoteka i postavki. 3. Korišćenje Čarobnjaka za prenos stanja korisnika na novi računar se dešava u tri faze: SAVET Ovaj proces prenosi stanje samo onog korisnika koji je prijavljen na računar. Kada ispunite kontrolni popis. tako da nema potreba da se dovršava ovaj proces. Prijavite se kao migracioni korisnik na izvornom računaru. Prijavite se kao migracioni korisnik na odredišnom računaru. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . Da biste ispunili plan. Vežba 3-1: Planiranje instaliranja operativnog sistema Windows XP Professional U ovoj vežbi. zatim uzmite disk da biste pokrenuli čarobnjak i zatim sačuvajte korisnikovo stanje na server ili prenosivi medijum. Tokom nadogradnje sa prethodne verzije Windowsa na Windows XP Professional. planirate instaliranje operativnog sistema Windows XP Professional na računaru koji vam je namenio vaš instruktor. korisnikovo stanje se automatski prenosi. treba da ponovite ovaj proces za svakog korisnika. Načinite kopiju kontrolnog popisa i zabeležite vaše odluke vezano za plan na njemu. dajte instruktoru da ga pogleda pre nego što nastavite sa vežbom 3-2. 2.96 Poglavlje 3 migracioni korisnik) čije datoteke i postavke (takođe poznate kao stanje korisnika) prenosite. 2. 1.

Pitajte vašeg instruktora za pomoć. Ako umesto čistog instaliranja treba da uradite nadogradnju (nije preporučljivo). kliknte na Enter da biste započeli instaliranje. 4.exe bi trebalo da se automatski pokrene. 2. 1. 3. Na stranici End User License Agreement. načinićete mnoge iste korake.exe. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike . Ubacite CD Microsoft Windows XP Professional u CD jedinicu na vašem računaru. u CD jedinici mišem dvaput kliknite na Setup. Program Setup. ali morate na različit način ući u program instalacije.Instaliranje operativnog sistema Windows XP Professional 97 Vežba 3-2: Instalirajte operativni sistem Windows XP Professional U ovoj vežbi. Ako se to ne desi. kliknite na F8 da biste prihvatili ugovor o licenciranju. načinićete čisto instaliranje operativnog sistema Windows XP Professional. Na ekranu za instaliranje.

Da biste uradili ovo Instalirajte na istaknutu particiju. Pregledajte opcije za particionisanje koje su objašnjene u tabeli koja sledi i zatim izaberite željenu opciju. Otkucajte C.98 Poglavlje 3 5. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . Uradite sledeće korake Kliknite na dugme Enter. i zatim kliknite na taster Enter. Sledeća stranica vam omogućava da izaberete vašu opciju za particionisanje. Kreirajte novu particiju. unesite veličinu particije (najmanje 2 GB).

i zatim kliknite na stavku Prilagodi da biste postavke za lokalne standarde i tastaturu izmenili u odnosu na podrazumevane. Koristite tastere sa strelicama da biste istakli particiju. i zatim potvrdite brisanje. Na stranici Personalize Your Software. Proverite sa vašim instruktorom koje vrednosti treba da unesete na ovoj stranici. otkucajte D. 8. 6. i računar će se ponovo pokrenuti u grafičkom korisničkom interfejs (GUI) režimu rada. Particija će biti formatirana. Kada završite sa prilagođavanjem. 9. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike . Unesite ključ proizvoda koji ste dobili sa vašim Windows XP CD-om. Postavke za lokalne standarde prikazuju na koji način će se brojevi. Na stranici Regionalne i jezičke opcije (Regional and Language Options). i zatim kliknite na dugme Dalje.Instaliranje operativnog sistema Windows XP Professional 99 Obrišite postojeću particiju. i zatim kliknite na dugme Dalje. izaberite odgovarajuće opcije. 7. valute i datumi prikazivati. kliknite na dugme Dalje. Zatim kreirajte novu particiju ili izaberete postojeću particiju na kojoj instalirate operativni sistem. i zatim kliknite na taster Enter. unesite korisničko ime i naziv organizacije. Izaberite sistem datoteka (file system) sa kojim ćete formatiratei izabranu particiju.

Trebalo bi da imate konsinstentnu konvenciju za dodeljivanje imena računarima. Vaš instruktor će vam dati ove informacije. Prilagođena instalacija vam omogućava da izaberiete različite mrežne protokole. Na sledećoj stranici. onu koja uključuje naziv računara. VAŽNO Administratorski nalog je moćan nalog. Neke organizacije imaju zajedničku šemu za kreiranje administratorskih lozinki.100 VAŽNO Poglavlje 3 Ako vaša škola ima licencu za količinsko licenciranje vaš instruktor će vam reći na koji način da unesete ovu informaciju. 10. Na stranici Postavke mreže (Network Settings). na primer. i nikako ne bi trebalo da ostavite praznim mesto za lozinku. 12. izaberite stavku Tipična ili prilagođena instalacija (Typical or Custom installation). 11. unesite postavke za vreme i datum i zatim kliknite na dugme Dalje (Next). Uverite se da ste otkucali lozinku za administratora i sačuvali je na bezbednom mestu. Unesite naziv računara (Computer Name) i lozinku za administratora (Administrator Password). i da računarima dodelite statične IP adrese. Vaša škola bi trebala da ima zajedničku lozinku za administratore za sve računare. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike .

Pri prvom prijavljivanju na računar. Instaliranje u radnu grupu Ako škola nema domen. Kada se proces završi. nećete biti u mogućnosti da ga pokrenete dok ne aktivirate Windows XP Professional. Na stranici Domen radne grupe ili računara (Workgroup or Computer Domain). ali vi želite da ovaj računar bude umrežen sa ostalim lokalnim računarima. Po podrazumevanoj vrednosti. kliknite na dugme Dalje. Instaliranje u domen Ako vaša škola ima domen. treba da obezbedite informacije o domenu (korisničko ime i lozinku) za nalog korisnika domena kome je omogućeno da pridruži računare domenu. izaberite opciju „Aktiviraj sada“ (Activate Now). utvrdite da li želite da instalirate računar u radnu grupu ili u domen. Ako računar nije povezan sa internetom. svaki od korisnika sa nalogom u domenu može da pridruži do 10 računara domenu. Kada jednom načinite izbor. Da biste to uradili. unesite ime radne grupe koja sadrži te druge računare. a vi želite da pridružite računar tom domenu. 14. Ove opcije su objašnjene u tekstu ispod. veb lokacija će pokušati da instalira dodatnu komponentu ili više njih na vaš računar samo prvog puta. Treba da instalirate zarkpe i najnoviji servisni paket za vaš operativni sistem Windows XP Professional.Instaliranje operativnog sistema Windows XP Professional 101 13. Računar će se ponovo pokrenuti. zatim opciju Ažuriranje Windowsa. pitajte vašeg instruktora kako da aktivirate ovu kopiju Windowsa XP Professional. Dozvolite instaliranje. otvorite program Internet Explorer. izaberite opciju Express Install da biste započeli sa procesom ažuiranja. Ponovite ovaj korak dok vaš sistem ne bude u potpunosti zaštićen i nakon instaliranja najnovijeg servisnog paketa. Sledeći korak je veoma važan. Ovaj proces može potrajati i podrazumeva nekoliko ponovnih pokretanja računara. 15. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike . Ako ste povezani sa internetom. Ako ne uspete da aktivirate Windows XP Professional u roku od 30 dana od dana instaliranja. Bićete usmereni na Microsoftovu veb lokaciju Windows update. Sa menija programa izaberite stavku Alatke. tražiće se od vas da aktivirate ovu kopiju operativnog sistema Windows XP Professional.

microsoft.102 Poglavlje 3 VIŠE INFORMACIJA Da biste pronašli rešenja za većinu uobičajenih problema koji se događaju tokom instaliranja operativnog sistema Windows XP Professional. posetite veb lokaciju: www.com/windowsxp/pro/using/howto/gettingstarted/guide/ troubleshoot.asp Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike .

hardverska podrška.  Odredite preventivne mere podrške koje postoje u vašoj školi. Uzroci problema spadaju u različite kategorije. Ovaj odeljak govori o sledećim širokim kategorijama podrške: korisnička podrška.  Koristite „Pomoć sa udaljene tačke“ za povezivanje sa drugim računarom.Poglavlje 4 Uvod u rešavanje problema Po završetku ovog poglavlja moći ćete da:  Odredite kategorije podrške za prijavljene računarske probleme. Na kraju. učićete kako se pomoću moćne alatke za rešavanje problema koja se zove „Pomoć sa udaljene tačke“ povezuje sa udaljenim računarom i rešava problem na njemu. podrška za operativni sistem. a jedan od prvih koraka u rešavanju problema jeste uočavanje kategorije u koju uzrok najverovatnije spada. Uobičajene kategorije podrške Kada korisnici prijavljuju problem koji imaju sa računarom. oni obično prijavljuju simptom koji vide. vi imate zadatak da pronađete uzrok problema. Prvi korak u rešavanju problema jeste uočavanje prave kategorije podrške. podrška za mrežu i softverska podrška. 103 Deo 2: Vodič za učenike Suština računarske podrške je pomaganje korisnicima u rešavanju problema na koje naiđu. U ovom poglavlju učićete o kategorijama u koje spadaju uobičajeni računarski problemi. . Kao tehničar podrške. možda ne mogu da odštampaju dokument. Takođe ćete učiti o preventivnoj podršci i načinima na koje je možete koristiti za izbegavanje uobičajenih računarskih problema. na primer. Ovo se često spominje kao „rešavanje problema“.

Na primer. a ne tiranin koji prekoreva korisnika zbog nedostatka znanja. Vaš stav prilikom pružanja korisničke podrške je izuzetno važan. Hardverska podrška Hardverska podrška spada u dve potkategorije: mehanički problemi i hardverski problemi. Ovi tipovi problema javljaju se kada korisnik nešto ne radi kako treba. Na primer. to se naziva „korisnička greška“. Uvek imajte na umu da vam se korisnik obratio za pomoć i budite ponosni što možete da mu pomognete uz prijateljski i ohrabrujući stav. Hardverski problemi su oni koji se tiču kvarova ili pogrešne konfiguracije internih komponenti računara. Na primer. Česti primeri korisničke greške:  Korisnik pokušava da izvrši zadatak koji ta aplikacija ne može da izvrši. korisnik pokušava da objedini imena i adrese iz liste slanja u Microsoft Word dokument. korisnik je izmenio opcije u programu Internet Explorer i više ne može da se poveže sa internetom. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . Vi ste vodič i mentor koji velikodušno pruža znanje. Kada se jave ovakvi problemi.  Korisnik je uneo izmene u postavke na računaru zbog kojih računar ne radi ispravno. Korisnik pokušava da izvrši zadatak koji aplikacija može da izvrši. a aplikacija podržava samo štampanje uz pomoć miša. Važno je da iskoristite tu priliku da naučite korisnike kako da isprave problem koji su napravili ili kako da izvrše željeni zadatak na pravi način.  Korisnik ne zna kako da izvrši željeni zadatak. korisnik pokušava da stvori tekst u boji u aplikaciji koja nema tu mogućnost. Kao tehničar podrške imaćete puno prilika za pružanje korisničke podrške. Mehanički problemi su oni koji se tiču fizičkog rada računara ili perifernih uređaja. Primeri za mehaničke probleme:  Računar ne može da se uključi zato što nije uključen u struju. Na primer. ali ne zna kako da to uradi.104 Poglavlje 4 Korisnička podrška U kategoriju korisničke podrške spadaju problemi koje korisnici na neki način sami naprave ili problemi koje imaju prilikom izvršavanja zadataka sa kojima nemaju puno iskustva.  ali to pokušava na pogrešan način.  Monitor ne radi zato što je oštećen. korisnik pokušava da odštampa dokument pomoću prečice Ctrl+P.

što može da poboljša rad drugih aplikacija koje su korisniku potrebne za efikasno obavljanje zadataka. Primeri podrške za operativni sistem:  Vraćanje operativnog sistema u neko prethodno stanje (koje se zove „tačka vraćanja“) zato što više ne može da se pokrene. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike .  Pravljenje nove particije koja će se koristiti za aplikacije. Podrška za operativni sistem takođe uključuje zadatke održavanja. Podrška za operativni sistem U kategoriju podrške za operativni sistem spadaju problemi vezani za operativni sistem i njegovu konfiguraciju pod određenim uslovima. VIŠE INFORMACIJA O podršci za hardver naučićete više u poglavlju 5 Podrška za hardver.  Nadogradnja računarskog osnovnog ulaznog/izlaznog sistema (basic input/output system – BIOS) do najnovije verzije za određeni model računara.Uvod u rešavanje problema 105  Čvrsti disk ne dobija napajanje iz napajanja računara zbog oštećenog kabla za napajanje. npr.  Pravljenje virtuelne memorije da bi se poboljšao rad računara. Podrška za operativni sistem poboljšava rad operativnog sistema.  Defragmentiranje diska da bi se napravilo više prostora na čvrstom disku. Primeri za hardverske probleme:  Nova disk jedinica koja je priključena na računar ne radi zato što upravljački program nije pravilno instaliran.  Računar ne može da se pokrene sa CD-a zato što nije podešen tako da može to da uradi.  Postojeća komponenta ne radi posle ažuriranja upravljačkog programa. defragmentaciju čvrstog diska ili primenu najnovijih bezbednosnih ispravki.

internet.106 Poglavlje 4 VIŠE INFORMACIJA O podršci za operativne sisteme naučićete više u poglavlju 6 Podrška za Windows XP Professional. Podrška za mrežu Kategorija podrške za mrežu pokriva probleme na koje korisnici nailaze kada pokušaju da se povežu sa resursima koji se ne nalaze na lokalnom klijentskom računaru. izvršavanje zadataka i aplikacije. umreženi štampači. Primeri za softversku podršku:  Instaliranje softverske aplikacije. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike .  Podešavanje internet opcija u programu Internet Explorer kako bi se omogućilo povezivanje klijentskog računara sa internetom. odnosno da li može da je dobije. odnosno drugi računari ili periferijski uređaji.  Provera da li klijentski računar ima IP adresu. Softverska podrška ima tri potkategorije: instaliranje i uklanjanje. Serverski problemi su izvan domena ovog kursa. VIŠE INFORMACIJA O podršci za probleme na mreži naučićete više u poglavlju 7 Podrška za umrežene računare.  Rešavanje instalacionih problema sa softverskom aplikacijom. Resursi mogu biti datoteke. fascikle. tako da se govori samo o problemima sa mrežom koji se mogu rešiti popravljanjem klijentskog računara. Softverska podrška U kategoriju softverske podrške spadaju problemi sa softverskim aplikacijama koje se nalaze na računaru. aplikacije. SAVET Ovaj kurs se fokusira na mrežu sa klijentske strane. Primeri podrške za mrežu:  Instaliranje štampača na klijentski računar.

hardverska podrška. odredite kategoriju (korisnička podrška. oni obično prijavljuju problem na koji su naišli. Prilikom ispitivanja uzroka utvrdite sledeće:  Pokušavate da odštampate probnu stranicu sa Računara23 na istom štampaču i ništa se ne događa. podrška za operativni sistem.  Proveravate sve kablove i veze Računara23 sa štampačem. 1. Prvi korak u rešavanju problema jeste određivanje kategorije podrške u koju uzrok problema najverovatnije spada. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike . Korisnik kaže da ne može da štampa na mrežnom štampaču sa Računara23. podrška za mreže ili softverska podrška) u koju uzrok problema najverovatnije potpada.  Rešavanje problema sa aplikacijom kada ona ne radi onako kako bi se očekivalo. Vežba 4-1: Određivanje kategorije podrške prijavljenih računarskih problema Za svaki dole navedeni problem.  Uklanjanje softvera koji više nije potreban ili koji je oštećen. možete da nastavite sa rešavanjem problema unutar određene oblasti.Uvod u rešavanje problema 107  Pomaganje korisnicima u izvršavanju zadataka u određenoj softverskoj aplikaciji.  Pokušavate da štampate na istom štampaču sa Računara24 i ništa se ne događa. U poglavljima koja slede naučićete više o rešavanju problema u određenim oblastima. Metodologija rešavanja problema Kada korisnici pozovu službu za pomoć. Rešavanje problema je glavna dužnost većine tehničara podrške službe za pomoć. Na slici 4-1 je prikazan proces rešavanja problema u obliku dijagrama toka. Rešavanje problema je proces određivanja uzroka problema. Jedan od načina da to uradite jeste eliminisanje kategorija podrške u koje znate da taj problem ne spada. Dijagram toka rešavanja problema u prilogu A pomoći će vam da utvrdite u koju kategoriju podrške najverovatnije spadaju prijavljeni problemi. sve je uključeno u struju i čini se da radi pravilno. pomoću dijagrama toka rešavanja problema iz priloga A. Kada utvrdite moguću kategoriju uzroka problema. a zatim i rešavanja problema.

 Čini se da hardver i softver klijentskog računara rade normalno. U velikim organizacijama vrši se puno preventivne podrške. Koja je najverovatnija oblast podrške ovog problema? _________________________________________________ 3. Koja je najverovatnija oblast podrške ovog problema? _________________________________________________ 2. Koja je najverovatnija oblast podrške ovog problema? _________________________________________________ Preventivna podrška Preventivna podrška je praksa izvršavanja postupaka koji sprečavaju pojavu određenih problema. U tim organizacijama veliki deo preventivne podrške vrši se kroz primenu računarskih i korisničkih smernica preko mreža koje se zovu domeni.  Pokušavate da sačuvate dokument na drugom udaljenom računaru i ne uspevate u tome. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . Prilikom istrage utvrdite sledeće:  Pravilno pokušavate da sačuvate dokument i ne uspevate u tome. Korisnik prijavljuje da ne može da sačuva dokument na serveru. ali se mere preventivne podrške koje su predstavljene u ovom odeljku mogu sprovesti na pojedinačnim klijentskim računarima (izuzev onih mera obrađenih u odeljku koji se bavi podrškom za mreže).  Korisnik je sa interneta preuzeo novi čuvar ekrana. Kada je pokušao da ponovo pokrene računara ponovno pokretanje nije ispravno radilo. Vaša škola možda nema domen.108 Poglavlje 4  Čini se da aplikacija iz koje korisnik pokušava da štampa ispravno radi. Prilikom ispitivanja uzroka utvrdite sledeće:  Računarski hardver i softver su normalno radili ranije tokom tog dana. Korisnik prijavljuje da je računar prestao da reaguje na sve komande.

onemogućite nalog gosta na računaru. manje je verovatno da hakeri mogu da otkriju ili pogode lozinku. Kada korisnici često menjaju lozinke (obično svakih 30 do 60 dana). Na kartici Predložene teme rezultata pretrage kliknite na Kreiraj i promeni lokalne korisničke naloge. Jake lozinke imaju najmanje osam znakova i sadrže barem jedan znak koji nije alfanumerički i koji se ne nalazi na prvom ili poslednjem mestu.  Zahtev da svi korisnici često menjaju lozinke. Kada korisnici imaju jake lozinke za pristup svojim korisničkim nalozima. Smernice za lozinke su deo „Lokalnih bezbednosnih postavki“ sistema Windows XP i ne treba ih menjati bez odobrenja i nadzora savetnika iz školskog osoblja ili instruktora. Smernice za lozinke sistema Windows XP kontrolišu zahteve za lozinke. Smernice za lozinke su deo „Lokalnih bezbednosnih postavki“ i ne treba ih menjati bez odobrenja i nadzora savetnika iz školskog osoblja ili instruktora. Kada korisnici znaju da se njihovi postupci povezuju sa njihovim ličnim korisničkim nalogom. Kao podršku ovoj meri. th@t0ne! i Br(bW#irL. manje su šanse da neko otkrije lozinke.  Zahtev da svi korisnici koriste jake lozinke. manje su šanse da će vršiti zlonamerne radnje. SAVET Napravite spisak uputstava za kreiranje i korišćenje diska za poništavanje lozinke i neka primerci tog spiska budu dostupni svim korisnicima. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike . Primeri za jake lozinke: TH*s0ne$.Uvod u rešavanje problema 109 Uobičajene preventivne mere Korisnička podrška Preventivna korisnička podrška je napravljena da spreči izvršavanje zlonamernih radnji ili slučajno kvarenje školskih računara od strane korisnika. a zatim na Pomoć i podrška. Evo nekih mera preventivne korisničke podrške:  Zahtev da svaki korisnik ima korisnički nalog. kliknite na Start. U polje za pretragu ukucajte kreiraj korisnički nalog. Hakeri pokušavaju da ostvare neovlašćeni pristup računaru ili mreži. VIŠE INFORMACIJA Da biste saznali više o korisničkim nalozima.

kliknite na Start. Hardverska podrška Preventivna hardverska podrška je napravljena da obezbedi pravilan rad hardvera.  Ograničavanje tipova naloga krajnjeg korisnika na „Korisnik“ ili „Ograničeno“. U polje za pretragu ukucajte disk za poništavanje lozinke. Jedan od najvećih problema bilo koje službe za pomoć jeste poništavanje lozinki kada ih korisnici zaborave. Korisnički nalozi na samostalnom računaru ili u mreži radne grupe imaju statuse naloga „Ograničeno“ (najveća ograničenja) ili „Administrator“ (puna kontrola nad računarom). Na kartici Podudaranja pretraživanja čitavog teksta rezultata pretrage kliknite na Pregled korisničkih naloga. VIŠE INFORMACIJA Da biste saznali više o diskovima za poništavanje lozinke. Upravljački program je proOdržavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . Kad god je to moguće. a zatim na Pomoć i podrška. a zatim na Pomoć i podrška. nalozi krajnjih korisnika treba da imaju status naloga „Korisnik“ (u domenu) ili „Ograničeno“ (u radnoj grupi ili na samostalnom računaru) tako da korisnici ne mogu da izvršavaju određene zadatke kao što je instaliranje neodobrenog softvera. zahtevajte da svaki korisnik napravi „disk za poništavanje“ lozinke. Da biste to izbegli. VIŠE INFORMACIJA Da biste saznali više o tipovima računarskih naloga.110 Poglavlje 4  Zahtev da svi korisnici naprave disk za poništavanje lozinke. „Iskusni korisnik“ (više privilegija) i „Administrator“ (puna kontrola nad računarom). Na kartici Predložene teme rezultata pretrage kliknite na Kreiraj disk za poništavanje lozinke. Korisnički nalozi na računarima u domenu imaju statuse naloga „Korisnik“ (najveća ograničenja). Ovaj disk omogućava korisniku da kreira novu lozinku za svoj nalog bez pomoći tehničara. kliknite na Start.  Onemogućavanje korisnika da instaliraju nepotpisane upravljačke programe za hardver. U polje za pretragu ukucajte tip naloga. kao i redovno i sistematično ažuriranje upravljačkih programa za hardver.

Podrška za operativni sistem Preventivna podrška za operativni sistem izuzetno je važna za ispravan rad i bezbednost računarskog sistema i bilo koje mreže sa kojom je računar povezan. U polje za pretragu ukucajte upravljački programi.  Pravljenje rasporeda ažuriranja upravljačkih programa. Ovo su neke mere preventivne podrške za operativni sistem: Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike . obeležavanje hardvera identifikacionom oznakom olakšava pronalaženje ukoliko neko ukrade hardver. Takođe. idite na www. možete fizički obezbediti hardver zaključavanjem soba u kojima se on nalazi ili korišćenjem računarskog zaključavanja koje vezuje hardver za radni sto ili drugi komad nameštaja.Uvod u rešavanje problema 111 gram koji omogućava hardveru da radi sa određenim operativnim sistemom. Na kartici Predložene teme rezultata pretrage kliknite na Podešavanje opcija potvrde potpisa datoteka. kliknite na Start.com/update i pretražite upravljačke programe. Hardver treba redovno čistiti (posebno tastature i monitore).  Pravljenje rasporeda pregleda hardvera. Nepotpisani upravljački program je upravljački program koji ne sadrži digitalni potpis proizvođača. Tu informaciju vam pruža inventar. Često se mogu nabaviti novi upravljački programi za hardver koji unapređuju rad hardvera ili interakciju sa računarskim sistemom. Nije retka pojava da se kablovi upletu ili razvuku. Najbolji način da održavate hardver jeste da znate šta imate. VIŠE INFORMACIJA Da biste saznali više o upravljačkim programima. posebno obratite pažnju na veze. Takođe možete da posetite veb lokaciju proizvođača komponente da vidite da li su dostupni novi upravljački programi. Zatim kliknite na Microsoft Download Center: Drivers. Prilikom pregledanja hardvera. a zatim na Pomoć i podrška. Da biste nadogradili upravljačke programe. Uz to.  Pravljenje inventara svog hardvera i označavanje hardvera školskim obeležjem. Napravite raspored ažuriranja upravljačkih programa (obično je dovoljno jednom na svakih tri do šest meseci). što može dovesti do štetnog pritiska na portove.microsoft. kao i pregledati zbog eventualnih oštećenja.

