P. 1
Dnevni avaz [broj 5563, 26.2.2011]

Dnevni avaz [broj 5563, 26.2.2011]

|Views: 598|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Feb 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2012

pdf

text

original

Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik subota, 26. 2. 2011. Sarajevo Godina XVI Broj 5563

16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

KAMATE OPET PORASLE! Svjedokinju obukla u
H
Klijentima Hypo Alpe-Adria banke ve}e rate Bankari potvrdili korigiranje kamatne stope nakon detaljnih procjena
ta s promjenljivom kamatnom stopom uve}ana mjese~na rata. Vidljivo je to iz obavijesti koju je dobila jedna Sarajka, klijentica ove banke. Ona se na{oj ypo Alpe-Adria banka od po~etka mjeseca pove}ala je kamate za 0,50 posto, zbog ~ega je korisnicima krediredakciji obratila `ele}i ukazati na ~injenicu da }e banci vratiti znatno vi{e novca nego {to je planirano pri uzimanju kredita. 3. strana

BANKE Pravdaju se situacijom na tr`i{tu Nevjerovatno pona{anje Dijane Mili} u Tuzli

svoju tu`ila~ku togu!
2. str. 17. str.

Svjedoci u`asa

Sarajevo: Ka`njen jo{ jedan pedofil

BLUDNI^IO NAD DJE^AKOM, SADA GLUMI DA JE LUD
Prava: Posljedice neformiranja vlasti

RVI NE MOGU NA LIJE^ENJE
Propisi: Dr`ava vara gra|ane
Sarajevo: Namira Kuji}a, radnika „Energoinvesta“, po povratku do~ekala snaha Elma
(Foto: I. [ebalj)

2. str.

Bje`ali kroz barikade
Danas prilog ’Sedmica’
NOVINA U NOVINI

Bh. gra|ani o dramati~nom spa{avanju iz Libije

UZIMAJU PARE I ZA VOZILA UVEZENA PRIJE 1. JANUARA
10. str.

4. i 5. str.

2

Dnevni avaz, subota, 26. februar/velja~a 2011.

aktuelno

TUZLA Nevjerovatno pona{anje Dijane Mili}

Broj nezaposlenih porastao i u decembru

Prema ju~er objavljenim podacima Agencije za statistiku BiH, u decembru 2010. godine broj nezaposlenih u BiH iznosio je 522.080, {to zna~i da je nezaposlenost pove}ana za 0,6 posto u odnosu na mjesec ranije.

U BiH bez posla 522.080 osoba

Na biroima sve vi{e prijavljenih

Svjedokinju obukla u svoju tu`ila~ku togu!
Negodovala i jedna od postupaju}ih sutkinja rekav{i tu`iteljici da je to {to je uradila ne~uveno i sramotno

Mileti}: Potpisao sporazum

BiH i ^e{ka

Saradnja u za{titi tajnih podataka
Ministarstvo sigurnosti BiH potpisalo je ju~er sporazum s Narodnim uredom za sigurnost ^e{ke o besplatnom ustupanju opreme za za{titu tajnih podataka (TEMPEST opreme), a istovremeno je izvr{ena primopredaja opreme vrijedne oko 45.000 KM. Sporazum je u ime Ministarstva sigurnosti BiH potpisao pomo}nik ministra sigurnosti za za{titu tajnih podataka Mate Mileti}, a ceremoniji potpisivanja sporazuma i primopredaji opreme prisustvovao je ambasador ^e{ke u BiH Toma{ Sunjog (Szunyog), saop}ilo je Ministarstvo sigurnosti BiH, javila je Onasa.

U pore|enju s istim mjesecom 2009., broj nezaposlenih ve}i je za 11.546 osoba. Prema privremenim podacima Agencije, u decembru 2010. broj zaposlenih iznosio je 683.399. Broj zaposlenih manji je za 0,4 posto B. T. nego mjesec ranije.

[est miliona dolara za porodi~nu medicinu

Saglasnost Vlade FBiH za kredit

Svakodnevno na vidjelo izlaze novi detalji o, najbla`e kazano, ~udnom odnosu koji je kantonalna tu`iteljica Dijana Mili} uspostavila sa svjedokinjom u slu~aju optu`nice protiv [emse Mrkaljevi}a za navo|enje na prostituciju. Osim {to je, prema tvrdnjama svjedokinje, od nje tra`ila da la`no svjedo~i, {to }e biti predmet istrage Tu`ila{tva Zeni~ko-dobojskog kantona (ZDK), o odnosu tu`iteljice s ovom djevojkom svjedo~i i doga|aj iz hodnika Kantonalnog suda u Tuzli. Uo~i samog po~etka jednog od su|enja, naime, u hodniku Kantonalnog suda Tuzla, ispred sudnice broj 5, tu`iteljica Mili} „posudila“ je svoju tu`ila~ku togu svjedokinji.

Diplomatija

Za tri godine adaptirane i opremljene 703 ambulante

Federalna ministarstva zdravstva i finansija u}i }e u pregovore sa Svjetskom bankom za dobivanje kredita od {est miliona dolara namijenjenih za dodatno finansiranje projekta ja~anja zdravstvenog sektora (HSEP). Ovaj projekt odnosi se na primarnu zdravstvenu za{titu, odnosno uvo|enje porodi~ne medicine u sve ambulante u FBiH i njihovo opremanje. Saglasnost za vo|enje pregovora za kredit

nedavno je dala Vlada FBiH konstatiraju}i da je dosada{nje provo|enje ovog projekta dalo dobre rezultate pa je ocijenjeno potrebnim da bude nastavljen. U ranijim fazama projekta, od 2007. do 2010. godine, u FBiH je adaptirano 338 ambulanti, a 365 ih je opremljeno, dok je edukaciju iz porodi~ne medicine pro{lo 1.000 ljekara i 1.500 medicinskih sestara i teE. Ha. hni~ara.

Zanimljivo je da se o slu~aju klasi~nog omalova`avanja pravosu|a T uzlanskog kantona (TK), ali i o drugim detaljima koji su dospjeli u javnost, a koji ozbiljno {tete ugledu ove institucije, Tu`ila{tvo TK za sada uop}e ne ogla{ava. Ba{ kao ni Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e (VSTV) BiH.

VSTV i Tu`ila{tvo TK {ute

[vicarska zatvara svoje konzulate
Dijana Mili} (desno) sa svjedokinjom u tu`ila~koj togi

Ni to nije bilo dovoljno, pa je zamolila jednog od ~lanova Udru`enja gra|ana TAKO, koje je bez pisane naredbe koristila kao tajne istra`itelje u istrazi protiv Mrkaljevi}a, da ih fotografira za uspomenu. Ta „uspomena“ zajedno s ostalim detaljima o ovom slu~aju prilo`ena je i u prijavi koja je podnesena protiv tu`iteljice Mili}. - Taj doga|aj, kada je

tu`iteljica u svoju togu obukla svjedokinju, vjerovatno je zabilje`en i nadzornim kamerama suda. Tom prilikom negodovala je i jedna od postupaju}ih sutkinja rekav{i tu`iteljici da je to {to je uradila ne~uveno i sramotno ka`e ~lan Udru`enja gra|ana TAKO koji je mobitelom fotografirao tu`iteljicu i svjedokinju u hodniku Suda.
E. H.

Spec
Turska `eljezni~ka kompanija TDD organizirat }e od 8. do 22. aprila turneju privatnim vozom po pet balkanskih zemalja Gr~koj, Makedoniji, Srbiji, BiH i Hrvatskoj. Na svojoj internet-stranici TDD navodi da je potrebno da zainteresirani izvr{e rezervacije jer je broj putnika voza ograni~en, prenijela je Srna.

Ratni invalidi ne mogu ostvariti svoja prava jer nema novog bud`eta
Iz Federalnog saveza RVI upozoravaju da populacija koju predstavljaju na razne na~ine trpi zbog neformiranja vlasti u BiH. - Poga|aju nas problemi zbog nepostojanja vlasti na svim nivoima, kantonalnom, federalnom, a posredno i dr`avnom. Imamo situaciju da zbog toga {to nisu doneseni bud`eti ne mo`emo dobiti nikakva sredstva za lije~enje na~ih ~lanova, od kojih neki moraju hitno u inozemstvo - kazao nam je Safet Red`i}, predsjednik Saveza. Dodaje da brojni ratni invalidi ne mogu ostvariti neka od osnovnih prava koja proizlaze iz odluka koje su kantonalne vlade donijele tokom 2010. godine. - I tu je Red`i}: problem to Poga|aju ih {to bud`eti problemi nisu doneseni, a i pitanje je kad }e se to desiti. Svi ~ekamo formiranje vlasti, jer ~ak i ovo {to je po kantonima formirano nije sigurno. Ukoliko se na nivou dr`ave uspostavi neka nova ve}ina, vjerovatno je do{lo do prekompozicije vlasti na nivoima kantona - navodi M. A. Red`i}.

Zbog neformiranja vlasti ne mogu na lije~enje

Iz Federalnog saveza RVI upozoravaju

[vicarska vlada odlu~ila je da od 1. septembra ukine svoje konzulate u BiH, Hrvatskoj, Sloveniji, Ma|arskoj, Slova~koj i ^e{koj. Prema rije~ima zvani~nika D`ona Mekgaha (John Mcgah), ~lana {vicarskog kluba u Ma|arskoj, ovaj potez Berna iracionalan je i dovest }e stanovnike [vicarske koji `ive i rade u regionu u neprihvatljivu poziciju. - Odluka je donesena radi smanjenja tro{kova. To je veoma neprijateljski potez prema zoni [engena - rekao je Mekgah, prenijela je Srna.

Usluge zdravstva

Kombinirani modeli pla}anja u RS
Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja RS usvojio je odluku o na~inu finansiranja zdravstvenih usluga u bolni~kom sektoru koji }e biti kombinacija modela pla}anja po slu~aju, pla}anja po usluzi i bud`etskog pla}anja. Modelom pla}anja po slu~aju pla}at }e se usluge koje pripadaju osnovnoj bolni~koj djelatnosti, odnosno akutnom lije~enju, dok je pla}anje po usluzi predvi|eno za odre|ene dijagnosti~koterapijske procedure, prenijela je Onasa.

PORTAL - komentar dana www.dnevniavaz.ba

- U ovom banditskom sistemu evo kako zavr{avaju biv{i borci, dok su neki kod svog oca u kabinetu rat proveli, kao {to re~e @eljko Kom{i}. Nikoga sada od ratnih i poratnih profitera, politi~ara, dr`ave, pa ~ak ni javnost, ne interesuju ljudi zbog kojih je Bosna i Hercegovina o~uvana i odbranjena kao dr`ava. Zaista sramo(Fikret Me}avica) tno i skandalozno!

Biv{i borac `ivi kao pe}inski ~ovjek, spava pod vedrim nebom ili 15 metara pod zemljom

Bez odgovora iz SDP-a i SDA
Red`i} ka`e da su u ~etvrtak zakazali sjednicu Upravnog odbora Saveza na kojoj }e jedna od glavnih ta~aka biti neformiranje vlasti u BiH. - Nadamo se da }emo do tada dobiti odgovor do lidera SDP-a i SDA od kojih smo prije nekoliko dana tra`ili sastanak. @elimo im objasniti kakve sve probleme uzrokuje neformiranje vlasti, za {ta su oni najvi{e odgovorni - dodaje Red`i}.

aktuelno

Dnevni avaz, subota, 26. februar/velja~a 2011.

3

Komentar dana
Pi{e: Tarik LAZOVI]

BANKARSTVO Zbog situacije na finansijskom tr`i{tu

Kamate opet porasle!
U Hypo Alpe-Adria banci od po~etka februara kamata vi{a za 0,50 posto

Mjesec raspleta
Bosna i Hercegovina naredne sedmice }e osamnaesti put obilje`iti 1. mart, Dan nezavisnosti. Istovremeno, dr`ava i gra|ani ulaze u mjesec dugo o~ekivanog raspleta, nakon op}ih izbora pro{le godine. Pet mjeseci pregovora, blokada i trgovanja izme|u bh. politi~kih stranaka ulazi u neizvjesnu zavr{nicu. Ho}e li, i koji, lider popustiti, prihvatiti kompromis i po koju }e cijenu to u~initi, pitanje je na koje jo{ niko nema odgovor. No, jedno je jasno. Ako do kraja marta ne bude dogovora klju~nih politi~kih snaga u BiH, posljedice bi po dr`avu mogle biti dalekose`ne i nepopravljive. Nije tu samo rije~ o Federaciji BiH, gdje prijeti opasnost od potpunog finansijskog kolapsa ako do 31. marta ne bude usvojen bud`et. Jer, ako u martu dobijemo samo entitetske, ali ne i dr`avne vlasti, BiH ne}e rije{iti klju~ni problem,

(tarikl@avaz.ba)

Ako do kraja marta BiH ne bude imala vlast, posljedice bi po dr`avu mogle biti dalekose`ne
koji je ve} godinama dr`i zakovanom na evropskom dnu. Takav rasplet situacije samo bi potvrdio bojazni da dogovor naroda i njihovih lidera o zajedni~koj viziji dr`ave nije mogu}. Nedavno je uva`eni profesor politi~kih nauka [a}ir Filandra upozorio da bi kona~na konsekvenca neuspjeha u formiranju dr`avne vlasti moglo biti „progla{avanje BiH neuspjelim projektom“. Stoga je uspostavljanje dr`avne vlasti pravi ispit za aktuelne bh. lidere, jer da entiteti mogu zasebno `ivjeti, to smo vidjeli i za vrijeme agresije. Uostalom, teza o nemogu}nosti zajedni~kog `ivota i funkcioniranja BiH najradije se slu{a i zastupa u politi~kim centrima mo}i koji desetlje}ima rade na razgradnji BiH. Na isti na~in kao {to su to ~inili i bojkotom referenduma o nezavisnosti, uo~i 1. marta 1992. godine.

Hypo Alpe-Adria banka od po~etka ovog mjeseca pove}ala je kamate za 0,50 posto, zbog ~ega je korisnicima kredita s promjenljivom kamatnom stopom uve}ana mjese~na rata. Vidljivo je to iz obavijesti koju je dobila jedna Sarajka, klijentica ove banke, koja se na{oj redakciji obratila kako bi ukazala na ~injenicu da }e banci vratiti znatno vi{e novca nego {to je

U drugim bankama nema pove}anja
Kako bismo saznali da li je Hypo usamljen slu~aj ili je u BiH ponovo nastupio period rasta kamata, kontaktirali smo i druge banke u na{oj zemlji, gdje tvrde da se de{ava upravo suprotno. U UniCredit banci ka`u da nema govora o rastu kamata, ve} o sni`enju, jer su u toku dvije akcije s kamatama ispod standardnih. U Raiffeisen banci obja{njavaju da se korekcije visine kamatnih stopa rade periodi~no, a da je ta banka u nekoliko navrata pro{le godine sni`avala kamate. I u Sparkasse banci kazali su nam da nisu pove}avali kamate te da su uvjeti promijenjeni u smislu pobolj{anja, odnosno ni`ih kamata.

Ve}e rate

planirano pri uzimanju kredita. - Od 2005., kada sam digla kredit, ve} dva puta kamata je rasla, a od posljednje promjene iz 2010. do sada rata iznosila je 329,30 KM. S najnovijim rastom kamate visina rate popela se na 332,63 marke, {to zna~i da }u, samo na osnovu toga, do 2015., kada trebam otplatiti kredit, banci dati dodatnih 660 maraka - kazala nam je ogor~ena ~itateljica. U Hypo banci potvrdili su nam da su korigirali kamatne stope na kredite za 0,5 posto nakon detaljno obavljenih analiza i procjena. Kako navode, to je u~injeno uzimaju}i u obzir promjene situacije na finansijskom tr`i{tu, a u skladu s odredbama iz Ugovora o kreditu o promjeni kamatne stope ovisno o kretanjima i promjenama 12-mjese~nog EURIBOR-a. - Svi klijenti kojima je izvr{ena korekcija kamatne stope o tome su uredno obavije{teni - kazali su nam u Hypo banci.
Faksimil obavijesti o pove}anju kamate B. TURKOVI]

www.dnevniavaz.ba

Odredbe ugovora

Javnost podr`ava Dodika u za{titi doma}ih proizvo|a~a vode
Pitanje: Podr`avate li Milorada Dodika kada ka`e da treba za{tititi doma}e proizvo|a~e zabranom uvoza vode?
A) DA 87,26% B) NE 11,25% C) Ne znam 1,49%

C
NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH

Dat nalog da se dopuni dokumentacija koja prati zahtjev za korekciju cijena struje
Federalna regulatorna komisija za elektri~nu energiju (FERK) na ju~era{njoj sjednici u Mostaru razmatrala je zahtjev „Elektroprivrede BiH“ (EP BiH) za poskupljenje struje. Kako je za „Dnevni avaz“ potvrdio predsjednik FERK-a Risto Mandrapa, EPBiH je dat nalog da u roku od deset dana dopuni dokumentaciju koja prati zahtjev za korekciju cijena struje. Nakon toga }e, kako je pojasnio, zvani~no po~eti tarifni postupak tokom kojeg }e biti odre|ene kona~ne cijene. Prema jednoj od vi{e varijanti koje je predlo`ila „Elektroprivreda BiH“, struja u doma}instvima trebala bi poskupjeti izme|u 23 i nevjerovatnih 38 posto. U FERK-u smatraju da je ovoliko poskupljenje nedopustivo i takav zahtjev najvjerovatnije ne}e biti u cijelosti prihva}en. No, to ne zna~i da poskupljenja u odre|enom omjeru ne}e biti. Nove cijene trebale bi F. V. stupiti na snagu 1. jula ove godine.

Poskupljenje struje ne}e biti odobreno

FERK razmatrao zahtjev EPBiH

B

A

Mandrapa: Dopuniti dokumentaciju

O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 172.512 posjeta.

4

Dnevni avaz, subota, 26. februar/velja~a 2011.

aktuelno
Sankcije EU
Vlade dr`ava ~lanica Evropske unije (EU) postigle su ju~er konsenzus o nametanju Libiji sankcija na uvoz oru`ja, zamrzavanju imovine visokih funkcionera i zabrani putovanja, ali zvani~na odluka bit }e donesena tek po~etkom idu}e sedmice. Neke od evropskih dr`ava kao {to su Kipar, Malta i Italija, koje imaju prisne veze s Libijom, izrazile su zabrinutost zbog prebrzog nametanja sankcija.

HAOS U LIBIJI Snage reda pucaju nasumice

Namira Kuji}a u Sarajevu do~ekala snaha Elma

(Foto: I. [ebalj)

Bje`ali kroz barikade i pored zapaljenih vozila
Nijednog mrtvog ni ranjenog ~ovjeka nisam vidio, tvrdi Zdravko Radoji~i}
Gra|ani na{e zemlje koji su napustili Libiju ispri~ali su nam svoje verzije doga|aja koji su se proteklih dana odigrali u toj zemlji, koje se razlikuju u ovisnosti o gradu u kojem su boravili. Namir Kuji}, radnik „Energoinvesta“, koji je boravio u Beniju, prenio nam je detalje o vi{e nego dramati~noj atmosferi u tom gradu. - Kada smo napu{tali grad, provla~ili smo se kroz barikade i pored zapaljenih vozila... Vidjeli smo ljude sa sjekirama. Tamo je bio pravi u`as. Sre}a je {to smo se kolege i ja uspjeli prebaciti do Tripolija, gdje je situacija proteklih dana bila mnogo mirnija nego {to su mediji javljali - kazao nam je Kuji}. Zdravko Radoji~i}, direkor „[irbegovi} grupe“ u Libiji, koji je u Sarajevo stigao ju~er „Buraqovim“ letom, ka`e da situacija u Libiji nije bi pribli`no takva kakvom je svjetski mediji prikazuju. - U Misurati, onaj dan kada su CNN i „Al-Jazeera“ prikazali bombe i tenkove, mi smo sjedili u kancelariji, dakle najnormalnije smo radili. Mediji su izvje{tavali o desetinama ili ~ak o stotinama mrtvih. Ja nijednog mrtvog ni ranjenog ~ovjeka nisam vidio. Prema mojoj procjeni, u Libiji se zaista desilo oko 20 posto onoga {to su mediji prikazali - kazao nam je Radoji~i}. Na{i sagovrnici ka`u da je na aerodromu u Tripoliju bila prava drama. - Ljudi su se gurali da u|u u bilo koji avion. Sve je li~ilo na fudbalsku utakmicu. Za

Bh. gra|ani o do`ivljajima u Libiji

Krvoproli}e na ulicama Tripolija
Biv{i libijski ministar pravosu|a Mustafa Abdel D`elil, upozorio da diktator Gadafi raspola`e biolo{kim i hemijskim oru`jem
umremo u Libiji, plan B je da `ivimo i umremo u Libiji, plan C je da `ivimo i umremo u Libiji. Gadafijev sin ju~er je prvi put rekao da libijske vlasti ne kontroliraju dva grada - El-Zaviju i Misuratu, koje su, kako je dodao, pod kontrolom „teroristi~kih“ grupa. On je kazao da su grupe proglasile „islamske emirate“ u gradovima Bejda i Derne, nazvav{i ih „Miki Maus dr`avama“, ali da vlada kontrolira zapadni, ju`ni i centralni dio zemlje. Sejf el-Islam Gadafi istakao je da vlada Muamera Gadafija nikada ne}e uni{titi naftne izvore, jer oni priLibijski ambasador u Francuskoj Muhamed Salahedin Zarem i ambasador u UNESCO-u u Parizu Abdulselam el-Kalali podnijeli su ostavke, izjavio je zvani~nik libijskog ureda u sjedi{tu UNESCO-a u Parizu. I ro|ak i saveznik libijskog lidera Gadaf el-Dam, koji je bio zadu`en za saradnju Libije s Egiptom, podnio je ostavku „u znak protesta zbog na~ina na koji se rje{ava libijska kriza“.

Protivnici re`ima libijskog vo|e Muamera Gadafija pozvali su ju~er narod na masovne demonstracije poslije d`ume. Snage lojalne Gadafiju otvarale su vatru na njih u nekoliko dijelova glavnog grada, Tripolija. Televizija „Al-Jazeera“ javila je da je u pucnjavi ubijeno dvoje ljudi, a nekoliko ranjeno. - Snage reda pucaju nasumice na demonstrante - rekao je za AFP telefonom jedan od stanovnika isto~nog Tripolija nakon d`ume. Sejf el-Islam Gadafi, sin libijskog vo|e, izjavio je da

Ostavke ambasadora

Sarkozi: Gadafi mora oti}i!

Sinovljevo priznanje

Pravi u`as

Sarkozi: Prvi zatra`io odlazak

Radoji~i}: Mediji su sve (Foto: J. Brutus) preuveli~ali

ukrcavanje u libijski avion, za koji smo kupili karte, ~ekali smo 36 sati. Odga|ali su svaki sat, a razlog nam nisu govorili - kazao nam je Kuji} i dodao da su se bh. vlasti trebale vi{e potruditi, jer su ostale dr`ave normalno evakuirale svoje dr`avljane. Hasan Mahmutagi}, uposlenik IPSA-e, s troje svojih kolega i jo{ dvoje gra|ana BiH na aerodromu u Tripoliju proveo je ~etiri dana. - Na aerodromu smo bili od ponedjeljka popodne do ~etvrtka nave~er. Spavali smo na torbama. Sve je to predugo trajalo, pa smo se pitali ho}emo li uop}e iza}i odatle, pogotovo zato {to su stalno stizale opre~ne informacije. Jednom smo dobili informaciju da kompanija „Buraq“ {trajkuje i da ne}e biti letova - ka`e na{ sagovornik.
A. KARAMAN - G. MRKI]

Opre~ne informacije

Francuski predsjednik Nikolas Sarkozi (Nicolas Sarkozy) izjavio je ju~er u Ankari da libijski vo|a Muamer Gadafi mora oti}i s vlasti i da mora biti provedena istraga o nasilju nad demonstrantima u Libiji. - Gadafi mora oti}i - rekao je Sarkozi na zajedni~koj konferenciji za novinare s turskim predsjednikom Abdulahom Gulom i tako postao prvi svjetski lider koji je zatra`io odlazak 68-godi{njeg Gadafija s vlasti.

Revolucija na ljubavnim stranicama
Snimak libanske dr`avne televizije: Gadafi simpatizere pozvao na odbranu Libije

Svih 50 radnika kompanije „[irbegovi}“, koji su tri godine radili na nekoliko gradili{ta u Libiji, u Tripoliju, Bengaziju, Sirtu i Misurati, preksino} je sretno stiglo svojim ku}ama. Jedna grupa stigla je preko Beograda, a druga je sletjela u Sarajevo. - Na{a kompanija obezbijedila nam je i po dvije, tri, pa

Kada smo poletjeli, sre}i nije bilo kraja

Nermin [irbegovi} se vratio

}e njegova porodica `ivjeti i umrijeti u Libiji i da ne}e dozvoliti grupi terorista da preuzme kontrolu nad zemljom. U intervjuu za televiziju CNN Turk, na pitanje imaju li plan B, on je odgovorio: - Imamo plan A, plan B i plan C. Plan A je da `ivimo i

i ~etiri avionske karte, za sve tada mogu}e destinacije, za Sarajevo, Be~, Rim i Instanbul, ali {ta je to vrijedilo kada su se letovi stalno odga|ali. Kada smo svi zdravi i `ivi poletjeli put Beograda i Sarajeva, na{oj radosti nije bilo kraja - ispri~ao je Nermin [irbegovi}, koji je u Libiji radio H. ^. od 2009. godine.

Izvje{taji iz Libije pokazuju da je u protestima protiv Gadafijeve vlasti vjerovatno ubijeno vi{e hiljada ljudi, rekla je za BBC visoka povjerenica UN-a za ljudska prava Nevi Pilej (Navi Pillay).

Ubijeno vi{e hiljada ljudi

padaju narodu. S druge strane, iranska agencija Press TV objavila je informaciju da je „demonstrantima pre{ao i Gadafijev najmla|i i malo poznati sin Sejf el-Arab Gadafi“. A nakon ministara pravosu|a i unutra{njih poslova ostavku je dao i glavni tu`ilac. Razlog njegove ostavke je Gadafijeva brutalnost tokom gu{enja demonstracija. Biv{i libijski ministar pravosu|a Mustafa Abdel D`elil, koji je odstupio s du`nosti prije tri dana, upozorio je da diktator Gadafi raspola`e biolo{kim i hemijskim oru`jem i da }e ga bez predomi{ljanja upotrijebiti na civilima, posebno u Tripoliju. - Molimo me|unarodnu

zajednicu i UN da sprije~e Gadafija u njegovim planovima za Tripoli. Na kraju, kada bude pod velikim pritiskom, mo`e u~initi sve {to mu padne na pamet. Mislim da }e Gadafi uni{titi sve {to za njim ostane - rekao je on za „Al-Jazeeru“. U ishodi{tu demonstracija, isto~nom gradu Bengaziju, stanje se polagano normalizira, a grad sada sna`no kontrolira opozicija. Gradom upravlja odbor sudija i pravnika, a gra|anima je nalo`eno da se vrate na radna mjesta. Dopisnik BBC-ja javlja da su ljudi nervozni, ali sretni. Sredi{te sukoba sada se preselilo u glavni grad i Gadafijevu posljednju utvrdu, Tripoli.

Biv{i biznismen i vo|a jedne opozicione grupe Omar [iblij Mahmudi ispri~ao je za ABC News kako su demonstranti dogovarali akcije putem muslimanske internetstranice za samce koji tra`e partnere. Tim potezom izbjegli su Twitter i Facebook, koje je kontrolirala policija.

Sre}a u Bengaziju

Vojska se povla~i

Libijska vojska i policija u gradu Ad`abiji na istoku zemlje saop}ile su ju~er putem televizije „Al-Jazeera“ da su se povukle iz kasarni i pridru`ile opoziciji. - @rtvovat }emo `ivote za ovaj region i stavit }emo sve svoje mogu}nosti u slu`bu slobodne Libije - izjavio je kapetan Hafiz Abdulrahim.

pogledi

Dnevni avaz, subota, 26. februar/velja~a 2011.

5

INTERVJU Dr. Safvet Halilovi}, ~lan Svjetske unije islamskih u~enjaka

Gadafi mora oti}i
Ovo {to radi Gadafi mo`e se nazvati genocidom
Razgovarao: Faruk VELE
Doktor Safvet Halilovi}, ugledni profesor islamskih nauka na Islamskom pedago{kom fakultetu Univerziteta u Zenici i ~lan Vije}a povjerenika Svjetske unije islamskih u~enjaka, ~iji je predsjednik jedan od najve}ih `ivu}ih muslimanskih autoriteta {ejh Jusuf el-Karadavi, u intervjuu za „Dnevni avaz“ ka`e da su u toku „posljednji trzaji“ libijskog vo|e Muamera Gadafija.

Krah politike Zapada u arapskom svijetu
Bengazi: Opozicija zauzela grad
(Foto: AP)

Slao avione po srbijanske pjeva~ice
- Na{i ljudi i{li su u Libiju da prave poslove. Oni nisu razmi{ljali ko svim time rukovodi i kuda ide to silno bogatstvo. Mnogi ljudi to ne razumiju. Ne znaju kakvo je unutra{nje stanje u zemlji. Osim toga, Gadafi je veoma blizak Srbiji, on se {kolovao u Jugoslaviji. ^ak je slao svoje avione za pojedine srbijanske pjeva~ice - ka`e Halilovi}.

Na{i dr`avljani zarobljeni u Bengaziju

Gadafi sprema napad, bh. gra|ani mole za pomo}
Stotinjak gra|ana BiH u Bengaziju, radnika „H. K. Company“, sino} se nalazilo u o~ajnoj situaciji, jer su ostali bez novca, snage i strpljenja. Nurdin [ari}, jedan od radnika, kazao nam je da su oni u jednom prihvatili{tu 300 metara od luke. - Mi smo ovdje neka vrsta zatvorenika. Ne znamo kada }emo ku}i. Na{a ambasada ne intervenira, nikakvu pomo} nemamo. Ne znamo {ta }e se s nama de{avati. Molim vas da apeiz na{e ambasade, a da su im oni rekli da su nemo}ni da bilo {ta u~ine. Drugi radnik Midhat Ati} kazao nam je sino} oko 19.30 (20.30 po libijskom vremenu) da su oni „u stanju potrebe“ te da nemaju paso{e ni novaca. - Apeliramo da nam se pomogne, da se evakuiramo odavde na bilo koji mogu}i na~in. Ne znam za{to nas nisu ukrcali na ove brodove koji su oti{li. Re~eno nam je da }emo se, mo`da, ukrcati

Krvolo~nost re`ima
- Ovo {to radi Gadafi bukvalno se mo`e nazvati genocidom. On }e nestati, ako Bog da, oti}i }e na smetlji{te historije. Nemogu}e je da opstane diktator koji je napao svoj narod, narod koji se sada digao. Ali, sve ljude svijeta iznenadila je ovakva krvolo~nost Gadafijevog re`ima, brutalnost koju je usmjerio protiv svog naroda. To je u osnovi jedan teroristi~ki, fa{isti~ki re`im. Ni Musolini (Mussolini) nije uradio ovakvo ne{to. Ne zna se koliko je `rtava u Libiji, ali ih sigurno ima na hiljade. No, narod je ve} oslobodio isto~ni dio zemlje, odnosno Bengazi, ju`ni dio gdje su

Halilovi}: Gadafi je uspostavio fa{isti~ki re`im

naftna polja, a ~ak i dijelove Tripolija - ka`e profesor Halilovi}.

Umjereni muslimani
Kako komentirate ~injenicu da je {ejh El-Karadavi izdao fetvu da Gadafi bude ubijen?
- Mo`da }e se neki iznenaditi i pitati {ta taj {ejh govori. Ali, pogledajte, {ejh

Nema ni{ta od podjele zemlje
Ho}e li, kako se {pekulira, biti podjele Libije na svojevrsne enklave?
- Od toga nema ni{ta. To je {uplja pri~a. Libijski narod ima svoj nacionalni identitet, iako je Gadafi od dolaska na vlast raspirivao plemenske podjele. No, u tome nije uspio. Plemena {irom Libije stala su na stranu demonstranata. Protiv Gadafija je 99 posto stanovni{tva Libije. Oko njega je tek mala grupa ljudi koja je u`ivala ogromnu korist. Velike narodne mase stra{no su trpjele. Mi smo devedesetih na studijima u Kairu sakupljali pomo} libijskim studentima, koji bukvalno nisu imali hljeba.

El-Karadavi nije izdao fetvu protiv diktatora Mubaraka, koji jeste upotrebljavao silu, ali nije bilo ovakvog krvoproli}a. Tako|er, nije donosio fetvu za vrijeme protesta u Tunisu, jer, tako|er, nije bilo ratne avijacije i pla}enika kao u Libiji. U ^adu, Negeriji i drugim afri~kim zemljama objavljeni su oglasi u kojima se tra`e pla}enici da brane Gadafija! Dnevnica je 2.000 dolara. Tamo ve} idu pla}enici iz Rusije i Ukrajine, a mo`da i s ovih na{ih prostora. To je prevr{ilo sve mjere. Kada je Gadafi pokazao toliku krvolo~nost, nije bilo druge osim izdati fetvu. [ejh El-Karadavi preuzeo je punu odgovornost za svoju fetvu. Ovakva poruka itekako }e imati svoju te`inu. Ne mogu se ugro`avati `ivoti hiljada ljudi, da se na njih {alju avioni i pla}enici, a da se o~ekuje tek blaga reakcija.

Kakve }e biti posljedice fetve? Ho}e li neko zaista ubiti Gadafija?
- Fetva }e imati odjeka i ve} ima. Mnogima se, me|utim, ovo ne}e svidjeti, kao {to se {ejh El-Karadavi ne svi|a mnogima, posebno na Zapadu, jer zagovara umjereni islam. Pokazalo se, naime, da Zapadu nisu problem ekstremisti, ve} umjereni muslimani. Ekstremisti su ionako odba~eni ~ak i od svojih naroda. Umjereni pravac pokazuje islam u pravom svjetlu i omogu}ava prosperitet islamskom narodu. A ovo {to se de{ava u arapskom svijetu proizvod je upravo zapadne hegemonije i neokolonijalisti~kih nastojanja. Oni su podr`avali diktature koje su vr{ile stra{ne represalije. Ovo {to se sada de{ava predstavlja krah zapadne politike prema tim re`imima.

Brodovi normalno saobra}ali
Prema informacijama Ministarstva vanjskih poslova, ju~er je iz Bengazija trebao isploviti brod s jednim brojem na{ih dr`avljana, ali do kraja dana nije bilo jasno niti koliko se na{ih gra|ana ukrcalo na brod lirate da se bilo {ta u~ini, da nas neko izvu~e odavde. Iscrpljeni smo fizi~ki i psihi~ki, a najvi{e nas brinu najave da bi Gadafijeva vojska mogla napasti ovaj grad. Najavljuju da }e dejstvovati svim sredstvima - kazao nam je [ari}. Dodao je da su povremeno imali kontakt s ljudima niti je li on uop}e isplovio. Navodno je lo{e vrijeme onemogu}avalo isplovljavanje. No, radnici iz Bengazija s kojima smo razgovarali kazali su nam da su brodovi u ovoj luci ju~er normalno saobra}ali. ovih dana na turski brod, ali ni{ta konkretno nemamo kazao je „Avazu“ Ati} te dodao da ~uju sporadi~ne pucnje, ali da u gradu za sada nema sukoba. Svjetski mediji javili su da je euforija u Bengaziju popustila ju~er u strahu od protunapada snaga Muamera G. MRKI] Gadafija.

Evakuirana tre}ina na{ih gra|ana

Veliki u~enjak u svojoj hutbi o libijskom vo|i

U Libiji jo{ 1.000 dr`avljana BiH
Iz Libije je do sada na razli~ite na~ine evakuirano od 450 do 500 bh. dr`avljana, dok ih se tamo nalazi od 900 do 1.000, re~eno je na ju~era{njoj pres-konferenciji Ministarstva vanjskih poslova (MVP) BiH. Pomo}nik ministra Zoran Perkovi} kazao je da se u Misurati nalazi dvadesetak radnika „Hidrogradnje“, koji }e biti preba~eni u Sirt. Menad`ment dvije kompanije donio je odluku o evakuaciji 75 radnika „Hidrogradnje“ i 25 radnika „Energoinvesta“, koji se trenutno nalaze u Sirtu. Razmatra se mogu}nost slanja aviona u taj grad. Iz MVP-a napominju da se Ambasadi BiH u Tripoliju u me|uvremenu za evakuaciju prijavilo oko 70 bh. dr`avljana, te da se razmatra mogu}nost da se po{alje jo{ jedan avion.

El-Karadavi: On }e umrijeti za mo}
Ovaj ~ovjek je la`ljivac, a neki ljudi toliko pri~aju la`i da na kraju po~nu u njih i vjerovati. Samo za jedan dan, 29. juna 1996., ubio je 1.200 zatvorenika, kazao El-Karadavi
Predsjednik Svjetske unije muslimanskih u~enjaka i Evropskog vije}a za fetve dr. Jusuf el-Karadavi kazao je u svojoj ju~era{njoj hutbi u Dohi da }e libijski vo|a Muamer Gadafi umrijeti za mo}. Istakao je da se mora `rtvovati taj ~ovjek kako bi bila spa{ena cijela zemlja, jer on masakrira ljude. - Ko mo`e do}i do njega, neka ga ubije, ja sam odgovoran! Izdao sam fetvu da bude ubijen ovaj ~ovjek kako bi se sprije~ilo da spali Libiju. Rekli su mi da se pazim da me ne ubiju zato {to sam izdao fetvu. Ne mijenjam se, i dalje putujem sam. On je slab, ja sam jak. On obo`ava fotelju. Vjerujem u pobjedu, jer vjerujem u Allaha. On naziva svoje ljude pacovima! On je pacov! On sebe naziva borcem, pa zar su odlike borca pla}enici! On uzima novac od Libijaca i time ispla}uje pla}enike koji ih ubijaju. Oni dolaze i napadaju `ene u njihovim ku}ama - kazao je ElKaradavi, prenose internetportali. Nadalje, El-Karadavi tvrdi da Gadafi koristi napalmbombe i da }e upotrijebiti i hemijsko oru`je. - Ovaj ~ovjek je la`ljivac, a neki ljudi toliko pri~aju la`i da na kraju po~nu u njih i vjerovati. Samo za jedan dan, 29. juna 1996., ubio je 1.200 zatvorenika. Ovaj ~ovjek je ~udak. @elio je izmijeniti Kur’an tako da se on obra}a ljudima umjesto poslanika Muhammeda, a. s. Recite mu da ga narod ne `eli, recite mu da ode i prepusti zemlju narodu. ^ak i njegova rodbina okrenula se protiv njega i to je ispravno - poru~io F. V. je El-Karadavi.

Perkovi}: ^eka jo{ 70 gra|ana

El-Karadavi: Gadafi obo`ava fotelju

Kako je saop}eno ju~er popodne, Ambasada BiH u Kairu uputila je autobus na egipatsko-libijsku granicu kojim bi trebalo biti evakuirano 13 dr`avljana na{e zemlje iz grada Tobruka. Gra|anima je na raspolaganju telefonska linija Ad. K. 033/281-310.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, subota, 26. februar/velja~a 2011.

mozaik

KAKANJ Na pomolu bolji dani za Ferida Sinana

Portret napravljen od 5.000 trzalica

Op}ina obe}ala stanarinu, ~itaoci nude kontejner
Kako nam je kazao Admir Mujanovi}, njihova ponuda za doniranje kontejnera i dalje ostaje otvorena

Ponu|en portret D`imija Hendriksa od trzalica
Na dobrotvornoj aukciji za istra`ivanja tumora u Londonu ponu|en je unikatni portret D`imija Hendriksa (Jimi Hendrix) slo`en od trzalica. Jedinstveni mozaik od 5.000 trzalica djelo je umjetnika Eda ^apmana (Chapman, 39). Za mozaik mu je trebalo nekoliko dana. Trzalice koje je koristio za portret, veli~ine 120 puta 100 centimetara,

Na dobrotvornoj aukciji u Londonu

marke su „Fender“, koje je Hendriks najradije koristio. - Odlu~io sam se za trzalice jer volim eksperimentirati. Mislim da je portret od trzalica najbolje priznanje Hendriksu - rekao je ^apman, koji mozaike izra|uje ve} 20 godina. U svojoj kolekciji ima mozaike D`ona Lenona (Johna Lennona), Erika Kantona (Erica Cantona) i Aleksa Fergusona (Alex).

Umro jo{ jedan junak „Deadliest Catch“
D`astin Tenison (Justin Tennison), 33-godi{nji ribar, prona|en je mrtav u hotelskoj sobi na Aljasci. Uzrok smrti nije slu`beno objavljen, no poznato je da su u sobi prona|ene odre|ene koli~ine piva, `estokog pi}a i marihuane. Tenison je bio ~lan posade „Time Bandita“, jednog od brodova kojeg ve} pet sezona prate kamere „Discovery Channela“. Dokumentarna serija „Deadliest Catch“ prikazuje `ivot lovaca na rakove u hladnom Beringovom moru, {to je, pokazalo se, jedno od najopasnijih i najte`ih zanimanja.

Ukleta serija

Pri~a o nehumanim uvjetima u kojima `ivi besku}nik Ferid Sinan iz Kaknja koja je ju~er objavljena u „Dnevnom avazu“ ponukala je vi{e na{ih ~italaca da pomognu ovom biv{em borcu Armije RBiH. Izme|u ostalih, Admir Mujanovi} te Osman Jahi} iz kompanije „Bosman“ i zaposlenici komapnije „Air Aba“ ve} u jutarnjim satima brzo su reagirali te su Feridu osigurali kontejner za stanovanje. Uz odobrenje Op}ine Kakanj dobro opremljeni kontejner u roku od sat bili su spremni dostaviti Feridu. Me|utim, u Op}ini Kakanj, gdje je Ferid ju~er bio na sastanku, zagovaraju drugo rje{enje. Spremni su, naime, pla}ati stanarinu. - Potrebno je samo da Ferid Sinan prona|e stan koji }e mu od vlasnika biti ustupljen na kori{tenje - re~eno nam je u Op}ini, gdje su

Sinan: Iz Op}ine kazali da treba na}i stan

nam objasnili da su Sinanu 2009. dodijelili 100 maraka jednokratne pomo}i, 2010. 150 KM te da su mu u januaru pomogli sa 50 maraka.

Kako nam je ju~er kazao Admir Mujanovi}, njihova ponuda za doniranje kontejnera i dalje ostaje otvorena, a dok ne bude donese-

na kona~na odluka o rje{avanju Feridovog stambenog pitanja, pomo}i }e mu donacijom u hrani i gardeB. T. robi.

Tenison: Prona|en u hotelskoj sobi

Ribar Tenison umro je gotovo ta~no godinu nakon smrti Filipa ^arlsa Harisa (Phillipa Charlesa Harrisa), kapetana broda „Cornelia Marie“, kojeg je kobni sr~ani udar sna{ao po povratku u luku Sent Paul na Aljasci.

U sarajevskoj ulici Ferhadija predstavnici Turske ambasade ju~er su sve~ano otvorili svoj Ured za kulturu i turizam. Glavni cilj otvaranja ovakvog ureda, kako ka`e Erturul Gunaj (Ertugrul Gunay), ministar za kulturu i turizam Republike Turske, jeste pove}ati broj posjetilaca u obje zemlje. - @elimo {to bolje predstaviti prirodne ljepote Turske budu}im posjetiocima iz BiH. Ne samo mora i obale ve} i kulturu, arheolo{ke atrakcije, a i cije-

Gra|ani Turske `ele do}i u BiH
ne su povoljne. Ve} mjesecima radimo na ovom projektu i mislim da }emo imati pozitivne rezultate jer su i gra|ani Turske zainteresirani da posjete va{u zemlju, samo {to nisu dovoljno informirani - kazao je Gunaj. Otvorenju Ureda prisustvovao je i ministar kulture i sporta FBiH Gavrilo Grahovac, kojem je Gunaj uru~io prigodan suvenir, te Ibrahim Spahi} i brojni bosanski i turski privredniS. [a. ci.
Turski ministar Gunaj na otvaranju
(Foto: S. Jordamovi})

Otvoren Ured za kulturu i turizam u Sarajevu

Arheolozi su na Aljasci prona{li kosti djeteta Ksasa ^ig Tsenina, za koje se smatra da su sahranjene prije 11.500 godina. Dijete je bilo ~lan najstarije porodice na Aljasci. Arheolo{ko otkri}e ocijenjeno je kao istinski spektakularno, a istra`iva~i su veoma uzbu|eni {to }e sazna-

Prona|ene 11.500 godina stare kosti na Aljasci

Arheolo{ko otkri}e

TV BINGO
69 43 37 21
1 10 19

8. redovno kolo - nezvani~an izvje{taj

2 45 82 22

2

10 57 61 63

3

71 58 30 9

4

64 35 54 56

5

73 52 74 90

6

86 18 44

7

83 59 55

8

85 66 76

9

Spec

ti vi{e o na~inu `ivota ranih doseljenika iz Azije. Magazin „Sajens“ potvrdio je da su ostaci Ksase drugi najstariji ostaci djeteta na Aljasci, a prema analizi zuba, utvrdili su da je rije~ o trogodi{njem djetetu, a na osnovu DNK analize, nadaju se da }e uspjeti i otkriti spol djeteta.

11 20

12 21

13
22 31

14
23

15
24

16
25

17
26

18
27

28

29

30

32

33

Dobitnik Golfa VI 034 2138632 11
DOBICI U IGRI IGRA^ - GOST /sms/
1. 034 3476271 93 2. 034 3685889 87 3. 034 2117154 49 4. 034 2075621 24 5. 034 2154577 71
Jack pot: Nije izvu~en Deseterac: 43 dobitka - 1.406, 45 KM Peterac: 12.009 dobitaka - 7,08 KM

Jedna lisica uspjela se popeti na krov najvi{e zgrade u Londonu i tu smjestiti svoju jazbinu. @ivotinja kojoj su radnici dali ime Romeo najvjerovatnije je dospjela na vrh nedovr{ene staklene kule „[ard“ preko centralnog stepeni{ta. Kako prenosi BBC, `ivjela je od ostataka hrane koje su ostavljali radnici zaposleni na gra|evini.

D`ek pot za Bingo u narednom kolu iznosi oko 400.000 KM D`ek pot za Bingo+ u narednom kolu iznosi oko 60.000 KM

mozaik

Dnevni avaz, subota, 26. februar/velja~a 2011.

7

[ta ka`u poznati
Vladan Matijevi}

OBI^AJI Maratonac kojeg tra`e na hercegova~kim svadbama

Stvar presti`a je da ti Zlatko Mi{eti} tr~i na vjen~anju
Nema fiksnu cijenu za svoje usluge, ve} mladenci daju koliko `ele i mogu

^ovjek je danas usamljeniji nego ikad
I komunikacija me|u ljudima se potpuno izmijenila s kompjuterima, ali da li se i ~ovjek promijenio? Mislim da nije. Osim {to je postao tehni~ki „pismeniji“, Matijevi}: Ista ostao je isti kao i u doba renesanse, naprimjer. Ista pipitanja tanja ga opsjedaju, na isti na~in pati, isto ga boli. @eli i dalje isto: toplotu, sigurnost, ljubav... Samo {to je sad usamljeniji ne(Knji`evnik za „Ve~ernje novosti“) go ikad.

Danijela Martinovi}

U Hercegovini ve} du`e vrijeme nije dovoljno imati samo skupe limuzine na vjen~anju ve} je postalo stvar presti`a da poznati maratonac Zlatko Mi{eti} tr~i ispred svadbene povorke.

Fotografije sa 1.500 `ena
Mi{eti} isti~e da mu je pored tr~anja druga velika ljubav fotografiranje sa `enama. Do sada je sakupio zavidnu zbirku od 1.500 fotografija sa
Ovaj 58-godi{nji Ljubu{ak ve} godinama nudi svoje usluge i tr~i za razne prigode: vjen~anja, ro|endane, ro|enje djeteta, godi{njice braka i drugo. - Najvi{e tra`e da tr~im na svadbama. Obu~em i prigodnu majicu na kojoj pi{e „Sretno, mladenci!“, a ko `eli mo`e naru~iti i specijalnu - sa svojim imenima. Obi~no tr~im ispred svadbene povorke od mladine ku}e do restorana ili mjesta gdje }e se vjen~anje obaviti. Nakon toga me obi~no pozovu i na svadbeni ru~ak - pri~a Mi{eti}.

Prijatelji me vole bez {minke
Prije sam bila {eprtlja, no onda sam do{la u `enstvenu fazu u kojoj je dom svetinja. Sad obo`avam mir i kad je sve ~isto. Volim dru`enja s prijateljima pa se naj~e{}e kod nas kuha i jede. Prijatelji me vole bez {minke, u ku}nom aran`manu koji upotpunjujem dva broja ve}om i {arenom Martinovi}: U `enstvenoj fazi odje}om.
(Pjeva~ica za „Ve~ernji list“)

`enama svih `ivotnih dobi. - Nemam neke posebne kriterije pri odabiru `ena s kojima se `elim fotografirati, iako moram priznati da vi{e volim crnke - ka`e Mi{eti}.
vu da im tr~i na svadbi jer se nadaju da }e im donijeti sre}u, iako on nikome ne garantira dobar brak. - Nemam fiksnu cijenu za tr~anje, to radim zato {to volim. Obi~no mi ljudi daju od 50 do 100 KM, koliko ko ima i mo`e. To mi dobro do|e jer mi je `ena te{ko bolesna, sin ima porodicu i nigdje ne radi. Sve ih ja izdr`avam svojom penzijom i onim {to zaradim od tr~anja - ka`e Mi{eti}.

D`on Bedington

Utjecaj pseudonauke postaje sve pogubniji
Bedington: Budite netolerantni

Stvarno vjerujem da moramo prepoznati da pseudonauka ima poguban utjecaj, da on postaje sve pogubniji te da moramo promisliti kako se nositi s njime. Htio bih vas pozvati da budete stvarno netolerantni... I bez da se bavimo politi~ki, moralno ili vjerski motiviranim glupostima imamo dovoljno te{kih i va`nih problema.
(Britanski dr`avni savjetnik za nauku za T-portal).

Zbirka nagrada
Isti~e da tr~anje u humanitarne svrhe nikad ne napla}uje, a do sada je u~estvovao ni sam ne zna na koliko maratona. - Imam zbirku od 120 medalja i 70 pehara. Stalno izazivam 20-godi{nje mladi}e da se takmi~imo, ali malo ko smije da se „potrka“ sa mnom. Tr~im svaki dan barem desetak kilometara i to }u raditi sve dok budem zdrav i `iv - zavr{ava svoju pri~u Mi{eti}. M. AVDI]

[ta ka`u u narodu

033/281-393 redakcija@avaz.ba

Trebaju nam vanredni izbori
- Narod vi{e ne mo`e izdr`ati ovakvo stanje. Normalno da su potrebne promjene, i to {to prije. Na vanrednim izborima pravo da se kandidiraju trebalo bi obavezno zabraniti onima koji su nas i doveli do ovog (^italac N. S. iz Grada~ca) i koji se ne mogu dogovoriti.

Mi{eti}: Ne garantira dobar brak (Foto: I. Rozi})

Donosi sre}u
Dodaje da mnogi mladenci ba{ njega zo-

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

26. 2. 2011.

Snijeg, koji je ju~er padao u pojedinim krajevima BiH, izazvao je nove probleme kako u saobra}aju tako i u kretanju pje{aka, jer ve}ina ulica nije bila o~i{}ena. Meteorolozi najavljuju hladno vrijeme i nove snje`ne padavine za vikend, ali isti~u da }e one biti manjeg intenziteta nego preksino} i ju~er. Meteorolog Hidrometeorolo{kog zavoda RS Dra{ko Rudan za „Dnevni avaz“ je izjavio da se, prema raspolo`ivim meteorolo{kim prognozama, u skorije vrijeme ne vidi prestanak padavina. - U subotu se mo`e o~ekivati obla~no i hladno sa snje`nim padavinama. Sli~no je i za nedjelju, samo sa znatnim pove}anjem magle. U ponedjeljak u Banjoj Luci izvjesni su snijeg i ki{a koja se ledi pri padu na tlo - kazao je Rudan. Ismira Ahmovi} iz Federalnog hidrometeorolo{kog zavoda ka`e da }e danas, osim na jugu zemlje, biti hladno. - Jutarnja temperatura kretat }e se od minus deset do

Za vikend hladno sa snijegom

Prema najavama meteorologa

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS

BIHA] 1 2 BANJA LUKA BR^KO 0 TUZLA 0 ZENICA 2 SARAJEVO 0 7 MOSTAR GORA@DE 0

Sarajevo ju~er: Snijeg zadavao nevolje

(Foto: M. Kadri})

minus tri, a dnevna do dva stepena, dok }e na jugu zemlje E. Ha. - V S. . biti do deset stepeni - ka`e Ahmovi}.

LIVNO Preovladavat }e prete`no obla~no vrije3 me, uz mjestimi~no smanjenje naoblake poslije podne. U jutarnjim satima, a ponegdje i dio prijepodneva, u Bosni se o~ekuje slab snijeg. Vjetar, slab do umjeren, sjeverni i sjeveroisto~ni.

NEUM

10

SUBOTA
26. 2. 2011.

NEDJELJA
27. 2. 2011.

PONEDJELJAK
28. 2. 2011.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od -100C do 30C
DNEVNE TEMPERATURE

od -14 C do 6 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od -100C do 70C
DNEVNE TEMPERATURE

od -20C do 100C

od 0 C do 10 C

0

0

od 10C do 120C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Prvog dana vikenda i dalje }e biti nepovoljne biometeorolo{ke prilike. Poslijepodnevni sati bit }e ne{to ugodniji, uglavnom zbog prestanka padavina. Astmati~ari i osobe s ishemijskim bolestima, uz izbjegavanje te`ih aktivnosti, trebaju reducirati boravak na otvorenom.

Grad Sarajevo
Izlazak 06.29 Zalazak 17.30

26. 2. 2011.
Izlazak Zalazak 2.24 11.20

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Prete`no obla~no

8

Dnevni avaz, subota, 26. februar/velja~a 2011.

teme
Bari~anin: Batkov saradnik

BANJA LUKA Miroslav Laj~ak razgovarao sa ~elnicima SNSD-a i SDS-a

Predsjedni{tvo BiH: Tirkov poziv

Posjete

^lanovi Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi}, @eljko Kom{i} i Bakir Izetbegovi} boravit }e u ponedjeljak, 28. februara, u radnoj posjeti Sloveniji na poziv slovenskog predsjednika Danila Tirka (Turk). Sastanku s Tirkom na Brdu kod Kranja prisustvovat }e premijer Slovenije Borut Pahor i ministar vanjskih poslova Samuel @bogar, saop}eno je iz Predsjedni{tva BiH, prenijela je Srna.

Predsjedni{tvo BiH u Sloveniji

Dodik i za popis na nivou BiH
RS je uradila sve {to je neophodno, ali odnosi u FBiH evidentan su problem, rekao Dodik
poslove. Lider SNSD-a i predsjednik RS Milorad Dodik rekao je nakon sastanka da je o svim ovim pitanjima jasan stav njegove stranke, kao i u vezi s formiranjem vlasti u BiH. - RS je uradila sve {to je neophodno, ali odnosi u FBiH evidentan su problem, {to zna~i da zbog toga nema konstituisanja vlasti u BiH rekao je Dodik. Govore}i o ustavnim pro-

Tu`ila{tvo BiH

Ako BiH ubrzo provede odluku Suda u Strazburu u slu~aju „Sejdi} - Finci“ i rije{i pitanja popisa stanovni{tva i dr`avne pomo}i, mogla bi do kraja godine aplicirati za kandidatski status u EU. Ovo je, u najkra}em, zaklju~ak sastanaka koje je ju~er u Banjoj Luci sa ~elnicima SNSD-a i SDS-a odr`ao Miroslav Laj~ak, direktor za Balkan, Rusiju i isto~ne susjede u Slu`bi EU za vanjske

Blokirat }e Federaciju zbog 70 miliona KM
Dodik je ju~e ponovio kako „BiH pravi veliku {tetu RS“, istaknuv{i da se na osnovu indirektnih poreza ovom entitetu duguje 70 miliona KM. - Federacija {to otme i proguta, ne mo`e da vrati, jer je to bure bez dna i mi bismo je sada trebali blokirati zbog tih 70 miliona, i u~ini}emo to. Blokira}emo sve procese odlu~ivanja u vezi s fiskalnim pitanjima, jer ono {to nam pripada treba dnevno da se prazni prema RS - rekao je Dodik.

Laj~ak s Dodikom: Formirati vlast u BiH

(Foto: M. Lugi})

Statistika

Prosje~na pla}a u BiH 818 KM
Prosje~na mjese~na neto pla}a u BiH za decembar 2010. iznosila je 818 KM, {to pokazuje rast za 1,6 posto u odnosu na mjesec ranije. Prosje~na bruto pla}a za posljednji mjesec pro{le godine u na{oj zemlji iznosila je 1.250 KM, ili za 1,7 posto vi{e nego u novembru 2010. godine. B. T.

mjenama, Dodik je ju~er ponovio stav da je RS spremna da provede odluku u slu~aju „Sejdi} - Finci“, istakav{i da je ovaj entitet spreman i da provede popis stanovni{tva na nivou BiH, ali i da }e RS „sigurno uraditi svoj popis“. Predsjednik Narodne skup{tine RS Igor Radoji~i~ dodao je da je delegacija

SNSD-a Laj~aku prenijela zabrinutost „zbog politi~kih de{avanja u FBiH“. Laj~ak je uo~i sastanka s Dodikom razgovarao i s predsjednikom SDS-a Mladenom Bosi}em, pri ~emu je, tako|er, iskazano opredjeljenje u vezi sa {to br`im formiranjem vlasti na nivou A. [I[I] BiH.

Tu`ila{tvo BiH zatra`ilo je produ`enje pritvora za Sa{u Bari~anina, optu`enog za zlo~ine na Grbavici, u Sarajevu, dok njegova odbrana predla`e da se pusti uz mjere zabrane. Sud BiH donijet }e odluku naknadno, javio je Birn. Bari~anin je optu`en da je s Veselinom Vlahovi}em Batkom 1992. godine prisilno odveo troje civila koje su na neutvr|enoj lokaciji ubili. U optu`nici se navodi da je Bari~anin vi{e puta silovao jednu `enu.

Produ`iti pritvor Bari~aninu

MRVBiH

Tribina

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan ^ovi} sudjelovat }e sutra kao uvodni~ar na redovnoj tribini Asocijacije nezavisnih intelektualaca Sarajeva „Krug 99“ o temi „Polo`aj hrvatskog naroda u BiH“. Tribina }e biti odr`ana na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, saop}eno je iz HDZ-a BiH, prenijela je Fena.

^ovi} na „Krugu 99“

Sramota je {to se mnogi ne mogu vratiti u svoje domove
Glavna odgovornost le`i na politi~arima koji nose poluge vlasti, kazao Incko
Iako se formiranje vlasti ~ini najva`nijim pitanjem u dr`avi, prava je sramota to {to se na hiljade ljudi jo{ ne mogu vratiti u svoje domove i {to za to nema novca, rekao je ju~er u Mostaru visoki predstavnik za BiH Valentin Incko (Incko). On je to izjavio nakon skupa posve}enog procesu povratka, koji je organizirala Unija za odr`ivi povratak i integracije BiH. Budu}a vlast, dodao je Incko, trebala bi 400 miliona maraka planiranih za proces povratka zaista osigurati kako bi ljudi koji se `ele vratiti to pravo mogli i ostvariti. - Ja sam u {oku, jer ~uo sam razne sudbine ljudi u Na ju~era{njem skupu zaklju~eno je da na svim nivoima vlasti treba izdvojiti zajedni~ka sredstva za proces povratka. - Prema podacima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, potencijalnih povratnika ima oko 150.000. No, rezultati provedenog istra`ivanja pokazali su da je znatan broj i onih koji se `ele vratiti, a nisu se prijavili za povratak. Prema na{oj evidenciji, vi{e od 280.000 ljudi `eli se vratiti u svoje domove - kazala je Mirhunisa Zuki}, predsjednica Unije. Prema njenim rije~ima, na terenu se nalazi jo{ 58 kolektivnih centara, u kojima `ivi 1.519 porodica. M. Sm.

Valentin Incko na skupu u Mostaru

Me|ureligijsko vije}e (MRV) dobilo je prijavu o napadu na Katedralu Srca Isusova u Sarajevu koji se desio u no}i sa 23. na 24. februar. - U sklopu projekta „Monitoring napada na vjerske objekte i druga mjesta od zna~aja za vjerske zajednice i crkve u BiH“ planiramo obilazak ovog vjerskog objekta i zajedni~ku osudu ovog vandalskog ~ina - saop}eno je iz MRV-a.

Posjeta Katedrali u Sarajevu

Udru`enja

Upravni odbor Udru`enja penzionera RS ponovio je zahtjev Vladi RS da u najskorijem roku na|e dodatna sredstva za Fond PIO kojim bi se osiguralo pove}anje penzija od {est posto. Predsjednik Udru`enja penzionera Rade Rakulj rekao je Srni da bi to pove}anje na mjese~nom nivou za Fond PIO iznosilo oko 4,2 miliona KM.

Penzioneri tra`e vi{a primanja

Razgovori

Incko: Omogu}iti ljudima povratak

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Safet Halilovi} razgovarao je s predstavnikom UNHCR-a u BiH Navedom Husejnom (Naveed Hussein) o regionalnom projektu za trajno rje{avanje raseljeni~koizbjegli~kih pitanja, koji }e biti prezentiran na donatorskoj konferenciji planiranoj u drugoj polovini ove godine, saop}eno je iz Halilovi}evog kabineta, prenijela je Fena.

Trajno rije{iti pitanje izbjeglica

Mostaru. Glavna odgovornost le`i na politi~arima koji nose poluge vlasti i koji

odre|uju kolika su sredstva u bud`etu namijenjena za izbjeglice - kazao je Incko.

Sindikat RS

Biv{i visoki predstavnik me|unarodne zajednice u BiH Karl Bilt (Carl Bildt) smatra da samo vlasti BiH mogu povesti zemlju naprijed, navode}i da nisu svi evropski zvani~nici uvjereni da eventualne sankcije prema politi~arima u BiH

Bilt ne vjeruje u produktivnost sankcioniranja bh. politi~ara
poma`u kada je rije~ o formiranju vlasti i vo|enju zemlje. - Ne mislim da su sankcije produktivne, ne kada je rije~ o ovim pitanjima - rekao je za „Glas Amerike“ Bilt, koji je i ministar vanjskih poslova [vedske.

Stav biv{eg visokog predstavnika

On je naveo da BiH ve} ima sankcije - a to je zaostajanje za ostalim dr`avama kao, naprimjer, glede bezviznog re`ima, jer je BiH bila iza svih ostalih zemalja zahvaljuju}i nesposobnosti svojih politi~ara da bilo {ta odlu~e, prenijela je Srna.

Bilt: Pribli`iti stavove

Prema procjenama Saveza sindikata RS, pred sudovima se nalazi vi{e od 22.000 radnih sporova, rekao je ju~er Srni direktor Agencije za mirno rje{avanje radnih sporova Banja Luka Borislav Rodi}. On je naveo da je Agencija od po~etka djelovanja, 15. septembra 2010. godine, do 22. februara ove godine primila 104 zahtjeva za mirno rje{avanje individualnih radnih sporova i pet kolektivnih.

Pred sudovima 22.000 sporova

teme

Dnevni avaz, subota, 26. februar/velja~a 2011.

9

SARAJEVO Prvi dan posjete zamjenika dr`avnog sekretara

^etvorica lidera ohrabrena Stajnbergovim porukama
Ljubi} rekao da je Stajnberg ohrabrio Hrvate na dijalog ka`e da svi `ele izbje}i najgori scenarij Lagumd`ija
Glamo~ak: Izazov kao podsticaj

Zamjenik dr`avnog sekretara SAD D`ejms Stajnberg (James Steinberg) doputovao je ju~er u posjetu Bosni i Hercegovini i odmah zapo~eo razgovore s ~lanovima Predsjedni{tva BiH te predsjednicima pojedinih politi~kih stranaka. Stajnberg je prvo razgovarao s Neboj{om Radmanovi}em, @eljkom Kom{i}em i Bakirom Izetbegovi}em. Potom je u Ambasadi SAD imao odvojene susrete s predsjednicima stranaka HDZ-a BiH, HDZ-a 1990, SDA i SDP-a. Nakon sastanaka izjave su dali samo strana~ki ~elnici. Lider HDZ-a BiH Dragan ^ovi} kazao je da se prije svega razgovaralo o uspostavi vlasti u BiH. - Realno je i mogu}e da se do kraja idu}eg tjedna napravi politi~ki dogovor. To je optimisti~na varijanta i trebamo biti svi za nju opredijeljeni - kazao je ^ovi}. On je dodao da u BiH „evidentno postoji bure baruta svake vrste“ te da HDZ tra`i da „s drugim partneri-

Mogu} dogovor

Glumac po mjeri publike
Svojom sjajnom izvedbom u predstavi „Kapetan D`on Piplfoks“ odu{evio Sarajlije
Lagumd`ija, Ljubi} i ^ovi} nakon razgovora
(Foto: I. [ebalj i S. Jordamovi})

Li~nost dana Admir Glamo~ak

ma koji imaju legitimitet svojih naroda napravi vlast sli~nu i homogenu na svim razinama kako bi se mogle `urno donositi odluke i kako ne bi bilo blokada“. Lider HDZ-a 1990 Bo`o Ljubi} rekao je da BiH treba funkcionalnu i reprezentativnu vlast u svakom pogledu, {to zna~i da je neophodan dogo-

^ovi}: Posjete nisu neophodne
Na pitanje je li dolazak diplomata SAD i Evropske unije u Sarajevo bio neophodan kako bi vlast bila formirana, predsjednik HDZ-a BiH Dragan ^ovi} rekao je da njemu to nije bilo neophodno. - Oni su bili potrebni onima koji vjeruju da mogu eliminirati volju hrvatskog glasa~kog tijela. Jasno je da se to ne mo`e. [to prije to shvatimo svi skupa i napravimo jedan zajedni~ki program rada, bit }e nam svima lak{e - kazao je ^ovi}.

vor oko osnovnih principa. - Nikakva matemati~ka vlast ne bi bila rje{enje za BiH. Stajnberg je ohrabrio nas kao predstavnike Hrvata da dijalogom do|emo do rje{enja {to prije, a mi smo izrazili na{u spremnost da to uradimo. Ja sam uvjeren da je naredni mjesec mjesec odluke. Nadam se da }e rasplet biti pozitivan po BiH kazao je Ljubi}. Nakon njih dvojice sa Stajnbergom je razgovarao predsjednik SDP-a BiH Zlatko Lagumd`ija. On je nakon razgovora izjavio da je ohrabren razgovorom sa Stajnbergom te da o~ekuje skoro formiranje vlasti. - Stajnberg pokazuje da su SAD dio rje{enja u onoj mjeri u kojoj mi mo`emo do}i

Dio rje{enja

do rje{enja, na prvom mjestu formiranjem vlasti u Federaciji BiH, pa onda na nivou BiH. Svi `elimo izbje}i najgori scenarij i `elimo posti}i najbolji. On je da se na politi~koj platformi do|e do zajedni~kog rje{enja. Mi }emo u~initi sve {to je u na{oj mo}i da se formira Vije}e ministara, prije toga Vlada FBiH, u narednih sedam-osam dana i konstituira Dom naroda - istakao je Lagumd`ija. On je jo{ jednom dodao da ne}e dozvoliti da 31. marta Federacija bude bez bud`eta. Predsjednik SDA Sulejman Tihi} je rekao da na sastanku nisu upu}ena nikakva upozorenja, ve} je samo izra`ena `elja da se vlast uspostavi i nastavi rad na reformama. Stajnberg posjetu nastaF. K. - T. L. vlja danas.

Glumiti pred odraslim predstavlja improvizaciju, spontanost, opu{tenost, ali glumiti pred djecom, glumcima je obi~no najve}i izazov, jer to podrazumijeva preciznost, dinamiku... Djeca su najiskrenija, a samim tim i najzahtjevnija publika. No, glumcu Admiru Glamo~aku ni to nije bio problem, {to je dokazao i na preksino}njoj premijeri predstave „Kapetan D`on Piplfoks“, u kojoj je njemu pripala naslovna uloga. Svojom sjajnom izvedbom odu{evio je brojnu publiku i kolege, a zanimljivo je da mu je to u dugogodi{njoj karijeri bila

prva uloga u dje~ijoj predstavi. Ro|en je 1962. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Akademiji scenskih umjetnosti, gdje je bio i student prve generacije Odsjeka za glumu. Trenutno radi kao profesor na ovoj akademiji. Publiku je iznova i iznova odu{evljavao u predstavama „Audicija“, „Kraj igre“, „Pukovnik ptica“, „Mjerom za mjeru“, „San ljetne no}i“, „[ta }emo sad“, filmovima „Savr{eni krug“, „Deset minuta“, „Ljeto u zlatnoj dolini“, „Gori vatra“... te TV seriji „Viza za buduM. ^u. }nost“.

Protiv tendera EPBiH od 500 miliona KM
Parlament FBiH prije nekoliko mjeseci usvojio zaklju~ak kojim se stopiraju sve strate{ke investicije do izbora nove Vlade FBiH
niti sve da sprije~i plja~ku energetskih i drugih resursa BiH“. Kako se navodi u saop}enjima, direktor i Uprava EPBiH planiraju prije imenovanja Vlade raspisati tendere u vrijednosti od pola milijarde KM za mini hidrocentralu u Konjicu, vjetropark Hercegovina te nabavke u rudnicima i druge operativne nabavke. Zanimljivo je da nijedna od ovih stranaka nije reagirala na ~injenicu da je Federalna vlada na posljednjoj sjednici, uz obrazlo`enje da je postignuta saglasnost SDA Socijaldemokratska partija (SDP) izdala je ju~er saop}enje u kojem, kako se navodi, najo{trije osu|uje poku{aj menad`menta „Elektroprivrede BiH“ (EPBiH) da raspi{e tendere u ukupnoj vrijednosti od oko 500 miliona maraka, iako je Parlament Federacije BiH prije nekoliko mjeseci usvojio zaklju~ak kojim se stopiraju sve strate{ke investicije do izbora nove Vlade Federacije BiH. Zanimljivo je da je samo sat kasnije skoro identi~no saop}enje izdala i SDA, navode}i da }e ta stranka „u~i-

SDP i SDA izdali identi~na saop}enja

Glavni tu`ilac BiH Milorad Bara{in, direktor Federalne uprave policije FBiH Dragan Luka~ i predstavnici kantonalnih MUP-ova potpisali su ju~er u Sarajevu

Tu`ila{tvo BiH i policija zajedno protiv kriminalaca
pke policijskih slu`benika s tu`iteljem i smatram ga velikim iskorakom ka profesionalnijem radu - rekao je Luka~ nakon potpisivanja Memoranduma.

Potpisan Memorandum o saradnji

Bara{in i Luka~: Potpisali dokument

EPBiH: Sumnjivi planovi

i Stranke za BiH (SBiH), odobrila imenovanje novih ~lanova Nadzornog odbora

EPBiH, iako je i to bilo zabranjeno zaklju~kom ParlaM. K. menta FBiH.

Memorandum o profesionalnim osnovama za me|usobnu saradnju u otkrivanju, prijavljivanju i kaznenom gonjenju po~inilaca kaznenih djela, javila je Fena. - Ovim memorandumom uveli smo policijsku strukturu FBiH u pravni okvir BiH. Memorandum propisuje procedure u radu, postu-

Bara{in je pozdravio potpisivanje Memoranduma i istakao da je i dosada{nja saradnja izme|u policijskih struktura i ureda tu`ioca bila dobra. - Saradnja }e sada biti dodatno unaprije|ena. Samo zajedno mo`emo postizati jo{ bolje rezultate - kazao je Bara{in.

Klub poznatih

Amil Lojo

U {ou realnosti ne bih ni pod razno
Li~ni profil producenta i kompozitora

10

Dnevni avaz, subota, 26. februar/velja~a 2011.

teme

HOMOLOGACIJA Kako dr`ava vara gra|ane i privatnike

Ime i prezime: Amil Lojo. Datum i mjesto ro|enja: 24. mart 1978. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: Vlastiti dom. Bra~no stanje: O`enjen. Bitni datumi u Va{em `ivotu: 31. juli - dan kada sam upoznao suprugu. Koji automobil vozite: „Peugeot 407“. Kako se odmarate: Bazen, {etnja, a znam ponekad malo i odspavati. Omiljeni muzi~ar: Gibonni, Dino Merlin, Sting, Toto, Dejv Metjuz (Dave Matthews), Bijonse (Beyonce)... Volite li kuhati: Ne. Najdra`a knjiga: „Da Vin~ijev kod“. Omiljeni pisac: Stefani Majer (Stephenie Meyer). Za koji klub navijate: Ne navijam. Koga biste poveli na pusti otok: Suprugu. Jeste li ljubomorni: Ne. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: O~i. Biste li ikada oprostili nevjeru: Ne. Bavite li se sportom: Rekreativno skijanjem i biciklizmom. Omiljena hrana i pi}e: Lazanje i voda. Ko se brine o Va{em imid`u: Ja. Volite li i}i u {oping: Ne. Jeste li sujevjerni: Ne. Imate li ku}nog ljubimca: Ne. Koji je Va{ `ivotni mo-

Uzimaju pare i za vozila uvezena prije 1. januara
Napla}uje se homologacija za vozila uvezena poslije 15. novembra 2010., iako je na snazi od Nove godine [ta s teretnim vozilima s motorom „euro 2“ Dodatni tro{kovi

Koliko dr`ava ne vodi ra~una o interesima bh. gra|ana, kojima se, putem novih propisa koje primjenjuje kako ko ho}e, izbijaju dodatne pare iz d`epa, pokazuje i dugo najavljivani propis za uvoz automobila u na{u zemlju nazvan homologacija. Iako se, naime, homologacija po~ela primjenjivati od 1. januara ove godine, u velikom broju MUP-ova prilikom registracija automobila uvezenih poslije 15. novembra 2010. zahtijevaju potvrdu o provedenoj homologaciji. U MUP-ovima se, prema rije~ima D`evada Ljeskovice, vlasnika autoku}e „[nelkom“ iz Sarajeva, pravdaju da su 15. novembra pro{le godine dobili dopis iz Ministarstva saobra}aja i komunikacija BiH da se od tog datuma po~inje primjenjivati homologacija. Iako je rok pomjeren za 1. januar, a vlasti saop}ile da se homologacija primjenjuje od Nove godine, stara uredba nije povu~ena te su gra|ani

Ljeskovica: Uvezao automobile u novembru

(Foto: S. Saletovi})

Lojo: Za{tita autorskih prava

to: Sanjaj dok ti se snovi ne ostvare. Va{ najbolji prijatelj je: Ima ih vi{e. Pratite li politi~ku situaciju: Pomalo. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Uveo bih red {to se ti~e autorskih prava u dr`avi. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ni pod razno.

prisiljeni pla}ati homologaciju za automobile uvezene u vrijeme kada nisu va`ila nova pravila. - Ja sam nedavno prodao jedno vozilo, ali ga moj klijent nije mogao registrirati jer je uvezeno u novembru. Na to vozilo platio sam sve carine i PDV i po zakonu sam ga mogao registrirati bez ura|ene homologacije. Ali u MUP-u u Bratuncu su

mi rekli da imaju uredbu Ministarstva te da moram uraditi homologaciju. To su meni dodatni tro{kovi jer moram platiti i transport plus homologaciju - ka`e Ljeskovica. On upozorava da se radi o drskoj i namjerno smi{ljenoj prevari od dr`ave, jer vlasti na ovaj na~in ubiru ekstraprofit. Veliki broj privatnika ima stotine uveze-

nih automobila u ovom periodu, tako da }e, kako ka`e, izgubiti desetine hiljada maraka dok Ministarstvo povu~e uredbu. Pitanje je, ka`e, ho}e li taj novac ikada biti vra}en. - Prije Nove godine mogli smo uvesti i registrirati teretno vozilo do deset godina starosti s motorom „euro 2“. Ja sam uvezao nekoliko takvih kombija. Ali, prema novim pravilima koja nisu va`ila kada sam ih uvozio, mogu se registrirati samo vozila koja imaju minimalno motor „euro 3“. [ta sad ja da radim s ovim vozilima - pita se Ljeskovica. U PU Zvornik potvrdili su nam da su razgovarali s Ljeskovicom, ali vi{e informacija nisu mogli dobiti. Iz resornog ministarstva nismo uspjeli dobiti nikakav F. KARALI] odgovor.

Nova pravila

Homologacija ko{ta 254, a ne 150 KM
Iako su iz Ministarstva saobra}aja i komunikacija BiH tvrdili da }e homologacija gra|ane ko{tati 150 maraka, Ljeskovica tvrdi da je to notorna la`. - Sama homologacija ko{ta 150 maraka. Pored toga, pla}a se i potvrda proizvo|a~a u visini od 50 maraka plus taksa od 20 maraka. Ako na to dodamo i PDV, dobijemo 254, a ne 150 maraka - tvrdi Ljeskovica.

SMS
BED@ KAO TEPSIJA Na Infektivnom odjelu bolnice Ju`ni logor u Mostaru ima doktora koji su toliko korumpirani da bi im trebao bed` kao tepsija. Grupa gra|ana organizuje se za pokretanje tu`be protiv njega. OBRA^UN S KRIMINALOM - Gospodinu Bradari}u ~estitamo na izboru za ministra unutra{njih poslova ZDK. Voljeli bismo vidjeti kako }ete se obra~unati s kriminalom. Taj obra~un obe}avali su iz va{e stranke. Pratimo va{ rad. Diplomirani kriminalista NE @ELE SARAJLI]A - Mladi Vogo{}ani pokre}u peticiju da Asim Sarajli} zbog bahatosti, samovolje, korupcije i despotizma bude progla{en personom non grata u Vogo{}i. Da nije na vrijeme pobjegao, zadesi-

Dnevni avaz 061-142-015
la bi ga sudbina Mubaraka, jer je toliko zla nanio Vogo{}i. NERIJE[EN PROBLEM - Kada je Osmanagi} dolazio na ~elo „@eljeznica Federacije BiH“, prvo {to je obe}ao jeste da }e rije{iti problem s kondukterima. Kako tad tako i danas. Ili je mo`da i on u talu? CAJKE U HAD@I]IMA - Opet prevara u Had`i}ima povodom 6. marta, Dana op}ine. SDA kadar ^ovi} u talu sa [adinlijom pravi „selja~ko sijelo uz cajke“. Treba klepiti desetine hiljada maraka. Gospodo, narod je gladan i nije mu do muzike uz cajke. NIJE PLA]A PETOG Nije, Saudine Sivro, plata u ZDK do 5. u mjesecu, nego do 30., i to je znatno ni`a nego u Kantonu Sarajevo.
Faksimil uplatnica za homologaciju: Za tri vozila 762 KM

U bh. bolnicama smanjuje se broj pacijenata koji su oboljeli od nove gripe. Tako|er, opada i broj novootkrivenih slu~ajeva. Prema podacima iz KCUS-a, kod njih se na lije~enju nalazi 14 oso-

Zatra`eno produ`enje Opada broj oboljelih pritvora Veselinu Vlahovi}u Podaci za BiH
17 umrlo u BiH 13 umrlo u FBiH 4 umrlo u RS
ba s potvr|enim virusom H1N1. Stanje dvoje pacijenata na Internisti~koj terapiji KCUS-a i dalje je te{ko. Na Mikrobiologiji u Sarajevu otkrivena su dva nova slu~aja, a inficirani su iz na{eg glavnog grada. U RS je registrirano devetero novooboljelih. Osmero je iz Banje Luke, a jedno iz Bijeljine. U KC Banja Luka lije~i se 29 E. Ha. osoba.

Jenjava zaraza virusom H1N1

Su|enje monstrumu s Grbavice

KCUS: Na lije~enju 14 ljudi

Tu`ila{tvo BiH javio je Birn. zatra`ilo je produ`eKrnji} smatra da nje pritvora optu`enbi nakon pu{tanja iz om za zlo~ine u sarpritvora Vlahovi} ajevskim naseljima mogao utjecati na Grbavica i Vraca Vesvjedoke i sau~esnike selinu Vlahovi}u Bate da postoji opasnotku, ~emu se odbrana st od bijega. Advokat nije protivila. Obra- Vlahovi}: optu`enog Radivoje zla`u}i zahtjev, tu`i- Odbrana se ni- Lazarevi} kazao je lac Tu`ila{tva BiH je protivila da se njegov branjeBehaija Krnji} kazanik ne protivi zala je da postoji osnovana su- dr`avanju u pritvoru, tako mnja da je Vlahovi} po~in- da Sudu BiH prepu{taju da io krivi~no djelo koje mu se donese odluku koju smatra stavlja na teret te da nije- ispravnom. dna okolnost u odnosu Vlahovi} se u pritvoru na ranije odre|ivanje pr- nalazi od 26. avgusta 2010. itvora nije promijenjena, godine.

sarajevski kanton

Dnevni avaz, subota, 26. februar/velja~a 2011.

11

OTKRIVAMO Jo{ jedno obe}anje nove Vlade KS palo u vodu

Manje novca za socijalnu za{titu!
Veliko umanjenje za subvencioniranje grijanja @albe korisnika Centra za socijalni rad Iz resornog ministarstva ni odgovora ni poja{njenja
Za teku}e transfere Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice planiralo je 68.511.700 KM, {to je za 4,62 posto manje u odnosu na bud`et iz 2010. godine. Na to je upozorila poslanica u Skup{tini Fikreta Mulaosmanovi}, koja ka`e da se razo~arala i{~itavaju}i nacrt bud`eta koji se odnosi na socijalu. - Za za{titu civilnih `rtava rata namijenjeno je smaVideonadzor u Novom Gradu

Novi saziv Vlade KS na tron je do{ao s pri~om da najosjetljivijim kategorijama stanovni{tva ne}e faliti ni dlaka s glave. Socijalno ugro`eni }e biti zbrinuti, ako ne bude pove}anja subvencija za grijanje, smanjenja ne}e biti sigurno... Ali sve to palo je u vodu, {to jasno pokazuje usvojeni nacrt bud`eta za ovu godinu.

Kamere na pet lokacija

Razo~arana nacrtom

Faksimili bud`eta za pro{lu i ovu godinu: Za 4,62 posto manje

Lakota: [ta }e biti s narodom!?
Mesud Lakota, kategorije koje su predsjednik Udru`enajranjivije i kojih nja potro{a~a KS, je sve vi{e, kako ka`e da ga je strah i u~initi bilo {ta da i pomisliti {ta }e biti s oni do|u na zelenu narodom. granu! Ljudi ostaju - Segment socijabez posla, hrana je lne za{tite ostao je po poskupjela, penzije strani zbog pla}a zana istom nivou... poslenih u admini- Lakota: Sve }e vi{e biti straciji. Tamo im je Negativan gra|ana u socijalnoj falilo, pa su namicali utjecaj potrebi, pa bi i nosredstva. Ovaj kavca trebalo biti vi{e. nton, pa ni dr`ava nemaju Ovakva lo{a vijest stra{no nikakvog programa socija- negativno djeluje na narod lne za{tite, kako za{tititi - ka`e razo~arano Lakota.

njenje oko milion, stavka raseljena lica i izbjeglice - sanacija stambenih objekata lak{a je za oko 500.000, socijalna davanja za najugro`enije gra|ane smanjena su za oko ~etiri miliona! Stavka za pomo} gra|anima smanjena je za oko 70.000, za subvencioniranje tro{kova grijanja planirano je 330.000 manje. Pohvalno je jedino {to je za za{titu porodica s djecom izdvojeno 2,3 miliona vi{e, a korisnika subvencije za grijanje

za rad javnih kuhinja 300.000 KM. Pitam se `eli li Vlada poru~iti da }e nas biti vi{e s tanjirima u redu za obrMulaosmanovi}: ok. Uop}e [ta `eli poru~iti nema unapre|enja soVlada cijalne za{tite - ka`e Mulaosmanovi}. Ona od resornog ministarstva nije dobila nikakav odgovor niti poja{njenje za{to je do{lo do ovolikih smanjenja, iako je ukupni bud`et ve}i

2.400

Nema odgovora

800.000 KM planirano

za oko 10 miliona. Odgovor od ministrice Velide Memi} nismo dobili ni mi, uprkos pismenom upitu. Ipak, u zvani~nim dokumentima sve jasno pi{e. Porede}i bud`et od pro{le godine i nacrt za 2011., za subvencioniranje tro{kova grijanja bilo je 1.130.000 KM, da bi ta cifra pala na 800.000, stavka pomo} gra|anima s 400.000 spala je na 41.000! Zbog ovakve situacije u Kantonalnom centru za socijalni rad kratko nam je re~eno da se korisnici `ale non-stop, ali da Centar ni{ta ne mo`e promijeniti bez resornog ministarstva.
N. PILAVD@I]

[ahovski klub „Bosna“ danas organizira me|unarodni brzopotezni {ahovski turnir „51 godina Bosne“, koji }e biti odr`an u prostorijama kluba u ulici Pru{~akova. Otvorenje je M. G. u 11 sati.

Brzopotezni turnir „51 godina Bosne“

Od ju~er dva videonadzora rade u Novom Gradu i Novom Sarajevu. Prema rije~ima Irfana Nefi}a, portparola MUP-a KS, kamere su postavljene na pet lokacija, ~ime je zavr{ena prva faza projekta. - Druga faza, u kojoj }e biti postavljene kamere na 21 lokaciji, trebala bi zapo~eti u aprilu. Cilj je spre~avanje krivi~nih djela i naru{avanja javnog reda i mira - rekao A. Nu. je Nefi}.

Humanitarni party

Udru`enje „Av-Mau“ ve~eras od 19 sati organizuje humanitarni party u „Caffe Escape“ u Grada~a~koj ulici. Povod je sakupljanje sredstava za operaciju psa Dore, koja je na|ena bez dvije {ape i repa, kao i njen transport sa jo{ dva psa u Austriju i E. K. Njema~ku.

Hod`i} (u sredini) nije propustio dati krv

Redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi koju provodi ilija{ki Crveni kri` prekju~er je dala do sada najbolje rezultate. Odazvala su se 83 davalaca, od ~ega je 77 dalo krv. Sejda ]esan, sekretar CK, ka`e

Nezir Hod`i} 100. put dao krv

Redovna akcija u Ilija{u

da, ako se zna da jedan davalac daje tri decilitra krvi, onda su radnici Zavoda za transfuziologiju odnijeli 23,1 litar krvi. Me|u davaocima je bio i Nezir Hod`i}, koji je broj davanja krvi zaokru`io S. Sp. na 100.

Takmi~enje u odbojci u Starom Gradu

Najbolje u~enice iz O[ „Mula Mustafa Ba{eskija“
Podjelom diploma i nov~anih nagrada u Osnovnoj {koli „Vrhbosna“ zavr{eno je op}insko takmi~enje u odbojci za djevoj~ice iz {est osnovnih {kola iz Starog Grada. Prvo mjesto osvojila je ekipa O[ „Mula Mustafa Ba{eskija“, drugo O[ „Hamdija Kre{evljakovi}“, a tre}e O[ „Edhem A. Na. Pobjedni~ka ekipa Mulabdi}“.

Na prodajnim mjestima GRAS-a po~ela je prodaja martovskih kupona. Od 1. do 10. marta produ`eno }e raditi punktovi ]umurija, Otoka i Ilid`a i njihovo radno vrijeme bit }e od sedam do 18 sati, a ostala mjesta radit }e od sedam do 16 sati. U subotu, 5. marta, de`urna prodajna mjesta bit }e ]umurija, Latinska }uprija, Dobrinja, Otoka, Ilid`a i Had`i}i od osam A. Na. do 14 sati.

Po~ela prodaja kupona GRAS-a

Spec
Ugovor o sanaciji, rekonstrukciji i izgradnji rasvjete u op}ini Centar potpisali su na~elnik D`evad Be}irevi} i v. d. direktorice Zavoda za izgradnju KS Ljiljana Pelidija. Radit }e se na 28 lokacija u 11 mjesnih zajednica. Op}ina je osigurala 105.000 KM. A. Nu

12

Dnevni avaz, subota, 26. februar/velja~a 2011.

panorama

INOVACIJE Umjetni~ki kova~ Hamzalija Ke{etovi} iz Srebrenika

Voza~ kamiona finansirao gradnju mosta

Nakon {to je stari sru{en pod te`inom kamiona

Podignut novi most na Savici u Poveli~u

U Poveli~u kod Srpca na upotrebu je predat novi betonski most na rje~ici Savici koji je podignut na mjestu starog mosta koji je 20. januara ove godine sru{en pod teretom kamiona punog {ljunka. Nakon {to se sam prijavio op{tinskoj inspekciji, voza~ kamiona Mirko Romi} prihvatio je obavezu da po nalogu komunalne policije novi most podigne do kraja ovog mjeseca. Obavezu je izvr{io {est dana prije roka, a preostalo je jo{ da podigne za{titnu ogradu, {to }e, kako je kazao, u~initi ~im dozvole vremenski uvjeti. U izgradnju mosta du`ine 10 i {irine 4,5 metara Romi} je ulo`io 10.000 KM. Lj. K.

Izumio biokazan za proizvodnju rakije
Omogu}eno da se u procesu destilacije iz prirodne rakije potpuno odstrani metilalkohol U{teda energije

[ta mi se (ne)svi|a u Zavidovi}ima

Raditi na popularizaciji sporta

- U Zavidovi}ima mi se ne svi|a strategija razvoja mladih kao pojedinaca, koji su okosnica razvoja i budu}nosti na{e op}ine. Prije svega to je nedostatak sportskih i kulturnih manifestacija. Poznato je da se sport pokazao kao jedan od najboljih na~ina borbe protiv poroka, a malo toga se ~ini da se popularizuje me|u mladima i da im se pru`e uvjeti za bavljenje sportom. Nedostaje Arnes Omera{evi}, student podr{ka razvoju poduzetni{tva i poslovnih projekata, ~ime bi uveliko bio rije{en problem zapo{ljavanja, a time i pobolj{an standard. Svi|a mi se {to, bez obzira ne sve probleme u na{oj op}ini po pitanju podr{ke mladima, postoji `elja i volja mladih za prosperitetom i napredovanjem - ka`e Arnes Ar. M. Omera{evi}, student.

