P. 1
ANANYA PRIYA LAVANYA - Bouquet of 229 Kannada Poems

ANANYA PRIYA LAVANYA - Bouquet of 229 Kannada Poems

|Views: 6,004|Likes:
Published by Praveen Kumar
pryveen@yahoo.com This anthology is an ensemble of 229 Kannada poems composed by one and only Praveen Kumar.

pryveen@yahoo.com This anthology is an ensemble of 229 Kannada poems composed by one and only Praveen Kumar.

More info:

Published by: Praveen Kumar on Feb 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2015

pdf

text

original

C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

PÀ£ÀßqÀ PÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgÀgÀÀ ¥ÀæPÀnvÀ UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ


Policing for the New Age
Policing the Police
Inside India
Indian Police
Policing the Police
(Enlarged Second Edition)

Unknown Horizons
Portraits of Passion
Love & Pride
Simply Yours
Shobha Priya
Golden Wonder
Celestial Glow

¢ªÀå ¨É¼ÀPÀÄ
¨sÁªÀ£À
¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå
¦æAiÀÄ VÃvÉUÀ¼ÀÄ
vÀ¥À¹é¤£À£Àß ªÀÄÆ® ZÉÃvÀ£À, zÉë,
£À£Àß ¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤UÉ
DvÀä, ªÀÄ£À¸ÀÄì, ºÀÈzÀAiÀÄ, zÉúÀUÀÀ DÀ!AzÀ
vÀÄA"Ä ¸ÀªÀÄ¥À#$É

- PK¥Àæ¸ÁÛªÀ£É ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É

ºÀÈzÀAiÀÄ ¸ËAzÀAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¥Àæw¥sÀ°¸ÀĪÀ ¥ÀzÀeÁ®zÀ PÀ £ÀßrAiÀÄÄ PÁªÀå, PÁªÉÇåÃ¥À AiÉÆÃUÀzÀ
¸ÁzÀPÉ! ¸ÀºÀÈzÀAiÀÄ"É #"ÀåªÀ$ÀåPÀ ªÁ%zÀÄ& ¸ÀºÀÈzÀ AiÀĪÀ£ÀÄ "À£Àß ¸ÀºÀ ÈzÀAiÀ Ä"ÉAiÀÄ ªÉ'$Á®PÉ!
(ÄwUÉÆA)ÀÄ PÁªÀå*Á+sÀzÀ ,¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥À)ÉAiÀÄÄ"Á-£É. ¥ÀzÀeÁ®ªÀ/ ºÀÈzÀAiÀÄ ¸ËAzÀAiÀÄðªÀ£ÀÄß
¥Àæw¥sÀ°¸ÀĪÀ PÀ £ÀßrAiÀiÁUÀ +ÉÃPÁzÀ0É, #zÀ0À °1 ºÀÈzÀAiÀÄ ¸ËAzÀAiÀ ÄðzÀ ¸À2AzÀ£ÉUÉ
PÁ0À34Ã+sÀÆ"ÀªÁzÀ 5*Á1 PÁªÀå ®PÀ63UÀ7ÀÄ ¥À8¥ÀÆ3ðªÁ% ¸À (Ä9:"ÀªÁ%0À+ÉÃPÀÄ,
PÁªÀå¸ËAzÀAiÀÄð "ÀÄA;0À+ÉÃPÀÄ. < ,zÉ&Ã$ÀªÀ/ =AzÀÄ PÁªÀåzÀ°1 5>À?0ÀªÀ 0ÉUÉ ¸ÁzsÀåªÁ%zÉ
5£ÀÄߪÀ/zÀ0À ªÉÄÃ*É @ PÁªÀåzÀ ¸À¥sÀ®"É ºÉÆAAPÉÆArzÉ. < =0ÉUÀ°1£À ¥À8ÃPÉ6AiÀ Ä°1B#£À£Àå CæAiÀÄ
*ÁªÀ3åB 5>À?0À ªÀÄD?UÉ ¸À ¥sÀ ®ªÁ%zÉ 5£ÀÄߪÀ/zÀ£ÀÄß ¸ÀºÀÈzÀAiÀÄ EzÀÄUÀ0ÀÄ FzsÀð8¸À+ÉÃPÀÄ.

PÁªÀåªÀ/ GêÀ£ÀzÀ PÉ'UÀ£Àßr, GêÀ£À zÀ £ÉÃ0À #£ÀÄ+sÀªÀzÀ $Á;&PÀ H"Àæ3I ªÀ Ä£ÀÄ>Àå£À
¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀæeÉJUÉ (ÄÃ8zÀ GêÀ£ÀzÀ #£ÀÄ+sÀªÀK#£ÀÄ+sÁªÀUÀ7À $ÀL-AiÀÄÄ"À PÀ*Á;MªÀåL-. PÁªÀåªÀ/
¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀæeÉJAiÀÄ ªÉÄÃ*É wêÀæ ¥Àæ+sÁªÀ ;Ã8zÀ GêÀ£À #£ÀÄ+sÀªÀzÀ #A"ÀN ¥ÀæeÉJAiÀÄ #;MªÀåL-. <
zÀÈO?AiÀÄ°1, ¸ÀºÀÈzÀAiÀÄ EzÀÄUÀ0ÀÄ "ÀªÀÄ9 #A"ÀN ¥ÀæeÉJAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ PÁªÀåªÀ£À Äß #£ÀÄ+sÀ(P @ ªÀÄÆ®PÀ
#zÀ0À°1 #)À%0ÀĪÀ GêÀ£À zÀ wêÀæ"ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸É0É QrAiÀÄ+ÉÃPÁUÀÄ"À-zÉ. PÁªÀåzÀ ¥ÀæeÁJ¥ÀƪÀðPÀ
($É1Ã>ÀRÉSÄAzÀ #zÀ0À #A"À0Á7ÀzÀ PÁªÀå ¸ËAzÀ AiÀÄð ªÀÄ"ÀÄ- TæêÀÄA"À #UÁðA"À0ÀUÀ7À£ÀÄß
¸ÀA¥ÀÆ3ðªÁ% QÃ8PÉÆ7ÀÄVªÀ/zÀÄ ¸ÁzsÀå(®1. ºÁUÉAiÉÄà < ¥À8¥ÀÆ3ð PÁªÁå¸ÁzÀ£É
PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß =WX EzÀÄUÀ£ÀÄ ªÀÄ"ÉÆ-WX£À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁrPPÉÆ7ÀÄVªÀ/zÀÆ ¸ÁzsÀå(®1. =WX
¸ÀºÀÈzÀAiÀÄ£ÀÄ =AzÀÄ PÁªÀåzÀ ¥À8¥À Æ3ð #¸ÁzÀ£ÉUÁ% "À£Àß #A"ÀN¥ÀæeÉJAiÀÄ£ÀÄß PÀ(AiÀÄ
#A"ÀN¥ÀæeÉJUÉ ¸À(ÄÃPÀ0À3UÉÆ:¸À+ÉÃPÁUÀÄ"À-zÉ. YzÀ8AzÀ PÀ(AiÀÄÄ "À£Àß PÁªÀåzÀ GêÀ£Á£ÀÄ+sÀ ªÀzÀ
(ZÁ"ÀUÀ7À£ÀÄß +ÁºÀå¥À8eÁJ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ(®1zÉ £ÉÃ0À ªÁ% ¸ÀºÀÈzÀFUÉ ;"À-8¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄ"À-zÉ.
YzÀ£ÀÄß $ÀW&H"Àæ3, $ÀW&¸À A%Ã"À, $ÀW&0À Æ¥À, $ÀW&"Á7À ªÀÄ"ÀÄ- $À+Á& UÀð +sÉÃzÀUÀ :0ÀĪÀ AiÉÆÃUÀå
$ÀW[UÀ7À @AiÉÄ! ªÀÄ"ÀÄ- ¸À(Ä97À£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÁªÀåzÀ°1 ¸ÁzsÀåUÉÆ:¸À*ÁUÀÄ"À- zÉ. AiÀiÁªÀ/zÉÃ
¥ÀæeÁJ¥ÀƪÀðPÀ ¥ÀæAiÀÄ"ÀßzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÁªÀå¸À ÈO\ #UÀªÀ PÁªÀå ¸ÁzÀ £ÉUÀ7À°1 YzÀ£ÀÄß
¸ÁAM¸À*ÁUÀĪÀ/A®1. < PÁ0À3PÁ!% ¥ÀæeÁJ¥ÀƪÀðPÀ PÁªÀå (ªÀÄ$ÉðAiÀÄÄ =AzÀÄ UÀA;MÃ0ÀªÁzÀ
(ÄwUÉÆ7À¥À]Ä? PÉ®¸À ªÀiÁ)À+ÉÃPÁUÀÄ"À-zÉ.

PÀ(AiÀÄ ªÉÄÃ*É wêÀæ"À0ÀªÁzÀ ¥Àæ+sÁªÀ ªÀ£ÀÄß ;Ã8 #£ÀÄ+sÀªÀ zÀ PÀ*Á ªÀÄAiÀÄ ¥Àæ w¥ÁzÀ£É
PÁªÀåªÁzÀ0À Æ ªÀÄ"ÀÄ- #ªÀ £À #A"ÀN¥ÀæeÉJAiÀÄÄ @ PÁªÀå +sÁªÀzÀ ¸ÀÆPÀ 6 9"ÉUÀ7À WUÉ_ ¸ÀªÀÄUÀæ HA"À£É
£À)ÉPzÀ&0ÀÆ, @ PÁªÀåzÀ°1 ªÀÄÆr WAzÀ ºÀ®ªÁ0ÀÄ +s ÁªÀK#£ÀÄ+sÁªÀUÀ7À ¸ÀÆPÀ6 9 "Á0À"ÀªÀÄåzÀ WUÉ_
ºÀ®ªÀ/ +Á8 PÀ(AiÀÄ +ÁºÀ å¥ÀæeÉJAiÀÄÄ ¸ÀA¥À Æ3ðªÁ% F0À`J0Á%0ÀĪÀ/zÀ Ä ¸Á+sÁ(PÀªÁzÀÄzÀ Ä. <
PÁ0À3AAzÀ, AiÀiÁªÀ/zÉà PÁªÀåªÀ£À Äß, @ PÁªÀåªÀ£ÀÄß W0ÉzÀ PÀ(AiÉÄà @UÀ° #UÀªÀ +ÉÃ0ÁªÀ/zÉÃ
(ªÀÄ$ÀðPÀ£Éà @UÀ°, # PÁªÀåL!A"À ;M£ÀߪÁzÀ AiÀiÁªÀ/zÉà 0ÀÆ¥ÀzÀ°1 #>É?à ¸ÀªÀÄUÀðªÁ%,
PÁªÁåUÀðªÀå"Áå¸À(®1zÉ ¥Àæw;A;¸À®Ä ¸ÁzsÀå(®1. ¸ÁªÀiÁ£Àå GêÀ£ÀzÀ (>ÀAiÀÄUÀ7À WUÉ_
£ÀªÀ£À ªÉÇÃF9ð"À ¥À8eÁJ£À =zÀ%¸ÀĪÀ B#£À£À å CæAiÀÄ *ÁªÀ3åBzÀÀ @£ÀAzÀªÉ PÁªÀ åzÀ ªÀ ÄÆ®+sÀÆ"À


¥ÀæAiÉÆÃ`£ÀK PÁªÀåHA"À £ÉAiÀÄ £À(ãÀ"É PÁªÀåªÀ£À Äß `£ÀCæAiÀÄUÉÆ:¸ÀÄ"À-zÉI (>ÀAiÀÄUÀ7À WUÉ_
£ÀªÀ£À ªÉÇÃF9ð"À ¥À8eÁJ£À =zÀ%¸ÀĪÀ a#£À£Àå CæAiÀÄ *ÁªÀ3åBzÀÀ @£ÀAzÀªÉ PÁªÀ åzÀ ªÀÄÆ®+sÀÆ"À
¥ÀæAiÉÆÃ`£À K PÁªÀåHA"À£ÉAiÀÄ £À(ãÀ"É PÁªÀåªÀ£ÀÄß `£ÀCæAiÀÄUÉÆ:¸ÀÄ"À-zÉI GêÀ£ÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
@UÀĺÉÆÃUÀÄUÀ7À WUÉ_ PÀ( "É ÆÃ8¸ÀĪÀ #¸ÁzsÁ0À3 #£ÀÄ+sÀªÀwêÀæ"É PÁªÀåzÀ $ÀL-AiÀÄ£ÀÄß ºÉHb¸ÀÄ"À-zÉ.
PÀ(AiÀÄ #£ÀÄ+sÀªÀ, ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉUÀ7À wêÀæ PÉÃAAæÃPÀ 0À3 PÁªÀåzÀ°1 PÀ*Á"À9PÀ ¸ËAzÀAiÀÄðªÁ%,
TæêÀÄA"À #UÁðA"À0À ªÉ'(zsÀåªÁ% 0ÀÆ¥ÀUÉ ÆA)ÀÄ a#£À£Àå CæAiÀÄ *ÁªÀ3åBªÁ% PÁªÀåªÀ£ÀÄß
@PÀ>ÀðPÀUÉÆ:¸ÀÄ"À-zÉ. wêÀæªÁ% #£ÀÄ+sÀ(PzÀ HA"À£É, ¸ÀAªÉÃzÀ £ÉUÀ 7À (ZÁ"ÀUÀ7À£ÀÄß
="À-)À(0ÀQ"ÀªÁzÀ @0ÁªÀ ÄzÀ HA"À£ÀTî ªÀÄ£ÉÆÃPcwAiÀÄ°1 FzsÁ£ÀUÀwSÄAzÀ PÁªÀåªÀÄAiÀÄ
+sÁ>ÉAiÀÄ°1 #;MªÀåPÀ-UÉÆ:¸ÀĪÀ PÀ*ÉAiÉÄ PÁªÀå 0ÀdÀ£É. < #;MªÀåL-AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆRÉUÁ8PÉSÄAzÀ
@AiÀÄÄ&, PÀ*ÁªÀÄAiÀÄ +sÁ>É $À W&UÀ7À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæAiÀÄw߸ÀĪÀªÀ£É PÀ( ªÀÄ"ÀÄ- #ªÀ £À #;MªÀåL-AiÀÄÄ PÁªÀå
5F¸ÀÄ"À-zÉ. =AzÀÄ #+sÁå¸ÀªÁUÀÄ"À-zÉ.

< ¸ÀA¥ÀÄ]zÀ°1 #)ÀPÀªÁ%0ÀĪÀ Y£ÀÆß0À Y¥À2"ÉÆ-AW"ÀÄ- PÀªÀ£ÀUÀ7ÀÄ F"ÀåGêÀ £ÀzÀ ¸ÀÄe,
zÀÄNe, @$É, F0Á$É, ¥ÉæêÀÄ, (0ÀºÀ ªÀÄÄA"ÁzÀ ºÀ"Á-0ÀÄ ªÀÄÄeUÀ7À£ÀÄß #ªÀ/UÀ7À ¸ÀÄ"À-°£À
(>ÀAiÀÄUÀ7À£ÀÄß ªÀ¸ÀÄ-ªÁ%]Ä? PÉÆA)ÀÄ W0ÉzÀªÀ/UÀ7ÀÄ, GêÀ£ÀzÀ°1 wêÀæ"À0ÀªÁ% ¸À AªÉÃzÀ£ÉUÉÆ7ÀUÁzÀ
#£ÀÄ+sÀªÀK#£ÀÄ+sÁªÀUÀ:AzÀ < PÀªÀ£ÀUÀ7ÀÄ 0ÀÆ¥ÀÄUÉ ÆArªÉ. 5>À?0ÀªÀÄD?UÉ < PÀªÀ£ÀUÀ7À°1
wêÀæªÁ% #£ÀÄ+sÀ(PzÀ HA"À£É, ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉUÀ7À (ZÁ"ÀUÀ7ÀÄ ="À-)À (0ÀQ"ÀªÁzÀ @0ÁªÀÄzÀ
HA"À£ÀTî ªÀÄ£ÉÆÃPcwAiÀÄ°1 FzsÁ£ÀUÀwSÄAzÀ PÁªÀåªÀÄAiÀÄ +sÁ>ÉAiÀÄ°1 #;MªÀåL-UÉÆArzÉ ªÀÄ"ÀÄ-
F"ÀåGêÀ£ÀzÀ ((zs À ªÀÄÄeUÀ7À #£ÀÄ+sÀªÀ , ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉAiÀÄ wêÀæ"ÉAiÀÄÄ 5>À?0À ªÀÄD?UÉ
£ÀªÀ£À ªÉÇÃF9ð"À ¥À8eÁJ £À UÀæºÀ3zÀ ¥ÀæZÁ"ÀUÀ7Á% ¸ÀºÀÈzÀAiÀÄ0À £ÉÃ0À ¸ÀAªÉ ÃzÀ£É UÀæºÀ3PÉ!
¥ÀÆ0ÀPÀªÁ% ªÀÄÆr WAAªÉ 5£ÀÄߪÀ/zÀ0À ªÉÄÃ*É < PÀªÀ£ÀUÀ7À ¸À ¥sÀ®"É #ªÀ®A;PzÀÄ&, #zÀ£ÀÄß
¸ÀºÀÈzÀAiÀÄ EzÀ ÄUÀ0ÀÄ "ÁªÁ% FzsÀð8¸À+ÉÃPÀÄ. PÀ( ºÀÈzÀAiÀÄzÀ a#£À£À å CæAiÀÄ *ÁªÀ3åBzÀ
*ÁªÀ3åzÀ°1 A£ÀF"ÀåzÀ GêÀ£ÀªÀ*ÉÆÃPÀ£À ªÀiÁrzÁUÀ ,AfÁUÀĪÀ £À(ãÀ #£À Ä+sÀªÀK#£ÀÄ+sÁªÀ
¸ÀAªÉÃzÀ£ÉUÀ7ÀÄ PÁªÀå FÃ)À ĪÀ F`ªÁzÀ @£ÀAzÀ.

£À£Àß ¸ÁQ"Àå, GêÀ£À zÀ ªÀÄÆ® ¥ÉæÃ0ÀRÉ, dÉÃ"À£À, CæAiÀÄ $ÉÆÃ+sÀ. ªÀÄÄ7ÀÄ%zÀ ¸ÀÆAiÀÄð ªÀÄ"É-
,zÀSĸÀ*Éà +ÉÃPÀÄ. ªÀÄ"É- WAzÀÄ #0ÀÄRÉÆÃzÀAiÀÄzÀ +É 7ÀPÀÄ "ÀÄAW*Éà +ÉÃPÀÄ. YzÀÄ FAiÀĪÀÄ. <
L0ÀÄ ºÉÆ"À-UÉ < FAiÀĪÀÄzÀ ¥ÀæwÃPÀ. £À£Àß ªÀ ÄUÀ ¥ÀæwÃPg £À£Àß ¸ÁQ"À å ºÀªÁå¸ÀªÀ £ÀÄß
ªÀÄÄAzÀĪÀ8¸ÀĪÀ 5®1 ®PÀ6 3UÀ7À£ÀÄß "ÉÆÃ8¸ÀÄwzÀÄ& , #ªÀ£À ¸ÀªÀÄAiÉÆÃH"À ¸ÀÆdÀ£É ¸À®ºÉUÀ7ÀÄ <
UÀæAUÀzÀ UÀÄ3ªÀÄ]?ªÀ £ÀÄß eAr"À ºÉHbPzÉ. £À£Àß ¸ÁQ"ÀåPÀÈOAiÀÄ ªÀÄÆ® ¥ÉæÃ0ÀRÉ £À£Àß "ÀAzÉ , TæÃ
@0g.r.¸ÀĪÀ3ð. £À£Àß CæAiÀÄ %Ã"ÉUÀ7À£ÀÄß EA, ¸À ÆPÀ- ¸À®ºÉUÀ7À£ÀÄß FÃr, ¥ÉÆæÃ"ÁhQP <
ºÉÆ"À-UÉAiÀÄ FªÀiÁð3PÉ! PÁ0À37ÁzÀªÀ7ÀÄ ¥Àwß `AiÀÄTæÃ. "ÁSÄ, TæêÀÄw ;. ¸À0ÉÆÃGF, "ÀªÀÄ9
"ÀA%AiÀÄ0ÁzÀ TæêÀÄw ¥ÀæªÉ ÆÃAF UÀRÉÃ$g, Tæà FTÃ"g PÀĪÀiÁ0g, TæêÀÄw @$Á £À0ÀPAºÀ ªÀÄ"ÀÄ-
Tæà ¸ÀÄTÃ0g PÀĪÀiÁ0g PÀÆ)Á < ¥ÀæAiÀÄ"ÀßzÀ°1 ¸ÀzÁ £À£Àß +ÉAW®PÉ! FA"ÀªÀ0ÀÄ. YªÀ0É®18UÀÆ
£À£Àß ºÀÈ"ÀÆiªÀðPÀ PÀ È"À`J"ÉUÀ 7ÀÄ.

d£ÀªÀ 5, 2011 ¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï ¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï ¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï ¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgïC£ÀÄPÀæªÀÄtÂPÉ C£ÀÄPÀæªÀÄtÂPÉ C£ÀÄPÀæªÀÄtÂPÉ C£ÀÄPÀæªÀÄtÂPÉ


"ÀÈC-
£À*É1
CæAiÀÄ %Ã"É
#£ÀÄ0ÁUÀ
#8(£À ¥À8AM
¥ÀÄ£À0ÁUÀªÀÄ£À
ªÉÄ'P8
GêÀ£ÀzÀ +É7ÀPÀ Ä
£É£ÀÄ2
zÁå8 "ÀC2"ÉãÀÄj
(0ÀºÀ
F£Àß £É£ÉzÁPÀ 63 £À£Àß......
#ªÀåPÀ- ¸É7É"À
@¸É
PÁzÀÄ PÀÄ:"É
W0ÀĪÀ7ÀÄ
ºÉƸÀ AUÀA"À
+ÉÃUÀ +Á
zÀÆ0À FÃF0ÀĪÁUÀ
"ÀÈC- eÉãÀÄ
wæ$ÀAPÀÄ £Á£ÀÄ
(AMAiÀÄ °k"À
ªÀiÁdgð ll
#PÉÆ?ÃW0g mn
oLÃ8Ãw pÉÃr¸ÀÄªÉ £À£Àßj
W0ÀĪÁUÀ FãÀÄ =WX7Éà W0ÀĪÀªÀ7À®1
¸Á(0À (ÄAH£À +É7ÀPÀÄ
H£ÀßzÀ ¥ÀA`0À
#ªÀ7ÉãÉAzÀÄ #ªÀ7À£ÀÄß w:zÀªÀ£É W®1
PÀ3q +É7ÀL£À ¸ÀÄ:AiÀÄ°1 ¸É0ÉAiÀiÁ% F®Ä1
PÀ0ÉAiÀÄzÉ*É WAzÀªÀ7ÀÄ FãÀÄ
zÀ]? CæÃw PÀ)ɪÁ3zÀ°1
Er +Á
ºÀAW®


#"À- #ªÀ7ÀÄ, Y"À- YªÀ£ÀÄ dÉ ®ÄªÀ/
£ÀA]Ä
#£À£Àå +sÁªÀ
+sÁªÀKWAzsÀ£À
¸ÀAUÁ"À
ªÉÄ' ªÀÄ0É"À Ä +Á
zÉêÀ"É
#"ÀåUÀ"Àå ¸À"Àå
#UÉÆÃdÀ0É
,U˻ˀ
¸Àe+sÁªÀ
PÁ®dÀPÀæ
ºÁ8 +Á
CæAiÀÄdÉ'"Àæ "À¥ÀPF
ºÁ)ÀĺÀL!AiÀÄ PÉÆ0À:FAzÀ
+Á0É
£Á£ÀÄ FãÀÄ
AÃ¥À rPÀUÀ£ ÀPÀ ªÀ£Às
ªÉÄ'wæ¸ÉßúÀzÀ ¸ÀÄAzÀ0À (ÄAH£À W:V
< PÀ3ÄqªÀÄÄdÁb*É oPÉj
zÀÆ0À FÃF0ÀĪÁUÀ
+sÁAzsÀªÀå
ºÉÆ7À¥ÀÄ ªÀiÁPzÁUÀ
¸ÁzsÀ£É
`UÀFßAiÀĪÀÄ
(ÄAdÀÄ
ªÀÄ°1UÉ W:V
PÀ£À¸ÀÄ
UÉeÉtAiÀÄ ºÉeÉt
¥ÉæêÀÄ "À0ÀAUÀ
F£ÀUÉ
¸ÀÄezÀ A£À
¸Á(£À ;MÃw
#AzÀÄKYAzÀÄ
ºÀÄ]Ä? ¸ÁªÀ/
@ A£À
¸À¥Àß ¸ÀÄe


PÁªÀÄ£À ;°1£À "É ÆD?°£À°1
=AzÉÆAzÀÄ ºÀƪÀ/
PÁr_dÀÄb
0Á34 ºÀÄ7À
ºÀƪÀ/ #0À:zÉ
£Á PÀA)À ºÉ3Äq
uÄ"ÀÄ 0Á34
ºÉ3Äq
PÀªÀ£À ºÉÃ%0À+ÉÃPÀÄj
F£Àß PÀĸÀÄ8£À PÉ®¸À
ªÀĺÁPzÀ [
GêÀ£ÀzÀ +É7ÀPÀ Ä
UÁAAM
£ÁªÀ/ FÃ(0ÀĪÀ *ÉÆÃPÀ
£À)ɸÀĪÀ £ÀªÀÄ9 +Á7À0ÀUÀ ªÀ£À ß
FºÁ8PÉUÀ7À +É7ÀUÀĪÀ £ÀAzÁAÃ¥À
#0ÀÄRÉÆÃzÀAiÀĪÁUÀ+ÉÃPÀÄ
F£Àß ®UÁ(Ä£ÀAPÉAiÀÄ° G%AiÀÄ° UÀUÀ£ÀPÉ! £ÀªÀÄ9 PÀ ÄzÀÄ0É
PÁªÀÄ£À ;°1£À "É ÆD?°£À°1
PÀ"À-°£À£ÀA"À ¸ÁUÀ0À zÀ PÀ6RÁzsÀð Lr £ÁªÀ/
@PÁ$À LArUÀ:AzÀ "ÀÆ8 ºÀ;X WAzÉ£Àß ºÀ0À¸ÀÄ
£ÀªÀÄ9Pc"ÀzÀ dÀPÀæwÃUÀðzÀ £À )ÀÄªÉ ªÉÄÃ*ÉÃ7À+ÉÃPÀÄ
+ÉdÀð¥À2UÀ7À ªÀÄÄzÉæ
#ADAiÀÄÆ #A]zÀ PÀªÀÄðAiÉÆÃ%AiÀĪÀ£ÀÄ
0Á`LÃAiÀÄ
£À£Àß zÁ8AiÀÄ UÀÄ0ÀÄ"Éà Y®1
57É57ÉzÀA"É ,zÀ& +É7ÉAiÀÄĪÀªÀ0ÉUÉ
+sÀƪÀiÁåPÁ$ÀUÀ7À (ÄÃ8 ºÁ8 zÀĪÀÄÄPÀĪÀªÀ7À Ä FãÀÄ
ªÉÇåêÀĪÀiÁUÀðzÀ £ÉÃ0À zÁ8 QrzÀÄ
AiÀiÁ0À ºÉUÀ*ÉÃ8 £À)ÉAiÀÄÄw-zÉ £ÀFßà ¥ÀAiÀÄ3j
ªÀÄÄ£Àß)ÉUÀÄ8AiÀÄ"À- £À)ÉAiÀÄÄw-0À+ÉÃPÀÄ
ªÉÄÃ*É ªÉÄÃ*ÉÃ8 "ÀÄ"À- "ÀÄAAiÀÄ°1 FA"À £ÁªÀ/
#3Ä#3Ä +sÀÆæ3AAzÀ QrzÀÄ
=AzÉÆAzÀÄ ¸À"ÀåPÀÆ! =AzÉ ÆAzÀÄ #UÀð
F£Àß +É7ÀPÉ F£Àß zÁ8
ºÉƸÀ dÉ'"À£ÀåzÀ H£ÀßzÀ 0À UÀ zÀ°
¸ÀAwPÉAiÀÄ PÉdÀÄb *ÉÆÃPÀPÉ! LdÀÄb ºÀdÀÄbªÁUÀ


ªÉÃ>À+sÀÆ>À3(®1zÉ 0ÀAUÀPÉ! PÁ°]?ªÀ0ÀÄ £ÁªÀ/
¸ÀÈO\¸ÁUÀ0ÀzÀ ªÀ ÄzsÀåzÀ W0É WÄzÀÄvzÀ £ÁªÀ/
+sÁªÀ£Á
PÉêÀ®PÉ PÀªÀ*ÉÆ)ɪÀ @"ÀÄ0ÀªÀ/ £À£Àß°1
*ÉÆÃPÀªÉAWĪÀ/zÉÆAzÀÄPÀ dÀPÀæWAzsÀzÀ ªÀÇåºÀ
zÀÆ0À ¸À8AiÀÄ+ÉÃ)À
¸ÀªÀiÁ£À"É
£À£Àß ºÉA)Àw
ªÀÄÄ£Àß)É
dɮĪÀ/
GêÀzÀ ºÀÄ]Ä?
AªÀå +É7ÀPÀÄ
ºÀL!
@¸É
5"À-0À
QÃUÉÃPÉj
£À)ÉzÀÄ WAzÀ zÁ8
+Á%®Ä "É0ÉAzÉ
ºÉÆÃ0Á]
%34ªÀÄ8
5dÉb"ÀÄ- WFß
ªÀÄÈUÀ"À È>Éq
"ÀÄ7ÀÄ£Á)ÀÄ
dÀAzÀªÀiÁªÀÄ
"ÁSÄ ªÀÄ"ÀÄ- (zÉå
+ÉÆA+É
PÁªÀå
=AzÉÆAzÀÄ ºÀƪÀ/
"ÉÆÃ]UÁ0À
ºÀÈzÀAiÀĺÀL!
+É7ÀUÁUÀÄw-zÉ
¸ÀA%Ã"À
ªÀÄÆeð0À *ÉÆÃPÀ
¥ÀºÀ0É
PÁA)ÀªÀªÀ £À
¥ÀæPÀÈw
ªÀÄ7ÉAiÀÄÄ WAAzÉ


ªÉÄ0ÀªÀ34UÉ
£É0À7ÀÄ
@$É
UÉÆÃ)É
PÀ°AiÀÄÄUÀ
¸ÀAWAzsÀUÀ7ÀÄ
GêÀ£À
¸Àe+sÁªÀ
ºÉƸÀ ªÀ>Àð
0Á`PÁ0À34UÀ7ÀÄ
T¸ÀÄ-
¸À"Àå
ªÀÄ£À¸ÀÄh
¸ÀÆAiÀÄðdÀAzÀæ
#"ÀÈC-
GêÀ£À ,£Á9zÀ
ªÀÄ0ÀÄ+sÀÆ(Ä ¥ÀAiÀÄ3
0ÁwæAiÀÄ PÀ£À¸ÀÄ
YzÀÄ #A"ÀºÀzÉÆ&AzÀÄ PÁªÀ å
(ªÀÄ$Éð ªÀ0ÀA
@$Á¸ÀzÀ£À
< *ÉÆÃPÀ
(eÁJ£À
=7ÀUÀÄKºÉÆ0ÀUÀÄ
H¥ÀÄ2
¸Á;MªÀiÁ£À
PÁ)ÀÄ
($À¥ÀAiÀÄð]£À
YAzÉÆAzÀÄ ºÀÄdÁb¸À2"Éæ
PÀ6 L0À3
¥ÀAiÀÄ3
PÁ®
+É7ÀUÀÄ
¸ÀAeÉ
ªÀÄ7É
=3 ¥ÉæÃ"ÀUÀ7ÀÄ
¸ÀÆ"ÀæzsÁ0À


WzÀÄPÀÄ
WAAMUÀ7ÀÄ
PÉ®ªÉÇAzÀÄ +Á8 QÃUÀÆ £À )ÉAiÀÄÄ"À-zÉ ¸Á(ÄÃ
GêÀ£À AiÀiÁ£À
¸ÀªÀÄ0À¸À"É
zsÀªÀÄðzÀ £ÀHzÁAÃ¥À £ÀAzÀ Äw-zÉ £ÉÆÃr
=AD zsÀÄæªÀ"Á0É
¸ÀÆAiÀÄð
L1>À\ ¸ÀAWAzsÀ
ªÀÄÈ"ÀÄå
WAiÀÄ®Ä
£ÀªÀÄ9 zÉÃ$À
#$ÁA"À ªÀÄ£À¸ÀÄh
ªÀĺÁ£g zÉÃ$À
¥Àæ$ÁAw
dÀAzÀæ
+sÁ0À"À
ºÉƸÀ zÁ8
+sÁªÀ +sÀA%
FzÉæ
¸ÀAªÉÃzÀ£É
GêÀ£À (PÀ¸À£À
PÀªÀÄðAiÉÆÃUÀ
#eÁJ"À ªÁ¸À
#£ÀA"À $ÀÆ£Àå
0ÁZÀªÉÃAzÀæ UÀÄ0ÀÄ0Á`
Tæà 0ÁZÀªÉÃAzÀæ ¥Àæ+sÀÄ
Tæà 0ÁZÀªÉÃAzÀæ ¸Á(Ä
@$ÉAiÀÄ W:V
zÀÄA;AiÀÄ PÉ'APÀAiÀÄð
¸ÀA%Ã"À
ªÀÄ£ÀÄ>Àå0ÀÄ
ªÀÄAwæ
PÀ£Àß)À £Á)ÀÄ
¸ÀÄe zÀÄNe
PÉÆÃ¥À
Qr"À


$ÀÄzÀ[ GêÀ £À
¸ÉßúÀ
ºÀÄ]Ä?
@)À:"ÀzÀ ¥À"ÀÆ8
£À)À"É
PÀ)À®Ä
T¸ÀÄ-
ºÀPÀÄ!
+sÁ>É
PÁªÀåTæÃ

C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

1

e¸: e¸: e¸: e¸:


--¡ ¬·-:-sc···s÷ :¬o· ¬·¬· - -¡ ±¬¬·
-:-·¬· z:±¬¬· ¬·: ¬··e· x: ev.·
¬··xe ¬··x¬o.· -e· :::·z·::· x:··· x::
.¬··· ¬·:: .¬···o.· .:¬· e¬···-ve¬sz
ee:·¬·:, xoe· +¬:, ¬¬¬¬:v:e¬s÷
ev:: ev:: -ee:s2 ±:¬· -欷 - -v¡¬:· -::
e--· --- · x:¬ ¬·:e· ±v-e· xs¬ ±v-:· ± ::
±v-e· :v:e, ±v-e · :v., ± v- ¬z·e e:¬ · ev¬:·
-·.¬¬ e ¸.xs¬ ¬¬¬ ¬·:: x¬ ±:¬·,
:·e:se¸ :e··v¬¬· u+s¸¬e. ±s: +÷···,
ev:o· +s¬ :¬o ±¬¬· x¬¬s÷ exev·¬,
:v:e ¬·:e·, :oz .o ¬· --¡:¬o x÷¬·ev·¬.

±:¬ .¬:-so¬æ ¬. z·. ee:æ
:·:···s÷ :¬÷ eve· --¡-·¬ v: ¬·:e :¬o·
±:zv: ¬-v: u·¬· ¬·¬· --¡ ¬·- ¬ e¬ ¬ ¬¬¬·,
zv:¬ :¬¬·, ±v::· ¬s:, --¡ +vez ¬··+¬ ::
-:-¬s.¬·¬ :æ:, -¸e¸zs-¬·¬ :¬·:
±v:z ±::, :oz - ·::, ±v-e· +:¬ e v¬·¬ o·,
¬·¸z ¬·¸···o.· ¬··+· ±¸¬···¬æ e:·¬o·,
¬-· es¬, ¬··+· e:÷, z·z···s÷ xv:z.:¬· ±:¬·
ev:.es. ¬¬¬ ¬¬¬ ev¬ev·¬· ±v:¬·e·,
±v- ¬z·e, ± v-e· ¬ ¸c¸, ¬·¸··· e··¬ ¬-v: .·oe,
¬:± ¬s± ±:¬ u·¬· :·¬ :·¬ :÷¬ · ¬z¬·
es: x::o·¬ :¬¬·e :¬o ¬·¸··· ¬··÷¬·e·.

¬·ve.:±e zx.z·¬z ¬:¬:v·¬ · ¬·¬· e ve·,
.+, e:¬., ¬··e,v:: , -·¬s¬:. ev¬e·,
.so·x¬ xz¡:s+¸ :¬o ¬¬¸ -:.¬·¬
¬z·: .¬· +¸e-¸¬c¬¬ · e:···-e o·ee·,
¬·:o·zs¬· :¬zv·¬· +:¬:s2 e¬:·zv·¬·,
¬-· -vz-·, ¬-· -·x¬, +:¬ +:¬ ev¬e·,
¬·¬¬ ·¬ ev¬··v·¬· ±v-e· +:¬ ¬ ·v¬:·,
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
2
¬·-:-sc .ve.zv·¬ ·, e¸: +:¬ e··xe·,
¬:±¬æ ¬::···¬o , +:¬¬æ .ex·x:,
.v¬.:v: +·¬-·e ±s:· xoe· -·e +æ
¬·v¬æ·¬ .¬ ·¬-e e :···oe -¬····¬,
.¬··· :·¬¬so¬æ a¬oo.· :¬·-·¬.
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

3
-: -: -: -:


:¬o¬··· e:¬· e¸e··¬ ±¬¬,
±v: -·:¬ xs¬e :± +:-·
¬·¸e¸ e··x, ±:¬· ±:¬ · e·¬e· ¬·e·,
¬·æz··· ¬:± ¬·e:· x:÷ ev.·
e··x¬¬ ¬ ···¬.o· ¬ ·¸¬·:e·,
es¬·¬ ¬·¸¬·:: ¬¬·¸e° ::zo +e
-·e -·e es:e· e·.·, :¬o¬··· ¬·¸¬·s.
e¬·zo xo¬··+·, ¬·e· ±¬-·¬ -oe
:e:: ¬··o·÷:e· --¡ -¸ ¸···., ¬¸···..

¬·¸x¬ ev.·, ¬·³- -¬·¸e ¬··¬,
:-·:·z¬s- ¬··xe··¬ ±ve·
±v¬ a±s- +æ, -·x ¬ v: ev.·,
:e¸.e e¬æ-¬ ¬·e es¬:·¬o· -:,
¬¬·¸:e ±x, ±e -¬·e ¬æ x¬e·,
¬:±¬s± :z¬ ·¸ xs¬e:¬e x:e·,
¬·e ¬·e ¬·e e¸e··¬ e ··x,
-:···-:-·¬· e ·¬, :-·x¬: ev·¬.
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
4
: :: :··· ÷:e ··· ÷:e ··· ÷:e ··· ÷:e--¡ :··· --.· o:-·, .:· ¬v:¬¬::-·,
o:e -¬e x:e¬··¬ ¬ v: ¬v: -:¬::-·,
¬:.-xoe·, ±v¬-z·¬, ¬-¡-±vo.·, xv¬·--oe
.:· es: ¬v: ¬v: ±:z x.· u::· -s¬¸;
.:· ¬v: ¬v: --¡ o:-· ±:z u¬:· -s¬¸;
.:· es: -v···. e-¡ xoe· ±z:· :¬÷:.·,
.:· ¬v: xoe· e-¡ ¬ :z .¬¬ ¬··¬¬·.·,
¬c¬ ¬·. ¬·:: o·e· es-· es- o:¬±·¬·;
u:· es: a¬ ¬·::, u:· ¬v: - ¬¬ ¬·::,
:¬:· e: a¬::-·, -v::· -: ¬·¬::-·,
u·¬: -so o:-· - -¡ ±·¬·- ¬oz ¬:: x:e·,
¬·¬· --¡ -:: x.·, +:¬ +:¬ x:···x:e·,
¬:± ¬:± x- ¬·ev·¬·, -s-· o:-· ¬e¸zv·¬·
--¡ o-z, o-¡ - -z ev.· ev.· . ¬¬· .¬¬·
¬¬¸ -·x¬ -:o-æ :z¬· ¬z¬· x:e·ev·¬·
::·o e¬o, e¬o ::·o, :: ±¬¬·, ±:: ±::,
o:-· -s-·, -s- · o:-· a÷ .: ¬·:···x:e·,
ao ao uo¬· -s¬, o- ¡ --¡ e:·o· e::
¬¬¸ xoe· -s-¸···æ x ¬¸¬s÷ x-···x:e·.

o:-· :æ, -s-· uæ, ···s¬ ::¬· e:·¬ -s¸···;
:æ o:-· -v:¬-æ ±z :· :se ¬·:·z·¬sz,
u¬·¬-·¡ x.·ev.· , -- ¡ ¬s¸-¬æ o·e·,
¬·¬· :z¡ ¬·¬ x:¬, ¬¸¬¸ xs¸e -·x¬ x:¬,
e:.¬·e z·:··· --¡ ¬¬·e· e.-· .·¬· ¬z¬ ·
···se --¡ :··· +:¬ ±:z o:-· ¬¬.·¬;
···se --¡ ae¸¬-·¡ -v:¬o·¬ -¬+·¬;
ue -v:¬·, -s-· uæ o-¡ --:-so ¬æ,
.: ¬·:e·, o-¡ ¬s: ± z:· :se es¬·ev·¬·
+:¬-¸¸e +:¬···s÷ ±z:· :se z·¬-·¬,
¬·¬· x:¬, ¬oz x:¬, o-¡ ±v:e· ¬¬·e· x:¬ ,
o:-· --¡ ¬¸:···¬·¬ ·, :·¬ ¬s¸-¬·¬ o-¡
--¡ e··¬ e··xev·¬·, ¬v:¬sc¬·.·ev·¬·,
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

5
¬·-¬xv¬····æ -s-· ¬ ···¬ ¬···¬ - ¬····¬,
.:· ¬:. ±:z -s¬ -v:¬ 2e···æ x·¬·,
.:· ¬v: e¬·-x:e·, ¬:± x:z -±-x:e·;
-se· u:· .. .s¬·, x:z ¬·¬· ¬···¬ o:·,
¬s± x:e -s-· o-¡ -·¬·¬ -±: xv¬·····e
¬·¸···-: e¬¬ ±¬¬·, ±:: ±·z·¬¬-· -v:¬·.

--z o:-· x:e x:e·, o-z -s-· x:e x:e·,
o-¡ x.· -s-· u:, --¡ x.· o:-· u:,
÷ ¬c o···¬· ¬·:e· ± :z ¬c-··· -¬¬¬·;
es:¬¬···· ¬,¡:s2 e·¬· ¬···¬ ±:z u.·
o-¡ --¡ -v:¬-æ ¬-v z·:··· e·¬¬,
-: eso·, es:ze···· o-¡ --¡ x-¬ ¬:z,
¬·e -v:¬ · o-¡ - -¡ ::e ::e, x:e ¬v:e
-¬·¸ x·- ::····¬sz, eo···¬·es¬:z¬·¬
¬···e x:e¬æ -s-· o-¡ +:·¬-sc¬··¬
ee e··¬ ±¬¬· o-¡, ¬ ·e ¬·e .¬z :e,
e·:··· e·:z :e :e, ¬·e ¬··x¬ e··¬ :e,
¬·: ¬·: .¬z uo¬·, o-¡--·x ¬-·¬-·, ¬-¡,
-:z· x-·.·, e¬+ x¬, o:-· ¬: ¬·¸ --z ev.·
--¡ x:·-· ¬v:e¬æ, -·x¬ ±:e ±¬e¬æ,
¬·e ¬·e :e ¬·¬·, .: ¬· ¬:± x:····¬sz,
-·e -·e o:-· ±¬¬·, :oz :oz -o····¬sz,
o-¡ ::e e¬-æ ¬···e x·- ::····¬sz,
o-¡ ¬-¡ ¬·¸··· ±vo .· e·.· e·.· ±vo····¬sz,
±:z -s-· --¡ ¬···e ±¬e¬æ u¬:· -s¬¸;

c·¬¸ ±vo:o·¬ ±vo¬ o-¡ ¬:± x¬:· ¬s:
--¡:·: x:e· ±v-¬· --¡:v·¬s¬·e·,
¬·æz··· a ¬·s¬ee··· o-¡ :± ¬·¸··· -s¬
±:: ±:: -s-· o-¡ --¡ :oz e··x¬,
¬·¸··· ev.· , o: e¬· ¬··¬, -·x¬ ¬·::· ¬:·¬sz,
.æ ¬··.:æ -s-·, o-¡ ¬:± es¬ ¬-¡,
±e¬ -¬:· ¬·x¬·æ -·e -·x¬ ev¬·¬ -sz:,
--¡ :··· o:-· az ¬:¬ :v:e -··¬:,
¬·: ¬·: .: e:¬·, ez ¬· ¬z¬· - v:¬¬,
¬··: ¬··: , e·:··· :e, ::e¬s: -·::¬,
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
6
±e¬ -·¬·:· -:¬ x.·, :·¬· ¬·se· x:: u:,
--¡ :··· :s¬ o:-· .v¬. --¡¬os¬···,
o:-· -s-·, -s- · o:-·, az -v:¬· x::···:,
.:¬· ¬:± ¬æ u:·¬ :·¬ ae¸ +:¬¬,
¬o····e ±v-¬· -s¬, ¬·:: ¬·:: xo···x:e·,
:e :e ev¬ev·¬· ¬c e··¬ ±¬x:e·,
o-¡ --¡ -oe ¬·¬ es:s¬e. ¬·:: o·e
-¸:-··· .·¬ -e¸ o:-· -s-· ::···x:e·,
.: u:æ, ±:z u:æ, - ¬·¸ ¬·¬ o:·e:.

x·-···æ ::¬ ¬-¡ ¬·e ¬·e ±vo····¬·e,
¬v: ¬v: o·e - ¬·¸ ¬·¬ x-·z xz·¬¬·,
es¬· es¬· o·e ±sz ::e ¬·¬ ±vo¬¬·.
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

7
:-·:sz :-·:sz :-·:sz :-·:sz


···se o-¡ e¬-æ --¡ e·¬· u:· ±vo. ·,
±·¬ .·¬· es¬¬·e ¬¬, ac, e--·, ±·:·.·,
±¸¬··· e··x :- ¬·¬ -z·¬ o-¡ ¬··x¬ ¬·::,
¬:¬:-¡ e·¬ e¸: cs·e --¡ e·¬ ¬·::.

¬:·¬ -s-· .·¬· eo¬·, es:e·¬··· ¬·:: o·e·
¬s:···e e¬· ±::, -- ¡ o:-· es····e¬.
±v::· ¬s: ¬·¬ - -¡ e÷ ¬÷ -s¬ o·e·
¬·³-¬·¬ e¬· e··x o-¡ .¬z -o····e¬.

--¡ .¬·:· o-¡ :v. e··¬ -s-· ¬··+· e·¬,
¬-· ±:., ¬-· xoe·, eo···¬·e +:·¬ e·¬,
+:¬ ¬z·:·¬·e +:·¬, ¬·se-æ ±e¬ +:·¬,
±s¬xs¬¬·¬ ::¬ ±¸¬··· e··x ¬:·¬ +:·¬.

±¸¬···¬æ ¬-v: +÷e, ¬·¸···:: -·x¬ x÷e,
e¬-æ xoe·, -oe, ¬·se-æ ::e ::e,
±:z ¬-v: :¬:· ¬¬:· ···se o-¡ +±:···æ,
o-¡ --¡ e¬· ¬··+· :·¬ev·¬· x:····¬sz;

o-¡ -s-·, --¡ o:-· -v:¬¬sz ¬-v: -·x¬,
¬·-:-æ x::· ±x ±e ¬ es¬ ¬·¸z ¬:
¬·¸···· ¬·--· ± ¸¬··· ae¸ ev¬ e·¬¬ -z. -·x¬,
±¸¬··· ±¸¬ ···, ae¸ :e¸ x-¬ ¬¬¸ :-·x¬.

o·e +sz x¬¬ o:- · - -¡ ±¸¬ ··· -::¬:,
¬·³- ¬-¡ e·¬··· -:: xs¬:v:e e:···¬:,
¬:.¬·e ±vo ¬ e¬·, ±¸¬··· ±¬e···-·¡ ±¬
--¡ :v:ee: ±x xso xoe·zvo-·e±·¬·.

¬·³- ¬·:: e:¬ xs: ¬·se· ¬··e·zo-· ±¬¬·
¬·: ¬·: ::e¬··¬ -- ¡ e¬z ev: x¬·¬ ,
±:z -s-· .¬¬-·¬· e ¬ e¬··· -v:.¬·¬
-v:¬ -v:¬ e¸:¬··¬ ±:z o:-· ±÷ x¬·¬¸
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
8
o-¡ --¡ x:·.¬æ zso ev¬ ¬·¬·: ¬s÷,
¬¬¬¬ :v. eso -¬ ·¸ -¬·¬ -:e·¬s÷
--¡ e-- o-¡¬:z, o-¡ e-- --¡¬:z
e·¬· - ¬·¸ aczv·¬· ±¸¬··· -·¬ e:····e±·¬ ·.

¬·se· ¬·se· ev¬·¬sz, e¬· e¬· x:····¬sz
o-¡ :v. ±s¬xs¬ ¬-¡¬·e ±vo¬· ±vo¬·
ao¬s¬ +:·¬ :·¬· :o÷o·¬ ¬·:: :-
±sæ-·e xs¬ ¬æ z·¬ -s¬ x:¬ -vz-·.

:: u:æ, u: u:æ, -s¬ e¸. ±- ¬·¬·- ,
:e .·e +s¬ ex +vez ±s:·¬·e ±-,
¬v:¬v:¬::· -¬·z ¬ :± +:¬ :zæ o·e
¬·x -v:¬ ev¬ ¬·¬· ¬·e +:¬ ¬z·:¬·¬v.C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

9
::¬- .:¬ ::¬- .:¬ ::¬- .:¬ ::¬- .:¬


o:-:s¬:v u¬¬: uæ ¬:x:-e·,
:¬v:¬ ¬·¬·, -v:¬ - æ¬ ±·+x:-e·,
--¡-·¡ e·¬·, e¬-s:e xo÷
o-s¡e¸ xoe-·¡ -·e +: x:-e·,
o-¡ ¬v:¬ e·¬·, --¡¬o·¬· -s-:e·,
÷ ..·+¬ ¬·:e·, o-¡ ±·¬ ±·¬ ¬·¬·,
--¡ ±¸¬···¬ e··¬ o-¡ a:s¬-x:-e·,
¬e¬se¸e o-¡ ::e···¬ ·¸e ±::,
±v- +:¬, ± v- :sz ¬z·:v¬-x:-e·.

o:-:e ¬·¬:, o:-æ:·¬····¬ ::¬:,
o: ¬:x:e·¬¬ ¬s: x ¬x¬ .-·¡e¬ uæ,
¬:x:e·¬· ±v:¬ ¬o· o:-æ ¬s: e::·¬;
.æ -v:÷ ev:÷ .·+ xvezo -::¬··v .·¬·
:o·e· x···¬ :oz, eo···¬·e -v:¬,
¬:·¬-·¬ o-¡ ,:, - - ÷:z :o¬ ¬:,
o-¡ ::e, ::¬, ,: .·¬v -·osz·¬¬ u:,
···se o:-· ¬:·¬ -·+¸ ···s¬ ¬--:v u:;
···se ···s¬ -·x¬ -·o···· --¡-+:-·e:;

--¡:¬- .:¬··· -·e - ·e -·e ±·¬·-¬ -s-·,
o-¡ ¬s:··· :¬ e¬· . ±:···o. -s-·
o-¡ -·o¬- ±v:e · x::: a. e·¬,
o:-æ¬:· ±·¬ ¬:x:es÷:·¬ +:¬,
o2¸e .¬¬ ev: ¬· :·e:e¬·¬-æ
xo--v¬- :¬ --z: ¬sz·¬··v ¬-v:;
cv-¸e··· - v:¬, -v:¬ · ±¬·e¬ -·e ,
z·:e:¬ --¡ ¬oæ¬ +:¬, e.· ee: e¬v:¬:¬e,
.:v: o:o¬¬: :æ, xoe· e·:·±· u: ·ee·.

-¬·¸ x ::z o:-· e¬ ¬·s¬·¬¬o:,
o-¡:¬ o-v¡o¬ : ÷ ::e xs:¬:·¬¬o:,
.:v: e:¬ ¬-v:, ¬c ¬¸¬-¸··· ¬ ·¬¸,
es···.es:¬¬ ev·¬ e¬¬¬ .:v:,
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
10
o¬s.:¬ -¬ ¬oe -¬æ¬ u·¬·,
o:o-·¡ ¬:·¬¬o:, -s- · es····¬¬· -:,
¬-. +:-··· ¬·¬¸ -s¬ ev¬·¬¬·¬
¬v:¬sc··· ±ve·, .: ¬¬ ¬·:æ.·,
ae¸ e:¬.· -s o-¡ es····¬-· ¬···¬·¬v.
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

11
.·-:sz¬·- .·-:sz¬·- .·-:sz¬·- .·-:sz¬·-


¬ce ¬cezo z ··. es: -:e·¬ e:,
:o¬·o¬·, x¬ ¬·, o: ¬···¬ ¬···¬ ¬·¬,
z·:···· e:.·¬ e¬e , - -¡ es¬·¬ e-e
xv¬·s¸esczo ::o, o±s:ezo ¬·::,
xoe· ee: ¬·:e·, .e :·¬e ::¬·,
e·:·¬· ee:···æ, ¬e¬ s¸- ¬¸:···¬æ
±:zv: ¬-v: ev-z v --¡¬·:· o·e.

es: eo¬e·, --¡ xs÷:· x÷¬e·,
o:-· ¬·¬sz ±ve· e··¬ ¬·::e·,
--¡ e·¬ ±·¬ ·¸-· o-¡ e·:·¬s÷:ev:,
¬·¬¬o o:-· --¡ x÷¬ : x.,
es:····e¬ :¬ e·:·¬s÷¬ -s-·,
:v:e¬x..¬æ -¬¬s÷¬ -s-·
o-¡ z·:·e-¬s¬ , ¬-¸·· ·¬ o·e.

u¬s¬¬: .:¬··· u:¬ o:-·
¬··xe ¬··x¬.· --¡-s¡cs¬:¬,
e¬e¬¬c ¬o -·o¬·, - -¡¬·:· ¬·¬ ·
-¬ ¬·se·, ±--·¸x¬ ¬·-e··x o·e,
a o-¡ -···¬-···, z³:¬¬ ee:e ,
eo···¬s¬¬v: ¬·¬ ±·:zv·¬· ¬·¬·
o-¡ --¡ ¬ ·e x÷¬· e: e· -v:¬·.

es:¬-z¬z¬· ±·¬ ±·¬ ±v:¬sz
±·¬ ¬···¬- e·e· es:¬: ¬·e·,
¬-¡ :¬¬æ eve - -¡ c ·¬¸ .·e ¸o +v¸:e
.··xs-·.··x xoe· + :·¬¬ e·¬,
es:zx.¬ :oz, -v:· --:- eoz
e¬¬::¬ ±sz , o-¡ -s-æ e·¬,
es:x:æ··· ¬··:¬:z ¬·¬· o·e·¬-· ::e.

:¬: ¬-¡¬ ¬¬, ¬·æz··· -s¬,
:¬: ±vo.· xoe· o-¡ e¬e¬ ¬·¬,
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
12
:¬: ±¬ ¬·e ¬·se·, -···¬-···¬ ±:¬,
:¬: ±·¬- ±vo.· o- ¡ e¬vo÷·¬
o-s¡e¸ ±¸¬···¬ z·.· x¬¬·ee·,
o-¡---s¡e¸ ¬·¬ -¬ e e ±:o·ee·,
es:s·e:¬ -¬v¸o÷- -v:¬ ±v:-v-·ee·.

-s-· - -¡-¡ ¬·:e , o-¡ ¬o -o¬,
.¬z: ±¬¬· - -¡ o-¡æ x:¬,
o-¡ ¬··x e··¬ --¡ ¬··x¬.· ±::,
±¸¬··· e··¬·¬¬:z , ae¸ e¬····¬¬:z
--¡ e¬e¬ o-¡ x÷ ±¬¬.·ev·¬·
o-¡-s¡-s¬:¬, ::e:: ¬·¸ e··x ev·¬,
e·:::e-¡¬ o-¡-v¡: : o:-· --¡æ o·e.

¬ozo·e es¬ xs¬ ±¬¬· -s¬,
¬···e···¬:¬æ, -·ev::¬·¬:¬æ
:·¬s÷ ¬·¸¬·:e· ::·o¬¬, e¬o¬¬,
:+·+ ±¬¬· ±·+ e-, ac····ese¬æ
ev.· .¬ ¬· ±v- ¬·, x ·-····e ::¬·,
ao aoe :z¬· ¬z¬·, x-·zzv·¬¬ -s¬,
¬··v:z¬ -v:¬ ¬:¬: :·¬· ¬·e ¬·e.
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

13
¬·¸:: ¬·¸:: ¬·¸:: ¬·¸::


¬·e¬·¬ e ¬¬ -s+v-- ¬·¸::···¬o,
+·¬-¬ -¬-s¬ e¬e¬¬·¬ ±v:-v-·¬¬o ,
o:-· ¬: :·x ¬¬.2 ¬·-e ¬·se¬:,
±·¬¬···· xo¬·zoæ ¬··¬· o·e cs: ¬···.

+:·¬- :s2, -³·¬···.¬ es2, --s¡e¸¬ -s-¸,
o-¡ .+: .x···æ :¬, ¬··o·÷:, ev····,
--v¡o÷- evoe·, ee :, e-:-·¡ evo¬·, eo ¬·
eo···¬s¬¬v: ¬v:¬·· ·æ ±¬¬¬·¬ --¡.

o-¡ ¬·¸ ¬:·e÷ -æ 2:+se····. e·¬sz,
a ::³-e +:·¬æ ¬··¬· -s-· o·esz
-·x cs·e e¸. e··· ¬·z ··· az·¬-·,
eo···:sz¬s-·¬ .:·¬:æ -·:-·¬ -·.

u¬· +:·¬c:, ¬¸¬ee··· :.:¬·e -vz-v,
o-v¡·¬v·¬· ±s¬xs¬ ¬æ :·¬v·¬· :s¬¬¸,
¬·¸¬·-¬:o-·¬ ¬·-v:±:e··· ¬:-,
±sæ- evo¬::o¬.v¬. x¬¸ es¬:··· o:-·.

o-¡ ¬·¸¬·s.¬æ, ¬:·e÷ - -¬:· e³c:¸¬æ
¬:¬2æ··· ¬¬¸ -s+ve · e·¬,
o-¡ ¬o ¬·¬·, ¬··., ±¬¬·, exev·¬· o-¡
-¬s --v¡oz ±¬¬¬x:e·¬· ev·¬.

÷ :v:e¬¬o: o:-·, -··¬:, --¡:,
¬·eæ·¬:v: +:·¬ :¬ e::¬¬o·,
o-¡¬· .:.v¬. -³·¬ ···., :³-e:³-e +v:¬,
o-¡:v·¬s¬¬ ¬·se ¬: o-¡ ¬·¸::··· ¬v:¬.

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
14
+:¬-¬ xoe· +:¬-¬ xoe· +:¬-¬ xoe· +:¬-¬ xoe·


:¬o· ¬·¬· --¡-+::¬sz:, --z zve ·,
-soæ¬:-, ±:÷¬:- .·¬·,
:¬o· ¬·¬·, -¬···æ :-·z·:¬sz: zve·,
±ve· eo¬ ·, xoe· ¬·::::¬ .·¬·.

o¬··· ¬·¬:æ, e:±ve · ¬·:÷¬ --z,
e-:- +e·¬ x.· x:: zve:æ:,
-¬·z¬:¬ ¬·¬ ¸, o¬ ··· ±v¬· ¬·:÷¬ - -z,
±v::v:e¬ .:¬··· x:es÷:æ:.

:¬o· ¬·¬¬o·, ¬··xe ¬··x¬.· - -¡-:s¬:¬sz,
u¬:-· z±+s:¬·¬·, : ,v·:-æ ±:·x¬-· -s- ·,
¬o eve·, e: -:¬::, xozs¬·e·¬sz,
u-¡:o¬ ze¸·e:¬:·¬ ·, o+¬¬·: · e:xs÷¬ -s-·.

e¬· x.sz, ±e xoe·, ¬·¬¸, ¬··¬···s÷ :¬o ¬vz,
¬··z·o·-z ±vo···s÷, --¡-s¬:-·ee ·,
±¸¬··· ±¸¬ ···zo x-····¬ ¬··¬.esc ¬ -oe,
:¬o e¬-so¬ ¬¬·¸, - -¡ -:±¬····ee·.

¬·::¬¬- , -s- ¬o e¸¬··¬ --¡ ¬··x ¬ ··¬ev·¬,
¬·:¬·:-, e¸zo --¡ e·:zveev·¬,
u-¡:-·, ¬:-o¬¬o x÷¬.x:e·¬· ev·¬ ·,
e¬·x.· -v:¬¬ -·, es¬-æ: :¬o·.

--¡-+:-:·¬, --¡¬·: · ¬·¬¬o· :¬o·,
.+::¬ ¬·::, --¡¬·:·¬: ¬·:···s¬o·,
ee:æ ±·¬·÷¬ , e-:- ¬·::¬e¬··¬,
xo-- x¬¸ez --¡ -o ¬· ¬·:···s¬o¬o ·.

:¬o .·-:sz¬·-e, a :--¸ -¡:±¬···· -s·z e¸e,
¬·e o¬z -s- · c:¬sz x:ev: ¬-v:,
:¬· e--v:, - --v:, o¬··v:, +szes¬-¸··v:, eo···,
:¬o ¬o u:·¬¬·, --¡ +:¬-¬ xoe ·.
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

15
--· --· --· --·


o-¡-· - -¡ ¸:¬ x:¬s¸·z,
e¬::· ¬·o····z -·:¬s¸·z,
es:s-, :v:es- ¬·:¬s·z,
-o- ::···sz --¡-·¡ x.·
¬ves··· .¬···sz o: -::v¸:¬,
zso:æ --¡ -·¬s¸--···s÷
--¸¬···v¬, o:-¸:·z :¬;

o:-v:¬ ¬·:: e·:·¬s¬ -s-·,
¬ev:···· +:¬s¬ :¬· :::-·,
+ve¬·: :e¸·e -s-v·:···s¬,
o-¡ :¬· --æ ¬--ve·e:·¬,
o-¡ ¬-¬æ, :-s¡¬ :z·oæ
e·.s¬ ¬.s¬ :·¬¬·e·, ¬-¡,
÷z e·.¬c xs¸¬, :-s¡-· xs¸¬,
o-¡ --v·¬ - -¡ :::s., ¬-¡.

o-v¡·¬v·¬· ¬·se¡æ ¬··e·¸:·o·ee·,
o-v¡·¬v·¬· e¬v:. +·¬·¸o-·ee· ,
o-¡ ¬·¸¬··.¸, -:-s¬ e·¬¬s¸¬
-·ev:- ¬·¸···æ :o···sz·ee·,
÷ ¬¬¬¡ :¬-s. e¬····s··· o-z;
:-¬: -o:¬ e-¬s··· o-z;
-·z·ev o:o: -·ev:- -v-¸,
÷ ..s¡-v -v- ¸, ¬:¬ c-v -v-¸
o-v¡·¬:z -·ev:- .:s-v :····,
¬·-s: -e· ¬-. ¬-. a····.

e-¡æ e.v·¬ ee: e .·
eo¡::s÷ e-·¡ :e ¸e,
o-v¡¬-s.¬sz ¬:¬-¡ e·¬,
o-¡-·::¬ ¬:¬ ¬·¸¬· a¬v·¬,
zsæ: ¬·-¡:· -·ev:- e·¬,
-·ev:- xs:·¬· .¬····x ev·¬
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
16
a --· -:-e ÷- a¬¬s¸·z,
ev:÷: ev::v¬ ev÷:¬s¸·z,
¬·æz ¬¬ ::æ:¬s¸·z.
¬s¸: e:e:-·; ¬s¸: e:e:-·; ¬s¸: e:e:-·; ¬s¸: e:e:-·;

¬::o·e ::v.v:¬v¬
¬·e¸:e o:-· :e ¬::;
¬: o:-·e es¬·es¬ · o-s÷
::s:· ¬-. :¬v:¬·¬ :.

xs¸÷:· ¬·:z --.:- ¬·¬·
+:o:-·¬· -zs¸¬¬ ,
-s-+:¬··¬ -s¬ o·esz
o:-: --¡¬ -·¬· e -¡:·¬¬.

o-¡ --æ xs¸o· xæ:x:ev·e
-s--· a- .:¬ zve;
¬::o:·e ::v.v:¬v¬
e-s-s¬ ¬:z ¬ev:÷ x:;

¬::-·¬¬:· ¬·¬: ¬es.:·¬·
¬-. ¬-. o-zs¸÷ :z:· :se es¬,
::·.· ...·+¬æ .:v:¬:v o:-·
--¡e ¬e:.····¬· eo¡.· eve.

¬s¸: e::e:-·, --¸:e ¬-· ;
÷ ¬·- xs¸¬·¬· ¬v: v:¬ ¬-·;
o-¡æ .:s¬ u. -- e ¬-·;
.: -v-¸ es- ¸e o:o: :v:e.
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

17
¬:± ¬:± ¬:± ¬:±


¬·s, ¬·s- x:æ-·e
¬··¬ ¬·-e xoe· e·¬,
22: csx x-¬ ¬v¬:
±s: ···se ¬v: ±v:¬;

o-¡ e¬· ±vo¬ xoe·
¬o¬o···s÷ --¡
+:¬e··¬ e··xev·¬·
-·x¬ z··z· e::¬.

o-¡ ¬··¬ e·:··· -z·¬
.¬z :·z· :-¬ +æ,
e-- ±voz ± v-:· e::
+:¬¬s± e¬:¬.

o-¡ ¬:±es·e - -¡
xs¬-.+¸ +:·¬-æ
¬··¬·, ev···· :¬¬e::
::e···¬. -·::¬.¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
18
o-¡ --¬se¬ --¡...... o-¡ --¬se¬ --¡...... o-¡ --¬se¬ --¡...... o-¡ --¬se¬ --¡......


o:-æ:æ, o-¡ -- ¬se¬ --¡
¬·-¬::- v: ¬:e¬ -v:¬, e¬e ,
¬-v: eo¬ ¬:¬· :-·x¬, ¬-¡,
¬-v: --¡¬ · -o¡·¬ e o¬¬ ¬·:·e.

¬-v: ac, o:sc, -·e ., ±v::s.
¬·--: ¬¬e :¬:e ae·e ±s:s.,
¬e.¬·s-¬ x:æ··· ¬z¬· :÷¬·
±v-:v:e¬ ev¬ x-¬ ¬···e.

.·¬·¬v :·¬s÷:x:es÷¬ -s¬
.:¬s÷ ¬z¬· o·e ¬z ±:z;
-¬·¸¬: -¬·¬- ÷ ¬z··· e·¬e
es:zx.¬ ¬z¬· o·e¬ ·¬· ±:z;

:o÷·¬ x÷:¬· o-¡ -::·¬ e¬e ,
¬:oe ¬··o·eozo:-: u:æ ¬·¬¸,
¬. ±+zoo¡.· o-¡ -::·¬ ¬···e,
¬·e·¬v x:..¬¬·e x÷¬.·¬s-.

¬:.xoe·zov·¬s÷¬: - +·¬,
±v¬ -·¬s- - x:..¬¬¬:- +·¬ ,
-¬:- -·÷:ezo· e v¬¬:- +·¬ ,
o:-· -s-· --¡o-¡æ¬: - --¡o-¡ +·¬.

o:-·-s-· -¬·¸ ¬·-¬·- ¬:.±+·¬ ¬:z
e¬·±s¬·:¬e:: ¬: ee:· --z,
o-¡--¡ x: ¬-··· xo-- ze ±¬¬·
¬v:¬- : z·:···e ¬- ¬v¬·e:·¬.

C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

19
:¬¸e -oe :¬¸e -oe :¬¸e -oe :¬¸e -oe

--z o:-· x:e: x:e·,
--v¡¬ - x:···x:e·,
o-¡ --¡ -s¬·:- ¸
.v+z·¬· ¬:¬÷.
±v¬±¬· z·¬ ¬·e,
±s:·+:-· .se¬·e ,
¬·se· -¬e -:-¬·::
:¬·ve. :v. .¬···x:e·.

o-¡ .·. ±+ zoæ,
o-¡ e¬ ¬o--æ
o-¡ ao e·¬ -s-·,
.:¬· ±+ ¬···¬¬·.·
:·¬· ±+ ±·¬ -¬ ¬
o-¡ -·e c ¸æ···æ,
o-¡ ¬·se· ,s······æ
o-s¡¬:z e·¬ -s-·.

o:-· -s-· .¬·:s¬sz
:¬¸e -oe -¬·¸ x÷¬·
eo···¬·e ¬¬¸ c-
o-¡ --¡ ± ·:¬· ±¬¬·
:oz :oz e··¬ :oz
o:-· -s-· -::¬·e
o:-· -s-· :·¬s¬·e
¬-v: e¸:, -.: xs¬.

o-¡ e·¬::-v: ac –
e¬·e··¬ -v:¬x:e ·,
xs¬·e··¬ -·¬···x:e·,
ev:o·e··¬ o-¡ ±¬¬·
¬·e ¬·e .¬z :e
¬·e .·¬v :z:¬·e
o:-· -s-· x-···x:e·,
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
20
--¡ o-v¡oz ±·÷···x:e·.

o-¡ ac e--· ¬:,
o-¡ -v:¬-so ¬:,
xz¡ e--·, - v:¬ x:z
e·¬·- e·¬·- ±·+·¬sz
o:-· .¬ ·¬ .s¬· ¬:,
o:-· :æ, -s-· uæ,
--¡ e¸ +s+¬æ ,
±:z o-¡ -·e¸-æ;

--¡ ¬¬·e· ::o:·¬·
o:-· --¡ x.· ±v:¬ ,
x·-x:z···æ o·e,
o:-· :zæ¬sz -s-·
±:z es- ¬¬·e¬:,
o-¡ x.· o:¬:;
-v:¬ ¬··x¬·¬ -s-·
¬-¬- ev:z·e: ·¬.

o·eæ --z o-¡ -- .·,
e·oesz -¬s o-¡ ev: z·,
¬., o¬, e:-¬:æ,
a.ev. ¬:s¬·¬:æ,
:oz ¬·se -¬s o:-· –
o-¡ -s.¸ -·¬- ,
o-¡ xo-- :·+-
¬···¬ ¬···¬ -¬:¬.

.:· es: ±:z -s¬
¬v: o·e· ev:zx:e·;
···s¬ cs. ±:z -¬·¸
¬·¬¸ o·e· x:..¬:¬;
o-¡ -s-· --¡ o:-·
.·¬s¬:v·¬· .¬.¬æ
-:: x:e· x-·zzvo·¬
ac··v·¬ --s¡-:.
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

21
a- a- a- a-


o-¡ -v:¬x:e-·¬s- ¬ ·¸¬·- e··xo·e¬ -v:¬·,
o-s¡- xs¬:v:¬ -¬s÷ :e:: ¬¬··¸e¬ ±s¬·,
.æ -v:¬¬:æ, e:· ¬··o· eoz·:zo:·¬æ,
o:-s¬ ¬·:···æ --zs÷ e¬.¬-·¬··v: ¬- v:,
-¬·¸¬:·e: , ¬v: , -s¬¬::e¬::,
-¬·¸ ¬·¬ ¸¬ ¬¬ ¬: ¬·x .:e -s¬ :o¬¬::,
···s¬ ¬-z e:·÷ o:o:·¬ e¬ - v:¬æ ±:o·,
±¸¬··· ¬···e··· ¬e· - ¬·z·o¬v·¬ -¬·s¬s-,
eeæ- xe··vo÷·¬ - ¬·¸ e¬- ¬s±¬ ¬··+·
:¬:v: -·es¬ ev¬ ¬··e¬·e:x:e·,
-¬·¸ ±¸¬···¬ xs¬¬ve ¬¬·¬: ¬ ¬s:
.:v: -¬·¸:¬z ¬·:: :·¬s÷ ±:····e:x:e·.

-s-:· -¬¬:· o-¡ -s¸- e:.-· ¬-¡,
es:--¸ozo -: ¬·¬- ¬ e¸¬zo· -s¬,
--¡-o-¡ ¬·¬-¬ ¬+¬ ··z·:¬ x÷ ±¬e
es:--¸ozo ¬·::, xs¬¬v:e·o···s÷
:c::: -¸:¬æ :·¬s÷-·¬¬· -¬·¸,
es:s·e:¬so¬æ x-¬:·¬ -¬·¸e-
-:¬·:: ¬·::¬sz e¬:v¬¬· ±:¬e:e;
:zv:+: ¬·¬¬¬···æ ¬·¸¬o: +ve···- ·x¬:
ev·x :·x e··¬ -s: e··¬¬ ÷ +:¬- ¬s.,
:¬¸c¸, :.:¬e -·ev::zo .e¸e···s.
--¡-o-¡ ¬·¬-¬ ¬. - ¡ ¬.···s.-,
:¬·v:sz ¬·¸x-¬ e:e:· -s¬:es÷:;

···s¬¬v: ¬·:¬··¬ ¬ ·::::·¬ o-¡ e:
--¡ xs¬ .·+¸¬ e ¬: ±s::o-·e¬ -v:¬·,
x·- ez·æ¬ -·¬¬·¬· :zs¬¬ ±sz,
z·¬·÷ :¬¬· ±x ::····e¬ --¡ ±¸¬···,
-¬·¸ ¬·v:-o¬· -s¬ -¬·¸ -v:¬ ¬ ±v:e ·,
-¬·¸ ¬x -¡ ¬·¸¬o-· e¬· e:-¬ ±v:e·,
e¸:, -·x cs·e -¬·¸æ ¬:x:eæ·¬;
xs¬:v:¬ -, ±s¬·, :e e¬e¬¬s-
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
22
:-¬:e ±:···: x:e· o-¡ -v:¬·¬¬:z,
u-¡:· ¬-, ¬:·: ÷ ¬:±¬s± ¬ x:z;
u-¡æ···¬:z ¬···e¬s:z e¸ee e:.·,
¬···-·¬ +:¬zo:¬e ¬·x.:e··· x:¬;

C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

23
es¬· e·oe es¬· e·oe es¬· e·oe es¬· e·oe


-s-:· es¬·e·oe o:-· ¬:·¬····¬·,
o:-· ¬:æ:, --s¡c···- · e:æ:,
es¬· es¬· ev:¬··· zv:¬ x:·e· x.·¬,
e¬¬ ee: -s·¬zv¬· ±:¬ ¬:·: e·¬¬,
o:-s¬:v ¬:æ:, - -s¡c··· ¬··x ev::æ:.

¬- ¬:·:zo·¬ o-¡-·¡ es····¬¬v·¬ e:-,
¬:± ¬·--:¬· -v:¬· +¬·±¬¬¬ ÷z,
e·oe -: xs¬·x:¬, ¬ vo· ¬: e··xx:¬,
ee:· e:¬ e¬æ e·:·¬ · e¬¬¬,
o:o-·¡ ¬:·¬s- ¬v: +s:·e¬ ÷z.

o:-:e ¬:æ: -s-· e:o·¬ ±s÷:,
o:-·¬· ¬:·¬ ····¬· ···s:zv eo¬:,
-s-· es····¬- ·¬ o:- v:¬ ¬:x:e·,
o:-· ¬:·¬ e -e -s-· es····e:x:e·,
o:-· ¬:æ:¬·¬ -so- v¡ es····e:·¬.

--v¡¬ - o-zs÷ es::s··· es···æ:,
-·¬e:zo·:·o ¬·¬ - :sesc ±xe· -v:¬·,
x: ez·e¬, -z· e·÷ ¬·¬· e¬····e¬,
¬·--· e··x¬ - -s¡c e :÷ -:¬æ·z·e¬,
:xs¸- ¬:¬æ -so-v¡ o-¡ es····e:·¬.

--z·o¬: o:o-·¡ ¬:·¬···-·¡¬s-,
¬·¬-¡ ¬·-¬s- e··xe :·¬s-,
es¬· ¬oæ¬ ¬:± ¬. ee::¬÷,
-v:¬ o:sc··· ¬ ·:e· zs¬ o¬ ¬·s¬:·¬s-,
o¬ -s·¬e···: o-¡ --¡ ¬·:····¬- ·xs-.

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
24
¬:·¬o· ¬:·¬o· ¬:·¬o· ¬:·¬o·


¬v: ¬v: ¬z·e¬s+,
¬v:¬ ¬·v¬¬ ¬v:¬z os+
¬¬¬¬¬ e·¬·:···-::,
e:- e-:- ¬¬···-::,
.se- .+: +:e- :s2,
.s·+: .:¬·¬ .sz es2
-·e: ee: xe:¬æ
ese: ae·: ac···+æ
¬:·¬o·, ¬:·¬o· x:z- ¬:·¬o·,
ee: -e··· ¬·.·e ¬:·¬o·

¬e.: es:¬ .ve. x¬·¬
±e: e·¬¬, ae·:, z¬·-,
es:- ev:c¬ e¬æe z ±¬
e:z·e e·¬¬ - v:¬- c¬·-.C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

25
±v- ¬z·e ±v- ¬z·e ±v- ¬z·e ±v- ¬z·e


o:-· a¬ ¬v:¬¬s÷ ¬ v: zz-¬::·e::·
···s:zs÷ ¬:¬· -s-· ±s¬x:e· ±:o· o:- ·,
es: e·¬·:···:: o:-· ¬v: ¬v: :¬·e::·
±:z o-¡ x-·¡ ±¬¬· ± + ¬···¬ u¬æ -s-·;

uæ -v:¬· ± ::· ±s-·, ±¬¬ ev¬·¬ e·.· xo e·,
-: o·e· ¬¬¬ ¬·:e ·, -·e:æ -: x:e·,
ev.· .¬ ¬·, u.· ez¬·, ±v-e· c- ±:: ¬oe·,
¬·e o:-· eo···¬¬z o-¡ .···¬ ¬···¬·¬:-·.

±:z ¬···¬ ±x ±:¬· .æ o:-· -::x:e·;
--¡ x.· ¬ v: o·e· ···se ±¸¬··· +·+x:e ·;
:·:···s÷ ee:æ e¬·e: o-¡ e:¬
--¡ ¬·:e· xo--¬z o:-· ···se ¬:x:e·;

xs: +:·¬, o¬·: o·e· x-·¡ e:·÷ ±·¬ -v:¬ ·,
±¸¬··· x¬, e¬· e ··x, eo¬ ····z¬ +:¬ -v:¬·,
¬:· .::· ¬·:e· -s¬ :¬:voz :¬:s÷
.: ¬·:e· ¬·-- · e··x ±s¬ -æ¬ -z. -v:¬·.

xve ¬e.¬·s- - ¬·¬ - :e· :·¬· .¬· ¬:æ,
¬e.¬·s- x¬:¸e· ev¬ -¬·¸ ¬·¬ x-¬·
-¬·¸ .···¬ -·z¬·¬s÷ es:¬·¬ xo····¬·e
-: o·e·, e¸··· ±¬¬· --¡ ¬···¬ - ¬-· xs:.

.æ o:-· ±v:z· -s-· :æ o-¡ x¬¬ ¬:·¬,
¬v:¬¬sz·, zso···sz·, ±s¬· ± v¬ z·¬ +:·¬,
···s¬¬s¬::-· o:-·, o-¡ x-·¡ x¬¬ ¬:·¬,
±¸¬···+:- · ¬·:: eve·, ¬·--· e·¬·: ¬: ¬:·¬.

o-¡ ::: -:z· ¬v: ¬-o·¬ ¬e·e-e
±¬·¸ :¬ ·¸ -v¬÷o·¬ o:-· -¬ ¬ ¬s: eo:
¬···¬ ¬···¬ o-¡ ±·¬ es:z··. e:····e±·¬ ·,
o-¡ --¡ ¬·¬ ±v-e· ±v- ¬z·e e:····e±·¬·.
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
26
¬·--· ¬·--· e v¬¬sz es:es¬ zv:¬ e·:¬·,
±:. ±:¬· ¬:.¬s÷ ¬·±s.v: :v.¬s÷,
¬e· ¬--æ ±:¬, ¬¬¸ xoe· .··+¬s÷
:v:e :v:e¬: -·e, -¬·¸ e¬z +:·e± ·¬·.

C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

27
x:z xs x:z xs x:z xs x:z xs


o:-· ¬:·¬····¬· -s-·
¬. o¬ -s¡- ¬·:e·,
±z:· :se x:¬ ¬·:e·
:oz ±v:z e-evo¬·,
.: xs÷:-·¡ e:¬·
.:· ¬-zo· es···æ;

¬:·¬-·¬ ±v:¬¬o·
¬:·:¬ ·:: ¬oz ¬·¬·,
¬v:¬æ ÷z o·e·,
e¬·±v¬¬·, ¬ ·:·o·¬·s¬,
¬··+·¬ ·:··· a.¬s¬
···se ±:z ::¬-·¬··v:;

o-¡ es¬· es¬· -s-·
:æ uæ .: ±¬·-,
.:v: ¬s: e:e·¬·,
u-·¡ o:-· ¬::s:····¬·
o:sc¬··¬ e:·÷¬sz
±:zv: o:-· ¬·¬·x..

e¸··· .-z x:: x::,
±v:¬ ±¬· es-·····¬·,
e:·÷ ÷z ¬·¬-·¬ ·
--¡ .¬·:· e v::¬¬o ·
e-¡e¬z -o¬·x.· ,
u¬s¬ a. a¬·¬;

-s-· -v:¬· +v:···:,
o-¡ -v:¬ eo···æ:,
e:¬ es: es¬-·,
z·:·e· --z ¬·v¬¬sz,
o-¡-voz e:····¬sz
···se ±:z ±v···s¬·¬;
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
28
o:-· --z x:e: x:e·,
o-¡ ±v:e· :.v¬. -s-·,
-s-· o-¡¬¬·se-·,
-z.¬:æ, -:e¬:æ,
o:-· --¡ -e , +:¬ ,
o:-v·¬ - -¡¬:¬c.

o:o:¬sz --¡ .s¬·
-v:¬ e··x¬·e ±s¬·,
¬:·e:: ¬·:e· -s-·
o-¡ --.·z··÷-æ ,
¬-:se e¬::oo:
u:· es: es¬-·.

es¬ -v:¬ .:o:¬·¬sz,
¬·¬·eo¬· -:¬ ¬·v¬·¬sz,
,:¬-·¬¬oe· -s¸···¬;
o:o:· --z e÷¬¬s÷,
--¡ooe· e¬z¬-·¬sz
-s-s¬::-· ¬·s¬æ;

o:-· ¬oz ¬::x:e·,
-s-· o-¡ ev¬x:e·,
u¬· --¡ o-¡ ¬¬·.,
u¬· ¬¸¬ es:o···¬·,
es:ev. o···¬·¬·:e·
u-·¡ es:±:¬ -:.

--¡ o-¡ x·¬s-·¬·¬
es:¬·v:¬·¬ ¬·¬
a+-¸¬·¬o¬ -·¬·¬ ¬ ,
.:v: ±:zv: -·es¬¬: v
ev-z -s¬ -::x:e·,
u¬¬·¸ -·¬¬ , x¬:¸¬.

-s--·¡ o-¡ --¡ x:¬ ,
-s-:.:··· :.-:,
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

29
xv¬·+·¬:·e -::,
-¬·¸ ¬s:z c·e···ev.·,
--¡o-¡:e es- ¬æ
¬æ:-zvo:· x:z xs.

es:····e¬so¬æ
+-¸+- ¸ +ve···x¬¬
::¬· ::¬· -·.e.¬ ¬·,
.:.v¬.:s¬ +v:¬ - ¬·z
u-¡:· es: ÷ .::e,
.·¬·¬zv :·¬sz·¬.


¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
30
¬v: o:o:·¬sz ¬v: o:o:·¬sz ¬v: o:o:·¬sz ¬v: o:o:·¬sz


¬v: o:o:·¬sz , ±s:, o-¡ -::x:e-¡¬s-,
±s:, ±s:, ¬·¬·, ±¬¬·, o-¡ x÷¬.·¬s-,
xs¬·e··¬ -·¬¬·, ± ¸¬ ···¬s- ±v: ±:-·¬s-,
o: ¬·¬sz ¬oz, eo···¬se·:, ¬ ··+·z:, ¬·±s.v: :oz,
-·ev:+, ¬÷:·, ¬·¸···: x¬:, .·e·:·e- ¬ ¬···:·,
-·¬·¬ x·-··· ¬s±, +:¬·e -·¬·¬sz :oz,
e¸ ¬·::¬ +o···æ, ¬·¸ ¬·:z.·¬ x··· ±v:z.

¬·:···s¬sz o-¡ ¬··x, --¡ ¬e¬::, o-¡¬: ¬e,
¬¬¬ xs¬ x·÷, :v.: :x, ±s¬ xs¬ ¬¸¬¬¸,
--¡-s¬::, -·¬:, o:- -s-·, -s-· o:-s÷, -- v¡oz -z·¬,
¬·¬··v: ¬oz, ¬-v: x···, .·oe , ±·¬ -:····¬ xs¬ ,
e:···e, o-¡ e¬- xoe e·¬···:s:¬ +:¬,
:oz a-zo ¬s:, ±v: z e¸:sz¬ :-±s···e -v:¬,
u¬·, - ¬·¸ ::e, xs¬zo o¬s-ze -s¬c: ¬- v:.

o-¡ ¬o, z+, :,·¬es:, -¬···æ :,·¬:,·¬-¬::·,
¬-v: eo¬·e ± -v:¬, :oz:-v: xsæ, esoe :¬se·e,
o:o:¬:·¬sz, +:¬- ¬ x¬ x¬, :³:¬ ¬·³-,
+:¬ ¬z·:·¬ .:¬·o¬s÷, o:--¡ ¬o ¬:·¬sz ,
¬·¬-¡ -·e, -·e, ¬o : ±¬¬·, ¬·¸¬·- e··¬·¬sz,
:¬:-v: +·¬, a-·¬ , ±¬·¸, e¸ee ¸es¬. xs¬,
¬v:¬zo-:: o·e·, -z .e -¬¬·¬ xs¬.C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

31
e¸: +:-· e¸: +:-· e¸: +:-· e¸: +:-·


u¬sz ev¬x:e·¬sz
¬:æ: o:-·,
¬·¬· o:-· es¬·o·esz
:o¬: --¡::-v.

o-z ev¬x:e·¬·¬:
¬z·e¬s+···v e¸+s¬
u¬·¬-:s xs¬ev·¬ ,
xs¬¬·¬-:s ev¬.·ev·¬.

a¬: o:-· ¬:æ:,
--s¡c e·¬ ::oæ:,
es¬· es¬· ev:÷ -v: ÷
ev-z e¸+æ eve.

ev¬.¬: e:÷¬sz ,
es:+e¬¬ -·+·-v:s¬sz,
u-¡:-· -s-· e v-es····¬sz
.æ·¬:v: o:-· ¬·v¬¬·¬.

ev¬x:e· -s-· .:,
a¬: o-z x:es¬¬· - -¡: u:,
±:÷-s¡¬:-æ o-¡,
¬···:s÷ o·e-:.

u:·¬¬-: ev¬x:e·¬s-,
o-zs÷ ¬··¬.s÷¬·¬s-,
ev.¬· ev:oz ±v:·· ·sz·¬sz
ev.· o-¡-·¡ ::¬-::e;

o:-· ¬·¬sz, a- e·¬sz,
e·¬v es¬¬ ¬-·e ,
e:o···v e:o¬¬-·e
u:·¬¬ - -z·o¬ ¬·sz..
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
32
u¬ aczo ¬¬.·,
xs¬xs¬-zo e¸···s: -·.·,
o-¡¬·:· o¬.¬.-sz·¬¬-·e
xv¬· x:¬-¡ - ··z·¬¬ ::-·.

es:¬ esoe: o: ¬·¬,
ev¬::o:¬·¬· -s-· -v·¬,
--¡¬:¬:æ o-¡¬: .s:·,
o-z ev¬:sz¬: --¡ - v::·.

¬¬¬c¸±¬ ¬·¬¸ e·zs:s¬ -s-·
±v:¬·¬· o-¡ -·¬s:- : x:e·,
-s¬¸-s¬¸e··· o¬.··· u¬:,
o-¡ze¸zo --¡ ¬s:¬e ·.

u:æ u:¬:æ uæ,
--¡-¡ o-÷¬·¬ - v:¬·,
x:-:æ, x:¬¬s÷:æ,
¬·¬ es:¬e ::e:-· .:.

¬·¬¬o· o-¡ ¬:z¸···æ
-s-· -v:¬·¬·e:,
¬·¬ es:¬e --¡ ::e ::
¬·-¬ vo÷- - v:¬oo-· x:z.

es:¬::oezo·e:æ,
:ze¸-ze¸zo·e:æ,
o: ¬·¬· -s¬c·¬s¬¬ ·::
:.s÷ :·¬s÷ ¬·- -:: x:e·.

u·¬:¬s¬: -so
o:--¡æ ¬:: x:-e·,
u:æ ¬o:¬:æ
o-z --¡¬-: ev¬:x:-e·.

-s¬c·¬ -¬··· ±v:o·zo·,
x:...v·¬sz·¬¬ · ¬¬ ··· o···¬·,
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

33
:oz ±v:z ±:÷:æ -s¬,
-·-·¬···æ o::es÷ -:::: x:e·.
÷z ¬·¬-·¬· es¬· o·esz
--¡::-v :o¬:¬·¬· ±:oæ ±:z;
u¬sz ev¬x:e·¬sz ¬:æ:¬·¬·
ev:÷ -v:÷ e¸+æ o:æ ±:z;

···s¬sz x:e·¬sz xs o:-·,
o-¡ -szee -¬s :¬¸ -s-·,
u¬·¬-¡ ±·¬ o:-· -s-·
:-v¸:-e···æ es¬·¬ e ¸:+:-·.


¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
34
ec·e· -s-· ec·e· -s-· ec·e· -s-· ec·e· -s-·


u¬· -v::·z:·¬- ee···:,
ae¸¬so¬ es:se:e ¬¸¬,
u¬· ¬o·x:o- a,se¬ :,
+-¸+- ¸¬- ·:·z .,se.

-s-s¬:v: u¬·¬ -¡: ev.,
-s¬··· ±·. -·¡ .s:¬¸e x.,
x:·zso -·ozso e:z ¬·¸ev.·
x:-¬æ ev·¬v···¸·¬ · eve·x..

e:··· ¬·:: e:, a,sezo·,
x:·zso -·ozso -····s.zo·,
e·oe eo e:·e:·÷¬ ± v···s.,
u¬ -s¬··v: e:eozs¬ :ese.

x:·e· ¬··+:· -s-· ¬·s¬¬·¬:,
±:¬:: ±se¬ e:.¬·:,
e¬æ e¬.·, ¬·--æ ¬·-:.·,
¬-:se .+:e··· ¬¸e±¬¬· e·oe.

:·¬v .æ-æ:, . :o:¬æ:,
¬·s¬¬: o::¬·::¬ ±v:¬·¬s¬·e:,
xs÷:¬:z ¬·¬·, :: e·:····¬ ::e,
.:v: e:¬ uæ es···.es:¬¬ ev·¬.

--¡ :e¸¬:- v --z eo···¬·¬:,
--¡·z¸··· ¬·z:, --¡¬ ··· ±e ¬·¬e,
¬·¬zov·¬s¬sz eso e.·e¬ ···se,
-¬zo·, x·- -·¬· -·¬ · ±s:·e¬ ···se;

--zs÷ e·¬····e¬····¬· zve·,
¬ozve e¸±¬¬· -s¬:-·¬-·¬: ,
···s-: +¬.¬e, ¬·¬ , ±v::s.,
:¬¬·::·, ::v::e:v::, ±s:s.;
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

35
±·¬ -:····¬ ±szv u:,
es¬¬ ev·¬ e¬¬: es¸z¬æ ce:¬¸,
ec·e· -s-·, :e ¬:, ue .·æ
xo¬· ¬·¬ ¬·¬ x.· x¬·¬·e±¬:.

u¬· :·e·e±¬:, -s¬ s:¬¬:,
±:¬ es: :v:ezo ¬s:¬·¬ ¬·¬,
¬cs·e:¬ ¬s: ¬·e e v¬·¬sz
es¬¬ e:c e v:x -¸:o···¬·¬c: ¬-v:;

u·¬: -so -¸: c ·e-::·¬¬·,
÷ ¬·¬ -·¬·¬ -·÷:e¬sz·¬¬ ·,
±¬z· ±¬ee ¬·¬· ¬¬ ¬-· -::
-····s., ±v···s. ±v- :v:e ev::·¬¬·.

-e+¬ ev-···æ es¬·¬ -:¬.··+
u·¬- e:c e v:xz ±v- :¬. o:¬·¬¬·,
¬cs·e: ¬s: -s÷¬ z ·±¸ ¬s:
es¬:·¬ ±v-+:¬ -e ± v-c- o:¬·¬¬·.

--zs÷ e·¬····e es¬: ·¬ +:¬,
e·o¬ ¬s:··· ¬oæe¬··¬ x-·.
e:·¬··o·zo ¬s: x:es¬::æ,
--v¡:¬ ¬¸: ¬s:¬·:: c·e-::·¬e.

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
36
¬¬··· æxe ¬¬··· æxe ¬¬··· æxe ¬¬··· æxe


o-¡-·¡ --¡ ¬···¬.· ¬¬
a¬·e¬ ···s¬ a.;
ac··· zso¬o- ¬···¬,
±v¬·e ¬ ···s¬ ±v.;

-s-s÷ ::: ±v:¬·¬:,
¬¸:s÷···s÷ ±v:z·e¬,
¬s:z¬ o·e· oæ: --¡,
:¬¬s: ±¬:e:e;

¬¬··· ¬e-·¡ ±¬¬· ±v:¬,
a¬:-·¡ ¬¬z e¸:¬·:,
x.¬e: ac¬····¬::,
¬··.:· ¬s:¬·:¬·e ¬ ·s¬e:.

+e¬c¸±¬æ :-x¬·,
:x¬·-·¸-s¬ -:,
¬¬··· o¬····¬· -·x eve·
e·:·¬·¬s: ±¬¬ -:.

u¬:::-v: u:x:e· z·.·,
¬·ez ¬·::¬ ¬¬··· ..·,
a¬: a¬: -v:æ: --¡
ev¬·¬¬v: ev-z ¬·· ·:¬-¡;

--¡·e:so¬ -·.e·
u·¬: -so :e::x:e·,
:¬ae·ezo:-: u:æ,
-s-æ e:.::x:e·.

¬:sz¬ ¬s:±¬¬·
e¬¬··¬ -¬····e ¬ - -¡
o-¡e¬ ±v:o:¬ ¬¬·· · a.
e¸.e:·¬··· -se¸¬c: ¬-v:.
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

37
o-¡ -s-· e::¬: -se·,
±·¬·- ± ·¬·- ¬oæ¬ +:¬e
¬·e-¡:-· -³xsz¸ x:e·,
¬¬ e¸±¬¬ ¬··-¡¬-x:e·.

±¬¬ ¬s: ±:zv:¬·:æ,
-z·-z·e -¬··· -s-· :¬¸,
¬:·:¬:·:zo: eo ¬· o:æ,
-so-¡ -::·¬¬ · ¬¬··· æxe.
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
38
¬·s+°. ¯¯ ¬·s+°. ¯¯ ¬·s+°. ¯¯ ¬·s+°. ¯¯

--¡ -·¬:c o-¡ e::¬ ·¬· --:¬··· o-z;
:·¬:, .:¬:, ¬·v:· ¬·v:· xs: o-¡ ¬oz
--s¡e¸¬ e: ¬·, ±¸¬···¬ ¬-¬·, ± v: e:¬.
:o +·+s., -v:¬, aco:sczo ¬. ¬ .
.·.zo x. --¡·e:·z ¬ -¬:· -¸:zo ±v:¬·
o-¡ --:- ·zo¬·¬ +s:·¬¬, u¬· - -¡ ±:·¬·.

:o·e· :o·e·zo:¬ ev:¬·, ±·¬ ¬···¬ ¬·: e·,
o-¡ --¡ -·¬·¬¬ ¬ v:e ev¬ev·¬¬ ¬ v¬ :·,
.: eo¬¬o·e x:÷, ¬ ·³--¬·¸e¬··¬ .:z±:,
o-¡-¡ u±.: e v¬, ¬s:···:¬· ev:¬ - -z,
e:.¬- ·¡ x¬e:¬·, e¬ ¬·:-: - -zs÷:¬,
-s-·ev .ee¬ -z.-·x ±::, a -³·¬···s.zs±:¬.

es: es:· e:¬·, o-¡ - -¡ -¬·¸·¬ ¬·: ¬·s¬¬sz,
¬·ev¬·¸ --¡ .: e··x ev:¬ev·¬¬ o-z –
¬·¬¬-¡: xs¬ ±¬¬·, ±v-±v- :v. e¬ ¬·,
¬···¬ ¬···¬ ¬··-¡¬¬·¬·····¬· c ·x ev::¬,
:·¬: :·¬· ¬- :-sz e es:¬-: -·o···æ
eo···¬ e:·¬zoæ ¬ ·e ev¬·¬ ¬·¬· ¬¸···. e··x¬.

es: ev¬¬:æ:, o-¡--s¡c e¸ev¬æ:,
o-¡:¬-· - -z·¬· ¬··¬:.·, ¬-- ve·¬¬ eo¬ ·,
-s-·¬v o-¡¬- ·¬·, - -s¡e¸ ±¸¬···¬ ¬-¬·
¬·ev¬·¸ o-z:.:ev·¬¬, - -¡¬: o-z ¬s:···:¬¬,
-·¬:c e::¬·¬ e ¬, ±s:±v:¬·e· ±- -o¡·¬ ¬v: ,
u¬v·¬s-:···v e¸¸e: , e·:·¬s¬·e· --¡ :v:e.

.æ e:¬ -s-·, ···se o-¡--¡ ev·¬ eo¬e·¬ ·
¬-:se ¬··÷:· ¬:-·¬¬v·¬ - -z·o¬ ¬s:,
o-¡ -v:¬-so zve· - -z, - -¡¬· zve· o-z,
:¬e¬, es:¬ zv:¬ o-¡--¡ x-·z x:···¬·¬ ·,
u·¬: -so, ¬·e v·¬· es: -s¬c·¬sz·¬¬ ·¬ v zve·,
a¬:v, o-¡ e·:e ¬÷:· ¬·z·¬ ¬æ ± ¬sz·e:·¬ -s-·.
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

39
:ev:¬:° .z :ev:¬:° .z :ev:¬:° .z :ev:¬:° .z


:ev:¬:° ±¬-:o·¬se ¬ -¬::o·¬¬-¡ ¬·¸¬·- ,
±:ox:es¬·¬-: x···x.· o-¡ ¬···¬. ¬-¬: -·¬-,
ev.¬-¡: ±¬¬··¬e: o:-· --z ±·e: ·÷:¬,
¬e. -s-· es:es:¬ ¬ ·:e· ¬-v eo···¬ ev-z
:ozvoz ¬-:se :o¬· eo¬· z·¬: ¬xs÷: eo¬·,
e¸¬·::¬ ±¬-· e ¸···s¬: o-¡ o¬.·¬:¬·¬· eo¬·
--v¡o÷- xs¬ ±s¬xs¬ o-¡ ¬···¬¬:·¬· ¬·¬¬.

o-v¡o÷- -v:¬ -·es.¬ ¬··¬, -se¸ --¡ ¬ ···¬e·,
o-v¡·¬v·¬· es···.::ee¬·¬:o¬s···.e··· -·o¬e·,
¬·-¬so¬·¬·e::¬ e¬ ::- ev:¬··· ±+ z·:·ee·,
o-¡--¡ x ¬xs·¬¬¸¬ ¬+¬··z·:¬ x÷e -¬ ·¸ -·eæe·,
···s¬ :v:e¬ ···s¬ o¬.·¬ ±:z o-¡-s¡¬:e·¬·,
···s¬ es···.es:¬ ···s¬ :v. ¬æ ¬·¬· o¬.·¬:e·¬·
eo¬-·e·. -v¬-:·¬ -s-·¬· o-¡ ±·¬·- ¬·¬¬.

e:e¬ ¬·¬·, :-·e·. ¬ e¬·¬ - -¡ e¬-so ±·¬·es¬¬ ,
o-¡ -v:¬ -·es.¬so ¬-· o-¡ ±s¬xs¬¬æ -s-· e·¬¬,
:ez·x::e···· ±escz ¬·v:, -¬s o:-· -z·e :x:e·,
+:¬-.¬¬æ o-¡ -¬ ¬ ··-¡¬ -¬s -·-ve¬s÷: x:e·,
:e ¬:e¬ ±-¡:···æ --¡¬ oc:e · -·-sze¬ ·¬·,
--v¡o÷- z·.-·¡ ¬e: ···s÷ o-z ¬:¬· ev:¬,
--v¡es···e ¬·¬¬· ¬: ¬¬- v¡:¬:· o:-v:ev·¬¬.

:ev:¬:° ±¬-:o·¬se ¬ -¬::o·¬¬-¡ ¬·¸¬·- ,
±:ox:es¬·¬-: x···x.· o-¡ ¬···¬. ¬-¬: -·¬-,
-v:¬ e¬::-· ¬·::, x ¬xs·¬¬¸¬ x÷e ¬·:e ·,
--¡ ±ees÷ ¬v: ¬± ·¬v:¬::· o:-· o¬ .::¬,
ev.¬-¡: ±¬¬··¬e: o:-· --z ±·e: ·÷:¬,
o¬s.:¬ x÷ -¬æ-¬ o:-· --¡¬o· 2-·-····¬ ·¬·¬
+:¬ x÷±¬¬·, ¬ v: ¬±·¬v: --z ¬¬s···ev::¬.

:¬:· ¬v:¬s¬:v, -¬ v¸:¬ xs·¬¬¸¬ -:e· e¬···æ:,
es:- esæ-v¬e¬·¬ o-¡--¡ ¬cs-¬ e.· :¬···æ:,
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
40
-v:¬ ±esc··· x:e¬ ±ee-:- x ¬¸ e. ¬ e ¬¬æ:,
¬:·:¬s¬·e x ¬xs·¬ ¬¸¬ ¬·e· ¬·e ¬·e ¬··e·ee·,
o-¡--¡ xs·¬ ¬¸¬ .·- c:e-e ± ¸¬··· ±se v: ····ee·,
±·¬·- ¬·¬: :¬÷, eso:¬·¬· ¬se. eo·±:¬ --z ,
:o¬s···.e··· ¬æ.c·, o-¡-·¡ o:- ±·÷: ¬··x: 2-:¬.

¬·e¬: :ev:¬:° ±¬-:o·, -v:¬-æ¬- -·¬:c eo·±:¬ ,
--¡ -e+¬e¬·ezo -:z.· -ezo x¬: o-¡ ¬ ···¬:¬-
o-¡o¬s···.e···· --z eo···¬·¬:, o:·:e···· -¬·¸æ:,
:·¬s÷ ±x x-¬·, ¬·: ¬sz:·¬: ±·:¬ e ¬:·zo· -s¬,
.:¬· +:¬, ±¸¬ ···, ¬·--·, ¬:±zov·¬s÷ ±·:zv·¬·
x÷e +··¬-¬æ ¬æ:- ¬sz·¬¬ -¬·¸ ¬¸¬¬e ¬¬¸ -s¸···,
÷ -·xsec··· -¬·¸o- o-¡--¡ - ¬·¸ +:e-¬ ¬ ·v: ¬¸:···.

-¬·¸ ÷ x ··· e¬::·, - ¬·¸ xs·¬ ¬¸ x-····¬ c -,
:¬e¬zo:¬ ¬·::, -s¬c·¬sz·¬¬ ¬., .:¬ · -e¸,
u¬· ¬¸¬ o···¬·, ¬szs -, .e:v:¬ :±e ¬·v: ee,
¬·e x¬·, es:ev¬·¬e-e es···x:esz·¬¬· :v:eo···¬·,
¬s: :¬: ¬·z.¬·¬:æ, es: o-¡--¡ x-····¬ ¬:z,
-¬·¸ ¬æ:- ¬ e¸:z v:-·z es····¬¬e -s-· -¬s :¬¸,
xo-¬ ¬···¬ , -·¬·, o-v¡¬zv¬·¬¬e -s-·¬·¬v ¬¬ ¸.

-s¬ -¬ ····¬ ¬s:, :v:e :v¬z ±v:e·, ±v- e·,
¬s: ¬·z.¬· ¬., o¬.:: o:-· ¬v: o·e: -s-·
::e· eo¬· -±e:: o-¡ ±ees÷ -¬····¬-· ¬v:,
o-v¡oe-· ¬ ·:e· o¬.:: --v¡¬z v¬·¬ ···s¬: -s-·
.: ue¬·e ¬·:e· -¬s o-v¡¬o:·¬ -·¬¬ :·¬·,
o:-v:¬, a-·¬sec···¬ :x xso· -z.¬·¬¬,
:¬· -s¬-·¬¬:z .¬e v.· +e-¬ es···x:e· -s¬.
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

41
¬-: ::e ,:¬-·¬ --¡; ¬-: ::e ,:¬-·¬ --¡; ¬-: ::e ,:¬-·¬ --¡; ¬-: ::e ,:¬-·¬ --¡;


···s¬ :v:e¬, ···s¬ ±:¬-æ,
¬··÷···¬e:¬æ o·e·,
a÷:z --.æ -·o¬· ¬·¬·,
ev:: ¬¬¬ -·o, .¬s± e·¬·,
¬-:::e ,:¬-·¬ --¡;

::··· ±v·÷:¬¬, -:e·e:,
±v-¬sc, ¬·::·-s:· ¬·:,
o-¡ ±·¬·e·e ¬::· -s-·,
o-¡ -ze -·÷:e, --¡ ¬··:,
¬e· .+¸··· ¬·:e·, -s- ·,
¬-v: ¬·s¬::-:-v: ¬ ·s¬,
o-¡ es¬¬, ¬·vezv·¬ .

¬±s¸·¬¬s¸:, e¬·¬··+s:···s¬,
±:z-¡ ¬¬:, e·¬: o:- ·,
:¬æ o·e·, -z·eæ:·¬ ;
¬·:¬··¬ e¬-, -æ:, :¬·:,
-s-¬· ¬::·, ¬·e :¬÷,
:¬s¬ -···z -+·zvo·¬;
:¬···s¬, xs¬, ¬¬¬ +:¬e,
x:-:z ¬-¸¸e, ¬cs·e, cs·e,
o-¡ x+- ev:o-s-:,
o-v¡:¬- x:····¬ , -·x¬ .:es:.


¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
42
¬:·¬sz o:-· :¬o: ¬:·¬¬o: ¬:·¬sz o:-· :¬o: ¬:·¬¬o: ¬:·¬sz o:-· :¬o: ¬:·¬¬o: ¬:·¬sz o:-· :¬o: ¬:·¬¬o:


xs¬zo . ¬:·zo- v·¬ ·¬ e¬¬,
¬es·e¬vo:·¬sz , o: ¬:·¬ +·¬,
¬·:·xv¬····:v·¬·, :± o::- ¬·z,
+÷¬· ¬·::e, -:¬-s¬ ¸.zvo:¬ ::e,
:¬÷¬ x::·zo ¬vo:, +:¬±--·zvo:¬ ::e.

:¬s¬¬v: es¬¬, eo···¬ :v:e¬·¬,
xs¬, ¬¬zo ¬ v¬ ±v: ···-·¡ ±ve·,
±¸¬···¬so¬·¬, o:-·, ¬·::·¬: ¬:·¬sz,
e¬¬ ee: e:÷, ::·¬ v:¬···¬sz·¬¬·, ¬-¡,
:¬: +:·¬, +¸e-¡, :¬: ±:., ¬¬.

¬:·¬sz o:-· :¬o: ¬:·¬¬o:,
:·z·:·÷-, --:-:zo ¬·s: e:·¬,
:·¬v·¬· --.·, :·¬ v·¬· :¬ ·¸ :v:e,
:·¬v·¬· :·z·, :·¬ v·¬· xs¬ :v:e,
:·¬v·¬·, :·e···. c·xzvo-·¬ .·¬¸z·z.

±o ±o, ±vo···s÷, -¬, e¬:· -sz:¬s÷,
±x ±:¬ ·, evx, --¡-·¡ e··x x¬·¬,
¬. ¬v:¬zo·, e v¬ ¬¬¬·, z·¬·÷,
¬··+· xoes÷, ¬··¬, :v:exoz·¬·e,
¬·-:-se·:, ¬¸¬···-·¡ ±::, xoe· e:·¬.

o:-¬·:· o·esz , -s-· -s-sz·¬¬:,
:e e¬:v¬¬·, ¬ ·::::, aesce:: x¬·¬,
o:-· ¬·- e··x::·, x oe -s-s÷,
u·¬¬--·zo-::, ac± v¬zo ±ec···¸···æ,
eo···¬s-·¬, -s¬.ee¬··¬, ¬·¸¬·:e· x¬·¬.

C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

43
-s¬: ¬··¬- xoe· -s¬: ¬··¬- xoe· -s¬: ¬··¬- xoe· -s¬: ¬··¬- xoe·


e¬·¬o¬:· , ¬·::·e·- ¬:·¬ ¬v:±e :v.:s2,
:¬o·, ¬:oezo ±¬ eso¬·:o¬ -³·¬···. es2,
:e, :e e¬·zov e·¬···:sz¬, xo-- :¬·¸ ¬·z,
-v:s:· ¬¬, -s¬: ,s···zo, e:-· ¬·::v:z:¬ :z.

:¬¬··¬ ±¬¬·, ¬··¬¬ :zv, :·¬+·¬¬ +:s.,
:¬o:v·¬v·¬v, +:·¬zovo÷- - ¬. ¬·::s.,
:¬o¬·:s¬sz, :¬:-v: :¬¸:.-··· xs¬ .+¸ ,
-·e· -·e· -·e, --¡- ¬ oæ ±¬¬¬·¬ e¸.•e··· -·+¸.

¬·¬ ¬·¬ -eezo ¬··+·, -s¬: ¬··¬- xoe·,
.v¬.+·¬-, +:-·xo --, ¬··¬±vo:- -o e·,
+·¬· ¬+¬, e¬·ev::¸-·¬ c·x xo-- e v::·,
:s2 :s2 -:: ¬·v¬:¬ xo-- x¬¸:v:e :¬o·.

±:¬ ±v¬zo, ±:¬ ± :¬ -·¬s--zo· -::,
+·¬- e.v.:zo ±e¬·e -³z·¬, a±s¬e ··· ±::,
¬z·:· ¬c¬¬ ¬o· :¬o·, ±v- ±v- e--·zo es:·+,
+:¬¬vo÷- +:¬¬æ ± ·¬·÷, ¬·¸¬·--· e··¬·¬ ¬o·.

:¬o·, :¬:¬:·e ¬: -s¬·s-¸o:,
¬¬¸¬¬¸ z·¬c-zo ¬··e -·¬:¬-··· .:,
¬··:¬: ¬æ eo·e e.· ¬¬v: .-·¡¬ o::¸ce :¬o·,
-¬·¸, o¬·¸ e·:ee··· ¬·:::·¬ ¬¸¬:ee··· -v¬z·.

¬:¬::, ¬:c-···:, :¬o· ¬·s-¬e··· .:.se,
-¬·¸ o¬·¸·e , ¬¬¬ ±¸¬ ···¬ ¬·s¬.¬e··· .e: v.,
-¬·¸·e , a¬:v -¬·¸·¬ e··¬, ¬:·e··¬ x-¡,
···s¬¬· ±:÷:x:e-·¡¬¬: .s:¬s€.e ee•.

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
44
¬-¡¬ .·+: ¬-¡¬ .·+: ¬-¡¬ .·+: ¬-¡¬ .·+:


::e··· ¬-¡¬ .·+:¬voz,
::e··· -s¬¬ ±·¬:¬ voz
¬æ:æ···s¬·¬ ÷¬¬·: -s-·,
o:o.¬ ¬., o: eæ:¬ .s‚,
o:-s¬-¬·e -s-s¬·¬ a..

.·ezo:¬- · x+¬ -s- ·,
-o¡: ::¬·- ±v::· ¬s.¬,
.·+:¬vo÷: ¬···-·¬ ¬-¬¬,
o-¡ e¬- .±: --z ·es ±,
o-·¡::- x-··· --z ·:s-,
::e··· ¬·¬- -se·e ¸¬ -·¬-,
···s:z x:e· :v:e¬ zv¬¬,
o-¡ -so¡¬¸¬ -¬:· -- v¡¬o:·¬sz;

xs÷:· e:···¬, ±v:z ¬ -ve¬
.·+:¬æ o: --¡o¡:z v¬·,
o-¡-· -v:¬·e, ¬·se-· e:o·e,
o-¡··· -z·¬æ - -¡-· x :····e
::e··· .-o- ¬·¸¬· ¬ ·e···æ
e:- e-:- +v:esæ··· e:
--¡- ¬ ·:e· -s ¬æ:æ ±s¬
e··¬¬ zv¬æ xs¬ -·÷:e.

o:-v:¬:¬sz .·e¬ x+¬,
±s:¬ -s- · o-¡¬·:: o:·¬,
::e··· -·o···æ .·e¬ ev¬:¬,
±s:æ ±:z -s ¬v: oo¡·¬;
e¸···æ .e o: ¬·¸···-· e¬¬
¬··¬-· .¬¬ .·+: ¬æ :·¬.

eso- ue·, o: ±¬- ue·,
o::- ue·, o: ±s:- ue·,
±:¬ xs···s:e z¬-¬ --¡
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

45
oc-··· .s¬z x.:· + -¡,
o: ¬·:···¬ ¬- ¬- .¬ ·:æ ¬·¬·
eo-z·, ¬·se·, ::e···o.·
±¸¬···¬ xs¬¬ e¬æ e ·¬·
--s¡e¸¬ ¬¬e- o:÷-· ¬- ¬-,
.·+: ±·¬: -·e:· e :,
o-¡: --¡-· -¬s ex .·
¬·¬- -·x¬ :--¸e···æ
u-¡:v es¬¬ ¬2:e o:¬·.

o-¡ .·+:¬·¬: :·+e ¬:¬·,
o-¡ ±·¬: ¬·¬: ¬·¬ - u:¬·,
u¬· -·x-se·e ¸¬ ::³-e ::¬·-,
-·: ···e¬ :¬·-·¬ -s.¸ cs:,
u¬· x·: ¬:¬ezo e. :- cs:,
···s¬ e.:- . :¬c: o: xs÷:· e:¬·
.·+:¬voz --¡ ev¬.,
::e :-·:sz¬ e:, ¬·se- ¬··e· :s2···o-
.·+:¬:-z ¬c¬o.,
÷¬¬·: es¬¬ :: o: ev..

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
46
:¬o:-·¬· :¬o-·¡ eo¬¬- ¬: :¬o:-·¬· :¬o-·¡ eo¬¬- ¬: :¬o:-·¬· :¬o-·¡ eo¬¬- ¬: :¬o:-·¬· :¬o-·¡ eo¬¬- ¬:


:¬o·, :·e·e¬o:, :·e:so¬ x·-,
±·z¬ +¸e- ¸¬, x·e ¬ ¬·±s es:·+,
a¬:v, ¬-··· -·.e ·, ¬·¬·: xs¬zo -·e ·,
-¬·¬ , es-: es-s÷ -³z ·¬ +:·¬ ze·.

:¬o·, :·e·e¬o:, ± ¸¬··· :s+¸¬ -s¬·s+¸,
:¬· +:·¬c:, ::¬c:, :¬¬ ,-z·¬zo e-:e v:,
:·ev, --z¬o÷·e ¬·::s¬·¬-v¡·¬:,
.e:-·ee: :¬o·, ¬cs:-·e ¬cs:.

:¬o·, :·e·e¬o:, : e¡, :.:·+ ¬-¡,
x·- -·¬·¬¬o:, ±vo .· eoz··¬ ·¬¬o:,
es- es-s÷ ±vo¬ ·, :v:e xoz·¬¬o·,
:oz ,-¬s÷¬· , ±v:z +:·¬ +:·¬¬o·.

:¬o·, :·e·e¬o:, .::æ x:····¬¬o:,
es-s÷ ¬·¬¬:, ¬·e·¬ ·¬v x¬·¬¬o:,
-··· ¬-···¬ :o±ve·, ¬¬ ¬es:zo ¬:¬·,
-·e, -·e, ::e ¬:··· ±v-¬·, e-¡-v:-·¬ ¬o·.

:¬o·, :·e·e¬o:, ± v-ev·¬· :v:e,
e: es..¬¸zo ¬·::, ±v- xs¬ ±:-·¬ ¬o·,
--¡-¡ee: .e, -s-s:·¬· --z e v::,
¬·³-¬ e¬-·¡ e::, +s¸ - xoe· ev::·¬¬o·.

:¬o·, :·e·e¬o:, 2: ¬:¬, -³¬·¸e··· ¬·ve.,
e·:..·e-¡¬ , ± ¸¬··· - :e·¬ e.¬:¬o·,
e¬· ¬··¬- :,·o¬·¬, e-¡: xs¬zo ¬···¬.·,
¬¬·e: x:e·, +:¬e +:¬¬sz·¬ ¬o·.

:¬o·, :·e·e¬o:, ±¬¬ ..· x¬·¬¬o:,
¬·-¬cæ¬æ, e-¡-·¡ es-: ¬··¬.s÷¬·¬ +-¡,
-e•z·¬ -·.-¡, :s¬¬¸, ¬·- ¬-¡,
:¬o:-·¬·, :¬o-·¡ eo¬¬- ¬:.
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

47
e¬ xo-- -·o···æ -:···s÷ o:· e¬ xo-- -·o···æ -:···s÷ o:· e¬ xo-- -·o···æ -:···s÷ o:· e¬ xo-- -·o···æ -:···s÷ o:·


¬··¬-·e ¬··¬, ¬·:···sz·¬ : ¬¸···s:,
:·¬: e¬ o·e·, o-¡ ¬·¸:: ev::·,
e¬ ±vo:z es-, -v:-, +s:·¬ : ¬¸···s:,
e¬ xo-- -·o···æ, - :···s÷ o:·,
--¡ e¬ ±vo .æ e::s¬·¬ ¬-¡¬ ¬·:-,
e¬s¬.¬æ ¬·¸:,·¬·¸o-·¬ :--v:-,
x::v:- 2:sxsæe··· ±sz o·e·,
o-¡·zs·z -s:¬ ¬ :¸: ¬·-v:±:e +:·,
o-¡ :s¬¬¸ -sz:¬ e: zo, .e··v·¬· ¬ v:e,
±:-·e¬ :c, a--, +¸e -¸¬v:e,
¬¬.¬···· e--·, ¬··+ · -ozo -oe,
--¡ o-¡¬zo····e¬ , . e··v·¬· o¬·:,
u¬· ¬¬¸e···e :v:e ¬e--¬ -oe¬c,
¬:.¬¬ +·+: ±se··· .oe¬c, es¬,
¬o¬:v, o:--¡ ¬···e ··· ev-··· z·:,
o:-æ¬:v, o-¡ ±¬¬· oæ-·¬¬ -:,
o-¡ ¬··¬-s.e -:¬v: ¬··¬-s.¬ ±v¬,
-s-v ¬z·e¬ e··¬, ¬··+szx:e·¬s-,
o·e -:¬-· ¬·::, aesc¬e:e ±x,
::¬e·zo ¬s:, ¬···e ¬o··· +æ,
o-¡ -: :v.¬ -ses: e ese:-·e:·¬.

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
48
e:···¬: ¬·¬¬o· o:-· e:···¬: ¬·¬¬o· o:-· e:···¬: ¬·¬¬o· o:-· e:···¬: ¬·¬¬o· o:-·


e:···¬: ¬·¬¬o· o:- ·,
¬···:¬·¬oe es¬·¬:- ·,
···s¬ +-¸¬, :¬s¬ e. -·,
.:.ez v·¬ .æes·c o:-·;

±:¬ e¬zo ¬s:, o-¡ ¬o ¬::·¬·,
.:e:: x. o.·::·zo :v,
zso z·¬s.¬æ -v·¬·, e¸:sz¬ o·¬·,
o:sc, o¬ +v:·:-æ, eve¬-·¬ - -¡ ¬o,
e:···¬: ¬·¬¬o· o:- ·,
¬···:¬·¬oe es¬·¬:- ·.

cv-¸¬·¬ cv-¸e, ±x :·¬ z¬:¬æ ,
o-¡ o::¬e··· .o···: -s÷::·,
::·¬v:¬···¬, -·cs¬¸ ¬æ:æ ¬s:···æ,
±v- +:e- ¬:·¬· ¬·¸···s·e· o:-· ¬·¬,
±v- +:¬, a±s¬, +:¬ -e e·¬.

xv¬· aesczo :.s: +··¬-e,
¬e¬v:e:¬·¬ ·, ¬e·z o·e:¬;
o-¡ -o¡: :-¬:e -·z ¬·e,
÷ es:, a es:, :es:¬c·¬·e: ¬;

o:-v·¬· x·¬·, -s-¬ : .:¬··· +:-,
-s-· .s¬, o:- ¬:æo¬ :o·¬ +:¬,
:·¬·, u·¬-· ¬·::, ¬···¬ ¬···¬e -s¬,
¬·e ev¬ ·¬ .·¬ , ¬·e ¬·e :z:·e,
.e¸e··· :e···æ, es:s·e: -·e,
cv:e ¬·z·¬¬ ¬·:e·, ¬·¸¬·- ¬·: ··v:¬.

C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

49
¬. ::e e¬¬s¬¬æ ¬. ::e e¬¬s¬¬æ ¬. ::e e¬¬s¬¬æ ¬. ::e e¬¬s¬¬æ


xs¬¬·¬ ±sæ-æ, e:æ, e:æ, ¬·¬· o:-·,
±x e·¬, ±¸¬···¬æ +-·z·¬·e ::e +:-·,
···s¬ ¬e·, ¬·v:¬··¬, ···s¬:³-e ¬v:¬¬::,
···s¬ --.· ¬v:¬···::, ···s¬ +-¸ x·¬¬ ±::,
o:- -s-· .·¬· ev÷, ±:¬ e:¬¬voz x:÷,
--v¡oz ±:z o:-·, e··x e··x x-¬··v,
e¬¬ ee: ¬z¬· o·¬ ·, ¬¬¸ xo xoes¬··v;

-s-· .·¬ -:e ev:, ¬·e -.¬¬.¬s÷,
-·÷:e¬s÷, -³z·¬¬s÷, ¬··¬ ¬·s:·e -:.¬s÷,
--¡ +:¬ev·¬· ¬¬¸, z ·z -:·+-···s¬··v,
--¡ e:-zv·¬· x¬¸, ..·:ƒ xo o:-s¬··v;
±z:· e··¬ xoe· a÷, :se e··¬ --.· a÷,
¬·¸··· e¬¬, ¬s: ev::, ±s¬· ±s¬, ±¸¬··· e:¬,
¬···¬, ¬···¬ ±:z .æ, ¬. ::e e¬¬s¬¬æ,
···s¬ ¬¬¬ -::-:· .·¬·, - -¡ ¬··-¡¬-·e:·¬··v;


¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
50
:¬ xs :¬ xs :¬ xs :¬ xs


¬·¬-zo :z ¬·, ¬v:z o :z¬·,
xs¬zo x·+¬:: ±s: xs ¬oz,
xs·¬¬¸ ::e·, es:s·e: ¬·:e·,
ae¸ c·ez -¬¬·.· :¬ xs ¬oz.

o: ¬:·¬····¬· es¬:·¬o·¬·
¬·-····zo z·¬:, ¬·- ¬·zo e:¬::,
±¸¬··· xs÷: .¬·:· ¬:.zo :::,
ae¸¬s:e xo÷, ::es¸¬:zo ±::.

es¬·zo e¬¬· xs, -s¬ ·zo -z¬· xs,
¬v:¬zo-:: xs, ¬e·zo ev: xs,
xo÷- -:¬zo -v::¬ ±¬¬· xs,
:æ·¬ uæ- -::e +÷¬· xs.

o:-æ ¬:·¬sz ± v- +:¬ es:·+,
±v-:sz, -·÷:e, x·e·zs- ¬¬·¸,
±v- :c, ±v- xs:, ± v- xs¬ ±·+
±v-s-·x¬¬æ ev···¸æ¬ xv¬·.

¬:·¬-·¬ :es- ¬s: o: ±¬¬· xs,
o-s¡- xs¬zo :¬e.· ¬oz es,
--s¡- o-s¡-, -¬·s¸e¸ ±¸¬···zo·
:·¬s÷ +ve···s÷ ±s¬·¬¬· ¬- ·¬ ¸

o: ±sz xs, ±:z xs, x :e·¬ ±sz xs,
o: --¡: uo¬·, ±¸¬ ··· ¬·se ¬··: xs,
o-¡¬·¸e ±-¬æ ¬:¬e ¬ c-¬·¬,
±¸¬··· ¬s± e¬-·¬ -+ · ::e x-¬·¬.

es:zo ¬:.¬æ o±s:e ··· .¬ ±¬¬·
-v···. +·¬: ±:s:· xoeæ xs,
--¡ :v:e¬ e··¬ ¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬·
e--· e:- x¬ :ozv····¸¬-·, xs.
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

51
±¸¬··· xe··· :oz, :e ¡ :·±s--¬æ
e¬· ±vo:- ¬-¡ e:+ v:¬··¬: ¬·¬¸
ae¸ -:e¬ ¬¬¸ ±s- · ¬·e··· ¬·::
::e +s¬·: x:: o-¡ ¬ ¬¬s:-·¬.

:e:¬ ¬-¬e, .2¬·¬ .v¬.e
o: ¬:·¬ .·¬·es±¬ e o:· ev::¬ e:
-szee o·e:·¬ --¡ o:sczo-¬
o¬s.:¬ ±+···æ --z -·¬: xs.

¬···:¬ ¬·--·zo·, ¬·· ·:¬ ±¸¬···zo·
:·¬s÷ x:¬sz +:¬zo · e··¬·¬¬,
ae¸zo· x:e· e:÷ xo es÷ ±¬·¬¬,
a ¬¬¸ -·xes÷ es¬:·¬, xs.

o:-æ¬:· ¬·¬ xs, ±:÷¬:· ¬·¬ xs.
¬¬¬:·¬ +:¬e +:e- ¬s÷ xs,
¬··:¬:·¬ e -:z :x···¬s÷ ¬·v¬ xs,
±esc -: ±¬¬:·¬ - -¡ ¬·::e xs.


¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
52
±·¬: ±·¬: ±·¬: ±·¬:


o:o-·¡ ±v:zx:¬ ¬v:
e¬¬-¡ ¬·-:- ¬s:,
o: ±:z ev:¬: ¬:
--÷-s¡:· ±e a¬s:;

¬:x:e·¬· o: ±v:¬ ¬ v:
--¡ e¬z ¬¬¬¬ xs:,
u-·¡ e¬æ e¬.· ···s:
ev:o欷¬ -s ¬··e - ±s:;

o-¡ ±·¬·e·e -s ¬·¬sz,
--¡ o: ±·¬ eo·±: x :z
e··x¬ e¬ -:z:v::
--·--¬ -v:¬-· ¬·::.

e:·¬··o- ¬s: u¬:e ;
+ve -¬····¬ ±·¬: -se;
o:o:¬ -·x -:o:e;
xo-:¬ ¬:.¬ x:e;

¬vozo :s2··· :oz
e¸···o- -v+eæ- ±sz
--¡ z·:·e: ¬o -o¬¬ .
o-¡ -oe¬:¬÷: ±¬¬¬.

±¸¬···ev: : o-¡··· ±¸¬···
o: ¬·s¬¬ ::e··· :¬···,
o-¡ --·-z · e¬·, a ¬- ···
¬v:¬zvo:e· - -¡··· ±¸¬···.

o-¡, -:÷- ± v¬e··· -:.,
o-s¡ ev¬: -:zo -oe
--¡ ¬·¬: :¬:e· ±: .,
e·¬e·:s-¬ ¬v:±e ¬ :..
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

53
:·¬· ¬··o- -v:¬-· e¬¬·
e·.· e·¬ ¬ ¬·:: -¬ ¬·,
:¬, o:-v:¬ ex¬ --¡,
u·¬:e ¬·³-, ¬¬¬.;

o-¡ o::e··· .e: ¬: ¬
-s o:sc··· e·¬- · .·¬;
es: e·¬·:··· xo¡- ¬·::
o: -szs:v:.¬ +s:·¬ -:.

o-¡ e¬- es·e··· ¬¬ :·
e.· e·¬o e··x¬ u·¬·,
a -:¸··· --·-z xoe·
e·¬¬ ¬··x¬æ u·¬·.

::s-¬ -sz: :·¬·,
¬e¬, ¬oæ¬ u·¬·,
-v:¬- ¬v:¬¬ .¬:·
÷z o·e¬ -¬ ·¸ .¬·:·.


¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
54
:e :e :e :e :¬o·, ue u¬-· :¬o·, ue u¬-· :¬o·, ue u¬-· :¬o·, ue u¬-·


±:¬ .¬:·zo eoz, es:e:¬ :oz,
-v··v:.¬···¬ ¬···+s¬ -:¬ ±:¬e·,
xs:¸¬ ¬·¬· ¬·-e · .o x::æ e:÷,
±v- ±·:·.·, ±·¬·¸-· :¬·¬ +æe·,
···³¬-¬ ::s-:¬, ±¸¬···¬æ ¬æ:æ :sz,
:·z·:·÷- aesc ±v- :v:e e:¬e·,
.-v: ac aes·e, eo···¬ e--· xs: ,
x¬:¸e· .¬ x¬ :¬:¬ ·:· o·ee·.

···³¬-¬ ±-zo·, e¬- æ ¬··+·zo·,
±v- +:¬, ± v- xs¬ , ±v- :sz .¬·:e·,
···³¬-¬ ¬·:·÷-æ ¬¬·¸e- ¬ozo·
.¬¬· .:¬·zo -·e -·e ±¬¬e·,
x¬-:sz¬ ¬·¬ ···³¬-¬ ± ¸¬···¬·¬
:¬:v¬:-· ¬···: x:: : ¬·::e·,
:·¬ ¬e·, :·¬ ¬v:e, .:¬· ¬·¬ - ·¬-·¬
±·¬:¬ ±v- :v:e e :¬:· -·e¬··e.

¬···e e¬· e¬¬· ¬·e·, ::e ±¸¬··· e¬ ¬· o·e·,
-:-:···: -¬·¬ ¬··o·x:æ .¬·¬·e·,
x:æ ±s:·¬ ±·¬·¸- -·¡ :e,s··· a¬:: o·e·,
¬-¡ ±vo.· :v:e¬æ -v:¬ z±¬ ±x ¬·e·,
:·¬ev·¬· x-¬ ±¸¬···, ¬··o· x:æ a+ ÷+
-·zse¬sc ¬·:oe ±se v:¬·¬ ,oz ,oz
±:z x:æ ev¬¬ ±s-, ±:z ¬··o· ±s:, -::
¬·e e¬·¸ ::e :v:e -¬-¬:- o¬·.-æ····¬·.

:e :¬o·, ue u¬-·, ± ¸¬··· xs: -·+ ¸¬··¬,
ev.· .¬ ¬·, e ·¬: e·¬:, -·e¬ v·¬· ev:.e :,
.: ¬·:e·, x:æ ¬·:e·, e¬·¸ :v:e¬æ x:e·,
:¬:v¬:voz :¬:· ::e-·e x-¬:·,
.: u:æ z¬·-¬: ± ¸¬ ··· x-¬ .:¬····e,
:·¬· -v:., :·¬· ¬·sezs÷ :¬: ±·¬:,
¬-v: ac, ¬-v: e-- ·, eo···¬·e x:e -v:.,
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

55
-: -: xs¬c:¬ :z¬æ :- ev¬ o·e:·.

es:+e e:·÷-·e, :¬-· ¬v: ±v:.· o·e,
e¬· e··x, e:··· e÷, e-¡ -v:¬ ev:¬ev·¬ ,
e¬-e -v:¬ :¬o·, e ¬· e·¬··· o::· :::,
±:¬ ¬:. o::-:¬ ÷¬¬ .:¬ x¬·¬ - ¬····
¬v:¬s¬·e·¬· ev·¬·, eso¬-· e ·¬· ¬¬·e- ·¬·
xs: ±¸¬ ···¬·¬ ¬÷ ¬-o····e e·:¬o·,
:¬o-e .¬z ±¬¬·, o-¡ x.· u::s:-·¬·,
e·:¬ ± ¸¬··· z: ±¬¬·, :¬o x÷¬· ±¬¬-·.

:¬-· ¬v: ±v:¬x:e·, :¬o· uæ u:: x:e·,
::e +:¬ x-·z x.· ¬ v: o·e· ¬¬·e ¬·,
¬¬···· e¬zv::· -·e, :¬: ::e ¬v-:o·¬
+:¬ ev:¬ -v:¬ :s2 e¬¬· ¬ ·:: +æe·,
-v:¬ xs: e¬ ···¬·e .o··· e··¬· ::e ±¸¬ ···
-v:¬ ¬·::, ¬·:: ¬:, :¬:v¬:voz -::,
ev:o·¬·¬¬æ e¬·¸ ::e ¬···e e¸:zvo:
+ve··· x¬¬ x-·z···s÷ ¬z·e¬e ±v:¬·¬.

zv:¬, x:æ, zv¬ ¬ u:, ::e··v·¬ :¬¬ :æ,
-: -: :e :e .e¬·.· -æ¬:·,
¬-¡¬·¬-, xo ±vo :- :¬z¬z ¬·:,¬s:
:·e:e ,s¬¬···-::, ¬e·¬--æ ±s:
.:¬· :s·,-¬s÷ :¬:·, ±¸¬··· e··x ¬·:¬:·,
+··++··¬÷.· :¬:·, ::ezv·¬· :x¬¸-···s÷
±¸¬··· ev¬ ±s¬·¬sz, ::e ¬·¬ x-····¬sz,
-:: xoe· :v:e¬e e v¬ ±s: ±v:¬:·.

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
56
+:·¬ +:·¬ +:·¬ +:·¬


:¬s¬ e¬ ¬- +ve···s¬¬c -s¬,
:¬s¬ es:¬: ¬o e·¬¬c -¬·¸,
±¸¬··· z·zs¬e:¬¬c :¬·, -. -sz: -·e:¬ c,
±v- xs¬, ±v- :v., ±v- :v:e :¬ƒ¬:,
-s¬ ±-zos÷ zz- e··¬ ¬±::¬ xs¬.

···s¬ ¬v:¬sc···o.· , --¡ ¬o ¬·¬·,
···s¬ -v:¬- c¬ ·- ¬···: -¡:±¬o.;
e--v, - --v, .·¬:···¬ e:· ¬··oæ o-¡
.o¬v···sz o:-· e:xs÷ ¬·¬,
ac -¡:±¬ z··zæ -v:¬ ¬·:e¬.

o-¡ e¬- ±vo.·, a ± vo:-vo÷- -v:¬,
-v:¬-vo÷- -¡:± , ac, ::···:sz¬ ¬···e
--v¡o÷- x·-z .¬ - ·:¬¬ ¬-¬æ
e·.so- -·o···æ ±¸¬ ··· ±¬z· :¬¬sz,
-s -v:¬¬ o-¡ o¬.¬. e¬· e--s÷ es¬·e¬.

±::¬ xs:¬ ±ve·, e¬::· ¬s:···-ve
.e· ze-· ev::, o: ¬·¬ ¬···¬ .o¬¬ ,
x¬:· -sæ- ¬·¬¸ :e ev:¬··· -v:¬,
-:z:v:: o:-· ¬··z·o¡z· .-¬¬,
o-v¡o÷- :¬·¸e +:·¬ o: ±v:z +æ¬.C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

57
-·.· -·.· -·.· -·.·


es: .seso¾,
¬..¬:·zo ¬¬¬¬···æ
¬·¸¬·:e · o:-· ±s¬·e:·¬,
--¡¬··· e·e ¬·¬····e :·¬.

o-¡ :± -·÷:e :sæe¸ :±:
+¬es:-¬ ¬··¬ ¬·::, ¬·::::,
e±+:-·, e¬:: x·¬·z o e·¬·,
--::¬ o-¡ --¡-¬:e -·.·.

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
58
:--¸ xs¬ :--¸ xs¬ :--¸ xs¬ :--¸ xs¬


o:-· -- v¡o÷- +¸e-¸ -·¬s¬:.,
¬·-¬so ¬æ -::¬ xs¬ :sz .e:e,
x··· x- ¬·¬····¬ ±s¬..v+,
o:-· -- v¡o÷- acv:e :zo .··+,
+:¬-···s-¬ :¬ ¬s:ev::·¬ .·+·,
¬··-¡¬ -s¬-···æ ev. ev-··· :e ¸.

o-¡ ¬o···æ -s-· zso···æ e::·¬-·,
o-¡--so··· ¬·:e· o- v¡oz x:····¬-·,
o-¡ ¬o···æ -s-· :-- ¸xs¬e::
:¬ ¸e:sz¬ o-¡ --s¡e¸¬æ e··x
:-¬:e o-¡ +ve xso .¬ - ¬····¬- ·.


C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

59
xs xs xs xs¬ ¬ ¬ ¬ ¬·¬- ¬·¬- ¬·¬- ¬·¬-


u¬s¬ ¬z··· xs¬ ¬·¬ -,
u¬s¬ :v:e¬ xs¬ - ·¬-,
u¬s¬ +-¸¬ ¬·¬·e··· ±·¬:,
u¬s¬ ¬·ve ±¸¬···¬ - ·e:
¬o··· ±sz -¬·¸- · -·e
es: -¸:¬ :·e: ¬·:e·
-¬·¸o¡: .: e·¬¬ -o±;

¬v:¬::v: ¬¬·e ·¬ o¬·z
-o¡: ±¸¬ ··· e¬.¬-·¬¬æ,
--v¡:·¬···· .s+: ::e··· -¬z
o¬v¸o÷- :sz :e::·¬¬æ,
÷ ¬·¸:·zos¬- :sz ¬·::s.,
÷ -¬ -: ¬·:æ- xs¬ ±s:s.
¬·::¬ -¬·¸: -v:¬- :·e:.

-¬·¸ ¬¬·-- .¬s±¬æ
÷ ¬·¬·: xs·¬¬¸¬ :¬¬ ¬æ;
-¬·¸: ¬·¬¸e··· -¬ ·:- ¬æ
÷ -·¬:¬- -:-¬ ¬·v:¬æ;
es¬¬ e¸··· ¬v:±e c -
--¡-· o¬·¸æ, o¬·¸-· - -¡æ
.v:¬:¬·:¬ ¬·s¬····.¬ -·.·.

o¬·¸ ¬ ·-:- ±sæ- ± vo···æ
.¬s± e:·¬ +:e- -s- ·,
--¡ ¬·-:- ee: z··± :¬æ
-s¬: -v···.: .xs¬o o:¬,
-¬·¸: xs·¬ ¬¸¬ - ·¬·¬·: xs¬
¬·³- .¬s±¬ ±¬·e ±:¬·
¬c-³·¬···.¬ -sz: - ::æ.¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
60
-·zse -·zse -·zse -·zse


÷ :-·e ::v:: e:v::¬ ¬·¬¸,
÷ es: es···.es:¬ :s2 ¬·v:¬ eoz,
¬. ee:··· -¬¸ ¬··z¸e ··· :oz
e¸:sz¬ ::·- +¬.¬-·¬ o:-·
¬·::¬· zv¬· -::·¬¬· .·¬·;

zso.¬¬æ ±v:¬ ¬s: z·:·es÷:,
eze:æ eo¬ ¬v: es¬-æ:,
.:v: :+s¸e :sz¬¬.¬ -¬·¬
±v-z:zo ev.· , ±v- .·+ ±:¬.·,
zv¬· -:::· ±¬¬-·¬ o:-·.

es:.¬:-· ¬s:, x³e¬ v:¬-o-,
:·e¬¸.:··· e:¬· ±s:s¬ ¬¬ ±-
es:s·e:¬æ zv¬· -::·¬¬··.·,
+:¬-¬ .:¬v¬:c e ¸z v¬·¬¬·¬·
o:sc o::e···æ -·æ····e:·¬ o:-·.

e-¡¬·- -::·¬ :¬¬·¸ ¬···e.
e-¡e-¬ves-··· :-- ¸¬s:,
xs···-·¬ e:··· :zv:+: -oe,
.:.ees:zo· ± ¬¬· ± :¬¬ +s:,
o-÷-v¡ ¬e-·¡ ev::·¬¬::.

¬···e ¬o··· ±¬¬· x-s¡: ±s:,
¬·¬zov·¬· ¬- ¬·--s: -::
es:e: ¬·::¬ ¬·::¬·:o¸-·¬¬·,
····z····zs·e:¬ c·e: ezvo·¬¬·,
.·:·:-.e¸e æ:: .¬e .zvo·¬¬·.

es:e: z·¬¬æ .e¸e···· ¬·v¬::·
es:e: ¬·:: o+¬·:: c·e···sz·¬¬;
±v- .·+ ¬ ±:¬, x¬÷ ±s:·¬ ±-
ae·:¬ e¬æ ±vo.s÷ o:·¬¬;
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

61
±-, o:-s÷ o:-· ±s:s¬ xs.

o-¡ o+ -¬···æ, o:o¬ ·¬ c·e···:
o:-· o:-s÷ ¬·¬:- +-¡,
o-s¡ o+ :v., a :sz, :¬:z
ev¬¬: .:.v¬. :xsz¸e o:-s÷
c·ezv·¬ ÷ ¬·:: -·zse¬sz·¬¬ ·.


¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
62
¬·¸ ¬·:e· xs ¬·¸ ¬·:e· xs ¬·¸ ¬·:e· xs ¬·¸ ¬·:e· xs


--¡ xs¬ ¬s¬¬¬æ e::·¬ -¬o:e o:-·,
--s¡e¸¬so ¬æo¬ :· ¬·: e:æ ¬:·¬,
:e e¬e¬¬æ ±x , .:·x-voz¬ evx ,
--¡ :¸::¸: ¬:: xv:z.:¬· o:·¬.

-¬·¸ x s·¬ ¬¸¬ x·- ¬·÷:¬· o·esz,
--s¡e¸, ¬:±, ¬·--· ev¬ ¬¬-·¬¬·,
±¸¬··· e·:·¬···· ¬·:: .-:-·¬ xo--æ
-e¸ 2¬ -³·¬···. -·x:v. eso·¬¬·.

o-¡ ±:···¬ ±:e· --¡ +:¬ +¸e-¸,
o-v¡:·¬···· -¬:· - -¡ xs¬ -¬··¬,
o-¡ :v. :s¬¬¸ - -s¡e ¸ -·.e· ,
o-¡:¸e¬ --s¡-·¬¬ ¬·v:¬··e.

--s¡e¸ -xos÷ xs¬ .¬s±¬-:: xs,
+:¬-+:¬¬ ¬¬¸¬ ·ve. ¬·¬-¬s÷ xs,
¬oæ x·¬s¬: +:¬e .:¬·s¬·¸e ±ve ·
: +:·¬, o-¡¬- ¬o ¬ ·¸¬·:e· xs.C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

63
¬:¬e ¬:¬e ¬:¬e ¬:¬e


.æ:·¬, o:-æ:·¬
--v¡:¬- : ¬:¬e ,
···s¬ es:¬, ···s¬ :v:e¬
¬v: o-¡- · ±·¬·eæ,
···s¬ ¬¬¸ e.:o·¬æ
o-¡ -so¡¬¸ -s . ¬···æ.

.æ -v:¬¬:æ o:-·
o::-vo÷- x·¬¬·e
¬·--· e··¬ .:-zvo·¬,
ac e¬-, ¬·-- · e:-
xso·¬s-··· ¬·:·eo-·¬.


¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
64
:e¸ze¸ -e¸ :e¸ze¸ -e¸ :e¸ze¸ -e¸ :e¸ze¸ -e¸


zs+·¬·¬zo -¬·¬ :¬ ÷:·¬ ¬+:¬ o:-·,
ee.es:¬ ¬·¬¸ o:-· . ex··· -ee -:,
xs¬s-·xs¬¬æ .:¬· - ¬·..¬··· :v. ,
:-·xve···æ o:-· :-·-···¬ ¬¬¸.

¬·:::: ¬·¸ev:: :ezo· o-÷:,
-¬:· zs·x:···.¬ xs:¬æ -:¬æ
c·x -:e¬ c·¬¸ xoeæ ¬·¸ev····,
o:-· u¬: .:e¬ .e. æ: -z·¬.

.e¸e··· -:- -¬ , o-¡ -¬···æ x-¬·
o-¡ e·¬e¬ ¬·- ¬··z¸ ¬sz·¬¬·,
o-¡ :v.¬ ±sæ-æ ¬·---·¡ evo¬sz
ev:., es. , ¬·e, ¬:c ¬z¸¬sz·¬¬·.

o-¡ ¬··:¬ zso --¡ ¬·¸ -v:-¬:,
o-¡ ¬·--æ -s-· - -.s÷ ¬·v¬¬:,
-·x -·¬:¬¬ -·ozso···æ -s-·
-:+s: e:-z zso···:::·¬-·.

o:o:·¬ .:-:¬æ -·÷:e ±·.·¬¬,
xo-- x::·zo· ee:æ .¬:o·¬¬,
o:sc -·+· o¬e oc¸e ±¸¬···¬æ
±v-¬sc xs¬zo ¬·zz o· ±·.·¬¬.

-v::æ :·¬s÷:·¬ ¬x-¡ :e¡.s··· o:-·,
.cs·e z·z··· .·¬¸ ¬ :,. ¬s:····e,
zz- .¬¬æ - ¬¬ -v···. +·¬::·e
--s¡e¸e oo¡:¬ ¬¬ ¸, :e¸ze¸ -e¸.

C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

65
:zv:+: :zv:+: :zv:+: :zv:+:


¬-·ee ¬·s¬·:zo· +·¬,
±v¬z -³z·¬ +·¬,
¬vze eo-z·¬ +·¬,
±·¬¬·z +·¬¬·- +·¬ ,
--¡ +:¬-e·ev, azv:+:,
o-¡ -so¡:¬¸¬: +·¬.

2c:oz ¬-·e- ¬ ·::s-,
oceoz ::es:¬ ¬·::s-,
¬¸csee -¬±ozo· e··x
±:··· x:e-·¡¬s-,
--z·ev, :zv:+:,
o-¡ e¬··¬ -v:¬ ·¬ ¬ ·±¬s-.

¬·o··· e·¬: -¬:· - æ····¬¬·,
c2··· e·¬: -¸¬:···:o·¬¬·,
-:-: e·¬: e¬·: e·¬····¬¬·,
o-¡ e·¬:, :zv:+:,
--¡ ±¸¬···¬:o ·¬¬ ·, ¬·--· e·¬····¬¬·,
e:- e·¬·:·¬¬·.

±s:· xs···s:ez ±e,
e·zso ::x:æz ±e,
x:: e:·¬ ±¸¬···e ±e,
x·¬ ¬·-e·ev -s·e- ¬ ¬·se· ±e,
--z, :zv:+:,
o:-· --¡¬o·¬ xs¬ ±e¬ ¬·:æ- ±e.

-···- ¬±:- ¬ ¬- ¬ ±sz,
:s¬¬¸¬:¬ :v. -·. e- ±sz,
z·¬ ¬±:- ±¬- ±s¬x s¬¬ ±sz ,
e¸:es¬¬ xso- ¬ ¸x¬ ¬ ±sz
:-±:- ezeæ: xso·,
:zv:+:, o:o:¬:·¬sz --z.
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
66
-v··v:.¬··· .v¬. ¬·:····¬¬··.;
+s¸o -e¸¬ ¬s: ¬·:····¬¬··.;
±:····¬ -¬, -sz: ¬·:e· -sz·¬¬··.;
-s-·, :zv:+:,
o-¡ ¬·:e· ¬¬ ·e·¬¬··.;
e¬z es¬¸¬ ¬ ·:æ- ¬v:±,
xeoz e-s¡:s¬¸ ¬:¬: ¬v:±,
2æz 2:e³c:¸¬ ¬v:±,
e:ses:oz e:··· e·-·:- ¬v:± ,
:zv:+:, --z,
o-¡ :zv:+:e··· ¬v:±.

-¬·:-e -·÷:e¬sz:: x:e·,
+s¸- -e¸ -:::: x:e·,
es¬¸ ±¸¬···¬:::: x:e·,
-¬ -¬··¬ -:::: x:e·,
ac -s¬-··· -:::x:e·,
::¬ xso -:::: x:e·,
±sz···:, :zv:+:,
-s-· o-¡ -:::: x:e·.