Automatsko spasavanje sistema (ASS) jeste poslednja opcija u pokušajima da se spase oštećeni operativni sistem. Windowsova zaštita datoteka je uvek omogućena i moguće je zameniti postojeće datoteke samo datotekama sa Windowsovim digitalnim potpisom. Ovu opciju nikad ne treba isključivati. Ovo omogućava računarima koji su povezani sa internetom da automatski preuzimaju ispravke za Windows XP. a definicije virusa programa treba ažurirati barem jedno mesečno. Antivirusni program treba instalirati na svaki računar. a zatim na Pomoć i podrška. Ukoliko računar nije povezan sa internetom.fon i . Tada ih možete instalirati na računar koji nije povezan sa internetom.  Instaliranje i redovno ažuriranje softvera za otkrivanje virusa.  Obavezno omogućavanje Windowsove zaštite datoteka.ocx. . VIŠE INFORMACIJA Da biste saznali više o dopunama za Windows XP. ASS se odvija u dve faze: pravOdržavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . . Na kartici Predložene teme rezultata pretrage kliknite na Uključi automatsko ažuriranje i Promeni postavke automatskog ažuriranja. kako bi proverio da li na njima ima virusa pre nego što učitate podatke sa tih uređaja.  Pravljenje diska za automatsko spasavanje sistema. . Konfigurišete program tako da skenira sve medijume. Ispravke za Windows XP koje preuzmete ne instaliraju se automatski.exe datoteke. Ispravke treba instalirati barem svake dve nedelje.ttf. na primer i diskete i CD-ove. Podrazumevano.dll. treba odmah da je instalirate da biste sprečili neovlašćeni pristup vašim računarskim sistemima. Softver za otkrivanje virusa je izuzetno važan za održavanje pravilnog rada vašeg operativnog sistema. ukoliko Microsoft uoči važnu bezbednosnu ispravku.  Pravljenje rasporeda instaliranja ispravki za Windows XP. a zatim ih prekopirajte na CD. Windows zaštita datoteka sprečava zamenu zaštićenih sistemskih datoteka. . kliknite na Start. Windowsova zaštita datoteka štiti sve datoteke koje je instalirao program „Instalacija Windowsa“. što uključuje bezbednosne zakrpe i druge izvršne datoteke. U polje za pretragu ukucajte ažuriranje. Međutim. preuzmite ispravke na računaru koji jeste povezan.sys. kao što su . pa bi trebalo da napravite raspored instaliranja.112 Poglavlje 4  Konfigurisanje računara tako da automatski preuzimaju ispravke za Windows XP.

VIŠE INFORMACIJA Da biste saznali više o ASS-u. Dva velika poboljšanja u Windows XP Servisnom paketu 2 jesu Windows Security Center (Windowsov bezbednosni centar) – centralizovano mesto na kojem korisnici mogu da podese željeni nivo računarske zaštite. a zatim na Pomoć i podrška. Windowsov bezbednosni centar povremeno pregleda korisničke računare kako bi proverio da li je korisnik svestan statusa svake funkcije kada je isključena ili kada nije ažurirana. Na kartici Podudaranja pretraživanja čitavog teksta rezultata pretrage kliknite na Pregled automatskog spasavanja sistema. U polje za pretragu ukucajte Automatsko spasavanje sistema. Windowsov bezbednosni centar ima tri funkcije: Zaštitni zid. kliknite na Start. i ugrađeni blokator iskačućih prozora (Pop-Ups Blocker) za Microsoft Internet Explorer. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike . Kada spasete operativni sistem pomoću ASS-a. Automatsko ažuriranje i Zaštita od virusa. Zatim. Zahvaljujući programu Microsoft Windows XP Servisni paket 2. moguće je da ćete ostati bez drugih podataka. na kartici Predložene teme kliknite na Kreiraj set za automatsko spasavanje sistema pomoću rezervnih kopija i Spasavanje otkazivanja sistema pomoću automatskog spasavanja sistema. pružanje podrške za operativni sistem nikada nije bilo lakše. spasavate samo operativni sistem. ASS pravi rezervnu kopiju i spasava stanje sistema. datoteke i fascikle sa podacima.Uvod u rešavanje problema 113 ljenje rezervne kopije i spasavanje. kao što su programi. usluge sistema i sve diskove koji su povezani sa komponentama operativnog sistema.

114 Poglavlje 4 Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike .

a i dalje jednostavan za upotrebu. Donja slika prikazuje rad Windowsovog zaštitnog zida: Windows automatsko ažuriranje Windowsovo automatsko ažuriranje je jedan od mnogih načina na koje Microsoft pokazuje svoju brigu za bezbednost i privatnost svojih korisnika. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike Zahvaljujući aplikaciji Windows bezbednosni centar. .Uvod u rešavanje problema 115 Windowsov zaštitni zid nadgleda sve aplikacije i izvore koji bi potencijalno mogle da naškode korisničkom računaru. Korisnici samo treba da provere da li je Windows automatsko ažuriranje uključeno (što je podrazmevano) i izmene vreme (ako je potrebno) za automatsku proveru. brži i moćniji. preuzimanje i instaliranje ispravki sa interneta. preuzimanje i instaliranje ispravki je postalo mnogo jednostavnije. Microsoftovi inženjeri vredno su radili na tome da operativni sistem Windows XP bude bezbedniji. Ono na šta korisnici treba da obrate pažnju jeste da računar mora biti uključen u vreme kada je zakazano ažuriranje.

često se pojavljuju iskačući prozori. Neki iskačući prozori sadrže promotivni materijal. dozvoliti pojavu samo pouzdanih iskačućih prozora ili dozvoliti pojavu svih iskačućih prozora. Podrška za mreže Preventivna podrška za mreže napravljena je da zaštiti vašu mrežu od unutrašnjih i spoljašnjih pretnji i da obezbedi održavanje mrežnih veza kad god je to moguće. Evo nekih mera preventivne podrške za mreže: Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . Korisnik može da izabere da li će blokirati sve iskačuće prozore. a neki mogu da preuzmu i instaliraju špijunski softver bez znanja korisnika.116 Poglavlje 4 Blokator iskačućih prozora Kad korisnik posećuje nepouzdane veb lokacije. Windows XP Servisni paket 2 ima ugrađenu funkciju blokatora iskačućih prozora koja jača bezbednost programa Internet Explorer.

U meniju „Alatke“.Uvod u rešavanje problema 117  Omogućavanje zaštitnog zida za sve veze vaše mreže sa internetom. kliknite na Pregled zaštitnog zida internet veze. zaštitni zid internet veze (Internet Connection Firewall – ICF) treba omogućiti samo za direktno povezivanje sa internetom. VIŠE INFORMACIJA Da biste saznali više o zaštitnim zidovima. Uvek podesite nivo bezbednosti za ovu zonu na Visoko.  Podešavanje nivoa bezbednosti za zone programa Microsoft Internet Explorer. međutim. podesite na Srednje-nisko. Ova zona je aktivna samo ukoliko su u nju unete neke lokacije. Da biste pristupili podešavanju nivoa bezbednosti. otvorite Internet Explorer. Ukoliko niste sigurni da li je mreža bezbedna. a zatim na karticu „Bezbednost“. kliknite na „Internet opcije“. kliknite na Start. Važno je da nivo bezbednosti za svaku zonu bude podešen na odgovarajući način. a zatim na Pomoć i podrška. Na ovu listu treba uneti lokacije za koje sumnjate da su opasne pošto imaju zlonamerni kôd. Microsoft Internet Explorer definiše različite mrežne zone. Kliknite na svaku zonu. Podesite nivo bezbednosti na Srednje ili više. Ne treba ga omogućiti za vezu pojedinačnog računara sa školskom mrežom. U polje za pretragu ukucajte zaštitni zid. Ukoliko je mreža bezbedna. o Lokalna Intranet zona. Ovo je bezbednosna postavka za mrežu na kojoj se računar nalazi. o Internet zona. Na kartici Predložene teme rezultata pretrage. Windows XP Professional ima ugrađenu funkciju zaštitnog zida za mrežne veze. Ova zona je aktivna samo ukoliko su u nju unete neke lokacije. U ovu zonu unesite samo one lokacije kojima apsolutno verujete. Zaštitni zid je hardver ili softver koji sprečava određenom tipu internet saobraćaja da uđe u vašu mrežu. Ovo je bezbednosna postavka za sve internet lokacije koje se ne nalaze ni u jednoj od drugih zona. a zatim podesite bezbednosne postavke za svaku zonu po dole navedenoj listi. o Zona poverljivih lokacija. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike . podesite nivo bezbednosti za ovu zonu na Srednje ili više. o Zona ograničenih lokacija. podesite nivo bezbednosti na Srednje ili više. Pošto se sadržaj ili vlasnik lokacije (a samim tim i bezbednost) mogu promeniti.

1. radićete sa instruktorom ili savetnikom iz osoblja i školskim osobljem za tehnološku podršku na uočavanju mera preventivne podrške koje već postoje i određivanju onih mera koje se mogu i koje bi trebalo primeniti.118 Poglavlje 4 Vežba 4-2: Odredite mere preventivne podrške za vašu školu U ovoj vežbi. Preventivna korisnička podrška ___________________________________________ Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . Za svaku ideju navedite resurse koji bi vam bili potrebni za primenu. možda su vam potrebna dva tehničara za ažuriranje koje se sprovodi svake dve nedelje ili vam je možda potrebna disketa kako bi svaki korisnik napravio disketu za poništavanje lozinke. Na primer. Navedite mere preventivne podrške koje već postoje u vašoj školi: Preventivna korisnička podrška ___________________________________________ ___________________________________________ Preventivna hardverska podrška ___________________________________________ ___________________________________________ Preventivna podrška za operativni sistem ___________________________________________ ___________________________________________ Preventivna podrška za mreže ___________________________________________ ___________________________________________ 2. SAVET Pregledajte još jednom okvire „Više informacija“ u odeljku Preventivna podrška ovog poglavlja. Pregledajte pomoćne teme koje ste dobili prilikom pretraga i istražite još neke ideje za mere preventivne podrške. Navedite mere preventivne podrške za koje mislite da mogu i da bi trebalo da se primene u vašoj školi.

Pomoć sa udaljene tačke može se koristiti za rešavanje velikog broja problema. „Pomoć sa udaljene tačke“ je alatka sistema Windows XP Professional koja omogućava tehničaru službe za pomoć ili drugoj osobi zaduženoj za podršku da se sa udaljene tačke poveže sa korisničkim računarom i reši problem. kada treba da uklonite neispravan upravljački program sa korisnikovog računara.  Pregled radne površine korisnika.  Preuzimanje deljene kontrole nad korisnikovim računarom ako korisnik to dopusti. Ukoliko možete da rešite problem sa udaljene tačke. Umesto da pokušava da naslepo vodi korisnika kroz komplikovane korake rešavanja problema. možete Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike . Pomoć sa udaljene tačke vam omogućava:  Ćaskanje sa korisnikom. ne morate da trošite dragoceno vreme za odlazak do radne stanice korisnika. tehničar može da se poveže sa korisnikovim računarom i da reši problem sa udaljene tačke. Na primer.  Slanje datoteka ka korisniku i primanje datoteka od korisnika. Posebno je korisna za tehničare podrške koji sa korisnikom pričaju telefonom. Pomoć sa udaljene tačke može vam uštedeti mnogo vremena.Uvod u rešavanje problema 119 ___________________________________________ Preventivna hardverska podrška ___________________________________________ ___________________________________________ Preventivna podrška za operativni sistem ___________________________________________ ___________________________________________ Preventivna podrška za mreže ___________________________________________ ___________________________________________ Korišćenje pomoći sa udaljene tačke SAVET „Pomoć sa udaljene tačke“ je dostupna samo u sistemu Windows XP.

Kako se koristi pomoć sa udaljene tačke Pre nego što počnete da pomažete korisniku sa udaljene tačke. a. korisnik mora da započne sesiju pomoći sa udaljene tačke. Korisnik traži pomoć slanjem poziva. pod Traženje pomoći (Ask for assistance). kliknite na Pozovi prijatelja da se poveže sa tvojim računarom preko pomoći sa udaljene tačke (Invite A Friend To Connect To Your Computer With Remote Assistance).120 Poglavlje 4 da upotrebite „Pomoć sa udaljene tačke“ za uklanjanje tog upravljačkog programa. a zatim kliknite na Pozovi nekog da ti pomogne (Invite Someone To Help You). Uspostavite vezu pomoći sa udaljene tačke Sesija se uspostavlja u tri faze: 2 2 1 1 3 3 Slika 4-2 Proces zahtevanja „Pomoći sa udaljene tačke“ 1. Zatim možete da pošaljete ispravni upravljački program i da ga instalirate na korisnikov računar. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . kliknite na Pomoć i podrška (Help and Support). Kliknite na dugme Start.

Izaberite način slanja poziva. ispunite podatke pomoćnika. a zatim kliknite na Pošalji poziv (Send invitation). Ukoliko se pojavi dijalog „Otvaram prilog e-pošte“. a. a zatim kliknite na U redu (OK). e-pošte ili tako što ćete sačuvati poziv kao datoteku i poslati je pomoćniku. 3. gde pomoćnik šalje poruke i prima poruke od korisnika. b. Manje. levo okno sadrži tehničarovu oblast za ćaskanje. kliknite na Nastavi (Contiune). Ukucajte svoje ime i poruku. meni Start i traku za zadatke. c. kliknite na Otvori. dvaput kliknite na datoteku pod imenom rcbuddy.Uvod u rešavanje problema 121 b. ukucajte i potvrdite lozinku. Možete poslati poziv pomoću programa Microsoft Windows® Messenger. Tehničar odgovara na poziv za pomoć sa udaljene tačke. U dijalogu „Pomoć sa udaljene tačke“ ukucajte lozinku. a zatim kliknite na Pozovi ovu osobu (Invite this person). U dijalogu „Pomoć sa udaljene tačke“ kliknite na Da (Yes) da biste omogućili tehničaru da vidi vaš ekran i da ćaska sa vama.MsRcIncident. Deljena kontrola nad korisnikovim računarom Tehničarova konzola prekriva celi monitor i ima dva okna. 2. Tehničarove kontrole se nalaze na vrhu konzole pomoćnika. podesite rok trajanja poziva. c. uključujući korisnikovu konzolu za pomoć sa udaljene tačke. a zatim kliknite na Da (Yes). a. Za otvaranje poziva. tehničaru će se prikazati korisnikova radna površina unutar prozora za pomoć sa udaljene tačke. desno okno sadrži oblast sa ekranom korisnika. Veće. Nakon što korisnik prihvati tehničarovu pomoć. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike . Tehničar tada može da traži deljenu kontrolu nad korisnikovim računarom da bi rešio problem ili izvršio druge zadatke. U tom oknu pomoćnik može da vidi sve što se pojavi na korisnikovom ekranu. Korisnik prihvata pomoć tehničara.

122 Poglavlje 4 Tehničarove kontrole Oblast za ćaskanje Korisnikova konzola Slika 4-3 Tehničarova konzola za pomoć sa udaljene tačke Konzola „Pomoć sa udaljene tačke“ sadrži:  Preuzmi kontrolu/Prepusti kontrolu (samo tehničar). Da bi poslao datoteku. Ova komanda prekida vezu pomoći sa udaljene tačke Razmena datoteka korišćenjem pomoći sa udaljene tačke Korisnik može da vam pošalje datoteku ili vi možete da pošaljete datoteku korisniku preko konzole „Pomoć sa udaljene tačke“.  Postavke.  Pošalji datoteku. Ova komanda omogućava glasovnu komunikaciju na računarima sa glasovnim mogućnostima. Ova komanda korisniku šalje zahtev za deljenje kontrole nad korisnikovim računarom ili prepuštanje kontrole nad korisnikovim računarom tokom održavanja sesije pomoći sa udaljene tačke.  Počni razgovor. Ova komanda šalje datoteku sa pomoćnikovog računara ili mreže na korisnikov računar. tehničar ili korisnik radi sledeće: Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . Ova komanda vam omogućava podešavanje kvaliteta zvuka i veličine konzole.  Prekini vezu.

Kliknite na Sačuvati kao (Save as) locirajte fasciklu u koju želite da sačuvate datoteku. Tražite deljenu kontrolu nad udaljenim računarom. 2. a. Ukoliko korisnik želi da otvori datoteku. Na udaljenom računaru idite u dijalog „Informacije o sistemu“ i pogledajte koliko računar ima RAM memorije (za postepena uputstva o pristupanju dijalogu „Informacije o sistemu“ pogledajte odeljak Utvrđivanje usklađenosti hardvera i softvera u poglavlju 3). 2.Uvod u rešavanje problema 123 1. 3. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike . Zatražite od korisnika (vašeg partnera) da pošalje zahtev za pomoć sa udaljene tačke. Primalac čuva datoteku. ukucajte putanju i ime datoteke ili kliknite na Pretraži (Browse) da biste locirali datoteku. bilo preko interneta bilo preko obične mreže. Kliknite na dugme U redu (OK). Pošiljalac potvrđuje da je datoteka poslata. a. klikne na dugme Ne (No). 3. tako što ćete naizmenično igrati ulogu tehničara. Kliknite na Pošalji datoteku (Send a file). Uradite sledeće: 1. 4. b. Pošiljalac bira datoteku za slanje. Korisnik je prijavio da računar radi veoma sporo. Svako od vas mora imati računar i ti računari moraju biti u mogućnosti da komuniciraju. Vežba 4-3: Korišćenje pomoći sa udaljene tačke za povezivanje sa udaljenim računarom U ovoj vežbi vi i jedan partner ćete izvesti sesiju pomoći sa udaljene tačke. Prihvatite zahtev. možete da delite kontrolu nad korisnikovim računarom i da sačuvate datoteku na ispravnoj lokaciji na korisnikovom računaru. U konzoli „Pomoć sa udaljene tačke“ kliknite na Pošalji datoteku (Send a file). b. a zatim kliknite na Otvori (Open). Ukoliko ste pomoćnik koji šalje datoteku korisniku. a. u suprotnom. klikne na dugme Da (Yes). Sumnjate da računar možda nema dovoljno RAM memorije za pokretanje aplikacije koju korisnik želi da pokrene. a zatim kliknite na Sačuvaj (Save). Vi i vaš partner treba da izvedete ovu vežbu dva puta.

124 5. Zamenite uloge korisnika i tehničara i ponovite ovu vežbu. 6. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . Poglavlje 4 Zabeležite količinu RAM memorije na udaljenom računaru: ______________________________________________.

 Dodajete hardver na računarski sistem. predstavlja dijagram toka koji vas vodi kroz proces eliminacije.  Odredite verovatni uzrok hardverskog problema. Druga mogućnost je da zamenite hardver. imate dve mogućnosti. Pomoć za rešavanje hardverskih problema. Prva je da zamenite upravljački program (softver koji omogućava hardveru da „razgovara“ sa operativnim sistemom) ili da obavite druga podešavanja. U tom slučaju obično komponenta ne 125 Deo 2: Vodič za učenike .  Ažurirate upravljačke programe i vraćate ih na ranije verzije po potrebi.Poglavlje 5 Podrška za hardver Po završetku ovog poglavlja moći ćete da:  Koristite upravljač uređajima da utvrdite da li hardver ispravno radi. Iako ovo pomagalo ne pokriva sve moguće probleme na koje biste mogli da naiđete kod hardvera. ono je okvir koji će vam pomoći da eliminišete određene česte hardverske probleme. POGLEDAJTE I OVO Pomoć za rešavanje hardverskih problema Rešavanje hardverskog problema je proces eliminacije. Treba da metodično eliminišete moguće uzroke problema. Rešavanje mehaničkih problema Mehanički problemi se javljaju kada postoji problem sa fizičkim radom računara ili periferijskih uređaja. Kod hardvera koji ne radi ispravno. koja se nalazi u dodatku A. Uloga službe za pomoć u podršci za hardver se zapravo sastoji od utvrđivanja da li određeni hardver radi ili ne.

Bilo šta od dole navedenog može da utiče na vezu sa napajanjem:  Kabl za napajanje je možda izvučen iz izvora napajanja ili opreme. VAŽNO Nikad nemojte isključivati ili priključivati računarski kabl za napajanje ili druge kablove dok je računar uključen. Problemi sa konfiguracijom nastaju kada komponenta ima napajanje. o kojima će se govoriti kasnije tokom ovog poglavlja.  Produžni kabl za struju se možda pokvario ili je isključen. Na primer. trebalo bi da svetlosni indikator napajanja svetli. Ugasite računar ako je to moguće. monitor može da se uključi. ali ne radi. Kako mehanički problemi imaju veze sa nemogućnošću dobijanja napajanja ili nemogućnošću rada sa napajanjem. ali ekran ostaje crn.  Utičnica se možda pokvarila ili je isključena preko prekidača za dovod struje. Proveravanje veza Prvi korak u rešavanju problema sa nekim delom hardvera jeste proveravanje napajanja. Ukoliko ne svetli. pošto je neki deo opreme nedavno bio uključen. Ukoliko pritiskanje dugmeta za uključivanje ne dovede napajanje do komponente. pa samim tim spada u kategoriju problema sa konfiguracijom. Ukoliko se komOdržavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . neka korisnik proveri sve veze. on i dalje povezan sa izvorom napajanja. a i dalje nema napajanja. na računar dok je uređaj uključen. Nikad nemojte isključivati ili povezivati periferijski uređaj. Ovo nije uvek tačno.  Možda je isključen prekidač koji kontroliše izvor napajanja. priključite komponentu na izvor napajanja za koji znate da radi ispravno i pritisnite dugme za uključivanje.126 Poglavlje 5 može da se uključi ili može da se uključi. neka korisnik pritisne dugme za uključivanje komponente. Ukoliko su sve veze na mestu. Neka korisnik proveri da li je hardverska komponenta priključena na napajanje. rešavanje mehaničkih problema je usmereno ka izvoru napajanja. Kada je komponenta uključena. na primer monitor ili skener. kablovima i drugim vezama. Tako bi moglo da dođe do strujnog udara i oštećenja uređaja. ali ne radi ispravno. Ova vrsta kvarova obično ima veze sa problemima u konfiguraciji ili upravljačkom programu. U mnogim slučajevima korisnici pretpostavljaju da je.

Takođe su mogli da se otkače i drugi kablovi. proverite sve kablove i veze. monitor će moći da se uključi. nabavite drugu komponentu za računar. to znači da ga operativni sistem ne prepoznaje i da ćete morati da ga instalirate. 2. Kliknite na znak plus (+) pored tipa komponente koju želite da istražite. desnim dugmetom kliknite na Moj računar (My Computer). ali neće raditi. uradite sledeće: 1. pa oprema zbog toga ne radi. kao i status te komponente. U tom slučaju. a zatim kliknite na Upravljaj (Manage). Kliknite na Start. Kada komponenta ima napajanje. Korišćenje upravljača uređajima za proveravanje ispravnosti Upravljač uređajima je alatka sistema Windows XP Professional koja vam omogućava da utvrdite da li operativni sistem prepoznaje neku internu ili eksternu hardversku komponentu. koristite upravljač uređajima da proverite njeno stanje. onda verovatno postoji mehanički problem sa komponentom i treba da je pregleda profesionalac.Podrška za hardver 127 ponenta i dalje ne uključuje. pogledajte odeljak Dodavanje hardvera dalje u ovom poglavlju. Kada je ta komponenta periferijski uređaj i ima napajanje. Videćete listu tipova komponenti koje su instalirane na računaru. Za instaliranje. ali ne radi. 3. Jedan od najvažnijih zadataka koje vam ova alatka omogućava jeste utvrđivanje da li komponenta radi. U konzoli „Upravljanje računarom“. Da biste koristili upravljač uređajima za utvrđivanje da li neka hardverska komponenta radi. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike . Upravljač uređajima vam omogućava izvršavanje velikog broja zadataka u vezi sa komponentama. kada se kabl za monitor isključi ili iz monitora ili iz računara. kliknite na Upravljač uređajima (Device Manager). Ukoliko se uređaj ne pojavi. kao što je prikazano na slici 5-1. Na primer. ali ne radi.

a upravljački program koji vam je potreban ne postoji na instalacionom disku za Windows XP Professional. (Kartica „Opšte“ za monitor je prikazana na slici 5-2. Ukoliko nemate disk.) SAVET Uvek je najbolje koristiti instalacioni disk koji ste dobili uz hardver ukoliko je to moguće. Kliknite dva puta na komponentu. Na instalacionom disku za Windows XP Professional. svi upravljački programi se nalaze u fascikli Z:\\i386\system32 (gde je Z slovo CD-ROM jedinice). Na matičnoj stranici lokacije potražite veze sa „upravljačkim programima“ ili „podrškom“. pogledajte veb lokaciju proizvođača. Videćete karticu sa opštim podacima. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike .128 Poglavlje 5 Slika 5-1 Upravljač uređajima 4.

