P. 1
ПЧЕЛАРСТВО У 1 000 ПИТАЊА И ОДГОВОРА - Миодраг Сталетић

ПЧЕЛАРСТВО У 1 000 ПИТАЊА И ОДГОВОРА - Миодраг Сталетић

|Views: 302|Likes:

More info:

Published by: ГРОФ ОД НУГЛАШИЦЕ 888 on Feb 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/10/2013

pdf

text

original

Muoppar C1ane1ul

HUEßAPCTBO HUEßAPCTBO HUEßAPCTBO HUEßAPCTBO

V VV V

1000 HHTAHA H OLFOBOPA 1000 HHTAHA H OLFOBOPA 1000 HHTAHA H OLFOBOPA 1000 HHTAHA H OLFOBOPAHPEBOLH
H
KOMHHßAUHJE

Kparyjeeau 2001.
2
Hspaea•

Muoppar C1ane1ul

Kparyjeeau, Takoecka 2, 1enemou 034/321-596
Peueuseu1u
Hux. Muneuko Papocaeoeul
Lp. Anekcaupap C1aukoe

ßek1op
Kocaua C1ane1ul

KoHnjy1epcka oôpapa
Heuap C1ane1ul


3
Peueusuja

V n•enapckoj nu1epa1ypu pe1ko ce cpely nyônukauuje y oônuky
nu1aua u oproeopa. Oeo je jepua op 1ux pe1kux. Ay1op je kopuc1uo
cnoea•ky, pycky, ôyrapcky u poHaly nu1epa1ypy u conc1eeua
uckyc1ea npu koHnosuuuju oee kuure.
Kuura ce cac1oju us peauaec1 nornaena: n•ene, aua1oHuja
n•ene, ôuonoruja n•ene, n•enuua xpaua, pap y n•enuuaky,
nneHeuu1u pap, n•enapcka onpeHa, u1e1o•uue n•ena u pesepeu
xpaue, ôonec1u n•ena, pesuumekuuja, sau1u1a u xeHukanuje,
n•enuuu npouseopu u uu1epecau1ue •uueuuue o n•enapc1ey.
Kuura cappxu 1000 oproeopa ua nu1aua us n•enapc1ea,
uu1epecau1uux u sa no•e1uuke u sa uckycue n•enape 1j.sa cee oue
koju ce uu1epecyjy sa n•enapc1eo u cee u1o je y eesu c uuH.
Kuura je unyc1poeaua ôpojuuH cnukaHa u up1exuHa koju
Ha1epujy •uue jacuujoH. Oey kuury 1peôa pa uHa ôuônuo1eka
ceakor n•enapa, jep ce y uoj Hory ualu oproeopu ua Huora
uu1epecau1ua nu1aua.
Bepoea1uo uHa nu1aua koja le nopc1alu ua puckycujy, anu
noc1aeke jepauny1 pa1e uucy ee•ue na je u 1o npunor n•enapc1ey.


Hux. Muneuko Papocaeoeul
Lp. Anekcaupap C1aukoe


4
Hpeproeop


H•enapc1eo kao oônac1 nononpuepepe y arpouupyc1pujckoH
koHnnekcy, uHa euuec1pyku npouseopuu sua•aj. Cee eela naxua
ce noknaua n•enapc1ey. V n•enapc1ey ce poôujajy sua•ajuu u
keanu1e1uu npouseopu: Hep, noneu, npononuc, Hne• u n•enuuu
o1poe, koju uHajy sua•aja y ucxpauu nypu u y ne•euy pasuux
oôoneua. Hpouseopua Ha1uua u pojeea je 1akole op eenuke
kopuc1u. Oeo je uenocpepua kopuc1 op n•enapc1ea. Hocpepua
kopuc1 je kop onpauueaua, •uHe ce noc1uxy eelu npuuocu y
rajeuy pasuux epc1a ôunaka. Oko 90° onpaueuux ôunaka je
onpaueuo n•enaHa. To npepc1aena uenpoueuuey epepuoc1 sa
nononpuepepy.
Onpauuea•ka ynora n•ena uuje ueueua. Ueuu ce caHo
uenocpepua kopuc1 op n•ena, – n•enuuu npouseopu u npuxop op
uux.
Baeneue n•enapc1eoH u kopuc1u op uera cy ueHepnuee sa
n•enapa u okpyxeue.
H•enapeue kao xoôu sa Hnape nype, a noceôuo kao 1epanuja
sa nype y 1peleH xueo1uoH poôy, je op eenuke eaxuoc1u. Uoeek
uanasu ak1ueuoc1, ncuxu•ku ce pac1epelyje, ôopaeu y npupopu, y
sppaeoj cpepuuu, ue Hucnu ua ceakopueeue npoôneHe.
Bopaeak ua n•enuuaky je ôopaeak y sppaeoj cpepuuu,
oôoraleuoj HupucoH ueela, ppeela, 1paea, anu u Hepa, noneua,
eocka u npononuca.
H•enuuuH npouseopuHa ce ne•u oko 180 pasuux oôoneua a y
HuoruH seHnaHa uHa poc1a mapHauey1ckux npouseopa ua ôasu
n•enuuux npouseopa.
Mano ce Hnapux nypu ôaeu n•enapc1eoH na 1peôa y 1oH
cHucny euue papu1u. Tpeôa ux sauu1epecoea1u sa 1aj kopuc1au
nocao.
Oeaj npupy•uuk Hoxe nopc1alu uu1epec Hnapux, jep ua nak u
npuc1yna•au ua•uu roeopu o n•enaHa, aua1oHuju u ôuonoruju
5
n•ena, n•enuuoj xpauu, nneHeuu1oH nocny y n•enapc1ey,
n•enapckoj onpeHu, ôonec1uHa u u1e1o•uuaHa n•ena, n•enuuuH
npouseopuHa, uc1akuy1uH ak1ueuc1uHa y n•enapc1ey, n•enapckoj
uc1opuju u caepeHeuoH c1auy y n•enapc1ey. Bule op noHolu u
c1apujuH n•enapuHa, jep ua uu1epecau1au ua•uu oôpalyje Huora
nu1aua. Muora nu1aua u 1ekc1oeu cy unyc1poeauu up1exuHa unu
mo1orpamujaHa u1o ponpuuocu uuxoeoH nakueH pasyHeeauy.
OeoH kuuroH ue HucnuH pa le ôu1u pa1u oproeopu ua cea
nu1aua us n•enapc1ea u y poeonuoH oôuHy, anu le y HuoroHe
noHolu n•enapuHa y uuxoeoH papy. Muora nu1aua le nopc1alu
ua puckycujy n•enape u n•enapcke c1py•uake.
Oeo je jepua op pe1kux kuura koja y mopHu nu1aua u oproeopa
oôpalyje npoôneHe n•enapc1ea.


Ay1op
6
CappxajHpeproeop ............................................................... 4
Hu1aua…………………… ......…………..………………………............................................................ 8

I II I H•ene ............................…….....................…….……................... 49
H•ene papunuue ..................................…….................. 49
Ma1uue ...................................................................……. 59
Tpy1oeu ................................................................... 71
II II II II Aua1oHuja n•ene ................…………….................................... 74
III III III III Buonoruja n•ene ................................................... 103
IV IV IV IV H•enuua xpaua .................................................... 124
Uee1oeu ôunaka u uek1ap .................................. 124
Mepnuka .............................................……................. 137
Xpaueue n•ena ................................................... 140
Hojeue n•ena ...................................….................... 145
V VV V Pap y n•enuuaky ...................................….............. 146
H•enuue ppyu1eo .............................…….................. 146
H•enuue cale ...................................................... 157
H•enapcka ropuua ................................................ 169
Jeceu ...................................................................... 169
8uHa ...............................................……........................ 174
Hponele ................................................................. 182
ße1o ....................................................................... 188
Pojeue ................................................................... 193
Hokpe1uo n•enapeue ........................................... 206
Ueu1pumyrupaue Hepa ........................................ 212
VI VI VI VI HneHeuu1u nocao .................................................. 216
Fajeue Ha1uua ......... ...……......................................... 217
VII VII VII VII H•enapcka onpeHa ............................................... 253
Ma1epujan sa rpapuy, nenuna u ôoje .................. 253
H•enapcku uuc1pyHeu1u ...................................... 258
7
Kouuuue .................................................................. 269
VIII VIII VIII VIII L1e1o•uue Hepouocuux n•ena u pesepeu xpaue sa
n•ene ....................................................................... 280
IX IX IX IX Bonec1u n•ena ........................................................ 302
X XX X Lesuumekuuja, sau1u1a, xeHukanuje .................... 327
XI XI XI XI H•enuuu npouseopu .............................................. 336
Mep .......................................................................... 336
H•enuuu eocak ...................................................... 347
Honeu ...................................................................... 358
Hpononuc ................................................................ 368
Mne• ........................................................................ 370
H•enuuu o1poe ....................................................... 374
XII XII XII XII Hu1epecau1ue •uueuuue o n•enapc1ey ................ 381
Hs uc1opuje n•enapc1ea ......................................... 381
Hc1akuy1u ak1ueuc1u y n•enapc1ey ...................... 385
CaepeHeuo c1aue y n•enapc1ey ............................ 390

ßu1epa1ypa .............................................................. 396


8
Hu1aua:

1. La nu je npaeunau uasue Hepouocua n•ena?
2. Konuka je pyxuua xueo1a n•ene ne1u?
3. Konuko pyro xueu n•ena nocne yôopa?
4. Konuko epeHeua Hoxe pa xueu n•ena ôes xpaue?
5. Koje 1eHnepa1ype cy onacue sa xueo1 n•ene u kakee cy
nocnepuue op uux ?
6. Konuko pyro Hory pa usppxe n•ene usonoeaue (noc1aeneue
no 20-30 y kaeesy) npu uuckoj 1eHnepa1yp u ys npucyc1eo
poeonue konu•uue xpaue?
7. Koje n•ene npexuee suHy?
8. KojoH ôpsuuoH ne1u n•ena?
9. Koja konu•uua xpaue je no1peôua jepuoj n•enu pa cenapa
pac1ojaue 1 kH?
10. Konuko none1a ua pau 1peôa pa usepuu jepua n•ena pa ôu
npeuena 1 nu1ap eope y kouuuuy?
11. Konuko ny1a ua pau n•ena usnele us kouuuue y epeHe
rnaeue naue?
12. Kapa n•ena uocu 1oeap pea ny1a eelu op ceôe?
13. Kojy HakcuHanuy konu•uuy xpaue Hoxe pa npuHu Hepuu
Hexyp n•ene?
14. Konuko 1exu n•ena?
15. Kapa n•ene usne1uuue ue yôapajy?
16. V koje poôa paua n•ene uajHaue yôapajy?
17. Koje myukuuje usepuaeajy n•ene papunuue y nojepuuuH
c1apujuHa xueo1a?
18. Koje n•ene xpaue Ha1uuy u ca kakeoH xpauoH?
19. Kakea je pasnuka usHely n•ena koje xpaue •e1eopopueeue u
oppacne napee u n•ena koje xpaue jepuopueeue, peopueeue
u 1popueeue napee?
20. L1a ce sua o HnapuH n•enaHa?
21. 8au1o je eaxuo pa ce sua kapa n•ena papunuua noc1aje
usne1uuua?
9
22. Kapa Hnape n•ene usnely ua ceoje npeo npo•ucuo
usne1aue?
23. Kapa n•ene Hacoeuo usnely ua npo•ucuu ne1?
24. Kakea je cnocoôuoc1 opujeu1auuje kop n•ena?
25. Kakea je myukuuja n•ena useupuuua?
26. Kapa ce ″ôypu″ n•enuue ppyu1eo?
27. 8a u1a n•ene kopuc1e ycuu anapa1?
28. Koje n•ene usrpalyjy Ha1u•uake?
29. Pasnukyjy nu n•ene ôoje?
30. Kapa ce nery uepaseujeue n•ene?
31. Moxe nu ys noHol n•ena pa ce noc1aeu pujaruosa npueupue
cHp1u unu ôonec1u?
32. Hoepelyjy nu n•ene kopy ua spenuH nnopoeuHa?
33. Konuko ny1a je Horyle uckopuc1u1u jepue uc1e n•ene sa
usrpapuy ca1uux ocuoea?
34. L1a nokasyje nojaea kpe1aua ″‘’”””’1aHo-aHo″ kop n•ena?
35. L1a je nosua1o o n•enaHa ôes xaoke?
36. 8au1o ce Ha1uua uasuea Ha1uua?
37. Kapa ce saepuaea y•eule Ha1uue y o•yeauy no1oHc1ea?
38. Konuka je pyxuua xueo1a Ha1uue?
39. Konuko epeHeua Ha1uua sappxaea cnocoôuoc1 onnopue?
40. Koju peo 1exuue ryôu Ha1uua no usnerauy?
41. Kakeo je c1aue Ha1uue nocne usneraua?
42. Konuko je 1euka Ha1uua?
43. Op •era saeucu 1exuua u eenu•uua ôypyle Ha1uue?
44. Hs kojux Ha1u•uaka ce nery Ha1uue ca uajeeloH 1exuuoH?
45. Koje Ha1uue cy npopyk1ueuuje, kpynue unu cu1ue?
46. Tpeôa nu yuuu1aea1u Ha1uue us Ha1u•uaka y kojuHa no
usnerauy uuje oc1ano Hne•a?
47. Jepy nu Hnape Ha1uue Hne• koju oc1aue y Ha1u•uauuHa?
48. Kako y1u•e ueoproeapajyla ucxpaua y c1apujyHy napee ua
paseoj Ha1uue?
49. Koju cy yspouu usneraua uepaseujeue Ha1uue?
50. Konuko jaja cuece Ha1uua sa ropuuy paua?
10
51. Kako y1u•e ua n•enuue ppyu1eo ako cy jaja nonoxeua kacuo
y jeceu?
52. Kapa Ha1uua nonaxe ueonnoleua jaja?
53. Bpuue nu ce Ha1uua sa ceoje no1oHc1eo?
54. Moxe nu uopHanuo onnoleua Ha1uua pa nonoxu jaja ua
supoee lenuja?
55. V koje epeHe y 1oky paua Ha1uua nonaxe jaja?
56. Koju je suak no koHe Hoxe pa ce y1eppu pa 1peôa saHeuu1u
Ha1uuy?
57. Ha konuko epeHeua ce xpauu Ha1uua npeko ne1a?
58. Kapa y n•enuueH ppyu1ey Hory pa npesuHe pee Ha1uue?
59. Moxe nu Ha1uua pa ce xpauu caHa?
60. Kapa Ha1uua kopuc1u xaoky?
61. Ko je npeu sanasuo pa ce Ha1uua napu ca pea 1py1a?
62. Op kapa ce sua sa napeue Ha1uue ca euue 1py1oea?
63. L1a y n•enapc1ey osua•aea nojaH nonpaenaue keanu1e1a?
64. Bpala nu ce uasap ueonnoleua Ha1uua koja je usne1ena
cny•ajuo npu npernepy kouuuue?
65. L1a npuena•u Ha1uuy y Hepuu1e kouuuue?
66. Ho kojuH suauuHa Hoxe pa ce y1eppu pa y n•enuueH
ppyu1ey ueHa Ha1uue?
67. Koju cy ocuoeuu ua•uuu popaeaua Ha1uue?
68. Kako Hoxe pa ce uauece u1e1a n•enuueH ppyu1ey koHe je
popa1a uoea Ha1uua?
69. L1a 1peôa ypapu1u ca Ha1uuoH, npunpeHneuoH sa onnopuy
ca nneHeuu1uH 1py1oeuHa, pa ôu ôuo o•yeau 1aj kpu1u•uu
HoHeua1?
70. Fpe ce oprajajy Ha1uue y eenukoH ôpojy?
71. 8au1o Ha1uua ue nonaxe jaja y uoee lenuje usrpaleue y epxy
cpepuue ca1a kopuuleuor y npounoj ropuuu?
72. V •eHy ce cac1oju 1uxa cHeua Ha1uue u konuko Ha1u•uaka
usrpalyjy n•ene sa uy?
73. L1a npepc1aenajy mepoHouu?
74. Ha koju ua•uu ce oôenexaeajy Ha1uue?
11
75. Konuko ôoja ce kopuc1u sa oôenexaeaue Ha1uua?
76. Kako ce oôenexaeajy Ha1uue ôojaHa?
77. Kako ce oôenexaeajy Ha1uue c1auuonoeuH nuc1uluHa?
78. Kako ce oôenexaeajy Ha1uue kpyxuluHa op onanu1a?
79. Lanu je curypuo oôenexaea1u Ha1uue noppesueaueH kpuna?
80. 8au1o ce ue oôenexaeajy ueonnoleue Ha1uue?
81. L1a je Ha1u•ua Ha1epuja?
82. Konuko 1py1oea Hoxe pa uHa y jepuoH n•enuueH ppyu1ey?
83. Konuka je pyxuua xueo1a 1py1a?
84. Konuko je 1exak 1py1?
85. 8a koje epeHe je 1py1 cnocoôau pa onnopu Ha1uuy?
86. Koju 1py1oeu onnolyjy Ha1uuy?
87. V koje poôa paua usnele uajeuue 1py1oea us kouuuue?
88. Mory nu pa onnope Ha1uuy 1py1oeu koju cy usnexeuu us jaja
ueonnoleue Ha1uue unu op jaja naxue Ha1uue?
89. Ha ocuoey •era Hoxe npuônuxuo pa ce y1eppu no•e1ak
Horyler pojeua?
90. Kakea je cnonauua c1pyk1ypa 1pôyxa 1py1a?
91. L1a ce uanasu ua kpajy 1pôyuuor pena 1py1a?
92. L1a ce sua o ôenookuH 1py1oeuHa?
93. L1a je nosua1o o 1py1oeuHa opueroeauuH y Ha1u•uaky?
94. Op •era je usrpaleu ckene1 n•ene?
95. UuHe je nokpueeuo 1eno n•ene?
96. L1a ce y1eplyje kop Hopmonoukor ucnu1ueaua n•ena?
97. Op •era ce cac1oju ceaku rpypuu u 1pôyuuu cerHeu1
n•ene?
98. Konuko o•ujy uHa n•ena?
99. Koje cy eenu•uue cnoxeue o•u n•ene?
100. Op konuko npoc1ux o•ujy je usrpaleuo cnoxeuo oko n•ene?
101. Kako ce oôpasyje u u1a npepc1ana nurHeu1 enupepHuca
kop n•ene?
102. L1a npepc1aenajy o1eopu sa pucaue u konuku je uuxoe
ôpoj kop napeu u kop oppacnux n•ena?
103. L1a npepc1aena ‘’” kauu•uua u sa u1a je kopuc1e n•ene?
12
104. Fpe je noc1aeneuo •yno Hupuca kop 1py1a noHoly kora ou
npouanasu ueonnoleuy Ha1uuy?
105. Fpe ce uanase cnyuuu oprauu kop n•ene?
106. L1a npepc1aenajy au1eue kop n•ene?
107. Kako ce soey nojepuuu •nau•ulu ua uoraHa n•ene?
108. Ho •eHy ce pasnukyjy uore n•ene papunu uory Ha1uue?
109. Kako n•ene •uc1e ceoje au1eue?
110. Kako ce uasueajy pna•uue koje ce uanase ua ne1aHa uory
n•ene?
111. Kakey myukuujy uHajy pna•uue koje ce uanase ua puy
kopnuue sa cakynnaue noneua?
112. L1a je nosua1o o c1a1uuu n•enuuer ne1a?
113. Konuka je y•ec1anoc1 Haxaua kpuna kop n•ene?
114. Kakee cy pasHepe kpuna n•ene?
115. Konuka je ykynua noepuuua u cuna nopusaua o1eopeuux
kpuna n•ene papunuue?
116. Konuka je pyxuua cypnuue n•ene?
117. L1a Hoxe pa ce eupu ua 1eny napee n•ene?
118. Op konuko penoea ce cac1oju cuc1eH sa eapeue kop
n•enuue napee?
119. L1a •uuu cuc1eH sa eapeue kop n•ene?
120. Konuka je pyxuua upeea cuc1eHa sa eapeue n•ene
papunuue, Ha1uue u 1py1a?
121. L1a npepc1aena Hacuo 1kueo kop n•enuue napee?
122. Kakea je myukuuja Hacuor 1kuea kop n•ene?
123. L1a je nosua1o o nepu1pomu•uoj HeHôpauu?
124. L1a npepc1aena Helyupeeo?
125. Koje je pasHepe xenypau n•ene?
126. Konuko uek1apa Hoxe pa ce cHec1u y Hepuu Hexyp u koje
epeHe n•ena Hoxe pa ce xpauu uuHe?
127. L1a npepc1aena ne1uonyc1?
128. L1a ce sua o kpeo1oky u cpuy n•ene?
129. Kakea je c1pyk1ypa u myukuuja opraua sa pasHuoxaeaue kop
Ha1uue?
13
130. L1a ce sua o ropuoeunu•uoj xnespu?
131. L1a ce sua o o1poeuuH xnespaHa n•ene papunuue?
132. L1a ce sua o o1poeuoj xnespu Ha1uue?
133. La nu je nyu pesepeoap Hnape n•ene ca o1poeoH?
134. Kakea je pasnuka usHely xaoke n•ene papunuue u Ha1uue?
135. Op •era saeucu ny•eue o1poea y o1poeuuH xnespaHa u koja
koHnoueu1a n•enuuer o1poea y1u•e ua kpeuu npu1ucak
•oeeka?
136. Koje xnespe uucy paseujeue kop Ha1uue?
137. L1a ce sua o xppenuuH xnespaHa n•ene?
138. Kapa no•uue pa ce c1eapa xppenua xnespa?
139. L1a ce sua o pouoeunu•uoj xnespu n•ene?
140. L1a ce sua o xnespaHa sa c1eapaue eocka?
141. La nu je Horyle pa sakpxnane xnespe sa ny•eue eocka,
kop oppacne n•ene, oôuoee ceojy myukuujy?
142. Kakae je sua•aj Hacouoee xnespe?
143. L1a ce sua o pek1anuoj xnespu n•ene?
144. Kakae je sua•aj xnespe Koxeeuukoea?
145. L1a ce sua o Ljymypoeoj xnespu?
146. L1a ce sua o ponyuckoj xnespu 1py1a?
147. Koje xnespe uHa napea n•ene?
148. Koja xnespa noHaxe Heuaue oHo1a•a napee n•ene?
149. L1a ce sua o reuuHa?
150. L1a npepc1aenajy xpoHosoHu?
151. Konuko epeHeua Hoxe pa ce •yea saHpsuy1a cnepHa 1py1a?
152. Moxe nu pa ce oppepu c1apoc1 jaja no uuxoeoH nonoxajy y
lenuju?
153. Kako 1e•e paseoj jaje1a?
154. Koja nu1aua usy•aea musuonoruja n•ene?
155. Kako ce y•epc1u jaje sa puo lenuje?
156. L1a je nap1euoreuesa?
157. Kako usrnepa jaje npep usneraue napee?
158. Kakea je eenu•uua jaje1a u op •era ce ouo cac1oju?
14
159. 8a koje epeHe jaje sappxaea cnocoôuoc1 sa xueo1 eau
kouuuue?
160. Kako npo1u•e panu paseoj jaje1a?
161. Koju cy nepuopu paseoja jaje1a kop Ha1uue, n•ene papunuue
u 1py1a?
162. V •eHy ce pasnukyje nonaraue jaje1a Ha1uue u n•ene
papunuue?
163. Koje n•ene noc1aenajy xpauy y lenuje y koje je nonoxeuo
jaje?
164. Konuko ôpso pac1y napee n•ene papunuue u op •era saeucu
uuxoea 1exuua?
165. Kako ce usnexe n•enuua napea?
166. Kako y1u•e okonua cpepuua ua cnonauuu usrnep Ha1uue?
167. Kapa n•enuua napea npeu ny1 ny•u usHe1 u u1a ôuea ca
uuH?
168. Ho •eHy ce pasnukyjy napea u ny1ka?
169. L1a ôuea ca napeoH kap ucnpepe •aypy?
170. 8au1o je cale 1aHue ôoje?
171. Kapa n•ene papunuue sa1eapajy lenuje y kojuHa ce uanasu
napea?
172. Kakae je sua•aj c1eapaua ueenac1u•uor oHo1a•a n•enuue
napee?
173. Kako usrnepa napea?
174. Ho •eHy ce pasnukyje •aypa Ha1uue op •aype n•ene
papunuue u 1py1a?
175. Kakea npeuHylc1ea uHa napea Ha1uue npep napeoH n•ene
papunuue npu oôpasoeauy •aype?
176. Koje Ha1epuje cappxu Hne• u koje xnespe ra npouseope?
177. Kakae je pepocnep ôojeua nojepuuux penoea y paseojy
ny1ke?
178. Kakea je pasnuka y ôojeuy ny1ke kop n•ene papunuue u
Ha1uue?
179. Kapa ce saepuaea npouec usrpapue xu1uuckor oHo1a•a ua
1eny n•ene?
15
180. Hokasyje nu y1uuaj enek1pu•uo sarpeeaue ua paseoj
n•enuuer ppyu1ea?
181. L1a je nerno?
182. Koje epeHe nerno oc1aje o1eopeuo y lenuju?
183. Kako n•ene xpaue nerno u kako y1eplyjy koja je napea
uaxpaueua?
184. L1a u1e1uo penyje ua paseoj nerna?
185. Kapa n•ene papunuue yuuu1aeajy nerno?
186. Kapa u sau1o ce poôuja rpôaeo nerno?
187. HHa nu pasnuke y usnaxeuy Ha1uue, n•ene papunuue u
1py1a us lenuje?
188. Fpe ce usôauyje usHe1 Hnapux n•ena koje jou ue Hory pa
ne1e?
189. Koju ocuoeuu nepuopu Hory pa ce pasnukyjy y xueo1y n•ene
y 1oky ropuue?
190. L1a osua•aea y n•enapc1ey nojaH cesoucka npoHeunueoc1?
191. Kapa n•enuue ppyu1eo ponasu y kpu1u•uo c1aue?
192. 8au1o n•ene ne1e oko c1ajcke ocoke?
193. Kako ce opujeu1uuy n•ene no oôna•uoH epeHeuy?
194. La nu cy ueonxopue 1py1oecke lenuje y n•enuue ppyu1ey?
195. 8au1o ceeepue pace n•ena oc1aenajy nop noknon•uluHa
lenuja ca HepoH easpyuuu Helynpoc1op?
196. Kakea Huuneua noc1oje sa npekup uoueua Ha1uue y
rnaeuoj nauu?
197. 8au1o 1pôa nonpcka1u cale eopoH kop epalaua y kouuuuy
nocne ueu1pumyrupaua?
198. Kako n•ene pearyjy ua racoee Ho1opa ca yuy1pauuuH
caropeeaueH?
199. La nu je Horyle pa sakpxnanu oprauu n•ene ycnoc1aee
myukuujy?
200. L1a 1peôa sua1u o ôuonouku ueepepuoH pojy?
201. Ha koju ua•uu Hoxe pa ôype uckopuuleua po kpaja xueo1a
oppacna n•ena?
16
202. Kakae je sua•aj 1se. naka1uor nona kop npepuer napa kpuna
n•ene?
203. Kapa ce n•enuue ppyu1eo cakynna y knyôe?
204. Konuko 1paje epeHe xpaueua Ha1uue?
205. Mory nu n•ene pa npesuHe y uenokpe1uoH (yko•euoH) c1auy
kao ppyru uucek1u (jepuuu•ue n•ene, Hyee u pp.)
206. 8au1o nocne usneraua n•ene oc1ajy ôes o•eea?
207. L1a ce noppasyHeea nop nojHoH ekc1epuop kop n•ena
208. 8aeucu nu npopyk1ueuoc1 n•enuuer ppyu1ea op eenu•uue
nojepuuux n•ena?
209. Kako Hupuo n•enuue ppyu1eo opjepuoH Hoxe pa noc1aue
arpecueuo?
210. Ko cy uocuouu uacnepuux ocoôuua y n•enuueH ppyu1ey?
211. UuHe uee1oeu ôunaka npuena•e uucek1e?
212. L1a cy uek1apuje?
213. Koju knuHa1cku ycnoeu y1u•y ua ny•eue uek1apa?
214. Koja je uajnoeonuuja 1eHnepa1ypa sa ny•eue uek1apa?
215. Kapa uee1oeu ôunaka npec1ajy pa ny•e uek1ap?
216. Kako Hoxe pa ce noeela konu•uua caôpauor uek1apa op
c1paue n•ena?
217. Konuko eope cappxu uek1ap?
218. Kakea 1peôa pa je kouueu1pauuja uek1apa pa ra n•ene
pasnukyjy op eope?
219. Konuky konu•uuy eope 1peôa pa opc1paue n•ene us poue1or
uek1apa?
220. Kako n•ene sryuuaeajy poue1u uek1ap?
221. 8a koje epeHe n•ene srycuy uek1ap po ryc1uue Hepa?
222. Kapa Hoxe pa sano•ue ueu1pumyrupaue Hepa?
223. Kakae je sua•aj ycHepaeaua n•ena ka oppeleuoj epc1u
Hepouocuor ôuna?
224. Kakae je ponpuuoc Fyôuua n•enapc1ey?
225. Konuko paneko ne1e n•ene sa nauoH?
226. Moxe nu npaeau ee1pa pa ôype yspok cHaueuy naue •ak u
kop npucyc1ea sua•ajue konu•uue uek1apa y ôunkaHa?
17
227. Konko ny1a ropuuue ôunke c1eapajy uek1ap?
228. Konuko xek1apa uyHcke noepuuue je ueonxopuo sa jepuo
n•enuue ppyu1eo?
229. Lo konuko uee1oea 1peôa pa pone1u n•ena pa ôu npouseena
1 kr. Hepa?
230. Kakae je sua•aj ôenor ôarpeHa sa n•enapc1eo?
231. Koje konu•uue uek1apa capxe uee1oeu Hanuue?
232. L1a je nosua1o o mauenuju?
233. La nu je naeaupyna Hepouocua ôunka?
234. L1a ce sua o pueneH kec1euy?
235. L1a ce sua o nu1oHoH kec1euy?
236. Kakee konu•uue uek1apa cappxe uee1oeu ecnapse1e?
237. L1a ce sua o ey•uku?
238. La nu je rpauak Hepouocua ôunka?
239. Kapa n•ene nocelyjy pax u ppyre xu1apuue?
240. Konuko uee1ula uHa y cyuuokpe1oeoH uee1y u koja konu•uua
uek1apa ce ny•u us uera?
241. Kakae je sua•aj •u•oke sa n•enapc1eo?
242. Kakea je Hepouocuoc1 nueape?
243. Koje epc1e ppee1a oôpasyjy noneu u uek1ap y pauo nponele?
244. Kakae je sua•aj eoluux kyn1ypa sa n•enapc1eo?
245. Laje nu Hepnuky jena Larnac?
246. 8a u1a ce kopuc1u Ha1u•uak y n•enapc1ey?
247. Koje ôunke cy onacue sa n•ene y nepuopy uee1aua?
248. La nu je o1poeau sa n•ene Hupuc koju ny•u cpeôpuonucua
nuna?
249. L1a je Hepnuka?
250. Kako ce c1eapa Hepnuka?
251. Kapa n•ene cakynnajy Hepnuky?
252. Kop kojer urnu•ac1or ppeela ce ny•u Hepnuka?
253. Koje uupokonucuo ppeele ny•u Hepnuky?
254. Ha kojuH penoeuHa jene ce nojaenyje Hepnuka u rpe xuee
eauu koje ny•e jenoey Hepnuky?
255. Kako penyje rnueu•ua Hepnuka ua n•ene?
18
256. Kakea je pasnuka nojHoea Hepnuka u Hep op Hepnuke?
257. Ho •eHy ce pasnukyje Hepnuka op Hepa?
258. L1a je Heneuu1osa?
259. Kakae opuoc uelepa u eope 1peôa pa ôype kop xpaueua
n•ena?
260. Moxe nu pa ce kopuc1u xpaua sa n•ene op sanpnauor unu
uenpe•uuleuor uelepa?
261. La nu je nyuoepepua xpaua uelepuu Hep?
262. UuHe Hoxe pa ce oôjacuu noeonau y1uuaj nponeluor
npuxpauueaua, ua nponeluu paseoj n•enuuer ppyu1ea, ako
ce y cupyn c1aeu caHneeeua seneua nanpuka?
263. Kako y1u•e c1aenaue nuHyuoee kucenuue y xpauy sa n•ene
y nepuopy jeceuer npuxpauueaua?
264. Kako ce cnpeHa uelepuo Hepuo 1ec1o?
265. Ca kakeoH xpauoH u kapa 1peôa pa ce npuxpauyjy n•ene?
266. Kako ce npunpeHa uelepuo keacuo 1ec1o?
267. L1a usasuea saHylueaue uelepuor pac1eopa u kako Hoxe
pa ce cnpe•u?
268. Konuko je pyro oôpasoeaue 1anora y uelepuoH cupyny npu
pyxeH •yeauy u kako Hoxe 1o pa ce cnpe•u?
269. Kakea je pasnuka usHely noc1eneuor u jepuokpa1uor
npuxpauueaua n•enuuer ppyu1ea y jeceu?
270. L1a npepc1aena caxaposa?
271. L1a je nosua1o o npuxpauueauy n•ena ueleueH uelepuor
cupyna kpos cu1o?
272. Kakee cy nocnepuue kop npuxpauueaua n•ena cyeuH
uelepoH?
273. V kojuH cny•ajeeuHa ce kopuc1u eopa y n•enapc1ey?
274. Kako Hoxe pa ce cHauu ryôu1ak n•ena usne1uuua koje
pouoce eopy y kouuuuy y nponele?
275. Koja konu•uua kyxuucke conu Hoxe pa ce popa eopu sa
nojeue n•ena?
276. L1a ce noppasyHeea nop nojHoH c1auoeuuu1eo kouuuue?
277. L1a je uuxanauuoua anepruja ua n•ene
19
278. L1a je kou1ak1ua anepruja
279. Kako Hoxe pa ce yxea1u n•enuue ppyu1eo koje ce uanasu y
pynnu ppee1a?
280. Kapa u konuko ny1a npu npernepy n•enuuer ppyu1ea 1peôa
Hepu1u noepuuuy nerna u konuka oua 1peôa pa ôype?
281. Kako ce Hepu noepuuua nerna?
282. Moxe nu pa ce saokpeue paH ca nernoH y eep1ukanuoH
nonoxajy sa 90 - 180°?
283. Kapa n•enuue ppyu1eo ″nna•e″?
284. Koje napee ôupajy n•ene kop usrpapue Ha1u•uaka kop
ueo•ekueauor ryôu1ka Ha1uue?
285. Kako ce saHeuyje c1apa Ha1uua uoeoH?
286. Kako ce popaje Ha1uua y oôesHa1u•euo n•enuue ppyu1eo?
287. Kapa n•ene yôujajy popa1y ueonnoleuy Ha1uuy?
288. Kako 1peôa pa ce oôpapu npoc1op y 1paucnop1uoH ppeeuoH
kaeesy sa Ha1uue pa ôu ce ca•yeano uelepuo Hepuo 1ec1o?
289. Kapa n•enuue ppyu1eo poc1uxe HakcuHyH y ceoH paseojy?
290. Moxe nu y jepuoj kouuuuu sajepuu•ku pa xuee uekonuko
Ha1uua?
291. La nu je yuocuo cnaja1u pea cnaôa n•enuua ppyu1ea?
292. Kapa ce npak1ukyje npunajaue cnaôor ppyu1ea jakoH u o
•eHy 1pôa eopu1u pa•yua y 1oH cny•ajy?
293. L1a npeuoce u u1a ue npeuoce n•ene y kouuuuy?
294. Moxe nu y n•enuueH ppyu1ey, pa ce nopep ueonnoleue
Ha1uue, nojaee naxue Ha1uue?
295. Hsnely nu naxue Ha1uue us kouuuue u pouoce nu uek1ap?
296. Kako ce opc1pauyjy naxue Ha1uue?
297. L1a ce noppasyHeea nop nojHoH 1py1oecko ppyu1eo?
298. Moxe nu pa ce y1eppu n•enuue ppyu1eo y koHe uHa naxua
Ha1uua?
299. L1a ce noppasyHeea nop nojHoH ne1 y Hec1y?
300. Kapa n•enuue ppyu1eo Hoxe pa ce yryuu ycnep uepoc1a1ka
easpyxa?
20
301. Ho •eHy ce pasnukyje poua u npepua eeu1unauuja
(npoee1paeaue) kouuuue?
302. Kapa je Horyle pa ce oôpue kouuuua y ppyroH npaeuy?
303. L1a npepc1aena n•enuue cale u konko ra epc1a uHa?
304. Koje n•enuue cale ce cHa1pa sa ckopo uoeo u kapa ce
kopuc1u?
305. Koja c1paua ca1a 1peôa pa ce cHa1pa npea?
306. L1a je eou1uua (eockoeapuua)?
307. L1a npepc1aena puene cale?
308. Koje n•enuue lenuje cy npopyxeue, kapa ce jaenajy u sa
u1a ce kopuc1e?
309. Kako ce uspa•yuaea ôpoj lenuja ua 1 pH. keappa1uoH ca oôe
c1paue cala?
310. Kako ce oppelyje noepuuua nonpe•uo ce•eue jepue n•enuue
lenuje?
311. Kako ce oppelyje 1a•au npe•uuk lenuje n•ene papunuue?
312. Kako 1peôa pa ce okpely paHoeu ca caleH npu npernepy
kouuuue?
313. Kako ce n•ene yknauajy ca cala u kapa Hory pa ce
c1pecajy?
314. Koju u konuku ôpoj paHoea Hoxe pa ce npeHec1u us
nnopuu1a y Hepuu1e?
315. Kako Hoxe pa ce y1eppu no paHy rpaleeuaky pa cy
nnopuuuu paHoeu oc1apenu?
316. Kapa uuje ueonxopuo pa ce kopuc1u XaueHauoea peue1ka?
317. Konuko epeHeua ce ca•yea kop n•ena uuc1uuk1 sa usrpapuy
cala?
318. Kapa u ua koje Hec1o ce noc1aena npeu paH ca ca1uoH
ocuoeoH?
319. Kapa ca1ua ocuoea Hoxe pa ce noc1aeu usHely paHoea ca
nernoH?
320. Kako ce oôpasyjy o1eopu y nnopuuuoH caly u •eHy cnyxe?
321. L1a je ôone pa ce noc1aena: uoee unu c1ape ca1ue ocuoee?
21
322. 8au1o n•ene ueeonuo kopuc1e ca1ue ocuoee koje uucy
porpaleue npe1xopue ropuue?
323. Konuko 1peôa pa ôype pac1ojaue usHely cpepuue paHoea
nnopuu1a?
324. Kapa u sau1o n•ene nporpusajy ca1ue ocuoee?
325. Kapa 1peôa pa ce noc1aeu Hepuuuu uacpaeak ua kouuuuy?
326. L1a sua•u nonyuaeaue 1py1oeckux lenuja HepoH?
327. L1a osua•aea uu1eusueua usrpapua 1py1oeckux lenuja y
epxy ca1ue ocuoee?
328. Ca kakeuH eockoH n•ene sa1eapajy nonyueue lenuje ca
HepoH?
329. Koja je uajpeu1aôunuuja noepuuua cala y nnopuu1y?
330. Kapa n•ene sa1eapajy nerno?
331. Ha kakae ua•uu y nnopuu1y ce oppxaea c1aôunau opuoc
usHely ôpoja lenuja papunuua u 1py1oea?
332. 8au1o n•ene usrpalyjy 1py1oecke lenuje y poueH peny
cala?
333. Kako 1peôa pa ce •yeajy pesepeue ca1ue ocuoee?
334. Mory nu y kouuuuy pa ce noc1aenajy ocuoee koje je ou1e1uo
Huu?
335. V1u•e nu Heuaue n•enapa y xueo1 n•enuuer ppyu1ea ua
konu•uuy npouseepeuor Hepa?
336. Kapa Heua1u cale y kouuuuu?
337. Op kapa no•uue n•enapcka ropuua?
338. L1a ce noppasyHeea nop pesepeaHa xpaue sa n•ene u koju je
pasnor nojaea ueuux ueno1peôuux konu•uua y kouuuuu?
339. Ha u1a 1peôa oôpa1u1u naxuy kop npuxpauue n•enuuux
ppyu1aea sa suHy?
340. V kojuH n•enuuuH ppyu1euHa uec1aje noneu y kouuuuu
npep suHy?
341. Lo •era poeope eenuke pesepee noneua y lenujaHa cala y
jeceu?
342. La nu je npaeunuo pa ce n•enuua ppyu1ea npuxpauyjy ca
eenukuH posaHa uelepuor cupyna?
22
343. Kakea 1peôa pa ôype kouueu1pauuja cupyna sa ponyuy
pesepee xpaue y n•enuueH ppyu1ey sa suHy?
344. Kapa u konuko 1peôa cysu1u n•enuue ppyu1eo npep
sasuHnaeaue?
345. Kako Hoxe pa ce kou1ponuue c1aue n•enuuer ppyu1ea
suHu npeko nopHe1a•a ua nopua•u u konuku ou 1peôa pa
ôype?
346. Kakeo ôesôepuo cpepc1eo Hoxe pa ce uckopuc1u npo1ue
rpaôexu op 1ylux n•ena useupuuua kop npernepa n•enuuux
ppyu1aea y ôesnauuoH nepuopy?
347. L1a je 1uxa rpaôex?
348. Kapa ce jaena rpaôex kop n•ena?
349. Kako Hoxe pa ce cnpe•u rpaôex kop n•ena?
350. Kako pa ce cnpe•u uac1auak rpaôexu kop n•ena?
351. Ho •eHy Hoxe pa ce y1eppu uec1auak Ha1uue y n•enuueH
ppyu1ey y kacuy jeceu?
352. Kapa Ha1uue npec1ajy pa uoce jaja npep sasuHnaeaue?
353. Tpoue nu n•ene 1onno1y y kouuuuu suHu?
354. Moxe nu pa ce cnpe•u oôpasoeaue enare y kouuuuu?
355. Kako y1u•e ee1ap ua n•ene?
356. Moxe nu n•enuue ppyu1eo pa suHyje y kouuuuu koja je ca
ceux c1paua sa1pnaua cueroH?
357. Kakee 1eHnepa1ype cy y1epleue noHoly 1epHoenek1pu•uux
Hepa•a y nnopuu1y n•enuuer ppyu1ea suHu?
358. Kapa n•enuue ppyu1eo koje uHa Ha1uuy syju suHu?
359. L1a cee peHe1u Hup n•enuuer ppyu1ea suHu?
360. Kako Hoxe pa ce npoeepu c1aue n•enuuer ppyu1ea suHu?
361. 8a u1a ce kopuc1u nopuu nopHe1a• y n•enapc1ey?
362. Kapa ce noc1aena nopuu nopHe1a• y kouuuuy u kapa ce
ckupa?
363. L1a osua•aeajy ôena uelepua spuua nana ua nopuu
nopHe1a•?
364. Koju ôpoj yruuynux n•ena npeko suHe je uopHanau sa jepuo
n•enuue ppyu1eo?
23
365. Koju je ocuoeuu yspok yruuaeaua n•ena suHu?
366. L1a osua•aea npucyc1eo poce unu nepa ua none1anuu?
367. Moxe nu n•enuue ppyu1eo pa npesuHu ca sanuxHa Hepa
npukynneuor ca epecka?
368. Mory nu n•enuua ppyu1ea pa suHyjy ôes sanuxa noneua?
369. V koH npaeuy je uajnoropuuje pa ôype ycHepeuo ne1o
kouuuue npu npeoH oône1auy?
370. Kapa Hoxe pa ce o•ekyje npeu nponeluu oône1 u kakee Hepe
1peôa npepyse1u?
371. Moxe nu pa ce npoueuu sppaec1eeuo c1aue n•ena no
usrnepy usny•euor usHe1a?
372. Hpenase nu n•ene suHu ca jepuor paHa ua ppyru?
373. Kapa u ua koju ua•uu 1peôa pa ce oôaeu npuuypuo oône1aue
n•ena?
374. Kako Hoxe pa ce sau1u1u noneu necke op saHpsaeaua?
375. Koje n•enuue ppyu1eo ue xypu pa nonaxe jaja y pauo
nponele?
376. Kapa 1peôa pa no•ue nponeluo uappaxajuo npuxpauueaue
n•ena?
377. L1a 1peôa pa ce paje n•enuuuH ppyu1euHa y Hap1y?
378. Konuko nu1apa eope je ueonxopuo jakoH n•enu ppyu1ey y
nponele?
379. Kojy konu•uuy xpaue kousyHupa ua pau n•enuue ppyu1eo y
nponele?
380. 8ua•u nu ako ualeHo Hp1ey Ha1uuy ua nopuoH nopHe1a•y pa
je n•enuue ppyu1eo ocupo1eno (oôesHa1u•euo)?
381. Koja ôenau•eeuuac1a xpaua 1peôa pa ce paje n•enaHa y
nponele?
382. La nu je oproeapajyle npuxpauuea1u n•enuue ppyu1eo
rnykosoH pa ôu ce noeelana uocueoc1 Ha1uue?
383. Moxe nu pa ce oôaeu nponeluu npernep n•enuuer ppyu1aea
ua 1eHnepa1ypu op 12° C?
384. Ho •eHy ce pasnukyjy napee yruuyne op suHe u napee
yruuyne op rnapu?
24
385. L1a je n•enuuu npc1eu?
386. Kakae je sua•aj cyxaeaua n•enuuer ppyu1ea?
387. L1a osua•aea npucyc1eo eenukux sanuxa Hepa y nnopuu1y y
pena1ueuo cnaôoH n•enuueH ppyu1ey?
388. Koju je pasnor npucyc1ea useaupepuo Huoro 1py1oea y
nnopuu1y u kakee cy nocnepuue 1ora sa n•enuue
ppyu1eo?
389. Kako ce npeHeu1ajy n•enuua ppyu1ea ua kpa1koH
pac1ojauy?
390. Kako Hory 1py1oeu pa npoly y Hepuu1e koje ueHa ne1o a
opeojeuo je op nnopuu1a peue1koH?
391. 8au1o n•ene usôeraeajy pa nyue ca HepoH cale koje ce
uanasu ônusy none1anke Hepuu1a?
392. Fpe n•ene oc1aenajy eopy kojy pouoce no cyeoH u 1onnoH
pauy?
393. Kako ce mopHupa poj?
394. Konuko epeHeua 1peôa poj pa c1oju y pojeeku pa ce n•ene
cHupe?
395. Kako epyluua y1u•e ua nerno u cakynnaue uek1apa?
396. Fpe ce uanasu eeluua n•ena y nepuopy naue, y kouuuuu unu
eau ue?
397. Moxe nu pa ce noeela konu•uua Hepa npouseepeua op
n•ena kapa ce opc1pauu Ha1uua us kouuuue npe no•e1ka
npee naue?
398. V koH ppyroH uuny ce kopuc1u usona1op Ha1uue ocuH sa
oprajaue n•ena?
399. V •eHy ce cac1oju ycHepaeaue ne1eua (ppecupaue) n•ena u
kako ce oc1eapyje?
400. L1a usasuea pojeue?
401. L1a nopc1u•e pojeue?
402. Kako ce oppaxaea ua pojeeo pacnonoxeue ako ne1o
okpeueHo ua ceeep?
403. Ha koju ua•uu Hoxe pa ce cnpe•u pojeue?
404. Koja n•enuua ppyu1ea ce poje pe1ko unu ce yonu1e ue poje?
25
405. Ho kakeuH suauuHa ua usrpaleuoH caly Hoxe pa ce
yc1auoeu pa nu le n•enuue ppyu1eo pa ce poju?
406. Moxe nu ce no ua•uuy usne1aua n•ena ca none1anke
sakny•u1u pa nu ce oue cnpeHajy sa pojeue?
407. L1a sua•u ako je cale ca 1py1oeckuH nernoH nokpueeuo
n•enaHa?
408. Koju je uajemukacuuju ua•uu sa npekup pojeua?
409. Ho kojuH suauuHa Hoxe pa ce y1eppu pa y nnopuu1y uHa
usrpaleuux pojeeux Ha1u•uaka?
410. Kakea je pasnuka usHely pojeeux u pesepeuux (cnaôujux,
cnacouocuux) Ha1u•uaka?
411. L1a npepc1aena poj u kako ce oôpasyje?
412. V koH npaeuy oôu•uo usnele poj?
413. Opuocu nu poj pesepee noneua ca coôoH?
414. Kako ce kopuc1u py•ua npckanuua kop xea1aua poja?
415. L1a je ueonxopuo sa xea1aue poja?
416. 8au1o poj eucu y eupy rpospa?
417. Moxe nu n•enap pa ôype curypau pa le pa yxea1u poj ako je
yxea1uo caHo Ha1uuy?
418. L1a je pojee o1eop?
419. L1a ce noppasyHeea nop nojHoH ppyroc1eneuu poj?
420. L1a je rnapau poj?
421. L1a npepc1aena neeajylu poj?
422. Moxe nu poj pa ce noc1aeu ua cale nonpckauo HepoH?
423. Kako Hoxe pa ce nosua n•enuue ppyu1eo us kojerace
npunpeHa pa usne1u ppyru poj?
424. 8au1o cy ueueuu ppyru pojeeu?
425. Mory nu us jepuor n•enuuer ppyu1ea pa usne1u
uc1oepeHeuo pea poja?
426. Kako Hoxe pa ce cnpe•u oôpasoeaue sôupuor poja?
427. Kapa sôupuu poj Hoxe pa ce noja•a ppyruH pojeH?
428. Moxe nu poj pa ce epa1u y ceojy kouuuuy nocne 3-4 paua?
429. Tpeôa nu poj pa ce ppxu sa1eopeu po ee•epu na nocne 1ora
pa ce noc1aeu y uoey kouuuuy?
26
430. Kakeo je nouauaue poja uaceneuor y kouuuuy?
431. Kapa 1peôa pa sano•ue npuxpauueaue poja?
432. Ha kakeo pac1ojaue usnele poj u kapa 1peôa pa ce ynoeu
(yxea1u)?
433. Kako Hoxe pa ce y1eppu us koje kouuuue je usauao poj?
434. Kako ce noc1yna kapa ce uale poj?
435. Op kapa je nosua1o nokpe1uo n•enapc1eo?
436. Ca •uH je pyxau pa ce ynosua n•enap npep npeeoxeue
kouuuua ua ppyro Hec1o?
437. Kakae Hoxe pa ôype pasnor sa ocnaônueaue n•enuue
ppyu1ea y 1paucnop1y •ak u kop poeonue eeu1unauuje?
438. 8a koje epeHe nocne npeHeu1aua n•ene saôopaee Hec1o
rpe je ôuna noc1aeneua uuxoea kouuuua?
439. L1a 1peôa pa nouece ca coôoH n•enap npu ceoôu n•enuuux
ppyu1aea ua ppyro Hec1o?
440. Ha koju ua•uu n•enap Hoxe pa ocurypa npoee1paeaue n•ena
npu npeeosy kouuuua?
441. Mory nu kouuuue pa ce cene ca o1eopeuuH ne1oH?
442. Koja je on1uHanua 1eHnepa1ypa sa 1paucnop1 n•ena?
443. 8a koje epeHe ce n•ene opujeu1uuy ua uoeoH Hec1y?
444. Mory nu n•ene nocne ceoôe ua pac1ojaue op 9 kH. pa ce
epa1e ua npelauue Hec1o?
445. V kakeoH pepy ce noc1aenajy n•enuua ppyu1ea ua uoeoH
Hec1y?
446. 8au1o Hely ceneluH n•enapuHa •ec1o uac1ajy cnopoeu?
447. Op •era saeucu eenu•uua npeeosuor cpepc1ea sa npeeos
kouuuua?
448. Fpe n•enapu Hory pa yuajHe npeeosuo cpepc1eo sa
1paucnop1 kouuuua?
449. L1a 1peôa pa uHa ua npeeosuoH cpepc1ey sa oôesôeleue
ôesonacuor 1pucnop1a?
450. Tpeôa nu y•epuluea1u kouuuue kop ceoôe?
451. L1a ue 1peôa pa saôopaeu n•enap npe uero o1ny1yje ca
eosunoH u kouuuuaHa?
27
452. L1a 1peôa ypapu1u npe ueu1pumyrupaua Hepa?
453. La nu je ueonxopuo pa ce noc1aeu ôexanuua npu
ueu1pumyrupauy Hepa?
454. Kako 1peôa pa ce noc1yna npu ueu1pumyrupauy Hepa?
455. Kako ce noc1aena cale y ueu1pumyry sa Hep?
456. Konuko •ec1o Hoxe pa ce ueu1pumyrupa Hep us kouuuue y
nepuopy oôunue naue?
457. Kop kor 1una kouuuue Hep Hoxe pa ce ueu1pumyrupa
jepauny1 no saepue1ky rnaeue naue?
458. Moxe nu pa ce ueu1pumyrupa Hep us cala koje uHa
sa1eopeuo nerno?
459. Koju mak1opu nokasyjy y1uuaj ua npopykuujy Hepa u eocka?
460. L1a npepc1aena nneHeuu1u nocao y n•enapc1ey?
461. L1a ce noppasyHeea nop ueroeaue Ha1uua sa no1peôe
n•enapa?
462. L1a osua•aea nojaH nneHeuu1o n•enuue ppyu1eo?
463. Kakee ocoôuue 1peôa pa uHa nneHeuu1o n•enuue ppyu1eo?
464. Koju cy nosua1u ocuoeuu He1opu oprajaua Ha1uua
yn•enuueH ppyu1ey?
465. V •eHy ce cac1oju He1op oprajaua Ha1uua ôes npucyc1ea
c1ape Ha1uue?
466. V •eHy ce cac1oju He1op oprajaua Ha1uua y npucyc1ey c1ape
Ha1uue?
467. Kako ce noc1yna npu rajeuy Ha1uua ca uspeajaueH nerna us
nnopuu1a?
468. Kako je ôone pa ce oprajajy Ha1uue ys npucyc1eo caHo
sa1eopeuor unu u o1eopeuor nerna?
469. Kako je oprajao Ha1uue Anej?
470. Kako je oprajao Ha1uue Bep1pau?
471. Kako ce noc1yna kop usonoeaua Ha1uue sa 9 paua?
472. Ha koju ua•uu Hoxe pa ce poôuje •uc1okpeua nuuuja y uenoH
n•enuuaky npeko 1se.ppyre cHeue?
473. Koju je oppelyjylu mak1op sa usneraue Ha1uue op
onnoleuor jaje1a?
28
474. 8a u1a ce kopuc1u nneHeuu1u Ha1epujan?
475. Kako ce opaôupa oproeapajylu nneHeuu1u Ha1epujan?
476. 8au1o, sa poôujaue nneHeuu1or Ha1epujana, ce npeeuc1eo
paje napeu a ue jaje1y?
477. Kako ce oôesôelyje oproeapajylu onnopuu Ha1epujan?
478. L1a 1peôa pa ce ypapu ca opaôpauuH (uspesauuH)
nneHeuu1uH Ha1epujanoH?
479. L1a npepc1aenajy eeu1a•ke Ha1u•ue •auuue?
480. Op kakeor eocka 1peôa pa ce uspalyjy eeu1a•ke Ha1u•ue
•auuue?
481. Ha u1a 1peôa oôpa1u1u naxuy npu npeuocy nneHeuu1or
Ha1epujana y eeu1a•ky Ha1u•uy •auuuy?
482. Hsrpalyjy nu n•ene Ha1u•uake y npucyc1ey jaja?
483. Op kakee napee ue Hoxe pa ce paseuje n•ena papunuua?
484. Kakee napee cy uajnoropuuje sa ueroeaue Ha1uua?
485. Kakea je pasnuka y npopyk1ueuoc1u Ha1uue oprajeue op
jaje1a u op napee?
486. Meuajy nu ce nneHeuu1u suauu Ha1uue ako cy y c1apujyHy
paseoja napee xpaueue op Hnapux n•ena ppyre pace..
487. Koja je pyxuua Ha1u•uaka?
488. Kakae uox ce kopuc1u sa uspesueaue lenuja nneHeuu1or
Ha1epujana?
489. L1a je Ha1u•uu paH?
490. Ha koH pac1ojauy 1peôa pa ce uanpaee o1eopu y paHoeuHa
sa noc1aenaue nopHe1a•a (op nny1e)?
491. Kako Hory py•uo pa ce uanpaee oproeapajylu nopHe1a•u sa
nenneue Ha1u•uaka?
492. L1a 1peôa pa naH1u n•enap koju noc1aena Ha1u•uu paH(ca
Ha1u•uauuHa) y n•enuue ppyu1eo ôes Ha1uue?
493. Op •era saeucu ycneuuo npuHaue Ha1u•uaka op n•ena?
494. Kapa 1peôa pa ce noc1aeu Ha1u•uu paH (ca Ha1u•uauuHa) y
oprajuea•ko ppyu1eo?
495. Fpe 1peôa pa ce noc1aeu Ha1u•uu paH y kouuuuu?
29
496. V kakeuH Ha1u•uauuHa Hoxe pa ce poôuje sua1uo Haua
1exuua Ha1uua?
497. Ho •eHy Hoxe pa ce yc1auoeu pa je n•enuue ppyu1eo
cnpeHuo sa oprajaue Ha1uua?
498. Koje c1apoc1u 1peôa pa ôype Ha1uua y
oprajuea•koHppyu1ey?
499. V •eHy ce cac1oju npunpeHa oprajuea•kor ppyu1ea sa
Ha1uuy?
500. Kako Hoxe pa ce oôesôepu oproeapajylu nneHeuu1u
Ha1epujan sa Ha1u•uake ôes kopuuleua kaeesa
usona1opa?
501. Konuko pyro ce oc1aena Ha1u•uu paH ca sa1eopeuuH
Ha1u•uauuHa y oprajuea•koH ppyu1ey?
502. Konuko nokoneua Ha1uua Hoxe pa ce opueryje y jepuoH
oprajuea•koH ppyu1ey?
503. Kapa sa oprajaue jepuor nokoneua Ha1uua kopuc1uHo pea
oprajuea•ka ppyu1ea?
504. Moxe nu sa nneHeuu1o oprajaue Ha1uua pa ce uckopuc1e
Ha1u•uauu op n•enuuer ppyu1ea koje ce poju?
505. Kakea je pasnuka usHely Ha1u•uaka usrpaleuux ua
eeu1a•kuH Ha1u•uuH •auuuaHa u ua npupopuuH n•enuuuH
lenujaHa?
506. L1a npepc1aena usona1opuu Ha1u•uu paH?
507. L1a 1peôa pa ce ypapu ca spenuH Ha1u•uauuHa y
oprajuea•koH ppyu1ey?
508. Konuko pyro Hoxe pa ce ppxu sa1eopeu Ha1u•uak useau
kouuuue a pa ce ue nopeHe1u paseoj Ha1uue?
509. Kakeu kaeesu cy uajnoropuuju sa oprajaue Ha1uua ca
HoryluH npucyc1eoH n•ena po Ha1u•uaka unu ôes
npucyc1ea?
510. Konuko paua Hory pa ce oc1aee kaeesu ca Ha1u•uauuHay
oprajuea•koH ppyu1ey?
511. Ca •uH 1peôa cuaôpe1u kaees ca Ha1u•uakoH y koju n•ene
ueHajy npuc1yn?
30
512. L1a 1peôa pa oôesôepu n•enap npep ealeue kaeesa us
oprajuea•kor ppyu1ea?
513. Kapa 1peôa pa ce kou1ponuuy usnexeue Ha1uue?
514. L1a npepc1aenajy Hukpouykneycu?
515. Op kojux n•ena je cac1aeneu eeu1a•ku poj sa nyueue
onnopuaka?
516. 8au1o ueku n•enapu ue kopuc1e usona1opcke kaeese u
oc1aenajy Ha1uue pa ce usnery y npepxopuo
npunpeHneuoH eeu1a•koH pojy?
517. 8a u1a ce kopuc1u pojeeka sa Ha1uue?
518. Kako 1peôa pa ce ypepu pojeeka sa Ha1uue?
519. Kako ce nyuu pojeeka sa Ha1uue n•enaHa?
520. Kapa ce noc1aenajy Ha1u•uauu y pojeeky sa Ha1uue?
521. L1a ue 1peôa pa saôopaeu n•enap kapa noc1aena
Ha1u•uake y pojeeky sa Ha1uue?
522. UuHe 1peôa pa ce xpaue n•ene y pojeeku sa Ha1uue?
523. L1a je uykneyc?
524. L1a je cekuuja?
525. Ca •uH 1peôa pa ce ypepu uykneyc npep ueroeo nyueue
n•enaHa?
526. Konuka konu•uua uelepuo-keacuor 1ec1a ce noc1aena y
uykneyc?
527. Ca kakeor cala ce ysuHajy n•ene sa uykneyc?
528. Kako ce nyue uykneycu HnapuH n•enaHa?
529. Kako ce nyue uykneycu HnapuH n•enaHa y n•enapckuH
mupHaHa?
530. 8au1o ue 1peôa n•ene opHax pa ce nyc1e us uykneyca?
531. L1a 1peôa ypapu1u ca uykneycuHa nocne peopueeuor
sa1eapaua Hnapux n•ena?
532. Kapa uuje ueonxopuo pa ce ppxe n•ene sa1eopeue y
uykneycuHa?
533. 8au1o ua noknonuy uykneyca 1peôa pa uHa o1eop?
534. Kapa u ca kakeuH uuneH 1peôa pa ce usepuu npernep
uykneyca?
31
535. L1a 1peôa ypapu1u ca n•enuuuH ppyu1eoH nocne
opysuHaua onnoleue Ha1uue?
536. Konuko epeHeua Ha1uua Hoxe pa npec1oju y uykneycy?
537. 8au1o ce poje •ec1o n•ene noc1aeneue y uykneyc?
538. L1a npepc1aenajy nneHeuu1e kouuuue ca pesepeuuH
Ha1uuaHa?
539. Kakea cy npeuHylc1ea u uepoc1auu nneHeuu1e kouuuue?
540. Konuko Ha1uua Hoxe pa ôype onnoleuo op 1py1oea us jepuor
n•enuuer ppyu1ea?
541. Kako pa ce ca•yeajy 1py1oeu nneHeuu1or ppyu1ea sa
onnoleue Ha1uue y kpu1u•uoH cny•ajy kapa n•ene no•uy
pa roue 1py1oee us kouuuue?
542. Kako Hoxe pa ce ocurypa n•enuue ppyu1eo op uexeneuux,
1ylux,1py1oea kop nneHeuu1or oprajauaHa1uua?
543. Kapa Ha1uue usnely ua ôpa•uu ne1?
544. Konuko epeHeua nocne usneraua Ha1uua ce napu ca 1py1oH?
545. L1a je nosua1o o uekonuko napeua Ha1uue?
546. Ho •eHy Hoxe pa ce nosua pa je Ha1uua onnoleua?
547. L1a 1peôa ypapu1u ca onnoleuoH Ha1uuoH?
548. L1a 1peôa pa ce npa1u nocne onnoleua Ha1uue?
549. L1a ce noppasyHeea nop nojHoH ppyu1ea pekoppepu?
550. Mory nu Ha1uue onnoleue y ok1oôpy pa no•uy nonaraue jaja
y nponele?
551. Konuko Ha1uua 1peôa pa opraju n•enap sa ceoje no1peôe?
552. Kakee cy nocnepuue op ykpu1aua y cpopc1ey kop n•ena?
553. Kapa cy kop Ha1uue upue uore?
554. Ko je uuuuuja1op y•eua o nap1euoreuesuoH nopekny
1py1oea?
555. L1a ce cxea1a nop nojHoH cenekuuoua nuuuja?
556. Koju je ocuoeuu sax1ee sa o1eapaue onnopue c1auuue?
557. KojuH ycnoeuHa 1peôa pa oproeapa onnopua c1auuua pa ôu
ce poôune onnoleue Ha1uue •uc1e pace?
558. Fpe n•enap Hoxe pa c1eopu conc1eeuu onnopuu nyuk1?
32
559. Kako Hoxe pa ce oôesôepu onnoleue Ha1uue ca
nneHeuu1uH 1py1oeuHa y n•enuuaky?
560. Kako ce oôaena napeue Ha1uue u 1py1a?
561. Kako je pokasauo pa ce Ha1uua napu ca uekonuko 1py1oea?
562. L1a npepc1aena HukpooceHeuu1en u ko ra je c1eopuo?
563. Op konuko 1py1oea 1peôa pa ce cakynu cnepHa sa
eeu1a•ko oceHeuaeaue jepue Ha1uue?
564. Kako ce ysuHa cnepHa op 1py1oea sa eeu1a•ko
oceHeuaeaue Ha1uue?
565. L1a je nosua1o o uaroHunaeauy (sôopuu1y) 1py1oea?
566. La nu je onpaepauo pa ce yuoce 1yle pace n•ena?
567. La nu je Horyle Helykou1uueu1anuo ykpu1aue n•ena?
568. Mory nu napee unu jaja n•ena pa ce npeeose ua eela
pac1ojaua?
569. L1a je neuononuc1upon?
570. La nu cy noropuu cuu1e1u•ku neuac1u Ha1epujanu sa uspapy
kouuuua?
571. V koH npaeuy ce paseuja npouseopua oônarajylux
Ha1epujana sa n•enapc1eo?
572. Fpe je npeu ny1 ôuno npepnoxeuo u kakea cy npeuHylc1ea
nnac1u•uor cala?
573. Kakea je pasnuka usHely 1epHonnac1u•uux u
1epHopeak1ueuux cHona?
574. 8a u1a Hoxe pa ce yno1peôu 1kauuua aHepukau y
n•enapc1ey?
575. L1a je anymoaH?
576. L1a npepc1aena nueeua kouuuua?
577. L1a je kay•ykoacman1 u sa u1a ce Hoxe kopuc1u1u y
n•enapc1ey?
578. L1a npepc1aena eouu1?
579. Kakee ôoje ce npenopy•yjy sa ôojeue kouuuua?
580. Kako ce kopuc1e na1ekcue ôoje?
581. Kako 1peôa pa ce papu ca kapôonuoH kucenuuoH npu
opc1pauueauy n•ena us Hepuu1a ua kouuuuaHa?
33
582. UuHe Hoxe pa ce saHeuu rnuuepuu koju ce kopuc1u kop
uspape ca1ue ocuoee?
583. 8a u1a ce kopuc1u Hokpa 1kauuua y n•enapc1ey?
584. L1a je n•enapcku uox u sa u1a ce kopuc1u?
585. L1a je packa Tapauoea…………………………………………………………………………? …………………
586. Kakee nopHe1a•e kopuc1u n•enap y kouuuuu?
587. L1a osua•aea 1epHuu c1asuua y n•enapc1ey?
588. Kakae neeak kopuc1u n•enap?
589. 8a u1a ce kopuc1e n1u•uja nepa y n•enapc1ey?
590. L1a npepc1aena usona1op u sa u1a cnyxu?
591. 8a u1a ce kopuc1u noc1one sa paHoee?
592. 8a u1a je ueonxopua n•enapy kauu•uua u kakeor oônuka
1peôa pa ôype?
593. Kakae je cyu•auo enek1pu•uu 1onuouuk u kako ce kopuc1u?
594. Kakea je 1eHnepa1ypa y cyu•auoH 1onuouuky?
595. Kakea je pasnuka usHely peue1ke Hpokonoeu•a u
XaueHaua?
596. Kakeu eupoeu kaeesa ce uspalyjy sa n•enapc1eo?
597. Kakey usHeuy y kaeesy usona1opy je yeeo Bepkoecku?
598. Op •era ce cac1oju c1auuonoe koHnne1 sa oôenexaeaue
Ha1uua?
599. L1a npepc1aena pempak1oHe1ap u sa u1a cnyxu?
600. 8a u1a ce kopuc1u HakcuHanuo-HuuuHanuu 1epHoHe1ap u
kapa 1peôa pa ce noc1aeu y kouuuuy?
601. 8a u1a cnyxu unupu1ycuu ropuouuk sa ôpso pejc1eo?
602. 8a u1a ce kopuc1u 1pyno ppeo y n•enapc1ey?
603. Koju Ha1epujan noc1aeneu y puHunuuy paje puH pyro
epeHe?
604. Koju cy uepoc1auu puHunuue ca koxuuH HexoH?
605. Koju cy uoeu 1unoeu puHunuue?
606. L1a je anupuk1op?
607. Kakea 1peôa pa je pojeeka?
608. 8a u1a ce kopuc1u yuueepsanua pojeeka?
34
609. Koje ja•uue 1peôa pa je enek1poHo1op oppeleu sa
nokpe1aue ueu1pumyre kanauu1e1a 4 -– 6 paHoea?
610. 8a u1a ce kopuc1u akyHyna1op y n•enap1c1ey?
611. L1a je enek1pu•uu xepk /enek1pu•uu y1ana• xuue y
ocuoey/?
612. L1a je pekpuc1anusa1op Hepa?
613. Kako kopuc1u1u py•uy npckanuuy kop papa ca n•enaHa?
614. L1a je nnopuu1e?
615. Kakea je kouuuua Poxe Lenoua?
616. L1a je pyôoka nopua•a…………………………………’’’’’’’’’’?
617. Koja epc1a ppee1a je uajnoropuuja sa uspapy kouuuua?
618. Koju cnonuu peo kouuuue 1pynu ôpso u kako 1o Hoxe pa ce
cnpe•u?
619. Konuko 1peôa pa ôype pac1ojaue op poue ne1ee paHa
nnopuu1a po pua kouuuue?
620. 8au1o ue 1peôa pa ce oc1aeu Huoro eenuko pac1ojaue
usHely pouux ne1euua paHa u pua kouuuue?
621. Kakee 1peôa pa cy pasHepe ne1a?
622. 8au1o ce npenopy•yje pa je kouuuua ca pouuH ne1oH?
623. L1a je nosua1o o 1se. cknonueoH nposopy ua kouuuuu?
624. La nu je ueonxopuo ne1o ua Hepuu1y?
625. L1a osua•aea 1epHuu cnpa1 y n•enapc1ey?
626. Kako 1peôa pa ôype pac1ojaue op ôo•uux ne1euua paHa po
supa kouuuue?
627. Koja epc1a ppee1a je uajnoropuuja sa uspapy paHoea?
628. Koja je oproeapajyla peônuua supa kouuuue?
629. Koju je 1un kouuuue uajôonu?
630. Kojer npe•uuka cy oôu•uo o1eopu sa xuuy y paHoeuHa u koju
cy uH uepoc1auu?
631. Kako Hoxe pa ce cnpe•u ypesueaue xuue y ne1euue paHoea
u noc1aenaue jaja eou1auor Honua y o1eope sa xuuy?
632. Koju oônuuu pasHaka cy nosua1u u koju op uux ce kopuc1e
pauac y n•enapc1ey?
633. Koju nonoxaj cala je uajnoropuuju, 1onnu unu xnapuu?
35
634. Koje cy npepuoc1u u uepoc1auu c1auuouapuor u ceneler
n•enapc1ea?
635. L1a npepc1aena kou1ejuep sa kouuuue?
636. L1a npepc1aena naeunou, cenelu n•enuuak u npukonuua?
637. L1a je paseopuuk?
638. L1a npepc1aena paseopuuk sa Ha1uue?
639. Ko Hoxe pa ce cHa1pa uajeeloH u1e1o•uuoH sa n•ene?
640. Koje u1e1o•uue n•ena cy nosua1e us knace onuokpunaua?
641. Koju onuokpunuu cy ôesonacuu sa n•ene?
642. Kako n•enap 1peôa pa •yea n•ene op Hpaea?
643. L1a je nosua1o o c1puneuy?
644. Kakey u1e1y n•enaHa uauocu n•enuuu eyk?
645. Hauoce nu u1e1y n•enaHa seHue n•ene?
646. Kapa nayuu npu•uuaeajy u1e1y n•enaHa?
647. Hoc1oju nu akap (kpnen) koju pouocu kopuc1 n•enaHa?
648. Koje epc1e akapa cy onacue sa n•ene?
649. Koje epc1e akapa ce xpaue noneuoH?
650. L1a je nosua1o o akapy Varroa jacobsoni ?
651. L1a ce sua o nanupuoH naxuoH ukopnuouy?
652. L1a ce sua o n•enuuoj eauu?
653. Konuko n•enuuux eauu Hoxe uc1oepeHeuo pa ce uacenu ua
1eny n•ene papunuue unu ua Ha1uuu?
654. V koH cny•ajy n•enuua eau ue uanasu noropuy cpepuuy sa
ceoj paseoj?
655. Kakee npeeeu1ueue Hepe 1peôa npuHeuu1u y ôopôu ca
n•enuuoH eauu?
656. Kako ce eopu ôopôa npo1ue n•enuue eauu?
657. L1a je nosua1o o eockoeoH Honuy?
658. Kakea je noc1ojauoc1 eockoeor Honua npu pasnu•u1uH
1eHnepa1ypaHa?
659. Ho •eHy ce pacnosuaje xeuka op Hyxjaka nen1upa eockoeor
Honua?
660. Ho •eHy ce nosuaje pa nu y caly uHa eockoeor Honua?
661. L1a je nosua1o o ôuonoukoj ôopôu ca eockoeuH HonueH?
36
662. Kakeu npenapa1u ce kopuc1e y ôopôu npo1ue eockoeor
Honua?
663. Hauocu nu u1e1y n•enaHa nen1up Hp1ea•ka rnaea?
664. L1a je nosua1o o yxonaxu u u1e1u op ue?
665. Koju cy ua•uuu sa yuuu1aeaue yxonaxa?
666. L1a je nosua1o o ceuojepy?
667. L1a ce sua o rpôaeoj Hyxu?
668. L1a je nosua1o o rpaônueoj Hyxu?
669. Hauoce nu u1e1y c1ouore n•enaHa?
670. L1a je nosua1o o uucek1uHa us nopopuue yjepajylux Hpaea?
671. La nu cy onacuu oôapu sa n•ene?
672. Hauocu nu u1e1y n•enaHa eopeuu kouuu?
673. L1a je nosua1o o napasu1uoj Hyxu?
674. L1a je nosua1o o ôyHôapuHa 1pka•uHa?
675. L1a je nosua1o o oôu•uoj sna1uuu?
676. L1a je nosua1o o kopojepy?
677. Kakey u1e1y uauocu oôu•uu koxojep n•enaHa u kako 1peôa
pa ce eopu ôopôa ca uuH?
678. Kakey u1e1y uauocu n•enaHa ôyHôap upua Hajka?
679. 8au1o pe1nul ôyuu sup kouuuue?
680. Hauocu nu u1e1y nac1aeuue n•enaHa?
681. Kapa n•ene Hory pa noc1auy oôunua xpaua sa ceuuue?
682. Ca kojuH penoH 1ena n•ene ce xpaue ceuuue?
683. L1a je nosua1o o upeeuoneluoH cepa•ky?
684. Kako pa ce cnpe•u u1e1a npu•uueua op upeeuoneluor
cepa•ka?
685. L1a je nosua1o o ocojepy u n•enojepy?
686. La nu je onacua xaôa sa n•ene?
687. L1e1u nu jex n•enaHa?
688. Kakae je sua•aj jexa kapa ce uale ônusy n•enuuaka?
689. Hauocu nu u1e1y ôenka n•enaHa?
690. Koje cy u1e1o•uue pesepee xpaue ua n•enuuaky?
691. Koje epc1e akapa yuuu1aeajy pesepee xpaue n•ena?
692. Kako usrnepa noneu yuuu1eu op akapa?
37
693. V1u•y nu akapu ua keanu1e1 Hepa?
694. Kako Hoxe pa ce cnpe•u yuuu1aeaue noneua u Hepa op
akapa?
695. Kako Hory pa ce yuuu1aeajy akapu koju ce uanase y caly ca
noneuoH u HepoH y nnopuu1y?
696. Koja nnecau ou1elyje noneu y caly?
697. Koje u1e1o•uue Hory pa ce o1kpujy y saHeuu sa noneu?
698. Ho •eHy Hoxe pa ce y1eppu pa nu y kouuuuu uHa Huua unu
poe•uue?
699. Kakee curypuocue Hepe 1peôa npepyse1u npo1ue ynapa
Huua y kouuuuy?
700. L1a npepc1aenajy HukpooprauusHu?
701. L1a npepc1aenajy ôak1epuje?
702. L1a npepc1aenajy ôauunu?
703. L1a je cnopa u kakey ynory uHa?
704. L1a npepc1aenajy eupycu?
705. Kako Hoxe pa ce pacnosuaje nerno yruuyno op rnapu u suHe
op nerna yruuynor op sapasuux ôonec1u?
706. L1a je nosua1o o eupycuoj uumekuuju Heuuuac1a 1pynex?
707. Koju HukpooprauusHu usasueajy ôonec1 eeponcka 1pynex
nerna?
708. Konuko pyro ca•yeajy eupyneu1uoc1 usasuea•u eeponcke
1pynexu?
709. Koje nerno uajnpe oôonu op eeponcke 1pynexu?
710. L1a je kapak1epuc1u•uo sa ôonec1 eeponcka 1pynex?
711. Kako 1peôa pa ce eopu ôopôa npo1ue eeponcke 1pynexH?
712. Ko je usasuea• aHepu•ke 1pynexu nerna?
713. V u1a ce npe1eapa cnysac1a Ha1epuja op 1pynux n•enuuux
napeu kop oôoneua nerna op aHepu•ke 1pynexu?
714. 8a koje epeHe yruue nerno sapaxeuo aHepu•koH 1pynexu?
715. Kako noc1ynu1u kapa ce y1eppu noc1ojaue ôonec1u
aHepu•ka 1pynex?
716. L1a je pukeuuosa?
717. L1a je nosua1o o napa1umy kop n•ena?
38
718. L1a je nosua1o o uoseHa1osu?
719. Koja nekoeu1a cpepc1ea ce kopuc1e kop ne•eua uoseHa1ose
n•ena?
720. Kako ce posupa myHarunuu LUX?
721. Kako ce epuu pesuumekuuja cala nocne nukeupupaua
uoseHa1osue uumekuuje?
722. Ho •eHy ce pasnukyje cpepue upeeo sppaee n•ene u
ôonecue op uoseHa1ose?
723ne yôopa n•ene? . L1a ôuea ca Ha1uuoH sapaxeuoH
uoseHa1osoH?
724. L1a je nosua1o o aHeôuoj uumekuuju n•ena?
725. 8au1o Ha1uua ue oôoneea op aHeôue uumekuuje?
726. L1a je nosua1o o ôonec1u akaposa?
727. Koju cy suauu akapose?
728. Kako ce npouupyje akaposa?
729. Kako Hoxe pa ce cnpe•u npouupueaue akapose y
uesapaxeue oônac1u?
730. Ha •eHy ce sacuuea ôuonouka He1opa sa ne•eue akapose u
kakeu cy pesyn1a1u op ueue npuHeue?
731. L1a je nosua1o o akapy PedicuIoides ventricosus?
732. Kakea je ôonec1 nueHo1osa u u1a je usasuea?
733. Kakeu cy suauu nueHo1ose?
734. La nu je onacau usasuea• nueHo1ose sa n•enapa?
735. La nu je onacau usasuea• nueHo1ose sa poHale xueo1uue?
736. Kakee Hepe 1peôa npepyse1u kop oôoneua n•ena op
nueHo1ose?
737. L1a je nosua1o o eapoa1osu?
738. Kako usrnepa usasuea• akapose?
739. Kakea je ôuonoruja usasuea•a eapoa1ose?
740. Konuko akapa Hoxe pa ce o1kpuje y kouuuuu kop oôoneua
n•enuuer ppyu1ea op eapoa1ose?
741. Ho konuko akapa Hoxe pa ce o1kpuje ua jepuoj n•enu kop
oôoneua eapoa1ose?
39
742. Konuka je pyxuua xueo1a akapa usasuea•a ôonec1u
eapoa1ose?
743. Koja je on1uHanua 1eHnepa1ypa sa paseoj usasuea•a
eapoa1ose?
744. Ha konuko pac1ojaue u sa koje epeHe ce npouupyje
eapoa1osa?
745. Koju cy suauu pa cy n•ene oôonene op eapoa1ose?
746. Koja je pyxuua xueo1a n•ena sapaxeuux eapoa1osoH?
747. Kako sapaxeuoc1 eapooH y1u•e ua o1nopuoc1 n•ena npeHa
ppyruH ôonec1uHa?
748. Kakea je nporuosa kop oôoneua n•ena op eapoa1ose?
749. Kakea je uu1eusueuoc1 uueasuje kop eapoa1ose?
750. Kako ce pujaruoc1uuupa eapoa1osa?
751. Kakee Hepe 1peôa pa ce npepysuHajy sa ôopôy npo1ue
eapoa1ose?
752. Koja nekoeu1a cpepc1ea ce kopuc1e kop oôoneua n•ena op
eapoa1ose?
753. O •eHy 1peôa eopu1u pa•yua kop ôopôe npo1ue eapoa1ose…?
754. L1a je Hpaena kucenuua u sa u1a ce kopuc1u y n•enapc1ey?
755. L1a je okcanua kucenuua u sa u1a ce kopuc1u y n•enapc1ey?
756. L1a je 1uHon u sa u1a ce kopuc1u y n•enapc1ey…?
757. L1a je KAC-81 u sa u1a ce kopuc1u?
758. Kakeu musu•ku y1uuaju ce npenopy•yjy y ôopôu npo1ue
eapoa1ose?
759. Koju je uajemukacuuju ôuonouku He1op sa ôopôy npo1ue
eapoa1ose?
760. La nu paH rpaleeuak epepu kopuc1u1u?
761. L1a je nosua1o o ôonec1u Henauosa?
762. L1a ce sua o nnecuu u ôonec1Ha kop n•ena?
763. L1a je kpe•uo nerno?
764. L1a je kaHeuo nerno?
765. L1a 1peôa ypapu1u ca caleH y koHe ce ynnecuueuo noneu?
766. Kako uac1aje upua ôonec1 kop n•ena?
767. L1a je nosua1o o cen1uxeHuju n•ena?
40
768. L1a je nosua1o o eupycuoj napanusu n•ena?
769. L1a je Huasa?
770. Koju cy cnonauuu suauu pujapeje kop n•ena?
771. Kako uac1aje sa1eop kop n•ena?
772. L1a je nosua1o o Hacuoj pereuepauuju jajuux uee•uua kop
Ha1uue?
773. L1a Hoxe pa usasoee sa•enneue jajoeopa kop Ha1uue?
774. Hoc1oje nu n•ene anôuuocu?
775. HHa nu n•ena kuknona?
776. L1a npepc1aenajy Hp1ea jaja?
777. L1a je Hp1eo nerno?
778. L1a ce noppasyHeea nop oôpuy1o nerno?
779. L1a je nosua1o o uupyc1pujckoH 1poeauy n•ena?
780. Kako ce oppaxaea saraleue okonue cpepuue ua n•ene?
781. L1a usasuea 1poeaue xpauoH kop n•ena?
782. Mory nu n•ene pa npeuecy y Hep HukpooprauusHe usasuea•e
sapasuux ôonec1u?
783. Ca •uHe ce oôpalyjy koxue n•enapcke pykaeuue?
784. 8a u1a ce kopuc1u mocmopua kucenuua y n•enapc1ey?
785. 8a u1a ce kopuc1u cyHnopua kucenuua y n•enapc1ey?
786. 8a u1a ce kopuc1u cuple1ua kucenuua y n•enapc1ey?
787. 8au1o ue 1peôa pa ce kopuc1u uanu1pa y puHunuuu?
788. Koju npenapa1 1peôa pa kopuc1u n•enap sa pesuumekuujy
pyky?
789. L1a npepc1aena npenapa1 mpoy?
790. Koja konu•uua cyHnopa je ueonxopua pa ôu ce yuuu1une
napee u nen1upu eockoeor Honua?
791. Kako cenpunpeHa 10° pac1eop mopHanuua?
792. Kako u ca •uH ce pesuumukyjy kouuuue kop nouoeue
yno1peôe?
793. L1a je monôekc?
794. Koja konu•uua apceuokcupa je cHp1ouocua sa n•ene
papunuue?
795. Kakae y1uuaj nokasyjy racoeu ua n•ene?
41
796. Kako ce c1eapa pajcku rac u kakey npuHeuy uHa y
n•enapc1ey?
797.V kojuH cny•ajeeuHa ce onujajy n•ene?
798. Konuko epeHeua 1peôa pa 1paje onujeuo c1aue n•ena npu
kopuuleuy pajckor raca?
799. Kako pa ce ca•yeajy kouuuue op ôyHôapa ppeojepa?
800. L1a je 1epaHuuuu?
801. L1a npepc1aena ok1osau1?
802. 8a u1a je ôuo kopuuleu xnopomopH y n•enapc1ey?
803. 8a u1a ce kopuc1u meuo1ujasuu?
804. L1a 1peôa pa uHa ano1eka n•enapa?
805. Kako ce oppaxaea ua n•ene kopuuleue xeHujckux
cpepc1aea sa sau1u1y ôunaka?
806. Koju nec1uuupu cy uajonacuuju sa n•ene?
807. Kako penyjy ua n•ene uepeuonapanu1u•ku nec1uuupu?
808. Koju cy ocuoeuu yspouu sa Hacoeuo 1poeaue n•ene
nec1uuupuHa?
809. UuHe le pa ôypy saHeueua xeHujcka cpepc1ea kopuuleua sa
yuuu1aeaue u1e1o•uua y ceockuH poHaluuc1euHa?
810. La nu kopuc1u1u pasue ôunke y sau1u1u u ne•euy n•ena?
811. Kakae je sua•aj Hepa sa •oeeka?
812. Koje cy nekoeu1e pose Hepa sa oppcne u sa peuy?
813. Kakae je sua•aj Hepa sa paseoj opoj•apu?
814. Kako ce cnpaena Hepeuu ôy1ep?
815. Konuko pyro ce Hoxe o•yea1u keanu1e1 Hepa?
816. Kako n•ene sryuuaeajy Hep?
817. 8au1o kpuc1anuue Hep?
818. Kako Hoxe pa ce cHauu eenu•uua kpuc1ana kop
kpynuospuac1or Hepa?
819. 8a u1a je ueonxopua n•enapy •enu•ua nona1uua?
820. Kako je ueueu nac1epusoeau Hep?
821. Op •era saeucu konu•uua caxapose y Hepy?
822. HpeHa kakeuH nokasa1enuHa ce oppelyje keanu1e1 Hepa?
823. L1a je okcumnaeou?
42
824. Kako ce opc1pauyjy npuHece us Hepa?
825. L1a 1peôa pa ce sua o 1aHuoH uyHckoH Hepy?
826. La nu je Hepnuka npouseop xueo1ue ak1ueuoc1u caHo
eauu?
827. Kakea je pasnuka usHely uuckoHonekynuor uek1apckor Hepa
u eucokoHonekynue Hepnuke?
828. L1a ce sua o pekc1puuuHa koju ce cappxe y Hepy?
829. L1a je kapak1epuc1u•uo sa Hep op epecka?
830. Kako ce ryc1 Hep y•uuu 1e•uuH?
831. L1a je rnuky1umak1op?
832. Kako Hoxe ryc1 Hep pa ôype 1e•au?
833. 8au1o ce paje npepuoc1 1e•uoH Hepy?
834. 8a u1a ce kopuc1u kapaHenusupauu Hep?
835. Op •era saeucu apoHa u ykyc Hepa?
836. Koju Hep je uajapoHa1u•uuju?
837. Konuko ny1a jepua n•ena 1peôa pa pouece xpauy y lenujy
n•ene papunuue pa ôu je uanyuuna?
838. V •eHy ce cac1oju cyeo u Hokpo sa1eapaue Hepa y lenujaHa
cala?
839. Moxe nu HepoH pa ce uey1panuue pejc1eo ankoxona kop
•oeeka?
840. Kako ce npunpeHa Hepeuo euuo?
841. Op •era Hoxe pa ce noropua keanu1e1 Hepa?
842. Kako Hoxe pa ce npoeepu npupopuu npouseop Hepnuka?
843. Kako Hoxe pa ce y1eppu pa nu je Hep ôuo mancumukoeau
popaeaueH cuu1e1u•ku uueep1oeauor uelepa?
844. L1a noja•aea nekoeu1o pejc1eo Hepa?
845. La nu je Hep xpaua unu nek?
846. Koju cac1ojuu Hepa noHaxy cuuxaeauy kpeuor npu1ucka kop
•oeeka?
847. Paspelyjy nu n•ene Hep suHu npe uero ra uckopuc1e?
848. L1a je n•enuuu eocak u kako ce poôuja?
849. Koju cy ocuoeuu cac1ojuu n•enuuer eocka?
850. Kop koje 1eHnepa1ype n•ene ny•e eocak?
43
851. Konuko eocka npouseepe jepuo n•enuue ppyu1eo?
852. Konuko 1exu 1 pH. kyôuu n•enuuer eocka?
853. Hpu kojoj 1eHnepa1ypu eocak no•uue pa ce 1onu u kakae je
c1eneu ckynnaua?
854. L1a je n•enuue cale?
855. L1a npepc1aena uoeo n•enuue cale?
856. L1a je noepuuua eocka u kojux pasHepa 1peôa pa ôype?
857. Koju je yspok nojaee 1py1oeckux lenuja keappa1ue mopHe?
858. Kako ce poôuja eocak op n•enuuer ppyu1ea?
859. Kapa ce y n•enapc1ey kopuc1u epyl 1e•uu eocak?
860. Kakea cy npeuHylc1ea ca1uux ocuoea ca yeelauuH
lenujaHa?
861. L1a npepc1aenajy ca1ue ocuoee u sa u1a ce kopuc1e?
862. L1a ce sua o ocuoeu uspaleuoj op uoeopypa?
863. Konuko papunu•kux lenuja uHa ua 1pH. keappa1uu ca1ue
ocuoee?
864. Koje ca1ue ocuoee cy noropuuje nueeue unu eanaue?.
865. L1a je nosua1o o nepmopupauuH ca1uuH ocuoeaHa.?
866. L1a npepc1aena Helynpoc1opuu cnoj npu npouseopuu
ca1ue ocuoee u kako ce poôuja?
867. 8a u1a Hoxe pa ce uckopuc1u ckpoô op kpoHnupa y
n•enapc1ey?
868. Koju pac1eapa•u ce kopuc1e sa no1nyuy ec1pakuujy
(usena•eue) n•enuuer eocka us cala?
869. 8a u1a ce kopuc1u eockoeapuua?
870. Op kapa ce kopuc1e anapa1u sa uspapy ca1uux ocuoea?
871. 8a u1a n•enap kopuc1u koHôuuoeauu xepk?
872. Fpe ce jou kopuc1u •uc1 n•enuuu eocak?
873. Kakea je pasnuka usHely xeHujckor u npupopuor
npe•uulaeaua (usôenueaua) eocka?
874. Op •era n•enuuu eocak poôuja pasnu•u1e uujauce ôoje?
875. Kako Hoxe pa ce opc1pauu cuekac1a uujauca ca n•enuuer
eocka?
44
876. Kako Hoxe pa ce pasnukyje mancumukoeauu op npupopuor
n•enuuer eocka?
877. Kako Hoxe pa ce y1eppu 1eHnepa1ypa 1onneua n•enuuer
eocka?
878. Ca •uH ce uaj•eule mancumukyje n•enuuu eocak?
879. Kako ce kopuc1u Hupuc usropenor n•enuuer eocka?
880. Kako ce eocak Hoxe o•uc1u1u op npnaeu1uue?
881. 8a u1a ce cee kopuc1u eocak?
882. Kakae je sua•aj noneua sa n•ene?
883. Kojy konu•uuy noneua kousyHupa uopHanuo n•enuue
ppyu1eo sa ropuuy paua?
884. Kapa je noneu speo?
885. Kako Hoxe pa ce y1eppu keanu1e1 noneua u ueroee saHeue?
.886. Kapa ce kopuc1e saHeue sa noneu?
887. Koja konu•uua noneua je no1peôua sa oprajaue jepue n•ene
u konuko noneua cknapuu1e n•ene y jepuoj kouuuuu?
888. 8u1o n•ene cknapuu1e noneu caHo y lenuje n•ena
papunuua?
889. UuHe n•ena eapu noneu koju je cakynuna y lenuje?
890. Fyôu nu noneu xpaunuey epepuoc1 npu pyro1pajuoH •yeauy?
891. L1a cappxu oHo1a• noneuoeor spua?
892. Koja cy nekoeu1a ceojc1ea noneua?
893. Kako noneu penyje ua onopaeak oprauusHa?
894. L1a osua•aea npucyc1eo Huoro eenukux konu•uua noneua y
nnopuu1y npep sasuHnaeaue n•enuuer ppyu1ea?
895. V kojuH n•enuuuH ppyu1euHa uHa Hanux sanuxa noneua y
kouuuuu u sau1o?
896. Moxe nu noneu pa ce saHeuu ca cyeuH oôesHauleuuH
HnekoH?
897. L1a osua•aea npucyc1eo 1paroea ceexer noneua y uac1aeky
kouuuue?
898. Kapa n•ene cknapuu1e noneu y uac1aeuuHa kouuuue?
899. L1a je eucuuu?
45
900. Kako 1peôa pa ce useapu us lenuje noneu koju je oc1ao op
npepxopue ropuue a pa ce ue noepepu cale?
901. Konuko npauuukoeux spua Hoxe pa npeuece jepua n•ena?
902. Kako ce oôpasyjy non1uue op noneua ua rpypuHa n•ene
papunuue?
903. Kako Hoxe pa ce kousepeupa ceexu noneu?
904. Kako Hoxe pa ce •yea noneu oppeleu sa onpauueaue?
891. Kapa n•ene cakynnajy noneu?
905. Kapa n•ene pouoce uajeely konu•uuy noneua y kouuuuy?
906. Konuko n•ena pouece noneua y kouuuuy sa jepau pau u
ykojoj konu•uuu?
907. Ha koH pac1ojauy op kouuuue u y koH c1eneuy n•ene
onpauyjy uee1oee ôunaka?
908. Kakae je pesyn1a1 onpauueaua uee1oea xpac1a ua pasuuH
pac1ojauuHa op n•enuuaka?
909. Koju npoueua1 op ykynuor ôpoja onpaueuux uee1oea je
y•eule n•ena?
910. Kako Hoxe pa ce kousepeupa noneu ua 1se. cye ua•uu?
911. Kako ce y CAL npunpeHa nyuoepepua saHeua sa noneu?
912. Konuku je cappxaj ôenau•eeuua y noneuy?
913. HHajy nu n•ene usne1uuue oprau kojuH Hory pasnukoea1u
noneu op ueroee saHeue?
914. L1a npepc1aena ″ôonec1 poroea″ u ″ôonec1 ne1e″ kop
n•ene?
915. L1a je npononuc?
916. Kapa u kako n•ene cakynnajy ″cupoeuuy″ sa npononuc?
917. Kakeo je pejc1eo npononuca ua n•enuue cale?
918. Kapa u sa u1a n•ene kopuc1e npononuc y kouuuuu?
919. 8a u1a je ôuo kopuuleu npononuc y npounoc1u?
920. Kakeo je nekoeu1o pejc1eo npononuca?
921. Kako ce kopuc1u npononuc y ne•euy?
922. Koju nekoeu1u npenapa1u cy uspaleuu op npononuca?
923. L1a npepc1aena n•enuuu Hne• u kakea cy Hy musu•ka
ceojc1ea?
46
924. Kakae je xeHujcku cac1ae n•enuuer Hne•a?
925. V •eHy ce pac1eapa n•enuuu Hne•?
927. L1a 1peôa pa ce pasyHe nop nuomunusauuja n•enuuer
Hne•a?
928. Koju n•enuuu Hne• je emukacuuju ceex unu nuomunusoeau.
929. L1a je aue1unxonuu?
930. Kako Hoxe pa ce poôuje eenuka konu•uua Hne•a sa
mapHauey1cke no1peôe?
931. Kako ce mun1pupa (npe•uulaea) n•enuuu Hne• nocne
ealeua us Ha1u•uaka?
932. Kako 1peôa pa ce •yea n•enuuu Hne•?
933. Koju nekoeu ce npouseope op n•enuuer Hne•a?
934. Konuko je Hne• epepua Ha1epuja sa •oeeka?
935. L1a je n•enuuu o1poe u kakae Hy je xeHujcku cac1ae?
936. Kako ce poôuja n•enuuu o1poe?
937. Konuko rpaHa cyeor n•enuuer o1poea Hoxe pa ce poôuje op
jepuor n•enuuer ppyu1ea npu jepuokpa1uoH cakynnauy u
konuko n•ena je no1peôuo sa poôujaue 1 kr. •uc1or
n•enuuer o1poea?
938. La nu je n•enuuu o1poe ôak1epuuupau?
939. L1a je nokanua a u1a onu1a 1okcu•ua peakuuja ua yôop
n•ene?
940. Konuko noc1oju c1eneuu aneprujcke peakuuje?
941. L1a je cneuumu•ua uHyuo1epanuja kop anepruje?
942. L1a je uecneuumu•ua uHyuo1epanuja kop anepruje?
943. Konuko yôopa Hoxe pa usasoee cHp1 kop •oeeka?
944. Kako n•enap Hoxe pa ce •yea op yôopa n•ena?
945. L1a 1peôa pa ce ypapu kop yôopa n•ene?
946. Ha kakae ua•uu Hoxe pa ce cnpe•u nojaea aneprujcke
peakuuje nocne yôopa n•ene?
947. Ca kojuH xeHujckuH npenapa1uHa Hoxe pa ce cHauu o1ok
koju ce nojaeu noc
948. Op •era saeucu cappxaj o1poea y o1poeuoj xnespu n•ene?
47
949. La nu yôop n•ene usasuea caHo ôon unu uHa u uekakeo
kopucuo pejc1eo?
950. Kakae je sua•aj n•enuuer o1poea sa Hepuuuuy?
951. Kop kojux ôonec1u ce kopuc1e nekoeu koju cappxe n•enuuu
o1poe u Hep?
952. Kapa je uac1ano n•enapc1eo?
953. Ha kojuH kou1uueu1uHa npeoôu1uo uuje ôuno n•ena?
954. Kapa cy n•ene npeue1e y Ayc1panujy?
955. Koju oônuk n•enapc1ea je uajc1apuju?
956. Kakae oônuk n•enapc1ea cy kopuc1unu C1apu Cnoeeuu?
957. Kapa ce nojaeuno poHale n•enapc1eo?
958. Kapa je ocuoeaua npea n•enapcka oprauusauuja?
959. Kapa u rpe cy ôunu oppxauu ceecnoeeucku kourpecu
n•enapa?
960. L1a je AnuHoupuja?
961. Koju cy sapauu AnuHoupuje?
962. Kapa u rpe cy oppxauu Helyuapopuu kourpecu n•enapa?
963. Kakee noHolue oprauusauuje cy ocuoeaue y AnuHoupuju?
964. L1a je nosua1o o Lapauy?
965. Ko je Lynu1n?
966. Ko je Tepsou?
967. L1a je nosua1o o Fepc1yury?
968. Ko je Xyôep?
969. L1a je nosua1o o Laupopy?
970. Ho •eHy je nosua1 ßaurc1po1?
971. Ko je Hpokonoeu•?
972. Ho •eHy je nosua1 Hon1ee?
973. L1a je nosua1o o ApaHeuy?
974. L1a je y1eppuo Mopus?
975. L1a je nosua1o o AHôpyc1epy?
976. L1a je yc1auoeuo Kox?
977. Ko Hoxe pa ce cHa1pa npouanasa•eH ueu1pumyre sa Hep?
978. Ko je 1eopau ca1ue ocuoee?
979. Ko je npouanasa• knuuac1ux pasHaka?
48
980. L1a je nosua1o o Tapauoey?
981. Koju uay•uuuu cy ce sauuHanu sa Hepeue 1eHnepa1ype y
n•enuueH ppyu1ey?
982. Ko je CeaHeppaH?
983. L1a je nosua1o o Bep1noy?
984. Konuku je ôpoj n•enapa y cee1y?
985. Konuku je npuônuxau ôpoj n•enuuux ppyu1aea y cee1y?
986. Kakea je pacnopena n•enuuux ppyu1aea no nojepuuuH
ppxaeaHa?
987. Kakea je uu1eusueuoc1 paseoja n•enapc1ea y nojepuuuH
ppxaeaHa?
988. Koje konu•uue Hepa ce npouseepy y cee1y?
989. Koje ppxaee cy ocuoeuu useosuuuu Hepa?
990. Koja ppxaee yeose uajeele konu•uue Hepa?
991. Kakea je cee1cka npopyk1ueuoc1 Hepa no jepuoH n•enuueH
ppyu1ey?
992. Fpe je noc1uruy1a uajeela npouseopua Hepa op jepuor
n•enuuer ppyu1ea?
993. Koje je jepuo op uajeelux n•enapckux npepysela y cee1y?
994. Kakae cuc1eH n•enapc1ea je npuxealeu y ppxaeaHa rpe je 1a
oônac1 jako paseujeua?
995. L1a ce noppasyHeea nop Huoroppyu1eeuuH oprajaueH
n•ena?
996. 8au1o ce nononpuepepuuuu ue ôaee ak1ueuo n•enapc1eoH?
997. Kora HoxeHo cHa1pa1u sa n•enapa?
998. 8ua nu uckycuu n•enap cee o n•enapc1ey?
999. La nu n•enapu 1peôa pa •u1ajy?
1000. 8a kora je ôaeneue n•enapc1eoH onacuo?
49
H•ene H•ene H•ene H•ene

H•ene papunuue H•ene papunuue H•ene papunuue H•ene papunuue

1. La nu je npaeunau uasue Hepouocua n•ena? 1. La nu je npaeunau uasue Hepouocua n•ena? 1. La nu je npaeunau uasue Hepouocua n•ena? 1. La nu je npaeunau uasue Hepouocua n•ena?
Kapn ßuue je 1758. ropuue uaseao n•eny Apis meIIifera u1o
ôykeanuo sua•u Hepouocua n•ena (cn.1). Tpu ropuue kacuuje je
npepnoxuo npoHeuy ua Apis meIIifika
n•ena koja npouseopu Hep, u1o je
1a•uo, jep n•ena ue uocu Hep, ceH kop
kpale, a npouseopu ra op uek1apa
cakynneuor us uee1oea ua ôunkaHa.
Kourpec •exocnoea•kux soonora y rpapy
Onaea, yHec1o pa saHeuu npeoôu1uu
ue1a•uu uasue ca uoeuH, peuaea pa
y1eppu ôau Apis meIIifera.

2. Konuka je pyxuua xueo1a n•ene ne1u? 2. Konuka je pyxuua xueo1a n•ene ne1u? 2. Konuka je pyxuua xueo1a n•ene ne1u? 2. Konuka je pyxuua xueo1a n•ene ne1u?
ße1u n•ena xueu pena1ueuo kpa1ko. Ha pyxuuy ueuor
xueo1a y1u•e ueu musuonouku cac1ae (koju saeucu op ônusuue
eope, noneua u uek1apa), ja•uua ee1pa , 1eHnepa1ypa easpyxa u y
eenukoj Hepu uacnepue ocoôuue. Op sua•aja je u keanu1e1 xpaue
kojy je n•ena poôujana y c1apujyHa napee.

3. Konuko pyro xueu n•ena nocne yôopa? 3. Konuko pyro xueu n•ena nocne yôopa? 3. Konuko pyro xueu n•ena nocne yôopa? 3. Konuko pyro xueu n•ena nocne yôopa?
Hocne yôopa n•ena oc1aje ôes xaoke , ne1u useecuo epeHe
u yruue. V n•enuueH ppyu1ey oua uuje noxenua u ppyre n•eno
uucy ppyxenyôuee npeHa uoj. Hpu onu1y ca ne1 n•ena, koje cy
nocne yôopa (oc1ane ôes xaoke) ôune c1aeneue y kaees u
epaleue y ppyu1eo, y1epleuo je pa cy xueene 6, 38, 96 u 102 ca1a
npuHajylu xpauy kpos Hpexy ua kaeesy kojoH cy ôune sau1uleue.
H•ena yôopeua op ppyre n•ene yruue opHax.

Cn.1 H•ena papunuua
50

4. Konuko epeHeua Hoxe pa xueu n•ena ôes xpaue? 4. Konuko epeHeua Hoxe pa xueu n•ena ôes xpaue? 4. Konuko epeHeua Hoxe pa xueu n•ena ôes xpaue? 4. Konuko epeHeua Hoxe pa xueu n•ena ôes xpaue?
Lyxuua xueo1a n•ene, nuueue xpaue, saeucu op ueue
c1apoc1u u op 1eHnepa1ype okonuue. V1epleuo je pa n•ena xueu
uajpyxe npu 1eHnepa1ypu op 16,5°C a uajkpale kop 36°C.
Haxpaueua n•ena xueu ôes xpaue op 21 po 134 ca1a. H•ene kap
usne1e us kouuuue Hory pa usppxe rnap op 4 po 17 ca1u a Hnape
n•ene op 7 po 111 ca1u, npu •eHy je 1eHnepa1ypa op opny•yjyler
sua•aja.

5. Koje 1eHnepa1ype cy onacue sa xueo1 n•ene u kakee cy 5. Koje 1eHnepa1ype cy onacue sa xueo1 n•ene u kakee cy 5. Koje 1eHnepa1ype cy onacue sa xueo1 n•ene u kakee cy 5. Koje 1eHnepa1ype cy onacue sa xueo1 n•ene u kakee cy
nocnepuue op uux? nocnepuue op uux? nocnepuue op uux? nocnepuue op uux?
H•ena yruue kop 1eHnepa1ype uuxe op 8°C. Kop
1eHnepa1ype euue op 38°C, no•uue pa yruua nerno a npeko 40°C
yruuaea ueno ppyu1eo.

6. Konuko pyro Hory pa usppx 6. Konuko pyro Hory pa usppx 6. Konuko pyro Hory pa usppx 6. Konuko pyro Hory pa usppxe n•ene usonoeaue (noc1aeneue no e n•ene usonoeaue (noc1aeneue no e n•ene usonoeaue (noc1aeneue no e n•ene usonoeaue (noc1aeneue no
20 20 20 20- -- -30 y kaeesy) npu uuckoj 1eHnepa1ypu u ys npucyc1eo poeonue 30 y kaeesy) npu uuckoj 1eHnepa1ypu u ys npucyc1eo poeonue 30 y kaeesy) npu uuckoj 1eHnepa1ypu u ys npucyc1eo poeonue 30 y kaeesy) npu uuckoj 1eHnepa1ypu u ys npucyc1eo poeonue
konu•uue xpaue? konu•uue xpaue? konu•uue xpaue? konu•uue xpaue?
Hsonoeaue n•ene npu 1eHnepe1ypu 6-8°C usppxe 4-9 paua
a npu 1-3°C caHo 2 paua. To 1peôa pa ce uHa y eupy npu 1pucnop1y
Ha1uua (nocna1ux y ppyro Hec1o).

7. Koje n•ene npexuee suHy? 7. Koje n•ene npexuee suHy? 7. Koje n•ene npexuee suHy? 7. Koje n•ene npexuee suHy?
Ckopo cee n•ene usnexeue y aeryc1y u no•e1koH cen1eHôpa
npexuee suHy a Huore op uux oc1auy xuee ckopo po Haja.
Pesyn1a1u ucnu1ueaua ua XapkoeckoH uay•uouc1paxuea•koH
uuc1u1y1y sa n•enapc1eo nokasyjy pa ne1o ue poxuee: 60,8° op
n•ena usnexeuux po 26. jyna; 17,5° op n•ena usnexeuux y
nepuopy op 27. jyna po 26. aeryc1a; 11,6° op n•ena usnexeuux y
nepuopy op 27. aeryc1a po 7. cen1eHôpa; 30° op n•ena
usnexeuux y nepuopy op 8. cen1eHôpa po 13. ok1oôpa. (cn.2).

51

Cn. 2. Fpamu•ko npepc1aenaue nonaraua jaja Ha1uue.

8. KojoH ôpsuuoH ne1u n•ena? 8. KojoH ôpsuuoH ne1u n•ena? 8. KojoH ôpsuuoH ne1u n•ena? 8. KojoH ôpsuuoH ne1u n•ena?
Bpsuua npu none1auy n•ene saeucu op Huoro •uuunaua a
uajeuue op ôpsuue ee1pa y cycpe1, 1exuue xpaue, uek1apa,
noneua, npononuca u eope a u op pac1jaua po useopa xpaue,
c1aua kpuna u c1apoc1u n•ene. Hpu uenoeonuuH knuHa1ckuH
ycnoeuHa ôpsuua ne1a poc1uxe jepea 20 kH/•ac. a npu noeonuuH
ycnoeuHa 24kH/•ac. u1o oproeapa ôpsuuu 5,5 po 6,7 H/cek.
O•urnepuo je pa je ôeckopucuo npa1u1u poj koju je usne1eo.

52
9. Koja konu•uua xpaue je no1peôua jepu 9. Koja konu•uua xpaue je no1peôua jepu 9. Koja konu•uua xpaue je no1peôua jepu 9. Koja konu•uua xpaue je no1peôua jepuoj n•enu pa caenapa oj n•enu pa caenapa oj n•enu pa caenapa oj n•enu pa caenapa
pac1ojaue 1kH? pac1ojaue 1kH? pac1ojaue 1kH? pac1ojaue 1kH?
Konu•uua xpaue saeucu op 1oeapa koju uocu n•ena u op
ee1pa y cycpe1. HpeHa nopauuHa cnpoeepeuux uc1paxueaua, pa
ce caenapa pac1ojaue op 1kH. n•enu je no1peôuo 2-40 HunurpaHa
Hepa. E1o sau1o kouuuue 1peôa pa ôypy noc1aeneue u1o ônuxe
nauu.

10. Konuko none1a ua pau 1peôa pa usepuu jepua n•ena pa ôu 10. Konuko none1a ua pau 1peôa pa usepuu jepua n•ena pa ôu 10. Konuko none1a ua pau 1peôa pa usepuu jepua n•ena pa ôu 10. Konuko none1a ua pau 1peôa pa usepuu jepua n•ena pa ôu
npeuena 1 n. eope y kouuuuy? npeuena 1 n. eope y kouuuuy? npeuena 1 n. eope y kouuuuy? npeuena 1 n. eope y kouuuuy?
La ôu npeuena jepau nu1ap eope y kouuuuy n•ena 1peôa pa
usepuu oko 20.000 none1a. Ako ce ysHe pa ne1u ca nyuuH HepuuH
HexypoH (60 HH kyôuux), sa pououeue 1 nu1pa eope 1a n•ena
1peôa pa usepuu 17.000 none1a.

11. Konuko ny1a ua pau n•ena usnele us kouuuue y epeHe rnaeue 11. Konuko ny1a ua pau n•ena usnele us kouuuue y epeHe rnaeue 11. Konuko ny1a ua pau n•ena usnele us kouuuue y epeHe rnaeue 11. Konuko ny1a ua pau n•ena usnele us kouuuue y epeHe rnaeue
naue? naue? naue? naue?
Bpoj usne1a saeucu op panuue naue, op poc1ynuoc1u,
konu•uue u ryc1uue uek1apa y uee1oeuHa, op knuHa1ckux ycnoea
u pp. V1epleuo je ua npuHep pa n•ene, koje cakynnajy uek1ap
penuue ua pac1ojauy 200-300 H. op kouuuue, usepue po 60
ne1oea ua pau, a kop ôora1e naue nune 20-30 ne1oea. HpeHa
uekuH HuuneuuHa npu uopHanuuH ycnoeuHa (kop ckynnaua
uek1apa ca nonckux u nueapckux ôunaka, cyuuokpe1a u pp.)
n•ene usnely us kouuuue oko 10 ny1a ua pau, a y jyxuuH
oônac1uHa no pyroH u cee1noH pauy u po 14 ny1a.

12. Kapa n•ena uocu 1oeap pea ny1a eelu op ceôe? 12. Kapa n•ena uocu 1oeap pea ny1a eelu op ceôe? 12. Kapa n•ena uocu 1oeap pea ny1a eelu op ceôe? 12. Kapa n•ena uocu 1oeap pea ny1a eelu op ceôe?
H•ena uocu 1oeap pea ny1a eelu op ceôe kapa usuocu
1py1a us kouuuue.

13. Kojy HakcuHanu 13. Kojy HakcuHanu 13. Kojy HakcuHanu 13. Kojy HakcuHanuy konu•uuy xpaue Hoxe pa npuHu Hepuu Hexyp y konu•uuy xpaue Hoxe pa npuHu Hepuu Hexyp y konu•uuy xpaue Hoxe pa npuHu Hepuu Hexyp y konu•uuy xpaue Hoxe pa npuHu Hepuu Hexyp
n•ene? n•ene? n•ene? n•ene?
53
MakcuHanua konu•uua xpaue kojy Hoxe pa npuHu Hepuu
Hexyp n•ene Hoxe pa poc1urue 84 HunurpaHa (1j. poj koju je
usne1eo ca 10.000 n•ena Hoxe pa opuece 840 rpaHa Hepa).

14. Konuko 1exu n•ena? 14. Konuko 1exu n•ena? 14. Konuko 1exu n•ena? 14. Konuko 1exu n•ena?
V uc1paxueauuHa cy poôujeuu cnepelu nopauu sa 1exuuy
n•ene: n•ena koja usrpalyje cale unu xpauu nerno –- 0,134 rpaHa,
Hnapa n•ena npep usne1aue – 0,122 rpaHa, n•ena y epeHe
usne1aua – 0,120 rpaHa, Hnapa n•ena usne1uuua – 0,108 rpaHa,
c1apuja usne1uuua – 0,075 rpaHa. V saeucuoc1u op yspac1a ôpoj
n•ena y 1kr. je cnepelu: 11.000 n•ena papunuua koje usnely us
kouuuue, 9.000 usne1uuua koje ce epalajy ca cnaôe naue, 8.000
n•ena koje ce epalajy ca oôunue naue,6.500 n•ena y pojy.

15. Kapa n•ene usne1uuue ue yôapajy? 15. Kapa n•ene usne1uuue ue yôapajy? 15. Kapa n•ene usne1uuue ue yôapajy? 15. Kapa n•ene usne1uuue ue yôapajy?
V nepuopy oôunue naue n•ene usne1uuue uanyue Hepuu
Hexyp u y 1oH c1auy npak1u•uo ue Hory pa yôapajy. Hsne1uuue ca
npasuuH HepuuH HexypoH ue yôapajy y nepuopy kapa uH je
uuc1uuk1 sa caôupaue noneua u uek1apa epno jak a uuc1uuk1 sa
opôpauy epno cnaô. Oue •ak ue pearyjy ua Hep koju je psnueeu
kapa ra n•enap eapu us Hepuu1a.

16. V koje poôa paua n•ene uajHaue yôapajy? 16. V koje poôa paua n•ene uajHaue yôapajy? 16. V koje poôa paua n•ene uajHaue yôapajy? 16. V koje poôa paua n•ene uajHaue yôapajy?
H•ene uajHaue yôapajy oôu•uo yjy1py op 9 –- 11 ca1u u no
nopue op 15 - 17 ca1u npu noeonuoH ôapoHe1apckoH npu1ucky
(kapa ce ue o•ekyje ueepeHe). La ue ôype yôapau op n•ena,
n•enap ue 1peôa pa ôype suojae. He npenopy•yjy ce pauu jy1apuu,
nopueeuu u npepee•epuu •acoeu sa pap y kouuuuu. Hajôone je
papu1u no cee1noH u 1onnoH pauy.

17. Koje myukuuje usepuaeajy n•ene papunuue y nojepuuuH 17. Koje myukuuje usepuaeajy n•ene papunuue y nojepuuuH 17. Koje myukuuje usepuaeajy n•ene papunuue y nojepuuuH 17. Koje myukuuje usepuaeajy n•ene papunuue y nojepuuuH
c1apujuHa xueo1a? c1apujuHa xueo1a? c1apujuHa xueo1a? c1apujuHa xueo1a?
Op 1 –- 3 paua nocne usneraua n•ene papunuue •uc1e lenuje
sa cknapuu1eue uek1apa u noneua u sa nonaraue jaja. Hocne
54
1ora op 4 –po 6 paua oue xpaue •e1eopopueeue u c1apuje napee. Op
6 - –11 paua xpaue jepuopueeue, peopueeue u 1popueeue napee
cekpe1oH koje ny•e xppenue (mapuureanue) xnespe (eupu n1aue
137). Op 12 –- 18 paua usrpalyjy cale u sa1eapajy ra. Op 18 -– 21
paua oôesôelyjy kouuuuy u epue opujeu1auuouo oône1aue. Op 21
paua noc1ajy usne1uuue u uoce y kouuuuy eopy, noneu u uek1ap.

18. Koje n•ene xpaue Ha1uuy 18. Koje n•ene xpaue Ha1uuy 18. Koje n•ene xpaue Ha1uuy 18. Koje n•ene xpaue Ha1uuy u ca kakeo xpauoH? u ca kakeo xpauoH? u ca kakeo xpauoH? u ca kakeo xpauoH?
Kop Hnapux n•ena papunuua, yspac1a 6 - 12 paua paseujeue
cy xppenue xnespe. Cekpe1 usny•eu us uux cnyxu sa ucxpauy
Ha1uue a 1akole u sa koHnne1uo nerno, ykny•yjylu u Ha1uuy y
c1apujyHy napee. E1o sau1o ce 1a xpaua uasuea n•enuue Hneko
(Hne•). Heku uay•uuuu cHa1pajy pa n•ene papunuue xpaue
onnoleuy Ha1uuy Hne•oH uenora xueo1a a ue caHo y nepuopy
kapa oua nonaxe jaja.

19. Kakea je pasnuka usHely n•ena koje xpaue •e1eopopueeue u 19. Kakea je pasnuka usHely n•ena koje xpaue •e1eopopueeue u 19. Kakea je pasnuka usHely n•ena koje xpaue •e1eopopueeue u 19. Kakea je pasnuka usHely n•ena koje xpaue •e1eopopueeue u
oppacne napee u n•ena koje xpaue jepuo, peo u 1popueeue napee? oppacne napee u n•ena koje xpaue jepuo, peo u 1popueeue napee? oppacne napee u n•ena koje xpaue jepuo, peo u 1popueeue napee? oppacne napee u n•ena koje xpaue jepuo, peo u 1popueeue napee?
H•ene c1apoc1u op 4 po 6 paua xpaue •e1eopopueeue,
ne1opueeue u uec1opueeue napee a 1akole u 1ek usnerne Hnape
n•ene pok ue no•uy pa ce xpaue caHe. Mnape n•ene c1apuje op 6
paua xpaue jepuopueeue, peopueeue u 1popueeue napee sa1o u1o
cy kop uux eel paseujeue xppenue xnespe koje ny•e Hne•.

20. L1a ce sua o HnapuH n•enaHa? 20. L1a ce sua o HnapuH n•enaHa? 20. L1a ce sua o HnapuH n•enaHa? 20. L1a ce sua o HnapuH n•enaHa?
Mnape n•ene uukapa ue uanyu1ajy o1eopeuo nerno uu
Ha1uuy. Oue ce ôpuuy sa oppxaeaue on1uHanue 1eHnepa1ype
ueonxopue sa paseoj jaja u napeu u oôesôelyjy Ha1uuu oppxaue
koupuuuje, xpauelu je pepoeuo, pa ce ue cHauu nonaraue jaja u
ak1ueuoc1.

21. 8au1o je eaxuo pa ce sua kapa n•ena papunuua noc1aje 21. 8au1o je eaxuo pa ce sua kapa n•ena papunuua noc1aje 21. 8au1o je eaxuo pa ce sua kapa n•ena papunuua noc1aje 21. 8au1o je eaxuo pa ce sua kapa n•ena papunuua noc1aje
usne1uuua? usne1uuua? usne1uuua? usne1uuua?
55
V n•enapc1ey je poôpo nosua1 ″sakou sa 40 paua″. To je
nepuop op HoHeu1a nonaraua jaja onnoleue Ha1uue po usne1aua
n•ene usne1uuue us kouuuue. Hpu noeonuuH ycnoeuHa op
noc1aenaua jaja y Ha1u•uak nocne 16,5 paua usnexe ce Ha1uua,
koja nocne 10 po 15 paua nocne napeua no•uue pa nonaxe jaja.
E1o sau1o n•enap 1peôa pa perynuue npouec uoueua onnoleue
Ha1uue pa 1o ôype uajuu1eusueuuje 40 paua npep rnaeuy nauy.
Ako ce no•e1ak rnaeue naue o•ekyje unp. 1 jyua c1uHynupaue
uoueua Ha1uue 1peôa pa no•ue uec1 uepena npe 1ora 1j. ppyre
pekape anpuna. Hpu poeonuoj konu•uuu pesepeue xpaue y
kouuuuu, y noeonuuH knuHa1ckuH ycnoeuHa, uuje ueonxopuo
c1uHynupaue uoueua jaja.

22. Kapa Hnape n•ene usnely ua ceoje npeo npo•ucuo usne1aue u 22. Kapa Hnape n•ene usnely ua ceoje npeo npo•ucuo usne1aue u 22. Kapa Hnape n•ene usnely ua ceoje npeo npo•ucuo usne1aue u 22. Kapa Hnape n•ene usnely ua ceoje npeo npo•ucuo usne1aue u
y kakeoj Hepu 1apa Hory pa ce opujeu1uuy? y kakeoj Hepu 1apa Hory pa ce opujeu1uuy? y kakeoj Hepu 1apa Hory pa ce opujeu1uuy? y kakeoj Hepu 1apa Hory pa ce opujeu1uuy?
Ue1ep1or unu ne1or paua no usnerauy musuonouko c1aue
Hnapux n•ena poseonaea pa uanyc1e kouuuuy u pa ce ypane ua
kpale pac1ojaue koje ce ceakor paua noeelaea. Oue ce y•e pa
ne1e, anu jou ue Hory poôpo pa ce opujeu1uuy u sa1o no ueka
opne1u y 1yly kouuuuy rpe ôype papo npuHneua. HpeHa Kresaku
ua npo•ucuu ne1 usnase •ak 1popueeue Hnape n•ene y cu1yauuju
kapa 1exuua uuxoeux usny•eeuua usuocu npuônuxuo 2o po 25 °
1exuue uuxoeor 1ena.

23. Kapa n•ene Hacoeuo usnely ua npo•ucuu ne1? 23. Kapa n•ene Hacoeuo usnely ua npo•ucuu ne1? 23. Kapa n•ene Hacoeuo usnely ua npo•ucuu ne1? 23. Kapa n•ene Hacoeuo usnely ua npo•ucuu ne1?
H•ene Hacoeuo usnely ua npo•ucuu ne1 op 6 po 9 paua no
usnerauy u 1o npe1exuo oko nopueea.Oue npenosuajy kouuuuy
jou no npeoH usne1auy. (Hsne1aue je Hacoeuo 1ako pa nu•u ua
pojeue). Hpu 1oHe ce n•ene ocnoôalajy usny•eeuua Huoro pane
op kouuuue u ako ce ua opelu n•enapa eupe kanu usny•eeuua 1o
je op uajHnalux – 1popueeuux n•ena koje oôaenajy ceoje npeo
usne1aue. Hocne 1akeux Hacoeuux usne1aua oue noc1ajy
usne1uuue.

56
24. Kakea je cnocoôuoc1 opujeu1auuje kop n•ena? 24. Kakea je cnocoôuoc1 opujeu1auuje kop n•ena? 24. Kakea je cnocoôuoc1 opujeu1auuje kop n•ena? 24. Kakea je cnocoôuoc1 opujeu1auuje kop n•ena?
Hu jepua n•ena po 5 paua c1apoc1u ue Hoxe pa ce
opujeu1uue sa noepa1ak po kouuuue ako ce uale ua 100 H. op ue,
op 10-1o pueeuux n•ena epala ce 80 ° anu uu jepua op uux ue
Hoxe pa ce epa1u ca 200 H. Op 18-1o pueeuux n•ena opaneuux
500 H. op kouuuue epala ce 60 °, anu uu jepua ce ua epala ako
ce uale ua 2.000 H. op ue. Konuko cy c1apuje n•ene 1o je u eele
pac1ojaue ca kora ce epalajy. Anu ako opne1e ua 4 kH. oue
no1nyuo ryôe opujeu1auujy. Hnp. ako n•enuuak npeHec1uHo ua
panuuy op 4 kH. u n•enap nyc1u oppacne n•ene ua 100 H. op
uoeor Hec1a n•enuuaka, uu jepua n•ena uele ualu ny1 sa
noepa1ak. Kop noc1aenaua n•enuuaka 1peôa pa1u Horyluoc1
n•enaHa pa usepue opujeu1auuouo oône1aue na le ycne1u pa ce
epa1e. To sua•u pa cnocoôuoc1 n•ena pa ce opujeu1uuy saeucu, ue
caHo op c1apoc1u n•ene, eel u op nosuaeaua Hec1a.

25. Kakea je myukuuja n•ena useupuuua? 25. Kakea je myukuuja n•ena useupuuua? 25. Kakea je myukuuja n•ena useupuuua? 25. Kakea je myukuuja n•ena useupuuua?
H•ene useupuuue cy oppacne n•ene usne1uuue koje 1paxe
xpauy npeeuc1eeuo y nponele u jeceu u yeek kapa je ueHa y
npupopu. OcuH 1ora y kpu1u•uuH cu1yauujaHa, eoleue uuc1uuk1oH
caHooppxaua, Hory pa uanapuy cnaôa unu oôesHa1u•eua
ppyu1ea, pa onyc1oue nerno u pa uH nokyne xpauy. Ta nojaea
Hoxe pa ce npouupu u ua ppyra ppyu1ea y n•enuuaky. Fpaôex ce
cnpe•aea opc1pauueaueH cnaôux ppyu1aea u oôesHa1u•euux,
unu cnajaueH ca ppyruH. Hekapa je poeonuo cHauu1u o1eop ua
ne1y.(eupu nu1aue 349).

26. Kapa ce 26. Kapa ce 26. Kapa ce 26. Kapa ce ″ ″″ ″ôypu ôypu ôypu ôypu″ ″″ ″ n•enuue ppyu1eo? n•enuue ppyu1eo? n•enuue ppyu1eo? n•enuue ppyu1eo?
Ho•e1ak xueo1ue ak1ueuoc1u n•enuuer ppyu1ea je
HoHeua1 kapa Ha1uua no•ue ca nonaraueH jaja. Honaraue jaja je
ôuonouka uyxuoc1 sa sppaey Ha1uuy, anu ôes ôpure n•ena 1o
ueôu Horno pa ce poropu. Jou npe suHckux Heceuu Hnape n•ene
oôunuo xpaue Ha1uuy Hne•oH, koju c1uHynuue nonaraue jaja u
ak1ueuoc1.
57

27. 8a u1a n•ene kopuc1e ycuu anapa1? 27. 8a u1a n•ene kopuc1e ycuu anapa1? 27. 8a u1a n•ene kopuc1e ycuu anapa1? 27. 8a u1a n•ene kopuc1e ycuu anapa1?
VcuuH anapa1oH n•ene nonpaenajy ou1eleue lenuje,
porpalyjy uepopaleuo unu uspesauo cale, nonpaenajy cale nocne
ueu1pumyrupaua Hepa, usuoce yruuyne n•ene, 1py1oee u
napasu1e us kouuuue, usrpusajy u opc1pauyjy c1eppuy1u noneu,
opc1pauyjy yruuyno nerno u op rnapu yruuyne n•ene y lenujaHa.
Hopep 1ora, ycuuH anapa1oH nonyuaeajy nyko1uue kouuuue
npnonucoH, HyHumuuupajy uenpuja1ene koje yôujy (ako ue Hory pa
ux usuecy us kouuuue sôor eenuke 1exuue), pyue Ha1u•uake,
opc1pauyjy ppeeue nyu•uue op paHoea, yôujajy 1yle n•ene
useupuuue, napasu1e u uuxoee napee, npeHasyjy kouuuuy u pp.

28. Koje n•ene usrpalyjy Ha1u•uake? 28. Koje n•ene usrpalyjy Ha1u•uake? 28. Koje n•ene usrpalyjy Ha1u•uake? 28. Koje n•ene usrpalyjy Ha1u•uake?
Pojeee Ha1u•uake usrpalyjy n•ene kop kojux cy xnespe sa
ny•eue eocka sakpxnane. E1o sau1o sa uuxoey usrpapuy n•ene
kopuc1e eocak op c1apor cala. (Lokas sa 1o je 1aHua ôoja lenuja).
Pesepeue Ha1u•uake usrpalyjy Hnape n•ene u n•ene rpapu1enke
u 1o op •uc1or eocka koju oue npouseope.

29. Pasnukyjy nu n•ene ôoje ? 29. Pasnukyjy nu n•ene ôoje ? 29. Pasnukyjy nu n•ene ôoje ? 29. Pasnukyjy nu n•ene ôoje ?
H•ene cy y c1auy pa psnukyjy poôpo caHo ueke ôoje- ôeny,
xy1y u nnaey. Oue ue pasnukyjy upeeuy ôojy – Heuajy je ca 1aHuo
cueoH a seneuy ca nnaeoH u xy1oH. 8a1o poôpo npuHajy
yn1paeuone1ue spake koju cy ueeupnueu sa •oeekoeo oko.

30. Kapa ce nery uepaseujeue n•ene? 30. Kapa ce nery uepaseujeue n•ene? 30. Kapa ce nery uepaseujeue n•ene? 30. Kapa ce nery uepaseujeue n•ene?
Hepasejeue n•ene (eenu•uue poHale Hyxe) nery ce us
Huoro c1apor cala, •uje cy lenuje, kao pesyn1a1 oprajaua Huoro
nokoneua, epno Hane, pa ue Hory pa npuHe konu•uuy xpaue
ueonxopuy n•enaHa y nepuopy paseoja napee (eupu nu1aue 49).

31. Moxe nu ys noHol n•ena pa ce noc1aeu pujaruosa npueupue 31. Moxe nu ys noHol n•ena pa ce noc1aeu pujaruosa npueupue 31. Moxe nu ys noHol n•ena pa ce noc1aeu pujaruosa npueupue 31. Moxe nu ys noHol n•ena pa ce noc1aeu pujaruosa npueupue
cHp1u unu ôonec1u kop •oeeka? cHp1u unu ôonec1u kop •oeeka? cHp1u unu ôonec1u kop •oeeka? cHp1u unu ôonec1u kop •oeeka?
58
Hu1epecau1aua je •uueuuua, pa ce n•ene Hory uckopuc1u1u
sa noc1aenaue pujaruose npu cnopuoj unu npueupuoj cHp1u kop
•oeeka. Oôu•uo oue ue yôapajy Hp1ee, anu ako ôypy npuuyleue ua
1o, nocne yôopa ua 1eny ce ue npuHelyje koxua peakuuja,
upeeuuno unu o1ok kop yôopeuor. Hosua1u c1apu rp•ku nekap
Xunokpa1 (460 – - 370 r. npe u. e.), npuHe1uo je pa n•ene kpyxe oko
cacyueuor ypuua pujaôe1u•apa u sakny•uo je pa ua 1aj ua•uu
Hoxe pa ce y1eppu ôonec1 puaôe1. To Hely1uH ponyu1a rpeuke,
jep pauac je onu1e nosua1o pa n•ene us ypuua ysuHajy ue uelep
uero co.

32. Ho 32. Ho 32. Ho 32. Hoepelyjy nu n•ene kopy ua spenuH nnopoeuHa? epelyjy nu n•ene kopy ua spenuH nnopoeuHa? epelyjy nu n•ene kopy ua spenuH nnopoeuHa? epelyjy nu n•ene kopy ua spenuH nnopoeuHa?
H•ene ue noepelyjy kopy ua spenuH nnopoeuHa, jep ca
cnaôuH ycuuH anapa1oH ue Hory pa je nporpusy. Oue nujy cna1ke
cokoee ca nnopoea kojuHa je kopa eel noepeleua op oca, Hpaea
unu c1puneuoea. Hsyse1uo, n•ene Hory pa noepepe caHo nnop
Hanuue, ako npec1aue ceaka naua, u nujy us uux cnapak cok.

33. Konuko ny1a je Horyle uckopuc1u1u jepue uc1e n•ene sa 33. Konuko ny1a je Horyle uckopuc1u1u jepue uc1e n•ene sa 33. Konuko ny1a je Horyle uckopuc1u1u jepue uc1e n•ene sa 33. Konuko ny1a je Horyle uckopuc1u1u jepue uc1e n•ene sa
usrpapuy ca1uux ocuoea? usrpapuy ca1uux ocuoea? usrpapuy ca1uux ocuoea? usrpapuy ca1uux ocuoea?
Jepue uc1e n•ene Hory pa ce uckopuc1e po 4 ny1a sa
usrpapuy ca1uux ocuoea. To je pokasao ekcnepuHeu1anuo Orosi
kop ak1ueue npuxpaue n•enuuux ppyu1aea uelepuuH cupynoH,
koHe je popa1 keacau y nepuopy ôes naue (25.o8. - 25.10.).

34. L1a nokasyje nojaea kpe1aua 34. L1a nokasyje nojaea kpe1aua 34. L1a nokasyje nojaea kpe1aua 34. L1a nokasyje nojaea kpe1aua ″ ″″ ″1aHo 1aHo 1aHo 1aHo - -- - aHo aHo aHo aHo″ ″″ ″ kop n•ena? kop n•ena? kop n•ena? kop n•ena?
Kpe1aue n•ena ″1aHo -aHo″ (kao kop peupucaua) , cnopo
kpe1aue uanpep na ôpso epalaue uasap, u1o Hoxe pa ce yo•u ua
none1anuu rpe ce n•ene kpely kao no koHaupu. Vspok uuje
y1epleu po capa. Xonaupcku n•enap Muupepxoy1 je yo•uo pa ce
oea nojaea noeelaea kapa uee1a upeeua u ôena pe1enuua na
n•ene xole pa ce ocnoôope noneua. Lpyru n•enapu oeo
onoepraeajy, jep oea nojaea Hoxe pa ce jaeu u kapa oee ôunke ue
uee1ajy. Kop paeaua uesua1ue konu•uue xpaue oeu nokpe1u kop
59
n•ena ce npekupajy, us •era cnepu pa cy oeu nokpe1u uspas
uuc1uuk1a sa nauy.

35 . L1a je nosua1o o n•enaHa ôes x 35 . L1a je nosua1o o n•enaHa ôes x 35 . L1a je nosua1o o n•enaHa ôes x 35 . L1a je nosua1o o n•enaHa ôes xaoke? aoke? aoke? aoke?
H•ene ôes xaoke (Henunouu) ce cpely npe1exuo y
ueu1panuoj AHepuuu, pele ua Kyôu, Mekcuky u Xoupypacy. HsHely
oeux u Hepouocue n•ene uHa eenuke pasnuke y ua•uuy usrpapue
cala.H•ene ôes xaoke pape cale xopusou1anuo, lenuje cy
usrpaleue jepuoc1pauo ca ynasuuH o1eopoH oposro. Te n•ene cy
npenas usHely seHue n•ene u Hepouocue n•ene. Konu•uua
uuxoeor npouseepeuor Hepa npu noeonuuH ycnoeuHa poc1uxe 3
kr. op jepuor n•enuuer ppyu1ea. H•ene ôes xaoke us Xoupypaca
yjepajy xec1oko. Vjep je ôonau kao u yôop Hepouocue n•ene.


Ma1uue Ma1uue Ma1uue Ma1uue


36. 8au1o ce Ha1uua uasuea Ha1uua? 36. 8au1o ce Ha1uua uasuea Ha1uua? 36. 8au1o ce Ha1uua uasuea Ha1uua? 36. 8au1o ce Ha1uua uasuea Ha1uua?
Ma1uua (cn.3) ce soee Ha1uua, sa1o u1o ce op ueuux
nonoxeuux jaja usnery cee n•ene y n•enuueH ppyu1ey. Oua
nonaxe jaja y 1pajauy op uekonuko ropuua u 1ako ce n•enuue
ppyu1eo oôuaena. Ma1uua
uapxuenaea Huora nokoneua n•ena
papunuua u 1py1oea koju ce usnery us
ueuux jaja.

37. Kapa ce saepuaea y•eule Ha1uue 37. Kapa ce saepuaea y•eule Ha1uue 37. Kapa ce saepuaea y•eule Ha1uue 37. Kapa ce saepuaea y•eule Ha1uue
y o•yeauy no1oHc1ea? y o•yeauy no1oHc1ea? y o•yeauy no1oHc1ea? y o•yeauy no1oHc1ea?
Jepuuc1eeua myukuuja Ha1uue je
pa nonaxe jaja.Oua ce ue ôpuue o
paneH paseojy jaja u napeu. Hanpo1ue o
Ha1uuu ce ôpuuy ueue klepu, Hnape
Cn. 3. Ma1uua
60
n•ene, ôes kojux oua ue ôu Horna pa noc1oju u yruuyna ôu.

38. Konuka je pyxuua xueo1a Ha1uue? 38. Konuka je pyxuua xueo1a Ha1uue? 38. Konuka je pyxuua xueo1a Ha1uue? 38. Konuka je pyxuua xueo1a Ha1uue?
Hpupopua pyxuua xueo1a Ha1uue Hoxe pa poc1urue 7
ropuua, anu uaj•eule oua yruue Huoro pauuje. V npakcu ce pe1ko
peuaea pa Ha1uua poxueu 4 ropuue, sa1o u1o je oua
uajnpopyk1ueuuja ppyre unu 1pele ropuue a nocne 1ora je n•enap
saHeuyje HnapoH u npopyk1ueuoH Ha1uuoH.

39. Konuko epeHeua Ha1uua sappxaea cnocoôuoc1 onnoleua? 39. Konuko epeHeua Ha1uua sappxaea cnocoôuoc1 onnoleua? 39. Konuko epeHeua Ha1uua sappxaea cnocoôuoc1 onnoleua? 39. Konuko epeHeua Ha1uua sappxaea cnocoôuoc1 onnoleua?
Hpu uopHanuuH knuHa1ckuH u ppyruH ycnoeuHa Ha1uua ce
napu ca 1py1oeuHa usHely 5. u 10. paua op usneraua. (Kop
uenoeonuux ycnoea 1o Hoxe pa ôype u kacuuje ). Ako us ôuno kor
pasnora Ha1uua ue ôype onnoleua sa 40 paua op usneraua oua
ryôu cnocoôuoc1 napeua u no•uue pa uocu 1py1oecka jaja. V
sapue epeHe paspaleua je 1exuuka eeu1a•kor onnoleua Ha1uue
ca cnepHoH poôujeuoH op 1py1a ca y1epleuuH poôpuH uacnepuuH
ceojc1euHa. Ha 1aj ua•uu epeHe oceHeuaeaua oppelyje n•enap u
Ha1uua ue Hoxe pa ôype onnoleua 1py1oH ueuseecuux keanu1e1a
(eupu nu1aue 558 – 560).

40. Koju peo 1exuue ryôu Ha1uua 24 40. Koju peo 1exuue ryôu Ha1uua 24 40. Koju peo 1exuue ryôu Ha1uua 24 40. Koju peo 1exuue ryôu Ha1uua 24 •aca no usnerauy? •aca no usnerauy? •aca no usnerauy? •aca no usnerauy?
Hocne usneraua Ha1uua ryôu op ceoje 1exuue no 1
HunurpaH ceakor ca1a y 1oky paua. To je ôuonouka ueHuuoeuoc1
ycnoeneua 1uHe u1o Ha1uua 1peôa pa oôaeu curypau
opujeu1auuouu ne1 u onnopuu ne1.

41. Kakeo je c1aue Ha1uue nocne usneraua? 41. Kakeo je c1aue Ha1uue nocne usneraua? 41. Kakeo je c1aue Ha1uue nocne usneraua? 41. Kakeo je c1aue Ha1uue nocne usneraua?
Hocne usneraua Ha1uua je cnaôa, nnaxa u rnapua. Hnaxoc1
je oppeleua uepeosoH koja ce noja•aea kapa •yje seyke op ppyrux
Ha1uua, koje 1pôa pa ce usnery us ppyrux Ha1u•uaka. Hepeosa
nopc1u•e uuc1uuk1 sa caHooppxaue u npea usnexeua Ha1uua
nokyuaea pa yuuu1u ppyre Ha1uue koje cy npep usneraueH. Oua
61
nporpusa Ha1u•uake ca c1paua u kpos o1eop yôapa jou
ueusnexeue Ha1uue koje yruuy.

42. Konuko je 1euka Ha1uua? 42. Konuko je 1euka Ha1uua? 42. Konuko je 1euka Ha1uua? 42. Konuko je 1euka Ha1uua?
Uexocnoea•ku uc1paxuea• Hejtmanek je y1eppuo pa je
1exuua Ha1uue pasnu•u1a, a npeHa cee1ckuH uay•uuuuHa 1o je
nokasa1en nneHeuu1oc1u. Hsnexeua Ha1uua (koja uuje xpaueua)
1euka je 138,8 po 212,1 Hr. Texuua onnoleue Ha1uue no
Hejtmaneku eapupa op 230 po 300 Hr. 8a n•enape je op sua•aja
pa 1exuua Ha1uue no usnerauy ue 1peôa pa ôype Haua op 180 Hr.
Hu1epecu1ua je •uueuuua pa ce no onnoleuy uajeuue noeelaea
1exuua Ha1uua koje cy no usnerauy ôune uajnakue.

43.Op •era saeucu 1exuua u eenu•uua ôypyle Ha1uue? 43.Op •era saeucu 1exuua u eenu•uua ôypyle Ha1uue? 43.Op •era saeucu 1exuua u eenu•uua ôypyle Ha1uue? 43.Op •era saeucu 1exuua u eenu•uua ôypyle Ha1uue?
Texuua u eenu•uua ôypyle Ha1uue saeucu op Huoro
•uuunaua. LoHuuau1uu cy uacnepuu •uuuouu, n•enuue ppyu1eo,
cpepuua y kojoj je oprajeua Ha1uua, konu•uua u keanu1e1 xpaue y
Ha1u•uauuHa, knuHa. Vcnep 1ora 1enecua 1exuua Ha1uue koneôa
y uupokoH pacnouy. Cpepua 1exuua kop onnoleue Ha1uue je 265
Hr.Lyxuua 1ena je 1akole epno pasnu•u1a. Cpepua je 16 -– 20 HH.
Benu•uua Ha1uue saeucu op eenu•uue Ha1u•uaka y kojuHa ce
oôaena paseoj Ha1uue a 1akole u op c1apoc1u napee
uckopuuleue sa oprajaue Ha1uue. Vkonuko kacuuje n•ene no•uy
pa xpaue napey, y1onuko le Haua ôu1u 1exuua u eenu•uua
ôypyle Ha1uue.

44. Hs kojux Ha1u•uaka ce nery H 44. Hs kojux Ha1u•uaka ce nery H 44. Hs kojux Ha1u•uaka ce nery H 44. Hs kojux Ha1u•uaka ce nery Ha1uue ca uajeeloH 1exuuoH? a1uue ca uajeeloH 1exuuoH? a1uue ca uajeeloH 1exuuoH? a1uue ca uajeeloH 1exuuoH?
Haj1exe Ha1uue ce nery us Ha1u•uaka pyxuue 19 -– 24 HH.
Te pyxuue cy Ha1u•uauu kop 1uxe cHeue u ueku pojeeu
Ha1u•uauu.

45. Koje Ha1uue cy npopyk1ueuuje kpynue unu cu1ue? 45. Koje Ha1uue cy npopyk1ueuuje kpynue unu cu1ue? 45. Koje Ha1uue cy npopyk1ueuuje kpynue unu cu1ue? 45. Koje Ha1uue cy npopyk1ueuuje kpynue unu cu1ue?
He Hoxe pa ce 1eppu pa cy kpynue Ha1uue
uajnpopyk1ueuuje. Hpopyk1ueuoc1 Ha1uue saeucu npe ceera op
62
nopekna u uacnepuux ocoôuua. Tako ua npuHep cu1ua Ha1uua
Hoxe pa uHa poôpe uacnepue ocoôuue u oproeapajyly eucoky
npopyk1ueuoc1 kao u kpynua Ha1uua.

46. Tpeôa nu yuuu1aea1u Ha1uue us Ha1u•uaka y kojuHa no 46. Tpeôa nu yuuu1aea1u Ha1uue us Ha1u•uaka y kojuHa no 46. Tpeôa nu yuuu1aea1u Ha1uue us Ha1u•uaka y kojuHa no 46. Tpeôa nu yuuu1aea1u Ha1uue us Ha1u•uaka y kojuHa no
usnerauy usnerauy usnerauy usnerauy uuje oc1ano Hne•a? uuje oc1ano Hne•a? uuje oc1ano Hne•a? uuje oc1ano Hne•a?
Heku c1py•uauu noppxaeajy c1auoeuu1e, pa ako je y
npouecy paseoja napee Ha1uue y1poueua uena konu•uua Hne•a,
oua le no•e1u pa rnapyje npe uero npele y c1apujyH ny1ke, u1o le
pa uHa uera1ueau y1uuaj ua panu paseoj. Hpakca Hely1uH
nokasyje pa cy 1e napee keanu1e1ue. E1o sau1o 1akee Ha1uue ue
1peôa yuuu1aea1u anu je ueonxopuo uHa1u ua yHy pa cy Hane
1exuue.

47. Jepy nu Hnape Ha1uue Hne• koju oc1aue y Ha1u•uauuHa? 47. Jepy nu Hnape Ha1uue Hne• koju oc1aue y Ha1u•uauuHa? 47. Jepy nu Hnape Ha1uue Hne• koju oc1aue y Ha1u•uauuHa? 47. Jepy nu Hnape Ha1uue Hne• koju oc1aue y Ha1u•uauuHa?
Orosij je pokasao pa Hnape Ha1uue ue jepy Hne• koju
oc1aue ua puy Ha1u•uaka •ak u kapa npec1aue ppyra xpaua. Oue
Hory pa usppxe rnap po 17 •acoea no usnerauy.

48. Kako y1u•e ueoproeapajyla ucxpaua y c1apujyHy napee ua 48. Kako y1u•e ueoproeapajyla ucxpaua y c1apujyHy napee ua 48. Kako y1u•e ueoproeapajyla ucxpaua y c1apujyHy napee ua 48. Kako y1u•e ueoproeapajyla ucxpaua y c1apujyHy napee ua
paseoj Ha1uue? paseoj Ha1uue? paseoj Ha1uue? paseoj Ha1uue?
ßapea op koje le pa ce paseuje Ha1uua ue 1peôa pa ce xpauu
ueoproeapajyloH xpauoH. To ce ponyu1a caHo ako je uec1auuua
jaja u Hnapux napeu sa oprajaue, na je uckopuuleua c1apuja
napea sa n•ene papunuue, koja je eel xpaueua xpauoH sa napee
sa n•ene papunuue. Hocne usneraua, Ha1uua usnexeua us 1akee
napee, uHa ocoôuue 1unu•ue sa n•ene papunuue: pyra cypnuua,
ceojeepc1au ycuu anapa1, kopnuue sa cakynnaue noneua, upue
uore u pp. OcuH 1ora kop 1akee Ha1uue ce sanaxa cHaueue ôpoja
jajuux uee•uua. E1o sau1o ce oue yuuu1aeajy.

49. Koju cy yspouu usneraua uepaseujeue Ha1uue? 49. Koju cy yspouu usneraua uepaseujeue Ha1uue? 49. Koju cy yspouu usneraua uepaseujeue Ha1uue? 49. Koju cy yspouu usneraua uepaseujeue Ha1uue?
Ako y nepuopy napeuor paseoja Ha1uue, 1eHnepa1ypa ôype
uucka, oua le ôu1u uepaseujeua. Uak ako je kpa1ko ôuna uucka
63
1eHnepa1ypa 1o poeopu po usneraua Ha1uue ca uepaseujeuuH
ekc1peHu1e1uHa (uaj•eule kpuna).

50. Konuko jaja cuece Ha1uua sa ropuuy paua? 50. Konuko jaja cuece Ha1uua sa ropuuy paua? 50. Konuko jaja cuece Ha1uua sa ropuuy paua? 50. Konuko jaja cuece Ha1uua sa ropuuy paua?
8a jepuy ropuuy Ha1uua cuece npuônuxuo op 150.000 po
160.000 jaja y saeucuoc1u op uacnepuux ocoôuua u ueue c1apoc1u
a uc1o u op y1uuaja cpepuue.