¬··¬:e zv:.·: x:e·,
-s±e¸e ee•¬·:¬·s·- x:e·,
z±x¬·¬z -v···. e:·¬¬s÷:x:e·,
-o¡: +:¬-e o:-·, :zv:+:,
+s¸-¬ c.-¬s÷: x:e·,
c:::e ±¸¬···¬: ¬·v:,
zx.z·¬···æ ¬:¬¬·ve.···: ¬·v:,
¬s·.e¸e -¬·:- ¬: ¬·v:,
es¬s¸¬.e·ev -¬:-z o: ¬·v:,
±:÷:·¬sz, --¡ xsoz o-v¡¬-s.zo: ¬·v:
: --¡ :zv:+:.

-s-· ¬: :e:zo . ··+, o:-¬: :¬. ¬·s¬····.,
-s-· cxs ¬. ¬se¸ -·e :-,
o:-· xs¬ -¬·¸o-, es¬s¸¬. -·:¬,
c¬ z¬: -s- ·, z± - - ·÷:e o:-·,
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

67
ee-··· ¬:oe¬ ¬¸¬¬¸ -s-·,
:¬:·¬ ¬¬··¸¬ ±s¬xs¬ +:¬·ee o:-·,
-s-· ¬·:æ- ¬. ·, o:- vo÷:·¬ :¬·v:¸ ¬··e·,
e:e:s·e: -·.¬s··· -s-·,
:¬:·¬v¬¬ ·v¬·¬ .: ·.:, -·-·-¸e o:-·,
:.s:, :zv:+:,
¬:± -s- ·, :¬:se¸ :·e:so o:-·.

o::z ±:····e:x:e·,
e·zsoz e:¬·e:x:e·,
¬·æzz -·-s¬ +:·e:x :e·,
¬oz ¬o: ±¬····e:x:e·,
es:·+z ¬·:: .·:····e:x:e·,
--zv:, :zv:+:,
o:-·æ¬ -·÷:e e:o·e :x:e·.


¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
68
:z¬· :z¬· :z¬· :z¬·


o:-:· ¬ v: ±v:¬::-·,
±s: o:-· ¬:: x:e·,
o-v¡:¬ .:· ¬e¬:·,
¬·ev:¬-v:e :-:x:e·.

+:-· e::· ±v:¬ ¬··x
e-¡ zv¬· ¬·:¬¬··.;
e·-·¬· +欷e z·¬
e-¡ ¬·v: ¬·:¬¬··.;

x::· -:¬ :¬···æ¬v
aesc¬e xo¬ ¬·:¬
+:¬¬s-: ±:zv: ±sz
--¡ o-¡ x¬ ¬ -·.·.

x::-:: zso ¬·::
¬v: ¬v: ±v:. o:-·
¬··-·+ ¬ ·v¬¬sz ¬ ·:
xo¬·zo:: -z·e ¬:·¬.

±z:æ ±v:z ±v: . o:-·
ee:æ :-· ¬·seo·¬
x-¡: o:-· u:·¬-·¬
:¬¸c¸ -e¸ eo: ev¬·¬.

o:-: u:·, o-¡ xoe·
:·e:e¬so ¬s:
:z¬·¬e ev:·e±·¬·,
a·e···. ¬z¬· ev::·e±·¬·.

u¬· ¬±¸ z·.·, +:¬ ¬ ·.·,
:-·ees:--:¬ :·.·,
eo···¬·e a¬s¸e¸ -·.·
e¬·. e¬·s.·e:¬ z·.·.
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

69
o:-:· ¬ v: ±v¬::-·,
±¸¬··· -¬- e:¬· u.· ,
¬·¬·: xs¬ u¬¬z u.·
-¬s --¡ +vez u:·¬.

o-s¡·e···. uæ, ¬:± :æ,
es:v: uæ, ¬v:¬æ
o: es: +e¬v¬- -·e,
uæ :æ .::v u:·¬.

···s-: -·es., :. ¬·:e·
+e¬·¬¬s. ¬·:e·,
:z¬·¬e e:·÷ ¬·¬ ·
¬·e ¬·v: -::· x:z.

-v:¬e, o-¡ :z¬·¬e,
¬e¬·e es:·+···e,
-·¬±v:¬ ¬e····e
+¸e-¸ ¬·-e·zv·¬¬.

¬···: o·e +:¬ +:¬
:·¬s÷ ev¬·¬ -·x¬ :¬·:,
o:-: ¬·:e·, ±·e:·÷ ¬·¬·
--¡-·¡ -:: x-·z···sz·.

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
70
-xxs¬ -xxs¬ -xxs¬ -xxs¬


±·¬¬···· +·¬¬·-· ¬·v¬:æ ¬·¬sz
ac e-:- x:e¬ ¬: - ·.¬ -zvo·¬·e,
¬¸csx¬ -¬·¬æ ¬·o ¬ s:ses:¬ -·:¬sz
e·:- ±vo···æ ¬: - ·e¸: .¬····¬·e,
o:-· ¬o ¬·¬sz, .¬ :,·:·¬· e·¬····¬¬·,
a-·¬¬ z··÷-æ xs -·÷:e¬sz·¬-·.

o:-· uæ:, :æ:, :o÷:, ±v:÷:,
--v¡oz ¬·¸ ¬·:e· -- v¡¬- u:·¬,
¬-v·¬· -·xxs¬, -so¡¬¸¬ ±e xs¬,
o-¡ -z· ¬ ··x¬æ .·e ± -·x ¬··¬¸
±·¬·÷ - v:¬·¬ o-¡ a o:: e.:o -:e,
:: x:¬ e·:¬··¬ :o¬ve¬¬ x: :::·.

÷ +:¬·e ::e···æ ¬·¸ ¬·--· x:esz,
:·z·:·÷- ¬. ¬e eso ¬·:¬e: e: :s¬
e--· e:- e··¬ -·x¬ es¬·- x:-· xs¬,
::·o·:·o ¬·¬-¡ -:¬·¬ ¬·::e
o-v¡¬- --¡-·¡ e::s¬:e· aesc¬æ,
¬·¸ x:···:: -·xxs¬ ¬ ·::·- ¬·e·.

¬·¸ ¬·¸ ezæ¬sz, ¬·--· ¬·--· ::o ¬·e·,
.·oezv·¬ ¬·¸ ¬·--æ -³z·¬¬: ±x,
-·x¬¬·¸e· -·o - ¬·¸ ¬·¸ ¬·--· -·e,
±¬:e· ¬···e, xs···s:¬¬ ¬·e , ¬·e ,
¬··¬:·¬ e¬æ o-¡ --¡ x.· x:: u:,
u¬· -¬ ·¸ :v:e, -·x ¬ ·s¬ee··· -z..

: ¬·s.zse, o:-s¬ :-¸ x::,
o-¡ e:··· -·e e: --¡ ¬··z¸zvo:,
:::¸····e ¬v:¬ ¬·e··· ¬·::
--¡o.· ±s: ·¬··v ±v- :v:e¬e,
--zv ac :e ±·:, o:--z :·e:e¬s÷
-s o-¡ ¬·v: ¬·v: ¬··:, -·es¬¬.
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

71
o-s¡·e···.¬·¬ :s¬¬¸ ¬z·:,
o-¡ +:·¬ ¬:±es·e··v¬- x:e·,
--s¡·e···.¬æ ¬·±s. v:¬s÷ o:-·,
z·¬: -s:: ±¸¬···, ¬·--· -+¸¬.,
--¡ ¬·:·xv¬····æ, o- ¡ :v. ±o¬ · ±o¬·
-¬ +:-· ±vo···s÷ :±xs¬ ±x¬.¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
72
es:+e es:+e es:+e es:+e


¬s: -s¬ - ¬¬ ±sz
-¬·¸ ¬s: ev¬ ¬:æ,
¬··÷æ-s+ eve· o:- ·
±v. e:, x¬:· -·::
es:·z·.· xs:¬-·¡
±zæ-æ ±::ev·¬·
x¬····¬· ± v:··· eoz
.:¬· es:-¡o¬·ev·¬ ·
¬···¬ ¬···¬ -¬¬¬-·¡
¬z·e¬·¬-æ e·¬·
e¸:sz¬¬-·e -s-·
e·e:: ev:x:e;

-sz: o:::s2
¬·¬¸ :·: +:¬ ¬·e
¬e· ¬·:e· e·zs:s÷
-¬¬ :·¬ z·:···o.·
o-¡ +ve -::·¬¬·¬·
es:· -: -::¬æ
.·. .·. ±+¬·-,
-¬····e:·¬ -s-· -v:¬·,
±·¬ ¬···¬, .¬ ¬:,
--z :¬: .: ¬¬·:,
±+···: ±+¬·¬·¬
¬ees- xs¬-·¬¬:.

es:-¸o¬ -·o·:-æ
x¬ -s¬ ¬·z:····e
e:·÷ e:·÷ -::x:e·,
¬·e x:..¬: x:e·,
÷ -¬·¬ - ve ¬·:e -s¬
e¬:±e +:-···æ
o-¡ --¡ ¬ ·:···x:e·,
¬·:···:·¬ +æ-x:e·,
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

73
±v¬ ¬·e:·¬ ¬·e
-s¬ -¬·¸ ¬v:¬sc
-s·x¬¸ x¸·zes÷ es¬ ·
+¬.¬-·¬ ¬ xso·,
:·z·, -·÷:e, -³z·¬ , -s¬

-¬·¸ ¬·¬ ¸ .:v :¬÷
x¸·z:s2 ¬v: ±s:
-¬·¸oæ ¬·:¬·e:e;
.:· ····zzo: o::-e -¬·z;
.:· ¬v: ¬·¬- ¬ :.;
¬·--· ¬·--· :¬·ve.¬s÷
.¬·:· ¬¬·:· eve - ¬·z
es:+e¬ ±v:¬·¬:e;
-s·x¬¸ x¸·z¬ +¬.¬e···:e;
xs:, -s¬ .: ¬·::,
¬·--· e ¬: e:zo::
-¬·¸ :·¬ :v:e¬æ
es: -¸o¬ zv:¬ :¬¬·
-+¸·¬¬s÷ ±s:·¬.

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
74
±s: xs ±s: xs ±s: xs ±s: xs


:e ev¬·¬, ±-···s÷ ±s: o:-· ¬oz xs,
¬:z ev¬·¬ , +·e···s÷ :¬ o:-· uæ xs,
eso¬¬·¬, -¬æ-·e e·¬¬· e·¬¬· ¬oz xs,
-·÷:e ev¬·¬, c·e···o.· ±s¬ ±s¬ uæ xs,
aesc¬::, zso ev:,
ae¸ e:··· -·+¸ ±¬¬·
::e .¬¬ xo--æ
:·¬: ¬:z¬æ xs,
-v:¬· uæ, e .· ±:¬· xoe· .·- ± ±x ¬,
±·¬ u¬ +:·¬ z:·¬ ::¬ .·-± ¬·¬¬,
o:-v¬o:, :o¬·¬: eo¡·¬ es- uæ¬,
o:-v¬o:, ¬·¬· x:z eo¬·¬-·¡ e·¬¬·.

±s: ¬·¬·, :¬ ¬·¬·, e·¬¬· ¬·¬·, ±s¬ ¬·¬·
¬¬¬· o:-·, ¬·::·::· x.·, e·.· ¬: o·e: ,
¬¸csx¬:æ, 22:¬:æ, ¬-·e ±x ¬:·¬oæ,
-·÷:e -¸e¸ e:o e··x, o-z. -z.¬sz:··.·,
±¸¬··· ±¸¬ ··· ¬¬e¬·¬,
+:¬ +:¬ x-·z¬··¬,
ae¸ ae¸ +:·¬ ev¬
xs¬ +:·¬ ¬:¬¬·,
:¬÷o·e ev·x···:· ±v-e· +:¬ ¬z·: ¬·¬·,
¬e¬·e ::ezo· ¬ ·e :-: ±:¬· ¬·¬·,
±-·:· ±x , :·z· +æ, zso···æ -³z·¬ e··x
¬·:e¬ ac ¬···e e··x ¬·¸···æ +:¬ ¬z·:·¬ ¬.

¬v:¬æ o·e o:-· ¬ ·e ¬oz ¬:x:e·¬·
¬e· ¬--æ :·ee:¬ -·e e.·e:·¬ ,
xs¬±- ev:o-æ ::e -·¬:c o-z e:
±¸¬··· .:ee e:¬· u.· ¬·:· -·¬:ce es····¬,
z·:·e z¬:-·e x::
-·¬:c - -z ¬:·¬¬:,
es¬·, es¬· -¬zov¬¬ ·
.:ee¬ -e¬·¬ :.·,
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

75
--¡·e o:-· z·:··· ¬·:e·, z·:·e· ¬·:e·, ¬s: ¬·:e·,
es:zx.¬voz uo¬·, :+s¸e -:¬ ¬·:: ±ve·,
±:z .æ x:·.¬·¬ ·, ± + ±:z u¬·¬¬·¬·
+¬.¬e···: u¬· ¬:. ····zzo· ::·oev;

-s-· uæ o:-· :æ, ¬·¬ ¸ :+s¸e ..·+¬,
¬···¬ -¬-·¬ ¬:· u:, xoe· ev::·¬¬:· u:,
e¸··· ±¬¬· ¬··-¡¬:, - ¬·¸ +ve+vez e: ·¬ c -
···se u-v¡ e:··· ¬·:: -¬·¸ ±:z es¬·e±·¬ v;
:¬: u¬: zv:+· x:¬,
es: ¬¬··· ±·z· x:¬,
-s-· o:-· ¬s: ±·¬·-
ev¬ o:xs:¬:e;
:e ev¬·¬, ±-···s÷ ±s: o:-· ¬oz xs,
¬:z ev¬·¬ , +·e···s÷ :¬ o:-· uæ xs,
eso¬¬·¬, -¬æ-·e e·¬¬· e·¬¬· ¬oz xs,
-·÷:e ev¬·¬, c·e···o.· ±s¬ ±s¬ uæ xs.
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
76
:··· +¸e e.:o :··· +¸e e.:o :··· +¸e e.:o :··· +¸e e.:o


±·¬¬···· ±¬s÷, ¬¬¬¬¬· ¬·¬o v,
±s:·÷¬· +:-æ, ¬·¸eso ¬·¬ov,
÷ ±¬·, :v.: ±¸¬···s¬¸.zvo-·¬ -::,
¬·¸¬·- ¬··¬zvo-·¬ + :·¬- ..¬::.

u¬o·, :·e·e¬o:, +:e-¬ ¬·z ,
¬v:±ee··· z·€, ¬-¸···¬ e·e,
¬·:, ¬·:z, e:¬·¬ ¬··¬·¬·æz··· ¬ vz,
:¬s¸e¸ -·÷:e, -·:-³: x¬ ::e.

:o÷¬:, ¬:¬··· -: ¬s÷ ±v:±¬· ¬o·,
±v:÷¬: , ::e··· ::e···s÷ :o -·:-·¬o·,
u¬o· ¬v: ¬æ·¬:v: ¬o ¬·¬¬o:,
:o÷·¬ ±v:±x, ¬·e, ¬·¸¬·-¬s¬:-·¬ +:·¬.

:v.¬:v:, +:·¬- ±e -·¬s¬:. u¬o·,
-¬-·¬···:v:, ¬···+s¬- +¸e-¸¬ ¬:·¬·,
c·¬¸ , .:c·¬¸, c·x ¬··+s- ¬··+·¬- ·e,
ae¸e ±e, :¬o·, ¬¬¸ .o¡::·, z·¬ , a-·¬.

¬¸csx¬ , ¬v¬: ¬·o··· -¬-³z·¬¬·e,
:ozvoz ¬··¬e v¬·¬, ±e ::³-ee :¬o·,
::e .sees:¬, e¬- ±vo:- -:¬zo·e ,
¬·¸¬··: e¬¬, .-:-·¬, ±e xo-- ±vo :¬o·.

u·¬· o-¡z ¬·::, es:¬e·.:¬s:,
±:¬ -see ¬s:, ÷ ¬·-¬v:±o, :s¬,
±:¬ ¬¬zo ¬s:, ¬:szzo ¬·¸¬·- ¬··:,
±::· ¬z·:-·¬, :··· +¸e e.:o :¬o·.

C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

77
±s¬·±-··· ev:oo·¬ ±s¬·±-··· ev:oo·¬ ±s¬·±-··· ev:oo·¬ ±s¬·±-··· ev:oo·¬


···s¬ es:s :v:e¬·¬,
···s¬ xo--:¬¬·o¬·,
···s¬ e:- e·¬·:···æ,
¬¬ ¬¬¬ .xs¬o··· ¬·¬¸,
¬¬o e:+v: .··+¬s÷,
--¡ ±¸¬··· +¸e-¸¬s÷,
:¬e:: o·e --¡æ;

-³·¬···. -s: z·¬s¬¬s÷,
-±-¸ e:¬. -·z¬·¬ a÷,
-e¸:v:e¬, ¬·±s c-···s÷,
--v¡oz e·¬ ÷ ::·¬ v:¬···,
ee:·¬·: xoe· ¬·e·,
+:¬¬:·¬·÷¬ ¬·¬ -:¬·,
¬-v: x:¬-, ±v·÷:¬ .··+,
¬-v: ac, :··· .e:e e··+,
±::e:¬ -¬ -¬:-e.

±s¬·±-··· ev:oo·¬ ,
÷¬ .v¬zo ±::o·¬,
.o x:æ- es¬o·¬,
-¬es:·¬¸¬ e-:o·¬,
¬·v¬ --¡¬ ±x¬,
:oz ±ve·, e··x o·e ·,
.¬e e:¬.zov:e···s÷,
¬¬¸ -·¬s¬:.¬s÷,
¬c¬ c.- x¬¸e ··· e·¬·,
xo--v:e·o +æ¬.

¬·s, eo¬·, ¬-·e ¬·e·,
e·¬:: ±·¬·¸- · o·e·,
÷ ¬c e··¬ -s-s¬ xs¬,
a-·¬ e··¬: o-s¬, +:¬,
o-¡ ¬c.-, :···s-·¬ -:·+-,
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
78
o-¡ -c., ¬·±s- ·x¬ ¬ :.,
o-¡ -so¡¬¸ -sz:¬ e··¬,
±:¬· e::s¬·¬ ¬·:-· -s-·,
o-¡: --¡ +:¬, xs¬,
o-¡: --¡ +:¬- ¬ ¬·sz .,
xs:, --¡ ex ±¬¬ ·,
o-v¡oz --¡ -¬s u:- ·.


C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

79
xs: xs: xs: xs:


es:zx.¬-v¬¬·,
-.-sz:zo e¬¬·,
:·e:e¬·¬ +÷¬·,
ee:··· .:···-·¡ ¬z¬·,
xs: ¬oz --¡ ¬·- ¬-¡.

::·¬v:¬···¬ -:¬zo -::,
es¬·- x:·zo -·¬zo ev:,
::e .s·+:e··· e·zso··· ±::,
±·¬¬···· +·¬¬·- ¬·s¬.¬e ev::,
xoes÷ xs:, ±e¬s÷ xs.

±-zo :e:zo-:: xs,
¬·æz··· -³z·¬¬s÷ xs,
::¬e·zo ±x ex xs,
:¬¬v¸es±¬ ¬·z···s÷ xs,
±:zs¬:v - -¡ ¬o ¬·¬ xs.

o-¡ -szee·¬·,
.e:e··· ev::¬e:,
±¸¬··· :·±s--¬.· ,
.·+:·¬···zo -:¬÷.·,
····z····zs·e:¬ es¬:·¬ o-¡.

xoe· +s:·¬ ¬ ··-¡,
-·+··· ¬-¬o¬ ¬¬,
¬·¸¬·- ¬·¬zvo-·¬ ¬ ··-¡,
+¸e-¸¬::· :¬·z·¬ ¬··-¡,
¬·¬-z, ± v-+:¬¬ ±·:·.-·¡ o:¬.

-.-:¬·¬czoo····¬,
-·÷:e :±:··· e::-¡::,
¬·¸¬·-e ±e e·+·e ·o¬·¬·¬,
::ee··· +¬·es:¬s÷,
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
80
--¡ +:e-¬ -:o-:· xs:.

-z·-z·e , e·¬e·¬¬· xs,
c·x xo-- o:xe···s÷,
±v+±v- xoe -·¡ +:·e xs,
±v- e--·zo :¬:s: ¬s÷,
±v- ac, aes·ezo ± ve· xs.

o-¡ ¬:·¬e¬··¬,
:v:ee ±·¬:¬ :·¬ +·¬,
o-v¡:¬- -¬z:¬·¬ ,
¬¬·e· ¬·zs:, ¬·±¬s- ·¬,
÷ ¬:.-s¬ ±ve· ±s: ±s: xs.

o:-v·¬·¬- ¬·¬ ¬:·¬····¬·,
:o¬.:¬s÷ -s-· es····¬·e:,
ese:¬ o-s¡z¬·-e·¬·,
¬-:se ····z····z ±:z u:·¬·ev u:,
:¸e···:e·, o:-· x:z ¬:·¬¬ ::-·.

--¡ o-¡ ± ·¬:¬ -¬·sz¬·¬,
¬·¬zov·¬v·¬ x:····¬·e,
.:.v¬.e··· .·¬¸ :¬ e:¬.¬·e,
es:-:¬·¬: :.v¬.:¬¸zs÷,
e¬¬·s¬¬ , x:z ±s: xs:.
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

81
-s-· o:-· -s-· o:-· -s-· o:-· -s-· o:-·


o-z -s-·, --z o:-·,
.·¬· o:-·, eo··· ¬- ·;
±s:· +:-·, -s-· o:-·,
u¬e -s- ¸, xv¬· xs-·.

-s¬·:-¸, - ¬·¸ :::·,
-¬·¸ ±v-¬ , ¬o, ¬::·,
::e xs: e:·¬ ±-·:·,
-¬·¸¬z¬·¸e¬ , ¬s:, .- :·.

o:-· eso, -s -·÷:e,
-s-· :sz, o:-¬:s¬:z,
-s-· o:-·, o:-· -s-·,
:·¬ +:¬, +:¬ xs¬.

--¡ ae¸¬voz -z·¬ ,
ae¸¬vo÷- ae¸, o:-·,
o-¡ +:¬¬voz ¬·¬¬,
+:¬¬so¬ +:¬ , -s- ·.

o-¡, --¡, ¬·¬¸ ±v- ¬,
+:¬ ¬·¬, ±v¬ ±z·:,
¬-¡¬·e, -+ , ¬·¸¬·: ,
¬+¬·e, ¬··+· ¬·s:.

o-¡ ±v:e·, -s-.v¬.,
--¡ ±v:e ·, o:- .v¬.,
-s-·, o:-·, -::¬sz,
¬c¬æ , +¸e- ¸¬·z·¬·.

o:-· .v¬., .2¬· -s- ·
:·¬-v¡·¬· x::·¬¬;
o:-· -s-· xs¬ - ¬·z
:·¬ e-¬ u¬¬··· : v..
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
82
-s-· -:¬, o:- · xoe·,
xoe· x.·, -:¬¬·.;
-:¬ x.·, xoe·¬·.;
+:¬¬s±, -:o:··.;

-s ¬¸cs:¸, o:-· ao,
ao ¬¸cs:¸¬·¬ :v:e,
--¡ ±v:e · o:-· o¬¬¸,
o-¡ ±v:e· -s-· ¬·³¬¸.

o:-: u:æ, -s-· :æ,
-s-: u:æ, o:-· :æ,
es: -¸o¬ zv:¬, x:æ,
o:¬·e± ¬·¬ , - ¬·¸¬·.

o:--¡ :oz, -s o-¡ :oz,
:oz, ±v:z, :·¬ uæ,
:¬¬¬·e x:e -¬·z ,
:¬:v¬:voz e¸:.

o-¡ --¡ -···v:z¬·¬
-·x -³·¬···. ¬·v¬¬.
o-¡ --¡zæe¬··¬
¬·x ±esc e··x¬.

C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

83
¬:. ¬:. ¬:. ¬:.
„e¬- e¬ -…


u¬· -s¬: ¬:.¬ ±·¬- ee····,
es:¬ .·.¬æ ¬·s:¬ ± o -v:¬,
es:¬ .:zo :·¬v·¬ - e:¬·,
¬·s-¬ eezo -sz:¬vo÷o¬·,
-s¬: ¬:.¬ z¬···-· ¬s.:·,
.¬·:sz·¬¬ a xo-- :e¡,
-s¬- ¬v:··· :¬o ¬·zo·,
.s···¬c u.e: ¬ ·::v·¬·,
:s+- e¬¸¬, ¬:.····¬ ·,
+s¬, -·z·¬ , :æe e: o.·¬,
-:o, -··¬:, ,- ¬¬·c.e ¬·¬¸,
¬·¬¬ z·¬e, -v::·¬ .¬¸e.

¬··e··· ¬·z, ¬·- ·e: -·¬·,
:s+ e·¬·s:··· xs:¸¬ zo···,
a¬, es¬s¬¬, -so¡¬¸¬ .:+···,
:¬:-v¬:·, ¬:· ¬·¬¬ ::¬,
e·¬e· :¬:æ ::e··· :¬···,
:s+e·¬·s: .s···e ¬·¬o·,
::¬·- e··¬ xoe- · e ·¬o·,
:s+ :s¬··· e¬- es¬:·,
¬·- ·e:--·¡ oæ:e· ¬ v:.

¬v:¬ -s¬- ¬v:zoz:,
:s+-· ¬:¬ -·.:e ::,
¬:.o +:·¬, z·¬ -¸.·¬¸¬ e·:e·,
¬:.o ¬·¬ ·¬··· .-s. ¬ ¬:¬·,
¬·zoz z·¬ - a···z .·¬·,
:s+e·¬·s:: ¬¬:¬ e v¬····¬,
:e: ¬·¬·¬, :·¬: ¬·::v·¬·,
eo·z, ¬·so, +v:o , +s:·e¸,
¬·z¬ , ¬·¬.·: , es2¸::¬ ::-:·,
¬:.o e¸··· e¬·¸¬:z x:¬,
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
84
¬:.o e·¬z ¬:¬: · . e.

:¬:÷·e ¬·÷:s¬¬:v¬:·,
¬v:¬ -s¬- :s+e·¬·s::·,
-v···.+·¬::¬s¬ a···;
aesc¬ e··¬ xoz·¬ -ee¬,
:·¬: a··· -·:x¬, -s¬¸¬;
:s+-· e·¬, :e:zo ¬::,
¬:.o ¬···¬ a···z -·:¬.

-v···.- xo-- e:¬e ¬···¬,
¬··+· ±·ozo:s-- -s¬¸¬;
¬·- ·e:-·e ±, e:+: ··· ¬···¬,
¬:.o e¬z, .vo· . e··v·¬·,
o:s--··· ¬·±sx.¬ a÷,
e¬e x::s:-v - v:¬o · ¬:.,
¬·x¬ xs:¬ e÷¬ - : ¬æ,
¬·¬·¬ ··· e-z x:¬¬ ·¬·,
o¬s.:¬ e·¬z eo:··· x.o·.

¬·- ·e:, ¬··e··· e·¬·s:-s÷,
:s+e·¬·s:··· -:-¬·- :,
u¬:¬: ¬·¬·¬z, .s¬e ¸e u:,
.+ -:-···æ ¬·-¡¬ u:,
¬·- ·e: e-z , ±z:·z- -·¬·,
¬·- ·e:o:¬ ¬¬·e::e ·¬·
:s+e·¬·s: e¬::.o·.

:s+:s¬, eo·z e·¬·s:-,
¬·zoz····¬·, o¬.::··· x.:·,
¬·¬·¬ ··· --¡±, z¬¬¬···æ,
¬:.o .::· ¬·:e x. :·,
¬·¬·¬ ··· ¬- ¬o ¬:·e :·¬·e,
¬:.o ¬·z·¬ ¬·::::·ee·,
¬·¬·¬ ··· ¬oe, eo·z -s¬æ,
¬·- ·e:--·¡ x::x:e·,
.-·¡¬ ¬·x¬, o¬s.:¬ eo¬o·.
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

85
¬·¬·¬ ··· ¬-¬¬·, -·x ¬·¬ .:¬,
.+zoz·ev, e:¬·s:- ±: ±¬,
x:¬ x:¬z, eo:· ev::¬,
ev¬·z¸ :s+- , †¬s···.¬ ¬s-,
::¬·-····ev, :¬·:s¬e····e,
e¬z, ¬·-:z, ±e ev¬ ·ee·.

:s¬···· ¬·¬o·, :s+- ±·¬·e·e ,
:s+- -·x¬·, :¬s.¬ e·¬·,
¬·-¬æ ¬·¬·¸: ¬·:·z·e o·eo·,
¬···¬e ¬::·, ¬¸···.¬ -s:¬,
-:÷- ¬·:···æ, e¬::.o·,
:s¬··· e·¬·, :s+-· - ¬·÷¬,
-·x¬·¬æ¬·, ¬·e:-·¬·,
:s¬··· -¬·:::, ¬:···¬:-·¬.

:s¬···· :s+- -¬···æ ¬·x¬,
¬:.o :¸e···-· eo:··· x.o·,
¬··¬- ¬·zo·, .¬:o: u:,
e¬z ¬:±, o·e¬ :::·,
¬··x¬æ -s¬- eo¬·¬ ····¬o·,
:s+-· ¬¸¬¸: +ve···æ ±v:÷,
¬··¬- ¬·zo- · -v:¬ ·e o·e,
¬: .sc-¬, ¬·¬¬ -s¬,
.·¬-· ¬·:·z·e :s+¬ ¸¬¸.

¬·¬·¬ ··· ¬·-····, ¬·- ¬¬s¬·e·,
-¬z: -·x¬·, ¬·xe e:·÷e·,
¬:z ¬::, e¬:::e·,
¬·zoz¬s¬ e v:e···· ¬·e·,
a¬s¬¬e·¬·, e¬·¸-· e v:¬o·,
¬·¬·¬ ··· ¬-¬:, ¬ v: e ±v:¬o·,
eo···¬ :s+:s¬···· -v·¬:·,
¬·zo- ¬·-:- zx.z·¬···æ,
xoz·¬ -·¬s¬:.¬ -:···¬,
¬s:e ¬-¡¬ xs÷:· :,·¬¬·,
e·¬es¬···· ee: e·¬:·,
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
86
¬:.¬ -·¬e·, u:·os¬ ::e·,
¬:., u-¡·¬zv xoz¬ ·es¬·e·.C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

87
¬·¸e -¡:±¬ -··¬: ¬··¬- ¬o ¬·¸e -¡:±¬ -··¬: ¬··¬- ¬o ¬·¸e -¡:±¬ -··¬: ¬··¬- ¬o ¬·¸e -¡:±¬ -··¬: ¬··¬- ¬o


:-·:sz, :e:zo, -s¬: es:·+ ±ve¬o ·,
:e ¸z¬·-zo, .v¬. es···e¬ :¬o·,
es-·, e- ¬·¬, :±·xs¬zo-·¬ v: ¬·:e¬o·,
···s¬ +··¬e¬ ¬:¬c:, --¡¬·:¬·:· -·o····¬ o·.

±·z·, -·¬·¬¬ ¬·¬¬ æ e.·x¬¬o:,
···s¬ ac, aes·ezo, --¡¬·:· e ·¬¬o:,
a¬:v, :¬:-v:, ¬·¸e-¡:±¬ -··¬: ¬··¬- ¬o,
:¬æ·¬:v: ¬·¬o¬·, e.·e¬ - -¡-¬o -¡.

-s-·¬· ¬:·¬-·¬·, - -zs÷ es····¬o·,
¬·¬sz, ¬vz · ::o·¬·e, ¬·--: e··¬·¬o·,
:es±¬·¬:æ, -z·-z ·e :¬s¬·¬o ·,
--¡ .:¬··· ::e, -·e· -·e· -·e·¬o·.

-s-¬·:· u: ·¬sz, x:: :¬zo ¬·:e·,
e-v¡o÷- xs¬zoz, e··¬·¬o· +:¬,
:¬:-v:, e¬æ ±vo .·, :¬:-v:, e¬æ xoe·,
:¬:-· ±s¬xs¬, ¬··¬ ±s-, -··¬: +s:¸

¬···¬ -·÷, -.¬ ·, e-¡ xs: ev::·¬¬o:,
e÷, ¬÷, ¬o -·o¬·, ¬·- -: ±¬····¬¬o·,
:.:e¬··¬, o:.:e ±¬·¬¬o:,
:¬:¬e¬··¬, ±¸¬··· e··¬·¬ ¬··+· :¬o·.

¬·:¬·:- :o ±:¬·, ± x ±:····¬ :¬o·,
z·z····e .:c·¬ ¸, .cs·e, ¬··¬z¬·-,
:o÷- e:¸czo ± v:¬ x, ¬·± ¬s-·¬ e:·¬ :¬o·,
--¡·e:so¬ c-, ¬:¬ e, --¡ xoe·.

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
88
÷ e¬· ¬··+s: ¬e; ÷ e¬· ¬··+s: ¬e; ÷ e¬· ¬··+s: ¬e; ÷ e¬· ¬··+s: ¬e;


÷ e¬· ¬··+s: ¬e,
o-¡, --¡, ¬·--·, :·¬s¬ ¬·::;
÷ ±·: -s+·e ¬e,
o-¡, --¡, ¬···ezo· :·¬s¬ ¬·::;

+-ev::, -sz:¬ ¬·¬¸,
e::s¬·¬, ¬·-v:±: ¬:.x·¬¬ -s¬,
:x-¬:, e:zo ¬·¬¸,
.:¬-· ¬·:e , e¬·.··v:÷zo· -s¬.

¬·:···æ o·e·, ÷ e·¬-v:.¬:e,
¬o··· :,·¬:,·¬¬·¬, ¬·--o····¬ ¬e;
e: ¬·¬¬:·e , ¬o ¬·¬· x¬,
-e· -:····¬, ±·¬ -: z-·¡ ¬··¬.

-s¬: es:¬ ev.·, .¬ ·:¬·:· ¬:·¬ ,
--¡ eo···¬¬o ·e, ¬·³-¬s÷···: u:·¬,
o:-:-· ¬·s¬¬:v, z¬·- --¡:,
+:·¬, u¬-· -s-·, +-s¡÷ ¬:.

o-¡ e:¬:, :¬:z, -s-· eo¬:·¬sz,
--¡ :e:, -¡:±¬ :sz, o:-· eo¬:·¬sz,
÷ ±·: :.:e, - .-, - -¡æ ¬e,
÷ a+s:, o···¬·zo·, -¬·¸æ x:e;

o-v¡o÷- xs¬zo, o:- :· ¬·: ¬·s¬¬:·,
o-¡ e¬- :,·o, o-¡ ±s¬xs¬ - v:.,
--¡¬·:· x+·e¬, o-¡·e:·z¬ a.,
o-v¡oz -¬····¬ e·¬··:, -s-· ¬:, -:.

.:¬-· ¬¬zve, --¡¬·:· xs:,
¬·-¬ e·¬··:¬ -·, ¬·- x¬ ev::,
-s-·, o:-·, -::, :·¬s÷ x:····¬sz,
-v:¬·e:· :v:e, -·x -·x¬·¬ -z..
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

89
oo¡: xs±¸ a¬·¬:, - - z·ev x:¬,
±:z, e¬·¬··+s:¬··¬, --¡ es¬x:¬,
o-¡ -¬·¬-¸zo x¬, ±:···s÷ ±v:z xs,
±¸¬···zo· ±¬¬, a -·¬·¬ ±ve· es.

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
90
xs·¬¬¸ xs·¬¬¸ xs·¬¬¸ xs·¬¬¸


±:¬ xs÷:·zo :oz
--:- .¬:·zo eoz
:¬·:···s÷ es¬:·¬o·.

¬¬zo :v:e¬æ
e:-··· :·±s--¬æ
:¬·: +:·¬,
-e¸-e¸e··· x:¬ ¬·:e ·
es:s·e:¬ .+¸ ¬·:e·
¬:,. ¬s¸- ¬·e-··· ¬·¬¸,
-±- -····¬· e .:-æ
····z ····zs·e:¬ :·: es¬:·¬o·.

:¬v·¬· ¬v¬ xoe· -³¬,
-¬·¬ c·x ¬:. :¬o·,
-³z·¬ x:e e·x::·
e:¬ :¬o ¬··¬e·¬sz
---· ¬¬: e--· :÷
÷¬sz e:÷ a¬sz¬s÷
es:-:¬ ¬·:: ¬·::
-s xs¬s¬:z¬s÷ ¬:·¬.

:s¬·--:-·¬ :±:¸···s÷,
e-s¸e·¬·s:··· eso¸ - ±-···s÷,
-¬¸zv·¬ 2:sxsæe··· a÷,
x·e· o¬ +v·:-æ
,o:x¬:¬ xs¬s¬:z ¬ æ
x¬e¬¸ x:·.e·¬ · :·: es¬:·¬o·.

-s-æ uo¬ e ¬¬ :æ
¬- x·¬ -·.e.¬s÷
¬¬·¸e· ¬··+· ::: ±s:
¬±ee ¬:·¬o¬o·.

C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

91
±vo¬ ¬-¡¬ ¬¬¬ ¬·::,
-v:· -v···. e:+:-æ
-¬·¸: xs·¬ ¬¸ ¬ v:¬ e:æ,
a, ÷ e.¬ ¬·¬ ¸
xs¬ -:e· x-····¬¬·.

es:zx. z·¬··· :oz
.v+zvo·¬ ¬:¬: ¬o·,
xs¬ -·¬s¬:.¬::
--:-s:e···-·¡ xo÷
xvees: .o····o¬ ¬·::
¬:¬:sz es¬:·¬o·.

z·¬··· ¬··¬ xo--æ
¬·v¬¬·e ¬¬¸ +:·¬,
¬¬¸ +:·¬- -¬·¬ o·e
:¬o -v:¬·¬ - ·x¬¬:-·¸

.±: zv:¬ -s:· ±s:,
:¬o :v:e -::x:e·,
±:¬ e: .:··· ¬s:
:æ -s-· e:.x:e·,
es:¬·e: ±x¬·e
±¸¬··· xs÷:· ¬··¬ev·¬·
es:¬vo .¬:- voz
÷ xs·¬¬¸ .æ +:¬.-·¬¬·¬ ·
±z:· :se e·¬¬¬-¡ ± ¸¬···.


¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
92
±vo.· ¬·s:¬sz ±vo.· ¬·s:¬sz ±vo.· ¬·s:¬sz ±vo.· ¬·s:¬sz


es: +s:¬ ±sz
±vo.· ¬·s:¬ ±sz
o:-vo÷·¬ ± v-¬s÷ ¬·:::o·¬,
¬e¬ es:·+···æ
--:-v:e·o···s÷
±¸¬··· e··¬ o:-· ±:¬s¬·¬,
+:¬.:¬ ¬-zoæ
±o ¬-¬ a.zo·
-·x¬-¬ x:·.zo ·
¬·e ¬·e ¬·:::o·¬¬,
¬:·zv::· o:¬·¬¬.

:: ¬··:¬ e¸ es:·,
+v:e· x¬ ÷ xso·,
±·z· ±·z· e·¬ +:¬
:z:s÷ ±v:÷¬,
:x···¬s÷ ev. e¸····
e·¬· e·¬· e ¸e,¡ e¬e
¬·¸···: ±·¬· ± ·+s÷ ± x¬,
o-¡ --. ·¬ -³z·¬
¬v:¬·¬ -·o¬sz
-v:¬:v a-·¬ ¬·-e ··¬ --z.

o: ¬···:¬ ±v x:æ
:-- ev:.···s÷
:v:e¬ :¬ee .¬ ev.· o·e¬,
ae·e¬·¬· eo¬ +-
e:¬·:
zv:¬ ±s:·¬: ·,
eses: ev::·¬:·,
.¬ ¬··: e·¬ ±v es¬····-·
-:-- e·o····¬:·.

x:¬¬s¬ ±s:-¡
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

93
x:¬÷·e e±····e,
¬···: ±·¬·- ¬·¬ ¬o·
x:¬¬÷·e -:o·,
¬s:soe u:·¬sz
¬s:¬···· ¬:· :z,
o-¡ ±v¬ -s¬e
±:zs¬·e:;

±v:z ±vo .· ¬·s:¬: :-·,
:oz u:·¬¬· :¬ -e ,
o:-v¬o ¬: ÷ -e¸,
÷ eses: o:-v:,
u¬-· ¬: -- v¡oz
eo¬ ¬- eo¬·¬:,
o-¡ --.·, - -.· ::,
o:--¡ :·¬ +:¬,
--¡ ¬·v: +:e- ,
--¡ ae¸ -·¬ -.¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
94
-s¬- -s¬- -s¬- -s¬-


x¬¬ ···e¡¬ e¬æ- -¬ ·z·¬···-¡e·¬:·,
¬·:o· es¬- ¬·:: ±¬ z· -¬-·¬:·,
x¬¬ ···e¡¬ ¬:z x:o¬ ¬¬¸ ¬¬¸zo:,
-s¬-··· .·+:¬ ±v: ±s:¬ ±·æ ±-zo:,
¬e¬e¬ ¬·¬¸ x¬:· x::¬: x·¬ e¸ -::·¬¬·,
::¬e·zo·¬ :.:·+ ¬···e xsz¸ :·z¸ -::·¬¬,
-v::-v.¬ +:¬e -v::· -æ-·¬ e--· o+¬s¬·¬··.;
-s¬-··· ±‚¬·sz.¬ ¬·¬¸ o:¬: :¬zv:¬zo··.;
x¬¬ ···e¡¬ x·-···æ x·¬· ¬zæz::¬·¬ · :·.;
o:-v¬o:e-¡ ±.···e¡¬ .:¬z xs±:os÷ o·e;
o:-:e --¡x:sc, ¬s¸- -·¬:¬-z .:-:···os¬;

zso¬·x- ¬·:: :v:±¬ ¬·- e:æ-·¬ +-::·¬æ,
.:¬:c ¬¸c¸zo ee¬ .:¬ ¬·:: e:·¬ ±‚z ¬æ,
.e ¬·s-¬:- ·¡ ¬¬¬¬ ¬·v¬: e¸zezvo:¬æ ,
-s-:e -v:e -s¬-··· ¬··÷···¬ ¬·sz.¬ ¬·¬¸;
-s-:e ee: e·¬ o-¡ xoe-¡:-·¬ -s¬ -···æ ;
¬s: e:¬, ¬ee:-¬, ±¬¬ ±‚¬ es¬ -sesz ¬s÷¬,
¬s: ¬v:¬¬ , -¬····¬¬· ¬±o¬¬ , z·:¬·e e:¬¬,
o-¡ e:.·¬ ±·+ · ¬·-- · ±¸¬···¬ e··¬ o·e¬ ,
-v:e-v: zve:, z¬- v: eo¬:, ±¬¬ z·:··v·¬ zve·,
¬z·e¬ -·e ¬ . ee:·, xo-- -:¬ ev: ¬:¬:·,
e·:·¬· e¬-· ±ve ·, ¬···z¸ +s¬ .:¬s¬ -¬ ····¬-·,
u·¬: -so, ee:ev: ¬·¬· ¬·¸e v::·¬····¬·.

···s¬ :v:e¬, ···s¬ ¬·v:··· -:: -¬·¸-· ¬·: e···:,
···s¬ ee: :³¬ :·¬¬ -¬·¸ ¬·¬ ¸ o·e:·¬¬v,
···s¬ ¬eæ ···s¬ ¬s:··· ±¬¬· o-¡-·¡ e:. æ;
x¬¬ ···e¡¬ :v¬o·¬, z·:··· e:.·¬ e¬o·¬
eo···¬sc e¸··· ±¬¬· ±‚¬ ¬·sz.¬ -¬-:·,
-v:e· z¬·, z ¬·-v:e·, z·:····-¡:···¬ -¬ ····¬,
--¡ -s¬- o-¡ ¬v:e es¬ -·¬:¬- e:·¬¬ ·¬·,
¬e e:-, -e¸¬:e· :¬.¬s: o: ¬:·¬····¬·,
¬··+· ¬·-···æ ¬:.¬·.· -¬s o-¡-·¡ es····¬,
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

95
o::o·¬ ¬¬·¸e· e·¬, .¬¬··¬ +:- e·¬,
e·e¬··¬ e¸eez¬e e ·¬ -s¬- :v:e¬æ
±:z o:-· --¡ ¬s¸- - ·¬:¬-z ± v:z -s¬¸;


¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
96
+zo¡···¬· +zo¡···¬· +zo¡···¬· +zo¡···¬·


es:.·.zo:· eo¬ · ± v:¬·¬,
±·.· -s¬ +e -·e -·e ±v:¬·¬,
x:+ ¬·:zos¬·¬, ¬·: x¬· -:zos¬ ¬,
e--· --- ·zo· e:÷ x ve.:ezos¬·¬,
xv¬·s¸esc¬ -¬·¬ :¸: :¸: -: ..se¬s¬·¬,
a¬:, o:--¡ -- .s÷, - -:- - -···s÷ -v:-°e:·¬,
es:-s¬···· ±s¬····s÷ +ve -sz·e:·¬.

xv¬·s¸esc .seso ¬: æ¬::-·,
es:+e¬-:: o: ¬o ¬:: x:e·,
¬ce c¬ezo · +s: ¬v:s¬::-·,
o-s¡¬s-e o:-· ±·¬:·z:: x:e·,
u¬· +zo¡···¬·, ¬c¬e --¬ o···¬·.

C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

97
¬··+· ¬··+· ¬··+· ¬··+·


¬··+· xoe-¡:: -·ozso e·¬¬o·
¬·:·xv¬· ¬·:···æ ¬z·:: ¬z·:¬o·,
-·¬·zs¬· -¬·¬æ ¬¬·e ·¬s- ±x¬o ·,
¬z·e ¬·:¬··¬ e-- ±ve· e·¬ ¬o·
x+-··· e·:-æ ¬·¸¬·-e es:.·
-s-+:zv·¬sz, ¬z·e ¬-:: ¬s:¬o ·.

¬z·:· ±::s÷, ±v¬ ± ¬s÷ .: e··x o·esz,
¬¬·--s- ±¬·¸:¬s÷, +:¬ ¬¬ eo¬sz,
···s¬ ¬·s······ ¬v:¬··v:, ¬·¬·e x:: -s÷¬o·,
-·¬·zs¬-· x.·, ee :o.· ±v: ±s:¬o·,
¬·e: .·- -¬¸, o¬s.e, ¬: ¬···:·,
.:ezos¬s-, ¬·¬¸¬·::¬e, o:sczo -·¬·zs¬·.

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
98
¬·æz ¬o ¬·æz ¬o ¬·æz ¬o ¬·æz ¬o


.æ ±·¬·eæ, o-¡, ¬ ·æ z ¬o,
es¬:v, -s¬:v , ¬v: ¬ ¬·:¬:v;
±:z ±·¬·eæ, o-¡, ¬·æ z ¬o,
¬v: +:·¬ e·.:: +s¬· ±¬¬·;
+·¬: ±·¬¬· ¬v:±-s-¸¬
o-¡¬ ¬·¬· ¬ ·¸¬ ·: e:·¬,
-v···.-v ¬-¬¬ o-¡- · -÷:
ee: ±¬:· ¬··e¬ ¬:·¬,
-s-æ, ±:z ±·¬·eæ, +:·¬;
+·¬:- ±·¬¬· ¬v:±-s-¸¬:,
o-¡ -÷: ¬··e ¬:· -v···.-v: -s-:,
ac··· ¬:.¬ ±v·xo-- e¬·,
o-s¡c ¬s±¬æ x÷zv·¬ ¬:±
--¡ ¬v:±-s-¸, o-¡ ±·¬·e·¬ c-¸,
x:¬-··· x·x¬¬ , o:sc··· ¬·o¡-¬,
.æ ±·¬·eæ, o-¡, ¬ ·æ z ¬o;


C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

99
e--· e--· e--· e--·


.::v o:-, e¬s¬:¬æ o:-,
.e:¬ x.¬æ , xs¬·x. e·¬:¬æ,
±:···¬ ±v¬-æ, :¬ e :z:···æ,
-o±¬æ, ¬v: ¬z·e ¬ ¬·:···æ,
±·¬¬· +·¬:-æ , -·¬·-·¬· x:æ-æ,
.s¬eo¬æ , e: ¬·:æ- -:···æ,
¬·o···æ, ±vo···æ , ¬·:·xv¬· ¬·:o-æ,
¬··÷:æ, ÷¬z·: ¬ ·:···æ, ::æ, uæ,
.::v o:-, e¬s¬:¬æ o:-.

o-¡ -z· ¬··+s÷, ¬·¸¬ ·-e xoesz,
xs¬ee x:zs÷, ae·: ¬ ¬·:¬sz ,
.ee¬¬ o-¡ ¬o ¬:: ·¬· -:-o¬,
¬··¬¬ e¬e:¬·, ee:z e¸+s¬,
x÷¬: o:-·¬· ¬··e·z oo¡¬·¬.

e¸-:··· ¬·:···æ ¬·¸¬·:e ±¬v·¬·
.e::e e:¬sz, .e¸e eo¬sz,
e-:-e:¬·¬ -:¬: ¬ ··-¡¬¬.¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
100
z+··· ±+ z+··· ±+ z+··· ±+ z+··· ±+


¬v: ¬z·e¬ ¬··÷æ- ¬·:···æ,
es:¬ ee:· eo¬ ev:¬:···æ,
-·e:· xo-- ±v-:-· ±::,
z+··· :,·¬ :,·¬ ±+···o.·
¬··zo ¬ o···æ --¡+::¬,
-v:¬- -+¬¬ --¡- ·¡o:¬.
o.sæ···-.· o-¡-·¡ es····¬,
±+··· z+··· -s·ze¸¬ -:-·¬,
o: ¬·v¬ ¬:·¬ ¬- ¬·¸eso ¬:·¬sz,
o-¡ -³:x¬æ e·zso e ··x:·¬sz,
ae·:¬ x:¬æ ¬·se· -¸: e.·¬¬·,
es: -: o+ --¡ e:-z ¬o ev¬·¬¬.


C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

101
.:¬· e:·z .:¬· e:·z .:¬· e:·z .:¬· e:·z


--¡ ±¸¬···es¬: -·e - ·e·¬ x¸·z
ae¸ z·z···:¬ e¸. -··¬: e:·z,
o:oæ¬::-·, o:-æ¬::-·, o:-æ ¬::-·;
o:o·¬v, o:-·¬v --¡æ -s-s÷:¬:-·;
¬:¬· eeæ-æ ::··· xo--v:.¬ ¬·¬,
:-:·z· ±:·: .¬s±¬ :-¡ ¬·¸¬·:: ¬···¬
.e-¸: ¬:¬e···s÷ ···³¬-¬ e ·¬,
ae¸¬:z·:¬æ ¬¬··¸¬ +s¸-¬::··· xoe·,
--s¡e¸ :s¬¬¸, --¡¬··· -·¬-¬ +¸e- ¸ o:-·,
o-s¡e¸ -:e¬æ ¬··¬ .e.:- -s-·.
o:--s¡e¸¬ -s ¬, ¬·æz o::¸c -z·,
+-¸ +- ¸¬ e.¬ +¸e -¸ :¬¸.


¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
102
o-z o-z o-z o-z


--s¡e¸ -³:x¬ : ¬·¬ ·: +:-·,
--¡¬ xs¬ ¬ve¬¬ :s¬ ¬¸ o:-·,
--s¡e¸÷¬x. x::·, ± v¬ o:-·,
o-¡æ ±x:·¬ ±:±·¬: -s-·.

o-¡ +e e:-z .·ezo· ¬·v¬·¬¬,
e·zso c¸·zs: -·÷:e :æ····¬¬,
±¸¬··· ±·¬: ¬æ ±+ ± -·:- ±v-:·
±·+· ±vo···s÷ ±x ± :····¬¬,
aescz·z···æ ±v-:v:e -¸:-·e
ee·:e ÷¬z·: ±v¬s÷ ::o·¬¬,
ac e·x::s÷ ¬:±¬s± ¬ e:¬, e:¬,
-¬+¸e -¸¬ es:·+ ±:-·¬¬,
e:-··· e·¬·:···æ es¬¸e:se³c:¸
¬z·e¬ ¬·:¬··¬ :,·:···s÷ ±:····¬¬.

¬:± x·zs¬-æ o-v¡:·¬· -- .·
:±o:: ±vo···s÷ xv:z.:: ¬::·,
e-:- ¬·zzo· ±÷±z· e ¬·¬·
¬·¬x:e ¬·¸¬·-e :± ¬·e· ¬·e·,
xso ee:···æ xoes÷ o:-·
e¬.:: :v., +¸e-¸ e :·¬,
xso····e¬ ¬·v: +¸e -¸¬s÷
¬es- .e¸e···æ -¬ c· e···o¬·¬.


C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

103
-·x¬ ¬- -·x¬ ¬- -·x¬ ¬- -·x¬ ¬-


±·¬v·¬e· ¬- ,
e¸.-·x -·: ¬¬··¬,
±:··· ±¬·¸¬ ±¸¬···¬·¬
o-¡ -v:¬ -v:·e ¬-.

es:e·¬: xo¬·e·,
xs¬e:¬e -v:÷e·,
¬·-- ¬ ··+· e¬¬·e·,
es:¬¬¬ z··. ¬·v¬e·
-·x¬ ¬-¬ ±+ z·:·e ·,
±-·:· +:¬¬ ±·:·-· +:¬-
±+ z·:·e· ¬e· ¬ ·:e·,
2:z ±x xo¬· ¬·e·,
2:···· +:¬-¬s¬·e·,
¬·:o· ···³¬-¬s¬·e·.

es:¬··¬:, -·e -·e,
¬·v: ev-z -::x:e·,
o···e -¸:¬ ¬c o···¬·
±o··· ±:··· e:: x:e·.


¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
104
-s¬- x:e -s¬- x:e -s¬- x:e -s¬- x:e


±·¬v¬·¸ ±¬¬e· x:e: -s¬- x:e,
u-¡·¬v ¬·e ¬·::¬· ¬::sz¬ ::e,
···³¬-¬ ···¬oe ¬·: ¬··¬ ae¸
¬¬¬¬· ee:: x v¬· ±¬¬e·.

¬:.zo +e o:·e: -·e
±oes: ¬±·¬v: -s÷± v:÷¬ u·¬·,
¬·¬-æ·¬ , ¬·¬ ±:z ·¬·
e:·÷¬: ¬v: xs¬..se¬ -¬ ·¬
-¬¬ --:- ¬s:, e¬:: e:- ±+
¬·v¬ o·e·¬ e·¬.

es:+e¬ :. ¬···¬ -s÷¬ ±sz
¬·¸e·¸:v:e¬ zso ¬o -s:,
¬·e xs¬¸e¸¬ ¬¸···.
e··¬·e¬ ¬·¸¬·-, ± ¸¬···, :e¸.


C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

105
:·¬· :·¬· :·¬· :·¬·- -- -u·¬· u·¬· u·¬· u·¬·


¬c¬·s-zo es:e¬¬·· · u¬¬···æ
¬·:::: o·e¬ es:¬¸x:··· :·¬·-u·¬·,
-:e ±vo:- +:¬·e:¸ e -ezo ¬·¬¸
±:¬·e· --.· e¬::·zo-¬:e ¬s:,
es:e¬¬··· ±s: :·¬-s:v:e -::·¬s-,
--.· e¬::·zo ¬·: :·¬-s:v:e -::·¬s-,
eo¬ x¬¬c::zo ¬·::e oæ:
:·¬-s -s¬·s+¸¬æ -s-· ¬¬·ex:e·.

:·¬- xo-o·¬¬ - - :- -:o·zo· u·¬·
:·¬-s ¬³:e·zo ¬e: x¬: ±:o·e¬,
:¬:¬·¬: ¬·e· .¬z··¬:¬¬-s-
es:evæ··· ±s: -·¬:¬- :v. eso·e¬,
es:¬·e: ¬·:e·, :·¬ ·¬··¬·zo x-¬·,
es:zx.-o¬ +:¬·e:¸ezo ±v: ez ¬·.
eo¬ x¬¬c::zo ¬·::e oæ:
:·¬-s -s¬·s+¸¬æ -s-· ¬¬·ex:e·.

:·¬-¬· :·¬÷e·, u·¬-¬· u·¬÷¬ ,
:·¬·¬··¬·zo·¬v ¬ ·e ev¬·¬¬ u:,
:·¬·¬··¬- ¬·¬¸ es: +æ¬ ¬v:
:-·:·,o:···, :-·e, :.s:, :x:¬¸,
--.· -v::¬···::· es: e¬·:¬::-· .:,
u·¬· :·¬sz¬·, :·¬ · u·¬sz¬·,
a¬:v eo¬ x¬¬c::z o ¬·::e oæ:,
:·¬-s -s¬·s+¸¬æ -s-· ¬¬·ex:e·.
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
106
±·.· -s¬ ±·.· -s¬ ±·.· -s¬ ±·.· -s¬


±·.· -s¬zo· - ·e·¬ + ezo·,
¬-:se, -·x¬·x -·+e:zo·e,
±·.· -s¬, ¬-:se, -·x¬·xzo·¬·
:·¬s÷ ±:z ··v:zzv·¬·¬- v:¬,
-z:v:, :o:v: zve: --z,
±·:- ± :. -s¬- -v:¬s¬·e: ¸
ee:··· ee:: xo-æ es欷¬sz
eeæ- .seso xs¬·x¬ o·ee·,
xoeæ ev···· xoesz·e:·¬sz
es::·o· ¬·¸ ¬·-¬ ee ::e·,
xo÷o¬o···æ ¬··¬· ¬ ·s÷¬ :±+:¬
e¬·e+·¬ e·: ·¬· ee:æ ¬e.·
xo÷o¬o x:e e:- e ¬::- ¬s:···æ
e±zv·¬· ¬ ··¬·:·ee ·.

±v-.¬ ¬ ±v-+:¬ .sezvo·e¬ -v:¬,
--·-- - c···æ x¬···· ±v:e···-¡o¬·
+:¬ +:¬-¬·¬ v:¬·e ¬ ¬v: ,
ee:·¬: x···, xoe·¬: ¬·e x···,
x··· ¬c¸± ¬ ¬·¬¸ ee::¬ +:¬,
e.· e·¬:-o¬ +:¬ ¬ ·::::·¬·e:,

:-±s···ee¬··¬ aesc -v:¬·e,
e.· xo ¬v:¬zo ¬·::s.¬æ :v:e
x:·¬·o··· ±vo±:: eo···s÷ o:·¬·e
.:s.: ¬·:e· x¸:s÷·· ·s÷:·¬,
o:s--···æ -s -z¡-s÷:·¬.C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

107
a ¬- a ¬- a ¬- a ¬-


:¬v·¬· z±e ¬·::¬ -¬¸:v:e,
:¬v·¬· ¬z¸ , xs¬ ±s- ¬-,
e--·, e:- ee:-: ¬ ¬··-·+,
+:¬+¸¬ es¬v:.¬ e¬¬¬ :se,
e·zso x:e···æ ¬v: x::e·,
e:¬ ev:.zo· ¬·:·÷ -:e·¬·:·ee·,
e·¬ +-zo: ¬·¬·z··÷z -v:e·,
····e+:-, -.-···æ - ¬····¬¬ e·¬.

:·¬- a :v:e, ¬¸¬±s:, ¬¸c¸¬æ
¬: ¬·::¬e, -.- , ¬v:-¬ e·¬,
¬··x¬s:¬ ±·¬ ±¬: o·ee· -e¸,
e·¬:: ±·o·±¬¬ ±e ±¬- ¬·::
-e:··· e¬+, e¸ee ± v., ¬:: ,
esz¬¬ ± v¬, ¬¬ ¬o¬ xo ¬v::,
¬:c¸··· ::e, -s.e xo-s···e- e·¬·
--¡-·¡ ¬¬÷.· -s-· - .-z :·ze ¬·¬.

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
108
-.¡ -·x -.¡ -·x -.¡ -·x -.¡ -·x


:v:es:v:e es:.o···¬æ ¬·¸¬·:esz
-x-sx··vo÷·¬ :x··· -·¬:c¬ + v¸:e
¬·:¬·:- ±x , x÷¬:, xoes÷
¬±·z¬· - .¡:v:e¬æ :-¬s÷ ¬·v¬·¬¬·.

es:.:zo x --:- e.¾
:·¬· u·¬- ¬·¬¸ es:-:e·¬ e:
¬¬··· e·¬: ¬·:e·, e ::·e¬ e--·,
es:e:ee ¬·:e· -·x-·e¬ ¬·--·.

xs¬e:¬e -v:÷ ¬·-- · xo:¬ ¬··+·,
ev-es¬¬ ¬ ·z·¬ cv:¬- o:sc··· -·+·,
aco:sc··· ev::æ ¬·¸zv¬¬ -v:¬
-.¡¬ c·x-c.¬æ o::s÷ e:z·¬¬.
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

109

es¬·- xæ- ev:æ-æ es¬·- xæ- ev:æ-æ es¬·- xæ- ev:æ-æ es¬·- xæ- ev:æ-æ


es¬·- xæ- e v:æ-æ,
e·x::- ±ee: -c.¬ æ,
e¬¬:- ¬··-·-- :¬·ve.e ±v¬¬·,
¬·:÷¬ -··¬:, e¬zo :s¬.

¬···e··· -··¬: ¬¬.c ¬ ¬·::,
:s+e·¬·s: ¬³¬¬·: ¬·¬,
¬·:÷¬ :s¬··· .:·ze,
:es±¬ ¬:¬, ±s-¬ :z.

.+:zv·¬·, ¬·¸¬··:¬ o· +:·¬,
e¬-·¡+·e, aeo:, o·¬ o·,
e·.-, -:z -·, -: ¬·s¬·e +:·¬,
¬···e··· e¬z ¬·¸··v¬¬o·.

evx¬ zvo, :s+e·¬·s:,
:s¬··· ¬·¸¬·:: ¬:··· x.,
¬·¸+ox., e¬zo :s¬,
e-¡-¡¬oz x.·e v.o·.

¬·¸ ¬·¸ -·e, ¬···e···· ±·:zv·¬e·.
¬·¸ e¸ ¬o: .: ¬v·¬s¬·e·,
¬:oe¬¬:e ±³±s:e· +:¬,
±v-±v-e-, ±v: ±:¬·e· ±x.

+·¬:o·¬, -v···.-¬ :z,
-ee¬ xo-- + .:¬¬···æ,
¬¬¬ -:¬¬, - v::¬··· e:,
.¬¬·zo¬:æ a¬¬:s..

e:-···:¬·-, aesce::e·,
¬·ve.¬·ve.¬ ¬¸es¸- ¬ e:÷e·,
:¬·e¬¬:v, ¬±s¸·¬¬ ¬·:¬·e·,
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
110
÷ :v:e¬ -·x¬ -·.e z···s¬·e·.

¬···e··· xs±· ¬·¬- ¬ æ,
x¬e e¸:··· -·x-:···æ,
¬··e .. ·+¬ :·¬···-·¡·¬·,
e¬zo :s¬, e¸:···-·¡·¬o·.

.¬···¬ es¬, ±¸:: ¬::·,
¬···e··· x÷e¬ -¬æ: ¬·e·,
¬·¸··· ev¬¬, ±v: ¬·¬o· :s¬,
:s+e·¬·s:-:v: ¬·:·· ·s÷¬.

¬·¬-¬:, x÷e¬c u:,
e:-zæ -·xes¬-::,
e·.-, e v¬:, x÷ e:¬ :s¬,
:v:e¬ ¬·¬z, . ·- ¬·¸··v¬¬o·.

C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

111
:·¬v·¬· ±v¬ :·¬v·¬· ±v¬ :·¬v·¬· ±v¬ :·¬v·¬· ±v¬


:·¬v·¬· ±v¬, :·¬ v·¬· +:·¬,
:·¬v·¬· :sz , :·¬v·¬· -·÷:e,
:¬s¬ :¬·:s¬e··· ¬-¡¬ ev:.¬
x¬z· :s¬¬¸ :·z· x¬:¬ uæ;

:·z·:·÷- -s ¬, ¬ ·z· ¬¬-·¬ ¬·:o,
-v+z:·e -o¬· :¬:::¬ +:¬,
¬·¸e··¬ ±:¬· ¬··+· ¬·v¬-·¬ : v.,
e·zso ±z::: -·o¬· es¬·e¬ ± ¸¬···.

:·¬v·¬· +:¬, ¬-v·¬· -³·¬···.,
¬:¬:v:e¬·¬o¬· ±:¬s¬·e¬ uæ,
e·¬¬:· e¬¬·, e¬· e·¬:· ±:¬,
±¸¬···zo ±¬¬ · :¬¸:::¬ ::e.

.æ:¬ ÷ ¬¸¬¬ ¸, ¬·- e¬-·¬ ¬¸···s:,
-vz-: ¬:¬· x-¬· -::¬··v uæ¸
e¬.æ :v.:s2, :·+·+æ -oe,
-·ev:: :e:: ±¸¬··· :¬····e¬ ¬·:.

¬:oe¬ ¬·:o, ¬¬ ± vo:- +s:,
¬·¸¬·s.¬ ¬v:¬, -z· - ¬z··· -v:¬,
u¬· x³e -vz-:, ae¸ -³·¬···.,
-s±e¸ -·÷:e¬ -ve., ¬¸¬e -¸:.

a e¬- ¬·s., --·-z·¬- a.,
¬¬·¸e- - v:., ± ¸¬··· ±¸¬···¬ ev.,
ee evo¬·e -¬ · es¬ · ¬·¸ ¬¬,
:¬:æ ¬·::¬ ¬:oe¬ :± +:.

±s¬xs¬ ¬ e··¬ zs·x :···., :sæe¸,
-³·¬···. es:·+ u¬·, .·e± +:·¬¸
a +:·¬- -·o···æ, a-·¬¬ ¬ ·¬·¬æ,
¬··o·÷ -s- ¬· ±v- ¬·s-¬-s¬.
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
112
es¬+· es¬+· es¬+· es¬+·


±¬¬· ::¬· e·¬····¬s-,
x¬ e:¬· ±¬····¬s-,
±:¬ ev:.zovoz eve· ,:¬-·¬
eoe ±¬-·¡ ¬z¬·, ¬z ¬·, e¸e ··¬ xs¬,
xs¬·e··¬ +.:-·¬ ¬·±¬s- --z.

e¬¬zo÷o¬·, ¬-¡zo- ¡::,
--¡ .ese···-¡æ ¬: x.·
¬·¬- e··¬ ±v:os¬·¬s-,
¬·¬· e-:· ¬·¸ ¬·e
¬·¬·¬s-- ±:: ±::
¬·¬-æ ¬·¬sz·¬ a- - -z.

::·es:¬ :. ±v¬ez o:e,
±¬· eoe:·¬sz , :-¬ :-:·e:·¬sz,
2¬.v+···æ e:¬··· x.·e,
:÷¡±v:ez ±v:¬·e··¬¬ ¬·e,
±:¬ ± v.z a±s:¬ ¬·e,
¬···e, ¬···:¬·¬· +ve ···szx:e·,
az ±v¬zv e¸:, ±v¬ ·¬ozv e¸:,
±·+s¬. ¬¬····¬ ± ¸¬ ···ev e¸:,
±v:¬·¬ x:···s:
.::v cs·e, ¬·³-, e¸.o¬.

ev:.zv:¬zo-:: :o z -::x:e·,
:¬¬ ±·o¬ ·e e¬o :o -·-·ox:e·,
±:zs¬:v z·: -::x:e ·,
¬·¬±s-, es:· ¬·¬¬, xv:+-e :¬¸ -s÷
xs¬· e··¬ :± .s···- e·¬···x:e·,
e¸···-·¡ -- -- -¬···x:e·
±:¬ e¬····¬¬:z ,
xs···s:e u·z·¬¬:z,
ac··· x·- -·¬·¬¬: z.

C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

113
x:-·z··· x·-···æ x·¬ -:ev
u¬· z·zs¬e:¬¬·e,
e¬-æ, ±¸¬···¬æ ,
±:: ±:: ±·÷-·¬ ac,
¬··+·z:¬ x -¡æ
x·- e:¬·¬ ±¬ ···e,
ev-z ¬·¸ ¬·- - ·.·ev·¬·
¬···:sz·¬ ¬·:·e -z¡-e¸.

···s-: ¬v·¬:s.,
±z -¬z, - ¬·ev::-;
¬·¬:e:¬ ev:zx:e·,
¬·¬ ¬ ·¬ -::x:e·,
o-z. e··x ¬·:···x:e·,
±:¬ ac e¸zv¬x:e·,
u¬: es- -±+ ¬ ¬·.;
a+ ac, ÷+ ac,
¬·¬¸ e ¸ee e.· e:
:cs·e :e¸: xo-x:e;

ev:. :¬¬·, e .· ±s:,
--¡ z·:··· -::·¬,
xs¬ ±¬¬·, e:¬·, x¬
x:es¬·e :-x¬-·¬,
e¸æ ±¬¬·, ::¬· ::¬·,
-·:¬ :-¬ ev¬ ±¬¬·
xvz-¬··¬ e·¬····¬,
-·:¬ e·.· :- ¬ ¬s:
±:¬ ¬:±¬ x:··· e¬ -¬
--¡ zv¬z ¬·:o-·,
±¬¬·, ¬z¬·, :÷¬· ev:,
-+¸·¬¬s÷ ±s: +s:,
e- e- x·- ÷::,
es¬+· ±x ¬·¸:·¬ -·.· ,
c- ±¸- +:¬¬s÷
e¸:¬··¬ ¬·:z·¬.

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
114
:s¬±·o :s¬±·o :s¬±·o :s¬±·o


:¬o· ¬·¬·,
o:- x:e·¬·
x:æ -·÷ ¬·- ¬·s¬,
--¡ ¬··: , ±¸¬··· e·:
x:es¬:· ::.· ±::·····¬·
x÷··· ::·.· :v. e: ¬·
±v·+· ±s- es¬o·.

+v:· -·::, ¬·:: ±s:
+:-·z·¬zve :e
¬·-··· ¬v:¬ ¬ ·v:···æ
e¸··· e··¬ +:-· e·¬¬ ,
+:-· ±·.· ¬z ¬· -¬¬·,
+:-· :-·x¬ -s-· . ¬ ¬·
e¸··· e·:z :e¬.

+·e ¬:z xe· .·¬·
¬·-:-æ +s¬·v-· -¬¬ ·
¬··o-· ¬··x¬ e··¬ e·¬·
es¬· :¬o· eveo·,
eo· e·¬¬ ¬··z -·e,
¬·e ¬·e x:e·¬o: -s-·
+:-· ±·.· ¬·e ± ·¬·-
¬··x¬ ±·:z e·:·-¬.

-v:¬·, +:-· ±·o ¬ ±·¬·,
:·¬v·¬· ¬·¬· +·¬¬sz,
¬:¬ :oz -::¬sz,
¬··x¬ xse· x·¬s¬·e·,
::¬ ¬··x¬ ± ve· -s-·
:æ·¬ x:z :.-e,
::.· x:¬, +:-· x:¬,
x¬···-·x¬ --z x:¬,
¬··x¬ e¬e¬ :o···:·¬·.
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

115
¬v: o·e·, ±·¬ e:·÷,
+:-·±·ozo c:: c::,
:oz ¬·se a- u::
¬·e :::z es¬-·,
:s¬ ±·o¬ ¬:: u:,

+:-· --z e:: u:,
¬s: es¬· ¬oæ¬,
:¬·¸ ±·¬· ¬·e· -v:¬,
¬·¬¸ ue· :s¬± ·o¬,
ev:.¬·¬ ::¬· x.· ,
¬:x:¬:·¬· ¬¬:¬,
:oz ue· u-v¡ ac,
¬v¬ ¬··¬¬ e·¬¬·e,
···s: u¬· -·¬·¬¬·¬·
-s-· u·¬ v ::···-·.

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
116
±v¬ ::o¬ ±v¬ ::o¬ ±v¬ ::o¬ ±v¬ ::o¬


±v¬ ::o¬, +:·¬ ¬z·:¬,
-·z·¬ e··x¬, :± ¬·e· ±:¬¬ ,
±¸¬··· ¬¬e o···e ±¬ - ¬·:e·
a-·¬¬·¬ -+¸ ·¬ - ¸e¸ ¬·s¬¬.

¬¬¬::¬ e--· -v- ·¬ ¬·¸····
:¬·¸e¬s: +æ¬, - ·e ¬ v: ¬v: ,
¬···e e:¬¬, ¬·--· e o¬¬,
eo···¬se·: ¬s± ¬:± ¬±:¬.

:·zs·z ¬s¬¸zo -·z ¬· -·÷:e
-·o-·o···s÷ x¬ ±:¬· ¬:·e¬ ,
:·e:·z¬ evo¬·, - :e¬·e::,
¬·±¬s-·¬ ¬ ±vo¬··¬ ¬·::e¬

.o··· oo¡- ¬vz·, e³¬·s···. x¬
¬¬ -·z·¬zos¬:c¬ es¬s. -¬:¬,
¬··e· e¬¬ ·e¬ zso, zz-, :v:e
±·:·:- ¬·z··· ±x ±v-:v. eo¬¬.

es¬·- e¬· e:¬¬ , x÷···³¬- ¬¬·¸¬,
+:¬- :s-¸, :sæe¸, :s¬¬¸ ±v: ±x¬,
:·e···.¬ -³·¬···. o:v:¬ ±:¬ vz¬·
.v¬.¬:o¬, :·zs·z e··x o·e¬.

-s¬: ¬oe¸zo· ¬o xs····¬· e:¬¬,
¬···e ¬o··· ¬··+· -¬···s÷ e¬·¬
±v:¬- ±:¬· -s¬: ± ¸¬··· ±¬····e,
-¬·sz¬· -·e-¬ x:¬ -··· e··¬·e¬.

-:: -¬·e:¬æ :¬· e z·zo· ¬·v¬,
:-zv:.¸zo z·.· z:· z:æ ev-:
.e¸e e¸e +se····. .e .zv·¬¬ ±:z¸
±v- +:¬, ± v- xs¬ ¬ ·v¬·e¬ ±sz.
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

117
eo···:sz¬ -s¬, ¬¸¬:··· -s¬
-·e ¬:·e¬ -v:¬ z··.· ev¬,
¬¬··¸¬¬ x+-··· ± :. es:·+,
±·:·.· ¬e ¬ 2:e: ±¸¬ ··· e··¬.

