P. 1
BaiTapPascal

BaiTapPascal

|Views: 13|Likes:
Published by Hoang Phu

More info:

Published by: Hoang Phu on Feb 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/27/2011

pdf

text

original

BAØI TAÄP PASCAL

1.CAÂU LEÄNH XUAÁT, NHAÄP, GAÙN:
1.1. Vieát ra maøn hình doøng chöõ “Ñaây laø Turbo Pascal”. 1.2. Nhaäp moät soá nguyeân, roài tính bình phöông cuûa soá ñoù. 1.3. Nhaäp caïnh cuûa moät hình vuoâng. Tìm chu vi vaø dieän tích cuûa hình vuoâng ñoù. 1.4. Nhaäp chieàu daøi, chieàu roäng cuûa moät hình chöõ nhaät. Tìm chu vi vaø dieän tích. 1.5. Nhaäp baùn kính cuûa moät ñöôøng troøn. Tìm chu vi vaø dieän tích cuûa ñöôøng troøn ñoù. 1.6. Nhaäp chieàu daøi tính baèng cm, roài ñoåi ra ñôn vò inch vaø ngöôïc laïi.(1 inch = 2.54 cm) 1.7. Nhaäp moät soá tieàn tính baèng ñoâ la, roài ñoåi ra tieàn ñoàng Vieät Nam vaø ngöôïc laïi. (duøng khai baùo Const TiGia = 14000;). 1.8. Nhaäp 1 kí töï, vaø in ra maøn hình soá thöù töï cuûa kí töï ñoù trong baûng maõ ASCII. (Ord) 1.9. Nhaäp moät soá nguyeân (töø 32 ñeán 255), vaø in ra maøn hình kí töï töông öùng vôùi soá ñoù trong baûng maõ ASCII (duøng haøm Char). 1.10. Nhaäp teân vaø naêm sinh cuûa moät ngöôøi, roài in ra maøn hình teân vaø tuoåi cuûa ngöôøi ñoù. 1.11. Nhaäp nhieät ñoä tính baèng ñoä C, roài ñoåi ra ñoä Farenheit (F) vaø ngöôïc laïi. (coâng thöùc chuyeån ñoåi ) 1.12. Nhaäp moät goùc tính baèng ñoä, ñoåi ra ñôn vò radian, vaø tính sin, cos, tang, cotang cuûa goùc ñoù (coâng thöùc chuyeån ñoåi ) 1.13. Nhaäp hoaønh ñoä, tung ñoä cuûa 2 ñieåm A vaø B. Tính ñoä daøi cuûa ñoaïn AB. (Sqrt : caên) 1.14. Nhaäp hoaønh ñoä, tung ñoä cuûa 3 ñænh cuûa moät tam giaùc. Tính chu vi vaø dieän tích cuûa tam giaùc ñoù. 1.15. Nhaäp 2 soá thöïc a, b. In ra maøn hình giaù trò cuûa 2 bieán naøy tröôùc vaø sau khi traùo ñoåi. Giaûi baèng 2 caùch: (1) duøng theâm bieán trung gian; (2) khoâng duøng bieán trung gian.

2.CAÂU LEÄNH REÕ NHAÙNH: IF VAØ CASE
2.1. Nhaäp 2 soá thöïc vaø tìm soá lôùn nhaát. 2.2. Nhaäp moät naêm döông lòch vaø xeùt naêm ñoù coù nhuaän hay khoâng.

Nhaäp 3 soá thöïc vaø tìm soá lôùn nhaát.CAÂU LEÄNH LAËP: WHILE. 2. Nhaäp moät kí töï. trung bình (5 ≤ ÑTB < 6. Xet xem n coù phaûi laø soá chính phöông hay khoâng. haõy tìm chu vi vaø dieän tích cuûa tam giaùc ñoù. thöôøng) 2. Nhaäp 3 caïnh cuûa moät tam giaùc.5). khaù (6. con 4 tuoåi. haõy in ra maøn hình chöõ in hoa töông öùng. 2. 3. .9. Tính baèng 2 caùch: • Caùch 1: duøng haøm TRUNC vaø SQRT.1 Duøng caâu leänh laëp WHILE ñeå in ra maøn hình baûng nhaân 2. • Caùch 2: duøng caâu leänh laëp WHILE.8. 2. caân. thì ñoù laø tam giaùc gì? (ñeàu. hoaù. (töø 2x1 ñeán 2x10) 3. haõy in ra maøn hình chöõ thöôøng töông öùng. Nhaäp 3 caïnh cuûa moät tam giaùc. Tính toång vaø trung bình coäng cuûa caùc soá thöïc ñoù.3 Naêm nay.10. vaên. vuoâng. b vaø tìm nghieäm cuûa phöông trình ax + b = 0. Neáu ñuùng.11. thì thoâng baùo “khoâng phaûi laø chöõ caùi”. c vaø tìm nghieäm cuûa phöông trình ax2 + bx + c = 0.3. Xeùt 3 soá vöøa nhaäp coù phaûi laø 3 caïnh cuûa tam giaùc hay khoâng. FOR 3. tuoåi cha gaáp ñoâi tuoåi con? 3. Xeùt 3 soá vöøa nhaäp coù phaûi laø 3 caïnh cuûa tam giaùc hay khoâng. Nhaäp caùc heä soá a..5 ≤ ÑTB < 8).. Ngöôïc laïi neáu ñoù laø chöõ caùi hoa. Ñöa vaøo moät soá nguyeân döông n. Duøng caâu leänh laëp WHILE ñeå tính: sau maáy naêm nöõa. vuoâng caân.6. Tìm thöông nguyeân vaø soá dö khi chia N cho 5. • Caùch 2: duøng caâu leänh laëp WHILE. Neáu ñuùng. b. lí. Nhaäp ñieåm toaùn. Nhaäp caùc heä soá a. 3. Nhaäp thaùng cuûa moät naêm döông lòch (khoâng nhuaän). In ra maøn hình ñieåm trung bình (ÑTB) vaø xeáp loaïi: gioûi (ÑTB ≥ 8). Tìm öôùc soá chung lôùn nhaát vaø boäi soá chung nhoû nhaát cuûa 2 soá ñoù.Baøi taäp Pascal 2 2.5 Nhaäp moät soá nguyeân döông y. MOD. Tìm soá nguyeân x lôùn nhaát sao cho x2 ≤ y.4 Nhaäp moät soá nguyeân döông N. cha 35 tuoåi. 3. Tính baèng 2 caùch: • Caùch 1: duøng toaùn töû DIV. Neáu ñoù laø chöõ caùi thöôøng.UNTIL. REPEAT.5. yeáu (ÑTB < 5) 2. Neáu kí töï ñoù khoâng phaûi laø chöõ caùi.6 Nhaäp 2 soá nguyeân döông.2 Nhaäp töø baøn phím nhieàu soá thöïc vaø döøng khi nhaäp soá 0.7. In ra soá ngaøy cuûa thaùng ñoù.4. 2. 2. 3. 2.

….UNTIL ñeå in ra maøn hình baûng nhaân 2. 2. 3. 3. Haõy in ra maøn hình giai thöøa cuûa caùc soá töø 1 ñeán 10.14 Tính N! = 1 x 2 x 3 x … x N vôùi giaù trò N caøng lôùn caøng toát..12 Nhaäp 1 soá nguyeân döông n. 2.16 Nhaäp 1 soá nguyeân döông n vaø 1 soá thöïc x. 3.9 In ra maøn hình caùc soá nguyeân töø 32 ñeán 255 vaø kí töï töông öùng vôùi soá ñoù trong baûng maõ ASCII. 3. a) Haõy lieät keâ taát caû caùc chænh hôïp laëp chaäp 3 cuûa n phaàn töû (1. Tính toång S = 1 + 2 + … + n. 15o.7 Duøng caâu leänh laëp REPEAT. 3. …. 3. Tính S = 1 – x + − +…+ 3. b) Haõy lieät keâ taát caû caùc chænh hôïp khoâng laëp chaäp 3 cuûa n phaàn töû (1. Ví duï: toå hôïp chaäp 3 cuûa 4 phaàn töû 1. (Ñeà thi Tin hoïc khoâng chuyeân TpHCM 1997 Baûng C. 4 laø: 123 124 134 234 . 3. Tính baèng 2 caùch: • Caùch 1: duøng coâng thöùc S = . tang.17 Nhaäp 1 soá nguyeân döông n (3 ≤ n ≤ 9). Ví duï: 32 33 ! 34 " 35 # 36 $ 37 % … 65 A … 3. 5o.8 Duøng caâu leänh laëp FOR ñeå in ra maøn hình baûng nhaân 2. Voøng 1).11 In ra maøn hình caùc giaù trò sin.13 Bieát N giai thöøa. 3. Ñaàu vaøo laø soá nguyeân döông N nhaäp töø baøn phím. 3.15 Nhaäp 2 soá töï nhieân. 90o. cotang cuûa caùc goùc 0o. • Caùch 2: duøng caâu leänh laëp FOR. …. Ví duï vôùi n = 4: 123 124 132 134 142 143 213 214 … Chuù yù: soá chænh hôïp khoâng laëp chaäp k cuûa n phaàn töû laø A = n(n-1)…(n-k+1) c) Haõy lieät keâ taát caû caùc toå hôïp chaäp 3 cuûa n phaàn töû (1.10 In ra maøn hình caên soá baäc 2 cuûa caùc soá chaün töø 0 ñeán 40. n). ñaàu ra laø thoâng baùo “KHOÂNG TÍNH ÑÖÔÏC” hoaëc keát quaû laø chuoãi soá treân maøn hình (neáu chuoãi soá daøi coù theå xuoáng haøng). 2.. …. 2. kí hieäu: N! = 1 x 2 x 3 x … x N. (töø 2x1 ñeán 2x10). n).Baøi taäp Pascal 3 3. cos. 3. Tìm öôùc chung lôùn nhaát vaø boäi chung nhoû nhaát cuûa 2 soá ñoù. 3. 10o. Ví duï vôùi n = 4: 111 112 113 114 121 122 123 124 … Chuù yù: soá chænh hôïp laëp chaäp k cuûa n phaàn töû = nk. Ví duï: 1! = 1 2! = 2 3! = 6 … 3. n).

bieát raèng soá ñoù chia 6 dö 2 vaø toång caùc chöõ soá cuûa noù laø 20.20 Vieát chöông trình giaûi baøi toaùn: Vöøa gaø vöøa choù coù 36 con. Ví duï: 123 132 213 231 312 321 (soá hoaùn vò laø Pn = n! = 3! = 6) 3.Baøi taäp Pascal 4 3. ñaàu ra laø danh saùch caùc tam giaùc vôùi ñoä daøi töøng caïnh (hieån thò treân maøn hình). Ñaàu vaøo laø soá nguyeân N nhaäp töø baøn phím. Moãi con traâu ñöùng aên 5 boù.25 Nhaäp chieàu cao h vaø chieàu ngang w cuûa moät hình chöõ nhaät.19 Nhaäp 2 soá nguyeân döông k vaø n. b (0 < a < b < 100) sao cho a2 + b2 laø soá chính phöông. Coâng thöùc: C = = = (k < n) 3.21 Tìm taát caû caùc soá coù 3 chöõ soá.23 Tìm taát caû caùc tam giaùc coù ñoä daøi 3 caïnh laø soá nguyeân vaø chu vi laø N.24 Tìm taát caû caùc soá nguyeân a. Tính soá toå hôïp chaäp k cuûa n phaàn töû. 3 con traâu giaø aên 1 boù. 3. 100 chaân. 3. maáy con choù? 3.18 Haõy lieät keâ taát caû caùc hoaùn vò cuûa 3 phaàn töû 1. Hoûi coù maáy con gaø. (Ñeà thi Tin hoïc khoâng chuyeân TpHCM 1997) 3. moãi con traâu naèm aên 3 boù. Haõy veõ ra maøn hình tam giaùc coù daïng: a) * * * * * b) * * * * * * * * * * * * * * * h = 5 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * c) * * * * * * * * * * d) h = 5 * * * * * * * * * * .22 Vieát chöông trình giaûi baøi toaùn: 100 con traâu aên 100 boù coû. Hoûi moãi loaïi coù maáy con? 3. 2. Haõy veõ ra maøn hình: a) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * b) h = 4 * * * * * * * * * * * * * * * * w = 6 3.26 Nhaäp chieàu cao h cuûa moät tam giaùc. 3.

CHÖÔNG TRÌNH CON 4. 7. 4.3 Ñoïc töø baøn phím daõy n soá nguyeân (n < 10). In ra maøn hình taát caû caùc soá nguyeân toá töø 2 ñeán M. Ñeám xem trong daõy soá coù bao nhieâu soá leû.4 Cho moät daõy soá goàm 10 soá thöïc (nhaäp hoaëc duøng haèng maûng). Xeùt xem n coù phaûi laø moät soá nguyeân toá hay khoâng. 4. Ví duï: 6 = 1 + 2 + 3 (caùc öôùc soá cuûa 6 laø 1.1 In ra maøn hình 20 soá haïng ñaàu cuûa daõy Fibonaci.27 Tìm taát caû caùc soá töï nhieân khoâng lôùn hôn 1000. 14 laø caùc öôùc soá cuûa 28) 3. 2. 2.Baøi taäp Pascal e) * * * * * * * * * * g) * * * * * 5 f) * * * * * * * * * * h = 5 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * h) h = 5 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * i) * * * * * * * * * * * * * * * j) h = 5 k) l) h = 5 * * * * * * * * * * * * * 3.29 Nhaäp moät soá nguyeân döông M. 4. 3. Bieát: F1 = 1 F2 = 1 F3 = 2 Fi = Fi-1 + Fi-2 vôùi i > 2 F4 = 3 4. ôû ñaây ta khoâng keå soá 6) 28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14 ( 1. 3. sao cho noù baèng toång caùc öôùc soá cuûa noù (öôùc soá khoâng keå chính noù). 4. Tính toång vaø tích cuûa chuùng.28 Nhaäp moät soá nguyeân döông n.2 Ñoïc töø baøn phím daõy n soá thöïc (n < 10). . Ñöa ra maøn hình soá löôïng caùc soá leû vaø caùc soá leû ñoù.KIEÅU MAÛNG. 6.

Ñöa daõy ñaõ xeáp ra maøn hình.8 Ñoïc töø baøn phím daõy n soá thöïc (n < 10).32) . moãi soá caùch nhau baèng daáu caùch. 4. 4. (soá phaàn töû < 10).10 Nhaäp moät daõy n soá nguyeân (n < 30) vaø moät soá nguyeân x.12 Nhaäp moät daõy n soá thöïc. 4.6 Cho moät maûng A[1 . b) Tính toång caùc phaàn töû chia heát cho 3 cuûa maûng. Ví duï: 10 5 2 6 –7 5 8 1 –3 5 15 -9 4. c) Tính toång caùc caên baäc 2 cuûa caùc phaàn töû chia cho 7 dö 4. In ra maøn hình daõy soá sau khi loaïi boû. haõy tính vaø in ra maøn hình taát caû caùc soá nguyeân toá nhoû hôn hoaëc baèng M.2] … Ñöa ra maøn hình keát quaû sau ñaûo thöù töï. doøng thöù hai laø daõy goàm n soá nguyeân. a) Tính vaø in 20 phaàn töû naøy ra maøn hình. Neáu coù.Baøi taäp Pascal 6 a) Tìm soá phaàn töû döông cuûa daõy soá.1].7 Nhaäp moät daõy soá thöïc (nhaäp soá phaàn töû vaø giaù trò caùc phaàn töû). Döõ lieäu ñöôïc ñöa vaøo töø taäp tin DaySo. (xem 3. 4. b) Tính trung bình coäng cuûa caùc soá döông naøy. 4. Baèng caùch duøng saøng Eratosthene. 20] coù caùc phaàn töû laø soá töï nhieân vôùi A[i] = i2 + 2.11 Nhaäp töø taäp tin DaySo.5 Ñoïc töø baøn phím daõy n soá thöïc (n < 10). Cheøn soá naøy vaøo ñuùng vò trí cuûa noù trong daõy ñaõ xeáp. In daõy ñaõ cheøn ra maøn hình. Ñöa caû hai daõy soá ra maøn hình. haõy cho bieát ñoù laø caùc soá ôû caùc vò trí naøo cuûa daõy.Inp coù doøng ñaàu laø giaù trò cuûa hai soá n vaø x. Xeáp caùc soá lôùn nhaát leân ñaàu daõy. A[3] ñoåi choå vôùi A[n . Xeáp moät trong caùc soá beù nhaát vaøo vò trí thöù nhaát. Tìm soá lôùn nhaát vaø thöù töï (hay chæ soá) cuûa soá ñoù trong daõy. 4.. d) Tính tích caùc phaàn töû töø thöù 5 ñeán thöù 8. tieáp theo laø caùc soá beù nhaát. roài ñeán caùc soá coøn laïi.Inp moät daõy n soá nguyeân (n < 30) vaø moät soá nguyeân x. Ñaûo thöù töï caùc phaàn töû theo nguyeân taéc sau: A[1] ñoåi choå vôùi A[n]. 4. A[2] ñoåi choå vôùi A[n . b) Xeáp daõy soá theo thöù töï taêng daàn. c) Ñoïc theâm moät soá töø baøn phím. In ra maøn hình daõy soá naøy sau khi ñaõ ñöôïc xeáp taêng daàn.14 Ñoïc töø baøn phím moät soá nguyeân döông M. Ñöa daõy ban ñaàu ra maøn hình. Ñöa caû hai daõy soá ra maøn hình. Loaïi khoûi daõy taát caû caùc phaàn töû baèng x. Tìm trong daõy coù soá naøo baèng x hay khoâng. 4.13 a) Nhaäp moät daõy n soá nguyeân. 4.9 Ñoïc töø baøn phím daõy n soá thöïc (n < 10).

Baøi taäp Pascal 7 4. moãi doøng coù n soá nguyeân caùch nhau bôûi moät hoaëc nhieàu daáu caùch. 4. chæ ñeå laïi moät daáu caùch). j] = i * j. …. In ra maøn hình ma traän tam giaùc treân vaø ma traän tam giaùc döôùi cuûa ma traän A. Ñöa ra giöõa maøn hình caâu ñoù vaø ñoùng khung.15 Ñoïc töø baøn phím n. beân phaûi. k] = C = soá toå hôïp chaäp k cuûa n phaàn töû.1 Ñoïc töø baøn phím moät caâu (< 70 kí töï). n coät.2 Nhaäp moät chuoãi kí töï.Inp coù doøng ñaàu laø giaù trò n. vôùi 0 ≤ k ≤ n ≤ 20.16 Cho maûng A caùc soá nguyeân vôùi caùc doøng ñöôïc ñaùnh soá töø 1 ñeán 10 vaø caùc coät ñöôïc ñaùnh soá töø 1 ñeán 15.Inp Ma traän tam giaùc treân Ma traän tam giaùc döôùi 4 12 3 4 18 -3 21 54 39 -2 61 48 32 5 19 16 33 12 3 4 18 21 54 39 48 32 33 12 -3 21 -2 61 48 5 19 16 33 5. trong ñoù A[i. …. 4. Ví duï: Taäp tin MaTran. 6. 5. Bieát C =C =1 C =C +C b) In ra maøn hình tam giaùc Pascal 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1 4. xn).18 Ñoïc moät ma traän vuoâng A coù n doøng. y = (y1. d) Tính toång caùc phaàn töû ôû caùc doøng 2.17 a) Tính caùc phaàn töû cuûa maûng C[n. a) Tính vaø in maûng A ra maøn hình. Döõ lieäu ñöôïc ñöa töø taäp tin MaTran. x2. c) Tính toång caùc caên baäc hai cuûa caùc phaàn töû ôû doøng 5. töø doøng 2 ñeán doøng thöù n + 1 laø n doøng cuûa ma traän. y2. b) Tính toång caùc phaàn töû ôû coät 3. (Vieát 3 haøm) . tæa giöõa (neáu giöõa 2 töø coù nhieàu daáu caùch.yn). Tính giaù trò caùc bieåu thöùc: a) n ∑xi yi i =1 n j =1 n b) ∑x i= 1 n i− 1 i yi c) ∏( xi2 + ∑ yi ) i =1 4. x = (x1.KIEÅU CHUOÃI KÍ TÖÏ (STRING) 5. Tæa boû caùc daáu caùch beân traùi.

b) töø phaûi sang traùi ôû doøng 12. thì ñaët chu kì laëp laïi ôû trong ngoaëc.3 Nhaäp hoaønh ñoä vaø tung ñoä cuûa hai vectô A vaø B. toaùn. lôùn.Baøi taäp Pascal 8 5. lí. 7. d) Tính goùc hôïp bôûi hai vectô A vaø B (theo ñôn vò ñoä coù 2 chöõ soá thaäp phaân). . 6.2 Nhaäp moät danh saùch n hoïc sinh goàm stt. Ví duï: 2/3 = 0. Moãi kí töï coù maët trong chuoãi xuaát hieän bao nhieâu laàn. chia 2 phaân soá naøy.3 Nhaäp moät chuoãi kí töï (Ví duï: “luOnG tHe ViNh”). ñieåm vaên. c) Tính tích voâ höôùng cuûa hai vectô A vaø B. Ñoåi chuoãi naøy thaønh: a) chöõ in hoa. “Luong The Vinh” (vieát döôùi daïng haøm) 5. d*) Ñöa ra bieåu dieãn daïng soá thaäp phaân cuûa phaân soá.KIEÅU BAÛN GHI (RECORD) 7. a) Toái giaûn 2 phaân soá naøy. Kí töï ôû giöõa chuoãi chaïy tröôùc vaøo giöõa maøn hình. Quy öôùc caùc töø caùch nhau ít nhaát moät daáu caùch. 5. nhoû). c) Tính coäng. Ñeám trong chuoãi coù bao nhieâu kí töï khaùc nhau. Neáu giaù trò phaân soá laø soá thaäp phaân voâ haïn tuaàn hoaøn. hoaù. c) chaïy cuøng luùc töøng 2 kí töï töø beân traùi vaø beân phaûi maøn hình vaøo giöõa maøn hình. Ñeám trong chuoãi coù bao nhieâu töø.4 Nhaäp moät chuoãi kí töï. b) So saùnh 2 phaân soá naøy (baèng. a) In ra maøn hình hoï teân cuûa hoïc sinh coù ñieåm trung bình cao nhaát. “LUONG THE VINH” b) chöõ in thöôøng.5 Nhaäp moät chuoãi kí töï. “luong the vinh” c) chöõ in hoa ôû ñaàu caùc töø. b) Tính moâ ñun cuûa hai vectô A vaø B.6 Ñoïc moät chuoãi kí töï. a) Tính hoaønh ñoä vaø tung ñoä cuûa vectô toång cuûa hai vectô A vaø B. 5. hoï loùt.1 Nhaäp 2 phaân soá A vaø B. tröø. teân. ngaøy sinh. Chaïy quaûng caùo treân maøn hình: a) töø traùi sang phaûi ôû doøng 12. 2 kí töï ñaàu vaø cuoái chaïy sau cuøng. nhaân. b) In ra maøn hình danh saùch ñöôïc xeáp theo ñieåm trung bình giaûm daàn.(6) 7.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->