Dodavanje hardvera Ukoliko ne možete da pronađete uređaj u upravljaču uređajima. . kliknite na strelicu u okviru Upotreba uređaja (Device usage) i izaberite Koristi ovaj uređaj (omogući) (Use this defice (enable)) da biste ga omogućili.Podrška za hardver 129 Slika 5-2 Kartica „Opšte“ u dijalogu „Svojstva“ 6. proverite da li je uređaj omogućen. a zatim pratite korake čarobnjaka za rešavanje problema. uređaj je instaliran onda kada operativni sistem ima upravljački program za taj uređaj. izaberite tip problema koji imate. Kada se uređaj poveže sa računarom i ima napaja- Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike 5. Kliknite na dugme Rešavanje problema (Troubleshoot). Ukoliko okvir „Status uređaja“ na kartici „Opšte“ pokazuje da uređaj ne radi ispravno. Ukoliko uređaj nije omogućen. to znači da uređaj nije instaliran. Izraz „instaliran“ znači više od samog priključivanja uređaja.

Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . 6.130 Poglavlje 5 nje (ukoliko je potrebno). softver koji omogućava pokretanje hardvera. a zatim dva puta kliknite na dugme Dalje (Next). kliknite na Dodaj hardver (Add Hardware). a zatim kliknite na Kontrolna tabla (Control panel). 4. Ukoliko se hardver ne instalira. izaberite Da. 5. Da biste dodali hardver. a zatim kliknite na dugme Dalje (Next). Kliknite na dugme Dalje (Next). uradite sledeće: 1. pređite na korak 6. 3. I Have Already Connected The Hardware). a novi upravljački program ne radi sa operativnim sistemom. Kliknite na Štampači i drugi hardver (Printers And Other Hardware).  Upravljački program je izbrisan. a zatim kliknite na dugme Dalje (Next). za instaliranje koristite čarobnjak za dodavanje hardvera. Pod „Instalirani hardver“ izaberite Dodaj novi hardverski uređaj (Add A New Hardware Device). a zatim pod Pogledaj takođe. U čarobnjaku za dodavanje hardvera.  Upravljački program je oštećen zbog virusa ili neodgovarajuće računarske konfiguracije.  Ispravke za operativni sistem ili druge komponente su onemogućile rad ili oštetile upravljački program.  Upravljački program je ažuriran. 2. Kliknite na Start. Ubacite instalacioni CD za Windows XP Professional ili CD koji ste dobili uz hardver u računarsku CD-ROM jedinicu (ili se pripremite da uputite čarobnjak za dodavanje hardvera na mrežu ili lokalnu fasciklu koja sadrži upravljačke programe koji se dobijaju na CD-u). već sam povezao hardver (Yes. mogu da prestanu da rade iz više razloga:  Operativni sistem je ažuriran. izaberite tip hardvera koji želite da instalirate. POGLEDAJTE I OVO Zašto se upravljački programi kvare Upravljački programi.

Ako naučite kako se pronalaze. a zatim je ponovo uključite dok je povezana sa računarom. onda je obično u pitanju problem sa konfiguracijom. a zatim kliknite na U redu (OK). a zatim omogućite uređaj u upravljaču uređajima. CD/DVD jedinica koja je konfigurisana za pogrešnu geografsku oblast će raditi – čućete kako se okreće – ali neće čitati CD ili DVD diskove namenjene za tu oblast.Podrška za hardver 131 7. štampač možda neće raditi zato što je upravljački program za štampač posebno napravljen za Windows 98. Kliknite na Imam disk (Have disk). ukoliko nadogradite sistem Windows 98 na Windows XP. Komponente koje imaju problem sa konfiguracijom obično rade. kliknite na Pregledaj (Browse) da biste pronašli lokaciju diska ili fascikle. Pošto se upravljački programi prave za određeni operativni sistem. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike . ažuriranje operativnog sistema ili primena ispravki za sistem može da izazove slabiji rad komponente ili potpuni prestanak rada. Možda ćete morati da odredite tačnu lokaciju upravljačkog programa na disku.  Onemogućite. rešavanju problema sa internim komponentama treba da pristupite kao da problem spada u kategoriju problema sa konfiguracijom. ali ne onako kako biste očekivali. Iako interne komponente kao što su optički uređaji i zvučne kartice svakako mogu da imaju mehaničkih problema. Ostali saveti za rešavanje mehaničkih problema Evo još nekih saveta za rešavanje mehaničkih problema:  Isključite komponentu. Ažuriranje upravljačkih programa i vraćanje na prethodne verzije Jedan od glavnih razloga za probleme u radu sa hardverom jeste zastareo ili oštećen upravljački program.  Ponovo pokrenite računar dok je uređaj povezan. moći ćete da rešite mnoge hardverske probleme sa konfiguracijom. Na primer. Rešavanje problema sa konfiguracijom Ukoliko problem koji imate sa internom ili eksternom komponentom nije mehaničke prirode. ažuriraju i vraćaju ranije instalirane verzije upravljačkih programa. Na primer.

Ažuriranje upravljačkih programa Kad instalirate novi upravljački program za postojeću komponentu. Da biste ažurirali upravljački program.com/hcl. U konzoli „Upravljanje računarom“. a zatim kliknite na Upravljaj (Manage).  Ažuriranje Windowsa. Microsoft vam pruža skladište najnovijih upravljačkih programa i ispravki za operativni sistem. LHK možete pronaći na adresi http://microsoft. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . To je najbolje mesto za pronalaženje upravljačkog programa za novu hardversku komponentu.  Prateći CD. Pronađite upravljački program koji vam je potreban proveravajući gore navedene izvore. 2.  Microsoft Windows XP Professional CD. 3.132 Poglavlje 5 Pronalaženje upravljačkih programa Postoje četiri glavna izvora upravljačkih programa. kliknite na Upravljač uređajima (Device Manager). Većina proizvođača računarskih komponenti preko svoje Web lokacije pruža najnovije upravljačke programe za sve komponente koje trenutno proizvode ili koje su ikada pravili. Ažuriranje Windowsa pregleda računar i nudi vam izbor ispravki za hardver i softver koji imate na računaru. Windows XP Professional olakšava ažuriranje upravljačkih programa. Uz većinu hardverskih komponenti se dobija CD na kojem se nalazi upravljački program. kliknite desnim dugmetom na Moj računar (My Computer). Za najbolje rezultate pregledajte izvore na dole prikazanoj listi po navedenom redu.  Veb lokacija proizvođača. softver i hardver vašeg računara. Instalacioni CD sadrži upravljačke programe za mnoge hardverske komponente sa Microsoftove liste hardverske kompatibilnosti (LHK). vi zapravo ažurirate upravljački program. uradite sledeće: 1. SAVET Ukoliko ne radi CD-ROM jedinica. koristite USB jedinicu da biste iskopirali odgovarajući upravljački program na računar. Tada možete da izaberete ispravku koju želite da instalirate. Kliknite na Start.

kliknite na Pregledaj (Browse). izaberite lokaciju upravljačkog programa. 8. Pokrenuće se čarobnjak za ažuriranje hardvera. a zatim kliknite na dugme Dalje (Next). 5. Kliknite na znak plus (+) pored tipa komponente čiji upravljački program želite da ažurirate. 7. Na slici 5-3 je prikazana kartica „Upravljački program“ za čvrsti disk „toshiba“. kliknite na „Dalje“. Kliknite dva puta na komponentu. Slika 5-3 Kartica „Upravljački program“ u dijalogu „Svojstva“ 6.Podrška za hardver 133 4. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike . a zatim kliknite na karticu Upravljački program u dijalogu „Svojstva“ komponente. a zatim kliknite na dugme Dalje (Next). Ukoliko je upravljački program koji vam je potreban na CD-u. Ukoliko nije. izaberite opciju Instaliraj iz spiska ili sa određene lokacije (napredno) (Install From A List Or Specific Location [Advanced]). Izaberite Uključi ovu lokaciju u pretragu (Include This Location In The Search). Kliknite na Ažuriraj upravljački program (Update Driver).

Možda ćete morati da odete u dijalog „Svojstva“ uređaja u upravljaču uređajima i da sami omogućite uređaj. a zatim kliknite na dugme Dalje (Next). a mrežni štampači se objavljuju u aktivnom direktorijumu. uradite sledeće: 1. ali da upravljački program ažurirate zato što je dostupna nova verzija. Vraćanje upravljačkih programa na prethodne verzije Nekad se može dogoditi da uređaj radi ispravno.134 Poglavlje 5 Upravljački program bi trebalo da se instalira i da omogući uređaj. uradite sledeće: 1. a zatim pod „Zadaci štampača“ kliknite na Dodaj štampač (Add A Printer). Potom kliknite na Pronađi sada (Find now). izaberite štampač koji želite da dodate. treba da vratite prethodnu verziju upravljačkog programa.  Ukoliko je mreža domen. Da biste dodali upravljački program za štampanje za mrežni štampač. a zatim kliknite na Dalje (Next). izaberite Pronađi štampač u direktorijumu (Find A Printer In The Directory). Idite na karticu Upravljački program (Driver) u dijalogu „Svojstva“ uređaja (pogledajte prethodni odeljak za detaljna uputstva). Kada se to dogodi. Sledeći korak zavisi od lokacije štampača i od tipa mreže na kojoj se nalaze računar i štampač. 3. 2. 2. Kliknite na Vrati prethodnu verziju upravljačkog programa (Roll Back Driver). U ovom postupku možete koristiti čarobnjak za dodavanje štampača. Kliknite na Start. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . Izaberite mrežni štampač ili štampač koji je povezan sa nekim drugim računarom (vidi sliku 5-4). Da biste vratili prethodnu verziju upravljačkog programa. U retkim slučajevima ažuriranje upravljačkog programa može da izazove nepravilan rad ili prestanak rada tog uređaja (odn. drugih uređaja). kliknite na Štampači i faksovi (Printers And Faxes). vi instalirate upravljački program za taj udaljeni štampač na lokalni računar. Na taj način se vraćate na ranije instalirani upravljački program. U sistemu Windows XP Professional ovo je jednostavan postupak zato što se ranije instalirani upravljački programi čuvaju. Instaliranje mrežnih štampača Kada povežete računar sa štampačem koji se nalazi na istoj mreži. a zatim kliknite na dugme Dalje (Next).

izaberite Poveži se sa štampačem na Internetu ili na kućnoj ili kancelarijskoj mreži (Connect To A Printer On The Internet Or On A Home Or Office Network). a zatim kliknite na dugme Dalje (Next). a dostupan je preko Interneta.Podrška za hardver 135 Slika 5-4 Izaberite lokalni ili mrežni štampač VIŠE INFORMACIJA Rešavanje problema sa vezom sa mrežnim štampačem je obrađeno u poglavlju 7 Podrška za umrežene računare. Izaberite da li će štampač biti podrazumevani štampač ili ne za vaš računar. a zatim kliknite na Završi (Finish). 4. izaberite Poveži se sa ovim štampačem (Connect To This Printer). unesite URL adresu štampača po uputstvima.  Ukoliko se štampač nalazi na različitoj mreži od računara. a zatim kliknite na dugme Dalje (Next). kliknite na dugme Dalje (Next). . unesite ime servera i deljeno ime štampača u obliku \\server\ share. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike  Ukoliko je štampač na mreži koja nije domen ili je domen ali štampači nisu objavljeni u aktivnom direktorijumu.

Da biste pregledali te opcije. a zatim kliknite na Svojstva (Properties). Zapišite nazive kartica koje mogu da se podešavaju. Vežba 5-1: Pronalaženje opcija konfiguracije Preko upravljača uređajima otvorite dijalog „Svojstva“ sledećih uređaja. Ručno podešavanje resursa je napredna veština i nije u opisu posla tehničara službe za pomoć. Disk jedinice: Kliknite na karticu Smernice (Policies). _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ DVD/CD-ROM jedinice: Koje su kartice i opcije konfiguracije dostupne? _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ 3. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . 1. Upišite opcije konfiguracije u dati prostor. kliknite Popuni (Populate). kliknite na slovo volumena. Šta tu možete da podesite? _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ 2. idite u dijalog „Svojstva“ odgovarajućeg uređaja. Trebalo bi da se upoznate sa konfiguracijskim opcijama najvažnijih uređaja u svom računaru. Disk jedinice: Kliknite na karticu Volumeni (Volumes). VAŽNO Nemojte podešavati postavke u kartici „Resursi“ u dijalogu „Svojstva“ bilo kog uređaja. I ostale opcije konfiguracije možete pregledati u upravljaču uređajima.136 Poglavlje 5 Rešavanje problema sa konfiguracijom koji nemaju veze sa upravljačkim programima Konfiguracija većine uređaja se ne sastoji samo od upravljačkog programa. a zatim kliknite na svaku karticu da biste pregledali mogućnosti.

5. poboljšali sposobnost operativnog sistema da piše podatke na disk i pronalazi podatke na njemu i da biste napravili više praznog prostora na disku. 4. kliknite desnim dugmetom na Moj računar (My computer). Na kartici Volumeni (Volumes) kliknite na Popuni (Populate). uradite sledeće: 1.Podrška za hardver 137 4. 2. Ukoliko nemate toliko slobodnog prostora. Da biste defragmentovali disk. Kliknite na znak plus (+) pored stavke Disk jedinice (Disk Drives). U konzoli „Upravljanje računarom“. a zatim dva puta kliknite na čvrsti disk koji želite da defragmentujete. Kliknite na Start. Rešenje: Defragmentujte disk da biste objedinili podatke. kliknite na Upravljač uređajima (Device Manager). SAVET Morate imati barem 15 posto slobodnog prostora na čvrstom disku da biste defragmentovali disk. Opcija „Pospremanje diska“ može da vam pomogne da oslobodite prostor na čvrstom disku. a zatim kliknite na Upravljaj (Manage). kliknite na disk jedinicu. Problem: Disk radi sporo ili će uskoro ostati bez praznog prostora. a zatim kliknite na Svojstva (Properties). Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike . Na kartici Alatke (Tools) kliknite na Defragmentiraj (Defragment). 3. Mrežna veza (pod „Mrežni adapteri“): Koje kartice se pojavljuju? Na kojoj kartici možete da podesite „Svojstva“? _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ Uobičajeni zadaci podešavanja čvrstog diska Sledeći scenariji opisuju zadatke koji se obično obavljaju prilikom rešavanja specifičnih problema sa čvrstim diskovima. pokušajte da uklonite programe koji se ne koriste.

138

Poglavlje 5

Slika 5-5 Kartica Alatke u okviru za dijalog Svojstva

6. U dijalogu „Defragmentator diska“ (videti sliku 5-6) izaberite čvrsti disk, a zatim kliknite na Analiziraj (Analyze).

Slika 5-6 Defragmentator diska
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike

Podrška za hardver

139

Videćete prikaz iskorišćenosti diska u boji. Fragmentirane datoteke – one koje se ne nalaze na jednom mestu na disku – prikazane su crvenom bojom. Nefragmentirane datoteke – one koje zauzimaju povezan prostor na disku – prikazane su plavom bojom. Slobodan prostor je prikazan belom bojom. Datoteke koje se ne premeštaju prikazane su zelenom bojom. Ovakav prikaz vam pomaže da lakše vidite koliko slobodnog prostora imate i kako bi objedinjavanje fragmentiranih datoteka pomoglo. Takođe ćete videti i okvir za poruke u kojem je navedena preporuka da li treba da defragmentirate disk ili ne. 7. Ukoliko u okviru za poruke piše da treba da defragmentujete disk, zatvorite sve ostale programe i kliknite na Defragmentuj (Defragment). Problem: Treba da oslobodite prostor na čvrstom disku. Rešenje: Koristite „Pospremanje diska“ da biste uklonili nepotrebne datoteke i komprimovali stare datoteke. 1. Kliknite na Start, kliknite desnim dugmetom na Moj računar (My Computer), a zatim kliknite na Upravljaj (Manage). 2. U konzoli „Upravljanje računarom“ kliknite na Upravljač uređajima (Device Manager). 2. Kliknite na znak plus (+) pored stavke Disk jedinice (Disk drives), a zatim dva puta kliknite na čvrsti disk koji želite da defragmentujete. 3. Na kartici Volumeni (Volumes) kliknite na Popuni (Populate), kliknite na disk jedinicu, a zatim kliknite na Svojstva (Properties).

UPOZORENJE
Nemojte uklanjati instalacione datoteke aplikacija osim ako niste sigurni da vam je potrebno toliko prostora. Instalacione datoteke mogu biti veoma korisne za rešavanje problema sa datotekama aplikacije ili operativnog sistema.

Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike

Deo 2: Vodič za učenike

4. Na kartici „Opšte“ u dijalogu „Svojstva“ lokalnog diska, kliknite na „Pospremanje diska“. Alatka „Pospremanje diska“ će izračunati koliko prostora možete da oslobodite. To može potrajati nekoliko minuta.

140

Poglavlje 5

Slika 5-7 Pospremanje diska

6. Izaberite stavke koje želite da izbrišete ili komprimujete, a zatim kliknite na dugme U redu (OK). Ukupna količina prostora na disku koji će se osloboditi menjaće se svaki put kada izaberete ili poništite izbor neke opcije.

Vežba 5-2: Rešavanje hardverskog problema
Instruktor će vam dati računar koji ima hardverski problem. Dokumentujte problem ispunjavanjem podataka po dole navedenim stavkama od 1 do 6. Možete da koristite Pomoć za rešavanje problema sa hardverom iz priloga A, upravljač uređajima, kao i sve druge alatke koje imate na raspolaganju za dokumentovanje problema. Kada dokumentujete problem, neka vaš instruktor odobri metodologiju rešavanja problema. Zatim rešite problem. Na slici 5-8 je prikazan primer dokumentovanog problema.

Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike

Podrška za hardver

141

1.

Koraci u procesu otkrivanja problema: ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ Problem: ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ Nameravani koraci za rešavanje problema: ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ Preduzeti koraci u rešavanju problema: ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ Da li je problem rešen? ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________

2.

3.

4.

5.

Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike

Deo 2: Vodič za učenike

142
6.

Poglavlje 5

Šta biste preduzeli u budućnosti da bi se sprečila pojava ovakvih problema? ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________

Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike

Podrška za hardver

143

1.

Koraci u otkrivanju problema:

Uključio računar. Monitor je imao napajanje, ali nije mogao ništa da prikaže. Proverio kablove i činilo se da je s njima sve u redu. Priključio drugi monitor, koji je ispravno radio. Otišao u upravljač uređajima i otkrio da je upravljački program za prvi monitor star 3 godine. Računar je nedavno nadograđen na sistem Windows XP Professional. 2. Problem:

Sumnjam na loš upravljački program za monitor. 3. Nameravani koraci za rešavanje problema:

Pronaći instalacioni disk za monitor ili otići na Ažuriranje Windowsa i videti da li je dostupan novi upravljački program. Ukoliko nije, otići na veb lokaciju proizvođača i preuzeti najnoviji upravljački program za ovaj model. Zatim u upravljaču uređajima ažurirati upravljački program. Na kraju, ponovo pokrenuti računar sa priključenim monitorom. 4. Preduzeti koraci u rešavanju problema:

a. Nabavio instalacioni disk za monitor. b. Pokrenuo instalacioni disk. Problem nije rešen. c. Otišao na Ažuriranje Windowsa i izabrao ispravku za monitor. d. Ponovo pokrenuo računar. 5. Da li je problem rešen?

Da. 6. Šta biste preduzeli u budućnosti da bi se sprečila pojava ovakvih problema?

Kad god se neki računar nadogradi na sistem Windows XP Professional, odmah treba otići u Ažuriranje Windowsa da bi se instalirali najnoviji upravljački programi za opremu. Takođe, treba pokrenuti veb lokaciju sa svim najnovijim upravljačkim programima tako da ubuduće tehničari mogu prvo da odu tamo.
Slika 5-8 Primer dokumentovanog problema
Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike

Deo 2: Vodič za učenike

 Utvrdite kada i kako da vratite računar u prethodno stanje korišćenjem opcije System Restore i Automatski oporavak sistema (Automated System Recovery). i zbog toga ne mogu da rade svoj posao.  Utvrdite kada i kako koristite bezbedni režim.  Istražite opcije za adresiranje problema vezanih za operativne sisteme.  Kreirate virtulenu RAM memoriju da biste poboljšali performanse operativnog sistema i aplikacija. U ovom poglavlju. Najuobičajeni problemi vezani za operativne sisteme Neki od najčešćih problema sa kojima se korisnici sreću u operativnim sistemima su: 145 Deo 2: Vodič za učenike . Rizik od gubitka važnih podataka takođe postoji ako se problemi ne reše. istražićete najčešće probleme vezane za operativne sisteme na koje nailaze korisnici i istražićete opcije za utvrđivanje tih problema. korisnici često ne mogu da pokrenu nijedan drugi program. LastKnownGood konfiguraciju i opcije pokretanja konzole za oporavak sistema (Recovery Console).Poglavlje 6 Podrška za Windows XP Professional Po završetku ovog poglavlja moći ćete da:  Identifikujete najčešće probleme vezane za operativne sisteme. Kada operativni sistem ne radi ispravno.

Bezbedni režim je opcija naprednog pokretanja sistema (Advanced boot option).146 Poglavlje 6  Uređaj ne odgovara nakon promene upravljačkog programa (drivera). Sledeći odeljci opisuju metode utvrđivanja svakog od ovih problema. zatim probajte Last Known Good konfiguraciju. i tako dalje. vaš prvi korak ka utvrđivanju problema je ponovno pokretanje računara u bezbednom režimu. možete ili rešiti problem (troubleshoot) ili računar vratiti u prethodno stanje (restore) u konfiguraciju za koju se zna da je radila ispravno. Te metode se takođe mogu koristiti za utvrđivanje raznih drugih problema sa operativnim sistememima. Pokretanje operativnog sistema korišćenjem posebnih alatki Windows XP Professional dobijate sa nekoliko alatki koje vam omogućavaju da ga pokrenete kada se ne pokrene normalno. prvo što treba da uradite jeste da ga pokrenete s jednom od sledećih posebnih alatki: 1. pokušajte prvo da pokrenete sistem u bezbednom režimu (safe mode). SAVET Treba da probate ove alatke po redu po kojem su navedene. Bezbedni režim (Safe mode) 2. Opcije naprednog pokretanja sistema u operativnom sistemu Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike .  Operativni sistem se uopšte ne pokreće. Poslednja dobra konfiguracija (LastKnownGood configuration) 3.  Operativni sistem ne odgovara ili se ne pokreće ispravno. Drugim rečima. Konzola za oporavak sistema (Recovery Console) Pokretanje operativnog sistema u bezbednom režimu Kada Windows XP Professional ne radi normalno. Operativni sistem radi veoma sporo kada je istovremeno pokrenuto više aplikacija.  Operativni sistem postaje nestabilan nakon instaliranja upravljačkog programa ili neke druge aplikacije. Korišćenjem jedne od tih alatki. Kada naiđete na problem pokretanja operativnog sistema.

Bezbedni režim je opcija naprednog pokretanja sistema koja se najčešće koristi. Potom ćete videti tri opcije bezbednog režima na stranici Opcije naprednog pokretanja (Advanced Boot Options) kao što je prikazano na slici 6-1. pokrećete ga sa ograničenim brojem podrazumevanih postavki i upravljačkih programa. možda ćete moći da ga pokrenete u bezbednom režimu sa minimalnim brojem usluga koje su pokrenute. Slika 6-1 Stranica napredne opcije pokretanja sistema Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike . One su opisane u tabeli 6-1. Bezbedni režim je kreiran da bi vam pomogao da ograničite fokus pri naporima u rešavanju problema. treba da kliknete na taster F8 kada se to bude zatražilo od vas tokom procesa pokretanja računara. upravljački program za Microsoft miša i minimalan broj upravljačkih programa uređaja koji su neophodni za pokretanje računara. Izaberite odgovarajuću opciju korišćenjem tastera sa strelicama. Kada pokrenete računar u bezbednom režimu. Da biste pristupili bezbednom režimu. i zatim da promenite postavke vašeg računara ili da uklonite novije instaliran softver koji možda uzrokuje problem. U to spadaju VGA video upravljački program.Podrška za Windows XP Professional 147 Windows XP Professional omogućavaju vam da pokrenete računar kada ne možete normalno da ga pokrenete. Kada se računar ne pokrene nakon instalacije novog softvera.