Hamzalija Ke{etovi} (67) iz Srebrenika, iako je po struci ma{inbravar, rade}i u Njema~koj skoro 20 godina usavr{io je, za na{e prilike, posve rijedak zanat. Rije~ je, kako sam ka`e, o umjetni~kom kova~u, vje{tini koja je izuzetno cijenjena u zemljama Evropske unije. Posao umjetni~kog kova~a ve} odavno mu je postao prava opsesija i ne{to {to je puno vi{e od obi~nog zanimanja, tako da se ni nakon {to je stekao zaslu`enu penziju ne mo`e odvojiti od ~eki}a i nakovnja. Vrhunac njegovog vi{egodi{njeg rada na obradi metala predstavlja, kako sam tvrdi, prvi biokazan za proizvodnju prirodne rakije. Ideju za proizvodnju biokazana dali su mu Nijemci jo{ dok je radio u jednom od njihovih pogona, a na realizaciju je utro{io pune dvije godi-

Biokazan predstavlja prvu ma{inu ove vrste od prokrom lima

ne. U odnosu na klasi~ne kazane, njegov ima brojne prednosti. - Ovaj biokazan predstavlja prvu ma{inu ove vrste ko-

Autohtona sorta {ljive
Kako bi osigurao sirovinu za proizvodnju rakije u svom kazanu, prije nekoliko godina na njivi u ^ifluku Hamzalija je zasadio desetak ja je proizvedena od prokrom lima. Zahvaljuju}i tome, omogu}ava da se u procesu destilacije iz prirodne rakije potpuno odstrani metilalkohol, opasni sastojak koji izaziva brojne bolesti o~iju, plu}a i jetre. U lo`i{te od {amota ugradio sam poseban regulator temperature koji poma`e da se u kazanu konstantno odr`ava 100 stepeni Celzijusa. Uz u{tedu energije od ~ak 60 posto, regulator temperature dunuma slatkulje, autohtone doma}e sorte {ljive koju uzgaja bez primjene vje{ta~kih |ubriva i ostalih hemijskih sredstava. omogu}ava da se sa~uva 13 klju~nih vitamina i minerala, dok potpuno ~isti prokrom lim garantira potpuno prirodan miris rakije - isti~e Ke{etovi}. Zahvaljuju}i ekolo{ki uzgojenoj {ljivi i prvom biokazanu, kako sam ka`e, u stanju je proizvesti potpuno prirodnu rakiju bez bilo kakvih opasnih sastojaka koja bez problema mo`e na}i put do kupaca na probirljivom tr`i{tu EU. Zbog toga je ve} uputio javni poziv zainteresiranim investitorima iz zemlje i inostranstva da zajedni~kim ulaganjima otvore prvi pogon u BiH za izradu biokazana. Za realizaciju ove ideje, kako isti~e, potrebna su ulaganja od oko 100.000 eura, a u pogonu bi posao dobilo najmanje 10 O. MUJKI] radnika.

„Care International“ poma`e Bratun~anima

Paketi za poplavljene porodice

Bratuna~ka doma}instva, koja su bila ugro`ena tokom decembarskih poplava, dobila su pomo} od humanitarne organizacije „Care International“ ukupne vrijednosti 40.000 Podjela paketa: Donacija vrijedna 40.000 KM KM, koja se sastoji od 20 tona hrane i sredstava za higijenu. Kamion sa donacijom stigao je prvo u Mo{tanicu, naselje najvi{e pogo|eno poplavama, gdje je podijeljeno 65 paketa, zavisno od broja ~lanova svakog doma}instva. Pomo} je zatim podijeljena i u mjestima Krasan Polje, Osamsko, Dubavice, Polom, a bit }e obuhva}eno ukupno 105 porodica, ka`e predstavnik ove organizacije Branislav TanaM. M. sijevi}. Vrijednost svakog paketa je oko 150 KM.

Javni poziv

Ke{etovi}: Ni u penziji se ne odvaja od ~eki}a i nakovnja

Vlastite ideje i skice
U skromnoj radionici u prizemlju ku}e u Srebreniku nastali su brojni ukrasni predmeti od metala. Prema vlastitim idejama i skicama, ovaj vitalni penzioner u proteklih nekoliko godina napravio je brojne ukrasne ograde, lustere, vrata od bakra i raznovrsne ku}anske predmete. Posebno je ponosan na kamine oblo`ene fino oblikovanim metalnim limovima.

Nevrijeme u Livnu

Olujna bura lomila stabla

Jedan od kamina

Ve} nekoliko dana zaredom u Livnu pu{e jaka bura, koja je najja~e puhala ju~er, kad je lomila stabla uz zaobilaznicu, ugro`avaju}i saobra}aj, ali i gurala i prevrtala kontejnere i kante za sme}e u dijelovima grada izlo`enijim naletima vjetra. Slomljeno stablo na zaobilaznici Snijega, izuzev na planinama i prevojima, nema pa je, barem s te strane, saoA. K. bra}aj djelimi~no olak{an.

Predsjedni{tvo Skup{tine Saveza op{tina i gradova u FBiH
Savez op{tina i gradova u FBiH mora imati utjecaja na rje{avanje svih bitnih pitanja u lokalnim zajednicama. Stanovnicima je to poznato jer najve}i dio svojih potreba, oko 70 posto rje{avaju u lokalnoj zajednici, a da pri tome novac koji im pripada po tom osnovu odlazi u drugom smjeru, ~ulo se, izme|u ostalog, na sastanku Predsjedni{tva

Novac lokalnih zajednica odlazi u drugom smjeru
Skup{tine ovog saveza odr`anog na Rostovu kod Bugojna. Doma}in skupa bio je bugojanski na~elnik Hasan Ajkuni}. Na skupu u Bugojnu govorilo se i o pripremama za odr`avanje Prvog sajma op}ina i gradova jugoisto~ne Evrope „NEXPO 2011.“, odredbama Zakona o zakupu poslovnih zgrada, Zakonu o vo-

dama, za{titi i spa{avanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesre}a, te o Projektu integriranog lokalnog razvoja. Pored na~elnika Bugojna i Zenice, sastanku su prisustvovali i prvi ljudi Bosanskog Petrovca, Livna, [irokog Brijega, ^itluka, Sarajeva, Ilid`e, Gora`da, Starog Grada, Viteza. Az. M.

Nakon formiranja vlasti u na{oj zemlji, u Savezu o~ekuju da }e lokalnim zajednicama pripasti ono {to im zakon omogu}ava. - Osnova za sve bilo je dono{enje Zakona o lokalnoj samoupravi, {to je i{lo veoma sporo pa smo zbog toga bili prinu|eni pokrenuti nekoliko ustavnih sporova. Oborili smo nekoliko zakona i sada smo u fazi normativnog ure|enja - ka`e Husejin Smajlovi}, na~elnik Zenice.

Ustavni sporovi

srednjobosanski kanton

Dnevni avaz, subota, 26. februar/velja~a 2011.

13

SKUP[TINA SBK Premijer ne zna za dubiozu u bud`etu

Pro{la godina zavr{ena s manjkom od 1,9 miliona KM
Kada se saberu dugovanja iz prethodnih godina, dolazi se do 23 miliona KM deficita
Predsjednik Kluba SBB BiH Almir [vago postavio je nekoliko pitanja: {ta je sa drugom tran{om MMF-ovog kredita u iznosu od osam miliona maraka, za{to su umanjena sredstva koja Kanton prima po osnovu koncesija, za{to je zaposleno 140 osoba preko planiranog i da li je SBK u suficitu ili deficitu? Ne{to kasnije kantonalni premijer Salko Selman se na uvredljiv na~in obratio zastupnicima, ali prije svega zastupniku [vagi. - Mlad je i nau~it }e. @ao mi je {to ga nisam mogao zaposliti kao pripravnika da nau~i. U~i premijer, u~e i zaposlenici - kazao je u svom prepoznatljivom stilu Selman. Nastavio je pri~ati o ekonomiji, „opu{teno“, ali bez konkretnih odgovora i pokazatelja. Nije rekao kakvo je stanje

Stipinovi} uru~uje pohvalu Zoranu Meljan~i}u

Dan Civilne za{tite u SBK

Zastupnici novog saziva Skup{tine SBK na prvoj redovnoj sjednici usvojili su rebalans bud`eta za pro{lu godinu u iznosu od 159,9 miliona KM. Tako }e jo{ uvijek aktuelna Vlada SBK ispuniti svoje obaveze prema Zavodu zdravstvenog osiguranje od 850.000 maraka, koje je davno trebala ispuniti u skladu sa postignutim sporazumom sa Nezavisnim strukovnim sindikatom zdravstvenih radnika. To je pozitivni dio pri~e sa sjednice Skup{tine SBK. Obrazla`u}i razloge za dono{enje rebalansa, odnosno izmjena i dopuna bud`eta, Ivanka Vrdoljak, pomo}nica ministra finansija za bud`et, kazala je masu podataka, ali je zaboravila najva`niji: kakvo je stanje u bud`etu za pro{lu godinu.

Deset pismenih pohvala za aktiviste

U povodu 1. marta, koji se u svijetu obilje`ava kao Dan civilne za{tite, [tab Civilne za{tite SBK odr`ao je sve~anu sjednicu na kojoj je dodijeljeno deset pohvala za pojedince i kolektive zaslu`ne za provo|enje akcija za{tite i spa{avanja. Pohvale je uru~io direktor Kantonalne uprave CZ SBK Nikica Stipinovi}, koji obavlja i funkciju na~elnika kantonalnog {taba CZ. Pohvale {taba CZ BK za 2010. godinu dobili su Zoran Meljan~i} (Travnik), Refik D`aja (Novi Travnik), Ekolo{ka udruga „Kremenik“ (Vitez), Srednja {kola Kre{evo, Rafting klub Jajce, Gorska slu`ba spa{avanja Gornji Vakuf, FIAR d.o.o. Bugojno, Crveni kri` Gornji Vakuf, Udruga sportskih ribolovaca Vitez i Centar za promociju civilnog S. P . dru{tva Sarajevo.
Sindikati dobili pravosna`ne presude „vrijedne“ 12 miliona KM

Svi „u~e“

Spec
Gradsko kazali{te mladih Vitez dobilo je jo{ jedno veliko priznanje pozivom Hrvatske matice iseljenika i Hrvatske ~itaonice da sudjeluje na 17. danima hrvatskog pu~kog teatra u Hercegovcu, pi{e Fena. Pokrovitelji manifestacije su Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Bjelovarsko-bilogorska `upanija i Op}ina Hercegovac. Ina~e, Hercegovac je op}ina u Bjelovarsko-bilogorskoj `upaniji, 38 kilometara jugoisto~no od Bjelovara.

HDZ nastavlja bojkot
Prvoj redovnoj sjednici nije prisustvovalo 10 zastupnika, sedam iz HDZ BiH, dva iz HDZ 1990 i jedan iz HSS-NHI. Rad Skup{tine pratio je Zdenko Antunovi}, ~lan predsjedni{tva @upanijskog odbora HDZ BiH i tajnik @O HDZ BiH. u bud`etu „jer se jo{ knji`i“, a umjesto odgovora o 140 neplaniranih, stalno zaposlenih, pri~ao je o 500 mladih koji su odradili pripravni~ki sta`. Me|utim, sve je uknji`eno i pro{lu godinu SBK je zavr{io sa manjkom u bud`etu koji zvani~no izno- Stav HDZ BiH je nepromijenjen. I ovaj put se pokazalo da se u potpunosti derogira politi~ka volja legalnih i legitimnih predstavnika hrvatskog naroda. Interesantno je da niko od nije upitao gdje je 10 zastupnika koji ~ine ovu Skup{tinu - izjavio je Antunovi}. si 1,9 miliona KM. Kada se saberu dugovanja iz prethodnih godina, dolazi se do 23 miliona maraka deficita! Ne treba zaboraviti ni pravosna`ne sudske presude koje su dobili sindikati bud`etskih korisnika i koje bez sudskih tro{kova i zateznih kamata iznose 12 miliona KM! Pravosna`ne presude posljedica su kr{enja kolektivnih ugovora i jasno je ko je krivac za nastala dugovanja i ko je pozivao sindikate da tu`e Vladu SBK. Jasno je da }e se i neznanje platiti, ali ne premijerovim, ve} narodnim novcem. K. KAVAZOVI]

Sudske presude

[vago: Pitao za stanje u bud`etu

Selman: Uvredljivo obra}anje

Raspodjela pozicija

Planinarski uspon na Veliki vran

Fojni~ki planinari na Velikom vranu

Predsjednik Kantonalnog odbora SDP Zukan Helez potvrdio nam je kao se uskoro mo`e o~ekivati formiranje izvr{ne vlasti u SBK. - Ostale su raspodjele pozicija. Logi~no je da ima razli~itih mi{ljenja kako to treba uspostaviti i {ta }e kome pripasti. To je uglavnom izme|u SDP-a, SDA i Narodne stranke Radom za boljitak. Naravno, imaju tu jo{ neke politi~ke opcije koje bi nas podr`ale i sada treba da vidimo {ta njima dati i koliko }e to politi~ki ko{tati - kazao je Helez.

Vi{e od 150 u~esnika krenulo s Blidinja

Helez: [ta }e kome pripasti

U okviru kampanje „Ja~e, br`e, bolje“ pripadnici Ministarstva unutra{njih poslova SBK uz podr{ku Teritorijalne vatrogasne jedinice izveli su pokaznu vje`bu u centru Travnika. Pripadnici MUP-a SBK demonstrirali su brojne vje{tine i postupke, a najve}u pa`nju Travni~ana izazvala je demonstracija privo|enja kriminalnih osoba. U samom centru grada dva policijska kombija presre}u vozilo u kojem su bjegunci, li{avaju ih slobode, a nakon toga slijedi i privo|enje u prostorije Policijske stanice. Scena sa naoru`anim i maski-

Gra|ani pomislili da se radi o pravom privo|enju
Smanjen broj krvnih delikata
Prema podacima za pro{lu godinu, stanje kriminaliteta karakteri{e pove}an broj krivi~nih djela u odnosu na 2009. godinu za pet posto. U strukturi krivi~nih djela prednja~e imovinski delikti, 1.248, {to je 66 posto od ukupnog broja. U dan broj gra|ana bio uvjeren kako se radi o pravom privo|enju. - Cilj ove vje`be bio je da se gra|ani na{eg kantona upoznaju sa policijskom opreisto vrijeme zna~ajno je smanjen broj krvnih delikata, evidentirana su 64 djela iz ove oblasti, {to je za 12 manje u odnosu na 2009. godinu. Zabrinjava pove}an broj krivi~nih djela iz oblasti narkomanije. mom i policijskim aktivnostima. Pored ovoga, cilj je i zbli`avanje policije sa gra|anima - kazao je Sefir Baru~ija, glasnogovornik policijskog K. K. komesara.

Pokazna vje`ba pripadnika MUP-a SBK u centru Travnika

Grupa najiskusnijih ~lanova Planinarskog dru{tva „Vranica“ Fojnica u~estvovala je u planinarskom usponu do najvi{eg vrha Vran planine, Veliki vran (2.074 metara nadmorske visine). - To je tradicionalni zajedni~ki planinarski uspon u organizaciji PD „Vilinac“ iz Jablanice. Bilo nas je oko 150 u~esnika iz cijele BiH pa ~ak i iz susjedne Hrvatske. Vrijeme nas je poslu`ilo, bilo je idealno, sun~ano i vedro bez vjetra. U~esnici su u`ivali u prekrasnim planinskim predjelima, a pogled se pru`ao do ^vrsnice, Prenja, Vranice. Uspon je trajao oko tri sata, a sretni i zadovoljni vratili smo se do polaznog mjesta gdje smo imali zajedni~ki ru~ak u restoranu „Hajdu~ke vrleti“ na Blidinju - ka`e predsjednik PD H. ^u. „Vranica“ Eduard Sla|o Juki}.

Izbori u Islamskoj zajednici Travnik

Prezentacija presretanja i privo|enja kriminalaca

ranim policajcima u centru grada podsje}ala je na akcione filmove i izmamila je aplauze velikog broja gra|ana. Sve je izgledalo tako stvarno da je je-

Glavna izborna komisija Rijaseta IZ u BiH verifikovala je rezultate izbora za Izvr{ni odbor Med`lisa IZ Travnik. Na ~elu IO MIZ naredne ~etiri godine bi}e had`i Muhamed Terzi}, koji }e shodno Praviliniku vr{iti i funkciju predsjednika Skup{tine. Terzi} je svojevremeno obavljao du`nost direktora JKP „Ba{bunar“ i nekoliko sezona bio predsjednik NK Travnik. Terzi}: Potvrda mandata Pored Terzi}a, u IO Med`lisa imenovani su Dervi{ Karahod`a i Senad Trki} iz gradske zone, D`email Bradi}, Sanel Mahalba{i} i Esad Rubanovi} iz Biljanskog kraja, Amir Begi}, Emir Gani} i Ahmet Zolota iz regije Turbe, te Edin ef. Memi}, Adis ef. Zelkanovi} i Enver ef. @u`o iz reda imama. Glavni imam Med`lisa Omer ef. Me{trovac po funkciji je ~lan Izvr{nog odbora S. P . koji broji 13 ~lanova.

Muhamed Terzi} na ~elu Med`lisa

RMU Banovi}i pobjednik dana
Na Sarajevskoj berzi (SASE) ju~er je, u sklopu 87 transakcija, ostvaren promet od 298.491 KM. Najve}i porast vrijednosti zabilje`ile su dionice RMU Banovi}i (13,92 posto) i dostigle cijenu od 45 KM, dok je najve}i pad registrirao ZIF Naprijed Sarajevo (4,66 posto), ~ija je dionica bila 3,15 KM. Na kotaciji kompanija najve}i promet ostvaren je dionicama Sarajevo-osiguranja, 24.347 KM, po kursu od 7,97 KM. Na primarnom slobodnom tr`i{tu najve}i pro-

Obim trgovine 298.491 KM

14

Dnevni avaz, subota, 26. februar/velja~a 2011.

biznis

STATISTIKA U pore|enju s januarom pro{le godine

Izvoz BiH pove}an za blizu 50 posto
Vanjskotrgovinski robni deficit iznosio 333 miliona KM
Njema~ku i Hrvatsku. Izvoz u te dvije zemlje iznosio je 192 miliona KM, odnosno 31,1 posto od ukupno ostvarenog izvoza. U istom mjesecu, najvi{e se uvozilo iz Hrvatske i Rusije, 266 miliona KM, odnosno 28 posto od ukupno ostvarenog uvoza kazao je zamjenik direktora Agencije za statistiku BiH Fadil Fati}. Stopa promjene ukupne industrijske proizvodnje BiH u januaru ove godine, u odnosu na prosje~nu mjese~nu proizvodnju iz 2010., negativna je i iznosi minus
Fati} na pres-konferenciji: Najvi{e se izvozilo u Njema~ku i Hrvatsku

Rast dionica RMU Banovi}i

Vrijednost indeksa
BIFX 0,93% SASX-10 0,13% SASX-30 0,51% 1.689,91 1.088,54 1.064,00

met ostvaren je dionicama BH Telecoma, 64.072 KM, po kursu od 21,36 KM, a na sekundarnom slobodnom tr`i{tu dionicama Hetmos Mostar hotela, 39.558 KM, po kursu od 15,25 KM.

Kursna lista SASE na dan 25. 2. 2011.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM)
7,97

Promjena kursa (%)
0,66

Koli~ina

Vrijednost

Broj transakcija
8 5 1 2

KOTACIJA KOMPANIJA

SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJEVO ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO

3.089

24.347,20 7.406,20 2.340,00 39.558,50

Izvoz iz BiH u januaru ove godine ostvaren je u vrijednosti od 619 miliona KM, {to je za 46,9 posto vi{e nego u januaru lani, dok je uvoz iznosio 951,4 miliona KM ili za 31,8 posto vi{e nego u istom mjesecu 2010. godine, podaci su Agencije za statistiku BiH koji su saop}eni na ju~era{njoj pres-konferenciji u Sarajevu. U januaru je pokrivenost uvoza izvozom iznosila 65 posto, dok je vanjskotrgovinski robni deficit iznosio 333 miliona KM. - Najvi{e se izvozilo u

KOTACIJA FONDOVA

3,15 -4,66 2.354 PRIMARNO SLOBODNO TR@IŠTE RMU BANOVI]I DD BANOVI]I 45,00 13,92 52 SEKUNDARNO SLOBODNO TR@IŠTE HETMOS MOSTAR HOTELI D.D. MOSTAR 15,25 0,00 2.594

Izvoz i uvoz u brojkama
Ukupan izvoz Redovan izvoz Ukupan uvoz Redovan uvoz 618,5 miliona KM 374,4 miliona KM 951,4 miliona KM 800,4 miliona KM

Promet od 450.505 KM

Na Banjalu~koj berzi ju~er je, kroz 61 transakciju, ostvaren promet od 450.505 KM, podaci su Berze, prenije je Srna.

Vrijednost akcija Kamenoloma pove}ana za ~ak 321,69 posto
Vrijednost indeksa
BIRS 0,83% FIRS 1,29% 1.029,74 1.773,74

2,7 posto. U pore|enju s januarom pro{le godine, stopa promjene proizvodnje iznosi 17,5 posto, a u odnosu na decembar 2010. iznosi minus 8,6 posto. Me|u indeksima po glavnim industrijskim grupa-

ma, najve}u stopu rasta prema istom mjesecu prethodne godine imaju kapitalni proizvodi, i to u iznosu od 58,1 posto. U kapitalne spadaju oni proizvodi koji se naj~e{}e koriste u investicionoj graB. TURKOVI] dnji.

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 25. 2. 2011.
Naziv emitenta
Nova banka a.d. Banja Luka

Prosje~na cijena
0,951

Promjena u%
-0,94

Maks. cijena
0,955

Min. Ukupan cijena promet (KM)
0,95 0,056 3,5 29.858,30 12.238,77 350.000,00

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE - LISTA B
SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE - AKCIJE IF-OVA ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina 0,062 10,71 0,062
SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA

Kamenolomi a.d. Zvornik

3,5(A)

321,69

3,5

Najve}i promet od 350.000 KM ostvaren je trgovanjem akcijama zvorni~kog Kamenoloma po kursu od 3,50 KM. Kod ovog emitenta regi-

striran je i navje}i rast vrijednosti akcija, od 321,69 posto. Najve}i pad vrijednosti, od 0,94 posto, registriran je kod akcija Nove banke.

Nadzorni odbor Elektroprivrede HZHB (EPHZHB) usvojio je ju~er Izvje{taj o poslovanju za 2010. godinu, prema kojem su ovogodi{nji rezultati poslovanja najbolji od osnivanja tog preduze}a. Proizvedeno je 2.604,67 gigavat-sati elektri~ne energije, {to je za 34 posto vi{e nego 2009. godine. Preduze}e je rentabilno poslovalo i ostvarilo bruto dobit od

Rezultati EPHZHB najbolji od osnivanja
Elektroprivreda HZHB: Bruto dobit od 40,7 miliona KM

Pro{la godina uspje{na za mostarsku kompaniju

40,7 miliona maraka. Ukupni bruto prihodi ostvareni najve}im dijelom od prodaje elektri~ne energije i prihoda od usluga iznose 382,9 miliona maraka, {to je za 23 posto vi{e nego u istom razdoblju prethodne godine. Razli~ite investicije u 2010. godini po svim organizacijskim jedinicama preduze}a realizirane su u visini od 58 A. Du. miliona maraka.

Berzanski barometar za 25. 2. 2011. godine

Euro/dolar 1,3725 Nafta 0,54%

111,33 Zlato 0,03%

1.405,30 0,74%

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,436946 1,446534 26,275292 0,079698 0,261685 0,715128 1,733861 0,565032 0,251280 0,220894 1,524292 0,887800 2,281001 1,417629 0,048990 1,887036 1,955830 1,440547 1,450159 26,341145 0,079898 0,262341 0,716920 1,738207 0,566448 0,251910 0,221448 1,528112 0,890025 2,286718 1,421182 0,049113 1,891765 1,955830 1,444148 1,453784 26,406998 0,080098 0,262997 0,718712 1,742553 0,567864 0,252540 0,222002 1,531932 0,892250 2,292435 1,424735 0,049236 1,896494

Pentagon je odlu~io 35 milijardi dolara vrijedan posao izrade aviona-tankera povjeriti ameri~koj kompaniji Boeing. Za taj ugovor s ameri~kim ministarstvom odbrane skoro ~itavu deceniju su se nadmetali Boeing i Evropski konzorcij za izradu zrakoplova, vojne i svemirske opreme (EADS). Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave nastoje zamijeniti 179 aviona-tankera za dopunu goriva u zraku, koji se nalaze u zastareloj floti ameri~kog ratnog zrakoplovstva, sastavljenu od Boeingovih avioni tipa boeing KC-135 iz pedesetih godina pro{log stolje}a, javio je Tanjug. Sekretar zrakoplovstva Majkl Donli (Michael B. Donley) izjavio je da }e Boeingu biti pla}eno 3,5 milijardi dolara za prvih 18 letjelica koje trebaju biti isporu~ene do 2017. godine.

Boeing sklopio posao vrijedan 35 milijardi dolara

Nakon decenijskog nadmetanja

Deutsche Telekom

Boeing KC-135: Zamjena zastarjele flota

Kompanija Deutsche Telekom 2010. godini zabilje`ila je neto profit od 1,7 milijardi eura, dok je 2009. iznosio 353 miliona eura, prenio je Tanjug. Lanjski neto profit, prema o~ekivanjima, trebao je biti 2,8 milijardi eura, a na njega je, me|utim, negativno utjecalo posljednje tromjese~je tokom kojeg bilo dodatnih izdataka. Promet Deutsche Telekoma opao je za pet posto, na 62,4 milijarde eura.

Rast profita kompanije 1,7 milijardi eura

crna hronika

Dnevni avaz, subota, 26. februar/velja~a 2011.

15

SARAJEVO Izricanje presude 28. februara

Turkovi}u za vratom kazna zbog smrti djevojke Pritvoren osumnji~eni
Zapaljen i „land rover“ D`enite Hod`i}

Nakon serije po`ara u Zenici

Sudsko vije}e treba donijeti odluku je li optu`eni odgovoran za tragediju koja se desila u njegovoj ku}i kada je A. H. (18) pucala sebi u glavu

Saslu{anjem vje{taka neuropsihijatra te izno{enjem zavr{nih rije~i odbrane, ju~er je u Op}inskom sudu u Sarajevu zavr{eno su|enje Zijadu Turkovi}u, optu`enom da je iz nehata po~inio te{ko djelo protiv op}e sigurnosti ljudi i imovine, kao i zbog nezakonitog dr`anja oru`ja. Sutkinja Lejla Konji} najavila je da }e presuda u ovom predmetu biti izre~ena u ponedjeljak, 28. februara. Turkovi} je optu`en za doga|aj od 24. juna 2006. godine u svojoj ku}i u Hercegova~koj ulici u Sarajevu kada je 18-godi{nja A. H. pucala sebi u glavu iz pi{tolja. Usljed te{kih povreda umrla je ~etiri dana kasnije u bolnici. Turkovi} se

Otko~en pi{tolj

Zeni~ka policija privela je, a potom i pritvorila Benjamina Bambura (20) iz Zenice, osumnji~enog za piromanske napade u dva navrata proteklog mjeseca. Kako nam je potvrdio tu`ilac Branislav Toma{, on je ju~er saslu{ao privedenog i zatra`io pritvor koji je odredio de`urni sudija Op}inskog suda Zenica. Uhap{eni mladi} tereti se za paljenje d`ipa „land rover“ D`enite Hod`i} 19. februara te paljenje pet vozila 5. fabruara. U proteklom periodu zapaljeno je i sedmo vozilo, vlasni{tvo privrednika Fahrudina ^age, ali policija ne raspola`e dokazima koji bi se u ovom slu~aju mo-

za piromanske pohode

gli dovesti u direktnu vezu s privedenim 20-godi{njakom. Nezvani~no saznajemo da se osumnji~eni, prema preporuci advokata Rame Ajki}a, branio {utnjom, te da policija raspola`e snimcima nadzornih kamera u vlasni{tvu MUP-a ZDK, ali i fizi~kih osoba i firmi u dijelu Zenice kojim se kretao piroman prije i nakon podmetanja po`ara. Nalo`ena su vje{ta~enja snimaka te drugih dokaza, a tu`ila{tvo i policija tragaju i za nalogodavcima, odnosno osobama koje su anga`irale ovog mladi}a za paljenje vozila, jer je gotovo isklju~ena mogu}nost da je on sam smiA. D`. slio takav potez.

Ostala nepoznanica
Vje{tak neuropsihijatar Omer ]emalovi}, koji je svjedo~io na poziv suda, ju~er je dao generalnu ocjenu da su osobe koje su pod utjecajem alhohola sklone, izme|u ostalog, dono{enju razli~itih nepromi{ljenih odluka. Iz podataka u spisu vje{tak nije mogao utvrditi kako je alkohol utjecao na postupke nastradale. Ostalo je nepoznato je li htjela izvr{iti samoubistvo ili je u pitanju bilo teatralno pona{anje koje je zavr{ilo kobno po djevojku.

Kao i ranije, doveden iz pritvora uz jake mjere osiguranja

tereti da je otko~eni pi{tolj s metkom u cijevi dr`ao na stolu u dnevnom boravku i to nadohvat ruke djevojke, koja je bila u pripitom stanju. Kantonalni tu`ilac Husein Delali} ustvrdio je da se Turkovi} kazni po zakonu, kao i da mu se u ovom predmetu odredi pritvor. Osporavaju}i tezu odbrane da je djevojka sa sobom donijela pi{tolj, za svjedoke Senada Kobili}a i Bakira Ibrahimovi}a tu`ilac je kazao da su instruirani. Ove svjedoke Turkovi} je pozdravljao sa „kume, {ta ima?“. Tu`ilac smatra da je odbrana utjecala i na svjedokinju Hanu Brki}, koja je zbog

toga na sudu djelimi~no izmijenila svoju izjavu i to u korist Turkovi}a. U prilog tome Delali} je kazao da je vidio Turkovi}evog advokata Senada Krehu kako u holu suda razgovara sa svjedokinjom. Advokat Kreho je, suprotno tu`iocu, zatra`io da se Turkovi}u izrekne osloba|aju}a presuda. Analiziraju}i dokaze i optu`nicu, ustvrdio je da Turkovi} nije po~inio krivi~no djelo koje mu se stavlja na teret iz razloga jer je morao u~initi naro~ito opasnu radnju, kao {to je, naprimjer, pucanje, {to nije slu~aj u ovom predme-

Tra`io osloba|anje

tu. Sve i da je Turkovi} ostavio pi{tolj, a {to odbrana negira, to nije krivi~no djelo. Turkovi}, prema Krehinim rije~ima, nije mogao ni pretpostaviti da }e djevojka po dolasku u njegovu ku}u pucati sebi u glavu. Kreho je ukazao na izjavu jednog od policajaca koji je rekao da je majka o{te}ene dala izjavu da je njena k}erka od 2005. zbog pretrpljene te{ke traume bila razdra`ljiva i prijetila da }e se ubiti. Turkovi}, protiv kojeg Tu`ila{tvo BiH vodi jednu od najve}ih istraga za organizirani kriminal, i ovoga puta doveden je u sud uz jake mjere osiguranja. B. C.

Ku}a An|elka Milovanovi}a u Sasama kod Srebrenice izgorjela je u po`aru koji je izbio ju~er ujutro, a povrije|enih nije bilo, javila je Srna. Nakon dojave vatrogasci iz Srebrenice do{li su na lice mjesta, ali je vatrena sti-

U po`aru izgorjela ku}a

Sase kod Srebrenika

hija ve} zahvatila cijelu ku}u. An|elko i njegova supruga Zora na vrijeme su iza{li iz ku}e, od koje su ostali samo zidovi. Uzrok po`ara nije poznat, a inspektori Stanice javne bezbjednosti Srebrenica obavili su uvi|aj.

Za razbojni{tvo nad Amerikancem dvije i po godine zatvora
Nakon nagodbe o priznanju krivice s Tu`ila{tvom sudija za prethodni postupak Kantonalnog suda Mostar Mladen Juri{i} donio je presudu po kojoj je Amel Toporan (27) osu|en na dvije i po godine zatvora zbog razbojni{tva. Toporan je progla{en krivim jer je, po prethodnom dogovoru, zajedno s Edinom Hindi}em, 28. januara u ulici Musala u Mostaru u{ao u objekt „Villa park“ za Omarom Isa D`amalom, dr`avljaninom SAD. U D`amala je uperio pi{tolj i od njega tra`io

Kantonalni sud Mostar

Sud BiH ukinuo je pritvor i odredio mjere zabrane Admiru Kova~evi}u, uhap{enom u akciji „Kamen“, usmjerenoj protiv automafije koja je automobile ukradene u BiH prodavala u Srbiji. Kova~evi} se sumnji~i za krivi~no djelo organizirani kriminal u vezi s krivi~nim djelima krijum~arenje, te{ka

Ukinut pritvor Admiru Kova~evi}u

Sud Bosne i Hercegovine

kra|a i falsificiranje isprava. Njemu je zabranjeno napu{tanje mjesta boravka, odnosno putovanje, zbog ~ega su mu privremeno oduzete va`e}e putne isprave. Zabranjeno mu je i kori{tenje li~ne karte za prelazak dr`avne granice, te odre|eno obavezno javljanje u nadle`nu policijsku stanicu.

„Villa park“: Oteli novac

novac koji je osvojio na igrama na sre}u. Iz straha za vlastiti `ivot D`amal mu je predao 3.000 KM. Prema navodima Kantonalnog tu`ila{tva, osumnji~eni Toporan i Hindi} su tog dana u poslovnici Lutrije BiH izvjesno vrijeme proveli s D`amalom, pa su tako i znali da je on osvojio ve}i nov~ani iznos. Iz Tu`ila{tva navode da je D`amal Toporanu tom prilikom u poslovnici Lutrije ~ak dao 50 KM kako bi i on mogao igrati igre na A. Du. sre}u.

Tri osobe povrije|ene su ju~er u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u 10.40 sati na magistralnom putu M17 u Drivu{i kod Zenice. U nesre}i su u~estvovali „golf“ (TK 30 O 901) i dva kombija. Jednim kombijem upravljao je Jasmin Tabakovi} iz Kaknja, a drugim Damir ^omaga iz Zenice.

Povrije|eni u trostrukom sudaru

Drivu{a kod Zenice

Povrije|eni su odmah preba~eni u Kantonalnu bolnicu Zenica. Lak{e povrede zadobili su Azra Mu{ija iz Kaknja, koja je bila na mjestu suvoza~a u „golfu“, i Damir ^omaga, dok je Jasmin Tabakovi} zadr`an u bolnici jer se sumnja da se radi o te{kim povredama.
A. D`.

Spec

Nakon privo|enja u Policijsku stanicu Rogatica J. M. priznao je da je ukrao 300 metara elektri~nog kabla, vlasni{tvo firme „Drvolik“. Osumnji~eni J. M. kra|u je po~inio prije nekoliko dana. U toku je dokumentiranje predmeta i podno{enje izvje{taja nadle`nom tu`ila{tvu, saop}eno je iz CJB Isto~no Sarajevo.

16

Dnevni avaz, subota, 26. februar/velja~a 2011.

crna hronika

BR^KO Policijska racija u naselju Meraje

Nermin Bakarevi} s kapulja~om na glavi

(Foto: M. Kadri})

Zaplijenjeno vi{e od kilogram heroina
Privedena Ljilja Veli~kovi} (49), dr`avljanka Srbije Na|ena municija, pi{tolj te alat za prekucavanje brojeva na {asijama vozila

Kerim i Nermin Bakarevi} ju~er su saslu{ani u Kantonalnom tu`ila{tvu u Sarajevu, a kako nam je kazao njihov branilac Omar Mehmedba{i}, branili su se {utnjom. Iz Tu`ila{tva KS kazali su nam da je protiv osumnji~enih otvorena istraga, jer su organizirali grupu koja je vr{ila neovla{tenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga. Tu`ila{tvo je sudu poslalo prijedlog da se osumnji~enima odredi jednomjese~ni pritvor, zbog bojazni da bi mogli utjecati na svjedoke. Policajci su imali informaciju da se u ku}i Kerima Bakarevi}a u ulici Bostari}i na broju {est, nalazi ve}a koli~ina narkotika te su izvr{ili pretres njegove i ku}e njegovog brata Nermina zvanog Sirko. Inspektori su prona{li 3,5 kilograma marihuane,

Osumnji~ena bra}a brane se {utnjom

Istraga o prodaji droge u Sarajevu

Br~anska policija prona{la je preksino} vi{e od kilogram heroina na dvije lokacije i privela Ljilju Veli~kovi}, 49-godi{nju dr`avljanku Srbije. Droga je prona|ena u ulici Bra}e Kobi}a i u br~anskom naselju Meraje. Tom prilikom otkrivena je i odre|ena koli~ina municije i druge vojne opreme zaostale iz rata. Racija je obavljena na osnovu ranijih policijskih saznanja. Kako je potvr|eno u policiji, zaplijenjeno je kilogram i 280 grama droge, ~ija je vrijednost ve}a od 70.000 KM, zatim 188 metaka kalibra 7,62 milimetra, tri okvira za automatsku pu{ku, prigu{iva~ za vatreno oru`je,

Detalj s preksino}nje policijske akcije

(Foto: E. Ra`anica)

pi{tolj sa 22 metka i okvirom za municiju te metalna kasa. - Interesantno je da je pro-

na|en i kompletan alat koji se koristi za prekucavanje brojeva na {asijama vozila - potvr-

Privo|enje brata Kerima

2,3 kilograma spida, oko 23.000 maraka i 410 eura, koji potje~u od preprodaje droge, te pi{tolj CZ kalibra 7,65 milimetara, kao i pribor za prepakivanje i vaganje droge. U Nerminovoj ku}i otkriveno je oko 160 paketi}a spremnih za uli~nu Ad. A. prodaju.

Otkriveni heroin i municija

dio je na ju~era{njoj pres-konferenciji Goran Luji}, {ef policije u Br~kom, te naglasio da je na prona|enom pi{tolju izmijenjen serijski broj. Luji} je potvrdio da su sve aktivnosti provedene po naredbi Tu`ila{tva Br~ko. U cijeli slu~aj uklju~ena je, kako je kazao, i Slu`ba za poslove sa strancima - Terenski ured u Br~kom, u ~iju nadle`nost je i predata uhap{ena osoba, s obzirom na to da se radi o strE. Ra. anoj dr`avljanki.

Policija iz Lukavca otkrila je osobe koje su u januaru i februaru krale automobile, kao i osobe za koje se sumnja da su otkupljivale i sjekle ukradena vozila, saop}eno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona. Uhap{eni kradljivci su M. J. (29), I. A. (25) iz Lukavca i M. M. (45) iz Tuzle. U pretresu ku}e koju koristi M. M. prona|en je ve}i broj dijelova za „golf 2“, za koje se sumnja da pripadaju vozilima ukradenim na podru~ju op}ine Lukavac. Nakon pretresa koji je

Ukradena vozila sjekli i prodavali u dijelovima

Policijska uprava Lukavac

Ranjeni mladi} samovoljno napustio bolnicu
Mirzad Brki} (25) u KCUS dovezen ju~er u 3.40 sati Moj sin nema veze s tim, odgovara Hanka Paldum na {pekulacije da je rije~ o njenom djetetu
Sarajevski policajci ju~er su obavije{teni da je u 3.40 sati u Klini~ki centar bolnice Ko{evo s povredama od vatrenog oru`ja dovezen Mirzad Brki} (25) iz Sarajeva. Prema nezvani~nim informacijama, rije~ je o sinu pjeva~ice Hanke Paldum. Popularna pjeva~ica bila je {okirana pisanjima pojedinih medija o njenom sinu. - ^itav dan mi je zvonio telefon. Moj sin apsolutno nema veze s tim slu~ajem. Sve vrijeme je bio sa mnom, `iv je i zdrav. Bili smo na „Plavoj ve~eri“, proslavi @eljinog 90. ro|endana u „Holiday Innu“. Vratili smo se ku}i oko 1.30 sati, nakon ~ega se istu{irao i legao. Jutros je najnormalnije ustao i doru~kovao - pojasnila nam je Paldum. Iz KCUS-a saznajemo da je 25-godi{njak zadobio prostrelne rane natkoljenice, potkoljenice i koljena. - Ljekari su sve povrede uspjeli sanirati, a mladi} je odbio daljnje lije~enje te je samovoljno napustio bolnicu - kazala nam je Biljana Jandri}, portparol KCUS-a. Sarajevski policajci istra`uju okolnosti pod kojima je mladi} zadobio povrede i jo{ nije poznato je li na mladi}a neko pucao iz vatrenog oru`ja ili se radi o samopoAd. A. vre|ivanju.

Sarajlija ozlije|en hicem u nogu

obavljen po nalogu Op}inskog suda Tuzla, oduzeti dijelovi su pohranjeni u Policijsku upravu Lukavac, gdje je V. H. prepoznao dijelove koji pripadaju njegovom „golfu“ koji je ukraden u no}i sa 22. na 23. januar ove godine. Tokom saslu{anja M. J. priznao je da je u januaru i februaru u Lukavcu ukrao dva „golfa“, od kojih jednog zajedno sa I. A. Policija }e protiv osumnji~enih predati izvje{taj Kantonalnom tu`ila{tvu za po~injena krivi~na djela kra|e automobila.

„Golf 2“, koji je vozio H. N. (21) iz Sarajeva prekju~er su u ulici D`emala Bijedi}a kontrolirali sarajevski policajci. Prilikom pregleda kod voza~a su prona{li paketi} s marihuanom. Voza~ je uhap{en, a o svemu je obavije{ten kantonalni tu`ilac.

Uhva}en s paketi}em marihuane

Paldum snimljena ju~er u svom stanu

(Foto: S. Saletovi})

Spec
Policajci iz Sarajeva prekju~er su uhapsili M. K. (44) iz Mostara, nastanjenog u Sarajevu, zbog sumnje da je po~inio te{ku kra|u. Osumnji~eni je u ulici Tekija u centru Sarajeva provalio u „hyundai“, vlasni{tvo K. E. iz Crne Gore.

Dobojlija Adil S. (27) i 22-godi{nji Zlatan M. iz Gra~anice uhap{eni su ju~er na podru~ju op}ine Od`ak po nalogu Kantonalnog tu`ila{tva iz Ora{ja pod su-

Skidali bakar s trafostanice
mnjom da su pro{le sedmice u{li u krug firme „MlinAmici di Od`ak“ u Od`aku i o~erupali trafostanicu s koje se mlin napajao elektri~nom energijom. - Sa trafostanice su ukrali bakar, ali i druge plemenite metale. Osim toga, provalili su u mlin i skladi{te gotovih proizvoda - ka`u u policiji. Tokom kriminalisti~ke

Dvojica kradljivaca uhap{eni u Od`aku

obrade dvojica uhap{enih mladi}a priznala su kra|u, a inspektori nastavljaju istragu zbog sumnji da su po~inili jo{ neke kra|e na podru~ju Ta. B. Od`aka.

crna hronika

Dnevni avaz, subota, 26. februar/velja~a 2011.

17

PRESUDA Seksualno iskori{tavao dje~aka

Pedofilu i bludni~aru iz Sarajeva 13 godina zatvora
Sutkinja Op}inskog suda u Sarajevu Mediha Pa{i} u ~etvrtak je izrekla 13 godina zatvora Dini Klini}u (65) iz Sarajeva zbog spolnog odnosa i bludnih radnji nad 14-godi{njakom, te pokazivanja pornografskog materijala maloljetniku. Su|enje je bilo zatvoreno za javnost.

Voza~ slomio ruku

(Foto: M. Lugi})

Dino Klini} (65) i ranije osu|ivan za bludne radnje nad djecom Dje~aku pokazivao pornografski materijal

Presretao djevoj~ice
Odbrana je odmah najavila da }e ulo`iti `albu Kantonalnom sudu u Sarajevu, smatraju}i da tokom su|enja nisu u obzir uzete sve ~injenice, izme|u ostalog i da je Klini} ranije progla{avan neura~unljivom osobom. Odbrana }e podnijeti prigovor jer joj nije udovoljeno zahtjevu za timsko neuropsihijatrijsko vje{ta~enje. Tokom postupka utvr|eno je da je Klini} bio smanjeno ura~unljiv, ali ne toliko bitno da bi to utjecalo na njegove postupke. Odbrana je poku{ala dokazati i da je Klini} nesposoban za spolni odnos, ali sud nije dozvolio da se uradi CT njegove prostate. Klini} je odranije poznat u javnosti po optu`bama za sli~no krivi~no djelo. On za sobom ima pravomo}nu presudu kojom je osu|en na tri godine za-

Sutkinja Mediha Pa{i} izrekla presudu

Rade Vasi} (31) povrije|en je u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila ju~er oko 7.10 sati na putu Banja Luka - ^elinac, kada je automobilom „citroen“ sletio u rijeku Vrbanju. Vasi} se kretao iz pravca ^elinca prema Banjoj Luci te je u krivini, najvjerovatnije zbog prebrze vo`nje, izgubio kontrolu nad automobilom, pre{ao u suprotnu saobra}ajnu traku i sletio u rijeku. Voda je na tom dijelu bila plitka pa je Vasi} uspio sam iza}i i automobila, nakon ~ega je krenuo prema obali. U pomo} su mu pritekli i mje{tani koji su ~uli Prvostepenom presudom tada mu je izre~ena i mjera obaveznog psihijatrijskog lije~enja u ustanovi u kojoj bude izdr`avao kaznu. Istaknuto je tako|er da u slu~aju uvjetnog otpusta Klini} mora nastaviti s lije~enjem. Odbrana tvrdi da Klini} do sada nije lije~en ni u jednoj psihijatrijskoj ustaB. C. novi.

’Citroenom’ sletio u rijeku Vrbanju

Udes kod Banje Luke

{kripu ko~nica i vidjeli tragove na cesti nakon slijetanja automobila. U Klini~kom centru u Banjoj Luci objasnili su da je oko pola sata nakon nesre}e Vasi} vozilom Slu`be hitne pomo}i dovezen u prijemnu hirur{ku ambulantu, nakon ~ega je hospitaliziran u banjalu~koj Klinici za traumatologiju. - Zadobio je prelom lijeve podlaktice i istegnu}e vratne ki~me. Pacijent je trenutno svjestan i stabilan. U toku su dijagnosti~ke procedure - kazao je na~elnik ove klinike, doktor NiB. S. kola Boji}.

tvora za po~injene bludne radnje nad maloljetnicama 2005. godine u Sarajevu.

La`na obe}anja
Klini} je, naime, 29. juna 2005. godine u liftu zgrade u ulici D`emala Bijedi}a dirao osmogodi{njakinju preko njenih ga}ica. Istog dana u parku u ulici Porodice Ribar fotografirao je

djevoj~ice govore}i im da su talentirane i da }e im pomo}i da snimaju filmove. Jednoj desetogodi{njakinji obe}ao je da }e je voditi na televiziju ako ga bude slu{ala. Tada joj je dao njenu fotografiju koju je ranije izradio. Djevoj~ica je fotografiju odnijela majci, koja je nakon toga slu~aj prijavila policiji.

Op}inski sud Sarajevo

^etvorka negira prisilnu naplatu duga
Senad Kobili}, Klaus Meki}, Nedim ]ehaja i Mirza Hati} negirali krivicu za iznudu novca od Rajka Bogdanovi}a
Senad Kobili}, Klaus Meki}, Nedim ]ehaja i Mirza Hati}, optu`eni za krivi~no djelo iznude po~injeno u sastavu grupe ljudi i protivpravnog li{avanja slobode, ju~er su pred sutkinjom Op}inskog suda Sarajevo Medihom Pa{i} negirali krivicu. ]ehaju optu`nica Kantonalnog tu`ila{tva Sarajevo tereti i za nedozvoljeno dr`anje oru`ja. On i Meki} brane se sa slobode, dok su Kobili} i Hati} na izja{njenje dovedeni iz pritvora. Njihov spis bit }e dostavljen Sudskom vije}u radi zakazivanja po~etka su|enja. Optu`enima se stavlja na teret da su, djeluju}i u sastavu grupe, u januaru 2010. godine u Sarajevu protivpravno li{ili slobode Rajka Bogdanovi}a, suvlasnika firme „Art zone“ iz Sarajeva, te od njega iznudili 5.000 KM. Bogdanovi} je od Meki}a posudio 300 KM, poslije ~ega je njegov dug, uz Meki}eve kamate, narastao na 2.300, odnosno na 5.000 KM, kada je svoje tro{kove ura~unao i Kobili} koji je trebao naplatiti novac. Bogdanovi}, koji nije pristao da se navodni dug prelama preko prodaje pi}a na koncertu Tonyja Cetinskog, slu~aj je prijavio policiji nakon {to ga je Hati} prisilno odveo na sastanak s Kobili}em koji mu je prijetio. Bogdanovi} se obratio policiji, nakon ~ega su u decembru pro{le godine ispred kluba „Sloga“, gdje je trebala biti izvr{ena primopredaja novca, uhap{eni Kobili} i ]ehaja, dok su Meki} i Hati} naknadno uhap{eni.
S hap{enja optu`enih ispred kluba „Sloga“ B. C.

Tu`ilac Odjela III Tu`ila{tva BiH podigao je optu`nicu protiv B. P. (42) iz Grada~ca, koji je ranije osu|ivan. On se tereti da je u drugoj polovini 2008. godine, zbog te{ke porodi~ne situacije, primio u svoju ku}u u Grada~cu maloljetnu k}erku svoje supruge s kojom `ivi u bra~noj zajednici. Za vrijeme kra}eg boravka prisiljavao ju je na prosja~enje, a potom u dogovoru s tre}im osobama odvezao i ostavio protiv njene volje u njihovoj ku}i, za {ta je primio nov~anu naknadu od 400 KM.

Optu`en za izrabljivanje pastorke

Tu`ila{tvo BiH

@rtva je prisiljena na zasnivanje vanbra~ne zajednice s njihovim sinom, radno eksploatirana u vidu prisiljavanja na prosja~enje i rada na deponijama sme}a, te u nekoliko navrata nakon bijega iz spomenute porodice od optu`enog B. P. pronala`ena, fizi~ki i psihi~ki zlostavljana, te vra}ana natrag. Optu`nica tereti B. P. da je zloupotrebom utjecaja predao maloljetnu osobu i primio isplatu u svrhu slu`enja ili drugog izrabljivanja, ~ime je po~inio krivi~no djelo trgovina ljudima.

Ukraden kri` i dobrovoljni prilozi

Provaljeno u crkvu u Prozoru

Crkva koja je bila meta lopova

Nepoznate osobe provalile su u Crkvu sv. Franje iz Rumboka u Prozoru, iz koje su, prema izjavi Seje Hakalovi}a, na~elnika OKP-a PU Konjic, odneseni kri` i izvje-

sna koli~ina novca iz kase za dobrovoljne priloge. Policajce je o provali obavijestio `upnik. Na mjestu doga|aja obavljen je uvi|aj, a daljnja H. M. istraga je u toku.

18 Subota, 26. februar/velja~a 2011. Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDI[NJA BOSNA OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 Mal 031069 10 Mal Travnik, 13. 01. 2011. godine Op}insi sud u Travniku, po stru~nom saradniku Mebruri Rosi}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja HYPO ALPE ADRIA BANK d.d. Filijala Vitez, Poslovni centar 96, protiv tu`enog Jasmina Terzi}a iz Viteza, ul. 325 Brigade bb, radi isplate duga, v.s. 583,26 KM, van ro~i{ta, donio je dana 13. 01. 2011. godine, slijede}u: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine @upanija Zapadnohercegova~ka Op}inski sud u [irokom Brijegu Broj: 64 0 Mal 003543 07 Mal [iroki Brijeg, 12. 01. 2011. godine

oglasi

PRESUDU
Zbog propu{tanja Tu`eni je du`an tu`itelju platiti dug u iznosu od 583,26 KM i to na ime glavnica (dospjelo) iznos od 578,54 KM, te kamate iznos od 4,72 KM, uve}ano za zakonsku zateznu kamatu po~ev{i od dana 20. 01. 2010 godine pa do kona~ne isplate duga, kao i da tu`itelju naknadi parni~ne tro{kove u iznosu od 147,50 KM i to sve u roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja Obrazlo`enje Tu`itelj je podnio tu`bu sudu, dana 16. 03. 2010. godine, protiv tu`enog, radi isplate duga, v.s. 583,26 KM. Tu`ba tu`itelja je dostavljena tu`enom na odgovor dana 27. 10. 2010. godine. Kako tu`eni u roku predlo`enom u ~lanu 70. Zakona o parni~nom postupku nije dostavio sudu pismeni odgovor na tu`bu, a iz prilo`enih dokaza uz tu`bu proizilazi da tu`beni zahtjev tu`itelja nije o~igledno neosnovan, kao i ~injenica da je tu`itelj u tu`bi predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, to je valjalo donijeti odluku kao u izreci, u skladu sa ~lanom 182. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine FBiH“, br. 53/03). Odluka o kamatama donesena je primjenom ~l. 2. Zakona o visini stope zatezne kamate („Slu`bene novine FBiH“, br. 18/96, 1/97, 27/98 i 51/01), a u vezi sa ~lanom 277. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima („Slu`beni list SFRJ“, br. 29/78, 57/89, „Slu`beni list SR BiH“, br. 2/92, 13/93, 13/94 i „Slu`bene novine FBiH“, br. 29/03). Odluka o tro{kovima donijeta je na osnovu ~lana 386. stav 1. Zakona o parni~nom postupku, a isti se sastoje od tro{kova takse na tu`bu u iznosu od 45,00 KM i takse na odluku u iznosu od 22,50 KM (50%), tro{kovi objave tu`be putem Dnevnih novina „AVAZ“ iznos od 40,00 KM, tro{kovi objave presude putem Dnevnih novina „AVAZ“ iznos od 40,00 KM, pa kako su ovi tro{kovi bili nu`ni i neophodni isti su dosu|eni tu`itelju shodno uspjehu stranaka u sporu i opredijeljenom zahtjevu tu`itelja. POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. STRU^NI SARADNIK: Mebrura Rosi~

Op}inski sud u [irokom Brijegu, stru~ni suradnik Mirjana Kevo, u pravnoj stvari tu`itelja JP HT d.d. MOSTAR, Direkcija za pokretnu mre`u, Kneza Branimira bb, Mostar, zastupanog po zz, kao pravnog sljednika HT Mobilne komunikacije d.o.o. Mostar, protiv tu`ene Snje`ane Gali} ro|. Musa iz [irokog Brijega, Trn br. 36, radi isplate, vrijednost spora 227,97 KM, na osnovu ~l. 348. st. 3 i st. 5. Zakona o parni~nom postupku FBiH („Slu`bene novine“ FBiH br. 53/03, 73/05 i 19/06) (u daljem tekstu skra}eno ZPP FBiH), objavljuje slijede}i:

OGLAS
Tu`enoj Snje`ani Gali} ro|. Musa iz [irokog Brijega, Trn br. 36, dostavlja se na obavezni odgovor tu`ba sa prilozima tu`itelja zaprimljena u ovom sudu dana 6. 3. 2007. godine s tu`benim zahtjevom koji glasi: „Du`na je tu`ena isplatiti tu`itelju ukupan iznos glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga u visini 227,97 KM as zakonskom zateznom kamatom i to: na iznos od 59,46 KM po~ev od 16. 05. 2006. godine pa do isplate; na iznos od 67,36 KM po~ev od 16. 06. 2006. godine pa do isplate, na iznos od 101,15 KM po~ev od 16. 07. 2006. godine pa do isplate; te nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe.“ Obavje{tava se tu`ena da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama i na oglasnoj plo~i Suda, te da privitke dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`ena da je temeljem ~lanka 70. stavak 1. ZPP-a du`na najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lanak 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`ena }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a). Ako tu`ena osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`ena zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravnu osnovu za navode tu`ene (~lanak 71. stavak 2. ZPP-a). Tu`ena mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protutu`bu (~lanak 74. stavak 1. ZPP-a). Ukoliko tu`ena, kojoj je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neutemeljen (~lanak 182. stavak 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s privitcima predaje se Sudu u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Stru~ni saradnik Mirjana Kevo

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KISELJAKU Broj: 49 0 Mal 001654 05 Mal Kiseljak, 10. 1. 2011. godine TU@ITELJ: „Eronet“ Pokretne komunikacije d.o.o., Tvrtka Milo{a bb, Mostar TU@ENIK: MARIJO KRI[TI] iz Lepenice, Gojakovac RADI: ISPLATA DUGA V.SP 536,94 KM .

BOSNA I HRCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KISELJAKU Broj: 49 0 Mal 000862 04 Mal Kiseljak, 10. 01. 2011. godine TU@ITELJ: „Eronet“ Pokretne komunikacije d.o.o., Tvrtka Milo{a bb, Mostar, TU@ENIK: NIKO MEDI] iz Lepenice, Kulije{ br. 110. RADI: ISPLATE DUGA V.SP 742,80 KM .

OGLAS
Op}inski sud u Kiseljaku i to sudac Suvad Beganovi} u pravnoj stvari tu`itelja „Eronet“ Pokretne komunikacije d.o.o. Tvrtka Milo{a bb, Mostar, protiv tu`enika Marijo Kri{ti}, iz Lepenice, Gojakovac, radi isplate duga, na osnovu ~lanka 348. stavak 3. 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, dostavlja tu`eniku Mariju Kri{ti}. TU@BU NA ODGOVOR Pred naslovnim sudom dana 23. 02. 2005. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enika Marijo Kri{ti} iz Lepenice, Gojakovac, radi isplate duga u kojoj predla`e da sud donese presudu kojom }e obvezati tu`enika da tu`itelju na ime glavnog duga isplati iznos od 536,94 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od dana dospje}a obaveze do isplate, kako slijedi: - na iznos od 415,28 KM po~ev od 15. 8. 2004. god. pa do isplate - na iznos od 121,66 KM po~ev od 17. 09. 2004. god. pa do isplate kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana. Ovom prilikom obavje{tava se tu`enik da je na osnovu ~lanka 70. stavak 1. ZPP-a FBiH tu`enik du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj plo~i suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene na tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`enik }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik temelji svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku, dostalvja se i ovjeren prijevod istih. SUDIJA Suvad Beganovi}

OGLAS
Op}inski sud u Kiseljaku i to sudac Suvad Beganovi} u pravnoj stvari tu`itelja „Eront“ Pokretne komunikacije d.o.o., Tvrtka Milo{a bb, Mostar, protiv tu`enika Nike Medi} iz Lepenice, Kulije{ br. 110., radio isplaate duga, na osnovu ~lanka 348. stavak 3. 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, dostavlja tu`eniku Niki Medi}.

TU@BU NA ODGOVOR
Pred naslovnim sudom dana 21. 01. 2004. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enika Nike Medi} iz Lepenice, Kulije{ br. 110., radi isplate duga u kojoj predla`e da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enika da tu`itelju na ime glavnog duga isplati iznos od 742,80 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od dana dospje}a obveze do isplate, kako slijedi: - na iznos od 176,49 KM po~ev od 17. 06. 2003. god. pa do isplate - na iznos od 225,94 KM po~ev od 17. 07. 2003. god. pa do isplate - na iznos od 340,37 KM po~ev od 17. 08. 2003. god. pa do isplate kao i da tu`itelju naknadi tro{love parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana. Ovom prilikom obavije{tava se tu`enik da je na osnovu ~lanka 70. stavak 1. ZPP-a F BiH tu`enik du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama F BiH i na oglasnoj plo~i suda, te se isti obavije{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a F BiH). U odgovoru na tu`bu, tu`enik }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a F BiH). Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik temelji svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravnu osnovu za navode tu`enika (~l. 71. stav 2. ZPP-a F BiH). Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a F BiH). Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a F BiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku, dostavlja se i ovjeren prijevod istih. SUDIJA Suvad Beganovi}

globus

Dnevni avaz, subota 26. februar/velja~a 2011.

19

Nisam zaradio taj milion dolara!
^elnik slovenske opozicije i biv{i premijer Janez Jan{a izjavio je da ne postoje nikakvi tajni ra~uni u inozemstvu od „trgovine oru`jem“ i da su neistinite pri~e da je kao slovenski ministar odbrane 1991. i 1992. godine osobno dobivao gotovinske provizije za transporte oru`ja prema Hrvatskoj u vrijeme embarga UN-a. - Nikad nisam trgovao oru`jem i pri~e da sam primao novac su izmi{ljotina, nikad nisam pratio istovar oru`ja u Luci Koper - rekao je Jan{a u razgovoru za komercijalnu u televizijsku ku}u POP-TV. Jan{a je rekao da su izjave poduzetnika iz Pariza Marina Tomuli}a, koje ovih dana prenose slovenski mediji, a prema kojima su Jan{a i biv{i ministar unutra{njih poslova Igor Bav~ar zaradili milion ameri~kih dolara na nekoliko transporta oru`ja za Hrvatsku u vrijeme agresije Srbije i biv{e JNA, a pred me|unarodno priznanje Hrvatske i Slovenije, „~ista izmi{ljotina“ koju nekriti~ki prenose slovenski mediji.
Jan{a: Neistinite pri~e

Jan{a negira da se bavio {vercom

Oko 3,1 milion irskih bira~a glasalo je za ili protiv sankcija za stranku Fijana Fejl na vlasti

IZBORI Vlada u Dablinu strahuje od dana{njih rezultata izbora

Dan osvete u Irskoj
Glasa~i su na vanrednim parlamentarnim izborima zapravo zaokru`ivali za ili protiv sankcija za vladaju}u stranku Fijana Fejl, koja bi mogla biti prva `rtva du`ni~ke krize
jl (Fianna Fail) na vlasti, koja vlada u zemlji ve} 14 godina, prenosi AFP . Na naslovnici novina „Irish Daily Star“ velikim crvenim slovima od{tampano je „Va{ dan osvete“. - Uveliko je vrijeme da se nekompetentnim politi~arima koji su uni{tili na{u zemlju zada udarac nogom u stra`njicu - pi{e u tabloidu. Skoro sva ispitivanja sla`u se u predvi|anjima da }e do}i do brodoloma Fijane Fejl, `rtve propasti biv{eg „keltskog tigra“, koji sada `ivi na infuziji koju daju Evropska unija i Me|unarodni monetarni fond (MMF). Izbori tako dobivaju izgled referenduma o planu

Gotovina se nagodio s televizijom

U Irskoj su ju~er otvorena birali{ta radi op}ih izbora koji bi trebali utvrditi kraj dosada{nje vlade premijera Brajana Koena (Brian Cowen) koja je prva `rtva du`ni~ke krize u Evropi. Oko 3,1 milion irskih bira~a glasalo je za ili protiv sankcija za stranku Fijana Fe-

Na infuziji

Poput referenduma

me|unarodnog spa{avanja otoka koji je u novembru potpisan s EU i MMF-om u visini od 85 milijardi eura. Premijer Brajan Koen {utke je prihvatio ovaj program, povijaju}i se pod te`inom astronomskog javnog deficita od 32 posto od bruto nacionalnog dohotka u 2010. godini.

Bogoljub Kari}, kojeg Srbija tereti da je o{tetio bud`et za 60 miliona eura, nalazi se na Kosovu, odakle

Bogoljub Kari} krije se na Kosovu
ne mo`e biti izru~en Beogradu zbog nepostojanja sporazuma o izru~enju Srbije i Kosova, pi{e pri{tinski dne-

Bjegunac s crvene Interpolove potjernice

Hrvatska

Kari}: Optu`be u Srbiji

vnik „Express“, prenosi „Blic“. „Express“ dodaje da su njegovi novinari razgovarali s Kari}em te da im je rekao da ima kosovsku li~nu kartu i paso{ te da ga niko ne mo`e sprije~iti da dolazi na Kosovo. Kari} tvrdi da ga je vlada Vojislava Ko{tunice optu`ila zbog posjete Tirani i zbog toga {to je kompaniju „Mobtel“ stavio na raspolaganje Kosovu. - Prema njima, putem „Mobtela“ prislu{kivali smo visoke du`nosnike, navodno sam {pijunirao za Albance. Pa, o ~emu oni govore - ka`e Kari}, za kojim je raspisana crvena Interpolova potjernica. Iako je Kari} rekao da ima kosovske dokumente, portparol Pokreta „Snaga Srbije“ saop}io je da Kari} nema kosovski paso{.

Gotovina: Zauzvrat povukao tu`bu za klevetu

[eks: Optu`be za ratni zlo~in

Ivan Zovak, koji je devedesetih bio predsjednik Skup{tine op}ine @upanja, podnio je krivi~nu prijavu protiv potpredsjednika Sabora Vladimira [eksa zbog ratnog zlo~ina u Mirkovcima kada je u akciji Zbora narodne garde u tom selu kod Vinkovaca poginulo 12 hrvatskih vojnika. Prema pisanju medija, Zovak za te gubitke i neuspjelu operaciju smatra odgovornim [eksa kao tada{njeg predsjednika Kriznog {taba Slavonije i Baranje, kojeg indirektno optu`uje da je JNA javio plan akcije.

Prijava protiv [eksa

Odbrana hrvatskog generala Ante Gotovine saop}ila je ju~er da se s holandskom televizijom nagodila da objave ispravak priloga u kojem su u januaru naveli da general Gotovina ima veze sa zlo~inima u BiH, a on je zauzvrat odlu~io povu}i tu`bu za klevetu. - Nakon razmatranja i provjere tu`benih navoda TV NCRV priznala je bez odugovla~enja svoju pogre{ku te time otvorila mogu}nost postizanja vansudske nagodbe - navodi se u saop}enju njegovog odvjetnika Luke Mi{eti}a u kojem se poja{njava da je TV ku}a

Izvinjenje za prilog o generalu na rati{tu u BiH

pristala objaviti ispravak i izvinjenje u svojim vijestima te isto objaviti i dr`ati sedam dana na svojoj internet-stranici, a general Gotovina odlu~io je povu}i tu`bu. Holandska televizija 14. januara emitirala je prilog u kojem je biv{i holandski pripadnik UNPROFOR-a Stefan van Zanten tvrdio da je general Gotovina odgovoran za zlo~ine koji su, navodno, tokom 1992. godine po~injeni nad Srbima u BiH. Odvjetnici generala Gotovine podnijeli su 11. februara sudu u Amsterdamu tu`bu protiv holandske televizije NCRV zbog djela klevete.

20

Subota, 26. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 V 028988 08 I Mostar, 08. 02. 2011. godine

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON 10 OP]INSKI SUD U LIVNU Broj: 68 0 Mal 001549 05 Mal U Livnu, 13.01.2011. godine OP]INSKI SUD U LIVNU, stru~ni suradnik Jurica Babi}, u pravnoj stvari tu`itelja J.P Hrvatske Teleko. munikacije d.d. Mostar, protiv tu`enika Nikola Andabak, radi isplate duga, temeljem ~lanka 348. stavak 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljem tekstu. ZPP), budu}i da tu`enik ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i:

OGLAS
Dana 20. 3. 2002. godine tu`itelj Eronet pokretne Komunikacije D.O.O. Mostar, pravni prednik J.P Hrvatske . telekomunikacije d.d. Mostar, podnio je Prijedlog za dono{enje rje{enja o izvr{enju, po kojemu je nastavljeno kao po tu`bi, Rje{enjem broj I-172/02 od 01. 02. 2005. godine, protiv tu`enika Nikola Andabak radi isplate duga. Tu`itelj tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enika na isplatu duga po osnovu kori{tenja mobitel usluga, visina glavnog duga u iznosu od 352,39 KM, sa pripadaju}om zakonskom zateznom kamatom i to: na iznos od 144,42 KM po~ev od 17. 08. 2001. godine pa do isplate na iznos od 98,26 KM po~ev od 17. 09. 2001. godine pa do isplate na iznos od 109,70 KM po~ev od 17. 10. 2001. godine pa do isplate te nadoknadi tro{kove parni~nog postupka po odluci suda, sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama Dnevni avaz i na oglasnoj plo~i Suda, te da privitke dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`enik da je temeljem ~lanka 70. stavak 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lanak 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`enik }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a). Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravnu osnovu za navode tu`enika (~lanak 71. stavak 2. ZPP-a). Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lanak 74. stavak 1. ZPP-a). Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskome roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lanak 182. stavak 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa privitcima predaje se Sudu u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Stru~ni suradnik Jurica Babi}

OGLAS
PRAVNA STVAR: TRA@ITELJ IZVR[ENJA: INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH, ul. Obala Kulina bana 9-a Sarajevo IZVR[ENICI: 1. DAVOR KLEPI], ul. Hajduka A. [IMI]A b.b. Mostar 2. MARIJO ROZI] uk. Kralja Tomislava br. 70 Mostar i dr.

RJE[ENJE
Na osnovu mjenice br: AF 0554317 od 05. 11. 2003. godine, koja je dospjela na pla}anje dana 01. 08. 2007. godine izvr{enicima je nalo`eno da plate tra`itelju izvr{enja na ime duga iznos od 2.747,59 KM uve}ano za zakonsku zateznu kamatu po~ev od 02. 08. 2007. god., pa do isplate, te tro{kova tra`ioca izvr{enja u ukupnom iznosu od 212,50 KM, a koji se sastoje od tro{kova protesta mjenice, u iznosu od 130,00 KM, te tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 82,50 KM DOZVOLJAVA SE IZVR[ENJE U korist INTESA SANPAOLO BANKE d.d. BiH ul. Obala Kulina bana 9-a protiv izvr{enika, radi namirenja nov~ane tra`bine tra`itelja izvr{enja u iznosu od 2.747.59 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 02. 08. 2007. god. pa do islate, te tro{kova tra`ioca izvr{enja za protest mjenice, u iznosu od 130,00 KM i tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 82,50 KM, protiv: 1. izvr{enika Davor Klepi} iz Mostara, ul. Hajduka A. [imi}a, kao mjeni~nog du`nika - a) na nov~anim sredstvima - pla}i u skladu sa odredbama ~l. 138. stav 2. Zakona o izvr{nom postupku (do iznosa od jedne polovine, ako primanja ne prelaze 1.000,00 KM mjese~no, a ako primanja prelaze 1.000,00 KM mjese~no do iznosa od dvije tre}ine) do izmirenja cjelokupnog duga koju prvo izvr{enik ostvaruje kod poslodavca Hrvatska televizija Oscar-C Mostara, Smr~enjaci b.b., 88000 Mostar, u smislu ~l. 136-I 138. Zakona o izvr{nom postupku, te uplatom tih nov~anih sredstava na transakcijski ra~un tra`itelja izvr{enja br: 1540010000001910 kod Intesa Sanpaolo banke d.d. BiH, sve do namirenja tra`bine. U slu~aju nemogu}nosti naplate na nov~anom potra`ivanju izvr{enje }e se provesti - b). popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu prvo izvr{enika koja se nalaze u njegovom mjestu prebivali{ta ul. Hajduka A. [imi}a Mostara, kao i na drugim pokretnim stvarima prvo izvr{enika, koja se naknadno na|u na drugim mjestima i za koje se ustanovi da je on njihov vlasnik, a u smislu odredbi ~l. 114. do ~l. 135. Zakon o izvr{nom postupku, te uplatom nov~anih sredstava koja se ostvare prodajom pokretnih stvari na transakcijski ra~un tra`itelja izvr{enja br: 1540010000001910 kod Intesa Sanpaolo banke d.d. BiH sve do namirenja tra`bine. 2. izvr{enika Marijo Rozi} ul. Kralja Tomislava br. 70 Mostar, kao mjeni~nog jamca. - a) na nov~anim sredstvima - pla}i, u skladu sa odredbama ~l. 138. stav 2. Zakona o izvr{nom postupku (do iznosa od jedne polovine, ako primanja ne prilaze 1.000,00 KM, mjese~no, a ako primanja prelaze 1.000,00 KM mjese~no do iznosa od dvije tre}ine) do izmirenja cjelokupnog duga koju prvo izvr{enik ostavaruje kod poslodavca Hrvatska televizija Oscar-C Mostara, Smr~enjaci b.b. 88000 Mostar, u smislu ~l. 136-I 138. Zakona o izvr{nom postupku, te uplatom tih nov~anih sredstava na transakcijski ra~un tra`itelja izvr{enja br: 1540010000001910 kod Intesa Sanpaolo banke d.d. BiH, sve do namirenja tra`bine. Sudija Ramiza Karad`a PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rje{enja o izvr{enju stranke mogu izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana prijema istog. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 21. u vezi sa ~l. 348. st. 4. ZPP-a FBiH)

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KISELJAKU Broj: 49 0 Mal 005852 09 Mal Kiseljak, 24. 01. 2011. godine TU@ITELJ: JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u, Kneza Branimira bb., Mostar TU@ENIK: Boris Relota, Bilalovac, Brestovsko RADI: isplate duga, v.sp. 329,94 KM

OGLAS

Op}inski sud u Kiseljaku i to sudija Suvad Beganovi} u pravnoj stvari tu`itelja JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u, Kneza Branimira bb., Mostar, protiv tu`enika Borisa Relota, Bilalovac, Brestovsko, radi isplate duga, v.sp. 329,94 KM, na osnovu ~lanka 348. stavak 3. 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, dostavlja tu`eniku Borisu Relota TU@BU NA ODGOVOR Pred naslovnim sudom dana 02. 10. 2009. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tue`nika Borisa Relota iz Bilalovca, Brestovsko, radi isplate duga, v.sp. 329,94 KM u kojoj predla`e da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati ukupan iznos glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga u visini 329,94 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 60,87 KM po~ev od 16. 01. 2009. godine, pa do isplate, - na iznos od 99,12 KM po~ev od 16. 02. 2009. godine, pa do isplate, - na iznos od 37,17 KM po~ev od 16. 03. 2009. godine, pa do isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 16. 04. 2009. godine, pa do isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 16. 05. 2009. godine, pa do isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 16. 06. 2009. godine, pa do isplate, - na iznos od 62,58 KM po~ev od 16. 07. 2009. godine, pa do isplate, te nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka (taksu na tu`bu i taksu na presudu), sve u roku od 30 dana. Istovremeno je predlo`io da ukoliko tu`enik sukladno sa odredama ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, da sud donese presudu kojom }e usvojiti tu`beni zahtjev. Ovom prilikom obavije{tava se tu`enik da je na osnovu ~lanka 70. stavak 1. ZPP-a FBiH tu`enik du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Obavije{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj plo~i suda, te se isti obavijet{ava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`enik }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik temelji svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravnu osnovu za navode tu`enika. (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku, dostavlja se i ovjeren prijevod istih. SUDIJA Suvad Beganovi}

Ukratko

globus

Dnevni avaz, subota, 26. februar/velja~a 2011.

21

Detalji neuspjelog napada na SAD

IRAK Krvoproli}e na Dan bijesa

Narud`ba razotkrila saudijskog teroristu
Kompanija prijavila FBI-ju poku{aj kupovine proizvoda za izradu eksploziva
Saudijski student Kalid Ali-M Aldavsari, uhap{en zbog pripreme bomba{kog napada na SAD, nazna~io je u online istra`ivanju i u dnevniku koji je vodio da razmatra napad na rezidenciju biv{eg predsjednika D`ord`a Bu{a (George Bush) u Dalasu, branu hidrocentrala, nuklearnu elektranu, no}ne klubove i domove vojnika koji su nekad bili u zatvoru Abu Graib u Iraku, pokazalo se iz dokumenata Save-

Medvedev: Bez obrazlo`enja

Otpust generalima
MOSKVA - Predsjednik Dmitrij Medvedev otpustio je sedmoricu generala ruskog Ministarstva unutra{njih poslova, saop}io je ju~er Kremlj, ne daju}i nikakvo obrazlo`enje. Me|u generalima je zamjenik na~elnika odjela Ministarstva unutra{njih poslova u Moskvi, glavni inspektor istog ministarstva i nekoliko visokih regionalnih zvani~nika.

Studentska viza
Kalid Aldavsari ro|en je Saudijskoj Arabiji 24. aprila 1990., a u SAD je do{ao u septembru 2008. sa studentskom vizom. Uzimao je sate engleskog jezika i studirao hemijski in`injering na Univerzitetu Texas Tech od avgusta 2009. do pro{log mjeseca.

Napad na konvoj
Sukobi u Bagdadu izme|u demonstranata i policije
(Foto: AP)

Djelo pobunjenika

PE[AVAR - U napadu militanata na sjeverozapadu Pakistana na konvoj kamiona s gorivom za vojnike NATO-a uni{teno je 11 cisterni i ubijene su ~etiri osobe. Pobunjenici su napali terminal u predgra|u Pe{avara koje se nalazi u pakistanskom plemenskom pojasu.

Sedmero mrtvih, desetine ranjenih
Demonstranti su protestirali protiv nedostatka javnih slu`bi, korupcije i nezaposlenosti
Sedmero ljudi poginulo je, a vi{e desetina povrije|eno je ju~er u sukobima demonstranata i policije u Mosulu i Havid`i, na sjeveru Iraka, dok su demonstracije nazvane Dan bijesa odr`ane i u drugim ira~kim gradovima. fla{ama, javio je AFP. Demonstranti su tra`ili efikasniji rad javnih slu`bi, otvaranje novih radnih mjesta, smanjenje korupcije i ve}e politi~ke reforme. Na Trgu Tahrir, koji ima isto ime kao i kairski trg na kome su Egip}ani demonstrirali i zbacili predsjednika Hosnija Mubaraka s vlasti, okupili su se uglavnom mladi}i koji su nosili transparente na kojima je pisalo: „Nema {utnje, moramo progovoriti!“ U Mosulu su demonstranti zapalili zgradu provincijske administracije, a u Havid`i gradsku skup{tinu, naveo je AFP. U Basri je demonstriralo 3.000 ljudi, a vojska i policija pucale su u zrak da bi rastjerale demonstrante. Nije bilo povrije|enih. Proteste su organizirale ira~ke grupe „Ira~ka revolucija bijesa“ i „Promjene, sloboda i istinska demokratija“ na dru{tvenoj mre`i Facebook.
Aldavsari

Pravovremena reakcija firme

ku{ao naru~iti deset boca od pola litre koncentriranog fenola, hemikalije koja se koristi za izradu eksploziva trinitrofenol (TNP). Nakon primanja dojava FBI je provjerio njegovu email komunikaciju i pre-

Mra~ni dnevnik
Agenti FBI-ja tako|er su otkrili Aldavsarijev dnevnik u kojem je naveo da je planirao po~initi napad unutar SAD za godinu i da je bio inspiriran govorima ~elnika El-Kaide Osame bin Ladena. U dnevniku je opisao i korake koje je potrebno poduzeti kako bi se proveo napad, uklju~uju}i i dobivanje la`nih ameznog istra`nog ureda (FBI) koje je objavilo ameri~ko Ministarstvo pravosu|a. Agenti FBI-ja primili su 1. februara dojavu firme za opskrbu hemikalijama „Carolina Biological Supply“ iz Sjeverne Karoline, nakon {to je Aldavsari pori~kih dokumenata, unajmljivanje automobila i postavljanje vozila s bombama na raznim lokacijama tokom najve}ih prometnih gu`vi. Tako|er je istra`ivao na~ine na koje bi dje~iju opremu poput kolica, pelena i lutaka mogao iskoristiti za prikrivanje eksploziva i oru`ja. tra`io stan u Teksasu. Otkrili su da je uspio kupiti nitritnu i sumpornu kiselinu, ostale materijale za izradu bombi, da je pribavio upute o tome kako mobitel pretvoriti u daljinski detonator te da je napravio popis potencijalnih meta napada.

Ukinut imunitet Priftiju
TIRANA - Albanski parlament ukinuo je imunitet biv{em ministru ekonomije Dritanu Priftiju nakon {to je pro{le sedmice ukinut i biv{em potpredsjedniku Vlade Iljiru Meti radi po~etka istrage prema optu`nici za korupciju.

Gorjele zgrade
Oko 5.000 demonstranata okupilo se na bagdadskom Trgu Tahrir, ga|aju}i policiju i vojnike kamenicama, cipelama i plasti~nim

Poruka premijera
Ira~ki premijer Nuri elMaliki apelirao je na demonstrante da ostanu kod ku}e, tvrde}i da su organizatori protesta ljudi koji su bili lojalni zba~enom diktatoru Sadamu Huseinu, koji je pogubljen 2006. godine, i pobunjenici teroristi~ke organizacije El-Kaide.

Snizili pla}e
U poku{aju da sprije~e proteste ira~ke vlasti snizile su pla}e politi~ara, pove}ale bud`et za hranu namijenjenu najsiroma{nijima i odgodile usvajanje zakona o pove}anju tarifa, a samim tim i cijena robe na tr`i{tu.

Broj `rtava porastao na 113

U Meksiku ubijen Kondor

Najve}i narko-bos bio biv{i policajac
Krajst~er~: Nestalih 228 osoba

KRAJST^ER^ - Broj poginulih u potresu ja~ine 6,3 stepena Rihterove skale, koji je u utorak pogodio Krajst~er~ na Novom Zelandu, popeo se na 113, dok se 228 osoba i dalje smatra nestalima, mada je sve manje nade da }e biti prona|ene `ive ispod ru{evina. Vi{e od polovice mrtvih prona|eno je u ru{evini zgrade biv{e Canterbury televizije (CTV).

Jedan od najtra`enijih ljudi u Meksiku ubijen je u sukobu s policijom, javlja BBC. ^etrdeset~etverogodi{nji Luiz Humberto Peralta Hernandez, nekada{nji policajac, bio je glavni ~ovjek narko-bande u Huarezu koja kontrolira ve}inu puteva droge iz Meksika prema SAD. Hernandeza, koji je bio poznat pod nadimkom Kondor, meksi~ko tu`ila{tvo smatra upletenim u vi{e od sto ubistava. Ubijen je na sjeveru zemlje, u gradu ^ihuahua. Kod Hernandeza je prona|ena la`na li~na karta, {to je ote`alo njegovu identifika-

El-Kaida o Egiptu

Negiranje odgovornosti za Aleksandriju
Zamjenik Osame bin Ladena Ajman el-Zavahri uputio je ju~er drugu poruku ElKaide od po~etka ustanka u Egiptu u kojoj optu`uje hri{}ansku koptsku crkvu u Egiptu da podsti~e me|uvjerske tenzije i, tako|er, negira da je ova teroristi~ka mre`a odgovorna za pro{lomjese~ni bomba{ki napad na crkvu Kopta u Aleksandriji u kojoj je poginula 21 osoba. Zavahrijeva poruka pojavljuje se usljed novih muslimansko-hri{}anskih tenzija zbog ubistva koptskog sve}enika i spora u vezi s jednim manastirom. Kao i u svojoj prvoj poruci od 18. februara, u 35-minutnom videosnimku Zavahri ne spominje ni proteste ni odlazak s vlasti Hosnija Mubaraka.

Policajci u prvo vrijeme nisu ni znali koga su ubili

ciju, tako da je slu`bena potvrda o njegovoj smrti stigla

tek ju~er, saop}ili su iz ureda tu`ila{tva u ^ihuahui.

22

Dnevni avaz, subota, 26. februar/velja~a 2011.

kiosk
Misteriozni udar
Plo~a je veli~ine stranice ve{-ma{ine

[ANGAJ Pod znakom pitanja otvaranje prvog kapsularnog hotela

U preno}i{tu za mu{karce sobe dijele prema hrkanju
Problemati~no je dobivanje dozvole iz protivpo`arne za{tite jer u lokalnoj vatrogasnoj stanici tvrde da je hotel izgra|en od zapaljivih materijala
U „Xitai Capsule“ hotelu gosti }e mo}i provesti no} po znatno ni`im cijenama od uobi~ajenih u klasi~nim hotelima razli~itih kategorija, a koje se kre}u od 15 do 150 dolara za no}enje. Startna cijena kapsule je 4,22 dolara za boravak do deset sati, plus 0,60 dolara za svaki dodatni sat. Za deset sati najma cijena je 10,24 dolara, dok 24 sata ko{taju 13,26 dolara. Gosti dijele zajedni~ki toalet i kupatilo, prostor za rekreaciju i sobu za pu{enje. Hotel je namijenjen samo mu{kim gostima, a bit }e podijeljen u tri zone ovisno o ja~ini hrkanja njegovih gostiju. Nastojat }e se, naime, goste koji jako hr~u dr`ati {to dalje od onih koji imaju lagan san.

Metalna plo~a pala na ku}u

Cijena kapsule 4,22 dolara

Otvaranje prvog kineskog kapsularnog hotela u [angaju pod znakom je pitanja. Problemati~no je, naime, dobivanje dozvole iz domene protivpo`arne za{tite jer u lokalnoj vatrogasnoj stanici tvrde da je hotel izgra|en od zapaljivih materijala, a inspekcije su zabrinute i zbog sigurnosti gostiju hotela. Ako se taj problem rije{i i „Xitai Capsule“ hotel otvori vrata gostima, prvenstveno }e biti namijenjen putnicima koji, u vrijeme kad se {irom svijeta otvaraju veleljepna luksuzna zdanja s „bezbroj“ zvjezdica, ne mogu i ne `ele previ{e tro{iti na preno}i{te. „Xitai Capsule“, povr{ine 300 metara kvadratnih, nalazi se u blizini jedne veoma prometne `eljezni~ke stanice i ima 68 postelja u nizovi-

Pravi misterij dogodio se u jednom ameri~kom gradi}u. Na ku}u jedne `ene pala je plo~a nepoznatog porijekla. O ~emu se radi, ne znaju ni stru~njaci ni laici. Tereza Kaufman (Theresa Kauffman) iz Montlejk Terace u dr`avi Va{ington, na ~iji je krov ku}e pala metalna plo~a veli~ine stranice ma{ine za ve{, i dalje traga za odgovorom o ~emu se radi. Ona sama pomislila je da se radi o dijelu koji je otpao s aviona, no kontrola leta ustanovila je da je samo jedan avion nadletio to podru~je i da posada nije primijetila da im manjka dio oplate nakon leta. Mogu}nost da je komad metala otpao s nekog vozila isto se tako odbacuje, s obzirom na to da se ku}a ne nalazi blizu neke ceste.

Opasan teret

Hotel je namijenjen onima koji ne `ele previ{e tro{iti na preno}i{te

ma soba koje izgledaju poput kapsula. Svaka soba-kapsula duga

je 2,2 metra, a visoka i {iroka po 1,1 metar i ima elektri~ne uti~nice, prilagodlji-

vo svjetlo, sat s alarmom, televizor i internetski priklju~ak.

Lete}e svinjske no`ice

Dogodilo se u Velikoj Britaniji

Duhovi i prikaze na gradili{tu
Radnici koji su po~eli kopati temelje za veliki vodeni tobogan ubrzo su se po~eli `aliti na neobja{njivu hladno}u i ~udno pomicanje stvari
me|u kojima je bio i obezglavljeni monah. Tvrde da su se stvari i alat neobja{njivo pomicali s mjesta. Rekli su da se osje}aju kao da ih stalno neko gleda i kao da im je neko iza le|a. Nekoliko ih je reklo da ih je znala obuzeti neopisiva hladno}a. Uprava parka hitno je pozvala agenciju za paranorma[efovi tematskog parka u britanskom Sureju odlu~ili su premjestiti jednu od svojih novih sprava nakon {to su se radnici `alili da ih na gradili{tu opsjedaju duhovi. Radnici ka`u da su svjedoci nekoliko neobi~nih pojava, lne pojave ~iji su stru~njaci na podru~ju osjetili uzburkane duhove koji su se pobunili jer je gradnja vodenog tobogana po~ela na drevnom groblju. T obogan „Strom Surge“, visok 20 metara, odlu~ili su pomaknuti na drugo mjesto. Njegovi temelji trebali su biti ugra|eni 15 metara u zemlju. - Rezultati su bili toliko jaRadnici su me|u pojavama vidjeli i obezglavljenog monaha

ki da smo zaklju~ili da je jedino mogu}e obja{njenje da se ispod nalazi groblje i drevno naselje, pa su radovi po-

takli ekstremne paranormalne aktivnosti - ispri~ao je D`im Arnold (Jim), stru~njak koji je predvodio istra`iva~ki tim.

Jedan voza~ na njema~koj autocesti u Rurskoj oblasti neugodno se iznenadio kad su iz kamiona koji je vozio ispred njega po~ele ispadati zale|ene svinjske no`ice. Uspio je skrenuti i obi}i teret koji se rasipao po cesti, ali jedna no`ica ipak mu je probila plasti~ni branik, prenosi Hina. - Vidjeli smo mnogo neobi~nih slu~ajeva, ali lete}e svinjske no`ice su ne{to novo - rekao je portparol policije u Hagenu. [teta na automobilu procijenjena je na 200 eura, a policajci su se {alili da je voza~ imao sre}u u nesre}i jer je ipak „ulovio“ ru~ak.

Ema Hauard (Emma Howard) udala se za Krisa Grinslejda (Chris Greenslade) tri dana nakon {to su je spasili ispod ru{evina koje su ostale od grada Krist~er~a nakon stravi~nog potresa. Ema je bila zato~ena na drugom spratu zgrade koja se uru{ila kad je, u utorak, zemljotres ja~ine 6,3 stepena po Rihteru potresao Novi Zeland. Ema i Kris na vjen~anju [est i po sati le`ala je u polo`aju fetusa pod ru{evinama i odatle poslala SMS zaru~niku. Kris je odmah dotr~ao i pomogao spasiocima kopati. - Mislio sam da je mrtva - rekao je Kris prije vjen~anja.

Udala se tri dana nakon {to su je izvukli ispod ru{evina

Pri~a sa sretnim zavr{etkom

Od ju~er gosti jednog restorana u Londonu mogu naru~iti novu vrstu sladoleda napravljenog od mlijeka 15 dojilja koje su se javile na oglas. Sladoled }e biti prodavan pod imenom Lady Gaga, a jedna porcija ko{tat }e nemalih oko 30 KM. Vlasnik restorana svjestan je da }e mnogima ta ideja zvu~ati odbojno, ali ka`e da ima dovoljno onih koji }e, kad dobiju Sladoled u prodaji pod priliku probati njegov no- imenom Lady Gaga vi sladoled, postati svjesni va`nosti dojenja djece.