¬·³-¬c¸± ¬ ¬·¬¸ z+ - ¬· e:o,
-¬:-zo¬¸e +:¬·e ¬·ve.,
:¬:¬e ev:: ¬:·e¬ ¬·v¬,
±¸¬··· zv¬-· -::·e¬ es¬x:¬.

±v¬ ::o¬, ±¸¬ ··· ¬z·:¬,
.:¬· ::e¬s: ¬¬ ¬·:: ±:¬¬,
-·z·¬ e··x¬, -so¡¬¸ ¬···:¬,
±¸¬··· ±¸¬ ··· -¬·sz¬·es÷ o·e¬.¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
118
-s e·¬ ±¬· -s e·¬ ±¬· -s e·¬ ±¬· -s e·¬ ±¬·


e·¬, -s e·¬,
¬z·::, ¬z:, .o¬o ±¬,
-:z· ¬¬·¸:, ¬o··· -::
¬o·- -¬¬ ¬··¬ :¸e···,
-·e¬··e e¬· +æ ,
¬··+· xoe x:z· ±::,
-¬·¬ c·x -z ·¬ ¬·s···
¬¬·¸ ±¸¬··· ±¬¬ ±·¬·÷,
ev:o· ev·-:, .¬···-s¬:,
±:···¬·¬: ¬··÷æz:::
es:.¬¬ z··. -¬¬¬
e·¬, -s e·¬.


C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

119
x·e· :s¬ x·e· :s¬ x·e· :s¬ x·e· :s¬


x·e· :s¬, :-e., ¬¸···s:, ¬s¸:v::,
o-¡-¬ -¸e¸¬æ es:ze es¬·¬¬,
.e¸e···, +·+:, -¬xs¬ :-¬·s:,
o-¡ -¬-·¬···æ ¬¬zo ·:·o·¬¬,
o···e o···¬·¬ xs:, es:-:÷¬, :v::,
o-¡ ¬·- ¬::oe, x·e·+ e, ¬·-v:xs¬
aesczso···æ, ÷¬z·: ±v¬-æ, .s¬zose¸¬ æ
-¬- ¬c:-¸:: +¸e- ¸ ¬¬··¸¬¬,
±v-:v:e, ±v-xs¬, ±v-::e, ±v-÷:e
-·÷:e¬s÷ ¬·¸¬·-¬ ¬·:.·¬¬,
-:-: ¬¬ ¬¬:s÷, aesc ¬¬:s÷
o-v¡¬-s.¬æ ¬¸¬¬¸ ¬·:·eo-·¬¬.


¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
120
±¬· ±¬· ±¬· ±¬·


¬·s--:v:e¬ ¬v:±e ¬·¸z+:,
.·:·: .:s¬.¬ ¬ ·v:. e¸e +s:,
::es¸¬: z·z··· ¬:± ¬:¬:,
±¬· ..·+¬ -se•e - ·+:.

acv:e:zo a¬¸·e¬ ±¬·,
a¬¸·e¬ ¬·v:, ev·¬···· ±¬·,
oc:e···-x: +·+:e··· e:·¬,
+·+:e··· zx.¬ ±v- -¸:··· e:·¬
+:e-¬:zo es:¬ ±¬· .

:v:e-³·¬···.¬ -+:¬ :v.,
c-, xo-- ¬¬ ¸ -·¬s¬:.,
¬:¬-¬s-¬:·¬, xoe ·-ee:¬··¬
+:¬- :e¬-s¬-·¬ -+:¬ æ::.C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

121
e¬- ±:÷:x:e·; e¬- ±:÷:x:e·; e¬- ±:÷:x:e·; e¬- ±:÷:x:e·;


e¬- ±:÷:x:e·;
e¬- ±¬- ¬·s¬¬·e: x:e·,
±¬-·zo· ± v:¬·e··¬e x¬·,
:¬·ve.¬v¬·¬s÷ aesce::x:e·,
±v-, ±v- ¬¬ ¬es:z o ev.·,
e·¬¬: e:-··· e:o- ·¬·e:x:e·,
.:-:¬æ .+¸ :¬:.- zvo:,
±v- xs¬s¬. -¸: ¬¸: ±:-x:e·,
:oz ±:¬:·¬ +:¬: ¬:zo ±:¬·,
±v-zso, xoe·, e ¸.:¸ e e·¬·ev¬x:e ·,
±:÷:x:e· e¬-,
u¬· ae¸¬·e:so¬ ±¬ -.

e¬- ±:÷:x:e·;
e¬- ···¬ -¬ a¬e.¬·e:x:e·,
¬·¬·¬- -¬ ·¬-æ x¬ xs¬¬s¸-,
-·o-·o···s÷, -·e, ±x ±:···x:e·,
±v- :v::, ±v- ¬ ¸:, :ozvoz ¬·v¬-x:e·,
:oz ±·o:, ±v:z ¬x -·:-x:e·,
±v- +:e-, ± v- -·¬ -, ±v-s-s ¬- ev¬,
::.· :v:e¬ ¬·¬¸, ¬¬¬···· :v:e ¬·v¬e: x:e·,
u±.: x¬:¸e-·¡ e v¬: ¬···¬.·,
o·eæ o::· x¬¬, ::¬: ¬···¬ve x:e·,
±:÷:x:e· e¬-,
e¬-, ···¬-¬·e:so ¬ ¬s¸-.

e¬- ±:÷:x:e·;
e¬- :¬¬¬ : ·¬····e:x:e·,
-. +:¬-e e:e: :·¬ ev.·,
:-·x¬:¬e: ±v-:v. ev¬x:e·,
.¬·:s¬¬e:, ± v-s¬., ¬·-v:±:e ev.·,
¬·e ¬·e x:eo-·¬ ¬···e e·¬:···x:e·,
e¬-, ¬¸:e v:- ¬¬æ- x:e·,
e¬z es¬¬ ±v-e- - ¸:-x:e·,
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
122
-:¬ ¬·:欬:-·¡ ¬·:: ¬·::e e·¬:,
¬¬·e· -·x¬·¬-·¡ x¬ ev::-x:e·,
±:÷:x:e· e¬-,
e¬- x:-e ±¸¬···e x s¬.v¬. :¬¬.

C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

123
o-¡ e·-·:- e:- o-¡ e·-·:- e:- o-¡ e·-·:- e:- o-¡ e·-·:- e:-


÷ ¬·-v:±: :v:e¬, o-¡ e·-·:- e·c: e:-,
o-¡ :¬¸, c-zoe·¸-¡e .:.v¬. .:.se,
o-¡-¡ e··x, o: :¬ ¸zvo:¬, o-¡ .ex·¬,
o:-v: :+·¸e, :-‡¡æe, ¬v:::±e, .:.v¬.,
-··¬:, e:·¬s-sz :, .+¸, ¬¬:e, +s¸-, -seses:,
¬·e:e o-¡ -¸:···æ, : v:.¬v:: , -v:¬, ::¬ , -:os.,
:-s¸···, e·:v., x:xe e, x:e, e³···., ±v::s., +·+s.;
u¬:e o-¡ .ex·¬¬æ, e:·o· ev····¸¬ ¬s:·¬ :v.,
u¬s¬ es:¬, ···s¬ x·:¬::¬¸: ±¸¬···¬so cs.;

o:.. ± ¸¬···¬ , ±s:·± -·ozo, ···s¬ e:z·¬·,
±:¬, e³···.zo ::se-:¬·¬·s¬, xv¬·÷o¬· e:·¬;
::e··v·¬-· x.·, ¬ ·e :--¡:···¬ uo xs:···:, xv¬·÷o:¬ ¬·::,
-··¬: e--·zo-v¬¬· -v:¬·¬ e³···., o-z +:·¬;
¬·: ¬c¸± ¬æ, o-¡ e: ·o·¬ozoo.·, o:o:.: -z·¬¬· e:¬;
-v:¬, e¬::·, ¬¬·o:··· ¬·x, oo¡: -··¬: -¸:···::e;
±:¬, :-¡¬.z es¬s., ¬³+.-¸¬c, o-z -³·¬ ···. -s¬-¬;
x.¬sczo¬·:.·, o:sc ··· -:ee:e ¬x x¬ ·¬ ;
o:- -¸::¬ ¬·e-¡ ¬·- -·zo-·¡, ee:-·¬¬· - :···;

.:v: ¬-v: e:¬ ¬:¬ , o-¡, oo¡: :v:e¬ ¬·¬ ¸,
:¬¬, o-¡ oo¡: :v:e¬ -:¬ - ¬·¸ z±¬e:-···:;
-·x¬·x¬ ¬ ·¬ , +:·¬ x:xe, -s¸···-s¸···¬ ¬·¬ ,
o-¡o¬z ¬:¬, - ¬·¸ . :¬·e e.·.s¬·zo:-v:;
cv-¸-·e¬ o:-·, x·¬¬-, -:e -z.zo· o:-·,
e³···.¬···zo· o:-·, aco:sc, ¬ :c::e···· o:-·,
o:-:¬: e·¬, a¬s: , o-z:¬c o-¡ -¸: ···s÷:·¬sz,
:·¬· ±·¬:, :·¬· ¬···¬:, o-z ±e±e¬·¬ x:¬¬: u:,
u¬-¡:···¬ e·:e:· -s¬, aesc¬o····¬ ¬c: ¬-v:, ¬: ¬voe ¸¬··¬.

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
124
¬·±s :¬¸ ¬·±s :¬¸ ¬·±s :¬¸ ¬·±s :¬¸


¬·¬¸, ¬ ·±s:¬ ¸,
±:zv: -·-s: ev.e x¬¬,
x¬æ·¬ ¬·::¬,
¬s--zo z¬ ,
.:s x.·, xes.- ¬s: ±¬¬,
ae¸¬-·+·+ ,
:·:¬ evozo ez¬,
¬·¬¸z :: ±¬¬sz +:¬,
¬·¬¸ xoes÷ ¬·¬,
±v-¬s: ev. , ±v- ¬¸: ev.,
e··x¬ ee:z ±v- :¬ . ev..

.:¬c x¬·····¬·,
x¬···· -e: es:¬¬·¬·,
x¬· o¬s:¬z c.¬ ev.,
¬:v:· e:·÷,
+- -·e:e ¬·: ·÷,
e-v¡o÷- xoe-·¡ ±·¬ ev.,
csce ¬·¬·¬¬:,
es:¬··¬zo -·ev::···:,
es···.es:¬ ev·¬··· -ve¬·¬·,
¬c-e¸¬ z·.-·¡ e:¬.· ev..

..·+e xoe-·¡ ev¬ :·,
¬·e-··· e.:·¬ ,
e-¡-·¡ es-: -·.·ev·¬,
-v···. +·¬:÷·e c·x ,
o±s:ezo·e o:x,
xoes÷ :o÷·¬ ±·:e v·¬,
:ozvoz: ::¬·,
±v- a¬s¸e¸ ¬:.e,
u·¬-¬s÷ o·e,
e-¡-·¡ a±·e¬·.·, o¬s.¬ e·¬.

C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

125
::.·- .¬ ev::,
e¬sz¬, :±.es,
±·.·-s¬- +e x:¬ ¸¬·¬,

o¬s.¬¬ e¬·. ¬··-,
o¬s.¬¬ ::³-e cs·e,
¬¸:sz¸¬ -e: -·x :¬¸ ····¬,
-·:¬- · e:,
oxs.¬¬-· ¬···¬.·,
-sx¸¬··o ¬·¬¸ , ¬·±s:¬¸ -s¬.¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
126
+:¬-¬ xoe· +:¬-¬ xoe· +:¬-¬ xoe· +:¬-¬ xoe·


:¬o· ¬·¬· --¡-+::¬sz:, --z zve ·,
-soæ¬:-, ±:÷¬:- .·¬·,
:¬o· ¬·¬·, -¬···æ :-·z·:¬sz: zve·,
±ve· eo¬ ·, xoe· ¬·::::¬ .·¬·.

o¬··· ¬·¬:æ, e:±ve · ¬·:÷¬ --z,
e-:- +e·¬ x.· x:: zve:æ:,
-¬·z¬:¬ ¬·¬ ¸, o¬ ··· ±v¬· ¬·:÷¬ - -z,
±v::v:e¬ .:¬··· x:es÷:æ:.

:¬o· ¬·¬¬o·, ¬··xe ¬··x¬.· - -¡-:s¬:¬sz,
u¬:-· z±+s:¬·¬·, : ,v·:-æ ±:·x¬-· -s- ·,
¬o eve·, e: -:¬::, xozs¬·e·¬sz,
u-¡:o¬ ze¸·e:¬:·¬ ·, o+¬¬·: · e:xs÷¬ -s-·.

e¬· x.sz, ±e xoe·, ¬·¬¸, ¬··¬···s÷ :¬o ¬vz,
¬··z·o·-z ±vo···s÷, --¡-s¬:-·ee ·,
±¸¬··· ±¸¬ ···zo x-····¬ ¬··¬.esc ¬ -oe,
:¬o e¬-so¬ ¬¬·¸, - -¡ -:±¬····ee·.

¬·::¬¬- , -s- ¬o e¸¬··¬ --¡ ¬··x ¬ ··¬ev·¬,
¬·:¬·:-, e¸zo --¡ e·:zveev·¬,
u-¡:-·, ¬:-o¬¬o x÷¬.x:e·¬· ev·¬ ·,
e¬·x.· -v:¬¬ -·, es¬-æ: :¬o·.

--¡-+:-:·¬, --¡¬·: · ¬·¬¬o· :¬o·,
.+::¬ ¬·::, --¡¬·:·¬: ¬·:···s¬o·,
ee:æ ±·¬·÷¬ , e-:- ¬·::¬e¬··¬,
xo-- x¬¸ez --¡ -o ¬· ¬·:···s¬o¬o ·.

:¬o .·-:sz¬·-e, a :--¸ -¡:±¬···· -s·z e¸e,
¬·e o¬z -s- · c:¬sz x:ev: ¬-v:,
:¬· e--v:, - --v:, o¬··v:, +szes¬-¸··v:, eo···,
:¬o ¬o u:·¬¬·, --¡ +:¬-¬ xoe ·.
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

127
zs·¬ zs·¬ zs·¬ zs·¬


zs·¬,
o:o·¬·, ± ¸- ¬¸:zo ¬·¬,
¬-s.¬°. cs :·¬,
.szv::° -±:v¬:z,
x:, xs.·:, .o:¬ ¬·±se¸,
xs:e¬ -se·e ¸ ±v::s.¬ ae¸,
¬:c .·-:·es¸- ¬ .¬s¬,
:¬s-¬e¬s¬····¬· u·¬·,
+- ±·¬ ±·¬ eo·es :,
o+ +:¬-¬ ¬¸:..:¬·¬,
o::·¬ , o¬.···e¬··¬.

:¬.·+···-·¡.·, ±v:s¬¬ ::-z¡ .-::,
xv+· xs¬· :+,
e-¡ ¬:·zv:æ- ¬:¬·¬,
±ve· ¬··o·z¬ , ¬c-s¬ ·s+¸¬·¬,
¬:ce: -se·e ¸ -o¬·ev.,
z··¬·, e·.s-zo ax..¬:,
-:-, e¬s···e·zo +·+s.¬:,
-e¸-e¸¬·¬·, -se·e ¸ -e¸ ¬·s¬x.,
a ¬e¬¬e ¬¬e:· :+,
-¬·÷:z :.··v:+e,
.:v:, .·¬v:, - ¬¬¬ e¬·e:- ¬v:¬zs:.

¬¬¬: e·¬·,
es-v ¬.¬: x.-·¬·,
¬æe: e·¬·,
es-v ee-· .s···xs- evo¬-·¬·,
¬·v¬: · ±s-¸ ¬·s¬¬±·¬·,
aesce ee:-· z·o¬±·¬·,
zs·¬,
ae¸¬:-·¬: eo···¬ e·:·¬·+-e ,
¬·±se¸-:-·¬ ::¬ ¬:·¬¬s¬: · ±:z;
····e, e·ezo ¬·¬¸, ±¸¬···eo ¬¬:æ ,
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
128
¬·s-¬e···¬·¸e¬ :·¬, ±¬-·¬¬s¬:v ±:z;

.:: ±sz, ¬·eo· ¬v¬ ·¸eozs÷,
¬:c, +- , o:-· e ¬z¬:¬¬-:,
.:: ±sz, -·x, -·.e· , .¬¬····¬ ·,
xv:z¬¬ e¬e -v:¬¬ ¬- ::,

o:-·, :ozvoz -·÷, ± v:z ¬¬·¸¬¬ -·,
-sx¬·s-¬, -es¸x¬·s- xo:¬¬- ·,
e-¡-¡ -·.·, ¬:c, ¬c, xo÷¬¬- ·,
¬c-·¬s¬:.¬s÷, ¬·±se¸.¬ zo:¬¬ -·.

zs·¬,
-···· xoe· o:-·, ¬:c e ±z:· e·¬¬-·,
-s¬: -ee, +·¬zoz, xoe· ev.¬ -·,
:¬es÷··· o-z, ¬··+·¬:.zo· :¬c¸¬:,
o:-¬æ, +s¸- eo·¬oe, -·e: xo÷ ¬·e·,
o:o¬æ, c- , ¬: +.·¬ :e ±·¬·- ¬·e·,
u¬:¬, ¬·±se¸e··· -s¬.ee··· ±z·:·e·;
u¬:¬, ¬·s-¬e··· :e··ze··· ¬e¸e z·:·e·;

¬·¬¸, ¬-·--: -¬·-¬· +:e- o:-·,
¬·s-¬-¬·s-¬: ¬·¬¸ ¬·e¬ zv:¬ e.¬ o:-·,
¬·¬¸ --: ¬·::, +-¬·- xo÷¬¬- ·,
¬¬·-¬sz:, cs·e··· . ¬s¬ ev::¬ ¬-·,
o-¡e:, zse¬, ¬¸c ¸ -¬ .¬:¬¸¬:,
.e:¬::¬¬ ¬·se, o-¡e: e¬· ±:-¬:,
:³-e zse ±:¬· ±x¬ ¬, o-¡ ¬·±¬· eo···¬:,
zs·¬,
o-¡ +:e-¬ z·¬,
u·¬· o-¡z ::¬·e¬:,
:+·¬se. +:e···æ, +-¬·- e:¬·¬ z ·¬,
xs:e¬ ±:+:e-¬ z·: ·e· o:¬·¬ c:: -³z·¬.
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

129
-s¬ o:¬:·¬ :v:e -s¬ o:¬:·¬ :v:e -s¬ o:¬:·¬ :v:e -s¬ o:¬:·¬ :v:e


-sz:¬ o::-·¡ .o xvz-zo·¬ .ee e·¬¬·
-sz:¬ ¬·v: e·¬ --·¬: - -¡ :v:e¬-·x ¬¬so,
-s-· ¬··÷···¬ :v:e+s¸ -¬ ¬·¬¸ ±:¬s¬·¬ e·¬ ±·o,
e·¬¬: -¡ ±v:±se·¬ .:±·o, ::¬·e .:+s¸- ¬-¡¬·.

e·¬·, e:o···-·x¬:¬, ¬e .ozo·¬ ±¬¬,
:-¬¸- ¬:zo ±·¬·, - ¬·¸ eo·¬oe,
-¬·¸-·x ¬¬ .ozo ¬·::, -·o¬s¬·¬ -¬·z,
¬:z x¬·¬ -¬·¸-·x ¬¬ :oz, ¬·e:¬c ±v:z.

u¬· --¡ ¬s:··· xoe·, --¡ -¬- ·¬ c- ,
···s¬¬:-·¬· ±:o - -¡-+:-·¬ ¬ ¸:,
u¬· --z·ev -e¸, -³·¬···., --v¡o÷- -e,
uæ ±s¬·¬¬: -·e¬ -·x¬¬ - ¸:.

-s¬ o:¬:·¬ :v:e, :·¬· ae:¸e¬ a.,
÷ ae:¸e¬:v -¬····¬¬· ::e:¬s+·zo .s‚ ,
¬- oe¸ -¬ ····¬¬ , ¬e --¬ ±v- ±v- .··v:z,
u¬:·¬ ±v: ¬:·¬¬·, +:¬-¬ ±v+ ±v- ¬·sz..

e¬· -¬zo e:¬.¬:z, es¬·¬¬· ±:¬s:· ¬·sz.,
±:¬ ¬e·zo e··¬, ± :¬s:· :-·ev: ¬¸¬¬¸,
.: e·¬·, e:o, eo····¬¬ ¬v¬ -·.e·,
¬·¬ ±¬e¬ ±v:zs -·.e· -·-·o·¬¬ , ¬.e·.

.: eo···x:e·, eo···¬·e:x:e·,
-s¬-zo .¬ ·:.·, e ¬·.··v:÷···s÷:x:e·,
¬·e-··· ±-·:·¬:.¬ -·+¸ .+::¬sz ¬·se,
-s¬¬s-¬ ¬ ·::¬·, -···s2::-szx:e·.

-v:÷-s.¬ -v:z·, +:¬-¬ ¬o ¬:¬¬:- +·¬,
:o÷¬¬: ± v:÷¬: , :¬: ··v:zzo ··v:z,
:oz, ±v:÷- ¬·¬ ¸, -:e·¬··· e:, xo¬·,
-s¬, -s¬s÷:·¬¬ cs·e, -¬·s¬s-, ¬¸···..
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
130
:¬:·zo· ¬¬¬sz, :¬···¬ :e· :o÷:x:e·,
x:æzv e:z¬, ±¬·¬ z:e- xo¬:x:e·,
c·¬¸ ±¸¬ ···¬, -·e·¬ ··e -· -v:¬ ·¬ :·ee:¬,
:¬s¸·ezo ¬:··· ±v: z, .:.e zvox:e·.

±e¬:±e:-·¡¬¬·, ¬·- ¬vo÷- e ¸ee -¸: ,
±e±ezo:, -¬v¸o÷- z·¬¬z·¬zo x·¬,
-¬v¸oz-·¡ .e. æ-·¬ e-¡¬, ±v: :v:e,
:oz ±¬e¬æ¬:, ±v: z es¬-·¬¬: -se.

-s¬:·¬ :v:e, ±:¬ ¬¬¸zo .se ,
±:¬ -s¬, ¬¬zo ¬:oezo eso¬·:o,
:·¬···:e·, ¬¬¬ :v. eso¬:- +-¡,
x:·-·, o:·:e¬··¬ , x:·e·, ¬-sce ¬s:.

¬·se· ±e¬·e¬s÷, ± v¬ ¬o¬·e ¬··e¬x:e·,
::·¬v:¬···¬ .ox:æ-·e, ¬·¸¬·- -2.-x:e·,
±:ox:es¬·¬-:, e÷ ¬÷ ±:o¬:- +·¬,
-:¬s¬ ·¬- :, - :, -:: , ±:o·¬¬ a-·¬.

±v: o-z.¬ .e··v·¬·, - ¬·¸ ±¸¬··· ¬··.x:e·,
:v:e ev.¬:::, ::e -³·¬···. es¬x:e·,
:¬÷¬::, -s+ve·, e·-·:·, ¬·¬ ¬·e , ev¬.· ,
¬-···, ¬-¬ ·e¬··¬, ¬ ·e o-z.e c:¬szx:e·.

:v:e ±:÷:æ, -s¬ ¬·s¬·¬¬::: -vz::x:e·,
-·eæ- :-¬¸-¬æ, ¬¸¬ -¸··· ¬·¬¬s÷ o·e·,
-¬·¸ ¬sozo-s¬-·¬¬ o+ -·x, cs·e, e¸:,
-¬·¸e -¬æ x::v: xo ····¬¬, o+¬s¬ c-.

±e¬s¬·¬ -¡:, :·ee:¬¬æ ev¬¬x:e·,
:±e¬s¬·¬-¡:, ¬ ·æ-e ····¬· ¬v:¬¬x:e·,
ev:.¬:czo·¬ , +-, ¬·-, :v:e, ¬¬æ:¬¬::,
:ozvoz +:¬ -¬···¬ ±sz, z:ev:. e.x:e ·.

¬s:¬·¬sz ¬···¬ , :¬ c¸¬s¬sz ±·¬,
±·¬, ¬···¬, -¬····¬¬ .ee··· ¬s:,
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

131
.¬, ¬:, -v:¬, o·e·, ¬···¬:-·¬· ::e·,
¬·e ±+ u¬·¬¬ , +s¬ ¬¬·-- z·:·e·.

:o÷- ¬:oe, e:·¬zo :ozvoz ¬¬.·,
-¬¬ ¬s:··· ¬·se ±v:z ev::x:e·,
xs¬¬ve ¬zo-·¬·¬v, :ozvoz :¬·¬·.·,
¬·¬ .+¸··· e¸¬··¬, - ¬·¸ ¬ ··-¡¬-x:e·.

:-- e·¬¬s÷:x:e·, ±v¬- :s2···s÷:x:e·,
¬o ¬·¬¬:z:, ±e, x ·¬:¬ es2···s÷:x:e·,
-³·¬···., z·¬¬z·¬zo es¬·¬, ¬¬¸ e¬:x:e·,
:-s¸···¬¬·:· - ¬¬, ±¸¬···¬¬ee x:e·.

¬s: ¬·:æ:æ, eo÷:æ, -¬·-s÷ - ¬¬·,
±¬¬ ¬e-· x¬¬ , ±¬e ¬¬:- +·¬ ,
¬s: eæ:æ, ¬··o:æ, -····¬·¬ -¬ ¬·,
:ozvoz xo¬:¬-, - e +:¬- -·¬·¬.

+:¬- ¬c¸±¬ ¬·¬ ¸, ¬·¬ -····¬· ev::,
¬s: ±·¬·-¬:, - ¬·z ¬+··· -¬s :¬,
.e··v¬:æ ¬2:, .e¬s: ¬2:,
-¬·¸-¬·¸-¡:e· -¬····¬ ¬, +:¬- ¬ :s+ ¬·sz..¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
132
-¬-· -¬·¸ xso:¬¬-¡ -¬-· -¬·¸ xso:¬¬-¡ -¬-· -¬·¸ xso:¬¬-¡ -¬-· -¬·¸ xso:¬¬-¡


±:o¬···, e:o¬···, ¬: ·¬¬o· o:-·,
¬·:÷¬ -¬ ·¸- ·¡, .+::¬¬o·,
¬·s÷··· +o····¬·, :ozvoz¬÷¬ -¬·¸,
¬-·e u¬·····¬ ·, ¬s- ¬ee e·¬·,
±v- xs¬, ±v- ± :., ¬s: ±::¬ ¬o·.

o-¡ u±.:zo v·¬v, - ¬·z eo¬:,
···s¬sz, ±:z, ¬:·¬ .-·¡¬¬v, ¬± ¬·se,
o:-s:·¬·, o-zv eo···¬ ¬-¸··· :v:e,
ee:··voz ee:···s÷, xo¬ o:o:z,
¬···¬- ¬v¬ :v:e¬, ¬e e:·¬ x·¬·.

o-s¡z¬·- ¬ ¬se. e·¬ ±:., ¬-¸···, ::::,
a -·ev:: e·¬ :v:+ ee o:-· eo¬:,
.:v:, ¬¸±s¸·¬¬so¬ ¬vos÷, o-¡: o:-¬÷,
-v:¬¬ , :v:e¬, es¬¬ ze¸zo .v: ¸ezs÷,
es¬¬ e¸¬··¬, o¬·s.¬¬sz·e:·¬.

a ¬·¬-¬c:, a -:e·¬ ··v: .:¬: ¬·v:,
a¬: :¬-¡: o-z eo··· ±:o·¬¬· es:,
-¬·¸ :v:e¬:e es:· +s+x:es÷¬ o:-·,
uæ:·¬¬:-·¡ ±:: ¬·:: xo···x:es¬¬o· o:-·,
:¬es÷··v: ¬-v:, -¬ ·zv, ÷ ae·: ese·: - v:¬,

¬:x:es¬¬o· o:- ·, ¬·¬· x¬· x:z,
e¸+s¬, xs¬, ¬o -::-·¬¬ o-¡,
u¬·¬-·¡ ±·¬, xso·¬, .s:·¬s::· -s¬,
:.s÷, :·¬s÷, - ¬-·¬ -¬·¸ xso:¬¬ -¡,
-¬·¸ xso- -¬·¬, o-¡ es····e¬, o-¡ es¬.

C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

133
o±s:ezo xoz·¬ -·¬s¬:. o±s:ezo xoz·¬ -·¬s¬:. o±s:ezo xoz·¬ -·¬s¬:. o±s:ezo xoz·¬ -·¬s¬:.


o:-· e:¬:, ¬: ·¬¬:·,
o: -v-¬:, e·¬¬ v:¬·¬¬:·,
o:-s¬:¬·e, e ¬ e¬ a¬·¬¬:· -s¬.
es:s··· e-¸ ¸ -¬·

o-¡ :e ¸¬ ::x, ¬s.¬ ¬:·,
o-¡ ¬·::, ¬·e:- -v¡ - v:¬¬¬:·,
zv:¬- -:o-¬, ¬·¸¬·:¬, e:·¬-·e -s¬.
o-¡ -ve¬ zv·xzo·· ·¸.

o:-· ev.: , ¬·¸ ±:: ·¬ ¬:·,
o: ±:o¬:-¡, ±v: ev::·¬¬:·,
oo¡:x:zo ev:.¬:: o¬ ¬·æzzo·, -s¬.
o-¡ e¸.··· ¬z·:·zo·· ·¸.

o±s:ezo xoz·¬ -·¬s¬:.,
a¬¸·e c-zo ¬·v: ¬··e,
+:¬+:¬zoe··· x:+, es:·+, o:-·.
o-¡ -¸:··· -c : +·e -s¬.

¬cz¬···s:¬s¬s: :¸·z° o:-·,
a z¬···s:¬ -·x¸ ¬··o·zo·,
o-¡ :···, esoe, -·e· -·e· -·e, es:¬¬-·¬ -s¬.
o-¡ ±v:e· cv-¸ -¬¸ ¬·³-.

o:-· ev::¬ ¬s:,
o:-· ±:o¬ ¬¬·.,
o-z·¬e¬o:¬·¬, e ¬·. -¬·z.
o:-¬·¸, :oz·, ± v:z·.

···s¬¬v: ··v:+-¬··¬,
.::v: -·es¬-·¬ -¬·¸,
o-¡ ¬c··v:+-···, :·e-·x¸zo· -s¬.
o-¡ ··v:+-··· esz·¬ezo·.
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
134
o-s¡.¬ ¬e-- .-···,
.:æ :¬s¬-·¬¬v: - ¬·¸,
.:·¬:æ :¬:·¬:·¬ ¬:·, -s¬.
¬·:· ¬·se:¬ :¬ee¬ ·.

-:·x:oo·¬, - ¬·¸ -¬ -·¬¬- ,
e:·¬··o- ¬s: x.·, -¬·¸ -¬-·,
-·¬zv·¬···æ, -·e, - ·e, ¬-¬o¬ -¬·¸,
e:·¬¬··¬ e¸ ±¬¬·, ¬···¬ -¬-·.
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

135
::·¬v:¬···¬szx:e· ::·¬v:¬···¬szx:e· ::·¬v:¬···¬szx:e· ::·¬v:¬···¬szx:e·


e¬·e::·¬, ee:··· ¬·¬-·¡ ±:¬·,
¬v: ¬z·e¬ ¬·:¬··¬, xoe· ±:¬·,
±v- +:e-¬ , ±v- aes·ezo, ::·¬v:¬ ···¬szx:e·,
2€:zv·¬:·¬, ¬¸··v:.es±zo .·-:·+:¬-es÷,
¬·¸¬·--·e:·¬, xve, . :e, +::zo, .:s···-es÷,
+:¬¬¬¬ ¬···æ, ±v- c -···, ::·¬v:¬···¬sz x:e·.

¬·:z::·¬ ¬·¸¬·-e, ±ev::¬- ·¡ e:·¬,
e·z. ±¸¬···e, ···s¬¬:-·¬· eo: ±:o·¬,
-v:¬-·¡ ¬·::, ± v-e - e:·¬ , ::·¬v:¬···¬szx:e·,
¬···:·¬s:··· ¬s¸:···æ, e¬:·¬s:··· es¬¬,
cv-¸e··· zx.¬æ , x¬· , e·÷, ev:÷, -2-·e:·¬,
¬·x ae¸¬:o:·, .:¬ ·o +::·, ::·¬v:¬···¬szx:e·.

xs: ±ve·, ±ve·, -¬ ¬ v, z·:··· ¬··.¬::·,
es:· -v:e·, x-·¡ -v:¬·¬·, -¬ ¬··z:-:·,
e·zso··· ±e¬, ¬:s¬·¬, -·x¬ , ::·¬v:¬···¬szx:e·,
±.·e::·¬ ±esc···, x÷··· -¬æ-:·,
¬·e +:¬e, ±v- ac, ¬s±zo, -:·+-··· ev¬ :·,
÷z:s¬:v, :x:: :¬¸ ··· e·:-, ::·¬v:¬···¬szx:e·.

-v:¬, -v:æ-v·¬v·¬· ¬.·zov¬¬·, ¬¬z -:¬·,
±v-:v:e, ±v-±:.¬ ¬:·¬ ±v: -·:¬·,
-se, -:ezo:¬ev -+· ±+·¬ , xo-- ::·¬ v:¬···¬szx:e·,
eo¬o¬·¬ ¬e. ±¸¬···e -s·es- ev¬·¬ ,
e¸:, cs·e, - ·x, -¬·s¬ s-zo ¬·¸e -:·+-z:¬ ,
¬··¬·¬¬ +:¬¬:o- ·¬, es·e-¬·¸e ::·¬v:¬ ···¬szx:e·.

±.·z:¬, 2:e: ¬·x¬ -s·¬e e:zx:e·,
xs¬zo -·x:e::¬, ¬ . ee: -v:zx:e·,
eo xo--, +:ev: ±s: -:···, ::·¬v:¬···¬szx:e·,
es:¬ -·o···æ x¬·, e :z:····e -·e·¬ +:¬ ¬,
¬·::e, ¬·e :::s.e- ·¬ ev¬·¬,
¬·±e ¬ ¬:s¬·¬¸::···, ¬c:: ::·¬v:¬···¬szx:e·.
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
136
o-¡ :zs¬·-·e···æ +÷···æ zz-e -¬·¸ e·¬·: o-¡ :zs¬·-·e···æ +÷···æ zz-e -¬·¸ e·¬·: o-¡ :zs¬·-·e···æ +÷···æ zz-e -¬·¸ e·¬·: o-¡ :zs¬·-·e···æ +÷···æ zz-e -¬·¸ e·¬·:


o-¡ -s¬.x³¬·ee, e:¬s÷,
o-¡ :v:e¬æ, x::· x::·¬ -¬·z,
o-¡ o:e o···¬·zo .: +s¸- o:¬·,
.æ, ¬-·, ±:z·¬·,
···se,u¬·, ±:z·¬·,
-¬·z, o-¡-·¡ x.· , ±:o ·¬¬:· ···s:·;
¬:· ez·zoæ ¬:o:, - ¬-·¬¬: · ···s:·;

uæ, oo¡: :v:e¬æ, . e··v·¬· ¬¬e,
e¬z es¬·¬¬· eæe es:¬zo· ¬·se,
:ozvoz -¬····¬, ::e, o:ezo x::,
¬···¬ ± v:¬¬:·, ±·¬ ,
o·e x.¬:·, ¬:· ¬···¬,
···se ¬e·¬·, eoz ¬·¬··-¬¬:·, ¬·:::: ±v:¬·¬¬,
¬···¬ ¬···¬····¬·, :o¬· ±+ u. ¬:·, o·e: o·e·¬¬.

xvex¬:¸e·¬·, ¬e.¬ ·s- ¬·:····¬¬: · -s¬,
±·¬ ¬···¬····¬·, es:v:¬ es¬ ¬·:····¬¬ :· -s¬,
-¬·z, -¬·¸¬, x -¡ ::e, o:e, o···¬· eszs¬,
:¬:·¬:, .: axs-,
:-s¸···, o:sc, -v:¬, ¬v:-,
o-¡-·¡, o-¡ ¬s:, o::e zo-:e: ¬·se, ¬v:e -¬·z,
-¬·¸ .¬¸ezo ¬·::o·e: ¬·se, :e -¬ ·z.

e.¬vo···¬·, -¬·¸ . :¬·e ¬·e-··· xs·e·zo·,
¬·::eoz-·¡¬¬·, -¬ ·¸ ¬cs¬·¬ ±·¬·zs.zo·,
-:e.·, -s¬ - ¬·zs÷ ¬¬:¬ xsæc ::xzo·,
-¬·¸ o¬·.e··· ¬:···: -s¬,
:- :-·x¬-·¬¬: -v:¬,
o:-· ¬···¬ -¬- ¬ ¬- ±, ÷ ze e:¬:,
¬··:¬: ¬··÷ x:o·¬ ÷ x:e o:·¬¬:.

o-¡ ev:.¬ x:æ··· ¬·e···:, -¬·¸ ±v¬ ::·o·¬·e ±:-·,
o-¡, -¬·¸, ::e o···¬ ·z o· ¬·::s¬¬·e - ¬-·,
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

137
o-¡ :zs¬·-¬·e···æ +÷···æ, zz-e -¬·¸ e·¬ ·:,
az:, .: e¸:, -¬·:-e,
cs·e, -¬·s¬s- , -·x¬ ::e,
÷ :v:ee -s¬, -¬·zs÷ :v:e¬·¬ .:-:e, -±s···,
xs±s¸·e:e¬voz -x¸, -s¬·:-¸, .v:ee, -s¸···.
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
138
es¬·- xæ- ev:æ-æ es¬·- xæ- ev:æ-æ es¬·- xæ- ev:æ-æ es¬·- xæ- ev:æ-æ


es¬·- xæ- e v:æ-æ,
e·x::- ±ee: -c.¬ æ,
e¬¬:- ¬··-·-- :¬·ve.e ±v¬¬·,
¬·:÷¬ -··¬:, e¬zo :s¬.

¬···e··· -··¬: ¬¬.c ¬ ¬·::,
:s+e·¬·s: ¬³¬¬·: ¬·¬,
¬·:÷¬ :s¬··· .:·ze,
:es±¬ ¬:¬, ±s-¬ :z.

.+:zv·¬·, ¬·¸¬··:¬ o· +:·¬,
e¬-·¡+·e, aeo:, o·¬ o·,
e·.-, -:z -·, -: ¬·s¬·e +:·¬,
¬···e··· e¬z ¬·¸··v¬¬o·.

evx¬ zvo, :s+e·¬·s:,
:s¬··· ¬·¸¬·:: ¬:··· x.,
¬·¸+ox., e¬zo :s¬,
e-¡-¡¬oz x.·e v.o·.

¬·¸ ¬·¸ -·e, ¬···e···· ±·:zv·¬e·.
¬·¸ e¸ ¬o: .: ¬v·¬s¬·e·,
¬:oe¬¬:e ±³±s:e· +:¬,
±v-±v-e-, ±v: ±:¬·e· ±x.

+·¬:o·¬, -v···.- ¬ :z,
-ee¬ xo-- + .:¬¬···æ,
¬¬¬ -:¬¬, - v::¬··· e:,
.¬¬·zo¬:æ a¬¬:s..

e:-···:¬·-, aesce::e·,
¬·ve.¬·ve.¬ ¬¸es¸- ¬ e:÷e·,
:¬·e¬¬:v, ¬±s¸·¬¬ ¬·:¬·e·,
÷ :v:e¬ -·x¬ -·.e z···s¬·e·.
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

139
¬···e··· xs±· ¬·¬- ¬ æ,
x¬e e¸:··· -·x-:···æ,
¬··e .. ·+¬ :·¬···-·¡·¬·,
e¬zo :s¬, e¸:···-·¡·¬o·.

.¬···¬ es¬, ±¸:: ¬::·,
¬···e··· x÷e¬ -¬æ: ¬·e·,
¬·¸··· ev¬¬, ±v: ¬·¬o· :s¬,
:s+e·¬·s:-:v: ¬·:·· ·s÷¬.

¬·¬-¬:, x÷e¬c u:,
e:-zæ -·xes¬-::,
e·.-, e v¬:, x÷ e:¬ :s¬,
:v:e¬ ¬·¬z, . ·- ¬·¸··v¬¬o·.¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
140
eeæ--¬·e -sz:¬ e¬s¬. -¬ -s¬ eeæ--¬·e -sz:¬ e¬s¬. -¬ -s¬ eeæ--¬·e -sz:¬ e¬s¬. -¬ -s¬ eeæ--¬·e -sz:¬ e¬s¬. -¬ -s¬


±·.· -s¬- ¬·¬¸ ¬¬·e· xo-:·¬sz.
-¬v¸oz -¬·: -·xcs·e e¸:¬·:·¬sz,
¬. ee:æ ¬··x¬··+ ·¬ ±·+·±·¬: - ¬·z:e;
±v:z¬:¬æ -·x ±·¬ ·e·¬ ±··¬e - - ¬·z:e;

±·.· -s¬- ¬·¬¸, ¬¬·e · xo-:·¬sz,
a xoe: -s¬, -¬·¸e- , -·x ¬·x¬:·¬sz,
eeæ--·e -sz:¬, e ¬s¬. -¬ -s¬,
:¬esc¬æ o÷o÷:, :v:e xoz·¬¬:¬:e;

-¬v¸oz , - ¬·¸:, -·x, cs·e, e¸:¬·:·¬sz,
-¬v¸o÷- c-···æ, ¬··-¡¬··· -e¬·:·¬sz,
±v:z¬:¬ -¬·¬ .cs·e ¬:.¬ -s¬,
es¬s¸e¸e¬··¬, -¬·¸: ¬±:-·¬¬:¬:e;

u¬· -¬ ·¸ ¬·-, uæ -¬·¸¬ c·x xoe·,
±v:z ¬. eeæ- :¬¬, x···¬ ¬ses¬:¬,
xve, :cs¬, ¬ ¬ , ocs+:zo -·+s:,
:::e uo¬· ±·¬·e·¬¬ · -¬·¸ ¬¸¬±s:;

:oz uo···¬ -s¬, ±v:z .¬···e +÷····¬¬··.;
xoe-:···¬ -s¬, u:·o ¬z¬vz¬·, +¬·-·¬¬··.;
:o÷o·¬ ±v:.·, ±v: z +÷····¬¬:æ¬ +·¬ ,
xo--æ ¬··¬·, ev····, u:·o ¬÷····¬¬ a-·¬.

xoes÷ ¬·¬¬:· ±v: z xoe +:x:e·,
:¬· es-, xo-÷:·¬ - ±+ -s¬.e¸;
ee:æ ±s:, -v::, ee :: ±x xo····¬¬:·,
eeæ- zx.¬æ, -·¬ ± v:z·¬¬· -e ¸.

C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

141
aesc¬ -·¬zo·¬ ev: ±x ¬·¬-¡ ±:-· aesc¬ -·¬zo·¬ ev: ±x ¬·¬-¡ ±:-· aesc¬ -·¬zo·¬ ev: ±x ¬·¬-¡ ±:-· aesc¬ -·¬zo·¬ ev: ±x ¬·¬-¡ ±:-·


:x:s·¬, ¬±s¸·¬¬-¡: xo÷-·¬ xoe,
¬·¬-¡ ¬·¬¸ ± ¸¬···e, ±e xoe· o:¬·,
ee:¬:¬ cv-s¸esc¬ +:¬s¬s: xoe,
--v¡oz ±x ¬ ee:z·e¬· e: uo-·.

-v···. -ee aescz·zzo ±v:÷o·¬ ±v:.·
¬··· ¬-··· ::e -±s-·xvezo c·x ± v:···-·¡ ±ve·
ev:. ev:. xoe·¬:.zo +s¸-- ·x¬ ¬ ¬s: ¬·¬·
es: .·:: :v:···s÷ --¡æ eo·¬oe··· x:+ xe·.

c¸e¸¬ ···· ¬±s¸·¬e, +:¬¬ es¬ ev¬·¬ xoe ,
o-s:e··· o::¬e···æ ±·¬·÷, ¬·:z:¬ +:¬e,

±v- +:¬¬ , ±v- ±:., ±·:·:- , ±v- ¬ voe··v¬-·,
±v- c-, ± v- xs¬s-·xs¬¬, o:, ee :e ±:- ·.

aesc -·¬zo·¬, ev:, ±x, ¬·¬-¡ ±:-·,
x···, ¬.:ezo, -o¡·¬ ¬:· ¬v: ±:-·,
-:: ¬·sz.¬ x:z, -·÷, --v¡oz ¬·¬· -::·,
¬¸···., -¸ ¸···.¬, .·.¬···:-·¬· .e¸e e v::·.

+s¸- ¬ ¸···.¬, ce -:¬zo :v.¬·¬ xs,
z±¸ :v:ee, ±v- :¬.zo :v.s·e: es,
.o····oezo o+:.¬e¬··¬, :¬¬¬· ¬·¬·,
e·¬·, e:o·¬, :v:ee, -+:¬e··· +:·¬ es.

±e±ezo -:: -: -v:¬·¬ ±:e ¬¸: ,
-·e·¬··e:· -v:¬ ±e¬·e¬ -¬····¬ .·:,
±¸¬···¬so¬æ e:·¬ : :e··· o:so ¬¸:.
xoe, o: ev.:- --z ±v- +:¬- ¬ -¸:.

eze: ¬·::, +s¸- xo-- -:¬zo +æ,
e:s·e:zo, ¬. :+s¸- ¬ .¬: · ev:÷-·e xs,
es::v:ezo e: x¬, -·..+¸ ··· ±v: +æ,
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
142
+s¸- .+¸··· es¬+æ , - e: ¬v:c ¬··ez vo-:· xs.

-s¬: ¬¬zo, -··¬: - ···v:+-···, c·x xoe ,
-s¬: ¬¬ xs¬zo-v·¬s÷ ±¬¬·, :v:e x¬ ev::·,
+:·e xo--, c·x ¬·sz.¬ -e¸ -¬··· -¸ ¸···.,
:ozvoz e··¬·¬ -e• ¬:-·¬· --z ev::·.C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

143
-¬·¸-¸e¬ +ee:¬.¬ -¬·¬ ¬·:::ox:e· -¬·¸-¸e¬ +ee:¬.¬ -¬·¬ ¬·:::ox:e· -¬·¸-¸e¬ +ee:¬.¬ -¬·¬ ¬·:::ox:e· -¬·¸-¸e¬ +ee:¬.¬ -¬·¬ ¬·:::ox:e·


xo-z xoes÷ ¬·¬¬: · -s¬,
xo-z c·x xoeszx:e·,
ee:-· ¬z¬vz¬· xoes¬¬:· -s¬,
eeæ- ¬··x¬ c:: xoe · ±:-x:e·.

es:zx.¬+s¸e¬, ¬z·:v¬¬ -s¬,
+s¸-:·xev·x···æ, e ¬:v¬···x:e·,
oc:e-¬ -¬·¬·¬, :¬¬¬ -s¬,
-¬·¸:¸e +ee:¬.¬ -¬·¬ ¬·:::ox:e·.

¬z·e¬·¬z, -¬·¸ +¸e -¸ ¬¬·¸,
o·e:, ¬¬. ¬··x:sz x:e· -s¬,
.seso¬ e¸¬:¸e, ±¸¬··· .ese··· ±s:,
:¸:¬:vo÷o¬·, -¬·¸-¡:···x:e·.

es:.¬:·zo ¬·::, . ¬ :s¬ -s¬,
±v-ev·¬· ¬·+:s÷, z ·:·evex:e·,
es:-s:s···¬- x·+¬:: o·e:·¬ -s¬,
e:···e, z¬¬·:: e¸+s+x:e·.

¬··+·±·o·zo:, ¬··+ ·zoszx:e· -s¬,
¬··+·z·¬·z·zos÷ z·¬ ·÷, ¬·o±:-x:e·,
zs+·±:o·zo:, ¬ ¸e¸¬ +±s:¬s÷ -s¬,
-v···s..x···-· ±::, xoe·, ±¬x:e·.

-¬·¸:¸e¬ x:æzo e¬¬ vz¬· -s¬,
¬c¬·s-¬:s÷, ¬·:::: x:e·,
¬··¬:·¬ .·+:·¬···zo ¬-:: e:¬·,
:oz, ±v:÷- -:e·¬, z: x-···x:e·.

esz.e:·, ¬·:·xv¬····, ÷ ¬·::¬e +:¬,
csce xoes÷, -¬s ¬·-·z·e:x:e·,
e¬e +:¬ -¬¬··¬, ¬z·ezo xo÷,
xvex¬:¸e - ¬·¬¸ ¬e --¬ ev·¬···szx:e·.
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
144
¬:·¬v:e, -¬·¸ ¬ ¸:···z·:···o¡.·,
-s¬-··· -s¬···: ±·.· ±sex:e·,
e¬¬ ¬··+¬ , -¬s .+: ¬s÷¬·,
±¬¬ ¬s:··· z··. ¬···¬vex:e·.

ee:··· zx.¬æ -s¬, ¬·e ¬··o ·z·¬ ¬v¬:·,
xo-- ¬s:···æ -¬¬ ·, ¬-¬o···x:e·,
¬··.:s:¬ z·:zo -:e, .¬·:·¬¬·::·¬sz,
ee: e:¬v····¸¬e-e, ¬s: -¬···x:e·.
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

145
x+..zo x+..zo x+..zo x+..zo ¬··¬ ¬··¬ ¬··¬ ¬··¬

¬. evzæ- .¬·¸, -¬·¸ -:es:,
±v¬¬: v, ¬¬ ¬:v, .¬:o¬·e± xs:,
¬v¬¬:v, -v-¬:v, x¬¬ ±v::- -·.·,
¬··:¬:, e ¸ ±e ·¬, ¬·¸ e··¬ :·.·,
x:ev:, x:¬¬c:, .·¬ ¬··¬ -¬z,
-:: -¬z··v:, ¬¬z ±¬¬:·¬ ¬:z,
u:¬s¬: -s¸¬·, ¬v·¬·, :¬¬· x¬·¬¬:z,
u¬· ¬. evzæ- .¬ ·¸, -¬·¸ -:es:.

.¬·:æ ¬·¬¬:-·¡ ±s····¬¬·, -ve·¬¬·,
es:·zo¬¬··¬, ¬v: ±·¬·¬ eo +s::z,
¬. ±sæ- ±vo ±:-·¬ .¬·¸, ÷ -:es:,
+- -s¬·s-¸:z:, u¬· :sxev:: ¬osozoz,
±·.:·, ¬¬·e:· ¬·s¬. x·¬ -:es:,
.¬¬æ, :·+¬ ±·:·, ¬:¬æ, -:¬- ev·¬,
±¬¬· ¬·¬: ¬·se, ÷ .¬·¸··· ±: ±s···s.,
±s:·¬¬·, e·¬····¬¬ ·, ¬·e x:e·¬æ -z ····¬¬·.

±·¬···:· ¬v¬ ±v. ±ve -:es:,
e¬.æ, ±·:·zs¬:· ¬·+:sz·¬¬· ce :¬¸
u¬: z: ±s:·, e¸···æ ¬¬:z ¬·se :¬¸ ,
¬o:¬¬:·, x:¬ ·¬¬ · z ·¬e ¬·¬·± ve·e,
u¬· ¬¬·s.¬es:, ···¬·- ¬s±-¬ -·¬·¬ ,
:¬:·¬:v: ¬-v:, ¬ ¬ ·.es-v-·zo ¬z u:· ese:,
es···. es:¬e ±v:z·, ÷ +-:-s¡o·¬ ¬·:·z·,
uæ, -¬:¬ :s+¸xs:, evo ±v¬····¬¬ , -: es:.

uæ ±s:· e·¬····¬¬: -¬s::·,
.¬·¸ ±sæ- z ·¬¬c, .¬ ·¸ xo¡- ¬·±ev:,
:·ev ¬., ¬··¬ z ·¬, ¬·¬¸, e:- ze·,
¬··¬e···:v ¬-v: ¬·¬, .vo· ÷:¬, ‚:·es:,
::‚¬·¬ ::‚e, es:es:e, ±se····e ±s:s.,
±v¬z:¬ e:-, :¬: ¬ ·::, ÷ x+..zo ¬··¬,
÷ x+..zo ¬··¬¬··¬ -¬····¬¬·, :v:e:v:e¬ ¬¸¬±s:,
+:¬-¸:¬¬ ¬¸es¸- , +- ¸+-¸zo -¬·e .s.ev .:±s:.
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
146
:·:···v :·.¬ e¬·.··v:÷ :·:···v :·.¬ e¬·.··v:÷ :·:···v :·.¬ e¬·.··v:÷ :·:···v :·.¬ e¬·.··v:÷¬· ¬· ¬· ¬·¬-· ¬-· ¬-· ¬-·


:¬-·, e··¬ e··.,
o¬·: :·¬· -·¬·¸o::s:,
-v:¬¬: ¬ ·::::x:e·,
e·¬¬: xs÷:· e:···x :e·,
..·-¬:: e¸ ±s-, ¬- ·¬· -v:¬x:e·,
-¬····¬¬· zve:, :¬·¬¬ +s···¬·s-,
.:¬::v :x-,
u¬:·¬, .e··v·¬::v axs-,
ev-z, .:+·x¬· ¬:·es - ¬oz,
¬-s¬·e·¬·, -¬·¸ e:o·es-.

a e··.e-¬ e¬-æ, :¬:-v: ao,
¬·---·¡ e··¬·¬ - + x oe·,
:¬v, :·¬· e¬ o¬·: o:·¬¬:,
:·¬:·¬ :·¬e, +÷····¬ ¬··z -s.,
¬-v: -s¬- ¬·s¬·¬ z e·,
:¬:-·¬· :¬-v¬oz ¬·se zve·,
¬-v: --.s¬¬ -·e ¬·s¬·es-,
.:v: :¬±v:÷, a:e··· e·¬·,
¬·e:v: u.·, ¬- v: -s¬:¬¬-·e ¬·:····es- .

:¬-¬· -+ ¸, o:o·e ¬ ·--·,
e-¡¬····e -::, .s: ¬ c.e :¬-·,
zso····e o¬·: o¬·: ¬¬:sz·¬ ¬·- v:¬¸e,
:¬:·e ::¬s¬·¬ ¬¸e e¬¬ -·,
:ozv·¬·, ±v:zv·¬·, zve: u:,
÷z ev:., ¬ ·:· ,oz -z·, ::e, a.,
u¬· ÷ .·. ¬:¬ez - ¬:. -s¬·s-¸.

.::v :·¬ :¬oz,
x:¬ xs¬zo eo·e, :¬- ¬··.·¬¬:,
¬o ¬·¬¬:- ·¡, -z·¬o·¬ ¬o -o····es-,
¬v:¬:·¬ ¬:- ·¡, ¬v: ¬¬·es-,
±s:·, o::-· z·:·e-¬: ±·- :¬-·,
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

147
x: xso·¬ ¬¬·zv:zo·, :¬oz x:-:,
c·¬¸ ¬·-: - ::e, ¬:· :+·¬·+·.

-e:, xo¬·zo·e c ·x, :esz,
:es, es¬v:.¬ ¬·o····e ¬.,
u¬: ¬:, :·¬v·¬ · o¬·: ¬·se,
¬·:· o¬·: , :¬-¬ · ¬·ev·¬ :v:e,
es¬:··· .:····e o-¸±, .:c·¬¸,
.::-·, e-¡¬z -o¬ ·e vo·es-,
:o···¬:-· ¬·se, :o z x¬·es-,
c·¬¸ ¬·-:o·¬ ::¸-·es-,

u¬:¬ ¬:¬z·¬, -se•e e··· .s¬,
±s:· ¬·-:-, o:o·e z·¬¸

:¬- ev¬:· -·¬,
±s:· ±¬-, ¬·¸¬· :- ¬ ·e :±,
:¬-vo÷- xs¬zo .:.se :¬·,
:¬- ¬·se·zo·, ¬se¸ ¬s¸e:¬e ±v:z·,
a¬:v :¬:¬., :os¬.zo·, :·z¸····e c·¬¸,
:¬-¬·, o···¬· e.oz o ¬·:::·¬ :v:e,
-¬·¸ o¬·¸, ¬e :v:ezo, ¬·:: ¬·::¬ -se,
¬·::· -:o·, x:¬xs¬z oæ:,
¬:c ¬·e:, ¬v:-zoz ¬¬·:,
:¬-¬· .:c·¬¸ ::e, .s¬·s¬ee··· -:o :v:e.

e·¬¬ -·¡, ±·+ ±·+ - v:¬·¬ +·+s. :¬-¬: ,
ao-o¬·, ¬·::::·¬ e-:e· :¬oz eo¬:,
e·¬¬ -·¡, e·¬·e -v:¬·es-,
:oz ±vo¬·e, ±v:z -¬····es-,
:¬e:-v:, ···s¬ -:e···v :¬-¬·:· o:·¬¬:,
:¬-v -:o,
:¬oz:¬c -:o,
÷ -:oe··· -:oe e·¬·, - -¡ -:e a-v··· .¬·¬¬··.·,
--¡ .³¬e··· ¬z, -s-· -s+·¬¬··.·.

:¬- ev:.¬æ ···v, :¬:-v: +:·¬,
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
148
:¬- ::-:v, :¬:-v: ::¬,
:¬· :±e-···, ¬·:: e::·¬, :¬ :·+v: e+v.:¬·e :·¬,
¬·æz··· -·¬s--··· ¬ ·¬¸ e:···, z·¬ -³z·¬ ¬·e,
:æ, ¬·e ¬·e x:eo-·¬ ·e, :¬:-v: -±+ c ·¬.

:¬oz, x···¬-·¡¬¬:,
:¬oz, x:¬¬s¬·¬ u:,
e·ev±:¬, ¬e, +ve, zv·x :¬-·,
:es±¬, .·. .·. .·:····¬ .s¬:- ,
¬¬¬, x:-:zo zv¬¬ u:¬¬-·,

:·¬: o¬·: uæ,
:·¬: o¬·: :æ,
.::v, :·¬: es: es¬-·¬ e¸:-¬ -·,
.::zv -¬·:¸e,
.::zv :¬o·¬ e¸:,
.::v ¬o e:····¬, z v:: e¸:- ¬- ·.

x:e·¬sz ±s¬·es -,
x:e·¬sz :o·es-,
x:e·¬sz ¬·- ¬·- e ··¬ -·es¬·es-,
:¬oz u¬· ±:z·¬· ¬¬-·¬ ±s÷:,
e.· e.ozo xs¬, :¬ - xs¬-·¬¬:,

e-z e·¬ ¬ -e¸,
es-· ¬·s¬¬ oe¸,
-·e:s·, e-¡ ¬s: x¬·¬¬-:,
a¬:, a x·¬ee···:v, ¬-v: -³¬·¸e,
¬-v: z·: -s¬-··· ¬esze,
÷zsz: ::¬s: ¬:zvo-·¬ o-z.¬s..

.::v¬- a¬·es-,
x::···¬:· ¬·s¬¬-·¡, es-v ¬·s¬·es- ,
x::···¬:æ e-¡ -v:¬·¬¬, :¬- - ·ev::,
.:v :·:evo·¬¬-:,
e-¡¬-·¡ ···s:zv ev¬·¬¬-:,
a¬:v, es-· e-¬·¬ x s¬ :¬oz ±e·¬¬:,
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

149
.::v x:e-·¡¬¬-¬- ·,
a¬:, e-¡ ¬s:···æ ¬·se -¬····¬¬ -·,
:·:···v :·.¬, e¬·.··v:÷···¬-·,
.·. ±+···æ, ¬·¸ev::·¬ ÷:e e¸: -¬ -·.

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
150
:s+-:··· :s+-:··· :s+-:··· :s+-:···


±z¬, zvx, -:, ev:o zo,
:e, ev:e, esz, :¬± ¬ ·zo,
-¬., ±v::s.zo, e¬·.xv¬·······¸,
:s+-:···¬, ±z +zs.¬,
¬¬ ±s¬-, ¬:· ¬·::- ,
+:zo ¬·:····¬¸¬ , :¬:·z¬···¸.

eo÷-¬: ±z::: o·e·,
¬·:æ-¬:, xs¬ eoz ¬ x,
¬v:¬e -z···:o-·¬ e -:e·,
+ve÷¬¬: , eoz +¬,
e¸z.e¬-¡:, +s¬ xs¬,
e··¬¬ ±v. e ··¬·¬, ¬es-·: -:¬······¸.

¬:¬¬:· e·÷ -::,
¬:¬¬:· ±÷ ±s:,
:·¬v·¬ xe :¬ ¬·, x o····¬ e:,
±ve xs÷: -v¬····¬,
±¬¬ e¸··· e¬····¬,
¬.:z: uæ e··¬ ¬·s:·e. x:.

¬c¸±¬ vo÷- ¬c¸± , :s+-:···,
±sæ.¬:zv, e¬····¬ ±s¬,
:¬ e·¬ zo···:æ, :e¬s.¬ .z ¬zo·,
:.· e.·, z·¬¬z·¬zo, ¬·:,
-s¸···-s¸···, .:s¬·c.zo, e·:,
:s+ ¬·s¬·¬ ±z ¬zo e ··¬· :s+¸.

-:zo·e ¬c¸±e:,
ev:ozo·e, xo xo¬·,
esz, :¬±¬·zo·e, evoes····¬¬: es¬·,
zvxzo·e, zv¬¬s÷¬· ,
:e, ev:ezo·e, ¬·ve ¬¬æ-·e,
±z¬zo·e, ¬:v:-¡ e·¬· e:z·¬¬: zv¬ ·.
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

151
:¬e¬, :::· ¬s:zo,
+v¬ +¬·:·z, :s+-:···,
e.·e.: e: e·- -¬¬ , o:·e·c ¬s-¬e¬sc .,

e:··v¬¬·, ¬·-¬··: ¬ v,
-s¬·¬:czo, evo··v¬¬v,
es-· :s+¸¬sox:e-·¡¬ ¬:, -s¬.¬s.,

u¬¬ ±:e¬ ee ±¬¬ ·,
e-¡ ev:o· ev···¸:o -·e,
.¬·:sozo e:·o· ee:-·¬¬·, :s+-:···,

uæ xoe·, xoe:,
-:ov, -:o:,
u¬· x::·¬·:zo o:·: , ¬·: , -szs:v:..


¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
152
--¡ ¬s:··· z·:·e: u: --¡ ¬s:··· z·:·e: u: --¡ ¬s:··· z·:·e: u: --¡ ¬s:··· z·:·e: u:


-v:¬·- v:¬·e¬ ·e, a ¬¬¬·¬ , ÷ ¬¬¬ -:: x.,
-v:¬·- v:¬·e¬ ·e, ::zo-::, uo¬·, ¬v: e¬·:x.,
.se es:¬ .ox::æ ±v:.¬ -·,
-¬· x::æ, x¬:· - v:e· ¬-¬o¬·,
¬··-·+ -:oæ, ÷ ···se ¬··÷-·e:·¬,
¬·¬e e:·÷ -v:¬¬sz,
e¬·:¬ ¬v:¬-·, ¬·- ¬ : :o¬sz,
x::æ -·:¬ ¬·o····e :-·x¬¬ ¬e,
¬·--: ±·+ ¬·, ¬·ve ¬sz·¬ xs¬ , ¬e ¬¬e.

¬·¬ ¬s:··· :¬, - -¡ ±+··· ¬··¬··vex:e·¬¬,
±+ ±+zv .+:¬¬·, o¬ ¬·:···x:e·¬¬,
a¬:, o¬··· :¬·æ-: .···¬ ¬··÷:x.,
e--· es¬·e, o+:v:e ¬ -s-· ¬v: o·e,
¬··-·+··· -:o·¬, ¬·¬e e¬v:¬-·¬sz,
xv:z.:····¬ o::- :s2 es¬-·¬¬· -³¬·¸,
--¡ :·¬· ±+···· u:, --¡ ¬s:··· z·:·e: u:,
u¬· -s-· ¬·¬ ¬s:···: .·¬·, ¬·- es¬·e ¬ ÷z,
--z: -s-· .:-:···, :·:, ÷ ¬··-·+ xo-- æ.

±·¬ ¬·¬¬: ·, ¬···¬, ¬···¬, e¬·¸·¬ ±v:z·¬:·,
¬···¬ ¬·¬¬¬:·, .:v : .·¬v:, ±:o¬ - ±·e:·÷¬:·,
÷ .···¬¬::, -:¬···¬ ¬v¬ ¬¸¬±s:,
.::v¬o¬v, ±¸¬···¬ æ :·:e-¬ -ses:,
.···¬¬·¬ , ¬·¬¸¬æ :o¬·¬·, zoe- zo:¬¬ ::v: ¸
¬·¬ ±sz-, uæ ±:oe:o¬, ¬·:欷 ±v:z·¬¬ .:.s.,
a ¬·:: :o····¬¬·, :±e± --:- +·+s.,
÷z, ¬: --.·zo ¬ ¸e¸ zv:.·:¬ a÷,
-·e:·¬ ee:···æ, ¬·¸¬ ·:¬ ¬- es····e:·¬.

C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

153
.o.o¬·e :¬ xo····¬¬:z .o.o¬·e :¬ xo····¬¬:z .o.o¬·e :¬ xo····¬¬:z .o.o¬·e :¬ xo····¬¬:z


x·-··· -¬·¬æ x¬ ·, e :z·¬ ¬:z ,
e:÷, eo±:¬ ·, eo¬æ ev¬·¬ ¬:z,
e:¸czo ±v:ev.·, es-s÷ ¬o¬o ±vo····¬ ¬:z,
···s¬¬· ¬-¡;

¬o¬s:- ¬.· e-·¡¬ ¬: z,
¬.æ, eo- xo····¬¬ :z,
±:···¬, -·æ···¬ , o:· ¬¬:z,
···s¬¬· ¬-¡;

.o.o¬·e, :¬, xo····¬¬:z,
a¬:·¬¬:·¬ +:¬.¬sz¬ ¬:z,
x:e:v, es-s÷ x-¡ o:·¬ ¬:z,
···s¬¬· ¬-¡;

x:e·¬æ +:·¬ +:·¬¬:z,
x÷···æ e-¡e-z·¬ ±¬¬:·¬¬:z,
¬2:e¬··¬, z¬·- -o ····¬¬:z,
···s¬¬· ¬-¡;¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
154
xv¬·s¸esczo ¬·:: ±s: ¬·¬··e·¬¬o· o:-· xv¬·s¸esczo ¬·:: ±s: ¬·¬··e·¬¬o· o:-· xv¬·s¸esczo ¬·:: ±s: ¬·¬··e·¬¬o· o:-· xv¬·s¸esczo ¬·:: ±s: ¬·¬··e·¬¬o· o:-·


¬:x:es¬sz, ¬··¬¬ xs÷:-· :¬¬·,
±s:, e·¬¬·, e ·.o:, x v:z.:¬· ¬:·¬¬o· o:-·,
¬:x:es¬sz, ¬exe··· :·¬ :·¬¬ :¬¬·,
¬s:ses: ¬·¬ ·e:, ± v: ±:····¬¬o ·.

¬:¬:·¬sz, ¬·:·xv¬···vo÷- ::e,
±v: ¬::s:o·, ¬·¬: v ¬s:soe··· ev:e,
¬·:o· ¬·+:-æ -·::¬-¡: ±·z·¬ x:z,
¬···¬o¬:· :ozvoz -·-·o·¬¬ +s···¬·s-.

xoes÷ ¬··¬, ¬¬¬¬¬ :v:e e:¬¬·¬ o:-·,
¬±¸¬:¬- -··¬: , o+ :.:s¬es:,
¬¬zo ±¬ ±¬ ¬· e.·¬ o-¡ ±v- -¸: ,
:¬·ve. ¬-¸···zo -··¬: ¬·-¬v:±e ¬¸:.

¬:·¬sz :eve:: -·z· e ¬:·¬¬o· o:-·,
±v:¬·¬· .:±s: e·¬:- +-¡,
:oz- ev¬.:, xo¬·x, ±x, -v:¬·-·¬ o:- ·,
±v:±:¬ · ¬·¸¬·-e - ·ev::- e·¬:- +-¡.

o-¡ o¬s.:¬æ, z·zs¬ e:¬e o:-· :¬¸os¬sz ,
:¬:-· :x-, ¬s: , :,, o-¡ ::e ¬v:e¬æ,
±¸¬··· ¬·¬¸zo · -v::, c¬.··+zo· ±s:,
xv¬·s¸esczo ¬·::, ±s:, ±v:¬e ·¬¬o· o:- ·.

o-v¡¬e, :oz, zx.¬vo÷-o +:¬ -·es¬·¬·e,
::···¬, eo···¬ ±v- :v:ee -s·¬,
±v: x¬sz xoe·, ¬··+·, ±v- ¬¬zo e·e ,
±v- ±v- e:-z, ¬·e -z ±v-ev·¬· ±s¬.

C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

155
¬c¸:¬·¬·sz.¬ -:: ¬s: ±¬¬· ¬c¸:¬·¬·sz.¬ -:: ¬s: ±¬¬· ¬c¸:¬·¬·sz.¬ -:: ¬s: ±¬¬· ¬c¸:¬·¬·sz.¬ -:: ¬s: ±¬¬·


.æ -v:¬¬:æ -¸: ···,
.··xs-·.··x, -·¬:c ¬¸:,
o-z.zx.¬so¬·¬,
¬c¸:¬·¬·sz.¬³-¡e¸¬·¬,
ev¬ ¬:·e¬, -·¬:c ¬ ¸:.

-eezo :¬z:¬ ±:¬o·¬,
±:¬ :v:e, o±s:ezo·¬,
:¬·, :¬·, e¬, ¬vo- :s2¬··¬,
¬c¸:¬·¬·sz.¬ -:: ¬s: ±¬¬·,
-¸: -e¸¬ -·¬:c ¬:·e¬.

+:¬+:¬zo ¬·v:¬c·¬,
:v:e -¬····¬ o···¬· ¬c·¬,
-¸:+ee ¬···+:- ev¬·¬,
¬·v:c-, e:·¬¬c·¬,
.·¬ -·e:e¬ -·¬:c ¬:.

÷ -·¬:c :s2···, ±:: ±¬¬·,
-¬·¸ ¬··-¡¬···, ¬s: e ¬¬·,
-¸: -···z, -: ¬·:o¬.·,
-¬····¬¬v·¬ xo ¬¬z z·.·,
:o¬·¬: e¸:, ±v::s.¬ ±·.·.¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
156
···s: ±z::: -¬····e¬ -o¡: .···¬; ···s: ±z::: -¬····e¬ -o¡: .···¬; ···s: ±z::: -¬····e¬ -o¡: .···¬; ···s: ±z::: -¬····e¬ -o¡: .···¬;


-s-æ·¬ ¬·¬, ¬ ···¬æ z .···¬;
···s: ±z:::, -¬····e¬ -o¡: .···¬;
···s¬sz ¬v¬:·zv·¬·, ···s¬ es:¬¬:z,
···s¬c¬:c¬ -¬···x:e v:, ÷ .···¬;
-ve ±¬¬¬:s:·, .se o¬·.:¬¬:s:·,
:·¬v eo···¬ -s-·, : ·z¬ ¬·:æ:·¬ -:¸

.æ¬ ···s¬ ¬:·, .æ·¬ ¬:·¬¬ v: +s:·,
.æ···¬÷¬, :¬¬, x. , e·¬:zo -s:·,
x¬¬·:· +:¬ -¬ ·÷-·¬¬v:, eo¬¬:s:·;
.æ·¬, ···s¬ -:, ev:o, ±·æ, ¬ ¬ , .:ezo ±·¬·,
.e¸ezv·¬·, ¬·¸¬·:: ¬:·¬¬- · e·¬·,
¬·: ±·:····ev:¬·¬- v: -s-·, eo¬¬:s:·;

u¬v·¬· ¬¬±s¬- a., +e¬c¸±¬ ±v.,
:oz -::¬ ¬·::, ¬: -·e· -·e· -·e·¬ a.,
aesc¬ e··¬, zv:e ± v¬····¬ zso..¬·e .:,
···s¬¬: -ve, ····e, e·ezo zv¬¬- u¬-¬·e:,
es:¬ ±z:::, -szs:v:.¬ zve· z·: ¬·:e·,
.oe, -oe¬ ¬eæ, -·e · -·e· -·e·¬¬, +:¬ -¬ c: ¬-v:;

-·+¸ -v¬zo:, ···s¬¬·, ¬-·¬· ±:o·¬¬::.
-¬¬ ¬æ, ¬···¬:o¬····¬· eo····¬·e:,
a:·x¬·¬ ev-e-e, ¬·¬·ee:· -·e:·,
¬·:o·¬s:, +:¬¬ xs: , csce z·:·e· ¬·s¬·¬¬:,
±ve es:-¡e, ¬··-¡¬¬·¬¬ ze¸·e:¬:,
···sev: ¬-v:, u¬· - ¬···:·¬ -¬····¬ o: ·e: .···¬.

es:¬ ¬·¸¬·:æ- e ·:e ¬·¬·¬zo · -s¬,
es:¬:··v¬-, ¬·::::, eo÷o¬·, ±:····¬ -s¬,
¬·e, es:¬v¬ - x:···¬ ze¸·e:¬:,
es:¬ ÷ ¬·:·÷-:¬:- ·, ±:. -v:¬- ¬·::s.¸
-s-¬-·¬, -s¬¬:·¬, .e:zo -¬-s.¸
es:¬ e: ¬·::::, -: e·: -æ¬ :-s¸¬¸
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

157
u¬:, ¬: ae:¸e ¬·:·z ·zo o:¬.e zv-···;
o¬.¬., o:ses:, o::¬ es:¬, -¬·¸:: ev-···;
±·¬:, ¬···¬:, u·¬: ·¬¬v·¬ ÷ +:¬- ¬ :¬.;
cv-¸¬·¬: ao, ¬ ¸cs:¸ ±:z ¬::· -s¬¸;
+:¬-¬ ¬¸¬¬ ¸ ¬·s¬.¬ e, es:e ±:÷::· -s¬¸;
es:e ¬·v:¬v·¬· e¸ ±¬¬·, - ¬·¸ -¬-·e···:-·;¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
158
¬··-¡¬ z·:···e -¬ ¬··-¡¬ z·:···e -¬ ¬··-¡¬ z·:···e -¬ ¬··-¡¬ z·:···e -¬····e:x:e· ····e:x:e· ····e:x:e· ····e:x:e·


-s¬: ¬¬¬, -s¬: xo --,
-s¬: -···v:ze, ¬·¸·· v¬¬ - ¬·z,
-s¬: ¬:oe¬, -s¬: ¬·.æ-,
-s¬: ¬s:, .¬·::·¬ ÷ -¬·z,
ee: xe: -·e:· ±¬·¬ ,
:¬e¬ zv:¬··· zv¬¬ ···· x:e;

-s¬: ¬:-, -s¬: -¬zo,
-s¬: :·¬, e±···-·x¬:¬ -¬ ·z,
-s¬: +-zo, -s¬: ¬zzo,
-s¬: :v.s.v:. - v:¬¬ -¬·z ,
±:¬, xs···s:e, ±v- +-, -¸o¬·¬,
:o·e·, -s+·e :-¬:···:e;

e¬- xo-- ¬-s:¬ ¬s:¬,
:¬z:¬ .e: .¬·::·¬sz,
¬:¬sz¬ ¬s:soe···, 2:¬··e o-z.,
-¬·¸¬·:æ, e-¡ ¬·¸ e: ¬:·¬sz,
:xs¬¬ x···¬æ ee:-·¬¬:e,
x:¬æ····e, ¬:¬:¬c¬s¬·¬¬:e;

e¸ esæ- :o¬, z··¬z ¬:¬,
:·e e:¬¬c, .+¸, -¬ v¸¬o:·¬sz,
¬·::e¬ es:·, ±-¡¬¬·¬x:e;
¬v:¬ z·:···æ, ¬: - ::·¬sz,
ev. xs¬¬ -:: -:¬·:·¬sz,
ev- zoz··· ::¸:e, :¬::e···se;

:e··· ¬: ±¸:: :¬·z·¬¬:z,
±s:æ ±-, aesc¬ :¬ z:¬ e··¬,
¬·¸e··x¬ e-·¬, ¬oæ ¬e·¬¬:z,
¬··-¡¬ z·:···e -¬····e:x:e·,
:·e-e¬ e¬e¬, ¬·- e··¬·¬¬:z ,
:·ee:¬¬ -::e, -¬ ····e:x:e·.
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

159
-s¬, -s¬s÷, xso¬:- +·¬,
-¬·¸ z ·:, ¬s:, -¬·÷¬ :- +·¬,
-¬v¸o÷- .+¸ , :ozvo ÷- -·+¸,
-¬·¸ e ¸±¬¬·, ¬··-¡¬-·¬¬ +·¬,
:v:e¬ ¬:oezo, +s¬ · ±¬¬·,
:·ee:¬¬s+¸z e: xsz·¬¬ xso·.¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
160
¬·:: ¬·:::: e·e e·¬···æ o·e -s¬ ¬·:: ¬·:::: e·e e·¬···æ o·e -s¬ ¬·:: ¬·:::: e·e e·¬···æ o·e -s¬ ¬·:: ¬·:::: e·e e·¬···æ o·e -s¬


¬·:: ¬·::::, e·e e·¬···æ o·e -s¬,
¬v:, ¬z·ezos¬- - ¸:···s. ¬::¬ -s¬,
a xoe·zo ev::s., ±v- :v:ezo ¬·::s.,
e¬· o:: aesc¬, .cs·e ±s-·¬- :¬·¸ -v:.,
-¬v¸oz¬:.· , x:÷, ±: ±: ±÷¬ a -s¬,
±ve· ¬·::::¬ ±sz , e e:æ eo÷o··· x:e:-·;

:v:e¬ e·e e·¬···æ o·e·, -s¬ -s¬s÷ ¬·: ¬ ·,
-¬·¸e:¬·¬, es:eo÷- :v:e e·¬·, ¬- ¸···zv·¬·¬··.·,
-¬·¸e:¬ ¬::e···æ, e o÷- :v:ezo ¬.¬e --¬·,
a x:z, ¬:z, a :., :x-¬ ¬z, o.·::· x.¬· ·.·,
e¬v:¬:¬:: .-::¬ aesc¬·¬·,
+:¬- +¸e-¸¬s÷, -s¬-·e :v:zos÷, e·¬¬· ·.·.

e¬s¬:¬:: ee:···· e¬¬:·¬sz,
-s¬ eo÷o¬¬c:, ¬·e ¬·::::¬¬c: ±:o·¬¬:s:·;
xoe·zo ev::s., :v:ezo ¬·::s. es¬-¬:·¬sz,
.e:, xe:zo, :e ¬¬ : e:o·¬¬:s:·;
o·e: o:·¬ ±s÷:, es:o¬e -¬····e:·¬sz ,
¬·::v:, eozv:, xoe· ¬·v¬·¬ ¬··-¡ --s¸- e :.·¬¬· +-¡.