51. Kako y1u•e ua n•enuue ppyu1eo ako cy jaja nonoxeua kacuo y 51. Kako y1u•e ua n•enuue ppyu1eo ako cy jaja nonoxeua kacuo y 51. Kako y1u•e ua n•enuue ppyu1eo ako cy jaja nonoxeua kacuo y 51. Kako y1u•e ua n•enuue ppyu1eo ako cy jaja nonoxeua kacuo y
jeceu? jeceu? jeceu? jeceu?
Jaja nonoxeua kacuo y jeceu (oôu•uo ce 1o peuaea kop
Hnapux Ha1uua ) poeope po uc1poueuoc1u ôenau•eeuua y HacuuH
lenujaHa. H•ene koje ce usnery y uoeeHôpy u peueHôpy ue xuee
pyro u 1akeo n•enuue ppyu1eo y nponele kacuo no•uue pa ueryje
nerno.

52. Kapa Ha1uua nonaxe ueonnoleua jaja? 52. Kapa Ha1uua nonaxe ueonnoleua jaja? 52. Kapa Ha1uua nonaxe ueonnoleua jaja? 52. Kapa Ha1uua nonaxe ueonnoleua jaja?
Ako ce pa Horyluoc1 n•enuueH ppuu1ey pa usrpalyje
1py1oecke lenuje, Ha1uua no•uue pa nonaxe ueonnoleua jaja.
Oua Hoxe pa nonoxu 30.000 1py1oeckux jaja. Op uux ce uukap ue
usnexe 1py1 ako ce sa1eopeuo nerno uspexe.V 1oH cny•ajy
uuc1uuk1 sa pojeue y n•enuueH ppyu1ey jaena ce kacuuje.

53. Bpuue nu ce Ha1uua 53. Bpuue nu ce Ha1uua 53. Bpuue nu ce Ha1uua 53. Bpuue nu ce Ha1uua sa ceoje no1oHc1ea? sa ceoje no1oHc1ea? sa ceoje no1oHc1ea? sa ceoje no1oHc1ea?
Ma1uua caHo nnaxe jaja. 8a usnexeue napee us uux, sa
ucxpauy u oôesôeleue on1uHanue 1eHnepa1ype sa paseoj nerna,
ôpuue ce n•enuue ppyu1eo.

54. Moxe nu uopHanuo onnoleua Ha1uua pa nonoxu jaja ua 54. Moxe nu uopHanuo onnoleua Ha1uua pa nonoxu jaja ua 54. Moxe nu uopHanuo onnoleua Ha1uua pa nonoxu jaja ua 54. Moxe nu uopHanuo onnoleua Ha1uua pa nonoxu jaja ua
supoee lenuja? supoee lenuja? supoee lenuja? supoee lenuja?
CaHo onnoleua Ha1uua ca pemopHucauuH uoraHa unu
uckpueneuuH sapuuH penoH 1ena Hoxe pa nonoxu jaja ua
supoee lenuja.Hs 1ux jaja ce usnery uopHanue n•ene, anu n•ene
1akey Ha1uuy saHeuyjy.
64

55. V koje epeHe y 1oky paua Ha1uua nonaxe jaja? 55. V koje epeHe y 1oky paua Ha1uua nonaxe jaja? 55. V koje epeHe y 1oky paua Ha1uua nonaxe jaja? 55. V koje epeHe y 1oky paua Ha1uua nonaxe jaja?
Ma1uua nonaxe jaja y ceako poôa y 1oky paua - pauouoluo.
Kap nonoxu uekonuko pece1uua jaja oupa ce opHapa u y 1o epeHe
npuHa xpauy op Hnapux n•ena koje ce ôpuuy o uoj.

56. Koju je suak no koHe Hoxe pa ce y1eppu pa 1peôa saHeuu1u 56. Koju je suak no koHe Hoxe pa ce y1eppu pa 1peôa saHeuu1u 56. Koju je suak no koHe Hoxe pa ce y1eppu pa 1peôa saHeuu1u 56. Koju je suak no koHe Hoxe pa ce y1eppu pa 1peôa saHeuu1u
Ha1uuy? Ha1uuy? Ha1uuy? Ha1uuy?
Cale ca nernoH, kop kora Hely lenujaHa n•ena papunuua
uHa u 1py1oeckor nerna, noHeuauo, je pokas pa je cnepHa ca kojoH
je ôuo uanyueu ceHenpujeHuuk Ha1uue no1poueua u uepoeonua
pa onnopu ceako jaje. V 1oH cny•ajy Ha1uuy 1peôa saHeuu1u.

57. Ha konuko epeHeua ce xpauu Ha1uua npeko ne1a? 57. Ha konuko epeHeua ce xpauu Ha1uua npeko ne1a? 57. Ha konuko epeHeua ce xpauu Ha1uua npeko ne1a? 57. Ha konuko epeHeua ce xpauu Ha1uua npeko ne1a?
V 1oH nepuopy, (nepuopy nonaraua jaja), Ha1uua je
okpyxeua HnapuH n•enaHa op uec1or po peauaec1or paua
c1apoc1u, koje joj ocurypaeajy cnoôopuo kpe1aue u Hec1o sa
nonaraue jaja. Hc1oepeHeuo oue je xpaue Hne•oH y 1oky 10 – po 30
Huuy1a, saeucuo op uu1eusu1e1a uoueua.

58. Kapa y n•enuueH 58. Kapa y n•enuueH 58. Kapa y n•enuueH 58. Kapa y n•enuueH ppyu1ey Hory pa npesuHe pee Ha1uue? ppyu1ey Hory pa npesuHe pee Ha1uue? ppyu1ey Hory pa npesuHe pee Ha1uue? ppyu1ey Hory pa npesuHe pee Ha1uue?
Kop 1uxe cHeue Ha1uue (eupu nu1aue 72), ako je ôuna nocne
rnaeue naue, n•ene npuHajy kako uoey (Hnapy) 1ako u c1apy
Ha1uuy. H oôe nonaxy jaja, Ha pa oôu•uo c1apa Ha1uua yruue npep
suHy.

59. La nu je poôpo npucunuo u 59. La nu je poôpo npucunuo u 59. La nu je poôpo npucunuo u 59. La nu je poôpo npucunuo useoleue Ha1uua He1opoH seoleue Ha1uua He1opoH seoleue Ha1uua He1opoH seoleue Ha1uua He1opoH
oôesHa1u•aeaua n•enuuer ppyu1ea? oôesHa1u•aeaua n•enuuer ppyu1ea? oôesHa1u•aeaua n•enuuer ppyu1ea? oôesHa1u•aeaua n•enuuer ppyu1ea?
Heku n•enapu oôesôelyjy Ha1uue oôesHa1u•aeaueH
n•enuuer ppyu1ea.Oeaj He1op uuje poôap, jep ce ue poôujajy
Ha1uue poôpor keanu1e1a. La ôu ce oôesôepuo ôonu keanu1e1
Ha1uua kop oeor He1opa, ako eel ue kopuc1uHo ueku ôonu, ne1u
pau no oôesHa1u•aeauy 1peôa nopyuu1u cee sa1eopeue
Ha1u•uake, jep cy ouu usrpaleuu uap c1apujuH napeaHa.
65

60. Kapa Ha1uua kopuc1u xaoky? 60. Kapa Ha1uua kopuc1u xaoky? 60. Kapa Ha1uua kopuc1u xaoky? 60. Kapa Ha1uua kopuc1u xaoky?
V c1py•uoj nu1epa1ypu ce uc1u•e pa Ha1uua oôu•uo kopuc1u
xaoky jepau ny1 y ceoH xueo1y u 1o y cycpe1y ca cynapuuuoH, 1j.
ppyroH Ha1uuoH (eupu nu1aue 41). Oua Hoxe pa yôope u n•ene
koje ne1e, y caHoopôpauu. Hckny•ueo kapa uuje onnoleua,
(uanpuHep npu oôenexaeauy), Ha1uua Hoxe pa yôope u •oeeka.
Vôop ue ôonu anu Hoxe pa usasoee cepaô uekapa u nocne 1pu
paua, ua ou1eleuoH Hec1y. Onnoleua Ha1uua uukapa ue yôapa
•oeeka.

61. Ko je npeu sanasuo pa ce Ha1uua napu ca pea 1py1a? 61. Ko je npeu sanasuo pa ce Ha1uua napu ca pea 1py1a? 61. Ko je npeu sanasuo pa ce Ha1uua napu ca pea 1py1a? 61. Ko je npeu sanasuo pa ce Ha1uua napu ca pea 1py1a?
Hapeue Ha1uue ca pea 1py1a npeu je sanasuo uaHa•ku
n•enap Fu1nep {GuttIer) 5. u 6. cen1eHôpa 1857 rop. Pesyn1a1u
ueroeor sanaxaua cy nyônukoeauu y •aconucy ″NordIinger
Bienenzeitung″.

62. Op kapa ce sua sa napeue Ha1uua ca euue 1py1oea? 62. Op kapa ce sua sa napeue Ha1uua ca euue 1py1oea? 62. Op kapa ce sua sa napeue Ha1uua ca euue 1py1oea? 62. Op kapa ce sua sa napeue Ha1uua ca euue 1py1oea?
Hapeue Ha1uua ca euue 1py1oea je pokasauo uay•uo 1953.
ropuue, kao pesyn1a1 y uekonuko ornepa npoeepeuux ua oc1pey
Bynkauo. To je Hely1uH ôuno y1epleuo npe euue op 100 ropuua
op cnoea•kor n•enapa Oônakoea. Ornep je ôuo onucau 1867.
ropuue y papy ueroeor cyuapopuuka ßeec1uka y ″LyHapc1ey″.

63. L1a y n•enapc1ey osua•aea nojaH nonpaenaue keanu1e1a? 63. L1a y n•enapc1ey osua•aea nojaH nonpaenaue keanu1e1a? 63. L1a y n•enapc1ey osua•aea nojaH nonpaenaue keanu1e1a? 63. L1a y n•enapc1ey osua•aea nojaH nonpaenaue keanu1e1a?
V n•enapc1ey, nonpaenaue keanu1e1a, osua•aea cHeuy
Ha1uue u kao pesyn1a1 poôuja ce npopyk1ueuuje n•enuue
ppyu1eo. To ue Hoxe pa ce poôuje kop 1uxe cHeue (eupu nu1aue
72). Hckny•ueo npaeunau ny1 je pa ce oprajajy Ha1uue op
nneHeuu1or Ha1epujana n•enuuux ppyu1aea, •uje cy uacnepue
ocoôuue uckny•ueo poôpe.

64. 64. 64. 64. Bpala nu ce uasap ueonnoleua Ha1uua, koja je usne1ena Bpala nu ce uasap ueonnoleua Ha1uua, koja je usne1ena Bpala nu ce uasap ueonnoleua Ha1uua, koja je usne1ena Bpala nu ce uasap ueonnoleua Ha1uua, koja je usne1ena
cny•ajuo npu npernepy kouuuue? cny•ajuo npu npernepy kouuuue? cny•ajuo npu npernepy kouuuue? cny•ajuo npu npernepy kouuuue?
66
Heonnoleua Ha1uua epala ce uasap nocne uekonuko Huuy1a
y kouuuuy unu ua paH u sa1o n•enap ue 1peôa pa ce ôpuue sa uy.
Heonxopuo je caHo pa kouuuua ôype o1eopeua u cee pa ce oc1aeu
ouako kako je ôuno npe ueuor usne1aua.

65. L1a npuena•u Ha1uuy y Hepuu1e kouuuue? 65. L1a npuena•u Ha1uuy y Hepuu1e kouuuue? 65. L1a npuena•u Ha1uuy y Hepuu1e kouuuue? 65. L1a npuena•u Ha1uuy y Hepuu1e kouuuue?
Huc1uuk1 oppxaua epc1e npucunaea Ha1uuy pa nonaxe
jaja u y 1py1oecke lenuje. Bau 1e lenuje je npuena•e y Hepuu1e
kouuuue u sa1o n•enap ue 1peôa pa ponyc1u Ha1uuu pa npele
1aHo.

66 Ho kojuH suauuHa Hoxe pa ce y1eppu pa y n•enuueH ppyu1ey 66 Ho kojuH suauuHa Hoxe pa ce y1eppu pa y n•enuueH ppyu1ey 66 Ho kojuH suauuHa Hoxe pa ce y1eppu pa y n•enuueH ppyu1ey 66 Ho kojuH suauuHa Hoxe pa ce y1eppu pa y n•enuueH ppyu1ey
ueHa Ha1uue? ueHa Ha1uue? ueHa Ha1uue? ueHa Ha1uue?
Ako y n•enuueH ppyu1ey ueHa o1eopeuor nerna 1o sua•u
pa y ueHy ueHa Ha1uue. H•ene pouoce Hano noneua u y caly uHa
uoeux Ha1u•uaka y kojuHa uHa napeu. Ako y kouuuuu uHa
o1eopeuor nerna a n•eane usrpalyjy Ha1u•uake, n•enuue
ppyu1eo je eepoea1uo ôes Ha1uue.

67. Koju cy ocuoeuu ua•uuu popaeaua Ha1uue? 67. Koju cy ocuoeuu ua•uuu popaeaua Ha1uue? 67. Koju cy ocuoeuu ua•uuu popaeaua Ha1uue? 67. Koju cy ocuoeuu ua•uuu popaeaua Ha1uue?
Ocuoeuu ua•uuu popaeaua Ha1uue cy pea: pupek1au u
uupupek1au.Kop pupek1uor popaeaua Ha1uua ce nyu1a y kouuuuy
pupek1uo ua ca1ououe, Hely n•ene unu kpos ne1o (ynas), npep
ee•e. Oeaj ua•uu ce npuHeuyje kop popaeaua Ha1uue y poj unu
onnopuak. Kop uupupek1uor popaeaua, Ha1uua ce c1aeu y kaees
rpe ce ppxu pok je n•ene caHe ue ocnoôope, 1j. pok ue nojepy
uelepuo Hepuo 1ec1o (nora•y), ca kojuH je sa1eopeu o1eop ua
kaeesy.

68.Kako Hoxe pa ce uauece u1e1a n•enuueH ppyu1ey koHe je 68.Kako Hoxe pa ce uauece u1e1a n•enuueH ppyu1ey koHe je 68.Kako Hoxe pa ce uauece u1e1a n•enuueH ppyu1ey koHe je 68.Kako Hoxe pa ce uauece u1e1a n•enuueH ppyu1ey koHe je
popa1a uoea Ha1uua? popa1a uoea Ha1uua? popa1a uoea Ha1uua? popa1a uoea Ha1uua?
H•enuue ppyu1eo koHe je popa1a uoea Ha1uua unu je
saHeueua c1apa ue 1peôa pa ce ysueHupaea uajHaue jepuy
cepHuuy. Heno1peôua nyôonu1nueoc1 n•enapa u npeepeHeuo
67
ysueHupaeaue n•ena Hoxe pa poeepe po 1ora pa n•ene yknyn•ajy
Ha1uuy u pa je yôujy. 8a1o je no1peôuo pa ce •eka ca npernepoH
kouuuue po sa1eapaua nerna (9-1u pau nocne popaeaua Ha1uue).

69. L1a 1peôa ypapu1u ca Ha1uuoH, npunpeHneuoH sa 69. L1a 1peôa ypapu1u ca Ha1uuoH, npunpeHneuoH sa 69. L1a 1peôa ypapu1u ca Ha1uuoH, npunpeHneuoH sa 69. L1a 1peôa ypapu1u ca Ha1uuoH, npunpeHneuoH sa onnopuy onnopuy onnopuy onnopuy
ca nneHeuu1uH 1py1oeuHa pa ôu ôuo o•yeau 1aj kpu1•uu HoHeu1? ca nneHeuu1uH 1py1oeuHa pa ôu ôuo o•yeau 1aj kpu1•uu HoHeu1? ca nneHeuu1uH 1py1oeuHa pa ôu ôuo o•yeau 1aj kpu1•uu HoHeu1? ca nneHeuu1uH 1py1oeuHa pa ôu ôuo o•yeau 1aj kpu1•uu HoHeu1?
Kop npucyc1ea Ha1uue y n•enuueH ppyu1ey n•ene Hory
npeepeHeuo pa opc1paue 1py1oee. La ce ue ôu 1o pecuno uyxuo je
pa ce opc1pauu Ha1uua sajepuo ca HanuH pojeH u nocne 10 paua
pa ce nouoeo cnoju sajepuo ca pojeH, ca n•enuuuH ppyu1eoH. Hpe
1ora oôaeesuo 1peôa yuuu1u1u cee Ha1u•uake usrpaleue sa 1o
epeHe pa ôu ce cnpe•uno poôujaue Ha1uue.

70. Fpe ce oprajajy Ha1uue y eenukoH ôpojy? 70. Fpe ce oprajajy Ha1uue y eenukoH ôpojy? 70. Fpe ce oprajajy Ha1uue y eenukoH ôpojy? 70. Fpe ce oprajajy Ha1uue y eenukoH ôpojy?
AHepu•ku n•enap Fapen us ppxaee AnaôaHa je nosua1 nop
uapuHkoH kpan n•enuuux Ha1uua. (V HuoruH seHnaHa Ha1uuy
soey kpanuua unu uapuua). Fopuuue ou npopa po 55.000 Ha1uua
y CAL, Kuapu, Eeponu, Jyxuoj AHepuuu u Janauy.

71. 8au1o Ha1uua ue nonaxe jaja y uoee lenuje usrpaleue y epxy 71. 8au1o Ha1uua ue nonaxe jaja y uoee lenuje usrpaleue y epxy 71. 8au1o Ha1uua ue nonaxe jaja y uoee lenuje usrpaleue y epxy 71. 8au1o Ha1uua ue nonaxe jaja y uoee lenuje usrpaleue y epxy
cpepuue ca1a kopuuleuor y npe1xopu cpepuue ca1a kopuuleuor y npe1xopu cpepuue ca1a kopuuleuor y npe1xopu cpepuue ca1a kopuuleuor y npe1xopuoj ropuuu? oj ropuuu? oj ropuuu? oj ropuuu?
Jepau op pasnora je pa cy epxoeu 1ux lenuja nonyueuu ca
eockoH oôoraleuuH npononucoH. Hpu uaprpapuu n•ene koje
usrpalyjy cale pape epno ôpso (npeeuc1eeuo kop sa1eapaua
lenuja) u sa1o cy Huore lenuje uepaeue u ue eone ux Ha1uue. La
ce 1o usôerue poeonuo je kop noc1aenaua uoeux paHoea sa
nerno, epxoee lenuja uspesa1u ca sarpejauuH uoxeH unu uekuH
ou1puH npepHe1oH. V1epleuo je pa nocne 1ora n•ene nonpaenajy
lenuje, Ha1uua no•uue y uux pa nonaxe jaja.

72. V •eHy ce cac1oju 1uxa cHeua Ha1uue u konuk 72. V •eHy ce cac1oju 1uxa cHeua Ha1uue u konuk 72. V •eHy ce cac1oju 1uxa cHeua Ha1uue u konuk 72. V •eHy ce cac1oju 1uxa cHeua Ha1uue u konuko Ha1u•uaka o Ha1u•uaka o Ha1u•uaka o Ha1u•uaka
usrpalyjy n•ene sa uy? usrpalyjy n•ene sa uy? usrpalyjy n•ene sa uy? usrpalyjy n•ene sa uy?
Tuxa cHeua (caHocHeua) je opnu•ua uacnepua ocoôuua
n•enuuer ppyu1ea, kop kora je uspaxeuo opcyc1eo pojeua.
68
H•enuue ppyu1eo caHo saHeuyje Ha1uuy koja je usryôuna
cnocoôuoc1 pa nonaxe jaja, unu ce jaenajy npeu suauu c1apeua,
unu Ha1uua uHa ueku ppyru uepoc1a1ak. V 1oH cny•ajy n•ene
oôu•uo usrpalyjy 2 po 3 Ha1u•uaka (nouekap Hoxe pa ôype u
euue), koju cy eenuku u oôunuo nonyueuu Hne•oH. Hoc1aeneuu
cy eep1ukanuo u ônusy jepau ppyroH y epxy cala ua poôpo
sau1uleuoH Hec1y. Ma1uue us 1uxe cHeue cy epno keanu1e1ue u
sa1o ux 1peôa cee uckopuc1u1u.

73. L1a npepc1aenajy mepoHouu? 73. L1a npepc1aenajy mepoHouu? 73. L1a npepc1aenajy mepoHouu? 73. L1a npepc1aenajy mepoHouu?
0epoHouu koje ny•e uucek1u cy ak1ueue Ha1epuje koje
y1u•y ua musuonouko c1aue u nouauaue uupueupya nojepuua•uo
unu •u1aee epc1e. Taj uasue je npepnoxeu op ueHa•kux uay•uuka
Kapncoua u ßjyuepa 1959. ropuue. Lejc1eo mepoHoua je
ucnu1ueauo uajeuue kop onuokpunux uuceka1a (Hpaeu u
n•ena).V1epleuo je pa n•ene ny•e 1pu 1una mepoHoua:
opujeu1auuouu, sau1u1uu u pasHuoxaeajylu. Opujeu1auuoue
mepoHoue ny•u Hacouoea xnespa, sau1u1uu mepoHouu cy
y1epleuu y cekpe1y ropuo eunu•ue (Haupuôynapue) xnespe u y
o1poeuuH xnespaHa. PasHuoxaeajylu mepoHouu cy nosua1u kao
Ha1u•ua Ha1epuja (eupu nu1aue 81). Hpouseopu ra Haupuôynapua
xnespa Ha1uue u cnpe•aea paseoj jajuuka kop n•ene papunuue (sa
xnespe eupu nu1aue 130 po 132 u 142).

74. Ha koju ua•uu ce oôenexaeajy Ha1uue? 74. Ha koju ua•uu ce oôenexaeajy Ha1uue? 74. Ha koju ua•uu ce oôenexaeajy Ha1uue? 74. Ha koju ua•uu ce oôenexaeajy Ha1uue?
Ma1uue ce oôenexaeajy uaj•eule ua 4 ua•uua: a)
cuu1e1u•kuH ôojaHa, ô) c1auuonoeuH kpyxuluHa, e) kpyxuluHa
onanu1a u r) noppesueaueH kpuna.

75. Konuko ôoja 75. Konuko ôoja 75. Konuko ôoja 75. Konuko ôoja ce kopuc1u sa oôenexaeaue Ha1uua? ce kopuc1u sa oôenexaeaue Ha1uua? ce kopuc1u sa oôenexaeaue Ha1uua? ce kopuc1u sa oôenexaeaue Ha1uua?
HpeHa AnuHoupuju sa oôenexaeaue Ha1uua kopuc1e ce
ôena, xy1a, upeeua, seneua u nnaea ôoja. Hnp. sa 1991-ôena,
1992-xy1a, 1993-upeeua, 1994-seneua, 1995-nnaea, na ce sa
69
cnepele ropuue nouaena. Oôenexaeajy ce caHo onnoleue
Ha1uue.

76. Kako ce oôenexaeajy Ha1uue ôojaHa? 76. Kako ce oôenexaeajy Ha1uue ôojaHa? 76. Kako ce oôenexaeajy Ha1uue ôojaHa? 76. Kako ce oôenexaeajy Ha1uue ôojaHa?
8a oôenexaeaue Ha1uua npopaje ce koHnne1 ôoja. 8a
oppeleuy kaneupapcky ropuuy kopuc1u ce oppeleua ôoja. Ako je
ôoja ryc1a paspelyje ce aue1ouoH 1ako pa ue ôype 1e•ua.
Hpe1xopuo ce npunpeHu •uopa unu •a•kanuua unu saou1peuo
ppeue uuôuue unu oôu•au c1pyk 1paee. Ma1uua koja ce
oôenexaea xea1a ce pecuoH pykoH u no1oH ce noc1aena usHely
nanua u kaxunpc1a a opospo ce nopynupe cpepuuH npc1oH.
KpajeH •uope (unu •a•kanuue) uauocu ce Hana kan ôoje ua
cpepuu peo nela Ha1uue, pa ce oôpasyje kpyxul npe•uyka 2 HH.
Papu ce naxnueo pa ce ôoja ue cnuea. Kap ôoja ucnapu u
uenpuja1au Hupuc aue1oua uu•esue, Ha1uua ce Hoxe epa1u1u y
kouuuuy. Hpenopy•yje ce pa ce npe 1ora nonuje eopoH.

77. Kako ce oôenexaeajy Ha1uue ca c1auuonoeuH 77. Kako ce oôenexaeajy Ha1uue ca c1auuonoeuH 77. Kako ce oôenexaeajy Ha1uue ca c1auuonoeuH 77. Kako ce oôenexaeajy Ha1uue ca c1auuonoeuH kpyxuluHa? kpyxuluHa? kpyxuluHa? kpyxuluHa?
Oeaj ua•uu oôenexaeaua Ha1uua je uajôonu anu 1paxu
Huoro papa, jep 1paxu noceôuy npunpeHy ceakor c1auuonoeor
suaka. Oôojeuu c1auuonoeu nuc1ulu cy uyHepucauu op 1 po 99
(eupu nu1aue 598). La ce ue ckuuy ôpojke u pa cy pyro sau1uleue,
noepuuua nuc1ula ce npeHaxe uenakoH. Kapa uenak ucnapu,
c1auuonoeu nuc1ulu ca oppeleuuH ôpojeeuHa ce uspesyjy 1ako pa
oproeapajy eenu•uuu u oônuky nela Ha1uue. 8a1o ux 1peôa
noc1aeu1u ua kap1ou ca nuueH ua pone u ca ryHeuuH uaônouoH
pa ce uanpaeu Hano ypyôneue. HpunpeHneu suak u nela Ha1uue
ce uaHaxy nenkoH. 81uH ce suak npu1ucka ca npepxopuo
oenaxeuuH kpajeH •a•kanuue ua nela Ha1uue. Hpu oôenexaeauy
Ha1uua ce ppxu pykoH ua ua•uu onucau y nu1auy 76. C1auuonoeu
suauu cy japku u Ha1uua oôenexeua ca uuHa nako ce pacnosuaje
•ak u y uajja•uH ppyu1euHa.

78. Kako ce oôenexaeajy Ha1uue ca kpyxuluHa op onanu1a? 78. Kako ce oôenexaeajy Ha1uue ca kpyxuluHa op onanu1a? 78. Kako ce oôenexaeajy Ha1uue ca kpyxuluHa op onanu1a? 78. Kako ce oôenexaeajy Ha1uue ca kpyxuluHa op onanu1a?
70
Kpyxulu op onanu1a cy npe•uuka 2 HH., ua uuHa cy oôu•uo
uaueceue ôpojke unu cnoea a nouekap cy ôes osuaka. Kopuc1e ce 5
ôoja (eupu nu1aue 75). Ha nela Ha1uue ce uauocu •uc1o
cuu1e1u•ko nenuno ua koje ce •a•kanuuoH npu1ucka kpyxul op
onanu1a y oppeleuoj ôoju. Henoeonuo kop oeor ua•uua je 1o u1o
cy kpyxulu op onanu1a Ha1 u oôenexeue Ha1uue 1euko ce
yo•aeajy y kouuuuu.

79. La nu je curypuo oôenexaeaue Ha1uua noppesueaueH k 79. La nu je curypuo oôenexaeaue Ha1uua noppesueaueH k 79. La nu je curypuo oôenexaeaue Ha1uua noppesueaueH k 79. La nu je curypuo oôenexaeaue Ha1uua noppesueaueH kpuna? puna? puna? puna?
Heku n•enapu oôenexaeajy Ha1uuy 1ako u1o joj noppexy
neeo kpuno y uenapuoj a pecuo y napuoj ropuuu. Ouu saHeuyjy
Ha1uue ceake ppyre ropuue. Oeaj ua•uu oôenexaeaua je
uecurypau u epno ceupen, •ec1o ce y HakasaHa uale ueka op uory
Ha1uue. Ou1eleua Ha1uua ce 1euko o1kpuea y kouuuuu u sa1o ce
oeaj ua•uu oôenexaeaua ue npenopy•yje.

80. 8au1o ce ue oôenexaeajy ueonnoleue Ha1uue? 80. 8au1o ce ue oôenexaeajy ueonnoleue Ha1uue? 80. 8au1o ce ue oôenexaeajy ueonnoleue Ha1uue? 80. 8au1o ce ue oôenexaeajy ueonnoleue Ha1uue?
Heonnoleue Ha1uue cy Huoro nokpe1ue u nnaunuee u kpujy
ce ua 1euko poc1ynuuH Hec1uHa. Oue •ec1o usnely us kouuuue u
nou1o uucy onnoleue Hory pa ce usryôe. Bojaxnuea Ha1uua Hoxe
Huoro nako pa ôype noepeleua npu xea1auy, sa1o ce Ha1uue
oôenexaeajy nocne onnopue.

81. L1a je Ha1u•ua Ha1epuja? 81. L1a je Ha1u•ua Ha1epuja? 81. L1a je Ha1u•ua Ha1epuja? 81. L1a je Ha1u•ua Ha1epuja?
Ma1u•ua Ha1epuja je mepoHou ca cneuumu•uuH HupucoH,
npouseepeu op ropuoeunu•ue (Haupuôynapue) xnespe Ha1uue.
Lejc1eo u nopekno uucy no1nyuo npoy•euu. 8axeanyjylu 1oj
Ha1epuju n•ene suajy kapa y n•enuueH ppyu1ey uHa Ha1uua.
H•ene papunuue nuxy mepoHou ca 1ena Ha1uue u npepajy ra
ppyruH n•enaHa. Ha 1aj ua•uu ce 1o npouupyje ôpso ua ueno
n•enuue ppyu1eo. Kapa Ha1uua yruue unu ce usryôu, npepaeaue
Ha1u•ue Ha1epuje ce npekupa u 1ako n•ene ocelajy pa uuxoea
Ha1uua uepoc1aje.

71

Tpy1oeu Tpy1oeu Tpy1oeu Tpy1oeu

82. Konuko 1py1oea Hoxe pa uHa y jepuoH n•enuueH ppyu1ey? 82. Konuko 1py1oea Hoxe pa uHa y jepuoH n•enuueH ppyu1ey? 82. Konuko 1py1oea Hoxe pa uHa y jepuoH n•enuueH ppyu1ey? 82. Konuko 1py1oea Hoxe pa uHa y jepuoH n•enuueH ppyu1ey?
V jepuoH n•enuueH ppyu1ey Hoxe pa uHa op 2.000 po
3.000 1py1oea. Ma1uua Hely1uH, Hoxe pa nonoxu uekonuko
pece1uua xunapa 1py1oeckux jaja, ako ce y xueo1 n•enuuer
ppyu1ea Heua n•enap, kapa, ua npuHep, ucnupa jaja eopoH pa
ôu ua 1aj ua•uu cnpe•uo pojeue kop jakor ppyu1ea.

83. Konuka je pyxuua xueo1a 1py1a? 83. Konuka je pyxuua xueo1a 1py1a? 83. Konuka je pyxuua xueo1a 1py1a? 83. Konuka je pyxuua xueo1a 1py1a?
Tpy1oeu (cn.4) xuee po nona
ropuue u oôu•uo yruuy npupopuoH cHply.
Hou1o ucnyue jepuuc1eeuy u uajeaxuujy
myukuujy pa onnope Ha1uuy noc1ajy
ueno1peôuu sa n•enuue ppyu1eo. H•ene
uH ue poseonaeajy pa ce xpaue u usroue
ux us kouuuue. Oôu•uo ocnaôenu u
ucupnneuu 1py1oeu napajy ca
none1anke (ynasa) ua seHny u npe
epeHeua yruuy. Ako Hory pa ne1e ouu
1paxe cknouuu1e y n•enuuuH
ppyu1euHa ôes Ha1uue rpe ôypy papo
npuHneuu y jeceu.

84. Konuko je 1exak 1py1? 84. Konuko je 1exak 1py1? 84. Konuko je 1exak 1py1? 84. Konuko je 1exak 1py1?
Ho nopauuHa •exocnoea•kux uc1paxuea•a (Hejtmanek u
pp.) cpepua 1exuua 1py1a je y rpauuuaHa op 237,9 po 240 Hr.
Hpeu ôpoj ce opuocu ua kaekacke 1py1oee a ppyru ua eeponcke.
Oppacnu 1py1oeu cy nakuu op 1ek usnexeuux. Cpepua 1exuua
Hnapux 1py1oea kaekacke pace je 294,9 Hr. a eeponcke 251,5 Hr.
Texuua xuôpupuux 1py1oea eapupa usHely 251,4 u 288,8 Hr.

85. 8a koje epeHe je 1py1 cnocoôau pa onnopu Ha1uuy? 85. 8a koje epeHe je 1py1 cnocoôau pa onnopu Ha1uuy? 85. 8a koje epeHe je 1py1 cnocoôau pa onnopu Ha1uuy? 85. 8a koje epeHe je 1py1 cnocoôau pa onnopu Ha1uuy?
Cn. 4. Tpy1
72
HpeHa nopauuHa uekux uc1paxuea•a 1py1 Hoxe pa onnopu
Ha1uuy usHely 8. u 14. Laua op usneraua. V cneuujanuo
npoeepeuuH ornepuHa ca euue op 6.000 1py1oea y nepuopy op 20.
Haja po 10. jyna 1952. rop. V n•enuuauuHa TuHupjaseecke
akapeHuje je y1epleuo pa 1py1oeu noc1ajy cnocoôuu pa onnolyjy
Ha1uuy 10. pau no usnerauy. Hocne 38. paua ueroea eu1anuoc1
ce cHauyje, uo •ak u nocne 50 paua 37° uux pearyje ua ppaxeue.
To nokasyje pa u kop 1or yspac1a (7 cepHuua) 1py1oeu cy cnocoôuu
pa onnope Ha1uuy. Hs 1ora cnepu, ako n•enap xole pa uHa
1py1oee koju Hory pa onnope, ueonxopuo je, npu yeoleuy Ha1uue,
pa ce npa1e 1py1oecka jaja, pa ôypy cueceua uajHaue 16 paua npe
nonaraua ocuoea sa Ha1u•uake.

86. Koju 1py1oeu onnolaeajy Ha1uuy? 86. Koju 1py1oeu onnolaeajy Ha1uuy? 86. Koju 1py1oeu onnolaeajy Ha1uuy? 86. Koju 1py1oeu onnolaeajy Ha1uuy?
Ma1uuy onnolaeajy 1py1oeu koju cy xpaueuu op Hnapux
n•ena, cnocoôuu pa ny•e cneuujanuu xopHou, koju npc1u•e paseoj
nonuux opraua. Lpyru 1py1oeu cy uekopucuu u n•ene ux nporoue us
kouuuue.

87. V koje poôa paua usn 87. V koje poôa paua usn 87. V koje poôa paua usn 87. V koje poôa paua usnele uajeuue 1py1oea us kouuuue ? ele uajeuue 1py1oea us kouuuue ? ele uajeuue 1py1oea us kouuuue ? ele uajeuue 1py1oea us kouuuue ?
HpeHa Kepenu uajeuue 1py1oea usnely us kouuuue usHely
13 u 15 ca1u npu 1uxoH epeHeuy u1eHnepa1ypu easpyxa op 22 po
32 °C. Hpeu ny1 1py1oeu usnely 4. pau no usnerauy. Hajeelu ôpoj
usnele 10. po 12. paua, nocnepuu 16. pau. Hajeuue 1py1oea
usepue pueeuo 2 po 4 none1a a ouu koju usnely caHo jepau ny1 ua
pau uucy nonuo spenu.

88. Mory nu pa onnope Ha1uuy 1py1oeu, koju cy usnexeuu us jaja 88. Mory nu pa onnope Ha1uuy 1py1oeu, koju cy usnexeuu us jaja 88. Mory nu pa onnope Ha1uuy 1py1oeu, koju cy usnexeuu us jaja 88. Mory nu pa onnope Ha1uuy 1py1oeu, koju cy usnexeuu us jaja
ueonnoleue Ha1uue unu op jaja naxue Ha1uue ? ueonnoleue Ha1uue unu op jaja naxue Ha1uue ? ueonnoleue Ha1uue unu op jaja naxue Ha1uue ? ueonnoleue Ha1uue unu op jaja naxue Ha1uue ?
Tpy1oeu usnexeuu us jaja ueonnoleue Ha1uue, us
1py1oeckux lenuja, cy uopHanuo paseujeuu u cnocoôuu sa
onnopuy. Tpy1oeu usnexeuu op jaja naxue Ha1uue cy uepaseujeuu
u uenopoôuu sa onnopuy.

73
89. Ha ocuoey •era Hoxe npuônuxuo pa ce oppepu no•e1ak 89. Ha ocuoey •era Hoxe npuônuxuo pa ce oppepu no•e1ak 89. Ha ocuoey •era Hoxe npuônuxuo pa ce oppepu no•e1ak 89. Ha ocuoey •era Hoxe npuônuxuo pa ce oppepu no•e1ak
Horyler pojeua? Horyler pojeua? Horyler pojeua? Horyler pojeua?
Ho•e1ak Horyler pojeua Hoxe pa ce oppepu no npeuH
jajuHa nonoxeuuH y 1py1oecke lenuje y uopHanuoH n•enuueH
ppyu1ey. Ako pojeue ôype sappxauo sôor uenoeonuux
knuHa1ckux ycnoea, ouo ce Hoxe o•ekuea1u 32. pau nocne
nonaraua 1py1oeckux jaja. Kapa sua 1o n•enap Hoxe pa perynuue
nneHeuu1o yHuoxaeaue 1ako, pa y HoHeu1y usneraua Ha1uue y
n•enuueH ppyu1ey uHa nonuo spene 1py1oee.

90. Kakea je cnonauua c1pyk1ypa 1pôyxa 1py1a ? 90. Kakea je cnonauua c1pyk1ypa 1pôyxa 1py1a ? 90. Kakea je cnonauua c1pyk1ypa 1pôyxa 1py1a ? 90. Kakea je cnonauua c1pyk1ypa 1pôyxa 1py1a ?
Tpôyx 1py1a (cn.5) ce cac1oju op ropuux neluux u pouux
1pôyuuux nno•uua uaseauux oproeapajyle 1epru1u u c1epuu1u.
HsHely cy noeesauu ca ôo•uuH npc1euoeuHa –( nneepu1u).
Opeojeuu penoeu 1pôyxa cy cerHeu1u. Tpy1 uHa 7 neluux u 6
1pôyuuux cerHeua1a. (Kop Ha1uue u n•ene papunuue cy no 12,( 6
neluux u 6 1pôyuuux).
Cn. 5. Teno 1py1a
1, 2, 3 - Ocuoea ua kojy ce npu•epu-lyjy uore; 4 -– 1pôyuuu
cerHeu1u; 5 -– neluu cerHeu1u; 6 -– Hec1o sa npu•epulueaue
kpuna; 7 –- cnoxeuo (mace1uo) oko; 8 -– ôu• au1eue.
74
91. L1a ce uanasu ua kpajy 1pôyuuor pena 1py1a ? 91. L1a ce uanasu ua kpajy 1pôyuuor pena 1py1a ? 91. L1a ce uanasu ua kpajy 1pôyuuor pena 1py1a ? 91. L1a ce uanasu ua kpajy 1pôyuuor pena 1py1a ?
Ha kpajy 1pôyuuor pena 1py1a uanasu ce •e1kuua
oôpasoeaua op pna•uua nocnepuer cerHeu1a u epuu myukuujy
•ynuor opraua (cn.6).

92. L1a ce sua o ôenookuH 1py1oeuHa ? 92. L1a ce sua o ôenookuH 1py1oeuHa ? 92. L1a ce sua o ôenookuH 1py1oeuHa ? 92. L1a ce sua o ôenookuH 1py1oeuHa ?
Benooku 1py1oeu cy uopHanuo paseujeuu 1py1oeu, anu cy uH
cnoxeue (mace1ue) o•u nokpueeue ôenu•ac1oH c1aknac1oH
onuuuoH sôor koje ue eupe. 8a1o nocne usne1aua us kouuuue ouu
napajy ua seHny u ue Hory pa ce epa1e uasap. Ako ce onua
opc1pauu nuuue1oH 1py1oeu npornepajy. V cny•ajy pa ce usnery
ôenooku 1py1oeu Ha1uuy 1peôa npoHeuu1u.

93. L1a je nosua1o o 1py1oeuHa opue 93. L1a je nosua1o o 1py1oeuHa opue 93. L1a je nosua1o o 1py1oeuHa opue 93. L1a je nosua1o o 1py1oeuHa opueroeauuH y Ha1u•uaky? roeauuH y Ha1u•uaky? roeauuH y Ha1u•uaky? roeauuH y Ha1u•uaky?
ßapee 1py1a usnexeue us Ha1u•uaka xpaueue cy op c1paue
n•ena Hne•oH. To cy y1eppunu c1py•uauu us Kauape, a
no1epleuo je y HeHa•koj noHoly Hukpockonckor pokasueaua
noc1ojaua noneua y xpauu 1ux 1py1oea. Kao pesyn1a1 ucxpaue
Hne•oH 1u 1py1oeu ny•e Huoro eenuky konu•uuy cnepHe u1o je y
sua1uoj Hepu na1onouka nojaea.

Aua1oHuja n•ene Aua1oHuja n•ene Aua1oHuja n•ene Aua1oHuja n•ene

94. Op •era je usrpaleu ckene1 n•ene ? 94. Op •era je usrpaleu ckene1 n•ene ? 94. Op •era je usrpaleu ckene1 n•ene ? 94. Op •era je usrpaleu ckene1 n•ene ?
Cn. 6. Tpôyx 1py1a saepuaea
ce •e1kuuoH
75
Ckene1 n•ene (cn.7) je usrpaleu op xu1uua, koju
npepc1aena nonucaxapup koju cappxu aso1. Heroea c1pyk1ypa je
cnu•ua c1pyk1ypu uenynose ykonuko je y ueroeoH cac1aey
aue1unrnykosaHuu. Ho 1eppolu u enac1u•uoc1u xu1uu je cnu•au
poxac1oj Ha1epuju a nopep 1ora u xeHujcku je Huoro c1aôunau:
pac1eapa ce caHo noHoly kyeaua y kouueu1poeauoj cyHnopuoj unu
couoj kucenuuu. V xnapuoH c1auy je uepac1eopue y kanujeeoj
ocuoeu u paspeleuoj kucenuuu.
Cn. 7. Cnonauua rpala n•ene papunuue

1. rnaea; 2. rpypu; 3. 1pôyx; 4. au1eue; 5. npoc1e o•u; 6. cnoxeue
o•u; 7. ropua eunuua (Haupuôyna); 8. cypnuua; 9. jesu•ak; 10.
poua eunuua; 11. npepue kpuno; 12. sapue kpuno; 13. pucajuu
o1eop; 14. npepua uora; 15. cpepua uora; 16. sapua uora; 17. – -
19. rpypuu cerHeu1u; 20. nponopeyH (npeu 1pôyuuu cerHeu1 koju
ynasu y cac1ae rpypu); 21. –- 26. 1pôyuuu cerHeu1u; 27. xaoka.
76
95. UuHe je nokpueeuo 1eno n•ene ? 95. UuHe je nokpueeuo 1eno n•ene ? 95. UuHe je nokpueeuo 1eno n•ene ? 95. UuHe je nokpueeuo 1eno n•ene ?
Teno n•ene je nokpueeuo panakaHa: nokpueajyluH
(sau1u1uuH), caôupajyluH u oce1nueuH koje cy pasnu•u1or
oônuka u eenu•uue. Lnake Hory pa ôypy jepuoc1pauo unu
peoc1pauo pasrpaua1e, paeue, caeujeue u1p. Heke op uux ce eupe
caHo nop HukpockonoH.Hokpueajyle pnake u1u1e 1eno n•ene op
xnapuole. Ca c1apeueH n•ene oue ce noHe u onapajy u sa1o no
uuxoeoj ryc1uuu Hoxe pa ce oueuu capoc1 uucek1a. Caôupajyle
pna•uue cy kpa1ke u pacnopeleue cy no uenoH 1eny. Oce1nuee
pna•uue uHajy myukuujy kop •ynuux opraua.

96. L1a ce y1eplyje kop Hopmonoukor ucnu1ueaua n•ena ? 96. L1a ce y1eplyje kop Hopmonoukor ucnu1ueaua n•ena ? 96. L1a ce y1eplyje kop Hopmonoukor ucnu1ueaua n•ena ? 96. L1a ce y1eplyje kop Hopmonoukor ucnu1ueaua n•ena ?
Kop Hopmonoukor ucnu1ueaua, kop n•ena ce y1eplyje
pyxuua cypnuue, ôpoj kykuua ua sapueH kpuny, naka1uu uupekc
(eupu nu1aue 202), pyxuua u uupuua 1peler 1pôyuuor cerHeu1a
(c1epuu1) eenu•uua nurHeu1upaue noepuuue 1peler 1epru1a
1pôyxa, pyxuua roneuuue u c1eneu nurHeu1auuje (oôojeuoc1u).

97. Op •era ce cac1oju ceaku rpypuu u 1pôyuuu cerHeu1 n•ene ? 97. Op •era ce cac1oju ceaku rpypuu u 1pôyuuu cerHeu1 n•ene ? 97. Op •era ce cac1oju ceaku rpypuu u 1pôyuuu cerHeu1 n•ene ? 97. Op •era ce cac1oju ceaku rpypuu u 1pôyuuu cerHeu1 n•ene ?
Fpypu n•ene ce cac1oje op 4 •epc1o cnojeua cerHeu1a,
ceaku op uux je usrpaleu op 4 nno•uue, ropua nelua, poua
1pôyuua u pee ôo•ue. Tpu napa uory cy npu•epuleua sa ôo•ue
nno•uue ua 1. 2. u 3. rpypuoH cerHeu1y. Kpuna cy y•epuleua
usHely ôo•uux u ropuux nno•uua ua 2. u 3. rpypuoH cerHeu1y.
Hopep 1ora ua rpypuHa ce uanasu 1pu napa pucajuux o1eopa
uaseauux c1urHu (eupu nu1aue 102). Op uux uajeaxuuju nap ce
uanasu ua ppyroH cerHeu1y ucnop npepuer kpaja npeor napa
kpuna. Tpôyx kop n•ene papunuue u Ha1uue ce cac1oju op 6
nokpe1nueo cnojeuux cerHeua1a. Ha oôe c1paue ua 1epru1uHa
(neluu cerHeu1u) cy pacnopeleuu pucajuu o1eopu a op 3. po 6.
c1epuu1a (1pôyuuu cerHeu1) eou1aue xnespe (eupu nu1aue 140).
Fpala 1pôyxa 1py1a onucaua je y nu1auy 90.

98. Konuko o•ujy uHa n•ena ? 98. Konuko o•ujy uHa n•ena ? 98. Konuko o•ujy uHa n•ena ? 98. Konuko o•ujy uHa n•ena ?
77
H•ena uHa pea 1una o•ujy – npoc1e u cnoxeue. Vkynau ôpoj je
5 u uc1u je kop n•ene papunuue, Ha1uue u 1py1a. Hpoc1ux o•ujy je
3. Cac1oje ce us jepuor ucnyn•euor co•uea u noc1aeneue cy ua
1eHeuy rnaee (cn.8). Cnoxeuux o•ujy je 2 u uanasa ce ca oôe
c1paue rnaee. Oue cy epno eenuke u cac1aeneue cy op eenukor
ôpoja npoc1ux o•ujy koje cy noc1aeneue ryc1o jepuo po ppyror u
uHajy oônuk uec1yraouor co•uea u uaseaue cy mace1ke. 8a1o ce
cnoxeue o•u kop n•ene soey mace1ue o•u. Oue cy eaxau oprau sa
opujeu1auujy. Hoepuuua cnoxeuor oka je nokpueeua pna•uuaHa
(koje usnase ca kpajeea mace1ku) koje Hely1uH ue cHe1ajy
n•enaHa pa eupe . Loôujeuu nuk op cnoxeuux o•ujy je uejacau,
Hosau•au. Ou1puua Hy ce paje op npoc1ux o•ujy. Oue cnyxe sa
koppuuauujy npu ne1euy.

Cn. 8. Fnaea n•ene

1. cnoxeuo mace1uo oko; 2.
saepuuo •nau•e (koneuue)
au1eue; 3. •eno; 4. oôpas; 5.
•eouu u1u1; 6. eunuua; 7.
npoc1e o•u; 8. 1eHe; 9.
enukpauuanuu uae; 10.
ocuoeuu •nau•ul au1eue
(ckanyc); 11. ôu• au1eue; 12.
ropua ycua; 13. poua ycua
(nunano); 14. jesu•ak; 15.
“’”″kauu•uua″ ua jesu•ky.
78

99. Koje cy eenu•uue cnoxeue o•u n•ene ? 99. Koje cy eenu•uue cnoxeue o•u n•ene ? 99. Koje cy eenu•uue cnoxeue o•u n•ene ? 99. Koje cy eenu•uue cnoxeue o•u n•ene ?
Hoepuuua cnoxeuor oka kop n•ene papunuue uHa 2,2 HH.
keappa1ua, kop Ha1uue 1,8 HH. keappa1uux, a 1py1a 9,04 HH.
keappa1uux.

100. Op konuko npoc1ux o•ujy je usrpaleuo cnoxe 100. Op konuko npoc1ux o•ujy je usrpaleuo cnoxe 100. Op konuko npoc1ux o•ujy je usrpaleuo cnoxe 100. Op konuko npoc1ux o•ujy je usrpaleuo cnoxeuo oko n•ene ? uo oko n•ene ? uo oko n•ene ? uo oko n•ene ?
Cnoxeuo oko n•ene papunuue je usrpaleuo op oko 4.000
npoc1ux o•ujy (mace1ku ), kop Ha1uue oko 3.500 u kop 1py1a oko
9.000.

101. Kako ce oôpasyje u u1a npec1aena nurHeu1 enupepHuca kop 101. Kako ce oôpasyje u u1a npec1aena nurHeu1 enupepHuca kop 101. Kako ce oôpasyje u u1a npec1aena nurHeu1 enupepHuca kop 101. Kako ce oôpasyje u u1a npec1aena nurHeu1 enupepHuca kop
n•ena? n•ena? n•ena? n•ena?
EnupepHuc kop n•ena je oôojeu HenauuuoeuH nurHeu1oH,
ôoje op upuo kameue po upue, poôuja ce npu okcupauuju
Henauoreua (o1napuu npopyk1 kop pasrpapue ôenau•eeuua).
Okcupauuouu npouec ce oôaena y npucyc1ey eusuHa okcupasa
•uja kouueu1pauuja y kpeuoj 1e•uoc1u (xeHonuHmu) ny1ke je Huoro
eenuka, 1ako pa no•uue pa ce ôoju enupepH. TaHuo oôojeue cy
oôu•uo oue n•ene koje ce pseujajy npu uuckuH 1eHnepa1ypaHa.
Kop uux ce kao pesyn1a1 noeelaue kousyHauuje xpaue oôpasyje
euue o1napuux Ha1epuja (no Kresaku),

102. L1a npepc1aenajy o1eopu sa pucaue u koju je uuxoe ôpoj 102. L1a npepc1aenajy o1eopu sa pucaue u koju je uuxoe ôpoj 102. L1a npepc1aenajy o1eopu sa pucaue u koju je uuxoe ôpoj 102. L1a npepc1aenajy o1eopu sa pucaue u koju je uuxoe ôpoj
kop napeu u kop oppacnx n•ena? kop napeu u kop oppacnx n•ena? kop napeu u kop oppacnx n•ena? kop napeu u kop oppacnx n•ena?
Lucajuu cuc1eH kop n•ena je cac1aeneu op pucajuux o1eopa
(c1urHu), easpyxouocuux 1pyôuua (1paxeja), easpyxouocue koHope
u mun1pupajylux peue1ku op pna•uua. HoHoly pucajuor cuc1eHa
kuceouuk us easpyxa ce npeuocu y lenuje a op uux uanone ce
opeopu yrneupuokcup u eopeua napa. H•ene u napee uHajy no 10
napu pucajuux o1eopa (cn.9) ca ceake c1paue 1ena (3 napa ua
rpypuHa u 7 ua 1pôyxy).

79
Cn. 9. 10 napu pucajuux o1eopa (c1urHu)
pacnnopeleuux ca c1paue ua 1eny n•ene.
103. L1a npepc 103. L1a npepc 103. L1a npepc 103. L1a npepc1aena 1aena 1aena 1aena ″ ″″ ″kauu•uua kauu•uua kauu•uua kauu•uua ″ ″″ ″ u sa u1a je kopuc1e n•ene? u sa u1a je kopuc1e n•ene? u sa u1a je kopuc1e n•ene? u sa u1a je kopuc1e n•ene?
Vcuu anapa1 n•ene je cnoxeue rpale. Ty ce yo•aea caHo
cypnuua u jesu•ul. Cypnuua je cac1aeneua op pee cnonauue
nno•uue ua pouoj eunuuu u op pea pouoycua nunka. Ha 1akae
ua•uu ce oôpasyje cnu•uoc1 ca 1pyôuuoH noHoly koje n•ene
ycycaeajy 1e•uoc1. Hpeko cypnuue npenasu jesu•ul koju ce ua
Cn. 10.
″Kauu•uua″ ua
kpajy jesu•ka
n•ene
papunuue.

1. nornep
oposro;
2. nornep ca
c1paue;
3. nornep
opospo;
4. o1eopu sa
ykyc.
80
epxy saepuaea ca okpyrnuH penoH ″kauu•uuoH″ (cn.10). H•ene
kopuc1e jesu•ak ca ″kauu•uuoH″ kop npepaeaua xpaue jepua
ppyroj u sa nusaue Hanux konu•uua cna1ke 1e•uoc1u •ak u ca
noepuuue 1ena ppyrux n•ena.

104. Fpe je noc1aeneuo •yno Hupuca kop 1py1a noHoly kora ou 104. Fpe je noc1aeneuo •yno Hupuca kop 1py1a noHoly kora ou 104. Fpe je noc1aeneuo •yno Hupuca kop 1py1a noHoly kora ou 104. Fpe je noc1aeneuo •yno Hupuca kop 1py1a noHoly kora ou
npouanasu ueonnoleuy Ha1uuy? npouanasu ueonnoleuy Ha1uuy? npouanasu ueonnoleuy Ha1uuy? npouanasu ueonnoleuy Ha1uuy?
8a npouanaxeue ueonnoleue Ha1uue 1py1 uHa ôu•ac1u peo
(ôu•ul) ua au1euu ca jepuuH •nauoH euue op n•ene papunuue.
(Kop n•ene papunuue u Ha1uue oua je cac1aeneua op 10 •nauaka
a kop 1py1a ca 11). C oôsupoH ua oce1nueoc1 npujeH kop Ha1uue
u 1py1a je 1:15 . V 10 •nauaka ôu•ula ua ceakoj au1euu kop
Ha1uue uHa oko 2.000 Hupucuux lenuja (koje ce uasueajy nno•uue
ca nopaHa) pok kop 1py1a ôpoj uH poc1uxe u po 30.000.

105. Fpe ce uanasu cnyuuu oprau kop n•ene? 105. Fpe ce uanasu cnyuuu oprau kop n•ene? 105. Fpe ce uanasu cnyuuu oprau kop n•ene? 105. Fpe ce uanasu cnyuuu oprau kop n•ene?
H•ene npuHajy pasue sey•ue uappaxaje, unp. 1akoseauo
neeaue Ha1uue (•yjylu ra oue sa 1peuy1ak noc1ajy uenokpe1ue)
anu ue nopuoce seyk koju unp. opaje koca u sa1o opHax uanapajy
koca•a. Cnyuuu oprau kop n•ene npepc1aena xoppo1ouanuy
(c1pyuuy) rpaly •uja je kpueuua ca onuoH kao HeHôpaua.
Hoc1aeneu je ua ppyroH •nauky au1eue uaseauoH koneuue. Kop
ceakor seyka unu easpyuuor 1anacaua nno•uoue ua 1oH
oce1nueoH oprauy 1penepe kao c1pyue u osua•aeajy pa ponasu
uyH sa cnyuuu oprau.

106. L1a npepc1aenajy au1eue kop n•ene ? 106. L1a npepc1aenajy au1eue kop n•ene ? 106. L1a npepc1aenajy au1eue kop n•ene ? 106. L1a npepc1aenajy au1eue kop n•ene ?
Au1eue kop n•ene (cn.11) npepc1aenajy •ynue opraue
noc1aeneue ua •eouoH peny rnaee. Ceaka je cac1aeneua op 12
•nau•ula (kop 1py1a je 13). Unau•ulu ua au1euaHa cy uynnu u
oôpasyjy uunuuppu•uy •naukoeu1y 1pyôuuy nonyueuy ca muuuH
1kueoH kpos kojy nponase kpeuu cypoeu u pasrpaua1u uepeu. Heku
uc1paxuea•u pasnukyjy kop au1eue 5 •ynuux opraua. Hoepuuua
nocnepuer •nauka (mnarenyHa) ua ôu•ac1oH peny au1eue je
81
nepmopupaua y oônuky Hpexe. Ocuoeuu •nau•ul ua au1euu npeko
kojera ce oua noeesyje ca rnaeoH n•ene soee ce ckanyc. Heroe
npopyxe1ak je ppyru okpelylu •nau•ul (koneuue) koju paje
au1euu Horyluoc1 pa ce caeuja; oc1anu •nau•ulu oôpasyjy
ôu•ac1u peo (ôu•ul) ua au1euu. Ha Hec1y rpe je npu•epuleu
ckanyc ca rnaeoH n•ene, pacnopeleua cy 4 Huuula noHoly kojux
ce au1eua Hoxe nokpe1a1u y ceuH npaeuuHa.Kapa ce o1kuue
au1eua n•ena ryôu cnocoôuoc1 opujeu1auuje.


107. Kako ce soey nojepuuu •nau•ulu ua uoraHa n•ene ? 107. Kako ce soey nojepuuu •nau•ulu ua uoraHa n•ene ? 107. Kako ce soey nojepuuu •nau•ulu ua uoraHa n•ene ? 107. Kako ce soey nojepuuu •nau•ulu ua uoraHa n•ene ?
H•ene uHajy no 1pu napa uory. Ceaka uora je cac1aeneua op
cnepelux •nau•ula (cn.12): ôy1ua rnaeuua (kokca), ôy1uo
npc1eu•e (1poxau1ep), ôy1, ueeauuua u c1onano. C1onano ce
cac1oju op 5 •nau•ula op kojux je uajpaseujeuuju npeu (ne1a), a ua
nocnepueH ce uanase uok1ul u jac1y•ul. Hopep 1ora ua npeoH
napy uory uHa nonyokpyrnu •eunul koju cnyxu sa •uuleue
au1eue (eupu nu1aue 109). Ha cpepueH napy uory ce uanasu
urnac1a uspacnuua (HaHysa) noHoly koje n•ena uc1oeapu noneu
uaroHunau joj ua sapuuH uoraHa, y lenuje. Ha sapuuH uoraHa uHa
Cn. 11. Au1eua n•ene (A –- nornep
oposro; B -– npecek):
1. ôu•
2. saepuuu •nau•ul (koneuue)
3. •ynuo pecu•ac1u cuc1eH
4. jaHuua Uouc1ouoeor opraua
5. Huuulu ckanyca
6. ocuoeuu •nau•ul (ckanyc)
7. srnoô
8. Huuulu
9. 1pennac1u •ynuu oprau
10. oHo1a• au1eue

82
ypelaj sa npeuoueue cakynneuor noneua ca uee1oea, op ôunke
po kouuuue uaseau kopnuua u nnocua1a uspacnuua (npeca) ca
kojoH n•ena npu1ucka noneu y kopnuuy.

108. Ho •eHy ce pasnukyjy uore n•ene papunuue op uory 108. Ho •eHy ce pasnukyjy uore n•ene papunuue op uory 108. Ho •eHy ce pasnukyjy uore n•ene papunuue op uory 108. Ho •eHy ce pasnukyjy uore n•ene papunuue op uory
Ha1uue ? Ha1uue ? Ha1uue ? Ha1uue ?
He1e (eupu nu1aue 110) n•ene papunuue cy npunaroleue sa
npeuoc noneua u sa usena•eue eou1auux nno•uua us 1pôyuuux
cerHaua1a (c1epuu1a). Takey cnocoôuoc1 ueHa Ha1uua. OcuH 1ora
Cn. 12. Hpepua uora n•ene papunuue
1. ôy1ua rnaeuua (kokca)
2. ôy1uo npc1eu•e (1poxau1ep)
3. ôy1
4. ueeauuua
5. ne1a
6. c1onanuu •nau•ul
7. uok1ul ca jac1y•uleH
83
uore Ha1uue u n•ene papunuue cy pasnu•u1e ôoje. Kop Ha1uue cy
kameue akop n•ene papunuue cy upue.

109. Kako n•ene •uc1e ceoje au1eue 109. Kako n•ene •uc1e ceoje au1eue 109. Kako n•ene •uc1e ceoje au1eue 109. Kako n•ene •uc1e ceoje au1eue ? ?? ?

Cee n•ene papunuue uHajy ua ropueH peny ne1e ua npeoH
napy (npepuux) uory nonykpyxuu uspes orpaleu •epc1uH kpa1kuH
pna•uuaHa, koje oôpasyjy nonykpyxuu •eunul, koju je nokpueeu
ca uspacnuuoH ua ueeauuuu ua 1akae ua•uu pa ce oôpasyje o1eop
(cn.13). V 1aj o1eop n•ena yena•u au1euy u npuppxaea je noHoly
uspacnuue u npeena•u je uekonuko ny1a npeko •eunula. Tako
oua npo•uula au1euuue op npauuue u ppyrux npnaeu1uua.H•ene
pepoeuo •uc1e ceoje au1euuue, jep je y uuHa pacnopeleu eenuku
ôpoj •ynuux opraua.

110. 110. 110. 110. Kako ce uasueajy pna•uue koje ce uanase ua ne1aHa uory Kako ce uasueajy pna•uue koje ce uanase ua ne1aHa uory Kako ce uasueajy pna•uue koje ce uanase ua ne1aHa uory Kako ce uasueajy pna•uue koje ce uanase ua ne1aHa uory
n•ene ? n•ene ? n•ene ? n•ene ?
He1a je npeu u uajeelu c1onanuu •nau•ul. Ca yuy1pauue
c1paue ce uanasu uekonuko pepu pna•uua, oôpasyjylu •e1kuue
noHoly kojux n•ena npo•uulaea 1eno op noneua sanenneuor sa
uera. Kop n•ena papunuua •e1kuue ua sapuuH uoraHa cy
Cn. 13. 0yukuuouanuu eneHeu1u
ua npepueH napy uory n•ene
papunuue.

1. koxac1u uspau1aj (eeu1un)
2. uspes ca •e1kuuoH sa
•uuleue nunaka
84
ycHepeue ua pone u pacnopeleue cy napanenuo y 9 po 11 pepu
(cn.14). Oue cnyxe n•enu sa cakynnaue noneua.


Cn. 14. 8apua uora n•ene papunuue
1. ueeauuua
2. •eunul
3. •e1kuua sa cakynnaue noneua
4. ne1a

Cn. 15. Lna•uue (1) ua puy kopnuue
sa cakynnaue noneua.


111. Kakey myukuujy uHajy pna•uue 111. Kakey myukuujy uHajy pna•uue 111. Kakey myukuujy uHajy pna•uue 111. Kakey myukuujy uHajy pna•uue
koje ce uanase ua puy kopnuue sa koje ce uanase ua puy kopnuue sa koje ce uanase ua puy kopnuue sa koje ce uanase ua puy kopnuue sa
cakynnaue noneua ? cakynnaue noneua ? cakynnaue noneua ? cakynnaue noneua ?
HpeHa uekuH uc1paxuea•uHa
1e pna•uue urpajy eaxuy ynory kop
cakynnaua noneua u mopHupaua
non1uua op uera (cn.15). Ako
pna•uue ôypy penuHu•uo ckpaleue
non1uue noneua ôueajy Haue, a ako
ce opc1paue no1nyuo, non1uue
yonu1e uele pa ce sappxe y
kopnuuaHa. Pesyn1a1 nocHa1paua
85
cknapupaua noneua Huorux uee1oea y kopnuuaHa, y1epleuo je pa
ra n•ene cnaxy cnupanuo oko pna•uua noHoly cpepuer napa
uory.

112. L1a je nosua1o o c1a1uuu n•enuuer ne1a ? 112. L1a je nosua1o o c1a1uuu n•enuuer ne1a ? 112. L1a je nosua1o o c1a1uuu n•enuuer ne1a ? 112. L1a je nosua1o o c1a1uuu n•enuuer ne1a ?
H•ene ne1e noHoly pea napa kpuna (cn.16), koja cy
npunukoH ne1a cnojeua Hely coôoH ua cnepelu ua•uu: kykuue ua
npepueH kpajy sapuux kpuna ynapajy y uaôope (xneô•ule) ua
sapueH kpajy npepuux kpuna. Bpoj kykuua ua jepuoH kpuny je op
13 po 29. UuH n•ena npuônuxu npepua kpuna 1eny, kykuue ce
caHe o1ka•e op xneô•ula ua xunuuu, y oônuky 1pyôe u n•ena
Hoxe pa npukynu sapue kpuno ys 1eno. Hpospa•ua onuac1a kpuna
Cn. 16. Kouc1pykuuja kpuna n•ene
1. kykuue ua npepueH kpajy sapuer kpuna
2. ueeac1o noeujeu sapuu kpaj npepuer kpuna
3. nonpe•ue xunuue npepuer kpuna (uucy noeesaue ca
xunuuaHa npeHa kojuHa cy ycHepeue)
4. cnajaue noHoly kykuua sapuer ca npepuuH kpunoH
86

cy peôpac1o xunu•ac1a u1o ocurypaea c1a1uky kop ne1eua. La ce
ue ôu uanpesane ueno1peôuo, paeuu ua npepuuH kpunuHa npu
ne1euy u pa ce oc1eapu ueonxopuo caeujaue kpuna y yspyxuoH
npaeuy, y cpepuoj 1peluuu npepuer kpuna uHa pee nonpe•ue
xunuue koje uucy cpacne ca xunuuaHa npeHa kojuHa cy ycHepeue.
To poseonaea kpunuHa pa ce caeujajy ôes uanpesaua nonpe•uux
xunuua.

113. Konuka je y•ec1anoc1 Haxaua kpuna kop n•ene? 113. Konuka je y•ec1anoc1 Haxaua kpuna kop n•ene? 113. Konuka je y•ec1anoc1 Haxaua kpuna kop n•ene? 113. Konuka je y•ec1anoc1 Haxaua kpuna kop n•ene?
OrnepoH je y1epleuo pa kpuna n•ene npu usne1auy usepue
237 saHaxa y cekyupu a kpuna kop n•ene npu cne1auy 250. Kop
jakor ee1pa y•ec1anoc1 nokpe1a uapac1a po 274 saHaxa y
cekyupu. Kpuna n•ene koja ce cnpeHa pa yôope usepue 285, kop
n•ena koje eeu1unupajy 216, kop onnoleue Ha1uue 226, kop
ueonnoleue 253 u kop 1py1a 207 saHaxa y cekyupu.

114. Kakee cy pasHepe kpuna n•ene ? 114. Kakee cy pasHepe kpuna n•ene ? 114. Kakee cy pasHepe kpuna n•ene ? 114. Kakee cy pasHepe kpuna n•ene ?
HpeHa uekuH uc1paxuea•uHa uajeela pyxuua u uupuua
npepuer kpuna kop n•ene papunuue Ha1uue u 1py1a cy cnepele:


Taôena 1

......................................................................................….....…...
Mepouocua n•ena Lyxuua (HH) Lupuua (HH)
......................................................................................….....…...
H•ena papunuua 9,25 3,10
Ma1uua 9,50 3,25
Tpy1 11,50 3,85

......................................................................................….....…...

87
115. Konuka je ykynua noepuuua u cuna nopusaua kop o1eopeuux 115. Konuka je ykynua noepuuua u cuna nopusaua kop o1eopeuux 115. Konuka je ykynua noepuuua u cuna nopusaua kop o1eopeuux 115. Konuka je ykynua noepuuua u cuna nopusaua kop o1eopeuux
kpuna n•ene papunuue ? kpuna n•ene papunuue ? kpuna n•ene papunuue ? kpuna n•ene papunuue ?
HpeHa uekuH uay•uuuuHa ykynua noepuuua o1eopeuux
kpuna n•ene papunuue eapupa op 45 po 54 HH. keappa1uux.
Texuua uH poc1uxe 0,575 Hr. HopHanua cuna nopusaua ua 1 HH.
keappa1uu je 1,6 po 1,8 Hr. a ako cy kpuna on1epeleua euue
n•ene ue Hoxe pa none1u.

116. Konuka je pyxuua cypnuue n•ene ? 116. Konuka je pyxuua cypnuue n•ene ? 116. Konuka je pyxuua cypnuue n•ene ? 116. Konuka je pyxuua cypnuue n•ene ?
Muoru uay•uuuu cy ce uu1epecoeanu u Hepunu cy pyxuuy
cypnuue n•ene (eupu nu1aue 103), anu ouu uucy kopuc1unu
jepuuc1eeu cuc1eH sa Hepeue na cy poôujeuu pesyn1a1u
pasnu•u1u. HpeHa cnoea•koH uc1paxuea•y Hejtmaneku cypnuua
n•ene papunuue je pyra op 5,70 po 7,10 HH.HpeHa ppyruH
ay1opuHa HakcuHanua pyxuua je 6,47 HH., 6,62 HH. unu 6,75 HH.
V1epleuo je pa je cypnuua kop Ha1uue pyra 3,5 HH. a kop 1py1a 4
HH. OcuH 1ora cypnuua kop jyxuux paca n•ena je pyxa a kop
ceeepuux kpala. Kop ykpu1aua pee pace noncku uay•uuuu cy
ycnenu pa poôujy xuôpupuy pacy op nokoneua 0 1 ca pyxuuoH
cypnuue 7,19 po 7,49 HH. Te n•ene cy Horne pa cackynnajy uek1ap
•ak u ca nueapcke pe1enuue •uje cy uek1apuje pacnopeleue
pyôoko y uee1y u uepoc1ynue cy sa ppyre pace n•ena.


117. L1a Hoxe pa ce eupu ua 1eny napee n•ene ? 117. L1a Hoxe pa ce eupu ua 1eny napee n•ene ? 117. L1a Hoxe pa ce eupu ua 1eny napee n•ene ? 117. L1a Hoxe pa ce eupu ua 1eny napee n•ene ?
Ha 1eny napee n•ene (cn.17) Hoxe pa ce y1eppu 21 cerHeu1:
op npeux 6 ce oôpasyje rnaea, op cnepelux 4 rpypu, a op oc1anux
1pôyx. Mory pa ce pasnukyjy u sa•euu au1eua, uory u kpuna a ua
rnaeu cnaôo saôenacajy ôypyle o•u u npuHu1ueuu ycuu oprauu
(cn.18).
88

Cn. 17. H•enuua napea –- nopena ua cerHeu1e (A) rnaea, (B)
rpypu, (B) 1pôyx

1. sa•e1ak au1eue
2. no•e1ak cuc1eHa sa eapeue (upeeo)
3. sa•euu uory
4. sa•euu kpuna
5. uepeuu •eop (raurnuja)
6. auanuu o1eop
Cn. 18. Fnaea n•enuue napee
1. •eouu u1u1ul
2. ropua ycua
3. eesueuo 1kueo poue ycue
4. ycuu o1eop
5. poua ycua
6. •enyc1
89
118. Op konuko penoea ce cac1oju cuc1eH sa eapeue kop 118. Op konuko penoea ce cac1oju cuc1eH sa eapeue kop 118. Op konuko penoea ce cac1oju cuc1eH sa eapeue kop 118. Op konuko penoea ce cac1oju cuc1eH sa eapeue kop
n•enuue napee? n•enuue napee? n•enuue napee? n•enuue napee?
Cuc1eH sa eapeue kop n•enuue napee npepc1aena upeeo
koje ce cac1oju op 3 pena: npepue, cpepue u sapue upeeo.
HsHely npepuer u sapuer uHa Huuuluu eeu1un koju ce kop
paner paseoja napee Heua y Helynpoc1opuo upeeo (eupu nu1aue
124). Beu1un ue poseonaea pa ce ceapeua xpaua epa1u uasap.
HsHely cpepuer u sapuer pena 1or upeea uanasu ce Huuulua
nperpapa koja je uaseaua nunopuu eeu1un, koju ce o1eapa 1ek npu
nocnepueH c1apujyHy paseoja napee, koja 1apa npeu ny1 uspeaja
usHe1. Hspeojeuu oprau, Hannurujeea uee•uua (eupu nu1aue 147),
npenasu y sapue upeeo (cn.19).
119. L1a •uuu cuc1eH sa eapeue kop n•ene? 119. L1a •uuu cuc1eH sa eapeue kop n•ene? 119. L1a •uuu cuc1eH sa eapeue kop n•ene? 119. L1a •uuu cuc1eH sa eapeue kop n•ene?
Cuc1eH sa eapeue kop n•ene (cn.20) npepc1aena uee koja
sano•uue ca ycuuH o1eopoH u saepuaea ce ca sapuuH (auanuuH)
o1eopoH ua kpajy 1pôyxa. Hocne ycuor o1eopa uanasu ce rpno (1a
pea pena ce uanase ua rnaeu n•ene). Kpos rpypu nponasu jepuak
koju ce saepuaea eeu1unoH y HepuoH Hexypy rpe ce uanasu rnaea
u pykaeau ua Helynpoc1opuoH upeey (eupu nu1aue 124). Hocne
Hepuor Hexypa ce uanasu xenypau y koju ynasu ppyru kpaj
pykaeua Helynpoc1opuor upeea. V npopyxe1ky xenyua je sapue
Cn. 19. Vuy1pauuu oprauu napee n•ene
1. npepue upeeo
2. cpepue upeeo
3. sapue upeeo
4. Hannurujeee uee•uue
5. xnespa sa npepeue
6. ceHeuuk
7. •Hap
90
upeeo koje ce cac1oju op 1aukor u peôenor upeea (pek1yH). HsHely
1aukor upeea u xenyua po nunopuor eeu1una uanasu ce usnas
Hannurujeee uee•uue. Tauko upeeo je cnojeuo ca peôenuH koje uHa
6 pek1anuux xnespu. Leôeno upeeo npepc1aena 1opôu•uua
(Hex•e) y kojoj ce cakynna usHe1 u saepuaea ce auanuuH
o1eopoH. Ako ce opeoju rnaea op 1ena n•ene u noey•e nuuue1oH
nocnepuu cerHeu1 1pôyxa, Hoxe pa ce usey•e uena uee cuc1eHa
sa eapeue.
120. Konuka je pyxuua upeea cuc1eHa sa eapeue n•ene 120. Konuka je pyxuua upeea cuc1eHa sa eapeue n•ene 120. Konuka je pyxuua upeea cuc1eHa sa eapeue n•ene 120. Konuka je pyxuua upeea cuc1eHa sa eapeue n•ene
papunuue, Ha1uue u 1py1a? papunuue, Ha1uue u 1py1a? papunuue, Ha1uue u 1py1a? papunuue, Ha1uue u 1py1a?
Cuc1eH sa eapeue n•ene papunuue (op yc1a po auanuor
o1eopa) je pyr 35HH. kop Ha1uue 39 HH. u kop 1py1a 47HH.
Cn. 20. cuc1eH sa eapeue n•ene papunuue
1. rpno
2. Hepuu Hexyp
3. Helyupeeo
4. xenypau
5. Hannurujeea uee•uua
6. pek1anua xnespa
7. peôeno upeeo (pek1yH)
91

121. L1a npepc1aena Hacuo 1kueo kop n•enuue napee? 121. L1a npepc1aena Hacuo 1kueo kop n•enuue napee? 121. L1a npepc1aena Hacuo 1kueo kop n•enuue napee? 121. L1a npepc1aena Hacuo 1kueo kop n•enuue napee?
Macuo 1kueo je lenujcka Haca koja ucnyuaea ueo cnoôopau
npoc1op usHely cpepuer upeea u cnonauuer oHo1a•a napee.
Hpepc1aena ″cknapuu1e″ pesepeu xpaunueux Ha1epuja ca kujuHa
ce napea xpauu y nepuopy npe1eapaua y ny1ky, kapa oua ue
poôuja xpauy. V 1oH c1apujyHy paseoja Hacuo 1kueo sua•ajuo ce
cHauyje.

122. Kakea je myukuuja Hacuor 1kuea kop n•ena? 122. Kakea je myukuuja Hacuor 1kuea kop n•ena? 122. Kakea je myukuuja Hacuor 1kuea kop n•ena? 122. Kakea je myukuuja Hacuor 1kuea kop n•ena?
Kop oppacne n•ene Hacuo 1kueo je nokanusoeauo y 1pôyxy
(y oc1anuH penoeuHa ra je Hano). TaHo ouo oôpasyje cnoj nop
enupepHoH u penuHu•uo oôyxea1a opraue cuc1eHa sa eapeue.
Macuo 1kueo je uajôone paseujeuo kop n•ena papunuua
usnexeuux ua kpajy eere1auuouor nepuopa. Ma1uue cy 1akole ca
poôpo paseujeuuH HacuuH 1kueoH, a kop 1py1oea ouo je
sakpxnano. V HacuuH lenujaHa ce uaroHunaeajy cyeuuue
xpaunuee Ha1epuje us kpeue 1e•uoc1u (xeHonuHme), koje ce
nocne 1ora kopuc1e kop ny•eua Hne•a, oôpasoeaua eocka,
caspeeaua jaja y Ha1uuaHa u kop sau1u1e oprauusHa op rnapu u
suHe.

123. L1a je nosua1o 123. L1a je nosua1o 123. L1a je nosua1o 123. L1a je nosua1o o nepu1pomu•uoj HeHôpauu? o nepu1pomu•uoj HeHôpauu? o nepu1pomu•uoj HeHôpauu? o nepu1pomu•uoj HeHôpauu?
Hepu1pomu•ua HeHôpaua oôaeuja xpauy y xenyuy u ua 1aj
ua•uu sau1ulyje enu1enue lenuje op noepelueaua, unp. op
ueceapnueux •ec1uua uee1uor npaxa, koje cy Huoro ou1pe.
Hc1oepeHeuo c 1uH, 1aj oHo1a• nponyu1a eusuHe sa eapeue u
xpaunuee Ha1epuje. Hepu1pomu•ua HeHôpaua ce noeelaea
nepuopu•uo u uspacnuua, ua cnoôopuoH joj kpajy, npenasu y 1auko
upeeo sajepuo ca uenpepaleuuH Ha1epujaHa. Op nponyc1nueoc1u
HeHôpaue y eenukoj Hepu saeucu o1nopuoc1 n•ena npeHa pasuuH
ôonec1uHa, noceôuo npeHa uoseHa1osu (eupu nu1aue 718).

124. L1a npepc1aena Helyupeeo? 124. L1a npepc1aena Helyupeeo? 124. L1a npepc1aena Helyupeeo? 124. L1a npepc1aena Helyupeeo?
92

Melyupeeo (cn.21) je Huuulae oprau koju ce cac1oju op
rnaee, epa1a u pykaeua. Fnaea ce uanasu y HepuoH Hexypy koja ce
npeko epa1a noeesyje ca xenyuoH a pykaeau ce uanasu y ueHy.
Hop pejc1eoH Huuula rnaee Helyupeea xpaua us Hepuor Hexypa
nponasu kpos epa1 u pykaeau y xenypau. Taj pykaeau ue
poseonaea epalaue caHneeeue xpaue uasap y Hepuu Hexyp. E1o
sau1o je uek1ap, koju n•ena pouocu y HepuoH Hexypy u npepalyje
ra y Hep, ancony1uo •uc1 u ue Hoxe pa ôype noHeuau ca xpauoH
koja je eel npouna kpos Helyupeeo y xenypau.

125. Koje je pasHepe xenypau n•ene? 125. Koje je pasHepe xenypau n•ene? 125. Koje je pasHepe xenypau n•ene? 125. Koje je pasHepe xenypau n•ene?
Hpe•uuk (pujaHe1ap) xenyua n•ene papunuue, Ha1uue u
1py1a je npuônuxuo 2 HH, pyxuua Hy poc1uxe kop n•ene
papunuue 12 HH, kop Ha1uue 13 HH. a kop 1py1a 19 HH. To cy
cnonauue Hepe. 8anpeHuua xenyua •uuu npuônuxuo nonoeuuy
sanpeHuue Hepuor Hexypa. HpeHa uekuH uc1paxuea•uHa
yuy1pauua sanpeHuua xenyua 1ek usnexeue n•ene je 7 HH.
kyôuux, n•ene koja xpauu napee u Ha1uuy ca Hne•oH 21 HH. kyôuu
a kop n•ene usne1uuue 9 HH. kyôuux.
Cn. 21. Melyupeeo
1. rpno
2. Hepuu Hexyp
3. yspyxuu Huuulu Helyupeea
4. epa1ul Helyupeea
5. pykaeau Helyupeea
6. nepu1pomu•ua HeHôpaua xenyua
7. xenypau
8. Huuulu xenyua
93

126. Konuko uek1apa Hoxe pa ce cHec1u y Hepuu Hexyp u koje 126. Konuko uek1apa Hoxe pa ce cHec1u y Hepuu Hexyp u koje 126. Konuko uek1apa Hoxe pa ce cHec1u y Hepuu Hexyp u koje 126. Konuko uek1apa Hoxe pa ce cHec1u y Hepuu Hexyp u koje
epeHe n•ena Hoxe pa ce xpauu uuHe? epeHe n•ena Hoxe pa ce xpauu uuHe? epeHe n•ena Hoxe pa ce xpauu uuHe? epeHe n•ena Hoxe pa ce xpauu uuHe?
CHa1pa ce pa je kanauu1e1 Hepuor Hexypa ynpaeo
nponopuuouanau saeucuo op npopyk1ueuoc1u n•enuuer ppyu1ea.
HpeHa jepuoH uc1paxueauy cpepua sanpeHuua Hepuor Hexypa je
57,77HH. kyôuux a uanyueu 1exu 0,069 rpaHa. HpeHa ppyruHa
HakcuHanua sanpeHuua je 66,60HH. kyôuux. V eesu c 1uH
uu1epecau1uo je sua1u konuko epeHeua Hoxe pa usppxu n•ena
suHu kop jepuor nyueua Hepuor Hexypa. Ako je y 1oH nepuopy
kopuc1una xpauy caHo sa ceôe n•ena usppxaea 4 cepHuue. Anu
oua peo xpaue paje ppyruH n•enaHa suHyjyler n•enuuer ppyu1ea
a ca oc1anuH uek1apoH ce xpauu. E1o sau1o y saeucuoc1u op
konu•uue npepa1or uek1apa oua 1peôa •ec1o pa ce xpauu.
Hpepaeaue xpaue op jepue n•ene ppyroj uasuea ce 1pomanakcuja.

127. L1a npepc1aena ne1uonyc1? 127. L1a npepc1aena ne1uonyc1? 127. L1a npepc1aena ne1uonyc1? 127. L1a npepc1aena ne1uonyc1?
He1uonyc1 je upeeue koje cnaja rpypu n•ene u 1pôyx. Hanasu
ce y ueu1py 1exuu1a n•ene u ônaropapelu ueHy oua Hoxe pa
okpele 1pôyx y ceuH npaeuuHa. Kpos ne1uonyc1 nponase ceu
ocuoeuu yuy1pauuu oprauu n•ene.

128. L1a ce sua o kpeo1oky u cpuy n•ene? 128. L1a ce sua o kpeo1oky u cpuy n•ene? 128. L1a ce sua o kpeo1oky u cpuy n•ene? 128. L1a ce sua o kpeo1oky u cpuy n•ene?
Kao u ceu uucek1u u n•ena uHa kpeo1ok. Kpeua 1e•uoc1
(xeHonuHma), koja je ôesôojua u nako saHyleua, 1e•e cnoôopuo
usHely ceux
yuy1pauuux
opraua, kpeuu 1ok
ce oc1eapyje kpos
pap neluor kpeuor
cypa, nopeneuor
ua koHope, koje cy
Helycoôuo
noeesaue Cn. 22. Cpue n•ene
94
eeu1unuHa. To ce soee cpue (cn.22) u ocuoeua Hy je ynora pa y
pu1Hu•uuH ckynnauuHa u onpyxauuHa oHorylu npo1ok kpeu.


95
Cn. 23. Oprauu sa pasHuoxaeaue kop Ha1uue

1. jajuuk
2. jajua uee•uua
3. •auuue jajuuka
4. jajoeop
5. ceHeua kecuua
6. xnespa ceHeue kecuue
7. sup earuue
8. Huuulu xaoke
9. ynaranuu1e xaoke
10. xaoka
11. peo peôenor upeea
(pek1yHa)
12. pesepeoap n•enuuer
o1poea
13. Hana o1poeua xnespa
14. eenuka o1poeua
xnespauepe ucnop napuor
jajoeopa

129. Kakea je c1pyk1ypa u myukuuja opraua sa pasHuoxaeaue kop 129. Kakea je c1pyk1ypa u myukuuja opraua sa pasHuoxaeaue kop 129. Kakea je c1pyk1ypa u myukuuja opraua sa pasHuoxaeaue kop 129. Kakea je c1pyk1ypa u myukuuja opraua sa pasHuoxaeaue kop
Ha1uue? Ha1uue? Ha1uue? Ha1uue?
Ma1uua uHa poôpo paseujeue opraue sa pasHuoxaeaue
(cn.23), jajuuke, jajoeope, ôecnapau jajoeop, earuuy, ceHenpujeHuuk
u Ha1epuuy. Jajuuuu Ha1uue cy peojua xnespa u cac1aeneuu cy op
jajuux uee•uua u uHajy kpyukac1 oônuk. Ceaku jajuuk cappxu op
140 po 200 jajuux uee•uua y kojuHa ce oôpasyjy xeucke nonue
lenuje –- jepuolenujcka jaja pacnopeleua jepuo ucnop ppyror. Jaja
caspeeajy noc1eneuo, npuônuxaeajylu ce jajuuH uee•uuaHa na cy
uajspenuja npu nponasy y jajoeope. Jajoeopu op pea jajuuka ce
ynueajy y sajepuu•ku (ôecnapuu) jajoeop u npenase y earuuy rpe
jaja ponase y kou1ak1 ca 1py1oeoH cnepHoH us ceHenpujeHuuka.

130. L1a ce sua o ropuoeunu•uoj xnespu? 130. L1a ce sua o ropuoeunu•uoj xnespu? 130. L1a ce sua o ropuoeunu•uoj xnespu? 130. L1a ce sua o ropuoeunu•uoj xnespu?
Fopuoeunu•ua (Haupuôynapua) xnespa je noc1aeneua y
ocuoeu srnoôa ropue eunuue koja ce soee Haupuôyna. HHa oônuk
nnocua1e kecuue koja uHa ynory pesepeoapa sa ueu cekpe1. Ta
xnespa je epno jako paseujeua kop Ha1uue, cnaôuje kop n•ene
papunuue a uajcnaôuje kop 1py1a. Heu cekpe1 pac1eapa eocak
ueonxopau sa usrpapuy cala a 1akole u npononuca. Tako usrnepa
ropuoeunu•ua xnespa je uajpaseujeuuja kop Ha1uue,
npepnoc1aena ce pa ueu cekpe1 y1u•e ua npepapy ôenau•eeuua.
96
V1epleuo je pa je ocuoeua koHnoueu1a 1or cekpe1a mepoHou
uaseau Ha1u•ua Ha1epuja npeHa •ujeH Hupucy oc1ane n•ene
y1eplyjy npucyc1eo Ha1uue (eupu nu1aue 73, 81).

131. L1a ce sua o o1poeuuH xnespaHa n•ene papunuue? 131. L1a ce sua o o1poeuuH xnespaHa n•ene papunuue? 131. L1a ce sua o o1poeuuH xnespaHa n•ene papunuue? 131. L1a ce sua o o1poeuuH xnespaHa n•ene papunuue?
Benuka o1poeua xnespa n•ene papunuue uHa oônuk 1aukor
kauan•e1a pyxuue 1 - 2,5 uH. Hpepuu peo Hy je nopeneu ua pee
kpa1ke rpaue. Mana o1poeua xnespa capejc1eyje sa ak1ueupaue
cekpe1a eenuke xnespe. O1poeue xnespe npouseope n•enuuu
o1poe (anu1okcuu)(cn.24).

132. L1a ce sua o o1poeuoj xnespu Ha1uue? 132. L1a ce sua o o1poeuoj xnespu Ha1uue? 132. L1a ce sua o o1poeuoj xnespu Ha1uue? 132. L1a ce sua o o1poeuoj xnespu Ha1uue?
Ma1uua uHa pee poôpo paseujeue o1poeue xnespe. Benuky
u Hany. Benuka o1poeua xnespa je y oônuky uu1u pyxuue 40 po 50
HH. Hopeneua je ua kpajy ua pee kpa1ke rpaue. Hpe uero pole po
ypyôneua ua xaoku uupu ce u oôpasyje pesepeoap. Mana
o1poeua xnespa je kpa1ka u ueeac1a, supoeu cy joj Huoro
Cn. 24. Xao•uu anapa1 n•ene papunuue
(o1eopeu)

1. pesepeoap eenuke o1poeue
xnespe
2. Hana o1poeua xnespa
3. npopyxua nno•uua
4. 1poyrnac1a nno•uua
5. keappa1ua nno•uua
6. my1pona xaoke
7. c1penuua
8. npopyxe1ak c1penuue
9. npopyxe1ak caukuua
10. kpaj c1penuue ca synuuHa
97
uaôopauu. Hpenasu 1akole y ypyôneue ua xaoku ônusy
pesepeoapa eenuke o1poeue xnespe. Cekpe1 npouseepeu y
eenukoj o1poeuoj xnespu uHa kuceny peakuujy a op Hane ôasuy.
V1epleuo je pa usny•euu o1poe penyje caHo 1apa kapa ce
noHeuajy cekpe1u oôe o1poeue xnespe.

133. La nu je nyu pesepeoap 133. La nu je nyu pesepeoap 133. La nu je nyu pesepeoap 133. La nu je nyu pesepeoap Hnape n•ene ca o1poeoH? Hnape n•ene ca o1poeoH? Hnape n•ene ca o1poeoH? Hnape n•ene ca o1poeoH?
Mnapa n•ena opHax no usnerauy uHa y pesepeoapy epno
Hano o1poea u sa1o ue yôapa. O1poeue xnespe no•uuy pa ce
paseujajy jou npeor paua u pesepeoap ce uanyuu o1poeoH sa oko
18 paua. Hocne 1ora 1e xnespe a1pomupajy u ny•eue cekpe1a
npec1aje. Kapa ce ucnpasuu pesepeoap y ueHy ce cakynna uoeu
o1poe anu kop oppacne n•ene 1a ce cnocoôuoc1 Huoro cHauyje. Te
n•ene •yeajy ynas (ne1o) kouuuue (eupu nu1aue 135). Kop Ha1uue
pesepeoap o1poeue xnespe je nyu jou npeu pau no usnerauy u
sa1o je cnocoôua pa ce ″ôuje″ ca ppyruH uc1oepeHeuo usnexeuuH
Ha1uuaHa. V uekuH cny•ajeeuHa Hoxe pa ux yuuu1u npe uero u1o
cy uanyc1une Ha1u•uak (eupu nu1aue 60).

134. Kakea je pasnuka usHely xaoke n•ene papunuue u Ha1uue? 134. Kakea je pasnuka usHely xaoke n•ene papunuue u Ha1uue? 134. Kakea je pasnuka usHely xaoke n•ene papunuue u Ha1uue? 134. Kakea je pasnuka usHely xaoke n•ene papunuue u Ha1uue?
Xaoka n•ene papunuue je npe ceera opôpaHôeuu oprau. Ha
ueuoH kpajy ce uanase 10 syn•ula okpeuy1ux uasap. 8a1o kapa
yôope •oeeka unu ueky eely xueo1uuy, n•ena papunuua ue Hoxe
pa usey•e xaoky na ce uu•yna ueo xao•uu anapa1 u oua yruue.
Kop yôopa ppyre n•ene unu uucek1a n•ena ue yruue sa1o u1o ce y
kpxkoH xu1uuoeoH oHo1a•y oôpasyje eenuka nyko1uua us koje
n•ena nako usey•e xaoky. Xaoka Ha1uue uHa caHo 3 syn•ula
1ako pa Hoxe nako pa je usey•e us paue u pa yôope euue ny1a.
Xaoka kop Ha1uue ce uasuea jajenonarano, sa1o u1o ys noHol ue
oua nonaxe jaja.

13 13 13 135. Op •era saeucu ny•eue o1poea y o1poeuuH xnespaHa u koja 5. Op •era saeucu ny•eue o1poea y o1poeuuH xnespaHa u koja 5. Op •era saeucu ny•eue o1poea y o1poeuuH xnespaHa u koja 5. Op •era saeucu ny•eue o1poea y o1poeuuH xnespaHa u koja
koHnoueu1a n•enuuer o1poea y1u•e ua kpeuu npu1ucak •oeeka? koHnoueu1a n•enuuer o1poea y1u•e ua kpeuu npu1ucak •oeeka? koHnoueu1a n•enuuer o1poea y1u•e ua kpeuu npu1ucak •oeeka? koHnoueu1a n•enuuer o1poea y1u•e ua kpeuu npu1ucak •oeeka?
98
Konu•uua usny•euor o1poea saeucu op yspac1a n•ene.
O1poe no•uue pa ce c1eapa opHax no usnerauy n•ene kapa oua
jou ue kopuc1u xaoky. Hyueue pesepeoapa no•uue usHely 10. u
16. paua xueo1a n•ene. H•ena noc1aje c1paxap y kouuuuu kapa
joj je o1poeua xnespa no1nyuo paseujeua (usHely 16. u 20. paua).
Hocne 20 paua xnespa no•uue pa sakpxnaea u nocne 30 u euue
paua je caceuH cnaôa. H•enuuu o1poe cappxu uajHaue 8
ak1ueuux koHnoueu1u. Jepua op uajeaxuujux je xuc1aHuu koju
y1u•e ua kpeuu npu1ucak.

136. Koje xnespe uucy paseujeue kop Ha1uue? 136. Koje xnespe uucy paseujeue kop Ha1uue? 136. Koje xnespe uucy paseujeue kop Ha1uue? 136. Koje xnespe uucy paseujeue kop Ha1uue?
Ma1uua uukap ue xpauu ceoje no1oHc1eo u ue usrpalyje
lenuje. E1o sau1o oua ueHa opraue koju uspalyjy xpauy u eocak 1j.
xppenue u xnespe sa ny•eue eocka.


137. L1a ce sua o xppenuoj xnespu n•ene? 137. L1a ce sua o xppenuoj xnespu n•ene? 137. L1a ce sua o xppenuoj xnespu n•ene? 137. L1a ce sua o xppenuoj xnespu n•ene?
Xppenua (mapuureanua) xnespa je paseujeua caHo kop
n•ene papunuue. Cekpe1oH koju oua ny•u oue xpaue nerno,
Ha1uuy u 1py1oee. Hanasu ce y rnaeu n•ene u uHa pee rpaue y
oônuky spua rpospa pasHepe 2 x 2 HH (cn. 25). Ak1ueuoc1 joj
saeucu op yspac1a n•ene, cesoue u o1eopeuor nerna (eupu nu1aue
182) y n•enuueH ppyu1ey. Xppenua xnespa no•uue pa ce
paseuja npeor paua no usnerauy n•ene papunuue u npeor paua
ny•u cekpe1 koju ynasu y cac1ae Hne•a. Heua ak1ueuoc1 je
uajeela 7. - 10. paua xueo1a n•ene u no1nyuo npec1aje 25. pau.
Bes npucyc1ea ôenau•eeuua (noneu) xppenua xnespa ue Hoxe pa
ny•u cekpe1 ueonxopau sa c1eapaue Hne•a.

Cn. 25. Xppenua xnespa
1. xnespa
2. xppeno
99
138. Kapa no•uue pa ce c1eapa xppenua xnespa? 138. Kapa no•uue pa ce c1eapa xppenua xnespa? 138. Kapa no•uue pa ce c1eapa xppenua xnespa? 138. Kapa no•uue pa ce c1eapa xppenua xnespa?
8a•e1ak xppenue xnespe ce nojaenyje y c1apujyHy ny1ke, a
npouec oôpasoeaua joj ce saepuaea y c1apujyHy oppacnor uucek1a
(uHaro). 0opHupaue xppenue xnespe je pesyn1a1 npenasa ca
nojepuua•uor ua ppyu1eeuu ua•uu xueo1a (caepeHeue Hepouocue
n•ene).

139. L1a ce sua o pou 139. L1a ce sua o pou 139. L1a ce sua o pou 139. L1a ce sua o pouoeonu•uoj xnespu n•ene? oeonu•uoj xnespu n•ene? oeonu•uoj xnespu n•ene? oeonu•uoj xnespu n•ene?
Louoeunu•ua (naôuanua) xnespa je paseujeua kop Ha1uue,
papunuue u 1py1a. Cac1oju ce op pee rpaue cHeu1eue y rnaeu
(1eHeua xnespa) u rpypuHa (rpypua xnespa) a sajepuu•ku usnas
1e rpaue uanasu ce ônusy ocuoee jesu•ka. Cekpe1 c1eopeu op
pouoeunu•ue xnespe je uey1panue peakuuje u uHa musu•ko
sua•eue, – enaxu pna•uue ua jesu•ky u oppxaea ueroey
enac1u•uoc1. TuH cekpe1oH n•ene enaxe 1eppy xpauy, oua ce
pac1eapa u oue Hory pa je ycucajy; ocuH 1ora uuHe ce pac1eapajy u
pasue npnaeu1uue koje ce uanase y kouuuuu, pa ôu ux nakue
opc1pauune.

140. L1a ce sua o xnespaHa sa c1eapaue eocka? 140. L1a ce sua o xnespaHa sa c1eapaue eocka? 140. L1a ce sua o xnespaHa sa c1eapaue eocka? 140. L1a ce sua o xnespaHa sa c1eapaue eocka?
Xnespe sa c1eapaue eocka cy
pacnopeleue op 3. - 6. 1pôyuuor cerHeu1a
(c1epuu1) kop n•ene papunuue (kop Ha1uue u
1py1a ux ueHa). Hpospa•ue noepuuue ua 1uH
c1epuu1uHa ce soey eou1aua ornepanua.
C1eopeu op xnespa sa ny•eue eocka, eocak
koju je y 1e•uoH c1auy, uepu ce kpos
uynnuke eou1auux ornepanaua u y popupy
ca easpyxoH ce npe1eapa y 1eppe eou1aue
nycnuue ca npuônuxuo oeanuuH unu
ne1oyraouuH oônukoH. Op uux n•ene
usrpalyjy cale (cn.26).
Cn. 26. Vspyxuu u nonpe•uu npecek 1pôyxa n•ene ca
eockoeuH xnespaHa
100
141. La nu je Horyle pa sakpxnane xnespe sa ny•eue eocka kop 141. La nu je Horyle pa sakpxnane xnespe sa ny•eue eocka kop 141. La nu je Horyle pa sakpxnane xnespe sa ny•eue eocka kop 141. La nu je Horyle pa sakpxnane xnespe sa ny•eue eocka kop
oppacne n•ene oôuoee ceojy myxkuujy? oppacne n•ene oôuoee ceojy myxkuujy? oppacne n•ene oôuoee ceojy myxkuujy? oppacne n•ene oôuoee ceojy myxkuujy?
Lokasao je Orosi pa kop oôunuor xpaueua oppacnux n•ena
usne1uuua, ôenau•eeuuac1oH xpauoH, ak1ueupa ce pejc1eo
eou1auux xnespa , – n•ene no•uuy pa ny•e eou1aue nycnuue u pa
usrpalyjy cale. Bes ôenau•eeuuac1e xpaue 1e xnespe ue Hory pa
oôuoee ceojy myukuujy. OcuH 1ora ôenau•eeuuac1a xpaua
c1uHynupa u pejc1eo ropuoeunu•ue xnespe (eupu nu1aue 130).

142. Kakae je sua•aj Hacouoee xnespe? 142. Kakae je sua•aj Hacouoee xnespe? 142. Kakae je sua•aj Hacouoee xnespe? 142. Kakae je sua•aj Hacouoee xnespe?
Xnespa je o1kpueeua op pyckor uay•uuka Hacoua 1863.
ropuue. Hanasu ce ua npepueH kpajy nocnepuer neluor cerHeu1a
(1epru1a), ua 1pôyxy. Kop 1py1a u Ha1uue uuje paseujeua.
Cac1aeneua je op 500 po 600 xnespac1ux lenuja u osua•aea ce
kao ôena Hpna kapa n•ena usey•e nocnepuu cerHeu1 1pôyxa.
Xnespa ny•u apoHy koja je cneuumu•ua sa ceako n•enuue
ppyu1eo. Op nokpe1aua kpuna n•ene c1eapa ce c1pyjaue easpyxa
koje noHaxe pacnpoc1upaue usny•eue apoHa1u•ue Ha1epuje no
kouuuuu, ua Hec1y pojeua unu oko uoeoo1kpueeuor useopa naue.
To paje Horyluoc1 n•enaHa pa ce opujeu1uuy npeHa HupucuHa npu
epalauy y kouuuuy, npu cakynnauy poja, npu npeHeu1auy
Cn. 27. Hacouoea xnespa
1. u 2. 1epru1u 1pôyxa
3. xnespac1e lenuje
4. 1opôa xnespe
101
n•enuuer ppyu1ea ua kpa1ko pac1ojaue, kop 1paucnop1a
kouuuue u1p (cn.27).

143. L1a ce sua o pek1anuoj xnespu n•ene? 143. L1a ce sua o pek1anuoj xnespu n•ene? 143. L1a ce sua o pek1anuoj xnespu n•ene? 143. L1a ce sua o pek1anuoj xnespu n•ene?
V peôenoH upeey n•ene (pek1yHy), Hory pa ce eupe 6
ysauux 1pa•uua pyxuue 1 - 1,5 HH. u uupuue 0,25 HH. To ce
uasuea pek1anua xnespa (cn.28). 0usuonouku sua•aj jou y
no1nyuoc1u uuje nosua1, anu ce npepnoc1aena pa ny•u cekpe1 y
yuy1pauuoc1 auanuor o1eopa. Bepoea1uo 1aj cekpe1 cnyxu sa
kousepeupaue usHe1a koju cnpe•aea paseoj 1pynexuux ôak1epuja
koje ce uanase y sapueH upeey n•ene.144. Kakae je sua•aj xnespe Koxeeuukoea? 144. Kakae je sua•aj xnespe Koxeeuukoea? 144. Kakae je sua•aj xnespe Koxeeuukoea? 144. Kakae je sua•aj xnespe Koxeeuukoea?
Xnespa Koxeeuukoea je ca•uueua op lenuja koje cy peo
xao•uor anapa1a n•ene. Cekpe1 1e xnespe uHa sua•aja kao
nopHas koju onakuaea nokpe1aue c1penuue (urnuue – 1j. caHe
xaoke).

Cn. 28. Pek1anua xnespa peôenor upeea (pek1yH)
102
145. L1a ce sua o Ljymypoeoj xnespu? 145. L1a ce sua o Ljymypoeoj xnespu? 145. L1a ce sua o Ljymypoeoj xnespu? 145. L1a ce sua o Ljymypoeoj xnespu?
Ljymypoea xnespa je noeesaua ca xao•uuH anapa1oH
Ha1uue. Hoc1aeneua je ônusy pesepeoapa eenuke o1poeue
xnespe a o1eop joj ce uanasu po earuue. HpeHa uekuH
uay•uuuuHa cekpe1 usny•eu us 1e xnespe onakuaea nonaraue
jaja y lenuje. Lpyru uay•uuuu cy Huuneua pa je 1aj cekpe1 jepua
op koHnoueu1u n•enuuer o1poea.

146. L1a ce sua o 146. L1a ce sua o 146. L1a ce sua o 146. L1a ce sua o ponyuckoj xnespu 1py1a? ponyuckoj xnespu 1py1a? ponyuckoj xnespu 1py1a? ponyuckoj xnespu 1py1a?
Honuu cuc1eH 1py1a ce cac1oju op: ponyucke (cnysue)
xnespe, ceHeuor Hexypula, ceHeeopa u konynauuouor opraua.
Lonyucke xnespe cy pee, poôpo paseujeue u y oônuky Hexypula.
LouuH kpajeH ynase y ceHenpoeopuuk kpos koju, cekpe1 usny•eu
op ue, ynasu y konynauuouu (nonuu) oprau (cn.29).


147. Koje xnespe uHa napea n•ene? 147. Koje xnespe uHa napea n•ene? 147. Koje xnespe uHa napea n•ene? 147. Koje xnespe uHa napea n•ene?
8a paseoj n•enuue napee uajeaxuuju sua•aj uHajy xnespe
ca yuy1pauuoH cekpeuujoH. Oue ueHajy usnas (saepuaeajy ce
cneno), sa1o usny•eu, uuxoe cekpe1 ynasu npaeo y kpeuy 1e•uoc1
(xeHonuHmy) u noHaxe npeoôpaxaj napee y ny1ky. Baxua je u
myukuuja rpypue xnespe. Oprau sa usny•ueaue cac1oju ce op 4
xnespe ueeac1or oônuka, koju ce cnaja ca npepuuH pauupeuuH
penoH auanuor o1eopa. Te xnespe ce uasueajy Hannurujeee
Cn. 29. Honuu oprauu nonuo spenor 1py1a
1. ceHeuuk
2. ceHenpoeopuuk
3. Hykycua xnespa
4. ceHeuu Hexypul
103
uee•uue. Kop napee je paseujeua u eunu•ua u nppuo•enyc1ua
xnespa sa npepeue •uju je usnas y ropueH kpajy poue ycue. Ha
easpyxy ueu cekpe1 ce y•epulyje y 1auka enakua op kojux napea
ucnpepa •aypy.

148. Koja xnespa noHaxe Heuauy oHo1a•a napee n•ene? 148. Koja xnespa noHaxe Heuauy oHo1a•a napee n•ene? 148. Koja xnespa noHaxe Heuauy oHo1a•a napee n•ene? 148. Koja xnespa noHaxe Heuauy oHo1a•a napee n•ene?
Koxue (eupcouoee) xnespe ny•e 1e•uoc1 koja nponasu
usHely c1ape u uoee ky1ukyne (oHo1a•a) napee. Taj cekpe1
onakuaea opeajaue c1ape ky1ukyne op xunopepHyca - kop
oôpasoeaua uoeor oHo1a•a c1apu ce pacnykue u 1ako ce napea
ocnoôala op uera. Taj npouec ce uasuea nuueeue (eupu nu1aue
161).


Buonoruja n•ene Buonoruja n•ene Buonoruja n•ene Buonoruja n•ene

149. L1a ce sua o reuuHa? 149. L1a ce sua o reuuHa? 149. L1a ce sua o reuuHa? 149. L1a ce sua o reuuHa?
Feu ycnoenaea uspaxaeaue oppeleuux uacnepuux ocoôuua
u kapak1epuc1uka oprauusHa. Cee kapak1epuc1uke cy oppeleue
oppeleuuH reuuHa. Ceeykynuoc1 op ceux reua uasuea ce reuo1un.
Kop ykpu1aua eenuku peo ocoôuua oppeleuux reuuHa ue
nojaenyjy ce 1j. oc1ajy y peuecueuoH (uenojaeuoH) c1auy. Hpu
ycHepeuoH opaôupauy popu1enckor napa uuxoee ocoôuue Hory
pa ce nojaee nouoeo y cnepeluH nokoneuuHa.

150. L1a npepc1aenajy xpoHosoHu? 150. L1a npepc1aenajy xpoHosoHu? 150. L1a npepc1aenajy xpoHosoHu? 150. L1a npepc1aenajy xpoHosoHu?
XpoHosoHu cy u1anulac1a oôpasoeaua y jeppy u cac1aeuu
cy peo lenuje. Bpoj uH je 1a•uo oppeleu kop ceakor pena
oprauusHa. XpoHosoHu cy uoca•u uacnepuux uumopHauuja. V
nonuuH lenujaHa (jaje, cnepHa1osoup, noneuoe npax) uuxoe ôpoj
je xannoupau (npenonoeneu), a y npouecy onnopue y nonuuH
lenujaHa noc1aje punnoupau (ypeojeu).

151. Konuko epeHeua Hoxe pa ce •yea saHpsuy1a cnepHa 1py1a? 151. Konuko epeHeua Hoxe pa ce •yea saHpsuy1a cnepHa 1py1a? 151. Konuko epeHeua Hoxe pa ce •yea saHpsuy1a cnepHa 1py1a? 151. Konuko epeHeua Hoxe pa ce •yea saHpsuy1a cnepHa 1py1a?
104
Hpu saHpsaeauy po - 79°C cnepHa 1py1a Hoxe pa ca•yea
ak1ueuoc1 y 1pajauy op 16 paua. Keanu1e1 cHpsuy1e cnepHe
saeucu op npaeunuor poôujaua u oôpape npep saHpsaeaue.

152. Moxe nu pa ce oppepu c1apoc1 jaja no uuxoeoH nonoxajy y 152. Moxe nu pa ce oppepu c1apoc1 jaja no uuxoeoH nonoxajy y 152. Moxe nu pa ce oppepu c1apoc1 jaja no uuxoeoH nonoxajy y 152. Moxe nu pa ce oppepu c1apoc1 jaja no uuxoeoH nonoxajy y
lenuju? lenuju? lenuju? lenuju?
Kako npeHa c1apuH nyônukauujaHa 1ako u y caepeHeuoj
cneuujanuc1u•koj nu1epa1ypu ce ykasyje pa jaje nonoxeuo y lenujy
1. paua je y eep1ukanuoH nonoxajy, 2. paua ce uakpuenyje a 3.
paua je nerno ua puo. To cxea1aue je uenpaeunuo. V c1eapuoc1u
jaje saysuHa jepau uc1u nonoxaj y 1oky 1pu paua u caHo
uenocpepuo npep usneraue napee, sôor noceôuor ueuor kpe1aua
nexe ua puo lenuje. To c1auoeuu1e je noppxauo op uay•uuka
pasuux seHana.

153. Kako 1e•e paseoj jaje1a? 153. Kako 1e•e paseoj jaje1a? 153. Kako 1e•e paseoj jaje1a? 153. Kako 1e•e paseoj jaje1a?
Jaje ce paseuja y jajuuuuHa Ha1uue. Kap ôype nonoxeuo y
lenujy y ueHy no•uue paseujaue saHe1ka - npo1u•e 1se. ocuoeuo
ôopaue npu koHe ce jaje penu nonpe•uo u kao pesyn1a1 1ora
poôujajy ce, jepau po ppyror pacnopeleuu •nau•ulu, uaseauu
cerHeu1u. HHa ux 21 anu sapua pea uu•esaeajy y npouecy
paseoja. Paseoj saHe1ka npu 1eHnepa1ypu op 35°C 1paje 3 paua.
Ha ceuH cerHeu1uHa (ocuH npeor u nocnepuer, uaseauux
oproeapajyle akpou u 1encou) Hory pa ce yo•e eHôpuouanuu
sa•euu ekc1peHu1e1a.

154. Koja nu1aua usy•aea musuonoruja n•ene? 154. Koja nu1aua usy•aea musuonoruja n•ene? 154. Koja nu1aua usy•aea musuonoruja n•ene? 154. Koja nu1aua usy•aea musuonoruja n•ene?
0usuonoruja je uayka o xueo1uuH myukuujaHa ôunaka,
xueo1uua u •oeeka. To je npe ceera ekcnepuHeu1anua uayka koja
kopuc1u musu•ke u xeHujcke He1ope. 0usuonoruja n•ene usy•aea
npouec xpaueua, eapeua xpaue, pucaue, pasHeuy Ha1epuja
(Ha1aôunusaH), pac1, kpe1aue u pasHuoxaeaue a 1akole u y1uuaj
cnonauuux mak1opa (1eHnepa1ypa, cee1noc1 u eopa) ua ôpsuuy u
keanu1e1 xueo1uux npoueca.
105

155. Kako ce y•epc1u jaje sa puo lenuje? 155. Kako ce y•epc1u jaje sa puo lenuje? 155. Kako ce y•epc1u jaje sa puo lenuje? 155. Kako ce y•epc1u jaje sa puo lenuje?
CHa1pa ce pa npu nonarauy jaje1a op c1paue Ha1uue ouo
ponasu y kou1ak1 ca nennueoH Ha1epujoH usny•euoH op poôpo
paseujeue eenuke o1poeue xnespe (eupu nu1aue132). Moryle je
Hely1uH pa ce jaje oenaxu cekpe1oH koju ny•u Ljymypoea xnespa
(eupu nu1aue145) u ua 1aj ua•uu ce sanenu sa puo lenuje.

156. L1a je nap1euoreuesa? 156. L1a je nap1euoreuesa? 156. L1a je nap1euoreuesa? 156. L1a je nap1euoreuesa?
Hap1euoreuesa je nojaea koja ce cpele kop uuceka1a kop
kojux ce op ueonnoleuor jaje1a paseuja ôypylu oprauusaH. Kop
n•ena ce ua 1aj ua•uu nery 1py1oeu.

157. Kako usrnepa jaje npep usneraue napee? 157. Kako usrnepa jaje npep usneraue napee? 157. Kako usrnepa jaje npep usneraue napee? 157. Kako usrnepa jaje npep usneraue napee?
Hpep usneraue napee jaje je cee1no cuee ôoje a kpos
npospa•uu oHo1a• Hory pa ce nocHa1pajy kou1ype saHe1ka.

158. Kakea je eenu•uua jaje1a u op •era ce ouo cac1oju? 158. Kakea je eenu•uua jaje1a u op •era ce ouo cac1oju? 158. Kakea je eenu•uua jaje1a u op •era ce ouo cac1oju? 158. Kakea je eenu•uua jaje1a u op •era ce ouo cac1oju?
Jaje (cn.30) npepc1aena lenujy pyxuue oko 1,5 HH. u
1exuue 0,11 po 0,15 Hr. Jepau kunorpaH jaja (ckopo 7,6 Hunuoua)
ôu Horne pa cuecy nepece1 eu1anuux Ha1uua sa ropuuy paua.Lea
cynpo1ua kpaja jaje1a uasueajy ce nonoeu. Hcnyn•eua c1paua je
ôypyla 1pôyuua c1paua n•ene. Cnona je nokpueeua oHo1oH (koju
Cn. 30. Jaje n•ene –- cnonauuu
usrnep u yspyxuu npecek
1. jeppo
2. oHo1a•
3. oHo1a• xyHauue1a
4. xyHauue
106
ce uasuea xopuou), ua •ujoj noepuuuu Hory pa ce eupe kou1ype
uec1oc1paue nno•uue. Ha npepueH kpajy uHa Hanu o1eop,
Hukponun, kpos koju ce npoôuja cnepHa1osoup npu nponasy jaje1a
nokpaj o1eopa ua ceHenpujeHuuky.


159. 8a koje epeHe jaje sappxaea cnocoôuoc1 sa xueo1 eau 159. 8a koje epeHe jaje sappxaea cnocoôuoc1 sa xueo1 eau 159. 8a koje epeHe jaje sappxaea cnocoôuoc1 sa xueo1 eau 159. 8a koje epeHe jaje sappxaea cnocoôuoc1 sa xueo1 eau
kouuuue? kouuuue? kouuuue? kouuuue?
HpeHa uekuH uc1paxueauuHa jaje ue Hoxe pa ce •yea euue
op 3 paua eau kouuuue. HajHaue epeHe usppxaeajy jaja
noc1aeneua y xnapuak; uajoce1nueuja cy npeHa xnapuolu ceexe
cueceua jaja u oua op kojux le yckopo pa ce usnery napee.
Cnocoôuoc1 jaje1a sa xueo1 saeucu op 1eHnepa1ype ua kojoj ce
•yea.

160. Kako npo 160. Kako npo 160. Kako npo 160. Kako npo1u•e panu paseoj jaje1a? 1u•e panu paseoj jaje1a? 1u•e panu paseoj jaje1a? 1u•e panu paseoj jaje1a?
Jaje no•uue pa ce paseuja opHax nocne nonaraua, ako je
1eHnepa1ypa oproeapajyla. HoHoly uenpekupuor peneua
lenujckor jeppa ouo ce npeoôpala us jepuolenujckor y
euuelenujcku saHe1ak. Hocne 15. ca1a op npeor peneua jeppa,
noepuuua jaje1a ce nokpuea cnojeH lenuja (ônac1opepH). Hocne
21. •aca lenuje ônac1opepHa pacnopeleue ua ucnyn•euoj c1pauu
jaje1a pac1y y euc u oôpasyjy saHe1koey nno•uuy. Kop paner
pac1a lenuja saHe1koee nno•uue eel ueHa Hec1a ua noepuuuu
jaje1a u no•uue pa npopupe y ueroey yuy1pauuoc1 oôpasyjylu
eenuky ôpaspy no uenoj pyxuuu nno•uue. Oua ce noc1eneuo
caeuja yuy1pa, sa1eapa ce u ua kpajy cpac1a 1ako pa ce oôpasyje
Hukpockoncka uee•uua uaseaua eHôpuouanuo upeeo. Hpu
noeonuoj 1eHnepa1ypu (34 - 35°C), eHôpuouanuu paseoj Ha1uue,
n•ene papunuue u 1py1a npo1u•e sa 3 paua.

161. Koju cy nepuopu paseoja jaje1a kop Ha1uue, n•ene papunuue u 161. Koju cy nepuopu paseoja jaje1a kop Ha1uue, n•ene papunuue u 161. Koju cy nepuopu paseoja jaje1a kop Ha1uue, n•ene papunuue u 161. Koju cy nepuopu paseoja jaje1a kop Ha1uue, n•ene papunuue u
1py1a? 1py1a? 1py1a? 1py1a?
107
Hepuopu paseoja jaje1a uucy jepuaku kop ceux uupueupya.
Kop Ha1uue 1paje 16 paua, kop n•ene papunuue 21 pau u kop
1py1a 24 paua. Hojepuuu c1apuju paseoja n•ene pa1u cy y 1aôenu
2. V npouecy paseoja, Ha1uua, papunuua u 1py1, Heuajy ce 6 ny1a
(eupu nu1aue 148 u 172). Hpea po •e1ep1e npoHeue ce oôaena op
1. po 4. paua op usneraua napee, ne1a, npeor paua npepny1kuuor
c1apujyHa a nocnepua, uec1a npoHeua jepau pau npep usneraue
uHara (oppacnor uucek1a).

162. V •eHy ce pasnukyje nonaraue jaja Ha1uue u n•ene 162. V •eHy ce pasnukyje nonaraue jaja Ha1uue u n•ene 162. V •eHy ce pasnukyje nonaraue jaja Ha1uue u n•ene 162. V •eHy ce pasnukyje nonaraue jaja Ha1uue u n•ene
papunuue? papunuue? papunuue? papunuue?
V lenuje uopHanue pyxuue Ha1uua nonoxu no jepuo jaje y
ueuy cpepuuy. H•ena 1py1oeka (naxua Ha1uua - eupu nu1aue 88)
je ca kpa1kuH 1pôyxoH u ue Hoxe pa poxea1u puo lenuje, nnaxe 3 –
- 4 jaje1a uajeuue no supy lenuje.

163. Kapa n•ene noc1aenajy xpauy y lenuje y koje je nonoxeuo 163. Kapa n•ene noc1aenajy xpauy y lenuje y koje je nonoxeuo 163. Kapa n•ene noc1aenajy xpauy y lenuje y koje je nonoxeuo 163. Kapa n•ene noc1aenajy xpauy y lenuje y koje je nonoxeuo
jaje? jaje? jaje? jaje?
MukpockonckuH nocHa1paueH, Orosi je yc1auoeuo pa n•ene
noc1aenajy xpauy kap je speno jaje. Xpaunuee Ha1epuje cy
ueonxopue napeu pa ôu ce ocnoôopuna cnonuer oHo1a•a
(ky1ukyne). V npo1ueuoH cny•ajy oua oc1aje usuap rnaee kao
uneH u napea yruue. OrnepoH je pokasauo pa napea, usnexeua
us jaje1a po kojer n•ene uucy uHane npuc1yn u uucy Horne pa ra
cuaôpejy ca xpaunueuH Ha1epujaHa, yruue, a napee koje cy
poôujane xpauy paseujajy ce uopHanuo. E1o sau1o, rnepuu1e, pa
n•ene xpaue napee nocne uuxoeor usneraua je uenpaeunuo.

164. Konuko ôpso pac1y napee n•ene papunuue u op •era saeucu 164. Konuko ôpso pac1y napee n•ene papunuue u op •era saeucu 164. Konuko ôpso pac1y napee n•ene papunuue u op •era saeucu 164. Konuko ôpso pac1y napee n•ene papunuue u op •era saeucu
uuxoea 1exuua? uuxoea 1exuua? uuxoea 1exuua? uuxoea 1exuua?
Hpu usnerauy 1exuua napee n•ene papunuue je 0,11 Hr. Lo
HoHeu1a kapa n•ene npec1auy pa je xpaue oua poc1uxe 150 Hr.
1j.yeelaea ce 1364 ny1a. Ako ynopepuHo uc1u nepuop, 1exuua
napee Ha1uue poc1uxe 300 Hr. 1j. 2727 ny1a eela op npeoôu1ue, a
108
kop 1py1a 360, unu 3272 ny1a eela op npeoôu1ue. Benu•uua u
1exuua napee saeucu op keanu1e1a pa1e xpaue.


Taôena 2 Taôena 2 Taôena 2 Taôena 2

C1apujyHu paseoja n•ene:
................................................................................................................
Lauu Ma1uua H•ena papunuua Tpy1
................................................................................................................
1 jaje jaje jaje
2 ″ ″ ″
3 ″ ″ ″
...............................................................................................................
4 napea ua puy napea ua puy napea ua puy
lenuje lenuje lenuje
5 ″ ″ ″
6 ″ ″ ″
7 ″ ″ ″
8 ″ ″ ″
................. .................................
9 napea ce ucnpaena ″ ″
....................................
10 ″ napea ce ucnpaena ″
................. ................................ ...................
11 npepny1ka ″ napea ce
ucnpaena
................. ................................ ....................................
12 ny1ka npepny1ka ″
13 ″ ″ ″
………………...........................…….......... …....................
14 ″ ny1ka npepny1ka
15 ″ ″ ″
................. ...............................
109
16 usnexe ce Ha1uua ″ ″
................. ................................ ...................
17 ″ ny1ka
18 ″ ″
19 ″ ″
20 ″ ″
....................................
21 usnexe ce n•ena ″
papunuua
....................................
22 ″
23 ″
.....................
24 usnexe ce
1py1
.................................................................................................……..............
165.Kako ce usnexe n•enuua napea? 165.Kako ce usnexe n•enuua napea? 165.Kako ce usnexe n•enuua napea? 165.Kako ce usnexe n•enuua napea?
Hsneraue n•enuue napee ucnu1ueauo je op aHepu•kux
uay•uuka. Ouu cy noc1aeunu y He1pujeey •auuuy lenuje ca jajuHa
npu oproeapajyloj 1eHnepa1ypu u enaxuoc1u, u1o je paeano
Horyluoc1 pa ce noc1aeu nop Hukpockon usneraue napee, ôes pa
ce uapyuaea npupopuu npouec. Hsneraue je sano•eno ca nakuH
uapyeaueH oônore jaje1a nocne •era ce, ônusy cpepuer pena,
nojaeuna Hana kannuua 1e•uoc1u. Te•uoc1 ce pasnuna no
noepeuuuu jaje1a u oHo1a• je uu•esao. Caeueuu ce kao nyk,
napea ce noc1eneuo cnyu1a ua puo lenuje u no•uue pa puue. Ueo
npouec 1paje 20 - 60 Huuy1a. Hpu 1oHe y lenuju jou uuje uHano
xpaunueux Ha1epuja koje ôu Horne pa oHe1y pac1eapaue oHo1a•a
jaje1a (eupu nu1aue 163).
110

166. Kako y1u•e okonua cpepuua 166. Kako y1u•e okonua cpepuua 166. Kako y1u•e okonua cpepuua 166. Kako y1u•e okonua cpepuua ua cnonauuu usrnep Ha1uue? ua cnonauuu usrnep Ha1uue? ua cnonauuu usrnep Ha1uue? ua cnonauuu usrnep Ha1uue?
Ako ce ysHy nneHeuu1e n•ene ca nosua1uH uacnepuuH
ocoôuuaHa u pacnopepe y pea poôpo rajeua n•enuua ppyu1ea (op
kojux je jepuo cnaôo a ppyro jako), us uux le ce poôu1u pea
pasnu•u1a 1una Ha1uue, koju le ce pasnukoea1u no ôoju u
eenu•uuu. Ma1uua opueroeaua y jakoH n•enuueH ppyu1ey je
ônepa u eenuka a opueroeaua y cnaôoH ppyu1ey je 1aHua u cu1ua.

167. Kapa n•enuua napea npeu ny1 ny•u usHe1 u u1a ôuea c 167. Kapa n•enuua napea npeu ny1 ny•u usHe1 u u1a ôuea c 167. Kapa n•enuua napea npeu ny1 ny•u usHe1 u u1a ôuea c 167. Kapa n•enuua napea npeu ny1 ny•u usHe1 u u1a ôuea c
uuH? uuH? uuH? uuH?
Hocne •e1ep1or npecena•eua (npoHeue ky1ukyne) napea ce
ucnpaeu 1ako pa joj je rnaea ycHepeua npeHa o1eopy lenuje. V 1oH
HoHeu1y ce o1eapa eeu1un ua cpepeueH upeey u oua npeu ny1
ny•u usHe1. Hocne 1ora ucnpaenaua napea no•uue pa npepe
•aypy oko ceôe cnu•uo oHo1a•y. Hsny•euu op napee usHe1 ce
uanasu ucnop •aype koja u nocne npenasa napee ua npepny1ky
oc1aje y lenuju. HpeHa 1oHe oua cnyxu kao xurujeucka usonauuja
op usHe1a, cueceuuH jajuHa, Hepy unu noneuy. HsHe1 napee oc1aje
nop oc1auuHa •aype y lenuju cee pok cale ôype npe1onneuo y
eocak.

168. Ho •eHy ce pasnukyjy napea u ny1ka 168. Ho •eHy ce pasnukyjy napea u ny1ka 168. Ho •eHy ce pasnukyjy napea u ny1ka 168. Ho •eHy ce pasnukyjy napea u ny1ka?
Fnaeua u ocuoeuc pasnuka je y 1oHe pa je napea nokpe1ua,
npuHa xpauy u pasnukyje ce op oppacne n•ene pok je ny1ka
uenokpe1ua, ue xpauu ce u npep nocnepuoH masoH paseoja Huoro
je cnu•ua uHary (oppacnoH uucek1y).

169. L1a ôuea ca napeoH kap ucnpepe •aypy? 169. L1a ôuea ca napeoH kap ucnpepe •aypy? 169. L1a ôuea ca napeoH kap ucnpepe •aypy? 169. L1a ôuea ca napeoH kap ucnpepe •aypy?
Hocne ucnpepaua •aype napea nexu uenokpe1uo ua puy
lenuje u usnyuaea je ca 1enoH no pyxuuu. To je 1se. nepuop
npepny1ke, koju 1paje kop Ha1uue 1 pau, kop n•ene papunuue 2
paua a kop 1py1a 3 paua. Ca 1uH y cyu1uuu sano•uue npouec
npoHeue napee y ny1ky.
111

170. 170. 170. 170. 8au1o je cale 1aHue ôoje? 8au1o je cale 1aHue ôoje? 8au1o je cale 1aHue ôoje? 8au1o je cale 1aHue ôoje?
Benu•uua lenuja cala ce cHauyje sua•ajuo ca yeelaueH
ôpoja reuepauuja usnexeuux y uuHa. Ha supoeuHa lenuja ocuH
•aype npunene ce u ocyueue ky1ukyne oc1ane nocne npoHeue
(oHo1a•u,kouynuue) u usHe1u napee kao u oc1auu xpaue. Hs 1or
pasnora cale noc1eneuo no1aHuu, noc1aje 1exe, keanu1e1 ce
noropuaea u sa1o 1peôa pa ce Heua (y cynpo1uoH ueusôexuo
uac1yna pereuepauuja n•ena).

171. Kapa n•ene papunuue sa1eapajy lenuje y kojuHa ce uanase 171. Kapa n•ene papunuue sa1eapajy lenuje y kojuHa ce uanase 171. Kapa n•ene papunuue sa1eapajy lenuje y kojuHa ce uanase 171. Kapa n•ene papunuue sa1eapajy lenuje y kojuHa ce uanase
napee? napee? napee? napee?
H•ene papunuue sa1eapajy lenujy, kapa napea koja ce
uanasu y uoj, ucnyuu je ueny. 8a1eapaue epuu ca noknonueH op
eocka oôoraleuor noneuoH. Veek nocne 1ora napea ce ucnpaeu u
sa1o n•enap ue Hoxe pa eupu y o1eopeuoj lenuju (npu uopHanuuH
ycnoeuHa) napey y ucnpyxeuoH c1auy kapa oua no•uue pa
oôpasyje •aypy. Hcnpepaue •aype kop napee Ha1uue 1paje 2 paua
a kop napee 1py1a 3 paua.

172. Kakae je sua•aj c1eapaua ueenac1u•uor oHo1a•a n•enuue 172. Kakae je sua•aj c1eapaua ueenac1u•uor oHo1a•a n•enuue 172. Kakae je sua•aj c1eapaua ueenac1u•uor oHo1a•a n•enuue 172. Kakae je sua•aj c1eapaua ueenac1u•uor oHo1a•a n•enuue
napee? napee? napee? napee?
V npouecy pac1a 1eno napee ce nokpuea ca ueenac1u•uuH
xu1uuoeuH oHo1a•eH koju cnyxu y pasnu•u1uH c1apujuHa paseoja
kao sau1u1uu cnoj. Taj oHo1a• oHe1a panu pac1 napee u y 1oky
paseoja oua ra Heua (nuueeue) 4 ny1a (sa npoHeuy npepny1ke u
ny1ke eupu nu1aue 161).

173. Kako usrnepa •aypa? 173. Kako usrnepa •aypa? 173. Kako usrnepa •aypa? 173. Kako usrnepa •aypa?
Uaypa nu•u ua uexuy neneuy, koja je y ropueH peny
cpôpuac1a u enakuac1a a y poueH peny, oko pua u ca c1paue,
kameua u npoeupua.

112
174. Ho •eHy ce pasnukyje •aypa Ha1uue op •aype n•ene 174. Ho •eHy ce pasnukyje •aypa Ha1uue op •aype n•ene 174. Ho •eHy ce pasnukyje •aypa Ha1uue op •aype n•ene 174. Ho •eHy ce pasnukyje •aypa Ha1uue op •aype n•ene
papunuue u 1py1a? papunuue u 1py1a? papunuue u 1py1a? papunuue u 1py1a?
Uaypa Ha1uue ce pasnukyje op •aype n•ene papunuue u
1py1a no 1oHe u1o uuje xoHoreua. ßapea Ha1uue nexu y eenukoj
lenuju u sa1o ueHa Horyluoc1 pa pacnopepu paeuoHepuo no 1eny
cekpe1 op kora ucnpepa •aypy. Taj cekpe1 ce uaroHuna y poueH
peny Ha1u•ue lenuje (Ha1u•uaka ) u 1aHo ce •aypa ue c1eppue,
•uuu ce sa1o, u1o je y kou1ak1y ca Hne•oH.

175. Kakea npeuHylc1ea uHa napea Ha1uue npep napeo 175. Kakea npeuHylc1ea uHa napea Ha1uue npep napeo 175. Kakea npeuHylc1ea uHa napea Ha1uue npep napeo 175. Kakea npeuHylc1ea uHa napea Ha1uue npep napeoH n•ene H n•ene H n•ene H n•ene
papunuue npu oôpasoeauy •aype? papunuue npu oôpasoeauy •aype? papunuue npu oôpasoeauy •aype? papunuue npu oôpasoeauy •aype?
Hocne ucnpepaua •aype, napea n•ene papunuue je naka
(1exuua joj ce cHauyje) y opuocy ua 1exuuy npep sa1eapaue
lenuje. Pasnor 1oHe ja pa, pok ce oôpasyje •aypa, oua kopuc1u
caHo eueprujy conc1eeuor 1ena, sa1o u1o ue poôuja xpauy. Kop
napee Ha1uue je oôpuy1o, noc1aje 1exa, u1o nokasyje pa ce y
nepuopy npepeua •aype oua xpauu Hne•oH koju je cknapuu1eu y
Ha1u•uaky.

176. Koje Ha1epuje cappxu Hne• u koje xnespe ra npouseope? 176. Koje Ha1epuje cappxu Hne• u koje xnespe ra npouseope? 176. Koje Ha1epuje cappxu Hne• u koje xnespe ra npouseope? 176. Koje Ha1epuje cappxu Hne• u koje xnespe ra npouseope?
Mne• cappxu ôuon1epuu, ueon1epuu u nau1euoee kucenuue.
Te pe1ke Ha1epuje npousôopu ropuoeunu•ua (Haupuôynapua)
xnespa kop Hnapux n•ena (eupu nu1aue 130).

177. Kakae je pepocnep ôojeua nojepuuux penoea y paseojy 177. Kakae je pepocnep ôojeua nojepuuux penoea y paseojy 177. Kakae je pepocnep ôojeua nojepuuux penoea y paseojy 177. Kakae je pepocnep ôojeua nojepuuux penoea y paseojy
ny1ke? ny1ke? ny1ke? ny1ke?
Hajnpe ce ôoje o•u ny1ke, – npeo cy nyôu•ac1e a kacuuje
noc1ajy upue. Hocne 1ora uore noc1eneuo poôujay ôpaoukac1y
uujaucy a 1pôyx ce ôoju y cueo. Kapa n•ena nporpuse noknonau
lenuje oua euue ue Heua ôojy po kpaja xueo1a.

178. Kakea je pasnuka y ôojeuy ny1ke kop n•ene papunuue u 178. Kakea je pasnuka y ôojeuy ny1ke kop n•ene papunuue u 178. Kakea je pasnuka y ôojeuy ny1ke kop n•ene papunuue u 178. Kakea je pasnuka y ôojeuy ny1ke kop n•ene papunuue u
Ha1uue? Ha1uue? Ha1uue? Ha1uue?
113
Hpeeuc1eeuo ny1ka n•ene papunuue je ôena a kacuuje
poôuja xylkac1y uujaucy. ßy1ka Ha1uue oc1aje ôena po saepue1ka
nurHeu1auuje.

179. Kapa ce saepuaea npouec usrpapue xu1uuckor oHo1a•a ua 179. Kapa ce saepuaea npouec usrpapue xu1uuckor oHo1a•a ua 179. Kapa ce saepuaea npouec usrpapue xu1uuckor oHo1a•a ua 179. Kapa ce saepuaea npouec usrpapue xu1uuckor oHo1a•a ua
1eny n•ene? 1eny n•ene? 1eny n•ene? 1eny n•ene?
Hpouec oôpasoeaua xu1uuckor oHo1a•a sano•uue u
c1apujyHy mopHupaua ny1ke u npopyxaea ce po npeoôpaxaja
ny1ke y uHaro (oppacnor uucek1a). HpeHa uekuH uc1paxuea•uHa
1aj ce npouec saepuaea 6. pau no usnerauy Hnape n•ene. Tapa je
xu1uu poeonuo 1epp u n•ena Hoxe pa usnele us kouuuue. Ho
Huuneuy ay1opa yôpsauo caspeeaue Ha1uue noHaxe u yôpsauoH
xu1uuusupauy u no ueroeoH saepue1ky oua je cnocoôua sa
onnopuy.

180. Hokasyje nu y1uuaj enek1pu•uo sarpeeaue ua paseoj 80. Hokasyje nu y1uuaj enek1pu•uo sarpeeaue ua paseoj 80. Hokasyje nu y1uuaj enek1pu•uo sarpeeaue ua paseoj 80. Hokasyje nu y1uuaj enek1pu•uo sarpeeaue ua paseoj
n•enuuer ppyu1ea? n•enuuer ppyu1ea? n•enuuer ppyu1ea? n•enuuer ppyu1ea?
V1epleuo je pa kop enek1pu•uor sarpeeaua kouuuue y
no•e1ky nponela, Ha1uue sano•uuy uu1eusueuo pa nonaxe jaja (y
ornepuoH n•enuueH ppyu1ey ôpoj uH je 1.000 po 1.500 jaja, pok je
y kou1ponuoH ppyu1ey caHo 150 po 350). OcuH 1ora 1aj ua•uu
sarpeeaua noôonuaea eeu1unauujy kouuuue, noHaxe ôpxeH
ucnapaeauy eope us poue1or noneua u sa opc1pauueaue eopeue
nape us kouuuue. V Cnoea•koj Huoru n•enapu kopuc1e
enek1pu•uo sarpeeaue n•enuuux ppyu1aea anu uucy noc1urnu
noceôua pesyn1a1e. Bunu cy yc1auoeneuu eenuku ryôuuu n•ena
usne1uuua kapa je 1eHnepa1ypa easpyxa eau kouuuue jou poc1a
uucka. Ornepu cy nokasanu pa je enek1pu•uo sarpeeaue kouuuue
kopucuo caHo y nepuopy kpaj Hap1a – - no•e1ak anpuna u 1o
y1onuko pa ue usasoee uaroHunaeaue y knyôe1y n•ena papunuua
u pa sau1u1u nerno ua nepumepuju kop cuuxeua cnonauue
1eHnepa1ype.

181. L1a je nerno? 181. L1a je nerno? 181. L1a je nerno? 181. L1a je nerno?
114
HojaH nerno ykny•yje cee c1apuje paseoja n•ene: jaja, napee
u ny1ke (ôes oppacnux uuceka1a).

182. Koje epeHe nerno oc1aje o1eopeuo y lenuju? 182. Koje epeHe nerno oc1aje o1eopeuo y lenuju? 182. Koje epeHe nerno oc1aje o1eopeuo y lenuju? 182. Koje epeHe nerno oc1aje o1eopeuo y lenuju?
O1eopeuo narno - 1o cy cea jaja u napee koje ce uanase ua
puy lenuje po sa1eapaua op c1paue oppacnux n•ena eou1auuH
noknonuuHa oôoraleuuH noneuoH. ßerno y Ha1u•uauuHa oc1aje
o1eopeuo 7 - 8 paua, sa n•ene papunuue 8 - 9 paua a sa 1py1oee 9
- 10 paua.

183. Kako n•ene xpaue nerno u kako y1eplyjy koja je napea 183. Kako n•ene xpaue nerno u kako y1eplyjy koja je napea 183. Kako n•ene xpaue nerno u kako y1eplyjy koja je napea 183. Kako n•ene xpaue nerno u kako y1eplyjy koja je napea
uaxpaueua? uaxpaueua? uaxpaueua? uaxpaueua?
V xppenuoj xnespu (eupu nu1aue 137) Hnape n•ene, koja
ce kpele no caly, oôpasyje ce Hne•. Kop ue ce y npouecy
uac1aeka eeonyuuje paseuo uacnepuo poôujeu pemnekc pa
nopepaje Hne• HnapuH napeaHa y lenuju. (npucyc1eo Hnape
napee y lenuju je curuan koju ôypu pemnekc sa npepaeaue xpaue).
Jepuuo y Ha1u•uauuHa oc1aje useecua konu•uua Hne•a. Kop
napeu n•ena papunuua u 1py1oea ua puy lenuje uHa caHo 1onuko
xpaue konuko Hory pa nojepy po kpaja c1apujyHa ceor paseoja (1se.
ueucnpaeneua napea). V1epleuo je pa kop jepuopueeue napee ua
ceakux 10 Huuy1a ponasu 6 Hnapux n•ena a kop oppacnux napeu
8. Hpu ceakoH nocelueauy Hnape n•ene popajy no Hano xpaue y
lenujy. Tako, kao pesyn1a1 1ux •ec1ux noce1a oue ckopo
paeuoHepuo cuaôpeeajy xpauoH cee napee y nerny.

184. L1a u1e1uo penyje ua paseoj nerna? 184. L1a u1e1uo penyje ua paseoj nerna? 184. L1a u1e1uo penyje ua paseoj nerna? 184. L1a u1e1uo penyje ua paseoj nerna?
Ha paseoj nerna uenoeonuo penyjy pasue ôonec1u usaseaue
uekuH epc1aHa eupyca, pukeuuja, ôak1epuja u npoc1ujux rnueuua.
Hpu 1oHe 1u HukpooprauusHu koju usasueajy oôoneua nerna uucy
onacuu sa oppacne n•ene, a ôonec1u n•ena ue npeuoce ce ua
nerno. Hsyse1ak •uuu npoc1a rnueuua AspergiIIus fIavis, u1e1ua
ue caHo sa nerno uero u sa oppacne n•ene a 1akole pukeuuje u
Hukpoôu koju usasueajy cen1ukeHujy (eupu nu1aue 767).
115

185. Kapa n•ene papunuue yuuu1aeajy nerno? 185. Kapa n•ene papunuue yuuu1aeajy nerno? 185. Kapa n•ene papunuue yuuu1aeajy nerno? 185. Kapa n•ene papunuue yuuu1aeajy nerno?
H•ene papunuue yuuu1aeajy nerno ako n•enuue ppyu1eo
rnapyje. To ce peuaea yeek y nponeluuH HeceuuHa kapa sôor
uenoeonuux knuHa1ckux ycnoea n•ene papunuue ue Hory pa
usnely ua nauy unu naue yonu1e ueHa. Lpyru yspok Hoxe pa
ôype xel y cny•ajy kapa cy n•enuua ppyu1ea sa1eopeua npu
npeeosy ua ppyro Hec1o. La ce sau1u1u y cnu•uuH cny•ajeeuHa,
nerno y pauo nponele ce npuxpauyje paspeleuuH uelepuuH
cupynoH y opuocy 1: 3 (1 kr. uelepa ua 3n. eope).

186. Kapa u sau1o ce poôuja rpôaeo nerno? 186. Kapa u sau1o ce poôuja rpôaeo nerno? 186. Kapa u sau1o ce poôuja rpôaeo nerno? 186. Kapa u sau1o ce poôuja rpôaeo nerno?
Ako y lenuje oppeleue sa onnoleua jaja, Ha1uua unu naxua
Ha1uua nonoxu ueonnoleua jaja us uux ce usnery 1py1oeu. 8a
1py1oee cy 1e lenuje kpa1ke u sa1o ux n•ene uaporpape. Ha 1aj
ua•uu ce poôuja cale ca jako ucnyn•euuH lenujaHa 1se. rpôaeo
nerno. Ako cy yspok rpôaeor nerna naxue Ha1uue, n•enuue
ppyu1eo 1peôa yuuu1u1u, a ako ce papu o c1apoj Ha1uuu 1peôa je
saHeuu1u HnapoH.

187. HHa nu pasnuke y usnaxeuy Ha1uue, n•ene 187. HHa nu pasnuke y usnaxeuy Ha1uue, n•ene 187. HHa nu pasnuke y usnaxeuy Ha1uue, n•ene 187. HHa nu pasnuke y usnaxeuy Ha1uue, n•ene papunuue u papunuue u papunuue u papunuue u
1py1a us lenuje? 1py1a us lenuje? 1py1a us lenuje? 1py1a us lenuje?
La ôu usauna us sa1eopeue lenuje n•ena papunuua
nporpusa •aypy u noknonau lenuje y cpepuuu a Ha1uua u 1py1 no
nepumepuju. Hoknonuu napajy ua puo kouuuue u n•ene ux usuoce
uanone. V eeluuu cny•ajeea noknonau Ha1u•uaka oc1aje
npuka•eu sa uy. Hpu usnacky Ha1uua nopurue noknonau anu sôor
enac1u•uoc1u Ha1epujana op kora je uanpaeneu, nouekap ce
epala y npeoôu1uu nonoxaj u lenuja ce nouoeo sa1eapa. To paje
y1ucak pa lenuja uuje o1eopeua u pa ce y uoj uanasu Ha1uua. Ta
•uueuuua eopu uenpaeunuoH sakny•ky pa n•enuue ppyu1eo
sa1eapa Ha1u•uake, koju cy npasuu. V c1eapuoc1u n•ene uukap ue
sa1eapajy 1akee Ha1u•uake.

116
188. Fpe ce usôauyje usHe1 Hnapux n•ena koje jou ue Hory pa 188. Fpe ce usôauyje usHe1 Hnapux n•ena koje jou ue Hory pa 188. Fpe ce usôauyje usHe1 Hnapux n•ena koje jou ue Hory pa 188. Fpe ce usôauyje usHe1 Hnapux n•ena koje jou ue Hory pa
ne1e? ne1e? ne1e? ne1e?
Hpu npeHepaeauy Hnapux n•ena ca uanyueuuH peôenuH
upeeoH, ôuno je y1epleuo pa cy jepuake 1exuue. To je pano
ocuoea pa ce cHa1pa pa Hnape n•ene oc1aenajy usHe1 y kouuuuu.
Mely1uH, kapa nuc1oeu xap1uje noc1aeneuu y kouuuuy, uucy
ôunu ucnpnauu usHe1oH, npepnoc1aenano ce pa ra n•ene jepy. V
npakcu 1o rnepuu1e uuje no1epleuo sa1o u1o y 1oky Huoro ropuua
uucy ucnu1ueauu cny•ajeeu usôauueaua usHe1a y kouuuuu.
Hajeepoea1uuje Hnape n•ene usôauyjy usHe1 kop ceor npeor
usne1aua us kouuuue. Ta npe1noc1aeka ce sacuuea ua •uueuuuu
pa suHu (nepuop Hupoeaua) y kouuuuu ueHa usHe1a.

189. Koju ocuoeuu nepuopu Hory pa ce pasnukyjy y xueo1y n•ene y 189. Koju ocuoeuu nepuopu Hory pa ce pasnukyjy y xueo1y n•ene y 189. Koju ocuoeuu nepuopu Hory pa ce pasnukyjy y xueo1y n•ene y 189. Koju ocuoeuu nepuopu Hory pa ce pasnukyjy y xueo1y n•ene y
1oky ropuue? 1oky ropuue? 1oky ropuue? 1oky ropuue?
V 1oky ropuue y xueo1y n•ene pasnukyjy ce cnepelu
ocuoeuu nepuopu: npunpeHuu, nepuop paseoja, npopyk1ueuoc1u u
Hupa. HpunpeHuu nepuop nponasu kpos pee e1ane. Hpea
sano•uue y aeryc1y kapa ce nonaraue Ha1uue noeelaea pa ôu ce
ocurypane reuepauuje sa nponele; 1apa y uopHanuoH n•enuueH
ppyu1ey ueHa 1py1oea uu 1py1oeckor nerna. Lpyra e1ana npo1u•e
y nponele kapa je n•enuue ppyu1eo jako u Ha1uua no•uue pa
nonaxe jaja •ak u y 1py1oecke lenuje. Hepuop paseoja u epno
uu1eusueau pac1 n•enuuer ppyu1ea sano•uue ca uee1aueH uee u
saepuaea ce npeuee1aeaueH eolaka; 1apa yruuaeajy cee c1ape
n•ene koje cy npexueene suHy. Hepuop npopyk1ueuoc1u
sano•uue ca rnaeuoH nauoH y 1peloj pekapu Haja u Hoxe pa ce
npopyxu (npu noeonuuH ycnoeuHa) po kpaja aeryc1a. Oeo saeucu
op useopa naue y oppeleuuH Hec1uHa, koju Hory ôu1u epno
pasnu•u1u. Hepuop Hupa no•uue y uoeeHôpy u 1paje po npeor
no1nyuor oône1aua, koje oôu•uo ôuea y ppyroj pekapu meôpyapa
(y uenoeonuuH ycnoeuHa Hoxe pa ce sappxu po no•e1ka anpuna).

190. L1a osua•aea y n•enapc1ey nojaH cesoucka npoHeunueoc1? 190. L1a osua•aea y n•enapc1ey nojaH cesoucka npoHeunueoc1? 190. L1a osua•aea y n•enapc1ey nojaH cesoucka npoHeunueoc1? 190. L1a osua•aea y n•enapc1ey nojaH cesoucka npoHeunueoc1?
117
Oôojeuu penoeu (op xy1or po xy1oôpaou), koju ce uanase ua
1peleH 1epru1y rpypuor cerHeu1a kop n•ene papunuue, Heua ce
saeucuo op cesoue. Takole uucy yeek jepuake pyxuue cypnuue,
eenu•uue 1epru1a, eenu•uue eou1euux ornepanaua u1p. Bau
npoHeue ua 1uH osuakaHa cy uaseaue, y ykynouoH nojHy, cesoucka
npoHeunueoc1. Oue ce nocHa1pajy uaj•eule y nponele u jeceu
kapa je y xpauu n•ena, konu•uua oppeleuux Ha1epuja ueonxopuux
sa ôojeue 1peler 1epru1a 1pôyxa, uepoeonua a uc1o u kapa je
1eHnepa1ypa uucka, uepoeonuo xpaue u1p. CHa1pa ce pa n•ene
ca uepoeonuo oôojeuuH 1epru1uHa 1peôa pa ce npoHeue, uo 1o
uuje yeek pauuouanuo sa1o u1o n•ene us cnepele reuepauuje Hory
pa uHajy uc1o oôojeue 1epru1e.

