Dr Petl1.r}, Slarrkovic, md,eri 8. j.8JIl!JJ.:ilr8J 19Q~.!!.od .. Ui ~Il, ~"'rlio jie g[mnazijl:l i medicinske st ui!.l:u.

ie Ii Beogradu _ Doktortrao je ] 932:. g. Po odsJIUJlenju YOjnog rok [jJ bio je 12 god L!1<i seosk: lekar, veeinom sreski saJlilJetsk:i reJierelilil po rOWIlm . krajevirlla Haile zClIhljc, 8 godinapsihijarar u, Dul.cllnim boJnicama u Beopu i Kovinu, zatim 13. godina terenskl le,kal' u Sn.allid zahnnu pomoe lID Beograli'llll.. Pored drzevne sh.l.lb~ vrlio je u svom slobednom vremeuu ~priv,Sillluprabl!l. sve dek isla kod nas Ill.ie bila ukilluia 1959'. g. Bavlo se pr>etemo leCefdem neuruza ~ psiho-somarskfh obolen]a, ,l<llwjt~ je izgradio i jedoll pesebnu vrscu krapije .. Old .1%6, radio jc kao primariju~ u psi.lilijauijskim ustanovama u SRN gde je d:al.i'e USa\T~aVaO woju spedjalliiJ metodu Icl':enja n1l..bziicalnom psilloterapijom. MiIiI2l.hi uu p~ihmcrap:ij 11 prikazao je teorijsk i i praklicki na mno.!!obrojl1Lim [1iI .• 'eI'l:laci· Oil al rrirn i svetskim ~el!:arskhn l!:ollSl'esj mOl u zem Ij i i ino~trn]jsl"'u, sle'kav!i 'PlIU10 naucno ,mznanj c.

Dr P'etarJ. Stan:lrov[~

o p'i'irodnom leeenJu i psihilkoj harmomji

hdavac

RO BNova knJ~!¥I« Beograd Ada Ciganlija 6

DliRldol' Ii OliIgo:vomrl undlnik. S~obod3i!'l1 Fi]imolflrnli~

Recen:z:entb

Drnguil:in N. Doric, pro£esor,;parapsQlolo,g Prim. dr m;ed. Kr:sta Zivkovic

Dr Gordana. Srem&:\'ic

Korektmr

Branka IV,ilnik.ov:ic

KO'rlce ItelmiekQ u:re4enJ'e. Jasna IDamnjal10vlc

TlI'aZ 2000

S,tamp:a; »,KULTURA« B. Petrovac

<>:

o PRIRODNOIM LEC'E,.JU

ill P511H'1C1IOJ

/

PlULOZENA. .AunlOKA.'SE'I'A, SA MU,ZIKALNOM. PSUlO1'EJUPUOM SAVREMENA NAUcNA SHV.ATANJA 0 PRIRODNOM LECENJU

I ti\KTlVlRANJU LATENTNE VITALNE ENERGIJE

NOVA KNJIGA BEOG.RAD 1988

BOfANS,I'VENA MEDICINA .~ MEDIIClNA mIVINA $tampaM 194Lo:bjarvJjeELa. [945.11 ileogI"adiu, nematki prevodobdia'llljen u MiiElLclleJiID.u 1972.

M I R

~ iI.l55.

MIROV'NI M.UtA

K!ompozicija za kl.a.vir, !O(ltarn i llifi,or sa tebtomQ. 12 j,ezika, iBieograd 195tt

MlEIZIKALNA. PSIHOT!l!iR:AiFUA

Audi~bseta na .s.rp.skom, nemaclugl. I ,eng]es~,Qm jeziku, Oe]senltirdlCD (BRD) Jl9S1.,

MU~nIHO'mRA.f'U:A

V'IDE().,KASIl.TA na nemack>Om. Kassel (BR[;I) ] 98,'"

G!ES!(JNDHflIT mllU:H MUSIK

(Zdral'll'lje putem mtlZike)- Mu:z;ib]na p-~m()ter:apijana ncmaCkom f>emrn" gnunoionska LP p~a) [h;m!Lmund (BRD),]96£.

Napo:mma:

Ova. knjiJOla, nit] jeveljka ~ti OPSll:"n3, an ZaJtDie saietil. isa¢rzajn.a. ~lzi~ rna 1 je II rru:ik.c kada si mrran, OO.rn.oran ] neometan. Ne prelistava,J, GJtaJ pol<iRo .5 edIIJu stF:lnku aa drugom, ~dubl. se i u:Zlivlj:rvaj _ U· :sm.i;sa:Q itatih ii1ag;'m,j.!:!.

Punu l1.oj"jSt imaaes ad nD,e"lilldJa je b'll1de5 paizljivo proCitao b~~ 2 puta, a .pmoiieDu MP'·bsetu saslusao desetak dana lnteee, pre oS pav,a:llja.

r

J

SA.DRZAJ

Uvod

_-.-- - - ._- - - - -'-j--.- - - ~ 9

PsihiCka harmonija - - - - - - - - - - - - - - 14 NeSta 0' ishrani - - - - - - - - ~ - - -- - - - 20

SJueaj malog Luke

-- - - - - - - -,~ - -\.--

][)va minata cutanja - - - - - - - - ~ - - - ~ - co~, ne ljutt se - - _- - - - - - -- -- - M~ka]na pslhoterapija - - - - - ~.~ - -- -Jedan sluea] koji zvuli neverevatno, a1i je ipak istinit -- - Dall,e, napred 11!1 borbu za mlr, zdr.a\rlje i blagostanje - - - - JIzvestaj iz Be&i - - - - - - - ~ - - - - - - Psihaanaliza Jl'O'm06u. iiIilUlZika]ne psihoterapije (MP) - - - - Petar J. SiOlliikoviC - ]i1llV~ zacetnik mooikotcrapije u Jugosjaviji Muzikarnl!1!:9J psihoterapija za svetski mir - - - - - - - - 10 gcdinarnmJkaJne psihoterapije u Gelzenki.rhern.ll- -- -

Lleeratura Anketni l~tit

.......... _ .......... ~ - -~- =-.,...-- _._ -- ~' ........... , --

n 40 44

4'1

:53 59

62 75 86 930 99

Mo.2 105

P,OSVEC:ENO BORC .• MIA 'ZA MIR, II NlAJPIEDAK tOYE:C:ANSTVA

Swa pmva. zadI1.ava autor: Dr Petar J.. Stankovic.

Beo,grad,.P.astrovi6evO'I 55

1] v 0 D

M~ iivimo 11 atomskom dobu, u dobu fantastienih ctkrita na svim poljima rnjudske delamesti. No ta o'tkricam.4Jg1J da nose d.vojako obelefje, O~a mogu pos~uzHI dobm ali mogu posbrl:iH Iz].u. Sve t sad sa. nesbpljenjem otekuje odluku, .hoce H otkrivena gigantska snaga malih aroma da 'Dude mkoriscen.a u mirnrnio.e konstrukttvne svrhe m Ce oovecanstilO obuzeto uzajamnim nepoverenjem i nehpe[jivostu uporrebiri tu egromnu prirodnu eDlergijLlL u razornc ratne cilj,c'llc. Ljudl svih boja i rasastrepe ~ isee,kuju hoCe Ii razum I dobr= volja nadvladati, I svakome [a~klll koji tole ume samostalne da Fazmisljfl mora bHi jasno de. se ,iSove~nstvo nalazi na istorUskoj raskrsmcl, ml pocetkn jednog sasvim nevog deba, Nasuprot s lahichna i pesjmistlma rui smo cvn;to uvereni da je to doba Procvata i Mira.

No prvi i drug! svctski rat :!ill svcjim uiasima pustos£lljima i ogrorrmim zrtvama u ]jtldstvu i mat.enjah~ ostavio je vidnoga traga na danasnjem ~O'\'\ek.u koji ih je proiiveo, pri 6emu je FoUUn!te se najvise stl"adao njegov ne["vni sistem, Kako je naken svdetka drugog s'V,etskQg rata uskoro zadm pofuo Hladni rat ncrava,kojI trnje evo vee v~:se od deset ,godina. toO je p5ihoneurolicna reakdj,a, covellins-va sve vise dos~a do izrazajia. Ljud] su postal] nervozni, nepoverljlvl, nezadovoljni i zavidljivi. Opiha neizvesnest, stfab. nemir ii ncspokojstvo doveU su do eelog niza ll>po~javanja l'legaHvnih karakternih osobina.

Ii.. zar le to cudno kad svakog dana saznajemo 0. sve nuvijim l 5avr.~enijim pronalascima za maSm.'110 unistavanje rnjudstva, i rnaterija]a? K<liku javlja agencija AFP' jz Pa~o Al~o (Kal]rorn~j<li) 26. VIlli 501.

9

pOZ,~ati ame'ri.i::~ nal!lcnicl Glas, Njukomb i dr, ]zjavili su da svake glodme ria ~m 1 JU . padne .-1'e.set miliona rena radioaktivnlh, padavina po~h;::~ OIto.~sk]h p~ha KOiW .vrse SAD, Vejjh iBritanija i SSSlR. A prema naJT~o.~~u~ lIestJ1~ia POMOj_,e.8::1d veC. I. Interkonrinentalnt dirigo",ani prQj':.ktHl kOJ~ se. dajuuR.n~e£~b u svakl deo sveta te 8 baJa na kraj zemljme kugJc ~.ogu da ~eJU pustlJi5, smrt I razaranje,

'~l:oZ:DlCaVl'l t~k.a u naoruzanju sa svojim ogrommm, fantasthlnu ll~hk:i.J:n. tmSkQVlma koji po.tkopavaju prlvrednu moe i ugrozawju z~avl ra~vl~ak .SV~k7 p~. i. uajbogarije :i _?aj~lloCnije drZave, dovela je do., t~ga da. su IJ~~l izgubill SVO.1 unurarnjt nur, svoju tihu srecu, svoju pSdllCku h.arm~0I?-]u te post~U apatlenj m prenadrazenf. I u [ednom i u drugom .s~uca.Ju nastala JC bolesna promena psihe koja nije mngla osta b bez :~hnb posledicaza o-p.§te adravstvena stanje,

. IUtdaJ SE. svet naima i pored ~emernOI!l'Or"k og iskus,lv,a lz pr'lrog ] drugog B,v,ehsikog . rata: pon,oi\lOl) nil, :B'!;'\E' stl"ane g,rozni ~ Yo naoruzsva, o]1d~ se ~z preterivanja :mote govoriti (I j~dnoj kol,ektivnuj psiho-neUroZI:. 0' jedno] neuI"OOi: straba kao posJooicauzajamnug nepoverenj'a i nel'atZumevanj 31.

I 1';:;_Udno je zaisaa da se Ijudi Lpored hcskrajno:g stradanja tako I_a ko mrre sa ratovtma, Na svakem koraku moiemo cuti ve,~ otrcanu fmzu. d.a je ratova uvek biiJo ] da ~ ill prema tome uvek i bitt tc da lilllJ] IJudi tu nB:la ne moteffilo uciniti

. .. '~l!ld.no J~~ to. zaists kaka se ljud! i pored pretrpljenih ufasnih p~tnJ~ l~k JOS cc~to odupiru da akrivno saraduju na solidnom izgraftI vanju J ednog tnlJoog rmra 1I.lI svetu, Covek jedlno..~t.avno nije na vi k"r!1lllt =. [} tome dublje razrnislja jer se pomlrio sa idejomI 0 svojuj nemoeno) ma1en~o.s:~], smatra jut] sv:aki. svoj misaont napam-koji hi.' sc tome suprctstavto, bezvrednim ~ iluzornim. IIi hila jc potreba srega da sc covek nagool O<lJ .razm~~]janje, da se razdrma i probudi iz duhovn.e m: .. ma1ost] u koju jc utanuo usled psihi.i:kc ~en josti. Nisla toliko lie za.~d:~java. i pr,~pad3 us}.ed lIleaktivnosti" a n.i!f.a ope~ u':ko rnocno ne jaca l?~pf:'eduJe. us!e~ akt:iv~osti kao umljudski, k:a~ SE U indi.jskoJ fii]oZQ,fi.J1 •. Evo. ma~en.la.lla kOJi sam nav,eg U nloOjOj knjjzj »M1R." a koj1' svakog lofe mtehgentQog lioveka mO'ra na~erati Iia razrni!:iljanje.

. _ U. prvom s¥etskom ratu p<lglnuo je prema p{)dacima koie je s.ilikup110 Uru!t"lo'o, Ilflroda, B mHiona ]judi, a troil:kovj su biU tonki da

]0

bi za fa] novae svaki gradanln 71:rracenib semalia roogao Ima ti s:voj'u kucu, narnestaj i do~iivolnu mesecnu penziju l!l iznosu ad :UJQO predra tnih dtnara, A ~ sfu. je stajao drug:! s'li'e~i rat ~ Prema ... Revue blltemacional'e da. science diplomatique~bi1ans drugog svetskog rata izgledao je cvako: preko .32 mili.o:na. Ijudii:zguhHo je :l.i.votcna frentovima: 15-20 . ilmona rena, dece i staraca poginnlo je od bombardovanja ; 26 miliena ljudi umrlo je u koncentracionim logorirna; 2!l'[/~ millona Ijudi ranjene je .m onesposobljeno za rad; 21,245-000 ljud] Iz~ guhIU su mag bombardovanja svojc sranove; milian dece agub~~o je ' svoje rodltelje, millen rodjtelja izgubilo je svoju deca: 4,5-50 mm· rma ljud] ostalo je bez porodJica 1 nernflju profesiju. Raounajuci u novcu drugi svetski rat staiao j,e 375, miJijarni' zlatnih dolara lj. trl pula, 'i.i §e nego prvi svetski rat. (Odbt'ana br. 4, a v.gt$t 1l949')_ 0 ovim broikama treba malo sesti irnzmis liri, l'!,. krivza rat je svaki o]i}aj kO'j'i 0 ,ovim brojkama nece d31 razmislja, jer za zloiin krill' je kako z:loCfurwa.c ta ko j 'unaj koji ra llD.odusno posmatra i n[~ta ne preduzima da se doc]n spree].

A evo podataka koje jc prikupila Mci.tunarodna organ[zadja. ratnih protivnika (Intemationale del' Kriegsdicnstgegner - War Resisters Evo koliki je 1:0 lZDOS: Za tu svotu moglo bi se sazidart 100.001) (i slovima stu hiljeda) kuca sa rnm potrebnim konfornim odeljenjima za p.o jednu porodicu. Dakle ~OO.OOO kuca ad troskova samo jedLlog jedinag ratnog dana. No, drug] svetski rat nije traiao samo jedan dan .ne~ go 6, x 365 dana, No, te silne milijarde nisubile upetrebljene za zidanje novih st:'ll.1flbcnih zgrada, yec 1.13, ruscnje, paljenjc ] uibi.ianje. za. ~renje pustoSi, oeaja i bede,

Izracunato je: de bi novae kojl je u~mikn SilPW za jednu godrinu toga 1<It31 t], 130 miUjardi. maraka bio do\<o]jan da se vdiki deo og~ rornnlh pustinja i diungli Azije ~ Afrike pretvO'ri u rodne njive te time slvorii novI i]votni prostor Za, nek:aBko milijardi IjUti]. A celckupniiz'" nos od 4 bmona (4000 mmjandi) maraka 1k:o]ikO' je k~taQ Drugru :svetskli tal::,. mogaQ hi podmiriti SV1e troskove da se ,cela· zemljina kugla pre~vori u jedan cv.etni vn II lrume Iligde: .ne hi hUorti g]adi n~ bede i u kome: bi Ijudi iivelj u mini :ii Magostanju_Pa ipak Se mtolPalo. rasip,alo, m.mo· i ubi] <li]o. Pa zru:" anda nije opra v dana daJ Se posmnnja u. zdrav razum oovefunstva?' Nije I] to~zra2. jedne op,~1':e pomctnje, je-

dne psihieke dczorijentacije, jedne ko~et:t~vne psihoneurose? A svet se opel. na sve strane groz ... ~('l.av.o naorusava sve noviijim, modernijim i I<lIWOtij]ffi ort:tij,e:m za masovne uIilBltavaIlje" za mseoje, paljen]e iubijanje.Ka,ko saznajemo iz dekJarndje U: nemaeidH nau~nika, profesora iz GeUnge.tlli- koj] sa se 12. ~V 1951. kao ~tomsld s'lrucnjac] usprotivlll da se nemacka ,armija, Bundesver, naomiava nuklearnlm o-FIlI!ije.m, jedna jledina mala »takticka atomska. granata« maze da unish Cital' jedan nemafk~ grad. Nemal!ki v]adini prrupagandisti dosad su uvek istic~di de. Bundesver De trazl atomske bombe. vee ]skljuCivo J'>malo taktlcko· <ltomsko onlzje~. U geUngensko:j dek13raciji se medutim, navodi da [edna takva »mala takticka« granata danas -~'ec irna dejstvo atomskebombe koj'a je za vremc drugog sverskog rata 6" a.vg1!lst;a, 1945. goo 'l:I3.!5ena na Hb:'(l!Iz,";imu. A ed te jedne bombe bat:ene na Hirosimu poglnu.tOo je 2:~7.000 Jap:3Jnaca (Prof. Ml'" Osada Arata: lInfSililoj de L'atornbombc). Jc§ danas medu.tirn~spo]javaju se pesledice te a~omske eksplozije pa ipsk se ru dalje pored s'Ioih protest a vde _prohe nuklearnbn m-1l7:jem. Dill BoriV9j;e Damj.anovli5, sef OdeIjeuja za zastltu od mdioakHvnog 'zr,acenja Instituta za nuklcaene nauke~Bons Kidric« izjavlu joe tu nedavno (»Politika« 14. IV 19.57) da rndioakUvno zracenjc kojem ljudi pod fzvesnim uslovlma mogu da budu iilozem, moie da izazove radiobiiola.ske p051edioe kod pojcdinaca,. i na nj:ihoYQIIl1lI potomsrvu. Prve lie naZiivaju. somatske a druge genetske pcslediee, Prve mogu u izvesnim slufajmrima dovest! i do leukemlje i drugih opalkiJh bolesti - raka, Zmeenje pak kome su izlozene oplodee 6elije rnoiic, Imat'i za posledieu ra,tTanjcnenonna]ne dece, ]fapaJJ],skrn naucrrik pmfesor Hesegava objavio jc podatke ke jima j e d:okazao cia se b roj radan ja nenermalne dece pove~ posle eksplozije atomsk.ih bOH1lbi. U H[ro~im] se i danas SV<:Ikc' sedlmo detc rada jl! srepo iii hromo, - Cak. su w japans kl istr,aii'Io'aci u v,t)darna n~og okeana ulovHi podvodne monstrume, koj j nikada pre uporebe nuk~earnili oruija i p.wba vorlo-nocnih bombi U lom ddu S'!leta nwsu hiIJi .zO\Jpaieni.

Te~edi.rigpllani proJektUi. podvodne mkete,a~omske puske, topovi. bombe sa $veUo-snim udaI"om (Cchos~o,va.ckj naucni casopis »No'1 .. <1 tehniklli~ hr. 7/56) k3io najnovija i najmodcroija, sredst'lo'a, za - ma~<;ol!'~ riO un]stavanjemk ako se uopste l ne upotrebe t.e· ne ekspiodiraju, mogul ipak r,a2;omo de~ovati s\l'ojim radioa:kti'llTlim 7.raeenjem koje i

12

unajmanjoj meri svojim permanentnim delo'vali'llj'~ nemin0:m-0 j,z~. ziva steEne promene III o:r.gansloi.'Olili'II svetu, .S~etno pSl~o~ooko de Jstvc'~l· jepotrehno nar,oc~to istaci [er je ve~ ~amos<J1.nanJ~" dat~v8 OruZJ3 Z<\Ii masovnn uni~tavanje: post!Oje ioja. u sveg,a, ne1rohko mmUf~ ~ogu da zbri~.-u sa zemlj ~ne lrug~e ~ ~aJ\!IeCe gradove -na svetu,. deluje . J akoo ne-povo~jnQ na rovekovu svest ukoliko oi je USpoo' po.glJd~]m. vez:bama

da oruva sV'oju psihicku harm~Biiju. .... __. ..

U tramvaiu, ,,'Om, trolcjbusu, IiI.", sVOJlm radnlm mesnma, 1 fa-

brikams, kancelarijama iii na terenu, U porodlcnom krugll!·m zabavnom Iokalu, svuda gde se covek 'kl!!eCe, radi in se razonod!:i i Od~'II'l;l!t ~",u~a g::l!. kao senka pratl u ve&lj Ili mSJr:j·oj meri jedan.~Dl.lIt~]ililemu·. liedno rreedredeno nespokojstvo kOJ,e vrlo nepovollno wb~ie na o~tie zrlimv-stl1'efio stanje, i:z;;azivaju6i ceo 1!lJiz, promena u. n.nTma~no-m~ funkcu;linjganju pojedlnlh organa, Ce:o!>vet j e kaoneelek tn S.3f.1 1 za cas :5~eman da prasne, da eks~lod~:rOl!~ da izru1.e ~z talta gu~bcClv]a~t IHJ.d :sam~ SObOHl, U nemoguenosti da obu:m.a: S'Io-lQJ e us~:O.mes:an~ afekte. P:~~'Io'a lie retkost nae[ M\'\eka potpuno nnrnog, stai:ozenog:" :;z,dm:vog, 1o::oJ i m;n~ da v'lMa sobom da b] u svaiko doba i svakoj pnhct bio u telesnnj l

drulstvenoj harmonij]. ..

Probne atomske eksp]ozije koje se i pored svih protesta 1 dalje :'j,ve 'Ce~Ce vde. nisu dalde opasne samo Zlbog., .svog nepo~ednog rawmog dejstva ··nakuadIlog mdioakti!v:no~ zra~li1J1Ili". n_el\lo delu~u. kao ilito, ]e gorenapomemsto B sto treba na!lfooto pOO':'lU:l,.l psmolo5kI vr~ ](1 1l:tetno. jer- je swka takva eksplozija. Q~Oim~l!l8. 1 ,pretnJ~ . d,a 11!l ~at~J priliei m.1!)ze duB do masevnog razaranja ] un;l~t.mla. Srrah ~ oseeanje op,s:~e nesigurnest] prozimau1l!1fui svest i znatnim de]?m plLodil~~ u podsvest odaJde se kasnije javlj,akombi:novaDo sa drugim OS;Can]uTI.a .lZazivajucj najra:dichije neurot[cne reakeije u vez] poremecene pSlhl'i9tc ra vn(ltc.k.

13

PS.JH~CKA HARMONIJA

toJjkad se ne rnoze dovoljnn n ag]!a s iti od kolikog ] e ogromnog znaeaja ka.l~o za n~e opste zdravsweno stanje, taka i za ilaSl!l. radnu sposobnost ] us.pe~ u nvotn psilliCka harmonlja, P'sihlc®a harmOQijOl. tj, unutrn~nji mie. spokojstvc i. vcdro ra"polo?"enj,e. joe aUa Iomega, su.sinna i bitnost zdTIl£vstvenog ,organizma. jer jed ina u t,ak\lom stan ju mogu n<l/si organ 0 normalnq hmkdunhmt-i. lake jc zvanlcna medicine sve do skcua zauzela jedan prili~na rezervisan stalv prema uticaju psihickih fakrora pri .nastajanju i ]e6enJu bolesti, u poslednje vreme se ipak sve vi§e uocavO! njlihov neebicno veUki zmii':aj. tako da se [z: dana u dan sve veeern, broju organskfh oboJjenj::JI poeinje pripisivati psihcgena etiologi ja, sio samim etrn maCi da sc na Iste mQoZ,e p.sfb]cl!dm metodama terapeut ski delovati,

Tempo savremnog :avota. neumoljlva borba za opstanak, svakodnevne brige, neizvcsnost za sutrasnjicu, vc6ita zurba, buts. po ulicarna, radionlcama, fabrrkama, kao i po IgraJj~ tima i zaba vnim ]okaHma, fin] cia se s;ta]no ]1a]azimp U. jednom napcsom i prenadrazenom stanju IkClj€ 11,]' za vreme odmera I spavanja potpuno ne [Se,ez;ava tako de, .i cdni m 1:11<1 mim de]omuplJvi~e rra nase organe ,fuk i u sna, Kad Oo.veik uvece legne u krevet i zaspl On samirn tim }os ne iskljuclljc sasvlm dozivUavanja prcthodnog dana" Iako je zaspao, on jo!!ni izdaleka ni[c potpuno miran, misicj mu nlsu sasvim opusteni •. a mis,ann] j, osecajni .zi\iot sarno ~1!1 se umiali a De i toliko umiril! dabl se organizam pralliln!.l rnogau odrnodH i opora,viti. Zbog toga ,co""ek ujUlru kadOl! se pm!budi i n! je du,vQI j no sveZ. pogo to\'\o .akio uvec~ ldku zaspI, nem]mo

14

spava .~ necu se trza, Aka seoovek preko nod odmQrid) kako (reba. on mora ujutru ~ bude sveZ, vedar Lnasmejea bes obzira u kakvim se .mwmffimprlJi.tama. nala:t.t Pun samopouzdanja, nade ipoleta on 8e ,odwmohvII.ta u 1ro§"tac sa novim danorn, S druge slli~:e pak i pod iIi,ajp!)\'OljniJjm .zivotmm uslovima: aJ::Q se or,ganizam nruje p:r,eko :noel p~al\f'ijb.o odmorio, (!ovek je tnroban .•. nezadovoljan lm:ailodusan •

. :lJbog svog unutamjeg nemira, nezadiovoljstva i nespokojstva, zbog svog osecanja manje vrednosti, sumnje, straha i neizvesnosti 1jrucU puse, piJu., kockaju se ill ispo1jlava.iu razne dru~ De:u~oti'Cne reauk~ cije, Svoje tmutarnje psihicko stanje covek zraci na okoUnu. Aka, je prema tome u svorn Ii)p'hodenju grub, neuljudan, aknfspoljava negativne ~a.rakteme osobine •. ako je netrpeljiv, m:rmvoljan i tome ·sl~tno" onda je to siguran znak da un nema svo:ju piSilii~ku harmouiju, da je m~5re6m i da pam. Prema II:Om.e akn fclimo da se borimo prot~1!'U_ zla, mi se McrnamO baria da lj un] budu sretM. [er nikad srctan60vek De D.toZ'e hiti mall' .~ zao, s.reCl'I!['!I OOveK uvek joe i. dobar covek. Sarno. nesreean oov,ek m000: blti rothv ] zao, OVo. saznru:lje j.e od v,e1ike dalekosez,ne VafnoSfi i p.raktic!Ilog mataja, te nam stalno mora bili pred oCirna kada je fee o preduzimanju vaspitnih mera.

Jedino u :stanju psihicke harmoni]e D8S organizam je zdrav te njegovi. org~nimogu norma1lno funkeionisatl i jedine u stanju psih~Cl:c hIlinnonw]e Covek moi:e u potpunost] razrijati svesvoje urodene sposobncsti iujedno dati maksimum korisnog efekta u svome radu, Za razliku od toga psihiCb d)isbanmonija deluje razcrno na sve organe, Ona emeta normalnn clrkulacijll .bvj, oteiava varenje hrane, omeUli funketju .endokuinih zlez:d!.ai u spremanju hermena ] njmo.vom .wu~i.vanju -u krv; plremecuje metabomam. u eelij.ama, smanjuje .IDu(!ivaDje - raspadnih produkaw, stvara automksine a ujedno preoptereeuje moz~kao i c,eonenrni sistean, Prema tome starn poalovicu: It.ldrav dub u zdravom telu« mora)no ebrnuti jer ima da ghlsi: :.ZdraVQ telou :zdmvom duhu«,

U :zvanienoj skokkoj roedicini pastoje lzvesne ukorenjene fataiDe zahlude koje se temeljno moraju korigovati .akio. ~elimo. da se sa uspehom borimo protivu we Yeeeg broja b~~bib i najteZ:ih hRNlicmh obolenja go sto s,11I mberkuloza, srtane bolesti, i'I]kuho~izam, rak .• d:u~.evne bole.sti i D~e. Lek;ui se nadime" mmDgo Yik tave lCOOnjem

IS

16

I

II

Prirodni i[!!;i!\!mI~tet se prema tome. svestrano mora p'rOl .. :u:av,ati kako bi. se i'zl1alazili svi. 001 faktori bcoji ga stwrnju I )JJ{Itpomafu, ]er je ~aJj imunitet ed najv,eoeg znacaJOlf za preventivnu m.edicinu,koja .n(;l za~ost i suvise rado pribegav(;Ive:!aacb;!C}m imIlllliletu umesto da SVIHl m,<;pcilozivim. sred,stv~mapropagj:ra i forsira prirodu! orpornosr orgOllDi:lJIl:a" S tim III vezi potr-elmo je.da ukasemo na j ednu Tieob1tr.1o \'ainu ~n.jen].c:u (I kojeojse na ZOIlost vrlo malo vodt raL-una, at to je -uticaj koji na 113~e opl:ltezdn:vstveno ~t~je.pnre:nstveno na md,. ~~ni.~aslem ima]u razna preventivml. cepljcnja, na prvom mestu vakC1Dac~Ja pf'& iivve1~k]h bogffinja, .za~tHno cep~jenjeprotiv diUerije. Mdaha, vdd.cog ka,~lj.a, tetanusa, tifusa, polio:mieUtisa. a u poslednja veeme, sve masQv: nije Dese.ziranj:e. Ovim. rep]jenjcm svakako .. je~tignuto da se bre] <lkutli'lih infektivnih oOOJenja. znatno smsniic, pa S1)l. ca,k muoge-z,ar,azne bolecsti,koje Sill .nekada pJ:"iBdstavljale (;;itave rnorije, te bile stT<Jih; i. trepet za oltave narode, skor'1) potpuno iscezie. No, tu odmah treba naJ.pome]lJUH da iS1!l mgjjenske p,riUiceu[o vreme bile i;s,poo. :svakebHike .. te i n]jeFlc]kaJk ,,0 ~udn da su zarazne bolesti nesmetane mogle da haH".;FU i dOl. pokose :s:vojezr"lve, Upore~o pak s?-'~~ll:Un:~~ 'wdiza~:Je~ 1 :zd:rOl,vst¥en.1m prosveciv;:mj em narocim u ¥eZi hene mUgJ.jene ?roJ ;za~zIllJjh oDo1enja SiC: poCeO l'idno smanjtvati, Gde nema P'Ov~lJnog teretia Z;;l! razvitak patcgenrih klica tame i ne mogu izazvati. ,oogOvaJm]uCe~oolen~e. J[llokazalo se da SUI higij enskl uslovt zlvotaod. Pl"V01':3!Z;rednog zruiCaja. I dOll je Clstoea ne SaLiiWilO ]lola, vee eelo zdravlje pQd~zumeva jl!lCi nane same ICistOCti tela vee i:stovr~eno i cis,toOu .. duSe lUjl. ~<lsib misli .~ oseeanja, Torne pr~dolaze i sri O-l1lr ,tiniocl koji utieu ha tu cjS(o&u.kao sto sue ekonl;)llnske prilike, zom.imanje, ishrana, klima, odevanje, psih:il1w stanje i dr,

Cepljenjem, medutim, imose se u o:rgamrnm iako u.. maLim koEQnanta ali ipak izvesaeetrovrrs marerije u vidu .. zivih, oiS~la"blje111h H] umrtvljenih kliea Ili pak njiltovih toksina, s~o1takode, VaZl 1. za razne semme. IDa ss pri tome zalsta mdi 0. jednom otrovnOM oS1:eee:nju ito, prvenstveno iivtallog. sistema posvedo6iee nam ~ ]riiSdijagno:za (Od~ divanje bolesti po dUiici 'DkfI). 0 ~retnom .. dejst'!!'U. ~pljenja" p'r;Obv ,Ie: likih boglnja, clUt:erija, beootiranj,a i :slIcll.1h tTovan]OlL gomn np~ZJla.ti fnternJiS'tai dr Otto WJir.z ILl sveme dell!: .. Kl."ank hei tsbefund aus del." Hiegenbogenhaut der Augen;,:.

17.

.lima se nagovesltava nova era ~]udskog razvitkai! okarakterislM1!a jednim specijai'nim prosiren-im stanjem svesti kao i otkri6cm nO'!i.ib V'rSt;a. energije IZl!. kosmicjbevatre (atemske, eneq:~~jl:a?) koja ,ce na zemlji stvoriti mnoge nove ustove 7ivota. U pltanju je nagovest,ena epQha Sembhala. Interesantno jc sva'ka.ko da se III kniizi Niko[as iRoerkh-a, .'The Head ol Asia« (Srce ,;\_zije)ko,ja. jc objavl!jen;i 1930. god. u NJruj,o~ku,poC.etak o1krica novih ogromnih izvora energije predvida preRlapredmcunimaindijskih [ega oko godinc 1940. Prema uEenju AgI!i-joga redl. se 0 aktilvira,nju i kmiseenju raznih oblika. prirOdD'ib energija koje HSS okmillju. i to putem telesnog i duhovnog treniege.

Ljudi podlstakn.uti sve noV'lim i m:wijirlil otkricima o stilstini marerijalnog sveta, mOf3re naizad Cia U'vide njenu psimcku stvarncst, te ucilil dial se iP(ilko1!favajiu pr:\iirodnim zakonima- koji njorne vrnadaju. N? ne kao do sada proutavajuCi samo vi!d]jive. medjive i opq,Wjive manife~tadje. vee uduoljuju6i se istovremeno i u bajnje uzreeue faktore te us kiaaru]uCi ih sa nesom SopiStvencm Zivotnom ,energijom. Ova p~ ulavanj,e sellle mDk .zami:sliti bez - psihh~k,e barmoolje koja ,ie ad ogromnog znOlCaJa 7.;fi p'f3vilan razvoj na.~ih tele.snih '~umnih sposobnosti. (lz kDjige:&M I R~ cd! istOg pisca).

19'

NElS-TO 0 ISHRA..NI

Por,em.eeet1a psihicka r,avno'lelfl, nespokojstvc, nem~r, strah, kao

~'II'~k~ dru!;o depresiv~o: stanje i neg<l!thmo raspo;]oleoJe deluje sputa~aJ~~ .na uaA .uroderu. ms~i.n~t. u pog~edu nonna.:lnog zru;)ovoljavanja p'~lroomh potreba, Uikol1Ko'}e oovek smireniji ] 5talozeru.j'j utot~kl) ce n,j:cgov ?~i:zam vi~ osocati potrebu za. normmnimJ Daeinom iivota ~ .1S~1!nme. Jeliao je s drug.:ir,_n u naJt,eSnjo,j vez~, jer normalnl DBI.i:![n ZUiota i Ishrane lJ.titu takode ~ na p5ihicko stanje ..

. . ~ rarnjim periedima. m~,udske~storije dok je eovek jos bin u teSlil~Oj veZl. sa p,rirodom, W"Ouelll wnslikti hili su m,erodaqi U odabi'. ranju vrste .~ koHCine hrane, GJavJ1!>e namirnicc bHe su fito, powtie i ~ooe .. ~es:o, I~e tel>: .d?~nije. U!~]o'u, up(IItreblil a bila je nesumnjieo najf,~t~~mJe u. 1~ludskoJ [sbr,am. Upotreba mesa doole. jc kao posledica na~~h .]zopafemh Da~O'n.a. NOlistranost mjsaonog zivotca je uticala i na nase Zlvotne potrebe. Uk'oliiko sme postajal] .bezobzirniji: jedan prema dr;u. game ill moralno svevise qrup~jivali. j UkOi]i~fi je fuvetamstvo svoje pro~tem: . i. su kO'be. ~s6e ~sarvalo ,uzaj,amnwQJldan jem I - ubijanj em, utollko je ~ meso poce~o VIse da U1azi u sestav svakednevae i~rnne.. KakO. j~ meso opet sa svoje stran.enepovoljno utiealo ne samona- telo, ~ ] na karakter i temperament, poglavito zOog' 'lrelitekoJicine otrev~ih .malcrija ko]e se stvaraju priiikiom njegovog raz,gnlldivanja, tOo SU lJudf s~ J'liCte-.i.no me,sl!1!a,tom ishranom SV,e vi§e hem jitolcn] O'pStoJ degener,acIJl. Iskustvo Je pokaza~o da su veg.etariJanci u duhovnO'DiI po~Ie~u mnogo stal'o~~n]~j, te da:ih mnogo rede obllZimaju gnev. mdnja, ze]JaJ za osvctom Ih dmga jaka. nega.tivna osecanja.. Spurt nam. taka-

UC,. daje primera da S1l.1 om 1 u. fizickompogkdu mnoge zdra.viji, utpcllfniji i izdri:]jivlj] za razfiku od onih. koji se hrane prvenstveno mesnatom hranom, a pri tome. se jos sJ1llie raznim nOl.dr~ajnim sradst .... i: ma bOo ~lo su kata, duvan, .aUmbo.I i jaki z.aeini.