Za desert sladoled od maj~inog mlijeka

Jelovnik restorana u Londonu

Petogodi{nji dje~ak iz Teksasa postao je zvijezda nakon {to je njegova molitva za djecu objavljena na internetu. Isaja D`ekson (Isaiah Jackson) je, mo`da, malen, ali ve} u tako ranoj dobi pokazao je kako ima mo}an glas. Dje~aka je ministrantica zamolila da se pomoli i na mikrofon, {to vi{e nikog nije ostavilo ravnodu{nim. Rije~i Isaje sada su - Rije~i petogodi{njaka sada su inspiracija za mnoge ljude {irom inspiracija za mnoge ljude svijeta. U Ju`noj Africi, Venecueli, Dalasu, jednostavno, u cijelom svijetu - rekla je dje~akova majka Tami Skver (Tammy Square). Sam Isaja na vrlo zreo na~in shvata molitvu i ka`e da mu majka govori da se moli, a da mu Bog govori za {ta da se moli.

Petogodi{njak molitvom o~arao svijet

^udo od djeteta

kultura
TELEX TELEX TELEX

Dnevni avaz, subota, 26. februar/velja~a 2011.

23
Taida Ja{arevi} u Tokiju
U galeriji „Zero Hachi“ u Tokiju otvorena je {esta samostalna izlo`ba grafike bh. umjetnice Taide Ja{arevi}. Na izlo`bi, koju je otvorio savjetnik u Ambasadi BiH Fuad D`idi}, japanskoj publici predstavljene su grafike jetkanice i digitalna grafika, koje su nastale u protekloj godini iz ciklusa pod naziA. G. vom „Nebo“.

Hrvatski pjesnici u Mostaru
Knji`evni klub Mostar ve~eras u klubu „Aleksa“ organizira knji`evni program s Katicom Fel{tinski i Aronom Bareti}em, pjesnicima iz Hrvatske. Goste }e predstaviti Goran Karanovi} i Lidija Pavlovi}-Grgi}, a stihove }e ~itati mostarski M. ^u. glumci.

„Montevideo...“ u Sarajevu
Film „Montevideo, Bog te video“, debitantsko rediteljsko ostvarenje srbijanskog glumca Dragana Bjelogrli}a, premijerno }e biti prikazan u Sarajevu 4. marta u kinu „Meeting Point“. Sarajevskoj publici predstavit }e se dio ekipe filma predvo|en Bjelogrli}em. Rije~ je o najgledanijem doma}em filmu u Srbiji u protekloj godini. Za svega osam sedmica vidjelo ga je vi{e od A. G. 400.000 gledalaca.

PREMIJERE „Kapetan D`on Piplfoks“ u Pozori{tu mladih
(Foto: M. @ivojevi})

Gusari odu{evili Sarajlije
Komad Nenada Veli~kovi}a re`irala Ka}a Dori} Publika od 7 do 77 godina
Brod, gusari, sedmoglavo ~udovi{te, avanture, pri~e o zajedni{tvu, protkane novom tehnologijom, prilago|ene dana{njim vremenima... samo su mali dio {arenila koje je preksino} na sceni Pozori{ta mladih mogla vidjeti brojna publika od 7 do 77 godina. Bila je to premijerna izvedba dje~ije predstave „Kapetan D`on Piplfoks“ koju je, inspiriran motivima istoimene radiodrame Du{ka Radovi}a, napisao Nenad Veli~kovi}, a re`irala Ka}a Dori}. - Ja sam zadovoljna, ansambl je zadovoljan, saradnici su presretni, svi smo sretni, i publika je sretna. To je praznik za na{ teatar, za nas, za na{u publiku koja je prisustvovala, ovo je na{ zajedni~ki uspjeh - kazala nam je Dori}. U predstavi su ispri~ane dvije pri~e spojene u jednu, i nemogu}e ih je odvojiti, niti odlu~iti koja je za djecu, a koja za odrasle, jer tako spojene nose sna`nu poruku za sve. Sjajnu naslovnu ulogu odigrao je Admir Glamo~ak, kojem je ovo ujedno i prvi anga`man u dje~ijoj predstavi. - Kad u|e{ u projekat, nikad ne zna{ kako }e to ispasti na kraju. Ovo mi je bio najve}i izazov i drago mi je {to sam pristao na to. Sve ostalo je bilo, hajde da se igramo - kazao je Glamo~ak. Ostale uloge u predstavi odigrali su Drago Buka, Damir Kustura, Adnan Goro, Mirza Dervi{evi}, Nermin Tuli}, Mirza Tanovi}, Suada Ahmeta{evi}, Narda Nik{i}, Alma Merunka, Ismir Fazli} te Mario Drma}. Dramaturginja je Aida Pilav, kompozitori su Hamdija Salihbegovi} i Ned`ad Merd`anovi}, a scenografiju i kostimografiju potpisuje Vanja Popovi}.
M. ^USTOVI]

Jedna od najuglednijih svjetskih novina, britanski „Financial Times“, objavila je ju~er kritiku za predstavu „Evropa danas“ East West

^etiri zvjezdice za Pa{ovi}evu predstavu

„Financial Times“ o „Evropi danas“

bio strastveni zagovornik politi~kog anga`mana, ~ak i na vrhuncu procesa raspada Jugoslavije. Tako je on pozvao i Susan Zontag da re`ira „^eka-

Rije~ publike
Senad Bostand`i}: U`ivao sam. Glumci su sjajni i zanimljivo je kako je napravljena predstava i za djecu i za odrasle. Adisa Ba{i}: - Pri~a o gusarima ispri~ana na jedan vrlo duhovit i originalan na~in, zabavno kako smo ve} i navikli od ove ekipe. Sve pohvale. Alen Muratovi}: - Meni je najva`nije bilo vidjeti glumce da u`ivaju dok rade, pa su uspjeli tu energiju prebaciti i na nas, a i vizuelno je sve sjajno.
Sjajne kritike nakon premijere u Mariboru

Najve}i izazov

Centra Sarajevo i Slovenskog narodnog gledali{~a Maribor. Na neuobi~ajeno velikom prostoru za teatarsku kritiku u ovoj novini kriti~ar Jan [atlvort (Ian Shuttleworth) nadahnuto pi{e o ovoj predstavi i bh. reditelju. - Haris Pa{ovi} uvijek je

ju}i Godota“ u ratnom Sarajevu. Pa{ovi} je ovoga puta posve}en temi „razo~arenja u institucionalne reakcije Evrope i, posebno, Evropske unije - pi{e u kritici. „Financial Times“ je Pa{ovi}evoj predstavi dao ocjenu A. G. - ~etiri zvjezdice.

Zajedni~ki uspjeh

Bosansko narodno pozori{te osnovano je po~etkom 1950. godine, a dan prve premijere, 25. februar 1950. godine, ustanovljen je kao Dan BNP-a. - Prva izvedena predstava bila je „Duboko je korijenje“ u re`iji Evgenija Smirnova. Ideja o osnivanju profesionalnog pozori{ta u Zenici ponikla je me|u djelatnicima Radni~kog kulturno-umjetni~kog dru{tva „Iskra“ - pi{e u monografiji koju je priredio Hasan D`afi}. U Zenici je tada osnovano profesionalno pozori{te i prvu premijeru izvelo je pod svojim prvim imenom: Oblasno narodno pozori{te. A. D@.

Prva premijera 25. februara

Dan BNP-a

U okviru programa „Sarajevske zime“ danas }e u Domu policije biti izvedena predstava za djecu „Kakoli Simorgh“ iranskog reditelja Muhameda Borumanda. U Svrzinoj ku}i bit }e promovirana knjiga „Sve bih zemlje za Saraj’vo dala“ Dragane Toma{evi}. Na sceni Narodnog pozori{ta Sarajevo premijerno }e biti izvedena predstava „Hamlet zna {to narod ne zna“, a koju je prema tekstu

Premijera predstave Sulejmana Kupusovi}a
„Hamlet u selu Mrdu{a Donja“ Ive Bre{ana adaptirao i re`irao Sulejman Kupusovi}. Uloge u predstavi igraju Josip Pejakovi}, Milan Pavlovi}, Mirvad Kuri}, Sa{a Petrovi}, Mirsad Tuka, Alma Terzi}, Aldin Omerovi}, Merima Lepi}, Slaven Vidak, Riad Ljutovi} i Amina Begovi}. Scenografiju i kostimografiju potpisuje Marijela MargetaM. ^u. Ha{imbegovi}.
(Foto: F. Fo~o)

Danas na programu „Sarajevske zime“

U sarajevskom klubu „Underground“ preksino} je otvorena izlo`ba skulptura „San i smrt“ akademskog kipara Fikreta Libovca. Izlo`eno je petnaestak manjih skulptura, sa~injenih od papira, na kojima dominira ku}a i `enska figura, majka, a nastajale su du`i niz godina. Ina~e, Libovac nerado i rijetko izla`e svoja djela, a o ovoj izlo`bi ka`e da mu je posebna. - Ideju i motive sna i smrti ja u sebi nosim godinama. Izlo`ba je tu da poka`em {ta je to moje djetinjstvo bilo, kakva je ta ku}a, a svakome je njegova najljep{a. Mnogo je lijepih uspomena iz mog dje~a~kog doba, od marifetlu-

Kako je nestao san Fikreta Libovca

Izlo`ba skulptura u Sarajevu

Libovac: Uspomene na djetinjstvo (Foto: M. @ivojevi})

ka do proslava praznika, a od devedesetih godina moj san nestao je u vihoru rata - ka`e M. ^u. Libovac.

„Hamlet zna {to narod ne zna“

U Narodnom pozori{tu Sarajevo ju~er je promovirana nova knjiga Gradimira Gojera. Knjigu eseja i kritika „Odzvoni“ objavila je izdava~ka ku}a „Svjetlost“, a promovirali su je Zehra Kreho i Vojislav Vujanovi}.

Gojerovi eseji i kritike

Promocija knjige „Odzvoni“

- Ovo je iznimno zna~ajna knjiga za mene, a pisao sam je posljednje ~etiri godine. Njeni recenzenti su istakli da ona zapravo daje jednu knji`evnu auru novinarskom na~inu izra`avanja preko kolumne kazao nam je Gojer. M. ^u.

24 Subota, 26. februar/velja~a 2011. Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BIH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 115186 09 P Sarajevo, 22.02.2011. godine Op}inski sud Sarajevo i to sudija Du~i} ^au{evi} Mirsada u pravnoj stvari tu`itelja TURKISH ZIRAAT BANK BOSNIA DD, protiv tu`enih TOKI] SEJFUDINA i dr., radi duga, v.s.p. 9.392,66 KM, objavljuje sljede}i:

NAPOMENA: Ako tu`ilac bez opravdanog razloga ne do|e na ro~i{te za glavnu raspravu, a bio je uredno pozvan, smatrat }e se da je povukao tu`bu, osim ako se tu`eni na tom ro~i{tu ne upusti u raspravljanje (~l. 97. st. 3. ZPP-a). Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga ne do|e tu`eni, a bio je uredno pozvan, rasprava }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 97. st. 4. ZPP-a). Sud }e shodno odredbama ~l. 406. i 407. ZPP-a kazniti nov~anom kaznom od 100 do 1000 KM: Stranku, zakonskog zastupnika, punomo}nika ili umje{a~a koji svojim parni~nim radnjama te`e zloupatrijebe prava priznata odredbama ZPP-a; Osobu koja u podnesku vrije|a sud, stranku ili drugog sudionika u postupku; Osobu koja je kao slu{atelj prisutna raspravi, a vrije|a sud ili druge sudionike u postupku, ometa rad ili se ne pokorava naredbama suda za odr`avanje reda, a mo`e ga i udaljiti. Dostava se smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u jednim dnevnim novinama na podru~ju FBiH.

POZIV
Za: TOKI] SEJFUDINA Pozivate se kao stranka NA RO^I[TE ZA GLAVNU RASPRAVU za dan 18.05.2011. godine u 09,30 sati pred ovaj sud, soba broj 338/III. SUDIJA ^au{evi} Du~i} Mirsada

jet set

Dnevni avaz, subota, 26. februar/velja~a 2011.

25

PJEVA^I Eldin Huseinbegovi} nastavlja promovirati CD

Eldin Huseinbegovi} nastavlja s koncertnim promocijama albuma „Kaldrma“. Nakon Hrvatske, na{ kantautor predstavit }e nove pjesme u Skandinaviji, [vicarskoj i Austriji. - Prvo je na redu {vedski Vernamo, a nakon toga slijede Sent Galen, Be~ i Alborg. Nove pjesme predstavit }u u narednom periodu i na{im ljudima u Americi. Imam veliki broj poziva za nastupe {irom svijeta. Pjevat }u gdje god ima na{ih ljudi. Iznena|en sam brojnim ponudama za nastupe u Hrvatskoj. Nakon Zagreba i Dubrovnika, slijedi Rijeka. „Kaldrma“

’Kaldrma’ u Skandinaviji, [vicarskoj i Austriji Mariju [erifovi}
[erifovi}: Nije do{la na ro~i{ta

Zbog tu`be agencije „Blu saund“

Ne}u, kao {to je sada trend, izdavati albume svake dvije godine

Huseinbegovi}: Uskoro spot „Ne sudi ljudima“

}e uskoro imati premijeru u Sloveniji, u Ljubljani - ka`e Huseinbegovi}. Kantautor je zadovoljan svojim debitantskim albumom te jo{ ne razmi{lja o snimanju novih pjesama. - Prvi album sam radio dugo i svaku kompoziciju pa`ljivo sam odabrao. Zbog toga ne}u, kao {to je sada trend, izdavati albume svake dvije godine. Moje pauze bit }e du`e, jer jednostavno, `elim svaku pjesmu promovirati i predstaviti na pravi na~in - ka`e Eldin, koji u martu planira snimiti spot za pjesmu „Ne sudi D. Z. ljudima“.

Mariju [erifovi}, prema pisanju medija u Srbiji, uskoro bi mogla privesti policija, jer se nije pojavljivala na ro~i{tima povodom tu`be koncertne agencije „Blu saund“, u kojoj je terete da ih je o{tetila za vi{e od 40.000 eura. - „Blu saund“ je 26. marta pro{le godine pokrenuo krivi~ni i parni~ni postupak protiv Marije [erifovi} zbog {tete koju im je nanijela. Od tada je, me|utim, pro{lo nekoliko ro~i{ta na

privodi policija?

kojima se ona nije pojavila, jer navodno, ne `ivi na adresi na koju je poziv upu}en - rekao je Du{an Petrovi}, advokat „Blu saunda“. „Blu saund“ je tu`io pjeva~icu, jer su, kako tvrde, ulo`ili veliki novac u promociju njenog albuma „An|eo“, organizirali konferenciju za novinare, promociju, snimili fotografije, spot i zakupili reklamni prostor u medijima, dok ona nije ispunila svoje ugovorne obaveze.

Svaki osmijeh bit }e nagrada za mene
Dat }u sve od sebe da ovu no} u~inim posebnom, ka`e Spli}anin
Gibonni: Nastup u Mejdanu Tuzlanska dvorana Mejdan ve~eras }e biti popri{te muzi~kog doga|aja u re`iji Zlatana Stipi{i}a Gibonnija. Iz „PS produkcije“, koja organizira ovaj koncert, poru~uju kako }e hrvatski kantautor publici u gradu soli ponuditi spektakularan nastup na nivou onih u Sarajevu i Banjoj Luci. Isti~u i kako vi{e niko ne sumnja da }e Mejdan biti ispunjen do posljednjeg mjesta. - Interes za koncert je, zaista, veliki, vjerujemo kako ~ak ni ovaj veliki snijeg koji sipa posljednjih dana, ne}e upropastiti izuzetnu muzi~ku ve~er u Tuzli. Produkcija }e biti na najvi{oj razini, od vrhunske opr-

Gibonni uo~i ve~era{njeg koncerta u Tuzli

„Dnevni avaz“ osigurao je svojim ~itaocima 100 ulaznica za Gibonnijev koncert u Mejdanu. Brojevi telefona 20 ~italaca koji su poslali SMS za danas i dobili po dvije ulaznice su: 062/400078, 065/090-461, 061/667509, 061/810-340, 062/812654, 061/104-258, 061/733006, 061/830-178, 061/668500, 063/996-350, 066/817033, 061/633-523, 062/249960, 061/422-125, 061/904160, 061/563-495, 062/697390, 061/561-942, 062/626187 i 061/814-924. Ulaznice }e se mo}i preuzeti u dopisni{tvu „Dnevnog avaza“ u Tuzli, Turalibegova 22, od 10 do 16 sati, uz provjeru broja mobitela s kojeg je poslat SMS. performans. - Jedva ~ekam da iza|em na scenu kako bih sa prisutnima razmijenio pozitivnu energiju. Naravno, dat }u sve od sebe da ovu no} u~inim posebnom, a svaki osmijeh koji izazovem u publici, za mene }e biti najve}a nagrada - ka`e Gibonni. H. P.

Dobitnici

Spec

eme do krasne scenografije - govori @eljko Kozina iz „PS produkcije“.

Gibonni je ju~er je doputovao u Tuzlu kako bi se {to bolje pripremio za ve~era{nji

Restoran „Istanbul“ u Devetaku kod Lukavca slavio je preksino} deveti ro|endan, a gost ve~eri, na odu{evljenje vi{e od 500 posjetilaca, bio je popularni Ekrem Jevri}. Pjevaju}i svoj internet-hit „Ku}a, pos’o“ te druge pjesme, Ekrem je priredio pravu zabavu, koja je potrajala dokasno. Mnogi posjetioci iskoristili su Ekremovo gostovanje za fotografiranje sa zvijezdom YouA. Mu. Tubea.

VREMEPLOV

26. februar 2011.

DOGODILO SE
1815. - Napoleon Bonaparte pobjegao je iz zato~eni{tva na otoku Elba i, uz pomo} grupe sljedbenika, povratio vlast u Francuskoj. Njegova druga vladavina, nazvana „100 dana“, okon~ana je u junu nakon vojnog poraza kod Vaterloa. 1909. - Turska je priznala austrougarsku aneksiju BiH. 1952. - Britanski premijer Vinston ^er~il (Winston Churchill) saop}io je da je Velika Britanija proizvela atomsku bombu i da }e je isprobati u Australiji. 1980. - Egipat i Izrael uspostavili su diplomatske odnose, ~ime je okon~ano 30-godi{nje ratno stanje izme|u dviju zemalja. 1995. - Poslije gubitka skoro milijardu ameri~kih dolara, koje je na berzi u Singapuru izazvao diler Nik Lison (Nick Leeson), bankrotirala je londonska ba-

26
ZDRAVLJE Rezultati novog istra`ivanja

Dnevni avaz, subota, 26. februar/velja~a 2011.

sveznadar

Gradska gu`va uzrokuje infarkt
Zaga|enje u gradovima krivo je za pet do sedam posto sr~anih udara
Uzro~nika sr~anog udara je mnogo, a nau~nici su ih rangirali prema u~estalosti kojom izazivaju probleme sa srcem. Tako je upravo saobra}aj odgovoran za 7,4 posto sr~anih udara, dok je fizi~ki napor povod za 6,2 posto sr~anih udara. Zaga|enje u gradovima krivo je za pet do sedam posto sr~anih udara, a prekomjerna konzumacija alkohola i kafe izaziva sr~ani udar u pet posto slu~ajeva. U ostale rizi~ne elemente ubrojane su negativne emocije sa 3,9 posto, ljutnja 3,1, masna i za~injena hrana 2,7, pozitivne emocije 2,4 te seksualna aktivnost sa 2,2 posto.

Prema najnovijem istra`ivanju, na vrhu liste faktora koji pove}avaju {anse za sr~ani udar, upravo je vrijeme provedeno u gradskoj saobra}ajnoj gu`vi kao voza~, putnik ili biciklist, i to upravo zbog velikog stresa i izlo`enosti zaga|enju koje vlada u gradskoj vrevi. Kako tvrde nau~nici, upravo su biciklisti koji u~estvuju u saobra}aju, u najve}oj opasnosti od sr~anog udara, jer su, za razliku od voza~a i putnika, najvi{e izlo`eni zaga|enosti. Osim toga, vo`nja bicikla ujedno je i vje`ba koja je drugi okida~ uzro~nika sr~anog udara.

Biciklisti su najvi{e izlo`eni zaga|enju

1935. - [kotski fizi~ar Robert Votson Vat (Watson Watt) demonstrirao je prvi kompletan i prakti~no upotrebljiv radar. nka „Bering“, jedna od najstarijih i najuglednijih britanskih banaka. 2001. - Ha{ki tribunal (ICTY) osudio je biv{eg potpredsjednika samozvane „hrvatske republike Herceg-Bosna“ Darija Kordi}a na 25 godina zatvora, a biv{eg zapovjednika Vite{ke brigade Hrvatskog vije}a obrane (HVO) Marija ^erkeza na 15 godina zatvora. 2001. - Vije}e ministara vanjskih poslova Evropske unije (EU) odlu~ilo je ukinuti sve sankcije protiv SR Jugoslavije koje su uvedene poslije 1998. godine, osim onih protiv biv{eg predsjednika Srbije i SR Jugoslavije i optu`enog ratnog zlo~inca Slobodana Milo{evi}a i njegovih bliskih saradnika. 2002. - Upravni odbor Vije}a za provedbu mira (PIC) u Briselu postavio je britanskog politi~ara i dobrog poznavaoca balkanskih zbivanja, lorda Pedija E{dauna (Paddy Ashdown) za novog visokog predstavnika u BiH umjesto Volfganga Petri~a (Wolfgang Petritsch), koji je s te funkcije oti{ao 31. maja 2002. godine.

[ta ka`u ljekari

Na{ prijedlog za va{ ru~ak
Potrebno je: 500 g mljevene junetine, 4 krompira, 2 kri{ke starog hljeba, 3 ka{ike ulja, 2 jaja, 1 glavica luka, 2 ka{ike mlijeka, 1 ka{ika vegete. Na~in pripreme: 1. Stari hljeb bez korice namo~iti u vodi pa ocijediti. 2. Mesu dodati hljeb, nasjeckani luk, jaja, vegetu i biber pa sve dobro promije{ati. 3. Od smjese oblikovati }ufte (kuglice veli~ine jajeta) pa ih stisnuti kako biste u sredini dobili udubljenje za fil. 4. Pripremljene }ufte staviti na nauljen pleh, preliti sa 2 ka{ike ulja i pe}i 20-25 minuta u rerni zagrijanoj na

]ufte a la Hasan-pa{a

Trebate li nakon svake prehlade mijenjati ~etkicu za zube? Jedan proizvo|a~ ~etkica, naime, upozorava da bi nakon svake viroze trebalo kupiti novu ~etkicu kako ne bi do{lo do ponovne infekcije. No, ljekari ka`u da je to nemogu}e te da je to izmi{ljeno kako bi se prodalo {to vi{e ~etkica. Kada organizam jednom preboluje odre|enu vrstu virusa,

Mo`ete li se razboljeti zbog ~etkice za zube?

te{ko da }e mu opet uskoro podle}i zbog antitijela. Virusima se te{ko mo`ete ponovno zaraziti, ali bakterije na ~etkici mogu ponovno uzrokovati istu bolest. Streptokok se tako mo`e zadr`ati dovoljno dugo da se i nakon doze penicilina preko ~etkice vrati u organizam. No, {anse da obolite umanjuju se ako koristite antibakterijsku pastu za zube.

190 stepeni. 5. Krompir skuhati u ljusci, oguliti, izgnje~iti vilju{kom, dodati mlijeko i so te izmije{ati u fini pire. 6. ]ufte izvaditi iz rerne, napuniti ih pireom od krompira i zape}i jo{ 4-5 minuta. Poslu`iti dok su tople.

RO\ENI
1846. - Ro|en je Vilijam Frederik Kodi (William Frederick Cody), poznat kao Bafalo Bil (Buffalo Bill), legendarna li~nost historije Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava u vrijeme osvajanja prostranstava na zapadu Amerike.

UMRLI
1901. - Vo|e Bokserskog ustanka u Kini ^i Hsui i Hsu ^eng Ju javno su pogubljeni odsijecanjem glave. 1993. - U sna`noj eksploziji bombe koju su u Svjetskom trgova~kom centru (WTC) u Njujorku podmetnuli arapski islamski teroristi, poginulo je {est, a povrije|eno je skoro 1.000 ljudi. 2004. - U avionskoj nesre}i u blizini Mostara poginuo je makedonski predsjednik Boris Trajkovski i ~lanovi delegacije koji su s njim putovali na Me|unarodnu konferenciju o investiranju u BiH.

U maju ove godine ispunit }u uvjete za prijevremeno penzionisanje prema ~lanu 137. Zakona o PIO Federacije BiH, odnosno 55 godina starosti i 30 radnog sta`a. U proteklih 30 godina sve vrijeme sam bila prijavljena kao osiguranik na evidenciji PIO. Ho}u li mo}i ostvariti pravo na penziju prema ovom ~lanu s obzirom na to da u listingu PIO nema podataka o pla}ama i uplati doprinosa za 1980. godinu mada sam od poslodavca (dru{tveno preduze}e), koje trenutno ne postoji niti ima pravnog sljednika) u PIO bila prijavljena kao osiguranik i uredno

Uvjeti za prijevremeno penzionisanje
mi je za taj period upisan sta` u radnu knji`icu? Ukoliko bi taj period bio sporan, interesira me ko je odgovoran za ovaj propust s obzirom na to da je uplata doprinosa za PIO prema tada{njim propisima pa sve do 2006. godine bila isklju~ivo odnos poslodavca i PIO, a ne osiguranika, kako ga rije{iti i ho}e li u ovom konkretnom slu~aju biti primijenjene odredbe ~lana 42. i 142. Zakona o PIO FBiH, pita ~itateljica iz Tuzle.
za osiguranika ne postoje podaci o pla}ama u skladu s ~lanom 32. spomenutog Zakona, kao pla}a za godine za koje ne postoje podaci, uzima se iznos prosje~ne pla}e u FBiH za te godine, uve}an, odnosno umanjen za onoliko koliko je pla}a osiguranika bila prosje~no ve}a, odnosno manja od prosje~ne pla}e u FBiH za godine za koje postoje podaci. To zna~i da }e se pla}a za 1980. godinu, za koju ne postoje podaci, utvrditi na ve} spomenuti na~in. Taj period registriran vam je u mati~noj evidenciji i on }e se ura~unati u ukupni penzijski sta` i ne}e biti zapreka za ostvarivanje prava na prijevremenu starosnu penziju, za koju ispunjavate uvjete.
Federalni zavod PIO

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

U skladu s odredbom ~lana 48. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kada se kod utvr|ivanja penzijskog osnova utvrdi da

sveznadar

Dnevni avaz, subota, 26. februar/velja~a 2011.

27
Najbolja strategija
nzina?
Preporu~uju se i ulja sadr`ana u ora{astim plodovima

Ta~no Neta~no
plamena je vojno 1.Baca~ koje nazapaljive naftejuri{no oru`je neprijateljske polo`aje izbacuje mlaz ili bemira sveta lula, je2.Kalumet, lula grupailiameri~kih Indidan je od centralnih ceremonijalnih predmeta mnogih janaca?

Hladna prostorija i dobar san Maslinovo ulje popravlja raspolo`enje
Tim nau~nika iz Torina pratio je {est godina vi{e od hiljadu sredovje~nih `ena i mu{karaca i utvrdio da su spavala~ke navike povezane sa pretilo{}u. Dobri spava~i, tvrde italijanski nau~nici, manje su skloni debljanju. Tako|er su utvrdili da su osobe koje ujesen i uzimu temperaturu u svojim domovima odr`avaju iznad 20 Celzijevih stepeni, Neka temperatura u stanu bude 20 stepeni dvostruko vi{e sklone debljanju. Preporuka, stoga, glasi: Ne vi{e od 20 stepeni u ku}ama i stanovima. Faktori koji, tako|er, doprinose epidemiji ekstremne debljine, su i restoranski obroci, antidepresivi i kori{tenje rashladnih ure|aja tokom ljetnih vru}ina. Visok nivo holesterola u krvi najve}i je rizi~ni faktor za sr~ani napad i druge bolesti srca i krvnih `ila, a nedavna istra`ivanja uspjela su prona}i i vezu izme|u lijekova za sni`avanje holesterola i sklonosti nasilju i agresiji. No, iako ta istra`ivanja nikada nisu iznijela sasvim ~vrste dokaze, va{a najbolja strategija za dobro raspolo`enje i zdravlje je izbor konzumacije `ivotinjskih masno}a te uzimanje hrane u umjerenim koli~inama. No, i hrana koja smanjuje nivo LDL-a (lipoproteina niske gusto}e) ili lo{eg holesterola u krvi, mo`e vam pobolj{ati raspolo`enje i zdravlje. U njih se ubraja biljno ulje, kao {to je maslinovo te ulja sadr`ana u sjemenkama i ora{astim plodovima.

Neprijatelji pretilosti

3.Historija knjige stara je vi{e od 7.000 godina?
1. TA^NO

Kola~e zamijenite vo}em, gazirano pi}e limunadom
Ako se ne mo`ete suzdr`ati od grickanja, onda umjesto ~ipsa grickajte mrkvu ili celer
sve prera|ene {e}ere i masnu hranu, a pove}ajte unos svje`eg vo}a i povr}a, koje }ete rasporediti u pet manjih porcija u toku dana. Napici. Ne}e biti dovoljno ako samo izbacite slatki{e i pomfrit iz ishrane, a nastavite da pijete gazirane napitke i alkohol. Ove nezdrave napitke zamijenite vodom, limunadom i ~ajevima. Grickalice. U slu~aju da ba{ ne mo`ete da se suzdr`ite od grickanja, onda grickajte pametno. To mo`e biti mrkva ili celer, malo badema, lje{nika, Manjak prirodne svjetlosti tokom zimskog perioda te konstantan boravak u zagu{ljivom zatvorenom prostoru i druga~ija vrsta prehrane doprinose da ten tokom hladnijeg perioda godine postane siv. Organizam ima svoje mehanizme za „popravak“, ali je na nama da mu taj posao olak{amo. Evo nekoliko savjeta dermatologa: Prehrana. Prvi korak je kratka detoksikacija, koja ne podrazumijeva iscrpljivanje organizma nego samo blage korekcije u svakodnevnoj ishrani. Poku{ajte da sedmicu izbacite sa svog jelovnika salata od svje`e ribanog ili kiselog kupusa. Piling i sauna. U zavisnosti od tipa ko`e, pa`ljivo odaberite vrstu pilinga i koliko }ete ga puta u toku sedmice provoditi. Na kraju u lice i tijelo utrljajte hidratantnu kremu.

PREPORUKE Kako ko`i vratiti sjaj

Baca~ plamena je vojno juri{no oru`je koje na neprijateljske polo`aje izbacuje mlaz zapaljive nafte ili benzina. Sastoji se od jednog ili vi{e rezervoara za gorivo, cilindra komprimiranog plina koji daje potisak i savitljivog crijeva s okida~em koji pali i raspr{uje gorivo. Prenosive baca~e plamena kopnena vojska dr`i na le|ima, a ve}e jedinice mogu se montirati na tenkovske kupole. Savremene baca~e plamena prvi put su upotrijebljene u borbi u Prvom svjetskom ratu, a koristile ih sve ve}e sile u Drugom svjetskom ratu i u kasnijim ratovima. ^esto se koriste u zonama gustog `bunja i protiv utvr|enih polo`aja na kratkom dometu.
2. TA^NO

Baca~i plamena otkri}e Prvog svjetskog rata

Kalumet, lula mira ili sveta lula, jedan je od centralnih ceremonijalnih predmeta mnogih grupa ameri~kih Indijanaca. Smatrana je mikrokosmosom u kojem dijelovi i ukrasne boje i motivi odgovaraju su{tinskim dijelovima svemira. Lula se pu{ila u li~nim molitvama, kao i u kolektivnim obredima. Zbog narkoti~kog djelovanja duhana i simbolike uvu~enog i rastu}eg dima, lula mira kori{tena je kao sredstvo komunikacije izme|u svijeta duhova i ljudi.
Pa`ljivo odaberite vrstu pilinga 3. TA^NO

Lula mira ceremonijalni predmet

VOJARNA

BAROMETAR BEZ @IVE

@ITELJKA SARAJEVA

TENISER LENDL

DUGA AFRI^KA RIJEKA

OBIM PRISTANI[TA ZA BRODOVE JEDNOSTAVAN [TAMBILJ

JEZI^KI REFORMATOR FRAN

STICATI ZNANJE

POSUDE ZA KUPUS I SL.

MATERIJAL ZA KROVOVE

KOCKARNICA

LJETOPISI VO\A HUNA ENGLESKA PLEMI]KA TITULA MALE LARVE PRAVAC U MUZICI SPRAVA ZA PE^ENJE TOSTA POLJSKA AVIOKOMP. NEUTRON PRVAK, [AMPION PISAC INGOLI] ITALIJA ME\U SPISE (lat.) SLIKARSKA KI^ICA

@ITELJ ARABIJE

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA KANIBALSTVO, OPANAK, ARAK, NOS, DRAG, VA, CRTA, ARAPIN, ETAPA, ANALI, PETAR GRA[O, TRI^AV, KENO 2447

PRISTA[A ROJALIZMA (mn.)

GLUMAC NA SLICI

Historija knjige stara je vi{e od 7.000 godina. U tom vremenu mijenjala je svoj oblik ovisno o materijalu od kojeg je izra|ivana i o na~inu pisanja i umno`avanja tog materijala, a pri pisanju pribor se mijenjao kroz historiju. Naprimjer, Rimljani su pisali „olovkom“ koja je sli~ila gran~ici, a koje su bile od kosti i mogli su lako brisati gre{ke u pisanju, a pisali su na „papiru“ od voska, a vi{e vo{tanih listova obi~no se uvezivalo. U vrijeme kada ljudi nisu znali pisati ni ~itati, prenosili su usmenom predajom svoje poruke i iskustva. No, koliko god usmena predaja bila u~inkovita i danas, nije bila dovoljna da sa~uva svekoliko ljudsko iskustvo. Osim toga, pam}enje blijedi pa je mnogo toga potonulo u zaborav. Da bi se moglo pisati, trebalo je izumiti pismo i materijal na kojem se pi{e. Zbog toga su pradavni zapisi naj~e{}e na komadu drveta, kosti, na `ivotinjskom rogu i sli~no.

Historija knjige stara vi{e od 7.000 godina

FILM

28

Dnevni avaz, subota, 26. februar/velja~a 2011.

show biz
Karda{ijan: Glumila bi imenjakinju Kim Goti

61
Starleta u filmu s D`onom Travoltom

MUZIKA

AMERICAN IDOL Nakon {to je ispao njen omiljeni takmi~ar

Novi ’Tjelohranitelj’
Studio „Warner“ priprema novu verziju „Tjelohranitelja“, hita iz 1992. godine u kojem su igrali Kevin Kostner (Costner) i Vitni Hjuston (Whitney Houston). „Tjelohranitelj“ je tada bio globalni hit sa zaradom od 411 miliona dolara. U originalnoj verziji, agent tajne slu`be dobiva zadatak da {titi pjeva~ku divu, kojoj neko prijeti smr}u. Telohranitelj se zaljubljuje u svoju klijentkinju. Novi film imat }e sli~nu ljubavnu pri~u, ali novi tjelohranitelj je biv{i veteran iz rata u Iraku.
Lopez: ^lanica `irija

D`enifer se rasplakala pred kamerama
Kolege su poku{ale da je utje{e, ali je pjeva~ica samo ponavljala kako takmi~aru nije saop}ila odluku na pravi na~in
D`ej Lo mu je, zajedno s ostatkom `irija, saop}ila lo{u vijest, a kako je takmi~ar oti{ao, D`enifer je briznula u pla~. Kolege iz `irija poku{ale su je utje{iti, ali je D`ej Lo samo ponavljala kako misli da takmi~aru nije saop}ila odluku na pravi na~in. Dodatne emocije takmi~ar Kris izazivao je, jer je svoje nastupe u ovom popularnom takmi~enju posve}ivao svojoj voljenoj djevojci, koja je u invalidskim kolicima. D`enifer se posljednji put u {ouu rasplakala kada je pjevala samohrana majka, koja se brine za bolesnu k}erku.

Kim

Promjena `anra
Leona Luis (Lewis) odlu~ila je potpuno odbaciti balade i posvetiti se dens muzici. Sa svog novog materijala izbacila je sve spore pjesme. Britanska pop zvijezda prenijela je svoju `elju i {efu diskografske ku}e „Syco“ Sajmonu Kauelu (Simon Cowell). Pjeva~ica je ve} nagovijestila zaokret u muzi~koj karijeri kada je rekla da bi na svom tre}em albumu rado sara|ivala s grupom „Black Eyed Peas“.

Pop diva D`enifer Lopez (Jennifer) ve} se nekoliko puta slomila pred kamerama u ulozi ~lanice `irija popularne emisije „American Idol“. Pjeva~ica i glumica ponovo je zaplakala kada njen miljenik iz takmi~enja Kris Medina (Chris) nije u{ao me|u top 24.

Lovac na vampire

D`on Galijano priveden zbog antisemitizma
Francuska policija privela je preksino} u Parizu britanskog modnog dizajnera D`ona Galijana (John Galliano) zbog verbalnog napada na jedan par te antise-

Verbalni napad u pijanstvu

u biografiji mafija{a D`ona Gotija
Kim Karda{ijan (Kardashian, 30) razgovarala je sa producentima o ulozi u filmskoj biografiji njujor{kog mafija{kog dona - D`ona Gotija (John Gotti), pi{e ameri~ka {tampa. Starleta, ~ija je porodica pro{le godine zaradila 65 miliona dolara, glumila bi svoju imenjakinju Kim Goti, suprugu Gotijevog sina D`ona mla|eg (John Junior). Dona Gotija glumit }e D`on Travolta (John), a jo{ nije poznato ko }e re`irati film. Karda{ijan se pojavljivala u filmovima „Deep in the valley“ i „Disaster movie“, a gostovala je i u seriji „Mjesto zlo~ina: Njujork“.

Ku}ne pjesme

Glumac Rutger Hauer igrat }e lovca na vampire u filmu Darija Ar|enta (Dario Argento) „Dracula 3D“. Hauer je za sada jedino poznato ime filma koji je prvi horor o Drakuli koji }e biti ura|en u 3D tehnici. Snimanje }e po~eti u maju. Hauer }e u ovoj ulozi zamijeniti slavnog oskarovca Entonija Hopkinsa (Anthony).

mitskih izjava. Kako prenosi AFP, za sada nije poznato {ta je 50godi{njeg „Diorovog“ dizajnera navelo na ovakav ispad, ali je policija izvijestila da je bio pod utjecajem alkohola. Galijano je odbio komentirati svoj preksino}nji pijani pohod. Ubrzo nakon privo|enja pu{ten je na slobodu.

Galijano: Bez komentara

D`oni Dep snima duet s D`astinom Biberom?
D`oni Dep (Johnny Depp) mogao bi zapjevati u duetu s D`astinom Biberom (Justin Bieber). Ne, nije rije~ o {ali slavni glumac je, kako pi{u ameri~ki mediji, postao veliki Biberov fan zahvaljuju}i svojoj 11-godi{njoj k}erki Lili-Rouz (Lily-Rose), koja je sada po`eljela da njen slavni tata snimi duet s njenim ljubimcem. Budu}i da Dep svojoj mezimici rijetko koju `elju odbija ispuniti, i ova nesvakida{nja mogla bi joj se ostvariti iako slavni glumac o duetu sa miljenikom tinejd`erica {irom svijeta ka`e: - Ne mislim da mogu parirati D`astinu, previ{e je talentiran za mene.

Kako bi k}erki ispunio `elju

Ljepotica dana D`ord`ija Salpa
Salpa: Trenutno slobodna

Britni Spirs objavila „Hold It Against Me“

Nagrada „Po~etku“

Na spotu zaradila 500.000 dolara!
Kriti~ari ga nazivaju reklamom u ~ijoj se pozadini ~uje pjesma
Spot za pjesmu „Hold It Against Me“ Britni Spirs (Britney Spears) objavila je prije sedmicu, a njegovo objavljivanje izazvalo je razli~ite reakcije. Neki spot hvale, a drugi, daleko brojniji, nazivaju ga dugom reklamom u ~ijoj pozadini svira novi singl dvadesetdevetogodi{nje pjeva~ice. Kritiziraju je da je u spotu spora, da su joj plesni pokreti dosadni i ve} vi|eni i isti~u da je jedino na {ta se u spotu obra}ala pa`nja, to da imena sponzora budu jasno istaknuta. Britni ne zamjera kriti~arima negativne komentare, jer je pop princeza na spotu zaradila 500.000 dolara. U spotu reklamira tri velika brenda - „Sony“, „Make Up Forever“ i internet-stranicu Plenty Of Fish te svoj parfem „Radiance“.

^lanovi grupe „Matchbox Twenty“ u{li su u studio te po~inju snimanje novog albuma. Novi album ovih ameri~kih rokera mo`e se o~ekivati jo{ ove godine, potvrdio je frontmen Rob Tomas (Thomas), u ~ijoj ku}i nastaju nove pjesme. Za grupu „Matchbox Twenty“ posljednji put se ~ulo 2007. godine, kada je objavljena pro{irena kolekcija „Exile On Mainstream“ s dodatnim bonus-diskom.

Novi spot

Na dodjeli nagrada „Shockwaves NME“ najboljim je progla{en film Kristofera Nolana (Christopher) „Po~etak“. Pobjednik je objavljen na sve~anoj ceremoniji u londonskoj areni O2, a „Po~etak“ je preuzeo titulu od pro{logodi{njeg slavodobitnika „Nemilosrdni gadovi“ Kventina Tarantina (Quentina).

Dep: Ne mogu mu parirati

Irska uzdanica
Po bujnom poprsju najpoznatije su Britanke, ali i Irci imaju svoje uzdanice za tu utrku me|u modelima za donje rublje. Da je tako, dokazuje vru}a 25-godi{nja Irkinja po imenu D`ord`ija Salpa (Georgia). Lijepa D`ord`ija `ivi u Dablinu, a i ovog je puta pozirala u donjem rublju. Dobra vijest za sve mu{karce je ta {to je srce ove ljepotice trenutno slobodno.

Biber: Mladi pjeva~

0,39 - Dodaju joj bo~icu parfema „Radiance“ kojim se ona po{prica. 0,47 - Na o~i nanosi sjenilo marke „Make Up Forever“. 1,27 - Britni tipka po kompjuteru na kojem je otvorena internet-stranica Plenty Of Fish (stranica na kojoj ljudi upoznaju partnere). 1,30 - Britni upu}uje na logo Plenty Of Fisha. 1,32 - Ponavlja isti pokret. 1,34 - „Sonyjev“ logo pojavljuje se u spotu. 1,35 - Ponovo se pojavljuje logo Plenty Of Fisha. 1,36 - Ponovo prikaz internet-stranice Plenty Of Fish. 2,40 - Nakon pune minute bez reklame, ponovo „Sonyjev“ logo, i to u krupnom planu. 2,41 - U pozadini se vrti Britnin nastup na „Sonyjevom“ televizoru.

Spot u minutama

Snimljen je spot za novi singl Majkla D`eksona (Michael Jackson). Vi{e od 60 plesa~a bit }e glavne zvijezde u videospotu koji }e pratiti najnoviji singl pokojnog D`eksona „Hollywood Tonight“. Na snimanju koje je odr`ano u Holivudu, plesa~i su izvodili pokrete karakteristi~ne za kralja popa, tako|er odjeveni u prigodna odijela inspirirana njegovom naj~e{}om odje}om. „Hollywood Tonight“ je slu`beno drugi singl s D`eksonovog posthumno objavljenog albuma „Michael“, koji je iza{ao u decembru pro{le godine.

udbalske lopte ponovo se po~inju kotrljati po bh. terenima nakon mjesecima duge pauze (najdu`e u Evropi), koja je, sude}i prema vremenu u kojem dolazi prvo proljetno kolo, mogla jo{ potrajati. Kao i pro{le sezone, krug kandidata za {ampionsku titulu ne{to je {iri nego prethodnih godina, {to garantira neizvjesnost. Borac (33) ulazi u prolje}e sa pet bodova prednosti ispred @eljezni~ara i Sarajeva, a osam vi{e od [irokog Brijega. Uz du`no po{tovanje ostalima, te{ko je o~ekivati da }e se jo{ neko uklju~iti u borbu za prvo mjesto.

F

Po`elimo {to vi{e dobrih utakmica, a {to manje afera
Premijer liga BiH 2010/2

Specijalni prilog

Dnevni avaz

Ovog vikenda nastavlja se fudbalska sezona u BiH

011

Oslabljeni Banjalu~ani

Borac, @eljezni~ar, Sarajevo i [iroki Brijeg kandidati za titulu

Vele`, Drina, Zrinjski, Budu}nost, ^elik i Zvijezda borit }e se za opstanak
Banjalu~ani ulaze oslabljeni u drugi dio sezone, bez Vuleta Trivunovi}a, Bojana Puziga}e, Perice Stan~eskog, Ljubi{e Vukelje i Milana Muminovi}a, uz nekoliko novih imena, koja }e, ipak, te{ko nadoknaditi odlazak standardnih prvotimaca. Aktuelni prvak @eljezni~ar pazario je Stan~eskog upravo iz Borca, stigao je i Nermin Jamak iz ^elika, a oti{ao je samo Semir Kerla. Sude}i prema rasporedu, @eljezni~ar }e biti najve}i kandidat da stigne lidera, jer ima jednu doma}u utakmicu vi{e, a na svom terenu do~ekuje Banjalu~ane. Sarajevo, tako|er, ima dosta izmijenjen igra~ki kadar, dok [iroki Brijeg nije imao previ{e promjena. Gusto }e biti i u borbi za opstanak. Sude}i prema polo`aju na tabeli, najugro`eniji su Vele` (13) i Drina (14), ali }e se i Zrinjski (16), Budu}nost (17), ^elik i Zvijezda (po 19) morati ~uvati. Ono {to ljubitelji fudbala pri`eljkuju jeste {to manje afera, {to manje pri~a o sudijama i namje{taljkama, {to manje incidenata na tribinama i navija~kih sukoba, a {to vi{e kvalitetnih utZ. [ARI] akmica.

Gusto na dnu

olje}e. lje igre na pr s no- go bo je dolaskom Darka li Mostarski riva ilomir- Drina M ed kraj prm trenerima - Vele`u i Vojvodi}a jo{ pr ne po~ela vi u zo om Odovi}em om u Zri- vog dijela se avenom Mus ju mno- „bijeg s dna“. Sl vlju njskom - naja

riv Mostarskinerali a s novim tre im

S derbija gradskih rivala jesenas na Grbavici: Mogu li @eljezni~ar i Sarajevo nadoknaditi pet bodova manjka za vode}im Borcem

30

Subota, 26. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz

oglasi

premijer liga

Dnevni avaz, subota, 26. februar/velja~a 2011.

31
P
remijerliga{i danas nastavljaju sezonu, a sve potro{ene pare (mnogi su tokom priprema skoknuli na Jadran ili u Tursku) mogle bi biti uzaludne ukoliko Nogometni savez BiH u martu ne usvoji novi statut, {to su bh. ku}i fudbala u zadatak stavile FIFA i UEFA. Tada bi uslijedila suspenzija nakon koje Premijer liga ne bi imala svrhu. Tokom prijelaznog roka klubovi su, tjerani hroni~nom besparicom, prodavali najbolje fudbalere kako bi im koji euro zazvonio u praznim kasama. Kao po pravilu, drugi dio Premijer lige donese mnogo de{avanja koja prelaze ivicu sportskog i po{tenog. Zato na{i sagovornici u anketi, priznati fudbalski stru~njaci `ele da prolje}e protekne u regularnosti pa {ta bude.

ANKETA Fudbalski stru~njaci o drugom dijelu Premijer lige

Samo neka je regularno pa {ta bude
@eljezni~ar }e odbraniti titulu, uvjeren je Konji} Start }e biti vrlo va`an, smatra Sli{kovi} Dok god je ova garnitura ljudi u NSBiH, ne}emo imati napredak, tvrdi [e}erbegovi}

Pitanja

Muhamed Konji} Bla` Sli{kovi}
Iskreno se nadam da }e biti kvalitetnije, ali na`alost, koliko para, toliko muzike. Drago mi je da se Muhamed Suba{i} iz tako malog kluba po~eo probijati u reprezentaciju, jer to premijerliga{kim fudbalerima mo`e biti motiv vi{e. To neka svima bude stimulans. Te{ko je o~ekivati da }emo gledati bolji nogomet nego u prvom dijelu sezone s obzirom na to da je i u posljednjem prijelaznom roku nastavljen trend odlazaka kvalitetnih igra~a. [to se ti~e regularnosti, mo`emo se samo nadati da }e biti bolje nego {to je to bio slu~aj ranije.

Milorad Bilbija
O~ekujem ovog prolje}a jo{ ve}i napredak premijerliga{kog fudbala. Po~elo se ulagati u klubove, sti`u kvalitetni igra~i sa strane, {to podi`e nivo kvaliteta na utakmicama. Tu polazim od Borca, ali vidim da ni ve}ina ostalih klubova nije izuzetak.

D`evad [e}erbegovi} Kemal Hafizovi}
Ni{ta bolje. Dok god je ova garnitura ljudi u NSBiH, ne}emo imati napredak, ni u kvalitetu, a posebno u regularnosti takmi~enja. Tamo je nesre|eno stanje i iluzorno je o~ekivati da u takvoj atmosferi mi o~ekujemo napredak u fudbalu. Krajnje je vrijeme da bude regularno, mada je ve} neko vrijeme i su|enje bolje pa se i u gostima mo`e pobijediti. [to se ti~e kvaliteta, o~ekujem da }e biti bolji, mada iz na{e lige dobri igra~i odlaze prvom prilikom. Zato je, objektivno, te{ko stalno popunjavati praznine.

1 2 3 4

1. [ta o~ekujete od drugog dijela sezone kada je rije~ o kvalitetu fudbala i regularnosti takmi~enja?

Ko }e biti prvak i za{to?

Iako je Borac dosta jak, mislim da }e to biti @eljezni~ar. Na vrhu su tri~etiri dosta ujedna~ene ekipe, ali mislim da bi @eljo zbog iskustva mogao zavr{iti prvi.

Borac, ali samo zbog prednosti koju je napravio u prvom dijelu sezone. U skoro svim sezonama jesenji prvak uvijek je osvajao titulu, a vidjet }emo ho}e li ove sezone biti druga~ije. U svakom slu~aju, start }e biti vrlo va`an. Te{ko je dati odgovor na pitanje koja }e dva kluba ispasti. Tabela otkriva koji su timovi najugro`eniji, a smatram da }e dru{tvo najboljih napustiti oni koji budu imali najvi{e problema unutar kluba, jer je prethodnih sezona obi~no bilo tako. Mo`da Rade Veljovi}, igra~ kojeg sam pro{le sezone imao priliku trenirati u rumunskoj Alba Juliji. Radi se o igra~u koji zbog svog talenta i mogu}nosti mo`e obilje`iti prolje}e.

Mislim da }e Borac biti {ampion zato {to ima kontinuitet rada i kvaliteta u posljednjih nekoliko godina, zato {to ima pet bodova prednosti, ali i zato {to u ovom trenutku ima najbolju ekipu.

Te{ko je to prognozirati, ali nakon jesenjeg dijela prvenstva, najve}e {anse daju se lideru Borcu, koji se stabilizirao i dobro organizirao. Podsje}a me na ona stara vremena, kada su igrali zna~ajnu ulogu u biv{oj dr`avi. Osim toga, kada igraju u gostima, igraju otvoreno i za gol vi{e. Borba za opstanak bit }e neizvjesna do posljednjeg kola i manje regularna od one za vrh. Mislim da }e tu biti svega i da je nezahvalno u ovom trenutku licitirati imenima klubova. Lijepo je vidjeti da u na{im klubovima nastupa veliki broj mladih i talentiranih igra~a, ali te{ko mi je sada izdvojiti nekoga pojedina~no.

Smatram da je dru`ina Amara Osima postavila evropske norme pona{anja pa @elju, uz Borac, smatram najozbiljnijim kandidatom za naslov. Borac je, ~ini mi se, doveo i bolje igra~e nego {to su mu oti{li. [iroki se mo`e uklju~iti u borbu za vrh. Ne znam ko }e ispasti, ali ne bih bio u ko`i ekipa koje se bore za opstanak. Zato im i unaprijed izra`avam sau~e{}e. Nadam se samo da to ne}e biti Vele`. Njih bi mi bilo veoma `ao. Volio bih da neko od mla|ih obilje`i prolje}e. Prema mome mi{ljenju, to bi, naprimjer, mogao biti Edin Vi{}a.

Ko }e ispasti i za{to?

Eh, tu je situacija dosta neizvjesnija. Bojim se da }e biti dosta klubova koji }e te{ko izdr`ati polusezonu. Kriza je velika i situacija je te{ka. Drago mi je da se Vele` malo stabilizirao, volio bih da ostane u Ligi. Iskreno, najvi{e bih volio da eksplodira Edin Vi{}a. Bio je dobar i u jesenjoj polusezoni, ako bi tako nastavio, mogao bi zakucati i na vrata reprezentacije.

Najugro`eniji su Drina, Vele` i Budu}nost i izme|u ta tri kluba treba tra`iti dva putnika u ni`i rang. Razlog za to je, osim slabe bodovne zalihe, vjerovatno i mnogo slabija infrastruktura, a vjerovatno i mnogo manja ulaganja u profesionalni pogon. Moja `elja je da to bude neko od mladih i perspektivnih igra~a koji bi se nametnuo za reprezentaciju. Prvo za kadetsku ili mladu pa onda i za onu najbolju.

Koji }e igra~(i) obilje`iti drugi dio sezone?

Premijer liga BiH 2010/2011.

32
LEOTAR
Stojanovi}

Dnevni avaz, subota, 26. februar/velja~a 2011.

premijer liga
SLAVIJA
Dragan Bjelica, trener:
Mandi} Vu~ini} - O~ekuje nas te`i raspored na prolje}e, samo u prva ~etiri kola tri puta gostujemo. Ipak, vjerujem da imamo kvalitet da zadr`imo poziciju u gornjem dijelu tabele pa je eventualna borba za opstanak isklju~ena. I. Radovanovi} B. [e{lija Todorovi} Simi} Radonja Ra{evi}

57
VELE@
Popovi}

Premijer liga BiH 2010/2011.
Remeti} Oki} Kodro Velagi} (Zolj) Rov~anin

BORAC

Me|edovi}

Nikoli}

Vrane{evi}

Vlado Jagodi}, trener:
Raspudi} Staji} Kruni} Maleti}

Dragan Spai}, trener:
Marjanovi} Todorovi} Deli} [araba Milenkovi} Andri} ^orlija

Milomir Odovi}, trener:
Iveti}

- Nakon odli~nih priprema i kvalitetnih kontrolnih utakmica, `elimo ostati tamo gdje smo sada, na vrhu tabele. Imat }emo, naravno, ozbiljne suparnike, ali na{a prednost od pet bodova bit }e klju~na, ba{ kao i na{ kvalitet.

Benovi}

]ori} Avduki}

Petri}

Stupar

Boris Raspudi}, kapiten:
- Vjerujem da }emo ostati prvi. (4-4-2) Na{a je obaveza da u svakoj utakmici idemo na pobjedu bez obzira na to gdje igramo i protiv koga GOLMANI: Asmir Avduki}, Sini{a Mar~eti}, Nikola Luburi}. pa }e tako biti ve} protiv [irokog ODBRANA: Vuka{in Benovi}, Milan Stupar, Leonid ]ori}, Nemanja Damjanovi}, Bojan Petri}, Brijega. Ne}emo gledati druge, Dragoslav Staki}, Dra{ko @ari}, Neboj{a Runi}. VEZNI RED: Boris Raspudi}, Darko Maleti}, Borislav Kruni}, Sr|an Grahovac, Nemanja Progledat }emo samo sebe.
danovi}, Marko Maksimovi}, Milan Sre}o, Du{ko Sakan, Borislav Miki}, Sini{a Dujakovi}. NAPAD: Stevo Nikoli}, Du{ko Staji}, Rade Veljovi}, Petar Kuni}, Nemanja Vidakovi}, Dra`en Me|edovi}.

- Planirali smo da se vratimo u sami vrh tabele. Imamo jednu utakmicu vi{e na svom terenu i sve zavisi od starta u nastavku polusezone. Ako u premijernom me~u savladamo Rudar, a u to sam uvjeren, onda }e se na{ plan postepeno po~eti ostvarivati.

Sadikovi}

Stankovi} Dujkovi}

Regoje

Zdravko [araba, kapiten:
- Vjerujem u dobre rezultate. Moramo iskoristiti povoljan raspored. Osim toga, poznato je da su prolje}a uvijek prolazila u znaku Leotara i nadam se da }e tako biti i ovog puta.

Bojan Regoje, kapiten:
(4-4-2)

- Nismo imali previ{e vremena, ba{ kao {to ni ja nisam poznavao previ{e igra~a, ali smo kroz prijateljske utakmice uspjeli donekle poslo`iti stvari. O~ekuje nas te{ka sezona, ali svi zajedno moramo ulo`iti maksimum i rezultat ne}e izostati.

Zaimovi}

Gan~ev

Kazazi} (Kajtaz) Stoki}

Had`i|ulbi}

GOLMANI: Bo{ko Milenkovi}, Mladen Kukrika. ODBRANA: Bojan Vu~ini}, @eljko Radovi}, Vladimir Todorovi}, Zdravko [araba, Gavrilo ^orlija, Franjo Deli}, Darko Dre~, Stevan Duri}, Darko \aji}, Fabijan Koronel. VEZNI RED: Vladimir Mandi}, Sr|an Andri}, Darko Bond`i}, Rajko Komneni}, Rade Bo{kovi}, Slobodan Koki}, Miroslav Prelo. NAPAD: Nenad Stojanovi}, Du{ko Vrane{evi}, Lazar Marjanovi}, Miljan Mijanovi}, Marko Toholj, Vladimir Kujund`i}, Cezar Kanarijo.

- Imamo lijepu zalihu bodova i visoku poziciju nakon pola dionice, ali opu{tanja nema. O~ekujem da budemo dominantni kao doma}ini, a kao kolektiv smo kadri biti u~inkovitiji na gostovanjima pa mjesto u gornjem dijelu tabele ne}e biti u pitanju.

(4-4-2) GOLMANI: Ratko Dujkovi}, Stefan Tomovi}, Du{an Remi}. ODBRANA: \or|e Lackanovi}, Bojan Regoje, Predrag Papaz, Goran Popovi}, D`emal Sadikovi}, Ivan Stankovi}, Sa{a Radovanovi}. VEZNI RED: Damir Be{irevi}, Goran Simi}, Miljan Radonja, Nemanja [e{lija, Emir Zeba, Ognjen Todorovi}, Marko Peri{i}, Bojan Jamina. NAPAD: Dejan Ra{evi}, Branko [e{lija, Nemanja Pu{ara, Nedim Ogle~evac, Igor Radovanovi}.

D`enan Zaimovi}, kapiten:

(4-2-3-1)

- Jesen nije bila dobra, ali se svi nadamo da }e prolje}e biti GOLMANI: Emir Had`i|ulbi}, Senedin O{trakovi}, Arman [uta. mnogo bolje. Dogodile su se neke ODBRANA: Goran Stoki}, Perica Iveti}, Adnan Kadri}, Armel [kalji}, Amer Mahini}, Zlatko Kazazi}, Armin Jazvin, Admir Kajtaz, Goran Gan~ev, Anel Tojaga, Anis Kalajd`i}. promjene u klubu, navija~i se VEZNI RED: Mustafa Kodro, D`enan Zaimovi}, Riad Demi}, Amir Zolj, Fadil Mari}, Ermin Gad`o, vra}aju na stadion. Sigurno je da Halil Mahmutovi}, Emir Zuhri}, D`enan Durakovi}. }e svaka utakmica biti jednako NAPAD: [evko Oki}, Admir Velagi}, Damir Rov~anin, Igor Remeti}, Mirza ]emalovi}, Danijel Brte{ka, ali vjerujem da mo`emo do kovi}. opstanka.

BUDU]NOST
Munever Rizvi}, trener:
- Najbitnije je da na startu protiv direktnih konkurenata Drine i Vele`a odigramo dobro i osvojimo bodove. To ne}e biti lagan posao, ali to je prvi i najva`niji zadatak kako bismo stekli uvjet da u nastavku izborimo opstanak u Premijer ligi. Zrnanovi}

Sli{ko

Haski}

OLIMPIC
^amrkovi}

Ra{~i}

[migalovi}

Halilovi}

Sarajli}

Omi}

Mehmed Janjo{, trener:

SLOBODA
Kreser Kiso

Am. Beki}

Me{anovi}

^ergi} Husi}

^oli}

- Nastojat }emo da u ovoj polusezoni igramo za gol vi{e. U Premijer ligi nismo pod pritiskom rezultata i to je dobro, jer }e mladi igra~i imati vi{e prostora za afirmaciju. Naravno, ne}emo i}i da gubimo utakmice, ali nam je prvenstveni cilj finale Kupa BiH.

Muji}

Hiro{

Vidovi}

Denis Sadikovi}, trener:

ZRINJSKI
Slaven Musa, trener:
Nikoli} - Pogled na tabelu jasno otkriva da ne mo`emo pobje}i od ~injenice da je na{a realnost borba za opstanak, ali smatram da smo trenutnim kvalitetom daleko iznad toga. Uprkos te`em rasporedu, mo`emo osvojiti mnogo vi{e bodova nego jesenas. Stojki}

Lendri} Ivankovi} Sal~inovi} Zadro Duro

Suba{i}

[kalji} Lu~i}

Suljevi}

Rizvanovi}

Elvis ^ergi}, kapiten:
- Nismo uspjeli nadoknaditi izgubljene bodove na startu prvenstva na doma}em terenu. Sada istim ekipama idemo u goste i bit }e vrlo te{ko izboriti povoljan rezultat, jer su se svi, za razliku od nas, poja~ali. Ipak, vjerujem u opstanak.

(4-4-2) GOLMANI: Muris Husi}, Armin Lugavi}. ODBRANA: Mirel ^amarkovi}, Nermin ^oli}, Elvis ^ergi}, Dilaver Zrnanovi}, Adis Kova~evi}, Edi Buro, Edis Bajri}. VEZNI RED: Muhamed Omi}, Edin Vare{evi}, Adnan Sarajli}, Adnan Jahi}, Muris Piri}, Eldar Kavazovi}, Alija \erzi}, Kabir Smaji}, Kenan Lugavi}, Emir Ikanovi}, Emir Halilovi}, Edis Kurti}, Admir [migalovi}. NAPAD: Nermin Haski}, Semir Slomi}, Nermin Imamovi}, Arnel Dedi}, Igor Sli{ko.

Muhamed Suba{i}, kapiten:

- Cilj je da ekipu stabiliziramo i da nemamo previ{e oscilacija u igri. Bilo bi lijepo kada bismo nastavili uspje{an niz i seriju iz fini{a prvog dijela sezone. Osim toga, te`it }emo da se nadigravamo sa svakim rivalom, a to zna~i da `elimo igrati {to ljep{e i {to efikasnije. Ne}emo se zamarati velikim pri~ama i najavama.

Gavari}

Zoleti}

Bo{njak

Halilovi}

Stjepanovi}

Efendi}

Raca Mujki}

Jogun~i}

Ani~i} Had`i}

D`idi}

Popovi}

- O~ekivanja su nam kao i svake godine, Olimpic uvijek ima GOLMANI: Mladen Lu~i}, Semir Bukvi}. velike ambicije. Problem bi ODBRANA: Nihad Suljevi}, Mirza Rizvanovi}, Asim [kalji}, Muhamed Suba{i}, Boris Savi}, Milo{ nam mogao biti to {to smo neuigrVidovi}. ani, ekipa je dobra, ali se svake goVEZNI RED: Adis Had`anovi}, Nenad Kiso, Salem Salki}, Semir Aganspahi}, Huan Pablo Kreser, dine promijeni dosta igra~a pa se Predrag Kra~unov, Eldin Du~i}, Nedim Hiro{. ponovo moramo upoznavati na teNAPAD: Admir Ra{~i}, Muhamed Muji}, Haris Harba, Almir Pliska, Rijad Pljevljak, Semir Kapi}, renu. Iako imamo te`ak raspored, Sabit Alimanovi}, D`enan Durak. borit }emo se u svakom me~u.

(4-5-1)

Samir Jogun~i}, zamjenik kapitena:

(4-4-2)

Mario Ivankovi}, kapiten:

(4-2-3-1)

- Obavili smo dobre pripreme i GOLMANI: Denis Mujki}, Tino Divkovi}, Kenan Piri}. dosta dobro smo se uigrali. Ako poODBRANA: Samir Jogun~i}, Stani{a Nikoli}, Darko Raca, Damir Murselovi}, Dejan Drakul, Samir novimo nastupe iz kontrolnih utakmi- Efendi}, Adnan Salihovi}. VEZNI RED: Muamer Zoleti}, Stefan Gavari}, Mersed Malki}, Miljenko Bo{njak, Almir Haliloca, onda }emo imati razlog za zadovoljstvo. Mo`da je u ovom trenutku vi}, Admir ^ehaji}, Tarik Okanovi}, Alden Aljuki}, Almir Beki}, Amar Rahmanovi}. NAPAD: Amer Beki}, Senad Muji}, Alen Me{anovi}, D`emil Hasanovi}. rano prognozirati, ali smatram da smo kadri ostati u vrhu tabele.

- Za razliku od prvog dijela seGOLMANI: Adnan Had`i}, Igor Melher, Igor Budimir. zone, u kojem smo podbacili, proODBRANA: Marko Popovi}, Ivo Zlati}, Damir D`idi}, Toni Marki}, Marin Ani~i}, Pero Stojki}, lje}e ~ekamo sa znatno ja~im Toni Gagro. igra~kim kadrom. Poja~ali smo se VEZNI RED: Samir Duro, Nemanja Stjepanovi}, Vlado Zadro, Mario Ivankovi}, Fenan u svim linijama. Mom~ad danas Sal~inovi}, Levani Kutalija, Vernes Selimovi}, Pavle Su{i}, Marko Ra{o. izgleda mnogo ozbiljnije, a to bi se NAPAD: Ivan Lendri}, Mile Pehar, Ozren Peri}. onda, logi~no, trebalo odraziti i na na{im rezultatima.

^ELIK

D`afi}

Adilovi}

Had`i}

RUDAR
Puri} Brkovi} (Musi})

Kantar

Da{i}

Abdulah Ibrakovi}, trener:

- Te{ko je biti realan kada je rije~ o vlastitom timu. No, mislim da, prema kvalitetu, mo`emo biti me|u prvih pet-{est ekipa. Cilj je da igramo barem finale Kupa BiH, {to bi nas skoro sigurno odvelo na euroscenu idu}e sezone.

Kapetan Kuduzovi} (Sadikovi})

Hasanovi}

Boris Gavran, trener:

[IROKI BRIJEG
Kiki}

[ili} Roskam Zakari}

Mi{i}

Milo{evi} Bilobrk

^ovi}

Eldin Adilovi}, kapiten:
- Bit }emo bolji nego jesenas, (4-3-3) ina~e se ne bismo ni poja~avali. O~ekujem da osvojimo Kup BiH ili GOLMANI: Luka Bilobrk, Amel Pjani}, Salih Hinovi}. da, najmanje, igramo u finalu, dok ODBRANA: Vedin Musi}, Zoran Brkovi}, Kenan Nemeljakovi}, Semjon Milo{evi}, Me}emo se u prvenstvu poku{ati pohmedalija ^ovi}, Emir Jusi}, Aladin Isakovi}, Elvis Sadikovi}, Elmir Kuduzovi}, Kenan Studi}i na tabeli koliko to bude bilo par. mogu}e. VEZNI RED: Dario Puri}, Eldar Hasanovi}, Armin Kapetan, Aldin [i{i}, Adis ]ulov, Armin Arnaut, Kenan Hori}, Haris Duljevi}. NAPAD: Eldin Adilovi}, Emir Had`i}, Adin D`afi}, Haris Dilaver.

- Bez obzira na to {to nas je napustio jedan od najboljih stopera u Premijer ligi Dragoslav Staki}, nadoknadili smo taj gubitak dovo|enjem Zorana Luka~a i Sa{e Keranovi}a. Istina je da imamo ne{to te`i raspored i da smo doma}ini [irokom, Borcu i @eljezni~aru, ali vjerujem da se mo`emo plasirati u sredini tabele.

Kova~evi}

@eri}

D`afi}

Ivo I{tuk, trener:

ZVIJEZDA
Dragan Jovi}, trener:
\elmi} Diogo - @elimo ostati u ligi i mislim da su nam ambicije realne. Objektivno, na{a pozicija je od petog do osmog mjesta. Igrat }emo napada~ki kako bismo popravili efikasnost i stvorili lijepu i zanimljivu atmosferu za publiku. Imamo igra~e podjednakog kvaliteta i trenutna forma i ozljede odlu~ivat }e ko }e startati. Moranjki}

Tosunovi} Niki} Hamzi} Prodanovi} Smaji} Jusi} Nezi} Hasi} Deli}

Dragi}

Jevti} Tripi}

Kotaran

[odi}

- Ambicije [irokog Brijega uvijek su visoke. Ne libim se kazati da ciljamo na jedan trofej. Istina, ve}i su nam izgledi u Kupu, ali nismo se odrekli ni prvenstva.

Ivankovi}

Vagner

Berto{a

Topi} Bandovi}

Brekalo

Dalibor [ili}, kapiten:
(4-4-2)

Ned`ad @eri}, kapiten:
- U pripremnim utakmicama pokazali smo da igramo dobro, pa ~ak i bolje nego jesenas. Od novajlija o~ekujemo da opravdaju svoj dolazak u klub.

GOLMANI: Bojan Tripi}, Arnes Podunavac, Zoran Rodi}. ODBRANA: Neboj{a [odi}, Goran Kotaran, Marko Jevti}, Borislav Muzgonja, Dalibor Dragi}, Edvin Hamzi}, Zoran Luka~, Sa{a Keranovi}, Nemanja Pekija, Budimir Despotovi}. VEZNI RED: Ned`ad @eri}, Sa{a Kova~evi}, Arnes Brki}, Vedran Kantar, Goran Kecman, Nedeljko Radivojac, Marko Gari}, Aleksandar Kiki}, Miodrag Bursa}. NAPAD: Ognjen Da{i}, Mirza D`afi}, Zlatko \ori}, Ajdin Kari}, Nemanja Marinovi}.

- Glavni i primarni cilj [irokog je izlazak u Evropu. Mislim da (4-3-3) su nam {anse realne. Dobro stojimo na oba fronta. ^ini mi se da Evropu lak{e mo`emo izboGOLMANI: Dejan Bandovi}, Nikola Mari}, Robert Mikuli}. riti kroz Kup, ali }emo i u prveODBRANA: Diogo, Josip Topi}, Renato, Slavko Brekalo, Vlado Hrka}, Mateo Berto{a, Dino ]ori}, nstvu biti glavni konkurenti za na- Ivica D`idi}. VEZNI RED: Mario Ljubi}, Vagner, Jure Ivankovi}, Danijel Ko`ul, Marsijano, Ante Serdaru{i}, Marjvi{i plasman.
io Kvesi}, Dalibor [ili}, Goran Zakari}, Ante Hrka}. NAPAD: Mateo Roskam, Varea, Ante Pinjuh, Hrvoje Mi{i}.

Amir Hamzi}, kapiten:

(4-1-4-1)

GOLMANI: Raif Smaji}, Irfan Fejzi}, Emir Prlja~a. - Nismo zadovoljni pru`enim u jeODBRANA: Muamer Nezi}, Jasmin Moranjki}, Ilija Prodanovi}, Rusmir Jusi}, Alvin Karad`a. senjem dijelu sezone, posebno u VEZNI RED: posljednjih pet-{est kola. Nismo Aldin Ma{i}. Armin Deli}, Amir Hamzi}, [erif Hasi}, Branislav Niki}, Mersad Bedak, igrali na o~ekivanom nivou i naNAPAD: Joco Stoki}, Damir Tosunovi}, Dragan Risti}, Ognjen \elmi}, Senad Husi}, Samir dam se da }emo sa poja~anjima Nuhanovi}. osvojiti mjesto koje nam pripada, a to je me|u prvih sedam.

DRINA
Darko Vojvodi}, trener:
- U toku zimske pauze doveli smo devetoricu novih fudbalera, koji imaju iskustvo u borbi za opstanak. Ja~i smo sigurno u odnosu na jesen i uvjeren sam da }emo izboriti opstanak u ligi, {to je na{ jedini cilj.

Muminovi} N. Lazarevi} Le`aji} ]ulum

Nini}

SARAJEVO
Mirza Vare{anovi}, trener:
Na{ primarni cilj je Evropa, a ako nam se uka`e prilika, i naslov prvaka. Imali smo odli~ne pripreme, pogotovo u Antaliji, i potpuno spremni do~ekujemo drugi dio sezone.

Obu}a

Avdi}

TRAVNIK
Arsenijevi}

Faji} Pranjkovi} Badrov Saraj~i} ]uri} [iljak

Krezovi}

Koja{evi} K. Hand`i} Hamzagi}

[}epanovi}

Ned`ad Selimovi}, trener:

@ELJEZNI^AR
Amar Osim, trener:
Vi{}a E. Varupa Terzi} - Ako `elimo ponovo osvojiti titulu, moramo se popraviti u odnosu na jesenas, jer onako kako smo igrali, bit }e dovoljno za Evropu, ali za prvo mjesto ne}e. Borac je u prednosti, ima pet bodova vi{e, a mi }emo da ih ganjamo. Stani}

Popovi} Zeba Stan~eski Savi} Be{lija

Ze~evi}

Mihajlovi} Maksimovi}

Prebira~evi} Sredojevi}

Muharemovi}

Guti} Hamzi}

Torlak

Goran Maksimovi}, kapiten:
- U proljetnom dijelu sezone u svaki me~ moramo u}i kao da je odlu~uju}i. Nadam se da }emo kod ku}e bilje`iti bolje rezultate nego jesenas, a da }emo bodove osvajati i na strani. Znamo da ne}e biti lako, ali svi smo optimisti.
(4-3-1-2) GOLMANI: Goran Maksimovi}, Dragan Aleksi}, Slobodan Radi}. ODBRANA: Nikola Prebira~evi}, Bojan Mihajlovi}, Darko Mitrovi}, Radomir Jeremi}, Ivan Lazarevi}, Du{an Sredojevi}, Dejan Vukovi}, Miroslav Jevti}, \or|e [u{a. VEZNI RED: Danijel ]ulum, Nenad Ze~evi}, Dalibor Krezovi}, Miroslav Savanovi}, Nikola Lazarevi}, Igor Le`aji}, Nikola Mojovi}, Radomir Vasi}, Slobodan \uri}, Aleksandar Vasi}. NAPAD: Ivan Nini}, Milo{ Galin, Radan Muminovi}, Jasmin Jaranovi}, Boban \eri}, Dino Rustemovi}.

Kenan Hand`i}, kapiten

- Nastavit }emo kao i jesenas, dakle, na{ plasman je iznad sredine tabele. Za titulu }e se boriti Borac, @eljezni~ar, Sarajevo i [iroki Brijeg, a mi smo tu negdje odmah iza ovih ekipa.

Ribi}

Helvida Adilovi}

Me{i} [ehi}

Vasili}

Markovi}

Uz dobar start mo`emo se boriti (4-4-2) za titulu i sve dok imamo bilo kakve {anse, ne}emo odustati. U ekipi je nekoliko novih imena, prGOLMANI: Dino Hamzi}, Bojan Jovi}, Ibro Hod`i}. ovjerenih igra~a koji nam mogu ODBRANA: Sedin Torlak, Branislav Arsenijevi}, Hilmo Guti}, Nail [ehovi}, Sanel Trebinjac, Fadil dosta pomo}i u nastavku sezo- ^izmi}, Edin ^akal, Zoran Belo{evi}, Amer Dupovac, Veldin Muharemovi}. ne. VEZNI RED: Damir Had`i}, Faruk Ihtijarevi}, Denis ^omor, \enaldin Hamzagi}, Kenan Hand`i},

Elvedin Varupa, kapiten:
- Nismo mnogo promijenili sastav, ~ak smatram da smo ja~i nego jesenas. U proljetnom dijelu lige imamo povoljniji raspored tako da o~ekujem jednu od najuspje{nijih sezona na{eg kluba.
(4-2-3-1) GOLMANI: Adi Adilovi}, Alen Deli}, Mensur \ulabi}. ODBRANA: Simbad Terzi}, Elvedin Varupa, Suvad Grabus, Nihad Ribi}, Armin Helvida, Murat Sejdovi}, Ned`ad Begi}, Robert ]ori}. VEZNI RED: Midhet Saraj~i}, Stipe Badrov, Mirsad [iljak, Arnel ]uri}, Dario Pranjkovi}, Aldin Hod`i}, Seldin Zatagi}, Nermin Varupa, Aldin Pa{ali}, Anes Deli}. NAPAD: Nusmir Faji}, Aldin Lihovac, Sanid Mujaki}, Neboj{a Popovi}, Bekir Reki}, Jasmin Kola{inac.

Mirsad Be{lija, kapiten:
- Ja~i smo nego u prvom dijelu sezone, doveli smo ciljana poja~anja i mislim da smo najve}i favoriti za odbranu titule. Imamo snage za borbu na dva fronta, u Premijer ligi i Kupu BiH.

(4-2-3-1) GOLMANI: Ibrahim [ehi}, Elvis Kari}, Adnan Gu{o. ODBRANA: Elvis Me{i}, Mirko Radovanovi}, Sr|an Stani}, Jadranko Bogi~evi}, Goran Markovi}, Velibor Vasili}, Benjamin ^oli}, Patrik Nijema. VEZNI RED: Sr|an Savi}, Muamer Svraka, Zajko Zeba, Edin Vi{}a, Mirsad Be{lija, Milan ]ulum, Perica Stan~eski, Nermin Jamak, Goran Perak, Elvir ^oli}, Nermin Zoloti}. NAPAD: Lazar Popovi}, Bajro Spahi}, Aleksandar Nikoli}, Omar Balji}.

Damir Koja{evi}, Vu~ina [}epanovi}, Ajdin Nuhi}, Nedim Be}irevi}, Haris Hand`i}. NAPAD: Emir Obu}a, Alen Avdi}, Edin Pehli}, Amel Hand`i}, Asmir Sulji}, Adis Jahovi}, Jasmin ^ampara, Haris Hand`i}, Jasmin Peljto.

u DEmaGoGIJa

u EksklUzIVNa IspoVIJEsT

UmIRU IlUzIJE bo[NJa^kE „zElENE bUR@oazIJE“

fEhma pUlJI], maJka UbIJENoG VEDRaNa: IsTINa sE zaTa[kaVa

POLITI^KI PRILOG NAJTIRA@NIJEG BH. DNEVNIKA

26. fEBRuAR/VELJA^A 2011.

INTERVJU Dr. Tvr tko Jakovina, hr vatski povjesni~ar

Li­ i­ ski­re`im­je­ozbi­ jno­na­ ri`en­ l Ako­on­mo`e­ci­ i­ ­ ­ i­svo­ u bj l g t rat j „Zelenu­knji­ u“­una­ o~­to­ e­{to­se­do­ a|a­u­isto~nom­di­ e­ u­ g t m g j l ze­ lje,­za{to­bi­ mo­o~eki­ a­ i­da­bi­se­on­pr­ ­ i­ e­ io­ l EU­i­SAD m s v l om j n j s ne­ a­ u­ja­ nu­str­ ­ e­ i­ u­pr­ ­ a­ar­ ­ skom­svi­ e­ u­ l Ni­ e­po­ ao­ m j s at g j em ap j t po­ i­ i~kih­str­ ­ a­ a­da­se­ba­ e­ko­ u­ i­ ti~kim­zlo~ini­ a­ lt an k v m ns m

TE[ko JE zamIslITI Da ]E sE GaDafI poVU]I U mIRoVINU

2

26. FEBRUAR/VELJA^A 2011.

INTERVJU Dr. Tvrtko Jakovina, hrvatski povjesni~ar

Te{ko je zamisliti da }e se Gadafi povu}i u mirovinu
Libijski re`im je ozbiljno nagri`en Ako on mo`e citirati svoju „Zelenu knjigu“ unato~ tome {to se doga|a u isto~nom dijelu zemlje, za{to bismo o~ekivali da bi se on promijenio EU i SAD nemaju jasnu strategiju prema arapskom svijetu Nije posao politi~kih stranaka da se bave komunisti~kim zlo~inima

Razgovarao: Faruk VELE
Ugledni hrvatski povjesni~ar dr. Tvrtko Jakovina, koji je nedavno objavio knjigu „Tre}a strana Hladnog rata“ posve}enu Pokretu nesvrstanih, nesumnjivo je jedna od najkompetentnijih osoba na na{im prostorima koja mo`e govoriti o arapskim re`imima, koji su se posljednjih sedmica po~eli uru{avati. Jakovina, koji smatra da su „nesvrstani“ bili puni besprizornih likova, u intervjuu za „Dnevni avaz“ obja{njava {ta je dovelo do toga da se libijski vo|a Muamer Gadafi na tako brutalan na~in obra~unava s vlastitim narodom, obja{njava razlike njegove vladavine u odnosu na druge sli~ne re`ime, te predvi|a kuda bi se dalje trebao kretati arapski svijet. Tako|er, govori o {irokoj debati u BiH i Hr-

(Foto: Mario Peri{a/MAPE)

26. FEBRUAR/VELJA^A 2011.

3

vatskoj u vezi s istra`ivanjem komunisti~kih zlo~ina i jama, te o istragama koje vodi njema~ka policija...
Za{to je re`im Muamera Gadafija tako brutalan prema svojim sunarodnjacima?

- To je revolucionarni re`im. On nije klasi~ni birokrat, niti se tako vidi. Kona~no, nije ni predsjednik ve} „vo|a revolucije“. Libija je imala nekakvu mesijansku ulogu koju su u odre|enom trenutku imali Egip}anin, ali i Al`irci. Oni su se pomalo natjecali s Egip}anima u tome ko bi trebao imati dominaciju. Libija nije na taj na~in mogla konkurirati. Drugi su se nakon Hladnog rata vi{e smirili ili shvatili realnost, ali Libija je uvijek imala taj revolucionarni `ar koliko god on bio sveden na prazne parole i sli~no. No, {to se ti~e libijskog vo|e i politi~ara, to jeste ostala dominantna ideologija. U tom smislu postoji ve}a razlika izme|u drugih sjevernoafri~kih zemalja i Libije. Gadafiji je ne{to druga~iji tip lidera nego su to bili tuniski, egipatski i drugi predsjednici.
@elite re}i da se zaboravlja kako revolucionar Gadafi ne smatra problemati~nom ni smrt vi{e hiljada svojih zemljaka da bi pre`ivjela revolucija?

- Tako je. Upravo te njegove amplitude pokazuju da je on spreman na sve ili ni{ta. Te{ko je zamisliti da }e se on poslije 42 godine vlasti povu}i u mirovinu! To uop}e nije bila opcija u toj jednoj takvoj logici. Ako on mo`e citirati svoju „Zelenu knjigu“ unato~ tome {to se doga|a u isto~nom dijelu zemlje, za{to bismo o~ekivali da bi se on promijenio? Naravno da postoje ogromni materijalni interesi za koje se ljudi ve`u i bez revolucije ili unato~ revoluciji. Tako da je tu stvar mo`da nelogi~na ili jako logi~na.

Jakovina: Gadafi je ekscentrik, a mo`da i psihijatrijski slu~aj

(Foto: Mario Peri{a/MAPE)

makar i kao izop}enik iz te me|unarodne politike. Otpisivanje njega po medicinskom kriteriju ne bi nas daleko odvelo. Ne bi bio jedini takav. Hosni Mubarak je, recimo, bio op}eprihva}en, ali to ne zna~i da ne izaziva nezadovoljstvo podjednakoga tipa.
Dobro, ali za{to se ovo tako brutalno de{ava u Libiji, a nije u Egiptu, gdje je, tako|er, na sceni bio diktatorski re`im?

Tajne slu`be
Vi ste izjavili da je Pokret nesvrstanih bio pun besprizornih likova. Koliko je sama Gadafijeva li~nost odgovorna za zlo koje se danas de{ava libijskom narodu?

- [to se ti~e Egipta, mislim da je tamo klju~nu ulo-

Kod Gadafija su prilike puno slo`enije, jer je on financijski bio potentniji, puno manje je bio ovisan od Zapada. Imamo je daleko ve}e iskustvo `ivota u izolaciji ili oslanjanja na zemlje koje su daleke i problemati~ne. Kad to zbrojite, uz ovo {to smo rekli o njegovom karakteru i revolucionarnoj prirodi tog re`ima, imate puno logi~niju situaciju za{to se on `estoko po~eo obra~unavati. Iako to, znate, ~udi, jer on je kao Fidel Kastro, ipak,

Njema~ka je bila frustrirana jugoslavenskim agentima
- Mislim da je njema~ka policija bila pomalo frustrirana {to su joj se jugoslavenski agenti na njezinom teritoriju obra~unavali s ljudima. To mo`e biti jedan od motiva njema~kih orNjema~ka policija jo{ istra`uje zlo~ine jugoslavenske tajne policije u toj zemlji. [ta mislite o tome?

- Za biv{eg sirijskog {efa dr`ave Hafeza el-Asada nitko nikada ne bi upotrijebio rije~ da je on neracionalan i sklon ekscesima. On bi bio opisan kao jedna racionalna figura, ali to ga u isto vrijeme nije ~inilo puno druga~ijim vladarom od Gadafija. Nije bilo takvih populisti~kih i nevjerojatnih gesti, takvog odijevanja, nije bilo tjelohraniteljica, deva... Mi Gadafija mo`emo opisati na razli~ite na~ine, ali ne mislim da bi nam to nakon 42 godine na vlasti njega objasnilo. Da, on je sasvim sigurno ekscentrik. Neki bi rekli da je mo`da psihijatrijski slu~aj. Me|utim, on je 40 godina na vlasti i na me|unarodnoj politici, pa

gana. S druge strane, to nam na neki na~in mo`e pomo}i, mo`emo do}i do nekih dokumenata i vidjeti o ~emu je rije~. Treba stvar staviti u onodobni politi~ki kontekst. Ali, mora se razumjeti da je Zapadna Njema~ka bila jedna od najve}ih prijateljica Titove Jugoslavije. negdje znao racionalno postupiti. Ovo bi moglo sugerirati da su stvari tako ozbiljne i da je re`im tako ozbiljno nagri`en da je do{lo do faze „sve ili ni{ta“.
Kakav povijesni uzrok imaju posljednja de{avanja u arapskom svijetu i ho}e li ona donijeti druga~iju politi~ku sliku u tom dijelu planete?

gu odigrala vojska. Ta vojska prima ogromnu finansijsku pomo} Amerike. Bez nje to ne bila ista zemlja. S te strane tranziciju je olak{alo to {to se i{lo logikom: „Ako nam Mubarakov odlazak poma`e da i dalje primamo pomo}, onda }emo radije zamijeniti vo|u nego dovoditi u pitanje sve nas“.

- Ovo je obja{njivo puno lak{e iz pozicije jednog modernog dru{tva. Dru{tva iz moderne civilizacije. Gledajte, ti svjetovi su dugo, stolje}ima, bili udaljeni, egzoti~ni, znate predstave u 19. stolje}u o tom orijentu, to je sada postao svijet na koji se gleda s druge strane ulice. On se gleda na egipatskim i tuniskim pla`ama, gledaju se TV emisije... To je postao jedan svijet. Ustvari, kad se to tako pribli`ilo, mi smo do{li u situaciju da su moderne tehnologije omogu}ile komunikaciju, lak{e okupljanje, izbjegavanje cenzura, anonimnost... Kona~no, to je olak{alo bunt naroda. Pojavi se mogu}nost da se stvari postave druga~ije. [to se ti~e {irenja tog bunta iz zemlje u zemlju, to, moram re}i, ipak, iznena|uje. Mi trebamo vidjeti {to su ~inile tajne slu`be, kakve su izvje{taje slale. Jer, ~ini se da EU i SAD nemaju jasnu strategiju. Izrael sada namjerno igra tiho. Ali, kojim putem dalje, {to se ovdje doga|a?
Kako gledate na aktuelne debate u BiH i Hrvatskoj u vezi s otvaranjem istrage o masovnim grobnicama i partizanskim zlo~inima? Jedni su mi{ljenja da to ne treba dirati, dok drugi isti~u da zlo~ini ne zastarijevaju i da je svaki zlo~in jednak. [ta bi aktuelne debate trebale donijeti?

Hrvatska ne}e ispa{tati zbog Prli}a i ostalih
Privodi se kraju su|enje Jadranku Prli}u i ostalim politi~kim i vojnim ~elnicima takozvane Herceg-Bosne, gdje se i Hrvatska tretira kao organizator „zlo~ina~kog pothvata“ prema BiH. Kakve }e posljedice mogu}e osu|uju}e presude biti po Hrvatsku?

- To }e biti manje neu-

godno za Hrvatsku nego sve ovo {to se sa Slobodanom Milo{evi}em dogodilo za Srbiju. Kao {to znate, nije ba{ da Srbija dnevno ispa{ta zbog toga. Hrvatska }e puno manje ispa{tati u tom smislu. Osim, naravno, za njihove obitelji, ali ja tu ne o~ekujem da }e se brdo sru{iti. na~in su utvrdili ko su Slovenci, a ne ostali koji su tamo pobijeni. To mi je fascinantno. Pa, zna se na koji na~in se to radi. Ne radi se to tako da se skuplja 600 masovnih grobnica, a onda se u jednom trenutku zapo~ne s njihovim iskapanjem. Postoji drugi na~in. Kao {to ne skupljamo 600 ubojstava prostitutki da bismo po~eli rje{avati te slu~ajeve, tako niti ovo. Ne znam u politi~kom smislu tko je mogao ne pokazati volju da se te stvari rije{e. To je kao kad sam ja upisao povijest, pa su rekli da se ne smije istra`ivati dubrova~ka povijest, jer to isklju~ivo rade kolege iz Beograda. Ba{ me interesira tko je to sedamdesetih ili osamdesetih branio hrvatskim povjesni~arima da to istra`uju. Tako i sada. Ko je 2001. ili 2005. godine branio da se sve to istra`i.

trebalo bi poku{ati utvrditi identitet i dati mu pijetet u smislu da se pokopa. Mislim da bi se o tome trebalo govoriti i da bi se o tome trebale pisati povijesne knjige. Ali, ne mislim da je to posao politi~ke stranke, niti policije na ovaj na~in na koji se danas radi. Niti mislim da }e to u ovom kontekstu donijeti puno dobra. [to se ti~e hrvatskog konteksta, donijet }e dodatnu polarizaciju, dodatnu politizaciju, a ne}e pomo}i u politi~koj borbi da bi bila do kraja uspje{na, a znate na koga mislim.