C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

161
:¬· :¬· xv¬¬·¬ ±¬¬· :¬· :¬· xv¬¬·¬ ±¬¬· :¬· :¬· xv¬¬·¬ ±¬¬· :¬· :¬· xv¬¬·¬ ±¬¬·


.e -v:¬¬:e, :¬:-· e³c:¸,
+:¬ x:zsz·¬ +s¬e¸ e:-¸
xezo x¬, :ozvoz ¬: ±::¬·e,
:¬:-·, ¬zsƒ¸·ezvo-·¬ :. ::¬ ¬¸¬-¸¸
:¬·, +:¬:s2zo e¬· ¬¬e··· u:æ,
o+:.¬ ¬-·zo ::¬e··· u:æ,
:¬¬, +:¬ o+:.¬zo ±v·¬s¬e··· u:æ,
:¬:-v: eo···¬ e¸··· e·-·:- z·:·e·,
:¬·:¬· xv¬¬·¬ ±¬¬·,
o±s:e, o±s:ezo-·e , x¬¸ ¬c¸±zos+÷-¬:z,
:¬· ±:z,±:z, zs¬ ¬·v¬ o·e¬ uæ,
¬·¬¬·¬ ±¬¬·, z:·, e v·x, ±v¬, ±¬· x:+¬ ¬:z;

.e -v:¬¬:e, :¬:-· +:·¬,
+:¬ +:¬zoæ, +:¬ o+:.¬zoæ,
:¬·e± -s¬·:-¸ :¬ƒ ¬-·¬ +¬·es:¸
-¬·:-e¬··¬ :v:e ¬ ··-¡¬-·¬ -¸.·¬¸¸
.:v·¬· ¬¸¬¬ ¸, ¬ ¸¬¬¸¬:v ¬¸¬¬ ¸,
u¬: ¬: .·+ xvezo·¬, ±:zs¬·e· -s¬¸;
xoe·, -:o·zo·¬,
::xzo, ¬¬¬ ¬:oez o·¬,
2:ev::zo ¬:e¬ ¬·c¬zo·¬,
:-·es-·e -s¬¸xs¬¸ezo e:·¬,
÷ :v:e, -¸::¬ a ¬2: o:se-s:·;
e-¡ -¸:··· e·¬· x:zsz·¬ a :¬·ve. :v:e ee.-s:·;

.:¬::v -³·¬···., .:¬::v -e¬·e,
-v:¬:· ¬¬¸ e¬·zo: x:e· ::,
-¬·¸ -¬·¸ xvz-z ee·e, :e·¬ :¬·¸ ¬¸c¸¬ ¬·v:,
-s¬, - ¬·¸ ±x:·¬ ÷ :v:e¬ :·¬v·¬· ¬-·,
xv¬, xs:¸, ···³¬-, .³¬, ¬ ··:- -:¬···¬·:æ,
22:, ¬-·e, ÷::¸, c: e° x·e·zo ¬:oezo u:æ,
:¬¬, ::es:, ¬·¬s¡± ¡, -·+, :se··· ¬e·.:zo u:æ,
:·¬v·¬:æ, :·¬v·¬ · +:·¬, .so, . ¬¸e, ::e,
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
162
:v¬, :.:e ±v¬e¬··¬, ±v:z ±:····¬ e ¬·zoz ¬·se,
±v:.¬:·zo ::o, :o z x:····¬ ±¸¬···zoz ¬·se,
···s:· ···s:z, .::· x:ev:, ::: ev¬·¬, ÷ :v:e,
.: ¬:¬:z ¬·se, .:.v¬.e··· -ses:.

u¬· .: ¬:¬: -ve· ¬·se¬:,
+:¬ o+:.¬zo:¬:, ::¸e¬ z·.·,
÷ :v:e¬ ¬-·c ¬·¸e .·,
···s: -v:¬æ, -v:¬¬:æ, eo¡·¬ es-: u:·¬ ,
a¬¬··¬, :-·e¬ ¬: z, -¬····e: u:·¬ ,
:¬·ve. e³c:¸¬ .:. v¬. -ses:,
-v:¬, -·ev::¬ u:æ, ¬:c , ::e··· u:æ,
:v., e·: v.¬ u:æ, :c, o:sc··· u:æ,
.:¬:æ ¬·¸zv¬:·¬, ¬:e¬ -¸: -³·¬···.,
÷ e³c:¸, -¸:-······ ¬·v: ¬··e,
÷ e³c:¸, -¸: ¬··-¡¬- ·¬ zv¬ e·e,
es¬¬, es·ee, ¬·s·ee-, .:.e -s¬-··· ¬¬¸ .:.s:.

aesc¬ o:x o::¬ u:æ,
¬·:, ÷¬ , ¬ozo, 2:¬··e ±-·: u:æ,
-¬··¬, -sz:zo , e:···:zo c:¬···, x::¬e··· u:æ,
÷:zo³-¡e¸, e¬¬, e·¬:zo ao¬ u:æ,
:¬¬, ···³¬-¬ es¬, ¬ ¸¬s¸.¸¬ +s¸-2:e:e··· u:æ,
¬¬e-¬ -v:¬, 2:¬··ee··· ¬s:soe··· u:æ,
:¬¬, ±·.· -s¬: u:æ, ¬¬:e¬¬:e¬ u:æ,
.:¬:æ :¬:-v: eo···¬, ¬¬¸ e³c:¸,
:¬:-v: x¬¸ -³·¬···., :¬·¸ .::s:,
···s¬¬v: ¬c.::¬··· ±¬z··· z·€··vo÷·¬,
:¬s¬¬v: ¬¬¸ ¬·v:v:¬:c¬e ¬e:- ·e¬, ¬c,
es:2æ···, a ¬¬¸ e³c:¸¬ e:s+¬·es:¬::o, ¬·v¬, e v¬.C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

163
:·¬v·¬· -e¸ev :·¬v·¬· :¬. :·¬v·¬· -e¸ev :·¬v·¬· :¬. :·¬v·¬· -e¸ev :·¬v·¬· :¬. :·¬v·¬· -e¸ev :·¬v·¬· :¬.


esæ-¬···æ ¬·:e ¬vo · e¬¬·¬ ±¬¬·,
aesc e··¬ ±x:·¬ o±s:ezo ¬:z,
.: x¬¸e··· x¬z·,
:·¬v·¬:æ , :·¬v·¬ · ::e,
:·¬v·¬:æ ¬2: o:e,
e¬-æ ¬··¬¬æ ¬·se ±vo····¬ :¬.,
÷ x¬¸ -¸:··· -e¸.

÷¬¬æ x:z·¬ ¬v÷- ¬ v:¬,
±v, ÷¬ , ¬·: , -¬, z ·¬ , -sz:zo -v:¬,
+:¬+:¬zo +:-, -·x¬·x¬ ev:¬,
:·¬v·¬: :oz v, :¬ :-v: e·e,
-¬·¸o¬z ¬·::¬ -¸:··· ¬··e,
:¬:-v: ::···¬ .:. v¬. xs¬,
:¬:voz e·¬····¬¬ - ¸:··· -ve ¸ +:¬.

e:¬ e¬z es¬·¬ -e¸,
e:¬ e¬zzv:+: -e¸,
:·¬v·¬· -e¸ev :·¬ v·¬· :¬.,
:ozvoz :-:·¬, ¬·e:-v: :¬.,
:v. e·:v.¬ u:æ, z·¬, ¬·z·.¬, +s¸-¬ u:æ,
xoe·, ee:, :+s¸-zo·, ···s¬¬: u:æ,
:¬· -¸: ¬¸¬-¸ ··· ¬·v: -¸·x,
:·¬ +:·¬- .e x·¬,
¬e-- ¬·±s-³e··· ¬···.···¬¬ -·+¸ ,
¬:,.···s-¬ ¬··÷···¬ ¬s:··· +s¬·.

:¬·¬- ¬·:: eve:·¬, ÷ ¬c¬ ,
:·¬v·¬· e:·¬z v, :·¬v·¬· +:·¬,
:·¬v·¬· e¬e v :¬: ¬ o:·¬,
-¬·z .:.v¬.e ¬·v¬:·¬ ¬c ¬,
:·¬v·¬· ¬se·, :¸:ez ±:e·,
-¸:··· -¬zz :o¬s···.e, -:e·,
-·¬·ev::-¬ ¬·::¬ , ¬: ¬vo- e¬¬,
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
164
÷ x¬¸ x·¬-¬ esz·¬e¬ .e-,
:·¬v·¬· :¬·, o±s:e +:-,
÷ ¬±s¸·¬¬ .e-¬ es.s¬·¬ +e -.


C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

165
o-¡ xoe o-¡ ¬s: o-¡ xoe o-¡ ¬s: o-¡ xoe o-¡ ¬s: o-¡ xoe o-¡ ¬s:

o:-· o:-s÷¬: , o-z,
:¬:¬: zv¬¬ ¬e ;
¬··x¬s¬ ¬··x ¬ ··¬:·¬¬:z ¬·se,
o+ ¬···:sz·¬ ¬÷æ::· -s¬¸.

o:-· o:-s÷:·¬ ¬:z,
-: e.·zo ¬ ··+·z: x:¬,
o:-· o-v¡oz x:¬· x: :·¬sz,
o:-· -¬····¬¬, -e ¸ -s¸···¬ ¬·sz..

o-¡ ¬s: -::¬:æ,
¬- :sx :¬·:zo:æ,
o-v¡oz e·¬ o¬s.:¬ :e·,
¬·--· e··x, ¬··-¡¬¬ · -v:¬·.

o-¡ xoe, o-¡ ¬s:,
:¬: o-¡ ¬··-¡¬z -:,
±¬¬ ¬s:···-·¬ v x¬ ¬,
-v::·, z:¬ ¬·:e· -¬ .

.:: ±·-e ve:-·e,
o-¡ ¬·-··· -:¬ ::-·,
o:-æ :s+, .::¸e··· e v-·,
¬·e ¬·:e·, a. a¬·.

o-¡·e:·z, o-¡ :v:e,
a :v:e¬: o:-·, o:-·,
o::o·¬ ±v:ez¬ ¬·:-·,
oo¡·¬ ±v: :¬¬sz o:-·.

o:-· o-¡æ::· eve,
:¬:-v: c-, xoe·, -³x¸,
oo¡·¬ ±v: ¬·¬sz, :-s¬,
oxs.:, ¬e., e·z. x s¬.

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
166
±v- +¸e-¸¬ ¬-¡¬ :¬¬æ ±v- +¸e-¸¬ ¬-¡¬ :¬¬æ ±v- +¸e-¸¬ ¬-¡¬ :¬¬æ ±v- +¸e-¸¬ ¬-¡¬ :¬¬æ


o::e ¬·s:·e¬ -·o¬¬·:¬
o:x .cs·e aesc¬vo÷·¬
:-·e o:: o¬s.e¬vo÷·¬
¬:·¬o· ¬:·¬o· -¬·¸ .e:es,
e:·¬o· :.v¬. ±:.¬ ¬:.,
ee: +¬::, -·e:· ±¬·¬,
¬·e- xo-- ::·¬ v:¬ ···¬·e,
¬·s÷··· +o··· ¬:¬e···æ,
-v···.- x+- -:¬zo·e,
±x¬ ¬ ., ¬ ·¬-· e¬o:,
evx¬ ¬v:¬¬, ¬.¬ +¬::,
±v-, ±v- , ¬¬¬ e -:- .x···æ,
±v- +¸e-¸¬, ¬-¡¬ : ¬¬æ,
-¬·¸: :v:e¬ o::-ez e:·¬o·,
±v-, ±v- , :-, ± v- -·x, ±v- ac.

¬v:¬ ¬z·e ¬::-v: -·x¬·,
ae·:, ese·:, o::e, .e:e,
:e€··· a¬:¬ -·-szee·¬·,
e¸+s¬ ¬·-¬·- e··x- :·¬·,
e:-, :·÷-, -·ozso·· ·-x:,
-··¬: e-:-, ¬·±s. v:¬ e:·¬o ·,
,-e···+s¬e -³z·¬¬ ±ve
¬·:··· ¬·s:·e¬·e ¬·-¬··e
-·ev:: -³±s¬.¬ ,- ±vo···- ±:-·e
xso-· -·x¬-·x¬ ¬·s¬·¬o·.

::e .:¬·¬, .xs¬o·· ·æ,
¬-¡¬ :·±s-- -·.ez ···::,
-¬·¸ ¬cs: -s¬·s+¸¬ ¬·::,
:s+e¬ - ¬-·¬ , -s¬·s+¸···· :¬o·,
-¬·¸:¬z ¬·::¬, ,-z·¬-s·¬,
¬-¡¬, :-¡¬ , -·ev:¬·: ±v¬,
:·ee:¬¬ :eev:¬·:e··· a ¬s:
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

167
e¬:·es:··· :x¬e···æ
,-e, zs·x:···.¬, -:¬s:··· ev::,
e:¬, e:¬s¬, ¬··-¡¬-·¬ :s¬,
u¬·¬v u¬:, :¬v·¬ · :¬:,
:¬o¬e:-:· ÷ :v:e, ¬:· -··¬: -se.
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
168
-·ee··· e+· :v:ee -+· ±+·¬sz -·ee··· e+· :v:ee -+· ±+·¬sz -·ee··· e+· :v:ee -+· ±+·¬sz -·ee··· e+· :v:ee -+· ±+·¬sz


-v:: ¬:¬:-·¡, -v:æ-¬±·¬·,
-v:-·¬¬:¬-·¡¬ ¬:· -v::·¬¬·, ±:z -s¬ ¸;
z:¬:¬:-·¡, zæ-¬±·¬·,
z:·¬ ,:¬:¬¬:· z:·¬¬·, ±:z -s¬¸;
z:·¬¬·, -v::·¬¬ ·, - ¬·¸- ¬·¸·e:·z¬ ::e¸,
z:·¬¬·, -v::·¬¬ ·, ¬:: z±e··· -e¸,
-v::·z:·¬-¡:: o·e¬:z, -v::· .æ;
z:·¬ -:o-·e x-·¡ ±¬¬· ¬:·¬ .:¬s: :æ
:ozvo÷- ¬·¬-¬ ¬: :¬¬ x¬,
es¬·¬ e¬- e:-··· - -¡.

:oz :-:·¬sz, ±v: z ±:÷¬::-·;
-e• :- ¬:·¬sz, ±·¬¬···¬ ··· .:¬···:-·;
-¬¬ ¬ ¬s:, -::¬ z·:··· :e ¸,
±¬¬¬ .: ¬v:-¡e ¬+···¬ -·e:e,
-·ee··· e+·, :v:ee -+· ±+·¬sz,
a, ÷, ¬e.·. zv:¬, ¬-¡, e¬¬zo zv¬ ¬ x :e;
-·ee··· e+·, :ozvo z ¬¬·¸ ±v: +÷····¬sz,
xvz-···æ :o····¬¬· -s¬¸¬:-·;
ez·, ¬-¡zo ¬·:e·, x v:z.:¬· ±:····¬ e··¬· -¬···,
¬:oezo -¬¬··¬, - v:¬·¬¬· -:···;
:³¬ x:æ- -:¬zo zs¬e··· :oe
x::::¬ es¬·¬·:¬·zo ¬·:: o:·¬¬· -:···;C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

169
¬::xv:¬¬:¬ :·ze esæ.¬:· -s¬ ¬::xv:¬¬:¬ :·ze esæ.¬:· -s¬ ¬::xv:¬¬:¬ :·ze esæ.¬:· -s¬ ¬::xv:¬¬:¬ :·ze esæ.¬:· -s¬


¬::xv:¬¬:¬, :·ze esæ.¬:· -s¬,
-¬·¸ .se¬ xs: ± ve·, ¬·¬¸¬·¬¸ -:-x:e·,
ee:··· :·¬¬·¬, xo -- -¬···s÷ :¬¬ -s¬,
¬·e, ee:··· zx.e ±·e:·z·¬¬· ce:¬ ¸.

¬:·¬sz ¬: -v-¡, -s¬ , ±v:z·¬sz:v -v-¡,
¬·¬¸¬æ -¬····¬¬·, ¬ ¬.¬¬zo ±s:s., ±v::s.,
-¬····¬¬:-: u:æ, :¬· :·z¬··+¬ ¬¬¬s.,
ee:··· zx.¬æ -s¬ oz·.¬:·, o:ses:, o¬.¬.:s2.

:·z ¬··+¬ ¬·::, :¬¸ -·÷:ee e÷¬÷,
:-x·z xs:¬ ±sz , e·¬¬· eso±sex:e·,
:¬¸.sezo +···.+soz ¬¬¸ ±·.· - ·¬·¬¬·¬ ,
-¬·¸ -¬·¸ .sezo -·¬¬¸e ±·.·±sex:e·.

:+s¸e ¬·±s-sz:-·e zx.¬so¬·¬,
:¬¬ +:-··· -s¬, +:¬-¬zo :s2,
:¬s¬ ¬·v: :e¬e, - ¬····¬¬: -s.e¬ :¬·¸-:¬,
···s:, ···s¬, -·xe¸:zs÷: x¬¸, ¬c eso ¬·:o ;¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
170
-¸:-sz:¬ ¬·¬¸¬ ¬: ¬·¬·ƒ¬ -s¬ -¸:-sz:¬ ¬·¬¸¬ ¬: ¬·¬·ƒ¬ -s¬ -¸:-sz:¬ ¬·¬¸¬ ¬: ¬·¬·ƒ¬ -s¬ -¸:-sz:¬ ¬·¬¸¬ ¬: ¬·¬·ƒ¬ -s¬


aesc¬:: ¬o¬o ¬·- ·z·¬
ev:: -ee¬ ¬·:···::v:,
ee: xe:¬ z±: z·±···æ,
e:¬·::e¬, ¬: ±·o·z o· -s¬,
x¬¸xs-·:, ÷ x·¬ -¬ :v:,
-¬·¸- ¸e¬ e·:e ¬:···-·¡ ±¬¬·,
¬¬·e:· -¬-·¬ +:¬z o:.

¬¸csx ¬ ·¬s¸±¡¬ x:æ- es.,
22:¬ ,o :se··· ±¬·.se,
.¬.e e·¬:zo ¬:oe ¬,
÷ -¸: ¬¸¬e ¸¬ ¬·±s. v:¬ - ¬·¬,
e¸:sz¬ o·e :-s±···e +:¬,
±·:¬¬·¬· ¬¬·e·¬¬: ÷:·¬,
-¸: -sz:¬ ¬ ·¬¸¬, ¬: ¬·¬·ƒ¬ -s¬.

¬-:se···, o···e eso¬ ¬·¬ ¸,
x·e· +e¬-·es¬e.-··voz,
-·¬e:····zzo ¬-s: ¬ :oz,
:·¬:e¬ ev::·¬ o::- z·o,
¬c¬es-¬ x ¬¸ .-······ ¬·¬¸,
es:¬-·e ±:¬- +:- ···::v:,
¬·v¬, ¬ ·:···sz·¬ e¬e:· -s¬.C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

171
xs¬-s xs¬-s xs¬-s xs¬-s


±:¬ u·¬··· x-¡-::
u·¬:v:e¬·¬ ±s:
¬·¬o¬o· xs¬-s,
±¸¬···, +:¬ +:e-,
:.:···: +:·¬ ¬·::,
···-···: ¬¸···s: ¬·::
¬¬ ¬¬¬ xoe· ev:
¬o- ¬o·- ¬·¬o·,
:·e:e ¬s:¬··¬,
.¬·:· ¬¬·:· ¬-o·¬
¬c¬·e -¸:···s÷,
±v-e· :v:e¬ x:+¬s÷,
¬·¬¬·¬ ¬·¬ ¬:z
:¬c¸ c- ¬¬·¸es÷
±¸¬··· ev··· ¬·¬o·,
+:¬ ±x o·eo·.
xv:z.:¬ e¬:· :v.¬ æ
e:···-:: ¬·¬o·,
¬···+s¬ -:¬ :v.¬æ
±·:·.·es ± e·¬o·.

:z¬·¬·¬ ¬¬·¸, ±x,
¬·¬¸¬·ez -·e ¬o,
e·¬¬ o::- :÷··· ±sz,
2¬z·zs¬e:¬¬·e,
e¬··· .ex -·:¬¬·e,
c·e···zv·¬ e:¬¬·¬
:·e:so .::¬···-::
u¬ x¬ -·¬ ¬ ··¬
e··x e··x ¬·¬o·.

::·¬v:¬···¬ u¬o··· ±sz,
-¬··· e.¬ e:¬ ¬·e
±o¬· ±o¬· ¬·¬o·,
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
172
¬·¸··· e··x o·eo·,
±·¬¬···· e·zso····e,
e.:···: e.c-····e
e·¬¬· e·¬¬· ¬·¬o ·
zx.z·¬···æ o·eo·,
:·e:e¬æ e··x,
¬··÷:·zozv :·z·ev.·
¬c:v:···s¬o·,
e·¬:: :¬o :¬o·,
:¬o -vz-·, ¬·¸··· ¬·s.,

o¬·: o¬·: ¬·-¬ vos.,
.s¬¬·¬ e:···¬:z
e¸··· x:o· e·¬···¬:z
e··x e··x ±v: ±:¬ o·,
:sz¬s÷, -·÷:e¬s÷,
es¬¸ ±¸¬··· -ve.···s÷,
.·¬¸ -:e :v. ¬æ
es¬¸¬s÷ ¬v: ¬o·.

±¸¬··· ¬·::, +:¬ :::,
ae¸¬vo÷- ae¸¬s÷
-z·¬ +:·¬ xs¬ -s,
:¬o -v:. e·¬z -v:e·
u. ±+··· +:¬-,
¬·¬¸ .x:e e:··· xs÷
.v+ -:¬z ¬···-·¬·e
±¸¬··· .+¸ xs¬-s,
±¸¬··· ¬·¬¸ , ae¸ .+¸
ev¬ +:¬¬voz ±:¬
xs¬ee··· xs¬-s,
:欷 ±¸¬··· ¬··: ¬:·¬
:¬o ev:o·-:··· -¬·¬
.: ¬·:e· e-¡o¬·¬
-·x¬ +:¬- .s¬-.


C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

173
e:¬:e e¬:v¬¬ ae·:¬ --¡æ e:¬:e e¬:v¬¬ ae·:¬ --¡æ e:¬:e e¬:v¬¬ ae·:¬ --¡æ e:¬:e e¬:v¬¬ ae·:¬ --¡æ


eo···sesc¬æ, o::¬so¬æ,
z·:·e· .:¬··· ¬ ·:e·, ¬·::, ±s:,
:-·e e::·¬ ac ¬·- ¬ æ,
-: o¬.·¬ +s:, ¬z·e e.o ev:,
es:ev:c .sc ±:¬·, ¬·:: -:¬·,
e:¬:e e¬:v¬¬ ae·: --¡æ,
.¬¬:¬æ, ::¬e·zoæ ,
-s-· o:-·¬ zv:¬zo e¬¬,
-s-: aesc¬-·e ¬sz·¬ a-·¬,
a oxs.:¬ ¬¬¸ :-·x¬¬ +·¬.

e:¬· ±¬¬¬::, :o¬· e.·¬¬::,
···se ±:z·¬ ¬: x:-·¬¬::,
±s:¬ ¬s:, ±v:¬¬ ¬ v:,
ev-··· z·:····¬ e¬e ae·ezo:,
+···.+···zo ac ÷ e¸.:v:e¬æ:,
e¬+zo e¬¬, ¬·:: ¬·::::·e,
-¬s.-·¬¬, ¬·±s-sz: ¬e,
÷ :·¬v·¬· ±+, :·¬v·¬· ±v- .+¸,
-·. :v:e¬, .+¸ :v:e e .···¬.


¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
174
:v:e¬·¬·¬¬v·¬· +e¬·¬¬ ¬c¸± :v:e¬·¬·¬¬v·¬· +e¬·¬¬ ¬c¸± :v:e¬·¬·¬¬v·¬· +e¬·¬¬ ¬c¸± :v:e¬·¬·¬¬v·¬· +e¬·¬¬ ¬c¸±


-¬¬·e , ¬s: -¬¬·¬ eo···æ:,
¬-eo¬·, -·+ , ee:s¬·e:,
::·¬v:¬···¬æ, a a±s¬¬ ±·:·.æ ,
e--·--- ·zo, ¬-:-v: ¬·ezo e:,
o¬··· +v·:-æ, --¡ ¬:· x. --.·,
¬v: ¬s:···z··., .æ ±:z·¬ -¬ ,
e¬· aesc¬æ.·, ¬v: e¬·:¬ --.·.

:v:e¬·¬·¬¬v·¬·, + e¬·¬¬ ¬c¸±,
.æ ±v:.¬:: ¬ ··.·¬ :-·¡¬ z·.· ,
eo¬¬:æ:, -¸:ee.- x.·,
-¬¬ ¬· e:¬, cs- x÷ ±¬¬· :¬¬· ±:¬,
x¬¬·, -v:¬ ¬·:e·, ¬··-·¡÷¬·¬· e¬e¬¬,
u¬· +:¬- ¬·¬·, ±·¬· ¬···¬ -· ¬·:e ·,
u·¬· u·¬z····¬·, ¬·¬· ¬·¬ - ¬·:e ·,
¬e ¬s¸-¬ -¬¬·, ¬-e o¬·¬· eo···æ:.

o¬ eo¬¬ ÷z, ¬oæ x·¬s÷¬ +:¬,
-·e -·+··· e·.·, ee :æo····e¬,
xo-- ¬s:zo·, ee :æ ¬··+·e¬,
.æ·¬æ ¬··:¬····¬· e¬s¬:¬sz,
ee:-· x.·, x:: e¬· ¬··.·¬¬:,
-·+··· ¬:±:sz, ± ¸¬ ··· e··¬ e··x ¬·¬·,
±¬s¬ +:¬e, o¬··· + v·.· ±¬-·e:·¬¬:¸


C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

175
¬v: -:··· x:¬ ¬v: -:··· x:¬ ¬v: -:··· x:¬ ¬v: -:··· x:¬


-¬·¸-·¡ ±·¬·-, - ¬v¸¬ -v·¬sz:· ¬:·e¬ ¬o· o:-·,
::¬s: ¬·¬¬o·, ¬·:o·¬¬· -:···;
xs÷:-· ¬¬¬¬o·, ¬·¬ ¬s:z -··e¬:·¬·,
¬·¬ ¬s:··· ±¬¬·, ¬v:¬sz·¬¬ · -:···;
···s¬ e¸e¸¬, o-·¡es± ¬ ¬:. -·¬:¬¬c: -s¬,
···s¬ :v:.¬, o-¡e:e.+s: ¬z¬¬c: -s¬,
÷ .: -v·¬ ·, ¬··o¬·, -¬·¸ e ¸ x¬·¬¬ o:- ·;
-¬·s¸c, e--·zo ±+·-, +:¬ ev····¸¬¬:-· + -·¡;
±:÷-·¡, o-¡ ± v:e·, ¬ v:¬ ±s¬ - ¬····¬¬· -s¬¸;
¬·¬·: xs¬zo e: ·¬¬ o·, ¬: -- .sz·¬¬-s¬ ¸.

.·¬¸ z·z¬e:¬···s÷, -¬·¸e ¬·¬··e·e¬ o-¡,
:¬s¬ ¬¸e¸zv:¬, -¬·¸·¬ e¬±¬····e¬ ±:z;
±ves:··· ±v·÷:¬zo :s2 ±ve· e:·e¬ o-¡,
:¬s¬ esz.e: xve, ±¬¬· -··z·e ¬··v: ±:z;
o-¡ -·-szee·¬· e: ¬ , xs¬ ¬¬zo e¬·s-·,
o:sc··· o¬.¬.¬ xo¬, eoz·:·oæ¬ x:z,
o-s¡z¬·-e·¬ · z·¬:, -s::, :¬¸.¬:¬ ¬s:,
o-¡ o:sz¬·- ¬ ±esc ¬··¬, .so· x:oæ¬ az,
ev. x:¬-z x ·z ¬: ¬·e, o:-· ¬·¬:- +- ¡,
az:, o-¡ -¬·¸ +:¬ -e v·¬¬., +:·¬, ¬¬.

¬e¬ ±¸¬···¬æ, ac··· ::e ±·÷: u-v¡,
¬·--· ¬¬æ:, ¬·e -¬·¸e ¬·:o·¬····¬·,
e¬æ .¬¬·.·, es····¬ ¬ o-s¡z¬·-¬ -·+ ¸···-·¡,
u¬· x:e·x:¬zo o¬s.:zo ¬··¬ · ¬:s-¬ es:¬:,
o-¡ o:sz¬·- ¬ -v:¬- ·¡ -±-·¬ c- -¬·¸æ ¬±o¬:,
-·¬·e:·¬ - ¬·¸ +:¬ ¬ ¬:.e, .¬ zso···s÷ xs,
±v-xoe·, ±·:·. ·, ± : ., -¡:±zo, :s2:s2 es,
o: ¬·¬: -se, ¬:¬¬ : eo¬:¬ -:e¬: :v:e,
xs¬ ±¬···:· +s¬:·¬, -¬·¸ xs±·zo ¬·¬¸,
.æ¬:æ·¬ :¬v:¬, : :e··· ±¬z:: xs.

o:-· ¬:: x:e·, ¬:¬ -¬·z ze¸·e:¬:,
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
176
o:-· +·es¬ ±¬¬· -¬ -¬ ¬-± , -¬·¸ . ···¬ ¬···¬·¬:····¬¬:,
:¬¸ --¡¬ ¸ +:¬- -ez ±v:es÷, o:-· -¬····¬¬· -:···:,
-¬·o::-æ ±:z -¬·¸ e ¸ x¬·¬¬· o-z ¬¬ ·.¬:,
o:-· -¬ ·¸¬o ·, x-·z, - ¬··¸::-æ x:e :::·,
-¬·¸ +:¬¬ +:¬ , -¬·¸ +:¬- -·e¸:··· ±::· ocs-,
···s:v: ±v:÷-¬:·e, o:-· :¬¬· o·e: , -¬ ·¸ ze···:-·;
u¬· ae¸ ae¸zo ¬·¬·: -³±s¬.e···, o-¡ ¬·e···:-·;
-¬·¸-·¡ ±:¬· ±·¬, o: ±:z ¬v: -:···x:¬,
o-¡: -¬·¸: x: ¬-¬·., -¬·¸-·¡o-:·¬ x:z xs.
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

177
-¬·s-e -¬·s-e -¬·s-e -¬·s-e


.::· o-¡¬:, o-¡ ¬·¬- e·¬zo·
o-¡ zso o::· ±:: ::o·¬ x¬ ±vzo ·,
¬·e o-¡ ¬·¬:· -:: o-¡: x:¬:·,
o-¡ x-¡ :·zzo·, o-¡ ±¸¬··· ¬ozo·,
···se o-z x:¬ xs¬ o-¡ -·e ¬·eoæ,
:·¬ e¸··· x:o· ¬z ···se ¬¬¸ :·e:;
···se o-¡ -s: -¬.- e:¬ ¬z.zoz ¬·se,
±:¬, -v:¬, e v:e ¬·e -v:¬· ±:¬ +-:z,
o-¡ ¬v:±sæ-æ -¬·s- z·¬¬:¬:e;
o-¡ ::e ¬:.¬æ xoe· -:o· x:¬¬:e;
¬·s-¬e··· -s:¬æ ···s¬ ¬¬·¸e· .¬s±¬·¬
:¬e· ¬·v¬, -z· :o· ¬·¬:e:¬zv·¬¬;

e¬::· ±·÷, :eevo¬· ±¬ :-¡ .¬¬:·,
¬:±¬·s:, e:·o· ±:¬· ±v..s¬· ¬·:¬:·,
¬·¬¬., --s¸-¬:. u¬:· o-¡ ¬ ·eo·,
-v:o.· :e. ¬¬· ¬¸e ¬·e xo····¬
ev·x ev·x :·x···æ ¬:s:s¬· ±:-·¬
-·.e-æ ± ve·o·e x v:÷zov ¬·eo·,
u¬:÷:·¬ ···s¬ ±:¬· :¬: ±:z e·o¬¬;
···s¬ ¬¬¸ x:æ :¬: ev¬¬·e ¬·¬:e::¬;

-v:¬· uæ, ¬vo-æ - :o·e:·¬ ±- ·ozo·,
±v.÷:, ¬.÷:, -:oz v·¬· z·¬-æ:,
:æ, e·¬· e:÷ xo¬ ¬ :.·: ¬v-ozo·,
u:·¬ ::···-æ u¬·¬¬ ·¬ ¬·e :¬:æ,
:¬:÷:· u¬:· ev.·, u¬:z:· :¬:· ev.·
.: ev¬ x:e:- o-¡ ¬·¬· +-¡, ¬-¡,
u:¬sz -v:¬, ¬·z, - :, e: :cs·e····.

.: ev¬ ±·¬ e·¬· - z·¬ ¬- e ¸. ¬- ,
¬c···. e:¬, ±:¬ ± :¬, ±:z cs·e e:·¬¬ ·;
-:±v: ::····¬sz, a:s¬· o¬ -±+¬;
-v:¬, ao·, es¬ · ¬·¬¸ -¬ ·¸¬¸ xso· -s¬¸¬;
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
178
--¡ ±·¬e --¡ ±·¬e --¡ ±·¬e --¡ ±·¬e


a xo ¬·ve··· ±·¬·÷
¬·- e··¬ ±s:s¬·¬ e v:¬·÷
--¡ ±·¬e,
¬-¬¬ ¬¬¬¬-·eso.
-s ¬¬¬¬:¬: -·¬·¸o: ·eso,
¬·- es····eso,
···+¬·soe ev::·eso,
±v-¬:¬·:· --¡ ¬···¬ ¬v¬ ·eso.

:¬· u¬· x:e-·¡¬ ¬o: ,
:¬· u¬· e·¬: -·¬·¸o:·¬¬o:,
±·+ ±·+ -v:¬, z·+···s÷ ¬·s¬
±·o·e·zo ±·¬·- ±v: z ez····eso,
:.··v:+e -s-·¬· : ·. ¬·s¬·eso.

zv¬·¬ ±v:z e:¬·.¬o:,
±:.zo zv:+z ±v:z·¬¬o:,
a¬:v,
-:¬·-¬··¬ -:¬:c¬ ¬:z
:¬oz eo···¬·¬:,
-: .e¬¬o:,
xs÷:· ¬s:¬¬o:,
±sz·¬· ···s:zv :¬o· eo···¬¬o:,
¬·- ±+s:¬ ±¬¬·, :¬ ·z ev:¬···¬:z
-:e:···:: :¬o¬ -·¬¸, z³+·.

:.z±¬ ±sz - -¡ -·e· -·e·eso,
o:·¬: o:·¬¬:,
¬o ¬:·¬¬· u:,
¬v: ±v:z·¬¬:,
.e¡ .¬¬¬·¬·
--¡ e: e-·¡eso,
-ve ±¬¬ xv·x··· ±sz
.o¬æ ¬:·eso.
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

179
a¬: .æ .o···x:e·¬· es-: ¬¬-·eso,
±sz e-¡-¡o:evo·es o,
-s-¬o -ve¬c:
:¬o-¡ -ve¬c: -s eo···:s:.

e¬· ee:: --¡ -v:¬¬ ¬o:,
±sz·¬· x::s:zv -s- :· ±¬:¬¬ -:,
u:·¬¬v: ¬: ¬¬· :¬··· -: ¬·::,
±sz·¬· x::s:v --z :e: e·¬ ¬::,
-s-¬o eo···¬ ·¬:,

±sz·¬· -s-·¬· :¬o ::e¬-:,
.exs: :¬o: -v::·¬o·¬· e·¬:
ev-z z:·¬¬o · :¬o,
¬···¬ -¬····¬ ¬-· -s-·, ±·¬ :¬o·,
±·¬o·¬ --¡-·¡ ¬··-¡¬-·¬¬o · :¬o·,
u¬sz u:¬, u:¬sz u¬·
--¡ u¬ u:¬ z ·.-¡: e·¬· ±¬¬·
x:-· x:o-·eso.

:¬o e¬· e--:¬,
+:¬·, ¬·--·, ± ¸¬··· ::o -v:¬·eso,
.: x¬ x¬·eso,
e·: :.·e-·¡¬¬:,
±sz·¬· ¬ ··+·z: - -¡ x¬·¬¬:,
:¬o¬· ::o· e¬·,
:¬::v ¬·¬·: xs¬-··· ÷¬·,
eo ±s-¸¬ ¬··+·,
···s¬¬· .:·¬· -s-· zæxæzv·¬¬ ±+·.

--¡ -·e
:¬ov·¬· :¬¸c ¸ x:æ,
¬±¸:·¬¬:v x·x¬¬ x:æ,
-se·e ¸-·e ±e¬s¬
¬cs-, x:æ,
÷ x:æ··· ¬·¬¸¬æ
:¬o¬·¬ 2:-æ
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
180
±v¬ ¬·:e· u:·¬¬:æ
o+ -se·e ¸ e·¬.

±v:÷o·¬ ¬·¬¬o·,
÷z :oz ev¬:ev·¬ ·
:¬o:¬ ±:÷¬-·¬ ·
--¡ -s- · ±·¬·- evo·e:-,
ee:s¬sz :oz xoe· ±+·¬¬o·,

es:· ev¬: ev·¬sz e¸z ev::· ev¬·¬ ¬o·,
±v¬zo ¬·¬¸ ¬··os÷ .+:-·¬¬o·,
:¬o· ····zs¬··· x:¬ x:¬ ±sz,
±v:z :±e±, e±:±,
:oz -¬s ±ee: :±,
±v¬s÷, ±¬s÷,
c-¸ -···z ee:···s÷
±·¬ ¬···¬
-·e·e:·eso,
¬v: o····e¬¬·¬
¬··-¡¬-·eso.

C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

181
¬··-¡¬ ¬··-¡¬ ¬··-¡¬ ¬··-¡¬


o-¡ ¬·sz. -·z¬·¬¬, ±:¬ ¬s: .¬·:· u¬ ,
o-¡ -¬z zv:¬ e:, ·· ·s:· .···¬ e¬···:·,
-¬····¬sz ¬o ev¬:, ±+ e: x:ox:¬ ,
e¬· x.· es:o.·, .¬···-e ¬··-¡¬.

¬v:¬e. .¬··¬¬æ e:¬ ev¬:· - ±+ es-,
¬¸e··· e¬ ¬ ±‚¬ x¬¬ o-¡-:e· es欷,
e:¬ ¬s: ¬:æ¬, e:¬ ¬s: uo···æ¬,
¬:· uoe .: o-¡ -¬z u:·¬ ¬·sz.¬.

x.¬s+ ¬:· u¬, o-¡ .: e--· u¬,
-s¬:s:· ¬s:zo +e¬·¬ .¬·:· u¬,
es:¬·¬ o-¡ ¬·sz. ¬···¬ ¬···¬ -¬-·e ¬,
.æ ±:z .·¬· o:-· e :··· +¬ ev¬·¬ x:¬.

±¬¬ ¬s: ¬v: ¬·¬·, es:· ¬oæ -v:¬·e·¬·
.···¬ -±+ ¬¬¬o·¬ -¬¬¬-·¡ e¬ ···x:¬,
..se¬æ o·e····¬ ·, x. o-z ¬·-s ¬¸¬·¬·
e¬· e¬¬·, ±·:·. · uo¬· u¬: o:-· o:x:¬.

o-¡ :o¬ u:·¬ ¬:z , :¬-· o:-· ::¬ ¬:z
¬·:c- ±v. ae o-¡ ¬··-¡¬ e ¬···¬·,
-c- -·x es:o. ···s:· -v::-:···:·,
-·e :o¬o·¬ ¬···¬ - ¸···.¬·¬ -¬¬:·.

:¬ e¬ zv:¬ x:æ, ±v¬e ¬¬e .v:æz:æ
-s¬.+oe ¬·sz.¬·¬ ¬¬···· e:·¬ a.¬,
¬·¬¬- ·¡ .¬·:·zv·¬·, e-¡ ¬·sz. ±¬¬· -¬ ¬
+s¬ x:z -¬¬ ¬···¬ , e-¡ z·:··· -::·¬.

o-¡ -¬z :oezv::·, o-¡ ao, o-¡ :o¬,
.:: ¬·e··· ¬·:: o·e o-¡ -·e ae¸ ¬:¬,
o-¡ x::· z:¬·::·, o-¡ ¬¸: ¬ v:¬::·
¬··o·¬o eo o-z ¬s: x.· o:·¬¬.
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
182
.v:æ +-:· ¬···¬ :¬ ±·¬ -v:¬ -e:·¬·
-¸ ¸···. ¬·:e· -v:e-·¬· -:¬ ¬·:: ::·ox:¬,
±·¬ ¬···¬ :oe¬··¬ -¬¬ ¬·sz. ::···:s:,
:oz -v:¬ z·:··· -v:¬·, o-¡ -¬z o: ::····¬.

C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

183
+:·¬ +:·¬ +:·¬ +:·¬


:¬s¬ e¬ ¬- +ve···s¬¬c -s¬,
:¬s¬ es:¬: ¬o e·¬¬c -¬·¸,
±¸¬··· z·zs¬e:¬¬c :¬·, -. -sz: -·e:¬ c,
±v- xs¬, ±v- :v., ±v- :v:e :¬ƒ¬:,
-s¬ ±-zos÷ zz- e··¬ ¬±::¬ xs¬.

···s¬ ¬v:¬sc···o.· , --¡ ¬o ¬·¬·,
···s¬ -v:¬- c¬ ·- ¬···: -¡:±¬o.;
e--v, - --v, .·¬:···¬ e:· ¬··oæ o-¡
.o¬v···sz o:-· e:xs÷ ¬·¬,
ac -¡:±¬ z··zæ -v:¬ ¬·:e¬.

o-¡ e¬- ±vo.·, a ± vo:-vo÷- -v:¬,
-v:¬-vo÷- -¡:± , ac, ::···:sz¬ ¬···e
--v¡o÷- x·-z .¬ - ·:¬¬ ¬-¬æ
e·.so- -·o···æ ±¸¬ ··· ±¬z· :¬¬sz,
-s -v:¬¬ o-¡ o¬.¬. e¬· e--s÷ es¬·e¬.

±::¬ xs:¬ ±ve·, e¬::· ¬s:···-ve
.e· ze-· ev::, o: ¬·¬ ¬···¬ .o¬¬ ,
x¬:· -sæ- ¬·¬¸ :e ev:¬··· -v:¬,
-:z:v:: o:-· ¬··z·o¡z· .-¬¬,
o-v¡o÷- :¬·¸e +:·¬ o: ±v:z +æ¬.¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
184
+:¬¬ ±·.· +:¬¬ ±·.· +:¬¬ ±·.· +:¬¬ ±·.·


±v- +:¬¬ ±·.·
¬-v·¬· ¬¬e¬c¸
±v- +:¬- ¬ :z¬·
.·e± o-z.¬s.¬c¸

aesc¬æ -ee¬ :· e¬ o·¬ +:¬z·.·zo·
:·e:e e··¬ e··x - +¸·¬ ±s:s¬·¬sz,
.:v: ¬-v: .e¸ez es- ±v¬¬· es¬ :¬····¬sz,
-v:¬· ¬- · ¬¬e ¸¬, ± v-e· +:¬¬·z ¬·¬¸

:·¬· :÷¬· .: ¬· a÷, .:¬· -s:· ¬···¬ ±v:÷,
:·¬ xv¬ ¬:± a÷, o+.¬¬·¬ +:¬ a÷,
±v-e· +:¬, ±v-e· : v:e, ±v- ::oz··· +- ¸¬s÷,
-¬····¬ ÷ - ¸: -··· -¬·¸ o¬·¸ ¬·v:, ¬voe .

-v-¡ -v-¡ -::¬sz :·¬· ±:z ¬·v¬ ¬·e·;
:·¬· :·¬· -::¬sz ¬ ·ev·¬· ±:z -:: ¬·e·;
:·¬·, :e ev::···s÷, xo¬· ¬·e :·¬ a÷,
.æ·¬ ±v-e· +:¬ e·¬e· -¬·¸ ±o··· ¬:ez ;

.: +:¬ ±·.· :·¬· o-z.¬ ae:¸e,
-+¸·¬ e¬o ±:····¬ o+:.¬ e¬¬ ae:¸e,
¬·¬· o::· ±:z x:e· +:¬¬·¬···¬s¬·ev;
.æ·¬ ±:z +:¬¬c·¬· xv¬¬-·¡ -::ev;

oæ.. æ.:v.¬s·e·,
:÷¬·, :¬¬· e v::···s÷,
ev¬ :·¬· +:¬¬s÷
::o·¬¬· -¸:····.
::v u:, u:v u:, :·¬s¬sz .æ·¬ ¬·e·;
¬-·¬-·¡ ¬·:: ±:z -··· ¬·v:¬s¬·e·;
o¬s.e¬·¬ ¬±s¸·¬¬ ¬· ¬·v¬ ¬·:: ¬·¬ ::e,
o¬s.e¬·¬ ±v-e· +:¬ ¬voe· x v¬ -::ev;

C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

185
+:¬ ¬voe· ¬z·:·¬æ, +:¬ :æ ::o·¬æ,
.·. .·. .: .-o·, :·z·, e·.· x:····¬æ
.·e es- .-···, .·e c·e, o-z. 2-·¸
···s¬ .+¸ .æ o·e·, ± :z o¬:.2-·¬¬v;

-¬···· 2-·, -:¬ 2-·, ±¬ ¬·e .: 2-·,
es¬¬·e e¸¬··¬ x:es¬·¬: x:es¬æ :¬ ¸,
±¸¬··· ¬¬e, ¬·¬·o· ¬·¬e, :·¬v·¬· -:: ¬·¬·
es¬¬·e, e:o¬·e ±v-e· +:¬ ¬:·¬¬·.

···s:¬-· -ve¬s:,
+:¬ ev¬·¬ ¬v:¬zs: ;
···s¬ :v. .+¸···s÷
+:¬ ····e -¬-·¬;¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
186
¬¬¸ xoe· ¬¬¸ xoe· ¬¬¸ xoe· ¬¬¸ xoe·


¬v: :v:e¬ ¬¬¸ xo--
.··+ -¬ ·¸¬ +æ¬ ,
e¬ e+·¬ e.· ee:
¬·: ¬·:- e:÷¬ ,
¬¸···. e··¬¬ ± ¸¬··· ±·¬:
+:¬ e··¬:¬s÷¬,
zso x-¡-¡:: ±s:·¬
±:. ¬·¸¬·-¬::¬,
.æ -v:¬¬:æ xoe·,
e¬ ¬··¬¬:æ eoe·,
e--· +:¬- ¬s÷¬.

···s¬ zv¬ ¬ces:¬
¬¬¸ xo-z .::¬;
···s¬ ¬·v:¬ ¬··e .s ¬
e·¬e¬·÷: e+es¬;
···s¬ ¬v:¬ :v:e¬·¬,
···s¬ es:sesc¬·¬
±:. ±vo ±v-:s÷¬,
xoe· ¬·o··· -·::¬;


C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

187
±- ±- ±- ±-


aesc¬e:e e::·e, ¬·::::·e
±- ±s:·e¬, - v:¬¬··· +:·¬;
ev¬e· e·¬:, x. , ¬. xv¬···· x.·
o::--¡: :v:e, ¬·s···s-z:··· e¬z
±- ±s:·e¬, - v:¬¬··· +:·¬;

xves··· ev:o-: xs: ¬·¬- ¬·:e·,
zv¬-vo÷- .·. ¬ v. ¬·:zo ¬·:e·
±- ±s:·e¬ ¬v: , ¬v:, ¬±·¬ v:,
e·¬:···¬ e¬z , e--· ev-:·¬ ¬:z,
±- ±s:·e¬, - v:¬¬··· +:·¬;
:e.·e¬ ¬¬e, ¬·¬e , e¬e ±- e·¬:,
¬e·¬e¬ ¬÷:· -ze ¬··÷:æ x·÷:s÷:,
±s:·e¬ ±-, e:æ, ±s:, ¬·::::,
±- ±s:·e¬ ¬v: , ¬v:, ¬±·¬ v:,
±- ±s:·e¬, - v:¬¬··· +:·¬;


¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
188
a- a- a- a-


o-¡ -v:¬x:e-·¬s- ¬ ·¸¬·- e··xo·e¬ -v:¬·,
o-s¡- xs¬:v:¬ -¬s÷ :e:: ¬¬··¸e¬ ±s¬·,
.æ -v:¬¬:æ, e:· ¬··o· eoz·:zo:·¬æ,
o:-s¬ ¬·:···æ --zs÷ e¬.¬-·¬··v: ¬- v:,
-¬·¸¬:·e: , ¬v: , -s¬¬::e¬::,
-¬·¸ ¬·¬ ¸¬ ¬¬ ¬: ¬·x .:e -s¬ :o¬¬::,
···s¬ ¬-z e:·÷ o:o:·¬ e¬ - v:¬æ ±:o·,
±¸¬··· ¬···e··· ¬e· - ¬·z·o¬v·¬ -¬·s¬s-,
eeæ- xe··vo÷·¬ - ¬·¸ e¬- ¬s±¬ ¬··+·
:¬:v: -·es¬ ev¬ ¬··e¬·e:x:e·,
-¬·¸ ±¸¬···¬ xs¬¬ve ¬¬·¬: ¬ ¬s:
.:v: -¬·¸:¬z ¬·:: :·¬s÷ ±:····e:x:e·.

-s-:· -¬¬:· o-¡ -s¸- e:.-· ¬-¡,
es:--¸ozo -: ¬·¬- ¬ e¸¬zo· -s¬,
--¡-o-¡ ¬·¬-¬ ¬+¬ ··z·:¬ x÷ ±¬e
es:--¸ozo ¬·::, xs¬¬v:e·o···s÷
:c::: -¸:¬æ :·¬s÷-·¬¬· -¬·¸,
es:s·e:¬so¬æ x-¬:·¬ -¬·¸e-
-:¬·:: ¬·::¬sz e¬:v¬¬· ±:¬e:e;
:zv:+: ¬·¬¬¬···æ ¬·¸¬o: +ve···- ·x¬:
ev·x :·x e··¬ -s: e··¬¬ ÷ +:¬- ¬s.,
:¬¸c¸, :.:¬e -·ev::zo .e¸e···s.
--¡-o-¡ ¬·¬-¬ ¬. - ¡ ¬.···s.-,
:¬·v:sz ¬·¸x-¬ e:e:· -s¬:es÷:;

···s¬¬v: ¬·:¬··¬ ¬ ·::::·¬ o-¡ e:
--¡ xs¬ .·+¸¬ e ¬: ±s::o-·e¬ -v:¬·,
x·- ez·æ¬ -·¬¬·¬· :zs¬¬ ±sz,
z·¬·÷ :¬¬· ±x ::····e¬ --¡ ±¸¬···,
-¬·¸ ¬·v:-o¬· -s¬ -¬·¸ -v:¬ ¬ ±v:e ·,
-¬·¸ ¬x -¡ ¬·¸¬o-· e¬· e:-¬ ±v:e·,
e¸:, -·x cs·e -¬·¸æ ¬:x:eæ·¬;
xs¬:v:¬ -, ±s¬·, :e e¬e¬¬s-
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

189
:-¬:e ±:···: x:e· o-¡ -v:¬·¬¬:z,
u-¡:· ¬-, ¬:·: ÷ ¬:±¬s± ¬ x:z;
u-¡æ···¬:z ¬···e¬s:z e¸ee e:.·,
¬···-·¬ +:¬zo:¬e ¬·x.:e··· x:¬;

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
190
.e: .e: .e: .e:


o-¡e: o-÷¬: :¬:¬ : x··· o-z:e;
o-¡e:¬::·¬ ¬ ¬·e v¬ o::s:,
¬v¬es:e: o·e· ±·÷-·¬¬: ±·z:e;
e¬e o-¡ e¬ -v:¬·¬ ¬-æ::s:.

-: ¬·:: e:···e o::sesce o·e¬- ,
-s¬: ¬¬. -.¡zo ¬··÷æ-æ e·¬¬- ,
o-¡ .s¬eo ¬æ xo¬:·¬ ¬:¬e ·.:zo
e·¬· o:-:-·e· x··· x:e zv·¬:·¬;

esæ- -·e e: ±·e ::¬-·¬ ¬ozo·
o-¡ ±+ ±¬ee xs¬e e·¬v¬· ¬¬;
o-¡ -·e ±x:·¬ ¬: ¬··o- z·.zo·
es:-·¡ e¬¬sz -·+::·¬ x···¬;

x···x:¬, -···x:¬ , -¬·:e:¬ x:¬¬ x:¬,
o-¡e:e e¬.· ¬··-¡¬¬·.· ±v:z·,
e: ¬÷, -:-v:¬, esæ.· e¬x:¬,
-sz·¬ ¬s: ¬v:¬¬, o:·:¬·¬ ±v:z·.

o:o·e -:¬æ ±·::·¬ ¬v¬ es:¬e
:¬:¬:: o-¡ -¬·s-:sz·¬¬··.;
o-¡ es:· ¬··: +·¬ -·e¬··e ±x:·¬¬e
-¬ ÷¬ +:¬zo· o-¡e: ¬::·¬¬··.;

:¬:¬v·¬· -¬ :s+¸, o-¡¬v·¬· -s¬·s+¸,
±v:æez ¬·::¬·¬: ¬x -¡ :v:ezo·,
o:-:::·¬ .e:¬æ - e ¬¬, -e¸¬¬,
e·o:z:-· zve· o-¡e :¬s¬³:e·;

-:¬æ esæ.·, ¬··÷æ- æ e:¬·.·
¬··o·x:æ e:·z:·zo ¬·: o·e· x¬·,
aesc¬e:¬ -s¬ -······e¡¬æ
-¬.·. xe.·zo -·. v¬. ¬·:e· x¬·.
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

191
o-¡ .s¬¬¬···æ e·o: :v:e -¬·zx:e·,
o:o. ±+···æ o-¡e:¬:x:e·,
o-¡e:¬æ o·e· ¬·sz.e .:¬s¬¬:·,
o:-¬¬ ¬--æ ¬s: ¬ ·v¬ ¬:·e:x:e·.

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
192
±:z:e; ±:z:e; ±:z:e; ±:z:e;


-s¬ -¬·s+¬ o:.+ c·-ezo·,
-s···e:·¬· o:v. ±v:¬-·¬ -:o:·e ·2zo
¬·-xs÷:· es····¬, e: ¬: xs:x:-·e ¬:·¬
+:¬¬- ev¬·¬ o+:.¬ c·-ezo·,
¬-¬¬ ±:¬æ.·, ev-z :v:e··¬- · ev.·,
zv.e -¬s e:.· - ¬·¸ .v:····¬ ¬ v:z
e¸e+¸ xs:¬ ¬÷ -:e ¬·vz-· ee·¬
-s¬ .+s.x·e ¬ oz.ee c·-ezo·.

¬v¬ ±¬¬: e¬ ¬··¬ ¬ ···¬ -¬ ····¬¬·,
¬·¬· ¬··-¬ ¬: ±·¬x¬· xvzo·¬¬·
-¬·¸ -¬· +s···¬·s- , +:¬-¬ ¬¸:···, ¬s¸-,
±v.· e··x¬ ¬vo z v:¬¬::zo· -s¬,
:v:: ±::¬ +¬¬·:o· :s2,
o:ses:, oz·.¬, o:so, o:·¬··· -.··-e:·,
¬·::::¬, xv¬·÷o···¬ e¸. ec·e·zo·,
xoe· ev¬¬ , xoe es¬¬ ¬v¬x:esozo·.

-¬·¸ e·¬¬:: -s¬, e ¬· x:¬::,
¬·-x¬, - ·ee··· :¬. ::e¬::,
-¬·s+¬ :¸·÷- -:z e¸···s¬-·¬ -¬·z
····e +:-z ¬·:: +¸e-¸ ¬:x:eæ·¬;
-:::· ¬o···-· ¬·:: ±s¬· ±v: ¬x:eæ·¬;
¬¬æ:. ¬eæ e¸x:: +æ-·¬¬,
.v¬., .2¬·, ¬- ¬v:e :¬ .:¬ -¬·÷:,
esæ:¬ ¬e·, e¬.¬ e v-··· -e¸.

xvees:¬ xve, x ¬:¸e- x:ezo· -¬·÷:,
¬··¬:·¬ .·+:·¬···¬ ¬se. e:.·¬¬:,
ee:··· ev.¬æ e:÷, ee::v·¬s÷
es:esoe ¬··-¡¬¬·¬·¬ ocs.:· -s¬,
+:¬+¸zo·, o::voz xse:·¬ -v¸: c¬zo·,
¬:: xs:, ¬¬¬ zse, x.¬ses:,
-:e·:·o¬: :¬¬· ±: ¬·¬¬ · ¬·z.·¬ ¬ :s2,
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

193
xs¬xs¬- ··· zsoz·ozov¬¬ .+¸: .s¬.

¬c¬e-- ···s- es:¬--s¬- -s¬
¬¬¸ .···¬¬ .·¬¸ +¸e -¸ -s¬,
-¬·¸ ze, ÷ ::e, u-¡æ ··· .···¬;
¬es- -ez ···s-: ¬-¸···¬ ¬:s¬·;
¬v: .···¬¬ ¬·¬ ¸ ¬¬ ¬-·¡ eo¬·
¬·:·-v:.zv·¬· ¬e- - ¬·e ¬·¬-x:e·,
-s¬, -¬·s+¬ o:.+ c ·-ezo·
¬·e ¬·€e :- ¬·s-¬:s÷ ¬·v¬·e:x:e ·.¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
194
-¬¬· ¬·¬ ¬s: -¬¬· ¬·¬ ¬s: -¬¬· ¬·¬ ¬s: -¬¬· ¬·¬ ¬s:


o¬v¸¬ - ±v::s.e·¬ · ¬·¬¬:: -s¬,
o¬v¸¬ - es¬s¬ z:·¬ ¬···e ¬·v¬¬¬::,
-¬·¸ -s¸:-:·¬· o¬·¸ xv¬· ::¬· e¬·-·¬¬:,
x::·zo -e· es·e-¬ ±s:-·¬ e·¬zo:,
aesce ±x o¬.:: ±v:¬¬·¬ ¬s·, e·¬ ¬: :,
xso- -·o···æ :- ±:zv: ¬·¬æ -::¬¬.
a-: x·¬:¬ ¬···: xs÷:æ o·e±¬,
-: -¬·zv -¸o¬ ev¬, o¬·¸ -¡:± -±es: ev¬,
x··· ¬··+·z: ¬·:: x¬, -¬. ¬·e: ¬·:e· x¬,
e:¬ ¬-zo -¬· - ·.:-·¡ -±-¬··¬ -¬:e v¬.

o¬·z -s¬ ¬:···:, - ¬ ·z o:¬ ¬:···:,
¬¬·--¬·:· c-¸¬:: z ·:s¬ ±¬¬¬:::·,
¬:ce:c -¬·z x:¬, - ¬v¸oz ¬ ·--s. x:¬,
¬·¬¬- ·¡ ¬-···¬·¬ ± ·¬ev·¬· ¬¬·e·¬,
-¬·¸ ±s¬ ¬v:¬¬, o¬ ·¸ ±s¬ -·e· ¬oeæ¬ ,
-¬·¸¬s:, o¬ ·¸¬s: ¬s: zv:¬···sz¬·,
¬:¬:. :v:e¬¬· -¬·z o¬·z ¬cs:¬¬,
±+zv·¬· +sze v.· , -e¬··¬ -:¬· o·e·
-¬·¸ o¬·¸ -¡:±¬·¬ev ·¬· x¬ ¬·-s¬¬·.·
¬¬·--¬·:· e¬- ¬æ o¬v¸¬ - ev¬ ± v::s¬ x¬.

o:¬s:·¬ -:- ¬:- e·ev±:¬ -¬·¸æ:,
x::· es·¬ z:·zo ¬¸cs:¸¬:-·¬ :v¬¬·:,
-: e¬- x:eso xve ±v:e:·¬ .:.s.¬:,
:·e:so -·oe¬-æ e:··· ¬·:: -¬ ¬¬,
-¬·¸¬s: zv¬ ¬ x.· ±·¬· ¬···¬· - v:¬¬,
zv:¬zo e¬¬ x.· -¬ ·¸ ¬s: x.·x¬,
-¬·¸ ¬···:· e··¬ - ¬·z ¬·--s: - ¬¬s¬x¬,
o¬·¸ +-: x.· o:¬ x -¡:·¬··· c·¬··· eæe·
.: +- ¬z.¬æ x-¬· xo¬· oæ:,
-¬·¸-o¬ ·¸ ¬ ·¬ ¬·:e· ¬c¬·s-¬:s÷:.

o¬·¸ ± ¸-¬¸:···æ - ¬·¸ ¬zz x:e···:e;
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

195
+³-¡e¸ ¬·¬¸ ¬zz o¬·¸ ¬÷:· ¬:c¬:e;
-¬:· e·¬ ev:ozoz ···se e:c ¬·e:;
±x:o ±¬e¬·¬ ¬·vz ·¬s: ±¬···¬:
-¬·z ¬- ··· -¡:± ±v: e· o¬v¸¬- ± v::s.¬:,
-¬·¸ o¬·¸ .·¬¸¬·¬ o¬·¸ ¬·¬¸ ¬·¬ ¬,
¬·e ¬·e ¬ ·¬-¬·¬, ±¸¬··· ±¸¬··· x-·z¬··¬
-¬-¬:- -¸:¬··¬ -·x¬ ¬¸: -·:-·¬,
¬¸: ¬ v: z·:···æ.· ¬±o ¬v: e¬·-x:e·,
-¬.·. e:±¬·¬ -¬·¸ z¬·- e ¬···x:¬.
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
196
xs÷:· e:¬¬ xs÷:· e:¬¬ xs÷:· e:¬¬ xs÷:· e:¬¬


¬s:···z:¬¬, xs÷:· e:¬¬,
ae·:¬ -szee es¬:·¬ -s-·,
¬:·¬¬:: ¬o¡ ¬··+·z :zo ¬·:e·,
z·¬s¬z·¬ +se····e-· ¬·:e·,
x:¬ xs¬zo:¬ .:s¬ .¬ ¬·-z,
e¸es:· x¬: ¬o¡, e¬·zo ¬··¬ ¬o¡,
±¸¬··· ¬·se x¬ ¬o¡ o¬·¸¬: ¬·-z.

±+¬·.ææ ±e -·÷:e e:o·¬:,
e¬.:: ¬···+s- -:¬ es¬·¬:,
-s¬: ±v¬ -s¬zo, e ·¬:···¬ eo ¬¬zo
.¬···æ ¬:::·¬ e-:-:¬·-z ¬o¡,
+s¸o ¬¸:s÷··· cs¬e : -xs¬ -·z¬·e ¬o¡.

uæ ¬·. ¬·¬s¸±¡¬ x:-·z .x:e¬·:,
.o···:zo xs¬-·¬ ¬. x::·zo:,
¬·s, ¬·s-¬ 2:e: ¬·s- ±¬ ¬·s-¬:,
x+-··· ±e -·¬·¬¬æ :·z::¬ ¬·¸¬·- ¬æ
-sze-:·¬ o·e:·¬ . :¬s: +- -±e,
e¸ ±¬¬· zx.z·¬zv···· ±+·¬ -· ¬:.,
±¸¬··· ::‚¬o¡.· ev¬: ¬·s¬·¬-· .v+.

xv- e··x¬ x¬:·zv·xzoæ -.····¬:·,
±v- +:¬, ± v- -e¬æ x:÷ -·es¬·¬:·,
¬·se· ¬·seæ ¬·e ¬·¬ - ¬ xe.- ev::·¬: ·,
¬·o ±ve·o·e ¬v:¬z o z·¬·z· ,+.-····e,
e¬: e¬ evo¬ e:···¬:¬ xv:z.:e¬·e,
o::sesce -z¬· es:z o -e· ev¬.·
±v- :v:e, ±v-sesc , ±v- -¸:···¬e:-·¬:·.

±+ ±+z¬·æ e¬xs÷:·zo zv¬¬¬·:,
o:e o···¬·¬ ¬·: ¬: .·+:zo:,
±¸¬··· ¬¬:¬ ¬s:, -·¬:¬-··· xoe·,
±e e:-··· -·o e¬z ¬z·e¬ ue¬·e,
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

197
±v-zso, ±v- :¬., ± v- ±v- :- xs:
.¬s±¬v:.¬ ±:¬· - :e: e··x:·¬ ¬·-···æ
:o ¬·¬¬:: ±e¬: ·, -: o·e¬:: .x·zo·.

e¬+zo e¬¬ ¬o¡, u¬ ·¬: e:¬· ¬o¡,
-¬·¸ o¬·¸ e:··· e:¬· ±¸¬··· ±¸¬ ··· ¬··: ¬o¡,
±:zv ¬o¡, ¬·¬ ¬o¡, ±¸¬··· z·¬z ¬·¬ ¬o¡,
-·¬s ¬:. xoe· ±ve· ¬···e :se e:¬ ¬o¡,
-·÷ ¬o¡, ±:¬· ¬o¡, ¬·-··· e··¬ e··x ¬o¡,
¬·--· ¬·--· x-·z···s÷, ¬:±es¬ :v:± ¬s÷
¬·c:v:± ¬·v¬ ¬::· e·¬¬· ¬·-z -·÷ ¬o¡.

¬·-··· ¬v:± u:¬ ± v:e· ±:z es- ¬:·¬:,
:z: ¬s:, e:¬ ¬s: ¬ ·vz·¬s:¬sz ¬·,
:oz xoe· x+ xs¬ x e x¬ es¬¬·,
ae. e:··· :¬. ¬·:e· x:: ¬s: ±¬¬:,
zx.z·¬··· ±¸¬···::‚ ¬-v¡ es¬· o·e¬ ,
ee:æ .v+zs÷ es¬· es¬· -ses÷¬.¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
198
±v::s. ±v::s. ±v::s. ±v::s.


±v::s¬ ±v¬¬s¬ +:¬ eoz··¬e·,
±v:-æ z·¬s¬ +:¬ x ·¬s¬·e·,
eo¬·o¬ e:+-· ¬·-·es÷ o·e·,
eoe .³¬¬· evoe· ±·o¬v¬···s÷¬ u·¬·,
¬·::::¬:v ¬·s-e¬··¬ ¬v:e ¬·¬·¬:,
u¬:·o¬: ±v:-· ¬·-s.e, +:¬ eso·¬¬:,
zv¬:¬·¬· x:: -· ± ve· es:¬s÷¬ ¬±o,
±·:·-· xo····¬ ¬¬:· ±v:-· ±x¬ uæ,
±v:z -:o·¬ ±s÷:. :: xo····¬ ±szv u:,
¬·¸ e¸ ±¬·¬ e ·:e -±: -±: .:x:-æ,
¬es¬· e¬ezoz¬ ev.·,
z¬:· ±·e¬æ ¬ ·¸¬·.·,
:e e.s÷ :¬z·¬ ¬:z,
+:¬ ±·¬···s÷ :¬·:·¬¬:z,
¬:::ezo ±:: ¬: +:¬···s÷ o:·¬¬v·¬
u-·¡o¬ ¬s: ÷ ¬: :s+¸¬æ,
.¬·::·¬¬: e¬¬· ¬: ±¬·¬ ¬:¬· xso·
¬·: -±¬s-¬ , ±v¬ ¬s.¬ .:,
:.:±s···. cs., eo·e, ¬s:·¬ ¬:¬-····,
¬·¸ ¬·eev·¬ ¬ ·¸æz x -¡ ±·¬ ¬:·¬¬· :¬¸.

÷ :s¬ evo····¬ 2:zes¬·¬·:,
c·¬ .:c·¬¸ez z·z +:¬c u:,
¬-¬¬ ¬·¸····+· ¬ ¬:,. -s¡-
evo···¬· ÷ ae¸ eo·e¬ :+s¸-.