NaSa hrana je vrlo raznolika i Dna se daje podelitr'na CVI"stu, teenu, gasovitu, .zracnu i dUSeVDu, Do sIt,ora sc smetralo da su jediuo trr prve vrste i donekle oct-mil. neopbodne za zivot. do! se 00 dll~e\'noj hrani vrlo malo vodj]o raeuna, Medutim, sve sto jc lepe, uzvi~eno ~ skladno, sve 5tO' je u stanju u nama da lzazcve poziil.~vno nu;pol0,knje, ushicenje, 'ra!dosl ] divljenje, ulazi U sastav podesne dusevne hrane, U .u3enu hrarru pak pored svetlostl j toplote spauaju i telurska kao ] kosmleka zrarenjf;l,.

. VT'i'iCajuci se na Cl>T'St.u hranu moramo najlpre precistiu pitanje koja je vrsta cvrste' hrane za CovekaJ. najpodesnija i l\:.ujaJ. mu je od prrrode namcnjena, Da ]i je ,oovek mesozder, bil.iozder, plodoi.der Hi sVaJstoiJder tj, da ]i je da se st~~no Izrazimc brnivur, herbivor, fruktivor, Ill omnivor? U zirvO'tinjskom earstvu pos~oji u aom PO'gJ.edu.t:atna klasffikacija .. Ceo. je organizam. kod zlvotinja pndesan p:rema jednom od ovih nacina isbrane_ No poglavitc se to ogleda na zubima,na organimaza varenie i na CuHm:3i."

Stu se nee zuba, to nruul{od mesozdera odmah padilJju u oti SiljOlti, j'ak] i nesto savijeni ocnjac~ koji prvenstveno s1uie za .hvatanje plena, OVllIiI whims. se meso DC rnDie da i:sitn i, vee za tosl.tU,e k.utnj.aci koji kod Rlesoidera imaju svoj naroliiti oblik ] bI<tnll' se razUkuju od kutnjaka bi]jo-ili plodosdera, Ovim ·S1e kutnjacima mesane melje vee isitn~kidanjem i rasbv]]a.njem pojedinih rn.i!icnih \'La~n~. Vilke. se pri tome .tret..u. same uveritwka~W1ompr<!lvcu a ne i u horizentalaom. Treba samo jednoj macki baeir] komad bleba pa videa sa koUkom mukom ga una. pojede, Zal'iiile pada, u oti da maeka Hi, pial> zaCas pojcdu komad -m .n.ajiWaviJeg mesa dok se sa kemadom ~leba dugo moraju muc~ti$spmtajuCi ga pri tome viSe puta iz usta, Shaii" je .med:u~~m 'U tome !ito eni ne mogu da izvrse pokrete f.vakanja u stranu kao slro. je- to, slul:aj ]tad zivotmja koje se hrane bilj:em i p[odov[ma.

. .Ako posma~amo I)VCU,. kravu, konJa Hi koju drugu zivotinju kaja pas.e traV1ll, videoemo d~, SlIl im pl1edn.ji sekutici neobitno jako razvi·, j'~ni, iho im j,e pobehno pri eupanju trave. Kutnjaci su im ~imki i

;u

bu, one ih pojedu zajedno sa kumm,. kosct]ma i crevima i j'J1im;l!]o irn to ne ~kodL Nije potrebno da ryrla Pfi1.o odere ~abu,. da joj povadl creea palC.k onda da jede samo batake, h~o talco mafu. po] ede ee log m,isa udglliarvc do rcpa bez ikahug prethoonog prigotov.Tjenja. Me.sozderima nije potrebno d.a svoju .. m:a;rnm na komplitovflne naeine pripJlemaju kako b~. joj se premenio izgled, miris i ukus, Stu se tice bn,~j:o- ipIodo.zdcra o:ni t:akott'e, prinwajlJ!. hranu onakvu kakvu 1m iPl'iroda spreme, Uvek vlru.m.o,~ila hlr<limJ3J. kod nj~h najkrnc]m. putem dospevau telo, Ni· bbu, prepariranje im za to nije potrebno, lKaklfepa.k zloupotrebe 60vek ,run'iu. svojo] Ishranr presto je neshvatljivo, Voce, pame,Z]to i mleeni prolzvodr za covek<li, je najidealnij 11 hrana ito ne sa:mo u pogledu. srvarne hranljive vredaosti, '!.fee takmle I S obzirom na zadevoljaval1ljenaSe:g ukusa, m:'r'.l lome trcba ima~~. uvidlill dot je [a hrana utalikopodes.n:i.ja . uk!o-lilk:o je manje izmenjcna raznim ku~kim maulpnlacijama. NfIIYllOvijanau(;1na .is~m2iva.llJa pokazala su da je presna-nekuvane, hrana ne samo mnogo laksc svar[j~va ipooeST1']ja: za potrebe naSe.g organizma, vee d~ u mnoglm slueajevima predstavl)l'fI dragoreF! lek sa izvoomdnim. efektom, Mnogl l!eski belcsnict too kojib SUi sva druga sredstva ·o[;kazara. te [ekari 00 njih vee digli ruke, dooli su op.d d~ svoga zdravlja zahvaIjujuCipn:mojh]'mt R<jI.ZiUlrne se clapf] Oli!\ome dolarl u ubrir same vegetarijanska hrana a nrikako meso.

]i"edna od bicnlih odlika ZiV.og Oi('.gaIiLiz:ma j este rnj egovatelesna toplotakoja normalno ~osi nesto manjc od37'!'C. Da b~ se ta to-plata stalao od.riai.a,. rnO>lalll.Q da unesemo u telo hranljive .mJa;terije ~oje se hemijsMmp;uteOll rarlafu: u prisustvu kiseonika stvaraju.d tako top]o. ru .. Kako je sv1Jl<o pcimffi'l!je Mseo.nika tI. shari jedan ak~ sagorevanja, to govonmo ] 0 sag~vanKu. hta[!).~ kojc s~ u svejim kraj]]lUm fazarna odig,ava u tki:vnlm 6elijama. Celije se prihkom svoga rada neprestano trose tie je PQtrebno da se one regenerisu tj, dopunjuju i obnavljaju lZ materija]a knji se dovodi putem krvl ] 111 samlm celijama prersduje, ~r~ disanju kiseoni 1\.:: iz vazdnba prelaz! u ptuenilU menm]'dma u krv gde se labavo vewje za knr-fiil1 hoju hemoglobin - pretvarajuci ga u oks~hemQg~!ob~rn. S druge .simne se hrnnIjiVle materije, preebracene pod utieajem piju.wcn-_ •. Jie]udaCn~h 1 crevnih sokova, fue] igustetatnog h~E~ja .kao i njiharih fermenata, upijaja 1)1 crevlma 03 bi preko krv.~ i li~£e dospele do tkivnjhte~~j3.. GTaVDiP['l;I()es metabolizma odigmva.

23

se haS lilCcliblQj protop]azmi. Krv s jeaneSlt[3ne; dovodj ovamo hranljive marerije, dok se s dnilge strane hi vd.i. ps~obod;llvanjcldseonik:a. koJi je bin '1tcz_. za .homoglobiFl. Dejsl.vomTi. ovog ki'Sloonlka. oba\'~]i<l sc sagorevaooje dGved,emh hranijivih sastojaka p'ci '~linU se stvar.aju [I.Gvc

- mat1fl:rij.e.koje 5U potrebne za. od!rla.wnje ] i?Jgratiivanje oelijaL Citavim t~m sl~~im po~[o.m ruri§ll"lje vegetatj]vn] nervni $-]S,tcm ,va~"l i slmpatikus, ko]! dosem do sva.k!epojedi!ne_reUje. ()vo s1!1neobiCno k<nil1ip.~ii. k~vaoi bio:hemijski ~nooeM, tolfko komplikova!li i famt~ticrn~ da nasim razumem I pored svih ra.~polol[vih. rutn6nihmietoo3. ispitivanja mozemo . dokw!',itl samopojedine faze i gt'Lilbe konnire dok Ne' I1lJ~hova plJ"~va s,1!,:!stinaza sada jC5 izmioe nasem .Zl1!<UHjU.

" . Pri1i~Gm ok:sidati~ prtH;:esa stvarnju. se mnoge ma~erije koj,e ilea lzgradn]u ne m'O~ Vl,se da sklze. Oni SU inteFilll'l!ed~jem~ .~ konacni prooukti melabo]izrna i IDogJId! se upored]!i sa .slj.!3Jhma- odoo~no pepe]OI? k?j~:za~sraje ~poo]e . .s~o~aa].J~~. oFg<mJskl'h ~at;erija" lOve materijc kJoJe vmse me pod~eru d31JO'JI o.bldOlimj]. pFrlazez:d1ID u knr da bi se pre- 1>:0 .ebbetoI'nih org.n!Jli izluCile iz~ei:a. NJ~fuo",o izbaciva!J:j.e:se ws~ flrek.o creva, bubrega, kool;l i pl1!1C~ U cV'lI"Sto:m, teC[i,OFH i gasovitom stanJu ..

'~d ~ste. va,inosti kaosto je pravUan dQ~odh~n]jivIh materija, od tohko rstog aka ne j{}!l[vecegz~ataja je :redoVTIo 1 n,OFm<llh-~o od- 8trnnjiva~je ,rnspadn~h ~rodllkata s~renr.h U (fokl!l izmeae m~terija (membQ~~~a)". Knd,rn!ZI],~hporomecaFIJ IJ_ veZ] nepotpl!ln?g sagerevanja teo. ]];as~a:]'anJ.~. oo],esu, . ove ~tetne m~te~]e igrat,u p:r_esud:rmu]ogt1: oe nJ~h.ove koliCine, vrsse, stepena, truoz'eirnlJa kao I dufine\'remJ;ena Zadrzava,nja u te.~l!lu8]ed nedavoljnog inece[[shOOnDg Izbaeivanja, zaYAs] kakva ~e bolest ~a se rada. i.~a .koji oe nOl~:ino~mzam dareaguje na oVl3JJrn'iI'l!1Itrn~n ji poreme6aj.

Hales'l: ostaJJe U S"O'Dm. latentnom stIDljU. sve detle dok ~v jaCl potres Iilepodstice .rnspd'oiive odbranben;e .silI,age org;rnrzm:3J dOl. se. isti osmoOOcli svojih steM'l~h materUa" Ukonko je rnspo]oZi:va vitalna snaga jaC;l!, u tDliko cc ] :re~.e dola;z;iti do ve6eg nagom~lavanjHrih ma.tef'lja ~J int.em1lecfijernihp.r:oduk:ala~etab;(}]i:Z:lDa na.~ta[~h.u$lecl nepotpunog sagor-ewnja i. nedavolj~'Og iziucivanja iz t£~:3j" Aka je, dak1e,.v]talna ,en.ergija slabila m u svome dej:st\'U sputana., oro odstranjivanje

24

hi&:: samo del~mitno i nepotpLrn!o, 1311:0 ella 00 sc u toku vrefiu,ma naslagati znatee kQ]ic-lne i time stvarati hrow_fu1a. obolen];:lL . . .

. Od svih lrr.a:[i1~jiivih materija behrn.eevine su po SVOJOJ -strukturi r.aJkonwp~~b~'vanije,~i ujedno i najvoonlje u nasoj ishrnni. P.'~i o\(,Drn.e valja tmati Oft. Ul'][l'~ da sumljne be~aFIoevjne ~nogo podesnije zana, SUI ishramr ad onih fivotinjskog' porekilla, zato sto pd ajihovom. sagO" revanju mnoge rede do]azj do oibrnzovan:ij.a otro'Wlih intennedl~jamih produk<lJ.t<l,.ne.go svo je to ~;Juliaj aka potFl~lm~ bejlanCevJm~ ~mam)o u mesnatej hrani, iPootcpen.[mnavikavanjem covecji se orgaTluam tok~m vremeaa navikao mesnoj hrarri, <.IIi sarno d.e~]micno tako da se pl1eHi. pode neminovne pokazuju.stetl]e; pesledice takvep~od'Vflrirod~ ne ishrane, Usled nepot]:l>W"Jiog sagorevanj.<l! zlvotinjskiifuJ: bell~ncev1iililla stvara se mokracna kisehna koja se Wlrol~et_] putem knri krQzcelo tidu ta]oii prvenstvenn U 2!globovima kao svojim predi]efut;:iOJ;lllm mestima, Rl3Jd~.se ill OV~m sl1i1faJu 0 gihtu, jedl]omvrlo diug[lt.rajnom,fuft}nicnom i teskom(}oo]enju. koje se oblcl'l[l1 javlja ked onih Qs@oa U e:i· jeffi!. ie~ov]l)i"'u meso za:l..lZ.ima ~ajv.aZniie mesto, iNo nOl!g~mHanam;okrac. r1'01 kise~]na ne mum uvekprouzroko\!'aUmlmah gfM, Vifle se moZe ispe-

ljavatl i U vidu oeJog niza dmg'ifl ooo]jen!jfll,. .

Hron:iCan reumansam, o'boIjenje bubrega, jeare, stoma)!:a, CrClV3 pa cat i rak imaju se prip.isa.ti linjen:ici da 00 urganizam. nije U l_ll.fr. ~cffii!~ti da do ik;r.aj;a potPUiplD oksidiSe '!J·cClil kolicrnu belan~ev[na Zl~ tinjs~ogporek]a,. Da~] Ce se Javljati jedna ill druga bolest to zavisr IJ'dstepe;!]3.tr(lVallja .raspacm.~mp~lJdtlktip1a, gJde se uS led pore~eCe]l)ogrnetabo~izma pored mekracne kiselirre stvaraju jus. i mnoge ilitetnc materije ,(Vidj knjigu~BQz:mshena Medicinae: 00. istog autora).

U pogledu j~hrane vladaju jos uvek veto- pmtivu.rerna m.isljenja meuu n;3[UCni,cima, aH se ipak 1JI.v.~da da j e dosad~SA]] naC~~ ti1et~r.utljia 109;3!pmiblema bh"" nepotpuD. i 'U mnogomepogteslm. PoSlJII) se na:wme,. od fatalne zah~u:dc da se covecji ofllanizam mo"L.e uporediti sa neknm Jlla!i.noWJJkod koje se ~,aCno: mo~e izra6t.ulati utrosak gOr1va i postlgnuri korisni e:fcka~ rada, k<¥Ia je iSla u pogonu. bgrnedalJll' je da jepwnavanje .bloncoe vrednosHpoljediinih :na:ro!imka. ho I ut·msak energi je u mirovanju i pri ram. dovolJno d:a ~e Cov'eku obe:zbedi pmvilna i:shrana i ooigura .n()irma~no funkdonisanje IljegQ1!;ib OITgana. 0 psillick.cij: .tom" pmClientipli~ is_MiI~ se vrl~ ma.lo. m nhrndo voclHo r-aCI1I'l1l. A u~av(l

25

tao k'ompo.nenta je -od pmsudf!log Zo..lCflijaJ., U vczl s tim 'irJrl'o je intercsan tan s1u.caj koji ,n.avo<~' DJrofesur Brauhle iz Dreedcna:

.' Jedno] .~adj:ntkinJ~ :izmen.:n je bazalni metaboHzam pod nor~~m ~~lCl'~~~, J'~d:anJl~t. u ~hlad~oj a drugi put u jako zagrcjanoj ~b.l. PaC1.1entbnJ3 Je zahm blipnotisa[] a pa j e ponovo izm eren meta-

bol1!zam no sad pnd prom" .. 'Ji 'XI.,'~ - 1'" . . .

1-, ' ,.'.,'.' ., ~J~]!ll pSi .1,,"lUlll US ovsma. Dok je nanne

~ezama. u hladn~~ sOil]. d~ta 10J ]C D. lnpnozi sugeshja da se nalaz] u

Sah::!l1 p~ vrehm ~fnfkim sU]]Ioem, a drugi put obmuto dok se stva rno.]]!i3iJanla. U toplo] ~o;bi sugerisanu joj je dil senalazi na Severnom polu ", I,~,ta se ~es,i1o? 'l\fetaho~]zam se nije usk~adio prerna stvarno r.o~~~ecIm.,uslmtnn"!-~ Vee prem.a ,sauriaju datih sugesUja. P5ihiCki doZlv,I]I<l,l ,d<lhfl"s.llge~~lJa pokezao se j3am '00 stvarne top,~O'te' OOIlo.SOO h]adn~:e. Ne.sto sheno se pokazalo ] kod lUrenja s(omacnog sob. Pod' sug;eS't~.Jo.m .dOlf jede neko vrlo ukusno .]ero.,]ueenje stoo:ul.l~nog soh. s~ ~brufi]]!~tHi~ne osob~ zaatno ~~ja~lo. d?k je. 11 d.ry:lgom s~ucaju pri istom JeJu data suprorna sugesnja t.l da jede nesto edvratno ] pokv.areno,pa.su ~ah nast,dj svi on] obje.ktivni sirnptomj koji normalno prate uzrmaaje pokvarene hrane.

~.. .N,e m~e se do v ct1 jno .nagfasit.i od II;:o~ik:~ je ""t3;Wi',e ~nosti 'ova ClUJeTI1ca. kOjlil se na. bezbroj. nacina prnkticki mo!e iskonstm. N]j~ ~r~ . to.~e dak1c l'azoo same sta ikol'jko jedemc, vee fakO'lle z kakn ,~edcnm IJ. u kakvo:D1 sc pSij1ickom stanju nalazimu za r:o'vreme.Pdi .. .I"dno,.,dnffi~"'Q" mw:~h i cV'eCe za vrerne jela ~u z:n.arn~'i lneriuticU! na pobo~] asan je p~~esa, ~aren_ja i i~~Orisca.",?-n ja hrane, d~!k: So drugc srra~c ~vak~ ~ega!lVD~ m]S80 ~ n~pnJatan. uhsak dfluju nepoveljno. Tll!kode 1. boje _l~aJU v]dnog UhC14j'<I na na~e p.~ihick;o stanje, Fnuna ispiti. \I'~Ju amen7c:kog Je'kura?r' Volf Roj.~, svetlo plava boja najpol'oJjnij,eutme~_ Dan.~~ernspo1o.zen~e. Indijski. rI::ii::l[-nikRamacaraka u svom delu ~I~ "fl~loz~fi.~IJ ~oga« •. detalJno je obradio odnos kojI postoji izmedn poJCdi~ldl bOJa ] mznih.psihicJdb stanja. 0 tome. takode gOllOn Brand. Jer~P~acht. l! p~lcdnj]'e V['\Jme Sl'e je 'll'eci broj sutor-a koji uhzu]u na vchkl znac:3!JI bOla u vezi sa Oopstim zrlmvstvenim stanj,em.

Mallo. jeljudi koji .znaju kako treba je.sU. NalvI:!ie kcris6 Ood. U[D'C' Ie ,hra_ne )mace ~naj, kO!i se.fiaj~iSc uii~[]av<l. ~p'ri jelu, polali:o j,ede, dugo zvaee (SVa:kl! zal'ogl3JJ n.umanJe 32 put~ sa;r.vakati - meds~onavo

26

pmw]o, FleE:er p1!Iepoft;!ruje jo~ du2e Zvat:flnje) a pritome misH na 011,0 810 jede it u tome uZiW!-

Presne] fu:ani'mommo poklo.niti svc vecu paiZnju Ie hi na~e obroke uI\IIek trebali zapoeeti sa vocem ~ presnlm poll1"6em. u, vidu .5.8130- te, atek ~nda jesti ostalo jelo, sto noobicl1Io povo]jno uti~e na organe za 'farenje. Tu odmah va!jta naglas.iti da su prfrodn! vitamlni mnogo e[ik<li8n~ji od v,Mtaeki :i:zdvojenilfu. I unetih u tela U 'll'idu raznih medi· kamenata,

U "Miinchener medizini'se_heWochenschr:ift« oil .3. XU 1926. Hartmann Iznesi ceo niz obol'enja I ~o t.eskih m: najte~ih koja su Izl~6ena presnom hranosn, i.zmed'u ostOlifug ] tuberkwom pluea no. ] mi n jarnu tuberkuloeu, rna kako to izg1eda~o neverovatno,

Harrmen pridaje naroCito vellki macaj kiselom kupusu u presnom stanju kod leeenja tuberkufoenih ohcdenj.a. 0 lekovitorn dejstvu kupusa 1IiJiIRogo je pisano vee .i U na~o.j !Hampi. Na~fi~o su znaeajna zap.wmja Dr DnSaRllJ Lazarevica iz Krusevca, Amenkanac' Dr Garnet Cini smatra kupus za najidealniji prlrodm lek za mnoga stomaena oboljcmt]<lJ, naroa~Q m or u stomaku, Profes'Or V~asHmir C~revit. p.rona~ao. je pootup'ak fabricte pwizvodnje kupusnogsoka koji ~z:nlituJe fahrika l'Budiimka«a Uiicke Po!egepod nazhrom ~Bmsikan'" Dejstveni princip j e il>U«-vi tamin. Ja sam jednom u predpenfcilrnskcj eri izJccro je!.inulenlll ,fj ja se jedna dojka sva,\'oc. bUa pretvorfla uogromnu gnojavu ranu, ob]ogatn<ll od kiselog kupu.sa, i to za nepunih deset dana. Mnogima izgleda evo suvise presto i jedinostaliTio te rade govore prezrivo 0 "bapskini ~ekovima.". Jeste, sri priredni lekovi koj.~ nam obilaw, sto]e naraspolezenju prostl su W jed.nust~'llil~, te zbog toga, se tako' malo i cene, Z:a~,tQ da bude presto kad mufe. komplfkovano, s korn bi se rek la, da je geslo mnogih neupu.eenih. N arodna medidna D~je l.a poteenj ivan je jer se ona. bazir,i\ .nave.kOVDo,m ]sknstvu. Ra.zume s.e da tre:oa Jl'rihvat~ti sarno. 0.00 SID Sf: pOka7:.alo ka@ korisno i potp.tmO neskolnjivo dot. :i),vaku zabludu i sujev,erje naravno treba odbaciu.Pri pU'imdnom leee:nju, presna hrana je oesto zastuplj,ena i ona z:a,ista mGfe ,cud a da stvar,a. aka :se blagov~emeno i praviIlJil'O primenjuje. Oua 'ce:s:to dajc porzi ti'1l1le TCZul t9J~e i anda bda ]'e ",ee za svako drugo Jeteuje 1::3;500. •. Evo prime.ra:

.27

. M.t'. t:?vek pedes~Uh gOdina. vet duZe. \freme!~a pati od lsijasailkoji 19a je ]]Os1edn]lh dana toldl::.o stegao da flepCln:ucno ie;Q 11 prevetu 1.!7: stlias.ne tJokive kO~.i ~ se Pr;i ~J""" I1Je1ll pokretu j~ vise .p?jafuvaju. Uobieajene lek.ovekQle je do sad usnnao, anenrrn, J1]ov.dgm., sahc~lne preparalt: ] J"IiI,ZIiIiI sred!s.t,va za masrran ie vi Sf; ne ]!:loma2u. Naredeno 'o!bUS'till'l'~ ian [e S,lI'aliewsie ]e~O"'a i sam.o. prcslla < Fn:alia,~ \lure" POvr6e i tr] jdmlne ll::'OI"~Lkc CI"IIDl< nepIDseJ~ brasna zamuoenog 1:1 ndrnrllano mleko z;asladeno mcdl1m, Vee DOllle 24 casazllaJno olaikS3Jllje. IduOeI! dana ustaj1e i seta. PO SGbI uz jedva pri. metne bolo.'e, trete,g dana vei! izlazi j OOI'llmlno hoda bez bclova,

M .. L, Obostran] jS,ijas, nznepodnosrji\;'e belove, Vee oil duiZegvremcna p~ti a]~ je ,sadainii napad najgori. Lckovi ne pomazu, Mom da dobije jnj'ekCiJC?,~tiv l!Jo]<?V<1". al~ j ~e ~,atlll same :'rF.llkotrniM i .slai::io poboljs~nje. posl~ cega i::mhlvi b1vaJtl nO~'i,aCl. NcdeJJu dana parenja aa vodenQ] 'parii presna hraaa I bolesl'lik ie j:decen.

Takvihi sHcnih sluCaJ,e\i'a ima bezbro] .. AU tma ]05, mnogo te- 7ih i opasnijih obolenja .koja se daj,m. lecitj taka je.:inosta'tnim metodama pnirodnog .fe6eJ1ja. Za OOrediiv;mje opsteg zdrall'stvencg stanja tao ] s:t.eP(ll!llOi, boksnog{!lp'rerecenJit~. od velike je kocisti metoda odredivanja dijaglloze po duiici ota- ][RJ!SDIJAGNOZA otkrivena ] razradena od madliI'Skog lekara dt' Igl1jl:lca Pacelja. Ova vrsta dija,gno,s,tik,e o kojoj. Vee pmtoji OpSil"D~ literatura sve se vi~e prirnenjuje DaroCifio, u Ncmackoj; Francusko] j Amer:id. Oma nam p'l"edstavlja. 'j1edno dragoceno dijagnos~fc:i(o sredsrvo jer- nam omoguca1ll'<li da ofkr:ijemo bolcst jos moogo. ]l're no slO! je postala manifesma i dos tupna uObiCaj enim ' metOO<Ln1Iaklinickog ispitoivanj.a, ] pregleda,

Pos,ebnn pahljlu zaslufuje sledeC:i slu(';aj:

. J. S. ~[e jedne sal!)bra~jnc nesrefe ~ena pcdesctih !lodhia zadebila je ]J'OV:D1edu. b;.'1'll~ll: stuba, LelaLa ieiz~nolil1"em.e u gips u i i tllaJra jake ~,~o\te 1.1. rabma. i no~m:a. le?en31 it: od najpm:l101tUih heograd:!Oikib speci. JI~~l$ ta hU1ll~);la, ortopeda, ~ntcrmSfa i nl.,'uro[oga. 01ll'i ~~edn j i POstavHD su w.JagJ!'~?Zu MYELITIS, Letena je najramovl'Snijinl lekO\!ima.' a]~ se $~nje sve vrse po~r$.a\'akl. NarnC.ito su bUinesllQsni bolo",~ u Idavi. mkama ] nogama k!ojiiol' nisu da,lj nka sklopoiU. Razna umiru]u.ca sredstea samo hi ~o,,!e]~ krItt~.t.rajl!la p~aZI!a olMcianj~,. coste Cega hi boroV'i p,[lstajalj .loJj Ja6 .l.:Up<lm111 ~ l1es~m~a J~.DesIliOSm.l.a. Ykocena, nCl?Om.iC:[Ia lcZab je u pt"lIS!,d]i d,u~ s~ je bolJ:ovI nemIlosr;dino kuiLak KonaC~ID je ~O:llzilijar.110I!lit\i'. deno da . ~~J. Vlik; ~~a s~~~. ] CIa ce naj:daljc za 15 dana umrett. OSlaia lie same ria ulJlekqamla R}OrnJUIDa da bi loij se prekratile muke U taJikvom se ?fujnom. slanju nalari1a kad 5.Elsn je !,?rvi PtU ,,'ideo u ie~eo··~'!I46. g. Naredio Sam edmah generalno~.S6enj'e ,adog organizma, potp1.!no obllstavrj<ll-

28

29

30

blt::a, dew LjuOOnllira TQ~k:ov~ca, bravars],;;Oi!!: majstoza bE:ooogrnmris,ta ~,a stailH~m Beogradl. UL N. R Hli,U:sli.forn l0001'Ov.8 ko~ K.a:rpo,~:a br, 60 coden nOl"malno 1946.~dincbilo je zdr"nro i leioo mzvijeno delle.

21. 1 19'49. gOO. dobih Ie BcSete v<l!kc:inu,.u deeijem dis,pame:f1J;l DOl. (:ukarid. Odimah ]le.kc~i!ll:o daIl!ajJOsJe t~a ~ij,e da se uti da gil be]] g[ava. 8l zatim ruke, IIDI!:e I stomaik,a ])Ostao ]e nC1l1..'OZaEI ljurteCi so za svabl! siwjcrt1. 13. FI 1949. otclmulflU ol::Imi !ll:apcia. ,15. n dobio ie tpnpetahllu_ Deaji ~eibl" .m]l je bio pozvan :l!:OOSln;~ je anginu. i. PI'6P:isao sullliEativ:.Ol Temperarnrolie opala,. alri se uskoro oPel poope:lla~ va ic sapOVl"fm1loeojm osci]adjama n.iijahl sve do 1. FIt "[:oga d.aJ.l!l dObrio je ~fra.sa l!]!kQlio se, za:vmuo oe:i. i ~gubio svest. To se pomJi'Yilohi pula 11 toklu eel:iri sata pri Cemll je ~mpernhl!Fa stalno iznos:ila SIP i lIJ1ije spa.d.ata n~ DQred sulfatiazola Ov;jj Ra(pll:di deeijih ~reva: Sa gufuitkomsv;esti i tnaj lma trajali su sa pevrememOiL p~di!ma tri dana, k:ada ie 3. lilT odnesen 1,1 deeju bomiou na Dedinje_ Tamo, je dr 1.j. Pr'Ii'li rekao da je, zapaljeElje piu.63J, a pos1e da se zadi :b h.berku~o-Z]..Kaib smo mu. ~'kli dla Ie dete dbbHa BeSe2e ~C-~I1]!1. rekao [e da ae zna sica lie. Ii! ho4ltiCi :a:e: ostao td dana za koie je vre.me dDbiQ. P,e[licHin, Lnminal i Kalcijum" T,empel"a je palaahii sun:apadi .~., ~. da~]e ostali, Nosi1a ~ .~ :zatllru ~fl nervnu kl.imlru tilde su re1di da je eneersIh:is. Davali muLuminal i mcsavinu broma, no bel USpC'ha.

Dete sam. ~le nosibkod dr A. kloU mil]. je dao ,31rnjeki od"Preg~

1JIO jedanecm., ., .r" olliO m, ,:, U," W" nije,"~og, ", ~ dobio_ ie]njekcije .;: b1'&

mata dve b~lJe. poslle Ce~ m.u Je .2~ dana bilOo dob~", No eth .20

darla. iful:)io je tabc napads; da Sit ~. tresli .svaklh 15 -m.InU'lil {)dlneU sme ga. z,atiln I1!a Un]venUetsJmdec~u kJiimkiu kod dr T,. ki.o1Jl re P~aQ koo detela anginu Ji encefulim:.RJabo jie da.ti Jfuoapadii dolaee oohajn~ te da ih stop t.reba\'1U1iti, ]];.0 prnw, Je oo:lilc.l BeSe,ze mora se sa vaden.1ern leo

kal~ se.st meseci, Zbog toga. je dete otpulit,eno p(ls~e osam dana Iako suna, iP'SIdi :i. uaIDje traj3fi. N.apadi »lr:asa« pOIltav~j',al:i su se svake noCi 00 tri.j)t.lla gotovo 'UJI i.stn, vreme. U l'lI.eUuVrem,onu se stanje bajni,l!:a pogO'rsaEo t:e su slIDro uos.t'an septiroi. Leeen ie penieilinom te [e temperatura uskore ·spala. NO'i dal ic se nOoCu. kociO' 'i trmo, a povremeno j pruko dana 1!J)Z' ~bi tat svesti U a,vgI]stu ope;risani su mu I(_rajnici, ]iJ'05!.e Ce,g,a osam dall!1J, niie [mao napade. ali ih je posJe o,vili esam dana ponove dob~o no sada ~. ja6e [Jegp F'al!ljie.

" ,., ~dncli ~mo .rmt~da kod dr _J. ki?ji i~ tt:lkode~osta~o d1ij~ ellce{alitis ] ~,p1sao ]11lil1m~ID, samone' naredio da se dosa poeeca tj., 11JllW;Sto to puta da sad do:hlje eetjri oota po 0,1)]'5 dnevno, Uzto m.fI Ie dao Ilndojorun u mjekcijama ,~ ,me!i!lni brom u tecllQsti,pos[e pnre inJekciie Endojodii. na dete 'ie po6elO' da se z.allOl>i, da gUtii OO'Vor i da m:ahiksava. Pesle dru~ inje,k¢Ue sasvim se izgubi i opet potetempemtum 38 stepe]]jt C Posto :dr T.· n.i,ie roO.goo niiita viSie da mu pomogne, odneli SIno· ga, PQnDVO .m'! D'eCj~ k~i,lnjku ked dr T. 1',amo jcbio osam dana u JlIO]us~ti. Za svib pet nede:lja ko~ito ie No ta:mo- dobilaC> [e stalno Jod-Pre.gl. vitamin B-1 j n-dovno ]nminaJl. ·Kod. lcuee Ie .za.tim .~ primio deset mJektija Jodlpre!ila i B-vitamina. Napadi SIl sad bill ne~tD ~]. ali ipak joS dva-'tri nom.

PriUkrun ntpusta 'j;?; OOlmce OOnosnQ lJ!cCi.ie lUinilke rekla mi Je ~ef od.elj~ja, da je medidna uCimla sve sto Je mogia ali .da dcretu. na Z3ifost spasa l%eneDla, te i,e najoolje da .ga nUS:!ffi btL Dodata je; ~M~rile Boga:

d's §ro .PR· umre, jeI'.~ ako ostane z.iv, bice k~1en;;. . .

P,o piIl'!i'J"3.tkJu .luG. ,daIa IDI,I je dE n, Illjekcije MagnezilJ1m. suJi\ata .MJI'/ ..

Od .prve p¥e :i'ni~kciit: izis]!) mll .le ~,~dll ueko ,c~ ] bila, .mu je: \'1'10 tcsb. Bio je toliIo;o mlitav da nij,e m.ogao ,!'!"Javu da d.igne sam. Od "iiFWl:ih dveju. m,jekidja. bilo D1lU §e\'-:do dobro, nij'e Se vise tno u!k:oi;eno, zagiedlao k..ao dotl~ Dlin DiievitQ stezao pesnice. Devet dana bilo IiRIl Je IPOliPUIlO, dobro. No, katb, joeOObro peru ~njekdju. oomah sepromeni.o u lieu i tu not ~ je napad Dobio ie zatim .i Os dve, dille. uimpno sedam injekdja. Stan}e se tad_a opet ~11Ilo te je ho ] rnnije Svt'lk>u TIac dO'b[jao nap:ade i to uvek u i'5[o vreme.

Bm. smo ios irod de J. i dE'ML auIli bez uSl:lena.

OCB..ini :i bez i~ nade gledali smO, besp0m06ni };ako se dete muCi.

N.ap.adli SU se i daije na.stavm SY~ dana W Sllate noel.