Ozbiljna istra`ivanja
Kako bi onda trebao i}i taj proces otkrivanja istine o nespornim komunisti~kim zlo~inima, a da oni ne budu zanemareni?

- Svakoj `rtvi, kosturu,

- Slovenci su radili ozbiljna istra`ivanja o tome. Dodu{e, meni nikada nije bilo jasno na koji

4

26. FEBRUAR/VELJA^A 2011.

Neboj{a Mali}: Srpski radikal i ultranacionalista

Faksimil stranice Antiwar: Mali} objavio na stotine u`asnih ~lanaka

Sin Mirjane Mali} brani Karad`i}a i negira genocid u Srebrenici!
eboj{a Mali}, jedan od najve}ih negatora genocida u Srebrenici, srpski radikal i ultranacionalista, koji `ivi u Americi, sin je visoke funkcionerke SDP-a BiH i predsjednice Skup{tine Kantona Sarajevo te donedavne dr`avne zastupnice SDP-a Mirjane Mali}. Potvrdila je ona to ju~er u vrlo kratkoj izjavi za „Dnevni avaz“, ne `ele}i se upu{tati u bilo kakve dodatne komentare. ^injenica jeste da niko nije odgovoran za tu|e postupke, pa ni za one najbli`ih ~lanova svoje porodice, ali nedopustivo je da Mali} odbija javno iznijeti svoj stav o vi{egodi{njem skandaloznom djelovanju svog sina. Neboj{a Mali}, naime, `ivi i radi u Americi i ve} godinama je autor bloga Sivi soko/Gray Falcon te redovni kolumnista internet-stranice Antiwar. Navodno je jo{ po~etkom rata iz Sarajeva oti{ao u SAD, a diplomirao je historiju i politi~ke nauke na ameri~kom Univerzitetu Grejsland u Ajovi. Na blogu Sivi soko i stranici www.antiwar.org nalazi se na stotine tekstova u kojima Neboj{a Mali} brani Radovana Karad`i}a, negira genocid u Srebrenici, kao i broj Bo{njaka ubijenih u toj enklavi, poku{ava falsificir-

SKANDALOZNO Predsjednica Skup{tine KS potvrdila, ali nema komentara
Mali}: „Lagumd`ijini partneri su usta{e“
Na svom blogu Sivi soko, koji opisuje kao „slobodarski politi~ki blog posve}en prostoru koji je nekad zauzimala Jugoslavija“, Mali} je 20. februara ove godine objavio i kriti~ki tekst o predsjedniku stranke u kojoj je njegova majka, Zlatku Lagumd`iji. - SDP pri~a o „gra|anskoj“ BiH, oglu{uju}i se o ~injenicu da je taj bunar zatrovao Alija Izetbegovi} svojim la`nim gra|anizmom. Ne znam {ta rukovodstvo RS ho}e da postigne dr`anjem strane HDZ u federalnim razmiricama. Mo`da se u Banja Luci misli da }e pritisci na RS popustiti ako se Hrvati i Muslimani me|usobno glo`e. Zaboravlja se, me|utim, da se oni nekako uvijek slo`e kad treba da napakoste Srbima, pa makar i u korist svoje {tete... Ako }emo da kritikujemo Lagumd`iju i SDP , hajde da ih kritikujemo za ono za {ta su stvarno krivi... Problem je {to Lagumd`ija u stvari nema koncept kako da stvori socijalnu dr`avu u situaciji kada njeni stanovnici nemaju ni minimum povjerenja jedni u druge. Problem je {to je Lagumd`ija proveo godine kritikuju}i nacionaliste i korupciju, da bi onda u{ao u koaliciju sa SDA. Problem je {to se Lagumd`ija poziva na kontinuitet sa partizanima i NOB, a partneri u vlasti su mu ba{tinici „Mladih Muslimana“ i Hand`ar divizije, ili otvorene usta{e. Politika jeste umije}e mogu}eg, ali nema tog cilja koji opravdava sredstva - konstatira, izme|u ostalog, Mali} u tom ~lanku.

N

Neboj{a Mali} `ivi u Americi i ve} godinama objavljuje tekstove u kojima iskrivljuje ~injenice o ratu u BiH Za{to {ute Mirjana Mali} i SDP

Amanpur i la`i

Mirjana Mali}: [ta su re`ije i insinuacije

ati ~injenice o ratu u BiH, a `estok je protivnik kosovske nezavisnosti. Citirat }emo samo neke od Mali}evih teza koje se mogu pro~itati u njegovim ~lancima. - Srbi su bili meta propagande neslu}enih razmera koja ih je osu|ivala za zlodela poput nacisti~kih. Setite se biv{e reporterke CNNa Kristijane Amanpur koja nam je prikazala sahranu, po njenim re~ima dvije muslimanske bebe ubijene od strane srpskih snajperista, za koje se kasnije ispostavilo da se radi o srpskim bebama koje su ubili muslimanski

snajperi. Ako su srpske vlasti i oklevale, bilo u pomaganju da se uhvate tra`eni za ratne zlo~ine, bilo da se zvani~no prizna masakr u Srebrenici, ~inile su to zato {to se sa pravom pribojavaju da bi to moglo tako|e da se protuma~i kao priznanje fabrikovanih la`i - objavio je Neboj{a Mali}. On je autor i teksta „Spomen-plo~a u Blajburgu, sa usta{kom {ahovnicom i muslimanskim polumjesecom, posve}en „nevinim `rtvama“. Tu je

Blajburg i Poto~ari

kritizirao prilog TV „AlJazeera“ ovim rije~ima: „Prilog od nekih ~etrdesetak minuta po~inje redovima zelenih tabuta, nari~u}ih Muslimanki, i imena na spomeniku u Poto~arima. Vele, Srbi su izveli preko osam hiljada nevinih, nenaoru`anih civila i streljali ih, maltene pred ku}ama. Nema veze {to to nije istina - u arapskom svetu, a i {ire, misle da se ba{ to desilo. Od ove fiktivne Srebrenice je napravljen simbol za celi rat u BiH: zlo~ina~ki Srbi iz ~ista mira i motivisani mr`njom ubija-

ju nevine, nenaoru`ane, miroljubive Muslimane dok Zapad mirno posmatra „genocid“„. - Ba{ kao {to su u Blajburgu usta{e napravile svetili{te da od sebe naprave `rtvu (na stranu sad {to je insinuacija „kri`nog puta“ najgore boholjuljenje), tako je u Poto~arima napravljeno svetili{te la`nom „genocidu“, kako bi se jedna agresivna ideologija - ~ije je insistiranje na unitarnoj bosanskoj dr`avi u kojoj bi nemuslimani bili manjine i dovelo do gra|anskog rata kamuflirala oreolom `rtve. Ide se ~ak dotle da se ovaj „genocid“ stavlja rame uz rame sa holokaustom, kao {to je to pro{le godine uradio verski poglavar BH muslimana, Mustafa Ceri} tvrdi Neboj{a Mali}. O ovim u`asnim tezama javnost u BiH o~ekuje da se izjasni Mali}eva majka Mirjana Mali}, predsjednica Skup{tine KS, ali ona nam je ju~er tek kazala: - Neboj{a Mali} jeste moj sin, ali ja to ne bih komentarisala, jer su to re`ije i insinuacije, ali o tom potom. Nemojte, molim vas, tako razgovarati, sad sam na sastanku, danas ne mogu, ~ut }emo se sutra! Na`alost, nismo dobili ni reakciju SDP-a, ~iji portparol Damir Ma{i} ju~er nije odgovarao na na{e uporne M. KUKAN pozive.

26. FEBRUAR/VELJA^A 2011.

5

POSREDOVANJE Razgovori s bh. politi~arima u Berlinu u strogoj tajnosti

Njema~koj ne treba aplauz javnosti u BiH
ema~ka je postavila uvjet potpune povjerljivosti svih razgovora koje vodi s bh. liderima o rje{avanju politi~kog zastoja, re~eno je „Dnevnom avazu“ iz pouzdanog izvora bliskog kabinetu njema~ke kancelarke Angele Merkel. - Svi detalji strogo su povjerljivi i to smo, svjesni ranijih iskustava, dogovorili sa politi~arima iz BiH -

Nj

Zvani~ni Berlin ne `eli komentirati tvrdnje ameri~kih analiti~ara iz organizacije „Stratfor“
naveo je na{ izvor. Zvani~ni Berlin dr`i u tajnosti sve svoje prijedloge i ne `eli komentirati tvrdnje ameri~kih analiti~ara iz organizacije „Stratfor“. Proces se jo{ smatra otvorenim, a o~ekuju se, kako saznajemo, nove runde razgovora. No, kako nam je jasno re~eno iz izvora u kabinetu Merkel, Njema~ku interesira sa-

Merkel: Tra`ila potpunu povjerljivost

mo kako da pomogne Bosni i Hercegovini da se pribli`i ~lanstvu u Evropskoj uniji. - Ne tra`imo niti nas interesira aplauz javnosti u BiH za njema~ke aktivnosti. Ho}emo samo da zemlja napreduje prema EU. Ali, ako za to nema podr{ke, imamo mi i drugih polja u koja mo`emo investirati svoje napore - poru~uje izvor iz BerliT. L. na.

Zakonski akt nije precizirao imaju li ministri pravo zaposliti savjetnike Predsjednik SDA spreman uraditi sve Potez ministra obrazosamo da sa SDP-om u|e u vlast vanja i nauke Kantona Sarajevo Emira Suljagi}a, koji je odmah po ustoli~enju imenovao vlastitog savjetnika za informiranje Stefana Pejovi}a, zasjenio je rad kompletne Vlade. To je uo~ila i poslanica u Skup{tini KS Fikreta Mulaosmanovi}, koja je na sjednici od Suljagi}a tra`ila da joj odgovori je li to po zakonu mogu}e s obzirom na to da niko od prethodnih ministara nije imao svoje savjetnike. Naravno, Suljagi} se nije udostojio da usmeno odgovori na pitanje, ali }e po Poslovniku to do narednog zasjedanja morati uraditi napismeno. Da ne bismo ~ekali do tada, potra`ili smo u Vladi odgovor na pitanje koje je postavila Mulaosmanovi}. Kako smo saznali, Zakon o radnopravnom statusu ~lanova Vlade nije direktno precizirao da li ministri imaju ili nemaju pravo zaPredsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Sulejman Tihi} odavno nema vlastite politike, a od strana~kog rukovodstva napravio je grupu bezidejnih poltrona ozbiljno naru{iv{i poziciju SDA kod bo{nja~kih glasa~a. Porazom SDA na izborima od SDP-a Tihi} je formalizirao poziciju za kojom privatno, kako navode nekada njegovi bliski saradnici, dugo `udi - da bude „prvi iza Zlatka Lagumd`ije“. Do koje mjere ide op~injenost i osje}aj manje vrijednosti u odnosu na SDP-ovog lidera, posljednjih dana pokazuje i ~injenica da je Tihi} i u odje}i po~eo slijepo slijediti svog uzora. Na sastanak s visokim zvani~nikom Evropske unije Miroslavom Laj~akom Lagumd`ija je do{ao nose}i crveni {al, ko-

Ministar iskoristio Tihi} po~eo nositi crveni {al dvosmislenost Zakona kako bi se dodvorio Lagumd`iji

PRESSIJA Suljagi}ev savjetnik zasjenio rad Vlade KS PRESSIJA Politi~ko-modne akrobacije lidera SDA

Lagumd`ija: [al za{titni znak

Tihi}: Kopira svog uzora

Suljagi}: Dobio i pitanje na Skup{tini

posliti savjetnike. Pa, po{to je ~lan 25 ovog zakona prili~no dvosmislen, Suljagi} je to iskoristio i zaposlio Pejovi}a.

Ali, nije izostala ni kuloarska pri~a da bi Suljagi}ev informator, kako ga u Kantonu od milja zovu, lako mogao ostati bez posla. N. P .

ji u odre|enom smislu smatra svojim za{titnim znakom, ba{ kao i crvenu kravatu. No, veliki broj prisutnih novinara i uposlenih u evropskom predstavni{tvu bio je iznena|en kada se i Tihi} pojavio s istim crvenim {alom. Taj „modni detalj“ Tihi} je koristio ve} u nekoli-

ko navrata dodatno iritiraju}i glasa~e SDA i identificiraju}i sebe i svoju stranku kao politi~ki i vizuelni plagijat. Nije poznato je li Tihi} dobio {al na poklon od Lagumd`ije ili je, jednostavno, odlu~io da i na taj na~in poka`e lideru SDP-a koliko mu je va`no da u|e T. L. u vlast.

6

26. FEBRUAR/VELJA^A 2011.

Laj~ak: Ne tra`i se puno

Pomo z bismo v mogli p
K
ona~no zima! Snijeg danima pada i februar li~i na sebe. Nakon vremenske situacije koja nas je redovno dovodila pred dilemu koje je godi{nje doba - prolje}e ili zima - stvari su se postavile na svoje i svuda je zabijeljelo. Bijeli pokriva~, istina, nije razjasnio na{u politi~ku situaciju, ali je „donio“ dva velika gosta Bosni i Hercegovini. Drugi ~ovjek ameri~kog Stejt departmenta D`ejms Stajnberg (James Steinberg) u petoj je po redu posjeti na{oj zemlji u manje od dvije godine. U Sarajevu i Banjoj Luci bio je i Miroslav Laj~ak, svojevrsni staratelj za zemlje izvan Evropske unije. Kao i zima, poruke koje smo, koliko do ju~er, slu{ali iz Brisela i Va{ingtona do dolaska ove dvojice visokih zvani~nika bile su, u najmanju ruku, nejasne, a kada je Brisel u pitanju, i potpuno kontradiktorne. Va{ington odavno ima pre~a posla po svijetu, a Brisel je briga sam za sebe. Da bismo bolje razumjeli u kakvom su stanju Evropska unija i njene institucije, trebamo znati da dr`ava u kojoj je smje{tena glavnina slu`bi EU - Belgija - dr`i svjetski rekord u neformiranju vla-

POSJETE Koje su poruke E

Reformska vlada

sti, a rije~i „raspad dr`ave“ ve} ~ine vokabular osnovaca te zemlje. No, nas odista ne treba zanimati, a jo{ manje „tje{iti“, {ta se de{ava bilo gdje u svijetu, posebno ne u Belgiji. BiH ima svoje rastu}e probleme i ne}e ih ni umanjiti ni rije{iti to {to je, naprimjer, Belgija bez vlasti skoro godinu. Dakle, stvar je jasna i poruke iz Brisela i Va{ingtona su nedvosmislene - pomozite sebi da bismo vam i mi mogli pomo}i! [ta to zna~i? Konkretno, BiH mora formirati reformsku vladu. Od nas se ne tra`i puno mora se po{tivati Sporazum o stabilizaciji i pridru`ivanju (SAA), u okviru njega posebno }e se insistirati na provo|enju presude Evropskog suda za ljudska prava u slu~aju „Sejdi}Finci“ i treba se izvr{iti popis stanovni{tva. Paralelno, EU priprema dolazak svog specijalnog predstavnika i voljna je da Ured visokog predstavnika (OHR) nestane iz BiH. OHR, naravno, ne}e biti uga{en brzopleto (tome se posebno protive Turci, ali i Amerikanci), ve} bi s „bonskim ovlastima“ mogao biti izmje{ten van na{e

Odlazak OHR-a

Novinari privatnih medija imaju 40 posto stolica
Faksimil odluke: Predvi|eno i certificiranje

PRESSIJA Ustavni sud o odnosima s medijima

Koliko je Ustavni sud ozbiljan u namjeri da promijeni dosada{nji odnos s medijima najbolje pokazuje ~injenica da je o tome sa~injen zvani~ni dokument koji do u detalje predvi|a saradnju te institucije i predstavnika sedme sile. Odluka o smjernicama za reguliranje odnosa izme|u Ustavnog suda BiH i predstavnika medija koja je u

Slu`benom glasniku BiH objavljena pred kraj pro{le godine, izme|u ostalog, predvi|a da }e Ustavni sud najmanje jednom godi{nje provoditi postupak certificiranja novinara. To podrazumijeva pozitivno okon~an edukativni program, odnosno predavanja putem kojih }e se prezentirati osnove rada Suda, njegova uloga, nadle`nosti...

Osim postupka akreditacije za prisustvo doga|aja u organizaciji te institucije, zanimljivo je da se u Odluci navodi i koliko novinara mo`e prisustvovati nekom doga|aju. - U slu~aju da se konferencija za {tampu ili drugi doga|aj od javnog interesa odr`ava u velikoj sali, na raspolaganju su 24 sjedi{ta za predstavnike medija te

je osiguran prostor za {est kamera - navodi se, izme|u ostalog, u ovoj odluci. Zanimljivo je da isti dokument definira i da }e prilikom javnih rasprava, konferencija za novinare i drugih doga|aja u njihovoj organizaciji od ukupnog kapaciteta 40 posto biti rezervirano za predstavnike privatnih medija koji se blagovremeno akreditiraju. B. T.

26. FEBRUAR/VELJA^A 2011.

7

o zite sebi da o vam i mi pomo}i!
Va{ington odavno ima pre~a posla po svijetu, a Brisel je briga sam za sebe OHR, naravno, ne}e biti uga{en brzopleto

ke EU i SAD poslale BiH putem svojih diplomata

Stajnberg: Za{tita interesa
(Foto: F. Fo~o)

zemlje, kao „posljednji instrument“ u o~uvanju stabilnosti i teritorijalnog integriteta dr`ave. Na sli~nom su fonu i Sjedinjene Dr`ave. Vode}a svjetska sila nije u BiH ulo`ila koliko i EU, ali jeste odlu~na da stotine miliona dolara ameri~kih investicija u na{oj

zemlji, bilo kroz dr`avnu pomo}, bilo kroz (sporadi~ne) nastupe biznismena ove dr`ave, za{titi! I Amerikanci su istrajni u zahtijevanju da bh. strana uradi svoj dio posla da bi oni mogli uraditi ono {to su planirali u BiH. Dakle, inicijativa je na nama... S. NUMANOVI]

EU blokira SAA zbog neprovo|enja odluke Suda iz Strazbura
Sporazum potpisan prije vi{e od dvije godine, ali proces ratifikacije stao
Evropska unija }e blokirati proces ratifikacije Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju s Bosnom i Hercegovinom dok se ne „postigne ozbiljan napredak“ u provo|enju presude Evropskog suda za ljudska prava iz Strazbura. Ova informacija potvr|ena je na{em listu iz vi{e izvora u Briselu. Iako je najve}i broj dr`ava ve} zavr{io proces ratifikacije, svih 27 dr`ava to jo{ nije u~inilo, iako je pro{lo vi{e od dvije i po godine od potpisivanja Sporazuma. Iako je evropski put BiH neradom doma}ih institucija blokiran ve} godinama, ovo }e biti prva formalna odluka kojom }e biti onemogu}eno da dr`ava
Brisel: Uskoro formalna odluka

PRESSIJA Sankcije iz Brisela ve} po~ele

podnese aplikaciju za ~lanstvo. Ukoliko se SAA ne ratificira, cijeli sporazum ne}e mo}i stupiti na snagu, a to se u procesu integracije smatra preduvjetom za podno{enje zaT. L. htjeva.

8

26. FEBRUAR/VELJA^A 2011.

ANALIZA Tragom presude Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine

Hrvati bi prije prihvatili Mostar bez tre}eg entiteta nego tre}i entitet bez Most
Hrvatska politi~ka pamet u BiH ovako rezonira: u Mostaru se izbori trebaju voditi po principu „jedan ~ovjek, jedan glas“. Za{to...

Na ~elo javnog preduze}a uprkos sudskom postupku
Tomislav Gali} ponovo na ~elu Komunalnog
Koliko je va`no imati podr{ku politi~ke vladaju}e strukture da biste se zadr`ali na ~elu jednog javnog preduze}a, pa makar se protiv vas vodio i sudski postupak, najbolje svjedo~i primjer u Grudama. U Op}inskom vije}u Grude nedavno je, naime, i drugi put potvr|eno imenovanje Tomislava Gali}a na funkciju vr{ioca du`nosti direktora Javnog preduze}a Komunalno uprkos ~injenici da pred Op}inskim sudom u Ljumentaciju iz bu{kom odgovara zbog krivoSuda o potvorenja slu`bene isprave. Da stupku proapsurd bude jo{ ve}i, Gali} se tiv Gali}a. sumnji~i da je krivotvorio doMari} isti~e kumente upravo radi regulirda ne}e doanja radnog odnosa direktora zvoliti „da u ovom komunalnom predunekvalificirze}u! ana osoba Najglasniji zagovornik Mari}: Tra`i uni{ti predusmjenu njegove smjene je na~elze}e koje gonik Gruda Viktor Mari} dinama dobro radi“. (HDZBiH), koji je na proNo, uprkos upozorenjitekloj sjednici OV-a doma grudskog na~elnika, vistavio vije}nicima dokuje}nici HSP-a BiH, NSRzBa i HDZ-a 1990 ipak su izglasali povjerenje Gali}u, koji }e du`nost na ~elu JP Komunalno preuzeti nakon {to njegovo ime bude upisano u sudski registar. Dok Gali} nema komentar na sve ove optu`be, nezavisna zastupnica u OV-u Grude Marina Tica javno obznanjuje da joj je Gali} slao prijete}e SMS-ove tokom 2009. godine. Kako je istakla Tica, on joj je, navodno, u jednoj od tih poruka napisao da }e joj „k}erka zavr{iti kao A. Du. Ivana Hodak“! Op}insko vije}e Grude: Podr{ka Gali}u

POVJERENJE Uz podr{ku vladaju}ih u Grudama

PRESSIJA Vladaju}a stranka u Bijeljini

SDS jest jednako Op}ina
Op}inski odbor i organizacija `ena i mladih SDS-a Bijeljina, stranke koja ve} 20 godina vlada u ovoj op}ini, nastavljaju s kori{tenjem prostorija op}inske administracije za svoje strana~ke aktivnosti. Iako SDS, kao i ostale stranke, ima svoje prostorije u gradu, ljudi iz stranke ipak sjednice OO redovno odr`avaju u velikoj sali zgrade Op}ine. Gradska

S jednog od redovnih skupova SDS-a u zgradi Op}ine

Odavno koriste bud`et za vlastitu promociju, ka`e Lazarevi}
galerija, koja je u prizemlju zgrade, tako|er slu`i za organiziranje koktela i prijema SDS-a ili njima naklonjenih poslovnih ljudi, a nedavno su Mladi SDS-a u velikoj sali organizirali tribinu posve}enu o~uvanju }irilice. Zlatan Lazarevi}, potpredsjednik OO SNSD Bijeljina, tvrdi da to i ne ~udi, budu}i da su ~elni ljudi stranke i Op}ine odavno izme|u sebe postavili znak jednakosti. - Nije mi poznato da ostale stranke mogu ono za {ta SDS sebi uzima pravo. Osim {to koriste op}inske prostorije za strana~ke aktivnosti, ~elni ljudi Op}ine odavno koriste bud`et za vlastitu i promociju stranke. Mi smo to pitanje pokrenuli i vidjet }emo {ta }e dalje biti - ka`e E. M. Lazarevi}.

26. FEBRUAR/VELJA^A 2011.

9

rvatska politi~ka pamet u BiH ovako rezonira: u Mostaru se izbori trebaju voditi po principu „jedan ~ovjek, jedan glas“. S takvim su zahtjevom prema Ustavnome sudu BiH krenuli ~lanovi Kluba izaslanika hrvatskoga naroda u Domu naroda Parlamentarne skup{tine BiH. U~inili su to 16. septembra 2009. godine. Toga su dana tra`ili od Ustavnoga suda BiH ocjenu ustavnosti, izme|u ostaloga, i ~lana 17. stav 1. Statuta Grada Mostara u kojemu stoji da se „u svakom gradskom podru~ju biraju po tri vije}nika“. Pri tome su naveli da spomenuti ~lan Statuta Grada Mostara nije sukladan Me|unarodnom paktu o gra|anskim i politi~kim pravima. A, ovaj je pakt sastavni dio Ustava Bosne i Hercegovine. Podsje}anja radi: Mostar ima {est gradskih podru~ja koja odgovaraju biv{im gradskim op}inama. Iz tih se {est gradskih podru~ja u Gradsko vije}e Mostara biraju po tri vije}nika. Neovisno o tome koji je od naroda u ovim podru~jima u ve}ini. To zna~i da se u Gradsko vije}e iz ovih {est gradskih podru~ja bira 18 vije}nika od ukupno 35, koliko ih ima u Vije}u. Preostalih 17 vije}nika bira se na podru~ju Grada Mostara kao jedne izborne jedinice. To {to Statut Grada Mo-

H

Gradska podru~ja

stara nala`e ne odgovara Hrvatima. Pa politi~ki predstavnici ovoga naroda pred Ustavnim sudom dr`ave BiH pokre}u postupak - pri tome se pozivaju}i na Me|unarodni pakt o gra|anskim i politi~kim pravima - kako bi osigurali da se u Mostaru ubudu}e trebaju izbori provoditi po principu „jedan ~ovjek, jedan glas“. I, na temelju tako provedenih izbora, formirati vlast. Dakako, pri tome znaju}i da su Hrvati u blagoj ve}ini u Mostaru. U odnosu na Bo{njake. Ta se „bla-

dskom vije}u Mostara iz reda bo{nja~koga naroda. No, pristali oni ili ne, presuda }e na ovaj ili onaj na~in biti provedena. [to je, promatraju}i s aspekta vladavine prava i europskih manira sudsko-politi~koga djelovanja, posve uredu. Ali, ima ne{to {to ba{ i nije uredu. A ti~e se konzistentnosti politi~koga djelovanja. Ovako stvari stoje: kada bi se bilo kojoj hrvatskoj politi~koj opciji u BiH ponudilo da se u na{oj dr`avi izbori provode po principu „jedan ~ovjek, jedan glas“,

Primjer Sarajeva
Gradska vlast Sarajeva je tako koncipirana da se uvijek ima na}i mjesto za Hrvata na poziciji dogradona~elnika. Kada bi se u glavnom gradu BiH izbori provodili na principu koji ho}e hrvatska politika za izbore u Mostaru „gluho i daleko bilo“ onda nikada dogradona~elnik Sarajeva ne bi bio iz reda hrvatskoga naroda. tako ne{to mo`e i opravdati. Ako ni zbog ~ega drugog, a ono iz razloga {to Mostar nije u Argentini nego u BiH, u kojoj hrvatska politika kao „vrag od kri`a“ bje`i od mogu}nosti da se izbori provode na principu koji su tra`ili za Mostar. Sve skupa kazuje jedno: od Mostara se doista ho}e napraviti hrvatski stolni grad. I kada bi se politi~are iz reda hrvatskoga naroda pitalo - naravno, one koji svako malo izlaze s tezom o ustroju tre}eg (hrvatskog) entiteta - da li bi prije prihvatili taj tre}i entitet bez Mostara u njemu ili Mostar bez tre}eg entiteta, zasigurno da bi se odlu~ili za drugu opciju. I, na dobrom su putu da to dobiju. Na {tetu BiH i njene multietni~nosti. Valjda }e me|unarodna zajednica prepoznati prljave nakane takve politike. Valjda!?

a t ara
Nisu Dino Merlin i njegovi prate}i vokali sretno ni si{li sa scene, a zabrinuti Bosanci i Hercegovci ili, da budemo prezicniji, Bo{njaci na dru{tvenim mre`ama i drugim internet-stranicima poveli su `estoku polemiku. Ozbiljni ljudi ozbiljno su, bez imalo otklona ka za...frkanciji, poveli `estoku polemiku o tome je li Dino svoju evrovizijsku pjesmu „Love in Rewind“ trebao pjevati na engleskom ili na bosanskom jeziku. Prvi su Dini stra{no zamjerili pjevanje na engleskom, optu`ili ga da se stidi vlastitog jezika i identiteta, optu`ili ga bezmalo za veleizdaju, pozivaju}i ~ak i na pisanje peticija kojima bi se ultimativno tra`ilo da pjesma bude otpjevana na bosanskom jeziku. Drugi su jo{ sr~anije branili pjeva~a zaklinju}i se u njegov patriotizam, mudrost i {ta sve ne, podsje}aju}i pri tome da jo{ nije pjevao u Beogradu, da je na HRT-u usred Zagreba rekao ovo ili ono. Stotine komentara su ispisane. I to sve ba{ onako ozbiljno, analiti~no. Napada~i i branioci ostali su na po~etnim pozicijama, a pjesma za Eurosong i jezik na kojem je otpjevana, odjednom su postali najve}i problem zabrinutih Bo{njaka. Pro{le godine, kada je na istom tom engleskom svoju pjesmu izvodio Vuka{in Braji}, sve je pro{lo glatko, bez ijedne rije~i protiv. Valjda po logici da je, kada ve} pjeva, bolje da Vuka{in to radi na engleskom nego na srpskom!? Vuka{in mo`e na engleskom, ali Dino... Na{ Dino, pa jo{ had`ija, a pjeva

Razumljivo jeste to {to hrvatska politika ho}e izbore u Mostaru po principu „jedan ~ovjek, jedan glas“, ali te{ko da se tako ne{to mo`e i opravdati. Ako ni zbog ~ega drugog, a ono iz razloga {to Mostar nije u Argentini nego u BiH, u kojoj hrvatska politika kao „vrag od kri`a“ bje`i od mogu}nosti da se izbori provode na principu koji su tra`ili za Mostar
ga ve}ina“ mo`e jo{ „podebljati“ kupnjom glasova, ~ime bi se osigurala haman pa dvotre}inska ve}ina u Gradskom vije}u, a {to bi Bo{njake Mostara dovelo u polo`aj nacionalne manjine. Scenarij je jasan. Nedvojbeno jasan. I Ustavni sud BiH daje za pravo pokreta~ima postupka. Tu presudu sada valja provesti. Te{ko je vjerovati da }e na tako ne{to pristati vije}nici u Grato bi u startu bilo odbijeno. Razumljivo. Ne i opravdavaju}e. Jer, i takav koncept provedbe izbora u jednoj dr`avnoj zajednici jeste u skladu s Me|unarodnim paktom o gra|anskim i politi~kim pravima. Stoga, razumljivo jeste to {to hrvatska politika ho}e izbore u Mostaru po principu „jedan ~ovjek, jedan glas“, ali te{ko da se

Temeljna poruka

Husein ORAHOVAC

Pjevati na engleskom ili na bosanskom?
Nisu se gra|ani toliko nasekirali kao zbog Dinine pjesme ni zato {to nemaju vladu, ni zato {to su poskupjeli hljeb i gorivo, ni {to se dr`ava i dru{tvo raspadaju po svim {avovima...
na engleskom!? E ne}emo tako, Dino! I dok se u naprednim arapskim zemljama dru{tvene mre`e i internet, op}enito, koriste u podizanju bune protiv tamo{njih diktatora, u Bosni se „buna“ poku{ava podi}i zbog pjesme?! Nisu se stanovnici zemlje na brdovitom Balkanu toliko nasekirali kao zbog Dinine pjesme ni zato {to pet mjeseci nakon izbora nemaju vladu, ni zato {to su poskupjeli hljeb i gorivo, a i ostale cijene ska~u kao lude, ni {to su njihovi sugra|ani zaglavili u nemirnoj Libiji, ni {to fabrike ne rade, {to ih je pola miliona bez posla, ni {to se dr`ava i dru{tvo raspadaju po svim {avovima... Nikakvi su to, izgleda, problemi u odnosu na jezik na kojem

PRESSIJA Zabrinuti Bo{njaci najve}i problem na{li u Dini Merlinu

Prazna buna

Veliki patriotizam

Dino Merlin: Tema „ozbiljnih“ ljudi

}e biti izvedena pjesma na Eurosongu. A za{to se i sekirati kada nam je sve

potaman. Jednostavno, da ~ovjek ne povjeruje. Ili, kako bi se

to reklo u bosanskim selima: Unbelievable!
E. HUREMOVI]

10

26. FEBRUAR/VELJA^A 2011.

Vladaju}a trojka u RS puca po {avovima?
P
omalo je otu`no bilo nedavno gledati Marka Pavi}a, predsjednika vladaju}eg DNS-a i na~elnika op}ine Prijedor, kako nakon sastanka kod predsjednika RS Milorada Dodika, crvene}i se u licu i u o~itoj nelagodi, odgovara na pitanje novinara zbog ~ega je u svega 24 sata promijenio svoj stav o Zakonu o katastru RS. Sve se de{avalo prije nekoliko dana u Palati predsjednika RS, nakon sastanka na koji je Dodik zbog bojazni od padanja ovog zakona u Narodnoj skup{tini Republike Srpske (NSRS) na „konsultacije“ hitno pozvao lidere vladaju}e koalicije Marka Pavi}a i predsjednika SP-a Petra \oki}a.

RASKLIMANI „TRONO@AC“ Prve trzavice me|u koalicionim partnerima

Iako prve trzavice nisu izazvale ve}e posljedice po novu vlast, nedavni doga|aj ipak je pokazao da koaliciju ~ekaju veliki problemi

Gramziva borba

U narednom periodu opozicija i nevladin sektor, onaj dio koji nije blizak vlasti, „pucat“ }e i u pravcu Petra \oki}a, lidera SP-a, koji nosi te{ko breme sudske presude. \oki} je, naime, prije ~etiri godine pravosna`no osu|en na tri mjeseca zatvora jer je njegova privatna firma „krala“ impulse „Telekomu Srpske“, te na taj na~in stekla dobit od oko 140.000 KM. Budu}i da je poznato kako je \oki} na sve na~ine lobirao za poziciju ministra policije RS, koju na kraju nije dobio, {pekulira se da Dodik toliko daleko nije mogao oti}i. ^injenica da je, pak, njegova SP dobila dvije ministarske pozicije u novoj vladi, od koje je jedna pripala \oki}u (Ministarstvo rada i bora~ko-invalidske za{tite), govori u prilog tome da je SNSD na ovaj na~in ipak `elio osigurati ve}inu za formiranje nove Vlade RS. Kako god, ve} }e nekoliko narednih mjeseci pokazati koliko }e se vladaju}i „trono`ac“ u predstoje}em periodu pokazati stabilnim.

I \oki}eva pro{lost te{ko breme

\oki}, Pavi} i Dodik: [ta se de{avalo izme|u ~etiri zida

(Foto: M. Lugi})

Samo dan ranije, kao grom iz vedra neba, osvanula je vijest da poslanici koalicionog DNS-a u NSRS, a po nalogu Pavi}a, ne}e glasati za ovaj zakon, ~ije je usvajanje zbog promjena prava vlasni{tva nad dr`avnom imovinom ne{to kasnije izazvalo ipak (ne)o~ekivano mlaku reakciju OHR-a. Zagrebemo li malo ispod povr{ine, sama po sebi name}u se neka pitanja, od kojih su dva klju~na: je li se Pavi} isklju~ivo zbog vlastitih interesa u Prijedoru i borbe za gra|evinske lokacije, {to predvi|aju odredbe Zakona o katastru, usudio makar na dan pokazati zube Dodiku? Odnosno ko }e iz vladaju}e strukture u gramzivoj borbi za pogodnosti koje sa sobom donosi vlast naredni put Dodiku re}i ne? Drugo pitanje je - zna~i li prvo koaliciono otkaziva-

mjeseci }e uslijediti unutra{nja bitka za prevlast, {to }e proizvesti sve vi{e nezadovoljstva i borbu unutar koalicije - isti~e Ivani}. Socijalne nemire on jo{ ne o~ekuje, zaklju~iv{i da se vlast barem nakratko pobrinula za to. - Poklopili su sve klju~ne organizacije, bora~ka udru`enja, sindikate i druge preko njihovih rukovodstava. No, pitanje je koliko }e to potrajati - ka`e Ivani}. Iako prve trzavice nisu izazvale ve}e posljedice po trojku, ovaj doga|aj ipak je pokazao da }e koalicija u predstoje}em periodu biti u velikim problemima, budu}i da i najve}i optimisti ne vjeruju da }e vlada Aleksandra D`ombi}a, ali i on li~no, netaknuti do~ekati kraj mandata. Tako ekonomski ekspe-

@rtvena janjad

Ivani}: Bitka za prevlast

Miljevi}: Dao rok

nje poslu{nosti SNSD-u institucionalni po~etak problema me|u vladaju}om trojkom, uzrokovanih iznimno te{kom ekonomskom situacijom i najavom socijalnih nemira? Jedan od lidera opozicije u RS i predsjednik PDP-

a Mladen Ivani} smatra da }e prvi veliki problemi za vlast uslijediti naljeto. - Jo{ ekonomsko i politi~ko stanje nije do{lo do tog okvira, iako je mnogo preduze}a koja zavise od bud`eta, a bud`et je sve tanji. Me|utim, za nekoliko

rt iz Banje Luke Damir Miljevi} za novu vlast i vladu predvi|a najcrnji scenarij. - Prije svega, razvoj situacije nepovoljan je za Vladu RS. Uz to, kada pogledate njen personalni sastav, mislim da }e premijer i ministri biti `rtvena janjad. Neko mora biti kriv, a veliki vo|a to sigurno ne}e. Ne mislim da }e se ova vlada odr`ati du`e od {est mjeseci - zlokobno prori~e Miljevi}. On predvi|a rekonstrukciju, „koja su{tinski ni{ta ne}e promijeniti“, zaklju~iv{i da }e Dodik i njegovi najbli`i saradnici na taj na~in poku{ati smiriti javnost. Bolji poznavaoci politi~kih prilika u BiH, analiziraju}i trenutno stanje u dr`avi, ne vide preveliku razliku me|u entitetima, makar Federacija zaostaje kada je u pitanju uspostava A. [I[I] nove vlasti.

26. FEBRUAR/VELJA^A 2011.

11

Bukvi}: Sarajevo proglasio Dubaijem

Faksimil internet-stranice: Po~asni ~lanovi VIP Cluba

„Zlatne kartice“ MIMS-u, „Vegafruitu“ i „Klasu“

Umiru iluzije bo{nja~ke „zelene bur`oazije“
Poslovanje BBI centra sa Zagreba~kom bankom po osnovu pla}anja kamata na kredit potpuno demantira politiku, odnosno filozofiju beskamatnog islamskog poslovanja
e treba biti zlurad i iskoristiti de{avanja u arapskom svijetu kako bi se ukazalo na politi~ke, a posebno ekonomske iluzije bo{nja~ke politi~ke elite, koja je svoju politi~ku demagogiju prosipala gladnom narodu dvije decenije. Ali ne treba zbog takvih demagoga ni propustiti priliku kako bi se zavedenom bo{nja~kom narodu otvorile o~i i sagledala njihova surova realnost. Glavni centar oko kojeg se koncentrirala politi~ka i ekonomska mo} bo{nja~ke nacionalne, pa i vjerske elite jeste BBI banka. Ova banka, koju su osnovale tri islamske banke, iz D`ede, Dubaija i Abu Dabija, promovira tzv. islamsko bankarstvo i u svojim reklamnim ponudama isklju~ivo koristi vjerske termine, poput halal poslovanja itd. ^ak ima i tzv. {erijatski savjet! To je bila vrlo dobra osnova da se nametne bo{nja~koj vjerskoj populaciji. Me|utim, umjesto {irenja klasi~ne bankarske mre`e, kakvu su izgradile manje-vi{e uspje{no sve novonastale banke u BiH, BBI banka okrenula se prema me|unarodnom biznisu. Tako je pro{le godine odr`an Sarajevo biznis forum koji je otvoren 6. aprila,

LI^NI STAV

Demagogija o BBI-ju, partneru Zagreba~ke banke

N

Pi{e: Ned`ad LATI]

Ponuda vjernicima

{to ima simboliku glavnog gradskog praznika kao oslobo|enja Sarajeva. Zaista je to bila promenada biznismena i politi~ara, posebno iz islamskog svijeta. Pokrovitelj te parade bio je li~no dr. Haris Silajd`i}. Vrijednost svih projekata ocijenjena je na vi{e od 20 milijardi KM. Od tada direktor BBI banke Amer Bukvi} najavljuje megalomanske projekte i investicije. Iako je realno samo jedan konzorcij gra|evinskih firmi stupio u pregovore preko BBI banke za poslovni anga`man u Dubaiju, Bukvi} se ne srami Sarajevo biznis forum nazvati „bosanskim Davosom“, dati epitete gradu Sarajeva da ima „ve}e potencijale za biznis od Dubaija“, proglasiti Sarajevo „centrom isto~ne Evrope“ itd. Za ovu demagogiju Bukvi} je dobio presti`nu [estoaprilsku nagradu od Alije Behmena, a progla{en je li~no{}u godine od lista SAN. Me|utim, stvarnost je sasvim druga~ija i nikog nema da „za~epi usta“ ovom mladom demagogu. ^ak i Silajd`i} i Bakir Izetbegovi} u njegovom prisustvu potvr|uju njegove nebuloze i la`i. Istina je da je BBI banka dugo godina poslovala s gubitkom te da je njeno poslovanje u posljednjih pet godina na ivici gubitka. Ako se pogleda {tura internet-stranica BBI banke, obi~an ~italac primijetit }e da su po~asni ~lanovi VIP Cluba, osim

BBI banka: Glavni centar bo{nja~ke elite?

Muhameda Mahatira i Muhameda Alija, Bakir Izetbegovi}, Haris Silajd`i}, Ned`ad Brankovi} i Vahid He}o, te da od 18 „zlatnih kartica“ prve tri pripadaju Selimovi}evim firmama - MIMS-u, „Vegafruitu“ i „Klasu“. Od menad`menta BBI banke izdvajaju se fotografije Amera Bukvi}a i Vildane [kalji}. Stariji komitenti mogu primijetiti da je fotografija [kalji} promijenjena jer se slikala s maramom na glavi. Sve ostalo trebalo bi biti poslovna tajna BBI banke i BBI lizinga. Me|utim, ako bi komitenti saznali da je kreditor izgradnje BBI centra Zagreba~ka banka, vjerovatno bi se {okirali po vi{e osnova. Prvo, zar su tako bogate banke, koje su osniva~i BBI banke i ujedno vlasnici BBI centra, morale uzeti

kredit od Zagreba~ke banke umjesto da investiraju svoj „basnoslovni“ novac? ^udan biznis, zar ne? Tako da se kredit Zagreba~koj banci otpla}uje od iznajmljivanja zakupnina poslovnog prostora, od (zagreba~kog) „Konzuma“, kafana, butika, do „Al-Jazeere Balkans“. Zatim, poslovanje BBI centra sa Zagreba~kom bankom po osnovu pla}anja kamata na kredit, potpuno demantira politiku, odnosno filozofiju, a najta~nije re~eno demagogiju beskamatnog islamskog poslovanja! ^injenica da su BBI banku osnivali i njome rukovode najbli`i ljudi i biv{i saradnici Alije Izetbegovi}a, i to na osnovu datog „Alijinog potpisa“, kao {to su Hasan ^engi}, kojeg, dodu{e, nema

[teta na lipicaneru

„u papirima“, zatim bra}a Husein i Sejo @ivalj, direktori BBI lizinga, odnosno Islamic banke u D`edi, Bakir Izetbegovi}, kao upravitelj u menad`mentu, Haris Silajd`i}, kao predsjednik VIP Cluba, te da iz svega izvla~e veliku materijalnu korist kako za sebe, svoje familije, tako i za svoje biznismene. Tako je Amer Bukvi} postao vlasnik kafane „Cordoba“ u BBI centru, a Bakir Izetbegovi} naplatio 100.000 KM po osnovu honorara „Ugovora o djelu za nadgledanje izgradnje BBI centra“. Ovaj honorar Izetbegovi} je priznao u predizbornoj kampanji, ali nije prijavio njegov iznos CIK-u! Nakon de{avanja u Libiji mogu}e su razne {pekulacije o tome odakle poslovna veza Zagreba~ke i BBI banke. Mo`e da bude bitno,

a i ne mora, da je suvlasnik Zagreba~ke banke jedna italijanska banka ~iji je osniva~ i ve}inski vlasnik jedna banka iz Libije, zbog ~ega je menad`ment Zagreba~ke banke veoma zabrinut nakon izbijanja antivladinih demonstracija u Libiji. Ali nedvojbeno svaki zaklju~ak upu}uje na ratni period kada je Zagreb bio glavna destinacija slijevanja novca iz islamskih zemalja za Bo{njake, koji su najdirektnije kontrolirali isti ljudi koji danas kontroliraju BBI banku! Neka sva {teta bude na lipicaneru, konju kojeg je Silajd`i} poklonio Gadafiju. A velik hajr (dobro) }e biti da su u plamenu bunta libijskog naroda protiv Gadafijevog okrutnog re`ima izgorjele iluzije bo{nja~ke „zelene bur`oazije“!

12

26. FEBRUAR/VELJA^A 2011.

26. FEBRUAR/VELJA^A 2011.

13

NA LICU MJESTA Sje}anje na otmicu civila s voza 671 u [trpcima
Sinan Kajevi} pokraj praznog mezara Adema Alomerovi}a: Supruga Zineta nazor je umrla
(Foto: A. Bajramovi})

Ma{ovi}: Uspjeli locirati 10 do 15 posmrtnih ostataka
Amor Ma{ovi}, predsjedavaju}i Kolegija direktora Instituta za tra`enje nestalih BiH, kazao nam je da su do danas identificirani nekompletni skeletni ostaci tri `rtve otmice u [trpcima. - Ranije je prona|ena, na`alost, samo lobanja Halila Zup~evi}a u mjestu Klotjevac kod Srebrenice, a prilikom asanacije jezera Peru}ac bi. Bila sam u {estom mjesecu trudno}e kad se to desilo. Kad sam prilazila ku}i, bila je ti{ina. Majka i nana pale su u nesvijest. Snaha mi je otvorila vrata i po~ela da vri{ti i onda sam znala {ta je. Samo sam pala preko praga - pri~a nam sestra otetog 23-godi{njaka Safeta Sedija Kajevi}. Na mezarju u Brodarevu Sinan Kajevi} pokazuje zajedni~ki ni{an bra~nog para Alomerovi}. Ademov mezar je prazan 18 godina nakon {to je ubijen. - Podignut je ni{an, a skeleta nema, jer jo{ nije na|en, a kad }e biti, to Bog sami zna. Adem se vra}ao s operacije srca iz Beograda i otet je s voza, a njegova suod jula do oktobra pro{le godine istra`itelji INOBiH su na srbijanskoj strani uspjeli locirati 10 do 15 posmrtnih ostataka. U laboratoriju ICMP-a utvr|en je identitet deset osoba, me|u kojima su i dvojica nestalih iz voza u [trpcima. Postoji nada da jo{ neki ostaci prona|eni uzvodno pripadaju otetim putnicima, ali to su samo pretpostavke - ka`e Ma{ovi}. Prema njegovim rije~ima, otmica u [trpcima je me|unarodni problem, a procesuiranjem ovog ratnog zlo~ina niko ne mo`e biti zadovoljan. - Velika ve}ina onih koji su na direktan ili indirektan na~in involvirani u zlo~ine, kao idejni tvorci nekih koncepata velikih dr`ava, organizatori, planeri, finansijeri, direktni u~esnici ili oni koji su prikrivali tragove zlo~ina, a rije~ je o stotinama hiljada ljudi, ostat }e izvan dosega pravde. To nije razlog da se odustane ili da nas zahvati apatija, ve} razlog da se dodatno anga`ujemo da {to vi{e njih dodirne ruka pravde - isti~e Ma{ovi}.
Ma{ovi}: Ostaci su nekompletni

Milanu Luki}u i njegovoj zlo~ina~koj grupi, ali poznato je da su vi{egradski monstrumi bili samo psi rata, izvr{ioci zlo~ina planiranog na najvi{em nivou tada{nje srbijanske vlasti. - Otmica nije bila nepromi{ljena akcija grupe, pojedinca ili paravojne formacije, nikakva osveta, ve} koordinirana i naru~ena iz Beograda. Otmicu je izvr{ila Vojska RS uz svesrdnu pomo} Vojske Jugoslavije i policije Republike Srbije smatra Nail Kajevi}, brat otetog Nijazima. Naime, iz dokumentacije @TP Beograd, koja je sve do 2002. bila ozna~ena kao „vojna tajna“, vidljivo je da je {ef stanice u U`icu nadle`ne u

Imena otetih
Na stanici [trpci oteti su Halil Zup~evi} iz Ro`aja, Senad \e~evi} iz Bara, Esad Kapetanovi}, Iljaz Li~ina, Fehim Bakija, [e}o Softi} i Rifat Husovi} iz Bijelog Polja, Jusuf Rastoder iz Berana, Ismet Baba~i} iz Podgorice, te Adem Alomerovi}, Rasim ]ori}, Fikret Memovi}, Fevzija Zekovi}, za bezbednost pruge i objekata na njoj predstavljaju radnici muslimanske nacionalnosti“. Nail Kajevi} navodi kako se zna da je vojskom komandovao Dobrica ]osi}. D`afer Topuzovi}, Muhidin Hani}, Safet Preljevi}, Nijazim Kajevi}, Zvjezdan Zuli~i} iz Prijepolja i Tomo Buzov iz Beograda. Prema posljednjim informacijama, dijelovi skeletnih ostataka dvije `rtve identificirani su analizom nakon ekshumacije na jezeru Peru}ac HE Bajina Ba{ta. doga|aj zata{ka, da se le{evi ne prona|u, a onda po starim dobrim obi~ajima, kad nema `rtve, nema ni krivca - ka`e on i dodaje da je posljednje instrukcije jednom od konduktera pred polazak voza sa stanice u Beogradu dao ~lan kabineta Dobrice ]osi}a, izvjesni Mijatovi}. - [efko Alomerovi}, predsjednik Helsin{kog odbora, to je iznio jo{ 1993. godine. Dobrica ]osi} poveo je proces protiv njega i do{ao je na dva su|enja. Kada je vidio da [evko ima dosta dokaza, onda se povukao i njegovi advokati nisu vi{e dolazili - tvrdi Kajevi}. Za zlo~in u [trpcima nisu ka`njeni ni izvr{ioci, a kamoli nalogodavci. Samo je Vi{i sud u Bijelom Polju na kaznu od 15 godina zatvora osudio Neboj{u Ranisavljevi}a iz Despotovca. On je izjavio da su nakon otmice putnici kamionom prevezeni do {kole u selu Prelovo kod Vi{egrada gdje su im oduzeti novac, nakit i sve {to su imali. Nakon premla}ivanja i maltretiranja transportovani su do sela Sase, gdje su likvidirani u polusru{enoj ku}i. S druge strane Drine zlo~in nad vlastitim dr`avljanima Srbija je poku{ala zata{kati i propagandom preko Tanju-

ga i RTS-a, koji su izvje{tavali da je sa stanice [trpci odvedeno 10 Srba, 12 Bo{njaka i dva crnca. - Porodice boli {to ova vlast ni{ta nije u~inila da se procesuiraju i ostali. Ako je to uradila jedna vlast koja je bila nedemokratska, fa{isti~ka, za{to ova koja se predstavlja kao demokratska, u kojoj mi Bo{njaci imamo dva ministra, ni{ta ne uradi da se stavi ta~ka na cijeli taj slu~aj - pita se Nail Kajevi}. Prema njegovom mi{ljenju, u ratu zapo~eti proces iseljavanja Bo{njaka iz Srbije danas se nastavlja iz drugih, ekonomskih razloga. - Ovdje ko tra`i pravdu, on na|e da ga nema. Ako tra`i{ pravdu, prije }e{ ti zavr{iti nego pravdu do~ekati - komentira Zahir Hani}, a Sedija Kajevi} dodaje: - Mi muslimani ovdje smo nula. Ko ima poznanstvo, neki Srbin mo`e da do|e u obzir, a na{a djeca u {kolu idu d`abe. Moje dvije k}erke sada zavr{avaju {kolu, ali ne znam gdje }e. Jedino ako ima{ nekoga preko granice da ga uzme. Porodice `rtava s voza 671 sutra }e se okupiti kraj spomen-obilje`ja u Prijepolju. Spomenik na obali Lima jedino je mjesto na kojem mogu prou~iti Fatihu i zahvalni su op}ini Prijepolje koja je jednoglasno usvojila odluku da odobri njegovu izgradnju, iako su na njemu ispisana imena samo stradalih iz ovog grada. - Drugo mjesto mi nemamo. Nadamo se da }e ova dr`ava jednom, ako bude htjela da u|e u Evropu, i ovaj doga|aj rasvijetliti, a po~inioce i naru~ioce kazniti - poru~uje Nail Kajevi}. Alen BAJRAMOVI]

Sutra okupljanje

@rtve naru~ene akcije iz Beograda jo{ nisu na{le smiraj
Porodice nemo}ne u pronalasku kostiju najmilijih i krive vlast Srbije Otmica je imala za cilj da se promijeni nacionalna struktura stanovni{tva od Zlatibora niz prugu do Bara i taj cilj je postignut, ka`e Nail Kajevi} Svjedo~enja o nevinima
dr`avi u kojoj su njihova djeca oteta i ubijena zbog druga~ijeg imena i vjere danas nemaju prava na pravdu samo zato jer su Bo{njaci. Spu{taju ih u mezarja prije njihovih najdra`ih koji su pobijeni prije 18 godina. Bolne uspomene, godine {utnje i ignorancije, nemo} obespravljenih jo{ su svakodnevica porodica putnika otetih s voza 671 na `eljezni~koj stanici [trpci, na pruzi Beograd - Bar. Muhidin Hani} radio je u Industriji motora i traktora „Zmaj“ i trebao je do}i ku}i, na odmor. U Rav~e Polju kod Prijepolja roditelji Zahir i Husnija Hani} i danas ~ekaju. Muhidin je imao 26 godina. - Bio je petak, treb’o je da do|e nave~er. Javio je da }e do}i, ali nije do{’o. Husnija nije ni spavala, a ja sam bio u firmi „Planum“
Zahir i Husnija Hani} i danas ~ekaju Muhidina

U

Prekinuti strah

Na su|enju Ranisavljevi}u ~ula su se brojna imena, ali su kao nadre|eni u izvr{enju zlo~ina i u~esnici u likvidaciji navedeni Milan Luki} i komandir Interventne ~ete Vi{egradske brigade VRS Boban In|i}. - Komandanti najvi{ih vojnih formacija na ovom podru~ju Luka Dragi}evi}, Damjan Mitra{inovi}, Mihailo Petri}, Slobodan Cerovi}, Mom~ilo Tuba bili su vi{i oficiri JNA. Nakon po~etka rata u Bosni, odlukom General{taba JNA, na gradili{tu u Valjevu, pa ni{ta nisam ni znao. Kada sam u novinama pro~itao {ta se desilo, rekao sam {efu da vi{e ne}u dolaziti na posao, pa neka radi {ta god ho}e - sje}a se Zahir Hani} otmice svoga sina. Ka}o Preljevi} iz Brodareva ima jo{ jednu `elju, da

Odgovornost Vojske Jugoslavije i Vojske RS

Luki}: Nadre|eni u izvr{enju zlo~ina

upu}eni su na rati{te pored rijeke Drine i nakon Dejtonskog sporazuma vra}eni u Srbiju na du`nosti u Vojsku Jugoslavije. Zna~i, VJ i VRS su i fakti~ki i pravno bile jedna vojska koju su ~ak u potpunosti finansirale Jugoslavija i Srbija, koja ima jednu komandu, jednog vrhovnog komandanta, jedinstvene ciljeve i jednog neprijatelja, bo{nja~ki narod i s jedne i s druge strane Drine - istaknuto je tokom su|enja. na. Radio je tada na izgradnji neke podzemne stanice u Beogradu. Sin Anis imao je samo godinu i po, po`elio je dijete i krenuo je tim vozom. Ni doru~kovao nije, nego je doru~ak ponio sa sobom. Voz je kasnio oko sat i po i stigao je na voz, a da je na vrijeme po{ao, ne

ukopa kosti sina jedinca Safeta i da strah od ~injenice da }e umrijeti prije nego {to to do~eka kona~no prestane. Pro{le godine ostao je i bez supruge, a prije nekoliko dana i bez brata. - Odrasla sam sa Safetom. Bila sam uz njega kad se o`enio i kad je dobio si-

Memovi} pored plo~e s imenom njenog oca Fikreta: Imala je osam godina kada je on otet

pruga Zineta morala je nazor da umre tragaju}i za njegovim kostima - ka`e Sinan. Selma Memovi} imala je osam godina kada je izgubila oca Fikreta. Otet je iz voza u vlasni{tvu firme u kojoj je i radio, na stanici na kojoj je i sam ispra}ao vozove. - Bio je u Beogradu na poslovnom sastanku. Radio je na `eljezni~koj stanici u Prijepolju, ali i u stanici [trpci. Mjesec prije nego {to je otet radio je u [trpcima. Jedan njegov kolega ga je poku{ao spasiti, rekao je otmi~arima da je to radnik `eljeznice, ali ni{ta nije pomoglo. Jedino {to `elimo jeste da dobijemo posmrtne ostatke, da se dostojno obavi d`enaza kako i dolikuje jednom ljudskom bi}u ka`e Selma. Devetnaest porodica iz Srbije dijeli zajedni~ku tugu i iste informacije o kukavi~koj otmici civila na `eljezni~koj stanici [trpci, na dijelu pruge koji prolazi kroz BiH. Srbijanski mediji i vlasti krivicu pripisuju

preduze}u upozorio na otmicu, nakon ~ega je direktor Sektora za odbrambene pripreme i za{titu Mitar Mandi} o svemu informirao miliciju i Slu`bu dr`avne bezbjednosti Srbije, te Ministarstvo odbrane. Ovim doga|ajima prethodila je „Procena politi~ko bezbedonosne situacije u `elezni~kom ~voru U`ice“, dokumenta na kojem je radila radna grupa sastavljena od stru~nih lica iz MUP-a i Vojske Srbije, te @TP-a Beograd, a iz ~ijeg sadr`aja se mo`e naslutiti motiv otmice putnika u [trpcima. - Prvi deo pruge ... je najbezbedniji jer je naseljen ~isto srpskim stanovni{tvom. Drugi deo je posebno interesantan ... jer prolazi kroz teritoriju RS ... Tre}i deo je po na{em mi{ljenju najugro`eniji zbog toga {to prolazi kroz teritoriju koja je podjednako naseljena i muslimanskim i srpskim `ivljem - stoji, izme|u ostalog, u dokumentu u kojem se dodaje kako „najve}u opasnost

- Otmica je imala za cilj da se promijeni nacionalna struktura stanovni{tva od Zlatibora niz prugu do Bara i taj cilj je postignut. Poslije toga su sve ~inili da se taj

Ka}o Preljevi} i Sedija sa Safetovom fotografijom

12

26. FEBRUAR/VELJA^A 2011.

26. FEBRUAR/VELJA^A 2011.

13

NA LICU MJESTA Sje}anje na otmicu civila s voza 671 u [trpcima
Sinan Kajevi} pokraj praznog mezara Adema Alomerovi}a: Supruga Zineta nazor je umrla
(Foto: A. Bajramovi})

Ma{ovi}: Uspjeli locirati 10 do 15 posmrtnih ostataka
Amor Ma{ovi}, predsjedavaju}i Kolegija direktora Instituta za tra`enje nestalih BiH, kazao nam je da su do danas identificirani nekompletni skeletni ostaci tri `rtve otmice u [trpcima. - Ranije je prona|ena, na`alost, samo lobanja Halila Zup~evi}a u mjestu Klotjevac kod Srebrenice, a prilikom asanacije jezera Peru}ac bi. Bila sam u {estom mjesecu trudno}e kad se to desilo. Kad sam prilazila ku}i, bila je ti{ina. Majka i nana pale su u nesvijest. Snaha mi je otvorila vrata i po~ela da vri{ti i onda sam znala {ta je. Samo sam pala preko praga - pri~a nam sestra otetog 23-godi{njaka Safeta Sedija Kajevi}. Na mezarju u Brodarevu Sinan Kajevi} pokazuje zajedni~ki ni{an bra~nog para Alomerovi}. Ademov mezar je prazan 18 godina nakon {to je ubijen. - Podignut je ni{an, a skeleta nema, jer jo{ nije na|en, a kad }e biti, to Bog sami zna. Adem se vra}ao s operacije srca iz Beograda i otet je s voza, a njegova suod jula do oktobra pro{le godine istra`itelji INOBiH su na srbijanskoj strani uspjeli locirati 10 do 15 posmrtnih ostataka. U laboratoriju ICMP-a utvr|en je identitet deset osoba, me|u kojima su i dvojica nestalih iz voza u [trpcima. Postoji nada da jo{ neki ostaci prona|eni uzvodno pripadaju otetim putnicima, ali to su samo pretpostavke - ka`e Ma{ovi}. Prema njegovim rije~ima, otmica u [trpcima je me|unarodni problem, a procesuiranjem ovog ratnog zlo~ina niko ne mo`e biti zadovoljan. - Velika ve}ina onih koji su na direktan ili indirektan na~in involvirani u zlo~ine, kao idejni tvorci nekih koncepata velikih dr`ava, organizatori, planeri, finansijeri, direktni u~esnici ili oni koji su prikrivali tragove zlo~ina, a rije~ je o stotinama hiljada ljudi, ostat }e izvan dosega pravde. To nije razlog da se odustane ili da nas zahvati apatija, ve} razlog da se dodatno anga`ujemo da {to vi{e njih dodirne ruka pravde - isti~e Ma{ovi}.
Ma{ovi}: Ostaci su nekompletni

Milanu Luki}u i njegovoj zlo~ina~koj grupi, ali poznato je da su vi{egradski monstrumi bili samo psi rata, izvr{ioci zlo~ina planiranog na najvi{em nivou tada{nje srbijanske vlasti. - Otmica nije bila nepromi{ljena akcija grupe, pojedinca ili paravojne formacije, nikakva osveta, ve} koordinirana i naru~ena iz Beograda. Otmicu je izvr{ila Vojska RS uz svesrdnu pomo} Vojske Jugoslavije i policije Republike Srbije smatra Nail Kajevi}, brat otetog Nijazima. Naime, iz dokumentacije @TP Beograd, koja je sve do 2002. bila ozna~ena kao „vojna tajna“, vidljivo je da je {ef stanice u U`icu nadle`ne u

Imena otetih
Na stanici [trpci oteti su Halil Zup~evi} iz Ro`aja, Senad \e~evi} iz Bara, Esad Kapetanovi}, Iljaz Li~ina, Fehim Bakija, [e}o Softi} i Rifat Husovi} iz Bijelog Polja, Jusuf Rastoder iz Berana, Ismet Baba~i} iz Podgorice, te Adem Alomerovi}, Rasim ]ori}, Fikret Memovi}, Fevzija Zekovi}, za bezbednost pruge i objekata na njoj predstavljaju radnici muslimanske nacionalnosti“. Nail Kajevi} navodi kako se zna da je vojskom komandovao Dobrica ]osi}. D`afer Topuzovi}, Muhidin Hani}, Safet Preljevi}, Nijazim Kajevi}, Zvjezdan Zuli~i} iz Prijepolja i Tomo Buzov iz Beograda. Prema posljednjim informacijama, dijelovi skeletnih ostataka dvije `rtve identificirani su analizom nakon ekshumacije na jezeru Peru}ac HE Bajina Ba{ta. doga|aj zata{ka, da se le{evi ne prona|u, a onda po starim dobrim obi~ajima, kad nema `rtve, nema ni krivca - ka`e on i dodaje da je posljednje instrukcije jednom od konduktera pred polazak voza sa stanice u Beogradu dao ~lan kabineta Dobrice ]osi}a, izvjesni Mijatovi}. - [efko Alomerovi}, predsjednik Helsin{kog odbora, to je iznio jo{ 1993. godine. Dobrica ]osi} poveo je proces protiv njega i do{ao je na dva su|enja. Kada je vidio da [evko ima dosta dokaza, onda se povukao i njegovi advokati nisu vi{e dolazili - tvrdi Kajevi}. Za zlo~in u [trpcima nisu ka`njeni ni izvr{ioci, a kamoli nalogodavci. Samo je Vi{i sud u Bijelom Polju na kaznu od 15 godina zatvora osudio Neboj{u Ranisavljevi}a iz Despotovca. On je izjavio da su nakon otmice putnici kamionom prevezeni do {kole u selu Prelovo kod Vi{egrada gdje su im oduzeti novac, nakit i sve {to su imali. Nakon premla}ivanja i maltretiranja transportovani su do sela Sase, gdje su likvidirani u polusru{enoj ku}i. S druge strane Drine zlo~in nad vlastitim dr`avljanima Srbija je poku{ala zata{kati i propagandom preko Tanju-

ga i RTS-a, koji su izvje{tavali da je sa stanice [trpci odvedeno 10 Srba, 12 Bo{njaka i dva crnca. - Porodice boli {to ova vlast ni{ta nije u~inila da se procesuiraju i ostali. Ako je to uradila jedna vlast koja je bila nedemokratska, fa{isti~ka, za{to ova koja se predstavlja kao demokratska, u kojoj mi Bo{njaci imamo dva ministra, ni{ta ne uradi da se stavi ta~ka na cijeli taj slu~aj - pita se Nail Kajevi}. Prema njegovom mi{ljenju, u ratu zapo~eti proces iseljavanja Bo{njaka iz Srbije danas se nastavlja iz drugih, ekonomskih razloga. - Ovdje ko tra`i pravdu, on na|e da ga nema. Ako tra`i{ pravdu, prije }e{ ti zavr{iti nego pravdu do~ekati - komentira Zahir Hani}, a Sedija Kajevi} dodaje: - Mi muslimani ovdje smo nula. Ko ima poznanstvo, neki Srbin mo`e da do|e u obzir, a na{a djeca u {kolu idu d`abe. Moje dvije k}erke sada zavr{avaju {kolu, ali ne znam gdje }e. Jedino ako ima{ nekoga preko granice da ga uzme. Porodice `rtava s voza 671 sutra }e se okupiti kraj spomen-obilje`ja u Prijepolju. Spomenik na obali Lima jedino je mjesto na kojem mogu prou~iti Fatihu i zahvalni su op}ini Prijepolje koja je jednoglasno usvojila odluku da odobri njegovu izgradnju, iako su na njemu ispisana imena samo stradalih iz ovog grada. - Drugo mjesto mi nemamo. Nadamo se da }e ova dr`ava jednom, ako bude htjela da u|e u Evropu, i ovaj doga|aj rasvijetliti, a po~inioce i naru~ioce kazniti - poru~uje Nail Kajevi}. Alen BAJRAMOVI]

Sutra okupljanje

@rtve naru~ene akcije iz Beograda jo{ nisu na{le smiraj
Porodice nemo}ne u pronalasku kostiju najmilijih i krive vlast Srbije Otmica je imala za cilj da se promijeni nacionalna struktura stanovni{tva od Zlatibora niz prugu do Bara i taj cilj je postignut, ka`e Nail Kajevi} Svjedo~enja o nevinima
dr`avi u kojoj su njihova djeca oteta i ubijena zbog druga~ijeg imena i vjere danas nemaju prava na pravdu samo zato jer su Bo{njaci. Spu{taju ih u mezarja prije njihovih najdra`ih koji su pobijeni prije 18 godina. Bolne uspomene, godine {utnje i ignorancije, nemo} obespravljenih jo{ su svakodnevica porodica putnika otetih s voza 671 na `eljezni~koj stanici [trpci, na pruzi Beograd - Bar. Muhidin Hani} radio je u Industriji motora i traktora „Zmaj“ i trebao je do}i ku}i, na odmor. U Rav~e Polju kod Prijepolja roditelji Zahir i Husnija Hani} i danas ~ekaju. Muhidin je imao 26 godina. - Bio je petak, treb’o je da do|e nave~er. Javio je da }e do}i, ali nije do{’o. Husnija nije ni spavala, a ja sam bio u firmi „Planum“
Zahir i Husnija Hani} i danas ~ekaju Muhidina

U

Prekinuti strah

Na su|enju Ranisavljevi}u ~ula su se brojna imena, ali su kao nadre|eni u izvr{enju zlo~ina i u~esnici u likvidaciji navedeni Milan Luki} i komandir Interventne ~ete Vi{egradske brigade VRS Boban In|i}. - Komandanti najvi{ih vojnih formacija na ovom podru~ju Luka Dragi}evi}, Damjan Mitra{inovi}, Mihailo Petri}, Slobodan Cerovi}, Mom~ilo Tuba bili su vi{i oficiri JNA. Nakon po~etka rata u Bosni, odlukom General{taba JNA, na gradili{tu u Valjevu, pa ni{ta nisam ni znao. Kada sam u novinama pro~itao {ta se desilo, rekao sam {efu da vi{e ne}u dolaziti na posao, pa neka radi {ta god ho}e - sje}a se Zahir Hani} otmice svoga sina. Ka}o Preljevi} iz Brodareva ima jo{ jednu `elju, da

Odgovornost Vojske Jugoslavije i Vojske RS

Luki}: Nadre|eni u izvr{enju zlo~ina

upu}eni su na rati{te pored rijeke Drine i nakon Dejtonskog sporazuma vra}eni u Srbiju na du`nosti u Vojsku Jugoslavije. Zna~i, VJ i VRS su i fakti~ki i pravno bile jedna vojska koju su ~ak u potpunosti finansirale Jugoslavija i Srbija, koja ima jednu komandu, jednog vrhovnog komandanta, jedinstvene ciljeve i jednog neprijatelja, bo{nja~ki narod i s jedne i s druge strane Drine - istaknuto je tokom su|enja. na. Radio je tada na izgradnji neke podzemne stanice u Beogradu. Sin Anis imao je samo godinu i po, po`elio je dijete i krenuo je tim vozom. Ni doru~kovao nije, nego je doru~ak ponio sa sobom. Voz je kasnio oko sat i po i stigao je na voz, a da je na vrijeme po{ao, ne

ukopa kosti sina jedinca Safeta i da strah od ~injenice da }e umrijeti prije nego {to to do~eka kona~no prestane. Pro{le godine ostao je i bez supruge, a prije nekoliko dana i bez brata. - Odrasla sam sa Safetom. Bila sam uz njega kad se o`enio i kad je dobio si-

Memovi} pored plo~e s imenom njenog oca Fikreta: Imala je osam godina kada je on otet

pruga Zineta morala je nazor da umre tragaju}i za njegovim kostima - ka`e Sinan. Selma Memovi} imala je osam godina kada je izgubila oca Fikreta. Otet je iz voza u vlasni{tvu firme u kojoj je i radio, na stanici na kojoj je i sam ispra}ao vozove. - Bio je u Beogradu na poslovnom sastanku. Radio je na `eljezni~koj stanici u Prijepolju, ali i u stanici [trpci. Mjesec prije nego {to je otet radio je u [trpcima. Jedan njegov kolega ga je poku{ao spasiti, rekao je otmi~arima da je to radnik `eljeznice, ali ni{ta nije pomoglo. Jedino {to `elimo jeste da dobijemo posmrtne ostatke, da se dostojno obavi d`enaza kako i dolikuje jednom ljudskom bi}u ka`e Selma. Devetnaest porodica iz Srbije dijeli zajedni~ku tugu i iste informacije o kukavi~koj otmici civila na `eljezni~koj stanici [trpci, na dijelu pruge koji prolazi kroz BiH. Srbijanski mediji i vlasti krivicu pripisuju

preduze}u upozorio na otmicu, nakon ~ega je direktor Sektora za odbrambene pripreme i za{titu Mitar Mandi} o svemu informirao miliciju i Slu`bu dr`avne bezbjednosti Srbije, te Ministarstvo odbrane. Ovim doga|ajima prethodila je „Procena politi~ko bezbedonosne situacije u `elezni~kom ~voru U`ice“, dokumenta na kojem je radila radna grupa sastavljena od stru~nih lica iz MUP-a i Vojske Srbije, te @TP-a Beograd, a iz ~ijeg sadr`aja se mo`e naslutiti motiv otmice putnika u [trpcima. - Prvi deo pruge ... je najbezbedniji jer je naseljen ~isto srpskim stanovni{tvom. Drugi deo je posebno interesantan ... jer prolazi kroz teritoriju RS ... Tre}i deo je po na{em mi{ljenju najugro`eniji zbog toga {to prolazi kroz teritoriju koja je podjednako naseljena i muslimanskim i srpskim `ivljem - stoji, izme|u ostalog, u dokumentu u kojem se dodaje kako „najve}u opasnost

- Otmica je imala za cilj da se promijeni nacionalna struktura stanovni{tva od Zlatibora niz prugu do Bara i taj cilj je postignut. Poslije toga su sve ~inili da se taj

Ka}o Preljevi} i Sedija sa Safetovom fotografijom

14

26. FEBRUAR/VELJA^A 2011.

EKSKLUZIVNO Abderahim Fukara, {ef „Al-Jazeere“ za Sjevernu Ameriku Bit }emo

Svi znamo prirodu diktatorskih re`ima, ali kao {to narod ka`e, uvijek mo`e biti gore

Ru{enje re`ima sigurno se nastavlja
atarska TV mre`a „Al-Jazeera“ operira na sjevernoameri~kom kontinentu jo{ od 1999. godine, ali je jo{ pod zabranom emitiranja na cijelom podru~ju Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava zbog nekih birokratsko-kablovskih peripetija koje su za vrijeme Bu{ove administracije mnogi, jednostavno, nazivali politikom. - To je kablovsko pitanje i to je jo{ veliko pitanje - ka`e u ekskluzivnom razgovoru za „Dnevni avaz“ poznati TV voditelj i {ef „Al-Jazeere“ za Sjevernu Ameriku Abderahim Fukara. Ovaj Marokanac, poliglot i londonski doktor nauka iz oblasti afri~kih studija govori o pobuni u arapskom svijetu, ali i o tome za{to je „Al-Jazeera“ odlu~ila da pokrene studio za Balkan.
Proteklih dana stalno ste, prakti~no, bili na ameri~kim TV ekranima pa vas molim da na{im ~itaocima ka`ete je li ovo sve po~elo „spontano“?

K

Ono {to nismo znali i {to jo{ ne mo`emo predvidjeti su obim i eskalacija o~ito krvavih doga|anja oko Gadafijevog re`ima
- Zato {to je Egipat glavni temelj arapskog svijeta. Predsjednik Obama nije slu~ajno u junu 2009. odr`ao onaj historijski govor na ElAzharu u Kairu. Egipat je srce arapskog svijeta i, historijski, mnoge stvari koje su se dogodile u Egiptu, pro{irile su se otuda po arapskom svijetu. Historija nas, tako|er, u~i da svaka imperija koja `eli da kontrolira arapski svijet, uklju~uju}i i Otomansku, u Egiptu do`ivljava slom. Dakle, kada su po~eli protesti u Egiptu, bilo je o~igledno da se radi o ne~emu veoma, veoma velikom. „Al-Jazeera“
Za{to je Egipat klju~ni faktor?

nije `eljela propustiti taj trenutak historije...
Zna~i, Libija Vas nije iznenadila?

Potvrda teorije

- Apsolutno ne. Ono {to nismo znali i {to jo{ ne mo`emo predvidjeti su obim i eskalacija o~ito krvavih doga|anja oko Gadafijevog re`ima. Va`no je sada {to preciznije izvjestiti o libijskim doga|anjima, pokazati svijetu {ta se tamo zbiva, jer znate i sami da je to jedan od najzatvorenijih medijskih prostora. No, ovo se sigurno nastavlja...
Ho}ete re}i da su mediji poput „Al-Jazeere“, doprinijeli ovom de{avanju na sjeveru Afrike?

Sarajevo je odli~no mjesto za razumijevanje Evrope
- Rat u Bosni imao je, o~ito, veliku rezonancu u arapskom i islamskom svijetu. Ali, ljudi kao da nisu razumjeli sve {to se dogodilo na Balkanu. Bilo je mnogo njih koji tada nisu uop}e znali da ima muslimana u tom dijelu svijeta, koja je njihova historija i koji su im korijeni? I mislim da je upravo ta namjera, da se popuni ta praznina, bila ideja vodilja zbog koje je „Al-Jazeera“ odlu~ila da otvori na{u balkansku, a ne, recimo, tursku ili indonezijsku TV filijalu. Ta }e operacija ne samo pomo}i da se bolje razumiju doga|anja u Bosni i na Balkanu nego i da se razumiju, recimo, odnosi Turske i Evrope u {irem kontekstu. Mislimo da je Sarajevo dobro mjesto za to.

- Da, sigurno! Mislim da je koli~ina pokrivanja tih doga|aja, evo s na{e strane, prvo u Tunisu skoro mjesec, {to je bilo doista ekstenzivno, uz u~e{}e socijalnih medija, podigla ljude na noge. Nemiri su iz Tunisa presko~ili privremeno Libiju, stigli do Egipta i onda se vratili. Ljudi su, o~ito, bili inspirirani hrabro{}u jednih i drugih. Izvje{tavanje „Al-Jazeere“ bilo je tzv. dubinsko pokrivanje doga|aja. Mi smo radili svoj posao, a ljudi su spontano reagirali. Naravno, mi ni{ta nismo planirali iako su na{i novinari prvi dobili po nosu od re`ima ~iju smo brutalnost obznanili. Ali, nismo se predali, koristili smo svaku priliku da budemo {to bli`e, ako ne u samom epicentru doga|aja i to jo{ radimo. Svakako, na{e je gledateljstvo prepoznalo to opredjeljenje, kao {to smo i mi prepoznali njihove aspiracije.

ljudi u Egiptu nakon ovog prvog smiraja ka`u: Sa~ekaj sekundu! Ne mo`emo ovo nazvati revolucijom ukoliko ova doga|anja ne donesu impakt transformacije u na{em dru{tvu. Iako je Mubarak skinut, mnogi sto`ernici tog

ed u Sarajevu ima svoj eho sve do ovog ureda u Va{ingtonu. O~ito je da su Sjedinjene Dr`ave odigrale krucijalnu ulogu u nedavnoj historiji Bosne i Hercegovine. Znamo da }e ljudi gledati {ta SAD rade ili ne rade vis-avis budu}nosti BiH. Pretpostavljam da }emo mi ovdje, u Americi, kada program po~ne u Bosni, biti ~esto pozivani, i to dobro znate, da }e to {to mi odavde budemo javljali, pomo}i sakupljanju informacija i monitoring onoga {to se zbiva u Va{ingtonu u vezi s Bosnom i Balkanom. Bit }emo jedna vrsta budnih o~iju oko nedovr{enih poslova na Balkanu, odavde iz Va{ingtona. Uostalom, to je u najboljem duhu „Al-Jazeere“, da ide na mjesta gdje drugi ne odlaze vi{e i da donosi pri~e o onome {to bi neko mo`da najradije zaboravio. Dakle, tamo gdje tradicionalni ameri~ki ili engleski mediji sve manje idu, poput Balkana - za nas je izazovan prostor. Mnogo ljudi u arapskom i islamskom svijetu jo{ pokazuje interes za to {to se de{ava na Balkanu, u Bosni i na Kosovu posebno. Tu medijsku glad mi poku{avamo, evo, nahraniti kada drugi u Evropi to ve} ne}e. duzeti mjere rade}i zajedno s demonstrantima da se iza|e ususret potrebama naroda. Vojska je ve} preduzela neke mjere u tom pravcu, kao {to je raspu{tanje parlamenta i formiranje tranzicione vlade. Skepticizam je, naravno, ostao, bar me|u nama novinarima, kada je rije~ o tome koliko je zaista vojska spremna mijenjati stvari u Egiptu.
Koliko je uop}e opravdan taj strah da }e neko iskoristiti ove doga|aje u svoju korist te da je, na kraju, vi{e regionalnog ili globalnog haosa nego lokalne demokratije?

budno oko naNa{ regionalni urBalkanu -

re`ima ostali su na vlasti. No, demonstranti su ve} oformili komitet koji se naziva „revolucionarni komitet“. - Oduvijek smo predvi|ali da }e vojska u Egiptu igrati veoma va`nu ulogu na kraju narodnih protesta u toj zemlji. To, recimo, ne mo`emo predvidjeti za Libiju, jer vojska je tamo manje nacionalno, a vi{e plemenski struktuirana pa otuda i strah od krvavog libijskog epiloga. Kada je Mubarak jednostavno predao vlast u ruke vrhovne komande egipatske vojske, oni su odmah iza{li sa stavom da su zahtjevi demonstranata bili legitimni i da }e vojska preJesu li se, onda, u Egiptu uop}e dogodile promjene?

Stav vojske
[ta je, zapravo, posrijedi revolucija ili brza evolucija, koja vi{e ne mo`e ~ekati promjene u arapskom svijetu?

(Foto: Webpublicapress)

- Pa krenulo je upravo tako, u Tunisu. Tom zemljom je Ben Ali 23 godine vladao ~eli~nom pesnicom. Niko nije mogao pretpostaviti da }e se toliko stvari dogoditi za mjesec, ali kada je po~elo i u Egiptu, znali smo da se tu ne}e zaustaviti. Mi u arapskom svijetu imamo teoriju po kojoj se promjene u Egiptu moraju prenijeti u susjedstvo {irom regiona. I, evo, to se potvr|uje i s Libijom...

- Zavisi od toga kako ovo `elite definirati. Mnogo ljudi naziva ovo ustankom. Narod koji je ustao u Tunisu i Egiptu, nazivao je to revolucijom. Vidjet }emo kako }e se stvari nazvati u Libiji. Dakle, te{ko je izabrati ime za ove doga|aje, jer je termin „revolucija“ kontroverzan sam po sebi. Evo, naprimjer,

- Pa opravdan je. Taj strah je sada prisutan i u Libiji. Svi znamo prirodu diktatorskih re`ima, ali kao {to narod ka`e, uvijek mo`e biti gore. Evo, u Egiptu demonstranti jo{ nisu uspjeli natjerati vojsku da ukine „vanredno stanje“, koje je u toj zemlji na snazi ve} vi{e od 20 godina. Nisu jo{ pu{teni ni svi politi~ki zatvorenici... Mnogo je ljudi koji stavljaju upitnik ne znaju}i kako }e se sve ovo zavr{iti.
Erol AVDOVI]

26. FEBRUAR/VELJA^A 2011.

15

PRESSIJA

Ahmetovi} ispunio obe}anje Dodiku
Imenovan za ministra sigurnosti onoga dana kada je iz Parlamenta BiH nazvao Dodika, obe}av{i mu da }e Bo{njaci, zauzvrat, odustati od mjesta direktora UIO
mjenom Kemala ^au{evi}a s mjesta direktora Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH Bo{njaci su ostali bez jo{ jedne rukovode}e pozicije u dr`avnim institucijama. Na taj na~in nacionalni debalans u 64 institucije Bosne i Hercegovine dodatno je pove}an na {tetu Bo{njaka. Sada 24 ~elne pozicije imaju Srbi, 20 Hrvati, 19 Bo{njaci, a jednu ostali narodi, iako je, prema popisu iz 1991. godine, u na{oj zemlji Bo{njaka bilo 43,47 posto, Srba 31,21, a Hrvata 17,38 posto. Osim ovih poraznih podataka, nikako ne treba zaboraviti ni da se institucije na ~ijem se ~elu trenutno nalaze Bo{njaci, uglavnom po va`nosti, ne mogu porediti s onim koje vode predstavnici srpskog i hrvatskog naroda. Samo jedan od primjera je Direkcija za evropske integracije (DEI) BiH, za ~ije kormilo je nakon razrje{enja Osmana Top~agi}a do{la Nevenka Savi}. U zamjenu za ovu instituciju, ~ija je va`nost nemjerljiva u procesu pristupanja na{e zemlje Evropskoj uniji, Bo{njaci su dobili tek birokratsko i barem pet puta manje va`no mjesto dr`avnog koordinatora za reformu javne uprave koje je povjereno Semihi Borovac, biv{oj gradona~elnici Sarajeva i odanom kadru Sulejmana Tihi}a. Tako|er, po odlasku Harisa Ba{i}a s mjesta prvog ~ovjeka Agencije za promociju stranih investicija (FIPA) na tu funkciju postavljena je Jelica Gru]urguz: U Karad`i}evom maniru

POLITI^KI POLIGON

S

je nisu Bo{njaci. Od prekju~er, dakle, predstavnici bo{nja~kog naroda izgubili su i funkciju direktora UIO BiH, a ona je data Hrvatima. De{ava se to u tehni~kom mandatu Vije}a ministara BiH, u kojem jo{ sjede izvr{ioci radova dosada{nje strana~ke strukture koja je za ~etverogodi{nje vlasti (od 2006. do 2010.) Bo{njake ostavila bez 16 vode}ih pozicija u dr`avnim institucijama. Nedopustivo je da se takva politika nastavlja i dalje i da je direktorsko mjesto u UIO, ve} 17., izgubljeno. Sve je to, na`alost, rezultat dogovora i trgovanja Tihi}eve SDA sa SNSD-om Milorada Dodika, kakvo smo vidjeli jo{ u Prudu. Upravo Tihi}evo „prudovanje“ polu~ilo je takve rezultate da je Top~agi}a zamijenila Savi}, a umjesto Ba{i}a do{la Gruji} i tako 17 puta u 17 dr`avnih institucija. Najbolja potvrda tome je Tihi}ev kadrovik Sadik Ahmetovi}. Prekju~er, nakon sjednice Vije}a ministara, sve {to je Ahmetovi} imao da ka`e o gubitku rukovodne pozicije u UIO jeste da }e se raspisati novi konkurs za direktora, te hladno dodao kako „vjeruje da }e ovaj put procedura pro}i bez problema“. Naravno, ovakva Ahmetovi}eva izjava nije iznena|uju}a ako se zna da je upravo on imenovan za dr`avnog ministra sigurnosti onoga dana kada je iz Parlamenta BiH nazvao Dodika, obe}av{i mu da }e Bo{njaci, zauzvrat, odustati od mjesta direktora UIO. Obe}ano, izvr{eno!

Pantelija zaboravio savjest

Do kada }e Bo{njaci slu{ati da su ubijali sami sebe?!
]urguz se priklju~io mirnodopskom „ubijanju“ `rtava rata
Koliko se posljednjih godina u RS promijenila percepcija prema najgorim ratnim zvjerstvima i zlo~inima protiv ~ovje~nosti u kojima su, prema zvani~nim presudama me|unarodnih pravosudnih institucija, daleko najvi{e stradali Bo{njaci, potvr|uje i nedavna skandalozna izjava Pantelije ]urguza, predsjednika Bora~ke organizacije RS. Iako se ]urguz nedavno nakratko usudio usprotiviti Dodiku nakon {to je predsjednik najavio kresanje bora~kih dodataka, kada je u pitanju odnos prema bo{nja~kim `rtvama i porodicama civila koji su ubijani samo zato {to su druge vjere - tu ve} postoji op}i konsenzus. Pa makar on zna~io i mu~ninu u `elucu svakom normalnom ~ovjeku koji nije u sva|i s moralom. Tako je na{ Pantelija nedavno, samo nekoliko dana nakon {to je vje{tak Berko Ze~evi} nasilu poslat u Hag, zaklju~io da je upravo on, Ze~evi}, u~estvovao u „postavljanju minskoeksplozivnih naprava na Markalama u prvom masakru 1994. godine“?! U maniru la`ljivog paljanskog krvoloka Radovana Karad`i}a, i Pantelija nam valjda `eli poru~iti da su Bo{njaci sve vrijeme rata ubijali sami sebe?! Sre}om za sve `rtve, postoji kakva-takva savjest ~ovje~anstva. Pohranjeno je na hiljade stranica me|unarodnih dokumenata i dokaza na osnovu kojih su izricane presude i na osnovu kojih }e biti pravljene knjige historije. A vlastitu historiju za sebe neka pi{e ko god to A. [I[I] `eli.

Izvr{ioci radova

Hladna izjava

Pi{e:

Mirela KUKAN

^ak 17 rukovode}ih pozicija u dr`avnim institucijama koje su za ~etiri godine izgubili Bo{njaci rezultat je dogovora i trgovanja Sulejmana Tihi}a i Milorada Dodika, kakvo smo vidjeli jo{ u Prudu
ji}, dok u FIPA-i danas vi{e ~ak ni zamjenik direktora i sekretar te agenci-

Lijanovi}i moraju u vlast da spase biznis?
[irokobrije{ki tajkuni, navodno, duguju bankama oko 60 miliona maraka, vi{e nego {to vrijedi sva njihova imovina
[trajk 50 radnika Lijanovi}eve firme „Farmko“ iz Velike Kladu{e do sr`i je ogolio na~in na koji {irokobrije{ki tajkuni godinama posluju izbjegavaju}i dr`avi platiti porez, pri tome izrabljuju}i stotine radnika u ovoj i drugim firmama koje direktno ili posredno kontroliraju. Radnici „Farmka“ protestirali su zbog neispla}enih {est pla}a te neupla}enog penzionog i zdravstvenog osiguranja. Podsje}amo, to je ista ona firma koja je naslijedila firmu „Farmer“, a koja je nakon ga{enja dr`avi ostala du`na oko milion maraka poreza. Prije „Farmera“ bila je firma MI-MO, koja je tako|er utajlila milion maraka poreza. Ni{ta bolje nije radnicima ostalih firmi koje kontroliraju Lijanovi}i. - Posljednju pla}u primili smo za oktobar 2010. godine, jer smo odbili da se odreknemo 30 posto pla}e. Na{e kolege koje su pristale da se odreknu dijela primanja posljednju pla}u primili su za novembar - kazao nam je jedan od radnika „Lijanovi}a“ pod uvjetom anonimnosti. Radnici upozoravaju da Lijanovi}ima odavno ne ide dobro te da je ulazak u vlast Narodne stranke radom za boljitak jedini na~in da se spasi porodi~ni biznis. Zbog toga Lijanovi}i koriste sve mogu}e na~ine kako bi vlast bila {to prije formirana, a jedan od njih je i nedavni apel ispred Narodne kuhinje Stari Grad u Sarajevu. Tako|er, radnici tvrde

DUGOVI Briga za narod ili vlastiti d`ep

Apeli NSRzB za formiranje vlasti: Ho}e li i radnici Lijanovi}a uskoro pred Narodnu kuhinju

da su Lijanovi}i, navodno, bankama du`ni oko 60 miliona maraka, a da ukupna procijenjena vrijednost ove firme ne pre-

lazi ovu cifru. Svjesni da je ulazak u vlast jedini na~in da opstanu, oni upozoravaju da su Lijanovi}i pripremili i

alternativni plan. Naime, pogoni ove firme postepeno se, navodno, prebacuju u Tursku te pojedine balkaF. K. nske zemlje.

16

26. FEBRUAR/VELJA^A 2011.

Mi smo druga balkanska liga
U ~emu je sve Albanija bolja od na{e zemlje

ANALIZA

Bosna i Hercegovina u bazama podataka Svjetske banke

Katastrofalan `ivotni standard gra|ana

Pi{e: Vjekoslav DOMLJAN

N

eki dan gledamo ru{evine u biv{em centru Mostara (grad je bez centra danas, barem nitko pouzdano ne mo`e kazati gdje je pa se kupci, prodavci i brokeri tr`i{ta nekretnina uveliko spore oko veli~ine polo`ajne rente).

Ka`u, nije lako skloniti ru{evine, koje vise kao ostaci zubala ostarjelog ~eljadeta. Em Grad nema para, em ima nerije{enih pravnih pitanja, em... Dobro, kad je te{ko ru{iti do temelja, kako li je tek te{ko graditi od temelja. Em i tada, kad se gradilo, nije bilo para, em nisu bila rije{ena pravna pitanja, em... Koliko li su lideri tih doba imali problema sa mega projektima kao {to su uvo|enje zemlje u `eljezni~ki, cestovni, zra~ni i rije~ni promet! I rije{i{e ih! Kako li je te{ko bilo dovu}i cestu za kamion do Mostara kad ga je danas te{ko tek natovariti. Sada{nji, nazadni lideri ne da nisu u stanju graditi nego nisu kadri ni profesionalno doru{iti (mada bi mogli dokapitalizirati!), da ne ka`emo da nisu kadri staviti barem zakrpe na ono {to su naslijedili.

Strane uplate

Stoga `ivotni standard gra|ana BiH ne samo da kaska za standardima gra|ana europskih zemlja nego i za standardima gra|ana balkanskih zemalja. Naravno, neki u BiH ne `ele ili ne mogu prihvatiti takva gledi{ta. Uporno tvrde da se u BiH dobro `ivi i dokazuju time da „svatko danas ima mobitel i vozi kola“. D`aba im sto puta kazati da to nije tako, da stvarna BiH nije od Ba{~ar{ije do Marijin-Dvora, da narod nema dovoljno mobitela i kola, da su gra|ani nezaposleni i siroma{ni. Budu}i da takvima ne poma`e shvatiti {to im ka`u bh. gra|ani, valjda }e im pomo}i ono {to im ka`u baze podatka Svjetske banke. Svjetska banka ima 420 pokazatelja za 209 zemalja za razdoblje od 1960. do 2009. Date su na engleskom, francuskom, arapskom i {panskom jeziku. Iz hrpe tih podataka za ovu prigodu smo izabrali nekoliko posebice slikovitih. Prije svega }emo kazati kako BiH stoji sa mobitelima i putni~kim automobilima (vidi graf 1). Graf 1 pokazuje da svaki peti stanovnik Balkana ima automobil. I da prosje~an broj putni~kih automobila na 1.000 stanovnika zemalja Balkana iznosi 200 (preciznije 202) te da najvi{e putni~kih automobila ima Gr~ka (429), a najmanje

Albanija (75). BiH raspola`e s automobilima u veli~ini od 75 posto od prosjeka balkanskih zemalja. BiH treba pove}ati broj putni~kih automobila za ~etvrtinu da bi dostigla balkanski prosjek. Prvu balkansku ligu ~ine Hrvatska, Bugarska, Rumunija i Srbija. Drugu ~ine BiH, Moldava, Albanija i Makedonija. [to se ti~e mobitela, BiH je tako|er u drugoj balkanskoj ligi. Balkanski prosjek je mobitel po glavi stanovnika. Preciznije, 113 mobitela na 100 stanovnika. BiH ima 84 mobitela na 100 stanovnika. Dakle, BiH treba pove}ati broj mobitela za ~etvrtinu da bi dostigla balkanski prosjek. Jedino Moldava ima manje mobitela od BiH. T dvije zemlje e i Albanija ~ine ispodprosje~ne balkanske zemlje, odnosno drugu balkansku ligu. Jedan od razloga zbog kojih je BiH lo{e plasirana je nezaposlenost. Bh. gra|ani ne rade, pa stoga ne mogu kupiti dobara kao {to mogu gra|ani zemalja u kojima je uposlenost ve}a, posebice zemalja kod kojih postoji dobro pla}ena uposlenost. Graf 2 zorno pokazuje da BiH i Makedonija ubjedljivo vode po nezaposlenosti me|u balkanskim zemljama. Prema podacima Svjetske banke, dodu{e ne{to bajatim, jer se odnose

na 2008., prosje~na stopa nezaposlenosti za zemlje Balkana iznosi 12,8 posto. Oko prosjeka se kre}u Albanija i Srbija. Prvu balkansku ligu ~ine Moldova, Bugarska, Rumunija, Hrvatska i Gr~ka. Stopa nezaposlenosti BiH je dvostruko ve}a od balkanskog prosjeka. Jednostavno kazano, BiH treba prepoloviti stopu nezaposlenosti da bi dostigla ostale balkanske zemlje. Interesantno je uo~iti da BiH ne zaostaje po stopi zaposlenosti iza drugih balkanskih zemalja koliko po stopi nezaposlenosti. Prosje~na stopa zaposlenosti zemalja Balkana iznosi 44,9 posto, dok stopa zaposlenosti BiH iznosi 42 posto. Stoga se postavlja pitanje gdju su bh. gra|ani ako nisu zaposleni ni nezaposleni. Odgovor nije te{ko prona}i: u mirovini. Tre}ina umirovljenika BiH je, prema istra`ivanjima Svjetske banke, mla|a od 45 godina. I dokle }e ovo ovako? Ako se ni{ta bitnije ne promijeni - a ne}e, jer ne vidimo da iko nudi ikakve reforme, posebice mirovinske za pet godina }e broj umirovljenika dosti}i broj uposlenika. Naravno, sve }e funkcionirati kao i sada, nitko se ne}e buniti, svi }e se bavi-

Divlji istok

ti ustavnim promjenama (ili pitanjem poreza na dodanu vrijednost, {to se na~ima ovih dana, iako je jasno da u Europi jedino Danska ima rigidniji PDV re`im od BiH, a nitko rigidniji monetarni re`im). Tada }e penzija biti dostatna tek za koji lijek i koju kri{ku kruha, dok se re`ije ne}e mo}i platiti (a komunalna infrastruktura ve} u raspadu). Pa }e situacija li~iti na onu latinoameri~ku, koju je briljantno opisao Gabrijel Garsija Markez (Gabriel Garcia Marquez) u „Pukovniku nema ko da pi{e“. Pozicija BiH u statistikama bila bi vjerovatno gora da Svjetska banka prezentira podatke za Bugarsku i Gr~ku. Vidimo da 20 posto najsiroma{nijih u BiH dobiva tek 6,7 posto nacionalnog dohotka, odnosno da toliko potro{i nacionalnog kola~a. Moglo bi se dometnuti da gra|ani BiH i drugih balkanskih zemalja dobivaju znatne doznake od rodbine na radu u inozemstvu i da im to popravlja potro{nju. Tako rodbina, dostavljaju}i doznake, vr{i socijalnu za{titu kao {to je to vr{ila i u predindustrijsko, ruralno doba. Naime, u naprednim, industrijskim i postindustrijskim dru{tvima socijalnu za{titu vr{e dr`ava i humanitarne organizacije, a ne obitelj. Toga, naravno, ne-

ma u BiH, jer dr`ava ima samo jedan socijalni program. Penzionerski program potpore za one koji dobivaju mirovinu a da nikada nisu upoznali mirovinski fond sa strane uplate doprinosa ili su ga upoznali tek sporadi~no kojom uplaticom. Kada pitamo bh. politi~are za{to je nezaposlenost problem broj jedan u BiH i za{to ne stvaraju radna mjesta, ka`u: „Nije ovo socijalizam. Nismo mi tu da stvaramo radna mjesta.“ Ne ulaze}i ovdje u to za{to su oni tu i za{to im gra|ani kao takvima daju legitimitet (jedina razlika izme|u dr`ave i lopova je, kao {to ka`e Stiglitz, u tome {to dr`ava ima legitimitet, a lopovi ne), dajemo tablicu u kojoj su prikazani rezultati rada predsjednika jedne neosocijalisti~ke zemlje, kako ih vidi javno mnijenje, preciznije „Wall Street Journal“, ugledna novina, temeljem podatka ministarstva rada SAD. Nema potrebe za komentarom, osim da se ka`e da je od Divljeg zapada gori samo Divlji istok. BiH je odli~an primjer predatorskog kapitalizma - ja~i uzima sve. Takva vladavina, utemeljena na pravu ja~ega, dovela je do toga da Mostar nema sredi{te, a BiH je postala periferna balkanska zemlja.

MOSTAR Nakon skrnavljenja spomenika
Udruga mladih antifa{ista grada Zagreba izra`ava punu podr{ku ~lanovima Antifa{isti~ke

Podr{ka zagreba~kih antifa{ista
akcije (ANTIFA) Mostara, koji su ironi~nim pitanjima, u otvorenom pismu, zatra`ili od politi~kih elita u

svom gradu da ka`u u ~ijem interesu olo{ po mostarskim ulicama skrnavi spomenike borcima za slobodu.

- Kada bi „gospoda“ na ~elu Mostara htjela odgovoriti na postavljeno pitanje, prst bi trebali okrenuti prema sebi. Naravno da njima i onima ~ije interese brane podjele me|u ljudima najvi{e odgovaraju, a izmani-

pulirani olo{ koji napada simbole ideje slobode, odnosno ono {to je od njih ostalo, radi uz njihovo tiho odobravanje i u njihovu korist, iako to vjerojatno ne shvataju i misle da rade jako „pametne“ stvari - ka`u za-

greba~ki antifa{isti. Oni vjeruju da }e „drugovi u Mostaru na}i sredstvo koje }e te priglupe reakcionare natjerati da dobro razmisle prije nego {to sljede}i put namjeravaju iza}i iz svoM. Sm. jih domova“.

26. FEBRUAR/VELJA^A 2011.

17

PRESSIJA
Usvajanje zakona

Nema popisa stanovni{tva u RS
^inilo se da su nas sve ve} izbrojali
Poslanici entitetskog parlamenta protekle su sedmice zasjedali i usvajali akte po hitnom postupku! I ovoga puta zakoni koji su razmatrani, a zatim usvojeni, nisu se su{tinski odnosili na trenutno goru}a pitanja po stanovni{tvo RS, ali su prema ocjeni vladaju}ih

\uki}: Zlo~inac osu|en na ~etvrt stolje}a zatvora

Faksimil teksta: Poku{aj diskreditacije Ze~evi}a

Za Karad`i}a stradaju i struka i nauka
Vlada Kosti}, balisti~ar iz Beograda, iznosi la`i o masakru na Tuzlanskoj kapiji

NEBULOZE Negiranje zlo~ina u re`iji srbijanskih „stru~njaka“ i medija

N

egiranje genocida u Srebrenici i drugih zlo~ina koje su jedinice Vojske RS po~inile tokom rata u BiH, nije nikakva novost. @alosno je, me|utim, kada se pri tome zlo~in poku{a negirati tobo`njim stru~nim i nau~nim obja{njenjima. Stradaju tada i struka i nauka, a naro~ito obraz. Obraz, prije svega ljudskost ako je uop}e i bilo, izgubio je i Vlada Kosti}, balisti~ar iz Beograda.

^ak i nakon pravosna`ne sudske presude Novaku \uki}u Kosti} nastavlja s

Jedna granata

nebuloznim tvrdnjama, koje su ovoga puta prenijele beogradske „Ve~ernje novosti“. Na mjestu gdje se 25. maja 1995. godine na Tuzlanskoj kapiji dogodio masakr, za koji je na ~etvrt stolje}a zatvora osu|en general Novak \uki}, nije prona|en nijedan valjan dokaz kojim bi bila potvr|ena krivica generala \uki}a, ustvrdio je Kosti}, a objavile „Novosti“. U nastavku teksta Kosti} se bavi stru~nim obja{njenjima, obra~unava se s pravomo}nom sudskom presudom i, naro~ito, sarajevskim kole-

gom Berkom Ze~evi}em. Zaklju~uje i da „od jedne granate nemogu}e je da strada 71 osoba i da jo{ vi{e od 240 bude ranjeno. U vje{ta~enju Ze~evi}a na dva mjesta se navodi da je iz Klini~kog centra Tuzla dobijeno 25 grupa par~adi projektila, navodno izva|enih iz tijela nastradalih. Prema principima sudske medicine, ovo ne mo`e da zna~i ni{ta drugo do da su spomenuta par~ad izva|ena iz tijela 25 osoba“. Nakon ovakvih idiotskih tvrdnji „stru~njaka“ koji, vjerovatno, nikad nakon zlo~ina na Kapiji nije ni po-

sjetio Tuzlu, svakom iole normalnom ~ovjeku, a naro~ito Tuzlacima, padne mrak na o~i. Jedini na~in da se kazni bio bi da ga se svakog dana dok je `iv natjera da gleda stravi~ni TV snimak s Kapije i iz tuzlanske bolnice na~injen tog kobnog 25. maja 1995. godine. Osim negiranja zlo~ina na Kapiji, Kosti}, ali o~ito i „Novosti“, imali su i drugi cilj. Objavljivanje teksta tempirano je u vrijeme pojavljivanja Berka Ze~evi}a u ha{koj sudnici, na su|enju

Osnovni postulat

protiv Radovana Karad`i}a. O~ito je cilj bio da se Ze~evi} poku{a na svaki mogu}i na~in diskreditirati, pa i ovakvim nebuloznim tekstovima. Zato nije nimalo ~udno da je i sam ratni zlo~inac Karad`i} u unakrsnom ispitivanju, na identi~an na~in kao i Kosti}, poku{ao osporiti Ze~evi}eva vje{ta~enja. Sre}om, „nauka“ koja vrijedi kod dijela srbijanskih stru~njaka, a ~iji je osnovni postulat „sve za Karad`i}a“, ne pije puno vode u ozbiljnim i relevantanim krugovima, a naro~ito u Ha{kom E. H. tribunalu.

NSRS: Ne bave se gra|anima

Cuplov bez konkursa postao \apin pomo}nik
Nije se `elio vratiti na mjesto direktora Doma zdravlja „Omer Masli}“ zbog ranijih nesuglasica s Trnini}em
Biv{i ministar zdravstva KS Mustafa Cuplov nije se vratio na mjesto direktora Doma zdravlja „Omer Masli}“, kako to tvrde iz Kantona, ve} je, prema informacijama „Dnevnog avaza“, na{ao novi posao. Kako saznajemo, Cuplov je postao pomo}nik direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja KS (ZZO). U trenutku imenovanja za ministra radio je kao direktor novosarajevskog doma zdravlja i ugovorom mu je bio zagarantiran povratak na to mjesto po isteku mandata. - Cuplov se u zakonskom roku od mjesec nakon prestanka mandata nije javio niti je podnio zahtjev za povratak na staro radno mjesto. Ovaj rok istekao je 14. februara. Samim tim, on vi{e nije na{ zaposlenik - ka`u u JU „Dom zdravlja“ Sarajevo. Cuplov se, prema svemu sude}i, nije `elio vratiti u JU „Dom zdravlja“ zbog nesuglasica koje je odranije imao s direktorom ove ustanove Slobodanom Trnini}em, kojeg su, kako je javnosti poznato, posljednjih godina pratile brojne afere. - Ta~no je da je Cuplov primljen u ZZO. On je moj pomo}nik za zdravstvo i farmaciju. Po~eo je raditi na tom mjestu. Nije bilo konkursa, a prema Statutu i Zakonu o radu, imam pravo i ovla{tenja da primam zaposlenike. Nijedan direktor doma zdravlja u Sarajevu nije postavljen prema konkursu, ve} po odluci direktora Trnini}a. Tako je i u KCUS-u kada su u pitanju njihove organizacione jedinice - ka`e direktor ZZO-a Mahmut \apo.

UHLJEBLJENJE Biv{i ministar zdravstva KS na{ao novi posao

Cuplov: Novi anga`man

\apo: Pozvao se na Statut

E. HALA]

struja imali nemjerljiv zna~aj, opet po suverenitet i integritet RS. Primjerice, uprkos otvorenim upozorenjima OHR-a, poslanici su usvojili Zakon o katastru, ali i izmjene Zakona o popisu stanovni{tva u RS. Ve} se zna koliko }e novca, samo za sada, biti potrebno za implementaciju ovog zakona (oko 18 miliona maraka), a da nema ni okvirnih odrednica o datumu provedbe popisa?! U izmjenama Zakona o popisu stanovni{tva, doma}instava i stanova u RS u 2011. upravo se bri{e odrednica da }e popis u tom entitetu biti odr`an od 1. do 15. aprila, kako je vi{e puta nagla{avano iz vladaju}e stranke u RS, ali, istina, u jeku predizborne kampanje. Eventualni datum popisa, jo{ se dodaje u izmjenama Zakona, odredit }e entitetska vlada. Bila je ovo klasi~na predizborna igra, kupovina socijalnog mira i potenciranje pitanja koja se ne odnose na glad, siroma{tvo, nezaposlenost i rapidan pad `ivotnog standarda. Da nije tako, da je popis uistinu ozbiljna namjera, nakon silne septembarsko-oktobarske bure iz RS u pravcu Sarajeva i OHRa, u ovogodi{njem bud`etu bila bi barem planirana sredstva za te namjene. Koliko su pri~ali u ime suvereniteta i integriteta, ~inilo se da su nas sve V. S. ve} izbrojali!

18

26. FEBRUAR/VELJA^A 2011.

PROCESI

Po~inje su|enje navija~ima FK Sarajevo i sudskim policajcima ZHK

Sudski epilog krvavih de{avanja u [irokom Brijegu jo{ se ni ne nazire

Tu`iteljica Vesna ]avar unaprije|ena, Pulji}ev ubica jo{ na slobodi!?
I
Nakon {esnaestomjese~ne istrage, jo{ je manje jasno ko je odgovoran za mu~ko ubistvo 24-godi{njeg Vedrana Pulji}a Iako je pucano iz njegovog slu`benog pi{tolja, protiv ljubu{kog policajca Dragana Vujevi}a ne vodi se postupak
o~ito, nije odgovorila, izdvajaju se ona o odgovornosti ljubu{kog policajca Dragana Vujevi}a, biv{eg ~lana Tutine „Ka`njeni~ke bojne“ Olivera Knezovi}a, N. N. osobe koja je nanijela prostrelne rane navija~u A. Had`i}u, N. N. osobe koja je na ku}nom pragu iz vatrenog oru`ja ranila 50-godi{njeg @eljka Zadru te nekolicine aktivnih policajaca PU [iroki Brijeg. Prema policijskom izvje{taju, prvoosumnji~eni za ubistvo Vedrana Pulji}a biv{i je ~lan Tutine „Ka`njeni~ke bojne“ Oliver Knezovi}. Tako barem zvu~i zvani~na verzija. No, brojni su oni koji ne vjeruju izvje{taju navode}i kao glavni argument dezinformacije, gluposti i neta~ne navode koji su objavljeni iz istog izvora u danima nakog tragi~nog doga|aja, iz kojih se mogla vidjeti `elja da se pre{uti odgovornost policijskih organa ZHK u ovoj trpravcu navija~a Sarajeva. No, utvr|eno je i da je sam Vujevi} pucao iz ovog pi{tolja. Nada Dalipagi}, pravna zastupnica Dragana Vujevi}a, koji je jo{ na slobodi, ka`e za „Dnevni avaz“ da postoji „velika vjerovatno}a da }e njen klijent biti oslobo|en“ ako nikada nije podignuta optu`nica protiv odgovornih za ubistvo 24-godi{njeg navija~a iz Sarajeva Vedrana Pulji}a, Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e BiH nagradilo je nedavno Vesnu ]avar imenovanjem na poziciju glavnog tu`ioca Tu`ila{tva Zapadnohercegova~kog kantona. Svojevrsna je to nagrada za {esnaestomjese~nu istragu nakon koje je jo{ manje jasno ko je odgovoran za mu~ko ubistvo jednog mladi}a, koje se desilo 4. oktobra 2009. godine. Da stvar bude jo{ gora, ubistvo se desilo slu`benim policijskim pi{toljem „glock“ od devet milimetara. Me|u brojnim otvorenim pitanjima na koja ]avar,

Sporni izvje{taj

Prema policijskom izvje{taju, prvoosumnji~eni za ubistvo Vedrana Pulji}a biv{i je ~lan Tutine „Ka`njeni~ke bojne“ Oliver Knezovi}
agediji. Uostalom, i sam Knezovi} priznao je da nije samo on pucao iz slu`benog „glocka“. - Nakon {to su svi pucali iz policijskog pi{tolja, on se, na kraju, na{ao kod mene. Svi su ga gra|ani htjeli uzeti - rekao je Knezovi} za Novu TV nekoliko dana nakon „bijega“ u Hrvatsku. Drugoosumnji~eni za ubistvo Pulji}a, ljubu{ki policajac Dragan Vujevi} jo{ je suspendiran i protiv njega se „vodi postupak“. Policija ka`e da je prvom rekonstrukcijom dokazala da je Knezovi} u odre|enom momentu oteo pi{tolj policajcu Vujevi}u te ispalio vi{e hitaca u nakon rezultata ponovljene rekonstrukcije doga|aja. No, {ta tu nije jasno?! Iz njegovog slu`benog pi{tolja je pucano, ubijen je Pulji}, na Vujevi}evim rukama prona|eni su tragovi baruta i nema elemenata da bude oslobo|en odgovornosti za smrt jednog 24-godi{njaka. ^ak i u slu~aju da se ]avar odlu~i baviti svojim poslom i prona|e dovoljno dokaza za podizanje optu`nice protiv Knezovi}a ili tre}e N. N. osobe, Vujevi} mora odgovarati za sau~esni{tvo, jer je neovla{tenoj osobi omogu}io da do|e u posjed nje-

Brutalni napad

S obilje`avanja godi{njice smrti Vedrana Pulji}a

Dragan Vujevi} samo suspendiran

govog pi{tolja te da, u krajnjoj liniji, izvr{i ubistvo. Osim {to nema optu`nice za N. N. osobu koja je te{ko ranila jo{ jednog navija~a Sarajeva A. Had`i}a (21), Tu`ila{tvo ZHK nikada nije iza{lo u javnost ni sa podatkom ko je ranio 59-godi{njeg @eljka Zadru, lokalnog stanovnika, koji je stradao ni kriv ni du`an na ku}nom pragu.

- Gospodin Zadro je ranjen iz vatrenog oru`ja, me|utim, zrno u ovom slu~aju nije prona|eno ustvrdila je ne tako davno tu`iteljica Vesna ]avar za jedno od „Avazovih“ izdanja odbaciv{i navode da su gostuju}i navija~i bili u posjedu bilo kakvog vatrenog oru`ja. No, za mnoge navija~e Sarajeva, koji i danas ostaju pri tvrdnji da su ih brutalno

26. FEBRUAR/VELJA^A 2011.

19

Najve}e policijske la`i
Dolazak navija~a Sarajeva nije bio najavljen - direktor policije ZHK Zoran Gali}. (Dragan Mikovi}, MUPKS: Dopis smo poslali po utvr|enoj proceduri) MUPZHK: O dolasku 200 navija~a Sarajeva saznali smo poslije podne. (Dragan Miokovi}, MUPKS: Dopis smo poslali ujutro) Sarajevski navija~i su po izlasku iz autobusa navla~ili fantomke na glave, imali su `eljezne {ipke, `eljeli su sukob - glasnogovornik MUP-a ZHK Damir ^utura. (Nakon tri policijska pretresa, nisu mogli imati `eljezne {ipke) MUP-u ZHK bio je najavljen dolazak maksimalno 150 navija~a Sarajeva, me|utim, pojavilo ih se oko 500 - glasnogovornik MUPa ZHK Damir ^utura. (U tri autobusa nije moglo stati 500 navija~a Sarajeva) Do{lo je do upotrebe vatrenog oru`ja gdje je ranjen 59-godi{nji mje{tanin [irokog Brijega. Tom prilikom nastao je op}i haos, jer su se doma}i nanapali policija, navija~i i lokalno stanovni{tvo u [irokom Brijegu, slu~aj „Zadro“ je klju~an. Prema njihovom mi{ljenju, on pokazuje da je N. N. osoba ili vi{e njih nasumi~no pucalo po gradu, {to i ne mora biti ta~no. Druga mogu}nost je da je Zadro ranjen iz policijskog oru`ja, {to, u tom slu~aju, otvara niz drugih pitanja, po~ev{i od odgovornosti onih koji su poku{ali zata{kati ovako va`na saznanja, iskrenosti policije, Tu`ila{tva, cijelog sistema... I, na kraju, vi{e je nego vija~i i mje{tani htjeli obra~unati s gostuju}im navija~ima - glasnogovornik MUP-a ZHK Damir ^utura. (Nikada nije utvr|eno ko je stvarno ranio @eljka Zadru. Tu`iteljica ]avar tvrdi da zrno nije prona|eno). MUPZHK: Navija~i Sarajeva do{li su naoru`ani hladnim i vatrenim oru`jem. (Tu`iteljica ]avar priznala je naknadno da gostuju}i navija~i nisu imali vatreno oru`je) Ubijeni navija~ Sarajeva ima ranu iznad desnog uha, koja je nanesena tupim predmetom, najvjerovatnije kamenom - glasnogovornik MUP-a ZHK Damir ^utura. (Obdukcija je pokazala da je Vedran Pulji} ubijen iz policijskog „glocka“, devet milimetara) MUPZHK: Oliver Knezovi} je, najvjerovatnije, pucao na Vedrana Pulji}a. Nakon {to su svi pucali iz policijskog pi{tolja, on se, na kraju, na{ao kod mene. Svi su ga gra|ani htjeli uzeti - Oliver Knezovi} za Novu TV. trebala bi, ako ni{ta, ono zbog ljage koju su nesposobni pojedinci bacili na MUPZHK. Ruku na srce, Sud ZHK prezentirao je prethodne sedmice trinaest optu`nica, ali ne za ubistvo i dva te{ka ranjavanja nego protiv jedanaest navija~a koji su na dan Pulji}evog ubistva, u ~itavom tom haosu, „pravili nerede, izazivali op}u opasnost, napali slu`bena lica, uni{tavali privatnu imovinu...“ te protiv dvojice su-

Policija i Tu`ila{tvo ne `ele da istina iza|e navidjelo
Godinu i po nakon Vedranove smrti, njegova majka odlu~ila je prvi put govoriti za medije
koro {esnaest mjeseci nakon mu~kog ubistva Vedrana Pulji}a, njegova majka Fehma prvi put je progovorila o onome {to je ti{ti. Ka`e da je pre-

EKSKLUZIVNA ISPOVIJEST Fehma Pulji} za „Avaz“

S

konstrukciju i {utjela sam, ali vi{e ne mogu. ^ini mi kako od njihovog „rada“ nema ni{ta i da nikada ne}u saznati ko je ubio mog Vedrana. A nakon sve-

- U kontaktu sam s Tu`ila{tvom ZHK i gospo|om Vesnom ]avar. Nazovem je i kada je uspijem dobiti, ona je uvijek ljubazna, ali odgovora ne-

edima, valjda je bio i neko s druge strane. Kako vrijeme te~e, sve vi{e sam uvjerena da se cijeli slu~aj zata{kava i da policija, jednostavno, ne `eli da rije{i ubistvo mog

Prikupljanje dokaza

Pulji}: Vi{e ne vjerujem u pravdu

dugo {utjela, vjerovala Tu`ila{tvu i policiji, pravdi i sistemu... - Vi{e ne vjerujem u pravdu. Mislila sam da }e biti pravde, ali o~ito je da nje u BiH nema. Po{tovala sam `elju Tu`ila{tva u [irokom Brijegu da u miru obave re-

Bez odgovora

evidentno da tu`iteljica ]avar ne namjerava podi}i optu`nice protiv visokih policijskih du`nosnika, kako Policijske uprave [iroki Brijeg, tako i Ministarstva unutra{njih poslova ZHK, koji su procijenili da je elitne snage potrebno uputiti u Mostar na gradski derbi izme|u Zrinjskog i Vele`a, a u [irokom Brijegu ostaviti nekolicinu „pra{inara“. A

dskih policajaca Marinka Barbari}a i Ivana Bari}a, koji su Knezovi}a pustili iz }elije i pokazali mu kuda da bje`i. Ako je to najbolje {to Tu`ila{tvo ZHK mo`e nakon {esnaestomjese~ne istrage, rekonstrukcije i prikupljanja dokaza, onda je to nedopustivo jadno i nije vrijedno spomena.

ga, samo sam `eljela istinu - je li neko izvukao pi{tolj i namjerno pucao u Vedrana ili je on `rtva nesretnih okolnosti - ka`e Fehma Pulji}. Vedranova majka, kao i svaka majka kada izgubi dijete, neutje{na je, a u ovom slu~aju najte`e joj pada to {to odgovora nema.

Velika lakrdija
- U proteklih skoro godinu i po najte`e mi je pao put u Mostar kada smo i{li po Vedranovo tijelo. U putu su nam javili da je pobjegao taj osumnji~eni Oliver Knezovi}. Nisam znala {ta bih sa sobom. Sve je to jedna velika lakrdija, po~ev{i od njegovog hap{enja pa do navodnog bijega. Policija tu {titi sebe i nisam sigurna da `eli da se ikada rije{i ovaj slu~aj - ka`e nam Fehma Pulji}.

ma. Posljednji put mi je rekla da se javim krajem februara. Kao, tada bi se moglo znati ko je optu`en. Ne mogu da „visim“ po [irokom Brijegu. Nemam novca da platim advokata koji }e im dole visiti za vratom. Ostaje mi samo da ~ekam - govori nam na{a sagovornica. Vijesti o po~etku su|enja navija~ima Sarajeva do~ekala je s nevjericom. - [ta bi se moglo re}i na sve to?! Su|enje Vedranovom ubici nije ni u planu, a oni sude ovim momcima. Izgleda da im je to bilo va`nije. Pa nisu ti momci sami u~estvovali u tim ner-

Ubi nas tuga

N. MAHMUTOVI] - V [IPETI] .

Vedrana. Malo je re}i da sam ogor~ena - isti~e Pulji}. I pored stra{nog `ivotnog razo~arenja, ona nastoji koliko-toliko normalno `ivjeti zbog drugog sina Igora. - Ubi nas tuga. Porodica Pulji} osipa se nakon Vedranove smrti. Suprug nije izdr`ao bol pa je i on umro poslije njega. Nakon toga su oti{la jo{ tri ~lana u`e porodice. ^ini mi se kao da nas Vedran sve vu~e za sobom. Te{ko prihvatam da Vedrana vi{e nema. Ipak, moram prona}i snage i hrabrosti zbog drugog sina Igora, kojem moram pomo}i da sve ovo prebrodi i iza|e na pravi put.
A. NOVALIJA

20

26. FEBRUAR/VELJA^A 2011.

U Evropi mi ne treba Diogenova lampa da na|em ljude
Festival je ko{tao nekoliko puta manje nego {to ko{taju sedmodnevni festivali
a dva dana bit }e zavr{en 27. me|unarodni festival „Sarajevska zima“. Na ~elu Festivala svih tih 27 godina je Ibrahim Spahi}. I ove godine spektakularno je po~elo, s lampom u ruci je kao Diogen tra`io ~ovjeka u Sarajevu i to, zanimljivo, ispred Parlamenta BiH. Je li ga do kraja Festivala na{ao te {ta je sve bilo potrebno da u glavni grad dovede umjetnike iz 43 zemlje i napuni svaku dvoranu u kojoj se de{avao program „Sarajevske zime“, odgovara u intervjuu za „Avaz“.

AKTUELNO Ibrahim Spahi}, direktor Festivala „Sarajevska zima“, za „Avaz“

I u festivalskoj frci ima vremena za novine

Z

Olimpijski duh u bocama
„Sarajevska zima“ je festival koji je nastao 1984. godine nakon Zimskih olimpijskih igara. Jedan od Va{ih gostiju na Festivalu Radko Poli~ rekao je da olimpijski duh vi{e ne postoji, da se ljudi u Sarajevu ne smiju. Gdje je, prema Va{em mi{ljenju, nestao taj duh?

Ko je odgovoran
Jeste li u ovih tridesetak dana, koliko je trajao Festival, uspjeli na}i ~ovjeka kojeg ste na samom otvorenju tra`ili lampom?

- Naravno da sam na{ao mnogo njih koji su do{li da - Sarajevski duh se umjetno{}u iska`u ljubav smjestio u boce koje ovom gradu i da je umjesu bile namijenjene tni~ki do`ive, kao i onih koji ~istoj izvorskoj vodi su svoj odnos pokazali odaVrela Bosne. no{}u umjetnosti i u najte`im trenucima. Mo`da je upravo ovdje mjesto, u odgo- Spahi}: Vlasti participiraju obe}anjima koja brzo zaboravljaju voru na ovo pitanje da odam lampe privuklo i zna~ajne mlje po~asnog gosta Ma|arpo~ast na{oj pokojnoj veliumjetnike i kulturne djelaske, kao i umjetnike iz 43 zekoj pjesnikinji i prevoditelji- tnike poput Sandra Kija mlje koji su nam priredili ci Marini Trumi}, koja je, (Chio), Renea Bloka (Block), izvanredna teatarska, fidodu{e posredno, posljednji Erika Bretona (Erica), japalmska i plesna ostvarenja. put nastupila na „Saranske grupe „Wariki“, savrePosebno nagla{avam jevskoj zimi“ i to ba{ u proje- menih kompozitora iz zema- dje~iji program, koji je izaktu „Diogen otkriva ~ovjelja regije, me|u kojima i dr. zvao veliko interesiranje i ka“. Nije joj bilo te{ko da se Ivu Josipovi}a i izvanredne ponovo skrenuo pa`nju na iz bolesni~kog kreveta namuzi~are iz orkestra Du{ana potrebu ve}e brige za mlade kon saobra}ajne nesre}e bri- Skovrana, umjetnike iz zei njihovu ljubav prema ne i o prezentaciji umjetnosti. Festival je, kao i djela ^eslava Misvake godine, dao priliku lo{a. Tako|er se s doma}im mladim umjetnipijetetom moram cima da se afirmiraju, tako sjetiti velike ljubada je Diogen i u na{oj okolivi prema teatru poni otkrivao ljude, umjetnike kojnog Sini{e Rai zaljubljenike umjetnosti. dovi}a. Festival je zaista imao boPrimamo svagat program. Koliko je trebalo kodnevno mnoge novca i infrastrukture da do~estitke i najljep{e vedete velika umjetni~ka imerije~i zahvale za gona iz raznih krajeva svijeta? stoprimstvo i orga- Me|unarodni festival nizaciju, kao i lju„Sarajevska zima“ ve} 27 gobaznost Sarajlija dina dovodi velika umjekoje su umjetnici tni~ka imena iz raznih krajesusretali tokom bova svijeta zahvaljuju}i ugleravka u na{em gradu koji je stekao kao jedan du. Ovo je prilika od vode}ih umjetni~kih feda gra|anima Sarastivala u Evropi, a ne zahvajeva i cijele BiH ljuju}i velikom bud`etu. koji su se tokom Umjetnici na Festival „SaraFestivala zatekli u jevska zima“ dolaze zahvana{em gradu preljuju}i i svojim sponzorima nesem i na{u zaili o svome tro{ku, {to pohvalnost i zahvatvr|uje njihovu `elju da lnost umjetnika u~estvuju na ovakvom okukoji su nam se javipljanju umjetnika svijeta. li. Drago mi je da je Moto ovogodi{njeg festivala je Zahvaljuju}i prijateljima Fesvjetlo Diogenove „Umjetnost ljubavi“

jemo muzeje da ne proki{njavaju, po galerijama su se po~ele otvarati kafane... Sada nam nude zamjenu teza. Kultura nije potro{nja, ni parazit koji `ivi na jaslama dru{tva, nego je golema birokratija pojela i ono {to kultura sama proizvodi. Ne mogu umjetnici i kulturne institucije biti odgovorni za ekonomsku krizu. Sada se demago{ki poru~uje kako }e kvalitet na}i sponzora, a u ovoj zemlji ne mo`ete na}i desetak sponzora koji mogu sponzorirati kulturne projekte. Ako bude usvojen takav bud`et, uskoro ih ne}e biti ni toliko. Tada }e birokratija po~eti jesti samu sebe. Ipak, vjerujem da me|u poslanicima ima dovoljno odgovornih ljudi, me|u njima i umjetnika, koji }e znati argumentirati i sprije~iti kulturnu katastrofu.
Kako Vam polazi za rukom da gajite dobre odnose s evropskim institucijama. Je li tu, ipak, ima malo Va{e politi~ke vje{tine?

Izgleda da bismo trebali zaustaviti `ivot dok se ne konstituira vlast, na {ta mi, kao {to vidite, nismo pristali.
stivala u sarajevskim i drugim kulturnim institucijama u BiH, koji, uz vlastiti repertoar i probleme s kojima se svakodnevno nose, na|u prostora i vremena da ugoste programe „Sarajevske zime“, mi uspijevamo realizirati zaista bogat program. Me|unarodni centar za mir i Festival „Sarajevska zima“ ve} godinama uo~avaju problem ograni~ene kulturne infrastrukture i zbog toga je davno pokrenuta me|unarodna inicijativa za izgradnju Concert Halla Sarajevo, koji bi otvorio prostor svim umjetnicima za rad i afirmaciju. Iako je odlukama gradskih vlasti taj projekt podr`an, do po~etka realizacije nije do{lo. Zato smo iskoristili i ovu priliku da, zajedno s direktorima evropskih festivala i rukovodstvom Evropske asocijacije festivala te s delegacijom Komiteta za kulturu i obrazovanje Evropskog parlamenta, ponovo aktueliziramo tu me|unarodnu inicijativu.
Koliko je generalno Festival ko{tao i s koliko sredstava

- Festival je ko{tao nekoliko puta manje nego {to ko{taju sedmodnevni festivali koji okupe deset puta manje umjetnika. Vlasti participiraju obe}anjima koja brzo zaboravljaju. Festival ima problema s neispunjenim obe}anjima i odlukama od prije nekoliko godina, a poseban problem je {to do danas jo{ niko nije preuzeo odgovornost za vlast. Izgleda da bismo trebali zaustaviti `ivot dok se ne konstituira vlast, na {ta mi, kao {to vidite, nismo pristali.

ovda{nje vlasti participiraju?

Kulturna katastrofa
Nedavno je usvojen nacrt bud`eta Kantona Sarajevo po kojem bi kultura i sport dobili milion i po manje u odnosu na pro{lu godinu. Me|u potpisnicima 70 kulturnih radnika ste i Vi. [ta bi ovo smanjenje konkretno za kulturnu produkciju zna~ilo?

- Na`alost, mi i bez te odluke imamo zna~ajno umanjenu kulturnu i umjetni~ku produkciju. Ve} smo govorili o infrastrukturi. Potro{ili smo godine da pokri-

(Foto: M. @ivojevi})

- Nije te{ko uspostaviti dobre odnose s ljudima i institucijama {irom svijeta ako im pristupite argumentirano, s po{tovanjem i kao ravnopravan partner koji zna {ta nudi, {ta tra`i i {ta mo`e da dobije. To se odnosi i na dolazak delegacije Komiteta za kulturu i obrazovanje Evropskog parlamenta, predstavnika kuturnih institucija Evrope i svijeta i umjetnika koji Sarajevo prihvataju kao izuzetan kulturni centar, ~esto mnogo vi{e nego i na{e institucije. Direktna podr{ka inicijativi Me|unarodnog centra za mir i Festivala „Sarajevska zima“ i odluci Gradskog vije}a Sarajeva za kandidaturu Sarajeva za evropsku prijestonicu kulture 2014. potvrda je dobre kulturne diplomatije. U evropskim institucijama mi nije trebala Diogenova lampa da na|em ljude, ti ljudi postoje, pristupa~ni su i odgovorni, znaju {ta su im obaveze i odgovornosti i kako ih treba izvr{avati. Na`alost, ~esto u na{oj zemlji nemaju prave partnere koji bi se na jednak na~in pona{ali. Kad nai|u na nekoga ko je spreman po{tovati zajedni~ka pravila igre, ko razumije zna~aj takvog odnosa i ko bezrezervno stoji iza dogovora, onda to nije pitanje politi~ke vje{tine nego kulture komuniciranja. A. GAJEVI]

26. FEBRUAR/VELJA^A 2011.

21

Pobuna gra|ana u Doboj-Istoku

Mali}kini doktori nauka sa (ni)malo kulture
To {to ministri nemaju sluha za umjetnost bila bi isklju~ivo njihova sramota da upravo od njih ne zavisi kakva }e kulturna produkcija u naredne ~etiri godine biti u Sarajevu

KOMENTAR Kako crveno-zelena koalicija u KS ru{i umjetnost

Nama trebaju fabrike, a ne zatvori i kriminalci
Doboj-Istok: O{tre reakcije

Premijeri Sarajevskog i Tuzlanskog kantona podr`ali ideju, a njihove strana~ke kolege iz Op}ine vode kampanju protiv
Ne sti{ava se bura u maloj, mladoj i nerazvijenoj op}ini Doboj-Istok zbog ideje SDA-ovog na~elnika Mehmeda Mehinovi}a da se ba{ ovdje gradi vaspitno-popravni dom, odnosno, narodski re~eno, zatvor za osu|ene maloljetnike. Ideju o njegovoj gradnji, o ~emu je „Dnevni avaz“ pisao, podr`ali su premijeri dva kantona u kojima je vlast formirana Sarajevskog i Tuzlanskog Fikret Musi} i Sead ^au{evi}, a „pogurao“ ju je i gradona~elnik Tuzle Jasmin Imamovi}. - Jesam, sretan sam {to ideju mogu ponuditi kako bi se problem maloljetni~ke delinkvencije po~eo rje{avati. Ja sam i prije tri godine nudio rje{enje da se u Centru „Duje“ sagradi odgojno-

SDP-ov poziv: Protiv zatvora

Uposliti ljude

adi Op}ine postavili natpis: „Ne tra`ite belaja.“ Refik [uvali} kazao je da }e se u Doboj-Istoku „dogoditi narod“, Vesad Muji} poru~io je da borci nikada ne}e dozvoliti takvo ne{to, jer „nama trebaju fabrike, a ne zatvori i kriminalci“. U me|uvremenu su se povodom vru}e teme oglasile politi~ke stranke, me|u kojima je prednja~io SDP ^lanovi ove partije . oblijepili su Doboj-Istok plakatima na kojima je pisalo: „SDP Doboj-Istok Zatvor? Nee!“ Ideju o gradnji zatvora u Doboj-Istoku, kao {to smo napomenuli, zdu{no su podr`ali Fikret Musi}, Sead ^au{evi} i Jasmin Imamovi}, sve SDP-ovi visokopozicionirani kadrovi, a njihov Op}inski odbor ideju minira, i to `estoko. I opet

Vru}a tema

Ministri na polaganju sve~ane zakletve: Napravili prvi skandalozan postupak

Pi{e: Anila GAJEVI]

P

redsjedavaju}a Skup{tine Kantona Sarajevo Mirjana Mali} prije ne{to vi{e od mjesec promovirala je novi saziv Vlade KS, naglasiv{i da su skoro svi ministri doktori nauka, iznimno obrazovane li~nosti s bogatim biografijama. Taman kad je javnost pomislila da }e u Vladi sjediti sve sami stru~njaci i nau~nici, ve} s prvim odlukama i dizanjem ruku Mali}kini superpametni i na~itani ministri demantirali su je.

BiH i SBiH, a suzdr`ani su bili poslanici Na{e stranke i SDU. Pod op}e obrazovanje spada i informiranost iz kulture i sporta, a za jednog doktora nauka o~ekivalo bi se da posje}uje pozori{ta, muzeje, koncerte, izlo`be, filmske projekcije. To {to

kcija u naredne ~etiri godine biti u glavnom gradu BiH. SDP-ovi i SDA ministri nisu se suprotstavili nacrtu koji su izglasali poslanici iz njihovih stranaka, osim Ivice [ari}a, aktuelnog ministra kulture i sporta, od kojeg se zbog njegove pri-

tra`i novac za izjavu jer ne prima mjesecima pla}u od dr`ave, odnosno Kantona Sarajevo, a za koje radi i ~uva bogatu zaostav{tinu iz fundusa Galerije, onda to nije skandalozno samo po nju nego i po one na ~ijem se platnom spisku ona nalazi.

Nacrt bud`eta Kantona Sarajevo koji su glasanjem ZA podr`ali poslanici SDA, SDP-a, NSRzB-a, BPS-a, BOSS-a i samostalni zastupnik predvi|a milion i po KM manje za kulturu i sport. Protiv ovakvog nacrta glasali su SBB

Op}e obrazovanje

Kad direktorica Umjetni~ke galerije BiH Meliha Hused`inovi} od novinara tra`i novac za izjavu jer ne prima mjesecima pla}u od dr`ave, odnosno Kantona Sarajevo, onda to nije skandalozno samo po nju nego i po one na ~ijem se platnom spisku ona nalazi
doktori nauka iz Vlade Sarajevskog kantona nemaju sluha za umjetnost bila bi isklju~ivo njihova sramota da upravo od njih ne zavisi kakva }e kulturna produmarne profesije opernog pjeva~a to i o~ekuje. To ho}e li Sarajevo Film Festival, MESS, Jazz Fest, „Sarajevska zima“, „Ba{~ar{ijske no}i“ imati dovoljno finansijske podr{ke u godinama koje slijede ne ti~e se samo menad`menta ovih festivala nego i svih gra|ana ove zemlje, uklju~uju}i i ministre. To {to su institucije od dr`avnog zna~aja za BiH zbog sjedi{ta u Sarajevu osu|ene na (ne)milost poslanika iz crveno-zelene koalicije moralo bi se ticati i ove dr`ave. Kad direktorica Umjetni~ke galerije BiH Meliha Hused`inovi} od novinara

Nau~ni skup
Kultura i sport moraju u}i u tr`i{nu borbu i to niko ne spori, no isto tako ova dr`ava mora podr`avati rad Harisa Pa{ovi}a, Jasmile @bani}, [ejle Kameri}, Safeta Zeca, Abdulaha Sidrana, Affana Rami}a, Dine Mustafi}a, Brace Dimitrijevi}a, Pjera @alice, Mehmeda Zaimovi}a jer nas svijet prepoznaje po njihovim djelima, a ne po inim odlukama koje na{i aktuelni ministri potpisuju. Stoga, ukoliko se kulturi i sportu oduzme milion i po KM od ionako skromnih sredstava, valjalo bi zapamtiti imena ~lanova Mali}kinog „nau~nog skupa“. Dakle, ljudi s „brojnim referencama“, a bez svijesti o zna~aju kulture za cjelokupnu zajednicu su: Fikret Musi}, Muhamed Kozadra, Emir Suljagi}, Dijana Tabori, Rusmir Sendi}, Abid Jusi}, Haris Luli}, ^edomir Luki}, Muhamed Budimli}, Ned`ad Ajnad`i}, Velida Memi}, Zlatko Vukovi}.
Mehinovi}: Ostaje usamljen

U ponedjeljak sjednica
U Doboj-Istoku mnogo se o~ekuje od sjednice Op}inskog vije}a, koja je zakazana za ponedjeljak. Iako na dnevnom redu nije predvi|ena rasprava o zatvoru, predsjedavapopravni dom, ali me federalni ministar nije shvatio ozbiljno. Sada na{a Op}ina nudi lokaciju i infrastrukturu, a zauzvrat }emo uposliti na{e ljude. Kako }e ko shvatiti moju dobru namjeru, njegova je stvar, ali ja se za nova radna mjesta i rje{avanje goru}ih problema i sa crnim |avolom hvatam za ruku izjavio je Mehinovi}. I dok se u op}inskoj zgradi pri~alo o gradnji zatvora, Doboj-Istokom je brzinom munje prostrujala vijest da }e se ba{ ovdje graditi zatvor za maloljetnike. Stanovnici su u zgrju}i OV-a Ibrahim Jahi} ^iko smatra da }e se o tome sigurno govoriti. Osam stotina gra|ana Doboj-Istoka na Facebook grupi reklo je NE zatvoru. ka`u, nema sukoba u ovoj partiji. Oglasio se i OO SBB BiH Doboj-Istok, koji smatra da su „~elnici Doboj-Istoka, na ~elu s na~elnikom Mehinovi}em, iza{li iz okvira lokalne samouprave pa, umjesto svojih, po~eli rje{avati probleme drugih kantona, pa i Federacije“. - Mi nismo protiv gradnje zatvora, ali }emo poslu{ati glas naroda i u potpunosti se ogra|ujemo od pojedina~nih istupa lokalnih zvani~nika - navodi se u reakciji ove stranke.
H. ^ALI]

Oni su glasali ZA
Svojim glasovima poslanici SDP-a, SDA, BPS-a i samostalni zastupnik Enes Zekovi} uskratili su podr{ku nekim od najuglednijih umjetnika ove zemlje. Za{to ne spomenuti i njihova imena: Kemal Ademovi}, Had`an Konjo, Amor Ma{ovi}, Haris Ali}, Amir Zuki}, Eldar ^omor, Elmedin Konakovi} (SDA), Zaim Backovi} (BPS) i Ivan Brigi}, Ned`ad Fazlija, Edina Papo, Faruk Efendi}, Branislav Crnogorac, Hanka Vajzovi}, Mira Juri}, Had`em Hajdarevi}, Mirjana Mali}, Segmedina Srna-Bajramovi} (SDP), Damir ^ard`i} (NSRzB) i Esed Radelja{ (BOSS).

22

26. FEBRUAR/VELJA^A 2011.

Nasilje bez dijaloga
Postoji ~vrsto vjerovanje, na`alost, ponajvi{e me|u novinarima i intelektualcima, da je istina samo jedna i neprikosnovena, da je neprijatelj uvijek onaj Drugi i da iznijeti kriti~ki osvrt zna~i postati neprijatelj i iznevjeriti izvjestan krug bliskih ljudi

KULTURA DIJALOGA

Za{to principi moraju biti jednaki za sve

N

akon {to je prije izvjesnog vremena objavljena informacija o napadu na Centar za kulturu dijaloga, mnogi mediji su tome posvetili svoj prostor. Tako je odmjerenu, uljudnu i, za sarajevske pojmove, skoro pa pristrasnu kolumnu o tom doga|aju napisao Kemal Kurspahi} za Radio Slobodna Evropa. Opisuje ovaj novinar napad na Centar kao neko lupanje po prozoru, ali nema veze. Mada lupanje samo po sebi ne zna~i ni{ta vi{e od paranoidne fantazije onih koji su navodno bili u kancelariji u tom trenutku. Ali to ne}e biti tema teksta. Zanimljiv je autorov opis mogu}eg po~inioca tog nedjela kao i direktoricinog vi|enja motiva napada. Po~inilac zasigurno dolazi iz redova onih koji su napali „nesu|eni festival za seksualne slobode 2008.“, iz grupe onih koji su „palili evropske zastave zbog danskih karikatura“, po~inilac je me|u antiandri}evcima, me|u onima koji osu|uju islamofobiju... Dakle, nije te{ko pretpostaviti da bi to mogao biti u`i krug „islamskih ekstremista“ koji su spremni ~initi sve samo da bi ugu{ili „slobodu izra`avanja“, jer se prethodno navedeni primjeri odnose upravo na tako okarakterizirane gra|ane ove zemlje. Veli Kurspahi} potom da treba stvarati klimu za izno{enje najkontroverznijih mi{ljenja, a da razlike treba „poravnavati u dijalogu, a ne prijetnjama ili upotrebom sile“. Rado }emo prihvatiti ovaj posljednji stav. Samo

Uva`avanje razlika

postoji jedna mala, ali veoma bitna opaska uz ovo. [a~ica mladih osoba koja se nije slagala sa nesu|enim festivalom nije jedina skupina mladih ljudi koji su se opredijelili za nasilje na sarajevskim ulicama u posljednjih nekoliko godina. Sjetimo se samo vandalskih napada na ured gradona~elnice Sarajeva i na zgradu Vlade KS, koje su inicirali mladi aktivisti kojekakvih revolucionarnih pokreta. To se dogodilo upravo u trenutku kada je u cilju priprema terena za jednu novu politi~ku partiju trebalo „spontanim“ uli~nim protestima sru{iti aktualnu vlast. Sjetimo se samo demoliranja zgrade Vlade FBiH, koje su izveli oni koji su htjeli da za svoj ra~un iskoriste prosvjede boraca. Sjetimo se i „{arene revolucije“ koja je svoje tragove ostavila na fasadi zgrade Predsjedni{tva BiH. Mo`emo se jo{ koje~ega sjetiti ovim povodom i trebamo, opet u ime principijelnosti, re}i da najradikalnije neslaganje s neistomi{ljenicima ne iznose, barem ne u javnom prostoru, nikakvi nacionalisti-ekstremisti nego zakleti borci protiv njih. Zate~en je Kurspahi} tako|er i „hitrim reakcijama nekih najpozvanijih“ povodom napada, ali i zabrinut {ta }e oni u~initi da se stvori klima za „uva`avanje razlika“. No, da li je prije trebalo uprijeti prstom na one koji su izrazili svoju javnu osudu napada na CKD ili na one koji su to ismijali, upravo zato {to su na meti bili njihovi neistomi{ljenici? Nije li to ismijavanje ili, jo{ gore,

Pi{e: Sanja VLAISAVLJEVI]

Misija promoviranja kulture dijaloga, upravo kada govorimo o napadnutoj organizaciji i njenoj direktorici, podrazumijeva „uva`avanje svih podjednako“
ti{ina tim povodom podjednako opasna kao i sam napad, upravo zato {to se tako prakti~no podr`ava napad na neistomi{ljenike? Spominje Kurspahi} i da se „kritika konkretnih pogleda“ direktorice te organizacije ne bi smjela predstavljati kao ohrabrenje ili poziv na nasilje, jer onda i to postaje „ograni~enje dijaloga“, ali i da uva`avanje razlika nikako „ne zna~i i slaganje sa platformama s kojih se provodi misija promocije kulture dijaloga“. Misija promoviranja kulture dijaloga, upravo kada govorimo o napadnutoj organizaciji i njenoj direktorici, podrazumijeva „uva`avanje svih podjednako“. Da ba{ tako: od Dodika do Radon~i}a i ^ovi}a. Od Kusmukove do Mandala i Had`iomerovi}a. S podjednako o{trom analiti~kom lupom za sve, bez zauzimanja povla{tene i neprikosnovene ideolo{ke pozicije. S umno`avanjem uglova promatranja i lica istine, jer me|u ljudima i nema svetih istina. Ali gdje nastaje problem? U ismijavanju takve misije promoviranja kulture dijaloga, zato {to postoji ~vrsto vjerovanje, na`alost, ponajvi{e me|u novinarima i intelektua-

Ista logika

lcima, da je istina samo jedna i neprikosnovena, da je neprijatelj uvijek onaj Drugi i da iznijeti kriti~ki osvrt zna~i postati neprijatelj i iznevjeriti izvjestan krug bliskih ljudi. E, to ne govori o misiji promoviranja kulture dijaloga nego o kriti~arima promocije kulture dijaloga. Na`alost, direktorica CKD u svojim kolumnama nikada ne iznosi svoje poglede o izvjesnom dru{tvenom fenomenu, ina~e bi se rubrika u kojoj objavljuje tekstove zvala: „Moj pogled“, „Kutak za Sanjin pogled“, „Komentar o dru{tvenoj zbilji“... Nju zanima retorika i argumentacija nekog teksta ili govora, pa se stoga, uz sve napore, ne mo`e govoriti „o konkretnim pogledima direktorice“. Klju~ni Kurspahi}ev prigovor dolazi na kraju, a glasi: „Ako poziv na kulturu dijaloga ne po~iva prije svega na kriti~kom pogledu u stranice lista u kojem se objavljuje, onda se radi o uzaludnom poslu“. Ovaj prigovor ~ujem barem nekoliko puta sedmi~no. Sasvim je lako shvatiti za{to nema nikakve potrebe praviti kriti~ki pogled na stranice novine u kojoj izlaze kolumne o kulturi dijaloga. - Zato {to je to jedina novina u Sarajevu koja ima rubriku: „Kultura dijaloga“. Zato {to niti u jednoj drugoj novini nikada nije bilo prostora za promociju formalnih obrazaca komunikacije, na~ela dijaloga, vrlina uljudnosti i uva`avanja ljudskog dostojanstva, ideolo{kog i epistemolo{kog pluralizma itd., ali jeste bilo mjesta za de-

setine stranica najbrutalnijeg ismijavanja promocije ovih vrijednosti. No, eto ipak novina koja, kako veli Kurspahi}, „prosta~kim jezikom ~asti urednike drugih dviju novina“ ima dovoljno prostora i za jedan sasvim novi i druga~iji format obra}anja svojim ~itaocima: vrijednosno neutralan, utemeljen na argumentaciji i analizi, a ne izno{enju li~nih stavova autorice koja to radi. I jo{ ne{to, tri primjera koja nudi Kurspahi} kako bi dokazao „prosta~ki jezik „Avaza“: „pekinezer, klozetska krpa i komunisti~ki medijski egzekutor“ su, bez sumnje, neumjesni izrazi, ali bi bilo mnogo po{tenije da je Kurspahi}, slijede}i istu logiku, naveo nekoliko primjera iz medija u kojima i sam objavljuje tekstove ili od kojih je primio svoja priznanja i nagrade. ^isto radi principijelnosti, valjanosti iznesenih stavova, uvjerljivosti nepristrana autora! No dodajmo i uz malo ironije: navedeni „prosta~ki primjeri“ iz „Avaza“ bi izgledali kao komplimenti u odnosu na primjere iz tih drugih medija u kojima se iznose najgore uvrede na ra~un i „Avaza“ i svih ostalih koji ne misle kao njihovi urednici. I na kraju da ka`em da „samokompromitiraju}i“ mogu biti samo stavovi, a ne nikako osoba koja ih iznosi, a pogotovo ne zbog „mjesta“ s kojih ih iznosi. Jer ona novina koja daje prostor kolumnisti da pi{e bez cenzure o kulturi dijaloga jeste novina koja se ne boji da svoj prostor ustupi druk~ijim mi{ljenjima. To je njena prednost, a ne nedostatak.

Izbaci najgore {to nosi{ u sebi!
Skandalozni ispadi u~esnika emisije emitiraju se u 20 sati, taman za „edukaciju“ djece
U dr`avi potonulog sistema vrijednosti, kakva je, na`alost, Bosna i Hercegovina, komercijalni emiteri se ve} nekoliko godina takmi~e koji }e ponuditi {to skandalozniji {ou realnosti u kojem je po`eljno {to vi{e krkanluka, otkrivenih silikona, meke pornografije i divlja~kih verbalnih ispada, pa i fizi~kih nastraja prema suparnicima. Televizija Pink, nakon „Farme“, trenutno emitira „Dvor“, emisiju `ivog karaktera u kojoj njeni junaci, ni~im izazvani, glume kraljeve i kraljice, dvorske lude i druge budale. Ra~unica televizija (ove i drugih) potpuno je jasna izvu}i lijepu zaradu. S druge strane, gotovo svi u~esnici ovakvih vrsta {oua realnosti, uz ~asne izuzetke, u problemima su sami sa sobom. Ve}ina ih je nedokazanih u poslu kojim se bave, pojedine je pregazilo vrijeme, dok tre}i, „ulaze}i“ u ovakve emisije, vide brzu mogu}nost da vlastiti kokuzluk „pobijede“ tako {to }e dati sve od sebe, i ono najgore {to le`i u njima, da se domognu paprene nagrade. Pa ~ak i da je sve sto posto ovako, to bismo mo`da i mogli nekako svariti (uostalom, svako ima daljinski da promijeni kanal) da se u posljednje vrijeme ne de{avaju skandalozni ispadi koji vrije|aju ljudsko dostojanstvo u samoj njegovoj biti. Sve tako prerasta u potpuni dru{tveni odron i {und. Da bi valjda posuli {lag na tortu, ovakve se emisije emitiraju u udarnom terminu, u 20 sati. Tako se sva na{a djeca i omladina mogu „educirati“ gledaju}i fizi~ke obra~une i meku pornografiA. [. ju...

PRESSIJA Zemlja poreme}enih {oua realnosti

„Dvor“: Ra~unica televizije je jasna

26. FEBRUAR/VELJA^A 2011.

Stalo mi je da u mom filmu igra Had`ihafizbegovi}
U Trebinju snima „Krugove“, film koji govori o Sr|anu Aleksi}u Budu}nost kinematografije je stvaranje regionalnog fonda koji bi obuhvatio biv{u Jugoslaviju
oznati beogradski reditelj Srdan Golubovi} nalazi se ovih dana u Trebinju, gdje snima dugometra`ni igrani film „Krugovi“. Film je inspiriran herojskim ~inom Sr|ana Aleksi}a, koji je dao svoj `ivot brane}i Bo{njaka Alena Glavovi}a. Bio je to povod da u Trebinju razgovaramo s vi{estruko nagra|ivanim rediteljem mla|e generacije koji za „Avaz“ govori o tome {ta ga je nagnalo da ovu plemenitu pri~u ispri~a na filmskom platnu.
Bunoza: Na{im politi~arima godi da kulture bude {to manje

RAZGOVOR Beogradski reditelj Srdan Golubovi}

P

Dobro i zlo
Va{a dva prethodna filma „Apsolutnih sto“ i „Klopka“ osvojili su brojne me|unarodne nagrada, „Klopka“ ~ak 23. Nazirete li ve} uspjeh i „Krugovima“? - Ne razmi{ljam o tome. Va`no mi je da napravim dobar film, va`no mi je da ispri~am jednu pri~u koja me u ovom trenutku mog `ivota na neki na~in mu~i, intrigira i provocira. To je

Golubovi}: Herojstvo je najplemenitiji oblik ljudskosti

- Ja mislim da je re`ija jedan plemeniti zanat. Za mene li~no reditelj je kao neki plemeniti zanatlija koji, ustvari, poznaju}i vje{tinu i zanat mo`e da uradi puno vi{e od toga. Nema re`ije bez poznavanja zanata, a ono {to dijeli solidnog i dobrog od odli~nog reditelja jeste ne{to {to se ne mo`e nau~iti. Postoje ti natprosje~ni. Talenat je ne{to {to pravi tu razliku. Posao dobrog reditelja je zanat i puno vi{e od toga. ono {to je meni najva`nije. Ja dosta rijetko snimam filmove, na neki na~in skupljam i snagu i hrabrost i zaista se trudim da se bavim stvarima koje me se ti~u i za koje mislim da su prije svega za mene li~no va`ne, a za koje tako|er mislim da su na neki na~in va`ne i za sredinu u kojoj `ivim. U ovom trenutku me interesuje da napravim jedan po{ten, dobar i istinit film. [ta Vas je podstaklo da re`irate ovaj film? Jednom

Talent pravi razliku

ste izjavili da Va{i raniji filmovi govore o obi~nim ljudima u neobi~nim situacijama. - Ovaj film dosta u tematskom smislu podsje}a na prethodna dva filma. To jeste ponovo pri~a o obi~nom ~ovjeku u neobi~nim okolnostima, ustvari kako jedan obi~an i normalan ~ovjek postaje junak. Ono {to me je uvijek u `ivotu intrigiralo jeste to da svaki ~ovjek u sebi ima dvije li~nosti, ima i dobro i zlo i hrabrost i kukavi~luk. Ustvari, samo nekima u pojedinim trenucima svoga `ivota uspijeva da iz sebe izvuku ono {to je najljudskije. Ja, prije svega, `elim da napravim film koji inspiri{e jednim ljudskim, a ne herojskim ~inom. Herojstvo je najplemenitiji oblik ljudskosti. I to je ono {to je mene zanimalo. Uvijek me je zanimala ta opsesija herojima. Mislim da junak Marko, kako se u „Krugovima“ zove, kojeg igra Vuk Kosti}, jeste najautenti~niji i najve}i junak kojim sam se do sada bavio. Za{to naziv filma „Krugovi“? - Film se zove „Krugovi“ zato {to se film ne ba-

sam, ustvari, glumce s ~itavog tog prostora i puno sam imao i nekih dilema i ideja. Na kraju mi je zaista bilo stalo da se pojavi Emir Had`ihafizbegovi} u jednoj manjoj, ali veoma zna~ajnoj ulozi, kojeg smatram za jednog od najboljih glumaca na ovim prostorima u posljednjih puno godina. Bilo mi je veoma stalo da na bilo koji na~in da svoj doprinos i on }e se pojaviti u filmu. Ina~e, uvijek u mom slu~aju prioritet imaju glumci iz Beograda, jer nekako su mi bli`i i vi{e ih vi|am i vi{e ih gledam u pozori{tu. Va{ film je koprodukcija ku}a iz Srbije, Njema~ke, Francuske, Slovenije i Hrvatske. Jesu li koprodukcije budu}nost filmske industrije? - To je ve} dugo budu}nost. Koprodukcija je dobra stvar, koja u sebi ima i neke lo{e karakteristike jer veliki broj zemalja uklju~enih u projekat, posebno velike zemlje, kao {to su Njema~ka i Francu-

Damir Bunoza, muzi~ar

Dirigent za svadbe i simfonije
Koncertom u Mostaru spojio etno-muziku i Simfonijski orkestar
Damir Bunoza prvi je poslijeratni dirigent u gradu na Neretvi. On je i profesor teoretskih predmeta u Srednjoj muzi~koj {koli, ali i ~lan benda koji svira na svadbenim ceremonijama. Iako mu to mnogi zamjeraju, ovaj talentirani 30-godi{njak ne dijeli muziku na stilove nego, kako ka`e, na dobru i lo{u. Da spaja naizgled nespojivo i da ima sjajne ideje, pokazao je i „Koncertom etno-glazbe“, koji je odr`an u ponedjeljak u izvedbi Simfonijskog orkestra Mostar. Specijalno za ovaj koncert, koji je privukao rijeku ljudi, pogotovo mladih, Bunoza je aran`irao i orkestrirao nekoliko djela. Bilo je neobi~no slu{ati kako Simfonijski orkestar izvodi makedonsku narodnu muziku, koja je poznata po nepravilnim ritmovima, ali 15 djela 15 razli~itih naroda bilo je prava poslastica za stanovnike grada na Neretvi. - Nismo o~ekivali toliko zanimanje. Uvijek je lasa Simfonijskim orkestrom do sada odr`ao desetak koncerata, s druge strane podsje}a kako mnogi danas ne shvataju {ta bi za kulturu zna~ilo kada bi Mostar ponovo imao Simfonijski orkestar u punom sastavu. - Sada Orkestar ima pet stalnih svira~a, a da mu se vrati prijeratni sjaj, to bi zna~ilo dvadesetak koncerata godi{nje u gradu. U Mostaru postoje svira~i, moglo bi se, ako ni{ta drugo, zaposliti barem petnaestak guda~a, {to je dobra osnova. No, za{to to nije tako, odgovor je isuvi{e jasan. Na{im politi~arima godi da kulture bude {to manje - smatra Bunoza. Nakon {to je stekao diplomu profesora teoretskostru~nih predmeta na Muzi~koj akademiji u Sarajevu, zaposlio se u Srednjoj muzi~koj {koli u Mostaru. Na nagovor direktorice ove {kole Melihe Kuluk~ije, vratio se u glavni grad, gdje je upisao dirigiranje. - Bilo je neobi~no oti}i iz Mostara, koji nema Or-

Stalni svira~i

Bh. kinematografija vrijedi vi{e od novca koji dobiva
- Bh. kinematografija je izuzetno vitalna s obzirom na finansije, na novac koji dobija. Mislim da, ustvari, finansiranje i novac koji se odvaja za bh. film je stotinama milja daleko od onoga koliko zaista on vrijedi. Malo je kinematografija u regionu vi doga|ajem iz pro{losti ve} se bavi posljedicama jednog herojskog ~ina. Film se de{ava danas i u nekoj mozai~koj strukturi prati sudbinu ljudi koji su bili u~esnici i svjedoci jednog doga|aja koji im je zauvijek promijenio `ivot i njihove sudbine su kao u krugovima povezane, ustvari, oko tog doga|aja koji se nalazi u centru njihovog `ivota. i Evropi koje imaju i Oskara i Zlatnog medvjeda. Bh. filmu u ovom trenutku nedostaje kontinuitet i sna`na podr{ka autorima kao {to su Jasmila @bani}, Pjer @alica, Sr|an Vuleti}, Danis Tanovi}, koji su zaista vrlo daroviti ljudi. ska, mogu da gu{e na{e male kinematografije. Mislim da je budu}nost kinematografije kod nas stvaranje jednog regionalnog fonda koji bi obuhvatio kulturni prostor biv{e Jugoslavije. Iskustvo u posljednjih nekoliko godina pokazuje da bez pomo}i politi~ara iz svih na{ih zemalja ta stvar postaje normalna i prirodna. Tako da mislim da je stvaranje regionalnog fonda izuzetno zna~ajna stvar, kao {to u Skandinaviji postoji Nordijski fond koji objedinjuje sve zemlje Skandinavije, da je ideja koja je postojala prije nekoliko godina na Sarajevo Film Festivalu od su{tinskog zna~aja za film u regionu.

Muzi~ka poslastica

Dvije diplome
Damir Bunoza ro|en je 1980. godine u Mostaru, gdje je zavr{io Srednju muzi~ku {kolu da bi na Muzi~koj akademiji u Sarajevu zavr{io ko biti general poslije bitke. Moram priznati da mi je spoj etno-muzike i Simfonijskog orkestra bio svojevrstan izazov. Imali smo mnogo proba za ovaj koncert, jer ina~e, muzi~ari Simfonijskog orkestra ne sviraju ovu vrstu muziku. Ovo je za njih atipi~no s obzirom na to da klasi~na muzika uop}e nema motive i ritmove kao etno - govori nam Bunoza. Iako ga raduje to {to je dva odsjeka i tako dobio dvije diplome. Zaposlen je kao profesor u Srednjoj muzi~koj {koli u mostarskom „Pavarottiju“. kestar u punom sastavu, i upisati dirigiranje. Posebno sam bio sretan kada sam kao mladi Mostarac na diplomskom ispitu dirigirao Sarajevskom filharmonijom u prepunoj dvorani Narodnog pozori{ta isti~e Bunoza. Ovaj dirigent, koji muzi~ki obrazuje generacije talentirane djece, ima velike ambicije da, kako ka`e, mnogo doprinese kulturi M. SMAJKI] u gradu.

Ideja na SFF-u
Za{to nema bh. glumaca u filmu s obzirom na to da se jednim ve}im dijelom snima u BiH? - To je stjecaj okolnosti. Glumce, zaista, nisam birao po tome da li su iz BiH, Srbije ili Hrvatske. Tra`io

P MUCOVI] .

(Foto: I. Rozi})

23

PROFIL

24

26. FEBRUAR/VELJA^A 2011.

@ivotopis ABDULAHA SIDRANA

Ako ni{ta drugo, barem jedno znam: cio sam svoj put pregazio sam.

Nemoj u Gora`du tra`iti Galiba! Nismo znali da je na{a utakmica bila namje{tena!
Otkup sirove ko`e (108)
o~etkom svake kalendarske godine trijebim bilje`nice, prepisujem teftere sa telefonskim brojevima, de{ifrujem, probiram i prepisujem zapise. Bacam u sme}e sve za ~ime mi ne}e jauknuti du{a. Bacim i pone{to lijepoga, mal~ice du{a zacvili, ali - nema se kud. Nema se kud - kad valja Tamo, a teftera i bilje`nica toliko da se za jo{ trideset godina ne bi stiglo iskoristiti sve {ta je u njima zapisano. Kupljena u Italiji. Na korici reprodukcija Tuluza Lotreka (Toulouse Lautrec, 1864-1901.), „@ena u kupatilu“ („Donna al bagno“). Nisam neki naro~it poznavalac slikarstva, ali pamtim da sam u djetinjstvu i ranoj mladosti znao drugovima prepri~avati anegdote iz Lotrekovog pari{kog `ivota. Ne pamtim otkud mi to. Sasvim mogu}a linija simpatije i identifikacije - njegova hendikepiranost, {take, pi}e, tuga. Stranice bilje`nice od sme|eg ~upavog papira ~iju ljepotu prepoznaju i vole oni kojima su bliske stare knjige. Znam sebe, Behija je to rodila: i kad iz bilje`nice isprepisujem sve {to vrijedi prepisati, opet }e mi biti `ao da je bacim... Sva{ta li sam u nju utrpao, mili Bo`e! Na unutarnjoj strani korice, na samom po~etku, odnekle izrezao i zalijepio ovo, kao svakodnevnu molitvu i gatku, da od

P

Bilje`nica iz godine 2010.

Dafne di Morie (Daphne Du Maurier), „Zavr{nice“, Ozren Nedeljkovi}. Ne pamtim kad su te knjige do{le u ku}u, ba{ kao da su na polici stajale oduvijek. I danas mislim da je prva re~enica ljubavnog romana „Rebeka“ jedan od najljep{ih po~etaka nekog romana... No}as sam u snu opet bila u Menderleju... Kakva melodija, koji zamah! Nakon takve re~enice ~ovjeku do|e da sam nastavi pisati, kao da je re~enica njegova, i njegov do`ivljaj i san... Ud`benik Ozrena Nedeljkovi}a o {ahovskim zavr{nicama zape~atio je moju {ahovsku sudbinu. Tata je govorio ono {to je ~uo od znalaca, da se {ah po~inje u~iti od zavr{nica, a ta va`na istina nikako nije lijegala u moju djetinju pamet. Knjiga mi bila dosadna, mnogo mi dra`e bilo u~iti Otvorenja, Sredi{njice i Kombinacije - i tako, zanemariv{i prvu i nava`niju lekciju, makar i uz titulu majstorskog kandidata, ostadoh {ahovski pacer koji protiv ja~ega ne umije dobiti obi~nu topovsku zavr{nicu i kad ima dva-tri pje{aka vi{e! Uvijek se posramim kad se toga sjetim.

ne smiju, boje se, ima takva i takva pri~a o tome turbetu, narod pamti, aaa, ne, nipo{to. Mi turbe ne diramo! Stajali radovi petnaestak dana, {efovi tra`ili kakvog dobrovoljca, spremni da mu lijepo plate, ~ulo se za potrebu, te im se javi nekakav Galiba, zdrav, ni star ni mlad, kr{an i jak ~ovjek. Pustite vi te budale{tine, veli, ja se bapskih pri~a ne bojim! Dajder tu macolu! Dva dana Galib radio, obavio poso, lijepo naplatio, svi zadovoljni. Nije pro{lo osam dana, pro|e ~ar{ijom pri~a: poludio onaj Galib {to je sru{io turbe! Nije glasina, nije izmi{ljotina, nego `iva `ivcata istina. Poludio ~ovjek. Zaposve poludio, i osto lud, i umro lud. Od tih dana u Gora`du se djeci ne nadijeva ime Galib, i nikakvoga Galiba u Gora`du ne tra`ite, jer ga nema i ne}ete ga na}i.

Dragi F. Bilo bi s moje strane licemjerno ako pre{utim da mi je bilo jako neugodno iz tvojih usta ~uti ne{to umek{anu verziju tu|man-milo{evi}evske tvrdnje da Bosna „osim u srednjem vijeku“ „gotovo nikad i

Politi~ko pismo prijatelju u Pariz

Iz jedne ovakve bilje`nice dobar pisac izvadi cio roman, a akademik Sidran tek jedan ili dva novinska teksti}a...

Svoje postojanje Sidrani nisu osje}ali ako nisu bili u ne{to potopljeni! Mo`e se kazati ljep{e: Da bi osjetili svoje postojanje, Sidrani su morali biti u ne{to potopljeni! Ekstaza bija{e prirodno stanje njihove du{e. Izvan ekstaze, nisu ni brojali da postoje. Smatrali su... [ta smatrali? Oni nisu imali vremena da smatraju. Oni su osje}ali i djelovali!

Sidrani nisu imali vremena da smatraju

dana{nja Srbija i Hrvatska, nekome podlo`na ) - zar bi to bio razlog da postane Srbija, ili Hrvatska? Ako i nije bila „neka dr`ava“, jo{ je izvjesnije da nikada nije bila ni Srbija ni Hrvatska. (Onda kad neki njeni zapadni prostori bjehu hrvatski, nije bilo Hrvatske! a etni~ka slika se u njima, po dolasku Osmanlija, tokom 15/16 stolje}a, promijenila toliko da od njihovog hrvatskog karaktera nije ostalo gotovo ni{ta. Svi smo mi pro{li isti ili sli~an put i relativizirati pravo Bosne na postojanje zna~i apsolutizirati nacionalni faktor i nacionalni princip nastanka i opstanka dr`ava na evropskim prostorima. Zna~i stati uz ~etnike, uz Krivoustog (koji jeste, uz zlo~ine i nad svojim narodom, ostvario hrvatski „tisu}ljetni san“). Biti uz Bosnu, braniti „bosansku stvar“, odavno je postalo pitanje ljudskog moralnog i intelektualnog integriteta. Nisu dopustive nikakve relativizacije. Pogotovo s obzirom na stepen i koli~inu zlo~ina u~injenih nad njom i u njoj i zlo~ina koji se nad njom jo{ uvijek ~ine. Moradoh ti ovo napisati, da za va`nije stvari oslobodim prostor u odavno tijesnom i zgu`vanom mozgu. Gora`de, 11.7.10. Zapis o jednom Golooto~aninu koji je prestao ~itati knjige. „Koji mi pisac mo`e kazati ne{to {to nisam saznao na Golom otoku?“ Nema takvog.

Petnaest godina po okon~anju ratova na Balkanu, obi~nog ~ovjeka, sudionika u njima, po~elo je moriti potmulo osje}anje krivnje, kao svrab uporna i ru`na misao

Dogovoreni ratovi namje{tena utakmica

Pa zar stvarno nije `alosno to {to }e od ovakve ljepote i miline postati nekakav, ko zna kakav ~ovjek!?

Sve saznao na Golom otoku

sebe i od svojih odagnam Zlo, da sebi i svojima prizovem Dobro: Uzvi{eni Allah, d`. {., rekao je: Kada moj rob zamisli da uradi neko dobro djelo, Ja mu upi{em dobro djelo ako ga i ne uradi, a kad ga uradi Ja mu upi{em deset puta toliko. Ako pak zamisli da u~ini neko lo{e djelo, pa ga ne uradi, Ja mu oprostim, a ako ga uradi, upi{em mu samo jedno lo{e djelo. Zaboravio sam dva va`na naslova iz o~eve ku}ne kolekcije knjiga. „Rebeka“,

Dvije zaboravljene knjige

nije bila neka dr`ava“. Ta jednostavna re~enica veoma lako ulazi u strano uho, i smi{ljena je kao pokri}e za srpsko-hrvatske nacionalisti~ke velikodr`avne teritorijalne pretenzije. Relevantna nauka i najzna~ajniji povjesni~ari o tome kazuju sasvim druga~ije. Sjeti se samo Krle`e koji govori kako je Bosna imala kulturu, umjetnost, pismenost u vrijeme kad je Hrvatsku ~inilo jedva „nekoliko stotina od`aka“. Pa ako Bosna i nije, osim u srednjem vijeku, bila neka dr`ava (a bila je, na razli~ite na~ine, isto {to i njeni susjedi,

Ni u svome radnom tefteru ovaj pisac ne mo`e bez {aha!

Kad su u Gora`du, {ezdesetih godina, gradili Centar za kulturu, pokraj Drine, ispod glavnog ~ar{ijskog mosta, valjalo je skloniti muslimansko groblje i pritom sru{iti neko drevno turbe. Sve se nekako obavilo, ali da ru{i turbe - ne}e niko. Radnici odbijaju nare|enje, pravdaju se da

U Gora`du }e{ uzalud tra`iti Galiba

da je sudjelovao u ne~emu poganom, u ~emu nikako nije trebao sudjelovati. ^uo sam jednoga kako govori: osje}am se kao fudbaler koji je dao sve od sebe, do posljednjeg sudijskog zvi`duka gorio, i na terenu izgorio, a kasnije - mnogo, mnogo kasnije - naslutio i potom spoznao da je utakmica bila namje{tena, a njen rezultat unaprijed dogovoren!
(nastavak u idu}em broju)

Premijer liga BiH 2010/2011.

32
LEOTAR
Stojanovi}

Dnevni avaz, subota, 26. februar/velja~a 2011.

premijer liga
SLAVIJA
Dragan Bjelica, trener:
Mandi} Vu~ini} - O~ekuje nas te`i raspored na prolje}e, samo u prva ~etiri kola tri puta gostujemo. Ipak, vjerujem da imamo kvalitet da zadr`imo poziciju u gornjem dijelu tabele pa je eventualna borba za opstanak isklju~ena. I. Radovanovi} B. [e{lija Todorovi} Simi} Radonja Ra{evi}

57
VELE@
Popovi}

Premijer liga BiH 2010/2011.
Remeti} Oki} Kodro Velagi} (Zolj) Rov~anin

BORAC

Me|edovi}

Nikoli}

Vrane{evi}

Vlado Jagodi}, trener:
Raspudi} Staji} Kruni} Maleti}

Dragan Spai}, trener:
Marjanovi} Todorovi} Deli} [araba Milenkovi} Andri} ^orlija

Milomir Odovi}, trener:
Iveti}

- Nakon odli~nih priprema i kvalitetnih kontrolnih utakmica, `elimo ostati tamo gdje smo sada, na vrhu tabele. Imat }emo, naravno, ozbiljne suparnike, ali na{a prednost od pet bodova bit }e klju~na, ba{ kao i na{ kvalitet.

Benovi}

]ori} Avduki}

Petri}

Stupar

Boris Raspudi}, kapiten:
- Vjerujem da }emo ostati prvi. (4-4-2) Na{a je obaveza da u svakoj utakmici idemo na pobjedu bez obzira na to gdje igramo i protiv koga GOLMANI: Asmir Avduki}, Sini{a Mar~eti}, Nikola Luburi}. pa }e tako biti ve} protiv [irokog ODBRANA: Vuka{in Benovi}, Milan Stupar, Leonid ]ori}, Nemanja Damjanovi}, Bojan Petri}, Brijega. Ne}emo gledati druge, Dragoslav Staki}, Dra{ko @ari}, Neboj{a Runi}. VEZNI RED: Boris Raspudi}, Darko Maleti}, Borislav Kruni}, Sr|an Grahovac, Nemanja Progledat }emo samo sebe.
danovi}, Marko Maksimovi}, Milan Sre}o, Du{ko Sakan, Borislav Miki}, Sini{a Dujakovi}. NAPAD: Stevo Nikoli}, Du{ko Staji}, Rade Veljovi}, Petar Kuni}, Nemanja Vidakovi}, Dra`en Me|edovi}.

- Planirali smo da se vratimo u sami vrh tabele. Imamo jednu utakmicu vi{e na svom terenu i sve zavisi od starta u nastavku polusezone. Ako u premijernom me~u savladamo Rudar, a u to sam uvjeren, onda }e se na{ plan postepeno po~eti ostvarivati.

Sadikovi}

Stankovi} Dujkovi}

Regoje

Zdravko [araba, kapiten:
- Vjerujem u dobre rezultate. Moramo iskoristiti povoljan raspored. Osim toga, poznato je da su prolje}a uvijek prolazila u znaku Leotara i nadam se da }e tako biti i ovog puta.

Bojan Regoje, kapiten:
(4-4-2)

- Nismo imali previ{e vremena, ba{ kao {to ni ja nisam poznavao previ{e igra~a, ali smo kroz prijateljske utakmice uspjeli donekle poslo`iti stvari. O~ekuje nas te{ka sezona, ali svi zajedno moramo ulo`iti maksimum i rezultat ne}e izostati.

Zaimovi}

Gan~ev

Kazazi} (Kajtaz) Stoki}

Had`i|ulbi}

GOLMANI: Bo{ko Milenkovi}, Mladen Kukrika. ODBRANA: Bojan Vu~ini}, @eljko Radovi}, Vladimir Todorovi}, Zdravko [araba, Gavrilo ^orlija, Franjo Deli}, Darko Dre~, Stevan Duri}, Darko \aji}, Fabijan Koronel. VEZNI RED: Vladimir Mandi}, Sr|an Andri}, Darko Bond`i}, Rajko Komneni}, Rade Bo{kovi}, Slobodan Koki}, Miroslav Prelo. NAPAD: Nenad Stojanovi}, Du{ko Vrane{evi}, Lazar Marjanovi}, Miljan Mijanovi}, Marko Toholj, Vladimir Kujund`i}, Cezar Kanarijo.

- Imamo lijepu zalihu bodova i visoku poziciju nakon pola dionice, ali opu{tanja nema. O~ekujem da budemo dominantni kao doma}ini, a kao kolektiv smo kadri biti u~inkovitiji na gostovanjima pa mjesto u gornjem dijelu tabele ne}e biti u pitanju.

(4-4-2) GOLMANI: Ratko Dujkovi}, Stefan Tomovi}, Du{an Remi}. ODBRANA: \or|e Lackanovi}, Bojan Regoje, Predrag Papaz, Goran Popovi}, D`emal Sadikovi}, Ivan Stankovi}, Sa{a Radovanovi}. VEZNI RED: Damir Be{irevi}, Goran Simi}, Miljan Radonja, Nemanja [e{lija, Emir Zeba, Ognjen Todorovi}, Marko Peri{i}, Bojan Jamina. NAPAD: Dejan Ra{evi}, Branko [e{lija, Nemanja Pu{ara, Nedim Ogle~evac, Igor Radovanovi}.

D`enan Zaimovi}, kapiten:

(4-2-3-1)

- Jesen nije bila dobra, ali se svi nadamo da }e prolje}e biti GOLMANI: Emir Had`i|ulbi}, Senedin O{trakovi}, Arman [uta. mnogo bolje. Dogodile su se neke ODBRANA: Goran Stoki}, Perica Iveti}, Adnan Kadri}, Armel [kalji}, Amer Mahini}, Zlatko Kazazi}, Armin Jazvin, Admir Kajtaz, Goran Gan~ev, Anel Tojaga, Anis Kalajd`i}. promjene u klubu, navija~i se VEZNI RED: Mustafa Kodro, D`enan Zaimovi}, Riad Demi}, Amir Zolj, Fadil Mari}, Ermin Gad`o, vra}aju na stadion. Sigurno je da Halil Mahmutovi}, Emir Zuhri}, D`enan Durakovi}. }e svaka utakmica biti jednako NAPAD: [evko Oki}, Admir Velagi}, Damir Rov~anin, Igor Remeti}, Mirza ]emalovi}, Danijel Brte{ka, ali vjerujem da mo`emo do kovi}. opstanka.

BUDU]NOST
Munever Rizvi}, trener:
- Najbitnije je da na startu protiv direktnih konkurenata Drine i Vele`a odigramo dobro i osvojimo bodove. To ne}e biti lagan posao, ali to je prvi i najva`niji zadatak kako bismo stekli uvjet da u nastavku izborimo opstanak u Premijer ligi. Zrnanovi}

Sli{ko

Haski}

OLIMPIC
^amrkovi}

Ra{~i}

[migalovi}

Halilovi}

Sarajli}

Omi}

Mehmed Janjo{, trener:

SLOBODA
Kreser Kiso

Am. Beki}

Me{anovi}

^ergi} Husi}

^oli}

- Nastojat }emo da u ovoj polusezoni igramo za gol vi{e. U Premijer ligi nismo pod pritiskom rezultata i to je dobro, jer }e mladi igra~i imati vi{e prostora za afirmaciju. Naravno, ne}emo i}i da gubimo utakmice, ali nam je prvenstveni cilj finale Kupa BiH.

Muji}

Hiro{

Vidovi}

Denis Sadikovi}, trener:

ZRINJSKI
Slaven Musa, trener:
Nikoli} - Pogled na tabelu jasno otkriva da ne mo`emo pobje}i od ~injenice da je na{a realnost borba za opstanak, ali smatram da smo trenutnim kvalitetom daleko iznad toga. Uprkos te`em rasporedu, mo`emo osvojiti mnogo vi{e bodova nego jesenas. Stojki}

Lendri} Ivankovi} Sal~inovi} Zadro Duro

Suba{i}

[kalji} Lu~i}

Suljevi}

Rizvanovi}

Elvis ^ergi}, kapiten:
- Nismo uspjeli nadoknaditi izgubljene bodove na startu prvenstva na doma}em terenu. Sada istim ekipama idemo u goste i bit }e vrlo te{ko izboriti povoljan rezultat, jer su se svi, za razliku od nas, poja~ali. Ipak, vjerujem u opstanak.

(4-4-2) GOLMANI: Muris Husi}, Armin Lugavi}. ODBRANA: Mirel ^amarkovi}, Nermin ^oli}, Elvis ^ergi}, Dilaver Zrnanovi}, Adis Kova~evi}, Edi Buro, Edis Bajri}. VEZNI RED: Muhamed Omi}, Edin Vare{evi}, Adnan Sarajli}, Adnan Jahi}, Muris Piri}, Eldar Kavazovi}, Alija \erzi}, Kabir Smaji}, Kenan Lugavi}, Emir Ikanovi}, Emir Halilovi}, Edis Kurti}, Admir [migalovi}. NAPAD: Nermin Haski}, Semir Slomi}, Nermin Imamovi}, Arnel Dedi}, Igor Sli{ko.

Muhamed Suba{i}, kapiten:

- Cilj je da ekipu stabiliziramo i da nemamo previ{e oscilacija u igri. Bilo bi lijepo kada bismo nastavili uspje{an niz i seriju iz fini{a prvog dijela sezone. Osim toga, te`it }emo da se nadigravamo sa svakim rivalom, a to zna~i da `elimo igrati {to ljep{e i {to efikasnije. Ne}emo se zamarati velikim pri~ama i najavama.

Gavari}

Zoleti}

Bo{njak

Halilovi}

Stjepanovi}

Efendi}

Raca Mujki}

Jogun~i}

Ani~i} Had`i}

D`idi}

Popovi}

- O~ekivanja su nam kao i svake godine, Olimpic uvijek ima GOLMANI: Mladen Lu~i}, Semir Bukvi}. velike ambicije. Problem bi ODBRANA: Nihad Suljevi}, Mirza Rizvanovi}, Asim [kalji}, Muhamed Suba{i}, Boris Savi}, Milo{ nam mogao biti to {to smo neuigrVidovi}. ani, ekipa je dobra, ali se svake goVEZNI RED: Adis Had`anovi}, Nenad Kiso, Salem Salki}, Semir Aganspahi}, Huan Pablo Kreser, dine promijeni dosta igra~a pa se Predrag Kra~unov, Eldin Du~i}, Nedim Hiro{. ponovo moramo upoznavati na teNAPAD: Admir Ra{~i}, Muhamed Muji}, Haris Harba, Almir Pliska, Rijad Pljevljak, Semir Kapi}, renu. Iako imamo te`ak raspored, Sabit Alimanovi}, D`enan Durak. borit }emo se u svakom me~u.