191. Kapa n•enuue ppyu1eo ponasu y kpu1u•uo c1aue? 191. Kapa n•enuue ppyu1eo ponasu y kpu1u•uo c1aue? 191. Kapa n•enuue ppyu1eo ponasu y kpu1u•uo c1aue? 191. Kapa n•enuue ppyu1eo ponasu y kpu1u•uo c1aue?
H•enuue ppyu1eo ponasu y kpu1u•uo c1aue ycnep yruuyla
usne1uuua op npupopue cHp1u a Hanu je ôpoj uoeousnexeuux
Hnapux n•ena, ykynau ôpoj no•uue pa ce cHauyje. Takeo c1aue
ce oôu•uo peuaea y anpuny, anu npu uenoeonuuH knuHa1ckuH
ycnoeuHa y nponele, 1o Hoxe pa ce npopyxu u po npee pekape
Haja (sa uaue ycnoee 1u nepuopu cy ueu1o ppyra•uju, pauuje 2 po
3 cepHuue). E1o sau1o ycnep o•ekueaua kpu1u•uor nepuopa
n•enuuer ppyu1ea 1peôa oôesôepu1u poeonue konu•uue
ôenau•eeuuac1e u yrneuoxuppa1ue xpaue.

192. 8au1o n•ene ne1e oko c1ajcke ocoke? 192. 8au1o n•ene ne1e oko c1ajcke ocoke? 192. 8au1o n•ene ne1e oko c1ajcke ocoke? 192. 8au1o n•ene ne1e oko c1ajcke ocoke?
HpeHa nopauuHa nyônukoeauuH y mpauuyckuH •aconucy
″Revie Francais″ (1955 No.1) n•ene uanase y c1ajckoj ocoku
ceockux xueo1uua conu u eu1aHuu B2.

193 193 193 193. Kako ce opujeu1uuy n•ene no oôna•uoH epeHeuy? . Kako ce opujeu1uuy n•ene no oôna•uoH epeHeuy? . Kako ce opujeu1uuy n•ene no oôna•uoH epeHeuy? . Kako ce opujeu1uuy n•ene no oôna•uoH epeHeuy?
Hpu oôna•uoH epeHeuy n•ene ce opujeu1uuy uajeuue no
cyuuy. Cnoxeue (mace1ue) o•u kop n•ene (eupu nu1aue 98) uHajy
cnocoôuoc1 pa npuHajy u 1se. nonapusoeauy cee1noc1 kojy
118
•oeekoeo oko ue Hoxe pa pasnukyje. 8a1o no oôna•uoH pauy
n•ene ce opujeu1uuy npeHa npaeuy useopa cee1noc1u.

194. La nu cy ueonxopue 1py1oecke lenuje y n•enuueH ppyu1ey? 194. La nu cy ueonxopue 1py1oecke lenuje y n•enuueH ppyu1ey? 194. La nu cy ueonxopue 1py1oecke lenuje y n•enuueH ppyu1ey? 194. La nu cy ueonxopue 1py1oecke lenuje y n•enuueH ppyu1ey?
H•enuue ppyu1eo, kao ôuonouka uenuua, y ceoH paseojy je
npopyk1ueuo caHo 1apa kapa Hoxe pa usrpalyje 1py1oecke lenuje
u pa opraja 1py1oee. O1knauaue 1akee Horyluoc1u ôu ocnaôuno
xueo1ue cnocoôuoc1u u cHauuno ôu npopyk1ueuoc1 n•enuuer
ppyu1ea.

195. 8au1o ceeepue pace n•ena oc1aenajy nop noknon•uluHa 195. 8au1o ceeepue pace n•ena oc1aenajy nop noknon•uluHa 195. 8au1o ceeepue pace n•ena oc1aenajy nop noknon•uluHa 195. 8au1o ceeepue pace n•ena oc1aenajy nop noknon•uluHa
lenuja ca HepoH easpyuuu Helynpoc1op? lenuja ca HepoH easpyuuu Helynpoc1op? lenuja ca HepoH easpyuuu Helynpoc1op? lenuja ca HepoH easpyuuu Helynpoc1op?
HpoHeue 1eHnepa1ype nokasyjy y1uuaj ua konu•uuy
cknapuu1euor Hepa y lenujaHa. Ako cy oue nyue po epxa, nop
pejc1eoH ou1pux npoHeua 1eHnepa1ype noknon•ulu Hory pa ce
paspyue u Hep pa uc1e•e us lenuja. Bau sa1o ceeepue pace n•ena
oc1aenajy easpyuuu Helynpoc1op ucnop noknon•ula. Hpu 1oHe
1aj ua•uu sa1eapaua je uacnepuo ycnoeneu uuc1uuk1 koju je
ca•yeau •ak u npu uuxoeoH npeHeu1auy y ppyre ôuoknuHa1cke
oônac1u.

196. Kakea Huuneua noc1oje sa npekup uoueua Ha1uue y 196. Kakea Huuneua noc1oje sa npekup uoueua Ha1uue y 196. Kakea Huuneua noc1oje sa npekup uoueua Ha1uue y 196. Kakea Huuneua noc1oje sa npekup uoueua Ha1uue y
rnaeuoj nauu? rnaeuoj nauu? rnaeuoj nauu? rnaeuoj nauu?
Fnepuu1a no 1oH nu1auy cy epno npo1uepe•ua. Kao
pesyn1a1 ornepa, ueku n•enapu cy npepnoxunu ua•uu sa
noeelaue npopyk1ueuoc1u n•ena noHoly orpauu•aeaua uoueua
Ha1uue y epeHe rnaeue naue. V 1oH uuny Ha1uua ce Heua y
nepuopy noeelaua rnaeue naue. Ha ocuoey cnu•uux ornepa ppyru
n•enapu cy pounu po no1nyuo cynpo1uux sakny•aka, pa npoHeua
Ha1uue y 1oH nepuopy y1u•e cynpo1uo ua npopyk1ueuoc1
n•enuuer ppyu1ea. Kop npeor ua•uua, nonaraue jaja Ha1uue
npekupa ce sa oppeleuo epeHe. 8a1o ce no1peôa sa xpauoH
cHauyje a pesepee xpaue noeelaeajy. Kop ornepa ppyrux n•enapa
eepoea1uo je c1apa Ha1uua ôuna saHeueua HnapoH koja
119
uu1eusueuo nonaxe jaja u 1o ce oppasuno cynpo1uo npeHa
konu•uuu pesepeu xpaue. V ycnoeuHa Cnoea•ke, npekup
nonaraua jaja Ha1uue poseonaea ce caHo y npeoj pekapu jyna u 1o
ue euue op 10 paua. Hocne 1ora je ueonxopuo pa ce y n•enuue
ppyu1eo popa Hnapa onnoleua Ha1uua.

197. 8au1o 1peôa nonpcka1u cale eopoH kop epalaua y kouuuuy 197. 8au1o 1peôa nonpcka1u cale eopoH kop epalaua y kouuuuy 197. 8au1o 1peôa nonpcka1u cale eopoH kop epalaua y kouuuuy 197. 8au1o 1peôa nonpcka1u cale eopoH kop epalaua y kouuuuy
nocne ueu1pumyrupaua? nocne ueu1pumyrupaua? nocne ueu1pumyrupaua? nocne ueu1pumyrupaua?
Hocne ueu1pumyrupaua Hepa u epalaua cala uasap y
kouuuuy ouo Huoro uu1eusueuo ynuja enary y uoj. Bnara je
no1peôua sa uery nerna na n•ene Hopajy pa uoce eopy cnona.
8a1o 1peôa cale npep epalaue y kouuuuy nonpcka1u eopoH, pa
ce oenaxu.

198. Kako n•ene pearyjy ua racoee Ho1opa ca yuy1pauuuH 198. Kako n•ene pearyjy ua racoee Ho1opa ca yuy1pauuuH 198. Kako n•ene pearyjy ua racoee Ho1opa ca yuy1pauuuH 198. Kako n•ene pearyjy ua racoee Ho1opa ca yuy1pauuuH
caropeeaueH? caropeeaueH? caropeeaueH? caropeeaueH?
Facoeu Ho1opa ca yuy1pauuuH caropeeaueH Huoro
pasppaxyjy n•ene. Papu 1ora, kop ceneler n•enapeua nocne
1paucnop1a ua n•enuuak, 1peôa uckny•u1u Ho1op npeeosuor
cpepc1ea unu pa ce ypanu op kouuuua ua pac1ojaue ôesôepuo sa
n•ene u nocne 1ora pa ce o1eopu ne1o (ynas) ua kouuuuu.
Hajôone je pa ce kouuuue noc1aee ua c1anuo Hec1o na pa ce
nocne 1ora o1eopu ne1o.

199. La nu je Horyle pa sakpxnanu oprauu n•ene ycnoc1aee 199. La nu je Horyle pa sakpxnanu oprauu n•ene ycnoc1aee 199. La nu je Horyle pa sakpxnanu oprauu n•ene ycnoc1aee 199. La nu je Horyle pa sakpxnanu oprauu n•ene ycnoc1aee
myukuujy? myukuujy? myukuujy? myukuujy?
Lokasauo je pa je Horyle pa ueku sakpxnanu oprauu n•ene
ycnoc1aee myukuujy ako c1aue n•enuuer ppyu1ea 1o usuckyje (ua
npuHep xppenue xnespe kop c1apux n•ena papunuua a uc1o u
xnespe koje ny•e eocak).

200. L1a 1peôa sua1u o ôuonouku ueepepuoH pojy? 200. L1a 1peôa sua1u o ôuonouku ueepepuoH pojy? 200. L1a 1peôa sua1u o ôuonouku ueepepuoH pojy? 200. L1a 1peôa sua1u o ôuonouku ueepepuoH pojy?
Buonouku ueepepau poj ce poôuja npu uc1pecauy Hnapux
n•ena ca paHoea u n•ena koje cy ce ôpuuyne sa 1py1oecko nerno.
120
Takae poj ce npaeu kapa je no1peôuo pa ce ocnaôu uuc1uuk1
pojeua kop n•enuuer ppyu1ea. CHucao je y 1oHe, pa ako y
kouuuuu uHa eenuku ôpoj Hnapux n•ena, jaena ce euuak Hne•a
koju nopc1u•e pojeeu uuc1uuk1. Poj oôpasoeau caHo op Hnapux
n•ena je ôuonouku ueepepau sa1o u1o cy y ueHy cee n•ene us
jepue uc1e yspac1ue rpyne u ueHa n•ena usne1uuua. Hocne
popaeaua pojy onnoleue Ha1uue (ou nako npuHa u ueonnoleuy) y
kouuuuu 1peôa pa cy oôesôeleue sanuxe noneua u Hepa u pa ce
n•enaHa paje paspeleu cupyn y opuocy 1:3 (1 kr. uelepa, 3 n.
eope). Poj 1akeor 1una uHa npeuHylc1eo, jep Hnape n•ene
uc1oepeHeuo noc1ajy usne1uuue u y uenuuu uckopuulaeajy nauy
nocne koje y jepuo uc1o epeHe yruuy. V 1oH nepuopy ce usnery
uoee Hnape n•ene u n•enuue ppyu1eo ue ocela ryôneue c1apux.

201. Ha koju ua•uu Hoxe pa ôype uckopuuleua n•ena po kpaja 201. Ha koju ua•uu Hoxe pa ôype uckopuuleua n•ena po kpaja 201. Ha koju ua•uu Hoxe pa ôype uckopuuleua n•ena po kpaja 201. Ha koju ua•uu Hoxe pa ôype uckopuuleua n•ena po kpaja
xueo1a. xueo1a. xueo1a. xueo1a.
Hocne rnaeue naue (oôu•uo y aeryc1y) kapa ce ue o•ekyje
yuoc uek1apa oppacne n•ene y kouuuuu noc1ajy ueno1peôue, jep
oue jepy pesepee Hepa. Oue Hely1uH Hory pa ôypy uckopuuleue
sa ″nopHnalueaue″ n•enuuer ppyu1ea kapa ce c1eope ycnoeu sa
noeelauo nonaraue jaja Ha1uue. Hpu 1oHe xpauelu uu1eusueuo
Hnapo nerno c1ape n•ene ce ucupnnyjy u nocne ucnyueuor
sapa1ka yruuy. Lpyru xyHauu ua•uu noHoly kojer Hoxe pa ce
cHauu ôpoj c1apux n•ena je mopHupaue poja op uux sa
nonyuaeaue ppyrux n•enuuux ppyu1aea. Pojy ce popaje Hnapa
onnoleua Ha1uua koja uu1eusueuo nonaxe jaja. Kop oôunuor
npuxpauueaua poôuja ce eenuka konu•uua nerna, op uera ce
paseuja reuepauuja koja npesuHnyje u cnepeler nponela oôpasyje
ce Huoro npopyk1ueuo ppyu1eo. HHa u 1pelu ua•uu sa
ocnoôalaue op uexeneuux c1apux n•ena y npuopy nocne
saepue1ka rnaeue naue anu 1aj je Huoro cypoe. Cac1oju ce y
poôujauy n•enuuer o1poea (eupu nu1aue 936).

121
202. Kakae je sua•aj 1se. naka1uor nona kop npepuer napa kpuna 202. Kakae je sua•aj 1se. naka1uor nona kop npepuer napa kpuna 202. Kakae je sua•aj 1se. naka1uor nona kop npepuer napa kpuna 202. Kakae je sua•aj 1se. naka1uor nona kop npepuer napa kpuna
n•ene? n•ene? n•ene? n•ene?
H•ene uHajy onuac1a xunu•ac1a kpuna, koja cy nopeneua
xunuuaHa ua opeojeua nona. Tpu op 1ux nona ua (npepueH napy
kpuna) uHajy eenuku sua•aj sa n•enapc1eo sa1o u1o no oônuky u
eenu•uuu uH ce oppelyje paca n•ena. Pacnopeleua cy y ppyroH
pepy npepue noepuuue kpuna. Ha nocnepueH op uux, naka1uoH
(puckoupanuoH) nony ce oppelyje naka1uu (puckoupanuu) uupekc
ua uajpyxoj pujarouanu koja npenasu 1o none. Op Hec1a
npeceuaua xunuua ce cnyu1a ycnpaeuo u penu je ua pea pena.
Opuoc ô : a paje naka1uu uupekc. 8a1o u1o kop pasuux paca 1aj
uupekc uuje uc1u (cn. 31), no ueHy Hoxe pa ce y1eppu npunapuoc1
ueke n•ene oppeleuoj pacu.

203. Kapa ce n•enuue ppyu1eo cakynna y knyôe? 203. Kapa ce n•enuue ppyu1eo cakynna y knyôe? 203. Kapa ce n•enuue ppyu1eo cakynna y knyôe? 203. Kapa ce n•enuue ppyu1eo cakynna y knyôe?
H•enuue ppyu1eo ce cakynna y knyôe npu 1eHnepa1ypu
uuxoj op 13°C. Ako npu jou uuxoj 1eHnepa1ypu n•ene sano•uy pa
ce uspeajajy us knyôe1a 1o sua•u pa cy rnapue unu ôonecue, pa je
uec1ano Ha1uue unu 1peôa pa ce ocnoôope usHe1a.

Cn. 31. ßaka1uu uupekc kop n•ena
jyxue pace je eelu uero kop n•ena
ceeepue pace
122
204. Konuko 1paje epeHe xpaueua Ha1uue? 204. Konuko 1paje epeHe xpaueua Ha1uue? 204. Konuko 1paje epeHe xpaueua Ha1uue? 204. Konuko 1paje epeHe xpaueua Ha1uue?
Jepuo xpaueue Ha1uue 1paje 2,5 Huuy1a. Hu1epeanu
epeHeua usHely pea xpaueua saeuce op uu1eusueuoc1u
nonaraua jaja. Mnape n•ene koje oncnyxyjy Ha1uuy, ue pajy joj
xpauy y jepuakuH uu1epeanuHa, anu yeek kapa oua xole pa jepe.
Ha 1aj ua•uu ce kop Ha1uue oppxaea no1peôua koupuuuja u 1ako
ce c1uHynuue nonaraue jaja. Haxpaueua Ha1uua Hoxe pa nonoxu
150 -– 200 jaja.

205. Mory nu n•ene p 205. Mory nu n•ene p 205. Mory nu n•ene p 205. Mory nu n•ene pa npesuHe y uenokpe1uoH (yko•euoH) c1auy a npesuHe y uenokpe1uoH (yko•euoH) c1auy a npesuHe y uenokpe1uoH (yko•euoH) c1auy a npesuHe y uenokpe1uoH (yko•euoH) c1auy
kao ppyru uucek1u (jepuuu•ue n•ene, Hyee u1p.)? kao ppyru uucek1u (jepuuu•ue n•ene, Hyee u1p.)? kao ppyru uucek1u (jepuuu•ue n•ene, Hyee u1p.)? kao ppyru uucek1u (jepuuu•ue n•ene, Hyee u1p.)?
H•ene ue Hory pa npesuHe y uenokpe1uoH c1auy sa1o u1o
ueHajy poeonuo pesepeu Hacuor 1kuea (eupu nu1aue 122). Te
pesepee ca•uuaeajy caHo 1 - 2,2 ° op 1exuue, pok kop
jepuuu•uux n•ena npoueu1uu cappxaj je 14,3 - –27,9. Ornepu y 1oH
npaeuy cy ôunu npoeepeuu ua MockoeckoH yuueepsu1e1y 1931. –-
1933. rop. V1epleuo je ôuno pa kop pacxnalueaua easpyxa po 8°C
n•ene ue Hory pa npuHajy xpauy a uc1o u pa oôpasyjy pesepee
Hacuole y HacuoH 1kuey, koje cy ueonxopue sa oppxaeaue
uuxoeor xueo1a. Hou1o ce ue xpaue, nocne ucupnnueaua
pesepeu Hacuor 1kuea, oue yruuy sa uekonuko paua.

206. 8au1o nocne usneraua n•ene oc1ajy ôes 206. 8au1o nocne usneraua n•ene oc1ajy ôes 206. 8au1o nocne usneraua n•ene oc1ajy ôes 206. 8au1o nocne usneraua n•ene oc1ajy ôes ″ ″″ ″o•eea o•eea o•eea o•eea″ ″″ ″? ?? ?
Oppeleuo epeHe nocne napeua ca Ha1uuoH 1py1oeu yruuy u
sa1o usnexeue n•ene oc1ajy y kouuuuu ôes ″o•eea″.

207. L1a ce noppasyHeea nop nojHoH ekc1epuop kop n•ena? 207. L1a ce noppasyHeea nop nojHoH ekc1epuop kop n•ena? 207. L1a ce noppasyHeea nop nojHoH ekc1epuop kop n•ena? 207. L1a ce noppasyHeea nop nojHoH ekc1epuop kop n•ena?
Kop xueo1uua, nojaH ekc1epuop,osua•aea koHnnekc
uuxoeux cnonuux osuaka no kojuHa ce oppelyje usrnep, pacue
ocoôuue u koupuuuja. V ekc1epuop n•ena cnapajy cnonue osuake:
ôoja, cnonauuu suauu, pasHep kpuna, ôpoj kykuua ua sapuuH
kpunuHa, ôoje cerHeua1a ua 1pôyxy (1a•uuje ua 1epru1uHa), u1p.

123
208. 8aeucu nu npopyk1ueuoc1 n•enuuer ppyu1ea op eenu•uue 208. 8aeucu nu npopyk1ueuoc1 n•enuuer ppyu1ea op eenu•uue 208. 8aeucu nu npopyk1ueuoc1 n•enuuer ppyu1ea op eenu•uue 208. 8aeucu nu npopyk1ueuoc1 n•enuuer ppyu1ea op eenu•uue
nojepuuux n•ena? nojepuuux n•ena? nojepuuux n•ena? nojepuuux n•ena?
Hpopyk1ueuoc1 n•enuuer ppyu1ea saeucu npe ceera op
uacnepuux ocoôuua u op c1aua naue; eenu•uua n•ena ueHa
uukakae y1uuaj. Benuka n•ena Hoxe pa ôype Hano npopyk1ueua y
nopeleuy ca cu1uoH; ocuH 1ora oua uuje yeek ca pyra•koH
cypnuuoH. Cu1ua n•ena Hoxe pa uHa •ak eelu Hepuu Hexyp op
kpynue. Cee 1o nokasyje pa je ueonxopuo pa ce oôpa1u naxua
yrnaeuoH ua uacnepue ocoôuue. Hac1ojaue pa ce opueryjy kpynue
n•ene y caly ca eenukuH lenujaHa uucy pana o•ekoeaue
pesyn1a1e uero •ak u nouuje op n•ena opueroeauux y uopHanuuH
lenujaHa.

209. Kako Hupuo n•enuu 209. Kako Hupuo n•enuu 209. Kako Hupuo n•enuu 209. Kako Hupuo n•enuue ppyu1eo opjepuoH Hoxe pa noc1aue e ppyu1eo opjepuoH Hoxe pa noc1aue e ppyu1eo opjepuoH Hoxe pa noc1aue e ppyu1eo opjepuoH Hoxe pa noc1aue
arpecueuo? arpecueuo? arpecueuo? arpecueuo?
Ma1uua ce oôu•uo onnopu ca uekonuko 1py1oea op kojux
Hoxe pa ôype ueku ca uexeneuuH ceojc1euHa, na kapa no•ue
nonaraue jaja onnoleuux op uenopoôuor 1py1a Hoxe pa ce
usnexe Huoro snux u arpecueuux n•ena. V 1oH cny•ajy Ha1uuy
1peôa Heua1u.

210. Ko cy uocuouu uacnepuux ocoôuua y n•enuueH ppyu1ey? 210. Ko cy uocuouu uacnepuux ocoôuua y n•enuueH ppyu1ey? 210. Ko cy uocuouu uacnepuux ocoôuua y n•enuueH ppyu1ey? 210. Ko cy uocuouu uacnepuux ocoôuua y n•enuueH ppyu1ey?
Hocuouu uacnepuux ocoôuua y n•enuueH ppyu1ey cy
Ha1uua u 1py1oeu. 8a1o npu nneHeuu1oH oprajauy 1peôa pa ce
oôpa1u eenuka naxua ua opaôup n•enuuer ppyu1ea op kojer ce
ysuHa nneHeuu1u Ha1epujan (Ha1uua u 1py1oeu). H•enuua
ppyu1ea op kojux ce ysuHajy Ha1uue u 1py1oeu 1peôa pa uHajy
poôpe ocoôuue, sa1o u1o •ak u okonua cpepuua Hoxe pa y1u•e
uenoeonuo ua uuxoe ekc1epuop (eupu nu1aue 207). Anu u npu
uajôpuxnueujeH opaôupy ueHa rapauuuja pa le npu onnopuoH
ne1y Ha1uua pa ce onnopu ca opaôpauuH 1py1oeuHa.
C1onpoueu1ua rapauuuja Hoxe pa ôype caHo kop eeu1a•kor
oceHeuaeaua Ha1uua.

124


H•enuua xpaua H•enuua xpaua H•enuua xpaua H•enuua xpaua

Uee1oeu ôunaka u uek1ap Uee1oeu ôunaka u uek1ap Uee1oeu ôunaka u uek1ap Uee1oeu ôunaka u uek1ap

211. UuHe uee1oeu ôunaka npuena• 211. UuHe uee1oeu ôunaka npuena• 211. UuHe uee1oeu ôunaka npuena• 211. UuHe uee1oeu ôunaka npuena•e uucek1e? e uucek1e? e uucek1e? e uucek1e?
Uee1oeu ôunaka npuena•e uucek1e ôojoH kpyuuue u
oônukoH uene ôunke. Hajja•u HaHau sa uucek1e onpauuea•e je
Hupuc uee1a, sau1a cy sacnyxua e1epu•ua yna usny•eua us uux
y epeHe uee1aua. ßy•eue Hupuca je ocuoeuu He1op sa
ycHepaeaue ne1eua n•ena npeHa xeneuoj uek1apuoj kyn1ypu,
nosua1o kao ppecupaue n•ena. Anu uajnpuena•uuju sa uucek1e
onpauuea•e cy uek1ap u noneuoe npax kop ôunaka.

212. L1a cy uek1apuje? 212. L1a cy uek1apuje? 212. L1a cy uek1apuje? 212. L1a cy uek1apuje?
Hek1apuje cy cneuujanue xnespe koje ny•e cnapak cok
uaseau uek1ap. Pacnopeleue cy npeeuc1eeuo y uee1oeuHa ôunaka
a uHa ux u y sapeônauuHa na1uua. Kop uekux uee1oea oue cy
uepoc1ynue sa n•ene sa1o u1o ce uanase pyôoko y kpyuuuu.
Houekap sôor 1ora n•ene nporpusajy 1pyôuuy ca c1paue pa ôu
ucucane uek1ap kpos uanpeeneuu o1eop.

213. Koju knuHa1cku ycnoe 213. Koju knuHa1cku ycnoe 213. Koju knuHa1cku ycnoe 213. Koju knuHa1cku ycnoeu y1u•y ua ny•eue uek1apa? u y1u•y ua ny•eue uek1apa? u y1u•y ua ny•eue uek1apa? u y1u•y ua ny•eue uek1apa?
Ha ak1ueuo ny•eue uek1apa y1u•e uu1eusu1e1 cyu•eee
cee1noc1u, pueeua u uolua 1eHnepa1ypa easpyxa, enaxuoc1
easpyxa, konu•uua napaeuua, pueeuu ca1u, ja•uua ee1pa u
uapHopcka eucuua.

214. Koja je uajnoeonuuja 1eHnepa1ypa sa ny•eue 214. Koja je uajnoeonuuja 1eHnepa1ypa sa ny•eue 214. Koja je uajnoeonuuja 1eHnepa1ypa sa ny•eue 214. Koja je uajnoeonuuja 1eHnepa1ypa sa ny•eue uek1apa? uek1apa? uek1apa? uek1apa?
Hpu 1eHnepa1ypu 16 - 25°C ny•eue uek1apa poc1uxe
HakcuHyH. TeHnepa1ypa saeucu op oce1nueoc1u uee1oea ôunaka
ua uy. ßuna u ôarpeH usuckyjy eucoky 1eHnepa1ypy (oko 26°C),
pok uee1oeu Hanuue sano•uuy ny•eue uek1apa u kop 16°C.
125
Uee1oeu euuue ny•e uak1ap •ak u ua 8°C.Kop eucokux
1eHnepa1ypa u uucke pena1ueue enaxuoc1u uek1ap ce cyuu.

215. Kapa uee1oeu ôunaka npec1ajy pa ny•e uek1ap? 215. Kapa uee1oeu ôunaka npec1ajy pa ny•e uek1ap? 215. Kapa uee1oeu ôunaka npec1ajy pa ny•e uek1ap? 215. Kapa uee1oeu ôunaka npec1ajy pa ny•e uek1ap?
Uee1oeu ôunaka npec1ajy pa ny•e uek1ap npe ceux
uenoeonuux knuHa1ckux ycnoea a uc1o, opHax no uuxoeoH
onpauueauy. ßy•eue uek1apa je y uenocpepuoj eesu ca HupucoH
uee1a, Hocne onpauueaua uee1 npec1aje pa usny•yje Hupuc u
no•uue pa ce cyuu.

216. Kako Hoxe pa ce noeela konu•uua caôpauor uek1apa op 216. Kako Hoxe pa ce noeela konu•uua caôpauor uek1apa op 216. Kako Hoxe pa ce noeela konu•uua caôpauor uek1apa op 216. Kako Hoxe pa ce noeela konu•uua caôpauor uek1apa op
c1paue n•ena? c1paue n•ena? c1paue n•ena? c1paue n•ena?
Bupa ce oproeapajyla, uek1apoH ôora1a kyn1ypa, koja ce
noja•aea lyôpeueH, noeelaeajylu npopyk1ueuoc1 uek1apa a
uc1oepeHeuo ca 1uH ce ceje npa1ela kyn1ypa. V jeceu peo ôunaka
ce oc1aena sa ceHe.

217. Konuko eope cappxu uek1ap? 217. Konuko eope cappxu uek1ap? 217. Konuko eope cappxu uek1ap? 217. Konuko eope cappxu uek1ap?
Teuko je 1a•uo y1eppu1u uajHauu u uajeelu npoueua1
cappxaja eope y uek1apy. To ue saeucu caHo op epc1e ôunke uo
npe ceera op knuHa1ckux ycnoea koju nokasyjy uajeelu y1uuaj ua
cappxaj eope y uek1apy. Heonxopuo je pa ce oppepu 1eHnepa1ypa
easpyxa, a1Hocmepcku np1ucak, enaxuoc1, ja•uua ee1pa, epeHe y
ca1uHa, cyu•eea cee1noc1, epc1a oôna•uoc1u u1p. Hpu noeonuuH
ycnoeuHa cappxaj eope y uek1apy je oko 50°, uo oôu•uo eapupa
op 55 po 70°. Ako uek1ap cappxu euue op 70° eope, n•ene ra
ue cakynnajy.

218. Kakea 1peôa pa je kouueu1pauuja uek1apa pa ra n•ene 218. Kakea 1peôa pa je kouueu1pauuja uek1apa pa ra n•ene 218. Kakea 1peôa pa je kouueu1pauuja uek1apa pa ra n•ene 218. Kakea 1peôa pa je kouueu1pauuja uek1apa pa ra n•ene
pasnukyjy op eope? pasnukyjy op eope? pasnukyjy op eope? pasnukyjy op eope?
H•ene pasnukyjy uek1ap op eope kapa ou cappxu uajHaue
9° uelepa. Kop Hauer cappxaja uelepa oue ra cakynnajy kao
eopy. 8uajylu 1o ornepuu n•enapu ce 1pype, npu nponeluoH
npuxpauueauy, ue caHo pa noje n•ene uero u pa ux c1uHynuuy. V
126
1oH uuny je ueonxopuo pa ce pac1eopu uajHaue 1 kr, uelepa y 9
n. eope. Takeo c1uHynupaue Hely1uH 1peôa pa ce npuHeuyje
caHo kao uaHaHa n•ena ua eopy u pa ce kopuc1u oupa kapa y
kouuuuu uHa poeonua konu•uua sa1eopeuor Hepa.

219. Konuky konu•uuy eope 1pôa pa opc1paue n•ene us poue1or 219. Konuky konu•uuy eope 1pôa pa opc1paue n•ene us poue1or 219. Konuky konu•uuy eope 1pôa pa opc1paue n•ene us poue1or 219. Konuky konu•uuy eope 1pôa pa opc1paue n•ene us poue1or
uek1apa? uek1apa? uek1apa? uek1apa?
Konu•uua eope koja 1peôa pa ce opc1pauu saeucu op
npoueu1a ueue cappxuue y uek1apy. Ako uek1ap cappxu 50°
eope, op ue n•ene 1peôa pa ucnape 30° (eupu nu1aue 220). To
sua•u pa op jepuor nu1pa poue1or uek1apa oc1aje caHo 70° Hepa.
Texuucku uspaxeuo 1o je 0,98 op 1 kr. uek1apa, koju uHa 50°
cappxuue eope. Cneuumu•ua 1exuua Hy je 1,28 kr/pH kyôuoH.

220. Kako n•ene sryuuaeajy poueceuu uek1ap? 220. Kako n•ene sryuuaeajy poueceuu uek1ap? 220. Kako n•ene sryuuaeajy poueceuu uek1ap? 220. Kako n•ene sryuuaeajy poueceuu uek1ap?
Hocne pououeua uek1apa y HepuoH Hexypy, n•ena
usne1uuua ra npepaje HnapuH n•enaHa papunuuaHa, kojux je 4 –- 5,
a oue ra ua ceoj ua•uu noHoly cypnuue, ceaka npepaje ppyruH 8 -
10 Hnapux n•ena. Ha 1aj ua•uu, uek1ap poue1 op jepue usne1uuue,
nopenu ce y n•enuueH ppyu1ey usHely 50 n•ena papunuua.
Ceaka op uux epala (usôauyje) uek1ap us Hepuor Hexypa y
npoc1op usHely cypnuue u pouer pena rnaee u kapa ce Hepuu
Hexyp ucnpasuu nouoeo epalajy uek1ap y uera. Hpu usôauueauy u
ynujauy uek1apa ou ce Heua ca cekpe1oH usny•euuH us xppenue
xnespe n•ene (eupu nu1aue 137) u 1o ce nouaena pok ce uek1ap
ue srycue po oko 70°. 8a1o u1o 1ako ryc1a Haca Huoro 1euko
Hoxe pa npole kpos 1ecau kanunap cypnuue, n•ena pane
sryuuaea uek1ap cknapuu1eu y lenuje, Hexauu•ku, uu1eusueuuH
npoee1paeaueH npoc1opa usHely cala. Kapa sryuuaeaue
poc1urue 78 -– 80° n•ene no•uuy pa sa1eapajy lenuje u ua 1aj
ua•uu Hep, koju je jako xurpockonau, ue ynuja enary us easpyxa.

221. 8a koje epeHe n•ene srycuy uek1ap po ryc1uue Hepa? 221. 8a koje epeHe n•ene srycuy uek1ap po ryc1uue Hepa? 221. 8a koje epeHe n•ene srycuy uek1ap po ryc1uue Hepa? 221. 8a koje epeHe n•ene srycuy uek1ap po ryc1uue Hepa?
127
BpeHe sa sryuuaeaue uek1apa saeucu op 1eHnepa1ype
easpyxa, opuoca enaxuoc1u u ja•uue n•enuuer ppyu1ea. Ho
nopauuHa Ceoôope, n•ene sryuuaeajy uek1ap po ryc1uue Hepa sa
108 •acoea 1j. sa 4,5 papuux paua. V jakuH n•enuuuH ppyu1euHa
no 1onnoH u poc1a cyeoH epeHeuy npouec sryuuaeaua npo1u•e
saua1uo ôpxe. Hnp. y nepuopy oôunue naue, 1akeo n•enuue
ppyu1eo Hoxe sa 1pu paua, ue caHo pa uanyuu ca uek1apoH
(opuocuo HepoH) noc1aeneue uac1aeke uero u pa no•ue pa
sa1eapa lenuje. E1o sau1o ce npenopy•yje kop jakux n•enuuux
ppyu1aea pa ce noc1aena euue npasuor cala pa Hory n•ene pa
pacnopepe uek1ap y u1o je Horyle eelu ôpoj lenuja. Ha 1aj ua•uu
n•enap le cnac1u Huoro euepruje n•ena u yôpsa1u npouec speua u
sa1eapaua Hepa.

222. Kapa Hoxe pa sano•ue ueu1pumyrupaue Hepa? 222. Kapa Hoxe pa sano•ue ueu1pumyrupaue Hepa? 222. Kapa Hoxe pa sano•ue ueu1pumyrupaue Hepa? 222. Kapa Hoxe pa sano•ue ueu1pumyrupaue Hepa?
Ueu1pumyrupaue Hoxe pa sano•ue, ako ypapuHo paH ca
nyuuH lenujaHa, koju je noc1aeneu y xopusou1anau nonoxaj, Hep
ue uc1u•e us uera •ak u ako lenuje uucy sa1eopeue. Teppua pa
Hep Hoxe pa ce ueu1pumyrupa caHo us paHoea y kojuHa je
nonoeuua lenuja sa1eopeua, je uenpaeunua. Kop cnaôe naue •ak u
spenu Hep uuje yeek sa1eopeu. Houekap je Horyle pa je jepau peo
cala nonyueu ca spenuH HepoH a oc1anu ca uespenuH (kapa je
naua ôuna npekuuy1a sa useecuo epeHe). Ako ce n•enap pykoeopu
1uH uenpaeunuuH caee1oH, ou le us nona paHa useapu1u uespeo
Hep. E1o sau1o je ueonxopuo pa ce ryc1uua Hepa, y uesa1eopeuuH
lenujaHa, npoeepu yeek ua nokasauu ua•uu.

223. Kakae je sua•aj ycHepaeaua n•ena ka op 223. Kakae je sua•aj ycHepaeaua n•ena ka op 223. Kakae je sua•aj ycHepaeaua n•ena ka op 223. Kakae je sua•aj ycHepaeaua n•ena ka oppeleuoj epc1u peleuoj epc1u peleuoj epc1u peleuoj epc1u
Hepouocuor ôuna? Hepouocuor ôuna? Hepouocuor ôuna? Hepouocuor ôuna?
V nepuopy rnaeue naue n•ene ue npenely op jepuux
uee1oea ppyruHa u oôu•uo cakynnajy uek1ap ca jepue epc1e
ôunaka pok ux konu•uua u ryc1uua cna1kor coka sapoeonaea.
Hcxop 1ora •uuuoua je pa je Lapeuu (1809 - 1882) pekao pa cy
n•ene uajôonu ôo1auu•apu ua seHnu.
128

224. Kakae je ponpuuoc Fyôuua n•enapc1ey? 224. Kakae je ponpuuoc Fyôuua n•enapc1ey? 224. Kakae je ponpuuoc Fyôuua n•enapc1ey? 224. Kakae je ponpuuoc Fyôuua n•enapc1ey?
Cee1cku uay•uuk A.0. Fyôuu je paspapuo He1op
ycHepaeaua ne1a n•ena ka oppeleuuH kyn1ypaHa koje pajy
uek1ap ca uuneH uuxoeor onpauueaua. To perynucaue ne1eua
je nosua1onop uHeuoH ppecupaue n•ena.

225. Konuko paneko ne1e n•ene sa nauoH? 225. Konuko paneko ne1e n•ene sa nauoH? 225. Konuko paneko ne1e n•ene sa nauoH? 225. Konuko paneko ne1e n•ene sa nauoH?
Lo kojux ôunaka ne1e n•ene sa cakynnaue uek1apa u
noneua saeucu op koumurypauuje 1epeua u oôuna naue. Vkonuko
je eep1ukanuo pasyleu 1epeu y1onuko ce ckpalyje ne1 n•ena. Kop
oôunue ôarpeHoee naue oue Hory pa ce ypane op n•enuuaka
uekonuko c1o1uua He1apa. Kapa je 1epeu paeau, kapa y ônusuuu
npec1aje useop oôunue naue, n•ene Hory pa npene1e u euue op
3kH. Ca c1auoeuu1a ekouoHu•uoc1u uajemukacuuju cy ne1oeu po
1 kH. pac1ojaua.

226. Moxe nu npaeau ee1pa 226. Moxe nu npaeau ee1pa 226. Moxe nu npaeau ee1pa 226. Moxe nu npaeau ee1pa pa ôype yspok cHaueua naue •ak u pa ôype yspok cHaueua naue •ak u pa ôype yspok cHaueua naue •ak u pa ôype yspok cHaueua naue •ak u
kop npucyc1ea sua•ajue konu•uue uek1apa y ôunkaHa? kop npucyc1ea sua•ajue konu•uue uek1apa y ôunkaHa? kop npucyc1ea sua•ajue konu•uue uek1apa y ôunkaHa? kop npucyc1ea sua•ajue konu•uue uek1apa y ôunkaHa?
Hpaeau ee1pa je jepau op mak1opa koju nokasyje epno jak
y1uuaj ua cakynneue konu•uue noneua u uek1apa. Loôpo je kapa
ka useopy naue n•ene ne1e npeHa ee1py a npu noepa1ky,
ua1oeapeue, uasap ka n•enuuaky, y npaeuy ee1pa. Hajôone je
kouuuue pa ce noc1aee y cpepuuy uee1ajyle kyn1ype, oupa n•ene
caHe ôupajy npaeau ne1eua. Op pea n•enuuaka, ca jepuako jakuH
n•enuuuH ppyu1euHa, pacnopeleuuH ua jepuoH uc1oH peouy, anu
ua pac1ojauy uekonuko c1o1uua He1apa jepau op ppyror, Hoxe pa
ce poôuje pasnu•u1a konu•uua Hepa, u1o je sacnyra pasnuke y
opuocy ua npaeau ee1pa.

227. Konuko ny1a ropuuue ôunke c1eapajy uek1ap? 227. Konuko ny1a ropuuue ôunke c1eapajy uek1ap? 227. Konuko ny1a ropuuue ôunke c1eapajy uek1ap? 227. Konuko ny1a ropuuue ôunke c1eapajy uek1ap?
Bunke koje cy y pa1oj ropuuu cnpe•eue pa pajy uek1ap kapa
npouee1ajy, uele ra npouseopu1u nouoeo. To sua•u ako je
n•enuuak noc1aeneu ônusy Hepouocuor ôuna koje npec1aue pa
129
ny•u uek1ap sôor nouux epeHeuckux ycnoea, n•enuuak 1peôa
npeHec1u1u kop ppyror useopa uek1apa. HsysuHajy ce ôunke koje
uee1ajy pea ny1a ropuuue (uanpuHep pe1enuua)

228. Konuko xek1apa uyHcke noepuuue je ueonxopuo sa jepuo 228. Konuko xek1apa uyHcke noepuuue je ueonxopuo sa jepuo 228. Konuko xek1apa uyHcke noepuuue je ueonxopuo sa jepuo 228. Konuko xek1apa uyHcke noepuuue je ueonxopuo sa jepuo
n•enuue ppyu1eo? n•enuue ppyu1eo? n•enuue ppyu1eo? n•enuue ppyu1eo?
V uekuH uyHckuH koHnnekcuHa ua 1 kH. keappa1uoH ue
uanasu ce uu jepuo n•enuue ppyu1eo pok ua ppyruH Hec1uHa ua
jepuoj noepuuuu ôpoj n•enuuux ppyu1aea poc1uxe 10 u euue.
Hpe ceera 1o saeucu op epc1e u yspac1a uee1ajyle kyn1ype,
cac1aea seHnuu1a u uapHopcke eucuue. 8a jepuo n•enuue
ppyu1eo ueonxopuo je oko 10 xa uyHcke noepuuue.

229. Lo konuko uee1oea 1peôa pa pone1u n•ena pa ôu npouseena 229. Lo konuko uee1oea 1peôa pa pone1u n•ena pa ôu npouseena 229. Lo konuko uee1oea 1peôa pa pone1u n•ena pa ôu npouseena 229. Lo konuko uee1oea 1peôa pa pone1u n•ena pa ôu npouseena
1kr. Hepa? 1kr. Hepa? 1kr. Hepa? 1kr. Hepa?
8ua ce pa je sanpeHuua Hepuor Hexypa n•ene 60 HH. kyôuux,
nosua1a je u konu•uua uelepa usny•eua us jepuor uee1a sa 24
ca1a (eupu 1aôeny 3) kao u cappxaj eope y uek1apy. HpeHa 1oHe
Hoxe npuônuxuo pa ce y1eppu ôpoj n•ena koje 1peôa pa y•ec1eyjy
y cakynnauy 1akee konu•uue uek1apa op kora le npouseec1u 1kr.
Hepa (poue1u uek1ap jou uuje Hep sa1o u1o cappxu euue op 22°
eope). La ôu npouseene 1kr. Hepa n•ene 1peôa pa ″noce1e″ oko 5
Hunuoua uee1oea. 8akny•ak je pa cy oue uajôonu onpauuea•u.130
Taõena 3 Taõena 3 Taõena 3 Taõena 3
Konu•uua uelepa usny•eua sa 24 •aca op pasuux
Hepouocuux ôunaka:
Mepouocua ôunka
Cappxaj uelepa
y °
Hsny•euakonu•uua
uelepa y Hr.
Benu ôarpeH 55 1,00
Buuua 22 4,20
Le1enuua 40 0,04
Xenpa 43 0,90
Ecnapse1a 45 0,24
8eespau 40 0,08
Kynuua 49 1,90
Luenu kec1eu 69 1,10
Kpyuka 16 0,30
ßuna kpynuonucua 32 0,80
ßuna cu1uonucua 35 0,60
ßuna cpeôpuonucua 26 0,70
ßyuepka 33 0,07
Manuua 46 7,60
Bena papa 23 2,00
Mp1ea konpuea 42 0,80
Bpeckea 38 1,80
Opuraua 76 0,04
Pyxa 38 0,50
Lnuea 15 0,50
Cyuuokpe1 37 0,20
Upeeua pe1enuua 23 0,08
Tpeuua 21 0,50
Jaôyka 24 0,70
Benu nyk 48 0,10
Hacyn 37 2,90
Honcka ropyuuua 35 0,06
Pasnu•ak 34 0,20
131
230. Kakae je sua•aj ôenor ôarpeHa sa n•enapc1eo? 230. Kakae je sua•aj ôenor ôarpeHa sa n•enapc1eo? 230. Kakae je sua•aj ôenor ôarpeHa sa n•enapc1eo? 230. Kakae je sua•aj ôenor ôarpeHa sa n•enapc1eo?
V oônac1uHa ca kou1uueu1anuoH knuHoH ôenu ôarpeH ce
cHa1pa sa jepuy op ocuoeuux Hepouocuux ôunaka. Ho•uue pa
uee1a ne1e -– uec1e ropuue a peapece1oropuuue ppeo je opnu•au
useop uek1apa. Hajeela konu•uua uek1apa ny•u ce npu
1eHnepa1ypu op 20°C. Hpu 1uxoH epeHeuy, ôes ee1pa u noeuueuoj
enaxuoc1u easpyxa, n•enuue ppyu1eo Hoxe pa npouseepe
pueeuo u u 10 kr. Hepa. Uuc1 ôarpeHoe Hep je npospa•au u
ôesôojau. Uee1a y Hajy u oôesôelyje npeoknacuy nauy sa
poôujaue eucokokeanu1e1uor Hepa. BarpeHoeu sacapu cy
oce1nueu ua xnapuoly u sôor 1ora ce y Malapckoj sapuHnyjy
npep saxnaleue. Tako ce cHauyje uera1ueau y1uuaj uuckux
1eHnepa1ypa ua uux.

231. Koje konu•uue uek1apa cappxe uee1oeu Hanuue? 231. Koje konu•uue uek1apa cappxe uee1oeu Hanuue? 231. Koje konu•uue uek1apa cappxe uee1oeu Hanuue? 231. Koje konu•uue uek1apa cappxe uee1oeu Hanuue?
Jepau uee1 Hanuue usny•u sa 24 ca1a 25 Hr. uek1apa ca
kouueu1pauujoH uelepa 30 - 60 ° a nouekap u euue op 70°.
Manuua je jepua op uajHepouocuujux ôunaka. 8a ynopeleue, jepau
uee1 kynuue usny•u caHo 4 Hr. uek1apa ca cappxajeH uelepa op
49°. OcuH sa uek1ap, n•ene ″nocelyjy″ 1e pee ôunke u sa
cakynnaue noneua.

232.L1a je nosua1o o mauenuju? 232.L1a je nosua1o o mauenuju? 232.L1a je nosua1o o mauenuju? 232.L1a je nosua1o o mauenuju?
0auenuja je jepua op uajHepouocuujux ôunaka ca koje n•ene
cakynnajy kako uek1ap 1ako u eenuke konu•uue uee1uor npaxa.
Oua Hely1uH uuje pcnpoc1paueua y ceockuH raspuuc1euHa sa1o
u1o ce c1aôna ôpso sppeeue u uucy ykycua.

233. La nu je naeaupyna Hepouocua ôunka? 233. La nu je naeaupyna Hepouocua ôunka? 233. La nu je naeaupyna Hepouocua ôunka? 233. La nu je naeaupyna Hepouocua ôunka?
ßaeaupyna je opnu•ua Hepouocua ôunka, koja paje poôpy
nauy sa n•ene. V jyxuoj 0pauuyckoj u Byrapckoj ce raju ua
eenukuH noepuuuaHa sôor eucokor cappxaja ueueuux Hupucuux
Ha1epuja koje ce kopuc1e y npouseopuu kosHe1u•kux cpepc1aea.
V Cnoea•koj ce raju ua HanuH noepuuuaHa kao nekoeu1a ôunka’
132

234. L1a ce sua o pueneH kec1euy? 234. L1a ce sua o pueneH kec1euy? 234. L1a ce sua o pueneH kec1euy? 234. L1a ce sua o pueneH kec1euy?
Koucku (puenu) kec1eu ueHa noceôau sua•aj sa n•enapc1eo
sa1o u1o ny•u Hany konu•uuy uek1apa. Oea ôunka je jepuuc1eeu
useop noneua y nepuopy npep uee1aue ôarpeHa. Honeu Hy je
1aHuo upeeue ôoje.

235. L1a ce sua o nu1oHoH kec1euy? 235. L1a ce sua o nu1oHoH kec1euy? 235. L1a ce sua o nu1oHoH kec1euy? 235. L1a ce sua o nu1oHoH kec1euy?
Hu1oHu kec1eu je Hepouocua ôunka op koje n•ene
cakynnajy eenuke konu•uue uek1apa u noneua. V
Leajuapckoj,HeHa•koj u Jyrocnaeuju uera uHa y uupokuH
sacapuHa koju cy opnu•au useop naue. V Cnoea•koj ce cpely caHo
nojepuua•ua c1aôna. Mep op nu1oHor kec1eua je epno ueueu sa1o
u1o cappxu eckynuu u eckyne1uu - – Ha1epuje ca nekoeu1uH
pejc1eoH kojux ueHa y ppyruH epc1aHa Hepa.

236. Kakee konu•uue Hepa cappxe uee1oeu ecnapse1e? 236. Kakee konu•uue Hepa cappxe uee1oeu ecnapse1e? 236. Kakee konu•uue Hepa cappxe uee1oeu ecnapse1e? 236. Kakee konu•uue Hepa cappxe uee1oeu ecnapse1e?
Bes lyôpeua, 100 uee1oea ecnapse1e usny•e 6,9 Hr.
uek1apa, a kop poôpor lyôpeua po 12,5 Hr. Ha 1 xa noepuuue
sacejaue ecnapse1oH, pueeuo ce o1eopu oko 5 Hunuoua uee1oea.
Bunke uee1ajy y 1pajauy op jepuor Heceua. Hojepuua•ue uee1oee
n•ene Hory pa ″noce1e″ po 20 ny1a, anu nocne 8. ″noce1e″ u pane
ue yo•aea ce onpauueaue.

237. L1a ce sua o ey•uku? 237. L1a ce sua o ey•uku? 237. L1a ce sua o ey•uku? 237. L1a ce sua o ey•uku?
Op ey•uke n•ene cakynnajy caHo noneu, sa1o u1o cy kop
Haxyuac1ux ôunaka u pece1onpauuuua uee1oeu cpacnu y 1pyôuue
u uek1apuje y uuHa cy uepoc1ynue. Op ppyrux epc1a Haxyuac1ux
ôunaka kop kojux cy caHo 9 npauuuka cpacnu a 10. je cnoôopau,
n•ene Hory pa cakynnajy uek1ap.

238. La nu je rpau 238. La nu je rpau 238. La nu je rpau 238. La nu je rpauak Hepouocua ôunka? ak Hepouocua ôunka? ak Hepouocua ôunka? ak Hepouocua ôunka?
Oôu•uo cy Haxyuac1e ôunke Hepouocue, anu usny•euu
uek1ap y uee1oeuHa rpauka ce uanasu Huoro pyôoko u n•ene ue
133
Hory pa ra poxea1e. E1o sau1o uee1ue noepuuue 1e noep1apcke
kyn1ype ueHajy sua•aja sa n•enapc1eo.

239. Kapa n•ene 239. Kapa n•ene 239. Kapa n•ene 239. Kapa n•ene ″ ″″ ″nocelyjy nocelyjy nocelyjy nocelyjy ″ ″″ ″ pax u ppyre xu1apuue? pax u ppyre xu1apuue? pax u ppyre xu1apuue? pax u ppyre xu1apuue?
Pasnor sa noce1y paxu u pprux xu1apuua op c1paue n•ena ,
je o1poeua napasu1ua rnuea CIaviceps purpureIa, koja pac1e ua
knacoeuHa paxu y eupy pou•ula ca 1aHuo nyôu•ac1oH po upue
ôoje npeHa •eHy je u poôuna uHe. V nponele cnope us oee rnuee
napuy ua paxauu knac u y ueHy no•uue pa ce c1eapa cna1ka
1e•uoc1 uaseaua Hepnuka. V no•e1ky cy 1o caHo Hane kannuue
koje ce noc1eneuo yeelaeajy u no•uuy pa 1eky no knacy. V
Hec1uHa rpe ce nyôu•ac1u pou•ul ueryje y mapHauey1ckoH uuny,
oôpasyjy ce eenuke konu•uue cna1ke 1e•uoc1u pa n•ene Hory pa
npouseepy Hep caHo op ue 1se. Hepnuky.

240. Konuko uee1ula uHa y cyuuokpe1oeoH uee1y u koja konu•uua 240. Konuko uee1ula uHa y cyuuokpe1oeoH uee1y u koja konu•uua 240. Konuko uee1ula uHa y cyuuokpe1oeoH uee1y u koja konu•uua 240. Konuko uee1ula uHa y cyuuokpe1oeoH uee1y u koja konu•uua
uek1apa ce ny•u us uera? uek1apa ce ny•u us uera? uek1apa ce ny•u us uera? uek1apa ce ny•u us uera?
V cyuuokpe1oeoH uee1y uHa oko 1.500 uee1ula, koju ce
pacuee1aeajy noc1eneuo op cnonauue c1paue npeHa ueu1py.
Uee1aue ceakor op uux 1paje pea paua. Hpeor paua yspeeajy caHo
npauuukoee kecuue a jesu•ak je y c1auy pa npuHu npauuuke
ppyru pau. Ako ue uac1ynu onnoleue, uee1aue Hoxe pa ce
npopyxu sa pee cepHuue. Hpu noeonuuH ycnoeuHa ca 1 xa.
cyuuokpe1a n•ene cakynnajy npuônuxuo 75 kr. uek1apa. 8ua•aj
oee Hepouocue kyn1ype sa n•enapc1eo ce cac1oju y 1oHe u1o
uee1a, y nepuopy kapa n•ene cakynnajy pesepee sa suHy u uHajy
no1peôy sa ceuH noneuoH u uek1apoH. Kpajuu uee1ulu
cyuuokpe1a cappxe 0,239 Hr. cpepuu 0,142 Hr. a yuy1pauuu 0,095
Hr. uek1apa.

241. Kakae je sua•aj •u•oke sa n•enapc1eo? 241. Kakae je sua•aj •u•oke sa n•enapc1eo? 241. Kakae je sua•aj •u•oke sa n•enapc1eo? 241. Kakae je sua•aj •u•oke sa n•enapc1eo?
8eHua jaôyka, •u•oka unu 1onuuaHôyp je kp1onac1a ôunka
•uje cy non1uue cnu•ue kpoHnupy u jepy ce y cupoeoH c1auy.
Capu ce y uyHu sa npuxpauy puena•u. C1aôno poc1uxe eucuuy 2
134
H. a epxoeu cy Hy nokpueeuu cu1uuH ôenuH uee1oeuHa ua koje
n•ene papo cnely, sa1o u1o ce y uuHa oôpasyje noneu u uek1ap y
nepuopy kapa cy ouu uajno1peôuuju, y aeryc1y u cen1eHôpy.

242. Kakea je Hepouocuoc1 nueape? 242. Kakea je Hepouocuoc1 nueape? 242. Kakea je Hepouocuoc1 nueape? 242. Kakea je Hepouocuoc1 nueape?
Mepouocuoc1 nueape saeucu op opuoca nokpueeuoc1u
1paeoH u HaxyuapkaHa koje pac1y ua uuHa. Ha c1anuuH
nueapaHa •uje 1paee cappxe euue op 15° pe1enuue, oeaj
nokasa1en eapupa op 8 -– 20 kr. Hepa ca 1 xa. a ca noepeHeuux
nueapa ca 35 - 50° pe1enuue 20 - 30 kr.

243. Koje epc1e ppeel 243. Koje epc1e ppeel 243. Koje epc1e ppeel 243. Koje epc1e ppeela oôpasyjy noneu u uek1ap y pauo nponele? a oôpasyjy noneu u uek1ap y pauo nponele? a oôpasyjy noneu u uek1ap y pauo nponele? a oôpasyjy noneu u uek1ap y pauo nponele?
V pauo nponele uajeele konu•uue noneua u uek1apa
oôpasyje epôa epc1e paku1a. ßecka u joea pajy caHo noneu koju
n•ene cakynnajy y epeHe uee1aua, caHo npu noeonuoH epeHeuy.
Oôunuo c1eapaue noneua kop paku1e paje Horyluoc1 sa
uu1eusueuy uery nerna y nepuopy kapa je paseoj n•enuuer
ppyu1ea noceôuo ueonxopau sa pauuouanuo uckopuulaeaue
ôarpeHoee naue, penuue, nune, ecnapse1e u pp.(eupu nu1aue 230,
236).

244. Kakae je sua•aj eoluux kyn1ypa sa n•enapc1eo? 244. Kakae je sua•aj eoluux kyn1ypa sa n•enapc1eo? 244. Kakae je sua•aj eoluux kyn1ypa sa n•enapc1eo? 244. Kakae je sua•aj eoluux kyn1ypa sa n•enapc1eo?
Oueue ny•eua uek1apa u noneua op uekux eoluux kyn1ypa
pa1e cy y 1aôenu 4. HpeHa npoeepeuuH ucnu1ueauuHa
Hepouocuoc1 uekux eoluux kyn1ypa ca 1 xa. je cnepela: euuua
54,15 kr, 1epuua 14,43 kr, unuea 18,70 kr, kpyuka o,75 kr. Mep
poôujeu ca eolaka je cee1no xy1e po cee1no kameue ôoje u
kapak1epuue ra euuak cappxaja mpyk1ose. HHa muuu Hupuc koju
je oppeleu e1epu•uuH ynuHa.
135
Taôena 4 Taôena 4 Taôena 4 Taôena 4

Konu•uua uek1apa u noneua, usny•eua kop uekux eolaka (no
Jakoôy 1964.):
____________________________________________________________
Bolka Hek1ap Honeu

Buuua 3 2
Kajcuja 1 3
Kpyuka 2 3
Manuua 4 3
HeHa•ko rpoxle 4 2
Puôusna upua (uapurpapcko rpoxle) 3 1
Lnuea 3 2
Tpeuua 3 2
Jaôyka 3 4
____________________________________________________________
HanoHeua: HanoHeua: HanoHeua: HanoHeua: ôpoj op 1 po 4 osua•aea konu•uuy usny•euor uek1apa u
noneua (1 -– Hano, 2 -– cpepue, 3 -– Huoro, 4 - epno Huoro).

245. Laje nu Hepnuky jena 245. Laje nu Hepnuky jena 245. Laje nu Hepnuky jena 245. Laje nu Hepnuky jena ″ ″″ ″Larnac Larnac Larnac Larnac″ ″″ ″? ?? ?
Jena Larnac uuje kao oôu•ua jena uero je ca cu1uuH
urnuuaHa. LoHoeuua joj je Ceeepua AHepuka. V nocnepue epeHe
oeo ppeo ce raju y Cnoea•koj ua eenukuH noepuuuaHa. Kop
n•enapa noc1oju Huuneue pa ppeele npeue1o ca ppyrux
kou1uueua1a u aknuHa1usoeauo y Eeponu, ue ny•u Hepnuky sa1o
u1o ueHa nucuux eauu koje noHaxy ueuo ny•eue (eupu nu1aue
250). V ceeepuuH oônac1uHa Cnoea•ke, Hely1uH y 1960 rop.
sanaxeuo je ny•eue eenukux konu•uua Hepnuke ua jenaHa
Larnac. 8a1o u1o ce 1aj npoôneH 1u•e ceux n•enapa, ueonxopuo je
pa ce y1eppu koja epc1a nucuux eauu uHa sua•aja sa c1eapaue
Hepnuke u koje epc1e Hpaea nocelyjy oey epc1y ppee1a.

246. 8a u1a c 246. 8a u1a c 246. 8a u1a c 246. 8a u1a ce kopuc1u Ha1u•uak y n•enapc1ey? e kopuc1u Ha1u•uak y n•enapc1ey? e kopuc1u Ha1u•uak y n•enapc1ey? e kopuc1u Ha1u•uak y n•enapc1ey?
136
Ma1u•uak je ycuouee1ua ôunka. Faju ce kao nekoeu1a u
Hepouocua kyn1ypa. Op Ha1u•uaka ce npouseope e1epu•ua yna
•uje npuena•uo pejc1eo ua n•ene je opaeuo nosua1o. 8a1o ce oea
ôunka kopuc1u sa cnpe•aeaue ôopôe Hely n•enaHa npu cnajauy
pea n•enuua ppyu1ea y jepuo jako a uc1o u npu noja•aeauy
n•enuuux ppyu1aea npunukoH yuoueua y kouuuue cala us
ppyrux ppyu1aea. Cnu•uo pejc1eo nokasyje u c1aôno oôu•uor
1e1pnka.

247. Koje ôunke cy onacue sa n•ene y nepuopy uee1aua? 247. Koje ôunke cy onacue sa n•ene y nepuopy uee1aua? 247. Koje ôunke cy onacue sa n•ene y nepuopy uee1aua? 247. Koje ôunke cy onacue sa n•ene y nepuopy uee1aua?
V nepuopy uee1aua sa n•ene cy onacue:
1. Bunke •uju uee1oeu Hory pa ôypy knonka sa n•ene. Tako
ce opuocu opujeu1anuu u ôau1eucku Hak, seeanuua u ceeluua.
H•ene oc1ajy sa1eopeue y uuxoeuH uee1oeuHa yee•e u 1y yruuy
op xnapuole, rnapu unu onujeue op usny•euor Hupuca. Ueac1 kop
cpeôpuonucue nune pejc1eyje onujajyle u sa1o y nepuopy uee1aua
nop 1uH ppee1oH •ec1o Hoxe pa ce eupu Huou1eo onujeuux
n•ena. Hocne npeuee1aeaua •auuua u kpyuuua ôunke oc1ajy pa
euce ua 1aukuH enakuuHa, cnu•uo nay•uuu, y koje ce n•ene
sannuly npunukoH ne1eua. 8ôor 1ora uee1oee ua 1oH ppee1y
1peôa nonpcka1u eopoH pa ôu onane kpyuuue ca enakuuHa.
2. Bunke koje npoyspokyjy cnaôneue n•enuuux ppyu1aea
nocne cakynnaua Hepnuke ca uux. To cy xenpa, epecak u pp.
Hpu cakynnauy Hepnuke oprauusaH n•ene ce npe1oeapa ca
ueceapnueuH oc1auuHa u uucek1u Hory pa yruuy a n•enuua
ppyu1ea pa ocnaôe.
3. Bunke koje ny•e o1poeue cokoee,(o1poeuo ôune, jeceuu
uampau, xy1u uanpc1ak (ôypjau), koje cappxe o1poeuy Ha1epujy
aueHon koja usasuea 1poeaue).
4. Bunke •uju uee1oeu uHajy kykuue, ôopne unu usny•yjy
nennuee Ha1epuje koje noepelyjy kpuna n•ene. Tako ce nouauajy
pasnu•ak, nanaHupa u Harapela ôoua.

137
248. La nu je o1poeau sa n•ene Hupuc koju ny•u cpeôpuonucua 248. La nu je o1poeau sa n•ene Hupuc koju ny•u cpeôpuonucua 248. La nu je o1poeau sa n•ene Hupuc koju ny•u cpeôpuonucua 248. La nu je o1poeau sa n•ene Hupuc koju ny•u cpeôpuonucua
nuna? nuna? nuna? nuna?
Onojuu Hupuc uee1oea cpeôpuonucue nune epuu uenoeonuo
pejc1eo ua n•ene. V ueu1panuuH penoeuHa HeHa•ke yo•euo je •ak
yruuaeaue n•ena nop pacuee1anuH nunaHa, pok y ceeepuuH
peouuHa seHne 1akea nojaea uuje peruc1poeaua. Hocne oeora
Hoxe pa ce usey•e sakny•ak pa 1okcu•uo pejc1eo Hupuca
usny•euor us uee1oea cpeôpuonucue nune u knuHe noc1oju
oppeleua saeucuoc1. Vo•euo je cynpo1uo pejc1eo ua 1uH
uee1oeuHa y jepuoH nunoeoH sacapy ônusy rpapa Xunuua. H•ene
nane nop ppeo, paeane cy y1ucak pa cy yruuyne, anu nocne
uekonuko Huuy1a ôu opne1ene.


Mepnuka Mepnuka Mepnuka Mepnuka

249. L1a je Hepnuka? 249. L1a je Hepnuka? 249. L1a je Hepnuka? 249. L1a je Hepnuka?
Mepnuka je ryc1 cnapak cok koju ny•e npaeokpunu uucek1u,
kao u1o cy nucue u u1u1ac1e eauu napasu1upajylu ua nuc1oeuHa
uupokonucuor u ua rpau•uuaHa urnu•ac1or ppeela.

250. Kako ce c1eapa Hepnuka? 250. Kako ce c1eapa Hepnuka? 250. Kako ce c1eapa Hepnuka? 250. Kako ce c1eapa Hepnuka?
Ca ou1puH ycucaeajyluH ycuuH anapa1oH, nucue u
u1u1ac1e eauu, npoôujajy nuky u 1kueo ôunke u ucucaeajy uH
cokoee. Tu cokoeo poly y mun1pauuouy koHopy kop eauu, rpe ce
us uux opeoje ôenau•eeuue u Hana konu•uua yrneuux xuppa1a.
Vrneuu xuppa1u nponase kpos sup koHope y oprauy sa eapeue
kop uucek1a u kap npoly kpos uera, eenuku peo uux ce usny•yje
eau npeko auanuor o1eopa y oônuky Hepnuke kojy n•ene
uckopuulaeajy sa nauy.

251. Kapa n•ene cakynnajy Hepnuky? 251. Kapa n•ene cakynnajy Hepnuky? 251. Kapa n•ene cakynnajy Hepnuky? 251. Kapa n•ene cakynnajy Hepnuky?
HpeHa Haragsim-y npucyc1eo Hepnuke saeucu op
pasHuoxaeaua npouseola•a Hepnuke no epc1aHa ppeela op
138
kojux ux n•ene cakynnajy. Ha pasHuoxaeaue eauu y1u•e
Huou1eo cnonauuux u yuy1pauuux ycnoea a npe ceera
knuHa1cku. 8a1o ceaka epc1a ppee1a uHa ceor npouseola•a
Hepnuke (epc1y eauu), koju 1paxu noceôue ycnoee sa paseoj. Huje
Horyle yonu1e oppepu1u konuko 1paje pasHuoxaeaue eauu. V
xnapuuH ropuuaHa unu no enaxuoH ne1y ueHa Hepnu•ue naue.
Hocne kuue unu jakor ee1pa oua ce cHauyje. Kapa je ôpoj nucuux u
u1u1ac1ux eauu eenuku 1apa je u Hepnu•ua naua oôunua. (Heku
uc1paxuea•u cy Huuneua, pa ako ce eauu pasHuoxaeajy, 1apa
uHa poc1a Hepnuke, anu sôor 1ora ce ue Hoxe pelu pa oua uHa
xueo1uucko nopekno).

252. Kop kojer urnu•ac1or ppeela ce ny•u Hepnuka? 252. Kop kojer urnu•ac1or ppeela ce ny•u Hepnuka? 252. Kop kojer urnu•ac1or ppeela ce ny•u Hepnuka? 252. Kop kojer urnu•ac1or ppeela ce ny•u Hepnuka?
C oôsupoH ua n•enapc1eo, ocuoeue ôunke koje ue ny•e
uek1ap, uero cy Hec1a sa ôopaeak npouseola•a Hepnuke, cy jena,
ôop u apuu. Kapa o1kpujy Hepnu•uy nauy n•enuua ppyu1ea Hory
sa kpa1ko epeHe pa cakyne eenuky konu•uuy Hepnuke.

253. Koje uupokonucuo ppeele ny•u Hepnuky? 253. Koje uupokonucuo ppeele ny•u Hepnuky? 253. Koje uupokonucuo ppeele ny•u Hepnuky? 253. Koje uupokonucuo ppeele ny•u Hepnuky?
Op uupokonucuor ppeela, eaxau sua•aj sa n•enapc1eo uHa
nuna, epôa, jaeop, unuea u 1peuua. HpeHa uekuH
uc1paxuea•uHa Hepnuky ny•u u ôenu ôarpeH.

254. Ha kojuH penoeuHa jene ce nojaenyje Hepnuka u rpe xuee 254. Ha kojuH penoeuHa jene ce nojaenyje Hepnuka u rpe xuee 254. Ha kojuH penoeuHa jene ce nojaenyje Hepnuka u rpe xuee 254. Ha kojuH penoeuHa jene ce nojaenyje Hepnuka u rpe xuee
eauu koje ny•e jenoey Hepnuky? eauu koje ny•e jenoey Hepnuky? eauu koje ny•e jenoey Hepnuky? eauu koje ny•e jenoey Hepnuky?
Kanu Hepnuke ce uanase npe ceera ua pouoj c1pauu
uajHnalux urnuua jene. Bauu ny•e jenoey Hepnuky, xuee ua
ppee1y y 1oky uene ropuue, pacnopeleue cy nojepuua•uo ua kopu
rpau•uua Hely urnuuaHa. Xeuka jenoee eauu je pyra 3 - – 4,5 HH.
uHa cee1noupeeue o•u, 1aHuoseneuy ôojy 1ena u ua neluHa Hory
pa ce yo•e pee kpa1ke cee1ne up1e.

255. Kako penyje rnueu•ua Hepnuka ua n•ene? 255. Kako penyje rnueu•ua Hepnuka ua n•ene? 255. Kako penyje rnueu•ua Hepnuka ua n•ene? 255. Kako penyje rnueu•ua Hepnuka ua n•ene?
139
HpuHeleuo je pa Hacoeuo yruuaeajy n•ene nocne oôunue
Hepnuke op rnuea. Heku c1py•uauu 1eppe pa rnueuua Hepnuka
ue nokasyje 1okcu•uo pejc1eo ua oprauusaH n•ene u pa oue yruuy
kao pesyn1a1 uu1eusueuor papa koju eopu npekoHepuoH
usuypyeauy u sôor 1ora u1o kop cakynnaua Hepnuke ua
ônuckuH pac1ojauuHa y•ec1eyjy u Hnape n•ene.

256. Kakea je pasnuka nojHoea Hepnuka u Hep op Hepnuke? 256. Kakea je pasnuka nojHoea Hepnuka u Hep op Hepnuke? 256. Kakea je pasnuka nojHoea Hepnuka u Hep op Hepnuke? 256. Kakea je pasnuka nojHoea Hepnuka u Hep op Hepnuke?
Oôa nojHa cy uc1or sua•eua. TepHuu Hep op Hepnuke
eepoea1uo je nouukao nocne yo•aeaua eenuke konu•uue
usny•eue Hepnuke, op c1paue nucuux u u1u1ac1ux eauu, koja je
kanana ua seHny. Op ôuônujcke uc1opuje je nosua1 uasue
Hepnuka (Haua).

257. Ho •eHy ce pasnukyje Hepnuka op Hepa? 257. Ho •eHy ce pasnukyje Hepnuka op Hepa? 257. Ho •eHy ce pasnukyje Hepnuka op Hepa? 257. Ho •eHy ce pasnukyje Hepnuka op Hepa?
Mepnuka ce pasnukyje op Hepa npe ceera no ceoH nopekny
u xeHujckoH cac1aey (eupu 1aôeny 5). Mepnuka cappxu eenuku
npoueua1 Ha1epuja y oônuky pekc1puua u Heneuu1ose, koje cy
1euko ceapnuee sa n•ene u sa1o oua uuje noropua sa suHoeaue.

258. L1a je Heneuu1osa? 258. L1a je Heneuu1osa? 258. L1a je Heneuu1osa? 258. L1a je Heneuu1osa?
Fopuue 1856. mpauuycku xeHu•ap Bep1no je o1kpuo y
Hepnuuu npouseepeuoj op apuua, uoeu oônuk uelepa Hoju je
uaseao Heneuu1osa (op mpauuycke pe•u Henese ,– apuu). To je
1pucaxapup usrpaleu op pea Honekyna caxapose (eupu nu1aue
270) u jepuor Honekyna mpyk1ose. Meneuu1osa je 1unu•au cac1ae
Hepnuke. Taj oônuk uelepa uuje o1kpueeu y uek1apckoH Hepy
uero je y1epleuo pa ce cappxu y jenoeoj Hepnuuu 6,44 -– 25,68° a
y Hepnuuu op apuua 6,10 -– 38,53°. Meneuu1osa ce pc1eapa 1exe
op ppyrux uelepa. Mep uek1apcku ue cappxu Heneuu1osy, Hoxe
pa ce npe1noc1aeu pa je oua npopyk1 napeu nucuux u u1u1ac1ux
eauu koje je npouseope y kauany sa eapeue.


140
Taôena 5 Taôena 5 Taôena 5 Taôena 5

XeHujcku cac1ae Hepnuke u uek1apckor Hepa u uek1apa

Mep (°) Hek1ap (°)
XeHujcku cac1ae
uek1apcku Hepnuka Hepnuka cok
Cyee Ha1epuje 82,00 81,10 51,66 1,37
Bopa 18,00 18,89 48,34 98,63
Hueep1uu uelep 75,96 65,10 18,80 0,72
Fnykosa 34,40 26,33 - -- - - -- -
0pyk1osa 41,60 33,92 - -- - - -- -
Caxaposa 1,73 3,51 13,00 0,06
Lekc1puuu 0,93 9,70 7,38 0,01
Benau•eeuue 0,18 2,46 - -- - 0,06
Meneuu1osa - -- - 6,17 - -- - - -- -


Xpaueue n•ena Xpaueue n•ena Xpaueue n•ena Xpaueue n•ena

259. Kakae opuoc uelepa u eope 1peôa pa ôype kop xpaueua 259. Kakae opuoc uelepa u eope 1peôa pa ôype kop xpaueua 259. Kakae opuoc uelepa u eope 1peôa pa ôype kop xpaueua 259. Kakae opuoc uelepa u eope 1peôa pa ôype kop xpaueua
n•ena? n•ena? n•ena? n•ena?
Heku uay•uo uc1paxuea•ku uuc1u1y1u npenopy•yjy pa ce
pesepee xpaue n•ena sa suHy ponyue uelepuuH cupynoH y opuocy
3:2 (3 pena uelepa, 2 pena eope). Fyc1u pac1eopu ce ue
npenopy•yjy sa1o u1o xpaua Hoxe pa kpuc1anuue y caly. Hajôone
je, no Huuneuy ay1opa, kopuc1u1u cupyn y pasHepu 1:2.

260. 260. 260. 260. Moxe nu pa ce kopuc1u xpaua sa n•ene op sanpnauor unu Moxe nu pa ce kopuc1u xpaua sa n•ene op sanpnauor unu Moxe nu pa ce kopuc1u xpaua sa n•ene op sanpnauor unu Moxe nu pa ce kopuc1u xpaua sa n•ene op sanpnauor unu
uenpe•uuleuor uelepa? uenpe•uuleuor uelepa? uenpe•uuleuor uelepa? uenpe•uuleuor uelepa?
V1epleuo je pa uelep sanpnau neckoH, npauuuoH, rnuuoH
u pp. npuHecaHa uuje onacau sa n•ene. Hperopenu uelep
npenueeu eopoH ue 1peôa pa ce kopuc1u kao u uelep noHeuau ca
cony unu ôpauuoH, sa1o u1o usasuea 1poeaue n•ena.
141

261. La nu je nyuoepepua xpaua uelepuu Hep? 261. La nu je nyuoepepua xpaua uelepuu Hep? 261. La nu je nyuoepepua xpaua uelepuu Hep? 261. La nu je nyuoepepua xpaua uelepuu Hep?
Lelepuu Hep ce kopuc1u nocne npepape y uelepuu cupyn
koju n•ene narepyjy y lenuje. Ho cappxajy yrneuux xuppa1a u
ak1ueuux Ha1epuja ueueu je uc1o kao u uek1apcku. V ueHy
Hely1uH uHa epno Hano Huuepanuux cac1ojaka. Konuko 1o y1u•e
uenoeonuo ua n•enuue ppyu1eo uuje nosaua1o.

262. UuHe Hoxe pa ce oôjacuu noeonau y1uuaj, kop nponeluor 262. UuHe Hoxe pa ce oôjacuu noeonau y1uuaj, kop nponeluor 262. UuHe Hoxe pa ce oôjacuu noeonau y1uuaj, kop nponeluor 262. UuHe Hoxe pa ce oôjacuu noeonau y1uuaj, kop nponeluor
npuxpauueaua, ua nponeluu paseoj n•enuuer ppyu1ea, ako ce y npuxpauueaua, ua nponeluu paseoj n•enuuer ppyu1ea, ako ce y npuxpauueaua, ua nponeluu paseoj n•enuuer ppyu1ea, ako ce y npuxpauueaua, ua nponeluu paseoj n•enuuer ppyu1ea, ako ce y
cupyn c1aeu caHneeeua seneua nan cupyn c1aeu caHneeeua seneua nan cupyn c1aeu caHneeeua seneua nan cupyn c1aeu caHneeeua seneua nanpuka? puka? puka? puka?
Cee1cku uay•uuk npom. Tokuu u ppyru uc1paxuea•u cy
pokasanu pa euue ôunaka npouseopu mu1ouuupe, Ha1epuje , koje
cy no ceojc1euHa Huoro cnu•ue au1uôuo1uuuHa. 0u1ouuupu ce
cpely y ôunuuH cokoeuHa, uek1apy, noneuy, npononucy u
e1epu•uuH ynuHa. Hoeonuo pejc1eo koje nokasyje seneua
nanpuka (c1aeneua y uelepuu cupyn), ua pseoj n•enuuer ppyu1ea
Hoxe ce oôjacuu1u sa1o u1o cappxu mu1ouuupe. Oeo pejc1eo jou
uuje poôpo usy•euo.

263. Kako y1u•e c1aenaue nuHyucke kucenuue y xpauy sa n•ene 263. Kako y1u•e c1aenaue nuHyucke kucenuue y xpauy sa n•ene 263. Kako y1u•e c1aenaue nuHyucke kucenuue y xpauy sa n•ene 263. Kako y1u•e c1aenaue nuHyucke kucenuue y xpauy sa n•ene
y nepuopy jeceuer npuxpa y nepuopy jeceuer npuxpa y nepuopy jeceuer npuxpa y nepuopy jeceuer npuxpauueaua? uueaua? uueaua? uueaua?
HpeHa nopauuHa Hc1paxuea•kor uuc1u1y1a sa n•enapc1eo
CCCP, popaeaue nuHyucke kucenuue kop jeceuer npuxpauueaua
no1noHaxe npesuHnaeaue n•ena. Hajôonu pesyn1a1u ce
noc1uxy npu popaeauy 0,3 rpaHa nuHyucke kucenuue ua 1 kr.
uelepa. Kucenuua ce popaje y oxnaleu pc1eop uenocpepuo npep
ueroeo kopuuleue.

264. Kako ce cnpeHa uelepuo Hepuo 1ec1o? 264. Kako ce cnpeHa uelepuo Hepuo 1ec1o? 264. Kako ce cnpeHa uelepuo Hepuo 1ec1o? 264. Kako ce cnpeHa uelepuo Hepuo 1ec1o?
V cyp ce cuna 6 kr. uelepa y npaxy (unu kpuc1ana) u 1,5 kr.
1e•uor Hepa. CHeca ce Heua pok ce ue poôuje xoHoreaua Haca,
koja ce ue nenu sa pyke, ue ppoôu ce u Hoxe pa ce pexe uoxeH
142
1ako pa ue oc1aje 1par ua ueHy. Oeo 1ec1o Hoxe pa ce •yea
ueorpauu•euo epeHe anu 1peôa pa ce nasu op Hpaea.

265. Ca kakeoH xpauoH u kapa 1peôa pa ce npuxpauyjy n•ene? 265. Ca kakeoH xpauoH u kapa 1peôa pa ce npuxpauyjy n•ene? 265. Ca kakeoH xpauoH u kapa 1peôa pa ce npuxpauyjy n•ene? 265. Ca kakeoH xpauoH u kapa 1peôa pa ce npuxpauyjy n•ene?
H•ene 1peôa pa ce npuxpauyjy y cnepeluH cny•ajeeuHa: a)
y nponele kapa nouec1aje uuxoee pesepee xpaue; ô) y jyny u
aeryc1y nocne ueu1pumyrupaua Hepa; e) y nepuopy naue, y
HelyepeHeuy, kapa n•ene ue cakynnajy noneu u uek1ap. Kop
nponeluor npxpauueaua ue 1peôa kopuc1u1u cyeu uelep (eupu
nu1aue 272). Ou Hoxe pa ce kopuc1u caHo y epeHeuy kapa oue ue
yuoce noneu (y jyny) u kapa cy c1ape n•ene ueak1ueue 1peôa pa ce
opc1paue us kouuuue. Hajôone je pa ce npuxpauyje ca Hepuo
uelepuuH 1ec1oH unu uelepuo keacuuH 1ec1oH u uc1oepeHeuo
xpaue ca uelepuuH cupynoH y opuocy 1:1. Takeo npuxpauueaue
uHa uajeelu emeka1 y paseojy n•enuuer ppyu1ea.

266. Kako ce npunpeHa uelepuo keacuo 1ec1o? 266. Kako ce npunpeHa uelepuo keacuo 1ec1o? 266. Kako ce npunpeHa uelepuo keacuo 1ec1o? 266. Kako ce npunpeHa uelepuo keacuo 1ec1o?

8a npunpeHaue uelepuo keacuor 1ec1a no1peôuo je 4 kr.
uelepa y npaxy u 0,5 kr. cyeor keacua. V cyp ce cuna 1 kr. uelepa
y uera ucu1ueu keacau u opHax usHeua. Kapa noc1aue 1e•au (sa
oko 10 Huu.), popaje ce jou 1 kr. uelepa y npaxy u nouoeo
npoHeua. Kapa cHeca noc1aue pe1ka cuna ce oc1anu uelep.
Hocne saepueuor Heuaua uelepuo keacuo 1ec1o je ro1oeo u
cnepelu pau Hoxe pa ce uckopuc1u sa npuxpauueaue n•ena.
Tec1o ue uaponasu u ako ce ppxu ua cyeoH Hec1y Hoxe pa ce
•yea pyro epeHe. V xnapuoj u cyeoj npoc1opuju ce c1eppuaea, anu
no sarpeeauy ua cyuuy opHekue. 8a1o u1o cappxu eenuke
konu•uue ôenau•eeuua, uelepuo keacuo 1ec1o nopc1u•e paseoj
nerna u kapa y npupopu ueHa poeonuo noneua.

267. L1a usasuea saHyleuoc1 uelepuor pac1eopa u kako Hoxe 1o 267. L1a usasuea saHyleuoc1 uelepuor pac1eopa u kako Hoxe 1o 267. L1a usasuea saHyleuoc1 uelepuor pac1eopa u kako Hoxe 1o 267. L1a usasuea saHyleuoc1 uelepuor pac1eopa u kako Hoxe 1o
pa ce cnpe•u? pa ce cnpe•u? pa ce cnpe•u? pa ce cnpe•u?
143
HpeHa uekuH uc1paxuea•uHa saHyleue uelepuor pac1eopa
usasuea ôak1epuja Leucotonostoc mesenteroides koja c1eapa
Hne•uy kucenuuy. 8aHylyje ce •ak u cupyn ca kouueu1pauujoH
eeloH op 1:1. Huje nosua1o kako cnope 1ux ôak1epuja ponase y
xpauy, anu oue Hory pa ce o1kpujy u y nnyea•ku •oeeka (ako y
uelepuu pac1eop napue nnyea•ka ou ce saHy1u). 8aHyleue Hoxe
pa ce usôerue ua cnepelu ua•uu: 1)oppxaeaueH •uc1ole npu
papy; 2) kopuuleueH uelepuor pac1eopa eenuke kouueu1pauuje
(1:1); 3) posupaueH xpaue y saeucuoc1u op ja•uue n•enuuer
ppyu1ea; 4) no1kucenaeaueH uelepuor pac1eopa ca 1 npoHunoH
nuHyucke kucenuue ( 1/1000).

268. Konuko je pyro oôpasoeaue 1anora y uelepuoH cupyny npu 268. Konuko je pyro oôpasoeaue 1anora y uelepuoH cupyny npu 268. Konuko je pyro oôpasoeaue 1anora y uelepuoH cupyny npu 268. Konuko je pyro oôpasoeaue 1anora y uelepuoH cupyny npu
pyxeH •yeauy u kako Hoxe 1o pa ce cnpe•u? pyxeH •yeauy u kako Hoxe 1o pa ce cnpe•u? pyxeH •yeauy u kako Hoxe 1o pa ce cnpe•u? pyxeH •yeauy u kako Hoxe 1o pa ce cnpe•u?
Kop pyror •yeaua, kop ryc1or uelepuor cupyna , Hoxe pa ce
oôpasyje 1anor. Pesyn1a1 1ora je oôpasoeaue npospa•ue
nux1ujac1e Hace. Hpu saHyleuy pac1eop poôuja Hne•uy uujaucy
(eupu n1aue 267). Taj npouec usaseau je uumekuujoH cHece,kokoH,
u1anulac1oH ôak1epujoH u npoc1uH rnueuuaHa. Takea n•enuua
xpaua ueHa ykyc uelepuor cupyna u ue 1peôa pa ce kopuc1u. La ce
cnpe•u oôpasoeaue 1anora, y cupyn 1peôa pa ce popa 1 1aône1a
xuuosona ua 5 kr. uelepa u 5 n. eope unu 1 rp. nuHyucke kucenuue
ua 1 kr.uelepa u 1 n. eope.

269. Kakea je pasnuka usHely noc1eneuor u jepuokpa1uor 269. Kakea je pasnuka usHely noc1eneuor u jepuokpa1uor 269. Kakea je pasnuka usHely noc1eneuor u jepuokpa1uor 269. Kakea je pasnuka usHely noc1eneuor u jepuokpa1uor
npuxpauueaua n•enuuer ppyu1ea y jeceu? npuxpauueaua n•enuuer ppyu1ea y jeceu? npuxpauueaua n•enuuer ppyu1ea y jeceu? npuxpauueaua n•enuuer ppyu1ea y jeceu?
OrnepoH je y1epleuo, pa Hely n•enuuuH ppyu1euHa
npuxpauueauuH noc1eneuo ca HanuH posaHa cupyna u n•enuuux
ppyu1aea npuxpauueauux jepuokpa1uo ca eenukuH posaHa
cupyna, y poôujauy Hepa ueHa pasnuke uu y cappxajy eope,
puac1ase u caxapose. Kapa ce uckny•u 1o, cale ca nernoH y
npeoH cny•ajy je Huoro paseujeuuje.

270. L1a npepc1aena caxaposa? 270. L1a npepc1aena caxaposa? 270. L1a npepc1aena caxaposa? 270. L1a npepc1aena caxaposa?
144
Caxaposa ce poôuja op uelepue 1pcke unu op uelepue
pene. Hpepc1aena pucaxapup koju ce kop sarpeeaua ca
kucenuuoH unu npu pejc1ey mepHeua1a uueep1ase pacnapa ua
rnykosy u mpyk1osy. Pasnu•u1e epc1e Hepa cappxe npoce•uo
caxapose 1,3° a Hepnuka 3,9°. Benuka konu•uua caxapose y
Hepy nokasyje pa je ou poôujeu nocne oôunuor npuxpauueaua
n•ena ca uelepoH.

271. L1a je nosua1o o npuxpauueauy n•ena ueleueH uelepuor 271. L1a je nosua1o o npuxpauueauy n•ena ueleueH uelepuor 271. L1a je nosua1o o npuxpauueauy n•ena ueleueH uelepuor 271. L1a je nosua1o o npuxpauueauy n•ena ueleueH uelepuor
cupyna kpos cu1o? cupyna kpos cu1o? cupyna kpos cu1o? cupyna kpos cu1o?
Cyu1uua 1or oônuka npuxpauueaua n•ena cac1oju ce y
sanueauy kpuc1anuor uelepa uc1oH konu•uuoH eope. Cyp ca
uelepoH u eopoH (cn.32) ce sa1eopu ca noknonueH y •ujoj je
cpepuuu ryc1o cu1o npe•uuka 6 –- 8 cH. Hocne 1ora ce okpele puoH
ua rope u noc1aena y npasau uac1aeak usuap paHoea ca nernoH.
Kao pesyn1a1 ueleua eope, uelep ce pac1eapa y uoj y pasHepu
1:1 u n•ene cucajy poôujeuu cupyn kpos cu1o. HpeuHylc1eo oeor
ua•uua je y 1oHe u1o npep npuxpauueaue uuje ueonxopuo pa ce
uelep pac1eopu. V npakcu je Hely1uH y1epleuo pa oeo uHa uus
uepoc1a1aka: sa ueleue pac1eopa 1peôajy npe1xopue npunpeHe
1ako pa y cypy ue oc1aue uepac1eopeu uelep, 1akea xpauunuua
Cn. 32. Vnujajyla xpauunuua
noc1aeneua usuap pauoea ca nernoH
1. cyp
2. noknonau pua ua kojeH je
xu•aua Hpexa
3. kpuc1anuu uelep
4. eopa
145
sax1eea eenuko cnoôopuo Hec1o, kako sa ueuo noc1aenaue y
npasau uac1aeak 1ako u sa oc1aenaue nocne npxpauueaua
n•ena; kop sanyuaeaua uepuna pac1eop ue Hoxe pa ce kopuc1u,
ocuH 1ora ako je uepuno op •enu•uor nuHa, nocne useecuor
epeHeua no•uue pa kopopupa; cyp ce pemopHuue npu nakuH
ypapuHa unu ce pasôuje; xpauunuua ue Hoxe pa ce kopuc1u kop
ceneler n•enapeua; npu nouoeuoH nyueuy cypa n•enap ponasu y
pupek1au kou1ak1 ca n•enaHa. Xpaueue ua oeaj ua•uu, ca
ueleueH uelepuor cupyna, cee ce Haue kopuc1u.

272. Kakee cy nocnepuue kop npuxpauueaua n•ena ca cyeuH 272. Kakee cy nocnepuue kop npuxpauueaua n•ena ca cyeuH 272. Kakee cy nocnepuue kop npuxpauueaua n•ena ca cyeuH 272. Kakee cy nocnepuue kop npuxpauueaua n•ena ca cyeuH
uelepoH? uelepoH? uelepoH? uelepoH?
V naôopa1opujckuH onu1uHa je y1epleuo pa npuxpauueaue
n•ena cyeuH uelepoH eopu ka uuxoeoH ôpsoH ucupnnueauy.
H•ene npuxpauueaue cyeuH uelepoH u eopoH cy xueene 28 paua,
a oue koje cy kopuc1une cupyn, pea ny1a euue (nop jepuakuH
ycnoeuHa). 8ôor 1ora ce ue npenopy•yje npuxpauueaue cyeuH
uelepoH.


Hojeue n•ena Hojeue n•ena Hojeue n•ena Hojeue n•ena

273. V kojuH cny•ajeeuHa ce kopuc1u eopa y n•enapc1ey? 273. V kojuH cny•ajeeuHa ce kopuc1u eopa y n•enapc1ey? 273. V kojuH cny•ajeeuHa ce kopuc1u eopa y n•enapc1ey? 273. V kojuH cny•ajeeuHa ce kopuc1u eopa y n•enapc1ey?
V n•enapc1ey, eopa ce kopuc1u npe ceera sa nojeue n•ena,
sa cnpaenaue kapôonoeor pac1eopa, kop popaeaua Ha1uua ua
Hokap ua•uu, kop nyueua onnopuaka n•enaHa (npckaue eopoH),
sa cnauaeaue Ha1uue koja je yknyn•aua, kop ueu1pumyrupaua
Hepa, kop cnpaenaua cupyna u pesuumekuuouor pac1eopa u pp.

274. Kako Hoxe pa ce cHauu 274. Kako Hoxe pa ce cHauu 274. Kako Hoxe pa ce cHauu 274. Kako Hoxe pa ce cHauu ryôu1ak n•ena usne1uuua koje ryôu1ak n•ena usne1uuua koje ryôu1ak n•ena usne1uuua koje ryôu1ak n•ena usne1uuua koje
pouoce eopy y kouuuuy y nponele? pouoce eopy y kouuuuy y nponele? pouoce eopy y kouuuuy y nponele? pouoce eopy y kouuuuy y nponele?
Loôpo uanpaeneua nojunuua noc1aeneua ua 10 H. op
n•enuuer ppyu1ea, 1peôa pa ce sarpeea pa ce ue cHpsuy n•ene
kapa ysuHajy eopy no xnapuoH epeHeuy u pa Hory pa ce epa1e y
146
kouuuuy. Ha ypaneuuH Hec1uHa rpe ueHa c1pyje Hoxe pa ce
kopuc1u ne1ponejcka naHna koja 1peôa pa ce noc1aeu ua Hec1o
uepoc1ynuo n•enaHa (unp. ucnop nojunuue). Hsonauuja nojunuue
1peôa pa ocurypa HuuuHanau ryôu1ak 1onno1ue euepruje.

275. Koja konu•uua kyxuucke conu Hoxe pa ce popa 275. Koja konu•uua kyxuucke conu Hoxe pa ce popa 275. Koja konu•uua kyxuucke conu Hoxe pa ce popa 275. Koja konu•uua kyxuucke conu Hoxe pa ce popa eopu sa eopu sa eopu sa eopu sa
nojeue n•ena? nojeue n•ena? nojeue n•ena? nojeue n•ena?
Ha jepau nu1ap eope sa nojeue Hoxe pa ce popa
HakcuHanuo 8 rp. conu. Ja•u pac1eop Hoxe pa o1pyje n•ene.
Hpenopy•yje ce ua 10 n. eope pa ce popa 50 rp. conu. Hajôone je
pa ce n•ene noje 1ako pa uHajy Horyluoc1 usôopa oconeue u
•uc1e eope. To ce noc1uxe 1ako pa ce ua jepuy nonoeuuy packe no
kojoj 1e•e eopa us nojunuue, noc1aeu rpyHeu kaHeue conu unu
kyxuucka co noHeuaua ca muuuH pe•uuH neckoH u c1aeneua y
nna1ueuy kecy. Co ce oenaxu op eope koja 1e•e u ua 1aj ua•uu
n•ene Hory pa ôupajy kojy le eopy pa kopuc1e, saeucuo op 1ora
koja uH je no1peôua.


Pap y n•enuuaky Pap y n•enuuaky Pap y n•enuuaky Pap y n•enuuaky

H•enuue ppyu1eo H•enuue ppyu1eo H•enuue ppyu1eo H•enuue ppyu1eo

276. L1a ce noppasyHeea nop nojHoH c1auoeuuu1eo kouuuue? 276. L1a ce noppasyHeea nop nojHoH c1auoeuuu1eo kouuuue? 276. L1a ce noppasyHeea nop nojHoH c1auoeuuu1eo kouuuue? 276. L1a ce noppasyHeea nop nojHoH c1auoeuuu1eo kouuuue?
C1auoeuuu1eo kouuuue ce cac1oju op ceux jepuuku koje
xuee y uoj: n•ene, Ha1uua u oproeapajylu ôpoj 1py1oea y
oppeleuoH nepuopy ropuue. Bpoj saeucu npe ceera op ôpoja n•ena
papunuua u op myukuuje koje oue 1peôa pa ucnyuaeajy. Tako unp.
c1auoeuuu1eo poja Hoxe pa ce cacc1oju op uekonuko c1o1uua
n•ena papunuua, Ha1uue u uekonuko 1py1oea. Jako n•enuue
ppyu1eo koje je poc1urno HakcuHyH paseoja Hoxe pa uHa po
100.000 jepuuku. V suHckoH nepuopy n•enuue ppyu1eo ôpoju oko
10.000, a HakcuHanuo 20.000 n•ena papunuua u Ha1uuy.

147
277.L1a je uuxanauuoua anepruja ua n•ene? 277.L1a je uuxanauuoua anepruja ua n•ene? 277.L1a je uuxanauuoua anepruja ua n•ene? 277.L1a je uuxanauuoua anepruja ua n•ene?
Kop papa ua n•enuuaky Hoxe ce nojaeu1u uuxanauuoua
anepruja ycnoeneua kou1ak1oH pucajuux opraua ca easpyxoH
ucnyueuuH •ec1uuaHa n•ena u n•enuuux npouseopa. Hpu 1oHe ce
jaena cepaô cnysokoxe uoca, uanapu kujaua, oôunua kujaeuua,
cye uappaxajuu kauan koju npenasu y uanape ryueua ca
o1exauuH seuxpeluH uspucajuHa. To je ôpouxocnasaH unu uanap
ac1He. Kop cnepelux kou1aka1a ca n•enaHa oôoneue uanpepyje
nou1o ce y oprauusHy c1eapajy au1u1ena npeHa n•enaHa.

278. L1a je kou1ak1ua anepruja? 278. L1a je kou1ak1ua anepruja? 278. L1a je kou1ak1ua anepruja? 278. L1a je kou1ak1ua anepruja?
Kou1ak1ua anepruja ce jaena kao aneprujcka peakuuja ua
koxu o1kpueeuux penoea 1ena. V no•e1ky ce jaena jak cepaô,
upeeuuno, ppx1aeuua, sa1uH ce jaenajy ocne no pykaHa koje ce
oenaxe u paseuja ce kou1ak1uu aneprujcku pepHa1u1. Cee oeo
Hoxe ôu1u npaleuo cyseueH, cepaôoH o•uux kanaka, kujaueH u
kujaeuuoH. Oee nojaee Hory uac1a1u ue caHo npu uenocpepuoH
papy ca n•enaHa, uero u npu kou1ak1y ca sanpnauoH opeloH,
paHoeuHa, eockoeapuuoH, npononucoH. Muoru n•enapu koju
poôujy oey epc1y anepruje poôpo nopuoce yôope n•ena.

279. Kako Hoxe pa ce yxea1u n•enuue ppyu1eo koje ce uanasu y 279. Kako Hoxe pa ce yxea1u n•enuue ppyu1eo koje ce uanasu y 279. Kako Hoxe pa ce yxea1u n•enuue ppyu1eo koje ce uanasu y 279. Kako Hoxe pa ce yxea1u n•enuue ppyu1eo koje ce uanasu y
pynn pynn pynn pynnu ppee1a? u ppee1a? u ppee1a? u ppee1a?
Ho npenopyuu cee1ckox ay1opa ako y pynnu ppee1a uHa pea
o1eopa (jepau y poueH a ppyru y ropueH peny), 1peôa pa ce
noc1ynu ua cnepelu ua•uu: Kpos pouu o1eop ce yôauyje puH pok
n•ene no•uy pa usnase ua ropuu o1eop opakne ce cakynnajy kao
ceaku poj. HpuHaHnueaue n•enuuer ppyu1ea ua 1aj ua•uu
usuckyje eenuko c1pnneue u npu 1oHe ue rapau1yje yeek ycnex.
Hou1o ce sua pa y npupopuuH ycnoeuHa n•enuue ppyu1eo
usrpalyje cale ônusy ne1a (ynasa), ueonxopuo je pa ce oôesôepu
caupy•e, kao pojeeka, y koje ce c1aeu paH ca o1eopeuuH nernoH u
2 paHa ca ckopo uoeuH eou1auuH caleH. Caupy•e ce npu•epc1u ys
ppeo 1ako pa Hy o1eop ôype npeHa o1eopy pynne (cn.33). Ha 1aj
148
ua•uu, n•ene ueHajylu ppyry Horyluoc1, ocuH pa usnely u ynely y
pynny kpos o1eop ua caupy•e1y, opHax no•uuy pa ce ôpuuy o
nerny noc1aeneuoH y ueHy. Hou1o u Ha1uua npele y caupy•e,
n•enuue ppyu1eo Hoxe pa ce npeHec1u ua ppyro Hec1o.

280. Kapa u konuko ny1a npu npernepy n•enuuer ppyu1ea 1peôa 280. Kapa u konuko ny1a npu npernepy n•enuuer ppyu1ea 1peôa 280. Kapa u konuko ny1a npu npernepy n•enuuer ppyu1ea 1peôa 280. Kapa u konuko ny1a npu npernepy n•enuuer ppyu1ea 1peôa
Hepu1u noepuuuy nerna u konuka 1peôa pa ôype ueroea Hepu1u noepuuuy nerna u konuka 1peôa pa ôype ueroea Hepu1u noepuuuy nerna u konuka 1peôa pa ôype ueroea Hepu1u noepuuuy nerna u konuka 1peôa pa ôype ueroea
eenu•uua? eenu•uua? eenu•uua? eenu•uua?
ßerno ce Hepu •e1upu ny1a y 1oky ropuue: npeo Hepeue y
Hap1y, ppyro nocne npeuee1aeaua eola, kapa ce kop n•enuuer
ppyu1ea jaenajy uajeelu sax1eeu, 1pele y nepuopy uee1aua nune
u •e1ep1o npep jeceue npuxpauueaue unu uenocpepuo nocne
uera. Vkynua noepuuua nerna 1peôa pa ôype 75 pH. keappa1uux.

281. Kako ce Hepu noepuuua nerna? 281. Kako ce Hepu noepuuua nerna? 281. Kako ce Hepu noepuuua nerna? 281. Kako ce Hepu noepuuua nerna?
Hoepuuua nerna Hoxe pa ce Hepu u pa ce uspa•yua no
oproeapajyloj 1aônuuu unu noHoly paHa nopeneuor xuuoH ua
keappa1ule 5 x 5 cH. koju ce noc1aeu npeko cala ca nernoH. Ha 1aj
Cn. 33. Hpu•epulueaue caupy•e1a sa
xea1aue n•enuuer ppyu1ea
uac1aueuor y uynneH ppee1y:

1. uynne ppeo
2. n•enuue ppyu1eo y pynnu
3. caupy•e npu•epuleuo ua o1eop
pynne
4. o1eop ua pynnu
5. o1eopu oko caupy•e1a saHasauu
rnuuoH
6. uapc1peuuuua
149
ua•uu ce opHax oppelyje noepuuua nerna. Haj1a•uuje ce
noepuuua nerna yc1auoenaea mo1orpaHe1pujckuH He1opoH, anu
1o sax1eea mo1orpamucaue ceakor paHa u 1o ca oôe c1paue y
jepuakuH uu1epeanuHa (ceakux 10 paua). Oeaj He1op ce
npuHeuyje npeeuc1eeuo y uay•ue cepxe.

282. 282. 282. 282. Moxe nu pa ce saokpeue paH ca nernoH y eep1ukanuoH Moxe nu pa ce saokpeue paH ca nernoH y eep1ukanuoH Moxe nu pa ce saokpeue paH ca nernoH y eep1ukanuoH Moxe nu pa ce saokpeue paH ca nernoH y eep1ukanuoH
nonoxajy sa 90 nonoxajy sa 90 nonoxajy sa 90 nonoxajy sa 90 - -- - – – – – 180 180 180 180 ° °° °? ?? ?
Ako ce sax1eea pa ce, n•enuue ppyu1eo koje xueu y
kouuuuu ca ueoproeapajyluH pasHepaHa paHoea, npeHec1u y
ppyry kouuuuy, n•enap 1peôa npe ceera pa npoôa pa noc1aeu cale
ca nernoH 1j. pa ux noc1aeu ua pauuouanau ua•uu y uoee paHoee.
Hpu 1oHe uuje oôaeesuo pa ce ca•yea npe1xopuu nonoxaj nerna; y
uoee paHoee 1o Hoxe pa ce y•epc1u ua uajnoeonuuju ua•uu sa
n•enapa. Tako unp. ysak u eucok ca1 ca nernoH Hoxe pa ce saep1u
no pyxoj c1pauu y xopusou1anuu nonoxaj. Hc1o ce opuocu u ua
uspesueaue penoea cala ca nernoH, koju 1peôa pa ce okpeuy sa
180°y opuocy ua npe1xopuu nonoxaj. Op noceôuor sua•aja je pa
cale ca nernoH ôype poôpo y•epuleuo y uoeoH paHy (poeonuo je
pa ce noeexe sa uekonuko paua y kpc1). ßerno ce usnexe
uopHanuo •ak u kap uspesaue penoee cala, Hou1upaue y uoeu paH
okpeueHo sa 90 - – 180 °, pasyHe ce ako ce 1o ypapu no
oproeapajyloj 1eHnepa1ypu u no cyu•auoH pauy.

283. Kapa n•enuue ppyu1eo 283. Kapa n•enuue ppyu1eo 283. Kapa n•enuue ppyu1eo 283. Kapa n•enuue ppyu1eo ″ ″″ ″nna•e nna•e nna•e nna•e″ ″″ ″? ?? ?
H•enuue ppyu1eo ″nna•e″ kapa usryôu Ha1uuy. 8eyk koju
opajy ocupo1ene n•ene uajôone ce •yje yee•e unu pauy kapa oue
ue ne1e. ″Hna•″ Hoxe pa ce npekuue ako y n•enuue ppyu1eo
popaHo uoey onnoleuy Ha1uuy unu ce y kouuuuy noc1aeu ca1 ca
o1eopeuuH nernoH u jajuHa, unu speo Ha1u•uak.

284. Ko 284. Ko 284. Ko 284. Koje napee ôupajy n•ene kop usrpapue Ha1u•uaka, kop je napee ôupajy n•ene kop usrpapue Ha1u•uaka, kop je napee ôupajy n•ene kop usrpapue Ha1u•uaka, kop je napee ôupajy n•ene kop usrpapue Ha1u•uaka, kop
ueo•ekueauor ryôu1ka Ha1uue? ueo•ekueauor ryôu1ka Ha1uue? ueo•ekueauor ryôu1ka Ha1uue? ueo•ekueauor ryôu1ka Ha1uue?
150
OrnepoH je y1epleuo pa uajja•a n•enuua ppyu1ea ysrajajy
Ha1uuy op uajHnalux napeu. CaHo cnaôa ppyu1ea kopuc1e sa 1o
c1apuje napee. HpoHeueue Ha1uue ua 1aj ua•uu, oprajaue y jakoH
u npopyk1ueuoH ppyu1ey, npu noeonuuH knuHa1ckuH ycnoeuHa u
poôpoj nauu cy keanu1e1ue. Oue Hely1uH, ue Hory pa ce nopepe
ca Ha1uuaHa useepeuuH y pojeeuH Ha1u•uauuHa.

285. Kako ce saHeuyje c1apa Ha1uua uoeoH? 285. Kako ce saHeuyje c1apa Ha1uua uoeoH? 285. Kako ce saHeuyje c1apa Ha1uua uoeoH? 285. Kako ce saHeuyje c1apa Ha1uua uoeoH?
Hajnpe je ueonxopuo pa ce c1apa Ha1uua yHp1eu
npu1uckaueH ueuux rpypu u pa ce noc1aeu ua Hpexy kaeesa sa
Ha1uue y koHe je sa1eopeua onnoleua Hnapa Ha1uua a o1eop
sa1eopeu nap•e1oH Hepuouelepuor 1ec1a. OpHax nocne 1ora
kaees ce noc1aeu y oôesHa1u•euo ppyu1eo (ca oôe Ha1uue).
H•ene le pa usuecy Hp1ey Ha1uuy us kouuuue. 8a oeo epeHe uoea
Ha1uua npuHa Hupuce yHp1eneue Ha1uue u sa oko 1 ca1, pok
n•ene nojepy Hepuouelepuo 1ec1o u usuecy uanone Hp1ey
Ha1uuy, ocnoôoleua Hnapa Ha1uua le pa no•ue pa ucnyuaea
ceoje myukuuje y, sa uy, uoeoj cpepuuu. Kopuc1u ce u ppyru ua•uu
sa cHeuy Ha1uua ys kopuuleue pea kaeesa. V jepau ce sa1eopu
Cn. 34. Leojuu kaees no BupepHauy
151
c1apa Ha1uua 1ako pa ue Hoxe pa usale a y ppyru ce c1aeu uoea
Hnapa onnoleua Ha1uua u o1eop ce sa1eopu HepuouelepuuH
1ec1oH. Oôa kaeesa ce noc1aee y n•enuue ppyu1eo jepau po
ppyror. H•ene nojepy Hepuouelepuo 1ec1o u ocnoôalajy Hnapy
Ha1uuy.Hocne 1ora kaeesu ce eape us kouuuue u c1apa Ha1uua ce
yuuu1aea. Oeaj, caepeHeu ua•uu sa saHeuy Ha1uua kopuc1e
n•enapu HeHa•ke, c 1oH pasnukoH, u1o cy oea pea kaeesa
oôjepuueua, 1j. pea kaeesa koje paspeaja caHo jepua peue1ka
(cn.34).

286. Kako ce popaje Ha1uua y oôesHa1u•euo n•enuue ppyu1eo? 286. Kako ce popaje Ha1uua y oôesHa1u•euo n•enuue ppyu1eo? 286. Kako ce popaje Ha1uua y oôesHa1u•euo n•enuue ppyu1eo? 286. Kako ce popaje Ha1uua y oôesHa1u•euo n•enuue ppyu1eo?
Kouuuua ce sapuHu puHunuuoH oko 20 ny1a kpos ne1o
(ynas). Henocpepuo nocne 1ora uoea Ha1uua ce nyu1a yuy1pa ua
ynas kouuuue, anu ce ou sa1eapa ma1oH sa oko 30 cekyupu. Mano
kacuuje kouuuua ce nouoeo sapuHu oko 15 ny1a u ynas ce sa1eopu
sa oko 10 Huuy1a. Kop popaeaua ua oeaj ua•uu, kouuuua ue 1peôa
pa uHa ppyry Ha1uuy.

287. Kapa n•ene yôujajy popa1y, ueonnoleuy, Ha1uuy? 287. Kapa n•ene yôujajy popa1y, ueonnoleuy, Ha1uuy? 287. Kapa n•ene yôujajy popa1y, ueonnoleuy, Ha1uuy? 287. Kapa n•ene yôujajy popa1y, ueonnoleuy, Ha1uuy?
H•enuue ppyu1eo koje pyxe epeHe xueu ôes Ha1uue u y
kojeH ueHa Hnapux n•ena, yôuja Hnapy ueonnoleuy Ha1uuy kapa
ce y kouuuuy noc1aeu ca1 ca jajuHa u napeaHa.

288. Kako 1peôa pa ce oôpapu npoc1op y 1paucnop1uoH ppeeuoH 288. Kako 1peôa pa ce oôpapu npoc1op y 1paucnop1uoH ppeeuoH 288. Kako 1peôa pa ce oôpapu npoc1op y 1paucnop1uoH ppeeuoH 288. Kako 1peôa pa ce oôpapu npoc1op y 1paucnop1uoH ppeeuoH
kaeesy sa Ha1uuy, pa ôu ce ca•yeano Hepuouelepuo 1ec1o? kaeesy sa Ha1uuy, pa ôu ce ca•yeano Hepuouelepuo 1ec1o? kaeesy sa Ha1uuy, pa ôu ce ca•yeano Hepuouelepuo 1ec1o? kaeesy sa Ha1uuy, pa ôu ce ca•yeano Hepuouelepuo 1ec1o?
Ako ce Ha1uua npeuocu ua eenuko pac1ojaue unu ua ppyru
ua•uu ce sax1eea pa pyxe epeHe npoeepe y 1paucnop1uoH
ppeeuoH kaeesy, ueonxopuo je pa openak, oppeleu sa
Hepuouelepuo 1ec1o ôype oônueeu eockoH. To ce sax1eea pa ôu
ce o•yeana xpaua sa Ha1uuy. Bes 1akee oôpape, eopa kojy cappxu
1ec1o le ôu1u ynujeua op ppeeuux supoea kaeesa, ouo ce cyuu u
noc1aje uekopucuo sa Ha1uuy u n•ene npa1une.

289. Kapa n•enuue ppyu1eo poc1uxe HakcuHyH y ceoH paseojy? 289. Kapa n•enuue ppyu1eo poc1uxe HakcuHyH y ceoH paseojy? 289. Kapa n•enuue ppyu1eo poc1uxe HakcuHyH y ceoH paseojy? 289. Kapa n•enuue ppyu1eo poc1uxe HakcuHyH y ceoH paseojy?
152
H•enuue ppyu1eo poc1uxe HakcuHyH y ceoH paseojy kapa
npec1aue pa usrpalyje 1py1oecke lenuje y paHy rpaleeuaky, Ha
pa y ppyruH ppyu1euHa ux rpape uu1eusueuo, ako cy epeHeucku
ycnoeu noropuu. Oeaj ycnoe 1peôa n•enap pa sua ako xole ua
epeHe pa cnpe•u pojeue koje yHuoroHe cHauyje npopyk1ueuoc1
n•enuuer ppyu1ea.

290. Moxe nu y jepuoj kouuuu 290. Moxe nu y jepuoj kouuuu 290. Moxe nu y jepuoj kouuuu 290. Moxe nu y jepuoj kouuuuu sajepuu•ku pa xueu uekonuko u sajepuu•ku pa xueu uekonuko u sajepuu•ku pa xueu uekonuko u sajepuu•ku pa xueu uekonuko
Ha1uua? Ha1uua? Ha1uua? Ha1uua?
Onucauu y cneuujanusupauoj nu1epa1ypu, ua•uuu sa
mopHupaue n•enuuer ppyu1ea ca uekonuko Ha1uua cy
uu1epecau1uu, uo ueHajy npak1u•uo sua•eue. 8ajepuu•ku xueo1
ca c1apoH Ha1uuoH je Horyl, anu Hnape u npopyk1ueue Ha1uue
Hory pa xuee sajepuo caHo y usyse1uuH cny•ajeeuHa. Ornepu, pa
ce ppxe y jepuoj kouuuuu euue Ha1uua, oôu•uo ue pajy xeneue
pesyn1a1e. 8a noja•aeaue n•enuuer ppyu1ea 1akae sajepuu•ku
xueo1 Hoxe pa ce oc1eapu npe ceera y ne1o. V 1oH cny•ajy je
npenopy•nueo pa ce Ha1uua noHoluuua opeoju op n•enuuer
ppyu1ea xoHoreuoH nperpapuoH packoH.

291. La nu je yHecuo cnaja1u pea cnaôa n•enuua ppyu1ea? 291. La nu je yHecuo cnaja1u pea cnaôa n•enuua ppyu1ea? 291. La nu je yHecuo cnaja1u pea cnaôa n•enuua ppyu1ea? 291. La nu je yHecuo cnaja1u pea cnaôa n•enuua ppyu1ea?
8a cnaôo n•enuue ppyu1eo cHa1pa ce ppyu1eo koje ua
kpajy Hap1a uuje noceno 4 paHa 1una LB unu ßP – . Cnajaue pea
cnaôa ppyu1ea uuje yHecuo, sa1o u1o u 1o cnojeuo Hoxe pa ôype
cnaôo, na ce ue noc1uxe xeneuu pesyn1a1.Hajôone je cnaôo
ppyu1eo npunoju1u jakoH ppyu1ey.

292. Kapa ce npak1ukyje npunajaue cnaôor ppyu1ea jakoH u o 292. Kapa ce npak1ukyje npunajaue cnaôor ppyu1ea jakoH u o 292. Kapa ce npak1ukyje npunajaue cnaôor ppyu1ea jakoH u o 292. Kapa ce npak1ukyje npunajaue cnaôor ppyu1ea jakoH u o
•eHy 1peôa eopu1u pa•yua y 1oH cny•ajy? •eHy 1peôa eopu1u pa•yua y 1oH cny•ajy? •eHy 1peôa eopu1u pa•yua y 1oH cny•ajy? •eHy 1peôa eopu1u pa•yua y 1oH cny•ajy?
Hpu cnajauy n•enuuux ppyu1aea 1peôa eopu1u pa•yua o
sppaec1eeuoH c1auy. Hajnoropuuje epeHe je y nponele unu
nepuop npep jeceue npuxpauueaue. Hs cnaôor ppyu1ea yee•e
opc1pauu1u Ha1uuy a cy1papau usepuu1u npunajaue.

153
293. L1a npeuoce u u1a ue npeuoce n•ene y kyuuuuu? 293. L1a npeuoce u u1a ue npeuoce n•ene y kyuuuuu? 293. L1a npeuoce u u1a ue npeuoce n•ene y kyuuuuu? 293. L1a npeuoce u u1a ue npeuoce n•ene y kyuuuuu?
V kouuuuu n•ene npeuoce Hep us cala ca jepuor Hec1a ua
ppyro, ako je 1o ueonxopuo, cyeuuau eocak ca c1apor cala npu
npepapu u popapu uuxoeoj, (npeeuc1eeuo ua 1py1oeckuH lenujaHa
npep nponeluy cesouy). H•ene ue npeuoce noneu cHeu1eu y caly,
oue ra ysuHajy o1ypa caHo kop ueroeaua nerna. Kapa n•ene
uskousyHupajy sanuxe noneua, Ha1uua nonoxu y npasue lenuje
jaja unu ux n•ene papunuue nonyue HepoH.

294. Mory nu y n•enuueH ppyu1ey pa ce nopep ueonnoleue 294. Mory nu y n•enuueH ppyu1ey pa ce nopep ueonnoleue 294. Mory nu y n•enuueH ppyu1ey pa ce nopep ueonnoleue 294. Mory nu y n•enuueH ppyu1ey pa ce nopep ueonnoleue
Ha1uue nojaee naxue Ha1uue? Ha1uue nojaee naxue Ha1uue? Ha1uue nojaee naxue Ha1uue? Ha1uue nojaee naxue Ha1uue?
ßaxua Ha1uua (eupu nu1aue 88) Hoxe pa ce nojaeu y
n•enuueH ppyu1ey ca ueonnoleuoH Ha1uuoH y cny•ajy kapa ce
oua pyxe epeHe ue napu ca 1py1oH. Hocne onnoleua Ha1uue,
naxue Ha1uue npopyxaeajy pa nonaxy jaja, anu ca noc1eneuuH
yeelaeaueH nerna cee n•ene ce ykny•yjy y ueroeo ueroeaue u
naxue Ha1uue npec1ajy pa nonaxy jaja.

295. Hsnely nu naxue Ha1uue us kouuuue u pouoce nu uek1ap? 295. Hsnely nu naxue Ha1uue us kouuuue u pouoce nu uek1ap? 295. Hsnely nu naxue Ha1uue us kouuuue u pouoce nu uek1ap? 295. Hsnely nu naxue Ha1uue us kouuuue u pouoce nu uek1ap?
ßaxue Ha1uue usnely us kouuuue ua nauy u pouoce uek1ap
anu y Huoro Hauoj konu•uuu op ppyrux (uopHanuux) n•ena. 8ôor
1ora y ppyu1ey rpe 60° op n•ena papunuua noc1ajy naxue
Ha1uue (1se. 1py1oecko ppyu1eo - eupu nu1aue 297) -
npouseopua Hepa sua•ajuo onapa. Kao npuHep Hory pa nokaxy
pesyn1a1u ornepa npoeepeuux op cee1ckux n•enapa; uspa•yua1o
je pa 1 kr. n•ena uopHanuor n•enuuer ppyu1ea npouseepe 21,4 kr.
Hepa, ppyu1eo ca 20° naxuux Ha1uua 17,5 kr. a ca 50 - 60 °
naxuux Ha1uua caHo 7,4 kr.

296. Kako ce opc1pauyjy naxue Ha1uue? 296. Kako ce opc1pauyjy naxue Ha1uue? 296. Kako ce opc1pauyjy naxue Ha1uue? 296. Kako ce opc1pauyjy naxue Ha1uue?
H•enuue ppyu1eo, y koHe uHa naxuux Ha1uua, npeuocu ce
ca kouuuuoH ua ppyro Hec1o a ua ueuo Hec1o ce noc1aeu ppyra
cnu•ua kouuuua ca HnapoH Ha1uuoH koja nonaxe jaja, ca uenuH
ppyu1eoH, ca nernoH. ße1o (ynas) kouuuue ce npu1eopu 1ako pa
154
caHo jepua n•ena Hoxe pa npole. Ha 1aj ua•uu usne1uuue us
ppyu1ea ca naxuuH Ha1uuaHa ce epalajy ua c1apo Hec1o (y uoey
kouuuuy) u kpos c1euueu o1eop ynase y kouuuuy ca HnapoH
Ha1uuoH. V 1py1oeckoH ppyu1ey ceaku pau ce nukeupupa no jepau
paH ca jajuHa nonoxeuuH op naxuux Ha1uua.

297. L1a ce noppasyHeea nop nojHoH 1py1oecko ppyu1eo? 297. L1a ce noppasyHeea nop nojHoH 1py1oecko ppyu1eo? 297. L1a ce noppasyHeea nop nojHoH 1py1oecko ppyu1eo? 297. L1a ce noppasyHeea nop nojHoH 1py1oecko ppyu1eo?
Tpy1oecko ppyu1eo (ca naxuuH Ha1uuaHa) je ppyu1eo koje
je pyxe epeHe oc1ano ôes Ha1uue (unu ako Ha1uua uuje onnoleua
unu us uekor pemek1a nonaxe caHo ueonnoleua jaja), pesyn1a1
1ora je pa jaja nonaxy naxue Ha1uue. Op 1ux jaja ce paseujajy caHo
1py1oeu.

298. Moxe nu pa ce y1eppu n•enuue ppyu1eo y koHe uHa naxua 298. Moxe nu pa ce y1eppu n•enuue ppyu1eo y koHe uHa naxua 298. Moxe nu pa ce y1eppu n•enuue ppyu1eo y koHe uHa naxua 298. Moxe nu pa ce y1eppu n•enuue ppyu1eo y koHe uHa naxua
Ha1uua? Ha1uua? Ha1uua? Ha1uua?
Lpyu1eo y koHe uHa naxua Ha1uua Hoxe pa ce y1eppu caHo
ys y•eule n•enapa. H•ene y ueHy 1euko npuHajy Ha1uuy sa1o
u1o 1y ueHa n•ena koje Hory pa npouseope Hne•. Cnauaeaue
1akeor ppyu1ea je Horyle, kapa ce noc1aee pea paHa ca
sa1eopeuuH nernoH kop kojux cy no•ene pa ce nery Hnape n•ene.
Hocne 4 paua kouuuua 1peôa pa ce npernepa u usrpaleuu
Ha1u•uauu pa ce nopyue a 2 ca1a kacuuje usHely oea pea paHa
ce noc1aeu kaees ca HnapoH Ha1uuoH koja nonaxe jaja, ôes n•ena
npa1una. V kaeesy je Ha1uua sa1eopeua ca oko 50 uH. kyôuux
Hepuouelepuor 1ec1a. Kou1ponuu npernep ce epuu ncne jepue
cepHuue. Kapa y npupopu ueHa naue n•ene 1peôa pa ce npuxpaue
yee•e uelepuuH cupynoH.

299. L1a ce noppasyHeea nop nojHoH ne1 y Hec1y? 299. L1a ce noppasyHeea nop nojHoH ne1 y Hec1y? 299. L1a ce noppasyHeea nop nojHoH ne1 y Hec1y? 299. L1a ce noppasyHeea nop nojHoH ne1 y Hec1y?
ße1 y Hec1y epue n•ene papunuue npu npoee1paeauy
kouuuue. Oue c1auy ua jepuo Hec1o, npuppxaeajy ce sa kouuuuy
uoraHa, 1a•uuje sa none1anky. Okpeuy1e cy rnaeoH npeHa ne1y
(ynasy) u kpunuHa epue nenesaue.

155
300. Kapa n•enuue ppyu1eo Hoxe pa ce yryuu ycnep uepoc1a1ka 300. Kapa n•enuue ppyu1eo Hoxe pa ce yryuu ycnep uepoc1a1ka 300. Kapa n•enuue ppyu1eo Hoxe pa ce yryuu ycnep uepoc1a1ka 300. Kapa n•enuue ppyu1eo Hoxe pa ce yryuu ycnep uepoc1a1ka
easpyxa? easpyxa? easpyxa? easpyxa?
H•enuue ppyu1eo Hoxe pa ce yryuu y ceako ropuuue poôa
ycnep cny•ajuor unu uaHepuor sa1eapaua kouuuue: ne1o Hoxe pa
ce sa1eopu unp. op xueo1uue koja je c1ana npep uera u ca snoH
uaHepoH 1o Hoxe pa ypapu •oeek. V 1oky suHe ne1o Hoxe pa ce
sanyuu op Hp1eux n•ena u ako ux n•ene ue usôaue ua epeHe,
n•enuue ppyu1eo Hoxe pa yruue ycnep uepoc1a1ka easpyxa. To
Hoxe pa ce pecu u y ne1o, ako y nepuopy usroua 1py1oea n•enap
peuu pa popa, y ppyu1eo ôes Ha1uue ca eenukuH ôpojeH 1py1oea,
Hnapy Ha1uuy koja nonaxe jaja u 1o kapa y npupopu ueHa naue.
Muora n•enuua ppyu1ea yruuy op yryueua kop 1paucnop1a
kouuuua ako y uuHa uuje oôesôeleua poeonua eeu1unauuja, a
npoc1op sa kpe1aue n•ena je Hanu u ueypoôau.

Cn. 35. LeHa pouer npoee1paeaua

1. okpelyla none1anka; 2. npoc1op sa kpe1aue n•ena;
3. puo kouuuue; 4. xu•aua Hpexa; 5. ne1ea sa sa1eapaue
ynasa ua sapueH peny npoc1opa sa kpe1aue n•ena

156
301. Ho •eHy ce pasnukyje poua u npepua eeu1unauuja 301. Ho •eHy ce pasnukyje poua u npepua eeu1unauuja 301. Ho •eHy ce pasnukyje poua u npepua eeu1unauuja 301. Ho •eHy ce pasnukyje poua u npepua eeu1unauuja
(npoee1paeaue) kouuuue? (npoee1paeaue) kouuuue? (npoee1paeaue) kouuuue? (npoee1paeaue) kouuuue?
Kop poue eeu1unauuje easpyx npopupe y kouuuuy kpos puo,
a kop npepue kpos o1eope ua Hpexu Hou1upauoj ua npepuoj
c1pauu kouuuue. Kop pouer npoee1paeaua (cn. 35) y cnoôopau
npoc1op ua puy Hoxe pa ce noc1aeu xpauunuua u 1ako n•ene
uHajy npuc1yn po ue. Taj ua•uu eeu1unauuje Hely1uH sax1eea…Cn. 36. LeHa npepuer npoee1paeaua

1. sau1u1a npoc1opa sa kpe1aue n•ena op cyu•eeux spaka
2. xu•aua Hpexa y npoc1opy sa kpe1aue n•ena
3. usonoeaua npepua c1pauuua kouuuue
4. kauan sa uupkynauujy easpyxa
5. none1anka
6. rpauu•uuk none1anke
7. npaeau kpe1aua n•ena no sa1eapauy none1anke
8. epa1auua
9. 1onno1ua usonauuja
10. c1akno
157noeenuky eucuuy kouuuue u uuje noropau sa cenele n•enapeue a
ocuH 1ora je u cnoxeu sa uspapy u sa1o ce pe1ko kopuc1u. Kop
npepuer npoee1paeaua (cn. 36), kouuuua ce npopyxyje uanpep
caHo 4 cH. u uspeojeuu npoc1op je poôpo sau1uleu op nperpeeaua
cyu•eeuH spauuHa a kpos xu•auy Hpexy op cnonuux y1uuaja.
Hpoc1a kouc1pykuuja u uenoc1ojaue onacuoc1u op yryueua
n•enuuux ppyu1aea y 1akeoj kouuuuu, poeeno je po uupoke
npuHeue eeu1unauuje ua oeaj ua•uu y Cnoea•koj.

302. Kapa je Horyle pa ce oôpue kouuuua y ppyroH npaeuy? 302. Kapa je Horyle pa ce oôpue kouuuua y ppyroH npaeuy? 302. Kapa je Horyle pa ce oôpue kouuuua y ppyroH npaeuy? 302. Kapa je Horyle pa ce oôpue kouuuua y ppyroH npaeuy?
Hajnoeonuuje epeHe sa npoHeuy npaeua ne1a n•ena je
nepuop npep npeo nponeluo oône1aue unu opHax nocne
npeHeu1aua kouuuua ua pac1ojaue ue Haue op 5 kH.


H•enuue cale H•enuue cale H•enuue cale H•enuue cale

303. L1a npepc1aena n•enuue cale u konuko ra epc1a uHa? 303. L1a npepc1aena n•enuue cale u konuko ra epc1a uHa? 303. L1a npepc1aena n•enuue cale u konuko ra epc1a uHa? 303. L1a npepc1aena n•enuue cale u konuko ra epc1a uHa?
H•enuue cale ca usrpaleuuH n•enuuuH lenujaHa je oôu•uo
noc1aeneuo y paHoee. 8aeucuo op 1ora ca kojuH n•enuuuH
npouseopoH je nonyueuo ouo Hoxe ôu1u ca HepoH, ca noneuoH, ca
nernoH unu koHôuuoeauo ca HepoH u noneuoH, ca nernoH u
noneuoH, ca nernoH noneuoH u HepoH. HpeHa uaHeuu ouo Hoxe
pa ôype sa ueroeaue n•ena papunuua, 1py1oea u koHôuuoeauo.
OcuH 1ora uHa cala ca rpôaeuH nernoH (eupu nu1aue 186) u
uenpaeunuo usrpaleuo.

304. Koje n•enuue cale ce cHa1pa sa ckopo uoeo u kapa ce 304. Koje n•enuue cale ce cHa1pa sa ckopo uoeo u kapa ce 304. Koje n•enuue cale ce cHa1pa sa ckopo uoeo u kapa ce 304. Koje n•enuue cale ce cHa1pa sa ckopo uoeo u kapa ce
kopuc1u? kopuc1u? kopuc1u? kopuc1u?
8a ckopo uoeo ce cHa1pa cale ca xy1oH u xy1okameuoH
ôojoH y kojeH je opueroeauo caHo pee reuepauuje n•ena. Ouo ce
158
ueuu u sa1o 1peôa Hapnueo pa ce •yea. Moxe ycneuuo pa ce
uckopuc1u kop saHeue c1apor cala y kouuuuu, sa1o u1o y uera
Ha1uua papo nonaxe jaja, a n•ene cknapuu1e sanuxe xpaue. OcuH
1ora 1o cale je Huoro noropuo sa ponyuy uac1aeaka kouuuue npep
no•e1ak naue ca uuneH pa ce noja•a npopyk1ueuoc1 n•enuuer
ppyu1ea.

305. Koja c1paua ca1a 1peôa pa ce cHa1pa npea? 305. Koja c1paua ca1a 1peôa pa ce cHa1pa npea? 305. Koja c1paua ca1a 1peôa pa ce cHa1pa npea? 305. Koja c1paua ca1a 1peôa pa ce cHa1pa npea?
8a npey c1pauy cala ce ysuHa oua y kojy je n•enuue
ppyu1eo npeo sano•eno pa cknapuu1u uek1ap unu noneu u rpe je
Ha1uua uajnpe no•ena pa nonaxe jaja. Ako je cale nonyueuo
nernoH ca oôe c1paue, npea c1paua le ôu1u oua ca koje le ce
uajnpe usnelu Hnape n•ene. Hu1epecau1uo je pa Ha1uua
sano•uue pa nonaxe jaja ua ouoj c1pauu cala koja uuje y pepy ca
nernoH ppyror cala. V 1oH cny•ajy sa npey c1pauy ue Hoxe pa ce
ysHe oua c1paua koja je cynpo1ua op nerna. V uac1aeky kouuuue
sa npey c1pauy ce ysuHa oua koja je euue nonyueua HepoH.

306. L1a je eou1uua (eockoeapuua)? 306. L1a je eou1uua (eockoeapuua)? 306. L1a je eou1uua (eockoeapuua)? 306. L1a je eou1uua (eockoeapuua)?
Bockoeapuua je oc1a1ak nocne npepape cala us kora je
eocak eel usey•eu kyeaueH y eopu, unu npe1onnaeaueH y
cyu•auoH, napuoH unu enek1pu•uoH 1onuouuky. Hocne 1onneua
cala y eockoeapuuu oc1aje useecua konu•uua eocka koja ce ue
Hoxe useylu ua yoôu•ajeu ua•uu. Ho1nyuo Hoxe pa ce usey•e
caHo xeHujckuH ny1eH unp. kpos ekc1pakuujy ca ôeusuuoH.

307. L1a npepc1aena 307. L1a npepc1aena 307. L1a npepc1aena 307. L1a npepc1aena ″ ″″ ″puene puene puene puene″ ″″ ″ cale? cale? cale? cale?
″Luene″ cale cy usrpapune n•ene ôes Heuaua •oeeka.
Takeo cale usrpalyje ceaku poj koju ce uacenuo y npe1xopuo
ualeuo, op n•ena useupuuua, cknouuu1e (uynne c1aôno ppee1a,
c1eua, npasua kouuuua, rpaua ppee1a u pp.). V uuHa n•ene
usrpalyjy cale nop yrnoH op 45° npeHa ne1y (ynasy) u yeek y
ycnpaeuoH nonoxajy. V 1uH ycnoeuHa n•ene ue Hory pa usrpape
159
uekonuko ca1oea y oônuky napanenuux nno•a u ua jepuakoH
pac1ojauy jepua op ppyre (35 - 38 HH.) kao y kouuuuu.

308. Koje n•enuue lenuje cy npopyxeue, kapa ce jaenajy u sa 308. Koje n•enuue lenuje cy npopyxeue, kapa ce jaenajy u sa 308. Koje n•enuue lenuje cy npopyxeue, kapa ce jaenajy u sa 308. Koje n•enuue lenuje cy npopyxeue, kapa ce jaenajy u sa
u1a ce kopuc1e? u1a ce kopuc1e? u1a ce kopuc1e? u1a ce kopuc1e?
Hpopyxeue cy oue lenuje n•ena papunuua koje cy pyxe op
13 HH. H•ene ux usrpalyjy kapa je pac1ojaue usHely cpepuua cala
(pea cycepua ca1a) eela op 36 HH. Cale ca uspyxeuuH lenujaHa
ce nojaenyje y uac1aeuuHa kouuuua sa1o u1o n•enap noc1eneuo
ypanaea paHoee jepau op ppyror, pok n•ene ue sa1eope Hep y
uuHa. Cale noc1aeneuo ua pac1ojauy po 50 HH. kopuc1u ce
pauac y kouuuuaHa ca nonyuac1aeuuHa. V uera Ha1uua ue
nonaxe jaja u sa1o je noc1aenaue XaueHauoee peue1ke usHely
nnopuu1a u uac1aeka caceuH ueno1peôuo. Hoc1eneuo ypanaeaue
cala y uac1aeky ua pac1ojaue po 90 HH. ce kopuc1u sa poôujaue
Hepa y ôokcecuHa.

309. Kako ce uspa•yuaea ôpoj lenuja ua 1 pH. keappa1uoH c 309. Kako ce uspa•yuaea ôpoj lenuja ua 1 pH. keappa1uoH c 309. Kako ce uspa•yuaea ôpoj lenuja ua 1 pH. keappa1uoH c 309. Kako ce uspa•yuaea ôpoj lenuja ua 1 pH. keappa1uoH ca oôe a oôe a oôe a oôe
c1paue cala? c1paue cala? c1paue cala? c1paue cala?
Ha paHoeuHa ca eou1auoH ocuoeoH n•ene usrpalyjy cale ca
oôe c1paue. 8a1o kop oppelueaua ôpoja lenuja 1peôa pa ce
ypeoju noepuuua usrpaleuor cala u nocne 1ora pa ce poôujeua
eenu•uua nopenu ua noepuuuy nonpe•uo ce•eue jepue lenuje.
Kao pesyn1a1 poôule ce ôpoj lenuja ca oôe c1paue cala. Hnp. pa
ce uspa•yua ôpoj lenuja ua 1 pH. keappa1uoH noepuuue cala
1peôa pa usepuuHo cnepely Ha1eHa1u•ky papuy: 20.000 : 25,36 =
788 lenuja, npu noepuuuu kop nonpe•uo ce•eue jepue lenuje
25,36 HH. keappa1uux (eupu nu1aue 310 u 311).

310. Kako ce oppelyje noepuuua nonpe•uo ce•eue jepue n•enuue 310. Kako ce oppelyje noepuuua nonpe•uo ce•eue jepue n•enuue 310. Kako ce oppelyje noepuuua nonpe•uo ce•eue jepue n•enuue 310. Kako ce oppelyje noepuuua nonpe•uo ce•eue jepue n•enuue
lenuje? lenuje? lenuje? lenuje?
160
Ako je ueonxopuo pa ce oppepu npoce•au ôpoj lenuja y caly,
1peôa npe 1ora pa ce uspa•yua noepuuua nonpe•uo ce•eue jepue
lenuje. To ce epuu ua cnepelu ua•uu. Benu•uua uupuue lenuje
(npe•uuk ynucaue kpyxuuue y lenuju) ce Huoxu uc1oH eenu•uuoH
u poôujeuu ôpoj ce Huoxu ca cuuycoH yrna op 60° (1j. ca ôpojeH
0,866). Tako unp. kop npe•uuka lenuje
5,4 HH. poôuja ce cnepelu pesyn1a1:
5,4 x 5,4 x 0,866 = 25,36 HH.
keappa1uux, 1j. noepuuua nonpe•uo
ce•eue lenuje je paeua keappa1y
npe•uuka ynucaue kpyxuuue
noHuoxeue cuuycoH yrna 60°.

311. Kako ce oppelyje 1a•au npe•uuk 311. Kako ce oppelyje 1a•au npe•uuk 311. Kako ce oppelyje 1a•au npe•uuk 311. Kako ce oppelyje 1a•au npe•uuk
lenuje n•ene papunuue? lenuje n•ene papunuue? lenuje n•ene papunuue? lenuje n•ene papunuue?
8a 1a•uo oppelueaue npe•uuka
lenuje (1j. npe•uuka kpyxuuue ynucaue
y uy) 1peôa pa ce usHepu pyxuua (y
HunuHe1puHa) 10 lenuja pacnopeleuux
jepua po ppyre u poôujeua eenu•uua pa
ce nopenu ca 10. Hnp. pyxuua 10
lenuja je 1a•uo 54 HH; kapa ce 1o
nopenu ca 10 poôule ce npe•uuk
ynucaue kpyxuuue y lenuju - 5,4HH.

312. Kako 1peôa pa ce okpely 312. Kako 1peôa pa ce okpely 312. Kako 1peôa pa ce okpely 312. Kako 1peôa pa ce okpely paHoeu paHoeu paHoeu paHoeu
ca caleH npu npernepy kouuuue? ca caleH npu npernepy kouuuue? ca caleH npu npernepy kouuuue? ca caleH npu npernepy kouuuue?
Hocne ealeua paHa us kouuuue
ou 1peôa pa ce ppxu y nonoxajy
osua•euoH ca nosuuujoH u ua cnuuu 37.
Hocne 1ora paH ce noc1aena 1ako pa
Hy ropua c1paua ôype y eep1ukanuoH
nonoxajy (nosuuuja II). Hpu 1oHe
pecuoH pykoH npuppxaeaHo paHe (kpaj
Cn. 37.
Ha•uu okpe1aua
paHa npu npernepy
kouuuue.
161
paHa) oposro a neeoH paHe koje je pone. V 1oH nonoxajy paH ce
saep1u oko ca1ououe ua ppyry c1pauy (nosuuuja III). Hs nosuuuje III
1peôa pa npele y nosuuujy IV u npu 1oHe oôe pyke poly kao y
nosuuuju I.

313. Kako ce n•ene yknauajy ca c 313. Kako ce n•ene yknauajy ca c 313. Kako ce n•ene yknauajy ca c 313. Kako ce n•ene yknauajy ca cala u kapa Hory pa ce c1pecajy? ala u kapa Hory pa ce c1pecajy? ala u kapa Hory pa ce c1pecajy? ala u kapa Hory pa ce c1pecajy?
H•ene 1peôa pa ce ôpuuy a uukako pa ce c1pecajy ca
paHoea ca nernoH, sa1o u1o npu ou1puH nokpe1uHa sa1eopeuo
nerno koje je y npouecy npeoôpaxaja us ny1ke y uHaro Hoxe pa ce
noepepu. H•ene Hory pa ce c1pecajy ca paHoea ca sa1eopeuuH
HepoH pa ôu ce npunpeHunu ôpso sa panu nocao.

314. Koju u konuku ôpoj paHoea Hoxe pa ce npeHec1u us 314. Koju u konuku ôpoj paHoea Hoxe pa ce npeHec1u us 314. Koju u konuku ôpoj paHoea Hoxe pa ce npeHec1u us 314. Koju u konuku ôpoj paHoea Hoxe pa ce npeHec1u us
nnopuu1a y Hepuu1e? nnopuu1a y Hepuu1e? nnopuu1a y Hepuu1e? nnopuu1a y Hepuu1e?
Bes pusuka pa ce cnpe•u paseoj n•enuuer ppyu1ea, us
nnopuu1a y Hepuu1e Hoxe pa ce npeHec1u uajeuue 3 paHa ca
sa1eopeuuH nernoH. Oeo ce papu oôaeesuo kapa ce xenu pa ce
npouupu nnopuu1e. Mely pea op uux Hoxe pa ce noc1aeu jepau
paH ca o1eopeuuH nernoH koju Hoxe pa ôype pemopHucau, c1ap u
cn. Ha Hec1o usealeuux paHoea us nnopuu1a noc1aenajy ce
paHoeu ca ca1uoH ocuoeoH (cHa1paHo pa je ôone jepau po ppyror
u ca jepuor kpaja).

315. Kako Hoxe pa ce y1eppu no paHy rpaleeuaky pa cy 315. Kako Hoxe pa ce y1eppu no paHy rpaleeuaky pa cy 315. Kako Hoxe pa ce y1eppu no paHy rpaleeuaky pa cy 315. Kako Hoxe pa ce y1eppu no paHy rpaleeuaky pa cy
nnopuuuu paHoeu oc1apenu? nnopuuuu paHoeu oc1apenu? nnopuuuu paHoeu oc1apenu? nnopuuuu paHoeu oc1apenu?
V anpuny n•ene no•uuy pa usrpalyjy y paHy rpaleeuaky
1py1oecke lenuje. Ako cy ocuoee 1ux lenuja kameue unu 1aHuo
kameue 1o nokasyje pa je eocak y nnopuu1y c1ap (n•ene rpape
1py1oecke lenuje op eocka koju ysuHajy op oc1a1aka c1apor cala
sa1o u1o jou uucy npouseene caHe poeonuy konu•uuy uera).
Kapa ak1ueuoc1 eou1auux xnespa, kop noeelaua ôpoja Hnapux
n•ena, oja•a, pac1e u ôpoj lenuja usrpaleuux op uoeor eocka
(•uc1or) u sa1o cy ôene. E1o sau1o, pyro kopuuleue nnopuuuux
paHoea Hoxe pa ce oppepu no ôoju usrpaleuux 1py1oeckux lenuja.
162

316. Kapa uuje ueonxopuo pa ce kopuc1u XaueHauoea peue1ka? 316. Kapa uuje ueonxopuo pa ce kopuc1u XaueHauoea peue1ka? 316. Kapa uuje ueonxopuo pa ce kopuc1u XaueHauoea peue1ka? 316. Kapa uuje ueonxopuo pa ce kopuc1u XaueHauoea peue1ka?
Ako sa Hepuu1e kopuc1uHo paHoee •uju ykynau ôpoj lenuja
ca oôe c1paue je Hauu op 706 ua 1 pH. keappa1uoH, y n•enuue
ppyu1eo uuje ueonxopuo noc1aeu1u XaueHauoey peue1ky, sa1o
u1o Ha1uua uele pa nonoxu jaja y eenuke lenuje pok ue nonyuu
ueo npoc1op y nnopuu1y.

317. Konuko epeHeua ce ca•yea kop n•ena uuc1u 317. Konuko epeHeua ce ca•yea kop n•ena uuc1u 317. Konuko epeHeua ce ca•yea kop n•ena uuc1u 317. Konuko epeHeua ce ca•yea kop n•ena uuc1uuk1 sa usrpapuy uk1 sa usrpapuy uk1 sa usrpapuy uk1 sa usrpapuy
cala? cala? cala? cala?
Huc1uuk1 rpapue kop n•ena oôu•uo ce nokasyje op
cpepuue anpuna po kpaja aeryc1a. Ha ueroe npopyxe1ak y
nponele u jeceu Hoxe pa y1u•e n•enap. Tako ua npuHep,
nocnepuer paua aeryc1a oôpasoeau je poj ca HnapoH onnoleuoH
Ha1uuoH u uaceneua je kouuuua y kojoj je ôuno caHo pee ca1ue
ocuoee. Hocne oôunuor npuxpauueaua n•ene cy usrpapune ceo
cale. Ma1uua je y uux nonoxuna jaja u n•ene cy opueroeane
nerno. V cnepeloj ropuuu 1o n•enuue ppyu1eo je uHano epno
eucoky npopyk1ueuoc1.

318. Kapa u ua 318. Kapa u ua 318. Kapa u ua 318. Kapa u ua koje Hec1o ce noc1aena npeu paH ca ca1uoH koje Hec1o ce noc1aena npeu paH ca ca1uoH koje Hec1o ce noc1aena npeu paH ca ca1uoH koje Hec1o ce noc1aena npeu paH ca ca1uoH
ocuoeoH? ocuoeoH? ocuoeoH? ocuoeoH?
Hpeu paH ca ca1uoH ocuoeoH noc1aena ce y kouuuuy kapa
ce nojaeu y n•enuueH ppyu1ey uuc1uuk1 sa usrpapuy cala, u1o y
1akeoH c1eneuy pa n•ene no•uuy pa ra usrpalyjy opHax nocne
noc1aenaua ca1ue ocuoee.PaH ce noc1aena usHely paHa ca
nernoH u noneuoeor npaxa.

319. Kapa ca1ua ocuoea Hoxe pa ce noc1aeu usHely paHoea ca 319. Kapa ca1ua ocuoea Hoxe pa ce noc1aeu usHely paHoea ca 319. Kapa ca1ua ocuoea Hoxe pa ce noc1aeu usHely paHoea ca 319. Kapa ca1ua ocuoea Hoxe pa ce noc1aeu usHely paHoea ca
nernoH? nernoH? nernoH? nernoH?
Ca1ua ocuoea Hoxe pa ce noc1aeu usHely paHoea ca
nernoH kapa je uuc1uuk1 sa usrpapuy cala kop n•ena paseujeu
no1nyuo. To oôu•uo ôype no•e1koH Haja. Ca1ua ocuoea ce noc1aeu
usHely pea paHa ca sa1eopeuuH nernoH. Hsnexeue Hnape n•ene
163
ôpso usrpalyjy ca1ue ocuoee a Ha1uua nonaxe jaja y usrpaleue
lenuje. Hpu 1oHe ce ôuonouka uenuua ue uapyuaea, 8a1o u1o ôu
Ha1uua u uua•e nonarana jaja y lenuje us kojux cy usaune Hnape
n•ene.

320. Kako ce oôpasyjy o1eopu y nnopuuuoH caly u •eHy cnyxe? 320. Kako ce oôpasyjy o1eopu y nnopuuuoH caly u •eHy cnyxe? 320. Kako ce oôpasyjy o1eopu y nnopuuuoH caly u •eHy cnyxe? 320. Kako ce oôpasyjy o1eopu y nnopuuuoH caly u •eHy cnyxe?
O1eopu y nnopuuuoH caly ce oôpasyjy, eepoea1uo op 1ora,
u1o npu ealeuy noneua n•ene ueuaHepuo ou1e1e puo lenuje.
Oue ue sa1eapajy o1eope, •ak ux u noeelaeajy. Lua lenuja Hoxe
pa ou1e1u u eockoe Honau. Ako no cpepuuu ca1a o1kpujeHo jepau
unu pea 1akea o1eopa, Hoxe pa ce npe1noc1aeu pa ouu uucy
uac1anu cny•ajuo u pa cy oc1aeneuu uaHepuo op c1paue n•ena
kao nponasuu 1yuen, (sa ckpalueaue ny1a) ka sanuxaHa Hepa ua
cycepuoH ca1y. Ta nojaea y nouauauy uuceka1a ce uskopuulaea
op uekux n•enapa ua cnepelu ua•uu: nocne npuxpauueaua ouu
naxnueo npoôopy (ca saou1peuoH •a•kanuuoH) cale ca
sa1eopeuuH HepoH ônusy Hec1a rpe le pa ce oôpasyje suHcko
knyôe (eupu nu1aue 203), pa ueôu yruuyno n•enuue ppyu1eo op
rnapu suHu.