. . S'lle jie to &a1ro tnljalo do ~'9. XU ~'949. godine uS sad':i karla sam ,sr:e~il dr Petrn J. Stankoviea kome sam 0\1'0 sVle ukrntko isprieala. .Rek<l!O m.i je da odm1ib pristupim prirod:n.OmId!eDjru ~ dao, mi je 1!lZ (.0 :s1edeCa. uputstva:

Nik.akve injckclje,ni .ma kane dru~ letUlle, deretu ne Snlem davad. ~ ~rnah po6eti sa Fedo;i..mm. kli!stira:n.iem dva puta dnevno SaL kamilioom, svakodn.evno b!' , zaHm. 'simcaje t:rnz prowr n zagr-ejanoj si},bi :pri remu

d.ete, mom da . sasvim gOlo Jl!iI. bevctu U pOgJedu hrnne mono je prc.ki-

nutlsasvim sa dosada5~jim naCinqm ishr.ane a },csti s~ ~,6 mogu.;&; viSe iivu _ p,tesn'l1 branu> razno vovrte, 'Ii"OCe, koz.l:e mleko, d .. 'e ],eTmne ka]lke grubos:m:i:levcOOl!: pkni~nag bwrul neprosejamO:g sa mekinjaIlla. porne~og, sa lfikk. 0. m i m. ed." m;n. N;_aj\li~ m~ je iznetlilldilo. kadrni je re.kao da detelu,~~~ ZlVO brasno da ~ .. Odmidl; sam poMa ~nmenj~\I~~1 sve~ ~n~ . kak:o llU· je rek:30' d.r St:mkoll1C, tat:oo ] U svemu pndda.\r.3IJ[lc] se DJ,egovih upu~tava. ma da nisam. ~m3la velikie nade da mu mk",o lei5e.nj e i~. moie, pcIl'l.06.

. .- Na. naSe naiveee ilme.naGtenjc dsteru iie medutim odj ednom krenulo na

boije. N.· apad:i. s.u POI>.tali re~. i k,. rat~?r.-r<l!j~t a. ,pusle tr! dil]1li sasvhn su pre~ s tali,. NiiiJe VI~e vngnuo~ Ji1)~ se "Ire [k0CJ0 I1tl ~4?~no: Dcf;e. se ubrm. sasvim \l1aivildo na nov naGin lsImme. Mesl.o hleba doblJOJ:o je kalan;t~k~ KJistiranje knpanJe i :5unooje jako mn ie pri.ialo. Ceo mesec 'OOJla ~ . je lm~o nijedan'napad. Tada Jl.i~o. Imal] koz.i~:mI.ek<? .pa s.m.? rou df!'vsli In"av].l~. Na.'l)arn su rada opet pobili. Iam q maDjOl ~en 1 tn~Jall.SVBL ~ d!ln;i.t dok le dDbij.ao .I!:rnvlje mkko. ~da sma posle t 1:"1 dana llS~b ,~a nabaVl~~ opet ikozje rnleko napad'i su odImah preslaEi. I ni~ada se VI;~ msu pm~hb. SE!-nie se );00 malo.!'!" Luke iz dana u dan S'!i'~ ~Se. l'?PJ?v]l'a..IO' postao ]e.s~l1Jl, ri<;po1mcJ:lijI. i~Ol£! apetit;i ~bj ~ ~.l! t.:e'"l~ru.. \N'oc."[I je ~nno SIJ'a"~! nJ k~d se viSe ovis,~nl ~. nrsu 13.villpli. Dve pune gOOJioc.,detoe uopste nlje OckJlls,j10 meso jer ie d1i St'lmkO'\ljjc nagla,sio. d3 [:e tO~l't;)C.lto: \I~ da m~ ne damo mesa. )Jete [e potpuno Q7~ra"ih,) J dalje se divno lrm:1i'1fu telesno jl

duSt.'VIlZi'oko:bna predvidam.illJ §efa ~rndjenia DeCj~ kUme nisu se -i~uni;L~" Dete je i dan d_a!nals ZlVO, zdraeo, ,cLio ~ 'VCSelo i n~ od. lesrat od ~.~ v.J1le:nlJe bolovalo,: :Sada ide u ctetvrti razred ~lIDv;ne 5k~]:e. sk_rm: .. Je O';UI~ lnajbolji u S¥OD:l ~azredu..Pise v'!!t pesme 1 pnpo.voeUre kOle se stampallU u Uol-

skim nov.mama "P-ron 1rorac~~, _ . . ,.. . .

NadaDl se da ce :s]uta~ .~ s:i:Illa dopnneti da se naJlzad uvuh sremo

dej stv~ Bese2inmja i ~ veliilj znac.a.i prirodino'll1 Iiecenj3l.

Ovim o.y,]a.srujem dr P·etf'R J. Stan~Q""ita, lekar_a k-oH, fe ~ecjo i ~e,Cia moga sina, l.uku da moz..e ov-ail slu~.aJ sllobodno Jlama lDletl sa pumm imerumil .svuda tamo gde bude nMaO' za sbodno.

Beograd. 15. maja 1957. 10<'. FemkaZ., LjUOOmir~:rkOv:ita s. T'.

K. Il.:kna stan 70 gPdirulJ, ~dei[13.k:ap. _ Oduze~?st leve strane .. Ma.

Nen1.oeno 1cl.li u krel<"'e.tu, t~~Q) govo~.nesel_~ ~obIJ~ sarnO; Slo'efe. Jabukle. Jdue.ih deset dana ~re~ JalbWl:a I, OSUd~ sveze, pres~ ~CIiCe .1 E?vrCe;. ::ste 'Uri nedelie rena je lldetena, ustaje, oonna!!no bO'da ~ ]zian. Qn10n :Z

tdiik<lCa.

M, N. Zen8i §e2id.fs,eHh gooilla. b.n.enada ~ srusila. i izjj!U.biJa S'lfe'S.t: M~ dana ].rap. Odwe'WI5:t d\esne stnme tela P.osle 17.vesn~ vremeoa dclimltno s

33

osvest[ no ostaju tes,~,: smernie pri gQlIDru,zblm.jellio stanje i opsta umemIrenO!'~- Od hranc d~biJa same pre.<;no yo6e i polm15e kiln i cmaneproseiarro ~no bl"aSOO pIJImeSi'mO sa MJruVaflim m!clrom. i zasJa(1eno' m.etilom, Posle mesee dana ~~ie. iz;[OOe>na. Ustaje, Wazi. nu[malno hoda i! praWloo ~o'li'Ol-ji. ..... . O .. f' .. Oduz,elost .~evt::strnne t~la,'i ~dk;i! smetnje pri ~QV:oru posle zadobll'enog lz,]ur3, krvi u mosak, Le'tal:JJ 2(} dana Ita n infernoj ldini.ci Gnvol" se ~ra\fto,. ,ali je (ldlJze~os;t leve ruke ] liloge ostala i dalje. Ocajna i l1eHloCna k:7,i ¥ krevetu, Posle 30 dana lkJistiranja I presne hrane ('!;'()(:e. povrCe, bnisno) useaje iz b:eveta ii hoda sama. ~ Itd. itd. itd.

No mStQ se od st.rane zvruUene pntedioine sa ba,gatelisanjem gleda na lekove koje nam maj.ka priroda takQ d'aref~:!iivo- pruZ8I Mala: svakom koraku,?' Na naMm poljima. tako lepo USjpev:~. i .lru:pus i parndaj'z i ber~ 'uk' i salata, P.o nasim, Uvadll!maizdas.oo cveta lIl!~jrai[icWje Ieko~ilito hilje koje. je Or Gosooskli take lepo ohrnd1jOo U 8VOj'Oj irnjizi I(Lere. nje j~ekGvitim hrUjem Ju:gOiSlaViijle). Sunee, vasduh I vOOu ne momma da UVOzllno Iz iflwtranstva i da za njiili. d<Uli'lUl skupe devize, a pknieno

brasno se dobija bez reeepta, .

Zas~o se tako u~ud~, h.!\Caj'll miliooi i .miUjarde .na[;aznoraZOe tabriCke le~ove j specijalitete koji se priInenjuju I gde treba a jill's viSe tamogde ne treba, 3. li je je dej stvo mahorn samo priridno u smis]u suzbijomj'a. odnosl1ougusiv:anja bolest] pri cenlu sezaboravlja da j01IilEm:CUS CURAT -NATURA SANAT~' {~ekar ]efi a priwda isceljuJe).Ljudi Obilno befe ad onoga. 8io je presto I na dQh\,B.tu rnke a dive se onome ~to jie" kmnpJili:'O'VlHllo i nerazuml jlvo, Naukaim p'ri tome l:esto Ide na rub. Stablo segovarl i pise (I ovim ii arum nau~im otkncim<l, 00 ovim i onim pronalascima [la"polju tehn:i,te i medicine, no Pl'i cemu se ':5e.sto zloupotrebljava sama rc~ na uk at, sveseo Hi nes\'esnoprlkrh.r,ajuCi njen peav! smi8ao i znaea], Prava, istinska nauka je sarno ona koja vodi Istinu ] Opstcm Dobro,. dok je sve drugo ps~ udonauka i .zi'lIbluds. 00 .zloupot:rebi likova tzv. ltmedikamentomoj s!msti... govorio je dr D'U~n Lazal'ievic izKrnse~ rJI!:l II kongre,:;u Iekara u NUu i 0. tome napisao jedan .neOb~Cno interesantan jprikaz.

W'o odmah seO..peei i. bosti. zmlto prepisivatrn skupe inostra.ne speci jal~tete', bez neke' smme, hitne i neodlohie potrebe. 11k,Do se moiemo ko.risno pilslitmziti jednost~v.il'ilib:! p.rirodnim ~ekOl!Jima]' Sve sarno. iil1 vecitom strnhu d3I se takav nckipoch:mvOIit nebi. oglasic k~o~nenauea:n«. No. za boJe'snib je vahtije da,oo:dravi makar i~DefiauCno« nego da urnre' »Istl'l)g<o nauCno~. Kcdiko je sarno izvrieno nepot[lebnih.

operadja krajil1dkat i s1qmg ereva koje bi S8 .. malo truda, strpy;mja. i bioOloSk:og razumevanja .n:I-.og1e bi,H izhegnute, Me .treha zaboraviti da u na§em relu nema sl1visnog organa ik»ji ne bi imao tama ~~m;! funkdjll .. kao i da svaka. ,operncij,a rna kako oaa navod:no hIla Iillka predstavlja potreso, udar i. O'~t:6e:n~:, integri~t~. naSeg organilma'.,te da je cpravdana samou krajrrjo] linijl ~ad.a je Z1~t u nep~ednoJ ,~~asnosti a nib1k:vim se drugim srOOsNlma ne mose pemoea. 'fo. se .Ista odnesi i na anrlbioti ke, i( njih treba prlmenitl same tamo ~ gde J: ~ntno i neodl]omo potrebno_ Ne treb~ mbora~~ti da ani l!e 1~! ~ec ~~o ~U7.bijaju bol'e$.t tj. dleluju pI'otlV baktet;ij3: onemo~cavaJUCl im n]l~OV dalji ~vitak. diaJdebakteriOostillticno, ·orne meuu~]m ,b.o[est kao ~~a~~ j10S llIij'e i:z.]erena .. Organ'izam se tek. on~s mom. boritt ·ds. ~ 'OCl~S~l 1 opet povrati S'I.'O'ju izgu',?l joenu \IDuta~Jlu~vn()teZu. . Na . ?~sle?nJem kOlilgresu ~nte:mlstalll 'Vtsbarlenu naroc]to. JC ukazano na ~1DJeD1CU ~ antibiotici iz..a:ziMllju pOf1emeca,j mikrobioloske ~a"'~o:teZe. re da. se nJl'hova upotreba morn o,graFIliClti samo na strogo ]~dlC]~ sf?taJ~ve, ':'0.deli pn. rome!!acuna ilia ti antibiottci onemo.gu:cava]1;l raz~ntak: ~. on~m mn~gdbrojnim. sapl:'lti·fi.tnimibakterl]<lIma koje su .. korisne .r lilIoophoduo potreane za.rnonn~llilo odvijanje noobic]]o kom.pliikrnra:nog procesa me-

rabolizma, . . . . ,. v' . • • d

Aka se bu]eS:liII~k od 7:apaljenjap]uca .~:decl Sa peneinnorn, Oon. ~

time nije st,ma imooitet p<,~tiv te bolesti od koje ss posle m~g dru du!egvii"emena pono'VQUilD-Ze raab.0k:t:i: ito joo ~a.kse n:ego ~lV1 P~t, jer pen.iciUn ist,o leao i drugi a:nt~~ot:lC1. De, sarno SID nc }a~&" Voet_ sma: njn.mjepl"irodnu oq,omoot orgmnzma. 17; tog nWog~ u~ek J.e. nakQJ1 TI j i1iov~ upotrebe noopbodno potrebnc dB. se podesrtim leeeDJem. opet

jafa tcloi oSPrJ~ubiza odbr.uru., . +.. ,. ". ."'. . ".

U jednom mesw u provmC!I.]ll ve:~ bra]' dece ob~~. Je (ld ~

paznog zapalenja pluta_ Lecena SUo ~~-evr.~me . sa . pemc~nmn pos;t~, Se tem'"peratura uporno dda~ana~sim .. NaJ~_d}_epod dels~votn pem· dlina temiperaWl1it pala i de.c~ su lzgl.edala u;le:en3i- No. nak?D mestt ,(lana ponovo gu se razbolda. ovo~ l;lut.a ,od gnOo_!!Wug zapate~la .moitdanih opni. Ne Teagl!ljuei 'Vise not ant[bt()ti~ke dvanaes.toro od D]fu J'e 1\IDr~

]0. -Da:khl! pamci!: U ,glavn! .•.. .,.

Daleko ,00 toga dOll se potc:enjluje velilti zr.a~J otkn~~ anti~lot~-

b.aH im tl1eba oorediti n jihov p'ravi do-met i strogo precrmanu mdl'

35,

kac_iju:, Ne ~b:3J gnJlbjti iz vi~ po;mlv~ja~J b je .njihova uloga. samo ~~,tc~rm.sti:~~ma;~,da s~. ~~ramhen: sIlage ~~imla posebIK. moraju j.Beau a. p~na:Ci i oOO01l:I1ti o:'no¥n~i]!:l:ro.t k.oJ~ je doveo do t:akvog je.. ~nog ~]laJ da 5iliI ,Sie U .Qtga.nlZInU s~¥(IIriHpovolj.ni uslovi za na:stajanje l~~k p<!-rogen~h . kllca, PtmQNil t.n6fB!Mnukam:r.i!];<1I,~IlOellJt!pO"m~ . kQ~unam .Pl".! WII'Q~!1l. pmZa Vee Bprymen.uta illffiSDJlLAGN'OZA (odrediv~nJe bO]~b po duzrm aka). Rod svin. hroruc.~.b oiOO],jenj.a miim.e na):wm,? U OCj,Mot od:n:4ene 71naketoji ukazuju. na .~7J'aZ~te pOiPeIIlBeaje u. Qrgarum_a za varenje, ~o 1ll amkI aka sm] deo te]a KIna SI'IlQ]i odrederill. segment, m a.e2:O!bvaljl!J!juCf tom d'aNnu dijagnQ.st:i.eiranjaDro~e od~ti! ~oji je organ.Ul5100. ~p'stegPO:rem.eCajar .na]jviSe stradao, ~nteFeSii!MltFiQ da .se skoro ~;OO svih dukm__ih bo~esirl.k~. naillazi til. duZi.ci aka na~aLke b.rmlic[log poremeeaja varenja ] sledsiveru;>g' :samotrovanja orgamzma,

. lIoLnec~ sa top giediSlt\ot wtio sam is:pitiv.l:l!i[l.jja u piSifUjattrijskinii bg!llnicamla .~ B~dU i Kavinu stu _i. je na zalost biIDo Qw/0PCC]lQ .~ . nolo ogl:am&:c~o,j meri, ~i1o ~i je dOZ'lloJjenQu Bcogi:adsk~lj bolnici da .ekspen.en:l1.sem sa 4 1 siCWuu8 f.et:iTi oo~es,ni,ka. Ra~wlo Sf: e snzo. froeni.carirna mjli. 8U pms]}· ve~ SViIl uo:l'::licajjenu ~empiju. medik:amc!l'!l,t~ 2'Jlli!. ,insu]!in.skim JWmama. i k:aI:'dt~:sk:im .. 8Qk~·vima. {kaisnije elektrose~:.a): 1i ~red sv:g. ~d~ leOenjabili s;u potpuno izgub~jem,mp~, .~~. ~emJt~ew]~Ci. se njmai:o za svoju O:ko~:~m.:I," !Po oc;o dan sedeli t'll. il~ wbli mi:a J:ednom mestu tupo.g]eaajucipreda se,

PbIa2le>ci ad OOQovn~:l.g. P~~la prmxmog lecemlja JOOui bene purgae hen.~ cura.h: (ito dabm ~~:s.tl doom .~roiH) I sw Oetvorica. d.ob~a: :Sill svake jutropo jedi]iliu jek.lllD.u-kalikJU1 kadsba:.ds~e soli i carboa.rfu:!a1is d~k su ~'. ~e dOOili samo jaibuke i niSta vik:. Pos~o nisu im.aii Dist; dm" go Jeb SILl j.abuikepo. ceo. dan. Ve~posJ:el!lJeclclju dana pr[me[aa SJe' vMna

~ro~ena .. D(!.k S~. do . t~ .~ ~dan .se~~i, sfaJaJi. j]i ~cali ~a jed]m.~ .~cst!l!1 .n~ P~VOJ"']V'~.l ill lIednu. Jedm'U re~, sad je njmovo lice ~~lo ~JNd~l 12r~, .P~~I~ StU se kre1ati,setati,~!]te~S!)'\1'a;ti _ se .z<!! SV& J~ Qko~1J! .1go\'lfint1"PD.S~~ Hi nedle1jenjillO'll() se stanje t.()fiko popm.v~kl ~a ]'e ,Jeila,n m.~ga-o b]tj C't:pu~tffiJku~i. dlok S·u QS~aJ~a 't[;lOjica mo. rab. joS ne,",ovreme £I§tatj u bo]!{iI_~ci j,er Se i'Od!~ina tada n~je in~erew,vaJa da .~. porilivati.

36

Orugom pnliik.om. u Kovtnu vriena je dijetOli]nO=de?,olntoksibcio!l1_a terapija nad gro·pom. Old deset i1te~ dusevnih bok5nilia od .kojm je OSaID. bllo.sizofnmiCaraa dvap.aoilitifara. Kao Iu gornjem slu.caju i o¥ffisu. dobijaLIi. izjiu.tra karsbadsku.. So i aktimTI: ugalj, a od hrane samo, presnovece, povITie.] erne hlebnooraSllO pumdanosaJ fujemJ .. Za ovu. ~erap:iiu uzete sa najteie bnlesnice nad kojiWJJOlJ. sl!]bez~spehOlJ v(le bile isproh~fie SYe udbieajene metoda lecenja. Ra.d]iJo se ddle .. 0 be:z[] adl;l:Z,nim, ]?:g;u.:!lbl jenim glueatjevlm..a_ U poc.etJml SUI. scbunUe ali su se tdkom de~etak dana. sasvbn nt<:l'vruk]e Ril no-vi l!"J!atIn. ishrane, Najteze im je padalo ~tu ilisu dobijate l!~eba, vee samo iiv,(! bmno ali je u ~lro~oj Ii!,ede~!ji i to is~o bez te~k!o6J.. Posle tn.nedeJje, 'I;I-va,k"e ishrane .rezuJ.tati sn bill iZTIilJd svd:Qg oc.ekivanja.Pres[]Jo voCe, POV[1Ce ~ hlebno brasno imalo je [Je>l)ibii:::no po.VQlljn:o dejstvo kako D<l! njih,QvQ telesao takn i du.Sev]]o stanje, Izgled ~~ca postao je sveiiji, OCl svetlij,e i aliaz:ajnije. Boj.akoze koja Ie d.opoCetka()'li~e. kure hHazutlms·to .$~.V3~ gGto\,o ze:m.~im1Ja postala je sada mladaJ~aClU sveia Lrumena. U p:silii~Q!I'!IJi poglediub@lesnice su postale pri.stupaenc! razgovorne, u vida'li'ne .~ ]0- g]crnJe.z]vQ se int.eresiJl~t:rei kako .za. .'WO] sopsrven] po[ofuj ]. zd~avsheno ~t<Uil] e, take i za SVO]ru oko~inu. b,vuccne iz du~e'Vl1og mraka I uema- 1~j5ti sve se vise jp~oi]js:avalo njil'ltuv:o p.sifiliil:ko .s~anj'e .. Jato je uspeh bio tako oCig~edan i g,lliHlSJ upamjiv ]JJ]je se ovaj nacin leoenja mogao .~ast:a" ""iti, jer sevistn kao i lJ,1 pnr.om slueatjlIJ., nijc nalslo na potrebno razumevanje i podJri:ka

Od uooica]en.i~ metOOa lerenja. n3.rocr~o t~eba ukazati na iiteino dejstvo :!!sok-ternpi~e" 1<0;[ a :5e ~aZa:fost 1;:00 mas p~im:c:nlma i. to De. ,S~Q' ked dusevnih bclesnika vee takM'e ] kod. mnogihnemulla:rra stQ Je dok<liZ totalnog nep<nnavOl![il j ~ na l,osn.LI!vnijilli. biowiSJdh procesa koji ~e oclligrava,juu z~vOim o!l:"ganiz.mu. Ow .. gwiba j nehmmama metoda leCen~ a eiek.lroook:ovima ko] e se odrekao vet i senr u] en tvorac tl!r Medlln.:a: trebas~o'p.r:e zaknnom da se zalhromt [er kri]e u sebtvelike opa$i'IL¢b po z[VO( ~ Mra:v.ljebolesnika,.

Pre:s:nom Manum i primenom muzika]n.e p'i>mo-terap.~ff e [I eeIDu ee kas.llije bitj .mi, mogu S,tl ·spasti jo~, mnogr oo]esiThh:i k.oj~ SU. o_g[ase[]i kola neizieeivi i iZgulbljeni.

U vezi Sf!! islrranom moramo na:pomJelil:tl~] dOll pn jatno drustvo, nmzika i cvece 11 zvrahmj mCli. pobo]j~avajiunoU.cenje pmhavnih SOkOVSi

·~ ~1.aMavaju proces .~refija. Bi]jua: hrana pohzala se anatno pede,Smja: od m~b~'. B~Jne, belanceviaue lakse' i potpunljc s:lgPrevaju P(.F gotovo ~o se isre UZilltaju U ijvo.m,prosilIQI'!il! stanju pri ce:mu. vitamini U 'pt:mQ] meri mogu dofi do izl!1liZaja. Opiti -~'}1IJ po k:~zali da prl mdovi~oJ . p~teino me.s-?:atoj isflr3mill~ lJ1:l)a:.SaJllO ]!;I organizam m.nogd), ,4s,c beranC:eV1~a. no ~ sto ] e . s lva~u potrebno. Prema BrnuchIe-,u4Q---6(J1 grama belanc~\'ma je SW;VJrn d0vol!.llllJo da podmtri potrebe orgarrizrna u belaD~eVlfl!::ma. Hrans, koja je bogata bclancevinasna opterecuje organe ~\larerl]e, .ubrza\,a rttam diisanja, poveeava te[esnuliemperaturu i Iza:Zl~aJ ~agorniIavanJe rasp.adn~h produkata metaboliama koj~ zatim delUJu . !rna autoto~Sjni _ tj. llnutr.a!nj] otrOvl: srvarajuet pogodno do. za r,alVl,tak ·p~togemb khc~, ~adovi Citanbe.tna i H ana poka,zali sou da hran8 sl:omasna. u be.lancewnama povedave telesne i umne sposobnesti, p~b.omJ~ava O~,gie zdr.avstveriD: st3!lilje ] pojaCava odbrambene snage ergamzma. ~mtJ1i' rnz;mh ~.?~e~~!..~ n;r ~<lk~e clFkumic a. talozeni raspadni pl100ukh .lZme~c . mateT'ill]C bJvaJU pokrenutl I do kraja sagoreni. Profesor. InI'JJ1~ F~~~er dQka~ je da sportistl vagetanjanci irnaju diva p~ta.. vecu lzdril]w{)'st od onlh koji trose pretezno mesnatu hranu, [10. ~Jl~mh .~czult3!taJ dosli s? na osnavu. svojih ispitiv.uljjia prof. Baelc iz:

Brls]a IID:r Jat?k? i ,Kl~]aDi ~z Toki.ja. No, svakako najvise ]skustva ~._~OD1l pogl~du. ~ pna,flJu nna prof. Brauchle koj] je kao ~ef Uiuikc za pnflodnD ]ece~]e U Drezdenu tokOJ:lIil 9 godina [etiD 0.10 25.11101) bolesnik~ presnom bi1~TIO;n!i h.~an~~. Rezuhati njegovih Ispitivanja Dbja"'I'jeni sU_ II 20~nau~mh pubhkaclJa kao iu njegovoj .knjizi "Handbuch der Natul'helnU.llnde~.

+ Taka se od strane Z'II'ani,fne medrdnc jos uvek sa cnu:II]ov,odava.

riljJ'em gleda na prtrcdno .k:ceJ:ID]'C k30 navedno :'lDCnaUeno« i »~a~tlo~ ~~e. ipak.visokoueeni pre.dstavnicj te nauke eko su doveljno poit;e:

DJ ] UlIlaa;ml kad tad da pnznaju svojezabhrde' i da k.onguju ml!liuga

dosada neprikoonovneRa gIDediil:ta. .

. _ Cmnjenica da se ll~Iaz] na, slueajeve dOll nek.o dcte' bolu.1c ,Od jedne tako' zarazne. bolestI kao sto .i,e sarJah, ,<I, da drugo koje ~eZi u lis'tom kreveru ~taJe zd!avl[J, a da sle moida po de dve godine zar,azi ,ad nekog deteta JZ. komil:lluka i lICk ,(,;mda oooii, d.a zara:zne bo1e:5ti ,daklc b[rnjn s,,?je irtv~ pll )~n~m redu ,ciju zak~nitl;liSt medicina jos uvck J]e pOZJlal'e dovo]Jno, cmJemca d<li je P'denlru[;er osiao .2:]V 1 zd:rav iako

38

je progutan mili'cme ~vezlhk?l_eri~ih klica,. '~i.~j~niCa ~a se. ~4 hew]? iz za t .. ora Kolumbu suA merrci msu razboleli ta ko. SU 1 m ub ~iZ~ane Zi\'C: celije raka, nadaije, clnjcnh:a da se .c:O,ve~ muze razboTeh 1 pore~ 51 vl:i1 p'redUZiC'lilll zasti {nHI, mera, akp nc ad jedne ooreuenc a on~ od kahc dmge bolesti, sve ~Q 150.\"0[0] u prilog teze da je 0. t P 0 r II. a s n <llg a . 0 r g a II i >!:; rn a tj. prirodrri imunitet fa] na] .... ainiJi Eflkt.?r od ko~ zavisi hoee H doci do. obolenja m rte, 'fa le uosralom svojrm znaca} nimra"dov]ma dokazao i Kanadanin dr Hans Selye Sa UnliverzJlCta u

Montreall!1.

Za ovaj prirodni imunitet medutim od D.CO'oic.no ll~IikOg _ znacaja

je psihickill ravno~da, po~to su jedj~.:u st<Ulljuunuta~.leg rmra, s~okojstva izedevotjstva dan. naJpo"u[Jmji u.s~ovI za optimalno funkc~onisanje liH'LS]b orga:na. Vaino j,e s. tim n v~zi istaCi da oo1i',e~ II stanju psihick'e bannonije oseea s".re veCu ,aven~ju prema rnesnatoj a naklenos~pre.mam]eCno-:vegetabimoj hrani, Kod takvc Ishrane ~aJ\i'e6a su retkost o'boj!enj1ltbubre~ i jctre, te se upravo takva hr:a~ ~. p"re~o:ru~ .oujc kao najbolji lek kod aapalenja ] kamena. ~ l:mbregu '. ~QJ . be~id. ZIla6jiiilo [e da se pri takvoj ishrant gubl .m pO~.JL;eb~ ~ pu.~enJem ] alkoholom, Opste j e posnaea stvar cia su vegetarijanci kud 1 k~o mirnlji i ~t:aloiep]]i od onihkojl pretezno jedlu mes~~atu .hranu. Lece:' nje alkolholizma. Ant.abusom,. Cronetalom i 51. same je DanIan poktllsOll] da se medikarnentoznim sredstvima SUZibUe jedna strast koj.a Ima svog

korena u poremeeenoj psihickojr,a,vnoldi. _..

Od scnzacionalnog znacaj,a, sn otkrica dr med, Ryke Geerd -Ha~

mer-a kojI je na mnogobrojn~mJ cerebI'otomograjskim sn~m~a. uspeo da dokaZe d~. seki~raka. (ltU:uJu u moz,gu odredene lI'idIJn;re promen~ > kao ~ledica dugtO,trajnih stresova ] nere:senihpsrnhrekih k~ri_ika~ ea, Nje@va knjiga: »,K_rcbs Kia]Jikllil:eH der Seele«, Vedag Anno di Dirk, Rom-P'a:ri:s-Bonn, Feb nHl [" Jl9S4; AUlor dr med. Ryke: Gecrd H amcr, Roma, Via Cassia 12,80, I talia.

39

RELAKSAClJA

Specijalne lfdbe mi~6, 'kako i;'b prep<lI'iUCuje Amerikanac dr Ed~ mund .lIiatQbson U SVOID de1u »Yoo must relaxe (l!l nasem prevodu od dr MUenka. Popovica: -taka ire tt'eba edmaran«), kao i autogeni trening u vez,]b)nce:ntrntivnog opm,tanja P metodl dr J, H. ~l!llc-,ll.im.ajU· "e~_znatniju praktienu vrednest je:r. na prvom mestu nisu Atetne. sarno inskuju dm:e vdba.nj'e' i tde dovode do OIlOg: stepena re]iliadje ,koji omogueava jace .aktiviranj,e .nasih Iatentnih z.i'ltotnlih snaga, D1!liom veiborn medutim mogu sena ollaj 'oacm. postiCi zuatni uspes.i.

Br-e1Ll!e:r:..ova katarziena hipnoza a zatim svetom cUl;'ena Freudeva psihoanallza sill raanim var.ii,~adjama po AdIero. Jungu. Steke[u i dr. takode slufc is1:om cilju - rRst.d:'e6Po] U i os1obadanju 'li'ezanih.. psihifkih snsga, ,aU sui te metode dugotra jne da za sku primenn tie dolaze u obm.F'reudmfa pslhcanallza I;eMpoma §edna od najveeih psiholosk~lh tvorevina, pored Sove svoje gdnij,alnosti ima svoj vctiik] nedostatak u tome s~o tako lIuge. trnje dOl, [e same malom broojl!l osoba dostupoa. po=gowvo sto' je samo poj'edinac.no primenljiva lege artis, Jedna pslho:maliza pr,OlvUno sprov,edena.po Fr,eudiu. traje dve do pet godina, s dOl da pacijent najmanje svaki drugi dan po ceo sat ]CZ] na kaueu l!l Iekarsko] ordinaciji,pricajuii u slobcdnlm asocijacijama sve sto mu pada napamet,

Jedan narocitj sistem ~laksadje za poscbnu primena ked ocnih OOOmeDja p:rOl!lJaS3o je Amenbrnac d.r W. H_Bates iz: Bmk]iDa i to poffi.aeu tzv, p~miranja. koja se sasroji u povrcmenom dcianjlll saka prek» zatVOI'eniih o1:!iju UZ ~stovrcmJeno misaono koncentrlsanje na crnu boju, Ova metoda je uprave revoluclonarna i rezultari postignutl njome prev,azilaze sva ooekivanja. U _ujegovom opsirnern delu .R.i.,ght sight without glasscse (u nemackom prevodu !;Rechtes Sehen obne Brille" - Kart Rohm Verliag ~n Lorch Wnrlienbcrg) data su podrobna strogo naucna objlaSD,jenja kao i potrebna uputstva za prh;10dnu loeenje [f',il,Znib oi'!niih obotenja.

R.e~ab1lJd~a tj, hipctonus Ui srpski ret':cng opusrenost je od to, like vainosti de se stalno mora istac:i j~rje uslov za ndstranjenje prenapetosti d.anasnjeg cm'Cka i sledstvenog ostvarenja ps.ihi,~kc harmonije_ iUu:ne rdig~j,e te1]]e SU, takode, da nstvare psihiHu harraeniju, ,;lin SoU se pored nes-um.~j~vih uspeha na ialcst le:s[o gubilf' p. sparedntm pejedinostima, neteleraneijl i raznim dogmarlemm sukotnma ta-

._.;:.

11:0 da su kod svojlh vernih samo r etko k.ad mogle osteariti ono stanje unutarnjeg mira. sr~~~ i spo~ojstva iz lmjeg 'bi se radala jedna opsta sVoohuhv3Jtna ljubav u~ istovrcmeno oslob3Jtianje neiserpnih ]Z~ von mtcntne: v:ita,_[ne energije, Nisffi.O mi prolh, n:Hg;ije kao takve, ~. protlv liceMershia I hdi. Cast i prutovanje:!w.ik,oj uzvlseno] mlsU .~ osecanju.

DOl! sou sve postojecereligjjezeista prom:rlile s'Ii'oj ell] i da porod sveg nas~oj8~}a ni~a u~Re~,e .. ~ ,ubede svet .~ uzajam]]lU: ]j~ba~. m.ir i s~C>~, najbolji :SU 1 fiajIJ{!;ZI\i1Jl dokaz nagomilane atomske 1 hJdrogen-. s!{e. bornbe ko je zlokobno \p,reteci eksplodiraj u U eksperimentamne; svrhe na B,oz.lenim ostrvima, til. llfe\;'adii, Bikjn.iu, S]Jbiru ~ ko zna gde jOs" da hi sutra ako se u posledn jem tremstku svet ne urnzumj i De osresti, potpuno unistHc dana~nju dvi.U1t_.:'lciju, pmkrile zemljmu kJuglu rusevi.nama i gomilama Idle\'3 koje niko ne hi mogao da sa,hrnni. Psiin'icta prenapetost n~J:a j e izm.m ja 11 OruZl=lFliOj prcnapctQs~],. Dat:[e nHDo re]aksadja ] opel relaksacija, opustanje i popustanje.

Tstina dizu se g;laSQ\\;i sve jacc protiv ovog bezumWja.. Osamnaest odvazn ih naucnika iz Gctingei:il!:! > cU\'en] filantrop dr Alfred Sva jeer i&cli]ski atomist] d.r Ramana i HO:01:i B.aba, Ceo niz lilI~,sioc<'ll Nobelove nagrade i m,nogobrojni dmgj dobronaenerni veljk] urnevi S ove i one ~tTane okeana digU su svoj glas. Dor Pauling, dobitnik Ncibe[ove nagrade za hemi ju Ia Los Angelo<sa izjasni~ se da ce millonima Hca u svetn bI H s kra'een;ij\;'Q't za pet do dese'l: godina ako se ne obustave nuklearne cksp1oz]je a oko 2.00_000 dcoerodice sec u toku idueih god:iofil fizicki i mentaf-defektno. Jzjavio je nadalja da 'ce "et ibo~ do sada lzv'.cie'nih nukfearnih ek:sp]oxij.a ,godi~jc ~.oko ]5[1JlOO- ljudl vHle cbo~et~ od straSOle bolest[ Ieuke"l:nije- I nasi .naucnjd dngH su svoj glas, Sa skapa univerzit,et:sk]h nastavnjka u Beogradu 3_ VI ]9'57. g. upucen je apel svim miroljubij-im ljudima u svetu da, se su.prUitsta\Te daljem iZ'.'odenju nuklearnih i termO:nukJearnm.ekspeJ.i.m.enata_ l"akvih i s licnih izjava irna vee· bezbmj.