Pokreće računar koristeći samo minimum usluga i upravljačkih programa plus mrežne veze. Pokretanje operativnog sistema korišćenjem alatke LastKnownGood Configuration Ako se vaš računar ne pokrene u bezbednom režimu. Ako se računar ne pokrene uspešno koristeći bezbedni režim. pokušajte da vratite računar u prethodno stanje koristeći ili alatku Poslednja dobra konfiguracija ili koristeći alatku Oporavak sistema (System Restore) o kojima ćemo kasnije govoriti u ovom poglavlju. onda miminum usluga i upravljački program nisu deo problema. nakon prijavljivanja. onda je možda problem nastao zbog promene koja je načinjenja računaru.148 Poglavlje 6 Tabela 6-1 Opcije Bezbednog režima Opcija bezbednog režima Bezbedni režim (Safe Mode) Opis Pokreće računar korišćenjem samo minimum usluga i upravljačkih programa. komandna linija se prikazuje umesto radne površine Windowsa XP Professional. Bezbedni režim sa umrežavanjem (Safe Mode with Networking) Bezbedni režim sa komandom linijom (Safe Mode with Command Prompt) Ako se tokom rada u bezbednom režimu simptomi ne pojavljuju ponovo. LastKnownGood configuration je konfiguracija koja se pokrenula poslednji put kada se Windows uspešno pokrenuo. Možda ćete moći da iskoristite alatku LastKnownGood configuration da biste opozvali promenu koja je izazvala problem. menija Start i trake zadataka. onda će vam možda trebati akatka Konzola za oporavak (Recovery Console) da biste popravili sistem ili pokrenuli računar koristeći alatku Poslednja dobra konfiguracija o kojoj se piše u sledećem odeljku. Ako je to slučaj. onda se oni odnose na minimum usluga i upravljačke programe. Pokreće računar koristeći samo minimum usluga i upravljačkih programa. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . Ako računar pokrenete u bezbednom režimu i simptomi se ponovo pojavljuju.

Pokazivači u ovom potključu pokazuju na kontrolne postavke (control sets). Registrator je načinjen od hijerarhijskog grupisanja ključeva i potključeva. Slika 6-2 Postavke konfiguracije Kada koristiti alatku LastKnownGood Configuration Koristite alatku LastKnownGood Configuration da biste rešili razne probleme koji su opisani u tekstu ispod. Ova konfiguracija neće sadržati bilo kakve informacije o novom. sličnim onima prikazanim na slici 6-2.  Nakon što je instaliran novi upravljački program uređaja. Jedna od tih konfiguracija je LastKnownGood Configuration. verovatno oštećenom. Ključevi i potključevi su poput fascikli i potfascikli. Kritični upravljački program uređaja je onemogućen. Control set je potključ koji sadrži sistemske informacije. Ako su izvesni kritični upravljački programi oštećeni. operativni sistem se ne odaziva. Konfiguracija (configuration) je pokazivač koji se nalazi u KEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\SELECT potključu registratora. operativni sistem automatski vraća konfiguOdržavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike . LastKnownGood Configuration je poslednja kontrolna postavka koja je korišćena da bi se uspešno pokrenuo računar. upravljačkom programu.Podrška za Windows XP Professional 149 Razumevanje alatke LastKnownGood Configuration Registrator (Registry) je baza podataka koja sadrži sve informacije o konfiguraciji računara. kao što su koje usluge treba pokrenuti i koje upravljačke programe uređaja učitati kada se računar pokrene.

kao što je disketa ili CD. onda korisite alatku Konzola za oporavak sistema (Recovery Console). Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . 2. Kada NE koristiti alatku LastKnownGood Configuration LastKnownGood Configuration ne deluje ako ste se prijavili na računar nakon što je načinjena promena koju ste želeli da spasete. Ako imate konfiguraciju sa dva operativna sistema (dual-boot konfiguraciju). Takođe ne deluje prilikom rešavanja problema pokretanja sistema koje su uzrokovali hardver. Koristite taster sa strelicom da biste označili LastKnownGood Configuration. Nemojte se prijavljivati. 3. izaberite koji operativni sistem želite da pokrenete i zatim kliknite na taster Enter. kliknite na taster F8. uradite sledeće: 1. Instaliranje Konzole za oporavak sistema vam omogućava da je izaberete kao opciju na meniju za izbor operativnog sistema. 4. Da biste pokrenuli računar koristeći alatku LastKnownGood Configuration.  Kopiranje važnih podataka na prenosivi medij. Pokretanje operativnog sistem korišćenjem alatke Konzola za oporavak sistema (Recovery Console) Ako vam bezbedni režim i LastKnownGood Configuration konfiguracija ne omogućavaju da pokrenete računar i rešite problem. To je zato što se sistemske informacije kopiraju u LastKnownGood Configuration kada se prijavljujete. i zatim kliknite na taster Enter.150 Poglavlje 6 raciju na LastKnownGood Configuration sledeći put kada se računar bude pokrenuo. Ponovo pokrenite računar i kada vidite upit Please Select The Operating System To Start (Molimo izaberite da se pokrene operativni sistem). Možete instalirati Konzolu za oporavak sistema kao opciju za pokretanje nakon instaliranja operativnog sistema ili ga možete pokrenuti sa Windows XP Professional CD-a. uključujući:  Čitanje i pisanje podataka na lokalnu jedinicu koja je formatirana u FAT ili NTFS sistemu datoteka. možete izvesti veliki broj zadataka. Kada koristite Konzolu za oporavak sistema da biste pokrenuli operativni sistem. oštećene datoteke ili problemi koji nisu vezani za promene sistemske konfiguracije.

3. Kliknite na dugme Start. Potom pritisnite taster Enter. Kliknite na dugme Da (Yes) da biste instalirali Konzolu za oporavak sistema i zatim pratite uputstva na ekranu. uradite sledeće: 1. morate biti u mogućnosti da locirate i utvrdite koje su to problematične datoteke korišćenjem osnovnih komandi. i zatim kliknite na dugme U redu (OK). Kada je pokrenut samo Windows XP Professional. SAVET Da biste koristili Konzolu za oporavak sistema.exe/cmdcons. Ako je ne instalirate kao opciju za pokretanje. 5. Da biste instalirali Konozolu za oporavak sistema kao opciju za pokretanje sistema.exe/ cmdcons.  Obnavljanje sistema kopiranjem datoteka sa diskete ili CD-a.Podrška za Windows XP Professional 151  Formatiranje jedinica na čvrstom disku. Pokretanje usluga koje treba da se pokrenu ili zaustavljanje usluga koje uzrokuju probleme. Ako koristite 32-bitni računar. Instaliranje ove konzole kao opcije za pokretanje sistema vam osigurava da će vam uvek biti dostupna ako vam bude potrebna. morate znati administratorsku lozinku za računar. otkucajte \i386\winnt32. ako koristite 64-bitni računar. otkucajte cmd. onda je morate pokrenuti sa Windows XP Professional CD-a. Promenite direktorijume na vašoj CD-ROM jedinici otkucavši x: (gde x označava slovo vaše CD-ROM jedinice). pošto GUI režim nije dostupan. otkucajte \ia64\winnt32. Takođe. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike . 2. kliknite na stavku Pokreni (Run). Instaliranje Konzole za oporavak sistema kao opcije za pokretanje Konzola za oporavak sistema (Recovery Console) se može instalirati kao opcija za pokretanje samo kada Windows XP Professional radi ispravno. stavite Windows XP Professional CD u CD-ROM jedinicu. 4.

Press Any Key To Boot From CD (Pritisnite bilo koji taster da biste pokrenuli računar sa CD-a). napisaćete sintaksu komande da biste izvršili željeni zadataka u Konzoli za oporavak sistema. Kliknite na svaku od komandi da biste pronašli zahtevanu informaciju za svako od dole navedenih pitanja. zatim kliknite na stavku Pomoć i podrška (Help And Support). i zatim otkucajte administratorsku lozinku. U polju za rezultate pretrage (Search Results) kliknite na Recovery Console Commands. Koristite odgovarajuće komande da biste dovršili željene zadatke. komandne parametre koji se zovu svičevi (switches) i sintaksu za njihovo korišćenje. otkucajte Recovery Console u polju za Pretragu (Search) i zatim kliknite na taster Enter. pritisnite taster Enter.exe iz fascikle i386 na jedinici D:? ________________________________________________ 2. otkucajte r za oporavak sistema. U ovoj vežbi. Izaberite koji operativni sistem želite da popravite. 4. Da biste pronašli informacije koje su vam potrebne da uradite ovu vežbu. 3.152 Poglavlje 6 Pokretanje Konzole za oporavak sistema sa CD-a Da biste pokrenuli Konzolu za oporavak sistema sa Windows XP Professional CD-a. Kada se pojavi upit. Vežba 6-1: Razumevanje komandi Konzole za oporavak sistema Datoteke pomoći Windowsa XP Professional sadrže svaku komandu Konzole za oporavak sistema. 5. 6. uradite sledeće: 1. pritisnite taster Enter. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . i zatom ponovo pokrenite računar. Na ekranu Welcome To Setup. Na ekranu Setup Notification. kliknite na dugme Start. 3. 1. Koja je komanda za pronalaženje spiska datoteka i potfascikli na C: jedinici? ________________________________________________ Koja je komanda za brisanje datoteke virus. 4. 2. Stavite Windows XP Professional CD u vašu CD-ROM jedinicu.

________________________________________________ 2.Podrška za Windows XP Professional 153 5. ali se ne možete prijaviti na računar da to uradite. Potom. 1.sys koja se nalazi u fascikli windows\system32\ drivers na jedinici C: i koja se automatski pokreće? ________________________________________________ Koja je komanda za dodavanje particije od 10 GB vašem jedinom čvrstom disku? ________________________________________________ Koja je komanda za dodavanje novog sektora za pokretanje particije vašoj sistemskoj particiji? ________________________________________________ 6. ne pokreće se normalno. ________________________________________________ Treba da formatirate čitav čvrst disk na računaru. 4. 3. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike . pokrenite vaš računar koristeći tu opciju. Želite da utvrdite da li nestabilnost uzrokuje operativni sistem ili ne. ________________________________________________ Načinili ste promene u konfiguraciji i slučajno ste izbrisali kritičnu datoteku. ________________________________________________ Korisnik preuzima datoteku sa poruke e-pošte. odlučite koju biste od posebnih alatki koristili za pokretanje računara. U mogućnosti ste da uklonite virus i želite da se uverite da su se bilo koje vrednosti registratora koje su promenjene vratile u prethodno stanje. Kopija datoteke se nalazi na fascikli na serveru. Računar prestaje da odgovara i kada ga ponovo pokrenete. koja sadrži virus. Instalirali ste softver i vaš sistem je postao nestabilan. Vežba 6-2: Pokretanje računara korišćenjem posebnih alatki (Special Tools) Za svaki od sledećih scenarija. Koja je komanda za omogućavanje upravljačkog programa navedene usluge cdrom. 7.

kao što su podaci koji se nalaze u dokumentima. o kojima se razgovara u poglavlju 5). Vraćanje u prethodno stanje operativnog sistema korišćenjem alatke Oporavak sistema Oporavak sistema je komponenta Windowsa XP Professional koja vam omogućava da računar vratite u prethodno stanje a da ne izgubite bilo koje promene u podacima. i zatim kliknite na Pick A Task. Kliknite na dugme Start. kliknite na stavku Pomoć i podrška (Help And Support). Takođe se mogu načiniti ručno.154 Poglavlje 6 Vraćanje u prethodno stanje operativnog sistema korišćenjem alatke Oporavak sistema (System Restore) Uz LastKnownGood Configuration (i vraćanje upravljačkih programa unazad. Tačke vraćanja su kao slike na vašem računaru u određenom trenutku u vremenu. Windows XP Professional nudi alatke Oporavak sistema (System Restore) i Automatski oporavak sistema (Automated System Recovery) za vraćanje računara u prethodno stanje kada želite da se uverite da nećete izgubiti bilo kakve dokumente koje su korisnici uradili do tog momenta. osim ako ste sigurni da je aplikacija kompatibilna sa operativnim sistemom i svim drugim aplikacijama koje su pokrenute na računaru. slikama ili e-pošti. One hvataju postojeće stanje sistema u tom trenutku. obično možete da izaberete skorašnju tačku vraćanja na koju se možete vratiti. Možda ćete želeti da ručno kreirate tačku vraćanja pre glavne promene načinjene na vašem sistemu. Da biste kreirali tačku vraćanja. Omiljenim lokacijama. kao što je instaliranje upravljačkog programa ili aplikacije. Kreiranje tačke vraćanja Trebalo bi da ručno kreirate tačku vraćanja pre nego što načinite promene na sistemskim datotekama vašeg računara ili instalirate aplikaciju. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . Oporavak sistema radi tako što vraća operativni sistem u stanje identifikovane tačke vraćanja. uradite sledeće: 1. Zato što se automatske tačke vraćanja kreiraju svaki dan. Koristićete alatku Automated System Recovery samo ako sve druge opcije za oporavak ne uspeju. Tačke vraćanja se automatski kreiraju jednom dnevo u određeno podešeno vreme. kliknite na Undo Changes To Your System With System Restore.

pregledane datoteke istorije i Omiljene lokacije (Favorites). kreira se Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike . Ako preuzmete ispravke ali ih niste instalirali. U to spadaju sve datoteke koje su kreirane u Microsoft Office aplikacijama. „Pre instalacije aplikacije X”). alatka Oporavak sistema kreira tačke vraćanja. Windows XP kreira nekoliko vrsta tački vraćnja uključujući:  Inicijalna sistemska tačka provere (Initial System Check Point).  Tačka vraćanja vraćanje operacije (Restore Operation Restore Points). Ova tačka vraćanja se kreira kada se računar prvi put pokrene nakon nadogradnje ili instalacije Windowsa XP Professional. Kada instalirate ispravke. Uz to. i one datoteke kreirane u većini drugih aplikacija: datoteke e-pošte. Vratite se na ovu tačku da biste opozvali promene koje su nastale usled instaliranja ispravki. Vratićete se na ovu tačku kada želite da uklonite instalirane datoteke i postavke registratora. stavite ih u faskciklu Moji dokumenti. Kada instalirate program korišćenjem programa InstallShield ili programa za instaliranje Windows XP Professional Installer.  Tačka vraćanja instalacije naziva programa (Program Name Installation Restore Point). kliknite na dugme Dalje (Next). Kada ručno kreirate tačku vraćanja. Da biste se vratili na promene koje je načinio program koji je instaliran na drugi način. kreira se tačka vraćanja. izaberite prvu tačku vraćanja pre nego što je program instaliran. tada se tačka vraćanja ne kreira. Da biste bili sigurni da određene vrste datoteka neće biti vraćene u prethodno stanje. Kad god vraćate računar na prethodnu tačku. ona vam omogućava da vratite bilo koje promene koje ste načinili nakon te tačke. otkucajte ime tačke vraćanja (kao što je .Podrška za Windows XP Professional 155 2. Kliknite na Create A Restore Point. i zatim kliknite na stavku Kreiraj (Create).  Tačke vraćanja automatskog ažuiranja operativnog sistema Windows XP Professional) Windows XP Professional Automatic Update Restore Points. Oporavak sistema ne vraća u prethodno stanje ništa iz fascikle Moji dokumenti (My Documents).  Ručno kreirane tačke vraćanja (Manually Created Restore Points). Vratićete se na ovu tačku samo kada želite da izgubite sve sistemske promene koje se dese nakon instaliranja. Vraćanje na tačke vraćanja Alatka Oporavak sitstema čuva postojeće podatke tako što ne vraća određene datoteke u prethodnu tačku.

Alatka Oporavak sistema oporavlja sledeće:  Postavke registratora  Profile (samo lokalne -. Kadgod vaš operativni sistem detektuje da ste instalirali nedodeljeni upravljački program uređaja. Vratite se na tu tačku kada želite da opozovete vraćanja u prethodno stanje koje ste nedavno načinili.profili šetajućih [roaming] korisnika se ne opravljaju)  COM + objekti baze podataka  WFP. Međutim.  Tačke vraćanja nedodeljenog upravljačkog programa uređaja (Unsigned Device Driver Restore Points). on kreira tačku vaćanja. možda ćete prvo želeti da vratite upravljački program (pogledajte odeljak Vraćanje upravljačkih programa u prethodno stanje u Poglavlju 5).156 Poglavlje 6 nova tačka. alatka Oporavak sistema kreira tačku vraćanja. Vratite se na ovu tačku kada vi ili neko drugi izvede bilo koju akciju sa Uslužnim programom za rezervne kopije. Odmah pre bilo koje operacije Uslužnog programa za rezervne kopije (Backup utility). Vratite se na ovu tačku ako uvidite probleme nakon instaliranja upravljačkih programa.dll keš  WMI bazu podataka  IIS metabaza Alatka Oporavak sistema ne oporavlja sledeće (i na njih ne utiče korišćenje alatke Oporavaka sistema):  Lozinke  Korisnički kreirane podatke koji se čuvaju u korisničkom profilu  Sadržaje u fascikli Moji dokumenti  Sadržaje redirektovanih fascikli  WPA postavke (Windows autentnične informacija se ne vraćaju u prethodno stanje) Stavke navedene u spisku FILESNOTTOBACKUP ili KEYSNOTTORESTORE potključevima HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CONTROLSET001\BACKUPRESTORE ključa u registratoru. Tačka vraćanja oporavak Microsoftovog Uslužnog programa za rezervne kopije (Microsoft Backup Utility Recovery Restore Point). i ta akcija rezultuje neželjenim stanjem. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike .

kliknite na ASR Wizard. 4. pokažite na stavku Pribor (Accessories). U Čarobnjaku Uslužnog programa za rezervno kopiranje (Backup Utility Wizard). ASR oporavlja samo sistemsko stanje operativnog sistema i konfiguracije diska. 2. VAŽNO Trebaće vam prazna disketa od 1. i zatim kliknite na stavku Rezervno kopiranje (Backup). pokažite na Sve programe (All Programs). Oporavljanje operativnog sistema korišćenjem alatke Automatski oporavak sistema (Automated System Recovery) Automated System Recovery (ASR) je poslednji izvor za vraćanje operativnog sistema u prethodno stanje. 2. ne oporavlja bilo koje datoteke ili aplikacije. Pratite uputstva na vašem ekranu. Da biste rezervno kopirali vaše podatke. Kreiranje ASR diskova za oporavak sistema Deo 2: Vodič za učenike 1. Pristupite alatki Oporavak sistema kroz Pomoć i podršku. VAŽNO Kada koristite ASR. 3.44 MB da biste sačuvali postavke vašeg sistema. pogledajte u pomoći naslov Rezervno kopiranje datoteka i fascikli (Backing Up Files and Folders). kliknite na dugme Napredni režim (Advanced Mode). Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . Kliknite na dugme Start. i prenosivi medij kao što je CD da biste sačuvali rezervne kopije datoteka. Na meniju Alatke. pokažite na stavku Sistemske alatke (System Tools).Podrška za Windows XP Professional 157 Da biste se vratili u tačku vraćanja korišćenjem alatke Oporavak sistema. svi podaci će biti izgubljeni i sve aplikacije se moraju ponovo instalirati. uradite sledeće: 1. Pratite instrukcije koje su prikazane u Čarobnjaku za oporavak sistema (System Restore Wizard). Nikad nemojte izvoditi automatski oporavak sistema dok ne konsultujete prvo svog instuktora ili savetnika i dobijete dozvolu za to. Samo sistemske datoteke koje su neophodne za pokretanje vašeg računara sačuvane su po ovoj proceduri.

kreirajte ASR rezervne kopije i ASR diksove u redovnim planiranjima.158 Poglavlje 6 Spasavanje od prestanka rada sistema korišćenjem ASR-a 1. Ponovo pokrenite vaš računar. kao što je nalog za praćenje sistema službe za pomoć. Redovno rezervno kopirajte važne podatke. Vaš prethodno kreiran medij za rezervno kopiranje. 4. Smernice za vraćanje računara na prethodnu tačku Kada vraćate računar na prethodnu tačku. Koristite sledeće smernice:  Kreirajte tačke opravka pre nego što izvedete bilo koju glavnu promenu u konfiguraciji. Uverite se da imate sledeće stavke pre nego što počnete sa procedurom oporavka sistema: Vašu prethodno kreiranu ASR disketu. Tražiće se od vas da stavite ASR disketu koju ste prethodno kreirali.  Za kritične sisteme. Pratite uputstva na ekranu. 3. Stavite instalacioni Windows XP Professional CD u vašu CD jedinicu. 2. Pritisnite taster F2 kada se od vas zatraži tokom instaliranja koji je u tekstualnom režimu. Tabela 6-2 navodi predloge za najbolje alatke za određene probleme. pritisnite odgovarajući taster. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . uvek treba da koristite alatku koja će biti najmanje razorna za sistem koja će vam omogućiti da načinite željenu promenu. Ako se od vas traži da pritisnete taster da biste pokrenuli računar sa CD-a. 5. Originalan instalacioni Windows XP Professional CD.

Koristite alatku LastKnownGood Configuration da biste vratili operativni sistemu u operativno stanje. Vratite upravljački program na prethodni upravljački program koji je radio. Oporavak sistema da biste vratili u prethodno stanje postavke operativnog sistema u tačku oporavka pre nego što je upravljački program bio instaliran. operativni sistem se ne odaziva. Nakon instalacije ili ažuiriranja upravljačkog programa. Koristite ASR. a zatim ponovo pokrenite računar i vratite upravljački program. operativni sistem ima značajnih problema. Rešenje Vratite upravljački program na prethodni upravljački program koji je radio. ako se stabilnost sistema ne popravi.Podrška za Windows XP Professional 159 Tabela 6-2 Preporučene alatke za određene probleme Problem Nakon instaliranja ili ažuriranja upravljačkog programa. onemogućite upravljački program. Koristite alatku Oporavak sistema. ako to ne funkcioniše. Koristite alatku Oporavak sistema (System Restore) da biste vratili računar u stanje tačke oporavka koju ste kreirali pre napravljenih promena u konfiguraciji. uključujući alatku LastKnownGood Configuration se ne pokreću. koristite alatku LastKnownGood Configuration. operativni sistem se ne odaziva. Nakon načinjenih izmena u konfiguraciji. Instalirali ste aplikaciju koja vaš sistem čini nestabilnim i želite da uklonite sve komponente aplikacije. Koristite alatku LastKnownGood Configuration da biste pokrenuli računar. . uređaj prestaje da radi. koristite alatku. možete da se prijavite na računar ali je sistem nestabilan. Nakon napravljenih izmena u konfiguraciji. Koristite alatku LastKnownGood Configuration da biste vratili bilo koje postavke registratora koje je aplikacija možda izmenila. Operativni sistem. Nakon instalacije ili ažuriranja upravljačkog programa. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike Treba da vratite operativni sistem u prethodno stanje a da ne izgubite podatke.

4. 9. Kreirajte skup ASR diskova. 7. 5. 3. Uverite se da računarski sistem na kome radite ne sadrži važne podatke i da se može ponovo konfigurisati ako je to potrebno. Proverite da aplikacija nije instalirana. Proverite da je aplikacija koju ste izbrisali vraćena u prethodno stanje. 8. 6. Sačuvajte ove diskove za kasniju upotrebu u slučaju da treba da oporavite operativni sistem. Ako bilo koji proces zatraži od vas da ponovo pokrenete računar. Prijavite se na računar koristeći nalog sa administratorskim privilegijama. i nadogradite upravljački uređaj na upravljački uređaj na disketi koju vam je dao vaš instruktor. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . Koristite program Oporavak sistema da biste vratili sistem u tačku vraćanja Aplikacija.160 VAŽNO Poglavlje 6 Vežba 6-3: Vraćanje operativnog sistema u prethodnu tačku U ovoj vežbi. dođite do CD-ROM uređaja. Upamtite da oporavak operativnog sistema u ovom smislu znači da ćete izgubiti sve programe i podatke na računaru ukoliko na neki način na kopirate te podatke na drugi sistem pre toga. Kreirajte tačku vraćanja pod nazivom Aplikacija (gde je Aplikacija ime nekritične aplikacije koja je instalirana na računar). Zanemarite bilo koje poruke upozorenja koje se pojavljuju i pokušajte da instalirate upravljački program. (Vaš sistem će se ponovo pokrenuti). 2. U programu Upravljač uređajima (Device Manager). Deinstalirajte aplikaciju. Kreirajte tačku vraćanja. načinićete glavne izmene u sistemu računara. 10. Vaš instruktor će vam obezbediti računar na kome ćete uraditi sledeće zadatke. i nazovite je Pre promene konfiguracije. uradite to: 1. Proverite da li je CD-ROM jedinica opet u funkciji. Koristite opciju Roll Back Driver da biste vratili na prethodni upravljački program koji je radio. Pokušajte da pristupite CD-ROM jedinici i uverite se da ne radi.