¬·s:¬ .:-:¬æ xoe· ¬-:x¬:,
xo -s¬: :v. eo····¬ ¬¬..·-,
uæ .:¬ ¬e, -::¬ ¬÷


C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

199

e:-· ¬·::v:z:¬ ¬ses¬:¬ e:-· ¬·::v:z:¬ ¬ses¬:¬ e:-· ¬·::v:z:¬ ¬ses¬:¬ e:-· ¬·::v:z:¬ ¬ses¬:¬


:s¬ :e¬ :s¬, ±v:o···s¬·¬ :-±¸ +-
¬·¸¬·ee v·¬· e v¬·¬ es:,
±v::- xv·xzo x:+¬sxs:··· eez
ee-· ev¬·¬ e·:zo· e:¬,
¬s-¬so¬ e·.· ¬·s:··· ¬::,
e··e·¬· ±¬, .v+z vo ·¬ es:,
:e¬ -s·¬¬ ¬æ¬:¬e ··· :s¬···æ
±ve:·¬ es:· e·:····¬¬· eoz,
¬·¸æzzv·¬¬ ¬ ·¸ ¬ ·- ±¸¬···,
e:¬zv·¬¬ -±+ o+ -±¬···,
xve, .:e, :cs¬, o:s+:
e:o··· ÷ ¬·: -¸cs-¬ -¬·¬
±v::s¬ ±v¬¬s¬ +:¬ eoz··¬e·,
±v:-æ z·¬s¬ +:¬ x ·¬s¬·e·,
eo¬·o¬ e:+-· ¬·-·es÷ o·e·,
eo¬·o¬ e:+-·, ¬·-·es÷ o·e·,
eoe .³¬¬· evoe· ±·o¬v¬···s÷¬ u·¬·.
-v:¬¬æ x·¬e- , ¬:c , ±vz, +zo ,
¬·-s.e ±v:¬-·¬ z·+o¬ :s2,
···s¬ .·:·:s¬. x·¬e e::¬-v,
···s¬ ¬v¬s.- cs.e ÷¬s¬-v¸

u:·¬ :·¬· xso-·¬ ¬ ·:: -±¬s- ,
u:·¬ :·¬· +:¬e: z·¬s., ¬ :c, ±v::s.,
u:·¬ :·¬· ¬¬·--æ ±v:-·, ¬·¸æz, ¬·-s.e ,
c·¬¸zso xoe·¬·:, ±v- :sz -·÷:e¬:,
¬··ezsozv ¬·vz· e¬····¬,
±v- :sz ±¬-¬ x·¬ +-: ±·¬
xoe· ¬·¬· ¬ ¬ ¬-·¬ ± ·+· +-: -±+···.¬æ,
e·:¬··¬···æ ¬¬¬ xso·,
¬··e -s-·, e·:···sz-·¬·
¬··¬ x.· ¬···¬ ¬·¬ :
¬·z .¬-·¬· e:·÷
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
200
±·¬ :¬· ¬···¬ -¬¬ :·,
e¬· ¬·¬- --z e: , ¬ ·vz·¬s: z: e:,
::¬·e e·¬·:···- ·¡ ± v:-· ±voz -ve·¬¬:
-¬·¬ x¬· ¬ ·zs¬-·,
-¬ ±s:-·¬·¬ xs¬····æ .·+:-¡ ::¬·, ::¬·
xs¬· e··¬ ±v:-· ±·¬· ¬·v¬ ¬·::,- v:¬,¬·e·,
zx.z·¬··· ±¸¬···¬æ , ±v¬ ±¬· ¬·¬¸¬æ
-·¬s¬:. xo--æ .v+zvo·¬ -¬ ·¸ ¬:¬
xezs÷ x:¬ x:¬ ::¬ :¸e··· e·¬:·.
eæes: u¬·, ···¬·z·¬ es:,
z·¬s¬z·¬ ¬·:e ¬:¬· -:,
.¸:·zo-··¬· eozo ¬ vo¬·-·¬
:es:¬ es:, :-·ze oxs.¬.

u·¬· o-¡z ÷ ¬·:¸e ::¬·e¬:.
:e··· -so··· :¬ x-·¡ ±¬····¬¬· :¬¸,
es: .·:·:- :-·e es:·¬s:··· :¬
e·¬o¬ ev:¬- ±sz e -:· ±s:: ¬·::
z·:···-:···¬ :¬ :¬ ¬oæ¬ es:·,
¬·¸ xs: ¬ v¬ ±v:,
u¬:æ ¬+···¬ x:¬,
a¬:v xs: ±¬¬· x-·¡ ±e·es:,
: .·¬· +÷¬· ±·¬ ¬···¬ -ve·es:,
÷ +·+s.¬ :.¬æ :- es: eo¬·±v:¬·e·,
+v:¬sc c·¬:·¬zo ¬:: x¬· ±v:¬·e·,
e-:· ¬·¸¬ ·e, x:æ-:v ¬÷
±v¬ezo e·¬·, e¬ez oz ¬·¸¬·.·,
e+ ¬·--· x÷¬· ¬ . ¬ ··¬¬sz·e¬,
±·:·.· ±·¬ ·¸-· +:¬ -¬ ¬v:o·e·
.¬ ±·¬¬ ev¬:····e +:¬¬s¬·e·,
:¬e-¬ -:¬æ :¬:¬zv .:¬s.,
.¬ e¸ ±¬¬¬· ¬: e¸z :z¬·e
¬¬··· ¬e. a.
a¬ a¬ +:¬ ¬¬¬· ¬·e·.

.¬.e 2x:zo c:¬ es¬· o·e:·¬sz ,
÷ .·. z·¬ x.zo ±e o¬·, ¬¬¬·,
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

201
e¸ es:· x¬· a···-· ¬··÷¬·e· x:z,
aesc¬::, ¬v:¬zo ¬··.·¬ e¬e
-:¬vo÷- uæzo x:¬æ ±v:¬·e· ±ve·,
¬·--e:¬¬:· ¬:± .sesoe e·:¬·
o:+ ocs+:: -c··· - æe···æ x:e·, x¬e·,
¬·e ¬·:::o¬:· x¬:·¬ ¬·¸ ¬·:e·.¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
202
÷¬¬·: ÷¬¬·: ÷¬¬·: ÷¬¬·:

:¬v·¬· +·¬¬ ¬-¡¬ ¬¬¬
e·:- ev:-, :·¬ ¬ +·:-
uo¬o ev:o- -··¬: ÷¬¬·:.

¬.¬¬··· :o÷- ±o¬ e.¬æ
¬-·ees:¬ ¬·s¬- ¬·:¬æ
¬es·e¬ -·x¬æ ±s¬e · ÷¬¬·:.

x:.···-s¬·¬ x:¬: x ·.
x:.···-s¬·e :æz ¬·¬,
-··¬: ÷¬¬·: ¬·: ¬æ e·¬.

e¬z e·:- ÷¬¬·: :v.,
-¬···-· e¬-·¬ ±s¬- a:s.
¬·::e· x:¬- -s:z +.:.

±o¬ ¬·:æ- ±e e·zso,
¬·s¬- ±v¬- ¬v:±e -s¬
x:¬- ::ee e·¬e· ¬·::.

-··¬:¬s¬·¬· ¬o¬·: x:e·
x:z- e·¬· ¬c¬¬x:e ·
.-·¡e x:¬-· x::¬ ¬:···.

¬:···æ x¬ :-±s···e ÷¬¬·:
:e··· ¬¬¬· x···¬æ ¬::e·,
e:-:sz¬ -¬·z·e o·ee·.

÷¬¬·: ±-, ¬:±e e-
÷¬¬·: +·¬ ±::¬-·¬·
x:¬-· ¬·-¬æ -·e- . ..

x:¬- ±¬ee, ¬ ·¸··· ees.e
:e···· ¬··:¬·e· ¬¬ ÷¬¬·:···,
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

203
e·:- ev.· xsee· - v:¬æ.

¬-¡¬ .·+: x:¬-· e :
::+:¬¬ ¬·:··· :¬:æ.,
±s:· ±¬· ¬-¬- ev..

-··¬: ÷¬¬·: e-¡¬· .·¬·
.e¬- x:¬-· e .¬ ¬·¬·
¬-¡¬ zv¬- · .v+-·e¬.

¬·¬-¬æ ±:¬-· ¬·:e ·,
÷¬¬·: ¬-¬- ¬¬e:·z v·¬·
¬-¡¬ zv¬: -ee· ev-z.

-··¬: ¬·:··· ¬·¬: es-·
+·¬¬ ::z ae·: .. ,
.-·¡e x:¬ ±o ±o:¬- ·.

¬.¬¬··· :o÷- ±o¬ e.¬æ
¬-·ees:¬ ¬·s¬- ¬·:¬æ
x:¬z ÷¬¬·: es¬-æ:.

.e¸e¬··¬ +:·¬-· -e·,
-s¬.¬ e-¡æ :¬÷: u.·
x:¬-· +·¬e e vo···o..

+·¬¬ ÷¬¬·: ¬·s¬- ¬·:¬æ,
x:¬- ::ee ¬v:¬ ¬·:···æ,
::ee ±:z -¬¬¬· e: e·.

+·¬¬ ¬ v:¬ .v+z ··v:z¸
¬·¬: :v. eoz··¬- ::,
¬v:¬ +·¬ ¬ a-·¬- x:e·.
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
204
.+e· ¬o¡ .+e· ¬o¡ .+e· ¬o¡ .+e· ¬o¡


¬o¡:: .+e· +-:, .¬ ···-e ¬···¬ ¬o¡,
-·e ¬·¬¸ :oz e-, -e ¸ -s¸··· x·- ¬::,
:e:e -·x¸···æ, z··.· z··:-æ ¬o¡,
:·z¬··+¬ ¬·¬ ¸ ¬o¡, :¬:·z¬ - ¬·¬ ¬o¡,
-s¬. -·x¬ ±·¬ x.· , -e¸ -s¸···¬ e¬+ ev.·,
:o:e···¬·:· :v¬z¬·, ±v::s.¬- ·¡ ¬·- ¬æ.·,
-s¸···¬¬·.-s¬·s+¸es÷, .s¬es¸zes÷ ¬o¡,
¬e· ¬-o·¬ ¬o¡, .sc .ev:c¬·¬ :¬¬·,
±esc, e--· ¬·se· ¬·: e·, -:: +···.z ev¬ ¬o¡,
-s-· o:-· ee:s:· x.· , -s-· -s-· .·¬· ¬o¡.

.+s.x·e ±-:o·¬, ± ¬ +-¬ c-¬··¬
-s¸··· o:e··· ±v. ::o, ¬¬+-: :e ±::,
¬:c¬-·¡ evo±v¬¬· evx¬·e ¬ v-o ±·¬·,
:·+ev.· :·+.¬¬· :·+ ..·+ e:ev·¬·
±¬¬ +:¬- :o····¬·e :o:e :¬¬·. -s¬ e·¬·
.:· es: e¬· ¬··¬ :-s¸··· -±: u::· -s¬¸ ;
¬v:- -·+· ±¬¬: :¬es:¬:¬···sz·¬æ
-s¸···-s¸··· ¬¬·.¬¬·. es:e¬·¸ u::-s¬¸,
¬·:¬e·.: x¬-:·¬· x: +-: eo÷o-:·¬·
±v-¬¸¬-¸ e.:·¬·, ± o···¬-·¡ :¬··· ¬o¡.

:e e·¬¬· :x¬·e ¬·:+-: ± v. ¬÷···,
¬-··· -x¸e ±·¬ x.· , eso :v. eo¬· ¬o¡,
:o:e :¬¬·.¬ ev:.e: -+¸·¬ xso· ¬¬·e·¬ ·e,
o:+ :¬¬·: x÷¬· e: , +- -s¸···s:···e eo¡,
:eev.·, :e ±:: :v:e¬-·¡ c ·¬¸:e::,
¬·::s÷ ¬ ·:e-¬ ¬ ·: :·¬ ¬v::e::,
:-s¸··· :-e¸ ev:¬·¬ -e¸¬-·¡ ¬ ··xe ±¬¬ ·
¬·: +-: ¬z· ¬¬···, ±¬·e:·¬ :¬·.¬e
c-¸ ±¬¬ ¬¸¬¸:s÷, e:¬¬¸:s÷ ¬o¡,
¬··· ¬s-¬¸ ¬v:¬.· ±·- :v. eso ¬o¡.

¬·: ¬¸¬-¸··· x::· -e· , 2: ¬¸¬-¸··· :æ u.·,
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

205
¬···¬ ¬:·¬ -¬·¸ ::oz, -¬·¸ ¬:c , -¬·¸ +-:
¬-sc¬·¬ :o-:·¬·, .: e¸+: ¬···¬ ¬o¡,
-s¬ o:¬ ev¬ ¬::·, -s¸··· c- -¬ ·¸æ::·
¬···+s¬-¬ ·:· u:·o· -:¬·, ¬e· ¬e· +¬:·¬ ·e
¬·: :v:e es:· ¬··:¬ · eo¡·¬ es- ::·oæ±·¬·,
e¬· ¬··¬ :oz ±ve ·, o¬·s¸·e···. x¬-v:¬,
:-s¸··· :o:ez e:···xs÷, es¬x:¬ ¬¬·ex:¬,
¬.e-¬ ¬¬·e·¬·e, ± ¬·¸¬··¬ :::s¬·¬·e
-s¸··· ¬¬·. -s¬·s+¸es÷ ¬æ¬s-¬sz ¬o¡.

+·-s¬¬, .væ:-°‚s¬, -s¸···-s¸-, ¬·¬xs-
:o:e ¬·: ¬¸¬-¸z v·¬· a¬s:, ev::·, es:· e·x,
+·¬-·¬· e -¡¬··· ±¬¬ -s·es-¬ es:xs:,
evo ±v¬¬· :o +- : :oe-e ¬:···-o¬
-s¸···¬s- ev:: -·æ¬, e: ±¬¬ e.. e·e,
¬·: +e¬c¸±¬æ :¬ ¬·. :o:e··v·¬ ¬s:,
-s¸··· o:e ¬¬·e· x:e, ±v::s.¬c·¬ :o¬ ¬s:,
:¬¬s: ±¬¬· ¬o¡ :¬¬s ±v::s¬:·¬ ¬o¡,
-s¸··· o:e -e¸ ¬¬ ·. ±:¬ +-: -ve· ::,
o¬·¸ :o÷- c-¬··¬ -s¸···c-zo- ¬o¡.

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
206
¬·¸ze¸: ¬·¸ze¸: ¬·¸ze¸: ¬·¸ze¸:


ac ¬···¬
¬¬···· ±·¬
¬·¬¸ -s¬, e·:··· ¬··¬,
x:e· .·¬
u: :·¬
±v::s.¬æ -v::· -·¬.

:+s¸e e¸
¬¬:¬ -¸
-s esoe ee ¬e ¬¸,
aesc +·¬
-:¬ ¬·¬
-¬·¬ -¬·¸ ec·e· .·¬¸.

ee::
¬:.¬:
¬···¬· ¬s: 2¬- ¬:,
:-: ,s···
¬·-¬ ¬·s···
x¬:¸ :o¬.: -s¬.

e--· e¬·
x:·-· ¬·¬·
-¬z ¬·se -¬¬· e·:·¬·,
-¬¬ ±sz
¬s: :¬z
-s-· -s-·, :oz ± v:z .

···s:· -s-·
-e¸¬:-·
--¡+:¬ ::···¬·,
.:· ¬v:
···s¬ xs:
--¡ :::· ¬¬-¬·.
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

207
¬¬ a¬e.
+e e:¬.
-¬·¬ :·: es:· ¬s¸-,
.æ ±ve·
.-¬¬v
o-¡ -so ¬·¬ ¸ --¡.

xo--:¬
e:· ¬··o· :¬
¬·±se¸ -¬¬ es:· ¬s:,
esæ. e¬
e·:·¬· -¬
es: x¬:. ¬¬.

:oz -v:¬
±¸¬··· ev¬
¬¸¬e¬··¬ -¬···x:e·,
eeæ:æ
xoe ¬:æ
ae¸ ¬:. ::···x:e·.

ac z·:
±¬¬ -:
.···e¡ x:e· .:.:,
¬·¬ .s:·
+:-· ±s:·
--¡¬- ·¬ ±÷ ±::.

-s-· -s-·
¬¬···· :¬-·
--¡ -s- · :o-x:e·,
¬:·¬ :¬-·
-so÷:-·
--¡ ev.· e:···:s:.

-¬ ±+
¬¬, z+
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
208
:o÷o·¬ ¬·v¬·¬¬·,
z·¬·z· :¬:·
xsz¸ e¬:·
¬·:æo·¬ :¬z·¬¬·.

:oz· z:
±v:z· x:
z: x: x-¬· ¬:æ,
x-¬ c-
:z .·-
¬··-¡¬-·¬ ¬·¸ze¸:.


C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

209
e·o·-s¬· e·o·-s¬· e·o·-s¬· e·o·-s¬·


.¬·¬¬ e¬æ- ¬·¬æ- ¬·::
¬·:s‚, e-¡¬, ¬·:···so¬ -¬ ·¬
¬·oes¬- +:·¬- .¬:- eoz
x:zso··· e:¬¬ +:¬·ee···æ
:x¬·s-¬ o·e¬ e·o·-s¬·.

.2¬· .. ¬ .e:e::,
::x: -¬··¬¬ :zs¬e -::
¬·v¬¬ e+¬ , .+¸··· -s¬·,
z³:¬ es¸z -s¬- ev::·¬
.·.¬ x·.: e·o·-s¬ ·.

e-¡¬ ev·e¬ zoe - ¬ ·s¬
¬·- e··x:¬·e± :e¬ :···,
-e¸ ¬¬·. o:e -·e:e·¬·
+:¬¬ ev¬ ·¬ e·o·zv¬·
÷ 2:- .·.¬ e·o·-s¬·.

es:-· eo÷- -:¬æ.·,
e¬-· ¬v: ¬ zz-¬æ.·
¬···¬- z·:z ±+···o¬·¬
¬·z·¬- ¬·-:- e:¬z +-:·
¬z·:·¬ -:¬: e·o·-s¬·.

::ez ::e, ¬¸:e ¬¸:
-·x¬ +-e +:¬¬ ev¬·¬,
¬:··· ¬·c ¬ x::-· -:o·¬
,: ¬: e··x¬ e·o·-s¬æ
¬-··· -+-ez ¬:¬: -s¸-.

e·o· -s¬-z e- v:··· -s¬,
e·o·¬: z·.· ¬¸¬±s:¬ 2-·,
e·o·-s¬- ±:¬·, -s¬ - , ¬·¬¸
¬v: ¬v:¬:: x:¬ e ·.·,
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
210
e·o·-s¬z e·¬¬ z³:¬ , ze·.

-¬zo· ±¬ ¬ .:¬e - -:¬
.¬o····¬ xv¬···· -··¬: ¬-¬
e·o·-s¬:¬:o¬ ::³-e -e¸
u·¬··· zv:+: ¬¬¸ ¬ ·±e¸
e·o· .:·.: e·¬ c- ¬¬e ¸¸


C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

211


+·¬¬·s¬· +·¬¬·s¬· +·¬¬·s¬· +·¬¬·s¬·


-v:¬·, +·¬, .:· +·¬,
¬·v¬æ·¬ .¬· ¬·¬,
eeæo·¬ ¬·v¬ ¬·¬,
zz- e··¬ +:·¬ e·¬.

¬·eo: ¬o¡ .·¬·,
+·¬¬·s¬· e:····e:·¬ ,
±- ±sz :e ¬¬¬·
¬·:: ¬·:: ¬o¡ .-·¬.

zso ¬·:: ±s: ¬o¡,
¬v:¬¬:: ev¬ ¬o¡,
¬·eo: ¬·¬ ¬o¡
.·¬· ¬·s¬· e:····e:·¬.

zz- e··¬ -z ·eæ:·¬
¬e .·. +·e :s2
¬·¬¸ o¬·¸o¬·¬····¬ ·
::e ev:: -z·eæ:·¬.

:¬·¸, +·¬ ¬·s¬· x:e·,
-s¬ :æ -::x:e·,
+·¬¬·s¬· ¬ ·¬æ-æ
:sæ ±s¬ -æ···x:e·.

ee e¸, ee e¸····¬·
aesc e··¬ ±s: e·¬¬·,
+·¬¬·s¬·- v¬- -s¬
.: :v:e -v:¬x:e·.

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
212
-¬·¸ x.· -¬·¸ ¬·s¬·
:¬-:e ¬v:¬:·¬ ;
¬·-··· ¬·:e · aesc¬æ
.æ ¬·s¬· :¬·e:·¬;
ee:æ +·¬¬·s¬·
:- .s. -¬·z·e:·¬,
es¬·¬·:, e·¬¬·:,
···se ±:z :¬o:·¬;

:¬·¸, o:-· e: ¬· -v:¬ ·,
+·¬¬·s¬· ¬·¬ ¬: ·¬,
¬¬z ±¬¬·, :.·zv·¬·,
e:¬· -v:¬·, :¬ ¬:·¬ .

+·¬¬·s¬· - ¬·¸ ¬·-z
+·¬ e:·¬ , -z·¬ e:·¬,
-¬·¸ ±·¬ ±·¬ ¬·¬·
ee··· ±:o o¬ e:·¬.C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

213
es¬· ¬·e· ¬¬¸ es¬· ¬·e· ¬¬¸ es¬· ¬·e· ¬¬¸ es¬· ¬·e· ¬¬¸


¬-¡ ¬·:, ¬-s¡: ¬·:, o:-æ ±v:z·¬;
e·¬x.·, ¬·- ··· x.·, ···se ±v:z·¬;
:¬·¸, -s- · cs:÷·¬· ± v:÷ ¬:·¬-·,
.s‚ eæe·, +s¬-s÷ ±·¬ ¬:·¬- ·,
¬-¡¬·:, ¬-s¡: ¬·:, ¬ ··¬· e·¬-,
o-¡ x.·, :·:···s÷ ±:z ¬¬·eæ;
:¬·¸ o:-· ±: : --¡, - -¡ eo·±-·,
eso¬¬-· xso···s-·, x:z ¬:·¬-·,
--¡ ¬·z·¬, a. ¬·:e ·, ±:z u:·¬··v;
:¬·¸o:, zo···::, .: ±v-¬:·,
--¡ :¬·¸, ¬·ex:¬ , cs: ¬v¬¬·,
±v-e· +sz, ± v-e· +-:·, -:: u:·¬¬.

es¬· ¬·¬·e, e·¬ -¡:± -- .· ¬·s¬·e
¬e ±·¬·z ¬···¬ ¬::· ¬¬¸ eæe-·,
¬···¬ ¬···¬ .s‚ eæe · +s¬-s¬-·,
¬·--· ev.· ¬-:· :¬ ¬···¬ ¬·¬-·,
:¬·¸ ¬·z- ¬¬¸ -v:¬ ±¬·¸..o·,
--¡ ¬·z -· +s¬-·¬· ± :oev·¬o·,
e¬· x.· :v:e-v:¬ ± ·¬·z eæe-·,
¬¬¬ ¬¸e , xs:, :e, e æe·ev·¬-·,
¬¬:···-s÷, ¬-··· ev::, ::ezo:¬,
¬¬¸ev. z·:·zo·¬ x ::° .o:¬,
¬·-z ±-:·, e-z ±-:· e·¬ ¬·z·¬-·
.·¬· ¬·-z ¬:·¬- ·¬· es¬· es¬o·.

¬-¡¬·:, ¬-s¡: ¬·:, - -¡ ¬-¡¬,
¬¬¸ eæe o-¡ ¬···¬ ± :z o:æ;
+s¬ o:-·, -¬¬o· -s-·, ¬-v eo···-·,
:¬·¸ o:-·, ¬·z-· -s-·, -s-:· eæe:·,
o-¡ ::e ¬·¬·e¬··¬ xo¬ ±·¬ ·z-·,
o-¡ e·.· -:o-æ -¬s u:·¬-·,
¬-¡ ¬·:, ¬-s¡: ¬·:, --¡ .s¬¬,
¬¬¸ ¬-··· -:: o:-· x oe· ±:¬¬ ,
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
214
--¡ x.· ¬ v: o:-· ±v:zx:¬¬c,
:¬·¸, o:-· e¬ ¬···¬ u:·¬ ¬:¬: ·,
a-¸ev., ¬.¬. ¬v¬ ¬:¬: ·,
o-¡ ¬v: ¬·s¬ -s-· ¬¬·e:s:-·,
.·¬ e·¬-·.
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

215
xv·x xv·x xv·x xv·x


xs .·¬sz ¬:¬¬o ·, ¬: xv·x,
o:-:-:z e:¬· e:¬· ¬:·¬-·x,
···s:s:v: ±·.· ±o¬: x-·¡ ±¬¬ :·x,
oo¡: ¬-¸···¬ ¬v:±s- -··· -s-· -·x,
±o:¬-¡¬ :·¬ ±¬¬ ± v:e··· o-z
.·+.:¬·s-¡¬ -s¬ ±¬::e· ±:z;
¬·¸¬·s: ¬··.s÷:·¬ o:-· zvx e:esz,
e:. e::-·¬ e·¬·z:z ee·¬s¬¬o,
c·¬ :·¬zo ¬z o-z:- · zve· ±:o,
¬·¸ x¬ ¬·¬::-·, o:-· ¬·¸ ¬··¬ ¬·¬::-·,
¬v .·¬· :z·o e¬· e:·÷-·¬ -s-·.

¬osozo ±¬¬· ±¬¬· -¬·z·¬ o-¡ e¸,
:e¬:z: e- e- -·e· x¬:·¬ ¬·¸,
u¬· ¬··v, zv-s:···¬ c, :.æ-v -s es¬,
:v.¬c, u¬· e·: v.¬c, ÷ ¬e¸ez ±v¬ o:-,
¬:x:es¬sz ¬:¬, ev¬x:es¬·¬ -· ev¬¬,
co····e ¬-:, ÷z - v:·e· ±¬·¬ ¬e;
o-¡ ¬·-s.e ¬·s:· zs¬¬¬·¬ ¬¬····e¬ ¬·vz ·,
:se o¬ e¬:¬, ¬·e ¬- cs·e e¬-·¬¬· -se ;
±v:-· ±·¬·e·¬ ±·¬, o-z:e :o··· ¬··¬,
es:e¬·¸¬:¬ -:., -- z:e oo¡: es.,
::¬··· ev:zs+, o:-· ¬: x:¬ e·¬·e: -vo.

e·.· xs¬· ¬v: ¬v: -sozo o+.¬ e¸ eve·,
o-¡-·¡ ev:.···æ.· e v¬·¬:· ±o:¬ :-¡¬ e ·e·,
···s-:· eso+····¬· o-z:-s¬:v z ve;
o:-· e··¬x:e: :¬: :se -·.e- x+s-,
:¬:· a¬·¬sz, ¬·s¬·¬sz, ¬·: :·+¬ x+-,
+s: ev.¬:z: ¬·s:·¬:· o-¡ e. ¬:±,
x:::-v u:¬¬:z: o-¡ ¬:±¬ ¬s±,
¬·- ¬··¬··· ¬·s:···v :¬:· evo·¬:· o-¡,
±:÷:·¬sz o:-:e ¬·¬ ±·¬·e·e --¡;
¬·- ±v::· ¬s: :o ¬:ee¬o: o:-·,
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
216
±¸¬··· zx .z·¬z o-¡ -:o· x:oee¬:.

: ev:e ¬··-·¬···:, e·:., o:.+, x¸:,
--¡ ¬s:·¬ ¬v: ev:z·, o:+, oe¸:,
e.· ±v:z·¬ -s-· x¬ : o-¡ ¬·: ¬¸: ,
···s:¬:· e:·¬¬æ ¬·s¬¬:· o-¡ e. -¸:;
z¸±, .v:æ:-·, ¬··x¸, ····:.: o-¡ ¬osozo·,
c·¬:·¬zo· :¬:z :z:·, es: xo·ozo·,
o:o:z :·+ev:::, xs:¬·¬·e: ±v::- ±v·¬,
o-¡o¡:z ¬···-·¬¬ :.··v:+e :·¬, x·¬,
o:-s÷ :·¬· ¬·¬¬: :¬¬ ¬···¬ e:¬sz ¬·¬·
ev:o-:¬ : o-¡ ± ¸¬···¬æ:-·e¬,
a¬: o:o:z x:¬ -vo, evoe· e·¬·e: -ve·.
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

217
es¬¸ es¬¸ es¬¸ es¬¸


¬:····¬s- ¬±o¬::·
···s¬ ¬-·, ···s¬ xs¬,
···s¬ +sz, ···s¬ es:,
···s¬ xs: :¬::-·;

¬:····¬·e ¬-· xs¬
ae¸¬se¸¬æ -¬¬
e·¬··: ····¬¸ -¸:e···
±ve· - ¬¬ -::· e·¬·: .

+sz, es:, xs: ev¬
aczv·¬· :v. · o:¬
±v:z ±:¬ · ¬:·¬ ¬v:¬
es¬¸¬s÷ ¬·e· - v:¬.

:o÷-ve· ¬±ozv·¬·
eo···¬·e -v:¬ :·¬·
-·. ¬¸- ¬¸ezvo·¬
¬¬v:+-··· es¬¸ ¬:± .

:·e:se¸¬æ e¬¬
¬v:¬:s2 ¬¬¬· :¬¬·
¬··+· ¬o .ex -·:¬
e:·¬ ¬·o··· es¬¸¬s:.

x÷e¬·¬ ¬··ez vo:·
e·÷±v:¬ ¬·--· ae¸
±v:z ±x ¬:oz v·¬·
-¬·e e:·¬ -··· es¬¸.

xo-zv·¬· ¬:. x:e·,
+·¬ev·¬· :v. x:e·,
ae¸ e·¬ -e¸ev·¬·
¬-·, xs¬ x:e x:e ·.
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
218
ae¸, ¬·--·, ±¸¬··· ev¬
e·¬ ¬¬¸ +:·¬zv·¬·
+sz es:, xs: e.·
ev¬¬:- es¬ ¸ ¬·¬.

-::· e·¬·: ±:z u:æ,
x-¡-:: +:-· ¬·::
eve cv: es- ¬··x¸,
:¬- :e ¸ es¬¸-x¸.

ac-v:¬ ±. ·zv·¬ ·
¬¬:e .ex ¬:o·¬
¬+:e¡ :v.¬æ
es¬¸±:¬ · ¬:: x:e·.

:oz ±vo.· ±x es¬¸
¬±o es: e¬· ¬·::
±v:z ¬:¬ u::-s¬¸,
es¬· ±v. eo· e¬+.

±v:z ¬:¬ es¬¸ .ex
-v+····e ±v. +·¬
¬·--· e¬:, ±¸¬··· -·¬:
x:æ ±:¬· ¬:·¬¬··.·.

C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

219
:·¬v·¬· ±v¬ :·¬v·¬· ±v¬ :·¬v·¬· ±v¬ :·¬v·¬· ±v¬


:·¬v·¬· ±v¬, :·¬ v·¬· +:·¬,
:·¬v·¬· :sz , :·¬v·¬· -·÷:e,
:¬s¬ :¬·:s¬e··· ¬-¡¬ ev:.¬
x¬z· :s¬¬¸ :·z· x¬:¬ uæ;

:·z·:·÷- -s ¬, ¬ ·z· ¬¬-·¬ ¬·:o,
-v+z:·e -o¬· :¬:::¬ +:¬,
¬·¸e··¬ ±:¬· ¬··+· ¬·v¬-·¬ : v.,
e·zso ±z::: -·o¬· es¬·e¬ ± ¸¬···.

:·¬v·¬· +:¬, ¬-v·¬· -³·¬···.,
¬:¬:v:e¬·¬o¬· ±:¬s¬·e¬ uæ,
e·¬¬:· e¬¬·, e¬· e·¬:· ±:¬,
±¸¬···zo ±¬¬ · :¬¸:::¬ ::e.

.æ:¬ ÷ ¬¸¬¬ ¸, ¬·- e¬-·¬ ¬¸···s:,
-vz-: ¬:¬· x-¬· -::¬··v uæ¸
e¬.æ :v.:s2, :·+·+æ -oe,
-·ev:: :e:: ±¸¬··· :¬····e¬ ¬·:.

¬:oe¬ ¬·:o, ¬¬ ± vo:- +s:,
¬·¸¬·s.¬ ¬v:¬, -z· - ¬z··· -v:¬,
u¬· x³e -vz-:, ae¸ -³·¬···.,
-s±e¸ -·÷:e¬ -ve., ¬¸¬e -¸:.

a e¬- ¬·s., --·-z·¬- a.,
¬¬·¸e- - v:., ± ¸¬··· ±¸¬···¬ ev.,
ee evo¬·e -¬ · es¬ · ¬·¸ ¬¬,
:¬:æ ¬·::¬ ¬:oe¬ :± +:.

±s¬xs¬ ¬ e··¬ zs·x :···., :sæe¸,
-³·¬···. es:·+ u¬·, .·e± +:·¬¸
a +:·¬- -·o···æ, a-·¬¬ ¬ ·¬·¬æ,
¬··o·÷ -s- ¬· ±v- ¬·s-¬-s¬.
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
220
ev:.zs: ev:.zs: ev:.zs: ev:.zs:


eeæ·¬ xo--e -¬·¸ e·¬ ¬:. o:¬,
zso x::, o::· ±s-, ¬ ·¸··· e¬¬, ¬·:: -v:¬,
x:æ -.·, zv:¬ e: , ± x xo····¬·e -s¬
zso ¬·o x:æ-æ, ±z :· :se ¬·:e· ¬·¬¬
o: ev:.zs: o:¬, ¬·¸··· ¬÷ :z¬· e¬¬
.se···æ -. ÷¬ xo¬· ±x ±v¬ x.·,
¬¬ :·z· -·e +æ, e·.· e·.· -¬·z e v.·
o¬·¸ e·-·: · e:-ev·¬· e·:·±· a÷ o·e¬,
o¬·¸ ¬ ·¬¬· x¬:z v·¬ · ee .e.: ev:¬.

¬·¬¸:se o:¬ .¬·, ¬·o··· ¬·¬¸ ± v:z ¬·¬·
ev···· ev:.¬e ±v:÷, ÷¬¬·:¬ :¸e··· e·¬·,
.se x¬ o::· +æ, zsoz¬ ¬·:··· o:¬,
z:·ev·x ¬··: ¬··:, ¬··:¬ ev·x :·x .e
-:¬·¬·¬· e¸:zv·¬ ¬·e ¬·-z ¬·:o·¬¬: ·,
ev:.¬e e:·÷ e:·÷ ± ¬·¸¬··¬ -v:¬·¬ ¬:·,
¬÷, -.¬· :·¬ +·¬ , ¬·-:-: -¬····¬¬:·
ev:.zs: ¬·se¬:, ¬·s.zs:, e--·zs: ,
±¸¬··· ev:.¬æ ::e :s2 :s2 xo····¬¬:·.

o¬·¸ ev:. :·¬· es¬¸, :-¬c-:·¬ -·÷:e ,
o¬·¸ ev:. ¬s-·2:, e¬· e··¬·¬ ¬¬. ¬e,
÷¬¬·:¬ .se .·-, - ¬·¬ ± v¬- ¬ ·¬·: ±s- ·,
u: -¬¬ o¬·¸ xso· ev:.¬·e e·.· e·.·,
u: ¬·¬· x:e +:¬ ev:.¬·e :·z· :·z·,
o¬·¸ es¸z¬·¬ ¬vo¬ ¬o ¬·:¬ ex xo¬·
¬: . ·: . v¬··· a÷ o¬·¸ - -.· e:·e¬,
o:¬ xe¬·e x:+, ev:. e··¬ ±-·:· e·¬·
ev:.¬:, ¬:¬:v:e .·¬ xs¬ e:·e¬.

¬¬, e·.·, e ·.·····¬ ·, ±v¬, ±¬· , ±-····¬·
¬·¸z ¬·¬· x ¬:· :::, x::· ¬·oz ¬:±¬::
x-·¡ ¬÷ ¬·¬¬ o¬·¸ ¬·--· ±¸¬··· ±:z ÷z
o¬¸e:·¬· ev:. x.· ¬v:¬v:-e ± v:z
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

221
o¬·¸- v¬·¬¬:ev, :·: xsoz .o¬·ev;
o¬·¸ e¸···s:¸e ¬ ·:e·, o¬·¸ e¬· .±: -:¬·
.so·x¬ :¬c::¬·e , :e ±v¬¬ ¬:±¬ ·e
ev:. -v:¬ :¬÷¬, :·¬ +·¬ e:÷¬,
o¬·¸ ¬:¬zs÷ ev:., :·z:s¬ es¬¬.

:¬·¸ ¬·¬· ¬v:¬ ¬·s¬, ev:.ev·¬· +:¬ o:¬,
::e¬··¬ ¬·¸··· e¬¬, ±v-e· :v. :·z· o:¬,
o:¬ -.· xo¬ e v:. ±:z x¬· ±v:zx:e;
o¬·¸ ¬ ·¬¬·, x ¬:·, es¸z ±:z ¬·:e· e:zx:e ;
ev:.zs: ¬·:e ev:., ev:.¬s÷ xo···¬·,
±:z o¬·¸ ev:. x.· , o:¬ ±v:.· o·e: ,
e-¡ es: ¬··÷¬·e·¬· o¬¸e:s÷ ±v:¬:
:-s¬ ev:. o¬·¸ x.· ±:z es- u:·¬¬·;
±:z ¬···¬ xo ¬· xo¬ · -z. ¬:z e:·¬¬·;

e·o·-s¬°¬ xs-v¬· x væ···s¬°
¬·v¬·¬· ¬e - .v:·.¬ e·¬:°
es·¬¬ ev·¬s.z° ¬·:s.¬°,
¬·v¬·¬ xv:·¬· :·+s¬° .v:·¬·,
e:-: vz· -·:x¬:vz· ¬z·¬
-¬e, -e --e¸ -sx¬·s-¬ e¬:°
¬·::° -:o° ¬·::° ¬ ¬·e¬ :v:evz·,
+:¬ xv:·-· e··xv·¬· .v:·¬·ˆˆ

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
222

±¸¬··· ±- ±¸¬··· ±- ±¸¬··· ±- ±¸¬··· ±-


: ±-, ±¸¬ ··· ±-, ÷ .:··· ¬÷::e;
.·+:x.· ¬·:::: o- ÷: :¬-:¬:e;
.·+: e··¬ ±ezso, ±e xoe· ±x:·¬sz
:e x¬, ±v: ±s: -::x:e· ···s¬ +sz;

¬···:¬· uæ :·.·, ¬±·es:¬ -¬ -·.·
x::z ÷ ::e ±s:¬: ¬-··.·;
es:v: o: o·e·, ±o -v:¬zo ¬ ·:e·
o-¡ -¬ ¬æ:æ ±s¬·, .::æ o: x:e·.

:-·xs¸e ¬:±zo· zv·¬:¬æ +æ-·¬sz,
:e .x: xoe:v z±¬ -:o· -±+ es- ,
eeæ- x·¬zo· ¬·¬ -·¡ +:·¬sz
¬¸ez¬ ¬ o-¡e- xoeæ u:· +s¬.

o-¡ ao, ¬¸cs:¸, a :sz e:+-·
o-v¡oz -·¬·¬sz eeæ- ,o···:e;
xs¬z··· x:···æ o·e: a···-·,
:o÷·¬ u¬ :-:·, o-·¡::· +:¬e.

a-: x:¬, :x··· ±- ¬:·zv::· x:¬,
¬·- ¬ ·:·÷ ev¬ ·¬·e e¸. xe x:¬,
ev¬¬sz ¬·- ¬·:·÷ +:¬·e -v:z·¬ ·e
.:s¬:·¬-¬ .¬ :x -·¬ ¬¬·e;

::, ¬v¬·e:e·zo· .: :·¬ xoz·¬¬,
e+: -v···., es: es¬s÷ xoe· +:·¬¬,
aesc¬·¬ ±x:·¬ ¬v¬ ·e:e·¬-· e ·¬·
-v···. es: ¬·-es÷ -::·¬¬ e·¬ xz ±·¬·;

: ±-, ±¸¬ ··· ±-, ±s¬· o-¡ ± ¸¬··· ±s¬·,
o-¡ eso ¬s:···æ, o-s¡e¸:sz ±s¬· ±s¬·,
o-v¡o÷z o:¬· :v., a ¬·:: -·ee -v:¬·,
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

223
.¬¸:sz :s2 o:-·, e:·¬·¬¬ zs+·¬·¬ e·¬·;
o:o:·¬ .·+: ¬ -·xcs·e ±·¬:¬,
¬:¬ ¬:¬e ···e u·¬ ±·¬æ-·¬ ¬··¬:¬,
xve -:o·zo ¬·:e·, o-¡ .e: o:-:e·,
¬·e ¬·e xo···x:e·, o-v¡oz o: o·e·.
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
224
xozsz·e¬ xozsz·e¬ xozsz·e¬ xozsz·e¬


xozsz·e±·¬·, :v:e xoesz·e±·¬·,
ee: e·.s÷ e:÷ xo···sz·e±·¬·,
:v:e -:e ±vo:-æ, eo xo-- ±vo···s÷
±v- ±·:·:- -·o···-·¡ .x:¬, -v:¬,
÷¬¬·:¬ e·¬···æ, ¬·- ¬·-··· +s¬¬···æ
+:¬·ee··· z¬:¬-¡x :¬ ¬v:¬,
es¬·-¬ e:¬·:: ¬¬·e · ±·¬: es:v:
-¬:ee··· ¬v:¬ ¬e· ¬eæ ±x
±v- ¬-¬ -s·¬ ±s¬ ·e¬ -v:¬.

¬:¬:v:e ¬s:zo · :z:¬s÷ e:¬·
xoe· .··+¬ -s:· ¬e· ¬eæ ±:¬
¬:¬e :v:ee +÷····e ¬ -v:¬,
¬·:÷¬ :v:e ±v- +:e-e -·¬:¬,
-¬c:es± ¬ ¬s: -:sesczo ex
+:¬ +:¬¬ :oz e··¬·e¬ c-,
¬-v: ±e :-s¸¬, .e¸e··· c·x -·÷:e
¬·v¬æ- -sx··vo÷·¬ ¬:·e¬ ±v: ¬-,
xoes÷, -:···s÷, +:¬·ee···s÷.

+:¬zo:o·e¬, +:¬- ¬vo¬··v¬····e¬ ,
--· xo-- c·x .¬s± ¬ ¬·¬ ¸,
±v- +s¸- , ±v- :v. ±v-es÷ e¬:v¬····e ¬
ee:vo÷·¬ xoz· xo esz·¬sz,
±v- ¬s:, ± v- ···se, :-·x¬zo -:¬·s:
±-zo ¬æ:æ···æ, ¬¬·-- e::¬¬æ
-·-sze ±s¬·e ¬, :·es:z:····e¬,
-:-:-v ¬·¬·¬ ·z-·e , ¬·:¬¬z··· ¬·¬ ¸,
xo--:¬···-:: ¬·v¬ ¬¬ ¬:·e± -v:¬.

C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

225
-·÷:e -·÷:e -·÷:e -·÷:e


o:
xs,
es
-s
¬···:¬:,

eso
es-
:sz
¬s:
ev¬ e·¬·,
÷:e
¬s¬¸
-e.-,
:-
es¬¸
:¬s.·e:

ev.·
¬:
uo¬·
±¸¬···¬ voz
-:: xs
xs¬ es.

o:
-s
:¬ ¸e¬s÷
a-·¬¬s÷
±·-¬::
:e¬·::

e--· --- ·
x:¬ ¬·:e·
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
226
e:-··· ¬:s-¬:e·
x¸·z¬s÷
e:·z¬s÷
:·e:e
-·e -·e
xso-s+
o¬¬··¬:+
.x: .+¸
:v:e¾
:¬ ¸e xs¬
¬·:.·¬.

a:s.
e:s.
¬:oe
es·e -¬·¸e,
z·¬:
e¬:
¬··.·¬
-±¸¬···e.

:: ::
xs¬ -:
¬·:: ¬·::
±x e:·¬
:-s¸¬,
¬¬ :v:e
-·-s¬
e:æ e:·¬
¬¬¸-s¬
-·÷:e.

-¬¸

eso
¬·:o
:sz
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

227
:¬:z
.:¬,
:-
xs¬
+:¬
ev¬·¬
::³-e
ae¸ -·e:.


÷:e
±¸¬··· ÷:e
ae¸ ¬·¬e,
ae¸ ±¸¬···
-·z¬·,
+:¬ xs¬
xs¬:sz
-·ev::-.

xv¬····:
aesc¬:,
-¬·¬
-e·e
-·¬-,
+:¬ ae¸
¬·¬-.

xs¬
e:··· x-¡-::
±v.÷o¬·
-欷
e·¬¬·
±¸¬··· e·:
¬·--· ¬··:
+:¬ e··¬·¬
ae¸ -·+:¬-.

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
228
¬·vx.: :v:e ¬·vx.: :v:e ¬·vx.: :v:e ¬·vx.: :v:e


¬·vx.: -¬·¬æ +s¬
+s¬: -¬·¬- ¬·vx.oz -¬·-:,
-z.s.:·, :¬±:o- ,
-·x¸xs±·o¸¬ +e¬c¸±¬ :oz
¬es·÷ :x¬·-·¸¬- ±sz,
e: ±·¬·÷-:s:,
¬·::¬·, -.¬· e: ¬æe v¬:s:,
:¬ e¬¬· e·:·¬ , -¬¬·¬· -¬¬,
xs¬·¬·¬· ¬·ve,
u¬· a·e···.¬ ¬s:·¬ -s¬.

:e: e·¬·s:: ¬·¬¸ .s¬. :.se,
x-·¡ e:·z¬ :¬ ¬ ±·¬ :¬-·¬ .se.

:¬-::·e:, ¬z·¬ ±s÷:,
:¬:::z ev¬e·, +³e:z ±v:z·,
:¬ :¬:e- -s¬-:· ¬¬¬·e ev¬·z,
:¬: ¬:s¬·¬ -:¬, ¬·¸ e¸ e:.z x:.,
.: ±··¬: ¬·¬ ¸ :¬ ¬ ·¸ es···x:e·,
:¬-· ev:ozo ¬·¬¸ e vo:s¬·¬ :·± ¬·:,
e-¡ ¬:···: x¬ e·c: +:¬- .:,
:¬ o:·¬ ±s÷:, x.· :¬·¬ ±s÷:,
-±-·¬ ±s÷:, x:¬¬ -·¡¬ ±s÷:,
-±-¬···v -±-·¬ :-·¬¬¸:¸e.

¬·::::-v, :¬ -s:s···e·¬ ±s:s.,
¬·::¬-v, .e:v:¬ u¬-·¬· ±·.· ±v::s..

e÷ ¬÷, ¬·¸ ¬·-- · ±+·- ±+·-
±··¬: +sez e-¡ :÷:evox:e·,
:¬¬ ±÷ +s¬¬:: ¬·¸ e¸ ¬æ ev.·
±:¬ - ·+· -sæzz :e e¬³e¬¬.·
¬·vx.e-e -v::v.x:e·,
¬·vx.: -¬·¬-æ ¬·vx.e- -z.,
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

229
-·x, cs¬e, ::z a:s¬·¬ ¬·sz.,
.s€:.o···¬·- -¬·¬ x o¬ e·o:··· ::e
.:¬· :v:e¬ ¬·¬¸ es:· +s:·¬ x:e,
¬·vx.: :v:e¬æ.
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
230
.±: .±: .±: .±:


¬·¬· e:·o- ±v:z ¬. -··· ¬.· +·¬,
-³z·¬¬:·¬ ± v¬z ¬··o· eo x:æ +·¬,
+s¸-¬·¬ xo-z ee:·¬ .±: +·¬ ,
:x:¬¸ cs·ez ¬·¬ e·¬··: ±v::s. +·¬.

:e, e¬::·, x¬:· ¬·¬ ¸ -·x¬ x:+ xo¬:
x¬·¬ ± v¬ -·z·¬¬ ····
¬:·¬ ±¬· :¬·¸e¬ :±,
e-:-æ e¬·:¬:æ,
±v::-æ +:¬ -:.¬: æ,
-¸: -··· :.:c·¬¸¬æ,
±v::s.¬æ, +·+s.¬ æ.

±¸¬···ev·¬· zv¬ · x:e·,
¬·¬·ozv·¬· ¬·:·¬ x:e·,
ao·¬¬z ev:. x:e·,
-·.ezv·¬· e+ v:: x:e·,
.: .::z·¬· x+·¬
¬:c¸z:-· ¬·s- zve·;
:z·:· e:¬·, ±:· e¬¬·,
.¬e ¬:e -v:. .-¬·,
:o¬·, eo¬·, z ·¬:, .¬:,
-: -: ¬·e···-:e·
±v:z ev¬·¬ ±¬e x:e·.

±¬·, ¬ vo·, x:·zso, x::·,
:¬·¸·¬v¬·¸ ±x e ··x,
±vo.· ¬·s:, :¬e· e: ·¬
+s¬¸ ±¬¬ .:···s¬:¬¬·¬
:ezs÷ :·¬· ±+
±·¬o·¬ -¬···x:e·.

:oz :·e.·:¬ -s¸-,
±v:z .±: es:-s¸-,
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

231
¬:¬ ze·, x···¬oe·
-·-·o·¬ ¬- -e·¬·.·
¬v¬:s,se o:¬x:e·,
¬¬·-¬¬ -· :oz ¬:æ,
zx.z·¬z ±+ u¬æ,
:¬· :x¬·so··· ¬··¬:,
:: -·x¬ -·e:.

¬v¬: -:: ±v¬e¬·¬
es: -:¬ ::¬ e·¬·,
es:, ±·o, :z:· e v::,
¬·e :.· :±··· ev.· ,
¬·vz·¬s: x ¬ ±¬¬·
-:: :oz -¬-x:e·,
±¬e ¬·::·¬¬: ± v:z
o¬s.-¬¸¬ e¬···x:e·,
¬·e -o± ¬:¬:·¬·
u¬x¬ :¬e¬·¬
-v+¸ -·+¸ .+¸¬·.·
.¬···-e -¬···x:e·.

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
232
es·¬¬ ¬- es·¬¬ ¬- es·¬¬ ¬- es·¬¬ ¬-


o-¡-·¡ x.· o-¡¬:s:: ÷ es·¬¬¬ -¬æ ,
e-¡e-¬÷¡···æ -·¬·¬ es¬ xs¬:···æ,
.: -s+.-zs÷, -sx·¸¬ ··· ··v:+-zs÷,
o::-æ x::o: .: ez¬ ¬·: ±v·+·zo · e··¬,
e:¬ ±v:z, ±:¬ :o z, ¬c¸±zoso¬æ ev¬
±¬···s¬-·¬ ¬: -s¬. x·-° x·-° .- ·¡¬æ
c·¬¸zso o:::, :-‡æe ae¸zo:,
-se·e ¸ ¬s:soe¬·:, ¬: e:x:ezo:,
o¬.·¬zo es¬·, ¬:so:zo +s:,
e¬sæzo e:¬.· o:oæ :::s¬·,
o:-v·: ÷ +-:s2··· -¬·¬ ,
.¬¬:¬s:¬ -·xe··· ¬:¬ o:o:x:e·,
e¬·¸¬·:s¬sz e¸es:· e : ¬v: -:-·¬ ¬s:±v:e:·,
e¬·¸ ¬s±e .:: :e ¬:····¬¬:·,
u¬::: ¬·¬¸ o:-v·: es:v: o:x:e·,
-s¬.¬c¸± ¬ ¬·¬¸ +:¬ - :¬¬ -v:¬-x:e·,
-·÷, :o- ·÷, z·: x:¬: :··¬ +·¬s¬x:e ·,
ev-z -s¬. x-¡o¡:¬sz -v:e· ¬:z·:·ox:e ·.

u¬v·¬· ,v::s:¬¸, es·¬¬¬ -,
¬: +·e· ±s¬zo ±·e , :¬z·es¬,
···s:¬v: ±:¬, ···s:¬v: :÷¡ -:.,
±z ¬·¸e ·¸¬s÷ ¬:·¬ - .s.-¸, :¬:v::.

x::·zoo····¬æ, e:· ¬·¬zo ±s-·,
¬·¬zo-v¬ ¬æ --s: :¬ ¬·:o- ¬-s:,
¬s: ¬oæe -±:, :¬e¬zo ¬z¬· :÷¬ ·,
:-·x¸ +:¬:s2··· -¬·¬ +:¬·e¬::·,
xs···s:e ±:¬ xs¬ o:÷-:·,
o::-s-: ±·¬·- o:- ¬v: - ¬···x:e·,
.oe -oe¬ ¬·¬ ¸ :,·:,·.:e¬s÷
z± ..sezo:¬÷ ± v:z·¬ o:-·,
¬···¬ e:·¬, .:¬zo:, z± :.z±zo:,
¬: xs:, ¬·¬xs:¬ +:¬+¸¬ zse,
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

233
o-¡ .¬¬æ o:-· e:·z x:e·,
x·e·+e ::·os. -±-x:e·,
±e±ezo ±:: c- ¬z·¬-x:e·,
e-¡æ x::v: :·e:·z xo-x:e·,
o:-· o:-s¬: o-¡¬· ÷ ,v:::¬¸, es·¬¬ ¬- ,
.::· o-¡¬:·, oo¡: o: ¬ -:¬e:·,
:·¬ o:-+:···, :z+, :v:e¬·¬¸.

o-¡ ¬¸: - .÷:æ, o-¡ -¬ ¬.¬:æ,
z·¬ e¬¬ ¬: uo¬· ¬s: ¬···¬ -¬···æ,
.¬¬: ¬·:: eoz .·¬ ¬·e ¬·:e:-
o-¡ ¬:, o-¡ .:, o-¡e --: .¬.

e-¡e-¬voz ±s¬·
+:¬-¬ ±:¬ e ¬
e:o·¬¬· -·÷:e, ae¸ ,v::,
ae¸ evoæ- :oz ±:¬
e-¡e-¬ c·e
.: -·÷:e¬ ¬·v:,
¬¬·e· +·+s.¬ ¬·v:,
+s:¬voz ¬·¸ +æ ¬¬·ex:e·,
:±e± :-¬-¡-·x¬-x:e·,
.::vozv·¬s÷, .::·¬ ±v:es÷,
.¬¬:¬s:¬ o·e·, a-:··· ¬·::
.¬···e -¬¬¬ +:¬- ¬ ¬s:.
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
234
.e¸e .e¸e .e¸e .e¸e


¬:¬:v:e ¬:÷o¬· o·e u¬· -vz-v,
e--v, - --v u¬· -e ¸:v:e¬ xoev,
¬-· ±e¬·e x¬z·, .e¸e··· :¬·¸ +:·¬¸
e¬¸- ± ¸¬··· e··¬·¬ :-.· ¬ ¸···s:,
.æ -v:¬¬:æ .e ¸e ¬ ·¸e··x o·e·
:¬·e÷- ¬·¬ ¸, ÷¬ ¬·: -·¬··· :oz,
o::-:zo ¬·::, z·¬ ¬ v:¬ e¬¬··· -¬·¬
o:: ±-·:-· ±x, ¬··¬ ¬·s:·e e:¬
e·¬¬· ±s¬·¬ ¬v:¬, ¬ ·- e.·e¬ -v:¬.

xv¬····sesc¬ -¬·¬ xo--:¬··· ±¬,
¬v: ¬z·e¬ e··¬ c·x ¬v:¬¬ -¸e¸
···s¬ e:- +s¬· ±¬¬· ev¬·e¬ :v.¸
e¬z.·e¬ ¬v: ±- ¬æ:æ ±s¬·,
¬·--· e··¬·¬s±s ¬, ¬·¬· ¬s-- -s¬ ,
u¬· .e¸e··v, .e¸e··· -:v. ¬c.-¬c,
e¬· x.:: ¬o¬· ¬v:±e ¬·s.¸
-s-· .e¸e x- ¬·, -³·¬···.¬-·x¬¬s÷
a-·¬ ±vo···æ ¬··o ·÷ e:÷¬·¬: --. ·.

-so: +:·¬æ x-¬·, -s- .e¸e···s÷
±¸¬··· ±·¬: ±s¬s÷, ¬c¬ c.- e·¬,
-s-·¬ ¬.-· :¬¬·, ¬c¬czo ex ±¬¬·
e¬s¸e¸ xs¬¬ -s-· o- z.¬s:s¬e-s¬,
±s¬s¬, ¬¬, -¬-s¬, o-z. -·÷:e¬s¬,
±- ¬v:¬ ¬·:÷¬¬s÷, ÷¬¬ ¬·::¬ ±v¬s÷,
±vo··· ¬·:æ-:···s÷ -v···.-o··· ±vo.s÷
e¬· ¬··¬ :oz: x¬, :·e:se¸ e:¬.,
a-·¬ xs¬¬ v¬- v·¬s÷ o-z. -e¸ e·¬.
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

235
¬·o···· ¬·¬ ¬·o···· ¬·¬ ¬·o···· ¬·¬ ¬·o···· ¬·¬¬ ¬ ¬ ¬


¬·o···· ¬·¬¬, x v¬· e¬¬¬,
±-·:· ±x ¬, +:·¬ ¬z ·:¬,
¬-v eo···¬ ±·:·.· . -::
xv¬· es¬···· ¬·¬:·, ¬·¸···æ
±v-e· +:¬- ±x o·e¬,
±:. .·oe¬ ±v-:· ± :¬¬.

¬·¬· e¬¬æ ±e¬ ¬s- -,
zso ¬·¸···æ e--· e·.-,
xv¬· ev::· ev÷ +v:z·o
±s¬ e·¬¬ e¸. -·¬-.

-:¬ ¬··¬¬, zz- e··x¬,
zso ¬·o···æ xv¬· -z ·e¬,
¬··+· z·¬·÷- :.±s- e,
¬¸e¸ ¬ ·:zo - ¸e¸¬s.e
¬·o··· :x-¬ ¬s: ±s¬¬,
o-z. ¬·¸··· x¬ ev::¬.

¬-· :x-¬c, :³¬:v. ¬c,
xv¬· es¬···· ¬··o-· -.-··v,
¬·o··· es·¬¬ ¬æ +:·¬¬,
e··x ±:-·¬ ::e ::¬¬.

¬·o··· .·oe¬ -æ¬ -s¬æ,
e¬· ::···¬ ¬¬ ±:¬¬,
-¬z e:o¬ -s¬ e··x¬,
-s¬-se¸¬ +¬e ¬·¬ -
¬·:: ¬·::e ±x e·¬¬
¬·o··· +ve···æ cs·e -·.¬.

¬e· ¬eæ ¬·o··· :¬:,
¬v:¬ ±: ¬·¬ zso x v.:
o¬ e¬¬¬, ±·:·.· e·¬¬,
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
236
+:¬ +:¬- x-·z ¬·s¬¬.

¬·o··· :v:e¬ e:¬zso···
±e¬ -:.¬c, - z. -·x¬,
zv¬ e:- e:·¬ .e¸e
:¬ ¬·¸···æ o·e x ·÷··v,
ae¸ .e¸e :e- -s¬:
+o··· ¬·¸···:· x:··· e·¬¬.

C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

237
¬·:¬¬z ¬·:¬¬z ¬·:¬¬z ¬·:¬¬z


z¬:¬ ¬·:¬¬z -sz·e¬ ¬s:····¬,
e:o:¬, -¬z+·¬ ev·¬· e±o ¬v::· c¬.

-s:·zo ¬··:¬·, -:¬z o ev:¬·,
+-+se -·z·e¬ ¬···¬ , ±·¬,
e·¬ezo·, ..s- ¬·es.·zo· :¬¬·
e·¬¬ ±·+· z ¬: ev::s±: -·e.

-:ezo· ¬···¬, +- ¬··¬ :¬: ±·¬,
e¬· ¬··¬ -¬ ····e¬ ¬···¬ ¬···¬,
¬·--· -o¬e, es:· .o¬e,
¬·:¬¬z -sz·e¬, z·:, ¬s:, ¬·¬ ¬¬÷.·.

.¬¬:, ¬s: ::¬·zo . :¬··· u:,
¬:·ez·, -¬ ·e.·, e ¬z o zv¬¬ x:-:,
-v::æ :·¬s÷, ev::s±:¬:¬÷
-¬¬ ¬: -·e ÷ o+.- +- e·e.

±v:¬:· ¬··÷···¬ ¬s: ¬···¬,
a¬:v ¬¬···¬ es:-¡o¬·, .o¬·,
-¬¬ ±·:·:- ¬- ¸···¬: ¬·:¬¬z,
u¬· ¬¸- .+¸ze:e z··.· .+¸.

···s-: ¬·:¬¬z, ···s¬ ¬·-¬e .···¬,
.¬·:·¬ ev-···¬:z :æ eo¬¬::,
±v:. z¬ :¬æ .::v¬-v·¬s÷,
e-¡-¬÷: ¬·:e· - ¬····¬¬· ÷ .···¬.

¬v::·zo eso, ev·¬· e±ozo ¬·:o ,
+vez es: eve¬ es:·zo ±+,
eo¬·¬-·¡ ±·¬- -¬-·e¬ ¬···¬,
es:· ¬¬····¬¬:z, ± ¸¬··· :¬····¬¬:z.


¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
238
-:o· -:o· -:o· -:o·


: -:o, -s-æ ±v:zæ, o:-·
x·¬e ±·¬ ±·¬ ¬:·¬¬· ···se;
-s-æ e:·zæ, ···s¬ ¬-¡ ±eæ, o:-·
x·x¬¬ . ±: ev¬ ·¬¬· ···se;

u¬s¬ :x:¬¸ :-·¬·¬ ¬ ev·¬··v,
u¬s¬ :zv:+: :-·:sz¬ -·¬··v,
±·¬ ¬·¬: ±·¬ , ¬···¬ ±v:¬: ¬···¬ ,
--v¡¬ - ···s-: o-¡ -¡:± -·¬·¬;

ae¸e·:¬ e¬·. ¬·¬- ¬c o:-·;
xs¬¬ve ¬¬v¬o:·¬ :-·x¬ ¬ ±sz,
+·¬¬·- x·x¬¬ ¬¸¬¸ e···¬ ±sz
o:-:e --z·: o-¡ ev::-·¬ ±:z;

o:-· --¡ .ex·¬, x·¬s-·¬·¬ ,
--s¡e¸ -·zse, +:¬-¸: ¬ +vezse,
¬¬··· x:æz ¬·¸··v¬ o·e -o¡·¬
¬·¸ ¬·v¬¬¬o·, - -¡ ¬s: -¬····¬¬o·.

--v¡o÷- zv·¬:¬ - ¬¸ ¬e o:-·,
+:¬ ±·¬: ¬ xo-- .e:v:¬ o:-·,
¬-¬·¬¬ x·¬¬ ·¬, .:.v¬.e o:-·,
--¡:¸e ¬ - c: : v. o:-·.

:¬.¬··x .···¬¬ ¬¬¬- -·+···æ
:¬- xo¬·, o¬, ±e - ¬·ev::- e:·¬
: -:o, o:--¡ -¬·ze ··· ¬e,
--s¡e¸¬ e:¬: :v., - -s¡·e···.¬ ¬:..

C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

239
ac ac ac ac


-v:¬¬: x:e· -¬ ·¸ ac ¬·:·e· ¬·-:z,
¬v:¬æ e ·¬¬ -·¡ -¬·:. e·¬· - v:¬x:e·,
e¬-¬·:· x¬·¬- ·¡ e¸··· xs¬ e¬x:e·,
±·¬ ¬···¬ -v:¬ -v:¬, ±·+ ±·+ ±. ¬·s¬
¬·-:-sc e¬-x:e·, ¬·e ¬···¬ -v:¬x:e·,
zso···:¬···::ev·¬·, ¬v:¬zo-· -·eev·¬·
¬·¬es:···-·¡ ¬·:: zz -¬·+· ¬··.x:e·
.·¬ ¬·¬¸ z·:···o.· ±s:···:: eoz x¬·¸
¬e· e. ¬·--····:·, :¬¬· ±v:¬ ± ¸¬···¬ :·¸

ac¬·:·e· ¬·--· eo¬ es¬¬·e ox¬ x:·e·,
±s-¬: ±::ev·¬· ¬·e ¬·e xs¬· x.·,
x:¬ es¬ ::¬ ev¬·¬ ±v.xse ¬¬e-,
xoe-·¬· es¬¬·e .seso¬so ac ¬·--·,
uo····¬:· :z: -:¬·, .ezoz zv:¬, ¬¬e,
esæ-¬æ +s: x¬·¬ :¬ .s¬ ¬·::¸ ¸,
¬·:::: ±v: ¬:·¬¬v·¬· ¬: .vo· e--· ¬·e,
es¬·-¬ x::· +s: -·e -·e ±¬¬. e¬,
¬·¸··· xs: ±v: ··· ¬s: ¬v:e ¬·e ±:z -s¬¸;

±s:· -::·, :± o::·, :.· o::·, ev-z e-: ·,
¬:·¬·e xs···s:ez es:e¬·¸ +s¸ -¬:,
:·¬+·¬, ::¬ +:¬, :¬:· u¬:· x:¬¬:,
e¸: :e¸:, x:e· x:¬, -s¸···-s¸··· ¬¬zo:,
e·¬¬ -·¡ ±¬···x:e·, ±¬¬·¬-¡-·x¬-x:e·,
ac ¬·:·e· -·o·:-vo z -·e e: e:·÷¬sz
:·¬···· x:¬, c·¬···· x:¬, :xs¸- ¬:¬ ¬···: ±¬¬·
:v+ ev+··voz ¬··o·÷, ±v:-· e-:· ¬·eev·¬·
x:xe xso -:e¬ ¬z - ¬: ev-··· es¬x:e·.

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
240
zv:¬ zv:¬ zv:¬ zv:¬


.seso¬ .¬· aesc¬ e v-z,
¬z·e¬ ±v:.· ¬z·e ¬¬:z
u¬s¬ zv:¬ e:···e¬ ±:z;
a ¬¬¬··¬ ÷ ¬¬ -¬·¬
···s-: ¬¸e¸ zv:¬··· zv¬¬;
e·¬·:···-::¬ ¬:: -: ¬s:
-szs:v:.¬ -¬s:··· e·¬·,
zv:¬··· e·¬·, e ¸:sz¬ o·e·,
:zs¬·-¡o¬·, e·¬·:··· e¬¬·,
x-¡-· e:·÷: ±-¡¬····¬-·.

±s:s., ±v::s., ±v¬ ¬s.¬ uæ,
e¬· x:o·¬¬:z ¬: ¬·+:· :æ,
:·e:¬s¬:v zv:¬··· :z:,
¬¸es¸-¬ e·¬:, ±·.·--s¬- :z:,
zso···· x:-¬· :e·¬e.
¬¸:···· ¬:¬· a zv:¬ ··· .e:,
¬·se· ±s:¬· zv:¬··· ±s¬·,
u欷 uæ, :欷 :æ,
-¬·¬æ x:¬-:sz¬ xe
e·¬¬ -v:¬, :.+··· x:e.

:¬e:- a+ :¬ ¬·:·x v¬·,
:¬e:- ÷+ .¬s±¬ +v::·,
:¬e.-· :¬¬ · ±:···¬ · o::·,
···s-: .·+:, e¸e¬· e .·;
o-z.¬ -::e +æ-¬· ···se;
zæxæ z¬x¬ x:·zso···æ
¬·se- ±- ±v: ¬·¬sz,
.·+¬ ±:¬· -:e·¬·: ·¬¬·,
e:s¬o ev:····¬ zso··· e:¬
¬···:æ o¬.:¬sz·¬ ::e
zv:¬··· ¬s.·¬ xs¬ . ::¸e.

C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

241
:o÷- :::· ±v:¬·¬sz
:·e···.¬ x: ±v: ±¬: x:e·,
z¬:, ¬·z·¬¬ z·.:· ¬s:
-: -·+¸···-· :¬ ¸.-: x:e·,
:-¬¸- ¬+s:¬ -s¬: :.
.·-··· ±¬¬·, 2--· e v::,
zv:¬··· ±s:, :,¬ e v::,
e-¡-·¡ x¬ x¬ x+: x:e·,
···s-: :¬e¬, x:e··· zv:¬;
±·¬e .o¬· e¬ ¬¬· - ¬z;

····es····e ¬¬:e¬ :.,
:·±¬ ,+.-, :¬¬ ·¬- -v.,
::e ¬cs-¬, ± ¸¬···¬ ¬¬e
¬·¸ -¬:·¬ ±e¬ ¬-¬· e¬e,
:·¬v·¬-· ¬··¬:, e ¬···-· +÷¬·,
:æ·¬e, uæ·¬e
¬·se- x-¡æ ±s:·¬ , :¬
:o÷- ±v:÷- - ¬·z + :·¬,
e¬z es¬¬ ¬¸e¸ zv:¬ ··· e¬¬
e:: -:e·¬ :oz ±v: z.
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
242
eæ····z eæ····z eæ····z eæ····z

eæ····z¬¬· ±v::s.¬ ····z¬,
.¬· x¬¬· ÷+s¬·¬ ·· ··z¬,
-¬··¬s···¬ ¬·¬¸ e:···-· ¬·::
-:-¬····e es¬·, :¬¬ ·s-¬-v::
x·+zo ¬x, ±·¬e -::
±:zs¬:· ¬···¬e -·-·o·¬ es:.

:s¬··· :o÷- ±·ozo· .:,
2:e: ¬·¸, .:·x:¬ ¬··¬,
¬¬·¬ z··¬··· ····e¬ +:-···,
x::æ ¬··:·.·¬ ¬·¬·.¬zo·.

es¬·-, -e , o::·, :e , ¬·:o·, :.· , :·¬ uæ
¬¸···. ¬s: ¸, ::e ¬v:-, xoe· -·+ .: :·¬ ,
¬··:··· e··¬ xs+·¬ - ·¬- :·e¬· ¬+···¬ ÷ es:¬æ
.: ¬·:e·, ¬···¬e - ·- ·o, ¬·::s¬·¬¬-· xso···s-·,
eve¬·¬· :¬z ·¬¬ -·, xv¬···· :oz ±·¬ ·z·¬ es:,
.¬· x¬· ¬: ·¬ ±‚¬ z ¬·z···-·¡ ¬:·¬ es:.

eæes:¬æ: xs¬-, ¬·e-,
esæ.¬ +:-, e¬.¬ e :-,
+:¬¬ xs:¬ ¬·¬·¬ +:¬-,
¬¬·-¬·¬· ¬¬·e·, :::s.¬ +:¬-.

¬v·¬· ::÷- ee··· ¬ :-··· ev::·¬
e¬-¬ xv¬· ÷ eæes:,
±v::s.¬ ¬···e, z·:¬·:¬ ±v¬e,
..· e:-:·¬· ±se ·¬ ..·,
e·¬: ±v¬e , ¬ vo· e-·¡e x¬·,
¬·:·¬:-z ev¬z·¬ ¬·-:- e:e.

eæ····z¬: eæzo es:,
:·z¬·+æ o·e·, e .· ±+z es¬·,
:o ±+···o¬·¬ - ·¬- es:,
¬.: ¬·¬: ¬·:::o·¬ es:.
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

243
-·¬·¬zo· -·¬·¬zo· -·¬·¬zo· -·¬·¬zo·


-·¬·¬zo ev·¬ xo ····e¬ :¬,
o-¡ ±¸¬··· e·:·¬·¬··¬,
:÷:e··· e·¬. e¬····e¬
o-¡ ev·¬ x¬ev·¬·,
xs¬¬ve ¬¬ x:·zso e ·zso···s÷
÷z es¬ ¬:·¬¬:,
x¬:· ¬·¸ ¬:¬· ± v:¬:·¬¬:,
2¬es·¬¬ ¬··÷¬·, -¬ ¬¬ -³¬·¸ x:e -s.¸,
±·¬ e:·÷¬sz e·e e·¬···æ o:-·
xs¬ .¬s± ¬-x-·¬ u-v¡,
e:÷: u¬o ¬··+·,
¬·v¬-·¬ ±e¬ es¬·- x:·,
uæ -: -¬·÷-·¬ x v e ·.-¬:,
±¸¬··· ±·¬·¬ e·¬o u:,
e¬· e·e·¬, -·¬·¬ c·x xo·:- x::v u:,
¬: ¬¬zo :v:e,
xoe· ¬+¸:¬-¬ -··¬: :v:e,
es:+³e:- ±v: o·e ¬±·z¬· -v:.,
uæ e:·¬··o·zo:,
-v::¬ ±e e--·zo · ¬ ·se,
-:¬æ ±ve x::·zo ¬ ·:æ- ±v ±¬·zo :v..

o-¡ :-· ¬·se· es:eso¬ .¬·
±e -¬·2:ev::¬ x+· e¬ z·.·,
u¬· ¬: .e.:-,
e-¡¬··vo÷- -·.·,
¬·:o¬:¬ -·÷:e,
-:- es¬¬ -s±e¸,
±¸¬··· xe··· ¬ ·:: :: ¬·-:- ¬v:+s.,
±¸¬··· e.·¬¬:,
xs¬s,se xoe·zo:.

-v···. +·¬::·¬v -¬·s-:sz·¬¬ ··.;
-v···.-¬÷:·¬sz +·¬¬·-¬ .s:·.e¸,
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
244
±·¬-¬· ±·¬ , ¬: -- .·, u·¬- ¬ -e¸,
±·¬-¬-· ±::, e:, e v¬x:e· ¬···¬,
u¬· es: -¬·ze -ve,
¬c ¬·s-¬ ¬··e,
xs¬ -:e·¬¬··¬ es:e.zo x÷¬·
-sozo e:, +:¬¬v:e ····--x:e·,
-·¬·¬zo ev·¬···æ -¬:e¡ . ¬e o:-·,
-¬s ¬·:···æ o·e·
÷ ±v::s. -v:¬ ·e:·¬ ¬-·;
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

245
+:¬- +:¬- +:¬- +:¬-


uæ·¬ :æ¬:z, a+ ¬-· eo¬·¬:,
¬-v: :·¬· zso +ze,
o::-æ e:··· ¬v:e,
.æ·¬ ¬·¬· .æz·¬· ±:o·¬¬: · .:v u:,
u¬v·¬· e·:·¬· ¬·ve +se,
ee:æ +:z·¬·¬ -s¬: :æ ¬·¬·e· ±·o.

+:¬ +÷¬· ¬·:::o·¬sz ,
:sz, +:·¬, ¬·o x:· a÷
-s-·¬ e¬e zsoz·o
¬·::¬· ¬:·¬¬ +:¬-,
.+¸····¬ xo-o·¬ xs¬¬·¬ ¬¬ ±x
¬·v¬·¬¬ +:¬ -.

ee:æ xoe· ¬·v¬,
xoe· ee:-·¡ ev¬
¬·v¬·¬¬· +:e-,
:sz, ¬:c , xs¬ ±·:,
xs¬ +:¬¬ -·¡ e:
¬·v¬-·¬¬· +:¬-.

¬e--¬ -¬¸ ¬e,
¬±s¸·¬¬ -v¸: x:+,
es: -:¬ ev. a.,
xs¬, +:·¬, .+ ¸, ::¬, -¸ ¸···., ¬cs- -·······
x:+, ¬¸e , ±v¬, . :¬, -e¸, ¬·¬¸ æ::····,
-:: x¬: ±¬····¬ e¬·. :¬:·z¬.

::¬· xoe· ±¬·¬·e 2:¬:. +:¬-,
u¬· -·.c- :¬::-·¬ ¬¬¸ -¬ · +:e-,
¬+s¸-¬·¬ e.e.z ¬·:: o·e o¬.···,
:o÷o·¬ ::····¬·e xs¬.v¬. .+¸····,
z·:-vo÷- z·:-æ o·e ¬··e¬s:¬,
¬·ve zs- +:¬-, : ·¬ es·¬¬ - ¸e¸¬.
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
246
-xxs¬ -xxs¬ -xxs¬ -xxs¬


±·¬¬···· +·¬¬·-· ¬·v¬:æ ¬·¬sz
ac e-:- x:e¬ ¬: - ·.¬ -zvo·¬·e,
¬¸csx¬ -¬·¬æ ¬·o ¬ s:ses:¬ -·:¬sz
e·:- ±vo···æ ¬: - ·e¸: .¬····¬·e,
o:-· ¬o ¬·¬sz, .¬ :,·:·¬· e·¬····¬¬·,
a-·¬¬ z··÷-æ xs -·÷:e¬sz·¬-·.

o:-· uæ:, :æ:, :o÷:, ±v:÷:,
--v¡oz ¬·¸ ¬·:e· -- v¡¬- u:·¬,
¬-v·¬· -·xxs¬, -so¡¬¸¬ ±e xs¬,
o-¡ -z· ¬ ··x¬æ .·e ± -·x ¬··¬¸
±·¬·÷ - v:¬·¬ o-¡ a o:: e.:o -:e,
:: x:¬ e·:¬··¬ :o¬ve¬¬ x: :::·.

÷ +:¬·e ::e···æ ¬·¸ ¬·--· x:esz,
:·z·:·÷- ¬. ¬e eso ¬·:¬e: e: :s¬
e--· e:- e··¬ -·x¬ es¬·- x:-· xs¬,
::·o·:·o ¬·¬-¡ -:¬·¬ ¬·::e
o-v¡¬- --¡-·¡ e::s¬:e· aesc¬æ,
¬·¸ x:···:: -·xxs¬ ¬ ·::·- ¬·e·.