Sve je to lepo. ali STe je to malo. jer "'(,!nina krmUu« koji rokuju ovim 1I:das:nim spravame, .Z3J bespostedno rusenje .~ masovno ubijarrje nc daff1!ll. ni pet para .ZaJ sve. te mnogobrojne proteste i upo.mene CI iStetnom i pe zivot opasnlm pos]ca[=ma r,adioaktivnog zraeenja. Oko [40 atomsklh i bidmgenskih bomhi vee je eksp]od~racl0 od koji.h je

42

jednajedina ~ stanju dOl P?bij.e: mitk:m .. ljudi, • Atomsk<l., bornba k,o_jla je pala 6. VIII ][945. g. na Hlroounu dcl1.la JC ]gTIlcka U u]Jul"eaen]u sa "naurnim« dostignucima IIposkdnjc reei tehnlke«. Ii ta bomba koja je uniglru~3 Hirosimu ubHa je, kao sto je 'Iorec napred nwCilo, niSla manje nego 247.000 i slovima. dvestetine ce~rdcset sedam hil jada J apanaca (prof. Ilniverziteta dr Osada Arata. »Infanoj de L'atombombos). Da, ni pet pa;ra nedaju :lImeroda,vnio:: na sve te proteste. Eksperimenti I daljc se vrse, bombs i dalje e.ksp[ooiraju, Iatalnl :»Stroncium 90..: i dalje se raroija 1.'1 u:bistvnm radioa:ktivn~ pepeo i dalje leti po atm.o:.sFen trujl1ci zrak,

43

DVA. MINUTA -CUTAN.JA

Za. borbu protiv ovak\log, bezumlja potrebna su efikasnija sredshaJ" sredstva koja cc de[ovaU b E-Z ,ctbz.i ra na orpor a to.m.sk'ihe ksperl- - rnentatera ion]]) _ koj~ 5tO~~ lza, njwn. Takva sredstva posWje,. i s~raki od nas raspolaze takvim efikasnfrn sredstvima mada toga ni j e svestan, Jer i!~k ako bi se pod pritiskom svetskog javnog rnnjenja prestalo Sa daljim probame, vee izvrSeni eksperrmentj kao i nagomilane atomske i. hidrogenske bombe za koje bZIIl da in. ima naslaganih vee preko 50.000 komada utl.merici. Rusij1, Englesko] I Francusko], predstavlja.lu. jednu uzasnu. latentnu opasnost koja svakog trenutka moze da se

akthrira stvarajnci haos - i op:hc un1:hen j c. -

Ako je mOg1.lc.e da SC oslobodl ogromna energija koja se nabzj skrivena u najlillanjim- del~cima tzv. mrtve matcrije, sasvim je Iogicki opravdOlllo posta.viti pitanje zd~.o ne bi bilo mogu6:: da se aktivlra i stavlja u po·kret latentna energlja .zh'e matcrijc mllscg rnozga? OSi'ilovn~ prirodn! zakon 0 edrfanju erie r gijc 1 o"s~e jcdinstco u svetu polazne su pretpostavke za iznalazen je podesnc metude. Sve n3J!(e i ntele ktualne sposobnosti moraju biti usredsrsdene na koriscenje atornske energrie 1!l miroljubive, kcnstruktlvne svrhe Z<II opste dubro i blagostanje coveCanstv3 .. No to se ric moze postlci samo go[]m nJi:ima, svcfunim l1eZO-]ucilja:ma i zvucnlm fr.azama. N.a tome treba raditi ]. to raditl neumorne Icorish;ci Sv3 r.aspoloiiv;a sredstva nauke isto kao stu to cine i oni koji sc :p,rip~emaju. za r.at_ Skupo je stajalo lo\~eC:ansl\'o fataJna- za'Muda da ~e beba i5pn~mj ti za rata ko se- zeH miT'", 0 cemu nam. svet5ka

isoon]a. na :svojim. kr\'a\'im stranicama pruza i SUVlS!e- reeH- [ ubedljiv doW. Krajnje je, stoga, vreme da ljudl uvide da ta po:slovka ~Alto ieIit mlr, sp .• emaj se .ZR rat.. mora da glasi ... AKO :tELlS MIR~ 8mBMAJ SF!: ZA MIR.-.;. Ako u .svdu pos.toj'e vcjine *adem1je i bezbroj drugih stl"'!I':II;[Wiilh ustanrwa i s-lI;_:o]a 1.1 koj ima se predaj e i uc~ ratna 'IICstina onda kao svet za:i.sta zeli mlr, momju da se ne same uldnuti :5"1 mkvi i sIii:lnl zavodi vet se .iistovr-emeno ~maju osnovati isto take spedja]ne vis.o~e Sko]e I - akademije u koji.<ma 6e 5e predavafi ] u:cU]vestina z~veti u miru, Problem ostvarenjia mira U svetu i1.iskujc remelino izucavanje svih onih faktora kc-ji in-lajlu udela pri izbijanju medunarod jill sukoba, Pri. ovome se pslhicko] energiji mora pridavari prvensrveni ZlIliaeaj, [er je dinmni·ena moe koncentr:isanih misl! neobiCno jaka,

Sarno dva min:uta wtanja mogu euda da snam jIlL Ako jed:iln vemti broj ljud] taeno U odredeno vreme u:sredsredi -sv-oju painju I'm. j,ednuta~no odFotTenu misae, par~tmickim_ disanjern harmoniaira rad svojih organa dajudi tojmisli dinam]cnu moe onda se time' stvara jedna j aka ps]bil'ika struj a ko] a u znatnoj merl mofc da mite na spoljne doganaje.

Dva n:dnutb eurtanjia taeno upodne neb. stoga hude prva pomoc ugrozenom C:ovecanst u, l:ovecanstru koje se nalazi u neposrednoj opasnOisti za svoj opstanak, Dva minuta Cuta_,nj.a megu da otklonetu neposrednu opasnost aka se sa potrebnom oz,hiIJno.S6u pristupi ovo] intervenciji od strane svih pootenih i dobronamernih Ijudi, T~no u odredeno vreme s,rakog dana, najholje ]I podn.e bez obaira gde g;e·nalazirne ~. hkvim. se po-s.1om baVln'lO, treba ra, vreme ad dV<lL mruru,'lta ~a svoje miiLl. usredsredlmo na visoti d~j: Ostvar,enje mira. u sve~~ Za to vreme mi. cemo ritm:ilki disa6 prema otkucaju pulsat na a:t1n otkucaja udisat], DB. -cetln :zadrfuvati v~duh u plucima, a na .idu~:,- ~tiri opet izdlsati, pa taka nastavi~i isbm redom. Pri ovum rdnnckom disanju stalno u~islima i2;govarati i p<IDOlIv]jati r,ee: M ][ It ... M I R ... M. I It ... pri svakom otkucaju pulsa;

Ova dva minuta ,61danJa i psihiCke koncentradjie uz .r-it:micko disanje peedstavljaju p11lU pomoc i lDaeajan doprinos u bomi. m ~~ u s-v,etu. 00110 ce moida neikmne IzgledOlLH i suviSe prosto i nalVllO iIt pak .neo:zbHj'rIlo ii. fantasticnQ, Wi sarno onome koji jo~ ne mspolaie·po-

45

f

t~chnim zml~ljcm 0 prirodntm zakorn).ma ko]] vladaju nmiiru psibickim ti votom. 00"'",, dv,!;tniUIJuta Cumnj!8i med'utiffl, ako se sistematski' i. red.~'llno odrz:e od strnne .na.jsirih narod~ih slojeva u .stanju. su da uc~ne VIse nego mnoge mewm<lrodne konfereneije, dip~oma~ski sastanci .. svecalle izj.a ve, rezoluel]e, apeli, zvani~i protesti, -note i t·ome s1illieno.

loa dalju i SITU akrivnost slufe PSIHOBNERGETSK!E, EMMSIQNE.

S'l'ANTCE bOo j raznedruge mere za !koje su data pra:kUcna uputstva

u mc.joj knjlzi»M I R«;. •

OOVECE. ME LJtJTl SE!

Svako 8'"'"Oji 8ops,tveDip:slhoter,apeut

D a hi se svakom pojedincu ornoguC:.ilCl da ,odmah sam bez ikahe tude pomoci upezna i' kori:sti hal' ] edan deo svo j ih s krivenjhvi. talnih snaga, dava,6~mo ovde za to porrebna uputstva, Nij,e ...a!no da U neko u to veruje ill He" poJ!ito, muzikalna psihoterapija n~je veaana l!:1! s1e,po verov,anje. OI;lOl deluje po principu opsreg opustan]a i rasterete.Ilja uz ~stovremC11o eslobodavanje vezanih pslheenergetskih snaga, Vafno je sam[) to da se L'O,vek tacno pridr.zav.a ovde navedeni.h uputstava.

UZtnite .smat jedne Varna simpaticne osobe, po moguetvu sa csmebom i centrodnim poglcdom, in .pal\;: sliku nekeg 1epog pejsafa 7.a,kaCite je nil ~~d taka da jc slobodne mozete videti jz V,as-eg krevera pa je posmatrajte ujutro ~hn se proeudite neussljeno jedno dvl'I do tri minuta, Opipa"j te sad 'vaS puls pa dolt gledate u s liku dj:Sllte ri tmi,eld onako b!k!a je to, opisano u poglavlju "lUva. minuta cutanja« tj, taka da ilia ,fetiri otkucaja pulsa ud:i~ete, nil! eetiri zad ["'zite vazduh u pluchna a. na iduea Eetiri opel izdisete, pa zatim istim redom nastavite ovaj naeiD disanjja kao il;to je v;ee ranl]e ohjasnjeno_ Posle dva do tll'i mlnuta ovakvog ,rir.mi~k~ disa:nja uz lstovremeno posmatranje sllke na zidu, zatvo:dte o~i i disite slobodno bel brejanja ~ikakvog naprezanja, Setite se ~ada "eke pesmc tj, rneiooije. pa prvu koja Vam padne na urn ZadF.l.ite ~ pocn~te da j c 'U seb i pevusite.. Da hi sebe ~ to bolje luli i onda ,aku sasvim 6hu peyusit:e zapnsitc uS.l pn,tim::l" Ne-

mojce prj secanju nat neku pesmu odaibmti ovu ili onn me1odi]u vee zadlriite onru.koj~. Vam pnr:a. doc.tena .patm.et. Zatvorenih oCijUP~vu5i. te ow pesm.u.rako~ jedno diva. do uiminuta. PnmetU:6ete k;fl;k,iJ' pe.s~e,peno celim Va~:im bffi6em pOC~Dje da stMji jedno nOOlbiCno prij:amo 05ee=-je, kako Vam SCi m~~tffi sve vile opuSta.Ju. ] kako sve j'a.oe doIDatZ1. do. jz.~ja Zivotna radust :[ vo~]ia Z3l rad, Veselii esmejak zaigraee ]]3 Va~ liC<ll tecete s koCit~ ii" k..reve.ta svefl:;. OOmom~ i &aroladaIDa&:im po~dom poei u susret mx>vom. danu, A.ko sta jz bilo koj,eg razloga p~ ko dana zabi-imrti, neraspolo·mm. lju:t:i.. umorni, ako na svom poslu Ill u privatl1O'IDI Zivotu nailazhe na kak.ve te~ko6e, dovoljno je daneko[jko puta duhokoritmicki diset,e, da se setite one prve jutamj.e pesme I da jenekol~ko minusa pe\.~ite. Tznenadiecle se kalko Oe sve Vide !eskoc:e nestati, klllko Cere postati mimi. $vcZ] i raspo1loieni. CU.l'ajte se da ne budete ljutl, Cuwjte se ad ~Jutine Dcao 00. Zive vatre jer ana Valmi je nOljVeCi 1l.ep'rijatelj. Nemojte se IjuU~i ,.u::o Vas neko oc~ u .~repunomtramvai:im!. niauwbuSll. N~(IIjte_ 5le-fJutitrn aikio 'V'asi prl,jate. l]w, pi)z.nanidm ro!1acj nisuprema Varna do,voIjno pai]jivi. Nmnojte se .tJutitw ako nailazite na nerazumevanje, razoCareDje ill cak. neprijareljsko drianje. Ljudi koji su prema Varna neljuba:zni i nepailjiv[ u stvari $U nesrecnki k6je treba - Zaliil:i, jer nemajuu, ~se:bi Uinutam,jimir i vedrinu. Nedostaj.e im psiihiiCka hann..J>nija kao gIawi ~s]ov da se covek oseea dobro. Bex· Qbzirn u_ kakvOj se situacijinala~ 2.llt:. bez obzh'asa kakviim se t,eS~imat(l· boriU. nemojte se ljut~tw! Neza,oo~vi~ .da, svaka misae i. svakQ o~ec-anje ostav]ja tffig!i!L :fia Iica, Zma kojia lieJI da ostane lep.a ~. mmad~hka ne sme dOli se ljut] i dOl p,rasta. Ona mora dSi gajilll sebi same lepe· misli i top1.a esecanja,

CO'VECE, NE uun :SE! -ZAPEVAJPESMU :1 Dun DUBOKO!

Nclm V am ~O'I! poruka sltatno lebdi prod oCima. Ostanite pO $.wku cenu mimi ir.aspoloienL Pe~iteiHg~asno zapevajte VaSu jutarnju pesmu ~ dis~te dulboko., 1'0 'Ce Vam siglurnrlopomC'Ct Ne :zaiboravite dill, je ja" Ciuvel: onaji k'Ojii j e mimiji ~ koj.~ ume davlada oooom.

Pored jutarnje rnelodije, u tQ'ku dana ~ da naviru i. d~ge pesme koje ste nebda l::U:U ilrsanri pevali, TO' je vee debar znak koji ukazuje da je barijera podsvesnog otpo.raprohijena. Ne ispu.staj:1ie te melodwjevee ih zaddite i pevusite. Kad idete na posao Hi se vnteate sa posla, ne :r<IZmi:Slj.aj,te 00 nekorisnim stvarima, ne misUte na ono s-to jeproSJo isto viSe ne moze da se prcmenibez obzira kO:liko ste $1.1Qjevremeno zOOg toga.pa:tiH. N,e dozvo1ite da V.as ra:zd~ru swnnje,. ~!I'l-lzvesnost, brige, !l.Sck~rac~je« mogusanl:o da pogoriajl!l v.aSu .siwac~ju i da pe'wsite ·Cime autom3i~ski nastupa r,a.su::reOenje, ~athnje i vestite s~og)'li .IDijedooj neprij3Jlmoj misli in oseean;kt da Sf: u:gnj,e;Wiu vaS mozak, Cimtako nd,to pr.iimetiitepoenite odmJan. duboko da d&1.e 1 da pevusire cime a:uJ.toma,tski nastupa rasterecenje, o1akianj,e i vedro .r.aspoloienje. Isoto kao ujutru taka ii lllV6Ce pcsvedte sebi jedno pet minuta.p·osma,uajtesUku. na zidu, duboko cit.mifki disite· ipevuSite pesmicu koja Vam prva. padln.e na pamet, Ta prva me~odija je d\ominan-tna. i Izvire direktno ~z podsvesti DO~eCisQbom pomku b; nepozna~ lih dubina nak p$i:he. Ptl Freudll se DaS ps~hickw zivot moioe uporedi- 1] sa jednim le-denim brego:m ad koga same jedan Rlaili deo. jedva j edna sestina, viri jz "'ode,. dol: je ~ar.tno v-cei dee podvodom. Ps:~ho-

analiza uci da je pribUzno rakav odnos izmedu svest] i podsvesti .. NQ v ero va tno je loa razlika ios m]]ogo veCa.

Ni§edna, od tih m.e~odlj .. ne i;zhija slucajno, vee je u vez] $31 neldm nailim komp]eksom tj, jos n.er;elenhu podS'!;',csnim prob~em.om. Za dnticnu melodlju skopcana je neka uspornena U vezi nekogprijetnog Hi nepri] atnog d,ol:~v] ja j a ko] ~ SOlO vec davno zabcravil]. Ovom muzickern analizom koja irna to veliko pl',ejmucstvo stu ne stoji pod kontrolom razurna te n~je izlOOeI}a otporukoji kod kl'a.'~icne Freudove me-lode 1ako odugov.[aeec] i oteiava psihoanaJizu. u stanju smo da mnogo brle i efikasnije zaronimo 14 tajanstvene dubine [!<lse podsvesl:i, da biiz nje izvukli na svetkrst dana mnoge v,ec davno zabo:r,avfJenc z,el j e, pobude i strasUkao i sukobe u vezi sa nj lma ko ji suo krivl za mnoge naSerp,euroti,ene' simptome, elm. pat, za njih saznajerno te u punoj rneri dodu do n&se svestl, tak,Ci da 0 njima mozemo raspravljaU Hi pal samo r,azmis]jati, oslobadaju se velili:e koI~cinc ~atelilt:n:J:e cner. <2;iJle koja je do tada bii,a vezana za dotiEni ko.mpl:eks [,B nas sput<l!Vi,'1.]a da u potpunestt korist imo [lase telcsne i umne sposobnostt.

Me ok]evajte dakle, vee potnite odmah sa ovim vezbama koje lziskuju dncvne samo desetak m~mllt<l a pruzaju. vam neocanjive prakI icne koristLB,icde svcl:i, 2ldraV'l: i sposobm za' rad, Znatno laJkse cere ~lcitj jer cete- bolje pamdti_~o ste nervozni.~jluti. nesitlrpJjni, sti~a{de -sc, Ako ste bolesni hrte tete ozdraviri, a ,ako ste u kakvoj teskoj situaciji u:spe-sllije cete je sOl'!iladOlitL Apo p.ati'te od nesanice ill reskih snova, sp.aval..~te od sad mIrno i duboko, Jedinl je ustev da redovno vnile gore opisane ve~be .. Nastup]ce op.U§tenost ~relaksacij,a (hipotonus) koja. bl.agotllfurno dduje u svako] pri~]d. Ca:k se i porodajpsihcr rizi~~'Om re~i3i.ks3djom moze' uc]nit:i. b~~bol'm~m (Rid - Nik!o1.acv). BuduCe rnajke ako 00. sedmog mescea tmdno&=, f'edovno, vrSe episanc vezbe uz pretezno voCno-m1ecnu. ish ranu, ]mace ~ak i bezbolan p4J1'0= daj.

V,eccrnja vdba jc narotito' vaina. Me ~Teba lrIa:ime Zfllboraviti da I{ad u~,:'cCe J.tc'gllemo u I.b,·'e'vet fill :smo jo~ pod dejstvom napelostj proteklog dana, tako da zrJatan d,co t,e p:renadrafenosti pnmrn;hna ] 'na san .. h toga raziuga mi. :se pri spav3l!Ijl1 De udmaramo unakoka:ko bi 'Irehal'o. M~il;ic i Ham nisu po~puno opuSl,enI oi zivci dovo]jno snlirel:J~. Ie

nam san fie m:nfe da. pru?J. potrsbno okrepljen je. U Jlllr:o kad tre hOI. u~taH n'li smo jo~umornt joS nam se spa:v,a. Ustaje:mo zlovoljni bez potrebne 5vefine i volje za rad, Kod prtrnene muzikaJne ps]ho"terapije ~cdllltim dQlazr. do re]aksadje, te opustemh misic;;ll i smirenih zivaca, UWJ]em()!. u prijatan S3JI koji nas krepi.I jaca, iIJ tako opustcaom; stanju nama je potrebno mnogo rnanje vremena za spa.v~je nego obicrm"

Op',ha pomdnjia i nedostatak dobre volje rnedu ljudima neuropsihicka labilnost, destruktivne ~end.~n:ije koje h.]]aj~ svog ~roka. u rieIiesenim pedsvesnlm komp.leksnna koje se ispolJayaJu U uzaj'~nom nepo"crenju medu pojedindma isto kao i rnedu narod~ma h~ sledstveno grozruc<lvom opste:m naon:ilanju, rnorade nem]~ovno doves!i. d~ katastrofe totalnog umsta:v,,,nj <I,. ako sa odmah. neodlozno nepnstupl energicnoj korekciji ] saniranju svetske psih.it.k.e dezorijcmadje. Ovo ire osl'Varljwo jedino piuteHl! aifto];:Rtij;~. relaksaeije ] sledstvenogupoznavanja S<lmoga: seee .

O'Vde se neradi ni 0 kakvim teorijama j pretpostavkama, vee 0 crnj.enicarna koje se 1Il svako doba eksperlmentalne mOgiu proveriti. Svako ko se 1mde prlclJ."iavao datih uputstava, imaoe' prilike da nil. samome sebi osetl blagovremene dejstvo relaksacije, Ukoliko neke .. ~z bile kojeg rilzloga De mo~e' Sam. da vdi opisane veibe relaksacije, lekaI'·ps·ihQ~er.ape.ut Oe u HenOIn kontaktu sa njim Ilo.e'iti njegove smetnje te na podesannadin davati mu potrebne insrrukcije,

Radi ~to holjeg razumeveeja uticaja muzike i riw!fkog di5anj~ na I!euroze, ops~e xdml'shreno stan je j produk6vW1ostrada. a da bi ja'lln()!>[ blla 'lIpomata sa nOVOID satlrem.en?~ nau.C~om m~wdoa:o I,eeeIljOl,l nervoznih obolenja (neurcea), o\:ljaNlcemo pn:da".a~Je ko~e je autnr odrfao po ovoj temi u M{aTskom domu 30. rna] a 1956. go[bne'.

Muzicki deo programa. izveli su nasi paznati. umetnici Oliv~?

Dur:nevlC .i. Akm.ko Bsloti {klavir i violii'lll."il.)" koji su dda Sumana. Hi'II,lldna. Belovena i Menddsona izve:H sa m.ajstors.kim sa1lriem;tvnm.

,ova metodauz detamjno objasnjenje takode je obja,,·ljenOlL i od~ sta.mp;llna. kao uvodni Clanak u HiUenu br. 3/56 .Instituta .~~ ~rou.ca\'a. uJe p~oduk~]\i'J1os~irad<lJ Sav,ezno,g za'!i"ooa 'j!;:iI. pnvr;ed.no pbtmrnDJe.

Sl

__ .... A._UJ1iOI' )e· j~s kraj~ 195m. god .. 'R1 prepuno] dlvorani KO~aJrtc'\!og ~a~tlg1W:l~~~teita.~o i?f\~vanje- i j]iJrik~ prakt~Cnu primenu M~kame . pslhtlle~'P-i]'e . kao ]le~U novu metodu k,o,le'ktivnog' lei5enja

~lSrn.'on~~~~ 1000~eWd~ sOl~t:Olffi = u. ~nlb~~~an~j primeni muzike .~ tzv. lnd~jlskog nacaaa disanja (Pl:'3n3Jam)p.n CeHlU. do]azi do raste-

refenj~.~\!'ib .Be~tivnili .,misI~ i os~a.. do uspostav~janja psihl:~ ha~~nJe, nnra 1 spoko]st\l'3:, do pl"Oikenja svesti te u vezi s tim. do <!.k~l~,anja Iateotnih sn3<ga, livotR~ radosti, energije ipol,eta ka.o i p';' veca:nJ,aradne spQSObnosti.

. ~954 .. g_~.alJjtor je dobio poziiv da kao predstavnik Ju~:tavije

!!Its!~~Je lI!a._Moounatrodnom kongresu za 'mentalnu higijenu ipsihot:e. ra,pIJu u. 1'o~~. ~ada} gde bi pIi~ M~kaJnu psihoterapiju, aJl mu.odJ.aza1i; IllJe bin omngueen iz tehilltkii'iii razloga,

$ada se.naimc:ijativul dr Johan R. R.ee&a, dlrektera Svetske fede~cij~z~~ ~entarn'U .higij,enu, .. mn~ri~ko N,acioD.<IIDo udmienje U!. . le,fcnJe. muzwk,wu, preko clana .svog Izvrinog edhora Esther Goetz mm· hmd, . sa Ruzvelwv.og univerzlteaa u cib-gu, zainteresovado za ow fiOVU mevtodu l,oo~ja. t~ je .a:utorov() p!tcdavanje 0 Muzwkalnoj, ps.i!hoterarpiji. odst~Flo, ]. pub~~ko:valo u s;ep~b:3-rsk'om broju svog strucnog Casopi~ sa (National AssOClation for .FUSIC T.ber,apy~Bunetin sept, 1957).

Prcedavanje (iod.riano d. Neuropdrijatrljsk.oj sekeijjj Srpskog lek~ dndtva II Beogradu Zt. maJa 1956 •. gOOJne

Dr PEl'AR r, Sl'ANK.CilVIC

MUZIKALNA PSIHOTERAPUA

I(Uilic8ij mw.ik~ i. rlbnitl::o,g disanila na neuroze, oplte :zd~iI"vstveno stanje it produktivnl)St rada)

Pitanje teEenja neuroza ,odUlvek je hilo akruelno, ali je u poslednje vreme postalo upt',OJ;vo' goruee, Bolesnici sa svim mogutim subjektrenim t.cgobama a bee bitnog objektlivnog nalaza presto opsedaju zdravstvene ustanoee. ROl!sireno(5t neuroza iz dana 11 dan sve ieveta u sli'im:r.-m:nlj.ama. S~im u vexi i opna nervQ7~ ho ~zraz p's.tbi(!1{e nem'av-notezenosti koja sc u naj.rnzmicHijiffil s¥ojim li':idcnrima l!;poljaJva De Sarno U ograniienom krugu pojedinaca, vee profima takoreel ceo jOl!vni iillot u sviH1<t, granama 1j udske delatnosti. N ervoza je taka u celom svefupo:stala jedna opsta. dru~lvena bolest i jedan soeijalni problem od prvorazrednog znacaja. OVOI monko pre sto drhva svake godine gJIlbi na stotline mm.ona' radnih ,~ova ~ p,lat.. teske miliene na ime belO\l&'nja i Iekeva.

Nedavno je u naso] zemljl bio dr Ris, direktor Svetske fedenr cije sa dru:ev.no zdmv]jc i. rekao u svojim p~edavanjima da 1.£ Velikoji

S3

Br:itaniji 43-6~/. (cetrde.SJet osarn do ~ezdesct proeenata) bo.~e:s~ki!h po.s.telja z3Juzima.ju 'bo]esnrci sa pretdnG p:Scihogenim poremecajima, U Sjed!]nje1l!im Amerilk:i.m Dr2avama _taj procenat jzr!Jr.,)si<l7 (Oelooeset[ sedam) ... T Q .zIlJa~jda takoltOCj u svakom dt1!lgQmtrcl't'tilil Jezi po jed!3Jn ~emoPCagr. Srecom kad nas t<l!j bro] nl i~a1eka nije taka veHk.. ali .iPaJk i unaso] lrem[ji. bro] neuroticam. sve viseraste. Prerna .rz]ampr& fesera dr Jeldea zabelezeno je u naslm amiJu]a.ntno-pontickim ustanevama za god];nu dana 13{t~OO -slu~ajev1l, pSihickih i nell:mlick~b' & boljenja kao .~ poremecaja HenostL Neb je svaki dQbio samo deset c1)8Jn!3J.boJ~vow]ia i ~ajurl svaki bolesniCk[ da:nsarnHj, po 300 din3Jra, onda to.god:lSR]e iznost .390 miliona dinara .. pn cernu o]su· ur.a~u]'ljat] ]:05: n~ ]ekovi - Prerna tome ta suma je svakako joo mnogo veca. 1'0 je dovoljan razlog da serum prublemumora posvetitl plVQrazredna pa-

inja.. . .

No,.rn~]!e san1!O rec 0< nervnim bales]]]dma,. vec]sto takot 0 zdravim G$Qb~a .ko]e usled nedovo]jnog pozNav~i~ ;s'Voje sepstveae H~no~tr i pn[igdinog zSl~(iI]}a koji vlada llaSim psiJriCkim zlvotmn :s.putava'J~. sebe 'tie onemegucavaju raspoloeivo] v italnoj e'ncrglji da dode do :syogPUll0~ ]zrafuja. Z.hog toga efukat iiljrnovograJda be:z obeira bkv]m. se posiom 'baw- u ma.tnoj je men manj] od on.oga sto l:li cd sebe mog[] dati. bko u kvamativ!Ilomtako i u. kvantita tivnom pugledu.

Eao sto je paz!lla~o svaka od enih rr.mmgohroiIlih milione I milijaJ1'djcdija koje .saiinjavaju ]13~ organiaam st~.iipod uticajem nervnog sistema i ?<l(v1Sn!3! je 00. op.s~eg raspoleeenja. Lake je uvideti Ga se kudi~o .vise ioo]je moze uradirl u staFll]11,rn du5iel'Tlog mi ra i vcdrug rasPOillO'l"_.eDJamegQ pod lll.tkajern briga, n.espokojstv(l i p~ih:i~k:e d.lsha.TmO:~ij~e, Nikadse nemooemovolj,]]a- n(JJg~as]H od kakvog je ogromeeg zl'!I!acaJ:a. to . nme- ra.spo~.ollenje, jer jedino 11 stanju unntarnjeg mira, Sp~j stva 1 ~ar!mlnnije mogu nasi organ1- potpl.mO F1or!I"mID;;l! ]no funkcionisat.]. Sva:l? pak ud.,stup.anje ad tog stanja u vezi FIcke br:ige, nespoko~st\l'a .lh straha ]ma, odmab. autunI<lItski Zl:I. pos~ed.r(."U Jl'Olfemeeaj U. F1QrmablOm (UFl~ci?lliIl]~anju . poj edi:nih orgamlJJa ~to .nem.imyvtln pre. m po. s]e m.cra_ do~esh do, oibolenJa ruro portr:oLje d'u1ic vre.me_

.nan~~ je najveea retkoo[ akn i1afmerno na ka,kvu m;o,hu koja Ili potpu.QO bda ID":avnoteZe[l!)!.'I fc t,el~no i du~e'li11o hila potpu:no-ideain[) z:drava. Ne treha 7.alboravU:ti. da je boo] akutm"JrJi"l. obolenja 7.ahv<lJ]jujl!1f.i

penidlhnl ]o\s.[llUm antlbietlclma ZFI:l!_trlO opao U 5\'\(!UJ. <11 ~C' zato hN)j le!l<ih hron]cru~h oQleS,nl sv·e.\I]sc poveC.Jv.a. ··l,ak~) da to ,'C'c 11 v~li,k,o.i rneri .zabnnj<lva sodjall]](F~edki.n;s.kl: -actrutnj.a]k;e· Ii svim zemljama .. Ra~ se sV\e' v~.se !;~ri. reumatiaam, srcana ubo]enjfl, dusevnc bolcsti, alkoheUZllJID ] aeurcze wli.ko. ..:il11 rasprostran] enc i uzdc maha da to popri ma n::ckatastroIfdnernzmer.e.

Iako tl prvj mah .in;i1eda da to. nema veze lpak kod svl h ti h ldkih ] ]}<lJ~tci;]fu nbolenja, p:sih~ck:a .kQm.pon.er.iJ~3. tj, na~eras'pO]o:2!enjc, nas fl1]S<lonJ i osecajrri zi'lfot igra jcilnl!J!. D.eohicno veliku ulogu. Stvar je naimc u teme ~to su u st:an]u ps~hilJ;je harmenije tj, U stanju unutarnjeg mira, s.pokojstv<I; i .SJ""edie[1o~n da'~i najpoyoilljni'ji ~tsrovi. ]]c samo :;oa·n.orm:a~]]O fun~donjsanje sv:ih[1!';I.i;~b org:3!J[lllJ, vee isln lako i za mobi~]:sanje svih odbra]1be~~h mera kJo]ima. I'.aspol.~e nase telo.

MUZmKALNA. PSU:lOTERAPII:JI'A ]Ie metoda pO.fl10c.u.lt;oje moz.erou da :uspO'stayim:o psihieku bm"moni]u teo predstavlja .1,edno mcn~no zastitno sredstee keje nam ujedno omegucava da u znatrro] mer] ojaCa.mo nasetelesne ~ umne sposobnesri, Sto se speciJalno ncureza lite, W se pr] ovn] terapij! ostpbadajl!l ukljd~eni afekti j rnz]·davaju· podsvesnl knmpleksi, -hila d!rek~no. bi.l[!j, preko slmbo~]trnih sfika, 0 lecenju neuroza pomoeu _ iZ<lIz]vanja $lm.hcdicrnib s~ika tzv, ID,nUGOVANOM AI", nlEHZM.U. oddao sam predavanje ]o,S 1948. god~ne u Ne.uropsihijatr~~. \ sk:ojsekcij] Srpsko:g iekarslli:og dru~Hva. Ovde v.aljOJ! ["Hl.tocito naglasiti da n<ll~. organizaen raspo]a;r.eveUkim. koJi.Cin:ama prjrajene, tetentne energije .~ W U mJiF1logo 'Ileoojmeri no sto seto u()p~te daje i f1Ol!slut:iti. I\1UZIlliCAl.NAPSTHUTERAPUA lma zad 11 tek claml.a,tentnuziV01tnu energijlll koja se nalaz~ sabi~".a: u svakome ad DaSt akHv:ira. stavlja u pokret ee ueini korisnom kakOo za ·ops te zdrOllvst'Ll'eno star! j e tal\::o I .ZaJ poveeanje produkf]Vnost] rada, MUZlKAl.NA iPS;UIOTERAPIJA Ses:a." stoji iz komhina.djc specijalnog; tzv, indijskogritmickug n~l~na disall1ja, u~icaja 'p~ave svet]OM] I dehJvai[il]OI naroci~o odaiqmfllh melod]ja.-

Utkaj muzikena ophe zd:Fa'llst¥el1o stanje i r:adnu sposobnost puzna~ je od davfiina. ][ma podatak:a iz kojib se via] da su p~nagfira r n]egovl uoenici kompO:fi01l1a!]i s.p.ecijatne melodije za leeenje ra;l]]ih psi,· hicklh pOl'\emeea j a, Ari5 totd s:matr.a mlllriKu kru;) sredstvo z:a ,~moc·i· onalno ,eisce:oje. KoJ!iko ~u :.tarj Grd ceni~] muzJkll nOljho~Je so!! vidi. iz

55

ciI:aj,enke da je 23. SVe vr'eme zidaruja grada Tcbe stalno svi!ra]o 200 harfisUdnja. Dvesta najl,epSih uelo'Ojab svirale su na svojlm harfama dill b[ zjdar~ pri obmdhranj'll grademn:skog materijaia bHi u ~to boljem raspolorenju te grad 'reba, pastala 5tQ~~ep:Sa. Ko<d 5~ar-ih 'Grb jedna od tdkib kazni 13 nepos]usn:u decu hila je zebrana posecivanja nastave mezike, Na ne momma ic]. tako daleko, 2ar Dam. pesm a. iaQanlJ sa Volge 1I!EJ UllNJEM« ne kazuje kako melodija i ritam deluju na raspefoienje;i radnu :spm;obnos.t.Kod nas 'II ~lJ!'madiji poenato je komisanje uz zvul(;e narodae muzike, P'omata jc uloga vojne muzike. Mno~a,vet<l izdIiljivost pri mad]rnnju uz muziku,

Pozna'lo je~akcde. da jc »Mars.eljezlII." upravo 'Cuda stvarala b,d se zassirala i masavno zapeeala, Utkaj muzlke ilia raspolo:7jenje" opst·e :zdravstveno stanje i ntdnu spesebnesr je oCev~dan i pexnat ed vajta~ da, ali j e muzika same retko kad si.stemats ki primenjena i koriscen<lJ od strane zvan.ilne medicine. No III posledn le vreme sve vise se uvida [IDjen veliki znaea]. 0110 pak A~!o, je novo kod Muzi~aIliLe psihoterapije M']e primena dtmickog disanja ~to omoguava da muzlka deluje na priprernljeni nervnl sistem cimc se pOs.li~e' ZrnOl"EnO veei efekat,

Iako je proces d~s<ID!ja. jedna od najva!niji!h zivotnih funkcija, wpa.k se na.. to vrlo malo .ili nimale ne olbrn~ paZQjia... Nikad se melliuI':hn,l1Ie. mO~le d~voljno nagJasiU od koje je ogromne v,az.no:sti ti"1;"a.1!....jlno uno.§;e:JlJe .k1se.omka u nas organizam .. Uo:bjcajeno disanje je skroznE~ pravdIDo jer je nera Itriomemo. po\~r.~Q i necelishodno. Mi obleno 111- i!:e.~o tako sto. uwl,emo v,a:zdlllih,. pill Nm smo napunilt p]uCa mi gill cdmah i.zd~sem.'u .• pesle ceg:~. napr.9ivlmo mahl. p.allZU. Dakle, udlsanje, izdl&a,I'IIJ~, paUla. Na ova] _na~ln udi:sa.ni vazduh i sa. nj~m k~se.onik ostaje Sa11]0 jedan trenutak u il'il~]mnom dedi ru sa plucnim Mchmi6ima ~ na J. fimdjim. kapllarima iii! koj]ma se vrii I"-azmena gasova:primanje kiseo-

nika. i udav:JJ]]je ugJjefidioks~da., .