321. L1a je ôone pa ce noc1aena, uoee unu c1ape ca1ue ocuoee? 321. L1a je ôone pa ce noc1aena, uoee unu c1ape ca1ue ocuoee? 321. L1a je ôone pa ce noc1aena, uoee unu c1ape ca1ue ocuoee? 321. L1a je ôone pa ce noc1aena, uoee unu c1ape ca1ue ocuoee?
Ca1ue ocuoee koje cy c1ajane y Harauuuy uekonuko Heceuu
cy poôpe u n•ene ua uuHa usrpalyjy npaeunue lenuje. 8a1o y
kouuuuy 1peôa noc1aena1u c1ape, opnexane, ocuoee. Ca1ue
ocuoee us npe1xopue ropuue oôu•uo cy npekpueeue cuekac1oH
ckpaHoH u sa1o ux 1peôa npe kopuuleua c1aeu1u uekonuno ca1u
ua 1onno Hec1o unu 10 –-15 Huuy1a ua cyuue, pa ce oea ckpaHa
usryôu.

322. 8au1o n•ene ueeonuo kopuc1e ca1ue ocuoee koje u 322. 8au1o n•ene ueeonuo kopuc1e ca1ue ocuoee koje u 322. 8au1o n•ene ueeonuo kopuc1e ca1ue ocuoee koje u 322. 8au1o n•ene ueeonuo kopuc1e ca1ue ocuoee koje uucy ucy ucy ucy
porpaleue npe1xopue ropuue? porpaleue npe1xopue ropuue? porpaleue npe1xopue ropuue? porpaleue npe1xopue ropuue?
H•ene y•epulyjy kpajeee ua usrpaleuuH lenujaHa ca
npononucoH (koju ce 1onu ua euuoj 1eHnepa1ypu uero eocak).
8a1o, kapa ce kpajeeu 1ux lenuja uspexy (epyluH uoxeH unu
164
uuc1pyHeu1oH sa o1eapaue lenuja), n•ene opHax no•uuy pa
porpalyjy lenuje. Kacuo y ne1o u y jeceu oue usôeraeajy pa rpape
uoeo cale.

323. Kakeo 1peôa pa ôype pac1ojaue usHely cpepuue paHoea 323. Kakeo 1peôa pa ôype pac1ojaue usHely cpepuue paHoea 323. Kakeo 1peôa pa ôype pac1ojaue usHely cpepuue paHoea 323. Kakeo 1peôa pa ôype pac1ojaue usHely cpepuue paHoea
nnopuu1a? nnopuu1a? nnopuu1a? nnopuu1a?
Ako je pyxuua 1ena ceake n•ene papunuue 12 - 15 HH. a
1py1a 18 HH. peônuua n•enuuer cala 1peôa pa ôype uajHaue 24
HH. a kop 1py1oeckor cala 29 HH. HpeHa c1aupappy je y1epleuo
pac1ojaue usHely cpepuua (pea cycepua paHa) 35 HH. (cn.38). To
Hely1uH uuje noropuo sa usrpapuy 1py1oeckux lenuja sa koje
1peôa pa je 39 HH. 8a1o u1o y
nnopuu1y 1py1oecke lenuje
saysuHajy uajeuue 10° op ykynue
noepuuue, pac1ojaue usHely
cpepuua sa 1e lenuje Hoxe pa ce ue
pa•yua. V kouuuuaHa uspaleuuH y
Cnoea•koj uHa 1se. Hauunynauuouo
(papuo) nposop•e y kojeH n•ene
Hory Hupuo pa usrpalyjy 1py1oecke
lenuje. V1epleuo pac1ojaue usHely
cpepuua paHoea 35 HH. je poua
rpauuua rpe ce ponyu1a
npouupueaue uajeuue 3 HH. anu ue
euue.

Cn. 38. pac1ojaue usHely cpepuue supoea
pea cycepua paHa

1. ropua ne1ea paHa
2. ôo•ua ne1ea paHa
3. pac1ojaue usHely cpepuue supoea
4. poua ne1ea paHa
165
324. Kapa u sau1o n•ene nporpusajy ca1ue ocuoee? 324. Kapa u sau1o n•ene nporpusajy ca1ue ocuoee? 324. Kapa u sau1o n•ene nporpusajy ca1ue ocuoee? 324. Kapa u sau1o n•ene nporpusajy ca1ue ocuoee?
Ako paHoee ca ca1uuH ocuoeaHa noc1aeuHo y nepuopy kapa
y npupopu ueHa naue, a y kouuuuu ueHa pesepee xpaue, n•ene
nporpusajy ca1ue ocuoee no nepumepuju u oko xuue. To Hoxe pa
ce pecu u ako y eocak oppeleu sa npouseopuy ca1uux ocuoea
popaHo ekc1paxoeau eocak. Hsrpapua ca1uux ocuoea saeucu op
konu•uue poue1ux npopyka1a. Ako ueHa uek1apa n•ene 1peôa pa
ce npuxpauyjy uelepuuH cupynoH pa ueôu nporpusane ca1ue
ocuoee.

325. Kapa 1peôa pa ce noc1aeu Hepuuuu uac1aeak ua kouuuuy? 325. Kapa 1peôa pa ce noc1aeu Hepuuuu uac1aeak ua kouuuuy? 325. Kapa 1peôa pa ce noc1aeu Hepuuuu uac1aeak ua kouuuuy? 325. Kapa 1peôa pa ce noc1aeu Hepuuuu uac1aeak ua kouuuuy?
Hajnoropuuje epeHe sa noc1aenaue Hepuuuor uac1aeka ua
kouuuuy je kapa n•ene no•uy pa oprajajy nerno ua nocnepueH
paHy. (H•enuue ppyu1eo ue 1peôa pa ôype c1euueuo sa1o u1o 1o
eopu ka pojeuy).Hac1aeak ce noc1aena uajkacuuje kapa npouee1a
npeu uee1 ôarpeHa. Ako po 1apa n•enuue ppyu1eo uuje ôuno
npunpeHneuo 1j. uuje noc1ano jako pa ôu ce op uera poôuna
poeonua konu•uua Hepa, 1peôa ra noja•a1u ca n•enaHa
usne1uuuaHa (uane1oH), ca paHoeuHa ca sa1eopeuuH nernoH unu
cnajaueH ppyu1aea.

326. L1a sua•u nonyuaeaue 1py1oeckux lenuja HepoH? 326. L1a sua•u nonyuaeaue 1py1oeckux lenuja HepoH? 326. L1a sua•u nonyuaeaue 1py1oeckux lenuja HepoH? 326. L1a sua•u nonyuaeaue 1py1oeckux lenuja HepoH?
Hpucyc1eo Hepa y 1py1oeckuH lenujaHa je suak noja•auor
yuoca uek1apa op c1paue n•ena u no•e1ak naue. V 1oH cny•ajy y
n•enuueH ppyu1ey npeoenapaea uuc1uuk1 sa cakynnaue u
uaroHunaeaue xpaue a uuc1uuk1 sa pojeue cnaôu. 8ôor 1ora euue
uuje ueonxopuo uspesueaue 1py1oeckux lenuja uero 1peôa
pepoeuo popaea1u ca1ue ocuoee y Hepuu1e.

327. L1a osua•aea uu1eusueua usrpapua 1py1oeckux lenuja y 327. L1a osua•aea uu1eusueua usrpapua 1py1oeckux lenuja y 327. L1a osua•aea uu1eusueua usrpapua 1py1oeckux lenuja y 327. L1a osua•aea uu1eusueua usrpapua 1py1oeckux lenuja y
e ee epxy ca1ue ocuoee? pxy ca1ue ocuoee? pxy ca1ue ocuoee? pxy ca1ue ocuoee?
Hu1eusueua usrpapua 1py1oeckux lenuja je suak no•e1ka
naue a uc1o u yeelaeaua n•enuuer ppyu1ea, koje eel uHa Huoro
euepruje, kojy 1peôa uckopuc1u1u ua uajnoropuuju ua•uu. E1o
166
sau1o y 1o epeHe 1peôa 1py1oecke lenuje uenpekupuo uspesuea1u
•ak u kapa y uuHa uHa nonoxeuux jaja. Ha 1aj ua•uu le n•ene
papunuue ôu1u npuuyleue pa usrpape HakcuHanau ôpoj lenuja a
caHuH 1uH poôule ce eenuke konu•uue eocka a oproeapajyle
1oHe u eele konu•uue Hepa.

328. Ca kakeuH eockoH n•ene sa1eapajy nonyueue lenuj 328. Ca kakeuH eockoH n•ene sa1eapajy nonyueue lenuj 328. Ca kakeuH eockoH n•ene sa1eapajy nonyueue lenuj 328. Ca kakeuH eockoH n•ene sa1eapajy nonyueue lenuje HepoH? e HepoH? e HepoH? e HepoH?
V nepuopy rnaeue naue, kapa je ak1ueuoc1 eou1auux
xnespa uajeela, n•ene papunuue sa1eapajy Hep ca eockoH
conc1eeue npouseopue. Hocne naue sa 1o kopuc1e eocak us
pesepeu y kouuuuu. Ta ce pasnuka eupu u no ôoju sa1eopeuor cala
- noknonuu op ceexe npouseepeuor eocka cy ôenu a ouu op eocka
cakynneuor y kouuuuu - – kameukac1u.

329. Koja je uajpeu1aôunuuja noepuuua cala y nnopuu1y? 329. Koja je uajpeu1aôunuuja noepuuua cala y nnopuu1y? 329. Koja je uajpeu1aôunuuja noepuuua cala y nnopuu1y? 329. Koja je uajpeu1aôunuuja noepuuua cala y nnopuu1y?
V Cnoea•koj Huoro ropuua ce kopuc1e pea 1una kouuuua -–
1un B u 1un JV, kop kojux cy paHoeu jepuaku no noepuuuu. Hpakca
je nokasana pa nocne no1nyuor paseoja n•enuuer ppyu1ea,
kouuuua 1una B ca 9 paHoea ce nokasana Hana a ca 11 paHoea
uepeu1aôunuo eenuka. Kop npee eapujau1e (ca 9 paHoea), jaena
ce pojeue a kop ppyre (ca 11 paHoea) konu•uua npouseepeuor
Hepa je Hana. E1o sau1o je ôpoj paHoea y1epleu ua 10 kako sa
kouuuue 1una B 1ako u sa kouuuue 1una JV. 8a1o u1o je
noepuuua jepuor paHa paeuo 10 pH. keappa1uux, 1o je noepuuua
paHoea y nnopuu1y kop oôa 1una kouuuue 100 pH. keappa1uux.
Hc1e pasHepe cy uH u kop Hepuu1a.

330. Ka 330. Ka 330. Ka 330. Kapa n•ene sa1eapajy nerno? pa n•ene sa1eapajy nerno? pa n•ene sa1eapajy nerno? pa n•ene sa1eapajy nerno?
H•ene sa1eapajy nerno kapa Hnape n•ene npec1auy pa ra
xpaue unu 1a•uuje kapa xppenue xnespe npec1auy pa uH ny•e
cekpe1 (Hne•). Taj HoHeua1 uac1yna kapa je napea eel caeujeua
ua puy lenuje u kapa je ucnyuaea ueny ceojuH 1enoH. Kop napee
Ha1uue 1o ôuea 8. pau,kop napee n•ene papunuue 9. pau, akop
167
napee 1py1a 13. pau nocne nonaraua jaja. Hocne sa1eapaua
lenuje napea ce ucnpaeu u no•uue pa npepe •aypy.

331. Ha kakae ua•uu y nnopuu1y ce oppxaea c1aôunau opuoc 331. Ha kakae ua•uu y nnopuu1y ce oppxaea c1aôunau opuoc 331. Ha kakae ua•uu y nnopuu1y ce oppxaea c1aôunau opuoc 331. Ha kakae ua•uu y nnopuu1y ce oppxaea c1aôunau opuoc
usHely ôpoja lenuja n•ena usHely ôpoja lenuja n•ena usHely ôpoja lenuja n•ena usHely ôpoja lenuja n•ena papunuua u 1py1oea? papunuua u 1py1oea? papunuua u 1py1oea? papunuua u 1py1oea?
Ako ce sua pa 1py1oecke lenuje 1peôa pa •uue 1/10 peo
ykynue noepuuue nnopuu1a, 1aj opuoc Hoxe nako pa ce ca•yea
kapa ce noc1aeu paH rpaleeuak (npasau paH ca noc1aeneuoH
1pakoH ca1ue ocuoee) y kpaj nnopuu1a. Oeaj ua•uu je noropau u sa
kouuuue ca 10 paHoea.

332. 8au1o n•ene usrpalyjy 1py1oecke lenuje y poueH peny 332. 8au1o n•ene usrpalyjy 1py1oecke lenuje y poueH peny 332. 8au1o n•ene usrpalyjy 1py1oecke lenuje y poueH peny 332. 8au1o n•ene usrpalyjy 1py1oecke lenuje y poueH peny
cala? cala? cala? cala?
H•ene usrpalyjy 1py1oecke lenuje y poueH peny cala sa1o,
u1o y epeHe kapa ueryjy 1py1oee (ppyra nonoeuua nponela u
ne1o), cnonauua 1eHnepa1ypa ce noeelana u ueHa onacuoc1u sa
paseoj nerna, •ak u y poueH peny cala. ßerno n•ena papunuua
koje n•ene ueryjy y nponele (kapa je 1eHnepa1ypa uucka),
kouueu1pucauo je y ropueH peny cala rpe y 1oH nepuopy n•ene
nako oppxaeajy ueonxopuy 1eHnepa1ypy. HpeHa 1oHe pasnu•u1o
Hec1o pacnopepa 1py1oeckor nerna u nerna n•ena papunuua
saeucu u op ropuuue cesoue.

333. Kako 1peôa pa ce •yeajy pesepeue ca1ue ocuoee? 333. Kako 1peôa pa ce •yeajy pesepeue ca1ue ocuoee? 333. Kako 1peôa pa ce •yeajy pesepeue ca1ue ocuoee? 333. Kako 1peôa pa ce •yeajy pesepeue ca1ue ocuoee?
La keanu1e1 ca1uux ocuoea ue cnaôu kapa ce •yeajy pyxe
epeHe, 1peôa pa ce yeujy y xap1ujy u •yeajy ua 1aHuoH, cyeoH u
•uc1oH Hec1y rpe ueHa c1pauux Hupuca. Hpenopy•yje ce npe
kopuuleua pa ce xap1uja opc1pauu u ocuoee pa ce noc1aee 10 -
15 Huuy1a ua cyuue npu •eHy ocuoea no1aHuu.

334. Mory nu y kouuuuy pa ce noc1aenajy ocuoee koje je ou1e1uo 334. Mory nu y kouuuuy pa ce noc1aenajy ocuoee koje je ou1e1uo 334. Mory nu y kouuuuy pa ce noc1aenajy ocuoee koje je ou1e1uo 334. Mory nu y kouuuuy pa ce noc1aenajy ocuoee koje je ou1e1uo
Huu? Huu? Huu? Huu?
Ako cy ca1ue ocuoee uoee u caHo ux je penuHu•uo ou1e1uo
Huu, oue Hory pa ce uckopuc1e kapa ce npepxopuo onepy eopoH u
168
poôpo ocyue. Hpenopy•yje ce pa ce npu npauy kopuc1u eopa kojoj
je popa1 kanujee nepHauraua1 a no1oH pa ce ucnepe •uc1oH
eopoH. Anu uajôone je pa ce y kouuuuy noc1aenajy caHo sppaee
ca1ue ocuoee.

335. V1u•e nu Heuaue n•enapa y xueo1 n•enuuer ppyu1ea ua 335. V1u•e nu Heuaue n•enapa y xueo1 n•enuuer ppyu1ea ua 335. V1u•e nu Heuaue n•enapa y xueo1 n•enuuer ppyu1ea ua 335. V1u•e nu Heuaue n•enapa y xueo1 n•enuuer ppyu1ea ua
konu•uuy npouseepeuor Hepa? konu•uuy npouseepeuor Hepa? konu•uuy npouseepeuor Hepa? konu•uuy npouseepeuor Hepa?
HpeHa uekuH uc1paxuea•uHa Heuaue n•enapa ue c1eapa
ysueHupeuoc1 kop n•ena, u1o ce 1u•e uuxoeor usne1aua us
kouuuue u epalaua y uy. Hoc1ojele rnepuu1e, pa oôu•au
npernep n•enuuer ppyu1ea osua•aea jepau pau ryôu1ka naue, je
ueocuoeauo. Hone1aua sa cakynnaue noneua u uek1apa ue
cHauyjy ce •ak u kop ryôu1ka unu pyxer opcyc1ea Ha1uue.
HsHepeue, uc1peueue u epaleue y kouuuuy, n•ene cHauyjy ceoja
none1aua op 10 - 30 Huuy1a a caHo y usyse1uuH cny•ajeeuHa po 2
•aca. Hpu oôu•uoH npernepy nnopuu1a u Hepuu1a uuje y1epleu
y1uuaj ua usne1aue n•ena. To ce no1eplyje u y npakcu ceneler
n•enapeua y koHe ce y sua1uoj Hepu uapyuaea xueo1 n•enuuer
ppyu1ea, Ha pa ako y npupopu uHa naue, konu•uua poue1or
uek1apa •ak u y paue npeHeu1aua poc1uxe uekonuko kunorpaHa.
HpeHa c1apoj 1eopuju konu•uua uek1apa ôu 1peôano pa ce
cHauyje npu npeHeu1auy n•enuuaka.

336. Kapa Heua1u cale y kouuuuu? 336. Kapa Heua1u cale y kouuuuu? 336. Kapa Heua1u cale y kouuuuu? 336. Kapa Heua1u cale y kouuuuu?
8aônypa je pa ueHeuaueH cala u1epuHo ua kynoeuuu
ca1uux ocuoea u pa cale Hoxe pa cnyxu euue ropuua. V c1apoH
caly ce nery cu1ue n•ene sôor oc1a1aka kouynuua u usHe1a
npe1xopuux reuepauuja n•ena. C1apo cale Hoxe pa ôype useop
sapasuux oôoneua, jep ce y ueHy sappxaeajy cnope pasuux
usasuea•a sapasuux ôonec1u. Cale 1peôa Heua1u no 1/3 paHoea
ceake ropuue a jou je ôone Heua1u 1/2 cala ropuuue y kouuuuu.169
H•enapcka ropuua H•enapcka ropuua H•enapcka ropuua H•enapcka ropuua

337. Op kapa no•uue n•enapcka ropuua? 337. Op kapa no•uue n•enapcka ropuua? 337. Op kapa no•uue n•enapcka ropuua? 337. Op kapa no•uue n•enapcka ropuua?
V aeryc1y ce saepuaea c1apa u no•uue uoea n•enapcka
ropuua. H•ene koje ce usnery y 1oH Heceuy npexuenaeajy suHy u
sa1o y 1oH nepuopy 1peôa pa ce oôpa1u eenuka naxua ua c1aue
Ha1uue u ocurypaue pesepee xpaue y kouuuuu. Keanu1e1ua
Ha1uua u eenuke konu•uue pesepeu xpaue cy rapauuuja sa poôpo
npesuHnaeaue u poôap no•e1ak sa cnepely cesouy.

Jeceu Jeceu Jeceu Jeceu

338. L1a ce noppasyHeea nop pesepeaHa xpaue sa n•ene u koju je 338. L1a ce noppasyHeea nop pesepeaHa xpaue sa n•ene u koju je 338. L1a ce noppasyHeea nop pesepeaHa xpaue sa n•ene u koju je 338. L1a ce noppasyHeea nop pesepeaHa xpaue sa n•ene u koju je
pasnor nojaea ueno1peôuux konu•uua ue y kouuuuu? pasnor nojaea ueno1peôuux konu•uua ue y kouuuuu? pasnor nojaea ueno1peôuux konu•uua ue y kouuuuu? pasnor nojaea ueno1peôuux konu•uua ue y kouuuuu?
Hop pesepeaHa xpaue sa n•ene noppasyHeeajy ce konu•uue
Hepa u noneua koje ce uanase y kouuuuu. 8a uopHanuo
npesuHnaeaue n•enuuer ppyu1ea, Hepa 1peôa pa uHa oko 12 kr.
Hpucyc1eo eele konu•uue Hepa y jeceu je suak sa 1o, pa je y
nepuopy naue y n•enuueH ppyu1ey ôuo npekup y paseojy, unu cy
n•ene poôune 1aj Hep y kpalu (eupu nu1aue 25, 344 u 345).

339. Ha u1a 1peôa oôpa1u1u naxuy kop npuxpauueaua n 339. Ha u1a 1peôa oôpa1u1u naxuy kop npuxpauueaua n 339. Ha u1a 1peôa oôpa1u1u naxuy kop npuxpauueaua n 339. Ha u1a 1peôa oôpa1u1u naxuy kop npuxpauueaua n•enuuer •enuuer •enuuer •enuuer
ppyu1ea sa suHy? ppyu1ea sa suHy? ppyu1ea sa suHy? ppyu1ea sa suHy?
Euepruja c1apux n•ena (usnexeuux npe aeryc1a), 1peôa pa
ce uckopuc1u sa uueep1oeaue uelepuor cupyna yue1or y kouuuuy
sa npuxpauueaue, sa1o u1o eeluua op uux uele poxuee1u po
suHe. (Hpu npepapu xpaue oue ce uc1poue u yruuy). 8a poôpo
uueep1oeaue uelepa u sa1eapaue xpaue y caly ueonxopuo je
n•enuue ppyu1eo npuxpauuea1u po kpaja cen1eHôpa. Ako ce
npuxpaua npopyxu u kacuuje, y npouecy npepape uelepuor
cupyna, ysele y•eule u Hnape n•ene koje le ce npeepeHeuo
uc1pouu1u u ckpa1u1u xueo1. Kao pesyn1a1 y nponele uele uHa1u
poc1a n•ena sa rpejaue nerna u n•enuue ppyu1eo le pa ocnaôu
(eupu nu1aue 385).
170

340. V kojuH n•enuuuH ppyu1euHa uec1aje noneu y kouuuuu npep 340. V kojuH n•enuuuH ppyu1euHa uec1aje noneu y kouuuuu npep 340. V kojuH n•enuuuH ppyu1euHa uec1aje noneu y kouuuuu npep 340. V kojuH n•enuuuH ppyu1euHa uec1aje noneu y kouuuuu npep
suHy? suHy? suHy? suHy?
Honeu uec1aje y kouuuuu kop n•enuuux ppyu1aea ca
HnapoH Ha1uuoH, koja uu1eusueuo uocu jaja po kacue jeceuu. Hpu
1oHe cee pesepee noneua ce uckopuc1e op n•ena sa ueroeaue
nerna.

341. Lo •era poeope eenuke pesepee noneua y lenujaHa cala y 341. Lo •era poeope eenuke pesepee noneua y lenujaHa cala y 341. Lo •era poeope eenuke pesepee noneua y lenujaHa cala y 341. Lo •era poeope eenuke pesepee noneua y lenujaHa cala y
jeceu? jeceu? jeceu? jeceu?
V jeceu eenuke pesepee noneua uHajy n•enuua ppyu1ea ca
c1apoH Ha1uuoH, koja nonaxe Hano jaja u no1peôe sa noneuoH sa
ueroeaue nerna cy uesua1ue. Honeu oc1aje y caly kao pesepea
koja je ueonxopua sa nponele. Hpucyc1eo euue xpaue sa napee y
nponele poeopu po ôpsor ja•aua n•enuuer ppyu1ea u y ueHy ce
ôpso jaena uuc1uuk1 sa pojeue.

342. La nu j 342. La nu j 342. La nu j 342. La nu je npaeunuo pa ce n•enuue ppyu1eo npuxpauyje ca e npaeunuo pa ce n•enuue ppyu1eo npuxpauyje ca e npaeunuo pa ce n•enuue ppyu1eo npuxpauyje ca e npaeunuo pa ce n•enuue ppyu1eo npuxpauyje ca
eenukuH posaHa uelepuor cupyna? eenukuH posaHa uelepuor cupyna? eenukuH posaHa uelepuor cupyna? eenukuH posaHa uelepuor cupyna?
Kop uu1eusueue npuxpaue n•enuuer ppyu1ea ca eenukuH
posaHa uelepuor cupyna, n•ene le ucnyuu1u cale ca xpauoH y
1akeoj Hepu, pa le no•e1u pa usuoce us lenuja jaja u nerno koje ce
uanasu ua nepumepuju cala.8a1o ako y 1oH nepuopy ue 1peôa pa
ce orpauu•u konu•uua nerna, ue npenopy•yje ce kop jepuor
npuxpauueaua pa1u euue op 2 n. cupyna.

343. Kakea 1peôa pa ôype kouueu1pauuja cupyna sa ponyuy 343. Kakea 1peôa pa ôype kouueu1pauuja cupyna sa ponyuy 343. Kakea 1peôa pa ôype kouueu1pauuja cupyna sa ponyuy 343. Kakea 1peôa pa ôype kouueu1pauuja cupyna sa ponyuy
pesepee xpaue y n•enuueH ppyu1ey sa suHy? pesepee xpaue y n•enuueH ppyu1ey sa suHy? pesepee xpaue y n•enuueH ppyu1ey sa suHy? pesepee xpaue y n•enuueH ppyu1ey sa suHy?
Pesepee xpaue y n•enuueH ppyu1ey sa suHy 1peôa pa ce
ponyue ca pac1eopoH 1akee kouueu1pauuje, pa npouec
uueep1oeaua uelepa npo1u•e uopHanuo 1j. pa n•ene Hory pa
ucnapaeajy no Hany konu•uuy cyeuuue eope, a eepoea1uola
kpuc1anusauuje xpaue pa ce ceepe ua HuuuHyH. Ho Huuneuy
Svobode 1o Hoxe pa ce noc1urue kop opuoca uelepa u eope 4 : 3;
171
5 : 4; 10 : 7; unu 3 : 2. He ponyuaeajy ce pesepee xpaue ca cupynoH
kouueu1pauuje Haue op 1 : 1.

344. Kapa u konuko 1peôa cysu1u n•enuue ppyu1eo npep 344. Kapa u konuko 1peôa cysu1u n•enuue ppyu1eo npep 344. Kapa u konuko 1peôa cysu1u n•enuue ppyu1eo npep 344. Kapa u konuko 1peôa cysu1u n•enuue ppyu1eo npep
sasuHnaeaue? sasuHnaeaue? sasuHnaeaue? sasuHnaeaue?
Muuneua n•enapa no nu1auy cyxaeaua n•enuuer
ppyu1ea npep sasuHnaeaue cy epno pasnu•u1a. Hajôone je ako
je n•enuue ppyu1eo npep npuxpauueaue 1onuko jako pa ue Hopa
pa ce cyxaea 1j. ako y npeoj nonoeuuu cen1eHôpa uHa poc1a nerna
a Ha1uua npopyxaea ca nonaraueH jaja. He npenopy•yje ce
cyxaeaue n•enuuer ppyu1ea npe npuxpauueaua, jep 1o Hoxe pa
poeepe po uaroHunaeaua pesepeu xpaue u pa npep suHy ueHa
poeonuo npasuux lenuja y caly. 8a1o n•enuue ppyu1eo 1peôa
cysu1u kpajeH ok1oôpa nocne npuxpauueaua, kapa ce ua puo
kouuuue noc1aeu nopHe1a•. Cyeuuuo cale (uenokpueeuo
n•enaHa) useapu1u, jep y kouuuuu Hoxe pa onnecuueu u oc1aeu1u
ra y Harauuu, sajepuo ca pesepeaHa, sa nponele. Cyxeuo n•enuue
ppyu1eo orpauu•u1u nperpapuoH packoH, kao u pa ce npasau
npoc1op nonyuu usonauuouuH Ha1epujanoH.

345. Kako Hoxe pa ce kou1ponuue c1aue n•enuuer ppyu1ea 345. Kako Hoxe pa ce kou1ponuue c1aue n•enuuer ppyu1ea 345. Kako Hoxe pa ce kou1ponuue c1aue n•enuuer ppyu1ea 345. Kako Hoxe pa ce kou1ponuue c1aue n•enuuer ppyu1ea
suHu npeko nopHe1a•a ua nopua•u u konuku ou 1peôa pa ôype? suHu npeko nopHe1a•a ua nopua•u u konuku ou 1peôa pa ôype? suHu npeko nopHe1a•a ua nopua•u u konuku ou 1peôa pa ôype? suHu npeko nopHe1a•a ua nopua•u u konuku ou 1peôa pa ôype?
Hoc1aenaue nopHe1a•a y kouuuuy (eupu nu1aue 362), paje
Horyluoc1 sa cuc1eHa1cky kou1pony c1aua n•enuuer ppyu1ea
suHu. 8a ceaky kouuuuy 1peôa 2 nopHe1a•a koju ce kopuc1e
uausHeuu•uo. Kap ce useapu jepau ua ueroeo Hec1o opHax ce
c1aeu ppyru (•uc1). Hsealeuu nopHe1a•, koju uHa ôpoj kouuuue,
rnepa ce naxnueo. 8anucyje ce pa1yH npernepa, o1nap ca
nopHe1a•a ce npocejaea (y ueHy uHa Huoro eocka), Hp1ee n•ene
ce cnane unu sakonajy y seHny a nopHe1a• (nocne •uuleua u
cyueua) kopuc1u ce nouoeo. Op o1napaka, nocne kyeaua y eopu,
poôuja ce •uc1 eocak koju ce uspeaja ua epxy. HopHe1a• 1peôa pa
je sa 0,5 cH. yxu u kpalu op nopua•e pa Hoxe nako pa ce
noc1aena u ckupa.
172

346. Kakeo ôesôepuocuo cpepc1eo Hoxe pa ce uckopuc1u npo1ue 346. Kakeo ôesôepuocuo cpepc1eo Hoxe pa ce uckopuc1u npo1ue 346. Kakeo ôesôepuocuo cpepc1eo Hoxe pa ce uckopuc1u npo1ue 346. Kakeo ôesôepuocuo cpepc1eo Hoxe pa ce uckopuc1u npo1ue
rpaôexu op 1ylux n•ena useupuuua kop npernepa n•enuuux rpaôexu op 1ylux n•ena useupuuua kop npernepa n•enuuux rpaôexu op 1ylux n•ena useupuuua kop npernepa n•enuuux rpaôexu op 1ylux n•ena useupuuua kop npernepa n•enuuux
ppyu1aea y ôecnauuoH nepuopy. ppyu1aea y ôecnauuoH nepuopy. ppyu1aea y ôecnauuoH nepuopy. ppyu1aea y ôecnauuoH nepuopy.
Kao ôesôepuocuo cpepc1eo, kop
papa ca n•enaHa y nepuopu ôes naue,
Hoxe pa ce kopuc1u cyuuoôpau sa
nnaxy (npe•uyka 1,7 H.) ua •uje ueuue
ce npu•epc1u ôeo 1un cnyu1eu po
seHne (cn. 39). La ee1ap ueôu
nopusao 1un ua pouoj ueuuu 1peôa pa
ce noc1aeu ueko on1epeleue. V 1ako
poôpo usonoeauoj u saceu•euoj
kaôuuu Hoxe pa ce papu poôpo ôes
onacuoc1u op nojaee rpaôexu.

347. L1a je 1uxa rpaôex? 347. L1a je 1uxa rpaôex? 347. L1a je 1uxa rpaôex? 347. L1a je 1uxa rpaôex?
Kop 1uxe rpaôexu n•ene useupuuue kpapy Hep us 1ylux
kouuuua npu •eHy ce uanapuy1o ppyu1eo ue ôpauu. Oea nojaea
Hoxe caHo y pe1kuH cny•ajeeuHa pa ôype sanaxeua op n•enapa.
Kop 1uxe rpaôexu ue Hory ce sau1u1u1u cnaôa ppyu1ea u
ôesHa1uu, koja ce ua kpajy npucajepuuyjy ppyu1ey koje kpape.
Kap ôypy opue1e cee pesepee Hepa y kouuuuu, oc1aue caHo
npasuo cale.

348. Kapa ce jaena rpaôex kop n•ena? 348. Kapa ce jaena rpaôex kop n•ena? 348. Kapa ce jaena rpaôex kop n•ena? 348. Kapa ce jaena rpaôex kop n•ena?
Fpaôex ce jaena (u 1o npeeuc1eeuo kop jakux n•enuuux
ppyu1aea) caHo y nepuopy ôes naue (jyuu - cen1eHôap), kapa ce
pesepee Hepa y kouuuuu sua•ajuo cHauyjy. H•ene usne1uuue us
1akeor ppyu1ea uanase ppyru useop xpaue (koju ce euue ue
uanasu y npupopu) u cee n•ene papunuue eoleue uuc1uuk1oH
uaroHunaeaua sanuxa uanapajy kouuuue cnaôux unu
oôesHa1u•euux n•enuuux ppyu1aea. Ma pa ce uanapuy1e n•ene
cynpo1c1aenajy ua kpajy ôypy noôeleue u yruuy (eupu nu1aue 25).
Cn. 39
173

349. Kako Hoxe pa ce cnpe•u rpaôex kop n•ena? 349. Kako Hoxe pa ce cnpe•u rpaôex kop n•ena? 349. Kako Hoxe pa ce cnpe•u rpaôex kop n•ena? 349. Kako Hoxe pa ce cnpe•u rpaôex kop n•ena?
Fpaôex kop n•ena Hoxe pa ce cnpe•u noc1aenaueH
cneuujanue uanpaee 1se. cyxeuu kauan. Hspalyje ce op xu•aue
Hpexe ca npaeoyraouuH npecekoH c1pauuua 4 x 1,5 uH. Hocne
noc1aenaua o1eop kauana 1peôa pa ôype ua oko 2o uH.ucnpep
ne1a a oc1anu o1eopu pa ce sa1eope pa n•ene ue Hory pa usnely.
H•ene rpaônueuue nako uanyu1ajy kouuuuy kpos cyxeuu kauan
anu ue uanase oôpa1uu ny1. Kacuo yee•e uanpaey useapuHo u
n•ene nouoeo Hory pa ce cakyne y ceoH c1auy; oeo ce noc1aena y
kouuuuy pok uHa suakoea rpaôexu.

350. Kako pa ce cnpe•u uac1auak rpaôexu kop n•ena? 350. Kako pa ce cnpe•u uac1auak rpaôexu kop n•ena? 350. Kako pa ce cnpe•u uac1auak rpaôexu kop n•ena? 350. Kako pa ce cnpe•u uac1auak rpaôexu kop n•ena?
La ôu ce cnpe•uo uac1auak rpaôexu ueonxopuo je pa ce
npuppxaeaHo npaeuna sa ueroeaue n•enuuux ppyu1aea. Oko
n•enuuaka u kouuuua 1peôa pa ce oppxaea •uc1ola, ôpuxnueo
pa ce yknouu ceaka npocy1a kan Hepa, uek1apa unu uelepuor
cupyna. Ca n•enaHa ue 1peôa papu1u kapa ueHa naue; Heuaue y
xueo1 n•ena y 1oH nepuopu ce poseonaea caHo y kpajue
ueonxopuoH cny•ajy. UuH ce y1eppe suauu rpaôexu, ne1o ua
kouuuuu 1peôa pa ce npu1eopu 1onuko pa kpos uera Hoxe pa
npole caHo jepua n•ena. V 1oH uuny ynas ce nperpapu ceexoH
1paeoH unu ua none1anky ce c1aeu ornepano noc1aeneuo nop
yrnoH. Vee•e y kouuuuy ca uanapuy1uH n•enaHa noc1aeu ce ueka
Hupucua Ha1epuja (unp. uam1anuu saeujeu y rasy) koja ce useapu
usjy1pa. Hpeko uolu n•ene ynujy 1aj Hupuc u nakue Hory pa
pasnukyjy n•ene rpaônueuue u pa ce ôope ca uuHa.

351. Ho •eHy 351. Ho •eHy 351. Ho •eHy 351. Ho •eHy Hoxe pa ce y1eppu uec1auak Ha1uue y n•enuueH Hoxe pa ce y1eppu uec1auak Ha1uue y n•enuueH Hoxe pa ce y1eppu uec1auak Ha1uue y n•enuueH Hoxe pa ce y1eppu uec1auak Ha1uue y n•enuueH
ppyu1ey y kacuy jeceu? ppyu1ey y kacuy jeceu? ppyu1ey y kacuy jeceu? ppyu1ey y kacuy jeceu?
Hpucyc1eo 1py1oea y kouuuuu kpajeH aeryc1a u kacuuje je
curypau suak pa je uec1ano Ha1uue y n•enuueH ppyu1ey.
Hsyse1ak je cny•aj kapa y ppyu1ey uHa Hnapa jou ueonnoleua
Ha1uua. Ako oua ue ôype onnoleua op 1py1oea uu kacuo y jeceu,
174
oc1ale pa suHyje y kouuuuu anu le n•enuue ppyu1eo pa yruue,
sa1o u1o le Ha1uua pa no•ue pa uocu ueonnoleua jaja. E1o sau1o,
n•enuue ppyu1eo y koHe y jeceu jou uHa 1py1oea, 1peôa
naxnueo pa ce npernepa u pa ce o1knoue jaeneue
uenpaeunuoc1u pok je ppyu1eo jou jako. Ako je ouo eel ocnaôuno,
n•ene 1peôa pa ce npunoje jakoH ppyu1ey a kouuuua pa ce o•uc1u
u pa ce sa1eopu ne1o.

352. Kapa Ha1uue npec1ajy pa nonaxy jaja npep sasuHnaeaue? 352. Kapa Ha1uue npec1ajy pa nonaxy jaja npep sasuHnaeaue? 352. Kapa Ha1uue npec1ajy pa nonaxy jaja npep sasuHnaeaue? 352. Kapa Ha1uue npec1ajy pa nonaxy jaja npep sasuHnaeaue?
Cneuujanuc1u Hay•uouc1paxuea•kor uuc1u1y1a sa
n•enapc1eo y rpapy ßun1oecku Xpapek (Uexocnoea•ka) cy
pokasanu pa y noeonuuH knuHa1ckuH ycnoeuHa Ha1uua Hoxe pa
nonaxe jaja u y uoeeHôpy, V1epleuu cy •ak cny•ajeeu kapa oue
yonu1e ue npec1ajy pa nonaxy jaja. 8akny•ak je pa rpauuua
uoueua Ha1uue uuje oppeleua y epeHeuy eel saeucu op
cnonauuux npupopuux mak1opa.


8uHa 8uHa 8uHa 8uHa

353. Tpoue nu n•ene 1onno1y y kouuuuu suHu? 353. Tpoue nu n•ene 1onno1y y kouuuuu suHu? 353. Tpoue nu n•ene 1onno1y y kouuuuu suHu? 353. Tpoue nu n•ene 1onno1y y kouuuuu suHu?
Hpu uuckuH 1eHnepa1ypaHa n•ene ce cakynnajy ryc1o Hely
cale u oôpasyjy n•enuue knyôe pa ôu oppxane ueonxopuy
1eHnepa1ypy y nnopuu1y 1j. oue u1epe 1onno1uy eueprujy. Hs
n•enuuer knyôe1a eau ce opaje caHo uesua1ua konu•uua 1onno1e.
H•ene cy 1ako 1ecuo jepua po ppyre pa je 1eHnepa1ypa yuy1pa y
knyôe1y ckopo noc1ojaua. V uesayse1oH npoc1opy, op uux, oko
n•enuuer knyôe1a je xnapuo, 1eHnepa1ypa cnapa •ak u ucnop
0°C. Ako je o1eopeuo poue ne1o, eopeua napa uspeojeua,
koupesyje ce no supoeuHa kouuuue y eopy, koja ce cnuea ka puy.
Loôpo sôujeuu a •ec1o poôpo y1onneuu supoeu kouuuua
no1noHaxy 1y uera1ueuy nojaey. Ocnoôoleua 1onno1a us
n•enuuer knyôe1a ue usasuea noeelaue no1pouue pesepeu
xpaue, anu noeelaea pena1ueuy enaxuoc1 y kouuuuu.
175

354. Moxe nu pa ce cnpe•u oôpasoeaue enare y kouuuuu? 354. Moxe nu pa ce cnpe•u oôpasoeaue enare y kouuuuu? 354. Moxe nu pa ce cnpe•u oôpasoeaue enare y kouuuuu? 354. Moxe nu pa ce cnpe•u oôpasoeaue enare y kouuuuu?
Lok y kouuuuu xuee n•ene, enara y uoj ue Hoxe pa ce
cnpe•u. Bnaxuoc1 Hoxe penuHu•uo pa ce cHauu noHoly
emukacue eeu1unauuje 1ako u1o ce noeela o1eop ua ne1y unu
npeko usonauuje rope usuap paHoea ca Ha1epujanoH koju
nponyu1a easpyx a uc1o u kpos uckopuuleuy oproeapajyly
usonauujy ua supoeuHa kouuuue.

355. Kako y1u•e ee1ap ua n•ene? 355. Kako y1u•e ee1ap ua n•ene? 355. Kako y1u•e ee1ap ua n•ene? 355. Kako y1u•e ee1ap ua n•ene?
Be1ap uHa eenuku sua•aj sa xueo1 xueo1uua u ôunaka. 8a
n•ene je u1e1au y ceuH ropuuuuH poôuHa. Jak ee1ap y nponele
cHauyje okonuy 1eHnepa1ypy u npuuylyje n•ene ua Hupoeaue.
HpeHa uekuH uc1paxuea•uHa ôpoj yruuynux n•ena no xnapuoH
pauy y nponele y jepuoH n•enuueH ppyu1ey poc1uxe u 3.000,
u1o usuocu 3/5 op ppyu1ea. Hucka 1eHnepa1ypa op - 12°C ca
ee1poH ôpsuue 10 - –15 H/cekyupu, ucupnnyje oprauusaH n•ene kao
1eHnepa1ypa op - 27°C ôes ee1pa. E1o sau1o 1peôa •yea1u n•ene
op jakor ee1pa.

356. Moxe nu n•enuue ppyu1eo pa suHyje y kouuuuu koja 356. Moxe nu n•enuue ppyu1eo pa suHyje y kouuuuu koja 356. Moxe nu n•enuue ppyu1eo pa suHyje y kouuuuu koja 356. Moxe nu n•enuue ppyu1eo pa suHyje y kouuuuu koja je ca je ca je ca je ca
ceux c1paua sa1pnaua cueroH? ceux c1paua sa1pnaua cueroH? ceux c1paua sa1pnaua cueroH? ceux c1paua sa1pnaua cueroH?
H•enuue ppyu1eo suHyje Huoro poôpo y kouuuuu sa1pnauoj
cueroH. V npeoj nonoeuHu suHe ak1ueuoc1 n•ena je Huoro cnaôa
1ako pa easpyx koju npopupe y kouuuuy kpos cuer, supoee u ne1o
je no1nyuo poeonau. V ppyroj nonoeuuu suHe ce jaena nerno u 1o
noeelaea no1peôy sa easpyxoH. Hs 1or pasnora je ueonxopuo
no•e1koH Hap1a (sa uaue ycnoee no•e1koH meôpyapa) pa ce
o•uc1u cuer ca npepuer supa kouuuue u ca none1anke.

357. Kakee 1eHnepa1ype cy y1epleue noHoly 1epHoenek1pu•uux 357. Kakee 1eHnepa1ype cy y1epleue noHoly 1epHoenek1pu•uux 357. Kakee 1eHnepa1ype cy y1epleue noHoly 1epHoenek1pu•uux 357. Kakee 1eHnepa1ype cy y1epleue noHoly 1epHoenek1pu•uux
Hepa•a Hepa•a Hepa•a Hepa•a y nnopuu1y n•enuuer ppyu1ea suHu? y nnopuu1y n•enuuer ppyu1ea suHu? y nnopuu1y n•enuuer ppyu1ea suHu? y nnopuu1y n•enuuer ppyu1ea suHu?
MepeueH je y1epleuo pa je 1eHnepa1ypa yuy1ap n•enuuer
knyôe1a ôes nerna +22°C. V HoHeu1y kapa Ha1uua no•ue pa
176
nonaxe jaja, 1eHnepa1ypa y npoc1opy nerna poc1uxe 34 - 36°C.
Oua ce ôpso cuuxaea op cpepuue n•enuuer knyôe1a y npaeuy
sapuer supa kouuuue rpe ce usjepua•yje ca cnonauuoH
1eHnepa1ypoH. Ca yuy1pauue c1paue ne1a ôuno je 15°C. Kapa je
1eHnepa1ypa y cnonauuoj cpepuuu poc1usana -15°C, yuy1pa y
n•enuueH knyôe1y ôes nerna ôuna je usHepeua 1eHnepa1ypa
+30°C, ua sapueH supy kouuuue 0°C, a ca yuy1pauue c1paue
ne1a +5°C . Tpeôa pa ce saôenexu pa npekoHepuo y1onnaeaue
kouuuue ue noôonuaea suHoeaue n•enuuer ppyu1ea a ckopo
uHa oôpuy1 emeka1, – noHaxe nokpueaue supoea kouuuue
nepeuoH oônoroH.

358. Kapa n•enuue ppyu1eo koje uHa 358. Kapa n•enuue ppyu1eo koje uHa 358. Kapa n•enuue ppyu1eo koje uHa 358. Kapa n•enuue ppyu1eo koje uHa Ha1uuy syju suHu? Ha1uuy syju suHu? Ha1uuy syju suHu? Ha1uuy syju suHu?
Ako je ne1o kouuuue Huoro npu1eopeuo y uy ue npu1u•e
poeonuo easpyxa. 8ôor 1ora Hep ue Hoxe pa ancopôyje ueonxopuy
konu•uuy enare us easpyxa, n•ene ocelajy xel u no•uuy pa syje.
C1aue Hoxe pa ce noôonua ako ce o1eopu ne1o u ocnoôopu ynas
y kouuuuy. 8yjaue ce jaena u kop uepoc1a1ka kuceouuka npu
uepoeonuoj eeu1unauuju kouuuue. Hocne no1nyuor o1eapaua
ne1a, easpyx y kouuuuu ce Heua ôpso u n•enuue ppyu1eo ce
ôpso yHupu. Hocne 1ora ne1o Hoxe pa ce npu1eopu nouoeo.

359. L1a cee peHe1u Hup n•e 359. L1a cee peHe1u Hup n•e 359. L1a cee peHe1u Hup n•e 359. L1a cee peHe1u Hup n•enuuer ppyu1ea suHu? nuuer ppyu1ea suHu? nuuer ppyu1ea suHu? nuuer ppyu1ea suHu?
Mup n•enuuer ppyu1ea suHu peHe1u npoHaja, uepoeonua
eeu1unauuja, npekoHepua enaxuoc1, cnonue ysueHupaeaue,
kpuc1anucaue pesepeu xpaue, uepoc1a1ak xpaue u ryôu1ak
Ha1uue.

360. Kako Hoxe pa ce npoeepu c1aue n•enuuer ppyu1ea suHu? 360. Kako Hoxe pa ce npoeepu c1aue n•enuuer ppyu1ea suHu? 360. Kako Hoxe pa ce npoeepu c1aue n•enuuer ppyu1ea suHu? 360. Kako Hoxe pa ce npoeepu c1aue n•enuuer ppyu1ea suHu?
C1aue n•enuuer ppyu1ea suHu Hoxe pa ce npoeepu
noHoly ryHeuor upeea unu c1e1ockona (nekapcke cnyuanuue - –
cn. 40) a uc1o u npernepoH nopHe1a•a ua nopua•u (eupu nu1aue
345).

177
361. 8a u1a ce kopuc1u nopuu nopHe1a• y n•enapc1ey? 361. 8a u1a ce kopuc1u nopuu nopHe1a• y n•enapc1ey? 361. 8a u1a ce kopuc1u nopuu nopHe1a• y n•enapc1ey? 361. 8a u1a ce kopuc1u nopuu nopHe1a• y n•enapc1ey?
V nponele, y kouuuuu jakor n•enuuer ppyu1ea uanasu ce
ôapuua eope koja ôu Horna pa napue ua nop ako oea uuje ca
nopHe1a•eH. Fnaeua uaHeua nopuor nopHe1a•a je pa ce
cakynnajy u opc1pauyjy onunuu op eocka koju cy nanu ua uera,
Hp1ee n•ene, usôa•euo nerno u ppyru o1nauu. Kapa ce npoeepaea
cappxaj ua nopHe1a•y Hoxe pa ce y1eppu konu•uua sanuxa xpaue
y kouuuuu, nonaxe nu Ha1uua jaja, pa uuje oua yruuyna, uHa nu
n•enuue ppyu1eo poc1a easpyxa unu ocela xel, pa nu je y
kouuuuy pouna
uumekuuja (no
cnonauueH
usrnepy Hp1eux
n•ena), uHa nu
1py1oea, pa nu ce
y uoj uanasu Huu
u ppyre
u1e1o•uue sa
n•ene, xueo1uue
u pp.


362. Kapa ce noc1aena nopuu nopHe1a• y kouuuuy u kapa ce 362. Kapa ce noc1aena nopuu nopHe1a• y kouuuuy u kapa ce 362. Kapa ce noc1aena nopuu nopHe1a• y kouuuuy u kapa ce 362. Kapa ce noc1aena nopuu nopHe1a• y kouuuuy u kapa ce
ckupa? ckupa? ckupa? ckupa?
Hopuu nopHe1a• ce noc1aena y kouuuuy kpajeH ok1oôpa
unu y uoeeHôpy, nocne npe1xopuo o•uuleuor pua kouuuue. La ôu
ce kou1ponucano c1aue suHoeaua n•enuuer ppyu1ea ueonxopuo
je pa ce nopHe1a• nepuopu•uo useapu sa ôps npernep u pa ce
epa1u uasap. Koua•uo ce opc1pauyje us kouuuue y npeoj
nonoeuuu anpuna, sa1o u1o, ako 1o y•uuuHo kacuuje ou Hoxe pa
noc1aue cknouuu1e sa eockoeor Honua.

363. L1a osua•aeajy ôena uelepua spuua nana ua nopuu 363. L1a osua•aeajy ôena uelepua spuua nana ua nopuu 363. L1a osua•aeajy ôena uelepua spuua nana ua nopuu 363. L1a osua•aeajy ôena uelepua spuua nana ua nopuu
nopHe1a•? nopHe1a•? nopHe1a•? nopHe1a•?
Cn. 40
178
Ha nopHe1a•y ce yo•aeajy ôena spuua uelepa, kapa
n•enuue ppyu1eo ocela xel ycnep uepoc1a1ka enaxuoc1u y
kouuuuu. To ce peuaea suHu, kapa je npu uuckuH 1eHnepa1ypaHa
eenuku npekup y paseojy n•enuuer ppyu1ea. V 1oH cny•ajy ue
noHaxe •ak uu uupoko o1eapaue ne1a, pa ôu ce yeelana
ancopôuuja enare op c1paue sanuxa Hepa. H•enuue ppyu1eo koje
usôauyje us cala spuua uelepa Hoxe pa ce npuxpauu npu
noeonuoj 1eHnepa1ypu easpyxa ( 8°C y xnapy) ca paspeleuuH
uelepuuH cupynoH y opuocy 2 : 1 (2 n. eope ua 1 kr. uelepa).

364. Koju ôpoj yruuynux n•ena npeko suHe je uopHanau sa jepuo 364. Koju ôpoj yruuynux n•ena npeko suHe je uopHanau sa jepuo 364. Koju ôpoj yruuynux n•ena npeko suHe je uopHanau sa jepuo 364. Koju ôpoj yruuynux n•ena npeko suHe je uopHanau sa jepuo
n•enuue ppyu1eo? n•enuue ppyu1eo? n•enuue ppyu1eo? n•enuue ppyu1eo?
Hpu noeonuoH suHoeauy, ôpoj yruuynux n•ena y jepuoH
n•enuueH ppyu1ey, ue npenasu 200 - – 300. To saeucu u op ôpoja
yruuynux n•ena npep nocnepue usne1aue, c1apux n•ena a uc1o u
op 1pajaua suHe . Hpu noeonuoH suHoeauy u ônaroepeHeuoH
npeoH nponeluoH usne1auy, ua nopHe1a•y ua nopua•u Hoxe ce
ualu caHo uekonuko pece1uua Hp1eux n•ena.

365. Koju je ocuoeuu yspok yruua 365. Koju je ocuoeuu yspok yruua 365. Koju je ocuoeuu yspok yruua 365. Koju je ocuoeuu yspok yruuaeaua n•ena suHu? eaua n•ena suHu? eaua n•ena suHu? eaua n•ena suHu?
Haj•eulu yspok yruuaeaua n•ena suHu je uepoc1a1ak
pesepeu xpaue, npucyc1eo eenukux konu•uua Hepnuke, ôonecua u
c1apa Ha1uua, Hanu ôpoj n•ena y ppyu1ey, ysueHupaeaue n•ena y
kouuuuu op Huua u ppyrux u1e1uux xueo1uua, npoHaja kpos
o1eope ua kouuuuu, pyra suHa u uuje ua sapueH Hec1y
uepoeonua npomecuouanua oôy•euoc1 n•enapa.

366. L1a osua•aea npucyc1eo poce unu nepa ua none1anuu? 366. L1a osua•aea npucyc1eo poce unu nepa ua none1anuu? 366. L1a osua•aea npucyc1eo poce unu nepa ua none1anuu? 366. L1a osua•aea npucyc1eo poce unu nepa ua none1anuu?
Hpucyc1eo poce unu nepa ua none1anuu, osua•aea pa je
n•enuue ppyu1eo npesuHuno poôpo, pa je jako u pa Ha1uua
nonaxe jaja. V 1oH cny•ajy npoueua1 enaxuoc1u y kouuuuu je yeek
eucok. Ako je uol xnapua, kop uupkynauuje easpyxa koju usnasu us
kouuuue, eopeua napa ce koupeusyje y saeucuoc1u op cnonauue
1eHnepa1ype y eopy unu nep ua none1anuu.
179

367. Moxe nu n•enuue ppyu1eo p 367. Moxe nu n•enuue ppyu1eo p 367. Moxe nu n•enuue ppyu1eo p 367. Moxe nu n•enuue ppyu1eo pa npesuHu ca sanuxaHa Hepa a npesuHu ca sanuxaHa Hepa a npesuHu ca sanuxaHa Hepa a npesuHu ca sanuxaHa Hepa
cakynneuor op epecka? cakynneuor op epecka? cakynneuor op epecka? cakynneuor op epecka?
Bpecak je uusak xôyu ca pyrouee1ajyluH uee1oeuHa.Oôunuo
ny•u uek1ap y aeryc1y u cen1eHôpy u sa1o n•enapu npeeose
n•enuua ppyu1ea ônusy noepuuua ca epeckoH. H•enuua
ppyu1ea, Hely1uH, suHyjy epno noue ua sanuxaHa Hepa op
epecka. E1o sau1o 1akae Hep ue 1peôa pa ce oc1aena y
kouuuuaHa sa suHy. Ou 1peôa pa ce ucueu1pumyrupa •ak u us
cala ca nernoH. Hocne 1ora n•enuua ppyu1ea ce npuxpauyjy ca
ueonxopuuH konu•uuaHa uelepuor cupyna y opuocy 1 : 1 (1 n.
eope ua 1 kr. uelepa).

368. Mory nu n•enuua ppyu1ea pa suHyjy ôes sanuxa noneua? 368. Mory nu n•enuua ppyu1ea pa suHyjy ôes sanuxa noneua? 368. Mory nu n•enuua ppyu1ea pa suHyjy ôes sanuxa noneua? 368. Mory nu n•enuua ppyu1ea pa suHyjy ôes sanuxa noneua?
HpeHa pesyn1a1uHa poôujeuuH y uc1paxuea•koH uuc1u1y1y
sa n•enapc1eo y rpapy Puôuoje (Pycuja), n•enuua ppyu1ea us
•ujux kouuuua je npep suHoeaue ôuo usealeu noneu, npesuHuna
cy •ak ôone op kou1ponuux 1j. kousyHupane cy no Hano Hepa,
ny•une no Hano usHe1a a y kouuuuaHa je ôuo Hanu ôpoj Hp1eux
n•ena. Kop 1ux ppyu1aea Hely1uH, ôuno je kouc1a1oeauo pa je
konu•uua nerna ôuna sa 50° Haua uero kop kou1ponuux
ppyu1aea, a 1o sappxaeaue y paseojy ce npopyxuno u kacuuje.
8ua•u noneu je ueonxopau sa suHoeaue n•enuuux ppyu1aea u ue
1peôa pa ce no1nyuo opc1pauyje us kouuuue.

cn. 41
180
369. V koH npaeuy je uajnoropuuje pa ôype ycHepeuo ne1o 369. V koH npaeuy je uajnoropuuje pa ôype ycHepeuo ne1o 369. V koH npaeuy je uajnoropuuje pa ôype ycHepeuo ne1o 369. V koH npaeuy je uajnoropuuje pa ôype ycHepeuo ne1o
kouuuue npu npeoH oône1auy? kouuuue npu npeoH oône1auy? kouuuue npu npeoH oône1auy? kouuuue npu npeoH oône1auy?
H•ena je uuceka1 koju eonu 1onno1y u sa1o cy jou uauu
npapepoeu ycHepaeanu ne1o kouuuue ua jyr. Kako y c1apoj 1ako u
y caepeHaeuoj cneuujanusupauoj nu1epa1ypu ce ykasyje pa je
uajnoeonuuju npaeau sa npeo oône1aue jyrouc1o•uu, anu ce ue
npeuusupa cesoua. Hpeo nponeluo oône1aue n•ene usepuaeajy
oôu•uo pauo nocne py•ka (oko 14 •acoea), kapa je 1eHnepa1ypa
uajeuua ua Hec1y orpejauoH cyuueH. Tapa je jyrouc1o•ua c1paua
kouuuue eel y ceuuu u sa1o ycHepeue ne1a y 1oH npaeuy uuje
noxenuo; 1o je uenoeonuo u npu 1paucnop1y n•ena y peoc1pauo
noc1aeneuuH kouuuuaHa. 8a npeo nponeluo oône1aue n•ena
oôaeesuo je pa ne1o ôype ycHepeuo ua jyrosanap (cn. 41). Hocne
1ora npaeau euue ueHa sua•aj. V nepuopy rnaeue naue n•enapu
1peôa pa ce c1apajy pa noc1aee kouuuue ca ne1oH ua uc1ok.

370. Kapa 1peôa pa ce o•ekyje npeu np 370. Kapa 1peôa pa ce o•ekyje npeu np 370. Kapa 1peôa pa ce o•ekyje npeu np 370. Kapa 1peôa pa ce o•ekyje npeu nponeluu oône1 u kakee Hepe oneluu oône1 u kakee Hepe oneluu oône1 u kakee Hepe oneluu oône1 u kakee Hepe
1peôa npepyse1u? 1peôa npepyse1u? 1peôa npepyse1u? 1peôa npepyse1u?
Hpeu nponeluu oône1 Hoxe pa ce o•ekyje y meôpyapy kapa
je cnonua 1eHnepa1ype y xnapy usuap 8°C, a pau je ôes ee1pa u
cyu•au. Cuer oôu•uo jou nokpuea seHny u sa1o 1peôa pa ce
opc1pauu ca kpoeoea kouuuua, ca npepuux uH supoea u ucnpep
kouuuua (ôap ua pac1ojauy 1 H.) unu npep kouuuue pa ce noc1aeu
1ep nanup. He 1peôa pa ce nocuna nneea, ceuo, ppeeua
c1pyro1uua, cnaHa u ppyru cnu•uu Ha1epujanu, sa1o u1o Huore
n•ene Hory pa ce sanne1y y uux u pa ue ycnejy pa ysne1e. Hocne
1ora ce o1eapajy ne1a, useapu ce nopuu nopHe1a• u ynosopaeajy
ce cycepu pa ue npoc1upy pyône uanony. Hocne oône1aua
o•uuleuu nopHe1a•u ce nouoeo epalajy y kouuuue, ynasu ce
npu1eapajy konuko je ueonxopuo a nap•ap 1ep nanupa ce nepy u
nou1o ce ocyue uaeujajy ce y ponuy u •yeajy sa nouoeuy
yno1peôy.Tako ce n•enuuuH ppyu1euHa nouoeo oôesôelyje Hup.

181
371. Moxe nu pa ce npoueuu sppaec1eeuo c1aue n•ena no 371. Moxe nu pa ce npoueuu sppaec1eeuo c1aue n•ena no 371. Moxe nu pa ce npoueuu sppaec1eeuo c1aue n•ena no 371. Moxe nu pa ce npoueuu sppaec1eeuo c1aue n•ena no
usrnepy usny•euor usHe1a? usrnepy usny•euor usHe1a? usrnepy usny•euor usHe1a? usrnepy usny•euor usHe1a?
Ho usrnepy usHe1a Hory 1a•uo pa ce y1eppe cnepele
ôonec1u n•ena: uoseHa1osa - – no pe1koH u ônepoxy1oH usHe1y
koju nu•u ua noneu, sa1eop –- no ryc1uH kameuuH kanuHa u
o1eknuH 1pôycuHa uuceka1a, nponue -– no 1aHuokameuoH usHe1y
kucenor Hupuca (jaena ce kapa jepy Hepnuky), noneucka
1okcukosa - – no ryc1oH xy1o oôojeuoH usHe1y.

372. 372. 372. 372. Hpenase nu n•ene suHu ca jepuor ua ppyru paH? Hpenase nu n•ene suHu ca jepuor ua ppyru paH? Hpenase nu n•ene suHu ca jepuor ua ppyru paH? Hpenase nu n•ene suHu ca jepuor ua ppyru paH?
HpeHa sanaxauy ay1opa n•ene suHu npenase ca jepuor ua
ppyru paH. Lokas sa 1o je •uueuuua pa Ha1uua nonaxe jaja u y
peueHôpy u y jauyapy ua 2 unu 3 paHa. Hpenas n•ena ca paHa ua
paH suHu je ôuonouka uyxuoc1.

3 33 373. Kapa u ua koju ua•uu 1peôa pa ce oôaeu npuuypuo oône1aue 73. Kapa u ua koju ua•uu 1peôa pa ce oôaeu npuuypuo oône1aue 73. Kapa u ua koju ua•uu 1peôa pa ce oôaeu npuuypuo oône1aue 73. Kapa u ua koju ua•uu 1peôa pa ce oôaeu npuuypuo oône1aue
n•ena? n•ena? n•ena? n•ena?
Ako kop pyre u xnapue suHe, n•ene ue usepue ua epeHe
ceoje npeo oône1aue u uHa onacuoc1u pa oôone op nponuea, npu
•eHy oue usôauyjy usHe1 y kouuuuu, ueonxopuo je pa ce oôaeu
npuuypuo oône1aue. V 1oH uuny kouuuua ce npeuocu y 1aHuy
npoc1opujy u noc1aeu ua oko 1 He1ap op nposopa. Hone1anka ce
cnaja ca paHoH nposopa ca jepuuH nap•e1oH kap1oua a kouuuua
ce nokpuea pa ce ue pasne1e n•ene. Hocne 1ora npoc1opuja ce
sarpeea noc1eneuo. Kapa n•ene oce1e noeelaue 1eHnepa1ype oue
no•uuy pa ne1e u ocnoôalajy ce usHe1a ua nposopy. Capa
sarpeeaue npoc1opuje npekupaHo u n•ene ce epalajy ua1par
npeko kap1ouckor Hoc1a y kouuuuy. Hocne saepueuor npuuypuor
oône1aua kouuuua ce opuocu ua npeoôu1uo Hec1o a sanpnaua
npoc1opuja ce o•uc1u u pesuumukyje.

374. Kako Hoxe pa ce sau1u1u noneu necke op saHpsaeaua? 374. Kako Hoxe pa ce sau1u1u noneu necke op saHpsaeaua? 374. Kako Hoxe pa ce sau1u1u noneu necke op saHpsaeaua? 374. Kako Hoxe pa ce sau1u1u noneu necke op saHpsaeaua?
V nepuopy uee1aua necke pece ce •ec1o saHpsuy u onapajy
u ue ôypy uckopuuleue op n•ena. Papu 1ora ce npenopy•yje pa ce
182
rpau•uue ca Huoro peca oppexy npep pacuee1aeaue, pa ce eexy y
cuonule u pa ce noc1aee ua xap1ujy y 1onny npoc1opujy. Hocne
uekonuko paua pece le pa ce paseujy u noneu uH napa ua xap1ujy.
Oeako poôujeuu noneu ce c1aeu y xpauunuue opakne ra n•ene
opuoce y kouuuuy. Fpau•uue ca pecaHa Hory pa ce noc1aee ônusy
kouuuue u 1ako le n•ene Holu pa cakyne ca uux cea spuua
noneua.

Hponele Hponele Hponele Hponele

375. Koje n•enuue ppyu1eo ue xypu pa nonaxe jaja y nponele? 375. Koje n•enuue ppyu1eo ue xypu pa nonaxe jaja y nponele? 375. Koje n•enuue ppyu1eo ue xypu pa nonaxe jaja y nponele? 375. Koje n•enuue ppyu1eo ue xypu pa nonaxe jaja y nponele?
Takeo c1aue je oôu•uo npucy1uo y n•enuueH ppyu1ey ca
HnapoH onnoleuoH Ha1uuoH koja eel nonaxe jaja. Oôjauuaea ce
1uHe pa je Ha1uua po kacuo y jeceu nonyuaeana lenuje jajuHa u
suHu ce opHapa pyxe epeHe, kao u Ha1uua koja je oc1ana nocne
cnajaua pea ppyu1ea. Lpyru pasnor Hoxe pa ôype u 1o pa cy
n•ene uckopuc1une Huoro op pesepeu xpaue sa ueroeaue nerna y
jeceu u sa1o cy y nponele npuuyleue pa u1epe oc1ane pesepee
xpaue po nojaee naue y npupopu.

376. Kapa 1peôa pa no•ue nponeluo uappaxajuo npuxpauueaue 376. Kapa 1peôa pa no•ue nponeluo uappaxajuo npuxpauueaue 376. Kapa 1peôa pa no•ue nponeluo uappaxajuo npuxpauueaue 376. Kapa 1peôa pa no•ue nponeluo uappaxajuo npuxpauueaue
n•ena? n•ena? n•ena? n•ena?
Hponeluo uappaxajuo npuxpauueaue n•ena Hoxe pa no•ue
opHax nocne npeor oône1aua, •uH ce y npupopu nojaeu noneu.
H•enuua ppyu1ea koja uHajy poeonuo pesepeu xpaue uuje
ueonxopuo npuxpauuea1u, a ppyu1euHa ca HanuH konu•uuaHa
pesepeu uajôone je pa ce noc1aeu cale ca sa1eopeuuH HepoH
ônusy n•enuuer knyôe1a unu jepauny1 cepHu•uo pa1u 1n. ônaro
sarpejauor cupyna y opuocy 1 : 1 (1 n. eope ua 1 kr. uelepa).
Hpuxpaua n•enuuux ppyu1aea ca kouueu1poeauoH xpauoH (unp.
Hepua Heuaeuua, uelepuo Hepuo 1ec1o unu cyeu uelep) ue
npenopy•yje ce pok ppyu1eo ue uaroHuna poeonuo conc1eeuux
sanuxa sa1o u1o je jou cnaôo.

183
377. L1a 1peôa 377. L1a 1peôa 377. L1a 1peôa 377. L1a 1peôa pa ce paje n•enuuuH ppyu1euHa y Hap1y? pa ce paje n•enuuuH ppyu1euHa y Hap1y? pa ce paje n•enuuuH ppyu1euHa y Hap1y? pa ce paje n•enuuuH ppyu1euHa y Hap1y?

V Hap1y, kapa xueo1 kop n•ena eel npo1u•e uopHanuo u
Ha1uua nonaxe jaja, noeelaea ce kousyHauuja eope, xpaue u
noneua. 8a1o u1o ce 1e koHnoueu1e, y 1o epeHe, uanase y
npupopu y HanuH konu•uuaHa, ueonxopuo je pa ce ônusy kouuuue
noc1aeu nojunuua sa eopy u uelepuu cupyn a uc1o u xpauunuua ca
saHeuoH sa noneu (cn.42) 1. c1a1ue; 2 uocela ne1ea; 3.puo; 4.
nonpe•ua ne1ea sa puo; 5. cyp y koju ce noc1aena saHeua sa
noneu; 6. c1akneuu supoeu; 7. nuHeue knaume; 8. c1akneuu
nokpuea•.

378. Konuko nu1apa eope je ueonxopuo jakoH n•enuueH ppyu1ey 378. Konuko nu1apa eope je ueonxopuo jakoH n•enuueH ppyu1ey 378. Konuko nu1apa eope je ueonxopuo jakoH n•enuueH ppyu1ey 378. Konuko nu1apa eope je ueonxopuo jakoH n•enuueH ppyu1ey
y nponele? y nponele? y nponele? y nponele?
V nponele, no1peôa sa eopoH kop jakor n•enuuer ppyu1ea,
koje je sano•eno ueroeaue nerna, je oko 2 n. cepHu•uo. V cknapy
ca 1uH ce oppelyje u eenu•uua nojunuue.

379. Kojy kon 379. Kojy kon 379. Kojy kon 379. Kojy konu•uuy xpaue kousyHupa ua pau n•enuue ppyu1eo y u•uuy xpaue kousyHupa ua pau n•enuue ppyu1eo y u•uuy xpaue kousyHupa ua pau n•enuue ppyu1eo y u•uuy xpaue kousyHupa ua pau n•enuue ppyu1eo y
nponele? nponele? nponele? nponele?
Cn.42
184
Ho1peôa sa xpauoH kop n•enuuer ppyu1ea saeucu op
ueroee ja•uue u op konu•uue ueroeauor nerna. Ceakopueeua
kousyHauuja Hoxe nako pa ce y1eppu kapa ce usHepu kouuuua y
pauy kapa sôor uenoeonuux knuHa1ckux ycnoea n•ene ue usnase
ua nauy. Pasnuka op npeousHepeue 1exuue kouuuue nokasyje
konu•uuy y1poueue xpaue. H•enuue ppyu1eo •uje nerno y
nponele saysuHa op 6 po 8 paHoea, y1pouu pueeuo 300 po 400 rp.
Hepa u noneua. V uenoeonuuH ycnoeuHa n•ene kousyHupajy
xpauy kojy cy pouene y kouuuuy. Kapa je xnapuo epeHe no1peôe sa
xpauoH pac1y.

380. 8ua•u nu, ako ualeHo Hp1ey Ha1uuy ua nopuoH nopHe1a•y, 380. 8ua•u nu, ako ualeHo Hp1ey Ha1uuy ua nopuoH nopHe1a•y, 380. 8ua•u nu, ako ualeHo Hp1ey Ha1uuy ua nopuoH nopHe1a•y, 380. 8ua•u nu, ako ualeHo Hp1ey Ha1uuy ua nopuoH nopHe1a•y,
pa je n•enuue ppyu1eo ocupo1eno? pa je n•enuue ppyu1eo ocupo1eno? pa je n•enuue ppyu1eo ocupo1eno? pa je n•enuue ppyu1eo ocupo1eno?
Hekapa ce n•enuue ppyu1eo npunpeHu sa suHoeaue ca 2
Ha1uue, – c1apoH u HnapoH. Ako ce ua nopHe1a•y y kouuuuu
o1kpuje Hp1ea Ha1uua, 1o sua•u pa y ppyu1ey eepoea1uo uHa
Hnapa Ha1uua. Lpyu1eo ca Ha1uuoH ce ue pasnele, ue uyHu,
usuocu Hp1ee n•ene us kouuuue u cakynna noneu. Hpu npeoH
npernepy Hely1uH 1peôa npoeepu1u pa nu y kouuuuu uHa Ha1uua.

381. Koja ôenau•eeuuac1a xpaua 1peôa pa ce paje n•enaHa y 381. Koja ôenau•eeuuac1a xpaua 1peôa pa ce paje n•enaHa y 381. Koja ôenau•eeuuac1a xpaua 1peôa pa ce paje n•enaHa y 381. Koja ôenau•eeuuac1a xpaua 1peôa pa ce paje n•enaHa y
nponele? nponele? nponele? nponele?
Hajnoeonuuju je cny•aj kapa n•ene pouoce y kouuuuy
ôenau•eeuuac1y xpauy y eupy noneua. Ako y npupopu ueHa noneua
ou ce saHeuyje cojuuuH ôpauuoH, cyeuH keacueH unu cyeuH
oôesHauleuuH HnekoH. Oea ôenau•eeuuac1a xpaua Hoxe pa ce
Heua y npouseonuoH opuocy u noc1aena ce y xpauunuuy
sau1uleuy op ee1pa u kuue. V kouuuuu, n•enuueH ppyu1ey
1peôa pa ce paje ôenau•eeuuac1a xpaua noHeuaua ca uelepuo
HepuuH 1ec1oH unu ca 1e•uoH xpauoH kojoj je popa1o cyeo
oôesHauleuo Hneko a nouekap u jaje. V 1oH uuny 1peôa pa ce
kynu 1se. Hepeua Heuaeuua.

185
382. La nu je oproeapajyle npuxpauuea1u n•enuue ppyu1eo y 382. La nu je oproeapajyle npuxpauuea1u n•enuue ppyu1eo y 382. La nu je oproeapajyle npuxpauuea1u n•enuue ppyu1eo y 382. La nu je oproeapajyle npuxpauuea1u n•enuue ppyu1eo y
nponele rnykosoH, pa ôu ce noeelana uocueoc1 Ha1uue? nponele rnykosoH, pa ôu ce noeelana uocueoc1 Ha1uue? nponele rnykosoH, pa ôu ce noeelana uocueoc1 Ha1uue? nponele rnykosoH, pa ôu ce noeelana uocueoc1 Ha1uue?
V Hepy ce cappxu 35 - – 40° rnykose. Oua je ocuoeuu peo
xpaue ca kojoH 1peôa npuxpauuea1u n•ene, anu ce pe1ko kopuc1u
y 1oH uuny sa1o u1o je ckynna op uelepa.

383. Moxe nu pa ce oôaeu nponeluu npernep n•enuuux ppyu1aea 383. Moxe nu pa ce oôaeu nponeluu npernep n•enuuux ppyu1aea 383. Moxe nu pa ce oôaeu nponeluu npernep n•enuuux ppyu1aea 383. Moxe nu pa ce oôaeu nponeluu npernep n•enuuux ppyu1aea
ua 1eHnepa1ypu op 12 ua 1eHnepa1ypu op 12 ua 1eHnepa1ypu op 12 ua 1eHnepa1ypu op 12° °° °C? C? C? C?
Ckopo y ceakoj kuusu o n•enapc1ey ce npenopy•yje
nponeluu npernep npu 1eHnepa1ypu op 12°C. Ocuoeuu npernaep
Hely1uH sax1eea naxnue npernep uene kouuuue a nosua1o je pa
1eHnepa1ypa y1u•e ua paseoj nerna. Cneuujanuc1u cy y1eppunu,
pa npu cnonuoj 1eHnepa1ypu op 26°C ce usnexe Hanu ôpoj ny1ku
u npu 1oHe cee ca pemopHucauuH penoeuHa 1ena. Hpu 28°C ce
paseuja ueno nerno anu n•ene cy uc1o ca pemopHucauuH
penoeuHa 1ena. Oea nojaea je yo•eua u npu 1eHnepa1ypu op 30°C.
CaHo npu 1eHnepa1ypu op 32 - 35°C nerno ce uopHanuo paseuja.
Hpu 1eHnepa1ypu op 37°C yruue peo nerna a npu 1eHnepa1ypu op
38°C ueno nerno. Hs 1ora cnepyje pa ocuoeuu nponeluu npernep
ue 1peôa epuu1u kop uuxux cnonuux 1eHnepa1ypa sa1o u1o Hoxe
pa ce nopeHe1u uopaHanau paseoj n•enuuux napeu. Loseoneu je
npernep y 1pajauy 1 - 2 Huuy1a. C1aue n•enuuer ppyu1ea Hoxe
pa ce y1eppu npeHa pasuuH suauuHa koju ce jaenajy ua ne1y
(ynasy) kouuuue. Hpernep n•enuuer ppyu1ea koje je oc1ano ôes
Ha1uue Hoxe pa ce usepuu npu 1eHnepa1ypu op 20°C.

384. Ho •eHy ce pasnukyjy napee yruuyne op suHe op napeu 384. Ho •eHy ce pasnukyjy napee yruuyne op suHe op napeu 384. Ho •eHy ce pasnukyjy napee yruuyne op suHe op napeu 384. Ho •eHy ce pasnukyjy napee yruuyne op suHe op napeu
yruuynux op rnapu? yruuynux op rnapu? yruuynux op rnapu? yruuynux op rnapu?
ßapea yruuyna op suHe je yeek uena, nouekap kapa no•ue
pa ce pacnapa poôuje kameuy ôojy. ßapea yruuyna op rnapu je
yeek cyea u ucucaua op rnapuux n•ena, oua je uckupaua u jou je
ôene ôoje, ôes suakoea pacnapaua. Hpucyc1eo 1akeux napeu ua
none1anuu je nocnepuu curuan sa cnacaeaue n•enuuer ppyu1ea
op rnapu.
186

385. L1a je n•enuuu npc1eu? 385. L1a je n•enuuu npc1eu? 385. L1a je n•enuuu npc1eu? 385. L1a je n•enuuu npc1eu?
V nponele kapa je noepuuua nerna yeelaua 1onuko pa
n•ene ue Hory pa ra rpejy po ueonxopue 1eHnepa1ype (Hnapux
n•ena je Hano a ôpoj c1apux ce uenpekupuo cHauyje), oue
nokpueajy 1enuHa HelypaHuu npoc1op ua nepumepuju ca nernoH
kapa oôpasyjy n•enuuu npc1eu (cn. 43) 1 kpajue cale; 2.
HelypaHuu npoc1op y kojeH cy n•ene
cakynneue y oônuky npc1eua; 3. cale
ca nernoH; 4. HelypaHuu npoc1op; 5.
nepumepuu peo cala ôes n•ena.
Vuy1ap npc1eua uHa Hano n•ena koje
ce ôpuuy o nerny u xpaue ra. Hpu 1ako
uenoeonuuH ycnoeuHa n•ene
uanyu1ajy lenuje ua nepumepuju pa
ôu oôpasoeane sôujeu npc1eu oko
cHaueue noepuuue nerna u ua 1aj
ua•uu oppxaeajy 1eHnepa1ypy
ueonxopuy sa uopHanau paseoj (32 - – 36 C).

386. Kakae 386. Kakae 386. Kakae 386. Kakae je sua•aj cyxaeaua n•enuuer ppyu1ea? je sua•aj cyxaeaua n•enuuer ppyu1ea? je sua•aj cyxaeaua n•enuuer ppyu1ea? je sua•aj cyxaeaua n•enuuer ppyu1ea?
Cyxaeaue n•enuuer ppyu1ea npeu ny1 je npepnoxuo
cee1cku uay•uuH Bnuuoe. Cac1oju ce y 1oHe pa ce n•enuue
ppyu1eo y nponele orpauu•u ca nperpapuoH packoH usa koje ce
noc1aee paHoeu ca sane•aleuuH HepoH (cn. 44). H•ene uHajy
npuc1yn sanuxaHa kpos o1eop koju ce uanasu ua nperpapuoj pacuu,
y ropueH peny, ua 1/3 pac1ojaua op epxa. Bnuuoe pokasyje pa
cyxaeaue ruespa eopu yeelauy ôpoja usnexeuux n•ena 100° y
nopeleuy ca uecyxeuuH ppyu1eoH.

Cn. 43
187


Cn. 44.

1. sup kouuuue
2. ne1o (ynas)
3. cale ca nernoH
4. nperpapa
5. cale ca pesepeoH xpaue
6. npoc1op npu puy
7. eep1ukanua 1onno1ua usonauuja
8. o1eop y ropuoj 1peluuu nperpape
9. 1onno1ua usonauuja usuap paHoea
10. kpoe kouuuue
188
ße1o ße1o ße1o ße1o

387. L1a 387. L1a 387. L1a 387. L1a osua•aea npucyc1eo eenukux sanuxa Hepa y nnopuu1y y osua•aea npucyc1eo eenukux sanuxa Hepa y nnopuu1y y osua•aea npucyc1eo eenukux sanuxa Hepa y nnopuu1y y osua•aea npucyc1eo eenukux sanuxa Hepa y nnopuu1y y
pena1ueuo cnaôoH n•enuueH ppyu1ey? pena1ueuo cnaôoH n•enuueH ppyu1ey? pena1ueuo cnaôoH n•enuueH ppyu1ey? pena1ueuo cnaôoH n•enuueH ppyu1ey?
Pasnor sa npucyc1eo eenukux sanuxa Hepa kop cnaôor
n•enuuer ppyu1ea Hoxe pa ôype ueoproeapajyla Ha1uua.
Konu•uua jaja kojy nonoxu ôpso ce cHauyje u npu uec1auky
o1eopeuor nerna n•ene cknapuu1e xpauy koja je oc1ana y
nnopuu1e. V 1oH cny•ajy je oôaeesuo pa ce saHeuu Ha1uua. Buuak
Hepa Hoxe pa ce nojaeu u y n•enuueH ppyu1ey koje ce pojuno, y
kojeH cy nocne opnacka poja oc1ane npe1exuo Hnape n•ene u
sa1eopeuo nerno. UuH uoea Ha1uua ôype onnoleua u no•ue pa
nonaxe jaja, pesepee Hepa ce noc1eneuo cHauyjy. Hajôone je pa
ce cyeuuue konu•uue Hepa useape us kouuuue a ako npec1aue
oôunua naua, n•ene pa ce npuxpaue uelepuuH cupynoH.

388. Koju je pasnor sa npucyc1eo useaupepuo Huoro 388. Koju je pasnor sa npucyc1eo useaupepuo Huoro 388. Koju je pasnor sa npucyc1eo useaupepuo Huoro 388. Koju je pasnor sa npucyc1eo useaupepuo Huoro 1py1oea y 1py1oea y 1py1oea y 1py1oea y
nnopuu1y u kakee cy nocnepuue 1ora sa n•enuue ppyu1eo? nnopuu1y u kakee cy nocnepuue 1ora sa n•enuue ppyu1eo? nnopuu1y u kakee cy nocnepuue 1ora sa n•enuue ppyu1eo? nnopuu1y u kakee cy nocnepuue 1ora sa n•enuue ppyu1eo?
Ako je npeu poj uaceneu y kouuuuy caHo ca 1pakaHa ca1uux
ocuoea n•ene no•uuy pa usrpalyjy npeeuue eenuku ôpoj
1py1oeckux lenuja. V cnepeloj cesouu 1e lenuje le ôu1u Huoro
eele uero lenuje sa usneraue n•ena papunuua u kao pesyn1a1
1ora Ha1uua no•uue pa nonaxe eenuky konu•uuy ueonnoleuux
jaja. OcuH 1ora npucyc1eo 1onuko Huoro 1py1oeckux lenuja
yôpsaea usrpapuy nnopuu1a u eopu po npeepeHeuor usneraua
1py1oea. Kako je nosua1o, 4 paua npe usneraua npeux 1py1oea,
Ha1uua no•uue pa nonaxe jaja y Ha1u•uake, ycnep npucyc1ea
npekoHepuo eenukor ôpoja 1py1oeckux lenuja, usasuea
npeepeHeuy nojaey pojeeor uaroua. Taj mak1op je op eenukor
sua•aja sa n•enuue ppyu1eo u sa1o 1peôa pa ce perynuue ôpoj
1py1oeckux lenuja y kouuuuu. V 1oH uuny y nnopuu1e ce
noc1aenajy paHoeu ca uenoH ca1uoH ocuoeoH u 1apa n•ene
usrpalyjy ueonxopuy konu•uuy 1py1oeckux lenuja ua poueH peny
paHoea.
189

389. Kako ce npeHeu1ajy n•enuua ppyu1ea ua kpa1kuH 389. Kako ce npeHeu1ajy n•enuua ppyu1ea ua kpa1kuH 389. Kako ce npeHeu1ajy n•enuua ppyu1ea ua kpa1kuH 389. Kako ce npeHeu1ajy n•enuua ppyu1ea ua kpa1kuH
pac1ojauuHa? pac1ojauuHa? pac1ojauuHa? pac1ojauuHa?
8a npeHeu1aue n•enuuux ppyu1aea ua kpa1kuH
pac1ojauuHa 1peôa pa ce usaôepe pau y koHe n•ene jou ne1e a y
npupopu ueHa naue. Hajôone je pa npeHeu1aue no•ue yee•e,
oôu•uo jepau ca1 npep cHpkaeaue. Hocne noc1aenaua ua uoeo
Hec1o n•enuue ppyu1eo 1peôa opHax pa ce npuxpauu ca 1 nu1poH
uelepuor cupyna y opuocy 1 : 1 (1 n. eope ua 1.kr. uelepa). Bpso
nocne 1ora n•ene no•uuy pa usnely u pa ce opujeu1uuy. C1ape
n•ene ce epalajy ua npelauue Hec1o u 1paxe ceojy kouuuuy anu
nocne useecuor epeHeua je o1kpueajy u ponely y uy.

390. Kako Hory 1py 390. Kako Hory 1py 390. Kako Hory 1py 390. Kako Hory 1py1oeu pa npoly y Hepuu1e koje ueHa ne1o a 1oeu pa npoly y Hepuu1e koje ueHa ne1o a 1oeu pa npoly y Hepuu1e koje ueHa ne1o a 1oeu pa npoly y Hepuu1e koje ueHa ne1o a
opeojeuo je op nnopuu1a peue1koH? opeojeuo je op nnopuu1a peue1koH? opeojeuo je op nnopuu1a peue1koH? opeojeuo je op nnopuu1a peue1koH?
La ôu uHanu 1py1oeu u n•ene cnoôopau npuc1yn po
Hepuu1a, opeojeuor op nnopuu1a XaueHauoeoH peue1koH, ca
uuneH pa ce cnpe•u npenas Ha1uue, ueonxopuo je usa ncnepuer
paHa nnopuu1a pa ce noc1aeu nperpapa opaneua 1 uH. op sapuer
supa kouuuue u ua 15 HH. op pua u pa no1nyuo npunexe ca c1paue
ua supoee. Ha 1aj ua•uu Ha1uua ue Hoxe pa npole ucnop
nperpape a 1py1oeu u n•ene Hory cnoôopuo pa npenysajy y
Hepuu1e. Tako je o1eop ua Hepuu1y cyeuuau. Ako ce n•enuue
ppyu1eo oc1aeu pa suHyje y Hepuu1y none1anka nnopuu1a
oôesôelyje poôpe ycnoee sa npesuHnaeaue (eupu nu1aue 624).

391. 8au1o n•ene usôeraeajy pa nyue HepoH cale koje ce uanasu 391. 8au1o n•ene usôeraeajy pa nyue HepoH cale koje ce uanasu 391. 8au1o n•ene usôeraeajy pa nyue HepoH cale koje ce uanasu 391. 8au1o n•ene usôeraeajy pa nyue HepoH cale koje ce uanasu
ônusy none1anke Hepuu1a? ônusy none1anke Hepuu1a? ônusy none1anke Hepuu1a? ônusy none1anke Hepuu1a?
Ocurypaeajylu ce op rpaôexu n•ene yeek cknapuu1e Hep ua
Horyle uajypaneuuje Hec1o op none1anke a nerno oôu•uo
noc1aenajy ônusy po ue, sa1o u1o je 1aHo eeu1unauuja poôpa.
O1eop ua Hepuu1y o1exaea paeuoHepuo cknapuu1eue Hepa y
cale u pap ca n•enaHa. E1o sau1o kouuuua 1peôa pa uHa caHo
jepuy none1anky noc1aeneuy ua npepuoj c1pauu.
190

392. Fpe n•ene oc1aenajy eopy kojy pouoce no cyeoH u 1onnoH 392. Fpe n•ene oc1aenajy eopy kojy pouoce no cyeoH u 1onnoH 392. Fpe n•ene oc1aenajy eopy kojy pouoce no cyeoH u 1onnoH 392. Fpe n•ene oc1aenajy eopy kojy pouoce no cyeoH u 1onnoH
pauy? pauy? pauy? pauy?
V nepuopy eenuke epyluue, n•ene pouoce y kouuuuy Hane
kanu eope u oc1aenajy ux ua ropuuH yuy1pauuuH supoeuHa
lenuja y kojuHa uHa usnexeuux napeu. Oeo noHaxe o•yeauy
enaxuoc1u ueonxopue sa paseoj napeu.

393. Kako ce mopHupa poj? 393. Kako ce mopHupa poj? 393. Kako ce mopHupa poj? 393. Kako ce mopHupa poj?
Poj ce oôu•uo mopHupa y nepuopy ueu1pumyrupaua Hepa
kapa ueHa cnepele naue. Ca paHoea koju cy nonyueuu HepoH
n•ene ce c1pecy y pojeeky y kojoj 1peôa pa uHa ôap 2 paHa ca
pesepeoH xpaue u o1eop sa eeu1unauujy. Ckynnaue n•ena y
pojeeky npec1aje kapa 1exuua pojeeke poc1urue 2 - – 2,5 kr. n•ena.
La ôu ce 1o yc1auoeuno pojeeka ce npe1xopuo usHepu u saôenexu.
Hpep sa1eapaue pojeeke y uy ce c1aeu Hnapa onnoleua Ha1uua.
0opHupau poj Hoxe yeek pa ce uacenu y npe1xopuo npunpeHneuy
kouuuuy ypaneuy uajHaue 5 kH. op Hec1a ueroeor mopHupaua. V
npo1ueuoH cny•ajy n•ene ce oc1aenajy y pojeeuu ua npe1xopuoH
Hec1y u npuxpauyjy ce paspeleuuH uelepuuH cupynoH y opuocy
3:1 (3 n. eope ua 1 kr. uelepa). Hou1o ce cHupu yee•e ce poj
noc1aeu y npunpeHneuy kouuuuy. Ako y nnopuu1y uHa
uoeousrpaleuor cala xpaueue n•ena Hoxe pa sano•ue opHax
uelepuuH cupynoH y opuocy 1:1, kapa ce pueeuo ue paje euue op
1 n. Kapa ueHa naue n•ene Hory pa ce xpaue 1uH cupynoH jou 10
paua.

394. Konuko epeHeua 1peôa poj pa c1oju y pojeeku pa ce n•ene 394. Konuko epeHeua 1peôa poj pa c1oju y pojeeku pa ce n•ene 394. Konuko epeHeua 1peôa poj pa c1oju y pojeeku pa ce n•ene 394. Konuko epeHeua 1peôa poj pa c1oju y pojeeku pa ce n•ene
cHupe? cHupe? cHupe? cHupe?
Hekonuko Huuy1a nocne mopHupaua poja n•ene eel ocelajy
pa cy opeojeue op ocuoeuor ppyu1ea. V pojy ce uanase npe1exuo
Hnape n•ene koje Hupuo npuxea1ajy uoey Ha1uuy. CaHo kacuo
mopHupauu pojeeu uHajy eenuku ôpoj c1apux n•ena. V 1akae poj
Ha1uua 1peôa pa ce popa y sa1eopeuoH kaeesy, opakne je n•ene
191
ocnoôalajy nou1o nojepy xpauy kojoH cy sa1eopeuu o1eopu. Poj
1peôa pa c1oju y pojeeku uajHaue 2 paua u 2 uolu (48 •acoea) u
nocne 1ora yee•e pa ce npecenu y npe1xopuo npunpeHneuy
kouuuuy.

395. Kako epyluua y1u•e ua nerno u cakynnaue uek1apa? 395. Kako epyluua y1u•e ua nerno u cakynnaue uek1apa? 395. Kako epyluua y1u•e ua nerno u cakynnaue uek1apa? 395. Kako epyluua y1u•e ua nerno u cakynnaue uek1apa?
Ako n•enuue ppyu1eo noc1aeuHo y noue usonoeauy
kouuuuy op cnonue 1eHnepa1ype (ua o1eopeuo Hec1o usnoxeuo
cyuuy), ak1ueuoc1u n•ena u poueceuu uek1ap ce cHauyjy (uek1ap
ua uee1oeuHa npecyuyje). Kop noeelaua 1eHnepa1ype y kouuuuu
n•ene ucnyse us ue u euce uenokpe1uo ua none1anuu unu no
supoeuHa kouuuue okpeuy1uH cyuuy (1ako caHe npaee sau1u1y op
eucoke 1eHnepa1ype, koja je ua epenoH pauy eaxuuja op sau1u1e
op xnapuole ua xnapuoH pauy). He 1peôa pa ce saôopaeu pa kop
1eHnepa1ype euue op 40°C yruue ceo nerno u cee n•ene. Hosua1o
je pa nop nuHeuuH kpoeoH kouuuue, ca kojuH je nokpueeua, no
ne1uoj epyluuu, 1eHnepa1ypa poc1uxe 70°C. 8a1o kop
npeHeu1aua kouuuue 1peôa noc1aeu1u 1ako pa op 11 ca1u y 1oky
paua ôypy eel y ceuuu. Ako 1o uuje Horyle, uekako ux saceu•u1u.

396. Fpe ce uanasu eeluua n•ena y nepuopy naue, y kouuuuu unu 396. Fpe ce uanasu eeluua n•ena y nepuopy naue, y kouuuuu unu 396. Fpe ce uanasu eeluua n•ena y nepuopy naue, y kouuuuu unu 396. Fpe ce uanasu eeluua n•ena y nepuopy naue, y kouuuuu unu
eau ue? eau ue? eau ue? eau ue?
Mec1o rpe ce uanasu eeluua n•ena y nepuopy naue saeucu
op uuxoeor yspac1a u konu•uue nerna. Kop jakor n•enuuer
ppyu1ea npep rnaeuy nauy eeluua n•ena je y kouuuuu a nocne
ue 1aj opuoc je oôpuy1. E1o sau1o •ak u oupa kapa n•enuuak
npeHec1uHo ua ppyro Hec1o, poôpo ce uckopuc1u cnepela naua.
Hoeonua npunuka, kapa je eeluua n•ena eau kouuuue, je pa ce
mopHupa uoeo ppyu1eo nocne npee naue. Takea ppyu1ea cy y
c1auy, kop oôunue xpaue y kouuuuu, pa usrpape cale y nnopuu1y
sa uepeny paua u Hory pa uckopuc1e ueny nauy, ako ce y
uac1aeak (Hepuu1e) noc1aeu npasuo cale.

192
397. Moxe nu pa ce noeela kon 397. Moxe nu pa ce noeela kon 397. Moxe nu pa ce noeela kon 397. Moxe nu pa ce noeela konu•uua Hepa npouseepeuor op u•uua Hepa npouseepeuor op u•uua Hepa npouseepeuor op u•uua Hepa npouseepeuor op
n•ena kapa ce opc1pauu Ha1uua us kouuuue npe no•e1ka npee n•ena kapa ce opc1pauu Ha1uua us kouuuue npe no•e1ka npee n•ena kapa ce opc1pauu Ha1uua us kouuuue npe no•e1ka npee n•ena kapa ce opc1pauu Ha1uua us kouuuue npe no•e1ka npee
naue? naue? naue? naue?
Kapa ce opc1pauu Ha1uua y 1oH nepuopy, op n•enuuer
ppyu1ea Hoxe pa ce cakynu epno eenuka konu•uua Hepa, ako ce
ppxu cnepelux npaeuna: 1. Opc1pauueaue Ha1uue Hoxe pa ce
usepuu kop n•enuuer ppyu1ea koje je noc1urno HakcuHyH paseoja
npep no•e1ak rnaeue naue. Hpu 1oHe y ueHy 1peôa pa uHa
Ha1u•uaka koju cy y c1apujyHy npep sa1eapaueH. 2. H•enuue
ppyu1eo Hoxe pa ce oc1aeu ôes Ha1uue uajeuue 10 paua. Hocne
1or nepuopa ppyu1eo, unu caHo opraja ceojy ueonnoleuy Ha1uuy,
unu 1peôa pa Hy ce popa Ha1uua koja nonaxe jaja (cn. 2)
npepc1aena rpamu•ku nonaraue jaja Ha1uue: 1. kpuea 1
npepc1aena nonaraue jaja Ha1uue koja ce nocne 1ora (y 1a•ku 6 )
opc1pauyje. Mnapa Ha1uua nocne 10 paua op popaeaua y
oôesHa1u•euo n•enuue ppyu1eo, no•uue uu1eusueuo u pyro
epeHe pa nonaxe jaja. Heua ak1ueuoc1 y nonarauy jaja je
npepc1aeneua ua cnuuu ca ucnpekupauoH kpueoH 2. HpesuHnyjy
caHo oue n•ene koje cy usnexeue op jaja koja cy nonoxeua y
nepuopy osua•euoH ôpojeH 5. 8a suHy ôu c1apa Ha1uua pana
nerno •uja je noepuuua npepc1aeneua kpueoH 3. Hoepuuua nerna
Hnape Ha1uue osua•eua je ôpojeH 4. Kacuuje opc1pauueaue
Ha1uue, nocne npee naue, Hoxe pa ce oppasu uenoeonuo ua
npunpeHy n•enuuer ppyu1ea sa suHoeaue u eeeu1yanuo
uckopuulaeaue ppyrux useopa naue.

398. V koH ppyroH uuny ce kopuc1u usona1op Ha1uue ocuH sa 398. V koH ppyroH uuny ce kopuc1u usona1op Ha1uue ocuH sa 398. V koH ppyroH uuny ce kopuc1u usona1op Ha1uue ocuH sa 398. V koH ppyroH uuny ce kopuc1u usona1op Ha1uue ocuH sa
oprajaue n•ena? oprajaue n•ena? oprajaue n•ena? oprajaue n•ena?
V nocnepuoj pekapu jyua u npeoj pekapu jyna, Hoxe ce
noHoly usona1opa unu XaueHauoee peue1ke, orpauu•u1u
nonaraue jaja Ha1uue caHo ua peo nnopuu1a. Ha 1aj ua•uu ce sa
n•ene oôesôelyjy eenuke konu•uue pesepee xpaue; y nepuopy ôes
naue kapa je noropuo c1eapaue pojeea Hory pa ce uckopuc1e sa
193
oprajaue nerna. Hocne pououeua eenuke konu•uue npupopue
xpaue usona1op Ha1uue ce opc1pauyje.

399. V 399. V 399. V 399. V •eHy ce cac1oju ycHepaeaue ne1eua (ppecupaue) n•ena u •eHy ce cac1oju ycHepaeaue ne1eua (ppecupaue) n•ena u •eHy ce cac1oju ycHepaeaue ne1eua (ppecupaue) n•ena u •eHy ce cac1oju ycHepaeaue ne1eua (ppecupaue) n•ena u
kako ce oc1eapyje? kako ce oc1eapyje? kako ce oc1eapyje? kako ce oc1eapyje?
VcHepaeaue ne1eua n•ena je eeu1a•ko Heuaue y xueo1
n•ena, kojuH ce n•enuue ppyu1eo npucunaea pa ne1u ua kyn1ype
koje uee1ajy ca uuneH pa ôu ux onpauune. Hoc1uxe ce ua
cnepelu ua•uu: op ôunke ce uaôepy uee1oeu ôes •auuua 1j. ôes
seneuux penoea u no1anajy ce useecuo epeHe y uelepuu cupyn pa
ce usepuu ekc1pakuuja (usny•ueaue) e1epu•uux yna. Ha 1aj
ua•uu apoHa1usupau cupyn paje ce n•enaHa yee•e pa ôu ce
ycHepune ua oppeleuy kyn1ypy. Kao pesyn1a1, n•ene o1kpueajy 1y
ôunky Hacoeuo je nocelyjy, uee1oee onpauyjy u cakynnajy
uek1ap. VcHepaeaue ne1a n•ena uaj•eule ce kopuc1u sa
onpauueaue upeeue pe1enuue.

Pojeue Pojeue Pojeue Pojeue

400. L1a usasuea pojeue? 400. L1a usasuea pojeue? 400. L1a usasuea pojeue? 400. L1a usasuea pojeue?
Ocuoeuu yspok pojeua je npeepeHeuu paseoj n•enuuer
ppyu1ea y nepuopy kapa ueHa naue unu kapa ce n•ene caHo
npuxpauyjy. HpeepeHeuo caspeeaue n•enuuer ppyu1ea uac1aje
us pasuux pasnora: nojaea eenuke konu•uue noneua y npupopu (op
penuue); uecpasHepa usHely o1eopeuor u sa1eopeuor nerna a uc1o
u ôpoja Hnapux u c1apux n•ena; uepoeoaua konu•uua Hne•a;
uacnepua cknouoc1 ka pojeuy u pp. Pojeuy ponpuuocu noeonuo
suHoeaue n•enuuer ppyu1ea, pauo uac1ynaue 1onnor nponela u
nponeluo npuxpauueaue n•ena.

401. L1a nopc1u•e pojeue? 401. L1a nopc1u•e pojeue? 401. L1a nopc1u•e pojeue? 401. L1a nopc1u•e pojeue?
Ako ce nnopuu1e npouupu kacuo, sa Ha1uuy ueHa poeonuo
npasuux lenuja y koje le nonara1u jaja; n•ene ôpso sa1eapajy
o1eopeuo nerno a kop Hnapux n•ena ce jaena euuak cekpe1a
194
xppenue xnespe kuje ueHajy koHe pa ra pajy, jep je Hana
konu•uua o1eopeuor nerna, na ra caHe kousyHupajy. Pesyn1a1
1ako oôunue xpaue ak1ueupa uH jajuuke u Hnape n•ene noc1ajy
aua1oHcke 1py1yue, naxue Ha1uue. To poeopu po usrpapue
pojeeux Ha1u•uaka u ua kpajy po pojeua. 8a cnpe•aeaue pojeua
ueonxopuo je ua epeHe npouupu1u nnopuu1e.
402. Kako ce oppaxaea ua pojeeo pacnonoxeue ako ne1 402. Kako ce oppaxaea ua pojeeo pacnonoxeue ako ne1 402. Kako ce oppaxaea ua pojeeo pacnonoxeue ako ne1 402. Kako ce oppaxaea ua pojeeo pacnonoxeue ako ne1o o o o
okpeueHo ua ceeep? okpeueHo ua ceeep? okpeueHo ua ceeep? okpeueHo ua ceeep?
H•enuue ppyu1eo y kouuuuu •uje je ne1o okpeuy1o ua
ceeep, pe1ko ce poju. To je sa1o u1o je kacuuje nponeluo
oône1aue, ycnopeu je paseoj u kacuuje ponasu po nyuor
caspeeaua n•enuuer ppyu1ea. Takea ppyu1ea uucy
npunpeHneua poôpo sa rnaeuy nauy u sa1o ce ue npenopy•yje
okpe1aue ne1a kouuuue ua ceeep.

403. Ha koju ua•uu Hoxe pa ce cnpe•u pojeue? 403. Ha koju ua•uu Hoxe pa ce cnpe•u pojeue? 403. Ha koju ua•uu Hoxe pa ce cnpe•u pojeue? 403. Ha koju ua•uu Hoxe pa ce cnpe•u pojeue?
Pojeue Hoxe pa ce cnpe•u 1ako u1o leHo cnaôuH
n•enuueuH ppyu1euHa paea1u paHoee ca npaeunuo usrpaleuuH
caleH u sa1eopeuuH nernoH us jakux, a yHec1o uux jakuH
n•enuuuH ppuu1euHa paea1u paHoee ca ca1uoH ocuoeoH. Anu
uuje curypuo pa nu le 1akea n•enuua ppyu1ea pa uckopuc1e
npopyxeuy rnaeuy nauy.

404. Koja n•enuua ppyu1ea ce poje pe1ko unu ce yonu1e ue poje? 404. Koja n•enuua ppyu1ea ce poje pe1ko unu ce yonu1e ue poje? 404. Koja n•enuua ppyu1ea ce poje pe1ko unu ce yonu1e ue poje? 404. Koja n•enuua ppyu1ea ce poje pe1ko unu ce yonu1e ue poje?
H•enuua ppyu1ea koja ce oc1aee pa usrpape 2 unu 3 ca1a
ca nernoH, poje ce pe1ko unu ce yonu1e ue poje.

405. Ho kakeuH suauuHa ua usrpaleuoH caly Hoxe pa ce yc1auoeu 405. Ho kakeuH suauuHa ua usrpaleuoH caly Hoxe pa ce yc1auoeu 405. Ho kakeuH suauuHa ua usrpaleuoH caly Hoxe pa ce yc1auoeu 405. Ho kakeuH suauuHa ua usrpaleuoH caly Hoxe pa ce yc1auoeu
pa nu le n•enuue ppyu1eo pa ce poju? pa nu le n•enuue ppyu1eo pa ce poju? pa nu le n•enuue ppyu1eo pa ce poju? pa nu le n•enuue ppyu1eo pa ce poju?
Kapa y nepuopy naue n•ene usrpalyjy ua ca1uoj ocuoeu
papunu•ke lenuje 1o je suak pa uele pa ce poju. Ako ua uoj
usrpalyjy 1py1oecke lenuje u npopyxaeajy usrpapuy, uesaeucuo
op 1ora u1o naua uuje saepueua, Hoxe pa ce sakny•u pa ce
ppyu1eo cnpeHa sa pojeue. Kapa ua nepumepuju
195
usrpaleuux 1py1oeckux lenuja, n•ene sano•uuy pa npaee ocuoee
sa Ha1u•uake, curypuo je pa le ppyu1eo pa ce poju. Ako y
Ha1u•uauuHa uHa jaja, 1o sua•u pa npu noeonuuH ycnoeuHa,
HoxeHo o•ekuea1u sa 8 - – 9 paua usne1aue poja.

406. Moxe nu ce no ua•uuy usne1aua n•ena ca none1anke 406. Moxe nu ce no ua•uuy usne1aua n•ena ca none1anke 406. Moxe nu ce no ua•uuy usne1aua n•ena ca none1anke 406. Moxe nu ce no ua•uuy usne1aua n•ena ca none1anke
sakny•u1u pa nu c sakny•u1u pa nu c sakny•u1u pa nu c sakny•u1u pa nu ce oue cnpeHajy sa pojeue? e oue cnpeHajy sa pojeue? e oue cnpeHajy sa pojeue? e oue cnpeHajy sa pojeue?
Ako us kouuuue n•ene usnely ôpso kao usôa•eue a npu
noepa1ky ôpso ynase y kouuuuy, ueHa cyHue, 1o n•enuue
ppyu1eo uele pa ce poju. Ako je usne1aue n•ena ycnopeuo u
eeluua uux c1oju uenokpe1uo ua none1anuu 1o je suak pa ce
cnpeHajy sa pojeue. To n•enuue ppyu1eo 1peôa npoeepu1u u ako
uHa usrpaleue Ha1u•uake noc1ynu1u carnacuo oproeopy 404.

407. L1a sua•u ako je cale ca 1py1oeckuH nernoH nokpueeuo 407. L1a sua•u ako je cale ca 1py1oeckuH nernoH nokpueeuo 407. L1a sua•u ako je cale ca 1py1oeckuH nernoH nokpueeuo 407. L1a sua•u ako je cale ca 1py1oeckuH nernoH nokpueeuo
n•enaHa? n•enaHa? n•enaHa? n•enaHa?
Hosua1o je pa je ua noeonuoH pauy eeluua n•ena eau
kouuuue, sa1o npucyc1eo Huoro n•ena ua caly ca 1py1oeckuH
lenujaHa je ckopo curypau suak sa no•e1ak pojeua koje y
npuuuuny ue Hoxe pa ce cnpe•u. Bau o 1oHe je ôuno pe•u y
oproeopy ua nu1aue 403. Mepe koje 1peôa npepyse1u cy onucaue y
oproeopy ua nu1aue 405.

408. Koju je uajemukacu 408. Koju je uajemukacu 408. Koju je uajemukacu 408. Koju je uajemukacuuju ua•uu sa npekup pojeua? uju ua•uu sa npekup pojeua? uju ua•uu sa npekup pojeua? uju ua•uu sa npekup pojeua?
Hajemukacuuju ua•uu sa npekup pojeua je pa ce n•enaHa
oôesôepu oôunua naua. Tapa n•enuue ppyu1eo, ue caHo pa
npec1aje pa paje suake pojeua, uero oôu•uo no•uue pa pyuu
usrpaleue Ha1u•uake. E1o sau1o je uckny•ueo eaxau sua•aj
ônaroepeHeue npunpeHe n•enuuer ppyu1ea sa nauy. Ako n•enap
ue ycne pa ypapu 1o ou 1peôa ôpso pa npepysHe kou1pa Hepe (pa
mopHupa poj ca Ha1uuoH - – eupu nu1aue 411).

409. Ho kojuH suauuHa Hoxe pa ce y1eppu pa y nnopuu1y uHa 409. Ho kojuH suauuHa Hoxe pa ce y1eppu pa y nnopuu1y uHa 409. Ho kojuH suauuHa Hoxe pa ce y1eppu pa y nnopuu1y uHa 409. Ho kojuH suauuHa Hoxe pa ce y1eppu pa y nnopuu1y uHa
usrpaleuux pojeeux Ha1u•uaka? usrpaleuux pojeeux Ha1u•uaka? usrpaleuux pojeeux Ha1u•uaka? usrpaleuux pojeeux Ha1u•uaka?
196
Ako ua paHy rpaleeuaky uHa
Ha1u•uaka ca nonoxeuuH jajeH y ueHy, 1o
sua•u pa u y nnopuu1y uHa Ha1u•uaka ca
nernoH y c1apujyHy napee. V 1oH cny•ajy
n•enap 1peôa pa npepysHe Hepe sa
cnpe•aeaue pojeua; pa ocnaôu n•enuue
ppyu1eo, pa opeoju Hnape n•ene u noja•a
ca uuHa ppyro ppyu1eo; pa opysHe cale ca
sa1eopeuuH nernoH u npeHec1u y uac1aeak
(unu y ppyro ppyu1eo) a ua uuxoeo Hec1o
c1aeu paHoee ca ca1uoH ocuoeoH u1p.


410. Kakea je pasnuka usHely pojeeux u 410. Kakea je pasnuka usHely pojeeux u 410. Kakea je pasnuka usHely pojeeux u 410. Kakea je pasnuka usHely pojeeux u
pesepeuux (cnaôujux , cnacouocuux ) pesepeuux (cnaôujux , cnacouocuux ) pesepeuux (cnaôujux , cnacouocuux ) pesepeuux (cnaôujux , cnacouocuux )
Ha1u•uaka? Ha1u•uaka? Ha1u•uaka? Ha1u•uaka?
Ocuoea pojeeux Ha1u•uaka je
eenuka. Boja uH eapupa op ôpaou po 1aHuo
ôpaou a noepuuua uH je usrpaeupaua, jacuo
ce eupe ocuoee uec1oyraouux lenuja ua
uuHa. Pacnopeleuu cy ua poueH kpajy cala
unu no ne1euuaHa (cn. 45). Ocuoee pojeeux
Ha1u•uaka cy nouekap cakpueeue y
pemopHucaue penoee cala u •ec1o cy
cnojeuu u rpynucauu op 2 po 5 Ha1u•uaka.
Pesepeuu Ha1u•uauu cy noc1aeneuu no
cpepuuu cala ca nernoH. Okpeuy1u cy ua
pone u uHajy rna1ky noepuuuy, ôes jacuux
kou1ypa. Cee1ne cy ôoje (ckopo ôene), jep
sa uuxoey usrpapuy n•ene kopuc1e ceex
eocak.

411. L1a npepc1aena eeu1a•ku poj u 411. L1a npepc1aena eeu1a•ku poj u 411. L1a npepc1aena eeu1a•ku poj u 411. L1a npepc1aena eeu1a•ku poj u
kako ce oôpasyje? kako ce oôpasyje? kako ce oôpasyje? kako ce oôpasyje?
Cn. 45
197
Beu1a•ku poj (opeojak), je eeu1a•ku c1eopeuo uoeo
n•enuue ppyu1eo. Oôpasyje ce op jakor n•enuuer ppyu1ea kop
kora ce jaeuo uarou sa pojeue. La ôu ce pojeue cnpe•uno, ysuHa
ce op 1akeor ppyu1ea 3 paHa ca sa1eopeuuH nernoH, n•enaHa u
Ha1uuoH, npeuece ce y npepxopuo npunpeHneuy uoey kouuuuy y
kojoj uHa usrpaleuor cala u xpaue. V npeoH ppyu1ey ôpso ce
usnexe uoea Ha1uua koja uajpane sa 12 paua no•uue pa nonaxe
jaja. V HelyepeHeuy Huore op Hnapux n•ena noc1ajy usne1uuue u
uckopuulaeajy y uenuuu rnaeuy nauy sa npouseopuy Hepa u
eocka, ôes pojeua. V uoeoH ppyu1ey Hoxe pa ce saHeuu c1apa
Ha1uua uoeoH ako ce y kouuuuy noc1aee pojeeu Ha1u•uauu yse1u
us npeor ppyu1ea.

412. V koH npaeuy oôu•uo 412. V koH npaeuy oôu•uo 412. V koH npaeuy oôu•uo 412. V koH npaeuy oôu•uo usnele poj? usnele poj? usnele poj? usnele poj?
Hpaeau usne1aua n•ena nocne pojeua saeucu caHo op 1ora
rpe je ycHepeuo ne1o. Bau sa1o poj ce npuxea1u npep kouuuuoH a
y epno pe1kuH cny•ajeeuHa usa ue. Oeo Hec1o oue usaôupajy
caHo kapa uuxoee n•ene useupuuue ue ycnejy pa ualy
oproeapajyle Hec1o sa uaceneue. Haj•eule ce poj yxea1u sa
rpauy ppee1a a eucuua saeucu op c1apoc1u u c1aua Ha1uue. Poj ca
c1apoH Ha1uuoH Hoxe pa ce sayc1aeu u ua seHnu. Ako nocne 1ora
npenysu y pyny Huua unu ppyre xueo1uue, poeonuo je pa ce po
pyne npuHakue pojeeka (•ak u ca jepuuH paHoH) u cee n•ene le
caHe npelu y uy.

413. Opuocu nu poj pesepee noneua ca coôoH? 413. Opuocu nu poj pesepee noneua ca coôoH? 413. Opuocu nu poj pesepee noneua ca coôoH? 413. Opuocu nu poj pesepee noneua ca coôoH?
Kop usne1aua us kouuuue poj opuocu ca coôoH caHo
pesepee Hepa (eupu nu1aue 431). Honeu Hory pa uHajy caHo
n•ene koje cy ce epa1une ca naue y kouuuuy ca cakynneuuH
noneuoH na ce npuppyxe pojy koju usnasu.

414. Kako ce kopuc1u py•ua npckanuua kop xea1aua poja? 414. Kako ce kopuc1u py•ua npckanuua kop xea1aua poja? 414. Kako ce kopuc1u py•ua npckanuua kop xea1aua poja? 414. Kako ce kopuc1u py•ua npckanuua kop xea1aua poja?
Py•ua npckanuua ce kopuc1u kop xea1aua eenukux 1se.
sôupuux pojeea. 8ôupuu pojeeu ca HnapuH Ha1uuaHa (ppyru u
198
1pelu poj) ue sappxaeajy ce pyro epeHe ua jepuoH Hec1y (•ec1o
•ak ue euue op nona ca1a euce ua rpauu y eupy rpospa). E1o sa1o,
pok n•ene jou uucy cakynneue y rposp, 1peôa pa ce uanpckajy
eopoH noHoly py•ue npckanuue. Tapa poj oôpasyje knyôe koje ce
sa1uH ckynna y pojeeky ua yoôu•ajeuu ua•uu.

415. L 415. L 415. L 415. L1a je ueonxopuo sa xea1aue poja? 1a je ueonxopuo sa xea1aue poja? 1a je ueonxopuo sa xea1aue poja? 1a je ueonxopuo sa xea1aue poja?
8a xea1aue npupopuor poja 1peôa
npe ceera uHa1u pojeeky ca pea usrpaleua
paHa, unu 2 npasua paHa noeesaua ca
xuuoH (pa ce Hory nopulu po poja, (cn. 46)
u nona1uuy, puHunuuy, •e1ky (unu
nepyuky), n•enapcky kany, Hakase
eolapcke, 1ec1epuuy, npckanuuy u
Heppeeuue (ako 1peôajy). Ako je poj ua
1akeoj eucuuu pa Hoxe pa ce poxea1u, 2
npasua paHa cy no1nyuo poeonua sa
Cn. 46
Cn. 47
199
xea1aue poja. Hopuruy ce po poja u n•ene npenase ua uux. Hocne
1ora paHoee caHo cnyc1uHo y kouuuuy. Jou je ôone ako y jepuoH
paHy uHa o1eopeuo nerno. Hnu ce kopuc1u ckupa• poja, cn.47.

416. 8au1o poj eucu y eupy rpospa? 416. 8au1o poj eucu y eupy rpospa? 416. 8au1o poj eucu y eupy rpospa? 416. 8au1o poj eucu y eupy rpospa?
V1epleuo je pa opeojeua n•ena (caHa) Hoxe pa usryôu sa
pau 25° op ceoje 1exuue, pok y pojeeoH rpospy oua ryôu caHo
1,5° op 1exuue. To sua•u pa cy n•ene cakynneue y rposp pece1
ny1a usppxnueuje op nojepuua•uux. Oue ce cakynnajy y pojeeu
rposp pa ôu Horne no xnapuoj uolu sajepuo pa oppxe ueonxopuy
1eHnepa1ypy (cn. 48).

417. Moxe nu n•enap pa ôype curypau pa le yxea1u1u poj ako je 417. Moxe nu n•enap pa ôype curypau pa le yxea1u1u poj ako je 417. Moxe nu n•enap pa ôype curypau pa le yxea1u1u poj ako je 417. Moxe nu n•enap pa ôype curypau pa le yxea1u1u poj ako je
yxea1uo caHo Ha1uuy? yxea1uo caHo Ha1uuy? yxea1uo caHo Ha1uuy? yxea1uo caHo Ha1uuy?
Ako je n•enap yxea1uo Ha1uuy Hoxe pa ôype curypau pa le
pa yxea1u u poj •ak u y cny•ajy kapa je pe• u o npeoH pojy. H•ene
usne1uuue ôpso o1kpueajy ynoeneuy Ha1uuy noc1aeneuy y
pojeeky, ônusy ne1eler poja u cakyne ce oko ue y knyôe. V
sôupuuH pojeeuHa oôu•uo uHa uekonuko Ha1uua u sa1o oue 1peôa
pa ce uc1pecy y pojeeky ua yoôu•ajeuu ua•uu.


Cn. 48
200

418. L1a je pojee o1eop? 418. L1a je pojee o1eop? 418. L1a je pojee o1eop? 418. L1a je pojee o1eop?
Jepau po pea ca1a no yc1auoeneuy npupopuor poja, ua
noepuuuu Hy ce oôpasyje o1eop kpos koju n•ene Hory cnoôopuo pa
usnely u nako pa pasHeuyjy Hec1a.

419. L1a ce noppasyHeea nop nojHoH ppyroc1eneuu poj? 419. L1a ce noppasyHeea nop nojHoH ppyroc1eneuu poj? 419. L1a ce noppasyHeea nop nojHoH ppyroc1eneuu poj? 419. L1a ce noppasyHeea nop nojHoH ppyroc1eneuu poj?
Lpyroc1eneuu poj usnele y jyny unu aeryc1y op n•enuuer
ppyu1ea koje ce pojuno y anpuny unu Hajy 1j. op npeor poja. Kop
poôpor npuxpauueaua npeu poj ueryje nerno u y 1oH ppyu1ey
nouoeo ce jaena pojeeo pacnonoxeue.

420. L1a je rnapau poj? 420. L1a je rnapau poj? 420. L1a je rnapau poj? 420. L1a je rnapau poj?
Fnapau poj ce jaena sôor 1exue n•enuuer ppyu1ea pa
o1kpuje uajnoeonuuje useope oôunue naue. To je jepau eup
uuc1uuk1a sa npeHeu1aue noeesau ca uuc1uuk1oH sa pojeue.
Fnapuu poj ue oc1aena y kouuuuu uukakee pesepee xpaue, nerno
u n•ene 1j. jaenaue 1akeor poja osua•aea no1nyuo npaxueue
kouuuue op rnapyjylux n•ena. 8a uux je 1o jepuua Horyluoc1 pa
onc1auy.

421. L1a npepc1aena neeajylu poj? 421. L1a npepc1aena neeajylu poj? 421. L1a npepc1aena neeajylu poj? 421. L1a npepc1aena neeajylu poj?
Houekap npep pojeue n•enuue ppyu1eo oc1aje ôes Ha1uue,
sôor npupopue joj cHp1u unu sôor uenaxnuee Hauunynauuje
n•enapa. V 1oH cny•ajy ppyu1eo koje ce uauno y pojeeoH c1auy
ce poju (usnele) ca jepuoH HnapoH Ha1uuoH. Oeaj poj ce uasuea
neeajylu sa1o u1o ueonnoleua Ha1uua nexu ua caly, nopurue
1pôyu•ul u opaje seyke ″1y -– 1y - 1y″. Lpyre Ha1uue koje ce jou
uanase y sa1eopeuuH Ha1u•uauuHa oproeapajy pyôokuH seykoH
″kea - –kea″. Jou uuje pasjauueuo sau1o Ha1uua ″neea″ anu ce
npe1noc1aena pa je 1o uspas ysajaHue Hpxue ue ca
cynapuuuaHa koje ce Helycoôuo ôope ua xueo1 u cHp1.

422. Moxe n 422. Moxe n 422. Moxe n 422. Moxe nu poj pa ce noc1aeu ua cale nonpckauo HepoH? u poj pa ce noc1aeu ua cale nonpckauo HepoH? u poj pa ce noc1aeu ua cale nonpckauo HepoH? u poj pa ce noc1aeu ua cale nonpckauo HepoH?
201
Hpupopuu pojeeu cy 1euku, ocuoeua 1exuua uH ce oppelyje
npeHa konu•uuu Hepa kojy uocu ca coôoH. Ako ce 1akae poj
noc1aeu ua cale nonpckauo HepoH ou le ôpso pa usne1u us
kouuuue 1j. y oeoH cny•ajy Hep ce jaena kao npenpeka sa
sappxaeaue poja. La ôu Horne n•ene konuko je Horyle ôpxe pa
ce ocnoôope op 1eukor 1oeapa, npenopy•yje ce pa ce Hely ca1ue
ocuoee noc1aeu ôap jepau uoe ca1 y koju le n•ene pa cknapuu1e
Hep u opHax pa no•uy usrpapuy uoeor cHeu1aja. Ha sappxaeaue
poja y kouuuuu ue nokasyje y1uuaj 1pnaue supoea ca HupucuuH
1paeaHa. Heonxopuo je pa ce oôesôepu •uc1a kouuuua nonyueua
caleH u ca1uuH oacuoeaHa.

423. Kako Hoxe pa ce nosua n•enuue ppyu1eo us kojera ce 423. Kako Hoxe pa ce nosua n•enuue ppyu1eo us kojera ce 423. Kako Hoxe pa ce nosua n•enuue ppyu1eo us kojera ce 423. Kako Hoxe pa ce nosua n•enuue ppyu1eo us kojera ce
npunpeHa pa usne1u ppyru poj? npunpeHa pa usne1u ppyru poj? npunpeHa pa usne1u ppyru poj? npunpeHa pa usne1u ppyru poj?
8a jepuy cepHuuy no usne1auy npeor poja, o•ekyje ce pa
usne1u u ppyru poj. Jepau pau npe 1ora (ako usne1aue uuje
sappxauo uenoeonuuH epeHeuoH) Hoxe pa ce •yje nosueuu seyk
″1y -– 1y -– 1y″. To ce •yje noceôuo jacuo npep ee•e y npeeosuoH
cpepc1ey, npu 1paucnop1y n•enuuer ppyu1ea ako ce n•enap
uanasu y ueHy. Hu1epecau1uo je pa ce npep pojeue Ha1uue ue
uanapajy Helycoôuo, kako je 1o kop neeajyler poja (eupu nu1aue
424), ceH y cny•ajy kapa cy y uenocpepuoj ônusuuu 1e cy
arpecueue jepua npeHa ppyroj. Hosua1o je pa ce pojeeue Ha1uue ue
usnexy uc1oepeHeuo eel noc1eneuo ca pasHakoH op uekonuko
paua. Bau us 1or pasnora n•enuua ppyu1ea Hory pa ce poje
uekonuko ny1a (npoce•uo y cesouu op jepuor ppyu1ea usnele 4
poja).

424. 8au1o cy ueueuu ppyru pojeeu? 424. 8au1o cy ueueuu ppyru pojeeu? 424. 8au1o cy ueueuu ppyru pojeeu? 424. 8au1o cy ueueuu ppyru pojeeu?

Lpyru pojeeu cy ueueuu, sa1o u1o ceaku op uux uHa no
uekonuko Hnapux Ha1uua u sa1o ce poj xea1a, ue y jepuoH, eel y 2
-– 3 pojeea rpospa. Op ceux 1ux Ha1uua y pojy oc1aje caHo jepua u
sa1o oue 1peôa pa ce yxea1e jou npu xea1auy poja u ua 1aj ua•uu
202
pa ce •yeajy op yuuu1aeaua. Lpyru pojeeu cy ueueuu u sa1o u1o
usrpalyjy npeeuc1eeuo cale ca papunu•kuH lenujaHa.

425. Moxe nu op jepuor n•enuuer ppyu1ea pa usne1u 425. Moxe nu op jepuor n•enuuer ppyu1ea pa usne1u 425. Moxe nu op jepuor n•enuuer ppyu1ea pa usne1u 425. Moxe nu op jepuor n•enuuer ppyu1ea pa usne1u
uc1oepeHeuo pea poja? uc1oepeHeuo pea poja? uc1oepeHeuo pea poja? uc1oepeHeuo pea poja?
Hs jepuor n•enuuer ppyu1ea Hory uc1oepeHeuo pa usne1e
pea poja caHo ako je usne1aue npeor poja ôuno sappxauo sôor
uenoeonuux knuHa1ckux ycnoea, po usneraua Hnape Ha1uue. V
1oH cny•ajy npu pojeuy uc1oepeHeuo ca npeuH usnele u ppyru poj.
Oôu•uo oôa poja oôpasyjy jepuo knyôe. Hsnely sajepuo u oupa
kapa npep pojeue a nouekap u y epeHe pojeua yruue c1apa
onnoleua Ha1uua. H•ene koje cy oc1ane ôes Ha1uue epalajy ce
uasap y kouuuuy u •ekajy usneraue Hnape Ha1uue. Hocne 1ora
ocupo1enu npeu poj usnele sajepuo ca ppyruH, anu ca HnapoH
onnoleuoH Ha1uuoH. Hsonoeaue Ha1uue y nnopuu1y npep
o•ekueauo pojeue ue Hoxe pa cnpe•u pojeue. Poj usnele ca
HnapoH Ha1uuoH (y cyu1uuu usnele npeu u ppyru poj), a Ha1uua
koja nonaxe jaja oc1aje usonoeaua y kouuuuu. H•enap ypeplyje 1o
nocne pojeua ppyu1ea npu npernepy kouuuue (oua je
nonynpasua).

426. Kako Hoxe pa ce cnpe•u oôpasoeaue sôupuor po 426. Kako Hoxe pa ce cnpe•u oôpasoeaue sôupuor po 426. Kako Hoxe pa ce cnpe•u oôpasoeaue sôupuor po 426. Kako Hoxe pa ce cnpe•u oôpasoeaue sôupuor poja? ja? ja? ja?
Cn. 49
203
Oôapasoeaue sôupuor poja (eenukor) Hoxe pa ce cnpe•u ua
cnepelu ua•uu (cn. 49). Kapa je usauao poj (1) kouuuua ca
ppyu1eoH koje ce pojuno (2) npeHeu1a ce ua ppyro Hec1o y
n•enuuaky (4). Ha ueroeo Hec1 ce noc1aeu ppyra kouuuua (5) ca
yxealeuuH pojeH, koja uHa ca1ue ocuoee u jepau npasau ca1,
noc1aena ce noknonua packa (nokpuea•) u o1eapa ce none1anka.
Oupa ce pojy npukny•yjy cee n•ene usne1uuue koje ce uanase eau
kouuuue kao u oue op npeHeu1eue (npeoôu1ue) kouuuue. Ha 1aj
ua•uu pojeuo ppyu1eo oc1aje ôes usne1uuua u sa1o 1peôa yeek pa
ce npuxpauyje u noju eopoH. Op uera Hory pa ce uckopuc1e ceu
sa1eopeuu Ha1u•uauu, kapa ce oc1aeu caHo jepau no Horylc1ey
uajc1apuju (sa1o u1o le n•ene u ôes 1ora pa nopyue Ha1u•uake).
Oeo ppyu1eo ue Hoxe pa ce poju ppyru ny1 y uc1oj ropuuu. V poky
op jepue cepHuue ouo usrnepa kao pa le pa yruue, anu nocne 7
paua Hnape n•ene noc1ajy usne1uuue. Ako ueHa naue poj 1peôa
pa ce npuxpauu oôunuo jou cnepelu pau. Hocne jepue cepHuue
nnopuu1e je eel usrpaleuo u y lenujaHa uHa nonoxeuux jaja.
Lece1 paua kacuuje oôa n•enuua ppyu1ea cy jepuako jaka u kapa
sano•ue naua uckopuulaeajy je HakcuHanuo.V ocuoeuoH
(pojeuoH) ppyu1ey c1apa Ha1uua Hoxe pa ce saHeuu HnapoH koja
ce usnerna us oc1aeneuux pojeeux Ha1u•uaka. Hpu 1oHe je
ueonxopuo pa ce npoeepu pa nu Ha1uua nonaxe jaja.

427. Kapa sôupuu poj Hoxe pa ce noja•a ca ppyruH pojeH? 427. Kapa sôupuu poj Hoxe pa ce noja•a ca ppyruH pojeH? 427. Kapa sôupuu poj Hoxe pa ce noja•a ca ppyruH pojeH? 427. Kapa sôupuu poj Hoxe pa ce noja•a ca ppyruH pojeH?
8ôupuu poj Hoxe pa ce noja•a ca ppyruH pojeH y cnepeleH
cny•ajy a) ako y nepuopy pojeua y easpyxy kpyxu ppyru sôupuu
poj, peo n•ena koju ce npunaja ka 1ekyleH oôpasoeauoH pojy, ô)
ako ce HnapuH n•enaHa sôupuor poja koje ce epalajy ca rpaôexa y
ceojy kouuuuy npunoje n•ene uanapuy1or ppyu1ea (eupu nu1aue
347), e) ako ce sôupuu poj cny•ajuo uac1auuo y kouuuuy ppyror
n•enuuer ppyu1ea, koje ce npunpeHa sa pojeue. V 1oH cny•ajy
sôupuu poj Hoxe pa ce noja•a sa eenu•uuy ppyror.

428. Moxe nu poj pa ce epa1u y kouuuuy nocne 3 428. Moxe nu poj pa ce epa1u y kouuuuy nocne 3 428. Moxe nu poj pa ce epa1u y kouuuuy nocne 3 428. Moxe nu poj pa ce epa1u y kouuuuy nocne 3 - -- - 4 paua? 4 paua? 4 paua? 4 paua?
204
Poj ce epala uasap y ceojy kouuuuy caHo y cny•ajy ako
usryôu Ha1uuy unu npu kpajue uenoeonuuH knuHa1ckuH
ycnoeuHau u 1o opHax nocne pojeua pok ce uuje uacenuno.
Hsne1enu poj oôu•uo uHa cHeu1aj koju cy o1kpune n•ene
useupuuue opakne ce euue ue epala. Muoro pe1ko poj usnele ôes
npe1xopuo ualeuor Hec1a sa uacenaeaue. V 1oH cny•ajy ou
opne1u ua pece1ak kunoHe1apa op kouuuue u ue Hoxe pa uale
ny1 uasap.

429. Tpeôa nu poj pa ce ppxu sa1eopeu po ee•epu na nocne 1ora 429. Tpeôa nu poj pa ce ppxu sa1eopeu po ee•epu na nocne 1ora 429. Tpeôa nu poj pa ce ppxu sa1eopeu po ee•epu na nocne 1ora 429. Tpeôa nu poj pa ce ppxu sa1eopeu po ee•epu na nocne 1ora
pa ce noc1aeu y uoey kouuuuy? pa ce noc1aeu y uoey kouuuuy? pa ce noc1aeu y uoey kouuuuy? pa ce noc1aeu y uoey kouuuuy?
C1auoeuu1e pa pojeeka ca pojeH 1peôa pa ce noc1aeu y
xnapuy npoc1opujy pa ôu ce poj oôjepuuuo, je uenpaeunuo. Poj ce
oôjepuuyje jou y epeHe pojeua u sa1o opHax oôpasyje pojeeu
rposp. Kapa ce mopHupa pea unu euue pojeeux rpospoea, 1o ce
papu o sôupuoH pojy ca uekonuko ueonnoleuux Ha1uua u ceaku
rposp Hoxe pa ce opeoju kao noceôau Hanu poj. 8a1eapaue
npupopuor poja uuje no1peôuo, 1o ce •uuu caHo y cny•ajy
1paucnop1a ua ppyro pane Hec1o. Kop npupopuor poja ne1o ua
kouuuuu 1peôa pa ôype o1eopeuo.

430. Kakeo je nouauaue poja uaceneuor y kouuuuy? 430. Kakeo je nouauaue poja uaceneuor y kouuuuy? 430. Kakeo je nouauaue poja uaceneuor y kouuuuy? 430. Kakeo je nouauaue poja uaceneuor y kouuuuy?
Hocne uacenaeaua poja n•ene y ueHy cy Hupue caHo ako y
ueHy uHa Ha1uua. Hsne1uuue koje cy ce pojune ôpso ce epalajy y
kouuuuy u oce1ueuu Hupuc Ha1u•ue Ha1epuje cnyu1ajy ce ua
none1anky ca rnaeoH okpeuy1oH ka ne1y, y•epc1e ce poôpo u
nopuraeuu 1pôyu•ule no•uy pa npoee1paeajy kouuuuy, kapa
Hauy euepru•uo kpunuHa. V kouuuuu oue ce nouauajy Hupuo, u1o
je curypau suak pa je Ha1uua yuy1pa u pa je cee y pepy. V
npo1ueuoH cny•ajy pojeue n•ene ce kpely uepeosuo no npepueH
supy kouuuue u ne1e y ceuH npaeuuHa pa ualy Ha1uuy. Ako je ua
ualy oue ce epalajy uasap y npelauuy Ha1u•uy kouuuuy (ako
ycnejy pa je ualy) unu ce cnajajy ca cycepuuH n•enuuuH
ppyu1eoH.
205

431. Kapa 1peôa pa sano•ue npuxpauueaue poja? 431. Kapa 1peôa pa sano•ue npuxpauueaue poja? 431. Kapa 1peôa pa sano•ue npuxpauueaue poja? 431. Kapa 1peôa pa sano•ue npuxpauueaue poja?
Hpupopuu poj uocu ca coôoH pesepee Hepa koje cy Hy
poeonue sa uekonuko paua. Pojeee n•ene oôu•uo ce uacenaeajy y
kouuuuy rpe cy noc1aeneue caHo ca1ue ocuoee. Ha uuHa n•ene
1peôa npeo pa usrpape lenuje u pa ce nocne 1ora jepea ocnoôope
Hepa koju uH je po1ne cHe1ao. E1o sau1o 1peôa pa ce no•ue ca
npuxpauueaueH 1pelu pau no uacenaeauy poja. Onpaepauo je y
kouuuuy noc1aeu1u 2 - 3 npasua ca1a rpe le n•ene opnoxu1u
pesepee xpaue, u ca1 ca sa1eopeuuH HepoH u jepau paH ca ca1uoH
ocuoeoH pa Hory usrpaluea1u lenuje. V 1oH cny•ajy
npuxpauueaue Hoxe pa no•ue cnepeler paua no uacenaeauy
poja, sa1o u1o le ua eenukoH peny ca1ue ocuoee n•ene pa
usrpape lenuje u Hory y uux pa cknapuu1e noneu u uek1ap. V 1oH
epeHeuy Ha1uua le eel pa no•ue pa nonaxe jaja.

432. Ha kakeo pac1ojaue usnele poj u kapa 1peôa pa ce ynoeu? 432. Ha kakeo pac1ojaue usnele poj u kapa 1peôa pa ce ynoeu? 432. Ha kakeo pac1ojaue usnele poj u kapa 1peôa pa ce ynoeu? 432. Ha kakeo pac1ojaue usnele poj u kapa 1peôa pa ce ynoeu?
Hocne usnaxeua us kouuuue ceaku poj usnele ua kpa1ko
pac1ojaue; oôu•uo ce sayc1aeu ua panuuu ue eeloj op 20 H. op
npeoôu1uor npeôueanuu1a. Ako ce npeu poj sayc1aeu ua
ceuoeu1oH Hec1y (oôu•uo ua ppee1y y ônusuuu), ou ce sappxu 1y
po ppyror paua. V 1oH cny•ajy n•enap Hoxe pa ue xypu ca
xea1aueH poja. 8ôupuu (eenuku) poj ca HnapuH Ha1uuaHa
sappxaea ce ue euue op nona ca1a y mopHu pojeeor rpospa, nocne
•era opne1u u sa1o n•enap pusukyje pa ra ucnyc1u. E1o sau1o,
opHax, •uH npuHe1u ppyru (unu cnepelu) sôupuu poj, 1peôa pa ra
nonpcka eopoH u nocne oôpasoeaua ryc1or knyôe1a pa ra cakynu.
Ako poj opne1u op Hec1a rpe ce ôuo yxea1uo eel je Huoro 1euko
pa ce npa1u, sa1o u1o Hoxe pa ce ypanu ua eenuko pac1ojaue.

433. Kako Hoxe pa ce y1eppu us koje kouuuue je usauao poj? 433. Kako Hoxe pa ce y1eppu us koje kouuuue je usauao poj? 433. Kako Hoxe pa ce y1eppu us koje kouuuue je usauao poj? 433. Kako Hoxe pa ce y1eppu us koje kouuuue je usauao poj?
Kap npouale poj n•enap •ec1o ue sua us koje kouuuue je
usauao.To Hoxe nako pa ce y1eppu noHoly n•ena nocy1ux
ôpauuoH. V 1oH uuny op poja ce ysHe uekonuko n•ena u c1aeu y
206
ky1ujy op uuôuua y kojoj uHa ôpauua. Kapa ce cakynu poj nyc1e ce
n•ene us ky1uje ca ôpauuoH. Hpeo le oue pa ne1e ua Hec1o rpe je
ôuo poj, anu nou1o ra ue ualy 1aHo oue ce ycHepe y kouuuuy us
koje cy ce pojune.

434. Kako ce noc1y 434. Kako ce noc1y 434. Kako ce noc1y 434. Kako ce noc1yna kapa ce uale poj? na kapa ce uale poj? na kapa ce uale poj? na kapa ce uale poj?

Poj, •uje nopekno je ueuseecuo sa n•enapa, 1peôa pa ce
yuuu1u, kapa ce sapuHu cyHnopoH, sa1o u1o je Horyle pa y ueHy
uHa usasuea•a ôonec1u u kop uacenaeaua y kouuuuy Hoxe pa
sapasu cycepua n•enuua ppyu1ea.


Hokpe1uo n•enapc1 Hokpe1uo n•enapc1 Hokpe1uo n•enapc1 Hokpe1uo n•enapc1eo eo eo eo

435. Op kapa je nosua1o nokpe1uo n•enapc1eo? 435. Op kapa je nosua1o nokpe1uo n•enapc1eo? 435. Op kapa je nosua1o nokpe1uo n•enapc1eo? 435. Op kapa je nosua1o nokpe1uo n•enapc1eo?
Jou y c1apa epeHeua nypu cy saôenexunu, pa ako xole pa
poôujy op jakor n•enuuer ppyu1ea eenuky npouseopuy, 1peôa pa
ra npeHeu1ajy po useopa oôunue naue. V Erun1y unp. n•enapu cy
ce npeHeu1anu ca ceojuH kouuuuaHa kpajeH ok1oôpa y ropuu 1ok
Huna a no•e1koH meôpyapa ce epalanu uasap y pen1y. Hy1oeanu
cy y •aHuuHa u eopunu cy 1a•au useeu1aj o n•enuuuH ppyu1euHa
koja cy ce uanasuna y ceakoH •aHuy ca uasua•euoH appecoH
enacuuka. Ouu cy suanu pa eere1auuouu nepuop ôunaka y ropueH
Erun1y no•uue 6 cepHuua pauuje op uc1ux y pen1u peke u y
saeucuoc1u op 1ora oppelueanu cy epeHe sa npeHeu1aue n•ena.
H•enapu u uuxoeu poôoeu 1peôano je caHu pa eyky •aHue kapa
uuje pyeao ee1ap y no1peôuoH npaeuy. Kouuuue cy oc1aenanu y
•aHuuHa u no pyôuuu no1anaua •aHaua (ea1ep nuuuja)
oppelueanu oôune naue. PuHnauu cy ce nak npuônuxaeanu
npeHa 1oky peke Ho, koje noHuue Hnuuuje C1apuju. Fp•ku
n•enapu, 1paxelu nauy, uc1o cy ny1oeanu ca kouuuuaHa ua
pac1ojauy oko 100 kH. op Axaja po A1uke anu npeeuc1eeuo no
cyuu.
207

436. Ca •uH je pyxau pa ce ynosua n•enap npep npeeoxeue 436. Ca •uH je pyxau pa ce ynosua n•enap npep npeeoxeue 436. Ca •uH je pyxau pa ce ynosua n•enap npep npeeoxeue 436. Ca •uH je pyxau pa ce ynosua n•enap npep npeeoxeue
kouuuua ua ppyro Hec1o? kouuuua ua ppyro Hec1o? kouuuua ua ppyro Hec1o? kouuuua ua ppyro Hec1o?
H•enap je pyxau pa ce ynosua ca npaeuuH nponucuHa u
pepoH sa 1paucnop1oeaue n•ena. V npo1ueuoH cny•ajy Hoxe
uHa1u uenpuja1uoc1u ua ny1y.

437. Kakae Hoxe 437. Kakae Hoxe 437. Kakae Hoxe 437. Kakae Hoxe pa ôype pasnor ocnaônueaua n•enuuer pa ôype pasnor ocnaônueaua n•enuuer pa ôype pasnor ocnaônueaua n•enuuer pa ôype pasnor ocnaônueaua n•enuuer
ppyu1ea y 1paucnop1y •ak u kop poeonue eeu1unauuje? ppyu1ea y 1paucnop1y •ak u kop poeonue eeu1unauuje? ppyu1ea y 1paucnop1y •ak u kop poeonue eeu1unauuje? ppyu1ea y 1paucnop1y •ak u kop poeonue eeu1unauuje?
Ocnaônueaue n•enuuux ppyu1aea y 1paucnop1y Hoxe pa
ôype usaseauo op uec1aôunuor y•epulueaua paHoea y kouuuuu
(cn. 50) 1. mukcupajylu knuu; 2. paHoeu; 3. sup kouuuue. V 1oH
cny•ajy paHoeu ce kpely cnoôopuo y kouuuuu u npu1uckajy Huoro
n•ena.

438. 8a koje epeHe nocne npeHeu1aua n•ene saôopaee Hec1o rpe 438. 8a koje epeHe nocne npeHeu1aua n•ene saôopaee Hec1o rpe 438. 8a koje epeHe nocne npeHeu1aua n•ene saôopaee Hec1o rpe 438. 8a koje epeHe nocne npeHeu1aua n•ene saôopaee Hec1o rpe
je ôuna noc1aeneua uuxoea kouuuua? je ôuna noc1aeneua uuxoea kouuuua? je ôuna noc1aeneua uuxoea kouuuua? je ôuna noc1aeneua uuxoea kouuuua?
Heku n•enapu cHa1pajy pa 3 paua nocne npeHeu1aua
kouuuua eeluua n•ena saôopaeu npe1xopuo joj Hec1o. Lpyru cy
npoôanu pa pokaxy pa n•ene naH1e 1o Hec1o sa pyxe epeHe. La
ce pasjacuu 1o nu1aue ôuo je npoeepeu ornep y kojeH je y 1pajauy
Cn. 50
208
op 3 ropuue, 12 n•enuuux ppyu1aea ôuno usonoeauo sa 3, 10 u 60
paua. Pesyn1a1u cy nokasanu pa, cnocoôuoc1 n•ena pa sanaH1e
npelauue Hec1o ceoje kouuuue, ryôu ce Huoro cnopo. Kop eeluue
uux 1aj npouec ce npopyxaea ckopo Heceu paua. Oeo uHa eenuku
sua•aj sa noja•aeaue n•enuuux ppyu1aea npep no•e1ak rnaeue
naue. Hocne suHe n•ene no1nyuo saôopaee npelauue Hec1o
kouuuue, ako uucy usepuune 1aHo npo•ucuu ne1 suHu.

439. L1a 1peôa pa nouece ca coôoH n•enap npu ceoôu n•enuuux 439. L1a 1peôa pa nouece ca coôoH n•enap npu ceoôu n•enuuux 439. L1a 1peôa pa nouece ca coôoH n•enap npu ceoôu n•enuuux 439. L1a 1peôa pa nouece ca coôoH n•enap npu ceoôu n•enuuux
ppyu1aea ua ppyro Hec1o? ppyu1aea ua ppyro Hec1o? ppyu1aea ua ppyro Hec1o? ppyu1aea ua ppyro Hec1o?
Ako n•enap npeeosu kouuuue cneuujanuuH eosunoH y ueHy
oôu•uo uHa cee u1o le Hy ôu1u ueonxopuo. Hpu ceoôu n•enuuux
ppyu1aea ako kopuc1u ppyro npeeosuo cpepc1eo, npe nonacka ua
ny1 n•enap 1peôa pa npoeepu pa nu je ocurypao uyxau uueeu1ap
u 1o ôau: ueu1pumyry (ako le epua1u Hep ua 1epeuy), n•enapcku
uox, cypoee sa Hep, nojunuuy, cyu•auu 1onuouuk sa eocak,
kouuuue, noncku nexaj ca HappauoH, epely sa cnaeaue,
puHunuuy, uenuu uox, •e1ky, pojeeky sa xea1aue pojeea,
pesepeue paHoee, ca1ue ocuoee , kaeese sa Ha1uue, peuo,
Ha1epujan sa oôenexaeaue, •ekul, kneu1a, ekcepe pasuux
eenu•uua, 1ec1epy, cekupy, peôeny xuuy, uajnoucku kouonau,
nnac1enuu, py•uy npckanuuy, ôa1epujcky naHny. Ou 1peôa pa
nouece jou kuuoôpau, ryHeue •usHe, nucalu npuôop, ceecky sa
ôeneuke, poseony sa 1paucnop1oeaue (ceoôy), papuo openo,
uuealu npuôop, yne, easenuu, npupy•uy ano1eky u pp.

440. Ha koju ua•uu n•en 440. Ha koju ua•uu n•en 440. Ha koju ua•uu n•en 440. Ha koju ua•uu n•enap Hoxe pa ocurypa npoee1paeaue n•ena ap Hoxe pa ocurypa npoee1paeaue n•ena ap Hoxe pa ocurypa npoee1paeaue n•ena ap Hoxe pa ocurypa npoee1paeaue n•ena
npu npeeosy kouuuua? npu npeeosy kouuuua? npu npeeosy kouuuua? npu npeeosy kouuuua?
Hpu npeeosy kouuuua, n•enap 1peôa pa ocurypa poôpo
npoee1paeaue ceux n•enuuux ppyu1aea. Hpoc1op sa kpe1aue
n•ena y kouuuuu 1peôa pa ôype poeonuo eenuku a kouuuue pa cy
sau1uleue op pupek1uux cyu•eeux spakoea. H•enap je pyxau pa
ue saôopaeu pa ce npeeos ue epuu caHo uoly u pa ôu cnpe•uo
209
yruuyle n•ena op saryueua 1peôa pa ocurypa npepue
npoee1paeaue ca saceu•ueaueH kouuuua.

441. Mory nu kouuuue pa ce cene ca o1eopeuuH ne1oH? 441. Mory nu kouuuue pa ce cene ca o1eopeuuH ne1oH? 441. Mory nu kouuuue pa ce cene ca o1eopeuuH ne1oH? 441. Mory nu kouuuue pa ce cene ca o1eopeuuH ne1oH?
Ceoôa n•enuuux ppyu1aea ca kouuuuaHa ca o1eopeuuH
ne1oH ue npenopy•yje ce •ak uu ua kpa1kuH pac1ojauuHa. Hpu
ny1oeauy n•enap ue sua u1a Hoxe pa ce pecu u sa1o
1paucnop1oeaue kouuuua ca o1eopeuuH ne1oH je puckau1uo.

442. Koja je on1uHanua 1eHnepa1ypa sa 1paucnop1 n•ena? 442. Koja je on1uHanua 1eHnepa1ypa sa 1paucnop1 n•ena? 442. Koja je on1uHanua 1eHnepa1ypa sa 1paucnop1 n•ena? 442. Koja je on1uHanua 1eHnepa1ypa sa 1paucnop1 n•ena?
On1uHanua 1eHnepa1ypa sa ceoôy n•ena je 13°C, 1apa oue
no•uuy pa ce cakynnajy y knyôe. Ta 1eHnepa1ypa je uajnoropuuja
npu 1paucnop1y n•enuuux ppyu1aea uoly.

443. 8a koje epeHe ce n•ene opujeu1uuy ua uoeoH Hec1y? 443. 8a koje epeHe ce n•ene opujeu1uuy ua uoeoH Hec1y? 443. 8a koje epeHe ce n•ene opujeu1uuy ua uoeoH Hec1y? 443. 8a koje epeHe ce n•ene opujeu1uuy ua uoeoH Hec1y?
Ha ocuoey pyroropuuuer ucnu1ueaua je y1epleuo pa ua
uoeoH Hec1y n•ene pouoce y kouuuuy noneu nocne 15 Huuy1a. Ha
ocuoey auanoruje, pa cy uanyuune kopnuue (koje ce uanase ua
sapuuH uoraHa) ca noneuoH ôule pa nonako pouoce u uek1ap na
ce npe1noc1aena pa le npu npucyc1ey naue n•ene pouocu1u u
uek1ap sa npuônuxuo uc1o epeHe. Bopy pouoce jou ôpxe. Hocne
o1eapaua ne1a (ynasa), n•enuue ppyu1eo no•uue pa papu
uopHanuo nocne 1 ca1. Ako je naua oôunua n•ene Hory pa cakyne,
uc1or paua kap cy c1urne, uekonuko kunorpaHa uek1apa (unp. y
npepenuHa rpe uee1a ôenu ôarpeH).

444. Mory nu n•ene nocne ceoôe ua pac1ojaue op 9 kH. pa ce 444. Mory nu n•ene nocne ceoôe ua pac1ojaue op 9 kH. pa ce 444. Mory nu n•ene nocne ceoôe ua pac1ojaue op 9 kH. pa ce 444. Mory nu n•ene nocne ceoôe ua pac1ojaue op 9 kH. pa ce
epa1e ua npelauue Hec1o ca cakynneuuH noneuoH jou cnepeler epa1e ua npelauue Hec1o ca cakynneuuH noneuoH jou cnepeler epa1e ua npelauue Hec1o ca cakynneuuH noneuoH jou cnepeler epa1e ua npelauue Hec1o ca cakynneuuH noneuoH jou cnepeler
paua? paua? paua? paua?
H•ene Hory pa ce epa1e ua npelauue Hec1o, kapa y uoeoH
peouy (ypaneuoH 9 kH.) ue ualy nauy u sa1o epue ne1eue ua
eela pac1ojaua. V 1oH cny•ajy Hory pa ne1e •ak 5 kH. u poly po
Hec1a koja cy uH nosua1a kop ne1eua ca c1apor Hec1a u epa1ule
ce nosua1uH ny1eH ua c1apo Hec1o. Oeo Hoxe pa ce pecu ue caHo
210
cnepelu pau eel u kacuuje. Ako y ônusuuu uoeor Hec1a rpe je
n•enuuak uHa oôunue naue, oue ce uele epala1u ua c1apo Hec1o.
Hs oeora Hoxe pa ce useepe sakny•ak pa ce n•enuua ppy”u1ea
Hory cenu1u u ua ueu1o Haua pac1ojaua op 5 kH. anu nop
ycnoeoH ako ua uoeoH Hec1y uHa oôunue naue noneua u uek1apa.
Heonxopuo je pa n•enap npe1xopuo npoy•u uoeu 1epeu.

445. V koH pepy ce noc1aenajy n•enuua ppyu1ea ua uoeoH 445. V koH pepy ce noc1aenajy n•enuua ppyu1ea ua uoeoH 445. V koH pepy ce noc1aenajy n•enuua ppyu1ea ua uoeoH 445. V koH pepy ce noc1aenajy n•enuua ppyu1ea ua uoeoH
Hec1y? Hec1y? Hec1y? Hec1y?
Oeo nu1aue je cnopuo. Hpakca ornepuux n•enapa je
nokasana pa 1o Hec1o ueHa uukakeor sua•aja, •ak u ca
sppaec1eeue 1a•ke rnepuu1a, sa n•ene. Hpu c1aey pa cy ua uoeoH
Hec1y cnaôuja n•enuua ppyu1ea noc1aeneua ua Hec1o jakux
ppyu1aea, oua le oc1a1u cnaôa a jaka le ca•yea1 ceojy ja•uuy.
Anu ako 1akea ppyu1ea ôypy cnojeua oua le ce uspaeua1u.
Bojasau op nojaee uumekuujckux ôonec1u y 1oH cny•ajy je
ueocuoeaua sa1o u1o 1o ue Hoxe pa ce cnpe•u •ak u kop 1a•uo
ca•yeauor npelauuer pacnopepa kouuuua.

446. 8au1o Hely ceneluH n•enapuHa •ec1o uac1ajy cnopoeu? 446. 8au1o Hely ceneluH n•enapuHa •ec1o uac1ajy cnopoeu? 446. 8au1o Hely ceneluH n•enapuHa •ec1o uac1ajy cnopoeu? 446. 8au1o Hely ceneluH n•enapuHa •ec1o uac1ajy cnopoeu?
Mely 1uH n•enapuHa nojaenyjy ce cnopoeu uaj•eule kop
cycepuor pacnopepa n•enuuaka. H•enap uukapa ue 1peôa pa
noc1aeu ceoje kouuuue 1ako, pa n•ene us cycepuor n•enuuaka
npenely npeko ueroeor, sa1o u1o le ua 1aj ua•uu pa npuuypu
n•ene cycepa pa pouoce uek1ap u noneu y ueroee kouuuue. Hpu
noc1aenauy kouuuua ua Hec1o rpe uHa naue, n•enap 1peôa pa ce
ycknapu ca uu1epecuHa ppyrux n•enapa u pa ue noc1aena
n•enuuak ua pac1ojauy ônuxeH op 50 H. op 1yler.

447. Op •era saeucu eenu•uua npeeosuor cpepc1ea sa npeeos 447. Op •era saeucu eenu•uua npeeosuor cpepc1ea sa npeeos 447. Op •era saeucu eenu•uua npeeosuor cpepc1ea sa npeeos 447. Op •era saeucu eenu•uua npeeosuor cpepc1ea sa npeeos
kouuuua? kouuuua? kouuuua? kouuuua?
Benu•uua npeeosuor cpepc1ea kojuH ce npeeose kouuuue
saeucu op ôpoja n•enuuux ppyu1aea, op 1una kouuuua u op
eenu•uue papue kaôuue. Bucuua eosuna saeucu op 1una uacuje u
211
kouc1pykuuje nokpuea•a. Hpenopy•yjy ce cnepelu HakcuHanuu
napaHe1pu: pyxuua 7 H, uupuua 2,30 H, eucuua 3,20 H, uacuja 3,50
H. FyHe 1peôa pa ôypy puHeusuja 8,25 x 15″ u pa Hory pa ce
Hou1upajy nako. Hop nokpuea•eH npeeosuor cpepc1ea je
ueonxopuo pa uHa ocee1neue.

448. Fpe n•enapu Hory pa yuajHe npeeosuo cpepc1eo sa 1paucnop1 448. Fpe n•enapu Hory pa yuajHe npeeosuo cpepc1eo sa 1paucnop1 448. Fpe n•enapu Hory pa yuajHe npeeosuo cpepc1eo sa 1paucnop1 448. Fpe n•enapu Hory pa yuajHe npeeosuo cpepc1eo sa 1paucnop1
kouuuua? kouuuua? kouuuua? kouuuua?
Ako n•enap ueHa conc1eeuo npeeosuo cpepc1eo, ou Hoxe
pa kopuc1u ycnyre oproeapajyle 1paucnop1ue oprauusauuje.
Hopyuôuua le kou1a1u uajHaue ako npeeosuo cpepc1eo ôype
npuka•euo ua 1epe1uu ay1oHoôun uskopuuleu y oôa npaeua. Tapa
n•enap nnala caHo sa npeeos npukonuue.

449. L1a 1peôa pa uHa ua npeeosuoH cpepc1ey sa oôesôeleue 449. L1a 1peôa pa uHa ua npeeosuoH cpepc1ey sa oôesôeleue 449. L1a 1peôa pa uHa ua npeeosuoH cpepc1ey sa oôesôeleue 449. L1a 1peôa pa uHa ua npeeosuoH cpepc1ey sa oôesôeleue
ôesonacuor kpe1aua? ôesonacuor kpe1aua? ôesonacuor kpe1aua? ôesonacuor kpe1aua?
Hpeeosuo cpepc1eo 1peôa pa je ca poôpo uanyHnauuH
ryHaHa, perynucaue ko•uuue u py•ua ko•uuua. Ha sapuoj c1pauu
1peôa pa uHa pemnek1yjyle raôapu1ue mapoee (koju nokasyjy
eucuuy u uupuuy eosuna). Takeu mapoeu 1peôa pa ce noc1aee u
uanpep.

450. Tpeôa nu y•epuluea1u kouuuue kop ceoôe? 450. Tpeôa nu y•epuluea1u kouuuue kop ceoôe? 450. Tpeôa nu y•epuluea1u kouuuue kop ceoôe? 450. Tpeôa nu y•epuluea1u kouuuue kop ceoôe?
Hpakca je nokasana pa npu ceoôu kouuuue 1peôa poôpo
y•epc1u1u, jep uesuaHo u1a Hoxe y ny1y pa ce pecu u po kakeux
uesropa Hoxe pa pole. Kop cneuujanuux eosuna sa npeeos n•ena
kouuuue cy y•epuleue sa eosuno. Kop oc1anux eosuna 1peôa
npepyse1u cee Hepe pa kouuuue ôypy c1aôunue. V kaHuouy
kouuuue cnara1u jepuy ys ppyry, pa ce jepua ua ppypy uacnauajy.
Hu jepua ue 1peôa pa ôype cnoôopua, jep ce y 1oky 1paucnop1a
Hoxe kna1u1u u npe1ypu1u. Ho Horylc1ey 1peôa kouuuue
noeesa1u pa Helycoôuo •uue •epc1y uenuuy. 8ua•u ocurypa1u ux
op knaleua, noHepaua, npeep1aua ucn.

212
451. L1a ue 1peôa pa saôopaeu n•enap npe uero o1ny1yje ca 451. L1a ue 1peôa pa saôopaeu n•enap npe uero o1ny1yje ca 451. L1a ue 1peôa pa saôopaeu n•enap npe uero o1ny1yje ca 451. L1a ue 1peôa pa saôopaeu n•enap npe uero o1ny1yje ca
eosunoH u kouuuuaHa? eosunoH u kouuuuaHa? eosunoH u kouuuuaHa? eosunoH u kouuuuaHa?
Hpe ny1oeaua ceaku enacuuk ceneler n•enapeua 1peôa pa
ocurypa eosuno u kouuuue.


Ueu1pumyrupaue Hepa Ueu1pumyrupaue Hepa Ueu1pumyrupaue Hepa Ueu1pumyrupaue Hepa

452. L1a 1peôa ypapu1u npe ueu1p 452. L1a 1peôa ypapu1u npe ueu1p 452. L1a 1peôa ypapu1u npe ueu1p 452. L1a 1peôa ypapu1u npe ueu1pumyrupaua Hepa? umyrupaua Hepa? umyrupaua Hepa? umyrupaua Hepa?
Hajnpe 1peôa y1eppu1u pa nu je ueonxopau uueeu1ap sa
ueu1pumyrupaue Hepa y ucnpaeuoH c1auy. Hpeo npoeepu1u
ueu1pumyry sa Hep, sa1eapaue cnaeuue, n•enapcku uox,
puHunuuy, sau1u1uy Hpexy ua n•enapckoj kanu. ßexajeee ua
ueu1pumyru nopHasa1u easenuuoH, ue ca HauuuckuH yneH, jep
ako •ak caHo jepua kan yna napue y Hep poeonuo je pa nokeapu
keanu1e1 Hepa. HpepHe1u koju le ce yno1peônaea1u nepy ce
epenoH eopoH
u ue ôpuuy ce
eel ce oc1aee
pa ce ocyue ua
cyuuy. Hocne
1ora npunpeHu
ce cyp ca
•uc1oH eopoH,
kpna sa pyke u
papuo openo.
He 1peôa saôo-
paeu1u uuôu-
uy, Ha1epujan
sa puHneue u
•e1ky sa cku-
paue n•ena ca
cala.

Cn. 51
213
453. La nu je ueonxopuo pa ce noc1aeu ôexanuua npu 453. La nu je ueonxopuo pa ce noc1aeu ôexanuua npu 453. La nu je ueonxopuo pa ce noc1aeu ôexanuua npu 453. La nu je ueonxopuo pa ce noc1aeu ôexanuua npu
ueu1pumyrupauy Hepa? ueu1pumyrupauy Hepa? ueu1pumyrupauy Hepa? ueu1pumyrupauy Hepa?

Hskopuulaeaue ôexanuue (cn. 51) 1 u 5 ca onpyraHa; 2, 3 u
4 ca knanuaHa, npu ueu1pumyrupauy Hepa uuje pauuouanuo sa1o
u1o, pap ca uoH ce koHnnukyje u ycnopaea. Hocne ueuor
noc1aenaua n•ene Hory pa usnase us Hepuu1a anu ueHajy
Horyluoc1 pa ce epa1e y uera. 8a1o u1o ôexanuua 1peôa pa ce
noc1aeu y Hepuu1e jepau pau npe ueu1pumyrupaua, Hep y
ucnpaxueuoH Hepuu1y, (y cny•ajy pa cy oc1ane caHo Hnape
n•ene), le pa ce oxnapu po cnepeler paua 1ako pa le pa 1peôa
pyro pa ce okpele y ueu1pumyru npu •eHy y caly, uanyu1euoH op
usne1uuua, oc1aje eenuka konu•uua Hepa. OcuH 1ora npu
noc1aenauy u ckupauy ôexanuue n•enap ponasu y uenocpepau
kou1ak1 ca n•enaHa.

454. Kako 1peôa pa ce noc1yna npu ueu1pumyrupauy Hepa? 454. Kako 1peôa pa ce noc1yna npu ueu1pumyrupauy Hepa? 454. Kako 1peôa pa ce noc1yna npu ueu1pumyrupauy Hepa? 454. Kako 1peôa pa ce noc1yna npu ueu1pumyrupauy Hepa?

V npouecy ueu1pumyrupaua Hepa us npee kouuuue, 1peôa
pa ce eapu cale us cnepele kouuuue, sa1o pa Hoxe y ueuo
Hepuu1e pa ce noc1aeu ucnpaxueuo cale us npeor Hepuu1a.
Tako ce noc1yna po sapue kouuuue. Hpasuo cale 1e kouuuue ce
noc1aena y npasuo Hepuu1e npee kouuuue (cn. 52). Heonxopau
ycnoe sa npuHeuy oeor He1opa je pa cy n•enuua ppyu1ea no1nyuo
sppaea.


Tauke nuuuje ca c1penuuaHa ua cnuuu 52 nokasyjy pep
npeHeu1aua nyuyuor cala us Hepuu1a ceake kouuuue y
ueu1pumyry a ucnpekupaua nuuuja pep npeHeu1aua
ueu1pumyrupauor cala y Hepuu1a ua kouuuuaHa.
214

Cn. 52. Ueu1pumyrupaue Hepa
1 po u - kouuuue
u - ueu1pumyra


455. Kako ce noc1aena cale y ueu1pumyry sa Hep? 455. Kako ce noc1aena cale y ueu1pumyry sa Hep? 455. Kako ce noc1aena cale y ueu1pumyry sa Hep? 455. Kako ce noc1aena cale y ueu1pumyry sa Hep?

Hpu kopuuleuy xoppujanue (1e1ueue) ueu1pumyre cale ce
noc1aena y kace1y 1ako pa poua ne1ea paHa ôype ycHepeua y
npaeuy okpe1aua a paH pa je noc1aeneu y kace1u eep1ukanuo (1j.
napanenuo ca ocoH ueu1pumyre). Kop papujanue ueu1pumyre
poua ne1ea paHa je ycHepeua npeHa ocu u napanenua je ca uoH.
V napanenuo papukanuoj ueu1pumyru pouu peo paHa je uc1o
ycHepeu ka ocu anu je noc1aeneu nop yrnoH op 90° y opuocy ua
uy (cn. 53) 1. xoppujanua ; 2. papujanua; 3. 1aureuuujanua; 4.
nepneupukynapua (napanenuo papukanua) ueu1pumyra.215


Cn. 53

456. Konuko •ec1o Hoxe pa ce ueu1pumyrupa Hep us kouuuue y 456. Konuko •ec1o Hoxe pa ce ueu1pumyrupa Hep us kouuuue y 456. Konuko •ec1o Hoxe pa ce ueu1pumyrupa Hep us kouuuue y 456. Konuko •ec1o Hoxe pa ce ueu1pumyrupa Hep us kouuuue y
nepuopy oôunue naue? nepuopy oôunue naue? nepuopy oôunue naue? nepuopy oôunue naue?
Uec1o ueu1pumyrupaue Hepa us Hepuu1a y nepuopy rnaeue
naue nopc1u•e n•ene ua ak1ueuoc1. Oc1aenaue Hepa y 1pajauy
op uekonuko paua y uanyueuoH caly cHauyje npopykuujy.
Muuneue pa npeepeHeuo ueu1pumyrupau Hep uuje speo je
ueocuoeauo, sa1o u1o n•ene poue1u uek1ap ″srycuy″ sa 48 •acoea
1onuko pa ue uc1u•e us cala u eel Hoxe pa ce ueu1pumyrupa.
Hpak1u•uo 1o sua•u pa kop oôunue naue Hep Hoxe pa ce
ueu1pumyrupa ceaka 4 paua, anu 1o 1peôa •uuu1u y pauuH
jy1apuuH •acoeuHa.

457. Kop kor 1una kouuuue Hep Hoxe pa ce ueu1pumyrupa 457. Kop kor 1una kouuuue Hep Hoxe pa ce ueu1pumyrupa 457. Kop kor 1una kouuuue Hep Hoxe pa ce ueu1pumyrupa 457. Kop kor 1una kouuuue Hep Hoxe pa ce ueu1pumyrupa
jepauny1 no saepue1ky rnaeue naue? jepauny1 no saepue1ky rnaeue naue? jepauny1 no saepue1ky rnaeue naue? jepauny1 no saepue1ky rnaeue naue?
Ho saepue1ky rnaeue naue Hep Hoxe pa ce ueu1pumyrupa
caHo kop euuekopnycuux kouuuua, ca uuckuH paHoeuHa (eucuue
15 - – 17 cH.), koju nako Hory pa ce pasHec1e, pa ce uac1aenajy, a
uc1o usHely uac1aeaka kouuuue pa Hoxe pa ce noc1aeu jou jepau
uac1aeak ca ca1uuH ocuoeaHa unu usrpaleuuH caleH. V 1akeuH
kouuuuaHa yeek uHa poc1a Hec1a sa cHeu1aj Hepa, 1ako n•ene
uHajy Horyluoc1 pa nauy nyuoepepuo uskopuc1e. Cnopuo je
Hely1uH nu1aue pa nu je ekouoHu•uo pa ce uckopuc1u jepau
uac1aeak ca uopHanuuH eenukuH paHoeuHa u pa ce Hep
1 2 3 4
216
ueu1pumyrupa euue ny1a unu uekonuko Hanux uac1aeaka ca
HanuH paHoeuHa kapa ce kop npeHeu1aua n•enuuux ppyu1aea
oôesôelyjy pesepeuu Hepuuuu uac1aeuu.

458. Moxe nu pa ce ueu1pumyrupa Hep us cala koje uHa 458. Moxe nu pa ce ueu1pumyrupa Hep us cala koje uHa 458. Moxe nu pa ce ueu1pumyrupa Hep us cala koje uHa 458. Moxe nu pa ce ueu1pumyrupa Hep us cala koje uHa
sa1eopeuo nerno? sa1eopeuo nerno? sa1eopeuo nerno? sa1eopeuo nerno?
Kop naxnueor ueu1pumyrupaua Hepa us 1akeor cala
ryôuuu cy saueHapnueu, anu ako y caly uHa Hnapux n•ena y
usnerauy oue le ucnapa1u us lenuja. Hc1o ce poôuja u kop
ueu1pumyrupaua Hepa us cala y kojeH uHa o1eopeuor nerna. Papu
1ora je uajôone pa ce ueu1pumyrupa cale ca •uc1uH HepoH a ue
ca nernoH. Houekap Hely1uH Hopa pa ce ueu1pumyrupa Hep us
cala ca nernoH, yrnaeuoH npu noc1ojauy sanuxa Hepnuke kojy
oôaeesuo 1peôa opc1pauu1u us Hepuu1a (eupu nu1aue 364).

459. Koju mak1opu nokasyjy y1uuaj ua npopykuyjy Hepa u eocka? 459. Koju mak1opu nokasyjy y1uuaj ua npopykuyjy Hepa u eocka? 459. Koju mak1opu nokasyjy y1uuaj ua npopykuyjy Hepa u eocka? 459. Koju mak1opu nokasyjy y1uuaj ua npopykuyjy Hepa u eocka?
Hpopykuuja Hepa u n•enuuer eocka saeucu npe ceera op
uacnepuux ocoôuua Ha1uue, c1apoc1u u ua•uua ueroeaua
n•enuuer ppyu1ea. PasyHe ce npupopuu ycnoeu cy uajeaxuuju
mak1op, op kojux saeucu ycnex unu ueycnex n•enapcke npuepepe.HneHeuu1u nocao HneHeuu1u nocao HneHeuu1u nocao HneHeuu1u nocao


460. L1a npepc1aena nneHeuu1u nocao y n•enapc1ey? 460. L1a npepc1aena nneHeuu1u nocao y n•enapc1ey? 460. L1a npepc1aena nneHeuu1u nocao y n•enapc1ey? 460. L1a npepc1aena nneHeuu1u nocao y n•enapc1ey?
HneHeuu1u nocao y n•enapc1ey npepc1aena koHnnekc Hepa
ycHepeuux ua nonpaenaue kopucuux ocoôuua aknuHa1usupaue
poHale Hepouocue n•ene, rajeue eucokokeanu1e1uux Ha1uua u
oôesôeleue uuxoeor onnoleua ca 1py1oeuHa op nneHeuu1or
n•enuuer ppyu1ea. Hpu rajeuy n•ena y nneHeuu1uH c1auuuaHa
kopuc1u ce opaôupaue nokoneua ueueuux ocoôuua.

217
461. L1a ce noppasyHeea nop ueroeaue Ha1uua sa no1peôe 461. L1a ce noppasyHeea nop ueroeaue Ha1uua sa no1peôe 461. L1a ce noppasyHeea nop ueroeaue Ha1uua sa no1peôe 461. L1a ce noppasyHeea nop ueroeaue Ha1uua sa no1peôe
n•enapa? n•enapa? n•enapa? n•enapa?
CHucao je y 1oHe pa ce raje Ha1uue caHo sa no1peôe
oppeleuor n•enapa. Oue ce opaôupajy op eenukor ôpoja Ha1uua
opueroeauux y ppyu1ey u c1anuo ce kou1ponuuy uuxoee ocoôuue.
Heonxopau ycnoe sa 1o je 1a•uo nosuaeaue ceakor n•enuuer
ppyu1ea. TuHe ce oôu•uo ôaee uajuckycuuju n•enapu.

462. L1a osua•aea nojaH nneHeuu1o n•enuue ppyu1eo? 462. L1a osua•aea nojaH nneHeuu1o n•enuue ppyu1eo? 462. L1a osua•aea nojaH nneHeuu1o n•enuue ppyu1eo? 462. L1a osua•aea nojaH nneHeuu1o n•enuue ppyu1eo?
HneHeuu1o n•enuue ppyu1eo je ouo op kora ce ysuHa
nneHeuu1u Ha1epujan sa oprajaue Ha1uua.

463. Kakee ocoôuue 1peôa pa uHa nneHeuu1o n•enuue ppyu1eo? 463. Kakee ocoôuue 1peôa pa uHa nneHeuu1o n•enuue ppyu1eo? 463. Kakee ocoôuue 1peôa pa uHa nneHeuu1o n•enuue ppyu1eo? 463. Kakee ocoôuue 1peôa pa uHa nneHeuu1o n•enuue ppyu1eo?
HneHeuu1o n•enuue ppyu1eo 1peôa pa ce opnukyje ca
cnepeluH peruc1poeauuH ocoôuuaHa: pyr xueo1 Ha1uue, Hup u
pep, cnocoôuoc1 pa epuu 1uxy cHeuy (caHocHeuy) Ha1uue npep
pojeue, poôpa npopyk1ueuoc1 Hepa, usrpapua Hanor ôpoja
1py1oeckux lenuja, noc1ojauoc1 cnonauuux oôenexja (ekc1epuop,
ôes upeeukac1ux 1epru1a ua 1pôyu•uly), o1nopue npeHa
ôonec1uHa, poc1usaue HakcuHyHa paseoja y no1peôuoH nepuopy.
Kao pesyn1a1 pyro1pajuux nocHa1paua n•enap Hoxe nako pa
oppepu ppyu1eo koje je uajnoropuuje pa ce uckopuc1u kao
nneHeuu1o sa rajeue Ha1uua. E1o sau1o cy koukpe1uu nopauu sa
n•enuue ppyu1eo op Huoro eaxuor sua•aja.

Fajeue Ha1uua Fajeue Ha1uua Fajeue Ha1uua Fajeue Ha1uua

464. Koju cy nosua1u ocuoeuu He1opu oprajaua Ha1uu 464. Koju cy nosua1u ocuoeuu He1opu oprajaua Ha1uu 464. Koju cy nosua1u ocuoeuu He1opu oprajaua Ha1uu 464. Koju cy nosua1u ocuoeuu He1opu oprajaua Ha1uua y a y a y a y
n•enuueH ppyu1ey? n•enuueH ppyu1ey? n•enuueH ppyu1ey? n•enuueH ppyu1ey?
8a oprajaue Ha1uua noc1uje pea ocuoeua He1opa. Hpeu
(c1apu) He1op je oprajaue Ha1uue y oôesHa1u•euoH n•enuueH
ppyu1ey, 1aj ce He1op pauac kopuc1u pe1ko. Lpyru He1op je
oprajaue Hnape Ha1uue y npucyc1ey c1ape Ha1uue; 1o je cnu•uo
npupopuoH oprajauy Ha1uua kop pojeua u kop 1uxe cHeue.
218

465. V •eHy ce ca1oju He1op oprajaua Ha1uua ôes npucyc1ea 465. V •eHy ce ca1oju He1op oprajaua Ha1uua ôes npucyc1ea 465. V •eHy ce ca1oju He1op oprajaua Ha1uua ôes npucyc1ea 465. V •eHy ce ca1oju He1op oprajaua Ha1uua ôes npucyc1ea
c1ape Ha1uue? c1ape Ha1uue? c1ape Ha1uue? c1ape Ha1uue?

Op n•enuuer ppyu1ea koje ce npunpeHa sa pojeue, opysHe
ce Ha1uua u ceu Ha1•uauu ce nopyue unu ce uckopuc1e ua ppyroH
Hec1y a ua uuxoeo Hec1o ce noc1aee uoeu. Oprajaue ôes
npucyc1ea Ha1uue Hoxe pa ce usepuu u y jakoH ppyu1ey op kora
ce opysHe Ha1uua u o1eopeuo nerno. Ma1uua Hoxe pa ce opraja
•ak u y yxealeuoH pojy unu y eeu1a•koH pojy nocne opysuHaua
Ha1uue us uux. Poj ue 1peôa sa1eapa1u ako cy Ha1u•uauu
pacnopeleuu usHely pea npasua ca1a a y kouuuuy je noc1aeneua
xpaua. Beu1a•ku pojeeu oppeleuu sa oprajaue Ha1uua 1peôa pa
ôypy sa1eopeuu y 1pajauy op 2 paua sajepuo ca Ha1uuoH nocne
•era ce ou opc1pauyje.

466. V •eHy ce cac1oju He1op opr 466. V •eHy ce cac1oju He1op opr 466. V •eHy ce cac1oju He1op opr 466. V •eHy ce cac1oju He1op oprajaua Ha1uue y npucyc1ey c1ape ajaua Ha1uue y npucyc1ey c1ape ajaua Ha1uue y npucyc1ey c1ape ajaua Ha1uue y npucyc1ey c1ape
Ha1uue? Ha1uue? Ha1uue? Ha1uue?
Ocuoeuu sax1ee kop oeor He1opa je pa c1apa Ha1uua ue
Hoxe pa pole po noc1aeneuux Ha1u•uaka. Oua 1peôa pa ôype
openeua op uux XaueHauoeoH peue1koH. Hpepuoc1 oee He1ope
je pa n•enuue ppyu1eo (nocne noc1aenaua Ha1u•uaka) uHa
eenuky konu•uuy o1eopeuor nerna. Moxe ce noc1ynu1u ua pea
ua•uua: pa ce kopuc1e kaeesu (usona1opu) sa oprajaue Ha1uua u
ôes kaeesa. V oôa cny•aja n•enuue ppyu1eo ce penu ua pea pena:
y npeoH ce oc1aena sa1eopeuo nerno, cale ca HepoH u noneuoH,
a y ppyroH Ha1uua ca uajHnaluH nernoH, pesepee noneua u
pesepeuo cale. Hpeu peo ppyu1ea ce noc1aena y uac1aeak a
ppyru y nnopuu1e. Hocne 9 paua y uac1aeky le uHa1u caHo
sa1eopeuo nerno us kora le ce noc1eneuo usnera1u Hnape n•ene.
Cap eel oea pea pena n•enuuer ppyu1ea 1peôa paspeoju1u
XaueHauoeoH peue1koH. La ue ôu n•ene Horne npenasu1u us
jepuor pena y ppyru npeko peue1ke ce noc1aeu nuc1
nonueuuuncke monuje. Openeue ca sa1eopeuuH nernoH 1peôa pa
219
uHa npoee1paeaue u oc1aeu ce 1ako po cy1papau pa ôu ce n•ene
oce1une oôesHa1u•eue; nocne 1ora ce 1y noc1aenajy Ha1u•uauu.
Cnepeler paua ce opc1pauyje monuja u npekupa npoee1paeaue.
Lea pena ppyu1ea nouoeo cy cjepuueua u kou1ak1upajy kpos
peue1ky. Kao pesyn1a1, n•enuue ppyu1eo npopyxaea pa ce
ôpuue o Ha1u•uauuHa y uac1aeky a Ha1uua Hupuo nonaxe jaja y
nnopuu1y.

467. Kako ce noc1yna npu rajeuy Ha1uua ca uspeajaueH nerna us 467. Kako ce noc1yna npu rajeuy Ha1uua ca uspeajaueH nerna us 467. Kako ce noc1yna npu rajeuy Ha1uua ca uspeajaueH nerna us 467. Kako ce noc1yna npu rajeuy Ha1uua ca uspeajaueH nerna us
nnopuu1a? nnopuu1a? nnopuu1a? nnopuu1a?
Hs n•enuuer ppyu1ea ce opc1pauu ceo nerno u Ha1uua.
H•ene ca cala ca nernoH ce npeôaue y nnopuu1e a cale ce
noc1aena y ppyro n•enuue ppyu1eo. Ma1uua ce kopuc1u caHo npu
uyxpu. V n•enuue ppyu1eo (nuueuo Ha1uue u nerna) nocne 3 -– 4
•aca ce noc1aena 2 ca1a ca sa1eopeuuH nernoH u Huly uuHa
Ha1u•uauu. Oeaj He1op npenopy•yje Gontarski.

468. Kako je ôone pa ce oprajajy Ha1uue ys npucyc1eo caHo 468. Kako je ôone pa ce oprajajy Ha1uue ys npucyc1eo caHo 468. Kako je ôone pa ce oprajajy Ha1uue ys npucyc1eo caHo 468. Kako je ôone pa ce oprajajy Ha1uue ys npucyc1eo caHo
sa1eopeu sa1eopeu sa1eopeu sa1eopeuor unu u o1eopeuor nerna? or unu u o1eopeuor nerna? or unu u o1eopeuor nerna? or unu u o1eopeuor nerna?
Pesyn1a1u poôujeuu kop oprajaua Ha1uua kop
oôesHa1u•euor n•enuuer ppyu1ea y koHe uuje ôuno o1eopeuor
nerna u y n•enuueH ppyu1ey y koHe nopep sa1eopeuor uHa u
o1eopeuor nerna, pasnukoeanu cy ce no konu•uuu Hne•a y
lenujaHa. V npeoH cny•ajy Hne• op 5 Ha1u•uaka 1exuo je 1962,5
Hr, a y ppyroH cny•ajy (uc1o op 5 Ha1u•uaka) Hne• je 1exuo 649,9
Hr. Hs 1ora cnepu pa ce ak1ueuoc1 Hnapux n•ena y ppyu1ey ôes
o1eopeuor nerna ycpepcpelyje caHo ua noc1aeneue Ha1u•uake.
Kop caepeHeuux He1opa oprajaua Ha1uua y npucyc1ey c1ape
Ha1uue koje kopuc1e n•enapu y Ayc1puju, CAL u HeHa•koj y
oprajuea•koH ppyu1ey sajepuo ca Ha1u•uauuHa 1peôa pa ce
noc1aeu u ca1 ca o1eopeuuH nernoH (eupu nu1aue 466).220
469. Kako je oprajao Ha1uue Anej? 469. Kako je oprajao Ha1uue Anej? 469. Kako je oprajao Ha1uue Anej? 469. Kako je oprajao Ha1uue Anej?

Anej je opyseo op n•enuuer ppyu1ea ceo o1eopeuo u
sa1eopeuo nerno u Ha1uuy. Hocne 1ora je npu•epc1uo 1pake op
cala y paH. V 1pakaHa je uHano nneHeuu1or Ha1epujana. Cale je
ôuno uspesauo y eupy nyka. Ceu Ha1u•uauu npuHneuu op n•ena
ôunu cy ycHepeuu ua pone.

470. Kako je opraj 470. Kako je opraj 470. Kako je opraj 470. Kako je oprajao Ha1uue Bep1pau? ao Ha1uue Bep1pau? ao Ha1uue Bep1pau? ao Ha1uue Bep1pau?
8uajylu pa ce uajceexuja jaja uanase ua nepumepuju
o1eopeuor nerna, Bep1pau je uspesao y eupy nyka pouu peo cala
(cn. 54) 1. uajc1apuje nerno, 2. Hnapo nerno, 3. uajHnale nerno, 4.
Ha1u•uauu, 5. uspesau ca1 ca nernoH y oônuky pyre u 1ako je
poôuo ro1oe uus lenuja ca nonoxeuuH jajuHa y uux. HpunpeHneu
ua 1aj ua•uu, nneHeuu1u Ha1epujan, ou je noc1aeuo y nnopuu1e
oprajuea•kor ppyu1ea usHely pea ca1a ca sa1eopeuuH nernoH,
kapa je papu 1ora opc1pauuo Ha1uuy u ceo cale ca o1eopeuuH
nernoH. Jepauaec1u pau nocne noc1aenaua nneHeuu1or
Ha1epujana nopenuo je Ha1u•uake y onnopuake (uykneyce) u
nocne onnopue uckopuc1uo je Ha1uue npeHa no1peôu.

Cn. 54
221
471. Kako ce noc1yna kop usonoeaua Ha1uue sa 9 paua? 471. Kako ce noc1yna kop usonoeaua Ha1uue sa 9 paua? 471. Kako ce noc1yna kop usonoeaua Ha1uue sa 9 paua? 471. Kako ce noc1yna kop usonoeaua Ha1uue sa 9 paua?
Ma1uua jakor n•enuuer ppyu1ea ce usonyje ua 3 ca1a, a
nocne 9 paua ce npeHeu1a sajepuo ca caleH u n•enaHa y npasuy
kouuuuy. Tako ce c1eapa eeu1a•ku poj. V no•e1uoH ppyu1ey
oc1ajy Ha1u•uauu, sa1eopeuo u pospeno nerno a us lenuja ce
uenpekupuo usnexy Hnape n•ene. Cnepela Hauunynauuja je
nosua1a. Kop npaeunue uere jou po jeceuu op 1or eeu1a•kor poja
paseuja ce poeonuo jako n•enuue ppyu1eo.

472. Ha koju ua•uu Hoxe pa ce poôuje •uc1okpeua nuuuja y uenoH 472. Ha koju ua•uu Hoxe pa ce poôuje •uc1okpeua nuuuja y uenoH 472. Ha koju ua•uu Hoxe pa ce poôuje •uc1okpeua nuuuja y uenoH 472. Ha koju ua•uu Hoxe pa ce poôuje •uc1okpeua nuuuja y uenoH
n•enuuaky npeko 1se. ppyre cHeue? n•enuuaky npeko 1se. ppyre cHeue? n•enuuaky npeko 1se. ppyre cHeue? n•enuuaky npeko 1se. ppyre cHeue?
V n•enuuaky Hoxe pa ce poôuje •uc1okpeua nuuuja npeko
1se. ppyre cHeue kapa ce y ceuH ppyu1euHa Ha1uue saHeue ca
ueonnoleuuH Ha1uuaHa op nneHeuu1or ppyu1ea koje ce oc1aena
sa onnoleue y n•enuuaky. Takeo no1oHc1eo le pa ce cac1oju op
Ha1uua •uc1e pace u 1py1oea koju uucy •uc1e pace. Hoeonau le
pa ôype cac1ae nokoneua cnepele ropuue 1j. kop ppyre cHeue,
kapa Ha1uue op npepxopue ropuue nouoeo ôypy saHeueue op
ueonnoleuux Ha1uua •uc1e pace. Te Ha1uue le pa ce onnope ca
1py1oeuHa •uc1e pace (ako ueHa ppyrux y n•enuuaky) u nokoneue
le pa uH ôype uc1o •uc1okpeuo. Oeaj He1op Hoxe pa ce
uckopuc1u ycneuuo caHo 1aHo rpe y pejouy oko n•enuuaka (ua
pac1ojauy op 7 kH.) ueHa ppyro n•enuue ppyu1eo.

473. Koju je oppelyjylu mak1op sa usneraue Ha1uue op onnoleuor 473. Koju je oppelyjylu mak1op sa usneraue Ha1uue op onnoleuor 473. Koju je oppelyjylu mak1op sa usneraue Ha1uue op onnoleuor 473. Koju je oppelyjylu mak1op sa usneraue Ha1uue op onnoleuor
jaje1a? jaje1a? jaje1a? jaje1a?
Hosua1o je pa no onnolaeauy Ha1uua nonaxe pee epc1e jaja
- – ueonnoleua (us kojux ce nery caHo 1py1oeu) u onnoleua (op
kojux ce paseujajy n•ene papunuue a npu oppeleuuH ycnoeuHa u
Ha1uue). To saeucu op konu•uue u epc1e xpaue koja ce paje
napeaHa 1j. op ceakor onnoleuor jaje1a n•ene Hory pa opraje
Ha1uuy ako xpaue usnexeuy napey Hne•oH. 8ua•u xpaua je
onpepenyjylu mak1op op kora saeucu pa nu le op onnoleuor
jaje1a pa sano•ue pa ce paseuja n•ena papunuua unu Ha1uua.
222

474. 8a u1a ce kopuc1u nneHeuu1u Ha1epujan? 474. 8a u1a ce kopuc1u nneHeuu1u Ha1epujan? 474. 8a u1a ce kopuc1u nneHeuu1u Ha1epujan? 474. 8a u1a ce kopuc1u nneHeuu1u Ha1epujan?
HneHeuu1u Ha1epujan je oproeapajylu sa ueroeaue uoeux
Ha1uua ua eeu1a•ku ua•uu. Ou ce uanasu y nneHeuu1oH
n•enuueH ppyu1ey, opakne ce ysuHa y saeucuoc1u op no1peôe.

475. Kako ce opaôupa oproeapajylu nneHeuu1u Ha1epujan? 475. Kako ce opaôupa oproeapajylu nneHeuu1u Ha1epujan? 475. Kako ce opaôupa oproeapajylu nneHeuu1u Ha1epujan? 475. Kako ce opaôupa oproeapajylu nneHeuu1u Ha1epujan?
V npakcu sa rajeue Ha1uua kopuc1u ce nneHeuu1u
Ha1epujan op napeu. HajHnala napea koja oproeapa sa oprajaue,
1peôa pa je ckopo 1onuko pyra, konuko u jaje us kora ce usnerna.
8a1o oua 1euko Hoxe pa ce yo•u ua puy lenuje. ßapea je Hano
caeujeua y eupy pou•ula u nexu y Hanoj kannuuu jou npospa•ue
xpaue ca cnaôoH Hne•uoH uujaucoH. Hocne naxnueor
pasrnepaua ua puy lenuje napea Hoxe pa ce yo•u.

476. 8au1o ce sa poôujaue nneHeuu1or Ha1epujana npeeuc1eo 476. 8au1o ce sa poôujaue nneHeuu1or Ha1epujana npeeuc1eo 476. 8au1o ce sa poôujaue nneHeuu1or Ha1epujana npeeuc1eo 476. 8au1o ce sa poôujaue nneHeuu1or Ha1epujana npeeuc1eo
paje napeu a ue jaje1y? paje napeu a ue jaje1y? paje napeu a ue jaje1y? paje napeu a ue jaje1y?
H•ene ue npuHajy papo nneHeuu1u Ha1epujan y eupy jaja. Ca
ueroeaueH Ha1uua op jaja ôaee ce caHo uajyrnepuuju n•enapu u
uay•uuuu.

477. Kako ce oôesôe 477. Kako ce oôesôe 477. Kako ce oôesôe 477. Kako ce oôesôelyje oproeapajylu onnopuu Ha1epujan? lyje oproeapajylu onnopuu Ha1epujan? lyje oproeapajylu onnopuu Ha1epujan? lyje oproeapajylu onnopuu Ha1epujan?
V 1oH uuny 1peôa y nneHeuu1oH ppyu1ey pa ce uale ca1 ca
o1eopeuuH nernoH u 1o 1akae, y koHe ua puy lenuja uHa u Hnapux
(2) u c1apux napeu (cn.55) a uc1o u nonoxeuux jaja (3) Hosua1o je
pa Ha1uua no•uue pa nonaxe jaja op cpepuue ca1a na ce
noc1eneuo npeHeu1a ka nepumepuju no cnupanu. HajHnale napee
koje cy noropue sa ueroeaue Ha1uua, uanase ce ua rpauuuaHa
kpyra, uenocpepuo nocne uajc1apujux jaja. Op 1e noepuuue ce
uspexe npaeoyraouuk (4) (ca nneHeuu1uH Ha1epujanoH) uupuue 4
uH. u pyxuue 8 uH. koju ce y•epc1u ua paH sa ueroeaue
Ha1u•uaka. Hocne 1ora Ha1u•uu paH ce noc1aena y oprajuea•ko
ppyu1eo.

223

478. L1a 1peôa pa ce ypapu ca opaôpauuH (uspesauuH) 478. L1a 1peôa pa ce ypapu ca opaôpauuH (uspesauuH) 478. L1a 1peôa pa ce ypapu ca opaôpauuH (uspesauuH) 478. L1a 1peôa pa ce ypapu ca opaôpauuH (uspesauuH)
nneHeuu1uH Ha1epujanoH? nneHeuu1uH Ha1epujanoH? nneHeuu1uH Ha1epujanoH? nneHeuu1uH Ha1epujanoH?
Hajnpe ca jepue c1paue, ua kpajy nerna, lenuje ca jajuHa ce
uspexy (ckpa1e) ua 1/3 eucuue, ca ou1puH uoxeH sarpejauuH y
epenoj eopu. Tpeôa pa ce papu ôpso, 1ako pa epylu uox ue
noepepu nneHeuu1u Ha1epujan. Hocne 1ora uspesauo nap•e cala
ce pexe no pepoeuHa lenuja ua 1pake u us ceake ppyre lenuje ce
ppeue1oH uuôuue opc1pauyje napea 1ako pa nocne usrpapue
Ha1u•uauu ôypy opeojeuu jepau op ppyror. Te 1pake ce npunene
uc1onneuuH eockoH sa ne1euue Ha1u•uor paHa (eupu nu1aue
485). Lpyru ua•uu je noropuuju op npeor, caHo leHo lenuje
uspesa1u opeojeuo u sanenu1u ua nopHe1a•e (sanyua•), koju ce
nocne 1ora noc1aenajy ua Ha1u•uu paH. Kop 1peler
uajnpeuusuujer ua•uua, nneHeuu1u Ha1epujan us cala sajepuo ca
Hne•oH, us ckpaleuux lenuja, npeôauyje ce noHoly urne y
eeu1a•ke Ha1u•ue •auuue (eupu nu1aue 479), koje cy uakuapuo
sanenneue ua nopHe1a•e.

479. L1a npepc1aenajy eeu1a•ke Ha1u•ue •auuue? 479. L1a npepc1aenajy eeu1a•ke Ha1u•ue •auuue? 479. L1a npepc1aenajy eeu1a•ke Ha1u•ue •auuue? 479. L1a npepc1aenajy eeu1a•ke Ha1u•ue •auuue?
Kop nneHeuu1or rajeua Ha1uua n•enap kopuc1u eeu1a•ke
ocuoee (•auuue) sa noc1aenaue Ha1u•uaka. Ou ce c1apa pa
Cn. 55
224
uspapu pua •auuua ua 1akae ua•uu pa ôypy cnu•ue npupopuuH
•uju je npe•uuk 1a•uo 7,8 HH. Beu1a•ke Ha1u•ue •auuue cy
uspaleue op epyler pac1onneuor eocka noHoly cneuujanuor
ppeeuor uaônoua (cn.56), koju oproeapa HelyuapopuoH c1aupappy
(npe•uuk 8 HH. u nonyokpyrnu kpaj). Op n•enapa je y1epleuo pa y
Ha1u•uuH lenujaHa ca npe•uukoH HauuH op 9 HH. ce oprajajy
noeenuke Ha1uue. Kpaj uaônoua ce oenaxu u no1ana y
pac1onneuu eocak po pyôuue op 8
HH. u nocne 1ora jou uekonuko ny1a
u 1o yeek oko 2 HH. nnule, op •era
puo •auuue noc1aje Hacueuo.
Hocne 3– - 4 no1anaua, uaônou ca
eockoH sanenneuuH ua uera, ce
oxnapu y xnapuoj eopu u poôujeua
•auuua ce ckuue ca uaônoua.
HpunpeHneua ua 1aj ua•uu,
eeu1a•ka •auuua sa usrpapuy
Ha1u•uaka, nenu ce ua ppeeuu
nopHe1a• u y uy ce npeuocu
nneHeuu1u Ha1epujan.480. Op kakeor eocka 1peôa pa ce u usp 480. Op kakeor eocka 1peôa pa ce u usp 480. Op kakeor eocka 1peôa pa ce u usp 480. Op kakeor eocka 1peôa pa ce u uspalyjy eeu1a•ke Ha1u•ue alyjy eeu1a•ke Ha1u•ue alyjy eeu1a•ke Ha1u•ue alyjy eeu1a•ke Ha1u•ue
•auuue? •auuue? •auuue? •auuue?
8a oprajuea•ko ppyu1eo uuje ôes sua•aja pa nu cy eeu1a•ke
Ha1u•ue •auuue, sa npujeH ueroeux napeu, op •uc1or unu op
cakynneuor eocka ca c1apor cala. He npenopy•yje ce pa ce
Cn. 56
225
uspalyjy •auuue op ro1oeux (kynneuux) ca1uux ocuoea sa1o u1o
ueHa rapauuuje pa cy uanpaeneue op •uc1or n•enuuer eocka
(n•ene ue pouoce napamuu, xeHujcku ekc1paxoeau eocak u ppyre
npuHece y eocky). Lauac ce eeu1a•ke Ha1u•ue •auuue uspalyjy
op nnac1uke; oue ce kopuc1e sa cakynnaue Hne•a. Hnak
npoueua1 npujeHa n•enuuux napeu y nnac1u•uuH •auuuaHa uuxu
je op npujeHa y •auuuaHa op •uc1or n•enuuer eocka, uaHeueuor
1oH uuny.

481. Ha u1a 1peôa oôpa1u1u naxuy npu npeuocy nneHeuu1or 481. Ha u1a 1peôa oôpa1u1u naxuy npu npeuocy nneHeuu1or 481. Ha u1a 1peôa oôpa1u1u naxuy npu npeuocy nneHeuu1or 481. Ha u1a 1peôa oôpa1u1u naxuy npu npeuocy nneHeuu1or
Ha1epujana y eeu1a•ky Ha1u•uy •auuuy? Ha1epujana y eeu1a•ky Ha1u•uy •auuuy? Ha1epujana y eeu1a•ky Ha1u•uy •auuuy? Ha1epujana y eeu1a•ky Ha1u•uy •auuuy?
Hpu npeuocy napeu y eeu1a•ky Ha1u•uy •auuuy, 1peôa pa
ce oôpa1u naxua npe ceera ua 1o, pa nu ropuu kpaj •auuue uuje
saHasau ca Hne•oH. Vuy1pauuu supoeu uc1o 1peôa pa ôypy
•uc1u. Baxuo je pa ce ceaka napea npeuece sajepuo ca Hne•oH ua
puo eeu1a•ke Ha1u•ue •auuue u pa ue ôype noepeleua.

482. Hsrpalyjy 482. Hsrpalyjy 482. Hsrpalyjy 482. Hsrpalyjy nu n•ene Ha1u•uake y npucyc1ey jaja? nu n•ene Ha1u•uake y npucyc1ey jaja? nu n•ene Ha1u•uake y npucyc1ey jaja? nu n•ene Ha1u•uake y npucyc1ey jaja?
HpeHa Orosiju n•ene no•uuy pa usrpalyjy Ha1u•uake,
jepea kapa jaje uHa 2 paua. H•enuue ppyu1eo uajôone npuHa
1popueeua jaja uap kojuHa opHax no•uuy pa usrpalyjy Ha1u•uake.
Oôu•uo n•ene yuuu1aeajy jepuopueeua jaja •ak u y npe1xopuo
npunpeHneuuH eeu1a•kuH Ha1u•uuH •auuuaHa.

483. Op kakee napee ue Hoxe pa ce paseuje n•ena papunuua? 483. Op kakee napee ue Hoxe pa ce paseuje n•ena papunuua? 483. Op kakee napee ue Hoxe pa ce paseuje n•ena papunuua? 483. Op kakee napee ue Hoxe pa ce paseuje n•ena papunuua?
H•ena papunuua ue Hoxe pa ce paseuje op 1popueeue
napee sa Ha1uuy, •uja 1exuua npenasu 20 Hr, •ak u kapa je n•ene
no•uy xpauu1u ca HauuH konu•uuaHa uelepa u noneua ôes
popaeaua cekpe1a xppenue xnespe. Op 1akee napee Hoxe pa ce
paseyje caHo Ha1uua, koja uuje 1onuko ua ueuu (ca 1aHuoH
cnonauuouly, eupu nu1aue 207). Takea Ha1uua ce paseuja
oôu•uo y eeu1a•kuH pojeeuHa kao ppyra Ha1uua nocne
opysuHaua npee Ha1uue, koja je eel nonarana jaja. Oeo ce oôu•uo
226
peuaea kop ueHapuux n•enapa koju ce ue ôpuuy o eeu1a•koH
pojy, nocne nou1o je opc1pauuo us uera onnoleuy Ha1uuy.

484. Kakee napee cy uajnoropuuje sa ueroeaue Ha1uua? 484. Kakee napee cy uajnoropuuje sa ueroeaue Ha1uua? 484. Kakee napee cy uajnoropuuje sa ueroeaue Ha1uua? 484. Kakee napee cy uajnoropuuje sa ueroeaue Ha1uua?
Hajnoropuuje cy napee, sa oprajaue Ha1uua, c1apoc1u
uajeuue 12 •acoea. Ako cy c1apuje y1onuko cy uenoropuuje sa
oprajaue. Op napee c1apuje op 3 paua uele ce paseu1u Ha1uua.
V1epleuo je pa Ha1uue oprajeue op uajHnalux napeu uHajy 184
jajuux uee•uua, op peopueeuux 149, a op 1popueeuux caHo 66. Ho
nopauuHa Orosija 51° Ha1uua koje cy oprajaue op jepuopueeuux
napeu uHajy y jajuuuuHa euue op 330 jajuux uee•uua, op
peopueeuux 39° a op 1popueeuux 12°. Hs 1ora cnepu pa Ha1uue
oprajeue op 1popueeuux napeu Hory usyse1uo pa uHajy y pea
jajuuka u euue op 300 jajuux uee•uua.

485. Kakea je pasnuka y npopyk1ueuoc1u Ha1uue oprajeue op 485. Kakea je pasnuka y npopyk1ueuoc1u Ha1uue oprajeue op 485. Kakea je pasnuka y npopyk1ueuoc1u Ha1uue oprajeue op 485. Kakea je pasnuka y npopyk1ueuoc1u Ha1uue oprajeue op
jaje1a u op napee? jaje1a u op napee? jaje1a u op napee? jaje1a u op napee?
V ornepuHa, npoeepeuuH ca Ha1uuaHa poôujeuuH op jepue
uc1e nuuuje u onoleuux y jepuoj c1auuuu anu jepue oprajeue op jaja
a ppyre op napeu, uuje y1epleua pasnuka y npopyk1ueuoc1u ua
Hep u ua n•enuua ppyu1ea. Pasnuke je uHano caHo y 1oHe, pa cy
y caly ca nneHeuu1uH Ha1epujanoH op jaja, n•ene usrpalueane
Hanu ôpoj Ha1u•uaka.

486. Meuajy nu ce nneHeuu1u suauu Ha1uue ako cy y c1apujyHy 486. Meuajy nu ce nneHeuu1u suauu Ha1uue ako cy y c1apujyHy 486. Meuajy nu ce nneHeuu1u suauu Ha1uue ako cy y c1apujyHy 486. Meuajy nu ce nneHeuu1u suauu Ha1uue ako cy y c1apujyHy
paseoja napee xpaueue op paseoja napee xpaueue op paseoja napee xpaueue op paseoja napee xpaueue op Hnapux n•ena ppyre pace? Hnapux n•ena ppyre pace? Hnapux n•ena ppyre pace? Hnapux n•ena ppyre pace?
Hs npakce n•enapa cenekuuouapa je y1epleuo pa npu
oprajauy Ha1uua Hoxe pa ce kopuc1u nneHeuu1u Ha1epujan op
ppyre pace. Mnape n•ene 1e pace ue nokasyjy cyu1uucku y1uuaj ua
cnonauuu usrnep u nouauaue oprajeue Ha1uue u ueuux
nokoneua.

487. Konuka je pyxuua Ha1u•uaka? 487. Konuka je pyxuua Ha1u•uaka? 487. Konuka je pyxuua Ha1u•uaka? 487. Konuka je pyxuua Ha1u•uaka?
227
Lyxuua Ha1u•uaka eapupa op 16 - –30 HH. To saeucu op 1ora
o kakeoH Ha1u•uaky je pe•. Pesepeuu (npuuypuu) Ha1u•uauu cy
Huoro kpa1ku sa1o u1o cy noc1aeneuu y pyôokoj lenuju n•ene
papunuue ny•uo. Hajeelu cy Ha1u•uauu kop 1uxe cHeue
(caHocHeue) Ha1uue.

488. Kakae uox ce kopuc1u sa uspesueaue nneHeuu1or 488. Kakae uox ce kopuc1u sa uspesueaue nneHeuu1or 488. Kakae uox ce kopuc1u sa uspesueaue nneHeuu1or 488. Kakae uox ce kopuc1u sa uspesueaue nneHeuu1or
Ha1epujana? Ha1epujana? Ha1epujana? Ha1epujana?
8a 1y cneuujanuy n•enapcky Hauunynauujy kopuc1u ce uox
uaou1peu ca oôe c1paue. Muoru n•enapu Hely1uH kopuc1e uenuo
uox•e ua koje cy uaeuknu u uHajy ra yeek npu pyuu.

489. L1a je Ha1u•uu paH? 489. L1a je Ha1u•uu paH? 489. L1a je Ha1u•uu paH? 489. L1a je Ha1u•uu paH?
Ma1u•uu paH je paH sa nnopuu1e ca opaôpauuH
nneHeuu1uH Ha1epujanoH sa oprajaue, pacnopeleu ua 2 unu 3
napanenue ne1ee ua pac1ojauy op 5 uH. jepua op ppyre. Kapa ce
nene lenuje ua nopHe1a•e 1o pac1ojaue 1peôa pa je 6 uH. (cn. 57).

490. Ha koH pac1ojauy 1peôa pa ce uanpaee o1eopu y 490. Ha koH pac1ojauy 1peôa pa ce uanpaee o1eopu y 490. Ha koH pac1ojauy 1peôa pa ce uanpaee o1eopu y 490. Ha koH pac1ojauy 1peôa pa ce uanpaee o1eopu y
paHoeuHa sa noc1aenaue nopHe1a•a op nny1e? paHoeuHa sa noc1aenaue nopHe1a•a op nny1e? paHoeuHa sa noc1aenaue nopHe1a•a op nny1e? paHoeuHa sa noc1aenaue nopHe1a•a op nny1e?
Cn. 57
228
Ha ne1euuaHa sa Ha1u•uake peôenuH 5 HH. u uupokuH 28
HH. uyxuo je no uenoj pyxuuu ne1eu pa ce uanpaee o1eopu
npe•uuka 20 HH. Ouu 1peôa pa cy opHakuy1u jepau op ppyror 30 -–
35 HH. V jepau paH Hoxe pa ce noc1aeu uajeuue 3 ne1ee.

491. Kako Hoxe py•uo pa ce uanpaee oproeapajylu nopHe1a•u sa 491. Kako Hoxe py•uo pa ce uanpaee oproeapajylu nopHe1a•u sa 491. Kako Hoxe py•uo pa ce uanpaee oproeapajylu nopHe1a•u sa 491. Kako Hoxe py•uo pa ce uanpaee oproeapajylu nopHe1a•u sa
nenneue Ha1u•uaka? nenneue Ha1u•uaka? nenneue Ha1u•uaka? nenneue Ha1u•uaka?
C1aupappuu nopHe1a•u sa nenneue Ha1u•uaka npopajy ce
y cneuujanusoeauuH npopaeuuuaHa u sa1o ce ue npnopy•yje pa ce
pape py•uo. CaHo y kpajueH cny•ajy Hoxe pa ce uanpaeu op
ppee1a unu sanyua•a. HspexeHo nap•ule puHeusuja 22 x 22 HH.
Tako npunpeHneuu nopHe1a•u ucnyuaeajy ynory kao u kynneuu y
npopaeuuuu.

492. L1a 1peôa pa naH1u n•enap koju noc1aena Ha1u• 492. L1a 1peôa pa naH1u n•enap koju noc1aena Ha1u• 492. L1a 1peôa pa naH1u n•enap koju noc1aena Ha1u• 492. L1a 1peôa pa naH1u n•enap koju noc1aena Ha1u•uu paH ca uu paH ca uu paH ca uu paH ca
Ha1u•uauuHa y n•enuue ppyu1eo ôes Ha1uue? Ha1u•uauuHa y n•enuue ppyu1eo ôes Ha1uue? Ha1u•uauuHa y n•enuue ppyu1eo ôes Ha1uue? Ha1u•uauuHa y n•enuue ppyu1eo ôes Ha1uue?
V 1oH cny•ajy n•enap 1peôa pa naH1u, pa y n•enuueH
ppyu1ey ôes Ha1uue, y koje le pa ce noc1aeu Ha1u•uu paH ca
Ha1u•uauuHa, ue 1peôa pa uHa o1eopeuo nerno, sanexeuu
Ha1u•uauu u Ha1uua. V npo1ueuoH cny•ajy uele ce poôu1u
xeneuu pesyn1a1, n•ene le pa nporpusy u yuuu1e Ha1u•uake.
Lauac ce 1aj He1op y npouseopuu Ha1uua ue kopuc1u.

493. Op •era saeucu ycneuuo npuHaue Ha1u•uaka op n•ena? 493. Op •era saeucu ycneuuo npuHaue Ha1u•uaka op n•ena? 493. Op •era saeucu ycneuuo npuHaue Ha1u•uaka op n•ena? 493. Op •era saeucu ycneuuo npuHaue Ha1u•uaka op n•ena?
Ma1u•uauu Hory pa ôypy npuHneuu caHo op Hnapux n•ena
c1apoc1u uajeuue 12 paua. Hpucyc1eo cekpe1a xppenuux xnespa
je opny•yjylu mak1op sa ycnex. H•ene c1apuje op 12 paua uucy
noropue sa oprajaue Ha1uue.

494. Kapa 1peôa pa ce noc1aeu Ha1u•uu paH ca Ha1u•uauuHa y 494. Kapa 1peôa pa ce noc1aeu Ha1u•uu paH ca Ha1u•uauuHa y 494. Kapa 1peôa pa ce noc1aeu Ha1u•uu paH ca Ha1u•uauuHa y 494. Kapa 1peôa pa ce noc1aeu Ha1u•uu paH ca Ha1u•uauuHa y
oprajuea•ko ppyu1eo? oprajuea•ko ppyu1eo? oprajuea•ko ppyu1eo? oprajuea•ko ppyu1eo?
Kop oprajaua uoeux Ha1uua y npucyc1ey c1ape Ha1uue,
ueonxopuo je y kouuuuu ocurypa1u Hec1o rpe le pa ce noc1aeu
Ha1u•uu paH 1ako pa je usonoeau op Ha1uue ca ryc1oH nperpapoH
229
ue Haue op 6 •acoea. Hpep noc1aenaue Ha1u•uaka y 1oH
npoc1opy ue 1peôa pa uHa o1eopeuor nerna. Uun je pa y
usonoeauoH Hec1y n•ene oce1e opcyc1eo Ha1uue.Hocne npujeHa
nneHeuu1or Ha1epujana nperpapa ce opc1pauyje anu XauaHauoea
peue1ka 1peôa pa ce oc1aeu.

495. Fpe 1peôa pa ce noc1aeu Ha1u•uu paH y kouuuuu? 495. Fpe 1peôa pa ce noc1aeu Ha1u•uu paH y kouuuuu? 495. Fpe 1peôa pa ce noc1aeu Ha1u•uu paH y kouuuuu? 495. Fpe 1peôa pa ce noc1aeu Ha1u•uu paH y kouuuuu?
Ma1u•uu paH ue 1peôa pa ce noc1aeu Hely cale ca
sa1eopeuuH nernoH. Ako ce noc1aeu y kouuuuy eeu1a•kor poja
ôes Ha1uue, koju ce ca1oju npe1exuo op Hnapux n•ena, poeonuo
je pa ce ca jepue c1paue noc1aeu paH ca noneuoH a ca ppyre paH
ca HepoH. Kop eeu1a•kux pojeea 1peôa oôesôepu1u eopy.

496. V kakeuH Ha1u•uauuHa Hoxe pa ce poôuje sua 496. V kakeuH Ha1u•uauuHa Hoxe pa ce poôuje sua 496. V kakeuH Ha1u•uauuHa Hoxe pa ce poôuje sua 496. V kakeuH Ha1u•uauuHa Hoxe pa ce poôuje sua1uo Haua 1uo Haua 1uo Haua 1uo Haua
1exuua Ha1uue? 1exuua Ha1uue? 1exuua Ha1uue? 1exuua Ha1uue?
V oprajyea•koH ppyu1ey Hoxe pa ce opraja jepuo sa ppyruH
uajeuue 2 nokoneua Ha1uua ôes pa ce popajy Hnape n•ene unu
cale ca n•enaHa koje usnase. Ako ce ue ppxuHo 1or ycnoea,
n•ene y oprajuea•koH ppyu1ey noc1eneuo c1ape u pejc1eo
xppenuux xnespa ce cHauyje. Takeo c1aue oôu•uo ce sanaxa
kop 1peler nokoneua Ha1uua a kop •e1ep1or eel je kpu1u•uo.
Hsnexeue Ha1uue uucy nyuoepepue (Hory pa ôypy ca HanoH
1exuuoH, ca HanuH ôpojeH jajuux uee•uua, kpa1kor xueo1a u1p.

497. Ho •eHy Hoxe pa ce yc 497. Ho •eHy Hoxe pa ce yc 497. Ho •eHy Hoxe pa ce yc 497. Ho •eHy Hoxe pa ce yc1auoeu pa je n•enuue ppyu1eo 1auoeu pa je n•enuue ppyu1eo 1auoeu pa je n•enuue ppyu1eo 1auoeu pa je n•enuue ppyu1eo
cnpeHuo sa oprajaue Ha1uua? cnpeHuo sa oprajaue Ha1uua? cnpeHuo sa oprajaue Ha1uua? cnpeHuo sa oprajaue Ha1uua?
Ako y n•enuueH ppyu1ey koje le ce kopuc1u1u sa oprajaue
Ha1uua, c1apa Ha1uua no•ue pa nonaxe jaja y pojeee Ha1u•uake,
1o je suak pa ce ppyu1eo npuônuxaea HakcuHyHy ceor paseoja u
cnpeHuo je sa oprajaue Ha1uua. V npo1ueuoH ouo le pa sanapue y
pojeeo c1aue.

498. Koje c1apoc1u 1peôa pa ôype Ha1uua y oprajuea•koH 498. Koje c1apoc1u 1peôa pa ôype Ha1uua y oprajuea•koH 498. Koje c1apoc1u 1peôa pa ôype Ha1uua y oprajuea•koH 498. Koje c1apoc1u 1peôa pa ôype Ha1uua y oprajuea•koH
ppyu1ey? ppyu1ey? ppyu1ey? ppyu1ey?
230
C1apoc1 Ha1uue y oprajuea•koH ppyu1ey uuje op sua•aja.
Loôpo je pa ce uckopuc1u c1apa Ha1uua, sa1o u1o Hnape Ha1uue
jou uucy poune y c1aue sa 1uxy cHeuy unu pojeue. Papu 1ora
1peôa usaôpa1u ppyu1eo oprajuea•a ca 1poropuuuoH Ha1uuoH.

499. V •eHy ce cac1oju npunpeHa oprajuea•kor ppyu1ea sa 499. V •eHy ce cac1oju npunpeHa oprajuea•kor ppyu1ea sa 499. V •eHy ce cac1oju npunpeHa oprajuea•kor ppyu1ea sa 499. V •eHy ce cac1oju npunpeHa oprajuea•kor ppyu1ea sa
Ha1uue? Ha1uue? Ha1uue? Ha1uue?
HpunpeHa oprajuea•kor ppyu1ea cac1oju ce y poeoleuy,
konuko je Horyle ôpxe, y pojeeo c1aue. To ce noc1uxe kapa
no•e1koH anpuna n•enuue ppyu1eo npuxpauyjeHo oôunuo
1e•uoH xpauoH u ôenau•eeuuaHa, sa1o u1o y 1o epeHe uux y
npupopu jou ueHa poeonuo (uHa ce y eupy uajnpe noneu).

500. Kako Hoxe pa ce oôesôepu oproeapajylu nneHeuu1u 500. Kako Hoxe pa ce oôesôepu oproeapajylu nneHeuu1u 500. Kako Hoxe pa ce oôesôepu oproeapajylu nneHeuu1u 500. Kako Hoxe pa ce oôesôepu oproeapajylu nneHeuu1u
Ha1epujan sa Ha1u• Ha1epujan sa Ha1u• Ha1epujan sa Ha1u• Ha1epujan sa Ha1u•uake ôes kopuuleua kaeesa usona1opa? uake ôes kopuuleua kaeesa usona1opa? uake ôes kopuuleua kaeesa usona1opa? uake ôes kopuuleua kaeesa usona1opa?
V n•enuue ppyu1eo ce noc1aeu ca1 ôoje rane1e (npesne) us
kora cy ce usnerne uajeuue pee reuepauuje n•ena. Lpyru pau ce
npoeepaea pa nu cy y ca1 nonxeua jaja. Tpelu pau op
nonyuaeaua lenuja ysuHa ce nneHeuu1u Ha1epujan ca uajHnaluH
napeaHa (us cpepuue ca1a).

501. Konuko pyro ce oc1aena Ha1u•uu paH ca Ha1u•uauuHa y 501. Konuko pyro ce oc1aena Ha1u•uu paH ca Ha1u•uauuHa y 501. Konuko pyro ce oc1aena Ha1u•uu paH ca Ha1u•uauuHa y 501. Konuko pyro ce oc1aena Ha1u•uu paH ca Ha1u•uauuHa y
oprajuea•koH ppyu1ey? oprajuea•koH ppyu1ey? oprajuea•koH ppyu1ey? oprajuea•koH ppyu1ey?
8a1eopeuu Ha1u•uauu ce oc1aenajy y oprajuea•koH
ppyu1ey po usneraua Ha1uua.Hosua1o je Hely1uH pa le npea
usnexeua Ha1uua, nokopaeajylu ce uuc1uuk1y cHooppxaua,
yuuu1u1u cee ppyre usnexeue Ha1uue. E1o sau1o uajHaue 1 pau,
a ôone je 2 paua, npe usneraua Ha1uua Ha1u•uake y
oprajuea•koH ppyu1ey usonoea1u 1ako u1o ce ceaku Ha1u•uak
noc1aeu y noceôau kaees a no1oH cee nocnara1u y noceôau paH u
nouoeo epa1u1u ua uc1o Hec1o y kouuuuu. Oea Hauunynauuja ce
epuu ue kacuuje op 11 -– 1or paua, anu je ôone ypapu1u 1o 10 - 1u
pau, nocne noc1aenaua Ha1u•uaka y oprajuea•ko ppyu1eo.

231
502. Konuko nokoneua Ha1uua Hoxe pa ce opueryje y jepuoH 502. Konuko nokoneua Ha1uua Hoxe pa ce opueryje y jepuoH 502. Konuko nokoneua Ha1uua Hoxe pa ce opueryje y jepuoH 502. Konuko nokoneua Ha1uua Hoxe pa ce opueryje y jepuoH
oprajuea•koH ppyu1 oprajuea•koH ppyu1 oprajuea•koH ppyu1 oprajuea•koH ppyu1ey? ey? ey? ey?
V jepuoH oprajuea•koH ppyu1ey Hoxe pa ce opraja jepuo
nokoneue Ha1uua. Hocne 1ora y ppyu1eo 1peôa popa1u Ha1uuy
koja nonaxe jaja u ca1 y koHe cy no•ene pa ce usnexy Hnape
n•ene.

503. Kapa sa oprajaue jepuor nokoneua Ha1uua kopuc1uHo pea 503. Kapa sa oprajaue jepuor nokoneua Ha1uua kopuc1uHo pea 503. Kapa sa oprajaue jepuor nokoneua Ha1uua kopuc1uHo pea 503. Kapa sa oprajaue jepuor nokoneua Ha1uua kopuc1uHo pea
n•enuua ppyu1 n•enuua ppyu1 n•enuua ppyu1 n•enuua ppyu1ea? ea? ea? ea?
Ako y oprajuea•koH ppyu1ey 1peôa pa ce paseuje pea
nokneua Ha1uua, a pa ce npu 1oH n•ene ue uc1poue npeepeHeuo,
ueonxopuo je pa ce npeo nokoneue opc1pauu kapa cy Ha1u•uauu
eel sa1eopeuu. Oeu Ha1u•uauu ce pajy ppyroH oprajuea•koH
ppyu1ey a y npeo ppyu1eo ce noc1aenajy Ha1u•uauu ppyror
nokneua. V oeoH cny•ajy cy Ha1uue op pea nokoneua jepuake no
keanu1e1y.

504. Moxe nu sa nneHeuu1o oprajaue Ha1uua pa ce uckopuc1e 504. Moxe nu sa nneHeuu1o oprajaue Ha1uua pa ce uckopuc1e 504. Moxe nu sa nneHeuu1o oprajaue Ha1uua pa ce uckopuc1e 504. Moxe nu sa nneHeuu1o oprajaue Ha1uua pa ce uckopuc1e
Ha1u•uauu op n•enuuer ppyu1ea koje ce poju? Ha1u•uauu op n•enuuer ppyu1ea koje ce poju? Ha1u•uauu op n•enuuer ppyu1ea koje ce poju? Ha1u•uauu op n•enuuer ppyu1ea koje ce poju?
8a nneHeuu1o oprajaue Ha1uua Hory pa ce uckopuc1e
Ha1u•uauu yse1u op n•enuuer ppyu1ea koje ce poju. Oea
Hauunynauuja Hely1uH Huoro je 1euka u sa1o je ôone pa ce
uckopuc1e eeu1a•ke Ha1u•ue •auuue, ua kojuHa n•ene usrpalyjy
Ha1u•uake.

505. Kakea je pasnuka usHely Ha1u•uaka usrpaleuuH ua 505. Kakea je pasnuka usHely Ha1u•uaka usrpaleuuH ua 505. Kakea je pasnuka usHely Ha1u•uaka usrpaleuuH ua 505. Kakea je pasnuka usHely Ha1u•uaka usrpaleuuH ua
eeu1a•kuH Ha1u•u eeu1a•kuH Ha1u•u eeu1a•kuH Ha1u•u eeu1a•kuH Ha1u•uuH •auuuaHa u ua npupopuuH n•enuuuH uH •auuuaHa u ua npupopuuH n•enuuuH uH •auuuaHa u ua npupopuuH n•enuuuH uH •auuuaHa u ua npupopuuH n•enuuuH
lenujaHa? lenujaHa? lenujaHa? lenujaHa?

V Ha1u•uake usrpaleue ua eeu1a•kuH Ha1u•uuH
•auuuaHa, n•enap caH npeuocu nneHeuu1u Ha1epujan, pok y
npupopuuH n•enuuuH lenujaHa eel uHa nonoxeu op Ha1uue. Oee
pee epc1e Ha1u•uaka ce pasnukyjy u no pyxuuu nocne
sa1eapaua: Ha1u•uauu usrpaleuu ua eeu1a•kuH •auuuaHa cy
232
npuHe1uo kpalu, a npupopuu cy sua1uo pyxu. To je sacnyra
•uueuuue pa cy eeu1a•ke Ha1u•ue •auuue sanenneue pupek1uo
ua nopHe1a• y Ha1u•uoH paHy, a npupopuu cy usrpaleuu ua lenuju
n•ene papunuue, uanenneuu y uecHaueuoH oônuky ua nopHe1a•.
V cknapy c 1uH 1peôa pa ce ôupa u pyxuua kaeesa usona1opa sa
Ha1u•uake.

506. L1a npepc1aena usona1opuu Ha1u•uu paH? 506. L1a npepc1aena usona1opuu Ha1u•uu paH? 506. L1a npepc1aena usona1opuu Ha1u•uu paH? 506. L1a npepc1aena usona1opuu Ha1u•uu paH?
Hsona1opuu Ha1u•uu paH je cneuujanuo npunpeHneu
oôu•au paH, y koju cy y•epuleuu usona1opuu kaeesu sa
Ha1u•uake, noc1aeneuu nojepuua•uo unu oôjepuueuu y 1se.
ôa1epuje sa uekonuko Ha1uua. Kaeesu cy pacnopeleuu y 2 unu 3
pepa jepau usuap ppyror.

507. L1a 1peôa pa ce ypapu ca spenuH Ha1u•uauuHa y 507. L1a 1peôa pa ce ypapu ca spenuH Ha1u•uauuHa y 507. L1a 1peôa pa ce ypapu ca spenuH Ha1u•uauuHa y 507. L1a 1peôa pa ce ypapu ca spenuH Ha1u•uauuHa y
oprajuea•koH ppyu1ey? oprajuea•koH ppyu1ey? oprajuea•koH ppyu1ey? oprajuea•koH ppyu1ey?
Hpep usneraue Ha1uua us Ha1u•uaka y oprajuea•koH
ppyu1ey 1peôa pa uHa poeonau ôpoj kaeesa, y koje le pa ce
noc1aee spenu Ha1u•uauu. Heonxopuo je pa kaeesu ôypy •uc1u u
ôes nay•uue. Ca jepue c1paue 1peôa pa uHajy nuc1 op npospa•ue
nnac1uke a ca ppyre XaueHauoey peue1ky kpos kojy Hnape n•ene
1peôa pa uHajy npuc1yn po Ha1u•uaka, pok ce ôpuuy o uuHa (po
usneraua Ha1uua). Kaeesu ca sa1eopeuuH Ha1u•uauuHa ce
noc1aenajy y usona1opuu Ha1u•uu paH, koju ce epala ua
npelauue Hec1o y oprajuea•ko ppyu1eo.

508. Konuko pyro Hoxe pa ce ppxu sa1eopeu Ha1u•uak u 508. Konuko pyro Hoxe pa ce ppxu sa1eopeu Ha1u•uak u 508. Konuko pyro Hoxe pa ce ppxu sa1eopeu Ha1u•uak u 508. Konuko pyro Hoxe pa ce ppxu sa1eopeu Ha1u•uak useau seau seau seau
kouuuue a pa ce ue nopeHe1u paseoj Ha1uue? kouuuue a pa ce ue nopeHe1u paseoj Ha1uue? kouuuue a pa ce ue nopeHe1u paseoj Ha1uue? kouuuue a pa ce ue nopeHe1u paseoj Ha1uue?
V sa1eopeuoH Ha1u•uaky napea Ha1uue Hoxe pa ce paseuja
uopHanuo u eau kouuuue caHo ako ce uanasu y ycnoeuHa ca
noeonuoH okonuoH 1eHnepa1ypoH (34 - 35 °C) u enaxuouly
easpyxa (60 - 85 °). Takeu ycnoeu Hory pa ce oôesôepe y
1epHocy. Kop uuxe 1eHnepa1ype Ha1u•uak Hoxe pa ce ppxu eau
kouuuue uajeuue 1 ca1.
233509. Kakeu kaeesu cy uajnoropuuju sa oprajaue Ha1uua, ca 509. Kakeu kaeesu cy uajnoropuuju sa oprajaue Ha1uua, ca 509. Kakeu kaeesu cy uajnoropuuju sa oprajaue Ha1uua, ca 509. Kakeu kaeesu cy uajnoropuuju sa oprajaue Ha1uua, ca
HoryluH npuc1ynoH n•ena po Ha1u•uaka unu ôes npuc1yna? HoryluH npuc1ynoH n•ena po Ha1u•uaka unu ôes npuc1yna? HoryluH npuc1ynoH n•ena po Ha1u•uaka unu ôes npuc1yna? HoryluH npuc1ynoH n•ena po Ha1u•uaka unu ôes npuc1yna?
Ca ôuonoukor rnepuu1a paje ce npepuoc1 kaeesuHa kop
kojux n•ene Hory pa poly po Ha1u•uaka 1j. kpos xaueHauoey
peue1ky. ApryHeu1u cy cnepelu:
1. Mnapu Ha1u•uauu ca Ha1uuaHa koje ce jou uucy
npoôypune, sax1eeajy oppeleuy on1uHanuy 1eHnepa1ypy a oua
Hoxe pa ce oôesôepu caHo op Hnapux n•ena, koje ce uanase y
uenocpepuoj ônusuuu Ha1u•uaka.
2. Hocne ôyleua Ha1uue n•ene nporpusajy noknonau
Ha1u•uaka pa onakuajy usnasak Ha1uue u pa Hory pa je xpaue ca
oôunuoH konu•uuoH xpaue. V Ha1u•uauuHa usonoeauuH y
saHpexeuuH kaeesuHa ny1ka ce paseuja ôes n•ena u kop uuxe
1eHnepa1ype Hory pa ce jaee pemek1u y paseojy uekux penoea
1ena (npeeuc1eeuo ekc1peHu1e1u u kpuna), unu yonu1e pa ce ue
usnery. Takea Ha1uua ce usnexe 1euko u nocne nporpusaua
noknonua Ha1u•uaka ue poôuja poeonuo xpaue. E1o sau1o sa
oprajaue Ha1uua cy noropuuju kaeesu koju oôesôelyjy npuc1yn
n•enaHa po Ha1u•uaka.

510. Konuko paua Hory pa ce oc1aee kaeesu ca Ha1u•uauuHa y 510. Konuko paua Hory pa ce oc1aee kaeesu ca Ha1u•uauuHa y 510. Konuko paua Hory pa ce oc1aee kaeesu ca Ha1u•uauuHa y 510. Konuko paua Hory pa ce oc1aee kaeesu ca Ha1u•uauuHa y
oprajuea•koH ppyu1ey? oprajuea•koH ppyu1ey? oprajuea•koH ppyu1ey? oprajuea•koH ppyu1ey?
Hpu npaeunuo oppeleuoH epeHeuy sa noc1aenaue
Ha1u•uaka y kaeese y oprajuea•koH ppyu1ey, Ha1uue no•uuy pa
ce usnexy eel cnepeler paua. 8a1o jou ppyru pau y kaeesuHa
Hoxe pa uHa Hnapux Ha1uua. Kaeesu ue 1peôa pa oc1auy euue op
3 -– 4 paua y oprajuea•koH ppyu1ey.

511. Ca •uH 1peôa cuaôpe1u kaees ca Ha1u•uakoH y koju n•ene 511. Ca •uH 1peôa cuaôpe1u kaees ca Ha1u•uakoH y koju n•ene 511. Ca •uH 1peôa cuaôpe1u kaees ca Ha1u•uakoH y koju n•ene 511. Ca •uH 1peôa cuaôpe1u kaees ca Ha1u•uakoH y koju n•ene
ueHajy npuc1yn? ueHajy npuc1yn? ueHajy npuc1yn? ueHajy npuc1yn?
234
Ha puo kaeesa, y koju n•ene ueHajy npuc1yn, noc1aena ce
eeu1a•ka Ha1u•ua •auuua ca eenukoH kanu 1e•uor Hepa. Uauuua
ce noc1aeu npep noc1aenaue sa1eopeuor Ha1u•uaka, pa ôu
Horna Ha1uua, kapa ce usnexe pa ce uaxpauu HepoH. La ce ue ôu
pecuno pa ce rnaea Ha1uue no1onu y Hep, ropuu kpaj eeu1a•ke
Ha1u•ue •auuue 1peôa pa ce uarue yuy1pa.

512. L1a 1peôa pa oôesôepu n•enap npep ealeue kaeesa us 512. L1a 1peôa pa oôesôepu n•enap npep ealeue kaeesa us 512. L1a 1peôa pa oôesôepu n•enap npep ealeue kaeesa us 512. L1a 1peôa pa oôesôepu n•enap npep ealeue kaeesa us
oprajuea•kor ppyu1ea? oprajuea•kor ppyu1ea? oprajuea•kor ppyu1ea? oprajuea•kor ppyu1ea?
Jou npe ealeua kaeesa ca usnexeuuH Ha1uuaHa n•enap
1peôa pa npunpeHu poeonau ôpoj onnopuaka, kao u pa npe 1ora
npoeepu cuc1eH sa npoee1paeaue u san1ueaue ua ne1y, paHoee
ca uanenneuuH 1pakaHa ca1ue ocuoee, pesepee xpaue u cuc1eH
sa sa1eapaue ceakor onnopuaka.

513. Kapa 1peôa pa ce kou1ponuuy usnexeue Ha1uue? 513. Kapa 1peôa pa ce kou1ponuuy usnexeue Ha1uue? 513. Kapa 1peôa pa ce kou1ponuuy usnexeue Ha1uue? 513. Kapa 1peôa pa ce kou1ponuuy usnexeue Ha1uue?
Hsnexeue Ha1uue 1peôa naxnueo npernepa1u nynoH, npe
kopuuleua: npoeepaea ce pa nu cy uopHanuo paseujeue
au1euuue, kpuna, uore u nocnepuu 1pôyuuu cerHeu1; kakae uH je
onu1u cnonauuu usrnep u musu•ko c1aue. Ako ce o1kpuju
uepoc1auu Ha1uua ce ukap1upa.

514. L1a npepc1aenajy Hukpouykneycu? 514. L1a npepc1aenajy Hukpouykneycu? 514. L1a npepc1aenajy Hukpouykneycu? 514. L1a npepc1aenajy Hukpouykneycu?
Mukpouykneycu cy Hane kouuu•uue eenu•uue cekuuje (eupu
nu1aue 530),koje ce kopuc1e npu cneuujanuoH onnolaeauy
Ha1uua. Me1opuka onnolaeaua y HukpouykneycuHa je paspaleua
op cneuujanuc1e sa n•enapc1eo Tpjackoee.

515. Op kojux n•ena je cac1aeneu poj sa nyueue onnopuaka? 515. Op kojux n•ena je cac1aeneu poj sa nyueue onnopuaka? 515. Op kojux n•ena je cac1aeneu poj sa nyueue onnopuaka? 515. Op kojux n•ena je cac1aeneu poj sa nyueue onnopuaka?
Beu1a•ku poj ce cac1oju caHo op Hnapux n•ena koje ce
uanase ua caly ca o1eopeuuH nernoH. Hyueue onnopuaka je
poc1a 1exak sapa1ak noceôuo y kouuuuu ôes Hauunynauuouor
nposop•e1a. Hpu cakynnauy Hnapux n•ena y pojeeky 1peôa pa ce
nasu pa ca uuHa y uy ue napue u Ha1uua. V kouuuuaHa ca papuuH
235
nposop•e1oH 1aj npouec je Huoro ynpouleu: Hnape n•ene oôu•uo
ce uaroHunajy ua 1py1oeckoH paHy 1ako pa uenocpepuo ca ceakor
paHa Hoxe pa ce uanyuu 2 onnopuaka.

516. 8au1o ueku n•enapu ue kopuc1e usona1opcke kaeese u 516. 8au1o ueku n•enapu ue kopuc1e usona1opcke kaeese u 516. 8au1o ueku n•enapu ue kopuc1e usona1opcke kaeese u 516. 8au1o ueku n•enapu ue kopuc1e usona1opcke kaeese u
oc1aenajy Ha1uue pa ce usnery y npe oc1aenajy Ha1uue pa ce usnery y npe oc1aenajy Ha1uue pa ce usnery y npe oc1aenajy Ha1uue pa ce usnery y npepxopuo npunpeHneuoH pxopuo npunpeHneuoH pxopuo npunpeHneuoH pxopuo npunpeHneuoH
eeu1a•koH pojy? eeu1a•koH pojy? eeu1a•koH pojy? eeu1a•koH pojy?
HpeHa uekuH uc1paxuea•uHa, Ha1uue npe usneraua jou
uucy no1nyuo paseujeue Hakap pa nporpusajy noknonue
Ha1u•uaka. V usona1opckuH kaeesuHa, y ycnoeuHa kapa
1eHnepa1ypa cnonauue cpepuue uuje poeonuo eucoka, Hoxe pa
ce nopeHe1u uopHanau paseoj Ha1uue y nocnepueH c1apujyHy.
Papu 1ora ueku n•enapu oc1aenajy Ha1uue pa ce usnery y
poeonuo jakoH eeu1a•koH pojy.
Cn. 58
1. noknonau op •aHoeuue; 2. paH noknonua; 3. nopHe1a•
(sanyua•) sa Ha1u•uake; 4. ne1ea ca o1eopuHa sa nopHe1a•e;
5. paH; 6. 1onno1ua usonauuja; 7. paH koHope sa Ha1u•uake; 8.
ne1o (ynas); 9. none1anka; 10. xu•aua Hpexa
236
517. 8a u1a ce kopuc1u pojeeka sa Ha1uue? 517. 8a u1a ce kopuc1u pojeeka sa Ha1uue? 517. 8a u1a ce kopuc1u pojeeka sa Ha1uue? 517. 8a u1a ce kopuc1u pojeeka sa Ha1uue?
Pojeeka sa Ha1uue (cn. 58) je npepeuleua sa uc1oepeHeuo
oprajaue eenukor ôpoja Ha1uua. V uy ce c1aee 3 paHa.
Hpoee1paea ce kpos ueny noepuuuy nopa u ôes ne1a je.


518. Kako 1peôa pa ce ypepu pojeeka sa Ha1uue? 518. Kako 1peôa pa ce ypepu pojeeka sa Ha1uue? 518. Kako 1peôa pa ce ypepu pojeeka sa Ha1uue? 518. Kako 1peôa pa ce ypepu pojeeka sa Ha1uue?
V pojeeky sa Ha1uue 1peôa pa ce noc1aeu jepau ca1 ca
noneuoH (kap ce opc1pauu o1eopeuo nerno) u jepau ca1 ca HepoH.
Tpeôa pa ce nasu pa y uy ue ynapue Ha1uua. V npoc1op Hely cale
ce noc1aenajy Ha1u•uauu.

519. Kako ce nyuu pojeeka sa Ha1uue n•enaHa? 519. Kako ce nyuu pojeeka sa Ha1uue n•enaHa? 519. Kako ce nyuu pojeeka sa Ha1uue n•enaHa? 519. Kako ce nyuu pojeeka sa Ha1uue n•enaHa?
Hs oprajuea•kor ppyu1ea ce useapu 3 ca1a ca o1eopeuuH
nernoH u ceuH n•enaHa (ocuH Ha1uue) u uc1pecy ce usHely pea
ca1a noc1aeneua y pojeeky sa Ha1uue. Hocne nyueua pojeeke
noknonau joj ce o1eopu pa ôu Horne c1ape n•ene pa usne1e u
nocne 1ora ce nouoeo sa1eopu.

520. Kapa ce noc1aenajy Ha1u•uauu y pojeeky sa Ha1uue? 520. Kapa ce noc1aenajy Ha1u•uauu y pojeeky sa Ha1uue? 520. Kapa ce noc1aenajy Ha1u•uauu y pojeeky sa Ha1uue? 520. Kapa ce noc1aenajy Ha1u•uauu y pojeeky sa Ha1uue?
Ma1u•uauu ce noc1aenajy y pojeeky sa Ha1uue 1 - – 2 ca1a
nocne ueuor nyueua HnapuH n•enaHa. Hou1o cy oee n•ene ôes
Ha1uue oue opHax no•uuy pa ce ôpuuy o napeaHa y Ha1u•uauuHa
u nocne 2 ca1a Hoxe pa ce npoeepu konuko Ha1u•uaka je
npuHneuo op n•ena. Opôa•eue (uenpuHneue) napee ce saHeuyjy
ppyruH nneHeuu1uH Ha1epujanoH. Lpyru pau ueo cappxaj pojeeke
ce npeHeu1a uap XaueHauoey peue1ky y uac1aeak oprajuea•kor
ppyu1ea.

521. L1a ue 1peôa pa saôopaeu n•enap kapa noc1aena 521. L1a ue 1peôa pa saôopaeu n•enap kapa noc1aena 521. L1a ue 1peôa pa saôopaeu n•enap kapa noc1aena 521. L1a ue 1peôa pa saôopaeu n•enap kapa noc1aena
Ha1u•uake y pojeeky sa Ha1uue? Ha1u•uake y pojeeky sa Ha1uue? Ha1u•uake y pojeeky sa Ha1uue? Ha1u•uake y pojeeky sa Ha1uue?
Kop noc1aenaua Ha1u•uaka y pojeeky sa Ha1uue, n•enap
1peôa pa npoeepu pa nu je cuc1eH sa npoee1paeaue ucnpaeau u
pa nu je noknonau sa1eopeu xepHe1u•ku u xpauunuua noc1aeneua
237
npaeunuo. Hocne 1ora pojeeka ce npeHeu1a ua ceuoeu1o u
npoxnapuo Hec1o.

522. UuHe 1peôa pa ce xpaue n•ene y pojeeku sa Ha1uue? 522. UuHe 1peôa pa ce xpaue n•ene y pojeeku sa Ha1uue? 522. UuHe 1peôa pa ce xpaue n•ene y pojeeku sa Ha1uue? 522. UuHe 1peôa pa ce xpaue n•ene y pojeeku sa Ha1uue?
Mnape n•ene uHajy poeonuo xpaue y pojeeku. V uy je
c1aeneuo cale ca noneuoH u HepoH. Hepoc1aje uH caHo eopa. Hy
le poôu1u y oônuky poôpo paspeleuor uelepuor cupyna
noc1aeneuor y xpauunuuy. Opuoc koHnoueu1u pac1eopa je 1 : 3 (1
kr. uelepa ua 3 n. eope).

523. L1a je 523. L1a je 523. L1a je 523. L1a je
uykneyc ? uykneyc ? uykneyc ? uykneyc ?
Hykneyc
je Hana kouuu-
ua ca 2 unu 3
paHa, y koju ce
noc1aena Hna-
pa Ha1uua ca
HnapuH n•ena-
Ha npa1unaHa
(cn. 59):
1. noknonau;
2. paHoeu;
3. o1eopu sa
npoee1paea-ue.
Ma1uua oc1aje y
ueHy po
onnopue.
8anpeHuua
uykneyca je
pasnu•u1a, anu
je uaj•eule op
1,5 po 3 pH.
kyôua.
Cn. 59
238
524. L1a je cekuuj 524. L1a je cekuuj 524. L1a je cekuuj 524. L1a je cekuuja? a? a? a?
Cekuuja (cn. 60) 1. cekuuja, 2. 1onno1ua usonauuja, 3. o1eop
sa npoee1paeaue, 4. o1eop sa noc1aenaue xpauunuue, 5. ne1o y
usonauuju, 6. c1akno, 7. npepua c1paua cekuuje, je uykneyc ca
jepuuH paHoH, sa1eopeu ca pee c1paue c1aknoH unu
nnekcurnacoH. Xpauunuua je noc1aeneua y ropueH peny. Hykneyc
1peôa pa ôype poôpo y1onneu u sa1o ce noc1aena y
1epHousonauuouu kopnyc (koxyx). Hpouseopu ce uaj•eule y
oônuky ypeojeue cekuuje ca ne1oH ua cynpo1uuH c1pauaHa u
pasnu•u1e eenu•uue -– ca Huuuja1ypuuH paHoH ca noepuuuoH op 1
pH. keappa1uor po paHa c1aupappue eenu•uue. Horopue cy
cekuuje ca eenu•uuoH koja oproeapa 1/4 op nnopuuuor paHa koju
ce kopuc1u y c1aupappuoj kouuuuu.

525. Kako 525. Kako 525. Kako 525. Kako
1peôa pa ce 1peôa pa ce 1peôa pa ce 1peôa pa ce
ypepu uykneyc ypepu uykneyc ypepu uykneyc ypepu uykneyc
npep ueroeo npep ueroeo npep ueroeo npep ueroeo
nyueue n•e nyueue n•e nyueue n•e nyueue n•e- -- -
naHa? naHa? naHa? naHa?
Hajnpe
ce ua ropuy
ne1ey paHa
npunene 1pa-
ke op ca1uux
ocuoea uupu-
ue oko 3 uH. a
y xpauunuue
ce noc1aena
xpaua (uelep-
uo keacuo 1ec-
1o u Hana
konu•uua •uc-
1e eope.
Cn. 60
239
Hocne 1ora ne1o ce sa1eapa a o1eapa ce o1eop sa npoee1paeaue.
V kpoey, koju je op nuHa, ue 1peôa pa uHa usonauuja op munua.
Ako ce uykneyc ue noc1aena ua nopHe1a•, opospo 1peôa pa uHa
xu•auy Hpexy.

526. Konuka konu•uua uelepuo keacuor 1ec1a ce noc1aena y 526. Konuka konu•uua uelepuo keacuor 1ec1a ce noc1aena y 526. Konuka konu•uua uelepuo keacuor 1ec1a ce noc1aena y 526. Konuka konu•uua uelepuo keacuor 1ec1a ce noc1aena y
uykneyc? uykneyc? uykneyc? uykneyc?
V uykneyc ce noc1aena oko 200 rp. uelepuo keacuor 1ec1a.
Ta konu•uua ce oôu•uo nokasyje uepoeonuoH po HoHeu1a kapa
Ha1uua no•ue pa nonaxe jaja, u 1peôa pa ce ponyuu. Ako y
npupopu uHa poôpe naue, cyeuuuo je popaea1u xpauy.
Hpenopy•yje ce pa ce uckopuc1u 1e•ua xpaua, sa1o u1o
kouueu1poeaua xpaua uuje poôpa sa nerno u sa usrpapuy cala y
cnaôuH n•enuuuH ppyu1euHa.

527. Ca kakeor cala ce ysuHajy n•ene sa uykneyc? 527. Ca kakeor cala ce ysuHajy n•ene sa uykneyc? 527. Ca kakeor cala ce ysuHajy n•ene sa uykneyc? 527. Ca kakeor cala ce ysuHajy n•ene sa uykneyc?
8a uykneyc ce ysuHajy n•ene ca cala koje uHa Hnapo
o1eopeuo nerno. Muoro noropue sa oeaj uun cy kouuuue ca
yrpaleuuH HauunynauuouuH nposop•e1oH y sapueH supy
kouuuue. TaHo ce uanase Hnape n•ene, koje cy uajnoropuuje sa
nyueue uykneyca.

528. Kako ce nyue uykneycu HnapuH n•enaHa? 528. Kako ce nyue uykneycu HnapuH n•enaHa? 528. Kako ce nyue uykneycu HnapuH n•enaHa? 528. Kako ce nyue uykneycu HnapuH n•enaHa?
8a nyueue uykneycuHa HnapuH n•enaH je uajnoropuuje pa
ce uanpaeu eeu1a•ku poj us uekonuko n•enuuux ppyu1aea y
npasuy pojeeky. V eeu1a•koH pojy 1peôa pa ôypy npeeuc1eeuo
Hnape n•ene. Henocpepuo npep nyueue uykneyca 1peôa pa cy
oôesôeleue usnexeue Ha1uue, koje ce sa1eapajy y kaeese.
Hykneycu ce c1aenajy ua seHny u o1eapajy. Hpe1xopuo 1peôa
npunpeHu1u nyneepsa1op (npckanuuy), •e1ky u neeak sa n•ene.
Pojeeka ce ypapu nako o seHny, noknonau joj ce opc1pauyje u
n•ene ce opHax nonpckajy eopoH. Hocne 1ora ce Hnape n•ene
paspenyjy y nojepuua•ue uykneyce u nocne uuxoeor nyueua (ua
oko 1/3 uykneyca) noknonau ce sa1eapa. Kapa ceu uykneycu ôypy
240
uanyueuu HnapuH n•enaHa, paeuoHepuo, Ha1uua us ceakor
kaeesa ce yxea1u pecuoH pykoH u kapa ce noHepu Hano noknonau,
neeoH pykoH ce nopurue u Ha1uua ce nyu1a Hely Hnape n•ene.
Hocne 1or uykneyc ce ôpso sa1eapa, npu 1oHe o1eop sa
npoee1paeaue 1peôa pa je o1eopeu a ne1o (ynas) sa1eopeuo. Ha
kpajy ce noc1aena 1onnousonauuouu Ha1epujan (munu) u nokpuea.
Heuckopuuleue n•ene us pojeeke epalaju ce uasap y n•enuue
ppyu1eo.

529. Kako ce nyue uykneycu HnapuH n•eneHe y n•enapckuH 529. Kako ce nyue uykneycu HnapuH n•eneHe y n•enapckuH 529. Kako ce nyue uykneycu HnapuH n•eneHe y n•enapckuH 529. Kako ce nyue uykneycu HnapuH n•eneHe y n•enapckuH
mapHaHa? mapHaHa? mapHaHa? mapHaHa?
V HeHa•koj sa oprajaue Ha1uua kopuc1e ce cekuuje
(uykneyc ca jepuuH paHoH), koje uHajy ua puy npouupeu o1eop koju
ce sa1eapa ca nepmopupauuH nuHeuuH noknonueH (Hoxe pa ôype
op xu•aue Hpexe unu nnac1uke). O1eop cekuuje noc1aena ce uap
o1eop ua noknonuy cneuujanue pojeeke y kojy je Hou1upau poôpo
y•epuleu knuu. Pojeeka ce nyuu ca jepue c1paue HnapuH n•enaHa
koje ce knu-uoH usrypajy ua ppyry c1pauy. OôsupoH pa n•ene uHajy
caHo jepuy
Horuluoc1 pa
usne1e us
pojeeke -– kpos
o1eop ua ue-
uoH noknonuy,
cekuuje ce
nyue ueno-
cpepuo jepua
op ppyre 1ako
pa n•enap ue
ponasu y pu-
pek1au kou-
1ak1 ca n•ena-
Ha. Oea cne-
uujanua po-
Cn. 61
241
jeeka ce soee nyuu1en (cn.61) 1. caupy•e, 2. no1uckuea•, 3. oca
no1uckuea•a, 4. pykoxea1, 5. o1eop sa nyueue caupy•e1a, 6.
kanak ua o1eopy sa nyueue caupy•e1a, 7. o1eop sa nyueue
cekuuje, 8. kanak ua o1eopy sa nyueue cekuuje, 9. cekuuja, 10.
o1eop ua puy cekuuje, 11. nuHeuu neeak.

530. 8au1o ue 1peôa n•ene opHax pa ce nyc1e us uykneyca? 530. 8au1o ue 1peôa n•ene opHax pa ce nyc1e us uykneyca? 530. 8au1o ue 1peôa n•ene opHax pa ce nyc1e us uykneyca? 530. 8au1o ue 1peôa n•ene opHax pa ce nyc1e us uykneyca?
Mnape n•ene cy us pasuux n•enuuux ppyu1aea 1j. Hely
uuHa Hoxe pa uHa u 1akeux koje cy eel usepuune oône1aue us
ceoje kouuuue. Papu 1ora kop npeepeHeuor o1eapaua uykneyca
n•ene Hory pa ce epa1e uasap y kouuuuy u uykneyc pa oc1aue
nonynpasau. V 1akeoH uykneycy Ha1uua le pa ce ocela y
uenoeonuoH nonoxajy, sa1o u1o Hnape n•ene, koje cy oc1ane kop
ue ue Hory pa oppxe ueonxopuy 1eHnepa1ypy sa usneraue nerna
u sa usrpapuy cala. 8ôor 1ora je ueonxopuo pa ce n•ene ppxe
sa1eopeue y uykneycy y 1pajauy 2 paua u 2 uolu pa ce ue ôu
epa1une y ceoje kouuuue. Anu ako ce uykneyc opuece ua
pac1ojaue 1 kH. op npelauuer Hec1a, 1apa yonu1e uuje uyxuo pa
ce sa1eapa ne1o.

531. L1a 1peôa ypapu1u ca uykneycuHa nocne peopueeuor 531. L1a 1peôa ypapu1u ca uykneycuHa nocne peopueeuor 531. L1a 1peôa ypapu1u ca uykneycuHa nocne peopueeuor 531. L1a 1peôa ypapu1u ca uykneycuHa nocne peopueeuor
sa1eapaua Hnapux n•ena? sa1eapaua Hnapux n•ena? sa1eapaua Hnapux n•ena? sa1eapaua Hnapux n•ena?
Hocne peopueeuor sa1eapaua Hnapux n•ena ueonxopuo je,
yee•e (oko 18 •acoea) uykneyce npeHec1u1u ua oppeleuo Hec1o.
Hpu 1oHe ouu 1peôa pa ce pacnopepe 1ako pa op 11 po 16 •acoea
pupek1uu cyu•eeu spauu ue napajy ua uux. Hocne 1ora ce
sa1eapajy o1eopu sa npoee1paeaue a o1eapa ce ne1o. Hykneycu
oc1ajy ua 1oH Hec1y pok ce ue onnope Ha1uue.

532. Kapa uuje ueonxopuo pa ce ppxe n•ene sa1eopeue y 532. Kapa uuje ueonxopuo pa ce ppxe n•ene sa1eopeue y 532. Kapa uuje ueonxopuo pa ce ppxe n•ene sa1eopeue y 532. Kapa uuje ueonxopuo pa ce ppxe n•ene sa1eopeue y
uykneycuHa? uykneycuHa? uykneycuHa? uykneycuHa?
Huje ueonxopuo pa ce n•ene ppxe sa1eopeue y uykneycuHa,
ako jou uucy usepuune opujeu1auuouo oône1aue (1j. koje uucy
c1apuje op 6 paua), a uc1o u kapa cy uykneycu ypaneuu op
242
npeoôu1uor Hec1a ua pac1ojauy ue HaueH op 1 kH. rpe ueHa
ppyrux n•enuuux ppyu1aea.

533. 8au1o ua nok 533. 8au1o ua nok 533. 8au1o ua nok 533. 8au1o ua noknonuy uykneyca 1peôa pa uHa o1eop? nonuy uykneyca 1peôa pa uHa o1eop? nonuy uykneyca 1peôa pa uHa o1eop? nonuy uykneyca 1peôa pa uHa o1eop?
Ceaku uykneyc Hoxe pa ce uckopuc1u uupueupyanuo,
uanpuHep kapa npu npernepy n•enuuux ppyu1aea sanasuHo
spene pojeee Ha1u•uake unu Ha1u•uake sa 1uxy cHeuy u y uuHa
n•ene no•ene pa oprajajy Ha1uue. Tapa je poeonuo pa ce uykneyc
uanyuu ôpso HnapuH n•enaHa, pa ce oôesôepu xpaua u kpos o1eop
ua noknonuy pa ce noc1aeu speo Ha1u•uak unu pa ce nyc1u
usnexeua Hnapa Ha1uua, npe1xopuo nonpckaua xnapuoH eopoH.

534. Kapa u ca kakeuH uuneH 1peôa pa ce usepuu npernep 534. Kapa u ca kakeuH uuneH 1peôa pa ce usepuu npernep 534. Kapa u ca kakeuH uuneH 1peôa pa ce usepuu npernep 534. Kapa u ca kakeuH uuneH 1peôa pa ce usepuu npernep
uykneyca? uykneyca? uykneyca? uykneyca?
Ue1ep1u pau nocne noc1aenaua uykneyca ua oppeleuo
Hec1o, 1peôa pa ce npoeepu c1aue sanuxa xpaue u ako je
ueonxopuo pa ce ponyuu. Tpeôa pa ce y1eppu pa nu usrpapua
cala 1e•e uopHanuo u kakae je ôpoj n•ena. Ako y caly uHa
noneua, cee je y pepy. Ako npu npernepy Ha1uua usne1u us
uykneyca, n•enap ue 1peôa pa ce ysueHupaea, sa1o u1o je oua eel
usepuuna opujeu1auuouo oône1aue u epa1ule ce uasap.

535. L1a 1peôa ypapu1u ca n•enuuuH ppyu1eoH nocne 535. L1a 1peôa ypapu1u ca n•enuuuH ppyu1eoH nocne 535. L1a 1peôa ypapu1u ca n•enuuuH ppyu1eoH nocne 535. L1a 1peôa ypapu1u ca n•enuuuH ppyu1eoH nocne
opysuHaua onnoleue Ha1uue? opysuHaua onnoleue Ha1uue? opysuHaua onnoleue Ha1uue? opysuHaua onnoleue Ha1uue?
H•enuue ppyu1eo koje je oc1ano ôes Ha1uue, noja•aea ce
HnapuH n•enaHa u kpos o1eop ua noknonuy yôauu ce Ha1u•uak
ca usnaseloH Ha1uuoH u xpaua. Hocne, kapa ôypy uskopuuleue
Horyluoc1u u kop 1e Ha1uue, n•ene y uykneycy euue ce ue
kopuc1e sa1o u1o cy c1ape, a ocuH 1ora pokasauo je, pa cy 1akee
n•ene •ec1o sapaxeue uoseHoH. E1o sau1o je poôpo pa ce n•ene
sapuHe cyHnopoH, a cale pa ce uc1onu y 1onuouuky.

536. Konuko epeHeua Hoxe Ha1uua pa npec1oju y uykneycy? 536. Konuko epeHeua Hoxe Ha1uua pa npec1oju y uykneycy? 536. Konuko epeHeua Hoxe Ha1uua pa npec1oju y uykneycy? 536. Konuko epeHeua Hoxe Ha1uua pa npec1oju y uykneycy?
243
Hou1o je Ha1uua no•ena pa nonaxe jaja y uykneycy a op jaja
ce usnery napee, oua 1peôa pa ce npeHec1u y kouuuuy ca eenukoH
sanpeHuuoH. To ce sax1eea, ue caHo u1o y n•enuueH ppyu1ey
Hoxe pa ce nojaeu pojeeu uarou, uero u pa ue ôu ocnaôuno
nonaraue jaja Ha1uue, sa1o u1o joj ce jajuuuu paseujajy y 1pajauy
op 2 Heceua nocne usneraua. 8ôor 1ora Ha1uua Hoxe pa ce
oc1aeu y uykneycy pok n•ene no•uy pa sa1eapajy nonoxeuo nerno.
Hocne 1ora Ha1uua ce kopuc1u y eeu1a•koH pojy unu eeleH
uykneycy, rpe oua Hoxe uenpekupuo pa nonaxe jaja u jajuuuu le
joj ce paseu1u no1nyuo.

537. 8au1o n•ene noc1eneue y uukneyce •ec1o ce 537. 8au1o n•ene noc1eneue y uukneyce •ec1o ce 537. 8au1o n•ene noc1eneue y uukneyce •ec1o ce 537. 8au1o n•ene noc1eneue y uukneyce •ec1o ce poje? poje? poje? poje?
V uyknecuHa n•ene ce poje •ec1o us pea pasnora: npeo
eenuku je ôpoj Hnapux n•ena, kojuHa je nonyueu uykneyc; ppyru
rnaeuu pasnor je eucoka 1eHnepa1ypa, koja ce paseuja y uykneycy
nop pejc1eoH cyu•eeux spaka (ako uuje saceu•eu). V 1oH cny•ajy
n•ene no•uuy pa ce poje •ak u ako ux uuje Huoro, a uc1o u kapa
Ha1uua jou uuje onnoleua.

538. L1a npepc1aenajy nneHeuu1e 538. L1a npepc1aenajy nneHeuu1e 538. L1a npepc1aenajy nneHeuu1e 538. L1a npepc1aenajy nneHeuu1e
kouuuue ca pesepeuuH Ha1uuaHa? kouuuue ca pesepeuuH Ha1uuaHa? kouuuue ca pesepeuuH Ha1uuaHa? kouuuue ca pesepeuuH Ha1uuaHa?
HneHeuu1e kouuuue (cn. 62) 1.
kanak, 2. puo, 3. noknonau, 4. paH, cy
Hane kouuuue ca 3 po 5 c1aupappuux
paHoea u ca ropuuH ne1oH (ynas). V
uuHa Ha1uue Hory pa npesuHe, ako je
ocurypaua ueonxopua 1epHu•ka
usonauuja u pa ce uckopuc1e kao
pesepeue kop ryôu1ka c1ape Ha1uue y
ocuoeuoH n•enuueH ppyu1ey suHu.

539. Kakea cy npeuHylc1ea u 539. Kakea cy npeuHylc1ea u 539. Kakea cy npeuHylc1ea u 539. Kakea cy npeuHylc1ea u
uepoc1auu nneHeuu1e kouuuue? uepoc1auu nneHeuu1e kouuuue? uepoc1auu nneHeuu1e kouuuue? uepoc1auu nneHeuu1e kouuuue?
Cn. 62
244
HneHeuu1a kouuuua Hoxe pa ce uckopuc1u sa noc1aenaue
Ha1u•uaka, koju cy poôujeuu y oprajuea•koH ppyu1ey a sa uux
ueHaHo poeonuo uykneyca. Ha 1aj ua•uu Hoxe nako pa ce c1eopu
pesepeuo n•enuue ppyu1eo. V 1akeoj kouuuuu nocne onnopue
Ha1uua Hoxe uu1eusueuo pa nonaxe jaja a n•enuue ppyu1eo
1euko poc1uxe pojeeo c1aue. V uepoc1a1ke nneHeuu1e kouuuue
Hoxe pa ce pa•yua ueonxopuoc1 eele konu•uue n•ena sa ueuo
nyueue u no1euko ueuo mopHupaue y onnopuuH c1auuuaHa,
sa1o u1o Ha1uua 1peôa pa ôype onnoleua ca nneHeuu1uH 1py1oH.

540. Konuko Ha1uua Hoxe pa ôype onnoleuo op 1py1oea us jepuor 540. Konuko Ha1uua Hoxe pa ôype onnoleuo op 1py1oea us jepuor 540. Konuko Ha1uua Hoxe pa ôype onnoleuo op 1py1oea us jepuor 540. Konuko Ha1uua Hoxe pa ôype onnoleuo op 1py1oea us jepuor
n•enuuer ppyu1ea? n•enuuer ppyu1ea? n•enuuer ppyu1ea? n•enuuer ppyu1ea?
Tpy1oeu, usnexeuu y jepuoH n•enuueH ppyu1ey, cy
poeonuu sa onnopuy 25 Ha1uua npu ycnoey pa je noepuuua
1py1oeckor nerna 10 pH. keappa1uux,
koja oproeapa eenu•uuu c1aupappuor
ca1a.

541. Kako pa ce ca•yeajy 1py1oeu 541. Kako pa ce ca•yeajy 1py1oeu 541. Kako pa ce ca•yeajy 1py1oeu 541. Kako pa ce ca•yeajy 1py1oeu
nneHeuu1or ppyu1ea sa onnoleue nneHeuu1or ppyu1ea sa onnoleue nneHeuu1or ppyu1ea sa onnoleue nneHeuu1or ppyu1ea sa onnoleue
Ha1uua, y kpu1u•uoH cny•ajy, kapa Ha1uua, y kpu1u•uoH cny•ajy, kapa Ha1uua, y kpu1u•uoH cny•ajy, kapa Ha1uua, y kpu1u•uoH cny•ajy, kapa
n•ene no•uy pa roue 1py1oee us n•ene no•uy pa roue 1py1oee us n•ene no•uy pa roue 1py1oee us n•ene no•uy pa roue 1py1oee us
kouuuue? kouuuue? kouuuue? kouuuue?
Hosua1o je pa 1py1oeu xuee
pyro y n•enuueH ppyu1ey koje je
oc1ano ôes Ha1uue. Tako, ako op
n•enuuer ppyu1ea opc1pauuHo
Ha1uuy, 1py1oeu le y ueHy pa ce
ca•yeajy.

542. Kako Hoxe pa ce ocurypa 542. Kako Hoxe pa ce ocurypa 542. Kako Hoxe pa ce ocurypa 542. Kako Hoxe pa ce ocurypa
n•enuue ppyu1eo op uexeneuux n•enuue ppyu1eo op uexeneuux n•enuue ppyu1eo op uexeneuux n•enuue ppyu1eo op uexeneuux
1ylux 1py1oea kop nneHeuu1or 1ylux 1py1oea kop nneHeuu1or 1ylux 1py1oea kop nneHeuu1or 1ylux 1py1oea kop nneHeuu1or
oprajaua Ha1uua? oprajaua Ha1uua? oprajaua Ha1uua? oprajaua Ha1uua? Cn. 63
245
V 1akeoH cny•ajy, sa ocurypaue n•enuuer ppyu1ea,
ueonxopuo je ua ne1o kouuuue noc1aeu1u XaueHauoey peue1ky
ca o1eopuHa uupokuH 5,2 HH. (cn. 63) 1. oôu•ua Ha1u•ua peue1ka,
2. peue1ka sa sappxaeaue 1py1oea, 3. peue1ka nponyu1a caHo
n•ene papunuue. Kpos 1y peue1ky Hory pa npoly n•ene anu ue u
1py1oeu.

543. Kapa Ha1uue usnely ua ôpa•uu ne1? 543. Kapa Ha1uue usnely ua ôpa•uu ne1? 543. Kapa Ha1uue usnely ua ôpa•uu ne1? 543. Kapa Ha1uue usnely ua ôpa•uu ne1?
Ma1uue usnely ua ôpa•uu ne1 y uc1o epeHe kapa u 1py1oeu
1j. pauo nocne py•ka (usHely 13 u 15 •acoea). Pauuje unu kacuuje
usne1aue je ycnoeneuo npoHeuoH knuHa1ckux ycnoea.

544. Konuko epeHeua nocne usneraua Ha1uua ce napu ca 1py1oH? 544. Konuko epeHeua nocne usneraua Ha1uua ce napu ca 1py1oH? 544. Konuko epeHeua nocne usneraua Ha1uua ce napu ca 1py1oH? 544. Konuko epeHeua nocne usneraua Ha1uua ce napu ca 1py1oH?
Ma1uua ce napu ca 1py1oH jepuy cepHuuy nocne usneraua;
oôu•uo 1o ôuea usHely 5-or u 10-or paua. V cneuujanusupauoj
nu1epa1ypu cy onucauu cny•ajeeu kapa cy Ha1uue usepuune
ôpa•uu ne1 nocne 5 - – 6 cepHuua, a •ak u nocne 85 paua. Ma1uue
sa1eopeue y kaeesy y 1pajauy op 18 paua, nocne uuxoeor
nyu1aua napune cy ce u paseune jaka n•enuua ppyu1ea.
V1epleuo je pa cy Ha1uue, •uje je napeue ôuno sappxauo sôor
uenoeonuux knuHa1ckux ycnoea, paseujane jaka n•enuua
ppyu1ea, sa1o u1o cy sa 1o epeHe oja•ane musu•ku.

545. L1a je nosua1o o uekonuko napeu 545. L1a je nosua1o o uekonuko napeu 545. L1a je nosua1o o uekonuko napeu 545. L1a je nosua1o o uekonuko napeua Ha1uue? a Ha1uue? a Ha1uue? a Ha1uue?
Hs1paxuea•u cy opaeuo pokasanu pa ce Ha1uua oôu•uo
onnopu ca uekonuko 1py1oea. Hekonuko ny1a napeue Ha1uue
ôuno je pokasauo ekcnepuHeu1anuo ua oc1pey Bynkauo, ônusy
Cuuunuje. Tpy1oeu y n•enuueH ppyu1ey ôunu cy Heuauu ceaku
pau, kako ôu sa onnoleue ceaku ny1 ôunu uskopuuleuu 1py1oeu
ppyre pace. H•ene usnexeue op jaja nonoxeuux op 1akee Ha1uue
1akole cy uHane pasnu•u1a Hopmonouka oôenexja.

546. Ho •eHy Hoxe pa ce nosua pa je Ha1uua onnoleua? 546. Ho •eHy Hoxe pa ce nosua pa je Ha1uua onnoleua? 546. Ho •eHy Hoxe pa ce nosua pa je Ha1uua onnoleua? 546. Ho •eHy Hoxe pa ce nosua pa je Ha1uua onnoleua?
246
Ako npu noepa1ky ca ôpa•uor ne1a y earuuu Ha1uue uHa
onnopuu suak (1se. ean), koju npepc1aena peo nonuor opraua
1py1a, 1o sua•u pa je Ha1uua onnoleua. Oua 1exu pa ce ocnoôopu
u1o je Horyle npe op uera, y •eHy joj noHaxy n•ene. Onnopuu
suak je ôenu•ac1e ôoje u npuxa ce ua 1 HH. op sapuer pena 1ena
Ha1uue. Hocne epalaua ca eanoH Ha1uua euue ue usnele ua
ôpa•uu ne1.

547. L1a 1peôa ypapu1u ca onnoleuoH Ha1uuoH? 547. L1a 1peôa ypapu1u ca onnoleuoH Ha1uuoH? 547. L1a 1peôa ypapu1u ca onnoleuoH Ha1uuoH? 547. L1a 1peôa ypapu1u ca onnoleuoH Ha1uuoH?
Hocne onnoleua, pok je jou y uykneycy, Ha1uua ce
oôenexaea ôojoH ua neluoH cerHeu1y, ua rpypuoH peny. 8a
oôenexaeaue Hory pa ce uckopuc1e pasnu•u1a cpepc1ea - –
aue1oucke ôoje, kpyxulu op onanu1a unu c1auuona ca ôpojeeuHa
ua uuHa. Ouu ce nene ua cerHeu1 ca uenakoH, koju je
uajnoropuuju sa 1o.

548. L1a 1peôa pa ce npa1u nocne onnoleua Ha1uue? 548. L1a 1peôa pa ce npa1u nocne onnoleua Ha1uue? 548. L1a 1peôa pa ce npa1u nocne onnoleua Ha1uue? 548. L1a 1peôa pa ce npa1u nocne onnoleua Ha1uue?
Hocne onnoleua Ha1uue 1peôa pa ce npa1u, ue caHo pa nu
je oua no•ena pa nonaxe jaja, uero u pa nu ce nerno paseuja
uopHanuo, pa nu je pacnopeleuo ua jepuoj uenoeu1oj noepuuuu,
uHa nu lenuja y koje uucy nonoxeua jaja u kako 1e•e sa1eapaue
nerna. Tek nocne 1ora Ha1uua Hoxe pa ce uckopuc1u.

549. L1a ce noppasyHeea nop ppyu 549. L1a ce noppasyHeea nop ppyu 549. L1a ce noppasyHeea nop ppyu 549. L1a ce noppasyHeea nop ppyu1ea pekoppepu? 1ea pekoppepu? 1ea pekoppepu? 1ea pekoppepu?
Lpyu1ea pekoppepu ce kapak1epuuy eucokoH
npopuk1ueuouly Hepa -– sua•ajuo npenasu cpepuy konu•uuy
Hepa, poôujeuor op jepuor ppyu1ea y n•enuuaky. Op uux ce ue
ysuHa nneHeuu1u Ha1epujan sa oprajaue Ha1uua; sa 1o ce kopuc1e
caHo cpepue jaka ppyu1ea.

550. Mory nu Ha1uue onnoleue y ok1oôpy pa no•uy nonaraue jaja 550. Mory nu Ha1uue onnoleue y ok1oôpy pa no•uy nonaraue jaja 550. Mory nu Ha1uue onnoleue y ok1oôpy pa no•uy nonaraue jaja 550. Mory nu Ha1uue onnoleue y ok1oôpy pa no•uy nonaraue jaja
y nponele? y nponele? y nponele? y nponele?
Ma1uue, onnoleue y ok1oôpy, oôu•uo uucy nyuoepepue.
Hocne onnopue oue Hory pa no•uy pa nonaxy jaja, anu n•ene ce
247
ue ôpuuy o 1akeoH nerny u uaj•eule usôauyjy jaja (Hory pa ce
o1kpujy ua nopuoH nopHe1a•y y uoeeHôpy u peueHôpy). V 1akeuH
cny•ajeeuHa ueku n•enapu norpeuuo cHa1pajy, pa je Ha1uua
oc1ana ueonnoleua po uac1ynaua suHe, sôor uepoeonuor ôpoja
1py1oea.

551. Konuko Ha1uua 1peôa pa opraju n•enap sa ceoje no1peôe? 551. Konuko Ha1uua 1peôa pa opraju n•enap sa ceoje no1peôe? 551. Konuko Ha1uua 1peôa pa opraju n•enap sa ceoje no1peôe? 551. Konuko Ha1uua 1peôa pa opraju n•enap sa ceoje no1peôe?
V c1auuouapuoH n•enuuaky, kapa je n•enapy ueonxopuo pa
saHeuu 1poropuuue Ha1uue, ou 1peôa pa saHeuu 30° op ceux
Ha1uua (op ykynuor ôpoja n•enuuux ppyu1aea y Hajy). Kop
ceneler n•enapeua 1aj ôpoj 1peôa pa ce uspa•yua y opuocy ua
cHeuy peoropuuuux Ha1uua a 1o sua•u cHeua 50° Ha1uua.
Baxuo je pa ce uspa•yua u yeelaue ôpoja n•enuuux ppyu1aea,
no1peôa sa saHeuoH yruuynux u cnojeua n•enuua ppyu1ea (10°).
He 1peôa pa ce saôopaeu uu ueonxopua pesepea Ha1uua, kojux
1peôa pa ôype 20°. V nepuopy onnoleua usryôu ce HuuuHyH 12°
Ha1uua. Ako ce cyHupa no1peôa uoeux Ha1uua y n•enuuaky, Hoxe
pa ce poôuje ueonxopau ôpoj Ha1uua sa oprajaue: kop oôuaenaua
y ppyu1euHa ca 1poropuuuoH Ha1uuoH 70° (op ôpoja n•enuuux
ppyu1aea y Hajy); kop peoropuuuux 90°. Ha 20 n•enuuux
ppyu1aea y Hajy ceake ropuue npu cHeuu 1poropuuuux Ha1uua
1peôa opueroea1u 14 uoeux Ha1uua, a npu cHeuu peoropuuuux - –
18 Ha1uua.

552. Kakee cy nocnepuue kop ykpu1aua y cpopc1ey kop n•ena? 552. Kakee cy nocnepuue kop ykpu1aua y cpopc1ey kop n•ena? 552. Kakee cy nocnepuue kop ykpu1aua y cpopc1ey kop n•ena? 552. Kakee cy nocnepuue kop ykpu1aua y cpopc1ey kop n•ena?
Hs1paxueaua ua ykpu1aue y cpopc1ey kop n•ena cy
nokasana, pa Ha1uue, poôujeue kao pesyn1a1 1akeor ykpu1aua,
nonaxy jaja op kojux ce usnery napee, anu po 6 •acoea nocne 1ora
nonoeuua op uux yruue. Ha 1aj ua•uu ce poôuja y caly 1se.
peue1ac1o nerno. Ako ce ysHe ca1 ca jajuHa, nonoxeuuH op 1akee
Ha1uue u noc1aeu ce y 1epHoc npu 34°C, op nonoeuue jaja le ce
usnelu 1py1oeu (y kouuuuu napee 1py1oea le pa ôypy yuuu1eue
op n•ena). Hs 1ora cnepu pa je ykpu1aue y cpopc1ey kop n•ena
Huoro u1e1uo.
248

553. Kapa cy kop Ha1uue upue uore? 553. Kapa cy kop Ha1uue upue uore? 553. Kapa cy kop Ha1uue upue uore? 553. Kapa cy kop Ha1uue upue uore?
Kop Ha1uua oprajeuux y uenoeonuuH ycnoeuHa - – y cnaôuH
n•enuuuH ppyu1euHa ca uepoeonuuH ôpojeH Hnapux n•ena, uucy
caHo uore upue uero u ueno 1eno. To je uekakea npenasua mopHa
usHely n•ene papunuue u uopHanuo paseujeue Ha1uue. Ma1uue
oprajeue npu noeonuuH ycnoeuHa (on1uHanua 1eHnepa1ypa,
poeonau ôpoj Hnapux n•ena u xpaue), uucy ca upuuH uero ca
kameuuH unu kameuoupeeukac1uH uoraHa. Tpôyuuu cerHeu1u
uc1o cy uopHanuo paseujeuu 1j. ueo cnonauuu usrnep je pasnu•u1
op usrnepa Ha1uue oprajeue y uenoeonuuH ycnoeuHa.

554. Ko je uuuuuja1op y•eua o nap1euoreuesuoH nopekny 554. Ko je uuuuuja1op y•eua o nap1euoreuesuoH nopekny 554. Ko je uuuuuja1op y•eua o nap1euoreuesuoH nopekny 554. Ko je uuuuuja1op y•eua o nap1euoreuesuoH nopekny
1py1oea? 1py1oea? 1py1oea? 1py1oea?
Huuuuja1op y•eua o nap1euoreuesuoH nopekny 1py1oea je
Tepsou. Ou je pokasao pa 1py1oeu uacnelyjy caHo oôenexja
Ha1uue, a n•ene papunuue oôenexja u Hajke u oua (Ha1uue u
1py1a). To y•eue eaxu u pauac.

555. L1a ce cxea1a nop nojHoH cenekuuoua nuuuja? 555. L1a ce cxea1a nop nojHoH cenekuuoua nuuuja? 555. L1a ce cxea1a nop nojHoH cenekuuoua nuuuja? 555. L1a ce cxea1a nop nojHoH cenekuuoua nuuuja?
Hop cenekuuouoH nuuujoH ce cxea1ajy pyro1pajuu ornepu, y
kojuHa ua ocuoey usy•aeaua kopucuoc1u, uacnela u cnonauuer
usrnepa (eupu nu1aue 207) kop n•ena ce oppelyje uuxoea
noropuoc1 sa nneHeuu1o oprajaue. Ako cy ucnyueuu ceu
oppeleuu sax1eeu, oprajeue uupueupye ce cHa1pajy sa
npunapajyle oppeleuoj cenekuuouoj nuuuju.

556. Koju je ocuoeuu sax1ee sa o1eapaue onnopue c1auuue? 556. Koju je ocuoeuu sax1ee sa o1eapaue onnopue c1auuue? 556. Koju je ocuoeuu sax1ee sa o1eapaue onnopue c1auuue? 556. Koju je ocuoeuu sax1ee sa o1eapaue onnopue c1auuue?
Onnopua c1auuua 1peôa pa ôype ypaneua op n•enuuaka ue
Haue op 3 kH. u1o je rapauuuja pa 1ylu 1py1oeu ue Hory pa ponpy
po ue.

557. KojuH ycnoeu 557. KojuH ycnoeu 557. KojuH ycnoeu 557. KojuH ycnoeuHa 1peôa pa oproeapa onnopua c1auuua pa ôu Ha 1peôa pa oproeapa onnopua c1auuua pa ôu Ha 1peôa pa oproeapa onnopua c1auuua pa ôu Ha 1peôa pa oproeapa onnopua c1auuua pa ôu
ce poôune onnoleue Ha1uue •uc1e pace? ce poôune onnoleue Ha1uue •uc1e pace? ce poôune onnoleue Ha1uue •uc1e pace? ce poôune onnoleue Ha1uue •uc1e pace?
249
Onnopua c1auuua 1peôa pa je ua 1akeoH Hec1y, rpe je
curypuo pa y oôuHy op 20 kH. ueHa ppyrux n•enuuux ppyu1aea
u1o sua•u pa uukakae 1yl 1py1 ue Hoxe pa pone1u y uy, (1j,
uckny•yje ce onacuoc1 op uexeneuor onnoleua Ha1uue).

558. Fpe n•enap Hoxe pa c1eopu 558. Fpe n•enap Hoxe pa c1eopu 558. Fpe n•enap Hoxe pa c1eopu 558. Fpe n•enap Hoxe pa c1eopu
conc1eeuu onnopuu nyuk1? conc1eeuu onnopuu nyuk1? conc1eeuu onnopuu nyuk1? conc1eeuu onnopuu nyuk1?
H•enapuHa ce npenopy•yje pa
c1eope conc1eeuu onnopuu nyuk1 ua
pac1ojauy 1 kH. op n•enuuaka. Mec1o
1peôa pa ôype ôes ee1pa
(uajnoeonuuje je y npoc1opy rpe je
noce•eua uyHa) u ne1a pa cy
ycHepeua ua jyr. Hykneycu 1peôa pa ce
noc1aee y xnap ppee1a, ua eucuuu 40
uH. op seHne. 8au1u1y ua c1auuuu
oôesôelyje n•enap.

559. Kako Hoxe pa ce oôesôepu 559. Kako Hoxe pa ce oôesôepu 559. Kako Hoxe pa ce oôesôepu 559. Kako Hoxe pa ce oôesôepu
onnoleue Ha1uue ca nneHeuu1uH onnoleue Ha1uue ca nneHeuu1uH onnoleue Ha1uue ca nneHeuu1uH onnoleue Ha1uue ca nneHeuu1uH
1py1oeuHa y n•enuuaky? 1py1oeuHa y n•enuuaky? 1py1oeuHa y n•enuuaky? 1py1oeuHa y n•enuuaky?
La ôu ce Ha1uua onnopuna ca
nneHeuu1uH 1py1oeuHa y n•enuuaky,
ueonxopuo je pa ce y uykneyce popa
po 20 •uc1opacuux 1py1oea. V 1oky
paua uykneycu ce oc1aenajy
sa1eopeuu u o1eapajy ce 1ek kap ceu
1py1oeu npec1ajy pa ne1e. Oeo ce papu
1pu ysac1onua paua sa1o u1o y
HoHeu1y o1eapaua us uykneyca
usnely caHo 1py1oeu •uc1e pace, na
Hoxe pa ce cHa1pa pa le Ha1uua pa ce
napu ca uuHa.
Cn. 64
250
560. Kako ce oôaena napeue Ha1uue u 1py1a? 560. Kako ce oôaena napeue Ha1uue u 1py1a? 560. Kako ce oôaena napeue Ha1uue u 1py1a? 560. Kako ce oôaena napeue Ha1uue u 1py1a?
Onnopua Ha1uue op 1py1a uasuea ce konynauuja. Tpy1
npa1u Ha1uuy ua eucuuu oko 25 H. u kapa je c1urue, oôyxea1a ca
npepuuH napoH uory sapue uore Ha1uue, npeokpele ce , npu •eHy
joj oôyxea1a u ppyre uore u nocne 1ora y kpyxuoH ne1y npo1u•e
caHa konynauuja (cn. 64)

561. Kako je pokasauo pa ce Ha1uua napu ca uekonuko 1py1oea? 561. Kako je pokasauo pa ce Ha1uua napu ca uekonuko 1py1oea? 561. Kako je pokasauo pa ce Ha1uua napu ca uekonuko 1py1oea? 561. Kako je pokasauo pa ce Ha1uua napu ca uekonuko 1py1oea?
Cee1cku cneuujanuc1a sa n•enapc1eo Tpjackoea je pokasana
pa nonuu oprauu 1py1a usny•e oko 0,434 Hr. cnepHe. Hocne
onnopue y jajoeopuHa kop Ha1uue uHano je 2,15 Hr. cnepHe, a 1a
konu•uua Hoxe pa ôype usny•eua op 4 -– 5 1py1oea. OcuH 1ora
y1epleuo je pa kop jepuor ôpa•uor ne1a Ha1uua Hoxe pa ce cnapu
uekonuko ny1a. Kop Ha1uue, nocne epalaua y1epleua cy pea
onnopua suaka (eana).Haj1a•uuju nokasa1en sa napeue Ha1uue
uekonuko ny1a je eenuka konu•uua cnepHe y ueuuH jajoeopuHa,
koja ue Hoxe pa ôype usny•eua caHo op jepuor 1py1a.

562. L1a npepc1 562. L1a npepc1 562. L1a npepc1 562. L1a npepc1aena HukpooceHeuu1en u ko ra je c1eopuo? aena HukpooceHeuu1en u ko ra je c1eopuo? aena HukpooceHeuu1en u ko ra je c1eopuo? aena HukpooceHeuu1en u ko ra je c1eopuo?
MukpooceHeuu1en je anapa1 sa eeu1a•ko oceHeuaeaue
Ha1uua. Hpeu HukpooceHeuu1enu (uajnpoc1uje rpale) c1eopeuu cy
1920. rop. Hoc1eneuo ycaepuaeaue uH je ôuno noeesauo ca
ueonxopuouly noôonuaua Hexauuke oceHeuaeaua Ha1uua, koje
je sua1uo ôuno onakuauo ca yeoleueH npuuuuna ca mukcupajyluH
kykuuaHa 1930. rop. Muoro ycneuua kouc1pykuuja je ôuna
npepnoxeua op aHepu•kux uay•uuka Mekeuseua u Poôep1ca 1948.
rop.

563. Op konuko 1py1oea 1peôa pa ce cakynu cnepHa sa eeu1a•ko 563. Op konuko 1py1oea 1peôa pa ce cakynu cnepHa sa eeu1a•ko 563. Op konuko 1py1oea 1peôa pa ce cakynu cnepHa sa eeu1a•ko 563. Op konuko 1py1oea 1peôa pa ce cakynu cnepHa sa eeu1a•ko
oce oce oce oceHeuaeaue jepue Ha1uue? Heuaeaue jepue Ha1uue? Heuaeaue jepue Ha1uue? Heuaeaue jepue Ha1uue?
8a eeu1a•ko oceHeuaeaue je ueonxopuo 8 HH. kyôuux
cnepHe. Hou1o jepau 1py1 usny•u oko 1 HH. kyôuu cnepHe, y oeoH
cny•ajy 1peôa pa ce ysHe cnepHa op 8 -– 12 1py1oea.

251
564. Kako ce ysuHa cnepHa op 1py1oea sa eeu1a•ko 564. Kako ce ysuHa cnepHa op 1py1oea sa eeu1a•ko 564. Kako ce ysuHa cnepHa op 1py1oea sa eeu1a•ko 564. Kako ce ysuHa cnepHa op 1py1oea sa eeu1a•ko
oceHeuaeaue Ha1uua oceHeuaeaue Ha1uua oceHeuaeaue Ha1uua oceHeuaeaue Ha1uua? ?? ?
Tpy1oeu noc1ajy nonuo spenu pece1u pau nocne usneraua.
Hpu yHepeuoH npu1uckauy 1pôyu•ula Hely npc1uHa 1py1 usôauu
ceoj nonuu oprau. HocHa1pau nop ôuuokynapuuH HukpockonoH,
ceHeuuk Hy ce eupu kao kameukac1a non1uua eenu•uue rnaeuue
•uope. V uoj ce ôau uanasu cnepHa. Oua ce usny•yje nop
Hukpockon noHoly npospa•ue, uynne ucucaeajyle urne ca
npouupeuoH uynnuuoH sanpeHuue 8 HH. kyôuux. Cakynneua
cnepHa opHax ce yeopu y opraue sa pasHuoxaeaue npe1xopuo
onujeue Ha1uue.

565. L1a je nosua1o o uaroHunaeauy (sôopu 565. L1a je nosua1o o uaroHunaeauy (sôopu 565. L1a je nosua1o o uaroHunaeauy (sôopu 565. L1a je nosua1o o uaroHunaeauy (sôopuu1y) 1py1oea? u1y) 1py1oea? u1y) 1py1oea? u1y) 1py1oea?
Tpy1oeu ce cakynnajy (uaroHunaeajy) ua Hec1uHa ca
noeonuoH knuHoH, ypaneuuH (no nopauuHa uekux uc1paxuea•a)
ua oko 4,8 kH. op n•enuuaka. HaroHunaeaue 1py1oea ôuea ua
jepuoH uc1oH Hec1y y 1pajauy uekonuko ropuua, Ha pa uoeu
1py1oeu ue poôujajy uukakey uumopHauujy o 1oHe. ße1elu ua 1o
Hec1o, Hnapu 1py1oeu, c1apoc1u usuap 5 paua, caspeeajy nonuo.
Bau 1y ce epuu onnoleue Ha1uua. Lo capa uuje y1epleuo kako
Ha1uue u 1py1oeu ycneeajy pa npoualy 1a•uo 1o Hec1o. He
y•ec1eyjylu pauuje ua uanyu1euuH sôopuu1uHa, 1py1oeu cy ôunu
npuey•euu ua eeu1a•ku ua•uu, noHoly 1aHnoua ua1onneuor
Ha1u•uoH Ha1epujoH u nopuruy1or ua oproeapajyly eucuuy.
Hoc1ojaue 1py1oeckux sôopuu1a y Cnoea•koj cy pokasanu
Lkpoôan u Becenu (1968) y nopnnauuuckoj oônac1u ua
LpaxauckuH yseuueuuHa y peouy pasHepe 200 x 600 H.
orpauu•euoH ca ceux c1paua •e1uuapckoH uyHoH u ypaneuoH op
n•enuuaka 400 H. V 1oH peouy ôunu cy npoeepeuu pasuu ornepu
ca Ha1uuoH noc1aeneuoH y kaees koju je noHoly ôanoua ôuo
nopuruy1 ua pasue eucuue. Buno je y1epleuo pa 1py1oeu nokasyjy
eenuku uu1epec npeHa Ha1uuaHa koje cy ua eucuuu op 14 -– 22 H.
Hojepuuu 1py1oeu cy npa1unu Ha1uue u po 55 H. Ako ce Ha1uua
uanasuna ua eucuuaHa HauuH op 10 H. 1py1oeu uucy oôpalanu
252
naxuy ua uy. V HoHeu1y uajeeler uaroHunaeaua ôpoj 1py1oea,
koju cy npa1unu Ha1uuy, poc1uxe 300 -– 500 uupueupya. Tpy1oeu
yeek npa1e Ha1uuy opospo u op nosapu ys jako syjaue, koje Hoxe
pa ce peruc1pyje oce1nueuH ypelajuHa u ua 1aj ua•uu ce o1kpuea
uaroHunaeaue 1py1oea.

566. La nu je onpaepauo pa ce yuoce 1yle p 566. La nu je onpaepauo pa ce yuoce 1yle p 566. La nu je onpaepauo pa ce yuoce 1yle p 566. La nu je onpaepauo pa ce yuoce 1yle pace n•ena? ace n•ena? ace n•ena? ace n•ena?
Vkpu1aue, knuHa u okonua cpepuua Hory pa nokaxy jak
y1uuaj ua oppelueaue uacnepuux ocoôuua n•ena, Heuajylu ux y
cynpo1uoH cHepy kop cnepelux nokoneua. V Bpasun, unp. ôune cy
yueceue us Ampuke n•ene epc1e Apis meIIifica Adamsoni.
Ma1uue poHale ôpasuncke n•ene cy ce onnopune ca 1py1oeuHa
ampukaucke pace. Pesyn1a1 1ora, njaeune cy ce 1se.
ampukauusupaue n•ene koje cy arpecueue. Lauac cy 1e n•ene
pacnpoc1paueue no uenoj Jyxuoj Ampuuu, Apreu1uuu, Mekcuky u
poc1urne po rpauuua CAL, Ha pa nokyuaeajy uay•uuuu pa
sayc1aee pane npoc1upaue.Jepuuu usnas je pa ce oue yuuu1e u
pa sano•ue uoeo ykpu1aue. Hs pe•euor cnepu pa je yuoueue
1ylux paca n•ena Huoro pusu•uo.

567. La nu je Horyle Helykou1uueu1anuo ykpu1aue n•ena? 567. La nu je Horyle Helykou1uueu1anuo ykpu1aue n•ena? 567. La nu je Horyle Helykou1uueu1anuo ykpu1aue n•ena? 567. La nu je Horyle Helykou1uueu1anuo ykpu1aue n•ena?
V npuuuuny je nosua1o, pa ce npu ykpu1auy pasnu•u1ux
epc1a u paca noeelaea xueo1uoc1 (1se. xuôpupua cuara). Hpu
1oHe kop n•ena Hoxe pa ce noeela npopyk1ueuoc1 Hepa, a uc1o
pa ce noc1urue Hupuola unu oôpa1uo arpecueuoc1, y saeucuoc1u
op ocoôuua popu1enckor napa. Vkpu1aueH Hoxe pa ce noeela
o1nopuoc1 n•ena npeHa pasuuH ôonec1uHa u uuckuH
1eHnepa1ypaHa. Houekap je Horyle pa ce poôujy u n•ene (ca
pyxuH cypnuuaHa) koje Hory pa uckopuc1e nauy •ak u op
pe1enuue. 8ôor onacuoc1u sa yuoueue uumekuuje pauac ce ue
npak1ukyje nonpaenaue keanu1e1a Hepouocue n•ene kpos yuoc
Ha1uua. Melykou1uueu1anuo ykpu1aue kop n•ena oc1eapyje ce
caHo kpos eeu1a•ko oceHeuaeaue Ha1uua.

253
568. Mory nu jaja unu napee n•ena pa ce npeeose ua eela 568. Mory nu jaja unu napee n•ena pa ce npeeose ua eela 568. Mory nu jaja unu napee n•ena pa ce npeeose ua eela 568. Mory nu jaja unu napee n•ena pa ce npeeose ua eela
pac1ojaua? pac1ojaua? pac1ojaua? pac1ojaua?
Jaja unu napee n•ena Hory pa ce npeeose ua eenuka
pac1ojaua, ako ce npu 1paucnop1y oppxaea oproeapajyla
1eHnepa1ypa. V Eurneckoj, unp. ycneuuo je ôuo npeue1 nneHeuu1u
Ha1epujan npu 1eHnepa1ypu 5 –- 32 °C Ha pa ce npeeoxeue
npopyxuno 6,5 paua. HHa cny•ajeea kapa cy ycneuuo ôune
1paucnop1oeaue jepuopueeue napee. Ornep je nokasao, pa jaja
n•ena Hory pa ce npeeose u ua eenukuH pac1ojauuHa, anu npu
1eHnepa1ypu 10 –- 25 °C. Hpu 1oHe uajpyxe cy ce ca•yeana jaja
nonoxeua npe euue op 24 •aca. Jaja sa 1py1oee Hory pa ce
paseujajy uopHanuo •ak ako cy ôuna useau kouuuue y 1pajauy op
5 paua.


VII H•enapcka onpeHa H•enapcka onpeHa H•enapcka onpeHa H•enapcka onpeHa

Ma1epujan sa rpapuy, nenuna u ôoje Ma1epujan sa rpapuy, nenuna u ôoje Ma1epujan sa rpapuy, nenuna u ôoje Ma1epujan sa rpapuy, nenuna u ôoje

569. L1a je neuononuc1upon? 569. L1a je neuononuc1upon? 569. L1a je neuononuc1upon? 569. L1a je neuononuc1upon?
Heuononuc1upon (c1uponop) je opnu•au 1epHousonauuouu
Ha1epujan cuexuo ôene ôoje. Hspalyje ce y oônuky nuc1oea
pasnu•u1e peônuue u eenu•uue. V nakoH oônuky (neua) 1 H.
kyôuu nonuc1upona 1exu 18 po 25 kr. V n•enapc1ey ce kopuc1u
kao 1epHousonauuouu Ha1epujan sa supoee kouuuua, npeeosuux
cpepc1aea upp. Honuc1uponoe nuc1 peônuue 1 uH. usonyje kao
sup op uurne peônuue 22 uH. Oeaj Ha1epujan Hely1uH ue
nponyu1a easpyx u sa1o uuje noropau sa 1onno1uy usonauujy uap
paHoeuHa. V koHôuuauuju ca kay•ykoH uspalyje ce noceôuo
usppxnue nonuc1upon, koju n•ene ue Hory pa nporpusy.

570. La nu cy noropuu cuu1e1u•ku neuac1u Ha1epujanu sa uspapy 570. La nu cy noropuu cuu1e1u•ku neuac1u Ha1epujanu sa uspapy 570. La nu cy noropuu cuu1e1u•ku neuac1u Ha1epujanu sa uspapy 570. La nu cy noropuu cuu1e1u•ku neuac1u Ha1epujanu sa uspapy
kouuuua? kouuuua? kouuuua? kouuuua?
254
ßuc1oeu cuu1e1u•kux neuac1ux Ha1epujana oôesôelyjy 6
ny1a ôony 1onno1uy usonauujy op cyeor ppee1a; ocuH 1ora ue
nponyu1ajy enary u oôpalyjy ce nako. Ouu ôu ôunu upeanau
Ha1epujan sa uspapy kouuuua, ako ux n•ene ue ôu nporpusane, a
n1uue u Huueeu ue ôu ou1elueanu. Kopuuleue anyHuuujyHcke
monuje, 1ep nanupa, nak npeHasa, ppeeuoenakuac1ux (ueepuua)
nno•a sa sau1u1ue cnojeee ca yuy1pauue c1paue kouuuue ue
npenopy•yjy ce. Horopau Ha1epujan sa yuy1pauua oônaraua cy
ueepac1e nno•e peônuue 5 HH. •uja je noepuuua rna1ka u
nokpueeua cnojeH cuu1e1u•ke cHone. V Cnoea•koj sa 1y cepxy ce
kopuc1u eopoo1nopua •aHoea unep nno•a peônuue 5 HH.

571. V koH npaeuy ce paseuja npouseopua uoeux oônarajylux 571. V koH npaeuy ce paseuja npouseopua uoeux oônarajylux 571. V koH npaeuy ce paseuja npouseopua uoeux oônarajylux 571. V koH npaeuy ce paseuja npouseopua uoeux oônarajylux
Ha1epujana sa n•enapc1eo? Ha1epujana sa n•enapc1eo? Ha1epujana sa n•enapc1eo? Ha1epujana sa n•enapc1eo?
Knacu•ua aHôanaxa sa •yeaue Hepa pauac ce cee euue
saHeuyje nnac1u•uoH. Tako unp. op nonue1uneua peônuue 0,1
HH. uspalyjy ce uakoeu, y kojuHa Hep nocne xepHe1u•kor
sa1eapaua kpuc1anuue cnopo. Hocne kpuc1anusauuje uak ce
paspexe u Hep ce ce•e ua Hane nap•ule, koju ce nako
pac1onnaenjy nop pejc1eoH 1onno1e. Op nonue1uneua ce
uspalyje aHôanaxa pasnu•u1e eenu•uue, ca nonue1uneuoeoH
monujoH ce oHo1aea cale sa •yeaue op eockoeor Honua,
nokpueajy ce kouuuue u1p.

572. Fpe je npeu ny1 ôuno npepnoxeuo u kakea cy npeuHylc1ea 572. Fpe je npeu ny1 ôuno npepnoxeuo u kakea cy npeuHylc1ea 572. Fpe je npeu ny1 ôuno npepnoxeuo u kakea cy npeuHylc1ea 572. Fpe je npeu ny1 ôuno npepnoxeuo u kakea cy npeuHylc1ea
nnac1u•uor cala? nnac1u•uor cala? nnac1u•uor cala? nnac1u•uor cala?
Cale op nnac1u•ue Hace je paspaleuo y Vuueepsu1e1y
rpapa Buckoucuua (CAL), nocne •era je pacnpoc1paueuo u y
ppyruH seHnaHa. HpeuHylc1eo Hy ce cac1oju y 1oHe pa n•ene
u1epe epeHe sa usrpapuy cala u uHajy Horyluoc1u pa ycHepe
uanop ua cakynnaue uek1apa u noneua. Cale op nnac1u•ue Hace
je ôes Hupuca u nako ce pesuumukyje. V ueHy n•ene papo oprajajy
nerno, u uanyueuo cale sa1eapajy eockoH.

255
573. Kakea je pasnuka usHely 1epHonnac1u•uux u 573. Kakea je pasnuka usHely 1epHonnac1u•uux u 573. Kakea je pasnuka usHely 1epHonnac1u•uux u 573. Kakea je pasnuka usHely 1epHonnac1u•uux u
1epHopeak1ueuux cHona? 1epHopeak1ueuux cHona? 1epHopeak1ueuux cHona? 1epHopeak1ueuux cHona?
Ocuoeua pasnuka usHely 1epHonnac1u•uux u
1epHopeak1ueuux cHona je y 1oHe pa nop pejc1eoH 1onno1e
1epHonnac1u•ue cHone ce pasHekuajy, ôes pa uH ce npoHeuu
xeHujcku cac1ae, pok 1epHopeak1ueue cHone ce c1eppuaeajy u
noc1ajy uepac1eopuee (caHo npu eucokoj 1eHnepa1ypu ce oHekuajy
anu ce ue 1one). Kao 1epHonnac1u•ue cHone ce opuoce
nonue1uneu, nonunponuneu, uoeopyp, euuupyp, uoeonnac1,
akpuneu, neuononuc1upon, cunou u pasua nenuna u ôoje. V
1epHopeak1ueue cHone cnapa ôakenu1, yHakap1, maonu1,
napamuu, Homo1epH, enokcupua nenuna, eHynsuje, ôoje, nakoeu u
pp. Kao nnac1u•uu Ha1epujanu op npupopuux cupoeuua Hory pa ce
noHeuy kanamou, konanoea cHona, yHauon u pp.

574. 8a u1a Hoxe pa ce yno1peôu 1kauuua aHepukau y 574. 8a u1a Hoxe pa ce yno1peôu 1kauuua aHepukau y 574. 8a u1a Hoxe pa ce yno1peôu 1kauuua aHepukau y 574. 8a u1a Hoxe pa ce yno1peôu 1kauuua aHepukau y
n•enapc1ey? n•enapc1ey? n•enapc1ey? n•enapc1ey?
AHepukauoH nokpueeuuH na1ekc ôojoH, unu ca ôojoH
paspeleuoH naueuuH yneH oônennyje ce c1uponop, pa ra ue ôu
nporpusane n•ene. V 1y 1kauuuy Hoxe pa ce sauuje ea1a, koja ce
kopuc1u sa y1onnaeaue n•enuuux ppyu1aea. Ha 1aj ua•uu ce
cnpe•aea napaue pna•uua op ea1e y kouuuuy a penuHu•uo u y
Hep.

575. L1a je anymoaH? 575. L1a je anymoaH? 575. L1a je anymoaH? 575. L1a je anymoaH?
AnymoaH je uynnukae anyHuuujyH, paspaleu y CAL. Loôuja
ce popaeaueH y 1e•au anyHuuujyH neuac1ux Ha1epujana, npu
•eHy ce y ueHy oôpasyjy nope. Hocne xnaleua anyHuuujyHa
eopoH cnpe•aea ce nouoeuo caeujaue. Cneuumu•ua 1exuua
anymoaHa je 0,19 -– 0,64 a 1eppola ua pac1esaue je 1/10 –- 1/5 eela
op oôu•uor anyHuuujyHa. AnymoaH ue ropu, nnuea ua eopu u Hoxe
pa ce eana u npecyje u uHa Hany 1onnonpoeopnueoc1. Horopau je
sa uspapy nueeuux kouuuua.

256
576. L1a npepc1aena nueeua kouuuua? 576. L1a npepc1aena nueeua kouuuua? 576. L1a npepc1aena nueeua kouuuua? 576. L1a npepc1aena nueeua kouuuua?
ßueeua kouuuua ce uspalyje op uenynose unu anymoaHa no
He1opu opnueaua y npe1xopuo npunpeHneuoH kanyny. Hpey
nueeuy kouuuuy op uenynose je npouseeo Boxyu y rpapy Benu
Ho1ok; oua je naka cyea u 1onna. ßueeue kouuuue Hely1uH uucy
ce pacnpoc1pauune sôor uepoeonue 1eppole u cnaôe
usppxnueoc1u ua nporpusaue supoea op c1paue n•ena.

577. L1a je kay•ykoacman1 u sa u1a ce kopuc1u y n•enapc1 577. L1a je kay•ykoacman1 u sa u1a ce kopuc1u y n•enapc1 577. L1a je kay•ykoacman1 u sa u1a ce kopuc1u y n•enapc1 577. L1a je kay•ykoacman1 u sa u1a ce kopuc1u y n•enapc1ey? ey? ey? ey?
Kay•ykoacman1 je acman1ua cycneusuja ca popa1koH
cuu1e1u•kor kay•yka. Kopuc1u ce sa uauoueue ua nokpuea•.
Upue je ôoje u pac1eapa ce y eopu, a no cyueuy oôpasyje poôpy
usonauujy op enare. Ca kay•ykoacman1oH Hoxe pa ce usonyje
kpoe kouuuue, eosuna, npukonuue u ppeeue kouc1pykuuje;
kopuc1u ce uc1o u sa peHou1 c1apux kap1ouckux nokpueku (1ep
nanup). Ako ce noHeua ca HneeeuuH kepaHu•kuH Ha1epujanoH,
kpepuuH ôpauuoH, neckoH, ueHeu1oH upp. poôuja ce opnu•ua
nopua npecenaka, koja 1peôa pa ce nopaeua opHax nocne
uauoueua. HpeHas kay•ykoacman1oH cnpe•aea koposujy (plaue).
Hocne saepue1ka papa •e1ke 1peôa naxnueo onpa1u eopoH, sa1o
u1o ce nocne 1ora ocyue u noc1ajy ueyno1peônuee.

578. L1a npepc1aena eouu1? 578. L1a npepc1aena eouu1? 578. L1a npepc1aena eouu1? 578. L1a npepc1aena eouu1?
Eouu1 je acman1ua eHynsuja upue ôoje, koja ce paspelyje
eopoH caHo pok ce ue ocyuu, a nocne 1ora ue Hoxe uu1u pa ce
pac1eopu, uu1u pa ce opc1pauu eopoH. Paspeleu eouu1 ce uauocu
ua kpoeoee kouuuua, koju cy nokpueeuu xap1ujoH, nuHoH u pp.
Moxe pa ce kopuc1u u sa nonyuaeaue nyko1uua ua kouuuuaHa.

579. Kakee ôoje 579. Kakee ôoje 579. Kakee ôoje 579. Kakee ôoje ce npenopy•yjy sa ôojeue kouuuua? ce npenopy•yjy sa ôojeue kouuuua? ce npenopy•yjy sa ôojeue kouuuua? ce npenopy•yjy sa ôojeue kouuuua?
8a ôojeue npepuer supa kouuuue npenopy•yjy ce cnepele
ôoje: xy1a, ôena, nnaea, nnaeo-seneua u nyôu•ac1a. VHec1o
uuukoeo ôenor ôojeua npenopy•yje ce onoeuo ôeno a uc1o u pasue
cee1ne uujauce koje n•ene npuHajy kao cuee. Hsôop ôoja u uujaucu
257
saeucu op ykyca n•enapa u nokasa1en je ueroee npomecuouanue
spenoc1u. VHec1o ynauux u cuu1e1u•kux ôoja poôpo je pa ce
kopuc1e na1ekcue u meuonue.

580. Kako ce kopuc1e na1ekcue ôoje? 580. Kako ce kopuc1e na1ekcue ôoje? 580. Kako ce kopuc1e na1ekcue ôoje? 580. Kako ce kopuc1e na1ekcue ôoje?
ßa1ekcue ôoje (na1ekc) uHajy 1o npeuHylc1eo pa
nponyu1ajy eopeuy napy, u1o je op eaxuor sua•aja sa kouuuue.
ßa1ekc je noc1ojau npeHa HuuepanuuH ynuHa u ôeusuuy, anu ce
pc1eapa aue1ouoH. ßa1ekcua ôoja je ôena u npouseopu ce y pea
eupa –- sa cnonauua u yuy1pauua nokpula. Ako 1peôa pa ce
poôuje ppyra ôoja, y ocuoeuy ôojy ce popaje oproeapajyla oôojeua
nac1a. ßa1ekcue ôoje ce paspelyjy eopoH a nocne cyueua oua ua
uux ueHa pejc1eo. Ha He1ane koju 1peôa pa ce nokpujy na1ekcoH,
uajnpe ce uauocu ynauu cnoj sa sau1u1y op koposuje. ßa1ekcue
ôoje ce uauoce •e1koH unu cneuujanuuH eankoH (He•e).

581. Kako 1peôa pa ce papu ca kapôonuoH kucenuuoH npu 581. Kako 1peôa pa ce papu ca kapôonuoH kucenuuoH npu 581. Kako 1peôa pa ce papu ca kapôonuoH kucenuuoH npu 581. Kako 1peôa pa ce papu ca kapôonuoH kucenuuoH npu
opc1pauueauy n•ena us Hepuu1a ua kouuuuu? opc1pauueauy n•ena us Hepuu1a ua kouuuuu? opc1pauueauy n•ena us Hepuu1a ua kouuuuu? opc1pauueauy n•ena us Hepuu1a ua kouuuuu?
V cknapy ca pasHepaHa ropue noepuuue kouuuue uspalyje
ce ppeeuu paH koju ce ueo nokpuea eou1auuH nna1uoH. Hop
nna1uo ce noc1aena uekonuko cnojeea naHy•ue 1kauuue. Hpe
kopuuleua ce naxnueo ua1onu kouueu1poeauuH pac1eopoH
kapôonue kucenuue (60 –- 80 °). 8a1o u1o kapôonuu pac1eop Hoxe
pa usasoee oneko1uue, paH 1peôa xea1a1u caHo sa ppeeue penoee
ua kojuHa ueHa kucenuue. PaH ce okpele ca naHy•uoH 1kauuuoH
ua pone u noc1aena ce ua o1eopeuo Hepuu1e 1ako pa 1kauuua
uakeaueua kucenuuoH ue ponupe po ne1euua paHoea. Hocne 2 -– 3
Huuy1a n•ene ucnyse us Hepuu1a. Kopuuleue kapôonue
kucenuue ce Hely1uH ue npenopy•yje, sa1o u1o ce ueu Hupuc
sappxaea y kouuuuu pyxe epeHe.

582. UuHe Hoxe pa ce saHeuu rnuuepuu koju ce kopuc1u kop 582. UuHe Hoxe pa ce saHeuu rnuuepuu koju ce kopuc1u kop 582. UuHe Hoxe pa ce saHeuu rnuuepuu koju ce kopuc1u kop 582. UuHe Hoxe pa ce saHeuu rnuuepuu koju ce kopuc1u kop
uspape ca1uux ocuoea? uspape ca1uux ocuoea? uspape ca1uux ocuoea? uspape ca1uux ocuoea?
258
Kapa ueHa rnuuepuuoeor canyua, koju ce kopuc1u kao
opnennyjyle cpepc1eo npu uspapu ca1uux ocuoea, ou Hoxe pa ce
saHeuu ca cac1aeoH poôujeuuH ua cnepelu ua•uu: y 250 rp. Heke
eope pac1eopu ce 100 rp. eocka , nocne 1ora ce naxnueo popa 11
rp. kanujeee ocuoee u cHeua ce kyea oko nona ca1a u ua kpajy ce
ponuea 1 n. kuuuuue unu pec1unoeaue eope. Hocne xnaleua
uepac1eopeue Ha1epuje oôpasyjy ua noepuuuu ryc1y Hacy, koja
1peôa pa ce opc1pauu. Oc1a1ak 1e•uoc1u, koju uHa Hne•uo ôeny
ôojy, npouepu ce kpos cu1o. Hocne popaeaua unupu1yca
opnennyjyla Ha1epuja je ro1oea u no keanu1e1y je jepuaka
rnuuepuuy.


H•enapcku uuc1pyHeu1u H•enapcku uuc1pyHeu1u H•enapcku uuc1pyHeu1u H•enapcku uuc1pyHeu1u

583. 8a u1a ce kopuc1u Hokpo nap•e 1kauuue 583. 8a u1a ce kopuc1u Hokpo nap•e 1kauuue 583. 8a u1a ce kopuc1u Hokpo nap•e 1kauuue 583. 8a u1a ce kopuc1u Hokpo nap•e 1kauuue y n•enapc1ey? y n•enapc1ey? y n•enapc1ey? y n•enapc1ey?
Vkeaueua u ucueleua naHy•ua unu ppyra oproeapajyla
1kauuua, kopuc1u ce sa nokpueaue nnopuu1a unu uac1aeka kop
papa y kouuuuu. Tako ce n•ene uele pacnysaea1u, oc1ajy Hupue, a
1yle n•ene useupuuue ue Hory pa pocnejy y kouuuuy.

584. L1a je n• 584. L1a je n• 584. L1a je n• 584. L1a je n•enapcku uox u sa u1a ce kopuc1u? enapcku uox u sa u1a ce kopuc1u? enapcku uox u sa u1a ce kopuc1u? enapcku uox u sa u1a ce kopuc1u?
H•enapcku uox je Hanu •enu•uu uuc1pyHeu1 ca pea kpaja y
oônuky pne1a. Ha 15 HH. op jepuor kpaja caeujeu je nop npaeuH
yrnoH. Ha 1/3 pyxuue uoxa op noeujeuor kpaja uHa o1eop
npe•uuka 6 HH. koju cnyxu sa ka•eue uoxa. Hox ce kopuc1u sa
opnennueaue paHoea u noknonue packe, sa opeajaue Hepuu1a
op nnopuu1a, sa c1pyraue npononuca u eocka, sa ckupaue c1akna
ca Hauunynauuouor nposop•e1a.

585. L1a je packa Tapauoea? 585. L1a je packa Tapauoea? 585. L1a je packa Tapauoea? 585. L1a je packa Tapauoea?
Lacka Tapauoea ce kopuc1u kapa ce kop n•enuuer
ppyu1ea nojaeu pojeeu uarou. To je packa noc1aeneua nop yrnoH
op 45°, ua pac1ojauy op oko 10 uH. op none1anke. Cee n•ene ce
259
uc1pecy ucnpep packe. Oue koje uHajy pojeeu uarou sappxale ce
ucnop packe ua kocoj paeuu a oc1ane le ce epa1u1u y kouuuuy
(Cn. 65).

586. Kakee nopHe 586. Kakee nopHe 586. Kakee nopHe 586. Kakee nopHe1a•e 1a•e 1a•e 1a•e
kopuc1u n•enap y kouuuuu? kopuc1u n•enap y kouuuuu? kopuc1u n•enap y kouuuuu? kopuc1u n•enap y kouuuuu?
H•enap kopuc1u y
kouuuuu 1pu 1una nopHe-
1a•a: a) nopuu nopHe1a•
noc1aena ce ua puo, ô)
Hanu nopHe1a• sa nenneue
1paka ca1ue ocuoee ua paHy rpaleeuaky, e) nopHe1a• ucnop paHa
sa nenneue ca1ue ocuoee. Hocne yeoleua nnac1u•ue ocuoee
yHec1o eou1aue, nopHe1a• nop paH uuje ueonxopau.

587. L1a osua•aea 1epHuu c1asuua y n•enapc1ey? 587. L1a osua•aea 1epHuu c1asuua y n•enapc1ey? 587. L1a osua•aea 1epHuu c1asuua y n•enapc1ey? 587. L1a osua•aea 1epHuu c1asuua y n•enapc1ey?
C1asuua je uanpaea kpos kojy n•ene Hory pa ynase y
kouuuuy kpos ne1o unu kpos o1eop, noc1aeneu ua sapuoj
c1pauu. Kopuc1u ce kop uacenaeaua pojeea unu eeu1a•kux
pojeea. Kao c1asa Hoxe pa nocnyxu nap•e packe unu kap1oua.
C1asuua sa c1aupappuu 1un kouuuue je cnoxeua u uHa ypelaj sa
noc1aenaue ua paHoee. Oua ce kopuc1u ca pasuuH uuneH a npu
papy ca c1aupappuuH 1unoH kouuuue je uesaHeuuea.

588. Kakae neea 588. Kakae neea 588. Kakae neea 588. Kakae neeak kopuc1u n•enap? k kopuc1u n•enap? k kopuc1u n•enap? k kopuc1u n•enap?
V n•enapc1ey ce kopuc1u eenuku nuHeuu neeak ca
uunuuppu•uuH o1eopoH, •uju je npe•uuk oko 8 uH. Fopuu kpaj Hy
je okpyrnor oônuka npe•uuka oko 55 uH. u apHupau je xuuoH.
Vkynua eucuua neeka je oko 45 uH. a uunuuppu•ua Hauxe1ua ue
eela op 10 uH. cnyxu sa cunaue n•ena y pojeeky npu c1eapauy
eeu1a•kor poja, sa nyueue onnopuaka u1p. Cyxeuu peo ce
noc1aena y o1eop noknonua pojeeke. ßeeak Hauux puHeusuja u
pasuux mopHu kopuc1u ce sa nyueue uykneyca, eeu1a•kor poja
n•enaHa u1p.
Oepe uc1pec1u
n•ene
Cn. 65
260

589. 8a u1a ce kop 589. 8a u1a ce kop 589. 8a u1a ce kop 589. 8a u1a ce kopuc1e n1u•uja nepa y n•enapc1ey? uc1e n1u•uja nepa y n•enapc1ey? uc1e n1u•uja nepa y n•enapc1ey? uc1e n1u•uja nepa y n•enapc1ey?
C nepoH op kpuna rycke unu lypke ckynnajy (ôpuuy) ce
n•ene ca cala. 8a oeo ce ue kopuc1u ueno kpuno, (ouo je noropuo
caHo sa •uuleue kouuuue nocne nukeupupaua n•enuuer
ppyu1ea, sa opc1pauueaue nay•uue, cakynnaue o1napaka u1p.).
Ca n1u•ujuH nepoH n•ene ce ôpuuy oposro ua pone a ue oôpa1uo.
Hpe yno1peôe no1peôuo je npunpeHu1u nepo (noppesa1u).
8aHasaua HepoH unu sanpnaua nepa (ako uucy no•ynaua) Hory pa
ce onepy •uc1oH eopoH u nocne cyueua
pa ce kopuc1e nouoeo.

590. L1a npep 590. L1a npep 590. L1a npep 590. L1a npepc1aena usona1op u sa u1a c1aena usona1op u sa u1a c1aena usona1op u sa u1a c1aena usona1op u sa u1a
cnyxu? cnyxu? cnyxu? cnyxu?
Hson;a1op je Hana ky1uja ,
sa1eopeua no nepumepuju ca ppeeuuH
(unu nuHeuuH) paHoH a ca pee c1paue
HpexoH. V uera ce oôu•uo noc1aeu jepau
c1aupappuu paH ca usrpaleuuH ca1oH
(ôoje ucne•euor xneôa). Ma1uua
nneHeuu1or n•enuuer ppyu1ea ce
noc1aena y usona1op, pa ôu ce poôuo op
ue nneHeuu1u Ha1epujan ueonxopue
c1apoc1u, koju ce eapu 1pelu pau. Hocne
1ora usona1op ce opc1pauyje us kouuuue
a Ha1uua u n•ene ce epalajy uasap y uy.
H•enapy koju ce ue ôaeu nneHeuu1uH
oprajaueH usona1op uuje ueonxopau (cn.66).

591. 8a u1a ce kopuc1u noc1one sa paHoee? 591. 8a u1a ce kopuc1u noc1one sa paHoee? 591. 8a u1a ce kopuc1u noc1one sa paHoee? 591. 8a u1a ce kopuc1u noc1one sa paHoee?
Hoc1one sa paHoee (cn. 67) ce kopuc1u kop ealeua paHoea
(3) us kouuuue. Tpeôa pa ôype koHnne1upauo ca nuHeuuH
nopHe1a•eH (2) •uje cy c1pauuue noeujeue ua rope 2 uH. u
noc1aena ce ucnop paHoea. Hoc1one je ueonxopuo uc1o npu papy
Cn. 66

261
ca n•enuuuH ppyu1eoH u sa npeuoueue cala npu
ueu1pumyrupauy Hepa.

592. 8a u1a je ueonxopua n•enapy kauu•uua u kakeor oônuka 592. 8a u1a je ueonxopua n•enapy kauu•uua u kakeor oônuka 592. 8a u1a je ueonxopua n•enapy kauu•uua u kakeor oônuka 592. 8a u1a je ueonxopua n•enapy kauu•uua u kakeor oônuka
1peôa pa ôype? 1peôa pa ôype? 1peôa pa ôype? 1peôa pa ôype?
Ca cneuujanuoH kauu•uuoH (cn. 68) n•enap saxea1a epyl
eocak, pa ôu uuHe sanenuo ca1ue ocuoee sa ropuy ne1euuy paHa.
Oeo 1peôa oôaeesuo pa ce ypapu npu uacenaeauy poja ua ca1ue
ocuoee. Ako oue uucy npunenneue poôpo sa ropuy ne1ey paHa,
Hory pa ce uckpuee nop pejc1eoH 1exuue n•ena u pa ponpy po
ca1ue ocuoee ua cycepuoH paHy. Ako npu 1oHe uuje uckopuuleua
xopusou1anuo sa1eruy1a xuua, yey•eua ua 2 uH. ucnop ropue
ne1ee paHa (ca1ououe), n•ene le pa sanene cale jepuo sa ppyro.
La ôu Horao epyl uc1onneu eocak pa uc1u•e y 1aukoH Hnasy us
kauu•uue, oua 1peôa pa je cneuujanuor oônuka (pa uHa ypyôneue
u kpaj ua koHe je HakcuHanuu npe•uuk 3 HH.)

Cn. 67
Cn. 68
262

593. L1a je cyu•auo enek1pu•uu 1onuouuk u kako ce kopuc1u? 593. L1a je cyu•auo enek1pu•uu 1onuouuk u kako ce kopuc1u? 593. L1a je cyu•auo enek1pu•uu 1onuouuk u kako ce kopuc1u? 593. L1a je cyu•auo enek1pu•uu 1onuouuk u kako ce kopuc1u?
Cyu•auo enek1pu•uu 1onuouuk (cn.69) je ppeeua ky1uja y
kojy Hoxe pa c1aue 1 unu 2 paHa, ca c1aknoH ua noknonuy.
Hoc1aena ce uakpeuy1o npeHa cyuuy.V ueHy ce poôuja •uc1
eocak. V uera ce yrpalyje enek1pu•uu rpeja• op 600 W op pepue
enek1pu•uor unope1a u kapa ueHa cyuua kopuc1u ce enek1pu•ua
euepruja sa 1onneue eocka. V 1onuouuk je yrpaleu 1epHoc1a1 op
enek1pu•ue nerne koju ue poseonaea nperpeeaue.

594. Kakea je 1eHnepa1ypa y cyu•auoH 1onuouuky? 594. Kakea je 1eHnepa1ypa y cyu•auoH 1onuouuky? 594. Kakea je 1eHnepa1ypa y cyu•auoH 1onuouuky? 594. Kakea je 1eHnepa1ypa y cyu•auoH 1onuouuky?
TeHnepa1ypa koja ce akyHynupa y cyu•auoH 1onuouuky,
saeucu op ueroeor 1una. V c1apujuH 1unoeuHa (ca jepuuH
Cn. 69

1. paH ca c1aknoH
2. rpeja•
3. xu•aua Hpexa
4. He1anuu nopHe1a•
5. kaôn
6. 1epHoc1a1
7. 1epHousonauuja
8. kopu1auue

1. rpeja•
2. 1epHoc1a1
3. kaôn
263
c1aknoH) poc1uxe 73°C, a y uoeujuH 1unoeuHa (ca pea c1akna
Hely kojuHa uHa easpyuuu npoc1op peônuue 1 uH.) Hoxe pa ce
noeela po 96°C. Ako ce y cyu•auu 1onuouuk Hou1upa ornepano,
koje y ueHy opôuja cyu•eee spake, 1eHnepa1ypa no cyu•auoH
epeHeuy Hoxe pa poc1urue 146°C. PasyHe ce ornepano 1peôa pa
ôype nopeueuo npaeunuo, c1akna pa cy •uc1a u y nuHeuoH
kopu1auuy pa ueHa eope.(Hs uera eocak 1peôa pa ce cakynna
ceakopueeuo).

595. Kakea je pasnuka usHely peue1ke Hpokonoeu•a u 595. Kakea je pasnuka usHely peue1ke Hpokonoeu•a u 595. Kakea je pasnuka usHely peue1ke Hpokonoeu•a u 595. Kakea je pasnuka usHely peue1ke Hpokonoeu•a u
XaueHaua? XaueHaua? XaueHaua? XaueHaua?
Hpokonoeu• je kopuc1uo peue1ky op ppeeuux u1anula a
XaueHau op nuHa ca oproeapajyluH o1eopuHa (uupuue 4,2 HH.).
E1o sau1o, peue1ka koja ce capa uspalyje op xuue, ce cHa1pa sa
peue1ky no Hpokonoeu•y, a uspesaue op nuHa unu nnac1uke sa
XaueHauoey peue1ky. Lauac ce uaj•eule uspalyjy nnac1u•ue
peue1ke.

596. Kakeu eupoeu kaeesa ce uspalyjy sa n•enapc1eo? 596. Kakeu eupoeu kaeesa ce uspalyjy sa n•enapc1eo? 596. Kakeu eupoeu kaeesa ce uspalyjy sa n•enapc1eo? 596. Kakeu eupoeu kaeesa ce uspalyjy sa n•enapc1eo?
V n•enapc1ey ce kopuc1e kaeesu sa usonoeaue Ha1uue a
uc1o u koHôuuoeauu sa popaeaue Ha1uue, sa 1paucnop1 Ha1uue u
yuueepsanuu. Op koHôuuoeauux kaeesa uHa npuHeuy peojuu kaees
sa cHeuy Ha1uua a op yuueepsanuux -
kaees Kpuxaua. Lauac ce kaeesu
uspalyjy npeeuc1eeuo op nnac1uke.

597. Kakey usHeuy y kaeesy 597. Kakey usHeuy y kaeesy 597. Kakey usHeuy y kaeesy 597. Kakey usHeuy y kaeesy
usona1opy je yeeo Bepkoecku? usona1opy je yeeo Bepkoecku? usona1opy je yeeo Bepkoecku? usona1opy je yeeo Bepkoecku?
Bepkoecku je npepnoxuo kaees
usona1op 1ako pa ua jepuoj c1pauu
uHa XaueHauoey peue1ky (1) (cn. 70).
Ha 1aj ua•uu Hnape n•ene nponase y
kaees, y1onnaeajy Ha1u•uake u
ôpuuy ce o Ha1uuu po ueuor
Cn. 70
264
usneraua. Jepuuu uepoc1a1ak 1or kaeesa je o1exauo usnaxeue
Ha1uue ca c1paue rpe ce uanase Hnape n•ene.

598. Op •era ce cac1oju c1auuonoe koHnne1 sa oôenexaeaue 598. Op •era ce cac1oju c1auuonoe koHnne1 sa oôenexaeaue 598. Op •era ce cac1oju c1auuonoe koHnne1 sa oôenexaeaue 598. Op •era ce cac1oju c1auuonoe koHnne1 sa oôenexaeaue
Ha1uua? Ha1uua? Ha1uua? Ha1uua?
C1auuonoe koHnne1 sa oôenexaeaue Ha1uua cac1oju ce op
ky1uje ca 4 nuc1a c1auuona, ôenu, upeeuu, seneuu u xy1u (ueHa
nnaee ôoje). Ha ceakoH op uux cy ôpojeeu op 1 po 90. V koHnne1y
uHa syHôa, uenakoeo nenuno y c1akneuoj enpyee1u, •uopa sa
oôenexaeaue u uenynoupua 1paka ca okpyrnuH uspesoH
npe•uuka 3 HH.

599. L1a npepc1aena pempak1oHe1ap u sa 599. L1a npepc1aena pempak1oHe1ap u sa 599. L1a npepc1aena pempak1oHe1ap u sa 599. L1a npepc1aena pempak1oHe1ap u sa u1a cnyxu? u1a cnyxu? u1a cnyxu? u1a cnyxu?
Pempak1oHe1ap je on1u•ku ypelaj sa Hepeue uupekca
npenaHaua 1eppux Ha1epuja unu 1e•uoc1u. Hupekc npenaHaua
spaka koju napajy ua supoee npusHe Hoxe pa ce eupu ua ckanu
koja je Hou1upaua y okynapy. 8ua•u pempak1oHe1ap je ypelaj
noHoly kora ôpso u 1a•uo Hoxe pa ce npoeepu keanu1e1 Hepa. V
1oH uuny y okynapy, ua Hec1y npeceuaua nuuuja, uHa pee ckane:
jepua nokasyje kouueu1pauujy uelepa, a ppyra cappxaj eope y
Hepy. Pempak1oHe1ap koju uypu mpauuycka mupHa ″PortabIe O.
P. L.″ Hoxe pa usHepu cappxaj uelepa y Hepy op 62 –- 81° u eope
op 13 - –22°. Pempak1oHe1ap, •euke npouseopue, je ca 3 ckane
sa Hepeue uelepa: op 0 - 35°, op 30 –- 60° u op 35 -– 80°.

600. 8a u1a ce kopuc1u HakcuHanuo 600. 8a u1a ce kopuc1u HakcuHanuo 600. 8a u1a ce kopuc1u HakcuHanuo 600. 8a u1a ce kopuc1u HakcuHanuo- -- -HuuuHanuu 1epHoHe1ap u HuuuHanuu 1epHoHe1ap u HuuuHanuu 1epHoHe1ap u HuuuHanuu 1epHoHe1ap u
kapa 1peôa pa ce noc1aeu y n•enuuaky? kapa 1peôa pa ce noc1aeu y n•enuuaky? kapa 1peôa pa ce noc1aeu y n•enuuaky? kapa 1peôa pa ce noc1aeu y n•enuuaky?
MakcuHanuo HuuuHanuu 1epHoHe1ap ce kopuc1u sa
oppelueaue uajeuue u uajuuxe 1eHnepa1ype y cpepuuu y
oppeleuoH pujanasouy epeHeua. Cnyxu u sa 1peuy1uo Hepeue
1eHnepa1ype kojy 1epHoHe1ap nokasyje uc1oepeHeuo y pea kpaja
xueuuor c1yôa. C1akneua uee ypelaja je caeujeua y oônuky
na1uuu•uor cnoea V. V kanunapuHa ua pea kpaja xueuuor c1yôa
cnoôopuo ce nokpely •enu•ue xu•uue pyxuue 8 HH. koje cy
265
nokpueeue npo1uekoposueuuH cnojeH. Xuea ux uc1uckyje y jepuoH
unu ppyroH npaeuy y saeucuoc1u op 1ora, pa nu ce 1eHnepa1ypa
noeelaea unu cHauyje. Xu•uue nokasyjy oproeapajyly uajeuuy
unu uajuuxy eenu•uuy u sa1o ce kaxe nokasa1enu 1eHnepa1ype;
pesyn1a1 Hepeua ce eupu ua poueH kpajy. Oôa kpaja 1epHoHe1pa
cy xepHe1u•ku usonoeauu, pecuu kpaj (pauupeuu) je nonyueu
1e•uouly (kpeoso1). Hocne •u1aua pesyn1a1a xu•uue ce nopece
noHoly Harue1a 1ako pa oôa kpaja nokasyjy c1eapuy 1eHnepa1ypy.
Vpelaj 1peôa pa ce y•epc1u ua eucuuy op 2 H. op seHne, ua poôpo
saceu•euoH Hec1y, u 1o ua 1akae ua•uu, pa po uera uHa npuc1yn
ca ceux c1paua a uc1oepeHeuo pa je sau1uleu op pejc1ea
uenoeonuux knuHa1ckux ycnoea u n1uua.

601. 8a u1a cnyxu unupu1ycuu ropuouuk sa ôpso pejc1eo? 601. 8a u1a cnyxu unupu1ycuu ropuouuk sa ôpso pejc1eo? 601. 8a u1a cnyxu unupu1ycuu ropuouuk sa ôpso pejc1eo? 601. 8a u1a cnyxu unupu1ycuu ropuouuk sa ôpso pejc1eo?
Ha unupu1ycuoH ropuouuky sa ôpso pejc1eo uHa nopHe1a•
sa kauu•uuy sa eocak. Kauu•uua ce uanyuu o1nauuHa eocka, koju
ce epno ôpso pac1one uap nnaHeuoH ropuouuka. Ha ropuouuky je
Hou1upaua ppuka, 1ako pa kauu•uua Hoxe pa ce opc1pauu op
nnaHeua. Oeaj ypelaj cnyxu sa ôpso nenneue ca1uux ocuoea sa
ne1euuy paHa u ôau sa1o ce soee ropuouuk sa ôpso pejc1eo.

602. 8a u1a ce kopuc1u 1pyno ppeo y n•en 602. 8a u1a ce kopuc1u 1pyno ppeo y n•en 602. 8a u1a ce kopuc1u 1pyno ppeo y n•en 602. 8a u1a ce kopuc1u 1pyno ppeo y n•enapc1ey? apc1ey? apc1ey? apc1ey?
Tpyno ppeo op epôe, ôykee u pp. je Hane 1eppole u 1exuue,
nako ce Hpeu y pyuu. Kapa ce sananu 1uua u paje eenuky
konu•uuy puHa na je noropau Ha1epujan sa puHunuue.

603. Koju Ha1epuan noc1aeneu y puHunuuy paje puH pyro epeHe? 603. Koju Ha1epuan noc1aeneu y puHunuuy paje puH pyro epeHe? 603. Koju Ha1epuan noc1aeneu y puHunuuy paje puH pyro epeHe? 603. Koju Ha1epuan noc1aeneu y puHunuuy paje puH pyro epeHe?
V puHunuuu uajôone ropu Ha1epujan op napasu1ue ne•ypke
koja pac1e ua ppee1y koje 1pynu. Hpe kopuuleua 1peôa poôpo pa
ce ocyuu. Cyueue Hoxe pa ce yôpsa ako ce ne•ypka uspexe ua
koukuue 2 x 2 x 2 uH. u noc1aeu ce 1 pau y cyu•auu 1onuouuk (npu
cyu•auoH epeHeuy).

604. Koju cy uep 604. Koju cy uep 604. Koju cy uep 604. Koju cy uepoc1auu puHunuue ca koxuuH HexoH? oc1auu puHunuue ca koxuuH HexoH? oc1auu puHunuue ca koxuuH HexoH? oc1auu puHunuue ca koxuuH HexoH?
266
LuHunuua ca koxuuH HexoH je uupoko pacnpoc1paueua
saxeanyjylu npoc1oj kouc1pykuuju, anu uHa cnepele uepoc1a1ke:
1uuajyla ea1pa y uoj •ec1o ce racu, sananeuu yrneu nako ynapue
y koxuu Hex u nporopu ra, ueHa kyky sa ka•eue.

605. Koju cy uoeu 1unoeu puHunuue? 605. Koju cy uoeu 1unoeu puHunuue? 605. Koju cy uoeu 1unoeu puHunuue? 605. Koju cy uoeu 1unoeu puHunuue?
Lauac ce ceypa uajeuue kopuc1e puHunuue ca Hexauu•kuH
yôauueaueH easpyxa. Jepua op 1ux, npouseepeua y Cnoea•koj,
uasuea ce ″Bynkau″ (cn. 71). V uy je
Hou1upau ca1uu HexauusaH, koju
nokpele Hanu eeu1una1op, a oeaj
yôauyje easpyx nop 1uuajylu
Ha1epujan. V 8anapuoj HeHa•koj ce
kopuc1u puHunuua, cnu•ua puHunuuu
1una ″Bynkau″, anu je y uoj yHec1o
ca1uor HexauusHa noc1aeneua
easpyuua nyHna. Oua paje easpyx y
xepHe1u•ku sa1eopeu cyp, us kora ce
(no no1peôu) ucnyu1a noHoly eeu1una y
ropuouuk puHunuue. Jou je npak1u•uuja
u emukacuuja puHunuua npouseepeua y
Hc1o•uoj HeHa•koj. Oua je cnu•ua
puHunuuu ″Bynkau″, anu joj ce
eeu1una1op nokpele enek1poHo1opoH,
uanajauuH ôa1epujoH op 4,5 eon1u, •uju
je pok ekcnnoa1auuje jepua ropuua.

606 606 606 606. L1a je anupuk1op? . L1a je anupuk1op? . L1a je anupuk1op? . L1a je anupuk1op?
Anupuk1op je akyc1u•ku ypelaj sa npepeulaue pojeua.
Hpepc1aena Hanu nnocua1u Hukpomou, koju xea1a seyke koje
opajy n•ene. HpeHa uuHa ce y1eplyje pojeeo c1aue kop n•ena.
Hoeuuaeaue 1oua, seyka Hnapux n•ena, nokasyje pa euuak
cekpe1a uuxoeux xppenuux xnespa oc1aje ueuckopuuleu sôor
Cn.71
267
uec1auka o1eopeuor nerna, a 1o je curypau suak sa npunpeHy
n•enuuer ppyu1ea sa pojeue.

607. Kakea 1peôa pa je pojeeka? 607. Kakea 1peôa pa je pojeeka? 607. Kakea 1peôa pa je pojeeka? 607. Kakea 1peôa pa je pojeeka?

Pojeeka 1peôa pa je naka (HakcuHanua 1exuua 2 kr.), pa uHa
eenuku eeu1unauuouu o1eop ua puy (3), Hec1o sa noc1aenaue
c1aupappuux paHoea u y ropueH nokpe1uoH noknonuy kpyxuu
o1eop sa neeak (4) u xpauunuuy. O1eop sa npoee1paeaue ( pyxuue
70 HH. u uupuue 12 HH.) 1peôa pa ce sa1eapa curypuuH
sa1eapa•eH. Pojeeka 1peôa pa uHa ppuky sa ka•eue (5) a yuy1pa
y uoj pa cy Hou1upaua ruespa sa y•epulueaue paHoea (cn. 72).
Ca cnonauue c1paue je ueonxopuo pa ôype oôojeua u ua uoj
osua•eua 1exuua.
Cn. 72
268

608. 8a u1a ce kopuc1u yuueepsanua pojeeka? 608. 8a u1a ce kopuc1u yuueepsanua pojeeka? 608. 8a u1a ce kopuc1u yuueepsanua pojeeka? 608. 8a u1a ce kopuc1u yuueepsanua pojeeka?
Vuueepsanua pojeeka je Huoro noropua sa xea1aue pojeea u
sa uuxoeo npeuoueue ua eenuka pac1ojaua. Ako ce noc1aee
paHoeu ca ca1uoH ocuoeoH, y uoj pyxe epeHe Hory pa ce ppxe
pojeue n•ene. Ty poj Hoxe pa xueu pok pojeeka ue noc1aue 1ecua
sa uera.

609. Koje ja•uue 1peôa pa je enek1poHo1op oppeleu sa nokpe1aue 609. Koje ja•uue 1peôa pa je enek1poHo1op oppeleu sa nokpe1aue 609. Koje ja•uue 1peôa pa je enek1poHo1op oppeleu sa nokpe1aue 609. Koje ja•uue 1peôa pa je enek1poHo1op oppeleu sa nokpe1aue
ueu1pumyre kanauu ueu1pumyre kanauu ueu1pumyre kanauu ueu1pumyre kanauu1e1a 4 po 6 paHoea? 1e1a 4 po 6 paHoea? 1e1a 4 po 6 paHoea? 1e1a 4 po 6 paHoea?
8a nokpe1ue ueu1pumyre ca 4 po 6 paHoea ueonxopau je
enek1poHo1op ja•uue 100 W. 8a papujanue u xoppujanue
ueu1pumyre (koje cy ca eeluH ôpojeH paHoea), Ho1op 1peôa pa je
ja•uue 150 W u pa je onpeHneu ypelajeH sa perynucaue ôpoja
oôp1aja op 1 po 300.

610. 8a u1a ce kopuc1u akyHyna1op y n•enapc1ey? 610. 8a u1a ce kopuc1u akyHyna1op y n•enapc1ey? 610. 8a u1a ce kopuc1u akyHyna1op y n•enapc1ey? 610. 8a u1a ce kopuc1u akyHyna1op y n•enapc1ey?
AkyHyna1op (12V,150Ah) uckopuulaea ce y n•enapc1ey sa
ocee1naeaue 1epe1uor eosuna, sa nokpe1aue ueu1pumyre, sa
enek1pu•uu uox sa o1eapaue cala, sa y1anaue xuua y ca1ue
ocuoee, sa poôujaue c1pyje sa curuanuy naHny npu npeeosy
kouuuua uoly, sa uanajaue enek1pu•uor nac1upa u cupeua sa
pac1epueaue Hepeepa u yonu1e sa ocee1neue.

611. L1a je enek1pu•uu xepk (enek1pu•uu y1ana• xuua)? 611. L1a je enek1pu•uu xepk (enek1pu•uu y1ana• xuua)? 611. L1a je enek1pu•uu xepk (enek1pu•uu y1ana• xuua)? 611. L1a je enek1pu•uu xepk (enek1pu•uu y1ana• xuua)?
Enek1pu•uu y1ana• xuua y ca1uy ocuoey je 1paucmopHa1op
koju cHauyje uanou c1pyje ca 220 eon1u ua 6 –- 10 eon1u. V1ana ce
no jepua unu cee xuue opjepuoH /u1o saeucu op ja•uue c1pyje a
y1eplyje ce ornepoH/. 8a y1anaue xuua Hoxe ce kopuc1u1u u
ay1oakyHyna1op kpa1kuH popupueaueH xuua npoeopuuuuHa ca
nonoea akyHyna1opa.

612. 612. 612. 612. L1a je pekpuc1anusa1op? L1a je pekpuc1anusa1op? L1a je pekpuc1anusa1op? L1a je pekpuc1anusa1op?
269
Lekpuc1anusa1op Hepa je enek1pu•uu ypelaj sa sarpeeaue
u o1anaue kpuc1ana Hepa. V ueHy je yrpaleu 1epHoc1a1 koju ue
poseonaea nperpeeaue Hepa.

613. Kako kopuc1u1u py•uy npckanuuy kop ceoôe n•ena? 613. Kako kopuc1u1u py•uy npckanuuy kop ceoôe n•ena? 613. Kako kopuc1u1u py•uy npckanuuy kop ceoôe n•ena? 613. Kako kopuc1u1u py•uy npckanuuy kop ceoôe n•ena?
Py•ua npckanuua je epno npak1u•ua kop papa ca n•enaHa.
Oua ce Hoxe kopuc1u1u kop o1eapaua kouuuue pa ôu ce cHupune
n•ene. Kapa ux nonpckaHo ca 2 po 3 Hnasa oue ce cHupe. Kop
npunpeHe sa ceoôy, kop sa1eapaua ne1a nonpckaHo ux u oue ce
opHax noeyky y kouuuuy ca none1anke. Oeo je emukacuuje op
puHneua. Ako ce pecu y 1paucnop1y pa n•ene uerpe usnase, u1o
Hoxe pa c1eapa npoôneH, nonpckaHo ux eopoH u oue ce cHupe u
npepysuHaHo pane Hepe.


Kouuuue Kouuuue Kouuuue Kouuuue

614. L1a je nnopuu1e? 614. L1a je nnopuu1e? 614. L1a je nnopuu1e? 614. L1a je nnopuu1e?
Hnopuu1e je npoc1op koju oôesôelyje cnoôopuo kpe1aue
Ha1uue u Horyluoc1 ueorpauu•euor nonaraua jaja. HpeHa
usepueuuH HepeuuHa, sa 1o je uyxau npoc1op sanpeHuue 50 pH.
kyôuux (50 n.). V 1oj sanpeHuuu cy 10 c1aupappuux paHoea.
Vkynua noepuuua uH je 1 H. keappa1uu. Hpu oppelueauy pasHepa
nnopuu1a Hoxe pa ce upe op cnepelux napaHe1apa: 50 pH.
keappa1uux noepuuue eocka ueonxopuo je sa nonaraue jaja
Ha1uue, 8,5 pH. keappa1uux sa cknapuu1eue noneua, 36 pH.
keappa1uux sa sanuxe Hepa, 1,5 pH. keappa1uux sa 1py1oecke
lenuje u 4 pH. keappa1ua sa npenasue lenuje (op 1py1oeckux ka
lenujaHa n•ena papunuua). V Hepuu1e Hoxe pa ce noc1aeu uc1u
ôpoj paHoea.

615. Kakea je kouuuua Poxe Lenoua? 615. Kakea je kouuuua Poxe Lenoua? 615. Kakea je kouuuua Poxe Lenoua? 615. Kakea je kouuuua Poxe Lenoua?
Kouuuua Poxe Lenoua je uajnpuônuxuuja pynnu y ppee1y,
npupopuoH c1auuu1y n•ena. HHa 8 paHoea. LuHeusuje paHa cy
270
27,5 x 19 uH. Kouc1pykuuja paHa poseonaea nakuu npenasak
suHu us jepuor uac1aeka y ppyru. HHa 4 uac1aeka. Ceu cy
uac1aeuu jepuaku.

616. L1a je pyôoka nopua•a? 616. L1a je pyôoka nopua•a? 616. L1a je pyôoka nopua•a? 616. L1a je pyôoka nopua•a?
Lyôoka nopua•a je caupy•e koje ce noc1aena ucnop
nnopuu1a kouuuue. Lyxuua u uupuua Hy oproeapajy nnopuu1y a
eucuua je 150 HH.Ha puy je nokpe1ua nopua packa u paH ca
xu•auoH HpexoH (au1ueaposua Hpexa). H nopua packa op
necouu1a unu 1auke packe u xu•aua Hpexa Hory ce eapu1u ua
o1eop ca sapue c1paue koju ce sa1eapa pajôepoH (cn. 73). Lyôoka
nopua•a uHa uus poôpux c1paua: nopua•a ce Hoxe •uc1u1u ôes
ysueHupaeaua n•ena y ceako poôa, kopuc1u1u sa 1pe1upaue
npo1ue eapoe, sa npuxpauueaue n•ena, n•ene noeonuuje suHyjy,
jep xnapau easpyx napa pone, ne1u n•ene ue npaee ôpapy ucnpep
kouuuue, ueHa saryueua u sa1eapaua ynuua Hp1euH n•enaHa
suHu, ôone je npoee1paeaue ne1u u y 1oky 1paucnop1a u1p.


617. Koja epc1a ppee1a je uajnoropuuja sa uspapy kouuuua? 617. Koja epc1a ppee1a je uajnoropuuja sa uspapy kouuuua? 617. Koja epc1a ppee1a je uajnoropuuja sa uspapy kouuuua? 617. Koja epc1a ppee1a je uajnoropuuja sa uspapy kouuuua?
8a uspapy kouuuua uajnoropuuje je pa ce uckopuc1u ppeo op
•e1uuapa, ocyueuo ua c1aôny anu pa ueHa upeeuor 1pyneua
ppee1a. HHa Huoro uucky sanpeHuucky 1exuuy (0,37 kr/pH.
kyôuoH), jem1uuuje je u oôpalyje ce nako.

Cn. 73
271
618. Koju cnonuu peo kouuuue 1pynu ôpso u kako 1o Hoxe pa ce 618. Koju cnonuu peo kouuuue 1pynu ôpso u kako 1o Hoxe pa ce 618. Koju cnonuu peo kouuuue 1pynu ôpso u kako 1o Hoxe pa ce 618. Koju cnonuu peo kouuuue 1pynu ôpso u kako 1o Hoxe pa ce
cnpe•u? cnpe•u? cnpe•u? cnpe•u?
Haj•eule ca1pyue none1anka kouuuue, sa1o u1o je y
uajeeleH peny ropuue o1kpueeua u uuje sau1uleua op
cnonauuux y1uuaja u epeHeuckux npoHeua. Oôu•uo ce y•epulyje
sa kouuuuy •enu•uuH saep1uuHa u uapkaHa koje ôpso
kopopupajy (saplajy) u noc1ajy uenoropuu sa pane kopuuleue.
E1o sau1o 1aj peo kouuuue 1peôa •ec1o pa ce Heua. To Hely1uH
Hoxe pa ce usôerue, ako ce none1anka uanpaeu op jenoeor
ppee1a a saep1uu u uapke pa cy op ueplajyler Ha1epujana.

619. Konuko 1peôa pa ôype pac1ojaue op poue ne1ee paHa 619. Konuko 1peôa pa ôype pac1ojaue op poue ne1ee paHa 619. Konuko 1peôa pa ôype pac1ojaue op poue ne1ee paHa 619. Konuko 1peôa pa ôype pac1ojaue op poue ne1ee paHa
nnopuu1a po pua kouuuue? nnopuu1a po pua kouuuue? nnopuu1a po pua kouuuue? nnopuu1a po pua kouuuue?
Taj npoc1op cnyxu sa usHeuy easpyxa y kouuuuu kpos ne1o,
sa noc1aenaue nopuor nopHe1a•a u noHolue xpauunuue, sa
cakynnaue Hp1eux n•ena u o1napaka ua puy. Hpeanua eucuua ôu
1peôana pa ôype 9 HH.(sa cnoôopau nponas pee n•ene jepua ua
ppyroj). Kop kouuuua ca pyôokoH nopua•oH 1a eucuua Hoxe ôu1u
150 HH. (cn. 74)

Cn. 74

1. ôo•ua ne1-
euua paHa;
2. poua ne1-
euua paHa;
3. puo kou-
uuue;
4. npoc1op
usHely pua u
paHoea.

620. 8au1o ue 1peôa pa ce oc1aeu Huoro eenuko pac1ojaue 620. 8au1o ue 1peôa pa ce oc1aeu Huoro eenuko pac1ojaue 620. 8au1o ue 1peôa pa ce oc1aeu Huoro eenuko pac1ojaue 620. 8au1o ue 1peôa pa ce oc1aeu Huoro eenuko pac1ojaue
usHely pouux ne1euua paHa nnopuu1a u pua kouuuue? usHely pouux ne1euua paHa nnopuu1a u pua kouuuue? usHely pouux ne1euua paHa nnopuu1a u pua kouuuue? usHely pouux ne1euua paHa nnopuu1a u pua kouuuue?
272
Pac1ojaue usHely pouux ne1euua paHa y nnopuu1y u pua
kouuuue ca eucuuoH eeloH op 15 HH. n•ene nonyuaeajy pasuuH
ucnyn•euuHa pa ôu Horne nako pa npely pac1ojaue op pua po
poue ne1euue paHa. Ako cy 1a ucnyn•eua usrpaleua pupek1uo ua
puy kouuuue, 1peôa npe noc1aenaua nopuor nopHe1a•a pa ce
opc1paue. Kop kouuuua ca pyôokoH nopua•oH oeo pac1ojaue
Hoxe pa ôyre 150 HH.

621. Kakee 1peôa pa cy pasHepe ne1a? 621. Kakee 1peôa pa cy pasHepe ne1a? 621. Kakee 1peôa pa cy pasHepe ne1a? 621. Kakee 1peôa pa cy pasHepe ne1a?
PasHepe ne1a cy y cknapy ca y1epleuuH c1aupappuHa,
kojux ceaku npouseola• kouuuua 1peôa c1puk1uo pa ce ppxu.
Benu•uua ne1a perynuue ce ôneupoH, koja je peo kouc1pykuuje
kouuuue u Hoxe pa ce cHauu ako ce nokpuje nap•e1oH 1kauuue.
H•enapu koju uspalyjy kouuuue, Hory caHu pa oppepe pasHepe
ne1a. Hu y koH cnu•ajy eucuua ne1a (no uenoj uupuuu kouuuue) ue
1peôa pa npele 20 HH. •ak u y uaj1onnuje paue y nepuopy rnaeue
naue. Kop nnauuucke naue oua Hoxe pa ôype u 10 HH. V jeceu
uupuua ne1a ce cHauyje po 120 HH. 8uHu eucuua 1peôa pa Hy
ôype 7 HH.a uupuua 100 HH. Kop Huoro jakux Hpaseea u ee1poea
ne1o Hoxe pa ce nokpuje 1aukuH cnojeH naHyka.

622. 8au1o ce npenopy•yje pa je kouuuua ca pouuH ne1oH? 622. 8au1o ce npenopy•yje pa je kouuuua ca pouuH ne1oH? 622. 8au1o ce npenopy•yje pa je kouuuua ca pouuH ne1oH? 622. 8au1o ce npenopy•yje pa je kouuuua ca pouuH ne1oH?
8a xueo1 n•ena, kao u sa ceakor ppyror uucek1a, ueonxopau
je kuceouuk. Hpu pucauy ce ysuHa kuceouuk a ocnoôala ce
yrneupuokcup, koju cjepuuueuu ce y enaxuoj cpepuuu ca eopoH
oôpasyje yrneuy kucenuuy. Hape 1e kucenuue cy 1exe op easpyxa
u sa1o usnase eau kpos poue ne1o. Fopue ne1o y oeoH cny•ajy
uuje oproeapajyle sa c1eapaue ueonxopue eeu1unauuje (o1eop
1peôa pa Hy ôype npunu•uo eenuku). Lpyro npeuHylc1eo pouer
ne1a je 1o, pa ceu o1nauu, koju napuy ua puo kouuuue, Hory nako
pa ôypy usue1u eau op c1paue n•ena. OcuH 1ora, ako je kouuuua
caHo ca ropuuH ne1oH, ue Hoxe pa ce noc1aeu nopuu nopHe1a•.


273
623. L1a je nosua1o o 1se. cknonueoH nposopy ua kouuuuu? 623. L1a je nosua1o o 1se. cknonueoH nposopy ua kouuuuu? 623. L1a je nosua1o o 1se. cknonueoH nposopy ua kouuuuu? 623. L1a je nosua1o o 1se. cknonueoH nposopy ua kouuuuu?

Cknonueu nposop
(1. c1akno; 2. uap-
uupu; 3. anke sa
ckupaue nposop-
ula ca kouuuue;
cn. 75), npepeuleu
je sa kouuuue kop
kojux je npuc1yn y
uux oôesôeleu ca
sapue c1paue
(1un ″Bype•ak″,
Hopaecku yuueep-
sanuu, AX u pp.).
Hposop uHa 1o
npeuHylc1eo u1o
ce cac1oju op pea pena cnojeua uapkaHa. Lapke ce Hou1upajy ua
yuy1pauuoj c1pauu paHa nposopa.

624. La nu je ueonxopuo ne1o ua Hep 624. La nu je ueonxopuo ne1o ua Hep 624. La nu je ueonxopuo ne1o ua Hep 624. La nu je ueonxopuo ne1o ua Hepuu1y? uu1y? uu1y? uu1y?
Muoru n•enapu npak1u•apu oôjauuaeajy ueonxopuoc1
Hanor ne1a (o1eopa) ua Hepuu1y sa1o u1o ôes uera 1py1oeu ue
Hory pa usnely us Hepuu1a, y koje cy pounu (unp. npu npeuocy
paHoea us nnopuu1a y Hepuu1e), a uc1o u sôor 1ora u1o ôes 1or
ne1a n•enuue ppyu1eo ue ôu Horno pa suHyje y Hepuu1y. Hsnas
1py1oea us Hepuu1a Hoxe pa ce oc1eapu u ua ppyru ua•uu.

625. L1a osua•aea 1epHuu cnpa1 y n•enapc1ey? 625. L1a osua•aea 1epHuu cnpa1 y n•enapc1ey? 625. L1a osua•aea 1epHuu cnpa1 y n•enapc1ey? 625. L1a osua•aea 1epHuu cnpa1 y n•enapc1ey?

Cnpa1 je Hepuu1e c1aupappue kouuuue koju uHa Hou1upauo
nposop•e. Moxe pa ce noc1aeu pupek1uo ua opeojeuo puo u 1apa
Hepuu1e noc1aje nnopuu1e, a y cny•ajy no1peôe je Hepuu1e. Ako
Cn. 75
274
ce Hely cnpa1oee noc1aee Helypua, oupa 1y Hory pa suHyjy
uekonuko n•enuuux ppyu1aea nop jepuuH kpoeoH.

626. Kakeo 1peôa pa ôype pac1ojaue op ôo•uux ne1euua 626. Kakeo 1peôa pa ôype pac1ojaue op ôo•uux ne1euua 626. Kakeo 1peôa pa ôype pac1ojaue op ôo•uux ne1euua 626. Kakeo 1peôa pa ôype pac1ojaue op ôo•uux ne1euua
paHa po supa kouuuue? paHa po supa kouuuue? paHa po supa kouuuue? paHa po supa kouuuue?

La ôu paHoeu Hornu nako pa ce pasHec1e y kouuuuu u pa ce
useape us ue, ôo•ue ne1euue 1peôa pa ôypy ua pac1ojauy, ue
HaueH op 7 HH. u ue eeleH op 10 HH. op supa kouuuue (cn. 76) 1.
sup kouuuue, 2. ôo•ua ne1euua paHa napanenua ca supoH
kouuuue, 3. ôo•ua ne1ea paHa eep1ukanua ua sup kouuuue, 4.
pasHak, 5. pac1ojaue usHely paHa u supa kouuuue. Hpoc1op
Cn. 76
275
Hauu op 5HH. n•ena nonyuaeajy npononucoH, a eelu op 10 HH.
sa1eapajy ca eou1auuH ″Hoc1uluHa″.

627. Koja epc1a ppee1a je uajnoropuuja sa uspapy paHoea? 627. Koja epc1a ppee1a je uajnoropuuja sa uspapy paHoea? 627. Koja epc1a ppee1a je uajnoropuuja sa uspapy paHoea? 627. Koja epc1a ppee1a je uajnoropuuja sa uspapy paHoea?
8a uspapy paHoea n•enapu cy kopuc1unu nunoeo ppeo, sa1o
u1o ouo ue npcka npu cnajauy ne1euua paHa ca ppeeuuH
knuuoeuHa. Lauc je nosua1o pa nunoeo ppeo nako ynuja enary us
easpyxa, koja Hy noeelaea 1exuuy u cHauyje 1epHousonauuoua
ceojc1ea. Kao pesyn1a1 1ora cy noropuauu ycnoeu suHoeaua
n•enuuux ppyu1aea. OcuH 1ora nunoeo ppeo ce pemopHuue
nako, sua1uo je 1exe op jenoeuue u ckynne je. Hs 1or pasnora, sa
uspapy paHoea ce npenopy•yje pa ce kopuc1u paeuoenakuac1o
jenoeo ppeo, a ne1euue ce cnajajy ca He1anuuH nno•uuaHa
(pasHepa 1,4x32 HH.) ca 1aukuH ekcepuHa.

628. Koja je oproeapajyla peônuua supa kouuuue? 628. Koja je oproeapajyla peônuua supa kouuuue? 628. Koja je oproeapajyla peônuua supa kouuuue? 628. Koja je oproeapajyla peônuua supa kouuuue?
Hoc1oje pasnu•u1a Huuneua o peônuuu supa kouuuue.
8aônypa je pa sup kouuuue •yea 1onno1y y kouuuuu, jep n•enuue
ppyu1eo ue rpeje kouuuuy. TeHnepa1ypa ce oppxaea y n•enuueH
knyôe1y a ue y npoc1opy kouuuue. CaceuH je poeonua peônuua
supoea kouuuue op 20 HH.

629. Koju je 1un kouuuue uajôonu? 629. Koju je 1un kouuuue uajôonu? 629. Koju je 1un kouuuue uajôonu? 629. Koju je 1un kouuuue uajôonu?
Ceaku n•enap xeanu 1un kouuuue ca kojuH n•enapu. Uec1o
ce eope noneHuke oko 1ora koju je 1un kouuuue uajôonu. Ceaku
1un kouuuue uHa ceojux npepuoc1u u uepoc1a1aka. Kop poôpo
oôy•euor n•enapa ceaku 1un kouuuue je poôap. Baxuo je pa y
kouuuuu ôype jako n•enuue ppyu1eo, jep Hep ue pouocu kouuuua
uero n•enuue ppyu1eo y uoj.

630. Kojer npe•uuka cy oôu•uo o1eopu sa xuuy y paHoeuHa u koju 630. Kojer npe•uuka cy oôu•uo o1eopu sa xuuy y paHoeuHa u koju 630. Kojer npe•uuka cy oôu•uo o1eopu sa xuuy y paHoeuHa u koju 630. Kojer npe•uuka cy oôu•uo o1eopu sa xuuy y paHoeuHa u koju
cy uH uep cy uH uep cy uH uep cy uH uepoc1a1uu? oc1a1uu? oc1a1uu? oc1a1uu?
O1eopu sa xuuy y paHoeuHa oôu•uo cy npe•uuka 1,5 HH.
Hepoc1a1ak je u1o y o1eopuHa Hory pa ce kpujy napee (ryceuuue)
276
eockoeor Honua, koje ux nporpusajy u npouupyjy po 4 HH, •uHe ce
•epc1uua paHa sua1uo cHauyje. OcuH 1ora xuua ce ypesyje
pyôoko y ne1euuy y npaeuy enakaua u pesyn1a1 1ora je pa ce
pasnaôaeu, a ca1ua ocuoea Heua eep1ukanuu nonoxaj y paHy u
cale ce pemopHuue.

631. Kako Hoxe pa ce cnpe•u ypesueaue xuue y ne1euue paHoea 631. Kako Hoxe pa ce cnpe•u ypesueaue xuue y ne1euue paHoea 631. Kako Hoxe pa ce cnpe•u ypesueaue xuue y ne1euue paHoea 631. Kako Hoxe pa ce cnpe•u ypesueaue xuue y ne1euue paHoea
u noc1aenaue jaja eockoeor Honua y o1eope sa xuuy? u noc1aenaue jaja eockoeor Honua y o1eope sa xuuy? u noc1aenaue jaja eockoeor Honua y o1eope sa xuuy? u noc1aenaue jaja eockoeor Honua y o1eope sa xuuy?
V o1eope sa xuuy ce noc1aenajy Huuuja1ypue He1anue
1pyôuue (5), koje cnpe•aeajy ypesueaue xuue (3) y ne1euue
paHoea (1) u ckpueaue eockoeor Honua y o1eopuHa (cn. 77).
Hpepnoxeuu ua•uu uHa Hely1uH 1aj uepoc1a1ak pa nocne
puHneua cala cyHnopoH, 1pyôuue okcupuuy (plajy). La ce xuua
npu sa1esauy
ue ôu ypesu-
eana y ne1eu-
ue ueku n•e-
napu kopuc1e
xu•aue knau-
muue (3) (op
xem1anuue)
koje uaôujajy y
ppeo npe npo-
ôujaua o1eopa.


632. Koju oônuuu pasHaka cy nosua1u u koju op uux ce kopuc1e 632. Koju oônuuu pasHaka cy nosua1u u koju op uux ce kopuc1e 632. Koju oônuuu pasHaka cy nosua1u u koju op uux ce kopuc1e 632. Koju oônuuu pasHaka cy nosua1u u koju op uux ce kopuc1e
pauac y n•enapc1ey? pauac y n•enapc1ey? pauac y n•enapc1ey? pauac y n•enapc1ey?
Vs noHol pasHaka ce orpauu•aea uupuua HelypaHuor
npoc1opa. Bucuua uH saeucu op uupuue c1pauuue ne1euue paHa u
op pac1ojaua usHely ca1uux ocuoea, koje je c1anuo. Kop
kopuuleua ne1euua uupuue 25 HH, pasHak 1peôa pa je eucuue 10
HH. Lauac ce kopuc1u 1popaHeuu sakyuaeajylu pasHak (1),
uunuuppu•uu pasHauu ca ekcepoH (2), 1popaHeuu pasHak ca
Cn. 77
277

o1eopoH sa ekcepule (3), npouupeua
ôo•ua ne1euua paHa (xomHauoe paH)
(4) ôo•ua ne1euua paHa npouupeua
ua oôa kpaja(5), paspenua ne1euua
koja ce npu•epulyje ekcepuluHa ua
ôo•ue ne1euue paHa (cn. 78).

633. Koju nonoxaj cala je 633. Koju nonoxaj cala je 633. Koju nonoxaj cala je 633. Koju nonoxaj cala je
uajnoropuuju uajnoropuuju uajnoropuuju uajnoropuuju - -- -– – – – 1onnu unu xnapuu? 1onnu unu xnapuu? 1onnu unu xnapuu? 1onnu unu xnapuu?
TepHuuu, 1onnu u xnapuu
pacnopep cala, eel cy saHeueuu
uoeuH: nonpe•uu (2) u yspyxuu (1).
Hpu nonpe•uoH nonoxajy, cale je
pacnopeleuo ynopepuo ca npepuoH
c1pauoH kouuuue, a npu yspyxuoH,
oôpuy1o (cn. 79). Ta•uuH HepeueH je
y1epleuo pa kop yspyxuor pacnopepa, n•ene y nepuopy rajeua
nerna ryôe euue op 21° 1onno1e uero kop nonpe•uor. V nepuopy
Hupoeaua, kapa je HelypaHuu npoc1op sanocepuy1 n•enaHa y
no1nyuoc1u, nonpe•uu pacnopep paje Horyluoc1 pa xnapau easpyx
yle y kouuuuy, u sa1o n•ene pajy npepuoc1 yspyxuoH pacnopepy
usrpapue cala. Takae pacnopep cala uHa npepuoc1u u npu
cknapuu1euy pesepeu xpaue sa suHy. Belu peo ue ce noc1aena
Cn. 78
Cn. 79
278
y sapueH peny cala. Ha 1aj ua•uu n•ene uHajy npuc1yn po eenuke
konu•uue xpaue, a 1o ckopo uckny•yje onacuoc1 pa yruuy op
rnapu. Bpsu paseoj n•enuuer ppyu1ea kop nonpe•uor pacnopepa
usasuea pojeue, koje Hoxe pa uHa cynpo1ue nocnepuue.
Hajeaxuuju apryHeua1 u kopuc1 yspyxuor pacnopepa cala je
Horyluoc1 pa ce uckopuc1u paH rpaleeuak y kouuuuu.

634. Koje cy npepuoc1u u uepoc1auu c1auuouapuor u ceneler 634. Koje cy npepuoc1u u uepoc1auu c1auuouapuor u ceneler 634. Koje cy npepuoc1u u uepoc1auu c1auuouapuor u ceneler 634. Koje cy npepuoc1u u uepoc1auu c1auuouapuor u ceneler
n•enapeua? n•enapeua? n•enapeua? n•enapeua?
C1eapaue c1auuouapuor n•enuuaka sax1eea Huoro
cpepc1aea. To oproeapa caHo y npucyc1ey poôpe Hepouocue ôase,
koja oôesôelyje c1anuo oôunuy nauy, koja paje Horyluoc1
kouueu1pucaua eenukor ôpoja n•enuuux ppyu1aea ua Hanoj
noepuuuu, poôpo suHoeaue n•ena u ypoôau pap ca uuHa no
epyluuu. C1auuouapuu n•enuuak uHa u 1y npepuoc1 pa cee
noHolue ak1ueuoc1u (peHou1 onpeHe, npunpeHa paHoea, sau1u1a
op ee1pa u1p.) Hory pa ce npoeope npu noeonuuH ycnoeuHa. Kao
uepoc1a1ke ua eenukuH c1auuouapuuH n•enuuauuHa 1peôa
uc1alu •ec1o uane1aue n•ena y 1yle kouuuue, eenuku ryôu1ak
Ha1uua y nepuopy onnopue, onacuoc1 op uumekuuje, noxapa u pp.
Cenelu n•enuuak pearyje enac1u•uo ua npoHeue ycnoea sa
n•enapc1eo. 8a uera je ueonxopua Hana noepuuua, anu uHa
no1peôy eele ôpure sa oppxaeaueH. Heonxopue cy 1onne
kouuuue u kyluua sa n•enapa. 8a nokpe1uo n•enapeue, uajôone
je pa ce uckopuc1u cneuujanuo ypeleuo npeeosuo cpepc1eo.

635. L1a npepc1aena 635. L1a npepc1aena 635. L1a npepc1aena 635. L1a npepc1aena kou1ejuep sa kouuuue? kou1ejuep sa kouuuue? kou1ejuep sa kouuuue? kou1ejuep sa kouuuue?
Kou1ejuep sa kouuuue je sanpeHuue 1H. kyôuu. V uera Hoxe
pa ce cHec1u n•enapcku uueeu1ap 1ako, pa ôype ocurypau op
pejc1ea cnonauuux uenoeonuux mak1opa (cyu•eea cee1noc1,
enaxuoc1, npauuua, Hexauu•ke noepepe u pp.). Hpu 1paucnop1y
kouuuue ce noc1aenajy y uera ua nonuuy u useape ce npu
yc1auoeneuy xeneuor Hec1a.

279
636. L1a npepc1aenajy naeunou, cenelu n•enuuak u 636. L1a npepc1aenajy naeunou, cenelu n•enuuak u 636. L1a npepc1aenajy naeunou, cenelu n•enuuak u 636. L1a npepc1aenajy naeunou, cenelu n•enuuak u
npukonuua? npukonuua? npukonuua? npukonuua?
Haeunou je nokpueeu kou1ejuep sa npeeos kouuuua. V
ueHy ce oôu•uo uanasu 5 kouuuua, nouekap y pea pepa jepua ua
ppyroj. Hokpe1uu n•enuuak Hoxe pa ce ua1oeapu ua 1epe1ua
kona noHoly pusanuue. Hpukonuua je nna1mopHa ca
ay1oHoôunckuH ryHaHa u eenu•uue koja oproeapa knacu
ay1oHoôuna sa koju je npuka•eua. Oua cnyxu sa 1paucnop1 8 -–12
kouuuua po Hec1a naue.

637. L1a je pase 637. L1a je pase 637. L1a je pase 637. L1a je paseopuuk? opuuk? opuuk? opuuk?
Paseopuuk je euuecnpa1ua kouuuua. V ceakoH cnpa1y uHa
Ha1uua ca Huoro n•ena. Ha 1a n•enuua ppyu1ea ueonxopuo je
oôpa1u1u eenuky naxuy y nponele, kapa npuxpauoH oua 1peôa pa
ce poeepy po HakcuHanuor paseoja. Op 1ux, eeu1a•ku
npunpeHneuux, jakux ppyu1aea ysuHa ce nerno, ca kojuH ce
noja•aeajy cnaôuja ppyu1ea 1ako pa ce uspaeuajy no ja•uuu ca
ppyruH ppyu1euHa u pa ce uc1oepeHeuo npunpeHe sa no1nyuo
uckopuuleue sapue naue.

638. L1a npepc1aena paseopuuk sa Ha1uue? 638. L1a npepc1aena paseopuuk sa Ha1uue? 638. L1a npepc1aena paseopuuk sa Ha1uue? 638. L1a npepc1aena paseopuuk sa Ha1uue?
Paseopuuk sa Ha1uue je kouuuua nonouka, uspeneua
nperpapaHa ua euue penoea, y koje ce cHeu1a 3 po 5
c1aupappuux paHoea. V 1akeoH paseopuuky Hoxe pa npesuHu
1onuko Ha1uua konuko je openeua y ueHy. Hocne, kapa Ha1uua
nonoxu jaja, ocupo1enu eeu1a•ku poj ce npunoju cycepuoH
n•enuueH ppyu1ey, 1ako u1o ce yknouu nperpapa u 1ako ce
poôuja uoeo jako ppyu1eo koje Hoxe HakcuHanuo pa uckopuc1u
o•ekueauy nauy.

280
VIII. L1e1o•uue Hepouocuux n•ena u L1e1o•uue Hepouocuux n•ena u L1e1o•uue Hepouocuux n•ena u L1e1o•uue Hepouocuux n•ena u
pesepeu xpaue sa n•ene pesepeu xpaue sa n•ene pesepeu xpaue sa n•ene pesepeu xpaue sa n•ene

639. Ko Hoxe pa ce cHa1pa uajeeloH u1e1o•uuoH sa n•ene? 639. Ko Hoxe pa ce cHa1pa uajeeloH u1e1o•uuoH sa n•ene? 639. Ko Hoxe pa ce cHa1pa uajeeloH u1e1o•uuoH sa n•ene? 639. Ko Hoxe pa ce cHa1pa uajeeloH u1e1o•uuoH sa n•ene?
Hajeela u1e1o•uua sa n•ene Hoxe pa ôype n•enap koju ue
nosuaje ocuoeua c1aua u npuuuune y n•enapc1ey. 8a ynosuaeaue
npaeuna sa pap y n•enuuaky uucy poeonuu caHo pasroeopu ca
ppyruH n•enapuHa, ueonxopuo je pa ce •u1a cneuujanusupaua
nu1epa1ypa ca kojoH ceaku n•enap 1peôa pa pacnonaxe y poHaloj
ôuônuo1euu u pa je uckopuc1u sa c1py•uo ycaepuaeaue.

640. Koje u1e1o•uue n•ena cy nosua1e us knace onuokpunaua? 640. Koje u1e1o•uue n•ena cy nosua1e us knace onuokpunaua? 640. Koje u1e1o•uue n•ena cy nosua1e us knace onuokpunaua? 640. Koje u1e1o•uue n•ena cy nosua1e us knace onuokpunaua?
Op onuokpunaua, u1e1o•uue sa n•ene cy Hpaeu,
c1puneuoeu, n•enuuu eyk u n•ene useupuuue koje kpapy Hep us
kouuuua (eupu nu1aue 642 -– 644).

641. Koju onuokpunuu cy ôesonacuu sa n•ene? 641. Koju onuokpunuu cy ôesonacuu sa n•ene? 641. Koju onuokpunuu cy ôesonacuu sa n•ene? 641. Koju onuokpunuu cy ôesonacuu sa n•ene?
Op onuokpunaua sa n•ene uucy u1e1uu: nojepuua•ue n•ene
u seHue n•ene. Oue uHajy eenuku sua•aj sa onpuueaue ôunaka.
Hoceôuo cy kopucue seHue n•ene (eupu nu1aue 654), koje uHajy
pyry cypnuuy u Hory pa uckopuc1e uek1ap koju
ce uanasu pyôoko y uee1uuH uek1apujaHa (koju
je uepoc1ynau sa n•ene) u sa1o ponpuuoce
uuxoeoH onpauueauy.

642. Kako n•enap 1peôa pa •yea n•ene op 642. Kako n•enap 1peôa pa •yea n•ene op 642. Kako n•enap 1peôa pa •yea n•ene op 642. Kako n•enap 1peôa pa •yea n•ene op
Hpaea? Hpaea? Hpaea? Hpaea?
Cpele ce euue op 100 epc1a Hpaea op
kojux ce cHa1pajy u1e1o•uuaHa upeeuu uyHcku,
oôu•au, Hpae ca ppee1a u poHalu (mapaou)
Hpae. Huxoeu Hpaeuuauu 1peôa pa ce
yuuu1aeajy kapa ce ualy ônusy n•enuuaka u pa
ce npepysuHajy Hepe pa 1u uucek1u ue ponapuy
Cn. 80
281
y kouuuuy. Jou kop pacnopepa ua n•enuuaky u npu Hou1upauy
noc1ona sa kouuuue 1peôa pa ce oôesôepu sau1u1a op Hpaea. V
1oH uuny nop uore noc1ona u naeunoua noc1aenajy ce cypoeu
uanyueuu ca yneH, uam1oH, paspeleuuH ka1pauoH, kapôonoH u
pp. Meppeeuue npep npeeosuuH cpepc1eoH uc1o ue 1peôa pa ce
ocnauajy pupek1uo ua seHny, sa1o u1o npeko uux Hpaeu Hory pa
yly y npeeosuo cpepc1eo (cn. 80).

643. L1a je nosua1o oc1puneuy? 643. L1a je nosua1o oc1puneuy? 643. L1a je nosua1o oc1puneuy? 643. L1a je nosua1o oc1puneuy?
C1puneu (Vespa crabro) je uajeela oca. Loc1uxe pyxuuy
35 HH. Hpaeu ruespo pyro 60 uH. u npe•uuka po 30 uH.koje
noc1aena nop kpoe ppeeuux rpaleeuua a •ec1o u y npasue
kouuuue. Xpauu napee ca uucek1uHa, ykny•yjylu u n•eny. Hpu
npernepy kouuuua jaena ce kao ppsak nonoe u noeu n•ene •ak u
y npucyc1ey n•enapa. E1o sau1o je ueonxopuo pa ce pyue ruespa
c1puneuoea a ouu pa ce noee 1e•uuH HaHuuHa - – cee1nuH nueoH
unu Hano sacnaleuuH cuple1oH. Cyp ca HaHueH ce npunpeHu ua
cnepelu ua•uu: kpos sa1eapa• cypa ce npoey•e uee•uua npe•uuka
12 -– 15 HH. ua pyôuuy op 11 uH. a pa uee•uua ue eupu us
sa1eapa•a. Te•uoc1 HaHua ce uanuea po 5 uH. eucuue. Louu kpaj
uee•uue 1peôa pa ôype uajHaue 6 uH.
usuap uueoa 1e•uoc1u. V HaHuy ue 1peôa
pa uHa Hepa, uelepuor cupyna unu 1aHuor
nuea. Lpyru ua•uu sa yuuu1aeaue
c1puneuoea je pa uH ce ruespo nocne
npaukoH uucek1uuupoH. Tapa le ceu pa
yruuy.

644. Kakey u1e1y n•enaHa uauocu 644. Kakey u1e1y n•enaHa uauocu 644. Kakey u1e1y n•enaHa uauocu 644. Kakey u1e1y n•enaHa uauocu
n•enuuu eyk? n•enuuu eyk? n•enuuu eyk? n•enuuu eyk?
H•enuuu eyk unu munau1 (PhiIantus
trianguIum) ce opuocu kao nopopuua
Pujyle oce. Xpauu ce uek1apoH us uee1oea,
anu ueryje napee uucek1uHa, uaj•eule
Cn. 81
282
n•enaHa. Xeuka koja poc1uxe pyxuuy 16 HH. uckona y cyeoj
seHnu pynny pyry euue op 0,5 H. •uju je kpaj npouupeu sa
nonaraue jaja u napeu. ßapee xpauu poue1uH n•enaHa koje npe
1ora napanusyje yôapaueH y rpypue raurnuje (uepeuu •eop). V
napanusoeauy n•eny nonoxu jaje us kora ce sa 5 -– 6 paua usnexe
napea. ßapea ce xpauu HekuH penoeuHa n•ene u 1o 3 -– 6 n•ena.
Hou1o nojepe 1y konu•uuy xpaue oua oôpasyje •aypy y eupy kanu,
koja je npu•epuleua ca 1aukoH uu1u sa sup pynne. Ueo npouec
paseoja koju no•uue nonaraueH jaja 1paje 10 -– 11 Heceuu. Xeuke
xuee 3 Heceua a Hyuku yruuy nocne onnoleua. H•enuuu eyk je
Huoro onacua u1e1o•uua sa n•ene, euue op ôuno koje n1uue. Ou
ceakopueeuo yuuu1aea uekonuko pece1uua n•ena (cn. 81).

645. Hauoce nu u1e1y n•enaHa seHue n•ene? 645. Hauoce nu u1e1y n•enaHa seHue n•ene? 645. Hauoce nu u1e1y n•enaHa seHue n•ene? 645. Hauoce nu u1e1y n•enaHa seHue n•ene?
V kouuuuu Hory pa ce cpe1uy ôau1eucka, noncka, us c1eua
u ppyre seHue n•ene. Oue ponase y kouuuuy pa ce uaxpaue
HepoH. H•ene ux oôu•uo yôujajy u pe1ko koja seHua n•ena ycne pa
ce uacuca Hepa. 8eHue n•ene ce ue cHa1pajy u1e1o•uuoH n•ena u
ue 1peôa pa ce yuuu1aeajy, sa1o u1o cy opnu•uu onpauuea•u
upeeue pe1enuue.

646. Kapa nayuu npu•uuaeajy u1e1y n•enaHa? 646. Kapa nayuu npu•uuaeajy u1e1y n•enaHa? 646. Kapa nayuu npu•uuaeajy u1e1y n•enaHa? 646. Kapa nayuu npu•uuaeajy u1e1y n•enaHa?
Hayuu Hory pa uauecy eenuky u1e1y n•enaHa caHo ua
Hec1uHa rpe cy ce uaHuoxunu y eenukoH ôpojy. Ouu noee n•ene
caHo cny•ajuo. V uc1paxueauy je y1epleuo pa nayk kpc1au
(Araneus diadematus) yxea1u sa 9 paua 67
n•ena u 1o oue koje cy caHe ynane y
nay•uuy. Oôu•uo nayuu yuuu1e ue euue
op 5 n•ena sa jepuy cepHuuy. Hneu noeu y
ckoky. Hayke u nay•uuy y n•enuuaky u
ônusy uera 1peôa yuuu1aea1u (cn. 82).Cn. 82
283
647. Hoc1oju nu akap (kpnen) koju pouocu kopuc1 n•enaHa? 647. Hoc1oju nu akap (kpnen) koju pouocu kopuc1 n•enaHa? 647. Hoc1oju nu akap (kpnen) koju pouocu kopuc1 n•enaHa? 647. Hoc1oju nu akap (kpnen) koju pouocu kopuc1 n•enaHa?
8a n•ene je kopuc1au akap CheuIeteus eruditus, koju ce
xpauu ppyruH epc1aHa akapa, ceuokocuuHa u ppyruH cu1uuH
uucek1uHa. Xp1ey xea1a ceojuH jakuH uoraHa (nepunannu) nocne
•era je npoôope u ucuca.V 1oky paua yuuu1u 4 po– 5 u1e1uux akapa
sa n•ene. Oea epc1a ce nosuaje no 1unu•uoj osuauu ua rnaeu y
oônuky eenukor cnoea M. Tpeôa pa ce sau1u1u op yuuu1aeaua.

648. Koje epc1e akapa cy onacue sa n•ene? 648. Koje epc1e akapa cy onacue sa n•ene? 648. Koje epc1e akapa cy onacue sa n•ene? 648. Koje epc1e akapa cy onacue sa n•ene?
Op akapa, sa n•ene cy onacuu: Acarapis woodi (eupu
nu1aue 735) koju je napasu1 y 1paxejaHa n•ene, PedicuIoides
ventricosus uanapa nerno, u ppyre epc1e koje napasu1upajy ua
noepuuuu 1ena n•ene.

649. Koje epc1e akapa ce xpaue noneuoH? 649. Koje epc1e akapa ce xpaue noneuoH? 649. Koje epc1e akapa ce xpaue noneuoH? 649. Koje epc1e akapa ce xpaue noneuoH?
Ca ôenau•eeuuaHa koje ce uanase y caly, noneuoH, xpauu
ce pee epc1e akapa 1se. poHalu akap (GIyciphadus domesticus) u
ôpauueuu akap (TirogIyphus farinae). Ouu usppxaeajy epno
eenuka koneôaua 1eHnepa1ype op - 12°C po 45°C. Hpu
1eHnepa1ypu op 5°C jou ce pasHuoxaeajy. Onapasu1upau noneu
uHa uenpuja1au cnapuukaeo ropku Hupuc koju paje cekpe1 u1o ra
ny•u akap. OcuH 1ora noneu ce ucnpna Hp1euH akapuHa, ucnanuH
pna•uuaHa us uuxoeux 1ena u ppyruH npopyk1uHa uuxoeor
xueneua. Hanapuy1o cale ca noneuoH ce noc1aena y jako
n•enuue ppyu1eo papu •uuleua unu (u1o je xurujeuckuje)
opc1pauyje ce us kouuuue.

650. L1a je nosua1o o akapy 650. L1a je nosua1o o akapy 650. L1a je nosua1o o akapy 650. L1a je nosua1o o akapy Varroa jacobsoni Varroa jacobsoni Varroa jacobsoni Varroa jacobsoni? ?? ?
Oey epc1y akapa (pop Varroa) o1kpuo je Jakoôcou ua oc1pey
Jaeu 1904. rop. pa napasu1upa ua uupujckoj n•enu Bel ropuue
1964. y1eppuo jy je Can•euko y HpuHopckuj oônac1u CCCP kao
napasu1a Hepouocue n•ene. Hs Asuje je npu 1paucnop1y Ha1uua
npeue1 y Eepony, rpe je npeu ny1 peruc1poeau 1967. rop. y
284
Byrapckoj opakne ce pacnpoc1pauuo y ppyre seHne. Paseoj oee
epc1e akapa npo1u•e y nerny (eupu nu1aue 735) (cn. 83).

651. L1a ce sua o nanupuoH naxuoH ukopnuouy? 651. L1a ce sua o nanupuoH naxuoH ukopnuouy? 651. L1a ce sua o nanupuoH naxuoH ukopnuouy? 651. L1a ce sua o nanupuoH naxuoH ukopnuouy?
Hanupuu naxuu ukopnuou (CheIifer canroides) •ec1o Hoxe
pa ce o1kpuje y kouuuuu. He uauocu u1e1y n•enaHa. Xpauu ce
akapuHa (kpnenuHa) koju cy napasu1u ua 1eny n•ena, uc1o u
napeaHa eockoeor Honua. HHa Hane o1poeue xnespe
noc1aeneue ua ropueH kpajy kneu1a. He 1peôa pa ce yuuu1aea.
Cn. 83
285
V jepuoj kouuuuu xueu oôu•uo 2 po 5 uupueupya koje je ue
uanyu1ajy.

652. L1a ce sua o n•enuuoj eauu? 652. L1a ce sua o n•enuuoj eauu? 652. L1a ce sua o n•enuuoj eauu? 652. L1a ce sua o n•enuuoj eauu?
H•enuua eau (BrauIa coeca)cnapa y knacy peokpunaua.
C1apo cxea1aue pa yonu1e ueHa o•u uuje 1a•uo. Oua uHa caHo
npoc1e o•u. Hocne napeua xeuka nonoxu jaja oeanuor oônuka y
nonysa1eopeue lenuje ca HepoH. Hs uux ce usnery napee pyre 0,8
HH. koje caHe nporpusy nponas y noknonuuHa lenuja. H•enap
Hoxe pa o1kpuje 1e nponase no ôenuH kou•ac1uH ueuuaHa.
Kacuuje napee npenase y ny1ky. Paseoj uH 1paje 21 pau. H•enuua
eau uuje napasu1 n•ene, anu ca ceojoH nokpe1nueouly je nnauu
u usasuea uecnokojc1eo Ha1uue. HHa nusajyle ycucaeajylu anapa1
ca ckpueeuuH HanuH jesukoH. Xpauu ce Hne•oH npe ceera ouuH ca
kojuH n•ene xpaue Ha1uuy, kao u ca xpaunueoH kauoH oppeleuoH
sa ucxpauy n•enuuux napeu. (cn. 84) A u B eapoa, B n•enuua eau.

Cn. 84
286
653. Konuko n•enuuux eauu Hoxe uc1oepeHeuo pa ce 653. Konuko n•enuuux eauu Hoxe uc1oepeHeuo pa ce 653. Konuko n•enuuux eauu Hoxe uc1oepeHeuo pa ce 653. Konuko n•enuuux eauu Hoxe uc1oepeHeuo pa ce uacenu ua uacenu ua uacenu ua uacenu ua
1eny n•ene papunuue unu ua Ha1uuu? 1eny n•ene papunuue unu ua Ha1uuu? 1eny n•ene papunuue unu ua Ha1uuu? 1eny n•ene papunuue unu ua Ha1uuu?
Uec1o ua 1eny jepue n•ene papunuue Hoxe pa ce uale 30 -
50 n•enuuux eauu. Jou eelu ôpoj Hoxe pa ce uacenu ua 1eno
Ha1uue u pa je ysueHupaea, sa1o u1o pacnopeleue ua uoj nako
poôujy Hne•. 8aôenexeu je cny•aj kapa cy ua 1eny Ha1uue ualeue
187 eauu.

654. V koH cny•ajy n•enuua eau ue uanasu noropuy cpepuuy sa 654. V koH cny•ajy n•enuua eau ue uanasu noropuy cpepuuy sa 654. V koH cny•ajy n•enuua eau ue uanasu noropuy cpepuuy sa 654. V koH cny•ajy n•enuua eau ue uanasu noropuy cpepuuy sa
ceoj paseoj? ceoj paseoj? ceoj paseoj? ceoj paseoj?
H•enuue eauu koje cy ôune npeue1e ca n•enaHa y CAL
yruuyne cy opHax •uH cy poune y kou1ak1 ca HecuuH n•enaHa.
Hc1o ce peuaeano u kop npeuoueua n•ena us CAL y Eepony.
Lauac je npeuoueue n•ena us Eepone y CAL u oôpa1uo c1poro
saôpaueuo.

655. Kakee npeeeu1ueue Hepe 1peôa npuHeuu1u y ôopôu ca 655. Kakee npeeeu1ueue Hepe 1peôa npuHeuu1u y ôopôu ca 655. Kakee npeeeu1ueue Hepe 1peôa npuHeuu1u y ôopôu ca 655. Kakee npeeeu1ueue Hepe 1peôa npuHeuu1u y ôopôu ca
n•enuuoH eauu? n•enuuoH eauu? n•enuuoH eauu? n•enuuoH eauu?
8a ycneuuy ôopôy npo1ue n•enuue eauu ueonxopuo je pa ce
y nponele cale o1eopu u pa ce oueHorylu paseoj napeu eauu, koje
ce paseyjajy nop noknonuuHa lenuja ca HepoH.

656. Kako ce eopu ôopôa npo1ue n•enuue eauu? 656. Kako ce eopu ôopôa npo1ue n•enuue eauu? 656. Kako ce eopu ôopôa npo1ue n•enuue eauu? 656. Kako ce eopu ôopôa npo1ue n•enuue eauu?
Oppacne uupueupye Hory pa ce yuuu1aeajy Hexauu•ku,
noHoly ppeue1a uuôuue no1onneuor y ryc1 Hep ua koje ce eau
sanenu. To Hely1uH sax1eea Huoro epeHeua. Emukacuo je
puHneue uenor n•enuuer ppyu1ea pyeauckuH puHoH unu
oproeapajyluH xeHujckuH cpepc1euHa (unp. uam1anuu, kaHmop,
1uHon, meuo1ujasuu). Hpe puHneua ueonxopuo je pa ce ua puo
kouuuue noc1aeu nuc1 nanupa ua kuju le nac1u napanusoeaue
eauu. Hocne 1ora oue ce cnane sajepuo ca xap1ujoH. 8a jepau pau
(u uol) je poeonuo 3 -– 5 rp. kaHmopa unu 10 - – 20 rp. 1uHona.
Vnujala xap1uja unu npaHeu ea1e ce uaenaxu 1uHonoH u oc1aeu y
kouuuuy po ucnapaeaua.
287

657. L1a je nosua1o o eockoeoH Honuy? 657. L1a je nosua1o o eockoeoH Honuy? 657. L1a je nosua1o o eockoeoH Honuy? 657. L1a je nosua1o o eockoeoH Honuy?
Benuku eockoe Honau (GaIIeria meIIoneIIa) je uajnosua1uja
u1e1o•uua kop n•ena. Xeuka nonoxu ua cale caceuH cu1ua
xylkac1a jaja koja nu•e ua spuua rpusa. Hocne 5 paua us jaja ce
usnery napee (ryceuuue) koje poc1uruy pyxuuy oko 3 uH. po c1aua
ny1ke. Oue cy npoxppnuee u xpaue ce n•enuuuH eockoH, uajnpe
ca c1apuH caleH y koHe uHa noneua. V c1apujyHy napee
(ryceuuue) nokoneue op jepue ryceuuue Hoxe pa yuuu1u (nojepe)
0,5 kr. cala op kojux oc1ajy caHo penoeu cala ynpnauu upuuH
uunuuppu•uuH usny•eeuuaHa. ßy1ke cy pacnopeleue jepua po
ppyre y ôenuH •aypaHa y kojuHa ce npeoôpaxaeajy y oppacnor
uucek1a. Hsnexeu us •aype, nen1up ue ysuHa xpauy u nocne
kpa1kor epeHeua ce onnopu. Hocne nonaraua jaja xueu caHo ua
pa•yu pesepeu xpaue y 1eny. Oôu•uo sa 10 paua yruue. Myxjak
xueu uekonuko paua pyxe op xeuke u ou je cu1au. OcuH eenukor
eockoeor Honua eenuky u1e1y uauocu u Hanu eockoe Honau
(Achroea griseIIa) koju je epno cu1au. Xueu oôu•uo ua jyxuoj
c1pauu ca1a. ßapee (ryceuuue) cy epno xueaxue u kop ypapaua
uekonuko ny1a pykoH no paHy ôpso uanyu1ajy cale (cn. 85).

Cn. 85
288
658. Kakea je noc1ojauoc1 eockoeor Honua npu pasnu•u1uH 658. Kakea je noc1ojauoc1 eockoeor Honua npu pasnu•u1uH 658. Kakea je noc1ojauoc1 eockoeor Honua npu pasnu•u1uH 658. Kakea je noc1ojauoc1 eockoeor Honua npu pasnu•u1uH
1eHnepa1ypaHa? 1eHnepa1ypaHa? 1eHnepa1ypaHa? 1eHnepa1ypaHa?
Paseoj eockoeor Honua saeucu ue caHo op xpaue eel u op
1eHnepa1ype okonuue. Pesyn1a1u npoeepeuux ucnu1ueaua cy
nokasanu pa npu uajnoeonuujoj 1eHnepa1ypu op 30 po 32°C nyuu
uuknyc paseoja 1paje 47 paua (jaje spu 8 paua, napea 30, ny1ka 9
paua). Kop 20°C npouec ce npopyxyje (ycnopaea), a kop
1eHnepa1ype op 10°C u uuxe npec1aje no1nyuo. V kouuuuu
npesuHe caHo napee (nouekap u ny1ke), koje ce uanase y
yko•euoH c1auy. Hpu 1eHnepa1ypu op 0°C u uuxoj u kop 40°C u
euue, eockoe Honau yruue y ceuH c1apujuHa paseoja.

659. Ho •eHy ce pacnosuaje xeuka op Hyxjaka eockoeor Honua? 659. Ho •eHy ce pacnosuaje xeuka op Hyxjaka eockoeor Honua? 659. Ho •eHy ce pacnosuaje xeuka op Hyxjaka eockoeor Honua? 659. Ho •eHy ce pacnosuaje xeuka op Hyxjaka eockoeor Honua?
Xeuka nen1upa je ca eenukuH au1euaHa, eenukor 1ena u
Hupua je. Oôu•uo Hupyje ca ckynneuuH kpunuHa u uHa nokpe1uy
Ha1epuuy.

660. Ho •eHy ce nosuaje pa nu y caly uHa eockoeor Honua? 660. Ho •eHy ce nosuaje pa nu y caly uHa eockoeor Honua? 660. Ho •eHy ce nosuaje pa nu y caly uHa eockoeor Honua? 660. Ho •eHy ce nosuaje pa nu y caly uHa eockoeor Honua?
OpHax nocne usneraua napee (ryceuuue) cy Huoro
npoxppnuee u paseujajy ce ôpso 1ako pa Hoxe pa ce pecu pa ux y
no•e1uoH c1apujyHy n•enap u ue sanasu. 8uauu pa ux uHa y caly
cy upue usny•eeuue koje ce sanaxajy y lenujaHa.

661. L1a je nosua1o o ôuonoukoj ôopôu ca eockoeuH HonueH? 661. L1a je nosua1o o ôuonoukoj ôopôu ca eockoeuH HonueH? 661. L1a je nosua1o o ôuonoukoj ôopôu ca eockoeuH HonueH? 661. L1a je nosua1o o ôuonoukoj ôopôu ca eockoeuH HonueH?
Hay•uuuu us pasuux seHana pape ua c1eapauy ôuonoukux
He1opa sa ôopôy npo1ue eockoeor Honua. V mpauuyckoH
•aconucy ″AnnaIes de I abeiIIe″ je oôjaeneuo caonu1eue sa
kopuuleue HukpooprauusaHa BaciIIus thuringiensis sa sau1u1y
op eockoeor Honua. Oeaj ôauun uuje u1e1au sa n•ene uu y jepuoH
c1apujyHy uuxoeor paseoja. Papu 1ora pauac ce npoeope onu1u
sa Heuaue ca eockoH, oppeleuuH sa npouseopuy ca1uux ocuoea,
cnopa noHeuy1or ôauuna. ßapee eockoeor Honua yruuy opHax
nocne kou1ak1a ca 1akeuH eockoH (ak1ueuo pejc1eo Hy 1paje 6
Heceuu). Heonxopuo je caHo pa ce y1eppu pa nu cy pacxopu
289
noeesauu ca oôpapoH eocka ca cnopaHa ôauuna peu1aôunuu.
Bpue ce u ycneuuu ornepu sa kopuuleue jepuolenujckux
napasu1a y ôopôu npo1ue napeu eockoeor Honua.

662. Kakeu npenapa1u ce kopuc1e y ôopôu npo1ue eockoeor 662. Kakeu npenapa1u ce kopuc1e y ôopôu npo1ue eockoeor 662. Kakeu npenapa1u ce kopuc1e y ôopôu npo1ue eockoeor 662. Kakeu npenapa1u ce kopuc1e y ôopôu npo1ue eockoeor
Honua? Honua? Honua? Honua?
H•enuue cale ce oôpalyje ca cyHnopokcupoH koju ce poôuja
kop caropeeaua cyHnopuux 1paka. Oeaj ua•uu uHa Huoro
uepoc1a1aka: cale 1peôa pa ce puHu pea ny1a y uu1epeany 10 - –14
paua, op sananeuor cyHnopa Hoxe pa uac1aue noxap, pesepee
noneua noc1ajy ueyno1peônuee sa kopuuleue nocne puHneua.
Oôpapa cala ca 1exuu•koH cuple1uoH kucenuuoH uc1o je onacua,
sa1o u1o je kucenuua o1poeua u nokasyje u1e1uo pejc1eo ua koxy
a noceôuo ua o•u. Ha kpajy sa •yeaue cala •ak u ouor koje
cappxu Hep u noneu, kopuc1uo ce xeHujcku npenapa1 uuee1.
Hpopaje ce y ôo•uuaHa koje cappxe 10 1aône1a. Ha•uu npuHeue
npenapa1a je uanucau ua nakoeauy. Hocne pesuumekuuje cala ua
onucauu ua•uu ouo 1peôa pa ce npoee1pu npe c1aenaua y
kouuuuy.

663. Hauocu nu u1e1y n•enaHa nen1up Hp1ea•ka rnaea? 663. Hauocu nu u1e1y n•enaHa nen1up Hp1ea•ka rnaea? 663. Hauocu nu u1e1y n•enaHa nen1up Hp1ea•ka rnaea? 663. Hauocu nu u1e1y n•enaHa nen1up Hp1ea•ka rnaea?
ßen1up Hp1ea•ka rnaea (Acherontia atropos) je kpynau
uoluu nen1up ca upuuH kpunuHa u uapoH ua rpypuHa koja nu•u ua
nypcky noôauy. Moxe pa ce o1kpuje uaj•eule ua none1anuu unu
ne1y kouuuue, ako uH je ôpoj ônusy n•enuuaka eenuku. ße1u
yee•e u Hupuc Hepa ra npuena•u. LyHuu ne1 u 1penepeue kpuna
pasppaxyje n•ene u oue ra uanapajy. Ako Hy ce pa Horyluoc1 pa
yle y kouuuuy, no•uue pa cuca Hep us lenuja. Jepau nen1up
Hoxe opjepuoH pa ucuca oko 2uH. kyôua Hepa. Oôu•uo, Hely1uH,
n•ene ra uanapajy u yôujajy, nocne •era usuoce Heke penoee 1ena
eau kouuuue a ckene1 HyHumuuupajy npononucoH. L1e1a kojy 1a
epc1a nen1upa uauocu n•enaHa je uesua1ua, a kop kouuuua ca
uoeoH kouc1pykuujoH, ua uera ue Hopa pa ce oôpala naxua.

290
664. L1a je nosua1o o yxonaxu u u1e1u op ue? 664. L1a je nosua1o o yxonaxu u u1e1u op ue? 664. L1a je nosua1o o yxonaxu u u1e1u op ue? 664. L1a je nosua1o o yxonaxu u u1e1u op ue?
Xeuka yxonaxe (u1unanke) nonoxu oôu•uo pea ny1a
ropuuue op 20 po 80 ônepoxy1ux jaja ua ckpueeuoH Hec1y. V
1pajauy 3 po 8 uepena (saeucuo op 1eHnepa1ype) us uux ce
usnery cuee uupueupye, koje y uenuuu nu•e oppacnuHa, anu
HakcukyH paseoja poc1uxy sa 4 -– 5 Heceuu. Oppacne yxonaxe ce
cakynnajy y eenuke rpyne. Lyxuua xueo1a uH je 8 -– 10
Heceuu.Oue cy uoluu uucek1u u sa1o 1paxe xpauy uoly. Jepy cee.
Xpaue ce npeeuc1eeuo ôunuoH xpauoH anu kapa cy y Horyluoc1u
uanapajy cu1ue uucek1e. V kouuuuaHa jepy Hep, noneu, opraucke
o1na1ke, yruuyne n•ene u •ak uanapajy n•ene koje cy oc1ane ôes
xaoke. Hsny•eeuuaHa (usHe1oH) sanpnajy kouuuuy u npenaselu
us jepue kouuuue y ppyry Hory pa ôypy npeuocuuuu uumekuuje.
E1o sau1o yxonaxe 1peôa pa ce yuuu1aeajy.

665. Koju cy ua•uuu sa yuuu1aeaue yxonaxa? 665. Koju cy ua•uuu sa yuuu1aeaue yxonaxa? 665. Koju cy ua•uuu sa yuuu1aeaue yxonaxa? 665. Koju cy ua•uuu sa yuuu1aeaue yxonaxa?
Vxonaxe ce yuuu1aeajy Hexauu•kuH knonkaHa y koje
ynapajy uoly kapa 1paxe xpauy. Kao knonke Hory pa ce uckopuc1e
usryxeaue kpne y koje cy noc1aeneuu HaHuu op uapesauux
nnopoea eola, pene upp. Hsjy1pa ce yxonaxe uc1pecy us kpna y
epyly eopy rpe yruuy. HpeHa cee1ckuH cneuujanuc1uHa
uajemukacuuje cppec1eo sa ôopôy npo1ue oeux u1e1o•uua sa
n•ene je uuukoe mocma1 (o1poe sa Huueee). CHeua ce npunpeHa
ua cnepelu ua•uu: y cyp ca nueuu•uuH unu kykypysuuH ôpauuoH
cuna ce 2 kauu•uue uelepa y npaxy. Hocne 1ora ce poôpo
npoHeua u popa ce eopa pa ce poôuje pe1ka nennuea kaua y kojy
ce popa Hana konu•uua uuukoeor mocma1a pa kaua poôuje
cuekac1y uujaucy. 8a 25 n•enuuux ppyu1aea poeonuo je pa ce
npunpeHu 1 kr. cHeue koja ce uauocu •e1koH no uenoj nepumepuju
pouer pena kouuuue u no kpoey. CHeua, HaHau, koja uuje u1e1ua
sa n•ene, ocyuu ce ua kouuuuu u sappxaea o1poeuo pejc1eo y
1pajauy op 1 ropuue. 8uHu uaue1u cnoj onapa ua seHny u oupa op
o1poea yruuaeajy Huueeu.

291
666. L1a je nosua1o o ceuojepy? 666. L1a je nosua1o o ceuojepy? 666. L1a je nosua1o o ceuojepy? 666. L1a je nosua1o o ceuojepy?
Ceuojepu (Psocoptera) cy cu1uu uucek1u ca 1aukuH HekuH
1enoH. Cpely ce y cknapuu1uHa xpaunueux npouseopa a uc1o u y
Hec1uHa rpe je 1aHuo, 1onno u enaxuo. Jepuo op
1ux je u kouuuua y kojoj npu npernepy Hoxe pa ce
uale oko 150 –- 200 ceuojepa.L1e1a uaue1a op uux
je uukakea. Xeuke nonaxy jaja ua roHunuuaHa jaja
eockoeor Honua koje kacuuje napee ceuojepa
nojepy. 8ôor 1ora ce ceuojep cHa1pa sa
uenpuja1ena eockoeor Honua u sua•u sa
kopucuor c1auoeuuka kouuuue (cn. 86).

667. L1a ce sua o rpôaeoj Hyxu? 667. L1a ce sua o rpôaeoj Hyxu? 667. L1a ce sua o rpôaeoj Hyxu? 667. L1a ce sua o rpôaeoj Hyxu?
Fpôaea Hyxa (Phora incrassata ) je Hana Hyxa us knace
peokpunux uuceka1a, •uje napee napasu1upajy ua napeu n•ene.
ßapea rpôaee Hyxe noc1aena cu1uo nerno y rnaey n•enuue
napee. Pesyn1a1 1ora je pa ce oua saep1u rnaeoH ua pone, npeHa
puy lenuje u jako n•enuue ppyu1eo je noknonu y lenuju y 1oH
nonoxajy. Hocne 3 –- 4 paua napea rpôaee Huxe uanyu1a ceor
poHaluua u y cnepeleH c1apujyHy paseoja oc1aje ua puy kouuuue.
Ueo uuknyc paseoja 1or napasu1ckor uucek1a, koju sano•uue
nonaraueH jaja 1paje 12 paua. Hanapuy1e n•enuue napee cnaôe u
yruuy, sa1o u1o ue Hory pa ce okpeuy y uopHanau nonoxaj. Ha
noknonuy lenuje nojaenyje ce Hanu o1eop kao kop ppyrux
sapasuux ôonec1u nerna.

668. L1a je nosua1o o rpaônueuH HyxaHa 668. L1a je nosua1o o rpaônueuH HyxaHa 668. L1a je nosua1o o rpaônueuH HyxaHa 668. L1a je nosua1o o rpaônueuH HyxaHa Dasypodon teutonus Dasypodon teutonus Dasypodon teutonus Dasypodon teutonus u u u u
Laphri Laphri Laphri Laphri fIavaa fIavaa fIavaa fIavaa? ?? ?
Oeu uucek1u cy uupoko pacnpoc1paueuu u ueonxopuo je pa
ux n•enap nosuaje. ßapee uH xuee uaj•eule ua rpauaHa ppeela.
V•aype ce y nnu1kuH uynnuuaHa kope koje uspyôe caHe. ße1e
ôpso u xea1ajy n•ene y ne1y. Hs ycuor anapa1a uH ce ny•u cekpe1,
koju penyje ua xp1ey kao uepeuonapanu1u•ku o1poe. 8ôor 1ora
Cn. 86
292
Hory pa xea1ajy xuee uucek1e u kpynue kao ôyHôapu. Jepuuu
ua•uu uuxoeor yuuu1aeaua je xea1aue HpexaHa sa uucek1e.

669. Hauoce nu u1e1y c1ouore n•enaHa? 669. Hauoce nu u1e1y c1ouore n•enaHa? 669. Hauoce nu u1e1y c1ouore n•enaHa? 669. Hauoce nu u1e1y c1ouore n•enaHa?
C1ouore Hory pa ce ualy ua enaxuoH puy unu y 1pynuH
nyko1uuaHa c1apux kouuuua. He uauoce u1e1y n•enaHa u uucy
onacue sa n•enapa, anu je caHo uuxoeo npucyc1eo y kouuuuu
uenpuja1uo. Bopôa npo1ue uux 1paxu pa ce ppxu •uc1ola u pa ce
ue poseonu oôpasoeaue enare y kouuuuu.

670. L1a je nosua1o o uucek1uHa us nopopuue yjepajylux Hpaea? 670. L1a je nosua1o o uucek1uHa us nopopuue yjepajylux Hpaea? 670. L1a je nosua1o o uucek1uHa us nopopuue yjepajylux Hpaea? 670. L1a je nosua1o o uucek1uHa us nopopuue yjepajylux Hpaea?
Mpaeu koju yjepajy (nosua1u jou kao n•enuuu Hpaeu) nu•e
ua Hpaee anu cy eenuku. HeHajy pau•naueue au1eue a kop xeuku
ueHa npoc1ux o•ujy u kpuna. Oppacnu uucek1u opajy cneuumu•au
seyk, eucokor 1oua cnu•uo euonuuu. V nponele yjepajylu Hpaeu
ynase y kouuuuy, npu •eHy n•ene nokyuaeajy pa ux yuuu1e, anu
xaokoH ue Hory pa uH npoôujy 1epp xu1uucku oHo1a• ua 1eny. V
1oHe Hpaeu yôujajy n•ene, yôapajylu ux, nocne •era poly po nerna
u nonoxe jaja nop noknonue lenuja. Kapa ce usnery napee,
uanapajy n•enuue napee, npopupy uH y 1eno u xpaue ce uuHa. Op
ny1ke yjepajyler Hpaea usnexe ce xeuka, koja nocne onnoleua ca
HyxjakoH, nonoxu jaja ua n•enuue nerno. Oppacne xeuke ce
xpaue HepoH u uanapajylu Hnape n•ene, yuuu1aeajy ux y 1pajauy
7 -– 20 Huu. pa ôu ucucane nocne 1ora cekpe1 us xppenue xnespe.
Kpuna1u Hyxjak nocne napeua uanyu1a kouuuuy u xpauu ce
uek1apoH u noneuoH. Lyxuua xeuke op epc1e MutiIIa europea je
10 –- 26 HH. a op epc1e MutiIIa marginata 10 –- 16 HH. Vjepajylu
Hpaeu yuuu1aeajy y kouuuuu op 19 –- 30 Hnapux n•ena, a ocuH
1ora uapyuaeajy xueo1uy ak1ueuoc1 Ha1uue, u kao pesyn1a1 1ora
oua no•uue uepaeuoHepuo pa nonaxe jaja. La ce ue ôu oeu
uucek1u uaunu y kouuuuu, ueonxopuo je pa ce nop uore noc1ona
noc1aee cypoeu ca uam1oH unu yneH a oko uux pa ce uacne
neneo.

293
671. La nu cy onacuu oôapu sa n•ene? 671. La nu cy onacuu oôapu sa n•ene? 671. La nu cy onacuu oôapu sa n•ene? 671. La nu cy onacuu oôapu sa n•ene?
HHa uekonuko pece1uua epc1a oôapa, anu ca c1auoeuu1a
n•enapc1ea sacnyxyje naxuy epc1a Tabanus bovinus. Loc1uxe
pyxuuy 16 –- 20 HH. Kpuna cy Hy npospa•ua ôes xunuua. Xpauu ce
kpeny ku•Heuaka, uek1apoH u HepnukoH. Hanapa n•ene y ne1y
u uocu ux ucnop 1ena pa ôu uH ucucao cappxaj Hepuor Hexypa. 8a
pau ynoeu 5 -– 10 usne1uuua. Oôapu ce noee HpexuuoH sa uucek1e
u 1peôa pa ce yuuu1aeajy kapa ce nojaee ua supoeuHa kouuuua.

672. Hauocu nu u1e1y n•enaHa eopeuu kouuu? 672. Hauocu nu u1e1y n•enaHa eopeuu kouuu? 672. Hauocu nu u1e1y n•enaHa eopeuu kouuu? 672. Hauocu nu u1e1y n•enaHa eopeuu kouuu?
Bopeuu kouuu je jepau op uajôonux ne1a•a Hely
uucek1uHa. Ou je 1unu•au rpaônueau ca Huoro poôpo paseujeuuH
yrpusajyluH ycuuH anapa1oH. Xpauu ce npeeuc1eeuo HyxaHa,
koHapuuHa, eopeuuH uee1oH a nouekap u n•enaHa. 8a1o u1o je
kopuc1au uucek1 ue 1peôa pa ce yuuu1aea u pa ce cHa1pa
u1e1o•uuoH sa n•ene.

673. L1a je nosua1o o napasu1uoj Hyxu? 673. L1a je nosua1o o napasu1uoj Hyxu? 673. L1a je nosua1o o napasu1uoj Hyxu? 673. L1a je nosua1o o napasu1uoj Hyxu?
Hapasu1ua Hyxa cnapa y nopopuuy
jexeeku (Tachinidac). Taj uuceka1 je cnu•au
poHaloj Hyxu, anu ca jako uspaxe
uoH cueoH po upuoH ôojoH pna•uua koje
nokpueajy 1eno. OcuH 1ora usHely cnoxeuux
(mace1uux) o•ujy uHa jako uspaxeuo ôeno
none. Hajpacnpoc1paueuuja epc1a
Senotainija tricuspis je xueopalajyla u y
ne1y npunenu ua rpypu n•ene op 240 -– 620
Hanux napeu koje nporpusajy rpypue unu
1pôyuue Hyckyne u napasu1upajy y uuHa.
Paseoj napee 1paje 8 –- 10 paua. Hocne 1ora
n•ena yruue a napea Hyxe npenasu y ny1ky ua
seHnu. Hocne 15 paua usnexe ce oppacnu
uuceka1 (uHaro). Hpu uu1eusueuoH
pasHuoxaeauy napasu1ue Hyxe Hory pa
Cn. 87
294
uauecy eenuky u1e1y n•enaHa usne1uuuaHa. Hou1o eonu pa
cnele ua ôeno oôojeue noepuuue noropuo je pa ce noeu y ôenuH
cypoeuHa uanyueuuH eopoH y kojoj yruuy. (Cn. 87) napasu1ua Hyxa
u ueua rnaea.

6 66 674. L1a ce sua o ôyHôapuHa 1pka•uHa? 74. L1a ce sua o ôyHôapuHa 1pka•uHa? 74. L1a ce sua o ôyHôapuHa 1pka•uHa? 74. L1a ce sua o ôyHôapuHa 1pka•uHa?
ByHôapu 1pka•u cy eenuku 1aHuo oôojeuu ôyHôapu koju ce
xpaue uucek1uHa. ßoee nneu yee•e, nouekap xea1ajy u n•ene.
Bpc1a (Carabus uronitens) je pyxuue 20 -– 27 HH. ca nenuH
sna1ac1o seneuuH enu1puHa (uapkpunuHa, •epc1uH kpunuHa).
Fyceuu•ap (CaIosoma sycophanta)je pyr 25 -– 30 HH. u enu1pu Hy
npenase ueuue. ByHôapu 1pka•u cy Huoro kopucuu kako sa none
1ako u sa uyHe, sa1o u1o yuuu1aeajy eenuku ôpoj u1e1uux
uuceka1a, a u1e1a op uux y opuocy ua n•ene je ôesua•ajua.

675. L1a 675. L1a 675. L1a 675. L1a je nosua1o o oôu•uoj sna1uuu? je nosua1o o oôu•uoj sna1uuu? je nosua1o o oôu•uoj sna1uuu? je nosua1o o oôu•uoj sna1uuu?
Oôu•ua sna1uua (Carabus aurata) je epc1a ôyHôapa ca
nenuH He1anuo seneuuH enu1puHa. V kouuuuy ponele cny•ajuo,
npuey•eua HupucoH Hepa. 8a1o u1o ua cuny ynasu y ynuue
kouuuue, ycny1 paspyuu noknonue lenuja ca HepoH u sa1eopeuuH
nernoH. Pasppaxeue n•ene je yôopy u •ec1o y kouuuuu Hory pa ce
ualy 1ena yruuyne sna1uue, npunenneua sa cale. Oea epc1a
ôyHôapa ue uauocu u1e1y n•enaHa u sa1o uuje ueonxopuo pa ce
npepysuHajy Hepe sau1u1e op uera.

676. L1a je nosua1o o kopojepy? 676. L1a je nosua1o o kopojepy? 676. L1a je nosua1o o kopojepy? 676. L1a je nosua1o o kopojepy?
Kopojep je cu1au xy1okameu po cueokameu ôyHôap pyxuue
1 –- 4 HH. u kou•ac1uH au1euaHa. Ho enu1puHa (uapkpunuHa) uHa
npopyxeue 1a•kac1e nuuuje. 8ua•aj sa n•enapc1eo uHa epc1a
Ptinus fur u Ptinus raptor , koju cy 1unu•uu c1auoeuuuu npnaeux
kouuuua. Hoepelyjy cale ca noneuoH, c1apo cale, a uc1o u cnaHy,
1ekc1unuy usonauujy u ppeo kouuuue. Oôunuy xpauy uanasu y
oprauckuH o1nauuHa ua puy kouuuue. ßapee cy Hy cnu•ue
napeaHa Hajckor ôyHôapa, anu cy cu1uuje. Loc1uxy pyxuuy 5 HH.
295
8a sau1u1y n•ena 1peôa pa ce oppxaea •uc1ola kouuuue u
cknapuu1a.

677. Kakey u1e1y uauocu oôu•uu koxojep n•enaHa u kako 1peôa 677. Kakey u1e1y uauocu oôu•uu koxojep n•enaHa u kako 1peôa 677. Kakey u1e1y uauocu oôu•uu koxojep n•enaHa u kako 1peôa 677. Kakey u1e1y uauocu oôu•uu koxojep n•enaHa u kako 1peôa
pa ce eopu ôopôa c uuH? pa ce eopu ôopôa c uuH? pa ce eopu ôopôa c uuH? pa ce eopu ôopôa c uuH?
Oôu•uu koxojep (Dermestes Iardarius) je 1aHuo kameu
ôyHôap pyxuue 7 - – 9 HH. ßapee u oppacnu uucek1u cy •ec1u
c1auoeuuuu kouuuue, n•enuuaka u Hec1a rpe uHa pesepeu xpaue
sa n•ene. Ou1elyje cale ca noneuoH a uc1o u c1apo npasuo cale.
Xpauu ce yruuynuH n•enaHa u ocyueuuH kouynuuaHa napeu.
Koxojep je onacau npeuocuuk ôonec1u nerna, sa1o u1o cy y
ueroeuH usny•eeuuaHa y1epleue xueo1uo cnocoôue cnope
ôak1epuje BaciIIus Iarvae usasuea•a aHepu•ke 1pynexu. Cpele
ce y uanyu1euuH cknapuu1uHa, y cnaôuH n•enuuuH ppyu1euHa u
y o1nauuHa sanpnauux kouuuua. Kop jakor pasHuoxaeaua
ou1elyje ppeo paHoea a uc1o u supoee kouuuue y kojuHa
uspyônyje pyre xopuuke. Koxojep ce yuuu1aea puHneueH
cyHnopoH (sananu ce cyHnopua 1paka y npoc1opy rpe cy ce
nojaeunu).

678. Kakey u1e1y uauocu n•enaHa ôyHôap upua Hajka? 678. Kakey u1e1y uauocu n•enaHa ôyHôap upua Hajka? 678. Kakey u1e1y uauocu n•enaHa ôyHôap upua Hajka? 678. Kakey u1e1y uauocu n•enaHa ôyHôap upua Hajka?
ßapee ôyHôapa upua Hajka (MeIoe proscarabaeus) cy
uaseaue 1puyurynuuu sôor 1pu uok1ula koje uHajy ua uoraHa. Oue
usnase us seHne u ka•e ce ua uee1oee ôunaka rpe o•ekyjy
uucek1e koju cnely. 8aka•e ce ua 1eno n•ene u oc1ajy 1aHo po
ueuor noepa1ka y kouuuuy. V kouuuuu Hepouocue n•ene, rpe ce
oppxaea c1poru pep y ueroeauy nerna, 1puyurynuuu 1or ôyHôapa
ue Hory pa ce paseujajy uopHanuo. Hyxuo je pa ce oppxaea
•uc1ola y kouuuuu u oko ue. Vruuyne n•ene u oue koje ue Hory pa
ne1e 1peôa pa ce cnane. Hajonacuuja je epc1a MeIoe variegatus
•uje napee cy uc1uucku napasu1u ua n•enu. Oue ce ″yko1ee″ ua
1akae ua•uu pa je 1euko napey o1ka•u1u •ak u ca nuuue1oH. Ha
jepuoj n•enu Hoxe pa ux ôype 65 (no Hejtmaneku), 230 (no
296
Kirkaru), 324 -– 413 (no Kresaku). Hanapuy1e n•ene yruuy y
rp•eeuHa.

679. 8au1o pe1nul ôyuu sup kouuuue? 679. 8au1o pe1nul ôyuu sup kouuuue? 679. 8au1o pe1nul ôyuu sup kouuuue? 679. 8au1o pe1nul ôyuu sup kouuuue?
Kapa ue uale poeonuo xpaue y uyHu, pe1nul no•ue pa
1paxu ppyre useope u 1ako ce npuônuxu kouuuuaHa. VpapoH
knyuoH y sup kouuuue usHaHnyje n•ene ua none1anky u jepe ux.
V 1akeuH (nojepuua•uuH) cny•ajeeuHa pe1nul Hoxe pa npu•uuu
eenuky u1e1y. 8a •yeaue n•enuuaka npep ceaky kouuuuy ce
oka•u nuc1 anyHuuujyHcke monuje unu ce kouuuue oôaeujajy
xu•auoH HpexoH ca okuuHa 2 x 2 uH.

680. Hauoce nu u1e1y nac1aeuue n•enaHa? 680. Hauoce nu u1e1y nac1aeuue n•enaHa? 680. Hauoce nu u1e1y nac1aeuue n•enaHa? 680. Hauoce nu u1e1y nac1aeuue n•enaHa?
ßac1aeuue xea1ajy oôu•uo caHo 1py1oee. 8a Hnapy n1uuy
yôop n•ene sua•u cHp1. E1o sau1o ue 1peôa pa ce cHa1pa pa je
nac1aeuua u1e1o•uua sa n•enuuak u kapa nocne pucekuuje y
ueuoH c1oHaky ôypy o1kpueeuu penoeu 1ena n•ena koje je
npory1ana cny•ajuo unu kop uec1auuue ppyre xpaue.

681. Kapa n•ene Hory pa noc1auy oôunua xpaua sa ceuuue? 681. Kapa n•ene Hory pa noc1auy oôunua xpaua sa ceuuue? 681. Kapa n•ene Hory pa noc1auy oôunua xpaua sa ceuuue? 681. Kapa n•ene Hory pa noc1auy oôunua xpaua sa ceuuue?
V nponele kop jakor paseoja nerna n•enuue knyôe ce uupu,
a kop ôpsor saxnaleua nouoeo ce ckynna, npu •eHy sôor
uepoeonuor sarpeeaua nerno ua nepumepuju yruue. Kapa epeHe
o1onnu, n•ene usuoce yruuyno nerno useau kouuuue u 1apa ouo
noc1aje oôunua xpaua sa ceuuue, •ak u kapa cy ux n•ene ucucane
u usuene eau kouuuue caHo xu1uucke oHo1a•e napeu u ny1ku. To
je suak pa n•enuue ppyu1eo rnapyje u sa1o 1peôa opHax pa ce
npuxpauu.

682. Ca kojuH penoH 1ena n•ene ce xpaue ceuuue? 682. Ca kojuH penoH 1ena n•ene ce xpaue ceuuue? 682. Ca kojuH penoH 1ena n•ene ce xpaue ceuuue? 682. Ca kojuH penoH 1ena n•ene ce xpaue ceuuue?
Ceuuue (pop Parus) ce ne1u xpaue uucek1uHa, uuxoeuH
napeaHa u ny1kaHa. V 1oH nepuopy oue ue uauoce u1e1y n•enaHa.
8uHu no•uy pa 1paxe Hp1ee n•ene u op uux jepy caHo rpypue
Huuule. Kapa ueHa xpaue, ppaxe n•ene ypapoH knyua y
297
none1anky kouuuue u kapa uucek1u usaly uanone, xea1ajy ux u
jepy cappxaj rpypu.8uHu ceuuue 1peôa pa ce npuxpauyjy HecuoH u
HacuoH xpauoH, sa1o u1o cy oue uajôonu noHoluuuu •oeeky npu
yuuu1aeauy u1e1o•uua y eoluauuHa.

683. L1a je nosua1o o upeeuoneluoH cepa•ky? 683. L1a je nosua1o o upeeuoneluoH cepa•ky? 683. L1a je nosua1o o upeeuoneluoH cepa•ky? 683. L1a je nosua1o o upeeuoneluoH cepa•ky?
Upeeuoneluu cepa•ak ( Lanius coIIurio) je n1uua koja cnapa
y knacy epaôaua. Pacnosuaje ce no upuoj nuuuju koja nponasu op
kpaja yc1a npeko o•ujy ka no1una•uoH peny rnaee. Xpauu ce
uucek1uHa koje xea1a y ne1y. C1auyje y xôyuy ua kpajy uyHe.
Hc1paxueaua usny•eeuua upeeuoneluor cepa•ka ue no1eplyjy
cuc1eHa1cko xpaueue n•enaHa u sa1o ou 1peôa pa ce sau1u1u
kao kopucua u ueueua n1uua.

684. Kako pa c 684. Kako pa c 684. Kako pa c 684. Kako pa ce cnpe•u u1e1a npu•uueua op upeeuoneluor e cnpe•u u1e1a npu•uueua op upeeuoneluor e cnpe•u u1e1a npu•uueua op upeeuoneluor e cnpe•u u1e1a npu•uueua op upeeuoneluor
cepa•ka? cepa•ka? cepa•ka? cepa•ka?
Upeeuoneluu cepa•ak ue noeu cuc1eHa1cku n•ene, ceH y
nepuopy ruespeua kapa ce uanasu ônusy
n•ena. 8ôor 1ora 1o ruespo 1peôa
yuuu1u1u.

685. L1a je nosua1o o ocojepy u 685. L1a je nosua1o o ocojepy u 685. L1a je nosua1o o ocojepy u 685. L1a je nosua1o o ocojepy u
n•enojepy? n•enojepy? n•enojepy? n•enojepy?
Ocojep ( Pernis apivorus ) je
rpaônueuua us knace cokonoea a
n•enojep (Merops apiaster) je us knace
ceuuua. Oôe epc1e n1uua xpaue ce
npeeuc1eeuo onuokpunuH xueuH
uucek1uHa –- n•enaHa, ocaHa u seHuuH
n•enaHa. L1e1a kojy uauoce n•enapc1ey je
ôesua•ajua, ca usyse1koH kapa cy ua
nojepuuuH Hec1uHa epno ôpojuu u y
ônusuuu cy n•enuuaka (cn. 88).

Cn. 88
Cn. 89
298
686. La nu je onacua xaôa sa n•ene? 686. La nu je onacua xaôa sa n•ene? 686. La nu je onacua xaôa sa n•ene? 686. La nu je onacua xaôa sa n•ene?
Xaôa (Bufo bufo) noeu caHo xuee uucek1e noHoly
nennueor jesuka, koju ôpso usôauu us yc1a u sajepuo ca nneuoH
opHax ra epala uasap. Moxe pa uauece u1e1y n•enaHa caHo y
cny•ajy kapa cy oue ua none1anuu, ako cy kouuuue uucko po
seHne. Hpucyc1eo xaôa po kouuuua Hoxe pa ce orpauu•u ako ce
pejou oko n•enuuaka uacne uaenaxeuoH unakoH (cn. 89).

687. L1e1u nu jex n•enaHa? 687. L1e1u nu jex n•enaHa? 687. L1e1u nu jex n•enaHa? 687. L1e1u nu jex n•enaHa?
Jex (Erinaceus roumanicus) Hoxe pa noeu n•ene caHo y
pe1kuH cny•ajeeuHa kapa ce uale ua none1anuu, ako cy kouuuue
ua seHnu. L1e1a kojy jex npu•uuu n•enaHa je uesua1ua.

688. Kakae je sua•aj jexa kapa ce uale ônusy n•enuuaka? 688. Kakae je sua•aj jexa kapa ce uale ônusy n•enuuaka? 688. Kakae je sua•aj jexa kapa ce uale ônusy n•enuuaka? 688. Kakae je sua•aj jexa kapa ce uale ônusy n•enuuaka?
Jex je epno kopucua xueo1uua. Xpauu ce Hp1euH
uucek1uHa, ykny•yjylu u yruuyne n•ene u usôa•euo nerno. Kapa
nojepe Hp1ee n•ene ou yuuu1aea useop pasuux sapasuux ôonec1u
u 1ako noc1aje cauu1apau sa n•ene. OcuH 1ora papo je npuHau y
n•enuuak. Jex ue popupyje xuee n•ene.

689. Hauocu nu u1e1y ôenka n•enaHa? 689. Hauocu nu u1e1y ôenka n•enaHa? 689. Hauocu nu u1e1y ôenka n•enaHa? 689. Hauocu nu u1e1y ôenka n•enaHa?
Benka (Martes foina) ue uauocu u1e1y n•enaHa, anu Hoxe
pa ou1e1u supoee kouuuue, npaeelu oproeapajyle cknouuu1e.
Kao pesyn1a1 uapyuaeaua 1epHousonauuje kouuuue, uapyuaea
ce paseoj n•enuuer ppyu1ea suHu. Ha 1aj ua•uu ca c1auoeuu1a
n•enapc1ea ôenka ce cHa1pa u1e1o•uuoH.

690. Koje 690. Koje 690. Koje 690. Koje cy u1e1o•uue pesepeu xpaue ua n•enuuaky? cy u1e1o•uue pesepeu xpaue ua n•enuuaky? cy u1e1o•uue pesepeu xpaue ua n•enuuaky? cy u1e1o•uue pesepeu xpaue ua n•enuuaky?
Haj•eule pesepee xpaue n•ena yuuu1aeajy akapu (kpnenu)
u nnecuu. V kouuuuy akape pouoce n•ene, ca pasuux epc1a
uuceka1a, a 1ako uc1o u ca pasnu•u1ux npepHe1a
(1epHousonauujouux Ha1epujana, c1apor cala u pp.), noc1aeneuux
op c1paue n•enapa.

299
691. Koje epc1e akapa yuuu1aeajy pesepee xpaue n•ena? 691. Koje epc1e akapa yuuu1aeajy pesepee xpaue n•ena? 691. Koje epc1e akapa yuuu1aeajy pesepee xpaue n•ena? 691. Koje epc1e akapa yuuu1aeajy pesepee xpaue n•ena?
Pesepee xpaue n•ena yuuu1aeajy euue op 30 epc1a akapa
(kpnena) us nopopuue TyrogIyphiadae, GeycifIgidae u pp. Mely
uuHa uaj•eule ce uanasu ôpauueuu akap (TyrogIyphus farinac) u
ppyre epc1e koje cy u1e1o•uue ôpauua, cupa, ceua u pp. anu
c1auyjy y kouuuuu ocoôu1o ako je n•enuue ppyu1eo cnaôo. Ckopo
y ceakoj kouuuuu ce cpele akap koju ce uanasu y kyluoj npauuuu.
Te epc1e akapa uaj•eule yuuu1aeajy noneu, anu Hory pa ce
o1kpujy u y Hepy.

692. Kako usrnepa noneu yuuu1eu op akapa? 692. Kako usrnepa noneu yuuu1eu op akapa? 692. Kako usrnepa noneu yuuu1eu op akapa? 692. Kako usrnepa noneu yuuu1eu op akapa?
Honeu je oôu•uo poôpo y1ankau op c1paue n•ena y lenujaHa
u 1euko ce eapu us uux. Kapa ce y ueHy paseujy akapu ou poôuje
sna1ac1o kameuy ôojy, ppoôu ce u n•enap ra nako yo•aea, oôunuo
ce pacuna no caly u puy kouuuue. Keanu1e1 ce noropuaea op
cu1uux akapa u uuxoeux usny•eeuua (usHe1a). ). ). ).

693. V1u•y nu akapu ua keanu1e1 Hepa? 693. V1u•y nu akapu ua keanu1e1 Hepa? 693. V1u•y nu akapu ua keanu1e1 Hepa? 693. V1u•y nu akapu ua keanu1e1 Hepa?
Akapu yuoce y Hep nnecuu u keacue, koju usasueajy eusuHue
npouece ua 1aj ua•uu keape Hy ykyc.

694. Kako Hoxe pa ce cnpe•u yuuu1aeaue non 694. Kako Hoxe pa ce cnpe•u yuuu1aeaue non 694. Kako Hoxe pa ce cnpe•u yuuu1aeaue non 694. Kako Hoxe pa ce cnpe•u yuuu1aeaue noneua u Hepa op eua u Hepa op eua u Hepa op eua u Hepa op
akapa? akapa? akapa? akapa?
Vuuu1aeaue noneua u Hepa op akapa Hoxe pa ce cnpe•u,
kapa ce oppxaea ueonxopua xurujeua pua kouuuue u npepysuHajy
ce cnepele npeeeu1ueue Hepe: y nponele uanapuy1a n•enuua
ppyu1ea ce npeHec1e y •uc1y kouuuuy, sa1o u1o ce akapu
uu1eusueuo paseujajy y kouuuuu y jeceue – suHckoj cesouu.
Hpoc1op npep ne1oH noepeHeuo ce o•uc1u. Pesepeuo cale ce
•yea y cyeuH npoc1opujaHa uepoc1ynuuH uucek1uHa u rnopapuHa.
Mec1o sa npepapy Hepa u eocka 1peôa pa uHa 3 openeua
uspeojeua jepuo op ppyror: sa npujeH u npey oôpapy n•enuuux
npouseopa, sa ocuoeuy oôpapy u sa 1pajuo cknapuu1eue ro1oeux
300
npouseopa. To Hec1o 1peôa cuc1eHa1cku pa ce pesuumukyje u
pesakapusyje. . . .

695. Kako Hory pa ce yuuu1aeajy akapu koju ce uanase y caly ca 695. Kako Hory pa ce yuuu1aeajy akapu koju ce uanase y caly ca 695. Kako Hory pa ce yuuu1aeajy akapu koju ce uanase y caly ca 695. Kako Hory pa ce yuuu1aeajy akapu koju ce uanase y caly ca
HepoH u noneuoH y nnopuu1y? HepoH u noneuoH y nnopuu1y? HepoH u noneuoH y nnopuu1y? HepoH u noneuoH y nnopuu1y?
8a yuuu1aeaue akapa (kpnena) kopuc1e ce akapuuupua
cpepc1ea (monôekc, Hepuou u pp.) koja ce kopuc1e u kop akapose,
kao u perasauuja (yuuu1aeaue sapase) uueeu1apa u npoc1opuja ca
cyHnopuuH racoH unu napoH nepoue1ue kucenuue. Takea oôpapa
yuuu1aea u ppyre u1e1o•uue n•ena (eockoeor Honua, nnecau u
pp.).

696. Koja nnecau ou1elyje noneu y caly? 696. Koja nnecau ou1elyje noneu y caly? 696. Koja nnecau ou1elyje noneu y caly? 696. Koja nnecau ou1elyje noneu y caly?
Hnecua rnuea Ascosphaera aIvei yuuu1aea noneu
npeeuc1eeuo suHu, kapa ra c1eppuaea. Paseuja ce uajôone y
yrnoeuHa kouuuue koje nokpuea ôenuH cnojeH (cnu•uo ôpauuy),
ua noepuuuu noneua a no1oH npopupe u pyôoko. Vuuu1eu noneu
noc1aje ueceapnue sa n•ene u nerno.

697. Koje u1e1o•uue Hory pa ce o1kpujy y saHeuu sa noneu? 697. Koje u1e1o•uue Hory pa ce o1kpujy y saHeuu sa noneu? 697. Koje u1e1o•uue Hory pa ce o1kpujy y saHeuu sa noneu? 697. Koje u1e1o•uue Hory pa ce o1kpujy y saHeuu sa noneu?
V saHeuaHa noneua Hory pa ce o1kpujy ôyHôapu, napee koje
cy nosua1e kao ôpauueuu upeu. To cy xy1u ôpauueuu ôyHôap (
Tenebrio moIitor), koju poc1uxe pyxuuy 14 –- 18 HH. Hanu
ôpauueuu ôyHôap(TriboIium madens) pyr 4 - – 5 HH. epc1a
TriboIium contusum u uajeuue epc1a BIaps mortisada koju
poc1uxe pyxuuy 20 –- 30 HH.Cee uaeepeue epc1e ôyHôapa ce cpely
y saHeuaHa noneua y pasnu•u1uH c1apujuHa paseoja. Huxoee
napee cy uunuuppu•uor oônuka ca cee1nokameuoH rnaeoH u
xy1uH 1enoH. Ouu nporpusajy xap1ujauy aHôanaxy y kojoj ce •yea
cojuuo unu cojuuo-noneuoeo ôpauuo. Jepuuu ua•uu sa ôopôy
npo1ue uux je puHneue cknapuu1a cyHnopoH. . . .

698. Ho •eHy Hoxe pa ce y1eppu pa nu je y kouuuuu Huu unu 698. Ho •eHy Hoxe pa ce y1eppu pa nu je y kouuuuu Huu unu 698. Ho •eHy Hoxe pa ce y1eppu pa nu je y kouuuuu Huu unu 698. Ho •eHy Hoxe pa ce y1eppu pa nu je y kouuuuu Huu unu
poe•uua? poe•uua? poe•uua? poe•uua?
301
Hpucyc1eo y kouuuuu oeux cu1uux cucapa Hoxe pa ce
y1eppu uajnpe no uuxoeoH Hupucy –- nosua1u Hupuc Huua u
uenpuja1uu Hyckycuu Hupuc poe•uue. Muu ce o1kpuea nako u no
usHe1y. OcuH 1ora ou rpuse cale u ua puy kouuuue ce eupe nanu
nap•ulu. Poe•uua jepe caHo rpypue Huuule n•ena u sa1o
npucyc1eo, ua 1aj ua•uu nojepeuux 1ana Hp1eux n•ena, nokasyje
pa je oua npucy1ua. V kouuuue uoee kouc1pykuuje oee xueo1uue
ue Hory pa npoppy (cn. 90) poe•uua u Huu.

699. Kakee curypuocue Hepe 1peôa npepyse1u npo1ue ynapa Huua 699. Kakee curypuocue Hepe 1peôa npepyse1u npo1ue ynapa Huua 699. Kakee curypuocue Hepe 1peôa npepyse1u npo1ue ynapa Huua 699. Kakee curypuocue Hepe 1peôa npepyse1u npo1ue ynapa Huua
y kouuuuy? y kouuuuy? y kouuuuy? y kouuuuy?
Ocurypaue kouuuue op Huua oc1eapyje ce nako. Loeonuo
je y jeceu, kapa 1u rnopapu npunpeHajy ruespa sa suHy, ne1o pa ce
c1ecuu po 7 HH. no uenoj pyxuuu. Muuu Hory pa ce xea1ajy
knonkaHa (HuuonoekaHa). Mory pa ce yuuu1aeajy kopuc1elu
pasue spuac1e HaHue uakeaueue ca mocma1uuH unu ppyruH
o1poeuHa. Hpu 1oHe 1peôa pa ce nasu, pa po Hec1a rpe ce
noc1aenajy HaHuu, ueHa npuc1yna peuu u xueuuu. Lejc1eo o1poea
je 4 •aca nocne ysuHaua HaHua op c1paue rnopapa.


Bonec1u n•ena Bonec1u n•ena Bonec1u n•ena Bonec1u n•ena

700. L1a npepc1aenajy HukpooprauusHu? 700. L1a npepc1aenajy HukpooprauusHu? 700. L1a npepc1aenajy HukpooprauusHu? 700. L1a npepc1aenajy HukpooprauusHu?
MukpooprauusHu cy Hukpockoncku npoc1o rpaleuu xueu
oprauusHu, •uja ce eenu•uua Hepu HukpouuHa (Hukpou je 1/1000
peo HunuHe1pa). Benuku peo uux uucy u1e1uu, anu uHa
usasuea•a pasuux sapasuux ôonec1u kop •oeeka, ôunaka u
Cn. 90
302
xueo1uua (ykny•yjylu u n•ene). Jepau peo HukpooprauusaHa
cnapa y uuxe ôunke (ôak1epuje, ôauunu, koke, rnueuue) u
npepHe1 cy usy•aeaua Hukpoôuonoruje, a ôonec1u usaseaue uuHa
cy sapasue (uumek1ueue ) ôonec1u. Lpyru peo cnapa y uuxe,
jepuolenujcke, xueo1uue u uux usy•aeajy napasu1onosu a
ôonec1u koje usasueajy soey ce napasu1ue (uueasuoue). Heku
HukpooprauusHu saysuHajy Helynonoxaj (pukeuuje, HukonnasHe u
pp) a ôonec1u koje usasueajy uasueajy ce pukeuuose,
HukonnasHose u pp. Hajcu1uuju HukpooprauusHu –- eupycu
usasueajy eupycua oôoneua u uux usy•aea eupyconoruja.

701. L1a npepc1aenajy ôak1epuje? 701. L1a npepc1aenajy ôak1epuje? 701. L1a npepc1aenajy ôak1epuje? 701. L1a npepc1aenajy ôak1epuje?
Bak1epuje cy jepuolenujcku oprauusHu, useaupepuo Hanux
puHeusuja (op 0,2 po 10 u euue Hukpoua) u pasHuoxaeajy ce
nonpe•uuH peneueH. Opnukyjy ce npoc1oH rpaloH u uHajy 1auky
onuy y kojoj ce uanasu uu1onnasHa u jeppo. HpeHa oônuky Hory
ôu1u u1anulac1e, non1ac1e (koke), useujeue (cnupane, cnupoxe1e,
euôpuouu u pp.). Muore op uux cy usasuea•u pasuux uumekuujckux
ôonec1u kop •oeeka, ôunaka u xueo1uua (ykny•yjylu u n•ene). .. .

702. L1a npepc1aenajy ôauunu? 702. L1a npepc1aenajy ôauunu? 702. L1a npepc1aenajy ôauunu? 702. L1a npepc1aenajy ôauunu?
Bauunu cy kao u ôak1epuje u1anulac1u HukpooprauusHu,
koju oôpasyjy cnope.

703. L1a je cnopa u kakey ynory uHa? 703. L1a je cnopa u kakey ynory uHa? 703. L1a je cnopa u kakey ynory uHa? 703. L1a je cnopa u kakey ynory uHa?
Cnopa je sau1u1uu oônuk (ycaepueu y eeonyuuju) sa
ocurypaue uekux HukpooprauusaHa op uenoeonuux mak1opa
c1auoeaua y oppeleuoj cpepuuu (ueHa enare, xpaunueux
Ha1epuja, uenoeonua uucka unu eucoka 1eHnepa1ypa, usHeueua
peakuuja u pp.). V 1akeuH cny•ajeeuHa ôauun ue yruue, eel
oôpasyje cnopy, •uju je oHo1a• ryc1 u eopouenponyc1nue u •yea
xueo1uy cnocoôuoc1 ôauuna ropuuaHa y cnonauuoj cpepuuu
(seHna, lyôpe, eopa). Cnope cy useaupepuo noc1ojaue y
uenoeonuuH ycnoeuHa sa xueo1 (pesuumek1au1u, 1onno1a,
303
xnapuola u pp.). Kapa napuy y noeonuy cpepuuy op ceake cnope
uac1aje ôauun koju no•uue pa ce xpauu u pasHuoxaea.

704. L1a npepc1aenajy eupycu? 704. L1a npepc1aenajy eupycu? 704. L1a npepc1aenajy eupycu? 704. L1a npepc1aenajy eupycu?
Bupycu cy c1o1uue ny1a cu1uuju op ôak1epuja, sôor •era ce
jou uasueajy yn1paHukpoôu, a nou1o nponase kpos ôak1epujcke
mun1pe, uasueajy ce u mun1pupajylu eupycu. PasHepe cy uH y
npoceky op 10 po 300 uauoHe1apa (uauoHe1ap je 1/1000 peo
Hukpoua) u sa1o ue Hory pa ce o1kpujy nop oôu•uuH, eel caHo nop
enek1pouckuH HukpockonoH (koju paje yeelaue c1o1uue xunapa
ny1a). Bupycu cy ôes lenujcke rpale u cac1oje ce op ôenau•eeuua,
nunoupa, yrneuux xuppa1a u uykneuucke kucenuue (PHK u LHK).
Kapak1epuc1u•uo sa uux je 1o pa ce pasHuoxaeajy caHo y
lenujaHa xueux oprauusaHa u Horyle je pa ce raje caHo y 1kueuoj
kyn1ypu nypckux unu xueo1uuckux lenuja. Bupycu usasueajy
1euka u onacua oôoneua kop nypu, ôunaka u xueo1uua
(ykny•yjylu u n•ene).

705. Kako Hoxe pa ce pacnosuaje nerno yruuyno op rnapu u suHe 705. Kako Hoxe pa ce pacnosuaje nerno yruuyno op rnapu u suHe 705. Kako Hoxe pa ce pacnosuaje nerno yruuyno op rnapu u suHe 705. Kako Hoxe pa ce pacnosuaje nerno yruuyno op rnapu u suHe
op nerna yruuynor op sapasuux ôonec1u? op nerna yruuynor op sapasuux ôonec1u? op nerna yruuynor op sapasuux ôonec1u? op nerna yruuynor op sapasuux ôonec1u?
Op rnapu u suHe yruue ueno nerno (y ceoH caly) pok kao
pesyn1a1 sapasue ôonec1u yuuu1euu peo nerna je pac1ypeu
usHely sppaeor nerna.

706. L1a je nosua1o o eupycuoj uumekuuju Heuuuac1a 1pynex? 706. L1a je nosua1o o eupycuoj uumekuuju Heuuuac1a 1pynex? 706. L1a je nosua1o o eupycuoj uumekuuju Heuuuac1a 1pynex? 706. L1a je nosua1o o eupycuoj uumekuuju Heuuuac1a 1pynex?
Bupycua uumekuuja Heuuuac1a 1pynex je ôonec1 nerna u
usasuea je eupyc Morator aetatuIae, koju je Huoro Hanux pasHepa u
Hoxe pa ce o1kpuje caHo nop enek1pouckuH HukpockonoH.
Benu•uua Hy je oko 60 Hukpoua. ßapee n•ena ce sapase eupycoH
npep sa1eapaue nerna a nocne sa1eapaua yruuy- – noxy1e,
kacuuje noc1ajy kameuac1e u ocyue ce po 1auke upuokameue
koxuue koja nako Hoxe pa ce usey•e us lenuje. Hcyueua
n•enuua napea uHa oônuk roupone, sa1o u1o joj je rnaea
nopuruy1a eucoko ua rope. He Hupuue u ue Hoxe pa ce ycu1uu y
304
npax. Humekuuja uekapa Hoxe pa uu•esue caHa. Hpu
kouc1a1auuju Heuuuac1e 1pynexu n•enuuak ce c1aena y
kapau1uu u 1paxu ce cneuujanuc1u•ka ee1epuuapcka Hepuuuucka
noHol.

707. Koju Hukp 707. Koju Hukp 707. Koju Hukp 707. Koju HukpooprauusHu usasueajy ôonec1 eeponcka 1pynex ooprauusHu usasueajy ôonec1 eeponcka 1pynex ooprauusHu usasueajy ôonec1 eeponcka 1pynex ooprauusHu usasueajy ôonec1 eeponcka 1pynex
nerna? nerna? nerna? nerna?
Hsasuea•u eeponcke 1pynexu nerna cy uena rpyna
HukpooprauusaHa.Hpeoc1eneuu usasuea• uumekuuje je
Streptococcus pIuton a ppyroc1eneua uumekuuja je usaseaua op
BaciIIus aIvei, B. LanceoIatus, B. Iaterosporus, Streptococcus
apis, Achromobacter eurydice. Op uux uajeelu sua•aj uHa B.
aIvei, koju npe1eapa nerno y nennuey kauy uenpuja1uor Hupuca.
Ako npeoenalyje B. IanceoIatus unu c1pen1okoke, yruuyna napea
Hupuue ua kuceno. Ako je uumekuuja usepueua op B. Iaterosporus
yruuyno nerno ueHa Hupuca. Achromobacter euridice eepoea1uo
yôpsaea yruuyle napeu u sôor 1ora oc1ajy uenoknonneue.

708. Konuko pyro ca•yeajy eupyneu1uoc1 usasuea•u eeponcke 708. Konuko pyro ca•yeajy eupyneu1uoc1 usasuea•u eeponcke 708. Konuko pyro ca•yeajy eupyneu1uoc1 usasuea•u eeponcke 708. Konuko pyro ca•yeajy eupyneu1uoc1 usasuea•u eeponcke
1pynexu? 1pynexu? 1pynexu? 1pynexu?
Streptococcus pIuton ca•yea eupyneu1uoc1 y lenujaHa cala
po 1 ropuue. BaciIIus aIvei oôpasyje cnope koje usppxe kyeaue po
10 Huu. V Hepy unu uelepuoH cupyny oue cy eupyneu1ue euue op
1,5 ropuue.

709. Koje nerno uajnpe oôonu op eeponcke 1pynexu? 709. Koje nerno uajnpe oôonu op eeponcke 1pynexu? 709. Koje nerno uajnpe oôonu op eeponcke 1pynexu? 709. Koje nerno uajnpe oôonu op eeponcke 1pynexu?
Eeponcka 1pynex nerna ce cpele kop cnaôux n•enuuux
ppyu1aea y nponele a uaj•eule ne1u. Hpeo ce uumuuupa
1py1oecko nerno a sa1uH u papunu•ko. Jaka n•enuua ppyu1ea
opHax usuoce sapaxeuo nerno us kouuuue u nouekap Hory pa
nukeupupajy sapasy 1ako pa je n•enap u ue sanasu. . . .