(4-5-1)

Samir Jogun~i}, zamjenik kapitena:

(4-4-2)

Mario Ivankovi}, kapiten:

(4-2-3-1)

- Obavili smo dobre pripreme i GOLMANI: Denis Mujki}, Tino Divkovi}, Kenan Piri}. dosta dobro smo se uigrali. Ako poODBRANA: Samir Jogun~i}, Stani{a Nikoli}, Darko Raca, Damir Murselovi}, Dejan Drakul, Samir novimo nastupe iz kontrolnih utakmi- Efendi}, Adnan Salihovi}. VEZNI RED: Muamer Zoleti}, Stefan Gavari}, Mersed Malki}, Miljenko Bo{njak, Almir Haliloca, onda }emo imati razlog za zadovoljstvo. Mo`da je u ovom trenutku vi}, Admir ^ehaji}, Tarik Okanovi}, Alden Aljuki}, Almir Beki}, Amar Rahmanovi}. NAPAD: Amer Beki}, Senad Muji}, Alen Me{anovi}, D`emil Hasanovi}. rano prognozirati, ali smatram da smo kadri ostati u vrhu tabele.

- Za razliku od prvog dijela seGOLMANI: Adnan Had`i}, Igor Melher, Igor Budimir. zone, u kojem smo podbacili, proODBRANA: Marko Popovi}, Ivo Zlati}, Damir D`idi}, Toni Marki}, Marin Ani~i}, Pero Stojki}, lje}e ~ekamo sa znatno ja~im Toni Gagro. igra~kim kadrom. Poja~ali smo se VEZNI RED: Samir Duro, Nemanja Stjepanovi}, Vlado Zadro, Mario Ivankovi}, Fenan u svim linijama. Mom~ad danas Sal~inovi}, Levani Kutalija, Vernes Selimovi}, Pavle Su{i}, Marko Ra{o. izgleda mnogo ozbiljnije, a to bi se NAPAD: Ivan Lendri}, Mile Pehar, Ozren Peri}. onda, logi~no, trebalo odraziti i na na{im rezultatima.

^ELIK

D`afi}

Adilovi}

Had`i}

RUDAR
Puri} Brkovi} (Musi})

Kantar

Da{i}

Abdulah Ibrakovi}, trener:

- Te{ko je biti realan kada je rije~ o vlastitom timu. No, mislim da, prema kvalitetu, mo`emo biti me|u prvih pet-{est ekipa. Cilj je da igramo barem finale Kupa BiH, {to bi nas skoro sigurno odvelo na euroscenu idu}e sezone.

Kapetan Kuduzovi} (Sadikovi})

Hasanovi}

Boris Gavran, trener:

[IROKI BRIJEG
Kiki}

[ili} Roskam Zakari}

Mi{i}

Milo{evi} Bilobrk

^ovi}

Eldin Adilovi}, kapiten:
- Bit }emo bolji nego jesenas, (4-3-3) ina~e se ne bismo ni poja~avali. O~ekujem da osvojimo Kup BiH ili GOLMANI: Luka Bilobrk, Amel Pjani}, Salih Hinovi}. da, najmanje, igramo u finalu, dok ODBRANA: Vedin Musi}, Zoran Brkovi}, Kenan Nemeljakovi}, Semjon Milo{evi}, Me}emo se u prvenstvu poku{ati pohmedalija ^ovi}, Emir Jusi}, Aladin Isakovi}, Elvis Sadikovi}, Elmir Kuduzovi}, Kenan Studi}i na tabeli koliko to bude bilo par. mogu}e. VEZNI RED: Dario Puri}, Eldar Hasanovi}, Armin Kapetan, Aldin [i{i}, Adis ]ulov, Armin Arnaut, Kenan Hori}, Haris Duljevi}. NAPAD: Eldin Adilovi}, Emir Had`i}, Adin D`afi}, Haris Dilaver.

- Bez obzira na to {to nas je napustio jedan od najboljih stopera u Premijer ligi Dragoslav Staki}, nadoknadili smo taj gubitak dovo|enjem Zorana Luka~a i Sa{e Keranovi}a. Istina je da imamo ne{to te`i raspored i da smo doma}ini [irokom, Borcu i @eljezni~aru, ali vjerujem da se mo`emo plasirati u sredini tabele.

Kova~evi}

@eri}

D`afi}

Ivo I{tuk, trener:

ZVIJEZDA
Dragan Jovi}, trener:
\elmi} Diogo - @elimo ostati u ligi i mislim da su nam ambicije realne. Objektivno, na{a pozicija je od petog do osmog mjesta. Igrat }emo napada~ki kako bismo popravili efikasnost i stvorili lijepu i zanimljivu atmosferu za publiku. Imamo igra~e podjednakog kvaliteta i trenutna forma i ozljede odlu~ivat }e ko }e startati. Moranjki}

Tosunovi} Niki} Hamzi} Prodanovi} Smaji} Jusi} Nezi} Hasi} Deli}

Dragi}

Jevti} Tripi}

Kotaran

[odi}

- Ambicije [irokog Brijega uvijek su visoke. Ne libim se kazati da ciljamo na jedan trofej. Istina, ve}i su nam izgledi u Kupu, ali nismo se odrekli ni prvenstva.

Ivankovi}

Vagner

Berto{a

Topi} Bandovi}

Brekalo

Dalibor [ili}, kapiten:
(4-4-2)

Ned`ad @eri}, kapiten:
- U pripremnim utakmicama pokazali smo da igramo dobro, pa ~ak i bolje nego jesenas. Od novajlija o~ekujemo da opravdaju svoj dolazak u klub.

GOLMANI: Bojan Tripi}, Arnes Podunavac, Zoran Rodi}. ODBRANA: Neboj{a [odi}, Goran Kotaran, Marko Jevti}, Borislav Muzgonja, Dalibor Dragi}, Edvin Hamzi}, Zoran Luka~, Sa{a Keranovi}, Nemanja Pekija, Budimir Despotovi}. VEZNI RED: Ned`ad @eri}, Sa{a Kova~evi}, Arnes Brki}, Vedran Kantar, Goran Kecman, Nedeljko Radivojac, Marko Gari}, Aleksandar Kiki}, Miodrag Bursa}. NAPAD: Ognjen Da{i}, Mirza D`afi}, Zlatko \ori}, Ajdin Kari}, Nemanja Marinovi}.

- Glavni i primarni cilj [irokog je izlazak u Evropu. Mislim da (4-3-3) su nam {anse realne. Dobro stojimo na oba fronta. ^ini mi se da Evropu lak{e mo`emo izboGOLMANI: Dejan Bandovi}, Nikola Mari}, Robert Mikuli}. riti kroz Kup, ali }emo i u prveODBRANA: Diogo, Josip Topi}, Renato, Slavko Brekalo, Vlado Hrka}, Mateo Berto{a, Dino ]ori}, nstvu biti glavni konkurenti za na- Ivica D`idi}. VEZNI RED: Mario Ljubi}, Vagner, Jure Ivankovi}, Danijel Ko`ul, Marsijano, Ante Serdaru{i}, Marjvi{i plasman.
io Kvesi}, Dalibor [ili}, Goran Zakari}, Ante Hrka}. NAPAD: Mateo Roskam, Varea, Ante Pinjuh, Hrvoje Mi{i}.

Amir Hamzi}, kapiten:

(4-1-4-1)

GOLMANI: Raif Smaji}, Irfan Fejzi}, Emir Prlja~a. - Nismo zadovoljni pru`enim u jeODBRANA: Muamer Nezi}, Jasmin Moranjki}, Ilija Prodanovi}, Rusmir Jusi}, Alvin Karad`a. senjem dijelu sezone, posebno u VEZNI RED: posljednjih pet-{est kola. Nismo Aldin Ma{i}. Armin Deli}, Amir Hamzi}, [erif Hasi}, Branislav Niki}, Mersad Bedak, igrali na o~ekivanom nivou i naNAPAD: Joco Stoki}, Damir Tosunovi}, Dragan Risti}, Ognjen \elmi}, Senad Husi}, Samir dam se da }emo sa poja~anjima Nuhanovi}. osvojiti mjesto koje nam pripada, a to je me|u prvih sedam.

DRINA
Darko Vojvodi}, trener:
- U toku zimske pauze doveli smo devetoricu novih fudbalera, koji imaju iskustvo u borbi za opstanak. Ja~i smo sigurno u odnosu na jesen i uvjeren sam da }emo izboriti opstanak u ligi, {to je na{ jedini cilj.

Muminovi} N. Lazarevi} Le`aji} ]ulum

Nini}

SARAJEVO
Mirza Vare{anovi}, trener:
Na{ primarni cilj je Evropa, a ako nam se uka`e prilika, i naslov prvaka. Imali smo odli~ne pripreme, pogotovo u Antaliji, i potpuno spremni do~ekujemo drugi dio sezone.

Obu}a

Avdi}

TRAVNIK
Arsenijevi}

Faji} Pranjkovi} Badrov Saraj~i} ]uri} [iljak

Krezovi}

Koja{evi} K. Hand`i} Hamzagi}

[}epanovi}

Ned`ad Selimovi}, trener:

@ELJEZNI^AR
Amar Osim, trener:
Vi{}a E. Varupa Terzi} - Ako `elimo ponovo osvojiti titulu, moramo se popraviti u odnosu na jesenas, jer onako kako smo igrali, bit }e dovoljno za Evropu, ali za prvo mjesto ne}e. Borac je u prednosti, ima pet bodova vi{e, a mi }emo da ih ganjamo. Stani}

Popovi} Zeba Stan~eski Savi} Be{lija

Ze~evi}

Mihajlovi} Maksimovi}

Prebira~evi} Sredojevi}

Muharemovi}

Guti} Hamzi}

Torlak

Goran Maksimovi}, kapiten:
- U proljetnom dijelu sezone u svaki me~ moramo u}i kao da je odlu~uju}i. Nadam se da }emo kod ku}e bilje`iti bolje rezultate nego jesenas, a da }emo bodove osvajati i na strani. Znamo da ne}e biti lako, ali svi smo optimisti.
(4-3-1-2) GOLMANI: Goran Maksimovi}, Dragan Aleksi}, Slobodan Radi}. ODBRANA: Nikola Prebira~evi}, Bojan Mihajlovi}, Darko Mitrovi}, Radomir Jeremi}, Ivan Lazarevi}, Du{an Sredojevi}, Dejan Vukovi}, Miroslav Jevti}, \or|e [u{a. VEZNI RED: Danijel ]ulum, Nenad Ze~evi}, Dalibor Krezovi}, Miroslav Savanovi}, Nikola Lazarevi}, Igor Le`aji}, Nikola Mojovi}, Radomir Vasi}, Slobodan \uri}, Aleksandar Vasi}. NAPAD: Ivan Nini}, Milo{ Galin, Radan Muminovi}, Jasmin Jaranovi}, Boban \eri}, Dino Rustemovi}.

Kenan Hand`i}, kapiten

- Nastavit }emo kao i jesenas, dakle, na{ plasman je iznad sredine tabele. Za titulu }e se boriti Borac, @eljezni~ar, Sarajevo i [iroki Brijeg, a mi smo tu negdje odmah iza ovih ekipa.

Ribi}

Helvida Adilovi}

Me{i} [ehi}

Vasili}

Markovi}

Uz dobar start mo`emo se boriti (4-4-2) za titulu i sve dok imamo bilo kakve {anse, ne}emo odustati. U ekipi je nekoliko novih imena, prGOLMANI: Dino Hamzi}, Bojan Jovi}, Ibro Hod`i}. ovjerenih igra~a koji nam mogu ODBRANA: Sedin Torlak, Branislav Arsenijevi}, Hilmo Guti}, Nail [ehovi}, Sanel Trebinjac, Fadil dosta pomo}i u nastavku sezo- ^izmi}, Edin ^akal, Zoran Belo{evi}, Amer Dupovac, Veldin Muharemovi}. ne. VEZNI RED: Damir Had`i}, Faruk Ihtijarevi}, Denis ^omor, \enaldin Hamzagi}, Kenan Hand`i},

Elvedin Varupa, kapiten:
- Nismo mnogo promijenili sastav, ~ak smatram da smo ja~i nego jesenas. U proljetnom dijelu lige imamo povoljniji raspored tako da o~ekujem jednu od najuspje{nijih sezona na{eg kluba.
(4-2-3-1) GOLMANI: Adi Adilovi}, Alen Deli}, Mensur \ulabi}. ODBRANA: Simbad Terzi}, Elvedin Varupa, Suvad Grabus, Nihad Ribi}, Armin Helvida, Murat Sejdovi}, Ned`ad Begi}, Robert ]ori}. VEZNI RED: Midhet Saraj~i}, Stipe Badrov, Mirsad [iljak, Arnel ]uri}, Dario Pranjkovi}, Aldin Hod`i}, Seldin Zatagi}, Nermin Varupa, Aldin Pa{ali}, Anes Deli}. NAPAD: Nusmir Faji}, Aldin Lihovac, Sanid Mujaki}, Neboj{a Popovi}, Bekir Reki}, Jasmin Kola{inac.

Mirsad Be{lija, kapiten:
- Ja~i smo nego u prvom dijelu sezone, doveli smo ciljana poja~anja i mislim da smo najve}i favoriti za odbranu titule. Imamo snage za borbu na dva fronta, u Premijer ligi i Kupu BiH.

(4-2-3-1) GOLMANI: Ibrahim [ehi}, Elvis Kari}, Adnan Gu{o. ODBRANA: Elvis Me{i}, Mirko Radovanovi}, Sr|an Stani}, Jadranko Bogi~evi}, Goran Markovi}, Velibor Vasili}, Benjamin ^oli}, Patrik Nijema. VEZNI RED: Sr|an Savi}, Muamer Svraka, Zajko Zeba, Edin Vi{}a, Mirsad Be{lija, Milan ]ulum, Perica Stan~eski, Nermin Jamak, Goran Perak, Elvir ^oli}, Nermin Zoloti}. NAPAD: Lazar Popovi}, Bajro Spahi}, Aleksandar Nikoli}, Omar Balji}.

Damir Koja{evi}, Vu~ina [}epanovi}, Ajdin Nuhi}, Nedim Be}irevi}, Haris Hand`i}. NAPAD: Emir Obu}a, Alen Avdi}, Edin Pehli}, Amel Hand`i}, Asmir Sulji}, Adis Jahovi}, Jasmin ^ampara, Haris Hand`i}, Jasmin Peljto.

58

Subota, 26. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

subota, 26. februar/velja~a 2011.

59

Tabela Premijer lige BiH
1. Borac 2. @eljezni~ar 3. Sarajevo 4. [. Brijeg 5. Travnik 6. Slavija 7. Sloboda 8. Rudar 9. Olimpic 10. Leotar 11. ^elik 12. Zvijezda 13. Budu}nost 14. Zrinjski 15. Drina 16. Vele` 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 9 8 8 7 7 6 5 6 6 5 5 4 5 4 4 3 1 4 1 1 1 3 6 3 2 4 4 5 1 2 1 2 5 3 6 7 7 6 4 6 7 6 6 6 9 9 10 21:8 28:14 21:11 31:23 24:20 22:23 14:14 17:18 14:15 16:26 15:14 13:16 15:18 16:22 12:24 16:29 33 28 28 25 22 22 21 21 21 20 19 19 17 16 14 13

60
(26./27. februar)
Sloboda - Slavija ^elik - Sarajevo Vele` - Zrinjski Drina - Budu}nost [iroki B. - Borac Leotar - Rudar @eljezni~ar - Olimpic Travnik - Zvijezda (0:1) (0:1) (0:2) (1:1) (3:2) (1:1) (2:0) (1:2)

Dnevni avaz, subota, 26. februar/velja~a 2011.

premijer liga
S pro{losezonskog mostarskog derbija: Okr{aj Vele`a i Zrinjskog odmah na startu proljetne polusezone

16. kolo

Lista strijelaca
Nusmir Faji} (Travnik) Damir Tosunovi} (Zvijezda) Zajko Zeba (@eljezni~ar) Stevo Nikoli} (Borac) Vagner Lago ([. Brijeg) Ivan Lendri} (Zrinjski) Igor Radovanovi} (Slavija) Dalibor [ili} ([. Brijeg) Mateo Roskam ([. Brijeg) Nermin Haski} (Budu}nost) Mirza D`afi} (Rudar) Sr|an Savi} (@eljezni~ar) 8 8 8 7 7 7 6 6 6 5 5 5

(5./6. mart)
Travnik - Sloboda Zvijezda - @eljezni~ar Olimpic - Leotar Rudar - [iroki B. Borac - Drina Budu}nost - Vele` Zrinjski - ^elik Sarajevo - Slavija (0:2) (0:2) (1:0) (2:1) (2:0) (0:2) (1:2) (1:2)

17. kolo

Tosunovi}: Postigao osam golova

(12./13. mart)
Sloboda - Sarajevo Slavija - Zrinjski ^elik - Budu}nost Vele` - Borac Drina - Rudar [iroki B. - Olimpic Leotar - Zvijezda @eljezni~ar - Travnik (0:3) (2:4) (1:1) (1:1) (0:1) (0:1) (0:1) (1:2)

18. kolo

1994 1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

Dosada{nji prvaci

^elik ^elik ^elik @eljezni~ar Sarajevo Brotnjo @eljezni~ar @eljezni~ar Leotar [iroki Brijeg Zrinjski [iroki Brijeg Sarajevo Modri~a Zrinjski @eljezni~ar

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Pobjednici Kupa BiH

^elik ^elik Sarajevo Sarajevo Bosna (V) @eljezni~ar @eljezni~ar Sarajevo @eljezni~ar Modri~a Sarajevo Ora{je [iroki Brijeg Zrinjski Slavija Borac

canja Raspored natje lu u drugom dije r sezone Premije lige BiH
(23./24. april)

(19./20. mart)
@eljezni~ar - Sloboda Travnik - Leotar Zvijezda - [iroki B. Olimpic - Drina Rudar - Vele` Borac - ^elik Budu}nost - Slavija Zrinjski - Sarajevo (0:2) (0:1) (0:3) (3:1) (0:3) (1:0) (3:2) (0:1)

19. kolo

23. kolo

(14./15. maj)
(1:0) (1:2) (3:1) (0:2) (0:2) (1:3) (0:1) (1:0) Vele` - Sloboda Drina - ^elik [iroki B. - Slavija Leotar - Sarajevo @eljezni~ar - Zrinjski Travnik - Budu}nost Zvijezda - Borac Olimpic - Rudar (0:1) (0:1) (0:1) (0:3) (1:0) (1:3) (0:1) (1:3)

27. kolo

Kup BiH

U polufinale Kupa BiH plasman su izborili ^elik, Olimpic, @eljezni~ar i [iroki Brijeg. @rijeb parova bit }e obavljen 8. marta, a utakmice su na programu 16. marta i 6. aprila. Prema rasporedu, dvije finalne utakmice trebale bi biti odigrane 27. aprila i 25. maja.

[iroki B. - Sloboda Leotar - Drina @eljezni~ar - Vele` Travnik - ^elik Zvijezda - Slavija Olimpic - Sarajevo Rudar - Zrinjski Borac - Budu}nost

(2./3. april)
Sloboda - Zrinjski Sarajevo - Budu}nost Slavija - Borac ^elik - Rudar Vele` - Olimpic Drina - Zvijezda [iroki B. - Travnik Leotar - @eljezni~ar (0:1) (2:1) (1:4) (1:1) (1:0) (1:2) (0:4) (0:8)

20. kolo

(30. april/1. maj)
Sloboda - Borac Budu}nost - Rudar Zrinjski - Olimpic Sarajevo - Zvijezda Slavija - Travnik ^elik - @eljezni~ar Vele` - Leotar Drina - [iroki B. (0:2) (1:2) (0:2) (1:1) (3:5) (1:2) (1:2) (1:5)

24. kolo

28. kolo
(22. maj)
Sloboda - Olimpic Rudar - Zvijezda Borac - Travnik Budu}nost - @eljezni~ar Zrinjski - Leotar Sarajevo - [iroki B. Slavija - Drina ^elik - Vele` (2:2) (0:0) (2:1) (0:2) (1:4) (1:2) (1:2) (0:1)

Reprezentativni termini

(9./10. april)
Leotar - Sloboda @eljezni~ar - [iroki B. Travnik - Drina Zvijezda - Vele` Olimpic - ^elik Rudar - Slavija Borac - Sarajevo Budu}nost - Zrinjski (1:1) (1:4) (1:0) (4:1) (1:0) (0:3) (1:0) (0:0)

21. kolo

(4./5. maj)
Drina - Sloboda [iroki B. - Vele` Leotar - ^elik @eljezni~ar - Slavija Travnik - Sarajevo Zvijezda - Zrinjski Olimpic - Budu}nost Rudar - Borac (0:3) (5:2) (0:3) (0:1) (0:1) (2:1) (1:2) (0:0)

25. kolo

29. kolo
(25. maj)
^elik - Sloboda Vele` - Slavija Drina - Sarajevo [iroki B. - Zrinjski Leotar - Budu}nost @eljezni~ar - Borac Travnik - Rudar Zvijezda - Olimpic (0:2) (1:2) (1:1) (3:4) (1:2) (0:1) (1:1) (0:1)

Reprezentacija BiH: Sedam kvalifikacionih utakmica

Reprezentacija Bosne i Hercegovine zavr{it }e ove godine kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2012. godine u Poljskoj i Ukrajini. Prvo }emo imati dvije utakmice s Rumunima, 26. marta u Zenici i 3. juna u gostima. ^etiri dana poslije do~ekat }emo Albaniju, a onda nam slijede dva susreta s

Rasplet u kvalifikacijama

(16./17. april)
Sloboda - Budu}nost Zrinjski - Borac Sarajevo - Rudar Slavija - Olimpic ^elik - Zvijezda Vele` - Travnik Drina - @eljezni~ar [iroki B. - Leotar (0:0) (0:2) (1:1) (0:0) (1:1) (1:5) (0:2) (0:1)

22. kolo

(7./8. maj)
Sloboda - Rudar Borac - Olimpic Budu}nost - Zvijezda Zrinjski - Travnik Sarajevo - @eljezni~ar Slavija - Leotar ^elik - [iroki B. Vele` - Drina (0:3) (0:0) (0:0) (1:2) (0:0) (1:2) (2:2) (0:2)

26. kolo

30. kolo
(29. maj)
Sloboda - Zvijezda Olimpic - Travnik Rudar - @eljezni~ar Borac - Leotar Budu}nost - [iroki B. Zrinjski - Drina Sarajevo - Vele` Slavija - ^elik (1:0) (0:1) (2:4) (1:2) (1:2) (0:1) (2:1) (0:1)

Bjelorusima, 2. septembra u gostima i 6. septembra u BiH. Ciklus se zavr{ava duelima protiv Luksemburga kod ku}e i protiv Francuske u gostima 7., odnosno 11. oktobra. Reprezentacija BiH imat }e jo{ jedan me|unarodni termin 7. juna, a ime protivnika jo{ se ne zna.

FILM

28

Dnevni avaz, subota, 26. februar/velja~a 2011.

show biz
Karda{ijan: Glumila bi imenjakinju Kim Goti

61
Starleta u filmu s D`onom Travoltom

MUZIKA

AMERICAN IDOL Nakon {to je ispao njen omiljeni takmi~ar

Novi ’Tjelohranitelj’
Studio „Warner“ priprema novu verziju „Tjelohranitelja“, hita iz 1992. godine u kojem su igrali Kevin Kostner (Costner) i Vitni Hjuston (Whitney Houston). „Tjelohranitelj“ je tada bio globalni hit sa zaradom od 411 miliona dolara. U originalnoj verziji, agent tajne slu`be dobiva zadatak da {titi pjeva~ku divu, kojoj neko prijeti smr}u. Telohranitelj se zaljubljuje u svoju klijentkinju. Novi film imat }e sli~nu ljubavnu pri~u, ali novi tjelohranitelj je biv{i veteran iz rata u Iraku.
Lopez: ^lanica `irija

D`enifer se rasplakala pred kamerama
Kolege su poku{ale da je utje{e, ali je pjeva~ica samo ponavljala kako takmi~aru nije saop}ila odluku na pravi na~in
D`ej Lo mu je, zajedno s ostatkom `irija, saop}ila lo{u vijest, a kako je takmi~ar oti{ao, D`enifer je briznula u pla~. Kolege iz `irija poku{ale su je utje{iti, ali je D`ej Lo samo ponavljala kako misli da takmi~aru nije saop}ila odluku na pravi na~in. Dodatne emocije takmi~ar Kris izazivao je, jer je svoje nastupe u ovom popularnom takmi~enju posve}ivao svojoj voljenoj djevojci, koja je u invalidskim kolicima. D`enifer se posljednji put u {ouu rasplakala kada je pjevala samohrana majka, koja se brine za bolesnu k}erku.

Kim

Promjena `anra
Leona Luis (Lewis) odlu~ila je potpuno odbaciti balade i posvetiti se dens muzici. Sa svog novog materijala izbacila je sve spore pjesme. Britanska pop zvijezda prenijela je svoju `elju i {efu diskografske ku}e „Syco“ Sajmonu Kauelu (Simon Cowell). Pjeva~ica je ve} nagovijestila zaokret u muzi~koj karijeri kada je rekla da bi na svom tre}em albumu rado sara|ivala s grupom „Black Eyed Peas“.

Pop diva D`enifer Lopez (Jennifer) ve} se nekoliko puta slomila pred kamerama u ulozi ~lanice `irija popularne emisije „American Idol“. Pjeva~ica i glumica ponovo je zaplakala kada njen miljenik iz takmi~enja Kris Medina (Chris) nije u{ao me|u top 24.

Lovac na vampire

D`on Galijano priveden zbog antisemitizma
Francuska policija privela je preksino} u Parizu britanskog modnog dizajnera D`ona Galijana (John Galliano) zbog verbalnog napada na jedan par te antise-

Verbalni napad u pijanstvu

u biografiji mafija{a D`ona Gotija
Kim Karda{ijan (Kardashian, 30) razgovarala je sa producentima o ulozi u filmskoj biografiji njujor{kog mafija{kog dona - D`ona Gotija (John Gotti), pi{e ameri~ka {tampa. Starleta, ~ija je porodica pro{le godine zaradila 65 miliona dolara, glumila bi svoju imenjakinju Kim Goti, suprugu Gotijevog sina D`ona mla|eg (John Junior). Dona Gotija glumit }e D`on Travolta (John), a jo{ nije poznato ko }e re`irati film. Karda{ijan se pojavljivala u filmovima „Deep in the valley“ i „Disaster movie“, a gostovala je i u seriji „Mjesto zlo~ina: Njujork“.

Ku}ne pjesme

Glumac Rutger Hauer igrat }e lovca na vampire u filmu Darija Ar|enta (Dario Argento) „Dracula 3D“. Hauer je za sada jedino poznato ime filma koji je prvi horor o Drakuli koji }e biti ura|en u 3D tehnici. Snimanje }e po~eti u maju. Hauer }e u ovoj ulozi zamijeniti slavnog oskarovca Entonija Hopkinsa (Anthony).

mitskih izjava. Kako prenosi AFP, za sada nije poznato {ta je 50godi{njeg „Diorovog“ dizajnera navelo na ovakav ispad, ali je policija izvijestila da je bio pod utjecajem alkohola. Galijano je odbio komentirati svoj preksino}nji pijani pohod. Ubrzo nakon privo|enja pu{ten je na slobodu.

Galijano: Bez komentara

D`oni Dep snima duet s D`astinom Biberom?
D`oni Dep (Johnny Depp) mogao bi zapjevati u duetu s D`astinom Biberom (Justin Bieber). Ne, nije rije~ o {ali slavni glumac je, kako pi{u ameri~ki mediji, postao veliki Biberov fan zahvaljuju}i svojoj 11-godi{njoj k}erki Lili-Rouz (Lily-Rose), koja je sada po`eljela da njen slavni tata snimi duet s njenim ljubimcem. Budu}i da Dep svojoj mezimici rijetko koju `elju odbija ispuniti, i ova nesvakida{nja mogla bi joj se ostvariti iako slavni glumac o duetu sa miljenikom tinejd`erica {irom svijeta ka`e: - Ne mislim da mogu parirati D`astinu, previ{e je talentiran za mene.

Kako bi k}erki ispunio `elju

Ljepotica dana D`ord`ija Salpa
Salpa: Trenutno slobodna

Britni Spirs objavila „Hold It Against Me“

Nagrada „Po~etku“

Na spotu zaradila 500.000 dolara!
Kriti~ari ga nazivaju reklamom u ~ijoj se pozadini ~uje pjesma
Spot za pjesmu „Hold It Against Me“ Britni Spirs (Britney Spears) objavila je prije sedmicu, a njegovo objavljivanje izazvalo je razli~ite reakcije. Neki spot hvale, a drugi, daleko brojniji, nazivaju ga dugom reklamom u ~ijoj pozadini svira novi singl dvadesetdevetogodi{nje pjeva~ice. Kritiziraju je da je u spotu spora, da su joj plesni pokreti dosadni i ve} vi|eni i isti~u da je jedino na {ta se u spotu obra}ala pa`nja, to da imena sponzora budu jasno istaknuta. Britni ne zamjera kriti~arima negativne komentare, jer je pop princeza na spotu zaradila 500.000 dolara. U spotu reklamira tri velika brenda - „Sony“, „Make Up Forever“ i internet-stranicu Plenty Of Fish te svoj parfem „Radiance“.

^lanovi grupe „Matchbox Twenty“ u{li su u studio te po~inju snimanje novog albuma. Novi album ovih ameri~kih rokera mo`e se o~ekivati jo{ ove godine, potvrdio je frontmen Rob Tomas (Thomas), u ~ijoj ku}i nastaju nove pjesme. Za grupu „Matchbox Twenty“ posljednji put se ~ulo 2007. godine, kada je objavljena pro{irena kolekcija „Exile On Mainstream“ s dodatnim bonus-diskom.

Novi spot

Na dodjeli nagrada „Shockwaves NME“ najboljim je progla{en film Kristofera Nolana (Christopher) „Po~etak“. Pobjednik je objavljen na sve~anoj ceremoniji u londonskoj areni O2, a „Po~etak“ je preuzeo titulu od pro{logodi{njeg slavodobitnika „Nemilosrdni gadovi“ Kventina Tarantina (Quentina).

Dep: Ne mogu mu parirati

Irska uzdanica
Po bujnom poprsju najpoznatije su Britanke, ali i Irci imaju svoje uzdanice za tu utrku me|u modelima za donje rublje. Da je tako, dokazuje vru}a 25-godi{nja Irkinja po imenu D`ord`ija Salpa (Georgia). Lijepa D`ord`ija `ivi u Dablinu, a i ovog je puta pozirala u donjem rublju. Dobra vijest za sve mu{karce je ta {to je srce ove ljepotice trenutno slobodno.

Biber: Mladi pjeva~

0,39 - Dodaju joj bo~icu parfema „Radiance“ kojim se ona po{prica. 0,47 - Na o~i nanosi sjenilo marke „Make Up Forever“. 1,27 - Britni tipka po kompjuteru na kojem je otvorena internet-stranica Plenty Of Fish (stranica na kojoj ljudi upoznaju partnere). 1,30 - Britni upu}uje na logo Plenty Of Fisha. 1,32 - Ponavlja isti pokret. 1,34 - „Sonyjev“ logo pojavljuje se u spotu. 1,35 - Ponovo se pojavljuje logo Plenty Of Fisha. 1,36 - Ponovo prikaz internet-stranice Plenty Of Fish. 2,40 - Nakon pune minute bez reklame, ponovo „Sonyjev“ logo, i to u krupnom planu. 2,41 - U pozadini se vrti Britnin nastup na „Sonyjevom“ televizoru.

Spot u minutama

Snimljen je spot za novi singl Majkla D`eksona (Michael Jackson). Vi{e od 60 plesa~a bit }e glavne zvijezde u videospotu koji }e pratiti najnoviji singl pokojnog D`eksona „Hollywood Tonight“. Na snimanju koje je odr`ano u Holivudu, plesa~i su izvodili pokrete karakteristi~ne za kralja popa, tako|er odjeveni u prigodna odijela inspirirana njegovom naj~e{}om odje}om. „Hollywood Tonight“ je slu`beno drugi singl s D`eksonovog posthumno objavljenog albuma „Michael“, koji je iza{ao u decembru pro{le godine.

62

Subota, 26. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz

oglasi

Dioni~ko dru{tvo za proizvodnju i promet proizvoda za rudarstvo Pobjeda-Rudet d.d. Gora`de Company for production and sale of products for mining Pobjeda-Rudet d.d. Gora`de

www.pobjeda.com

e-mail:info@pobjeda.com

U skladu sa ~lanom 4. stav 1. i 2. ta~ka b. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta objavljujemo: GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA Za 2010. godinu I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma - adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica; - predsjednik i ~lanovi nadzornog odbora
Dioni~ko dru{tvo za proizvodnju i promet proizvoda za rudarstvo „POBJEDA-RUDET“ Gora`de „POBJEDA-RUDET“ d.d. Gora`de

Gora`de, Vi{egradska bb
038 221 336; 038 221 335; info@pobjeda. com, www.pobjeda.com Predsjednik: Rijad Ra{~i} ^lanovi: Hasan Tafro Enver Pr{e{ Elma Okovi} Zijad Deljo Hasan \ozo Esad Hod`i} Vehbija Dreca Safet D`afovi}

- ~lanovi Uprave

II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA:

- broj emitovanih vrijednosnih papira i nominalna cijena

321.530 komada; nominalna cijena 21,70 KM

- vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira-dionica emitenta s Okac d.o.o. Gora`de Hasan Tafro, Gora`de Hasan \ozo, Gora`de Zijad pravom glasa Deljo, Sarajevo Safet D`afovi}, Gora`de III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA f) Upisani a neupla}eni kapital g) Stalna sredstva h) Teku}a sredstva i) Gubitak iznad visine kapitala j) Ukupna aktiva PASIVA f) Kapital g) Upisani osnovni kapital h) Dugoro~ne obaveze i) Kratkoro~ne obaveze j) Ukupno pasiva Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: f) Prihodi g) Rashodi h) Dobit / gubitak prije poreza i) Porez na dobit j) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja IV - PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA - firma i sjedi{te vanjskog revizora - zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora o finansijskim izvje{tajima1 ABACUS PLUS D.O.O. ZENICA 8.242.094 7.440.441 801.653 0 801.653 8.562.459 6.977.201 553.058 1.726.638 10.842.155 0 5.802.941 5.039.214 0 10.842.155

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 179888 10 P Datum: 15. 02. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu u pravnoj stvari tu`itelja Dioni~ko dru{tvo BH Telecom Sarajevo - Direkcija Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br. 88., protiv tu`enog Mali~begovi} Muhameda iz Sarajeva, ul. Nerkeza Smailagi}a br. 5, radi isplate duga, v.s. 3.544,15 KM, objavljuje

POZIV
Za tu`enog Mali~begovi} Muhameda iz Sarajeva, ul. Nerkeza Smailagi}a br. 5 da u roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bu podnesenu 23. 11. 2010. godine u kojoj tu`itelj predla`e da su donese presudu, kojom se tu`enom nala`e da tu`itelju plati iznos od 3.544,15 KM sa zakonskom kamatom, po~ev od dana dospije}a obaveza, do dana isplate, kako slijedi: - na iznos od 576,05 KM po~ev od 25. 04. 2010. godine do dana uplate, - na iznos od 968,00 KM po~ev od 25. 05. 2010. godine do dana uplate, - na iznos od 1.046,80 KM po~ev od 25. 06. 2010. godine do dana uplate,

- na iznos 74,25 KM po~ev od 25. 07. 2010. godine do dana uplate, - na iznos od 74,25 KM po~ev od 25. 8. 2010. godine do dana uplate, - na iznos od 804,80 KM po~ev od 25. 09. 2010. godine do dana uplate, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana. Ukoliko tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu, predlo`eno je da sud donese presudu zbog propu{tanja. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati elemente iz ~l. 334. Zakona o parni~nom postupku, u odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, razloge iz kojih se osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojim se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. st. 1. i 2. ZPP FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. st. 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku, pozivom na broj predmeta. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Nermina Novalija

oglasi

Dnevni avaz

subota, 26. februar/velja~a 2011.

63

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 038497 08 Mals Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Emina Burgi}, u pravnoj stvari tu`itelja „FERPLAST“ d.o.o. Sarajevo, ul. A. Muradbegovi}a broj 1A., zastupan po Zajedni~koj advokatskoj kancelariji [ehovi} Jasmine i [ehovi} Envera, advokata iz Sarajeva, protiv tu`enog „KONOTJERA“ d.o.o. Sarajevo, ul. Bla`ujski drum broj 14., radi duga od 1.004,45 KM, van ro~i{ta, donio je dana 01. 02. 2011. godine i na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH (Sl. novine broj 53/03 FBiH) objavljuje:

Tu`eni je du`an tu`itelju isplatiti iznos duga od 1.004,45 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 19.04.2006. godine pa do isplate, kao i naknaditi tro{kove postupka u iznosu od 340,80 KM, sve u roku od 15 dana. Pouka: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat parnice u prija{nje stanje. Obavje{tava se tu`eni da se dostava ovog pismena smatra obavljenom u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda. STRU^NI SARADNIK Emina Burgi}
2729-1tt

GRA\EVINSKI FAKULTET UNIVERZITETA „D@EMAL BIJEDI]“ U MOSTARU raspisuje

KONKURS
za izbor u zvanje

Docent za u`u nau~nu oblast: „Gra|evinske konstrukcije“.................................1 izvr{ilac USLOVI: Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i uslove predvi|ene Zakonom o univerzitetu i Pravilnikom o minimalnim uslovima u postupku izbora u nastavna i saradni~ka zvanja na Univerzitetu „D`emal Bijedi}“ u Mostaru. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz Konkursa dostaviti na adresu: Gra|evinski fakultet Univerziteta „D`emal Bijedi}“ u Mostaru USRC „Midhat Hujdur-Hujka“ 88104 Mostar, uz napomenu „Prijava na konkurs za izbor u zvanje“ Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. Bli`e informacije mogu se dobiti na telefon: 036/514-850.

PRESUDU
- zbog propu{tanja -

64

Subota, 26. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz
vjernicima-muslimanima, na Kova~i}ima. Tel. 061 515 702. Izdajem sprat ku}e Ilid`a, komplet namje{ten, stranci i zaposleni ljudi. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem stan 75 m2, privatna ku}a, centralno grijanje, priklju~ci odvojeni, nenamje{ten. Tel. 061 144 845. Izdajem u strogom centru namje{ten manji jednosoban stan. T 061 el. 904 465. Izdajem udobnu sobu blizu Katedrale, `enskoj osobi. Upotreba kuhinje, internet. Tel. 061 247 922, 033/225-747. Izdajem-prodajem pos. prostor 11 m2, Stakleni grad-Sarajevo, prizemlje. Tel. 061 936 882. Iznajmljujem namje{tenu garsonjeru studentu ili zapos. osobi nepu{a~u, N. Grad. Tel. 061 398 380. Iznajmljujem ve}i jednosoban stan luksuzno opremlje, novija gradnja, centar, samcima. Tel. 061 320 843. Kod Merkatora dvoipos. stan prazan, kirija unaprijed. Tel. 061 256 445. Kod Muzi~ke akademije (Katedrala) izdajem pos. prostor od 100 m2. Tel. 061 101 941. Ko{. Brdo, jednos. solidno opremljen stan u zgradi, plin, 250 KM. Tel. 062 465 466. Moderno namje{ten stan D. Ciglane sa terasom i ba{tom. T 061 142 704. el. Mojmilo, dvos. prazan renoviran stan sa kuh. elementima, centralno. Tel. 061 031 330. Mostar, izdaje se garsonjera na Tekiji. Tel. 576-732. Otes, dvoipos. namje{ten stan u zgradi, eta`., III kat, 300 KM. Tel. 061 145 853. Pos. prostor adapt. 30 m2, 500 KM kod Op{tine Centar. Tel. 063 034 322. Pos. prostor u Ferhadiji i ^. Vili. T el. 033 668-096. Poslovni prostor na [ipu, nov 35 m2, pogodan za sve namjene. Tel. 062 320 648. Prostor za agenciju, predstavni{tvo, sjedi{te firme, 40 m2. Hrasno. Tel. 061 150 304. Sobe za preno}i{te i dnevni boravak, TV, kupatilo. Tel. 062 644 055. Stan u centru kod Vojne bolnice, cijena po dogovoru. Tel. 063 741 446, 061 156 254. Studentu jednokrev. soba s centr. grijanjem i kablovskom TV. Tel. 061 869 333. Stup „Tibra“ izdajem pos. prostor 70 m2, sve novo, eta`no, mo`e i gara`a. Tel. 061 031 330. Trosoban namje{ten stan u novogradnji, Grbavica, 800 KM. Tel. 061 142 704. U strogom centru Heco-pijace, izdajem pos. prostor 20 m2, pogodan za ugostiteljstvo i druge djelatnosti. Tel. 061 249 249, 061 531 130. Zapos. ozbiljnim osobama ili studenticama, namje{tena garsonjera. T 061 el. 272 743, 065 631 342. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba eme. Tel. 061 106 424. Centar, A. Jabu~ice, prodajem stan, I sprat, 71 m2 + 6,5 m2 lo|a/balkon, parking obezbije|en. Tel. 061 137 510. Centar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem stan 67 m2. Tel. 062 789 512. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. ^. Vila 54 m2, I sp., extra adaptiran, klima, kuhinja. Tel. 062 156 882. D. Jo{anica-Vogo{}a, nedovr{ena ku}a sa tri stana i 700 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598. Dobrinja C-5, 2,5-soban stan 67 m2, sa gara`om, renoviran, PVC stolarija, plinsko grijanje, 1/1. Tel. 062 346 780. Dobrinja C-5, ul. R. Demird`i}a, I sprat, dvosoban, plinsko grijanje. Tel. 061 305 928. Dobrinja I, FBiH, stan troiposoban 87 m2, I sprat, balkon. Tel. 062 141 072. Dobrinja, dvoipos. stan 65 m2, sa dva balkona, vis. prizemlje. Tel. 065 877 065. Dobrinja, dvoipos. stan prodajem 65 m2 sa dva balkona, vis. prizemlje. Tel. 065 877 065. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dvos. stan na Trgu heroja ili mijenjam za isti. Tel. 066 306 741. Dvos. stan novogradnja 54 m2, prizemlje kod KLAS-a. Tel. 062 368 165. Fojnica-[~itovo, ku}a p+s+p sa gara`om i 4.200 m2 zemlji{ta, jeftino. Tel. 061 260 598. Garsonjera na Dobrinji, pogodna za starije osobe, I sprat, sa ni{om i ostavom. Tel. 061 320 337. Grbavica, dvosoban 52 m2, 3 sp., extra lokacija. Tel. 061 493 323. Grbavica-[oping 83 m2, 5 sp., nadzi|ivanje, extra ure|en, fix. 2.000 KM/m2. Tel. 062 156 882. Grbavica-[oping, troiposoban stan 85 m2/2.100 KM (renoviran), sa gara`om. Tel. 033 617-742, 061 964 797. Grbavica-Zagreba~ka, 3-soban 95 m2, 3. sprat, lift, centralno, useljiv. Tel. 061 777 885. Hitno i povoljno, Kranj~evi}eva 54 m2+sprat. Tel. 061 079 751. Hrasno, D`amijska, stan 37 m2 + 4 m2 lo|a, cijena 76.000 KM. Tel. 061 906 566. Ilid`a, ku}a kod stare op{tine sa 483 m2 stamb. rpostora i 676 m2 oku}nice. Tel. 065 877 065. Ilid`a, nizovi, 146 m2, tek adaptiran, 3 eta`e + parking + ba{ta, cijena 130.000 KM. Tel. 061 288 939. Ilid`a, Plandi{te, Bosanski ljiljan 17, objekat P+S+P 150 m2, ba{te 150 m2, 1/1. Tel. 062 319 563. Ilid`a-Lu`ani, III sprat, stan 58 m2, cijena po vi|enju. Tel. 033 623-534. Ilid`a-Lu`ani, prodajem stan 55 m2, centralno, III sprat, cijena po vi|enju. Tel. 033 624-205. Ilid`a-Pejton, ku}a 12,5x11,5, prizemlje + 2 sprata, sa gara`om i posl. prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007. Ilija{-Mrakovo, gra|. parcelu 1.810 m2, dozvola za gradnju, sve komunalije na parceli. Tel. 061 248 348. Isto~no Sarajevo-Lukavica, pos. prostor 38 m2 i stan na spratu 62 m2, jeftino. Tel. 065 877 065. Kod stadiona Ko{evo, prodajem gara`u - gara`e u nizu. Tel. 524-655. Ko{evsko brdo, prodajem modernu ku}u u nizu. Tel. 062 381 294. Ku}a 9x8 m, p+s i 4 dun. zemlje u Osjeku, ravno, sun~ano, 220.000 KM. Tel. 061 709 430. Ku}a sa ba{tom, mo`e i zamjena za stan. Tel. 062 165 566. Ku}a u Had`i}ima 8,5x9, dvije vanjske gara`e, oku}nica 618 m2, cijena po dogovoru. Tel. 420-319 i 521-187. Lo`ioni~ka 72 m2 u „[ibici“ centralno, centar, dvostrano orijentisan. Tel. 061 079 751. Lu`ani, stan 54 m2, I sprat. Tel. 065 645 108. M. Dvor - centar, jednosoban 40 m2. Tel. 061 132 327. Makarska, strogi centar, noviju garsonjeru od 15 m2. Tel. 062 381 294. Mojmilo, prodajem zemlju sa pogledom na Dobrinju. Tel. 062 823 739, 061 817 960. Ned`ari}i „Tibra Pacifik“, novogradnja, stan 35 i 54 m2, ekstra povoljno. Tel. 061 504 425. Ni{i}i, prodajem 21.000 m2 {ume, 300 m od region. puta Semizovac-Olovo. Tel. 061 166 612. Osenik-Had`i}i, 16 dunuma u komadu, cijena po dogovoru. Tel. 066 488 812. Pofali}i, novogradnja, ve}a ku}a, 2 stana, 3 posl. prostora, na placu od 810 m2, vl. 1/1. Tel. 062 227 122. Pos. objekat 3.000 m2 za razne namjene sa parkingom u Sarajevu. Zvati od 16-20 h. Tel. 061 130 504. Pos. prostor 26 m2, Kova~i, Ba{~ar{ija. Tel. 061 345 631.

MALI

OGLASI
Prodaja
Kamion korpa 12 m Iveco 35-10, god. pr. 1999., plava. Tel. 033 553-865, 061 895 017. Kamp ku}ica 4 mjesta, 6 m, neocarinjena, cijena 3.000 KM. Tel. 061 654 234 ili 0041 765 814 334. Kia Ceed karavan, 1.6 benzin, 2008. god., mo`e zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 062 857 130. Kia Rio RS limuzina, metalik siva, centralna, klima, 2002. god., 1.4 B, u odli~nom stanju, reg. do kraja 4. mjes. 2011. Tel. 061 156 309. Korsa 1.2 B, 88. god., reg. do 8. 2011., nove gume, odli~no stanje, 1.250 KM. Tel. 062 322 467. Lancia Musa, 2006., ful oprema, automatik, mo`e zamjena, 12.300. Tel. 061 143 036. MB Atego 815, registrovan, 2004. god., 54.000 km, cijena: 29.000 KM. T el. 061 784 790. Mercedes 190 D, siva boja, tamna stakla, automatik, 1988. godina, u super stanju, 6.000 KM. Tel. 061 500 037. Mercedes 310 kiper, 1990. g., {vicarske table, mo`e i zamjena. T 061 654 el. 234 ili 0041 765 814 334. Motor „Mercedes“ 190-200 dizel, odli~no stanje. Tel. 061 252 805. Najjeftinija registracija vozila, gratis tehni~ki pregled. Tel. 062 316 911. Neregistrovana auto prikolica 750 kg, pogdona za prevoz sitne stoke, 400 KM, Sarajevo. Tel. 061 397 532. Opel Astra G 1.7 turbo dizel, 2000. god., siva, 3 vrata, full oprema, registrovan, 143.000 pre{ao, o~uvan, extra cijena 7.500. Tel. 061 158 202. Opel Corsa C 1.0 B, 2004. god., siva, 3 vrata, full oprema, registrovan do 9. 2011. god., 100.000 pre{ao, 1 vlasnik, o~uvan, 7.300 KM. Tel. 062 548 408. Pasat, 1,9 TDI, motor 110 KS, metalik bordo, 98. god. ko`a, full oprema.Tel. 061 487 400. Pasat, 1,9 TDI, motor 110 KS, metalik bordo, 98. god. ko`a, full oprema.Tel. 061 487 400. Peugeot 205, 89., benzin, mo`e zamjena za gra|. materija, 2.000 KM. Tel. 063 824 901, Sarajevo. Pe`o 106, god. proiz. 1997., zelena metalik, daljin. zaklju~., {iber, {ifra za paljenje, reg. 10. 10. 2011. Tel. 061 528 084. Pe`o 206 1.4 HDI, 2003. god., sivi, 4 vrata, full oprema, 160.000 pre{ao, pla}eni carina i PDV, cijena do registracije 8.600 KM. Tel. 061 835 565. Pe`o 206 HDI 1.4, god. 004., registr. ,met. srebreni, klima. Tel. 033 644 590. Polo 1.4 MPI, 2000. god., plavi met., 4 vrata, dosta opreme, cobra alarm, registrovan, CD radio, gara`iran, o~uvan, cijena 7.100 KM. Tel. 061 835 565. Polo Clasic 1.4 plavi, 4 vrata, 1997. god., ful oprema. Tel. 061 260 598. Polo, 1996. god., 1.0, tek registrovan, sa svom opremom. Tel. 061 206 689. Prodaja, ugradnja, remont alnasera, alternatora, motora brisa~a. Tel. 061 365 193. Prodajem Golf 4 TDI crveno I, god. 1999., prvi vlasnik, originalna kilometra`a. Cijena 11.000 KM. Tel. 061 184 452. Prodajem Reno Laguna DCI 1.900, proizv. 2003., sva oprema. Tel. 061 667 187, Tuzla. Prodajem Reno Megane DCI 1.900, proizv. 2011. god., sva oprema. Tel. 061 667 187, Tuzla. Prodajem Ford eskort, 1.8 TDI, 97. god, karavan, klima, registrovan do 07.2011. Tel. 061 136 150. Prodajem za Golfa alnaser, altenator, 2, 3, 4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 062 693 470. Prodajem za Renault alu felge 16’’. Tel. 061 259 784. Punto 1.2, 2000. god. Pe`o 206, 2001. god. Reno 5, 1991. god. T 061 257 470. el. Renault Megane, 2006 god., 5 vrata, sivi matalik, 1,5 DCI ful oprema.Tel. 062 615 888. Renault Megane, 2007 god., 2 vrata, tek reg.dizel 1,5 dci, 85 ks,. Tel. 062 418 999. Renault Megane, 2007 god., 2 vrata, tek reg.dizel 1,5 dci, 85 ks,. Tel. 062 418 999. Reno 19 evropa, 97. god., 1.4 benzinplin. Tel. 061 366 120. Reno Klio 99. god., automatik, klima, el. podiza~i. Tel. 061 249 467. Retrovizorska ogledala za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 512 799. Rezervne dijelove za auto Reno 25. Tel. 066 750 733. [koda „Felicia“ 1.3, 1996. g., benzin, povoljno. Tel. 063 276 379. [koda Felicija 1.3 B, 2000. god., cijena 3.600 KM. Tel. 062 348 159. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. Vr{im izradu i ugradnju, ma{insku obradu ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 382 478. VW Caddy SDI teretni, registrovan, 1997. god., cijena 4.500 KM. Tel. 061 784 790. VW Caddy SDI teretni, registrovan, 2003. god., 180.000 km, cijena 6.500 KM. Tel. 061 784 790. VW Pasat karavan, 85. god., u odli~nom stanju, jeftino. Tel. 062 467 882. VW Polo 1.2, 2004. god., prvi vlasnik, klima, ABS + 4 ljetne gume, servisiran. Tel. 061 489 556. Yugo Florida, odli~an, registrovan, cijena 1.500 KM. Tel. 066 261 650. m2, za sve djelatnosti. Tel. 033 638-006. Dobrinja, nov lijepo namje{ten 2,5-soban stan, sat TV, kablovska, internet. Tel. 061 188 065. Dvos. namje{ten stan 70 m2, centr. grijanje, kablovska TV, parking. Tel. 657-697, 061 507 240. Garsonjera namje{tena, pos. ulaz, sprat, Jezero. Tel. 061 617 781. Garsonjera opremljena za stanovanje i preno}i{te, Ko{. Brdo. Tel. 062 226 665. Garsonjeru polunamje{tenu izdajem, poseban ulaz, centralno grijanje. Tel. 033 638-006. Grbavica 1, izdajem gara`u ispod tranzita. Tel. 063 639 213. Grbavica dvos. lijepo namje{ten stan zapos. osobi. Tel. 061 271 102. Grbavica kod OHR-a moderno opremljen stan dvos. u zgradi. Tel. 061 522 190. Grbavica, dvosoban namje{ten stan, priv. ku}a, I sprat. T 063 639 213. el. Hrasno kod pekare „AS“ dvos. fino opremljen stan u zgradi, 400 KM. Tel. 062 465 466. Hrasno, Por. Ribar, novoopremljen jednos. stan, blind, centralno, 350 KM. Tel. 061 522 190. Hrasno, sobe za no}enje i kra}i boravak. Tel. 062 100 285. Ilid`a, polunamje{ten dvos. stan u zgradi Pejton, II sp., centralno. Tel. 061 031 330. Ilid`a-centar, 75 m2 adaptiran i kod Fakulteta 140 m2 namje{ten. Tel. 063 034 322. Izdajem 100 m2 pos.-stamb. i 150 m2 stambenog prostora u Doglodima. Tel. 061 561 132. Izdajem 2-soban namje{ten ili prazan stan, D. Malta. Tel. 061 325 750. Izdajem dvosoban namje{ten stan blizu Medicinskog fakulteta, grijanje plinsko. Tel. 526-022, 061 916 429. Izdajem dvosoban namje{ten stan na N. Breki, povoljno. Tel. 033 440-902. Izdajem dvosoban namje{ten stan, eta`no grijanje, u Grbavi~koj ulici. Tel. 033 667-008, 062 972 326. Izdajem dvosoban namje{ten stan, plinsko grijanje, kod okretaljke Jezero. Tel. 033/442-998 i 062 139 085. Izdajem gara`u u [opingu-Grbavica, vanjska strana. T 657-189, 061 912 el. 565. Izdajem garsonjeru tudentici kod FDS, centralno grijanje, kablovska, internet. Tel. 061 226 372. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednokrevetnu namje{tenu sobu, kuhinja, kupatilo, u strogom centru. Tel. 445-306. Izdajem jednosoban namje{ten stan, centralno grijanje, pos. ulaz, Vele{i}i. Tel. 033 442-131. Izdajem jednosoban stan za 2 studenta ili zaposleni, eta`no grijanje, povoljno, Ko{evsko brdo. Tel. 061 537 239. Izdajem komforan 3 sobe stan, eta`no plin. grijanje, sun~an, Logavina, cijena 700 KM. Tel. 061 72 58 59, 061 135 661. Izdajem luksuzno opremljen stan u Boljakovom potoku, 150 kvadrata. Tel. 061 138 963. Izdajem na du`e vrijeme dvosoban stan, centar. Tel. 061 514 301. Izdajem namje{ten dvosoban stan kod FDS, internet, c. grijanje. Tel. 061 226 372. Izdajem namje{ten ili prazan stan, ul. Gornja Breka 35. Tel. 061 203 473, 033 232-159. Izdajem namje{ten stan 44 m2, bra~nom paru bez djece, priv. ku}a, na du`e vrijeme, K. Demirovi}a 42, kod Suda BiH, Aneks. Tel. 033 616-136. Izdajem namje{ten tros. stan u zgradi, Zagreba~ka, centr. grijanje, kablovska, internet, blindo vrata. Tel. 061 067 859. Izdajem opremljenu kafanu preko puta stadiona Ko{evo. Tel. 062 434 290. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem poslovni prostor 12 m2, mokri ~vor, „Karingtonka“, ul. Te{anjska. Tel. 033/442-998 i 062 139 085. Izdajem poslovni prostor 55 m2, plus 2 parking mjesta, Hrasnica centar. Tel. 061 137 179. Izdajem poslovni prostor u Ned`ari}ima. Tel. 061 221 706. Izdajem prazan jednosoban stan u zgradi. Tel. 061 109 575. Izdajem sobe kod Sebilja, Ba{~ar{ija, sa kupatilom i TV, cijena 15(20) KM. Tel. 061 192 073. Izdajem sobu studentima isklju~ivo

Land Rover Frelander TD4, 2003., sve opcije, pogon 4x4, boja crna, uvezen, sve pla}eno do registracije. Mogu}a zamjena za skuplje vozilo. Tel. 061 958 333. 2376-1Nd` Audi 90, metalik siva, ekstra stanje, {iber, centr. brava, registrovan, nove gume. Tel. 061 434 374. Audi A4 1.6 benzin, 2000. god., 9.700 KM, klima, ABS, registrovan. T el. 061 359 650. Audi A4 TDI, (crveno i), 81 KW, zeleni metalik, 180.000, multilok, digitalna klima. Tel. 061 101 941. Audi jaje 1.6 B + plin, sa atestom, 87. god., reg. do 8. 2011., odli~no o~uvan, 3.200 KM. Hitno! Tel. 062 315 616. Auto komande za obuku voza~a „B“ kat. za put. auto (nove), cijena 150 KM. Tel. 061 379 532. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. BMW 525 TDS, god. proizvodnje 1999., full oprema, tek registrovan, crne boje. Mob. 061 750 214. Citroen C2, 1.4 HDI, dizel, 2005. god., bijela boja, nove gume, reg. god. dana. Tel. 063 506 303. Citroen Xsara 2004. god., HDI 1.4 tek reg. i Fokus 2.0 benzin, 2003. god. Mo`e zamjena za jedno auto. Tel. 061 843 324. Dijelove Opel Frontere, motor dizel 2.2, 2000. god., limariju i ostale dijelove. Tel. 062 279 743. D`ip Infiniti FX 35-3,5 V, god. 2008., cijena po dogotovu, hitno. Tel. 061 131 035. Fiat Panda 1.0 benzin, teretno, dvosjed, 2x2, 1997. god., registrovano do 6. mjeseca, 1.300 KM. Tel. 061 184 796. Fiat Punto multi jet 1.3 dizel, 2005. god., bijela boja, cijena 6.900 KM. Tel. 061 144 162. Fiat Stilo karavan 1.9 JTD, 2004. god., klima, ABS, 6x airbag, 4x el. podiza~i, citi servo, daljinsko zaklju~avanje, siva metalik, tek registrovan, 9.100 KM. Tel. 061 214 813. Fiat Uno 75 IE, ispravan, neregistrovan, cijena po dogovoru. Tel. 061 904 736. Ford Fiesta 1.4 TDCI, 2004. god., plava, 3 vrata, full oprema, registrovan, 1 vlasnik od uvoza, o~uvan, 133.000 pre{ao, 8.300 KM. Tel. 062 548 408. Ford Fiestu 1.1 benzinac, 1990. god., u dobrom stanju, cijena po dogovoru. Tel. 033/544-299. Ford KA 1.3, 1998. god., registrovan, o~uvan, servisiran, povoljno. Hitno! Tel. 061 490 570. Ford mondeo TDCI, 2.0, 2002. god, tek reg., full, 11.000 KM. Tel. 061 208 047 Ford Mondeo 1.8 TDI, 1999. god., u odli~nom stanju, klima, ABS, servo, CD, 7.100 KM. Tel. 061 067 748. Golf 2 dizel, 1987. god., u odli~nom stanju. Tel. 061 810 947, 033 524-393. Golf 2, 87. god., 1.6 benzin, nove prednje gume, reg. do 9. 2011. god., limarija i enterijer u odli~nom stanju. Tel. 061 566 689. Golf 2, dizel, 1985. god., registrovan, nove gume, 4 vrata. Tel. 061 692 741. Golf 3 1.9 dizel karavan, bijeli, 1995. god., registrovan, lavlja kand`a, gara`iran, 1 vlasnik od uvoza, CD radio, cijena 6.100 KM. Tel. 061 158 202. Golf II, 1.3 Injekcion crni, 3 vrata, 1990/91. god., Madison oprema, registrovan, 1 vlasnik, 118.000 pre{ao, extra, cijena 3.600 KM. Tel. 061 083 802. Golf III 1.4 B, 96. god., registrovan do 12. 2011. cijena 6.000 KM. Tel. 033 481-087. Golf IV, 1998. g., SDI, registrovan do 8. mjeseca. Cijena po dogovoru. Tel. 061 205 332. Golf V, 1.4 B, 16V, 2008., kao nov, reg., 40.000 km, kupljen u BiH, full, 4+4 nove gume, cijena: 18.900 KM. Tel. 061 358 229. Hyundai-Atos, 2002. g., mo`e zamjena za Ladu Nivu 4x4, uz dogovor. Tel. 061 202 816. Jugu 55, 90. god., crveni, u dobrom stanju, reg. do juna 2011., cijena po vi|enju i dogovoru. Tel. 063 148 709, 033 637-548.

Kupovina
Kupujem havarisana vozila: Pasat karavan 3 i mla|e golfove. Tel. 061 504 190. Otkupljujem ispravna vozila na bh. tablama, mla|a godi{ta, isklju~ivo ispod tr`i{nih cijena, isplata odmah. Tel. 061 315 798. Kupujem Ford KA ili neko drugo auto. Tel. 063 132 183. Uzimam havarisana i ostala auta za dijelove. Tel. 061 249 467.

Izdavanje
IZDAJE SE LUKSUZNO OPREMLJENA KU]A UKUPNE STAMBENE POVR[INE CCA 350 M2, U ELITNOM NASELJU U BLIZINI KLINI^KOG CENTRA. ZVATI RADNIM DANOM U PERIODU OD 8 DO 16 SATI. TEL. 061 268 984. 111 Izdajem namje{tenu garsonjeru na Ko{evskom brdu studenticama, zaposlenim djevojkama, parovima, 400 KM sa uklju~enim re`ijama. Tel. 061 373 949, 061 223 941. 2693-1tt Izdajem povoljno sobu studentima kod FDS, c.g., kablovska, internet. Tel. 061 782 192. 2701-tt Prodaje se rezidencija (iznajmljena Ambasadi). Sve informacije na mob. 061 186 007. 2308-1Nd` Izdajem dvokrevetnu sobu u privatnoj ku}i. Upotreba kuhinje. Centralno grijanje. Kablovska TV. Lokacija Grbavica. Mob. 062 994 704. 2323-1Nd` Izdajem stan na ^engi} Vili 40 m2, Sarajevo. Tel. 062 047 102, 063 377 485. 56-1Tr Aerodro. naselje extra namje{ten stan 55 m2, za poslovne ljude. Tel. 061 897 959. Aerodromsko naselje, izdajem pos. prostor 40 m2, za agencije, predstavni{tva, kancelarije, sa papirima. Tel. 061 857 012. Al. Polje B, soba 120 KM. Tel. 033 546-824. Al. polje, izdajem prazan dvoiposoban stan. Tel. 062 522 895. Alipa{ino, dvos. prazan stan u zgradi+kuh., elementi, centralno, 250 KM. Tel. 061 145 853. Apartman izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Apartmansko preno}i{te u centru grada, sa extra opremlj. sobama, TV sat, , c. grijanje, parking, 15 KM po osobi. Tel. 062 530 601. Ba{~ar{ija, Kazazi br. 18, izdajem pos. prostor 13 m2. Tel. 061 207 385. Blizu Kampusa, OBN-a i Fabrike duhana, dvosoban namje{ten stan. Tel. 062 439 329, 061 437 719, 066 430 574. Cazinska, prazan stan na spratu, priv. ku}a, sve odvojeno struja, voda, ulaz. Tel. 033 654-662. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenom apartmanu. Tel. 061 724 725. Centar, jednos. namje{ten stan, Alipa{ina ulica. Tel. 061 190 008. Dobrinja 5, izdajem pos. prostor 65

Prodaja
Prodajem stan 96 m2, ~etverosoban, na ^obaniji, papiri uredni, odmah useljiv. Tel. 061 183 669. N. Neum, ku}a 150 m2 stambenog prostora sa velikom potku}nicom, mogu}a jo{ 1-2 objekta, 2 km od mora, bez posrednika, 155.000 EUR-a. Tel. 0049 72 473 476. PTT Neum, dvosoban stan 63 m2, uz more, odmah useljiv, 1/1, bez posrednika. Tel. 0031 104 782 765, poslije 18 sati. PTT Prodajem stan, veli~ina 86 m2, ul. Jezero. Tel. 061 842 495. 2757-1tt A. Ferhatovi}a 63 m2, 2 sprat, sun~an, 2 balkona, centralno. Tel. 062 156 882. Al. Polje A-faza, TMP 70 m2, 1. spr, at. Tel. 033 544-722, 066 727 979. Alipa{ino, garsonjera 27 m2, III sp., useljiva, fix. 50.000 KM. Tel. 061 507 960. B. Luka, ve}a ku}a sa zemljom, gara`om i ba{tom, Gornji {eher, 180.000 KM. Tel. 061 709 430. Bjela{nica, apartman 52 m2, kamin, grijanje, lift, balkon, uknji`eno, povoljno. Tel. 062 909 887. Blagovac III, ku}a sa oku}nicom i gara`om. Tel. 033 544-722, 066 727 979. Bos. Krupa, naselje Kr~ane, 8.500 m2 parcelisano, vlasni{tvo 1/1, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Breka, trosoban 80 m2, I sprat, kompletno adaptiran, sa dosta nove opr-

Dnevni avaz
Povoljno prodajem garsonjeru u centru Ilija{a 28 m2, prizemlje, pogodna za poslovni prostor, zvati poslije 17 h. Tel. 062 006 319, 033 621-119. Povoljno prodajem ku}u sa oku}nicom, visoko prizemlje, sprat, Radni~ka 122. Tel. 061 201 700. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodajem (ustupam) opremljenu caffe-pizzeriju, 75 m2. Tel. 061 101 941. Prodajem ~etvorosoban stan, strogi centar Ba{~ar{ija. Tel. 061 192 073. Prodajem dvosoban renoviran stan Gornje Ciglane, PVC, gas, 48 m2 + balkon, 58.000 EUR-a. Tel. 061 486 739. Prodajem dvosoban stan 55 m2, spr. I, novogradnja, na Betaniji-Pionirska dolina, cj. 2.300 KM/m2. Tel. 061 540 015. Prodajem dvosoban stan 66 m2, spr. 4., ul. Patriotske lige, cijena 2.000 KM/m2. Tel. 063 919 544. Prodajem dvospratnu ku}u sa 530 m2 oku}nice, dokumentacija uredna. Tel. 061 219 853. Prodajem farmu koka sa dva objekta, dva duluma kivi, ku}u na sprat, sve na 4 duluma zemlje, ^apljina-Struge bb. Tel. 036 809-009, 062 114 903. Prodajem gara`u 14 m2, Rudija Alva|a 10, Dobrinja. Tel. 061 897 959. Prodajem garsonjeru u centru Sarajeva, 21 m2, I sprat, centralno grijanje. Tel. 063 209 378. Prodajem jednosoban stan 47 m2, Alipa{ino, Semira Fra{te 1 - 35.900 EUR-a. Tel. 454-579. Prodajem jednosoban stan, ^. Vila, 36 m2, suteren, kompletno renoviran, povoljno. Tel. 062 814 470. Prodajem komforan stan u centru u vojnoj zgradi, 94 m2. T 061 548 278. el. Prodajem ku}u u izgradnji Ned`ari}i. Tel. 061 131 297. Prodajem ku}u u Vlakovu 180 m2, oku}nica 1.200 m2. Tel. 061 552 627. Prodajem ku}u na Aneksu, papiri 1/1. Tel. 061 222 141. Prodajem ku}u! Ve}a - novija gradnja, Vraca, Avde Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Prodajem plac, dulum obradive zemlje, u Rakovici, [amin gaj. Tel. 033 457 182 Prodajem ku}u, pomo}ne objekte, {uma, livada, vo}njak, ukupno 15 duluma. Tel. 061 218 004. Prodajem ku}u, prizemlje, sprat, potkrovlje, gara`u, 800 m2 vo}njaka, Semizovac. Tel. 033 655-398. Prodajem kvalitetan stamb.-posl. objekat uz magistralu kod Had`i}a, po cijeni od 600 KM po m2. Tel. 061 531 130, 061 249 249. Prodajem lijepu bosansku ku}u na dobroj lokaciji, cijena 105.000 EUR-a. Tel. 033 239-910. Prodajem novu ku}u u Sarajevu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, svaki sprat ima zaseban ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 m2, ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. Prodajem plac na Crnogorskom primorju (\enovi} kod H. Novog). Tel. 033 638-125. Prodajem plac u Otesu 1.350 m2, uz cestu, dozvoljena gradnja. Tel. 061 749 442. Prodajem radnju na pijaci Ciglane, adaptirana, odmah useljiva, povoljno. Tel. 063 191 659. Prodajem stan 40 m2, M. Dvor. Tel. 062 724 003. Prodajem stan 46 m2, centar, pogodno je i za privatnu djelatnost. Tel. 220187, 062 681 078. Prodajem stan 70 m2 + balkon, 6. sprat, preko puta tramvajske stanice u Ned`ari}ima, fiksno 1.430 KM po kvadratu. Tel. 061 808 123. Prodajem stan 70 m2 I spr. i od 40 m2 VIII spr. A. Polje A-faza. Tel. 061 513 012. Prodajem stan Grbavica I, renoviran, sa ugr. kuhinjom, v.p., 110.000. Tel. 061 250 855. Prodajem stan na Malti, ul. Envera [ehovi}a, 68 m2, 3 sprat, renoviran. Cijena 130.000 KM. Tel. 061 913 762. Prodajem stan sa lo|om, 3. sprat, plinsko grijanje, novija gradnja, podrum. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Prodajem u centru dvosoban stan. Tel. 061 514 301. Prodajem-izdajem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Rakovica, [amin gaj, dun. ipo zemlje. Tel. 062 294 556, 033 514-565. Stan 121 m2, ul. Skenderija, centar. Tel. 066 783 856. Stan 38 kv. na K. brdu, V.P bez ba., lkona, prodajem, mo`e zamjena za sl. u Had`i}ima uz dogovor. Tel. 062 110 722. Stan 40 m2, A. Polje, A faza. T 061 el. 556 526. Stan dvos 55 m2, I sprat, renoviran, Socijalno, hitno. Tel. 061 256 445. Stan u centru Trnova, povr{. 49 m2, dva balkona i dun. zemlji{ta (ga|. zemlji{te), sve 1/1. Tel. 062 876 883. Stan u Sokolovi}ima 41+4 m2, I kat, plin., PVC stol., 1/1, cijena 70.000 KM. Tel. 601 709 430. Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa pos. prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, komunalije uredne, vlasnik 1/1. Tel. 062 735 608. Stup-Azi}i, 5.000 m2, 6.000 m2, 32.000 m2 i stambeno poslovna parcela od 750 m2. Tel. 065 227 933. Tros. stan 80 m2 + balkon, I sprat, Mojmilo (blizu d`amije), 16.00 KM/m2. Tel. 061 351 758. U Rakovici, blizu d`amije, prodajem ku}u novogradnja i dun. zemlje sa mladim vo}em, 85.000 KM. Tel. 062 008 231. Ul. Jezero, tros. 86 m2, 4 sp., ima lift, extra lokacija. Tel. 061 493 323. Ul. Ko{evo 5, dvosoban stan 56 m2. Tel. 062 814 279. Vogo{}a - dupleks ku}a: jednosoban, garsonjera, gara`a, ostava, terasa 6x5,5, mogu}nost pro{irenja, 62.000 KM. Tel. 436-322. Vogo{}a centar, adaptiran jednosoban stan 36 m2, 54.000 KM. Tel. 062 99 32 53. Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Vratnik, ku}a sa tri zasebna stana i dvije gara`e, 1/1. Tel. 061 131 268. „OGRIJEV NA 10 RATA“! Bukova i grabova drva (}utci, cijepana). Ugalj Banovi}i (kocka, orah). Drveni ugalj Kreka. Popust na ve}e koli~ine. Prijevoz obezbije|en. Tel. 061 670 068. 1714-1Nd` AKCIJA SUHA DRVA. Bukva i grab 55. Ugalj za doma}instvo 80. Banovi}i kocka i orah 150. Mogu}e u vre}ama. Va{ „LO@A^“. Tel. 062 669 739. 2292-1Nd` U prodaji su iscijepana bukova drva po vrlo povoljnoj cijeni. Cijena 1 m = 50 KM, kao i sve vrste drvenog i kamenog uglja. Isporuka do vas je ta~na, i isti je dan. Kontakt: 066 439 275.2303-1Nd` Akcija bukova cijepana drva metar 50 KM. Kameni ugalj Banovi}i 140, drveni 60 KM. Akcija traje do isteka zaliha. Tel. 061 900 091. 2348-1Nd` DA NEMA ZIME! U prodaji ogrijev u svim oblicima (cijepana, }utci, metrice). Ugalj drveni Kreka. A sve pakujemo u vre}e! Prijevoz besplatan! Tel. 066 163 831. 2363-1Nd` OGRIJEV NA 10 RATA. D.O.O. „Gori vatra“, za penzionere i javne ustanove, isporuka odmah. Drva kad slo`ite platite. Tel. 061 173 949. 2383-1Nd` Prodajem demonta`nu tendu sa platnom, `eljezna konstrukcija i 10 kom. limenih `ardinjera za ba{tu sa ~empresima. Povoljno. Tel. 061 160 631. 2385-1Nd` Plinska pe} na dimnjak Emina 6, sa sulunarima i original crijevima, sve 150 KM, mo`e i jeftinije. Tel. 061 199 442, 033 621-733. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Prodajem vlastite }urke, patke, guske, horoze, `ive, o~i{}enje ili osu{ene, gu{~ije salo za lijeka, donosim na adresu. Tel. 061 925 691. Turisti~ki vodi~ „100 turisti~kih destinacija BiH“. Mob. 061 757 925. Nove originalne dijelove za industrijske {iva}e ma{ine, povoljno. Tel. 062 876 691. Nosiljku za novoro|en~ad, uvoz Njema~ka, 20 KM. Tel. 062 320 034. Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjene prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. - 9 KM. Besplatna dostava. Tel. 061 504 425. Plinsku pe} za grijanje na dimnjak, marke Susler, kao nova, 150 KM. Tel. 061 377 150. Kvalitetnih 1.600 CD evergrin muzike i solidnu kolekciju narodne. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Mediven, njema~ke ~arape za vene, `enske duge i kratke, original, povoljno. Tel. 061 052 033. 3 ko{nice, 1 kau~, 2 fotelje, 1 polukau~, 1 trpezarijski i 1 kuhinjski sto. Tel. 624-820. Sportska opremu skije, {tapovi, pancerice, brile, kacige, skafanderi, jakne, lasteks hla~e, rukavice, kape, ~izme skoro novo, povoljna cijena iz Njema~ke mo`e i zamjena. T 061 902 el. 930 Harmonika vrata, prodaja i ugradnja svih modela i dimenzija. Tel. 061 512 294. Novu motornu pilu Stihl 200 KM i za{titne plo~e za Jotul pe}. T 062 474 el. 657. [krinju zarmziva~ 210 lit. Gorenje, 100 KM. Tel. 062 972 512. Prodajem parket 40 m2. Tel. 033/542-655, [efika Dori}a 26. Sve vrste rezane gra|e, lamperiju, b. pod. Tel. 065 689 523. Doma}a, svje`a, ljekovita prepeli~ija jaja, 30 kom. = 9 KM „A“ i 10 KM „S“ klasa. Prepelice nosilje = 5 KM, doma}e koke nosilje = 10 KM. Besplat. dostava. Tel. 061 138 184, 062 134 551. Prepeli~ije |ubrivo, hitno i veoma povoljno, cijena traktorske prikolice = 20 KM. Bojnik-Sarajevo. Tel. 062 134 551, 061 138 184. Harmonika vrata „Marley“, svi modeli sa ugradnjom, ve} od 60 KM/m2, i sa dvije vodilice. T 033 225el. 227, 061 516 910. Print ma{ina Rodin solvent 6184 A, {irina {tampe 180 cm. Tel. 033 553-865, 061 895 017. Tepihe - }ilime, nepal i perzijaner, razne veli~ine i modele izgledaju kao novi , 100% original , izuzetno povoljno.Tel. 033 452 018 Garderobu i obuæu , raznovrsno, moderno, kvalitetno, ve~a koli~ina, skoro novo, povoljna cijena, iz Njema~ke izuzetno povoljno za dalju prodaju. Tel. 061 237 110 Role razni modeli i brojevi , kacige štitnici skoro novo , povoljna ci„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 2218-1ND@ „ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 2512-1TT jena iz njemaèke , mo`e i zamjena. Tel. 061 902 930 Rashladni pult, rashladnu komoru, rash. vitrinu, rashl. ve}i fri`ider inox. Tel. 061 156 309. El. {poret „Beko“, trosjed, dvosjed, jednosjed i stoli}. Cijena po dogovoru. Tel. 061 143 596. Ulje na prirodnoj bazi spoj bosansko-azijskih trava, za ko{tana oboljenja, reumu. Tel. 033 463-306, 061 149 388. Kolekcija etno eksponata primjerna za dekoraciju ili etno-eko selo. Tel. 063 847 659. Pe} za pizze i pite, elektri~na. Tel. 061 138 561. Komplet opremu za slasti~arnu, buregd`inicu, aparat za doner, labu za sladoled. Tel. 061 311 784. Nerazmontiranu piljaru 3x3 m, sa duplim vratima, od `eljeza i tende, cijena povoljna. Tel. 061 532 329. Polukru`nu sofu za sjedenje ili le`aj i sobni sto, sve kao novo. Tel. 063 848 252, 063 887 680. Trosjed, kau}, dje~iji krevetac, ormari}, itison 2x2. Tel. 062 375 610. Fotelje, tabure, lavabo, okvir, sobna vrata, vrlo jeftino. Tel. 033 526-846. Remenje (kai{eve) sve po 2 KM, rajfle{use svih dim. po 2 KM. Tel. 033 526-846. Klizaljke razni modeli i brojevi skoro novo , povoljna cijena iz njema~ke mo`e i zamjena. Tel. 061 902 930 Razne `enske ta{ne, o~uvane, sve po 3 KM. Tel. 033 526-846. Mu{ku i `ensku obu}u o~uvana i vrlo jeftina. Tel. 033 526-846. Garderobu mu{ku i `ensku za sve sezone, jeftino. Tel. 033 526-846. Pivske fla{e po 10 feninga, plasti~ne 10 feninga, tegle 10 feninga. Tel. 033 526-846. ]ilim tabriz 3,5x2,5 i vuneni }ilim 3x2. Tel. 062 368 165. LCD Filips 42 in~a i DVD. Tel. 062 368 165. Role razni modeli i brojevi , kacige {titnici skoro novo , povoljna cijena iz njemaeke , mo`e i zamjena. Tel. 061 902 930 Ma{ine za hem. ~i{}enje ko`e i ku}a sa ba{tom. Tel. 062 165 566. Vi{e prozora i vrata sa i bez {toka, ustakljeno termo staklom raznih dim. Tel. 062 954 316. Dvoja balkonska vrata 220x80, jedna sa {tokom, druga bez {toka, ustakljeno termo staklom, 120 KM. T 062 el. 954 316. Prirodni med i preparate od meda iz Sanskog Mosta. Tel. 062 869 081. Pe} za proizvodnju jufe ili zamjena za auto. Tel. 061 105 425. Vizit kratice 10 KM 100 kom., laserske, najpovoljnije, brza isporuka. T el. 061 229 347. Klizaljke baure, hokeja{ke, plasti~ne i ko`ne razni modeli i brojevi skoro novo , povoljna cijena iz njema~ke mo`e i zamjena. Tel. 061 902 930 Video „Orion“ sa daljinskim prodajem, 50 KM. Tel. 061 272 743, 065 631 342. Prodajem pe} za picu i mje{alicu za tijesto, skoro novo. Tel. 062 572 083. Kafe aprat, 4 stola za ugostiteljstvo sa 12 stolica, 2 barska stola, 8 teget plavih stolica. Tel. 061 229 033. Vulkanizerske ma{ine marke Hofman sa prate}im alatom, kompresor Trudbenik Doboj 350 lit. Tel. 061 753 355, Te{anj. Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 1433-1tt „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 1204-1Nd` TV VIDEO DVD SERVIS svih marki i modela aparata. Garancija, dolazak na ku}nu adresu, novi daljinski za TV. Sa povjerenjem. Tel. 033 650-400, 033 610000. N. Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 1591-1Nd` MIKADO-GARANCIJA. Aluminijske `aluziname, trakaste zavjese, VANJSKE PVC i ALUM. ROLETNE, BLINDO, gara`na rolo i harmonika vrata, platnene roletne. Tel. 062 170 248, 033/613-584. 2077-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje tepiha, 1 m2 = 1 KM i namje{taja, ugao - 20 KM. Sarajevo: 061 141 944. Tuzla: 061 587 721. 2525-1tt TV VIDEO SERVIS vr{i popravku svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451-778. Mob. 061 148 042. 2340-1Nd` Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621-733. Dipl. in`enjerka daje instrukcije iz matematike. Tel. 227-990. Profesorica hemije daje instrukcije. Tel. 667-880. Profesor francuskog i latinskog jezika daje instrukcije. Tel. 033 645-307. Profesor engleskog jezika i ovla{teni sudski prevodilac daje ~asove i prevodi. Tel. 033 659-133 i 061 252 294. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210791. VK kerami~ar postavlja keramiku najjeftinije u gradu. Tel. 033 444-630, 061 511 249. Bravar VKV - radi ugradnju brava, PTT sandu~adi, ormara, kani{li, ramova, povoljno. Tel. 061 507 683. Elektri~ar - izvodi el. radove brzo i kvalitetno. Tel. 061 133 829. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Vr{im prijevoz putnika udobnim i klimatiziranim kombijem T-4 VW. Tel. 061 800 191. Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 061 243 611. Kirby dubinsko usisavanje i pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Profesor njema~kog jezika uspje{no daje instrukcije u~enicima i odraslim osobama. Tel. 061 244 562. Prof. njema~kog jezika daje povoljno instrukcije i vr{i prevode. Tel. 062 618 039. Vodoinstalater-elektri~ar, popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, el. pe}i. Tel. 061 180 120. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541. Dajem instrukcije srednjo{kolcima i studentima hemije. Tel. 061 177 405. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Molerski radovi, uredno i po{teno. Tel. 061 349 257. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 033 526-945. Majstor Dino jedn. stan sa pripremom zidova, bijelo ili u boji KM 180. Tel. 061 529 608. Dajem instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-453, 061 914 014. Dajem instrukcije iz hemije za u~enike i studente. Tel. 066 891 378. Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. T 061 828 391. el. Iskusan profesor instruira matematiku |acima uspje{no, povoljno, dolazim va{oj ku}i. Tel. 062 417 695. Staklar obavlja kvalitetno staklar-

subota, 26. februar/velja~a 2011.

65

Potra`nja
Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Kupujem manju garsonjeru u Sarajevu. Tel. 061 031 330. Kupujem stan do 50 m2, na relaciji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel. 061 237 344. Agencija kupuje stanove u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 033 214-944. Agencija za nekretnine, potrebno vi{e stanova za kupovinu. Tel. 063 919 544. Kupujem stan u Sarajevu, u cijenu dajem auto plus doplata. Tel. 063 919 544. Hitno kupujem manji stan u Sarajevu. Tel. 061 540 015. Kupujem stan do 40 m2 od Skenderije do Ba{~ar{ije, po umjerenoj cijeni. Tel. 061 338 433. Potreban stan za stranca iz OSCEa, ovla{tenoj agenciji na godinu dana. Tel. 061 142 704. Agenciji potreban manji stan u zgradi za iznajmljivanje za zap. `enu, du`i period. Tel. 062 465 466.

Zamjena
Mijenjam ku}u u Zvorniku za stan ili ku}u u Sarajevu. Tel. 061 817 960. Alipa{ino polje C-faza, mijenjam 1,5-soban stan 47 m2, za manji uz naknadu. Tel. 062 525 786. Mojmilo, dvoiposoban, I sprat, centralno, za sli~an oko II gimnazije uz dogovor. Zvati iza 17 h. Tel. 062 761 424. Mijenjam ili prodajem stan u Kasindolu 37 m2, I sprat, za federalno Sarajevo (30.000 KM). Tel. 062 348 159. Dobrinja 4, Ist. Sarajevo, kvalitetan dvosoban stan, 4. sprat, mijenjam za isti (sli~an) u Sarajevu, mo`e i prodaja. Tel. 061 220 179. Hrasnica, mijenjam stan 53 m2 (suteren), plinsko centralno grijanje, za manju ku}u u KS, vlasni{tvo 1/1. Tel. 061 867 880, 066 620 498. Breka, 52 m2 stan sa ba{tom, mijenjam-prodajem za garsonjeru uz dogovor. Tel. 061 183 433. Dobrinja IV, mijenjam stan 89 m2, I sp., za manji u Sarajevu ili prodajem. Tel. 061 381 918. Zamjena-prodaja, stan u Sarajevu 52 m2, mijenjam za Banja Luku. Tel. 033 542-668. Mijenjam dvos. stan 55 m2, I sp., Socijalno, renoviran, za manji uz doplatu. Tel. 061 256 445.

„D.O.O. OGREV“ vr{i prodaju drva u svim oblicima po cijeni od 40-70. Kameni ugalj Banovi}i, drveni Kreka. Posebna ponuda za penzionere na 10 rata. Tel. 062 888 503. 1412-1Nd`

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 1989-1Nd`

ske radove. Tel. 033/536-188. Iskusan prof. (simult. prev.) prevodi na engleski i francuski, tehni~ku i stru~nu dokumentaciju. Tel. 062 757 808. Instrukcije - engleski i arapski jezik. Profesorica. Tel. 033 611-023. Radimo ma{insko malterisanje i sve vrste fasada. Tel. 061 338 919. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Molujemo stanove vrlo povoljno, uz za{titu, profesionalno. Tel. 061 965 054. Sve vrste gra|evinskih poslova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Gra|evinsko-zanatske usluge, zidanje, rigips, keramika, itd. Tel. 062 688 766. Presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Vr{imo presnimavanje sa VHS kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 061 389 427. Instruiram francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Ameri~ko dubinsko usisavanje, pranje tepiha i kau~a. Tel. 061 522 239. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260. Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima. Tel. 061 580 063. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Matematika - instrukcije, profesor sa iskustvom. Tel. 061 135 748. Prof. daje instrukcije iz engleskog jezika djeci i srednjo{kolcima, dolazim na adresu. Tel. 061 227 439. Moler veoma brzo i efikasno moluje va{e stanove. Tel. 061 926 333. [ivanje `. konfekcije, sve vrste prepravki kvalitetno i povoljno. Tel. 065 695 706, Alipa{no C-faza. Engleski jezik, sudski prevodilac, prevod i poduka. Tel. 061 533 935. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Drva re`em motornim `agom, varim aparatom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Kerami~ar, rigips i moleraj. Tel. 061 202 713. Moler-majstor, kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Moler radi sve vrste moleraja, termo fasade, rigips, ostalo, ~isto, kvalitetno, povoljno. Tel. 062 672 258, 063 897 818. Izrada plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova, polica, prema katalogu i zahtjevu. Tel. 062 466 093. Kerami~arske usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija, laminata i rigipsa. Tel. 062 466 093. PC serviser nudi usluge opravke ra~unara, XP antivirus i drugo, dola, zak besplatan. Tel. 062 328 044. U~enicima, srednjo{kolcima instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033 625196, Ilid`a. Uspje{no i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220-173. Povoljno, ugradnja termo fasada, molersko farbarski radovi, laminat, rigips, keramika. Tel. 061 565 834. Molerske usluge, vrlo kvalitetno. Tel. 062 127 525. ^asovi engleskog jezika vikendom, dvo~as 15 KM. Tel. 061 334 895. Prevoz skija{a na sve planine u T5 kombiju, sjedi{ta 1+8, povoljno. Tel. 062 606 611. Kerami~ar radi kvalitetno i povoljno. Tel. 062 140 094. Zidar i tesar radimo sve gra|evinske radove, Cazinska 27. Tel. 061 019 468. Radim termo fasade, 10 KM sa skelom. Tel. 062 298 347. Vr{im prijevoz kombijem. Tel. 061 867 282. Radimo termo fasade, moleraj, {panski zid, uz garanciju i dugogodi{nje iskustvo. Tel. 061 278 188. Zidar sa grupom radi krovove, fasade i ostale radove. Tel. 062 196 097. Instrukcije iz ruskog jezika i prevod rusko-bosanski i bosansko-ruski. Tel. 061 969 966. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Povoljno prevoz kombijem i putni~kim automobilom. T 061 248 036. el. Matematika, fizika i elektrotehnika, instrukcije uspje{no i povoljno daje dipl. ing. Tel. 201-195, 061 277 297.

66

Subota, 26. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz
fizike. Mob. 062 343 100. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce tokom godine. Tel. 061 244 251. Tapetar-dekorater, povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas, uz garanciju. Tel. 033 718-405, 061 156 728. Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. Radim kataloge, reklame, kalendare, profesionalno, povoljno i kvalitetno. Tel. 062 877 535. Izra|ujem projektnu dokumentaciju za legalizaciju objekata, vrlo povoljno. Tel. 062 558 574. [ivanje trajnih autopresvlaka, paleta boja, popravak sjedi{ta, neba, tapacirunga, poda. Tel. 061 215 658. Moler sa iskustvom iz Njema~ke, izvodi molerske radove kvalitetno uz garanciju. Tel. 061 372 829. Vodoinstalater sa iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenja vod. instalacija. Tel. 061 348 717. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu ili ru~no u praonici sa dostavom. Tel. 061 202 630, 033 673-284. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Drva re`em motornom `agom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643-990. Molersko-farbarske usluge. Tel. 062 823 902. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. KV vodoinstalater radi sve vrste radova brzo, povoljno i kalitetno. Tel. 061 349 294. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza sa kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. Kombijem prevozim razne vrste robe, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 062 476 471, 033 614-436. Moleraj, laminat, rigips, edelpuc, kompletne adaptacije stanova i ku}a. Tel. 062 402 122. VKV moler radi ~isto, uredno, kvalitetno, jeftino. Tel. 062 214 519. Engleski, njema~ki, prevodi, instrukcije, dipl. radovi, disertacije, pripreme za ispite. Tel. 063 947 405. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Prevoz putnika i organizovanih grupa luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta. Cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Izvodim sve vrste elektroradova. Tel. 061 156 340. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima, tokom godine. Tel. 061 382 301, 033 473-574. Studentica ekonomije instruira matematiku za srednju i osnovnu {kolu. Tel. 061 929 114. KV moler kre~i stanove, ku}e 70 KM, radim gletovanje, farbanje, postavljamo ukrasni stiropor. Tel. 062 388 242, 638-454. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel. 061 262 895. Vr{im sve usluge molerskih radova, gletovanje, laminat, kvalitetno i povoljno.Tel. 061 377 054 Laminat ugra|ujem profesionalno. Tel. 061 262 895. Kerami~ki radovi od 8 KM, laminat od 3 KM, brzo, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 422 040. Med. sestra pru`a usluge infuzija, injekcija, ispiranje uha, obradu rana, kontrolu [UK-a, urina, tlaka. Tel. 641144. Radimo molersko-farbarske radove, rigips, keramiku, laminat, i komplet adaptacije uz garanciju. Tel. 061 255 253. Iskusna profesorica daje instrukcije iz engleskog i arapskog jezika. Tel. 033 611-023. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Vodoinstalater opravlja ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. Elektri~ar - elektro instalater, sve vrste el. radova, kvarova, atest. Tel. 061 398 483. Radim kompletnu adaptaciju stana, brzo, povoljno. Tel. 062 226 904. Kvalitet i garancija, sve vrste bravarije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522 901. Seminarski, diplomski, skeniranje i obrada slika, povoljno, kvalitetno. Tel. 062 877 535. Konverzacijski engleski za sve uzraste, osnovi mikrora~unara i namjenskih programa. Tel. 062 293 688, Sarajevo. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 061 928 535. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo uz garanciju. Tel. 061 184 796. @ohare, `ute mrave, stjenice, buhe i mi{eve uni{tavamo u va{im stanovima sa garancijom. Tel. 234-805. Uni{tavamo `ohare, `ute mrave, stjenice, mi{eve, 100% efikasno, garancija. Tel. 062 553 100. Uni{tavanje `ohara, stjenica, buha, mrava i mi{eva, 100% efikasno. Tel. 033 546-770. Servis zdravlja - uni{tavamo moljce, muhe, stjenice, komarce, mi{eve, itd. Tel. 062 136 248. Specijalni tretmani protiv: `ohara, mrava, buha, moljaca, komaraca, mi{eva, itd. Tel. 061 234 026, 062 328 447. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve, uni{tavamo sa najefikasnijim preparatom uz garanciju. Tel. 063 693 202. Vodoinstalater sa 30 god. iskustva, vr{i opravku instalacija, monta`u i pro~epljenje. T 535-659, 062 139 034. el. Kombi prevoz svih roba, povoljno. Tel. 061 205 906. Kombi prevoz putnika {irom BiH. Tel. 062 052 210. Elektri~ar vr{i opravke {poreta, bojlera, TA pe}i, ve{ ma{ina, instalacija. Tel. 063 155 868. Parket, {ipod, postavljamo, brusimo i lakiramo, postavljamo gotove parkete i laminate. Tel. 062 828 306. Sve za kompjuter! Rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. Instrukcije iz engleskog jezika, turskog, matematike, posebne metode rada sa djecom. Tel. 061 714 367. Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. Kvalitetno i uz garanciju postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata. Tel. 061 244 183 Uredno i kvalitetno sa dugogodi{njim iskustvom radim molersko farbarske radove. Tel. 062 189 683, 033 664-539. Mini bagerom radimo ono {to veliki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 946. Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Iskusan: zidar, tesar, kerami~ar, vodoinstalater, radi i komplet kupatila. Tel. 061 269 385. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Prevoz putnika Sarajevo-more, klimatizirano, novim lux kombijem, dolazim na adresu. Tel. 062 213 645. Kombi prijevoz povoljno. Tel. 062 302 327. Izuzetno povoljno ru{imo stare objekte, renoviramo stanove sa vlastitim prevozom. Tel. 062 423 123. Kamionom povoljno prevozim sve vrste gra|evinskog materijala, pijeska, {ljunka, {uta. Tel. 062 423 123. Nudimo sve vrste detektivskih usluga, diskrecija zagarantovana. Tel. 062 378 818. Sudski tuma~ za njem., engl., holand. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. KV vodoinstalater, de`urni 24 h. Tel. 061 861 635. Kombijem vr{im prevoz razne robe, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 061 216 925. Prevoz luxuznim kombijem na more i druge destinacije. Tel. 061 107 928. Servis svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Tel. 061 551 035. Postavljanje, bru{enje svih vrsta podova, parketa i laminata. Tel. 062 921 100. Vr{im prevoz putnika sa luksuznim autom. Tel. 061 712 652. Voda, plo~ice, centralno grijanje, zidane kade, uz garanciju i povoljno. Tel. 061 182 737. Rigips majstor, potkrovlja, pregrade, spu{teni plafon. Tel. 061 818 732. Vr{imo gra|evinske radove: malterisanje, zidanje, keramiku i dr. Tel. 061 788 076. Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544, 033 677-845. Psorijazu-ekscem, hemoroide, opradanje kose, `ivce, sterilitet mu{ki i `enski, miome, bijelo pranje, rane-opekotine, bacteriju e. colli, lije~im 100% ljekovitim biljem. Tel. 033 664-601, 061 273 110. Mladi} sa zavr{enom SSS, poznavanje rada na ra~unaru, engleski i {panski jezik, tra`i posao. Tel. 061 381 802. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. Novootvorenoj piceriji na D. Malti, potreban 1 pic-majstor i 1 iskusna kuharica. Tel. 061 828 452. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 033/644-178, 061 225 424. „T epser“ s.o.d., savremenim ma{inama ~istimo: namje{taj, tepihe (rese), itisone, unutra{njost auta, tvrde podove (za{tita). Tel. 033 200-003, 061 524 461. Potrebna frizerka sa iskustvom, plata na procenat 50%. M. Dvor. Tel. 062 813 333. Mu{ki frizer vr{i usluge {i{anja i brijanja u va{oj ku}i. Tel. 065 302 646. Instrukcije za rad na ra~unaru: windows, word, excel, power point, internet, email i drugi programi. Tel. 062 904 739. ^uvala bih dijete od 2. god., na du`i period, u svom stanu Dobrinja 2. Tel. 061 578 169. Jazz Club, novootvoreni kod Narodnog pozori{ta, tra`i djevojke za rad u {anku i sali. Kont. tel. 063 640 542 (Elma). Restoranu potreban kuhar. Tel. 033 233-098, 061 221 563. ^i{}enje ku}a, stanova, poslovnih objekata, tapaciranog namje{taja i tepiha. Tel. 062 455 930. Ozbiljna `ena sa iskustvom ~uvala bi dijete. Tel. 061 088 520. Iskusna `ena njegovala bi stariju bolesnu osobu, 8 ~as. ili 24 ~. i vodila doma}instvo. Tel. 061 875 791. Tra`im posao ~uvara ili dostavlja~a robe, imam „B“ kat., penzioner, 50 godina. Tel. 062 814 389. Hitno potrebna djevojka za rad u cafe clubu na Dobrinji, zvati iza 14h. Tel. 061 218 071 Firma nudi usluge ~i{}enja priv. stanova (7 KM/h) i poslovnih prostora. Tel. 061 180 166, 033 450-271. VK tesar i zidar, radimo krovove, zidanje, malterisanje i ostalo. Tel. 061 019 468, 062 196 097. Hitno potrebna djevojka za rad u cafe clubu na Dobrinji, zvati iza 14h. Tel. 061 218 071 ^uvala bi dijete na podru~ju Grbavica, Kova~i}a ili Vraca. Tel. 063 114 690. ^istim FAP filtere za sva francuska vozila, garancija. Tel. 061 131 035. Matematika instrukcije za osnovce i srednjo{kolce, dolazim na ku}. adresu. Tel. 061 451 056. Presvla~im kau}e i sve opravke, dolazim na licu mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Instrukcije matematike, te priprema za sigurne upise, popravke, dolazim ku}i. Tel. 033 469-965. Za njegu i `ivot u stanu starca, tra`imo `enu (pla}enu). Tel. 061 360 430. Nudim pomo} i njegu starijoj `enskoj osobi. Tel. 033/657-493, 063 782 919. Med. sestra ~uvala bi stariju pokretnu `enu. Tel. 061 225 162. Masa`a medicinska, sportska, opu{taju}a, ugodan ambijent. Tel. 061 712 710. Njega starih i oboljelih lica, ispomo} u ku}i, odvo|enje ljekaru i stru~na med. pomo}. Tel. 063 157 982. Iskusan fizioterapeut, dolazak na adresu, masa`a, rehabilitacija, kvalitetno, povoljno. T 061 367 166, 033 615el. 675. Zidarsko-tesarski radovi. Tel. 062 434 929. Pravnik pru`a prave savjete i usluge (molbe, `albe, tu`be, odgovori na tu`be, prigovori). Tel. 063 190 722. Potrebni saradnici iz cijele biH za kat. prodaju kozmetike, bespl. u~lanjenje, zarada 30 posto i vi{e. Tel. 061 622 304. ^istimo brzo i kvalitetno stambene i poslovne prostore. Tel. 061 516 910.

Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Rigips majstor, radim povoljno i brzo, sve od rigipsa. Tel. 062 941 274. Molersko-farbarske poslove obavljamo brzo, ~isto, povoljno. Tel. 033 442998 i 062 139 085. Molersko-farbarski radovi i posavljanje tapeta, izvodim kvalitetno i povoljno. Tel. 061 382 230. Profesorica engleskog, sudski tuma~-prevodilac, dr`i ~asove za sve uzraste. Tel. 033 465-958, 062 612 399, Dobrinja. Seminarski i maturski radovi, izrada i kreacija grafi~kih rje{enja, instalacija Windows XP Povoljno. Tel. 062 . 923 047 Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Profesor instruira matematiku sve uzraste povoljno, uspje{no, dolazim ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172. Dajem instrukcije iz hemije za u~enike i studente. Tel. 066 891 378. Dubinsko usisavanje, pranje tepiha i namje{taja. Tel. 061 319 571. Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309. Prof. daje sate gitare. Tel. 063 930 078. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima. Tel. 061 580 063. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Vodoinstalater - obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije, instaliranje. Tel. 061 696 133. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 033 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Vr{im prevoz robe, stvari i ljudi, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Lektori{em i korigujem sve vrste tekstova. Dugogodi{nje iskustvo. Tel. 033/658-707, 062 165 429. Elektri~ar - usluge el. instalacija, interfoni, alarmi, gromobrani, el. usluge. Tel. 061 132 991, 033 418-086. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Vr{im prevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200-616. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. T 061 507 683. el. Moler sa radnim iskustvom, izvodi sve mol. farb. radove, brzo, kvalitetno, ~isto. Tel. 061 206 345. Bravar, sve bravarske usluge, povoljno. Tel. 062 940 731, 033 691-260. Sve stolarsko-tapetarske usluge radim brzo i povoljno. Tel. 061 606 651, 066 620 342. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Dajem instrukcije iz matematike i

Ponuda-potra`nja
Potrebni konobari-ce i {ankerice za rad u ugostiteljskom objektu. Informacije na: 061 218 094, od 10 do 16 sati. 2406-1tt Potrebna 2 konobara i 2 konobarice u ugostiteljskom objektu u centru grada. Tel. 062 213 788. 2750-1tt NOVO! Ku}na njega odraslih i djece. Evropski standardi. Njema~ko iskustvo. Tel. 062 051 531. Frizerski salon IMAGE tra`i frizera za mu{karce. Tel. 061 136 515. Potreban voditelj ovla{tenog servisa „Nissan, Sarajevo“ sa radnim iskustvom u auto industriji. Kontakt tel. 033/789-365, 789-366. Tra`im posao obezbije|ena, SSS, imam certifikat od MUP-a FBiH. Tel. 061 714 431.

Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Kupujem umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice, isplata odmah. Tel. 061 517 897. Kupujem dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu. Isplata odmah. Tel. 062 358 344. Kupujem stare, neispravne ve{ ma{ine. Tel. 062 972 512. Kupujem staru deviznu {tednju, ratne od{tete, dionice, prodajem neulo`ene certifikate. Tel. 061 140 521. Kupujem staru deviznu {tednju, ratna potra`ivanja, dionice svih firmi i fondova, isplata odmah. Tel. 062 788 739. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, isplata odmah. T el. 063 804 124. Kupujem dionice firmi, PIF-ova, devizne {tednje i ratne od{tete, isplata odmah. Tel. 061 526 918. Kupujemo polovne mobitele. Servis i prodaja mobitela i opreme, akcijski popust za mumine, invalide i {ehid. porodice do 50%, za sve ostale popust vikendom. Pijaca Otoka otvorena box B2. Tel. 061 237 448, 062 134 551. Kupujem sve vrste opreme za ugostiteljstvo. Tel. 065 903 989. Sve vrste dionica i vau~era sa sarajevske i banjalu~ke berze BIG, Cepter, ratna {teta. Tel. 061 188 488.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

Telefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

oglasi

Dnevni avaz

subota, 26. februar/velja~a 2011.

67

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 048146 08 P Sarajevo, 22. 2. 2011. Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Amela Selimovi} - Fazlagi} u pravnoj stvari tu`itelja ORGANIZACIJA LOK MICRO SARAJEVO, Ulica Skenderija broj 13, koju zastupa punomo}nik advokat Adis Opra{i} iz Sarajeva, protiv tu`enih 1. ILI] CVIJE, iz Br~kog, Ulica Zmaj Jovana broj 33, 2. SP „PU[ELJI]“ VLASNI[TVO PU[ELJI] ZORE, iz Br~kog, Ulica Kantard`i}a bb, 3. SP „LIDA“ VLASNI[TVO DUJKOVI] ZLATE, iz Br~kog, Ulica Prote Mateja Nenadovi}a bb i 4. TR „TINA 2003“, VLASNI[TVO BO@AK BRANKE, iz Br~kog, ulica Ili}ka 24/II, radi isplate duga v.s.p. 10.663,27 KM, nakon zaklju~enja glavne rasprave dana 31.1.2011. godine u prisutnosti punomo}nika tu`itelja i odsutnosti uredno obavje{tenih tu`enih, dana 22.2.2011. godine donio je sljede}u

PRESUDU
Obavezuje se I-tu`ena Ili} Cvija, II-tu`ena SP „Pu{elji}“ Vlasni{tvo Pu{elji} Zore, III-tu`ena SP „Lida“ Vlasni{tvo Dujkovi} Zlate i IV-tu`ena TR „Tina 2003“ Vlasni{tvo Bo`ak Branke, da na ime duga uplate u korist tu`itelja iznos od 10.663,27 KM, sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama po~ev od 12.12.2007. godine pa do isplate, kao i da mu nadoknade tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 3.447,60 KM, a sve u roku od 30 dana. SUDIJA Amela Selimovi} Fazlagi}, s.r. POUKA: Protiv ove presude je dopu{tena `alba Kantonalnom sudu u Sarajevu u roku od 30 dana od dana dostavljanja iste, a rok za `albu po~inje te}i prvog narednog dana nakon dostavljanja presude. @alba se podnosi putem ovog suda u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke.

68 Subota, 26. februar/velja~a 2011. Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mals 007242 05 Mals Zenica, 10. 01. 2011. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Aida Pezer, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca TRIGLAV BH OSIGURANJE D.D. SARAJEVO, PRODU@NICA ZENICA, ul. Zmaja od Bosne broj 27, Zenica, protiv tu`enog „WOM“ D.O.O., Industrijska zona - Hala 4, Zenica, radi naplate duga, v.s. 426,60 KM, na osnovu ~lana 348 stav 3 ZPP-a: matama na taj iznos po~ev od dana dospje}a, pa do isplate kako slijedi: - na iznos od 132,60 KM po~ev od 15. 07. 2004. godine pa do dana isplate - na iznos od 330,00 KM po~ev od 02. 09. 2004. godine pa do dana isplate kao i da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 127,00 KM, sve u roku od 15 dana. PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dou{tena `alba. Tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje ovom sudu u skladu sa ~l. 183. st. 1. a u vezi sa ~l. 329. Zakona o parni~nom postupku. Protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom Avazu, smatrat }e se da je presuda dostavljena tu`enom. SUDIJA Aida Pezer

oglasi

OBJAVLJUJE
Obavezuje se tu`eni da tu`iocu isplati iznos od 426,60 KM sa zakonskim zateznim kaBOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 012532 08 Mal Zenica, 06. 01. 2011. godine Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Amela Bali}, u pravnoj stvari tu`itelja D.O.O. „Zenica-stan“ Zenica, Fra Ivana Juki}a broj 1, Zenica protiv tu`ene Travan~i} Gordana, ulica Lond`a broj 83, Zenica, radi duga, v.sp. 447,37 KM, van ro~i{ta, dana 06. 01. 2011. godine, donio je slijede}u

ime duga za nepla}enu naknadu za odr`avanje zajedni~kih dijelova i ure|aja zgrade nov~ani iznos od 447,37 KM, za period od 01. 06. 2005. godine do 31. 03. 2008. godine sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 19. 06. 2008. godine kao dana podno{enja tu`be, pa do isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove postupka u iznosu od 139,00 KM, a sve u roku od 15 dana. Stru~ni saradnik: Amela Bali}

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje u skladu sa odredbom ~lana 183. stav 1., u vezi sa ~lanom 328. do 334. Zakona o parni~nom postupku FBiH.

PRESUDU
- zbog propu{tanja Obavezuje se tu`ena da tu`itelju isplati na BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 030314 09 Mal Zenica, 21. 12. 2010. godine Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Alma Bijedi}, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca DOO „Zenica-stan“ Zenica, Ul. Fra Ivana Juki}a br. 1, kojeg zastupa generalni punomo}nik [eta Jusuf, advokat iz Zenice, protiv tu`enog Lazi} Andrija, iz Zenice, Ul. Bulevar Kulina bana br. 4, radi isplate duga, v.s. 277,20 KM, na osnovu ~lana 348 stav 3 ZPP-a:

dijelova i ure|aja zgrade za period od 01. 01. 2007. godine do 30. 11. 2009. godine u ukupnom iznosu od 277,20 KM sa zakonskim zaateznim kamatama po~ev od dana podno{enja tu`be sudu pa do isplate, kao i tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana. Tu`eni je u skladu sa ~l. 70 ZPP-a du`an u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je tu`ba dostavljena tu`enom na odgovor. Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja u skladu sa ~l. 182 ZPP-a ukoliko tu`eni u roku od 30 dana ne dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu. Stru~ni saradnik: s.r. Alma Bijedi}

OBJAVLJUJE
Tu`enom dostavlja se na odgovor tu`ba, podnesena ovom sudu dana 28. 12. 2009. godine, kojom tu`ilac potra`uje dug za nepla}enu naknadu za odr`avanje zajedni~kih

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 145157 10 P Sarajevo, 23.02.2011. godine Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3., 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH broj: 53/03), Op}inski Sud u Sarajevu i to sudija Sanela Goru{anovi}-Butigan, u pravnoj stvari tu`itelja TURKISH ZIRAAT BANK BOSNIA D.D. SARAJEVO, ulica D`eneti}a ^ikma 2, protiv tu`enih [EPER KOTNIK ARNELE iz Zenice, ulica Fra Grge Marti}a 9, KOTNIK CIRIL iz Sarajeva, ulica Geteova 5, i AZAP d.o.o. Sarajevo, ulica Ismeta Alajbegovi}a [erbe 3, Ilid`a, radi naplate duga, v.sp. 20.859,88 KM, van ro~i{ta dana 18.02.2011. godine /objava putem novina i oglasne plo~e suda/, objavljuje sljede}i: dostavlja se tre}etu`enom AZAP d.o.o. Sarajevo, Ilid`a, ulica Ismeta Alajbegovi}a [erbe 3, sljede}a
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 051604 08 Mals

PRESUDA
/zbog propu{tanja/ Tu`eni Arnela [eper Kotnik, Ciril Kotnik i AZAP d.o.o. Sarajevo obavezni su solidarno isplatiti Tu`itelju iznos od 20.859,88 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od dana podno{enja tu`be, tj. 09.06.2010. godine, pa sve do dana kona~ne isplate, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka u iznosu od 805,79 KM, sve u roku od 30 dana od dana prijema presude, a sve pod prijetnjom prinudne naplate. SUDIJA Sanela Goru{anovi}-Butigan POUKA: Protiv presude zbog propu{tanja nije dopu{tena `alba. Dostava se smatra obavljenom protekom 15 dana od dana objavljivanja.

OGLAS

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 003513 02 Mal Zenica, 23. 12. 2010. godine Op}inski sud u Zenici, sudija D`enana Brkovi}, postupaju}i u pravnoj stvari tu`itelja Dru{tvo za osiguranje „Sarajevo-oiguranje“ d.d. Filijala Zenica, Trg BiH broj 5, protiv tu`enog Ahme~kovi} Muje, iz Zenice, ul. Saliha Cakana Mulali}a broj 1, radi regresnog duga, v.s. 299,00 KM,van ro~i{ta dana 23. 12. 2010. godine donio je

zateznim kamatama po~ev od 08. 10. 1999. godine pa do isplate, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove postupka u iznosu od 114,00 KM, sve u roku od 15 dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Sudija D`enana Brkovi}

Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Emina Burgi}, u pravnoj stvari tu`itelja KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo, ul. Patriotske lige broj 58., protiv tu`enog „ELEMENTAR“ d.o.o. Sarajevo, ul. Bojni~ka b.b., radi duga od 277,00 KM, van ro~i{ta, donio je dana 09. 02. 2011. godine i na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH („Sl. novine FBiH“ broj 53/03 - u daljem tekstu ZPP-a) objavljuje:

PRESUDU
- zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da tu`itelju isplati nov~ani iznos od 299,00 KM sa zakonskim

Pravna pouka: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`eni mo`e ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje shodno ~l. 183. st. 1. a u vezi sa ~l. 329 Zakona o parni~nom postupku. Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatra }e se da je tu`enom dostavljena presuda zbog propu{tanja.

PRESUDU
- zbog propu{tanja -

Tu`eni je du`an tu`itelju isplatiti iznos duga od 277,00 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama po~ev od 26. 06. 2007. godine do isplate, uz naknadu tro{kova postupka u iznosu od 20,85 KM, sve u roku od 15 dana. Pouka: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat parnice u prija{nje stanje. Obavje{tava se tu`eni da se dostava ovog pismena smatra obavljenom u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda. STRU^NI SARADNIK Emina Burgi}

Dnevni avaz
SJE]ANJE

subota, 26. februar/velja~a 2011. .

69

Navr{ava se 6 godina otkako je preselio na ahiret na{ NUNA

SJE]ANJE na dragu prijateljicu

EMIN (RASIMA) NUMANOVI]
26. 2. 2007 - 26. 2. 2011.
Iako je tvoj `ivot morao stati, na{a ljubav i sje}anje na tebe vje~no }e trajati. Tvoja porodica
2771-1tt

NUSRET - NUNA (MEDO) KU^
26. 2. 2005 - 26. 2. 2011.
Od prerane smrti nismo te mogli sa~uvati, ali od zaborava mo`emo. Sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota u kojem }e{ uvijek nedostajati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet 2284-1nd` Majka Zuhra sa djecom

MIRSADU (ALIJE) ^I[I]
Stradala je u saobra}ajnom udesu. Kod mene je izazvalo u`as i nevjericu. Jedna je od rijetkih koja je znala cijeniti prijateljstvo. Koga je voljela, ostala mu je vjerna cijeli `ivot. Moja majka je mogla biti i njena, Po godinama, ali su prijateljovale. Umrla je davno, ali godi{njica nije pro{la, Bez buketa cvije}a na mezaru. I najbli`i su posustali. Zato joj veliko hvala. Rahmet joj du{i i lahka joj zemlja bosanska. Zulejha Vila - Muli}

ptt

Dana 26. 2. 2011. navr{avaju se tri godine kako je preselila na{a draga supruga, majka i nana

TU@NO SJE]ANJE

Dvadeset {estog februara navr{ava se 14 godina otkako nije sa nama na{ najdra`i tata

BAHRIJA DEMIROVI], ro|. @ISKO
Dok `ivim ja i na{a djeca, i ti }e{ biti sa nama u srcima i mislima. Draga moja Bahro neka ti Bog da lijepi D`ennet. Tvoji: suprug Adem i djeca \enana, Lejla, \anin Nane, [ejla, te unu~ad Malik i Lemana
2788-1tt

ZVONIMIR JURI]
26. 2. 2003 - 26. 2. 2011.
Sa ljubavlju i tugom ~uvamo uspomenu na njegov dragi lik Porodica
2780-1tt

MILAN (MILO[) RA[EVI]
Dragi na{ tata puno nam nedostaje{. Nedostaje nam tvoj dragi i vedri lik i dobrota koju si nam poklanjao. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: sin Miroslav i k}erka Vesna sa porodicama
2777-1tt

Dana 26. 2. 2011. godine navr{ava se 40 dana od smrti moje drage majke

Dana 26. 2. 2011. navr{ava se godina dana od kada je tragi~no nastradao na{

SJE]ANJE

na na{u dragu i nikad pre`aljenu

SALIHA BARU^IJA
Neka ti je vje~ni rahmet Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 27. 2. 2011. u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Medrese broj 14. K}erka Senada Deli} sa porodicom
2792-1tt

HAMDO (JUSUFA) PE[TEK
@ivot nestaje u trenu, al sje}anja na tebe ostaju. Te{ko je nastaviti `ivjeti i sretati poznata lica, a ne vidjeti tebe. Neka je vje~ni rahmet tvojoj du{i i neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. O`alo{}eni: Bukalo Tifa i Salem
2796-1tt

27. 2. 1954 - 26. 2. 2010.

BEHARA - MINA STANAR, ro|. FRA[TO
Dana 26. februara 2011. navr{ava se 6 godina otkad si nas zauvijek napustila. Uvijek }emo te se sje}ati. Tvoj suprug Zdravko, k}erka Jasminka, sinovi Jadranko i Jasenko, unuke i unuci i praunuk Jasmin i snahe Dragica i Nermina. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
2797-1tt

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

Dana 26. 2. 2011. navr{ava se {est tu`nih mjeseci od kada nije sa nama moj dragi brat

ZDENKO BARI]
Dragi moj bato, Sudbina je bila ja~a i odvojila te od nas. Sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota u kojem }e{ nam uvijek nedostajati. Smrt nije pitala koliko te volimo, a tuga i bol se ne smanjuju. Tvoja smrt sru{ila je dio na{ih `ivota, a ostalo je ono te`e... `ivjeti bez tebe. 2387-1nd` Tvoji: sestra Dubravka, zet @eljko, sestri~ne @eljka, Marijana i Ivana Marti}

Dana 26. 2. 2011. navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{eg dragog supruga i oca

(26. 8. 2010 - 26. 2. 2011.)

ZDENKE BARI]A
Vrijeme koje dolazi ne donosi zaborav, jer oni koji se vole `ive vje~no. Bio si i ostao dio nas. Supruga Ljiljana, sinovi Vedran, Bojan i snaha Maja
2386-1nd`

Dana 26. 2. 2011. navr{avaju se 52 dana od smrti na{eg dragog

Danas se navr{ava 6 tu`nih mjeseci otkako nije sa nama na{ voljeni

Danas se navr{ava tu`nih 6 mjeseci od tragi~ne smrti na{eg sina

ZDENKO BARI] IZET (RAMIZ) AVDAGI]
O`alo{}eni: supruga Rasema, k}erka [uhra, sin [uhret, zet Mujo, snaha Sanela, unuci Anel, Armin i Meris i unuka Anela
2811-1tt

Nismo te se nagledali, nismo te se naljubili, tako brzo sve je pro{lo, mi smo tebe izgubili. Tvoja seka Zdenka s porodicom
2388-1nd`

ZDENKE BARI]A
Uvijek }e{ biti u na{im srcima. Tvoji roditelji
2390-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 17. 2. 2011. navr{ilo se 6 mjeseci otkako je na{ dragi

Dana 26. 2. 2011. godine navr{ava se 7 dana otkako je preselio na ahiret na{ dragi

na{em bratu i daid`i

MUHAMED (HUSEIN) HAD@IABDI]
Sje}anje na tebe, tvoju plemenitost, dobrotu i ljubav ostaje u na{im srcima. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Senada, sinovi Haris i Denis, snaha Samira
2800-1tt

MUHAMEDU HAD@IABDI]U
Uvijek }e{ biti u na{im srcima. Sestra Dika, sestri}i Haris i Amela sa djecom
2807-1tt

had`i FERID (DAUTA) DAUTBEGOVI]
preselio na ahiret. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u subotu, 26. 2. 2011. u ku}i rahmetlije u 13 sati. Supruga i sinovi

Tevhid }e se prou~iti u ponedjeljak 28. 2. 2011. u 16 h u 2807-1tt ku}i `alosti ulica M. ]azima ]ati}a br. 19.

70

Subota, 26. februar/velja~a 2011..

Dnevni avaz
Dana 24. 2. 2011. pro{lo je godinu dana od smrti na{e drage
Dana 26. 2. 2011. godine, navr{ava se {est mjeseci od preseljenja na ahiret mog dragog prijatelja

Dana 26. 2. 2011. navr{avaju se 52 dana otkad nije s nama na{a majka, svekrva i nana

Danas, 26. 2. 2011. navr{ava se tu`na godina dana otkako je preselio na{ voljeni sin

MEHMEDALIJA (HASAN) ELJAZOVI]
MEHE GRCI]A HAFIZA VATRE[
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Sin Selim, snaha Mera, unuke Amela, Merima, zet Senad i prija Fatima
2369-1nd`

SVJETLANE KO[TREBI]
Pomen }e se obaviti 26. 2. 2011. u 12 sati na groblju Sv. Arhangeli na Ciglanama. Uvijek zahvalna njena porodica
2698-1tt

iz Konjica Iako vrijeme prolazi, sje}anje i tuga ostat }e vje~no u mom srcu. Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 27. 2. 2011. godine, u Tekijskoj d`amiji iza podne namaza. Molim Uzvi{enog Allaha d`.{. da mom dragom Mehi, du{i plemenitoj podari rahmet - milost u ba{~ama d`ennetskim. Amira
2683-1tt

Da nam oduzmu vid... Vidjeli bi te... Da zaledi Sunce, Tvoja toplina... grijala bi... Kad ka`u: „Nema ga vi{e“, Znamo da grije{e! Tu si... pored nas... Sine... jedini... Tvoj osmjeh nas sje}a... Tvoja du{a nas prati... Zauvijek... Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: majka Rasema i otac Hasan
2506-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM mom dragom i voljenom bratu

POSLJEDNJI SELAM

na{em amid`i

MEHMEDALIJI (HASAN) ELJAZOVI]
Braco moj... dok gu{im urlik u du{i, suze ne poma`u, nije nimalo lak{e, te{ko je i sve je te`e... boli vi{e, jer nepravedno je i okrutno nastaviti dalje, znaju}i da te nemam... ... jedinoga... Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. S ljubavlju tvoja seka Hasija

na{em dragom ro|aku

KASIM (PA[AN) SU]ESKA
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. D`emal, Bahra i Jasmina sa porodicama
2394-1nd`

MEHMEDALIJI (HASAN) ELJAZOVI]
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet, a tvojim najmilijim veliki sabur. Tvoja rodbina: Kabiljagi}, Mesi} i Durakovi}
2506-1tt 2506-1tt

Dana 26. 2. 2011. godine navr{ava se 7 godina otkako je na ahiret preselio na{ dragi suprug, otac, djed, punac i svekar

SJE]ANJE na drage roditelje

MUNIB (MUNIBA) KAROVI]
iz Fo~e S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo najljep{e uspomene na tebe. Uvijek }emo biti ponosni {to smo te imali. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Vahida, djeca Mirsad, Majda, Aida sa porodicama
2787-1tt

DINA MULALI], ro|. KARAMEHMEDOVI]
26. 2. 1986 - 26. 2. 2011.

FUAD MULALI]
29. 8. 1989 - 26. 2. 2011.

Hvala Vam za svu ljubav, hvala za `ivot koji nam pokloniste i ~ijim stazama ponosno kora~amo. Odrasli smo, ali jo{ uvijek smo Va{a djeca koja s ljubavlju i velikim po{tovanjem ~uvaju uspomenu na Vas. Neka Vam dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Zlatan Mulali} i Zlata Krli~begovi} sa porodicama
67-1ze

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom Sejkanu

Dana 26. 2. 2011. navr{ava se pet godina od smrti na{e drage

Dana 27. 2. 2011. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana kako je na ahiret preselila na{a draga

SEAD (SALKO) CRN^ALO
Molimo Allaha d`.{. da ti podari sve d`ennetske ljepote. Porodica Piknja~: Mirsad, Fatima, Denis, Elvis i Eldin
2786-1tt

ZILFE JAGANJAC, ro|. MUJA^I]
iz Bile}e S ponosom i tugom se sje}amo njenog lika. Ona postoji i traje kroz najljep{e uspomene i ljubav koju je nesebi~no davala. Njeni najmiliji: suprug Feko, k}eri Nerma i Amra sa 2366-1nd` porodicama, te bra}a, sestre i njihove porodice

NURA OSMANOVI], ro|. BANJANOVI]
Draga na{a Nuro, te{ko je na}i rije~i da iska`emo na{u bol i tugu {to nisi sa nama, prazninu u du{i i `ivotu uop{te. Nema te fizi~ki, to je ~injenica sa kojom se te{ko mirimo. A i kako bi, kada si nam bila spona u komunikacijama, oslonac u mnogim rije{avanjima problema i svijetlost `ivota i u najte`im trenucima. Neizmjerno ti hvala za sve to i drugo {to si nam podarila. Toga dana (nedjelja, 27. 2. 2011. godine) odr`a}e se tevhid u Med`lisu Islamske zajednice (u zgradi Vojne lamele) na Br~anskoj Malti sa po~etkom u 12.30 (kada se klanja podne). S ljubavlju, tvoji najdra`i 2638-1tt SJE]ANJE POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Dana 26. 2. 2011. navr{avaju se 2 godine kako je na{a voljena preselila na ahiret

Dana 26. 2. 2011. navr{ava se godina dana od smrti na{e drage majke, nane i pranane

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom

na na{eg dragog

na{em dragom i voljenom

IBRAHIM (ASIM) HAFIZOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem, ~uvamo te od zaborava. Porodica Husi}
2763-1tt

FATIMA (ALIJA) KULO
Vrijeme prolazi, tuga i bol vje~no ostaju. Sa puno ljubavi, ponosa i po{tovanja, ~uvamo te u na{im srcima i mislima. Tvoja k}erka [efika i sin Be~ir
2778-1tt

SEAD (SALKO) CRN^ALO [EFIKA (RAMO) SEJDI]
Neka ti Allah d`.{. podari D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Jusuf, k}erka Jasmina sa djecom, unu~adima i praunu~adima
2789-1tt

Dragi na{, uvijek }e{ biti dio na{ih najljep{ih uspomena. Neka ti je vje~ni rahmet. Svastika Hikmeta i bad`o Vahid ^omaga
2785-1tt

HUSO (IDRIZ) JAROVI]
Vrijeme koje prolazi ne umanjuje bol, samo potvr|uje istinu da vi{e nisi sa nama. Vole te tvoji Ismeta, Husko, Aida i Jasmin
2798-1tt

SABLJICA OMERU
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: porodica Bajrovi} Rifet, Zehra, Enes, Mirsad i Senida
2393-1nd`

26. 2. 2004 - 26. 2. 2011.

Dnevni avaz
Dana 27. februara 2011. godine navr{ava se tu`nih 40 dana otkako nas je napustila na{a draga

subota, 26. februar/velja~a 2011. .

71

Dr. MAHIRA SPAHI] - PATKOVI]
Voljeni nikada ne umiru, tugu za tobom vrijeme nelije~i, a moja ljubav za tobom jedina moja seko, vje~no }e trajati dok moje srce kuca. Tevhid }e se prou~iti u nedjelju 27. februara u Jordanskoj d`amiji Grbavica I u 14 h. Tvoja Sestra Amra sa porodicom

Ovom prilikom se `elimo zahvaliti Dr. Selimi Mutap~i}, Dr. Vildani Torlak, Sestri Gordani i svim ljekarima, sestrama i osoblju kantonalne bolnice Zenica. Dr. Mariu Krizicu i prof. dr. Hasanu @uti}u na njihovoj medicinskoj ekspertizi i humanom odnosu prema na{oj Mahiri. Hvala i svoj rodbini, kom{ijama i pirjateljima koji su bili uz nas u te{kim trenutcima.
2674-1tt

Dana 26. 2. 2011. godine navr{ava se godina dana od iznenadne smrti na{e drage kolegice

MIRE NINKOVI]
Kolege iz agencije za identifikacione dokumente evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine
2328-1nd`

Dana 26. 2. 2011. godine navr{ava se pet godina od smrti na{e drage

MUBERE ORU^ ro|. ARNAUTOVI]
Po tvojoj dobroti }emo te pamtiti, s po{tovanjem spominjati i s ljubavlju u srcu ~uvati uspomenu na tebe. Tvoji: suprug, k}erke, zetovi i unu~ad
2740-1tt

Dana 26. 2. 2011. navr{ava se {est mjeseci otkada je na ahiret preselila na{a draga mama

TU@NO SJE]ANJE

Dana 26. februara 2011. navr{ava se 10 tu`nih godina od smrti na{eg dragog

HASNIJA LEPI] (ro|. CRVENJAK)
Istina je prete{ka, ljubav neizmjerna, a bol za tobom MAMA vje~na je. Te{ko je `ivjeti bez tebe, tvoje podr{ke i ne ~uti tvoj glas. Hvala ti MAMA za sve {to si u~inila za nas. A mi molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari sve d`ennetske ljepote. PUNO TE VOLE TVOJI NAJMILIJI Tevhid }e se prou~iti u nedjelju 27. 2. 2011. godine u 15 h u ku}i - Donji Hotonj 29.
2734-1tt

MITHATA [EHOVI]A
26. 2. 2001 - 26. 2. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoji: brat Mugdim, Suada i Adis
2784-1tt

SJE]ANJE na na{e najmilije

SJE]ANJE

na na{eg dragog

SALIH VELI]
26. 2. 1987 - 26. 2. 2011.

SENIJA BU^UK
26. II 2004 - 26. II 2011.

HAMID BU^UK
10. XI 2003 - 26. II 2011.

JASMIN BU^UK
10. IV 2010 - 26. II 2011.
2596-1tt

S ponosom ~uvamo uspomenu na tvoj plemeniti lik. Tvoji: supruga i djeca
2767-1tt

Godine prolaze a tuga za vama neprestaje. Neka vam Allah d`.{. podari D`ennet i vje~ni rahmet. Va{i: Teufik (Braco), Edo, Zlatan, snahe Izeta i Elvira

Dana 26. 2. 2011. navr{avaju se tri godine od preseljenja na ahiret na{e drage sestre

HAJRIJE ALI]
@ivot nestaje u trenutku ali sje}anje ostaje zauvijek, bol nije u suzama niti u rije~ima, bol je u na{im srcima, gdje }e{ i ostati voljena i nikad zaboravljena sestra. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja bra}a i sestre sa porodicama
2293-1nd`

Dana 26. 2. 2011. godine navr{ava se tu`na godina otkako je preselio na{

Dana 26. februara 2011. navr{ava se sedam godina od smrti na{eg dragog oca i supruga

HAMID PE[TEK
Vrijeme prolazi, ali sje}anje na tebe i tvoju dobrotu nikada ne blijedi. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da tvojoj plemenitoj du{i podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Halil, Miralem, Velida, D`eneta i Nadir
2678-1tt

HUSO (IDRIZ) JAROVI]
Sa ljubavlju, ponosom i po{tovanjem sje}amo se tvog plemenitog lika, i vrijeme koje prolazi ne}e izbrisati na{e sje}anje na tebe. Ponosni smo {to smo te imali, neizmjerno tu`ni {to smo te izgubili. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Beksrajno nam nedostaje{. Tvoji \uma, Eka, Dino i Amila

2779-1tt

72

Subota, 26. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz
TU@NO SJE]ANJE na na{e: sinove, bra}u, amid`e i djevere

ASMER (SAFET) ^OLAKOVI]
3. 1. 1989 - 26. 2. 2008.

ADO (SAFET) ^OLAKOVI]
28. 1. 1986 - 26. 9. 2007.
2810-1tt

Vrijeme nije lijek ni zaborav, vi ste ne{to {to nemamo, a uvijek je s nama. Molimo Allaha d`.{. da vam podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Mama Milada, babo Safet, brat Edo, nevjesta Alsada, brati} Ado i brati~na Amra

SJE]ANJE

Dana 25. 2. 2011. navr{ilo se 6 godina od kada nije sa nama na{a draga mama i baka

na na{eg

Dana 26. 2. 2011. navr{ava se 6 mjeseci otkako je preselila na ahiret na{a draga

Dana 26. 2. 2011. navr{ava se godina dana od kada nije sa nama na{ voljeni tata i suprug

KATICA (KRSTEV) POTUROVI] NUNU
Ne}emo te nikad zaboraviti. Porodica Islamovi}
2375-1nd`

Godine prolaze, a ti nam sve vi{e nedostaje{, tvoja topla rije~ i topli zagrljaj. Vi{e ni{ta nije kao prije od kada tebe nema u na{im `ivotima, ali te ~uvamo u na{im srcima. Tvoja }erka Alma i unuka Ena Dana 13. 3. 2011. bit }e misa zadu{nica za pokojnicu na Franjeva~koj teologiji u Ned`ari}ima.
2371-1nd`

DI[A (ALIJE) \ULIMAN
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da joj podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. O`alo{}ena porodica \uliman
2809-1tt

HAMID (JUSUFA) PE[TEK
27. 2. 1954 - 26. 2. 2010.
La`u da vrijeme lije~i, jer svaki dan nam sve vi{e nedostaje{. Tvoje: Zehra, Adisa i Edisa Hatma dova }e se prou~iti dana 26. 2. 2011. u 12.20 sati u Begovoj d`amiji.
2812-1tt

Dana 26. 2. 2011. navr{avaju se tri godine od kada je na ahiret preselio na{ dragi

Dana 26. 2. 2011. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{eg dragog

ZIJAH (HAMDIBEG) BAKOVI] ASMER (SAFET) ^OLAKOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji ^oli}i: Armin, Mahira, Elma i Ado
2802-1tt

Dragi na{, istina je prete{ka, a tuga beskrajna... srce pla~e, a du{a boli... Tvoj iznenadni odlazak ostavio je prazninu i ti{inu... Ali, `elimo biti hrabri i jaki, kao {to si bio ti... U~io si nas da budemo najja~i kada je najte`e... Zauvijek }e{ biti dio nas, a ljubav za tebe beskrajna i vje~na. Molimo Allaha d`.{. da ti podari sve d`ennetske ljepote i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji
2799-1tt

Dana 26. 2. 2011. navr{avaju se 3 godine od smrti na{e drage mame, svekrve i bake

^EMERNICA

BOLNO SJE]ANJE na moje drage

DANICE KRAMAR
S po{tovanjem i ljubavlju nosimo najljep{a sje}anja na tebe. Tvoji: sin Anton, snaha Snje`ana i unuk Antonio
2373-1nd`

ZAHID
13. 1. 1999 - 26. 2. 2011.

[E]IJA
2. 10. 2002 - 26. 2. 2011.

KADRIJA
26. 2. 2010 - 26. 2. 2011.
2377-1nd`

Voljeni moji! Vrijeme prolazi, ali moja tuga ne. Uvijek ste sa mnom, u mojim mislima i u mom srcu! Va{a Naza sa porodicom

Dana 26. 2. 2011. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od kada je preselio na ahiret na{

Dana 26. 2. 2011. godine navr{ava se 7 dana od kada je na ahiret preselio na{ dragi prijatelj

SJE]ANJE

MUHAMED (HUSEINA) HAD@IABDI]
Pamtimo te po dobrim djelima i takav }e{ ostati u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Haris i Samira
2808-1tt

MUHAMED - HAMO HAD@IABDI]
Neka Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji prijatelji Haso i Izeta
2808-1tt

NUSRET - NUNO KU^
2005 - 2011.
Sve {to ka`emo bilo bi malo za ono {to osje}amo, jer tuga i bol nije u rije~ima, ve} u na{im srcima u kojima }e{ vje~no ostati. Tvoji najmiliji
2372-1nd`

Dnevni avaz
Dana 26. februara navr{avaju se tri godine od kada nas je napustila na{a najmilija k}erka, sestra i sestri~na
SJE]ANJE

subota, 26. februar/velja~a 2011. .

73

Dana 25. 2. 2011. godine navr{ilo se sedam tu`nih dana otkako je preselila na ahiret

SUANA RA\ENOVI], ro|ena ZVONI]
Ve} tri godine u srcu bol u du{i vje~na tuga. Majka Enisa, otac Emir, brat Sanjin, daid`a Enes i dainica Suada
240-1mo

D@EMILA MERI], ro|ena IMAMOVI]
4. 11. 1931 - 18. 2. 2011.
U subotu 26. 2. 2011. u 11.00 sati prou~it }e se tevhid u Atik d`amiji u Janji. Po dobroti }emo te pamtiti, sa puno ljubavi spominjati, a s tugom u srcu zauvijek sje}ati. O@ALO[]ENI: k}erka Nermina, brat Jusuf, sestra Hajrija, snaha Jasna, zet Rizah, unu~ad Alma, Enida i Osman, zet D`evad, praunuk Arslan, brati}i, sestri}i i sestri~ne, porodice Meri}, Musemi}, Imamovi}, Rami}, Gruhonji}, Had`iefendi}, [ehi}, Suljagi}, D`indo
PTT

Danas se navr{ava tu`nih 40 dana otkako nije sa nama na{ voljeni otac, dedo, pradedo i punac

SJE]ANJE

HUSNIJA (AHMETA) LIZDE
Imao si veliko srce, plemenitu du{u i puno ljubavi za sve nas. Po dobrim djelima te pamtimo, i s ljubavlju te spominjemo. U na{im srcima }e{ uvijek biti voljen i nikad zaboravljen. Za sve {to si u~inio za nas, za sve ono ~emu si nas nau~io ostaje amanet da te nikad ne zaboravimo. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i i neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. K}erke Vahida i \ulsa, zet Rasim, unuke Elada, Emina, Jasna i Alma, praunuke Fatima, Sarah, Lejla, Selma i Ajla
236-1mo

Dana 26. 2. 2011. navr{ila se godina dana od smrti

MILORADA GVOZDENOVI]A
Ve} je pro{la godina kako nas je napustio, ali je zauvijek ostao u na{im mislima i pri~ama. Beskrajno ga vole i pamte njegovi: Zdena, sinovi, snahe, unuci, praunuci, sestre, Nena i prijatelji
78-1ze

POSLJEDNJI SELAM

Na{em dragom bratu, djeveru i amid`i

Dana 26. 2. 2011. navr{avaju se 3 godine otkako si preselio brate, nedostaje{ nam...

SJE]ANJE

Danas, 26. 2. 2011. godine navr{ava se 14 godina otkako je preselio na ahiret na{

SEADU CRN^ALO
1952 - 2011.
Neka Ti dragi Allah d`.{. podari D`ennet i vje~ni rahmet. Brat Zijad sa suprugom Mevlidom i djecom Kenanom, Lejlom i Salkom
2820-1tt

ASMER ^OLAKOVI] FEHIM KUR[UMLI]
Tvoji: Bake, Zengy, Mire, Huka, Bali}, Fare, Vuleta, [vraki}, Mirza, Adi, Ivor
2818-1tt

S tugom i ljubavlju tvoji Emina, Belma, Amina i Sulejman
2819-1tt

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom bratu, djeveru i amid`i

Dana 26. 2. 2011. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od kada nas je napustio na{ dragi suprug, otac, svekar i dedo

Dana, 26. marta 2011. navr{ava se godina dana od smrti na{e drage majke

ADILE (DERVI[A) HAD@IBEGOVI]
...I ne brojimo dane, ni mjesece vi{e, niti jutra, niti no}i bez tebe, ali suza isto pe~e, u du{i ostavljen bolan i neizbrisiv trag... Nedostaje{ nam... Neka ti Allah d`.{. podari D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoja djeca sa porodicama
PTT

SEADU CRN^ALO
1952 - 2011.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj brat Mesud sa suprugom Fatimom i sinom Amarom
2821-1tt

MUHAREM (OSMANA) SEFO
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Fatima, sinovi Alija i Amer, k}erka Azra, nevjesta Velida i unuka Ema
247-1mo

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

Danas se navr{ava 6 tu`nih mjeseci otkako nije sa nama na{ dragi

bratu i amid`i

bratu Mehmedu

Dana 26. 2. 2011. navr{avaju se tri godine od prerane smrti moje supruge i majke

SJE]ANJE Na na{eg dragog oca, svekra i dedu. Dana 26. 2. 2011. godine navr{ava se osam tu`nih godina otkad nisi sa nama

MUHAMED ARAPOVI]
26. 2. 1996 - 26. 2. 2011.
Vrijeme koje prolazi ne umanjuje bol i tugu za tobom. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji: supruga Pa{a, k}erka D`enana, Zet Idriz i unuk Ammar
2801-1tt

ZDENKO BARI]
(26. 8. 2010 - 26. 2. 2011.)

MEHMED UZUNOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Od Adema i snahe Sabahete, djece Nermina i Admira, unu~adi Ahmeda i Emine i snahe Mersihe
2392-1nd`

MEHMED UZUNOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Od brata Ismeta i njegove porodice
2392-1nd`

SUANE RA\ENOVI]
Vrijeme prolazi, ali sje}anje na tebe ostaje trajno u nama. Po dobru }emo te pamtiti, s ljubavlju spominjati, u srcima nositi i nikada te ne}emo zaboraviti. Tvoji Zlatko i Aljo{a Tog dana posjetit }emo groblje Sutina u 12 h.
244-1mo

MEHMED (AGAN) KORMAN
Pro}i }e jo{ mnogo godina, a ti }e{ uvijek `ivjeti u srcima i mislima onih koji te vole i kojima beskrajno nedostaje{. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Sejdalija, snaha Sedina i unuka Nejra 2817-1tt

2003 - 2011.

S po{tovanjem, Obitelj Migi}
2389-1nd`

74

Subota, 26. februar/velja~a 2011..

Dnevni avaz

MAHIR (SEJO) ZE^EVI]
iz Visokog
Posljednji pozdrav dragom prijatelju. „Carrozza“ Visoko
ptt

SJE]ANJE na mog dragog oca i sestre iz Bijeljine

Pro{lo je sedam tu`nih dana od smrti na{eg komandanta

MUSTAFE STO^EVI]A - @UTOG
S tugom i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tvoj plemeniti lik i tvoju dobrotu du{e.
]AZIM (MUSTAFE) HANU[I]
21. 5. 1919 - 6. 1. 1979.

AMIRA (]AZIMA) OSMANOVI]
6. 3. 1949 - 12. 3. 1985.

VELIDA (]AZIMA) SELIMOVI]
7. 4. 1951 - 26. 2. 2001.
246-1tz

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. P „Kiseljak - Stella“ .L.
2822-1tt

S ljubavlju i po{tovanjem [evka sa familijom

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

dragom babi, svekru i dedi

dragom babi, svekru, suprugu i dedi

TU@NO SJE]ANJE POSLJEDNJI SELAM

na na{e drage

dragom babi i svekru

HALIL (OSMAN) PINTOL
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet Sin Nihad, snaha Azra i unu~ad Emir i Melisa
2402-1nd`

HALIL (OSMAN) PINTOL
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Sin Zijo, snaha Nevzeta, supruga D`emila i unu~ad Adnan i Aida
2402-1nd`

HALIL (OSMAN) PINTOL
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet Sin Sejad i snaha Fata
2402-1nd`

MESUD (HAKIJA ef.) \OZI]
1928 - 2001.

AZIZA \OZI], ro|. ISABEGOVI]
1934 - 2010.

Neizmjerna bol, tuga i praznina ispunila je na{a srca i du{e va{im odlaskom. Va{a ljubav i plemenitost koju ste nesebi~no pru`ali svima oko sebe ne mogu se zaboraviti. Ostat }e te zauvijek dio nas i na{eg `ivota. Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Va{i sinovi: Mirsad i Nihad, bra}a i sestre sa porodicama
251-1tz

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

dragom babi, puncu i dedi

dragom babi, puncu i dedi

dragom svekru i dedi

Dana 26. 2. 2011. navr{ava se 8 godina od smrti moje drage

Dana 26. februara 2011. navr{ava se bolnih i tu`nih 3 godine od smrti moga dragog sina, koji je preselio na ahiret

NEDIM HAD@INURBEGOVI]
Majka E{efa i porodice: Had`inurbegovi}, Klan~evi}, Halilovi}

HALIL (OSMAN) PINTOL
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet K}erka Mejra, zet Mujo, unu~ad Alma i Irma i praunuk Alen
2402-1nd`

HALIL (OSMAN) PINTOL
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet K}erka Zijada, zet Muhamed i unu~ad Anel, Amar i Lejla
2402-1nd`

HALIL (OSMAN) PINTOL
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet Snaha Jasmina i unuk Almir
2402-1nd`

[AHZIJE - [AZE ^OLI]
Vrijeme koje prolazi ne}e izbrisati uspomenu na tebe. Uvijek }e{ biti u mom sje}anju. Neka ti dragi Allah podari D`ennet i vje~ni rahmet. Vje~no zahvalna Tvoja Alenka
253-1mo

Hatma }e se prou~iti i pokloniti u Zvorniku u d`amiji Beksuja.
245-1tz

POSLJEDNJI SELAM SJE]ANJE

bratu i daid`i

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

mom velikom ocu, svekru i dedi

na najboljeg tatu i supruga

NEZIR (ADEMA) ^AU[EVI]
26. 2. 1996 - 26. 2. 2011.
Koliko god godina da pro|e osje}aj }e biti isti... BESKRAJNO NEDOSTAJE[ Porodica
252-1tz 2381-1nd`

AMIRA ALI]A MEHMED (AHMED) UZUNOVI]
Tvoji: sin Muamer, snaha Elvedina, unuk Vildan i unuka Medina
2400-1nd`

MEHMED UZUNOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Od sestre Hafize, sestri~ne Mirhele
2392-1nd`

26. 2. 2006 - 26. 2. 2011.
Ni svo vrijeme ovog svijeta nije dovoljno da izbri{e sje}anje i tugu za tobom. Iako te vi{e nema, u na{im srcima `ivi{ i `ivjet }e{ zauvijek. Hvala ti za sve lijepe trenutke koje si nam podario. Tvoje: k}erka Majda i supruga Vildana

Dnevni avaz
SJE]ANJE Dana 27. februara 2011. navr{avaju se ~etiri godine otkako je na{a draga

subota, 26. februar/velja~a 2011.

75

Mojoj jedinoj ljubavi

JAKUB (HASIB) VINJI[TAK
26. 2. 2009 - 26. 2. 2011.
Tvoja dobrota, plemenitost i beskrajna ljubav se nikad ne zaboravljaju. Supruga Azemina, sinovi Muris i Edin sa porodicama
2405-1nd`

SUBHIJA SEJDI], ro|. AGI]
preselila na ahiret. Vrijeme prolazi, ali ne donosi zaborav onima koji su te voljeli. Zauvijek }e{ biti u na{im srcima. Porodica
2829-1tt

SLAVI[I
Volim te ja najvi{e Tvoja Lejla
2408-1nd`

Dana 26. februara navr{ava se sedam dana od kada s nama nije na{

TATA BRKO SLAVI[A

SJE]ANJE

HALIL PINTOL
Vanja i Tanja s porodicama
2830-1tt

Posljednji selam velikom ~ovjeku i prijatelju. Neka ti Uzvi{eni Allah d`.{. podari vje~ni rahmet. Porodica Kola{inac: Dedo, Meliha i Amra
2781-1tt

Dana 26. 2. 2011. godine navr{avaju se ~etiri godine otkako sa nama nije na{a draga

FATA (DURME) OSMANOVI], ro|. KARAMEHI]
26. 2. 2009.

BERIZ (HAMED) OSMANOVI]
3. 2. 1993.

BAHRIJA - BAHRA (SMAILA) AVDI]
Imala si veliko srce, plemenitu du{u i beskrajnu ljubav koju si poklanjala svima. Sa ponosom se sje}amo tvog lika a u na{im srcima }e{ ostati voljena i nikada zaboravljena. Tvoji: suprug Fehim, sin Amer, snaha Amela i unuke Ena i Adna
2403-1nd`

@ivot nestane u trenutku, ali sje}anje ostaje zauvijek. Nismo vas mogli sa~uvati od smrti, ali }emo vas uvijek ~uvati od zaborava. Neka vam dragi Allah d`.{. podari d`ennetski mir i vje~ni rahmet. Mu` i otac Hamed, sin i brat Ohran sa porodicom 2398-1nd`

Dana 26. 2. 2011. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od kada je preselila na ahiret na{a draga

MIRSADA (ALIJA) ]I[I]
Uvijek }e{ biti u na{im srcima. Neka te Uzvi{eni Allah uvede u D`ennet i za{titi od kaburskog isku{enja i d`ehennemske vatre. Sin Enver, nevjesta Amira, unuka @anesa, unuk Ermin, zet Evelin, praunuk Daris
ptt

1932 - 2011.

Danas se navr{ava 7 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog sina, brata, djevera i amid`e

POSLJEDNJI POZDRAV

HUSNIJA (NED@IB) ^AU[EVI]
Pro}i }e dani, mjeseci, godine... sje}anje na tebe nikad ne}e izblijediti. Neka ti Allah d`.{. podari d`ennetske ljepote. Tvoji: babo Ned`ib, brat Remzija, snaha Zurijeta, kao i tvoji Azra i Haris, Muamer i Merima
2399-1nd`

na{em {kolskom drugu

Dana 26. 2. 2011. navr{ava se 6 godina otkako je preselila na ahiret na{a draga

JESENKU VUKOTI]U

ATA - BAMA D@ABIJA
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Izo, Senad i Nina sa porodicama
2832-1tt

Od njegovih drugarica i drugova iz IV3 i IV4 Druge gimnazije
2825-1tt

Dana 26. 2. 2011. godine navr{ava se 12 godina otkako je na ahiret preselio na{ dragi
Dana 26. 2. 2011. godine navr{ava se 15 godina otkako vi{e sa nama nije na{ dragi tata

MUHAMED (IBRO) KARKELJA
Da ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Supruga Vahida, k}er Anesa, sin Alen, snaha Suada i unuci Ilma i Muhamed
2401-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

Na{em dragom kolegi i prijatelju

SALIH (SALKE) KAHRI]
Dragi tata, Uvijek }emo biti ponosni {to smo te imali, ali i beskrajno tu`ni {to smo te rano izgubili. Tvoji: sin Ermin i k}erka Anesa sa porodicama
2407-1nd`

MAHIRU ZE^EVI]U
Kolektiv Op}inskog suda u Visokom
N

Dana 26. 2. 2011. godine navr{ava se 40 dana od kada je na ahiret preselila na{a draga majka

Dana 27. 2. 2011. godine navr{ava se 7 dana otkako je preselio na ahiret na{ dragi otac i djed

had`i MEHO (UZEIR) RAHMANOVI]
iz Zvornika S ljubavlju i ponosom u srcu, ~uvat }emo uspomenu na tvoju plemenitost, dobrotu i ljubav koju si nam pru`io. Neka ti Allah d`.{. podari svjetla u kaburu i lijepi D`ennet na sudnjem danu. Tevhid }e se prou~iti 27. 2. 2011. godine poslije ikindije namaza u „Centralnoj d`amiji“ Sokolovi} Kolonija. Zauvijek o`alo{}eni: sin Muriz, snaha Nermina, unuk Berin, unuka Irma
ptt 2404-1nd`

NAILA KARALI]
Hvala Ti za svu dobrotu, plemenitost i ljubav koju si nam nesebi~no davala. Tvoji: sin Ned`ad i k}erke Senada, Jasminka i Nermina sa porodicama

76

Subota, 26. februar/velja~a 2011..

Dnevni avaz
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

RAGIB (MUJO) SLATO BEDRIJA ^OMI], ro|. ARSLANAGI]
preminula 21. februara 2011. godine. D`enaza }e se obaviti u subotu, 26. februara 2011. godine u 16.00 sati (iza ikindije) na mezarju u Br~kom. Sa velikom ljubavlju i ponosom ~uvat }emo te u na{im srcima. Neka Ti je vje~ni rahmet. Tvoj suprug Halid, djeca Osman i Vedrana sa porodicama
2696-1tt

MUJO (MURAT) BAJI]
preselio na ahiret dana 24. 2. 2011. godine u 72. godini. D`enaza }e se klanjati u subotu, 26. 2. 2011. godine u 12.00 sati ispred Sinanbegove d`amije u Gora`du, a ukopat }e se na mezarju Kolijevke. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: supruga Rabija, sestra Muniba, k}erka Lejla, unuka Arijela, unuk Rijad, brati} ]azim, brati~na ]amila, te porodice Baji}, Murti}, D`ihani}, Kari}, Muminovi}, Kurtovi}, Prutina, ]urovi}, Smaji}, Imamovi}, ]esko, Kadi}, Be{lija i ostala mnogobrojna rodbina, pri127-1go jatelji i kom{ije.

preselio na ahiret u petak, 25. 2. 2011. godine u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu 26. 2. 2011. godine u 15.15 sati, poslije ikindije namaza, na haremu u Luk{ijama. O@ALO[]ENI: supruga Emina, sin Mujo, k}erke Fahrija, Sehija i Hajrija, snaha Medina, zetovi Ramiz i [u}ro, unu~ad Haris, Adis, Mirela, Minela, Elvedina, Husein, Emina i Arman, porodice Slato, Gagula, Sarajli}, Pirija, Serdarevi}, Luk{ija, Smaji}, Mujak, Had`ajlija, Mravovi}, Rizvi}, Bili}, Turak te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije kao i prijatelji iz lova~kog dru{tva PTT „Neretvica“.

Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MAHIR (SEJO) ZE^EVI]
preselio na ahiret dana, 25. 2. 2011. godine u 45. godini. D`enaza }e se klanjati u subotu, 26. 2. 2011. godine poslije ikindije namaza (15.00 sati), ispred Perta~ke d`amije Visoko, a ukopat }e se na gradskom groblju u Visokom. Prijevoz obezbije|en autobusom sa Sebilja. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: majka Senija, supruga Berisa, k}erka Ajla, sin Amar, sestra Indira, zet Mustafa, {ura Haris sa suprugom Minkom i sinom Vedadom, sestri} Adi, sestri~ne Melika i Adna, tetka Bahra, te porodice Ze~evi}, Buri}, Karavdi}, ]esovi}, Gazi}, Ale{evi}, Imamovi}, [ahinovi}, D`onlagi}, Had`iibrahimovi}, Nuhi}, Teftedarija, Spaho, Osmanagi}, D`ampo, Im{iragi}, Bratovi}, Me{anovi}, Medunjanin i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti ul. Pinjagi}a br. 2, Visoko iza ikindije namaza N (`enski).

SALIH ([EFKETA) NURDINOVI]
iz Bijeljine preselio na ahiret dana 24. 2. 2011. godine u 77. godini. Ispra}aj i d`enaza }e se obaviti u nedjelju, 27. 02. 2011. godine u 12.30 sati na mezarju Lipi} - Selimovi} u Bijeljini. O@ALO[]ENI: sinovi Mensur i Taib, brat Bersim, sestra Verdeza, snahe Sabina i D`enita, unu~ad Dino, Ismar, Asja i Nina, porodice Nurdinovi}, Tanovi}, Hujdurovi}, [abi}, ^ano, Bajrovi}, Bektovi}, Veseljevi}, Kurtovi}, Fejzulovi}, Smaji} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti u ku}i rahmetlije u Tuzli, u nedjelju, 27. 02. 2011. godine u 12,30 sati.
253-1tz

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{ dragi

HALIL (OSMAN) PINTOL
preselio na ahiret u ~etvrtak, 24. 2. 2011. u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 26. 2. 2011. godine u 12.00 sati na mezarju Lukavac - Trnovo. O@ALO[]ENI: supruga D`emila, sinovi Zijo, Nihad i Sejad, k}erke Mejra i Zijada, snahe Nevzeta, Jasmina, Azra i Fata, zetovi Mujo i Muhamed, unu~ad Alma, Adnan, Irma, Anel, Amar, Aida, Almir, Lejla, Emir i Melisa, praunuk Alen, sestra Nazija, brati~na [e}ka, sestri}i, sestri~ne, amid`i i amid`i~ne sa porodicama, te porodice: Pintol, Veli}, \ulovi}, Ibrica, [ehi}, Zulum, Papi}, Ze}o, Bandi}, Fo~o, Nazifovi}, Berilo, Tre{njo, ^aji}, ^omor, Aljovi}, Mili{i}, Drki}, Dupovac, Ho{i}, Kadi}, Glo|o, Mulaosmanovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Jasini }e se prou~iti istog dana poslije ak{am namaza u mesd`idu Hrasnica. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa autobuskog stajali{ta u Hrasnici sa polaskom u 10.15 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

SEAD (SALKO) CRN^ALO
preselio na ahiret u ~etvrtak, 24. 2. 2011. u 59. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 26. 2. 2011. godine poslije podne namaza na mezarju Ugorsko - Vogo{}a. O@ALO[]ENI: supruga Behija, k}erka Nejra, bra}a Zijad i Mesud sa porodicama, te porodice: Crn~alo, Piknja~, ^au{evi}, ^omaga, Bukva, [abanovi}, Avdagi}, Suljagi}, Omerovi}, Suljevi}, ^ebiri}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 12.00 sati, ul. Omladinska 48, Vogo{}a. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

SULEJMAN (BAJRO) SULEJMANOVI]
preselio na ahiret dana 23. 2. 2011. godine u 64. godini. D`enaza }e se obaviti u nedjelju, 27. 2. 2011. godine poslije podne-namaza u 12.30 sati na mjesnom mezarju ^av~i}i @epa. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH. EL-FATIHA! O@ALO[]ENI: supruga Naza, sinovi Mirzet i Suvad, k}i Vasvija, unuci Mirnes, Eldar, Nermin i Almir, snahe Amra i Eldina, brat Enver, snaha Raza, brati}i Sejdalija i Senad, sestra Munira, sestri}i i sestri{ne, te porodice Sulejmanovi}, Hrva~i}, Paraganlija, Helji}, Cocali}, ^av~i}, Gagrica, Ru~i}, D`ebo, Zimi}, @igi}, Kuloglija, Hod`i}, Gluhi}, Gakovi}, Torlak, Harba{, Avdi}, Pod`i}, Smajlovi}, Lubovac, Vra`alica i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji. PREVOZ OBEZBIJE\EN SA POLASKOM U 8.30 SATI ISPRED M.Z. SOKOLJE, ISPRED D@AMIJE U ZABR\U U 8.30 SATI I SA STUPA U 8.45 SATI SA ZAUSTAVLJANJEM NA VIJE]NICI. Tevhid }e se prou~iti poslije podne-namaza u d`amiji Zabr|e.
2384-1nd`

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

OMER (SALKO) SABLJICA
preselio na ahiret u petak, 25. 2. 2011. u 91. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 26. 2. 2011. godine u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sinovi Hamdo, Hasan i Ahmet, k}eri Hasiba, Zehra i Mina, snahe Ramiza, Hata, Vahida i Mubera, zetovi Huso, Rifet, Asim i Alija, brat Nurko, sestre Ha{a i Hajra, unuci Nihad, Amir, Muamer, Enes, Admir, Alen, Aldin, Mirsad, Adis, Semir, Adis i Haris, unuke Amira, Adisa, Amra, Lejla, Sanida, Fatka, Habiba i Samra, praunu~ad Selma, Haris, Amina, Arman, Ado, Almedina i Fejsal, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice: Sabljica, Lepir, Radonja, Bajrovi}, Suba{i}, Veli}, Had`i}, Preljevi}, Halilovi}, \onko, D`ini}, D`ankovi}, Ahmethod`i}, Husko, Hatibovi}, Kajmovi}, Borovina, Panjeta, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa Aneksa - ispred „Samkopromet“-a sa polaskom u 12.00 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskim stajali{tima: Otoka i Stup. 111 RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

MEHMED (AHMED) UZUNOVI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 24. 2. 2011. godine u 68. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 26. 2. 2011. godine u 15.00 sati na mezarju Kova~i - Hrasnica. O@ALO[]ENI: supruga Zekija, sinovi D`evad i Muamer, bra}a Ismet i Adem, sestre Hafiza i Mediha, snahe \ulka, Elvedina, Advija i Sabaheta, unu~ad Ehlimana, Edin, Medina i Vildan, brati}i, brati~ne, sestri~ne, zet Edhem, tetka Ramiza, svastika Subhija sa porodicom, amid`inica Almasa, amid`i}i, amid`i~ne, teti}i, teti~ne, daid`i}i, daid`i~ne, te porodice: Uzunovi}, Pervan, Lokvan~i}, Fazli}, Memija, Tutun, Herco, Frangova, Salispahi}, Mahmutovi}, D`altur, Stamboli}, Mujanovi}, [ejto, Dedi}, Serdarevi}, Kahvi}, Strojil, Mulaosmanovi}, Be}irovi}, Be}iragi}, Gu{i}, Bajrovi}, Drnda, Pu{kar, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 15.00 sati, Uzunovi}a sokak 6, Kova~i - Hrasnica. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

JUNUZ (SALIH) KRKBE[EVI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 24. februara 2011. godine u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 28. februara 2011. godine u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: supruga Fatima, sestre had`i Safija Kira hanuma, Rabija, Maida i Memnuna, zet Husein Su}eska, sestri}i Hilmo i Ahmed sa porodicama, sestri~na Emira sa porodicom, sestri~na Enisa, sestri~ne Amila i Edina sa porodicama, porodica rahmetli sestri}a Emira, te porodice: Krkbe{evi}, Kapetanovi}, Skorupan, Hasi}, Hasibovi}, Su}eska, Cviko, Pendek, Kurspahi}, D`anko, [aki}, Ja`i}, Kantard`i}, ^izmi} i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u stanu rahmetlije u ulici Trg Barcelone br. 4/IV.
111

Dnevni avaz
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

subota, 26. februar/velja~a 2011.

77

IZA (MAHMUT) SKENDER, ro|. BA[I]
preselila na ahiret u petak, 25. februara 2011. u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 28. februara 2011. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti N. Fazlibegovi} br. 1 sa polaskom u 12.15 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: sinovi Muamir i Kemal, k}erke Subha, Azijada i Zlata, unu~ad Amra, Haris, Stela, Aida, Adi, Ida, Nejra, Gabriela, Mustafa, Kenan, Ahim i Bjanka, praunu~ad, sestra Zahida, zetovi Ibrahim, Husein, Midhat-Dido i Bego, snahe Ai{a, Sanija i Ines, sestri} Be}ir i ostali sestri}i i sestri~ne, te porodice: Skender, Ba{i}, Deli}, Kurahovi}, Ze}o, Bajgori}, [ehri}, Sladi}, Mrakovi}, Drnda, Drinjakovi}, Kadri}, Taso, Zub~evi}, [ehi}, ^oli} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici Nusreta 2827-1tt Fazlibegovi}a br. 1.

HAMED (MU[AN) PIND@O
preselio na ahiret nakon duge i te{ke bolesti 25. 2. 2011. u 81. godini. D`enaza }e se klanjati u nedjelju, 27. 2. 2011. godine u 13.00 sati, a ukop na mezarju Sinanovi}i - Trnovo. O@ALO[]ENI: supruga Had`ira, sinovi [e}o, Zejnil, Suljo i Mirsad, k}eri Pa{a i Sabaheta, brat Osman, sestre Nazija i Pa{ana sa porodicama, snahe Rahima, Besima, Saima, Pa{a i Sanela, unu~ad: Mirsada, Mirsad, Anel, Arman, D`ana, D`enana, Aldin, Eldin, Amer, Armen, Zemir i Semir, zetovi Edhem, Emin, Muhamed, Jasmin, Admir i Samir, praunu~ad Benjamin, Suana i Ajana, brati}i Vejsil, Re{ad, Senad i Mujo sa porodicama, brati~na Ramiza, te porodice: Pind`o, Faji}, D`ihan, Aljovi}, Drki}, Fati}, Sejmenovi}, Mili{i}, Fo~o, Bandi}, Berilo, [ehi}, ^elik, Pamuk, Kalaba, Novali}, Ismi}, Kere{, te mnogobrojna rodbina, prijatelji, kom{ije i poznanici. Jasini }e se prou~iti u nedjelju poslije ukopa u ku}i rahmetlije. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en je sa polaskom iz Hrasnice ispred doma u 11.00 sati, sa stajanjem na terminalu Ilid`a i Had`i}i. 2406-1nd`

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Sa velikim bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ voljeni suprug, otac, djed, amid`a i daid`a

Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga

[EVKIJA ([ERIF) VLAHOVLJAK
preselio na ahiret u ~etvrtak, 24. februara 2011. godine u 73. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 28. februara 2011. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Azemina, sin Jasmin, k}erka Amela, zet Mate, brat Ferid, sestra Rabija, snahe [evala i zet Salko, brati}i [erif, Izet, Nusret i Nerko, brati~ne Nusreta, Maksuma, Dina i Sad`ida, svastike Na|a, Mina i Kija, bad`e Munir, Senad i Luciano, te porodice: Vlahovljak, Hajvazovi}, Vogt, Deli}, Curi}, Zalovi}, Kubat, @uti}, Ajanovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i 111 `alosti u ulici Gladno Polje bb.

SALKO (VELIJA) TANOVI]
preselio na ahiret u petak, 25. februara 2011. godine, u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 26. februara 2011. godine u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: supruga Safeta, k}eri Jasna i Indira, sestra Hidajeta, unu~ad Mela, Ada, Hari, Reif i Oli, snahe Mima, Zlata i Ulfeta, {ura Alija sa porodicom, {urjakinje Rukija i Zahida sa porodicama, brati}i Ergin, Admir i Nedim sa porodicama, brati~ne Amela, Biserka i Amra sa porodicama, sestri} Senad, sestri~ne Rapka, Amela, Alzira, Almira i Redina sa porodicama, te porodice Tanovi}, Ku{tri}, Kurtovi}, Hota, \ozi}, Kadi}, Maser, Kolman, Avdi}, Ba{i}, Pa{i}, Divovi}, Hasanbegovi}, Dilberovi}, Koluder, Filipovi}, La~evi}, Kapetanovi}, Golo{, kom{ije i ostala rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u ku}i `alosti u ulici Gorica br. 20. 111

RAZIJA ([ERIF) KUKAVICA, ro|. ZEC
dana 25. 2. 2011. preselila na ahiret u 66. godini. D`enaza }e se klanjati u subotu, 26. 2. 2011. godine u 15.00 sati, ispred Sinanbegove d`amije u Gora`du, a ukop }e se obaviti na mezarju Vitkovi}i. Tevhid }e se prou~iti istog dana u d`amiji [ehidija u Vitkovi}ima nakon ikindije namaza u 15.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: suprug Faid, snaha Maida, unuci Anes i Kenan, bra}a Fehim i Halil, sestra Mevla, zaove Safa i Selva sa porodicama, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, porodice: Kukavica, Zec, Bukva, Popovi}, [ov{i}, Zorlak, Mujagi}, Pe{tek, Tanjo, \ozo, \oko, Parad`ik, D`ebo, Muhovi}, Mahmutovi}, Im{irevi}, Jamakovi}, Rizvani, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji 128-1go i kom{ije.

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

DESANKA ALTARAC, ro|. POPI]
preminula dana 23. 2. 2011. godine u 82. godini. Sahrana }e se obaviti u subotu, 26. 2. 2011. godine u 11.30 sati na gradskom groblju „Bare“. O@ALO[]ENI: sin Neboj{a, snaha Nermina, unuci Danijel i Denis, porodice Kadri}, Ili}, Simovi}, Bajalica, Stamenkovi}, Stojkovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije 111 Ku}a `alosti: ul. Esada Pa{ali}a br. 7, Dobrinja.

NUDIMO VAM I POPUST 10%
Javite se na na{e telefone: 033/ 281-364 i 033/ 281-361 ili fax: 033/ 281-435

POZIV ZA KU]NU DOSTAVU AVAZOVIH IZDANJA NA

SVAKO JUTRO NA[E AV VA[IM VRATIM VINE OMILJENE NO

AKO STE ZAINTERESOVANI ZA OVU JEDINSTVENU PONUDU,
molimo vas da ~itko popunjenu narud`benicu dostavite na na{u adresu:

avaz-roto press, Te{anjska 24A, 71000 SARAJEVO

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

SA NAZNAKOM “ZA KU]NU DOSTAVU” ili
U Oglasnu slu`bu “Twist Tower“ Te{anjska 24A, “avaz-roto press” (Avaz Bussines centar) - D`emala Bijedi}a 185

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

NARUD@BENICA
IZDANJE: DNEVNI AVAZ SPORT AZRA EXPRESS ZDRAVLJE U KU]I BEBE I MAME

kom.__________________ __________ kom.___________________ _________ kom.______________________ _______ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________

POKOPNO DRU[TVO

"BAKIJE" "BAKIJE"
SARAJEVO

OSNOVANO 1923
tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788 00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122
mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
OBJAVLJUJEMO SMRTOVNICE NA INTERNETU

Ime i prezime ____________________________________________________________ Op}ina_________ ulica____________________________________________________ Broj telefona/mobitela ____________________________________________________ Vrijeme dostave do ________________________________________________sati Broj li~ne karte:________________________________________________ ____________ Svojeru~ni potpis __________________________________________________________

www.bakije.com

78

Subota, 26. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDI[NJA BOSNA OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 Mal 031900 10 Mal Travnik, 17. 01. 2011. godine Op}inski sud u Travniku, po stru~nom saradniku Mebruri Rosi}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u, Kneza Branimira bb, Mostar, protiv tu`enog Bojana Grabovca iz Viteza, ul. Kralja Tvrtka 200, radi isplate duga, v.s. 356,12 KM, van ro~i{ta, donio je dana 17. 01. 2011. godine, slijede}u:

PRESUDU
Zbog propu{tanja „Tu`eni je du`an isplatiti tu`itelju ukupan iznos glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga u visini 356,12 KM, as zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 51,81 KM, po~ev od 16. 08. 2009. pa do isplate - na iznos od 73,08 KM, po~ev od 16. 09. 2009. pa do isplate - na iznos od 54,59 KM, po~ev od 16. 10. 2009. pa do isplate - na iznos od 46,80 KM, po~ev od 16. 11. 2009. pa do isplate - na iznos od 46,80 KM po~ev od 16. 12. 2009. pa do isplate - na iznos od 46,80 KM po~ev od 16. 01. 2010. pa do isplate - na iznos od 36,24 KM, po~ev od 16. 02. 2010. pa do isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 125,00 KM i to sve u roku od 15 dana, pod prijetnjom izvr{enja2

Obrazlo`enje
Tu`itelj je podnio tu`bu sudu, dana 06. 04. 2010. godine, protiv tu`enog, radi isplate duga, v.s. 356,12 KM. Tu`ba tu`itelju je dostavljena tu`enom na odgovor dana 27. 10. 2010. godine. Kako tu`eni u roku predlo`enom u ~lanu 70. Zakona o parni~nom postupku nije dostavio sudu pismeni odgovor na tu`bu, a iz prilo`enih dokaza uz tu`bu proizilazi da tu`beni zahtjev tu`itelju nije o~igledno neosnovan, kao i ~injenica da je tu`itelj u tu`bi predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, to je valjalo donijeti odluku kao u izreci, u skladu sa ~lanom 182. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine FBiH“, br. 53/03). Odluka o kamatama donesena je primjenom ~l. 2. Zakona o visini stope zatezne kamate („Slu`bene novine FBiH“, br. 18/96, 1/97, 27/98 i 51/01), a u vezi sa ~lanom 277. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima. („Slu`beni list SFRJ“, br. 29/78, 57/89, „Slu`beni list SR BiH“ br. 2/92, 13/93, 13/94 i „Slu`bene novine FBiH“ br. 29/03). Odluka o tro{kovima donijeta je na osnovu ~lana 386. stav 1. Zakona o parni~nom postupku, a isti se sastoje od tro{kova takse na tu`bu u iznosu od 30,00 KM i takse na odluku u iznosu od 15,00 KM (50%), tro{kovi objave tu`be putem Dnevnih novina „AVAZ“ iznos od 40,00 KM, tro{kovi objave presude putem Dnevnih novina „AVAZ“ iznos od 40,00 KM, pa kako su ovi tro{kovi bili nu`ni i neophodni isti su dosu|eni tu`itelju, shodno uspjehu stranaka u sporu i opredijeljenom zahtjevu tu`itelja. POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. STRU^NI SARADNIK Mebrura Rosi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Mal 039762 08 Mal Mostar, 18. 01. 2011. godine OP]INSKI SUD U MOSTARU, stru~ni suradnik Minja Belovi} ^uljak, u pravnoj stvari tu`itelja Za{titni Fond FBiH Sarajevo, protiv tu`enika Zoran ]ori}, radi naknade {tete, temeljem ~lanka 348. stavak 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljem tekstu: ZPP), budu}i da tu`enik ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 002499 08 Mal Zenica, 14. 10. 2010. godine Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Amela Bali}, u pravnoj stvari tu`itelja BH TELECOM D.D. SARAJEVO, Direkcija Zenica, ulica Masarykova broj 46, Zenica, protiv tu`enog Be{i} Senad, ulica Odmut broj 7 C, Zenica, radi duga, v.s. 666,50 KM, van ro~i{ta, dana 14. 10. 2010. godine, donio je slijede}u

OGLAS
Dana 15. 02. 2008. godine tu`itelj Za{titni Fond FBiH Sarajevo je podnio tu`bu protiv tu`enika Zoran ]ori} radi naknade {tete Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e tu`enog obavezati da na ime naplate regresne {tete tu`itelju isplati iznos od 2.000,00 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od 5. 09. 2005. godine pa do isplate, te mu nadoknaditi tro{kove postupka po odre|enju suda. Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama Dnevni avaz i na oglasnoj plo~i Suda, te da privitke dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`enik da je temeljem ~lanka 70. stavak 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lanak 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`enik }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a). Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravnu osnovu za navode tu`enika (~lanak 71. stavak 2 ZPP-a). Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lanak 74. stavak 1. ZPP-a). Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskome roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neutemeljen (~lanak 182. stavak 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s privitcima predaje se Sudu u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Stru~ni suradnik Minja Belovi} ^uljak

PRESUDU - zbog propu{tanja Nala`e se tu`enom da tu`itelju isplati na ime duga iznos od 666,50 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev{i od dana dospije}a obaveza do dana isplate kako slijedi: - na iznos od 37,30 KM po~ev od 25. 06. 2007. godine do dana uplate - na iznos od 199,00 KM po~ev od 25. 07. 2007. godine do dana uplate

- na iznos od 373,00 KM po~e vod 25. 08. 2007. godine do dana uplate - na iznos od 8,95 KM po~ev od 25. 09. 2007. godine do dana uplate - na iznos od 8,95 KM po~ev od 25. 10. 2007. godine do dana uplate - na iznos od 8,95 KM po~ev od 25. 11. 2007. godine do dana uplate - na iznos od 8,95 KM po~ev od 25. 12. 2007. godine do dana uplate - na iznos od 10,70 KM po~ev od 25. 01. 2008. godine do dana uplate - na iznos od 10,70 KM po~ev od 25. 02. 2008. godine do dana uplate kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove postupka u iznosu od 154,00 KM, a sve u roku od 15 dana. Stru~ni saradnik Amela Bali} POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje u skladu sa odredbom ~lana 183. stav 1. u vezi sa ~lanom 328. do 334. Zakona o parni~no postupku.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 mal 013948 09 Mal Zenica, 22. 12. 2010. godine OP]INSKI SUD U ZENICI, stru~ni saradnik Edvin Koki}, u pravnoj stvari tu`ioca „Zenica stan“ doo Zenica, Fra Ivana Juki}a 1., Zenica, koga zastupa punomo}nik Mladen Veseljak advokat iz Zenice, protiv tu`ene Mutap~i} Habibe iz Zenice, Lond`a 92., radi isplate duga, v.s. 475,04 Km, vanraspravno donio je dana 15. 10. 2010. godine, a na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH, a u vezi sa ~lanom 349. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH OBJAVLJUJE slijede}u.

Nala`e se tu`enoj da tu`itelju plati dug u iznosu od 475,04 KM na ime nepla}ene naknade za odr`avanje zajedni~kih dijelova i ure|aja zgrade za period od 01. 03. 2006. godine do 31. 12. 2008. godine, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 05. 02. 2009. godine, kao dana podno{enja tu`bek, pa do dana kona~ne isplate, te da mu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 419,80 KM, a sve u roku od 15 dana od dana podno{enja presude pod prijetnjom prinudne naplate.

STRU^NI SARADNIK Koki} Edvin POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se o`e podnijeti prijedog za povrat u pre|a{nje stanje u skladu sa odredbom ~lana 183. stav 1., u vezi sa ~lanom 328. do 334. Zakona o parni~nom postupku FBiH.

PRESUDU zbog propu{tanja

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KISELJAKU Broj: 49 0 Mal 000127 06 Mal Kiseljak, 10. 01. 2011. godine TU@ITELJ: „Eronet“ Pokretne komunikacije d.o.o., Tvrtka Milo{a bb, Mostar TU@ENIK: MLADEN KOKOROVI], Kiseljak, Banjska bb. RADI: ISPLATE DUGA V.SP 152,81 KM . BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Mals 053214 09 Mals Mostar, 18. 01. 2011. godine

Dnevni avaz

subota, 26. februar/velja~a 2011.

79

OGLAS
PRAVNA STVAR: Tu`itelj: „LEDO“ d.o.o. ^itluk, Industrijska zona, Trome|a b.b. ^itluk Tu`eni: An|elina Strehl vl. STR „DIDEL DI“, s prebivali{tem na adresi nova Topola 160 Gradi{ka

OGLAS
Op}inski sud u Kiseljaku i to sudac Suvad Beganovi} u pravnoj stvari tu`itelja „Eronet“ Pokretne komunikacije d.o.o, Tvrtka Milo{a bb, Mostar, protiv tu`enika Mladena Kokorovi} iz Kiseljaka, Banjska bb, radi isplate duga, na osnovu ~lanka 348. stavak 3. 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, dostavlja tu`eniku Mladenu Kokorovi}.

TU@BENI ZAHTJEV
„Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju ukupan iznos glavnog duga u visini od 235,62 KM, sa zakonskom kamatom, po~ev{i od 09. 05. 2008. godine, pa sve do dana isplate, kao i da tu`itelju nadoknade parni~ne tro{kove u iznosu od 47,00 KM, a isti se sastoje od takse na tu`bu i objave u dnevnim novinama, sve u roku od 15 dana.“ Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Sud putem Dnevnog avaza dostavlja navedenu tu`bu tu`enom na obavezan odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obavezan pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu-tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2. ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika, te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev, du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti RAZLOGE zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ^INJENICE na kojima zasnivate svoje navode i dostavite DOKAZE kojima ste utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prevod (~l. 134. st. 2 ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obalvjenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. ZPP-a FBiH). Sudija Ramiza Karad`a

TU@BU NA ODGOVOR
Pred naslovnim sudom dana 10. 03. 2006. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enika Mladen Kokorovi} iz Kiseljaka, Banjska bb, radi isplate duga u kojoj predla`e da sud donese presudu kojom }e obvezati tu`enika da tu`itelju na ime glavnog duga isplati iznos od 152,81 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od dana dospje}a obveze do isplate, kako slijedi: - na iznos od 24,23 KM po~ev od 17. 06. 2005. god. pa do isplate - na iznos od 34,85 KM po~ev od 17. 07. 2005. god. pa do isplate - na iznos od 93,73 KM po~ev od 17. 08. 2005. god. pa do isplate kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana. Ovom prilikom obavje{tava se tu`enik da je na osnovu ~lanka 70. stavak 1. ZPP-a FBiH tu`enik du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Obavje{tava se tu`enik da se dotava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj plo~i suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`enik }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`enik osporava postavljeni tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik temelji svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravnu osnovu za navode tu`enika. (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku, dostavlja se i ovjeren prijevod istih. SUDIJA Suvad Beganovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 P 010533 09 P Biha}, 21. 01. 2011. godine Tu`itelj: Mikro-kreditna fondacija „Prizma“, Ured Biha} Tu`ena: Samira Miljkovi} i dr. Radi: Isplate duga

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine @upanija Zapadnohercegova~ka Op}inski sud u [irokom Brijegu Broj: 64 0 Mal 004731 07 Mal [iroki Brijeg, 22. 11. 2010. godine Op}inski sud u [irokom Brijegu, stru~ni suradnik Mirjana Kevo, u pravnoj stvari tu`itelja JP HT d.d. MOSTAR, Direkcija za pokretnu mre`u, Kneza Branimira bb, Mosta, protiv tu`enog Ivo Zovko iz [irokog Brijega, Kne{polje bb, radi isplate, vrijednost spora 802,45 KM, donio je, van ro~i{ta dana 2. 11. 2010. godine slijede}u

DOSTAVA TU@BE NA ODGOVOR TU@BENOM
Sud poziva tu`ene SAMIRU MILJKOVI], SKENDEROVI] SEVDA I ZENKOVI] MERIMU da u roku od najkasnije 30 dana, ra~unaju}i od dana prijema ovog podneska i tu`be da dostave ovom sudu pismeni odgovor na tu`bu, u dovoljnom broju primjeraka za sud i za sve stranke u postupku. Pismeni odgovor na tu`bu mora sadr`avati: - ozna~enje suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika (adresu za pravno lice) te predmet spora, procesne prigovore, decidno izja{njenje da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev, ukoliko tu`eni osporava tu`beni zahtjev, du`an je u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporava tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasniva svoje navode i dostaviti dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP), uz isprave sastavljene na stranom jeziku tu`eni je du`an dostaviti sudu ovjeren prevod (~l. 134 ZPP), ukoliko tu`eni predla`e provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka, du`an je za svakog svjedoka navesti ta~no ime i przeime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja te na koje okolnosti predla`e da se taj svjedok salu{a (~l. 137 st. 3 ZPP), pismeni odgovor na tu`bu tu`eni mora li~no potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP), ukoliko tu`eni u navedenom roku ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu, snosit }e posljedice zbog propu{tanja navedene radnje (sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, ~l. 182 st. 1. ZPP). Kratak sadr`aj

PRESUDU
zbog propu{tanja Du`an je tu`enik isplatiti tu`itelju ukupan iznos glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga u visini 802,45 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: na iznos od 384,78 KM po~ev od 15. 01. 2007. godine pa do isplate, na iznos od 169,86 KM po~ev od 15 02. 2007. godine pa do isplate, na iznos od 47,81 KM po~ev od 15. 03. 2007. godine pa do isplate, na iznos od 200,00 KM po~ev od 15. 04. 2007. godine pa do isplate; te nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 282,00 KM, sve u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe.