Ako pak udisaniva:zduhostaje du2\evremena u p,lue-nim alveolama. jasno je sam.o po se.1.11i da 'Ce i Vieca IroWjc~n8. piseonika. hiti vez~ n~. za. h.emog100]D,. dok 6e ~stav.remeno bjti i :znatnije odavanje ug~jend~Qks]da: usled cega. ce celokupna r.iZrnena ,g~asolV3. ::i. s tim pr,ec~s""cava" njoe krvi biti mnogo InteIliz~"'llije .. Pn~fl1a tome atko dHiemo obrnudm redorn~j •. ~.disanje, panza, i:zdisanje, naSi 6e organi bi.!i holje s:oabdeIIle.n[ art'enjskom knr~ju, te Ce us]ed veCeg' dovoda kiseonwka i sarno

sa,gm:'e'!o'anjehranJjivih rnaterija u ceUj,ama bi~m Po.~pu[U~jc. Proces oksidadje i r,oo.ukdje. o.bav[jaee se kudikamo belje, taka Cia C~ celokupan rnelabolizam b~ti celishedno po jafan. OV'o ]ma. za po~ded leu d Oil Ce uneta hraaa makslmalno bitl isk;Q]lrHcena dajucl prl tome opt.~m<l]ni kUf:i~ni. efe!kat, dok Ce istevremeno raspadrti p["~u.kti izmcne. rnaterije u najli'~oj rneri 6·iljl odstranjeni, rime se sprecava njihovo nagomilavanje jta]~nj,e tc stvaranje pogodnog tla za rnz;vita,ik razllcltih obolenja,

Valn.o je uz to da svc tri faze dfsanja budu lstog trajanja i uskladene prema ritmu pumsa U cdredenom odnosu, Pokazalo se da je najpodesnije da se na ,&.!dr.i otkucaja· pU[S3i udi~e, na ccetiri vaadeh :;.adriav;.l. u pl'udma a na oetiri iduca udara pulsa ,f)pet izdise. Nakon ]ldisanja sc u tom slucaju nc prnvl pauza vee se odmah prelazi na iduce ud~sa)1je.Pf'j kolektivno] mozikalnojpsihaterapi]! se u ttl svrhu s]uzimo jednimmetron.omom koji j e podescn t ato da 16 pUla kuca za jedan minut .5tO ~dgo.\'ara tempu etkucaja zdravog srca, Ovde treba ~apomenuti da ovakav rltam Viet sarno pose hi deluje lekov]to. iPie:ma aome pri rHmicko.t.n dlsanjtr deluju lekovlto. ' n sam rltam ](,UJ' takav, 2) faaa zadTiavanj.a i 3,) nadtaZaj nervus sympaticwHl. narocito plexus solaris-a Z~. vreme'zadrZav!l[nja udisanog vazduha, stn utiee stimulantno i harrnonisiraiucena funkcioaisanje ~~tflvog organizrna,

Posle Hl-1S m:inutil o\',akvog ri(m]l;tog disanja, nastupa popestanje miS·ic-ne z:.ategnulosti, tok mis.li se usporava a neprijatna QSClCanja uko.mro ih Ie bUo, polako se gube. Na ovakn prjpremIjen nervnl s]stern deln [e onda jmestka neobicno povel j no ako soc primenj uju narol:i'lo adabrane melodlje, v,a1:no if: pori ovome istaci da 1ekovito de} stli'O muzike moie u potpunrnH doC] do ~l.raia ja samo onda ako SIno ml !Sp'remr~~· da je japijemo u sebe. NegaUllTle misll ] neprijatna osecanja meltutim, koj,e s.vako od nas irna. U 5eb~ u veeoj w]i m.anjoj mer] pred:st.avljaju pI"ep~eku koj.a om.eta d..irektno dclovanjc le'kovHe muzike, slilno k.ao !to ob]:~.ci prepI1e~avaju. put Sl!.moe\1im zradrna tc nam unemOgU~3!Vl'lj'II sunCanje .. ]P,a ka,o ~to :s.e po oMacnom vremenU fie mo!emo SUlllati, tako iSfO ne' moteml;l,korislb~ti ~eliovjtost: muzik.c ako ]e I.loci misaoni i. osecajni zhi'O~ optereeeD u. jaEoJ men negativno:m psihic!:tom energijom.

Na koncerHma, U Opei"l iH n:a dmglm mestima gde slusarnc mu· ziku..Hil[ s3JmO jedan. r,elat~vnQ maU deo prim:nanlo u sebe, a.p.so.rbuje-

51

mo i koristimo za s;hrarrmje poztttvne psthicke energlje, dok se veei deo opet odblja od ruts. KoUko cemo -prirnatl i koliko odb]jati zavis] 00 toga 0 kakvoj Sf! vnti mu:z~ke rarli" sa kakvom je p.aznffoms~usarno I u kakvom' se ducSelmom stanju nalazime za to vreme. P'ok.az.do se ]]!a~ dalje da za vreme muz1ckog izvodenja\rdo povoljno dduje plava svetlestv Pozaato je dill. playa svetlost u:tilie lila nase riaspoloienj'e u smishs stisavanja, te se na ova] nacin doprinnsi d1l,rnj'em psihickJOm rasteredenjlU. Sarno pak rnuzieko- izvoCilenj.e sastcji se iz retiri faze. frYe tri faze .!maju za ei]] da sal'nas misaoni i osecajni Uvot rasterete svega Tieprrjatnog i ~tctnog, dok. u Oe'tvrl'.oj nastajc budcnje i aktiviranje svih rasjpo]ozivih snaga organhma. Ova j pre:'1a:zni pe:.nod,]zmei.'l:u lreCe ] ce:n'rtc t:az'e[llu''Ocito je vvan jer se u njemu ostvaruju uslovi ko]] omogucavajru da latentua energi.ja mofe doc~ do S\TOga izr.a!aja. Melo-, dije koje se pri ovome iz\'odc prethodno sc pa!lFvo moraju odabrari i .ispitati u pog;1edu ddovan ja ..

G](!JVllj dejstvenl pori.n,cip muzikalne psiho[,erap-ije o]je, dakle, sugestsja tj. nametanje misli, ~W deluje samo prolazno i simptomatski, vet Qva tem.p.ij~~ zahvata duboko 1!J SMl! uzrok obolenja odstmlID]ujuci s¥c ~t:e.tne pS]fflcke fa:ktor.c IlLpnre:1] stveno prepreke, slI!k,obe i kocni()e itako da lIlrnd:ene odhrarnbene sn~'ge u puno] rneri moOgu doC] do izra- 7.t!ja i slobodno detovati.

U pitanju je dakle, aktiviranje latentne psihiCk.eenergije koja ,s:e nalazi u suakom od nas skrivena i to kao S[o je vee gore.. reeeno u mnogo V'efuj men. nego ~to se to uopste daffe I naslutltl, U:dcd celeg niza sukoba u rnisaonom i oSieCa:jnom ii.votu. nase raspo:lqzive psfhicke snage See' medu sobom u veliko] meri ponistaeaju kao posledica njihovo,g :suprolln'Og de]ovanja. Opisanom terapijom medutim; ove snage se pelarizuju t]. usmere U jednom odredenom i po ops~e. zdr<'J.vstven.o stalilljen~]oelishodl!li~jem pravcu. Na taj naC]]] one foi\'um snagorn mogu doci do izr,aiaj.a o.stv;B.rujuci uni!lt:arnji mi~, . .spOkoOjsh1o I s.recu kao~z.raZ psihicke bannonije kojO'! je gLavni 'UslovkakozOll pravi:lno funkcI~ oni:5allje naseg organizma tako i za kV"Cllntila1ivno i. kva]itativno poveeanje produktivnosH mda:

Va~;no je napom:e:n:uU dapru>tignu ti erebt .Rij e og;ra,Ilioen sarno na ono kratko vrcme muz:ickog j_nroOaeuja, \Tee [rnje i daHe. tako da Se pozitivn~ d!ejs:tvo muzlk:ah:ile. psiiflQrerapije ispo[java Jus dugo pmdc to'-

gat ttl] pl~efuje. ~oe samo pa.cijentv.~c L9!kod~ i ~e;:;:~va. ~kolir:a .. Mu~~~ kabra psihoterapija ne dolaz! U obzlr samo kod bolesnika vee ~~.a SJ. rokl!.l p[~menl!l i knd zdravib l] udi taknde, jer omogllc-avar,ailm c'i man gluz1])cnkima dOl .svoj posao ,~hav,e sa mnogo manje napora, skQl'sko) omla.d]ni da .100j uGcn.je ne bude mueen]e ve.c radost i zah.aya:~ sportistlma da ostvareznatno bolje rezultate na svojim taknueen]]ma.

~ . Mu:zika[nom p:sihoterapijom ]e~. se Sa uspehom sve vrste nervoza I nervoznih stanja kao:' uznemircnje srca, g]a'1robo~,(a, potistenost vrtoalavica povremcna nesvestiea, ncsanlca, strab, .zl\j'~na napeto's:t, zaboraViJ.1~st, mTZOvo.ljnrn;t, nevoljnost, ncrvozna oboljenja .Zrluca i creva kao .~ gubitak apetitana nervno] bazi, Naoa,rnje psihogeni .. ~:eksualnIpore:metaji i nas'trano.stt ~-dave navlke ] st~ti metl:~ ic?luna naml:l.to alkoholizam, prlnudne misli i pnnudnc radnje, kaO,l SVI drugi poremecaji i oboljenja na psihogeno] osnovi, ~ . .

No. De samo to, psihosomatska mcdlclna kO'J<l proutav.a uttcaj psihilk:ih f.aktora. u nasrajanju bot.e:.o;b na'Ucno je utvrdila rokom poslednjingodliina da Lceo niz obo1enja koja SII do sada smatrana kao ,cisto organska, kao na pruner Ci.r u stomaku :i. d1valilaes;topa~a.c-fll.~'m, c~"vu, visok~ mn] pritlsak, bnm.bij.;dna<Lstma. neka kofua o~ol'enJa 1 dr, u stvart mogu jmati ps]bogenu etio]ogijlu tj, mogunasuh kao poslodiea prefivelih te~,kih uzbudenja. Radovi ameriCkili:! aurora F. ~e~a~der T. French, M. Katler i dr, do.kazu.j u da fOlk i. kod raka psd:u~. ko~ponenta. igra jcdnu veoma 7Cnac.ajnu ulogu: 0 lome govnri i ~rv;rj["b Heck u svoji,DJ studijama. Time se objasnjava da i n.~ ta obo~cnJa . koja se sm.atr.aju kao ci.slo orga,nska ,cestoO puta povoljllo dclujc psiholetapijs .. Prema eome mUrilikalnom. psihoterapijom postlze ser

1. Odstranjenjc svih negativnlh mtsll, osecanja i .bolesnlh tegoba.

2. Le6enje svi:JiJJ p£.ihogc.nib. obolenja kau i aJkohohz.ma.

3. Pov,eC8JI"llfe jJroduktivnosti ra,da.. ..

4. la~je mnnlh spo50bnos'U; parn.je, .koncenl.raCl.l'e, pamcenj:Jl.

5. Uspo.'iOta\rljanjc ps]h:iCke harmOn]jle,

.J,edtm .s1uf:aJj' 1io;jiir ·:nu.BU\i'kOWtno. an Je iipak~s1ioit

• .,"~ 0=.;_1] • .. ,.- r·~~~n.~ hesike N01 Uru-

Jedna stanJ3 ~pnua (J,lJV1e_Q, Ie 0 .. ["<'I""" m.o'''''~~';'~· ,,,' '. ~ .".

]o~Jmj klinici uSI.::movl.ien je tI.l.m:or v 'liNnc k(lko..'i!le~ J<lJeLa, Iw.11 11;: na on

59

m:i.~kJ?P$k_t)tl' l!l~lcdla. omaOen btl'. z~o6ldan.!'oSto. i'~ :z~ radilk:aJ:nu ope~ facJJn hila vee suviSe kas"'-n. 'po'ku~a1,o se PO.moCI delimH~-nnu paleniem. au be:z uspeha. Boloyi i! krval."eB.JSi nis,u p])estilijaU. a opSte swnje pojtO;r5a1:o se jz, chifla u dan. KaQ' majka lekara kioji Ie 1lt jedno] psibij a lrijsko] borD.iici (K.oviD.) primeuji:v.'iO :.Muz.i!hlnu psmatel'.apiju«. pili cemu su grupnim fitu. zi1rorernpijlstIDm. sastancima pored boiesnika • .:csto prisust.vovali i koji sluibenik i clan porodice, dolazila [e .i. spomenuta gospoda. Vet PQsle nckuJiko dana pr:im.etiiai,e. da su lfi'vare:nj.<,l s]ahi~ a, i da su do tadl:a Deizdd.ljivi bolovi pOPU:Sti:li. Poole Ilekih dese. I': seansa bOLes... t Je po .... Slar.'a pod:nosljiva a san normailan. Nakao .2 meseea nrestale su sve tegobe, Vodilo, se t:al(ode, ram WI 0 prirodnoihl.o s\larljlvoi i!sm-ani. Ova g:ospoda ii.vela ie DOsIe ~on :ioiS 10 l2;ooi1ia I umda ie u &'6. godini. Ona je mojO'! rn~jka.

S obz,ihrom na ogroman broj oenmtiCara. na stotlne i stotine hHiada iz~~,ijle,~ rndni.h~as?v~, !kao .~. n3 tell.' Ire m.i.]fone koJ: dd:ava .... SV~ke.. go~in. eo pla6a na irae .oo]ovauj a I ]ekova, pu'~reb[Jo je da se SID pre o:mO~(!f SlIDka Il'rimcna Muzik<dne l)Simt.erapije na boIesniElI:om m:aterijakt,posto je ~. metoda opste prulUpaicna,. prija1lna ~ potpuno bewplil5lla, te cia 5': pri]w\iali kao prnktii::an j oPS1.e.~O'rista.n .l:i3cm ~ecenja. odnosrro kod! 2ldiravih osuba 00 Sl"ed!s:tv,o 21ipove{:anje' prodwttiiVJlosti rada.

Niko. nece poreci da je ZidIav~je nase najveC'e blago, pa ~pak se vrle nemamo ophodlmo prema to:m:eMagu. Nepazlj.[\l] ,smo. i slaao vod:wmo rafuna 0 zdravl ju a cenimo ~o blago tek onda kada nam se izmiCe'iJi kada ga sasvirn i.zgubimo. Cfum nam pak poCl'e za rukem da ~o nase najve&: bb.go opd POViratimO. mi opel postajeme nepai]jivi ] nemarni U ednosu na nase zdr,avlje III nezahva:~n:i premil:, oneme koji nam je pomogao da ga powatimo. cudni smo d ml ljudrn .. S~o; je mali broj onih kojr:i. se poslmno poko.mnju prinxlnil]iil z:ako.n~ma te posm.iu OSHome h,igmjenSke p,rnpise ..

Zdravlje, nOlie, naJveee blago, mi SliJIlIO d!uzni da CU1I!3IDO ne samo rad[ na. s samih vec taik:ode i .radi zajedniee u kojoj iivImo. 'fa zajedn]. ca. takottemora da bude zdrava jer je jedino u takvosn stanju spaSOMa za nap,udw:!!:: .ffi stvarara~ md,te da kao sa:st,avnrn cleo ,sve'lIIklilrp·

. nag Ijudskog drustva doprinese op~te.m. dQboo iblago:st:a:nju.

MI meramo s~og8i. edmah odbaciti kob-nlLl zsbludu da j e oovek :slabo, .i nemacne biee, nesposoban da se odupire z)u u svetn, ,COVle.k J e i beskrnJno malen al~ i beskraj,no velik. U odnosuna v,asionu ml sma

60

sitDijI od najsitnij'eg zma; pr.cl.ine, ,ani nam lpak dub dlopire i do n.a:judaljenijih zvezda - sunca.

Nezabo:ravipre.Dl!a tome da svaki cd! I1Ol15.,p.a :ii. Til{:rije~ u se,hi

Ute koUcrne ]a.tcntne vitamne ene~je. N~ ~~oravl ~~.'~ s~oga ~ .' .s na prema tome :i.od Tebe ziljv~si hoce 11 tao energijs 1 d.a~]e ~~ o ~.~~. ~,,,,.. u~s ...... ";v,,,,,,,... 1: neaktivna ili 6~, je pak svom snag.' ... ,?ID pokren .. ~ti I

O~I.""'""'· Fa "'..... . .. • .ft.... 1 -t iSulfanja u

~ .. '!flU u ,sluibu Op~~,em Dobru .. Me zabonnd na p~a m .nul a . .

:rist M~rn .. Znaj dia, j e MIlt prvil usIaV' opsteg blagostanja-

DAKLE NAPRED U BORBU ZA MIR, ZDRAVLlE I B,IAGOSTANlE!

6.1

IZVE.91'AJ

o CETVORONEl:!ELJNOJ TERAPJ.H. PRESNOM BIL,JNOM .HRANOM I MUZllI~OM" UiPA,VU.JONU6. PSnnJATREISKE BOt,NICE »oW STEINHOF -se UBEC:!l, PO· PREPORUCI PR.OF. DR H. HOFFc..a I ODO.BRENJU DIREKTORA. U VREMJENU OJ!) rs. n.~15. ~2. 1'960.

SPROVEDENOJi OID' STRANE .DR fETRA. Jr .. Sl'ANK;OVICA IZ~

BEOGRAUA. .

~. ~o moJoj + moibi ~rn,no je za ovu opitflU terapiju 2'0 najteZib. d~~ .. ~]~ .~lcsnik~.Da hi se ~b~ reViol~" m nasilrro sup:rolsrav]ja,nje p~e-m lsbrnne, £p:~edena ~Ie '~la terutp]]1i31 ;Dat. potplirOOl dDhrovoljnoj ~~].No, da se ne tn nagIo preknmlo, sauobl,eajenomishranom. d,dbiJab!>u bo~esn~? u~ dana uporedu pre~nru biljnu hranu zsjedno ~ norm~~m ~~: IiI] who dlvadesetom odabratidiJI. oe ovili. 2.0 o:tpaillD je tOk'om Ieeenja UJib. fJ-:.7. ali se zaito is.,o toJiko Bovill dobrolloWjno javilo.

.. ~,njna hrana sOIstojrua se iz jednc kaii!le kojOli. je za osnovu im.ala pahuljiee ad ovsa pomesM.e sa jabukamaO:ra:sil:Da m~e~om medom ~ar~epQ?,,~imunom Hi pOtlil~and~om, u Pocetkub~adno, a ~tim. ;;; :teIJI ugrejane do~lYC:.PoJred ove h§e, slil:'fie ene] po DT' BirclJ.ef"-Be=-

nner-u nazcvane lOMiisslhl:_ davana je ."''''~<l!''''' _>I r·"'T"""g n ......... ·.r:.'" "" .. ~ ••

.. , _., ..' . . -- .. ' .... :1. I,.,. U!U , ...... , ........ yvn~, ..... OIDJena

~a 2ie]~]!l0~ t bm~oVlln sokom,.Pon~d ~oga dobij.aiIi Sill pacijenti Oobic~ no uve~~ ~o~ ~ve2ieg ~"Oca,. najEes6e jabuke i nekqvano, pasIJemit<Wlo mleko, To Isto W.za dOlUcak,ponehd. zajedno saklciufD.

O:braCe~ac je ~aZnja da pFesna bi1jna hrana ne bude Jedno~jka, re je ll:ula pnpremlJena 'Il1CaZ~]m komibinacij'ama, prj cemu su uzete

,62

U obsir POo IDOgucshrU i povremeae felje pacijenata, Dob~jali su jew tn puta dnevno sa prosecno 2382 kalorije prema sledecoj tQbeWi:

l'eiinaKa!:Qrij e kaiodj e puj edilrlacn.a Ukupna cena

kg u 100 gr l!lkupno <lena

Namimi.ce

'Ov~ene pahu..lji.ce Jahnke

-:l,..eS.]ill.ici

~ M<t:d

Li.mIJ.]'li

l\\Ueko evek]c

- .Sa:rgarepe CeJer

Crni luk Beli hl Pomoram:l.ie Banane

Suvo ~roZd.e •

ZejtJn . - ,:-

'9'& 391

450 58

36,5 0$4

39' 331

310kom. 40

291 ], 61

3:5 25

50 33-

46 25

17 41

:5 40

32 43

i!I .:i!93

12 86

14 U~OI

s. 8.60 S. 2.50 S. 312,21} S.17,s, 11SO S. 1.9'5 S. nse s. 1.10 s. 4.S. 2.15 S. 1,40 S. 6.S. 6,,50 S. 9,7®< S .. 9,10

S. 7'82.00 S_ I 12S,1"""" s. H75JO s. 66,3, .• - S. 264,,.S. 567.4$ S. 31,.'iO s. 55.S. ]84 ........ s, 38.2.5 s, 37.s, 19'2.S. 78_-S.,58,20 s, 127,4()

Prema tome doblll su paei] ent] sa d~'lompresnom furnnom ukupno 1,421.],60 kilorija.Posto je pored. odabranih 20 bolesnika, uvek sa njhna. pI"OSecnl;t jelo jos njih oetvOi[o. to gornji bro] PIVO treba p~deHti sa 25 (broji dana) a oada sa. 24 (broj pil,rdja) > SiD izn,OIOi .2.382 kalorijc dnevno jio osobi, Pri DVOj presnoj hnmdi doslo Ie po osobi dnevne 90 grama masti, 52. grama belanoevina i 325 grama ugljenib hidrnta pored nepremenjenlh miDen~nih ~oH i vi.soko-g vi~amID.skog sadrlaja (ObraeuDato prema tabdi hr.aD~jivih vrednosti Nema~~og drusiva Z~ isbramaod W. W'irths,a sa !\\ax PIanck-instituta .zafi:7jalogiJu ishranc u IDolllmundu). SIO Sf: cena lite" stajale 511 sve U'trosrne namirni.oe' za oVU presnu ishra.nu uJrupno 5.5.378.70 .austrijskih silingfl, pcdeljcno sa .2.5 (dani], 11:to cin~ S. 215. - kwoz 24 (porcije) iznosi S.8,95 kao eena kOSEanja presne brane m [ednog belesnika dnevno.

· .. Kalorijska vredno'St nonn.dne mane koju suo dobijaH boJesnwci lZ1l0sda je' proseeno 2.323kalorija prema sledecem p:rO~Cunll: Da bi do.sli do s.ro taeoije presecne vrednosti, llZeeemo je.chinradDm dan U ne~iclj~ i samu nedelju, ~ ~o 2ft U. 1'960. utora..k ~ nede]ju 4 .. W2. 1960.

Prema jelovniku kub~nj:s.kom dnevnlku d.obijaJi su bolesnici .prek.o

d!ao;:l!. .

UomP.k

Suna ad. p.aradajza ·faskan.o meso Ma.:karone - Sup.a

R~anci sa makcm BelJa kafa

HI\eb

Kat ~66il::! 261,74 23U2 134.74

.' 5H.5~ 320JM 62.7,5(1

U uedeUI!I! corba. P~eCenje !ii:p.ageti Kola!! lik:ol11., PUter .

Be'1a! kala Hl'eb

2.2Si!l.t19 2.38'9,80

300 gr. HO: >, 300 ,;

.20' ,',

60UI " 25flo "

Kal.

18.2.30 260.,- 3~.- 200.~ 1:i(I.-

3lO.-' 627,51)0

.. ,

.,

"

4.845,1I'9 : 2 = 2,3:23- ~ Ka.l

10" a normalna hrana ~.o~tala je 8,50 ~innga.,

Prema gornjoJ tabel'i presna Juana bila bi za 4S:graSa sIrupJja od normatne, no odmah pri ~om.e treba primetiti, da se ovde rndilo samo '0' jednam nla.~om broju porelja, D:oblizi m~dutim II obzir oke 2500 po-rdja., boO stn .ie to s]ucaj U 'l '''OJ bQilnid. onda se peesna bra. na poka:.zuje i:.a.o rnnogo jcfti!]J~ja. Scm,togOli. treba imatl u vidu. da pri[ikrn:n pripremanja presne hranc .. luvanje alp-ada, pa prema Wm.e 1 ogrevn~ .materijal. a Ul, to rnanji je utrosak radne snage i'llrcmena

potrebno za pripr-emanJehrane. .

AWi. He samo to. jer p'resna hiljna hrana nlje saeno hrana vee Ilj,edno jedno 00 lnaidrlilgooon~jih lekovltlh sredstava za reo niz ohoJenjl'l, kOla sID' &u. po.t"e.meeajI meta oo]ir.na, smetn] e u i1ezdll rna Sll uIilublmjom ,s~d,jo.m, obelenja cire"i'nogilianai<l, bo i ost.e6enja k~ne cil:'k1114dje. Prema prnfesoru Brauchle radl se prl tome 0 smanjenom devcdu be.ancevina prt presno] hranl 'Gime sl? rasterecuju krvotoOk. bubrezi ka:o i jetra, koH tada mnogo manje posl a [maju o.k.o dez:inblksinacije- Uz (0 domazi do smsnjenia koloidalnih sastojaka krvl ;to smanjuje otpose u cirkula,dji, sto je od OiSobi[e va:z:nos~i kod arreriokslerose, Z'Oog 'risoklCg sadrlO!]<Ii mlneralruh soli, tail:ooe'se po'\foljno upliv~~e malokrvnost. K:od oho]el;l!]<"1 disajnih organa, bubruga, kofnih bolesti, nedo-stOltkOl! vitamina, kod preranih pojava starenja, kao i kod citavQg reda drugih obolcnjaJ, a na kraju takode kod dusevnih bo[estw,pokaza]a se ishrana presnom b~]jnonl hranom kao ~zvanredno korisaa Nopotr,ebnu je dOl se ova vrsta terapije za duie vrerne sii· s terna tski sprO\i'od~.

Uveee primenjena je kod ovih gore spomenurih i!1). pacsjenata terapi]a muzikom. Radilo se 0 "Muziikalnoj p!i~boterapjj.i.« jednoj notroj vrsti mu.zikoierapjjekoja se sastoji 12: kombinacije ritrnifkog disanja, uticaja pla.ve svetlosn i posebno odabr,!lraDh mekulija, Pr] tome dkda~i do QPuiilanJa i do jednog. neobi~nog pl"~j.atnog opSteg ![)SEc:anja, Ritmiicko disanje koje odgovara ·.incUjs:kom pmnaj'mnu a koje se naI'Ocit.o ndlikuje perlodom zadrZavanj8i disanja (Kumbhaka), ]Tna zadatak da organlzam pevoljno priprema za de]ovanje lekovite muaike. (Mozlkalna psihoterapija objavljena u ameriekom strunnom ~asop[su Na.tional As.s'ociOlltio:n for Musi'e Thcrnpy, NAM.T-BuUetin Sept, 1951, pod naslovom Influence of Mu.sic and RhrythmkalBrea thing on Heahh and Work Produetlon),

Posta se radilo 0 teSki.m dusevmm bolesnicima, kojj su vecinnm hill nepovedjivi, nepristupil!.Cni W konfuzni, bio je prvi zadatak na biIokojil'laCin steel njihov:o poverenje, da bi sc zatlm mogao uspostaviti kontakt sa .njima. Ja sam odJUCl9'- da sa jos dell'et drugih bole: srdkaprenoclm 'R1 isto] sobi,.tt~evet do. kreveta, Taka MUll spavao In noel, zajedno sa epilepticarima, sizofrenicarima, seksualnitn delikventirna, imbedliima,al~l)honcarimla i manija;cima. Bila je latina potrebna jz"'esna doza samosavladiv,anj,a, ,an m.:i. j~to ~lvori~o poverenje bole-

snika ] pas~~vanje~olnicka,g osob]ja, poSta take neSta' do sada ,n~jedan .lekar mje uradlOU. ovoj psihijaUij8ko,j ustaaovl. Bile je i raznlh administrnHvnih problema ~ td~a, pasto. nHw nije hteo da preuaima od,l!ior'fomost aka bi se od strane diusevnifu bolesnika 31'0 de.siEo ~eni. Imalo ,?i to zO\poS~ed:i(lU nezamislive knmplikacije, posta se u t~bl)m sh.l!fuju fie bi radilo samo 00 osiguranju moje 1icnosr.L vee i 0

osigutanju mojeporodioe uBeogradu, '

. , . Kada sam s.:po'Sle prve noel uJutm probudio, gledao [e sa susednog ~V'~~3CU~OO ;U mene j edan mlad rove!:. Kada [eprimctto da DI na k'~:Jl ~aCJn: msam iznenaden z;oog ,nj'egovog prisustva nit~ 'PO'~8Zujem ni najrnanji znak straha, poceo je da plica 00 sv~jim ~votn~ regobama, da bi o]flIk~ao svom STell. Ovaj mbdi cOlVel{ je, i.naCe, J.ako zafint)t~n u sebe i skora nl 'Sa kim De porazgevara. J a sam medu~.~. za jed,V<L jedan sats.azna,o od njega vi~e ;rnamnesljck~ o:natenJala" ne.go ii~o, stajw. U citaVU'jnjegovoj is~oriji bohw,anja.

Sas'IIdm ]Jul:ak;.o prilazio sam pacijentima bez f;urbe i ubrzo video,!' da .. :s::~,trpljenjem, mimocom isposoonos6t I.I!Zjva1jav.anjavISe ~oze POSt1C~ +ne~o, celukurpnom s~olskoHID mudrostu, ako ova nUe 51'0- ] ena. sa .p~tnrnun prenosom od loovek"a na coveka. Stu se same presne .branc ~]Oe, moran sam j at sam priprem~tj. AU. bd Su. neki padjenti vidcli, b!k@. je mlevenje i s]tnjenJe iraznog povrca sa masinom nesto novo, sto' Q.oi do sada nisu....-ideli, dooao [e ElIajipre' jedarr, zatim j05 jedan, a onda jos jedan kod mene U QdeEenjsku tU!b~nju. da lIf:ide sta ja to . radim I da!.mri pri tome i pomognu. Sasvim polako i .spontanOlatpotmjao joe raz,govo.r i zblimvan je, IspostavWlo se zatim da svi ,?Vi }ii!dlni. pacijenri koji ovd.e pruvod'e mesece i godine s.vogzivota, 1.ri:l<lJU nelzrec~m potrebu da se nekome izjadaju i da b:udtm:voljelli'. T.:<i.imlezadovoljena potreba pretvara se kod njfh u jedno unutrasnje mu~nje. Padjenti fele i .zahtevaju, ito Sa!. PI1lvom. da budu strpIji'10 j sa. razum,e'VOliDjem sas1usaoi, ali ne sarno nakralko. On] 2e]~ da ?PS1:n0' ~varaju sa.~e.brrru:ti. ka~o b[ Si1: olaksaili, i to ,eesCe puta. Nazailost .Webtr zbag preop:~ere6enosH i po:red najbo]je v>l,Jlje ne sti~e da 0''''''0]' ieljirnz<1Jd'e u s'lIlSret. lI'es~,. bole~snid. zahtevaju sa pravom, dOlI se sa. njima postapa k'ao Sa [judi'ma, koj:iisu iz njiD1!at nepojrnijivjh ]I',Ol!z]Qga rnabom dopremljeniu p~hiJat:l:riJsku ustan.oVll, pat sada 6emlJ Za. slobodnm, vaz,duhom i .ljubavlju. Moie Ii im sezaillerid.. stoll' o~da,

ponekad postanu ~O'voljnj Hi i agresivni, kada lzmrcvareni svojlm ;SliI]1l:"lnutim idejama, misaonom i oS'eCatj:nom zbrkom vi~e ne .majustlll da rade I ~la da misle, a niko ih uz t,o restiJo TIe saslusa? Gore spomC]]Iuta ""Muz]kalna PS]hot'~,Tapijao:koja se jstovrcmeno moi~prlme]'JJ]· tifuod ¥i~e csoba kao ~,,-elllikihgrupa, donesi u takvoj s].tuadji ve'Uk!u,

pomoc i olaksanje, .

'Cedri nedelje sam bio u paviljonu 6, u kome su se, kao Sto je poznato, nalazijl najtezi du.sevni. bolesniei i boravio medu njima dne'l,/11Ci USanJI. do dever sari, Posta sam u ism] proston ji I za istim sto- 10m zajedno' sa njiima jco presnu hranu, to su i belesniei srazmerno 13Jm presl] na ovaj nacln ishrane, Naravnu da je bilo i protesta i gundanja, a,H uz. strpljjvo u.hedliv<ll1je ubrzo su se duhm.'l Opel smlriIi, izuzev ponekog koji bi energicno odbio, te ni podkojin1 uslovlma nijc pristao da uCesh'11je U ov'O:j terapiji presnum bajnom hraaorn. Od tab'ill pacijenata se onda odiu!lta1()"te SI!.1 ,0.0.1 bHi zamendenl dru s, gim dobrovnljcima,

Dvadeset bolesnika sa najlt'd2JiCilijim dijagnozama pome'Saniu. istoj pms,toriji vidno su se smbilj,kada hi se Utv~e posle ritmickih vefbi d[sanja :laeuH preko gr,amorona j magnetofena kmavirski kOD· cert Cajlk(livskog,havaj:ske meIodije 1m2 plallO osvetljenje i sve vise unarujuca muzJka,d1it 'bi posle u!!: nosmalno osvetljen]e r,32)d:rngomo s~'usarni vesele ~lagcre i becke pesrne i svi zajcdno pevall, Zaista je jrrteresantno pnsmatrati sa koliko uZ~¥:<il!lja vccina paeljen, .. ta u.Ziva u muzici, aposle toga. jo~ mole da se daljesv~rn i~ii mole da se nabavl ova iIi ona p,loe<lL koju naroCito. vole. Karl mbidih pSihopata i epit. ]ep~]car,a doslo je &~ce de sva,de I ,agres~je jedni.h prema drugima, no uspelo mi. j e otIj6no vrlo brao da ih opet smirim ] upncu jem na druse misli,

No, ne samo da jc presnR biljn<li hrana zajedno sa mwdkotJera· pijom. U toku od 4 ncdelje deIova]a umirujuce nOlt sve oolesnike, da ~u pusta1i p.r~stuPaCniji· j tll'avnote2:eIlij], v,ee se moglo primditi da je ov,a (,empi ja U O\I'om. kralkom vre:m.enu oil Jedva j,ednug meseca imala povo.Jjan u~icaj na, tok lfIisli i njen sadriaj.