710. L1a je kapak1epuc1u•uo sa ôonec1 eeponcka 1pynex? 710. L1a je kapak1epuc1u•uo sa ôonec1 eeponcka 1pynex? 710. L1a je kapak1epuc1u•uo sa ôonec1 eeponcka 1pynex? 710. L1a je kapak1epuc1u•uo sa ôonec1 eeponcka 1pynex?
305
H•enuue napee ce uumuuupajy uaj•eule •e1ep1u pau op
usneraua. Ca1pyno nerno noc1aje cnysaeo anu ue Hoxe pa ce
uc1erue y 1auko enakuo koje je kapak1epuc1u•uo sa aHepu•ky
1pynex (eupu nu1aue 712). OHo1a• napee oc1aje ua puy lenuje u
nako Hoxe pa ce opeoju op ue. HoHoly Hukpockona Hoxe pa ce
sanasu ôak1epuja usasuea• cekyupapue uumekuuje. Eeponcka
1pynex nerna ce npeuocu sapaxeuoH xpauoH u npeuocu ce ca
jepuor n•enuuer ppyu1ea ua ppyro. 8apaxeue napee ryôe
enac1u•uoc1 oHo1a•a, cerHeu1auuja ce uapyuaea u 1ena uH
noc1eneuo oHekuaeajy.

711. Kako 1peôa pa ce eopu ôopôa npo1ue eeponcke 1pynexu? 711. Kako 1peôa pa ce eopu ôopôa npo1ue eeponcke 1pynexu? 711. Kako 1peôa pa ce eopu ôopôa npo1ue eeponcke 1pynexu? 711. Kako 1peôa pa ce eopu ôopôa npo1ue eeponcke 1pynexu?
8apaxeuo n•enuue ppyu1eo ce nukeupupa sapuHnaeaueH
cyHnopoH, cale ce npe1ana, kouuuua ce pesuumukyje 1eHenuo.
Ueu1pumyrupau Hep Hoxe pa ce kopuc1u, nocne ocuoeuor
npokyeaeaua, sa pasue npepape anu uukako sa npuxpauy n•ena.
Oc1anuH ppyu1euHa koja ce uanase y useopy uumekuuje pajy ce
au1uôuo1uuu ca xpauoH. O ôonec1u 1peôa oôaeec1u1u uajônuxy
ee1epuuapcky cnyxôy.

712. Ko je usasuea• aHepu•ke 1pynexu nerna? 712. Ko je usasuea• aHepu•ke 1pynexu nerna? 712. Ko je usasuea• aHepu•ke 1pynexu nerna? 712. Ko je usasuea• aHepu•ke 1pynexu nerna?
Hsasuea• aHepu•ke (onacue) 1pynexu nerna je u1anulac1u
HukpooprauusaH koju oôpasyje cnope BaciIIus Iarvae pyxuue 2,5 -–
5 Hukpoua u uupuue 0,5 -– 0,8 Hukpoua. Cnope cy Hy uckny•ueo
noc1ojaue ua uucke u eucoke 1eHnepa1ype, cyu•eeo cee1no,
ucyuueaue u oôu•ua pesuumekuuoua cpepc1ea. V kunyloj eopu
usppxu 10 Huu. Haj•eule cy useop uumekuuje oc1auu 1ena napeu
yruuynux op aHepu•ke 1pynexu y kojuHa uHa cnopa usasuea•a
ôonec1u. Tu oc1auu (sajepuo ca cnopaHa ôauuna) uaj•eule ce
sanene sa n•ene koje •uc1e lenuje u ca uux napajy y sanuxe Hepa
unu ua sppaee napee u ua 1aj ua•uu sapasa ce ôpso uupu.
8apaxeua napea yruue npu npeoôpaxajy y ny1ky.
Kapak1epuc1u•au suak ôonec1u cy ypyôneuu noknon•ulu
sa1eopeuor nerna, koju kao pa cy cneuujanuo npoôyueuu ua
306
cpepuuu. 8apaxeuo nerno ce npe1eapa y 1aHuy 1pynocnysac1y
Ha1epujy, npunenneuy ua puo lenuje, koja Hoxe ca ppeue1oH
uuôuue pa ce uc1erue y 1auko enakuo. Haj•eule ce nerno sapasu
y 1onnuH ne1uuH HeceuuHa (cn. 91) cnope (1), u1anulu (2),
eere1a1ueua mopHa (3) u usrnep ca1a sapaxeuor aHepu•koH
1pynexu (4).

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4713. V u1a ce npe1eapa cnysac1a Ha1epuja op 1pynux n•enuuux 713. V u1a ce npe1eapa cnysac1a Ha1epuja op 1pynux n•enuuux 713. V u1a ce npe1eapa cnysac1a Ha1epuja op 1pynux n•enuuux 713. V u1a ce npe1eapa cnysac1a Ha1epuja op 1pynux n•enuuux
napeu kop oôoneua nerna op aHepu•ke 1pynexu? napeu kop oôoneua nerna op aHepu•ke 1pynexu? napeu kop oôoneua nerna op aHepu•ke 1pynexu? napeu kop oôoneua nerna op aHepu•ke 1pynexu?
Cnysac1a Ha1epuja, uenpuja1uor Hupuca, op yruuynux
n•enuuux napeu, nocne 3 -– 4 cepHuue npe1eapa ce y 1aHuocuey,
cyey kopuuy u ryôu cneuumu•au Hupuc 1onnor 1y1kana. Oea
kopuua ce opc1pauyje Huoro 1euko ca pua lenuje.

714. 8a koje epeHe yruue nerno sapaxeuo aHepu•koH 1pynexu? 714. 8a koje epeHe yruue nerno sapaxeuo aHepu•koH 1pynexu? 714. 8a koje epeHe yruue nerno sapaxeuo aHepu•koH 1pynexu? 714. 8a koje epeHe yruue nerno sapaxeuo aHepu•koH 1pynexu?
ßapee ce uumuuupajy npeko yc1a npu xpaueuy. Hsasuea•u
ôonec1u, HukpooprauusHu, ce pasHuoxaeajy u ny•e 1okcuue
(o1poee), koju usasueajy yruuyle nerna •uje napee npec1ajy pa ce
xpaue. ßerno yruue oôu•uo y c1apujyHy napee nocne sa1eapaua
lenuja op c1paue n•ena. BpeHe uukyôauuje je 6 –- 10 paua. BpeHe
uukyôauuje je epeHe op yuoueua sapase po nojaee npeux suakoea
ôonec1u.

Cn. 91
307
715. Kako noc1ynu1u kapa ce y1eppu noc1ojaue ôonec1 aHepu•ka 715. Kako noc1ynu1u kapa ce y1eppu noc1ojaue ôonec1 aHepu•ka 715. Kako noc1ynu1u kapa ce y1eppu noc1ojaue ôonec1 aHepu•ka 715. Kako noc1ynu1u kapa ce y1eppu noc1ojaue ôonec1 aHepu•ka
1pynex? 1pynex? 1pynex? 1pynex?
Kapa je y1epleua ôonec1 nerna aHepu•ka 1pynex, cnanyje
ce kouuuua ca uenuH cappxajeH (•ak u ca sanuxaHa Hepa).
ße•eue je ckynne op ceux ryôu1aka, noeesauux ca c1eapaueH
uoee kouuuue u n•enuuer ppyu1ea. Kao npeeeu1ueuo cpepc1eo
kopuc1u ce cynma1uason ua1puj (uopcynmason ua1puj), koju ce
paje n•enaHa y posu 0,3 rp. ua 1 nu1ap uelepuor cupyna y
nepuopy uappaxajuor u suHckor npuxpauueaua. Moxe pa ce popa
u y uelepuo Hepuo 1ec1o y konu•uuu 0,5 rp. ua 1 kr.
Hpeeeu1ueuo u sa ne•eue y uoeuje epeHe kopuc1u ce
okcu1e1pauuknuu. –

716. L1a je pukeuuosa? 716. L1a je pukeuuosa? 716. L1a je pukeuuosa? 716. L1a je pukeuuosa?
Pukeuuosa je ôonec1 n•ena usaseaua pukeuuoH -–
HukpooprauusHoH koju npepc1aena npenasuy mopHy usHely
eupyca u ôak1epuja. Pukeuuje usasueajy ôonec1 oppacnux n•ena
anu sapaxyjy u nerno a nouekap u Hnape n•ene koje ce usnexy us
ny1ke. Oôu•uo ôonec1 ce jaena kao noHeuaua uumekuuja sajepuo
ca ppyruH usasuea•uHa ôonec1u (cen1ukeHuja, aHepu•ka 1pynex),
op kojux Hoxe pa ce pasnukyje caHo nop enek1pouckuH
HukpockonoH. Pukeuuje npopupy y oprauusaH n•ene kpos 1paxeje.
8uauu ôonec1u cy cnu•uu kao kop cen1ukeHuje: n•ene noupue,
kpe1aue uH je ppx1aeo, ue Hory pa ne1e u napajy ca none1anke
ua seHny. 8ppaee n•ene ux usroue us kouuuue.

717. L1a je nosua1o o napa1umy kop n•ena? 717. L1a je nosua1o o napa1umy kop n•ena? 717. L1a je nosua1o o napa1umy kop n•ena? 717. L1a je nosua1o o napa1umy kop n•ena?
Hapa1um usasuea ôak1epuja Hafnia aIvei, koja yuuu1aea
c1oHak n•ene nocne •era joj ce 1pôyx uapyea. Hsny•eeuue (usHe1)
noc1ajy eopuukaee u xy1okameue. Haj•eule uumekuuja ce uupu
op n•ena kynneuux us oônac1u y kojuHa je pacnpoc1paueu
napa1um. Bonec1 Hoxe pa ce pujaruoc1uuupa caHo noHoly
Hukpockona. 8a ne•eue ce kopuc1e au1uôuo1uuu uupokor
cnek1pa no yny1c1ey ee1epuuapa.
308

718. L1a je nosua1o o uoseHa1osu? 718. L1a je nosua1o o uoseHa1osu? 718. L1a je nosua1o o uoseHa1osu? 718. L1a je nosua1o o uoseHa1osu?
HoseHa1osa je ôonec1 n•ena usaseaua yuy1ap lenujckuH
napasu1oH Nozema apis koja uanapa kako n•ene papunuue 1ako
uc1o Ha1uuy u 1py1oee.Hsasuea• ôonec1u ce pasHuoxaea y
enu1enuuH lenujaHa cpepuer upeea n•ene. Oôpasyje cnope
oeanuor oônuka. V npouecy paseoja napasu1 kopuc1u xpaunuee
Ha1epuje us enu1enuux lenuja cpepuer upeea. Hou1o cy 1e lenuje
nyue cnopa u pasuux c1apujyHa paseoja napasu1a, eapeue ce
uapyuaea. H•ena c1anuo ocela rnap u jepe cee euue xpaue,
uesaeucuo op 1ora oua ce ue npepalyje, u1o poeopu po
npenyuaeaua sapuer upeea. 8apaxeue enu1enue lenuje ce
pacnykuy u cnope koje cy y uuHa npopupy nouoeo y upeeo sa
eapeue u opa1ne y usny•eeuue (usHe1) npeko kojux ce npouupyje
ôonec1.

719. Koja nekoeu1a cpepc1ea ce kopuc1e kop ne•eua uoseHa1ose 719. Koja nekoeu1a cpepc1ea ce kopuc1e kop ne•eua uoseHa1ose 719. Koja nekoeu1a cpepc1ea ce kopuc1e kop ne•eua uoseHa1ose 719. Koja nekoeu1a cpepc1ea ce kopuc1e kop ne•eua uoseHa1ose
n•ena? n•ena? n•ena? n•ena?
Op 1952. rop. npuHeuyje ce au1uôuo1uk myHarunuu,
cneuumu•au nek sa uoseHa1osy, kora cy npeo no•enu ycneuuo pa
npuHeuyjy kauapcku uay•uuuu Kauuencau u UejHucau. 0yHarunuu
je npouseepeu op nnecuu AspergiIIus fumigatus. Kacuuje y CAL je
npouseepeu myHupun B pac1eopue y eopu. Op 1962. Fop. y
Malapckoj ce npouseopu 0yHarunuu LUX y npaxy.

720. Kako ce posupa myHarunuu LUX? 720. Kako ce posupa myHarunuu LUX? 720. Kako ce posupa myHarunuu LUX? 720. Kako ce posupa myHarunuu LUX?
Hakoeaue npenapa1a je 1euko 20 rp. u cappxu 0,5 rp.
ak1ueue Ha1epuje. Pac1eapa ce y 250 rp. eope u nocne 1ora ce
paspelyje y 25 n. xnapuor cupyna. Ta posa je poeonua sa 5
n•enuuux ppyu1aea.

721. Kako ce epuu pesuumekuuja cala nocne nukeupupaua 721. Kako ce epuu pesuumekuuja cala nocne nukeupupaua 721. Kako ce epuu pesuumekuuja cala nocne nukeupupaua 721. Kako ce epuu pesuumekuuja cala nocne nukeupupaua
uoseHa1osue uumekuuje? uoseHa1osue uumekuuje? uoseHa1osue uumekuuje? uoseHa1osue uumekuuje?
309
Hou1o ce cnope napasu1a uanase ua paHoeuHa u no
lenujaHa cala, ueonxopuo je nocne usneraua nerna cale
noc1eneuo opc1pauuea1u us kouuuue. Hocne 1ora 1peôa pa ce
pesuumukyje ca napaHa xnapue cuple1ue kucenuue unu ca 80° -
uuH pac1eopoH cuple1ue kucenuue, 1ako pa ce yno1peôu 2,5 uH.
kyôuux pac1eopa ua ceaku kyôuu peuuHe1ap sanpeHuue cala.

722. Ho •eHy ce pasnukyje cpepue upeeo sppaee n•ene u ôonecue 722. Ho •eHy ce pasnukyje cpepue upeeo sppaee n•ene u ôonecue 722. Ho •eHy ce pasnukyje cpepue upeeo sppaee n•ene u ôonecue 722. Ho •eHy ce pasnukyje cpepue upeeo sppaee n•ene u ôonecue
op uoseHa1ose? op uoseHa1ose? op uoseHa1ose? op uoseHa1ose?
Cpepue upeeo sppaee n•ene je upeeuoôpaou a kop oôonene
n•ene je Hne•uo ôeno.

723. L1a ôuea ca Ha1uuoH sapaxeuoH uoseHa1osoH? 723. L1a ôuea ca Ha1uuoH sapaxeuoH uoseHa1osoH? 723. L1a ôuea ca Ha1uuoH sapaxeuoH uoseHa1osoH? 723. L1a ôuea ca Ha1uuoH sapaxeuoH uoseHa1osoH?
Ma1uua u y •ak jako sapaxeuoH n•enuueH ppyu1ey Hoxe
pyro epeHe pa ue oôonu. Ako ce sapasa Hely1uH npeuece ua uy,
oua le pa npepc1aena eenuky onacuoc1 sa n•enuue ppyu1eo,
sa1o u1o ce ca usny•eeuuaHa usny•yje Huoro cnopa, usasuea•a
ôonec1u, a Hnape n•ene papo ry1ajy 1e usny•eeuue cnapuukaeor
ykyca u ua 1aj ua•uu Ha1uua noc1aje c1anuu useop sapase.

724. L1a je nosua1o o 724. L1a je nosua1o o 724. L1a je nosua1o o 724. L1a je nosua1o o aHeôuoj uumekuuju n•ena? aHeôuoj uumekuuju n•ena? aHeôuoj uumekuuju n•ena? aHeôuoj uumekuuju n•ena?
AHeôuy uumekuujy usasuea aHeôa MaIphigamoeba
meIIiuficae, jepuolenujcku napasu1, koju pocneea y 1eno n•ene
npeko xpaue u eope. Hapasu1 pocneea y Hannurujeee uee•uue, u
kao pesyn1a1 1ora oue ce uapyeajy u noc1ajy npoeupue.
Hsny•eeuue sapaxeuux n•ena cy xy1oôene. Haj•eule ce ôonec1
jaena y anpuny u Hajy sajepuo ca uoseHa1osoH. Bonecue n•ene
yruuy useau kouuuue u sa1o n•enap ue ycneea yeek pa ux yo•u.
Bonec1 Hoxe pa ce pujaruoc1uuupa caHo HukpockonckuH
ucnu1ueaueH, o1kpueaueH aHeôuux uuc1a y HannurujeeuH
uee•uuaHa. Lo pauac ne•eue uuje paspaleuo, anu ce npenopy•yje
kopuuleue npenapa1a myHarunuua (kao kop uoseHa1ose).

725. 8au1o Ha1uua ue oôoneea op aHeôue uumekuuje? 725. 8au1o Ha1uua ue oôoneea op aHeôue uumekuuje? 725. 8au1o Ha1uua ue oôoneea op aHeôue uumekuuje? 725. 8au1o Ha1uua ue oôoneea op aHeôue uumekuuje?
310
Ma1uua kopuc1u xpauy koja ce pasnukyje op xpaue sa n•ene
papunuue. To y1u•e ua npouec eapeua. AHeôe koje pocnejy y
cuc1eH sa eapeue Ha1uue, ue uanase noropuy cpepuuy sa paseoj u
sa1o yruuy. Mannurujeee uee•uue Ha1uue myukuuouuuy
pasnu•u1o op uc1ux kop n•ene papunuue (uc1o je eesauo sa
pasnu•u1y xpauy). E1o sau1o aHeôe ue Hory pa ce paseujy y uuHa.
Hc1paxueaua y 1oH npaeuy ce uac1aenajy.

726. L1a je nosua1o o ôonec1u akaposa? 726. L1a je nosua1o o ôonec1u akaposa? 726. L1a je nosua1o o ôonec1u akaposa? 726. L1a je nosua1o o ôonec1u akaposa?
Akaposy usasueajy akapu Acarapis voodi (cn. 92), ca
puHeusujaHa po 0,15 HH. napasu1upajylu y 1paxejuHa n•ene, koju
ue caHo pa sanyuaeajy 1paxeje u ua 1aj ua•uu o1exaeajy pucaue
uero ux u npoôujajy. XeHonuHma, kpeua 1e•uoc1, koja uc1u•e, cyuu
ce y 1paxejaHa u •uuu ux uenpospa•uuH (1aHuuH). Jaja koja
nonoxu xeuka akapa (ua cnuuu neeo) pyxuue cy 0,1 HH. Hocne 3 –
- 4 paua us ue ce usnery napee, op kojux ce nocne cepHuue
paseujy oppacnu uucek1u. Myuke uupueupye (ua cnuuu pecuo)
usnery ce 2 paua npe xeuckux. Akaposa je y1epleua npeu ny1
Cn. 92
311
1904. rop. ua eurneckoH oc1pey Vaj1 opakne ce noc1eneuo
npouupuna u ua Eeponcku kou1uueu1.

727.Koju cy suauu akapose 727.Koju cy suauu akapose 727.Koju cy suauu akapose 727.Koju cy suauu akapose? ? ? ?
H•ene, uanapuy1e op akapa, ôonecue cy op akapose, ryôe
cnocoôuoc1 ne1eua, sa1o u1o uH je pucaue o1exauo. Oue ce
pacnyse no none1anuu, nokyuaeajy pa none1e, anu sôor
ueycneuuux nokyuaja napajy ua seHny u yruuy. Tunu•au suak sa
nojaey uueasuje je kapa uucek1u ue Hory pa npukyne kpuna y
npupopuu nonoxaj u oua oc1auy pa c1p•e ua jepuy c1pauy. OcuH
1ora no ne1euuaHa paHoea Hory pa ce ualy 1aHuokameue (po
upue) usny•eeuue. Hajkapak1epuc1u•uuju suauu akapose jaenajy
ce y nponele nocne npeor oône1aua.

728. Ka 728. Ka 728. Ka 728. Kako ce npouupyje akaposa? ko ce npouupyje akaposa? ko ce npouupyje akaposa? ko ce npouupyje akaposa?
Akaposa ce npouupyje npu uenocpepuoH kou1ak1y sapaxeue
ca sppaeoH n•enoH. Hueasupauo n•enuue ppyu1eo, npeue1o ca
sapaxeuor Hec1a y uesapaxeuo, Hoxe pa usasoee yruuyle n•ena
uenor n•enuuaka. 8ôor 1ora je c1poro saôpaueuo npeeosu1u
n•ene us oônac1u rpe je y1epleua akaposa. a. a. a.

729. Kako Hoxe pa ce cnpe•u npouupueaue akapose y 729. Kako Hoxe pa ce cnpe•u npouupueaue akapose y 729. Kako Hoxe pa ce cnpe•u npouupueaue akapose y 729. Kako Hoxe pa ce cnpe•u npouupueaue akapose y
uesapaxeue oônac1u? uesapaxeue oônac1u? uesapaxeue oônac1u? uesapaxeue oônac1u?
La ôu ce cnpe•uno uupeue akapose, ueonxopuo je npe
ceera, konuko je Horyle ôpxe pa ce uspeoju oôoneno n•enuue
ppyu1eo u npe uero uueasuja saxea1u cee kouuuue, pa ce
sapaxeuu uucek1u sapuHe cyHnopoH. Oc1ana n•enuua ppyu1ea
(y kpyry 5 kH.) oôpalyjy ce npenapa1oH BE0 (•exocnoea•ke
npouseopue).

730. Ha •eHy ce sacuuea ôuonouka He1opa sa ne•eue akapose u 730. Ha •eHy ce sacuuea ôuonouka He1opa sa ne•eue akapose u 730. Ha •eHy ce sacuuea ôuonouka He1opa sa ne•eue akapose u 730. Ha •eHy ce sacuuea ôuonouka He1opa sa ne•eue akapose u
kakeu cy pesyn1a1u ueue npuHeue? kakeu cy pesyn1a1u ueue npuHeue? kakeu cy pesyn1a1u ueue npuHeue? kakeu cy pesyn1a1u ueue npuHeue?
Buonouka He1opa sa cnpe•aeaue akapose sacuuea ce ua
ealeuy sa1eopeuor nerna us sapaxeuux n•enuuux ppyu1aea, pa
312
ce ue poseonu kou1ak1 uoeousnexeuux ca ôonecuuH n•enaHa. Ha
1aj ua•uu Hnape usonoeaue n•ene oc1ajy sppaee, ako ue ponase y
kou1ak1 ca sapaxeuuH uupueupyaHa. HpeHa 1oHe nerno ce cnaja
ca n•enaHa u Ha1uuoH sppaeor ppyu1ea u opHax ce npeeose ua
ppyro Hec1o. Hou1o ôonecuo ppyu1eo uckopuc1u nauy, yuuu1aea
ce. Ha 1akae ua•uu uueasupau n•enuuak ce nukeupupa u yHec1o
uera ocuuea ce uoeu ca sppaeuH n•enaHa. Oeaj He1op je Hely1uH
ckyn u 1paxu poc1a papa. Papu 1ora n•enapu pajy npepuoc1
puHneuy n•enuuux ppyu1aea pasuuH xeHujckuH npenapa1uHa, (
unp. BE0 unu 0onôekc -– npouseepeu y Leajuapckoj).

731. L1pa je nosua1o o akapy 731. L1pa je nosua1o o akapy 731. L1pa je nosua1o o akapy 731. L1pa je nosua1o o akapy PedicuIoides ventricosus PedicuIoides ventricosus PedicuIoides ventricosus PedicuIoides ventricosus? ?? ?
Oea epc1a akapa (kpnena) cpele ce y nerny koje je oc1ano
ôes uapsopa n•ena. He npu•uuaea u1e1y, anu npu kou1ak1y
•oeeka ca sapaxeuuH caleH kpnen Hoxe pa npele ua uera u pa
usasoee koxue ocne. E1o sau1o npu oprajauy nerna useau
kouuuue, unp. y 1epHocy, 1paxu ce nxua u oppxaeaue •uc1ole.

732. Kakea je ôonec1 nueHo1osa u u1a je usasuea? 732. Kakea je ôonec1 nueHo1osa u u1a je usasuea? 732. Kakea je ôonec1 nueHo1osa u u1a je usasuea? 732. Kakea je ôonec1 nueHo1osa u u1a je usasuea?
HueHo1osa je akapua (kpnenua) uueasuja napeu u ny1ku
n•ena. Hsasuea• ôonec1u je akap epc1e Pyemotus ventricosus,
koju je 1unu•au napasu1, u1e1o•uua, spuac1ux kyn1ypa, na op
uera oôoneeajy n•ene opueroeaue y cycepc1ey cknapuu1a
spuac1e xpaue.

733. Kakeu cy suauu nueHo1ose? 733. Kakeu cy suauu nueHo1ose? 733. Kakeu cy suauu nueHo1ose? 733. Kakeu cy suauu nueHo1ose?
8uauu nueHo1ose cy cnu•uu suauuHa ôonec1u eeponcke
1pynexu (eupu nu1aue 710). Op ue oôoneeajy cnaôa n•enuua
ppyu1ea koja c1auyjy y pauupeuuH nnopuu1uHa. Haj•eule yruue
nerno no nepumepuju u usrnepa kao nocy1o npaxoH koju ce y
cyu1uuu cac1oju op non1ac1ux akapa. Moryle je sapaxaeaue u
oppacnux n•ena.

734. La nu je onacau usasuea• nueHo1ose sa n•enapa? 734. La nu je onacau usasuea• nueHo1ose sa n•enapa? 734. La nu je onacau usasuea• nueHo1ose sa n•enapa? 734. La nu je onacau usasuea• nueHo1ose sa n•enapa?
313
Akap, usasuea• nueHo1ose kop n•ena, usasuea kop nypu,
koju pape ca npexpaHôeuuH npouseopuHa ou1eleuuH op uera
(ykny•yjylu u n•enape), upeeuuno u jak cepaô no koxu, ôonoee y
c1oHaky a peuaeajy ce u ac1Ha1u•uu uanapu u noeuueue
1enecue 1eHnepa1ype.

735. La nu je onacau usasuea• nueHo1ose sa poHale xueo1uue? 735. La nu je onacau usasuea• nueHo1ose sa poHale xueo1uue? 735. La nu je onacau usasuea• nueHo1ose sa poHale xueo1uue? 735. La nu je onacau usasuea• nueHo1ose sa poHale xueo1uue?
Oeue u kouu kop ysuHaua c1o•ue xpaue, koja cappxu
napee spuac1ux Honaua, yuuu1eue op usasuea•a nueHo1ose,
poôujajy koxua oôoneua u noeuueuy 1enecuy 1eHnepa1ypy.

736. Kakee Hepe 1peôa npepyse1u kop 736. Kakee Hepe 1peôa npepyse1u kop 736. Kakee Hepe 1peôa npepyse1u kop 736. Kakee Hepe 1peôa npepyse1u kop
oôoneeaua n•ena op nueHo1ose? oôoneeaua n•ena op nueHo1ose? oôoneeaua n•ena op nueHo1ose? oôoneeaua n•ena op nueHo1ose?
Mepe sa ôopôy npo1ue nueHo1ose
noeesaue cy ca ucnyuaeaueH ee1epuuapcko
cauu1apuux npaeuna sa oprajaue n•ena:
cuc1eHa1cko •uuleue kouuuua,
ônaroepeHeuo yuuu1aeaue ou1eleuor cala,
•yeaue cala y •uc1uH npoc1opujaHa upp.
Heonxopuo je pa ce oppxaea u nu•ua
xurujeua y papy ca n•enaHa.

737. L1a je nosua1o o eapoa1 737. L1a je nosua1o o eapoa1 737. L1a je nosua1o o eapoa1 737. L1a je nosua1o o eapoa1osu? osu? osu? osu?

Bapoa1osa je 1euko 1ekyle akapuo
(kpnenuo) oôoneue napee, ny1ke u oppacne
n•ene, koje je ceypa npouupeuo ca orpoHuuH
ryôuuuHa u npepc1aena jepau op
uajaky1uujux npoôneHa y n•enapc1ey. y. y. y.

738. Kako usrnepa usasuea• eapoa1ose? 738. Kako usrnepa usasuea• eapoa1ose? 738. Kako usrnepa usasuea• eapoa1ose? 738. Kako usrnepa usasuea• eapoa1ose?
Xeuka akapa epc1e Varoa jacobsoni je
no ôoju kameua, oônuka kec1eua unu Hopckor
paka (npe•uuka oko 1 –- 2 HH) u nokpueeua je
Cn. 93
314
pna•uuaHa. Jaja cy joj Hne•uo ôena, jajac1or oônuka (ca
pasHepaHa no pee oce 0,6 u 0,4 HH). Myxjak je Huoro cu1au,
cuekac1oôene ôoje u ckopo okpyrao (cn. 93). .. .

739. Kakea je ôuonoruja usasuea•a eapoa1ose? 739. Kakea je ôuonoruja usasuea•a eapoa1ose? 739. Kakea je ôuonoruja usasuea•a eapoa1ose? 739. Kakea je ôuonoruja usasuea•a eapoa1ose?
Xeuke kpnena, usasuea•a ôonec1u, ynase y nerno 5. –- 6.
paua paseoja nerna, npep sa1eapaue lenuja op c1paue n•ena.
TaHo oue nonoxe op 1 po 38 jaja, koja ce npunene ys ny1ky unu ys
napey n•ene. Hocne 2 paua us jaja ce usnexe napea, koja ce nocne
6 - –7 paua paseuja y nonuo spenor akapa. Myxjauu caspeeajy sa 6 –-
9 paua u onnope xeuke npep o1eapaue lenuja. Onnoleue xeuke
ce npu•epc1e sa 1eno n•ena koje ce usnery u ua 1aj ua•uu ce
npouupyjy. jy. jy. jy.

740. Konuko akapa Ho 740. Konuko akapa Ho 740. Konuko akapa Ho 740. Konuko akapa Hoxe pa ce o1kpuje y kouuuuu kop oôoneua xe pa ce o1kpuje y kouuuuu kop oôoneua xe pa ce o1kpuje y kouuuuu kop oôoneua xe pa ce o1kpuje y kouuuuu kop oôoneua
n•enuuer ppyu1ea op eapoa1ose? n•enuuer ppyu1ea op eapoa1ose? n•enuuer ppyu1ea op eapoa1ose? n•enuuer ppyu1ea op eapoa1ose?
V jepuoH n•enuueH ppyu1ey ôpoj akapa, usasuea•a ôonec1u
eapoa1osa, Hoxe pa eapupa op nojepuuux uupueupya po 15 –- 30
xunapa u euue. e. e. e.

741. Ho konuko akapa Hoxe pa ce o1kpuje ua jepuoj n• 741. Ho konuko akapa Hoxe pa ce o1kpuje ua jepuoj n• 741. Ho konuko akapa Hoxe pa ce o1kpuje ua jepuoj n• 741. Ho konuko akapa Hoxe pa ce o1kpuje ua jepuoj n•enu kop enu kop enu kop enu kop
oôoneua eapoa1ose? oôoneua eapoa1ose? oôoneua eapoa1ose? oôoneua eapoa1ose?
Ha jepuoj n•enu papunuuu yo•euo je npoce•uo 5 akapa, a ua
jepuoH 1py1y 7 –- 8 akapa. Haj•eule ce ouu sanene ua 1pôyu•uly
n•ene usHely npeor u ppyror cerHeu1a.

742. Konuka je pyxuua xueo1a akapa usasuea•a ôonec1u 742. Konuka je pyxuua xueo1a akapa usasuea•a ôonec1u 742. Konuka je pyxuua xueo1a akapa usasuea•a ôonec1u 742. Konuka je pyxuua xueo1a akapa usasuea•a ôonec1u
eapoa1osa? eapoa1osa? eapoa1osa? eapoa1osa?
Lyxuua xueo1a xeuke akapa ne1u je 2 –- 3 Heceua asuHu 6 –-
8 Heceuu. Ouu cy opujeu1ucauu ka nokpe1uuH n•enaHa (oea nojaea
je nosua1a nop uHeuuH euôpo1akcuc), a ak1ueuoc1 uH saeucu op
1eHnepa1ype. Myxjauu akapa yruuy ôpso no onnoleuy xeuku.

315
743. Koja je on1uHa 743. Koja je on1uHa 743. Koja je on1uHa 743. Koja je on1uHanua 1eHnepa1ypa sa paseoj usasuea•a nua 1eHnepa1ypa sa paseoj usasuea•a nua 1eHnepa1ypa sa paseoj usasuea•a nua 1eHnepa1ypa sa paseoj usasuea•a
eapoa1ose? eapoa1ose? eapoa1ose? eapoa1ose?
Akap Varroa jacobsoni je uoea epc1a napasu1a Hepouocue
n•ene, koju ce paseuja npu uuxuH 1eHnepa1ypaH op oue y
nnopuu1y n•enuuer ppyu1ea (35°C). 8ôor 1ora ce pasHuoxaea
ôpso y cnaôujuH ppyu1euHa a y jakuH u uu uanapa nerno no
nepumepuju. Kop 1eHnepa1ype 41°C akap uanyu1a n•eny a kop
50°C yruuaea.

744. Ha konuko pac1ojaue u sa koje epeHe ce npouupyje 744. Ha konuko pac1ojaue u sa koje epeHe ce npouupyje 744. Ha konuko pac1ojaue u sa koje epeHe ce npouupyje 744. Ha konuko pac1ojaue u sa koje epeHe ce npouupyje
eapoa1osa? eapoa1osa? eapoa1osa? eapoa1osa?
Hpouupueaue eapoa1ose poc1uxe 6 –- 11 kH. sa 3 Heceua u
saeucu op ôpoja n•enuuux ppyu1aea y okonuuu. . . .

745. 745. 745. 745. Koju cy suauu pa cy n•ene oôonene op eapoa1ose? Koju cy suauu pa cy n•ene oôonene op eapoa1ose? Koju cy suauu pa cy n•ene oôonene op eapoa1ose? Koju cy suauu pa cy n•ene oôonene op eapoa1ose?
Kapa n•ene oôone op eapoa1ose yruuaeajy ny1ke, nery ce
uecnocoôue n•ene, jaenajy ce pemopHu1e1u, (n•ene ôes uory,
kpuna,pemopHauuje 1pôyxa u rpypu, ue
o1eapajy kpuna nocne usneraua). Heke op
n•ena epue kpyxua kpe1aua, sôor 1ora
nyse no none1anku u napajy ca ue. ßery ce
cu1ue n•ene u 1py1oeu. Oôonena ppyu1ea
saoc1ajy y paseojy a kop jakor sapaxaeaua
Hory pa uanyc1e kouuuue y jeceu. CHp1uoc1
n•ena pac1e u 1pele u •e1ep1e suHe Hoxe
pa poc1urue 100° (cn. 94 )

746. Koja je pyxuua xueo1a n•ena sapaxeuux eapoa1osoH? 746. Koja je pyxuua xueo1a n•ena sapaxeuux eapoa1osoH? 746. Koja je pyxuua xueo1a n•ena sapaxeuux eapoa1osoH? 746. Koja je pyxuua xueo1a n•ena sapaxeuux eapoa1osoH?
V1epleuo je pa ce pyxuua xueo1a kop n•ena sapaxeuux
eapoa1osoH ckpalyje ua nonoeuuy. Ma1uua uc1o Hano xueu.

747. Kako sapaxeuoc1 eapoa1osoH y1u•e ua o1nopuoc1 n•ena 747. Kako sapaxeuoc1 eapoa1osoH y1u•e ua o1nopuoc1 n•ena 747. Kako sapaxeuoc1 eapoa1osoH y1u•e ua o1nopuoc1 n•ena 747. Kako sapaxeuoc1 eapoa1osoH y1u•e ua o1nopuoc1 n•ena
npeHa ppyruH ôonec1uHa? npeHa ppyruH ôonec1uHa? npeHa ppyruH ôonec1uHa? npeHa ppyruH ôonec1uHa?
Cn. 94
316
Hc1oepeHeuo ca yôpsaueH c1apeua kop n•ena ce noeelaea
oôonenoc1 op sapasuux u napasu1uux ôonec1u. 8anaxa ce
noeuueua sapaxeuoc1 kpeue 1e•uoc1u (xeHonuHme) kop
eapoa1osuux n•ena, ka pasnu•u1uH HukpooprauusHuHa, •uHe ce
cHauyje uuxoea o1nopuoc1 npeHa cen1ukeHu•uuH ôonec1uHa
(eupu nu1aue 758).

748. Kakea je nporuosa kop oôoneua n•ena op eapoa1ose? 748. Kakea je nporuosa kop oôoneua n•ena op eapoa1ose? 748. Kakea je nporuosa kop oôoneua n•ena op eapoa1ose? 748. Kakea je nporuosa kop oôoneua n•ena op eapoa1ose?
V1epleuo je pa y jeceu kop sapase 20 eapoa ua 100 n•ena
n•enuue ppyu1eo yruuaea. Hopep 1ora oôunuo jeceue
npuxpauueaue uelepuuH cupynoH yôpsaea yruuaeaue ppyu1ea
•ak u kop 10 –- 15 eapoa ua 100 n•ena. CaHousne•eue kop
oôoneua op eapoa1ose uuje nosua1o.

749. Kakea je uu1eusueuoc1 uueasuje kop eapoa1ose? 749. Kakea je uu1eusueuoc1 uueasuje kop eapoa1ose? 749. Kakea je uu1eusueuoc1 uueasuje kop eapoa1ose? 749. Kakea je uu1eusueuoc1 uueasuje kop eapoa1ose?
Oôoneue ce cHa1pa npeor c1eneua kop oôoneua 0,5°
n•ena, ppyror c1eneua 0,5 -– 30° u 1peler c1eneua euue op 30°
npu •eHy ce nojaenyjy knuuu•ku suauu.

750. Kako ce pujaruoc1uuupa eapoa1osa? 750. Kako ce pujaruoc1uuupa eapoa1osa? 750. Kako ce pujaruoc1uuupa eapoa1osa? 750. Kako ce pujaruoc1uuupa eapoa1osa?
Hpu uuckoj onapasu1upauoc1u kop n•ena akapu (kpnenu) ce
o1kpueajy 1euko na sôor 1ora n•enap y1eppu ôonec1 oôu•uo kapa
oua poc1urue nocnepuu c1apujyH (1pelu c1eneu). Ako ce ppyu1eo
uapuHu yee•e ca 2 - –3 rp. meuo1ujasuua (eupu nu1aue 803), yjy1py
le Ho eupe1u kpnene ua oHauleuoH nanupy noc1aeneuoH ua puo
kouuuue. Hc1o kop o1eapaua 1py1oeckor nerna kpnenu ce eupe
ua napeaHa. Bonec1 Hoxe pa ce pujaruoc1uuupa ua pasue ua•uue
unp. ako y 1erny c1aeuHo 25 –- 30 Hnapux n•ena u y uy noc1aeuHo
npaHeu ea1e ua1onneu e1poH, unu ce uanuje 1onna eopa. V 1oH
cny•ajy akapu uanyu1ajy n•ene u Hory pa ce o1kpujy u npeôpoje ua
supy 1erne unu ua xap1uju kpos kojy mun1pupaHo eopy. Ha 1aj
ua•uu Hoxe pa ce oppepu onapasu1upauoc1 ua 100 n•ena u
oproeapajylu c1eneu uueasuje.

317
751. Kakee Hepe 1peôa pa ce npepysuHajy sa ôopôy npo1ue 751. Kakee Hepe 1peôa pa ce npepysuHajy sa ôopôy npo1ue 751. Kakee Hepe 1peôa pa ce npepysuHajy sa ôopôy npo1ue 751. Kakee Hepe 1peôa pa ce npepysuHajy sa ôopôy npo1ue
eapoa1ose? eapoa1ose? eapoa1ose? eapoa1ose?
Mepe koje 1peôa pa ce npepysuHajy sa ôopôy npo1ue
eapoa1ose Hory pa ce oôjepuue y 1pu rpyne: oprauusauuoue,
ne•ele u npomunak1u•ke. Oprauusauuoue Hepe ykny•yjy:
Kou1pony npu npeeosy n•ena u Ha1uua, pauy pujaruoc1uky,
paspelueaue kouuoua y n•enuuaky u orpauu•aeaue uupuue
ne1a, opc1pauueaue c1apor cala y kojuH ce akapu uajôone
paseujajy, noc1aenaue Hpexe ua puo kouuuue, cnpe•aeaue
pojeua n•enuuux ppyu1aea,yknauaue cnaôux ppyu1aea u pp. V
Hepe ne•eua cnapa: cHaueue ôpoja napasu1a noHoly xeHujckux,
ôuonoukux u musu•kux cpepc1aea. Hpomunak1u•ke Hepe ce
npuHeuyjy y ueuueasupauuH n•enuuauuHa u kouuuuaHa u cac1oju
ce y cnepeleH: kapau1upaue npeux oôonenux ppyu1aea,
nukeupupaue oôunuo oôonenux ppyu1aea, c1eapaue usonoeauux
soua oko useopa ôonec1u.

752. Koja nekoeu1a cpepc1ea ce kopuc1e kop oôoneua n•ena op 752. Koja nekoeu1a cpepc1ea ce kopuc1e kop oôoneua n•ena op 752. Koja nekoeu1a cpepc1ea ce kopuc1e kop oôoneua n•ena op 752. Koja nekoeu1a cpepc1ea ce kopuc1e kop oôoneua n•ena op
eapoa1ose? eapoa1ose? eapoa1ose? eapoa1ose?
8a ne•eue eapoa1ose kop n•ena uaj•eule ce kopuc1e
cnepelu xeHujcku npenapa1u: meuo1ujasuu (eupu nu1aue 809),
eapoasuu (1aône1e koje cappxe meuo1ujasuu u napa
mopHanpexup), uam1anuu, kaHmop, cuueakap (pyHyucku
npenapa1), au1ueap (ôyrapcku npenapa1), eapoc1au (ueHa•ku
npenap1 y He1anuoj ky1uju), Hunôekc (janaucku npenapa1 y npaxy
unu ua 1pakaHa), ken1au ( ua 1pakaHa), xeHoeap sa npckaue,
Hu1ak u eapoc1a1 sa puHneue, nepuuuu u anu1on penyjy kao
cuc1eHuuu npeko nuHme n•ena, Hpaena u okcanua kocenuua u
pp. Mupuc uam1e, naeaupyne, Heu1ona u pp. uc1o usasuea
onyu1aue akapa op n•ene. Hsôop npenapa1a u posupaue cy
npeHa yny1c1ey ee1epuuapckor nekapa.

753. O •eHy 1peôa eopu1u pa•yua kop ôopôe npo1ue eapoa1ose? 753. O •eHy 1peôa eopu1u pa•yua kop ôopôe npo1ue eapoa1ose? 753. O •eHy 1peôa eopu1u pa•yua kop ôopôe npo1ue eapoa1ose? 753. O •eHy 1peôa eopu1u pa•yua kop ôopôe npo1ue eapoa1ose?
318
Kop yuuu1aeaua eapoe pasuuH xeHujckuH cpepc1euHa epno
je eaxuo ue kopuc1u1u jepuo cpepc1eo pyxu epeHeucku nepuop,
jep eapoa noc1aje o1nopua ua nekoeu1y Ha1epujy 1j. jaena ce
pesuc1euuuja.Kop npoHeue neka eaxuo je oôpa1u1u naxuy ua
epc1y ak1ueue Ha1epuje, jep uHa nekoea ca pasuuH uasueuHa anu
ca uc1oH ak1ueuoH Ha1epujoH. Hnp. xeHoeap, Hu1ak u eapoc1a1 cy
ca nekoeu1oH Ha1epujoH aHu1pas. 8ua•u 1peôa Heua1u ak1ueuy
/nekoeu1y/ Ha1epujy kop 1pe1upaua n•ena npo1ue eapoe.

754. L1a je Hpaena kucenuua u sa u1a ce kopuc1u y n•enapc1ey? 754. L1a je Hpaena kucenuua u sa u1a ce kopuc1u y n•enapc1ey? 754. L1a je Hpaena kucenuua u sa u1a ce kopuc1u y n•enapc1ey? 754. L1a je Hpaena kucenuua u sa u1a ce kopuc1u y n•enapc1ey?
Mpaena kucenuua je ôuc1pa 1e•uoc1 ou1por Hupuca, ua
koxu usasuea nnukoee. Hpunapa uajja•uH HacuuH kucenuuaHa.
Hanasu ce y npupopu cnoôopua /y ôunkaHa, HpaeuHa, ryceuuuaHa/
a poôuja ce u uupyc1pujcku. HpuHeuyje ce y uupyc1puju koxe, sa
ôojeue 1ekc1una u sa kousepeupaue cokoea. Cappxu ce u y
Hepy.Emukacua je npo1ue eapoa1ose /euue op 95°/ ako ce
kopuc1u npaeunuo. Vôuja eapoy u y nerny u no 1oHe je
jepuuc1eeua. Kop yno1peôe Hpaene kucenuue n•enap Hopa pa
npuHeuyje Hepe sau1u1e. Oua ce Hoxe npuHeuuea1u
kpa1kopo•uo u pyropo•uo.

755. L1a je okcanua kucenuua u sa u1a ce kopuc1u y n•enapc1ey? 755. L1a je okcanua kucenuua u sa u1a ce kopuc1u y n•enapc1ey? 755. L1a je okcanua kucenuua u sa u1a ce kopuc1u y n•enapc1ey? 755. L1a je okcanua kucenuua u sa u1a ce kopuc1u y n•enapc1ey?
Okcanua kucenuua je opraucka kucenuua. Hanasu ce y
HuoruH ôunkaHa y oônuky kanuyHoee u kanuuyHoee conu, y
Hokpalu •oeeka u xueo1uua. O1poeua je. Loôuja ce uupyc1pujcku.
Kopuc1u ce y uupyc1puju 1ekc1una sa ôojeue. Cappxu ce u y Hepy.
Kopuc1u ce y ôopôu npo1ue eapoa1ose. Mopajy ce npuHeuuea1u
Hepe sau1u1e sa n•enapa. Emukacua je kapa ueHa nerna.
Emukacuoc1 je 97 –- 99°.

756. L1a je 1uHon u sa u1a ce kopuc1u y n•enapc1ey? 756. L1a je 1uHon u sa u1a ce kopuc1u y n•enapc1ey? 756. L1a je 1uHon u sa u1a ce kopuc1u y n•enapc1ey? 756. L1a je 1uHon u sa u1a ce kopuc1u y n•enapc1ey?
TuHon je npupopua ôesôojua cync1auua koja ce cappxu y
HanuH konu•uuaHa y uekuH epc1aHa Hepa /unp. y nunoeoH Hepy/.
Kopuc1u ce y Hepuuuuu u y syôapckoj npakcu kao nako
319
pesuumekuuouo cpepc1eo u npo1ue ôonoea. Kopuc1u ce y ôopôu
npo1ue eapoa1ose u 1o nocne Hepoôepa. Emukacuoc1 je 90 –- 97°.

757. L1a je KAC 757. L1a je KAC 757. L1a je KAC 757. L1a je KAC- -- -81 u sa u1a ce kopuc1u? 81 u sa u1a ce kopuc1u? 81 u sa u1a ce kopuc1u? 81 u sa u1a ce kopuc1u?
KAC-81 je npenapa1 koju ce poôuja kyeaueH ôopoeux
nynonaka u neneua. Kopuc1u ce y ôopôu npo1ue eapoa1ose u
uoseHose. VsuHa ce 50 rp. ôopoeux nynonaka, 50 rp. neneua
ôpauor y epeHe eere1auuje u 900 rp. neneua ôpauor y epeHe
uee1aua. Cee ce kyea y 10 nu1apa eope 2 - –3 ca1a u oc1aeu pa
opc1oju 8 ca1u, noknonneuo ua 1onnoH Hec1y. Oea opeapa ce
popaje cupyny 1,5 : 1 u 1o no 30 –- 35 Hununu1apa ua 1 nu1ap
cupyna.

758 758 758 758. Kakeu musu•ku y1uuaju ce npenopy•yjy y ôopôu npo1ue . Kakeu musu•ku y1uuaju ce npenopy•yjy y ôopôu npo1ue . Kakeu musu•ku y1uuaju ce npenopy•yjy y ôopôu npo1ue . Kakeu musu•ku y1uuaju ce npenopy•yjy y ôopôu npo1ue
eapoa1ose? eapoa1ose? eapoa1ose? eapoa1ose?
V ôopôu npo1ue eapoa1ose kopuc1u ce sarpeeaue n•ena
usne1uuua unu uenor nerna sajepuo ca caleH y ep1eleH poôouy
po 41°C sa 3 Huuy1a. Bucoka je emukacuoc1. He caHo pa ce
onyu1ajy uero u yruuaeajy akapu. V1epleuo je pa npu 1eHnepa1ypu
46 –- 49°C u npu oppeleuoj enaxuoc1u, 20 –- 30°, akapu yruuaeajy
sa 10 –- 12 Huu.

759. Koju je 759. Koju je 759. Koju je 759. Koju je uajemukacuuju He1op ôuonouke uajemukacuuju He1op ôuonouke uajemukacuuju He1op ôuonouke uajemukacuuju He1op ôuonouke
ôopôe npo1ue eapoa1ose? ôopôe npo1ue eapoa1ose? ôopôe npo1ue eapoa1ose? ôopôe npo1ue eapoa1ose?
Hajemukacuuje He1ope sa ôuonouky
ôopôy npo1e eapoa1ose cy pee: a) He1op ca
paHoH rpaleeuakoH koju oHorylyje
usrpapuy 1py1oeckux lenuja op c1paue
n•ena, koje ce nocne 1ora o1eapajy u
uspesyjy u ua 1aj ua•uu ce opc1pauyjy
akapu koju ce uanase y uuHa ( y uajeeleH
c1eneuy ouu ce pasHuoxaeajy y nponele u
ne1o); ô) He1op peojuor paHa rpaleeuaka –-
y nnopuu1e, ua Hec1o ppyror paHa c neea,
Cn. 95
320
noc1aena ce paH rpaleeuak ca uspesauuH kpajeeuHa ua kojuHa
n•ene porpape 1py1oecke lenuje, rpe ce cakynnajy akapu. Hou1o
lenuje ôypy sa1eopeue paH ce opc1pauyje a ua Hec1o ppyror paHa
c pecua noc1aena ce ppyru paH rpaleeuak. Ha 1aj ua•uu kpos
cHeuy sa 6 paua y pea paHa rpaleeuaka yxea1u ce u opc1pauu
eeluua akapa. Hsealeuo cale us kouuuue u uspesaue lenuje
opHax ce npe1anajy (cn. 95).

760. La nu paH rpaleeua epepu npuHeuuea1u? 760. La nu paH rpaleeua epepu npuHeuuea1u? 760. La nu paH rpaleeua epepu npuHeuuea1u? 760. La nu paH rpaleeua epepu npuHeuuea1u?
Benuku ôpoj n•enapa ue npuHeuyje paH rpaleeuak,
cHa1pajylu pa ce n•ene npeeuue Hy•e usrpapuoH rpaleeuaka
koju ce no1oH uspesyje. Ta•uo je pa oue ynoxe 1pyp y usrpapuy
rpaleeuaka, anu kop 1ora uHa u eenuke kopuc1u, jep poôujeHo
oproeapajyly konu•uuy eocka u u1o je jou eaxuuje y HuoroHe
cHauyjeHo ôpoj eapoe y n•enuueH ppyu1ey.

761. L1a je nosua1o o ôonec1u Henauosa? 761. L1a je nosua1o o ôonec1u Henauosa? 761. L1a je nosua1o o ôonec1u Henauosa? 761. L1a je nosua1o o ôonec1u Henauosa?
Bonec1 usasuea uuxa rnuea MeIanoseIIa mors apis koja
napasu1upa y oprauuHa sa pasHuoxaeaue, nnyea•uuH u
xppenuuH xnespaHa u HannurujeeuH uee•uuaHa n•ene, a uc1o u y
peôenoH upeey (pek1yHy) u y pesepeoapy o1poeue xnespe.
8apaxeuu oprauu ce c1eppuaeajy, noc1ajy noHnueu u noupue. Hpu
ou1eleuy opraua sa pasHuoxaeaue uac1yna no1nyua
ôecnnopuoc1 Ha1uue. Bonec1 ce pujaruoc1uuupa kop pucekuuje.
Ma1uuy koja je npec1ana pa nonaxe jaja 1peôa saHeuu1u.

762. L1a ce sua o nnecuuH ôonec1uHa kop n•ena? 762. L1a ce sua o nnecuuH ôonec1uHa kop n•ena? 762. L1a ce sua o nnecuuH ôonec1uHa kop n•ena? 762. L1a ce sua o nnecuuH ôonec1uHa kop n•ena?
Cnope nnecuu pocneeajy sajepuo ca xpauoH y cuc1eH sa
eapeue n•ene, rpe npoknujajy u nojaenyjy ce uu1u (xume). Xume
pocneeajy y opraue u Huuule 1ena u ucucaeajy 1enecue cokoee.
Pesyn1a1 1ora; n•ene yruuy u HyHumuuupajy ce. Hnopua 1ena
nnecuu oôyxea1ajy ueno 1eno n•ene u sa1o ce ôonec1
pujaruoc1uuupa nako. V cyeuH kouuuuaHa nnecue ôonec1u ue Hory
pa ce paseujajy.
321

763. L1a je kpe•uo nerno? 763. L1a je kpe•uo nerno? 763. L1a je kpe•uo nerno? 763. L1a je kpe•uo nerno?
Kpe•uo nerno je ôonec1 usaseaua op nnecuu Ascospharea
apis koja uanapa nerno a nouekap u oppacne n•ene. Cpele ce y
ne1uuH HeceuuHa. V noopHaknoH c1apujyHy paseoja ôonec1u,
nerno ce nokpuea ca enakuac1uH nnecuuH uu1uHa. Cale
sapaxeuo nnecuuHa 1peôa pa ce opc1pauu us kouuuue. H•enuue
ppyu1eo ce oôu•uo caHo usôopu ca ôoneuly.

764. L1a je kaHeuo nerno? 764. L1a je kaHeuo nerno? 764. L1a je kaHeuo nerno? 764. L1a je kaHeuo nerno?
KaHeuo nerno je ôonec1 usaseaua op nnecuu AspergiIIus
fIavus, koja oôpasyje cnope xy1oseneue ôoje. V enaxuoj cpepuuu
ocuH cala yuuu1aea u nerno koje ce ckaHeuu. Cnope nnecuu cy
noc1ojaue ua 1onno1u a y cyeoj cpepuuu npu 1eHnepa1ypu op 60°C
yruuy sa 30 Huu. Jepuonpoueu1uu pac1eop cyônuHa1a, kapôonua
kucenuua u 5° pac1eop mopHanuua je yôuja. Hnecau pocneea y
kouuuuy ca noneuoH, sa1o u1o cy cnope nako npeuocuee ee1poH.
8a cnpe•aeaue oôoneua ueonxopuo je pa ce oppxaea xurujeua y
n•enuuaky, a uc1o u npu Heuauy y xueo1 n•enuuer ppyu1ea, y
koHe je o1kpueeua 1a epc1a nnecuu.

765. L1a 1peôa 765. L1a 1peôa 765. L1a 1peôa 765. L1a 1peôa ypapu1u ca caleH y koHe ce ynnecuueuo noneu? ypapu1u ca caleH y koHe ce ynnecuueuo noneu? ypapu1u ca caleH y koHe ce ynnecuueuo noneu? ypapu1u ca caleH y koHe ce ynnecuueuo noneu?
Opc1pauueaue nnecuu ca noneua je usnuuuo, sa1o u1o je
ou eel ueyno1peônue sa xpauy sa n•ene. Oue ra usôauyjy ua puo
kouuuue, nocne •era ce ocyuu u c1eppue. 8a1o u1o ce ckaHeueu
noneu 1euko opc1pauyje us cala, uajôone je pa ce ouo npe1onu u
op poôujeuor eocka pa ce uanpaee uoee ca1ue ocuoee.

766. Kako uac1aje upua ôonec1 kop n•ena? 766. Kako uac1aje upua ôonec1 kop n•ena? 766. Kako uac1aje upua ôonec1 kop n•ena? 766. Kako uac1aje upua ôonec1 kop n•ena?
Upua ôonec1 kop n•ena uac1aje kop Hepnukoee naue.
CHucao je y 1oHe pa ce y Hepnuuu cappxe pasuu oônuuu nnecuu,
koje pocneeuu y cuc1eH sa eapeue n•ene npu cakynnauy
Hepnuke, usasueajy nopeHelaj y pasHeuu Ha1epuja. Hpeu suak
oôoneua je ryôu1ak pna•uua, pesyn1a1 •era je ôojeue xu1uua
322
ua1eny n•ene y upuo, u1o je eupnueo. 8a1o ce u roeopu o upuoj
ôonec1u. Kop npuxpaue n•ena 1onnuH uelepuuH cupynoH suauu
oôoneua uu•esaeajy. H•ene osppaenyjy u ako ce npeHec1e ua
ppyro Hec1o rpe ueHa Hepnukoee naue.

767. L1a je nosua1o o cen1ukeHuju n•ena? 767. L1a je nosua1o o cen1ukeHuju n•ena? 767. L1a je nosua1o o cen1ukeHuju n•ena? 767. L1a je nosua1o o cen1ukeHuju n•ena?
Bonec1 cen1ukeHuja ce poôuja op ôak1epuje Pseudomonas
apisepticus. Cpele ce kop oppacnux n•ena u ucnonaea ce y
uecnocoôuoc1u pa ne1e u y npuHe1uoH pasnarauy 1kuea yruuynux
n•ena ua noceôue penoee (op 1ena ce opeajajy uore, kpuna, rnaea,
rpypu u pp.). Bak1epuje pocneeajy y 1eno n•ene npeko pucajuux
opraua, a kapa poly y kpeuy 1e•uoc1 (xeHonuHmy) uac1aje ôonec1.
Humekuyja ce uupu y enaxuoj cpepuuu. V cyeoj cpepuuu usasuea•
ôonec1u yruue. 8apaxeue n•ene no•uuy nocnepuoH cuaroH pa
1pnajy 1pôyu•ul sapuuH uoraHa u nocne
1ora kapa uH cypnuue ycaxuy, yruuy. Bonec1
Hoxe pa ce pujaruoc1uuupa 1a•uo caHo npu
ôak1epuonoukoH ucnu1ueauy. ße•eue n•ena
ce npoeopu kpos npuxpauueaue n•ena
uelepuuH cupynoHy koHe je popa1a
nuHyucka kucenuua. Hpenopy•yje ce pa ce
popaje ôuoHuuuu unu neeoHuuuu no 50 Hr. ua
1 nu1ap cupyna uanpaeneuor y opuocy 1:1 (1 n. eope ua 1 kr.
uelepa) (cn. 96).

768. L1a je nosua1o o eupycuoj napanusu n•ena? 768. L1a je nosua1o o eupycuoj napanusu n•ena? 768. L1a je nosua1o o eupycuoj napanusu n•ena? 768. L1a je nosua1o o eupycuoj napanusu n•ena?
Bupycua napanusa n•ena je uumekuuouo oôoneue
oppacnux n•ena, usaseauo nosua1uH eupycoH. 8uauu cy cnepelu:
n•ene ua npasuo nokyuaeajy pa ysne1e, pucaue uH je yôpsauo,
xao•uu anapa1 uH ce kpele uenpekupuo. Pesyn1a1 c1anuo
ppx1aeux nokpe1a je cnaôneue uucek1a. H•enuua ppyu1ea ce
oôu•uo onopaee op ôonec1u, anu ryôu1ak n•ena kop jake
uumekuuje Hoxe pa ôype sua•ajau.

Cn. 96
323
769. L1a je Huasa? 769. L1a je Huasa? 769. L1a je Huasa? 769. L1a je Huasa?
Muasa je napasu1uo oôoneue usaseauo op Hyxe, npe ceera
op epc1e Senotainia tricuspis, MeIaIoncha ronnai, Sarcophaga
surrubea, Rondaniooestrus apivorus, Myiapis angeIIosi. Myxe
nonoxe jaja (ueke epc1e palajy paseujeue napee) y o1eopeuo
nerno, a uc1o u no rpypuHa u 1pôyu•uly oppacne n•ene, rpe ce
paseujajy oppacnu uucek1u. Ha 1aj ua•uu Hyxe yuuu1aeajy kako
nerno 1ako u oppacne n•ene. Oeo oôoneue je pacnpoc1paueuo je
y uekuH oônac1uHa CCCP, rpe yruuaeajy uena n•enuua ppyu1ea.

770. Koju cy cnonauuu suauu pujapeje kop n•ena? 770. Koju cy cnonauuu suauu pujapeje kop n•ena? 770. Koju cy cnonauuu suauu pujapeje kop n•ena? 770. Koju cy cnonauuu suauu pujapeje kop n•ena?
Kop pyro1pajue suHe, no none1anuu u nopHe1a•y y kouuuuu
nojaenyjy ce kameuac1e Hupuunaee kanu op usny•eeuua n•ena
(usHe1a). Vspouu 1ora cy ueoproeapajyle sanuxe Hepa, poôujeuor
op Hepnuke ca jene, epecka u pp. Oea Hepnuka cappxu eenuku
npoueua1 ueceapnueux uelepa pekc1puua, koju npeepeHeuo
npenyuaeajy sapue upeeo n•ene ca usny•eeuuaHa (usHe1oH).
Kapa 1exuua sapuer upeea npele 46,3° op ueue 1exuue, a sôor
uenoeonuux knuHa1ckux ycnoea n•ena ue Hoxe pa usne1u us
kouuuue, oua no•uue pa usôauyje usHe1 y uoj.

771. Kako uac1aje sa1eop kop n•ena? 771. Kako uac1aje sa1eop kop n•ena? 771. Kako uac1aje sa1eop kop n•ena? 771. Kako uac1aje sa1eop kop n•ena?
8a1eop kop n•ena je uesapasuo oôoneue. Op uera
oôoneeajy npeeuc1eeuo Hnape n•ene. Hpeoôu1au uasue 1e
ôonec1u, koju ue oppaxaea eepuo ueuy cyu1uuy, ôuo je Hajcka
ôonec1. Kapak1epuc1u•au suak je jako uapyeaue 1pôyu•ula
n•ene, koju je Hano nopuruy1 ua rope, sa1o u1o joj je peôeno upeeo
npenyueuo ryc1uH uenpepaleuuH oc1auuHa xpaue. H•ene ce
1euko ocnoôalajy 1ora u ua none1anuu u ua supoeuHa kouuuue
yo•aeajy ce kou•ac1e usny•eeuue (usHe1u). Ocuoeuu yspok nojaee
sa1eopa je uepoc1a1ak eope, kojy n•ene 1euko poôujajy y
uenoeonuuH knuHa1ckuH ycnoeuHa. Pesyn1a1 1ora je pa uucy y
c1auy pa npepape noneu, peôeno upeeo uH ce npenyuu ca
usny•eeuuaHa u cHauyje ce Horyluoc1 usny•ueaua. Kop sa1eopa
324
je kopucuo n•ene npuxpauuea1u 1onnuH uelepuuH cupynoH
uanpaeneuuH y opuocy 3 : 2 (3 nu1pa eope ua 2 kr. uelepa).

772. L1a je nosua1o o Hacuoj pereuepauuju jajuux uee•uua kop 772. L1a je nosua1o o Hacuoj pereuepauuju jajuux uee•uua kop 772. L1a je nosua1o o Hacuoj pereuepauuju jajuux uee•uua kop 772. L1a je nosua1o o Hacuoj pereuepauuju jajuux uee•uua kop
Ha1uue? Ha1uue? Ha1uue? Ha1uue?
Macua pereuepauuja jajuux uee•uua Ha1uue je uesapasua
ôonec1 npu •eHy uee•uue oc1ajy npasue, ôes lenuja, 1aue ce, a
jajuuuu poôujajy xylkac1y uujaucy. Kop opHaknor c1apujyHa
ôonec1u uac1yna no1nyua pereuepauuja jajuuka.

773. L1a Hoxe pa usasoee sa•enneue jajoeopa kop Ha1uue? 773. L1a Hoxe pa usasoee sa•enneue jajoeopa kop Ha1uue? 773. L1a Hoxe pa usasoee sa•enneue jajoeopa kop Ha1uue? 773. L1a Hoxe pa usasoee sa•enneue jajoeopa kop Ha1uue?
8a•enneue jajoeopa kop Ha1uue uaj•eule je sôor
sanyuaeaua 1py1oee cnepHe nocne onnoleua (konynauuje).
Pesyn1a1 1ora je pa Ha1uua ue Hoxe pa nonaxe jaja u yruue. To
Hoxe pa ce pecu u npu sanyuaeauy ueue earuue ca onnopuuH
suakoH 1py1a.

774. Hoc1oje nu n•ene anôuuocu? 774. Hoc1oje nu n•ene anôuuocu? 774. Hoc1oje nu n•ene anôuuocu? 774. Hoc1oje nu n•ene anôuuocu?
Anôuuocu ce uasueajy n•ene papunuue u 1py1oeu kop kojux
cy peo 1ena u o•u ôesôojuu sôor uepoc1a1ka nurHeu1a. Ta
pereuepauuja je yspok ueuopHanuor paseoja ycnep npopyxe1ka
sana1a y cpopc1ey. Oeo ce ue opuocu ua ôenooke 1py1oee, sa1o
u1o cy uuxoee o•u uopHanuo oôojeue, anu cy nokpueeue
ôenu•ac1oH c1aknac1oH onuoH, koja Hoxe nako pa ce opc1pauu
nuuue1oH. H•ene anôuuocu ue Hory pa ce ne•e onepa1ueuuH
ny1eH u sa1o ako ce nojaee y kouuuuu, Ha1uuy 1peôa saHeuu1u.

775. HHa nu n•ena kuknona? 775. HHa nu n•ena kuknona? 775. HHa nu n•ena kuknona? 775. HHa nu n•ena kuknona?
H•ene kuknonu cpely ce Huoro pe1ko. To cy n•ene kop kojux
cy oôa cnoxeua ( mace1ua) oka cnojeua y jepuo eenuko oko, koje
oôyxea1a ueno 1eHe.

776. L1a npepc1a 776. L1a npepc1a 776. L1a npepc1a 776. L1a npepc1aenajy Hp1ea jaja? enajy Hp1ea jaja? enajy Hp1ea jaja? enajy Hp1ea jaja?
325
Mp1ea jaja cy uaseaua jaja nonoxeua op Ha1uue anu cy
uecnocoôua sa panu paseoj, 1j. op kojux, ycnep reue1ckor
ou1eleua y oprauusHy Ha1uue, uukapa uele pa ce usnexe napea.
Mp1ea jaja onnoleua Ha1uua nonaxe y lenuje n•ena papunuua .
Oua sappxaeajy pyro epeHe oônuk, anu ce ue paseujajy. V 1akeoH
cny•ajy oôaeesuo 1peôa saHeuu1u Ha1uuy.

777. L1a je Hp1eo nerno? 777. L1a je Hp1eo nerno? 777. L1a je Hp1eo nerno? 777. L1a je Hp1eo nerno?
Mp1eo ce uasuea nerno koje ce paseuja uopHanuo po
c1apujyHa ny1ke u yruue. Ta nojaea cnu•ua je nojaeu Hp1eux jaja,
anu ca 1oH pasnukoH u1o yruuyle nerna uac1yna kacuuje. Vspok je
reue1cko ou1eleue y oprauusHy Ha1uue, koja 1peôa pa ce saHeuu.

778. L1a ce noppasyHeea nop oôpuy1o nerno? 778. L1a ce noppasyHeea nop oôpuy1o nerno? 778. L1a ce noppasyHeea nop oôpuy1o nerno? 778. L1a ce noppasyHeea nop oôpuy1o nerno?
Oôpuy1o nerno je pe1ka u uu1epecau1ua nojaea, npu •eHy cy
n•enuue napee y lenujaHa noc1aeneue oôpuy1o, 1j. ca rnaeoH ka
puy lenuje. V 1oH nonoxajy oue ce paseujajy uopHanuo, anu nou1o
ue Hory pa nporpusy noknonau lenuje, yruuy.

779. L1a je nosua1o o uupyc1pujckoH 1poeauy n•ena? 779. L1a je nosua1o o uupyc1pujckoH 1poeauy n•ena? 779. L1a je nosua1o o uupyc1pujckoH 1poeauy n•ena? 779. L1a je nosua1o o uupyc1pujckoH 1poeauy n•ena?
Hupyc1pujcko 1poeaue n•ena usasuea jepuueue apceua u
mnyopa koje usnasu us maôpu•kux puHuaka y eupy nenena u
puHa. Oea xeHujcka jepuueua saralyjy okonuy cpepuuy ua
pece1uue kunoHe1apa u pocneeajy ua uee1oee ôunaka ca kojux ux
n•ene cakynnajy sajepuo ca uek1apoH. V 1akeuH oônac1uHa
oprajaue n•ena je ueHoryle.

780. Kako ce oppaxaea 780. Kako ce oppaxaea 780. Kako ce oppaxaea 780. Kako ce oppaxaea saraleue okonue cpepuue ua n•ene? saraleue okonue cpepuue ua n•ene? saraleue okonue cpepuue ua n•ene? saraleue okonue cpepuue ua n•ene?
V pejouuHa ca maôpukaHa sa npouseopuy cynepmocma1a,
oôojeuux He1ana, c1aknapckux npouseopa, uurne u pp. ocnoôalajy
ce 1okcu•ue Ha1epuje sa n•ene, y eupy raca unu npauuue. Takeu
cy apceuoea jepuueua, cyHnoppuokcup, cyHnopeopouuk,
cyHnopua, coua, aso1ua u ppyre kucenuue, aso1uu okcup, xuea,
326
uuuk, onoeo, Hecuur, kapHuj u pp. Ha 1aj ua•uu ua pac1ojauy 2 –- 12
kH.op 1akeux npepysela ue Hory pa ce raje n•ene.

781. L1a usasuea 1poeaue xpauoH kop n•ena? 781. L1a usasuea 1poeaue xpauoH kop n•ena? 781. L1a usasuea 1poeaue xpauoH kop n•ena? 781. L1a usasuea 1poeaue xpauoH kop n•ena?
Tpoeaue xpauoH kop n•ena usasuea ysuHaue o1poeuux
penoea ôunaka u o1napuux eopa. Tpoeaua op pasuux u1e1uux
Ha1epuja (uaj•eule ankanoupu) yo•eua cy nocne kousyHauuje
noneua cakynneuor ca uekux Hepouocuux ôunaka kao upuu nyk,
puenu pysHapuu, xaeopuak, ôypjau, koucku (puenu) kec1eu,
ny1ul u pp. Tpoeaue n•ena uupyc1pujckoH, uepoeonuo
npe•uuleuoH eopoH, uc1o ce •ec1o jaena. Pesyn1a1 1ora:
kpe1aue n•ena noc1aje uecurypuo (oue no•uuy pa 1penepe),
Hnapo nerno yruuaea unu ce nojaenyjy pereuepauuje a Ha1uue
noc1ajy 1py1oeke (eupu nu1aue 88).

782. Mory nu n•ene pa npeuecy y Hep HukpooprauusHe, usasuea•e 782. Mory nu n•ene pa npeuecy y Hep HukpooprauusHe, usasuea•e 782. Mory nu n•ene pa npeuecy y Hep HukpooprauusHe, usasuea•e 782. Mory nu n•ene pa npeuecy y Hep HukpooprauusHe, usasuea•e
sapasuux ôonec1u? sapasuux ôonec1u? sapasuux ôonec1u? sapasuux ôonec1u?
V npounoc1u ce cHa1pano pa usasuea•u sapasuux ôonec1u
kop nypu (npe ceera canHouenosa, puseu1epuja u pp.) koju cy
npak1u•uo pacnpoc1paueuu ceypa (y eopu, nnopoeuHa, noeply
u1p.) Hory pa ce npeuecy u y Hep. Lokasauo je Hely1uH pa Hep ue
cappxu eupyneu1ue HukpooprauusHe, onacue sa nype. Hanpo1ue
•ak u npu eeu1a•koH sapaxaeauy ouu yruuy. Mep uHa
ôak1epuuupuo pejc1eo, 1j. yôuja HukpooprauusHe unu cnpe•aea
uuxoe paseoj. E1o sau1o je ôojasau, pa n•ene npeuoce na1oreue
oprauusHe y Hep, ueocuoeaua.


Lesuumekuuja, sau1u1a, xeHukanuje Lesuumekuuja, sau1u1a, xeHukanuje Lesuumekuuja, sau1u1a, xeHukanuje Lesuumekuuja, sau1u1a, xeHukanuje

783. UuHe ce oôpalyjy koxue n•enapcke pykaeuue? 783. UuHe ce oôpalyjy koxue n•enapcke pykaeuue? 783. UuHe ce oôpalyjy koxue n•enapcke pykaeuue? 783. UuHe ce oôpalyjy koxue n•enapcke pykaeuue?
Koxue n•enapcke pykaeuue 1peôa ôap jepuoH y ropuuu pa
ce onepy y ôeusuuy a nocne 1ora pa ce onepy canyuoH y xnapuoj
eopu. Kapa ce ocyue uaHaxy ce Hauly. Hnak uajypoôuuje je
327
papu1u ca eyueuuH pykaeuuaHa ca peoc1pykuH nne1ueoH, kpos
koje n•ene ue Hory pa yôapajy pyke n•enapa. Oue ue cnpe•aeajy
nokpe1e u ue suoje pyke. Oc1auu ua uuHa op n•enuuer eocka u
npononuca opc1pauyjy ce uajnpe ôeusuuoH a no1oH canyuoH u
eopoH.

784. 8a u1a ce kopuc1u mocmopua kucenuua y n•enapc1ey? 784. 8a u1a ce kopuc1u mocmopua kucenuua y n•enapc1ey? 784. 8a u1a ce kopuc1u mocmopua kucenuua y n•enapc1ey? 784. 8a u1a ce kopuc1u mocmopua kucenuua y n•enapc1ey?
0ocmopua kucenuua (H3PO4) ce kopuc1u y n•enapc1ey sa
opc1pauueaue, uenpuja1ue sa oko, cuekac1e uujauce ua eocky
koja ce poôuja kop kyeaua eou1uue y He1anuoH cypy. V 1oH uuny
ce kopuc1u 10° pac1eop mocmopue kucenuue, kapa ce ua 1 nu1ap
popa 100 Hn. Kucenuue. 8a kyeaue , ua jepau 1exuucku peo
pac1eopa ysuHa ce 2 pena eocka. Hocne, nou1o ce oxnapu, eocak
1peôa nouoeo npe1onu1u y •uc1oj eopu, pa ôu ce poôuna xeneua
ôoja. Hpu oeoj oôpapu musu•ka ceojc1ea Hy ce ue Heuajy.

785. 8a u1a ce kopuc1u cyHnopua kucenuua y n•enapc1ey? 785. 8a u1a ce kopuc1u cyHnopua kucenuua y n•enapc1ey? 785. 8a u1a ce kopuc1u cyHnopua kucenuua y n•enapc1ey? 785. 8a u1a ce kopuc1u cyHnopua kucenuua y n•enapc1ey?
CyHnopua kucenuua (H2SO4) ce kopuc1u y n•enapc1ey sa
opc1pauueaue npnaeu1uue us eocka, npe ceera noneua.
Paspelyje ce y opuocy 1 : 5 ua cnepelu ua•uu: 0,1 n. kucenuue
popaje ce noc1eneuo y 0,5 n. eope (uukako oôpuy1o). Ako ce eopa
uanuea y kucenuuy oua ekcnnopupa u usasuea onacue oneko1uue.
Loôujeuu pac1eop ce cuna y pac1onneuu eocak y opuocy 1 n. eope
: 2 kr. eocka : 100 Hn. paspeleue cyHnopue kucenuue u kyea ce 10
Huu. Hocne xnaleua eocak 1peôa pa ce npe1onu y •uc1oj eopu.

786. 8a u1a ce kopuc1u cuple1ua kucenuua y n•enapc1ey? 786. 8a u1a ce kopuc1u cuple1ua kucenuua y n•enapc1ey? 786. 8a u1a ce kopuc1u cuple1ua kucenuua y n•enapc1ey? 786. 8a u1a ce kopuc1u cuple1ua kucenuua y n•enapc1ey?
Cuple1ua kucenuua (CH3COOH) ce kopuc1u y n•enapc1ey
sa pesuumekuujy cala. HpeHa nopauuHa uekux cneuujanuc1a ua 1
H. kyôuu npoc1opa kouuuue ueonxopuo je pa ce uckopuc1u 2 n.
1exuu•ke cuple1ue kucenuue, koja ce noc1aeu pa ce ucnapaea us
naHy•ue 1kauuue uoHe uakeaueue, noc1aeneue y cyp. Hape
cuple1ue kucenuue cy 1exe op easpyxa u napajy ua pone. La ôu ce
sappxano pejc1eo ua cale, uajHaue sa jepuy cepHuuy, cee
328
nyko1uue, kpos koje Hory nape pa usnase eau, oônennyjy ce
1pakoH. Oea npouepypa noHaxe yuuu1aeauy eockoeor Honua y
ceuH c1apujuHa u cnopa napasu1a usasuea•a ôonec1u uoseHose
(eupu nu1aue 719 –- 723).

787. 8au1o ue 1peôa pa ce kopuc1u uanu1pa y puHunuuu? 787. 8au1o ue 1peôa pa ce kopuc1u uanu1pa y puHunuuu? 787. 8au1o ue 1peôa pa ce kopuc1u uanu1pa y puHunuuu? 787. 8au1o ue 1peôa pa ce kopuc1u uanu1pa y puHunuuu?
V puHunuuu ue 1peôa pa ce kopuc1u uanu1pa sa1o u1o ce
npu ueuoH caropeeauy c1eapa aso1okcup koju je o1poeau sa
n•ene.

788. Koju npenapa1 1peôa pa kopuc1u n•enap sa pesuumekuujy 788. Koju npenapa1 1peôa pa kopuc1u n•enap sa pesuumekuujy 788. Koju npenapa1 1peôa pa kopuc1u n•enap sa pesuumekuujy 788. Koju npenapa1 1peôa pa kopuc1u n•enap sa pesuumekuujy
pyky? pyky? pyky? pyky?
8a pesuumekuujy pyky kopuc1e ce pasuu xeHujcku
npenapa1u op kojux je uajnosua1uju xnopcen1on. Ha aHôanaxu uHa
yny1c1eo, koje nokasyje koja konu•uua Ha1epuje 1peôa pa ce
pac1eopu y eopu pa ôu ce poôuo ueonxopau pac1eop sa
pesuumekuujy.

789. L1a npepc1aena npenapa1 mpoy u s 789. L1a npepc1aena npenapa1 mpoy u s 789. L1a npepc1aena npenapa1 mpoy u s 789. L1a npepc1aena npenapa1 mpoy u sa u1a ce kopuc1u? a u1a ce kopuc1u? a u1a ce kopuc1u? a u1a ce kopuc1u?
Hpenapa1 (1e•uoc1) mpoy cac1oju ce op 2 pena
uu1poôeusona, 2 pena ôeusuua u 1 pena yna op ynaue penuue
(unu cyuuokpe1a). Pauuje je kopuuleu npo1ue ôonec1u akapose
(eupu nu1aue 726 - 729), anu nou1o je y1epleuo pa cy Hy nape
u1e1ue sa nerno, euue ce ue yno1peônaea.

790. Koja konu•uua cyHnopa je no1peôua pa ôu ce yuuu1unu napee 790. Koja konu•uua cyHnopa je no1peôua pa ôu ce yuuu1unu napee 790. Koja konu•uua cyHnopa je no1peôua pa ôu ce yuuu1unu napee 790. Koja konu•uua cyHnopa je no1peôua pa ôu ce yuuu1unu napee
u nen1upu eockoeor Honua? u nen1upu eockoeor Honua? u nen1upu eockoeor Honua? u nen1upu eockoeor Honua?
8a curypuo yuuu1aeaue napeu (ryceuuua) u nen1upa
eockoeor Honua ueonxopuo je pa ce sananu 25 rp. •uc1or cyHnopa
ua 1 H. kyôuu npoc1opa kouuuue.

791. Kako ce npunpeHa 10° pac1eop mopHanuua? 791. Kako ce npunpeHa 10° pac1eop mopHanuua? 791. Kako ce npunpeHa 10° pac1eop mopHanuua? 791. Kako ce npunpeHa 10° pac1eop mopHanuua?
0opHanuu ce npopaje kao 40° eopeuu pac1eop
mopHanpexupa. 8a1o u1o je Huoro jak kousepeupajylu npenapa1
329
1peôa pa ce paspepu eopoH: ua 1 peo mopHanuuoeor pac1eopa
popa ce 3 pena eope u nocne Heuaua poôuja ce ro1oe
pesuumekuuouu pac1eop. HuHe ce oôpalyjy paHoeu u cale ca
kojux cy npe1xopuo opc1paueuu usHe1u, usny•euu op n•ena.
PaHoeu 1peôa pa npec1oje y pac1eopy 24 ca1a. 8a 1o epeHe cnope
aHepu•ke 1pynexu ue Hory pa ce yuuu1e •ak u kop 20° pac1eopa
mopHanuua.

792. Kako u •uHe ce pesuumukyjy kouuuue kop nouoeue 792. Kako u •uHe ce pesuumukyjy kouuuue kop nouoeue 792. Kako u •uHe ce pesuumukyjy kouuuue kop nouoeue 792. Kako u •uHe ce pesuumukyjy kouuuue kop nouoeue
yno1peôe? yno1peôe? yno1peôe? yno1peôe?
Hocne naxnueor Hexauu•kor •uuleua kouuuue ce
oropeeajy ôeusuuckoH naHnoH u nepy ce epyluH 5° pac1eopoH
kayc1u•ue cope unu 3° xnopcen1onoeuH pac1eopoH. Hocne
cyueua 1peôa pa ce o•uc1e uHuprnoH, pa ce opc1pauu npauuua u
pa ce uauece ôoja (usuy1pa cpeôpuac1a a cnona na1ekc ôoja).
HpunpeHneua ua 1aj ua•uu kouuuua Hoxe pa ce kopuc1u nouoeo.

793. L1a je monôekc? 793. L1a je monôekc? 793. L1a je monôekc? 793. L1a je monôekc?
0onôekc je uoeo nekoeu1o cpepc1eo koje ce kopuc1u npo1ue
akapose (eupu nu1aue 735 –- 739). Paspaleu je y Leajuapckoj u
uHa 96° emukacuoc1. Kopuc1u ce ca eenukuH ycnexoH y HuoruH
seHnaHa. V uekuH seHnaHa noHoly oeor npenapa1a npak1u•uo je
ôuna nukeupupaua oea ôonec1 no1nyuo.

794. Koja konu•uua apceuokcupa je cHp1ouocua sa n•ene 794. Koja konu•uua apceuokcupa je cHp1ouocua sa n•ene 794. Koja konu•uua apceuokcupa je cHp1ouocua sa n•ene 794. Koja konu•uua apceuokcupa je cHp1ouocua sa n•ene
papunuue? papunuue? papunuue? papunuue?
ße1anua (cHp1ouocua) posa apceuokcupa (AS2O3) sa jepuy
n•eny je 0,0000005 rpaHa. To sua•u pa 1 rp. 1or o1poea Hoxe pa
yuuu1u 10 Hunuoua n•ena 1j. oko 250 n•enuuux ppyu1aea. E1o
sau1o mopHupaue n•enuuaka y uupyc1pujckuH oônac1uHa,
saraleuuH apceuoeuH okcupoH, je ôeckopucuo.

795. Kakae y1uuaj nokasyjy racoeu ua n•ene? 795. Kakae y1uuaj nokasyjy racoeu ua n•ene? 795. Kakae y1uuaj nokasyjy racoeu ua n•ene? 795. Kakae y1uuaj nokasyjy racoeu ua n•ene?
330
V pesyn1a1y uc1paxueaua pejc1ea pasnu•u1ux racoea ua
n•ene (uanpuHep e1ap, xnopomopH, aHouujee uu1pa1,
yrneupuokcup u pp.) yc1auoeneuo je pa onujeue n•ene,nou1o
usaly us 1or c1aua, ue epalajy ce ua npeoôu1uo Hec1o u ne1e po
Hec1a rpe cy ôune onujeue. Heonnoleua Ha1uua no•uue pa
nonaxe 1py1oecka jaja, ôes pa usepuu onnopuu ne1 u kop ue ce
jaenajy suauu upue ôonec1u (eupu nu1aue 766). OcuH 1ora
npoôyleue n•ene ce npo•uc1e y 1pajauy op jepuor ca1a. Ma pa
racoeu cnona ue nokasyjy uukakeo cyu1uucko pejc1eo ua n•ene,
ca pucekuujoH je pokasauo, pa y yuy1pauuuH oprauuHa uac1ajy
cyu1uucke usHeue. Mnape n•ene oc1ape npeepeHeuo. V
a1Hocmepu saraleuoj racoeuHa, oprauusaH uucek1a sa 2 Huu.
oc1apu sa uekonuko cepHuua; n•ena koja je caHo •uc1una
kouuuuy opjepuoH noc1aje usne1uuua. Cnu•uo pejc1eo ( kao kop
racoea) nokasyje ua n•ene u rnap. Houauaue npueupuo Hp1eux
n•ena, cnaueuux op n•enapa y nocnepueH HoHeu1y npep yruuyle
je uc1o kao u kop n•ena ouaHyleuux racoeuHa.

796. Kako ce c1eapa pajcku rac u kakey npuHeuy uHa y 796. Kako ce c1eapa pajcku rac u kakey npuHeuy uHa y 796. Kako ce c1eapa pajcku rac u kakey npuHeuy uHa y 796. Kako ce c1eapa pajcku rac u kakey npuHeuy uHa y
n•enapc1ey? n•enapc1ey? n•enapc1ey? n•enapc1ey?
Pajcku rac ( N2O) kopuc1u ce y n•enapc1ey sa onujaue
n•ena (eupu nu1aue 801). Loôuja ce op aHouujeeor uu1pa1a koju
ce pac1eapa y eopu y opuocy 1 : 1. V pac1eop ce no1onu ea1a u
oc1aeu ce pa ce ocyuu. Hocne 1ora Hano nap•e ea1e (konuko
kouka uelepa) ôauu ce ua pacnaneuu xap y puHunuuu. Hpu
usrapauy ce oôpasyje pajcku rac. Ako ce kpos ne1o nyc1u
puHunuuoH pajcku rac y sa1eopeuy kouuuuy, n•ene y uoj ce
1peuy1uo onujy u napajy. Oue 1peôa opHax pa ce cunajy ua nap•e
1kauuue u pa ce oc1aee ua •uc1oH easpyxy pa usaly us 1or c1aua.
Oea Hauunynauuja sax1eea Huoro eenuky naxuy, sa1o u1o eenuka
posa pajckor raca Hoxe pa yôuje cee n•ene. Loeonue cy 2 uajeuue
3 c1pyje puHa us oôu•ue puHunuue ca koxuuH HexoH.

797. V kojuH cny•ajeeuHa ce onujajy n•ene? 797. V kojuH cny•ajeeuHa ce onujajy n•ene? 797. V kojuH cny•ajeeuHa ce onujajy n•ene? 797. V kojuH cny•ajeeuHa ce onujajy n•ene?
331
8a1o u1o onujaue n•ena uHa npa1ele uenpuja1ue
nocnepuue ouo 1peôa pa ce npuHeuyje caHo y usyse1uuH
cny•ajeeuHa, uanpuHep kapa 1peôa pa ce npeHec1e n•enuua
ppyu1ea us epukape y caepeHeuy kouuuuy. Hocne onujaua n•ena
npe1xopua kouuuua 1peôa opHax pa ce yknouu a ua ueuo Hec1o
pa ce c1aeu •uc1a, a ne1o ua uoj pa ôype ua uc1oj eucuuu. Ha uy
ce npu•epc1u c1asuua ua kojy ce ucunajy onujeue n•ene, koje ce
eel ôype. Ma1uua 1peôa opHax pa ce npouale u oôenexu.
Hajôone je pa ce saHeuu uoeoH, sa1o u1o uapkosa Hoxe pa joj
uauece u1e1y. Cale ca nernoH ce noc1aena y uoee paHoea.
Cnepelu pau n•ene Hory pa ce npuxpaue.

798. Konuko epeHeua 1peôa pa 1paje onujeuo c1aue n•ena npu 798. Konuko epeHeua 1peôa pa 1paje onujeuo c1aue n•ena npu 798. Konuko epeHeua 1peôa pa 1paje onujeuo c1aue n•ena npu 798. Konuko epeHeua 1peôa pa 1paje onujeuo c1aue n•ena npu
kopuuleuy pajckor raca? kopuuleuy pajckor raca? kopuuleuy pajckor raca? kopuuleuy pajckor raca?
H•ene 1peôa pa oc1auy y onujeuoH c1auy oko 10 Huu. a ako
ce npoôype kacuuje 1o sua•u pa je posa ôuna eenuka. Onujaue
n•ena ce ue npenopy•yje.

799. Kako pa ce ca•yeajy kouuuue op ôyHôapa ppeojepa? 799. Kako pa ce ca•yeajy kouuuue op ôyHôapa ppeojepa? 799. Kako pa ce ca•yeajy kouuuue op ôyHôapa ppeojepa? 799. Kako pa ce ca•yeajy kouuuue op ôyHôapa ppeojepa?
La ôu ce ca•yeane kouuuue op ôyHôapa ppeojepa oue 1peôa
pa ce uaHaxy cac1aeoH koju ce npunpeHa ua cnepelu ua•uu:
noHeua ce no 1 sanpeHuucku peo kyxuucke conu, upuor ôuôepa
caHneeeuor y npax, spua op noncke ropyuuue, uc1yuau ôenu nyk u
nuc1 op nenuua ca 2 -– 3 pena cuple1ue eceuuuje u ckyea ce. Opeap
ce npouepu u c1anoxu. Ca uuH ce uaHaxy supoeu kouuuue. Ha
1aj ua•uu kouuuua le ôu1u sau1uleua op ôyHôapa ppeojepa pyro
epeHe.

800. L1a je 1epaHuuuu? 800. L1a je 1epaHuuuu? 800. L1a je 1epaHuuuu? 800. L1a je 1epaHuuuu?
TepaHuuuu je au1uôuo1uk koju ce popaje xpauu sa n•ene pa
ôu ce usne•uno nerno oôoneno op eeponcke 1pynexu. V uelepuu
cupyn, npunpeHneu y opuocy 1:1 popaje ce 200 Hr. 1epaHuuuua ua
1 kr. uelepa. Hocne naxnueor Heuaua xnapau pac1eop ce
noc1aena y kouuuuy, anu npe 1ora 1peôa pa ce opc1paue cee
332
sanuxe xpaue, 1ako pa nekoeu1a cHeua ôype jepuuu useop xpaue
sa n•ene.

801. L1a npepc1aena ok1osau1? 801. L1a npepc1aena ok1osau1? 801. L1a npepc1aena ok1osau1? 801. L1a npepc1aena ok1osau1?
Ok1osau1 je npenapa1 koju ce kopuc1u npu peua1ypucauy
uelepa, npepeuleuoH sa xpauy sa n•ene. Vc1eapu 1o je
ok1oaue1uncaxaposa, Ha1epuja oôpasoeaua op eese 8 Honekyna
cuple1ue kucenuue ca 1 HonekynoH caxapose. Ok1osau1 uHa
Huoro ropak ykyc koju n•ene ue ocelajy. Oeaj peua1ypupajylu
npenapa1 y eupy cueokameuor npaxa Heua ce ca uelepoH y
kpuc1any u pac1eapa ce y eopu. Loôujeuu pac1eop Hoxe pa ce
uckopuc1u caHo sa npuxpauy n•ena, sa1o u1o je Huoro ropak.
Ok1osau1 kouueu1pauuje 0, 05 –- 0,5° uuje u1e1au sa n•ene.

802. 8a u1a je ôuo kopuuleu xnopomopH y n•enapc1ey? 802. 8a u1a je ôuo kopuuleu xnopomopH y n•enapc1ey? 802. 8a u1a je ôuo kopuuleu xnopomopH y n•enapc1ey? 802. 8a u1a je ôuo kopuuleu xnopomopH y n•enapc1ey?
XnopomopH je ôuo kopuuleu sa onujaue n•ena npu
poôujauy n•enuuer o1poea ucnupaueH. To ce papuno ua cnepelu
ua•uH: y eenuku c1akneuu neeak noc1aeu ce 2,5 kr. n•ena •uje cy
xnespe ny•une eenuky konu•uuy o1poea kao pesyn1a1 onujaua
xnopomopHoH. Kop ucnupaua n•ena pec1unucauoH eopoH oea ce
sacu1u n•enuuuH o1poeoH. Ha 1aj ua•uu poôujeuu o1poe Hely1uH
ue Hoxe pa ce o•uc1u op pasnu•u1ux npuHeca u sa1o op uera ue
Hoxe pa ce poôuje keanu1e1au nekoeu1u npenapa1.

803. 8a u1a ce kopuc1u meuo1uasuu? 803. 8a u1a ce kopuc1u meuo1uasuu? 803. 8a u1a ce kopuc1u meuo1uasuu? 803. 8a u1a ce kopuc1u meuo1uasuu?
0euo1uasuu je xy1oseneuu npax koju ce kopuc1u y ôopôu
npo1ue napasu1a. Tpu rpaHa uera, yeujeua y xap1ujy, noc1aeu ce y
puHunuuy u opuHu n•enuue ppyu1eo uanapuy1o ôoneuly
ôpaynosa. LuHneue 1paje oko 30 cekyupu u nocne nona Huuy1a
opHopa, nouaena ce sa oko 20 cekyupu. LuH uuje u1e1au sa n•ene
u nerno. H•enuue ppyu1eo ce oôpalyje meuo1uasuuoH yee•e
kapa cy n•ene usne1uuue y kouuuuu. Lejc1eo npenapa1a je
uajemukacuuje npu 1eHnepa1ypu 10 –- 12 °C.

333
804. L1a 1peôa pa uHa an 804. L1a 1peôa pa uHa an 804. L1a 1peôa pa uHa an 804. L1a 1peôa pa uHa ano1eka n•enapa? o1eka n•enapa? o1eka n•enapa? o1eka n•enapa?
V ano1euu n•enapa yeek 1peôa pa uHa: •uc1 ôeusuu, 96°
ankoxon, 1uuk1ypa jopa, aue1ou, aHnyne ca kanuuyHoH, saeoj,
xausannac1, nuuue1a, Hakasuue, ou1ap uox, easenuu, aHnyne
appeuanuua, unpuu, unupu1ycuu peuo, anyHuuujee aue1a1,
ryHeuo unu nnac1u•uo upeeo, eopouukoe okcup, npo1uesHujcku
cepyH, ea1a, ôo•uua –- kankoHep, acnupuu, copa ôukapôoua u pp.

805. Kako ce oppaxaea ua n•ene kopuuleue xeHujckux 805. Kako ce oppaxaea ua n•ene kopuuleue xeHujckux 805. Kako ce oppaxaea ua n•ene kopuuleue xeHujckux 805. Kako ce oppaxaea ua n•ene kopuuleue xeHujckux
cpepc1aea sa sau1u1y ôunaka? cpepc1aea sa sau1u1y ôunaka? cpepc1aea sa sau1u1y ôunaka? cpepc1aea sa sau1u1y ôunaka?
XeHujcka cpepc1ea sa sau1u1y ôunaka (nec1uuupu)
usasueajy cnaôneue n•enuuux ppyu1aea u noHaxy paseoj
1pynexu u ppyrux oôoneua. V oppeleuuH kouueu1pauujaHa cy
o1poeuu sa n•ene. Tokcu•uo pejc1eo uH ce ucnonaea ôpso: opHax
nocne 1pe1upaua (oôpape) ôunaka, n•ene koje cakynnajy ca uux
noneu u uek1ap, no•uuy pa usyHupy •ak npe uero cy ce epa1une y
kouuuuy. CHp1uoc1 ce npopyxaea u y caHoH n•enuuaky (op 2 po
5 paua). Op nec1uuupa Hory pa ôypy ou1eleue u Hnape n•ene koje
ue ne1e. V 1oH cny•ajy sa uu1okcukauujy cy sacnyxue u1e1ue
xeHujcke Ha1epuje yue1e y kouuuuy sajepuo ca uek1apoH (uucek1u
cakynnajy u nec1uuupe pocnene y uera) u uaroHunaue y Hepy.

806. Koju nec1uuupu cy uajonacuuju sa n•ene? 806. Koju nec1uuupu cy uajonacuuju sa n•ene? 806. Koju nec1uuupu cy uajonacuuju sa n•ene? 806. Koju nec1uuupu cy uajonacuuju sa n•ene?
Hajonacuuju cy upeeuu uucek1uuupu koju pocneeajy y
oprauusaH n•ene ca uek1apoH, noneuoH u eopoH. Op kou1ak1uux
nec1uuupa (xnopopraucka u ppyra jepuueua) onacuu cy ouu koju
npopupy kpos xu1uucku oHo1a• uucek1a. Ouu ce pac1eapajy uajnpe
y cnonauuoj, eocky cnu•uoj ky1ukynu, nocne koje npopupy y
oprauusaH n•ene kpos HelycerHeu1ue cek1ope ua 1pôyu•uly,
uoraHa u •ynuuH oprauuHa (cypnuua, au1eue) a eepoea1uo u kpos
Huoroôpojue o1eope ua xnespaHa sa ny•eue eocka.

807. Kako penyjy ua n•ene uepeuonapanu1u•ku nec1uuupu? 807. Kako penyjy ua n•ene uepeuonapanu1u•ku nec1uuupu? 807. Kako penyjy ua n•ene uepeuonapanu1u•ku nec1uuupu? 807. Kako penyjy ua n•ene uepeuonapanu1u•ku nec1uuupu?
334
Op ceux uuceka1a n•ena uHa uajôone paseujeu uepeuu
cuc1eH, sôor •era cy uajoce1nueuje npeHa uucek1uuupuHa koju
uHajy uepeuonapanu1u•ko pejc1eo. Hpeuoc 1ux uucek1uuupa y
uepeuu cuc1eH n•ene je yrnaeuoH npeko kpeue 1e•uoc1u
(xeHonuHme), npeko Helylenujckux nuHmuux ny1eea u y
nunoupuuH cync1auuujaHa (Ha1epujaHa) ua uepeuuH lenujaHa.
TaHo ce ouu pac1eapajy u usasueajy napesy (penuHu•uy napanusy).
Xnopopraucku uepeuu nec1uuupu popupyjy u eusuHuy ak1ueuoc1, u
kao pesyn1a1 uapyuaea ce pasHeua aHuuokucenuua, eopuu
ôanauc u ônokupa ce kucenuucko pepykuuouu npouec u
npeuoueue eopouuka y oprauusaH n•ene.

808. Koju cy ocuoeuu yspuuu sa Hacoeuo 1poeau 808. Koju cy ocuoeuu yspuuu sa Hacoeuo 1poeau 808. Koju cy ocuoeuu yspuuu sa Hacoeuo 1poeau 808. Koju cy ocuoeuu yspuuu sa Hacoeuo 1poeaue n•ena e n•ena e n•ena e n•ena
nec1uuupuHa? nec1uuupuHa? nec1uuupuHa? nec1uuupuHa?
Ocuoeuu yspouu sa Hacoeuo 1poeaue n•ena nec1uuupuHa cy
cnepelu: ueHa 1a•uor yny1c1ea sa cnpoeoleue sau1u1e ôunaka,
ue npuppxaeaue npaeuna sa ynosopaeaue n•enapa sa
npepc1ojely yno1peôy uucek1uuupa, 1pe1upaue (oôpapa) ôunaka
xeHujckuH npenapa1uHa y paue kapa cy n•ene ua nauu, oôpapa
ôunaka y nepuopy yno1peôe npenapa1a pacnpuueaueH us aeuoua
npu ôpsuuu ee1pa 2 H/cek. u pp.
Cpepc1ea sa sau1u1y ôunaka Hory ôu1u o1poeua sa
n•ene,u1e1ua sa n•ene u pa pena1ueuo uucy u1e1ua sa
n•ene.Kop uac ce kopuc1u 57 pasuux ak1ueuux Ha1epuja koje cy
o1poeue sa n•ene, 3 ak1ueue Ha1epuje u1e1ue sa n•ene H 29
ak1ueuux Ha1epuja koje uucy o1poeue sa n•ene.Bpno je eaxuo
npo•u1a1u H npuppxaea1u ce yny1c1ea npouseola•a o posu,
ua•uuy u epeHeuy 1pe1upaua ôunaka, kako oea cpepc1ea ue ôu
uauocuna u1e1y n•enaHa.

809. UuHe le pa ôypy saHeueua xeHujcka cpepc1ea, kopuuleua sa 809. UuHe le pa ôypy saHeueua xeHujcka cpepc1ea, kopuuleua sa 809. UuHe le pa ôypy saHeueua xeHujcka cpepc1ea, kopuuleua sa 809. UuHe le pa ôypy saHeueua xeHujcka cpepc1ea, kopuuleua sa
yuuu1aeaue u1e1o•uua y ceockuH poHaluuc1euHa? yuuu1aeaue u1e1o•uua y ceockuH poHaluuc1euHa? yuuu1aeaue u1e1o•uua y ceockuH poHaluuc1euHa? yuuu1aeaue u1e1o•uua y ceockuH poHaluuc1euHa?
8aHeua xeHujckux cpepc1aea, kopuuleuux y ceockuH
poHaluuc1euHa, ôuonoukuH He1opaHa je epno eaxau npoôneH u
335
sa n•enapc1eo. Buonouko yuuu1aeaue u1e1o•uua uHa
npeuHylc1eo, jep oprauusHu uckopuuleuu y ôuonoukoj ôopôu,
pasHuoxaeajy ce u noc1ajy c1anua sau1u1a op sapasuux ôonec1u.
OcuH 1ora oua, ôuonouka ôopôa, yuuu1aea caHo oue u1e1o•uue
sa koje je oppeleua. V nopeleuy ca ôuonoukoH sau1u1oH,
kopuuleua xeHujcka cpepc1ea (uucek1uuupu, aepoconu, HCH u
pp.) eope po yuuu1aeaua ue caHo u1e1uux uero u kopucuux
uuceka1a (y cny•ajy n•ena).

810. La nu kopuc1u1u pasue ôunke y sau1u1u u ne•euy n•ena? 810. La nu kopuc1u1u pasue ôunke y sau1u1u u ne•euy n•ena? 810. La nu kopuc1u1u pasue ôunke y sau1u1u u ne•euy n•ena? 810. La nu kopuc1u1u pasue ôunke y sau1u1u u ne•euy n•ena?
Hopep xeHujckux cpepc1aea koja ce kopuc1e y sau1u1u u
ne•euy n•ena op pasuux ôonec1u u u1e1o•uua, Hory ce kopuc1u1u
u pasue epc1e nekoeu1or ôuna koje ce kopuc1e u y xyHauoj
Hepuuuuu. Tako ce kopuc1u neneu u ôopoeu nynonuu kop ôopôe
npo1ue eapoa1ose (eupu nu1aue 757), ôenu nyk kop kpe•uor
nerna, Ha1u•uak kop npuxpauueaua n•ena. Cee ôunke koje ce
kopuc1e y xyHauoj Hepuuuuu kopucue cy u kop n•ena.


H•enuuu npouseopu H•enuuu npouseopu H•enuuu npouseopu H•enuuu npouseopu

M e p M e p M e p M e p

811. Kakae je sua•aj Hepa sa •oeeka? 811. Kakae je sua•aj Hepa sa •oeeka? 811. Kakae je sua•aj Hepa sa •oeeka? 811. Kakae je sua•aj Hepa sa •oeeka?
Mep je ôuonouku nyuoepepau npexpaHôeuu npouseop ca
eucokuH cappxajeH rnykose u mpyk1ose koje ôpso npenase y kpe.
E1o sau1o je Hep epno eaxau useop euepruje, noceôuo sa nype
koju ce onopaenajy nocne pyror ôonoeaua, sa cnop1uc1e, papuuke
koju pape 1euke musu•ke nocnoea u pp. OcuH uelepa, Hep
cappxu eaxue Huuepanue cac1ojke, eusuHe u xopHoue koju uHajy
eenuko nekoeu1o u pereuepa1ueuo pejc1eo.

812. Koje cy nekoeu1e pose Hepa sa oppacne u sa peuy? 812. Koje cy nekoeu1e pose Hepa sa oppacne u sa peuy? 812. Koje cy nekoeu1e pose Hepa sa oppacne u sa peuy? 812. Koje cy nekoeu1e pose Hepa sa oppacne u sa peuy?
336
Mep uHa nekoeu1o pejc1eo caHo ako ce posupa npaeunuo.
Tpeôa pa ce ysuHa y 1e•uoH c1auy 1pu ny1a ua pau u 1o yeek 1,5 –-
2 ca1a npe oôpoka unu 3 ca1a nocne uera. Lueeua posa sa
oppacne je uajHaue 100 a uajeuue 200 rpaHa (30 –- 60 rpaHa yjy1py,
40 -– 80 rpaHa npeko paua u 30 –- 60 rpaHa yee•e). ße•eue HepoH
Hoxe pa 1paje 2 Heceua. Leuu ce paje 1pu ny1a pueeuo no jepua
kauu•uua u1o oproeapa npuônuxuo konu•uuu op 30 rpaHa
pueeuo. Hpeposupaue Hepa eopu npesaculeuy oprauusHa u po
yôpsaua pejc1ea naukpeaca.

813. Kakae je sua•aj Hepa sa paseoj opoj•apu? 813. Kakae je sua•aj Hepa sa paseoj opoj•apu? 813. Kakae je sua•aj Hepa sa paseoj opoj•apu? 813. Kakae je sua•aj Hepa sa paseoj opoj•apu?
Opoj•ap kojuHa ce Hec1o uelepa paje Hep, yeelaeajy ôpso
1exuuy u ue poôujajy pyueeuu nopeHelaj. V kpeuoj cnuuu ce
sanaxa noeelaue xeHornoôuua u epu1pouu1a (upeeuux kpeuux
spuaua), sa1o u1o reoxle, ôakap, u Haurau, koju ce uanase y Hepy,
nonpaenajy keanu1a1ueuu cac1ae kpeu.

814. Kako ce cnpaena Hepeuu ôy1ep? 814. Kako ce cnpaena Hepeuu ôy1ep? 814. Kako ce cnpaena Hepeuu ôy1ep? 814. Kako ce cnpaena Hepeuu ôy1ep?
Mepeuu ôy1ep ce npunpeHa op cHeue 60° Hepa u 40°
ôy1epa, koja ce sarpeea po 40°C u Heua ce po no1nyuor Heuaua
koHnoueu1u. Oeo je yc1eapu poôap ua•uu sa kousepeupaue
ôy1epa. Mepeuu ôy1ep je usyse1uo kopucua xpaua sa peuy.
Hoc1aeneua y mpuxupep Hoxe pa ce •yea epno pyro.

8115. Konuko pyro ce Hoxe o•yea1u keanu1e1 Hepa? 8115. Konuko pyro ce Hoxe o•yea1u keanu1e1 Hepa? 8115. Konuko pyro ce Hoxe o•yea1u keanu1e1 Hepa? 8115. Konuko pyro ce Hoxe o•yea1u keanu1e1 Hepa?
8penu Hep, c1aeneu y poôpo sa1eopeu cyp u y cyey
npoc1opujy, ca•yeale keanu1e1 ueorpauu•euo epeHe. Tako ua
npuHep y Erun1y, kop o1eapaua rpoôuuue mapaoua Ty1aukaHoua,
ualeu je y uoj cyp ca no1nyuo o•yeauuH HepoH, Ha pa je 1aHo
npec1ajao euue op 3.000 ropuua. V o1eopeuoH cypy Hep ysuHa
enary us easpyxa u ako je ryc1 no•uue pa ce paspelyje ua
noepuuuu u pa mepHeu1upa. Hocne opc1pauueaua 1e•uor cnoja
Hep Hoxe pa ce kousyHupa.

337
816. Kako n•ene sryuuaeajy Hep? 816. Kako n•ene sryuuaeajy Hep? 816. Kako n•ene sryuuaeajy Hep? 816. Kako n•ene sryuuaeajy Hep?
HpeHa nocHa1pauuHa koja je cnpoeeo Fou1apckü, n•ene
epalajy cakynneuu uek1ap us Hepuor Hexypa usHely yc1a u
nopuruy1e cypnuue. Ty ce us uc1ucuy1e kanu uek1apa ucnapaea
peo cyeuuue eope, nocne •era n•ena npuHa kan oôpa1uo. Oea
papua ce nouaena y 1pajauy op 20 Huu. u ceaku ny1 y 1y kan
n•ena popa no Hano cekpe1a us xppenue xnespe. Ha 1aj ua•uu
uek1ap ce npe1eapa y Hep srycuy1 npuônuxuo po 70° cappxaja
uelepa. Oeaj Hep n•ene cknapuu1e y lenuje. Oue ue Hory pa ra
srycuy euue, sa1o u1o uucy y c1auy pa ysHy uasap poôujeuy ryc1y
Hacy. Jou useecua konu•uua eope (oko 10°) ucnapaea us Hepa
nocne noc1aenaua y lenuje.

817. 8au1o kpuc1anuue (yuelepaea) Hep? 817. 8au1o kpuc1anuue (yuelepaea) Hep? 817. 8au1o kpuc1anuue (yuelepaea) Hep? 817. 8au1o kpuc1anuue (yuelepaea) Hep?
Mep cappxu oko 70° uueep1uu uelep, koju npepc1aena
cHeuy paeuux konu•uua rpoxlauor u eoluor uelepa (rnykose u
mpyk1ose). Fnykosa kpuc1anusupa Huoro nako u ôpso, pok
mpyk1osa 1euko. Hpu uelepeuy Hep ue kpuc1anusupa no1nyuo.
Hs oeora cnepu ako y Hepy npeoenapaea rnykosa 1aj
kpuc1anusupa ôpso (unp. nueapcku, pe1enuuuu, nnauuucku Hep). V
ôarpeHoeoH Hepy npeoenapaea mpyk1osa u sa1o ou kpuc1anusupa
nocne pyror c1ajaua. Opuoc rnykose u mpyk1ose kop
kpuc1anusauuje Hepa je op 100 : 104 po 100 : 130. Kop
uekpuc1anusupajyler unu cnaôo kpuc1anusupajyler Hepa 1aj
opuoc je op 100 : 130 po 100 : 184 (unp. ôarpeHoe Hep)

818. Kako Hoxe p 818. Kako Hoxe p 818. Kako Hoxe p 818. Kako Hoxe pa ce cHauu eenu•uua kpuc1ana kop a ce cHauu eenu•uua kpuc1ana kop a ce cHauu eenu•uua kpuc1ana kop a ce cHauu eenu•uua kpuc1ana kop
kpynuospuac1or Hepa? kpynuospuac1or Hepa? kpynuospuac1or Hepa? kpynuospuac1or Hepa?
Kpynuospuac1u Hep opaje y1ucak kao pa je saHeueu ca
uelepoH y kpuc1any u1o Hy paje uenpuja1au usrnep. Benu•uua
kpuc1ana Hoxe pa ce cHauu, 1ako u1o le Ho y n•e1ky
sryuuaeaua (kapa Hep no•ue pa ryôu npospa•uoc1) pa ra •ec1o
npoHeuaHo ppeeuoH kauukoH u pa ce •yea ua cyeoH ue Huoro
xnapuoH Hec1y. Hucke 1eHnepa1ype yôpsaeajy kpuc1anusauujy.
338

819. 8a u1a je ueonxopua n•enapy •enu•ue nona1uua? 819. 8a u1a je ueonxopua n•enapy •enu•ue nona1uua? 819. 8a u1a je ueonxopua n•enapy •enu•ue nona1uua? 819. 8a u1a je ueonxopua n•enapy •enu•ue nona1uua?
Uenu•uoH nona1uuoH n•enap c1pyxe kpuc1anucau Hep us
kau1u (unu ôypapu). ßona1uua je Hacueua u 1euko ce caeuja

820. Kako je ueueu nac1epusoeau Hep? 820. Kako je ueueu nac1epusoeau Hep? 820. Kako je ueueu nac1epusoeau Hep? 820. Kako je ueueu nac1epusoeau Hep?
Hac1epusoeau Hep kpuc1anuue cnopo. Ako ueleHo us uera
pa opc1pauuHo ucnapnuee u apoHa1u•ue Ha1epuje, Hep ue 1peôa
pa ce sarpeea po 1eHnepa1ype euue op 60°C. Anu ako 1peôa pa ce
ca•yea y 1e•uoH c1auy sa pyxe epeHe, ou 1peôa pa ce sarpeje po
82°C. Ha 1oj 1eHnepa1ypu ce pac1eope •ak u Hepeuu
Hukpokpuc1anu u Hep no•uue pa kpuc1anusupa nouoeo 1ek nocne
2 ropuue. Ha 1aj ua•uu ce Hely1uH yuuu1aeajy ceu ak1ueuu
cac1ojuu. Bes nac1epusauuje kpuc1anusauuja Hoxe pa ce ycnopu
popaeaueH 0,2° - uor pac1eopa copôuuoee kucenuue. Lopaeaue
0,15° nek1uua pac1eopeuor y ankoxony, uc1o ycnopaea
kpuc1anusauujy anu noeelaea euckosu1e1 Hepa.

821. Op •era saeucu konu•uua caxapose y Hepy? 821. Op •era saeucu konu•uua caxapose y Hepy? 821. Op •era saeucu konu•uua caxapose y Hepy? 821. Op •era saeucu konu•uua caxapose y Hepy?
H•enuuu Hep cappxu caxaposy (uelep us pene) y
uesua1uuH konu•uuaHa (op 2 –- 4° a uajeuue 10 –- 14°). To saeucu
op useopa uek1apa unu Hepnuke. Benuke konu•uue caxapose
Hoxe pa uHa caHo Hep koHe je popa1 uelep us uelepue pene unu
Hep poôujeu npuxpauueaueH n•ena uelepuuH cupynoH unu
uelepuo HepuuH 1ec1oH y nepuopy naue. 0ancumukoeaue Hepa
uelepoH je saôpaueuo u kaxuaea ce. V1eplyje ce xeHujckoH
auanusoH.

822. HpeHa kakeuH nokasa1enuHa ce oppelyje keanu1e1 Hepa? 822. HpeHa kakeuH nokasa1enuHa ce oppelyje keanu1e1 Hepa? 822. HpeHa kakeuH nokasa1enuHa ce oppelyje keanu1e1 Hepa? 822. HpeHa kakeuH nokasa1enuHa ce oppelyje keanu1e1 Hepa?
HpeHa HalapckuH c1aupappuHa keanu1e1 ôarpeHoeor Hepa
ce oppelyje y saeucuoc1u op konu•uue caxapose y ueHy, koja ue
1peôa pa npenasu 6°. Hespenu ôarpeHoe Hep Hoxe pa cappxu 18
–- 20° caxapose, koju Hoxe pa ce poôuje caHo kop npeepeHeuor
ealeua (ueu1pumyrupaua) Hepa. Mep npeor keanu1e1a 1peôa pa
339
cappxu 75° uueep1uor uelepa (rnykose u mpyk1ose), ppyror
keanu1e1a 72° u 1peler keanu1e1a 70°. BarpeHoe uek1ap y
nauu cappxu caHo 50 –- 55°.

823. L1a je okcumnaeou? 823. L1a je okcumnaeou? 823. L1a je okcumnaeou? 823. L1a je okcumnaeou?
Okcumnaeou je ôoja koja ce cappxu y Hepy. Pasnu•u1e
uujauce saeuce op epc1e ôunke uee1uuue, ca koje n•ene
cakynnajy uek1ap. 8a1o je cnek1ap ôoja kop pasuux epc1a Hepa
pasnu•u1.

824. Kako ce opc1pauyjy npuHece us Hepa? 824. Kako ce opc1pauyjy npuHece us Hepa? 824. Kako ce opc1pauyjy npuHece us Hepa? 824. Kako ce opc1pauyjy npuHece us Hepa?
Hpu npepapu n•enuuer Hepa, npu ealeuy cala us kouuuue
u ueu1pumyrupauy Hepa, a uc1o u kop ppyrux npoueca oôpape, y
uera pocneeajy pasue Ha1epuje, unp. spuua noneua, pna•uue •ak u
penoeu 1ena n•ene, napee u nen1upu eockoeor Honua, nycnuue
eocka, nyu•uue op paHoea, ypaeneue n•ene, 1py1oeu, napee u
ppyru cu1uu npepHe1u. Ouu ce opc1pauyjy y epeHe
ueu1pumyrupaua ua cnepelu ua•uu: uajnpe ce Hep npouepu kpos
muuo cu1o, oc1aeu ce pa npec1oju uekonuko paua u ua kpajy ca
noepuuue ce opc1paue cee cu1ue npnaeu1uue. Hocne 1e oôpape
ou je •uc1 u Hoxe pa ce kousyHupa.

825. L1a 1peôa pa ce sua o 1aHuoH uyHckoH Hepy? 825. L1a 1peôa pa ce sua o 1aHuoH uyHckoH Hepy? 825. L1a 1peôa pa ce sua o 1aHuoH uyHckoH Hepy? 825. L1a 1peôa pa ce sua o 1aHuoH uyHckoH Hepy?
Ho Huuneuy uekux uc1paxuea•a Hep op Hepnuke (op jene,
ôopa u pp) jepuak je uek1apckoH Hepy u1o ce 1u•e nekoeu1ux
ceojc1aea. Kapak1epuue ra eucok cappxaj Huuepanuux Ha1epuja.
TaHuu uyHcku Hep emukacuuju je op uek1apckor Hepa c oôsupoH
ua ôopôy npo1ue ôak1epujcke uumekuuje u sa1o ce kopuc1u kao
npomunak1u•ko cpec1eo npo1e ue.

826. La nu je Hepnuka npouseop xueo1ue ak1ueuoc1 caHo eauu? 826. La nu je Hepnuka npouseop xueo1ue ak1ueuoc1 caHo eauu? 826. La nu je Hepnuka npouseop xueo1ue ak1ueuoc1 caHo eauu? 826. La nu je Hepnuka npouseop xueo1ue ak1ueuoc1 caHo eauu?
Cneuujanuc1u us Hc1paxuea•kor ueu1pa sa n•enapc1eo y
rpapy Ka1epneôeu cy y1eppunu pa pyro1pajuo ny•eue Hepnuke y
eenukuH konu•uuaHa uac1aje u npu opcyc1ey nucuux u u1u1ac1ux
340
eauu. La ôu ce oôpasoeana Hepnuka, eepoea1uo pa je 1kueo
ôunaka ôuno noepeleuo op uuceka1a koju cy ucucaeanu cokoee
koju ce ny•e.

827. Kakea je pasnuka usHely uuckoHonekynuor uek1apckor Hepa 827. Kakea je pasnuka usHely uuckoHonekynuor uek1apckor Hepa 827. Kakea je pasnuka usHely uuckoHonekynuor uek1apckor Hepa 827. Kakea je pasnuka usHely uuckoHonekynuor uek1apckor Hepa
u eucokoHonekynue Hepnuke? u eucokoHonekynue Hepnuke? u eucokoHonekynue Hepnuke? u eucokoHonekynue Hepnuke?
HuckoHonekynuu Hep je ônusak uelepy ca kojuH n•ene Hory
pa suHyjy. BucokoHonekynuu Hep (Hepnuka) no ceoH cac1aey je
ônusak ckpoôy u uuje noropau sa suHoeaue n•ena (no Hejtmanek-
y).

828. L1a ce sua o pekc1puuuHa koju ce cappxe y Hepy? 828. L1a ce sua o pekc1puuuHa koju ce cappxe y Hepy? 828. L1a ce sua o pekc1puuuHa koju ce cappxe y Hepy? 828. L1a ce sua o pekc1puuuHa koju ce cappxe y Hepy?
Lekc1puuu ce cappxe y uek1apckoH Hepy u y Hepnuuu.
Pasnuka Hely uuHa je caHo y 1oHe u1o y Hepnuuu Hoxe pa uHa 8
–- 12° pekc1puua ca eucokoH HonekynapuoH 1exuuoH.
HuckoHonekynapuu pekc1puuu ce npepalyjy op cuc1eHa sa
eapeue kop n•ena a eucokoHonekynapuu ue.


341


Cn. 97
342
829. L1a je kapak1epuc1u•uo sa Hep op epecka? 829. L1a je kapak1epuc1u•uo sa Hep op epecka? 829. L1a je kapak1epuc1u•uo sa Hep op epecka? 829. L1a je kapak1epuc1u•uo sa Hep op epecka?
Mep op epecka ce srycue ôpso po xena1uuosuor c1aua u
sa1o 1peôa pa ce ucueu1pumyrupa us cala. HHa npuja1au ykyc u
ôpso oôpasyje kpynuospuac1e kpuc1ane eenu•uue spua rpauka.
Muoro je •uc1, ôes npuHeca uek1apa op ppyrux ôunaka.

830. Kako ce ryc1 Hep y•uuu 1e•u 830. Kako ce ryc1 Hep y•uuu 1e•u 830. Kako ce ryc1 Hep y•uuu 1e•u 830. Kako ce ryc1 Hep y•uuu 1e•uuH? uH? uH? uH?
V sanapuoeeponckuH ppxaeaHa, noceôuo y 0pauuyckoj u
HeHa•koj, ryc1 Hep u sa1eopeu y caly, op jene u epecka, y•uuu ce
1e•uuH 1ako u1o ce kopuc1u cneuujanua •e1ka ca He1anuuH
urnaHa (cn. 97). Ca uoH ce sa1eopeuo cale npoôope ca oôe
c1paue. Pesyn1a1 1ora, Hep noc1aje 1e•au u Hoxe nako pa ce
ueu1pumyrupa us cala.

831. L1a je rnuky1umak1op? 831. L1a je rnuky1umak1op? 831. L1a je rnuky1umak1op? 831. L1a je rnuky1umak1op?
Fnuky1umak1op je ak1ueua Ha1epuja, cappxu ce y Hepy, u
noeelaea yceajaue rnykose op c1paue cp•auor Huuula.
Hpouupyje kopouapue kpeue cypoee u cHauyje kpeuu npu1ucak.
Huje ôunuu npouseop eel je npouseop n•ena.

832. Kako Hoxe ryc1 Hep pa ôype 1e•au? 832. Kako Hoxe ryc1 Hep pa ôype 1e•au? 832. Kako Hoxe ryc1 Hep pa ôype 1e•au? 832. Kako Hoxe ryc1 Hep pa ôype 1e•au?
8rycuy1u Hep Hoxe pa noc1aue 1e•au (y eopeuoH kyna1uny)
y cypy ca pynnuH supoeuHa usHely kojux uupkynuue eopa
(uaj•eula sanpeHuua je 40 n.). Lynnu supoeu cy ua pac1ojauy 1,5
uH. jepau op ppyror. HsHely uux ce uanuea eopa. TeHnepa1ypa
npu sarpeeauy ue 1peôa pa npele 60°C, sa1o je y cypy Hou1upau
1epHoHe1ap. Oeaj ypelaj je noropau sa kopuuleue kop Hanux
n•enuuaka.

833. 8au1o ce paje npepuoc1 1e•uoH Hepy? 833. 8au1o ce paje npepuoc1 1e•uoH Hepy? 833. 8au1o ce paje npepuoc1 1e•uoH Hepy? 833. 8au1o ce paje npepuoc1 1e•uoH Hepy?
Hpu pac1onnaeauy Hepa ua noepuuuy Hy ucnnuea cea
npnaeu1uua. Hocne ueuor opc1pauueaua Hep oc1aje •uc1,
npospa•au u sa pyro epeHe ce sappxaea y 1e•uoH c1auy.

343
834. 8a u1a ce kopuc1u kapaHenusupauu Hep? 834. 8a u1a ce kopuc1u kapaHenusupauu Hep? 834. 8a u1a ce kopuc1u kapaHenusupauu Hep? 834. 8a u1a ce kopuc1u kapaHenusupauu Hep?
KapaHenusupauu Hep je saropenu Hep, ôes apoHe u
xpaunueux ceojc1aea. Kopuc1u ce sa ôojeue (ue u1e1uo)
uelepuux npouseopa, kpeHoea, cocoea, euua, nukepa, Hepeuor
euua a uc1o u sa Hep koju ueHa kapak1epuc1u•uy ôojy.

835. Op •era saeucu apoHa u ykyc Hepa? 835. Op •era saeucu apoHa u ykyc Hepa? 835. Op •era saeucu apoHa u ykyc Hepa? 835. Op •era saeucu apoHa u ykyc Hepa?
ApoHa u ykyc Hepa saeuce op npupopuor useopa naue.
Hek1ap uee1oea a uc1o u Hepnuka uHajy cneuumu•uy apoHy u
ykyc, koju cy oppeleuu e1epu•uuH y nuHa a u cHonoH koje
cappxe. Hou1o cy 1e Ha1epuje ucnapnuee oue Hory pa ce sappxe
sa pyro epeHe ako ce Hep •yea sa1eopeu y cyeoH cypy u npu
oproeapajyloj 1eHnepa1ypu (8 - 20°C).

836. Koju Hep 836. Koju Hep 836. Koju Hep 836. Koju Hep je uajapoHa1u•uuju? je uajapoHa1u•uuju? je uajapoHa1u•uuju? je uajapoHa1u•uuju?
HajapoHa1u•uuju je Hep op peseue. Ma pa je Huoro 1aHue
ôoje oeoH Hepy ce paje npepuoc1 sôor npuja1ue apoHe u sa1o u1o
ce cnopo sryuuaea. E1o sau1o, Ha pa je noropau sa suHoeaue
n•enuuux ppyu1aea, ou ce ueu1pumyrupa us cala u saHeuyje ce
uelepoH.

837. Konuko ny1a jepua n•ena 1peôa pa pouece xpauy y lenujy 837. Konuko ny1a jepua n•ena 1peôa pa pouece xpauy y lenujy 837. Konuko ny1a jepua n•ena 1peôa pa pouece xpauy y lenujy 837. Konuko ny1a jepua n•ena 1peôa pa pouece xpauy y lenujy
n•ene papunuue pa ôu je uanyuuna? n•ene papunuue pa ôu je uanyuuna? n•ene papunuue pa ôu je uanyuuna? n•ene papunuue pa ôu je uanyuuna?
8anpeHuua jepue lenuje n•ene papunuue je 1a•uo 488 HH.
kyôuux, 1j. npuôuxuo nonoeuua 1 uH. kyôuor. Kapa ce 1o sua, a
sanpeHuua Hepuor Hexypa (eonke) je oko 60 HH. kyôuux, a op
poueceuor uek1apa n•ena Hoxe pa oc1aeu y lenujy caHo nonoeuuy
(ppyru peo oua uckopuc1u sa xpauy u sa uapokuapy y1poueue
euepruje), cnepu pa jepua n•ena 1peôa pa pouece 17 ny1a uek1ap
pa ôu uanyuuna lenujy n•ene papunuue.

838. V 838. V 838. V 838. V •eHy ce cac1oju cyeo u Hokpo sa1eapaue Hepa y lenujaHa •eHy ce cac1oju cyeo u Hokpo sa1eapaue Hepa y lenujaHa •eHy ce cac1oju cyeo u Hokpo sa1eapaue Hepa y lenujaHa •eHy ce cac1oju cyeo u Hokpo sa1eapaue Hepa y lenujaHa
cala? cala? cala? cala?
344
Ceeepue pace n•ena oc1aenajy easpyuuu Helynpoc1op
usHely noknon•ula u Hepa y lenuju, sa1o noknon•ul uHa ôeny
ôojy eocka. To je 1se. cyeo sa1eapaue. Jyxue pace n•ena
ucnyuaeajy no1nyuo lenuje, 1ako pa je noknon•ul uenocpepuo ua
Hepy. Cnona ouu usrnepajy 1aHuu u sa1o ce 1aj ua•uu uasuea
Hokpo sa1eapaue.

839. Moxe nu HepoH pa ce uey1panuue pejc1eo ankoxona kop 839. Moxe nu HepoH pa ce uey1panuue pejc1eo ankoxona kop 839. Moxe nu HepoH pa ce uey1panuue pejc1eo ankoxona kop 839. Moxe nu HepoH pa ce uey1panuue pejc1eo ankoxona kop
•oeeka? •oeeka? •oeeka? •oeeka?
Laucku nekap ßapceu je y1eppuo pa posa op 125 rp. Hepa
pa1a nujauoH •oeeky y pasHaky op 30 Huuy1a, poeopu po
uc1pexueua. Pasnor 1oHe je eucok cappxaj mpyk1ose y Hepy koja
uey1panuue pejc1eo ankoxona.

840. Kako ce npunpeHa Hepeuo euuo? 840. Kako ce npunpeHa Hepeuo euuo? 840. Kako ce npunpeHa Hepeuo euuo? 840. Kako ce npunpeHa Hepeuo euuo?
Mepeuo euuo (Hepoeuua) ce npunpeHa op Hepa, eope u
pasuux apoHa1u•uux Ha1epuja. Hosua1u cy Huoru peuen1u, anu
oepe je onucau caHo jepau op uux (nosua1 kao peuen1 ôpa1a
ApaHa). V 50 n. Heke eope pac1eopu ce 18 kr. Hepa. Hou1o npoepu
cHeua ce kyea 1 po 2 ca1a pa ôu ce yHp1eune keacue rnueuue.
Bpyl pac1eop ce uanuea y •uc1 cyp, •uja sanpeHuua 1peôa pa je sa
10 n. eela op konu•uue npunpeHneuor pac1eopa. Lopaje ce kopa
op 5 nuHyuoea, 8 rp. kapaumunula, 85 rp. uuHe1a u ua kpajy Haja
op koHuue uaHeueue sa npunpeHy cna1kor euua. 8a cyp ce
npu•epulyje uee•uua u pac1eop ce oc1aeu pa mepHeu1upa ua
coôuoj 1eHnepa1ypu. Hocne oko 8 uepena Hepeuo euuo je eel
1onuko •uc1o pa Hoxe pa ce npenuje y ppyru uupu u Hauu cyp no
sanpeHuuu unu y eenuku ôanou kuju 1peôa pa ce uanyuy po epxa.
0epHeu1auuoua uee 1peôa pa ce noc1aeu y o1eop cypa u nocne
nona ropuue, ro1oeo sa nule, Hepeuo euuo Hoxe pa ce npecuna y
mnaue.

841. Op •era Hoxe pa ce noropua keanu1e1 Hepa? 841. Op •era Hoxe pa ce noropua keanu1e1 Hepa? 841. Op •era Hoxe pa ce noropua keanu1e1 Hepa? 841. Op •era Hoxe pa ce noropua keanu1e1 Hepa?
345
Keanu1e1 Hepa Hoxe pa ce noropua op eope, cuu1e1u•ku
uueep1oeauor uelepa, caxapose, ckpoôuor uelepa u pp. Ou ce
noropuaea u op Hupuca kpoHnupa. 1pynux kpna, Huueea, nyka u
1p. Ako ce Hep •yea y ueproeapajyluH npoc1opujaHa, a uc1o u op
pasuoepcuux npuHeca u pasuux cu1uux npnaeu1uua, koje napuy y
uera .( Le1anua uumopHauuja je pa1a y oproeopy ua nu1aue 814).
Mep ue 1peôa pa ce •yea y He1anuuH u nouuukoeauuH cypoeuHa,
sa1o u1o y uuHa poôuja uekapak1epuc1u•uy ôojy u uenpuja1au
ykyc. OcuH 1ora xeHujcka jepuueua koja ce oôpasyjy y
nouuukoeauuH cypoeuHa cy jako o1poeua. Keanu1e1 Hepa Hoxe pa
ce noropua u ako ou npokucue, u1o ce poôuja kop •yeaua y
enaxuoj cpepuuu.

842. Kako Hoxe 842. Kako Hoxe 842. Kako Hoxe 842. Kako Hoxe pa ce npoeepu npupopuu npouseop Hepnuka? pa ce npoeepu npupopuu npouseop Hepnuka? pa ce npoeepu npupopuu npouseop Hepnuka? pa ce npoeepu npupopuu npouseop Hepnuka?
Hpupopuu npouseop Hepnuka Hoxe pa ce npoeepu no1nyuo
curypuo ca ankoxonoH. 8a 1o je no1peôuo pa ce noHeua 2 pena
Hepnuke u 1 peo eope u nocne poôujaua jepuopopue cHeue y uy
ce popaje 3 pena ankoxona. Ako je Hep ôuo mancumukoeau, ua
puy cypa ce oôpasyje rnuuac1u 1anor u pac1eop poôuja Hne•uy
uujaucy. V cynpo1uoH cny•ajy ua puy ce opeoju Hana konu•uua
1anora u pac1eop oc1aje npospa•au.

843. Kako Hoxe pa ce y1eppu pa nu je Hep ôuo mancumukoeau 843. Kako Hoxe pa ce y1eppu pa nu je Hep ôuo mancumukoeau 843. Kako Hoxe pa ce y1eppu pa nu je Hep ôuo mancumukoeau 843. Kako Hoxe pa ce y1eppu pa nu je Hep ôuo mancumukoeau
popaeaueH cuu1e1u•ku uue popaeaueH cuu1e1u•ku uue popaeaueH cuu1e1u•ku uue popaeaueH cuu1e1u•ku uueep1oeauor uelepa? ep1oeauor uelepa? ep1oeauor uelepa? ep1oeauor uelepa?
Hpucyc1eo cuu1e1u•ku uueep1oeauor uelepa y Hepy Hoxe
pa ce y1eppu npu Heuauy 5 rp. Hepa ca e1un e1poH y 1pajauy op 2
- –3 Huuy1a. Hocne 1ora e1ap ce opnuea y nopuenaucku cyp u kapa
ucnapu popaje ce uekonuko kanu pesopuuucke kucenuue
(pac1eapa ce 1° pesopuuua y kouueu1poeauoj couoj kucenuuu).
Ako y Hepy uHa cuu1e1u•ku uueep1oeauor uelepa, y cypy le pa ce
nojaeu kpeaeoupeeua uujauca.

844. L1a noja•aea nekoeu1o pejc1eo Hepa? 844. L1a noja•aea nekoeu1o pejc1eo Hepa? 844. L1a noja•aea nekoeu1o pejc1eo Hepa? 844. L1a noja•aea nekoeu1o pejc1eo Hepa?
346
Mep cappxu cnepele xeHujcke eneHeu1e: cunuuuyH,
HaruesuyH, anyHuuuyH, mocmop, Haurau, reoxle, Hecuur, 1u1au u
Honuôpeu. Cnek1panuoH auanusoH je y1epleuo u npucyc1eo
1paroea HukpoeneHeua1a ôepunuyHa, onoea, eauapuja, cpeôpa,
uukna, ranuja u uupkouuja, koju noeelaeajy sua•aj Hepa kao
nekoeu1or u puje1e1ckor ceojc1ea.

845 845 845 845. La nu je Hep xpaua unu nek? . La nu je Hep xpaua unu nek? . La nu je Hep xpaua unu nek? . La nu je Hep xpaua unu nek?
8aônypa je Hucnu1u pa je Hep caHo xpaua unu caHo nek.
Mep je u xpaua u nek. Xpaua je, jep cappxu •u1ae uus cac1ojaka
koje oprauusaH epno nako u ôpso yceaja. ßek je, jep ceojuH
cac1ojuuHa noHaxe oprauosHy pa nakue caenapa pasua oôoneua
u noeelaea o1nopuoc1 oprauusHa.

846. Koju cac1ojuu Hepa noHaxy cuuxaeauy kpeuor npu1ucka kop 846. Koju cac1ojuu Hepa noHaxy cuuxaeauy kpeuor npu1ucka kop 846. Koju cac1ojuu Hepa noHaxy cuuxaeauy kpeuor npu1ucka kop 846. Koju cac1ojuu Hepa noHaxy cuuxaeauy kpeuor npu1ucka kop
•oeeka? •oeeka? •oeeka? •oeeka?
Hosua1o je pa yno1peôa Hepa noHaxe cuuxaeauy kpeuor
npu1ucka. XeHujckuH u musu•kuH He1opaHa je y1epleuo, pa je
cuuxaeaue kpeuor npu1ucka usaseauo aue1unxonuuoH (eupu
nu1aue 914). V 2,5 kr. Hepa cappxu ce 6 Hr. aue1unxonuua. V
noneuy uuje y1epleu.

847. Paspelyjy nu n•ene Hep suHu npe uero ra uckopuc1e? 847. Paspelyjy nu n•ene Hep suHu npe uero ra uckopuc1e? 847. Paspelyjy nu n•ene Hep suHu npe uero ra uckopuc1e? 847. Paspelyjy nu n•ene Hep suHu npe uero ra uckopuc1e?
8a1eopeue sanuxe Hepa cappxe 22° eope. H•ena Hely1uH
Hoxe pa ycuca cypnuuoH caHo Hep koju cappxu uajHaue 28 -– 32°
eope, 1ako suHu n•ene ue Hory pa kousyHupajy sanuxe Hepa pok
ra ue paspepe. V 1oH uuny uH cnyxe rpypue nnyea•ue xnespe,
•uju je usnas ônusy ocuoee cypnuue. Cekpe1 usny•eu us 1ux
xnespa pac1eapa Hep. V nepuopy suHckor Hupoeaua kapa none1u
sa pououeue eope uucy Horylu, n•ene paspelyjy Hep ca
He1aôonu•koH eopoH. (V npouecy eapeua rnykosa ce pacnapa ua
yrneu puokcup u eopy. H•ene uspuuy yrneupuokcup u peo
He1aôonu•ke eope y eupy eopeue nape. Oppeleuu peo eope
oc1aje y uuoH oprauusHy, yrnaeuoH y nnyea•uuH xnespaHa).
347
OcuH 1ora Hep ce paspelyje u ônaropapelu ueroeoj
xurpockonuoc1u. V nepuopy suHoeaua n•ene o1eapajy
oproeapajyle cale ca HepoH u ou ynuja enary us easpyxa.


H•enuuu eocak H•enuuu eocak H•enuuu eocak H•enuuu eocak

848. L1a je n•enuuu eocak u kako ce poôuja? 848. L1a je n•enuuu eocak u kako ce poôuja? 848. L1a je n•enuuu eocak u kako ce poôuja? 848. L1a je n•enuuu eocak u kako ce poôuja?
H•enuuu eocak je npouseop xnespa sa ny•eue eocka kop
n•ena, uckopuuleu sa usrpapuy cala. ßy•u ce y eupy nycnuua ua
1se. eou1auuH ornepanuuHa, pacnopeleuuH no 2 op 2. po 6.
1pôyuuor c1epuu1a uucek1a. H•ena papunuua cakynna nycnuue
eocka ca •e1kuuaHa koje ce uanase ua ne1u sapuux uory u
npeuocu ux sapuuH uoraHa po •enyc1u. Hocne 1ora pasHecu
nycnuue ca cekpe1oH, usny•euuH us ropuoeunu•ue xnespe. Ha
1aj ua•uu eocak oHekua u noc1aje noropau sa usrpapuy cala. (Cn.
98) eocak kanauau u opnueuu op eocka.


849. Koju cy ocuoeuu 849. Koju cy ocuoeuu 849. Koju cy ocuoeuu 849. Koju cy ocuoeuu cac1ojuu n•enuuer eocka? cac1ojuu n•enuuer eocka? cac1ojuu n•enuuer eocka? cac1ojuu n•enuuer eocka?
Ocuoeuu cac1ojuu n•enuuer eocka cy: ueouepo1uuoea
kucenuua u Hupuuunoe ec1ep y nanHu1uuoeoj kucenuuu. V •uc1oH
eocky cappxu ce Hano nanHu1uuoee kucenuue.
Cn. 98
348

850. Kop koje 1eHnepa1ype n•ene ny•e eocak? 850. Kop koje 1eHnepa1ype n•ene ny•e eocak? 850. Kop koje 1eHnepa1ype n•ene ny•e eocak? 850. Kop koje 1eHnepa1ype n•ene ny•e eocak?
H•ene kop kujux myukuuouuuy xnespe sa ny•eue eocka,
ny•e eocak ua 1eHnepa1ypu op 32°C.

851. Konuko eocka npouseepe jepuo n•enuue ppyu1eo? 851. Konuko eocka npouseepe jepuo n•enuue ppyu1eo? 851. Konuko eocka npouseepe jepuo n•enuue ppyu1eo? 851. Konuko eocka npouseepe jepuo n•enuue ppyu1eo?
V cee1ckoj nu1epa1ypu ce uc1u•e pa 1 kr. n•ena (10.000
jepuuku) sa jepuy cesouy Hoxe pa npouseepe 250 rp. eocka, a npu
on1uHanuuH ycnoeuHa po 500 rp. Op ceakor n•enuuer ppyu1ea
ce poôuje y npoceky 200 rp. eocka, a kop ceneler n•enapeua no 1
kr. eocka y noeonuoj ropuuu. Onucauu uanpep nopauu Hory pa ce
cHa1pajy usyseuuHa, koju cy Horylu caHo y usyse1uuH cny•ajeeuHa
u 1o y uckny•ueo npopyk1ueuuH ropuuaHa sa n•enapc1eo.

852. Konuko 1exu 1 pH. kyôuu n•enuuer 852. Konuko 1exu 1 pH. kyôuu n•enuuer 852. Konuko 1exu 1 pH. kyôuu n•enuuer 852. Konuko 1exu 1 pH. kyôuu n•enuuer
eocka? eocka? eocka? eocka?
Jepau pH. kyôuu n•enuuer eocka
1exak je 0,960 kr.

853. Hpu kojoj 1eHnepa1ypu eocak no•uue 853. Hpu kojoj 1eHnepa1ypu eocak no•uue 853. Hpu kojoj 1eHnepa1ypu eocak no•uue 853. Hpu kojoj 1eHnepa1ypu eocak no•uue
pa ce 1onu u kakae je c1eneu ckynnaua? pa ce 1onu u kakae je c1eneu ckynnaua? pa ce 1onu u kakae je c1eneu ckynnaua? pa ce 1onu u kakae je c1eneu ckynnaua?
8a •uc1u n•enuuu eocak eaxue cy
cnepele xeHujcke kouc1au1e: kucenuucku
ôpoj 20, ec1epuu ôpoj 75, ôpoj neueua 95.
0usu•ka kouc1au1a eocka je ueroea
1eHnepa1ypa 1onneua u oua je 63 –- 65°C,
koja saeucu op uerouee ryc1uue koja
eapupa op 0,956 po 0,965. Lpyra musu•ka
kouc1au1a je ueroeo ckynnaue, koje je npu
1eHnepa1ypu op 60°C po - 10°C 1a•uo 3°
n. (op 60°C po 15°C je 2° u op 15°C po -
10°C 1°). 8ôor 1ora cale noc1aeneuo y
paHoee suHu ce uena a ca1ue ocuoee ce
pemopHuuy.
Cn. 99
349

854. L1a je n•enuue cale? 854. L1a je n•enuue cale? 854. L1a je n•enuue cale? 854. L1a je n•enuue cale?
H•enuue cale je rpapua kojy n•ene uspalyjy op eocka
usny•euor us xnespu sa ny•eue eocka. Hou1o npec1auy pa
myukuuouuuy oee xnespe a1pomupajy. Anu ako c1ape n•ene
poôujy oproeapajyly ôenau•eeuuac1y xpauy a ycnoeu sa xueo1 y
n•enuueH ppyu1ey nopc1u•y uuc1uuk1 rpapue (sa usrpapuy
cala), lenuje y xnespaHa nouoeo no•uuy pa myukuuouuuy
(pereuepuuy ce u c1eapajy eocak). To ce peuaea kop pojeea u
eeu1a•kux pojeea y kojuHa uHa npe1exuo c1apux n•ena (cn. 99)

855. L1a npepc1aena uoeo n•enuue cale? 855. L1a npepc1aena uoeo n•enuue cale? 855. L1a npepc1aena uoeo n•enuue cale? 855. L1a npepc1aena uoeo n•enuue cale?
Hoeo n•enuue cale je ôene ôoje u usrpaleuo je caHo op
eocka npouseepeuor op n•ena (ôes popa1ka ppyror eocka unp. op
c1apor cala). 8a1o ouo oc1aje uoeo u sappxaea ôojy pok Ha1uua y
uera nonoxu jaja op kojux ce usnery napee. Hocne, kapa n•ene
no•uy pa xpaue napee y lenujaHa, cale ce euue ue cHa1pa uoeuH.

856. L1a je noepuuua eocka u kojux 856. L1a je noepuuua eocka u kojux 856. L1a je noepuuua eocka u kojux 856. L1a je noepuuua eocka u kojux pasHepa 1peôa pa ôype? pasHepa 1peôa pa ôype? pasHepa 1peôa pa ôype? pasHepa 1peôa pa ôype?
Hoepuuua eocka je sôup noepuuua cala y nnopuu1y ca
jepue c1paue. V nepuopy HakcuHanuor paseoja n•enuuer ppyu1ea
oua Hoxe pa poc1urue 1 H. keappa1uu. Hoepuuua eocka ue 1peôa
pa je Haua op 95 pH. keappa1uux u pa ue npenasu 115 pH.
keappa1uux.

857. Koju je yspok nojaee 1py1oeckux lenuja keappa1ue mopHe? 857. Koju je yspok nojaee 1py1oeckux lenuja keappa1ue mopHe? 857. Koju je yspok nojaee 1py1oeckux lenuja keappa1ue mopHe? 857. Koju je yspok nojaee 1py1oeckux lenuja keappa1ue mopHe?
Vspok nojaee 1py1oeckux lenuja keappa1ue mopHe je
uacnepuo ycnoeneua ocoôeuoc1 n•ena pa uapyuaeajy mopHy
lenuja npu npenasy op lenuja n•ena papunuua ka 1py1oeckuH
lenujaHa. Jepau op mak1opa koju noHaxe nojaey 1akeux lenuja
Hory pa ôypy u uenoeonuu knuHa1cku ycnoeu.
350
858. Kako ce poôuja eocak op n•enuuer ppyu1ea? 858. Kako ce poôuja eocak op n•enuuer ppyu1ea? 858. Kako ce poôuja eocak op n•enuuer ppyu1ea? 858. Kako ce poôuja eocak op n•enuuer ppyu1ea?
Cee1cku uay•uuk Tapauoe je npepnoxuo cnepelu He1op sa
poôujaue eocka op n•enuuer ppyu1ea (cn. 100) 1. paHoeu ca
lenujaHa n•ena papunuua, 2. uoeousrpaleuo cale ca 1py1oeckuH
lenujaHa. Ceaku ppyru paH y nnopuu1y ce nopuxe ua eucuuy op
10 uH. u ua 1aj ua•uu ce Hely caleH oôpasyjy uausHeuu•uo
cnoôopuu npoc1opu (kako rope 1ako u pone), koju n•ene porpape
1py1oeckuH lenujaHa. Te lenuje ce uspesyjy u 1ako ce poôuje
sua1ua konu•uua eocka a uc1oepeHeuo ce ycnopaea pojeue
n•enuuer ppyu1ea. Me1op Tapauoea Hely1uH ue Hoxe pa ce
npuHeuyje uupoko y npakcu, sa1o u1o sax1eea Huoro epeHeua.

859. Kapa ce y n•enapc1ey kopuc1u epyl 1e•uu eocak 859. Kapa ce y n•enapc1ey kopuc1u epyl 1e•uu eocak 859. Kapa ce y n•enapc1ey kopuc1u epyl 1e•uu eocak 859. Kapa ce y n•enapc1ey kopuc1u epyl 1e•uu eocak? ?? ?
Bpyl 1e•uu eocak ce kopuc1u y n•enapc1ey sa y•epulueaue
ca1ue ocuoee sa ropuy ne1euuy paHa, u1o ce sax1eea kop
uacenaeaua poja unu eeu1a•kor poja ua ca1ue ocuoee. Op 1e•uor
eocka ce uspalyjy ocuoee eeu1a•kux Ha1u•uux •auuua. Hpu
Cn. 100
351
py•uoj npouseopuu ca1uux ocuoea op epyler eocka oue ce
usnueajy noHoly Pu•eoee npece.

8460. Kakea cy npeuHylc1ea ca1uux ocuoea ca yeelauuH 8460. Kakea cy npeuHylc1ea ca1uux ocuoea ca yeelauuH 8460. Kakea cy npeuHylc1ea ca1uux ocuoea ca yeelauuH 8460. Kakea cy npeuHylc1ea ca1uux ocuoea ca yeelauuH
lenujaHa? lenujaHa? lenujaHa? lenujaHa?
V n•enapckoj npakcu ce npuHeuyje uus uc1paxueaua ua
ca1uuH ocuoeaHa ca yeelauuH lenujaHa. Uun je ôuo pa ce oppepu
konuko •ec1o 1peôa pa ce oôuaena n•enuue cale. Hokasano ce
pa ce kop 1akeux ca1uux ocuoea ue sax1eea •ec1a npoHeua, anu
1o ce sax1eea ca c1auoeuu1a oppxaeaua xurujeue u poôpor
sppaec1eeuor c1aua n•ena.