¬·¸ ¬·¸ ezæ¬sz, ¬·--· ¬·--· ::o ¬·e·,
.·oezv·¬ ¬·¸ ¬·--æ -³z·¬¬: ±x,
-·x¬¬·¸e· -·o - ¬·¸ ¬·¸ ¬·--· -·e,
±¬:e· ¬···e, xs···s:¬¬ ¬·e , ¬·e ,
¬··¬:·¬ e¬æ o-¡ --¡ x.· x:: u:,
u¬· -¬ ·¸ :v:e, -·x ¬ ·s¬ee··· -z..

: ¬·s.zse, o:-s¬ :-¸ x::,
o-¡ e:··· -·e e: --¡ ¬··z¸zvo:,
:::¸····e ¬v:¬ ¬·e··· ¬·::
--¡o.· ±s: ·¬··v ±v- :v:e¬e,
--zv ac :e ±·:, o:--z :·e:e¬s÷
-s o-¡ ¬·v: ¬·v: ¬··:, -·es¬¬.
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

247
o-s¡·e···.¬·¬ :s¬¬¸ ¬z·:,
o-¡ +:·¬ ¬:±es·e··v¬- x:e·,
--s¡·e···.¬æ ¬·±s. v:¬s÷ o:-·,
z·¬: -s:: ±¸¬···, ¬·--· -+¸¬.,
--¡ ¬·:·xv¬····æ, o- ¡ :v. ±o¬ · ±o¬·
-¬ +:-· ±vo···s÷ :±xs¬ ±x¬.¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
248
±v- ¬:. ±v- ¬:. ±v- ¬:. ±v- ¬:.


-s¬: e± -± --.·zo :-z·.·,
±v¬, .-o ·, ¬·vo·, eo, ¬·.·zo -·.·
±e¬±e -·¬s-- x.· +s:·e¬ ¬·: ¬·:,
+:e···sz:¬e, --:-so¬ xvezx .¬e.

¬:· .::·, -v:¬ -æ¬zo -·ev::···-o¬·
:¬·e¬ ¬ :., ¬¸: ..:¬·¬ ¬v: ¬v:,
es: ±v::· ¬s:, ±+ ¬···¬-¬ ±sz,
es: e·¬:, .seso x+ ·e¬ xs¬····z:.

±o: x:+zov¬¬· ±v- ¬voe··v¬····¬¬,
±v- .¸:·, ±v- ±::·, ±v- ±v¬ .¬·:· ±¬¬ ·,
-·e -·e +e, ¬:·e¬ ± v- ¬:.,
±v- ±·:·.·, +¸e-¸, ± v- ¬:e ±v- ± :..
±o···¬-· ±:: ¬:·e ¬ ±v-es:, ±v- xs¬ ,
-:¬·¬ +÷¬· ¬v: ¬- : zz-¬e,
-·x .·oe¬ x -¡::, ±v- aczo ±::,
-: x.· ¬·::::·e¬ ± v- ¬:..

±v- ¬:.¬ ¬:-æ, :c e--· ¬··e ·zo·,
¬-:-v: x:+zo·, -s¬: ±·o· ±·.¬zo·,
:¬¬· -v:¬·¬ ±s÷:, +.:: +:¬.-·¬ ±s÷:,
¬.· e:¬sz :·¬v·¬· ±v: e¬o·¬¬.

u¬v·¬· ¬··÷···¬ +:¬ - -¬:e:¬¬s.,
±v- ±+, ±v::·, ±v- :·z, ±v- a.,
±o :e ¬··÷: ¬·e :sx -: -¬·:e::,
¬·e ¬·e ::-e°-·e ¬·:::o·¬ .:.s..


C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

249
:s+es:¬zo· :s+es:¬zo· :s+es:¬zo· :s+es:¬zo·


:s+es:¬zo· u¬:·,
-¬·¸ o¬·¸-s¡o·¬ -s···e:·,
¬- xozs¬: x: xs:¬ x÷¬·
±·¬, e·:¬ ··¬, e v:o zo ,v x.·
±v. ±v:····¬ ±v.xse:·,
±o···æ ±v., ¬æ···æ es:·,
e: ±¸¬··· -v:¬¬ ¬³:· +-:·,
-¬·¸ o¬·¸ ¬so¬ -s¬: u¬:·
+¬·:·z¬s¬, +:¬¬o:, :o:
+:¬· e··¬·¬:·, :¬.e ¸¬::·¬:·.

:s+es:¬zo· u¬:·,
-¬·¸ o¬·¸-s¡o·¬ -s···e:·,
-s¬: u¬: ¬ ¬ .·e. es:so·zo·,
¬·¬° ¬·s¬·¬, ,v::¬ evz·¬ ¬::zo·,
es¬::, zv:ese, ±·¬, ±·¬·····¬·,
:eev.·, z ¬ev.·, e·:sxs: ¬·s¬,
.e, ±ve· .:se·¬· ¬ c:.-·¡ ev.·,
x-·¡ e¬¬ ¬v:¬zs:: ..e e:·¬
¬·ve:· -s¬, ¬¬ ±:¬ ¬·v¬ +-:·.

:s+es:¬zo· u¬:·,
-¬·¸ o¬·¸-s¡o·¬ -s···e:·,
+--s···e:· u¬: ·, +z ¬ -s···e:·,
¬c:.· ±::·¬:·, o¬·¸ ±e·, :e ±::·¬:·,
es¬s¬:v: ±:: ±:: :x xo····¬:·,
:¬es: ¬·s: ¬·s: ±x, evx evo····¬:·,
x:::¬ ¬: ev·x:·xzo·, x:esozo·,
e.· ¬v:¬¬·¬¬· aesc¬::·¬ ¬:·,
e-:- e-:· ev¬ u¬: ·,
.··¬s:e :¬¸¬-¸ e¬¬ · ¬·::¬·
es-v-· .:.sæ-·¬ ¬ v:+·zs::¬:·,
¬·z···x-·¬:·, -:es: :¬-·¬:·,
z··.·zo- ¬·:· x.· +--s···e:sz·¬: ·,
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
250
+-e:s¸¬ -s:·¬:·, :¸--° ¬·s:·¬:·,
.e .e ¬·¬·ev·¬·, . e¬:: u¬·ev·¬·
es:· .o¬·, e·¬. -o :s+-:··· ¬·s¬·¬:·,
±v·+· ±s-, ±v. ± v¬ -s¬.es÷ ±v¬¬s¬·¬:·,
-¬·¸ o¬·¸ +·.o¬:· e ¬ ·¸ e¸æ z: ±¬¬·
-¬·¸ o¬·¸ ¬¬·--æ ¬s:¬:.¬-·¡¬: ·.

:s+es:¬zo· u¬:·,
-¬·¸ o¬·¸-s¡o·¬ -s···e:·,
-: e.· ¬s: - ¬·z ev::-·¬ cs-e:·,
-s¸···-s¸··· o:e ¬·:: ±·¬e -¬-·¬:·,
±v::-æ ¬v.··v¬ ¬· ±v:-· -··÷ ¬¬·e·¬
±v:-· :v:z:·+-¬ -·¡ ±ve· ¬v: ¬·:: ±s:
-s¬· e··¬ ±:¬·¬, ¬·¸z e·.·- e··¬·¬
u¬:· :e :.s-· -·:±·¬·,
:¬: :o·, es., ±::z ±s:s.,
±:¬ ±¬··· ±s¬zo·,
xs¬· e··¬ ¬:¬ ±:·, -e ¬·:: ¬·s¬e¸,
±v¬ ¬·s:, ¬v¬ . ., ¬v¬: .v+, z³: ¬,
±¬ ±·- zso x::, .s:·.e¸ e¬ v¸oz ± ·¬
+--s···ee ¬±: ¬¸¬ ±s: -¬-·¬:·.
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

251
2-· 2-· 2-· 2-·


2-· :·e:so¬ ¬-·,
-:+¸··· ±¬¬¬·¬ .+¸·· · z-·

xs¬ ¬·e- ¬·e: ±s:·¬
¬¬·¸e- x: -¬ 2-·,
:·e:so¬ :- ±:····¬
.:.e .-··· 2-·.

:-· :-· .·¬· x:-· x:o·¬¬: 2-·,
2-· ::-:° -:¬¬·e± c-¸ ±:e¬ ¬-·,
:ozvoz e·¬¬· -: ± ¬¬æ x·¬·,
-·¬-·¬ ¬··+· .¬¸e :oz o·¬·,
¬:± ¬·--· ae¸ ¬··.·:zv·¬·
+:¬ -¬····¬ ¬s:, +³e.· 2-·.

2-· ae¸-¸ ¸···.¬ .-···,
e-v: -³z·¬,
.o÷¬ +:¬ ¬ -···,
x³¬¸e o:··· -··¬: ¬·¬.

2-· o2e ¬·se··· -··¬: es¬¸,
-·-:, o:z.o, ¬·-v:± :, ¬¬¸

2-· -·¬:¬-··· esz·¬e¬ ¬·¬ ,
-·÷:e -·¬-·¬ ±s¬ xs¬,
:v. o:v:-·¬ .:·x- ±·¬:,
ae¸ -·+:-··· -···v:+e e·¬:.

2-· -¬:: -e¬· -¬e,
±·æ ¬v: ±·¬·¬ es···. ee:e,
:oz¬ uo¬·, :o÷·¬:o·¬,
¬z·:·¬ ¬·:¬ ¬cs- .-···,
u¬· ¬·- v:-sz:¬ .¬s±¬:,
-sz:¬vo÷- -s·¬ x ·¬s:.
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
252
2-· u¬::v :o2ee u:,
2-· u¬¬ -: ¬s:··· ¬:,
2-· ¬cs-, 2-· -¸ ¸···.,
+:¬-¬·¬ e¸ ±¬¬ ¬c ···..

e-¡-· z¬ ¬ 2--· z:· ¬,
2--· z¬¬ +ze -¡ z:·¬ˆˆ


C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

253
-e¸ -e¸ -e¸ -e¸


-s-· -e¸, o:-· -e¸,
-·eæ- o-z. -e¸,
o-z. e:·¬ xs¬s¬:z
es:····e -¬¬ ¬:z
--¡ o-¡·e -e¸.

:oz ::¬ e·:·¬· -e¸,
±v:z ±:¬ - ·es. - e¸,
-·es. e:·¬ a¬:c , ¬·z·¬
:oz e¬¬ o:sc, ¬v:¬,
¬·-:-·e :¬¸c¸ -e¸.

¬·¸ ¬·--· e··x e: ·¬
:x¬·s-, ::e -ve. -e¸,
.:·¬æ ¬·v¬ ¬:·¬
:e·e -¸: -··· -e¸,
:o¬¬: ¬:¬· ¬·¬¸,
:¬-· ¬·¬¸, u¬-· ¬·¬¸,
¬···¬:·¬ ¬ses¬:¬ ¬·¬¸,
es:-:¬ ¬·¬ :oe¸,
¬¬:· :v. ev.· ¬:·¬
e¬e -·¬·¬ ¬·¬ ¬·¬¸.

eo÷¬¬ ¬··o-voz
:¬÷o·¬ e··x···-·¡
e·¬· -s- -:±·¬¬ -,
-:± ±:: ¬¬·e·¬¬-
¬·s··· ¬·:: ¬¬·e¬:.

-e¸ ¬·¬¸ zv¬¬ x:¬ ,
-e¸-e¸ ±·¬ ·e¬:,
:·e:·z -¬- e:¬·
.¬ ¬¬ee -¬··· ±¬¬·
-¬¬ ¬s: -e¸ ¬s:.
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
254
xoe· -e¸, -:o · ¬·¬¸,
xoe· -·e -:o· oe ¸,
zv¬· :¬¬· +:-· ±¬¬
+:-·zs: :oz u:·¬,
x:¬ x¬ ±v:z -¬-·.

¬: e:¬· :oz -v:¬ ·,
¬: e:¬· ±v:z - v:¬·,
:oz ±v:z -:e· e:,
¬·¬zo- v¡e:÷.·
e·¬sz -e¸ ±vo ¬¬·.

ac -e¸, ¬·¸ze ¸: ¬·¬¸,
-s¬- -e¸, .e.: ¬·¬ ¸,
x::· -e¸, ±v .: ¬·¬¸,
¬·¬¸ o·e es·¬, e ¸e¸,
e¸e¸¬·¬ -e¸, ¬·¬¸.

¬·¬¸ +e¬·¬¬ voz
-·e -·e e·¬ -e¸
ae¸+s¸-¬s÷ ¬ ··:
xs·e ¬·s··· ¬v:± -·.·
--¡ --¡æ e:æ x:z.


C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

255
¬·--· ¬·--· ¬·--· ¬·--·


±-···s÷ ±s:·¬s-,
+·e···s÷ +÷····¬s-,
¬·:¬s÷ ¬·::::·¬s-,
¬·::::, .:¬s÷ :¬÷,
x:+¬s÷ -:-::·¬s-,
¬·¬ ±¬¬ ¬·e..- ±sz
¬·:¬ ¬·:e ±s:·¬s-,
:± o::-v:e····e,
¬···¬ ¬···¬ ±:····¬s-,
e.¬ ¬·:: xo¬· o·e
.:x:e ¬·:÷¬e
o::-s-: az·¬s-,
aesc ..¬æ -·¬·¬
-v···. ¬:¬- ¬..¬æ
eo, :¬ .:··· -·.·
.o +:¬e ¬s: ev.·
aze ¬:¬e···sz·¬s-.

¬·--v·¬· :± o::-v:e,
:oz xoz·¬ :-: ±¬e,
es: -:¬ e.· :¬¬·
¬: uo¬ acv:e:¬ e ¬:·.

uæ :æ .::v u:·¬,
o-¡, -so, u·¬· u:·¬ ,
uæ¬:æ, :æ¬:æ ,
x:::v: u:·¬ a-, ¬·- -·,
xo÷- e·x::-·e
-·es¬·¬s- ¬·-:- ¬·,
.:v u:¬ .::v u:·¬
¬·--· ¬e. +:- ¬:-,
x:¬¬·¬: x:¬ ¬·¬·,
x.v:¬·¬¬: x-¡-¡::
-¬s x:.···s¬·¬¬·.
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
256
oæ:¬: ±:¬ · :¬,
:¬:¬: ¬oæ o:·¬
¬··¬-ozo ¬: ¬·--·,
¬:z x¬ ±se, .e·z
-·e -·e ¬e x¬·
¬s: e.·¬ zv¬· ¬·-- · .

¬v.··v¬¬· ¬·:··· e v¬·¬ ,
es¬o¬·¬ zv¬· ¬·-- ·,
ev÷ ±s¬·¬ ev::·,
-:¬·¬¬· aesce::,
¬·e¬·¬-¬ ¬·.:::

:·e¸ :-·e¬ ¬·¬ ¸ o·e·
+:¬ o+:.¬-¬ - ¬·¬ ¬··+·¬
x·¬¬-¬ ¬¬ ·¸e·,
+:¬ ¬e--¬ -·.e·.

¬·--· ¬·--· e v¬¬sz ¬·¬·: xs¬ +:¬ ¬·z¬ ·,
¬·--· x-·z x. +¬¬ :cs·e, ¬v·x, ¬-sc :æ,
¬·-:o·¬ c-, +:-, - ¸:, 2-·, o:, o···¬·,
:¬¬ ¬·--· :¬¬·¬-·e, :¬e, :¬e, :-¬¸- .:.C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

257
-v···. -v···. -v···. -v···. +·¬ +·¬ +·¬ +·¬


-v···.-· ¬·v¬:· +·¬: ¬·-esz·¬o ·,
±·¬¬· ¬·v¬:· -:-:· eo÷o····¬-·,
aesc¬ ¬·:æ- xo··· x¬ z+,
o-z.¬s.¬ ÷ ¬-¸··· e·¬·
-:-: --e· zz-¬ :¬z:.

+·¬: ±·¬¬· ¬·¸···æ ¬·¬o·,
.:¬ xo-- ±vo.-· e·¬o·,
xo-- ±¬¬ aesc¬ e ··¬,
+·¬- ¬··e ¬ .:¬s:¬ e·¬·
¬··x e·.z ¬·s¬, -:- : :s+
¬·:- +s:¬ es¬¬ ±sz.

¬·:÷¬ -:-:· e: .e:· .v¬.¬,
+·¬-· e·¬ -· -x···: ¬·¬¸,
:s+- e·¬s -x···: ±·¬·,
¬·:- +s:e· aesc¬ ±·¬,
¬·::::·¬ :s+- :o e v:¬z e:····e
+·¬: :s¬···· ¬·:···s¬o· ¬·:.

+·¬: -v···.: ÷ e:o··· e·¬·,
±vzo· -e¬ -³z·¬¬ e:¬,
÷ a.¬ -v:¬:· aesc¬ e··x
xzzo· -:-: -·÷:e ±s¬¬·¬,
:s+:s¬··· -·e x:·.¬ a.
xv¬·z e·¬e· e·:- :sz.

:s¬··· ¬··¬ xo-- ¬ ¸x¬
e·¬e· e-:- ¬·s-- :s+¸,
-:-: :s+- x:æ- x:z
e·¬e· --:- -e¸¬ : v:e,
÷ e--· --- · o-z.¬ ¬-¸···.

¬·-·z·¬ es:z +·¬: - æ ::e,
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
258
···sev: -v···.-· .·¬: x:e,
+·¬:-·¬: ¬··e·¬ - ee
-:-:-¬·:æ xo¬ :¬·¬¬,
:s+- e¸z :s¬··· x.·,
xo--s¬:¬¬ es¬¬ e ¬z.

u¬· :s+:s¬··· .:¬·¬ c, e:±¬c,
u-¡:· es:, ÷ x-¡.·¬ a.;
:s+:s¬··· ¬¸-·¬- a.;
u¬· .:¬·¬ e:±¬c, e :±¬ .:¬·¬c,
:·ev :v:ee e·¬e· e·zo xoe·.


C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

259
:e¸: :e¸: :e¸: :e¸:


¬·--· c·¬ ±sæ-·e,
±.· ±¬: :¬ ¬:
x¬ e¬···¬±·¬·,
e·. es¬·-¬±·¬·,
¬·--· ¬:- ¬ zv:¬····e,
x:·e· x.: -s¬: ¬ezo·,
-v:s:· xs¬zo·, xs¬s¬:z, :- :¬z¡ezo·,
x·-, es¬+·, +s:s¬··xzo·
-¬¸-s¬··· c:zo·e
.··xs-·.··x :¬¬· ± v: ±s:·¬¬,
¬·--· -sz: ¬·e,
e·.s-¬ · ±v: cs¬e··· e¬¬¬:
aesc¬e:e e:zo· ¬·::¬·
:¬¬· ±s:: +æ
::v:: e:v:: ¬·s¬
±v- -e¸zo ¬ ¬e :s+ ·¬¬,
x÷¬¬ x:æzo :z¬·,
:oz ±v:zs÷, ±v:z :ozs÷,
x:·zso···s÷
±v- ±v- -e¸zo .¬·:æ x+·¬¬.

:¬···¬, x:·e· x¬¬, e·.s-:o¬ ¬·-- ·
2:e: :-- zv:¬····e,
x÷, oc:, ¬·³-, :x:¬¸,
xs:, -s·¬, ¬:¬ ·, ¬·· ·:·,
±·.· -s¬-· ¬·::¬ ··v:zo¬,
u¬· -+:¬ o+:.¬e,
oxs.¬, o::¸: xo·:- ±vo.·,
o-s: ···s·eee····.

acs·ee··· ¬¬·¸e· a,se ev.sz,
:oxs¬ ¬·¬:e:¬zv·¬·
¬·¬ zo ..se¬æ
+:¬¬æ e·¬:zo ¬·
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
260
:o÷·¬ ¬-¡ xo :v:±zo·, ::x¸ :o:zo·
¬·:¸ ¸z ¬·¬··e·¬¬,
¬·:÷¬ -e¸zo·
¬¬¬:o·¬¬,
¬·-:-sesc¬ e··¬
:: ¬v¬·e:e·zo·
±vo····e .e¸e ¬sz·¬¬,
u¬v·¬· ,v:: -¬··¬ ¬··¬-,
:e¸:··· eso ¬:zo ¬·¬¸
:¬·¸e¬ :¬···,
+:¬ e:+-· :e¸:··· ¬·¬¸
¬-:x¬-:·
xs¬zov¬¬·
:·z·:·zs÷
+:¬- ¬¬ eso·¬¬.
zv:¬zov¬¬·:,
-¬-, xs÷:· e:¬·: x:z,
.e:¬·¬ -:e ¬·¬··-:,
¬vo· ¬·¬æ x:¬·: x:z
-::e -¬···¬
.¬¬: e:·÷, +:¬- -v:¬:,
a,see¬ ev.·,
¬·¬ e ¬¬¬¬·
:e¸:··· x·- es¬+szæ,
+:¬¬ ::···æ,
¬·--· e ·¬···æ,
u¬: ±v- -¸:··· ¬s:e .:-:,
u¬· ±v- -e¸¬ :¬···¬ -ve.

C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

261
+:¬- :-s¸¬ +:¬- :-s¸¬ +:¬- :-s¸¬ +:¬- :-s¸¬


u¬· o::-vo÷- z·¬s .,
u¬· zso··v¬- z·¬s.,
u¬· xso-v¬- ±v¬¬s.,
¬v:¬ ±¬····¬ -¬-s..

-s¬: e:···, :e ev:o- -¬·z
:·¬v·¬· o¬·: ¬: x v::·,
a±s:e zv:o¬·¬ ¬es-·:- ±v.····e ,
e: ev:ozv x:e· o¬·: o¬·: a±s:,
eso e:ev, ‰:o¬·¬ z v:o· e:¬:,
e:-¬:¬ a+s: ¬·z·¬- e··¬ ee¬-·e,
±sz -¬·¸ e:-¬:¬ e: ev:o- ÷:o·,
±·¬·-, ±·¬·-, ¬e· ¬e·zo ¬z¬·,
uæ x:zo ±ve·, .:±·ozo -e·
e·:ezo e¬-·¬ ¬v·¬ · :-s¸¬.

-¬·¸ e¬· ±v:z:, :o z,
-¬v¸¬e ±v:z:, :oz ,
:o÷-ve¬e xs÷:· e:¬·
a¬·, es:, ¬:so:zo ±v:¬¬x:e·,
···s¬¬· .æ ±:z ¬··: e·¬
.:2::-··· -±-, .:¬ x:-:,
:oz ±¬:·¬ x:z·oz o ±v:z ¬¬x:e·,
u¬v·¬ - ¬·¸ z ·:,
u¬v·¬ - ¬·z -:,
···se·¬:,
:o¬·¬: :¬:¬: ¬¬,
uæ .::zv :¬:¬: e oeo.

uæ e: ev:ozv ¬ees-¬:,
e: e··x¬sz ev:o·zo · ¬·:÷
zv:e ±v¬····¬¬ +s:,
ev:o· ev:o- ±sz evo-·¬sz
e: ¬··-·--æ ±·¬ ·÷
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
262
zs¬ o¬···æ:·¬¬· o·· ·¬·,
:·¬· ¬:zo¬ ·, :·¬· .·æzo¬
¬·¬ zo· ¬±o,
÷ e·¬e¬æ
o·e :o ¬·--·
¬·:::: ±v¬¬s¬·¬ ±sz- u:,
···se·¬:,
:o ¬·--· .¬···æ
ev:o· e:··· ¬·¬¸ ± ·¬ ·÷¬···:.

-¬·¸¬· z·: ¬·:e ¬v: e,
xs¬s¬:zzo x: ::e,
:ozvoz Š¬-·¬ ev: e,
.¬·:æ :e¬: ¬·:: ± v¬e.

u¬· :-s¸¬¬ :e::e¬ e·:·±·,
e-v¡oz ±·¬·÷,
:o -v::-·¬, - v:¬- ¬·:·e,
:o····ee :¬¬·¬···æ
.:·¬:æ ±s:s¬·¬ :o ev::··· -.¬··· ¬·¬¸
-x¬ezs÷,
::.· ¬:- .¬: ·zo e v.·
.¬¬: -v:¬ ¬··-¡¬····¬ es···e,
-v:¬- .: ¬·s¬¬,
.¬ev.¬
:¬¬· +v:sz·¬
÷ :-s¸¬¬ ¬·¬¸.

÷ z¬x¬, ¬:z, :¬¬·¬ ···se;
÷ e·:e, ¬v·¬· :-s¸¬zo:e;
:oev::··· ¬·¬ , e·¬:zo:e;
a:s¬·¬ :o-·¬zo c·e¬·.·,
e¬-·¡ ¬v: ¬ z·:··· ¬ ·:æ.·
o¬s.:¬, - ¬···æ -¬···¬ ···se;
+:¬ -·÷:e¬ -·¬-¬ ···se;
ev:o-· e:··· ±¬e¬æ .·
e:···-· ev:o- x·¬:-.·
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

263
¬·¬ ¬ ¬·::, - ±-··· e v::
¬-···¬ -¬ ···æ -¬···¬ ···se;¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
264
¬·:·xv¬· .···¬ ¬·:·xv¬· .···¬ ¬·:·xv¬· .···¬ ¬·:·xv¬· .···¬


o:-v·:···s÷ ¬·:·xv¬····æ
-·¬·¬ ¬·:o- ¬·:: -¬ ····¬,
-·¬·¬ x::· e:··· ¬·::,
:se ev:¬ +o··· zso,
¬e· u:, ev- a:·x¬:,
.: e:·zæ -¬¬: · :·.·,
¬·:o· :s2, o::sesc,
-¬·¬ -·¬·¬ , ev:¬ zso,
¬·¬¸ o:- v·: +:¬ -¬ ····¬,
-¬¬ ±+··· e·:·±· x.·,
¬··-¡¬z :·¬ z·:·e· u.·.

-: -¬¬·, ±·¬ - v:¬ :·
-¬¬ ¬s:··· ±+ ¬·s:¬,
.¬· ±s:·¬ ¬·:o · e:z o·
-¬, ±+ ··· z·:·e· ¬·: :¬,
¬···¬ u:, ±·¬ u:,
.¬¬:¬æ ¬·:o· .:.

:·¬v·¬· ±+ :·¬v·¬· -v:¬,
¬·:o· x·-···s÷ -·¬·¬¬·,
:se 2:e¬·¬ ev:¬¬·,
es:· ±ve· ±v:¬: ·e·
¬·::o¬· -¬¬¬· -s±- ,
:¬:c :±e o-¡ -¬z
¬···¬ ¬···¬ -¬¬:· :·.·,
¬oæ es:· ¬:s¬· ¬···-:·,
o¬·: o·e·, ±·¬ -v:¬,
e:··· ev¬¬ ¬···¬ - v:¬,
eo¡:¬, e-¡ ± v¬¬ :v:e
e·¬voz ¬·¬·¸: ¬·:·z·¬.

es¬·zx.¬·¬ -¬z
····e¬·e -s÷¬,
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

265
:·¬ eso, ¬··e¬æ
¬:s¬· ¬·:e· -¬¬¬·.

¬·+ ¬v:¬ xo aes:¬ æ
¬v: ¬v: aesc¬æ,
¬·::¬e···· ¬v:¬æ
o-z ¬·vz·¬s: e:
:e ue ev-····¬sz
±:¬ ¬·--·,
±:¬ ¬:± ev¬
+:¬.:¬ +:¬¬s÷
¬z·e¬æ e¬o.·
±+ x¬æ -¬····¬.

e:z :·¬· -:o-s-,
±¸¬···ev·¬· +ve··· a-,
+:¬ev·¬· a-:··· a-
e-:-vo÷- z·.· uæ,
e¬ ¬s: ev::·¬¬:· u:,
-: .·¬· ¬v¬·¬ ¬:· u:,
aesc¬æ- ::····e
-·¬·¬ ¬·:·xv¬· e··¬
o-¡ -::e -¬ ···x:e·,
.æ·¬ ±v:.·, u-¡æz ·¬·
o:-· -s-· ::···¬.
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
266
:se··· e--· :se··· e--· :se··· e--· :se··· e--·


xoe· ¬·x:: aesc e·.sz·¬sz,
x:zso e·.s÷ :e :·z::·¬sz,
e¬· ¬··+sz·¬¬·, :¬ ·¬ -:o · ±¬· ¬¬·,
¬-:-v: xvezo· x:eso¬s÷ ¬·::¬·
c·x xo-- ¬¬:· ¬¬¬ x·- -s:z +s¬
--¡-·¡ - ··÷ ¬·-v:¬e¸ezvo-·¬¬,
xo xo--æ ev¬·¬ ¬ ·-:- e··¬
:·z· :·÷- ± ·+· es¬ +· ±x
e·¬¬:, e:o¬ :, ¬e¬ e¬sz·¬¬.

¬-¬o¬·e e·z· ¬ +:e - eve¬:
¬··¬ -·x¬ :+:e-e xs¬·x.·
:·z· :·÷- z··÷-æ, o¬··· -·o···æ
.:¬zo uox.· zv: e ±v¬····¬¬·,
¬oæ¬ ¬·¸¬ ·--· zx.z·¬ ¬:.¬ ::e
¬·: ¬·:- ::¬· -·x¬ .:-: ±x,
:¬· ¬-¬ xoe·¬ x¬····æ o:·¬¬·,
zv:¬zo ±v:z ¬v: ¬s¬-·¬ xoe·
¬·:···s÷ ¬·¬· -·x¬.· ee:· e¬····¬¬·.

.¬··· x:····::· ±¬·¬s÷ ,o:e::,
2:e ¬·¸···::, -o¡.se¬ ¬·¸¬·- - ¬·÷,
:o÷¬ ¬es:zo· x¬····s÷ ¬·:::o·¬¬,
eeæ- :v:e¬æ, x¬···· ¬·¬· -·+···æ
-e¸¬·¬¸zo ::x·¬ ¬·-s:··· -¬·¬
±o:¬ ±¬-vo÷- ±·o ¬ ::¬·e -·x e¸:···æ
xoe· :v:e¬ ¬¸¬¬¸ ¬ ¸cs:¸zo ¬·:e·
-:¬æ e:±·¬·÷ ¬·¸ ¬·:e :sezo·
:¬¬· ¬·e xoe· :o e v:·¬¬· .·¬v:;

:+s¸e ¬z·ezos+ ¬¬¸ xo-- ¬s:
xs¬-s¬ :sz ¬ezos÷ ee:··· ev:
¬:·¬ ±v- ¬···+s¬- ¬·¸.·oe --:-·¬sz
¬·¸+ox.· -s-· -¬-···s+ u¬·e·¬¬··.·,
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

267
±v:z, -¬-··· a+, ±v-¬-¬ e·: ·±·zo··.·,
¬·v¬¬¬ ¬v:¬zo· eo···s÷ xo···s÷ ±vo¬·
±-zo ¬æ:æ e::¬¬ ±v-esc .e.æ-·¬sz
e¬¬¬ ¬·x - :·z· e - -·zo .:··v¬¬·
.¬:o·¬-· -s-· ±v- xo-- ±v- :v:ee.
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
268
u¬· :·e±¬v·¬· es¬¸ u¬· :·e±¬v·¬· es¬¸ u¬· :·e±¬v·¬· es¬¸ u¬· :·e±¬v·¬· es¬¸


¬:···x:e·¬· eve: ¬ -·zo ee:s.,
±:¬ ¬-·zo·, ±:¬s:· a¬¸ezo·,
.: :¬·¸z ¬so¬·e·¬¬,
-¬·s¬s- :·¬e v u:,
-:¬··· +s¸- ¬v¬: u:,
:·¬v·¬-· ±- .:2:æ-·¬ ±szv u:,
:·¬: es:-v¡·¬· ¬o ····¬ .¬¸e,
.e:¬¬ :·¬v u:,
.: e·o :ozo·,
.:¬: x·+¬:: o:·¬ x:eso
:¬¬v u:,
e¸ +s¬¬: ¬v: :¬ ·¬¬,
¬·¬¸···æ e:z·¬¬,
xs¬¬ :, ¬:zzo:,
¬¬·¸e- ¬··+· ¬ozo:,
±·+¬: .vo·, :oz z·+,
¬¬¬: ±s: -·¬ ±v:z·¬¬,
±z·:, zso ±z·:, ±¬: , -¬:,
-e xs: ¬-·¬ eo¬:.

oxs.:e a- ±o,
oxs.: ±s:·¬¬· ¬±o,
e-¡-·¡ o¬:¬-·¬ ±z·: e- -±+,
-¬- xs÷:· e:¬· :o x.sz
¬·v: ¬·v:··· a¬:: eve·,
.¬·:· ¬¬·:s÷ ± v¬¬s¬·¬¬,
u¬· ¬·e ¬ ·¬-¬:,
¬·¬ ±v::s., ¬:c¬ es¬s.,
x:···::·¬¬: ±v:e·,
x:: -¬ ±s:·¬¬:,
.ex +.·¬· e ve·
o¬ ¬·s¬·e¬,
zv:e ±v¬····e ¬,
-s·¬ ¬ses¬:¬¬ :o z,
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

269
.s¬:- u:,
¬-¡¬ ±vo.· u:,
.: ::·¸¬·o···¬·- ±sz,
±·o:¬: eve · x:o·¬¬· +s:,
++·e¬, :¬····¬¬ u:.

¬-·¬:v -¬····e¬ ,
u¬· ¬¬·¸e· .¬s±e ,
.e:v:¬¬ u:,
xoev u:,
x:···::·e¬ x:z,
÷ ¬-·zo-e ++, ¬¬¬·,
:·¬· :v.e e:x:e·,
es¬¸¬s¬·eo-x:e·,
:¬e :-zo· o:¬¸,
eve·zo es.e···,
::·es: :-·¬¬¸,
:·.¬ -v:: ±v:z·e¬ ,
:- ::·es:zo:¬ z·+··· ze,
:¬· ¬·¬·, ±z·:, :-·e v:,
e¬¬· xs: ··· ¬·-s:,
e:x:e· es¬¸¬ .se,
:·¬z :.· e:-· x::
e·¬¬:v ±·÷-·e¬ es¬¸¬s± ,
o:z·e¬ es¬¸¬ ±:¬,
u¬· :·e±¬v·¬· es¬ ¸.¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
270
¬¬·c. ¬:¬ ¬¬·c. ¬:¬ ¬¬·c. ¬:¬ ¬¬·c. ¬:¬


::z ±¬ -v:¬·¬¬oz:-·,
.¬·:· x¬ e:· ¬·::
:+, ¬·¸··· ±v:z -v:¬,
±vo¬·¬-·¡ ±:o x¬ ·¬ ,
···se, ±:z, ¬-· .·¬·,
ao¬:-·, ¬·v:¬:-·,
::··· ¬·¸··· z¬-· ¬-·,
±v:z x¬ e: ·±· ¬-·,
.·¬ .+¸ ¬···--·.

ao-o¬ ±:e x:¬,
±s: ¬::· :e x:¬,
xoe· ±vo. · ±:: x¬ :·
.:ee¬ :¬c¸¬:,
:÷¬·, +÷¬·e , -v:¬·¬ ·e
es: ¬¸¬¬s- x:¬,
:-·e·. ¬·¬ ¬·¬ -¬·¬
±s:·¬·e -±¸¬ ··· x:¬ ,
±z·:¬s÷ - ·¬¬- ·.

±v:¬·¸··· -v:¬ o···¬ · ±:o
¬·¬·c. ¬:¬ ¬·s¬·¬,
e.v: xo··v: .·¬· - v:¬
z·¬s¬z·¬zo -·¬····¬ ,
e-v¡o÷- e± :±··· ± -
±·o, :.·, ¬·-s: -·::
e¸ee .se¬o: ev.·
¬±¸ -¸: ¬·: :¬-·
e:¬·s.-¬-·¡ o:¬·¬.

-:-:-· -v:¬ -z·¬
e.· ¬v:¬:s2 :¬-·,
¬·:: :z·o, aesc e·o¬,
.·¬ x¬····æ ¬¬·e·¬,
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

271
¬·::, eoz ···s:v u:,
···se, ±:z·¬ .c¡ u:,
-+¸·¬¬ c·¬· ¬:¬ uæ ,
::e, o:e, x:e u:¬
:z·o· ¬·¬æ :z·o·¬ .

¬¬¸ x:¬, .s¬¬¸ x:¬ ,
c¬ -.¬ ¬v:¬¬··¬
¬¸e ¬¬·c. ¬:¬zs:
¬·::·-¬·¬ zsoz·o···-¡,
e-v¡o÷o·¬ :e¸:···- ¡
±¬¬· zs: ±s- ev¬·¬ ,
-·x ¬·¬ +-: +se
.v+s: ev¬·¬ .-s¬¬·¬
¬:¬:-·¡ eo¬:·.


¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
272
acs-¬- acs-¬- acs-¬- acs-¬-


:¬:¬v·¬· ±:··· ¬ ·- ,
:¬:zv¬ -s···e,
¬·-··· e··¬ -z·¬ +-,
¬·æ ¬·¬ a -·-s:¬,
¬··o· eo x:e u:,
e¸: -³z·¬ e:¬¬
a ¬·-··· a ¬:z ¬·s¬:.

±e· ¬··¬···æ ¬···¬ ·
es¬ -¬s u:x:e·¬·
ev¬ zs¬ .o¬ ¬··¬,
e··¬· .:v x:¬ .·¬·
±+ ¬·:: ±+ u¬·e
¬··-¡¬-·¬ -s···e,
:¬ozv¬ -s···-.

zs¬ ±:z ¬o····¬sz
zsæ :·¬· ::·o xe·,
-s···e- ±v:··· x·+e u.·,
.o¬· .o¬· zs¬ :···,
x·+¬ ±:¬· :e¬c-:
xs: eso¬ ¬oæ¬,
zs¬ a¬:v .o¬-·.

u-v¡·¬· zsæ···v eo ¬ ¬·e·,
x¬: -s···- ±z:-v¬
z·¬-v¬- - ¬¬o·,
e:· ez· ¬-¡ -v:¬ ¬,
x::· ¬·o··· :e ±se¬
:e ev··· ¬·¸··· ev.·
zs¬ u¬:v .o¬:·.

¬-¬ ±v:÷ ¬-¬ ¬·e·,
¬:.¬:·o ¬ :.¬s¬·e·,
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

273
¬oæ xs¬¬ ¬·¸··· -v:e·
z·¬ ±·¬e :o¬:·,
:¬: acs-¬-¬s÷
¬·-z e··¬ -z·¬ +-:
zs¬ ¬···¬e -¬¬·e·.

es:¬s¬ z·¬ ±·¬e
e:¬·e acs-¬-
-ve¬s÷ ev¬ ±¬¬·
-·-s: zs¬ -¬:e·,
¬··x¸ ev::¬ ¬s: ±¬¬·
¬:zv·¬· ¬·s¬:··· ev::
:xs¸- ¬:¬ -s÷e·

xso-voz xso· ¬vo ¬·e·,
:·¬v·¬· ±es:s÷ o·ee·,
acs-¬-¬ x-¬ ¬··¬
:·¬s÷ o·e· -¬ ¬:·,
x:·zso, :¬:·, ¬:·ez·
x:·e· ev::¬, x÷¬· e :
¬···¬ ¬···¬ -¬:¬·¬
acs-¬- ¬·e v xo¬·e·.¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
274
÷ :v:e ÷ :v:e ÷ :v:e ÷ :v:e


xso·¬ :÷¬·¬
:o es¬-·¡ ±:: ±·¬
:÷ :z·o ::·o·e¬
:+s¸e ¬¬ .:··· ¬·::,

z: -: x.·, eo aesc¬::¬:
¬·¬ x.zo· ¬·eos:e···s÷,
e:es..¬¸zo· :¬·¬ -:os÷
:v:e¬ e¬·¬··+s: e¬· e:-·¬¬·.

:·¬¬:z- :¬-·¬ - ¬·z
¬·-s.e¬:¬ x:::-· ¬ -:e·;
±:¬ x·-··· es¬ e. ¬ -s¬
e.v.: -³z·¬ ±¬· ¬¬· ±:z;

zs···e :.· ee·¬ :v:e¬æ
ev:¬- +¬·.¬ ±v¬e ··· ev.·,
:o-v:¬zo :ozvoz :¬·¬·.·
-z·¬-¬: -::, e-¡ es····¬¬· ::-·.

eeæo·¬ ±v:.· ee: -::·¬ +:¬
···s¬ ¬v·¬:s.¬ -v::, ¬··+s÷ ¬··¬
-s-· o:-·¬, -v:¬ - 欷¬ ¬·¬zos÷
÷ -··· .-··· -¬-·¬¬v es¬.

:oz -z·¬¬o· e-- · ¬ ·v¬: o·e·,
xoe· +:e-¬s÷, -v:¬ +¬e- ¬x,
e¸z¬···s:¬voz¬ ¬·¸-°:¸·÷- ±sz
¬-:se ¬··-¡¬-·¬o· - :¬s: z··..

C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

275
¬+s¸- ¬+s¸- ¬+s¸- ¬+s¸-


···se ±:z·¬ e·ev±:¬ -:¬·s:,
.e¸e··· ¬·¸x¬ oæ:¬ -v:¬·,
:¬· ez·zo zv:.¸¬ -s:-¸¬ ¬·¬¸,
±v- -¸:zo· -‡:-zvo ·e¬ -v:¬·.

.:¬ -:¬·e , o+ ¬···:s¬·e,
+s¸-¬s±¬ ¬ ·¬e x·¬ ¬·¸··v¬¬·e ,
:zv:+:e e³e·ee e:. eo÷o¬sz,
eve- -ves÷:: ¬·¬- ·¬:· -v:¬·.

es¬:s:¬·¬ e·¬·, es¬ xs:¬·¬ e·¬·,
:¸ezezo eso±+ e.·e ¬ -v:¬·,
xve x¬:¸e - ev·¬ ¬e.¬·s-¬ eo¬,
-z¡ o¬s.e¬æ +:¬ e·zs:s÷¬ -v:¬·.

-v:¬·¬¬· e:¬, - v:¬xs:¬· ±:¬,
-·x -³·¬···.¬ ¬ve ¬v¬æ- z·.·,
-. -sz:¬æ e¸ ¬·¸ ¬:± ee¬¬ozæ
-¬:-e··· -s:-¸ +:¬ e··¬·¬¬· ±:o·.

.e¸e··· eves÷:: -:¬ ¬·s¬:ev·¬·
:v:e +¬·:¬¬·¬· xs·e· .¬·¬¬:··.·,
eso e:¬ ¬oe, +:¬ - ·-z. -¬···¬ o-z.,
:·x ev·xzo·e· ±v¬ .: o:¬·¬¬· ±:o·.

¬v:¬o····¬ +vez ¬ v:zo· ±·.·¬¬,
es:¬o····¬ e¬¬ :es:zo:z·¬¬,
¬+s¸- -¬··¬¬ e¬ ¬·, e:c¬·z·¬¬ ¬:¬
¬¬: :v:e¬ ¬e ¬¬æ-·¬¬· -:···;

-:o ¬e¬ ¬·:: -: ¬¬zo +æ,
±v- ¬e, ±v- :v:e -¸::¬¬::,
¬+s¸- x-s¡¬¬:·es:¬ +¬·es:,
±¬¬ ¬s:··· ¬·:: e·z¬-·¬¬· - v:¬·.
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
276
o-z. ¬·¬·.¬ -¬··· x¬ e¬:¬ ¬·::,
.:·¬· +¬·.¬ z¬e ¬¬·-z·o····¬ ¬s: ,
.:¬c .::z, -¬·¸o¬ ¬·::¬·¬: o+,
¬+s¸-¬: ¬+···¬æ o+ e¸: ¬:·¬¬ ±:o·.

C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

277
:oz· :oz· :oz· :oz·- -- -±v:z· ±v:z· ±v:z· ±v:z·


-···v:¬-- ±v. ¬z¬ ¬-v¬o¬
x:¬·-:-,
:e¬æ e¸···¬ e:·o· ± v:zo¬¬,
¬³.¬ ¬··¬···:·e::¬ ,
z¬. z³:¬ ····¬¸¬·¬
¬:: -¬ :e ±v:+æ¬,
¬¸:¬::¬·e: ¬·:e·
±v:-· zv¬:¬ z¬· z ¬::¬,
¬. eo¬, ¬:zsoz ¬·¸··v¬
:-x¸ -z¡ -¸e¸ ¬·s¬¬.

:o÷:·¬¬· :o÷¬: + ·¬, ±v:÷:·¬¬· ±v: z,
u¬· o-z.-s.e¬ ¬·v:s¬s: o···¬·,
:oz·-±v:z·zo xe -³·¬···.¬ ¬·v:,
÷ ::¸e¬ ¬·v:, +:¬ ¬es-¬ ¬·v:,
zv:¬zo· x:¬·, e.·z o· :¬¬·
:v:ezo:¬· ¬·±.v: zv·¬sz
-s¬ -s¬:, o:¬ o:¬: ,
¬·e, -e¸ :-e¸, ±z:· :se x:¬ xs¬zo:,
:¬· o-z.-s.e¬ o:¬¸ ¬·±s····¬¸ ,
xve .:ezos¬ ev¬·¬ :¬ -¸e¸:·z.

-¬···s÷ ±v:¬·¬ x·- +s:¬··x···sz·¬¬·,
±::·.· o·e es¬·¬ -z o -·.·e·¬·
¬v¬···¬···æ e·¬
.:·¬:æ -¬···· es····¬¬·,
-·.¬s-- z¬· ev.· - z¬ ¬·s-± vz
:::· e.·¬¬· +vez ¬·--· e¬-·¬¬·,
-s:ev:¬ -sz: ±:-·¬ ¬·-s±- e v::
.¬s±¬¬ ev¬ ¬¬¸-¡z vox:¬
x·-zo x÷¬.·, -¬:·¬zo ¬··¬.·
-····¬·¬ e·zso···æ ¬·¸¬·- e··¬¬:x:¬.

:o÷-ve¬¬·¬ ±v:z +s:·¬¬· +zo···¬·,
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
278
¬·e -·÷ ±÷ e ·÷ :v.s·e:zv·¬·
x-s¸-·:-s÷ ¬·¸···:: ¬:·¬¬· o···¬·,
¬e: e¬. ¬s:.s:e-s÷
-·-·o·¬ .s¬¬:±zo ±¬¬¬x:e·,
±¬¬··¬ e:, ±·¬e ¬ v¬
ev:. xs÷:· ¬··¬, :zo x¬ :,·¬¬·
¬·-····zo¬, - ¸¬·.:¸ es.s¬x:e·,
zx.z·¬ ee:æ +s¸-¬:.¬ +v¸:e···æ
e·¬:- - ¬·¸ ¬·- ¬:¬: · +:·¬.

o::o·¬e¬ ¬·:-·, o:: · ±s¬zo·e
+:¬es÷ +¬.¬-·¬ ¬e,
.¬:· .¬:·zo x¬, : v:¬·ev. ev.zo + ·¬
e-¡e- x¬¬·¬ o:x¬·s-¬ ¬e,
o::c:: -:···s¬ a:e- ¬e,
¬·¬-zo x¬ ±e±e - ·¬·¬ e¬¬·
¬·¸x¬ ±v:x¬¬::
::v u:v -:¬ az·e·e:·,
¬·-zv ±v:z·, ±v: +zezv ±v:z·,
u¬· e:¬ ¬ ·-xs÷æ- ¬·: ¬¸:s·e.

C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

279
¬.· ¬.· ¬.· ¬.·

ee· ±v:+s¬ e: ¬æ o:¬x:¬,
-s:z x¬ ¬¬zo· ¬ ·+ e es¬±¬,
¬·¸ ±¬ -欷, ¬·¸¬·:e· ±v:÷o···¬:·,
¬:¬· +- ¬:¬.· ± ¬ x¬ es¬±:·,
:e¬:¬ +z¬zo ¬:¬··o· -:¬æ
o-¡ ±·e¬ ±v:z ¬ ·¸e¸¬·.· e¬x:¬,
····e ¬··e e·ezo o-¡¬···æ x¬.·
:. -¬s e:¬.· :e ±v::s. -v:¬·.

±v:z e:±e¬ -zo ±·+¬ ¬v·x¬·¬,
:sxes÷ ¬·¬¸ev: ..· ÷.· e-¡x:¬,
o···¬· o···e· -·x o:-· +-+se -::x:¬,
¬.x¬, ±·¬¬v¬, z ··.·ev¬ ±v¬¬:·,
:·¬v·¬ :¬e¬·¬ - :e +¬ ±¬¬:·,
e¸es:· e:··· x¬ ¬e·¬-z .-¬:·,
e¬·x.·, -¬····es÷ o-v¡oz :¬÷:·,
±v:z ¬·¬· e:- ¬··÷:, zv¬· ¬·e -:::·.

o-¡ -¬ :v:e¬æ e¸: ¬·¬, -s:-¸¬¬,
:¬···-·¬, e-¡¬ ·¬ - ·exs¬ -¸ ¸···.¬¬,
-··ex·¬¬ xs¬¬·:, ±v·¬ -¬¬ ¬·¬¬:,
¬o····e ex xo¬ ¬s-¸¬s: ¬¸e¬·:,
-e¬·¬ e··x ¬·¬·, x·e¬·¬ x:÷ o·e·,
±+ ±+ ± ¬- ¬:e· e-¡¬s: ±¬···x:e·,
¬·::v:e¬ zv¬¬ x:¬, xs: :±e xso· x:¬ ,
:¬¬s: e·¬·ev¬·¬ ¬¬ ±¬¬ ¬¬·e· x:¬.

+o¬·oz ¬·¸···- v¡¬ ±¬·¬± ·¬· e:·¬¬:e;
¬:-vo÷- es¬-æ z: ···s÷ o:x:e·,
:·z¬··+ ±eo·e· -.-¬··¬ xo···x:e;
¬·-··vo÷- ±¬-æ ±¸¬···e··x ±¬x:e·,
.:: ±·z· e v-··· e- e xs:¬s¬ ev:o-·:·o·,
±·¬ -:¬·, -:¬zs÷ - ±-¬··¬ es···x:e·,
¬¬ev·¬ ¬:±¬·¬ e .o::· ¬:·¬¬ ·,
¬:±zse¬: o·e· ¬÷ xso· -¬-x:e·.
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
280

-sx¬·s- -sx¬·s- -sx¬·s- -sx¬·s-


e·.s- z·: :¬¸¬.· ce· -:- o·e¬
¬-¬v:e: ¬--æ, .v¬. .2¬· z¬zoæ,
¬·¬¸ e ¬-::x .o¬· -s:· -s:· z··.· o·e·
e:····e:·¬:· ····¬ ¸e,
¬·¸e¬:·¬ -sx¬·s- e ¬+¬c¬¬·
--¡ ¬·-···æ e¬·¸ ±+ ±ve¬:·¬·
--¡ :s+¸¬ e··¬ e¬·¸:¸e ¬··¬-:·¬·
ev:¬ e·.s-··· ±¬¬·,
ev-z ee ¬¬z··· ±¬¬·
-s:· -s:æ +-:s2 e¬-ese·::s÷
es:· e:¬·, ¬·¬ ¬·e· ±::
e¬- -:¬z es····e±: ·.

±:¬ .¬:- eoz xo ¬
±:¬ :-·x¬ ±:: ±x ¬
±:¬ :¬e e·¬· e vx ¬
--¡e- ±x o·e¬ --s¡o¬·¬.

eo¬ ¬-zo :¸:¬+ x::-voz
-sozo e.· a,se e: :·,
e¬· e·- ±¬·e:·¬ ¬. x::· xo--æ
es¬··.÷: ¬. ¬·s-e·· · e::·,
-·+·±v·+· ±s- -·e· :-·: .¬zo· o·e¬ ,
xs¬· x¬, -s:z··· e¬ :e:·¬z es¬¬.
±:¬ :¬e x¬¬,
:,se ¬·ozo -·:¬¬,
¬. x::· es¬··.÷æo·¬ u·¬· ¬·s-zv·¬¬,
x··· x:e ±x +z¬ -s x¬·s- e¬¬·¬··.;
-···¬-···¬ z¬¬:: ¬ ·³--s-,
±:z,

-sx¬·s- e.· x ¬ ev:.···s÷ o·e¬,
-sx¬·s- e.· x ¬ ev:.···s÷ o·e¬,
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

281
-sx¬·s- e.· x ¬ ev:.···s÷ o·e¬,
¬:cx·- +·¬ ·zo-· eses:¬·¬ e¬¬¬.
-sx¬·s- ¬s: x¬·¬ . :.s. ¬·s¬:·¬·
a¬:c :.¬:c¬·¬· ¬- .s‚ ¬·s¬·¬:·,
¬·¸··· -¬æ: ¬o¡, e¬·¸+¸ +³e:z oæ,
xs: ¬·:e: o:¬ ±s: aesc¬::·¬:·,
xs: ±¬¬: x¬· ¬·¬· -::·¬:·¬·
¬+e¬+¬ ev: ¬· -·z :· ¬:·¬ ce·¬·e:-:e
¬·::e ¬:¬ ±¬
es¬:·¬:· ¬·e v·¬· e ¬,
¬:¬:: ¬z¬ , -·¬¬, :¬···¬,
:e±·¬, ±·:¬·¬ - -¡ ¬. --¡e-¬
x-·¡ ¬÷ ¬¬·e¬ ·, - -v¡¬- ¬·-¬e ¬:·¬¬·,
.: xs±¸ ¬so e¬¬ · ¬·-z -¬·¸¬ e:·¬¬·.

--¡ :e, --¡ -s¬ e··x o·e --¡ c- ,
--¡ ±:··· +:¬zo· e·¬· ev. ¬ ·±sc-
:e·e¬+¬s÷ .¬-·e .¬· o·e¬,
e¬- :¬¸ ce·zoz -ve :¬e ev¬æ¬.

--¡:·¬· zv¬- ¬·¬¸ :s+:v::¬ ±:¬
.s¬:- .::z:e z·.: xs¬···s÷¬;
-·¬·zv·¬-æ -¬¬· : v¬¬·:,
±v:-· ¬·: ±+ ±seæ:,
::::·¬¬:z e:···e ¬¬·e·¬¬· zve· ,
¬¬·--s-z ¬¬·e¬· -e · -e·,
¬-: ¬:æ, ¬z¬ e·z ¬ -±: ¬s.·zs:· ±se·¬¬·,
¬e·¬:,
¬·¬¸ ±¸¬ ··· x-¬· ¬·¬ · -sx¬·s-¬s÷¬ ,
···s:· ¬-· .·¬ ¬z .ve. +s¸- uæ¬,
-v:: ¬:æ, z:·¬ ¬:æ, -ve es:¬ :¬-¬,
¬: o¬.:e .: --¡ ±:¬ .¬:- ±·¬¬.

¬e.·. :sxes÷ --¡e- ¬æo:¬-·,
--¡ x::·-s: ±v:e · . :: -ve· ¬···--·,
--¡ .·+¸ x¬ -s-· ¬·:: ¬·:: ±s:x:e·,
±·¬o·¬ ¬···¬-¬e - e•-:e· e.x:e·.
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
282
-sx¬·s- ev:.···æ ,v:: e.-· - ¬¬¬,
¬·:-es¬ ¬:c¸···:, ¬·±:·¬s¬ -·:s-·:
:¬ x·z -¬····e¬,
e.-· ¬·ev - ¬¬¬.
:,se, :¬e e·¬ ¬:± +:,·.:e¬s÷¬,
ae¸c- ¬·se xo¬· x·-····e xo÷¬,
¬¬¸ xoe· ¬·v¬¬·¬·
cs·e cs·e cs·e····¬·
:v:ee: -e•¬··e cs·e¬··e ±x¬.
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

283
es¬· es¬· es¬· es¬·


±v:-· es¬- ¬s: e··¬ e··x¬ ¬·¬· ,
evoe ev¬· Š¬ ¬·s·-¬ z¬·,
¬s: ¬·:···æ ±:¬ ¬: ±s¬ ±:¬,
÷¬z·:zo ¬. ¬··o·x:æ··· ev¬e·.

z·¬e¬¬, ¬·:æoezo ¬:¬· -:¬,
¬·ozso +ozo ¬·oe ¬·s- ±¬¬·s-,
esæ.æ z·+o¬ ±v·¬ , ±zæz::·¬ e-:·,
+s:¬: -:±¬¬ .seso ¬·¸e·¸e v..

x:eso ¬·:zo ¬·¬¸ e·÷ x¬:·e o·e·
¬·::::·¬ ±·¬ ·¸-· ±s:¬ .:v:,
±¬¬· ±:¬¬ ¬. ¬·:z :· .·+:¬æ
¬·¬···s÷¬ +:¬, xve, x¬:¸e·.

.æ -v:¬¬:æ -·e· ¬ozo·
-·ev::···s÷ ::¬-·¬¬ -·e -·e,
.æ -v:¬¬:æ ±:¬ +z¬zo·
¬·¸e¸ e¬ ±::·¬¬ :e.

-¬···x:e·, -¬····e:x :e· ¬s:····¬,
es:v: ¬·¸¬·:e: ± ·æev:ozo xs¬ ce:¬¸,
x-¡ ±·¬ -v:¬zo ze ue±s-¬ e·e,
e¬ ¬···¬ ee ::¬÷¬ ±s¬··· -·e.

es¬-voz¬ x¬ ·, z¬ · ±v:x¬¬::,
¬¬ o···¬·zo·¬· ±v::s¬ z¬¬::,
es--¬ es-v- · e¬z es¬·¬¬:,
¬··¬ e¬· -¬ ···x:e· ¬···¬ ¬···¬.

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
284
¬c.···..- ¬c.···..- ¬c.···..- ¬c.···..-


-¬····e¬ ¬:e ¬c .···..-,
:-s¬¬··¬ :-·e¬¬: z,
o:ses:¬ ¬·±ses:¬ ¬ :z
es:, aes:¬ ¬c.···..-,
¬c:v.¬ ¬:s. ¬-v:.-,
x::· x:+¬ -¬·¬ ÷¬ ¬·:z:·,
.:, .:, ±v¬ ¬·s··· ¬-v:.¬ ±sz,
:·¬, -:., zs-, ,s¬, ¬¬. ¬-s¸-
e¬:v¬¬· ¬e- - ¬-v ::-·¬ ±sz,
-¬····e¬ :-¬:e :o····ee -···.

¬···¬ ±·¬ ¬s: e¬v:¬-·¬¬:z,
:-s¬ :-·e¬ -¬·¬- -s.e :·z,
¬·¬¸ .¬ x¬ +:¬:v.·zo:v ¸
:¬·ve.¬ ¬·v¬¬ :sz -·¬:¬zo:v ¸
es:+e¬ z··. ¬:oe¬ e·¬
+:¬- esoes-¬ ¬ze -szezo:v ¸
+:¬o+:.¬, -ve ¸¬-s : x:¬zo:,
x³ex³e xs¬x¬· xs: .+¸zo:,
ev¬ ±¬¬ · x:e· ¬c : v. .¬s±
±:····e¬ ¬···¬ ¬e. es:.

¬e·ze ¬s: o¬.:zvo:¬¬::,
¬s:z··. ¬¬·c. ¬s:ev::·¬¬:,
u¬v·¬· ¬¬e e·:·¬ ·.···..-,
:-¬:e -¬····¬ :o····ee ···s-,
±·.· -s¬-· ¬·:: -¬ ····¬
¬·v:¬vo÷- ¬·v:, -¸+¸¬e-,
···s-zo ···s-, ¬c.·· ·..-,
+:¬ +:¬¬ +:¬ , ¬e- -, +:e-,
¬···¬ ¬···¬ ¬···¬ -sz·e:·¬·e
e¬· ¬··¬ ¬···¬ esæ¬ ·¬ .c ·zo -·e

-¬····e¬ ¬:e ¬c .·· ·..-,
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

285
ev¬ ±¬¬ · x:e· ¬c : v. .¬s±
±:····e¬ ¬···¬ ¬e. es:.¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
286
u¬v·¬· ±·+s-e u¬v·¬· ±·+s-e u¬v·¬· ±·+s-e u¬v·¬· ±·+s-e


u¬v·¬· ±·+s-e, ¬·ee.¬: -·e,
o¬.·¬-zo x¬ ±·+· ±s:s¬·¬ ¬: ¬·:z¸±,
:¬¸¬-¸··· ¬·¬ ¸ :¬¸¬-¸ ··· ±ve·
:¬¸¬-¸··· e·¬· :e· - z·¬¬: ¬e¬¬e ev:c,
e¬v¸oz x::v:, es¬s:·¬· ¬·:e·
-·e· ¬··e:· e¬¬ ee:··· -:oz ±¬:
ee:···so¬æ ee: x-·¡ ±¬¬:·¬
o+:.¬ .:ezo -e -¸e ¸ e:ozo cs:.

o···¬· o···e· :±e ox s.: o¬s.e¬æ
::¬-zv ±:¬ ¬¸e¸ x s¬¬ve¬e -v:e·
-·ozso···æ :- xv¬·zz- ev::s¬·¬ o¬.:: ¬·¬¸,
-: ±¬¬·, e:···e :¸:o·e -e-s¬e:·
e·¬¬v¬::···¬ xs·e···æ e·zs:s÷ +s:·¬:·,
±·+s¬:2zov¬e¬æ . +s÷ ..· -¬æ-·¬:·,
±·+· +-+·z·o -::, oxs.: xs¬e:¬s÷
±·+·:s2zo¬···æ ±ve · ¬·:e· ±v:z ·¬:·.

e¬ev·¬· ±v-xs¬, .eo¬·: ¬¬:· :v. ,
¬-ses:¬ ao· -z·¬, cs·e, ¬:cs¬:c ,
:¬ezo·, ±s:sezo·, :¬.¬±:- ¬·se·zo·,
es···.es:¬ -·¬¬¬: ±·+s-ez ±v:z·,
:¬.·¬·¬. ···e¡zo·, eo···:sz¬ e:·¬zo·,
···s¬ ±·e¬ -s¬ ±¬ x+·¬¬·¬ x···,
±·+:æ ±·+s÷, ±·¬- ±·+· ±vo···æ ±:¬·
±·+: :v:e¬æ ±·+· - :-·¬¬ ::-·.
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

287
e -:¬ e -:¬ e -:¬ e -:¬


.væ:-:· .v:æzo· e o¬·¬ e·¬e-e ,
ev. ¬··¬vezo ·, ···¬·- :.:s¬es:,
¬·s-¬e ¬o e¬¬ e·¬ :s±·e:e·zo·,
¬·¬¸ ¬·¬, :··¬ ¬¬·:¬ ¬···¬ :·¬,
ee:sesc¬ e··¬ e:e: ±se·¬ ::,
xo-·¬ ±·¬v:¬·¬ o-:+ +:¬:s2.

o¬·¸ x÷ x¬ez es:¬¬¬:-·¡¬: ;
+·e ¬v:¬ es:z ev:ozo .±:··· ;
±¬¬· e-·¡¬ +-: ±v¬ ¬· e-·¡¬ ¬es-·:,
u¬::¬æ ±·-, zv·¬ :, ¬³+.-¡¬:,
ev:¬ es-vo- e ¸¬··¬ es-v-· ¬··:¬ ¬ ¸e. :,
o:e o···ez ±v:z·, ± ¸¬··· ¬·¬¸z ±v:z·.

±:¬ ¬+.zo·, ¬+.zv·¬v·¬· ¬·+.,
.¬-· ¬·+.z ¬·:: xso · e·¬¬: ::,
-s¬·e+s., ¬+.zv·¬ v·¬· z··.·,
e¬·¸¬: .±:···æ xvzo·¬:·, e+·¬:·,
e:¬·¬::¬ -s¸···-s¸···¬ ee. eo·¬oe ;
±v::v:e .:+s¸- :¬::c¬:.

±: :: :-e:-¸ +.s: +·¬ +v:::·,
¬:: ¬·+- +:¬· e··¬·¬ o+ ¬·¬s·¬ ¬s-¬,
:xs- e·¬ ¬·::v::s¬¬ ¬s-:+: x·e:zo·,
:sx -v:¬, +v:· -·:-·¬ z·:· c·-eæ·z:·,
:oz .vo·, ±v:zz·:· ±s- ±:· -:¬:·,
xs¬z÷e e·:·¬·¬ ·¬ :±·xs¬¬ ±¬¬: ·.

.: e¬ e··x:·¬ ±·-, ¬·+-, ¬³+.-¸,
.væ:-:z ¬±o :···,
es-vo- ± v:z o·e· es-vo- ¬:··· --¬:·,
-¬·¬-¸¬ ¬·:···æ ± ¸¬ ··· ¬·¬¸ ±¬e¬¬:·
-±s: ¬·+:· xv¬····æ :···::-° :v.¬æ
.v:æ:-:æ···v u:·¬: ·.
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
288
.v:æ:-:z .v:æe- x.¬: :·¬···¬·:,
.v:æ:- o-:+:z e:+:-¬·:· ¬··+·z:,
xoz·e ¬·¬¬: ¬·:: -·ozso··· x:-·¬:·,
x-¡e·¬:·, :¬····¬:·, e:e: ±se·¬:·,
o-:+ o+:.¬ o:-sz·¬· ev::·¬: ·,
x-·¡±·: ¬z¬: ¬±:s : ±se·¬:·.C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

289
.···¬ .···¬ .···¬ .···¬


¬z·e ¬s:¬ ±s¬····¬¸ ¬v: .···¬¬ ¬s:,
-¬¬ :· :¬¬· es¬·¬ :·e¸es¬¬ ±s¬,
e¬· ±s¬·:¬e ¬··-·-¬ ¬. ¬··+- ±v¬e,
¬·¸:·zos¬--: -soz o· ¬·¸ev::·¬¬:z ,
es:ev:c¬ :¬¬· uæ¬:z e·es- ¬·v¬·¬ ¬:z
¬···¬ es:o¬· -¬····¬ -:: e·:·¬· .···¬,
¬e.¬·s-¬ -:.o····¬ x¬:¸ez - ¬·¸ .···¬.

o-¡ -so··· ev·¬ +:¬ ¬oæ ev¬: oæ:
eeæ-so¬ - ¬·¬ -s-·--¬·¬ .:+s¸- +æ ¬ -v:¬,
¬·¬-æ·¬ , ¬···¬æz ±:z -¬····¬¬· . ···¬,
ev-z ¬e.¬·s- .:+s¸ - ±:zæ·¬ ¬·v¬e·¬
:¬¸e+s¸-¬ ±ve· , es:e·¬·:···-:: e¬·¸¬
-s÷:¬æ ±v:z·¬ -¬·z :¸e -¸:es: -¬·¸¬·,
.¬¬:, ±·¬¬···¬zo ¬¸e e¬:· ±s¬··· zv·+:·.

···s¬ ¬·:···æ ···s¬ ¬c¸± es¬¬····¬·,
···s¬ ¬·s···s¬ x-¸e.s:¬-vz¬· c:: o·e·
o·e¬ -:¬¬¬··¬ x·- e·¬ ±v:e:·¬-·¬·
¬e.¬·s-¬ e¬e e¬¬ æ -¬s ¬¬:sz·¬ - ¬·z ,
-s-· - -¬·¬ :,·o¬¬···æ ±ve· ¬·¸¬·:e -¬·z
eo····¬¬· ±:z, .:+s¸ - xo····¬¬· ±:z;
¬·¸¬·:: ¬·¬sz +¬.¬: ¬:: +:¬:e:-·¬¬· ±:z;

o-¡··· --.·, -so··· e ·ev±:¬ ¬·¬¸ o·e± -s¬
es:.:··· ¬·:æ- ¬··os÷ -¬s +æ-·e:x:e·,
-so x:¬-zo-z¬· ± ve· o-¡zoz +æ
±v- ±v- ¬e.¬·s-¬æ÷- ¬·:: -¬·e: ev÷- x:e·,
÷ :·e¸es¬¬ .···¬¬ ·¬ ±v- ±v-¬:s:zo·,
-:x¬ ¬·::::·¬-·x¬ ¬ e±-± -s:zo·
-¬·¸-v···¸¬ es:-: - ¬·sz¬·¬ ¬ezo·.

ez·¬¬zo:æ, ±v·¬ e ·¬ z·¬ z ¬¬zo:æ,
u·¬æ¬·¬ ±+ ±·ez····¬¬· -:,
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
290
esæ.¬ es:, eso x¬· ¬ -:, x¬:¸e - ¬:,
es:-¸::¬¸ es¬···-·¬·s-¬ -v:¬·¬¬· ±v:,
e·x:::æ, x:·zso¬·:æ, x:-·¬¬· ¬··xs¬··x -e¸,
:-- +:¬e ¬.evzæ- zv¬·z ·.·zo e:
es:zsæ··· ¬·::·:·o·e es:s,ve -±-x:e·.

¬v: .···¬¬ ¬s:¬ vo ·, x¬:· ¬ ·e
:: x:æ- :,·oe ¬s: ¬oæe ¬··e ¬::·,
u·¬· o-¡-so e:-·¬·::v:z:¬æ e¬· e:¬:·,
¬e·zo· -·e, ¬·¬¸ -¸:¬·ezo ±¬ ¬·:e·
x:¬- ¬e·¬¬·, o·e - :es: +·+·¬¬·, e+·¬¬·,
¬:¬ :ee..¬¬·¬ e ¸:s..¬¬-·e o:¬ -¬¬·
o:s¬· e¬·.¬ .···¬ - ¬s -sz·e:x:e·.

o·e -: -¬·¸¬:, oæ:¬ es: -¬·¸¬:,
-:es: e·¬-¬ -·o.sozo· -¬·¸¬:,
-s¬ -¬·¸¬·, o:s¬ · e ¬·.¬ -¬·¸ ,: -¬·¸¬·,
±e¬ ¬e¬ +:¬ -::¬:···o.· -¬¬ ·
¬·::::¬ eo÷o···¬ es:-:-::e·:·o·e::·
¬s:zo· xs¬·x.· ±v¬ -sze es····¬¬,
es:zo· ¬·¸ x¬ -:¬ e¸evo·¬¬.
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

291
es: es: es: es:


es: ¬·±¬···· -:¬· eo¬¬::,
es: -¸e¸¬ o···e-¡o¬ ¬::,
es: -e¬-s¬ ¬¬··· z¬¬::,
es:¬so-o¬· es:¬¬.¬-¡:e¬::,
±·.· ev-zo:¬ o:ses: es:¬ ±+
xve x¬:¸e · :³-e:³-e :v:ezo
¬¬e ¬sx:··· ¬:s. :v..

es:.¬:- ¬·:: ¬·v¬:·¬ ¬¬.zo·
es:e:e, :-¬:e o:·¬¬,
es:zx.¬ :-,·¸. -ve ¸ :e¡zo·
es:¬z·e¬ ¬·::: ¬·¸ ev::·¬¬,
:-·e ±x:·¬ es:¬sesc¬ z··.
xve x¬:¸e · ¬·¬·.zo e¬·.¬æ
es: ¬·±¬···· -:¬· e·es- ¬·¸ev¬·¬¬.

x-¬:·¬ ±¸¬···zo· ¬:±-v:¬ -·¡·¬·
es:-:···æ e:æ es:.¬e.-···æ
···s¬¬v: ¬v:¬···æ ¬·e ¬·e -::·¬¬,
:.v¬. -·¬:¬-z -·÷:e -·¬-·¬:·,
es: .³:v:±e¬:+:s¬·::sz·¬:·,
es: -³¸:¸¬ a+ ¬·:o¸:¬ xs¬:sz -o
¬·e·¬v: ¬·o···sz·¬¬·, +:¬:·z::·¬¬·.

:.:¬e +:¬zo· :.:¬e .:-:¬æ
:.:¬e es:¬e :·¬s÷ -::·¬:·,
¬¬ ¬¬e ¸zo· :.:¬e .:e¬·¬¬æ
:e:z ¬·¬· :e:¸e¬ ev::·¬¬,
:o::-e -·¬:¬-, :- .:-e :-s¸¬
es: x¬·¬¬ .:, es: e¬·¬¬ -:¬ ·,
es: ¬·±¬····+s¸- ¬:s. -¸e¸.¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
292
xoz· xoz· xoz· xoz·

.v¬. ¬z·e¬ --·-- ¬··-·e·
¬·:- ±:¬· ±x¬ xoe ·,
.::v:e¬ ¬¬¸ +v¸:e··· .··+
-:-: -¬¬··· ¬·::·e +æ¬,
+·z¬:- +:e- ee: ¬¸e¸-
¬·:- ¬v¬¬ ¬··÷æ- ¬ ·:z,
¬·:÷¬ .e¸e +s¸ -¬ x oeæ
es¬·- e- ¬:·e¬ ±v: z.

¬-v: -¬:-e, ¬-v: ::s-,
¬-v: ae·:, ±v-e: :sz,
÷¬¬·: ±-z xo-- ¬s:
e·¬¬ ±v-+:¬ , ¬¬·e ·¬ xs¬,
o::¬e··· ¬·¬ ¸ ¬æ:æ -s¬,
e-:- - -:- +:¬ ¬·::s.
xo÷- x·ee ±¬¬ x·-,
±x¬, ±:¬¬ ±:v.-s¸¬¬ +s:.

-:-: -:¬¬ ¬s:··· e oz
o-z. ¬·:····¬ ¬v:¬··· -v:¬,
eoeo evo¬ ¬ ·¸¬·:æ- ±vo.·
e·¬¬ ¬:z -:e ¬ :v.·,
xo--:¬¬ e:ev¬: :s2
aesc¬:: ±:¬¬ -v:¬,
¬¸···s:¬ -:z ¬z·ee ±:¬
¬·¸··v¬··· xoe:¬:·¬¬ -v:¬.

o-¡¬· o-¡z, ±v-e- u·¬¬,
±v- ¬-, ±v-¬·-, ± v- ±v- xs¬
-v:¬, c ¸·zs:¬ -s+·¬ -¬¬ ¬·
x:¬- x:e :³-e :v:ee
xo÷- :v.¬ x·e¬ ¬:·¬¬,
ee: :v:ee xoe-· e:·¬¬,
-:-: :€e +¬·¸:e··· ¬¬·¸:
¬·v¬·¬ +:·¬-· -s¬z x-¬¬.
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

293
-·+ -·+ -·+ -·+


¬-¬¬ xo--æ ¬··¬· ¬oæ¬ -·+
-·x-.¡¬ -e:-¬ o¬··· ±e ¬·x-æ
c···¸···æ es¬:·¬ :···e¬·- --:-æ
-s+·ezv·¬· e·.::, x÷···.·z ¬···-·e
¬·¬·ze:· x: c···-z ¸± -::¬o·.
.x: xo-- ±v¬e ee æ- .¬s±¬æ,
ev¬ ±v:z·e: e·.· .·.· ± .·z:¬·¬,
¬oæ:·¬x·¬ ¬·:: :± ¬··¬ ¬·e-· e·¬·,
:·z::¬ zz- e··¬ x o +·-zo e·¬·,
±-zo ¬æ:æ···æ, ¬- ¬·¸¬·:····¬-·.

ae·: ese·:¬æ x:÷:·¬ :--·+,
¬v:¬z·e¬ e··¬ e·x::-·¡ e:¬·e¬,
zv¬· -::·¬¬·¬ a:s¬· ¬···e··· e··x,
¬·¸e¸ -e:···s÷ ¬··¬ ¬ ·--· e··¬·e¬ ,
:·z::¬ -·x-z:··· ± v-:v:ee e:·eæ¬.

¬-¬¬ .¬·¬¬¬e ¬³¬ ¬·: ¬-:s+,
¬·:···sz·¬ ¬··-¡ -¬¬s¬¬ ¬s:···-·,
±·e:·÷ -v:¬·e e ¸:- z +æ:·¬,
es¬::¬ xv:v:e ±ee ·:- -:o-æ,
ee: ¬. e¬æ-æ ¬·¸¬·:e· ¬··o·÷¬o·.
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
294
¬·o ¬·o ¬·o ¬·o


-v:¬sesc¬:: ¬v:¬ zo¬:,
.¬s±¬ ±:····¬ e:¬ v:¬¬ -·e
::zo ±sz e::·e¬ ¬···¬,
e·zso···· e·:- -:···-· x::
-s¬z:¬ -¬·÷: ±s:e· ¬v:,
e.::¬ zz-¬-¬e· ¬·:·e¬
¬··¬- xo-- ¬:s. . :¬,
o¬·:¬- ·e: o::¬ ¬···· .e¸e
:¬:e· z·¬·÷- :¬·-- ¬·÷:·.

¬:¬ zz-¬ ¬··x e .::e·,
o::- ±ozo· ¬·:æ·¬·¬·:e·,
¬.- o::- ¬s:··· :,
¬·:÷¬ e. ¬ o::-æ¬ e·,
¬v:¬ -·÷ ¬ zso··· :¬ee
¬·:÷¬ .¬¬: ±s-e· eso,
xv¬····-:¬ o::- ¬s:
a¬::e· -:, ±v:, ¬·: ¬·¬, ±o,
:e::e· ±:····¬ o::- :s2.

¬æ:æ ±-, ±v¬¬s¬·¬ ¬·eo·
z·¬·÷z -¬·z zv¬: ¬ ÷¬,
:³:¬ o::¬e··· o+.- -¸:
¬v:¬¬¬:e, zz-¬·¬ :e
x+·e o¬·-·¬·¬·¬·¬¬ -v:¬,
¬·o-zso··· -o···æ ¬oæ o-z.
+·z¬:- -:.e +æ¬ ¬:±,
¬v: ¬z·e¬ ¬s¬: x::·
¬:·e¬, e:·e¬ ±v:.·es±.

C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

295
:¬ .:ezo· :¬ .:ezo· :¬ .:ezo· :¬ .:ezo·


:¬v·¬· ¬¬.:ezo ¬ v¬ es¬·,
e.· ¬··x¬s¬ ¬ :oz - ·. ¬··xzoo.·,
oc¸-··· -:¬æ o- e + :-··· ±::
-·e· -·e· -·e·e¬ ÷ ····e.:e¬ :s2,
-:¬ -¬·e: x.· zso:v:ee ±s:,
e:. e¸es:æ, oc¸e : e ...::,
¬:±xs:¬ ±v:z ±s: :sz¬ .:e,
¬··x¬s¬ ¬ ±·¬ o¬.¬. ¬··x¬æ
z·: ¬·:e· -·e·e ¬ -·e ·-·e·.

e·:·¬· ±s:s.¬ - ¬·¬ ¬s: e.·¬¬,
:¬e¬ +:-···æ :¬ ¬:-zo:o·¬¬,
÷ .:ees¬-æ ¬·:¬¸: es.zo·,
¬·¸-::¬ a±s: - ·+s÷, ¬·¸e.s÷
.¬·:s¬ ¬·¸¬·:: e:. ev::·¬¬,
es¬s., ±v::s., :¬e·zo·, ev¬e ·zo·,
eoz:¬ e..zo·, o¬s.-¬¸ :¬ezo·,
±v:z ¬¬:··· ¬¬:···ezo ¬·+-··· .se,
-¬s -:¬e-·¬ ¬¬ ·e·¬ ++.:e e·e
e··x:·¬ ±v:-· ± v. zo ¬¬ .:ezo·.
-:x.· zso···æ ±s:·¬ ¬: ±·:·.·,
¬··x¬s¬ xe x¬ ···s:v -v:¬¬ -¸ ¸···.
¬¬.:eev e v:¬ ¬ v·¬· ¬¸···., x:·-·,
¬·- +- es····¬ .:e +:e :¬v¸:z¬æ
:··¬ e¬¬ ¬···¬ ±ve ·, es:· +¬¬·,
o¬.: ±v·es:¬æ e·¬¬: ¬·¸···::·¬¬·,
-eo-ezo , .s¬ ¬·e·.zo x:¬ eo¬¬ :¬:,
+s¸-+s¸-¬ .:s¬·c. .:e+sez+s¸e,
¬·vz·¬s:¬ ¬¬····e ev::-¬ ±v:e·
.:ees.¬ x:e e:±v:z·¬¬:.

÷ .:e:s2··· ¬·¬¸ e :.:e¬s÷:x:e·,
zv¬-vo÷- ¬¬ :s¬¬¸zo ¬·:e·,
e¸ee ¬··x¬s¬¬ eoz o+:.¬ -z·¬-·-::,
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
296
¬¬:··· ¬¬s···ezo ¬ ·+-··· .se¬æ
····e.:e¬ e:. es. e..zo eso
±v:-· ±v.zv zv¬· -:s¬·o¡¬x:e·,
¬:±xs:¬ , ±v:z e ¸¬··÷···x:e·,
.:ezo es¬-æ x¬·, ±s¬ e::·¬ -s¬,
.:ezo:v·¬s÷, :¬ .:ezo +:e¬æ
-¬·¸e - e:.· ¬-¬¬- x:e·.


C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

297
-ve¬s: -ve¬s: -ve¬s: -ve¬s:


o-¡-:-·¬ · -·e-æ -s-· -ve¬s:,
¬¬¬¬¬ ¬¬¬··¬ ¬:¬ ¸¬sz¬s.¬ -s¬,
¬·::::·¬, eo÷o····¬ e:-·¬·::v:z:¬æ
:-¬¬. e..¬¬o:¬ :v:e¬z¸c.e-,
o:eo···¬· +·+s., es···.es:¬ ¬·::
o¬s.e¬ .¬.e¬- e:·¬ ¬¬¸ ¬ ··e,
:v:ezo -··÷ ¬·:-·¬ eeæ- e··¬ ,
:¬·-xv ¬··¬:¬æ e ¬.æ:·¬
o:ses:, o-¡-:-·¬· - ·e-æ -s-·.

o-s¡.¬ ¬·e···-¡:e +s¸- ±·::,
o-v¡:.¬ ¬:z ¬+s¸ -¬ o¬:,
o:o.¬ -e¸, o: -¬:¬ ¬·sz.,
o-¡ -e¬:s¬ ·¬ o+:.¬ xv·xzo· -s¬,
o-s¡.e es欷¬ -¬· -¸oe:·,
o-¡ :es+s: -¬·¸ z¬e¬ x-¡,
o-¡ ±¬e¬ x÷e ±·.·-s¬zv e::,
o:-æ·¬æz - ¬¬ e·¬ ¬::,
o:-æ:, ±:÷:·¬ eo¬ ¬::,
o-s¡.¬ ±v.¬:¬:o·¬ ¬ o:-·.

o-v¡:¬- e¸.z .:e:-·¬ +-:s2,
o-¡-:···:· .. e:zo :v,
ee ¬+s¸- + v¸:e:¸ ¬v:¬c.-¬·¬·
o-¡ x-¡æ x¬· , x:-· x¬¬:: v,
o-¡e:eæ -s¬::·¬¬± :o·,
x. ¬·¬¬æ eve · zz- ¬:-·¬ -s¬
o-³¡-e¸, -e¸ ±:z z±-æ ±:o·,
o:: zz-¬ z··. o-¡ ±+··· ±·¬·-
xoe.· ¬v:¬zo o:-·¬· x¬·-·¬¬.
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
298
¬¬·e· ¬¬·e· ¬¬·e· ¬¬·e·


¬·¬e evo:s. ¬¬·-: ·¬¬:z,
¬·e -¬ ee:·, oc ¬¸ -·e:·
ac o:sc··· ¬¬e +:¬ e·¬····¬¬:z,
¬·e o:s-e o::¬ oxs.¬ ee:·.

x··· ¬·e ee:···æ ee::¬ +:¬
eeæ- ¬s¬¬¬æ e:÷ -::·¬sz,
¬¬·e· ¬c¸±¬ ···se ev- ¬··.·¬sz
¬·eæ :·.· -·x -·¬·¬¬ z·.·¸

±¸¬··· ¬¬···¬ ¬:z, +:¬ e·¬····¬¬:z
esæz¬:·¬ :·z· -·÷:ezo:·¸
e--· e:- -v::¬ ¬·:: ±e·¬ e¬e
eso e.:· x·¬z·¬·:·¬ ¬÷:·zo:·¸

e·¬:· x:e·, :·¬:· ±:¬
:::· ±v:zvoz x:- ·e:·e¬¬:z ,
¬:±¬±-·¬ ¬s± , +:¬ ±·¬·¬s¬:z
¬¬·e· ¬:- x:···æ x -¬:·¬¬:z.

+:¬·e ¬¬·e· xs¬-·¬:¬- e¬:·,
±e±e .¬s±zo-¬:e ¬:-,
¬¬·--v:e···· ±·÷ ± ¬:· ¬:·¬·,
-·e ‹¬:oe¬:¬ -·¬·¬ ¬·:o· es¬·.

±v--·x ¬es÷ e¬--·¬ ¬¬·e·,
-e¸-³·¬···.¬ ±:: ±x o:·¬ ¬¬·e·,
ee:æ :e·¬ es:¬: ¬·:····¬¬·.
¬·¬·e ¬e:æ -·¬ ± v:z·¬¬·.

C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

299
¬·¬ ¬·¬ ¬·¬ ¬·¬zo· zo· zo· zo·


o:so o::sesc¬ ao -¬·zæ ¬:x:e·;
¬··+·, z·¬·z ·, e:¬ v:¬, -·ozso e··x:·¬.
e:. ±s-¬ xoe· ee:· e¬· e.· -¬-·e:·¬
¬·s- ¬:¬ ¬ ·-:-sesc ¬ e··¬ ¬ev:x ¬ ±v: e·,
o:so o::sesc¬ ao -¬·zæ ¬:x:e·;

¬cs: o::sesc¬ ¬-s:¬æ·¬ ¬:x:e·,
-s¬. ¬·e: x.e ·¬:, ev:.:v:xzo:·¬æ,
±:¬æ ± v::s¬ ±v. ±v:··· x:es¬æ,
x···x¬, ¬·z·¬, ¬:c , e:c x·÷:·zvo·¬æ
¬cs: o::sesc¬ ¬-s: ¬æ·¬ ¬:x:e·;

¬·-:-sesc¬ e··¬ ±vz:s2··· e··x,
e¬· ¬·v÷- e··¬ e±o::· ±::,
:::· e.·¬ -v:¬æ - ¬s +¬.¬-·¬ -¬·z
±v:s¬:¬¬e e:·z:æ¬ x¬·¬, :¬esc,
¬¸: x÷¬¬, ¬·--· e¬ ¬¬, ¬·¬¸···æ ±vz···s¬¬.

-¬·¸¬· ¬ ·:¬·¬ ¬·:e ±s:·¬ ¬ ··z-s.,
xe.·zo ¬·¬¸ es:·e¬·zo-¬:e +ze,
o·e· -v:¬·¬, e:···e -·e·¬ ¬¸¬¬s-¬:,
¬·-¬s¸-zo.· +-, ¬- zo-:····¬ -¬ ·¬s-¬: ,
¬·-:-sesc¬ ¬·s- ± ¬ ¬·s-¬ ¬·¬zo· -s¬.

-¬·¸esc¬: ±s:·¬ .·e e¬¬ ±-zo· -s¬,
¬·::::¬ ±sz ¬v. - - :e·:o x:e·,
±x:·¬ :esc -:x.· o:·¬¬:,
aesc¬:::·¬¬-·¡ ¬¬ ±- x¬·¬¬:,
÷ ¬·¬-¬ ¬·¬zo· - ¬·¸ -·¬z¸ ¬:± ¬·--·.

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
300
e:¬c·¬· xs: ±:zv -¬····e¬ -s¬·: e:¬c·¬· xs: ±:zv -¬····e¬ -s¬·: e:¬c·¬· xs: ±:zv -¬····e¬ -s¬·: e:¬c·¬· xs: ±:zv -¬····e¬ -s¬·:


e:¬c·¬· xs: ±:zv - ¬····e¬ -s¬·:,
-:¬·¬ aesce ±¬¬ -¬·s+¬ ¬¬···æ
--s¸-e e¬ .¬-·¬ , e¬ ¬:-·¬ +-:s2
¬·:æ:·¬ es:·zo eoz o¬· -·x.¬·¬,
eo÷:·¬ o¬.:: ¬·::o¬· ¬¬-:¬,
¬¬¬ :v. -xs¬zo e ·:·¬· :. - ¬····¬¬,
¬·:e:·¬ - -s¸-¬ +·,¬: o¬.:-·¬¬.

¬¬ .e:¬: e¬·¸e·¬¬ :v·¬· e¬ ,
¬¬¬·e ¬·e···: :e·¸-¡e e·¬¬:v·¬· e¬ ,
¬·:: ¬·::::·¬¬:: +:¬-¬:¬¬::v ,
¬·:::: ¬···-¬ -·xcs·e e·¬¬:· :¬· .:v,
-:¬·¬ .e: -v:¬, .e:¬·¬ -:-v:¬
±o ±o¬· .::sc ..¬ :· ±:¬,
es:v:¬ -:¬æ ¬·¸¬·: e¬:· ±:¬.

÷ ¬¬±s¬-s.¬æ, ¬·¸¬·- ¬·::s.¬æ,
¬·:::: eo÷o¬ +s¸oz o +-:s2
¬¬ .e:¬·¬ ¬:eo÷o::,
···s-: o¬:.···. :¬s. ¬·:e:;
eo÷o···:·¬ ¬·::::·¬ .:.s‚ ,
¬·:::::·¬ eo÷o····¬ .:.s‚
¬¬÷.· e-¡e- es····¬¬ ¬v¬ e-.

+:¬-¬ ¬s:···æ .e:¬c·¬ ¬·±e:¬:,
:¬z:, z·¬es¬, -·¬zv·¬- ¬s:¬·¬,
eo÷o····¬ x···¬:···¬ -¬·e.· es:s:¬·¬,
¬¸¬¬¸¬·:e¬: · ¬¬····¬ e¸¬·.·
:z: -:¬· ¬s:···æ ±v::s¬·¬¬:e;
+-:s2···:v·¬s÷, ±o+s¬- ¬·¬ ±¬¬·
±v-¬-¬ , ±v-e -¬ ¬·:····e:·¬¬:e ;

.e: .e:e:: ¬···¬ ±v:z·¬¬:·¬·
e:.e x¬:e· -v:¬·¬ ¬::,
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

301
¬¬ e·¬···æ o·e· -s÷¬ ¬v: ¬:·¬·
¬:¬ .e:e ev. x:- : .:·¬·
e¬.· -:¬¬ -v:¬ :o····¬¬::,
¬·::::·¬ ev. :.-. x: eo¬¬:v u:,
zso e·¬···:· ±v:÷ -:-: e¸e:¬¬::.

e-¡ evee ee .e:¬æ -·xcs·e¬·¬,
e-¡ :.e ee ev.¬æ -v:.¬·s.¬¬,
.¬¬: -v:¬, ¬···¬ ±·¬- z·.·..·zo-:e·
±+ ±+···o.· -:¬s: -sz·¬¬·,
-¬¬ ¬s:··· ev-··· :e ¸ eo····¬¬·,
z·:··· ev-··· xs¬¬ ¸:···¬:····¬¬·,
e-¡e- es····¬¬·, .e :¬sc :o-·¬¬·.

+-+·z·o +s¬-æ, +- +·z·o :s2···æ
±v::s¬ ¬·:::: -v:: :v·¬sz·¬¬;
e-¡e- es-:e·, ±v-+s¬- ±¬±¬¬·
-·xcs·e ¬s:···æ --s¸ - e:.·¬¬;
eo¬¬:· ±:¬, eo···¬¬:· e:¬,
.::¬v·¬ ¬¬ ¬:·¬ e¬e,
e:¬c·¬· xs: ±:zv - ¬····e¬ -s¬·:.
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
302
+:¬- ···s- +:¬- ···s- +:¬- ···s- +:¬- ···s-


¬-¬·¬-e e:¬··e:z
±s:·e -s÷¬ +:¬- -s¬,
.···¬¬ :x-e, zso··· :¬ee
¬e-· ¬·:e¬ -s¬··· ±s¬·.

¬·::e ¬:, ..see +s:,
.¬¬: -·e, e:- e:·÷,
.···¬¬ :¬ -s¬ ···· -s÷¬
::¬ ¬v:¬ ¬s:··· -::.

÷ +:¬- ···s-e ev- ··v·¬··.,
a¬¸·e+s¸e, ee: -·e,
¬e·¬s:··· .:¬··· ¬·:e·
+:¬-···s- -s÷¬ ¬···¬.

:-·ze -·¬ e:·¬zo· x:e·,
es:¬ -+z ¬·¸···-· +s¬
.e¸e··v¬ee ee::¬ ···s-e
¬¬-::·¬ ac ¬·::¬e···s÷¬.

¬·¬-æ·¬ , u-¡æz ···s-;
+:¬- ¬s: eze : -::,
zso··· :x-¬ ¬-z xs÷
:+s¸e¬ e::e -s÷¬ -s¬.


C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

303
-¬·:-e -¬·:-e -¬·:-e -¬·:-e


-¬·:-e··· -s±e¸,
-¬·:-e··· -·÷:e,
-¬·:-e··· xs¬ -¬·¸o -¬ -s¬···¬ - ·¬·¬ ,
-¬·:-e··· +:¬¬e-- ¬ :·es:-s¬.

-¬·:-e :¸: e:·¬,
-¬·:-e cs·e,
:-·e .···¬¬ ev-··· ¬:s¬·¬s¬·,
e:c ¬oæe evo¬ ev. ev-··· :¬¸.

±:¬ -v:¬zoæ:,
es·e xs·ezo:,
o:sc, -·zs., ¬·z ·¬z o x··v:¬:z ¬:,
-s¬·:-¸¬ -¬·ev:: ¬·±¬s-·¬¬ ¬·v:.

-s¬·:-¸ z·:·¬:¬,
¬:¬· e:c ¬·s-¬ ,
¬:¬· e:c ±v::s.¬æ -s¬·:-¸ +···c·e,
x:¬ xs¬ x¬:: xoe· -s:-e e:·¬¬·.

¬·::· -:o· es:-¸o¬
--¡ o-¡ zv¬¬ x.·
.: eso, .: :sz ev¬ x:¬ ¬:¬s:···,
¬e¸¬·e ¬ ¬¬¸ ¬··e ···sz ···+¸ ¬··...

±:¬ -s¬: -¬ ev:zo
±:: xv:z.:····¬ -sz:,
¬··e· :e¡ +:¬ - ¸:··· ±v.···æ. -sz:,
¬¸cs:¸¬æ ¬ ¸¬¬¸¬¬÷¬ z·x:: -:-¬ -sz:.

-¬·:-e··· +:¬-¬ ¬·v:,
-¬·:-e··· +:¬-¬ ±s¬,
-¬·:-e··· ev-··· -e ¸,
-¬·:-e··· ÷ :-·e ¬c.
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
304
-s¬·:-¸¬ x:+, -s¬ ·: -¸¬ -s¬ ,
-s¬·:-¸¬ -v:., -s¬·:-¸¬ -s.¸,
-s¬·:-¸¬ ¬·:o¸: - ¸: :¬ ¬c ,
-¬·:-e¬··¬ -¬·:-e ···e
-s¬·:-¸¬ +æ-·e¬ ¬c .

-s¬·:-¸¬ ¬ ·v:, -s¬·:-¸¬ :·e¸,
-s¬·:-¸¬ ¬·³-, -s¬·: -¸¬ :¸:e,
-s¬·:-¸¬ zv¬ :¸e .+¸e¬··¬
-s¬·:-¸¬ zv¬ :¸e .+¸e¬··¬
:-·e eeæ-voz :¬z æ¬ ¬c.

-¬·:-e ¬c ¬:-- ¬ e ·e,
:-·e :-¬:e ¬···+:-··· ····e,
¬:¬· e:czo-s¬-·¬ c- -ve,
¬:s. ¬c¬ c.-¬ ¬·v:xve +s¸- ,
+s¸o e.:zo -¬.-s¬-··· :e ¸,
:·es: -v:.¬ :¬¸·es¬ -¸:-···,
:·es: -v:.¬ a¬¸·es¬ -¸:-···,
:·es: -v:.¬ a¬¸·es¬ -¸:-···.

C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

305
¬¬·.¬ -·¬s¬:. -·¬·e¬ -v:¬ ¬¬·.¬ -·¬s¬:. -·¬·e¬ -v:¬ ¬¬·.¬ -·¬s¬:. -·¬·e¬ -v:¬ ¬¬·.¬ -·¬s¬:. -·¬·e¬ -v:¬


¬¬·.¬ -·¬s¬:. -·¬ ·e¬ -v:¬,
¬·e¬:c¬ es¬+· ±¬·e ¬ -v:¬.

¬·s-¬ +:e-¬ .¬s¬z o :·e:so¬-s¬
¬··· ¬¬·. ¬e¸¬·e¸ . :s¬.¬ -·¬ -s¬
¬:: ¬·e: ¬s-¬e···s÷ ±·ozvo·e¬ -v:¬,
-³±s¬.¬ ±sæ-:s¬ ¬z··· :¬e· ¬·¬¬ -v:¬,

+:¬- +·+s.¬ ¬·¬ ¸ - :¬s: ±·¬·-¬ ±:···
e.v:o¬ ¬·ee: e.: - x·-
-·¬·e¬ ¬·s- ¬e, z¬· z¬:-·e¬,
x···¬:: e ::zo ¬·¬· :e ±·+· ±¬-·e¬ ,

¬c.:¬·s¬·¸e ,.¬æ: ¬::¬: e··xe:e;
.:s¬.¬ ¬¬¸ -·e v:: ¬·s-¬ -·¬·¬ ¬··:····e¬ ¬e;
¬·e¬::e:c ¬ ¬·¬¸ ¬ ¬·. :¬¬·.¬sz·e¬ -v:¬,
¬·ez·¬ +s¸ -v:-zo· xe:- ¬:¬sz·e¬ -v:¬.
-¬c:.¬···e·¬· +s¸oz oe .:s¬. .: e··¬
.:+:¬ ±·o± ·.¬ ±x ev¬·e¬ ¬··¬·,
xves¬· ¬se:¸¬æ .v¬:¬ .·¬¸ ±¸¬··· ±s:·
¬:¬s÷ ¬·eoæ·¬· :e ¬o-·e¬ ···s-·¬·;

xs¬c:¬:e¬ ¬: -·e-·e e··x¬ ±:z
¬¬·.···+¸¬ ¬v¬· ¬·e ¬::¬ ¬·¬· ¬v:¬ ¬s÷¬ ±sz,
x··v:¬:z, ¬ ::, - ·c ··· o·e· xoz· ¬:·¬¬ · .·¬·;
+:¬ +:¬¬ -:e· ¬ ·e¬· o:·¬¬· .·¬·;

¬·e -s¬·:-¸¬ ¬ ¬·. e:s¸¬¬ -s:-¬.-,
¬¬·. .¬e.-÷:·¬¬· :¬v·¬ ¬·sz.,
¬¬·s.-s¬- x:: ¬·e xe··· ¬v:± ¬·¬e:e;
evzæ-scz :e +:·¬¬· -:···;

o:¬ o:¬s÷:·¬¬· .s: ¬·s€.e -e¸,
o¬·¸ ¬ ·e o:¬s¬·¬· ae :¸e -e¸,
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
306
o¬·¸e- ¬¬.·, ¬·s- ¬e ¬·:.·,
evzæzs÷ ±¸¬··· ev····¸¬¬ · ,v:: :e¸e¸.

¬·e¬ ±-:-æ ¬·+· ±¬¬:·, evo¬·¬·¬:·,
es¬s:-·¡¬¬ · ¬·:e· x¬·¬:· ,
¬¬·.¬ ¬·.¬ ¬·:e· +:¬ ev¬·¬:·, +:¬ ez¬ :·,
-:±v:, -¡:±, :¸:, ±-·o, ¬·¬· x:¬ es¬:·.

:¬·¸ -·e - v:¬:, e¬· x.· -v:¬:,
o¬·¸ -·e :¬ e·÷ .: ¬·e¬æ:·¬:·,
o¬·¸ :v.·, ±:., ¬÷:· ±ve· ±s¬ -¬¬: ·,
:e -v:¬ u¬:÷e· ¬·e¬ ¬·e· ¬·:···x:e;

¬::x:¬ , e::x:¬, ¬ ·e¬ e.zv:¬ x:¬,
--¡ ±·.·, o-¡ ±·.· ···s¬¬·¬ ¬z. x:¬,
+:¬ +:¬ ±v·¬ev·¬· -¡:± xs¬ eso:,
¬·e¬ ev:. ¬·:: o·e·, -s¬·:-¸ ev:::.

¬·x, e:, e v:., u: .: ¬·eev :·¬- ,
±:¬ -v:¬ +:¬ xs: .: ¬·eev :·¬-,
±z:· ±z:· -s¬ ev.· +se ¬·e¬ x:¬ ¬·:e·
xso-·¬ cs·e, -±- , ¬ ¬·. ¬·sz. ±¬····¬.C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

307
:·: ¬·¬es: :·: ¬·¬es: :·: ¬·¬es: :·: ¬·¬es:


--s¡c a¬c.zo aesc ¬æ
e:vxo: o·e:·¬ :¬: ¬·¬es: -s- ·,
¬·v¬, e¬e xoe -· ev:, ¬··o·z·¬
-v···., +·¬:, es:zo· ±:¬,
···s¬¬c --¡¬:, ···s: v --¡¬::,
±v·¬e··· ±v¬e···æ e: ±v¬·e·¬ ¬::,
±·¬e, ¬·eo·, es¬·, e ·¬, -¡:±e:: u:æ,
±¸¬··· ¬··.·¬ ±¬¬ ae¸-±+:::æ,
--s¡esce ¬: :e€ ¬·±v:¬···:·,
¬s:e¬·¬¬ ¬ ·¬¸ -::¬ eo -±¸¬ ···:·,
±s:· -z·¬- · ±::, ¬·¬· ¬·se· ¬·¬· x::,
¬·¬¬:-·¡ e¬x¬, x:ov¬·¬¬· ::-·,
cs·e -±-··· ¬·¬ , ± ¸¬··· e:¬s-·¬
±¸¬··· -:e·¬s÷ -¬·¸:· o¬: -se·,
xs÷:· ¬¬¬¬:: -:x:¬ ¬:·¬¬::,
±¸¬···¬ vo÷- ±vo.· ¬v·¬e ±+· ¬¬e:,
--s¡ece .±: --¡ x.· x:: ev¬·¬ ¬::,
¬s:-::¬ ¬¬z o¬.·¬¬ e¬ ±se·¬¬:,
--¡ ¬z·ee ¬·¬ --¡ xsz¬xs¸ze,
¬:es:¬ ¬:···æ ¬æzvox:¬,
:-:¸e¬ :s+¸ ..s¬:c -s÷
:e:e .s¬-æ -o¡·¬ ¬v:¬szx:¬.
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
308
-v···. -v···. -v···. -v···.


¬-:se .-¡¬ xv¬· -·e·¬ : e.:···,
¬oæe, xs···s:e o-zv·¬v u:¬ ;
u±.:¬ --¡¬ +:¬e··¬·¬ e:+ .··+¬ ,
es: ¬·e, ee:· o-z·¬v xs:¬ ;
::¬· ::¬· xoe· ev.· ···s: ±:z ±·¬·e·¬ ;
···s¬ ¬·s···e ···sz···s+-es÷ ±·¬·- -·e· ¬ ;
¬-:se .-¡¬ xv¬· -·e·¬ : e.:···,
¬oæe, xs···s:e o-zv·¬v u:¬ ;


C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

309
-: -·¬·¬ -: -·¬·¬ -: -·¬·¬ -: -·¬·¬


-s¬::v ¬2: .+¸¬·e : ±³¬·,
-¬·- ¬·z -s¬ .+¸¬·e :· ±³¬·,
x::v¬:v.·¬ x¬·¬ . :¬ -¬·÷:,
-¬·¸ -o····¬ c- x::v¬:÷:.

-¬·¸ xs¬zo:¬÷:·¬ z v.: e. -s¬,
z:zv:¬zo ¬·¬¸, o::-so¬æ eve·,
-sz:¬·¬: u¬·¬· zv.:· ±se·¬ ¬ -s¬,
eo¬c:¬ xs¬··· ±v: z ±v:¬¬::,
x::xs¬, e:, ±o, -¬ e·¬¬::.

-¬·¸¬·:· ¬·¬¬:-·¡ z·:·e-¬ -s¬,
z·:·e:¬:v.·¬ +s···¬·s- -¬·¸¬:,
-s-· - -¬·¬ ¬·¬¸ - ·ee··· e:¬ez,
o:-· o-¬·¬ .:xs¬ -:¬v:···;
-¬v¸oz· ±:o¬·¬v·¬ o+, -¬.esæ:- -e¸.

x:::: ¬·:: e::.z eve¬:· -s¬,
-s¬s:v .:: e:¬·s.-e ¬¬¸:: ,
÷ ¬¸-, z··:-- ·¬¬¸ -: -·¬·¬ ¬ ¬·¬¸,
÷ -s-· - -¬·¬ e:·¬¬ -·e e:·z·¬ +:¬- ¬ æ
-¬·z¬: x.·, 2-· -³±s¬. ¬:x:eæ·¬;
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
310
¬·¸e·¸ ¬·¸e·¸ ¬·¸e·¸ ¬·¸e·¸


:¬·¸e·¸, o-s¡o ¬¸cs:¸ ::e¬::,
.æ·¬ ¬:·¬, .æ -::·¬ eo¬¬:: ,
es:xs±·¬, o-¡ esz.e æ- -:.¬æ,
o·e¬ -: e:÷, e¬::· e¬:v¬····¬¬ ·,
o···¬· -s¬e, o-¡ e¬· e:: +:¬
es:····e¬ -··· ¬·:: -¬····¬¬··. ;
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

311
¬···:· ¬···:· ¬···:· ¬···:·


¬o¡:¸, ¬o¡:¸ xs···zæ o·e ¬···æz,
¬o¡:¸, ¬o¡:¸ e¸···e e :¬ e¬æz,
¬v:¬·¬ --¡ o¬ ·¸ ¬o¡:·¬· e:····e¬,
--¡¬: o¬ ¸¸¬·¬· :¬:· x¬ -·¬····e¬,
zv:¬ e¬¬, ev¬ ¬·¬ ·, e¬·x.· -v:¬:·¬·,
x¬:· x.·, o¬·¸ e··¬ :¬¬ ev¬ ¬ xs¬:·¬·
e:¬¬-¡ e:o:, e:··· e:¬ es¬:;
-¬¬ ¬s: -·z¬·¬:, e :· ¬··o· ¬s:···:,
-¬·¬ -s¬, ¬:¬· o···¬· ¬·:ev:. -·e::,
ev:. e¬¬, o···¬· :¬ ¬·, .: ev¬ ¬o¡:¸,
¬o¡:¸, ¬o¡:¸ xs···zæ o·e ¬···æz.¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
312
-¬·¸ ¬:c -¬·¸ ¬:c -¬·¸ ¬:c -¬·¸ ¬:c


¬·s-¬ e·: ¬:z·:¬: ¬ :c,
¬¬·., -·- ¸e···e··· e v:c,
a¬:¬ e¸o:¬, .::-· -e::,
.::-· ::e:: xo¬ 2: x·¬s:.

:±·-··· :ze¸ c-··· xs¬.¬-e
¬¬·., o:e, :s+-:···e e-,
¬·s-¬ e·: ¬·::¸··· ¬·::e¬
¬·¬¸, zs·¬, :cv:e: . :-:.

±·¬· ±v-:-· ±::¬ ¬···:·,
x³¬¸, +¸- , :e: ee¬ e v::·,
e ¸-, .s:., ¬··-:s¸-: ¬·::·,
z¬e, xzv::e ±s:·¬:¬ ¬.:·.

±¬·s:···¬e: ¬::·¬ e e,
xve·¬: ¬so¬¬s¸e¸¬ -e
.:·.: ¬··-¡¬:¬·¬: ÷ xs:e
-¬c.¬···e ±v::s¬¬ ¬:c.C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

313
:cs·e ¬·--· :cs·e ¬·--· :cs·e ¬·--· :cs·e ¬·--·


¬·-v:-sz:¬ - ¬¸ o::-¬···æ
-¬····e¬ x:e: ¬:s¬: ees.,
¬:s±¬so¬:¬¬ x·-···s-v:.,
e:::s:¬ ±:¬æ, e¬¬s¬ e¬¬ -se·e¬æ,
xs¬· x¬¬ ¬¸e¸ ¬v- o, e¬··z:, ¬·:-·,
:-±s··· .·.+:¬zo· +:¬x···¬æ
±:¬ xs··voz -·÷ ±·÷:¬ ±:¬.

-v:¬¬:: :o¬.·¬ :-sz:e :-v.
···se ···se e¬¬¬ +¸e-¸¬ +:¬ -;
x¬±v:÷¬ zv., ±z, ¬·vz·¬s: ,
···s-: ±·+s., ¬¸¬.- ¬.o¬.·¬-;

eo-o¬: :æ ±:¬, - v:¬- ¬·z,
.:·¬· e¬····¬ o:sc··· x·-
±x:¬ ¬ ·¸e·¸-·o, ±oe :¬ :v:e,
÷+ ¬¬ -::·¬-s¬¸, ± ·¬:¬ ±·¬:,
¬··e·:e¡zosc , o::-¬·s¬··· x···,
-¬·¬ ee::¬ o- ¸±e ¬·:ecs·e :v:e.¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
314
¬·±s-° ¬:c ¬·±s-° ¬:c ¬·±s-° ¬:c ¬·±s-° ¬:c


o-¡ --¡¬ ·¬:¬: ¬·±s-° ¬:c,
.v¬.+: .·¬¸¬c::¬ .:¬c: eo··v:, zo···,
u·¬· o-¡···¬:¬c: ÷ xs:e ¬:c,
····zs·e:¬ ¬¬·e·, x oev: eo··v:, zo···,
¬·s-¬ -·-¸e x:+ xe ¬voe·¬· uæ ,
¬·s-¬ +:e··· ¬s: -·e ¬o:¬·¬· uæ ,
¬¬·e· ¬es-¬ -e :v. eso¬·¬· uæ ,
¬:¬¬s¬ ¬ -s¬ ¬·v¬e v¬¬·¬· uæ,
+s¸- xo-- -:¬, :e e..¬ x:¬
ev¬:eæ -·-s: :s¬¬¸¬sx:¬,
o-¡ --¡¬ ·¬:¬: ¬·±s-° ¬:c,
.v¬.+: .·¬¸¬c::¬ .:¬c: eo··v:, zo···,
u·¬· o-¡···¬:¬c: ÷ xs:e ¬:c,
·····zs·e:¬ ¬¬·e ·, xoev: eo··v:, zo···.
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

315
.cs·e .cs·e .cs·e .cs·e


···s-: :¬:z, ···s-: :¬:e;
···s-: a¬·¬:, ···s-: .¬c.-;
···s-: ±v::s., ±s-: ¬·+-;
x:·zso···-x: z¬¬:s:·;
zv·¬: ±·:: cs¬e ± v·¬¬:s:·;
cs·e -·.ez x. ±e· ¬¬:e;
+-:s2··· ¬···¬ ¬. x+·¬¬:e;
¬xsoe ¬·¬ z:·¬¬· :·.;
e·e-·¡ e-, :e· ±xs÷: e:¬·
ee:· -e:·¬ z··±:- o¬sz,
cs·e .¬:·zo ¬¬zo :s2zo·
e··x:·¬ :o:v:e ¬·:::: es¬·¬¬.

.cs·e :·ez.·z, z·. ¬¬¸ .¬s± ,
-:¬so¬æ ±:¬ -:e :·e+.: ¬s:,
.¬ ¬z¬· ±v: ez ¬ e ¬.e··¬: e··¬,
····¬¸, . c·.es-¸¬ e:·¬ :e:e +···¬:,
xse±e¸··· ev¬·¬ :s+.¬ -·x¬·¬:,
:¬:z +.:zo e:, . ·+:·¬···zo e:¬·
.¬z -¬¬·.sz ¬:·¬ ¬·³- -·÷:e,
e::s¬·¬ +.: ¬:v:¬ sxs-zo e¬¬·
:·e:so¬ e-¡¬···æ :zv¬: ±¬¬·
xoes÷ .¬±-:·, ¬·v¬·¬¬ · .cs·e,
o:s¬·¬:, -¬ ¸¬ , ¬·ve-·¬:¬,
.cs·e .¬s± ¬ -s¬, ¬-v:¬, a-·¬.

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
316
+·¬ +·¬ +·¬ +·¬


zz- e··¬ xoe· ±::,
e¬¬ ee: e:¬ -¬æ:,
±:¬, +æ¬ ¬··e· ¬·¬zo
¬·¬¸ :s+ -z·¬ , -v:¬.

:. e¬¬, ¬··e· e··x¬
o¬··vo÷- -.¡¬ ·e,
¬c¬ c.- e·¬····e,
c·x +·¬: -z·¬, - v:¬.

¬oæ xs¬¬ +:¬:s2···
-e¸¬·::¬ :v:ee:::,
cs·e e¸. .¬ ¬æ::,
¬··÷:· e··¬ e··x ···³¬-
+·¬ +·¬: .±: o:·¬.C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

317
xs:e xs:e xs:e xs:e


.se- -·-¸e ¬·-s¬ x s:e
-e¸¬ ¬c.- ±::¬ :¬:e,
:±·-, cs¬e··· ¬v::¬¬··¬,
±¬·s:··· -····¬· ¬s:¬··¬,
+zez ev::¬ c--s¸-,
e::sæe¸¬ -¬·:- +:¬-,
e.v:o¬zo ±‚¬+s¸-
-s¬: e·¬¬ ¬:cves¸ - .


¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
318
±v- ¬s: ±v- ¬s: ±v- ¬s: ±v- ¬s:


ev-¬·:¬ ···s-, ev- es¬¬ ¬s:,
-¬¬ :· ±·.·e¬ ±o, evo, e::,
-¬¬· ¬oæ¬ es:· e·:····e¬ +s:,
±o¬s:, ±o+s¬·, ±oes¬· -v:¬
¬v·¬s÷¬ .···¬¬ - ¬ -¬:-e ¬v:¬.

¬·:·xv¬· ¬·sz.¬æ ¬·::¬ez ±¬:·¬¬;
es¬··.÷:· aesc¬æ ¬··+·¬: x¬:·¬¬;
:-·x¬s-·x ¬ ¬·:esz o:sc··· ze···;
es¬·- e: e¬¬sz -se eez e:s·+æ···;
¬v:¬z·e¬s¬·¬ ¬·- a-:··· es····e¬,
.···s¬¬s±¬ ¬:± e:: -:::· ¬···-·e¬.

±v-¬s: ±¬¬· ±se·¬ ±v·¬s¬e··· ±+,
±v-¬e·, ±v-±e·, ±v- :szs¬:z¬ -+,
±v-s¬:c, ese ·:, ¬ ··- ¡¬····¬ ±·¬·¸-· ,
-¬-·¬¬·, -¬-·¬¬·, - ¬-·¬¬· ¬···¬,
z·¬es¬ -· ¬s: ¬z·e ¬s¬·¬ ±v-¬s:
e¸x:: xs····¬· e:····e¬ ¬···¬.C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

319
xs¬ x·÷ xs¬ x·÷ xs¬ x·÷ xs¬ x·÷


¬·¬e¬v: ¬·¬e¬v: xs¬x·÷ e:·÷¬,
cv-¸ ¬÷¬·, zz - -z¬ ·, ¬·e· xs¬ ¬s±o,
¬e·¬-o·¬ :-, zso¬··¬ x:·-· ±-,
¬·¬e¬v: ¬·¬e¬v: xs¬x·÷ e:·÷¬.

xv¬·¬··¬ zz-¬:z,
¬z·e¬·¬ ¬z·e¬:z
e:···-e, ¬·¸···+s¬,
x:·-· ¬·o··· z·¬·÷-·e,
2¬- e¬ x·-····e
¬·¸···:: ¬·e· xs¬x ·÷.

-:·¬· ±¬¬ ¬·-¬ es¬ ·, es.¬::, ¬¬·¸e::,
:·z· :·z· xs¬x·÷ - ¸+-¬e ¬¬es÷,
zs-÷:e e¬- ¬s÷, ± ¸¬ ···¬:¬¸ ¬s¬ ¸¬s÷
es¬¸ :±: ¬¬·¸e·, xs¬x·÷ x-¬·e·.


¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
320
o oo o¬ ¬ ¬ ¬


u¬:o¬· o¬s¬··¬,
o+:.¬e··· -s:-¬··¬,
::-:···æ ¬··e·¬: +æ
+¸e-¸ ±·¬ ·e¬ ee:·· · ¬o,
:e:: ¬·¬·, -·eæ o·e·
z¬ zeæ o¬ ¬·¸···:: ¬·e·.
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

321
-·¬:¬- -·¬:¬- -·¬:¬- -·¬:¬-


-·¬:¬-··v·¬ · .:es··· .¬:c¬ ¬s:,
-s-· - -¡¬:·¬ ±v:z o¬ -·¬v:± -s-¸ ,
-·¬:¬-···· +:¬+:¬¬ -v·¬s÷-·¬ z·.·,
:- +:¬-e -·¬-·¬ -·x¬s·e···.¬ z·.·,
ae¸¬so¬ ±:¬ +:¬ -: -¬ve¬¬ ::e,
xs¬:v:e xo÷-· ¬:., ±¸¬···¬ ±¬e,
::e -·::e··· ±¸¬··· ±¸¬··· -·¬s¬,
±¸¬···¬so¬ es:·+, x s¬ -·÷:e,
-·¬:¬-··· ±ees¬-æ :v:± ±v¬sz·¬¬·,
:v:x ¬·e:zo·÷ ¬se :¸ x::v:·¬¬·.
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
322
+:¬- +:¬- +:¬- +:¬- - -- -¬e-- ¬e-- ¬e-- ¬e--


+:¬- ¬:. ¬e-- -s¬ -,
¬c¬¸¬-¸··· +:-··· +:e-,
¬¬.¬-v:.¬ .e¸e ±·¬:
¬e--···s-¬ :¬·ve. ····e,
:-·e ¬es-¬ ¬e·.: e·e.

¬c -·¬-¬ ¬·³-¬·¬e ¬ +:¬-,
e¸:Œ:·¬¬·¬:o·¬ ¬··e ¬··¬- ,
.s¬, es¬, ¬se·, ±:e · +³e:- ¬e¬,
es···.es:¬, ¬s:e¬·¬¬ +:e-.
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

323
e¬·.··v:z e¬·.··v:z e¬·.··v:z e¬·.··v:z

¬¬·-¬-· ¬¬·-¬-·
x¬ x···¬ x÷¬··¬,
-z·-z·e ¬·z·¬s÷
±v¬s÷ ::o·¬- ·,
±z¬zzo-·, ±s¬- v:¬zo-·
oxs.¬ o:¸······æ
¬·:e· ¬·: ¬s¬·¬ -·,
--¡: -s-sz·¬-·,
.::æ .: ¬s¬, .:e:: e¬¬
-e• -s-·x ¬¬ ¬·:···æ
z³:¬¬ z·:·e: ¬ -:¬s:···æ
ox:.e···æ -¬····¬-·.

x·-¬·e··· -·e
.¬-:¬: -se·,
x·- x:z··· :,·oe
.e-·¬:¬: -se·,
±v:¬· e··¬¬ e:
±v:¬·¬ v¬·e -s·¬ ±s¬¬ ¬·::
-¬·e· e:z ev.·
···sz o···e· ¬·::···æ
-¬····¬¬·, - v:¬·¬¬· -se·,
±v:¬·e··¬e ± ¸¬···
±s:·¬¬· x:¬,
x·- ¬·ez ±s:
¬·¸ e¸ x:····¬¬v x:¬
···szo···e· ¬·::···æ -¬···:·¬·
e¬·-¬ e:¬.·
-¬·e· e:z -¬·:.x:e·,
¬·:·e¬ x·-¬·ez ¬v:
:¬:: x:e·,
±v:¬·e··¬e ± ¸¬···
±s:·¬¬· x:¬,
x·-¬·ez ±s:
¬·¸e¸ x:····¬¬v x:¬.
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
324
:+s¸e ¬s- :+s¸e ¬s- :+s¸e ¬s- :+s¸e ¬s-


-s-æ¬:- ·¬· --z: z ve:,
-soæ¬:-·¬· ¬·se zve·,
-¸o¬ ±·¬·¬···¬·zo· zve:,
o·e -s:¬ -: ¬·se zve·.

.¬¬:¬:z: ¬s: ¬v:¬æ¬,
¬.¬¬ ¬·:·xv¬· ev¬ o·e¬ -·e,
.:·¬:v: -s÷¬ e.¬ ¬ ¬·¬¸¬ ¬s:,
o·e -:¬æ o·e¬ -s- · e·¬¬ -:.

-so::-¬-·¬· z ve: --z,
-soæ e::¬-·¬· ¬·se zve·,
±:z, ···s:·¬, ···se·¬· zve:,
e¬· x.sz -soæ¬-·¬ · zve·.

e¬· e·e¬ ¬.ee: e··x:·¬æ,
¬·¬-æ·¬ ±:o·¬ ¬::,
¬···¬s: ev:: - ¬-·¬ ¬::,
-¬¸ -:¬æ -s-· ¬·¬·· ··¬· zve·.

u-¡:· es:¬:···+s¸e¬s- ;
···s-:· ¬:,.¬: ¬¬ -:¬s- ;
xoe· ¬·¬:, ¬e·¬s: ev:: o·e:,
x::v:¬ -:x.· ±s: ±v:z·¬ ¬ v:.


C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

325
:-·e cv-¸ :-·e cv-¸ :-·e cv-¸ :-·e cv-¸


o-¡æ¬· oo¡·¬æ¬·
o-¡-·¡ ±·¬·e·¬ ¬ -s¬,
o:-· ev::·¬ e¬·zo:
¬·v¬ o: ¬::s: ···se;
.¬¬æ, ¬:¬æ, ¬·::, eoz
o-¡:¬ ¬·¸ev:::s:,
e¬e¬¬c .e -¸o¬c
oo¡:¬ --::¬:·
-¬·¸+s¸- e¬· e¬····¬¬· -v:¬ ·,
:v¬ ±¬e¬ .·+:·¬··· xve
¬·¬ z±¬ ±¬-·¬¬ - v:¬·
-¬v¸ozv ±v:zv ±: ¬:·¬ o:-·
-¬·¸:¬z ···se ¬v:¬:·¬;
o:o. xo-- -:os¬ -s¬
o-¡ x-¡:-·e ¬ v: -¬ ¬:·
e¸z.·e¬ o:-· ¬v: ¬æ :·¬.

¬esz¬e¬ e.:zvæ¬,
z·¬z·¬zo: o:-s÷:·¬ ,
:s¬¬¸¬:·e· o:-:¬·:·¬,
:¬·e¸¬¬:¬÷¬ o-¡ ¬:s. :v.,
e¬ e¬ es¬-·¬ o-¡ es:-:v.
xo--:¬÷:·¬ ¬¬. ¬¸¬¬¸¬·e ,
o::-:¬÷:·¬ ::::zo·e,
ee:···æ- ee:····e
e·¬:v es¬-¬·e:·¬ o:-·,
¬·-:z ¬:·¬, ±¸¬···e væ¬,
u·¬···zoz o:-:e ev:::s:;
x³ex³ezo o:-¬·s···e c-,
o-z. -:v.¬ ¬·v:z·¬ :v.,
oz·.¬ o:ses: o:-s÷ -¬·z,
cv-¸¬:¬÷¬ :-·e -s÷
-¬·¸:¬- .:¬z xs±: -s÷:·¬.

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
326
o-¡-::v e·¬¬:··.·,
o-¡-::v es¬¬¬:: v :¸
oo¡: -¸:···æ ¬¸¬¬¸¬:e;
-e: -¸:zv o:-v¬o: ·¬¬- ·,
oo¡:¬- ¬z x-¡¬·e ¬:e;
o-¡ ¬·v:¬-¡:e¬::,
o-¡-·¡ ¬·v:¬·¬-·¡es ::¸
o-¡··· :v.¬ -¡:e¬:: ,
o:-· -¬s.·e···s.¬····-·¡es::¸
o-¡··· z·¬¬-·¡ z·¬:¬ ¬::,
o:-s-·¬ , +s¸- , -³·¬···.¬·¬·
+-:: o-¡ ev·¬s¬ ·es ::¸
o:-:¬c ±³¬·, o:-s¬¬v ::,
.:s u:zo.v¬. -·-z.,
:-·e cv-¸¬ .::s:.


C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

327
:s,¬:·¬ z·:·:s+ :s,¬:·¬ z·:·:s+ :s,¬:·¬ z·:·:s+ :s,¬:·¬ z·:·:s+


.v+¸:æ .v+¸ :s,¬:·¬ z·:·:s+,
¬···¬¬·.¬¬:e , ¬c ¬ c .- e:+,
o-¡ .s¬¬ ¬oz ¬···: ¬·¬± -¬·z
ac···¬ ev¬·-s¬·, e ¸±¬¬· -¬-·.

o-¡ ¬c.-e·¬·, e¬· ese·:zv·¬·
¬e.· ee:æ ee::¬, e·¬,
.·¬¸ xoes÷, ¬·¸¬·-e, ¬s:¬:. o:-s÷
±¸¬··· e··x xs, z·:·¬ , ¬·-- e ··x xs.

¬:- xe: e:z ¬ ·-¬:¬ c·e¬·.·,
±¸¬··· -·¬: x:e ev¬·¬ e:·¬ ¬·ve.,
o-¡ .s¬¬ ¬oz ¬···: ¬·¬± -¬·z
ac···¬ ev¬·-s¬·, e ¸±¬¬· -¬-·.
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
328
2: :s,¬:·¬ .x· 2: :s,¬:·¬ .x· 2: :s,¬:·¬ .x· 2: :s,¬:·¬ .x·


x·xe¬ -·e. ev:z:· +-:·
¬···ev:+¬ :¬ o-¡æz ¬::·,
.:¬· -·es.¬ ±¸¬···¬ ±:-·¬,
¬s:··· ev::·¬ ¬···s¬ ·¬· o:-·.

ev-ze····¬· -:¬···z ¸····¸¬,
es.s¬·¬· e: ····¬ ¬:-:,
e¸x¬x:¬¬ ···-·¡¬ +- :
¬·-¬æ e·o·e·¬ x-··· -s:.

o-¡-· ±v:e· ze···-÷:,
-·e.¬·¬ .v: ¬¬::,
¬······-· ev::·, z·:·e·:e:e,
-¬·..¬ xs¬¬ o-¡¬ ¬·¬.

o¬.: -s-·, o¬.¬· ¬e,
xe: ±:-·e ¬oæ¬ ¬-·;
¬¸·¬s¬-¬ e:·¬··· x oe,
o-¡ .s¬e c:¬· ¬·¬: ·¬.C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

329
2: 2: 2: 2: :s,¬:·¬ -s¬· :s,¬:·¬ -s¬· :s,¬:·¬ -s¬· :s,¬:·¬ -s¬·


¬·¬·e¬··¬ e·¬- -·¡ ¬··¬· ¬·s¬ ¬v:··· ev¬·¬
es··· ¬·:: ::o·¬ e·¬ ¬v:··· e¬¬sz
-v:¬o·¬ -:o es¬· ¬·z·¬ ¬v: ¬ v¬·¬·e
c:¬· ¬·¬ xe:z ¬·s¬:s: :s,¬:·¬,
-v:¬ eso, ¬·¸··· e¬¬, eso·e·¬--·¡¬ ,
e:·¬¬··¬ ¬··¬· ¬·s¬ -¬.::e ±:-·¬,
e¬·.ev.¬·¬ .e , .·¬¸ x¬···æ evo¬·
-¬····¬æ xe: -·¡ e¸·· · ±¬¬·e -¬- ·¬.

e: e·¬ -s¬· ±¸¬··· e:·¬¬·÷···s÷¬,
¬c.:¬·¬·¬ -e:- ¬ ¬:·¬····s÷¬,
x- .:¬· ±ve· o·e x e+-: zv:oz
ev-z e::· ··v:zo¬···s·e· o·e e·¬····
.:¬· e:·¬ ··v:z¬·¬ ¬·:: ¬·:: ¬es-±v·¬
:s,¬:·¬ -s¬· x:z . v¬.:v. .¬···æ.¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
330
ac··· ¬o ac··· ¬o ac··· ¬o ac··· ¬o


-·o¬· ±s:¬ ¬··¬- ¬o
ev:e· zz-e xo-- e vo,
ee:· e:÷ ±vo:- ± v-:·
+æe· e··¬ ac··· x::·.

xo-- ¬¬···-::·¬ a-,
¬··¬- ¬o··· ±¬····¬ a-,
e:- e¬:¬ e·¬¬ e¬z
¬¬. ¬¸x: e·¬e· +:¬ .

C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

331
¬··x··· e¸·e··· ¬··x··· e¸·e··· ¬··x··· e¸·e··· ¬··x··· e¸·e···. .. .


¬·¸¬ · ¬·¬·, ¬·¬·:,
±:::· ¬··xz e··x¬ ese·:
±v¬-· ::-·e, ±v¬z ±s:·e,
±v -·e·:¬ ¬·¸¬·::¬ :¬,
-¬·¸¬¸··· ¬±¸ - ¸:··· o···¬·
±s¬·e ± v¬z e+·e·o¬·¬·e¬,
-·-z. -·¬¬. :e·o···s÷¬.

¬··e¬- ::¬¸: e¬-·¬ +.+···.
±v¬·:æ- ¬v:±¬ ¬··x ee:e,
.:sz¬voæ x¬:o·e ¬ ·¸¬·v¬
:e···s÷, +ve···s÷, .e .e¸e···s÷
2¬-e .s¬.e···s÷ ¬e::¬,
e¸·e···. e¸:s- -³·¬···.¬s÷¬.
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
332
-·÷:e -·÷:e -·÷:e -·÷:e


-¬·:- e:·¬ - ·÷:e¬ ¬s:
±¸¬··· -·¬-·¬ ae¸ - ·zse,
¬·¬·:e ¬z·:·¬ o-z.¬ ¬v:¬,
:: ::···s÷ ¬·---· x -¬·
zsoæ e:æ: ¬·¸¬··.·¬¬·,
-·÷:e¬ -·¬·¬·: es: ·+···æ
ae¸:e :e¡ ¬¬-·e ±:¬¬,
¬:± ¬·- ae¸zo e:¬ e- .+æ:
xs¬+s¸- + v¸:e···æ :¬ c·¬¸zvo- ·¬¬ ·,
oc:e ev:¬-æ ¬z·:- ·¡ e:¬:
.e-¸:¬se -·÷:e¬s:,
-·÷:e¬ eso¬æ ::³-e¬ :s¬¬¸¬¬,
-·÷:e¬ -·¬···æ ae¸-s·ze¸¬¬,
-·÷:e¬ -¬···æ ¬·±ses¬¸ :sæe¸¬¬,
a -sz:¬so e:¬e···æ, ±¬·s:···¬³-¡e¸¬æ
xs¬ o¬:.c-¬ ¬¬¸es- -·÷:e¬¬,
÷¬, ¬v:¬, ±-zo ±s¬ ·zo .e:v.,
xv¬·÷o¬:·¬ a¬s¸e ¸ -·÷:e,
ee:-· -··÷ xo-:¬ .:·+v¸:e,
¬·- ¬ ··: -·¬¬·, es¬ ·-¬-¡o:
-e¸ a-·¬¬vo: v. e v::·¬¬·.

C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

333
¬·-·:¸:· ¬·-·:¸:· ¬·-·:¸:· ¬·-·:¸:·


¬·vx.:¬:·, ¬·-·:¸:·,
e¬·¸e- es¬:···:·.

¬-¡ es¬· :¬÷ev·¬
xv¬·zx.¬·¬ ¬·¬
¬¬¬¬¬¬:· ¬·¬·,
::x¸¬·v:¸ ¬·-·:¸: ·.

es:es: :- ¬:-
±::, ¬·:: ¬·v:-o¬·
¬se· ±:e· :v. ¬·: ¬
ae¸ +v:¬¸-:···:·.

x¬z· ¬¬¬ ¬·¬e ···s÷
+:-· ±v:·¬ .se···s÷
o::· ±v::· .ve. e: ÷
¬·¬· -:: ¬··÷¬:·.

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
334
¬··e ¬··e ¬··e ¬··e

e:o·e¬··· xs+¬+·e;
¬:·e¬s- ¬ ·±s¬··e,
xs¬, es-, es¬ ev:¬¬ : ±·¬·
-·e·e¬, ±·¬·¬···¬· ±·¬· ±·¬·.

:.¬·: -¬¬ e ··¬· . . :s+: -s:·,
x-·¡ xs÷ ¬vo· e:e··¬ ±v:·¬
-¬s ¬·¬,+.-··· ¬s¸,e:+: -s:·,
xs: x:-·e, -z·e, e¸¬·¸ ¬··÷¬
e¬z ¬·:.x -:ezo ±·¬·
x:¬···æ e¬··¬ :¬·e¬¬··¬·.

¬··e -so¡:¬¸¬æ e·+:: e·x::-sz·¬-·,
¬··e .s¬¬ ¬vo · ¬¬ ¬:± e¬·¬¬·,
u¬:¬ ¬··e.¬ e·¬: ·¬ ¬·±¬ ·,
-¬····z .x·e¬ ¬e ¸e ±:¬·.C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

335
e-¡¬ -s¬· e-¡¬ -s¬· e-¡¬ -s¬· e-¡¬ -s¬·


x., e·¬: , ¬···:·, ::¬·, -¬, es¬·
ev:o-:···æ e¬:· -:z· ¬¬··¸e¬ -v:¬·,
¬·:s‚, ¬s¬¬ z³:¬ . ±: -¡:±¬ ±s¬·
¬·¬æ ¬·¬s÷ ev¬ e: ¬ e-¡¬¬ -s¬·.

e¬·o·, e:·z·, ¬·:s‚ , ¬·:···so: ¬·¬¸
-sx¬·s-¬ e:···e o·e:·¬ -s¬·,
e:-s¬·¬·, e:·-s¬·¬ · z·¬s¬z·¬ ±::
-·-·-¸e .:.ez v·¬·e± -s¬·.

±v···o, :s:¸e v., +s:·e¸ 2: ¬·v¬¬,
.·., : -¡ es¬¸z·z . ¬s±¬s÷ ±:¬· o·e ,
¬+···-z: :s+¬·c ¬ :c¬¬ ·. es¬·o·e
¬-¬¬s-:s¬···s÷ ¬v:ev::¬·e -s¬·.

z³¬, æ·zs···e, e·o·¬ , ev¬z, ev·e¬,
¬··::¬·, e ¸-, xs±¸¬, ev:z, +¸-, ¬ ¸:¬
-¡:±¬·¬ e-¡¬-·¡¬ ¬ ·¬·, zso, x., es¬·,
xs:, +-, -¬ ev¬ ¬·v¬ ¬·¬ -s¬¬·.¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
336
-·x -·x -·x -·x- -- -¬·x ¬·x ¬·x ¬·x


zso···:s¬·¬ ¬v:¬ ¬ zv¬·
e:- :¬·-- :¬·z··· ev.·,
±:.¬ ¬·o ±o ¬s:··· o:¬·.

¬e: ee: ±v¬e··· ±x,
¬-¡¬ -:¬¬ xo-- ::z
es:¬ +e, -·-sze o:¬·.

¬·s,¬ ¬·:,s¬:z¬ e·¬·,
-·÷··· -·ze -o¡¬zs÷
x·e·zo :s+, --¡¬¸e - ¬-·.

-·e- z:·¬- ¬¬¬-:: :·,
e:es..¬¸¬ e·¬e, e ·¬o
¬s:···:-¡, ¬¬, o: -¬ -·.

e¸:··· -·. ¬·z··· ¬s: ···
e¬···-· e¬···:e¸.e ±v-:·,
.¬s±¬v:.¬ ±¬·e ± :-·.

:zv:+: ¬·¸e·¸, o:- -¡-· -··÷,
±v-e- ±·:z , ···³¬- ¬-e
xs÷:-z: ez··v: x:z.C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

337
ev:. ev:. ev:. ev:.


ev:. ¬z···æ x·¬· c·¬¸:s¬¬::,
e·.· e¬- -v:·e· e ¸¬:¸-·x e·¬:,
2¬es·¬¬ -v:¬ o¬·.: cs·e e·¬¬::,
ev:. e¬:¬ ¬·:: -s¸···-s¸··· es¬·¬¬:,
¬·¬¸ e¬o-·¬ x·- ±x ¬s:····¬¸
x-¡: ::-·¬¬ es:, -:, zso :¸e.+¸.
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
338
±¬e ±¬e ±¬e ±¬e


e·¬·:···-::
e¬¬s¬ e¬z¬:¬: ±:z;
-sz:¬ -::
+·,¬: +¬e¬s¬: ±:z;
±v::s.e ±v:.æ
¬:s¬:zo x·zs¬æ.·
+¬-·¡ z¬· ¬:x:e·,
±¬e e:¬: +:¬
¬··¬·÷ xs¬·¬¬· -e¸.

:e:: ¬:·¬ e:e·¬···æ
¬·:::: ¬·¬·
eo÷o¬sz +s: ¬·e
¬·::::·¬ ±¬e
e:¬: o:: ze,
es:ze···æ ¬:o¬· -¬ ¬
-····¬·¬ +:¬-,
±ev:: ¬·::¬ .¬s±
¬cs: -sz:¬ .s:·.

o::· ¬·e···æ.·
±v-¡ ±vo ±:-¬±·¬·,
¬·::···::·¬ o::-æ
+:¬¬·-z vo·¬¬·,

x³ex³ee c-
-¬:¬: -¬····¬¬·,
-¬¬: -¬-·¬¬·
:z·:zs¬·-· ¬·:e·
¬-sc.o···¬ e ¬z.
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

339
c·¬¸ +:¬- c·¬¸ +:¬- c·¬¸ +:¬- c·¬¸ +:¬-


¬·se· ¬··e· +æ
±·o·-- ±·ee ±s::··· x:¬,
+s¸- ¬ ¸:, c¬¬, z±¬ ¬·¬¸ ±·:zv·¬ ·
xo---æ -¬····¬¬ +:¬-¬ c·¬¸,
.:es···. ±s¬···æ ¬·vz· e·:·e¬ -::
-·e z¬·-¬ ¬··-¡¬-x :e·,
e·:-¬, ee:-¬ , -¬: oc:-s÷
e÷ ¬÷ z¬·-·¬¬ ¬+¬·, es¸÷, xv:÷,
+:¬-:¬¬¬æ -¬: ¬s¬¬¬s÷
eoev¬·¬ eo·¬oe e ozv¬x:e·,
es: e¸ev.sz, -¬·e ¬:¬·:¬sz ¬·se
±¬e x÷e¬ ¬·¬¸, +s¬e- x:e·,
z³:¬¬ z·:·xs¬ -·e¬ ··e +-:e
-·¬-¬e ···æ, -:-s¬·· ·æ x-¬:x:e·
¬:s:s¬·, - ·x-·¬ ¬s: ···-· ±::
+:¬-¬ -¬-¬:z e¬···szx:e·.


¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
340
-¡:± -¡:± -¡:± -¡:±


-¡:±¬ ¬:···:, zo···,
¬·::::æ:·¬ -væ- ¬¬,
-¡:±¬ ¬·¬-¬ . ·+: ¬:,
zz- ¬±s:¬ ¬±·z¬· e:¬.

-¡:± +:o- eoz -s-· o:-·zo:,
¬:± ¬s±zo ¬v:±¬s±zo:,
±v: ±:····¬ xs¬e:¬ e, es¸z
ev¬ -¬····¬ ,:, :+: :¬:z
¬·€: ¬·::::·¬ ¬ ·¬·: ¬·¬· -¡:± ,
+ve +:¬ ¬···-·¬ +¸e -¸ ¬·sz..C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

341
±·.· ±·.· ±·.· ±·.·


±·.· :-¬:-zo e .·,
¬-:se, -·x¬·xzo ¬ v¬æ- ¬·.·,
¬··z:-·¬ , -:¬·¬·¬ ± +zo -+,
x¬:¸¬ x:+, ¬v¬æ- .s‚,
-¸: -······ zv:.¸ c- ev:c,

:-·e ee: :÷¬· ¬·¬ ·
xoeæ ¬vo····¬ :: es:,
z·: ¬·:e ¬v:e ¬ es:ze -·o···æ
-·e. ezeæ- ± .-·¡ ¬:¬·
es:zx.¬ +:¬ :¬¬·-·¬ ¬v:¬.¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
342
a¬oe¬ :ev: a¬oe¬ :ev: a¬oe¬ :ev: a¬oe¬ :ev:


a¬oe -s¬- xs¬z e¬ z,
cv:-z ev. x¬÷- x:¬,
-·+·, ±v·+·, ¬·+- , :·+-
::³-e¬sz·¬ :ev:··· ··v:+-.

.e¸e ¬·::¬ e¸e¬ · ¬¬ zo
¬e¸e ¬:··· ¬:ses:¬ ¬·¬-,
.xs¬ ±¬e¬ .··¬· c v::¬
-s¬·s-¸- :e¬ ±::·¬ -s¬-.

2:-s:¬, -s¸···-s¬e ¬·¬·
x¬¬ e¬æ ee:::-·e,
¬¬. -se¬·v.··· e·¬·
-s¸···¬ ¬¬ ¬o····¬ ····e.
C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

343
-¬e -¬e -¬e -¬e


±¸¬··· ±·¬: ¬æ ±·¬·÷ ±:····¬ z·z
¬·:ev ¬ ¬¬ -· ¬·:: ± :¬¬:æ.
oc¸e o¬·:zo· o¬·.: z·.zs¬·o z·z
e-:· e:¸c ev. es:¬¬sz¬:æ,
¬·³- ,-e··· xs:, -± - ±¬·¬ ±s:
¬·:ev o+¬ -· ¬s: ¬·:···sz¬:æ,
o¬s.:¬ -¬e ···æ, o¬ s.-¬¸¬ -¬¬·
aesc¬e:e ¬¸: ±¬·e :æ.


¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
344
e¬:· e¬:· e¬:· e¬:·


e¬:· e¬¬sz ¬:s¬·¸e ¬·v¬e·,
e¬:· ¬·¬¬sz ¬-:s2 ev:e·,
:¬:-:¬: ¬·¬¸¬: e.¬·z¡··v:zx·:
eoes¬¬ +::s2, +:¬x¬ -·+···-.

:szs¬:z, xs¬+:¬ ..se¬ :s2
e¬: ¬.o::+s:¬so¬:¬÷¬,
es:s¬¸·e ¬·¬ ¸¬: :¸: -¬¸ e¬:·
:¸:.+¸z·:·, +s¸-xo, ees: -s- ¸.

C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

345
2-· 2-· 2-· 2-·


2-· cs-¸¬ 2:¸¬¸ez e -¡ev.·,
±¸¬··· z·: ·¬- 2ez e :ev.·,
¬···:·¬s:····¬ ¬··-¡¬ ··· ee ¬¬:.·
-¬¬: 2-· ¬··-¡¬-·¬¬· e¸±¬¬·.

2-· u¬æ ¬·--· ¬v-+sz·¬¬·,
2-· ¬·¬æ ¬:± +¬e ¬·:····¬¬ ·,
¬:± ¬·--· ev¬ ¬···¬·¬:····¬¬,
xs±s¸·e···.zo· c·e¬·.· ±s¬·¬¬,

±¸¬···¬so¬ ¬:·¬ xs¬¬ve¬ 2-·,
xs±¸¬ve ¬¬·¬ ¬·¸zv¬:¬¬: ,
:·ec-··· ±¬e e¬¬s¬ ±¬¬sz
2-· e.-s÷ e·es- x÷zvo·¬¬·.

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
346
±e· ±e· ±e· ±e·


±e·, ¬·¸¬·:ese¬ +s: ±s:·¬ ±-,
±s:, aesc-z¬·, .:es··· -::·¬
.:xs: xve , u+s¸¬¸e ¬¬,
e¸···æ¬v u¬·e:·¬¬:,
e¸···æ¬v e ¸¬·::·¬ -s+ve· ¬:±,
es¬s., ¬·--s., ees., ¬s¸+¸ ,
¬¬es., o:sc ±e·:--æ :e¬- .s¬·.C£À£Àå ¦æAiÀÄ ¯ÁªÀtå

347
xs: xs: xs: xs:


xs: xs¬ ¬·e-··· ± ¸¬··· -·¬- ,
:·ee:¬¬ ¬s±-,
¬·- ¬ ··¬-¬:::·¬ -v:ev: ..se,
xs:, ¬·s-¬ :¸e±s¬z .se¸e -·÷:e,
±¸¬··· ±·¬: ¬·::·¬ ¬e¬¸e··· .::e
+s¸-¬:z·: e.¬ e:·-sæ- -s¸¬:,
::e, ¬:c, ev:., cs. -·¬:c¬ -·¬- ,
.·:·:-.e¸e esoes-¬ ¬·¬-.

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
348
es¬¸ 2: es¬¸ 2: es¬¸ 2: es¬¸ 2:


e:¬sz ¬:·¬¬o:,
¬·¸¬·:esz ¬·- ¬··¬:¬æ
¬oe· -:z-· +æ, xo
xoeæ e:æ, +s:, ¬·::::,
+··¬e +··¬-¬.· ±s:·¬
:--:, x¬÷- ¬o ::.

:s2±¬¬æ ¬·¸¬·s: -:¬
es¬··e ¬s¸.s: -ve· :¬o:,
xs¬ +-:-·¡ ¬·¸¬·s: e:¬
···³¬-¬ -c : ¬s·,:¸¬:.

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï =/:/c. ¬:.c.. ¬.· t/- c.:tc:^¬.¸, ·ct:c¬ .cc.. -:t:cc..:^ ¬.o¬:-¸c:.o ¬÷.
¬¬=/- -...¬.c.¬¬c. ¬.:. :¬-: .¬c../- ./¸ ...c.. c.:tc., c:.¸.c.. ¬..¬ ¬.¬:c. .¬:
/o../-., ÷÷=/-. .:/¬.· ¬-¬ ¬.c¬/-..¸ ¬.c.·¬:¸c. = .¬c../- ./¸ .c¬ :¬c :¬. /c;/-.
.c¬. -¬..ct¬ ¬.¬ -¬..ct ¬t.~ ·c·¸:.c¬ ¬t./oc.¬. = .. /c;/-. .¬:.¬o~=:/ .¬.:=t
¬..¸¬/ ¬::¬:/.¬¬c :o:/ c:.¸.c.. ¬..¬. :¬-:/:cc. ¬.:. ..·:¬.:.¸cc¬ :¬c¬ ·:/:¬..¸ ¬¬:.:..
:¬c. :¬-: .¬c../- ./¸ c:. .c.. ¬¸¯t/-., ::c ¯c..:t:.t/-. ¬.:. ¬¸..c.. ¬.t/-. ·.:¸¯: c.:tc.
to¬:. : .c¬o, ¬t¸. ¬c:c, :c.c... .t¬·, .¸¬. :¬ :c.c.. ¬.:. ::c ¯c..:t:.t/-. ¬o..·
./¸ :¬c ¬.o¬::c-¸c:.o ¬÷. c.:./-. ¬t./oc.¬.
:.c...:c. t./-. to¬:, t.¸¬ ¬.:. :c^.... :¬c ¬:¬.oc. t¬. ·c¬../-. =/:/c. ¬t./oc.¬. ¬oc
¬:=.¬ ¬.¬:c. ·:.:¸ t:c..=t¬./-.o :¬c. .:/¬.·¬:¸c. :.c...:c. ¬oc¬:=. ¬.:. ::c ...¬.
÷:.c/-. ¬.¬:c. ·c¬:=./-..¸ ¯..¬:¸c. t.¸¬ t¬./- º-..¸ .c.. c:¬~¸¨ :¬c ¬:.c¬.c.. ¬t.: /c;.
.:¬ .:¬. .o.¬ ..¬/- -...¬ -...:¬¬ ¬¬:¬¬ ..¬ ·¸c/-..¸ t./-. :.¸·ct..¬. = ·ct..
¬. ¬.:¬¬o~=¬:^ ·c..:¬:¸c.

t.:=.t¬ .c¬c. ./c¬:¬ ¬.c/-oc.. :. :c... ·.¬~= ¬.:. :.¬.. .. ·co..¯c..¬c .cc.. ¬./.:^
.¯·¬ ¬..¬ t.¬.:cc¬.¸ ¬¸.¬¸¬o~= :¸t~t ..¸c, .::¸ .¬. ·:¸:t ¬¬., ·:.:¸¬. ·:¸:to.:c ¬¬.,
¬:¸¬:c ¬¸¬·:¸¬. ¬.:. ·¬t:c :¬-:/-. ·:¸:to.:c .¬o.¬. ¬¬./-.. ¬..c¬ ¬o..· :c.... :¬.¸ ::c
¬.:. t:c.: :./-. .¬.¬.:¯: ¬:^¸ ¬.:. .c¬/:cc:^¬¸c .. :¬c. :.¸ .c.., ¬./ ¬..t ¬.:. ¬.¸ .c..:.
c.oc:/ .c/-oc.. .c·¬:¸c.


You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->