ICak ~. jooan p3rano~d!ii'iIi sizofrel'licar (Istodja-boIovanja br. 3~~/.5'5 sa sumaniwm i.dejom .~juibomore te:!kim stanjima nzhwIenJa. prikojioj bolesti. 'bOo sto je po.zn<ll!!o. ne [flak se uplivisad na bolespe

67

ideje. pokasao je Ipak vidnopobo\ll§sa.nje svog opsteg stanj<l. Bio je to pnikojii In] je pI'mkom.pripr,emanja bi.Ijne hrane do~ao u pomoe i vee posle nek6nko dana posaao moj"o.ljj i Qajpm.l!zdaniji SI3!ILa." dl'Wwk. Pre~o.ga, po ceo diU1J. je blo rers i utonuo 11 sebe, ni S<I. kim nije progcverio n~. ref i stalao hodao dugacklm hodnikom, gore dole, pri zatverentm vratima i prozorima sa re~etkama. J este, 'OlVaJj najjtdi i kao neizlectv oznacen! bolesnik, koji j e vee 5 godina boravio u ()\'oj boWnid ikod fmga jc cak vee dva puta izvclel!li<l operaeija prefrontalne lcukotomije bez uspeha, odjednom je poeeo da se raskraeIj,uje'! Rad,eei svakodnevno zajcdno, rnzvilo Sf: .jedno uzajamno sve dublj:e poverenjc i razumevanje, taka da mi je bee rezerve poverio svoje najskrtvenije mis~i i osecanja, leslie, c·elokupnonjegovo bioe vidnQ se promeD~mO. Postao je\l'Soma octiv,. pristurpaean ,P] sa kim Rwje do~aQl 1!1 sukob i. vredno je .ra.d~o skoro po ceo dan. On je rukovicm.io ce~.o.kupnim. waU:'[ijalom biljne is:h~[,,M!l.e i 1:lajlaemije vOdio raounao n joj, Premia mojiim uputstvima. spremao j,epajedina jela ] ca.k uneo poneke korlsne Dovine_ N'ajvge .S·B uzrujavao kad hi mu Zc-Ita dosla III posetu ] ob]cno bi tada ponavlj <lIO· S.vo je opltufbe protle nje, AU ',(!=ak ] U worn pog~edu mogto se primetiti Jzvesno poho~j:\liimje, time s:to hoi pOVI1erneno postaj au uvidavan, ill to bar vesto prikazao •. §tD kod. ove bolesrl zna·t;ive~ ~Z\i'eS~acfi znak pobeljsanja. Rekao je, da se maida ipak prevario u svojo] Ijubo.moripreD13zeni, da se .b.je i da b~ ieleo dOli to pop:ravi_ U tom smislu napisae je I jedRO neo:bicne- neznn pismo svojoj z.en:i U. 12. 1'5160. Ako hi se ,()Ibezbedio slguran na~Ol', rnOgao hi mime biti otpusten kuc~ i~iti. svoj zanat, Bin j e po' aanimanju k,uva.r, te je 5vakako i zibog to~~ takouspesno sarnffi· vao sa mnom.

_'. _Moj drugi .. saradndk u. !kuh[nji (Br. 3675!60}. 26 godina., imao je dl]agno,Ziu: Z,loupotreba sreds;tava7.;;ll sp·avanje k:od mafomn.nog psihl,')pate sa del?resh'1lim. ~t:3lli]jem., vIDse pu;ta, pokJusa.j samoubis!\!'li. Kod 'O,~'?g ~ole:smka. iF?oprnvilo :se upadljivo tele~;no i dusevno stanje. D~ blJao Je u teZlnl, POSlflO je sve-.i: i ra.spololten. radio j,e Vf'lcdno kod mene.~.ku!!nji ipokaz~vao. je~~orovis.0ko razvijenu intemigenciju. D~k .1~r:~wJe. od b;olesntka. 1 bolD~fura ta~no kmo srcdstva .. za spa¥ .. - nJe 1 umrrenJe, vee plsle }edva jcdne nede~je terapije jpreSllom bra·

twm i mazikom, iz.gubIo' je svaku potrebu za tabletmna 7.a spavanje. ce ka juci veseo ] veoma vredan da bude oipusten,

liP'adjent. br .. 3146/60. P~~ihopati]&-Z]oup()[l"eba alkohola l tableta za spavanje, Vee posle ncpunih dve jrcdeljc gernje lelfOlJpije mcgao je bitiotpuSten n]ci. Sudska komh,ij'a donela je 5. 12. 6QI. od~uJm, da zadri:livanj,e u pslhijatrijskoj bolnici nijc vise opravdano ..

ManiCIl1il slika pacijcnta 01'- 54M!60 takoile .. se idno popravila.

Bilo je zadovuljstvo posmatrati sa kakvirn je uzh,'anjem pacijent br. 4408, star 22 godine sa dijagnozern debilitas i -psihopatija stusao opersite arije knje je pevao Mario del Monaco. kada bih tu plucu stavio za vreme zajedIli~kogruclm. i sa kakvlm je razumevanjern i mntdigencjjorn p.ricao sa mnom C wuzi6 i drugirn stV<lrima_

Pacijent hr. 53,ZOj6(J1 Debilni psihopat sa agH~·[';i\1]]im :s.lanjima uzbuaenja, Tokom terepije pOS~<lO je t<lkoJe mnogo mlrnijl iprislupacniji_ J ednog dana rekao mi je. ova] Hi-togo disn ~ l »!ieoHn]ft dehi!:: u heCkom d[jalektu »O\iiamo dole svi su budalasri, ne znaju niSla u driavnuj pollfici j rcligiji .. Ncka pcpovi rade st~ hoce, necega ipak mora da ima u tome. Tri. stvari neeemo nikad sbvaUti: pro~lo-st buduCnost i. svemfr.«

Vet Rei;::oliko dana njje dosno berberin i tako su paeijenti osta u neobrti an i, .J eda n . si.zollocn tear _ Ji::. ko nepoverljfv koj i je gonjen svojim sumanttim ~'~1i~iowim tdejarne. snm sebe kasn-irao. ·mi.~lc Ci da ee take bolje slu:ii 11 Begu,: mogao je pestat i j <I ke agreslvno., a ku neko po njegovorn miS]_]cnju ne bi bio d~i"djlno polaoian. Jenne nedclje blo je jako tu.'l;an z;bog toga stit:) je r.~l!'ijan morno i~iu boll1icku erk V1lll. Karla sam gn_ z8 Um. ja obri [ao ]110 i i m <1 pm~t t 01". :Zl'aCi~l jc od radostr i st ... ako je nepovelienjeis~ezl0 odmah,

Drugom jcdnom padjentu hr. 4469160 dUlfo !;t: \,'l'l;:rnena ni:>,alu lUogao pribUiit~. Na muje pozdrave .zahvalio ~ u najbolJjem !ilul:a.iu samo s.asvim kra'lko, ali sc nije upusHl.O [IIi u 'kak.w 1-,ot1.g01-m·. Uton~o l.:l tu:mbne misE hodao je gore. dole, duga,E:kim hmJnikum. [ on JJI! hio neobr'ijian. Eada sam m~ u ·prolaz.~ rekao da bi bUo\~eC ~1'ajnJt.:' vrem.E;: da se ObiF]jC, odgovudu je pun ljutine da bl:riberin n'C' duzc

6S!

vreme nije dosao i da je fpak trebao ked menc da se pdj<t:v]. Kada sam IDU sa mojim eh:ktricn~m . aparatom doveo 11 red njegovo zaraslo ljce,j kad ] e sV(I~jom rukom presao preko s.vog sada gia:lkog lica, dosh> je do Ntavog. pre?kr,el:a ulilljegovom ponailiMju prerna memo N,esto se u nje.mu otkoeilo. i on [e poCeo da priea:

O",d.e je vee b:eci put, Uvek z;bog :~ene ko'ja ga okrMjujc da je prema njo] hio agresivan, baeio noz za njom.iipretio jednim alarm~p]sto]jem., ~to, sve, rnedutim, uopste nlje bito Istina. Uverio se da rnu [e ana ukrala UO-V<lC i hartije od vrednosti, p31. hd Ie posao da prot~v nje podignepri].avu, i s ttfula je ODa - na ulicu, zvala u pomoc i alarmirala pnheiju. OptufHOl ga je, da joj' preti i da joj je ,ziwt U opasnosai, te su gaLiliapsiH i sproveli u du~evnu {mInim. Nadalje evaj bole: s nik pdt-a, dill mu je zena stalno prcbacivata kako oddava odnose sa dru,g~m :2ienama I oaa je predezimala sve 8tO je moguce, samo da en ostanc u bolni.c.i.lblko bi ona neometano .nmg1a da raspolode njegovom imevlnom. Kaie' da jc itmJ3iJa vezu i sa. drughn muskarcem, Rekla mu [e vise: puta, dok. on ne budc svoje irnanje prepisao rijoj, sve doUe ce on moratl da ostanc u bolnici, [Pacijent navodno ima dve kuce, jednu z.aj,edniCk'U, drugu. mnoge vecu na svoje ime). Njemu je 59 god ina, njegol'oj ien] 35'~ Dalje je pulcan bko joe: un obavljao sve domace pOSJO\,B, starao SC 0 svoje C.etvoro dece i ohmdlvao vinograd, dok njegova zena skoro nillta nije radila ii. ceslto po nekolik(!i dana odlaziJ:a kod rodab. On, naS[311.']ja dalje" nimalo nije Ijubomoran, iako ga ovde ode zbog bolcsne ljubomore j agreslvnosti prema svoje] ~eQL dok u stvari on nju nikada nije, zlosl<w~jao. On uvida i potpuno hi mogao razurnetl da sc njegova :liena zabavlja );3 drngim muiikar,cem, po<!ito je ipak 24 godine mlada od njega, samo smatrarda bi to one tako trebala uraditl da ne vrcda Il] egovu Cast, dakle, taka dab) niko ne zna, Pa rekao jc on njoj vee pre vencanja, da tako velika razllka u godinarna nije dobra, te nju odvraeao, No ona j e II:n~Z1U..roVIlo htela daon nju oiell]i, W jet ako pnatupic.

Duk bolesnmk ova pdca, vadi liz d~ep<l! jedno pismo, jedan u~ vo.r orazmeni, potpisan od njega ii njegove Zem::, l!l kome je ,CiS.lO i jas.no naznaeeno da on. njoj pr,e:pisuje svoju .kucu, W d1lJ ce gEl una onda kae protivuS:l:ugu i;zvesti iz bclniee i uzeti k sebi kud ..

Sta je ad svega toga istm;a. a :Ua. p:roizvcd bolesnih .id.e]IB,. I~.valcako je~e5k:o reel, ,ali.bi. sekieb~pOitmdljti da se .. shan temeljno . .,. - navodi na ... ,;J'· ..... ta na J·tatn.'Je· p. J:'Q'V'efe pogotovn ~o J,e bo .. le-

lS!J:E!taJ1U 1 It'UUl ."" ~ ~.u .. ~ . . ~'.' . ."" _. " _~I. ~

5.l1il\;: rniran. ori] entisa[I, poslusan i za duzeuem:e [Ii! sa kim .lIie u.o. ar

zi u sukob,

71

PREGLED. 0. p!OMENI TEZINE •. KRVNOG PRITISKA,. PUi.SA. I BAZALNOG. ~,I'AB{lUZMA ZA VREME TERAPUE MlfZIKOM .1 PRESNOMlBILJNOM IlRANOAI OD HI •. 11 ._ 15. U. 19(,0.

Istorija DUal!!?;- 'refill a bo~ovalilja

Boo]

Krvni pritisak

Puis

Bazalni m.et:aboUz:.am obraC1!l!f1a r po Recd-u

(P +;\. 0.9) 0,Q;83---11,5= = B.M.}

9'6---.&8, 86---84 ~92

12D-1211 72-68

1~ 72~SO 84-80' &8-88 8&--92 8~(Ji 8~®' '96-9(J' 8~2 B8---.as 8(1'

80-7,6 80---;80' BQ-.....!9.2

+34+[6 +15+ '7 +3]+29 -i-32 1-61

---4 - 5

+W'9+ g +~4+1O +17+ of + 7+13 +24+19

2+20 + 2HO +21+29' + 16+2:.5

+ 13 +25 '~lQsao

+ 5 otpusten

+29+27 dosao +23+ 4 dmac.

+ 4+ 8 doSao

24.H. 6.12. 24.11. .21.11. 17.U.

Pri ovoj . ~etvoron,edemjnoj probng'j te.rapij] pokazalo se nepotriUlo,. da muzika zajedno sapl:iesnom ~iUnom . ishranom '!,'comepO" vol_]n.o uticu na telesno i dusevno stenje hoJesn.ika. Bile bl sluga neoblcno '!.'aiDo" da se ova metoda le~C"nja p~imenjuj;e DC samo j kod os1!;ai.ib bclearrika Psibijatrijske bolnice »Am Stejnhof«, vee takodc i u drug;im 1:m]T!lCa1lll\. fiokaz.alo SC, das.e strpljenjern j Ijudsk]m ujjvlj.avanjem mogu pOStle:] pozitivnl .rezultati i kod najleZih dusevnih bo-]esn~ka. Zar ne kale Gete s pravom: »[)ob:rotom se ] u1vlje z.i\r(llinje daju nkrotiti, {I Covece nemo] date one po<s:ram.e.«

NarociLo vaJja napomenutj, da joe presna bHjna hmna edravu, la]!(se :s.varlji.va 1 ukusnija od hO]jIDi1J]nehran~, poglavito zhog vis&kug sad r.i<lj a vitamsna, lleprom.~njen]hlilJilil!crn]]}ih sol]. pri rodnlh, ne'izml> njenjh belaneevina. ugljenih hidratakojl sc lake rcsorbuju (Med). kao i mno go kerlsnijih masti (bi]jna ulja}.

PI'ie,sna bi~ ~il[l:Jl hrana 01 je prema .. tome samo j ed,a~(j!b]jk ]shrane

\~ec ujedno ~eko\1ito sn!:d:st~o od najveoeg znacaja, time velika koliciaa leknva kao pOLP1l1DO nepotrebne otpada i mnogo se novaca ustedl, Zajedno sa. [Uuz]koterap~j;o.m pn;!d:Sla~4ja to svakako najlde.alniju metodu

prirodnog. leiXnja. jer je una

1. potpuno neskodljiva

2. svuda se I,ako daje priQlcnh1.

3. ~~O sc ne samo pojedinacno, veclakod,e. kao grupna terapija

na najbulji nacin mole prirnenitL

4. ~1!.O je una kura dczi.ntoksikacij,e, pa prcma ~ome podmladiea-

nja,

50. sto je jcfrindja od svake druge teraplje. .

6. sto deluje :ka.uza1no na UZTok obolenja i is.tovremcn.o

7. organizam t.emd,jtlo oeist] od: medicinskih ll'ovanja jzazvanih bezhrojnim medikameruima tc nornuliiruje. ,eimc se opet uspostavlja davne izgubljena telesna i 'psihlEka harmoFtija, te p'rema tome solidno ~dra\lstv,eI.lO s:tanje.

Psihijatrijska bOI'rgk'a grada Boca »Am. StdlLlhl;il.J~

WXIV iBa,umgarlenhohe N:r. I

P'£) "fVR,1) A

. ,~~podin. cli. Stanko'!.,i'; J ... , Peter, rodell 8. 1. 1908, jugoslovcnskt drZav[~a:nm. radIo Je u vremenu ad. ~g. 1 L 1960. do 17. 12. ] 9160. u. ovo]

USran()'IIl kao p5lihole:rapeu~., '

.' Go.spodin dr Stankovic primcnio je svo]e nove ]ekar5ko.lernpeuts~,c ~eto~e sa uspehom na bolesnichna ove ustanove (Presna bitjna hrana ] mUl]koternJ,l]a).

Be~, U. decernbrn. 1960 .. ,

Dircktor

Prim. Dr Podli:!ajsky m, p.

74

Jublilami. 10. .meCfunali"odni sLmpo:zi.jUJ1'1i Q muziJk,oterapiji U okviru kongresa .medlwranskog udruienja ®Oc:~ji3~ne'p'sih;_ja'l1'JJcl!.!l 1iJil.tbrownJifru od 1-4, .. JU!U!a, 198.1. godiine

Dr Petar .J. Stank.ov~.c Maritim·Res .. 76.3

465 Gelsenkirchcn

B. R. Deutsch llaud

PSlHOA..INiALlZA POMOcU !,IUZIK.;\LNE P5IHOTER.J.\PUE (M. P'.)

Frojdova Psihoanaliza jc nesumnjivo jedna od najvccih tekovina savremene psihologije, psjhoparologlje i pslhoterapije. Gsvetljavajuc; sasvim novom s\ledo.~cu pugonskl: snagc koje uplivl!\;u nas psihickl livot, ps]noanahz<li objasnjava motlvacijc naslh pos.tupah iz srakodnevnog ijvuta. Frojd nam je prj tome ukazao na ogrornnu ulogu koju igra podsvest u Z:iVp'LI.l svakog pnjedinog covelka. No, on nas jc mmcio takode, .kako rasclanjavanjern n:a:seg misaonog i osecajnug zh·otJ.-psihoanaljzom-c-t.j. raclonabnim povezhl:anjem. pojedinih dozi\·'U~.ia mahorn iz daleke prusrostt rnozemo resili razne konlfiktc, koji su zbog .wnie puHsnutost] izazval! razna psihoneurotjena, pa ilpsihosomatska obolcnja, Dol!. je njegov prcthodnlk Breuer prodirao u dubl]« slojeve psih~' putcm h ipnozc, SiD zbog SUZ<livarnj a sves ti I te nnickih t dikoca n ije dovelo du vecih zadovoljavajucih T'C~2u.lta1iaJ,· Frojd je kao terapcutski po-. stupak uveo metod s]obodne asoctjacije ..

NQ, makako ostreurnna i deletvorna ta metoda I jeste, ona ima jedan ogroman nedosratc," "koJl se sastoji u tome 51.0 survlse dugo traje dok se u podsvesf otkrtje onaj uzrocni doZiv~jllljiko:U je kasnije doveo do neuroticnog obolenja. Jedno lege artis sprovedeno p:sihoaua.lmck~' lecenje po Froidu traje PTosee.nu 2-3godi.ne:s Hrn. da pacijent Izuzev praznika svakodnevno redovno dolazl kod psihoanabitidara na Jecenje. na je takva [edna terapija ostala prIvi]egijia sarn.o izuzetno imuen'ih patdjefialill, ocevlidno je, Pored toga psiho1lJnanricar zbog prcterano dugog lraj~njakc,enja, mofc da se b.aV!i sarno sa jedntm vrlo ogrnni6enim broj,am pacljenata,

To dugotrajno ]ecenje uslovljeno je svesnim i podsVoesnim otporompacijenta prema Iekaru, laClf.IepooaJtke 00 SVOu] intimnom :livotu, svojim skrivenim mlsfirna i osecauj]ma, scksu, poli6tk]m I verskim nazorima kao i ·eventua.llnLm dcliktima, pacijent ce vrlo lesko, i sporo lzneti n3J videlo, Te znatno oteiOiva prim kljucnorn dozlvljaju" t], nereseno] .lmnfliktnoj s:ituadjiirkompleksu-koji jetokom vremena prouzrokovao 0Il0l''00 ili 0fi0 neuroticno oholenje: psihi,6\t,u impotenciju, frigidnost, razne vrste fomja, ,ag["cs~ju, deprcsivna st<mja,sputavOlFlja., strah, radnu nespnsobnest, kao i psihosematska obo.]e~ffia: '~ir 1il. s~omaku i dvanaestopalaenofil crevu, astmu ~ druge alergijc, znojeuje, crvcnslo, vrtoglavleu jcae i razne funkclonalne s.tane" disajIiJ.e j probavne smeInje-

MUZlKALNA PSlIiHO'fERAPIJA je meteda koja je u stanju da taji (ITPOR kaonajveeu prepreku u p:sihoanalWCkom ]e6eTlju. prehredi, time sto do.vodm do dubinske relaksacije, U tom stanju opustenOSt~ do~azi do. pojavljhranja: direktnih Hi simholickjhvlz.ija u kojima je sadr:Zan osnov:nipodsvesnii. konflikt koji je prouzrokovan neurotiena obolen]a, Otkrivanje:m. i rnzre~avanjeffl toga podsvesnog konflfkta .rliiZresava se i neuroza uz istovremeno oslobadanje psihICke energije, koj a je libog sputani.h efekata hila vel-ana za doticni kompleks. Potpune u d'ubu Frojdovom, ov,de' se radi .0 jednoj kauza]I1oj a De 0 simptom.at-

skoj t:eru.pijL .

Na ova.; naCin ~dasiclilJa iFrojdov1lJ pswboana[]za: uprus~na jc j skraaeI1a za"ise ad deseli-pu tao, 1I!e je t1 me postala svakom pn s,tup.acna. Ptlli1ed ,~.is~o tenlpeutskog efekta na do,bc.n.o neuroticr.o obolenj;e, »Mu~ z:ika11la psih(ltempija,~ s'li'io-]um dub]n~ko[![!l relaksacijom orlstrnnjuje !le·

gaHvne n:t!sH osec~n~a, ta~o da nas~upa. jedno ~tan.]~ .I_~nutamjeg ~i. ra, spokojstva i zbrin] enos n, To pcstignumstanie PS]hlC.k.e h~~mOlll]e up]ivi§,e celokupno ponasanja u smH;]u poz!tI.vmn. medulJudskd]J cdao-

s~ i povccane none sposobnosti. '. " . . .

MUZlKALNAPSlHOTHRAPIJA se sastoji iz k;omb]uac]Je rtt-

mickog disanja (pranayaml, utteaja plave svetlosti i pose~no ~dab[",an[h. :melod]ja. Duboko ritmiCko d~s311je dma za cilj ostv1lJn:~nJeprtpil"emnog opuS'la~ja, koje 6e .QIUoglLlcitimnz_ici da Pro?I"e ill ~~bIje sl~,jeve nrle psihe, LeCe.n]e mUZlkom poznato JC od davmna" aJ~ .]e l~k ~od pre_,~ekoliko decenija predmet slstematskog nauCnog~s~)]bvanJa ] praktlcne prim~e- "Ml1Z~b]na psihotempija:<t je poseban vid rauztkoterapjje ~ojl, zahvaljujudi kombinaciji sa rltmickiIJI dlsanjem i pla~om s~tJos.cu. im.Olbr1e i i:ntenziiVIlije dekrvanje, Kao sl.O je poznate, rttam 1. dubina disanja u tesnoj su povezancstl sa nasim P]J:Sl~ _ :z~raVS[.venl~ stanjem, ali je mnogo ma;nje p~a.to d!. t~oa,e, U]:3Jk~'J ~n 7;a2"lse od na.4ih mis~] I afekrivnog stanJ8i.. Po disanju se po:znaJc ,covek. Dubok? ritwd(ko dis8in~e ne samo da Z.I1.<lit.no poboljsava. ra;l:mcnu ga:S?,11lJ, pn~ rnanje kiseonib i odavanje uglj,el!diok;sida, vet lstodo~no~vrSl snfd.~.u masazu albdomi[lalnih organa i sumuhr,a, plexus. ~o Iaris, s~ sve zajedno deluje fla aktiviranjc latentne vi_talneenerg,lJe. Dod~atm~ de~o~aJnjem od!go,varaj~cih. mel?dija O1S,(Var-uje :~. 'Pot~cb~o 'l1pust~nJle.' ?rlz ee: mu plavo osvctljenje ulc~oe D<\ op~te~!llln\l8in]e. Od .n<lin~1log jc zna ~aja prelazna faza od sedativne do sumulantne muz]ke, ].e~ se upTa~o jn '[om pcrlodu od nekoUko minuta ti~jne i potpunog mraka. ~gNan.l.J,u on~u.s]o~i. koji su p.oltirebni za nastajanje dubinske ~~8iksa?Je-.U ta~-' vom stanju onda dohliZi do razr,esenj~ kompleksa, ~~. pot,sn~t~h p.s~., hilThim traumamamahorn Iz ranog dctinjstva, sputamlhi afekta l. ~eres~nih konf~iktnih s;imacij~., Sav tajl balast koj~ t~ ,fat~l?-opntJsk~Jc psihu neurotii!ne osobe na OVRj nacin se ]'3.zgraduJ(! ] e!:ml bezopasmm. tako . da bIokirOUl8i vi t~Jna energi ja sad u punoj rneri mo:f:,e doCi '!o s\fogiz~azaja .. Ova o$lobod:enje i lWlutarnje C]sv:n.ie-k.ata:r::za - za ~O~IC ]C klasicnQID psihoanaUrom potrebno 2-.3 gpdme lc6enjl3 po FrnJdu, moze .sa .. mu.zikalnom pSihoterapijomH dOl! s.e posti~e za 2---3, mescca, a cesto jo:!!i i wnogo brte.

N,a sled,eam autentiCnirnpii'ime.Y']ma izprakse, ja5nOstl vidi ibe-

rapeu.lski efekat ~tllw:ikalnepsnlOtera.pije~:

~ J' Bvo jednog tipirn.og flrim.ern: Posle jedne raspr.l!v,e sa svojim sefom, iinZertJer P. N. star ~,~ god.hlOl) zadcl>hio je jaku glavobolju, pos~e 6ega mu. je ]z dana u. dan. postalo sve gose. Nm~u je mog'K~ da spava samo 2-3 sata, Sa .11Iaj'llecim fl8pre.zanjem oh:a~'lj,aCl je svoiu s~lulllm .. Na1k.on. 15 dru:la J{i()i11l1l10 je saselm i morae hitlprefiet nan.e~ropsinija~ trljsku k]jn:i.k:u. Pos~e~n nedelje ~.e~njilL otpiUlste[!l je sa vlidl1llim :poiboljsanje.m. Medutim, ROd!. kli.JJi-e '!leC PifJsIe nekioHko dllDazahvati"o ga Ie paJTli]CI1l1 strah sa op~:tim. psihoR1lOll'OriCnim nen1IirfimJ. Mo..rao jepenovcbit] upucen na klirdku,gae j e U:i mescea bio ]eren Taz;rnim ffie~OO<m:la. No kratko vreme posle njegoveg pOiffiGVnog utpuii~aJf.lja. njegovo se stanje 'wiiku pogol"sallo" dafiijeviSe m.ogao m· sam. da ide, vee ga ,j,enjegova m.:ajb morn~a vodir.i Pod ruku, .1JlIlog sv"ljihsve v~dh tegaba. pooele ·!;u da. ga more sa:mo1!lloilae:ke misls, Nakraju je lios samo mzm]~ljao o rome, lfIa koj~ najpooesniji na~in da seb~. prekrnti ~j'lloin i muke: da H da :sko~i sa Savskog mosta ili s~ tsrase .A]itmmije'1 ifi pak dase bad pod voe, Bilo jiepI'!OS[P vee {I meseei 'otk~o jeprestao d'a, radi, U lakvmWl!. stanju zapolleto je $<\ njim WeCeflj,e ~IDU~kajnom p,~~ho<tera'P[,. [om«,

V,ec pos:Lepnr.e seanse, pacijent se p'rm~no 'bio 8~mo, b].(jo Cia jc iducen08: vee ndto bolje spavao, Zavreme [r-OCe seanse naken proowe:nog lljt:mi~,og disanja uz umirujl!16:t muziku, pacruje[ilt je iznenadapri punoj svest] dofiv,eo jed'tl!tl stra'lli~:I11i1l seenu iz svog de,tinj~tv.a~ Video je sebe kala malog deekaoo. 6gooin<\ siilkrivtmog i.ZO'I jednog ormana. hkQ; pri.susU!llje dI'amaJ~ionoj .svatL~ jJ;ItIemll;!! njegovegoca i majke, Sa'll drhtcCi ·0011 srraha, video, jiehto otac :pi jan ulazi na vrata grded .

• ~ PSUJju:~ majku, Onda jie ¥,oeeo. da je ture a Z'~til:miIuzeo kluh]nj:ski .~oz i okmnio se na njiu. Upos]eCinjem. henutku spm;]] SU. je kOm5ije, koje ~u na n jeno ¢Ca j n~cko don'v.;linje iL!I, pomoc, d.olrCali. Ova Slc:ena uhsa biLa je ~~lik'Q j.a~na, i p~a:stiC:na, da je pacijent. imao utisak. da. s:ve avo sa~ dozl.lilja'lla. Oblhiien tlladnim mcjeEEl i drhteti. ceHm ®elom, poreo j~ d:a. ]prlca sv'e dtriivljene iP'ojedinosU, 1ezeC] za to vremepotpuno :sves~~ i iS~n:13JVF.lOorijent]S3.nnamo:mekattDu,. T'o-ko:m. iduCill seRns.i is" kn;]e Stt S'!!'e ]]:{).ve i]lJ:o'l.l'e vizij,e iZl1ljegQvog tenog detinjstva, dok Se' istovremen,o. njeg(l1llQ opil;te zdravstveno stanje sv,e viSe pdboljsava~o ... Jlosle dva mes.eca kllenja ~n'lJU!Zikalnom ps~hoteirapijom~,. ovaj p3idjent se

78

potpuno o.po:ravio_] trajno jzleclc: Pcnovo }e :s:Lupio na svoju racniju slu!blll i fJJada~je ziV'] sreeno sa svojom porodiecm,

1) Jeda!l1~eiak, 'lido. mtrevertiran bolesnik psihijatrijske bo~'nice lLi i[;ou]ngen-U,kO!lli je posle uce~t:3Jmlkrnda bio dcveden radi ve'sta,cenja, nedcljama n~Jie -prugo¥arno ni :ret. nitl reagovao rna postavljena p~lalfljia. Vee posle prve primene )l-11l'lwikalne psihot.er:'lJ,]l]je« bo~esFlik se v.idno (Ipusiio,.zahva.ljujuc.l poj3Jv]jivanju simoolicFlih v]z..ija. Do. rada porpuno introvertiran i nepFislUpac~n,. blo je toliko iznenad:en iskrslim vizijaffiJOl. 11 vidu simbclicmh eliks; da jeooje~norrn POO(ID" da ~ovorj j da ih detl:lJ]jno opisuje, rna opgte izoeFlooenj,e direktora i njegovih lekara .. P'l~ed zarvorcnlm ou.ma bol.eSFliiku se prv(lpoja'lll:() jedan beskraino dug zid, zatim jedna okmg]a. prostohjl:lJ bcz vrata~.d!?t jc m~lo kasJ)ij~ sav iznenaden ugledao sebe kako b"espomacm} 1,e'7-1 ]s'p'red zida na uliC]. Posle nek01lik(!l' trenu taka video je jedan prazan t,amac. nareci, dok je on stajao na oba~i. Poslc rc viliz.ije I!lgl.cdao je sV'oju Ze]]Ju. k8ko sedi .u kU!h~m]i I Uri:] dete 11 krllu, PacrJenf· je za sve [0 vreme blo pot]lU!FIO sves.tan i i:spl".avno arijenfuj,fJln. Uskoro jepostalc jasno, da se ked ovog 2:5-00 gocl~~njeg Co'!leka; 'mje radilo ni okakvom dll~evn(1m obO:ljenjiu, kao sto jc do tada wr.g]edia]o,'VeC (I jedno] p[>[flOneurot]Cnoj real'c.dji nastalo] pa:;lefuapsenja :z;[)og sitnih krnda. Pobega,vsi rano ad k"?-.~e :posta su rnu se rOOitern ji r.astali,. bin je despeo u lose drustvo i v.r~w sitne krade. To mu jie kasflJijepootala neka vrsta hohij<JL Od plena. nl]e skl!,)ro n isla zadrzOlIvao za sebe, has<l.o' j e iz bolnke i prosao sa blagem kaznom.

3} Jedan 45"godisnJli :sbJlzbenik. pa~]o je V,8C dufe vremena 00. straha tnesanice. Sl!'a.ko vece pre PO sto je aaspac lilkazivala bimu se vizi]a u kojoj jeuvek vidao sV'ojetroj,e dece kako pOOl3Jju .S9. balkoIl'! . OhHven hladrtim mojemJod U:1.:asft. sat~ma nije pG'S.1.e mogao da z;;1s.~:n, Le'kovi~ffe je dobijao .za 'Ulmjrenje .ni:S1l1 mu polmogli. Vee 2a VFe~e prve Sle3liliSe :emmikalne psihQteIapij~«o.lfl. Je video prod zatvor,emm oama po1lipuno i$Soo kao. iI1 pnirom j~an di'lla[l vooopad na. k~me' se je sunce pre]iva!o u. dl,lginimJ .. bojama .. {P:itanje lekan.: :deste h .~.'~d.njevrem.e imali neki nepdjaum . dGziv~ffaj sa .nekO«ol ~e,no~m.?«} Sbd~Jlvo ok~evaju.Ci prim..ao j,e, da je jat.o bio za~[Iter~ z~)odnu mla~11 ko~cgirruicu, kojia gat je metitU.im.,. vee du~e 1;'l"eme.na od!bl]lala. K_a~a je najzad popustihlJnje,gavQD1udwrnn,5ru .. otkaz.:ala mu. je njegova. mI~5~S~. Sa svojom. 1eno.m talcone, nije- mogl:lJQ dOll obavi brafn.e dUZ~OiSl:~. SImr-

bo]pada,-vodlop.acl- Za vreme idu& seansa nakQJ1 d.esetaJk minuta dubokog disanjOl! m; OOig,(li\i'3:rajucu m~kl1i1., OIl odjedl)lom ugleda jedan ru." tl zid. (Pitomje lekara: ::deste ·~i.Wj~b(!WlomH«) b;l].e])ade~lli i cnr~n,e~i priznao je ~O dia" ~. jo~ ul(l. i."ikonemam .n~kahog r.u;loga.O!. Bio je izrnde!l1.. vee pesle (I'Ve druge seanee. U~s~a SCeEiJa sa. deeom keja pad.affiu sa bal~onEl.mijes>e vBepoja:vita. Strah I.~ani,ca potp~no su E1~ siami.

4.) Jedam. rneiumtita,n :sHkar petio je od povrem.e:n[ih napl:u:lia jakih gla'V>lltlo~ja.,ne:sa:nicei bezr,a:z~o!nog straha, Vee na pnoj seansi ~mwx.k:alm1!e ps]fuot;erap:ij,e ukazala se jc v.do lepa en-ena boja, bnenad:en, on se je :zafudio' SliJ1@m nooibilno prijatnom ,o5e~,a:nju.pO;S;ro je inal:e to'rniko romeo cnrenu boj:u" da jc 11 svo] im sHbma ]1ljjkad ni]e u~ lI1JiGneMjavao.. Za vreme [edne 00. idueih :se<!JHst posle dJlJdJol,(_:og ri.tm~~kog d.tsan,j,a ukazala mu se je ''V'izijlll ]2 rlJ'ego1vog det.i1l.jstvlI; Video je kako ku-van~ -loo~ie: kokoA.!ku, loja je. zadm obezJ,glav~je~a edletela d.Gk je krvpr.$hla.!!lIa ~ve strane, U:slmJiQ pesle te viziJe njcgmr.i neumti6llim. soopu~mi Si;!! nesrtaillt a u :s.V:~~'i"ije,g;ovi1fi n(iV.i.~. slikama bila j e: ereena beja ]A vedrim.niJa.msama. prlmenjena,

5:.), JCdM stllden,t medicine spremajuc] ~ ZaJ. ispit, uno, je zaje.m(!.'O' 5;9i, j'ednQm sl!'ojQm. 1o)~eIDfii'O~m ki~ja je hila udata, Iz ovahc situaclje na~~;9JW.e su .neu..:r'iiltie.])e~e'gObe;.g[~i\l\d1tJol§ a, n.esannca, .ra2ld:r0li1,]~vQ~~. r~~ol je Itu~du. nj:irn;a bi~o~<nio ~:!iitoprljabeljshro i drugarstvo,

. njegova devojka po5u:mwiII~ala je, dOlI se Ead~ 0- Ijuba.v.mo-m.OOnosLIJ .. Poioo SUI .:renjie,govelDe.gobe jpogoriale, pOO'!i'Tg<lO SI!' l>l.m:I1Z]kalnoj psihoterap:i,~ H". Za v:reme treee seaese nako.l[lli. duho:to-g disanja i pod uplivem sedirajI!l:ce muzike. pojavi~a se jedllill. plasUclla mijia. '[J toj vlziji student je sam. sebe video kako sepenjeuz j edne sp:~TaLne 5te;pennoo idiuCli1.a syojie k'Q~egiiIlliwoe. Oboje su i§~ proko j'e-dn.og ~tog tepi.h.a, kojim :s-:u. stepegj;k,e bi~e porni'Ve-ne. Simbolika o'llfcSlcence Ja5inJ1opo,kazujepoosvesnc skriv:ene e:ro.fic~ne tend.encije ipr-itajenu ljubomoru. SbvOljtajlllc~ s;misao ®e li'lzije, student je bio os~ooo&.n. sVihnelil'OHc[iJJi'h. tegoba,gill!3lvlJlbulje, nesil!~ice:, ~emt~renja s:rcOl!.