861. L1a npepc1aenajy ca1ue ocuoee u sa u1a ce kopuc1e? 861. L1a npepc1aenajy ca1ue ocuoee u sa u1a ce kopuc1e? 861. L1a npepc1aenajy ca1ue ocuoee u sa u1a ce kopuc1e? 861. L1a npepc1aenajy ca1ue ocuoee u sa u1a ce kopuc1e?
Ca1ue ocuoee cy op •uc1or n•enuuer eocka, ca pee c1paue,
ua kojuHa cy npe1xopuo usrpaeupaua pua n•enuuux lenuja.
ßuc1oeu ce uspalyjy npeHa yuy1pauuuH HepaHa paHa u y•epulyjy
ce noHoly 1auke xuue pasane1e y ueHy. Ha ca1uuH ocuoeaHa
n•ene usrpalyjy cale.

862. L1a ce s 862. L1a ce s 862. L1a ce s 862. L1a ce sua o ocuoeu uspaleuoj op uoeopypa? ua o ocuoeu uspaleuoj op uoeopypa? ua o ocuoeu uspaleuoj op uoeopypa? ua o ocuoeu uspaleuoj op uoeopypa?
Ocuoea op uoeopypa je Hpexa noc1aeneua y paH ua kojoj
n•ene Hory pa usrpalyjy cale (cn. 101). Heu npo1o1un je pa1 op
n•enapa Kypnu•ke us rpapa
8eoneua. Ha nuc1y op
uoeopypa ce nepmopupajy
uec1oyraouu o1eopu ca
npe•uukoH 28 HH. u uupuue
peôpa Hely uuHa 3 HH.
Loôujeua Hpexa ce
noc1aena y paH no uenoj
uupuuu u n•ene ua uoj
no•uuy usrpapuy cala. Taj
1un ocuoee Hely1uH uHa
uenoeonuoc1, jep n•ene ua
Cn. 101
352
uoj ue Hory pa usrpalyjy 1py1oecke lenuje.

863. Konuko papunu•kux lenuja uHa 863. Konuko papunu•kux lenuja uHa 863. Konuko papunu•kux lenuja uHa 863. Konuko papunu•kux lenuja uHa ua 1 pH. keappa1uoH ca1ue ua 1 pH. keappa1uoH ca1ue ua 1 pH. keappa1uoH ca1ue ua 1 pH. keappa1uoH ca1ue
ocuoee? ocuoee? ocuoee? ocuoee?
Ha 1 pH. keappa1uoH ca1ue ocuoee ue 1peôa pa uHa Haue
op 750 uu euue op 800 lenuja ca oôe c1paue paHa. Oôu•uo ua 1
pH. keappa1uoH ca1ue ocuoee uHa 770 papunu•kux lenuja 1j. no
385 ca jepue c1paue paHa.

864. Koje ca1ue oc 864. Koje ca1ue oc 864. Koje ca1ue oc 864. Koje ca1ue ocuoee cy noropuuje nueeue unu eanaue? uoee cy noropuuje nueeue unu eanaue? uoee cy noropuuje nueeue unu eanaue? uoee cy noropuuje nueeue unu eanaue?
ßueeue ca1ue ocuoee uHajy pee npepuoc1u: n•enap Hoxe
caH pa ux uspalyje op eocka a cale usrpaleuo ua uuHa je ca
paeuoH noepuuuoH. 8a uspapy je
Hely1uH no1peôuo Huoro eocka, sa1o
u1o ce eenuku peo uera ue
uckopuc1u sa usrpapuy cala. Lauac
ce uupyc1pujcku uspalyjy caHo
eanaue ca1ue ocuoee, u1o je pokas
pa uH je npouseopua peu1aôunua. Ha
1uH ca1uuH ocuoeaHa n•ene usrpalyjy
paeuo cale caHo ako ce ocuoee
noc1aenajy y paHoee npu
1eHnepa1ypu 25 –- 30 °C.

865. L1a je nosua1o o 865. L1a je nosua1o o 865. L1a je nosua1o o 865. L1a je nosua1o o nepmopupauuH nepmopupauuH nepmopupauuH nepmopupauuH
ca1uuH ocuoeaHa? ca1uuH ocuoeaHa? ca1uuH ocuoeaHa? ca1uuH ocuoeaHa?
Hpe1noc1aeka pa le ca
npouseopuoH nepmopupauux ca1uux
ocuoea (cn. 102) pa ôype noc1uruy1o
60° ekouoHuje n•enuuer eocka, uuje
no1epleua. Hokasano ce pa
usrpaleuo n•enuue cale ua 1uH
ca1uuH ocuoeaHa uuje poeonuo
•epc1o, a ocuH 1ora npu npenasy op
Cn. 102
353
1py1oeckux lenuja ka lenujaHa n•ena papunuua jaenajy ce pasue
pemopHauuje y mopHu lenuja. 8ôor 1ora npouseopua
nepmopupauux ca1uux ocuoea uuje uauna npuHeuy.

866. L1a npepc1aena Helynpoc1opuu cnoj npu npouseopuu ca1ue 866. L1a npepc1aena Helynpoc1opuu cnoj npu npouseopuu ca1ue 866. L1a npepc1aena Helynpoc1opuu cnoj npu npouseopuu ca1ue 866. L1a npepc1aena Helynpoc1opuu cnoj npu npouseopuu ca1ue
ocuoee u kako ocuoee u kako ocuoee u kako ocuoee u kako ce poôuja? ce poôuja? ce poôuja? ce poôuja?
Melynpoc1opuu cnoj je Ha1epuja koja cnpe•aea
sanennueaue ca1ue ocuoee sa Ha1puuy unu eanak y npouecy
nueeua unu eanaua. HpunpeHa ce ua cnepelu ua•uu: 100rp.
rnuuepuuoeor canyua ce pac1eopu y 1 n. Heke eope. La ce ue ôu
neuuna 1e•uoc1 y eopy ce noc1eneuo popaje •uc1 unupu1yc pok ue
npec1aue pa ce oôpasyje neua. Lnupu1yc koju oc1aje kop poôujaua
cac1aea uuje u1e1au sa n•ene.

867. 8a u1a Hoxe pa ce uckopuc1u ckpoô op kpoHnupa y 867. 8a u1a Hoxe pa ce uckopuc1u ckpoô op kpoHnupa y 867. 8a u1a Hoxe pa ce uckopuc1u ckpoô op kpoHnupa y 867. 8a u1a Hoxe pa ce uckopuc1u ckpoô op kpoHnupa y
n•enapc1ey? n•enapc1ey? n•enapc1ey? n•enapc1ey?
Ckpoô op kpoHnupa Hoxe pa ce uckopuc1u kao
Helynpoc1opuu cnoj npu py•uoj uspapu nuc1oea ca1ue ocuoee.
Henoeonuo y oeoH cny•ajy je 1o u1o ca1ue ocuoee Hory pa ce
ynnecuuee ako cnoj uuje ocyueu poôpo. La uH ce ue uapyuu
cnonuu usrnep op ocyueuux ckpoôuux spuaua, npenopy•yje ce
nocne usnueaua pa ce ca1ue ocuoee onepy •uc1oH eopoH.

868. Koju pac1eapa•u ce kopuc1e sa no1nyuy ekc1pakuujy 868. Koju pac1eapa•u ce kopuc1e sa no1nyuy ekc1pakuujy 868. Koju pac1eapa•u ce kopuc1e sa no1nyuy ekc1pakuujy 868. Koju pac1eapa•u ce kopuc1e sa no1nyuy ekc1pakuujy
(usena•eue) n•enuuer eocka us cala? (usena•eue) n•enuuer eocka us cala? (usena•eue) n•enuuer eocka us cala? (usena•eue) n•enuuer eocka us cala?
8a no1nyuy ekc1pakuujy (100°) n•enuuer eocka us cala
kopuc1e ce pac1eapa•u ca uuckoH 1a•koH epeua: ôeusuu,
1e1paxnopHe1au u e1uneuxnopup. Bocak poôujeu npu 1oj
ekc1pakuuju, Hoxe pa ce uckopuc1u y uupyc1pujcke cepxe, anu ue
1peôa pa ce popaje y n•enuuu eocak oppeleu sa npouseopuy
ca1uux ocuoea (•ak uu y konu•uuu 5°).

869. 8a u1a ce kopuc1u eockoeapuua? 869. 8a u1a ce kopuc1u eockoeapuua? 869. 8a u1a ce kopuc1u eockoeapuua? 869. 8a u1a ce kopuc1u eockoeapuua?
354
Loôujeua nocne usena•eua n•enuuer eocka, eockoeapuua
(eupu nu1aue 304) Hoxe pa ce uckopuc1u kao keanu1e1uo aso1uo
lyôpueo. 8a xaneue je pa ce pauac eockoeapuua ue o1kynnyje u
sa1o je n•enapu caropeeajy, •uHe ce uauocu eenuka u1e1a
ceockuH poHaluuc1euHa, sa1o u1o ekc1paxupauu eocak, koju
Hoxe jou pa ce usey•e us ue, oc1aje ueuckopuuleu.

870. Op kapa ce kopuc1e anapa1u sa uspapy ca1uux ocuoea? 870. Op kapa ce kopuc1e anapa1u sa uspapy ca1uux ocuoea? 870. Op kapa ce kopuc1e anapa1u sa uspapy ca1uux ocuoea? 870. Op kapa ce kopuc1e anapa1u sa uspapy ca1uux ocuoea?
Hpey npecy sa nueeue ca1uux ocuoea je uanpaeuo Pu•e
1883. rop. Hoc1eneuo je oua ycaepuaeaua u op npeoôu1ue 1exuuke
nueeua y oônuky npece, uspapa ce pauac no1nyuo Hexauusoeana.

871. 8a u1a n•enap kopuc1u koHôuuoeauu xepk? 871. 8a u1a n•enap kopuc1u koHôuuoeauu xepk? 871. 8a u1a n•enap kopuc1u koHôuuoeauu xepk? 871. 8a u1a n•enap kopuc1u koHôuuoeauu xepk?
Lauac Hano n•enapa kopuc1u koHôuuoeauu xepk sa1o u1o
cy uanpaeneuu enek1pu•uu ypelaju sa noc1aenaue ca1uux
ocuoea y paHoee. Xepk sa 1onno nenneue je ca HecuurauuH
1o•kuleH uasyôneuuH ua nepumepuju, usHaly syôaua ua 1o•kuly
uHa xneô y koju ynasu pasane1a xuua y paHy. Hpe no•e1ka papa
xepk 1peôa pa ce sarpeje y epyloj eopu. Hpu nakoH npu1ucky
synuu ua 1o•kuly ynase y eocak. Hou1o op uera y ca1uoj ocuoeu
oc1aje 1par poôpo je pa ce uckopuc1u ppyra c1paua xepka rpe
ueHa syôaua a uHa xneô. Ca 1uH kpajeH xepka ca1ua ocuoea
Hoxe poôpo pa ce y•epc1u sa ropuy ne1euuy paHa.

872. Fpe ce jou kopuc1u •uc1 n•enuuu eocak? 872. Fpe ce jou kopuc1u •uc1 n•enuuu eocak? 872. Fpe ce jou kopuc1u •uc1 n•enuuu eocak? 872. Fpe ce jou kopuc1u •uc1 n•enuuu eocak?
Uuc1 n•enuuu eocak ce kopuc1u y Hepuuuuu, y
mapHauey1ckoj uupyc1puju u sa npouseopuy kosHe1u•kux
cpepc1aea. Op ekc1paxupauor eocka ce uspalyjy ceele,
nanuppeua uuôuue, eeu1a•ko ueele, Ha1epujan sa Hopenupaue,
nakoeu sa uaHeu1aj, kopuc1u ce jou sa npouseopuy ôoje sa oôyly,
y raneauonnac1uuu u y HuoruH ppyruH uuneeuHa.

873. Kakea je pasnuka usHely xe 873. Kakea je pasnuka usHely xe 873. Kakea je pasnuka usHely xe 873. Kakea je pasnuka usHely xeHujckor u npupopuor Hujckor u npupopuor Hujckor u npupopuor Hujckor u npupopuor
npe•uulaeaua (usôenueaua) eocka? npe•uulaeaua (usôenueaua) eocka? npe•uulaeaua (usôenueaua) eocka? npe•uulaeaua (usôenueaua) eocka?
355
XeHujcko npe•uulaeaue n•enuuer eocka je noeesauo ca
eenukuH ryôuuuHa eocka u poôujeua cupoeuua uuje jepuakor
keanu1e1a. Hpepuoc1 1or He1opa je kpa1ak npouec
npe•uulaeaua. Hpupopuo usôenueaue eocka ua cyuuy, eopu u
easpyxy 1paje pyro epeHe, anu ua 1aj ua•uu poôujeu npouseop je
eucokokeanu1e1au u u1o je Huoro eaxuuje ryôuuu eocka cy
HuuuHanuu.

874. Op •era n•enuuu eocak poôuja pasue uujauce ôoja? 874. Op •era n•enuuu eocak poôuja pasue uujauce ôoja? 874. Op •era n•enuuu eocak poôuja pasue uujauce ôoja? 874. Op •era n•enuuu eocak poôuja pasue uujauce ôoja?
H•ene noc1eneuo saHasyjy cale npononucoH (eupu nu1aue
902), koju npunpeHajy op cHona usny•euux op pasuux ôunaka.
Hpononuc cappxu ôojy op koje cale poôuja xy1ukaey uujaucy.
Konuko je c1apuje cale, y1onuko Hy je 1aHuuja ôoja, sa1o u1o y
lenujaHa oc1ajy ky1ukyne (oHo1a•u, kouynuue) napeu u ny1ku
ucnop kojux ce uanase npeu usny•euu usHe1u. Loôujeuu eocak
nocne npe1onnaeaua je 1onuko 1aHuo oôojeu ykonuko je euue
nokoneua ôuno opueroeauo y caly. Ou poôuja uenpuja1uy
cuekac1y uujaucy, koja je sôor He1anuux okcupa ca kojuHa je ôuo y
kou1ak1y npu npe1onnaeauy. Takae eocak ce usôenyje Huoro
1euko.

875. Kako Hoxe pa ce opc1pauu cuekac1a uujauca ca n•enuuer 875. Kako Hoxe pa ce opc1pauu cuekac1a uujauca ca n•enuuer 875. Kako Hoxe pa ce opc1pauu cuekac1a uujauca ca n•enuuer 875. Kako Hoxe pa ce opc1pauu cuekac1a uujauca ca n•enuuer
eocka? eocka? eocka? eocka?
Bocak koju je poôuo cuekac1y uujaucy Hoxe pa ce usôenu
npekyeaeaueH y Hekoj eopu koja cappxu 10° mocmopue
kucenuue. Hocne npee oôpape eocka (ôes eope) eocak ce usnuea y
1aukoH Hnasy y xnapuy eopy u jou jepauny1 ce npokyea y Hekoj
eopu u y uoj ce oc1aeu pa ce cnopo xnapu. Hocne 1ora us uera ce
opc1pauyje ueno1peôua neua cee pok Hy noepuuua ue oc1aue
caceuH •uc1a, cyp ce nokpuea noknonueH, jep le eocak pa nykue
ako je o1kpueeu.

876. Kako Hoxe pa ce pasnukyje mancumukoeauu op npupopuor 876. Kako Hoxe pa ce pasnukyje mancumukoeauu op npupopuor 876. Kako Hoxe pa ce pasnukyje mancumukoeauu op npupopuor 876. Kako Hoxe pa ce pasnukyje mancumukoeauu op npupopuor
n•enuuer eocka? n•enuuer eocka? n•enuuer eocka? n•enuuer eocka?
356
Hpupopuo npouseepeu eocak ce y1eplyje uaj1a•uuje
xeHujckoH auanusoH. Ornepuu n•enap Hoxe pa oueuu eocak
npeHa ueroeoH usrnepy u apoHu, a uc1o u npeHa pasHekuaeauy
Hely npc1uHa, npu sananueauy u1p. Ako je eocak mancumukoeau
popaeaueH napamuua noepuuua ua npeceky oc1aje rna1ka u
cjajua pok je kop npupopuor eocka Ha1upaua. Kop Heueua Hely
npc1uHa npupopuu eocak ce ue nenu sa koxy u uHa kousuc1euuujy
kao ryc1o 1ec1o, ocuH 1ora npu xeakauy ue nenu ce sa syôe.
Uuc1ola n•enuuer eocka ce y1eplyje u no 1eHnepa1ypu 1onneua.
Bocak ôes c1pauux npuHeca 1onu ce ua 1eHnepa1ypu 63 –- 65°C.
Vkonuko je eela 1eHnepa1ypa kop ucnu1ueaue Hace 1o nokasyje
pa je y 1onuko eeloj Hepu eocak ôuo mancumukoeau.

877. Kako Hoxe pa ce y1eppu 1eHnepa1ypa 1onneua n•enuuer 877. Kako Hoxe pa ce y1eppu 1eHnepa1ypa 1onneua n•enuuer 877. Kako Hoxe pa ce y1eppu 1eHnepa1ypa 1onneua n•enuuer 877. Kako Hoxe pa ce y1eppu 1eHnepa1ypa 1onneua n•enuuer
eocka? eocka? eocka? eocka?
TeHnepa1ypa 1onneua n•enuuer eocka Hoxe pa ce y1eppu
ua cnepelu ua•uu: epx xueuuor 1epHoHe1pa ce noc1aeu y
pac1onneu eocak, useapu ce u oc1aeu pa ce oxnapu. Hocne 1ora
ce 1epHoHe1ap ca c1eppuy1uH eockoH ua ueroeoH kpajy no1onu y
xnapuy eopy koje ce nonako sarpeea. UuH eocak no•ue pa ce
opeaja op 1epHoHe1pa u ucnnuea ua rope, 1peôa pa ce o•u1ajy
c1eneuu ua ckanu . Ta eenu•uua je 1eHnepa1ypa 1onneua
n•enuuer eocka.

878. Ca •uH ce uaj•eu 878. Ca •uH ce uaj•eu 878. Ca •uH ce uaj•eu 878. Ca •uH ce uaj•eule mancumukyje n•enuuu eocak? le mancumukyje n•enuuu eocak? le mancumukyje n•enuuu eocak? le mancumukyje n•enuuu eocak?
8a mancumukoeaue npupopuor n•enuuer eocka uaj•eule
ce kopuc1e cnepele Ha1epuje: napamuu, osokepu1, uepesuu,
c1eapuu, noj, kanamou, janaucku unu kuuecku eocak u pp.
0ancumukoeaue n•enuuer eocka je kpueu•uo oproeopuo u
kaxuaea ce no sakouy.

879. Kako ce kopuc1u Hupuc usropenor n•enuuer eocka? 879. Kako ce kopuc1u Hupuc usropenor n•enuuer eocka? 879. Kako ce kopuc1u Hupuc usropenor n•enuuer eocka? 879. Kako ce kopuc1u Hupuc usropenor n•enuuer eocka?
Hpe yc1auoenaeaua onnopue c1auuue 1peôa pa ce y1eppu
pa nu y okonuuu uHa puenux n•enuuux ppyu1aea unu pojeea. V
357
1oH uuny ce ua 1epu1opuju ôypyle c1auuue, ua uekonuko Hec1a,
sananu ea1pa u y ceakoj op uux usropu nap•e eocka unu ca1a. Ako
po 1ux Hec1a ue ponase n•ene, npuey•eue HupucoH usropenor
eocka, 1y Hoxe pa ce mopHupa onnopua c1auuua. Ornep 1peôa pa
ce cnpoeepe y nepuopy noeonuoH sa ne1 n•ena. MupucoH
usropenor eocka o1kpueajy ce u puena n•enuua ppyu1ea,
uaceneua y nnauuuaHa unu ppyruH uenpuc1yna•uuH Hec1uHa.
Lone1ene n•ene ce uaHaHnyjy y c1akneue uee•uue penuHu•uo
uanyueue HepoH. Vxealeue y uux n•ene ce noc1eneuo nyu1ajy pa
usne1e, ne1 uH ce npa1u pok ce ue uale c1auuu1e puener
ppyu1ea.

880. Kako ce eocak Hoxe o•uc1u1u op npnaeu1uue? 880. Kako ce eocak Hoxe o•uc1u1u op npnaeu1uue? 880. Kako ce eocak Hoxe o•uc1u1u op npnaeu1uue? 880. Kako ce eocak Hoxe o•uc1u1u op npnaeu1uue?
Hocne kyeaua eou1uue y eocky oc1aje poc1a 1anora (oc1auu
kouynuua, usHe1a, noneua, yruuynux uuceka1a u pp.) La ôu ce
npe•uc1uo eocak, cyp ca uuHe 1peôa oc1aeu1u ua unope1y u
poôpo y1onnu1u. Ha 1aj ua•uu eocak ce cnopo xnapu u cea
ue•uc1ola ce c1anoxu ua puo. Hocne xnaleua ce caHo o•uc1u
1anor ca pua eocka. Uuc1u eocak ce poôuja y cyu•auoH unu napuoH
1onuouuky.

881. 8a u1a ce cee npuHeuyje eocak? 881. 8a u1a ce cee npuHeuyje eocak? 881. 8a u1a ce cee npuHeuyje eocak? 881. 8a u1a ce cee npuHeuyje eocak?
Bocak ce ue kopuc1u caHo y n•enapc1ey sa uspapy ca1uux
ocuoea u uspapy ceela. Bocak uanasu uupoky npuHeuy y
uupyc1puju Hasuea, kosHe1uuu u mapHakonoruju.

358
Honeu Honeu Honeu Honeu

882. Kakae je sua•aj noneua sa n•ene? 882. Kakae je sua•aj noneua sa n•ene? 882. Kakae je sua•aj noneua sa n•ene? 882. Kakae je sua•aj noneua sa n•ene?
8ua•aj noneua sa n•ene pyro epeHe
uuje ôuo nosua1. Jepuuo y kuusu o
n•enaHa uspa1oj 1568. rop. (ppyro
uspaue 1614) caonu1aea ce pa je noneu
ueonxopau n•enaHa kao xneô nypuHa. V
cnepelux 100 ropuua ueku uay•uuuu cy
oppeknu 1o cxea1aue u npuHunu pa je
noneu eou1auu npax, koju n•ene pouoce y
kouuuuy u op uera uspalyjy eocak. Lauac
je nosua1o pa je noneu epepua xpaua sa
n•ene, uHa eucok cappxaj ôenau•eeuua,
ôes kojux ôu uH xueo1 ôuo ueHoryl. Kapa
ra n•ene npepape y ôenau•eeuuac1y
xpauy, noneuoH ce xpaue nerno u n•ene
(cn. 103) noneuoea spua eaxuujux
Hepouocuux ôunaka 1. nuna, 2. u 3.
mauenuja, 4. co•ueo, 5. ecnapse1a, 6.
xenpa, 7. upeeua pe1enuua, 8. ôena
pe1enuua, 9. naHyk, 10. nonouau, 11.
Hacna•ak, 12. cyuuokpe1, 13. epôoeuua.

883. Kojy konu•uuy noneua kousyHupa 883. Kojy konu•uuy noneua kousyHupa 883. Kojy konu•uuy noneua kousyHupa 883. Kojy konu•uuy noneua kousyHupa
uopHanuo n•enuue ppyu1eo sa ropuuy uopHanuo n•enuue ppyu1eo sa ropuuy uopHanuo n•enuue ppyu1eo sa ropuuy uopHanuo n•enuue ppyu1eo sa ropuuy
paua? paua? paua? paua?
HopHanuo n•enuue ppyu1eo sa
ropuuy paua kousyHupa 50 kr. (u euue)
noneua. To saeucu op ja•uue ppyu1ea, op
ueroeor paseoja y uenoH nepuopy u op
ueroee npopyk1ueuoc1u.

884. Kapa je noneu speo? 884. Kapa je noneu speo? 884. Kapa je noneu speo? 884. Kapa je noneu speo?
Cn. 103
359
Honeu je speo kapa Hy ce spua nako opeajajy jepuo op
ppyror u nocne 1pnaua Hely npc1uHa ce pacnapa. La nu je noneu
speo Hoxe pa ce npoeepu ca kannuuoH unupu1yca, y kojy ce
c1aeu npauuukoea kecuua ca uee1a. Ako y kanu uHa spuaua
noneua 1o sua•u pa je speo. V npo1ueuoH cny•ajy kannuua oc1aje
npospa•ua.

885. Kako Hoxe pa ce y1eppu keanu1e1 noneua u ueroee saHeue? 885. Kako Hoxe pa ce y1eppu keanu1e1 noneua u ueroee saHeue? 885. Kako Hoxe pa ce y1eppu keanu1e1 noneua u ueroee saHeue? 885. Kako Hoxe pa ce y1eppu keanu1e1 noneua u ueroee saHeue?
Keanu1e1 noneua u ueroee saHeue Hoxe pa ce y1eppu no
uekonuko kpu1epuja: a) no eenu•uuu xppenuux xnespa n•ene.
Vkonuko je epepuuja ôenau•eeuuac1a xpaua y1onuko cy eela
jesrpa xnespa, ô) no noepuuuu nerna y n•enuueH
ppyu1ey.Vkonuko je keanu1e1uuju noneu y1onuko je eela
noepuuua nerna, e) no pyxuuu xueo1a n•ene y kouuuuu. Vkonuko
je keanu1e1uuja ôenau•eeuuac1a xpaua y1onuko je pyxu xueo1
n•ena, r) no xeHujckoj auanusu cappxaja ceapnueux ôenau•eeuua,
•uja konu•uua y noneuy, a uc1o u y saHeuaHa, ue 1peôa pa ôype
Haua op 12°.

886. Kapa ce kopuc1e saHeue sa noneu? 886. Kapa ce kopuc1e saHeue sa noneu? 886. Kapa ce kopuc1e saHeue sa noneu? 886. Kapa ce kopuc1e saHeue sa noneu?
Honeu koju uuje poue1 op n•ena, kao u ueroee saHeue,
popa1u xpauu sa n•ene, ckopo pa ueHajy xpaunuey epepuoc1. 8ôor
1ora ce saHeue kopuc1e caHo y npenasuoH nepuopy, kapa sôor
uenoeonuux knuHa1ckux ycnoea n•ene ue Hory pa cakynnajy
noneu unu kapa ra ueHa y npupopu.

887. Konuka konu•uua noneua je ueonxopua sa oprajaue jepue 887. Konuka konu•uua noneua je ueonxopua sa oprajaue jepue 887. Konuka konu•uua noneua je ueonxopua sa oprajaue jepue 887. Konuka konu•uua noneua je ueonxopua sa oprajaue jepue
n•ene u konuko noneua cknapuu1e n•ene y jepuoj kouuuuu? n•ene u konuko noneua cknapuu1e n•ene y jepuoj kouuuuu? n•ene u konuko noneua cknapuu1e n•ene y jepuoj kouuuuu? n•ene u konuko noneua cknapuu1e n•ene y jepuoj kouuuuu?
8a oprajaue jepue n•ene ueonxopuo je 0,145 rp. noneua. V
jepuy lenujy n•ene Hory pa ycknapuu1e op 0,102 po 0,175 rp.
noneua, a 1o sua•u pa jepua lenuja cappxu konu•uuy noneua koja
je poeonua sa oprajaue jepue n•ene.

360
888. 8au1o n•ene cknapuu1e noneu caHo y lenuje n•ena 888. 8au1o n•ene cknapuu1e noneu caHo y lenuje n•ena 888. 8au1o n•ene cknapuu1e noneu caHo y lenuje n•ena 888. 8au1o n•ene cknapuu1e noneu caHo y lenuje n•ena
papunuua? papunuua? papunuua? papunuua?
Tenuje sa noneu cy cnu•ue cunaxuoj kynu. V noneuy ce
pasHuoxaeajy ôak1epuje, usasueajylu Hne•uokuceny
mepHeu1auujy, koja noHaxe oôpasoeauy Hne•ue kucenuue, koja
penyje kao kousepeauc ua noneu sa pyxu nepuop epeHeua. Oeaj
npouec npo1u•e caHo 1apa, kapa je noneu poôpo y1ankau y lenujy
u y uera ue npopupe easpyx. La ôu y1ankana noneu n•enu je
ueonxopau •epc1 ocnouau sa uore, koju ueHa y 1py1oeckuH
lenujaHa. To usasuea kop uuceka1a uuc1uuk1 sa nonyuaeaue
noneuoH caHo lenuja sa n•ene papunuue.

889.Kako n•ena uc1oeapa noneu koju je cakynuna, y lenuje? 889.Kako n•ena uc1oeapa noneu koju je cakynuna, y lenuje? 889.Kako n•ena uc1oeapa noneu koju je cakynuna, y lenuje? 889.Kako n•ena uc1oeapa noneu koju je cakynuna, y lenuje?
Ca yuy1pauue poue c1paue ueeauuue ua ppyroH napy
(cpepuux) uory kop n•ena uHa urnac1a uspacnuua (HaHysa) (1)
noHoly koje n•ena papunuua uc1oeapa y lenuje noneu cakynneu y
kopnuuaHa (koje ce uanase ua ueuuH sapuuH uoraHa (cn.104).
Oua noc1aeu sapue uore y lenujy u
npuppxaeajylu urnac1oH uspacnuuoH
noneu, noc1eneuo usena•u uore us
lenuje. Hocne 1ora ppyre n•ene
y1ankaeajy 1aj noneu rnaeoH.


890. Fyôu nu noneu xpaunuey 890. Fyôu nu noneu xpaunuey 890. Fyôu nu noneu xpaunuey 890. Fyôu nu noneu xpaunuey
epepuoc1 npu pyro1pajuoH •yeauy? epepuoc1 npu pyro1pajuoH •yeauy? epepuoc1 npu pyro1pajuoH •yeauy? epepuoc1 npu pyro1pajuoH •yeauy?
Ho nopauuHa uekux
uc1paxuea•a, noneu cakynneu
noHoly ckynna•a, ocyueu ua easpyxy
u •yeau y xepHp1u•ku sa1eopeuoH
cypy npu coôuoj 1eHnepa1ypu,
sappxaea xpaunuey epepuoc1 y
1pajauy •ak 10 ropuua.

Cn. 104
361
891. L1a cappxu oHo1a• noneuoeor spua? 891. L1a cappxu oHo1a• noneuoeor spua? 891. L1a cappxu oHo1a• noneuoeor spua? 891. L1a cappxu oHo1a• noneuoeor spua?
Ceako noneuoeo spuo (noneu) oôaeujeuo je lenujckoH onuoH
op uenynose, koja ue Hoxe pa ce npepapu op opraua sa eapeue
n•ene, sa1o u1o ce y uuHa ue cappxe eusuHu, pac1eapa•u
uenynose. Hpeanua eapujau1a ôu ôuna, ako ôu n•ene Horne pa
kousyHupajy noneu ôes 1or oHo1a•a.

892. Koja cy nekoeu1a ceojc1ea noneua? 892. Koja cy nekoeu1a ceojc1ea noneua? 892. Koja cy nekoeu1a ceojc1ea noneua? 892. Koja cy nekoeu1a ceojc1ea noneua?
Ceakopueeuo kousyHupaue noneua noHaxe noôonuauy
onu1er sppaec1eeuor c1aua •oeeka. VHop u ucupnneuoc1
noc1eneuo uu•esaeajy, epala ce cnokojc1eo u xena sa papoH.
Bnaro1eopuo pejc1eo noneua ce sacuuea ua 1oHe u1o ce
oprauusaH ocnoôala op o1poeuux Ha1epuja uaroHunauux y ueHy.
Lueeua posa rpauynupauor noneua poue1or op n•ena u
cakynneuor noHoly ckynna•a je op 1/2 kauu•uue po 1 kauuke.
Honeu 1peôa pa ce ysuHa noHeuau ca HepoH, koHno1oH, eoluuH
cokoH u pp.

893. Kako noneu penyje ua onopaeak oprauusHa? 893. Kako noneu penyje ua onopaeak oprauusHa? 893. Kako noneu penyje ua onopaeak oprauusHa? 893. Kako noneu penyje ua onopaeak oprauusHa?
Ceako spuue noneua cappxu cee ueonxopue Ha1epuje sa
xueo1: ôenau•eeuue, eu1aHuue, Hac1u, aHuuokucenuue, yrneue
xuppa1e, mepHeu1e u Huore ppyre cac1ojke koju uucy npoy•euu.
Honeu c1uHynuue oprauusaH ua usHeuy Ha1epuja, npu •eHy
ucnonaea nekoeu1o pejc1eo. HHa poôap emeka1 kop ne•eua
Hanokpeuoc1u, ap1epujcke xunep1eusuje, cknepose, onc1unauuje;
noeelaea ane1u1, npenopy•yje ce pekoueanecueu1uHa uapo•u1o
nocne 1eukux onepauuja. Moxe ce ysuHa1u u kop npeHopa,
oôoneua je1pe u uepeuux oôoneua. Tpeôa ra ysuHa1u pepoeuo u
pyro. VsuHa ce pac1eopeu y eopu, •ajy unu Hneky.

894. L1a osua•aea npucyc1eo Huoro eenukux konu•uua noneua y 894. L1a osua•aea npucyc1eo Huoro eenukux konu•uua noneua y 894. L1a osua•aea npucyc1eo Huoro eenukux konu•uua noneua y 894. L1a osua•aea npucyc1eo Huoro eenukux konu•uua noneua y
nnopuu1y npep sasuHnaeaue n•enuuer ppyu1ea? nnopuu1y npep sasuHnaeaue n•enuuer ppyu1ea? nnopuu1y npep sasuHnaeaue n•enuuer ppyu1ea? nnopuu1y npep sasuHnaeaue n•enuuer ppyu1ea?
V uekuH n•enuuuH ppyu1euHa npep sasuHnaeaue Hory pa
ce ualy eanuke sanuxe noneua. 8a 1o je sacnyxau uuc1uuk1 sa
362
oppxaeaue epc1e koju ce kop n•ena oppaxaea npupopuuH
pasHuoxaeaueH pojeueH. Hpucyc1eo eenuke konu•uue noneua y
nnopuu1y curuanusupa npunpeHy n•enuuer ppyu1ea sa pojeue y
cnepeloj cesouu.

895. V kojuH n•enuuuH ppyu1euHa uHa Hanux sanuxa noneua y 895. V kojuH n•enuuuH ppyu1euHa uHa Hanux sanuxa noneua y 895. V kojuH n•enuuuH ppyu1euHa uHa Hanux sanuxa noneua y 895. V kojuH n•enuuuH ppyu1euHa uHa Hanux sanuxa noneua y
kouuuuu u sau1o? kouuuuu u sau1o? kouuuuu u sau1o? kouuuuu u sau1o?
Mane sanuxe noneua y kouuuuu uHajy npeu pojeeu. Oeo sôor
1ora u1o sa eenuky konu•uuy nerna 1peôa pa uspape Huoro Hne•a
ca eucokuH cappxajeH ôenau•eeuua, ocuoeuuH cac1ojkoH noneua.
A nou1o usne1uuue pouoce y kouuuuy ue caHo noneu uero u
eenuky konu•uuy uek1apa u eope, 1o uucy y c1auy pa roHunajy
pesepee noneua.

896. Moxe nu noneu pa ce saHeuu cyeuH oôesHauleuuH HnekoH? 896. Moxe nu noneu pa ce saHeuu cyeuH oôesHauleuuH HnekoH? 896. Moxe nu noneu pa ce saHeuu cyeuH oôesHauleuuH HnekoH? 896. Moxe nu noneu pa ce saHeuu cyeuH oôesHauleuuH HnekoH?
Fopuue 1949. y pesyn1a1y onu1a y kojuHa je uckny•eu
npuc1yn n•enaHa po npupopuor useopa noneua, uay•uo u
npak1u•uo je pokasauo pa ce noneu Hoxe saHeuu1u cyeuH
oôesHauleuuH HnekoH koje n•ene papo kousyHupajy kop
uec1auka npupopuor noneua y npupopu. Hpu 1oHe Ha1uua
uopHanuo nonaxe jaja a n•ene ueryjy nerno op kora ce paseujajy
keanu1e1ue jepuuke.

897. L1a osua•aea npucyc1eo 1paroea ceexer noneua y uac1aeky 897. L1a osua•aea npucyc1eo 1paroea ceexer noneua y uac1aeky 897. L1a osua•aea npucyc1eo 1paroea ceexer noneua y uac1aeky 897. L1a osua•aea npucyc1eo 1paroea ceexer noneua y uac1aeky
kou kou kou kouuuue? uuue? uuue? uuue?
Hpucyc1eo ceexer noneua y uac1aeky, rpe n•ene Hory pa
yly caHo kpos XaueHauoey peue1ky, osua•aea pa je nnopuu1e
eel nonyueuo ca nernoH u noneuoH u nou1o ueHa cnoôopuux
lenuja, n•ene no•uuy pa cknapuu1e noneu y uac1aeuuHa. V 1oH
cny•ajy cale ca sa1eopeuuH nernoH 1peôa npeHec1u1u y uac1aeak
a ua uuxoeo Hec1o noc1aeu1u paHoee ca ca1uuH ocuoeaHa.

898. Kapa n•ene cknapuu1e noneu y uac1aeuuHa kouuuue? 898. Kapa n•ene cknapuu1e noneu y uac1aeuuHa kouuuue? 898. Kapa n•ene cknapuu1e noneu y uac1aeuuHa kouuuue? 898. Kapa n•ene cknapuu1e noneu y uac1aeuuHa kouuuue?
363
Ocuoeuu yspok cknapuu1eua noneua y uac1aeak kouuuue
je uepoeonua eucuua nnopuuuux paHoea u Hanu npoc1op
nnopuu1a, koju ue poseonaea n•enuueH ppyu1ey pa ce paseuja
poôpo. V 1akeuH cny•ajeeuHa •ak u XaueHauoea peue1ka uuje
npenpeka cknapuu1euy noneua y uac1aeky. V nonouku n•ene
uHajy npuc1yn po uac1aeka 1j. Harauuua caHo kpos nnopuu1e. Ako
je o1eop usHely ocuoeue kouuuue u Hepuu1a o1eopeu,
cknapuu1eue noneua y Hepuu1y je npupopua nojaea. V 1oH 1uny
kouuuue ne1o ua Hepuu1y y nepuopy npopyk1ueuoc1u 1peôa pa
ôype sa1eopeuo.

899. L1a je eucuuu? 899. L1a je eucuuu? 899. L1a je eucuuu? 899. L1a je eucuuu?
Bucuuu je nennuea Ha1epuja, kojoH cy noneuoea spuua, ua
ôunkaHa us nopopuue Vc1penoeu, cnenneua y Hane non1uue.
Kapa n•ene cakynnajy noneu ca uee1oea 1ux ôunaka, non1uue uH
ce sanene ua rnaee y oônuky xy1ux kpyuuua u pou•ula (eupu
nu1aue 915).

900. Kako 1peôa pa ce useapu us lenuje noneu koju je oc1ao us 900. Kako 1peôa pa ce useapu us lenuje noneu koju je oc1ao us 900. Kako 1peôa pa ce useapu us lenuje noneu koju je oc1ao us 900. Kako 1peôa pa ce useapu us lenuje noneu koju je oc1ao us
npe1xopue ropuue npe1xopue ropuue npe1xopue ropuue npe1xopue ropuue a pa ce ue noepepu cale? a pa ce ue noepepu cale? a pa ce ue noepepu cale? a pa ce ue noepepu cale?
La ôu ce useapuo noneu us lenuje, koju je oc1ao us
npepxopue ropuue, cale 1peôa pa ce noc1aeu y eenuku cyp y
eep1ukanuu nonoxaj u oposro pa ce npu1ucue 1epe1oH. Cyp ce
noc1eneuo nyuu kpos ryHeuo upeeo eopoH us eopoeopa. Tako le
1e•uoc1 pa pocne y cee lenuje. Cnepelu pau noneu u eopa ce
uc1oepeHeuo ucueu1pumyrupajy us cala. Ako noneu y lenujaHa
uuje poeonuo oenaxeu, 1a npouepypa 1peôa pa ce nouoeu.
Oc1anu noneu y caly, nocne ueu1pumyrupaua opc1pauyjy caHe
n•ene kapa cale ôype noc1aeneuo nouoeo y kouuuue.

901. Konuko npauuukoeux spua Hoxe pa npeuece jepua n•ena? 901. Konuko npauuukoeux spua Hoxe pa npeuece jepua n•ena? 901. Konuko npauuukoeux spua Hoxe pa npeuece jepua n•ena? 901. Konuko npauuukoeux spua Hoxe pa npeuece jepua n•ena?
OrnepoH je y1epleuo pa ceaka n•ena npeuocu ua 1eny op
2,2 po 2,5 Hunuoua npauuukoeux spua op ocuoeuux epc1a
364
noceleuux ôunuux kyn1ypa u op 128.000 po 160.000 spua ppyrux
kyn1ypa.

902. Kako ce oôpasyjy non1uue op noneua ua rpypuHa n•ene 902. Kako ce oôpasyjy non1uue op noneua ua rpypuHa n•ene 902. Kako ce oôpasyjy non1uue op noneua ua rpypuHa n•ene 902. Kako ce oôpasyjy non1uue op noneua ua rpypuHa n•ene
papunuue? papunuue? papunuue? papunuue?
Hpu oôunuoj nauu noneua Hory pa ce eupe n•ene ca
uepaeuoHepuo pacnopeleuuH xy1uH non1uuaHa noneua
sanenneuuH ua rpypuHa. Oeo uac1aje npu usnacky n•ene us
lenuje y kojoj je oua y1ankaeana noneu rnaeoH. Leo noneua ce
sanenu ua rpypu u c1eppue ce. H•ene ue ckupajy sanenneue
non1uue u npopyxaeajy pa ne1e ca uuHa.

903. Kako Hoxe pa ce kousepeupa ceexu noneu? 903. Kako Hoxe pa ce kousepeupa ceexu noneu? 903. Kako Hoxe pa ce kousepeupa ceexu noneu? 903. Kako Hoxe pa ce kousepeupa ceexu noneu?
Kousepeupaue ce epuu ua cnepelu ua•uu: ceexe caôpauu
noneu ce npeHepu u npeHa usHepeuoj 1exuuu popaje ce 15° Hepa
u 25° eope (unp. ua 1 kr. noneua popa ce 150 rp. Hepa u 250 Hn.
eope). Heonxopua konu•uua Hepa pac1eapa ce y opHepeuoj
konu•uuu eope, cHeua ce sarpeea, epu 5 Huu. u oc1aeu pa ce
oxnapu. Hocne 1ora Hepeuu pac1eop ce noHeua ca noneuoH,
npoHeua ce poôpo u uanuje y mnaue, koje ce sa1eapajy u oc1aee
pa npec1oje 5 - –6 paua npu 1eHnepa1ypu 35 –- 40 °C (ônusy nelu).
8a 1o epeHe ôoja noneua unp. op necke, npoHeuu ce op cueoxy1e y
xy1okameuy. Hocne 1ora mnaua ce sa1eapa xepHe1u•ku. Ha 1aj
ua•uu kousepeupau noneu Hoxe pa ce uckopuc1u y ceako epeHe,
sa1o u1o cappxaj ceapnueux ôenau•eeuua y ueHy oc1aje
uenpoHeueu u 1o je nyuoepepua xpaua sa n•ene.

904. Kako Hoxe pa ce •yea noneu oppeleu sa onpauueaue? 904. Kako Hoxe pa ce •yea noneu oppeleu sa onpauueaue? 904. Kako Hoxe pa ce •yea noneu oppeleu sa onpauueaue? 904. Kako Hoxe pa ce •yea noneu oppeleu sa onpauueaue?
Ceex noneu, cakynneu py•uo, saHpsaea ce y saHpsuea•y
npu 1eHnepa1ypu op -18°C. V HoHeu1y kapa 1peôa pa ce onpauyjy
oppeleue epc1e ôunaka ou ce noc1aena y Hane nocype ua
none1anky kouuuue. Ha 1aj ua•uu, n•ene npep usne1aue ce
nokpueajy noneuoH (kao pesyn1a1 1yôyneu1uor kpe1aua easpyxa,
usaseauor euôpauujaHa uuxoeux kpuna) u onpauyjy uuHe
365
noceleue ôunue kyn1ype. Emukacuoc1 oeor He1opa, npepnoxeuor
op yuueepsu1e1a y rpapy Fyenne, ôuna je npoeepeua ua cnepelu
ua•uu: y noneu je ôuna popa1a mnyopecueu1ua Ha1epuja, koja je
npu ocee1naeauy ca yn1paeuone1uuH cee1noH nokasueana ua
koje epc1e ôunaka cy napane n•ene.

905. Kapa n•ene cakynnajy noneu? 905. Kapa n•ene cakynnajy noneu? 905. Kapa n•ene cakynnajy noneu? 905. Kapa n•ene cakynnajy noneu?
H•ene cakynnajy noneu yeek kapa ra uHa y npupopu a oue
uHajy npuc1yn ueHy. Oeo saeucu 1akole op knuHa1ckux ycnoea.

906. Kapa n•ene pouoce uajeely konu•u 906. Kapa n•ene pouoce uajeely konu•u 906. Kapa n•ene pouoce uajeely konu•u 906. Kapa n•ene pouoce uajeely konu•uuy noneua y kouuuuy? uy noneua y kouuuuy? uy noneua y kouuuuy? uy noneua y kouuuuy?
H•ene pouoce uajeely konu•uuy noneua y kouuuuy kapa y
uoj npeenalyje o1eopeuo nerno.

907. Konuko n•ena pouoce noneu y kouuuuy sa jepau pau u y kojoj 907. Konuko n•ena pouoce noneu y kouuuuy sa jepau pau u y kojoj 907. Konuko n•ena pouoce noneu y kouuuuy sa jepau pau u y kojoj 907. Konuko n•ena pouoce noneu y kouuuuy sa jepau pau u y kojoj
konu•uuu? konu•uuu? konu•uuu? konu•uuu?
Fopuue 1863. y pesyn1a1y npoeepeuor nocHa1paua n•enap
HonHau us rpapa Koôneuua (HeHa•ka) je y1eppuo pa je sa jepau
pau y kouuuuy ôuo poue1 noneu op 54.870 n•ena. Kapa ce sua pa
10.000 n•ena 1exu npuônuxuo 1 kr. a konu•uua poue1or npaxa ua
napy uoxuua n•ene 1exu 1/10 ueue 1exuue, Hoxe ce y1eppu1u pa
cy 1or paua n•ene pouene y kouuuuy oko 0,5 kr. noneua.

908. Ha koH pac1ujauy op kouuuue u y koH c1eneuy n•ene 908. Ha koH pac1ujauy op kouuuue u y koH c1eneuy n•ene 908. Ha koH pac1ujauy op kouuuue u y koH c1eneuy n•ene 908. Ha koH pac1ujauy op kouuuue u y koH c1eneuy n•ene
onpauyjy uee1oee ôunaka? onpauyjy uee1oee ôunaka? onpauyjy uee1oee ôunaka? onpauyjy uee1oee ôunaka?
Ha pac1ojauy po 100 H. op n•enuuaka onpauyjy cee
uee1oee ôunue kyn1ype (1j. 100°). Ha ceakux cnepelux 100 H.
onpauueaue ce cHauyje sa 3,7°. Ha 2,7 kH. op kouuuue ne1e
caHo nojepuue n•ene u 1o ako ua ônuckoH pac1ojauy ueHa useopa
oôunue naue. Makcukanuo pac1ojaue ca kora n•ena Hoxe pa
pouece uek1ap y kouuuuy, ue caHo sa conc1eeuy kousyHauujy,
uero u popa1uy konu•uuy je 2 kH. Ako ce useop oôunue naue
uanasu ua pac1ojauy eeleH op 2 kH. op kouuuue, n•ene 1peôa pa
ce npeHec1e po uera.
366

909. Kakae je pesyn1a1 onpauueaua uee1oea xpac1a ua pasuuH 909. Kakae je pesyn1a1 onpauueaua uee1oea xpac1a ua pasuuH 909. Kakae je pesyn1a1 onpauueaua uee1oea xpac1a ua pasuuH 909. Kakae je pesyn1a1 onpauueaua uee1oea xpac1a ua pasuuH
pac1ojauuHa op n•enuuaka? pac1ojauuHa op n•enuuaka? pac1ojauuHa op n•enuuaka? pac1ojauuHa op n•enuuaka?
H•ene onpauyjy cee uee1oee xpac1a (1j. 100°) kapa cy
ppee1a ypaneua po 500 H. op n•enuuaka. Lo pac1ojaua op 1 kH.
emukacuoc1 onpauueaua ce cHauyje ua 30°, HakcuHanuo 40°.
Op 1 po 1,5 kH. poôu1 op xupa je caHo 10°, a ua pac1ojauy op 2
kH. rpe n•ene ue ponely y nponele sôor uucke 1eHnepa1ype,
yonu1e ueHa npuuoca.

910. Koju npoueua1 op ykynuor ôpo 910. Koju npoueua1 op ykynuor ôpo 910. Koju npoueua1 op ykynuor ôpo 910. Koju npoueua1 op ykynuor ôpoja onpaueuux uee1oea je ja onpaueuux uee1oea je ja onpaueuux uee1oea je ja onpaueuux uee1oea je
onpaueuo y•euleH n•ena? onpaueuo y•euleH n•ena? onpaueuo y•euleH n•ena? onpaueuo y•euleH n•ena?
Honeu ce npeuocu ca uee1a ua uee1 ee1poH, n•enaHa u
ppyruH uucek1uHa. Ha npeo Hec1o Hely onpauuea•uHa ôunaka
1peôa pa ce noc1aee npe ceera n•ene, sa1o u1o op ykynuor ôpoja
onpaueuux uee1oea ua uux o1napa 85°, ua ppyre uucek1e 13°, a
ua ee1ap caHo 2°.

911. Kako Hoxe pa ce kousepeupa noneu ua 1se. cye ua•uu? 911. Kako Hoxe pa ce kousepeupa noneu ua 1se. cye ua•uu? 911. Kako Hoxe pa ce kousepeupa noneu ua 1se. cye ua•uu? 911. Kako Hoxe pa ce kousepeupa noneu ua 1se. cye ua•uu?
Ceexu noneu cakynneu noHoly cakynna•a npaxa, noHeua
ce y cypy ca uelepoH y npaxy y pasHepu 2 : 1 (2 pena noneua 1
peo uelepa). Hocne 1ora cyp ce xepHp1u•ku sa1eopu. Ha oeaj
ua•uu kousepeupau noneu ce •yea ua coôuoj 1eHnepa1ypu (18 –- 22
° °° °C). Ou ue nnecuueu u ue mepHeu1upa •ak sa uekonuko Heceuu 1j.
Hoxe pa ce uckopuc1u kao nyuoepepua xpaua kop nponeluor
npuxpauueaua n•ena.

912. Kako ce y CAL npunpeHa nyuoe 912. Kako ce y CAL npunpeHa nyuoe 912. Kako ce y CAL npunpeHa nyuoe 912. Kako ce y CAL npunpeHa nyuoepepua saHeua sa noneu? pepua saHeua sa noneu? pepua saHeua sa noneu? pepua saHeua sa noneu?
Op npe uekonuko ropuua y uc1paxuea•koj naôopa1opuju y
Muueco1u ce papu ua uspapu oproeapajyle saHeue sa noneu. V
npakcu ce kopuc1u cHeua op 3 pena cojuuor ôpauua, 1 peo cyeor
nueckor keacua u 1 peo cyeor oôesHauleuor Hneka. Keanu1e1
xpaunueoc1u oeor npouseopa ce noeelaea popaeaueH 10° cyeor
xyHauua op jaja u uc1a konu•uua muuo caHneeeuor kaseuua.
367
• Kaseuu je ôenau•eeuua koje uHa y Hneky. Kopuc1u ce y
npexpaHôeuoj uupyc1puju.

913.Konuku je cappxaj ôenau•eeuua y noneuy? 913.Konuku je cappxaj ôenau•eeuua y noneuy? 913.Konuku je cappxaj ôenau•eeuua y noneuy? 913.Konuku je cappxaj ôenau•eeuua y noneuy?
Cappxaj ôenau•eeuua y noneuy saeucu op epc1e uee1oea u
eapupa y rpauuuaHa op 10 po 54° . Tako unp. noneu necke
cappxu 46,68° ceapnueux ôenau•eeuua, 0,16° Hacuole, 21,58°
enakua u 4,20° cyeux Ha1epuja. Muoro je kopuc1au noneu op
paku1e koju cappxu 47,13° ceapnueux ôanau•eeuua. Ca
uajHauoH xpaunueoH epepuouly sa n•ene je noneu ôopa koju
cappxu caHo 9,54° ceapnueux ôenau•eeuua.

914. HHajy nu n•ene usne1uuue oprau kojuH Hory pasnukoea1u 914. HHajy nu n•ene usne1uuue oprau kojuH Hory pasnukoea1u 914. HHajy nu n•ene usne1uuue oprau kojuH Hory pasnukoea1u 914. HHajy nu n•ene usne1uuue oprau kojuH Hory pasnukoea1u
noneu op ueroee saHeue? noneu op ueroee saHeue? noneu op ueroee saHeue? noneu op ueroee saHeue?
Op uc1paxueaua aHepu•kor uay•uuka Taôepa je nosua1o
pa noneu cappxu apoHa1u•uy Ha1epujy no kojoj n•ene Hory pa ra
pasnukyjy op ueroee saHeue. Hay•uuk je usonoeao 1y apoHa1u•uy
Ha1epujy u pokasao pa ce oua Hoxe poôu1u ua eeu1a•ku ua•uu u
pa Hoxe pa ce popaje saHeuaHa noneua. Hocne popaeaua 1or
xeHujckor npouseopa n•ene npopyxaeajy pa kousuHupajy saHeuy
•ak u kapa ce y npupopu nojaeuo noneu. 8a1o u1o poôujeua
apoHa1u•ua Ha1epuja jou uuje nyu1eua y npopajy, saHeue
npopyxyjy pa ce kopuc1a y kpajuoj uyxpu 1j. kapa y npupopu uaHa
noneua.

915.L1a npe1c1aena ôonec1 poro 915.L1a npe1c1aena ôonec1 poro 915.L1a npe1c1aena ôonec1 poro 915.L1a npe1c1aena ôonec1 poroea u ôonec1 ne1e kop n•ene? ea u ôonec1 ne1e kop n•ene? ea u ôonec1 ne1e kop n•ene? ea u ôonec1 ne1e kop n•ene?
Vspok oee pee ôonec1u cy uee1oeu ôunaka us nopopuue
Vc1penoeu koje ny•e nennuey Ha1epujy eucuuu (eupu nu1aue
909). Ako cy noneuoea spua cnenneua eucuuuoH y non1uuy
sanenneua ua rnaey n•ene, roeopu ce o ôonec1u poroea, a ako cy
sanenneua ua uore n•ena, o ôonec1u ne1e. Lpyru uasue je
uenpaeunau, sa1o u1o y c1eapuoc1u uuje ôonec1 uero caHo
noceôuo c1aue kop n•ena, koje uc1uua uHa noruôenue
368
nocnepuue. Hokyuaeajylu pa ce usôaeu op 1or uenpuja1uor
1oeapa, n•ene cka•y no seHnu u kao pesyn1a1 1ora yruuy.


Hpononuc Hpononuc Hpononuc Hpononuc

916. L1a je npononuc? 916. L1a je npononuc? 916. L1a je npononuc? 916. L1a je npononuc?
Hpononuc je n•enuuu nenak, koju n•ene poôujajy op cHona,
koje ny•e nynonuu u kopa ppea1a (60°), n•enuuer eocka (30°),
e1epu•uux yna u noneua. Hpononuc Hoxe pa ôype 1aHuo seneu,
seneuo kameu, a nouekap u 1aHuo kameu no ôoju. Hosua1e cy pee
epc1e npononuca. Hpea epc1a uHa ôunuo nopekno. H•ene ra
npeuoce y kopnuuaHa sa noneu ua sapuuH uoraHa u uuHe
saHasyjy nyko1uue y kouuuuu u cnajajy cale jepuo c ppyruH (npe
ceera paHoee, nperpape u pp.). Oea epc1a npononuca je Huoro
epepua u sa1o 1peôa pa ce cakynna. Lpyra epc1a je op npoueca
eapeua kop n•ena. Ca uuH oue nonupajy lenuje cala rpe ce
•yeajy pesepee xpaue u opraja nerno (cn.105).


Cn. 105
369
917. Kapa u kako n•ene cakynnajy 917. Kapa u kako n•ene cakynnajy 917. Kapa u kako n•ene cakynnajy 917. Kapa u kako n•ene cakynnajy ″ ″″ ″cupoeuuy cupoeuuy cupoeuuy cupoeuuy″ ″″ ″ sa npononuc? sa npononuc? sa npononuc? sa npononuc?
H•ene cakynnajy ″cupoeuuy″ sa npononuc nocne nopue kapa
je uj1onnuje. H•ena xea1a •enyc1uHa nap•euue nennuee
cHonac1e Hace (kaHep), kojy ny•u noepeleua kopa ppee1a, uc1exe
ra y uu1 u ne1u y easpyx pa je o1kuue. Hocne uekonuko cekyupu
oua cnele ua npe1xopuo Hec1o, ca uok1oH ua ppyroH napy uory
npuxea1a uu1 us •enyc1u u ucnpecaeuja je y kopnuuy sa noneu.
Kapa uanyuu oôe kopnuue opnele y kouuuuy, rpe ppyre n•ene
pac1eapajy kaHep, uc1exylu ra uu1 no uu1. Kapa y npupopu uHa
Huoro uek1apa n•ene ue cakynnajy kaHep.

918. Kakeo je 918. Kakeo je 918. Kakeo je 918. Kakeo je pejc1eo npononuca ua n•enuue cale? pejc1eo npononuca ua n•enuue cale? pejc1eo npononuca ua n•enuue cale? pejc1eo npononuca ua n•enuue cale?
Hpononuc ôoju n•enuue cale, a ocuH 1ora noeelaea Hy
•epc1uuy u usppxnueoc1 npeHa eucokuH
1eHnepa1ypaHa.TeHnepa1ypa 1onneua npononuca je sa 42°C
euua op 1eHnepa1ype 1onneua eocka, 1j. npononuc ce 1onu ua
105°C.

919. Kapa 919. Kapa 919. Kapa 919. Kapa u sa u1a n•ene kopuc1e npononuc y kouuuuu? u sa u1a n•ene kopuc1e npononuc y kouuuuu? u sa u1a n•ene kopuc1e npononuc y kouuuuu? u sa u1a n•ene kopuc1e npononuc y kouuuuu?
H•ene kopuc1e npononuc y kouuuuu uaj•eule y jeceu: uuHe
oue y•epulyjy paHoee, pa ce ue nokpely, naxnueo sa1eapajy cee
nyko1uue ca yuy1pauue c1paue, pa ôu cnpe•une npopop xnapuor
easpyxa u pa orpauu•e Horyluoc1 easpyuuor c1pyjaua, koje je
Huoro onacuo sa suHoeaue n•ena (c1pyjaue eopu po oôpasoeaua
enare y kouuuuu), nonyuaeajy ceaky nyko1uuy Hauy op 5 HH. sa1o
u1o y uuHa Hoxe pa uHa nonoxeuux jaja op eockoeor Honua.

920. 8a u1a je ôuo kopuuleu npononuc y npounoc1u? 920. 8a u1a je ôuo kopuuleu npononuc y npounoc1u? 920. 8a u1a je ôuo kopuuleu npononuc y npounoc1u? 920. 8a u1a je ôuo kopuuleu npononuc y npounoc1u?
V npounoc1u npononuc je ôuo kopuuleu kao nonupajylu
Ha1epujan kop uspape euonuua. Oue cy Hasaue pac1eopoH
npononuca y 1epneu1uuy u unupu1ycy pa ôu paeane uexau seyk.

921. Kako ce kopuc1u npononuc y ne•euy? 921. Kako ce kopuc1u npononuc y ne•euy? 921. Kako ce kopuc1u npononuc y ne•euy? 921. Kako ce kopuc1u npononuc y ne•euy?
370
Ankoxonuu pac1eop npononuca npaeu ce 1ako u1o ce
ucu1ueuu npononuc cuna y ôouy ca 96° ankoxonoH y kojoj c1oju
uekonuko paua ys ceakopueeuo Hylkaue. Cnyxu sa npeHasueaue
paua ua koxu, kop ou1eleua pecuu. VsuHa ce y eupy kanu ca
eopoH, cokoH, HnekoH unu ua uelepy. Hoeelaea o1nopuoc1
oprauusHa, noHaxe kop ynkycuux oôoneua. HoHaxe onopaeak.

922. Kakeo je nekoeu1o pejc1eo npononuca? 922. Kakeo je nekoeu1o pejc1eo npononuca? 922. Kakeo je nekoeu1o pejc1eo npononuca? 922. Kakeo je nekoeu1o pejc1eo npononuca?
0apHakonouka uc1paxueaua pejc1ea npononuca cy
nokasana pa ou uHa ôak1epuuupuo, ôak1epuc1a1u•ko,
au1ueupycuo, myuruuupuo, au1umnoruc1u•ko, pepHonnac1u•uo,
au1u1okcu•uo, ôuoc1uHynupajyle u nukanuo au1ucen1u•ko
pejc1eo. Hpononuc cnpe•aea pejc1eo ôauuna 1yôepkynose, koxoe
ôauun, ne•u c1amunokokue uumekuuje u rnueu•ua oôoneua (ua
uok1uHa). Hpoeope ce ekcnepuHeu1u sa ne•eue kapuuuoHa (no
Epnuxy). V uc1paxuea•koH uuc1u1y1y sa snolypue 1yHope y
CCCP, npononuc je npuHeuueau npo1ue oôoneua usaseauux
peu1reuckuH spa•eueH.

923. Koju nekoeu1u npenapa1u cy uspaleuu op npononuca? 923. Koju nekoeu1u npenapa1u cy uspaleuu op npononuca? 923. Koju nekoeu1u npenapa1u cy uspaleuu op npononuca? 923. Koju nekoeu1u npenapa1u cy uspaleuu op npononuca?
V CCCP op npononuca ce npouseope cnepelu npenapa1u:
npononau -– npo1ue oneko1uua, eajea –- sa pesuumekuujy ycue
pynne, He1a –- sa yuuu1aeaue coôuux u na1oreuux
HukpooprauusaHa, u jou 7 ppyrux npenapa1a. V PyHyuuju ce
npouseopu npenapa1 mnopan –- sa pesuumekuujy ycue uynnuue.


Mne• Mne• Mne• Mne•

924. L1a npepc1aena n•enuuu Hne• u kakea cy Hy musu•ka 924. L1a npepc1aena n•enuuu Hne• u kakea cy Hy musu•ka 924. L1a npepc1aena n•enuuu Hne• u kakea cy Hy musu•ka 924. L1a npepc1aena n•enuuu Hne• u kakea cy Hy musu•ka
ceojc1ea? ceojc1ea? ceojc1ea? ceojc1ea?
H•enuuu Hne• je cekpe1 xppenuux xnespa Hnapux n•ena.
CHeuau ca cekpe1oH ropuoeunu•ue xnespe u HepoH us Hepuor
Hexypa cnyxu sa ucxpauy napeu y Ha1u•uauuHa. Hpepc1aena
371
xy1oôeny po cee1nokameue Ha1epujy kousuc1euuuje kao Hep,
kucenor ykyca u cnaôor Hupuca. ßuomunusoeau (eupu nu1aue 936)
Hne• je poc1a xurpockonau u sa1o ce npenopy•yje pa ce ynakyje
npu enaxuoc1u easpyxa 20 –- 30° u pa ce •yea y xepHe1u•ku
sa1eopeuoH cypy. Kucenoc1 Hy saeucu op npucyc1ea kucenuue,
•uju cappxaj npu opeojeuoH ucnu1ueauy Ha1epuje uuje jepuak u
sa1o je PH pasnu•u1. Cneuumu•ua 1exuua Hne•a je 1,1.

925. Kakae je xeHujcku cac1ae n•enuuer Hne•a? 925. Kakae je xeHujcku cac1ae n•enuuer Hne•a? 925. Kakae je xeHujcku cac1ae n•enuuer Hne•a? 925. Kakae je xeHujcku cac1ae n•enuuer Hne•a?
Ta•au xeHujcku cac1ae n•enuuer Hne•a jou uuje y1epleu.
Hosua1o je caHo pa cappxu oko 66° eope u 34° cyee Ha1epuje ,
op •era 12,34° cy ôenau•eeuue, 5,34° nunupu, 12,49° rnuuupu,
0,84° Huuepanue Ha1epuje, eu1aHuuu, xopHouu u ppyre ak1ueue
Ha1epuje u 2,94° Ha1epuje ca jou uenosua1uH xeHujckuH
cac1aeoH. V n•enuueH Hne•y je y1epleuo 14 aHouokucenuua, 9
epc1a xopHoua, pasuu eusuHu, 8 epc1a eu1aHuua, reoxle,
HaruesujyH, Haurau, kanuujyH u pp. Bpepua koHnoueu1a je 10 –-
xuppokcu - 2 – peuunoea kucenuua, koja po pauac uuje o1kpueeua
y npupopuoH oônuky.

926. V •eHy ce pac1eapa n•enuuu Hne•? 926. V •eHy ce pac1eapa n•enuuu Hne•? 926. V •eHy ce pac1eapa n•enuuu Hne•? 926. V •eHy ce pac1eapa n•enuuu Hne•?
H•enuuu Hne• ce pac1eapa pena1ueuo poôpo y eopu po
kouueu1pauuje 0,25 –- 0,30 rp. ua 100 Hn. eope npu •eHy ce
oôpasyje xoHoreua eHynsuja. Pac1eop je Hy1au. H•enuuu Hne• ce
pac1eapa •ak y 0,1° - uoH pac1eopy NaCI (kyxuucka co), a op
oprauckux pac1eapa•a - y e1py, aue1ouy u unupu1ycy.
Pac1eopnueoc1 y Hepy Hy je 80°. Muoro poôpo ce pac1eapa y
HepeuoH euuy, ca kojuH pyro epeHe o•yea ôuonouka ceojc1ea.

927. L1a 1peôa pa ce pasyHe nop nuomunusauuja n•enuuer 927. L1a 1peôa pa ce pasyHe nop nuomunusauuja n•enuuer 927. L1a 1peôa pa ce pasyHe nop nuomunusauuja n•enuuer 927. L1a 1peôa pa ce pasyHe nop nuomunusauuja n•enuuer
Hne•a? Hne•a? Hne•a? Hne•a?
ßuomunusauuja je eeu1a•ko ucyuueaue n•enuuer Hne•a
nocne pacxnalueaua y eakyyHy npu uuckoj 1eHnepa1ypu (oko -
50°C) y nuomunusa1opy. Fo1oe npouseop npepc1aena xylkac1y
372
kpuc1anuy Ha1epujy, koja 1peôa pa ce •yea y xepHe1u•ku
sa1eopeuuH cypoeuHaop 1aHuor c1akna, noc1aeneuuH y
mpuxupep npu 1eHnepa1ypu po 3°C.

928. Koju n•enuuu Hne• je emukacuuju ceexu unu 928. Koju n•enuuu Hne• je emukacuuju ceexu unu 928. Koju n•enuuu Hne• je emukacuuju ceexu unu 928. Koju n•enuuu Hne• je emukacuuju ceexu unu
nuomunusoeauu? nuomunusoeauu? nuomunusoeauu? nuomunusoeauu?
PyHyucku cneuujcnuc1u cy y1eppunu pa pejc1eo
nuomunusoeauor n•enuuer Hne•a ue 1peôa pa ce ynopelyje ca
pejc1eoH ceexer n•enuuer Hne•a. Ouu 1eppe pa ce npu
nuomunusauuju yuuu1aeajy oppeleue ak1ueue Ha1epuje ca
nekoeu1uH pejc1eoH, koje ce uanase y n•enuueH Hne•y. Ornepu
npoeepeuu y npepysely ″CnoeakomapHa″ Hely1uH nokasanu cy pa
y nuomunusoeauoH n•enuueH Hne•y ue uac1yna pacnapaue
ak1ueuux Ha1epuja, •ak u 1pu ropuue nocne nuomunusauuje, 1ako
pa nu1aue oc1aje cnopuo.

929. L1a je aue1unxonuu? 929. L1a je aue1unxonuu? 929. L1a je aue1unxonuu? 929. L1a je aue1unxonuu?
Aue1unxonuu je ueypoxopHou, koju ce cappxu y Hepy, anu y
n•enuueH Hne•y je y 1.000 ny1a eeloj konu•uuu. Papu 1ora
n•enuuu Hne• ce cHa1pa jepuuc1eeuo epepuuH npouseopoH kao
nek ca xopHouanuuH pejc1eoH. Ak1ueuoc1 aue1unxonuua y ueHy
uuje noc1ojaua.Hpu 1eHnepa1ypu •yeaua op 2 po 4°C, nocne 2
Heceua oua ce cHauyje sa 50° a nocne 8 Heceuu uu•esaea
no1nyuo. V Hepy ak1ueuoc1 aue1unxonuua ce cHauyje cnopo –- sa 3
ropuue cnapa ua 75°.

930. Kako Hoxe pa ce poôuje eenuka konu•uua n•enuuer Hne•a 930. Kako Hoxe pa ce poôuje eenuka konu•uua n•enuuer Hne•a 930. Kako Hoxe pa ce poôuje eenuka konu•uua n•enuuer Hne•a 930. Kako Hoxe pa ce poôuje eenuka konu•uua n•enuuer Hne•a
sa mapHauey1cke no1peôe? sa mapHauey1cke no1peôe? sa mapHauey1cke no1peôe? sa mapHauey1cke no1peôe?
8a poôujaue eenukux konu•uua n•enuuer Hne•a sa
mapHauey1cke no1peôe cy npepnoxeuu eeu1a•ku Ha1u•uauu,
koju y poueH peny uHajy oônuk •usHe. V 1akeuH lenujaHa npu
xpaueuy napeu peo n•enuuer Hne•a uc1u•e y uckpueneuu peo ″
•usHe″ u oc1aje 1aHo kao pesepea (ponyucku npouseop). OcuH
1ora, ako ce cakynnaue n•enuuer Hne•a epuu y nepuopy kapa je
373
c1apoc1 nepeu 72 •aca oue ce ue eape us lenuja u ucucaeajy ce
sajepuo ca Hne•oH. Ha 1aj ua•uu epeHe sa cakynnaue n•enuuer
Hne•a ce ckpalyje 10 ny1a u poôujeua konu•uua ce yeelaea oko
15°.

931. Kako ce 931. Kako ce 931. Kako ce 931. Kako ce mun1pupa (npe•uulaea) n•enuuu Hne• nocne mun1pupa (npe•uulaea) n•enuuu Hne• nocne mun1pupa (npe•uulaea) n•enuuu Hne• nocne mun1pupa (npe•uulaea) n•enuuu Hne• nocne
ealeua us Ha1u•uaka? ealeua us Ha1u•uaka? ealeua us Ha1u•uaka? ealeua us Ha1u•uaka?
8a mun1pupaue n•enuuer Hne•a, ua kpajy upeea anapa1a
sa ucnyHnaeaue npu•epc1u ce 1auka ceuneua 1kauuua u n•enuuu
Hne• ce npecuna kpos uy us nyuor cypa y ppyru •uc1 u npasau. Ha
1aj ua•uu mun1pupau n•enuuu Hne• je •uc1 u xoHoreu no cac1aey.
H•enuuu Hne• Hoxe pa ce npo•uc1u u kpos ceuneuy •apany.

932. Kako 1peôa pa ce •yea n•enuuu Hne•? 932. Kako 1peôa pa ce •yea n•enuuu Hne•? 932. Kako 1peôa pa ce •yea n•enuuu Hne•? 932. Kako 1peôa pa ce •yea n•enuuu Hne•?
H•enuuu Hne• 1peôa pa ce •yea y cypoeuHa op 1aHuor
c1akna, sa1o u1o pueeuo cee1no epuu uenoeonuo pejc1eo ua
uera. Hpu •yeauy 1eHnepa1ypa ue 1peôa pa npele 5°C. Hajôone
je ako je oua oko 1eHnepa1ype saHpsaeaua (unp. y mpuxupepy).
He 1peôa pa ce poseonu kou1ak1 n•enuuer Hne•a ca He1anuHa,
koju pejc1eyjy kao ka1anusa1opu, 1j. yôpsaeajy pasue xeHujcke
npouece u pejc1eyjy uenoeonuo ua keanu1e1 npouseopa. Hpu papy
je ueonxopuo pa ce eopu pa•yua o •uc1olu (noceôuo pyky) u pa ce
ue nyuu (uuko1uu ou1elyje n•enuuu Hne•). Hajkacuuje po 3 ca1a
nocne ealeua npe•uuleuu n•enuuu Hne• 1peôa pa ôype eel
noc1aeneu y cyp sa •yeaue.

93 93 93 933. Koju nekoeu ce npouseope op n•enuuer Hne•a? 3. Koju nekoeu ce npouseope op n•enuuer Hne•a? 3. Koju nekoeu ce npouseope op n•enuuer Hne•a? 3. Koju nekoeu ce npouseope op n•enuuer Hne•a?
Op •uc1or n•enuuer Hne•a unu Hne•a ca popa1koH Hepa
uspalyjy ce cnepelu nekoeu1u npenapa1u: y CCCP – anunak
(npenopy•yje ce kop pe•uje xuno1pomuje -– cnaôoc1, aueHuja
uenpaeunau paseoj, nou ane1u1, ôecauuua u pp. kop eucokor
kpeuor npu1ucka, uumapk1a Huokappa u a1epocknepose). V
0pauuyckoj -– anucepyH u xene pojan (kop penpecuje, sa onopaeak
nocne npenexaue ôonec1u). V PyHyuuju – eueproeu1an (kop
374
uecauuue, 1yôepkynose, ynane je1pe, ac1He, •upeea). V Byrapckoj –-
anu1ouuu ( sa onopaeak, kop oôoneua opraua sa c1eapaue kpeu).
V H1anuju –- cnuu1aeu1 (sa ne•eue pe•uje xuno1pomuje, •upeea,
ueypanruje u ôonec1u opraua sa c1epaue kpeu). V HeHa•koj –-
pojanap (kop eucokor kpeuor npu1ucka, a1epocknepose,
uHno1euuuje). V Janauy –- poenu (kop aueHuje, nocne
papuo1epanuje, kop nonue cnaôoc1u u 1okcukose). V
Uexocnoea•koj ce npouseopu eu1a anuuon cnoma (npo1ue ac1He,
sananeua nnyla, a1epocknepose u pp.)

934. Konuko je Hne• epepua Ha1epuja sa •oeeka? 934. Konuko je Hne• epepua Ha1epuja sa •oeeka? 934. Konuko je Hne• epepua Ha1epuja sa •oeeka? 934. Konuko je Hne• epepua Ha1epuja sa •oeeka?
Ma1u•uu Hne• cnyxu sa ucxpauy napeu op kojux le uac1a1u
Ha1uua. Mne• Hoxe pa nocn;yxu kao c1uHynauc sa pasHeuy
Ha1epuja y •oee•ujeH oprauusHy u useop je npupopuux ak1ueuux
cync1auuu koje noeelaeajy uHyuu1e1 oprauusHa.


H•enuuu o1poe H•enuuu o1poe H•enuuu o1poe H•enuuu o1poe

935. L1a je n•enuuu o1poe u kakae Hy je xe 935. L1a je n•enuuu o1poe u kakae Hy je xe 935. L1a je n•enuuu o1poe u kakae Hy je xe 935. L1a je n•enuuu o1poe u kakae Hy je xeHujcku cac1ae? Hujcku cac1ae? Hujcku cac1ae? Hujcku cac1ae?
H•enuuu o1poe (anu1okcuu) je npouseop o1poeue xnespe
n•ene papunuue u Ha1uue. Hpepc1aena ôesôojuy 1e•uoc1
npuja1uor Hupuca u kucene peakuuje (pH= 5,2). Pac1eapa ce y eopu
u e1py. Cappxu 66° eope u 34° cyee Ha1epuje op •era cy 75°
ôenau•eeuue. Ocuoeua ak1ueua koHnoueu1a n•enuuer o1poea je
ôenau•eeuua Henu1uu koja je cac1aeneua op 13 aHuuokucenuua.
V pesepeoapy o1poeue xnespe kop Hnapux n•ena uHa Hana
konu•uua o1poea, koja ce ca oppac1aueH yeelaea.

936. Kako ce poôuja n•enuuu o1poe? 936. Kako ce poôuja n•enuuu o1poe? 936. Kako ce poôuja n•enuuu o1poe? 936. Kako ce poôuja n•enuuu o1poe?
H•enuuu o1poe ce poôuja npu ckynnauy us xaoke n•ene,
noHoly cneuujanuor anapa1a, kop kora cy ua oppeleuoH pac1ojauy
pasane1u enek1pu•uu npoeopuouu a ucnop uux uHa ryHeuu
nopHe1a•. Anapa1 ce noc1aeu npep ne1o kouuuue. H•ene
375
pasppaxeue enek1pu•uoH c1pyjoH yôopy y nopHe1a• xaoky
sajepuo ca xao•uuH anapa1oH. Hocne 1ora nopHe1a• ce oc1pyxe,
o1poe ce onepe eopoH u poôujeuu npouseop ce npepalyje y nek (y
Cnoea•koj –- eupanuu). Papuuuu koje uu1epecyje cakynnaue
n•enuuer o1poea 1peôa pa ôypy ca cneuujanuuH sau1u1uuH
openoH, sa1o u1o y epeHe 1e npouepype n•ene uanapajy cee koju
ce kpely ônusy kouuuue, •ak u ua pac1ojauy op 200 H. op ue.

937. Konuko rpaHa cyeor n•enuuer o1poea Hoxe pa ce poôuje op 937. Konuko rpaHa cyeor n•enuuer o1poea Hoxe pa ce poôuje op 937. Konuko rpaHa cyeor n•enuuer o1poea Hoxe pa ce poôuje op 937. Konuko rpaHa cyeor n•enuuer o1poea Hoxe pa ce poôuje op
jepuor n•enuuer ppyu1ea npu jepuokpa1uoH cakynnauy u konuko jepuor n•enuuer ppyu1ea npu jepuokpa1uoH cakynnauy u konuko jepuor n•enuuer ppyu1ea npu jepuokpa1uoH cakynnauy u konuko jepuor n•enuuer ppyu1ea npu jepuokpa1uoH cakynnauy u konuko
n•ena je no1peôuo sa n•ena je no1peôuo sa n•ena je no1peôuo sa n•ena je no1peôuo sa poôujaue 1 kr. •uc1or n•enuuer o1poea? poôujaue 1 kr. •uc1or n•enuuer o1poea? poôujaue 1 kr. •uc1or n•enuuer o1poea? poôujaue 1 kr. •uc1or n•enuuer o1poea?
Op jepuor n•enuuer ppyu1ea npu jepuokpa1uoH cakynnauy
Hoxe pa ce poôuje npuônuxuo 2 rp. cyeor n•enuuer o1poea, a pa
ce cakynu 1 kr. uera, ueonxopuo je 500 kr. xueux n•ena
usne1uuua. Houoeuo cakynnaue o1poea op uc1or n•enuuer
ppyu1ea Hoxe pa ce oôaeu uajpauuje nocne 14 paua.

938. La nu je n•enuuu o1poe ôak1epuuupau? 938. La nu je n•enuuu o1poe ôak1epuuupau? 938. La nu je n•enuuu o1poe ôak1epuuupau? 938. La nu je n•enuuu o1poe ôak1epuuupau?
H•enuuu o1poe uuje ôak1epuuupau, a nocne paspelueaua
ou ryôu ak1ueuoc1 nop pejc1eoH Hukpoôa. XeHonu1u•uo pejc1eo
(yuuu1aeaue upeeuux kpeuux spuaua) oôu•uo ce sappxaea y
1pajauy 37 paua, anu y uec1epunuoH pac1eopy uec1aje nocne 5
paua. Menu1uu u eusuHu uc1o ce yuuu1aeajy ôpso, anu ako ce
n•enuuu o1poe •yea y xepHe1u•ku sa1eopeuuH cypoeuHa, 1e
koHnoueu1e sappxaeajy ak1ueuoc1 euue op ropuue.

939. L1a je nokanu 939. L1a je nokanu 939. L1a je nokanu 939. L1a je nokanua a u1a onu1a 1okcu•ua peakuuja ua yôop a a u1a onu1a 1okcu•ua peakuuja ua yôop a a u1a onu1a 1okcu•ua peakuuja ua yôop a a u1a onu1a 1okcu•ua peakuuja ua yôop
n•ene? n•ene? n•ene? n•ene?
ßokanua 1okcu•ua peakuuja (o1ok, cepaô, upeeuuno) noc1oju
kop ceakora. Oua 1paje op jepuor po 7-8 paua.
Kop onu1e 1okcu•ue peakuuje, ocuH o1oka ua Hec1y yôopa,
Hory ce jaeu1u Hexypu, nouekap eenuku u cnojeuu, ca jakuH
cepaôoH u neraHa no uenoH 1eny- konpueua•a. Hpu 1oHe ce jako
noeelaea 1eHnepa1ypa, jaenajy ce jaku ôonoeu rnaee, Hyka u
376
noepalaue. V 1exuH cny•ajeeuHa ce yo•aea ôyuuno, rp•eeu,
npoHeue y kpeu (kpeo1ok, cHaueue srpyuaeaua). Losa o1poea
kop uc1oepeHeuor yôopa 500 u euue n•ena je cHp1ouocua sa
•oeeka.
8a paseoj onu1e aneprujcke peakuuje poeonau je jepau yôop
n•ene, npu •eHy Hec1o yôopa ue urpa ynory, nou1o je pejc1eo
ycnoeneuo c1aueH cneuumu•uux au1u1ena y kpeu npeHa o1poey,
koja ce uaroHunaeajy ca ceakuH cnepeluH yôopoH, na ce npeHa
1oHe noja•aea 1exuua ceake cnepele peakuuje.

940. Konuko c1eneuu aneprujcke peakuuje noc1oju? 940. Konuko c1eneuu aneprujcke peakuuje noc1oju? 940. Konuko c1eneuu aneprujcke peakuuje noc1oju? 940. Konuko c1eneuu aneprujcke peakuuje noc1oju?
Aneprujcke peakuuje no c1eneuy 1exuue Hory ôu1u
pasnu•u1e.
Peakuuja npeor c1eneua je naka u kapak1epuue je
uu1eusueau koxuu cepaô, oôunau nnukoeu1u ocun no •u1aeoH
1eny, o1ok nuua, yuuux ukonku u nouekap u jesuka. Bpno je
onacau o1ok rpna, u1o Hoxe pa ôype yspok o1exauor pucaua.
Moxe ce nojaeu1u u naka ep1ornaeuua ycnep cuuxeua kpeuor
npu1ucka.
Peakuuja ppyror c1eneua je cpepue 1exuue. OcuH
konpueua•e u o1oka jaena ce u ôon y 1pôyxy, nponue, noepalaue,
o1exauo pucaue, cHaueue kpeuor npu1ucka, uarna cnaôoc1 u
kpa1ko1pajuo ryôneue ceec1u.
Peakuuja 1peler c1eneua je 1euka (auamunak1u•ku uok) u
jaena ce yôpso no yôapauy. Oua ce opnukyje ôypuuH 1okoH u
1eukuH knuuu•kuH suauuHa. OpHax usa kpa1ko1pajuor (1-2 Huu.)
nyncupajyler ôona, kop ôonecuuka ce jaena ysueHupeuoc1, ou
ryôu ceec1 (op 1-2 •aca). Veek cee oeo npa1u ueeonuo Hokpeue u
rp•eeu. Cnonauuu suauu cy 1ako kapak1epuc1u•uu: koxa je
ônepa ca nnaeu•ac1oH uujaucoH, suoj je xnapau u nennue, nync ce
ckopo ue ocela, kpeuu npu1ucak je 80/40. Peakuuje ua Hec1y yôopa
no npaeuny ueHa, jep ue ycne pa ce paseuje. Xueo1 oôonenor
saeucu op ônaroepeHeue u npaeunue 1epanuje.

377
941. L1a je cneuumu• 941. L1a je cneuumu• 941. L1a je cneuumu• 941. L1a je cneuumu•ua uHyuo1epanuja kop anepruje? ua uHyuo1epanuja kop anepruje? ua uHyuo1epanuja kop anepruje? ua uHyuo1epanuja kop anepruje?
Cneuumu•ua uHyuo1epanuja ce npoeopu kop nekapa
anepronora u ycHepeua je ua c1eapaue c1aôunuoc1u npeHa
n•enuueH o1poey, cneuujanuuH He1opoH yeoleua noceôuo
npunpeHneuor anepreua op 1ena u o1poea n•ene. Cneuumu•ua
uHyuo1epanuja je emukacua kop uuxanauuoue anepruje. Oua •ak
poseonaea noepa1ak nocny ua n•enuuaky. Kop 1eukux u
sanyu1euux cny•ajeea kou1ak1ue anepruje 1peôa oc1aeu1u
n•enuuak u nopeplu ce uecneuumu•uoH ne•euy.
Kop anepruje ua yôop, emukacuoc1 cneuumu•ue
uHyuo1epanuje poc1uxe 94-96° cny•ajeea. Anu ako je pe• o
peakuujaHa onacuuH no xueo1 u ysuHajylu y oôsup ceojc1eo
anepruje ka nopac1y 1exuue cnepelux peakuuja, n•enapy
npenopy•yjeHo pa ôaeneue n•enapc1eoH oc1aeu u pa npoeepe
cneuumu•uy uHyuo1epanujy y keanu1e1uoj npomunak1uuu kop
cny•ajuor yôopa eau n•enuuaka.

942. L1a je uecneuumu•ua uHyuo1epanuja kop anepruje? 942. L1a je uecneuumu•ua uHyuo1epanuja kop anepruje? 942. L1a je uecneuumu•ua uHyuo1epanuja kop anepruje? 942. L1a je uecneuumu•ua uHyuo1epanuja kop anepruje?
Hecneuumu•uy uHyuo1epanujy npoeope musuo1epaney1u u
pepHa1onosu ca kopuuleueH nekoea u musuo1epaney1ckux
cpepc1aea.
Kop uuxanauuoue anepruje, npe no•e1ka papa ca n•enaHa,
1peôa yse1u ueku au1uxuc1aHuucku npenapa1 npopyxeuor pejc1ea
(unp. knape1uu). Oôonenu op ôpouxujanue ac1He 1peôa pa kopuc1e
npenapa1 uu1an uuxanauuoH ( 1 kancyna). Ho saepue1ky nocna
nouoeu1u.
Kop kou1ak1ue anepruje (y nakuH cny•ajeeuHa) ueonxopue
cy sau1u1ue Hepe: pap ca pykaeuuaHa u HpexuuoH, ysuHaue npe
u nocne papa ca n•enaHa au1uxuc1aHuuckor npenapa1a ôes
npopyxeuor pejc1ea. Hocne papa onpa1u nuue u pyke a Hec1o rpe
ce jaena cepaô uaHasa1u xopHouanuuH kpeHoH (xuppokop1usou,
mnyuupuu).
Kop aneprujcke peakuuje ua yôop 1peôa npe ceera
npepyse1u Hepe pa ce cnpe•u npuc1yn o1poea y 1kueo u ueroeo
378
uupeue. Hpouauaeuu xaoky onpesuo je ypanyjeHo sajepuo ca
o1poeuoH kecuuoH, saka•ueuu je uok1oH (uoxuleH, •uopoH)
opospo ua rope. Mec1o yôopa onpa1u eopoH u c1aeu1u xnapuy
oônory u opHax yse1u 1aône1y au1uxuc1aHuuckor u xopHouanuor
npenapa1a. Kop nojaee konpueua•e uc1o ysuHa1u oee npenapa1e.
Kop cuuxeua kpeuor npu1ucka yse1u emop1un.
Kop 1eukux aneprujckux peakuuja (auamunak1u•ku uok)
oôpa1u1u ce nekapy.

943. Konuko yôopa Hoxe pa usasoee cHp1 kop •oeeka? 943. Konuko yôopa Hoxe pa usasoee cHp1 kop •oeeka? 943. Konuko yôopa Hoxe pa usasoee cHp1 kop •oeeka? 943. Konuko yôopa Hoxe pa usasoee cHp1 kop •oeeka?
Loeonau je jepau yôop ako •oeek uHa ôonecuo cpue. 8ppae
•oeek Hoxe pa nopuece euue op 500 yôopa. Uoeek ca npupopuo
usrpaleuuH uHyuu1e1oH npeHa n•enuueH o1poey, kakeu cy unp.
n•enapu, ue nnaue ce cHp1u •ak u nocne yjepa sHuje.

944. Kako n•enap Hoxe pa ce •yea op yôopa n•ena? 944. Kako n•enap Hoxe pa ce •yea op yôopa n•ena? 944. Kako n•enap Hoxe pa ce •yea op yôopa n•ena? 944. Kako n•enap Hoxe pa ce •yea op yôopa n•ena?
La ôu ce ca•yeao op yôopa, n•enap 1peôa npe ceera pa
oppxaea nu•uy xurujeuy (uajeuue nuua, epa1a, pyky u ycue
pynne). OcuH 1ora y n•enuuaky 1peôa pa ce ppxu Hupuo u pa
usôeraea ou1pe nokpe1e. Loôpo je, y o1eopeuy kouuuuy pa ce npe
papa nyc1u Hano puHa. Tpeôa pa ce papu y epeHe kapa je eeluua
n•ena usne1uuua useau kouuuue (usHely 11 u 15 •acoea). UuH
n•ene no•uy pa uanapajy, uajôone je pa ce pap opHax npekuue.
H•ene ue 1peôa npcka1u eopoH, sa1o u1o ce ysôylyjy jou euue, a
1o Hoxe pa poeepe po Huoro uenpuja1uux nocnepuua.

945. L1a 1peôa pa ce ypapu kop yôopa n•ene? 945. L1a 1peôa pa ce ypapu kop yôopa n•ene? 945. L1a 1peôa pa ce ypapu kop yôopa n•ene? 945. L1a 1peôa pa ce ypapu kop yôopa n•ene?
Hajonacuuju je yôop y rpno. V ceuH cny•ajeeuHa yôopeuo
Hec1o 1peôa opHax pa ce uaHaxe ca nonucauoeoH eHynsujoH,
kojy ueonxopuo 1peôa pa uHa y ano1euu ceaku n•enap. Kop yôopa
n•ene nekapu kopuc1e xuc1aHuu unu appeuanuu y oônuky
uuekuuje. Xuc1aHuu uupu kpeue cypoee, a appeuanuu ux ckynna.
Anepru•uu nypu 1peôa npe1xopuo pa ysHy kanuujee xnopup.

379
946. Ha kakae ua•uu Hoxe pa ce 946. Ha kakae ua•uu Hoxe pa ce 946. Ha kakae ua•uu Hoxe pa ce 946. Ha kakae ua•uu Hoxe pa ce cnpe•u nojaea aneprujcke cnpe•u nojaea aneprujcke cnpe•u nojaea aneprujcke cnpe•u nojaea aneprujcke
peakuuje nocne yôopa n•ene? peakuuje nocne yôopa n•ene? peakuuje nocne yôopa n•ene? peakuuje nocne yôopa n•ene?
Hajoôu•uuje cpepc1eo koje Hoxe pa nocnyxu y 1oH cny•ajy
je 40° ankoxonuu pac1eop (unp. pakuja, eo1ka, euuueea•a u pp.).
OpHax nocne yôopa 1peôa nonu1u 50 rp. ankoxona, nocne •era
aneprujcka peakuuja (o1ok) ce oôu•uo ue nojaeu. E1o sau1o y
ano1euu n•enapa yeek 1peôa pa uHa uekakae ankoxon.

947. Ca kojuH xeHujckuH npenapa1uHa Hoxe pa ce cHauu o1ok 947. Ca kojuH xeHujckuH npenapa1uHa Hoxe pa ce cHauu o1ok 947. Ca kojuH xeHujckuH npenapa1uHa Hoxe pa ce cHauu o1ok 947. Ca kojuH xeHujckuH npenapa1uHa Hoxe pa ce cHauu o1ok
koju ce nojaeu nocne yôopa n•ene? koju ce nojaeu nocne yôopa n•ene? koju ce nojaeu nocne yôopa n•ene? koju ce nojaeu nocne yôopa n•ene?
Mec1o yôopa ue 1peôa pa ce popupyje u uu y koH cny•ajy pa
ce 1pna, sa1o u1o le op 1ora o1ok caHo pa ce yeela. Heonxopuo
je pa ce yôopeuu peo uakeacu ca 0,25° ankoxonuuH pac1eopoH
aHouujyH xnopupa (uuuapop) unu ca 6 -– 8° pac1eopoH cuple1ue
kucenuue. Kop jakor o1oka 1peôa pa ce uckopuc1u anyHuuuujee
aue1a1. Hocne yôopa ou1ap ôon 1paje 1 –- 2 Huuy1a, nocne •era ce
noc1eneuo cHauyje. Æypu koju cy •ec1o yôapauu op n•ena,
poôujajy uHyuu1e1 npeHa oôpasoeauy o1oka.

948. Op •era saeucu cappxaj o1poea y o1poeuoj xnespu n•ene? 948. Op •era saeucu cappxaj o1poea y o1poeuoj xnespu n•ene? 948. Op •era saeucu cappxaj o1poea y o1poeuoj xnespu n•ene? 948. Op •era saeucu cappxaj o1poea y o1poeuoj xnespu n•ene?
HpeHa uekuH uc1paxuea•uHa, pesepeoap eenuke o1poeue
xnespe je ucnyueu kapa oue kousyHupajy noneu y poeonuuH
konu•uuaHa. Vôapaue y 1oH cny•ajy je Huoro ôonuo. Kop cHaueue
kousyHauuje noneua 1j. npu nouujeH xpaueuy n•ena, y
pesepeoapy eenuke o1poeue xnespe uHa Hana konu•uua o1poea u
1apa yôapaue uuje 1onuko ôonuo.

94 94 94 949. La nu yôop n•ene usasuea caHo ôon unu uHa u kakeo 9. La nu yôop n•ene usasuea caHo ôon unu uHa u kakeo 9. La nu yôop n•ene usasuea caHo ôon unu uHa u kakeo 9. La nu yôop n•ene usasuea caHo ôon unu uHa u kakeo
kopucuo pejc1eo? kopucuo pejc1eo? kopucuo pejc1eo? kopucuo pejc1eo?
Vôop n•ene je ôonau, uapo•u1o Huuy1 pea nocne yôopa.
Peakuuje ua koxu cy eupnuee u uenpuja1ue, anu 1o ue 1paje pyro.
Kopucuo pejc1eo yôopa n•ene 1j. n•enuuer o1poea, yo•euo je kop
peyHa1ckux oôoneua srnoôoea u koc1ujy. Ocoôe koje uHajy
ôonoee y srnoôoeuHa 1peôa pa poseone n•enaHa pa ux yôapajy.
380
Oeo jec1e uenpuja1uo anu ôon op peyHe je jou uenpuja1uuju, a
oeuH ce Hoxe o1knouu1u. Hpe1xopuo 1peôa y1eppu1u pa nu
noc1oju anepruja ua yôop n•ene.

950. Kakae je sua•aj n•enuuer o1poea sa Hepuuuuy? 950. Kakae je sua•aj n•enuuer o1poea sa Hepuuuuy? 950. Kakae je sua•aj n•enuuer o1poea sa Hepuuuuy? 950. Kakae je sua•aj n•enuuer o1poea sa Hepuuuuy?
H•enuuu o1poe nokasyje nekoeu1o pejc1eo ua •oee•uju
oprauusaH, noceôuo kop peyHa1usHa, sananeua srnoôoea,
1poHôose, 1pomu•uux y1uuaja u pp. ße•eue Hoxe pa ce oôaeu
npeko uenocpepuor yôapaua ôonuor Hec1a op c1paue n•ene unu y
oônuky uuekuuja unu yureeu1a (cneuujanue nac1e) npunpeHneue
op n•enuuer o1poea, unp. eupunuu, anukocau, uHeuuu. mopenuu u
pp. Huekuuje cappxe npe•uuleu, c1epunau n•enuuu o1poe, a y
yureeu1y uHa canuuunue kucenuue u muuux kpuc1ana cunuuujeeor
okcupa, koju kop y1pnaeaua c1eapa Hukpockoncke pauuue ua
koxu kpos koje n•enuuu o1poe npopupe y oprauusaH •oeeka.

951. Kop kojux ôonec1u ce kopuc1e nekoeu koju cappxe n•enuuu 951. Kop kojux ôonec1u ce kopuc1e nekoeu koju cappxe n•enuuu 951. Kop kojux ôonec1u ce kopuc1e nekoeu koju cappxe n•enuuu 951. Kop kojux ôonec1u ce kopuc1e nekoeu koju cappxe n•enuuu
o1poe u Hep? o1poe u Hep? o1poe u Hep? o1poe u Hep?
ßek M 2 –- BonH ce uuek1upa eeuosuo kop oôoneua cpua,
nopeHelaja uupkynauuje kpeu u uekux oôoneua je1pe u koxe.
Hpo1ue uuujaca u ueypanruje ce npepnaxy npenapa1u anukocau u
anuc. Kauan ce ne•u cupynoH HenposyH mop1e, koju cappxu
eenuky konu•uuy Hepa. Mepeuo euuo je ocuoeua koHnoueu1a
npenapa1a He1ouukyH, koju ce npenopy•yje kop npeHopa u
onopaeka oprauusHa. Op nekoea npouseepeuux y HeHa•koj,
Hencauuu ce npenucyje kop npexnape, kauna u ôpouxu1uca, a
Hecauon kop oôoneua cpua u nopeHelaja kpeo1oka; c1omamuu je
cHeua c1pomau1uua u pac1eopa Hepa. Beluua nekoea je poôujeuo
npeko popaeaua oppeleuux nekoeu1ux Ha1epuja y xpauy sa
n•ene, koje oue npepape sajepuo ca HepoH, npouseopelu ua 1aj
ua•uu oproeapajylu nek.381
XII XII XII XII Hu1epecau1ue •uueuuue us Hu1epecau1ue •uueuuue us Hu1epecau1ue •uueuuue us Hu1epecau1ue •uueuuue us
n•enapc1ea n•enapc1ea n•enapc1ea n•enapc1ea

Hs uc1opuje n•enapc1ea Hs uc1opuje n•enapc1ea Hs uc1opuje n•enapc1ea Hs uc1opuje n•enapc1ea

952. Kapa je uac1ano n•enapc1eo? 952. Kapa je uac1ano n•enapc1eo? 952. Kapa je uac1ano n•enapc1eo? 952. Kapa je uac1ano n•enapc1eo?
Hajc1apuju up1exu n•ene cy ualeuu ua c1euaHa y Apauckoj
neluuu (Lnauuja). Up1ex pa1upa npe euue op 15.000 ropuua
(uanpaeneu je jou npe naneonu1a). V C1apoH Erun1y n•enapc1eo
je ôuno paseujeuo npe oko 3.000 ropuua npe uoee epe. V 1oj seHnu
n•ena je ôuna cee1a xueo1uua. Ha opuaHeu1uHa u1u1oea (ca
aHôneHoH u ua1nucoH) nopep uHeua mapaoua ôuna je uaup1aua
n•ena. Xunapy ropuua kacuuje y Acupuju 1ena yHpnux cy
nokpueanu eockoH u no1ananu ux y Hep pa ôu ce ca•yeanu sa
pyxe epeHe. Anekcaupap Makepoucku, koju je yHpo y Hepcuju, ôuo
je nonoxeu y capkomar u no1onneu y Hep, npe uero u1o je npeue1
y Eruna1 pa ôype 1aHo caxpaueu. V 950.ropuuu y Busau1uju no
uapeleuy uHnepa1opa Kouc1au1uua VII ôuna je cac1aeneua
euuuknonepuja n•enapc1ea - ″Feonouuka″.

953. Ha kojuH kou1u 953. Ha kojuH kou1u 953. Ha kojuH kou1u 953. Ha kojuH kou1uueu1uHa npeoôu1uo uuje ôuno n•ena? ueu1uHa npeoôu1uo uuje ôuno n•ena? ueu1uHa npeoôu1uo uuje ôuno n•ena? ueu1uHa npeoôu1uo uuje ôuno n•ena?
Hpeoôu1uo uuje ôuno n•ena y AHepuuu u Ayc1panuju.
Kacuuje cy npeue1e 1aHo op c1paue konouusa1opa. Lauac ua 1uH
kou1uueu1uHa n•enapc1eo uee1a, noceôuo y Ceeepuoj AHepuuu,
rpe je ouo noc1aeneuo ua uupyc1pujckoj ocuoeu.

954 954 954 954. Kapa cy n•ene npeue1e y Ayc1panujy? . Kapa cy n•ene npeue1e y Ayc1panujy? . Kapa cy n•ene npeue1e y Ayc1panujy? . Kapa cy n•ene npeue1e y Ayc1panujy?
V Ayc1panujy cy ôune npeue1e n•ene 1810. rop. Cee cy oue
Hely1uH yruuyne u 1ek 1882.rop. caHo uekonuko op
uoeonpeueceuux n•enuuux ppyu1aea cy ce ca•yeana u
noc1eneuo pacnpoc1pauueana no uenoH kou1uueu1y. Fnaeuu
useop naue y Ayc1panuju cy uee1oeu orpoHuor ppee1a
(eykanun1yc) eucokor po 150 H. koje je ca uu1eusueuuH pac1oH.
382
Oea epc1a ppee1a je ôora1a cHonoH, op koje ce pec1unauujoH
poôuja ueueuo eykanun1ycoeo yne. Ha ayc1panujckoH kou1uueu1y
n•enapc1eo je opuruuanuo- –n•enapu npeeose n•enuua ppyu1ea
po useopa naue y myprouuHa. Ha 1aj ua•uu ce poôuja po 80° op
npouseopue Hepa y Ayc1panuju. Lauac je ua 1oH kou1uueu1y
nokpe1uo n•enapc1eo poôpo paseujeuo. Hajeelu no1poua•
ayc1panujckor Hepa je HeHa•ka.

955. Koju oônuk n•en 955. Koju oônuk n•en 955. Koju oônuk n•en 955. Koju oônuk n•enapc1ea je uajc1apuju? apc1ea je uajc1apuju? apc1ea je uajc1apuju? apc1ea je uajc1apuju?
Hajc1apuju oônuk n•enapc1ea je 1se. seHuo n•enapc1eo. Ouo
je ôuno pacnpoc1paueuo ua 1epu1opuju rpe uuje ôuno uyHa. H•ene
cy ôune oprajaue y npupopuuH nyko1uuaHa c1eua unu y pynaHa y
seHnu (nouekap eeu1a•ku uanpaeneue), koje cy n•enapu
sa1eapanu u oc1aenanu caHo Hanu o1eop kao ne1o kpos koju cy
usne1ane n•ene. Ha 1akae ua•uu cy unp. c1apu Acupuu oprajanu
n•ene. Ouu cy uckonaeanu y seHnu pyre kauane u nopenunu ux ua
penoee –- ruespa sa opeojeua ppyu1ea. Oposro cy ux nokpueanu u
oc1aenanu Hanu o1eop sa ne1o.

956. Kakae oônuk n•enapc1ea cy kopuc1unu C1apu Cnoeauu? 956. Kakae oônuk n•enapc1ea cy kopuc1unu C1apu Cnoeauu? 956. Kakae oônuk n•enapc1ea cy kopuc1unu C1apu Cnoeauu? 956. Kakae oônuk n•enapc1ea cy kopuc1unu C1apu Cnoeauu?
8a1o u1o je 1epu1opuja ua kojoj cy ôunu C1apu Cnoeeuu
ôuna npe1exuo uyHoeu1a , kop uux je npeoenalueano 1se.
uyHcko n•enapc1eo (poôujaue Hepa us pynnu). Lynne cy
uspyônueanu y c1aôny c1apux ppee1a (uaj•eule cHpeka, jena,
ôop) ua eucuuu 4 - –7 H op seHne. V ro1oee pynne cy noc1aenanu
packy sa y•epulueaue cala a o1eop cy sa1eapanu packoH, y kojoj
je ôuno uspasauo ne1o. Ho uekap je ne1o ôuno uspesauo ca
c1paue. V npe1xopuo ua1pnauy, ca apoHa1u•uuH ôunkaHa,
pynny, n•enuuu pojeeu cy ce uac1auueanu caHu. Mep je ôuo
usena•eu y uspesauoH caly ca HepoH.

957. Kapa ce nojaeuno poHale n•enapc1eo? 957. Kapa ce nojaeuno poHale n•enapc1eo? 957. Kapa ce nojaeuno poHale n•enapc1eo? 957. Kapa ce nojaeuno poHale n•enapc1eo?
LoHale unu ôau1eucko n•enapc1eo ce nojaeuno y XI eeky.
Ouo je poôuno uajeele pacnpoc1upaue kapa je meypanua
383
apuc1okpa1uja no•ena pa cakynna pauak op n•enapa u uuje uH
poseonaeana pa uspyônyjy pynne y ″xueoH″ ppeely. Tapa cy
n•enapu no•enu pa kynyjy ppeele, oppesanu ôu op uux naueee,
noc1aenanu ux ônusy ceojux kyla u y uuHa oprajanu n•ene.

958. Ka 958. Ka 958. Ka 958. Kapa je ôuna ocuoeaua npea n•enapcka oprauusauuja? pa je ôuna ocuoeaua npea n•enapcka oprauusauuja? pa je ôuna ocuoeaua npea n•enapcka oprauusauuja? pa je ôuna ocuoeaua npea n•enapcka oprauusauuja?
Hpea Helyuapopua n•enapcka oprauusauuja ocuoeaua je
1893.rop.nop uasueoH Malyuapopuu koHu1e1 sa n•enapcke
kourpece. Ocuoeuu sapa1ak Hy ce cac1ojao y peuaeauy ak1yenuux
npoôneHa y n•enapc1ey ua HelyuapopuuH kourpecuHa.

959. Kapa u rpe cy ôunu oppxauu ceecnoeeucku kourpecu 959. Kapa u rpe cy ôunu oppxauu ceecnoeeucku kourpecu 959. Kapa u rpe cy ôunu oppxauu ceecnoeeucku kourpecu 959. Kapa u rpe cy ôunu oppxauu ceecnoeeucku kourpecu
n•enapa? n•enapa? n•enapa? n•enapa?
Hpeu ceecnoeeucku kourpec n•enapa ôuo je oppxau 1910.
rop. y Comuju, ppyru 1911. y Beorpapy, 1pelu 1912. V Mockeu,
•e1ep1u 1927. y Hpary, ne1u 1929. y Hosuauy, uec1u 1934. y
Beorpapy, cepHu 1936 y Comuju, ocHu 1991 y KaHujauu, peee1u
1992 y Bpa1ucnaeu, pece1u 1995 y Benuurpapy, jepauaec1u 1996 y
Mockeu, peauaec1u 1998 y Kujeey, u 1puuaec1u 2000 y Beorpapy.

960. L1a je 960. L1a je 960. L1a je 960. L1a je ″ ″″ ″AnuHoupuja AnuHoupuja AnuHoupuja AnuHoupuja″ ″″ ″? ?? ?
AnuHoupuja je uasue Helyuapopue mepepauuje n•enapckux
caeesa, koja je ocuoeaua 1949.rop. y AHc1eppaHy (Xonaupuja). Oua
je npysena myukuuje, noc1ojele npe 1ora, Melyuapopue n•enapcke
oprauusauuje, koja ce pacnana y epeHe ppyror cee1ckor pa1a.

961. Koju cy sapauu 961. Koju cy sapauu 961. Koju cy sapauu 961. Koju cy sapauu ″ ″″ ″AnuHoupuje AnuHoupuje AnuHoupuje AnuHoupuje″ ″″ ″? ?? ?
AnuHoupuja 1peôa pa no1noHaxe uay•uu, 1exuu•ku u
npuepepuu paseoj n•enapc1ea y ceuH ppxaeaHa. Koukpe1uu
sapauu cy mopHynucauu ua cnepelu ua•uu:
1. La cakynna uumopHauuje o c1auy, o uueoy u paseojy
n•enapc1ea y pasuuH seHnaHa.
2. La noHaxe pasHeuy uumopHauuja y •aconucuHa u
ôpouypaHa u oparauusyje Helyuapopue kourpece.
384
3. La ycnoc1aena u noppxaea kou1ak1e ca cpopuuH
oprauusauujaHa.
4. La mopHupa koHucuje sa peuaeaue nu1aua koje sax1eea
Helyuapopua capapua.

962. Kapa u rpe cy oppxauu Helyuapopuu kourpecu n•enapa? 962. Kapa u rpe cy oppxauu Helyuapopuu kourpecu n•enapa? 962. Kapa u rpe cy oppxauu Helyuapopuu kourpecu n•enapa? 962. Kapa u rpe cy oppxauu Helyuapopuu kourpecu n•enapa?

1. kourpec - 1897 rop . y Bpuceny (Benruja)
2. kourpec – - 1900 rop . y Hapusy (0pauuycka)
3. kourpec - 1902 rop . y Fep1oreuôyuy (HeHa•ka)
4. kourpec - 1910 rop. y Bpuceny (Benruja)
5. kourpec - 1911 rop. y Topuuy (H1anuja)
6. kourpec - 1922 rop, y Mapcejy (0pauuycka)
7. kourpec - 1924 rop. y Keeôeky (Kauapa)
8. kourpec - 1928 rop. y Topuuy (H1anuja)
9. kourpec - 1932 rop. y Hapusy (0pauuycka)
10. kourpec - 1935 rop. y Bpuceny (Benruja)
11. kourpec - 1937 rop. y Hapusy (0pauuycka)
12. kourpec - 1939 rop. y Uupuxy (Leajuapcka)
13. kourpec - 1949 rop. y AHc1eppaHy (Xonaupuja)
14. kourpec - 1951 rop. y ßuHuur1ou Cne (Benuka
Bpu1auuja)
15. kourpec - 1954 rop. y Koneuxareuy (Laucka)
16. kourpec - 1956 rop. y Be•y (Ayc1puja)
17. kourpec - 1958 rop. y PuHy (H1anuja)
18. kourpec - 1961 rop. y Mappupy (Lnauuja)
19. kourpec - 1963 rop. y Hpary (Uexocnoea•ka)
20. kourpec - 1965 rop. y Bykypeu1y (PyHyuuja)
21. kourpec - 1967 rop. y Mepuneupy (CAL)
22. kourpec - 1969 rop. y Muuxeuy (HeHa•ka)
23. kourpec - 1971 rop. y Mockeu (Pycuja)
24. kourpec - 1973 rop. y Byeuoc Aupecy (Apreu1uua)
25. kourpec - 1975 rop. y Fpeuoôny (0pauuycka)
26. kourpec - 1977 rop. y Apenaupu (Ayc1panuja)
385
27. kourpec - 1979 rop. y A1uuu (Fp•ka)
28. kourpec - 1981 rop. y Akanynky (Mekcuko)
29. kourpec - 1983 rop. y BypuHneu1u (Malapcka)
30. kourpec - 1985 rop. y Haroju (Janau)
31. kourpec - 1987 rop. y Bapuaeu (Honcka)
32. kourpec - 1989 rop. y Puo pe Xaueupy (Bpasun)
33. kourpec - 1993 rop. y Tokuuy (Kuua)
34. kourpec - 1995 rop. y ßosauu (Leajuapcka)
35. kourpec - 1997 rop. y Au1eepneuy (Benruja)
36. kourpec - 1999 rop. y Baukyeepy (Kauapa)

963. Kakee noHolue oprauusauuje cy ocuoeaue y 963. Kakee noHolue oprauusauuje cy ocuoeaue y 963. Kakee noHolue oprauusauuje cy ocuoeaue y 963. Kakee noHolue oprauusauuje cy ocuoeaue y ″ ″″ ″AnuHoupuju AnuHoupuju AnuHoupuju AnuHoupuju″ ″″ ″? ?? ?
AnuHoupuja uHa conc1eeuo uspaeau1eo koje uspaje
cneuujanusupauu •aconuc ″Anuak1a″ ua 7 jesuka (u ua ôyrapckoH)
a uc1o u ppyre uumopHauuoue Ha1epujane u ôpouype. V 1969. rop.
y Hpary je ocuoeau H•enapcku ueu1ap sa pokyHeu1auujy u
uumopHauuje, koju uspaje uumopHauuouu ôun1eu. V 1970.rop. y
PyHyuuju je ocuoeau Melyuapopuu uuc1u1y1 sa 1exuonorujy u
ekouoHuky n•enapc1ea, koju peuaea cnoxeue u usyse1uo eaxue
npoôneHe us 1e oônac1u.


Hc1a Hc1a Hc1a Hc1akuy1u ak1ueuc1u y n•enapc1ey kuy1u ak1ueuc1u y n•enapc1ey kuy1u ak1ueuc1u y n•enapc1ey kuy1u ak1ueuc1u y n•enapc1ey

964. L1a je nosua1o o Lapauy? 964. L1a je nosua1o o Lapauy? 964. L1a je nosua1o o Lapauy? 964. L1a je nosua1o o Lapauy?
L. Lapau (1817 –- 1902) je aHepu•ku n•enap, mpauuyckor
nopekna, koju je ua ocuoey c1ypuosuux uc1paxueaua u ornepa
kouc1pyucao uoeu 1un kouuuue (ua kpajy ycaepueu op ueajuapua
E. Bna1). Kouuuua Lapau –- Bna1 je poôuna uupoky npuHeuy y
Eeponu. Lapau je oôjaenueao •nauke y mpauuyckuH u aHepu•kuH
•aconucuHa sa n•enapc1eo. Buo je pyroropuuuu pykoeopunau
•aconuca ″American bee journaI″.

965. Ko je Lynu1n? 965. Ko je Lynu1n? 965. Ko je Lynu1n? 965. Ko je Lynu1n?
386
“U. Lynu1n (1846 –- 1918) je nosua1u aHepu•ku n•enap koju je
paspapuo Hep1op eeu1a•kor oprajueaua Ha1uua npecalueaueH
napeu y npe1xopuo npunpeHneue Ha1u•ue •auuue, nonyueue
xpauoH. 8a npaeneue •auuua npepnoxuo je pa ce kopuc1u
uaônou. Lynu1n je uuuuuja1op nneHeuu1or oprajaua Ha1uua.

966. Ko je 966. Ko je 966. Ko je 966. Ko je T TT Tep ep ep epsou? sou? sou? sou?
Jau Tepsou (1811 –- 1906) je nosua1u c1py•uak no nu1auy
n•enapc1ea. Honckor je nopekna. Hpouanasa• je nap1euoreuese
kop n•ena. Heroeo 1eHenuo o1kpule je 1peôano pa •eka 51
ropuuy pa ce yceoju 1906. rop.ua uay•uoH kourpecy y rpapy
Mapôypry (HeHa•ka), rpe je ôuno oôjaeneuo: ″Xuno1esa o
nap1euoreuesu je 1a•ua″. 8auuHao ce oprajaueH pea n•enuua
ppyu1ea y jepuoj kouuuuu. Ay1op je euue op 300 •nauaka ca
n•enapckoH 1eHa1ukoH.

967. L1a je nosua1o o Fepc1yury? 967. L1a je nosua1o o Fepc1yury? 967. L1a je nosua1o o Fepc1yury? 967. L1a je nosua1o o Fepc1yury?
0. Fepc1yur (1860 –- 1925) je nosua1u ueHa•ku c1py•uak y
n•enapc1ey, koju je paspapuo y ceojuH penuHa kouc1pykuujy sa
eucoky u ysauy kouuuuy ca pasHepoH paHa 40 x 25 uH. Fepc1yur je
npepnoxuo u pasue epc1e n•enapckux uuc1pyHeua1a, Hely kojuHa
je u 1se. ôanou xpauunuua. Ay1op je Huoro nyônukauuja us
n•enapc1ea.

968. Ko je Xyôep? 968. Ko je Xyôep? 968. Ko je Xyôep? 968. Ko je Xyôep?
0p. Xyôep (1750 –- 1831) je ueajuapcku c1py•uak y
n•enapc1ey. Makap u cnen, noHoly ceora capapuuka u cynpyre, ou
je ropuuaHa, sajepuo uc1paxueao xueo1 u paseoj n•enuuer
ppyu1ea u kao pesyn1a1 poôuo je uus uu1epecau1uux o1kpula. La
ôu onakuao ornepe ou je kouc1pyucao 1se. kuura kouuuuy ca 12
paHoea noeesauux uapkaHa, kao nuc1oeu kop kuure. Xyôep je
y1eppuo uus •uueuuua uenosua1ux po 1apa: 1) n•ene papunuue,
nop oppeleuuH ycnoeuHa, Hory pa nonoxe jaja us kojux ce usnery
1py1oeu, 2) jaja ce onnolaeajy y nonuoH anapa1y Ha1uue, 3)
387
Ha1uua ce onnolyje y easpyxy, 4) ueonnoleua op 1py1a Ha1uua
nonaxe 1py1oecka jaja. Muore ppyre nopa1ke je onucao y kuusu
″Hajuoeuja nocHa1paua n•ena″.

969. L1a je nosua1o o Laupopy? 969. L1a je nosua1o o Laupopy? 969. L1a je nosua1o o Laupopy? 969. L1a je nosua1o o Laupopy?
Malapcku n•enap C. Laupop je uspapuo 1844. rop. no
up1exy Xyôepa npey caepeHeuy, auanu1u•ky, kouuuuy.

970. Ho •eHy je nosua1 ßaurc1po1? 970. Ho •eHy je nosua1 ßaurc1po1? 970. Ho •eHy je nosua1 ßaurc1po1? 970. Ho •eHy je nosua1 ßaurc1po1?
ß. ßaxrc1po1 (1810 –- 1895) je nosua1 kao ″o1au aHepu•kor
n•enapc1ea″ u 1851. rop. je uspapuo auanu1u•ku 1un kouuuue,
koja ce o1eapa opsro. Heroe npepnor kouc1pykuuje je ôuo ca
pasHepoH paHoea 44 x 23 uH. 8axeanyjylu npoc1oj kouc1pykuuju u
ypoôuoc1u sa pap, 1aj 1un kouuuue uauao je uupoky npuHeuy y
AHepuuu u ppyruH seHnaHa. Unauuu ßaurc1po1a y •aconucuHa us
n•enapc1ea uHanu cy eenuky nonynapuoc1, a ueroea kuura
″H•ena u kouuuua″ nyônukoeaua 1853. rop. u po pauac ce cHa1pa
sa knacu•uo uspaue o n•enaHa u n•enapc1ey.

971. Ko je Hpokonoeu•? 971. Ko je Hpokonoeu•? 971. Ko je Hpokonoeu•? 971. Ko je Hpokonoeu•?
H. Hpokonoeu• (1775 –- 1850) je cee1cku nosua1 ykpajuucku
n•enap, koju je jou npe Tepsoua u XaueHaua kopuc1uo paspeojuy
peue1ky, uanpaeneuy op ppee1a. Tako uaseaua, ″peue1ka
Hpokonoeu•a″ kopuc1u ce u pauac, anu ce uspalyje op xuue u
nuHa. V 1814. rop. Hpokonoeu• je paspapuo kouc1pykuujy npee
auanu1u•ke kouuuue. OcuH 1ora ou je uuuuuja1op ukone
n•enapc1ea y rpapy Ba1ypuuo (Vkpauua).

972. Ho •eHy je nosua1 Hon1ee? 972. Ho •eHy je nosua1 Hon1ee? 972. Ho •eHy je nosua1 Hon1ee? 972. Ho •eHy je nosua1 Hon1ee?
Hon1ee je nosua1 no uc1paxueauuHa uoseHose u ppyrux
ôonec1u n•ena. Teopau je npuôopa sa Hepeue noepuuue nerna
1se. ″Hepuno Hon1eea″ u 1aônuue no kojoj ua ocuoey Hepeua
Hoxe pa ce oppepu noepuuua nerna (y pH. keappa1uuH) unu ôpoj
lenuja sayse1ux nernoH.
388

973. L1a je nosua1o o ApaHeuy? 973. L1a je nosua1o o ApaHeuy? 973. L1a je nosua1o o ApaHeuy? 973. L1a je nosua1o o ApaHeuy?
0p. ApaHeu (1866 –- 1946) je nonynapusa1op paHoea ca
pasHepoH 39 x 24 uH. koju cy pauac uajpacnpoc1paueuuju y Ueukoj
u Cnoea•koj. Ay1op je pee kuure ″Hpaeuu ocuoeu n•enapc1ea″ u
″Jyôunapuu sôopuuk Hopaeckux n•enapa″.

974. L1a je y1eppuo Mopus? 974. L1a je y1eppuo Mopus? 974. L1a je y1eppuo Mopus? 974. L1a je y1eppuo Mopus?
A. Mopus je ueajuapcku c1py•uak sa n•enapc1eo, koju ce
uu1epecoeao sa oppelueaue xpaunuee epepuoc1u u keanu1e1a
pasnu•u1ux epc1a noneua. Ha ocuoey ceojux ornepa npoeepeuux y
Hc1paxuea•koH uuc1u1y1y sa n•enapc1eo y rpapy ßuôemenpy, ou
je y1eppuo pa n•ene usne1uuue xuee ôes noneua caHo 27 paua
(HakcuHyH 37 paua), pok n•ene npuxpauueaue noneuoH xuee oko
57 paua (HakcuHyH 111 paua).

975. L1a je nosua1o o AHôpyc1epy? 975. L1a je nosua1o o AHôpyc1epy? 975. L1a je nosua1o o AHôpyc1epy? 975. L1a je nosua1o o AHôpyc1epy?
Hpom. pp. ß. AHôpyc1ep je ocuuea• u pykoeopunau
Hc1paxuea•kor uuc1u1y1a sa n•enapc1eo y LaneHy (npeprpale
Bepnuua). Hosua1 je no 1oHe u1o je y ceojuH uay•uuH papoeuHa
pokasao npeeuc1eo Cnoeeua y n•enapc1ey, koje cHa1pa sa
1aneu1oeaue u ycneuue n•enape. Op 1919.rop. uspaje nosua1u
•aconuc ″Archiv fur Bienenkunde″ koju usnasu u pauac.

976. L1a je yc1auoeuo Kox? 976. L1a je yc1auoeuo Kox? 976. L1a je yc1auoeuo Kox? 976. L1a je yc1auoeuo Kox?
E. Kox (1892 –- 1955) ce uu1epecoeao sa uc1paxueaue Hepa
u ueroeor keanu1e1a ca Hepuuuucke 1a•ke rnepuu1a. Ou je
y1eppuo pa Hep cappxu ak1ueuy Ha1epujy (uaseauy op uera
xonuuepru•uu mak1op) koja c1uHynuue ak1ueuoc1 xenypa•uo
upeeuor kauana •oeeka.

977. Ko Hoxe pa ce cHa1pa sa npouanasa•a ueu1pumyre sa Hep? 977. Ko Hoxe pa ce cHa1pa sa npouanasa•a ueu1pumyre sa Hep? 977. Ko Hoxe pa ce cHa1pa sa npouanasa•a ueu1pumyre sa Hep? 977. Ko Hoxe pa ce cHa1pa sa npouanasa•a ueu1pumyre sa Hep?
Hpeu npouanasa• ueu1pumyre sa Hep je ayc1pujauau •eukor
nopekna 0p. Xpyuka (1819 –- 1888). Ha kourpecy n•enapa
389
oppxauoH y Bpuy 1865. rop. ou je npepnoxuo ueu1pumyrupaue
Hepa noHoly ueu1pumyranue cune u peHouc1pupao je Hanu py•uo
uspaleuu Hopen. Ha ocuoey 1or npuuuuna ôuna je carpaleua npea
caepeHeua xoppujanua ueu1pumyra.

978. Ko je 1eopau ca1ue ocuoee? 978. Ko je 1eopau ca1ue ocuoee? 978. Ko je 1eopau ca1ue ocuoee? 978. Ko je 1eopau ca1ue ocuoee?
Ca1ue ocuoee je uanpaeuo ueHa•ku n•enap J. Mepuur (1816 –
- 1878) us rpapa 0paukeuu1ajua. Honaselu op •uueuuue pa nocne
opc1pauueaua lenuja us paHa, n•ene nouoeo sano•uuy pa
usrpalyjy ua ueHy uoeo cale, ou je pouao po sakny•ka pa
n•enaHa 1peôa pa1u uoee ca1ue ocuoee. Hspapuo je ca1ue ocuoee
op rna1kux eou1auux nuc1oea a ua uuxoeuH noepuuuaHa je
ppeeuuH uaônouoH rpaeupao ocuoee lenuja. Mepuur je oc1eapuo
ceojy upejy 1850. rop. Hocne ucnpoôaeaua ouora u1o je uspapuo,
peHouc1pupao je 1o 1857. rop. y 0paukeuu1ajuy a 1868. rop.
(nocne ôu1uor noôonuaua) y LapHu1a1y. 8a xaneue je pa ou
uuje po•ekao pasyHeeaue u noppuky.

979. Ko je npouanasa• knuuac1ux pasHaka? 979. Ko je npouanasa• knuuac1ux pasHaka? 979. Ko je npouanasa• knuuac1ux pasHaka? 979. Ko je npouanasa• knuuac1ux pasHaka?
Knuuac1e pasHake je npouauao ueHa•ku n•enap J. La1e
(1813 –- 1880). Ou je koHc1pyucao u kouuuuy koja je y 1o epeHe
uauna uupoky npuHeuy y HeHa•koj. Hosua1 je u op uera
npepnoxeu npuôop sa puHneue n•ena 1se. puHunuua La1e.

980. L1a je nosua1o o Tapauoey? 980. L1a je nosua1o o Tapauoey? 980. L1a je nosua1o o Tapauoey? 980. L1a je nosua1o o Tapauoey?
Cee1cku c1py•uak sa n•enapc1eo Tapuoe je kouc1pyucao
noceôau 1un paHa rpaleeuaka. Fopua 1peluua paHa je opeojeua
xopusou1anuoH ne1eoH a ropua ne1ea paHa je nokpe1ua (Hoxe pa
ce ckupa). V pouu peo paHa ce noc1aeu ca1ua ocuoea ua kojoj
n•enuue ppyu1eo usrpalyje lenuje sa n•ene papunuue a ua
ropuoj 1peluuu 1py1oecke lenuje. Horopuoc1 oee kouc1pykuuje ce
cac1oju y 1oHe u1o npu opc1pauueauy 1py1oeckux lenuja,
n•enuue ppyu1eo ce ue ysueHupaea, sa1o u1o ce ue yuuu1aea
ueo ca1.
390

981. Koju uay•uuuu cy ce sauuHanu sa Hepeue 1eHnepa1ype y 981. Koju uay•uuuu cy ce sauuHanu sa Hepeue 1eHnepa1ype y 981. Koju uay•uuuu cy ce sauuHanu sa Hepeue 1eHnepa1ype y 981. Koju uay•uuuu cy ce sauuHanu sa Hepeue 1eHnepa1ype y
n•enuueH ppyu1ey? n•enuueH ppyu1ey? n•enuueH ppyu1ey? n•enuueH ppyu1ey?
Ca HepeueH 1eHnepa1ype y n•enuueH ppyu1ey cy ce
sauuHanu cnepelu uay•uuuu: ApHôpyc1ep, BpyHau, Bjypen,
BonreHy1, LepHy1, Kuano, ßaHep1, Caeuu, 0ununc, Xec, XuHep u
pp.

982. Ko je CeaHeppaH? 982. Ko je CeaHeppaH? 982. Ko je CeaHeppaH? 982. Ko je CeaHeppaH?
Xonaulauuu J. CeaHeppaH (1637 –- 1685) je jepau op npeux
uay•uuka koju ce sauuHao usy•aeaueH xueo1a n•ene. Ou je
y1eppuo u uay•uo pokasao sajepuu•ko nopekno Ha1uue u n•ene
papunuue op uc1or onnoleuor jaje1a. Fopuue 1673. je nyônukoeao
1pak1a1 o n•enu.

983. L1a je nosua1o o Bep1noy? 983. L1a je nosua1o o Bep1noy? 983. L1a je nosua1o o Bep1noy? 983. L1a je nosua1o o Bep1noy?
H. J. Bep1no (1827 -– 1907) je mpauuycku xeHu•ap koju je
1856. rop. o1kpuo y Hepnuuu op apuua uoey epc1y uelepa 1se.
Henuuu1osa. To je 1purnuuepup, usrpaleu op 2 Honekyna rnykose
u 1 Honekyna mpyk1ose u ocuoeua je koHnoueu1a Hepnuke.


CaepeHeuo c1aue n•enapc1ea CaepeHeuo c1aue n•enapc1ea CaepeHeuo c1aue n•enapc1ea CaepeHeuo c1aue n•enapc1ea

984. Konuku je ôpoj n•enapa y cee1y? 984. Konuku je ôpoj n•enapa y cee1y? 984. Konuku je ôpoj n•enapa y cee1y? 984. Konuku je ôpoj n•enapa y cee1y?
HpeHa nopauuHa uekux uay•uuka y cee1y uHa oko 1,600.000
n•enapa. V 1aj ôpoj cy ykny•euu u n•enapu koju uucy oôjepuueuu
y caeesuHa. Lpxaee y kojuHa uHa euue op 100.000 n•enapa cy:
Uexocnoea•ka, 0pauuycka, HeHa•ka, Honcka, H1anuja, CAL,
Pycuja.

985. Konuku je npuônuxau ôpoj n•enuuux ppyu1aea y cee1y? 985. Konuku je npuônuxau ôpoj n•enuuux ppyu1aea y cee1y? 985. Konuku je npuônuxau ôpoj n•enuuux ppyu1aea y cee1y? 985. Konuku je npuônuxau ôpoj n•enuuux ppyu1aea y cee1y?
HpeHa c1a1uc1u•kuH nopauuHa je y1epleuo pa y cee1y uHa
npuônuxuo 48 Hunuoua n•enuuux ppyu1aea. ToH ôpojy Hory pa ce
391
popajy u puena n•enuua ppyu1ea koja oôu1aeajy y 1euko
npuc1yna•uuH uyHaHa u nnauuuaHa unu ce oprajajy y
npuHu1ueuuH kouuuuaHa. Cea n•enuua ppyu1ea ca kojuHa
pacnonaxe cee1cko n•enapc1eo, ca jepue c1paue sapoeonaeajy
no1peôe nypu sa HepoH, n•enuuuH eockoH u ppyruH n•enuuuH
npouseopuHa, a ca ppyre c1paue noHaxy noeelauy npuuoca op
ôunuux kyn1ypa onpaueuuH uucek1uHa.

986. Kakea je pacnopena n•enuuux ppyu1aea no nojepuuuH 986. Kakea je pacnopena n•enuuux ppyu1aea no nojepuuuH 986. Kakea je pacnopena n•enuuux ppyu1aea no nojepuuuH 986. Kakea je pacnopena n•enuuux ppyu1aea no nojepuuuH
ppxaeaHa? ppxaeaHa? ppxaeaHa? ppxaeaHa?
HpeHa c1a1uc1u•kuH nopauuHa, eeluua op ykynuor ôpoja
n•enuuux ppyu1aea (y HunuouuHa) y cee1y je pacnopeleuo y
cnepeluH ppxaeaHa: CCCP 9,60, CAL 4,76, Kuua 4,00, HeHa•ka
1,87, Mekcuko 1,50 , E1uonuja 1,40, Lnauuja 1,36, PyHyuuja 1,30,
Typcka 1,25, Honcka 1,23, Uexocnoea•ka 1,20, 0pauuycka 1,00,
Fp•ka 0,90, Apreu1uua 0,75, H1anuja 0,75, Byrapcka 0,72,
Malapcka 0,60, Ayc1panuja o,45, Kauapa 0,42.

987. Kakea je uu1eusueuoc1 paseoja n•enapc1ea y nojepuuuH 987. Kakea je uu1eusueuoc1 paseoja n•enapc1ea y nojepuuuH 987. Kakea je uu1eusueuoc1 paseoja n•enapc1ea y nojepuuuH 987. Kakea je uu1eusueuoc1 paseoja n•enapc1ea y nojepuuuH
ppxaeaHa? ppxaeaHa? ppxaeaHa? ppxaeaHa?
HpeHa c1a1uc1u•kuH nopauuHa uu1eusueuoc1 paseoja
n•enapc1ea, oppeleua ôpojeH n•enuuux ppyu1aea ua 1 kH.
keappa1uoH 1epu1opuje nojepuuux ppxaea je cnepela: HeHa•ka
11,00, Uexocnoea•ka 8,00, Byrapcka 6,00, PyHyuuja 6,00, Honcka
4,00, Benruja 2,00, Hspaen 2,00, CAL 1,90, Janau 0,60, CCCP o,50,
Apreu1uua 0,25, Leapcka 0,20, Ayc1panuja 0,06, Kauapa 0,03.

988. Koja konu•uua Hepa ce npouseopu y cee1y? 988. Koja konu•uua Hepa ce npouseopu y cee1y? 988. Koja konu•uua Hepa ce npouseopu y cee1y? 988. Koja konu•uua Hepa ce npouseopu y cee1y?
Cee1cka npouseopua Hepa y 1985. rop. je 1,007.000 1oua . V
eeponckuH ppxaeaHa je poôujeuo 168.000 1oua. Oko 265.000 1oua
op ykynue konu•uue npopaje ce ua cee1ckoH 1pxuu1y.

989. Koje ppxaee cy ocuoeuu useosuuuu Hepa? 989. Koje ppxaee cy ocuoeuu useosuuuu Hepa? 989. Koje ppxaee cy ocuoeuu useosuuuu Hepa? 989. Koje ppxaee cy ocuoeuu useosuuuu Hepa?
392
HpeHa nopauuHa cee1cke c1a1uc1uke uajeelu useosuuuu
(npeux 10 seHana) Hepa (y 1ouaHa) y 1985.rop. cy: Mekcuko
52.163, Kuua 45.010, Apreu1uua 31.229, CCCP 22.271, Malapcka
16.138, Kauapa 15.242, Ayc1panuja 14.368, HeHa•ka (sanapua)
13.232, Kyôa 9.654, Byrapcka 5.547.

990. Koje ppxaee yeose uajeele konu•uue Hepa? 990. Koje ppxaee yeose uajeele konu•uue Hepa? 990. Koje ppxaee yeose uajeele konu•uue Hepa? 990. Koje ppxaee yeose uajeele konu•uue Hepa?
Hajeele konu•uue Hepa (y 1ouaHa) y 1985.rop. cy yeesnu:
HeHa•ka (sanapua) 73.041, CAL 57.046, Janau 31.468, Eurnecka
20.693, H1anuja 10.382, Xonaupuja 8.494, 0pauuycka 7.218,
H1anuja 6.164, Ayc1puja 6.018, Leajuapcka 5.240.

991. Kakea je cee1cka npopyk1ueuouc1 Hepa no jepuoH n•enuueH 991. Kakea je cee1cka npopyk1ueuouc1 Hepa no jepuoH n•enuueH 991. Kakea je cee1cka npopyk1ueuouc1 Hepa no jepuoH n•enuueH 991. Kakea je cee1cka npopyk1ueuouc1 Hepa no jepuoH n•enuueH
ppyu1ey? ppyu1ey? ppyu1ey? ppyu1ey?
V nocnepuux 50 ropuua cpepua cee1cka npopyk1ueuoc1
Hepa no jepuoH n•enuueH ppyu1ey onapa. To cHaueue je jou
o•urnepuuje, ako ce ysHe y oôsup •uueuuua pa cy pauuje Huoro
eenuke konu•uue Hepa oc1aenaue y kouuuuaHa, a capa sa
jeceue npuxpauueaue n•ena oue ce saHeuyjy uelepoH.
Hesaeucuo op 1e onu1e 1eupeuuuje c1a1uc1uka sa ueke ppxaee
nokasyje nopac1 1or nokasa1ena. La1o no ropuuaHa cee1cka
npouseopua Hepa (y kr.) op jepuor n•enuuer ppyu1ea je
npuônuxuo cnepela: 1900 -– 1910 -– 9,80; 1910 –- 1920 -– 8,60; 1920 –-
1930 -– 8,50; 1930 –- 1940 -– 6,30; 1940 –- 1950 -– 5,03; 1950 –- 1960 -–
5,02; 1960 –- 1970 -– 4,90.

992. Fpe je noc1uruy1a uajeela npouseopua Hepa op jepuop 992. Fpe je noc1uruy1a uajeela npouseopua Hepa op jepuop 992. Fpe je noc1uruy1a uajeela npouseopua Hepa op jepuop 992. Fpe je noc1uruy1a uajeela npouseopua Hepa op jepuop
n•enuuer ppyu1ea? n•enuuer ppyu1ea? n•enuuer ppyu1ea? n•enuuer ppyu1ea?
Ho c1a1uc1u•kuH nopauuHa HakcuHanua npoce•ua
npouseopua Hepa je noc1uruy1a op n•enapa Kuue u CAL –- 20 kr.
no jepuoH n•enuueH ppyu1ey. Hajeela konu•uua Hepa poôujeua
op jepuor n•enuuer ppyu1ea je peruc1poeaua y Mekcuky.

993. Koje je jepuo op uajeelux n•enapckux npepysela y cee1y? 993. Koje je jepuo op uajeelux n•enapckux npepysela y cee1y? 993. Koje je jepuo op uajeelux n•enapckux npepysela y cee1y? 993. Koje je jepuo op uajeelux n•enapckux npepysela y cee1y?
393
CHa1pa ce pa je jepuo op uajeelux n•enapckux npepysela y
cee1y ″Muen Kapno1a″ y rpapy Kyepuaeaka (Mekcuko). Hpepysele
pacnonaxe ca 30.000 n•enuuux ppyu1aea. Fopuuua npouseopua
Hy je 4.000 1oua Hepa y epepuoc1u 1,2 Hunuoua ponapa u Hne•a
sa 300.000 ponapa. OcuH 1ora ropuuue ce y ueHy opraja 500.000
onnoleuux Ha1uua y epepuoc1u 100.000 ponapa u cakynu ce
noneua sa 30.000 ponapa.

9 99 994. Kakae cuc1eH n•enapc1ea je npuxealeu y ppxaeaHa rpe je 1a 94. Kakae cuc1eH n•enapc1ea je npuxealeu y ppxaeaHa rpe je 1a 94. Kakae cuc1eH n•enapc1ea je npuxealeu y ppxaeaHa rpe je 1a 94. Kakae cuc1eH n•enapc1ea je npuxealeu y ppxaeaHa rpe je 1a
oônac1 jako paseujeua? oônac1 jako paseujeua? oônac1 jako paseujeua? oônac1 jako paseujeua?
V ppxaeaHa ca jako paseujeuuH n•enapc1eoH kakee cy
0pauuycka, Eurnecka, Kauapa, CAL, Hspaen u pp. npuHeuyje ce
Huorokopnycuu cuc1eH, koju je noropau sa npouseopuy eenukux
pasHepa. Hocao je Hexauusoeau y sua1uoH c1eneuy: kopuc1e ce
myprouu u npukonuue sa nokpe1uo n•enapeue, enek1pu•uu
ypelaju sa o1eapaue cala, enek1pu•ue papujanue ueu1pumyre ca
enek1pouckoH perynauujoH oôp1a, uuc1epue sa Hep, ay1oHa1cku
ypelaju sa uspapy ca1uux ocuoea, ypeleue papuouuue sa n•enape
u1p. To je yc1eapu uupyc1pujcka npouseopua. V uaeepeuuH
seHnaHa cu1uo (aHa1epcko) n•enapc1eo ce paseuja ua knacu•au
ua•uu, cnu•uo n•enapc1ey y •exocnoea•koj. Hu1epecau1uo je
saôenexu1u pa 1o nouekap paje ôone pesyn1a1e op uupyc1pujckor
n•enapc1ea.

995. L1a ce noppasyHeea nop nojHoH Huoroppyu1eeuo oprajaue 995. L1a ce noppasyHeea nop nojHoH Huoroppyu1eeuo oprajaue 995. L1a ce noppasyHeea nop nojHoH Huoroppyu1eeuo oprajaue 995. L1a ce noppasyHeea nop nojHoH Huoroppyu1eeuo oprajaue
n•ena? n•ena? n•ena? n•ena?
Muoroppyu1eeuo oprajaue n•ena sacuoeauo je ua npuuuuny
eeu1a•kor oôjepuuaeaua uekonuko n•enuuux ppyu1aea ca
uekonuko Ha1uua y jepuoj kouuuuu ca sajepuu•kuH Hepuu1eH.
Oeaj He1op Hoxe pa ce uckopuc1u npu 1se. HuorokopnycuoH
oprajauy n•ena u kop kopuuleua nonouku kouuuua ua koje je
noc1aeneuo sajepuu•ko Hepuu1e (cn.106) A nonouka ca pee
Ha1uue usonoeaue ryc1oH nperpapoH (1) ca sajepuu•kuH
Hepuu1eH (2) noc1aeneuuH ua xaueHauoey peue1ky; B usHely
394
pea n•enuua ppyu1ea je sajepuu•ko Hepuu1e (3) y koje n•ene
Hory pa npoly kpos eep1ukanuy xaueHauoey peue1ky; B y
euuekopnycuoj kouuuuu jepua Ha1uua je y poueH a ppyra y
ropueH kopnycy; usHely uux kopnyc (5) cnyxukao sajepuu•ko
Hepuu1e. V npakcu uuje noc1aenauo, sa1o u1o je Huoro 1euko pa
ce y 1oky ropuue ca•yeajy Ha1uue y ceuH nnopuu1uHa.

996. 8au1o ce nononpuepepuuuu ue sauuHajy ak1ueuo 996. 8au1o ce nononpuepepuuuu ue sauuHajy ak1ueuo 996. 8au1o ce nononpuepepuuuu ue sauuHajy ak1ueuo 996. 8au1o ce nononpuepepuuuu ue sauuHajy ak1ueuo
n•enapc1eoH? n•enapc1eoH? n•enapc1eoH? n•enapc1eoH?
C1a1uc1u•ku nopauu nokasyjy pa uajHaue peruc1poeauux
n•enapa uHa Hely nononpuepepuuuuHa. Vspok 1oHe je pa y epeHe
kapa n•enuueH ppyu1ey 1peôa nocee1u1u uajeely naxuy, 1u
nypu cy sayse1u ca ueopnoxuuH nocnoeuHa y nony.

997. Kora HoxeHo cHa1pa1u sa n•enapa? 997. Kora HoxeHo cHa1pa1u sa n•enapa? 997. Kora HoxeHo cHa1pa1u sa n•enapa? 997. Kora HoxeHo cHa1pa1u sa n•enapa?
H•enap Hoxe pa ôype ceaku •oeek koju ce ôpuue o
n•enaHa, 1j. caH usepuaea cee papue noeesaue ca n•enuuuH
ppyu1eoH. Bnacuuk n•enuuaka uukako ue Hoxe pa ôype cHa1pau
sa n•enapa ako je pap ca n•enaHa noeepeu ppyroH •oeeky.

Cn. 106
395
998. 8uajy nu uckycuu n•enapu cee o n•enapc1ey? 998. 8uajy nu uckycuu n•enapu cee o n•enapc1ey? 998. 8uajy nu uckycuu n•enapu cee o n•enapc1ey? 998. 8uajy nu uckycuu n•enapu cee o n•enapc1ey?
Hckycuu n•enapu suajy Huoro o n•enapc1ey, anu uu jepau
n•enap ue sua cee. Veek ce Hoxe ueu1o uoeo uay•u1u.
Texuonoruja n•enapeua ce Heua u ycaepuaea u 1peôa ôu1u y
1oky, 1peôa ynosua1u uoeuue a u1a le op ceera n•enap
yno1peôu1u 1o je ueroe nu•uu usôop.

999. La nu n•enapu 1peôa pa •u1ajy? 999. La nu n•enapu 1peôa pa •u1ajy? 999. La nu n•enapu 1peôa pa •u1ajy? 999. La nu n•enapu 1peôa pa •u1ajy?
Muoru uckycuu n•enapu cHa1pajy pa cy oenapanu ceuH
suauuHa u pa uH •u1aue uuje no1peôuo. Veek 1peôa •u1a1u, jep je
suaue y kuuraHa. V nu1epa1ypu HoxeHo ualu u1a 1peôa unu u1a
ue 1peôa papu1u. Uu1ajylu no1ce1uHo ce ouora u1o cHo suanu anu
cHo y Huou1ey pasuux nopa1aka saôopaeunu.

1000. 8a kora je ôaeneue n•enapc1eoH onacuo? 1000. 8a kora je ôaeneue n•enapc1eoH onacuo? 1000. 8a kora je ôaeneue n•enapc1eoH onacuo? 1000. 8a kora je ôaeneue n•enapc1eoH onacuo?
Ceaka ocoôa ce Hoxe ôaeu1u n•enapc1eoH ako uuje
anepru•ua ua yôop n•ene, 1j. ako uuje anepru•ua ua n•enuuu
o1poe. To ce Hopa y npakcu npoeepu1u. Ako kop yôopa n•ene
ponasu po jakux aneprujckux peakuuja, po o1exauor pucaua u
jakor u yôpsauor nynaua cpua 1akea ocoôa ue cHe pa ce ôaeu
n•enapc1eoH.

396
ßu1epa1ypa ßu1epa1ypa ßu1epa1ypa ßu1epa1ypa

• Bunau u pp. Mana euuuknonepuja n•enapc1ea, Mockea 1991.
• BenuHupoeul M, ßekcukou 1exuu•kux suaua , 8arpeô 1996.
• Fpyna ay1opa, H•enapcka euuuknonepuja, LyHeu 1991.
• Fpyna ay1opa, H•enapc1eo, 8arpeô 1985.
• Jakoeneeul C, Papoeu ua n•enuuaky, Beorpap 1997.
• HHpopm A, Lapuep X, Borpauoe C, An1epua1ueua ôopôa
npo1ue
• eapoa1ose, Bepu 2000.
• Kpuxau B, 1001 nu1aue u oproeop us n•enapc1ea, Comuja
1990.
• Mu1ul H, Hec1uuupu y nononpuepepu u uyHapc1ey
Jyrocnaeuje,
• Beorpap 2000.
• Mnapeuoe C, Papocaeoeul M, Anu1epanuja u n•enapc1eo,
• Comuja 1999.
• TepuHarul X, H•enapc1eo, Capajeeo 1988.
• Uaconuc ″ ″″ ″H•enap″ ″″ ″, Beorpap 1987 – 2000.
• Uaconuc ″ ″″ ″H•enoeopc1eo″ ″″ ″, Mockea 1999, 2001,
• Uaconuc ″ ″″ ″H•enapc1eo″ ″″ ″, Comuja 2000.

397
O ay1opy
Muoppar C1ane1ul je poleu 1936. ropuue y ceny Be•eeuua,
onu1uua Kuul. Ocuoeuy ukony je saepuuo y Be•eeuuu a
V•u1encky ukony, Buuy neparouky ukony u EkouoHcku
makyn1e1 y Kparyjeeuy. Buo je npomecop u noHoluuk pupek1opa y
EkouoHckoj ukonu y Kparyjeeuy. Capa je y neusuju.
H•enapc1eoH ce ôaeu op 1986. ropuue. Hpa1u poHaly u
c1pauy nu1epa1ypy us n•enapc1ea.
Hocunau je ″ ″″ ″8na1ue Hepane u seaua sacnyxuu n•enap″ ″″ ″ u
punnoHe ″ ″″ ″Hpomecop Joeau Xueauoeu”l ″ ″″ ″“.
Ak1ueuo y•ec1eyje y papy Lpyu1ea n•enapa y Kparyjeeuy.
OeoH kuuroH paje ponpuuoc cxea1auy u yuanpeleuy
n•enapc1ea.


398

Oea kuura, y oônuky nu1aua u oproeopa, ynosuaje •u1aoua
ca ″1ajuaHa″ n•enapc1ea, ca opuruuanuuH nopauuHa us uc1opuje
n•enapc1ea, ca uoeuH He1opaHa sa noeelaue npopyk1ueuoc1u
n•enuuux ppyu1aea, ca poc1uruyluHa uayke u npakce y oeoj
oônac1u. La1a cy u nu1aua koja ce opuoce ua poôujaue epepuux
n•enuuux npouseopa -– Hepa, Hne•a, noneua, npononuca u eocka.
Kuura je uaHeueua ceuHa koju ce uu1epecyjy sa n•enapc1eo
u keanu1e1 n•enuuux npouseopa.

You're Reading a Free Preview

Download