2. vi zapravo uvećavate datoteku stranične memorije (paging file).Podrška za Windows XP Professional 161 Povećanje virtuelne RAM memorije Jedan od glavnih problema na koji se korisnici žale jeste da im računari rade suviše sporo. SAVET Za najbolje performanse. datoteka stranične memorije (paging files) i čvrsti disk rade zajedno. Kliknite na dugme Start. U konzoli Computer Management. Na stranici Opcije performansi (Performance Options). Ovaj problem je često uzrokovan nedovoljno dostupnom RAM memorijom. desnim tasterom miša kliknite na stavku Computer Management (Local) i zatim kliknite na stavku Svojstva (Properties). u odeljku Performanse (Performance) kliknite za stavku Postavke (Settings). Na kartici Dodatni izbor. Da biste povećali RAM memoriju. ili instanci aplikacija otvoreno. desnim tasterom miša kliknite na stavku Moj računar (My Computer). u odeljku Virtuelna Memorija (Virtual Memory). Windows XP Professional vam omogućava da povećate „virtuelnu RAM memoriju” dodeljivanjem dela črvstog diska koji će raditi kao RAM memorija. virtuelna RAM memorija. Povećavanje virtuelne RAM memorije vam pomaže da rešite probleme vezane za nedostatak RAM memorije. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike . Preporučena veličina je jednaka jednoj i po od veličine RAM memorije na vašem sistemu. uradite sledeće: 1. 3. pogotovo kad je više aplikacija. kliknite na stavku Promeni (Change). podesite inicijalnu veličinu da ne bude manja od preporučene veličine ispod stavke Total Paging File Size For All Drives. pogledajte poglavlje 2 Razumevanje hardvera. Kada povećate virtuelnu RAM memoriju. i zatim kliknite na stavku Upravljaj (Manage) da biste pokrenuli konzolu Upravljanje računarom (Computer Management). VIŠE INFORMACIJA Za više informacija o tome kao RAM memorija. 4.

162 Poglavlje 6 5. podesite minimalnu i maksimalnu veličinu za datoteku stranične memorije i zatim kliknite na dugme U redu (OK) tri puta. kliknite na stavku Custom Size. Na stranici Virtuelna memorija. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike .

ali ta veština je van obima posla koji obavlja tehničar službe za pomoć. Osnovni zadatak službe za pomoć u podržavanju mrežnih računara jeste omogućavanje njihovog povezivanja u mrežu i povezivanje resursa na mreži. uključujući hardver.  Podesite podmrežne maske.  Podesite opcije interneta u programu Internet Explorer. uključujući uloge TCP/IP. Uvod u umrežavanje Računari na mreži mogu da dele informacije i druge resurse. naučićete o zadacima podrške za mreže koji se mogu izvršiti na klijentskom računaru sa Windowsom XP Professional. U ovom poglavlju. IP adresa i podmrežnih maski (subnet mask).Poglavlje 7 Podrška za umrežene računare Po završetku ovog poglavlja moći ćete da:  Definišete glavne koncepte umrežavanja.  Pronađete i obnovite IP adrese.  Delite resurse u radnoj grupi ili da ih držite na sigurnom. Resursi su alatke ili podaci koji su potrebni korisniku.  Podesite radnu grupu. podrška za umrežene računare može zapravo da znači upravljanje mrežom.  Utvridte da li problem vezan za mrežne veze dolazi od klijenta.  Utvrdite polise domena.  Obnovite mrežne veze. kao što 163 Deo 2: Vodič za učenike . U širem kontekstu.

Serveri u radnim grupama često čuvaju datoteke ili aplikacije koje su korisnicima u mreži potrebne. Radna grupa se odnosi na peer-to-peer mrežu zato što svi računari u grupi dele resurse kao jednaki računari.164 Poglavlje 7 su štampači i skeneri. ICF je softver koji obezbeđuje granicu između mreže i spoljašnjeg sveta. serveri se mogu dodati mrežama. Druga prednost radnih grupa jeste ta da vam treba samo jedan računar koji je povezan sa internetom kako bi svi računari u grupi imali pristup internetu. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . uradite sledeće: 1. Vi umrežavate računare da bi korisnici mogli da dobiju pristup resursima na različitim računarima sa jedne lokacije. Ovaj računar je jedini vidljiv sa Interneta. Možete podesiti radnu grupu za sve računare u računarskoj učionici tako da mogu da komuniciraju i koriste isti štampač i skener. Dovršavanje ovog čarobnjaka omogućava računarima da komuniciraju. zajedno sa svim štampačima. Takođe omogućavaju Zaštitni zid za internet vezu (Internet Connection Firewall [ICF]) alatku za zaštitu na računaru koja se povezuje sa internetom. koja je kreirana da omogući korisnicima pristup resursima širom sveta. kao što su datoteke i štampači. aplikacije. Iz ovog razloga. Nema potrebe za dodeljenim serverom koji će upravljati mrežnim resursima ili komunikacijom. mala preduzeća često koriste radne grupe. povezani u mrežu. datoteke sa podacima i još mnogo toga. Međutim. Radna grupa je grupisanje računara koji dele resurse. svi računari u školskoj računarskoj učionici. morate da dovršite Čarobnjaka za podešavanje mreže (Network Setup Wizard) na svakom od računara koji želite da pridružite radnoj grupi. skenerima i drugim sličnim resursima su zajedno umreženi. ili kao „peers”. Internet je veoma velika mreža računara. Podešavanje radne grupe sa jednim računarom povezanim sa internetom Da biste podesili radnu grupu. Uverite se da računar koji želite da povežete sa Internetom ima pristup interenetu. Većinom vremena. Radne grupe Postoje dve grupe Microsoft Windows mreža: radne grupe i domeni. i tako sebi štede dodatne troškove za server i serverski softver. Da biste podesili radnu grupu. Serveri u mreži se zovu samostalni serveri.

2. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike Da biste delili resurse u radnoj grupi. dvaput kliknite mišem na stavku Mrežne veze (Network Connections). Naziv ne sme da sadrži bilo koji od sledećih karaktera:. i zatim u okviru Mrežni zadaci (Network Tasks). Računarska učionica. Uverite se da su svi računari koje želite da pridružite radnoj grupi fizički povezani sa mrežom putem mrežnih kablova ili telefonske linije. : „ < > * + = \ | ? . Dođite do fascikle koju želite da delite. ali da i dalje čuvaju svoj posao privatnim. Kliknite desnim tasterom miša na Start. i individualno dodeliti dozvole. To osigurava da samo oni specifični korisnici kojima obezbeđujete pristup mogu pristupiti fascikli koju delite. Da biste otvorili čarobnjak kliknite na dugme Start. To je lako uraditi u radnoj grupi. kliknite na Mrežne i Internet veze (Network and Internet Connections). a koji privatni. ali čuvaju sve dokumente u privatnoj fascikli Moji dokumenti. 3. Otkucajte naziv radne grupe kada se to bude tražilo od vas. Pokrenite čarobnjak za podešavanje mreže na svakom računaru koji želite da povežete sa radnom gurpom. na primer. korisnik možda želi da deli sve dokumente u fascikli pod nazivom Prodajni izveštaji. 1. kliknite na opciju Podesite kućnu ili malu poslovnu mrežu (Setup a home or small office network). kliknite desnim tasterom miša na fasciklu i zatim kliknite na stavku Deljenje i bezbednost (Sharing And Security). Na primer. kliknite na stavku Kontrolna tabla (Control Panel). Pravljenje resursa na deljenom ili na privatnom računaru u radnoj grupi U radnoj grupi korisnici mogu da odrede koji su resursi deljeni. 4. SAVET Dobro je ukloniti stavku Everyone Group. Naziv radne grupe bi trebalo da bude opisan. To znači da korisnici mogu da rade na računaru koji je deo radne grupe. uradite sledeće: .. a zatim kliknite na stavku Istraži (Explore).Podrška za umrežene računare 165 2. Utvrdite ime za vašu radnu grupu.

Slika 7-1 Određivanje fascikle koja se deli Da biste označili resurse kao privatne u radnoj grupi. Na kartici Deljenje (Sharing) izaberite polje za potvrdu Make This Folder Private. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . Otvorite stavku Moj računar (My Computer). Desnim tasterom miša kliknite na bilo koju fasciklu unutar vašeg korisničkog profila. Dvaput kliknite mišem na fasciklu vašeg korisnika. uradite sledeće: 1. 6. i zatim kliknite na stavku Svojstva (Properties). 2. Dvaput kliknite mišem na jedinicu na kojoj je instaliran Windows (na primer. Na kartici Deljenje (Sharing). kliknite na stavku Deli ovu fasciklu na mreži (Share This Folder on the network). 4. Dvaput kliknite mišem na stavku Dokumenti i postavke (Documents And Settings). 5. i otkucajte ime u polju Deljeno ime (Share Name).166 Poglavlje 7 3. C:) 3.

1. i računari zahtevaju od korisnika da se prijave na računar sa korisničkim imenom i lozinkom (to je uvek dobra ideja). Sobzirom na to da je bezbednost kritična za bilo koju mrežu. Kada se načini izmena na korisničkom nalogu u radnoj grupi. Da biste konfigurisali bezbednosne postavke na računaru. što znači da svaki korisnik mora imati lokalni korisnički nalog na svakom računaru kom on ili ona treba da pristupi. 2. Ako je svakom od korisnika u školi dozvoljeno da koristi Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike . idite do fascikle pod nazivom Resursi službe za pomoć i delite je. To možete uraditi tako što ćete ih postaviti na svakom računaru pojedinačno. Kreirajte fasciklu na vašem računaru pod nazivom Resursi službe za pomoć. Konfigurisanje bezbednosti u radnoj grupi Bezbednosne postavke bi trebalo konfigurisati na svim računarima u radnoj grupi. morate biti član lokalne administratorske grupe. Na računaru na kojem obično radite. 3. obično je konfiguriše mrežni administrator. kreirajte da vaša fascikla Moji dokumenti (My Documents) bude privatna. promena mora da se načini na svakom od računara u radnoj grupi tako da korisnik nastavlja da ima pristup svim neophodnim resursima. Ako vaša škola ima računarsku učionicu u kojoj svi članovi škole imaju pristup. VIŠE INFORMACIJA Za više informacija o koracima za deljenje resursa i čuvanjem kao privatnih. U radnim grupama.Podrška za umrežene računare 167 Vežba 7-1: Dodelite resurse na računaru radne grupe kao deljene ili privatne U ovoj vežbi delićete fasciklu na računaru u radnoj grupi i zatim ćete drugu fasciklu napraviti da bude privatna. Ograničenja radnih grupa Radne grupe su efikasne za mreže sa 10 ili manje računara. Nikad nemojte konfigurisati bezbednosne postavke zbog nadgledanja kvalifikovanog profesionalca. svaki od računara mora da ima korisnički nalog koji je napravljen za svakog od korisnika koji će ga možda koristiti. Na računaru na kojem obično radite. svi korisnički nalozi su lokalni. Uverite se da svaki član vaše službe za pomoć ima pristup fascikli Full Control. ili radeći sa udaljenog mesta. potražite u centru za pomoć i podršku „Deljenje i bezbednost” („Sharing and Security”).

Na primer. Svaki nalog podleže Grupnoj polisi (Group Policy). Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . trebalo bi da ste svesni polise domena tako da ne pokušavate da promenite nešto što kontrolišu te polise. Domenu se može pristupiti samo sa računara koji je pridružen domenu kroz ustanovljen računarski nalog. to znači da ćete imati mnogo korisničkih naloga koje ćete morati da održavate! Domeni su vrste mreža u kojima se administracija korisničkih i grupnih naloga. 1. Tehničar službe za pomoć ne administrira polisama domena. Promena čuvara ekrana (screen saver). svaki od računara ima računarski nalog i svaki korisnik ima korisnički nalog. Te postavke se nazivaju polisama domena. U domenu. računarskih naloga i polisa naloga može centralizovati.168 Domeni Poglavlje 7 sve računare. korisnik može otkriti da ne može da promeni određenje postavke na lokalnom računaru. ali ako su školski računari u domenu. Korisnik ne može pristupiti domenu sa računara koji nije deo domena čak i ako korisnik ima važeći korisnički nalog. računarskim nalozima i bezbednosnim polisama administrira na nivou domena. Polisi naloga (Account Policy) i Polisi računara (Computer Policy) koja je konfigurisana za domen. neke škole ograničavaju mogućnost promene radne površine (desktop) ili čuvanje datoteka na bilo kojoj lokaciji sem prenosivog medija. obratite se vašem administratoru domena i utvrdite polise koje su iznuđene za radnje koje su navedene. U kojim jedinicama i fasciklama korisnici mogu da sačuvaju dokumente? ________________________________________________ ________________________________________________ Polisa zaključavanja naloga. kao što je disketa ili USB jedinica. Zato što se korisničkim nalozima. Vežba 7-2: Utvrdite polise domena Ako je vaša škola u domenu. Ko može da promeni čuvara ekrana? Da li su dostupne sve opcije? ________________________________________________ ________________________________________________ 2. Iz koliko pokušaja korisnik može da da ispravnu lozinku pre nego što se nalog zaključa? ________________________________________________ ________________________________________________ 3. Čuvanje datoteka.

uključujući mrežne štampače. ili razmeni informacije sa drugim računarima. sav hardver ima IP adresu. Dodavanje računarskih naloga domenu. Neki od kvarteta identifikuju mrežu na kojoj se nalazi računar. IP adresa je poput mejling adrese. Svaki od adaptera može imati svoju IP adresu. kao što je veza pozivnog umrežavanja (dial-up connection). Koji su kompleksni zahtevi za lozinke? Koliko se lozinki pamti u istoriji lozinki? ________________________________________________ ________________________________________________ 5.x. Računari nisu jedini resursi kojima je potrebna IP adresa. Podmrežna maska je takođe u kvartetima.x. U okviru jednog računara može postojati više adaptera. Ista stvar je i sa računarima. i obično u formi 255. gde svaki od x takođe može biti 255. od kojih svaki ima do tri broja.141. ili četiri dela. IP adrese se sastoje iz kvarteta. Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) je protokol koji podržava internet. i koji identifikuju računar. Polisa lozinke. Šta je podmrežna maska? Podmrežna maska utvrđuje koji delovi IP adrese identifikuju mrežu.28. Ko može dodati računarski nalog domenu. i neke od njih identifikuju određen računar na mreži.Podrška za umrežene računare 169 4. ne mogu da komuniciraju. Protokol je skup pravila za razmenu informacija između računara. pre nego sa pojedinačnim računarom. i on je najkorišćeniji protokol za privatne mreže. i deli se. pristupi internetu. poput NIC kartice ili logički interfejs. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike . klijentski računar ne može da šalje ili prima informacije. Bez nje. Na mreži. na primer 172. TCP/IP se automatski instalira. Adapteri predstavljaju fizički intefejs.32. i koliko naloga se može dodati? ________________________________________________ ________________________________________________ Uvod u TCP/IP Mreže ili grupe računara koje mogu da komuniciraju sa svakim od njih su u mogućnosti da rade jer dele protokol. Mrežni štampač je povezan direktno sa mrežom. U Windowsu XP.x. Razmišljajte o protokolima kao o jeziku – ako ljudi ne razgovaraju istim jezikom. Šta je IP adresa? Na TCP/IP mreži. na primer. i stoga ne može da šalje e-poštu. morate obezbediti IP adresu klijentima.

onda morate ručno uneti statičku IP adresu na svakom od klijentskih računara. Ako status kaže da je veza uspostavljena. To omogućava klijentskim računarima da dinamički dodele IP adrese. onda je računar povezan sa određenom mrežom. Svaka škola će imati podmrežnu masku. DNS ne možete naći kod radnih grupa. DNS vam omogućava da kontaktirate sa računarom korišćenjem prijateljskog naziva računara (kao što je Marijin računar) umesto da znate IP adresu računara. Šta je DHCP? U većini škola.170 Poglavlje 7 255. Šta je DNS? Domain Name System (DNS) je baza podataka koja pridružuje IP adrese nazivima računara i drugim informacijama. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . i popravili je ako je to potrebno. Ikona za mrežnu vezu obično izgleda kao mali ekran računara. klijentski računari bi trebalo da budu konfigurisani da koriste Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). 3. Pređite pokazivačem preko mrežne ikone da biste videli mrežnu vezu koju predstavlja. Sistemska polica se normalno pojavljuje na krajnjem desnom delu Windows trake sa zadacima (traka na dnu vašeg ekrana). DHCP takođe automatski konfiguriše odgovarajuću podmrežnu masku za klijentski računar. Locirajte ikonu za mrežnu vezu na sistemskoj traci. potrebno je samo da znate koja podmrežna maska treba vašoj školi. uradite sledeće: 1. Ako piše da nije povezan. i za većinu radnih stanica. zatvorite okvir Status.255. ali proces koji zahteva vreme i vežbu. Kliknite desnim tasterom miša na ikonu za željenu mrežnu vezu a potom kliknite na stavku Status. Za većinu delova. Ako ne koristite DHCP. Korišćenje DHCP dozvovaljava velikoj mreži da deli IP adrese. Windows XP Professional nudi lak način za proveru i oporavak veze. Da biste proverili status mrežne veze. 2. Korišćenje komande za oporavak Prvi korak u rešavanju mrežnih problema jeste utvrđivanje da mrežna veza funkcioniše i da je povezana.0.255. DNS usluga se nalazi na DNS serveru u domenu. Ovo može da potraje. Razumevanje IP adresiranja i podmrežnog maskiranja je jasan proces. treba da se popravi. što znači da se klijentu dodeljuje IP adresa kada korisnik želi da koristi mrežu. i trebalo bi samo da se izvodi uz nadgledanje vašeg mrežnog administratora. U svakom slučaju.

Kliknite na dugme Start. a ne u GUI režimu. Na komandnom prozoru. Uslužni program komandne linije je onaj koji pokrećete dok ste na komandnoj liniji. podmrežna maska i podrazumevani mrežni prolaz (gateway). Windows XP Professional će pokušati da se uveri da je veza u funkciji. pokušaće da ponovo uspostavi vezu sa mrežom. LAN i bežična veza su prikazane na slici 7-2. Da biste pokrenuli osnovne ipcofig komande. Ako nije u funkciji. uradite sledeće: 1. Ekran izgleda kao što je prikazano na slici 7-2. Korišćenje komande ipconfig Komanda ipconfig je uslužni program komandne linije. Slika 7-2 Rad uslužnog programa ipconfig U prozoru. otkucajte ipconfig. i zatim pritisnite taster Enter. To se ponekad zove “DOS režim” zato što kada bi računari imali samo DOS operativni sistem.). Ako veza treba da se popravi. pogledajte informaciju za svaku od postojećih veza na računaru. na primer. onda kliknite desnim tasterom miša na ikonu za vezu i kliknite na stavku Obnovi (Repair). tako bi se sve komande izvodile. kliknite na stavku Pokreni (Run). Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike .Podrška za umrežene računare 171 4. otkucajte cmd (za režim komandne linije) i zatim kliknite na dugme U redu (OK. 2. U te informacije spadaju i IP adrese.

Pristupite Centru za pomoć i podršku (Help And Support Center). Parametar je nešto što vi dodajete komandi da biste bili što određeniji. Komanda ipconfig vraća postojeću informaciju za adaptere na računaru. Koja je komanda za onemogućavanje TCP/IP-ja za određene adaptere? ________________________________________________ Koja je komanda da vidite sve TCP/IP informacije za sve adaptere na računaru? ________________________________________________ Pronađite sledeće informacije na vašem računaru.  Obnoviti IP adresu adaptera. 4. Koristite informacije koje pronađete da biste odgovorili na sledeća pitanja.  Promeniti DNS servere koje koristi klijentski računar. zapisati ih i zatim promeniti te postavke. Takođe možete izvesti sledeće zadatke korišćenjem ipcofiga sa parametrima:  Objaviti IP adresu adaptera da bi bila dostupna drugom računaru ili adapteru. IP adresa: ___________________________________________ Podmrežna maska ___________________________________________ Podrazumevani mrežni prolaz: ___________________________________________ Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike 2. 5. istražićete parametre koji su dosupni za korišćenje sa ipconfig komandama.172 Poglavlje 7 Postoji mnogo parametara dostupnih za korišćenje sa ipconfig komandama. i potom kliknite na stavku ipconfig. 1. i zapišite ih ispod. Potom ćete pronaći TCP/IP postavke za računar. potražite ipconfig. . Koja je komanda za obnavljanje svih IP konfiguracija za sve adaptere na računaru koji radi sa mrežom koja koristi DHCP? ________________________________________________ 3. Vežba 7-3: Koristite komandu ipconfig da biste promenili IP postavke U ovoj vežbi.

IP adresa: __________________________________________ Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike . koja je IP adresa za vezu koju ćete izmeniti?  Koja je podrazumevana mrežna maska za vašu školu?  Koja je adresa podrazumevanog mrežnog prolaza za vašu školu? Vežba 7-4: Konfigurišite TCP/IP svojstva za mrežnu vezu VAŽNO Ova vežba predpostavlja da vaša školska mreža koristi DHCP. ili statičko IP dodeljivanje adresa? Ako ima statičko. Potom zapišite sledeće informacije. Ako ste na mreži koja koristi DHCP. Dodelite i zapišite IP adresu. vaš instruktor će modifikovati ovu vežbu za vas. promenite IP adresu korišćenjem ipconfig komande koja će trenutno pribaviti novu IP adresu. Nova IP adresa: ___________________________________________ Nova podmrežna maska: ___________________________________________ Novi podrazumevani mrežni prolaz: ___________________________________________ 7. 1. morate imate sledeće informacije:  Da li mreža uključuje DHCP. U ovoj vežbi konfigurisaćete TCP/IP svojstva za mrežnu vezu.Podrška za umrežene računare 173 6. Pre nego što konfigurišete ova svojstva. Ako ne koristi. podmrežnu masku i podrazumevani mrežni prolaz za vezu koju ćete izmeniti (pogledajte vežbu 7-3 za detaljnije korake). Koje su se informacije promenile? Koje informacije se nisu promenile? Zašto jesu ili zašto nisu? ________________________________________________ ________________________________________________ Možete konfigurisati TCP/IP svojstva za svaku mrežnu vezu.

Na kartici Opšti podaci u okviru dijaloga Svojstva veze. 4. i Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . a zatim kliknite na stavu Svojstva (Properties). Slika 7-3 TCP/IP svojstva 5. Izaberite dugme Koristite sledeću IP adresu (Use The Following IP Address). kao što je prikazano na slici 7-3. unesite informacije koje ste zapisali u koraku 1 gore. Kliknite desnim tasterom miša na mrežnu vezu koju želite da izmenite. kliknite na stavku Poveži se sa (Connect To). Kliknite na dugme Start. i zatim kliknite na stavku Prikaži sve veze (Show All Connections). kliknite na stavku Internet Protocol (TCP/IP). 3. a zatim kliknite na stavku Svojstva (Properties).174 Poglavlje 7 Podmrežna maska: __________________________________________ Podrazumevani mrežni prolaz: __________________________________________ 2.

Sada ste ponovo omogućili dinamičko ažuriranje IP adrese. Prvo treba da utvrdite sledeće:  li je klijentski računar fizički priključen na mrežu? (Naravno.) Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike . Često se može rešiti tako što će se konfigurisati klijentski računar. IP adresa: _________________________________________ Podmrežna maska: _________________________________________ Podrazumevani mrežni prolaz: _________________________________________ 8. Dodelite i zapišite IP adresu. Sistematski pristup će vam pomoći da utvrdite da li se problem odnosi na klijentski računar i zbog toga zahteva konfiguraciju klijentskog računara. Rešavanje mrežnih problema Nemogućnost da pristupite internetu ili resursima na mreži je čest problem na mreži. Utvrđivanje da li problem zahteva konfiguraciju klijentskog računara Prvi korak u rešavanju mrežnih problema jeste utvrđivanje da li je problem nastao kod klijentskog računara. 6. Za bežične prenosive računare proverite IP adresu. to Da se ne odnosi na bežične prenosive računare. i promenite stvojstva izborom na stavku Dodeli automatski IP adresu (Obtain An IP Address Automatically). u mreži ili na resursu do kog korisnik pokušava da dođe. podmrežnu masku i podrazumevani mrežni prolaz za vezu (pogledajte vežbu 7-3 za detaljan opis koraka koje treba preduzeti). Koje su se informacije promenile? Koje se informacije nisu promenile? Zašto jesu ili zašto nisu? ________________________________________________ ________________________________________________ 7.Podrška za umrežene računare 175 zatim kliknite na dugme U redu (OK). Idite nazad na TCP/IP svojstva za ovu mrežnu vezu. Upravo ste izmenili IP adresu od dinamički dodeljene adrese u statičku IP adresu.

Možete se uveriti da je računar na kome se nalaze resursi povezan sa mrežom koristeći ping uslužni program za pingovanje. morate se uveriti se resursi nalaze na računaru. onda treba da utvrdite te dozvole ako je to odgovarajuće. Proverite sa svojim mrežnim administratorom da li korisnik treba da ima pristup resursima. Ako su i korisnikov računar i računar na kome se nalaze resursi ispravno povezani sa računarom. gde je naziv računara naziv DNS računara na kojem se nalaze resursi. onda možete biti poprilično sigurni da problem nije u vezi klijentskog računara sa mrežom. onda znači da računar na kome se nalaze resursi nije dostupan u mreži. 2.  Da li je podmrežna maska i informacija podrazumevanog mrežnog prolaza ispravna za klijenta? Ako nije. Kliknite na dugme Start. Takođe. i zatim kliknite na dugme U redu (OK). Ako korisnik nema odobrene dozvole. Drugi razlozi za problem kod umrežavanja može biti da klijentski računar nije ispravno povezan sa mrežom. treba da konsultujete mrežnog administratora da li možete da rešite problem sa korisnikovim pristupom resursima. Nakon što ste utvrdili da je klijentski računar ispravno povezan sa mrežom i da je ispravno konfigurisan. gde je ipadresa IP adresa računara na kojem se nalaze resursi. problem može biti vezan za dozvole za deljenje ili fascikle. otkucajte ping ipadresa. otkucajte ping naziv računara. Ako vaša mreža ne koristi DNS. Ako su sva TCP/IP svojstva za klijentski mrežni adapter ispravno konfigurisana. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . otkucajte cmd. dodelite jednu korišćenjem komande Popravi (Repair). Da biste koristili ping uslužni program. pomoćnog programa ipconfig komandne linije. kliknite na stavku Pokreni (Run). uradite sledeće: 1. ili da su resursi sami za sebe dostupni na mreži. ispravno konfigurišite TCP/IP svojstva. Proverite dozovole za deljenje u kojima se nalaze resursi da biste se uverili da korisnik koji pokušava da pristupi resursima ima odgovarajuće dozvole. U prozoru Command. Ako vidite odgovor Request timed out.176 Poglavlje 7  li je klijentski računar član zahtevane radne grupe ili domena? Da  Da li mrežni adapter ima IP adresu? Ako je nema. ili ručno unesite jednu u TCP/IP svojstva za mrežnu vezu. Taj računar mora biti odgovarajuće povezan za korisnika da bi došao do željenih resursa. ili korisnik nema dovoljno privilegija da pristupi resursima.

Da biste pristupili internet opcijama. Da biste na ispravan način konfigurisali internet opcije. Slika 7-4 Okvir za dijalog Internet opcije Neke od postavki koje možete promeniti u okviru za dijalog Internet opcije su: Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike . morate znati da li vaša škola koristi proxy server. od kojih svaka ima opcije za konfiguraciju. a zatim kliknite na stavku Internet opcije. Konfigurisaćete internet opcije na klijentskom računaru koji ima instaliran Windows XP Professional u aplikaciji Internet Explorer. Kao što je prikazano na slici 7-4. Ovo je obično uzrokovano nepravilnom konfiguracijom Internet opcija (Internet Options). morate znati ime proxy servera i koji port koristi. okvir za dijalog Internet opcija sadrži nekoliko kartica. otvorite program Internet Explorer.Podrška za umrežene računare 177 Konfigurisanje internet opcija na klijetskom računaru Jedan od najčešćih problema koji ćete čuti od korisnika jeste nemogućnost pristupa internetu. Ako ne koristi. ili pristup određenim lokacijama. kliknite na stavku Alatke (Tools).

možete utvrditi postavke za svaku interenet zonu. Kartica Opšti podaci (General Tab) Na kartici Opšti podaci.  Dužina vremena koje je potrebno da bi se veb stranice keširale. privatnosti.178 Poglavlje 7  Stranica (nazvana matična stranica [home page]) koja prikazuje prvu stranicu koju korisnik otvori u programu Internet Explorer. Kartica Bezednost (Security Tab) Na kartici Bezbednost. sadržaja i pridruženih programa. iznos prostora koji je dodeljen privremenim internet datotekama. Polise Internet opcija za vašu školu je najverovatnije utvrdio vaš mrežni administrator i uprava škole. Postoje četiri zone. Oni bi trebalo da vam obezbede informaciju koja vam je potrebna da biste konfigurisali postavke u okviru za dijalog Internet opcije.  Konfiguracija bezbednosti. Sledi opis opcija za konfigurisanje. koje su opisane dole i vi treba da postavite nivo bezbednosti za svaku od zona. možete konfigurisati sledeće postavke:  Početnu stranicu koja se prikazuje kada korisnik pokrene program Internet Explorer. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . Program Internet Explorer kreira prečice ka tim stranicama da bi povećao performanse. Kliknite na dugme Postavke (Settings) da biste konfigurisali koliko često ćete čuvati i ažurirati stranicu.  Broj dana koliko bi program Internet Explorer trebalo da prati veb stranice koje je posećivao korisnik. VAŽNO Nivo bezbednosti nikako ne treba da bude postavljen niže od podrazumevanog. kao što je program za e-poštu za korišćenje ako kliknete na vezu za e-poštu na veb lokaciji.  Mesto na kome se smeštaju i osvežavaju privremene internet datoteke (temporary Internet files).

Nivoi se utvrđuju ocenjivanjem jezika. Ova zona vam omogućava da stavite određene internet lokacije u specijalne klase i da ih konfigurišete sa istim nivoom bezbednosti. Kartica Privatnost (Privacy Tab) Kartica Privatnost vam omogućava da utvrdite kako se rukuje internet kolačićima za internet zone. Kartica Sadržaj (Content Tab) Kartica Sadržaj vam omogućava da kontrolišete vrste sadržaja kojima su korisnici računara u mogućnosti da pristupe. Morate dodati lokacije ovoj zoni tako što ćete kliknuti na zonu i potom ćete kliknuti na stavku Lokacije (Sites). Kroz opcije na kartici Privatnost. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike . Neki kolačići takođe mogu da prate informaciju o vašim navikama kretanja na Webu i koji šalju nazad informacije organizacijama koje hostuju veb lokacije.  Alatka Savetnik za sadržaj (Content Advisor) vam omogućava da utvrdite nivo sadržaja kojem korisnici mogu da pristupe.Podrška za umrežene računare 179  Internet.  Lokalni Intranet (Local Intranet). Ova lokacija sadrži lokacije koje su za vas poverljive i za koje znate da neće načiniti štetu na vašem računaru ili mreži. Kolačić (cookie) je program koji kreira veb lokacija i koje se pohranjuju na vašem računaru kako bi se sačuvale informacije kao što su postavke za posetu te lokacije.  Poverljive lokacije (Trusted Sites). seksa i nasilja. Ova zona vam omogućava da stavite određene internet lokacije u specijalne klase i da ih konfigurišete sa istim nivoom bezbednosti. Te postavke će utvrditi uprava vaše škole i na njih mogu uticati država ili državni zakoni. golotinje. Ova zona se primenjuje na sve lokacije. kao i da izaberu kako se korisnik identifikuje.  Ograničene lokacije (Restricted Sites). a ne samo na lokalnu mrežu. Ova zona sadrži lokacije koje bi potencijalno mogle da oštete vaš računar ili podatke. Podrazumevani bezbednosni nivo je Srednji (Medium). Ova zona predstavlja vašu lokalnu mrežu. možete individualno konfigurisati (ili urediti) rukovanje kolačićima za specifične veb lokacije dodavanjem lokacija specijalnoj listi. Podrazumevana postavka je Srednje-nisko (Mediumlow). Podrazumevani nivo bezbednosti je Nisko (Low). Morate dodati lokacije ovoj zoni tako što ćete kliknuti na zonu i potom na Lokacije. Podrazumevani nivo bezbednosti je Visoko (High).

certifikovani autoriteti i izdavači. Na primer. Pristupićete okviru za dijalog Proxy postavke (Proxy Settings) (pogledaj sliku 7-5) tako što ćete kliknuti na dugme Više opcija (Advanced). Da biste to uradili. Uopšteno. Vaš administrator mreže bi trebalo da utvrdi odgovarajuće vrednosti za ove postavke. Slika 7-5 Local Area Network (LAN) postavke Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike .  Opcija Personal Information AutoComplete omogućava korisnicima da utvrde da li žele ili ne da se informacije koje su isporučene u prošlosti nekoj veb lokaciji automatski učitavaju svaki put kada posete tu veb lokaciju. ove postavke ne bi trebalo da se koriste u školskom okruženju. Kartica Veze (Connections Tab) Kartica Veze sadrži opcije za konfigurisanje za bilo koju vezu pozivanja (dial-up) ili vezu virtuelne privatne mreže (VPN) na računaru. kliknite na dugme LAN postavke (LAN Settings). ukloniti ili konfigurisati postavke za pozivanje i VPN. U okviru za dijalog Postavke lokalne mreže (Local Area Network (LAN) Settings) (pogledajte sliku 7-5). utvrdili ste da li bi trebalo ili ne LAN postavke biti automatski konfigurisane. Administrator mreže bi takođe trebalo da utvrdi da li da koristi proxy server ili ne. u postavkama u školi najverovatnije ćete konfigurisati samo LAN postavke. Međutim. možda ćete želeti da veb lokacija vaše banke automatski učita vaš broj naloga svaki puta kada posetite lokaciju. karakteristika AutoComplete ne bi trebalo da bude omogućena na deljenim računarima da bi se zaštitili privatni podaci korisnika. kao i za postavke lokalne mreže (local area network) (LAN).180 Poglavlje 7  Ceritifikati vam omogućavaju da odredite kako se identifikuju korisnici. Opcija Personal Information takođe uključuje postavke za čuvanje informacija o profilu. U većini slučajeva. Možete dodati.

U ovoj vežbi. to je često zato što su LAN postavke u programu Internet Explorer nepravilno konfigurisane. Ne bi trebalo da menjate ove postakve osim ako nije posebno navedeno da to uradite. onda bi trebalo da omogućite ovu stavku tako što ćete kliknuti na polje za potvrdu na dnu kartice Programi. i svakom timu dodelite jednu karticu u okviru za dijalog Internet opcije. multimediju. Oformite timove. Tehničar službe za pomoć mora da zna koje su odgovarajuće postavke i da se uveri da je korisnikov računar konfigurisan da bi ga mogao koristiti. HTTP postavke. možete navesti koje programe operativni sistem Windows XP Professional koristi za svaku internet uslugu. Vežba 7-5: Dokumentujte postavke Internet opcija u vašoj školi Da biste na efikasan način rešili problem povezanosti sa internetom. utvrdili ste odgovarajući postavke za svaku karticu u okviru za dijalog Internet opcije. 1. Ako je vaša škola utvrdila da podržava samo program Internet Explorer kao program za pregledanje.Podrška za umrežene računare 181 Kada korisnik ne može da pristupi internet lokacijama. pregledanje. Kartica Više opcija (Advanced Tab) Deo 2: Vodič za učenike Kartica Više opcija vam omogućava da konfigurišete individualne postavke koje utiču na pristupačnost. Tim je odgovoran za razumevanje svih postavki na dodeljenoj kartici i njegovim udruženim okvirima za dijalog ili okvire svojstava. svaki tehničar službe za pomoć mora da zna odgovarajući postavke internet opcija. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . uključujući:  HTML uređivač  E-pošta  Diskusione grupe (Newsgroups)  Internet pozivi (Internet calls)  Kalendar (Calendar)  Spisak kontakata (Contact list) Takođe možete utvrditi da li ili ne program Internet Explorer proverava da li je to podrazumevani veb pregledač. štampanje i bezbednost. Kartica Programi (Programs Tab) Na kartici Programi.

Kliknite na dugme Start. kliknite na stavku Svi programi (All Programs). 4. c.182 2. b. Izaberite jednog člana tima koji će uneti sve datoteke slika u jedan Microsoft Word dokument. a zatim kliknite na stavku Kopiraj na (Copy To). Bloker iskačućih prozora (Pop-Ups Blocker) (samo uz Windows Servisni paket 2) Jedna od značajnih poboljšanja u okviru Windows Servisnog paketa 2 jeste ugrađeni bloker iskačućih prozora za program Internet Explorer. Otvorite program Microsoft Bojanka (Paint). 3. kupovinu na mreži i tako dalje. kliknite na meni Uređivanje (Edit). e. Nazovite dokument IE Konfiguracija i sačuvajte ga na deljenoj fascikli pod nazivom Resursi službe za pomoć koju ste kreirali u Vežbi 7-1. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . a. Takođe je dovoljno pametan da ne blokira bilo koje iskačuće prozore sa bezbedne veb lokacije. Vi takođe imate slobodu da dodate vaše omiljene veb lokacije Spisku izuzetaka. U programu Bojanka (Paint). Sačuvajte sve datoteke na centralnom mestu za deljenje. Poglavlje 7 Nađite se sa vašim administratorom mreže da biste utvrdili odgovarajuće postavke za svaku karticu i bilo koje okvire za dijalog ili okvire svojstava kojima s može pristupiti sa kartice. kliknite na stavku Nalepi (Paste). iza koje ide ime polja za dijalog ili okvira svojstva koji ste otvorili na kartici). kliknite na stavu Uredi (Edit). Ispravno konfigurišite karticu i slične okvire za dijalog ili okvire svojstava i zatim napravite slike svih kartica i okvira za dijalog tako što ćete uraditi sledeće korake. a zatim kliknite na stavku Bojanka (Paint). unesite ime slike (kao što je naziv kartice. kliknite na stavku Pribor (Accessories). a zatim pritistnite tastere Alt+Tab. kao što su Web lokacije za bankarstvo na mreži. Bloker je dovoljno pametan da identifikuje koji iskačući prozor treba ili ne treba da bude blokiran. U okviru za dijalog Kopiraj na (Copy To). Kliknite ispravno na konfigurisanu karticu ili na drugi okvir za dijalog. d. Datoteka će biti sačuvana kao Windows datoteka rasterske slike (bitmap file).

Podrška za umrežene računare 183 Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike .

.

Ali tehničar službe za pomoć može pomoći u implementiranju preventinvih postupaka. Najveća pretnja od svih za bilo koji računar u mreži jeste zlonamerno ometanje (malicious tampering). Odgovornost za opsežan bezbednosni plan leži prvenstveno kod profesionalaca kao što je vaš školski administrator mreže. imaćete ograničenu ulogu u bezbednosti vaše mreže i hardvera. Interni hakeri mogu da dobiju pristup podacima o učenicima i njihovim ocenama ili drugim poverljivim informacijama.Poglavlje 8 Podrška za bezbednosne potrebe Nakon dovršavanja ovog poglavlja moći ćete da:  Pomognete da se poboljša bezbednost mreže sa klijenstke strane. mogu da koriste mrežu kao bazu sa koje mogu da napadnu druge mreže. . spolja ili u okviru mreže. računari u vašoj mreži mogu biti izloženi mnogim različitim vrstama bezbednosnih napada. Eksterni hakeri mogu da dobiju pristup da bi krali ili brisali podatke i informacije sa korisničkog naloga. Prepoznavanje te pretnje može biti eksterno i interno i od presudne je važnosti za održavanje bezbednosti vaše mreže i računara u mreži. Takođe. kao što su oni koje ćete naučiti u ovom poglavlju. Računarski virusi predstavljaju drugu pretnju. 185 Deo 2: Vodič za učenike Kao tehničar službe za pomoć.  Preduzmete određene mere da biste povećali fizičku bezbednost hardverskog inventara. inžinjer ili arhitekta. Oni takođe mogu da pomognu da se napravi inventar i označi hardver radi identifikacije. Bezbednost mreže Bez odgovarajućih bezbednosnih mera. takođe poznato pod nazivom hakerisanje.

Kao tehničar službe za pomoć. VIŠE INFORMACIJA Za više informacija o preventivnim merama. Definicija virusa omogućava softveru za zaštitu od virusa da pronađe određeni virus i da ga očisti ili da vas upozori na njegovo postojanje. omogućavajući im da se brzo šire kroz mrežu i da je onemoguće na efikasan način. inženjera i arhitekte.186 Poglavlje 8 Virusi mogu da uzrokuju značajna oštećenja na mreži. aplikacije. Neki od tih virusa mogu se replicirati kroz e-poštu. pri tom koristeći većinu sistemskih resursa dovodeći u pitanje performanse računara. neki virusi podešavaju matičnu stranicu programa Internet Explorer na određenu lokaciju i dodaju neodgovarajući sadržaj na jedinicu na čvrstom disku. Računarski virus je program kreiran da ošteti operativni sistem. Preventivno delovanje je mera koju preduzimate da biste sprečili hakere. Preventivno delovanje Bezbednost celokupne mreže je odgovornost administatora mreže. Kao tehničar službe za pomoć. Drugi virusi mogu da reformatiraju čvrsti disk. pobrinućete se da se prate bezbednosne mere i polise. neki su u stanju da obrišu sve datoteke na mreži. tako što ćete otići na veb lokaciju za programe. Oni su odogovorni za kreiranje i implementaciju strategije koja će zaštititi mrežu od napada. možete ažuririati definicije virusa i dodati nove. Sa većinom softvera za zaštitu od virusa. odnosno podatke ili da instalira neželjene aplikacije na računaru. Jedna od vaših dužnosti kao tehničara službe za pomoć može biti instaliranje softvera za zaštitu od virusa. Instaliranje i ažuriranje softvera za zaštitu od virusa Jedna od najvažnijih preventivnih bebzednosnih delovanja koje bi trebalo postavite da funkcioniše za bilo koju mrežu jeste utvrđivanje i eliminisanje virusa. Drugi jednako važan zadatak jeste redovno ažuriranje definicija virusa u softveru. što rezultuje gubitkom podataka i datoteka instaliranih na računaru. Mnogi programi za zaštitu od virusa sadrže stavku Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . viruse ili druge bezbednosne pretnje da napadnu mrežu. I ostali virusi su kreirani da sami sebe repliciraju. pogledajte odeljak pod nazivom Preventivna podrška u poglavlju 4. Važno je zaštititi mrežu od virusa i obrazovati korisnike tako da izbegnu njihovo širenje. možda ćete biti odgovorni za implementiranje preventivnog delovanja kao deo ove strategije. Na primer.

Podrška za bezbednosne potrebe 187 na meniju ili opciju koju mođete izabrati da biste otišli na veb lokaciju za zaštitu i automatski preuzmete ispravke definicija virusa. korisnici biraju lozinke koje se lako nagađaju ili „hakuju”. svakom od korisinika treba lozinka. Korišćenje jakih lozinki U mreži gde korisnici moraju da se prijave sa korisničkim nalogom. Dva najpopularnija softverska paketa za zaštitu od virusa su McAfee Virus Scan i Norton AntiVirus. Kompleksni zahtevi za lozniku obično se konfigurišu za čitavu mrežu. Uradite pretragu na vebu za „zaštitu od virusa” da biste istražili opcije za zaštitu od virusa. otvaranje i čuvanje administrativnih alatki koje se zovu konzole. Podrazumevana lokacija za sačuvane konzole je fascikla administratitivnih alatki. Stoga. već više školja za alatku. U konzoli možete da dodate alatke Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike . Microsoftova Upravljačka konzola (Microsoft Management Console (MMC)) se koristi za kreiranje. Većina lokacija ne zahteva da posedujete softver da biste mogli da pregledate listu virusa. koristite konzolu sa umetkom (snap-in) za Postavke za lokalnu bezbednost (Local Security Settings). sačuvali ste školjku sa dodatim umetcima tako da ih možete kasnije lako otvoriti. trebalo bi da se zahteva od korisnika da koriste lozinke koje su u skladu sa kompleksnim zahtevima vaše škole. pogledajte odeljak pod nazivom Uobičajene preventivne mere u poglavlju 4. Vaš tim službe za pomoć bi trebalo da kreira plan za ažuriranje softver za viruse za svaki od računara koji podržavate. trebalo bi planirate da preuzimate ispravke jednom mesečno. Ako morate ručno da ažuirate ovaj softver. bez obzira na to da li ste sačuvali konzolu. Konzole (Consoles) vam omogućavaju da načinite administrativne promene korišćenjem GUI interfejsa. Ponekad. Da biste konfigurisali opcije kompleksne lozinke na svakom od računara. VIŠE INFORMACIJA Za više informacija o tome zašto koristiti jake lozinke. SAVET Dodavanje umetaka (snap-ins) i kreiranje promena u konfiguraciji se automatski čuva. Kada sačuvate konzolu. Konzola sama po sebi nije alatka. Trebalo bi da obeležite veb lokacije koje se odnose na viruse koje ste pronašli da biste mogli periodično da proveravate da li imaju informacije o novim virusima.

188 Poglavlje 8 pod nazivom umetci (Snap-ins). Kliknite na dugme Start. koja prikazuje okvire za dijalog koje će te videti kako budete dovršili sledeća tri koraka. Otvoriće se Micorosoftova upravljačka konzola (Microsoft Management Console). kliknite na stavku Pokreni (Run).). otkucajte mmc i zatim kliknite na dugme U redu (OK. Slika 8-1 Dodavanje umetka 2. uradite sledeće: 1. a zatim kliknite na stavku Dodaj/Ukloni umetak (Add/Remove Snap-in). kliknite na stavku Datoteka (File). možete da sačuvate tu konzolu sa dodatim umetcima koje možete kasnije lako da otvorite za korišćenje. Pogledajte sliku 8-1. na primer kao što je lokalna bezbednost. Kada umetak dodate konzoli. i sadrže postavke za konfiguraciju. Da biste konfigurisali opcije za kompleksnu lozinku i poboljšali korišćenje jakih lozinki. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . Umetci (Snap-ins) se fokusiraju na jedno administrativno polje. U Konzoli1.

Konfiguracija Ojačati istoriju lozinki Najduže trajanje lozinke Najmanja dužina lozinke Lozinka mora da bude u skladu sa zahtevima za kompleksnost Minimum predloženih postavki 3 zapamćene lozinke 42 dana 8 karaktera Omogućeno Slika 8-2 ilustruje promene u konfiguraciji koje ste trebali da načinite. raširite stavku Lokalne polise računara (Local Computer Policy). Kliknite na dugme Zatvori (Close). Promene odmah stupaju na snagu. raširite stavku Windows postavke (Windows Settings). U Konzoli1. 7. Dvaput kliknite mišem na navedene postavke i u okviru za dijalog Svojstva (Properties) konfigurišite ih u skladu sa predloženim mininumom podešavanja koji su navedeni u tabeli. a zatim kliknite na dugme Dovrši (Finish). kliknite na dugme Dodaj (Add). raširite stavku Bezbednosne postavke (Security Settings). Postavke Smernice za lozinke su prikazane u desnom okviru konzole. kliknite na dugme Dodaj (Add). 5. 4. U okviru za dijalog Add/Remove Snap-in. raširite Konfiguracija računara (Computer Configuration). Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike . Postavke koje ćete izmeniti navedene su u sledećoj tabeli. a zatim kliknite na dugme U redu (OK) da biste zatvorili otvorene okvire za dijalog.Podrška za bezbednosne potrebe 189 3. i zatim kliknite na stavu Smernica za lozinke (Password Policy). Označite umetak pod nazivom Grupne polise (Group Policy). 6.