0 .. ) lJedan. pekar- SS gpdi:lm!aJ slm.. davedeJn je po, devetl. (1) PlJI!t zbog stamog povmCafij.a.~a: kH~~kllJ,ol\i'oga,pljJ.t3i. opet na ]l~~r';'ko. r.retog~ h~o j,e' na in~em.oj,. oil!orh1,clatii]~oIosliloj ipsifuijatr-ijismJ, fiQS\rtida ihe.z UlSpeh:a. U:zrokn~~og p<:IV:fat.anja, 11 n.eIci"~ !I)~. pmme~a:ma

:nUe mOifj;l{li hiti pronaden., SVOl:~OdJ~evTI;o UPI)-IT!O povraeanjc trajalQ Je vee d."'am.e. .. eea, Boresl1Iil!: je sve viSe! sEaMo i. bio sa:v iznemogao, patra od g]avoho]ie, nesanice i (lIpste rtl!Zdmfljii.\lUS1':i. Ve~pos~e pmseatJ.se }.om1!lzikalne pslhoterapije« nastaje srnirlvan]«, U fazi 'd,uoio:sJte QPu~tenosti pQjavljujliLl se sllke iz [!je~Q'vog ii'Vola, prvo pojed'i:ru.aeno,. naveza- 1l0" a :z:",t~M 1!,!I!.¥oku dalje terapije sve detalJnije i ~3i5ovnije. Utim fi .. \1 opiSDQ plasticrum vlsijama oovijalJl se njcgov Z:i.vot:ria vreme posl.ed.: njih godina, U ie[ji da pros;irl J: modermzuje svoju pekam, 1,UlEQ je veC] kroojt i prekomerno rndlio. N.iffe i2ldrzao ta] prekomerni na.por, malaksao.k1JQF.I!UO ~ podsvesno lIaSao .rdie.rruje be~8't\l'l)TU ubQle:;;t SinlboHeno zna~enj,e- pO\I,raeauja: ie]eo je cla se oslo!bodi dugcva. Za. j;edno trl nedd.je trio je izleren. ShvOlitlo je veza izme&l bolesti i njcgoeih privrednih preblemar pa je ffizumfllim smanjtvanjem svojih p1ano'lfa sanlrao svo]c finansijsko sb1'llie. Pov.racanje je prestalo i on jc Opel postac zd-r3!\F ~ov~k.

i.JEyo jednug mladog CQ\i'eka,. od 17 gOOin:a,a koji je postao vee naTlmman.pooeeo je .&aha§..Biom, zatim sa LSD a (lnda presao na mor~ fijurn. {J stanju dtlsevfiQg rastrojstva napao je no.zem £\'oje rod~te~je, pa. je upucen na psiihijalrijs:kll .~Un]klJ. U poretkl1L1 p<l1llflSia,QI S1e' .bo divlja ~i.v®:linj.a OOIibijajuci s'Vaki ~~]}tak.t. U roktJ! ad 4 nOOdje fJIilirno s'(" sllliflO i prlstao da. se podvrgnc I>mJJU7ikalnoj p'.sih.o'l;erapij~.o;. Za'll'I'eme trece seanse on je odjed[!LQm video sebe kao petogodrsnjeg deeka k<li:k.if!I lell u lilrafnom krevetn :svojihroditelj.a:. ViziJa jc potpun.o j l!!~n:ll i on lzne:na.d:enrtorn iPoja'lto.m p'Ii~a sve '!lto mu sada izlazi plied oei. ~ to tako verne kao da om to sadaJ PQlfJO,"'Q dmi1!l]ja.w .. l.eze.C] u kreveru, on ]e razgledao jed[l1,,!l ""Mik~-Mau:s,u kil:iljigu_ U tom. jen.rlao otac u sobu .. prlsao mu, pcljubio ga u ccio' I kazao da je vee kasno I di3, treba da spava, On ostavi k[I!J]~gtll. ugasi s .. retlost ]:tzadc. P'osto je otac otiSao, mali 1JpaUsvet1ost i opet me knj.igu: d3. gleda s]ikc" Na to ulazi etac Hut ipooo da ,ga grdi 2ibog .njegove ne:poiSlus.nrutL Ugasi sVleflost. 05- t.avi knjigu i lzadc. N::i. nalvaljivanje lJe:kara da dalje p:rica sta d(li;:iivljU~, je, mladic I1astav.i da opisuj.e 01110 sto je bld:a u.g~5da:o, Cim S'1ll ne5t:ah

. oceV"I korad, maU ponOi\i'Q upa~~ svedost, prronade svoju knjigu. :sa sli., kam'<t MBcl·Maus.:a i s'l.L'li.dc: preUstava.ti. IOdjedl1om CU fie tresak, Ol::ac: kao ligar uh~,teu:oo'bu, strm.og]<Jivi sema nj ega i stade ga fi.emi]oo,rodno tUClj ] grd.il:i zhog li"I jegove ncpooluSno5ti. MOl!~i j.e vriStao i d:rl'd:ao oi;!,li:mte-

81

lom.Bio je to SU11~an sok za njega keji nijc mcgso da 5Pv;;!H .. ~aki(} da je posle nekoliko dana ceo ovaj dOg.l!cfaj zahofavio, tj, poti:mUlo U podsvesti. Ni]e mogao da sn:v.,d'i. da ga Ie orac tako svirepo prcmlatie sarno zato :Stu je gledao knj 19;Jll, sa s'nhma"

Od toga dana izbegav,a,o je DCa gde god je mogao, Iz ,gooineu godinu odnnsi izmed'u. oca i s:~roa sue SU sc vise pQ'gorSa1;r~. U doba poberteta mrzco je oca De 7..najuCi zai§w. U sko'U je iililQ t.e~k!o, nije mogae da pratj nastavu i. najzad je pobegao odlWce.. Drufio se sa .hi, pidma i sk~t.nkama, 00. k.oJ~h je naua6 da pusi ~is, a zatlm da uzima i druge droge, Neohltno iznenaden da sada posle toliko god.ina PODOVO dQz.Jvljav,a ona] sok'kajuci doHvlj,aj iz detinJstva, on je sada u staeju dU;11:Joke opm,tenQsoti rmoeo da shvaea bez.radoinu mrl:nju. prema ocu kall' i svoje nastrano ponasanje. PoWako je p~{j\ da shvaea, da g;:t. je otac 1"00,1<:0 i pared batina .koje [e od njega dubio, jer je hteo da ga iliIOiIu~i redu i PQS~lilI~.st~" Dok priprvoj posen nijehteo ni d~ pogl,ed.a, roditelje. nakoa in meseea njiliov Ie susret upravo bio d.irJj.iIV. pun. ~jmibar.\i'i i .neZn~ti. Nakon kure dezintoksikadjc i tr'] meseca lcl'Senja »muzi.kaJi]'J!om psiilo,'tempijoJiJJ}{(" ovaj je mladic postao psihiHi uravnotezenii uvidavan, da je mogao ibiti otpusten iz bolnlce. Posle daljih In. meseca rekorrsaleseeneije, to]iko se oporavlo i OS.n.ailO da je po~ao na saaet, Totum z:a.dnjih deset god,ina nl je dool0 do reddiva, biD je izIeeen,

Jedan vojnik koj~ je mncaobio je veoma nesredan zbog svejegoverne maee. V'et .z1li vremc p'rtog ,easa leeenja 1!'rIi!uzikalnompsiboteraP].]OUilot posto je oko 5 minuta dubok!o disao I slusao odgovar,ajllC<u. mu·, ziku. .. pojavlla mu. sc jeiinavizija u kojoj je on sa-m scbe "ideo kao sedmogodis!!IDjeg d.clli kada je U ohmiJnjojSumii. svog p1anj,l!is~ogse]a b]onap.."dnut od medveda, Pohamrtav od straiha u."pel) je u poslednjem trenu:Uru d!a pobegne, Ta] do:zivlj,aj Voee je bio potpuno zabornvio., tj, potisnuo, Posle !i!esetfllk. dZli]jih seansi, za vreme kojih su se poojav]jjva .. le sve Dove vizwje; vojnik jebio potpuno izleeen i mogao je opet normarne da go,va-ri.

9' .. ), Hroni~ alkoholiear 55 gedinastar; veoma .agresivan. ropa':san U pija.nom stanju,. boravio je vee 10 godinau psihijahijskih holnlearna, Otpriliks pos~e 20 seansi »muzmkOl~]]e psiiloterapije'IJ: njeg:ovo se pOjmt~an]e j;z,osnova izmenUo. U siaojiu. duboke relaksacj]e doii\r'ljiavao

8.2

MUZUCALNOM PSIHOTIERAPUOM a.ktivirnjl!! se edbrambene sll~g~_:org;lnizm~,_. ~eutr,aL~u'~gresivne tendencij,e, pretvarajuei ih UQli, rO~.!IIUbIV(!IookonstrukhVIile, povecaw. se. radna spo;sUt.nost i Obezbea:u.je vedro r:aspoloZllmj,e. pMwika]nom psihll)terap,jjom« tete se SV\e: vrste ne-

uroza ] p$mo~wnal:S.KJn aOO.laI.ja,a lstQ~enO se njome post]Zcpro", sittenje :sves~~ ] ,oplemenjivanj,e [icnosti, te se IIDa taj n<lic~n. uti~e D3. P'O" bcljsanje ffi:ei1uJjud;sldh odnesa.

Praktienof>! ave metode proizUa:d i 1:7: Cinj'8nke SID se paeijent vremenom ~ev:ise oSil!mo$taljuje.P'eriod vexan()Sti ~psjhJ.ja[r.a. je rel::lJtivDO kratak .Pos]e ]zve",nQg broj.a seansi, ¥l..,cij'8[1t je u sbnju d!aputemk<l,se'te ednasno gra;m.t:!Ifon.s ke. p lOt5e SaJffilPOS~~~ i'djenw stawjum relaksaeije, :iKontakt sa psilil\!ija:troro .TIe .u ovo]fll!:i:.l same po~en. 1lJ W1eauv:rome[l1]. deta~jino upo:mat:s.a osnevnim principlrnac oVllg trdmatna, .bo ~. sa primeTIjivan~mmeIooija:m,a, paeijent se oslona:Q ~ak i zavi:snos~i Qd gOI'epomenUrtih tebn]ck~b uredaje, On sada md"'L.e bez (lib::6rn. naV:rern'8' da:n1i,n:u~sto IO:ko~inlu.. rllmi~ dlsanjem .~ p6lli!/Vlja.. nj;emtl sell] ve~po.z[!late mmike dOl pos~]gne Zeljeni efek.a_l. [liBlja predL nest Oli'e, sada ved auteterapije, je uwme, .. S~O d'O!l:irna OSOb3. maze po zeljr cia fl.rod.mav<I, odnosno po sopstvenom Dilihoden_iu oclreduj,e: trajanje sv:ah f:3JZe.

»Muz]kalna p'5ihotel3.pija~ jeplrl1j put primenjena ~9S0 .. god~ne u psillijau:ijsko] bolnjd u IKOV:it!J.ll. l'eQ:ret~ki. ,oibja~njen.a ip.ral!;:~rl:lti [Ilri~ ka;zana je 19'56 •. U .. Srpskem lwrsl:l::um drus~vu 11 Boo.gradJU .. a ~.95'i . god. ka~ orig~nalarn roo. obj.a.vljena u Ameri.Ckotn. $trnCrrom Cas~pisu»Nati. ,onhl. As.sm::ia:tion fOil:" .Music The~'y-lBu]letin I(N.AMT Se~t.). Pribzarul. je 'zatim na psihijatrijskim klinikama l!:! Zagrebu, Hero. Beri]im:l i Gijttingen . -u, . 0<1 med1llmamd_ni m lek<irskimkongresima. 11 Wiesbadenu. Z"!" grebu. ] Mila.nu (~967, 19110). ROil F,. .I I i II I nemBckiom ko:n,~es'll za mUZl~ k6t~rapiju uBerliinu 09'i~.1913, l'9'1S'),na kongresima sociija'1ne psi~i"" jafdje ill Orpa.tlji, Santa Barbarl ,(USA) Li~abo:rnuu. ~[~16. 1'91? 1978". p~rizu 1'9&2, Osaki (Japan) 19183.,00 i na~Mg<ilbrojlll:l.m. javrrimpredavanjima i kursev[ma. (Dl'el EichenNer.illag, Miim::hen),. Op~s. ave .metode iznee je autor u svo] ~j kn]lz:j IOMedid!l'l!aDiv~rJJ<li" u kojoj sU~Zikr1ru!lL osnovni princip] [edne [nirodlmepsjh.os@ml.'l.t:skc .. terapije, Muzi.l:a,hl,a psihOlempija objavl] ena je sad:a iu ohUkml muzicke b~8te za sameupotrebu ... audjo i video ka.<ie~e.

N1erl.ersa,chsisches l.aJndes.kranfuenhaus GoTIilNOEN

G. Z. iPr~:f. K.llR!o

Gouingc.n. den 21 .. 1.0. 1964. Pl[)st£ach no

:iPOTVRDA

]1ugosb,ren:ski pslhljatar gospodin' dr Petar I. Stankovic_ iz B{l~ ~rad;:l, prikazao je danas na jednom pedesnom bolesnU,;:u SVOjjlU mtJ2:I.ka lnUP&i.ho~erap]jilil.

Uspelo rau - ie .pM tom da~[)g bolesnika koji [e bio llvuilen 11 se-

be, naper i samJo' se retko j<l:vm~<Ji~., umi~i, da. s ~;]im: stupi 11 __ 021. ~O[l;~ [ak~ I da ga po:k:rernI8' da dr.<\go<vul][IDoprlta 0 svoum l.:mUt3IT1Jl~ ~blva~ njima. Paeijent je naJkon ~oga bi"o v:id~o'ra~te~ceJ1. i. ~~aop..~uo J:ena kraju opita u vedoom rnspoloienJu da]Je pO'.led~nost] ~ SV(JJIU~ Vlzue! .. n~:mJ utlsclma, k!oje je doiiveo za vremc delovanja m!u;!:]ke. Voc za. vrel$iIe .eve pnre~e["apel:usk.c seanse, uVC Iiko SIJI se mugU ruzresl Ii l?obS]1~]. tl dozillv~]a]i,k.oje je bole.srrik 1!J. simJboUcl1l~m shk.ama ViGCo.racijent JC hi", toUko razyesB.n i osl'obodcn. da oi ,<ldo ]05 s.atima pl""icao sa dr Stankovi.Gem- uspeh kojj sa. njim do .ada !iu<~ lfIIjkad nije bio po:stignu~.

Ovda.'iFiji ]ckad srdacno zallva]jl!lju guspodinu kolcgi dr StOlllkcu"icllI za ovoneohj·Cno intere~"l3J]]tl!10 i korisno prikazlvan] e njcgove metude i rndovali hi se, ako bi je .Jus dalje rnogac izgroldhii ulanaciti: . Radi se neosperno I[) jt.'dnoj psihodijagnosticko] i te,mpe1l1.tskoj !11ctodl lls;.':rvriav::lJlfIj <I ...

(Prof. drKluolS.) s. r. Mt,dkinlOki dircklolt

as .

UclruZenje 8od,jalne psibijlatrije medU,eJi'alisklLh driaV8, K '0 n ,g [' e Su DubrooU1ru,. I. ,do 4. Juna •. 98(1. godme., J uWlalld silnpozljurnl ~ muzl!kob!mp'iju

M.cditerran.can .<;.uciopsich]atr.ic .as~o.ciatiol\l I Congress of Social Psychiatry

Ish - 4 rh June 1980, Dubrovnlk

Dr MILiETA MARKOVIC Zagreb" YU

PETAR J. STANK,OVI(; ~PRVI Zi\(:BTNIK l\\lUZIKOTERA.PlJE U ,mOOS:LAVIJI

Petar J. Sta.okov[c; doktor medidne, prvi je u Jugos]aviji, u nasem stolecu, na sistematskl nacin, ukazae T!<Ji korist muaike za leoenje Doksnib stanja ,eovekaodnosno .zaJ ocuvanj~' zdravlja kod zdravih {ll'OQba, pa j e ~~rnc otvorio put i kod nas za pl']rnenu rnuzi koterapi je ,7.<lJ dobroeft cov,eka i naroda. Ako izuzmemo neke jugosfovenske 3Utore, koji su pojcdinim usamljenim ,clankcom ilipov:remen.om prlmenom ukazali in korwstiIW musiku u tcrapeutske svrhe (F. Gundrum, H. Rabacb), onda nam estaje jedino Petal' J- Sfankovic kao pnrw Jugesloven koji je muziku U\l'CO U sis t e m leeenja i. uk:izao na tnuzikmer'<4)]ju kao nautnu met 0 d u za lecen]e brojnih Cov'elwvih tegobai .smetnji. Izlaga.o jeto pod vrlo tdkim uslovima i ob~iavaju6m okolnostima, U vreme

kada je' ~bog ta:tvog uknja morao da trpi onemogucavanja i pomze ... n]1i. od,govor.ru.h osoba Ja njegove struke, a d.oziveQ' je, medt:ltim, da se baS U O"vo,j nasoj 8red~lIJli odriall'flIju medunarodni kongre.si muzlkoterapije, pOll l:'aII:: i U omnn svetskih kongresa, stu ukazu]e da njego'vl napor] ~~ dobro boIoonog i wrOlvog ooveka nisu bill uzaludni ] nepo.= tre bni, Otuda oj egova vrednost ] ZfI afu j 111 naio] drustveno] zaj ednicl za primenu ove me rode leCelill]3. i estvarivanja relaksacije kao sistemskog nacina. otklanjanja oovelmviih zdru.vstvenih tdkoCa u bolesti a i u svalmdnevnom ti.votu.

Jo~ pre drugog svetsko,g rata Stankovic je U sV'(ljoj knjizi ~Bo.zanstvena rnedlcina« ukazao da je muzika jcdna vrsta dusevne hrane, u _koju spada, kaka nal;'od]. OS]n1 m.ruZikc, joll i Ijubav, posmatranje prirode, i dr., koja mote, pravjino primenjcna, da stvmi O. da stvam) lepe i vedro raspoloienJe, i1shi6enjc, radost i di,,'ljenje. Autor tecretski obrazlase sadriinu i kClrist muziik,e, pOCc..rni ad - sufizma (starog persj jskog ureli'll~a) pa sve' do svog pri5t~;pa, muziel. Ukazn]c da mueika, izvan domasaja razu:ma i .inteLigencije, u\todi lo"rili 11 sklad i usia· .nje odusevljenja i radosti, posebno :ako se kods1ti ana mazika koja odnedeno] osohi specijalno odgovara po d~mu, z,vutnosti, boji tonova, varijacijama II sadriini. Smatra da se pojedinim ljudima m.oi~' od!re=diti njihev osnovnl ton,koji rnoee u njima. de~o\'ati II smislu uspostavtjanja psihH:keharmon]je,. Takv:i ]judi, kojj Izvesno vreme sllusaj1l1 muzicku k,O'mpo.ziciJu u tonalitetu svog osnuvnog tona, postaju mimi" harmonienl ] stisani, a sto je to pri ~ocenju od veUkog. prnkti.cnogz,na· caja, budiuci da se podesnem muzlkom moihl .n,eobimo po-voljno upn. vls<ltj na tok l,eeenja,. Na tajlill1l.fin je mmi&rr.i.ma ostavljerro da prem.a trnm osnovnim fonoeima Tro-mponuju melodije, .kojie ,ee So obztrom Ita temperement i adravstveno stanje' cdredenog tipa~judi, D<JijpovoljJIDijie dekrvati rta uspostavljanje njihove ps~hicke ravnoteze,

S~aDkiovic posebna na.glas.ava da muzika igra narocHu ulogu u vasp~tanJu. dece, pa muzika muze 1:00 dece uticat] Ita oplemenjenje njihovc duse, pretvarajuei negativne i :mine karakteristicne crte u pozltlvne j lepe, Nadalje, autor ca,k t1l!:",di da muzika mofe, putem primenc odabrane vrste muz:ickih deb, das~]sava strasti u ljudi, da otkla'nja agresiimos~. da smanjujeOLSUacki duh, s10 sve moze dovesti do

8'7

stvaranja mirne atmosfere meau~jru'lima i nanuHma, til'ne muzika nosi i n<JIgJasene padffjstickekru;aktensHI:OO El!aJv:iseg stepena .

. ~ u drugim de~im.a objOl.v[jmim nepusredno pesle dmgClg svetskog nita, Petar $taokovic naglas<Il'Va :zna~<lj muzike u ,euvekDvom .Z]vetu, U knjizi ".Mir« obj:avlj,enoj 1955. god~ne pise da se odgovarajueom muzifuom~Jl0~ p:reolorazJll skore clta.VSJ. l~~n().S.t oo.veh, d~k u knjiz~ ~Co\!\eCe IJe iJuti se« im.os] da g]avni deletvcrni -princip mmikonerapi" je nije SI!l;ge$tij.a, koia de~uje ,~estos,amoprnlazn~ i simptematsld, v,ec cia on teIll!pija zah\l1lta. d.1ilbok!o i u sam uz r' o k obolenja na D.<JiCln da odsrran ju je sve stetnepsihleke fakrore, a prvenstveao prepreke, sukeb e i kut!nice, take dial. urodene odJbmrnhene snage fuveika u ;punoj merl mogu do(;i do iZJ1lii:aja ~ slobodno detmV!lti_

KompOlnJo'l'O'!,o je i ,ohjav1o. »Nfir(wF.!] ma:r:SOl; (preveden na mnoge svets .. ke ]ez~ke), koji u inaernacionalnorn smislu, U okvlru mazlke, nu.di mil ~oveku i covecans:tVu., pa. 8 tC.ZFJJ.f om za sklad 111 oo<veku. j u lJ1!:I.dskom dnl:stvu ,ovaj m.ars ima.p.a;cifisti,cko .i so~:jj<l1nops]hijatrjjsko Zni.lcernje .. Ovimnjegovillm. madam sv~l:ilJno jc otveren 'Treti svetski kongres 'SOc]jalne psihija.trije god.ine 19170. u Zagrebu.

U inostranstvu $tan~ov.it "je objaelo knjigu :o,Awake-to a True Wa'V of LLfe-- (Vantage 'Pcresse, New Yo:rk) i knjigu »·MedJclna D.ivinlJJ.": (D'l"e]-Eichen Verlag, Miinehe:n).

0' SI:a.nfulll,vicu kao mtlZikoterapeump~saH su ill d dOl!H predavanja dE" :nija Mi:arink:ovic,kompo:z~tor, mm.:ikohlg i otorinu]ou:,'i:n.go]og (u Srpskoj akademij] n<liUka i umetnosti godin.e 1'961. u Beogradut dr Du." san Lazarev]c, dr' Mil'e M.ukovU (na 1Teecm S;v€ tSKom kengresu 8~djalne ps,i~]jatri]e) ] dr;

Prik1:l!Ze njeguve metode muzjkalne psihoterapije h_o i uo,pilite 0 rujegovum. rada .. dali SUi .WJ!n~gi ~fioMF1iIn] ca,sop[s] kao na pr]melt: .National Assudatiun for-Music TherapY,Sundin, sept . .1957_,. 'A.. A. Inferrnarlonen de]. deutschsprach~gcn Gro.ppen, No. 1!~ 973., Ruhrkoh[e, No .. ]lnmL, West Kurier, MUnster, 21. II[ i96~'., .. Spomentca 0 l5~god~ici bolnlce u Benning]l:JJ,usen (\'If. Germany), WesU~iiUsdle:rA][Ize~gerund Kurier, Hamm, .20. II 1971. etc. 0 nJegoli'om metodu pi!:i<lili Sn j naiH dOm."H::i. cll.~(!Ipis.i ] Hsoo\l' j, kao nil prImet: BIH~lTh InstiLu ta .za prol,l,ca'I,I<lJn je produklivnost] rada SaJvelHog zav·od:a zaprivrednu phwJ.h":3iFl]e br 3'56·, zagrl!biacki VjesQiki Velil;:mji H8t.

U svom zah,ta'l'dikoni raiIDu. ] zahvatu na pI10pag[ran 1 u ve:nke ideje 0 kerlsti mU'1llke 2:<1 .zdhti3i.v]j:e covcka, Stankov.ic je stigao da izda i gmm.oJloTIsku pklo6u. o mw;i].i;:,otera.pijK pod naslovom ~GesuJldhejt dlureh Mnsib u izdanju ~H5tteill!,. l!JIlis.hurg{3yhurg, West Germany, a iz dao je takoae ] kasetn is [8tom~erno.m..

Sudelovao je u mdu .~ogi.ih.nan~nih i s trucnih internacionelnrh kongresa l!z ·ob~Ol!stipsib:ijatr.i]e i mmikolCm.pijena kojima je prikaz], vao s\lo'je metode le{\enja. putem muzlke, ka.o nil primer uOesce na Treeem svetskcm k'O~su socijalne ps~hijauije u Zagrebu (septemba:r 197[1. g .. ), Intre;rnac]onalno·m psihijatrij:skom b'llgI"Csu. u. WiesbadeIllu U970. g.), na i".s~·~o:terapeu~sk~m kongresu u Milanu 0970.). n.a,Cetvrlam. svetsko:mikogresu socij:alne psihijatrije u Santa Barbara. {USA) 0'973. g"), na SesWm sli'eU;[..::om kongresu sod]3lne pslbijatrlje u Lisabonu (19'713. g.), na Prvom, Drugom i Treeem ne:mack om kongr'(lS1;lI za [J]u,,,jkoterapi ju u zapadnom Bedinu U 971 ,. rna j 1973 ,W{ 5. g.I, Sverski I<IQ]]JgJ"es :SQcij'a.h!.e ps]hij<\tri:je 'U Parisu, 198.2..god.ine, I nOlI IDcsetom s;I:ebk:Qffll_ :kmligTeSU s'I:;u:;:iJaJDe ps~hoi(}g:ij,e u O:sakl (Japan) .~ 983_goo. i dr.

Stankovic Ie odrf:ao predavanja l. pl"aktibie prikaze u nmogobl"ojnim n~ucllim, I st:rn.C]Jj]m inst:iwcij.am.a, kao na primer, u Srpskom leo karskoru drustvu 0.9:5;7 .. g.] u psihijaurijskim klinikama i ho~nici:'lm3. u Zagrebu:, iBe6liJ( j)Am. Steirulof<>:), Gijtti~genu" Amsterdamu. Haagu, Be-nnmghaaenu! dlr.

VeIiki jug 0 s 1 0 v e n S ~.] ZUOlC:aj za celokupnl Starnkovicev opus pred~ta'lrljal0 je I1jeguVIO predavanje na Kolar&vom univcrzitem. u BeDgradu ~iu)'vembra, 195L godjne. ,Cim je .naja.vljeno, predav<l;nje Jie p~~izve.~ le veliku za:inte.resova.n.o.st ] <lvnO:Sli Dvorana Kolarcevog univerziteta, koja ffio,ze da primioko :!I.SOO' .5.1 usalaca, bjla je do zadnjeg mesta punaAntol" evog referata seca sc tog predavOl;[lJja i zna da je harem jM tolike ljudi - ze~e,lo dOl ude u dvoranu, pa j,e .Zbog tolike mase sveta hie ometan saobracaJ]u ulici koja predetavlja naj1>tmii. cent;:l:r Beogr:ada. Organ:i javne si~rnQst] bili su angaZov.an[ da odr.zatVa.jlll red i sp]:C& ma:su da ude u vee prepwlU. dvuranu univeniteta. Ovakovel1ko imeresovanje .~ odu~evljeni pdjem pub~ike predstavilljaju '!leliki u:s.peh u Stankov:ice:v~m~dU!".pGSebn~ tad a. se UZ,me u ·ohzllr da ni u j,ednoj bolnki Bi klinki mje do ~adau. Jugos~a.v]ji primernjivana ffiuzik:oter:"apija u. sio ·s~e.mu leCeiE!lja oole:snog stanj.aoovek'a. OV0 prOOavanje pred:stavlja. pre-

kretnieu u jillgos~ovensk!om.pristllPU m.uZ'llko~piji,. pa. jc s tim. 11 vszi i odgovaruju6 zllaeaj .!-l·+~1)kovi6B'IlOg 00<1.

P:rim.~;m1!l mmJke l.!L ~e.ra4'~jske s:vrhe Slanlu),vi6 j.e, kao sistemsklm naJ:inom l~enj.Ol,. s vcHkimu.:speholll pri.menj]vaCI vis.egoilina u Fsihljatri]skoj bo]ni~i u Kmdnl!l., u k~joj je bto lekaT, i to ad 1949'_ do, ];952. godine, Ml.I!Z]kote:rapiju je pcrime:nj].vaJ9 grupno, Qdz]V i pri.hvaea,nje bo~esl1lrka bUo j e .\i'elik~,reZuHati \i'"e@m~ pwdhlrni. Bulesnicisu ne!p~.rednu s~u!'l<:l!]i tnuzlku koju su, ]zVodiHbraC:m1 pllJ.r prQFesiOIi a~n]h muz~&Ha Resika i i}orue Mar~in., koji su i u Beogradu n~ Kolarre'llomnarodFJiO'ffl univ'e'r7.Hetu svirali fvioihm i k]avir), a nek] put je i s~.m Sbnkuvic svirae .naiklar~nem,s~o je za belesnike bilo jcs prihvatl jh'ije. MU1;[k!oter.a:p]ju~e prlmenjivao I preko g.ramofonsitih. ploca na naein d~ sa najpre izvode.ne zajednicke vezfue disa~jiaw taktu metroaeana, pa [e zatim us~edi]'at Um:WIUjMC.a a po~om o.z~v]javajuCa muzika.,. BOil.€S,nici, Cak

oni nemirni, brzo 511J. se, s~~5ava1L

MUZIKALNAPSIH01'E:RAlf'UA' Petra J: Sl.an~Gvica je floseban dd muzik!@lerapijc i sastoj! se Ie kombinacije ritm.~fkog d.isanjilJ., uiieaja p~:3J'Ve svetlostt i pos;eono odoor.mih me~odij.a. Ptim.enom d1!lJoo:kog rinmiCkog disanja pos~[ic se plripre~[!lo op'u:Stanje.lk!~jtl ·ta pomoc plavag ~1O\i'etljenffa ol1l]ogtLltava .Wl!mici iNite:n:zi:v.m[]e delevanje na dublje sIo-jeve misaonog ·~GSClcajIlog .zivota - nanasu pod$vesL Ka.oii[~ je po- 7.1I13tO rrtam' I clil1b~na disanja utesnoj su vezi sa opstim ..,dJ:C..,v~tvef!.im stanjem, ali je mnog,Q manje pozna~ci: da ia!kode u jak)[)j meri. zOliv~se od na<sih ~isli j afekt]Vl!lo.g iI;mja. Duooku nlmicko disan]e znaaae poboljsaJ.va. ~:mcnligarovi3!., pdma:nje kiseonika i. odavanjeugljen.dioksi· dOl, Ol! iS~!1dobn[) v.r.si. m8£a~ abdominalnlh organa .~ s~]mulim. plexus SQl8Jr'Js. slO sve zajcdno dc1u.jena. akti.v~rnnje latenmc vi~a]nc cnerglje, Dooa:tn.i.m dch,wa,njem odgovara.juCih melodi ja ost varuj e se dubin sko o:pu.s~an~e. U {Om stanjmJ. do[azl do razr,clieoja. potisnutih .komp]ek~, uk1jest.enih afehta, prctrpljenih ps.ihickih baril]!rna i:z ranog de~[~Jstva j nere~nihl(oliilf]iktnih shuadja_ Sa'll tajbllJ]ast koji fatab.lo prit~sku· .Jt: ps~hu m:611Jroticne ,ooobe. I'I.a ova] nac]r,l se razgra.duje i ponB;lSJ.v<II, tal> .0, da b loldrn.lil<l! vita1na· tltlCrgjja' u puno_i men .m.00e dod do svog iz.. raiaJa. Ovu oslobode.nh~' ] llnutarnje C::iScenje- katauOl! - Za koj,e je p lasicnom psihoallaUzWII p<Hrebno 2-3 godhli:e' lcoenj OJ, pC! lFmjdu, rna-

ze da se mu:rlblinol!l1 p:sjjhort~miP.IIjom. postigne vee za 2-3 m.eseca,a oest:o puta! joS ibrie, :z<ihiv<l.~jiuJluci poj.a:vM s1ika 1 vizlja u staciijuIDu duo bokog opuStanja. Raz.:rciemje b[v.Ol. direktno m. preko simibolic:n:ih vizuelnih - do.~jvljaja. .M.uzikaInMR psilhokrapjom[1l!i11 predirease ne samo 1.1 I1.aSU podsvest, v,ee isto take i unasu nadsvest, unasevise morelno-eticki~ bil:ee. upravo U SIZ nai:le li:CnQ.st], noUie pravo JA,koj,e jekod SVifl ]judi isbl, jer sad["z] u5iBbi OSfl!O'v:mJ. stvaralaeku energiju. To je up["at'"'0 onaj mjedJilJiCki ]men~te~j FQ'ill:oeulk!oga se HlQg1.1 bratimiU 8viljlk tli no. svetu, je:r predsta'l.l]j~ A.psolut[l:o Do.bru. Murlkaln.ompsilu;Jie:ra. piJol!l!lJ i sledstvenom dulbiDslwm relaksaeijom mi pFiema t.Q.IlW stupame u jed]]u novu ob]ast [judskog saznan.ja i mOgtiCnQ5ti .Zib[izavanja. Mlil'ziikamompslih.otempijom. postiie se p:rQsiref.!!je \SvesH i op]em.enjavarnje Uc~O'gti, jer shv;ata]ll jern jedinstva u razroo,liko.sti,. tj. da ista osnovna pramaterijaJ OO]lJfr~no praenergija pru-.&ima s,"\r'e iI]J, .sveiu, IOtioe se seznanje da su svl !Judi meau suihorn sudbinski povezasti, upuden] jedn] Ita dJmg>e ~ med,u scborn. odgevorni, U stanju duhoke .relak:s.a.cije st[oo se n<ldOlill~e s~]lI::lifIje, dOl nigdeu svetu ]"Ie postoj] 101ocajnost i haos, \'tIC svudared i~osmos,i a~o kada to POvrSlilO pos.matrumo IZlgleda sasvim supretno. Pel ])Mm:ikalnojpsihot~pij.~..: od l'lamc]te je vaZnost~ period izmedu~miT1,ljute i oz.lvlj a vajuce rnuzike, jee ee uprnv~ t,1:.1 stvaraju povol]~i uslovi za poniF.1llilje U svoje so;pstveno Ja u ci~jrl] auteanalize, Pr] dullJinskoj relaksaeij] ostvareno] ",m.ll]!.Zik:alnom psihoterapijom« ne r<ldise 0 VeI10'vanjIU, vee 0 s~'nan]ui sve.s;nom do~i.'!lljarva:rnjl,]. ko:smlckc el1erg:ije, lOIua se svest 0 jedinstvu, 0' pr.ipadnoo.tizajednl.d. '0 samcodgovorrnosti ipotrebiU!Zajamn.ogpo:maganja,. S1l'ooibl:ilfuv3tlila ljubev i. radast pu&iedic<l su t.mvogncpos.rro.F1og medijativnog saznanja, ~{O "'lie \'odi t1a:rnn~nizka]]jjlu u Ijudsk!O]nz;drav~jli.l i Iseeljenju,

Perar J_ Stankov[c je s;vojim naporima Z<lJ pF:imcnu "m.uzikl3!lne pt;ihorernpije .. dao velikl doprinos korlsrenju muzike u korisne svrhe na nasem jugos]ovenskom pTaJnu,. zaporeo sistermstsku prlmenu ovog ~ecen]a i U 5vOjuj borb] .~. zanzimanju za ovu plemenitu ideju dcrlivoo javrilu .00Jiinn:a.ciju O\le discip.nne i .metooe_ U tome j.e n]ego'll' :znaeaj 1 .I)jegova 'II.redno..st u. plemenito~ bo.rbiza ]judslk:o, dubre.