Obrazlo`enje
Tu`itelj je dana 11. 10. 2007. godine podio ovom sudu tu`bu protiv tu`enog radi isplate iznosa od 802,45 KM za kori{tenje mobitel usluga. U tu`bi je predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu. Tu`ba sa prilozima je dostavljena tu`enom na obavezni odgovor putem dnevnih novina koje se distribuiraju na podru~ju FBiH, Dnevnom avazu, obzirom da tu`eni ne stanuje na adresi svog posljednjeg poznatog boravi{ta ili prebivali{ta, tj. Ivo Zovko iz [irokog Brijega, Kne{polje bb, a njegovo sada{nje boravi{te ili radno mjesto se ne mogu utvridti, koji je tu`bu objavio dana 27. 09. 2010. godine. U skladu sa odredbom ~l. 348. st. 4. ZPP-a FBiH dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Zna~i, smatra se da je u ovoj pravnoj stvari dostava tu`be tu`enom na obavezni odgovor izvr{ena dana 12. 10. 2010. godine, nakon kojeg dana te~e rok od 30 dana u kojem je tu`eni du`an dostaviti odgovor na tu`bu. Tu`eni nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu, to je sud donio ovu presudu zbog propu{tanja kojom je usvojen tu`beni zahtjev tu`itelja (~l. 182. ZPP-a FBiH). Tu`itelju su priznati tro{kovi parni~nog postupka i to pristojba na tu`bu u iznosu od 150,00 KM, pristojba na presudu zbog propu{tanja u iznosu od 50,00 KM i tro{kovi objave tu`be i presude zbog propu{tanja u dnevnim novinama Dnevni avaz u iznosu od 82,00 KM, {to ukupno iznosi 282,00 KM, u skladu sa odredbama ~l. 386. st. 1. ZPP-a FBiH). Presuda zbog propu{tanja se smatra dostavljena tu`enom protekom roka od 15 dana od dana objave u dnevnim novinama (~l. 348. st. 4. ZPP-a FBiH). Stru~ni suradnik Mirjana Kevo Uputa o pravnom lijeku: Protiv ove presude zbog propu{tanja nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~l. 183. st. 1. ZPP-a FBiH) u roku od 8 dana u skladu as odredbama ~l. 329. ZPP-a FBiH.

TU@BE

Tu`itelj i tu`eni su zaklju~ili dana 04. 07. 2008. godine Ugovor o grupnom kreditu Proleteri Babi021063-002. Visina kredita po ovom ugovoru je iznosila 13.5000,00 KM koji su tu`ene bile obavezne platiti u trideset i {est (36) jednakih mjese~nih rata prema rasporedu otpalte. U slu~aju ka{njenja tu`ene su se obavezale platiti zateznu kamatu u skladu sa op{tim uslovima poslovanju Kreditora. Dokazi: Ugovor o grupnom kreditu Proleteri Babi - 021063-002, pojedina~ni zahtjev za kredit potpisane od strane tu`enih, plan otplate kredita, otplatni plan od 04. 07. 2008. gdoine, kopije li~nih karata za tu`ene, zahtjev za prijavu - odjava prebivali{ta MUP USK Velika Kladu{a. Tu`eni nisu izmirili svoje obaveze odnosno nisu izvr{ili uplatu rata.

PRESUDU
Tu`eni Miljkovi} Samira, Skenderovi} Sevad i Zenkovi} Merima, svi iz Velike Kladu{e su du`ni solidarno tu`itelju Mikro-kreditnoj fondaciji „Prizma“ Biha} isplatiti na ime duga iznosl od 19.451,41 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 15. 07. 2009. godine, kao dana podno{enja tu`be pa do isplate kao i da naknadi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Istovremeno se predlae` da ukoliko tu`eni, u skladu sa odredbama ~lana 182. ZPP-a, ne dostave pismeni odgovor na ovu tu`bu, da sud donese presudu kojom usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). Tr{kovnik: Sastav tu`be 790,00 KM + 17% PDV (134,30 KM) = 924,30 KM i takse na tu`bu i presudu u iznosima od po 583,54 KM. SUDIJA Nezirevi} Jasmina

PREMIJER LIGA BiH

80

Dnevni avaz, subota, 26. februar/velja~a 2011.

sport

AFERE [vicarska agencija u Cirihu tu`ila Nogometni savez BiH

(Foto: J. Had`i})

„Kentaro“ tra`i 4,85 miliona eura
Sporni ugovor o TV pravima 2006. godine potpisali Milan Jeli} i Iljo Dominkovi}, ali nikada nije stupio na snagu Rok za o~itovanje 9. mart

[vicarska marketin{ka agencija „Kentaro“ tu`ila je Op}inskom sudu u Cirihu Nogometni savez BiH zbog nerealiziranog ugovora o TV pravima i zatra`ila od{tetu u iznosu od 4.850.000 eura. Nezvani~nu potvrdu ove

Dvojni ugovori
Dvojni ugovor nisu novost kada je rije~ o NSBiH. Sli~na afera izbila je 2009., kada je potpisan sponzorski ugovor s „BH Telecomom“, dok je jo{ va`io ugovor s „Eronetom“, koji je najavio tu`bu. „Sportfive“. Na sastanku s njim naredne sedmice bit }e dogovoreno na ~emu }e zasnivati odbranu - rekao nam je izvor iz NSBiH pod uvjetom anonimnosti. Sporni ugovor s „Kentarom“ 2006. godine potpisali su tada{nji predsjednik NSBiH, pokojni Milan Jeli} te potpredsjednik Iljo Dominkovi}. Ugovor se odnosio na prodaju TV prava doma}ih utakmica reprezenta-

(Foto: E. Muharemagi})

(Foto: S. Saletovi})

Dominkovi}: Dva potpisa

Bilino polje, Tu{anj i Grbavica ju~er: ^i{}enje terena

Uprkos zahtjevima, nema odga|anja kola

Klubovi moraju o~istiti terene
Sudije }e na licu mjesta procijeniti postoje li uvjeti za igranje

NSBiH duplirao je ugovore o prodaji TV prava

Uprkos zahtjevima {est klubova doma}ina, Komitet za takmi~enje Nogometnog saveza BiH ju~er je prije podne jednoglasno odlu~io da 16. kolo Premijer lige BiH ne}e biti odgo|eno. Kako nam je re~eno u NSBiH, @eljezni~ar, Travnik, Sloboda, Vele`, Drina i ^elik su, {to pismeno, {to usmeno, zatra`ili odgodu zbog snijega, odnosno vjetra u mostarskom slu~aju. No, Komitet za ta-

kmi~enje, kojim predsjedava Sejdo Zukanovi}, procijenio je da odga|anje nije potrebno te je nalo`io klubovima da u~ine sve {to je u njihovoj mo}i kako bi tereni bili uvjetni za igru. Prema poja{njenju iz sekretarijata za takmi~enje, sudije }e danas na licu mjesta u prisustvu kapitena dva tima procijeniti postoje li uvjeti za igranje te, u slu~aju vi{e sile, odgoditi utakmice, ali samo za 24 sata.

Na internet-stranici „Kentara“ NSBiH je naveden kao dugogodi{nji partner (www.kentarogroup.com)

cije BiH u periodu od 2010. do 2014. Dvije godine poslije, Dominkovi}, ovog puta u ulozi predsjednika, te tada{nji generalni sekretar Munib U{anovi} potpisali su ugovor o prodaji TV prava za isti period s njema~kom agencijom „Sportfive“, koja je dugogodi{nji partner Saveza. Ovaj ugovor je na snazi, a iz NSBiH tvrde da je jedi-

ni va`e}i, jer sporni s „Kentarom“ nikada nije protokolisan niti verificiran. Ho}e li to biti dovoljno {vicarskom Sudu da odbije „Kentarovu“ tu`bu, te{ko je naga|ati. Ono {to se mo`e zaklju~iti je da Savezu, ukoliko tu`ba {vicarske kompanije bude uva`ena, ne}e preostati ni{ta drugo nego da proglasi ste~aj. - Ako Sud prihvati „Kentarovu“ tu`bu, dva su mogu}a rje{enja - da im platimo, {to je, s obzirom na trenutno stanje u blagajni, a uzimaju}i u obzir podatak da je to mnogo vi{e od na{eg godi{njeg bud`eta, te{ko izvodivo, ili da prihvatimo obavezu da ispo{tujemo taj ugovor, {to, onda, povla~i za sobom problem sa „Sportfiveom“ - dodao je na{ sagoO. L. vornik.

Prijeti ste~aj

informacije dobili smo u NSBiH. Na{ izvor otkrio nam je da je obavje{tenje o tu`bi stiglo i da je Savez dobio rok do 9. marta da se o~ituje o slu~aju. - Savez }e pred Sudom zastupati {vicarski advokat Marko del Fabro (Marco), ina~e zastupnik agencije

„Sportfive“ se osigurao
Kada je 2008. NSBiH sklapao posao sa „Sportfiveom“, ve} je postojala naznaka mogu}eg spora s „Kentarom“ s obzirom na to da se, prema na{im saznanjima, njema~ka agencija dobro osigurala da ne trpi nikakvu {tetu. - Prema ugovoru, „Sportfive“ od svake godi{nje rate zadr`ava dio novca kao osiguranje u slu~aju da „Kentaro“ tu`i i dobije Savez. Pro{le godine „Sportfive“ nije isplatio Savezu ugovorenih 250 hiljada eura - ka`e na{ izvor.

[vicarski advokat

Na otvaranju proljetne polusezone Leotar }e u Trebinju do~ekati Rudar. Trebinjci su jesenas donijeli bod iz Prijedora, a sada `ele cijeli plijen. - Dobro smo radili u pripremnom periodu. Rudar ~ekamo u kompletnom sastavu i vjerujem da }emo zabilje`iti pobjedu za prodor ka vrhu - ka`e kapiten Leota-

[araba: Tri boda za prodor ka vrhu Snijeg zabrinjava Selimovi}a
Travnik na Piroti do~ekuje Zvijezdu
je, ka`e, mnogo te`e graditi napada~ku igru nego se braniti. - Najbolje bi bilo odgoditi kolo, jer }e uvjeti za igru biti nemogu}i. Klub je poduzeo sve da teren bude o~i{}en, ali nakon uklanjanja snijega, ukazao se led, {to mo`e biti opasno po igra~e ka`e Selimovi} te dodaje da je Travniku, ukoliko se bude ra Zdravko [araba. I Rudar }e biti kompletan, a golman Bojan Tripi} poru~uje da }e u~initi sve da Police napuste nepora`eni. - Fizi~ki, psihi~ki i takti~ki smo spremni da odolimo isku{enju i da ostanemo nepora`eni. Va`no je dobro otvoriti utakmicu - poru~uje M. P - V V . . . Tripi}. Nogometa{i Travnika ugostit }e Zvijezdu, koju od ove zime vodi njihov biv{i trener Dragan Jovi}. Bez obzira na to {to trener Ned`ad Selimovi} zbog `utih kartona ne}e mo}i ra~unati na Nusmira Faji}a, Nihada Ribi}a i Suvada Grabusa, na Piroti ne manjka optimizma. Ipak, Selimovi} je zabrinut zbog snijega, jer

I Leotar i Rudar kompletni

igralo, pobjeda imperativ. Jovi} mo`e ra~unati na sve Zvijezdine igra~e i to mu je, kako ka`e, dodatni razlog za optimizam. - Novi igra~i uklopili su se u dobro organiziranu sredinu i, uz igru koja je u usponu, za o~ekivati je da }emo nastaviti pru`ati dobre partije u gostima - najavio je novi trener S. P - D`. D. . Zvijezde.

Saraj~i} i [iljak: Optimisti uprkos uvjetima

sport

Dnevni avaz, subota, 26. februar/velja~a 2011.

81

Akteri 16. kola

MOSTARSKI DERBI Bura otpuhala visoke tenzije uo~i okr{aja rivala

Zaimovi}: Navikli smo igrati pod pritiskom
Ova utakmica ne}e nam biti presudna, ka`e trener Vele`a Odovi}

Sa pro{log okr{aja Olimpica i @elje: Novi duel na Grbavici

I Vele` je ju~er tra`io odga|anje gradskog derbija sa Zrinjskim. U Mostaru, za razliku od ostatka BiH, nema problema sa snje`nim padavinama, ali bi mnogi u gradu na Neretvi za snijeg zamijenili buru, koja nosi sve pred sobom i ju~er je, prakti~no, onemogu}avala bilo kakvo kretanje. Mostarska bura kao da je otpuhala visoke tenzije sa po~etka sedmice. Dan uo~i utakmice, kako i prili~i velikim ekipama, odr`ana je zajedni~ka konferencija za novinare, na kojoj su se na{li predstavnici klubova, kapiteni i treneri. - Ne `elim stvarati pritisak na igra~e rije~ima da je ova utakmica biti ili ne biti. Ustvari, nadam se da ne}e biti presudna. Uvjeti za igru bit }e te{ki, ne}e biti lako provesti u djelo sve ono {to smo zamislili, ali {ta je, tu je. Igra~i }e morati dati maksimum da pobijedimo - kazao je trener Milomir Odovi}. Kapiten D`enan Zaimovi} rekao je da je u Vele`u navikao igrati pod pritiskom.

Gradski derbi u Mostaru
[est dana{njih utakmica po~inje u 14.30 sati, a na Grbavici u 17.30
Danas bi trebalo biti odigrano sedam utakmica 16. kola Premijer lige BiH. [est me~eva po~inje u 14.30 sati, a na Grbavici u 17.30 sati. Sutra od 15 sati (BHT) igraju [iroki Brijeg i Borac.

Bez Kajtaza, oporavio se Velagi}

[to se ti~e Vele`ovog sastava, Odovi}, vjerovatno, ne}e mo}i ra~unati na povrije|enog Admira Kajtaza. Svi ostali igra~i bit }e mu na raspolaganju, uklju~uju}i i iskusnog Admira Velagi}a, koji se oporavio.

Sloboda Slavija
Stadion Tu{anj u Tuzli. Sudija: Vladimir Dominkovi} (Ora{je). SLOBODA: Mujki}, Nikoli}, Jogun~i}, Raca, ^ehaji}, Bo{njak, Zoleti}, Efendi}, Halilovi}, Muji}, Am. Beki}. Trener: Denis Sadikovi}. SLAVIJA: Dujkovi}, Popovi}, Regoje, Stankovi}, Sadikovi} (S. Radovanovi}), Ra{evi}, Radonja, Simi}, Todorovi}, B. [e{lija, I. Radovanovi}. Trener: Dragan Bjelica.

Dragan Skaki} (Bosanska Gradi{ka). @ELJEZNI^AR: [ehi}, Markovi}, Vasili}, Me{i}, Radovanovi} (Stani}), Savi}, M. Be{lija, Svraka (Jamak), Zeba, Vi{}a, Popovi}. Trener: Amar Osim. OLIMPIC: Lu~i}, Rizvanovi}, Suljevi}, [kalji}, Suba{i}, Kreser, Vidovi}, Pliska, Muji}, Ra{~i}, Alimanovi}. Trener: Mehmed Janjo{.

Drina Budu}nost
Stadion u Zvorniku. Sudija: Oliver Ko`ul ([iroki Brijeg). DRINA: Maksimovi}, I. Lazarevi}, Mitrovi}, Prebira~evi}, Ze~evi}, Krezovi}, ]ulum, Le`aji}, N. Lazarevi}, Nini}, Galin. Trener: Darko Vojvodi}. BUDU]NOST: Husi}, ^amrkovi}, ^oli}, ^ergi}, Omi}, Jahi}, Sarajli}, Ikanovi}, Piri}, Haski}, Slomi}. Trener: Munever Rizvi}.

^elik Sarajevo
Zaimovi}: Znamo {ta zna~i kada se do|e pred zid

- Iz protivni~kog tabora poru~uju kako ova utakmica za nas ima posebnu te`inu, ali ja znam da smo mi

navikli igrati takve utakmice i znamo {ta zna~i kada se do|e pred zid. Zbog toga mislim da smo u prednosti

pored toga {to smo doma}ini i {to }emo imati podr{ku svojih navija~a.
F. IBRULJ

Na{ cilj je pobjeda
Poku{at }emo iskoristiti ~injenicu da je kolega Milomir Odovi} prekratko na Vele`ovoj klupi, ka`e trener Zrinjskog
Slaven Musa, koji }e prvi put voditi Zrinjski kao trener u gradskom derbiju, nada se da }e njegov tim nastaviti seriju dobrih rezultata protiv gradskog rivala. - Dobro sam upoznat s Vele`ovim mogu}nostima. Kvalitetniji je u odnosu na prvi dio sezone, ali poku{at }emo iskoristiti ~injenicu da je Milomir Odovi} prekratko na klupi da bi mom~adi prenio svoju viziju igre Nakon razo~aravaju}e jeseni, nogometa{i Zrinjskog otvorit }e drugi dio sezone gostovanjem u Vrap~i}ima, odakle su se u prethodne dvije sezone vra}ali nepora`eni.

Slaven Musa uo~i gostovanja kod Vele`a

Stadion Bilino polje u Zenici. Sudija: Radoslav Vukasovi} (Trebinje). ^ELIK: Bilobrk, Jusi} (Nemeljakovi}), Milo{evi}, ^ovi}, Kuduzovi}, Puri}, Hasanovi}, Kapetan, D`afi}, Had`i}, Adilovi}. Trener: Abdulah Ibrakovi}. SARAJEVO: Hamzi}, Trebinjac, Guti}, Torlak, Arsenijevi}, Nuhi}, [}epanovi}, Ihtijarevi}, K. Hand`i}, Hamzagi}, Avdi}. Trener: Mirza Vare{anovi}.

Leotar Rudar
Stadion Police u Trebinju. Sudija: Edin Gola} (Banovi}i). LEOTAR: Milenkovi}, Vu~ini}, ^orlija, [araba, Todorovi}, Mandi}, Andri}, Deli}, Marijanovi}, Vrane{evi}, Stojanovi}. Trener: Dragan Spai}. RUDAR: Tripi}, [odi}, Kotaran, Jevti}, Dragi}, Kiki}, D`afi}, @eri}, Da{i} (\ori}), Kova~evi}, Kantar (Kari}). Trener: Boris Gavran.

Vele` Zrinjski
Stadion Vrap~i}i u Mostaru. Sudija: Danijel Paji} (Bijeljina). VELE@: Had`i|ulbi}, Stoki}, Kazazi}, Gan~ev, Iveti}, Zaimovi}, Kodro, Demi} (Zolj), Velagi}, Oki}, Remeti}. Trener: Milomir Odovi}. ZRINJSKI: Had`i}, Popovi}, D`idi}, Ani~i}, Stojki}, Duro, Stjepanovi}, Zadro, Sal~inovi}, Kutalija, Selimovi}. Trener: Slaven Musa.

Travnik Zvijezda
Stadion Pirota u Travniku. Sudija: Muamer Burekovi} (Zenica). TRAVNIK: Adilovi}, Terzi}, Varupa, Helvida, Saraj~i}, [iljak, Badrov, ]uri}, Pranjkovi}, Popovi}, Lihovac. Trener: Ned`ad Selimovi}. ZVIJEZDA GRADA^AC: Smaji}, Nezi}, Jusi}, Moranjki}, Husi}, Deli}, Hamzi}, Hasi}, Niki}, Tosunovi}, Risti}. Trener: Dragan Jovi}.

Odgoda ne bi koristila nikome
Slavena Musu zatekla je informacija da je Vele` zbog bure zatra`io odgodu. - Mom~ad pripremam kao da }e se utakmica igrati, a u odgodu, iskreno, ne vjerujem. Mo`da se vrijeme stabilizira, a ako kojim slu~ajem do odgode i do|e, ne mislim da bi takva odluka nekome posebno i{la u korist - izjavio je Musa. izjavio je Musa te je dodao: - Bez obzira na to {to je Vele` doma}in, na{ cilj je pobjeda. Ne}emo i}i grlom u jagode, ali }emo te`iti nadigravanju i kreiranju prilika iz kojih bismo mogli do}i do pogotka. Trener Zrinjskog ne}e mo}i ra~unati na kapitena Marija Ivankovi}a, koji ima tri `uta kartona, a ju~er nije . `elio otkriti sastav. Ma. P

@eljezni~ar Olimpic
Stadion Grbavica u Sarajevu. Sudija:

Derbi za~elja igraju Drine i Budu}nosti

Sa pro{losezonske utakmice: Zrinjski dvaput zaredom nije izgubio u Vrap~i}ima

Drina i Budu}nost trebali bi se danas sastati u derbiju za~elja, ali je neizvjesno ho}e li u Zvorniku postojati uvjeti da se utakmica odigra. Visina snijega na terenu zvorni~kog stadiona ju~er je iznosila 30 centimetara pa je klub za ~i{}enje anga`irao 50 volontera. Sve i da utakmica po~ne, nema sumnje da }e uvjeti za igru biti izuzetno te{ki. - Snijeg i te`ak teren omest }e igra~e da poka`u ono {to znaju, ali koga je to briga, jer se fudbal u BiH

Vojvodi}: Kosteli} i Miler bi se bolje sna{li

odavno ne igra zbog publike nego zbog ljudi u Savezu. Na ovakvom terenu bolje bi se sna{li Ivica Kosteli} i Bodi Miler (Bode Miller) - ka`e trener Darko Vojvodi}, koji ne mo`e ra~unati na povrije|ene Bojana Mihajlovi}a i Du{ana Sredojevi}a. Plan Budu}nosti je da remi iz prvog dijela sezone u Banovi}ima naplati s kamatom. - Nama je ova utakmica, kao i sve naredne, biti ili ne biti - ka`e kapiten Elvis ^ergi}.
R. J. - N. M.

[teta je zbog snijega, ali moramo pobijediti
Svi jedva ~ekamo da po~ne, ka`e ^elikov napada~
Obistine li se najave da }e teren Bilinog polja naljeto dobiti novu drena`u i travnjak s grijanjem, dana{nji derbi izme|u ^elika i Sarajeva mogao bi biti i njihov posljednji u snje`nom ambijentu. Zeni~ani su zbog snijega, koji su ju~er radnici ~istili s terena, trenirali na Kamberovi}a polju. - [teta je {to }e snijeg pokvariti ambijent na tribinama i utjecati na kvalitet igre, ali nas, prije svega, interesira pobjeda. S tri boda, sve bi bilo lak{e ka`e povratnik Emir Ha-

Emir Had`i} pred Sarajevo

82

Dnevni avaz, subota, 26. februar/velja~a 2011.

sport

@ELJEZNI^AR Amar Osim najavljuje start drugog dijela sezone

Olimpicova demagogija bit }e nam dodatni motiv
Prije svake na{e utakmice oni razvodnjavaju, kukaju... Neka izvedu juniore ako nemaju {ansi, ka`e trener „Plavih“
kom otvoriti duel s gradskim rivalom. - Juri{. To je taktika. Igramo kod ku}e i moramo poku{ati pobijediti. Snijegom prekriveni teren na Grbavici ne}e previ{e promijeniti trenerove planove, a Osim se nada da ne}e utjecati ni na posjetu te na izvrsnu atmosferu, podgrijanu na manifestaciji „Plava no}“ u povodu obilje`avanja 90 godina @eljezni~ara. - Nemamo „snje`ni“ sastav, koji bi igrao u ovakvim uvjetima, mo`da }e se jedandvojica igra~a slabije prilagoditi, ali ne mo`emo mnogo mijenjati. Ljudi su po`elili utakmice, raspolo`enje je dobro. Mislim da }e biti svijeta i pored toga {to ne igramo s atraktivnim protivnikom zaklju~io je Osim. Osim povrije|enog Jadranka Bogi~evi}a te Patrika Nijeme (Patrick Nyema), za kojeg nije stigao certifikat iz Kanade, svi }e ostali igra~i biti u konkurenciji za naZ. [. stup.

Had`i}: S tri boda, sve bi bilo lak{e

[abi}: Teren }e biti zale|en
^elik je, kako nam je kazao direktor Nermin [abi}, uporedo s ~i{}enjem snijega s terena slu`beno zatra`io odgodu. - O~istit }emo teren, ali d`i} te priznaje da duel sa Sarajevom nije obi~na utakmica. - Pogotovo nije za mene, jer u prvom nastupu igram derbi protiv jednog }e, svejedno, biti zale|en i nemogu} za igru. Ako se bude igralo, sigurno }e biti o{te}en za utakmicu reprezentacije protiv Rumunije - ka`e [abi}. od na{ih najboljih klubova, koji je veliki motiv za sve igra~e i navija~e. Atmosfera u timu je dobra i svi jedva ~ekamo da po~ne.
V. B.

Amar Osim odmah je na po~etku konferencije za novinare dao do znanja da se @eljezni~ar sla`e s odlukom Nogometnog saveza BiH da se utakmice 16. kola Premijer lige trebaju igrati. - Fudbal se igra na otvorenom, kod nas je klima takva da se moglo o~ekivati ovakvo vrijeme. O~istit }emo teren i osposobiti ga za igru. Ako nismo spremni za to, treba da izgubimo sa 0:3 - rekao je trener @eljezni~ara. Nastavio je „paljbom“ po subotnjem protivniku Olimpicu. - Prije svake na{e utakmice po~inju kukati, razvodnjavati, eto, nema igra~a, nemaju {ansi. Neka izvedu

Juri{na taktika

Snje`ni sastav

Osim: Ako ne mo`emo o~istiti teren, trebamo izgubiti sa 0:3

juniore ako nemaju {ansi da ne umaraju bezveze prvoti-

Kome je u interesu da igra utakmice po ovakvom vremenu
Bordo tim bez Muharemovi}a, Koja{evi}a i Pehli}a
Fudbaleri Sarajeva po~inju drugi dio sezone dana{njim ispitom na Bilinom polju ako to vremenski uvjeti dozvole. U prvom duelu, ekipa trenera Mirze Vare{anovi}a savladala je na Ko{evu ^elik golom Branislava Arsenijevi}a u posljednjim trenucima susreta. Kada bi se ponovio sli~an scenarij i danas u Zenici, u bordo taboru bili bi prezadovoljni. - Da, bilo bi sjajno ponoviti po~etak sezone. No, nije mi jasno kome je u interesu da se utakmice igraju u ovakvim vremenskim prilikama. Sigurno nije u interesu fudbala, klubova, navija~a... Tereni {irom BiH bit }e lo{i, {to }e pove}ati mogu}nost da se neko od igra~a povrijedi. Ve}ina bh. ekipa pripremala se u toplijim krajevima, gdje smo imali odli~ne uvjete, a sada moramo igrati po ledenim plohama. Ali, {ta je, tu je. Savez je donio odluku, koju }emo ispo{tovati - ka`e Vare{anovi}. Ekipa s Ko{eva bit }e oslabljena na Bilinom polju. - Veldin Muharemovi} i Damir Koja{evi} pauziraju zbog kartona, dok bi Edin Pehli} trebao ste}i pravo nastupa u narednom kolu, protiv Slavije. Ako teren na Bilinom polju bude prekriven snijegom, onda do izra`aja ne mo`e do}i kvalitet ekipe nego }e derbi rije{iti sre}a ili slu~ajnost. Bez obzira na to, vjerujem da mo`emo do povoljnog rezultata - isti~e Vare{anovi}. Sarajevo }e na Bilinom polju imati podr{ku navija~a, koji su u velikom broju najavili dolazak u Zenicu.
A. Dr.

Mirza Vare{anovi}, trener Sarajeva

[ehi}: Ja~i nego jesenas
Golman Ibrahim [ehi} vjeruje da }e odbrana biti na zadatku, a da }e „Plavi“ izboriti pobjedu. - Na pripremama smo se uigrali, odigrali smo dosta utakmica i ne sumnjam u na{u odbranu. Ja~i smo nego jesenas. Prva utakmica je najva`nija i sigurno je da moramo osvojiti tri boda, {to je, uostalom, na{ cilj na svakoj utakmici koju budemo igrali ka`e @eljina „jedinica“.

mce. Klasi~na demagogija. Ali, hvala im na tome {to nam daju dodatni motiv, koji je ve} dovoljno jak, jer su jesenas bili nekorektni prilikom na{e utakmice na Ko{evu. Njihov predsjednik stvarao je tenzije, prijetio da ne}e pustiti na{e navija~e na utakmicu... Iskoristit }emo sve to da se posebno stimuliramo - kazao je Osim te je najavio kojom }e takti-

Iako }e igrati bez trojice standardnih prvotimaca (Hiro{, Kiso, Savi}), a nastup dvojice je pod upitnikom (Ra{~i}, Vidovi}), fudbaleri Olimpica danas na Grbavici ne}e izvjesiti bijelu zastavu. Svjesni su da je @eljezni~ar favorit u prvom kolu nastavka Premijer lige, ali upravo u imperativu „Plavih“ vide svoju {ansu.

Rastere}eno barem do boda
- @eljo je veliki favorit, ne samo u ovoj utakmici nego i kada je rije~ o naslovu prvaka. Bit }e te{ko, kao {to je uvijek na Grbavici, ali ne}emo se predati. Te{ko je vrijeme, ne}e tu biti nikakve ljepote, ali }emo poku{ati pru`iti {to bolju igru i, s obzirom na to da smo rastere}eni, poku{ati do}i barem do boda - ka`e reprezentativac Muhamed Suba{i}. On je, nakon brojnih {pekulacija da }e promijeniti sredinu ove zime, ipak ostao u Olimpicu i barem malo pomogao treneru Mehmedu Janjo{u prilikom sklapanja igra~kog mozaika. - Ostao sam, ali se dosta igra~a promijenilo. Imamo po-

Olimpic gost na Grbavici

novo dobru ekipu, to nije sporno, ali nam treba vremena da se uigramo. To je na{ problem, jer svake godine do|e i ode mnogo igra~a. Dobro je {to nemamo nikakav pritisak u prvenstvu, jer zaostajemo na tabeli tako }e se lak{e afirmirati mladi igra~i, a svoju {ansu za Evropu tra`it }emo kroz Kup A. ^. - dodao je Suba{i}.

Dok su uposlenici Javne ustanove Gradski stadion Tu{anj ~istili teren, na koji je ju~er napadalo mo`da i 40

Vidjet }emo {ta smo uradili
Crna serija
Fudbaleri Slavije nadaju se da }e prekinuti crnu seriju od {est poraza u Tuzli. Bojan Jamina i Predrag Papaz oporavljaju se od operativnog zahvata, a neizvjestan je nastup D`emaG. I. la Sadikovi}a.

Denis Sadikovi} uo~i duela Slobode i Slavije
centimetara snijega, igra~i Slobode pripremali su se za dana{nji nastavak sezone i susret sa Slavijom. Iz tabora T uzlaka poru~uju da su, bez obzira na ote`ane uvjete u kojima bi utakmica trebala biti odigrana, spremni da zabilje`e pobjedu. - Ve} smo pedesetak dana u trena`nom procesu i sada }emo vidjeti koliko smo uradili. Optimist sam, vjerujem u ovaj tim. Dilema u vezi sa sastavom vi{e nema i mislim da su svi igra~i spremni dati maksimum - rekao je trener

Mujki}, Sadikovi} i Jogun~i}: Spremni za borbu sa Slavijom

Vare{anovi}: Vjeruje u dobar rezultat

Slobode Denis Sadikovi}. Posebno ga je obradovao povratak kapitena i golmana Denisa Mujki}a iz [panije. - Sposobni smo pobijedi-

ti i Slaviju i te`ak teren. Sa poja~anjima koja su nam stigla u zimskoj pauzi, imamo bolji tim nego jesenas - optiE. M. mist je Mujki}.

sport

Dnevni avaz, subota, 26. februar/velja~a 2011.

83

Evropski fudbalski vikend

EVROPSKA LIGA Edin D`eko, i pored dva gola Arisu, smatra da mo`e biti bolji

U Italiji i Njema~koj dueli vode}ih timova
Milan do~ekuje Napoli, Bajern tra`i trijumf nad Borusijom Dortmund
Kako se sutra od 17 sati igra finalna utakmica Liga kupa izme|u Arsenala i Birmingema, 28. kolo engleske Premijer lige bit }e nekompletno. Vode}i Man~ester junajted }e u goste Viganu, dok }e gradski rival Siti do~ekati Fulem. Duel dva vode}a tima Serije A obilje`it }e 27. kolo italijanskog fudbalskog prvenstva. Milan }e ugostiti Napoli rije{en da se pobjedom jo{ vi{e pribli`i osvajanju Skudeta. U Bundesligi je na programu derbi u kojem aktuelni {ampion Bajern do~ekuje vode}u Borusiju iz Dortmunda. Svi u taboru Bajerna, nakon pobjede nad Interom u Ligi prvaka, o~ekuju trijumf. U Francuskoj, Lion Miralema Pjani}a gostuje Lilu.
(A. ^.)

D`eko: U narednoj fazi protiv kijevskog Dinama
(Foto: Reuters)

Riberi (Bajern): Njema~ki {ampion do~ekuje lidera

Morao sam posti}i i tre}i
Bio je dobar, a postignuti golovi veoma su bitni zbog njegovog samopouzdanja, izjavio je Roberto Man~ini
Iako je protiv gr~kog Arisa u {esnaestini finala Evropske lige UEFA prvi put od dolaska u Man~ester siti postigao dva gola u jednoj utakmici, na{ as Edin D`eko vjeruje da svoju igru mo`e jo{ vi{e unaprijediti. Dok se Grci ni okrenuli nisu, D`eko je zabio dva, za {ta mu je bilo potrebno 12 minuta. Poslije je za ovjeru trijumfa pogodio i Jaja Ture (Yaya Toure) pa }e Siti u osmini finala na
[panski veznjak u redovima Sitija pohvalio je na{eg fudbalera. - Malo pomalo, D`eko se privikava na Englesku i ovda{nji stil fudbala. Iskreno se nadam da mu ne}e

Engleska

Parovi i satnica

Silvine pohvale

biti potrebno mnogo vremena da se u potpunosti privikne. Gradimo dobru ekipu i mislim da ve} ove sezone mo`emo osvojiti jedan od trofeja - smatra Silva.

Parovi osmine finala

Parovi 28. kola: Subota: Aston vila - Blekburn, Everton - Sanderlend, Njukasl - Bolton, Vigan Man~ester junajted, Volverhempton - Blekpul (16 sati). Nedjelja: Vest Hem - Liverpul (14.30), Man~ester siti - Fulem (16). Ponedjeljak: Stouk Vest Bromvi~ (21). Finale Liga kupa: Arsenal - Birmingem (subota, 17).

Kaljari - Lacio, Bre{a Le~e, ^ezena - Kjevo, Palermo - Udineze (15), Sampdorija - Inter (20.30).

Njema~ka
Parovi 24. kola: Sino}: Volfsburg - Borusija Menhengladbah. Subota: Keln - Frajburg, Hofenhajm Majnc, Kajzerslautern Hamburg, [alke - Nirnberg, Sent Pauli - Hanover (15.30), Bajern - Borusija Dortmund (18.30). Nedjelja: Ajntraht - [tutgart (15.30), Verder - Bajer Leverkuzen (17.30).

megdan Dinamu iz Kijeva. - Prezadovoljan sam sa dva postignuta gola. To sam u~inio prvi put od kada sam do{ao ovdje, sretan

Rezultati
Ajaks - Anderleht 2:0 (prva utakmica 3:0), Tvente - Rubin 2:2 (2:0), Braga - Leh 2:0 (0:1), PSG Bate Borisov 0:0 (2:2), [tutgart - Benfika 0:2 (1:2), Viljareal - Napoli 2:1 (0:0), Dinamo Kijev Be{ikta{ 4:0 (4:1), Man~ester siti - Aris 3:0 (0:0), PSV - Lil 3:1 (2:2), Liverpul - Sparta 1:0 (0:0), Spartak Moskva - Bazel 1:1 (3:2), Sporting - Glazgov rend`ers 2:2 (1:1), Bajer Leverkuzen - Metalist 2:0 (4:0), Zenit - Jang bojs 3:1 (1:2), Porto - Sevilja 0:1 (2:1), CSKA Moskva - PAOK 1:1 (1:0).

sam i jer smo pro{li u narednu fazu. Golove smo postigli u prvim minutama susreta i to je bilo presudno za daljnji tok utakmice. Ipak, mislim da mogu vi{e, mnogo bolje. Nisam zadovoljan posljednjom prilikom u prvom poluvremenu, morao sam zabiti taj gol - kazao je D`eko. Trener Roberto Man~ini (Mancini) pohvalio je nastup na{eg napada~a. - Bio je veoma dobar, postigao je dva gola, a to je u ovome trenutku veoma bitno zbog njegovog sa-

Benfika - PSG Dinamo K. - Man. siti Tvente - Zenit CSKA Moskva - Porto PSV - Glazgov r. Bajer L. - Viljareal Ajaks - Spartak Liverpul - Braga Prvi me~evi osmine finala igrat }e se 10. marta, a revan{i 17.

Francuska
Parovi 25. kola: Subota: Arl - Brest, Monako - Kaen, So{o - Monpelje, Ren Lens, Sent Etjen - Nica, Valensijen - Lorijen (19), Bordo - Okser (21). Nedjelja: Nansi - Olimpik Marsej (17), PSG - Tuluz (17), Lil - Lion (21).

[panija
Parovi 25. kola: Subota: Atletiko Madrid - Sevilja, Espanjol - Real Sosijedad, Sporting Hihon - Saragosa, Majorka - Barcelona (20), Deportivo la Korunja - Real Madrid (22). Nedjelja: Erkules - Hetafe, Levante Osasuna (17), Rasing Santander - Viljareal (19), Atletik Bilbao - Valensija (21). Ponedjeljak: Malaga - Almerija (21).

Man~ini je, kao rijetko kada, od prve minute uvrstio u igru i D`eku, i Karlosa Teveza (Carlos), i Marija Balotelija (Balloteli). Pored njih, u sastavu je bio i ofanzivni veznjak David Silva.

Sva trojica napada~a samo ponekada
- U prvom poluvremenu radili su zajedno veoma dobro, ali samo kada smo imali loptu. U drugom je ~itava ekipa djelovala umorno. Njih trojica moraju odigrati {to vi{e utakmica zajedno, ali problem je u

tome {to u toj formaciji, onda, ne zatvaramo svaku situaciju pred svojim golom. Mislim da njih trojica ponekada mogu igrati zajedno, ali ne ~esto, osim ako se ne pobolj{amo - kazao je Italijan.

mopouzdanja - kazao je Man~ini te je dodao da ih protiv Dinamo Kijeva o~ekuje mnogo te`i posao. - Oni su ekipa sa mnogo vi{e iskustva. Dugo igraju u Ligi prvaka i tamo su uvijek bili veoma dobri. Znamo da }e sljede}e utakmice biti veoma te{ke. U narednoj fazi vi{e niko ne mo`e ra~unati na siguran prolaz, jer je u takmi~enju ostalo jo{ dosta dobrih i jakih ekipa. Trener Arisa izgledao je ushi}eno nakon prve utakmice. Sada je, pak, bio iskren. - Kako biste dobili Man~ester siti, morate odigrati naprosto savr{eno, a da oni naprave brojne gre{ke. To se nije desilo, izgubili smo od bolje ekipe - kazao je Joanis Mikalitsios. (A. ^.)

Italija
Parovi 27. kola: Subota: Juventus - Bolonja (15). Nedjelja: Katanija \enova (12.30), Roma Parma, Bari - Fiorentina,

Svjetsko vojno prvenstvo u skijanju
Utrkama u patrolnom tr~anju ju~er je zavr{eno 51. svjetsko vojno prvenstvo u skijanju, koje je protekle sedmice odr`ano na Bjela{nici, Igmanu i Jahorini. Takmi~enja u patrolnom tr~anju, tipi~no vojnim disciplinama, odr`ana su u nordijskom centru na Dvori{tima na Jahorini. U mu{koj konkurenciji na dionici od 25 kilometara zlatnu medalju osvojio je Toni Narvainen iz Finske, srebro Rumun Kor-

Zlata idu u Finsku i [vedsku

nel Pu~ijanu (Cornel Puchianu), a bronzu Norve`anin Remi Kjel Andersen (Kjell). @ene su nastupile na dionici od 15 kilometara, a najbolja je bila Elin Matson (Mattsson) iz [vedske, ispred Stefani Hildebrand i Anuk Fevr Pikon (Anouk Faivre Picon) iz Francuske. Bosna i Hercegovina nije imala predstavnike. Ceremonija sve~anog zatvaranja odr`ana je ju~er poslije podne u kasarni u Rajlovcu.

Na pres-konferenciji Skija{kog saveza BiH plasman Igora Lajkerta na 23. poziciju u superkombinaciji na Svjetskom prvenstvu u Garmi{-Partenkirhenu ocijenjen je kao vrhunski uspjeh. - Uz odgovaraju}u podr{ku dr`ave, od njega o~ekujemo jo{ bolje rezultate. Na{e su prognoze da bi nas on, uz pravilan razvoj, mogao predstavljati na nekoliko olimpijskih igara. Lajkert se trenutno {koluje i trenira u Norve{koj, koja mu je, ba{ kao i Hrvatska, ponudila sportsko dr`avljanstvo, {to on nije prihvatio. To nas obavezuje da ga maksimalno podr`imo - kazao je Zlatko Hrnji}, generalni sekretar SSBiH. Prema Hrnji}evim procjenama, za nabavku opreme, treniranje i takmi~enja Lajkertu je za jednu sezonu potrebno skoro 35.000 eura, {to je ogroman iznos s obzirom na to da dr`ava sve aktivnosti SSBiH finansira s ukupno 10.000 eura. Do sada je Lajkert najve}u podr{ku imao od svoje porodice i SK Karaula iz Travnika, ~iji je ~lan.

Lajkert zaslu`uje ve}u podr{ku

84

Dnevni avaz, subota, 26. februar/velja~a 2011.

sport

RUKOMET Bosna i Konstanca odlu~uju ve~eras o u~esniku osmine finala Lige prvaka

’Studenti’ igraju za historiju
Pozivam sve ljubitelje sporta da nas podr`e, a mi }emo im uprili~iti zadovoljstvo vrhunskog sportskog doga|aja, ka`e najmla|i igra~ Faruk Vra`ali}
Deveto kolo: Sankt Petersburg - Flensburg 25:31, Bosna BH-Gas - Konstanca (26. februar), Sijudad Real - Zagreb (27. februar). Deseto kolo: Konstanca - Sijudad Real, Flensburg - Bosna (2. mart), Zagreb - Sankt Petersburg (5. mart). 1. Flensburg 2. Sijudad Real 3. Zagreb 4. Konstanca 5. St. Petersburg 6. Bosna BH-Gas 9 8 8 8 9 8 7 6 5 2 2 1 0 1 2 0 0 1 2 1 1 6 7 6 263:231 239:191 252:210 213:244 238:271 180:238 14 13 12 4 4 3

Rijetko su na{i sportski kolektivi ili reprezentacije znali nadvladati avet koja stoji nad glavom i govori: „Mora{ pobijediti! Mora{!“ Ho}e li rukometa{ima

Grupa D

NBA trener vodi Ukrajinu
Slavni ameri~ki trener Majk Fratelo (Mike Fratello) prihvatio je ponudu da vodi ko{arka{ku reprezentaciju Ukrajine na predstoje}em Evropskom prvenstvu u Litvaniji (31. avgust - 18. septembar). Fratelo (64 godine) bio je progla{en za najboljeg trenera NBA lige u sezoni 1985/1986. Na klupi Klivlenda, Atlante i Memfisa zabilje`io je ukupno 666 pobjeda i 542 poraza, a tokom 16 NBA sezona ~ak 11 puta plasirao se u plej-of. Bez anga`mana je od decembra 2006. Trenutno radi kao stru~ni TV komentator.

Bosne BH-Gasa po}i za rukom da savladaju i sportskog rivala i nevidljivog neprijatelja koji se zove imperativ pobjede u utakmici koja odlu~uje, vidjet }emo ve~eras oko 21 sat, kada }e biti gotov me~ 9. kola Lige evropskih prvaka protiv rumunske Konstance. Pobjednik }e, ukoliko u 10. kolu ne bude nezamislivih rezultata, biti putnik u osminu finala Lige prvaka. „Studentima“ igra samo trijumf, a Rumunima i remi.

Bosna BH-Gas Konstanca
Rukometa{i Bosne: Uz pomo} publike do najve}eg uspjeha

Samo pobjeda

Konstanca, ~iji roster ~ini okosnicu rumunske reprezentacije (koja je igrala na posljednjem SP-u u [vedskoj savladav{i prethodno i na{u selekciju, a potom u bara`u i Rusiju), ve} je jednom igrala osminu finala. Bilo je to pro{le godine, kada je ovaj tim predstavljao najve}e

Dobitnici ulaznica
„Dnevni avaz“ i RK Bosna BH-Gas poklanjaju ulaznice za ve~era{nju utakmicu na{im ~itaocima sa sljede}im brojevima telefona: 061/533-749 066/805-968 061/210-571 061/701-455 061/550-140 063/893-776 061/247-217 061/734-194 066/013-440 061/480-204 061/201-914 061/217-847 061/539-541 063/963-655 061/211-129

iznena|enje takmi~enja. Bosna je, s druge strane, u posljednjih pet sezona, a ukupno {est, samo jednom imala {ansu da se dokopa top 16 faze. Bilo je to u sezoni 2008/2009, kada je pritisak moranja u~inio svoje protiv neuporedivo slabije ekipe gr~kog Dukasa (25:25). Sada se {ansa otvorila. Nikada neiskusnija ekipa u prilici je da ostvari nikada ve}i uspjeh. - Ostavit }emo srce na terenu, i}i na glavu za svaku loptu, boriti se i za na{e kolege koji ne mogu igrati, ali i za publiku - govori Igor Kara~i}, ~ija se dobra predstava o~ekuje jo{ od uta-

Dvorana „Mirza Deliba{i}“ KSC Skenderija Kapacitet: 6.000 Sudije: Vaidas Mazeika i Mindaugas Gatelis (Litvanija) Delegat: Sotiris Migas (Gr~ka) Po~etak: 19 sati (Arena Sport 1)

BOSNA Uvodi} Marjanac Toj~i} Pucelj Kara~i} ^aki} Kapisoda Divkovi} Pa`in Vra`ali} Mesari} ^elica Rakovi} Memi} Trener: Irfan Smajlagi}

KONSTANCA Stanesku Popesku Nikolae [uh Bai~eanu Stavrositu Sadoveak Toma Angelovski Ad`i} ^epregi Sabou Mure{an Novanc Stamate Irimesku Trener: Jon Krakiun

Poziv navija~ima

Ulaznice se mogu preuzeti danas od 9 do 17 sati na recepciji „Avaz Twist Towera“.

Ko{arka{ki vikend

kmice sa Zagrebom. Trener Irfan Smajlagi} nagla{ava da navija~i trebaju biti strpljivi i imati razumijevanja prema Bosninim igra~ima {ta god napravili. Obja{njava to mlado{}u, koja neminovno dovodi do oscilacija. Najmla|i Faruk Vra`ali} (21) ipak se ne boji

dana{njeg izazova. - Pozivam sve ljubitelje sporta da nas podr`e, a mi }emo im uprili~iti zadovoljstvo vrhunskog sportskog doga|aja. Volio bih da bude {to vi{e ljudi, da vide kako izgaramo i {ta zna~i biti rukometa{, koliko je to te{ko - poru~io je Vra`ali}. A. ^ULI]

Prvenstvo BiH za mu{karce (22. kolo): Danas: ^apljina Lasta - Brotnjo (19 sati), Hercegovac - Kakanj (19), SL IAT Leotar - Bosna ASA BH Telecom (19). Bez borbe: Slavija - ^elik (0:20). Sino}: Sloboda - Borac, Mladost - Varda HE. Prvenstvo BiH za `ene (16. kolo): Danas: Trebinje 03 RMU Banovi}i (14.30), Mladi Kraji{nik - Sloboda (18), Borac ML IEFK Tomislav (20). Sutra: Rudar Sport - @eljezni~ar (14.30), Jedinstvo BH Telecom Igman (19). NLB liga za ko{arka{e (22. kolo): Danas: Krka - Zadar (16), Nimburk - [iroki TT kabeli (16), Hemofarm - Crvena zvezda (17), Cedevita Zagreb (17.30), Budu}nost Union Olimpija (19). Sutra: Cibona - Igokea (17), Partizan - Radni~ki (18).

Grbavac vjeruje u pobjedu i prolazak u ~etvrtfinale
Ljubu{aci moraju nadoknaditi minus sedam iz [panije
[to se vi{e bli`i utakmica sa {panskom ekipom Amaja sport San Antonio, me|u rukometa{ima Izvi|a~a raste optimizam. Uo~i ve~era{njeg revan{a osmine finala Kupa pobjednika kupova (Ljubu{ki, 19 sati), optimizam ne krije ni trener Zdenko Grbavac. On }e na raspolaganju imati skoro kompletnu mom~ad, {to nije bio slu~aj u prvom me~u, kada je na{ predstavnik pora`en sa 29:36. - Svi igra~i koji su pro{le sedmice bili poko{eni upalama i virozama, treniraju normalno i spremni }e do~ekati susret. I odmah nakon prve utakmice bio sam optimist, a sada sam siguran da }emo pobijediti. Nadam se ~ak da }emo pro}i. Vjerujem da }e momci dobro u}i u utakmicu i da ne}e biti onoliko tehni~kih gre{aka kao u Pamploni. Fizi~ki smo maksimalno spremni, motiva imamo napretek, a velika pomo}

Izvi|a~ doma}in San Antoniju

Grahovac i Ba{i} u gostima kod [ari}a

S prve utakmice: U Pamploni je Izvi|a~ izgubio sa 29:36

ovoj mladoj mom~adi bit }e i na{i vjerni navija~i, koji }e ispuniti dvoranu - kazao je Grbavac. Poznati trener Zvonimir Noka Serdaru{i} pregledao je snimke skupa s Grbavcem te je vodio dva treninga Izvi|a~a.

Rukometa{i San Antonija ju~er su poslije podne stigli u BiH, smje{teni su u Me|ugorju, a sino} su trenirali u Gradskoj dvorani u Ljubu{kom. Utakmicu sude Bugari Ivan Ba{ev i Ivan KoM. Kr. stov.

Pored utakmice izme|u Bosne i Konstance te me~a Sijudad Reala i Zagreba, ovog vikenda se {irom Evrope igraju i ostali me~evi 9. kola Lige prvaka. Na{i reprezentativci iz [amberijevih redova Edin Ba{i} i Neboj{a Grahovac gostovat }e Barceloni Danijela [ari}a. U Danskoj }e se susresti „odmetnuti“ reprezentativci Muhamed Toromanovi} (Kolding) i Mirsad Terzi} (Vesprem). GRUPA A: Nedjelja: Barcelona - [amberi (17.15 sati), RN Leven - Vive Kijelce (17), Kil - Celje PL (18.45). GRUPA B: Subota: Kolding Vesprem (16.15). Nedjelja: Savehof - Hamburg (16.20), Monpelje - Tatran Pre{ov (16). GRUPA C: [afhauzen - ^ehovski medvedi 32:29. Subota: Pik Seged - Valjadolid (18). Nedjelja: DinaA. ^. mo Minsk - Olborg (15).

sport
Foto dana

Dnevni avaz, subota, 26. februar/velja~a 2011.

85
Vijest u brojci
Uprava ruskog fudbalskog prvoliga{a Tereka iz Groznog ponudit }e Ronaldu osam miliona dolara za godinu i po uprkos ~injenici da je legendarni Brazilac nedavno okon~ao karijeru. Ruski mediji navode ~ak da }e 34godi{nji Ronaldo razgovarati sa predstavnicima Tereka u Groznom 8. marta, kada }e Brazilac nastupiti u egzibicionom me~u.

Izjava dana
- Kada bih ja bio predsjednik kluba, prije bih za trenera anga`irao @ozea Murinja nego Pepa Gvardiolu.
(Dijego Armando Maradona, legendarni argentinski fudbaler)

8.000.000

Igra~i Lokomotiva ov~ijom krvlju namazali stative golova

Ofsajd

Golmanska intervencija ju`noafri~kog igra~a kriketa Imrana Tahira (Foto: Reuters)

@ele}i, valjda, da budu jo{ uspje{niji u nastavku sezone, ~elnici bugarskog fudbalskog prvoliga{a Lokomotiva iz Plovdiva prinijeli su `rtvu zaklav{i ovcu. Igra~i su njenom krvlju namazali stative golova na svom stadionu i sve to uz blagoslov lokalnog sve{tenika. Lokomotiv se nalazi na petoj poziciji.

ALPSKO SKIJANJE @ene vozile superkombinaciju u [vedskoj
(Foto: AP)

Zavr{en burni prijelazni rok u NBA ligi

Njemica Ri{ najbolja u Areu
Drugo mjesto pripalo Slovenki Maze, tre}e svjetskoj prvakinji, Austrijanki Gergl
Njema~ka skija{ica Marija Ri{ (Maria Riesch) osvojila je prvo mjesto u superkombinaciji vo`enoj ju~er u {vedskom zimskom centru Areu. Superkombinaciju, za koju su bodovani superveleslalom i slalom, Ri{ je zavr{ila za minutu, 59 sekundi i 60 stotinki, {to joj je omogu}ilo trijumf u prvom takmi~enju Svjetskog kupa nakon zavr{etka Svjetskog prvenstva u Garmi{Partenkirhenu pro{le sedmice. Tako je Ri{ pove}ala prednost u generalnom plasmanu na 216 bodova u odnosu na Amerikanku Lindzi Von (Lindsey Vonn), koja je ju~er zavr{ila na {estoj poziciji. Slovenka Tina Maze zauzela je drugo mjesto, dok je tre}a pozicija pripala Austrijanki Elizabet Gergl (Elisabeth Goergl), koja je u superkombinaciji osvojila zlatnu medalju na SP-u. Takmi~enje skija{ica u Svjetskom kupu nastavlja se danas vo`njom (A. Dr.) spusta.

1. Marija Ri{ (Njema~ka) 1:59,60 minuta 2. Tina Maze (Slovenija) 2:00,00 3. Elizabet Gergl (Austrija) 2:00,26 4. Anja Person ([vedska) 2:00,28 5. Mihaela Kirhga{er (Austrija) 2:00,70 6. Lindzi Von (SAD) 2:00,76 7. Nikol Hosp (Austrija) 2:01,11 8. D`ulija Mankuzo (SAD) 2:01,14 9. Ana Feninger (Austrija) 2:01,71 10. Elena Kurtoni (Italija) 2:01,97 Poredak Superkombinacija: Ri{ 145 bodova, Von 140, Gergl 140, Maze 112, Hosp 96... Generalni plasman: Ri{ 1.356, Von 1.140, Gergl 738, Tanja Putijainen (Finska) 676, Mankuzo 606...

Rezultati

Posljednjeg dana za razmjene u NBA ligi najzvu~niji transfer napravili su aktuelni viceprvaci Boston seltiksi. Najtrofejniji NBA klub poslao je startnog centra Kendrika Perkinsa (Kendrick) u Oklahoma siti, zajedno s bekom Nejtom Robinsonom (Nate), u zamjenu za krilo D`efa Grina (Jeff) i srbijanskog centra Nenada Krsti}a. Seltiksi su se odrekli jo{ trojice ko{arka{a - turski centar Se- Dragi~: Iz Feniksa u Hjuston mih Erden i krilo Luk uksa (Aaron Brooks). Izme|u Harangodi (Luke Harango- 21. i 24. februara sredinu je prdy) proslije|eni su Klivle- omijenilo ~ak 50 igra~a, od kondu, a bek Markiz Danijels jih 19 u posljednjim minuta(Marquis Daniels) Sakrame- ma burnog prijelaznog roka. ntu u zamjenu za pravo izboU dvije odigrane utakmira na draftu. ce Seltiksi su pora`eni u DeSlovenski plej Goran Dr- nveru (75:89), dok je Majaagi~, koji je zablistao u Feni- mi u derbiju Isto~ne konfeks sansima, novi je ~lan Hju- rencije izgubio od ^ikaga ston roketsa za beka Arona Br- (89:93). (E. J.)

Seltiksi se rije{ili petorice igra~a

Psiholo{ka terapija Interovog golmana

(Foto: AP)

Poraz od Bajerna (0:1) u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka toliko je te{ko pao golmanu Intera @uliju Cezaru (Julio Cesar) da je ostavio svoj automobil parkiran na stadionu \uzepe Meaca i oti{ao ku}i pje{ice. Italijanski mediji prenose da se tragi~ar me~a nije mogao pomiriti s gre{kom koju je napravio, a poslije koje je Mario Gomez pogodio mre`u evropskog prvaka. Nakon susreta izvinio se saigra~ima i pje{ice krenuo ku}i ne `ele}i da se zaglavi u saobra}ajnoj gu`vi s lo{im mislima. Na njegovu sre}u, brazilski ~uvar mre`e u Milanu `ivi nedaleko od stadiona pa mu nije trebalo mnogo vremena da se domogne oaze mira (A. Dr.) izme|u ~etiri zida.

Cezar ostavio automobil i oti{ao ku}i pje{ice

Predsjednik Evropske fudbalske federacije (UEFA) Mi{el Platini (Michel) zaprijetio je Srbiji i Hrvatskoj izbacivanjem iz svih takmi~enja u slu~aju novih navija~kih nereda. Koliko je upozorenje ozbiljno, govori i podatak da je Platini to izrekao prilikom sastanaka u Zagrebu i Beogradu sa predsjednicima Hrva-

Obra~unajte se s huliganima ili letite iz svih takmi~enja

Platini upozorio Srbiju i Hrvatsku

Platini: Na potezu su Srbija i Hrvatska

tske i Srbije Ivom Josipovi}em i Borisom Tadi}em. - U Srbiji imamo problema s huliganima, svjesni smo toga. Doga|aji iz \enove s utakmice Italija - Srbija bili su sramota i za na{u zemlju - rekao je Tadi} nakon razgovora sa Platinijem. Tokom sastanka u Zagrebu Platini je obavijestio Josipovi}a o UEFA-inoj odluci da i Hrvatskoj odredi rok od jedne godine kako bi osigurala odr`avanje utakmica bez navija~kog nasilja. - Ukoliko ne sredite huligane, letite iz svih takmi~enja - poru~io je Platini hrvatskom predsjedniku te mu je uru~io pismo koje je UEFA uputila i predsjednici Vlade RH i u kojem su navedeni uvjeti koje Hrvatska i HNS moraju (A. Dr.) ispuniti.

\ukanovi} predsjednik KS Crne Gore

Doskora{nji crnogorski premijer Milo \ukanovi} novi je predsjednik Ko{arka{kog saveza ove zemlje, prenijeli su mediji u Podgorici. \ukanovi} je bio jedini kandidat za mjesto za nasljednika Igora Luk{i}a, aktuelnog premijera Crne Gore.

SUBOTA 26. 2. 2011.

15.55
NOGOMET, BHT1

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

19.35

PUT U KATMANDU

21.15

GREH NJENE MAJKE

19.10

PITAJMO ZAJEDNO

20.00

1001 NO]

17.00

SHOW TIME

Engleska Premier liga: Wigan Athletic - Manchester United

00.10
FILM, PINK BH

Grijeh
Kada nestane sestra penzionisanog detektiva Edija, on }e se vratiti u odjeljenje za ubistva prate}i tragove. Ali kako je sve dublje uvu~en u svijet pornografije i droge, Edi otkriva da ima mnogo zajedni~kog sa plijenom koji lovi. Uloge: Geri Oldman, Ving Rajms, Keri Vo{ington Reditelj: Majkl Stivens

08.00 BHT vijesti Program za djecu i mlade, r. 08.15 Ozie Boo, animirana serija 08.20 Rokeri, dokumentarni film 08.35 Uradi sam, uradi sama 08.40 Govor ti{ine, emisija za osobe o{te}enog sluha i govora 09.40 Smanji Gas!, emisija o saobra}aju 10.15 BHT vijesti 10.25 Are: Svjetski kup u alpskom skijanju. Spust (`), prijenos 11.30 Obalska stra`a, igrana serija, 41/61 12.15 BHT vijesti 12.25 Tribunal 13.00 Liga {ampiona u nogometu, magazin 13.30 Ve~ernjakovi pe~at 2011, snimak 15.15 BHT vijesti 15.25 Engleska Premier liga, pregled 15.55 Nogomet: Engleska Premier liga: Wigan Athletic - Manchester United, prijenos Bijela hronika (u pauzi utakmice) 18.00 Hitorama, muzi~ka emisija 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Put u Katmandu, dokumentarna serija, 2/6 20.10 Miris ki{e na Balkanu, igrana serija, 11/14 21.05 Mjesto zlo~ina - New York, igrana serija, 4/23 21.50 BHT vijesti 22.10 Sunce tu|eg neba, doma}i igrani film 23.30 61. Berlinale: Dodjela nagrada, snimak 00.30 Dje~aci iz Brazila, britansko-ameri~ki igrani film 02.30 Hitorama, muzi~ka emisija, r. 03.20 Pregled programa za nedjelju
20.00 21.00 22.45 23.00 00.30 02.00 Bogata{i Princess blade, film Vijesti Spartan, film Sve {to `elim, film Muzika 17.10 17.40 18.20 19.05 19.10 19.30 20.00 21.00 21.35 22.05

07.25 Barimba: ^arobni {tapi}, serija za djecu 07.50 Tomica i prijatelji, crtani film 08.00 Vijesti 08.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 139. epizoda, r. 08.50 Tomica i prijatelji, crtana serija 09.00 ZIZ D`epni zmaji}i Angelina balerina Pingu [oni i njegovo stado La Linea Medo Rupert 11.25 Mozaik religija, vjerski program 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 140. epizoda, r. 13.05 Sarajevska hronika 13.30 Bolnica Three Rivers, igrana serija, 12. epizoda 14.20 Beverly Hills 90210, igrana serija, 43. epizoda 15.10 Mali lete}i medvjedi}i, crtana serija 15.35 Pingu, crtani film 15.40 Vijesti 15.50 Ma~ak pod {ljemom, jugoslovenski igrani film 17.30 Nadreality Show, 3. emisija, r. 17.50 Dnevnik, najava 18.00 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 6. epizoda 18.45 Pingu, crtani film 18.50 Piplinzi, crtana serija, 1. epizoda 19.10 Loto, prijenos izvla~enja 19.20 [oni i njegovo stado, crtani film 19.30 Dnevnik 2 20.10 Zauvijek mlad, igrana serija, 3. i 4. epizoda 21.14 Dnevnik, najava 21.15 Greh njene majke, igrana serija, 4. epizoda 22.15 Na{a mala klinika, igrana serija, 30. epizoda 23.14 Loto, dobitna kombinacija brojeva 23.15 Dnevnik 3 23.35 Spun, ameri~ki igrani film 01.20 Bolnica Three Rivers, igrana serija, 12. epizoda 02.05 Beverly Hills 90210, igrana serija, 43. epizoda 02.45 Pregled programa za nedjelju
Ja sam tvoja sudbina, serija Vinoteka, emisija Zagrljaj ljepote FIS SHOP Marketing HRT Dnevnik ^ovjek i zdrav. Kultura Ja sam tvoja sudbina, serija @ivot pi{e pri~e Lifestyle TV

07.05 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 08.45 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 10.25 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 12.05 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 13.45 Lonci i poklopci, kulinarski show 14.35 Ke~eri RAW, zabavni program 15.25 Kwe~eri SMACKDOWN, zabavni program 16.15 Rin Tin Tin, igrani film 18.00 Red Carpet, showbiz magazin 18.50 Lanina vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.10 Pitajmo zajedno, gost: Nikola Rokvi}, talk show 20.00 Filmski maraton: Plja~ka stolje}a, igrani film 21.40 Filmski maraton: Animal, igrani film 23.20 Filmski maraton: Peder bar, igrani film 01.00 Plja~ka stolje}a, igrani film

06.10 Timmy, crtani film, 41., 42. i 43. epizoda 07.00 Fifi, crtani film, 48., 49. i 50. epizoda 07.50 Graditelj Bob, crtani film, 30. epizoda 08.00 @ablja patrola, crtani film, 23. epizoda 08.30 Bakugan, crtani film, 10.,11. i 12. epizoda 10.00 Iron kid, crtani film, 22. epizoda 10.30 Iron kid, crtani film, 23. epizoda 11.00 Winx, crtani film, 4. epizoda 11.20 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 60. i 61. epizoda, r. 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, igrana serija, 160. epizoda 13.00 Autoklub 13.25 Moje dvori{te, informativni program 14.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, show 16.00 1001 no}, igrana serija, 154. epizoda 16.50 Sport centar 16.52 Indija, igrana serija, 151. epizoda 17.45 Vremenska prognoza 17.47 Zvijezda mo`e{ biti ti, muzi~ki program 18.20 Nema vi{e zeko rek’o, istra`iva~ko-dokumentarni program 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Biometeorolo{ka prognoza 19.31 Sport 19.40 Horizonti 20.00 1001 no}, igrana serija, 155. epizoda 21.00 Mortal kombat 2, igrani film 23.00 Sport centar 23.05 Tri kralja, igrani film 01.00 Vremenska prognoza
20.00 21.10 21.15 22.30 Scena Vremenska prognoza Ve~e, vino, pijanino Film

06.00 Protiv svih pravila, film 08.00 Bobi D`ons - udarac genija, film 10.00 Dvor, reality show 11.00 Arena B -13, talk show, r. 12.00 Info top, inf.program 12.20 Gold Music, muzi~ki program 14.00 Info top, inf.program 14.05 Kauboji i idioti, film 15.50 Info top, inf.program 16.00 Valentina, serija 17.00 Show time, zabavna emisija 18.30 Sva ta ravnica, serija 19.10 Javna tajna, emisija 20.00 Dvor, reality show, pregled dana 21.00 Dvor, reality show, nominacije 21.15 Zvijezde granda, muzi~ki program 23.15 Dvor, reality show, u`ivo 00.00 City, zabavna emisija 00.10 Grijeh, film
19.30 Muzi~ki program 20.00 Hronika kraji{kih gradova, inf. program 20.45 Tajanstvene pri~e 21.30 Vijesti 21.35 Liberti stoji mirno, film 23.05 Plan B

TV ALFA
07.30 10.00 10.30 10.35 11.05 12.30 12.35 12.45 13.30 14.00 14.30 14.45 15.30 15.35 16.00 16.30 16.40 17.00 17.30 18.40 19.10 19.40 Ja sam tvoja sudbina, r. Gr~ka mitologija, crtani film Vijesti Lovci na zmajeve, crtani film Dru`ina sa slatkog potoka: plja~ka{ iz mo~vare, r. Vijesti Sponzorisan program Autovizija Sponzorisan program Ed`mont, tinejd`erska serija, r. Vijesti Ed`mont, tinejd`erska serija, r. Vijesti Ed`mont, tinejd`erska serija, r. Sponzorisan program Vijesti Caffe Azra, r. Na tragu prirode Chriss Angel Dnevnik Lovci na zmajeve, crtani film Muzika

TV HEMA
12.00 Uspje{ne kompanije, emisija o ekonomskim temama 12.48 Marketing 13.00 Religija u slu`bi `ivota, religijski program 13.48 Marketing 14.00 City lightzs, muzi~ka emisija 14.42 Zastava BiH 14.48 Top shop 15.00 Ku}ni ljubimci, obrazovni program 16.00 Iskre kulture, emisija o umjetnosti i kluturnim zbivanjima 17.00 Izaberi zdravlje, emisija o zdravstvu 17.48 Marketing 18.00 Na{i razgovori, intervju 18.48 Marketing 19.00 Auto shop magazin, emisija o automobilizmu 19.48 Marketing 20.00 Nestala na orijentu, igrani film 21.48 Marketing 22.00 Iz arhiva tv Hema

BN
13.00 BN koktel-r 14.30 Bela la|a 15.55 Marketing 16.00 Dnevnik 1 16.25 Konji vrani, film 17.45 Kao kod svoje kuce 19.20 Marketing 19.30 Dnevnik 2 19.55 Marketing 20.00 Vitafon 20.35 BN music 21.30 Tu|e sla|e 22.25 Marketing 22.30 Dnevnik 3

TV VISOKO
14.00 17.00 17.30 19.30 20.05 20.30 21.05 21.50 23.30 00.00 TV strane Dje~iji program Zabavno revijalni program r. Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti Turizam plus Iskonski strah Muzi~ki program Odjavni telop

TV ZENICA
15.10 Bonaventura .r 16.00 Srijedom .repriza 17.00 Dokumentarni program 17.30 Sfera, emisija iz kulture 17.55 TV izlog 18.00 Me|u nama 18.30 Mali oglasi 19.00 Vijesti 20.00 O tome se govori 20.45 Obavje{tenja 21.00 Nije te{ko biti ja 22.00 Muzi~ki program 22.30 Tu`na sje}anja

TV BUGOJNO
16.50 19.00 19.20 20.00 21.00 23.00 Indija Sedmi~ni informator Muzika 1001 no} - igrana serija Igrani film Na{i snovi - igrani film

TV KAKANJ
15.30 Tribunal, informativni program 16.00 Uljep{aj svoj `ivot, vjerski program 17.00 Flash vijesti 17.05 [eklton, igrana serija 18.00 Koliko kupi{ duplo dobije{ 18.30 Vjera i `ivot, vjerski program 19.00 Denis napast, crtani film 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda, igrana serija 21.00 Legende BH sporta, sportski program 21.30 Peta dimenzija, turska serija, 23.00 Vijesti TV Sahar

TV OSM
17.00 17.30 17.55 18.15 18.30 18.55 19.05 19.35 19.45 TV objektiv TV vita shop Muzi~ki predah Portal DAN - informativna emisija Vremenska prognoza SMS oglasi Game Zone Muzi~ki predah

TV USK
17.10 Bonaventura Inf. program 160. em. 17.35 Top shop 17.45 Za svaku bolest trava raste 18.00 Duhovni svijet, vjerski program 18.40 Bajke iz cijelog svijeta 19.00 Dnevnik TV USK

HIT TV
16.35 19.00 20.00 21.00 22.00 22.30 23.30 00.30 00.35 Film Iz dana u dan Auto shop magazin Biljana za Vas Bonaventura Folk show Trend setter Tri minuta Film

TV KISS
15.00 Koncert klasi~ne muzike 16.00 [to uzrokuje bolesti 16.30 Reporta`a

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria FOXlife FOXCRIME
18.15 BAJERN M. - DORTMUND

20.05
FILM, Nova TV

21.05

IZBOR DOMA]EG...

20.30

BORILA^KI SPORT

18.00 WIGAN - MANCHESTER U.

19.00 NAJVE]E BRITANSKE...

21.30

OFFICIAL TOP 20

20.25 [KOLA ZA PAROVE

22.15 OKRU@EN MRTVIMA

17.45 Muzi~ki program 18.30 Kvadratura kruga 19.00 Slagalica 19.30 Dnevnik 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja 21.05 Izbor doma}eg predstavnika za pjesmu Evrovizije 22.45 Vijesti 22.50 TV lica 23.45 Imam jednu `elju

16.45 Tenis, WTA Turnir Doha 18.30 Bijatlon 19.30 Bijatlon, Italija 20.30 Borila~ki sport 22.30 Ski skokovi, S[ Oslo

17.30 Fudbal, Hoffenheim - Mainz 18.15 Fudbal, Bajern Minhen Dortmund 18.30 Fudbal, Bajern Minhen Dortmund 20.30 Odbojka, Nacionalni [ampionat Italija 22.30 Odbojka, Nacionalni [ampionat Italija 23.45 Surfing

16.00 U`ivo. ATP Dubai Finale 18.00 Premier League. Wigan - Manchester United 20.00 U`ivo. NHL. Dallas - Nashville 22.45 NBA. Orlando Oklahoma City 00.30 ATP Dubai Finale

18.00 Smrt svemira 19.00 Najve}e britanske `eljeznice 20.00 Tabu 21.00 Nevjerovatno na National Geographicu! 22.00 Bijeg 23.00 ^udesni trenuci

17.50 3 From 1 18.00 Top 20 19.40 Just See MTV 20.00 MTV Take Over 20.30 So 90’s 21.30 Official Top 20 Green Day 23.00 MTV World Stage 00.00 Party Zone

17.15 Rokerka Rita 18.00 Da, Draga 18.50 Houp i Fejt 19.35 Svi gradona~elnikovi ljudi 20.25 [kola za parove 21.10 O~ajne ku}anice 22.00 O~ajne ku}anice 22.50 D`oi 23.15 Porodi~na praksa

17.40 Brojevi 18.25 [ark 19.10 Dojlova republika 20.00 Prevaranti 20.45 Alijas 21.30 Za{titnica svjedoka 22.15 Okru`en mrtvima 23.00 Zlo~ina~ki umovi

Unakrsna vatra
Teroristi ukradu ure|aj za kodiranje koji koristi kontrola leta i koji spre~ava otimanje aviona. Na taj na~in oni mogu upravljati avionom sa zemlje. Vojska dolazi do informacija da teroristi poku{avaju iskoristiti ure|aj za ru{enje aviona komercijalnog prometa na tajnu bazu ameri~ke vojne obavje{tajne slu`be u jugoisto~noj Aziji... Uloge: Mark Dakaskos, Tereza Rendl, D`ef Fahej Reditelj: Henri Krum

SUBOTA 26. 2. 2011.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
OVAN

Ljubav: U svakom slu~aju, ne nedostaje vam

18.10

TNT

17.50

JU@NI PACIFIK

22.50

@IVOT NA MARSU 2

13.10

KA[MIR MAFIJA

08.15 Jutarnji program Mala tv 09.05 Nodi, crtana serija 09.29 ^arli i Mimo, crtana serija 09.43 Tomica i prijatelji, crtana serija 10.00 Mali dnevnik 10.20 Moj tata je premijer, serija 10.50 Dilajla i D`ulijus, crtana serija 11.15 TNT - serija, repriza 12.00 Dnevnik 1 12.20 Pravoslavlje - Manastir svetog Vasilija Ostro{kog u Bijeljini, religijski program 12.40 Rije~ vjere, religijski program 13.00 Kne{poljsko sijelo - reporta`a 13.30 Moja ku}a je puna ogledala, mini serija 14.25 Dru`ina sa slatkog potoka: Nevolje sa nastavnikom, film 15.30 Ve~ernjakov pe~at - snimak 16.00 Zauvijek mlad (partija pokera), serija, repriza 16.40 Gastronomad 17.00 Vijesti 17.10 Bjekstvo sa Ostrva {korpiona, rijaliti {ou 17.40 Za. Druga, emisija za mlade 18.10 TNT, serija 19.00 Ah, ta planeta!, zabavni program 19.30 Dnevnik 2 20.02 Sport 20.10 Brojevi, serija 21.00 Izbor pjesme Srbije za pjesmu Evrovizije, direktan prijenos 23.00 Dnevnik 3 23.25 The books of knjige, humoristi~ka serija 23.55 Prislu{kivanje, serija 00.45 Prvi talas, serija 01.30 Brojevi

10.08 10.09 10.10 10.45 11.15 12.00 12.11 12.13 12.15 12.16 12.30 13.20 14.05 14.35 14.40 15.10 15.25 15.55 16.30 16.35 16.36 16.40 17.50 18.42 19.12 19.15 19.20 19.30 19.56 20.01 20.10 22.05 22.20 22.30 00.50 02.30

Vrijeme danas HAK - Promet info Ku}ni ljubimci Mijenjam svijet: Elektri~ni snovi Normalan `ivot, emisija o obitelji Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom TV kalendar (R) Veterani mira, emisija za branitelje Prizma, multinacionalni magazin Duhovni izazovi, me|ureligijski magazin Branitelji domovine, informativno-edukativni spot (R) Eko zona Fotografija u Hrvatskoj: @arko Vijatovi} Opera box: Najljep{e opere svih vremena - Carmen* Euromagazin Vijesti Vrijeme sutra HAK - Promet info Reporteri: Krvavi mobiteli* Ju`ni Pacifik, dokumentarna serija (1/6)* Potro{a~ki kod Dora - idemo na Eurosong LOTO 7/39 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) Dnevnik Sport Vrijeme Dora 2011 Vijesti Vijesti iz kulture Ciklus filmova Clinta Eastwooda: Vatrena lisica, ameri~ki film (12)* Filmski maraton: Jedan mu{karac i jedna `ena, francuski film (R)* Filmski maraton: Posljednji iz plemena Koman~a, ameri~ki film (R)*

07.05 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 07.35 Najava programa 07.40 Garfield i prijatelji 2, crtana serija (49/52)* 08.05 Vrijeme je za Disneyja: Moji prijatelji Tigar i Pooh* Vrijeme je za Disneyja: Einstein~i}i* 08.55 Bansko: Svjetski skija{ki kup Superkombinacija, Super G(M), prijenos (do 10.10) Pse}a ophodnja, serija za djecu (4/5) (R)* 10.20 ni DA ni NE: Mje{ovite borila~ke vje{tine 11.17 D`epni no`i}, nizozemski film za djecu (R)* 12.45 Pastel - Optical Express, emisija pod pokroviteljstvom 12.50 Bansko: Svjetski skija{ki kup Superkombinacija, Slalom (M), prijenos 2. vo`nje 14.00 Ekstremni primat, kanadski film* 15.30 Pavao Pavli~i}: Lude gljive, TV film 16.35 Sija~ rije~i - Josip Tur~inovi}, dokumentarni film 17.25 Ko{arka, NLB liga: Cedevita Zagreb, prijenos* Cocco Bill, crtani film 19.30 Gara`a: Caiman Verde 20.00 Ve~eras 20.05 HNL: Karlovac - Dinamo, prijenos 22.00 HNL - emisija 22.50 @ivot na Marsu 2, serija (12) (5/8)* 23.45 @ivot na Marsu 2, serija (12) (6/8)* 00.40 Vrijeme je za jazz: David Gazarov u TV studiju 01.45 Dora 2011 (R) 03.35 No}ni glazbeni program: Hit dana (R) 03.37 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi 06.21 No}ni glazbeni program: Hit dana (R) 06.23 No}ni glazbeni program: Doris Dragovi} - Baklje ivanjske, snimka koncerta

06.25 Na{i najbolji dani, serija R 07.10 U sedmom nebu, serija (17/23) 08.00 Bra~ne vode (11/22) 08.25 Gospodin Magoo R 09.15 Timmy Time, crtana serija (47/52) 09.30 Winx, crtana serija (47/52) 09.55 Chuggington, crtana serija (49/52) 10.10 Bra~ne vode, serija (25/28) 10.40 Najgori tjedan, serija (3/16) 11.10 U sedmom nebu, serija R 12.10 Privatna praksa, serija (18/22) 13.10 Ka{mir mafija, serija (4/7) 14.10 Ekipa iz snova, igrani film 15.40 Petar Pan, igrani film 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Petar Pan, igrani film -nastavak 17.50 Nad lipom 35, humoristi~no -glazbeni show R 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Unakrsna vatra 2, igrani film 21.40 Odred smrti, igrani film (12)* 23.20 Crna to~ka, igrani film (12)* 01.10 Kralj kaveza, igrani film (12)* 02.50 Djevojka iz mog susjedstva, igrani film (18)* 04.20 Ezo TV, tarot show (18)* 05.50 Djevojka iz mog susjedstva, igrani film (18)* 06.05 Kraj programa

ljubavi i nje`nosti. Doga|a se nekoliko sitnih, ali zna~ajnih promjena. 21. III - 20. IV Posao: Nagla{ene su va{e ambicije. Istovremeno, odnosi sa kolegama vidno kre}u prema sve boljem. Zdravlje: Preosjetljivi ste. Ljubav: Ne poduzimajte nikako velike korake. BIK Pogotovo, ne odluku o prekidu ili tra`enju novog partnera. 21.IV - 22.V Posao: Neprekidno razmi{ljate o poslu. Puni ste planova, ali trenutno su vam `elje ve}e od mogu}nosti. Zdravlje: U odli~noj ste formi. BLIZANCI Ljubav: U`ivate u svim oblicima dru`enja sa voljenom osobom. U isto vrijeme ste najbolji prijatelji i skladan par. 23.V - 22.VI Posao: Planovi su vam veoma ambiciozni. Ipak, ne mo`ete objektivno procijeniti svoje trenutne granice. Zdravlje: Osjetljiva probava. Ljubav: Izrazito ste osjetljivi, a partner sve RAK uve}ava suvi{nim rije~ima ili sasvim pogre{nim reakcijama. 23.VI - 22.VII Posao: U vezi ambicioznih planova, koje ve} odavno imate, imate pravu priliku za njihovu realizaciju. Zdravlje: Prolazne tegobe. `elite pokazati. Spre~avaju vas ponos i dostojanstvo?! 23.VII - 22.VIII Posao: Dan je odli~an za zapo~injanje novih poslova. Na poslovnom planu imate sjajne mogu}nosti. Zdravlje: U top-formi ste. }ete pro}i ako niste u vezi, jer }ete maksimalno u`ivati... Posao: O~ekuje vas uspjeh. Me|utim, morate biti doista vrlo ~vrsti, oprezni i odlu~ni kako biste izbjegli zamke. Zdravlje: Preduhitrite prehladu.
Ljubav: O~ekuju vas lijepa zbivanja. Bez obzira da li tragate za pravom ljubavlju, ili ste ve} u stalnoj vezi. 23.IX - 22.X Posao: Dolaze prili~no lijepi rezultati. Morate dosta raditi, ali ne odstupajte od redovnog radnog ritma. Zdravlje: Samo ste preosjetljivi.
VAGA DJEVICA LAV

Ljubav: Va{e su emocije sve sna`nije, ali ih ne

Ljubav: Ovo je vi{e nego ugodan dan. Najbolje

23.VIII - 22.IX

20.00 Plja~ka stolje}a FILM, OBN
Me|unarodna je sedmica posve}ena Elvisu u Las Vegasu, gdje je glavna ulica poplavljena morem imitatora Kralja koji su se iskrcali u svojim kombinezonima i sa zulufima. No, petorica imitatora koji ponosnim hodom u{etaju u hotel „Rivijera“ i kasino prenose te{ko naoru`anje u koferima za gitare. U kra|i stolje}a pod dirigentskom palicom biv{eg zatvorenika pokvareni Elvisi bje`e s 3,2 miliona dolara... Uloge: Kevin Kostner, Kurt Rasel, Kristijan Slejter Reditelj: Demijan Lihten{tajn

Animal

Nakon {to je nasilni gangster po imenu FILM, OBN D`ejms „@ivotinja“ Alen uhap{en i zatvoren njegov sin Darius je ostao sa svojom majkom, ali je ona vrlo brzo ubijena i dje~ak ostaje na ulici, koja ga odgaja i on postaje kriminalac. U korumpiranom zatvoru Zvijer radi za vrlo mo}nog zatvorenika Kasada, ali nakon {to je upoznao revolucionara Barvela mijenja svoj stav o `ivotu. Uloge: Andreas Vilson, Ema Grifits Malin, Diogo Infante Reditelj: Rozelin Bo{

21.40

ru. Osje}ate navalu strasti, koje ne znate kontrolirati i obuzdati. Posao: Nezainteresirano prilazite tek svojim svakodnevnim obavezama. Pazite da vam ne{to va`no ne promakne. Zdravlje: @iv~ana napetost kulminira. STRIJELAC Ljubav: Pona{ate se prevrtljivo. Ostavljate dojam da ni sami ne znate {ta `elite od ljubavi i od partnera. 23.XI-22.XII Posao: Zahva}eni ste olujnim vjetrovima promjena. Zato, krenite u odlu~nu potragu za boljim uvjetima. Zdravlje: Promjene raspolo`enja.
23.X - 22.XI

[KORPIJA Ljubav: Prili~no ste bezobzirni prema partne-

Spun

23.35 Miris ki{e na Balkanu
FILM, FTV
Za ovisnika o spidu vrijeme je elasti~ni koncept. Ros u~i iz prve ruke kako se prepustiti trodnevnoj odiseji u crystal-mett paklu u sjevernoj dolini Los An|elesa. Nevi|ena avantura po~inje. Uloge: D`ejson [varcman, Britani Marfi, Mena Suvari, Miki Rurk Reditelj: D`onas Akerlund

Ljubav: Va{ ljubavni `ivot je skladan, ispunjen ugodnim i opu{tenim odnosima s osobom koju volite. 23.XII-21.I Posao: Naglasak je, ipak, na poslovnim planovima. Mo`da se odlu~ite da sve podredite karijeri. Zdravlje: Lijepo se osje}ate.
JARAC

20.10
SERIJA, BHT 1
Buki je i dalje lo{e, a Nina je njeguje. Riki se prijavljuje u policiju, kako bi dobila nove dokumente. Dobije i `utu traku sa Davidovom zvijezdom, koju mora stalno nositi oko ruke. Anton ima telegram za Markovo osloba|anje, i la`ne dokumente za njega i Blanki. Atleta i Zdenka bje`e iz Zagreba. Na putu im se pokvari auto i oni nastavljaju pje{ke...

distancirate od partnera. @elite na miru razmislite o svemu. 22.I-19.II Posao: Stvari se ne odvijaju ba{ tako glatko, kako ste zamislili. Problem je u va{oj trenutnoj nezainteresiranosti. Zdravlje: Manje te{ko}e sa probavom. Ljubav: Va{a osje}anja su promjenljiva. PreRIBE tjerana potreba za ljubavlju i pa`njom nejasna je i voljenoj osobi. 20.II-2O.III Posao: Te{ko se koncentrirate na obaveze. Postoji opasnost da kasnite i ne po{tujete dogovorene rokove. Zdravlje: Mali pad vitalnosti.
branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

VODOLIJA Ljubav: Osje}ate potrebu da se emocionalno

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Svjetlana Salom, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura Anila Gajevi}, Sarajevski kanton Mladen Daki},

Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Fikret Tiro Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 705, Redakcija: 281- 393, 281- 398

i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

London: Podaci Eurostata

Najbogatiji u EU London

BRISEL - Najbogatija regija u Evropskoj uniji podru~je je u`eg Londona, dok je najsiroma{nija bugarska regija Severozapaden, saop}ila je Evropska komisija. Popisom najbogatijih podru~ja Evrope dominiraju regije u Njema~koj, Holandiji, Austriji i Britaniji. Dvadeset najsiroma{nijih regija EU nalazi se u Bugarskoj, Rumuniji, Poljskoj i Ma|arskoj. Podatke je izradio evropski statisti~ki ured Eurostat.
Foks: U reklami za „Armani Underwear“

Jedna od najpo`eljnijih glumica svijeta isku{ala se kao model

MEGAN FOKS ZA ARMANI
U pojedinim kadrovima vide se i njene tetova`e koje su do sada bile nepoznate javnosti
LOS AN\ELES - Ameri~ka glumica Megan Foks (Fox, 24) pristala je snimiti reklamu za „Armani Underwear“. U reklami Megan nosi crni ~ipkasti donji ve{, a obavijena je providnim crnim velom koji se uvija oko njenog tijela. U pojedinim kadrovima vide se i njene tetova`e koje su do sada bile nepoznate javnosti. Osim lika Merilin Monro (Marilyn Monroe), koji je tetoviran na unutra{njosti ru~nog zgloba, u predjelu rebara ima ispisan stih: „Bila jednom jedna djevoj~ica koja nikada nije znala {ta je ljubav dok joj jedan dje~ak nije slomio srce.“ U donjem dijelu stomaka ima ispisano suprugovo ime. Kompletna verzija reklame po~et }e se emitirati narednih sedmica, a radi se o kolekciji donjeg ve{a i d`insa za prolje}e/ljeto 2011. godine.
Posjetioci na oko 50 metara dubine

^itajte danas u „Dnevnom avazu“

Humanitarna afera u Njema~koj
BERLIN - Jedna njema~ka farmaceutska firma masovno je krijum~arila lijekove za oboljele od AIDS-a u Ju`noafri~koj Republici i prodavala ih uz ogromnu zaradu u Njema~koj, otkrio je dr`avni tu`ilac iz Libeka Rudiger Majnburg (Meienburg). Kako prenosi Deutche Welle, radi se o velikom lancu {verca humanitarnih lijekova, gdje su prevaranti iskoristili ni`u cijenu lijekova protiv AIDS-a koju

\avolja tura u ^ileu

svjetski farmaceutski giganti daju u humanitarnim akcijama ili za prodaju u siroma{ne afri~ke zemlje. [verceri su iskoristili vi{estruko ni`u cijenu nego na zapadu i lijekove koji su trebali i}i u JAR prodavali su u Njema~koj. Odmah su se oglasile i humanitarne organizacije koje su upozorile da ovaj degutantni slu~aj {verca ne bi smio smanjiti isporuku Africi jeftinijih lijekova protiv side.

SANTJAGO - ^ile, inspiriran spa{avanjem 33 rudara koji su pod zemljom bili zarobljeni 69 dana, uvrstio je u svoju turisti~ku ponudu silazak u rudnike da bi posjetioci „iz prve ruke“ vidjeli i iskusili kroz {ta su rudari pro{li. Posjetiocima je omogu}eno da si|u na oko 50 metara dubine rudnika uglja \avolja tura u blizini priobalnog grada Lota kao i nekoliko rudnika na sjeveru zemlje.

Iskosa

Zabranjena reinkarnacija

PEKING - Novi kineski zakon koji bi trebao stupiti na snagu sljede}eg mjeseca zabranjuje reinkarnaciju dalaj-lame i ostalih budisti~kih monaha na Tibetu. Zakon se odnosi na sve reinkarnacije koje budu bile izvedene bez dozvole, {to zna~i da }e monasi ubudu}e morati tra`iti dozvolu od vlasti ukoliko `ele „drugi `ivot“.

Firma krijum~arila lijekove za oboljele od AIDS-a

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->