Pozovite se na proceduru iz prethodnog odeljka pod nazivom Korišćenje jakih lozinki za više informacija. U Konzoli1. i zatim kliknite na stavku Sačuvaj (Save). Kreirajte bezbednosnu konzolu koja sadrži umetak Local Computer Security. otkucajte Security Console. Nakon toga uradite sledeće zadatke. 1. a zatim dvaput kliknite mišem na Security Console. kliknite na stavku Svi programi (All Programs). Vežba 8-1: Kreirajte bezbednosnu konzolu i konfigurišite lokalnu bezbednost Radite sa vašim administratorom mreže da biste utvrdili odgovarajuće postavke za lokalnu bezbednost na računarima u računarnskoj laboraotoriji ili drugim lokacijama u školi. 2.190 Poglavlje 8 Slika 8-2 Postavke konfigurisanja Smernica za lozinku 8. Kliknite na dugme Start. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . Konfigurišite postavke Smernice za lozinku koje je utvrdi vaš mrežni administrator. i potom ga zatvorite. kliknite na stavku Administrativne alatke (Administrative Tools). sačuvajte ga kao Security Console. Izmene u konfiguraciji su sačuvane bez obzira na to da li ste izabrali da sačuvate konzolu. kliknite na stavku Datoteka (File). To će sačuvati konzolu sa ugrađenim umetkom. kliknite na stavku Sačuvaj (Save).

i promenite lozinku na onu koja je u skladu sa zahtevima za kompleksnost. Prijavite se na računar koristeći korisnički nalog koji ima administratorske privilegije. uverite se da je izabrano polje za potvrdu User Must Change Password At Next Logon (Korisnim kora promeniti loziknu pri sledećem prijavljivanju). Na primer. Prijavite se na računar kao Korisnik10. a zatim kliknite na stavku Novi korisnik (New User). možete da pretražujete listu sve opreme koja bi trebala da je u određenoj prostoriji. u okviru stavke Computer Management. d. desnim tasterom miša kliknite na stavku Korisnici (Users). a zatim kliknite na stavku Upravljaj (Manage). takođe vam dozvoljava da pratite opremu po lokaciji. Unesite sledeće informacije u okviru za dijalog Novi korisnik (New User): Korisničko ime Opis Lozinka Korisnik10 Svojstva lozinke za testiranje Škola Šta se dešava? Zašto? ___________________________________________ e. Odjavite se sa računara i zatim se prijavite koristeći nalog sa administratorskim privilegijama. trebalo bi da koristite dokumentaciju baze podataka da biste utvrdili kako da unesete svaku stavku imovine u bazu podataka. U okviru stavke Computer Management. izbrišite stavku Korisnik10. uvećajte prozor Lokalni korisnici i grupe (Local Users And Groups). b. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike 4. Kliknite na dugme Start. .Podrška za bezbednosne potrebe 191 3. Kreirajte novi korisnički nalog pod nazivom Korisnik10: a. napišite vaše rešenje. desnim tasterom miša kliknite na stavku Moj računar (My Computer). 5. i zatim kliknite na dugme Kreiraj (Create). c. Obezbeđivanje hardvera i softvera SAVET Ako vaša škola ima bazu podataka za praćenje inventara. Pored toga što vam omogućava da pratite oznake inventara. Ispravite problem koji ste otkrili.

možete da procenite fizičku bezbednost hardverske i softverske imovine i da napravite preporuke za njihovu zaštitu. Jedan od prvih koraka u ovom procesu jeste istraživanje imovine kao što su računari. ako se računari ukradu. ostali periferijski uređaji i softver u vašoj školi. Na kraju krajeva. Što je teže dobiti neautorizovan pristup opremi. Osiguravanje hardvera i softvera Kao tehničar službe za pomoć. neće biti mreže da ih zaštiti! Kao tehničar službe za pomoć. Prošetajte po školi sa vašim partnerom i odgovorite na sledeća pitanja o fizičkoj imovini:  Kako se kontroliše pristup imovini?  li se svi računari i periferijski uređaji nalaze u prostorijama koje Da se mogu zaključati?  Ako ne. kao što su nepomične stege. preporučite ove mere bezbednosti vašem školskom odboru za tehnologiju i vašem nastavniku službe za pomoć ili sponzoru. možete napraviti preporuke. štampači. možete pomoći pri obezbeđivanju fizičke bezbednosti računarske opreme tako što ćete napraviti temeljan inventar hardvera. kao što je smeštanje računara u računarske laboratorije koji se mogu zaključati kada nema nikoga da ih nadgleda. Ako fizička imovina nije obeležena sa identifikacionim brojem škole na dobro vidljivom mestu. i obezbeđivanje imovine za nameštaj korišćenjem brava za računar ili štampač (posebni metalni kablovi koji zaključavaju imovinu i osiguravaju nameštaj) ili neki druga sprava za zaključavanje.192 Poglavlje 8 Fizička bezbednost vašeg hardvera je važna isto kao i bezbednost vaše mreže. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . da li su obezbeđene na svojim radnim stanicama bravama za računare ili nekim drugim uređajem?  li bi bilo teško ili nemoguće da neko uzme računar i da ga Da ponese sa sobom? Da  li se od korisnika traži identifikacija pre nego što im se da pristup opremi?  Kako se imovina štiti tokom tokom vannastavnog vremena u školi?  Da li je softver osiguran na bezbednom mestu?  li je sva imovina obeležena školskim identifikacionim brojem na Da dobro vidljivom mestu? Ako fizički pristup imovini nije adekvatno kontrolisan. to je manja šansa da oprema bude ukradena.

1. Ako nema. Oni takođe mogu oštetiti opremu ako se ne koristi na pravi način.  Graviranje. One su jeftine. veoma vidljivim brojem koji može da se prati a koji identifikuje pravog vlasnika. Vežba 8-2: Inventar i nalepnica hardverskog inventara škole U ovoj vežbi. što znači da postoji manje šanse da bude ukradena. obično možete kupiti 2000 komada za 50 dolara. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike . Graviranje je komplikovanije i skuplje od trajnih označivača. olakšava praćenje čitave opreme i pomaže vam u evidenciji. Svaka oznaka ima inventarni broj. S obzirom na to da način čuvanja inventara može biti specifičan za vašu školu. ova vežba opisuje zadatke koje treba završiti. Ove oznake su idealne za zapisivanje detalja inventara u bazi podataka za praćenje inventara.Podrška za bezbednosne potrebe 193 Obeležavanje inventara sa trajnim. Sledeće alatke možete koristiti za jasno identifikovanje školske imovine kao dela inventara:  Trajni označivači. pogledajte dokumentaciju baze podataka da biste utvrdili kako su zapisane te informacije. Ako vaša škola ima bazu podataka za praćenje inventara. radićete u parovima da biste kreirali inventar imovine školskog hardvera i softvera. Ove oznake su obično napravljeno od aluminijuma sa veoma jakom nalepnicom na poleđini. Takođe. ali budite svesni da informacija može da se izbriše. Utvrdite da li vaša škola već ima kreiran sistem za identifikovanje imovine. To su lake za korišćenje i jeftine alatke. ali ne u detaljnim koracima.  Aluminijumske oznake za inventar. utvrdite koju ćete metodu koristiti da identifikujete imovinu. otežava da se ukradena oprema proda. ime vaše škole ili školske oblasti i verovanto bar kôd kao što je prikazano na slici dole. U suprotnom će vam vaš instruktor objasniti kako da nastavite. Možete naručiti oznake od različitih kompanija na mreži.

Poglavlje 8 Pogledajte koliko vam je imovine dodeljeno. 8. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . (Imajte u vidu da se mišu obično ne dodelje broj. Kliknine na znak + koji se nalazi pored Komponente (Components) da biste proširili listu Komponenti. uradite sledeće korake: 4. Proizvođač (primeri: Dell. Vrsta inventara (na primer: stoni računar. Kliknite na stavku Datoteka (File). 5.txt je sačuvana na vašoj radnoj površini. crni prenosivi računar. 9. otkucajte naziv datoteke Components. Za svaku imovinu zabeležite sledeće informacije (ili informacije koje se zahtevaju u vašoj bazi podataka ili postojećem sistemu za identifikaciju imovine). Na primer. kliknite na dugme Pokreni (Run). štampače i tako dalje. srebrni skener) f. i zatim kliknite na dugme Sačuvaj (Save). Sony. Compaq. B2346) b. Clone) d. Broj inventara (na primer: 0001.). Datoteka pod nazivom components. a. Kliknite na dugme Start. Fizička lokacija (na primer: računarska laboratorija A. možda ćete želeti da je popunite u isto vreme. otkucajte msinfo32. ai zatim kliknite na dugme U redu (OK.194 2. Naziv modela i broj (na primer: Armada 1234.) Obavestite svoj tim kada ste dovršili vaš deo na projektu praćenja imovine ili hardverskog inventara. HP Monitor # 123456. prenosivi računar. Ovo je inventar internih komponenti. i zapisali ga na inventaru hardvera. 3. kliknite na stavku Izvezi (Export). štampač) c. biblioteka. Za hardverski inventar. Tecra 3456) e. Otvorite okvir za dijalog Svojstva sistema (System Properties) da biste dobili naziv računara. Unećete neke od ovih informacija u vašu bazu podataka hardvera. instruktorov sto u učionici 118) Ako vaša školska baza podataka podržava praćenje imovine i detaljni hardverski inventar. Vaio 2345. uključujući monitore. 6. Zapišite brojeve imovine i kratak opis svih periferijskih uređaja koji su priključeni na računar. 7. Fizički opis (na primer : bež minikućište. tastature.

proširivanje znanja tehničara i sticanje dodatnih sredstava ili tehničke podrške.  Napravite raspored rutinskog održavanja za računare za koje ste odgovorni. Održavanje računara obuhvata mnoge mere preventivne podrške o kojima ste učili u prethodnim poglavljima. Oni uključuju: 195 Deo 2: Vodič za učenike Služba za pomoć se organizuje da bi se rešavali računarski problemi korisnika. Kada se računari adekvatno i rutinski održavaju. ali su podjednako važne i uloge prevencije problema i rutinskog održavanja sistema i opreme.Poglavlje 9 Izvršavanje zadataka održavanja i realizovanje specijalnih projekata Po završetku ovog poglavlja moći ćete da:  Izvršavate osnovne zadatke održavanja. služba za pomoć ima manje problema koje treba da reši i ti problemi su manje ozbiljni.  Napravite listu specijalnih projekata koje članovi tima službe za pomoć mogu da realizuju. Članovi tima takođe mogu da realizuju niz specijalnih projekata koji omogućavaju poboljšavanje učinka službe za pomoć. . Nekoliko faktora utiče na zadatke održavanja i raspored održavanja koji ćete napraviti za vaš tim službe za pomoć. Izvršavanje zadataka održavanja Održavanje računara je osnova uspešnog rada službe za pomoć.

a zatim kliknete na „Planirani zadaci“.  Vaše smernice za upotrebu računara. kao i kada i koliko često treba da se pokreću.  Fokus vaše službe za pomoć. postavite pokazivač na „Pribor“. U tabeli 9-1 navedeni su razni zadaci održavanja sa opisima.  Starost i konfiguracija vaših računara. računari sa manjim čvrstim diskovima moraju češće da se defragmentuju i pospremaju od onih sa većim čvrstim diskovima.  Dostupnost drugih resursa. Da li ste više fokusirani na korisničku podršku u realnom vremenu i van mreže ili na održavanje računara? POGLEDAJTE I OVO Čarobnjak za planirani zadatak Pomoću čarobnjaka za planirani zadatak možete podesiti da se mnogi zadaci održavanja izvršavaju automatski. Nijedan od ovih zadataka ne treba odlagati do zakazanog vremena ukoliko postoji potreba da se izvrše ranije. postavite pokazivač na „Svi programi“. kao što je školski ili okružni tehnološki tim koji može da vrši održavanje. Na primer. značajem i preporukama za učestalost izvršavanja. Čarobnjak pokrećete tako što kliknete na meni „Start“. postavite pokazivač na sistemske alatke.196 Poglavlje 9  Broj računara za koje je vaša služba za pomoć odgovorna. manja je verovatnoća da ćete ostati bez slobodnog prostora. Zatim pratite uputstva čarobnjaka da biste izabrali programe ili uslužne programe koji treba da se pokreću.  Resursi koji su vam dostupni (posebno broj ljudi u timu službe za pomoć). Ukoliko je korisnicima zabranjeno da čuvaju datoteke na čvrstim diskovima računara. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike .

Značaj Obezbeđuje korišćenje optimalnih upravljačkih programa za opremu. Koristite proverene rastvore ili maramice Značaj Čišćenje opreme može da spreči oštećenja. Jednom nedeljno Proveravanje da li su se kablovi za uređaje i struju oštetili Zadaci održavanja hardvera i čvrstog diska Zadatak Provera i ažuriranje upravljačkih programa Opis i koraci Koristite čarobnjak za ažuriranje hardvera. proverite sve priključke da biste bili sigurni da su u dobrom stanju. da nisu oštećeni ili preopterećeni utičnicama. Učestalost Jednom na svaka tri meseca Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike Proverite da li su svi kablovi dobro priključeni i neoštećeni. Prevencija oštećenja kablova i priključaka može da smanji pozive korisnika za pomoć i spreči oštećenje opreme. Jednom mesečno . ažuriranje Windowsa i veb lokaciju proizvođača da biste pronašli i instalirali najnovije upravljačke programe za hardver (videti poglavlje 5 za više informacija). možda će biti neophodno da vadite kuglice iz miševa da biste ih očistili. Učestalost Jednom na svaka tri meseca Čišćenje ekrana monitora Ukupna čistoća sprečava mogućnost da korisnici koriste neproverene rastvore.Izvršavanje zadataka održavanja i realizovanje specijalnih projekata 197 Tabela 9-1 Zadaci održavanja Zadaci fizičkog održavanja Zadatak Čišćenje tastatura i miševa Opis i koraci Koristite vlažnu krpu ili komprimovani vazduh.

198 Zadatak Poglavlje 9 Opis i koraci Koristite defragmentator diska da biste defragmentovali čvrsti disk i obezbedili brži i efikasniji pristup podacima (videti poglavlje 5 za više informacija). Učestalost Jednom nedeljno Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . možete da zakažete automatsko izvršavanje ovog zadatka pomoću čarobnjaka za planirani zadatak. Značaj Obezbeđuje se instaliranje kritičnih zakrpa da bi se računar zaštitio i optimizovao. Koristite alatku „Pospremanje diska“ da biste izbrisali datoteke koje se ne koriste ili nepotrebne datoteke na čvrstom disku. Jednom mesečno do jednom na svaka tri meseca Zadaci održavanja bezbednosti Zadatak Instaliranje preuzetih ispravki za Windows Opis i koraci Ukoliko računari nisu podešeni da automatski instaliraju kritične i preporučene ispravke sa lokacije „Ažuriranja Windowsa“. Značaj Obezbeđuje najefikasniju upotrebu čvrstog diska. instalirajte ih ručno. Učestalost Jednom mesečno do jednom na svaka tri meseca Defragmentacija čvrstog diska Korišćenje alatke „Pospremanje diska“ Eliminiše datoteke koje se retko koriste ili se uopšte ne koriste.

tačan broj računara koje morate da održavate i okvirno vreme potrebno za izvršavanja svakog zadatka. Proverite veb lokacije većih proizvođača softvera za zaštitu od virusa da biste videli da li su otkriveni novi virusi i koliko su kritični. kao i kada će ih izvršavati. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike Sprečava da novi virus utiče na vašu mrežu pre nego što saznate da on postoji. obavezno odmah preuzmite definiciju. vi morate da vršite skeniranje jednom nedeljno. u većini antivirusnih programa možete da podesite automatsko izvršavanje ovog zadatka. ukoliko imate virusne definicije za njih. Svaki dan . Trebaće vam kalendar školske godine. ukoliko je otkriven novi kritični virus. Idite na veb lokaciju proizvođača vašeg softvera za zaštitu od virusa i preuzmite najnovije definicije za viruse. u većini antivirusnih programa možete da podesite automatsko izvršavanje ovog zadatka.Izvršavanje zadataka održavanja i realizovanje specijalnih projekata 199 Pokretanje kompletnog skeniranja virusa na računaru Ukoliko računari nisu podešeni da češće automatski pokreću skeniranja. Obezbeđuje pronalaženje virusa na računaru. Jednom nedeljno Ažuriranje definicija za viruse Obezbeđuje definicije za najnovije viruse. Jednom na svake dve nedelje Traženje podataka o novim virusima na mreži Vežba 9-1: Napravite raspored održavanja U ovoj vežbi određujete koje će zadatke održavanja izvršavati vaš tim službe za pomoć.

Vodite računa da ne preopteretite tim. Poglavlje 9 Napravite spisak svih zadataka za koje će vaš tim službe za pomoć biti odgovoran u koloni „Zadaci“ u dole navedenoj tabeli. 4. Ukoliko budete imali toliko zadataka da niko nema vremena da pomaže krajnjim korisnicima. pomnožite vreme potrebno da se zadatak izvrši na jednom računaru sa brojem računara (ukoliko se zadatak izvršava na svakom računaru). možda nećete moći da ispunite ciljeve vaše službe za pomoć. Zakažite svaki zadatak tako što ćete ga ubeležiti u kalendar školske godine. Da biste odredili radno vreme. 3.200 1. Odredite koliko će radnih sati biti potrebno za izvršavanje zadatka na svim računarima. 5. Ispunite kolonu „Učestalost“ za svaki zadatak. pa ćete možda morati da malo promenite raspored. Zadaci koji se izvršavaju jednom nedeljno ili svake dve ili tri nedelje će se u nekom trenutku poklopiti. Ispunite datum početka za svaki zadatak (kada će prvi put vaš tim da izvrši zadatak). Radno vreme Učestalost Početak Zadatak Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . 2.

sa internet adresama. Kao tim službe za pomoć. Oni istraže neku temu ili problem. treba da težite realizaciji barem jednog značajanog specijalnog projekta svake školske godine. kao što su lokacije koje imaju odlične podatke o hardveru. treba da utvrdite PI svakog projekta koji predlože tehničari vaše službe za pomoć. Projekti znanja Projekti znanja su oni koji za rezultat imaju povećanje znanja celog tima.  Saznajte kako se izvršava neki komplikovan zadatak ili tema i osmislite pomoć. Jedna od prednosti ovih projekata jeste to što omogućavaju istraživaču da istraži problem ili tehničku oblast koja ga najviše zanima. a zatim predstave svoje istraživanje članovima tima službe za pomoć. Prezentacija članovima tima treba da se obavi u jednoj od dve forme – ili u obliku problem/rešenje ili kao pomoć koja omogućava službi za pomoć da nešto obavlja bolje ili brže. Takođe. Na primer. Možete da razmotrite sledeće vrste projekata znanja: Napravite spisak korisnih veb lokacija. na Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike . Ovaj odeljak pokriva osnovne zadatke i teme koje treba da razumete kako biste osnovali službu za pomoć i upravljali njom. Pošto svaka služba za pomoć ima različite prioritete i potrebe. ali će se dobiti podaci koji će svakom tehničaru u timu uštedeti 30 minuta svakog dana. Kao tehničar službe za pomoć. nazivima lokacija i kratkim opisima. treba da pogledate sve predloge specijalnih projekata i da odredite njihov prioritet na način koji obezbeđuje najbolje rezultate u odnosu na uložene resurse. ukoliko će za neki specijalni projekat biti potrebno 10 sati rada tehničara. a zatim da pošaljete veze sa veb lokacijama ostalim članovima tima e-poštom tako da i oni mogu da ih dodaju u svoje „Omiljene lokacije“ ako žele. onda taj projekat ima visok povraćaj investicije (PI). možete da dodate te lokacije u „Omiljene lokacije“ programa Internet Explorer. ali koji bi mogli biti korisni vašoj službi za pomoć. Ovu vrstu projekata obično realizuju pojedinci ili veoma male grupe. Postoje i drugi zadaci i teme koje su izvan domena ovog kursa. rešavanju problema ili komunikaciji sa korisnicima. Istražite neku temu na  internetu. možete da razvijete projekat za pružanje dodatne obuke tehničarima ili projekat za skupljanje dodatnih sredstava za službu za pomoć. Na primer.Izvršavanje zadataka održavanja i realizovanje specijalnih projekata 201 Realizovanje specijalnih projekata Tim službe za pomoć može da pokrene niz specijalnih projekata kako bi poboljšao nivo usluge koju služba za pomoć nudi. Sastavite spisak po nekom redosledu. U narednim odeljcima su prikazani tipovi projekata koje biste mogli da razmotrite.

Za zadatke koje istražite predstavite postupnu pomoć. onda treba da tražite podatke od njega. odn. Za teme koje istražite dajte kratak pregled. neki drugi tip računarske datoteke ili papirne kopije u fascikli.202 Poglavlje 9 primer. Na primer. SAVET Dokumentacija vaše baze podataka treba da sadrži uputstva za pravljenje izveštaja za pronalaženje ovih podataka. Analitički projekti zahtevaju da prikupite podatke i donesete zaključke na osnovu njih.  Analizirajte da li ispunjavate ciljeve vaše službe za pomoć. Možete da razmotrite sledeće vrste analitičkih projekata:  Analizirajte najčešće vrste problema koje vaša služba za pomoć rešava. kao što je pravljenje vodiča za korisnike. Na početku ovog odeljka postavili ste ciljeve službe za pomoć. Zatim utvrdite da postoji li način da se korisnici nauče da izbegnu. možda ste postavili cilj da se na nalog odgovara u roku od jednog sata. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . Pomoću baze podataka za praćenje naloga odredite tri vrste problema krajnjih korisnika za koje dobijate najviše poziva. Sve to treba da ubacite u bazu znanja škole. Analitički projekti Analitički projekti su oni u kojima analizirate podatke da biste odredili koje ćete naredne korake preduzeti. Sprovedite analitički projekat da biste utvrdili da li ispunjavate određeni cilj. reše te probleme ili način da ih tehničari službe za pomoć brže rešavaju. a zatim napravite preporuke kako da se ta oblast dalje poboljša. neko je verovatno analizirao potrebe vaše škole za računarskom podrškom i preporučio da se osnuje učenička služba za pomoć. Ubacite slike ili grafikone gde god možete. To može da bude elektronska baza podataka. na primer.exe za pravljenje particija na diskovima. Baza znanja je mesto na kojem čuvate sve podatke. uputstva i istraživanja službe za pomoć. Stoga oni često uključuju dokumentovanje analize ili bukvalno nastavljanje na naredne korake. Ukoliko vaš tim službe za pomoć ima određenog analitičara podataka. detaljno poznavanje komponenti na matičnoj ploči ili kako se koristi komanda DiskPart. Istražite neku temu ili zadatak i predstavite rezultate svojim kolegama.

a u kojim oblastima treba da se poboljša. za dobijanje novca od određene fondacije ili kompanije.Izvršavanje zadataka održavanja i realizovanje specijalnih projekata 203 Istraživački projekti Istraživački projekti su oni u kojima pronalazite odgovore na pitanja. Možete da istražujete sredstva koja su dostupna učeničkim organizacijama ili organizacijama službi za pomoć. Razdelite. Sprovedite istraživanje na mreži i drugim mestima da biste utvrdili koje organizacije usmerene ka službama za pomoć postoje i šta one rade. Možete da istražujete sredstva koja su dostupna preko vaše škole ili školskog okruga za aktivnosti učenika (kao što je služba za pomoć) ili za opremu. organizacija za davanje certifikata i tako dalje. sakupite i analizirajte podatke i predstavite ih timu tako da tim može da odredi u kojim oblastima je efikasan. Možete da istražite profesionalne organizacije i udruženja tehničara službi za pomoć. a zatim koristite te odgovore kao osnovu za dalje analize ili davanje preporuka. Možete da razmotrite sledeće istraživačke projekte:  Saznajte šta krajnji korisnici misle o službi za pomoć. želite da utvrdite u kojim oblastima podrške je članovima tima službe za pomoć najpotrebnija obuka. savetnikom iz redova osoblja ili tehnološkim timom. Na primer. analiziranje i dokumentovanje. A možete i da napišete zahtev. organizacija za obuku. Postoje različite vrste projekata za prikupljanje sredstava.  Napravite spisak onog što čini vašu školu jedinstvenom. Napravite anketu u kojoj će krajnji korisnici reći šta misle o uslugama koje dobijaju od službe za pomoć. fokus Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike . Vi možete da pomognete u predstavljanju predloga organizaciji koja ima te resurse. tako da je možda najbolje da tokom tog zadatka blisko sarađujete sa svojim instruktorom. koji se zove predlog za dodelu sredstava. Evo nekoliko saveta za pronalaženje dodatnih sredstava za vašu službu za pomoć. ispitaćete članove tima. U prilogu B možete da pogledate primer ankete. a zatim upotrebiti njihove odgovore da biste utvrdili potrebni tip obuke i dali preporuke za odgovarajuće programe obuke. Pisanje predloga za dodelu sredstava je složen poduhvat. Dakle. Uključite stavke kao što je država i grad u kojem se nalazite. Projekti za prikupljanje sredstava Projekti za prikupljanje sredstava obično kombinuju istraživanje.  Saznajte nešto o organizacijama službi za pomoć. odnosno dodatnih ili novijih računara za školu. Kreirajte dokument sa pregledom ovih podataka i predstavite ga timu kako bi članovi tima mogli bolje da se upoznaju sa mogućnostima rada u ovoj IT oblasti.

Mnoga sredstva su dostupna samo školama ili programima koji se uklapaju u određenu demografsku definiciju. „2“ na projektu za koji misle da bi trebalo da se uradi drugi i „3“ na projektu za koji misle da bi trebalo da se uradi treći po redu. Zatim istražite i druge kompanije koje bi mogle da podrže vaše napore. Neka tim razgovara o svom izboru i pokuša da se dogovori o tome koji projekat treba da se uradi prvi i zbog čega. okruga i školskog okruga.) c.  Saznajte tehnološke ciljeve države. Počnite sa profitabilnim korporacijama koje su fokusirane na tehnološka polja. Odredite tri najbolja projekta tako što će svaki član tima službe za pomoć napisati „1“ na projektu koji misle da treba da se uradi prvi. Ukoliko znate te ciljeve. demografske podatke. Potrebu za projektom (zašto da se realizuje) b. informacije i sl. Neka svaki član službe za pomoć napiše predlog za specijalni projekat na pola strane. procenat određenih etničkih grupa i uzrast učenika. Zatim odredite za koja sredstva će se vaša škola ili program kvalifikovati. Korporacije ponekad sponzorišu računarske laboratorije i pružaju obuku ili druge resurse. Poznavanje ciljeva vam pomaže da opravdate zašto bi vaša škola trebalo da dobije deo budžeta namenjenog za tehnologiju. 3. korporacija Microsoft nudi školama Windows XP Professional i Office XP Professional po minimalnoj ceni. Demografski podaci uključuju prosečan nivo porodičnih primanja. Posetite lokalnu biblioteku ili sprovedite istraživanje na mreži da biste pronašli knjige u kojima su navedena sredstva koja su dostupna za dodeljivanje i zahtevi za dodelu. Na primer.204 Poglavlje 9 školskih programa i. Okvirno vreme potrebno za realizaciju projekta 2. Vaš instruktor ili savetnik iz redova osoblja će voditi razgovor i pomoći vam da odredite prioritet projekata. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . Na sledećem sastanku tima službe za pomoć postavite svaki predlog na zid. Rezultat projekta (dokument. Vežba 9-2: Odredite prioritet specijalnih projekata 1. možete da napišete predloge koji se uklapaju u njih. Ovi predlozi treba da sadrže sledeće podatke: a. ako je to prikladno.  Saznajte koje korporacije u vašoj oblasti imaju najveći profit.  Nabavite knjigu o dostupnim sredstvima.

5. 4. 6.Izvršavanje zadataka održavanja i realizovanje specijalnih projekata 205 Vežba 9-3: Ponovo osmislite vašu službu za pomoć U poglavlju 1 ste uradili vežbu u kojoj ste odredili prioritete vaše službe za pomoć. Sada kad ste naučili više o računarskoj podršci. koje biste oblasti podrške dodali? Da li ste obavljali uloge koje ste želeli da obavljate u službi za pomoć (vođa tima. uključujući tehničare. analitičar podataka. koju ulogu biste želeli da obavljate i zašto mislite da biste je dobro obavljali? Ko je činio najbolji deo članova u timu službe za pomoć i zbog čega? Ko je činio najgori deo članova u timu službe za pomoć i zbog čega? Da li stičete veštine i iskustvo koje ste se nadali da ćete dobiti radeći u timu službe za pomoć? Šta biste promenili da bi rad u službi za pomoć bolje ispunjavao vaše ciljeve i potrebe? 2. 3. 7. obuku itd. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike . raspoređeni na najefikasniji mogući način? Šta biste promenili i zbog čega? Da li su ciljevi koje ste postavili pred vašu službu za pomoć ciljevi na koje treba da ostanete fokusirani ili ih treba promeniti? Koje promene predlažete? Da li je opseg podrške koju pružate prevelik. laboratorijska podrška)? Ukoliko niste. treba da preispitate te odluke kao tim. tehničar. premali ili baš kako treba? Zašto tako mislite? Kada biste morali da smanjite opseg vaše podrške. 8. 9. računare. odgovorite na sledeća pitanja. Da biste se pripremili za timski razgovor.. 1. Da li su resursi vaše službe za pomoć. koje biste oblasti podrške ukinuli? Da možete da proširite opseg podrške.

.

Sistemski zahtevi CPU je najmanje Pentium 2. Označite odgovarajuću kolonu.Prilog A Kontrolni popis pre instaliranja sistema Microsoft Windows XP Professional Kontrolni popis minimalnih hardverskih zahteva Koristite ovaj kontrolni popis za lakše donošenje odluka pri planiranju.5 GB) Monitor ima VGA grafičku karticu ili karticu bolje rezolucije (najmanje 800 x 600) Dostupni su tastatura i miš Dostupan je CD-ROM za instalacione CD-ove Dostupno je povezivanje sa mrežom za instaliranje preko mreže 207 Deo 2: Vodič za učenike 64 megabajta (MB) do 4 gigabajta (GB) RAM-a . na 233 megaherca (MHz) Zadovoljava zahteve Potrebna je nadogradnja Čvrsti disk ima najmanje 2 GB Čvrsti disk ima najmanje 650 MB slobodnog mesta za particiju (preporučuje se 1.

NE Izvršite instaliranje od početka. NE Izvršite instaliranje od početka. Windows XP Home ili Windows 2000? DA Ukoliko particija nema 2 GB. da li se može proširiti do te veličine? DA Izvršite nadogradnju. POČETAK: Da li na računaru već postoji operativni sistem? DA Da li postoji neka prednost u izvršavanju nadogradnje u odnosu na instaliranje od početka (videti poglavlje 3)? DA DA – Da li je operativni sistem Windows 98. Windows NT SP 6a. Zabeležite odluku u tabeli navedenoj ispod stabla tako što ćete navesti ime i veličinu particije koju izaberete za instaliranje.208 Prilog A Kontrolni popis kompatibilnosti hardvera i softvera Alatka za kompatibilnost Sve je kompatibilno? Hardver koji je potrebno nadograditi/softver koji nije kompatibilan Sav hardver je kompatibilan prema winnt32/ checkupgradeonly Sav hardver se nalazi na listi hardverske kompatibilnosti (HCL) sistema Microsoft® Windows® XP Stablo odlučivanja pri instaliranju Koristite ovo stablo odlučivanja da biste lakše odredili treba li da izvršite nadogradnju ili da instalirate softver od početka. Izvršite instaliranje od početka. NE NE Izvršite instaliranje od početka. Windows ME. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike .

PAŽNJA: Ovim postupkom brišete postojeći operativni sistem.Kontrolni popis pre instaliranja sistema Microsoft Windows XP Professional 209 Instalacija Nadogradnja postojećeg operativnog sistema Instaliranje od početka Ime i veličina particije Stablo odlučivanja za deljenje diska na particije Koristite ovo stablo odlučivanja da biste lakše odredili mogućnosti deljenja diska na particije. Zabeležite veličinu particije u tabeli navedenoj posle stabla odlučivanja. Instalirajte na postojeću particiju. zatim izbrišite postojeću particiju i napravite novu particiju na koju ćete instalirati Windows XP DA NE Napravite novu particiju i instalirajte sistem Windows XP Professional na nju. a zatim pravljenje nove particije Veličina particije Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike Deo 2: Vodič za učenike . Da li korisnik pravilno pokušava da izvrši zadatak? DA NE DA POČETAK: Da li računar ima postojeću particiju? DA Da li postoji particija koja je dovoljno velika da se na nju instalira Windows Professional? NE Da li ima dovoljno slobodnog prostora na disku za pravljenje nove particije od 2 GB za Windows XP Professional? NE Napravite rezervne kopije važnih podataka. Mogućnost deljenja diska na particije Nova particija na nepodeljenom disku Nova particija na podeljenom disku Instaliranje na postojeću particiju Brisanje postojeće particije da bi se oslobodio prostor na disku.

Windows 2000 ili Windows NT SP 6a Mora da pokreće aplikacije koje rade samo u prethodnim verzijama sistema Windows Mora da pokreće Microsoft MSDOS® aplikacije Neophodan je NTFS X X X Neophodan je FAT ili FAT 32 X X FAT ili FAT32 X FAT ili FAT32 (dual boot konfiguracija) X samo FAT Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike .210 Prilog A Tabela odlučivanja za sistem datoteka Odlike sistema datoteka Neophodna je bezbednost na nivou datoteka i fascikli Neophodno je komprimovanje datoteka Neophodna je kontrola količine prostora na disku dostupne po korisniku Neophodno je transparentno šifrovanje datoteka Mora imati pristup podacima na particiji sa operativnim sistemima koji nisu Windows XP.

OVO JE VEROVATNO MEHANIČKI PROBLEM. 211 Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike OVO JE VEROVATNO PROBLEM SA KONFIGURACIJOM. Deo 2: Vodič za učenike .Pomoć za odre ivanje kategorije podrške PRIJAVLJENI PROBLEMI UKOLIKO RAČUNAR NEĆE DA SE POKRENE ILI NE RADI KAKO TREBA POČNITE OVDE POČNITE OVDE ZA VEĆINU PROBLEMA KORISNIČKA GREŠKA: DA LI KORISNIK PRAVILNO POKUŠAVA DA IZVRŠI ZADATAK? DA DA DA DA HARDVERSKA PODRŠKA: DA LI HARDVER NORMALNO FUNKCIONIŠE? PODRŠKA ZA OPERATIVNI SISTEM: DA LI SE RAČUNAR POKREĆE I RADI NORMALNO? PODRŠKA ZA MREŽU: DA LI RAČUNAR MOŽE DA SE POVEŽE SA POTREBNIM RESURSIMA? SOFTVERSKA PODRŠKA: DA LI SOFTVER NORMALNO FUNKCIONIŠE? NE DA LI JE NEDAVNO MENJANA KONFIGURACIJA? NE NE NE NE OVO JE VEROVATNO PROBLEM ZA SOFTVERSKU PODRŠKU. DA LI MOŽETE DA DOBIJETE IP ADRESU KLIJENTA? OVO JE VEROVATNO PROBLEM ZA MREŽNU PODRŠKU. DA Kontrolni popis pre instaliranja sistema Microsoft Windows XP Professional PROBLEM SA KONFIGURACIJO M DA LI SVE KOMPONENTE NORMALNO FUNKCIONIŠU? NE NEKA KORISNIK PROVERI SVE VEZE I UTVRDI DA LI SVE KOMPONENTE RADE. OVO JE VEROVATNO PROBLEM ZA KORISNIČKU PODRŠKU. ZAMENITE PROBLEMATIČNE KOMPONENTE. MEHANIČKI PROBLEM: DA LI MOŽDA POSTOJI MEHANIČKI PROBLEM? OVO JE VEROVATNO PROBLEM SA OPERATIVNIM SISTEMOM NE DA LI SE RESURSIMA MOŽE PRISTUPITI SA DRUGIH UMREŽENIH RAČUNARA? DA DA NE DA LI JE NEDAVNO MENJANA KONFIGURACIJA? DA RAČUNAR NA KOJEM SE NALAZE RESURSI MOŽDA NIJE NA MREŽI.

ZABELEŽITE TRENUTNE POSTAVKE PRE NEGO ŠTO NEŠTO PROMENITE. ŠTAMPAČ) NE MOŽE DA SE UKLJUČI AKO EKSTERNI URE AJ MOŽE DA SE UKLJUČI. ONEMOGUĆITE A ZATIM PONOVO OMOGUĆITE RAD... DA LI JE OMOGUĆEN RAD URE AJA? AKO NIJE. A ZATIM ZATVORITE NALOG REŠENO NIJE REŠENO OBEZBEDITE NOVU KOMPONENTU I OBAVESTITE ŠKOLU DA TREBA POPRAVITI ILI ZAMENITI HARDVER.) NE RADI KAKO TREBA AKO OPERATIVNI SISTEM NE PREPOZNAJE INTERNU KOMPONENTU NEKA KORISNIK PROVERI SVE VEZE SA STRUJOM I KABLOVE PRE VIŠE OD 3 MESECA NE PROVERITE U WINDOWS RADI DEVICE MANAGERU DA LI PROVERITE SLEDEĆE: URE AJ RADI KAKO TREBA PROVERITE KADA JE UPRAVLJAČKI PROGRAM POSLEDNJI PUT AŽURIRAN REŠENO NE RADI UGASITE URE AJ. ZVUČNA KARTICA. AKO POSTOJI DUGME DEVICE TROUBLESHOOTER. AKO JESTE. . UPOTREBITE GA. RADI KAKO TREBA NIJE REŠENO NOVI DRIVER PROVERITE POMOĆU POMOĆNOG IZVORA NAPAJANJA I KABLA/KONEKTORA KOJI SIGURNO DOBRO RADI.212 Pomoć za odre ivanje kategorije podrške MEHANIČKI PROBLEMI PROBLEMI SA KONFIGURACIJOM Prilog A AKO EKSTERNI URE AJ (MONITOR. A ZATIM GA PONOVO UPALITE. AKO POSTOJI NOVI UPRAVLJAČKI PROGRAM INSTALIRAJTE GA VRATITE PRETHODNU VERZIJU UPRAVLJAČKOG PROGRAMA Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike DA LI JE PROBLEM REŠEN? NE DA RAZMISLITE O PROMENI INTERNE KOMPONENTE I PROVERITE OSTALE KONFIGURACIJE KOJE SU MOGUĆEU UPRAVLJAČU URE AJIMA. ALI UOPŠTE NE RADI AKO INTERNA KOMPONENTA (DISK JEDINICA. RADI KAKO TREBA . EVIDENTIRAJTE PROBLEM I REŠENJE. OMOGUĆITE RAD. MODEM.

PRIVATNOSTI I BEZBEDNOSTI TAČNE. NE DA LI KORISNIK MOŽE DA PINGUJE SERVER? DA LI DRUGI RAČUNARI NA ISTOJ MREŽI MOGU DA SE POVEŽU SA INTERNETOM? DA Kontrolni popis pre instaliranja sistema Microsoft Windows XP Professional DA PROVERITE DOZVOLE ZA RESURSE I DELJENJE. PROBLEM NIJE REŠEN PROBLEM NIJE REŠEN PROVERITE DA LI SU LAN I PROXY POSTAVKE TAČNE PROBLEM NIJE REŠEN DA NE DA LI VI MOŽETE DA PINGUJETE SERVER? DA DA DA LI VI MOŽETE DA PRISTUPITE RESURSIMA? IP ADRESA VERIFIKOVANA NABAVITE NOVU IP ADRESU (SVOJSTVA IP KONFIGURACIJE ILI VEZE). NE MOŽETE DA DOBIJETE IP ADRESU PROVERITE DA LI SU POSTAVKE SADRŽAJA.Rešavanje problema na umreženim računarima PRIJAVLJENI PROBLEMI PROBLEM: KORISNIK NE MOŽE DA PRISTUPI RESURSU NA MREŽI RAČUNAR NEMA IP ADRESU RAČUNAR IMA IP ADRESU PROVERITE DA LI JE RAČUNAR POVEZAN SA MREŽOM I PRIKLJUČEN NA DOMEN ILI RADNU GRUPU KORISNIK JE PROPISNO POVEZAN SA LOKALNOM MREŽOM KORISNIK NE MOŽE DA SE POVEŽE SA LOKALNOM MREŽOM PROBLEM: KORISNIK NE MOŽE DA PRISTUPI INTERNETU DA LI KORISNIK MOŽE DA PRISTUPI INTERNIM RESURSIMA? NE POPRAVITE MREŽNE VEZE. PROBLEM NIJE REŠEN NE PRIJAVITE PROBLEM NA SERVERU PROSLEDITE PROBLEM ADMINISTRATORU MREŽE Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike PROBLEM NIJE REŠEN 213 Deo 2: Vodič za učenike .

IZMENJENA JE KONFIGURACIJA ILI SU INSTALIRANENOVE APLIKACIJE KORISTITE OPORAVAK SISTEMA ZA VRAĆANJE NA STANJE PRE IZMENA. VRATITE SE NA POSLEDNJU ISPRAVNU KONFIGURACIJU. A ZATIM PONOVO POKRENITE RAČUNAR KORISTEĆI DRIVER ROLLBACK PROBLEM NIJE REŠEN ALI MOŽETE PRISTUPITI PODACIMA Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike PROBLEM NIJE REŠEN KOPIRAJTE SVE VAŽNE PODATKE I APLIKACIJE NA BEZBEDNO MESTO POSLE ČUVANJA KORISTITE AUTOMATSKI OPORAVAK SISTEMA PAŽNJA: SVE DATOTEKE SA PODACIMA I APLIKACIJE ĆE BITI IZBRISANE! KORISTITE SYSTEM RESTORE ZA VRAĆANJE NA STANJE PRE IZMENA. PROBLEM NIJE REŠEN I NE MOŽETE DA SE PRIJAVITE PROBLEM NIJE REŠEN ALI MOŽETE PRISTUPITI PODACIMA . PROBLEM NIJE REŠEN AKO JE UPRAVLJAČKI PROGRAM NEDAVNO PROMENJEN AKO SE KONFIGURACIJA IZMENI PROBLEM NIJE REŠEN ONEMOGUĆITE UPRAVLJAČKI PROGRAM. POSLEDNJA ISPRAVNA KONFIGURACIJA NE RADI ODJAVITE SE I KORISTITE POSLEDNJU ISPRAVNU KONFIGURACIJU.214 Rešavanje problema sa operativnim sistemom pomoću posebnih alatki MOŽETE DA SE PRIJAVITE ILI OPERATIVNI SISTEM I DALJE RADI PRIJAVLJENI PROBLEMI OPERATIVNI SISTEM NE MOŽE ISPRAVNO DA SE POKRENE ILI NE REAGUJE Prilog A POKRENUT JE BEZBEDNI REŽIM POČNITE U BEZBEDNOM REŽIMU (SAFE MODE) KAKVE SU PROMENE NEDAVNO UNOŠENE? UPRAVLJAČKI PROGRAM JE AŽURIRAN ILI PROMENJEN KORISTITE DRIVER ROLLBACK ZA VRAĆANJE NA PRETHODNU VERZIJU.

razmotrite sledeće:  Nabavite dozvolu za deljenje ankete. dajte učenicima i osoblju da je ispune i pokupite je na školskom sastanku ili tokom prvog časa tog dana.Prilog B Primer ankete za korisnike službe za pomoć U ovom prilogu se nalazi primer ankete za korisnike službe za pomoć. Ukoliko ne ispunite 215 Deo 2: Vodič za učenike . Veoma je teško navesti ljude da ispune i predaju anketu. Anketa za korisnike računara Dobijte pomoć koja je VAMA potrebna! Molimo vas da ispunite ovu anketu kako bi tim službe za pomoć mogao na najbolji način da odgovori vašim potrebama. podelite dva papira – jedan za anketu i jedan za izvlačenje nagrade. Da biste bili sigurni da ćete dobiti informacije koje su vam potrebne. Samo oni koji predaju anketu mogu da predaju i drugi papir za nagradu.  Organizujte izvlačenje nagrada u kojem će učestvovati samo oni koji predaju anketu. tako ohrabrujete ljude da budu iskreni.  Recite da je anketa anonimna.  Promovišite anketu i korist koju krajnji korisnici imaju ako učestvuju u njoj. Koristite postere u hodnicima. školska obaveštenja i letke ili druge načine oglašavanja na svakom mestu gde ima računara. a biće i mnogo jednostavnije analizirati rezultate. Kod anonimne ankete. Ovaj tip ankete je napravljen da vam pomogne da saznate šta korisnici žele od službe za pomoć.  Ponudite mogućnost anketiranja na mreži. Korisnici će moći da ispune anketu u školi ili od kuće.

nećemo znati šta vam je najpotrebnije i možda nećemo moći to da vam pružimo. ___ Nema dovoljno računara za sve. ___ Pomoć da saznam više o tome kako računari funkcionišu. ___ Ostalo ___________________________________ 2. ___ Dobijam viruse kada koristim disketu u školskom računaru. ___ Održavanje efikasnog rada računara koje koristim. pravljenje formule u Excelovoj radnoj svesci). Opišite nam kako bi podrška službe za pomoć izgledala da je napravljena po vašoj meri? 4. Koji biste tip računarske pomoći želeli da dobijete od službe za pomoć? Izaberite najviše tri. ___ Pomoć u izvršavanju zadatka u programu kao što je Microsoft Word tokom rada. ___ Ne znam kako da uradim neke stvari koje treba da uradim u Windowsu (na primer. ___ Školski računari nisu dostupni onda kad su mi potrebni.216 Prilog B i ne predate ovu anketu. ___ Računari se kvare i gubim podatke. ___ Ne znam kako da uradim neke stvari koje treba da uradim u programima (na primer. pronalaženje programa ili čuvanje i kopiranje dokumenata). ___ Podešavanje računara za čas. ___ Pomoć u izvršavanju zadatka u programu kao što je Microsoft Word nakon završetka rada. Opišite nam koja je najbolja korisnička usluga koju ste ikada dobili od službe za pomoć ili bilo koje druge organizacije. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . ___ Pomoć u izvršavanju zadataka tokom časa. ___ Računari su suviše spori. ___ Ostalo_____________________________________________ 3. Šta je najveći problem na koji nailazite tokom rada na računarima u školi? Izaberite tri najveća problema. 1.

Kliknite na video vezu na matičnoj stranici.com Posetite ovu lokaciju da biste dobili podatke praktično o svemu u vezi sa radom računara.windowsupdate.mcafee.com Posetite ovu lokaciju da biste dobili antivirusni softver Symantec (Norton Antivirus).braincore.net Na ovoj lokaciji ćete pronaći odlične dodatne video obuke. www. www. kao i da biste se priključili zajednicama i čitali kolumne.symantec. www.com Posetite ovu lokaciju da biste videli da li vaš računar ima sve najnovije dopune. saznali sve o najnovijim virusima i saznali koji su virusi samo glasine.howstuffworks.microsoft. www. www.Prilog C Resursi na mreži Lokacije koje pružaju informacije i uputstva za korišćenje www.com/windowsxp/expertzone Posetite ovu lokaciju da biste videli zvanične podatke o operativnom sistemu Windows XP. 217 Deo 2: Vodič za učenike Bezbednosne lokacije . i saznali sve o najnovijim virusima i saznali koji su virusi samo glasine.com Posetite ovu lokaciju da biste dobili antivirusni softver MacAfee.

org Posetite ovu lokaciju da biste pronašli podatke o bezbednosnoj praksi.218 Prilog C IT lokacije www. CompTIA je skraćenica za Udruženje industrije računarske tehnologije (Computing Technology Industry Association).microsoft.sans. www. Održavanje školske računarske mreže © Microsoft Corporation Vodič za učenike . obuci i certifikatima.comptia.com Posetite ovu lokaciju da biste saznali sve o CompTIA hardverskim i mrežnim certifikatima.com/learning Posetite ovu lokaciju da biste saznali sve o ponudama kurseva. www. IT certifikatima i drugim obrazovnim resursima koji vam mogu pomoći da unapredite svoju karijeru u IT oblasti.

Ovo je obrazovni materijal koji učenicima daje uvod u računarske mreže. njene delove. konfiguraciju i održavanje mreže peer-to-peer i mreže pod Windows XP operativnim sistemom.Partners In Learning M Održavanje školske računarske mreže Održavanje školske računarske mreže može biti dobra praksa za učenike koji. u okviru nastave informatike ili školske sekcije stiču znanje koje će im pomoći da sami održavaju računare u svojoj kući ili manje računarske mreže u okviru posla kojim će se po završetku škole baviti. 9 788679 91306 7 CET . uz pomoć nastavnika. a nastavnicima prateće materijale koji će im omogućiti da učenike podrže u učenju i da organizuju učeničku službu za održavanje školske računarske mreže koja će biti korisna pomoć u školi i dobra svakodnevna praksa učenicima.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->