U Dubrovniku. .1. .1ttn:a 19811 g.

91

Adrre:sa aurora:

IDr M .. M. M3Jrkovie_·U O~ 7;agreb ,Dr,enoV'a.c 33

P,etar J . .stankovic: Bo!a:nstvena medicina, iEdanje Beograd, 1'941. Petar J, Stanl;;:o¥ic~ Mir, izdanje Beugrad ill 955.

Petar J" St;l.~kovic: Co¥ece, ne Ijutm se, .i.zdanje Beograd, 1957.

SUMM.A.H:.Y

M.lISICAi. PS¥CHOTHERAPY by Dr P. J. Slankcovic is a raethed for profound relasation composed of rhythmical breathing, blue light OlJDd selected melodies. »Musical ,fsy;chotberapy<t is, u:.ed int~e treetment of psycln.osomatic diseases, but in the sametsme ,e:n.1aF.§,e:ment ,(IIf consciousness and improvement of the pe:rsonarnity wm be 3.chi,e.v:ed. The significance of llMusi.ca1 Psycfiothe~y« in Social .PsyCh[atry neB in the possibililly b) transfnrm aggressive tendencies in~o peacefullness, By this waythe inlemumaun relations can be impreved and the psychoparhologlcal appearences may disappear in human .socWety ..

.-,.~~-.-~~',=--.-"'-='- ...

9,2

IO.svdskikongres soclJab1e psihijat:rije. 4---8" sep.embmi9i3., 11 O~, lapan.

MUZU(ALNA PSIUO'lERAJ:!'UA ZA. SV£TSla WR Dr Petitt 1. :s,uill~1!Ivi(!

Opetru opct iznovaJ. eov,'eeansho je sl!loCeno sa ratoas, prolfvanjem knrru,stradanjem .iiil:aa;aranjeHll lUI avO]]] Hi oaem krnju sveta, HHno je potrebne da se pro:na(!!e: jedan pllifhofarmakon protiv ave vrste psihic' kog porcmeeaja. Ovde je pokusaj da se nade tahv jedaR lek:

MUZIKA!LNAPSIROTERAPIlA eM. P.) je specijalna psihorerapeutska metodaza d!ub~n5kure]~5;;l!ciijl!1. Ofll:3i." je 00 velike praktlene vrednosti De saeno za leoenje neureea I psihesomatskih obolenja, vee L s w take za otk]:mjanje· psiifuopatoloikihpojava II drustvu kao celini,

M~ iMv:imo 1Il atom:skom dobu, uvremeuu glgantskih pronalazaka i ,otkxi,Ca na svim po]jimamjrudske aktivnestl, 2:i1 Vernove fa[ltasti.cne lI'izij.e estvaruju se jedua za drugOWli. Mi se penjemo ~k na M.cst"C, uspDsta\1Ijamokon~t sa Verie.rom, a "neda:vno smo ,fOlk doneH prasinu sa pov['sine Marsa. Nauke. ~ tehnika pre.zen~irajII nam S\'C nova i nov-ija dost~gpuCa u saobracaju, arhieekturi, medicini, ]ndusni.ii .. astraQ3fU!tici.. Covek bi zalsta trebao da bude panOl$an !ito je gradanin ove nase pma.«ete.

A1i,uprkos svih ovih dostigm;u::OlI, OOveCanstvo nije sreCllo,. nije . zadovoljno, nije zdravo ] He' oseca se spokojno. N,tlIub ] tebni.k3 nisu aspele da .~ najvahri.je p,(ubfeme: Problem .svet:skog mira. bratstva

93

i Ijubavi, slobode i blagosta.nja.- I ;~olf'ed svih g't'i:cal~]h .d~k~a_:l.'<!I:dj~ :i bezbrojnih medunarodnih ~t)nr!c1"enCi]ar za rn~?1'U;;r'4nJe 1 ~f!l1Jn"?~J1.!lbnr~ saradnju, narodi se i pored". tog~ _ taka grozmcav'IQ.I1a:oruzavaj u, da covetanstv;u preti porpuno mHstcn~e,. :ako n, p0i51edn.~emtrenutk~ ~ _ ~do~e dio razurne. OlJlO je taiktu:!emagrfJiSlO svojevremem sekretar U]eduqemh BOC]ja Wakl.hdm za vreme Generatneslqlpstlne.,

Polovina covecmlst'V:a:l!ivi pothranj eno u bedi, neprosvecenosfi i s.trahu. O.ko]O(U]tllO ljurli svakog dana urnire od gladi: u .lI'wFloj Americi, .Arrid i AzijL Dok se za lzgbdf:le'~e u svetu dajl!1 jedva 5 mihjardi, \·i.sc od 500 miUjarui do].ara setsvake goO!.ine u svetu rasipaju zaratrtc pripreme' Dakie ]OClputa vise za rusilaCke rna.~illliei ma;<;uv!"J~ l!lbijanjc, .nego za otklanjanje gladl: bede i m;ls:rece_, Prema jZ'!llEl:staj~ Internacioaaluog- in~~ilHuta za pro~uca"'<lnje m1~m.]!:I St~d::Mom-1.l! (~l[PR.Il. \'L'~ je '!iis,e od 50_000 atomskth bomb~ tipa »HyrostHma«n_~g~ml[~~'I;! 11 svetu. Iako nije nikakva t<1Jjna da se za VO]J;le' t;;w'be mal'!er.l]<l!:lno .~. li!lre,~ lektualno znatno v~ se tmsi, nego za kulturu. zdravstvo 1 ekenomski napredak 6)'vec.al1~t"',a,. sirljlkin'\rodni slojevirnlsu blls[UJW[IDogo zaib:ri." nuti zoogowc pn~te6e opa~,nosti kJoja kao .ra!k-r.mi.'lL I1i<llgme na~u dv.~.!iZ<lJdjiu, Prosecnl gTailanJjn se slabo :zbug. toga uznemirava i plrui,i._ - On. it" za'bt>im::1l Sa11l10 za sve]e neposredne lit!ne inte:rese U okvimnjego-~'og ogrard6enog sveta rrrlsli i m~!'lcaIlj,a. Sa s:tanovista socijalae PiSUU: iatri ie .wlln'<1. jedna lndolencija It j, len jost misljcnja morn. da se 'Uv.rsM LI dusc'>'IUl! zaostalest. Sa.l:t!l.o osoba du-sev]ilJo most3Jlamo2)~ bit] t'8'1tIl0' du~na prema- st]:asfi~)j ca.njenki. da sUk['~.m]fi<l~itct i gm.bo nasilje u stalnom porn~<;tu 111 s:\"lClu., Od\'cdcmja,. ucene, 5i~ova:nja, pljflcke i ub'is1tv,;L dolaee do nas sa s\!ih s~rdJ['JJa sVeta, pIOCJ..O stampc:, radija ] t'~lol:l"ldz:ij,~, svakog dana- Samo ':icaIJa dul~~rl1o zaostala osoba -mG~ mirno da Tegi, s truje groenlcave iPripl,"eme za jcdan mogul] a to.m,sk~ -rat sa svenevim i novijim masinama za n1a.sOVT!I() razaranje ]1 njU1o\'.i.m a.St]fJ:)HOil'Lll!';ki visokim tr~kovlma:.,

,A,k,obi. se f<lintasticna. sum~ [lid 51)0 ml~ijardi dolara, ko]e sv~t danas gochsnjc raslpa za naoruz<lInje, upo.trebilli!!. za .m.f.rnljulbivc svrhe, mnoga bi puslinJa mogla Mti pretvorenau c'!.rif:lt[l3b polja i,svi eko:nom· ~ik~ problem; hili rCSCJ11- Ljudi hi nlo,gl; Z]vertl u miru ] najvecem blaoosmlil]u, Treba samo dI::lJ ITJi<;jJn zastancme ]lfajl;.mi~~'imo 0 lH'on:ci od 5'00.000l100_0oo dolara gmUsnje! Razmls.Uli 0 tome stabi sve moglo da

se prufa namueenom coY,eca:[!I.sh'Us.a O\!Om og,romnom surnom nOll'C;:ll!. Uhsnai.si.rustvapJtOSml ratova izgleda da ave vreme nisu bi]~ do\;o1jna d!a s]roke slcjeve naroda \H'~ i pod!.stakI1lU da. se svom snagom zal:a!u za trajanS"i'etski mir, Da se mlaiu za itak:av jedan m:ic koji nece pocivati na .:zastr.a§.i.v<lnju. vec&a uzajamnoj i!a."lno'il saradnji bez ob:z.:i:ra n:3t~sne, k]a.<;.DII:l,poli'!:icke, verske ili l>Oc.i.jahlcrazlikt:_

9S

SIlL IDtent'ac~onalni ·te-roraam, kriminal, k.orupdja. 1 eksp]o,atacija slabib 00. strane MOCUftli; oov:mtne beSi!:ijalnosH u. bratou'b!ila~ki.m poko]jim,a najnQvijegvreme'na IIJ. Severnoj lr,s;t;Oj, Liba:fiODIll. JIttl;'l!oj Africi. Angeli i ko z~a gde jos u k.oj~ma Ijudska svirepest ne .~ma. za grantee, tolit0se rasirilo, da je vera U pravdu, sDg,urnust, s:lobodu i mir ozbUjno pI:Hjutja;rnl!.. (liCcvidno- radl se 'ill' jedno] ~oleErtIv])!oj p'Sih~tbljj]Jome-

tnji za. ko_i'ru je Odfjll,vorna soeijalna pslhljatrija. .

(:o\'eCalnLst."110 se nalazi na i~wrljskQj' pn~kretn~c] »Biti Ili DC biti« to je pitanje naroCito danas .. Zbog tosa je kategon.,e:kI impcrariv, bezuslovni eli'cki zakon i sveta dufno-st seskoga 1.!0 ji se bavi ps.~h]ckiim problemlma, a na prvomjnestu pslhljatrima i pslholceima da koncen'l:risu sve svoje OOgovarajuCe dlu~cvnc sposebnostt da prona~aze pravi uz:rok ru <Jidehr,a~mile tera.peults"ke mere za illdrnvijenje: ps:iihopatolo~km] pojava u. ·~.~iI!ld;sk.cl1:n d~'t\l'iI!.l. :Za Qvaj zadat~k petrebno j,e ]loei od ,(lISnovne 6e1ije tj, poredice, Poremeeen porod[cni iivll,t, detiinjJ8t""o ibe:z doyo~ji'iO ljubavi i sigurnosti, nedovoljnog razcmeean]a od strane hi]:;' njiih. isto kao] borba za svakodnevni opstanak u [ednom drustvu punog stresa i napetcsn, zajedno sa naslednim faktorima, u 7.1!l!<3i tnoj men uticu na Iormiranje karakrera svake individue,

MUZIKALNA PSrnOTiERAPIJA (M.P.) je .etodla pomocu koje se opi!aa. fiL~perost, ag:resij~, kao i psihosomarska obolen] a uspesno rnagu sl!l.z;bij.ati. To je rnetoda za duhinsku relaksaciju koja nam omogucava da ,ostvmimQ unutarnjl mi:r :i spokojstvo. akt.ivir,ajuC[ istuvremeno sknvenu zii\i'o~I!lIU ene!(gDiju. Ova latentna vltalna erlflI'gijiIJ ko'ja se nalazi u !>valkome 'M nas [e ed veHke vafno:Sli. pIi. ~.eCenjl!l. svake vrste bolesti, z~ po'l"e6inj.e'fi!ilSe rad.ne $PO~OhDostE, a takode i lEa ostvarcnje barniOnicnih m.edl!Iljudskilrl oOOOSI1I,

MUZIKALNA PSIHOIl.'ERAf'UA jc specijalna forma muzikoterapije .koja se sasrojl Iz kombinadje dubokog r1tmh~kog disanja, I..IItkaja plave svetlost! i pa:Z~ji.vo odabranih. me"[ol;i!ija. PriHlenmn. dobokog disanja na. ril!:miCk[ .nacrn nastupa jcdrna p:rethodnar'lelatsacij.a koja omo~C:av,a z.aJedt_lo. s:a. pla~ oS'vretljenje.m da ~zik~ u[~] u~ub]~e s[o" ~ev,e naihh mush i;Osee3iH]<li. Poz:nato Je da ~j:l:am 1 dubJtla dlS(lJ~J<l! ~I!O' Je u tesno.m OODOSU sa n3~j_w opst]m zdravstven:im :slaujel1llL, No, rnn(l-

go. manjc jc poznato da ono zavisl i 00. na!i:ib misll i osecanja..Kal!:a\' je covek taku i dj§e.Uuboka, riti:tlLcko disanje po!boljsava ne .sao:)rto ]"a,,· mema g'Ol.s~)va, p:rim<'!l]1j~ kiseonika i od.avanje u.g~jcndi~k:sidat., '!,ret ·vrili. i masdn abdomina&l:Iih organa, stiml.dizir.aj'uci Istovremeno :i Ptesus 50'" Iaris, OVlm komibinovanim dclovanjem aUiv]I"a se~aterrti1a vitalna energlja Dodatni upliv odgov;'l!mjl.llcib melodija dovodi t~~a do dU!bi~ske relaksactje. U tom stanju porlsnuti kompleksi, ukljestene cwo-pje, p,s.ihi.cki sukovi najCcsce jQS liz ranog detinjstva kao ii I(i:.l~~ikt~e situa.cijc raz:resavC!ljlu se, Say ovaj teret kojI taka. Iatalno pf1nsku~c psihu. neurod~ar,a, p~sla~e. b~s:an n~ o"'.aj ~~cm. ~:o unuta~~~e Cis~nje - katana - za kOJe je po kblslrCnO,] pSlhoonahzl. po Frojdn porrebne 2-3 godine, sa smuzikalncm psU~oter~pij~m~mof.e.d,~ ~~ postignc vee za nelkoOliko nedelja, ponekad JO~ ] br-Lie, zah\;·alJU]UCl pojfll_\I'Ujivan.]u :s.lib i viz;ii]3 U. SUOl!n]u duboke re]aJ[sadje.

R.zm-~enjc nastu.pa. in direktno Hi putem simoo]ic.[liih vlzlja, Ni!lllz.iik:alnQm psihotterd.;pijom mi De ulazimo SaiIDO. U nasu podsvest, vee lstovrcmeno ~. l!1 nasu nadsvest,n:aSe' moraln(loetitko bite, upravo 11 ~a~ mill sri nase liCDosti. Ta., Sr-L. je isla kod svih l]rud1, zato !lto se U DJOJ nalazi osmntna stvamtacl(a energija, 1:"0. je ujedno zajedl1itki irnenitelj toga smo spomenuli u poEetku. PQmotu njega. !Ovi bi lju~i moglfbitl bretimtjeni, jcr je on ;o.Apsoh.l!lnO dobro-«. MllZ]k~]nom pSlhote:aplJlom ] s~cdstveno.m relaksacijom ml ulazlmn u jednu novu oblast ll]lud:s.kog saznanja ·[komun"i.kacije. To mati da ista origlnalna materlja, odnosno energ:ija prozwa sve ,stvari 1J.li svetu, DoSOlVSl. d(!!t~kvog. sa~~8J~ mt shsacamo da 'SUo t;iV[ li1i.lIJooi .sudbi.nskl povezaru, lIlZapmno zavisru ~ odgovnrrrl. Nadalje 11.1 stanju dubinske opustenosti mi s]:I'V3~mO', da ~"'i:'! ni~ta U .SlictU. ne odigrava :dueajno i haof]C[lQ'. v~ da svuda viOl!d~ jedan odredeni red i kosmos. iAto povrsno posmatrano iz.g~eda da JC' to'

u:prrn!O supremo,

Pri MUZIKALNOJ PS1rHOTERAPU£ prelazni per~odJ 00 umlrujuCe ka aktivil'".l.'.Ijucl)j muaici jc n.arocHo vaiall'l" jer se upravo tu. nalfliZe pO'li'ol.ifli uS~Q'Vi za mtrospekciju u 6o.vekovo unulamje bire lCadi auto· analize. Tr,t;iba uaI"!(Icl'to naglasliti, da je ovim pOiStupkUlI1 stvurcn kom,' pnmJiiisnj most b:medu razlii:itih idL'ologiJjia i pog!eda nOll svN, k:ao i izmcdu r,e1i,gi] e Ii ab.:izm.a.

Sveo-blJ!b.vatn3J. kos:m.iclka energij 0'I.l ]]aJ.a.Za lie 11 s;v~Qm IjMds1i:om ibieu. bHo dase rad] e Jewejl!Du, .i]]i Hri~ca!n!Wnu, Muham:~da;nc)u. in Hin" du, au~~sti, Uitak Atcl.sti.l)ubi~sk!i)m relaksacijom pomocu. »muzlkalne terapije« -.mi ostvamjemo to .sam<l:~]e U $V,e,S,no.m dmill'lja,;ra:njttlmsmich: eJleFgije. To Ili~. lill<lJ. koji .!iJ!i!lCin ntje :stli'Mlt.rerovanja., Svest e jedinstvu, 0 :lajeilniCkoj pripadnosti isa,mOOligovorn'rooti do]azi do am,. iaja. kao i pa~[,eba .~a.majamnom pom06. U taitt-rum jOOnOiH. ne]m" srednom. meditail:iivwliQ]]1 iskusrttvu :rad<il se :sveo:bruwarttna lj ubav i EadGlS,t. Taka d1Dspevami;ll al) s1!vame: SOCU.Al.:NE SVESTm.

I'siitopO'!Otologija.daIl.aSnjeg ,druitva manificst111]e se ]CldnOm. kolektirllrlOm p.sih.one~I'(}7l!])m sa pCI'I;!l:,em,enimsiza:idnimmai:lIlero:m.. Iz tam 5,'hltuacijB mi se m-o:remo spas;ti medi!itatl¥nom 1~.n05,pekdjo:m u stanju duibolkerdaksacije~ Ova dlliboka :r-e~aksadija naj [akse i najdeIotvu:rn{je $C postiZe :l!M~lbtl~OIm. p:siho,t'e:~~~jo:m..:. 'Upr,a:VOlttl.. lei~ z:naC1i1;j ~Muzr· kal!m<ep:5ihCl<ter~ijeo:: :Za Sod] aIDnu [l's~hijatr.ii]tl.

IT med,uvremel)]l1]l je Audio-kaseita Sa! "MU.llikl'lJ]nom psi:l1oilte.r,aiP~jom« prer vedena vee· '!JIDOJ; ]af!1:ill'1J.s'k~. jezill: i p'rUimenjlw.je~e sauspehom u Mikuni-Hill HilSpiW.-lJ.lJ Osaki «Japan) pod nd~Ovl;l~tVQm pro:lL. Dr SYlllm Nak;a .. Vaha m:ap;tme~:

Alldio-kasetu sa ;1i!M~ika]nQm jpsiflO1te:rapijOim. {MP} najbolje jep.rimeniti uve6e pre spawnja u dooropmvetfenO] sobi,.iroja je zan1JJlra~ena a owet1j:ena sama jed!nomp]a~ sijalicom, F[i3ivO osV'edjc:nje je u: prvom d!elu MJPveomavamo. Kodbole.snika trak-u tre;ba jpu,Sta,t;i svakodnevnQ'rn~rn ,aliirviranja iJ!]jl~~~DiQi,@~klh snaga, ~1Ll1[ je'·~d. zclravi.h,. ram jae3!Jrtljia te.les!!ll!i1 ] u;lnndi!h spesobnestl clovol]jnQ d.va. puta,~edelJOO\.

S!l!VlelnO jie .ZH .vrem€ primene MP' tros]ti same vegetat:ijansJrubrn· nu :i:. mruffikakopusi.ti,. a jedrnom nedeljno popitt:i caji aa ciscenj,e.

:1.0 GODINA MUZlIK.lLNE WHHOI'ERAPIJEU GELZENK:IRHE.NU '(SRN)

J,edoo veiSe sa dr P'. J. Sfasnbvieem.. :b:vestaji n. ,Wie:I',Piow>slliog.,

Sr.dia j.e ~VQ VGC dc£et godl:in8i kako psjh:ijaIar dr .P.· J. Stankov]c prirednje za gr.adairule Ge1z.clillk~rfuena, ve&:ti i kurseve liz, nO\!C metode d.ubinsl\:i!)g(IipllL~tanj,a ... O'llom metodom sve ncga[~vncmisn i osecanja kao 1 nelilI'Q,ticiru e~~gube mogu b~ti odstranjcni i preob:ra.ceni·u :stvara: laeku euergiju, Ra.~:po~ooi1i.'e urodene odbrameenc i samoiseellite]]ne snage al{ti'li'~:rn.JiIJ se na ova::i nacin, dol se latentna vita~[J}a eAergru~:1 koja se nalazl U ,svakome ad nas, os~obada ~ dolazj do P'W1!~g iZl113iiaja. Ovde o~m.o opisati jedno M.P. - vecc koje je oddano :2:4 .. juna 198:3. i SD]m· ~ jeno radi izrade vldeo-kasete.

.. Dr Sta.nkovic po:zdrovill.]3. pris.utl];e] dr.zii.u.voono predavanje, U

eilj 11 prliprl::.manja gospods,SefeF, muzichlpcdagog TI. te:ra:pe,ut S1IiIla na~ khl!1i.r1N ~av Mesecel!eS'[l]lJ<J:te il)d 1BedlOven-a. Prisutni treba svoj lm misfima 6aJ ~tavTjOl!jil] slobiiaan fo1CU\f.eli'lQoj :;;alillovog tempcUiliskOig centra soc]jialne.~lls;t<J,R.ove St. Georg, ~'\ri zvuci oclsvimni 6nom osetlj]-. vosc:U osta.vljaju dubek utisak, fI,oslc IYliOgaJ dr Stankoviic puii.ta me-CrODOnI cia kuea 76 pula u minutu. T.raZ]o je OdpFisutn.i:h da .~ontroUSl!! SVO]I so:pstven.i puis ]1j na ru.c~om :z:g~obu. m na :sl,epoomi.d. Ak:o neko irnapuls tspod ili iznad 76, za diva do tri rninura once primetlf:],da De niegov puls sve viile l vi1i.e da se p,.rilagooi metrenomu,' sa ritmom od 76 otkucaja, Kome je touspe]o, trcb:!lJ. dlapodigne desnu. ruku, Nije pro~ao n·i jed;;lLit1l! ceo rnIlinut, a S'II.I] prlsutni pooigli su '\~ec

svoje ruke, lao znak da je njihov srcani ritam 'l'et prilagoden ritmu metronoma. 1'0 je jasan dokaa, da sc ovde fie radi ni 0 kakl;Foj sugestiji., 11.i"e~ 0 Ehtom Z'!ll!lcm:!JlJ:[l efektu na nas ncrvnl sistem I srcanu funkeije, Prema tome c_a.k 0110 tik-tak-k'lu::anje vee vcii. i.7.V'GSTDO teraplisko dcjst,\:,Q.

Sada Ie pODE:IQ duhQko Ir]tmicko dlsanje, Svi smo ustali i pl!ceJj djsati tUd]gnutilllruku, i to udisati na .::I otkueaja metronoma, zad-riavati vazduh na 4 j izdtsati na sledeea 4: otkucaja_ T{ao ~oo kaze ~i'r Stankoric. ovo duboko rlitmicko dlsanje omngueava bolje snabdevanje ldseonfkom i sledstvenu prethodnu relaksaeiju. Na OY<lIj nacin odabrana muzika maze duboko dill prodre lU nasu psihu,

Sad smo cull i>l-i[Js-pavanku(I! od :arantsa; ~~bro veee, dohorn noc«, Jecl.no ~ smi:rcenje i opuitanje se ve~ IDQI!l]O primetiti. Osetili ;no, takode. inIe.'l.nU 'tdlnU u. rukama i nogama,

Sad je poeeta dru:ga Iaza, Opet, prvo dubc)ko disanje, posle ceo ga je ~man~ »Sa?ja~ divne de-[ovalo" Mog]a se ~uti igla da pada, niko se rnje nncao, Preijr.li'UJla phi-va lampa sa svojom met-om prijatnom s:vedo~clL Sad je poeela treca faza, Opel smo us taLi i - ritmicki disali lllzdignutih ruku u. skladu sa: kueanje:m metrenema. PoAl.O smo seli, hili s.mo fasclnir-ani dh'llim zvucima Venecijansb b:lrkaroJe ~ _ F':'l!1[~Me~elson-Bartho]di.a. Ova me1od.i_ja--s'ivrleno imcrp---rem=a: na proorl'i Jje ~iUI ]]aSlll Sies.t, posta SDlO prcrhodno ritmicki ([i'= san. Slvii SJllQ, ~e' mi o.~eca[~ neverovatno prijarno •. raki i sretiDi. Nco pisi.. 0 oset5a:nj'e nnl!ltar-njeg mira, harrnenije i zadovcljstva, Niko se ne rn]Ce. Nt najmanjii ium. Svi fDir-:isutO] bill 511 stopljen] [l jcdllll.o vefiko jcdlnsrve, ow,ani, smlni, zadO'lUo,ljrri. bez femJa. Ja llieno sam Ol,l'@ U!llBt.1Q. <'Ii osta1i SII!1 to i s;t,o potvrdili.

Sada je poee[a faza pre.mQ~tavanja, faza meditacije, Potpuna tisma I mrak, mm SOlo Ii.! naSe stvarno Ja. Posle ovoga po(;ela je aktivirajlJlCa muzika pri purrom osvetljenju, Kaa da je no'il fivo,t prustruj<l!-Q kroe nas, Osetili smo nevcrovatnu snagu ] radosi, SlO je neposredno doslo do. izrafaja. Prvo ritm]ck!o pljeskanje: lI:tivo, zdravo, vcselo .. , zatim sl:i::a,kauje, igranje, treskanje uz r'iitmi,i::ku muzlku, taka, da je ] poslednj] trag koCeilija i napetosti nestao, Neverovatno kako je dr StankOlliC ] pared. svolih 75 godina za SVQ vreme blo 11 puno] akciji, Svi

100

smo mi doi:i'li'e]j ogrornnu I!l!d(l_.~t, 1 to je ocev:idno 0'Ji10 s.to mu uvck daje novu snsg1l cia Sie Sa'; .z:a1atc za svoju ... Mu2Jka]rm p5ihote~:apijlJ", i ~~, potpuno besplatna

S]edi[~ joe; zatim, pri plavoj svetlosri inrenzlvna kcnccntraeija na neku zarku ie]jl!l, ko]a se zatim zaista pojavi1a pred nasim :l~n\l'Orenim 'oCima, kao swarm!) u prirodi, Pomecu ~Mu:..:ik;,jJ]ne psihoterapije« mug,1i smo takode uspestaviti mentalnl kontakt sa nekom [Bam dra-

gam OSUbOlU. Onda smo pev;,l~] »Pesrnu ~ sti"i .Beto\'enm'o'i

Ix simfon]jii, kao i»Miltovni mars«, kompoeiciju OVKa_ O v im

~, zavrsd6'"ovO",,'ei5e radosti uz odusevljeni ap~auz__

Dieter Wicrgowski. dipLperlagug

~ .. ,

J 1'1, ,", ., .... ,.

.~ .

U1rERATURA

DR ERVIN UEK: Di!liS Wunder 0:0 dcr Hej]kundc fI~ ALEXIS CA.RELL: Man th~ Ul1kl1J')W'D

..", ~RCHESI: Tajne oovelje duse

, l' n,.; E,x!ra-Sem.sory Perception

,. ·r:.:r .. -rrt of Asi.a

..... 'l r- ..... '>1'Je FlIetsher

". 1.-'L~

RAMA!CHRAKA: '-sychlc. Healing

MARIAN. UNDSAY; Power through Thougt Control DR .PAUIL BR.UNTON.: The Wisdom of the Oversdf

SIDNEY D. MITSCHliLL: Musk: and Psysbologica] .Medizhl (r'95,n SOIBEl.MlAN II. (Jl'\J48); Therapeutic OlLThdi Indu.M,rial Uses of M.usic

HYDJE L H. ANU SCAllP.lNO W .. (1918): Tle iuUnence or Music ueen Elect~Qli"'l:li!Ogr-am. and biioo(lp,ressure (American Journal PhysiolOln' 46 ap]'ij

TREVES N. E.: .A s~udy of eJiiec~s, om musk. On C,alfl(.er Pad~:llits~Ho~pitaJ~!

Social SeI1l'ioe 46 AllIgL!LSt.

WASHfiCO A .. JR. 0933) T.:· The ef~eds o;f ID111c:lS upon P~]t5e rate, B1ood-

-Pressure ,and Mental Imagery

SlUPf' C.; Tonp'Sybc~4Jgie

MnSHELL A: (l!lSt): Psycbo,annalysls, of mldsic (The Musk - Rewiew m SIMON W. ([945): The wl:ue of music in the ~socialis;a.t:ion andrehabil1ta=

tlon of mentally iJl Militam-y S1Jr~eon '9'7 (Deoember) LICHT S. (947): Music m.l'ledicine

VAN DE, WAiLL (194t'i}; Music in. hos:pi:tah GIUdAN L. ANIIJ PEPER]"E IF'.,.: MUSfC iin h~sp~tals

'GILMA· L. AND ~A[p'iER1E F.:.,Musk as a Psychotherapeutic ~I;l',e:nt" ,Juur •. nal oif' Ps,ycoopathoIQ.gy ~949 10 1uli'l')

ALTSCHULER I, M. (945); 'Ifie: organism as a whole and Ml.IIsic Therapy - Gro'Up.-therap~

WARD M. R (1945): On Psycln,OIDusk: and Muskal GI"f)Up Psyshotherapy MIT"'CHEL S. D. AND .ZANKERA A. (1948): 'lihc Use or Music in GI'Ollp·Tbl:· rnp:lf. ]01,1l'Dl'l[ of .Menta~ Selence 94 (O<:to,I"e["/

MITCHEL So" D. U94'9): Music ;making, in a Mental Hospira], The Musicnl Time

CRJTCHLEY iML (1931);·Mus,jCQgenk: E:pileps.y. Brain, 6(1' (I\b.lrch)

TOOAYS HEAl.TH AP.RlIiL 19.51 M. S. AND:iE.R$JONl; Music Medi.z:rn. vol 126 P. 7

SCIENCE NEWS I..l!.TTE:R.: Jan. ~95,7 p, 111 Music is Wonder Drog [Rmf:ARI)\N VOL ~,&a: ~'" 11 1956~ H~l"n'l(ilnv in Holland. Harmonka On:hes~m of Juliana Oonl. Tube:rculo\SLs Sanatorium

DR. RUDOLF' SCHNABEL: Ophtalm.osymplo!atnlogie mit bescnderer- Berikksichtlgt!l!ll.g dle.r Pupillo una h:i(loSt':Opie

DR O. WIR.TZ: Der KranliheH:shfl.lI!ld! aus del' .RegenbQgenhaut d.c'r Augen DR R SCHLISGEL: Die Iris, naClI!. den neuen E,Jl~d.eck1L1!DgCI1 des Dr, med v.

PeeLel

DR. M. MADAUS,: Lehribueih. iiltloer Irlsdlaigno.sc DR S1I:GMU.Nrn fRE.UD: GesalillDm~meWerke

DR BETLHEIM: {!I ifld:ikacija.ma za.psihg:ternpJ.]u DR V. STANLEY [)AVu)SON~ NatIl.re Cit:lre

DR R. FAI!JVEl;la SUggestiOD mus[cal

Vr[oiJ]tercsaIJtnu i li;()!'isnutnjimI~pjsf!D ie nas jog] i vajar JhJ~ijan Bor, 41060 ,Zagreb - MMkUiSev~C, ~ijevi gFa.dOCc:k:. b<'b. .0 QiSDrni'<'iIIl'[!I<l!.ve;geu.riJOJ]lske isbr.meo:.,

Kod »Mioovn.og m~a« tckst i muzika su lLzajarn~n{l; uskladeni, Molovi atomi prelaze ikil!QZb;e;skraj.no !!krvi, pustO'sa i crnllilCC;::. bt:o kao ~to Ijudi fudezam]oornl! i w;ajooim. opuSta!ffi1Ijem,. tako lsto kratki svetll d1!lr-.aki@:rdi po1lrn.hvaju da razgone mrntn,e~ol"~ke, T(.[I uspeva 11 poslednjem sti:hru »R;uzarl.sili[1Jj jep~,'off iswkao ~:lo oe fie kraju sve dobre mls~j da pobede u svesti ··Cov,efai!!liSM. SV'e iTilevo!]je se kOIlael:llio stapaju u dl!1boiku har:moIil~jlu putem .z.vuka jednog sjajnog A·Dura.

Fri1!:Z I..ijCk.e, mu.dk· terapeut

Ov:aj ~Mi_r;ov.rd mm~ prvt put ffc horski :[Zvede.Tl na sveeanem otnlral.lj;u »III kongresa Socijfllh:tepsihijatrije« u Zagrebu;U. septembra W970. na pet je~ka"Prevede]] na rr2 jemka~alazj se .10::00 Ujedinjenih naeija, gde je trehalllo iizabrati nj.iihrn,m hhneu,

~.04

I j

[)osna bod~ bYli, puSl.ooa., c~llIilte. ~stll S'I'eg4 on~ lil.O !l'at somm' lIDSi, Niik:l!!d" Q:L~k;ad vIlle 00\1~. da n~ ~n,=. ~ihd, lIli1:ad. VR !l'at dac ~emHo:m lOlii.

IR. e r lIT til :

Zll mir.l;il mil-, .lA mirr, oo.l'im.ose mi S'fi., I ja, i on, ~ T~,.

Da m!ro'y~ma. m;tj. za ~. Inut"" kraj.

Posle mrame 1100. i kf'i'lIivih, ~1i'~" PQ.s1~~.i!lII.a.mr'bljll, zlebei obesti, l.ag,an~., po.!~!O n9>'i dBI!I :S~'l~" Lag;lno, polalj(~, e(J\1l:!~ se QS~L

It e fIe n :

m

Zn<li5 .~~ d!ra;gi br3l!ll, pl'iijale1jl!l. (look. Son! .H' sa. one !lU:a!I'le 6mnlli,

D:!I s~a 2ii .... a "ita ~m i di~e mk. VeIl]] i umIT!!! i~a]!;jiedn(lg dana,

[V

Za~10 Qnai'll ~lc~ke •. bomb" i ,B!f~~1~> Z:I~to .rel!ullwti~el'mikei ;ut:;tJ1,lJe

Kra!.ak ,ijueski :!L1i'ot jQ!i .. iil.'e i;\IlI bi!!t~, ~i~' .~a £;¥e S~lian-e ~1!:SI'O:~.[llaf i jail.l~~'_

Za :liUIurr. Zi<I. :mir.,,_

:i!.l!fllIl sen j~ P'Xo~,>,(!I" ~uj!l!Ia Wf'I!I· i(:1!I~i, f'kmmitemi5!i .~!!Jpla ~Jrnj:il" Up.'i~rn<!i ,*~ml~," ;lire,. btl,;!i_

Mil" je !):[Vii u!il!!Jv o¢t~ 'b~jl!sn:a:n}a,

~ m.il', 7.a,mi,Ji, za mir. ~f;htl'O semi ,svi ~I jil, .I on" ], 'f~.-

Da !;s))[l!!"illll1!B. .2:n8.1 •. za li.v.ek:lbillde I!;m:~j,

--."' .... -,..
~
.Ji \
~
\

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful