Gi i pháp th c hi n Hi p

Th t , 05 Tháng 12 2007 00:00

nh TBT

Vi t Nam

Vi t Nam ã gia nh p t ch c Th ng m i th gi i (WTO), và m t trong nh ng y u t quan tr ng là th c hi n Hi p nh v hàng rào k thu t trong th ng m i (Agreement on Technical Barriers to Trade, g i t t là hi p nh TBT) c a WTO. Khi th c hi n Hi p nh này, các doanh nghi p ã g p không ít khó kh n thách th c: Doanh nghi p ph i ch p nh n tiêu chu n qu c t nh là ngôn ng qu c t th ng nh t v tiêu chu n ch t l ng hàng hoá. i u này c n ph i có th i gian và các bi n pháp thích h p kh c ph c h n ch này vì trình công ngh , qu n lý và khai thác tài chính c a các doanh nghi p Vi t Nam còn h n ch . M t khác doanh nghi p thi u thông tin v tiêu chu n, ch t l ng s n ph m, hàng hoá ph c v s n xu t kinh doanh. i u này làm cho doanh nghi p khó có nh ng b c i thích h p t o ra l i th c nh tranh cho hàng hoá c a mình, c bi t v ch t l ng. Tuy nhiên v n có th kh c ph c c m t ph n n u doanh nghi p t n d ng khai thác t i a thông tin t các c quan, t ch c tiêu chu n ch t l ng và t ng c ng s d ng công ngh thông tin ph c v cho s n xu t kinh doanh. Và các c quan Nhà n c c ng g p ph i nh ng khó kh n nh ph i m b o tính minh b ch trong quá trình so n th o ban hành và áp d ng các v n b n pháp quy k thu t và các th t c, trình t ánh giá h p quy. T ch c ban hành tiêu chu n qu c gia ph i m b o minh b ch, ch p nh n và áp d ng tiêu chu n qu c gia. M c dù tiêu chu n là v n b n t nguy n áp d ng theo quy nh c a Hi p nh TBT, song thu n l i hoá th ng m i, tránh phân bi t i x Hi p nh TBT khuy h khích các t ch c tiêu chu n c a các n c thành viên ch p nh n tuân th quy ch th c hành t t trong so n th o, ch p nh n và áp d ng tiêu chu n c a Hi p nh TBT. Ph i m b o tính th ng nh t gi a các c quan Trung ng và a ph ng trong vi c so n th o, ban hành và áp d ng các v n b n pháp quy k thu t và th t c, trình t ánh giá h p quy. i u này có ngh a các quy nh c a c quan Nhà n c không c mâu thu n v i nhau, cácquy nh c a c quan qu n lý Nhà n c a ph ng không c trái v i các quy nh c a c quan Nhà n c Trung ng. N ng l c thông tin còn h n ch nh h ng t i vi c m b o thông tin ph c v qu n lý Nhà n c và ho t ng s n xu t kinh doanh c a các doanh nghi p và khó kh n cu i cùng là thi u kinh nghi m trong x lý các tranh ch p th ng m i liên quan n TBT (n u có) gi a Vi t Nam và các thành viên khác c a WTO. Tuy nhiên các doanh nghi p c ng có nh ng thu n l i khi th c thi hi p nh này. c ti n hành s n xu t kinh doanh trong môi tr ng minh b ch v qu n lý k thu t và tiêu chu n. Doanh nghi p có th yêu c u các c quan Nhà n c và n c thành viên WTO cung c p thông tin v v n b n qu n lý k thu t, tiêu chu n ch t l ng hàng hoá làm c n c ho ch nh và th c hi n chi n l c, k ho ch kinh doanh c a mình có hi u qu . Không phân bi t i x gi a hàng s n xu t trong n c và hàng nh p kh u. i u này giúp cho các doanh nghi p có th c nh tranh bình ng, tránh nh ng nh h ng b t l i do i th c nh tranh t nh ng u ãi mang tính phân bi t i x . Th a nh n l n nhau gi a Vi t Nam và các n c thành viên WTO khác i v i k t qu th nghi m và ch ng nh n ch t l ng s n ph m hàng hoá. i u này s giúp doanh nghi p ti t ki m th i gian và chi phí, hàng hoá c a doanh nghi p s có kh n ng ti p c n và c nh tranh t t h n trên th tr ng qu c t . Gi i quy t các tranh ch p th ng m i liên quan n TBT v i các n c thành viên WTO.

v i vi c ch ng i phó các thách th c trong th i gian qua b ng cách bi n pháp c th . c bi t là trong gi i quy t tranh ch p th ng m i phát sinh sau này liên quan n TBT. vi c thành l p và t ch c ho t ng c a m ng l i TBT c quy nh c th trong Quy t nh 114/Q -TTg ngày 26/5/2005. tránh nh ng th t c không c n thi t nh h ng t i hi u qu s n xu t kinh doanh c a các doanh nghi p. kinh doanh i v i tiêu chu n.gov.tbtdanang. nh m m b o phù h p v i lu t pháp Vi t Nam và các yêu c u c a Hi p nh TBT. ch t l ng s n ph m. nâng cao kh n ng c nh tranh c a s n ph m hàng hoá Vi t Nam thông qua vi c t ng c ng hài hoà tiêu chu n c a Vi t Nam v i tiêu chu n qu c t . vi c qu n lý có m c tiêu. y m nh tuyên truy n. m t lo t các gi i pháp. Thành l p m ng l i TBT nh m th c thi y ngh a v minh b ch hoá . qua ó tránh c các ho t ng qu n lý ch ng chéo. ph bi n v TBT nh m nâng cao nh n th c v thách th c và c h i mà hi p nh TBT mang n các bên có liên quan i phó và t n d ng. Cu i cùng vi c ph i h p gi a các c quan qu n lý Nhà n c có liên quan v TBT s t t h n. Hoàn thi n h th ng tiêu chu n c a Vi t Nam nh m áp ng yêu c u c a qu n lý Nhà n c và nhu c u c a ng i s n xu t. phát huy nh ng thu n l i và kh c ph c nh ng khó kh n thách th c. nhi m v ã c ra v i 6 n i dung chính sau: Hoàn thi n h th ng v n b n pháp quy k thu t. Tuy nhiên. Vi c ra quy t nh s minh b ch giúp cho các bi n pháp qu n lý có tính kh thi cao h n. tr ng i m tránh dàn tr i. Thành l p Ban liên ngành v TBT nh m t v n cho các c quan nhà n c trong vi c th c thi Hi p nh TBT.Còn các c quan Nhà n c vi c th c hi n Hi p nh TBT góp ph n thúc y quá trình c i cách th t c hành chính. Vi c gia nh p WTO và th c thi Hi p nh TBT ch a ng nh ng thách th c và c nh ng c h i. Ngu n: T p chí TC LCL http://www. hàng hoá. thu n l i hoá th ng m i.php?option=com_content&view=article&id=33:Giaiphap-thuc-hien-Hiep-dinh-TBT-o-Viet-Nam&catid=14:thong-tin-doanh-nghiep&Itemid=29 .m t ngh a v quan tr ng c a Hi p nh TBT. T ng c ng ho t ng ánh giá s phù h p v i v n b n pháp quy k thu t và tiêu chu n nh m m b o cung c p các d ch v này áp ng nhu c u c a qu n lý nhà n c và c a s n xu t kinh doanh. trùng l p nh h ng t i th ng m i.vn/new2/index. chúng ta s m b o th c thi cam k t i v i Hi p nh này và góp ph n phát tri n s n xu t kinh doanh c ng nh t c nh ng m c tiêu phát tri n kinh t xã h i.

TBT em l i công b ng cho các n Tue. Nh ng theo ông Edward Nemeroff . M c tiêu c th c a hi p nh là t o ra m t quy nh chung áp d ng cho t t c m i qu c gia là thành viên c a WTO t c là các thành viên dù là m c phát tri n ra sao c ng v n ph i tuân th lu t ch i chung liên quan n rào c n th ng m i. có th a v vi c ra c quan gi i quy t tranh ch p c a WTO c x lý. ó là v n mà hi n nay TBT ang phòng tránh. ho c thâm nh p vào các th tr ng g p ph i rào c n k thu t trong th ng m i do các n c a ra. n u các n c ch ng minh c v i y ban gi i quy t tranh ch p r ng hàng hóa c a mình b áp các hàng rào. Do ó các thành viên c a WTO m c nhiên ph i tuân th nghiêm túc TBT. áp thu ch ng bán phá giá. TBT nói n hai m ng chính là tiêu chu n .17/08/2010 . N u thành viên c a WTO th y m t thành viên khác ang vi ph m nguyên t c c a WTO c ng nh nguyên t c c a TBT. ch ng l i xu h ng xu t hi n ngày càng nhi u các rào c n k thu t th ng m i. Ý ngh a c a Hi p nh Hàng rào k thu t trong th ng m i (Agreement on Technical Barries to Trade . hàng hóa c a Vi t Nam b ki n. dù là l n hay nh . m c nhiên ph i tuân th nghiêm túc TBT.áp d ng mang tính t nguy n và quy chu n k thu t .TBT) i v i th ng m i hóa toàn c u là gì th a ông? TBT c a WTO là m t trong s 29 hi p nh mang tính ràng bu c i v i các thành viên c a WTO có m c tiêu chính là gi m thi u. nhi u qu c gia khác nhau b o v s n xu t trong n c ã a ra các yêu c u v m t k thu t r t cao i v i s n ph m nh p kh u. có th a v vi c ra c quan gi i quy t tranh ch p c a WTO c x lý. WTO s có ch tài m nh tr l i s công b ng cho các n c.b t bu c áp d ng i v i t t c các nhà s n xu t và các n c. N u thành viên c a WTO th y m t thành viên khác ang vi ph m nguyên t c c a WTO c ng nh nguyên t c c a TBT. xóa b các rào c n phi thu quan i v i ho t ng th ng m i toàn c u. Xét v m t k thu t.Chuyên gia t v n cao c p D án Star Vi t Nam.10:50:14 AM c nh Sau m t th i gian gia nh p T ch c Th ng m i th gi i (WTO). Dù ph i tuân th theo TBT nh ng th c t v n còn nhi u n c "lách lu t" khi a ra các rào c n k thu t nh m h n ch hàng nh p kh u. Trên th c ti n. V y WTO có các hình th c ph t ho c các bi n pháp m nh gì gi m thi u tình tr ng này? . rào c n k thu t th ng m i b t h p lý. r t nhi u s n ph m.

H ph i tuân th nguyên t c không phân bi t i x . ví d nh m t n c xu t kh u. U ban gi i quy t khi u n i c a WTO s ho t ng gi ng nh c quan tr ng tài. trong ó có nh ng n c phát tri n và kém phát tri n. ng bên c nh các n c nh Vi t Nam. các b n b t u quan tâm nhi u n c ch gi i quy t tranh ch p c a WTO. Th i gian qua. không th tùy ti n áp d ng các rào c n. các n c nh và nghèo c ng có quy n b phi u nh các n c có GDP cao g p hàng ch c th m chí hàng tr m l n. m t qu c gia có dân s r t nh . khi có các tranh ch p. bình ng gi a các n c có trình . Trên th gi i ã có v ki n c a m t n áp t không th a ông? c nh mà có th th ng n c l n h n do h có ý nh Quá trình ho t ng c a WTO th i gian qua ã có chuy n x y ra v tranh ch p liên quan n trò ch i tr c tuy n gi a hai qu c gia. nhóm n c khác nhau.Nh n th c c v n s có nhi u rào c n th ng m i.000 ng i vùng bi n Caribe ki n M vì cho r ng n c này phân bi t i x và ã vi ph m nh ng nguyên . trong ph n l n các tr ng h p. ch kho ng 10. Ngoài ra. các n c thành viên c a t ch c s cb phi u v i các v n khi c yêu c u và m i phi u có giá tr t ng ng. Tuy nhiên. x lý n i b . Li u v i nh ng n c nh Vi t Nam có b thi t thòi so v i các n c có n n kinh t l n h n. WTO quy nh nh v y là mu n xây d ng m t c ch bình ng gi a các qu c gia v i nhau. hàng rào k thu t c các n c l p ra dù quy nh WTO không cho phép b i ó là hình th c c nh tranh không lành m nh. a ra yêu c u nào i v i Vi t Nam c ng s ph i t ng ng v i các yêu c u cho nhi u n c khác. các n c có n n kinh t trung bình. quy mô khác nhau. tiêu chu n riêng i v i hàng hóa c a Vi t Nam. n ng l c ch a cao. m t n c có trao i v i th ng m i v i Vi t Nam. không phân bi t trình phát tri n ho c tham gia s m hay mu n trong t ch c. l ng nghe hai phía ki m ch ng xem bên nào úng và bên nào sai. trong thành viên c a y ban gi i quy t trang ch p c ng c chia công b ng. tránh tình tr ng kéo bè phái. t ó s a ra các khuy n cáno và các bi n pháp gi i quy t h p lý. WTO ã hình thành y ban chuyên trách gi i quy t các khi u n i và phàn nàn c a các thành viên WTO. S cân i nh ng i di n trong y ban là các nhóm l i ích khác nhau. V y Vi t Nam s ch ng l i gì t Hi p nh này ? Vi t Nam là thành viên c a WTO c ng s c h ng l i t TBT mang l i. do nhân l c m ng. M i m t lá phi u s c coi là bình ng. B i m t khi ã a v vi c lên WTO thì quy trình gi i quy t v a m t th i gian. ít khi va ch m trong các tranh ch p th ng m i không th a ông? y ban gi i quy t tranh ch p c a WTO quy nh. v a ph c t p v m t k thu t và c ng r t t n kém ti n b c cho các bên. Vi t Nam là thành viên m i c a WTO và c ng ã nh n th c c các khó kh n nh v y. các bên liên quan u tìm cách hòa gi i ho c àm phán.

không c ti p t c duy trì. không t o ra nh ng tr ng i không c n thi t i v i th ng m i qu c t . xem xét m t cách khách quan và x qu c gia nh th ng ki n. ó là minh ch ng cho vi c t t c các qu c gia thành viên dù l n. trình nh th nào. áp d ng n u b i c nh hay m c tiêu ra khi ban hành không còn t n t i ho c có th áp d ng ph ng th c ít gây h n ch th ng m i h n.t c c a WTO. khi gia nh p WTO u có c quy n bình ng nh t t c các thành viên khác. M cho r ng v i v trí. Nh ng khi qu c gia r t nh bé ó a v vi c này lên Ban th ký WTO. dù quy mô phát tri n. . tr các yêu c u i v i vi c mua s m s n ph m do các c quan chính ph ra và yêu c u tiêu dùng c a các c quan chính ph . Hi p nh yêu c u các thành viên ph i b o m không phân bi t i x i v i các s n ph m t ng t có xu t x t b t c thành viên nào. các bi n pháp v sinh ng v t và th c v t. dù nh . i t ng áp d ng c a Hi p nh bao g m t t c các s n ph m công nghi p và nông nghi p. Trong vi c ban hành và áp d ng các v n b n pháp quy k thu t và tiêu chu n.TBT) g m 6 ph n v i 15 i u và 3 ph l c. d a trên t t c nguyên t c. Hi p nh Hàng rào k thu t trong th ng m i (Agreement on Technical Barries to Trade . vai trò c a mình. s è b p c qu c gia này.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful