live Cussler

Atlantida

(474 stranice)

UDAR 7120. prije nove ere na mjestu današnjeg Hudsonovog zaljeva u Kanadi Uljez je došao izvana. Magliĉasto nebesko tijelo staro poput svemira roĊeno je u golemom oblaku leda, stijena, prašine i plina, u vrijeme formiranja vanjskih planeta sunĉevog sustava prije 4,6 milijarda godina. Ubrzo nakon što su se njegovi raštrkani komadići smrznuli u ĉvrstu masu promjera jedne milje, poĉeo je tiho ploviti kroz prazninu oko dalekog Sunca, pa prema najbliţim zvijezdama, na orbitalnom putovanju koje će trajati mnogo tisuća godina. Jezgra komete, ili nukleus, bila je spoj smrznute vode, ugljiĉnog monoksida, metana i nazubljenih blokova metalnih stijena. Mogla bi se precizno opisati kao prljava snjeţna gruda baĉena kroz svemir Boţjom rukom. Ali, dok je prolazila kraj Sunca na svojem povratnom putu izvan granica sunĉevog sustava, radijacija Sunca djelovala je na nju i zapoĉela je metamorfoza. Ruţno paĉe postalo je ljepotan. Apsorpcijom topline i ultraljubiĉastog zraĉenja Sunca formirao se dugi trag koji je polako narastao u golemi svijetleći plavi rep, zakrivljen i razvuĉen na devedeset milijuna milja iza jezgre. Kraći, bijeli rep od prašine, širi od milijun milja, takoĊer se materijalizirao i izdignuo iznad duljeg repa poput riblje peraje. Svaki put kad bi kometa prošla kraj Sunca, izgubila bi još leda i jezgra se smanjivala. Za sljedećih 200 milijuna godina, izgubila bi sav led i raspršila se u oblak prašine, postavši mnoštvo malih meteora. MeĊutim, ova kometa više nikada neće izići iz sunĉevog sustava niti proći kraj sunca. Nije joj bila omogućena spora, hladna smrt u crnini svemira. Njen ţivot bio je uništen za nekoliko kratkih minuta. U svojoj zadnjoj orbiti, kometa je prošla na 900 tisuća milja od Jupitera, i njegova ju je gravitacijska snaga usmjerila na putanju sudara s trećom planetom od Sunca, koju će njeni stanovnici zvati Zemlja. Uronila je u Zemljinu atmosferu brzinom od 130 tisuća milja na sat pod kutom od ĉetrdeset pet stupnjeva. Sila gravitacije sve ju je više ubrzavala, stvarajući briljantni svijetleći luk dok se njeno tijelo širine deset milja, teţine ĉetiri milijarde tona, poĉelo lomiti na komade zbog velike brzine. Sedam sekunda kasnije, izobliĉena kometa postala je zasljepljujuća vatrena kugla, udarivši u Zemlju sa straviĉnim uĉinkom. Neposredni rezultat oslobaĊanja kinetiĉke energije prilikom udara bila je golema rupa dva puta veća od Havaja, iz koje je isparila golema koliĉina vode i soli. Ĉitava Zemlja zadrhtala je od seizmiĉkog šoka potresa jaĉine 12 stupnjeva. Milijuni tona vode, taloga i zemlje suknuli su prema gore izbaĉeni u atmosferu iznad mjesta sudara i u stratosferu, zajedno s mlazom smrvljenih usijanih stijena izbaĉenim u suborbitalnu putanju prije no što su se vratili natrag na zemlju u vidu usijanih meteora.

Vatrene oluje uništile su šume diljem svijeta. Vulkani uspavani tisućama godina eruptirali su, šireći oceane istopljene lave preko milijuna ĉetvornih milja, prekrivajući zemlju slojem debelim tisuću stopa. Toliko dima i prašine je izbaĉeno u atmosferu i razneseno strašnim vjetrovima u sve krajeve zemlje da je sunĉeva svjetlost zastrta na gotovo godinu dana, a temperatura je pala ispod nule, zavivši planetu u tamu. Klimatske promjene u svim krajevima svijeta bile su nevjerojatno brze. Temperature na prostranim ledenim poljima i sjevernim gleĉerima rasle su dok nisu dostigle izmeĊu devedeset i sto stupnjeva Fahrenheita uzrokujući brzo topljenje. Ţivotinje naviknute na tropsku i umjerenu klimu preko noći su izumrle. Mnoge od njih, poput vunenih mamuta, zaledile su se na mjestu, s neprobavljenim biljem u ţeludcima. Drveće se smrzavalo zajedno s lišćem i voćem. Ribe izbaĉene sudarom u atmosferu danima su padale s crnog neba. Gigantski valovi visoki do tri milje udarali su u kontinente, razarajući obalu strašnom silom. Voda je prekrila niske priobalne ravnice, prodrijevši stotinama milja u kopno, uništavajući sve na putu. Beskrajna koliĉina krhotina i taloga s dna oceana raširena je kopnom. Veliki val zaustavio se tek u podnoţju planina, te se poĉeo polako povlaĉiti, ali ne prije no što je izmijenio tokove rijeka, ispunjavajući nizine novim morima i pretvarajući velika jezera u pustinje. Lanĉana reakcija ĉinila se beskrajnom. Uz duboko tutnjanje koje je preraslo u trajnu grmljavinu, planine su se poĉele njihati poput palma pod lakim povjetarcem, dok su lavine klizile niz njihove padine. Pustinje i travnate ravnice zalelujale su kad su se oceani povukli i ponovno udarili u kopno. Šok udara komete uzrokovao je iznenadan i masivan pomak tanke Zemljine kore. Vanjska ljuska, debela manje od ĉetrdeset milja, i omotaĉ iznad vruće tekuće jezgre je zadrhtao i pokrenuo se pomiĉući slojeve poput kore grejpfruta koja je kirurški uklonjena i vraćena kako bi se mogla micati oko srţi ploda. Kao vodena nevidljivom rukom, kora se zatim pokrenula kao cjelina. Ĉitavi kontinenti pomaknuli su se na nove lokacije. Neka brdašca su postala planine. Otoci u Pacifiku su nestali, a drugi su se pojavili prvi put. Antarktika, prethodno zapadno od Ĉilea, kliznula je dvije tisuće milja na jug, gdje je brzo zatrpana pod slojevima leda. Golem ledeni pojas koji je nekada plutao Indijskim oceanom zapadno od Australije našao se u umjerenoj zoni i poĉeo brzo topiti. Isto se dogodilo s bivšim Sjevernim polom koji se proširio preko Sjeverne Kanade. Novi pol uskoro je poĉeo proizvoditi debelu ledenu masu u sredini nekada otvorenog oceana. Razaranje je bilo neumorno. Ĉinilo se da holokaust nikada neće prestati. Kretanje tanke Zemljine kore izazivalo je kataklizmu za kataklizmom. Naglo topljenje bivših ledenih masa u kombinaciji s gleĉerima koji su prekrivali kontinente uzrokovalo je podizanje mora za ĉetiri stotine stopa potapajući već uništenu zemlju preplavljenu plimnim valovima od udara komete. U samo jednom danu, Britanija, povezana s ostatkoir europskog kontinenta suhom ravnicom postala je otok, dok je pustinja danas poznata kao Perzijski zaljev naglo potopljena. Rijeka Nil, koja je tekla u golemu plodnu dolinu i utjecala u veliki zapadni ocean, iznenada se poĉela ulijevati u novonastali Mediteran. Zadnje veliko ledeno doba završilo je u geološkom treptaju oka. Dramatiĉne promjene u oceanima i njihovom kruţenju oko svijeta uzrokovale su i pomak polova, drastiĉno poremetivši rotacijsku ravnoteţu Zemlje. Zemljina os privremeno je pomaknuta za dva stupnja, a Sjeverni i Juţni pol pomaknuli su se na nove zemljopisne lokacije, mijenjajući centrifugalnu akceleraciju oko vanjske površine kugle. Zbog svojeg tekućeg stanja, mora su se prilagodila prije no što se Zemlja tri puta okrenula oko sebe. Ali, kopna nisu mogla reagirati tako brzo. Potresi su trajali mjesecima.

Divlje oluje i brutalni vjetrovi divljali su Zemljom uništavajući sve što im se nalazilo na putu sljedećih osamnaest godina, dok se polovi nisu smjestili na svojim novim rotacijskim osima. S vremenom se razina mora stabilizirala, dozvoljavajući formiranje novih obalnih linija, dok su se bizarni klimatski uvjeti ublaţavali. Promjene su postale stalne. Vremenska sekvenca izmeĊu dana i noći se promijenila kad se broj dana u godini smanjio za dva. Zemljino magnetsko polje takoĊer se pomaknulo stotinu milja na sjeverozapad. Stotine, moţda tisuće raznih vrsta ţivotinja i riba trenutaĉno su izumrle. U obje Amerike nestali su jednogrba deva, mamut, konj ledenog doba i divovski ljenjivac. Nestali su i sabljozubi tigar, goleme ptice s krilima raspona dvadeset pet stopa i mnoge druge ţivotinje teške više od stotinu funta, uglavnom od asfiksije izazvane dimom i vulkanskim plinovima. Ni vegetacija nije izbjegla apokalipsu. Biljke koje se nisu odmah pretvorile u pepeo uginule su od nedostatka sunĉeve svjetlosti, kao i alge u morima. Na kraju, više od 85 posto ţivota na Zemlji nestalo je u poplavama, poţarima, olujama, lavinama, otrovnoj atmosferi, te, konaĉno, uginulo od gladi. Ljudska društva, od kojih su neka bila priliĉno napredna, te bezbroj kultura na pragu progresivnoga zlatnog doba uništena su u jednom strašnom danu i noći. Sva dostignuća mladih civilizacija su nestala, a nekoliko bijednih ostataka zadrţalo je samo mutno sjećanje na prošlost. Na najveći neprekinuti napredak ĉovjeĉanstva spušten je mrtvaĉki poklopac, deset tisuća godina dugo putovanje od jednostavnog kromanjonca do kraljeva, arhitekata, zidara, umjetnika i ratnika. Njihova djela i posmrtni ostatci zakopani su duboko ispod novih mora, ostavljajući tamo fiziĉke ostatke drevnih naprednih kultura. Cijele nacije i gradovi nestali su bez traga za samo nekoliko sati. Kataklizma takve jaĉine gotovo i nije ostavila dokaze o prethodnim civilizacijama. Od šokantno malog broja ljudi koji su preţivjeli, gotovo svi su ţivjeli na većim visinama u planinama i mogli su se sakriti u spiljama. Za razliku od naprednijih ljudi bronĉanog doba koji su se okupljali i gradili u niskim ravnicama kraj rijeka i obala, stanovnici planina bili su nomadi kamenog doba. Bilo je to kao da je krema ĉovjeĉanstva Leonardi da Vinciji, Pikasoi i Einsteini toga doba nestala u ništa, naglo ostavivši svijet primitivnim nomadskim lovcima. Bio je to fenomen sliĉan propasti slave Grĉke i Rima koju su naslijedili stoljeća neznanja i kreativne letargije. Neolitiĉko mraĉno doba pokrilo je grob visoko kulturnih civilizacija koje su nekada postojale na svijetu, mraĉno doba koje će trajati dvije tisuće godina. Polako, vrlo polako, ĉovjeĉanstvo je na posljetku izišlo iz mraka i poĉelo graditi, stvarajući gradove i civilizacije u Mezopotamiji i Egiptu. Ţalosno malo darovitih graditelja i kreativnih mislilaca izgubljenih kultura preţivjelo je na visinama. Shvativši da je njihova civilizacija izgubljena i da više nikada neće ustati, poĉeli su stoljećima dug zadatak podizanja misterioznih megalita i dolmena od golemoga uspravnog kamenja diljem Europe, Azije, pacifiĉkih otoka i obje Amerike. Dugo nakon što je sjećanje na njihovu sjajnu ostavštinu zamagljeno, postavši samo mit, njihovi spomenici strašnoj destrukciji i gubitku ţivota još uvijek su predstavljali upozorenje sljedećim generacijama na novu kataklizmu. Ali, nakon nekoliko milenija, njihovi potomci polako su zaboravili stare obiĉaje i asimilirali se s nomadskim plemenima, prestavši postojati kao rasa naprednih ljudi. Stotinama godina nakon sudara, ljudi su se bojali sići niz planine i nastaniti nizine i obalu. Tehniĉki superiorniji pomorski narodi ţivjeli su samo u njihovom nejasnom sjećanju. Konstrukcija brodova i tehnike plovidbe su zaboravljene i morale su ih ponovno izmisliti nove generacije, koje su svoje uspješnije pretke smatrale bogovima. Svu tu smrt i uništenje izazvao je komad prljavog leda velik poput malog farmerskog gradića u Iowi. Kometa je poĉinila pakleno razaranje, nemilosrdno, okrutno. Zemlja nije silovana takvom divljinom još od udara meteora prije 65 milijuna godina u katastrofi koja je uništila dinosaure.

Tisućama godina nakon sudara, komete su povezivane s katastrofama i smatrane predznacima tragedija. Krivili su ih za ratove i bolesti, za smrt i destrukciju. Tek u novijoj povijesti komete su poĉeli smatrati prirodnim ĉudima poput sjaja duga ili oblaka obasjanih zalazećim suncem. Biblijski potop i niz drugih legenda o katastrofama povezani su s tom tragedijom. Drevne civilizacije Olmeka, Maja i Azteka iz Centralne Amerike imaju mnoge tradicije vezane uz drevnu kataklizmu. Indijanska plemena diljem Sjedinjenih Drţava priĉaju priĉe o vodama koje su potopile njihovu zemlju. Kinezi, Polineţani i Afrikanci govore o kataklizmi koja je desetkovala njihove pretke. Ali, legenda koja je nastala i cvjetala tijekom stoljeća, koja je izazvala najviše misterija i intriga, legenda je o izgubljenom kontinentu i civilizaciji Atlantide. BROD DUHOVA 30. rujna 1858. Zaljev Stefansson, Antarktika Roxanna Mender znala je da će umrijeti ako prestane hodati. Bila je na rubu potpune iscrpljenosti, krećući se samo snagom volje. Temperatura je bila daleko ispod nule, ali hladnoća zubi ledenog vjetra bila je ta koja je grizla njenu koţu. Smrtonosna pospanost koja ju je polako preplavljivala crpila je njenu volju za ţivotom. Kretala se naprijed, stopu po stopu, posrćući kad bi izgubila ravnoteţu zbog iznenadnog lomljenja leda. Njen dah bio je brzo isprekidano dahtanje alpinista koji se penje na vrh Himalaja bez maske za kisik. Vid joj je bio zamraĉen dok su ledene pahulje plesale pred njenim licem zaštićenim debelim vunenim šalom uguranim u njenu krznom obrubljenu parku. Iako je tek svakih nekoliko minuta provirila izmeĊu nabora šala, oĉi su je boljele, crvene od navale sitnih ledenih ĉestica. Roxanna osjeti frustraciju kad je pogledala gore, vidjevši plavo nebo i briljantno sunce iznad oluje. Zasljepljujuće ledene oluje pod ĉistim nebom nisu bile neobiĉan fenomen na Antarktici. IznenaĊujuće, snijeg rijetko pada u regiji Juţnog pola. Tamo je tako nevjerojatno hladno da atmosfera ne moţe sadrţavati vodenu paru, pa su padavine minimalne. Tijekom godine na kontinent ne padne više od pet pedalja. Jedan dio snijega na tlu zapravo je star nekoliko tisuća godina. Zubato sunce obasjava bijeli led pod velikim kutom i njegova toplina vraća se natrag u svemir, pridonoseći tako niskim temperaturama. Roxanna je imala sreće. Hladnoća nije prodrla kroz njenu odjeću. Umjesto europske odjeće za hladnoću nosila je odjeću koju je njen muţ kupio od Eskima tijekom svoje kitolovaĉke ekspedicije na Arktiku. Njena unutarnja odjeća sastojala se od tunike, kratkih hlaĉa do koljena i ĉarapolikih ĉizama s mekim krznom na stopalima. Odvojena vanjska odjeća štitila ju je od ekstremne hladnoće. Parka je bila komotna kako bi tjelesna toplina mogla cirkulirati i izlaziti bez znojenja. Bila je naĉinjena od vuĉjeg krzna dok su hlaĉe bile od karibua. Ĉizme su bile visoke i nosile se preko ĉarapa, s krznom iznutra. Najveća fiziĉka opasnost bila je da slomi ĉlanak ili nogu na neravnoj površini ako to nekako i preţivi, dolaze ozebline. Njeno je tijelo bilo zaštićeno, ali brinulo ju je lice. Na najmanji znak utrnulosti obraza ili nosa snaţno bi protrljala koţu kako bi pokrenula cirkulaciju. Već je vidjela kako šest ljudi njenog muţa dobiva ozebline, od kojih su dvojica izgubili noţne prste, a jedan uši. Srećom, ledeni vjetar poĉeo je zamirati, pa je njeno kretanje postalo lakše. Zavijanje vjetra slabilo joj je u ušima i mogla je ĉuti cviljenje ledenih kristala ispod svojih nogu. Došla je do brijega visokog petnaestak stopa od podnoţja do vrha, nastalog stalnim kretanjem morskog leda i potiskivanjem blokova prema gore. Većina takvih brjegova bila je neravna, ali ovaj je bio izglaĉan vjetrom. Spustivši se na ruke i koljena, ona krene gore, kliţući dvije stope natrag za svake tri naprijed.

visoka jedva pet stopa i teška manje od stotinu funta. Bez sata. Statua na pramcu bila je fino izrezbarena u drvu paloverde s jugozapada. i nikada nije imala morsku bolest. Umjesto da otplovi na sjever kroz Beringovo more prema Arktiku i poznatim kitolovaĉkim vodama. Bila je lijepa ţena svijetlosmeĊih oĉiju i srdaĉnog osmijeha. dahtala je s naporom. kad joj se srce smirilo. za nekoliko sati. Ĉista voda blizu kopna brzo se ispunjavala ploĉama leda. Roxanna Mender nije ţeljela provesti tisuće sati sama. Njegovi jarboli i katarke naĉinjeni su od drva iz planina Sierra Nevade. iako mala. Kad su stavljeni na svoja mjesta. Ali. antarktiĉke jeseni. nije imala pojma koliko je sati prošlo otkako je otišla od Paloverdea. posada Paloverdea mogla je samo stajati i gledati kako prema njima jure komadi leda veći od samog broda. Ime broda bilo je rašireno krmom izrezbarenim slovima obloţenim zlatom. Njegove dimenzije omogućavale su mu nošenje velikog tereta kitovog ulja i prostor za velik broj ĉasnika i mornara na putovanjima koja su mogla trajati i do tri godine. Paloverde je još mogao pobjeći na otvoreno more. brod je okovao led. Bez otvorenog puta za bijeg. U svojoj maloj kabini već je rodila djeĉaka kojeg su nazvali Samuel. a dah postao ravnomjeran. ostajući u blizini broda i njegove posade koja je pazila na nju. Zatim. kapetan Bradford Mender. odvaţne i elegantne. Bila je ĉvrsta ţena. Roxannin muţ. Uskoro nakon dolaska u antarktiĉki krug. i ona je poĉela šetati svakoga dana kako bi pobijedila dosadu. Bio je dug 132 stope. mnoge ţene odbijale su sjediti kod kuće tri do ĉetiri godine bez svojih muţeva. s pramcem od 30 stopa. zatvarajući ledenu zamku oko njih. teţak oko 330 tona. . Na krmi je bio i izrezbareni kalifornijski kondor raširenih krila. kitolovca svojeg muţa. Vrijeme nije imalo znaĉenja. Vjerovao je da bi tamo mogao naći djeviĉanska lovišta. Nije znala koliko dugo je leţala. većina kitolovaca nikada nisu imali ţene na palubi. led se formirao nevjerojatnom brzinom na moru dok nije bio debeo gotovo ĉetiri stope. Srce joj je lupalo. ali iznenada se podigla oluja koja je vratila brod natrag prema obali. Kapetanova kabina bila je posebno dobro ureĊena zbog inzistiranja njegove ţene da pode s njim na dugi put. Roxanna se prekori zbog nevolje koju je tako glupo izazvala. Nakon nekoliko minuta. jer podruĉje je bilo zanemareno i rijetko posjećivano od kitolovaca iz Nove Engleske. i uskoro su sve vodene površine bile pokrivene bijelim pokrovom. Posada broda prihvatila ju je nekolicinu je nauĉila ĉitati. Bio je to ĉvrst brod. Toga jutra nebo je bilo kristalno jasno kad je napustila brod. Tradicionalno. ĉesto se probijajući kroz ledene brjegove. ali uskoro se zamraĉilo kad se ledena oluja spustila na led. Prije gotovo šest mjeseci. Mender i njegova posada oĉajniĉki su radili i konaĉno uspjeli pribliţiti Paloverde na manje od dvije milje od obale. brod je ĉvrsto zaglavljen u led koji se nastavio širiti. i njegove linije bile su jasne. koja se rijetko ţalila na teškoće i dosadu. Kabine su bile lijepo ukrašene i obloţene washingtonskom smrekom. Led se brzo stisnuo oko kitolovca takvom snagom i gurnuo ga prema kopnu kao da je uhvaćen u golemu šaku. i gazom od 17. ne sjećajući se svoje borbe. Imao je tri jarbola. popela se na rub brijega polumrtva od iscrpljenosti. Ne znajući kako. u zadnjem tjednu oţujka. Iako to još nije rekla muţu. Za nekoliko minuta brod je nestao i Roxanna se našla izgubljena na ledu. posada je ulovila šest kitova dok je brod plovio otvorenim vodama izmeĊu obala. priĉvršćeni su drvenim klinovima obiĉno napravljenim od hrasta.Napor joj je uzeo ono malo snage što joj je preostalo. već je oko dva mjeseca nosila drugo dijete. ali bila je zahvalna što moţe odmoriti oĉi od ledenog vjetra. Paloverde je bio jedan iz flote kitolovaca koji su isplovili iz San Francisca na zapadnoj obali. pisala je pisma njihovim ţenama i obiteljima i lijeĉila ozlijeĊene i bolesne. posebno konstruiran za polarne operacije tijekom sezone lova. Ali. odveo je Paloverde na jug prema Antarktici.

s golemom okruglom krmom punom prozora koje se nadvijala iznad vode. i ovaj je bio 800tonski britanski indiaman s kraja osamnaestog stoljeća. Opasnost od smrzavanja bila je znatno smanjena loţenjem ulja kitova koje su ubili prije no što ih je okovao led. Roxannin otac bio je pomorski kapetan koji je zapovijedao kliperima na putu za Kinu i kao mlada djevojka vidjela je na tisuće brodova svih oblika i jedara kako odlaze i dolaze iz Bostona. kako god ga pripremio brodski kuhar. Nije bilo izgleda za bijeg. led je bio relativno miran. Mender se borio protiv dosade zapošljavajući svoje ljude sitnim beskrajnim poslovima kako bi im umovi i tijela ostali aktivni. s . smrznuta zajedno i prikovana uz obalu. ona odmota šal s lica i vidje da je većina trupa okovana u led. Ali. paţljivo su racionalizirali hranu za duge zimske mjesece. ovakav je brod vidjela samo na slici koja je visjela u kući njenog djeda. Ali. s pramcem od barem 35 stopa. U svojem otupjelom umu. što je bilo dovoljno za većinu antarktiĉke zime. Ledena oluja je prestala naglo kao što je i došla. Ĉinilo se da ih ima na milijune. vrlo star. Bila je tu i smrtonosna prijetnja bolesti. Sablasni brod bio je star. spljoštenih rebara poput papira pod masivnim pokretnim ledenim brjegovima. Jedini problem je bio što je njihovo meso bilo izuzetno neukusno. a do blaţeg vremena s višim temperaturama bilo je još dobrih sedam mjeseci. tada joj srce poskoĉi kad je na obzorju primijetila Paloverde. izolacija i ledeni vjetrovi stvarali su tamu apatije. A izgledi da se to dogodi bili su barem tisuću na jedan. Nije mu se sviĊala pomisao na ţenu i dijete koji pokušavaju preţivjeti na kopnu dok se u ljeto ne pojavi drugi brod. Kao brod koji je vidjela na slici. Najveće prijetnje posadi kitolovca bile su strašna hladnoća i iznenadno kretanje ledenih ploĉa. Gledajući kroz stisnute oĉi ledeno blještavilo. i uskoro su u ostavama imali lijep izbor smrznute antarktiĉke ribe. Crni trup bio je gotovo sakriven ledom. Sedmorica ljudi pokazivali su znakove skorbuta. zamotali ih i uklonili. na milju i pol udaljenosti.Antarktiĉka zima ih je zarobila i dani su se skratili. Bilo je ugodno vidjeti sjenu u beskrajnoj praznini oko sebe. Njihovi izgledi da u proljeće isplove netaknuti bili su zaista mali. Sada. Ali. Sjedio je za stolom u svojoj kabini i po stoti put raĉunao izglede preţivljavanja. Mogli su samo pretpostavljati da će brodske zalihe izdrţati do proljetnog topljenja leda. Ledena ravnica nije bila prazna. u oĉekivanju dugog zatvora. Brzo su poĉeli trĉati preko neravnog leda. Netko je krajem oka primijetio pokret na ledu i uzbunio ostale. zakljuĉak je uvijek ostajao isti. Duge antarktiĉke noći. Roxanna ugleda svoju sjenu. Mender je znao da je samo pitanje vremena prije no što se poloţaj leda promijeni. Htjela je ustati i mahnuti. Nije mogla vjerovati da je odlutala tako daleko. Ali. mislila je da je lutala oko broda na razumnoj udaljenosti. Do sada. Roxanna je mogla vidjeti sitne toĉkice kako se kreću površinom i shvati da su to njen muţ i posada koji ju traţe. i sunce se vratilo. uzak i dubok. Kad se vjetar pretvorio u lagani lahor. Jedina dobra stvar bila je što su štakori i druga gamad odavno podlegli hladnoći. Okrenula se i mahnula šalom da privuĉe paţnju muţa i posade. smotanih jedara. Roxanna procijeni njegovu duljinu na 140 stopa. ako boţanska providnost dozvoli toplije vrijeme i pusti brod. kako bi ih ponovno podigli u proljeće. Tri jarbola i pramac ĉinili su se netaknutim. ali mogla je vidjeti golemu ameriĉku zastavu na umirućem vjetru shvati da ju je vjerojatno izvjesio njezin zabrinuti muţ. Ali. A tu su bili i komiĉni pingvini na obali. spuštanje udica kroz rupe u ledu prošlo je bolje no što su se nadali. kad iznenada ugleda nešto potpuno neoĉekivano jarbole drugog broda izmeĊu dva golema ledena brijega. Tada bi Paloverde mogao biti zdrobljen na komadiće. Još su imali više od stotinu baĉava. kako god izvrtao opcije i mogućnosti. Bio je dug. Osušili su jedra.

ne. Otkrila sam drugi brod. reĉe Mender polako. snalaţljiv ĉovjek iz Nove Engleske. promrmlja Bigelow. podsjeti ga Roxanna. reĉe ona uhvativši ga za ruku. olakšavši im da se popnu do gore i preko ograde. pramac od ĉetrdeset stopa. Ne dao Bog da se raspravljam s radoznalom ţenom. Mislio sam da si mrtva. Mender je obiĉno bio tih. bio je visok šest stopa. Izgleda kao stari trgovac iz 1770ih. i teţak gotovo 225 funta. Bio je izvrstan kitolovac i navigator. Jedan ĉovjek će te otpratiti natrag na Paloverde. Ĉvrst. miran ĉovjek. Izgleda kao olupina. sablasno bijelu u svojem ledenom grobu. Brod duhova. Namjeravam doznati što se tamo moţe vidjeti. On je pusti i okrene se ĉlanovima posade koji su ih okruţili kliĉući što je kapetanova ţena ţiva. Prestar je da bi mnogo vrijedio. Svi se okrenuše. Roxanna. To je velik brod. reĉe prvi ĉasnik Paloverdea. ona se spusti niz padinu brijega i krene prema napuštenom brodu.kapetanom Menderom na ĉelu. smrznula bih se prije nekoliko sati. Ĉvrst ali pošten. kapetane. Vjerujem da si u pravu. Bilo ti je teško. koji je sagraĊen prije no što je roĊen moj djed. dok je njen umor nestajao. veselo kliĉući što su je pronašli ţivu. Njegove oĉi bile su prodorno plave. Ne. ali i lukav biznismen koji je posjedovao brod kojim je zapovijedao. otkrili su da se led nagomilao na trupu. reĉe Mender. Nevjerojatno da trup nije zdrobljen. pretpostavljam. reĉe Roxanna odluĉno. Mender je zurio u prikazu. Pravo je ĉudo što si preţivjela. teretni konj britanske trgovaĉke flote iz osamnaestog stoljeća. a kosa crna lice mu je bilo prekriveno bradom. Zašto stojite na hladnoći i brbljate?. 0. pogledavši u smjeru njene ispruţene ruke. Krećući se preko leda što je brţe moguće dok nisu stigli do napuštenog broda. Sigurno su stare barem osamdeset godina. Dvadeset minuta kasnije. Bradford Mender imao je trideset šest na svojem desetom putovanju na kojem je brod zarobljen u antarktiĉkom ledu. Nathan Bigelow. Ali saĉuvane hladnoćom. Boţe mrmljao je. On je njeţno pogleda. Engleski. Poţurimo prije no što naiĊe sljedeća oluja. SagraĊen u brodogradilištu na Temzi. reĉe Mender teško. Predlaţem da ga istraţimo. upita Roxanna pozivajući ljude. Nikada nisam mislio da ću stajati na palubi engleskog indiamana. Sto pedeset stopa. Da nisi inzistirao da nosim eskimsku odjeću. Odvedimo gĊu Mender natrag na brod i dajmo joj malo vruće juhe. mogli smo ga odvesti kući i traţiti nagradu za spašavanje. Moţda ima namirnica koje nam mogu koristiti do proljeća. nikada nije imao problema sa ĉasnicima ili posadom koje ne bi mogao pošteno i efikasno riješiti. Prepoznala sam njegove linije sa slike u salonu mojeg djeda u Bostonu. Bio je sagraĊen preteţno kao nosaĉ tereta. draga ţeno. Mender je gledao pustoš zbunjeno vrteći glavom. muţu. Ne još. Iskusni kitolovac s dvadeset osam godina. Šteta što je zauvijek okovan u ledu. Prije no što je kapetan mogao protestirati. Mender pogleda svoju posadu i slegne. indiaman je bio kriţanac izmeĊu brodova. ali u tim danima pirata i ratnih brodova neprijatelja Engleske morali su ga . Oko devet stotina tona. njen muţ i posada našli su se na straţnjoj palubi pokrivenoj tankim slojem leda. posada Paloverdea je stigla. promrmlja jedan od ĉlanova posade sa strahom u oĉima. ali sada je pokazao emocije zagrlivši Roxanne dok su mu se suze smrzavale na obrazima poljubi je dugo i s ljubavlju.

kao da ĉeka fantomsku posadu. Mi ostali idemo pretraţiti putniĉke i ĉasniĉke odaje. Ĉudno. Doslovno. Podijelit ćemo se u dvije grupe. Osim transporta robe. Mender ukloni inje i proĉita tekst 26. Svi su vjerojatno pobjegli s broda prema sjeveru. Topovi su bili na svojim otvorima. pa je Mender poveo Roxannu i svoje ljude na palubu. a tamne su joj oĉi bile otvorene. Nešto je ĉudno i jezivo bilo u starom brodu. Mender ga gurne vrhom ĉizme lagani udarac ih uvjeri da je pas smrznut. Roxanni se ĉinilo da spava. Na vratima kapetanove kabine pronašli su golemog njemaĉkog ovĉara svijenog na maloj krpi. Smrznula se u tuzi što će izgubiti svoju mladu kćer. Mender kimne prema zatvorenim vratima na drugom kraju hodnika. gdje su napregli mišiće i podigli smrznuti poklopac ulaza u hodnik. a lice mrtvaĉki bijelo. Sumnjam u to. Mornari su praznovjerni. Bojim se i pomisliti što ćemo naći tamo. Mender izda zapovijedi ljudima. te pronaĊe kapetana broda za kojeg je ispravno pretpostavio da je muţ mrtve ţene. uzmite trojicu ljudi i pregledajte prostorije za posadu i teret. ĉamci za spašavanje na rezervnim gredama. neobiĉna tama koja kao da nije pripadala zemlji. Mender se okrene i ode u susjednu kabinu. Bigelow. strah da će ih doĉekati neko jezivo biće. Ona ponosno pogleda muţa i polako zavrti glavom. Jedna ruka još je drţala pero. Nije mislila da će ući u ledenu noćnu moru. Njeno inaĉe bijelo lice pocrvenjelo je od uzbuĊenja i neizvjesnosti. pognut u stolcu. Gosp. U krilu joj je bila otvorena Biblija. Roxanna zavrti glavom. draga. drţeći pojas oko svojega teškog kaputa. okovano ledom. i nije bilo nikog osim Roxanne tko nije ispod gotovo djeĉjeg entuzijazma osjetio duboki strah. Ĉovjek je sjedio za stolom. Roxanna je bila toĉno iza Mendera. Ĉamci su još na mjestima. Ne ti. Njen entuzijazam za istraţivanje broda iznenada je splasnuo. Tragiĉni prizor ukoĉio je Roxannu i posadu Paloverdea. već drugom svijetu. Sve je na palubi stajalo. Snijeg i led napravili su malu planinu oko vrata koja su vodila u kabine na krmi. reĉe Roxanna uzbuĊeno. gledajući s velikom tugom malu djeĉju priliku u kolijevci. Maknuvši ga u stranu. sva vrata na mjestu. Stajala je s ostalima u tišini. Kapetanova kabina. Ali. Bigelow kimne Da. reĉe jedan mornar nervozno. Njegova crvena kosa bila je prekrivena ledom. bio je prilagoĊen i za prijevoz putnika u kabinama. promrmlja Roxanna tuţno. Jadnik. Ţena odjevena u haljinu iz kasnog sedamnaestog stoljeća sjedila je na stolcu. reĉe Mender mrko. Bezumni strah obuzeo je ĉlanove posade. Neću ostati ovdje sama sa svim duhovima koji slobodno šeću. Ne mogu zamisliti da itko ostavi tako lijepu ţivotinju da sama ugine na palubi. Ljudi su na silu otvorili vrata kapetanove kabine i ušli. Idemo vidjeti. na stranici sa psalmima. reĉe Bigelow. . Komad papira leţao je pred njim na stolu. Kao da je posada napustila brod prije no što ga je zarobio led. Moţda ništa. kapetane. ugledavši strašan prizor. ĉvrst kao stijena. Sam Bog zna što ćemo naći ispod. Ako ima duhova. Mislim da je bolje da ostaneš ovdje. odavno su se smrznuli. dok joj se dah maglio u hladnoj kabini.naoruţati s dvadeset osam topova od osamnaest funta. kolovoza 1779. reĉe Mender. reĉe Bigelow. oprezno su se spustili niz stube.

Prošlo je pet mjeseci otkako smo zarobljeni na ovom prokletom mjestu nakon što nas je oluja potjerala s kursa daleko na jug. Što si našao?. Velika kabina na palubi ispod otmjenih prostorija izgledala je poput mrtvaĉnice nakon nesreće. Otmjenije putniĉke kabine bile su u okruglom skupom prostoru u krmi ispod straţnje palube s galerijama i prozorima podijeljenim u prostorije razliĉitih veliĉina. Neki su umrli sjedeći uspravno. Ti su ljudi bili mrtvi sedamdeset devet godina i zaboravljeni. Zatim iziĊe iz kabine i zatvori vrata. Ono što su vidjeli Roxanna i Mender nije bilo groteskno ili zastrašujuće. police s knjigama i glazbene instrumente. pribivši ih za pod zbog mogućnosti oluja. Sami su morali namjestiti kabine kauĉima. Ĉak i oni koji su ţalili zbog njihova nestanka odavno su preminuli. Vjerujem da to i nije najgore. Njegove rijeĉi su se ostvarile. Trgnula se kad je jedan od ĉlanova posade dodirnuo kosu neke ţene. upita Roxanna. Sudeći prema odjeći. Ne razumijem. Roxannu su uznemirivali leševi s otvorenim oĉima. mogli su loviti ribu kroz led i ubijati pingvine kao i mi. a drugi na podu. Sigurno su plovili iz Indije u Englesku. Tu su pronašli gotovo trideset tijela u razliĉitim poloţajima. jedan po jedan. i daje kapetan vjerovao da će se na posljetku osloboditi. Velika je tragedija. Svi su izgledali kao da su mirno zaspali. I tako su umrli. Mislim da ste u pravu. ĉinilo bi se da je vrijeme stalo i da su svi mirno umrli. ukljuĉujući klavire i harfe. reĉe prvi ĉasnik Bigelow stigavši iz prednjeg dijela broda. Da nije bilo zadnjeg pisma kapetana Hunta. Hrana je nestala. Moja mala kći umrla je juĉer. Kako su svi umrli? Oni koji nisu umrli od gladi. gdje je ostao leţati tijekom stoljeća. već jednostavno strahovito tuţno. A onda. Naprijed je bila kabina kormilara. Podijelili su se i krenuli iz kabine u kabinu. odgovori njen muţ. neka obavijesti direktore trgovaĉke tvrtke Skylar Croft iz Liverpoola o našoj sudbini. Svi na palubi Madrasa umrli su mirno. što nitko nije mogao spasiti te nesretne ljude. ti jadnici nisu oĉekivali putovanje koje će ih odvesti u ledene vode. U koţu uvezeni dnevnik Madrasa leţao je na stolu pokraj kapetana Hunta. Većina je bila odjevena za tropsku klimu. Ništa nije bilo u neredu. Kapetanovo tijelo. neki u krevetima. zapovjednik Madrasa. Kapetanove zadnje rijeĉi bile su da je brod skrenut s kursa prema jugu. To je tako strašno. Većinaposade i putnika su mrtvi. Mender je vidio gomilu mrtvaca. Putnici su rezervirali prazan prostor. Sve je gotovo. britanskih vojnih ĉasnika u odorama. Nije bilo znakova kaosa. i spaljivati dijelove broda da se zagriju. Ali. kad je došlo proljeće i led se otopio. smrzli su se. reĉe Roxanna. Uskoro ću se pridruţiti svojoj voljenoj ţeni i kćeri. Boja njihovih zjenica naglašavala je bjelinu njihovih lica. krevetima i stolcima. uglavnom muškaraca. kapetane. uzdahne Roxanna. kao što su i ţivjeli. suprotni vjetrovi nasukali su brod na obalu. Nitko nije jeo već deset dana. a ţenaprije sat vremena. umjesto da brod ponesu struje Juţnog Pacifika. Poštovao je pravilo dobrih moreplovaca i zabranjivao vatre na brodu da ne doĊe do poţara. takoĊer puna leševa u mreţama rastegnutim iznad brodskih namirnica i kovĉega. dok nije bilo prekasno. Smrznute vlasi ĉudno su zapucketale i raspale se u mornarevoj ruci. Leigh Hunt. Bogati putnici ĉesto su donosili radne stolove. Tko god pronaĊe tijela. . Sve stvari i dobra bili su uredno sloţeni. Pretpostavljam da su zarobljeni u ledu mnogo dalje od obale nego mi. Mender ga paţljivo izvadi iz leda koji je prikovao zadnju stranicu za stol i stavi knjigu u svoj veliki kaput.

. promrmlja jedan ĉlan posade prestrašeno. Ostava je bila nasuprot topu ĉiji je otvor bio zamrznut. odgovori Mender. dodajući je Roxanni. Mender i Bigelowpoĉeše otvarati drvene sanduke. Lijepa izrada. ona ga ignorira i odbije baciti lubanju. Pretpostavljam da je to obsidijan. Bigelow. Nitko nije primjećivao hladnoću. primijeti Mender. Uskoro ćemo saznati. Mender stane iznad jednog sanduka i lako podigne poklopac. Drveni sanduci su bili sloţeni od jednog do drugog zida. Grĉka ili rimska.Samo Bog. Pomoću malja i dlijeta koje su pronašli u stolarevoj radionici. Ostavio sam ljude da razbiju lokot. reĉe Roxanna dok joj se crvenilo vraćalo u obraze. uz ratan. Vratite se na brod zapovjedi. Ovi sanduci nisu paţljivo zapakirani i utovareni u komercijalnim lukama. već ĉaj. Brzo! Roxanna omota lubanju u svoj šal i stavi je pod ruku. Dok je posada stajala izvan skladišta. Otvori ih. Roxanna je podigne i pogleda u prazne oĉne duplje. divlje su udarali dok se brava nije raspala. Jedan od ĉlanova posade side niz stube viĉući visokim uzbuĊenim glasom. Nema vremena za suvenire. upita Mender. upita Bigelow. Bili su zaĉarani oĉekivanjem velikog blaga u zlatu i draguljima. šapne Roxanna. A pogledajte kako mu zmaj izlazi izmeĊu zuba. prekine ga glasan prasak. promrmlja Bigelow. Izgleda kao staklo od ebanovine. otrese se Mender na nju. Jesu li vrijedne?. Jeste li ga pretraţili?.. gospodine. Ne sliĉe onima koje sam vidjela u knjigama. On se okrene Bigelowu. Ĉini mi se da ih je naslagala posada tijekom putovanja i da ih je tada kapetan zakljuĉao. Ali. Zatim su okretali kvaku vrata dok nije popustila i vrata se otvorila prema unutra. Većina su bile male bakrene skulpture neobiĉnih ţivotinja s crnima oĉima od opala. pronašao sam malo skladište zakljuĉano teškim lancima. promrmlja Mender. moramo brzo otići! Velika pukotina se širi ledom i stvaraju se bazeni vode! Bojim se da ćemo biti zarobljeni ako ne poţurimo! Mender nije gubio vrijeme. ali ne mogu zamisliti kako je to izrezbareno. pogledajte ovo! Zastrašujuće. reĉe on tiho. Bez ikakvog straha. Mender kimne Bigelowu Gosp. reĉe on. . Ne. hoćete li nas povesti? Prvi ĉasnik ih povede niz ljestve u kormilarske odaje. Bigelow izvadi i pruţi još nekoliko predmeta kroz vrata. Izgleda da ju je izrezbario sam Sotona. I. ali njihov sadrţaj je bio sloţen nasumice. kineski porculan zapakiran u drvene kutije i bale svile. Ali sumnjam da bismo se mogli obogatiti. diveći se dizajnima urezanim u bakrene figure. samo Bog. ako se razumijem u antikvitete. Kapetane. koja je podigne prema svjetlu. Izgledaju neobiĉno. Kakav teret su prenosili? Nisam pronašao zlato niti srebro. Bakrena urna. toĉno ispod kapetanove kabine. Moţda je u sobi blago. mislio sam da biste vi trebali biti prisutni. Prekrasne su. da.. Moţda skupljaĉima antikvitetima li muzejima. reĉe Roxanna hipnotizirana radoznalošću. Ali kad je Mender podigao jedan komad. Unutrašnjost je bila slabo osvijetljena malim prozorom. Bigelow zavrti glavom. Dvojica ĉlanova posade napadali su teški lokot koji je spajao lance okovane u vrata. njihove nade se brzo raspršiše. Zastane i podigne crnu ljudsku lubanju prirodne veliĉine koja se presijavala u sumraku. muţu. kao da je led oko krme broda uzdahnuo i zastenjao. Nemoj samo stajati. zaĉine i kamfor. sloţi se Mender. Blagi Boţe.

Trk je bio iscrpljujući pri svakom koraku njihove noge tonule su šest pedalja u pokrivaĉ od snijega koji se stvorio na ravnim dijelovima leda. u suhoj odjeći. i krenuli su vukući ga prema pukotini. a zatim ostatak posade i Mendera. Nakon teških šest mjeseci hladnoće i gladi. Unatoĉ tome što su se smrzavali do kosti. Mnogo vam dugujemo. Izišla si u ledenu oluju znajući da si trudna? Nije bilo oluje kad sam izišla. Neopisivi morbidni zvukovi struganja leda stvarali su uţas u njihovim umovima. s Menderom za kormilom. dovukli su ĉamac do drugog kraja pukotine. Posebno vam zahvaljujem zbog svoje ţene. On je pogleda. reĉe Bigelow uljudno. Asa Knight. Nakon herkulskog napora. reĉe Mender tresući ruku svojega drugog ĉasnika. Nakon milje i pol trĉanja. doda Roxanna dok su je dva mornara omatala u pokrivaĉe. oko dva mjeseca. Posada se borila da spasi kapetana. na putu kući. Penjući se uz podignute ledene mase. ĉinilo se da je ĉitava njihova borba da stignu na brod uzaludna. Brzo su ga spustili u hladnu vodu i zaveslali preko brzošireće rijeke u ledu. Uskoro su ih razvili i izvadili sidra Paloverdeje. iznenada. ponekad visoke ĉetrdeset stopa. Mender se nasmije zagrlivši svoju ţenu. ţeno? Mislim. uzdahne on. ljudi poţure uz stube na glavnu palubu i spuste se na led. grijući se kraj velike peći od cigala i lijevanog ţeljeza kojom su topili kitovu mast. Pukotine su se pretvarale u zavojite potoke i rjeĉice dok je morska voda izlazila na led. Prvo su ukrcali Roxannu. i bio nevjerojatno topao. Ohrabrujući povici mornara na Paloverdeu tjerali su ih na veće napore. reĉe ona cvokoćući zubima. gosp. Vjetar je ponovno poĉeo puhati. njegovu ţenu i svoje drugove prije no što bude kasno. Vidjevši što se dogaĊa. poĉeo prolaziti izmeĊu golemih ledenih brjegova prema otvorenome moru. najtopliji otkako se brod zaglavio u ledu. Ne govorim o Samuelu. svi su bili na rubu kolapsa. ali ne prije no što ispune spremišta s tisuću sedamsto baĉava ulješurinog ulja. drugi ĉasnik Paloverdea. Uţasnuto ugledaše kako se ĉvrsto polje leda lomi u mala jezera. Do tada. Blagi Boţe. Mender je kontaktirao trenutaĉne vlasnike Trgovaĉke tvrtke Skvlar Croft iz Liverpoola koji su djelovali pod novim imenom i poslao im dnevnik. Bigelow. sa zadovoljstvom ću je uzeti. Proširila se na dvadeset stopa. reĉe ona slabo se osmjehnuvši. kapetan i posada bili su slobodni od leda. Zadnja pukotina u ledu gotovo ih je porazila. Jedra su brzo izvaĊena iz spremnika u kojima su pohranjena i odnesena na jarbole. Roxanna i ostali stajali su na ledu u vodi do koljena. i skaĉući preko pukotina prije no što se rašire i uĉine prelazak nemogućim. Što ću ja s tobom? Ako je ne ţelite. Knight. kapetane. Vaša hrabra inicijativa spasila nam je ţivote. Mender je bio zaprepašten. A zatim. dajući poloţaj olupine na obalama Bellingshausenovog mora. na veliko olakšanje ljudi koji su izbjegli smrt za samo nekoliko minuta. preširoka da je preskoĉe. ne iskušavajte me. I djeteta. i širila se brzinom od jedne stope svakih trideset sekunda. gosp. posada i Roxanna trĉali su kao da ih prate svi demoni pakla. Njen muţ i posada nisu gubili vrijeme. Ĉudna obsidijanska lubanja koju je Roxanna uzela sa smrznutog Madrasa stigla je na obiteljski kamin njihova doma u San Franciscu. zapovjedio je ljudima na palubi da spuste ĉamac na led. Ne iskušavajte me. Naše je dijete sigurno na brodu. Pola sata kasnije Roxanna je bila na palubi Paloverdea. Kaţeš mi da si ponovno trudna. Mender. .Gurajući Roxannu ispred sebe. gotovo joj izbivši zrak iz pluća. Nisu shvaćali kako se led moţe topiti tako brzo. Mender je pogleda.

prema grĉkoj bajci o lijepoj djevojci i njenoj kutiji punoj tajanstvenih duhova. Pandora. oţujka 2001. financirali operacije i konstruirali veliku rafineriju za procesiranje rude na samo dvije milje iznad slavnijeg rudarskog grada Telluridea. Pod jezivim svjetlom mjeseca. nekoliko još uspravnih zgrada podsjećalo je na nadgrobne spomenike. i uskoro je Pandora postala grad malih tvrtaka s dvije stotine graĊana i vlastitim poštanskim uredom. Tijekom sljedećih šezdeset pet godina postao je samo uspomena i sporo . osim ako niste luĊak. Bilo je onih koji su se kleli da je rudnik proklet. šezdeset sedam milja na sjeveru. Cesta prema Tellurideu bila je dobro odrţavana. nije bila izolirana. Dok su starci koji su se odselili niz cestu i smjestili u Tellurideu još bili ţivi. ali on je inzistirao da je ĉetiri ujutro prerano za ustajanje i lutanje mrakom. po Madrasov teret. Promatrao je neobiĉan fenomen nekoliko trenutaka prije no što će prijeći dvorište do svojeg kamiona Chevv Chevenne 4x4 iz 1973. godine. s pokošenim zelenim travnjacima i bijelim ogradama iako je Pandora bila smještena u zatvorenom kanjonu sa samo jednim izlazom. Nakon otkrivanja zlatne ţile 1874 rudari su posukljali u dolinu San Miguel i sagradili grad Pandoru. Bankari iz Bostona pokupovali su rudarske parcele. Dvadeset osam rudara poginulo je u vlaţnim i negostoljubivim oknima samo u jednoj nesreći ĉetrnaestorica dok ih je gotovo stotinu osakaćeno do kraja ţivota u nesrećama i urušavanjima.Zlokobni mrtvi ostatak prošlosti ostao je u ledenoj izolaciji. Djeca su mu išla u školu kraj Telluridea. tvrdili su da se duh jednog od rudara moţe ĉuti kako jauĉe u praznim hodnicima koji su presijecali strme. Prvi dio NAJBLIŢE STO MOŢEŠ PRIĆI PAKLU Poglavlje I 22. Marquez i njegova obitelj ţivjeli su jednostavno. Ono što Lisa i on nisu mogli kupiti u rastućem skijaškom gradiću nabavljali su na svojim mjeseĉnim izletima u veći ranĉerski grad Montrose. Ljudska cijena za vaĊenje zlata u vrijednosti od pedeset milijuna dolara tijekom ĉetrdeset godina bila je visoka. gledajući ovaj grad duhova. ali više ih nikada nisu vidjeli. Lisa. Bio je odjeven u radnu odjeću izišao je tiho kako ne bi probudio ţenu i dvije kćeri. Kuće su bile lijepo obojene. Colorado Blijede zvijezde na jutarnjem nebu sijale su poput svjetala na ulazu u kino viĊenih s 9000 stopa iznad morske razine. te prevozila obraĊenu rudu preko Kontinentalne rasjekline do Denvera. Njegova rutina nije bila završena dok nije popio kavu. Njegova ţena. Još 144 godine će proći prije no što ĉovjek ponovno otkrije Madras i stupi na njegovu palubu. Vlastitim rukama preoblikovao je kuću sagraĊenu 1882. sve zlato koje se moglo dobiti iz rude uz pomoć kemikalija bilo je iscrpljeno. Rudnik Paradise je zatvoren. a juţna pruga Rio Grande imala je odvojak u grad kako bi ostavila putnike i namirnice za rudnik. Ekspedicija od dva broda krenula je iz Liverpoola 1862. rado bi ustala i napravila doruĉak i sendviĉ za ruĉak. proglasivši ih izgubljenima u ledenim prostranstvima oko Antarktike. zlokobne sive litice što su se uzdizale gotovo 13 tisuća stopa u plavetnilo neba Colorada. Ali zapravo je mjesec imao sablastan izgled kad je Louis Marquez izišao iz svoje male drvene kuće. Nazvali su rudnik Paradise. Imao je neobiĉnu naranĉastu aureolu koju Louis još nikada nije vidio. Do 1931.

Kolotur se poĉne okretati. Zatim poĉne oprezno voziti uskim nepoploĉenim putom do rudnika koji je nekada bio najveći proizvoĊaĉ zlata u drţavi Colorado. puštajući ga da se zagrije nekoliko minuta. Jedno nekontrolirano klizanje i spasitelji bi vadili Marquezovo slomljeno tijelo iz skršenog kamiona na stijenama u dubini. Uvjeti su bili izuzetno opasni u visinama. Otvor je bio i . Bila je to sezona lavina. Kljuĉevima veliĉine ljudskog dlana on otkljuĉa lokote i otvori velika vrata. Skupljaĉi cijene velike kristale. i s razvojem skijališta zaradio je gotovo dva milijuna dolara. Odlazak pod zemlju nije bio za ljude slabog srca ili klaustrofobiĉare. bio je rodokrosit. Gume su mu napravile duboke utore u snijegu nakon zadnje oluje. Jasni. Lokalni ljudi mislili su da je glup što je kupio prava na stari rudnik Paradise. otpuštajući kabel i omogućujući vagonu da krene niz traĉnice tjeran samo gravitacijom. I nitko osim bankara u Tellurideu nije sanjao da će se Marquez obogatiti svojom investicijom. provalija preko ruba postala je duboka nekoliko stotina stopa. prozirni dragulji iz rudnika Paradise izrezani u savršeno kamenje od osamnaest karata bili su vrlo skupi. Koliko je Marquez znao.zarastajući oţiljak na krajoliku. bila je nešto što nikada neće zaboraviti. rizik od lavine bio je golem. Rodokrosit se rijetko vida u izrezanom ili izbrušenom obliku. Marquez je znao da se moţe povući i provesti ostatak ţivota u bogatstvu. Sve zlato odavno je izvaĊeno iz njega. su njegovi opsjednuti otvori i tuneli ponovno ĉuli ljudske korake i udaranje pijuka. i jedini znak upotrebe bila je hrda na metalnim bokovima. U Montani. Konaĉno. smanjujući se dok nisu postale samo sitne toĉkice u daljini. niti jedna velika lavina nije pogodila Pandoru. priĉvršćen za kabel koji je vodio do kolotura. i skijaši su upozoreni da ne napuštaju poznate staze. Dolaskom toplih dana. Marquez pogleda planinske vrhove. sjedne za volan Chevvja i pokrene motor. ali namjeravao je vaditi kamenje iz granita dok ţila traje. Njegov profit iz rudnika bio je pametno uloţen u lokalne nekretnine. Ĉetverodnevna oluja došla je i otišla prije tjedan dana. Nevadi i Coloradu tragao je starim napuštenim rudnicima zlata za mineralnim kristalima koji bi se mogli izrezati u drago kamenje. Sama veliĉanstvenost njene ljepote i snage dok je nosila stijene. On ukljuĉi motor na velikom prenosivom generatoru te povuĉe polugu na razvodnoj kutiji. Dragulj u svojem prirodnom stanju. U jednom tunelu rudnika Paradise otkrio je ţilu ruţiĉastih kristala u naizgled bezvrijednoj stijeni. Deset godina traţio je svijetom drago kamenje. ali sam je zanemarivao rizik kad god bi zimi vozio strmim ledenim putem i radio sam duboko u utrobi planine. on stavi šešir na glavu. Marquez je vidio lavinu samo jednom u ţivotu. i ne ţele ih vidjeti razrezane na komade. On zaustavi svoj stari kamion s izgrebanim i ulubljenim branicima i iziĊe pred hrdava ţeljezna vrata sa ĉetiri lanca priĉvršćena i sa ĉetiri razliĉita lokota. Znao je da je njegova obitelj sigurna. Mjeseĉeve zrake prodirale su plitko u unutrašnjost otvora. Rastuća temperatura zraka koja je pratila proljeće pretvorila je snijeg u kašu ĉvrstoće zgnjeĉenog krumpira. Vrlo brzo. Marquez ude u vagon i pritisne gumb na daljinskom upravljaĉu. Rudarsko okno iznenada se osvijetli nizom ţarulja koji je vodio niz tunel stotinu jarda. otkrivši par traĉnica koje su nestajale u tami. Bio je sagraĊen da traje. Marquez nije bio zainteresiran za zlato. Vozio je paţljivo cestom koja je zavijala gore u planinu. popraćena zvukom grmljavine. drveće i snijeg prema dolini u velikim oblacima. shvatio je Marquez. Vagon za l rudu bio je na traĉnicama. spektakularan kristal koji je u raznim dijelovima svijeta pronalaţen u ruţiĉastim i crvenim nijansama. Tek 1996. dodajući ĉetiri stope snijega na već bijele padine.

morao ju je raznijeti. voda se podigla na petnaest stopa od razine na kojoj je Marquez kopao svoje dragulje. Mnoge od njih su istrunule. proširivši je dok se nije mogao provući. A tamo dolje. Polako podizanje vode pojaĉano posebno vlaţnom sezonom u San Juanu reklo mu je da će za samo nekoliko tjedana voda stići do vrha starog otvora i prodrijeti u glavni tunel. Vagon je silazio niz padinu vrlo brzo. Dvadeset stopa iza bila je ţila rodokrosita koju je kopao. i zaustavivši se na 1200 stopa dubine. toĉno iznad otvora. Zatim stavi u nju mali naboj dinamita i provuĉe ţice do detonatora. ali ostale su bile ĉvrste kao na dan postavljanja. Izgledala je poput savršene kocke dimenzija petnaest stopa. ispod i oko Pandore bilo je gotovo stotinu milja tunela. te uzme stare ţeljezne ljestve iz zaboravljene opreme. okonĉavši njegove operacije. To sigurno nije bio rad rudara iz devetnaestog stoljeća. Uzevši ruksak i kutiju s ruĉkom. dovoljno širokog da proĊe kroz njega. Zatim zraka njegove baterije iznenada osvijetli kameno postolje i predmet na njemu. Sa ĉuĊenjem pogleda rupu koja se iznenada pojavila u stropu iznad kristalne ţile. glavni i popreĉni tuneli širili su se poput ţica na kotaĉu. postavi ljestve. Marquez shvati da promatra prostoriju uklesanu u stijenu. Marquez se ukoĉi šokiran pogledom na crnu lubanju ĉije su prazne duplje gledale ravno u njega. Na toj razini sa stropa tunela neprekidno je curila voda. Ako ţeli nastaviti sigurno raditi. jer su se i susjedni rudnici zatvarali istodobno. Marquez iziĊe iz vagona i i priĊe okomitom otvoru koji se spuštao prema donjim dijelovima rudnika Paradise na dubini od 2200 stopa. popraćen zvucima rušenja kamenja i pokrivaĉem od prašine koji se prostro glavnim tunelom. Marquez se koncentrirao na vaĊenje što većeg broja kamenova u kratkom vremenu koje mu je preostalo. Pljusak se zaĉuje nakon dvije sekunde. Sve je jednostavno ostavljeno na mjestu uporabe. . Zatim uzme pijuk i poĉne napadati stijenu s dragim kamenjem. Ubrzo nakon što su zatvorili rudnik i iskljuĉili pumpe u pumpnoj stanici ispod podnoţja planine donje razine su poplavljene. Marquez baci kamen u zjapeću crninu. Iznenada ga obuzme radoznalost i on se vrati pedeset jarda niz tunel. Mutnocrveni u svojem prirodnom stanju. popne se uz njih i makne nekoliko kamenova s ruba rupe.jedva dovoljan da vagon proĊe kroz njega. Usmjeri prema gore svjetlo baterije priĉvršćene na njegov šljem. Prema starim zapisima i podzemnim kartama. Sakrivši se iza ugla. kristali su izgledali poput suhih trešanja u kolaĉu. Na sedamdeset pet jarda u tunelu došao je do uskog procijepa u stijeni. Zraka proĊe kroz rupu u malu komoru. Marquez saĉeka nekoliko minuta da se prašina smiri prije no što će ući u pukotinu. Ţarulja koja je visjela na ţici sa stropa je pregorjela i on je zamijeni jednom od novih koje je nosio u ruksaku. Njegovi dani postali su dulji dok se borio da izvadi crvene kristale svojim pijukom i prenese iz taĉkama do vagona. on pritisne ruĉicu detonatora. on pogleda kako bi se uvjerio da više nema opasnosti. S vremenom. Tupi udar odjekne rudnikom. Hodajući kroz tunel. Kad je procijep konaĉno bio oĉišćen. Oprema se nije mogla prodati. Ĉudne oznake bile su urezane u glatke zidove. Opasna stijena nadvila se iznad njega. Grede spojene poput vratnica nalazile su se na svakih nekoliko stopa kako bi osigurale strop od urušavanja. Zatim gurne gornji dio trupa u komoru i okrene glavu kako bi osvijetlio prostor. Pretvorila se u gomilu kamenja na tlu. Vrativši se do procijepa. Nadvijena stijena je nestala. zaobilazio je stare hrdave vagone i bušilice koje su ostavili rudari na odlasku iz rudnika. Pomoću prenosive pneumatiĉne bušilice izdubio je rupu u kamenu. On doveze taĉke i poĉne uklanjati otpad. bacajući ga daleko u tunel.

a minutu kasnije kotaĉi udare po uskoj asfaltnoj pisti i zacvile. Jedina osoba koju poznam osobno. ali preporuĉio je vas. Zatim se spusti stajni trap. Jerry Kidd na Stanfordu. još uvijek se morao koncentrirati na pistu. a bavi se dešifriranjem drevnih zapisa. shvatio sam da me ovo nadilazi. Nakon brzog prouĉavanja lokacije. Kidd je bio vrlo tajanstven preko telefona. Beechcraft je vozio samo devetnaest putnika i iskrcavanje je išlo brzo. Pravo mjesto u pravo vrijeme. Prihvativši savjet prijatelja koji je dolazio ovamo na skijanje. upita ona. padine planina uzdigle su se veliĉanstveno s obje strane. priĊe joj nizak. Dr. Dr. Vi ste sigurno dr. ali prekrasan pogled je to nadoknadio. Neću ih dati ni ja. zovite me Tom. Bio sam na skijanju sa starom prijateljicom kad sam dobio poziv od kolege sa Sveuĉilišta u Coloradu koji me zamolio da pogledam artefakt pronaĊen u rudniku. priznati istraţivaĉ. Bio je profesor emeritus na Drţavnom sveuĉilištu Arizone.Poglavlje II Pilot je zaobišao pamuĉne oblake svojim Beechcraft dvomotorcem United Airlinesa i poĉeo se spuštati prema kratkoj pisti na brdu iznad rijeke San Miguel. toplo se osmjehnuvši. u kasnim pedesetim Pat je pretpostavljala da je deset godina mladi mogao se hvaliti s trideset godina provedenih na tragu ranog ĉovjeka i njegovih kultura na jugozapadu. Malo kvrgavo preko planina. ali bio je jedan od najcjenjenijih ljudi na tom podruĉju. zovite me Pat. ali nevjerojatno ĉist i osvjeţavajući. Jeste li imali dobar let iz Denvera? Bilo je ĉudesno. precizan u svojim pisanim izvješćima o svojim terenskim istraţivanjima. Ĉinile su se tako blizu da su putnici pomislili da će krila oĉešati vrhove jasenova na kamenitim grebenima. punu struĉnih knjiga. odgovori ona. reĉe on sa ĉeţnjom. Mirna ljepota nazubljenih vrhova i padina prekrivenih snijegom pod ţivopisnim plavim nebom oduzimala je dah. Ne vjerujem da ovdje ima dovoljno arheoloških lokacija za ĉovjeka vašeg iskustva. Prolazeći kroz vrata. reĉe Ambrose. Kad se zrakoplov spustio niţe u dolinu. Telluride je krasno mjesto. nabijen ĉovjek obrijane glave i tamnosmede brade. Patricia OConnell zadnja je stala na tlo. Ambrose? Molim vas. Ambrose se okrene kad su se vrata ispusta za prtljagu otvorila i sluţbenice terminala poĉele bacati kovĉege na kosu metalnu traku. Drevne indijanske ruševine su na mnogo niţim mjestima. 0Connell? Molim vas. Iako je poletio i sletio u malu zraĉnu luku Telluridea stotinu puta. s ti Kako ste saznali za ovaj nalaz?. Najbolje da saĉekate i vidite sami. Nije dao gotovo nikakve informacije o otkriću. Veliki zeleni je moj. On nije bio dostupan. Pat je udisala duboko na putu od zrakoplova do zgrade terminala. Sada. a ne na nevjerojatan pogled na snijegom prekrivene planine San Juan. moje podruĉje ne ukljuĉuje epigrafiju. Thomas Ambrose moţda nije odgovarao stereotipu eminentnog antropologa. To je nešto za vas. je dr. Na visini od 9000 stopa zrak je bio rijedak. Ne na ovoj visini. reĉe Pat. traţila je zadnje sjedalo kako bi mogla uţivati u fantastiĉnom pogledu nezaklonjenom krilima zrakoplova. Teško mi je u to povjerovati za ĉovjeka vaše reputacije. reĉe on. Naţalost. Dr. Ponekad poţelim ţivjeti ovdje. . reĉe on. zahvalna što ima kraj sebe muškarca da nosi njenu torbu od pedeset funta.

vjesnika toplog proljeća. Vozili su se u tišini kroz srce Telluridea. Oĉi su joj bile zelene. Njena ramena i ruke sugerirala su gradu mišićaviju od većine ţena. Daleko od mora. ali ne reĉe ništa dok je nosio teški kovĉeg u Jeep Cherokee parkiran izvan terminala. reĉe Ambrose. Ambrose nastavi kroz Telluride. Pat je gledala skijaške padine Mountain Villagea na jugu. Tamo je Butch Cassidv opljaĉkao svoju prvu banku. ali zamislio je kako izgleda vrlo poţeljno odjevena u nešto privlaĉnije od jeansa i muške koţne jakne. Prošli su kraj starih zgrada saĉuvanih iz prošlog stoljeća. Napisala je tri priznate knjige o dešifriranim zapisima na kamenju pronaĊenom u raznim dijelovima svijeta. Ambrose je na trenutak prouĉi. . vidjevši skijaše kako napadaju strme staze koje su se spuštale do ruba grada. Ima. ne? Rekli su mi da istraţuju kompleksan sustav drevnih vodenih putova koji su nekada natapali zapadne padine planina San Juan. Ĉvrsto je vjerovala da su drevni moreplovci posjećivali obale Amerike mnogo stotina godina prije Kolumba. Dok je stajala oĉarana krajolikom. te izdrţavala kćer od ĉetrnaest godina. odgovori Ambrose. Pat je zadivljeno gledala strme litice koje su okruţivale stari rudarski grad. Ako ţelite. Pat zastane prije ulaska u auto. Kidd tvrdio je da nema bolje osobe od Patricie OConnell za dešifriranje drevnih zapisa. odgovori Ambrose. Dvojica ljudi u ronilaĉkim odijelima istovarivali su teret koji je Pat izgledao kao oprema za ronjenje. Ambrose pretpostavi da je visoka pet stopa i osam pedalja. To je tim Nacionalne agencije za mora i podmorje. gdje je asfaltirana cesta završavala u Pandori. Smjestit ću vas u lijep pansion u gradu. hvala. Poduĉavala je ranu lingvistiku na Sveuĉilištu u Pennsvlvaniji. htjela bih otići na lokaciju. doktorirala na drevnim jezicima na koledţu St. reĉe Pat smiješeći se. napuĉen skijašima. koja je proizvodila alternativnu struju za rudnike. spuštajući se do struka. Došli su na sporedni put koji je vodio do ruševina nekoliko starih zgrada. Ako vam ne smeta. Razgovarao sam s njima juĉer. ne slatka ili glamurozna. prihvaćajući teoriju da su se kulture širile od jedne do druge. Faksirao je njenu biografiju. Ne. Bila je potvrĊeni difuzionist. Udala se za odvjetnika i razvela. Što bi ronioci mogli raditi usred planina Colorada?. lagano zakrenutog lijevog koljena. Labirint spilja povezan je sa starim rudarskim tunelima. Telluride sigurno ima bogatu povijest. mogu vas odbaciti tamo da se osvjeţite na sat vremena. s teţinom na desnoj nozi. Bila je lijepa ţena. i teška 135 funta. Ambrose kimne. Njena kosa bila je sjajnocrvena. restauriranih i s prodavaonicama umjesto nekadašnjih saloona. upita ona zbunjeno. Vani su bili parkirani kombi i svijetlotirkizni Jeep. Dr. upijajući ljepotu vodopada Bridal Veil koji je nabujao od otopljenog snijega. Imala je trideset pet godina. Javit ću vlasniku rudnika koji je pronašao lokaciju da stiţemo. Baš tamo ispred hotela Sheridan William Jennings Bryan je odrţao svoj ĉuveni govor zlatni kriţ. Andrews u Škotskoj. A dolje niz South Fork Vallev bila je prva elektrana na svijetu. kako bi upila veliĉanstveni pogled na borove i jasenove šume koje su prekrivale padine Mount VVilsona i Sunshine Peak s druge strane doline.Ambrose zastenje. Stajala je kao skulptura. i Ambrose je bio impresioniran. Ambrose pokaţe zgradu s lijeve strane. a ne da su nastajale nezavisno. Opremu je kreirao Nikola Tesla. izvadi mobitel iz dţepa kaputa i nazove broj. bez sumnje rezultat dugih sati vjeţbanja u teretanama. i doveze Jeep u zatvoreni kanjon.

Tamo su pokraj rijeke San Miguel ispod ulaza u stare napuštene rudnike bili parkirani veliki kamion i tegljaĉ. što to nakon godinu dana više ne primjećujete. Geofiziĉari. Ambrose proĊe kraj golemoga napuštenog kompleksa za preradu rude. stigli su do pukotine koja je vodila do komore i krenuli za Marquezom kroz uzak prolaz. temperatura raste za pet stupnjeva na svakih stotinu stopa dubine. dr. Te planine su priliĉno dobro prerovane. sjedili su u vagonu. Nikada prije nije bila u rudniku. objasni Marquez. Zidovi sluţe kao reflektori. Ambrose. . pretraţuju stare rudnike najboljom opremom za kopanje koja bi trebala otkriti zlatne ţile koje su stari rudari previdjeli. Radi padajućeg kamenja? Marquez se nasmije. Toga jutra. pa ne biste trebali imati problema sa ĉitanjem. silazeći u stari rudnik Paradise. odgovori Pat. Ambrose slegne. Ţalosno je. izišli su i pozdravili ih. Bilo je to novo iskustvo za Pat. primijeti ona. reĉe Marquez. Mogu li vam nešto donijeti? Šalicu kave? Pivo? U redu je. Još jedna skupina znanstvenika. Na stranicama velikog tegljaĉa bila je napisana reklama za Geo Subterranean Science Corporation s uredima u Phoenbcu u Arizoni. Zatim doda Pat i Ambroseu šljemove. Marquez kimne glavom prema starom kamionu. Nema problema. reĉe Ambrose bez pitanja. Uveo sam svjetlo otkako ste bili ovdje juĉer. Pat je posrnula više puta na pragovima koji su povezivali stare traĉnice. reĉe Lisa. Zvuĉi ĉudesno. Mislim da bi vam se sviĊala srnetina na roštilju. Kad je netko progovorio. Htjela bih što prije vidjeti vaše otkriće. Kratko nakon toga. Toplije je. Marquez iziĊe i poĉne rovati po velikoj drvenoj kutiji s alatom. reĉe Pat. ţivite u takvom okruţenju. ali svaki put bi vratila ravnoteţu. Nakon deset minuta koje su joj se ĉinile kao sat vremena. Pravilo palca. Lisa. U donjim razinama rudnika koji su potopljeni. Zavidim vam. Misliš da će nešto pronaći?. Mutnoţuto svjetlo priĉvršćeno na grede ţmirkalo je iznad njih dok su prolazili vlaţnim tunelom. Uglavnom da ne udarite glavom u neku gredu. upita Pat. Vagon se zaustavi. Petnaest minuta kasnije. Vama će biti ugodnije ako krenete vašim Jeepom. predvoĊeni Marquezom. dok. temperatura je bila iznad stotinu stupnjeva Fahrenheita. reĉe Pat. što dublje idemo. reĉe Lisa. a Ambrose ih predstavi Pat. uzbunjeni njihovim dolaskom. prije leta do Telluridea. Mislim da se nikad ne bih mogla naviknuti na to.Na pola milje uz cestu. Šatori su postavljeni oko vozila i nekoliko ljudi lutalo je logorom. Još imamo pet sati dana. i ne znajući tada koliko je to pametno. osjećajući glad. Pripremit ću veĉeru. Sumnjam. Marquez i njegova ţena. obukla je udobne cipele za hodanje. Ambrose zaustavi pred pitoresknom malom kućom i parkira pokraj starog Chevroletovog kamiona. Zatim se maknuo i pomogao Pat da se popne uz ljestve. glas se šuplje odbijao od kamenih zidova tunela. Stao je kod ljestava i pokazao gore prema jakom svjetlu što je prodiralo kroz otvor na stropu.

Vidjela sam kristalnu lubanju Maja pronaĊenu u Belizeu.. Otvorio ga je Louis Marquez dok je kopao dragulje. Izrezbareno iz obsidijana. Poput staroga kriminalistiĉkog romana. Znakovi su. Upotreba geometrijskih slika u kombinaciji s pojedinim linijama je vrlo efikasan sustav pisane komunikacije. mali kist i povećalo iz torbice za pojasom. Zašto mislite da je to prijevara? Zapisi ne odgovaraju bilo kojem poznatom obrascu u zabiljeţenoj povijesti. Cijela ova prostorija je ĉudo. Zatim pogleda Ambrosea s praznim izrazom na licu. Jedini pokazatelj mikroskopske pukotine oko rubova koji se mogu pronaći je na stropu. Osjećala se poput Howarda Ĉartera kad je prvi put ušao u grobnicu kralja Tuta. niti logografski. bez modernog alata je trebalo da bi se izglaĉao takav predmet od tako krhkog minerala. blago makne stoljetnu prašinu sa stijena i pogleda kroz povećalo. Površina je tako glatka. Za ovu prostoriju su sigurno trebale godine. promatrajući glatku površinu. Ambrose pokaţe rukom oko sebe. reĉe Pat tiho. Mogu samo pretpostaviti da je kocka izdubljena prema dolje i da je na nju stavljen precizno izrezan poklopac. Zbog ĉega? Ambrose se naceri. koji izraţavaju cijele rijeĉi. sloţi se on. odgovori Ambrose. Izuzetno.. Ĉetiri zida. Ona zastane i pogleda Ambrosea bezizraţajnim pogledom. razlika je manja od milimetra. Ĉini se da su alfabetski. Otvor u podu?. savršena je. Zbog ĉega ste to zakljuĉili?. Rekli ste. Remekdjelo. ĉini se. reĉe Pat smiješeći se. Izmjerio sam dimenzije. upita Ambrose. .Ne znajući što treba oĉekivati. Kako je onda napravljena ova soba bez ulaza i izlaza? Ambrose pokaţe strop. Sigurno je bila letargiĉna kad sam je ja prouĉavala. dok se Ambrose uvukao kroz otvor i stao kraj nje. pod i strop tvore savršenu kocku. Ovo je sigurno neki trik minera koji su kopali kroz tunele. Paţljivo je prouĉavala oznake nekoliko trenutaka prije no što će pogledati strop. genijalni. Pogled joj se odmah prikuje za crnu lubanju i ona se poboţno pribliţi postolju. Simboli niti najmanje ne podsjećaju na bilo što što sam ikad prouĉavala. reĉe Pat tihim. Ambrose je paţljivo pogleda. bila je zapanjena. Moţete li ih odgonetnuti? Mogu vam reći samo da nisu piktografski kao hijeroglifi. promrmlja ona s odobravanjem. nebeska karta zvijezda. imamo dramu koja se dogodila u sobi bez prozora i vrata. Kaţu da kristalna lubanja zraĉi auru svjetla i iz nje izlaze ĉudni zvukovi. Pribliţi se jednom zidu. Pat doda Ambroseu povećalo. Pogledajte sami. Vi ste ovdje da pronaĊete odgovore. Pat izvadi notes. Patkimne. na ovoj dubini. Ova je mnogo zanimljivija. reĉe Ambrose. Zapise na zidu i stropu je moţda petero ljudi radilo cijeloga ţivota. Ovo je ili neka vrsta pisane šifre ili genijalni sustav pisanja. Simboli su izuzetno jednostavni. upita Pat. Jedan dodir ĉekića i razbio bi se u tisuću komadića. Zato ne mogu vjerovati da to dolazi iz neke drevne kulture. Ne mogu zamisliti koliko godina vjerojatnije generacija. autoritativnim glasom. ali prije toga su morali ispolirati unutarnje površine. Samo je sjedila i zurila. Strop je. Ne podsjećaju niti na rijeĉi ili oralne slogove. Ako su unutarnje površine i neravne. Tada su kombinacija pojedinih zvukova.

upozori Marquez. Natrag sam za deset minuta. Nije moguće. reĉe Marquez s napetim osmijehom. Nema straha. Gotovi smo za sada. Boţe. Morala je biti iskopana prije 1850. Ne bih baš stavio na kocku svoju reputaciju. Moram kupiti papir za otiske i prozirnu vrpcu kako bih napravila duge plahte koje mogu zamotati. reĉe Pat nervozno. Ĉim su Marquezovi koraci nestali u tunelu. Mislim da je to lavina negdje u planinama. Sigurnije je da ĉekate ovdje. Ĉini se da su tu svi znakovi visoke inteligencije. Ja idem gore provjeriti. ali ovakav poduhvat je izvan njihovih mogućnosti. Upravo je bljeskalicom fotografirala znakove i simbole zvijezda kad se Marquez popne kroz rupu u podu. Zatim izmjeri dubinu utora i udaljenost izmeĊu linija i simbola. Hodam nepoznatim terenom dok raĉunalo ne otkrije nešto. Moţda su odgovorni rani Indijanci. objavi on. Nemojte dugo. Još jedan drhtaj potrese sobu. Ona zašuti zaĉuvši slabu tutnjavu iz tunela pod kocke zadrhti pod njenim nogama. Velike operacije kao ova nisu mogle proći neprimijećeno. Ambrose samo nastavite. upita Ambrose. Niste mi rekli kako ocjenjujete lubanju. Većina drevnih zapisa nisu ni pribliţno tako definirani i odreĊeni kao ovi. Ne. Osjećam dodir klaustrofobije. upita Marquez iz procijepa. narode. Kako vam ide tamo gore?. Sve rudarske operacije završene su 1931. Imate li u gradu dućan s uredskom opremom? Dva. uvjeri je Marquez. Snaţnije kretanje stijena moglo bi uzrokovati kolaps i urušavanje.. U zapisima je bila neka tajanstvena logika koju je moglo riješiti samo paţljivo prevoĊenje. Ili mnogo kasnije. reĉe Pat. Lavina je prekrila ulaz u rudnik. Potres? vikne Pat Marquezu. jaĉi od prethodnog. odgovori on kroz rupu. prstima lagano prelazeći simbolima u granitu. . Jedina ĉinjenica u koju smo sigurni je da sobu nisu iskopali niti napravili rudari. Moja ţena je to već doţivjela. Mislite li da je drevna ili moderna? Ambrose pogleda lubanju s nejasnim izrazom na licu. Vi i gosp. Indijanci nisu imali pisani jezik. A tu su i zapisi. 0. Morala bi postojati neka bilješka o tako opseţnom projektu. Znat će što se dogodilo i pozvati pomoć. ustrajala je Pat. Glavni problem je što nemamo odgovarajućih epigrafa bilo gdje na svijetu koji bi nam mogli posluţiti kao vodiĉ. Ambrose slegne ramenima.Mogu li se simboli dešifrirati? Znat ću nakon što napravim otiske i ispitam ih u raĉunalu sveuĉilišnog laboratorija. Marquez me uvjerava da bilješke i karte starog rudnika Paradise ne govore ništa o okomitom prolazu koji vodi do podzemne sobe na ovoj lokaciji. Rani Amerikanci gradili su mnogo kompleksnih kamenih struktura. Što je više ispitivala rijeĉi postajala je zbunjenija. Trebat će nam laboratorij kako bismo utvrdili je li izrezana i polirana rukom ili modernim alatima. S Ambroseom kraj sebe. Ambrose zavrti glavom. Dobro. Spasilaĉka postrojba iz grada uskoro će stići s opremom za otkopavanje. odgovori Pat. Ĉini se da ćemo biti ovdje neko vrijeme. Simboli naizgled imaju dobro definiranu strukturu. a vjerojatno i mnogo stariji. Pat se okrene Ambroseu. i mnoge su trule. reĉe ona tiho.. Pat poĉne kopirati neobiĉne simbole u mali notes dok nije zabiljeţila ĉetrdeset i dva. Kako dugo ćemo biti zarobljeni ovdje?. Grede koje podrţavaju tunel su stare. promrmlja Pat. Moţda bismo trebali krenuti s vama. ali izjavit ću kako ĉvrsto vjerujem da su ova soba i lubanja stariji od tisuću godina.

dogodilo? Urušavanje. Eto. Ambrose i ja moţemo biljeţiti zapise. dahne Marquez. Divlji nalet zraka navali u sobu kroz procijep i sve ih baci na pod. Prašina je jezivo podsjećala na maglu s dokova. Veliki. Mala svjetiljka jedva je osvjetljavala prostoriju.Teško je reći. Pat se umiri dok se borila da doĊe do daha. Ĉinilo se kao da mi zemlja eksplodira pod nogama. Alikako. upita Pat zbunjeno. Osim moje ţene i mene. nitko nije ovdje dolazio godinama. Ostala sam bez daha. Ako je dalje u tunelu. Pat obuzme osjećaj olakšanja. Nisu mogli vidjeti njegovo lice jer im je zraka svjetla zasljepljivala oĉi. Kunem se Bogom. Što se. On pronaĊe njenu ruku i pomogne joj da se podigne. Kaţete da je netko namjerno detonirao eksploziv da zapeĉati rudnik?. prodrijevši u pukotinu i gore u sobu poput nevidljive ruke. rudar proĊe kroz rupu i soba se ponovno zamraĉi. ako je strop pao izmeĊu nas i izlaza. Idem pogledati. Otkrit ću to ako iziĊemo odovud. Marquez pronaĊe svoj šljem. za ime Boţje.. Ovisi s koje strane pukotine je tunel kolabirao. jer ne znam koliko je snijega blokiralo otvor. Jeste li ozlijeĊeni? Ne. Mislio sam da je rudnik napušten. slobodni smo. Ambrose i Pat stajali su tiho u moru zagušujuće tame. Evo. Bio je. Strop tunela sigurno je kolabirao. reĉe Marquez. ali ĉinilo mi se kao eksplozija dinamita. Ne sviĊa mi se naĉin na koji ste rekli ako. Jedva je izgovorila te rijeĉi kad se u dubini ispod sobe zaĉuje strašan tutanj. pipajući u mraku. A zatim tunelom odjekne struganje zdrobljenih greda popraćeno dubokim mumljanjem padajućih stijena. hvatajući se za njihove zube i jezike. ali osjećali su da je to ĉovjek koji je vidio sudbinu. . Pa. Prije no što je Pat mogla reći i jednu rijeĉ. pretpostavljam da dr. Ambrose je prvi progovorio razumljivim rijeĉima.. uspije ona procijediti izmeĊu napada kašlja. Zatim se svjetla ugase. Moţda jedan dan. Poglavlje III Tutnjava u planini zlokobno je odjeknula kroz udaljene dijelove tunela i polako prešla u zagušujuću tišinu prašina pomaknuta lavinom sukljala je u mraku kroz tunel. upita Ambrose. nego zašto?. Zašto su stijene iznenada popustile?. uzmite moju maramicu i stavite je na lice. Ne kako. Ne znam. sudeći prema udaru. sad je bolje. Ja bih to trebao znati. stavi ga na prašnjavu glavu i ukljuĉi bateriju. Bojim se da su vijesti loše. Izgledali su poput kipova pod prašinom licima boje sivog granita. imamo problem. Pat vikne Ambrose. Uvijek upotrebljavam dinamit niske brzine ĉestica kako bi minimalizirao zemaljski udar. Zatim se zaĉuše zvukovi kašljanja kad je prašina zaĉepila noseve i usta ljudi. bio je to dinamit. Prošlo je manje od pet minuta do Marquezovog povratka. Nije li naknadni udar lavine mogao uzrokovati urušavanje tunela?. Ali radit će neprekidno dok ne oĉiste snijeg. reĉe on polako. dok su se prvi znakovi uţasa i panike šuljali u njihove umove. Netko je postavio naboj s koncentriranim barutom u jedan od tunela ispod ovoga. ali u redu sam. Marquez oĉeše antropologove noge dok je puzao na sve ĉetiri traţeći svoj šljem. Ambrose upita Marqueza u mraku. sve dok vam svjetla rade. Moţda nekoliko sati. Moţete se kladiti. Ali. Dovoljno sam ga upotrebljavao prošlih godina da prepoznam zvuk.

Odron je na maloj udaljenosti niz tunel prema otvoru. Procjenjujem da je široko trideset jarda ili više. Spasiteljima će trebati dani, moţda tjedni da oĉiste zemlju i uĉvrste prolaz. Ambrose dobro pogleda rudara, traţeći izraze nade. Ne vidjevši ih, on reĉe Ali, izvući će nas prije no što umremo od gladi? izgladnjivanje nije naš problem, reĉe Marquez, nesposoban sakriti ton oĉaja u svojem glasu. Voda se diţe u tunelu. Već je narasla tri stope. Pat tada spazi da su Marquezove nogavice natopljene do koljena. Onda smo zarobljeni u ovoj rupi bez izlaza? Nisam to rekao odreţe rudar. Postoje dobri izgledi da voda oteĉe u popreĉne tunele prije no što doĊe do sobe. Ali, ne moţete biti sigurni u to?, reĉe Ambrose. Znat ćemo za sljedećih nekoliko sati, odgovori Marquez. Patino lice bilo je blijedo, a dah joj je polako izlazio kroz prašnjave usne. Ĉuvši prve zvuke vode kako teĉe izvan sobe, obuzme je hladan strah. U poĉetku zvuk nije bio jak, ali brzo je jaĉao. Njen pogled uhvati Ambroseov. Nije mogao sakriti uţas na licu. Pitam se, šapne ona tiho, kako je to utopiti se. Minute su prolazile poput godina i sljedeća dva sata puzila su kao stoljeća, dok se voda ustrajno podizala sve dok nije probila kroz rupu i poĉela se skupljati oko njihovih nogu. Paralizirana uţasom, Pat se stisne uza zid, pokušavajući uzalud dobiti nekoliko sekunda. Tiho se molila da voda stane prije no što joj doĊe do ramena. Uţas umiranja na tisuću stopa pod zemljom, gušenja u mraku, bio je previše strašan da bi se prihvatio. Ona se sjeti kako je ĉitala o tijelima ronilaca koji bi se izgubili u labirintima podvodnih spilja i pronaĊeni su s prstima ostruganim do kosti od pokušaja prokopavanja puta kroz ĉvrstu stijenu. Muškarci su bili tihi, mraĉnog raspoloţenja. Marquez nije mogao vjerovati da ih je netko pokušao ubiti. Nije bilo razloga za takvo nešto, nije bilo motiva. Njegove misli bile su obuzete ţaljenjem što više neće vidjeti svoju obitelj. Pat pomisli na svoju kćer i osjeti duboki oĉaj, znajući da neće vidjeti kako njeno jedino dijete postaje ţena. Nije bilo fer da umre ovdje, duboko u utrobi zemlje, u ovoj praznoj sobi, i daje nitko nikada ne pronaĊe. Htjela je plakati, ali suze su odbijale teći. Sav razgovor prestao je kad im je voda došla do koljena. Nastavila je rasti dok im nije stigla do bokova. Bila je ledeno hladna i tukla im je tijelo poput tisuća sitnih ĉavlića. Pat poĉne drhtati, a zubi su joj se nekontrolirano tresli. Ambrose, prepoznajući znakove hipotermije, priĊe i stavi ruke oko nje. Bio je to ljubazan i paţljiv ĉin i ona osjeti zahvalnost. Gledala je s uţasom strašnu crnu vodu koja se vrtjela pod svjetlom Marquezove svjetiljke. Svjetlo se odbijalo od hladne površine. Zatim Pat iznenada pomisli da je nešto vidjela, ustvari, više osjetila. Ugasite svjetlo, promrmlja Marquezu. Što? Ugasite svjetlo. Mislim da je nešto tamo dolje. Muškarci su bili sigurni da je strah izazvao halucinacije, ali Marquez kimne, posegne gore i ugasi svjetiljku na svojem šljemu. Soba se odmah nade u paklenoj crnini. Što ste mislili da vidite?, upita Ambrose blago. Sjaj, promrmlja ona. Ne vidim ništa, reĉe Marquez. Morate to vidjeti, reĉe ona uzbuĊeno. Slabi sjaj u vodi. Ambrose i Marquez zagledaše se u rastuću vodu, ne vidjevši ništa do uţasne crnine. Vidjela sam, kunem se Bogom, vidjela sam svjetlo u procijepu. Ambrose je uhvati ĉvršće. Sami smo, reĉe on njeţno.

Nema nikoga. Tamo dahne ona. Ne vidite li? Marquez uroni lice pod vodu i otvori oĉi. Tada ugleda i on, vrlo slab sjaj iz smjera tunela. Dok je on zadrţavao dah u išĉekivanju, svjetlo je jaĉalo, pribliţavajući se. On podigne glavu iz vode i vikne s naznakom uţasa u glasu. Nešto je tamo dolje. Duh. To moţe biti jedino duh koji luta rudnikom. Niti jedan ĉovjek ne moţe se kretati potopljenim tunelom. Preostala snaga istjecala im je iz tijela. Gledali su ukoĉeno dok se svjetlo podizalo kroz otvor u sobu. Marquez ponovno ukljuĉi svjetiljku stajali su nepomiĉno, promatrajući prikazu koja se polako izdigla iz vode, noseći crnu kapuljaĉu. Zatim se ruka podigne iz mraka, izvadi regulator zraka iz usta i podigne ronilaĉku masku preko ĉela. Zivozelene oĉi pojave se na svjetlu svjetiljke i usta se rašire u široki osmijeh, pokazujući ravne redove bijelih zubi. Ĉini se, reĉe prijateljski glas, da sam stigao u posloviĉni zadnji trenutak.

Poglavlje IV Pat se pitala ne stvara li njen um, umrtvljen strahom i tjelesnim naporom u hladnoj vodi, ĉudne trikove. Ambrose i Marquez gledali su blijedo, nesposobni progovoriti. Sok je polako zamijenio snaţan val olakšanja zbog novoga društva i spoznaje da je stranac u kontaktu sa svijetom na površini. Hladni strah naglo je ispario, zamijenjen nadom. Odakle ste, za ime Boţje, vi došli?, upita Marquez uzbuĊeno. Rudnik Buccaneer, kraj vas, odgovori stranac, osvjetljavajući svojom svjetiljkom zidove sobe prije no što će je usmjeriti na obsidijansku lubanju. Kakvo je ovo mjesto, mauzolej? Ne, odgovori Pat, enigma. Prepoznajem vas, reĉe Ambrose. Razgovarali smo danas. Vi ste iz Nacionalne agencije za mora i podmorja. Dr. Ambrose, zar ne? Htio bih da mogu reći da mi je zadovoljstvo sresti vas opet. Stranac pogleda rudara. Vi ste sigurno Luis Marquez, vlasnik rudnika. Obećao sam vašoj ţeni da ćete stići kući na veĉeru. On pogleda Pat i lagano se naceri. A prekrasna dama je dr. 0Connell. Znate mi ime? Gda. Marquez vas je opisala, reĉe on jednostavno. Kako ste, do vraga, stigli ovamo?, upita Pat, još uvijek zbunjena. Kad sam saznao od vašeg šerifa da je ulaz u rudnik pokriven lavinom, moj tim NAMP inţenjera odluĉio je da probamo stići do vas kroz jedan od tunela koji vodi iz Buccaneera do Paradisea. Prošli smo samo nekoliko stotina jarda kad je eksplozija potresla planinu. Kad smo vidjeli kako se voda diţe i poplavljuje oba rudnika, znali smo da do vas moţe stići samo ronilac. Doplivali ste ovamo iz rudnika Buccaneer?, upita Marquez s nevjericom. To je gotovo pola milje. Zapravo, većinu puta sam mogao prehodati, objasni stranac. Naţalost, struja je bila jaĉa no što sam oĉekivao. Vukao sam za sobom vodonepropusnu torbu s hranom i lijekovima, ali uţe se potrgalo i torba je otplovila nakon što me struja bacila na stari okvir bušilice. Jeste li ozlijeĊeni?, upita Pat. Masnice neću spominjati. Ĉudo je što ste pronašli put kroz labirint tunela, reĉe Marquez. Stranac podigne mali monitor ĉiji je zaslon sjajio nezemaljskom zelenom bojom. Podvodno raĉunalo, u koje je unesen svaki

otvor, raskriţje i tunel u kanjonu Telluridea. Vaš je tunel bio blokiran zemljom, pa sam morao otići na niţu razinu, zaokruţiti i doći iz suprotnog smjera. Dok sam plivao kroz tunel, vidio sam svjetlo vaše svjetiljke. I eto me ovdje. Onda nitko na površini ne zna da smo zatrpani, izjavi Marquez. Znaju, odgovori ronilac. Moj NAMP tim pozvao je šerifa ĉim smo shvatili što se dogodilo. Ambroseovo lice bilo je nezemaljski blijedo. Nije pokazivao entuzijazam ostalih. Je li još netko iz vašeg tima išao za vama?, upita on polako. Ronilac lagano zavrti glavom. Sam sam. Preostala su nam samo dva spremnika zraka. Ĉinilo mi se da je previše opasno da vas pokušaju pronaći dvojica ljudi. Ĉini se da ste uzalud potrošili vrijeme i energiju. Ne shvaćam što moţete uĉiniti za nas. Mogao bih vas iznenaditi, reĉe ronilac jednostavno. Vaši spremnici nikako ne mogu imati dovoljno zraka da svi ĉetvero prodemo labirintom potopljenih tunela do površine. A kako ćemo se udaviti ili umrijeti od hipotermije za sljedećih sat vremena, nećete imati vremena dovesti pomoć. Vrlo ste precizni, doktore. Dvoje ljudi mogli bi stići do rudnika Buccaneer, ali samo dvoje. M Onda morate povesti damu. m Ronilac se ironiĉno nasmije. I To je vrlo plemenito od vas, prijatelju, ali ovo nije Titanik. I Molim vas, reĉe Marquez. Voda se još diţe. Odvedite dr. OConnell na sigurno. Ako će vas to usrećiti, reĉe on, naizgled bezosjećajno. On I uzme Pat za ruku. Jeste li ikad prije ronili sa spremnicima? Ona zavrti glavom. On usmjeri svoju svjetiljku prema muškarcima. A vas dvojica? Je li to vaţno?, reĉe Ambrose ozbiljno. Meni jest. Ja sam kvalificirani ronilac. To sam i mislio. A vi? Marquez slegne ramenima. Ja jedva znam plivati. Ronilac se okrene Pat koja je paţljivo omatala kameru i notes u plastiĉnu foliju. Vi plivajte kraj mene i disat ćemo zajedno iz istog regulatora. Ja ću udahnuti i dati ga vama. Zatim vi udahnete i dodate mi ga. Ĉim se spustimo iz ove sobe, uhvatite se za moj olovni pojas i drţite se. Zatim se okrene Ambroseu i Marquezu. Ţao mi je što vas moram razoĉarati, momci, ali ako mislite I da ćete umrijeti, zaboravite to. Vraćam se za petnaest minuta. Neka bude brţe. Marquez ga je promatrao, granitno bijelog lica. a Voda će biti iznad naših glava za dvadeset minuta. I Onda stanite na vrhove prstiju. Uzevši Pat za ruku, ĉovjek iz NAMPa klizne pod vodu i nestane u mutnilu. Osvjetljavajući snopom tunel ispred sebe, ronilac je slijedio jednu od osvijetljenih linija na svojem raĉunalu. Podigavši pogled sa svojeg monitora, on usmjeri svjetlo pred sebe i zapliva prema prijetećim sjenama. Voda se popela do stropa tunela, i struja je oslabila. Snaţno je mahao svojim perajama kroz potopljenu pećinu, vukući Pat iza sebe. Pogledavši kratko natrag, on vidje da su joj oĉi ĉvrsto zatvorene, a šake se drţe za pojas smrtonosnim stiskom. Oĉi joj se nisu otvorile niti tijekom predavanja regulatora zraka.

Njegova odluka da se pouzda u jednostavnu masku U. S. Divers Scan i standardni regulator zraka U. S. Divers Aquarius umjesto u svoju staru dobru masku za cijelo lice Mark II bila je mudra. Kretanje s manje tereta olakšalo mu je gotovo pola milje plivanja kroz labirint podzemnih prolaza od rudnika Buccaneer, od kojih su mnogi bili dijelom ispunjeni kamenjem i gredama. Bilo je i suhih galerija koje voda još nije dosegnula, gdje je mogao puziti ili hodati. Hodanje preko traĉnica vagona za rudu i razbacanog kamenja s velikim nespretnim spremnicima za zrak, kompenzatorom za dubinu ronjenja, raznim napravama, noţem i pojasom punim olova nije bio lak zadatak. Voda je bila ledena, ali njemu je bilo toplo u odijelu DUI Norseman. Odabrao je to odijelo jer se u njemu mogao lakše kretati izvan vode. Voda je bila uzburkana i zraka svjetla prodirala je samo deset stopa u tamu. Brojio je grede dok su prolazili, pokušavajući stvoriti dojam o duljini prijeĊenog puta. Konaĉno tunel oštro zaokrene i završi u galeriji koja je vodila do okomitog otvora. On proĊe kroz otvor, osjećajući se kao da ga je progutao monstrum iz dubina. Dvije minute kasnije izbili su na površinu i on usmjeri svjetlo prema gore. Vodoravan tunel koji je vodio do sljedeće razine rudnika Paradise bio je na ĉetrdeset stopa iznad njih. Pat makne kosu s lica i pogleda ga širom otvorenih oĉiju. Tek je tada primijetio njihovu lijepu nijansu maslinastozelene boje. Uspjeli smo, dahne ona, kašljući i pljujući vodu iz usta. Znali ste za ovaj otvor? Podigavši svoje raĉunalo, on reĉe Ovaj mali dragulj me vodio. On stavi njene ruke na skliske preĉke hrdavih ljestava koje su vodile gore. Moţete li do sljedeće razine sami? Letjet ću ako budem morala, reĉe Pat, sretna što je slobodna iz strašne sobe i ţiva, s izgledima, ma koliko slabim, da doţivi duboku starost. Dok se penjete uz ljestve, drţite se za okomite šipke i pazite da ne stanete u sredinu preĉki. Stare su i vjerojatno potpuno hrdave. Penjite se paţljivo. Uspjet ću. Ne usuĊujem se zabrljati. Ne nakon što ste me doveli tako daleko. On joj doda mali izviĊaĉki butanski upaljaĉ. Uzmite ovo, pronaĊite malo suhog drveta od greda i zapalite vatru. Predugo ste izloţeni hladnoj vodi. Dok je stavljao masku ponovno na lice i pripremao se zaroniti, njena ruka iznenada mu se stegne oko zapešća. Ona se osjeti uvuĉena u zelene oĉi. Idete po ostale? On kimne i nasmiješi se ohrabrujuće. Izvadit ću ih. Ne brinite. Još ima vremena. Niste mi rekli tko ste vi. Zovem se Dirk Pitt, reĉe on. Zatim stavi regulator zraka u usta, kratko mahne i nestane u mutnoj vodi. Voda je dosezala do ramena ljudi u drevnoj sobi. Uţas klaustrofobije rastao je zajedno s vodom. Svaka navala panike nestala je kad su Ambrose i Marquez tiho prihvatili sudbinu u svojem privatnom Hadu duboko u zemlji. Marquez je odluĉio boriti se do zadnjeg daha, dok je Ambrose tiho prihvatio smrt. Odluĉio je zaplivati dolje niz pukotinu dok mu pluća ne otkazu. On se neće vratiti, zar ne?, promrmlja Marquez. Ne ĉini se tako, ili neće stići na vrijeme. Vjerojatno je pomislio da je najbolje dati nam laţnu nadu. Ĉudno, imao sam osjećaj da moţemo vjerovati tom momku. Moţda još moţemo, reĉe Ambrose, vidjevši kako se svjetlosni crv kreće pod vodom.

Hvala Bogu dahne Marquez kad se svjetlo halogene ronilaĉke svjetiljke odrazilo od stropa i zidova sobe trenutak prije no što je Pitt izišao iz vode. Vratili ste se! Je li ikad bilo sumnje?, upita Pitt vedro. Gdje je Pat?, upita Ambrose, a Pitt ga pogleda kroz staklo maske. Na sigurnom, reĉe Pitt kratko. Na oko osamdeset stopa niz tunel nalazi se suhi prolaz. Znam ga, prizna Marquez jedva razumljivim rijeĉima. Vodi do sljedeće razine Paradisea. Identificirajući oĉite znakove hipotermije kod rudara, pospanost, zbunjenost, Pitt odluĉi uzeti prvo njega umjesto Ambrosea, koji je bio u boljem stanju. Morao je biti brz, jer hladnoća je stiskala svoje pandţe i cijedila ţivot iz njih. Vi ste sljedeći, gosp. Marquez. Moţda se uspaniĉim i onesvijestim kad zaronimo, zajeĉi ovaj. Pitt ga uhvati za ramena. Pravite se da plutate u vodi plaţe Waikiki. Sretno, reĉe Ambrose. Pitt se naceri i prijateljski potapše antropologa po ramenu. Ne odlazite. Ĉekat ću ovdje. Pitt kimne Marquezu. U redu, momĉe, idemo. Put je prošao glatko. Pitt je uloţio svu snagu da što prije stignu do otvora. Znao je da će se rudar onesvijestiti ako se uskoro ne osuši. Marquez je bio vrlo dobar za ĉovjeka koji se boji vode. Udisao je duboko iz regulatora i dodavao ga Pittu bez greške. Kad su stigli do ljestava, Pitt gurne Marqueza do prvih nekoliko preĉaka dok nije bio potpuno izvan vode. Mislite li da moţete sami stići do sljedećeg tunela? Moram, mucao je Marquez, boreći se protiv hladnoće koja mu je ulazila u ţile. Neću sada odustati. Pitt ga ostavi i vrati se po Ambrosea koji je zbog ledene vode poĉeo izgledati poput lesa. Hipotermija je spustila njegovu tjelesnu temperaturu na devedeset dva stupnja Fahrenheita. Još dva stupnja i onesvijestit će se. Još pet minuta i bit će kasno. Voda je bila na samo nekoliko inĉa od stropa sobe. Pitt nije gubio vrijeme razgovorom, već gurne regulator u usta antropologu i povuĉe ga u procijep prema tunelu. Nakon petnaest minuta svi su bili okupljeni oko vatre koju je Pat zapalila od ostataka drva iz obliţnjega popreĉnog prolaza. Traţeći okolo, Pitt uskoro pronaĊe nekoliko starih palih greda koje su ostale suhe sve ove godine otkako je rudnik napušten. Uskoro je tunel pretvoren u usijanu peć i preţivjeli iz drevne komore poĉeli su se otapati. Marquez je ponovno izgledao kao ljudsko biće. Pat se oporavila i vratila staro raspoloţenje masirajući snaţno Ambroseova stopala. Dok su oni uţivali u toplini vatre, Pitt se bavio raĉunalom, planirajući kruţni put kroz rudnik do površine. Dolina Telluride bila je pravo saće od starih rudnika. Otvori, prolazi i tuneli bili su dugi više od 360 milja. Pitt se ĉudio što se dolina nije urušila poput vlaţne spuţve. Dozvolio je svima da se odmaraju i suše sat vremena prije no što će ih podsjetiti da se još nisu potpuno izvukli. Ako ţelimo ponovno vidjeti plavo nebo, moramo slijediti plan spašavanja. Ĉemu ţurba?, slegne Marquez. Moramo samo slijediti ovaj tunel do ulaza i sjesti dok spasitelji ne prokopaju kroz lavinu. Mrzim donositi loše vijesti, reĉe Pitt ozbiljnog glasa, ali spasitelji ne samo da ne mogu prenijeti svoju tešku opremu kroz dvadeset stopa snijega uskom cestom do rudnika, nego su i ometeni podizanjem temperature koje povećava vjerojatnost nove lavine. Ne moţemo reći koliko dana ili tjedana će im trebati dok ne oĉiste put do ulaza u rudnik.

Marquez se zagleda u vatru, zamišljajući uvjete spašavanja. Sve je protiv nas, reĉe tiho. Imamo topline i vode za piće, koliko god prljave, reĉe Pitt. Sigurno moţemo izdrţati bez hrane koliko treba. Ambrose se slabo nasmiješi. Šezdeset do sedamdeset dana je obiĉno potrebno za smrt od gladi. Ili moţemo otići odovud dok smo još zdravi, ponudi Pitt. Marquez zavrti glavom. Vi najbolje znate da je jedini tunel koji vodi od rudnika Buccaneer do Pandore potopljen. Ne moţemo se vratiti putem kojim ste došli. Sigurno ne bez dobre ronilaĉke opreme, doda Ambrose. Istina, prizna Pitt. Ali pouzdajući se u svoju raĉunalnu kartu, procjenjujem da postoji barem još dva tuceta drugih suhih tunela i otvora na gornjim razinama koje moţemo upotrijebiti za penjanje na površinu. To ima smisla, reĉe Marquez. Osim što je većina tih tunela kolabirala tijekom zadnjih devedeset godina. Ipak, reĉe Ambrose, to je bolje nego da sjedimo ovdje i igramo se pantomime do sljedećeg mjeseca. S vama sam, sloţi se Pat. Dosta mi je rudarskih okana za jedan dan. Njene rijeĉi potaknu Pitta da priĊe rubu otvora i proviri dolje. Plamenovi vatre odraţavali su se od vode koja se podigla na tri stope od poda tunela. Nemamo izbora. Voda će se izliti kroz otvor za dvadesetak minuta. Marquez stane kraj njega i pogleda nemirnu vodu. To je ludo, promrmlja on. Nakon svih tih godina, vidjeti kako voda stiţe sve do ove razine rudnika. Ĉini se da su moji dani kopanja dragulja gotovi. Jedan od vodenih tokova koji je tekao ispod planine sigurno je prodro u rudnik tijekom potresa. To nije bio potres, reĉe Marquez. To je bio dinamitni naboj. Kaţete da je urušavanje izazvao eksploziv?, upita Pitt. Siguran sam u to. On pogleda Pitta suţenih oĉiju. Kladim se da je još netko bio u rudniku. Pitt se zagleda u zlokobnu vodu. Ako je tako, reĉe on zamišljeno, netko ţeli vas troje vidjeti vrlo mrtve.

Poglavlje V Vi vodite, zapovjedi Pitt Marquezu. Hodat ćemo iza zrake vaše svjetiljke dok se baterije ne potroše. Zatim ćemo nastaviti s mojom svjetiljkom. Penjanje do gornjih razina kroz otvore će biti teţi dio, reĉe rudar. Do sada smo imali sreće. Vrlo malo otvora ima ljestve. Većina je upotrebljavala konopce za transport rudara i rude. Rješavat ćemo taj problem kad naidemo na njega, reĉe Pitt. Bilo je pet sati poslije podne kad su krenuli kroz tunel, krećući se na zapad vodeni Pittovim kompasom. Pitt je izgledao ĉudno, hodajući u ronilaĉkom odijelu, rukavicama i ĉizmama sa ĉeliĉnim vrhovima. Ostatak opreme ostavio je kraj ţara vatre.

Tunel je bio ĉist i prvih stotinu jarda nisu imali problema. Marquez je vodio, praćen Pat i Ambroseom, s Pittom na zaĉelju. Bilo je dovoljno prostora za hodanje izmeĊu vagona za rudu i zida tunela, te nije bilo potrebno hodati traĉnicama i posrtati na njima. Prošli su jedan otvor, pa drugi, bez ljestava za penjanje na višu razinu. Zatim su stigli do male otvorene galerije s tri tunela koji su vodili u mrak. Ako se toĉno sjećam karte rudnika, reĉe Marquez, treba nam tunel koji skreće lijevo. Pitt pogleda svoje raĉunalo. Dobra pretpostavka. Nakon sljedećih pedeset jarda stigli su do odrona. Koliĉina kamenja nije bila velika, i ljudi su poĉeli kopati prolaz. Nakon sat vremena i više litara znoja, iskopali su dovoljno velik prolaz da se provuku. Tunel je vodio do druge prostorije, s otvorom u kojem je platforma za podizanje još bila na mjestu. Pitt uperi svjetlo prema gore u otvor. Bilo je to kao da gleda u bezdan naopako. Vrh je nestajao u mraku, izvan dometa zrake svjetiljke. Ali, ovaj otvor je izgledao obećavajuće. Ljestve za odrţavanje bile su na jednom zidu, a kablovi koji su nekada podizali i spuštali platformu još su bili na mjestu. Bolje od ovoga nećemo imati, reĉe Pitt. Nadam se da su ljestve ĉvrste, reĉe Ambrose uhvativši vertikalne šipke i protresavši ih. Zadrhtale su poput luka od podnoţja prema gore, dok nisu nestale u mraku. Moji dani penjanja po skliskim kablovima su odavno završeni. Ja idem prvi, reĉe Pitt, zakvaĉivši svjetiljku uzicom oko zapešća. Pazite na prvi korak, reĉe Pat sa slabim osmijehom. Pitt je pogleda u oĉi i vidje stvarnu brigu. Zadnji korak me brine najviše. On uhvati ljestve, popne se po nekoliko preĉaka i zastane, nezadovoljan njihanjem. Nastavi, drţeći pogled na kablovima koji su visjeli na dohvat ruke. Ako ljestve popuste, barem se moţe uhvatiti za jedan kabel i sprijeĉiti pad. Penjao se polako, jednu po jednu preĉku, testirajući svaku prije no što će stati na nju punom teţinom. Mogao se kretati mnogo brţe, ali htio je biti siguran da ga i ostali mogu slijediti. Pedeset stopa iznad ljudi koji su ga napeto promatrali, on stane i osvijetli vrh prolaza. Ljestve su naglo završavale samo šest stopa ispred njega ali dvanaest stopa ispod poda gornjeg tunela. Popevši se još dvije preĉke, Pitt ispruţi ruku i uhvati jedan kabel. Pletene niti bile su debele pet osmina pedlja, idealno za dobar hvat. On pusti ljestve i popne se po kabelu dok nije stigao na ĉetiri stope iznad razine poda tunela. Zatim se zanjiše naprijednatrag u luku, dobivajući nekoliko stopa svakim njihajem prije no što je konaĉno skoĉio na ĉvrstu stijenu. Kako je?, vikne Marquez. Ljestve su slomljene tik ispod poda tunela, ali mogu vas izvući ostatak puta. Pošaljite dr. 0Connell. Dok se Pat penjala prema Pittovom svjetlu, mogla je ĉuti kako udara nešto kamenom. Do trenutka kad je stigla do zadnje preĉke, urezao je nekoliko udubina za bolji hvat u staru gredu i spustio je ispod ruba. Uhvatite središnju dasku objema rukama i drţite se. Uĉinila je kako joj je nareĊeno bez protestiranja i brzo stigla na ĉvrsto tlo. Nekoliko minuta kasnije, Marquez i Ambrose su stajali u tunelu kraj nje. Pitt usmjeri svoje svjetlo uz tunel, koliko god je zraka mogla prodrijeti i vidje da nema urušavanja. Zatim iskljuĉi svjetiljku radi štednje. Nakon vas, Marquez. Ispitao sam ovaj tunel prije tri godine. Ako se toĉno sjećam, vodi ravno do ulaza u Paradise. Ne moţemo izići onuda zbog lavine, reĉe Ambrose. Moţemo je zaobići, reĉe Pitt, prouĉavajući svoj monitor. Ako krenemo sljedećom kraticom i idemo sto pedeset jarda, doći ćemo do tunela iz rudnika Sjeverna Zvijezda. Što je toĉno kratica?, upita Pat.

Prilaz radnom tunelu izbušen pod pravim kutom kroz kruţne ţile. Koristili su ga za ventilaciju i komunikaciju izmeĊu rudarskih operacija, odgovori Marquez. On sumnjiĉavo pogleda Pitta. Nikada nisam vidio takav prolaz, što ne znaĉi da ne postoji, ali vjerojatno je zatrpan. Onda dobro gledajte zid tunela s lijeve strane, savjetovao ga je Pitt. Marquez tiho kimne i krene u tamu, osvjetljavajući si put svjetiljkom. Tunel se ĉinio beskrajnim. U jednoj toĉki, Marquez stane i zamoli Pitta da osvijetli kamenje izmeĊu greda. Ĉini se da je to ono što traţimo, reĉe on, pokazavši tvrdi granitni luk iznad labavih stijena. Muškarci odmah poĉeše ĉistiti otpad. Nakon nekoliko minuta, rašĉistili su kamenje. Pitt se nagne i osvijetli prolaz jedva širok za hodanje. Zatim provjeri kompas. Vodi u pravom smjeru. Rašĉistimo ga i krenimo. Tunel je bio uţi od ostalih, i bili su prisiljeni hodati preko preĉaka koje su drţale traĉnice, što je usporilo napredovanje i uĉinilo ga napornim. Sat hodanja preko traĉnica u mraku na svjetlu rudarske svjetiljke potrošilo im je ono malo snage što im je ostalo. Svi su posrtali na neravnim traĉnicama, barem jednom na svakih pet koraka. Zbog jos jednog urušavanja koje nije moglo biti probijeno morali su krenuti zaobilaznicom koja im je uzela još dva sata. Konaĉno, uspjeli su zaobići kroz prolaz koji je vodio prema gore još tri razine prije no što ih je doveo do velike galerije u kojoj su bili korodirani ostatci parnog lifta. Popeli su se na vrh i prošli kraj velikih parnih cilindara i ograda na kojima je još bilo mnogo kablova. Napor zadnjih nekoliko sati poĉeo se vidjeti na Marquezu. Bio je u dobroj kondiciji za svoju dob, ali nije bio spreman za napor i emocionalni stres koji je morao izdrţati. Ambrose, je meĊutim, izgledao kao da šeće parkom. Izgledao je nevjerojatno mirno i neuplašeno za profesora. Jedina zabava bile su mu prigušene Pittove psovke. Kako je bio visok šest stopa i tri pedlja, šljem koji mu je posudila Pat udarao je u grede na stropu s frustrirajućom pravilnošću. Hodajući otraga, Pitt nije mogao vidjeti njihova lica u tamnim sjenama, ali znao je da svatko od njih posjeduje tvrdoglavost koja će ih tjerati dok ne padnu, ne dozvolivši zbog ponosa da prvi predloţe odmor. Primijetio je da njihovo disanje postaje sve teţe. Iako se on još osjećao svjeţim, poĉne glasno dahtati kako bi drugi ĉuli njegov oĉajniĉki poziv. Ja sam gotov. Kako bi bilo da stanemo na nekoliko minuta? Zvuĉi dobro, reĉe Marquez s olakšanjem što je netko prvi zatraţio odmor. Ambrose se nasloni na zid. Ja kaţem da nastavimo dok ne iziĊemo odovud. Nećete dobiti moj glas, reĉe Pat. Noge mi vrište u agoniji. Sigurno smo prešli preko tisuću traĉnica. Tek kad su sjeli na pod tunela dok je Pitt ostao stajati, shvatili su da su prevareni. Nitko se nije ţalio, sretan što se moţe opustiti i izmasirati ukoĉene zglobove i koljena. Imate li ideju koliko još?, upita Pat. Pitt po stoti put pogleda svoje raĉunalo. Ne mogu biti potpuno siguran, ali ako se popnemo još dvije razine i ne blokira nas novo urušavanje, trebali bismo biti vani za sat vremena. Što mislite, gdje ćemo izići?, upita Marquez. Pretpostavljam, negdje ispod centra Telluridea. To će biti parcela starog OReillvja. Otvor je nedaleko od ţiĉare koja vodi skijaše na padine Mountain Villagea. MeĊutim, imate problem. Još jedan? Hotel New Sheridan i njegov restoran su toĉno na ulazu u rudnik. Pitt se naceri. Ako ste u pravu, ĉastim veĉerom.

a u drugom nestao poput sablasti. Odakle su došli?. On osjeti nemir. Mirno pogleda Marqueza. Zatim i Pitt zaĉuje nešto. Zaokupljeni dolaskom zvukova i svjetla. upita Pat retoriĉki. Koliko god drevno zvuĉale te rijeĉi. I niste ništa poduzeli?. osjetili su kako nestaju simptomi slabosti. A postoji i opasnost da buka uzrokuje kolaps trulih greda i urušavanje. Dva uljeza sišla su sa svojih motocikala i prišla bliţe. nasmijavši se prvi put otkako je otišao iz kuće. ako ne bi prije toga pali u provaliju. Mislili smo da ćete se utopiti u sobi Amenesa. Jedino je Pat gledala Pitta dok se neprimjetno šuljao u tamu portala koji je vodio prema uskom procijepu izmeĊu greda. Prednji dijelovi njihovih strojeva bili su puni halogenih svjetiljaka koje su zasljepljivale iscrpljene ljude morali su zasjeniti oĉi rukama i okrenuti se dok su motori usporavali i prešli u prazan hod. jer su se njegove prijateljice uvijek ţalile na glasnoću televizora u njegovom stanu. Izgubili bi se u labirintu. Iz drugog rudnika koji je još pristupaĉan. . izgubljeni u mislima. gospodine. kao da odbacuje nevaţno pitanje uĉenika u razredu. upita Marquez. Ne. Jedini zvukovi dolazili su od njihovog disanja i stalnog kapanja vode sa stropa tunela. Vaša pomoć dobro bi nam došla ranije. Odakle ste vi došli?. Nije mogao procijeniti je li to jedan ili više motocikala. Pitt je mirno stajao kad se prva zraka svjetla pojavila u tunelu iza njih. Ne znate kako sam sretna što vas vidim. Zaĉuo je jasan zvuk ispuha jakoga terenskog motocikla. reĉe Pat uzbuĊeno. slušajući kako brujanje ispuha postaje jaĉe Bio je to ĉudan zvuk za stari labirint. Zašto? Nije bio siguran.Nastavili su u tišini nekoliko minuta. Niste nas pokušali spasiti ili otići po pomoć? Ne. dok su im se tijela ocrtavala na svjetlu. ponovi Pat zbunjeno. Voze li se stanovnici starim tunelima na motociklima radi uzbuĊenja? Marquez zavrti glavom. nisu primijetili kad je kliznuo niz jedan zid tunela u smjeru pribliţavanja motocikala. reĉe Ambrose umorno. nitko koga ja poznam nije toliko lud da se vozi pod zemljom. U jednom trenutku bio je tamo. Znajući da je kraj vjerojatno na vidiku. reĉe prilika s desne strane dubokim zlokobnim glasom. ozbiljno. Ĉudna koincidencija. a njegova oprezna priroda spasila ga je mnogo puta. Moji komplimenti što ste stigli tako daleko. Bila su tri motociklista. reĉe Pat sigurno. a na rukama su nosili crne rebraste rukavice. Stajao je nepomiĉno. Samo Gospod zna kako to da su u istom tunelu kao i mi. Nada im je sve više rasla. Bilo je razumno pretpostaviti da su motociklist ili motociklisti prijetnja. Ĉizme su im bile visoke do gleţnjeva. Njegove sumnje bile su potvrĊene kad je Pat rekla Mislim da ĉujem motocikl. Amenesa?. Okrene se u smjeru iz kojeg su došli i stavi šaku na uši. Nije vaţno. Nije pripadao ovamo. Pitt je uvijek vjerovao da ţene ĉuju bolje od muškaraca. reĉe motociklist hladno. Izgledali su poput izvanzemaljaca u crnim glatkim šljemovima i dvodijelnim odijelima ispod štitnika za grudi. reĉe Pitt gledajući gore. reĉe Marquez s nevjericom. Treći motociklist ostao je na svojem stroju dok su prva dvojica prišli i podigli šljemove. Ne. Nikada. Znate da smo bili zarobljeni u sobi urušavanjem i vodom? Da. Bolje sprijeĉiti nego lijeĉiti. Kunem se da zvuĉi kao motocikl. HarleyDavidson ili Hondu?. imale su znaĉenje. upita Marquez. On se okrene i polako proĊe kraj Ambrosea i Marqueza. reĉe motociklist.

ali kad se Pitt pribliţio. pa se ponašala kao da on ne postoji. On izvadi svoj ronilaĉki noţ iz korica i uhvati dršku. a iznenaĊenje je bilo njegova jedina prednost. mi smo postavili naboj. koliko god ţrtva bila zla. Informirani smo. Nikada prije nije pucao iz P10. Nije znao zašto. Eksplozija dinamita. Pa što?. To je sve što morate znati. ĉudno miran. Bilo je to jedino oruţje koje je imao. fin Motociklist slegne ramenima. Trebalo nam je samo nekoliko minuta da se utopimo u sobi. To ste bili vi? Odgovor je bio iskren. To je ludo. reĉe Pat. prošao je ispred svjetala trećeg motocikla koji je leţao na traĉnicama i Ambrose ga primijeti. Nismo predvidjeli vašu izdrţljivost. Gubimo vrijeme. zajedno s motociklom. sada je bio potpuno siguran da ovi ljudi nisu lokalni avanturisti na vikendu. Znamo. Nekoliko puta polako udahne i protegne prste. Ne govorimo o blagu. To nam je bio plan. upita Marquez. Znala je da motociklisti nisu svjesni Pittove prisutnosti. Naţalost. promrmlja Ambrose bez osjećaja u glasu. ali nije mogao ubosti drugog ĉovjeka u leda. zadrţi ga na trenutak. Bilo je sada ili nikada. dobro naoruţani. Poĉela se pitati nije li on samo kukavica koja se krije od opasnosti. i to će morati biti dovoljno. promrmlja Marquez šokirano. umiješali ste se u stvari izvan vašeg razumijevanja. Nacilja leda ĉovjeka s njegove desne strane i napne okidaĉ. on makne motociklistov štitnik za grudi i izvadi iz futrole u pazuhu automatik ParaOrdnance 45. u vagon za rudu. Naţalost.Stimulativan sugovornik. Radeći brzo. Samo ste produţili neizbjeţno. koji je bio zakljuĉan u NAMPovom vozilu kojim se dovezao u Colorado iz VVashingtona. Zašto bi nas potpuni stranci htjeli ubiti? Vidjeli ste lubanju i zapise. To su bili ubojice. Motor je još bio u praznom hodu. nastavi motociklist. a zvukovi njegovih koraka bili su prigušeni radom motora on priĊe motociklistu koji je sjedio na motociklu i pratio razgovor. rekavši Kako ste dospjeli tamo? . Plan? Kakav plan? Trebali ste svi umrijeti. a zatim ga spusti. reĉe motociklist razgovorljivo. Njegove rijeĉi bile su prihvaćene u zaprepaštenoj tišini. Vaše otkriće ne smije izići iz rudnika. ali po osjećaju je znao da je okvir pun i da pištolj ima sve karakteristike njegovog pouzdanog Colta 45. Ali nema veze. pitajući se što planira Pitt. s 11 metaka. Pitt tiho iziĊe iz procijepa. Ubijanje nije bilo strano Pittu. Završimo posao i bacimo ih u najbliţi otvor. reĉe Ambrose. Motociklist se opusti u sjedalu i nasloni na Pitta bez glasa. promrmlja drugi motociklist. Kako ste znali da smo ušli u sobu?. Marquez je izgledao poput ĉovjeka koji se koleba izmeĊu straha i ljutnje. pomisli Pitt. vaša ţelja za preţivljavanjem nadjaĉala je urusavanje i poplavljivanje. upita ona drhtavim glasom. Mi smo znanstvenici koji prouĉavaju povijesne fenomene. zareţi on. okamenjen šokom kao i oni. već drevnim artefaktima. Svjetla motocikala osvjetljavala su dvojicu ubojica koji nisu vidjeli priliku iza sebe. Nismo uĉinili ništa loše. Da. ali znao je da im neće dozvoliti da ţivi iziĊu iz rudnika. Ako je malo prije bio malo sumnjiĉav. Zašto biste nas ţeljeli ubiti?. Pitt ĉuĉne i brzo uhvati tijelo rukama. Bilo je vrijeme za akciju. Istim pokretom on promijeni hvat noţa i svom snagom zabije dršku u korijen ĉovjekovog vrata ispod šljema. Marquez i Ambrose pretpostavili su da on jednostavno stoji iza njih. Pat je izgledala poput srne koja gleda u farove pribliţavajućeg kamiona. Ludo je ubiti nas zbog toga. Udarac je bio zamalo fatalan. Tko vas je informirao? Samo pet ljudi zna da smo ovdje. Antropolog ugleda Pitta kako se pojavljuje iz svjetla i pokaţe rukom prema njemu.

Otkrivši da je blokiran snijegom. gotovo nevidljivi pomak pištolja dok je stiskao otponac drugi put. reĉe Pitt. nepomirljivih hladnokrvnih izraza lica. Nikakvog besmislenog razgovora. Bolje oni nego vi. poĉeli su traţiti povezane tunele kako bi izišli kroz njih. Vaš sam duţnik. Lagani. za ime Boţje. već su najtoĉnije gaĊali. i metak pogodi lijevog motociklista u grudi u istom trenutku kad je njegov pištolj naciljao Pitta. Njihova velika greška bila je što su upotrijebili preveliki naboj. Izgledao je vrlo uzbuĊeno. Ne znam ĉak niti ime ĉovjeka koji mi je spasio ţivot. Doţivjeli smo ruţnu noćnu moru. a i njegovo ciljanje bilo je preciznije. Što se. Ne namjerno. moţda dvadeset ĉinilo se da je prošao cijeli sat Pat.. reĉe Pitt nehajno. s pištoljem u ispruţenim rukama toĉno ispred nosa. dogaĊa?. Htio bih se rukovati s vama. Znao je da revolveraši s Divljeg zapada koji su doţivjeli stariju dob nisu nuţno bili najbrţi. On ispruţi ruku. mogli su lako motociklima izići na površinu uz strmi prolaz prije potapanja. upita prvi motociklist. Najvjerojatnije Paradise. On zastane i pogleda ga. Znali su da mogu izići na površinu drugim putom. tijela okrenutog postrance. Pitt prvo pogodi desnog motociklista u potiljak. odjekujući od kamenih zidova tunela. gledajući preko jednog ramena. To znaĉi da su se namjerno zarobili kad su aktivirali dinamit koji je uzrokovao lavinu reĉe Ambrose. I ja. Pitt zavrti glavom. reĉe Ambrose. upita Pitt Marqueza. Tako je predstavljao manju metu. Nikakvih pitanja. reĉe Pat dubokim glasom. Tko su ti ljudi? Tajna koju će riješiti ĉuvari zakona. Slaţem se. Što mislite. S kim govorite?. Nije bilo niti traga iznenaĊenja. Ljudi su bili vrhunski profesionalci. Pitt nije ubojice doĉekao okrenut prema njima lagano savinutih koljena. Zatim oprezni zaĉeci nade i konaĉna spoznaja da su još ţivi prekinu ĉaroliju ukoĉenosti. Nikakvog oklijevanja ili nesigurnosti. Njihove akcije bile su munjevite. ali sada je skoro gotova. . kolabiranje tunela i otvaranje podzemnih pukotina koje su pustile vodu u tunele. Nisu planirali potres. Ubili ste ih? Bila je to više izjava nego pitanje. Pittovo tijelo sada bi leţalo na granitnom podu rudnika. Hitci eksplodiraju poput zaglušujuće baraţe topniĉke bitnice. reĉe Marquez. Ai U naizgled neprekinutom. doda Marquez pljusnuvši Pitta po leĊima. Deset sekunda. Marquez prijeĊe preko traĉnica i nagne se nad mrtve ubojice.. Kako su bili na suprotnoj strani odrona. Ambrose i Marquez zurili su s nevjericom u mrtva tijeka pod njihovim nogama. Rudar na trenutak razmisli. oni potegnu P10 iz futrola i okrenu se u djeliću sekunde. kako se poduĉava u policijskim akademijama. On je preferirao klasiĉni stav. Pitt nije mogao vjerovati da su oba ĉovjeka bili sposobni reagirati kao jedan u djeliću sekunde. Da su imali još dvije sekunde za ciljanje. Njihovo šesto ĉulo radilo je savršeno. kroz koji su rudnik ušli da bi došli do nas?.. To sam samo mali ja. s pištoljem u jednoj ruci.Na te rijeĉi. zagrlivši je oko ramena. gosp. priĉekavši da naciljaju prije no što će povući otponac. odgovori Ambrose. dobro uvjeţbanom pokretu. Dirk Pitt. reĉe Pitt.. Pitt paţljivo nacilja i lagano pomiluje otponac palcem. Zatim pogleda Pitta.

Pitt pruţi Ambroseu i svoju svjetiljku. protestirao je Ambrose. pratili njihove tragove. . promrmlja Marquez. ali glas mu je bio hladan. Pitt pogleda Pat s novim poštovanjem. Osim toga. A ja ću ĉekati ovdje dok se ne pojavi šerif. Toĉno. A vi. Što ćemo s njim?. reĉe Pat. Ne ţelim provesti i jedan trenutak više u društvu ţivog ubojice i dva mrtvaca no što je nuţno. dok. reĉe ona ponosno. Zašto pitate? Jer imamo ovdje tri savršeno ispravna Suzukija RM125 i ne vidim razloga da ih ne posudimo i izvezemo se iz rudnika. reĉe Ambrose cereći se. I nakon lutanja kroz tunele koje je trajalo satima. Znaĉi. Ţelite ga ostaviti? fSk Nema smisla vući okolo nepokretno tijelo. Pitt kimne. završi Ambrose. Pitt nije objelodanio drugima svoje misli. vi ste stara iskusna motociklistica. vozit ćete se preko traĉnica. ali bio je siguran da su motociklisti. Ne sviĊa mi se da vas ostavim ovdje s ubojicom. upita Marquez pokazavši motociklista kojeg je Pitt onesvijestio. reĉe Pat. Za pomorskog inţenjera. Vozeći se uz tunel koji vodi do ulaza u Paradise. odgovori Pitt ciniĉno. Ostanite na barem dvadeset stopa od našeg prijatelja i pazite na svaki njegov treptaj. Prije samo tri minute ti ljudi su namjeravali pobiti sve troje nevinih ljudi koje nikada prije nisu vidjeli što nije mogao dozvoliti ni pod kojim okolnostima. Ambrose je bio odluĉan. reĉe Pitt. Skoro kao da su nas traţili. Neće otići daleko bosonog kroz tunele. i bili bismo potpuno nestabilni. konaĉno su naišli na nas. promrzao i ţeli naruĉiti veliku porciju srednje peĉenih rebarca i ĉašu tekile. Što je mislio pod onim da smo umiješani u stvari iznad našeg shvaćanja? Pitt slegne ramenima. Sve je to ludo. Ovi motocikli baš i ne mogu voziti dodatne putnike. Baterije bi trebale trajati dok ne doĊe šerif. On doda jedan pištolj Ambroseu. On nikako nije bio roĊeni ubojica. Ja sam s vama. ja sam samo pomorski inţenjer koji je vlaţan.. Marquezova usta razvuku se u osmijeh. Pitt klekne i uzme pištolje. Još uvijek je vozim vikendima. reĉe Ambrose. priliĉno ste vješti s pištoljem. dok? Nikada u ţivotu nisam sjeo na motocikl. Vi ostali idite. Bolje da se vozite sa mnom. Pitt zastane i upita Je li itko od vas vozio motocikl? Vozio sam Harleva deset godina. Pitanje koje muĉi mene jest tko ih je poslao? Koga predstavljaju? Izvan toga. Nemam uţe da ga zaveţemo. Neka vam bude. Zatim se okrene Ambroseu. Neka sam proklet ako sjednem na njega. To će odluĉiti drugi. uštedjeli su si penjanje uz okomite prolaze kojima smo se mi morali penjati. Sumnjam da bih mogao pucati u drugo ljudsko biće. popustivši tvrdoglavom antropologu. odgovori Marquez. ali nije pokazivao ţaljenje. pa ćemo mu skinuti ĉizme. Vjerojatno će još biti u nesvijesti kad obavijestimo šerifa i on pošalje svoje zamjenike ovamo. stigavši do gornjih razina rudnika. Vozite li je? Vozila sam je na studiju. gledajući omamljeno mrtve motocikliste. A ja imam staru Hondu CBX Super Sport od svojeg oca. Nije velika vještina pogoditi ĉovjeka s leda.

stigli su do gornje razine rudnika zvanog GraĊanin. dao gas i vrtio se natrag u tunel. Cerio se poput luĊaka. upita Pat. Neka Evel Knievel pokuša ovo reĉe on. Moramo pronaći drugi put. reĉe Marquez zaustavivši kraj njega on spusti obje noge na tlo kako bi odrţao motocikl uspravnim. a slijedili su ga Pat i Marquez. Zvuk motora odjekivao im je u ušima. upita ona glasom koji je odavao potpunu iscrpljenost. To je bila najluĊa stvar koju sam ikad vidio. ĉuli su kako ubrzava prema njima kroz tunel. Pat i Marquez nisu shvaćali. dok. Ne mogu vjerovati da niste slomili sve kosti u tijelu. ali on je pogleda dok mu je krv curila iz rane na bradi. Pitt krene prvi. brzina koja je bila sigurna i spora na cesti. To su hladnokrvni krvnici koji bi prerezali vrat ţeni i poslije toga pojeli sladoled. Kao da mu je um udaljen tisuću milja. reĉe Pitt. ali priliĉno opasna u uskom rudarskom tunelu. Pitt progovori bez okretanja. Ne šteti da pogledamo. Pitt se zaustavi na mjestu gdje se tunel raĉvao i pogleda mali monitor. Pitt je vozio sredinom traĉnica. pokazujući u smjeru ciglenog zida. Predlaţem da pomaknete motocikle u stranu tunela. On naglo stane. Razbio je stari zid od trulih cigala i nestao iza njega. Zaklela bi se da se ubio. On doda gas. Nakon voţnje po blagom usponu. iznenada naišavši na zid od cigala koji je blokirao ulaz u stari rudnik. Nagnuvši se natrag kako bi kompenzirao zalet. Zrake farova poskakivale su goredolje. On se gotovo sudari s jednim vagonom koji je virio iz popreĉnog tunela. Bilo je to dvadeset milja na sat. promrmlja on bolno dok je polako ustajao. Ništa nije slomljeno. pustivši upravljaĉ motocikla stroj nastavi juriti ispod njega. Voţnja preko pragova drmala im je zube i ĉinila putovanje neudobnim. promrmlja Marquez. Nećemo izići tim putom. Kuda ćemo sad?. Okrene se kad je Pat zaustavila svoj motocikl i iskljuĉila motor. i nakon dvije minute morao je jako koĉiti. ostao je uspravan gotovo dvadeset stopa prije no što su mu stopala kliznula s traĉnica savio se u kuglu i zakotrljao tunelom poput lopte. dok je svjetlo Suzukija plesalo po gredama. on polako prijeĊe rukom preko suhih crvenih cigala. Pitt otkrije da treba pronaći odgovarajuću brzinu pri kojoj ima najmanje vibracija. Tamo. Motocikl je ostao uspravan poĉeo se naginjati u trenutku kad je udario u zid uz cviljenje metala u oblaku prašine. Mahnuvši Ambroseu. Nije im bilo jasno niti kad se Pitt popeo na Suzuki. pogaĊajući traĉnice i grede na stropu poput svjetla stroboskopa. Pat ga zaprepašteno pogleda. sudeći prema Pittovom raĉunalu. Jesmo li se izgubili?.Ne promatrajte te tipove kao ljude. Suzukiji su još bili u praznom hodu. Ulaz u OReilhjevu parcelu pokriven je prije stotinu godina. i trebalo im je manje od minute da nauĉe osnovne kontrole. reĉe Marquez. Nije bilo mjesta izmeĊu traĉnica i zida. nadjaĉavajući buku ispuha. mijenjajući brzinu i otpustivši kvaĉilo. razbijte mu glavu kamenom. Marquez procijeni da se Pitt kretao gotovo trideset milja na sat kad je izbacio noge i ukopao se u traĉnice na manje od deset jarda od zida. Pat se osjećala kao da se nalazi u sušilici za rublje. . ne bez da oderu ruĉke motocikla u zid. Pat dotrĉi do Pittovog tijela koje je bilo ispruţeno na zemlji. Upozoravam vas. Pitt ga nije slušao. Još dvije stotine jarda niz lijevi tunel i trebali bismo stići do kraja tunela za koji ste rekli da izlazi ispod hotela Sheridan. ako vas prijeko pogleda. Došli smo do temelja hotela. nasloni motocikl na gredu i prouĉi cigle na svjetlu reflektora. Nakon jedne minute. Ali mislim da sam ih nekoliko išĉašio. odgovori nehajno.

upita Pat oĉajno. Pitt kimne prema rupi u zidu. gotovo nevjericu dok je sjedao na stolac i vadio notes iz dţepa na grudima. dolasku Pitta. Ako je to što mi priĉaš istina. Zašto mu ne vjerujete? A vi ste? Patricia 0Connell. Jime. To je vaše oruţje?. stojeći s ozbiljnim izrazima lica. Uletio je u vinski podrum hotela. Frustracija je rasla i zamijenila ju je uţurbanost Marquez je molio šerifa da spasi Toma Ambrosea. Ustani i idi sam pogledaj. ali to će nas vraški koštati. Zašto?. drţeći se za desno rame. Ovaj je nosio arsenal oruţja. upita Eagan sluţbeno. dolazeći do daha i ĉekajući da proĊe bol u natuĉenim rebrima i išĉašenom ramenu. ali uspjelo je bolje no što sam oĉekivao. promrmlja. Eagan se okrene Louisu Marquezu. Kako ste. U poĉetku je govorio polako. Ambrosea kojeg smo ostavili da ĉuva ubojicu. Nije vaţno otrese se Marquez. Pretpostavljam da ćete mi reći što se ovdje dogada. Nakon nekoliko sekunda. Stajao je tamo. Na podu teĉe barem stotinu razbijenih boca starog vina. Šerif Jim Eagan pokazivao je skepticizam. vas troje ćete biti optuţeni za ubojstvo. ne. Rudar pogleda srušeni zid i usmjeri svjetlo kroz rupu. Motocikl. Marquez vam je rekao samo istinu. Vi i vaši zamjenici morate otići u tunel.Moţda. Kako je to moguće? Marquezova ţena uporno je tvrdila da su njen muţ i dvoje ljudi zarobljeni u rudniku. dvojicu muškaraca i jednu ţenu. Marquez oĉajno ispriĉa o urušavanju i poplavi. Jedan od njih kimne prema Pittu. Eagan prepusti zamjeniku operaciju spašavanja i krene niz planinu do hotela. reĉe Marquez. progovorivši prvi put. susretu s trojicom ubojica i nasilnom prolasku kroz zid vinskog podruma hotela. do vraga. Njegovo ĉuĊenje povećalo se kad je ušao u konferencijsku salu hotela kako bi se suoĉio s poĉiniteljima i pronašao troje mokrih. boreći se s iscrpljenošću. Zadnje što je oĉekivao bili su razbijeni motocikli medu kutijama s bocama vina. Svi su imali lisice i ĉuvali su ih zamjenici šerifa. . Gosp. reĉe ona umorno. Poglavlje VI Šerif James Eagan mladi vodio je operaciju spašavanja iz rudnika Paradise kad je dobio poruku od svojeg radiooperatera da se Luis Marquez nalazi u pritvoru zbog provaljivanja u hotel New Sheridan. pogleda natrag i reĉe Mislim da smo u velikoj nevolji. upita Pat. Crna lubanja od obsidijana. Za to je vrijeme Marquez micao cigle kako bi povećao prolaz. vidjevši oĉiglednu Eaganovu sumnjiĉavost. nerazumljivi zapisi u sobi napravljenoj tisuću stopa u planini. reĉe Pitt. 0. reĉe Pat polako. Zatim ubrza priĉanje. prestani biti tvrdoglav. izišli iz rudnika i završili ovdje?. ali njegova priĉa bila je previše nategnuta da bi joj povjerovao bez dokaza. upita potpuno zbunjen. Zar ne moţemo izići? Moţemo izići. Što je?. Nije mogao vjerovati. od kojih je jedan nosio razderano ronilaĉko odijelo. Pronaći ćete dva mrtva tijela i profesora dr. Prokletstvo. ubojice koji jure tunelima na motociklima. Eagan je poznavao Marqueza i poštovao ga kao ĉasnog ĉovjeka. Zamjenik kimne i podigne tri automatika ParaOrdnance 45 Zadovoljan. prljavih izmuĉenih ljudi. Koštati? Pitt bolno došepa do otvora i pogleda unutra. bijegu iz tajanstvene sobe.

Razgovarat ćete s admiralom Jamesom Sandeckerom. gosp. Jim Eagan bio je šerif okruga San Miguel osam godina i radio je u harmoniji sa šerifima koji su upravljali Tellurideom. reĉe Eagan polako. Eagan se zamisli na trenutak. Recite mu moje ime i objasnite mu situaciju.Ja sam sa Sveuĉilišta u Pennsylvaniji. Eaganu se nije sviĊalo što nije u prednosti. Mislim da bi poziv koji bi potvrdio moj poloţaj i razlog prisutnosti mogao biti od koristi. izgledala je kao beskućnica. Mogla je biti lijepa da je privlaĉno odjevena i našminkana. Vi moţete platiti hotel. Spasi dr. Ono što je Eaganu najviše smetalo nije bila ĉovjekova indiferentnost znao je mnogo kriminalaca koji su bili apatiĉni nego neki oblik distanciranog interesa. s nekoliko sijedih vlasi na sljepooĉicama. A zbog ĉega ste bili u rudniku? Moje podruĉje su drevni jezici. Nije mu bilo lako povjerovati da ima doktorat iz drevnih jezika. Pitt. tuĉnjave u pijanstvu. ali vjerojatno je bio pet godina mladi no što je to sugeriralo njegovo tamno izborano lice. molio je Marquez. Znam jedino. Zaboravi to. Ubojstava je bilo malo u okrugu San Miguel. Ako vam dam telefonski broj. Pitt? Ja sam direktor specijalnih projekata Nacionalne agencije za mora i podmorje. s olovkom iznad stranice u notesu. da ste uništili motocikl. reĉe Eagan škrto se osmjehnuvši. Mogu li zatraţiti malu uslugu?. Srednje visine i teţine. Bio je dobar ĉovjek. U redu. vandalizam i uhićenja vezana uz drogu. odgovori Eagan konaĉno. Problemi na koje su nailazili uglavnom su bili automobilske nesreće. a zatim mu doda olovku i notes. iznad ţivih zelenih oĉiju. Ravan i uzak nos spuštao se prema ĉvrstim usnama lagano povijenih kutova. I koja je vaša uloga u svemu. Kosa mu je bila crna i valovita. bez tragova neprijateljstva. Moţete zvati na njihov raĉun ako ţelite. Šerif pretpostavi da je ĉovjek visok oko šest stopa i tri pedlja i teţak 185 funta. Ne. sitne krade. Eagan je imao poštovanje graĊana te male i lijepe zajednice. Sjedeći ovdje s vlaţnom zamršenom kosom i blatnjavim licem. Pitt zapiše broj u notes i vrati mu ga. dajte mi broj. hoćete li ga nazvati? Pittov ton bio je ljubazan. reĉe iscrpljeni i natuĉeni ĉovjek u poderanom ronilaĉkom odijelu koji je izgledao kao da su ga provukli kroz krilca vodene pumpe. koji je mogao biti ukraden. ĉesto je imao na licu izraz koji bi mogao preplašiti ĉovjeka. Bilo je oĉito da ĉovjek nije nimalo impresioniran Eaganovom taktikom dominiranja. obiĉno mlaĊih ljudi koji su prolazili kroz Telluride tijekom ljeta i prisustvovali raznim countrv i jazz festivalima. nikako. Broj je njegova privatna linija. Ambrosea. Jedan njegov pogled obiĉno bi bio dovoljan da uplaši svakoga koga bi uhitio. ozbiljan u radu lako se smijao kad bi popio pivo u jednom od barova. Medugradski je. Obrve su mu bile tamne i guste. Moţemo i bez humora. Zamolili su me da doĊem u Telluride i dešifriram ĉudne zapise koje je gosp. gosp. Tek kad budem siguran u ĉinjenice. Eagan na trenutak prouĉi ţenu. Kako se zovete? Dirk Pitt. Ţelite govoriti s odvjetnikom? Pitt zavrti glavom. i razvalili vinski podrum hotela. reĉe Pitt. Ovisi. Marquez pronašao u svojem rudniku. poslat ću svoje ljude u rudnik. Baš sam prolazio i pomislio da bi bilo zabavno potraţiti zlato. Eaganu je izgledao kao da ima ĉetrdeset pet godina. . Na prvi pogled.

Drţao je bateriju koju je posudio od zamjenika i gasio je svakih nekoliko stotina stopa. traţeći u tami svjetlo ronilaĉke svjetiljke koju je ostavio Ambroseu. bio je siguran. gospodine nekoliko puta. Ako nisam u krivu. Tu smo. on ponovi Da. a lice mu poprimi izgubljeni izraz koji je trajao gotovo deset minuta. Sigurni ste da niste sve izmislili? Kunem se Bogom promrmlja Marquez. Pitt osvijetli svjetiljkom otvor u jednom zidu tunela. Njegova izvorna namjera bila je potraţiti ĉahure metaka kojima je ubio napadaĉe. Zatim osjeti više no što primijeti gotovo nevidljivu nit crne ţice na udaljenosti od osamnaest pedalja. reĉe Pitt Marquezu. Nakon što su prošli udaljenost za koju je pretpostavio da je toĉna. Ali.Eagan priĊe telefonu na obliţnjem stolu. Pat radoznalo upita Što je još rekao admiral? Rekao je. Mnogi ga tako opisuju. Recite mi. ovdje šerif Jim Eagan iz okruga San Miguel. Ovdje je procijep u kojem sam se sakrio kad su došli motociklisti. imate li obuku u uklanjanju bomba? Drţim policajcima kurs o tome. Inzistirao je da vam je odbije od plaće. reĉe rudar. Uskoro su prošli kraj starog vagona i nastavili u mrak. izjavivši da će Pitt vjerojatno biti zatvoren i optuţena za provalu. Eagan im priĊe. od njih nije bilo nikakvog traga. Pretpostavljao je da su Ambrose i ubojica morali ostaviti barem neke sitne znakove svoje prisutnosti. Konaĉno. Zatim brzo opiše situaciju. Dr. nestali su. kradu i vandalizam. reĉe Admirale Sandecker. odgovori Eagan podignutih obrva. Je li ponudio da plati štetu? Eagan se naceri. Pratio je svjetlom ţicu. Nakon kratke pauze. Ovo je bilo toĉno mjesto. Šerif osvijetli Pittovo lice traţeći nešto u njegovim oĉima. Od te toĉke. razgovor je krenuo nizbrdo. Ambrosea s pištoljem da ga ĉuva. Marquez poĉe govoriti Što. i uz zid do crnog platnenog sveţnja priĉvršćenog na jednu gredu iznad njihovih glava. da. Pitt izjavi kako je Jug dobio GraĊanski rat. Eagan se pribliţi crnoj niti na udaljenost od nekoliko pedalja. Pitt zanemari šerifa i klekne na koljena. . ali Pitt podigne ruku. Ispred je bila samo crnina. šerife. Zatim ga ugasi. Pitt i Marquez s Eaganom i jednim od njegovih zamjenika proĊu kroz razbijeni zid vinskog podruma i poĉnu trĉati starim tunelom. To je nemoguće. Vaš šef je prokleto kopile. Colorado. On pokaţe ţicu koja je vodila od traĉnica do grede. Vrlo polako osvijetlio je tunel pod kutom od 180 stupnjeva. Kao da razgovara s bogom. onesviještenog ubojicu i dr. Pitt stane i usmjeri svjetlo u dubinu tunela. Imam problem vezan uz ĉovjeka koji tvrdi da radi za vas. spusti slušalicu i pogleda Pitta. Pitt se nasmije. Zove se Dirk Pitt. Nešto nije u redu. preko traĉnica. Bio sam struĉnjak za eksplozive u vojsci. Ostavili smo dva mrtva tijela. zatraţi vanjsku liniju i nazove broj. Ambrose bi ĉuo glasove i vidio naša svjetla. Zašto pitate? Vjerujem da nam je namješteno da odemo u komadićima na drugi svijet. moram povjerovati. izmeĊu ostalog. Zašto smo stali? Koliko god to ludo zvuĉilo. reĉe Eagan polako. tako da nije bacala sjenu na svjetlu njegove svjetiljke. reĉe Pitt ĉudno tihim glasom. Pitt nije mogao procijeniti udaljenost u tamnom tunelu. Viknuo bi ili nam signalizirao. ukoliko gosp. ispitujući svaki inĉ zemlje i vagone za rudu. Pozadina vrata poĉe mu treperiti. tamo je eksplozivna zamka. Pretpostavljao je da je ostavio Ambrosea i uhvaćenog ubojicu na triĉetvrt milje od hotela. reĉe Pitt. dajući mu znak da zašuti. Imate vrlo impresivnu biografiju.

savladao dr. urušavanje bi. Petnaest minuta kasnije. Teški ţeljezni kotaĉi cviljeli su i protestirali prvih pedeset stopa. Vjerujem da ste u pravu. reĉe Marquez. Vagon se nalazi na nekoliko stotina jarda uz traĉnice. Niti vas. Ja idem van. Pitt krene nekoliko korala unatraške. reĉe Eagan tvrdoglavo. Ljudi zajedno gurnu vagon i potrĉe s njim. Ambrosea. Eagan. . Ambroseom. Pitt nije mi izlazio iz vidokruga zadnjih pet sati. U vašoj ţurbi da dokaţete da ste u pravu. Ako imate bolju ideju. Pitt. kojeg paţljivo prouĉi. Ĉetiri znojna ĉovjeka konaĉno su stigli do grebena lagane nizbrdice. Tutnjava im je još bila u ušima. Sigurno su znali da ćete nam se vi i vaši ljudi pridruţiti u potrazi za dr. Pitt zastane i okrene se. Nisam gotov s vama. previdjeli ste nešto. suhim i provokativnim tonom. Posrnuli su i uhvatili dah. šerife? Provjeriti vrećicu na gredi. Onda potegnite ţicu i vidite što će se dogoditi. Jime. upita Marquez glasno. Ali ja neću biti ovdje da provjerim. Pitt. Eagan ga pogleda. naceri se Pitt. Ili dok ne padne u sljedeći otvor. Manje od minute kasnije. Ako nas eksplozija ne bi ubila. A što to? Pitt ga pogleda. Jedan dobar pritisak i trebao bi se kotrljati cijelu milju. Udarni val gotovo ih sruši na pod. Gurnimo ga neka potegne ţicu i detonira eksploziv. Upravo je spasio naše ţivote. reĉe Eagan glasno. gosp. ali uskoro su se olabavili i krenuli glatko hrdavim traĉnicama dok je drevna mast na njihovim osovinama podmazivala kugliĉne leţaje.Slijedio ju je do platnenog zaveţljaja. dok su im se otkucaji srca smirivali. Eagan se sloţi. Jedan trenutak. a jeka se odbijala od zidova kad Marquez vikne Eaganu To bi trebalo uništiti svaku sumnju. ubio ga i bacio njegovo tijelo u najbliţi otvor. šerife. Netko vas ne voli. Zatim je postavio bombu i nestao kroz drugi tunel na površinu. praćen dubokom tutnjavom tona stijena sa stropa tunela. Što namjeravate. odgovori Pitt. strašna detonacija prolomi se tunelom. Onda objasnite zamku? Kako da znam da je vi niste postavili? Nemam motiva. Pusti ga. Zatim osvijetle vagon svjetiljkama dok je jurio traĉnicama i nestao iza zavoja tunela. i ako je eksploziv. dok nije postigao brzinu i poĉeo im odmicati. Prva je da je ubojica došao k svijesti. Trebali biste pisati bajke. deaktivirati ga. Kraj linije. Ne bih to uĉinio na vašem mjestu. proglasi Pitt. reĉe Marquez. To nije bomba koju je napravio neki mladi terorist u svojem dvorištu. reĉe Pitt. Pitt. ozbiljnog lica. Kladim se u sljedeću plaću da su je napravili struĉnjaci i da će eksplodirati na najmanji dodir. reĉe Eagan. Gdje je profesor?. Gosp. Marquez i zamjenik dogurali su vagon na pedeset jarda od ţice. Nismo sigurni da je u zaveţljaju eksploziv. volio bih je ĉuti. gosp. Kamo su otišli on i ubojica? Postoje dvije mogućnosti. On ustane i poĉne hodati traĉnicama natrag prema hotelu. Zatim ih obavije oblak prašine.

Mirišem li srnetinu na roštilju?. Kaţete da ga treći ubojica nije smaknuo?. Luis je instalirao grijaĉe. reĉe Pitt. Dali ste nam samo jednu mogućnost. svi su sjedili za dugim borovim stolom koji je Marquez sagradio u ostakljenom trijemu. nije mrtav. reĉe Pitt uz posloviĉni osmijeh. peĉeni krumpiri i velika zdjela salate nadopunjavali su srnetinu. a lice joj se osvijetli poput anĊeoskog kad je vidjela Pitta kako ulazi u kuću. Šefa? Pitt se nasmiješi i samouvjereno reĉe Dr. Kako bih vam ikad mogla zahvaliti što ste mi vratili muţa kući. Teško bi ubio svojeg šefa. Uzmite si pivo dok prolazite kroz kuhinju. Ona se odmakne. Marquez je bio nagnut nad bubnjem od pedeset galona koji je pretvorio u ureĊaj za dimljenje. Poglavlje VII Oprostite što kasnim na veĉeru. Dr. . Dajte da vam uzmem kapute. i bojim se da sam se predugo natapala. Nemate pojma koliko sam sretna što vas opet vidim. reĉe Pitt kratko. reĉe on strpljivo. A ĉak i ako je mrtav. Bio bi to gubitak snage. Lisa je izgledala elegantno u skupocjenom kostimu. nećemo moći pronaći njegovo tijelo. Ambrose. reĉe Lisa. Unatoĉ tome što su se ponašali kao da su se vratili iz šetnje parkom. Nije ţelio uznemirivati svoju ţenu više no što je morao. Luis se u garaţi igra sa svojim ureĊajem za dim. vadeći se iz neugodne situacije. Ona doda Dirk nije spasio samo vašeg muţa. Dobro miriše. Skromni ste. Tom Ambrose je jedan od ubojica. Lisa Marquez veselo je zagrli. uţivajući u odrescima od srnetine i Lisinom odliĉnom umaku. reĉe Pitt. Poljubi ga u oba obraza. Ima li to kakve veze s drugom? Pitt lagano kimne glavom. pa je ugodno. morao sam spasiti sebe. Dovoljno je patila dok je ĉekala da on iziĊe iz rudnika ţiv i zdrav. Luis je vrlo malo govorio o vašoj avanturi. ne spominjući ubojice rekli su da je Ambrose sreo prijatelje i nije mogao stići na veĉeru.Dr. Malo kasnije. pa sam postavila stol u našem staklenom solariju na straţnjem trijemu. Pat joj pomogne poĉistiti stol i vrati se. reĉe Pat ušavši u Marquezovu kuću. Dao sam je razrezati u Montroseu i zamrznuo. upita Marquez. Ĉekajte dok je probate sa specijalnim Lisinim umakom. Pat iznenaĊeno primijeti traĉak stvarne zbunjenosti na Pittovom licu dok je gledao u pod. Pitt uzme bocu Pacifico piva iz hladnjaka i pridruţi se Marquezu u garaţi. dok je Lisa hranila mlade kćeri i kuhala kavu prije no što će iznijeti kolaĉ od mrkve. Morate mi ispriĉati detalje za veĉerom. Ubio sam srnu prošle sezone. ţivoga i zdravog? Varao sam. Da bih spasio Luisa. Ne upotrebljavate roštilj na ugljen? Puno bolji okus mesa dobije se na ovom ureĊaju. reĉe Eagan. Ali oĉajniĉki sam trebala vruću kupku. Lisa je znala da nije tako. Kaša od špinata. Prehladno je da bismo jeli vani. ali je šutjela. Nakon veĉere. On je moţda još negdje unutra iza odrona. reĉe Luis. O avanturi su priĉali neopterećeno. Marquez je zamolio Pat i Dirka da ne priĉaju mnogo o iskustvu. Ambrosea.

obrubljene svjetlom veĉernjih zvijezda. Luis i ja prijetnja? Bila je zbunjena. Nemoguće da je povezan s kriminalnom zavjerom ako su ubojice pokušali ubiti i njega. Zadovoljan što njegova ţena ne ĉuje. Par amaterskih planinara iz New Yorka. Zašto nas ubiti?.Ispriĉajte me na trenutak. Ona zavrti glavom. a temperature su bile jedva ispod toĉke smrzavanja. On uĊe u kuću i reĉe nekoliko rijeĉi Liši prije no što se vratio za stol. Nitko ne zna sa sigurnošću. otkrili su i istraţili spilju spuštajući se s vrha planine. On i nekoliko studenata poginuli su istraţujući spilju na sjevernoj padini Mount Lascara u Ĉileu. Zašto urušiti tunel? Što dobivaju time? Savršeno ubojstvo. reĉe Pat tiho. Tu naše pretpostavke prestaju. Prolaz i soba s lubanjom bili su poplavljeni prije no što su mogli zaobići odron i spasiti svojeg šefa. Opisali su drevne artefakte rasporeĊene po spilji prije no što su bili ubijeni. Tajna se produbljuje. Slaţem se s Luisom. Kome? Dobro financiranoj i organiziranoj tajnoj skupini koja nije htjela da soba s crnom lubanjom postane javno otkriće. reĉe Pat potpuno zbunjena. Kako objašnjavate ĉinjenicu da bi se i on sigurno utopio da se vi niste pojavili? Toĉno. Što je bio uzrok njihovih smrti?. uspješni porezni odvjetnici. odgovori Pat. Vrijeme je bilo savršeno. Jeffreva Taffeta s Drţavnog sveuĉilišta u Arizoni. srušili su stijenu koja je zadrţavala podzemnu rijeku i usmjerili je u niţe razine rudnika. . vaša smrt bila bi pripisana rudarskoj nesreći. Umjesto da uzrokuju samo urušavanje i blokiraju tunel. ali nisu profesionalni rudari kao Luis i postavili su prejak eksploziv. upita Marquez. upita Pitt. Marquez pogleda Pitta i reĉe Ne mogu prihvatiti teoriju o dr. Ako i kada bi vaša tijela bila otkrivena. upita Pitt. bez oluja. Istraga nije otkrila zašto su Taffet i njegovi studenti umrli od hipotermije. reĉe Pitt. Jeste li ikad prije sreli Ambrosea?. Moţda su bili struĉnjaci za demoliranje. prema zapaţanjima spasilaĉkog tima koji je pronašao tijela. Marquez pogleda vrhove planina koji su okruţivali Telluride. reĉe Marquez. I oni su poginuli? Njihov privatni zrakoplov srušio se prilikom uzlijetanja iz zraĉne luke u Santiagu. Htjeli su vas ubiti razbivši vam glave kamenjem. upita Pat s nevjericom. Ne. Našli su ih smrznute. U Pittovom glasu ĉula se hladna uvjerenost. Kako onda znate da ĉovjek koji vam se predstavio kao Tom Ambrose nije varalica? U redu. Pitt je pogleda. ali znam ga po reputaciji. Njegovi prijatelji su zabrljali. Ambroseu. Ne. Reći da je Tom išta drugo do priznati znanstvenik je smiješno. Siguran sam da je ubijen ĉim smo ga napustili. Kakvo je arheološko otkriće bilo u spilji?. Da trag tijela vodi do drugih nalaza te veliĉine. Jedini drugi arheološki projekt koji je bio okruţen takvom tajnom bio je ekspedicija dr. Pitt okrene dlanove u bespomoćnoj gesti. reĉe Pat. Što je bilo vrlo ĉudno. Ali nikad ga niste vidjeli. odgovori Pitt. Zašto bi netko htio zatajiti veliko arheološko otkriće?. Pretpostavimo da je bio varalica i suraĊivao s motociklistima. Ali voljan sam kladiti se u farmu da ovo nije bio izolirani incident. Zatim bi zakopali vaša tijela u zemlju iz odrona. Iz kojeg razloga? Jer ste predstavljali prijetnju. Krivi proraĉun koji im je pokvario planove.

Okolne stijene nisu pokazivale znakove novog kopanja. reĉe Marquez osjećajno.. drevne i moderne da bi imali sliĉne oznake. Pitanje je tko je sagradio sobu i zašto. Kako? Jer sam im rekao da se tamo sakriju. reĉe Pitt zamišljeno. Podcjenjivanje lovine je najgora greška koju moţe uĉiniti profesionalni ubojica. okrenuvši se i potrĉavši u kuću. zgrabi Pat i baci je na pod. reĉe Marquez. ali kad ih osušim sušilicom. Ne nuţno. U jednom grĉevitom trenutku. Vjerujte mi. Ima mnogo drevnih zapisa koji nemaju paralela.. .taj glas?. Pitt je leţao na Pat. Makne se s nje i ustane. razmišljao je Marquez. Glas mu se prekine kad je Pitt iznenada skoĉio na noge. Nikakvih. odgovori stranac. A ako imate pitanja o znaĉenjima zapisa. Simboli nisu niti iz jednog pisma koje poznajem. Pat slegne ramenima. blijedog lica.. To su bili pucnji. nitko nije ušao u sobu dugo vremena. Spas je ovdje. Unatoĉ majstorskom pokušaju prikradanja. slušajući kako se bori za zrak koji joj je izbio iz grudi. Vjerujte mi kad kaţem da su zapisi na zidovima sobe crne lubanje jedinstveni. zaĉuvši poznati glas kako viĉe iz sjena. Ima li problema?. Ili su odvjetnici pretjerali... Nema brige. odjeveno u crno ninja odijelo. uhvativši ga za ruku. nije oĉekivao zasjedu. upita Pitt tiho. bit će ĉitke.Sljedeće ekspedicije u spilju nisu pronašle ništa. Jeste li spasili bilješke iz sobe?. glas pun samopouzdanja. djeca. U sljedećem trenutku. Pitam se gdje je Lisa s kavom i kolaĉima. zaboravite ih. Stranice su natopljene tijekom plivanja kroz rudnik. Pat makne svoju dugu crvenu kosu iz oĉiju. Ima li izgleda da su prijevara? Ne znam dok ih ne budem mogla detaljnije prouĉiti. Mislim da ću otići po kaput. Vukao je tijelo muškarca za jednu nogu s takvom lakoćom kao da vuĉe vreću krumpira od pet kilograma. nastavi Pat.. zatresavši prozore solarija.. Jesam ga! Pitt polako pomogne Pat da sjedne i podigne Marqueza na noge. Slabašni dašak pokreta u sjenama kraj kuće odapeo je njegov precizan osjećaj za opasnost koji se brusio godinama. Sigurni u kadi. Ili je netko odnio artefakte. Veĉer postaje hladna. lica pokrivenog skijaškom maskom. Pitam se jesu li odvjetnici pronašli crnu lubanju. noseći arktiĉko bijelo odijelo s kapuljaĉom. tako brzo da su zvuĉila kao jedan. reĉe mehaniĉki. izišavši van na snijegom pokriveno dvorište. upita Marquez Pat. reĉe Pitt utješno. dva hitca eksplodiraju u sjenama izvan kuće. Još je bilo dovoljno svjetla da bi se ispod bijele kapuljaĉe vidjela griva crne kovrĉave kose. Marquez se okrene prema kuhinji. on gurne rudara pod stol. ubaci Pitt. Lisa. Soba i ubojice su povezani na neki naĉin. Iznenadni povjetarac prohuji kanjonom. Pat pogleda Pitta. pokrivši njeno tijelo svojim. završi Pitt. Kao da pljaĉkam slijepca. I kada. Mislim da pisani simboli premošćuju kulture. Nitko nikada neće saznati. Planirali ste ovo?. reĉe Pitt. Vukao je tijelo kroz snijeg. promrmlja zbunjeni Marquez. tamne etrušĉanske oĉi i usne raširene u osmijeh. Pat zadrhti. Nabijeni ĉovjek pojavi se iz planinskog raslinja koje je okruţivalo kuću.

Ubojici bi bilo nespretno loviti svoju ţrtvu u gomili. bili su fanatici. reĉe Pitt strpljivo. 0 da. promrmlja Marquez.. To je dr. pomisli Pitt suho. Kako su već uloţili toliki napor da prikriju otkriće sobe i eliminiraju sve svjedoke. prizna Pitt gotovo demonski. Imao si sreĉe. I da će Pat dešifrirati zapise. Ona zastane da bi pogledao ĉovjeka koji mu je leţao pod nogama. Ušao je tek nakon što ste krenuli sa mnom Marquezu. Kad je reĉeno da nas dvoje dolazimo Marquezu. nije trebalo biti genij da se shvati da neće ostaviti posao nezavršen i dozvoliti da odemo ţivi iz Telluridea. Kad smo pobjegli iz tunela i kad nas je šerif pustio. Pitt stisne njenu ruku.. Oh. nesigurni kako se ponašati. ne znam. Vjerujte mi kad kaţem da nije bilo opasnosti. Boţe! Glas joj je sadrţao mješavinu šoka i nemira.. Mogli su nas ubiti. Ubojice su. Sretan sam što sam mogao pomoĉi. Ali mogao je ući unutra i ubiti me. Niste li primijetili da je u pansionu guţva? Šerif je doveo malu skupinu lokalnih ljudi da hodaju hodnicima i salama pansiona. Pat uzdahne s uţasom što je razumljivo s obzirom na okolnosti. reĉe Giordino vedro. Zato sam postavio mamac i ĉekao da zagrizu. Ja sam naciljao. Ubojica u mojoj sobi?. Ne mogu zamisliti koji su njihovi motivi da ubiju svakoga tko ude u tajanstvenu sobu. Jedan je krenuo poslati nas na groblje tijekom veĉere. Ispalio je metak u mojem smjeru u istom trenu kad sam i ja opalio. Bojali su se da se mogu vratiti u sobu i uzeti crnu lubanju.. reĉe Giordino. ĉekajući pravu priliku. Al je moj asistent iz NAMPa. Drago mije što sam vas upoznao. Ali neće uskoro trĉati maraton. Mi smo bili mamci. Ambrose! . Giordino jednostavno pusti napadaĉevu nogu. znam. Ne bi li trebalo obavijestiti šerifa Eagana? On bi ovoga ĉasa trebao privesti drugog ubojicu u Patinom pansionu. Je li još ţiv? Mislim da jest. Teško.. Marquez i Pat stajali su šuteći. reĉe Pat šokirana. Giordino pokaţe poderotinu na boku hlaĉa. ponašajući se kao sudionici konvencije. Moj je pogodio njega ravno u desnu stranu pluĉa. reĉe Marquez pokazavši mišićavog uljeza. Alberta Giordina. Tko je pogoden?. Mogu li predstaviti svojeg najstarijeg i najdraţeg prijatelja. Dok sam se kupala? Ne. Pitt se nagne i skine skijašku masku s glave ubojice. ovaj je bio tamo i gledao. 0. Bolje riskirati sada dok su karte na našoj strani nego ĉekati da postanemo ranjivi. Ja sam se pojavio niotkuda i stavio klip u njihov dobro podmazan plan. Pitt se okrene i zagrli oko ramena stranca koji je savladao ubojicu. upita Pitt. Sigurno je telepat. traţeći notes i kameru. a drugi je pretraţio vašu sobu. Ovaj momak ima nevjerojatne reakcije. ubojice su se podijelili.Naravno. on nije. Metak me jedva dodirnuo. Prouĉavali su Ala kao što biolog promatra bakteriju kroz mikroskop. Još nije mogla prihvatiti sve što se dogodilo otkako je izišla iz zrakoplova. Njega ne poznajem iz šerifovog odjela. iskoraĉi naprijed i rukuje se s njima.

U ubojiĉinom tonu nije bilo mrţnje niti arogancije. Već znamo sve o tvom idiotskom Ĉetvrtom carstvu.Ne. Govorio je s tragom europskog naglaska. koje je njihovo znaĉenje? Poruka iz prošlosti. Umirem zadovoljan što ćete me vi uskoro slijediti. Pitt zamišljeno pogleda tijelo laţnog dr. Tko i što je Nova Sudbina? Ĉetvrto carstvo. Šerif Eagan. šapne on. reĉe ona tiho. Telefon u kuhinji zazvoni i Marquez podigne slušalicu slušao je minutu. Dvojica zamjenika ozbiljno su ranjena u okršaju u Patinom pansionu. Ova ništarija vjerojatno je preuzela na sebe da ubije vas. To nije dr. Kao što sam vam već rekao. promrmlja Marquez. Pitt. Ništa više. Duţnost prema Novoj Sudbini ne zahtijeva opravdavanje. baš kao što svi vi morate umrijeti. siguran znak rane u plućima. Pitt. reĉe on. Tko kaţe da mrtvaci ne priĉaju priĉe? . pravi Ambrose je vjerojatno mrtav. Tamne oĉi se rašire. a pogled odluta dok je ubojica umirao. Kako ste posumnjali u njega? Utemeljena pretpostavka. gosp. To je sve što ćete saznati. Soba. Najveća tajna svijeta. Morao je izreći zadnje rijeĉi prije no što ubojica Thomasa Ambrose ode u veliko ništa. Jedini znak rane bila je krv koja je curila iz usta. Tako i treba. Je li mrtav?. ali pruţila je Pittu okrutno zadovoljstvo. ĉovjek podigne ruku do usta i stavi u njih kapsulu. crna lubanja. Luisa i mene zato što je bio jedini koji nas moţe sa sigurnošću identificirati. Pitt brzo stavi usta na ubojiĉino uho. Ona klekne i pogleda u otvorene oĉi ubojice. Zatim zagrize kapsulu. Laţni gosp. Kao egipatska mumija. Ubojica lagano zavrti glavom. Neidentificirani naoruţani sumnjivac smrtno je ranjen i umro je prije no što je mogao govoriti. Ne ubiti. Thomas Ambrose. Šteta što ne moţemo dati njegove organe lešinarima. reĉe Pitt hladno. Ne opravdavam ništa. Ţalim te. griješite. Ne. Prvi put pojavi se traĉak osmijeha. progovorio nekoliko rijeĉi i spustio je. samo jednostavna izjava pretpostavljene ĉinjenice. Imaš obraza opravdavati svoje akcije. Izgledao mi je previše kalkulirajuće. Neće biti prilike za ispitivanje. Giordino indiferentno slegne. previše hladno. Cijanid. Bio je prijetnja i morao je umrijeti. reĉe Pitt. šapne Pat. Djelotvoran kao kad ga je prije šezdeset godina uzeo Herman Goering. Mogli biste postati skloniji suradnji nakon nekoliko godina u zatvoru. draga gospodo. Pat pogleda Pitta. Prije no što ga je Pitt mogao zaustaviti. Ambrose nije se ponašao poput ĉovjeka ĉiji je ţivot u opasnosti. pogubiti. Ambrosea. Oporavit ćeš se. Neću doĉekati suĊenje. Nitko nije primijetio. ti bijedno smeće. Ubio bi sve troje. te upita Zašto ste morali ubiti dr. Ambrosea? U njegovim oĉima nije bilo trunke osjećaja. Znali ste. reĉe Pitt ledenim glasom. ali bit ćete mrtvi prije no što ga budete mogli vidjeti. Bila je to ruţna laţ. ali vidjela sam kad ste uklonili metke iz njegovog pištolja. Istina Pittovih rijeĉi udari je s bolnom okrutnošću. reĉe Pitt blago. gosp.

Previše sam radila da bih postigla to što imam. a iza nje uzvišena lucidnost.. Mlijeĉnu stazu. On kimne. Ali. i zvijezde su izgledale poput sjajnog mora kristala. tim koji se sastojao od Pitta. Misao se već formirala u njegovom umu. Neću se uzrujavati zbog toga. ja sam struĉnjak za drevne jezike. Ne moram imati parapsihološke sposobnosti da bih shvatio da zapisi i crna lubanja u sobi imaju mnogo dublje posljedice no što moţemo zamisliti. Znao je jedino da će netko platiti. Vladine agencije preuzet će posao. dok ne saznamo tko su ti ljudi i što im je cilj. Ĉini se da su dani našeg rudarenja gotovi. Pouzdajući se u . Giordina. ona ugleda tijelo na podu. a neizbjeţno je postalo udaljeno. Moţete. Kako su djevojĉice? Većinu su prespavale. Onaj mali hotel okruţen palmama na obali Cabo San Lucasa koji smo oduvijek ţeljeli kupiti. Marqueza i dvojice zamjenika krenuo je putom kojim je Pitt ušao iz rudnika Buccaneer prije dvadeset ĉetiri sata. Marquez je zaštitniĉki zagrli. Lov na ubojice nije naš posao. Vrijeme je da promijenimo ţivotni stil. a vi ste podvodni inţenjer. Poĉeo se osjećati bolje. Gdje ću se ja sakriti?. Vrisak sirena šerifovog automobila i ambulantnih kola poĉeo se pribliţavati niz cestu. Lisa pogleda svojeg muţa odsutnim pogledom. svoju bespomoćnost. da vi i vaša obitelj napustite Telluride i nestanete. Kao prvo. Ne dok ne saznamo sa ĉime smo se suoĉili. sigurno je. vratit će se u sobu i iznijeti crnu lubanju. Ali vaša ekspertiza će biti od kljuĉne vaţnosti za rješenje zagonetke. Ne mogu jednostavno odbaciti svoju akademsku karijeru. upita ona tiho. Pitt iziĊe van u hladnu noć i pogleda veliki prostiraĉ na crnom nebu. Mislim da je sada vrijeme. predloţi Pitt. Nije mogao vidjeti oĉigledno. Luis Marquez.. U pravu ste. Gledao je nebo proklinjući noć. Vaš ţivot ne vrijedi niti dva centa ako se vratite u uĉionicu i svoj laboratorij. zastane i Ijutito pogleda ubojiĉino tijelo. Nazovite to kompliciranom konspiracijom ili makijavelistiĉkom zavjerom dogaĊa se nešto što nadilazi obiĉna ubojstva. Odron je zauvijek zapeĉatio tunel. i to pošteno. Pitt priĊe i uzme je za ruku. i sebe što se izgubio u vrtlogu zbunjenosti. Iza njegovog bijesa leţala je hladna samouvjerenost. sloţi se on. razvijajući se dok nije jasno vidio što mora uĉiniti. reĉe Lisa s osmijehom.Moţemo li izići van?. Ne mislite li da je ovo gotovo? On polako zavrti glavom. Poglavlje VIII U nemogućnosti da upotrijebe izvornu rutu bijega zbog bombe koja je srušila strop tunela. reĉe Pitt. Tko su bili ti luĊaci i njihova Nova Sudbina? Odgovori su bili izgubljeni u noći. Eagana. nepoznate ubojice. Pat dodirne Pittovu ruku. a on se okrene i nasmiješi joj se. Kad je šerif Eagan stigao i poĉeo ispitivati Giordina. reĉe on polako Liši. Marquezova kuća bila je na visini od deset tisuća stopa. Takoder je bitno. upita Lisa tihim glasom vireći prestrašeno iza kuhinjskih vrata. Ti si bogat ĉovjek.

Vodit ću nas raĉunalom i ostaviti tebi da se fokusiraš na dekompresijske tablice. Plivali su dolje. Mali Talijan izgledao je mirno kao da će zaroniti u plivaći bazen dubok dva jarda. Preostala ĉetiri su Marquez i njegovi prijatelji trebali spustiti na odreĊene dubine prema Giordinovom uputama. Kao da si mi u glavi. hladne. I Pat OConnell mislila je da je lud. Ali. odgovori Giordino. Mislim da bismo mogli krenuti. pod debelim slojem hrde. Šerif Eagan ĉvrsto je vjerovao da će upravljati operacijom spašavanja koju je smatrao neizbjeţnom. mislim da te mogu vratiti na ovaj kameni otok bez narkoze i embolizma. Tijekom noći. rukavicama i ĉizmama sa ĉvrstim potplatima. na visini od deset tisuća stopa iznad morske razine. reĉe Pitt. osim što je sada namjeravao nositi izolacijsko ronilaĉko odijelo. izjednaĉujući rastući pritisak vode u ušima što su dublje ronili. tvrde kamene zidove. Nakon tebe. i to zato što je inzistirao da krene za njim kao pomoć ako Pitt upadne u nevolju. Za hodanje do otvora. mogli bi se zakleti da plivaju u vodoravnoj cijevi. Išli su polako. pljusnuvši u tekućinu u eksploziji mjehura. Konaĉno se pojavi pod galerije na dnu prolaza pribliţe im se traĉnice vagona za rudu. otkrivajući samo hladne. Pitt i Giordino skinuli su svoju odjeću. dok su im svjetla rezala crnu vodu. Bit ću ti vjeĉno zahvalan. pitajući se je li to dobra ideja. Voda više nije bila uskomešana od navale nakon eksplozije bila je mirna i bistra a vidljivost je sezala do pedeset stopa. Pitt provjeri mjeraĉ dubine igla je stajala na 186 stopa i saĉeka da mu se Giordino pribliţi. Obiĉno odijelo bilo je praktiĉno za kretanje izvan vode i štitilo ga je od hladnoće tijekom hodanja rudnikom. kao i Luis i Lisa Marquez. i jedan rezervni izmeĊu njih. Pitt ukljuĉi svoju svjetiljku i usmjeri je u glatku površinu vode. Jedino Giordino nije ga nazvao luĊakom. Ĉuješ li me?. te najlonsko i poliestersko unutarnje odijelo u obliku dugih gaća. zlokobnu vodu. presavije se i udari perajama. Pitt pogleda Giordinovo lice. planirajući se presvući u ronilaĉko odijelo tek kad stigne na mjesto ronjenja. neće biti lako. Nisu imali oruţja osim ronilaĉkih noţeva. . Voda se od juĉer podigla za još dvije razine. U rudnik su dovukli deset spremnika sa zrakom. On pokaţe rukom prema dolje. Odbaci se od ruba i skoĉi pet stopa kroz zrak. Zatim su ušli u izolacijsko odijelo od vulkanizirane gume Viking s kapuljaĉom. ljudi su brzo stigli do potopljenog otvora koji se spuštao u donje tunele i vodio do rudnika Paradise. upita Giordina. dok se voda nije konaĉno ustalila na jednoj razini. Da nisu znali da rone niz okomiti prolaz. Za ronjenje svaki je nosio dva spremnika priĉvršćena na leĊima. Pitt navuĉe na lice masku Mark II s ugraĊenim sustavom za podvodno komuniciranje. Koliko još ima?. odjenuli termalnu zaštitu. Ronilaĉka oprema bila je u osnovi ista koju je upotrijebio prije. što je bilo ukupno šest. ali izolacijsko odijelo bilo je bolje za izolaciju tijela od niskih temperatura podzemnih voda. Šerif Eagan mislio je da je Pitt lud. Raĉunanje dekompresijskih zaustavljanja kod pribliţnog vremena ronjenja od trideset minuta u vodi dubokoj sto deset stopa. Pitt je stajao na rubu otvora i gledao u crnu. upita Giordino. Luis Marquez pridruţio se ekspediciji nakon što je zaduţio trojicu svojih prijatelja rudara da pomognu nositi ronilaĉku opremu koja je ukljuĉivala ljestve od uţadi za lakše kretanje kroz okomite prolaze. pritisak iz dubine se polako smanjio. i Giordino se pojavi iz mraka. Giordino je imao raĉunalo za dekompresiju priĉvršćeno na desnoj ruci. Kad su se obukli i provjerili opremu. udobnu odjeću.njegovo raĉunalo. meĊutim. uzeo je toplu. ulazeći u dubine rudnika. Drugi pljusak slijedio je ubrzo nakon toga.

drugi je poĉeo stavljati naboje eksploziva u jedan kut sobe. Pitt pogleda gore kroz rupu u podu sobe. Dobro da im je komunikacijski sustav na drugoj frekvenciji. Mislim da imamo krivolovce. To je išlo u prilog Pittu i Giordinu. Spasili su jedan drugome ţivote mnogo puta. Ronioci su završili s fotografiranjem zapisa i zvjezdanih simbola. Da. Divio se njihovoj efikasnosti. koliko se ja sjećam. U sobi su bila dva ronioca. Pitt pruţi ruku i naglo stane. odgovori Pitt pokazavši rukom. On je morao posebno paziti da njegovi mjehurići ne proĊu kroz otvor u sobu. Giordinove usne saviju se u osmijeh ispod maske. bez najmanjeg protesta. Ugasi svjetlo zapovjedi Giordinu. ali nas neće napasti s leda par genijalnih drskih bandita. krećući se iznad traĉnica. To je lakše reći nego uĉiniti. reĉe Giordino skidajući rukavice kako bi mu se ruke mogle slobodno kretati. reĉe Giordino tiho. Bilo je samo po sebi razumljivo da njih dvojica rade u timu. Ne ostavljaj me u napetosti. Upotrebljavali su naprave za disanje koje su apsorbirale i eliminirale izdahnute mjehure kako bi sprijeĉili zamućivanje vode ispred leća svojih kamera. . Pitt se pribliţi otvoru što je bliţe mogao i pogleda dvojicu ronilaca zaokupljenih poslom. zagunda Pitt. Prijatelj ga posluša. Hoćemo li ih razoĉarati i pobjeći? Jesmo li ikad bili dovoljno pametni da se izvuĉemo na lakši naĉin? Ne. Zaobišli su zavoj. Bilo bi nemoguće da obojica uĊemo istovremeno u sobu prije no što oni stignu reagirati. dok mu je svjetlo šaralo gredama. O njihovim avanturama u NAMPu su se priĉale legende. ali ne potpuni. radeći paţljivo i predano. Giordinove obrve podignu se upitno ispod maske. i tunel utone u mrak. to im priznajem. ostavši u sjeni kako ronioci unutra ne bi vidjeli odraz svjetla na njegovoj maski. Zašto se ti tipovi pojave svaki put kad ispuhnem nos?. Dok je jedan vraćao opremu za snimanje u veliku vreću. I naši. osvjetljavajući potopljenu sobu kao hollywoodsku pozornicu. inaĉe bi nas mogli ĉuti. fotografirajući zapise na zidovima. promrmlja Pitt. Mogli bismo uplivati unutra i ubosti ih noţem jednog po jednog. Oko onog zavoja u tunelu. Zamahne perajama i ude u tunel. Mislim da vidim mogućnost. treba im toliko da su za to spremni ubiti i umrijeti. reĉe Giordino. promrmlja Pitt tako tiho da ga je Giordino jedva ĉuo. reĉe Pitt promatrajući uzak otvor prolaza. Mutan sjaj prolazio je kroz vodu ispred njih. Moţda su nas ĉuli i planiraju nas namamiti unutra. Predani su. i mogli proĉitati misli kad je bilo potrebno. Da su naši poloţaji obrnuti. Giordino je sudjelovao. Giordinova povezanost s Pittom nikada nije oslabila tijekom godina njihovog prijateljstva prijateljstva koje je zapoĉelo još u prvom razredu. Iznenada. to bi oni uĉinili nama. Noţevi su im privezani za donje dijelove nogu.Devedeset do stotinu jarda. Ali moja praktiĉna strana mi kaţe da ih ostavimo ţive. Što god se nalazilo u zapisima. Kakav god plan smislio Pitt. Par podvodnih svjetiljaka stajao je na stalcima. bez obzira koliko bio lud ili smiješan.

Uĉinak je bio oĉekivan. Pitt drugom rukom pusti svoju ruku koja je bila stisnuta oko ĉovjekovog vrata. ali neznatno manja. krivi red u banci i najvećeg ĉovjeka na svijetu da se potuĉem s njim. Pitt nije mogao vidjeti ĉovjekovo lice. Agonija slomljenih kostiju prsta je gora od svih ostalih. bol poĉne nestajati kad je div udahnuo vodu kroz otvorena usta. reĉe Pitt izmeĊu dubokih udisaja. uhvati masivnom rukom ĉovjeka oko vrata. Dvije velike šake uspjele su obuhvatiti Pitta oko glave. div oĉajniĉki pokuša pronaći svoj regulator zraka i gurnuti ga natrag u usta. Zašto ti je trebalo tako dugo? Sreća izbora. Nije mu. Šake oko njegove glave se maknu uz bolan uzvik koji je bio prigušen grotesknim grgljanjem. Zatim pogleda Pitta s poštovanjem. Giordino se pojavi u otvoru. Nije reagirao bespomoćnom inercijom. Bol prostruji Pittovom šakom poput munje. previše polako. mesnata podlaktica koja mu se pribliţila ustima spasila ga je sigurne smrti. kad osjeti jedva osjetno smanjenje pritiska. ali njegov stisak nije popustio. Ĉista ţivotinjska snaga ĉovjeka koji je pokušavao dosegnuti do ramena i uhvatiti Pittovu glavu bila je golema. Nekoliko trenutaka Pitt je mislio da će mu lubanja puknuti na stotinu mjesta. Istog trenutka. trebalo dugo da shvati kako se bori sa ĉovjekom divovskih proporcija. Tresući tijelo s jedne na drugu stranu poput psa koji otresa vlaţno krzno. boreći se za goli ţivot. Pitt je oĉekivao taj pokret i pripremio se za njega. izvadi mu regulator iz usta i stisne ga za vrat. Pitt stisne debeli vrat svakim atomom svoje lagano nestajuće snage. Znaju li treneri Nacionalne ragbi lige za ovog momka? . Moj je gotov. U oĉaju. promrmlja Giordino teško. ništa ne sumnjajući. Razorna bol nije dovoljno dobar opis. Veliki ĉovjek baci se unatraške prema jednom zidu u grĉevitom trzaju. Kako je bio iza njega. Uhvati svoju podlakticu slobodnom šakom i pojaĉa pritisak. meĊutim. Oblak krvi zamagli vodu. poĉevši se daviti. gušeći ga dok se nije onesviješten opustio. Pitt saĉeka nekoliko sekunda nakon što se veliki ĉovjek opustio. Bol je još bila tu. Njegov protivnik bio je graĊen poput profesionalnog hrvaĉa i imao je odgovarajuće mišiće. Pitt se osjećao poput lisice koja je sluĉajno skoĉila na leĊa ranjenom medvjedu. Njegovi pokreti postali su nekoordinirani i grĉeviti. Uvijek biram pogrešni trak u prometu. strgne masku s lica divovskom roniocu. podigne je i zabije prst u otvoreno oko.Ĉim je ronilac s opremom prošao kroz otvor u pukotini Giordino mu izvuĉe iz usta regulator zraka i presijeĉe dovod kisika. prije no što mu je stavio regulator. On ispljune regulator. Giordino pogleda nepomiĉni oblik na podu sobe i oĉi mu se rašire od ĉuĊenja. Ulazio je u poĉetnu fazu nesvijesti. niti malo. Ali. Snaţnim zamahom peraja upliva u sobu prema roniocu koji je povezivao dijelove eksploziva. Pri tome je naslijepo uhvatio Pittovu ruku i polako poĉeo savijati dva srednja prsta prema natrag. potjeravši zrak niz ţrtvino grlo i pluća. a dah mu izleti iz pluća. Gotovo je popustio svoj zahvat i zgrabio se za ozlijeĊenu šaku. nekako okrene glavu u ĉvrstom zahvatu i zagrize podlakticu što je jaĉe mogao. Gorila se ukoĉi poput stabla i uhvati šakom za oko. dok mu je srce udaralo poput klipa. Ponovivši Giordinovu predstavu. Frenetiĉno se nagne naprijed dovoljno da bi zgrabio svoj ronilaĉki noţ iz korica na listu noge. ali cijev mu je bila omotana oko Pittove ruke. već se poĉeo koprcati uskom sobom poput luĊaka u napadu divljanja. Lice mu se iznenada zgrĉi u strahu i panici. Došao je sa strane kako bi izbjegao spremnike za zrak na ronioĉevim leĊima. Nakon dvije sekunde shvatio je da je zagrizao više no što moţe saţvakati. Pittovi spremnici za zrak zazvone o stijenu. Polako. A tvoj ĉovjek? Omotao sam ga poput dudovog svilca elektriĉnom ţicom koju sam našao na stropu. Kad je div posegnuo dolje. Pitt ugleda vatromet pred oĉima. Pitt nije odgovorio.

Uzmi im noţeve i ostalo oruţje koje naĊeš. Ja ću ostatak. nisam raspoloţen za ţrtvovanje. Nakon beskrajno dugo vremena. Ţao mi je. Da već nije bio sto osamdeset stopa ispod vode. Ali Pitt . Ali. ona je bila karika u lancu enigma. pa su im tijela lagano plutala. promrmlja tiho da ga Giordino ne ĉuje. Giordino je već povukao dva ronioca kroz tunel. Uzeo im je i ronilaĉke noţeve. da slabije vide. Na ovoj dubini lako je rukovao njome. Obojica ljudi imali su zajedno gotovo sedam stotina funta. Zatim nadi još kabela i zaveţi ga prije no što se osvijesti i sruši planinu. Dok se Giordino koncentrirao na zarobljenike. Giordino se kretao brţe vukući dvojicu ronilaca i njihovu opremu hodajući iznad preĉaka traĉnica nego kad je pokušao plivati. Kod manjeg ĉovjeka pronašao je i mali pištolj s kukastim strjelicama koji je funkcionirao na komprimirani plin iz malih cilindara. Šerif Eagan i Marquez spustili su dva priĉuvna spremnika na najlonskoj uzici na toĉnu dubinu koju je izraĉunao Giordino. Pitt je paţljivo gledao svoj pokazatelj koliĉine zraka znao je da ga ima još vrlo malo. Giordino zaveţe divovskog ronioca elektriĉnom ţicom i grubo ga spusti kroz otvor u pukotinu. prijatelju. On savije tijelo i priĊe vezanim roniocima. Sigurno su pronašli kraću rutu iz rudnika u sobu. gdje su završile tijekom borbe. Giordino naĉini indiferentan pokret rukama. Morat ćemo jako paziti na postajama za dekompresiju. ali vrijeme je da se tvoje tajne otkriju. Zatim zaroni naglavce kroz pukotinu. bio bi njihov prvi izbor. osjetiti ili doţivjeti.Kad bi znali. On zadnji put pogleda sobu. pomisli Pitt. upita Pitt. Zatim ukloni jedan ili dva utega iz pojasa obojice ljudi. Pitt uzme veliku najlonsku mreţastu torbu iz svojeg pojasa i otvori metalni poklopac na vrhu. Povratak je bio spor. Giordino mu doda mali pištolj na strjelice. provjeravajući im regulatore zraka. a dah ujednaĉio. ali na suhom je bila teška barem ĉetrdeset funta. Div se osvijestio i divlje borio ne bi li se oslobodio ţice koja je vezivala njegova ĉlanke i pritiskala ruke uz tijelo. Ti nosi lubanju i vreću s kamerama. Nećemo im staviti maske. Drţeći na oku svoje raĉunalo za dekompresiju. konaĉno stignu do okomitog prolaza i popnu se do prve dekompresijske stanice. Tek kad su pali ispod sigurnosne razine. za njega nije postojalo. On i Giordino upotrijebili su dvostruko više zraka no što su procijenili da će im trebati. Ţao mi je. Shvatili su da oduprijeti se znaĉi umrijeti. Giordino je slušao kako Pitt oĉitava pritisak zraka u svakom spremniku. pazeći da ne udari lubanju i ne razbije je. pljunuo bi u duplju obsidijanske lubanje. ĉime je olakšao njihov transport tunelom. Napucaj ga u Adamovu jabuĉicu ako samo mrdne prstom. upaljene svjetiljke na podu. Pogleda zlokobnu crnu lubanju koja mu je uzvraćala pogled šupljim oĉnim dupljama. Najbolje da ti ideš prvi. reĉe Pitt dok mu se srce polako smirivalo. Moţda neće biti dovoljno zraka za svu ĉetvoricu. Zarobljenici nisu postali ratoborni. zapise na zidovima. Podigne lubanju vrlo oprezno s postolja i stavi je u vreću. Tako mogu paziti na njih u sluĉaju da se veliki momak poĉne oslobaĊati. Pitao seje li lubanja ukleta. nije vjerovao u mitove i narodne priĉe. odvezao ih je i gurnuo u stranu. Trebaš pomoć?. jer nisu uraĉunali borbu s uljezima. Kazaljka je pokazivala samo još tri stotine funta. Kakve tajne skriva? Njegova idealistiĉka priroda bila je nadjaĉana praktiĉnom stranom. Iako je bio sanjar. Dragocjeni zrak bio je izgubljen tijekom produljenog puta. i bio je odluĉan da je preda u ruke ljudi koji će je moći prouĉiti. Ako se nešto ne moţe vidjeti. a ja za tobom.

Slaţem se.se nije ni za trenutak opustio. oni su ga zlokobno gledali. Sumnjam da ću mnogo dobiti od njih. upita Eagan zbunjeno. Što su ukrali?. reĉe Pitt. ĉešljajući svoju kovrĉavu kosu malim ĉešljem. Je li tako? Moţeš sanjati o njemu dok truneš u zatvoru. Iskoristili su sav zrak i prešli na priĉuvne spremnike. a moţete ubaciti i kradu. reĉe Eagan. ispitujući ih. Pitt ga pogleda ljutitim pogledom. Za što? Provala u rudnik. Moj sustav osvjetljavanja. Podanik Ĉetvrtog carstva. reĉe Giordino. Naišli smo na još dva kandidata za vaš zatvor. Dobro došao kući. skine masku i ostane leţati minutu. Moţeš ih zatvoriti barem dok ih ne ispitaš. Eagan se zamisli. Pitt se popne uz ljestve od uţadi koje je Marquez bacio u otvor. uništavanje privatne imovine. Znao je da su oni dvije vremenske bombe koje ĉekaju da eksplodiraju prvom prilikom koja im se ukaţe za bijeg. Vraga ćete ih pustiti. Hajde. tu je i pokušaj ubojstva. Eagan je stajao iznad uljeza. Pitt se spusti na koljena i makne kapuljaĉu s glave manjeg ĉovjeka. Pitt i Giordino poĉeli su im davati vlastiti zrak. Kako tvoj vrat? Vezani ubojica podigne glavu i pljune u Pittovo lice. Ja ću ih tuţiti. odgovori Marquez prijezirno. Nakon propisanog ĉekanja. . Stigao je do ruba otvora i dodao šerifu svoje spremnike za zrak. Morat ću ih pustiti. gle. moj prijatelj motociklist. Šerif se sagne i uhvati Pitta za rame. Pitt se zakotrlja na leĊa. Pitt stavi ruku na Eaganovo rame. Zašto ste bili tako dugo? Trebali ste se vratiti prije dvadeset minuta. Pitt skine svoje izolacijsko odijelo i poĉne se presvlaĉiti u obiĉnu odjeću. Iskezi zube poput bijesnog psa oĉi koje su vidjele više od jedne smrti gledale su Pitta. Mislim da bi bilo pametno da ih zadrţite nekoliko dana. Ne bi bilo loše da obavijestite svoje nadreĊene. Ukrali su to u mojem rudniku. Ovdje se dogaĊa nešto što je daleko iznad okruga San Miguel. Giordino izroni. Tri minute kasnije. reĉe podigavši masku s lica.. promašivši za malo. poslat ću izvješće u Istraţnu agenciju Colorada. pokazujući elektriĉnu ţicu kojom su ronioci bili vezani. reĉe Marquez hladno. Bili su na samom dnu spremnika kad Giordino konaĉno da znak za izlazak na površinu i reĉe Zabava je gotova. Ne izgledaju kao turisti. barem dok preliminarna istraga ne otkrije njihov identitet i dokaze o njihovim namjerama. reĉe Eagan bespomoćno. reĉe Marquez. Šerife. Moţemo kući. zahvalno udišući hladan vlaţan zrak rudnika. U redu. Gle. Jim. Trebam pomoć s drugim. Zatim mu doda lubanju i vreću s kamerom. Eagan zatim prihvati Pittovu ispruţenu ruku i pomogne mu da se popne na ĉvrstu stijenu. popne se gore i klekne na ruke i koljena prije no što će izvući manjeg zarobljenika. Zgodan mali vrag. bez rijeĉi. Ne mogu ih uhititi ako nisu poĉinili zloĉin. zar ne?.. Dvostruko je teţi od mene. Kad su se spremnici zarobljenika ispraznili. izmjenjujući regulatore. lijeno su zaplivali do sljedeće dekompresijske stanice. Vrijeme se vuklo nevjerojatno sporo. Ali.

Je li znanstvena ĉinjenica da se led smanjuje?. upita Evie. prouĉavao je led planirajući u umu najbolji kurs kojim će izvesti Polarnu oluju. obavijestio bih FBI i Ministarstvo pravosuĊa. Ovo je mnogo dublje no što bilo tko od nas moţe i zamisliti. Zaustavio se posrćući i sagnuo tako da mu je glava bila u visini bokova. Antarktika Kapetan Daniel Gillespie stajao je na golemom ustakljenom mostu Polarne oluje gledajući kroz dalekozor zatamnjenih leća led koji se stvarao oko osamnaestotonskog trupa istraţivaĉkog ledolomca. Proces se ponavljao dok nisu stigli do dijela mora na nekoliko milja od kontinenta gdje se led formirao polako. To je rutina. zamjenik se zagrcne. Charlie?. Zaljev Okuma. . biološka i istraţivanja leda. šef znanstvene ekspedicije. Imao je potisak od 8000 tona. a zatim tiho reĉe Da sam na vašem mjestu. bio je to star brod. Vitak poput jasena i sklon anksioznosti. i bio je dug 145 stopa.. Evie Tan. 0 ĉemu to priĉaš? Mrtvozornik kaţe da su nestala. porinut u more prije dvadeset godina. i mogao se probiti kroz više od tri stope leda. s gazom od 27 stopa. Po većini pomorskih standarda. mjestimice i tri. Glavni cilj projekta je procijeniti utjecaj trenda zatopljavanja koji smanjuje morski led oko kontinenta. upita Eagan. 1981. Ponekad i tri puta u antarktiĉkom danu glaciolozi izlaze na led da uzmu uzorke kako bi ih kasnije prouĉavali u laboratoriju. Nekoliko sekunda kasnije. mogli su vidjeti daje to jedan od Eaganovih zamjenika. sjedila je u fotelji i zapisivala nešto u notes. Brod je drhtao pod njegovim nogama dok se veliki zaobljeni pramac zabijao u led i nadnosio nad bijelu površinu. boreći se za dah. to je s tijelima? Nestala su. Biljeţe i fiziĉke karakteristike leda i morske vode dok plovimo s mjesta na mjesto. promjera dvanaest stopa. meteorološka. iscrpljena nakon trka od hotelskog podruma. Netko ih je odnio iz mrtvaĉnice. Bila je mala ţena duge svilenkaste crne kose. šerife. roĊena i odrasla na Filipinima. Jesenji led formirao se rano u Rossovom moru. Gledala je kapetana Gillespiea kako promatra led. Na nekim mjestima bio je debeo već dvije stope. Što je. Bila je znanstvenotehniĉki pisac i fotograf. Poglavlje IX 27. Zatim je teţina prednjeg dijela broda razbila led u komade veliĉine glasovira koji su derali boju trupa.Šerif prekine kad su se sve glave okrenule prema ulazu u tunel. Reci! Tijela. i ukrcala se na brod kako bi napisala reportaţu za nacionalni znanstveni ĉasopis. Bio je mali u odnosu na većinu ledolomaca. oţujka 2001. Traţite nešto posebno? To bi vam bolje mogao objasniti Joel Rogers. Planirate li iskrcati tim znanstvenika da prouĉavaju morski led? Gillespie spusti dalekozor i kimne. Tijela u mrtvaĉnici! Eagan uhvati Charlieja za ramena i polako ga uspravi. Pitt pogleda Eagana u dugom trenutku tišine. Polarna oluja objedinjavala je karakteristike ledenjaka i istraţivaĉkog broda. koja se ukrcala na Polarnu oluju kad je brod stao u Montevideu na putu do Antarktike. Ĉovjek je vikao i trĉao prema njima kao da ga gone demoni. struţući o ĉeliĉne ploĉe dok nisu bili rasjeĉeni u komadiće golemim vijcima broda. prije no što će mu postaviti pitanje. Imao je prostorije i opremu za oceanografska.

od oţujka do svibnja. neokaljan ĉovjekom. Briljantno bijel pod blještavim suncem i plavim nebom. Led se nekada širio od kopna i formirao golem pojas dva puta veći od Australije. Poĉevši s jednostaniĉnom algom koja ţivi ispod leda. diveći se snijegom pokrivenim vrhovima koji su blještali na jakom suncu. Proces ekstrakcije je djelotvorniji kad se ukloni sol. Njegovi strmi zidovi dizali su se na više od stotinu stopa iznad mora. Oprostite mi. odgovori Gillespie. Ĉudno da nisam ĉula za to. naš geolog. nema krila. Nauĉili ste svoju domaću zadaću. Mogu li posuditi vaš dalekozor? Naravno. od pingvina do fokida. hladnoća koncentrira morsku sol i gura je u dublju vodu. ali toĉno ispred nas je ledeni brijeg. Ledeni brijeg izdizao se iz ravnog leda poput pustinjskog platoa pokrivenog bijelom plahtom. Bob Mariš. reĉe ona. Nisam znala da je to ekonomski isplativo. rekao mi je da su razvili novi proces ekstrahiranja zlata i drugih dragocjenih minerala iz morske vode. Veliki teretni brod bio je vezan uz dok upravo su iskrcavali teret visokom dizalicom. ţivotinjama ili biljnim ţivotom. Ne. Ali. sitnih raĉića koji su hrana svim ţivotinjama ovih juţnih voda. Kormilar struĉno podesi elektronske kontrole na velikoj konzoli i skrene ledolomac sedamdeset pet stupnjeva ulijevo. gdice Tan. tamo u podnoţju Mount Fraziera? Gillespie pogleda u smjeru dalekozora. Ovo je najbliţe što moţemo prići. Bez alga. reĉe Evie znalaĉki. Polarna oluja prišla mu je sa zapada. no Onaj lanac planina na jugu. Zime jednostavno nisu tako hladne kao što su bile pedesetih i šezdesetih godina. Prekrasne su. poremećena je glavna karika u antarktiĉkom morskom lancu. kapetan prekine i pogleda led preko pramca. Gillespie se nasmiješi. Mogla je vidjeti zraĉnu luku iza zgrada i betonski dok koji je vodio u zaljev. Pod fokidima podrazumijevate tuljane? Da. Je li to istraţivaĉka stanica. Evie fokusira leće na kompleks zgrada smješten oko velike zgrade u obliku tornja na samo dvije milje juţno u zaštićenom dijelu Zaljeva Okuma. kako se zove? Rockefellerove planine. Ali. kojeg posjeduje veliki meĊunarodni konzorcij iz Argentine. da nas ne potjera jedan od njihovih patrolnih ĉamaca. sada se morski led povukao i nije debeo kao nekad. Ona spusti dalekozor i pogleda ga. to je rudnik. brijeg se ĉinio djeviĉanski. Gillespie zavrti glavom. reĉe Evie. Omedene su Mount Frazierom na ovom kraju i Mount Nilsenom na drugom. Vade minerale iz mora. i Gillespie zapovjedi kormilaru da namjesti brodski sustav automatskog upravljanja na kurs oko najbliţeg dijela brijega.Tijekom antarktiĉke jeseni. Njihove operacije su vrlo tajanstvene. Evie pogleda prema Zaljevu Okuma.. Zašto u tako udaljenom dijelu Antarktike? Zašto ne kod nekog grada gdje je lakši transport? Prema Marisu. more oko kontinenta poĉinje se smrzavati i zaledivati. Zbog trenda zatopljavanja. priĉa se da to rade pomoću nove znanosti zvane nanotehnologija. traţeći sonarom podvodne grebene koji bi . koji je dijelio veliku Rossovu ledenu ploĉu i poluotok Edwarda II.

molio je kormilar. reĉe Evie blijedim glasom. niti jedan ĉasnik nije stajao na tornju. mala. kao da je nikada i nije bilo. Bio je to neobiĉan i ĉudesan prizor. brza reakcija kormilara i sposobnost izvoĊenja oštrog zaokreta Polarne oluje uĉinili su da se izbjegne tragedija. Gillespie se zaprepasti shvativši da se radi o podmornici. reĉe Gillespie polako. Tamo ćemo ostaviti znanstvenike. ali Gillespie nije vidio razloga da prouzroĉi i najmanje oštećenje na ĉeliĉnim ploĉama. Zaobišao je brijeg na tri stotine jarda. promašivši vijke za manje od dva jarda. dotrĉi na most. do tada sakriven iza brijega. Bit ću u svojoj kabini. kursom koji je vodio toĉno prema ledolomĉevom pramcu. i drugim prema natrag. Drţi na kursu prema onom ledenom grebenu na milju od desne strane pramca. procijenio brzinu podmornice i promijenio smjer rada velikog lijevog dizel motora. Umjesto da promijeni smjer oba motora. Nije to bila nuklearna podmornica. kapetane? Zamalo smo se sudarili s podmornicom. Podmornica je jedva zaronila ispod površine kad se pramac ledolomca nadvio nad njenom krmom. Podvodno plovilo kretalo se kroz otvorenu stazu u ledu. Na mostu zavlada uţurbana nervoza. Svi na mostu hipnotizirano su stajali. Ali. brod se poĉne okretati mnogo oštrije no što bi se okrenuo pomoću kormila. Nuklearnom podmornicom. pokušavajući zaustaviti veliki ledolomac. iznenadna provala brzine podvodnog plovila. Ona brzo zgrabi svoj fotoaparat iz torbe. Dva plovila su se pribliţavala. zapovjedi Gillespie Bushevu. Shvatio je situaciju. Hajde. dok se veliki pramac polako poĉeo usmjeravati iza trupa podmornice. ali još uvijek dovoljno blizu da posada i znanstvenici mogu gledati ledene litice. i ugleda kako pramac podmornice nestaje pod ledom dok je zapoĉinjala s uronom. spustivši fotoaparat. . Podmornica. Nije izgledala kao bilo koja podmornica koju sam vidio. nastavivši prema otvorenom moru iza brijega. Odakle je došla? Kojoj mornarici pripada? Nisam vidio oznake. okreni se! Evi je stajala ukoĉeno nekoliko trenutaka prije no što se pokrenula profesionalna strana njenog uma.mogli izlaziti iz brijega. Jake Bushev. Okreni se. Fotografirala sam je. ovdje u Zaljevu Marguerite? Sigurno se šalite? Kapetan Gillespie se ne šali. Boţe. Ona zastane da promijeni fokus leće. primijetivši prvi put da mu se ruke tresu. Uskoro je brod prošao kraj ledenih palisada. reĉe kormilar. bojeći se najgoreg. S jednim vijkom koji se okreće prema naprijed. kakav je mogao spasiti Titanik. provjeri postave i poĉne fotografirati. Kormilar je djelovao prije no što je Gillespie stigao izdati zapovijed. Što se dogodilo. što je bila sigurna udaljenost. Prvi ĉasnik broda. Nije bilo vremena za upozorenje niti komunikaciju izmeĊu dvaju plovila. ovo je bilo blizu promrmlja kormilar s uzdahom olakšanja. gotovo ne izazvavši valove na površini mora napravio se mali vir i postupno smirio. Ledolomĉev ĉvrsti trup sagraĊen je da izdrţi lak udar tvrdog leda. reĉe kormilar. ostavio je da desni motor radi s pola snage prema naprijed. reĉe Evie. Bio je to lukav manevar. Nije vidjela posadu na palubi podmornice kroz svoj zum. Izgledala je starija. Gillespie je bio siguran da bi masivni pojaĉani pramac ledolomca razbio trup podmornice. Gillespie nije mogao vjerovati da se dva plovila nisu sudarila. Neobiĉna podmornica nestala je pod vodom. Gillespie ukljuĉi veliku sirenu ledolomca i vikne preko interkoma posadi i znanstvenicima da se pripreme na sudar. Iznenada se pojavi još jedan brod. Gillespie dotrĉi na desnu stranu mosta i pogleda dolje. Preuzmi most.

te sluţbeno proglašena izgubljenom. Sigurni ste da mi je kći na sigurnom? On se nasmiješi i blago joj stisne ruku. te uhvati Pitta za ruku. svi su se sloţili da Pitt. Vidjet ćete je za nekoliko sati. Gillespie otvori vrata svoje kabine i ude unutra. Um mi je previše zaokupljen da bih bila umorna. bilo kad. Zrakoplov ima raĉunala u straţnjoj kabini. novim direktorom FBIa. zajedno s njihovim kćerima na tajnu lokaciju na Havajima. glavnim direktorom NAMPa. Poglavlje X Nakon dugoga konferencijskog razgovora s admiralom Sandeckerom. To se neće dogoditi. Pat pogleda Giordina koji je zaspao prije no što je zrakoplov poletio s piste. Kad pronaĊemo luĊake iz Ĉetvrtog carstva. jedne od dvije elektropodmornice XXI iz Drugog svjetskog rata. On podigne njenu ruku do usana i lagano je poljubi I vi biste trebali odspavati. Dok je tirkizno obojena Cessna Citation UltraV kruţila iznad snijegom prekrivenih planinskih vrhova San Juana i krenula sjeveroistoĉnim kursom. zbunjen izraz na kapetanovom licu. i Francisom Ragsdaleom. Brzo plovilo koje je pod vodom moglo ostati neograniĉeno vrijeme i proputovati pola svijetaprije novog punjenja goriva.Evie i Jake Bushev primijetili su odsutan. fotografija identiĉnog plovila koje se iznenada pojavilo niotkuda. Deseti put ona je u sposobnim rukama FBIa. Pod pratnjom zaštitnog kruga Eaganovih zamjenika. Sigurno ste mrtviumorni. zaustavivši se na fotografiji u sredini knjige. moći ćemo ţivjeti normalno. neoznaĉeno plovilo koje je Polarna oluja gotovo poslala na dno zaljeva bila je nacistiĉka podmornica iz rata završenog prije pedeset i šest godina. Gledali su ga dok se spuštao stubištem u prolaz donje palube. Njegov pogled prijeĊe preko naslova i zaustavi se na knjizi o prepoznavanju brodova. Bio je ĉovjek roĊen za more i volio je povijest moreplovstva. Ima li skener da prebacim bilješke na disk? . Giordino i Pat OConnell ukrcali su se u NAMPov mlaţnjak i odletjeli u glavni grad. On sjedne u udobnu koţnu fotelju i okrene stranice. Giordino i Pat OConnell dolete u Washington kako bi obavijestili vladine istraţitelje o ĉudnom slijedu dogaĊaja u rudniku Paradise. Ona izvadi notes iz torbe. ako će vam to pomoći. uvjeri je Pitt. Bila je to prva ljubaznost koju joj je iskazao otkako su se upoznali i Pat osjeti kako kroz nju struji ugodna toplina. Prikazivala je veliku podmornicu kako plovi površinom mora nedaleko od stjenovite obale. gdje će se uskoro sastati. Police njegove kabine bile su pune pomorskih knjiga. uhitimo ih i osudimo. Pitt. Tekst je govorio kako je U2015 zadnji put primijećena kod obala Danske. Pat se opusti u svom koţnom naslonjaĉu. Ne mogu zamisliti da ţivimo kao lovljene ţivotinje ostatak ţivota. On je kao maĉka. Agenti FBIa poslani su u Patin stan pokraj Pennsvlvanijskog sveuĉilišta kako bi odveli njenu kćer u sigurnu kuću izvan Washingtona. Agenti su takoĊer svratili u Telluride i poslali Luisa i Lisu Marquez. Ĉudno. ali znao je da je toĉno. Poĉet ću s inicijalnom analizom zapisa. On ne propušta spavanje. Ĉinilo se nemoguće. da bi nestala negdje u Atlantiku. je li? A1 moţe zaspati bilo gdje. Tekst ispod slike je glasio Jedina poznata fotografija U2015. Bila je tamo. Gillespie nije mogao vjerovati svojim oĉima.

otvori hladnjak i izvadi limenku bezalkoholnog pića. Ljubitelj dobrog jela i pića. Oh. javio bih se prije. On zastane i pogleda drveni sanduk priĉvršćen na prazno sjedalo. pa pretpostavljam da su snimili cijeli tekst. Konaĉno. . Crna obsidijanska lubanja bila mu je na oku otkako ju je iznio iz sobe. Jtilien. Pitt ustane iz svojeg sjedala i krene prema maloj kuhinji. deĉko? Na trideset pet tisuća stopa iznad Stjenovitih planina. Materijale i teorije o svim moreplovcima koji su posjetili Sjevernu. hvala vam. A1 i ja prekinuli smo njihovu fotoseansu u sobi. poljubivši ga u zaraslo lice. s golemom zbirkom najrjeĊih nautiĉkih knjiga. Sjedne na sjedalo s druge strane prolaza i izvadi antenu satelitskog telefona Globalstar. reĉe Pat uzbuĊeno. papira i planova gotovo svakoga sagraĊenog broda. Gdje ste to nabavili? Dobrotom Ĉetvrtog carstva. imaš na umu? Imaš dokumente o prekolumbijskim kontaktima u Amerikama. Upravo su završavali kad smo stigli. Kao daje on samo prolaznik u ulici punoj ljudi. Nisimogao saĉekati dolazak u Washington da me nazoveš? Htib sam pokrenuti istraţivaĉki projekt prvom prilikom. Centralnu i Juţnu Ameriku davno prije Kolumba. Pitt posegne u svoj dţep. Kad je Pitt završio. ona se okrene i pojuri prema raĉunalskoj kabini zrakoplova. znajući da osoba na drugoj strani rijetko odgovara prije sedmog ili osmog zvonjenja. zakopanog medu nautiĉkim knjigama u prikolici koju je nazivao domom. Dirk zagrmi St. prepoznajući glas. prekidajući povremeno ponekim pitanjem. Postoji mnogo zabiljeţaka o drevnoj trgovini izmeĊu stanovnika Amerika i moreplovaca iz Europe i Afrike. bio je ţiva enciklopedija o ĉovjeku i moru. Gledao je prolazeće oblake. To bi bilo odliĉno. na deseto. Perlmutter paţljivo sasluša. I promijenio svoju naviku? Mislim da ne bi. Bila je iznenaĊena otvorivši paketić i pronašavši u njemu šest filmova. konkretno. odgovori on nehajno. Mogao je samo zamisliti kako prazne oĉne duplje zure u njega kroz drvo. Julien Perlmutter. St. Umor je nestao s njenog lica. privatnih pisama. duboki glas zaĉuje se u slušalici. Naţalost. Kako ti mogu pomoći? Pitt kratko objasni tajanstvenu sobu i zapise na zidovima. priznati autoritet za pomorsku povijest. u javnu telefonsku mreţu. Gdje si. izvadi plastiĉni paketić i stavi joj ga u krilo. Ovdje sam. Potpuni fotografski pregled sobe. Ĉitavu sobu podataka. Šteta što mi je film uništen u vodi. Moje bilješke su samo poĉetak zapisa. Njegov poziv prenesen je jednim od sedamdeset satelita koji su prenosili signale na zemlju. Smatra se da je ekstenzivno kopanje bakra radi izrade bronce zapoĉelo prije pet tisuća godina. ovaj upita Što. te nazove pohranjeni broj.Mislim da ima. Razvit ću film ĉim stignem u laboratorij NAMPa. Sjećaš li se i jedne priĉe o drevnim moreplovcima koji su putovali duboko u druge kontinente i gradili podzemne sobe? S jedinim ciljem da ostave poruku onima koji će doći kasnije? Jesu li takvi ĉinovi ikad spomenuti u pisanoj povijesti? Ne mogu se napamet prisjetiti niti jedne. Pitt je mogao lako zamisliti Perlmuttera teškog ĉetiri stotine funta u ritualnoj svilenoj pidţami. admiral Sandecker nije dozvoljavao alkoholna pića na NAMPovim zrakoplovima i brodovima. Da sam znao da si ti.

Ali. Rani Indijanci rijetko su koristili metal. ostavivši alat i druge dokaze svoje prisutnosti tamo gdje su ih ispustili. Zatim su nepoznati rudari misteriozno nestali u vrlo kratkom vremenu. Širenje kulturnih utjecaja od jedne kulture na drugu putem kontakta. Ja sam samo fanatik za pomorsku povijest koji odbija pisati traktate o stvarima o kojima ne zna mnogo. Pitt je imao potpuno povjerenje u staroga obiteljskog prijatelja koji ga je drţao na krilu kad je bio mali i priĉao mu priĉe o pomorcima.Gdje?. Skandinavci ili neka još ranija rasa. jer bakar koji su pronašli arheolozi teţi svega nekoliko stotina funta. Michigan. Ţeliš li mi reći još nešto u vezi s tom tvojom sobom?. upita Perlmutter. moţda. nema podataka o podzemnim sobama s tajanstvenim zapisima? Perlmutter zastane. stari prijatelju. Ne. Moraš im pokazati. Wisconsin. Dolmeni su veliki pretpovijesni kameni blokovi koje drţe dva ili više okomitih kamenova. u Americi nije bilo konja i volova. Za to postoji mnogo potencijalnih razloga. Ali. a u Arizoni se tvrdi da su u okolici Tucsona poĉetkom stoljeća pronaĊeni rimski artefakti. Postoje dokazi o drevnom kopanju olova u Kentuckvju. Ali zašto?. osim u igraĉkama. Ĉak i ja znam da je ideji o taĉkama trebalo šest stotina godina da stigne iz Kine u Europu. Tko moţe znati? Većina arheologa nije spremna potvrditi prekolumbijske kontakte. Rudari su radili mnogo stoljeća prije Krista. Hvala. nakon prouĉavanja drevnih iskopina. Jednostavno odbijaju prihvatiti difuziju. nastavi Perlmutter. Samo nešto logografa i piktografa koji su uglavnom neĉitki. Minessota. oltare i dolmene. uzdahne Perlmutter. Ali potraţit ćeš u svojoj knjiţnici bilo kakve bilješke o podzemnim sobama s nerazumljivim natpisima u dijelovima svijeta koji bi prije tisuću godina bili udaljeni? Uĉinit ću sve što mogu. Kad ima toliko dokaza? Arheolozi su tvrdoglava grupa. upita Pitt. a da ne spominjemo kamene skulpture. Svi su iz Missourija. Upravo tako. Nitko ne vjeruje da su to uĉinili Indijanci. Nisi mi to htio odmah reći. serpentina u Pennsvlvaniji i silikata u Sjevernoj Karolini. Kakav artefakt? Lubanja prirodne veliĉine napravljena od ĉistog crnog obsidijana. Samo da je u njoj bio artefakt. Prethistorijski rudari ostavili su malo lonĉarije ili zapisa. procijenili su da je iskopano i preneseno više od sedam stotina milijuna funta bakra. Nisu li ih mogli napraviti Indijanci? Ameriĉki Indijanci rijetko su izraĊivali kamene skulpture i gradili su vrlo malo spomenika od kamena. u ogrlicama i ukrasima. niti su razvili lonĉarsko kolo. upita Pitt. Postoje dokazi o keltskim rudnicima na jugu. odgovori Perlmutter. Što mogu reći?. Do dolaska Corteza i Španjolaca. Egipćani. Moţemo samo pretpostaviti da su bili. koliko ja znam. Rudarski inţenjeri. Perlmutter zašuti na nekoliko sekunda. on reĉe Znaš li njen znaĉaj? . oni odbijaju vjerovati u difuziju zato što rane ameriĉke kulture nisu pronašle kako rabiti kotaĉ. Feniĉani. Je li to istina? Ja vjerujem u to. Konaĉno.

ali nije se uvrijedio. Juliena Perlmuttera. St. odgovori Pitt. Šteta što nisi ovdje da to vidiš. iziĊe iz auta i ispruţi ruku. Obsidijan je vrlo krhak. Već znam kako izgleda. Nije se pridruţio Pat i Giordinu. vozaĉ St. Ranije no što mislite. noţeve i šiljke kopalja. Prijateljica? On se nasmije. Mogu ti samo reći da su drevni ljudi koji su izbrusili tako velik komad obsidijana bez modernog alata i opreme za rezanje morali raditi deset generacija da bi napravili tako savršen predmet. Drago mi je što vas opet vidim. Mnogo tisuća godina ĉovjek je od njega radio vrhove strijela. Opusti se i sjedne na tlo leĊima naslonjen na jedan kotaĉ stajnog trapa. Pitt. prijatelj će me pokupiti. Pitt osjeti da nešto nije u redu. dragi momĉe. NAMPov kombi s dva straţara ĉekao je da preveze Giordina u njegov stan u Alexandriji u Virginiji. Zatim zatvori vrata. Poznavao je Huga više od dvadeset godina. a zatim se . reĉe ona sarkastiĉno. Potpuno si u pravu. Julien. Pitt nije imao izbora no da ude u zamku. Ona ga prodorno pogleda. ali imao je kameno lice Bustera Keatona i rijetko se smiješio ili pokazivao znakove srdaĉnosti. Proljetni zrak u Washingtonu bio je svjeţ i ĉist. već ostane otraga.Ne znam. Ĉekao je deset minuta kad se pojavi vrlo elegantan zelenosrebreni automobil i tiho zaustavi pokraj zrakoplova. a temperatura je bila ispod šezdeset stupnjeva Fahrenheita. Ne. Pitt pogleda sanduk priĉvršćen za sjedalo. Perlmutter je bio poznat po igranju sa svojim ţrtvama kad je trebalo pokazati intelektualnu superiornost. NAMPovi zrakoplovi i zgrade bili su locirani u sjeveroistoĉnom dijelu baze. godine. Hugo Mulholland. upita Pat. On uzme Pittovu torbu i stavi je u prtljaţnik Rollsa. a jedini zvuk koji se pri tome ĉuo bilo je šuštanje guma. reĉe Perlmutter s laţnom nevinošću. Kad ćemo se opet vidjeti? On je lagano poljubi u ĉelo. Obsidijan je vulkansko staklo koje se formira brzim hlaĊenjem lave. mislim da ne bih. Biste li vjerovali da mi je kum? Ne. Moraš je vidjeti vlastitim oĉima da bi mogao cijeniti njenu ljepotu. Perlmutterov šofer i pomoĉnik bio je obziran ĉovjek topla srca. Šestocilindriĉni motor od 263 konjske snage mogao je potjerati auto do maksimalne brzine od osamdeset sedam milja na sat. gdje mu je dano tijelo koje je graciozno teklo od prednjeg do straţnjeg branika. da znam gdje se nalazi drugi primjerak? Poglavlje XI Cessna Ultra dodirnula je istoĉnu pistu zraĉne baze Andrews i ušla u hangar koji su zraĉne snage iznajmljivale raznim vladinim agencijama. Ovjes Rolls Royce Silver Dawna izišao je iz tvornice i poslan kod graditelja karoserija Hooper Companv 1955. U pozdravu nije bilo niti trunke srdaĉnosti. gosp. gledajući kako kombi odlazi prema glavnom ulazu u bazu. Pitt paţljivo iznese drvenu kutiju s obsidijanskom lubanjom i stavi je na tlo. a Pat u sigurnu kuću gdje ju je ĉekala kći. Nema potrebe. Velik je pothvat izbrusiti takav predmet ĉak tijekom stoljeća i pol a da ga se ne slomi. Jesam li ti zaboravio reći. Pitt se nasmiješi i rukuje s vozaĉem. dok su pilot i kopilot odlazili. Ne idete s nama?. s glatkim stranama iznad njihovih rubova.

Julien. skrenuo je lijevo na Capital Beltway i krenuo na istok preko rijeke Potomac.odmakne kad je Pitt stavio drveni sanduk kraj vreće. potapšavši se po golemom trbuhu. Njena prabaka pronašla je lubanju kad je kitolovac njenog muţa bio zarobljen ledom na Antarktici. Bio bi odliĉna lovina kad bi se samo htio smiriti. a veliki nos nadopunjavao je nebeskiplave oĉi. otišla je na zadatak u Hong Kong. Što je bilo s njom? Koliko sam ĉuo. Julien. St. prţenim ostrigama. kapetan Bradford Mender. zar ne?. Pitt promijeni temu. pronašavši mrtve putnike. Ovo je prava gozba. Perlmutter je na straţnjem sjedalu stavio porculan i srebro na pladnjeve. St. pretraţili su brod. Predugo se nismo vidjeli. Zatim otvori straţnja vrata i stane sa strane. Golemi ĉovjek nosio je panama šešir na sijedoj glavi. Otkako nam je ona lijepa Azijatkinja iz ureda za imigraciju napravila veĉeru u tvojem hangaru. Nisam baš vrsta muškarca koju ţene vode kući na upoznavanje sa svojom majkom. veseleći se delikatesama u košari. Julia Marie Lee. Kad su je njen muţ. Besmislica. dok nije stigao do Springfielda. Nema konjaka?. gdje je skrenuo na jug. nekoliko pašteta i sireva. prizna Pitt. Pripremio sam mali obrok za voţnju do Freder icksburga. Rijetko jedem tako ekstravagantno. Prerano je za ţestice za ĉovjeka u šezdesetim godinama. vlasnik broda Paloverde. Perlmutter podigne košaru za piknik s poda i stavi je u svoje krilo. otkrili su stari engleski indiatnan. To je bilo prije godinu dana. te kruškama zapeĉenim u crvenom vinu. koje je dobrim dijelom zauzelo Perlmutterovo tijelo. Prespavao bih poslijepodne. upita Pitt prijetvorno. a zatim poĉeo stavljati na njih razliĉita jela. U redu? Moj omiljeni. To sam i mislio. U skladištu su pronašli crnu obsidijansku lubanju i druge ĉudne predmete koje su morali ostaviti jer se led poĉeo lomiti i morali su bjeţati natrag na svoj brod. Pripada vrlo staroj dami imenom Christine MenderHusted. Tamo idemo?. Prema obiteljskoj povijesti. razmišljao je Perlmutter. Kad je Mulholland prošao kroz glavni ulaz. Pitt ude u auto i smjesti se na straţnjem sjedalu. Nikada ne ostaju predugo. izgledaš kao violina! Prije kao kontrabas. Zatim spusti pladnjeve od orahovine sa straţnjih strana naslona prednjih sjedala. Mirišem li ja to hranu? t Kad si zadnji put jeo? Pio sam kavu za doruĉak i sok za ruĉak. Ja jedem ĉesto. Perlmutter uhvati Pittovu glavu objema rukama i poljubi ga u oba obraza. Piknik je završen malom termosicom espressa. Perlmutter jednostavno kimne i podigne bocu šampanjca sa ţutom oznakom Veuve Coicquot Ponsardin Brut. Zaintrigirani. reĉe Perlmutter. upita Pitt. Dojmljiva priĉa. Lice mu je bilo crveno. Gdje je druga obsidijanska lubanja koju si spomenuo? U Fredericksburgu. poĉevši s palaĉinkama punjenim gljivama i slatkim kruhom. Roxanna Mender izgubila se jednoga dana na ledu. i njegova posada pronašli. To je razlika izmeĊu nas dvojice. Jesu li spasili crnu lubanju? .

Kakav ti je plan? Deset godina pokušavam kupiti pisma kapetana Mendera iz njegovih kitolovaĉkih dana. Nikad ga nisam ĉitao. Pa. . Bila je ljubazna. Krećući se lagano dozvoljenom brzinom. kao što sam vam rekla preko telefona. Moje prezime je predugaĉko. Ĉak i ako su dvije lubanje identiĉne. reĉe ona. od kojih mnogi još ţive oko San Francisca. reĉe Perlmutter kad je Mulholland otvorio vrata. upita Pitt radoznalo. Piše li u dnevniku s olupine odakle dolazi lubanja? Perlmutter zavrti glavom. Njeni pokreti bili su brzi poput pogleda sjajnih smeĊih oĉiju. Pitt je lijeno gledao zeleni krajolik Virginije kroz prozor Rollsa. ali doveo sam Dirka iz drugog razloga. St. On se okrene Pittu. Priznajem da se nisam prestao nadati.Perlmutter kimne. Uz njih idu i dnevnici brodova na kojima je sluţio. reĉe Perlmutter. Prošlo je nekoliko sekunda Pitt se izgubio u mislima. predstavljena kao susjedova kći koja pomaţe u kući posluţila ĉaj. Pozdravila je Perlmuttera snaţnim stiskom ruke i kimnula kad je predstavio svojeg prijatelja. Ne osjećaš li stid kad se pogledaš u ogledalo? Da. smjestivši se u udobnim foteljama. Christine se okrene Perlmutteru. Mulholland je uvezao veliĉanstveni automobil u kruţni prilaz koji je vodio do pitoreskne kolonijalne kuće na uzvisini iznad rijeke Rappahanock. dvadesetak funta teţa no što bi trebalo. anĊeoskih crta lica. Ali najvaţniji komad u kolekciji. koja je gledala na bojište na kojem je 12. MenderHusted ga drţi zakljuĉanog. sagraĊena 1848 bila je graciozan spomenik prošlosti. Pa. Oĉekivala sam vas. podigne poklopac prtljaţnika i podigne sanduk s lubanjom. uĊite unutra. Bi li pokazao gdi MenderHusted što imaš u kutiji? Christina. ne govore nam ništa o tome tko ih je napravio i zašto. otvarajući drvenu kutiju s lubanjom iz rudnika Pandora. Pitt ode iza auta. Dnevnik je kod obitelji Mender?. još nisam spremna prodati obiteljsko blago. Mogu li vas ponuditi ĉajem? Prihvatili su i otišli u knjiţnicu visokog stropa. Kuća. sjedokosa. Molim vas. Perlmutter se nasmiješi poput lisice. Roxanna ju je sama odnijela s olupine. nasmije se Perlmutter dijaboliĉki. Jeste li oduvijek ţivjeli u Virginiji?. Ja sam imala sreće udati se za ĉovjeka iz Virginije koji je bio specijalni savjetnik trojice predsjednika. Znaĉi da imaš svoj tajni motiv za ovaj put. Julien. Nakon što je mlada djevojka. Koliko znam. Od tada je obiteljsko nasljedstvo. predmet za koji bih dao svojih nekoliko preostalih zuba. kapetan Mender uzeo ga je prije bijega preko leda. tu smo. reĉe on kad su se popeli stupama i povukli uţe zvona.500 vojnika Sjevera palo u jednom danu GraĊanskog rata. upita Pitt. Ali samo kratko. Christine MenderHusted mogla bi biti prototip bake. Da. reĉe slatko. jest dnevnik s olupine koju su pronašli u ledu. Nadam se da bi mi gda MenderHusted mogla prodati svoju lubanju i obiteljsku kolekciju pisama i dnevnika kad vidi tvoju lubanju. prijaznog osmijeha. Potjeĉem od šest generacija Kalifornijaca. Ovo bi trebalo biti zanimljivo. Rolls Royce stigao je u Fredericksburg za sat i pol. Nisam ugovorio sastanak s gdom MenderHusted zbog usporedbe lubanja. Pitao se koliko je još obsidijanskih lubanja skriveno diljem svijeta.

Vrlo dobro znate da je pronaĊena na brodu zvanom Madras okovanom u ledu. reĉe Pitt. Detalji su bili u dnevniku. Ĉak su i dimenzije iste. Prikazivala je ĉovjeka koji sjedi u naslonjaĉu prekriţenih ruku i nogu. bio bi zgodan. reĉe Perlmutter. ima li ikakvih indikacija kako su artefakti dospjeli na palubu Madrasab Znam da lubanja i druge neobiĉne stvari nisu ukrcane u Bombavu. drţeći šalicu ĉaja u ruci. Zatim polako. Plovio je od Bombava do Liverpoola s trideset sedam putnika i ĉetrdeset ĉlanova posade. Obećavam da će biti pravilno zaštićena i pohranjena u arhivima za buduće povjesniĉare. prekine ga ona. ali oni su nestali. identiĉni po obliku i sastavu. Kao da su izišle iz istog kalupa. Moj pradjed poslao ga je po kuriru u Liverpool. Zatim se okrene i pogleda Perlmuttera. i njegovo je tijelo ispunjavalo naslonjaĉ. priĊe kaminu i stavi je kraj njene dvojnice. Kapetan Bradford i Roxanna Mender. s intenzivnim smeĊim oĉima. Zbirka je vaša za cijenu koju sami kaţete. Posada i putnici otkrili su ih kad su se zaustavili zbog vode na napuštenom otoku tijekom putovanja. objasni Christine. kakvu je sablasnu priĉu ispriĉao vaš pradjed o lubanji? Ćlive Cussler Ona ga pogleda kao da je postavio glupo pitanje. On pogleda staru damu. Koliko mogu reći golim okom. prouĉavajući dvije crne lubanje. Onda su sve bilješke izgubljene. Ĉuvala sam njihove papire i pisma previše dugo iz sentimentalnih razloga. pokušavajući proĉitati nešto u njenim oĉima. savršeni su duplikati. Oboje su bili odjeveni u odjeću devetnaestog stoljeća. Pitt se osjećao kao da je naletio na cigleni zid u slijepoj ulici. . Bio je velik ĉovjek. Bolje da ih dobiju oni koji mogu imati koristi od njih. Pitt oklijevajući ponovi. svilu. St. Moja prabaka bila je vrlo oštroumna ţena. Moji praroditelji pronašli su lubanju u spremištu zajedno s drugim drevnim artefaktima. Nisam vjerovala da postoji još jedna! Niti ja. Da nije bilo brade koja mu je pokrivala lice. Boţe uzdahne Christine.Pitt zašuti. reĉe Pitt obeshrabreno. Mislim. molim vas.. Mogu li ga. Julien. pogledavši crnu lubanju smještenu na polici iznad kamina. Nova uprava poslala je ekspediciju od dva broda da pronaĊe Madras. Perlmutter lagano skoĉi iz fotelje i zagrli Christinu. reĉe ona ĉeţnjivo.. 0. Christine. proĉitati? Christine nije odmah odgovorila. Nisam to rekla. mislim da je došlo vrijeme. naizgled izgubljena u povijesti u kojoj nije nikada ţivjela. Izvadi svoju lubanju. Ali. Ona priĊe antiknom brodskom kapetanovom stolu i pogleda sliku koja je visjela na hrastovinom obloţenom zidu. Zadnja ţelja kapetana Madrasa bila je da se dnevnik pošalje vlasnicima broda. zaĉine i porculan. otvori sanduk. bili u dnevniku? Kapetan Mender nije ga zadrţao. Hvala. u strahu od najgoreg Kaţete. Recite mi. kao u transu. Napravila je prijepis Madrasovog dnevnika prije no što ga je njen muţ poslao u Englesku. Prevozio je ĉaj. Ţena koja je stajala kraj njega s jednom rukom na njegovom ramenu bila je niska. Znate li jesu li vlasnici Madrasa poslali ekspediciju da pronaĊe olupinu i otkrije lokaciju artefakata? Izvorni vlasnici broda prodali su svoju trgovaĉku tvrtku prije no što je kapetan Mender poslao dnevnik. Za Pitta je to bilo kao da se sunce ponovno probilo kroz oblake. draga gospodo. Christinine oĉi bijesnu.

Potrudit ću se da ih ne ispustim. Bolje da je netko od vas Dirk Pitt. Pitt podigne pogled s notesa. Unatoĉ glatkoj voţnji Rollsa. Jesi li pronašao nešto zanimljivo?. Zove se Harry Matthews. Kao da ih nikada nije niti bilo. reĉe Perlmutter. Zaista. Pitt je ĉitao stavke iz Madrasovog dnevnika koje je Roxanna prepisala svojim finim rukopisom u koţom uvezeni notes. Pitt pokaţe svoju iskaznicu NAMPa. Pitt. Sada kad imate par. . Ţao nam je zbog neugodnosti. Njeni agenti bili su vrhunski uvjeţbani za zaštitu vladinih sluţbenika ĉiji su ţivoti bili u opasnosti. Mulholland otvori prtljaţnik i Pitt izvadi svoju torbu. Poslat ću Hugoa u stoţer NAMPa da ostavi tvoje obsidijanske lubanje. Ja sam Pitt. a prozori su bili prekriven daskama. Ĉim se Hugo maknuo od volana. Mogao je samo pretpostaviti da su skriveni pod zemljom. ali lakše mi je kad znam da će se s njome ispravno postupati. Korov je rastao oko njegovih hrdavih zidova. nosite ovo stalno sa sobom dok ste kod kuće. Ţao mi je što odlazi. A za vas. bit će analizirane u laboratoriju da se utvrdi mogu li se povezati s nekom prošlom civilizacijom. otrese se ĉovjek koji je pogledao u auto. Ali od trenutka kad ju je Roxanna prenijela na brod svojeg muţa. Sada znamo pribliţnu lokaciju mjesta na kojem je posada Madrasa otkrila lubanju. Pojavit ćemo se za dvadeset sekunda. mnogo više. ljudi su je uvijek gledali i mislili da je vjesnik loše sreće i tragiĉnih vremena. Ona pogleda svoju lubanju i duboko uzdahne. Na najmanji znak opasnosti pritisnite gumb. Poglavlje XII Rolls Rovce se zaustavio na kraju staroga zrakoplovnog hangara kojeg je Pitt nazivao domom u napuštenom dijelu washingtonske meĊunarodne zraĉne luke. Paţljivo ih odnesi u laboratorij na šestom katu i daj glavnom znanstveniku. jesam. što je vrijedilo kao veliki osmijeh bilo kojeg drugog ĉovjeka. ali imamo zapovijed da zaštitimo vas i vašu imovinu. Mulholland se slabo nasmiješi. dvojica teško naoruţanih ljudi odjevenih u kamuflaţne odore stvore se ni od kuda i stanu sa spremnim automatskim puškama. a straţar podigne oruţje i nasmiješi se. i mnogo. Druga dvojica gospode? Dobri prijatelji. Pogleda oko hangara i preko praznog terena kraj glavne piste. izgledao je kao da je napušten. Zahvalan sam što brinete za mene. poklon. Oronuli hangar. Jedan se nagne nad prozor. To nije bio zahtjev. Molim vas. Pitt pretpostavi da ljudi pripadaju malo poznatoj federalnoj zaštitarskoj agenciji. Dajem vam svoju obsidijansku lubanju. Straţar prouĉi njegovo lice na trenutak. Na putu natrag u Washington.Christine priĊe Pittu koji je stajao kraj kamina. gosp. Osobnu iskaznicu. upita Perlmutter kad je Mulholland prešao preko mosta George Mason na rijeci Potomac. Znate. obitelji Mender donosila je samo sreću i blagoslove. što namjeravate s njima? Prije no što odu u muzej drevne povijesti. Straţar doda Pittu mali daljinski alarm. gospodine. Pitt stavi ruku na Mulhollandovo rame. s vremena na vrijeme je morao pogledati kroz prozor da ga ne uhvati muĉnina. Straţar nije rekao svoje ime. dok je drugi stao pred Mulhollanda kao da ga izaziva da uĉini neki prijeteći pokret. nego zapovijed. izgraĊen 1936. U tom trenutku primijeti da su dva straţara nestala. a Pitt ga nije pitao.

Sastao sam se s nekim prijateljima iz CIAe. Nedostajao je samo još oblaĉak dima. Objesi torbu na rame i ude unutra. Gore sam. Pritisne prekidaĉ interkoma i reĉe Udi Rudi. jedna spavaća soba s kupaonicom i kuhinja s blagovaonicom prostirali su se na površini od tisuću sto ĉetvornih stopa. Pitt zastane da prijeĊe pogledom svoju kolekciju i proĉita tekst na mnogim starim znakovima koji su visjeli sa stropa. deĉko. Ne. Pitt je promatrao kako se Rolls kreće prašnjavom cestom prema sigurnosnim vratima zraĉne luke. Ţeljezniĉki vagon s poĉetka stoljeća bio je na podignutim traĉnicama kraj jednog zida hangara. Dnevna soba. Nigdje se nije vidio niti traĉak svjetla. Vrlo su djelotvorni. Unutrašnjost je bila ĉista i tamna. Nema na ĉemu. bila je tu i kada od lijevanog ţeljeza s vanjskim motorom i ĉudna splav na napuhavanje s kabinom i jedrom. Zadovoljan što je sve na mjestu. te bakrenih i mjedenih ronilaĉkih šljemova. ali nisam imao pojma da imaju magiĉne moći i da se pojavljuju ni od kuda. Gradom kruţi glas da tvoj ţivot ne vrijedi ni dva centa.. ostavljajući iza sebe oblaĉić prašine. Gunn zastane i popije pola ĉaše ĉaja. Opuštao se uz tekilu Juan Julio s ledom. kad brodsko zvono oznaĉi prisutnost posjetitelja na prednjim vratima. on se popne spiralnim ţeljeznim stubama u svoj stan iznad poda hangara. on otvori svoju torbu i baci prljavu odjeću na pod male prostorije s perilicom i sušilicom. osim povremeno piva. bio je napuĉen s pedeset oldtimera obojenih u bezbroj svijetlih boja. Znao sam daje unajmio zaštitare. Malim daljinskim upravljaĉem on deaktivira alarmni sustav hangara i otvori vrata koja su izgledala kao da su zatvorena još od Drugog svjetskog rata. Upoznat sam s dogaĊajima u Tellurideu. St. Julien. Bio je to mali ĉovjek prorijeĊene kose i rimskog nosa gledao je kroz debele naoĉale s roţnatim okvirom. Ideja admirala Sandeckera. Pitt mu donese ĉašu ledenog ĉaja iz kuhinje. osvijetlivši hangar blještavim svjetlom i prizmom boja. Njegove plave oĉi bile su povećane lećama naoĉala. Gunn je rijetko pio alkohol. Pitt pogleda jedan od ĉetiri monitora postavljena izmeĊu polica s knjigama i prepozna zamjenika direktora NAMPa. Bio je bivši mornariĉki zapovjednik i prvi u svojoj klasi na Mornariĉkoj akademiji osoblje NAMPa visoko ga je cijenilo zbog inteligencije. On pogleda uz stari rasvjetni stup i ugleda malu kameru na vrhu.Zbogom. Modeli brodova u staklu stajali su izmeĊu drvenih kormila i kompasa. reĉe Pitt. brodskih zvona. Navrati na veĉeru ĉim stigneš. Bio je tu i njemaĉki mlaţnjak iz Drugog svjetskog rata i Fordov tromotorac iz ranih 30ih zvan Limena guska. odmarao se na podu. Zatim ude u kupaonicu i istušira se. Mislim da neće ţaliti truda da me spreme u grob.. Rudija Gunna koji je stajao pred njegovim vratima. a lice mu je odavalo zbunjen izraz. ukljuĉujući i Burma Shave. Cijelu zbirku ĉuvao je visoki totem Haida Indijanaca. Moţda će snimka kamere pokazati gdje su se sakrili straţari i zadovoljiti njegovu radoznalost. studio. Unutrašnjost je izgledala poput nautiĉkog muzeja. leţeći na leĊima s nogama podignutim uza zid. Iako je bio krajnje umoran. Zatim zatvori vrata i pritisne mali prekidaĉ. Bio sam slobodan da pogledam pod nekoliko kamenova. za one šaljivĉine iz Ĉetvrtog carstva. I hvala ti. reĉe Gunn. Dva momka s automatskim puškama u kamuflaţnoj opremi na smrt su me prepali dok nisam uspio dokazati da sam tvoj prijatelj iz NAMPa. Dok je vruća voda tekla po njemu. . obojen blještavo bijelo. Kao sluĉajno. utonuvši u fotelju. Gunn se popne stubama i ude u apartman. Pod hangara.

To je zanimljivo. Gunn odvrati smiješak. Ubojice se pojave. Koliko se ĉini. imao si više kontakata s tom skupinom od bilo koga drugog i preţivio da priĉaš o tome.Zašto bi CIAu zanimao domaći kriminal? Sumnjaju da su ubojice na koje si naletio dio meĊunarodne zloĉinaĉke organizacije. Posebno sam rekao šerifu da potraţi pilule cijanida. Osim toga. Duhovito. Znam samo ja. Pitt zavrti glavom. Nisi ĉuo? Što? Šerif Eagan iz Telluridea nazvao je admirala Sandeckera prije sat vremena. srećom. . Tko je ikad ĉuo za zloĉinaĉku organizaciju bez motiva? Gunn slegne ramenima. Što? Rekao si da su ubojice iz Ĉetvrtog carstva. Onda ne znaš da Treći Reich znaĉi treće carstvo? Pitt se ukoĉi. Ne idem. upita Gunn. Nisu religiozni fanatici niti sektaši. Prokletstvo otrese se Pitt nervozno. Zatvorenici su pronaĊeni mrtvi. To sam shvatio. Treći Reich je umro s njima. nein i aufwiedersehen. kao i zamjenik koji ih je ĉuvao. reĉe Pitt otrovno. Koji je sljedeći korak? Admiral te šalje na dubinski geološki projekt usred Pacifika gdje ćeš biti razumno siguran od daljnjih pokušaja ubojstva. On zastane i doda Pittu komad papira. Teroristi? Gunn zavrti glavom. U Tellurideu su ostavili dvije ništarije koje mogu dati odreĊene informacije. Pittove oĉi se suze. previše si vaţan za istragu da bismo te poslali Bogu iza leda. Dovezi auto u otvorenu garaţu i ĉekaj upute. Ovdje je adresa. u njihovu ćeliju je prošvercana bomba. Nacisti su zvali svoj zloglasni svijet iz snova Treći Reich. Znam da zvuĉi ludo. Ali njihovi ciljevi još su tajna. Gunnove obrve se podignu. Strane obavještajne sluţbe znaju samo da postoji. ubiju ţrtve i nestanu. ne moje. CIAini operativci. On ispije ledeni ĉaj i iziĊe na balkon koji je gledao na fantastiĉnu kolekciju u hangaru. Znao je da ćeš to reći. Interpolovi agenti još nitko nije uspio prodrijeti u organizaciju. Nije to bilo trovanje otrovom. Odakle djeluje i tko upravlja njome nemaju pojma. U osam sati ujutro. Budi tamo. Ţivot je jeftin tim ljudima.. U koje su zloĉine umiješani osim ubojstava? I to je tajna. Jesi li ikad uĉio njemaĉki?. Njihove rijeĉi. Visoki istraţitelji ţele razgovarati s tobom. ali do sada nisu ostavili ni najmanji trag. Raznijeti su na komadiće. kao u Tellurideu. reĉe Pitt. Pitt se polako naceri.. ĉini se. Većina starih nacista su mrtvi. Prema Eaganu. Dolaze li James Bond i Jack Ryan? Gunn napravi suhu grimasu.

reĉe Pitt. i on nesvjesno zadrhti. MeĊutim. Zatim se zaĉuje štektanje vatre strojnice popraćeno drugom eksplozijom. nakon ĉega se zaĉuje razorno škripanje metala i naranĉasti plamen bljesne kroz unutrašnjost hangara prije no što će nestati kroz drugi zid. Što je to bilo. reĉe Gunn. pozovite ĉistaĉe. Ĉetvrto carstvo. Dvije sekunde kasnije eksplozija potrese hangar i zatrese ţeljezni balkon. Kanalizacijska cijev nalazila se na devedeset stopa od Pittovog hangara. Moţda bi trebao razmisliti o projektu na Pacifiku. Odakle je to došlo? Ruĉni bacaĉ ispaljen iz helikoptera. Do sada. A koju to? Pitt je gledao zjapeće rupe u zidovima svojeg hangara. reĉe Pitt. Pobrinut ćemo se da se odmah poprave. Pitt prvi doĊe do rijeĉi Kopilad sikne. postajući sve ljući dok je gledao svoje zaprašene automobile. upita jedan. zabavljali su se samo zli momci. Moramo povećati svoj perimetar. prilaza i terminalnih podruĉja. reĉe Pitt. gledajući radoznalo svoje drhteće ruke kao da pripadaju nekon drugom. Da?. Poglavlje XIII Pitt prouĉi svoje vrpce iz nadzornih kamera prije spavanja. zaustavivši se ispod spiralnih stuba. Straţar se okrene svojem partneru. Straţari su postavili svoju bazu kod ulaza za odrţavanje. Spasilo nas je jedino to što nije eksplodirala. Rekao bih da sam potresen. Odgovori straţar. sakrivenog visokim korovom. Vaši prijatelji ne ţale troškova. Zadnje što im je trebalo je da netko otkrije njihovo skrovište. Oba ĉovjeka ukoĉeno su se drţala za ogradu balkona. pronašli su veliku betonsku cijev promjera osam stopa koja je odvodila kišu i otopljeni snijeg s pista. reĉe Pitt iskreno. Nakon eksplozije zavlada ĉudna tišina. Pitt se pravio da ga ne ĉuje. Samo par rupa u zidovima dovoljno velikih da kroz njih proleti papirnati zmaj. Pomoću karata podzemnog sustava kanalizacije zraĉne luke. Jeste li ozlijeĊeni?. Nešto drugo? Da. Neka su prokleti. zatamnjujući njihove svijetle boje. Prašina padne s metalnog krova na sjajne automobile. upita Gunn šokirano. pucali smo na njega i srušili ga. zar ne? Oĉito imaju novca na bacanje. Ispalili su raketu u moj hangar. Dobar posao. Oprostite što smo ga pustili tako blizu. U njegovim oĉima bila je hladna zloba koju je Gunn vidio barem ĉetiri puta prije.Misliš da je to grupa neonacista? Gunn zausti odgovor kad se zaĉuje glasan šuštavi zvuk kao da prelijeće mlazni lovac. reĉe Gunn. Zatim pogleda hangar. napravili su ozbiljnu grešku. Bojeva glava ušla je kroz tanki hrdavi zid i izišla kroz drugi bez detoniranja eksploziva. Vrata se otvore i dva straţara utrĉe u hangar. tko god bili. Molim vas. Obukao se i završio s doruĉkom kad je došao kamion natovaren materijalom za popravak rupa u hangaru. upita Pitta. Pitt pomisli da doĊe do njih i ponudi im kavu i sendviĉe. usta izvijenih u osmijeh. ali brzo odustane od toga. Pao je u rijeku. za ime Boga?. Ĉetvrti Reich. vidjevši da su straţari obavili svoje zadatke. Ima li štete?. Neoznaĉeni kombi stao je iza kamiona i iz njega iziĊe nekoliko ţena u . Zavarale su nas oznake to je trebao biti helikopter lokalne TVpostaje. Sada je red na meni.

put je bio tih. Jeep je pripadao admiralu Sandeckeru. ĉija se dvostruka vrata otvore. Upale se svjetla i oni se nadu u betonskoj garaţi s nekoliko drugih automobila. ili bih ga trebao zakljuĉati?. i do straţnje strane kuće. Pitt pokuša procijeniti brzinu spuštanja i prijeĊeni put. osim nešto vrtlarskog alata. odgovori Pitt. Al. Cijeli teren i kuća bili su savršeno odrţavani. On je inzistirao da sva NAMP ova vozila budu s pogonom na ĉetiri koraĉa. Pitt pogleda kroz prozor i pokaţe rukom. Bili biste iznenaĊeni kako Vlada pazi na stari graĊevni materijal. Pitt je sa strahopoštovanjem promatrao kako ljudi istovaruju stare hrĊave zidove koji su odgovarali zidovima njegovog hangara. Nakon silaska od barem stotinu stopa. Gosp. kad se na cesti zaustavi crna Sting Ray Corveta. U pravoj smo ulici.radnim odijelima. Pomislio sam da bismo mogli jednim autom. . Giordino skrene u drugi ulaz kruţnog prilaza i nastavi ravno. Osim jedva ĉujnog zujanja. Giordino iskljuĉi motor. Misliš li da je auto u redu. Baš me briga što priĉaju o tebi. reĉe Pitt veselo. Pustio ih je da obave posao i spremao se sjesti za volan tirkizno obojenog Jeepa Cherokee. Ti si u redu. Nekoliko sekunda kasnije. Nije bilo parkiranih auta. reĉe Giordino vragoljasto. Ući ćemo. To što vidite dolazi s krova starog skladišta u Capital Heightsu. Giordino se nagne kroz suvozaĉev prozor i vikne Trebaš prijevoz? Pitt dotrĉi do auta i ude u njega. kosilice i radne klupe koja je izgledala kao da nije korištena desetljećima. Sigurno nisi pogriješio?. Naša Vlada je djelotvornija no što bih joj priznao. niti ljudi na ploĉnicima. ali postalo je mraĉno. ali zastori su bili navuĉeni. ali Pitt je znao da paţljivo promatraju prizor. reĉe Giordino. što sada? Odgovor doĊe kad su se vrata automatski zatvorila. Pitt? Da. umjesto da stane pred ulazom. savije noge i sjedne na koţno sjedalo. poĉistiti smeće i otići što brţe moţemo. kako bi se mogla voziti po najgorim uvjetima. a kako je to jedina kuća. Jedan od radnika mu priĊe. Gdje ste to pronašli?. Nisi mi rekao da dolaziš. odgovori predradnik. blok je bio prazan. Rekli su mi da budem na istom mjestu kao i ti u osam sati. Straţari nisu otkrili svoju prisutnost. Ulica duga samo jedan U blok bila je zasjenjena stoljetnim brijestovima. obaviti popravke. Pitt prouĉi trokatnu ciglenu zgradu dok je Giordino vozio do odvojene garaţe u pozadini. kao da stanara neće biti dugo. Giordino skrene s Avenije VVisconsin u malu stambenu ulicu u Glover Parku kraj Pomorskog opservatorija. Osim kuće skrivene iza visokih ţivica. stavi mjenjaĉ u poziciju za parkiranje i okrene se Pittu. Corvetta uĊe u garaţu. dizalo se polako zaustavi. to je sigurno toĉno mjesto. upita on. Pa. Imam neki osjećaj da neće otići nikuda. Kuća je izgledala kao da je sagraĊena za nekog bogataša i uglednika poslije GraĊanskog rata. auto se polako poĉne spuštati dizalom. Giordino smjesti Corvettu na prazno mjesto izmeĊu tirkiznog Jeep Cherokeeja s NAMPovim oznakama na vratima i Chrvslerove limuzine. Marinac je stajao ispred metalnih vrata. Unutrašnjost je bila prazna.

Birokrati su majstori za tajanstvenost. upita Giordino. Stigli ste zadnji. Zamjenik direktora. specijalnog agenta FBIa. ali vi je nećete saznati. Straţar se nasmiješi. On kimne i pozdravi ih. kimnuvši niz stol. Straţar se i dalje smiješio. Nitko nije ustao kad su Pitt i Giordino prišli stolu. Ona mu potapše ruku. Ostale znate. Uvjeravam vas. Sjednite kraj mene. Pitt zaobiĊe stol. Što znaĉi da je proĉitao naše dosjee. Ron ima titulu u Centralnoj obavještajnoj sluţbi. Nije li to pretjerivanje s rutinom?. Mogli bismo jednostavno rezervirati stol u Taco Bellu i tamo odrţati sastanak. promrmlja Giordino. skromna izgleda. On jednostavno krmne. Bio je pozoran poput leoparda koji spava na stablu s jednim okom otvorenim i zna da će mu obrok stići prije ili kasnije. Dvadeset stopa dug konferencijski stol u obliku bubrega dominirao je sobom. Prouĉio sam vaše fotografije. Razlikovanje vas dvojice je kao razlikovanje Joea Pescija i Clinta Eastvvooda. Sjedokosi ĉovjek odjeven u poslovno odijelo spekulativnih kestenjastih oĉiju koje su virile iznad naoĉala za ĉitanje napola ustane sa stolca i pruţi ruku. s izrazom iskustva. Kad stignete do unutarnjih vrata. Kasnite. pomisli Pitt odmah. Jesmo li Al i ja nešto propustili?. upita Giordino. ĉuo sam mnogo o vama. . upita on. Giordino. Nekoliko muškaraca i jedna ţena već su sjedili za stolom.Izišli su iz auta i prišli uniformiranom straţaru. Imao je smeĊe oĉi duboko usaĊene na licu srednjih godina. Niste baš sliĉni. otkrivši kratak hodnik koji je vodio do metalnih vrata. Ron Little. reĉe Sandecker. reĉe Pitt. Osiguranje. ugodna za oĉi. ali upravljao je NAMPom poput benevolentnog diktatora. Prošli su kroz vrata u golemu sobu s tepihom ĉiji su zidovi bili pokriveni zastorima radi prigušivanja akustike. Mali sportski graĊen ĉovjek crvene kose i vandvkeovske brade imao je hladne plave oĉi koje su vidjele sve. pomisli Pitt. Sandecker se okrene prema ĉovjeku s desne strane. Bio je to admiral Sandecker. Gosp. Pitt izvuĉe stolac i sjedne kraj Pat. Pitt. Soba je bila udobno osvijetljena. dr. Rudi Gunn nešto je pisao u notes i nije se udostojio podići pogled. ne osvrćući se na poglede ljudi za stolom. On pritisne gumb kraj vrata i ona se otvore. Pokaţe ĉovjeka koji mu je sjedio s lijeve strane. Gospodo. reĉe on napeto. ĉelnik NAMPa. da ćete izići iz ove sobe netaknuti. reĉe Sandecker. koji je na rukavu nosio trostruke naredniĉke pruge. Mislim da vas dvojica ne poznajete Kena Helma. Golemi zaslon pokrivao je cijeli suprotni zid. Ne ţelite li naše iskaznice?. Barem sam mogao kupiti burito. 0Connell. Bio je nestrpljiv i prgav. Oboţavam muškarce koji drţe svoja obećanja. Bojim se svih tih vladinih sluţbenika. dok Giordino sjedne kraj Gunna. te stavi ruku na rame Pat OConnell i reĉe tiho Prije no što ste mislili. gosp. stanite mirno na trenutak dok vas straţar s druge strane ne identificira kamerom. Vi ste sigurno Dirk Pitt i Albert Giordino. Ne vjeruje li on vašoj procjeni?.

Preliminarna istraga sugerirala je da su njihovi zubari bili iz Juţne Amerike. moraju imati dobar motiv. sada imamo trag. a Ken Helm je htio dati izvješće o inicijalnim rezultatima forenziĉke istrage na tijelima iz Telluridea. Vi moţete razlikovati zubarske tehnike razliĉitih zemalja? Dobar forenziĉki patolog koji se specijalizira za identifikaciju putem zubnih dosjea ĉesto moţe imenovati i grad u kojem su stavljene plombe. Tko . reĉe Pitt. Nekoliko spaljenih zuba nisu baš neki trag. ubijaju nevine ljude i ĉine samoubojstvo kad ih se uhvati pa. sloţi se Helm. koje sam uspjela prevesti u vrlo napredan matematiĉki sustav. Pitt. reĉe Sandecker. zloĉini bez motiva su najteţe rješivi. Naša abeceda. Bilo je teško identificirati ih po zubima. zapisi koji izraţavaju pojedine zvukove. Ne moţe se mnogo reći. ali tu je i zagonetka sobe u rudniku Pandora. To jest. pri ĉemu dvanaest simbola predstavljaju brojeve. reĉe Sandecker. Ako idu do takvih ekstrema da sprjeĉavaju znanstvenicima prouĉavanje zapisa. Mislio sam da je njihov engleski malo ĉudan. bili su stranci.Dr. Gosp. Zapisi. Helm je govorio polako. Nakon preliminarnog pregleda biljeţaka. nitko drugi tko bi došao u kontakt s njima nije preţivio. Istina. reĉe Sandecker bezizraţajno. reĉe Giordino skromno. Rutina poniznog Perice bila je gluma. Nazvali su to i Nova Sudbina. Giordino je bio treći u svojoj klasi na Zrakoplovnoj akademiji. OConnell nas je obavijestila o lubanji i podzemnoj sobi. Izgubili su šest profesionalnih ubojica i fotografije zapisa. upotrebljava dvadeset šest simbola. Pitt je bio sumnjiĉav. Kao što znate. reĉe Gunn. Ĉetvrto carstvo moţda je nasljednik Trećeg Reicha. Nikako mi nije jasno kako svjetska organizacija ubojica moţe djelovati godinama bez da najbolje obavještajne agencije ne otkriju tko su oni i što ţele? Ja prvi priznajem da smo zakazali. Little je šarao po ţutom notesu. moglo bi biti arheološko otkriće stoljeća. Kao što ste vi i zapovjednik Gunn već pretpostavili. upita Pitt. Primijetili ste? Previše savršen. Ja nisam pametan ĉovjek. Simboli u sobi sugeriraju abecedu od trideset slova. reĉe Pat brzo. bez ameriĉkog naglaska. iako su dvojica govorila narjeĉjem Nove Engleske. Jeste li dešifrirali neki simbol?. Little kimne slaţući se. na primjer. Zahvaljujući Dirku i dr. primijeti Giordino. Sve je moguće. Zbog ĉega se toliko truditi da se sakrije njihovo znaĉenje? Neće biti sretni zbog ishoda. Znaĉi. reĉe Helm iskreno. Do vašeg sukoba s tim ljudima u Tellurideu. reĉe Pitt. zbog ljudi za stolom koji ne puše. OConnell. Giordino izvuĉe divovsku cigaru iz dţepa na košulji i stavi je u usta ne zapalivši je. zapovjednik Gunn informirao nas je da su ubojice koje ste uhvatili u Tellurideu izjavili kako pripadaju Ĉetvrtom carstvu. Ĉudno je da tako obiĉno arheološko otkriće košta toliko ţivota. Helm pogleda iznad svojih naoĉala. Sandecker ga ubojito pogleda shvativši da je cigara iz njegove privatne zalihe. mogu samo reći da je to neka abeceda. reĉe Gunn. Teško da je to obiĉno otkriće. Ako to nije prevara starih rudara.

Pat se nasmije. dodala bih.god bili ti ljudi. Ne mogu još ništa pretpostaviti. otkrili su da su im baĉve s vodom oštećene i mnogo tekućine je isteklo. Od kada imamo više od jedne? Od juĉer poslije podne. Znate li odakle je došla?. Starost obsidijana se oĉito ne moţe procijeniti konvencionalnim sredstvima. Jedina prava lovina na otoku bili su morski slonovi i pingvini. Sandecker ga paţljivo pogleda. St. on i njegovi prijatelji naišli su na put poploĉen kamenjem glatkim od starosti. Danas su to Crozetovi otoci i pripadaju Francuskoj. uragani se dogaĊaju samo u Atlantiku i Zapadnom Pacifiku.. on reĉe Prema brodskom dnevniku. Admiral Sandecker volio je pokazivati svoj neiscrpan rezervoar pomorskih podataka. Ĉini mi se da ste uĉinili mnogo u tako malo vremena. Spustio je sidro kod malog otoka zvanog St. i kako im je dala lubanju nakon prihvaćanja Perlmutterove ponude da otkupi pisma njenih predaka. ovaj se ĉini jedinstveno jednostavan. Ne. u kemijskom laboratoriju NAMPa radi analize. koji misle da ima trinaest kristalnih lubanja koje mogu zabiljeţiti vibracije i fokusirati ih u holografske slike. upita Pat goreći od radoznalosti.. Dok ih ne unesem u raĉunalo i ne prouĉim temeljito. Konaĉno. Julianu Perlmutteru. Vjerujete li u to?. Ima ljudi koji nisu priznati arheolozi. Ispravljam se. Ciklon. Paul. Bio je otjeran daleko na jug. Mislite li da crna lubanja predstavlja vezu za zapise?. nabavio sam drugu. Za razliku od kompliciranog sustava pisanja Egipćana. Mislite li da obsidijanska lubanja. upita Little ozbiljno. Preferiram ĉvrsti dokaz prije no što postavim neku ludu teoriju. neravnoj vulkanskoj planini u sredini. Dok je posada popravljala baĉve i poĉela ih puniti vodom iz potoka. uzdahne Pitt. otkrili su nulu i raĉunali s istim brojem simbola kao i moderni ljudi. Ušli su unutra i vidjeli prolaz koji je vodio dublje u planinu. Lubanje. Pat zavrti glavom. Pitt ukratko opiše pronalazak lubanje u olupini Madrasa od posade Paloverdea na Antarktici. odluĉio je otići u malu lovaĉku ekspediciju. Zatim ispriĉa o sastanku s Christine MenderHusted.. Kineza ili Krećana. Bez ulaţenja u dosadne detalje. . jedan od putnika. Kao što sam govorio. ali pukovnik je u svojem neznanju mislio da na otoku ima ĉetveronoţne divljaĉi. njihova svrha moţe biti ritualna. Slijedili su put i stigli do otvora usjeĉenog u stijeni u obliku luĉnih vrata. upita Gunn. Nakon što se popeo gotovo tisuću stopa uz planinu. Kad se vjetar konaĉno smirio. Madras je putovao iz Bombava u Liverpool kad ga je pogodio divlji uragan. Sigurna sam da moţemo dešifrirati znaĉenje zapisa. Je li rekla gdje su putnici Madrasa otkrili lubanju? Pitt saĉeka s odgovorom. Little je zamišljeno pogleda. pohvali je Helm.. britanski pukovnik na putu kući sa ţenom i dvije kćeri koji je sluţio deset godina u Indiji. Madras je naletio na divlju oluju i nemirno more koja je trajala gotovo dva tjedna. a cikloni u Indijskom oceanu. Poput kristalnih lubanja iz Meksika i Tibeta. Gdje je ona sada? Zajedno s lubanjom iz Telluridea. Za mornare. ali prouĉavanje pod instrumentima moglo bi nam reći nešto o onima koji su ih napravili. ispravi ga Pitt. koji su još nedešifrirani. Kapetan je tada odluĉio zaustaviti se na golom lancu nenastanjenih otoka u subantarktiĉkom juţnom Indijskom oceanu. ne mogu vam reći mnogo više. Zahvaljujući dobrom prijatelju. ja sam pragmatiĉar. muĉeći Pat i ostale oko stola. reĉe Sandecker. Pat ga zaĉuĊeno pogleda.

Osim meteorološke stanice bez posade koju su postavili Australci i od 1978. Ali led se poĉeo lomiti i morali su trĉati do kitolovca. Moguće je. Giordino se nasloni u stolcu. reĉe Gunn. reĉe ona zamišljeno. n! Atlantida . Ostali su bronĉane i zemljane skulpture ĉudnih ţivotinja koje nikada prije nije vidjela. Ĉini se da nam je posao odreĊen. prizna Pitt. Nadam se da naši krvoloĉni prijatelji neće tamo stići prvi. U meĊuvremenu. oĉaran. naravno. reĉe Helm. upita Pat. Pitam se koliko ih je još sakriveno diljem svijeta? Sandecker ljutito pogleda Giordina dok je mali Talijan ţvakao cigaru. završavajući u maloj sobi s tucet ĉudnih drevnih skulptura. On svrati pogled s Giordina i pogleda Gunna. Otkrili su da je prolaz usjeĉen u stijeni i silazi oko stotinu stopa. drugu da ispita sobu na Otoku St. I što se dogodilo? Pukovnik je poslao jednog ĉlana svoje druţine natrag do broda po svjetiljke. Još jedna soba. ĉim budeš mogao. Roxanna Mender. Moji ljudi će se koncentrirati na meĊunarodne organizacije izvan SADa koje financiraju arheološka istraţivanja. Rudi. do 1997. Pat se nasmiješi. pratili je satelitom. Paul. Moram vam reći. ali ne najmanje vaţno. Upotrijebi brodove koji su najbliţe tim lokacijama. Jedan je identificirala kao srebrenu urnu. Nije namjeravao biti uvredljiv bio je to naĉin na koji je razgovarao s većinom ţena. dolazimo do ljupke dame u našem društvu. Tek tada su ušli unutra. nikada to nisu spomenuli. ne mogu otići u svoj ured na sveuĉilištu i poĉeti s raĉunalnom analizom. I zadnje. Hiram Yaeger provjerio mije to. odgovori Pitt. Vaši dokazi koji ukazuju na neonacistiĉki red mogli bi biti od velike pomoći. Sve njihove bilješke su samo meteorološke. Ron Ken i ja imamo vjerojatno tri najsofisticiranije institucije za obradu podataka i najbolje tehniĉare na svijetu. s artefaktima. ovo nije prioritetni posao za CIAu. pokušati dešifrirati zapise. Nema simbola u kapetanovom dnevniku. Trebam mjesto za rad. Ako su njihovi meteorolozi pronašli nešto u planini. admirale. Opisali su nerazumljive zapise urezane u zidove i strop sobe. vidjevši da je svi muškarci promatraju. spomenula ih je nakratko u svojem dnevniku. reĉe Gunn. Little se nagnuo nad stol. reĉe Gunn mirnog izraza lica. Prema zakonima o spašavanju brodova. Kako sam sada nepostojeća osoba. A artefakti?. Fotografije koje su snimili ubojice trebale bi uskoro biti gotove. Uzeli su samo obsidijansku lubanju. pošalji dvije ekspedicije. Ispitat ćemo sva otkrića koja ukljuĉuju ubojstva. Jednu u potragu za Madrasom na Antarktici. Sandecker se nasmiješi. reĉe Sandecker. reĉe Pat gledajući kao da vidi nešto na drugom kraju sobe. objasni Pit. otok je bio potpuno nenastanjen. Jesu li zabiljeţili zapise?. njen muţ i njegova posada namjeravali su odnijeti s Madrasa sve od vrijednosti. Znat ćeš to ĉim stigneš. Odaberite. poslat ću dva agenta da potraţe tragove bilo kakve organizacije u SADu koja je unajmila ubojice. postoji samo gruba karta puta do ulaza u sobu.Pitam se je li ulaz pronaĊen i ispitan od tada?. Ali uĉinit ću što mogu da vam pomognem prikupiti djeliće informacija. ţena kapetana kitolovca. Još su na Madrasu. upita Sandecker. Moj je posao. reĉe Little ozbiljno Sandeckeru.

reĉe Pat. reĉe Pitt neobavezno. Za koze. on nije sliĉio niti na jednoga od njih. Bila je poznata ĉinjenica da je centar obradio i pohranio najveću koliĉinu digitalnih podataka o oceanografiji ikada stavljenu pod jedan krov. jeste li vi Hiram Yaeger? Puna entuzijazma. Pat je oĉekivala da Yaeger izgleda kao kriţanac izmeĊu Billa Gatesa i Alberta Einsteina. Ali. doktorice. admirale. mogu biti u bliskoj komunikaciji s ekspedicijama. Dat ću vam Yaegera i Maxa na raspolaganje. Pitt u pravu. Maxa? Yaegerova najnovija igraĉka. odgovori Pitt. Ja sam Yaeger. upita Helm. Duboko se ispriĉavam što vas nitko nije doĉekao. Lice mu je bilo djeĉaĉko i svjeţe obrijano. Povuĉeni ĉovjek koji je sjedio za konzolom u obliku potkove spusti svoje staromodne naoĉale i pogleda ţenu koja je stajala na vratima njegovog svetišta. s dvije adolescentne kćeri koje pohaĊaju skupu privatnu školu. u redu je. Na nogama je nosio kaubojske ĉizme koje su izgledale kao da su prošle tisuću rodea. Sama sam se prošetala. Iz nekog razloga. Poglavlje XIV Oprostite što pitam. Nije kao oprema na kojoj radim na sveuĉilištu. Sandecker se upita što se dogaĊa u lukavom Pittovom umu. Odluka je vaša.Ako mogu predloţiti. Bio je odjeven u levisice i jaknu iznad bijele majice. OConnell. Pat je prošla kroz golemu raĉunalnu mreţu koja je pokrivala cijeli deseti kat NAMPove zgrade. Jedini hobi bio mu je skupljanje i popravak starih raĉunala. Treba ću svu egzotiĉnu pomoć koju mogu dobiti. SuraĊujući s NAMPom. Ne otkrivši ništa. Nema brige. Nadam se da ne prekidam ništa. Pat bi bila iznenaĊena kad bi znala da Yaeger ţivi u modernom stambenom dijelu Marvlanda. vjerojatno predstavljaju samo knjigu antiĉkih recepata. Raĉunalni sustav umjetne inteligencije koja stvara vizualne holografske slike. lika iz stripa Scotta Adamsa. on slegne ramenima. Ĉula je da raĉunalni ĉarobnjaci na Sveuĉilištu u Pennsvlvaniji govore sa strahopoštovanjem o centru za podatke o oceanima NAMPa. uskog nosa i sivih oĉiju. Yaeger. ljubitelj Dilberta. bilo bi najbolje da dr. Kako ţelite. Vaše carstvo podataka je priliĉno veliko. s obzirom da se NAMP bavi prostorijom i njenim sadrţajem. nasmije se. OConnell radi s Hiramom Yaegerom u našim prostorijama. Mozak iza ovog nevjerojatnog prikaza informatiĉke sile nije odgovarao slici koju je formirala o njemu. Tisuću i jedan naĉin pripreme koze. Ako su zapisi drevni. vezana u konjski rep. Nema veze. reĉe Giordino zamišljeno. Admiral je rekao da ćete doći ovoga jutra. jednostavno sam lutala dok nisam vidjela nekoga tko ne izgleda poput Dilberta. oţenjen uspješnom umjetnicom. reĉe Giordino u šali. Mislim da bih to trebao shvatiti kao kompliment. Pat duboko uzdahne. Vi ste sigurno dr. reĉe Pat. Hoćemo li na posao? . hvala. Kosa mu je bila tamnosiva i duga. Vjerujem da je gosp. Nisu li vas doĉekali kod dizala i poslali k meni? Ne. Recepata za što?. Mogu li vam donijeti šalicu kave? Ne.

Samo razgovarajte s njom kao daje normalna osoba. i ona se nade okruţena nekom vrstom oblaka. jer soba je bila tako stvarna. Usne su joj bile raširene u osmijeh koji je otkrivao bijele zube. dr. Da. zovi me Pat. Pat oprezno reĉe Max? Na golemom monitoru iza platforme pojavi se lice ţene. Hvala vam. Ali. Ali. Većinu vremena. reĉe Pat uzbuĊeno. Moţete biti na udaljenosti od dvadeset stopa. reĉe Yaeger. Pat sumnjiĉavo pogleda Yaegera. posebno kad su se na zidovima poĉeli pojavljivati vrlo jasno definirani zapisi. Max. Kako ste?. raĉunalni ĉarobnjak naizgled se zamutio pred njenim oĉima i nestao. ako nisam oprezan. Max. U redu. zaĉuje se blagi ţenski glas. Dirk mi je rekao za Maxa. . nasmiješi se Yaeger. Max je sustav umjetne inteligencije. Ako stanete iza konzole u sredinu otvorene platforme ispred nas. reĉe Pat s divljenjem. koje su se nalazile iznad dna monitora. ona razbije iluziju prošavši kroza zid kao da je duh i pridruţi se Yaegeru kraj konzole. Hvala. Maxjeţena. Max je sve simbole s fotografija programirao u svoju memoriju. doĊe Yaegerov glas izvan iluzorne sobe. Studiranje cijelog teksta u komadu će vrlo pomoći. odgovori Yaeger ljubazno. Vratite se i upoznajte Maxa. Zatim zidovi i strop postanu jasniji i ona se nade u toĉnoj replici sobe. upoznaj dr. Ima li mikrofona? Šest. Pravo ime joj je Elsie. i moja je ţena. Ovo je fantastiĉno. promrmlja ona. Molim te. Nema gumba. promrmlja Pat ispod daha. ali ga ne ponudi odmah Pat. postaje mušiĉava kao i original. da. Pat je zamalo rekla Ne mogu. Morala si je ponoviti da je to holografska iluzija. Hoću. ali iako imamo monitor veliĉine maloga filmskog zaslona. Pat se ogleda oko sebe. jesi li analizirala simbole koji su skenirani u tvoj sustav? Jesam. Ostao sam do kasno i skenirao ih u Maxa. idemo. Dok je gledala. upita Pat uz šaljivi prizvuk u glasu. i hvala Maxu. Pat stane u sredinu platforme. demonstrirat ću vam Maxove talente. gledajući Yaegera. ali minijaturni su i ne moţete ih vidjeti. mislio sam da bi bilo bolje da ĉitate zapise u izvornoj perspektivi. Aktivira se na glas? Yaeger se nasmiješi. Zdravo. ali ĉinila se toliko stvarnom. Pat OConnel. Ramena su bila ogoljena do poĉetaka grudi. Ali.Kako ţelite. Dobro suraĊujete?. Krasna je. Zatim moţemo poĉeti raditi. Bilo je ţivopisnih boja. OConnell. od tada sam naĉinio niz modifikacija i odluĉio da bih radije slušao ţenski glas. Jedva ga ĉekam vidjeti u akciji. Oĉi su joj bile topaznosmede a kosa sjajno kestenjasta. Programirao sam svoj glas u originalni program. Imate li fotografije iz sobe? Laboratorij ih je poslao prošle noći. Yaeger izvuĉe stolac kraj sebe. Drago mi je upoznati vas. od sada.

reĉe Max. reĉe Pat. ali postoji napredak. Jedva ĉekam da poĉnem rješavati znakove koji prikazuju rijeĉi. Nutacija. Sirius i Procvon ostaju na svojim poloţajima. i ocrtava cirkularni stoţac u prostoru svakih 25. . moći ćemo odrediti kada je to bilo. gravitacijska sila Sunca i Mjeseca je najjaĉa oko ekvatora i uzrokuje lagano pomicanje Zemljine osi okretanja. Tako sam to objasnila. druga zvijezda doći će na poloţaj iznad Sjevernog pola. ukljuĉujući Pluton. ĉini se. Zbog precesije. Ako Max moţe dešifrirati zvjezdane koordinate urezane u sobu kada je sagraĊena. karta zvijezda. vernalni ekvinocij oprostite. reĉe Max mirno. Da.Maxin glas odgovori ljudskim tonom. To se zove precesija. Vrijedno je pokušati. ti drevni ljudi su znali svoj posao. Toĉno su izraĉunali da je nebeska galaksija fiksirana i da se Sunce. Mislim da sugerira promjene u poloţajima zvijezda iznad odreĊenog dijela svijeta u prošlim epohama. je malo. Moţeš li dešifrirati i prevesti bilo koji od simbola na englesku abecedu? Tek sam dodirnula površinu. koji je otkriven tek prošlog stoljeća. Max? Da. Znam da jednom u dalekoj budućnosti. vernalni ekvinocij prolazi kroz sazvijeţde Ovna. vernalni ekvinocij je mjesto gdje Sunce presijeca nebeski ekvator s juga prema sjeveru tijekom proljetnog ekvinocija. Već sam interpretirala brojĉani sustav. Jesu li drevni narodi imali dovoljno znanstvenog znanja za takve toĉne projekcije? Tko god je urezao tu nebesku kartu na strop sobe bio je bolji od astronoma otprije samo nekoliko stotina godina. ĉineći tu toĉku referentnom za angularne udaljenosti mjerene s ekvatora. dok joj je ushićenje raslo u grudima. vernalni ekvinocij je sada u Ribama i napreduje prema Vodenjaku. znanstveni izrazi su precesija i nutacija. Pat pogleda Yaegera. Dešifrirala sam mali dio brojĉanog sustava. Mjesec i planeti okreću. Vidim ih kao sofisticirani koordinatni sustav koji se koristi u astronomiji za ucrtavanje nebeskih objekata.6 godina. Otkrili su da zvijezde Betelgeuse. reĉe Pat. znate li što je vernalni ekvinocij? Ako se sjećam astronomije iz koledţa. Kako bilo. Toĉno. Vrlo dobro. Max? Ne biste se trebali gnjaviti. Objasni. Smatram da je genijalan zbog svoje jednostavnosti. Kad se Polaris pomakne. Znaĉi. da simboli na stropu sobe predstavljaju koordinate zvjezdanog sustava iz prošlosti. Zapisi na stropu sobe su. za otprilike 345 godina. Hoćete da analiziram nebesku kartu? Uĉini najbolje što moţeš. dok se druge konstelacije neprimjetno kreću tijekom tisuću godina.800 godina. ili naginjanje. Koncentriraj se na dešifriranje zvjezdanih simbola i za sada ostavi abecedu. zvijezde naizgled mijenjaju poloţaj u vremenu. reĉe Yaeger. Hirame. reĉe Pat. sloţi se Max. Rekli ste to kao profesor koji ţeli uspavati svoj razred. Sto godina prije Krista. Polaris više neće biti Sjevernjaĉa. ali nepravilno kretanje koje odmiĉe nebeski pol 10 sekunda od glatkog precesijskog kruga svakih 18. zbog devijacija u rotaciji Zemlje. prije Krista. Ţeliš nam reći. Zbog toga što je Zemlja ispupĉena oko ekvatora od rotacije. pohvali je Max. Vjerujte mi. Hoće li ti to pomoći. Karta prikazuje orbite planeta. reĉe Pat.

Sigurno. Gdje da poĉnemo? Poĉet ćemo od biljeţaka. reĉe Pat. Bilo koji drugi poslodavac dao bi vam bonus. i pripada srcem i dušom meni i NAMPu. Max zahtijeva nekoliko sati za projekt koji bi trebao trajati mjesecima. zlatni sat i tapšanje po leĊima. Jedina daleka sliĉnost je s keltskim Ogham alfabetom. Poznajete ih dugo? Gotovo petnaest godina. Ne znam za bilo koji drugi drevni sustav pisanja ĉiji su simboli sliĉni onima iz sobe. Ĉini se da nema nikakvog obostranog utjecaja. Dobro smo se proveli zajedno i riješili mnogo oceanskih zagonetaka. Zamalo sam zaboravio. negdje izmeĊu 1700. sretna što ponovno ima kontrolu. mogli bismo poĉeti analizirati simbole na zidu. misleći na svoj notes. Ako ţelite da vam pomognem kalkulacijama. reĉe Yaeger dok je utipkivao naredbu slika unutarnjih zidova sobe ponovno se materijalizira. Proveo sam veći dio svojih najboljih godina sastavljajući Max. pobrojimo razliĉite simbole i vidimo koliko puta se pojavljuju. a nakon njih Rimljani. Vrijeme je tvoje. Moţete li reproducirati holografsku sliku sobe? Samo poţelite.Moţete li mi dati vremena do pet sati? Do tada bih ga trebala riješiti. naravno. ali sada ima malo stvari koje ne moţe uĉiniti. Yaeger kimne. Nema jasnih dokaza. Daljnji razvoj napravili su Etrušĉani. ali većina epigrafa vjeruje da je izumljena u drevnom Canaanu i Feniciji. Mnogo kasnije. Vodeći znanstvenici se ne slaţu. sve su to ljudi koje s ponosom mogu nazvati prijateljima. Moţda moţemo pronaći kljuĉ za njihovo znaĉenje. Što je s patentima? Sigurno morate predati svoja prava Vladi? Admiral Sandecker nije prosjeĉni birokrat. te odnio vašu zaradu u banku. godine prije Krista nazvana je Sjevernosemitska abeceda. Sretan sam što sam okruţen poštenim ljudima. . odgovori Yaeger. Drugih pedeset posto pripada meni. i 1500. Zatim ih moţemo pokušati spojiti u rijeĉi. Admiral. upita Yaeger. Yaeger joj doda mali štap s minijaturnom kamerom na jednom kraju. Zvuĉi dobro. reĉe Pat. Ja vjerujem njemu. Kako ne vidim indikaciju da predstavljaju ideje ili predmete. ĉak godinama?. koji su posuĊivali od drugih kako bi napravili pisani latinski jezik i ĉiji su kasniji klasiĉni znakovi konaĉno formirali abecedu koju koristimo danas. Kako bismo dešifrirali nepoznatu abecedu. prvo moramo odvojiti suglasnike od samoglasnika. Al Giordino i Dirk Pitt. Prvo. pretpostavljam da su simboli abeceda i da oznaĉavaju zvukove. pa su slova kojima danas pišemo povezana s njihovima. Dok ĉekamo Max. Koji je izvor prve abecede?. Ali slaţu se da su rane mediteranske kulture razvile abecedu iz prethistorijskih geometrijskih simbola. Pedeset posto zarade od patenata ili iznajmljivanja naših podataka privatnim korporacijama i vladinim agencijama pripada NAMPu. Nema takvog raĉunalnog sustava na svijetu. što je vrlo neobiĉno. Jedinstvena je. Naravno. on vjeruje meni. Grci su adaptirali i rafinirali alfabet. ali tu svaka sliĉnost prestaje. samo usmjerite kameru prema simbolu i njegovoj sekvenci u zapisu koju ţelite prouĉiti i poradit ću na razvoju programa za dešifriranje. upita Pat s nevjericom. Nikada je nemojte podcijeniti. Rudi Gunn. reĉe Yaeger ozbiljno. Imamo verbalni ugovor. njišući se u stolcu i srĉući hladnu kavu. Max je već kodirala simbole. Radite za poštenog ĉovjeka. za pet godina će zastarjeti. reĉe Yaeger.

zapovjedi Yaeger. lovca. azimut. koja se nalazi blizu pete Oriona. bili smo zaposleni. Mogli bismo prestati do sutra. a abeceda je tako nemoguća?. reĉe Pat. Max ne zahtijeva spavanje. U podne. Pa. Mogu vam toĉno reći što ţelite znati. S tim brojevima. reĉe Pat naivno. sve su se pomaknule. Provela si samo nekoliko sati na projektu. Max. Sirius. Obećalo je da će izbrisati moj upit. reĉe Yaeger. jesi li tu? Namršteno lice pojavi se na monitoru. Ne znam za vas. zadrţavši dah. kao prvo. desnu ascenciju i deklinaciju. . Yaeger pošalje u kafeteriju po sendviĉe i bezalkoholna pića. Niste mislili da ću sama izraĉunati kretanje zvijezda. Poĉni s time kako si došla do zakljuĉaka. mnogo godina. nalaţenje koordinata nebeskih objekata zahtijeva komplicirani geometrijski proces. reci nam što si otkrila. Srami se. On jednostavno pritisne gumb i reĉe Max. upadajući u tuĊu raĉunalnu mreţu. Do jutra. pozvat ću Max i vidjet ćemo je li napredovala sa zvijezdama. Simboli su izgledali izludujuće jednostavni za dešifriranje. proštenje Yaeger. Usmjerit ću je na zapise tijekom noći. Ţao mi je. Osima toga. naravno. Radili su cijeli dan bez odmora. Max zastane. Yaegerovi prsti nisu morali dirnuti tipkovnicu. Nadam se da ga moţeš drţati za rijeĉ. je fiksna. ali kako je to za njega elementarni program. Zašto vam je trebalo toliko vremena da me pozovete? Ĉekam gotovo dva sata. Neću ulaziti u dosadne detalje o tome kako odrediti visinu. moţda će dobiti neke ideje za prijevod. Yaeger se prikljuĉivao u strane mreţe radi zabranjenih podataka stotinama puta. reĉe on. Momak u raĉunalu Nacionalnog znanstvenog centra nije mi dorastao. pseća zvijezda. ali do pet sati nije uspjela uĉiniti gotovo ništa. Većina drevnih zapisa ne ukljuĉuje rijeĉi koje danas uzimamo zdravo za gotovo. Zašto bih se naprezala kad mi to mogu napraviti druga raĉunala? Molim te. Pat je bila sve frustriranija. TakoĊer bih htjela vidjeti moţemo li odrediti samoglasnike prije no što se zabavimo suglasnicima. u sluĉaju da ne znate. Datirala si sobu?. Uspjela sam utvrditi izvorne lokacije na kojima su promatraĉi opaţali zvijezde do toĉnosti od nekoliko milja kao i zvijezde kojima su mjerili devijacije tijekom mnogo.Kao veznici i zamjenice. jedna od najstarijih grana astronomije i bavi se odreĊivanjem kretanja zvijezda. Ima li kakvih rezultata? Rezultata?. reĉe Yaeger bez stvarnog osjećaja ţaljenja. Max. ali meni najbolja rješenja obiĉno dolaze noću. je li? Bio je to tvoj projekt. konzultirala sam astrometrijsko raĉunalo u Nacionalnom znanstvenom centru. predloţi Yaeger. Max. Niti ja. je. Ali morat ćemo vidjeti stvari svjeţim oĉima. Moj je problem bio odrediti lokacije na kojima su izmjerene koordinate urezane u kamen. promrmlja Pat. Mogla si me uvaliti u nevolju. otrese se Max. Astrometrija. Zašto je sustav brojeva bilo tako lako razbiti. nagovorila sam ga za izraĉuna devijaciju izmeĊu poloţaja Siriusa i Oriona kad je soba sagraĊena u odnosu na njihove današnje koordinate na nebu. Pratite me? Nastavi. Nisam umorna. Mislim da me raĉunalo u Znanstvenom centru voli. promrmlja ona nervozno. Ne mogu se suprotstaviti tome. Prije no što prekinemo. Tri zvijezde u pojasu konstelacije Oriona. nastavi Max. Bila je to gluma.

moja procjena varira nekoliko stotina godina. Koliko je velik Otok St. Ako ti je ţao što si se pridruţio ovoj luĊaĉkoj avanturi. Zatim se okrene malom ĉovjeku koji je sjedio na kopilotovom sjedalu. s rotorima podignutim za devedeset stupnjeva. Uzletjevši poput helikoptera. Ovisno o hirovima vjetrova. promatrajući kako indikator brzine stoji na malo manje od tri stotine milja na sat. Postoji li takav projekt? Moţeš se kladiti. zbog vjetra u repu od pet ĉvorova. Poglavlje XV Giordino je podigao BellBoeing 609 s pomiĉnim rotorima ravno u perzijskiplavo nebo izvan Cape Towna u Juţnoj Africi. zrakoplov se uzdigao okomito.Jesam. Kada je napravljena soba i zapisi? Morate zapamtiti. osim ako ti stari rudari iz Colorada nisu bili vrhunski astronomi. Molim se. Model 609 s pomiĉnim rotorima mogao je sletjeti gdje i helikopter i ĉinio se idealnim za ovaj posao. dok nije bio na pet stotina stopa iznad zemlje. kad je dosegao 12 tisuća stopa i okrenuo na jugoistok preko Indijskog oceana. znaj da je kasno da se predomisliš. Ĉak i sa spremnicima na krilima. godine prije Krista. let u jednom smjeru trebao je trajati oko ĉetiri sata. Morat će paţljivo promatrati razinu goriva. koji su hujali tropskim zrakom. Letjelica 609 je mogla primiti devet putnika. Max. Je li starija od stotinu godina? Hoćete li vjerovati. odgovori Gunn. ali Giordino nikada nije volio igrati na sigurno. Trideset minuta kasnije. Helikopter ne bi mogao izvesti put od 2400 milja bez najmanje ĉetiri punjenja goriva. u brojku od devet tisuća? Što ţeliš reći? Kaţem da je vaša soba izdubljena u kamenu negdje oko 7100. Ne. Je li prevara?. Evo. To nije bilo dovoljno za bezbriţan put. Flota vikinških brodova koju su otkrili ribari. Molim te. namjesti gas na optimalnu brzinu štednje goriva. upita Yaeger kao da se boji odgovora. Paul? Oko dvije i pol ĉetvorne milje. ali sada je nosila samo opremu za preţivljavanje priĉvršćenu za pod. Rudi Gunn se nasmiješi. Gunn pogleda Giordina kroz debela stakla. Kakav si izgovor ponudio za nestanak na šest dana? Rekao sam svojem uredu da kaţu da sam odletio na Baltiĉko more kako bih provjerio projekt podvodne olupine koji NAMP provodi zajedno s danskim arheolozima. moţeš se baviti navigacijom. koji su nosili kišu i turbulenciju. stvarajući napetost. . reĉe Max polako. tik nakon ĉetiri ujutro. a obiĉan zrakoplov ne bi imao mjesto za slijetanje na vulkanskim otocima. Indijski ocean polako je nestajao dok su ulazili u oblake s istoka. dobro su stajali s gorivom. Giordino doda Gunnu kartu. reĉe Pat. Bit ću u dovoljnoj neprilici kad admiral otkrije da ne sjedim za svojim stolom u Washingtonu. reĉe on mirno. Nakon tri sata leta. Zatim Giordino izravna oba rotora i krene u vodoravan let. Giordino je proraĉunao da će imati samo sat i pol dodatnog vremena za povratak u Cape Town. Giordino je iznajmio zrakoplov u Cape Townu jer je najbliţi NAMPov istraţivaĉki brod bio na više od tisuću milja od Otoka Crozet. da ne idemo stopama Amelije Earhart i Freda Noonana.

Jesi li odabrao mjesto za slijetanje?. krila su prestala podrhtavati. upita Giordino. Giordino je imao neobiĉnu sposobnost spavanja na deset minuta. širinu i visinu. moţda pedeset sa sto stopa. Dobar posao. Samo gomila kamenja. Paul je negdje na pet milja od nas. ali potoĉići vode još su tekli vjetrobranom. makar samo ĉetiri ĉvora. Gunn ga lupne po ruci. s lijeve strane. Gunn pokaţe kroz vjetrobran. pohvali ga Giordino. ispravljajući kut i stopu spuštanja ekvatorima i aileronima. manje od dva stupnja udesno. uzdiţući se iznad bijelih paperjastih oblaka koji su se kotrljali ispod njih poput olujnog mora. tresući se kad je upao u turbulenciju unutar oblaka. zrakoplov se poĉne spuštati. Nije se mogao vidjeti otvoreni teren ili plaţa. St. Ponovio je proces više puta no što se Gunnu dalo brojiti. Izgleda kao mali ispust. Nisam rekao da ne moţemo sletjeti. prije no što će ponovno zaspati. Za razliku od Giordina. ispravljajući ih u vertikalni poloţaj dok zrakoplov . GPS prijemnik je mjerio udaljenost do niza satelita. Zrakoplov je nosio najnoviju GPS navigacijsku opremu. a rukama milovao upravljaĉki stup. Trebao bi zapoĉeti slijetanje. Zahvalio je nebu što ima vjetar u lice. Giordino uţasnuto pogleda dolje. Gunn podigne povećalo. Stvarno moram biti bolji sljedeći put. Prešao sam svaki pedalj i zakljuĉio daje to najgori teren koji sam ikad vidio. reĉe Gunn. i urlanje motora se smanji na prigušeno hujanje. iznenada. preciznu zemljopisnu duljinu. ali niti jedan nije izgledao dovoljno velik da ošteti stajni trap zrakoplova. jedino ravno mjesto na planini nije izgledalo veće od površine prikolice kamiona. Nemoj mi reći da smo stigli ovamo samo da bismo se vratili. Dva stupnja. usmjerivši nos zrakoplova preko visokih litica koje su štitile otok od neumornih navala mora. Mogao je vidjeti kamenje raštrkano po uskom sletištu. Nemoj ponovno zaspati. Bio je neprekidno zabrinut ne bi se mogao opustiti niti da leţi pod palmom na tahićanskoj plaţi. nikada ne odstupajući od rutine više od minute. Neprestance je gledao na sat i provjeravao njihov poloţaj. brzinu. Rudi.Giordino se popne kako bi ponovno izišao na ĉisto plavo nebo. Jednom rukom poĉne manipulirati polugama pomiĉnog rotora. Jedino ravno podruĉje na cijelom otoku je u podnoţju planine na zapadnoj strani. Nije tako loše kao što sam mislio. Zatim. reĉe Giordino kiselo. vrijeme i udaljenost do njihovog odredišta. dobra za izgradnju šljunĉare. U stvari. Giordino protrlja lice vodom iz ĉuture i pomakne upravljaĉki stup malo prema naprijed. Jaka kiša je jenjavala. Ĉak niti u filmovima ne spuštaju helikoptere na padine planina. nije bilo izgleda da se izgube i promaše otok. Iz Giordinovog kuta. Otok je na ĉetrdeset milja ispred nas. ali paţljivo je promatrao bijelu maglu koja je jurila kraj vjetrobrana. Kad se Giordino probudio i pregledao ploĉu s instrumentima. Giordino je jednostavno mogao promatrati iglu altimetra kako se okreće suprotno od kazaljke na satu. Vidio je samo strmine pokrivene kamenjem. Polako. Tek je sada ukljuĉio brisaĉe. nakon ĉega bi se probudio da provjeri instrumente i naĉini promjene kursa koje bi mu predloţio Gunn. Ne vidjevši ništa. Tamo. on nije mogao spavati. gledajući mali otok i njegovu jedinu planinu koja se uzdizala iz mora poput divovskog stošca. te prouĉavao zraĉne fotografije otoka. Sustav globalnog pozicioniranja. Podatci su programirani u raĉunalo zrakoplova pa je Gunn mogao odrediti kurs. S turbulencijom iza sebe. Nogama je upravljao pedalama zakrilaca. na 5000 stopa oni iziĊu iz oblaka i ugledaju ocean prvi put u zadnja tri sata. Giordino otpusti gas. Pogodit ćemo ga toĉno u nos.

drţeći se većih stijena gdje je tlo bilo ravnije i ĉvršće. U kojem smjeru je procijep? Na jugu. Kad su bili spremni. a ispod ništa osim Indijskog oceana i sivih valova. Giordino se ĉinio neumornim. Uz malo sreće. Kunem se Bogom. glave spuštene dolje. Bio je ţilav i mnogo ĉvršći no što je izgledao. Na pola puta preko zapadne strane planine. Gunn je ţmirkao kroz kišu. pokušavajući se kretati bez uporabe planinarske opreme. moćno tijelo kretalo se preko kamenja u velikim koracima. Hodali su malim ispustima i uskim pukotinama. promrmlja on uplašeno. Prijeteće nebo ĉinilo je otok tmurnijim i napuštenijim. i zrakoplov se smjesti poput debele guske na svoja jaja. Giordino se zaustavi. ako naidemo na drevnu stazu koju je spomenuo pukovnik. Njegovo ĉvrsto. promatrajući pribliţavajuće tlo jednim okom. On duboko uzdahne i smanji gas prije no što će iskljuĉiti motore. Elise velikog promjera poĉele su rastjerivati manje kamenje i prašinu u oblacima ispod kotaĉa. Ovo je jedini put kojim je lovaĉka druţina mogla ući na otok i popeti se uz planinu. Ako je pukovnik išao putem najmanjeg otpora. Mi smo sada na toj razini. stavi ruke na koljena i pogleda niz strminu. reĉe on zahvalno. Moţeš li vidjeti stari put na fotografiji? Ne. Giordino ĉuĉne. ne zbog umora. Radi sigurnosti. vezali su letjelicu za nekoliko golemih stijena. Pitt je rekao da su prema dnevniku pukovnik i njegova druţina stigli na pola puta uz planinu. jer niti jedan od njih nije bio sklon planinarenju. ne znam kako to izvodiš. pokazavši Giordinu da krene prvi u smjeru kojim su htjeli poći. Sada je upravljao po osjećaju. Nekoliko trenutaka ĉinio se opĉinjenim. promrmlja Giordino. kamena staza trebala bi biti u blizini. Nastavili su raspakiravati opremu za preţivljavanje i pripremati svoje ruksake. Niti Gunn nije imao problema. Njegov osmijeh nestane i on se blijedog lica okrene Giordinu. trebao je proći preko planine na oko sto stopa ispod nas. Gunn sjedne naslonjen na glatku stijenu od lave i pogleda fotografiju koja se smoĉila i otrĉala od vlage. Hvala Bogu na malim otocima. Što je na tvojoj? Tijekom slijetanja. Zaĉuje se lagani udar kad su gume dodirnule kamenje. Poĉeo je zaostajati za upornim Giordinom. Gunnovo sovoliko lice se nasmiješi. I da odgovorim na tvoje sljedeće pitanje. a zatim se okrene i pogleda Gunna u lice. pa su preko odjeće obukli kombinezone za loše vrijeme i ĉizme. Krilo je stajalo iznad ponora. Jesi li utvrdio rutu do sobe? Gunn podigne zraĉnu fotografiju i pokaţe mali kanjon koji je vodio od obale. Kiša se vratila u mlazovima. mi smo na zapadnoj strani planine. Na ĉetiri stope od vrata zrakoplova nalazila se provalija od gotovo osam stotina stopa. Je li ikada bilo sumnje? Na mojoj strani je planina. i on tek sada pogleda kroz prozor. otvorili su putniĉka vrata i iskoĉili na stjenovito tlo. Ako je tvoj proraĉun dobar. Giordino otkopĉi sigurnosni pojas. Gunnova paţnja bila je fokusirana na planinu. Iza ruba je bila provalija. Kod kuće smo. nema nikakvih znakova. Nije bilo toliko široko koliko sam mislio. već zato što je svakih dvadeset jarda morao brisati vlagu s naoĉala. . dok je drugim gledao strmu stranu planine na deset stopa od desnog krila. nećemo morati hodati više od triĉetvrt milje. iznad ili ispod nas. Krenuli su dijagonalno preko strmine.nije lebdio poput helikoptera.

Kad uĊemo u sobu. Naleti vjetra su ojaĉali i bacali im kišu u lice. Put je išao u oba smjera. atmosfera je bila hladna i gusta.Kako to misliš? Na trideset stopa ispod nas je uski put poploĉen glatkim kamenjem. nije bilo boljeg ĉovjeka za tešku situaciju. nakupljajući zalet dok ne bi pali preko litica u more. Još nisu bili potpuno potišteni i jadni. Kupus Kerguelen. Imamo još gotovo dvanaest sati dana. upita Giordino. zapravo stazu široku ĉetiri stope obloţenu kamenjem izlizanim vremenom. Gunn se nagne nad rub. Ispod te toĉke sigurno je uništen erozijom i odronima. Nije vidio kad je pao preko provalije. reĉe Gunn. Ne. Gun rezignirano zavrti glavom. ne bih se usudio poletjeti na ovom vjetru. Ne bih htio biti ovdje kad padne mrak. reĉe Gunn. ali odroni su odnijeli dobar dio niz strminu. Gunn mu doda termosicu s kavom koja je postala mlaka. Njihova jedina briga bila je mogućnost neuspjeha. hvala. U meĊuvremenu. Imala je glavu poput salate i bila nisko na tlu. Kako to da raste na tako pustom otoku? Vjerojatno je vjetar prenio sjeme preko vode. Baš sam se neĉega sjetio. Mi smo jedini ljudi u krugu od dvije tisuće milja. Nakon prelaska zadnje prepreke. reĉe Gunn glasno. Da. Sandecker bi pokrenuo spasilaĉku misiju ĉim bismo ga obavijestili o našem stanju. prema gore. Umjesto da se razrijedi. reĉe Gunn. Daje mirišljavo ulje i moţe se jesti kuhano. soba je sigurno skrivena dalje uz strminu. Bolje da je soba na drugoj strani. Koraĉajući oprezno po kamenju od stvrdnute lave. Trebam ga samo nazvati. Gunn posebne u svoj dţep i izvadi satelitski telefon Globalstar. Zato idemo lijevo. Giordino se kroniĉno ţalio. Nema tragova staze na planini poslije one velike stijene tamo naprijed. Mogao je vidjeti put. a ipak. Iako su bili zaštićeni kombinezonima za loše vrijeme. Kakvo je to ĉudno bilje što raste na njemu?. . Njihov ruĉak sastojao se od ĉetiri energetske ploĉice. ali bili su na dobrom putu. U pukotinama izmeĊu kamenja rasla je ĉudna biljka. moramo preţivljavati na ovom glupom kupusu. Pukovnik je naišao na put dolje s naše desne strane. promatrajući kako pada i kida se na kamenju. Jedno poskliznuće. gledajući kroz dalekozor. Ĉega?. natapajući im odjeću. brzo su stigli do puta i poĉeli se uspinjati. upita Gunn. Sigurno smo blizu. Niti jedan ĉovjek nije se bojao. Što ako se ozlijedimo i ne moţemo odletjeti odovud? Ĉak i kad bismo ţeljeli. Napredovanje je bilo sporo. vidim. Giordino lagano išĉupa kupus i baci ga niz brdo. Bio je skriven kupusom. Giordino pogleda masivnu stijenu koja je izbijala iz strmine. Stijene su bile nazubljene i oštre. voda je pronašla put do njihovih ovratnika. Ravna staza bila je olakšanje. Vesela misao. To je sigurno put koji je opisao britanski pukovnik. moţemo se osušiti. sjeli su i odmorili se. i otkotrljali bi se niz strminu. Ne brini. Sada znaš zašto se put nije vidio na fotografiji. Morali su prijeći preko dva. Kako nema smisla poĉeti na vrhu planine i krenuti dolje. široka gotovo trideset jarda. U kojem smjeru ćemo krenuti? Gunn pogleda ravno kamenje u oba smjera. ali odroni su predstavljali drugi problem. nadjaĉavajući vjetar. proštenje on.

Giordino prošara sobu svjetlom baterije. reĉe Gunn. Sigurno je loţio sve što je mogao sastrugati. on krene prema stijeni na pedeset jarda uz stazu. Sudeći prema ostatcima njegovih hlaĉa. reĉe Gunn ukoĉeno. Niti jedan drugi brod nije pristao na otok vjerojatno pedeset ili sto godina. a pogled mu se stvrdne ugledavši kosti stopala. Zatim Gunn osvijetli sobu u Giordinovom smjeru i vidje kako se ovaj poĉinje smiješiti. Dio puta je pao i morali su paţljivo prolaziti kraj stijene. te razne alate i namještaj ĉinilo se da su svi izraĊeni od drva i kamena. Pitam se kako je ovaj jadnik stigao tu. godine. Slaţem se. Podigne nešto što je podsjećalo na ostatke koĉijeigraĉke s dva nagorjela konja. Zidovi su bili glatko urezani. Kad su je zaobišli. Bio je crn i zlokoban. Hodali su naprijed. reĉe on ustajući. Ova izgubljena duša sigurno je stigla kasnije. s prijetnjom usamljene smrti.. a napola nervozni. osvjetljujući malo ognjište. Gunn zastane.. sretan što će se konaĉno maknuti s vjetra i kiše. Madras se ovdje zaustavio zbog vode 1779. Jedan od nas bi trebao viknuti eureka izjavi Giordino. Crno obsidijansko postolje uzdizalo se sa sredine poda ne njemu je bila crna lubanja dok je nije odnio britanski pukovnik. slijedeći zrake svjetla. Izvadili su baterijske svjetiljke. Ĉudno da ga pukovnik nije spomenuo.Giordinu nije trebao bolji motiv. Sigurno je spaljivao artefakte od drva da se zagrije. otkrivajući iste zapise koje je nakratko vidio u sobi u Tellurideu. Giordino prijeĊe svjetlom preko zidova. izbaĉen na otok na kojem je dugo ţivio prije no što je umro. Ne saĉekavši Gunna. Poĉinjem se osjećati kao krpa u kanti prljave vode. bez kvrga i usjeklina. hajdemo. Bili su tu i ostatci koţa tuljana. Onda. Giordino se trgne. Ne znam za tebe. baš kao što je pukovnik opisao. Neobiĉnost mjesta bila je pojaĉana jezivom tamom i zavijanjem vjetra izvan ulaza. Eto. reĉe Gunn. koliko je tih strašnih kupusa momak morao pojesti? Ne znaš kakav imaju ukus dok ih ne probaš. pojavi se ulaz u sobu ispod luĉnog ulaza napravljenog ljudskom rukom. reĉe Giordino. Za nekoliko minuta skinuli su ruksake i kombinezone. napola radoznali. reĉe on mraĉno. te ih ostavili na ulazu u tunel. . rekao bih da je to bio nasukani mornar. te rebra i kraljeţnicu priĉvršćene za lubanju s tragovima crvene kose. popili zadnje gutljaje kave. Svjetla su otkrila i odron koji je pokrio drugi kraj prostorije. Nagib je postao veći. Ostatci raspadnute odjeće još su bili na kostima. U Gunnovom glasu ĉula se nejasna sigurnost. Što je koristio za loţenje? Na otoku ima malo raslinja. pitajući se što će pronaći. te gomila kostiju u suprotnom kutu. Pitam se što je s druge strane one gomile kamenja? Još jedan zid? Moţda. Otvor je bio manji no što su mislili oko šest stopa visok i ĉetiri širok kao i staza. reĉe Giordino. Što je tako zabavno? Baš sam pomislio. a moţda i ne. pretvorivši se u liticu iznad njih. ali ja skidam kombinezon i ruksak. i ušli dublje u podzemni hodnik. Tunel je iznenada prešao u kockastu sobu. na ovom ruţnom komadu vulkanskih stijena bez izgleda za spas. Artefakti. da se udobnije osjećam. klekne na jedno koljeno i prijeĊe rukom kroz pepeo dok nije nešto našao. potkoljenice i boka. Ne mogu niti zamisliti kako mu je moralo biti strašno. Napravio je ognjište.

Unatoĉ gunĊanju. Dvije koje su gledale prema ulazu. napola oĉekujući duhove u sjenama. bilo je jednostavno razluĉiti . sudeći po odjeći. Misliš li da je na drugoj strani još jedan tunel? Da. oni udu u drugu sobu i prijeĊu svjetlima preko zidova i poda. Kakvo je to mjesto?.Giordino je već odavno nauĉio vjerovati inteligenciji i intuiciji malog Rudija Gunna. Imam pozitivne vibracije. ali oni se ukoĉiše vidjevši nevjerojatan prizor pod svjetlom svojih svjetiljaka. Osjećajući se pomalo nervozno. kako se pokazalo. Dvije mumije na kraju sjedile su na kamenim stolcima s izrezbarenim razliĉitim vrstama morskih ţivotinja. Šuti i kopaj. osvjetljujući sobu ispred sebe ugledaše ĉudne odraze. ja sam skeptik. Mislim da bismo mogli proći kroz njega. s crvenim. vrlo staro. plavim i zelenim bojama prepoznatljivim na tkanini. Imaju nagon za razaranje tunela. bile su na podignutim platformama. Zašto to misliš? Giordino prijeĊe zrakom svjetla preko kamenja. U njegovim pokretima bila je nemilosrdna odluĉnost dok je podizao stijene od stotinu funta kao da su od pluta. Njihov naĉin rada. Njihova odjeća bila je ljepše istkana i ţivopisnija od drugih. uz rastući nemir. Mumije i crna kosa na njihovim lubanjama bili su izvanredno oĉuvani. Noge su im bile u koţnim komotnim ĉizmama koje su sezale do pola potkoljenice. U grobnici smo. dok je Gunn sklanjao manje. Zastane da osvijetli put. Za manje od sat vremena iskopali su dovoljno velik prolaz da se provuku. Ovo mi izgleda prirodno. Dvije mumije oĉito su bile višeg ranga i vaţnosti od ostalih. Zatim se provuĉe kroz otvor. Nisam siguran da mi je testosteron dovoljno visok za to. Nije baš velik odron. Naši prijatelji iz Telluridea sigurno su stigli ovamo prvi. oĉisti se i makne još nekoliko stijena s druge strane kako bi Giordino lakše prošao. reĉe Giordino krenuvši polako naprijed. Nosili su duge izraĊene tunike s morskim školjkama pomiješanim s poliranim obsidijanom i bakrene diskove zašivene u egzotiĉnim obrascima za ovratnike i rubove odjeće. Ovdje nije bilo zapisa. bio u pravu. Giordino je radio poput mule. s obzirom na prašinu koja je pala medu kamenje. pa je krenuo prvi. Ne mislim tako. Iako su im kose bile duge. Na glavama su imali visoke stoţaste kape. Kladim se u deset dolara da smo prvi ovdje. Promatrali su s gotovo religioznim strahom dvadeset mumificiranih prilika koje su sjedile uspravno u kamenim sjedalicama usjeĉenim u stijene. a odjeća potpuna. Kladim se u boţiĉni bonus da se ovo urušilo stoljećima prije dolaska pukovnika. Kratki hodnik. upita Giordino. i nitko od njih nije pokušao kopati i vidjeti što je na drugoj strani. Odron nije bio masivan. Gun se popne na kamenje i prijeĊe svjetlom preko njega. Što vidiš?. On ga pogleda. Mnogo jaĉi od njih dvojice. šapne Giordino. Vrlo drevnoj. Gunn je. Bakrene krune s urezanim oblicima i usaĊenim tirkizom i crnim opalom krasile su im ĉela. promrmlja Gunn nemirno. Ustane. Moţe. Njihove crte lica bile su savršeno netaknute. Ostale su bile grupirane sa strane u obliku uglate potkove. Gunn je bio manji. do druge sobe na manje od dvadeset stopa. Kostur na lijevoj strani bio je veći od desnog. Drago mi je što sam te poslušao. Ovaj odron izgleda staro. Prokletstvo sikne Giordino ispod daha. micao je teţe stijene. Zastali su na trenutak.

a većina puta vodila je nizbrdo jedino zadnjih pedeset jarda zahtijevalo je penjanje. Ako su ti ljudi bili povezani s Tutom. kao da su imali podjednaku moć. dok su razbijeni ostatci letjelice pali . promrmlja Giordino. Muški su imali istaknutije ĉeljusti i grebene iznad oĉiju. Nema zlata. Ništa nije dirnuo. upita on. U podnoţju svakog kostura bila je bakrena zdjela sa ĉašom i ţlicom. Lutanje grobnicama smeta mojem osjetljivom ţeludcu. kao da se mogu objesiti oko ramena ili vrata.muške od ţenskih. Isti sastav nalazio se i na drugoj strani. Netko je morao biti ţiv da ih smjesti u stolce. Ĉini se da je njihov omiljeni metal bio bakar. zajedno s velikim bakrenim urnama punim lišća i cvijeća koje je sigurno mirisalo u davna vremena. ostavivši stup dima koji se uzdizao prema tamnim oblacima. Ne osjećaš li se kao Howard Ĉarter kad je prvi put vidio grobnicu kralja Tuta? Howard je imao sreće. Postaješ teatralan. Ne mogu vjerovati da su svi došli umrijeti na ovo mjesto kako bi zajedno umrli. njihove vrpce za glavu ili krune bile su istih veliĉina. Svi izgledaju kao da su zaspali u snu. Što to? Pogledaj oko sebe. kada je ušao u prvu sobu. prelazeći preko uskog grebena. Kad su završili. Nije bilo velike eksplozije niti praska. Nakon povratka kroz tunel. morat će raditi kao i mi. zapeĉaćujući rupu. Dvojica ljudi iznenaĊujuće su se brzo vratili do zrakoplova. Njihov rad moţda nije bio dovoljno znanstven za tim arheologa. Kralj i kraljica. Tko god ţeli ući u grob. Zanimljivo. Neke imaju ruke u krilima. reĉe Gunn tiho. obliven znojem. Komadi su letjeli zrakom. a druge na naslonima stolaca. primijeti Giordino. brzo kao što je i nastala. Giordino i Gunn bespomoćno su promatrali kako zrakoplov eksplodira kao zrela bundeva baĉena s visine na ploĉnik. Ĉinila se superiornijom od egipatske. Ostavit će povjesniĉarima da riješe tajne i identificiraju stanovnike grobnice. Nema znakova nasilne smrti. Vidiš li da niti jedna nije u istom poloţaju. Izvadit ću kameru iz ruksaka kako bismo snimili ovo mjesto i otišli kući. Gunn primijeti da Giordino nije s njim. Svi muškarci sjedili su s desne strane središnje prilike u redu pod kutom. Nema srebra. indicirajući da su ti ljudi uvijek nosili osobno posude sa sobom. Zvuk eksplozije više je podsjećao na petardu u limenoj kanti. Red lijepo poliranih kopalja s obsidijanskim glavama bio je uz jedan zid. Sljedećih nekoliko sati. TakoĊer je u notes katalogizirao sve artefakte. dok je Giordino snimao svaki ĉetvorni pedalj sobe svojom kamerom. odnosi su im bili loši. ali njihova odjeća nije bila elegantna. ili što god su bili u ţivotu. plamena lopta nestane. Nije bilo toliko tirkiza i crnog opala. podboĉili su glave jednom rukom kao da razmišljaju o svojoj sudbini. Bili su na kratkoj razdaljini od zrakoplova. polirana i obojena u fine geometrijske likove bila je poloţena kraj kamenih stolaca. i sve je ostalo na mjestu. Kiša i vjetar znatno su oslabjeli. Giordino zastane i pogleda ga. sami i zaboravljeni. Gunn je biljeţio sve što je vidio u mali diktafon. Svi su bili sliĉno odjeveni. bilo je kasno poslijepodne. Lijepa lonĉarija. Obje zdjele i ţlice imale su rupe s koţnim trakama. kad iznenada bljesne naranĉasti stup plamena i jurne gore u vlaţni zrak. Zatim. izjavi Giordino. Pronašao je nešto što mi nismo. Pitam se kada su došli ovdje u svoje vjeĉno sklonište. ali mumije su bile ţenske. Gunn prijeĊe rukom po sobi. Toĉno. Vrati se na mjesto odrona i vidje kako Talijan vraća stijene natrag na mjesto. ali za amatere su obavili priliĉno dobar posao u teškim uvjetima. Gunn paţljivo pregleda mumije. PosuĊe su izradili umjetnici velike vještine. Neću dati sljedećem tko ude ovamo besplatnu ulaznicu. Bio je zapanjen umjetnošću mumifikacije. t Bolje pitaj zašto. Zašto to radiš?.

Gunn pogleda stjenoviti krajolik. .. nisu raĉunali da ćemo pronaći išta od većeg interesa ili provesti više od dva sata ovdje. Gunn podigne telefon Globalstar i poĉne nazivati.. Jedini odgovor je bio Pripremite se za primanje putnika. A ako ubojice stignu ovamo prije admiralove spasilaĉke ekipe? Onda bolje da poĉnemo uvjeţbavati bacanje kamenja. Znanstvenici su se zabavili analizirajući i biljeţeći svoje nalaze u raĉunala.preko ruba i otkotrljali se niz strminu. i mi smo im pokazali put. pa je doveo brod do vanjskog ruba leda prije no što je zapovjedio gašenje motora. jer nam je to jedina obrana. nareĊujući kapetanu Gillespieu da privremeno zaustavi ekspediciju. i dvojica ljudi stajali su ukoĉeno. Sati koje smo proveli ispitujući kriptu. Gillespie je pozvao svojega glavnog strojara i strojarsku posadu i zapovjedio im da potjeraju istraţivaĉki ledolomac maksimalnom brzinom. Zvuk trenja metala o stijene zamre. gledajući s nevjericom. Netko je otkucao informaciju o našem letu na Otok St. Bilo je to priliĉno impresivno. promrmlja Gunn konaĉno. predloţi Giordino. Giordinova reakcija bila je suprotna. Na vidiku nema ĉamca. Sigurno nisu naši prijatelji iz Telluridea. Gillespie obavijesti Sandeckera da je njegov brod na mjestu sastanka i ĉeka zapovijedi. nema mjesta za drugi zrakoplov. Poglavlje XVI Polarna oluja sa svojim znanstvenicima i posadom zaobišla je antarktiĉki poluotok preko VVeddelovog mora kad je stigla Sandeckerova poruka. stisnutih šaka. Nemoguće. dok je posada obavljala rutinske popravke broda. Kladim se u deset na jedan da imaju naĉin prisluškivanja naših satelitskih razgovora. pa su postavili detonator ĉetiri sata prerano. ostavljajući trag metala prije no što će nestati u provaliji i pljusnuti u valove koji su milovali otok. Uĉini to u šiframa. reĉe ukoĉeno. Sada je samo pitanje vremena prije no što stignu prouĉavati zapise u prvoj sobi. s obzirom da je maksimalna specificirana brzina broda sagraĊenog prije dvadeset dvije godine bila osamnaest ĉvorova. Tamo je trebao stati i ĉekati kod japanske istraţivaĉke stanice Syowa dok ne stignu nove zapovijedi. Pa. šuteći gotovo minutu. reĉe Giordino ledenim tonom. Gunn ga blijedo pogleda. Gunnov um borio se kako bi se prilagodio novim okolnostima. Ne mogu vjerovati daje netko drugi vidio sobu nakon onog brodolomca. . Trebao je odmah prekinuti istraţivanje leda i punom brzinom otploviti prema obali Princa Olava. Gotovo izgubljeno. Bomba je stavljena prije no što smo poletjeli iz Cape Towna. Kapetan je bio zadovoljan kad je njegov stari brod stigao u podruĉje sastanka osam sati ranije. Moramo obavijestiti admirala o svemu. jer bi oni uništili prvu sobu. Tko god bili ubojice. Najbolje je da ih pustimo vjerovati da su nas pojele ribe na dnu Indijskog oceana. Ĉekanje je dalo svima vremena da završe svoje poslove. Postavljena da se aktivira na povratku. Nemoguće je da netko stavi bombu u zrakoplov i nestane. barem ne moramo brinuti da će nam ponestati streljiva. Voda je bila preduboka za spuštanje sidra. a da mi to ne znamo. Ti momci su dobri. prokleto ljut. kad se neĉega sjeti. Bio je ljut. Paul. lica bijelog od bijesa. Spasili su nam ţivote. A kušat ćemo i onaj kupus. Gunn je bio potresen. Gotovo su postigli nemoguće razvivši brzinu od dvadeset ĉvorova.

Drago mi je što te vidim. Što te dovodi na Antarktiku? Mali istraţivaĉki projekt dolje niz obalu. Zaljev Stefansson izgledao je još napuštenije i škrtije no što ga je Gillespie opisao. 01upinu u ledu.Nisu morali dugo ĉekati. otvori je i doda Gillespieju papir s koordinatama. Pitt pomisli da se kapetan šali. U2015. Ti to ozbiljno? . krenuvši natrag Pitt stupi na most Polarne oluje. 01upinu pod ledom? Ne. reĉe Pitt napola se osmjehnuvši. Znam da admiral ima nešto u rukavu. Samo jedan vuk. Bili su tako ljubazni da mi ponude prijevoz helikopterom do broda. To je najškrtiji komad zemlje koji sam ikad vidio. a zatim se spusti na podlogu. Što traţimo tamo? 01upinu. Iz otvorenih teretnih vrata helikoptera iskoĉi ĉovjek s poslovnom torbom i malom vrećom i poĉne razgovarati s drugim ĉasnikom. Njemaĉke podmornice. Zdravo. Letio je ravno prema Polarnoj oluji. upita on. Elisa ubrza rotiranje i helikopter se podigne na hladnom zraku. Blizu je. pozdravi on kapetana srdaĉno. Helikopter je lebdio nekoliko sekunda. pitao se. Traţiš kitove?. Pitt stavi poslovnu torbu na stol za karte. Ima on svoje razloge. Gillespie je prouĉavao morski led svojim dalekozorom kad spazi kako se helikopter polako pojavljuje iz jutarnje ledene magle. Vjetar je grizao poput zuba jegulje i Pitt poĉne razmišljati o fiziĉkom naporu potrebnom za prelazak preko leda do obale kontinenta. baš kao što su ga pronašli Roxanna Mender i njen muţ prije gotovo stoljeća i pol? Ili ga je konaĉno skršio led i izgurao ga na more gdje je potonuo u ledenim vodama? Pitt pronaĊe Gillespieja na krilu mosta kako gleda kroz dalekozor prema nekom nevidljivom predmetu iza ledolomca. Slijedi nas otkako smo se zamalo sudarili s njom prije deset dana. Je li još tamo. On zapovjedi drugom ĉasniku da doĉeka letjelicu na pisti na krmi broda. Nema mnogo vuĉjih ĉopora u ovom dijelu mora. Tamo nema niĉega zanimljivog. posebno pod nebom punim oblaka tamnih poput ugljena i kraj mora pokrivenog zlokobnim ledom. Zatim se okrene i mahne pilotu koji ga je doveo na brod. odgovori Gillespie ĉinjeniĉno. Kapetan pogleda koordinate i prouĉi odgovarajuću nautiĉku kartu. do piste pokraj japanske istraţivaĉke stanice. Gillespie je i dalje drţao dalekozor na oĉima. Ovo je naše odredište. Pitt nije bio siguran ĉuje li dobro. Bio je prokleto tajanstven. na Kemp Coastu. nedaleko od Hobbsovih otoka. Dan. No. Nije mi rekao niti da ti dolaziš. reĉe on tiho. sjetivši se otkrivanja olupine broda kojim nitko nije hodao od 1858 poĉne mu rasti adrenalin. Zaljev Stefansson. Ujutro petog dana otkako su otišli iz VVeddelovog mora. Dirk! Odakle si ti iskoĉio? Letio sam od Punta Arenasa na Magellanovom prolazu mlaţnjakom zraĉnih snaga.

Poslušat će zapovijedi svojih šefova iz NAMPa bez pitanja. Periskop?. A onda. Indiaman izgubljen 1779. Gillespie se nasmije. Bojim se da će naš duh morati ĉekati. Vratiti se svojim tragom i igrati maĉke i miša? Pitt lagano zavrti glavom. I misliš da je zarobljen negdje u ledu. To nije moderna nuklearna podmornica koja neĉujno roni dubinama. ali mogu to dokazati. Nadamo sam se da ćemo sada kad si ti na brodu pronaći neke odgovore. Nemam odgovore. Reci mu da će mi trebati pomoć. Davno sam plovio prema zemljopisnoj duljini i širini.Gillespie konaĉno spusti dalekozor.. Ne moram ti proĉitati misli da vidim kako misliš da sam za luĊaĉku košulju. pa loran. Gillespie prouĉi brojke na trenutak. ali uĉinit ću najbolje što mogu. reĉe Gillespie zamišljeno. zapovjedi Pitt. Trebamo li ih uznemirivati?. Prioritet ima nalaţenje Madrasa. Nema sumnje. Nije loša ideja. Obavijesti admirala. snimila je podmornicu kad smo se zamalo sudarili. Zatim smo iskljuĉili motore i plutali. reĉe Gillespie. Ne pitaj me kako je preţivjela sve ove godine niti zašto prati naš brod. prihvatio je to. ali senzor mora biti uzduţ radi boljeg oĉitavanja. Jesi li sada vidio ikakvih znakova njene prisutnosti?. Pomislili smo na boĉno skeniranje. Zatim ispriĉa Pittu o susretu s njemaĉkom podmornicom. Pitt je radio s kapetanom na barem ĉetiri projekta tijekom godina. To je U2015. Ĉak i zamisliti vezu izmeĊu ubojica iz Ĉetvrtog carstva i stare podmornice je bilo ludo. Kako onda znaš da je tamo? Jedan od naših znanstvenika spustio je u vodu svoje podvodne mikrofone njima snima govor kitova. Tako se zvao? Pitt kimne. Nije loše. Nadam se da je još tamo. Dan Gillespie nije bio netko tko bi priĉao bajke. Nije bio siguran što reći. pa GPS. odgovori Gillespie. zaista. Znam samo da je tamo. osim ako bi ugrozile sigurnost Polarne oluje. Kompasi. Kako daleko u led moram odvesti brod? Pitt doda kapetanu komad papira. Uskoro će izumiti instrument koji ti kaţe gdje je najbliţa rola toaletnog papira i koliko je pedalja udaljena od tebe. Znao je da je jedan od najpouzdanijih NAMPovih kapetana u floti istraţivaĉkih brodova. Na njegovim brodovima nije bilo nesreća niti ozbiljnijih ozljeda. što je previše komplicirano. Pustili smo opremu za slušanje ĉetvrt milje iza broda. Ako je to bilo sve što će mu Pitt reći. Njegova odgovornost bila je prema brodu i ljudima na palubi. Identificirao sam je na staroj fotografiji iz svoje knjiţnice. ništa u cijeloj toj nevjerojatnoj stvari nije imalo smisla. Gillespie nije traţio detaljno objašnjenje. Bit ću ti zahvalan ako dovedeš Polarnu oluju na ovaj poloţaj. Signalna ţaruljica upali se u Pittovom mozgu. GĊica Evie Tan. Ĉuli smo rad njenih motora jasno kao laveţ pasa. Da. ali ja bih poslao i meteorološki balon s magnetometrom. Što je na njemu tako vaţno za NAMP? Odgovor na drevnu zagonetku. Bio je trijezan i odluĉan ĉovjek bez mrlje na svom dosjeu. Poĉeo se pitati nije li ušao u zonu sumraka. Pittov glas odluta. . Tko bi vjerovao nakon svih tih godina. upita Pitt. reĉe Gillespie misleći na podmornicu. koja piše ĉlanak o ekspediciji za nacionalni ĉasopis. Lukava je i ostaje na dubini.

Da?. a ja sam izdrţljiviji no što izgledam. Kratka šetnja svjeţim zrakom ĉinit će nam dobro. pokušavajući vidjeti tragove zarobljenog Madrasa. On ispruţi malu. Nije loše imati kraj sebe ĉovjeka koji zna ĉitati led. reĉe Pitt lakonski. ali radije bih išao sam. Ne idemo dalje. Gillespie nije gledao uĉinke lomljenja leda. reĉe Gillespie ĉeţnjivo. Zapravo. Northrop pogleda kroz prozore mosta led koji se širio od broda do obale. ISO . Ima oko dvije milje. On pogleda uzduţ podnoţja brda. Znaš. Gosp. Northrop. jarbola iznad litice. reĉe Northrop. Pitt? On se okrene i ugleda maloga nabijenog ĉovjeka ĉetrdesetih godina. sa zelenim oĉima i širokim ustima koja su se iskrivljeno smiješila. Prouĉavao sam morski led osamnaest godina. nikada vam nije oprostio što ste mu napunili ĉizme ledom tijekom ekspedicije sjeverno od Beringovog mora. Lice mu je bilo ruţiĉasto i anĊeosko. glavni znanstvenik i glaciolog. Nismo htjeli opterećivati budţet projekta. Zaustavite. Proveli ste mnogo godina na Arktiku i Antarktici. Zatim pozove u strojarnicu. Dr. Ovo su bile neistraţene vode. ne moţemo biti sigurni koliko su toĉne. kladim se da je taj stari kapetan kitolovca mogao provući svoj brod kroz ušicu igle. Nemojte misliti da sam nezahvalan. Ovo bi trebalo biti pribliţno mjesto na kojem je zamrznut Paloverde tijekom antarktiĉke zime 1858. Hvala. Sjedio je na visokom stolcu prouĉavajući zaslon brodskog sonara koji je slao zvuĉne valove prema dnu. odgovori Pitt. kitolovca koji je pronašao indiamana prije mnogo vremena. Dobar posao. Northrop kimne i obuhvati svoj poveći trbuh objema rukama. Nije bilo nikakvih indikatora. reĉe Pitt ljubazno. šefe. Uz put. Admiral Sandecker ĉesto govori o vama. Prvu milju. naš rad se odvija na nekoliko stotina jarda od broda. gledajući kroz Gillespiejev zatamnjeni dalekozor koji je smanjivao sjaj leda. To je bilo prije 15 godina. ali bliţe obali plašt je postao deblji. Jim se zna ljutiti. javio sam se da idem s vama. Ja sam Ed Northrop. Imate pravo. Pitt je stajao nekoliko stopa dalje. Brod će se zaustaviti. Signali su se odbijali. krme u ledu. Ledene litice na obali dizale su se dvije stotine stopa prije izravnavanja u široki plato. Nemate snjeţne motore? Ţao nam je. vraćali natrag i pokazivali udaljenost izmeĊu dna broda i morskog dna. Polarna oluja ušla je u led i navalila na plašt poput napadaĉa u ragbiju koji prolazi kroz liniju obrambenih igraĉa. stvarajući pukotinu i prolaz širok pedeset stopa dok ga led ne zatvori i ponovno zaustavi njegov napredak. Što je za vas svjeţ zrak? Pet do deset stupnjeva ispod nule. Postupak se ponavljao mnogo puta. Jedva ĉekam. Mislim da se nismo upoznali.Mogu li te pitati gdje si dobio te brojke? U dnevniku Paloverdea. Naţalost. led nije bio deblji od stope i masivni pojaĉani pramac lagano je odguravao ledeni pokrivaĉ. u superlativima. iznenaĊen ĉvrstoćom ĉovjekove šake. On pogleda Pitta. gotovo njeţnu ruku. krenuti natrag i ponovno zaorati u led. oko tri ili ĉetiri stope. Relativno toplo u ovim krajevima. a ja bih teško svojim pogodio i vrata hangara. Dan. Dno se pribliţava. objavi Gillespie. smijući se. Sjedimo na širini i duljini koju si mi dao. i dno je bile neoznaĉeno u nautiĉkim kartama. Nadam se.

Nadam se. Upregnut za sanjke. Njegove goleme šake bile su pokrivene isto tako velikim rukavicama. Pitt. On se srdaĉno nasmiješi. Kako jesen preuzima Antarktiku. povećavaju i spajaju prije no što će formirati sante leda pokrivene snijegom. Hodao je bez tereta i sanjka. Stiţem. prouĉavajući led u hodu. reĉe kapetan. Posada spusti stubište i prenese dolje troje sanjka. Spremni su za vas. Drago mi je. Nema polarnih medvjeda na Antarktici. Njihov korak nije se usporio. imat ćete bolje izglede za preţivljavanje. Pitt joj stisne ruku. Glas je dolazio negdje duboko ispod linije MasonDixon. Zatim se komadi leda formiraju od plovećih tanjura zvanih palaĉinkaled. reĉe Gillespie. jedne s kutijom alata za rezanje leda pokrivenom ĉvrstim platnom. Pittu je ledeno polje izgledalo poput nepospremljenog kreveta s bijelim pokrivaĉem preko njega. a voda se zgušnjava u uljaste mlake. Pitt odmah prozre njenu zamku.Clive Gussler Smatrajte se sretnim što je jesen. olujna mora okruţuju kontinent. reĉe prvi ĉasnik Bushev Pittu. Mnogo je hladnije u proljeće. upita ona nevinog lica. s toplim pasatima i lijepim djevojkama u sarongama koje se njišu na ritam bubnjeva u zalasku sunca. lako se krećući na terenskim skijama koje je donio iz . Još jedan dobrovoljac? Moja ideja. ili nas je slijedila pod ledom. Ĉitala sam mnogo o vašim istraţivanjima. ali priroda našeg projekta mora ostati tajna. Neću preuzeti tu odgovornost. Preferiram trope. Ne mogu dozvoliti jednom od glavnih direktora admirala Sandeckera da sam hoda nepredvidivim ledom. Zatim se obrati Gillespieju Izgleda da smo ostavili podmornicu na rubu ledenog pokrivaĉa. Mogu li vas intervjuirati kad se vratite s vaše potrage? Pitt instinktivno baci upitni pogled prema Gillespieju. Northropom svojeg trećeg ĉasnika. Ona se nasmiješi i reĉe Niste li malo pretjerali? To mi je u prirodi. Ako naiĊete na polarnog medvjeda. S obzirom da je led ove godine došao rano. reĉe Cox kroz bradu koja mu je sezala do grudi. Zapravo. pazeći na devijacije i pukotine. Pitt je slijedio Northropa. priĉa je tako dosadna da sumnjam da bi bilo koji dobar novinar bio zainteresiran za nju. Nije im pruţio ruku. Dan Gillespie mije rekao da pišete reportaţu o ekspediciji. Druge dvije nosile su samo uţe za uĉvršćivanje artefakata koje bi mogli pronaći. Cox će ga zadaviti golim rukama. Zaobišli su nekoliko grebena i dva brijega koji su odplutali od obale prije no što su se smrznuli u ledeni pokrivaĉ. Rado ću vam dati intervju. koji zavrti glavom. ali paperjast snijeg nije ih koĉilo. Negdje u svojoj dubini je znao da bi mu oba ĉovjeka mogla spasiti ţivot ako se dogodi najgore. Hodanje kroz stopu dubok. Ima li to neke veze s vojskom?. Northrop i Cox hodali su bez problema preko nejednake. Nema veze s tajnim vojnim poslovima niti španjolskim galeonima s blagom niti strašnim snjeţnim ĉovjekom. Oĉi mu odlutaju prema atraktivnoj Azijatkinji koja mu priĊe. Ili to. Pitt stane u paperjasti snijeg dubok jednu stopu i pogleda Gillespieja. Northrop je išao prvi. Gillespie pogleda Pitta i slegne. Rekli su mi da ste vi Dirk Pitt. Ovako. Nikome nisam rekao o tvojem cilju. Zašto riskirati? Pitt nije protestirao. Ovo je Ira Cox. ali s dolaskom zime temperature padaju. A vi ste sigurno Evie Tan. Šaljem s tobom i dr. a ovaj mahne ĉovjeku veliĉine Kodiak medvjeda. inzistirajući da mu treba više slobode kretanja radi testiranja leda. ali priliĉno glatke površine. ako naiĊete na probleme.

udaljenom podruĉju neiskvarenom ljudskom rukom. obavijesti on svojeg šefa. a sunce postalo prigušena naranĉasta lopta. Odmah dobije Sandeckera. . Hvala. Koliko je on znao. reĉe ispod glasa. plavo nebo je posivjelo. ne dozvoljavajući svojem umu da misli o zelenoj. noseći snjeţne cipele i vukući dvoje sanjka kao da su igraĉke. Valjda je vrijedna toga. Koristeći Polarnu oluju kao polaznu toĉku. Konaĉno. Polako. ali još nije bilo znakova sjenovitog oblika zarobljenog u ledu. glaciolog se pojavi i nasloni leĊima na malu humku leda. Dan. Ne mogu reći bez testova. odgovori Sandecker. Bez upozorenja. nisam vidio ništa što bi podsjećalo na stari brod. Njihova tirkizna arktiĉka oprema ĉinila ih je lako vidljivima na briljantnoj bjelini. Gillespie se vrati do prozora mosta i ponovno podigne dalekozor. u poĉetku obasjan blještavim suncem na ĉistom nebu pokvario se pojavom oblaka na obzorju. Nije se moglo odrediti koliko se leda formiralo oko cijelog broda za 150 godina. Trebali biste se vratiti na brod ĉim prije. ispruţenih ruku i nogu. Poĉeo je padati lagani snijeg. Gillespie je pratio svaki njihov korak dok nisu stali na unutarnjem rubu ledene kore. mogao je pretvoriti krajolik u urlajuću bjelinu. Provjerio je meteorološka izvješća po deseti put. Ispitavši svaku stopu niţih litica. Javi mi kad se vrate. kad stignu do pribliţnog kraja jedne milje. admirale. Ţao mi je. Kad je završio. Gillespie podigne satelitski telefon i nazove jedan broj. Pitt se prvi vratio do sanjka. ledenoj vodi na stopu ispod njegovih nogu. Bio je svjestan da potraga za neĉim izgubljenim prije toliko vremena ima malo izgleda da uspije. prizna Pitt. Na obali su i zapoĉinju potragu. ali mogu se kladiti da se led u jednom trenutku slomio i odnio ga na moro Gillespiejev prigušeni glas doĊe iz dţepa Pittove polarne jakne. ali dobro je znao da se to moţe promijeniti za nekoliko minuta. Prešli su preko leda i stigli do podnoţja litica za malo više od sata. hvatajući dah i odmarajući bolna koljena i ĉlanke. Prije no što prekinem. I ja nisam pronašao ništa. Poĉeo se osjećati poput uljeza u ovom golemom. On pogleda Pitta kroz svoje tamne bronĉane naoĉale i naĉini gestu odustajanja. bio je razoĉaran što nije pronašao nikakav trag Madrasa. Trideset minuta kasnije. On pruţi Sandeckeru detaljno izvješće o podmornici. Vjetar je bio nekontrolirani faktor. dok su Cox i Northrop poĉeli potragu na desnoj strani. Cox je išao na kraju. Dan. Podijelili su se. on napeto odgovori Pobrinut ću se za to. Mogao je vidjeti gole nazubljene Hansenove planine daleko na kopnu. brod je mogao biti stotinu jarda u ledu. Lijep dan. Pitt se borio s malodušjem. Dirk. Prema dogovoru. smanjujući vidljivost. Bojim se da smo u priliĉno zbunjujućoj situaciji. na koordinatnom sustavu od dvije milje oznaĉio je toĉku ispod litice u ledu. LL Pitt krene na lijevo. ima još nešto. Izgleda da dolazi gadna oluja. Ovaj izvuĉe prijenosni radio i odgovori. upozori ga Gillespie. brzo hodajući na svojim skijama uzduţ kore leda kraj litice. Slušam te. Na obali. Krećući se brţe. Pitt je ignorirao sve lošije vrijeme. ostavivši sanjke u toĉki razdvajanja. Sve zbog olupine. Nastavio je gledati litice koje su se uzdizale sve više i više što su im bili bliţe. Pitt i Cox su pomoću malih GPS jedinica veliĉine kutije cigarete odredili toĉnu lokaciju u svakom trenutku. vratit će se na poĉetak. Snijeg je lagano padao i nije bilo vjetra. zavladala je oĉekivana pauza dok je admiral probavljao ono što je upravo ĉuo.oĉevog apartmana u Breckenridgeu u Coloradu.

Jedina boja koju je vidio bila je Coxova zelena polarna jakna. Sjaj sunca je nestao. To samo pokazuje. urezujući rupe koje će ih dovesti do izloţenog trupa zarobljenog broda. Jurio je na skijama ispod velikih ledenih grebena. Sigurno postoji dobar razlog što su rasle u vis. Unutra. suţenu prema vrhu. izići i krenuti za mnom. ĉudno pogledavši Pitta. Cox podigne ruku i uperi kaţiprst prema gore. Ira? . Vidimo se. I ja sam to mislio. sumrak je prešao u crninu. Pa? Pitt pogleda u smjeru prsta. bez kretanja prema van. Ozbiljno. ovo bi trebalo istraţiti. Ledene litice na ovom dijelu obale nisu se slomile. On zastane i posluša. Najbolje je da krenemo prema brodu. Cox odmah izvadi alat i poĉne napadati led ĉekićem i dlijetom. naćuljenih ušiju. pogleda prema sjeveru i vidje samo prazninu. primijeti Northrop. Zaĉuje prigušeni krik u blizini koji je nadjaĉao sve glasniji vjetar. Imao je osjećaj da će se velika masa u svakom trenutku svaliti na njega. a u drugom u suhoj mirnoj zoni bez vjetra. Pitt se odgurne svojim skijaškim štapovima i krene za tragovima u snijegu od kojih se samo jedan par vraćao. da glaciolozi griješe. reĉe Pitt suho. Mislio sam da traţite stari brod. reĉe Pitt kiselo. Gornja paluba bila je bez leda kad su Roxanna i njen muţ. Gdje si ostavio Coxa? Iznenada zabrinut. Poglavlje XVII Pitt se vrati natrag do Northropa i oni zajedno odvuku sanjke u ledenu spilju. Northrop se uspravi i pogleda preko leda. Ţelite otići? Ovdje je lijepo i udobno. a sitni komadići leda postali gusti poput svilenog vela. kao i njegov blještavi krug svjetla. ali tijekom prolaska ĉetrnaest desetljeća. Pretpostavio bih da je do sada potpuno zdrobljen. Pitt! Ovamo! U poĉetku Pitt nije vidio ništa osim ledenog lica litice. led je potpuno pokrio olupinu dok vrhovi jarbola nisu postali nevidljivi. Pitt vrati radio u dţep. Vjetar je bio sve jaĉi. ali ne moţemo gubiti vrijeme.Ne mogu se protiviti tome. reĉe Pitt pokazavši palcem prema ulazu u spilju. Blizu vrha spilje. kapetan Bradford Mender hodali Madrasom. U jednom trenutku bio je usred ledenih ĉestica. Kako ide. Zapanjen sam što je tako dobro oĉuvan. Morao se diviti hrabrosti Roxanne Mender. On se nagne naprijed na štapovima i pogleda ledenu spilju široku oko osam i visoku dvadesetak stopa. Vrlo neobiĉno. Osjećao se poput Ronalda Colmana u Izgubljenom obzorju koji se probija kroz himalajsku oluju u tunel koji će ga odvesti u ShangriLa. Mislio sam da će je istraţiti. On ukopa svoje štapove u led i odgurne se prema Coxu. Cox podigne svoje snjeţne naoĉale. iz leda je virio mali dio drvene krme starog jedrenjaka. pokušavajući vidjeti iza barijere ledene magle. Pronašao je pukotinu u litici i ušao unutra. Obavijestio je Gillespieja o njihovom otkriću i uvjerio ga da su u spilji zaštićeni od lošeg vremena. Sprema se gadna oluja. Pomisli kako je bilo ĉudo što je preţivjela strašnu hladnoću. Zatim ugleda tirkiznu mrlju kako maše iz crnog otvora. Bolje da pogledam. Gosp. Pitt pogleda Coxa koji je urezao hvatove do izloţenih dasaka.

Njegov prvi dojam o Pittu bio je da se radi o umišljenom birokratu iz stoţera NAMPa. Police su prazne. Skladište u straţnjem dijelu kormilarnice ispod kapetanove kabine. Kapetanova kabina mora biti u blizini. gladi i skorbuta. PronaĊimo prolaz prema dolje. Drţimo se zajedno. nesklon besmislicama. Kamo ćemo sada?. Uvedi nas unutra za ĉetrdeset minuta i dobit ćeš od kapetana plavu vrpcu za rezbarenje leda. Što vidiš?. Pitt se popne utorima urezanim u led i nogama naprijed klizne kroz rupu. Nagne se kroz trup. Sigurno su pojeli sav papir. gosp. Cox i Northrop brzo mu se pridruţe i dodaju aluminijske halogene svjetiljke koje su osvijetlile unutrašnjost kao po danu. Cox nije bio vrlo druţeljubiv ĉovjek. ali ne nade pepela. reĉe Cox praveći se uvrijeĊen. upita Northrop uzbuĊeno. Vjerujem da bi. Ispriĉavam se. Imao je malo prijatelja na palubi Polarne oluje. jer ćeš inaĉe raditi i sljedećeg tjedna. saĉuvajte svoj konfederacijski novac. ali sada je vidio da je direktor specijalnih projekata razuman ĉovjek. kuhinja je izgledala kao da nikada nije upotrijebljena. Iako do sada nisam vidio niti jednog. Tamo bismo trebali pronaći hodnik koji se spušta na donju palubu. Osim pepela na velikoj ţeljeznoj peći. reĉe Pitt. reĉe Pitt. On pogleda u tamu i shvati da je ušao u straţnju brodsku kuhinju. odgovori Pitt. Komadi leda letjeli su poput iskara. Jedan od nas moţda primijeti nešto što će drugi propustiti. konzerve i staklo. upita Cox. stolci i okolni namještaj bili su pod ledom debelim jedan pedalj. Ovo je sigurno prostor za ĉasnike i putnike. Trideset ĉetiri minute kasnije. . Smrznutu peć. Kako se snalazite na brodu starom dvije stotine godina? Prouĉio sam crteţe i stare planove indiamana. promrmlja Northrop. Trebao bih imati dovoljno veliku rupu da se provuĉem kroz nju za sat vremena. Dodite i ponesite svjetlo. moţda papir. Pazi da kopaš izmeĊu greda. Vjerojatno od kombinacije hipotermije. Ira. primijeti Cox. Pitt proĊe kroz vrata i osvijetli blagovaonicu. Znam ja dobro kako su graĊeni brodovi. reĉe Northrop s olakšanjem. upita Cox. General Lee bi se ponosio tobom. Traţimo nešto posebno?. Nema tijela. nn Mislim da su ispod nas još dvije palube. kao da ĉeka da ga netko upotrijebi. Nikad se ne zna.Drvena ograda je zamrznuta i lomi se lako kao stakleno oko moje bake. Pitt pokaţe svjetlom kroz vrata iza stola. Pod halogenim svjetlima. Jug bi mogao ponovno ustati. Hvala. Stolovi. Ĉizme mu dodirnu palubu ĉetiri stope ispod otvora. Pladanj za ĉaj bio je na sredini stola. Pitt se nakloni. Svi su umrli u svojim kabinama. soba je blještala poput kristalnog lustera. Kao što sam oduvijek govorio. znam napamet svaki njegov kutak. gospodo. Zapravo mu se poĉeo sviĊati. Pa. Pitt otvori vrata loţišta. Cox uzvrati naklon. Cox side i trijumfalno proglasi Imamo ulaz. ali ljubazan. Pitt. reĉe Pitt prijateljski. poĉevši se osjećati nemirno.

Našao je i figure ljudi. On je bio ĉovjek prilagoĊen sadašnjici. Ali. Umjesto maĉa. trebala bi prestati za nekoliko sati. Kako izgleda oluja s tvoje strane?. odnio bi ga niz ljestve do Pitta. Nije mogao proći kroz nevidljivi zid koji je dijelio prošlost od sadašnjosti. nejasno i mutno. reĉe Gillespie. i ţene s druge. Sanduci su još bili poslagani od poda do stropa oko zidova. pokuša uspostaviti kontakt s onima koji su ih napravili. Da poĉnemo tovariti te sanduke na sanjke? Pitt trepne. a oĉi mu iskoĉe. Dobro će nam doći svaka pomoć kad ih budemo vukli na Polarnu oluju. sretan što je rasterećen sanduka koji je sigurno teţio stotinu funta. upita Gillespieja. Trebaš li pomoć? Svake sanjke sigurno teţe osamsto funta. gdje se otkotrljala kad su Mender i njegova posada u ţurbi napustili brod kad se led poĉeo topiti. Ima ih dvadeset i ĉetiri.Spustili su se niz stube. Vrata ostave još su bila otvorena. jedva ocrtano blagom izmaglicom. lavova ali i bića kakva nikada prije nije vidio. Drţeći diskove u ruci. Ĉim vratim poklopce odnijet ćemo ih na sljedeću palubu. poput ţetona u kasinu. nalazili su se okrugli bakreni diskovi debeli pola pedlja i promjera pet pedalja. Sanjke su pune artefakata. otvorenih poklopaca. Sjedio je na konju s jednim rogom na ĉelu i drţao maĉ iznad glave kojim je rezao vrat golemog guštera s otvorenim ustima punim zuba. reĉe Northrop. pogleda gore i kimne. Ţena na drugoj strani diska bila je odjevena isto kao i muškarac. reĉe Northrop. Lice mu poprimi ĉetiri nijanse crvene boje. Pitt ih povede otraga. zabila je koplje u ţivotinju koju Pitt prepozna kao sabljozubog tigra. Bakrena urna leţala je kraj vrata. posklizujući se na ledu. Diskovi su bili ukrašeni s obje strane sa šezdeset simbola koje Pitt prepozna iz sobe u rudniku Paradise. Dva drvena sanduka bila su na podu. Priĉekaj dok se vrijeme ne promijeni. dok. Pitt ude unutra s išĉekivanjem i osvijetli prostoriju. kao i 1858. ogrlica od morskih školjaka i nekakvih perla. preteţno ţena odjevenih u duge ogrtaĉe s haljinama koje su im pokrivale noge do ĉudnih ĉizama. I ona je jahala na rogatom konju. On priĊe sanducima i podigne jedan. a grudi jednostavne. Na dnu sanduka. Kad su završili. ali s više ukrasa na tijelu. Prema našem meteorologu. Ne znaš koliko sam ti zahvalan. a druge od bronce. Njihova kosa bila je duga i upletena do pojasa. Ubrzo je sakupio menaţeriju figurica obiĉnih ţivotinja pasa. bez pretjerane punoće. Ira. koji je izumro prije mnogo tisuća godina. maĉaka. stoke. koji bi ga vezao u nosiljku i spustio do sanjka. Neke su bile od bakra. stavljajući ih na ledeni pod. ali ostajući na nogama. Bolje meni prepustite teţak posao. Pitt doĊe do ulaza u spilju i pozove brod. U sredini diska bili su likovi muškarca s jedne strane. udaljeno gledanje nije bila jedna od Pittovih vještina. . Njegov trans prekine juţnjaĉki naglasak Ire Coxa. Pitt klekne i poĉne briţno vaditi predmete iz kutije. reĉe Pitt. prošavši kraj starog topa koji je izgledao kao da su ga tek iznijeli iz ljevaonice. svake sanjke nosile su osam sanduka. Cox je obavio najnaporniji dio posla. Zatim ćemo ih spustiti uzetom kroz rupu u trupu na dno spilje. gdje bi ga Northrop stavio na odgovarajuće mjesto. Pittovum otputuje u drugo vrijeme i mjesto. Cox brzo shvati situaciju i uzme sanduk od Northropa kao da podiţe dijete. Ĉovjek je imao dugi šiljati šešir presavijen na jednu stranu i široki ogrtaĉ nad metalnim grudnim oklopom i kratkom tunikom sliĉnom škotskom kiltu. Podigavši svaki sanduk na jedno rame. baš kao što su ih ostavili Roxanna i posada Paloverdea.

prvi ĉasnik Polarne oluje. pozivajući ga da ude i popne se na brod. ukoĉenih pod ledenim ogrtaĉima. izobliĉeni ledom. Koje su bile njihove zadnje misli u samoći. dišućih ljudi koji su ţivjeli svoje obiĉne ţivote prije no što su umrli u udaljenom i strašnom dijelu svijeta. Veliĉanstvena? To je ĉudo.Osobno ću povesti pojaĉanje. bili su previše strašni da bi se opisali. reĉe on veselo. Prepoznao je i malu priliku iza njega novinarka Evie Tan. promrmlja Northrop. ali ako Roxanna Mender nije pretjerivala. osim malog udubljenja u ledu gdje je nekada bio brodski dnevnik. pozdravi Gillespieja preko prenosivog radija. Moramo se vratiti na brod. Slika tih smrznutih spomenika u mraku. razmišljajući o toj mogućnosti. upita Gillespie radoznalo. Kapetan posluša za trenutak i vrati radio natrag u dţep. Dok su Pitt i Gillespie hodali Madrasom s Evie. Pas je bio samo smrznuta bijela humka. Vjerojatno ne. Prošli su kroz kabine. Još ne. Vidio si kapetana?. Izrazi na nekim licima. Pitt izbroji deset tirkiznih likova koji su prilazili preko ledenog pokrova. reĉe mu Pitt. Kapetan Leigh Hunt još je sjedio za stolom za kojim je umro 1779. Jake Bushev. ali tragedija se ĉinila tako strašnom da nije mogao misliti o tome. mrtve putnike i posadu Madrasa vratiti u ţivot? Zamisli koliko bi povijesti bilo ponovno napisano i popravljeno nakon razgovora s nekim tko je ţivio prije dvije stotine godina. Ĉuvam filmove od ekstremnih hladnoća. oteţavala je viziju ţivih. jedva otkrivajući tijela. Olujni oblaci su prošli i vjetar je zamro nakon ĉetiri sata. Pitt pokuša zamisliti njihove zadnje trenutke. Pitt vidje da ih predvodi Gillespie. Zamisli mogućnost da ih se sve vrati u ţivot. diţe tešku vunenu vestu i lijepi filmove za svoje zimsko rublje. Gillespie je prišao Pittu smiješeći se. Dolazi nova oluja?. Ništa se nije promijenilo. Cox iziĊe iz spilje i mahne ţutim platnom kojim je bio pokriven alat. Trideset minuta kasnije. Ali veliĉanstvena noćna mora. Misao pogodi Pitta poput udarca. osvjetljujući mrtve putnike svojim halogenim svjetlima. Pitt je s veseljem gledao kako Evie skida veliku parku. Pazite kad se penjete stubama koje je Ira tako vješto urezao u ledu. Pitt ga upitno pogleda. Ledeni pokrov je blistao. Northrop ispruţi ruke. ali htio bih biti tamo da vidim reakciju ovih jadnih duša kad vide što se dogodilo sa svijetom od 1779. Upoznat ću te s kapetanom. Ona ga pogleda i nasmiješi se. Zašto sanjati? To se neće dogoditi za naših ţivota. Kad su se pribliţili. koje je ispucala deset filmova. reĉe Pitt. upita Evie. Pitt je po izrazu na njegovom licu mogao reći da nije dobro raspoloţen. snimajući svaki inĉ unutrašnjosti starog broda i njegove mrtvace. Ozbiljno su prouĉili dijete u kolijevci i gospodu Hunt s dvije stotine godina starim ledom na svojem tuţnom i njeţnom licu. Jesi li siguran da ţeliš ići? Da propustim šetnju po palubi broda iz osamnaestog stoljeća? Ne. Zamisli što to znaĉi za kriogeniku. Grupa prilika primijeti signal i poĉne skretati kroz neravni krajolik prema spilji. Dobrodošao u antarktiĉki muzej pomorskih antikviteta. . Lijep dan za šetnju parkom. Bi li znanstvenici mogli jednoga dana hladne. godine. Cox i Northrop pomagali su posadi Polarne oluje da odvuĉe teret na ledolomac. bez nade u spas? Ovo je noćna mora. smrznuta u vremenu. Savršeno oĉuvana ljudska tijela. trebao bi biti svjeţ poput sladoleda. za sav konjak Francuske.

Odmah ću kontaktirati podmornicu i upozoriti ih. Aktiviram vrata. ali dobro ih promatraj. Bushey! Tu sam. Imali su još pola milje do broda. trebat će mu vremena. te druge koje su izlazile iz trupa i sakupljale se oko topa na palubi. Ako djeluju kao u Drugom svjetskom ratu protiv izoliranih transportnih brodova. Njena zla sreća je zarazna. ne još. Pokušao sam dva puta. Raĉunam na to. Pobrinut ću se za to. Ne. ali moji zahtjevi za identifikaciju nisu poslušani. Izronila je iz leda na manje od milje od Polarne oluje. odgovori Bushev. Jesi li imao kontakte sa zapovjednikom podmornice tijekom puta od poluotoka?.On kratko odmahne glavom. Bushey. Ta sablasna podmornica je poput kuge. Podmornica se pojavila iz leda na samo ĉetvrt milje od Polarne oluje. Hoću li ih pokušati pozvati? Gillespie se zamisli na trenutak. Mislim da moţemo raĉunati i na to. Bushev nije dovodio u pitanje zapovijedi svojeg nadreĊenog. Što god smišlja Sandecker. Što je rekao admiral kad si ga obavijestio? Rekao je samo. Zvuk alarma koji je upozoravao ljude na palubi na zatvarajuća vrata sjekao je hladni zrak Pitt i ostali poţure prema brodu preko leda. Gillespie je promatrao podmornicu. Pitt zastane Reci Jakeu da pošalje poruku podmornici i upozori zapovjednika da je tvoj brod spustio seizmiĉke eksplozivne podvodne ureĊaje pod led na mjestu gdje su izronili. Kapetan opet ukljuĉi radio. Moţeš biti siguran da će admiral odrţati svoje obećanje. niti pokazao najmanje oklijevanje. pozivajući ih da poţure. kapetane. Pribliţivši se još malo. Podmornica. gospodine. Istina. reĉe Pitt. Zatvori sva sigurnosna vrata i zapovijedi posadi i znanstvenicima da stave pojaseve za spašavanje. Nekoliko ĉlanova posade stajalo je u snijegu oko stuba. Sanjke i njihov teški teret gazile su snijeg. Budi zahvalan na malim milostima. gospodine. Poglavlje XVIII Kad su se pribliţili brodu i pogledali iza njega preko leda. reĉe mrko. Bushey. praveći trag kojim su se lako kretali. reĉe Pitt smiješeći se. siguran da podmornica sluša njihov razgovor. Što misliš postići tom laţi? Moramo odugovlaĉiti. Da. ometaju naše satelitske prijenose. Je li podmornica pokušala kontaktirati? Ništa. Vjerojatno slušaju sve što govorimo preko radija. Gillespie pozove prvog ĉasnika prenosivim radijem. ali ima top. upita Pitt. Gillespie pritisne gumb za prijenos na radiju. slušaj me paţljivo. Razumijem. gospodine. jasno su mogli vidjeti crni kitoliki oblik podmornice na bijelom pokrovu. . mogli su vidjeti i prilike na tornju. Nikako ne moţe ispaliti torpedo kroz led. Zatim zapovjedi prvom ĉasniku što će reći i uĉiniti. promrmlja Gillespie.

koja je teško disala. ali Pitt nastavi kako bi dobio na vremenu. gosp. Zbogom. Pitt krene pod kutom dok nije bio pedeset jarda udaljen od broda. Poţurimo. Kako se vi zovete? Ne trebate to znati. trebali biste biti u Atlantiku i torpedirati nemoćne trgovaĉke brodove. Pritisne gumb svojeg radija. Da. Znao je da vrijeme istiĉe i bio je siguran da podmornica namjerava uništiti Polarnu oluju i sve na brodu. sloţi se Gillespie. Pitt se okrene Evie Tan. Prestali smo s neprijateljstvom u travnju 1945. Razumijete li? Iz radija se zaĉuje statiĉki elektricitet. Kako vam mogu pomoći? Znate mi ime. A kada ste osnovali Ĉetvrti Reich? Na vidim razloga za nastavak ovog razgovora. Poţuri. a zatim ispriĉati novu bajku u nadi da je zapovjednik podmornice lakovjeran. Sada. obećavam da neću ni pisnuti o vašoj ljigavoj bandi ubojica. Da. Nisam znao da moja slava putuje tako brzo. Zašto mi barem ne date da vam nosim opremu za kameru? Ona snaţno zavrti glavom. Bit ću u redu. Cijela minuta proĊe prije no što se ponovno zaĉuje glas zapovjednika podmornice. Glas je bio bezosjećajan poput glasa meteorologa koji ĉita vremenski izvještaj u Chevennu u Wyomingu. Pitt stane tako da ga posada moţe jasno vidjeti. uz malo nagovaranja. Fotografi sami nose vlastitu opremu. Idite naprijed. Jesam. ili. reĉe Pitt mirno. reĉe mu Pitt. Bili su odjeveni u jednodijelne crne uske kombinezone za hladnoću. Pitt. Potpuno sam svjestan tko ste vi. Testirate moje strpljenje. Govorim zapovjedniku U2015. Ne. reĉe Gillespie. Ali ne brinite. Pittu se nije sviĊao izgled strojnice na prednjem dijelu tornja koja je bila uperena u njega. to se slaţe. Bio je to nategnut pokušaj. Idite naprijed. ali moram stići na palubu najbrţe što moţemo. Pitt je još kod spilje inzistirao da Evie upotrijebi njegove skije. osjećajući trijumf što je pogodio. Kapetan krene maksimalnom brzinom. Ĉinilo se da ne nose standardne nacistiĉke podmorniĉke odore. ali duga tišina reĉe Pittu daje pogodio pravu notu. Kad je poslao Evie prema brodu. Zatim joj doda štapove. Zovem se Pitt. ĉisto pogaĊanje. ali ova je s prijezirom odbila. Ĉetvrtog carstva. potakne ih Gillespie. Znaĉi. Vidim da niste gubili vrijeme da doĊete ovamo iz Colorada. gosp. Vidimo se na brodu. ste ludi za tajanstvenošću. Mrzim gnjaviti. ali morao sam se riješiti nekoliko tijela vaših prijatelja. Gledao je podmornicu u ledu. a zatim prijateljski glas. Ţelim pobliţe vidjeti podmornicu. Mogao je jasno vidjeti posadu za topom i ĉasnike kako se naginju na ogradu tornja. Moţete me vidjeti sa strane Polarne oluje. zapovjednice. gosp. ako odvedete svoj gerijatrijski komad smeća odovud i nestanete svojim putem. Vi luĊaci iz Nove Sudbine. reĉe Pitt diveći se. Samo ţelim da objasnite svoje ĉudno ponašanje. Stigao bih ovdje prije. Pitt. dozvolila mu je da priĉvrsti njena stopala za vezice. bolje da kaţem. On zastane trenutak prije no što će nastaviti. . Pitt? Razgovor je postao nesuvisao. Govori zapovjednik U2015. odgovori Pitt. vi ste jedinstveni Dirk Pitt. Umjesto da napadate bespomoćan istraţivaĉki brod. Ĉekat ćemo deset minuta. Stići ću vas kod broda. Najboljeg.Imaš dobrog ĉovjeka.

Prije no što je strijelac ispravio ciljanje. ali ljestve od uţeta bile su baĉene sa strane. ostavši u termalnim ĉarapama. Led je rezao njegove ĉarape i stopala. On natrlja snijeg na glavu da prikrije crnu kosu. kidajući boju poput ljutih pĉela. uspješno nam ometaju satelitske komunikacije. Stojeći na krilu mosta. ali on zanemari bol. mogao je vidjeti kako se okreće i pokazuje prema brodu. Kiša metaka stane. jureću u cikcaku gotovo istom vještinom koju je upotrebljavao prije mnogo godina kad je bio navalni igraĉ na Zrakoplovnoj akademiji. Nakon nekoliko trenutaka. skinuvši se u vunenu vestu i hlaĉe. Potraţite brodskog lijeĉnika da vam sredi noge. on uspori i doĊe do daha. Zaţalio je što nosi tirkiznu arktiĉku odjeću NAMPa. Pitt. Pitt pogleda podmornicu. Kapetan vas ţeli na mostu. bilo je kasno. Ĉim se popeo do ograde. Kao što smo posumnjali. Stube su bile podignute i Gillespie je zapovjedio da se brod okrene za 180 stupnjeva i krene naprijed. reĉe on uz širok osmijeh. hitci su prozujali visoko iza njega. Ni rijeĉi. dahne Pitt. Pitt zahvalno potrĉi uz brod koji je ubrzavao. Strojniĉar okrene oruţje u smjeru u kojem je pokazao kapetan. Gillespie je prouĉavao podmornicu ĉiji je crni trup plutao u ledu na mjestu gdje je izronila. Poĉne se izvlaĉiti iz arktiĉke odjeće. Leţao je u maloj udubini iza humke nije se mogao pomaknuti. pa ih skine. Imao si gadan susret. Moţeš li komunicirati s vanjskim svijetom? Ne. Ira. Cox ga podigne i prebaci na palubu. Pitt duboko udahne i krene trkom preko leda. Da sam na njegovom mjestu. to će biti uskoro. Siguran na zaštićenoj strani broda. Pitam se što ĉeka. Metci prozuje zrakom. Gosp.Pitta nije trebalo ubosti oštrim štapom i u oko da ga se potakne. Da. jer strijelac se vjerojatno pitao je li pogodio Pitta. Ĉizme bi bile previše nespretne za trĉanje. Sigurno sam rekao nešto krivo. baš u trenutku kad je nazubljeni komad leda prošao ispod njegovih nogu u ĉarapama. Hvala. reĉe Pitt mrko. Pitt jednostavno kimne i krene preko palube do stuba prema mostu broda. Strijelac je bio nagnut na oruţje. Zatim proviri iznad humke. On se okrene Da? Cox pokaţe prema krvavim otiscima koje je ostavio na palubi. . a ipak tako daleko. Tada će nas imati u poloţaju za precizan pogodak. Tako blizu. Jedino ovaj put nije bilo Ala Giordina da mu asistira. S mjesta na kojem je leţao mogao je vidjeti detalje na Polarnoj oluji. uhvati ljestve i podigne se gore. MeĊutim. On legne iza ledenog humka istog trenutka kad je strojnica na tornju otvorila vatru. ĉuo sam vaš mali razgovor. Dogovorit ću pregled ĉim stignem. Jasne boje na bijelom ledu ĉinile su ga idealnom metom za vjeţbanje gaĊanja. ĉineći ĉudne šištave zvukove dok su udarali u led. ĉekao bih dok se Polarna oluja ne okrene i krene prema otvorenom moru. Okrene se kad je Pitt došepao uz stube. Pretrĉao je trideset jarda prije no što je strojniĉar na podmornici ponovno zapucao. Dobrodošli. Pitt je nestao iza Polarne oluje sekundu prije no što su metci udarili u ĉelik. Je li te zapovjednik kontaktirao? Gillespie kratko zavrti glavom. ali zapovjednik podmornice gledao je kroz dalekozor u Pittovom smjeru. Ako je tako.

zatim nastavi prolaziti kroz led. Pitt. raznijevši zidove u udaru koji zatrese Polarnu oluju od pramca do krme. Pogoden. Što se. Imamo oštećenja i ozljede ovdje dolje. Krv mu se cijedila niz jednu nogavicu. On dotetura do Gillespieja i klekne kraj njega. slomivši mu tri ili ĉetiri rebra. Eksplozija ga je bacila na stol. Ona buntovniĉki napravi nekoliko fotografija podmornice prije no što će otići u sigurniji dio broda. Bio je gotovo neĉujan u grmljavini strojarnice. Gillespie i Cox baĉeni su prema stolu Bushev. jer mu je ţena rodila dijete. a njezini metci naprave trag na pramcu ledolomca. Moramo pobjeći iz dometa prije no što nas raznesu u komadiće. Granata je pogodila helikoptersku pistu na krmi i raznijela je u komade. kapetan te treba. To je bilo blizu. dok se Cox naginjao nad njega. otvorivši ga poput aluminijske konzerve. koja je stajala na vratima mosta. nakon kojeg odmah uslijedi eksplozija koja raznese led neposredno iza ledolomĉeve krme. ne brojeći modrice i porezotine. Pitt je završio na pola ulaza u hodnik do krila mosta. Kiseli dim ispunjavao mu je nosnice. Pitt zgrabi brodski telefon. zastane. Granata pogodi blagovaonicu kraj mosta. reĉe Bushev. Da. Pitt da znak velikom trećem ĉasniku. znanstvenici i putnici budu dolje na lijevoj strani. Daj nam svaki atom energije. ali drukĉijeg zvuka. prema gornjim kabinama. reĉe Pitt. Udarali su po mostu. Ne miĉi se. izlazimo iz leda na kurs nulapetnula.Kao da ĉita misli zapovjednika podmornice. Odjekne još jedna eksplozija. ako ne krenete punom brzinom. A onda mogu zaroniti i progoniti nas izvan leda. Tko ti je sljedeći u zapovjednom nizu? Joe Bascom mi je bio drugi ĉasnik. dok nisu pronašli staklene prozore mosta i raznijeli ih u tisuće komada. . zapovjedi mu Pitt. Cox kimne. Oĉi su mu bile otvorene. Zašto pucaju na nas? Dolje vikne Gillespie na nju. ugleda oblaĉak dima iz cijevi topa. reĉe Pitt jednostavno. koji je već leţao na palubi. stojeći ispred kontrolne konzole. gospodine. On se uspravi. Jake. do vraga. ali Bushev je bio dvije sekunde prespor. Udar je odjekivao svuda oko njih. Gillespie i Cox instinktivno se bace na tlo i ispruţe na palubi. Otvaramo prolaz. Imamo priliĉan put prije no što iziĊemo iz dometa. ali staklenaste. ta gamad mi je uništila brod. Metak mu proĊe kroz rame. Ira. Tada zapuca strojnica. otrese se Pitt. proštenje Gillespie. a drugi pogodi ĉeljust. Bit će i gore. odletio je prema raznesenim ostatcima upravljaĉke konzole. Moj brod. doĊe glas glavnog strojara preko jedinog funkcionirajućeg zvuĉnika. gdje je Jake? Prvi ĉasnik leţao je u nesvijesti i krvario. vikne Cox. dalje od podmornice. Polarna oluja zadrhti. zaglušujući sve druge zvukove. razarajući sve što se dizalo više od tri stope iznad palube. Top podmornice ponovno opali. Moţda imaš unutarnje ozljede. Njegovi bubnjići su krvarili. Jesmo li ih potpuno zaobišli?. Daj mi Coxa. Uskoro nova granata projuri kroz ledeni zrak i pogodi dimnjak broda uz zaglušujući prasak. Evie. upita Gillespie. jecao je tiho. Ţelim da sva posada koja nema duţnosti. imala je zbunjeni izraz na licu. Napala nas je podmornica. a uši su mu zvonile. dogaĊa gore?. Svi na mostu poletjeli su preko palube poput krpenih lutaka. ali u Montevideu se vratio u SAD.

išĉekujući sljedeću granatu. Nije morao ĉekati dugo. Most je bio polje slomljenog stakla i komadića metala. ali udaljenost je bila prevelika. Koliko mogu reći. Napad i razaranje dogodili su se tako brzo da Gillespie nije imao vremena razmotriti mogućnost predaje broda i spašavanja posade. već bi podmornica lako mogla zaroniti ispod površine prije no što stignu do nje. ukrašenih mjestimice sjajnom krvlju. Desna strana broda bila je pretvorena u gomilu tinjajućih dijelova dok su razbijeni ostatci pramca i krme visjeli s izvinutih šipaka. Nebo se opet prolomi. nemamo kontrole. ali sve dok strojarnica ne dobije smrtonosni udarac. upita Cox oĉajno. glavni strojar vikne iz zvuĉnika. Uskoro je cijela desna strana palube bila u plamenu. Brod je brzo povećavao udaljenost od podmornice. potopivši ledolomac na dno hladnog mora. Kovitlac plamena i dima obuhvati komadiće ograde i ĉamca. Mogu. Ne samo da bi istraţivaĉki brod morao izdrţati baraţu granata iz najveće blizine. Polarna oluja se još kretala. ali nisu svi pogodili brod. i brod je jurio preko pokrova. koji se okrene prema podmornici. Niti jedan ĉlan posade nije ozlijeĊen. odgovori Pitt. Ali. dok su motori pulsirali a vijci miješali hladnu vodu. Koliko vam treba? Dva. zapovjedi Gillespie. Ugleda anĊela smrti kako juri preko leda. Brţi tempo uzrokovao je nekoliko promašaja. kidajući ga svojim pramcem. još jedan projektil napusti cijev topa i poleti prema pogoĊenom ledolomcu poput histeriĉnog demona. bolno ustajući u sjedeći poloţaj. od kojih je jedan bio dovoljno visok da odsijeĉe brodski radar i jarbol radija. Dio broda u kojem su se sklonili nije pogoĊen. Kakva je to borba. Hitci su dolazili svakih petnaest sekunda. Ţrtve?. Cox pogleda Pitta. reĉe Cox. bacivši lance sidra u zrak. leĊima naslonjen na stol. Kormilo je zaglavljeno.Pitt je hipnotizirano gledao podmornicu. moţda tri sata. brod će se kretati naprijed. Njihova je namjera bila pobiti ih sve. Ali razdaljina se nije povećavala dovoljnom brzinom. Zatim udari u krešendu erupcija koje su gotovo raskomadale pramac. ali šteta je poĉinjena Veliki dizel motori izgubili su snagu i polako se poĉeli zaustavljati. Zadnji pogodak je prerezao cijevi za gorivo. Ali. Moţete li to popraviti?. Granata za probijanje oklopa proĊe kroz trup i probije se do strojarnice. promrmlja Cox kroz krvave usne. Pogodivši veliki ĉamac za spašavanje koji je mogao nositi šezdeset ljudi s desne strane. Drţite brzinu. Strojnica na tornju postala je nedjelotvorna i zašutjela je. Prije no što se itko na mostu mogao oporaviti. Dim se zlokobno dizao iz rupa od eksplozija. poĉeli su pucati još brţe. Pitt razmotri mogućnost da se zalete u podmornicu i probiju je. Još ĉetvrt milje i trebali bismo biti izvan dometa vikne Pitt nadjaĉavši buku. Elektronske kontrole su uništene. Kad je posadi podmornice postalo jasno da postoje mali izgledi da ledolomac pobjegne izvan dometa. . upita Gillespie. znanstvenici i većina posade su neozlijeĊeni. Bojim se da ćemo zaokruţiti natrag prema prokletoj podmornici. udarni val nagnuo je brod na lijevu stranu. Ne moţemo bacati niti grude. Eksplozija je razorila ĉamac prije no što je mogao udariti u pregradu koja je odvajala palubu broda od kuhinje. Pitt je znao da Ĉetvrto carstvo neće nikome dozvoliti bijeg. Led je postajao tanji kako se Polarna oluja bliţila otvorenom moru. kidajući elektriĉne kablove i cijevi za gorivo prije no što će izletjeti na drugu stranu bez daje eksplodirala.

Pozovi admirala. naruĉujući bocu starog juţnoafriĉkog vina. bila je obavijena strašnom eksplozijom naranĉastog. reĉe Cox. Hvala Bogu na tome. Htjet će izvješće o šteti i ţrtvama. reĉe Gillespie isprekidano. Ĉujemo te. Naglo izdahne kad ga preplavi divlji val olakšanja na plavom nebu ugledao je tanki trag bijelog dima. Polarna olujo. odgovori Pitt. Ţao mi je što nismo stigli ranije. pomisli. Šampanjac i kavijar će ĉekati. Konaĉno. Bolje kasno nego nikada priliĉno odgovara ovoj situaciji. Pitt poraţeno stane na krilo mosta koje je izgledalo kao da je prošlo kroz prešu za automobile. Ĉini se tako. Sad kad nas podmornica više ne ometa. Zaprepaštenu tišinu koja je uslijedila nakon nestanka podmornice prekine glas iz zvuĉnika. Zamisli kako njegov prijatelj sjedi u luksuznom gurmanskom restoranu u Cape Townu s prekrasnom damom u zavodljivoj haljini. promrmlja zapanjeno. Trup se prepolovi. . Moţda jedan dio posade i znanstvenika moţe stići preko leda do kopna i izdrţati u spilji dok ne stigne pomoć. sjeti se Giordina na Otoku St. izdigne se nad obzorjem. Ugleda kako cijev topa ponovno izbacuje granatu i zaĉuje fijuk izmeĊu jarbola radara i demoliranog dimnjaka granata je eksplodirala na ledu sto jarda iza broda. a strojarnica je dobila pogodak. Dok je Pitt zvao stoţer NAMPa u Washingtonu. odgovori Pitt. Pojavi se i oblak pare kad je zadnji vatreni jezik liznuo preko leda. U drugom. Bit ćemo kod vas za dvadeset minuta. Admiral Sandecker. Sretni vrag. Paul. Pittov glas bio je ozbiljan. Bolje zapovijedi napuštanje broda. Ima gadnu ranu. Pogleda naprijed prema ameriĉkoj zastavi. U jednom trenutku podmornica je plutala u ledu. Zatim pogleda tirkiznu NAMPovu zastavu koja je vihorila na vjetru. ţutog i crvenog plamena koji se izdigne u obliku gljive iznad krajolika. naš satelit signalizira. opet usmjeri paţnju na podmornicu. Dogodilo se tako brzo da je Pitt jedva vjerovao svojim oĉima. ali trebao bi biti na nogama za nekoliko tjedana. Ja ću se pobrinuti o tome. U sredini se razvije veliki vir dima i vatre. Dan. reĉe Gillespie hrabro. Odakle su došli?. raketa zemlja zemlja poleti iznad leda. Ti si stradao više od ikog na brodu. manje od tisuću petsto milja odovud. Moţete li nam posuditi svoju posadu za kontrolu štete? U lošem smo stanju. Deset milja dalje... malo odlaganje neizbjeţnog. Ira. Jeste li probušeni? Ne. upita zapanjeni Cox. koji je došao svijesti. molim te dodaj mi brodski telefon. Zatim primijeti bljesak u kutu oka i skrene pogled s podmornice. Sigurno je inzistirao kod zapovjednika mornarice. ĉujete li me? Pitt dohvati mikrofon. koja je prkosno lepršala. Pripremite se za prihvat posade. a krma i pramac podignu se prema nebu neovisno jedno od drugoga. ali unutra je priliĉan nered. zapovjednik ameriĉke nuklearne podmornice Tucson. dosegne zenit i zatim nepogrješivo poleti prema podmornici. Kako je Bushey? Ţiv je. Gotova je. Mogu sjediti tamo i razarati nas dok ne ostane samo rupa u ledu. Odmaraj se dok te ne odvedemo u bolniĉke prostorije doktoru na pregled. Ovdje kapetan Evan Cunningham. Cox je bio kraj Busheva. uvjeri Pitt kapetana. Gillespie obriše potoĉić krvi s obraza i kimne.Gotovi srno. Dobri Samaritanĉe. znao je. Bilo je to.

zahvalno proĊe kroz ulaz u tunel. naslonivši se leĊima na zid. Sigurno nije vojni helikopter Juţnoafriĉkih snaga. a rotor se polako zaustavi. udobnoj kabini na palubi Polarne oluje u naruĉju neke prekrasne pomorske biologinje. . To je ĉudno. Prošla su ĉetiri sata. Zadnja veĉera. Sigurno dolazi s broda. mrlja preraste u crni helikopter. jer bi inaĉe već bili ovdje. Bez vjetra. velika klizna vrata kabine se otvore i šest ljudi u crnim kombinezonima iskoĉe na zemlju. Pojavio se poput mušice na smrznutom prozoru. Giordino pogleda brojĉanik svojeg sata. Nakon još jedne milje. planina je zašutjela. Baci svoj teret na kameniti pod i sjedne. Helikopter ne moţe doletjeti ovamo iz Cape Towna. Naoblaka se razilazila i komadi plavog neba poĉeli su se pojavljivati izmeĊu brzih oblaka. Gunn priĊe i stane kraj Giordina. I nama će biti toplo. opipavajući zraĉne struje. Njemu je toplo. Bio je mokar. Prvi put u nekoliko sati mogao je vidjeti dalje na puĉinu. Ĉudna spasilaĉka ekipa. reĉe Gunn. drhteći pod ledenom kišom dok je posrtao kamenitom strminom prema spilji. Pljusak se ublaţio u laganu kišicu. promrmlja Giordino. reĉe on ozbiljno. Pilot nije bio pretjerano hrabar. ljutio se Giordino. Dok je Giordino gledao. noseći naramak malih grana koje su odrezali s raštrkanog grmlja s obronaka planine. Imamo društvo. Krene kroz tunel dok nije stao ispod luĉnog ulaza. Bojim se da ćemo ovime napraviti samo mnogo dima. Giordino nagne glavu osluškujući. promrmlja Pitt za sebe stojeći na ostatcima mosta. Nakon kratkog vremena. Ĉini se da nosi rakete zrak zemlja. a ja se ovdje nasmrt smrzavam. Poglavlje XIX Zašto Dirk uvijek dobije najbolje projekte?. Njegove skije za slijetanje dodirnu kamenitu površinu. reĉe Giordino. te zadnju energetsku ploĉicu. Kladim se da ovog ĉasa spava u toploj. Zvuk helikopterskih turbina i elisa rotora uskoro je prerezao hladni zrak. Ĉinilo se da nose dovoljno oruţja i vatrene moći za napad na omanju drţavu. Htio bih stići u Cape Town prije no što se zatvore pubovi.To je lutrija. lebdio je barem tri minute prouĉavajući ravni ispust na kojem je prije stajao njihov zrakoplov. Hodajući malo ispred Giordina s naruĉjem punim granĉica bez lišća. Helikopter koji dolazi sa sjeveroistoka. kad se drvo osuši dovoljno da bi se zapalilo. Leteći na sigurnoj visini iznad litica. Zavlada tišina. Gunn doda Giordinu šalicu već hladne kave iz termosice. Nema oznaka. Je li ti Sandecker rekao kad bi nas mogao pokupiti s ove gomile kamenja? Samo da je prijevoz na putu. reĉe Giordino sarkastiĉno. Zatim se spusti polako. Stiţe brzo i nisko iznad vode. Zvali bi nas i rekli da ih oĉekujemo. Sigurno nije mogao unajmiti drugi zrakoplov pomiĉnog rotora s pilotom. proglasi on. skidajući svoje mokro odijelo i brišući vodu s vrata malim ruĉnikom. Ne vjerujem da nose poklone. već prije vrlo oprezan. on ga prepozna kao McDonnell Douglasov Explorer s dvostrukim repom bez straţnjeg rotora.

Ĉini se da je ovo moj dan za gašenje šumskih poţara. Prije će to biti šest minuta. Poĉinjem misliti da imaju meĊunarodnu vojsku špijuna. . moţda i manje. Helikopter je zaokruţio oko planine gotovo ĉetiri puta prije no što pilot nije primijetio drevni put do tunela. To je krasno. Bog te blagoslovio. Prvi tim na putu prešao je odrone i pribliţio se velikoj stijeni kraj koje su Gunn i Giordino prošli ranije. vidjevši uznemirujući izraz na Gunnovom licu. Imate li ideju. reĉe Sandecker ozbiljno. kada će to biti? Zavlada duga pauza. reĉe Gunn tiho. Je li zao. Imam. Znao je da će se admiralov tvrdi oklop slomiti. lebdio je iznad puta kao vodiĉ. Prvi tim od trojice ljudi skrenuo je prema putu i napredovao ravno. a zatim on reĉe Dva dana. Dobro pitanje. Imaš plan?. Obavijestivši dva tima od kojih je jedan bio na drugoj strani planine. Trebat će im veći dio sata da naiĊu na stari put. Njegov ton odavao je najveću brigu. Vodeći ĉovjek zaobiĊe stijenu i nade se pred luĉnim vratima.Gunn je već uzeo svoj Globalstar telefon. Koliko dugo se moţete sakrivati? Dvadeset. Giordino vragoljasto pogleda malog ĉovjeka štreberskog izgleda. promrmlja Gunn. reĉe na engleskom. Koliko vremena?. Gunn reĉe jednostavno Imamo naoruţane posjetitelje u neoznaĉenim crnim odijelima. nazivajući admirala u Washington. Pobrinite se za to. Druga trojica krenuli su u suprotnom smjeru. Ameriĉka raketna fregata plovi punom brzinom prema Otoku St. a sada i ti. Bili smo dio odabrane grupe. Pilot će dovesti svoje prijatelje ravno na naš prag. tik izvan ulaza u tunel. Misliš da će nam pregovaranje pomoći? Giordino zavrti glavom. I reci Alu da mu dugujem cigaru. Rudi. Oĉekivao je najgore. Paul. Nema brige. drugi je prouĉavao gornje padine planine. Helikopter zatim krene prema drugom timu da ih povede najlakšim putem do puta. Znam da ste pokušali. reĉe Giordino. admirale. upita Giordino. Htio bih da mi netko objasni kako su ti ljigavci saznali da smo ovdje. Ĉinilo se oĉitim da će ići spiralno oko planine dok ne pronaĊu tunel. i zahvalni smo vam. u razmaku od dvadeset jarda. zatraţit ću od kapetana da ih pošalje k vragu. reĉe Sandecker. Hoću. Stigao sam do tunela. Moramo izjednaĉiti izglede. Okrene se i vikne ljudima iza sebe. s razumijevanjem u glasu. truo i pokvaren? Gun kimne uz lukavi osmijeh. Bio je to klasiĉni obrazac prodiranja prvi ĉovjek koncentrirao se na teren ispred sebe. i više. Zbogom. upita Giordino. Ulazim. Sat vremena. Al i ja bit ćemo natrag u uredu do ponedjeljka. Samo petorica znaju za mjesto na kojem je posada Madrasa pronašla crnu lubanju. Kad je Sandecker odgovorio. ne rukuju se niti grle. Ako su ovi momci povezani s onima koje smo sreli u Tellurideu. Sve to. odgovori Gunn. pokazujući prema helikopteru koji se dizao u zrak. Dva nenaoruţana ĉovjeka protiv šestorice naoruţanih do zuba. proštenje Giordino. moţda trideset minuta. Prvo Pitt. Grupa ljudi se podijelila. gospodine. a treći donje dijelove. Ĉim im helikopter bude u dometu. Trojica naoruţanih ljudi raširili su se na udaljenosti od pedeset jarda i poĉeli ĉešljati strmine planine. Zbogom. Dva sata.

te zaštićen neprobojnim prslukom. moţda bih opet mogao odglumiti P. Pribliţili su se putu do spilje s istim stupnjem opreza kao poštanski inspektor koji ispituje potencijalno pismobombu. T. devet milimetarskim automatskim pištoljem i borbenim noţem. Gunn uleti u sobu s puškom na sprem. prigušivši hitac odjećom.Pazi na zasjedu. S helikopterom iznad glave. Bio je to zadnji ĉin u njegovom ţivotu. Ako povjeruju da sam Broj Jedan kao što je povjerovao Broj Dva. Zaĉuje se jezivo kašljanje. Kad se helikopter vrati. vikne drugi ĉovjek u liniji. osim kosti starog mornara koji je sigurno bio nasukan na otok. Brzi pogled da provjeri je li helikopter još izvan vidika na drugoj strani planine. koji se bacao na tlo prije no što će ih pokriti. naglašen urlanjem motora iznad i ispod njega. s dugom baterijom koja mu je osvjetljavala put pod pazuhom. treći ĉovjek se pribliţavao stijeni. a zatim tišina ĉovjek se sruši na pod sobe. Nikada nije saznao što ga je udarilo kad je Gunn zamahnuo velikim kamenom takvom okrutnošću da mu je slomio lubanju on padne bez zvuka. Ovdje Broj Jedan. spusti pušku i progovori u radio koji mu je visio oko vrata. Jesi li siguran da nema NAMPovih agenata? Vjeruj mi. Ovaj put. Nisu unutra. Ništa. Njegova pozornost bila je na tunelu. te ga pogodi u glavu. kad prilika tiho ustane iz kamenja gdje je bila zakopana. kretali su se jedan po jedan. i nije primijetio lagani udar slobodnog kamena niti ĉuo gotovo neĉujne korake iza leda. VoĊa nestane iza stijene. drugi ĉovjek oklijevao je ući u spilju. što si pronašao? Giordino stavi ruku na usta i vikne prema straţnjem zidu sobe. bio je naoruţan automatskom puškom. Broj Jedan. Kao jelen koji miriše zrak. Zatim smota svoje odijelo za loše vrijeme u kuglu i pritisne ga na cijev puške. Nemoj se uzoholiti. meĊutim. Sve su se više pribliţavali ulazu u tunel. Pet i Šest. mrtav. Ĉujete li me? ĉujem te. Giordino odluĉi riskirati. Barnuma i pozvati ih unutra. Ĉim stignu Broj Ĉetiri. Giordino uhvati automatsku pušku gotovo prije no što je ĉovjek pao na tlo. ne znajući što će pronaći. tijelo je bilo potpuno pokriveno ispod gomile kamenja. objesivši ga oko vrata. Vodeći ĉovjek tima oprezno ude u tunel. upozori ga Gunn. On brzo odvuĉe tijelo na stranu ulaza u tunel i uzme radio. truli namještaj i tuljanove koţe koje su visjele s jednog zida. Giordino upali bateriju i usmjeri zraku u uljezove oĉi. pozdravi ga Giordino trijumfalno. Broj Jedan. i Gunn poĉne puziti oko stijene. Nema nikoga u tunelu i spilji. ĉuĉne u poloţaj za gaĊanje i okrene tijelo ulijevo. Ništa drugo?. vikne glas izvan tunela. dvojica štiteći svojeg druga. Manje od minute kasnije. doĊe glas pilota. Izvan vidika drugih. Broj Dva. Sad su dvojica protiv trojice. Dodi i vidi sam. On polako ude iz tunela u prvu sobu. Vidio je samo kostur starog mornara. grgljanje. povest ću pretragu litica iznad mora. Broj Jedan. Broj Dva oprezno ude u sobu. Gunnov lukavi plan preţivljavanja poĉeo se odvijati. do sada bi ga upotrijebili. Da imaju oruţje. Sljedeća grupa tragaĉa nije bila niti pribliţno bezbriţna kao prva. Samo stari kostur. TakoĊer je uzeo i ĉovjekov radio. Giordino skoĉi iza tuljanovih koţa i zabije jedno od drevnih obsidijanskih kopalja u ĉovjekov vrat. nestane i drugi ĉovjek. zajedno s baterijom. Bili su oprezni . Broj Jedan iskljuĉi radio. On se opusti. Dvije minute kasnije. bit ćemo zarobljeni ovdje.

Predlaţem da uĉiniš isto. Ne zvuĉiš sliĉno sebi. Rekao sam ti.jer se Giordino nije javljao na radio koliko god je to bilo moguće. Rekao sam ti. Bit ćemo sretni ako pogodimo jednog ili dvojicu. vukući za sobom svoje ruksake. Ĉuo sam razgovor preko radija. zaĉuje se glas pilota. Broj Jedan. Sva trojica prišla su tunelu prije petnaest minuta. Gunn i Giordino skinuli su jedno tijelo koje je bilo najbliţe Giordinovim proporcijama ramena i struka. Tvoja prehlada te koštala ĉetiri pedlja visine. on ih jednostavno presavije. Uzmi onog koji stoji. reĉe Gunn. upita on ne gledajući helikopter. ali Gunn je razumio svaku rijeĉ preko svojeg radija. Progovori kutom usana u mikrofon. Barem ćemo onda biti u prednosti. šapne Giordino tiho. Govorili su ispod glasa. sloţi se Broj Pet. Zašto toliko ĉekaš. reĉe Broj Ĉetiri. On se okrene i ude u spilju. zaĉuje se glas preko radija. Ja se miĉem s kiše. Nije ĉudno na ovom uţasnom vremenu. Još uvijek vrlo oprezni. malo su se opustili kad nisu vidjeli moguće skrovište u sobi. dok je onaj na nogama ispruţio ruke. siguran da neće dobiti metak u leda. Mudri su. Gurnuvši cijevi pušaka kroz rupe manje od jednog i pol pedlja. Ja ću onog na zemlji. a Broj Pet dotrĉi za njim. . zastenjao i presavio se na tijelo pod svojim nogama. reĉe Gunn gotovo veselo. osvijetli sobu kroz rupu i prouĉi svoje djelo. promrmlja Giordino. Unatoĉ vlaţnoj hladnoći. Giordino makne kamenje ispred svojeg lica. Puzimo natrag u sljedeći tunel i doĉekujemo ih tamo. Giordino je znao da ih ne moţe dulje zavaravati. upita Giordino lakonski. Ĉovjek na tlu samo se trgnuo. Broj Ĉetiri uskoĉi u sobu i baci se na pod. Nemoguće. Šali se ako hoćeš. U pravu je. pokušavajući upotrijebiti isti naglasak kao ubijeni ĉovjek. Dobit ću prehladu. Broj Ĉetiri?. Procjena vremena bila je savršena. promrmlja Giordino. Broj Jedan. Što se dogaĊa tamo? Nezainteresiran za daljnje skrivanje. naciljali su ljude koji su ih došli ubiti i opalili istovremeno hitci zagrme poput grmljavine u maloj sobi. Nakon oblaĉenja crnog kombinezona koji je bio dva pedlja dulji u rukavima i tri u nogavicama. Gunn shvati i iskljuĉi svoj radio. da ga ne ĉuju kroz mikrofon za vratom. kako ne bi otkrili nepoznati glas. objesi pušku na jedno rame i hrabro iziĊe van. Koji je plan dvaA?. Spilja je prazna. Imali su samo nekoliko minuta. pa su brzo ponovno otvorili prostor za puzanje kroz kamenje u grobnicu. Moramo ostati na mjesto. Ĉim su vratili kamenje natrag na mjesto i pogledali kroz male rupice u vanjsku sobu. u tunelu nema niĉega osim trulih kostiju mornara. šapne Giordino tiho u Gunnovo uho. obilno su se znojili do trenutka kad su uvukli dva mrtva tijela kroz uzak otvor i prošli kroz kamenje. pa ciljaj u glavu. Nose zaštitne prsluke. Ovdje nema nikog. Dva i Tri su nestali. ne dok ne budu sigurni da on nije jedan od njihovih ljudi. tek toliko da vide preko cijevi. okrećući bateriju i cijev puške u brzom luku od zida do zida. Ostavili su Broj Šest u priĉuvi. Ponašaš se poput stare babe. Okrene se Gunnu i prevuĉe prstom preko vrata. Giordino odgovori Ne mnogo. Ubili smo zeca. Prije no što je mogao objasniti.

Sila eksplozije u malom prostoru bila je zaglušujuća. potraţili su u dimu i prašini dodatno oruţje kraj tijela svojih napadaĉa. kako dvojica ljudi u istim tragaĉkim odorama pucaju jedan na drugoga. reĉe Broj Šest trijezno. Nadam se da neće ispaliti još jednu raketu. odbacivši ga na leda. Brzo reagirajući. reĉe pilot. i nije imao pojma gdje stoji Broj Šest u odnosu na ulaz. Giordino ga je jedva ĉuo od zvonjave u ušima. Ti uzmi Broj Šest. reĉe Gunn kašljući. Bez oklijevanja. On stisne otponac i otvori vatru. Umrijet ćete. on poĉne micati kamenje da proširi otvor. . prije no što će se privremeno povući u unutrašnju grobnicu. Ja ću pokušati helikopter. On posrne i padne na trbuh. To su bili zeĉevi o kojima sam govorio. Zaĉuje se glasan huk kad je raketa izletjela iz svojeg nosaĉa priĉvršćenog za trup helikoptera. Tragaĉ se okrene i ispali pet metaka na Guna. Giordino je ispalio golemu koliĉinu metaka u nezaštićeni helikopter. Kad su prošli. prije no što će krenuti putem najmanjeg otpora i izići iz tunela na otvoreno. objavi Giordino. bojeći se da će ga metci sasjeći ĉim se pojavi iz dima koji je sukljao iz tunela. Zatim. Dolazi. Smrskane stijene zasule su sve predmete u sobi smrtonosnim pljuskom. Giordino izjuri iz dima pucajući iz sve tri puške i gotovo otkine glavu Broja Šest. neoĉekivano. Zadnja stvar koju oĉekuju od nas je da izjurimo iz tunela pucajući. Pilot je poravnao nos svoje letjelice s ulazom u tunel i ispalio jednu raketu. Imam osjećaj da misle kako je jedna dosta. Boreći se za dah u nepostojećem zraku i radeći naslijepo. ponovno se podigne i nastavi trĉati. Dosadilo mi je prenošenje kamenja. Ti vragovi iz NAMPa su ih sigurno pobili. Htio je protestirati. a ostali neprobojni prsluk. reĉe on Gunnu. Svaki zapaljivi predmet u sobi odmah je planuo. Giordino je oklijevao pustiti malog zamjenika direktora NAMPa da obavi gotovo samoubilaĉki posao. Osjećali su se kao da je na njih s desetog kata pao glasovir. dodajući uvredu na ranu. Giordino spoji tri puške uzetom iz svojeg ruksaka. to ti mogu reći. Kakva je to besmislica? Bojim se da su naši drugovi mrtvi. kad Gunn podigne oruţje i nestane u vatri i dimu. Ali Broj Šest nije mogao vjerovati da je unutra itko preţivio. i postao je neoprezan razgovarajući s pilotom helikoptera. Gunn obriše svoje zaprljane naoĉale u rukav i kimne. Zatim provuĉe ţicu oko otponaca i veţe je ispod pušaka. Tri puške bile su tako paralelno omotane. Nije prošla kroz tunel. Nevjerojatno. izusti jedva. Njegov rafal prozuji daleko od Broja Šest. Gunnov nedostatak je bio u tome što je jedva vidio. Zapanjen onim što je vidio dolje. a oĉi suzne i jedva je razaznao nejasnu priliku u crnom koja je stajala na deset jarda desno od ulaza. Glavna sila eksplozije vraćena je iz tunela zajedno sa dimom i prašinom. okrene cijevi tri puške prema nebu i zapuca prema trbuhu helikoptera brzinom od gotovo tri tisuće metaka u minuti. ali jedan pogodi list lijeve noge. niti strop tunela ni zidovi sobe nisu se urušili. Dok su mu se polako vraćala otupjela osjetila. Giordino i Gunn osjećali su se kao da je golema šaka izbila zrak iz njihovih pluća. pilot zastane prije no što će nešto poduzeti. Dim i prašina sabili su se u malom prostoru snagom uragana. Ti nećeš imati prilike pucati na helikopter ako je Broj Šest negdje vani. upita pilot helikoptera. dok nisu našli pet pušaka i isti broj automatskih pištolja. od kojih ga dva promaše. već udari u jedan zid i eksplodira. Sagni se sikne Giordino Gunnu. povukli su gornje polovice kombinezona iznad glava kako bi se zaštitili od dima i prašine. Naoĉale su mu bile prekrivene prašinom. To bi nam bio kraj. Bolje da ja idem prvi.Zeca?. Kad se okrenuo da opali iz strojnice ispod nosa helikoptera.

Ludilo. Što moţe motivirati toliko ljudi da ubiju ili budu ubijeni? Mogao se samo nadati da će odgovori stići što prije. Dnevnike. otme se kontroli. koji se drţao za ranjenu nogu. Samo ogrebotina.Kao igla šivaćeg stroja. reĉe Ira Cox. Zatim zavlada tišina. kroz zadimljenu sobu i uzme svoj ruksak iza odrona. Ĉujete li me dobro? Probijaš mi bubnjiće. pa ga je namjestio tako da mu bude što udobnije. Imaš sloţenu frakturu. bez namjere da ispadne pametan. Smanji glasnoću. Njegov sljedeći posao bio je pozvati admirala. Nacistiĉka Njemaĉka 1945 reĉe Cox osmjehnuvši se. upita Evie Tan. procijedi Gunn kroz stisnute zube. stalni mlaz metaka prijeĊe preko trupa i zaspe vjetrobran i kabinu. ne mogu propustiti mogućnost istraţiti trup podmornice. udari u stranu planine na tri stotine jarda ispod ulaza u tunel i plane. bilo što pisano što bi nas moglo dovesti do zapovjedništva i lokacije iz koje su isplovili. Što oĉekujete pronaći?. Ne mogu reći da mi se sviĊaju tvoje bolniĉarske vještine. stavi telefon u dţep i pogleda gorući helikopter na strmini ispod sebe. ako ne ţelim iskrvariti do smrti. Izvadi vezicu iz svoje cipele i privremeno zaveţe stegno iznad koljena. reĉe Cox. . reĉe on. a zatim se iznenada zanese. gledajući zlokobnu rupu u ledu koja je oznaĉavala grob uništene podmornice. nepatvoreno ludilo. Ostani gdje si zapovjedi Giordino. Neću ni pomisliti da ti namještam kost. metak ti je slomio kost. reĉe za sebe. A kako brod ima opremu za arktiĉko ronjenje. Giordino potrĉi natrag u tunel. dezinficirajući ranu i zaustavljajući krv. u kojem je bio paket s prvom pomoći. koja je došla s Pittom i mornarima s broda. Još jedan ronilac bi mi samo smetao. Osim toga. Jeste li sigurni da to ţelite? Popravci strojarnice i mosta Polarne oluje će trajati još dva sata. To ćemo pustiti doktoru u Cape Townu. ronio sam više od dvadeset puta ispod arktiĉkog leda. kad su se spremnici za streljivo ispraznili. objasni Pitt. izvijestiti o Gunnovoj rani i moliti za brzi spas. Pitt sjedne na led i navuĉe peraje. Explorer je neko vrijeme lebdio na mjestu. Giordino baci puške i potrĉi prema Gunnu. dokumente. zaštitivši ga od kiše plastiĉnim pokrivaĉem iz ruksaka. U redu. Ne miĉi se. Pittov glas doĊe iz slušalice postavljene u šatoru kraj otvora u ledu. Vraga ogrebotina. Moţeš li drţati ovo minutu? Bolje da mogu. proštenje Gunn. Nije ţelio micati malog ĉovjeka. Gunn pogleda Giordina u bolu i uspije se naceriti. Vratio se za nekoliko trenutaka i poĉeo brzo i djelotvorno raditi. Giordino nije obraćao paţnju na Gunnovo izigravanje heroja. Ĉisto. pa mi to nije novo iskustvo. Ne biste trebali ići sami. A sada? Bolje. izvješća. Kad je završio razgovor sa Sandeckerom. ali gdje se skrivala zadnjih šezdeset godina? Cox slegne ramenima i ispita Pittov podvodni komunikacijski sustav. Poglavlje XX Sto šezdeset stopa do dna.

zaĉuje Coxov bestjelesni glas u slušalicama. istiskujući zrak iz odijela i ĉekajući da vidi hoće li grijaĉ kompenzirati pad temperature. Pitt navuĉe toplo ronilaĉko odijelo Divex Armadillo s unutarnjim i vanjskim cjevovodom kroz koji je cirkulirala topla voda oko cijelog tijela. Pitt nije odmah pokušao ući u podmornicu. i on krene u njen zagrljaj. Dubina ga je zvala. koralja ili šarenih riba. te ga uperi u olupinu. Dva tijela pojave se na svjetlu svjetiljke. Nakon brze provjere svoje podvodne svjetiljke Substrobe Ikelite bio je spreman za polazak. Odabrao je nositi zraĉne spremnike radi lakoće kretanja umjesto da se pouzda u površinski sustav podrške disanja. Sretno. Pa. pronašao je potpuno drukĉiji svijet. reĉe Cox. to je vesela pomisao. Sam toranj leţao je dalje od trupa usred ostataka podmornice. kao da je duh koji lebdi iznad strašnih posljedica teroristiĉkog napada na autobus. zaglavljena ispod upravljaĉke konzole za zaronjavanje. Meko dno obuhvatilo je olupinu i Pitt se iznenadi vidjevši da je gotovo dvadeset posto zakopano. Raketa je bila napravljena da uništi mnogo veće mete i podmornica je bila gotovo neprepoznatljiva. ali nije našao ništa nikakve novĉarke s kreditnim karticama i iskaznicama. Zatim zastane na trenutak i upali ronilaĉko svjetlo. Budite vrlo oprezni. Zatim ga poĉne snimati dok se sprema skoĉiti u ledenu vodu. Ĉinilo se nenormalnim da ĉlanovi posade nemaju osobnih stvari. Ispod leda koji je bio debeo malo više od tri stope. On pogleda gore prema jezivom sjaju koji je dopirao iz rupe u ledu kako bi se orijentirao. dok je izjednaĉavao pritisak u ušima. Ulazim unutra. On krene u struju i ude u zdrobljeni trup kroz masivni otvor ispod tornja. ventili i ĉeliĉne ploĉe iz trupa leţale su okolo kao razbacane divovskom rukom. Zaroni i okrene se na deset stopa. Gadno je polomljena. pretraţio ih je ne bi li našao ikakva sredstva identifikacije. i poĉivao uspravno na dnu. morbidna scena polako se otkrila kao da se otvorio zastor. bijeli sloj pretvoren je u izokrenuti krajolik plavozelenih smrznutih brda i dolina pokrivenih ţutim oblacima alga kojima se hranila bezbrojna vojska planktonskih raĉića. Gledajući gore zamišljao je donju stranu leda kao površinu nepoznatog planeta u dubokom svemiru. Središnji trup ispod tornja bio je strašno probušen i pokidan eksplozijom rakete. reĉe on Coxu. Zagrijana voda dolazila je iz kombinacije grijaĉa i pumpe koja ju je tjerala kroz cijev i omogućavala Pittu regulaciju toka. Cijevi. Ako poreţete svoje odijelo komadom metala smrznut ćete se prije no što doĊete do površine. Plivao je iznad dijelova tijela. Krma je bila povezana s ostatkom trupa samo osovinom vijka. ukljuĉujući ruke. Obasjan svjetlom koje je prolazilo kroz led. te pratio instrumente i tjelesno stanje. On mahne i skoĉi u vodu. Kad je Pitt sišao do dna. . Stigao sam do olupine. Ostatci podmornice bili su slomljeni i razbacani. Osam minuta. Imao je masku za lice AGA MKII prilagoĊenu za beţiĉnu komunikaciju. Boreći se s muĉninom u grlu. Pramac je bio savijen.U toplini zagrijanog šatora. tjerajući se na ispitivanje okoline. Stalno je govorio sam sa sobom. vikne Evie kako bi je Pitt ĉuo kroz masku. Bio je oprezan ronilac i u svim svojim godinama ronjenja rijetko je nailazio na probleme. stopala i glavu. Tu nije bilo alga. Proveo je gotovo deset minuta dragocjenog vremena plivajući iznad olupine i ispitujući dno s ostatcima. Sigurni ste da vas ne mogu nagovoriti da fotografirate tamo dolje vodonepropusnom kamerom? Pitt kratko zavrti glavom i reĉe kroz zvuĉnik Neću imati vremena glumiti fotografa. odgurnuvši se perajama. On zastane da prilagodi tok vruće vode prije no što će pogledati dolje u golemo zeleno ništa koje je prelazilo u potpuni mrak.

osvjetljavajući masu zamršenih cijevi i ĉelika. udarajući poput ĉekića. Unatoĉ svojem poĉetnom zaprepaštenju. Ništa. Ĉinilo se da podmornica nema ĉak niti dnevnik. Ĉetiri minute. prošao je uskim prolazom i poĉeo ispitivati boĉne prostorije. Lice je bilo neobiĉno mirno i bijelo od hladne vode. i nije sposobna za racionalno razmišljanje. um mu je bio neprirodno bistar. Trake mesa izbijale su iz rupa na odijelu i lelujale na blagoj struji. kao da ga je izderala golema maĉka. Nije se iznenadio kad otkrije da su prazni. a nije bilo moguće da se pojavi drugi ronilac. Strah i uţas odmah nestanu. Na ramenima je imala znakove ĉina. bez upozorenja. Usta su bila otvorena.Imate još osam minuta prije izronjavanja. Iza šoka leţao je strah. ali ne i Pitt. Nosila je standardno crno odijelo Ĉetvrtog carstva. On poĉne napola oĉekivati da nestane. Zatim polako. Ormari. Ušavši dublje u crninu trupa. On krene dalje i stigne do kapetanove kabine. paralizirajući. a nos malo proširen. Idem. Iznenada. Uštedjelo mu je vitalne sekunde koje bi potrošio na stalno zaustavljanje i gledanje na svoj ronilaĉki sat Doxa. ali Pitt ih nije prepoznao. Upozorenje je obiĉno dolazilo od Giordina. ali Pitt je bio zahvalan tom velikom medvjedu od ĉovjeka zbog njegove brige. Većina ljudi. Lijepo oblikovane grudi bile su izloţene. Ukoĉi se i njegovo srce ubrza otkucaje. Njene plavosive oĉi zurile su ravno u njegove zelene. beţivotnim plavosivim oĉima. prebaci svjetiljku i torbu u svoju lijevu ruku i izvadi noţ iz korica desnom. Brzo pretraţi njene dţepove. a jedna podlaktica je nedostajala. nekontrolirani uţas koji moţe prijeći u ludilo. Drţeći dršku svojom termalnom rukavicom. Crte lica bile su joj pojaĉane masom plave kose koja je lebdjela oko glave poput aureole. To je stanje koje karakterizira potpuni nedostatak shvaćanja i percepcije. Kosti obraza su joj bili visoke. Ĉetiri minute. Sve su bile prazne. Provjeri zrak u spremnicima pripremajući se za izronjavanje i nuţne pauze za dekompresiju. ali materijal je bio pokidan. a zatim se predomisli i shvati što mora uĉiniti. Svjesnost o neĉemu nepoznatom postala je intelektualni izazov. paţljivo. Stajao je kao ledena figura. ponovi Pitt. Prikaza pred njegovim oĉima bila je slika koju će ponijeti sa sobom u grob. ili ono što je nekada bilo prekrasna ţena. Htio ju je odgurnuti kao da je demon iz podzemlja. Ton je bio oštar. Dvije minute. kao da će progovoriti. Zatim uzme mali kabel sa svojeg pojasa i veţe jedan kraj oko noge lesa. . gotovo kao u anesteziji. Poglavlje XXI Ţena. Zatim se uspne kroz golemi procijep u trupu i krene prema mutnoj auri na visini od 160 stopa. Ruka i šaka koje su ga dodirnule po ramenu još su bile ispruţene. Prostorija je bila zdrobljena prema jednoj strani trupa. Pitt osjeti ruku na ramenu. Bio je previše pragmatiĉan i skeptiĉan da bi vjerovao u duhove. Kontakt nije bio stisak bila je to više ruka koja se odmara izmeĊu njegovog ramena i vrata. Kao da su ona i njena posada bili iluzija. Frenetiĉno je traţio pisma i izvješća. okrene se prema prijetnji. Zatim upliva u ĉasniĉke odaje. U ormarima nije pronašao nikakve dokumente. kao da ga pozivaju. Većina ljudi se potpuno ukoĉi. na manje od stope udaljenosti. Razumijem. stolci i stolovi priĉvršćeni za pod bili su razbijeni. zurila je u njega velikim. prekrasna ţena.

Pitt se istuširao i obrijao. Pratit ću ovu priĉu do kraja. reĉe Sandecker nakon što je saslušao Pittov opis dogaĊaja nakon napada na brod. Moţda. Polarna oluja bi leţala pod ledom umjesto podmornice. snimajući kako Pitta izvlaĉe iz vode na led. kaţeš. ako je strane nacionalnosti. Ti i svi ostali na palubi imali ste sreće što ste preţivjeli sve to. Ako ja poznam ljude. To je ţena! Bila je tako šokirana da je zaboravila snimiti fotografije ţene prije no što su je omotali u plastiku i natovarili u sanjke. Bilo je blizu. Ţenski ĉasnik na podmornici. Bilješke indiciraju da je nestala kraj Danske poĉetkom travnja 1945. ali što je radila u podmornici koja je trebala biti uništena prije pedeset godina? Nadam se da će pruţiti neki odgovor na zagonetku ako uspijemo identificirati tijelo. ali ništa nikada nije dokazano. reĉe Cox. neki povjesniĉari vjeruju da je ostala netaknuta i pobjegla s posadom u Rio de la Platu izmeĊu Argentine i Urugvaja blizu mjesta gdje je potopljen GrafSpee. ali nikada nije bila u borbi. Našli ste ono što ste traţili?. Da. MeĊutim. Prvom prilikom prenijet ćemo je u Washington na ispitivanje i identifikaciju. Ĉak i u smrti. Yaeger je proveo istragu o U2015. nazove Sandeckera u Washington.Nakon pauze za dekompresiju. Pitt skine svoje peraje i navuĉe krznene ĉizme. upita Cox. Tijelo. Neće biti lako. Jesu li artefakti s Madrasa oštećeni u napadu?. reĉe Evie tuţno. I tako njena sudbina nikada nije utvrĊena? Ne. Njen donji trup s moćnim baterijama omogućavao joj je da pretekne većinu površinskih plovila. upijajući vruću paru prije no što će se opustiti uz malu ĉašu Agavero Liquer de Tequile iz boce koju je kupio kad je bio na ronjenju u La Pazu. to je bila velika ţena. Da se zapovjednik Cunningham nije pojavio s Tucsonom. Kad je izišla na površinu. Pitt izroni u sredini rupe u ledu i dopliva do ruba gdje su ga ĉekali Cox i nekoliko ĉlanova posade. dok joj je lice poblijedilo poput leda. i prelazi velike udaljenosti. Yaeger je iz starih njemaĉkih vojnih dokumenata uspio saznati jedino da je podmornica bila dio projekta poznatog kao Operacija Nova Sudbina. Eviene oĉi zurile su u mraĉni oblik koji se dizao iz dubine. da ostane pod vodom doslovno mjesecima. Podmornica je zagonetka. kosa se razmakne. i poslana na more. Ako se nisam prevario. Mogu li pitati što je na drugom kraju? Doveo sam nekog s podmornice. Siguran sam da moţemo utvrditi njenu biografiju. ona je bila ĉasnik. 0. Bolje pitajte admirala Sandeckera i Mornaricu. u njoj ima neke neporecive sofisticiranosti. ali Pitt je već hodao za sanjkama prema brodu. Tek kad je sabrao svoje misli. gospodine. Moţda ne ţele da to još iziĊe u javnost. Baš šteta. . Evie Tan stajala je u blizini. Pittu su pomogli skinuti spremnike za zrak promatrao je sanjke s tijelom dok su ih vukli prema Polarnoj oluji. On doda Coxu kabel koji je nestajao pod vodom. Sigurno je bila vrlo privlaĉna dama. Svi su nedirnuti i na sigurnom. reĉe Pitt. Evie poĉne protestirati. pa se smatrala mnogo boljom od bilo koje druge podmornice u ono doba. Ništa što moţemo upotrijebiti. odgovori Sandecker. Boţe uzdahne ona. a oĉi su bile usmjerene ravno u sunce. upita Sandecker. admirale. reĉe Evie odluĉno. Zna se samo da je završena u studenom 1944. Za što su je koristili Nijemci? Bila je nova generacija njemaĉkih elektriĉnih podmornica. odgovori Pitt kad su mu skinuli masku.

srebro. Zašto bi gomila starih nacista uskrsnula U2015 i uništila njome istraţivaĉki brod? Iz istih razloga iz kojih su te htjeli ubiti u Tellurideu. te Ala i Rudija na St. To se dogaĊalo prije no što je rat završen? ioo Sve do kraja. prizna Sandecker. upita Pitt. Najviši nacistiĉki sluţbenici i njihove obitelji takoĊer su otputovali s teretom. Ostale su se predale neutralnim zemljama ili ih je uništila posada. Uskoro će biti na putu za Cape Town kako bi ga operirali u juţnoafriĉkoj bolnici.Gdje sam već ĉuo taj izraz?. teretni brod poslao je helikopter sa šest naoruţanih i tf m ljudi da ubiju sve uljeze na otoku i pronaĊu artefakte koje su putnici s Madrasa ostavili 1779. odjeveni u civilna odijela. bilo je barem još dvanaest drugih. i odvedeni su u automobile koji su ih ĉekali. Rudija su odveli prije sat vremena helikopterom s prolazeće britanske raketne fregate koja se vraćala iz Australije u Southampton. Zaplet se komplicira. ali bio je dovoljno pametan da bi vidio da Treći Reich propada u plamenu. Koliko mi znamo. Ispriĉavam se što nisam prije pitao za njih. Al i Rudi ubili su ih sve. O svima se saznalo poslije rata. U2015 je putovala izmeĊu Argentine i Njemaĉke prevozeći stotine milijuna dolara vrijedno zlato. reĉe Pitt sa ţaljenjem. Jesu li još na otoku? Samo Al. . dijamante i umjetniĉke predmete koje su ukrali iz velikih kolekcija Europe. Ne zna se što se dogodilo s njima i blagom. i srušili helikopter. ali dugo će nositi gips. Svi nacisti koji su bili na visokim poloţajima trebali bi imati više od devedeset godina. ali to nije uspjelo kad se Hitler ubio u svojem bunkeru i Berlinu. i iskrcali se u najvećoj tajnosti u udaljenoj luci na obali Patagonije. Kako su prošli? Jesu li pronašli sobu s artefaktima? Jesu. On je moţda fanatiĉki oboţavao Adolfa Hitlera. odgovori Sandecker. za transport golemog bogatstva koje su nakupili tijekom rata. Ima li boljeg mjesta za organiziranje novoga svjetskog poretka na pepelu starog? Vjerojatno ih je ţiva još samo šaĉica. Dok su druge podmornice još uvijek patrolirale morem i uništavale savezniĉke brodove. Rudi je dobio metak koji mu je gadno razbio noţnu kost. Njegov najambiciozniji plan bio je prebacivanje Hitlera u tajno skrovište u Andama. Je li U2015 bila jedina podmornica za transport blaga putnika u Juţnu Ameriku?. Ali onda su jedva izbjegli smrt kad je njihov zrakoplov uništen prije no što su mogli uzletjeti natrag prema Cape Townu. U redu je i oporavit će se. Mornar s jedne podmornice koji je ispitan dugo nakon rata nestao je kratko nakon toga opisao je teške drvene sanduke natovarene na kamione u napuštenom pristaništu. izgledali su i ponašali se kao da su vaţne osobe u nacistiĉkom društvu. Bio je to plan koji su napravili vrhunski nacisti i suradnji s Peronovom vladom u Argentini. odgovori Sandecker. Ne. Putnici. Krijumĉarenje nacista i goleme koliĉine blaga u prijateljsku drţavu bio je njegov cilj prije no što su I savezniĉke snage prešle Rajnu. reĉe Pitt. Nekoliko su ih potopili savezniĉki zrakoplovi i brodovi. promrmlja Pitt. Ima li tragova što se dogodilo s novcem i putnicima? Nema. Paulu u Indijskom oceanu. platinu. Nepotvrdena priĉa koja je kruţila govorila je da je Operacija Nova Sudbina ideja Martina Bormanna. Argentina je bila sklonište za stare naciste.

Prije no što je podmornica poĉela gaĊati Polarnu oluju. ali koliko se sjećam. Argentina Pjevaĉi i glazbenici procjenjuju premijerne operne kuće diljem svijeta prema njihovoj akustici. Neke su poznate po baroknosti. Bila je ĉudesna mješavina francuskog art decoa. reĉe Sandecker. Buenos Aires. šaljem dr. Ĉini se da se radi o bilješkama koje opisuju neku davnu svjetsku katastrofu. niti jedna ne moţe drţati svijeću neponovljivoj veliĉanstvenosti opere Teatro Colon na adresi Avenida 9 de Julio u Buenos Airesu. Pomisao gaje naljutila. pitao me kako sam nakon Colorada stigao na Antarktiku. Njena izgradnja je poĉela 1890. Koliko god ĉudno zvuĉalo. Sandecker polako progovori Atlantida. Jedva ĉekam da ĉujem njihovu priĉu. reĉe Pitt s divljenjem. Pitt se mogao zakleti da ĉuje okretanje kotaĉića u admiralovoj glavi na udaljenosti od osam tisuća milja. Završena u doba kad je operom vladao Puccini. ne moţe ih povrijediti. godine. Pobrinut ću se za to. Poglavlje XXII 4. da govorite o Atlantidi. Nepoznata drevna civilizacija uništena drevnom katastrofom. Priliĉno zaprepašćujuće. talijanske renesanse i grĉke klasike njena pozornica osjetila je stope Pavlove i Nijinskog. admirale. Sredit ću prijevoz za tebe da se sastaneš s njom i nadgledaš transport artefakata natrag u SAD. Što je s Francuzima? Nije li otok njihov? Ono što ne znaju. admirale. Kaţete da je napredna civilizacija postojala ĉetiri tisuće godina prije Sumerana i Egipćana? Nisam slušao predavanje o drevnoj povijesti od Annapolisa. boli me što to moram reći. i mene su uĉili isto. reĉe Sandecker. Pitt je bio zapanjen. 1908. Pitt nije bio siguran je li toĉno ĉuo. Paul radi prouĉavanja sobe i artefakata koje su pronašli Al i Rudi. moţda si bliţe istini no što misliš. Kad sam mu rekao svoje ime. Sandecker ne odgovori odmah. Imaš li još nešto na umu? Jesu li Pat i Hiram imali sreće u dešifriranju zapisa? Dešifrirali su brojĉani sustav. Yaeger i OConnell su napredovali i u dešifriranju abecede. Pazite. Arheolozi neće biti sretni što će morati ponovno pisati knjige o prethistorijskim civilizacijama. U meĊuvremenu. redovi fotelja u baršunu i zastori obrubljeni zlatom bili su natkriljeni stropovima oslikanima remekdjelima slikarstva. godinu prije Krista. Teatro Colon zauzima cijeli gradski blok. Ali. Ljubitelji opera koji kupuju ulaznice procjenjuju ih prema eleganciji i ekstravaganciji. . a nekolicina po ukrasima. kad znaš da su na poĉetku borbe bili nenaoruţani. kvaliteti zvuka koja se prenosi od pozornice do loţa i u galeriju. Konaĉno. Ponovi ime kao da je sveto. Toscanini je ravnao njenim orkestrom. i u njoj su nastupili svi znaĉajni pjevaĉi od Carusa do Marie Callas. Prema raĉunalnoj analizi poloţaja zvijezda na stropu sobe zapisi su stari devet tisuća godina. Nevjerojatno fini mjedeni ukrasi gornjih ograda. Unutrašnjost u obliku potkove ukrašena je na zasljepljujući naĉin. Obavještajna mreţa Ĉetvrtog carstva je nevjerojatna. travnja 2001. i nisu ţalili troškova. Kad ću se vratiti u civilizaciju? Bit ćeš u svojem krevetu prije kraja tjedna. kratko sam razgovarao s kapetanom. reĉe Pitt. Gotovo bih povjerovao. druge po pompoznosti. OConnell na Otok St.Šest ubojica i helikopter. Jeste li rekli devet tisuća? Hiram je datirao konstrukciju sobe na oko 7100. ali mislim da imamo doušnika u uredu NAMPa.

Kad se okrenuo i progovorio svojim sestrama. Kanade i SADa do Meksika i Juţne Amerike. već blistave ljepotice u klasiĉnom smislu. ne samo zgodne ili egzotiĉne. Nije trebalo mnogo mašte da bi se pogodilo da su sestre zapravo. Kao glavni izvršni direktor golemog obiteljskoga financijskog carstva koje se protezalo od Kine preko Indije. uska struka i bokova naglašenih drvosjeĉinim ramenima i mišićima ruku i nogu. ĉetverosatna dosada. ali tu je sliĉnost prestajala. Atlantika. Za neke ljubitelje opere ovo je bilo pravo remekdjelo za druge. Ţene gotovo nikada nisu obznanjivale svoju prisutnost u ekskluzivnim dućanima i buticima Buenos . dvojica tjelesnih ĉuvara stajali su pozorno. rijetko je viĊana u modernim restoranima ili na skupovima visokog društva. Bio je visok šest stopa i šest pedalja. Njegov golem konzorcij ukljuĉen u niz znanstvenih i tehnoloških programa bio je poznat u poslovnom svijetu kao Destinv Enterprises Limited. Nevidljivi iza zastora. Njihove duge haljine od sjajne svile s obojenim lisiĉjim krznom bile su identiĉne. a da stvar bude gora. sve muške uloge pjevale su ţene. Karl je bio neoţenjen. Izrazito senzualne i njeţne. Wolf i drugi iz njegove obitelji lako su ušli u visoko društvo nove Argentine. zraĉile su poput ţutog. pokazujući briljantno bijele zube uokvirene prijateljskim ustima koja se nisu mogla pretvoriti u grimasu. Bio je zgodan koliko su njegove sestre bile lijepe. gledajući orkestar svojim plavim oĉima koje su sijale intenzitetom mjeseĉine na gavranovom krilu. a ĉvrste pletenice priĉvršćene su na sredini glave. nasmiješio se. ali sve su bile udane i rodile po petero djece. zelenog i crvenog safira. a ipak. pouzdan i napredan. Dinastija obitelji Wolf koja se sastojala od dvije stotine ĉlanova. Bio je sofisticiran. svaki dalekozor i operne naoĉale automatski su se okrenuli i pogledali ljude u loţi. s njeţnim rukama u krilima. odjeveni u moderna veĉernja odijela. iako su imale trideset pet. Za razliku od svojih sestara. društvena krema Argentine prolazila je kroz foaje s talijanskim mramorom i prekrasnom staklenom kupolom prema veliĉanstvenom stubištu do svojih luksuznih sjedala. Ĉinilo se nezamislivim. plavog. Gledale su kao da pripadaju panteri koja traţi plijen na pašnjacima. Oĉi su. on i drugi ĉlanovi njegove obitelji ţivjeli su skromno u odnosu na golemo bogatstvo. ĉovjek u sredini imao je istu kosu i boju oĉiju kao i njegove sestre. Bile su ukrašene kolekcijom dijamantnih ogrlica. imale su prozraĉnu nedodirljivu boţansku kvalitetu. od vrata prema vrhu. s rupicom u bradi i ravnim nosom. Ţene su graciozno kimale i smiješile se ĉovjeku koji je sjedio u sredini. bio je nevjerojatno bogat. osim elitne loţe s desne strane pozornice koja je još bila prazna. Sjedeći u polukrugu. Sve oĉi u operi. naušnica i narukvica. osim po bojama. Prisustvovanje na premijeri opere prve noći u sezoni bilo je obiteljska stvar. skupina od jednog muškarca i ĉetiri ţene neprimjetno ude u loţu i sjedne u baršunaste fotelje. meĊutim. Uspravan poput štapa. Njihova odjeća odavala je dovoljno tjelesnih proporcija da se moţe zakljuĉiti kako su u odliĉnoj kondiciji i zbog napornog vjeţbanja. Europe. bile hladne. a glava pokrivena gustom kosom kroz koju su ţene ţeljele provlaĉiti prste. ali na grub naĉin. Lice mu je bilo ĉetvrtasto. Popeja je bila ljubavnica rimskog cara Nerona tijekom slave Rima. Karl Wolf bio je vrlo bogat i moćan ĉovjek. Ţene su bile zanosno lijepe. Crte lica bile su naglašene visokim jagodicama i tamnim tenom koji je mogao biti rezultat skijanja u Andama ili sunĉanja na jahti u Bahia Blanci. i izdizao se iznad svojih sestara od pet stopa i deset pedalja. Sva sjedala u operi bila su zauzeta šezdeset sekunda prije poĉetka uvertire u operu Krunidba Popeje od Claudija Monteverdija. Njihove plave kose bile su ukroćene dugim prstenima ispod golih ramena. Nekoliko sekunda prije no što su se svjetla zamraĉila. Sve su izgledale kao da im je dvadeset pet godina. Njegovo osobno bogatstvo procijenjeno je na više od milijardu dolara. Sjedile su kraljevski. ali pjevaĉi su nosili kostime iz sedamnaestog stoljeća. bile su ĉetiri od šestorke.Na blistavim premijerama.

Ona bi jedina uţivala u ovoj dosadi. do kruţnog prilaza. Eva Peron poĉiva u grobu koji pripada obitelji Duarte. Nitko. Izišao je kroz sporedni izlaz i ušao u limuzinu. Ulice su bile prometne od kasne veĉeri do ranih jutarnjih sati. te stane pred vratima goleme vile iz devetnaestog stoljeća s visokim kolonadama i bršljanom pokrivenim zidovima. ali u Argentini je uvijek bilo tako. Moramo se povremeno pojaviti kako bi oni znali da nismo izvanzemaljci koji ţele zavladati zemljom. Slaţem se. i vi ćete znati. Kad saznam. bio je to glavni povod traĉeva. To je bio odgovor Buenos Airesa na Aveniju Michigan u Chicagu i Rodeo Drive u Beverlv Hillsu. Strani turisti se obiĉno zapanje što na vratima njene kripte zaista piše Ne plaĉi za mnom. Unutrašnjost nije bila raskošna. i bila velika tajna za Argentince. Vozaĉ proĊe kroz ĉuvana vrata pokraj spektakularne ţeljezne ograde. uţivajte. rastrgane izmeĊu promatranja tajanstvene obitelji Wolf i pjevaĉa na pozornici. obeća on. Muškarci koji su se oţenili u obitelj dolazili su ni od kuda i nisu imali biografije. koja je prije Drugog svjetskog rata bila njemaĉko veleposlanstvo. Vozaĉ je doveo veliki Mercedes u Aveniju Recoleta. Nije bilo prijateljstava izvan obitelji. draga sestro. ostajem kraj tebe. od tek roĊene bebe. Sve ĉetiri ţene okrenu se prema njemu s kontroliranom radoznalošću. Argentino. ali namještaj je bio oskudan i nije bilo znakova posebnog luksuza. koji je glumio otvorenost. ĉak niti zvijezde i visoki vladini duţnosnici nikada nisu probili ljusku obitelji Wolf. Htjele bismo znati. vlast i javnost mogu pomisliti da smo nekakva gigantska konspiracija obavijena tajnom ako se ne pojavimo tu i tamo. bez obzira na spol. njemaĉka vlada premjestila je svoje diplomate u modernu enklavu zvanu Palermo Chico. a publika je nevoljko svratila svoju pozornost s brata i sestara u elitnoj loţi na pjevaĉe na pozornici. Promet je bio gust. Auto proĊe kraj poznatog groblja Recoleta. kad jedan od straţara ude iz straţnjeg hodnika i šapne nešto u Karlovo uho. Zastor u trećem ĉinu upravo se podigao. Moram ići. Uvertira je završila i zastori su se otvorili. Moţeš li nam reći o ĉemu se radi?.Airesa. do novovjenĉanih nosio je ime Wolf. dok je drugi ostao izvan. Wolf ustane i napusti loţu u društvu jednog od straţara. sestra s Karlove desne strane. Mercedes Benz 600 iz 1969. Vi idite tamo. Wolf iziĊe iz auta i ude u vilu. a ja ću stići. nagne se i šapne Zašto moramo trpjeti ovo strašno muĉenje? Wolf se okrene Mariji i nasmiješi se. Do gornjih ureda vodilo je mramorno . ekskluzivne hotele i palaĉe. u blizini bujnih vrtova Plaza Francie i Plaza Intendente Alvear. Trebali smo saĉekati dok se Heidi ne vrati s Antarktike. Bulevari s tri vozna traka imali su mondene dućane. Ĉetiri godine nakon rata. sestra s Karlove lijeve strane. s uskim kamenim stazama izmeĊu više od sedam tisuća kićenih mauzoleja i kipova betonskih anĊela koji su ĉuvali stanovnike. reĉe Maria. Ignorirali su poglede publike. bogato ukrašeni zidovi i mozaiĉki stropovi podsjećali su na slavnu prošlost. On se ukoĉi u fotelji. Kad su se Karl i njegove ĉetiri sestre pojavili na premijeri. Nadoknadit ću joj to kad sljedeći tjedan krene Traviata. Neobiĉno je bilo što su svi uzimali obiteljsko ime. Wolf potapše Gelinu ruku. šapne Geli. upita Geli. auto koji je nakon ĉetrdeset godina još imao reputaciju najluksuznije limuzine na svijetu. vila je sluţila kao stoţer Destinv Enterprises Limited. Od tada. a osmijeh mu nestane lice mu se mrtvaĉki uozbilji. nešto je iskrsnulo. Mramorni podovi i stupovi. A sada. On se nagne i tiho progovori Moje drage sestre. Vi ostanite. Rezervirao sam privatnu sobu u Plaza Grillu za malu veĉeru nakon opere. Svatko. Zato što. obitelj je ostajala neprimjetna i zatvorena. Maria Wolf. Osim Karla. Bili su bratska elita.

izabran je da vodi agenciju. Šezdeset sedam naših najboljih ljudi i tri ĉlana obitelji za manje od deset dana. Pomorski znanstvenici i inţenjeri nisu profesionalni ubojice. Ne spominju se preţivjeli. dragi Otto. Pedeset pet godina. Ima velik utjecaj na ĉlanove ameriĉkog Kongresa. Paul. uništivši našu podmornicu i sve u njoj. Nisam znao da je na palubi. Wolf sjedne na stolac na ĉelu stola. te Heidi i Eric. Prvo lice koje vidite pripada admiralu Jamesu Sandeckeru. Izvršavajući plan eliminacije svih svjedoka artefakata Amenesa. zareţi Otto ljutito. Nemarnost i nesposobnost jednostavno nisu postojali. Elsie zastane i pošalje nekoliko fotografija oko stola. Nedostajat će nam. . Niti vrijedan posao koji je obavila tijekom godina. naša podmornica je gaĊala istraţivaĉki brod NAMPa kad je stigla ameriĉka nuklearna podmornica i lansirala raketu. Jesi li siguran u to? Presreli smo NAMPovu satelitsku komunikaciju s Washingtonom. Paul. Svaki projekt. Karl umorno protrlja oĉi. Sedam agenata u Coloradu sedam na Otoku St. da je U2015 potopljena. Podsjetio bih te. Obitelj Wolf do sada je vladala superiorno. Sandeckera vrlo poštuju u politiĉkoj eliti moćnika Vlade SADa. Ne. Oprostite mi na kašnjenju. jedan od osam obiteljskih lijeĉnika. glavnom direktoru NAMPa. reĉe Karl Wolf. Zatim priĊe sjedokosom ĉovjeku i zagrli ga. od osnivanja. planirani su disciplinirano i do detalja. ako znaš da su ljudi odgovorni za to hrpa akademskih oceanografa koji su malo bolji od beskiĉmenih meduza. Oĉekivani problemi su rješavani. ali došao sam ĉim sam ĉuo za tragediju. reĉe Elsie. Strašan gubitak. oţenjen Karlovom sestrom Geli. Tvoja sestra. braćo i sestre. Dva ĉlana obitelji i stara U2015. Koliko smo izgubili ĉlanova obitelji i osoblja u zadnja dva tjedna? Bruno Wolf. Lice Bruna Wolfa bila je maska bijesa. kao i Kurtov sin Eric i cijela posada sada leţe na dnu antarktiĉkog mora. Destinv Enterprises Limited nizao je uspjeh za uspjehom. Istina je. i u trideset osmoj godini prihvatili su ga kao glavnog savjetnika i direktora. Nakon zavidnog ratnog dosjea u Vijetnamu. promrmlja Karl ozbiljno. reĉe visoki ĉovjek koji je sjedio s druge strane stola i mogao biti Karlov blizanac. svaka operacija. Bio je najodgovorniji i najperceptivniji u golemoj obitelji. doda Otto Wolf. Naš tajni agent u NAMPu u Washingtonu poslao mi je osobne dosjee ljudi odgovornih za naše mrtve u Coloradu i Otoku St. Njihove akcije izgledaju kao avanturistiĉki romani. Dizalo se tiho popne i otvori u golemoj konferencijskoj sali gdje je oko trideset stopa dugaĉkog konferencijskog stola od tikovine sjedilo desetero ĉlanova obitelji Wolf ĉetiri ţene i šest muškaraca. Transkripcije sve govore. otvori dosje i pogleda stupac s brojevima. oĉe. Je li istina. Ĉini se nemogućim. Nisu mi rekli daje i on mrtav. Ĉinilo im se nemogućim da se dogodi nešto izvan njihove kontrole. Eric?. Ne smijemo zaboraviti daje ona prevezla naše djedove i jezgru našeg carstva iz Njemaĉke nakon rata. da su te meduze ubile dvanaest naših najboljih agenata. iskljuĉujući dvojicu koje smo morali sami eliminirati da ne progovore. To nisu obiĉni ljudi. i Heidi s njom? Max Wolf tuţno kimne. progovori Elsie Wolf. Svi ustanu i pozdrave Karla. ali Wolf ude u malo dizalo skriveno u jednom zidu. ukljuĉujući nećaka Fritza koji je upravljao operacijom iz helikoptera ĉetrdeset sedam ĉlanova posade U2015.stubište. To oĉito nije bila skupina naviknuta na neuspjehe. Muškarci i ţene sjedili su šuteći za stolom. Ništa se nije previĊalo.

Albert Giordino. Je li ti ikad palo napamet. Ne moţemo si dozvoliti skretanje od pravog cilja. Momak izgleda beznaĉajno. zamjenik direktora NAMPa. reĉe Otto u tihom bijesu. reĉe Otto. Otto blago potakne Elsie. Bruno udari šakom po stolu. a koliko smo uspjeli saznati. Pomoćnik direktora specijalnih projekata NAMPa. primijeti Felix Wolf. Naša najveća briga je da priĉa ne iziĊe previše brzo prije no što se pokrene projekt Nova Sudbina i da informacija ne dovede do naših vrata. Bruno podigne treću fotografiju. Sad kad su sobe u Coloradu i Otoku St. . obiteljski odvjetnik. Stvar je riješena. Onda moramo zamutiti vodu prije no što nas znanstvenici prozni. Ta ĉetvorica su izravno odgovorni za smrt naše braće i sestre. on je uz Gunna odgovoran za uništenje našeg tragaĉkog tima na St. Pokušaj nije uspio. I zadnja fotografija. Ima izvanredan dosje u NAMPu. Naredio si Pittovo ubojstvo bez odobrenja ostalih. i ima nekoliko medalja za hrabrost iz Vijetnama. Zove se Dirk Pitt. Koncentrirat ćemo se na posao i prihvatiti našu ţalost kao dio cijene. Diplomirao je na Pomorskoj akademiji SADa i imao briljantnu karijeru u Mornarici prije no što se pridruţio NAMPu i postao desna ruka admirala Sandeckera. ovaj izgleda kao da moţe zdrobiti ĉovjeka golim rukama. trebali bismo stajati u sjeni dok dešifriraju poruku i objave u svjetskim medijima upozorenje Amenesa o katastrofi.Sreo sam ga jednom na znanstvenoj konferenciji o oceanima u Marseillesu. protestirao je Bruno. objasni Elsie. Slaţem se. Sposoban je za ubijanje. poznat kao neka vrst renesansnog ĉovjeka. Zahvaljujući onim nasilnicima iz NAMPa. On pogleda lica za stolom. Bio je i na Antarktici tijekom uništenja U2015. Istaknuo se u Vijetnamskom ratu. Paul otkrivene. uštedjevši nam napor. on je bio genij odgovoran za gubitak naše skupine na Otoku St. Smatraju ga legendom u oceanografskim krugovima. Njegovi uspjesi su mnogobrojni. Neoţenjen. Direktor specijalnih projekata. Ne mogu proći nekaţnjeno. Ne moţemo si dozvoliti luksuz osvete. sakuplja oldtimere. Završio Zrakoplovnu akademiju. Imamo svoj posao i ne ţelim da se naša pozornost usmjeri na sitne osvete. Karl ledeno pogleda Bruna. Nije protivnik kojeg se moţe podcijeniti. Pa. dragi brate. Na sljedećoj fotografiji je Rudolph Gunn. Ne mora znati kako se ubija rukama. Paulu. ĉini mi se da ne moţemo postići mnogo trošeći vrijeme. reĉe Elsie. Ne vidim ništa sitno u tome. reĉe Bruno. Bio je to loš pokušaj da zbunimo neprijatelje. izjavi Karl ĉvrsto. Moraju umrijeti. bez obzira na tragediju za obitelj. reĉe Karl. reĉe Karl. Sad kad Amerikanci imaju zapise. reĉe Elsie. Bruno je u pravu. Velika šteta. Paul. da će svi umrijeti nasilnom smrću kad projekt Nova Sudbina stigne do svojeg vrhunca? Karl je u pravu. Pogriješili smo što smo je upotrijebili umjesto modernog broda. Giordino je poznat kao vrlo tvrd orah. novac i ţivote na skrivanje postojanja naših drevnih predaka. Popis uspješnih projekata koje je izveo je priliĉno velik. Sigurno se ne ĉini da ima snagu potrebnu za ubojicu. Koliko znamo. mogao bih dodati. Moramo se osvetiti tim ljudima. svijet će biti na nama za dva tjedna. reĉe Karl oštro. On je sprijeĉio naše planove u Coloradu. Karl je zurio u površinu stola zamišljenog izraza. I on je završio Zrakoplovnu akademiju.

Karl ozbiljno kimne. brate.Bruno pogleda Karla preko stola. mrtvaĉki ozbiljni. A1 Giordino. Pat je bila blago iznenaĊena vidjevši kako se tako grubi. elitne skupine boraca ameriĉke mornarice. reĉe veliki ĉovjek prijateljskog osmijeha. nošena hladnim vjetrom bola im je izloţena lica poput metaka zraĉne puške. bacaĉa raketa. odgovori Giordino sa širokim osmijehom. tvrdi ljudi pozdravljaju toplim zagrljajima i pljeskanjem po leĊima. Mi smo mogli samo tresti šakama i psovati ih do dolaska mornarice. vjerujem da mogu izvesti lansiranje deset dana od sada. dva naprijed. Mogla se zakleti da su obojica bili na rubu suza. Ja sam poruĉnik Miles Jacobs. Bit ću vaš vodiĉ. Dobro je vidjeti te ţivog. reĉe Hatfield. Rekli su mi da ste vi i zapovjednik Gunn naišli na arheološku bonanzu. Bradforda Hatfielda. Poglavlje XXIII Nakon što je prebaĉen na polarnu stanicu i otplovio preko zapadnog kraja Indijskog oceana do Cape Towna. snajpera i saĉmarice. Bili su to veliki. Brad je došao prouĉiti mumije koje ste pronašli ti i Rudi. it Pat je bila promoĉena ispod svoje kišne jakne i jedva je ĉekala da se skloni s kiše. Deset dana. gospodine. svijetlosmedih oĉiju. Jacobs i ĉetvorica njegovih ljudi. Bez daljnjeg razgovora. Bio je visok i mršav. reĉe Jacobs. Giordino iziĊe da ih pozdravi. glatkoga uskog lica i blagoga glasa. Zajedno su odletjeli do Otoka St. tihi ljudi. Izgledao je umorno. Trebali smo nekog poput vas da razvedri ovo tmurno mjesto. Pretjerana priĉa. poveli su Pitta i njegovo društvo uz planinu do drevnog puta do tunela. Admiral Sandecker nije riskirao da se teroristi vrate. Bila je u društvu dr. Ĉuo sam da si gaĊao podmornicu grudama. Giordino se galantno nakloni i poljubi njenu ruku u rukavici. Pitt se okrene i predstavi arheologa. patologa i arheologa koji se specijalizirao za drevne mumije. odgovori Christa zagrijano. Kad su došli do ulaza. Moţda je otišao iz Mornarice. Imao je golemo oruţje obješeno na jedno rame. reĉe Pitt sretno. da naši ljudi u Valhalli pomaknu raspored? Ako objasnim hitnost i objasnim im opasnost. dva natrag. Ima li izgleda. Pat se nasmiješi i odgovori Zadovoljstvo je moje. Samo deset dana prije uništenja svijeta i podizanja Ĉetvrtog carstva iz pepela. koja je doletjela iz Washingtona. Dr. . ali još ima utjecaj u njenim vrhovima. Ako sve bude išlo prema planovima naše obitelji od 1945 potpuno ćemo promijeniti ĉovjeĉanstvo za sljedećih deset tisuća godina. momĉe. ali hodao je ponosno kao da je kapetan pobjedniĉkog ragbi tima. Brad Hatfield. primijeti Pitt rukujući se s Jacobsom. Dobrodošli u izgubljeni dio pakla. Jaka kiša iz neprijateljskih oblaka. 0Connell. Moje zapovijedi da zaštitim vas iz NAMPa dolaze izravno od tajnika Mornarice. Naginjao se naprijed dok je govorio i virio kroz male okrugle naoĉale koje su izgledale kao da su proizvedene u dvadesetim godinama. Pitt se pridruţio Pat OConnell. dr. Doĉekao ih je tim SEALa. Pitt se nasmije. da. Izgledalo je poput kombinacije automatske puške. odjeveni u kamuflaţna odijela koja su odgovarala sivim vulkanskim stijenama otoka. Dodite unutra i sami pogledajte. Paul u zrakoplovu pomiĉnog rotora. Sretan sam što si i ti preţivio.

Ono malo predmeta koji su bili u sobi prije eksplozije bili su vaporizirani. Iza se nalazi još jedan tunel koji vodi u drugu sobu. provukavši ispušnu cijev do izlaza kako ne bi bilo opasnih plinova. odgovori Giordino. objasni Giordino. ispitujući koţu. Svjetla reflektora osvjetljavala su kriptu jaĉe od sunĉevog svjetla. Mumije su pokrivene s malo prašine. Kad ju je stavio na glavu. Ostali su promatrali u tišini dok se nije okrenuo. reĉe ona tiho.Giordino ih povede kroz tunel u unutarnju sobu. opet reĉe Hatfield. Strašno. Mumije ne leţe vodoravno u lijesovima? Ne. i u stojećim poloţajima. Postavio sam svjetla tako da ih moţete ispitati. Hatfield sa ĉuĊenjem zavrti glavom. Tuţno je gledala ispucale i razbijene stijene. i bace ga niz planinu. odjevene u ogrtaĉe. daleko su superiornije od egipatskih. uši. Moţda su stare samo stotinjak godina ili manje. Egipćani su osakatili tijela kako bi izvadili unutarnje organe . upita Pitt zapanjeno. Cijela unutrašnjost bila je pocrnjela od vatre i pokrivena pepelom. SEALi će oĉistiti guţvu i prenijeti tijela u SAD radi identifikacije. kao da govori o jedenju jabuka. otkrivajući ţivopisne detalje na mumijama i njihovoj odjeći. a pluća su nam sprţena. Sjede kao da su na sastanku odbora. Posjeli?. reĉe Giordino. Na generator su bili prikljuĉeni reflektori. Giordino se naceri. Nije velika šteta. Rudi i ja nećemo ĉuti tihe rijeĉi nekoliko tjedana. stil ĉizama. Giordino je zaposlio marince da mu pomognu oĉistiti odron. Ne vjerujem. Izgledao je poput ĉovjeka u raju. Ti i Rudi niste mogli biti ovdje. šešire i ĉizme. U svim svojim godinama prouĉavanja drevnih leševa. Nitko nije oĉekivao strašno razaranje. Jesu li omotane u krpe? Opet. ali inaĉe su ĉitave kao na dan kad su ih posjeli tamo. Što je pogodilo ovo mjesto?. Vidio sam drevna grobna mjesta gdje su tijela bila omotana u gaze u lijesovima. ali preţivjeli smo. On otvori veliku koţnu torbu i uzme kiruršku traku za glavu sa svjetiljkom i povećalom. Tunel do unutarnje kripte bio je otvoren. reĉe Pitt gledajući tijela napadaĉa. Ali. u fetalnim poloţajima u glinenim zdjelama. potrbuške ili na leĊima. Hatfield pojuri naprijed i poĉne ispitivati lice prve mumije gotovo nosom do nosa. Zaštitila nas je gomila stijena iz starog odrona. pokrivala za glavu i odjeće ne podsjećaju ni na što što sam ikad vidio. njeni profesionalni maniri brzo su prevladali i ona poĉne prelaziti prstima ostatcima zapisa na zidu. Ĉak se i oĉne jabuĉice ĉine dovoljno netaknutima da se odredi boja zjenica. Nije ostalo ništa za dešifriranje. Uništili su ih. Kakve god bile njihove metode balzamiranja. Išao je od tijela do tijela. noseve i usne. i mogli su proći njime bez penjanja preko kamenja. reĉe Giordino mirno. Njegove rijeĉi bile su poput mise u crkvi. reĉe on tiho. sjede uspravno na kamenim stolcima. bez ogrebotine. te lagano obriše prašinu s mumijinih kapaka mekim slikarskim kistom. podigao traku i progovorio. Pilot helikoptera pomislio je da bi bilo zgodno poslati raketu u tunel. Ali nikada nisam vidio da mumije izloţeno sjede. promrmlja Pat blijedog lica. Tkanina njihovih ogrtaĉa. Naravno da nismo. Marinci su donijeli generator. nikada nisam vidio tako dobro oĉuvana tijela. iznesu kamenje van. ukljuĉi svjetlo i fokusira leće. Snaţan smrad dima i spaljenog mesa nadraţi njihove nosnice na pedeset stopa. Prave stvari su preţivjele u unutrašnjoj sobi. Ĉudo što niste ispeĉeni kao vaši prijatelji. Dok je ĉekao Pitta i Pat OConnell. ne.

Kako znate?. Ali. Ovo su prikazi ljudskih i ţivotinjskih figura. Zašto ovdje?. reĉe Pat. Što mislite o tome?. To je za sada toĉno. Okrene se i ode iza kamenih stolaca s mumijama i pogleda veliki zastor od zašivenih ţivotinjskih koţa koji je pokrivao zid. Paţljivo. Giordino se pribliţi Pat i pogleda sliĉice. . Nisam baš siguran. Mislim da su htjeli da budu otkriveni. upita Giordino. Ne zaboravite zmajeve i vilenjake. Vidite. on podigne ugao zastora i pogleda pod njega. Moţda su jednorozi postojali prije devet tisuća godina. vadeći mozak kroz nos i uklanjajući pluća i abdominalne organe. Pitt zamišljeno pogleda mumije. Hiram i Max još rade na tome. Maštovito. zajedno s meduzama sa zmijama umjesto kose i kiklopima s jednim okom na ĉelu. Oĉi joj se rašire u uzbuĊenju. Ljudi su urezani u najsitnijim detaljima i nose odjeću sliĉnu odjeći mumija. To je sigurno luka. odgovori Pat. U ĉijoj budućnosti?. Pitt se nije htio raspravljati s Hatfieldom. radili su prema sredini dok zapisi nisu bili detaljno ocrtani na svjetlu reflektora. Ĉini se da istovaruju i utovaruju teret. Maštovito kao kipovi nepostojećih grĉkih bogova. spreman sam staviti svoju reputaciju na kocku i izjaviti da su ovi ljudi pripadnici drevne kulture nepoznate u povijesti. objavi on. Koliko ja shvaćam. Sigurno su bili prvorazredni moreplovci kad su pronašli ovaj otok i upotrijebili ga za pokop svojih voda. već upozoravaju na buduću katastrofu. prije no što su izumrli zajedno s vunenim mamutima i sabljozubim tigrovima. Ona priĊe jednom zidu i obriše prašinu koja je pokrivala figure urezane u kamen. Jedan brod izgleda kao da iskrcava krdo ţivotinja. Da. Ostavili su deskriptivnu komunikaciju u drugim podzemnim sobama razdvojenim tisućama milja. Lice mu poprimi mistiĉni izraz. Da. sloţi se Hatfield. reĉe Pat gledajući kroz povećalo. Moţda se to već dogodilo u zadnjih devet tisuća godina? Još nismo utvrdili vremenske projekcije. upita Giordino. Zašto nisu zakopali svoje mrtve na zgodnijem mjestu na obali? Moţemo pretpostaviti da nisu ţeljeli da budu pronaĊeni. reĉe Hatfield. Ova tijela nisu osakaćena. reĉe Pitt tiho. vjerojatno nekakve svjetionike. Vrlo blago. Jednorozi. Je li moguće da su ovi ljudi i njihovi artefakti iz istog razdoblja? Bez tehnologije datiranja ne mogu reći. To je vrlo osjetljivo. Uskoro su svi uklanjali prašinu i stoljetnu prljavštinu s poliranih stijena. moramo još dugo dešifrirati sve simbole i njihovo znaĉenje. Ne mogu donositi zakljuĉke. doda Giordino. morat će ostati mit iz prošlosti. Poĉevši od ĉetiri kuta zida. Izgledaju kao da ih balzameri nisu niti dotaknuli. Dok se ne pronaĊu kosti ili fosili koji dokazuju njihovo postojanje. Zapisi koje smo pronašli u Coloradu su stari oko devet tisuća godina. To su jednorozi. Moţe se vidjeti flota drevnih brodova na jedra i vesla okruţena vjetrobranima ĉiji krajevi podrţavaju visoke kule. Ono malo što smo saznali do sada je da zapisi nisu pogrebni. odgovori Pat. Ali. promrmlja Hatfield skeptiĉno. upita ga Pitt. primijeti Pitt. imaju samo jedan rog koji im izlazi iz vrha glave. Ovo nisu isti simboli kakve smo pronašli u Coloradu. vi i Hiram Yaeger utvrdili ste da zapisi u Coloradu nisu poruke bogovima koji upravljaju zemljom mrtvih. Jasno se vide zgrade oko dokova na kojima je usidreno nekoliko brodova. odgovori Hatfield. upozori ga Hatfield. upita Giordino.mrtvaca.

. Pat se odmakne kako bi bolje vidjela. Treba biti oprezan dok se ne konzervira. Ona izvadi iz dţepa mali paketić maramica i doda mu ih. dajem vam Antarktiku. zabije njihove vrhove u pod sobe i tupim krajevima podupre zastor. Mislio sam da ćeš od svih ljudi baš ti riješiti zagonetku. Što vi vidite?. Moram se sloţiti s dr. Ti znakovi ne izgledaju kao i jedna drevna karta koju sam ikad vidio. To je zato što vaš plitki um ne moţe zamisliti kontinente i obale od prije devet tisuća godina. upita Pat Pitta. Da. upozori ga Hatfield nervozno. On kimne Giordinu. ali isto je tako morao pokušati zaustaviti traktor. poĉinjem razaznavati druge kontinente. i koju papirnatu maramicu. Dame i gospodo.Pitt ga ignorira i podigne zastor s obje ruke iznad glave. Ĉetiri razliĉite projekcije zemlje. promrmlja Giordino ciniĉno. Gotovo kao da se svijet pomaknuo. Izgledaju kao karte. U redu. reĉe Pat. Ja glasam za leptira pogoĊenog protuzrakoplovnom raketom. Ne vidim kako se u ovo uklapa Antarktika. odmakne se i pogleda svoje djelo. progovori Giordino. Nekakvi znakovi. Kreda se više ne koristi. Ja vidim samo niz velikih i malih otoka s nazubljenim obalama okruţenim valovitom slikom golemog mora. uzme dva obsidijanska koplja. na drugim su poloţajima. Uzmi par ovih kopalja i pridrţi njima zastor. Zatim u svojoj torbi izmeĊu notesa. Zatim mu Pat doda puder i on ga poĉne nanositi na ravnu površinu oko drevne slike. Smiješno. reĉe Giordino. To je neprocjenjivi relikt i moţe se raspasti na komade. reĉe ona ozbiljno. Karte ĉega? Na Pittovom licu pojavi se vragoljasti osmijeh. Nakon oko tri minute. i sigurno nemaju sliĉnosti sa zemljopisom koji ja poznajem. Vidim ĉetiri razliĉita pogleda na svijet viĊena s kontinenta Antarktike prije devet tisuća godina. Sada koristimo puder. Hatfieldom. Pat upita Kako moţete biti tako sigurni? I mene bi zanimalo znati kako ste došli do tog zakljuĉka? Pitt pogleda Pat. reĉe Pitt. inzistirao je Hatfield. Ne biste to trebali dirati. Ono što je ispod njega je još dragocjenije. Pitt brzo navlaţi maramicu vodom iz ĉuturice i ovlaţi slike na zidu da puder bolje prione na kamen. Hatfield purpurnog lica pokuša zaustaviti Giordina. Ali. ti si u pravu. Zatim Pitt prilagodi par reflektora tako da obasjaju zid. Pat zadrţi dah i pogleda ĉetiri velika kruga urezana u polirani zid sa ĉudnim dijagramima unutar njihovih opsega. Toĉno je pred vašim oĉima. Giordino ga makne u stranu bez da ga i pogleda. Previše su detaljni. reĉe Pitt bezizraţajnim glasom. dajte. Hatfield pogleda kroz svoje naoĉale preko Patinog ramena. Sve ţene imaju papirnate maramice. opreme za kameru i alatka za ispitivanje drevnih simbola pronaĊe kutijicu s puderom. Imate li krede kojom oznaĉavate zapise na kamenu? Ona se nasmiješi. Baš si pao za pedeset bodova na testu inteligencije. Šalu na stranu.

objasni Max. već dvije komete stigle iz vanjskog sunĉevog sustava i uzrokovale katastrofu. Namjeravao je pronaći drugoga zlatnog retrivera. Besmislica frkne Hatfield. Gledao je drevne figure kao da su ţive. bio je osvojen. priliĉno mnogo. Plovili su okolo i kartografirali je prije no što ju je pokrio led i snijeg. Slušam. njegove dvije adolescentne kćeri molile su za drugoga. Moraš li me uvijek ostavljati da ĉekam? On posegne dolje i podigne štene kako bi Max mogla vidjeti. Pitt je šutio nekoliko sekunda. Djevojĉice bi trebale biti oduševljene. Kada je obiteljski zlatni retriver uginuo od starosti. Jesi li sigurna da to nisu bili asteroidi? Ja nisam astronom. će nam dati oni. pa ĉak i prijetile da će zanemariti uĉenje ako ne dobiju drugog psa. Konaĉno.Sve troje pozorno pogledaju pokrov od bijelog pudera koji je Pitt nanio na stijenu i zatim oĉistio. Postavio je novine oko stola i dozvolio štenetu da slobodno hoda. pokazujući prema mumijama na stolcima. Sada je slika sliĉila na Juţni kontinent. ali treba vremena da ih se poveţe u rijeĉi koje se mogu prevesti na engleski. Sladak je. ali nikada nisam ĉuo da se dvije komete kreću paralelno. reĉe Max ponosno. pokaţe prema drevnim tihim mrtvacima. ali ono je radije leglo na ruĉnik u otvorenoj kutiji i gledalo ga Yaeger otkrije kako ne moţe odvratiti pogled od tih tuţnih oĉiju. Još nisam dešifrirala sve. upita on. Da. Maxino lice odmah se ublaţi. da su ovi drevni ljudi hodali Antarktikom tisućama godina prije modernog ĉovjeka. Jesi li napredovala u dešifriranju zapisa?. Nebeska karta prikazuje dva predmeta s dugim repovima kako putuju jedan kraj drugog i sudaraju se sa Zemljom. U stvari. Zaustavio sam se da uzmem psa za kćeri. upita Yaeger. Znanstveno je dokazana ĉinjenica da je devedeset sedam posto kontinenta milijunima godina pod ledenim pokrovom. Ona se pojavi na zaslonu i namršti na njega. Odgovore. objasni Pitt. Yaeger se zakleo da je zakopao zadnjeg psa i da više neće nabavljati novog. Reci mi što imaš do sada. zabiljeţena je na karti neba na stropu u sobi. Poglavlje XXIV Hiram Yaeger vrati se svojem raĉunalnom kompleksu nakon ruĉka noseći veliku kartonsku kutiju sa štenetom baseta kojeg je spasio iz štenare sat prije no što su ga trebali uspavati. Yaegerova jedina utjeha bila je što nije bio prvi otac kojeg su djeca prisilila da donese kući ţivotinju. Negdje oko 7000. Što sve to znaĉi?. Imaš li ideje što je to bilo?. godine prije Krista svijet je pretrpio golemu katastrofu. ali ĉini se da su ne jedna. Ali. . prouĉavajući njihova lica kao da pokušava komunicirati s njima. on se prisili koncentrirati na svoj posao i pozove Max. To znaĉi. Uglavnom sam otkrila znaĉenje simbola. istiĉući urezane crte. ali kad je vidio goleme tuţne oĉi baseta i njegovo nezgrapno tijelo s kratkim nogama. Konaĉno. upita Pat zbunjeno. velikim šapama i ušima koje su se vukle po podu. reĉe s uvjerenjem.

Bila bi odliĉan detektiv. godina prije Krista i izaziva svjetsku katastrofu. misliš da je Platonov opis Atlantide u djelima Critias i Timaeus izmišljotina. Svi znaju tu legendu. te nestala. educirati primitivne ljude iz kamenog doba koji su preţivjeli u nepristupaĉnim krajevima. Znaĉi. današnjem Santoriniju. popularnom ţanru u drevnoj Grĉkoj. reĉe Max. Ovisno o veliĉini. Druga je zaokruţila oko Sunca i nestala u dubokom svemiru. Moţda baš i nije potpuna izmišljotina? Yaeger pogleda Max skupljenih obrva. On nije nikada postojao. Yaeger je bio bez rijeĉi. Njegova bilješka razgovora koji se dogodio dvije stotine godina prije njegovog vremena. izmeĊu njegovog pretka. Većina je uništena. sigurno su izazvale goleme poremećaje. već predstavljena ĉitateljima putem dva ili više govornika. Zašto su oĉekivali novu prijetnju iz svemira? Koliko sam uspjela shvatiti. znajući da će buduće generacije progutati prevaru. vjerujem da je Platon izmislio Atlantidu. Sigurno ne izmeĊu Sjeverne Afrike i Kariba. Zagonetka koja zbunjuje vjernike i ljuti povjesniĉare. Nisam odredila kako su ti drevni ljudi nazivali sami sebe. Nema apsolutno nikakve geološke osnove za postojanje izgubljenog kontinenta koji bi nestao u sredini Atlantika prije devet tisuća godina. Priĉa nije prenesena u trećem licu od autora. Prikazuje li zvjezdana karta gdje je kometa pala? Max kimne glavom. i graditi spomenike koji će upozoriti na sljedeću kataklizmu. Rješavanje obiĉnih zloĉina za mene bi bila djeĉja igra. Ti tvrdiš. velikoga grĉkog drţavnika Solona i egipatskog svećenika. vjerojatno negdje u podruĉju Hudsonovog zaljeva. kako ga danas zovemo. .Yaeger spusti ruku i pogladi psa dok je govorio. Nisam te htjela zbuniti. da je zaista postojala civilizacija zvana Atlantida? Nisam to rekla. imamo kometu koja udara u Zemlju u podruĉju Kanade oko 7000. slaţem se s povjesniĉarima da Atlantida nije ništa više no rani znanstvenofantastiĉni roman. Opis mjesta udara ukazuje na Kanadu. bila je uništena i potonula je u more. Max. U redu. Ne opis. Ţao mi je. reĉe Yaeger. Max. Yaeger podigne basseta u krilo. ĉije su misli bjeţale u svemir. Samo prvi ĉin. Max. Osobno. i uništila veliku Minojsku civilizaciju na Kreti. Prije nekoliko tisuća godina. I da. bilo je previše slabo da ponovno sagradi svoje carstvo njihova je boţanska misija bila putovati svijetom. gdje je odmah zaspao. Glavnina priĉe dolazi kasnije. Samo jedna kometa je udarila u Zemlju. Dvije komete udaraju u isto vrijeme. On je ispriĉao priĉu u dijalogu. slavnoga grĉkog filozofa. Sada je općenito prihvaćeno da je legenda vezana uz katastrofalni potres i poplavu koje je izazvala vulkanska erupcija na Otoku Thera. ili Gibraltarskog tjesnaca. s opisima ljudi i njihovih civilizacija koje su postojale prije i poslije kataklizme. pouĉi Yaeger raĉunalo. Svećenik je priĉao o otoĉnom kontinentu većem od Australije koji se uzdizao u sredini Atlantika zapadno od Herkulovih stupova. Hiram. Znam da oni samo dijelom odgovaraju priĉi Platona. od kojih jedan ispituje drugog. Ponosim se tobom. napisati tisuće knjiga o toj temi i beskrajno raspravljati o tome. izjavi Max nervozno. prvi je pisani dokument o zemlji zvanoj Atlantida. reĉe Max hvalisavo. Ono malo što je preţivjelo. predvidjeli su povratak druge komete koji bi završio ono što je prva poĉela.

vodili nomadski ţivot i preţivjeli kataklizmu. Pitt je ostao otraga s dr. dodala bih. Razvili su lanac obalnih gradovaluka i sagradili trgovaĉko carstvo iskopavajući i prevozeći rudu koju su pretvarali u metale. sjedim ovdje i ĉekam da mi unutrašnjost zahrda. Sve te podatke saznala si od juĉer?. kad se probudiš ujutro. Dobro se naspavaj dok ja prţim svoje ĉipove. uništeni velikim plimnim valovima i izgubljeni bez traga. Yaeger. reĉe Max oštro. i uz Patinu pomoć prokrijumĉario maloga ĉvrstog direktora NAMPa pokraj doktora i bolniĉarka. do danas nije pronaĊena niti jedna posuda drevne kulture. Hirame. Hatfieldom i timom marinaca. okruţen kanalima na otoĉnom kontinentu. Giordino se rado sloţio. Pomorci su. naţalost. Ali. Trava. reĉe Max. Gunn je ignorirao naloge bolniĉkog osoblja i zapovjedio Giordinu da ga prokrijumĉari zrakoplovom iz Juţne Afrike. Atlantida nije bila jedan golem grad naseljen Leonardima da Vincijima i Thomasima Edisonima. Hatfield je neprekidno bio kraj mumija. upita Yaeger zaprepašteno. Pretpostavljam da ne vjeruješ u predviĊanja Edgara Cavcea. Da je napredna civilizacija ikad postojala u tom podruĉju. Ti si stari daveţ. Prema mojim nalazima. Yaeger polako zavrti glavom. Što god ostalo od njihovih luĉkih gradova sada leţi duboko ispod vode i zakopano je ispod stotinu stopa morskog tla. . znaš li to? Samo govorim onako kako jest. ne mogu to odmah probaviti. ti si virtuoz. kroz podrum bolnice u limuzinu. Oni su osvojili mora.Ti si teţak ĉovjek. Odvedi ţenu i djecu u kino. Znali su kako koristiti struje i razvili golemo znanje o astronomiji i matematici koje ih je uĉinilo vrhunskim navigatorima. Cayce je tvrdio daje vidio pad Atlantide i uspon Kariba. A veliki kameni blokovi koji tvore podvodnu cestu kod Biminija? Geološke formacije koje se mogu naći u nekoliko drugih podruĉja mora. na stotinama otoka našli bi se neki tragovi. Max. Zatim. gdje je ĉekao NAMPov mlaţnjak da ih odveze natrag u Washington. ti si me sagradio. dat ću ti informacije koje će ti ukovrĉati konjski rep. ne raste pod mojim nogama. Uzrokujući scenu na granici divljanja. Zajedno su paţljivo zapakirali artefakte i upravljali njihovim prijevozom NAMPovim helikopterom do NAMPovog istraţivaĉkog broda koji je skrenuo prema Otoku St. Atlantida je mit. za razliku od ljudi iz istog razdoblja koji su ţivjeli na višim podruĉjima. reĉe Yaeger kiselo. Max. paţljivo ih omotavši u plahte s broda i sloţivši u drvene sanduke za transport do svojeg laboratorija na Sveuĉilištu Stanford. Poglavlje XXV Nakon što je Pat fotografirala zapise i neobiĉnu kartu svijeta u grobnici. A kameni stupovi pronaĊeni na dnu kod Jamajke? Dokazano je da su to stupovi suhog betona koji se stvrdnuo u vodi nakon što je brod koji ih je prevozio potonuo i drvene baĉve u kojima je bio beton istrunule. Ah. Idi kući. te njome do zrakoplovne luke. kao što ju je opisao Platon. Nije to ništa. ona i Giordino prebaĉeni su u Cape Town. reĉe Max. Hiram. drevni ljudi bili su udruţeni u ligu malih pomorskih naroda koji su oplovili i mapirali cijeli svijet ĉetiri tisuće godina prije no što su Egipćani sagradili piramide. Suoĉi se sa ĉinjenicama. u tome je stvar. gdje su se sastali s Rudijem Gunnom u bolnici odmah nakon njegove operacije. Ne ţelim vjerovati u drevnu naprednu civilizaciju za koju neki sanjari vjeruju da je imala raketne brodove i sustav za odvoz smeća. Daješ mi toliko toga za razmišljanje. Paul. slavnog vidovnjaka. Napokon. niti.

Zapovijedeno nam je da prenesemo tijela napadaĉa koje su tako sposobno eliminirali vaši prijatelji do bolnice VValter Reed u Washingtonu radi ispitivanja i mogućeg identificiranja. Kakvu su poruku pokušali prenijeti preko stalno krećućeg mora vremena. tipa De Soto iz 1936. ali bio je uznemiren poloţajima drugih kontinenata i Australije. Ubojica je ubojica. kako god se nazivao. Bio je ugodno iznenaĊen kad je vidio da na ulici ĉeka Ford kabriolet iz 1936. Nisu bili tamo gdje su trebali biti. Vraćate li se natrag u SAD? Jacobs kimne. Sretno vam bilo. Auto je izgledao kao nešto iz Kalifornije pedesetih godina. Ne mislim da su to bili teroristi u pravom smislu rijeĉi. Pitt je odletio iz Cape Tovvna u Johannesburg. preraĊen da proizvede 225 konjskih snaga. Vrati se natrag u praznu grobnicu i zadnji put pogleda kartu svijeta urezanu u zid. Elegantni mali auto tjerao je motor V8. prošetavši kratko da protegne noge kad je zrakoplov sletio na Kanarskim otocima radi punjenja goriva. Europa i Azija nacrtane gotovo dvije tisuće milja dalje na sjever nego što bi trebale biti. Odbojnici su bili rebrasti. .Kad je zadnja mumija utovarena u NAMPov helikopter. Tko su bili drevni kartografi koji su nacrtali tako preciznu kartu zemlje prije toliko tisuća godina? Kako su mogli ucrtati Antarktiku kad još nije bila zatrpana ispod leda? Je li juţni polarni kontinent mogao imati topliju kimu prije nekoliko tisuća godina? Je li bio nastanjiv za ljude? Slika Antarktike bez leda nije bila jedina nelogiĉnost. ne Nismo ĉesto dadilje drevnim mumijama. bila je skoro ponoć. dok su oni straga bili skriveni branicima u obliku suza. Prespavao je većinu puta. Straţnji kraj imao je pedeset godina star sustav mijenjanja brzina Columbia overdrive. Ripple Moon diskovi pokrivali su prednje kotaĉe. Pitt je stajao na kisici i promatrao kako mornariĉki Osprev s pomiĉnim rotorima lebdi u zraku iznad zemlje dok se marinci ukrcavaju. Bez vas ne bismo uspjeli. Pitt nije spomenuo drugima. Karoserija i branici bili su obojeni u metalik boju šljive koja je sijala pod svjetlima terminala. Pitt se okrene i rukuje s poruĉnikom Jacobsom. reĉe Jacobs smiješeći se. poruĉnice i molim vas. Još je stajao tamo kad je zrakoplov nestao u oblacima. nadam se da će biti na plaţi na Tahitiju. gdje je presjeo na zrakoplov South Africana Airlinesa do Washingtona. reĉe Pitt. Moţda ćemo se opet sresti. spuštenog krova. Prednja sjedala bila su u koţi boje biskvitnog okera. Kad je izišao iz terminala zraĉne luke Dulles. Ĉinilo mu se da su Amerike. tako ĉvrsto urezanu u kamen? Poruku nade. Zašto su drevni. Pomorci su oĉito imali znanost koja je bila daleko razvijenija od znanosti rasa i civilizacija koje su slijedile nakon njih. zahvalite svojim ljudima u moje ime. smjestili kontinente tako daleko od njihovih lokacija u odnosu na Zemljin opseg? To ga je zbunjivalo. koji su tako toĉno poznavali linije obale. Hatfield ude unutra. ili upozorenja na buduće prirodne katastrofe? Misli su jurile kroz Pittov um kad se u tunelu zaĉuje zvuk elise i motora koji je oznaĉavao povratak helikoptera koji će ga prevesti na istraţivaĉki brod. Njihova era ĉinila se naprednijom i u pogledu umjetnosti pisanja i komunikacije. Ne gubeći vrijeme u ĉekanju na vladin prijevoz. Gotovo mije ţao što ih teroristi nisu pokušali oteti od nas. Sada je bio jedini ĉovjek na otoku. Hvala vam na pomoći. Jacobs kratko salutira. Ako se to dogodi. On neodluĉno iskljuĉi svoj um u trenutku kad je ugasio svjetiljku i izišao iz tamne sobe. Više nije bilo reflektora i on usmjeri svoju svjetiljku prema drevnoj nautiĉkoj karti. i letjelica zapoĉne kratak let do broda.

Duga kosa boje cimeta bila je zaštićena od laganog vjetrića šarenim šalom. drţeći je dugo u naruĉju. zamišljenog pogleda i reĉe Ti si u MeĊunarodnom komitetu za trgovaĉke odnose? Jesam. Loren izveze auto na široku cestu prema gradu. ali to ga neće zaustaviti u upravljanju NAMPovim operacijama za stolom. Ĉula sam da je Rudi Gunn teško ranjen. Javnost se veseli vezama politiĉarka. Paţljivo. ţena koja ga je vozila bila je podjednako lijepa. nagne se i poljubi je. osvijetljen svjetlima u podnoţju. Ne tako gadno kao njima na otoku s kojim je u usporedbi Alkatraz botaniĉki vrt. specijalist za rekonstrukciju kostiju. Kirurg u Juţnoj Africi. A1 je rekao da je bilo gadno na Antarktici. Sigurno si jedini ĉovjek u ovoj zemlji koji nema raĉunalo u svojem stanu. Motor upali od prve. htio bih navratiti do NAMPovog stoţera i provjeriti u svojem raĉunalu imam li poruku od Hirama Yaegera o programu na kojem radimo. Kada je to bilo?. odgovori ona indiferentno. To ti misliš. Kad ju je konaĉno pustio. uĉinio je odliĉan posao. Zašto pitaš? Jesi li ikad ĉula da se netko naziva Tvrtka Nova Sudbina ili Korporacija Ĉetvrto carstvo? Loren se zamisli na trenutak. On joj se okrene. ne ţelim završiti kao Clinton. ona uzdahne. a zatim sjedne do nje. ime mu je Karl Wolf. . mornaru? Mogu se sjetiti barem osam. Rudi će šepati neko vrijeme. pritisnuvši polugu za paljenje na stupu volana i startni gumb. izgubljen u mislima. do tvojeg hangara? Ne. Kamo ćemo. Kongresnica Loren Smith iz Colorada zavodljivo se osmjehne. Loren ga je dovoljno dobro poznavala da se prilagodi njegovom raspoloţenju. reĉe Loren. grleno rezanje kroz Smittv prigušivaĉe i dvostruke ispušne cijevi. Imam previše projekata da bih gubio vrijeme surfajući Internetom i odgovarajući na email. Njen glas poprimi mekši ton. On baci svoju vreću na straţnje sjedalo. Prije oko ĉetiri godine. odgovori ona. reĉe Pitt sretan što je njegova stara ljubav našla vremena da ga pokupi jednim od automobila iz njegove zbirke. Što je novo u Kongresu?. upita Pitt. Je li ti poznata neka velika korporacija u Argentini? Putovala sam tamo nekoliko puta i sastala se s njihovim ministrima trgovine i financija. kad se pojavio VVashingtonov spomenik. Bilo je pitanje trenutka kad će se vratiti natrag na zemlju.Ako auto i nije bio dovoljan da ljudi za njim okrenu glave. pojaĉane punim usnama i kratkim. Nosila je smeĊu dolĉevitu od alpake i hlaĉe od tvida ispod tamnosivog shearlingkaputa koji joj je sezao do koljena. Ako se dobro sjećam. upita on konaĉno. Kao da te to briga. Tako je dosadno? Rasprave o budţetu me baš ne uzbuĊuju. Imala je istaknute jagodice manekenke. Ne ţelim ga imati. Koliko puta sam te doĉekala ovako i rekla Dobrodošao kući. Jednom sam upoznala direktora tvrtke Destinv sudbina Enterprises tijekom trgovaĉke misije u Buenos Airesu. hvatajući dah. proizvevši blago. ravnim nosom. Imaš dobro pamćenje za imena. Pitt je sjedio tiho. reĉe on ozbiljno. te karizmatiĉnim ljubiĉastim oĉima.

Ona odmakne glavu. Baš ste se mimoišli. upita Pitt iznenaĊeno. Pitt je zagrli i ugrize za usnu školjku. Ţene privlaĉe i grubi. reĉe Yaeger. Došla je i bacila se na posao bez odmora od puta?. zaprosio bih je. odgovori Pitt. reĉe Yaeger ozbiljno. reĉe Pitt izišavši iz auta. On ustane i protegne se. diveći se starom Fordu. Ovo je privatan razgovor. promrmlja on. prosti. Radio sam do kasno s dr. I zaista. Stvarno izuzetna ţena. uvijek to kaţem. Ona zaustavi Ford kraj dizala i iskljuĉi svjetla i motor. upita Loren. Grub i prost. Ne kad vozim. On joj s ljubavlju stisne desno koljeno i opusti se u sjedalu. Dobili smo nevjerojatnu priĉu o pomorskoj rasi ljudi koji su ţivjeli prije zore poznate povijesti i koji su desetkovani kad je kometa uradila u Zemlju. Ako je tako. upita Pitt. trljajući oĉi. Podrţavam to. Moţeš li mi reći bilo što prije no što proĉitam izvješće?. To je dosta. Ne ţuri.Karl Wolf je zgodan i moderan ĉovjek. Prije no što će otići dizalom do svojeg ureda. On zastane i pogleda Pitta. Ali nema sumnje da je postojala liga pomorskih nacija ĉiji su mornari plovili svim morima i ucrtali svaki kontinent. Fantastiĉna priĉa. boreći se da ne zijevne. upita ga straţar ljubazno. Nisam oĉekivao da ćeš doći u ovo doba noći. . reĉe Max. Max ga je gledala iz svojeg kibernetiĉkog svijeta. reĉe Max. Ţivjeli su i umrli u zaboravljenoj eri i daleko drukĉijem svijetu od današnjeg. potaknut intuicijom. Zatim reĉe Pittu Ostavio sam ispisano izvješće o našim najnovijim nalazima na stolu admirala Sandeckera veĉeras u deset sati. OConnell otkrili u antiĉkoj prašini. ustavši sa stolca i rukujući se. te skrene u prilaz do stoţera NAMPa. simpatiĉni ljudi. Uvijek su ti se sviĊale akademske ţene. Htio sam vidjeti što ste ti i dr. Trebao bi biti kod kuće sa svojom ţenom i djecom. Straţar iziĊe iz kućice. koje su tek poĉinjale listati. to sam ja. gdje je automatski stao i prijavio se straţaru za stolom okruţenim TVmonitorima koji su gledali na razliĉite dijelove zgrade. Ţeliš da idem s tobom?. pravi šarmer. reĉe Pitt. vješto pretekavši nekoliko automobila koji su u to doba jutra još bili na ulici. odluĉi. reĉe Yaeger gotovo ĉeţnjivo. reĉe on vedro. Kad sam zadnji put razgovarao s admiralom. Mrzim banalne metafore. zašto se još druţiš sa mnom? Ona ga pogleda i uputi mu provokativan osmijeh. Loren je vozila glatko. Treba mi samo nekoliko minuta. Pitt iziĊe na desetom katu. uzrokujući velike valove koji su potopili njihove luke u gotovo svim dijelovima svijeta. Izgubljeni kontinent u sredini Atlantika ne uklapa se u sliku. Samo na kratko. oĉiju crvenih od nedostatka sna. gledajući zvijezde koje su blistale u svjeţoj proljetnoj noći kroz grane drveća iznad njih. ušavši u podzemnu garaţu. Hiram Yaeger još je radio. Mozak iznad ljepote. On ima sastanak s direktorom Nacionalne agencije za oceane i atmosferu koji će trajati do podneva. Destinv Enterprises bi trebalo prouĉiti. Na glavnom katu parkirališta su bila samo još tri auta. Popeo se dizalom do glavnog lobija. Karl Wolf. reĉe Yaeger Maxinoj slici prije no što će je iskljuĉiti. Pravo njemaĉko ime. nije iskljuĉio legendu o Atlantidi. Razmišljao je o tom imenu. Dirk. Posudit ću ga i vratiti odmah ujutro. Ţene ne zaboravljaju takve muškarce. Radite kasno?. Da nisam oţenjen. prepozna Pitta i mahne mu. reĉe Yaeger. 0Connell. glumeći nervozu. On pogleda Pitta kad je ušao u njegov posjed. ĉak i ako se pokaţe slijepom ulicom.

Svake veĉeri paţljivo je spremao papire i dosjee u ladicu prije no što će otići u svoj stan u VVatergateu. ali on pretpostavi da postoji niz razloga za slabo osvjetljenje. tehnološke i financijske tvrtke. drţeći se jednom rukom za trbuh. Mnogi će reći. Zbog Platona. zna za Atlantidu. Na kraju hodnika on otvori staklena vrata u predvorje izvan admiralovog unutarnjeg ureda i privatne konferencijske sobe. upita Pitt. odgovori Yaeger. prilika iskoĉi iz sjene i potrĉi na Pitta. On frenetiĉno pritisne gumb i saĉeka. Ledeno doba završilo je naglo istodobno kad su se dogodile i divlje fluktuacije mora. pomisli Pitt. Kakva je to ţurba? Jesi li vidjela ĉovjeka koji je upravo otišao?. rekao sam ti. Prošao je kroz vrata prije no što su se potpuno otvorila i potrĉao prema Fordu baš kad je par straţnjih svjetala nestao iza izlazne rampe. primijeti da su svjetla prema apartmanu admirala Sandeckera prigušena na najniţu razinu. ostavši na nogama. ili. antediluvijalna civilizacija. Kad je Pitt ostavio Yaegera i izišao iz dizala prema direktorskim kancelarijama. ali bio je iznenaĊen. On posrne natrag. admiralove tajnice. bez zaustavljanja. te tisuće proizvoda ukljuĉujući vina i hranu. kad saznaju da je takva civilizacija stvarno postojala. Pitt potrĉi prema dizalima. Vrata dizala se otvore i on uskoĉi. Danas. i uljez je lako maknuo njegove ruke. Bezbrojni ĉlanci i knjige napisani su o izgubljenom kontinentu. savijena u struku. Hvatajući dah. Pogleda brzo Sandeckerov stol i odmah shvati uljezovu misiju. upita on pritisnuvši kvaĉilo. reĉe Pitt zamišljeno. Skenirao sam geološke podatke koje su moji ljudi sakupili tijekom zadnjih deset godina. Admiral je fanatiĉno odrţavao urednost svojeg stola. Dizalo brzo side. do sada. Na površini stola nije bilo Yaegerovog izvješća o drevnim pomorcima. ali presavijen. NLOe i natprirodno smatrali su da to nije samo priĉa koju je izmislio Platon. gurne Loren u stranu i ukljuĉi motor. kako se naziva. To ime nose hoteli. Hvala bogu na dizalima Otis. izbijenog daha. promijenivši brzinu i nagazivši na pedalu gasa. On otvori vozaĉeva vrata. Pitam se što će ljudi reći. i većina onih koji ne znaju. Razina mora je tri stotine stopa viša nego prije devet tisuća godina. dućani i proizvoĊaĉi bazena. Atlantida je grĉka rijeĉ i znaĉi kći Atlasa. Ali. . Prekasno. svatko tko zna ĉitati. To bi znaĉilo da su sve zgrade i relikti Atlantidana vrlo duboko pod obalnim vodama. Pitt pronaĊe svjetlo i upali ga. U tom trenutku.Fotografije zapisa koje je snimila Pat u grobnici i karta svijeta su u laboratoriju. Kad je ušao unutra i prošao kraj stola Julie Wolff. Pokušao je uhvatiti napadaĉa kad su se okrenuli. Pitt priĊe vratima i vrati se. Yaeger se nasmiješi. on se ukoĉi kad ga je uljezova glava pogodila u trbuh. Jesu li sebe nazivali Atlantidanima?. on namiriši jasan miris naranĉinog cvijeta. reĉe on ĉeţnjivo. pritisnuvši gumb za parkiralište. Pokazuju poloţaje kontinenata koji su razliĉiti od današnjih poloţaja. duboko dišući kako bi se pribrao. Loren ga upitno pogleda. Dizalo s lopovom išlo je prema dolje drugo je stajalo na katu ispod njegovog. Bilo je ĉudno što su još upaljena. Zastane na vratima i posegne za prekidaĉem. kao i snimljeni brojni filmovi. Sumnjam da su znali što znaĉi ta rijeĉ. samo oni koji vjeruju u Djeda Mraza. Poĉinjem osjećati da se dogodilo nešto katastrofalnije od komete. Trebali bi biti spremni za skeniranje u raĉunalo odmah ujutro. Yaegerove krvave oĉi ga pogledaju. Da ne spominjemo morsko dno. postala je poznata kao svijet prije poĉetka povijesti. osjećajući veliki ĉvor u ţeludcu.

Kuda su otišli?. Straţar je stajao sa strane. ali tada Chrvsler naglo skrene na most Francis Scott Key. pokušavajući ostati neprimijećen. cereći se. Kako to misliš? On je pogleda. jesi li zaboravio? Smetnuo sam s uma u zbrci. vikne Pitt usred oštrog zavoja. Brzina okretaja motora odmah se smanji kad je auto ubrzao iznad sto milja na sat. Prvi put otkako se sjećam. Kad je Ford bio na tri stotine jarda od novijeg auta. vikne Pitt. Ovo je novi obrat. Vozaĉ je vozio dvadeset milja iznad graniĉne brzine. drhteći od hladnog vjetra koji je puhao oko vjetrobrana. Loren primjećuje takve stvari. promrmlja Pitt u frustraciji što gubi igru. Došavši do rampe. ali nije tjerao auto do krajnjih mogućnosti. Da zovem policiju? Uĉini to otrese se Pitt i izveze auto na ulicu. dok su mu gume cviljele na uglovima ulica. te ga poĉne dostizati. više pazeći da izbjegne policiju nego da pobjegne autu koji ga je progonio iz NAMPove zgrade. reĉe straţar zbunjeno. Trebala bih znati. krenuvši prema Aveniji Washington Memorial udaljenoj samo jedan blok. Pitt poĉne usporavati. Crni Chrvsler 300M s 3. Umjesto da ubrza u ravnoj liniji. upita on zbunjeno. skrivajući se iza sporijih automobila.5 litrenim motorom.Ne muškarca. Od nule do pedeset milja na sat za osam sekunda. misleći kako ga njegov plijen nije primijetio. Mislim da te prozrela. Oko 225. Modificirani motor Forda urlao je s povećanjem brzine okretaja. pomisli Pitt dok je Fordov motor urlao a gume ostavljale tragove na podu garaţe uz strašan cvileći zvuk. Ovo bi moglo trajati cijelu noć. Promet je bio rijedak u jedan sat ujutro radnim danom. Kakav je to bio auto?. nego ţenu u skupoj krznenoj bundi preko koţnog kostima. gledajući u daljinu. . Ne ako se sjetiš da teţimo gotovo tisuću funta manje. Bila je to igra maĉke i miša Chrvsler je vodio skrećući. Ili dok jedno od nas ne ostane bez benzina. reĉe Loren. Nakon sedam blokova. napeto upita Loren. Projurili su kraj mene prije no što sam ih mogao zaustaviti. Koliko konjskih snaga ima ovo ĉudo?. mijenjajući brzine. odgovori Pitt. i Pitt uskoro primijeti crni Chrvsler 300M pod svjetlima avenije. ja sam progonitelj. reĉe Pitt mirno. Znaš njegove specifikacije?. Nadjaĉan si. skrenuvši za devedeset stupnjeva. Naš lopov moţda raspolaţe većom maksimalnom brzinom i bolje se snalazi u zavojima. On zgrabi stari volan u bendţo stilu i okrene ga. Pametna je. Igla brzinomjera na ploĉi iza volana pribliţavala se devedeset pet milja kad Pitt pritisne prekidaĉ i ukljuĉi turbo pogon. reĉe Loren. Krenuli su prema jugu na aveniju. Poĉeo se osjećati samopouzdano. vikne ona nadjaĉavajući urlanje motora. I ja imam jednog takvog. auti su još bili podjednako udaljeni. skrene oštro ulijevo i krene prema stambenom dijelu Georgetowna. on pritisne koĉnice i zaustavi se pred straţarnicom. a šezdeset pet godina stari Ford smanjivao je prednost većim ubrzanjem. promrmlja Pitt drţeći volan. drţeći ruĉku vrata kao da je spremna izići van u sluĉaju nesreće. ona stalno skreće u nadi da će nakupiti dovoljno razmaka da uspije skrenuti tako da ne vidimo u kojem je smjeru otišla. Prešavši rijeku Potomac. odgovori Loren kratko. ali ja ga mogu preteći. 253 konjske snage. Prešao je u prazni desni trak. izišavši na cestu i aktiviravši pogon na ĉetiri kotaĉa.

Evo ti moj telefon Globalstar. ostavivši mu masnicu koju će imati tjednima. reĉe Pitt. ne osim ako se u ţile ne ubrizga ledena voda. ali bila je ţiva. I one su izgledale mraĉno. neće se pokušati prikradati. Tijelo nije bilo dovoljno teško za muškarca. Ali. Odmah je znao da su Lorenine opservacije toĉne. Noćnu tišinu naglo prekine urlik motora motocikla. Ne. Tko je ĉuo za nošenje oruţja u oldtimeru? On otvori odjeljak za rukavice i izvadi bateriju. Pitt nije upotrijebio svjetiljku. Kasno shvati da je ţena ušla na prednja vrata kuće i izišla na straţnja. Dopuţe do nje i podigne je. ali nije bilo zabune. On potrĉi prema garaţi s izlazom na straţnju ulicu. pokazujući paru koje se dizala iz poklopca motora. Razumiješ? Zašto ne pozovemo policiju i prijavimo provalu? Jer ţelim prvi stići gore. Dokazana je medicinska ĉinjenica da se krv ne moţe ohladiti. šerife? Otkazujemo potjeru? Pitt lukavo pogleda Loren. ideš gore i kucaš na vrata. Pitt ugleda straţnja svjetla Chrvslera kad je auto naglo stao ispred ciglene kuće. Ako se ne vratim za deset minuta. niti tako ĉvrsto. Što sada. Ne bi stala da to nije zamka. a onda admirala Sandeckera. Pitt otvori vrata garaţe i uleti unutra. Staromodna straţnja vrata zanjišu se na šarkama. Prilika u crnom krznenom kaputu i koţnim hlaĉama upravo je pokrenula motor i ubacivala ga u brzinu okrećući ruĉicu gasa kad Pitt skoĉi i baci se na njena leda. baš kad je vozaĉica nestala kroz prednja vrata. te osvijetli nepoktretno tijelo kraj motocikla. Jesi li naoruţan? Njegova usta se rašire u veliki osmijeh. On zakoĉi i stane kraj Chrvslera. Vozaĉica nije imala vremena staviti šljem. Zalet odnese motocikl prema tijelima na podu. Zatim se nagne. Bilo je jezivo mraĉno i tiho. Dobro što je odustala od bijega. i glava s dugom kosom bila je izloţena. dvorište je bilo odrţavano. On priĊe straţnjim vratima i iznenadi se što su otvorena. toliko da je gotovo ispustio svjetiljku iz ruke koja do sada nije zadrhtala. On otvori vrata i iziĊe iz auta. On je okrene na leda i osvijetli lice. Visoki cigleni zidovi pokriveni bršljanom dijelili su kuću od susjednih zgrada. a prednja guma udari glavu vozaĉice. jedne od nekoliko u ulici s drvoredom. ali sve dok nema krvoloĉnih pasa. On se s bolom podigne na koljena i pronaĊe bateriju koja je još svijetlila na podu kod vrata gdje ju je ispustio. a ruĉke pogode Pitta u bok. Vraga idem! Mislio sam da ćeš odbiti. Prednja guma motocikla ju je onesvijestila. preplašenog lica pod svjetlom uliĉne svjetiljke. Zaokrenuvši za sljedeći ugao. Motocikl padne na stranu i napravi puni krug dok su straţnji kotaĉ i guma cviljeli na betonu tada se motor zaustavi. Tad će razmišljati što dalje. izidi van. Nadao se da će se lopov i njeni prijatelji pokazati. zovi policiju. Pitt je bio gotovo uvjeren da kuća ima sigurnosni sustav. Na ulici je bilo dovoljno svjetla da se mogao sigurno kretati uskim prolazom do straţnje strane kuće. Koliko je mogao vidjeti. Pitt osjeti da njegovo srce pumpa krv dva stupnja ispod temperature .Nismo li već skrenuli u ovaj blok? Jesmo. Pali su na betonski pod garaţe. Pitt je bio zapanjen. Kvrga se poĉela formirati iznad jedne obrve. poljubi je i nestane u tami koja je okruţivala kuću. gledajući zamraĉene kuće. Na najmanju buku ili kretanje u sjenama. uhvativši se rukama oko njenog vrata i srušivši je u stranu. i to brzo. reĉe Loren. a njihovi stanovnici blaţeno su spavali u svojim krevetima. s Pittom na vrhu. Ona mu uzvrati pogled. Ovo će morati biti dosta.

sjednite. Mislim da je to zanimljivo štivo. Yaeger mirno pogleda Giordina. Konferencijski stol od dvanaest stopa nalazio se na tirkiznom tepihu. reĉe on. sa svojim prslukom ispod vunenog sportskog sakoa iz ĉijeg je dţepa virila drška lule. upita Pitt. . uglavnom na washingtonskim veĉerama. Drago mi je što te vidim. Stevens je bio akademik i izgledao je tako. odgovori Pitt zraĉeći. admiral James Sandecker uvijek je na sastanke stizao prvi. On krene naprijed i pozdravi Pitta kao sina. Krivio je glavu poput crvendaća koji sluša crva ispod kore drveta. Giordino je odluĉio ne iritirati šefa i trudio se izgledati kulturno. i njegovo tijelo od šezdeset dvije godine nije imalo niti malo sala. Sandecker otvori razgovor pitajući ih jesu li vidjeli izvješće Pat i Yaegera. kao i vandvkeovska brada. Nosio je veliku plastiĉnu kutiju za led. više je volio manju radnu sobu kraj svojeg ureda za privatne sastanke. dok je njegova zaliha netaknuta. znanstvenike i vladine sluţbenike. Uvjeravam te da to nije znanstvena fantastika. Pitt je poznavao osobu koja je leţala ispod njega. a posebno gaje iritiralo i frustriralo kad bi ustanovio da gospodin puši iste cigare. Jedva ĉekam ĉuti što vi i Hiram imate za mene. Johnom Stevensom. Volio je biti upoznat s podatcima i spreman na efikasan naĉin voditi konferenciju. Molim vas. velikim i aromatiĉnim. doktorice.smrzavanja. ĉvrstom rukom. a atmosfera u garaţi iznenada zahladi od osjećaja uţasa. Sandecker je vodio NAMP kao dobroćudni diktator. Poglavlje XXVI Za razliku od većine visokih vladinih duţnosnika. Pitt nije mogao ne primijetiti da su lica Yaegera i Pat izuzetno napeta i umorna. Nikada ih nije nudio posjetiteljima. lojalan svojim zaposlenicima do kraja. Bio je fanatik za vjeţbanje. ali kao znanstvena fantastika nije dorasla Isaacu Asimovu ili Ravu Bradburyju. a budţetski zahtjevi rijetko su odbijani u Kongresu. Sandecker se okrene Pat. Giordino i Yaeger uskoro se pridruţe ostalima. Povremeno je pio. Bila je to praksa koju je zapoĉeo još u doba kad je zapovijedao mornariĉkim operacijama. poznatim povjesniĉarom i autorom nekoliko knjiga o prouĉavanju i identifikaciji drevnih artefakata. Uvijek je zadovoljstvo vratiti se ovdje. Bivši predsjednik osobno gaje odabrao kako bi formirao Nacionalnu agenciju za mora i podmorje iz niĉeg je sagradio dalekoseţnu ustanovu s dvije tisuće zaposlenika koji su znanstveno ispitali svaki vrh i dolinu pod morem. okruţen koţnim foteljama. Sandecker stavi pred sebe otpiljenu osnovu granate od osam inĉa koja mu je sluţila kao pepeljara i zapali cigaru. tresući mu ruku i drţeći ga za rame. promatrao je isto lice koje je vidio na mrtvoj ţeni u potonuloj podmornici. Svi kimnu. Gledao je Giordina. Na zidu od mahagonija bila je obješena serija slika koje su prikazivale povijesne pomorske bitke. osim Giordina. te ustane kad su Pitt i Pat OConnell ušli u sobu. Iako je imao veliku konferencijsku sobu za dostojanstvenike. a kosa plamenocrvena. Bez imalo sumnje. zajedno s dr. Zanjiše se na koljenima u šoku. koju stavi pokraj stolca na pod. Bio je visok nekoliko pedalja iznad pet stopa oĉi su mu bile boje lješnjaka. Soba je bila sklonište u skloništu. NAMP je imao veliko poštovanje u svijetu znanstvenih projekata. Stol je bio izraĊen od komada trupa škune iz devetnaestog stoljeća potopljene u dubine jezera Erie. a njegov jedini veći grijeh bila je sklonost prema elegantnim cigarama. Sjedio je na kraju stola. mentalno ga stimulirajući i odmarajući. ili izvršnih direktora korporacija. Jeste li otkrili kako se nazivala ta rasa ljudi?. bili su vrlo bliski. napola oĉekujući da i on zapali cigaru. koje je osobno odabirala i umotavala prema njegovim uputama mala obitelj u Dominikanskoj Republici. Admiral mu je bio kao drugi otac.

Ali pokazat ću vam nešto stvarno zapanjujuće. Sjajni obsidijan blještao je pod svjetlom svjetiljaka. Jedna greška. Sve to od ljudi koji su ţivjeli prije devet tisuća godina. igrajući ulogu skeptika. Zvuĉi grĉki. Stevens reĉe Usporedbom fotografija snimljenih u sobi u Coloradu s onima iz sobe na Otoku St. Stevens zavrti glavom. odgovori Stevens. a moţda i više. Što je više prouĉavam. Ne mogu niti zamisliti stupanj umjetniĉke vještine koji je trebao za proizvodnju tako fantastiĉnog predmeta. reĉe Pitt. Amenes. iako vrlo tvrd. Tijekom razdoblja od barem devedeset do sto godina. Ne. reĉe on s poštovanjem. Koliko sam mogla razumjeti i prevesti na engleski. Netoĉna? Moţda po modernim standardima. koristeći vjerojatno obsidijansku prašinu kao sredstvo za brušenje. Dok je admiral prouĉavao kuglu. Ali ja podrţavam teoriju da su ti drevni ljudi plovili svakim morem na zemlji i ucrtali tisuće milja obale. . Umjetnici Amenesa poĉeli su sa ĉvrstim komadom obsidijana izuzetno pravilnim i bez grešaka što je rijetkost po sebi. otvori kutiju s ledom. sklon je lomovima. Koliko vremena bi trebalo da se lubanja reproducira modernim alatima? Stevens se blijedo nasmiješi. glave su oblikovali rukama.On s ekstremnom paţnjom polako zakrene gornji dio lubanje i podigne je. oblikovanje i poliranje se radilo kao kad se mramorno poprsje glaĉa sredstvom za poliranje automobila. Dr. Tek kad sam prouĉio lubanju pod jakim povećanjem. sve sam uvjereniji da ne bi ni trebala postojati. promrmlja Pat zadivljeno. Obsidijan. to je ugravirana slika svijeta. Ima li oznaka u podnoţju koje bi ukazivale na izvor?. Zatim izvadi iz šupljine savršenu kuglu. ponovi Pitt polako. Paul. Tehniĉki. upita Sandecker. Ako ţelite pogledati bliţe. reĉe on s divljenjem. upita Sandecker. gotovo je nemoguće napraviti toĉnu repliku. Stevens se nagne. on paţljivo gurne kuglu prema Sandeckeru i doda mu povećalo. Nema oznaka. pogrešan kut dlijeta i cijela lubanja bi se razbila. otkrio sam da kontinenti savršeno odgovaraju onima na obsidijanskoj kugli. podigne jednu crnu lubanju i stavi je na veliki svileni jastuk koji je stavio na konferencijski stol. Da. pretpostavljam da ste ispitali obsidijanske lubanje? Jesam. koji pogleda linije ucrtane u kuglu veliĉine bejzbolske lopte. Ako pogledate pobliţe obsidijansku kuglu. Zašto ne metalnim dlijetima i maljevima?. upita Giordino. netoĉna karta? Primitivna? Da. Ima li znakova na kugli?.Je li civilizacija imala neko drugo ime osim Atlantide? Pat otvori dosje na stolu ispred sebe i izvadi list papira iz notesa te pogleda u njega. primijetio sam liniju oko vrha nevidljivu golom oku. Japan i Velika jezera Sjeverne Amerike. svoju ligu pomorskih drţava nazivali su Amenes. Otkrila sam niz rijeĉi koje bi mogle biti izvor kasnijih grĉkih i egipatskih jeziĉnih pojmova. upita Giordino. To je apsolutno fantastiĉno. Osim da je to primitivna. On doda povećalo Pittu. Nisu bili potrebni alati. Nema znakova oţiljaka ili ogrebotina. to to dokazuje?. imam povećalo. upita Pitt Stevensa. otkrit ćete da ne odgovaraju današnjem. I ja sam primijetio razlike. Ako prouĉite raspored kontinenata i velikih otoka kao Grenland i Madagaskar. Što znaĉi?. Stvarno zapanjujuće djelo. Nakon minute. Stevens. moţete vidjeti ĉak i definiranu Australiju. Sandecker usmjeri kraj svoje cigare prema povjesniĉaru. stavi je na posebno pripremljenu meku podlogu. Drţeći je poboţno objema rukama.

ispunjavajući nebo slojevima pepela debelim stotinu milja. Rijeke lave zakopale su većinu pacifiĉkog sjeverozapada. Potresi su bili danas nezamislive jaĉine. putovali su svijetom u potrazi za tirkizom i crnim opalom. Drevni ljudi su ţivjeli na vrlo razliĉitom planetu od današnjeg.Za razliku od Atlantide koju je opisao Platon. njihov svijet nije bio baziran oko Mediterana. Nekoliko ih je bilo u Indijskom oceanu i Pacifiĉkim otocima. To objašnjava i zašto su njihove zajednice uglavnom bile luĉki gradovi. koji se još koristi u kardiovaskularnoj kirurgiji. doda Giordino. reĉe Stevens. reĉe admiral. i više. Išli su daleko od granica mnogo kasnijih civilizacija. Ako ništa drugo. podigavši ljudsku rasu od kamenog doba do bronĉanog. Prije devet tisuća godina. Ali. I tirkiz i crni opal nalaze se na mumijama koje smo pronašli u grobnici. Opisali su ţivim detaljima uţas i patnju. A prema onome što smo saznali iz fotografija grobnice. njihovi gradovi i cijela kultura izbrisani su s lica zemlje i izgubljeni do sada. progovori Pat. obsidijan. kao kasnije civilizacije?. Vulkani su eksplodirali snagom tisuća nuklearnih bomba. iznenadan. Obale su se zauvijek promijenile. zastrašujući i smrtonosan. Što pokazuje koliko su daleko putovali. Zapisi govore o njihovim morskim rutama i golemim trgovaĉkim mreţama koje su ih vodile preko Atlantika i rijekom St. a Britanski otoci dio Europe. A crni opal?. gdje su iskopavali kositar. Što se dogodilo s Amenesima?. jer ima oštrije rubove od ĉelika te uzrokuje manje oštećenja tkiva. Mediteran nije bio otvoren oceanima tijekom ere Amenesa. Moţda će vas zanimati da je Sjeverno more bila suha ravnica. OConnell svojim nalazima s kugle iz lubanje. Udar komete bio je gigantski. Sigurno su kopali i zlato i srebro? Neobiĉno. gdje su iskopavali bakar do Bolivije i Britanskih otoka. upita Sandecker. Pustinje Gobi i Sahara bile su bujne tropske zemlje s velikim stadima ţivotinja. Mogu podrţati nalaze dr. koja je bila na jednom kontinentu ili otoku. Sloj vulkanskog stakla debeo deset stopa je pokrio dno mora. Baltiĉko more takoĊer je bila široka dolina iznad razine mora. U vremenu koje treba kapi kiše da padne s neba. One su se miješale i tekle kroz Gibraltarski prolaz u Atlantik. Zašto prije nismo došli do dokaza o njihovom postojanju? Njihova civilizacija je potpuno uništena kad je kometa pogodila Zemlju oko 7000 godina prije nove ere i uzrokovala svjetsku kataklizmu. Sve ste to otkrili iz zapisa? To. Peru. odgovori Yaeger spremno. I. Zapisi priĉaju o planinama koje se tresu poput vrba na vjetru. reĉe Pitt zamišljeno. Stevens zavrti glavom. Amenesi su trgovali diljem svijeta. Lawrence do Michigana. Japan i Egipat. Poţari su se širili na uraganskim vjetrovima. Tada je potopljen kopneni pojas izmeĊu Gibraltara i Maroka i Mediteran je postao more. Znaĉi. Nisu bili ograniĉeni tradicijom ili strahom od nepoznatih mora. Mediteran koji mi poznajemo sastojao se od plodnih dolina i jezera u koje su se slijevale europske rijeke sa sjevera i Nil s juga. naravno. Indija. reĉe Pat. Locirala sam više od dvadeset njihovih luĉkih gradova u razliĉitim dijelovima svijeta kao što su Meksiko. koristeći napredne metalurške tehnike kako bi proizveli broncu. upita Sandecker. malo društava u ljudskoj povijesti je imalo tako velik domet. od kojeg su izraĊivali nakit. to potvrĊuje da su Amenesi poznavali nautiĉku znanost i gradili brodove sposobne ploviti morima prije više tisuća godina. Plavi tirkiz koji sam vidjela u grobnici moţe dolaziti jedino iz ameriĉkih jugozapadnih pustinja. zakljuĉi Pat. pomorski narod. nisu smatrali zlato i srebro korisnim metalima i više su voljeli bakar za svoje ukrase i umjetniĉka djela. Australija. Sandecker se nasloni na stol. Kina. stvarajući goleme oblake dima .

pojasni Stevens. Pat nastavi priĉati priĉu iz zapisa bez ĉitanja biljeţaka. To je nezamislivo. to je objašnjenje iznenadno izumiranje sabljozubog tigra u Americi. Ja nisam geofiziĉar. Većina ljudi i gotovo sve ţivotinje nestali su u razdoblju od dvadeset ĉetiri sata. ali trudio se da ga sakrije iza sarkazma. pisane bilješke babilonskih svećenika. Znaĉi. meduza. ali ne mogu vjerovati da kometa koja udari u Zemlju. A sada. Barem devedeset devet posto ukupnoga drevnog znanja izgubljeno je u prirodnim katastrofama i ljudskim razaranjima. Zato je malo sumnje da se to dogodilo. Zlatno doba navigacije oceanima sedam tisuća godina prije Krista. legende koje su prepriĉavali svi narodi svijeta. Preţivjela je samo šaĉica Amenesa koji su tijekom plimnih valova bili na većim visinama. Mastodonti su pronaĊeni u ledu u Sibiru. godina prije nove ere. što dokazuje da su uginuli iznenada. Komete se ne mogu mjeriti kao asteroidi ili meteori koji imaju ĉvrstu masu. prekrili su kopno. Sandecker pogleda Giordina s divljenjem u oĉima. divovskog bizona s rasponom rogova od šest stopa. Mnogi su umrli od gladi ili plinovitih oblaka koji su gušili atmosferu. To je morala biti golema kometa. imamo i toĉan datum pribliţno 7100. ĉak i velika. pouĉi ih Yaeger. Šteta što nismo više naslijedili od njih. kometa ili asteroid uništili su dinosaure. moţe uzrokovati tako strašnu destrukciju u takvim razmjerima. reĉe Stevens tiho. govore o velikoj poplavi. Povijest nam govori da će civilizacije. Uspjeli su izbjeći posljedice uţasa sakrivši se u podzemnim spiljama. ukljuĉujući sjevernoameriĉke Indijance. Zabiljeţena je na sumeranskim ploĉicama iz Mezopotamije starim pet tisuća godina legenda o Gilgamešu i potopu starija je od biblijske priĉe o Noinoj arci. Plimni valovi. s hranom neprobavljenom u ţeludcima. ostriga i zvjezdaĉa sjećate se da smo ih otkrivali tijekom kopanja sedimenata. Zapisi na kamenu od Maja. hraneći se rijetkom vegetacijom koja je mogla rasti u teškim uvjetima i malobrojnim preostalim ţivotinjama. Iskreno se nadam da to neće biti naša sudbina. Stevens izvadi svoju lulu i poĉne se igrati njome. negdje u vrijeme udara komete. Poznato je u znanstvenoj zajednici da se masovno globalno izumiranje ţivotinja teţih od sto funta dogodilo s krajem zadnjega ledenog doba. Isto vrijedi i za drveće i biljke pronaĊene smrznute s lišćem i cvjetovima. lakše izumrijeti i ostaviti iza sebe malo ili ništa. Te su diskrepancije uvijek bile enigma za znanstvenike. Otoci su nestali. muškatnog goveda. vunenog mamuta. Giordino stavi ruke iza glave i pogleda strop. reĉe Sandecker. plina i stijena. visoki moţda i tri milje. malih dlakavih konja koji su nekad trĉali ameriĉkim ravnicama. reĉe Yaeger. Stupanj uţasa nije mogao zamisliti nitko za stolom.koji su zastirali nebo. Razmjeri su bili jednostavno preveliki da bi ih mogli razumjeti. I trenutaĉnog okamenjivanja školjaka. kao da su trenutaĉno zamrznuti. Sada ih mogu pripisati utjecaju pada komete. potopljeni zauvijek pod vodom. a o tome nema nikakvih tragova osim zapisa na kamenu. reĉe Stevens. Pitt kimne. pokušavajući zamisliti strašno razaranje. Priĉa o tome stigla je do nas u obliku priĉe o potopu. što su naprednije. Sastavljene su od leda. Prije šezdeset pet milijuna godina. Neki od stanovnika Zemlje koji su preţivjeli bili su na planinama i visokim platoima. grbave deve. podsjeti ga Giordino. Sandecker ispuhne oblak plavog dima. zahvaljujući Amenesima. Niski Etrušĉanin posjedovao je briljantan um. .

Pitt udari olovkom po stolu. što ih je ĉinilo gotovo neosjetljivim na pomicanje zemlje. Yaegera i dr. Zato su pokušali ostaviti zaduţbinu gradeći velike spomenike od kamena koji će trajati stoljećima. I to bez moćnih teleskopa. Ponavljajuća tema u mitologiji je da će se kataklizma s potopom ponoviti. Zašto su bili tako sigurni da će doći drugi posjetitelj iz svemira?. Veliki megalitski kult koji su stvorili raširio se i trajao ĉetiri tisuće godina. s ugraviranim porukama o prošlosti i budućnosti. Kad su Amenesi konaĉno izumrli. Pitt kimne prema Pat. Nije baš vesela pomisao. Mjerili su kretanje zvijezda s nevjerojatnom preciznošću. A to je?. Zapisi detaljno opisuju dvije komete koje su stigle istovremeno. zaboravivši izvornu namjeru Amenesa. Amenesi su shvatili da će se strašna istina uskoro izgubiti u maglama vremena. Ali vrijeme i elementi erodirali su zapise i izbrisali upozorenja. su bili vrhunski poznavatelji mora. gradeći na kraju tisuće vlastitih. reĉe Yaeger. Njihova otkrića pomaţu objasniti zašto većina bogova i boţanstava u svim kasnijim civilizacijama u svakom dijelu svijeta dolazi iz mora i zašto su svi bogovi u Americi došli s istoka. Uĉili su ih kako graditi ĉvrste zgrade i brodove koji će ploviti morima. upita Sandecker. Zanimljivo. koji su prethodili Majama. ali i neba. Prouĉavanje dostupnih podataka o megalitima. koristeći djeliće znanja iz daleke prošlosti. nastala su stoljeća paralize prije no što su Sumerani i Egipćani poĉeli izlaziti iz primitivnih kultura i postupno graditi nove civilizacije. sagradili su sobe u razliĉitim krajevima svijeta za koje su se nadali da neće biti pronaĊene tisućama godina i da će ih pronaći buduće civilizacije koje će moći shvatiti njihovu poruku o opasnosti. a bogovi u ranim europskih kulturama sa zapada. s trokutastim kamenim blokovima izrezanim poput komada spajalice. Sandecker je zurio u dim cigare koji se uzdizao prema stropu. Zahvaljujući naporima gosp. Koliko ja znam o megalitima. Kinezi i Olmetci. zabiljeţena samo u nizu mitova. Jedna se sudarila sa Zemljom. Tvrdite da su Amenesi mogli toĉno predvidjeti datum povratka druge komete? Pat jednostavno kimne. Stevens pouĉno ispruţi prst. Druga je otišla u svemir. grobnice i kamene kalendare.Pat nastavi Preţivjeli Amenesi formirali su mali kult i posvetili se edukaciji preostalih stanovnika kamenog doba u umjetnosti i pisanoj komunikaciji. bez obzira na jaĉinu potresa. reĉe Giordino. Feniĉani su više od ostalih naroda preuzeli navigaciju oceanima. to odgovara na niz pitanja o našim drevnim pretcima na koje nismo mogli pronaći odgovor. moţemo pretpostaviti da su elementi kulture Amenesa i drevno nasljeĊe preţivjeli stoljeća i da su ih apsorbirali Egipćani. reĉe Yaeger. reĉe Sandecker. Amenesi. Pretpostavimo da se kometa vrati. odgovori Yaeger. Što se na kraju dogodilo s posljednjim Amenesima? Frustrirani što njihova poruka neće biti primljena i shvaćena. OConnell. pokazalo je da su Amenesi imali prepoznatljivu formu arhitekture. reĉe Giordino. Sumerani. Indijci i Indijanci. doktore. stavivši kuglu natrag u lubanju. Stevens je govorio vrlo odluĉno. . Datum povratka druge komete u Zemljinu orbitu i gotovo siguran sudar. Pokušali su upozoriti buduće generacije na drugu kataklizmu. Stil gradnje bio je većinom cirkularan. upotrebljavale monumentalne strukture kao hramove. ĉini se da su kasnije kulture. ali oni koji su došli kasnije i nisu ţivjeli u vrijeme razaranja komete nisu mogli prihvatiti da bi se takva traumatiĉna epizoda iz povijesti mogla ponoviti.

Marsa. Pat utone u fotelju kao da ţeli pobjeći od stvarnosti. TakoĊer su napravili nevjerojatno toĉne kalendare zasnovane na konjukcijama Venere. Amenesi koji su preţivjeli. Oni su predvidjeli godinu i toĉan dan. Moţe li to jednostavno biti rezultat kopiranja iz jedne kulture u drugu? Yaeger sumnjiĉavo zavrti glavom. jest za koji su datum Amenesi predvidjeli vraćanje komete? Pat i Yaeger izmijene znaĉajne poglede. jer su bili prisutni tijekom prve katastrofe. Naš izraĉun pomoću atomskih satova iznosi 365. Pitanje koje nas sada muĉi. Egipćani su izmislili dvostruki kalendar koji je mnogo precizniji od našega. reĉe Sandecker. Yaeger pritisne potiljak objema šakama. Kaţeš da će sudnji dan biti za manje od dva mjeseca? Yaeger ozbiljno kimne. Tko je bio najtoĉniji u predviĊanjima?. i samo ĉeliĉna disciplina omogućavala mu je daje ne poĉne zavoditi. SmeĊa kosa padala joj je do ramena promatrala je svijet oĉima boje lješnjaka. Hopi indijanci. .Kako su mogli znati da neće promašiti Zemlju i ponovno otići u svemir? Je li njihova znanost bila tako toĉna da su mogli predvidjeti vrijeme sudara i toĉan poloţaj Zemlje? Mogli su i jesu. Raĉunajući i usporeĊujući razliĉite poloţaje zvijezda i konstelacija na drevnoj karti iz sobe u Coloradu i današnje poloţaje. s maĉkom imenom Murgatrovd. Potpuno se poklopio s predviĊanjima Amenesa. Maje su izmjerile duljinu godine na 365. Jupitera i Saturna. Ţivjela je sama. i rijetko je izlazila s muškarcima. reĉe suzdrţanim glasom Datum povratka komete i sudara sa Zemljom koji su predvidjeli Amenesi je 20. 6 sati i 11 minuta. imao je striktna pravila o druţenju sa zaposlenicama NAMPa. Yaeger progovori prvi. Da. Kinezi i nekoliko drugih prekršćanskih civilizacija takoĊer su izraĉunali datum kraja svijeta. Yaeger je oklijevao. Iz raĉunalnog izuĉavanja drevnih arheoastronomskih dosjea i papira iz arhiva nekoliko sveuĉilišta saznali smo da Amenesi nisu bili jedini drevni astronomi koji su predvidjeli drugi smak svijeta.2420 dana. Promašili su manje od dvije minute. A to je?. Uznemirujuće je što su svi pogodili u rasponu od godinu dana. gledajući lica oko stola. Egipćani. Proraĉuni Amenesa koji se odnose na duljinu Zemljine rotacije oko Sunca griješe dvije desetinke sekunde. Njihova nebeska karta napravljena prije devet tisuća godina je potpuno toĉna. upita Sandecker. Zerri Pochinskv. Poglavlje XXVII Nakon sastanka Pitt se vrati u svoj ured pozdravi ga njegova stara tajnica. Pitt se namršti Ovo je 2001. Pat zastane radi efekta.2423. sami smo izraĉunali datum dolaska. upravo tako. Babilonci su izraĉunali duljinu godine na 365 dana. Lijepa ţena blistavog osmijeha imala je tijelo na kojem bi joj zavidjele plesaĉice iz Las Vegasa. Konaĉno. ali postoje indicije da su njihova prouĉavanja zvijezda samo potvrdila vrijeme sudara na koje su upozoravali drevni narodi. Svjestan sam toga. Koliko god ĉesto je zamišljao u svojim rukama. Maje. Vidio je previše uredskih veza koje su završile katastrofom. svibnja 2001. Zasnovali su svoj kalendar na pomrĉini Sunca koja se dogaĊa istog dana u godini na istom zodijaĉkom poloţaju svaku 521 godinu. odgovori Pat. Sandecker se nagne naprijed. upita Pitt. Pittu je bila izuzetno draga. Moguće je da su preuzeli znanja Amenesa.

On se povuĉe na sigurnu udaljenost. koji je izgledao poput otpada nakon tornada. Zahvaljujući našemu novome kompjutoriziranome identifikacijskom odjelu. Ukrasio je svoje radno mjesto antikvitetima koje je kupio na aukciji stvari s putniĉkog broda American President Linesa President Cleveland. I da. Pitt. Još ĉekam da me oboriš s nogu i odvedeš na plaţu Tahitija. Onda su zaista blizanke. Opet imaš probleme s Vladom? On joj se naceri i nagne preko Zerrinog stola dok im nosevi nisu bili udaljeni jedan pedalj. Pitt reĉe Ne razumijem zašto bi ţena od takvog utjecaja poĉinila sitnu provalu. kao i ţenu koju ste priveli prošle noći. To je bilo brzo. objasni Helm. zar ne? A ja sam oţenio djevojku ĉiji je otac bio zidar. U kombinaciji s otiscima i DNA. Da. Knjige.Specijalni agent FBIa je zvao i ţeli da mu uzvratiš poziv. Njene oĉi lukavo bijesnu. da konaĉno prestaneš napastovati staroga. iskaznice tvrtaka. ukljuĉujući i pod. upita Pitt. Tko je rekao da su ţene orijentirane k svijanju gnijezda?. Sjedne za svoj stol. stabilnog papuĉara i udaš se za njega. Ţena koju ste priveli prošle noći je Elsie Wolf. Dirk. Dirk. fotografije putovnica i policijske dosjee kako bi napravili najveću datoteku fotografija na svijetu. nadam se da ćeš mi javiti. Mogu li razgovarati s njom. Sastoji se od stotina milijuna povećanih fotografija lica. I vrlo je ĉudno što obje dolaze iz bogate obitelji i visoke su funkcionarke istog golemoga poslovnog konzorcija. nautiĉke karte i fotografije pokrivale su svaki ĉetvorni pedalj prostora. ali morat ćeš proći kraj njenog lijeĉnika. podigne slušalicu i nazove Helmov broj. dodajući mu ruţiĉasti komad papira s Helmovim privatnim brojem. Htio sam vam samo reći da je Biro identificirao tijelo koje ste donijeli s Antarktike. Gosp. Pod straţom u privatnoj klinici Biroa u ulici preko puta Mount Vernon Collegea. Helm. izvršnim direktorom Destinv Enterprises iz Argentine? Helm zastane i reĉe Ĉini se da ste dva koraka ispred mene. Uvijek imam probleme s Vladom. pogodio si. gosp. Zašto ne pronaĊeš nekoga pristojnoga. Pitt zamišljeno pogleda kroz prozor ureda. Heidi je bila Karlova sestra. jer je miris njenog Chanella poĉeo u njemu buditi neprirodne osjećaje. U redu. Gdje je Elsie sada?. vozaĉke dozvole. Forbes procjenjuje da njihovo bogatstvo vrijedi dvije stotine i deset milijarda dolara. oronulog skitnicu? Jer stabilni papuĉari nisu zabavni. Pitt se povuĉe i uĊe u svoj ured. TVemisije. Odgovori mu napeti glas Halo? Gosp. Dirk Pitt vam uzvraća poziv. Destinv Enterprises je privatno poslovno carstvo iz Buenos Airesa. reĉe ona. Pitt. Identificirali smo obje ţene za dvadeset minuta. Jesu li moţda povezane s Karlom Wolfom. papiri. hvala vam. . moţemo identificirati golem broj tijela i bjegunaca. zapravo su sestriĉne. a Elsie je njegova sestriĉna. Nazvat ću i najaviti te. I što ste otkrili? Ime pokojnice s podmornice je Heidi Wolf. Kad dobiješ odgovore. Zove se Aaron Bell. ne vidjevši rijeku Potomac i Capitol Hill u pozadini. ĉasopise. Ne vidim problema što se tiĉe Biroa. Ne ţive baš na ulici. uzdahne on. Skenirali su sve novine.

već tijekom socijalnih akcija skupljanja novca za zaduţbinu za borbu protiv raka ĉiji su direktori bili njegov otac. Izraz na Elsienom licu kad joj kaţem da sam ja otkrio Heidino tijelo u vodama Antarktike i prenio ga u Washington. Zatraţili su da se identificira. Klinika ne izgleda strogo ĉuvana. Kako to? Prisustvovao sam postmortem istrazi. Mogu li ĉlanovi obitelji s istim genima. Što god. reĉe Helm s raspoloţenjem u glasu. Nisam je ja udario. Zna li da je njena sestriĉna mrtva? Zna. Ova ţena je nevjerojatan fiziĉki primjerak. Previše savršeno. Parkira svoj kabriolet na prazno mjesto kraj zgrade i ude kroz glavni ulaz. . reĉe Pitt polako. Prema njoj je ostriga brbljava. ali izuzetno rijetko. Savršeno se genetski slaţu. kao ni ja. ne. Helm mi je rekao da je Heidino tijelo ovdje na klinici. Što bi moglo biti zanimljivo?.Je li pri svijesti? Svjesna je. upita Helm. crvenog lica. On se pojavi iza svojeg stola poput medvjeda na straţnjim nogama. ne radi lijeĉenja. To je ĉvrsta dama. Zna i da Heidini ostatci leţe u mrtvaĉnici klinike. Zvao je Ken Helm? Ti ne bi prešao prag da nije. a zatim uzeo nalaze i usporedio fiziĉke karakteristike s damom u krevetu. Pokušao je jedan od naših najboljih ispitivaĉa. Nije graĊena poput većine ţena koje prolaze kroz ova vrata. kao što je bila i njena sestriĉna koju si donio s Antarktike. senator George Pitt i Bell. Kako je senator? Planira se kandidirati za novi mandat. odgovori Bell. predebeo i pod stalnim stresom. Pušio je dvije kutije cigareta na dan i pio dvadeset šalica kave. Aaron Bell bio je ĉovjek šezdesetih godina. Ĉim je spustio slušalicu. Pitt je sreo doktora Bella nekoliko puta. Priliĉno si je gadno udario po glavi. imati identiĉne dvojnike?. na stolu mrtvaĉnice u podrumu. upita Pitt. Nikada neće prestati. reĉe Bell ozbiljno. Drago mi je da te vidim. Pitt napusti zgradu NAMPa i odveze se u neobiljeţenu kliniku koju je koristio FBI i druge obavještajne sluţbe. Ne. Vrlo je atraktivna. FBI kaţe da su sestriĉne. Bio je to njen motocikl. Nevjerojatna konstitucija. Ovdje si zbog ţene koju su doveli prošle noći. To bi moglo biti zanimljivo. Sto posto nakon nekoliko tjedana. reĉe Pitt. Je li pretrpjela trajno oštećenje mozga? Bell snaţno zavrti glavom. Da. Sjedni. Gotovo je dobila frakturu lubanje. Bella. Njegova ţivotna filozofija bila je ţivi pakleno i umri zadovoljan. a posebno nećaci. Nećeš mnogo izvući iz nje. Kaţu da svi imamo svojeg dvojnika negdje na svijetu. Administrator ga uputi u ured dr. hiperaktivan. ne govorim o izgledu. Nije nemoguće. Dirk vikne. Ima tu više od obiteljske sliĉnosti. Pogledaj ruţno kameru i vidjet ćeš što će se dogoditi. i obavili telefonski poziv prije no što je mogao ući.

Njen pogled se zamuti dok je pokušavala shvatiti njegove rijeĉi. Vi otrese se ona. Doveo sam vam posjetitelja. i beţivotnom. umetne karticu u elektronski prorez i otvori ih. Ovaj put imao je sreće. Postoji li tehnologija i znanje za takvo što? Postoje laboratoriji puni znanstvenika koji rade na usavršavanju ljudskog tijela putem genetike. Bell priĊe do vrata bez straţara. Ništa tako glupo. On pogleda Pitta i kimne. Otkako je ušao na kliniku. Ţena je sjedila u standardnom bolniĉkom krevetu. Bili ste tamo kad je potopljena naša podmornica?. reĉe Pitt zamišljeno. mahne Bell rukom. ili ne padne pod kamion. vaša sestriĉna i njena krvava banda pirata potopila bi . gledajući oĉi koje su gledale kroz njegovu glavu prema litografiji Velikog kanjona na drugom zidu. krivite mornaricu SADa. Nemojte dugo. bio je siguran da se svaki pokret i rijeĉ prate i biljeţe. Vi imate jezik. Konaĉno. ali ĉini se da me zapovjednik U2015 prepoznao kad smo komunicirali na ledu. Kloniranje? Nikako. Mogu ti reći samo da će Elsie. reĉe Bell smijući se. ako ne doţivi sudbinu Heidi. upita Pitt. ne. Bell nije bio u pravu. još testiraju miševe. Njene se oĉi lagano suze. Bilo mu je teško vjerovati da su samo sestriĉne. on reĉe Zovem se Dirk Pitt. Konaĉno. On privuĉe stolac njenom krevetu i sjedne. upita ona zbunjeno.Bell se nasmiješi. Gdice Wolf. Ista griva plave kose. ali pretpostavio je da Wolfovi imaju privatno groblje. Pitt je prvi put vidio Elsie na svjetlu. i bio je zapanjen nevjerojatnom sliĉnošću s mrtvom sestriĉnom. Sigurno ne u ovom starom tijelu. I. vjerojatno doţivjeti sto dvadeset godina. ali koliko ja znam. Nije rekao što da uĉini u sluĉaju problema iako nije vidio kamere. Da nije bilo njihove intervencije. Je li to moguće?. ili je ne ubije ljubomorni ljubavnik. i ona poĉne drhtati i micati se. Niti ja. upita Pitt u nevjerici. Mogu li vidjeti Elsie? Bell ustane iz svog stolca i mahne Pittu da ga prati niz hodnik. njene usne se stisnu s oĉitom ljutnjom. što onda? Vjerujem da su genetiĉki modificirane. Ako morate. gledajući kroz prozor s rešetkama. Ne mogu to dokazati bez mjeseci ispitivanja i testiranja. Ostavit ću vas same. Biste li htjeli da sredim transport do Karla u Buenos Aires radi pogreba na vašem privatnom groblju? Pitt je riskirao. šuteći gotovo minutu. Zaronio sam do olupine. Pa. I da. Pitt ga pogleda. nastavi Pitt. Ne misliš valjda na androide. ali nisam odgovoran za taj incident. Nisam siguran da bih ţelio ţivjeti tako dugo. kuda to vodi. Vi ste odgovorni za smrt naših ljudi u Coloradu! Dr. Neka Bog pomogne jadniku koji izgleda kao ja. Moja akcija u Coloradu bila je samoobrana. bio sam na Polarnoj oluji kad je potonula vaša podmornica. jedino dvoje ljudi koje je vidio bili su administrator u lobiju i dr. Bell. Klinika se ĉinila nevjerojatno ĉistom i sterilnom. iste plavosive oĉi. i pronašao tijelo vaše sestriĉne Heidi. ali spreman sam staviti svoju karijeru na kocku da su te dvije mlade dame kreirane i proizvedene. reĉe Bell veselim glasom. Ne znam znaĉi li vam to što. ali nastavila je šutjeti. Ne.

Koliko je trebalo vašim struĉnjacima da dešifriraju zapise?. Moja obitelj neće biti uništena poplavama i poţarima. Spremni smo preţivjeti katastrofu i izdrţati posljedice. Nemamo vremena za gluposti. reĉe ona odluĉno. Stvarno?. Ţivot je za najprilagodenije. da. ona i njena posada dobili su što su zasluţili. Osjeti da ona ĉuva tajnu mnogo zlokobniju od bilo ĉega što je mogao zamisliti. a zatim se hladno nasmije. Već znam sve o tome. udara u Zemlju. Njeno lice pokaţe zlurado zadovoljstvo. za razliku od ostatka ljudske rase. Baš ste srce. Mi smo genetiĉki savršene. i desetkuje ljudsku rasu. Bio je siguran da ona laţe.. kratak sjaj oduševljenja pomiješanog s uţitkom. U bolniĉkoj je mrtvaĉnici. Naši napori su uloţeni u preţivljavanje. umjesto da upozori svijet. Za kratko vrijeme. Koliko je pronašla vaša obitelj? Jednu. Pitt se pripremi za reakciju u njenim oĉima. reĉe ona bezbriţno. odgovori ona jednostavno. . Zašto uzrokovati svjetsku paniku?. Ne traţite da lijem suze za Heidi.bezopasni istraţivaĉki brod i ubila više od stotinu nevinih ĉlanova posade i znanstvenika. blizanka komete koja je uništila Amenese prije devet tisuća godina se vraća. Kako se to dogodilo? Trebale su tri generacije odabira i eksperimentiranja. Kakva korist od toga? Bolje da ljudi umru u neznanju. Tada ste pronašli sobu sa zapisima Amenesa o skorom uništenju nakon udara komete? Da. ali bio je tu. pa se nastavi prepirati s njom. Vaše uvrede su beznaĉajne. koji su potvrdili predviĊanja Amenesa. Moja generacija ima fiziĉki savršeno tijelo i mentalni kapacitet genija. TakoĊer smo izuzetno kreativni u umjetnosti. Koliko ukupno ima soba? Amenesi su zapisali da ih je šest. Rekli su mi. Imamo. i Rekli su mi da ste vas dvije izrasle iz iste tegle. upita ona nehajno. Našim ljudima trebala su tri dana. Što se mene tiĉe. i one koji planiraju. bez straha. Elsie pogleda Pitta dugim pogledom. veze s nekima od najboljih astronoma u Europi i SADu. U njenim oĉima pojavi se kratak bljesak nesigurnosti zbog kojeg Pitt posumnja u njenu vjerodostojnost. reĉe Pitt zlobno. odgovori on. A vaše veze paze da astronomi ne progovore. Planira li obitelj Wolf proslavu sudnjeg dana? Elsie polako zavrti glavom. Pet ili šest dana. A ja sam mislio da meĊusobno kriţanje proizvodi imbecile. vi ostali defektni ljudi koji hodaju zemljom bit ćete mrtvi. Dobronamjernost sigurno nije u rjeĉniku Wolfa. upita ona. A veliĉanstveni VVblfovi? Zašto vi nećete poginuti s ostatkom prljave rulje? Planiramo preţivljavanje preko pedeset godina. ponovi Pitt. reĉe Elsie arogantno. Zatim nezainteresirano odgovori Ah. Ĉisto zlo oko bilo je tako zgusnuto da je mogao posegnuti i dodirnuti ga. Gotovo ga nije vidio. To ga je uznemirivalo.. I tako vaša obitelj škrtih klonova ĉuva vijesti za sebe. Svi su se sloţili da je povratak komete predviĊen sa zapanjujućom toĉnošću. Pedeset godina. Sto ste uĉinili s njenim tijelom?. reĉe Pitt sarkastiĉno. Stvarno mislite da će kometa udariti za nekoliko tjedana? Amenesi su vrlo precizno izraĉunali svoje nebeske karte.

Pitt. Ako je ostala neotkrivena. odgovori Pitt dok mu je straţar mahao rukom. Baš se pribliţavao vratima na putu prema servisnom podruĉju zraĉne luke gdje se nalazio njegov hangar. tamnoplavi sportski sako i dolĉevitu boje šafrana. osim što vam predlaţem da se pozdravite s prijateljima i voljenima. mogu li vas pitati za lokaciju sobe koju je vaša obitelj otkrila? Ona ga pogleda kao da je izgubljena duša. Ona zastane da odgovori na pitanje jednog od svojih pomoćnika. Pitt nije bio raspoloţen za nošenje kravate u moderni restoran. vrlo uskoro. zašto ste ubili grupu studenata koji su istraţivali spilju na planini? Ona ga pogleda. reĉe Loren blago. gosp. Jedna je izgubljena na Havajima kad je vulkan izlio na nju tone lave. reĉe Pitt paţljivo. ljubavniĉe. Jer. Je li ti ikad netko rekao da se baviš pogrešnim poslom? Prodala sam dušu kako bih poduprla neki zakon više puta no što je kurva prodala svoje tijelo klijentima. Što radiš noćas? Mislio sam napraviti omlet s dimljenim lososom. Cyra. To znaĉi da su tri neotkrivene. imat ćemo najbolji stol u sali. vodiš me na veĉeru kod St. Bok. Neţenje ţive dosadnim ţivotom. St. odvrati on. Vjeruj mi. doĊe do njega zavodniĉki glas Loren Smith. Najraniji zapisi koje smo pronašli nalaze se u hramu koji se nalazi medu ruševinama jednoga od njihovih luĉkih gradova. uništivši je. Sigurno. rekla sam sve što sam htjela. Samo jedna je ostala neotkrivena. Nadam se da imaš rezervacije. U redu. kad zazvoni njegov telefon Globalstar. Kojim povodom? Imam priliĉno debelo izvješĉe o Destinv Enterprises na svojem stolu i to će te popriliĉno koštati. bilo je kasno poslijepodne i odluĉi vratiti se u svoj hangar. Cyr ne prima obiĉne ljude s ulice. Pitt stane kod ulaznih vrata u veliki hangar i pritisne šifru na daljinskom upravljaĉu. Pretpostavlja se da leţi negdje na padinama Mount Lascara u Ĉileu. Uvijek se veselim svojoj omiljenoj predstavnici u Vladi. godine naše ere. Kretao se polako kroz gusti promet preko mosta Rocheambeau dok konaĉno nije izišao na Aveniju Washington Memorial. Samo da ti napakostim. reĉe Pitt. Imaš dobar ukus. istuširati se i gledati televiziju. Druga je nestala zauvijek tijekom velikog potresa u Tibetu 800. Halo. Pokupi me ispred moje kuće u sedam i trideset. Obukao je sive hlaĉe. Odustao sam od obilaţenja barova kad sam navršio dvadeset i prvu. Ĉlanovi Kongresa vode dosadne ţivote. ono što ostane od vaših rastrganih tijela plutat će morima koja nikada prije nisu postojala. reĉe ona izazivajući ga. promatrajući Ford 36. Ţao mi je. Mogu li dobiti popust na vino? Sladak si. ali odbije odgovoriti.A mi smo pronašli dvije. Biraĉ me zvao da se poţali na rupe na cesti ispred svoje kuće. Rekavši to. sa zavišću. Potrošit ĉu mjeseĉnu plaĉu. Elsie Wolf zatvori oĉi i iskljuĉi se od Pitta i svijeta oko sebe kao da je ušla u duboko smrzavanje. Ne morate me više pitati. Zbogom. Jednom sam uĉinila uslugu glavnom kuharu. Poglavlje XXVIII Kad je Pitt napustio kliniku. Dovezao je Forda pred Loreninu kuću u .

Kad ih je šef sale smjestio za stol u malom privatnom separeu kraj glavne sale. Oni ne proizvode. Lice momka koji je parkirao automobile osvijetli se poput svijeće u bundevi kad je primijetio kako stari Ford staje pred restoranom. Financirali su restoran. upita momak. Nikada nisu prodali dionice. reĉe konobar. preko puta Capitol Beltwaya u okrugu Fairfax u Virginiji. Bilo je svega dvanaest stolova koje je posluţivalo šest konobara i ĉetiri mlada pomoćnika. glavni kuhar došao je u Washington iz Cannesa i Pariza nakon što su ga otkrili dvoje bogatih graĊana VVashingtona s razvijenim ukusom za vino i hranu. reĉe ona. Nije progutao Cabernet. Zatim pogleda konobara i nasmiješi se. reĉe ona zavodniĉki se osmjehnuvši. Dolazim iz stare škole. Samo ĉitam koliko sam milja prošao. on prouĉi boju. s ukrasom i namještajem u marokanskom stilu. poĉevši od Perona uskoro nakon Drugog svjetskog rata. Dok ĉekamo. Prava si politiĉarka. Pitt otpije drugi gutljaj vina uţivajući u njemu prije no što će nastaviti prouĉavati dosje. On se sagne i poljubi je u obraz. udahne miris i otpije gutljaj. ali imaju golem utjecaj na argentinsku vladu. Nakon što je konobar natoĉio malo vina u njegovu ĉašu. Restoran je bio udaljen svega dvije milje. gospodine. Izvrstan odabir. reĉe on satiriĉno. Znaš da me dobar Cabernet ĉini ranjivom. Sala za veĉere ukrašena je tamnoplavim i zlatnim bojama. Nosila je torbu ĉija je boja odgovarala njenoj odjeći. Pitt se nagne i provjeri mjeraĉ daljine.Alexandriji ona ga primijeti s balkona na ĉetvrtom katu. Bila je šik i glamurozna nosila je ĉipkanu vestu bez ovratnika boje ugljena i hlaĉe ispod kaputa od umjetnog krzna. Nalazio se u kolonijalnoj ciglenoj kući iz osamnaestog stoljeća vlasnik. Pitt je ĉitao poĉetne stranice dosjea kad je stiglo vino. Uvijek me fascinira finoća. odgovori Pitt pogledavši ga znaĉajno. svi zvuĉi razgovora bili su svedeni na minimum. Cyr je bio intimno veĉernje iskustvo. već ga blago promućka u ustima prije no što će ga popiti. za razliku od većine restorana u kojima ne moţete ĉuti osobu nasuprot sebe. Malo naših gostiju zna da postoji. Pitt stane na ploĉnik i otvori joj vrata. Nešto nije u redu. Oĉito nikada ne bi mogli s takvom tajanstvenošću djelovati u SADu ili Europi. gospodine?. promocijskim programima i reklami. Doda mu ih diskretno ispod stola. mahne i siĊe. Blagi zvuk njegovog ispuha izazivao mu je trnce na leĊima. Pittu se u restoranu posebno sviĊala akustika. ali prije no što se odvezao. a buka kvari uţitak gurmanskog jela. Trebao bi me prvo nahraniti. Ona se nagne dolje. Pitt upita Loren Vino ili šampanjac? Zašto pitaš?. Uz teške zastore i milje tkanine na zidovima. niti distribuiraju izjave o profitu i gubitcima ili godišnja izvješća. davši kuharu pola zarade. Lijepo je vidjeti da još ima gentlemana. . i u potpunosti su vlasništvo obitelji Wolf koja se sastoji od tri generacije. Destiny Enterprises se pojavio niotkuda 1947. pa nije stavila šešir. Momkov san da će se provozati Fordom dok je njegov vlasnik na veĉeri raspline se u trenutku on polako odveze auto do parkirnog mjesta kraj jednog Bentleva. Destiny Enterprises sigurno nije korporacija koja uţiva u javnim odnosima. zašto mi ne bi ispriĉala što si otkrila o Destinv Enterprises? Loren se nasmiješi. Pitt naruĉi bocu Martin Ray Cabernet Sauvignona od vinskog meštra i smjesti se udobno u koţnu fotelju. On pruţi Pittu potvrdu o parkiranju. S balkona je vidjela da je Pitt podigao krov na Fordu. otvori torbu i uzme nekoliko omota s dosjeima. a istovremeno ĉvrsta duša Martin Ray Cabernet Sauvignona. ili Aziji.

Nevjerojatno sitni strojevi koji se mogu reproducirati bit će programirani da stvore nova goriva. Ĉuo sam da se velika raĉunala mogu sagraditi na prostoru od jednog kubnog mikrona. Molekularne popravke u ljudskom tijelu postat će moguće. Je li moguće da je Bormann preţivio i prokrijumĉario sve u Juţnu Ameriku? On je glavni na popisu sumnjivaca. platine i drugih rijetkih minerala. odgovori Pitt. Negdje sam proĉitala da je najveća neriješena misterija rata potpuni nestanak njemaĉkog blaga. te posebno gorivo za njih. a proizvodnja će doţivjeti revoluciju. atomski precizne objekte kontroliranim kemijskim reakcijama. mogla bi programirati svoje asemblere da ti sagrade novi set palica za golf od metala koji još ne postoje. Pitt nije pokušavao izgovoriti imena jela na francuskom. Nije li on ubijen pokušavajući pobjeći iz bitke za Berlin? Mislim da nikada nije dokazano da su kosti koje su pronašli poslije mnogo godina njegove. Prije no što je Pitt mogao odgovoriti. Za predjelo. zastavši da otpije vino. cilj je stvoriti ono što struĉnjaci za nanotehnologiju nazivaju asembler. Oni bi trebali moći konstruirati velike. upita Loren s izrazom gaĊenja. Admiral Sandecker govorio je o prijevozu nacista i ukradenog blaga podmornicama u Argentinu tijekom zadnjih mjeseci rata. Za glavno jelo. Gdje smo stali? O. Njihov odjel za razvoj i izdavanje raĉunalnog softvera je ĉetvrti najveći na svijetu iza Microsofta. reĉe Loren. Ĉine se priliĉno raznovrsni. Ne mogu niti zamisliti kako to funkcionira. Koliko ja shvaćam. Uvijek ţudim za dobrim štitnjaĉama. ali ne pronaĊe ništa vaţno. submikroskopski robot s artikuliranim rukama kojim upravljaju raĉunala. Drţao se klasiĉnoga engleskog. potvrdi Pitt. Goleme rudarske operacije iskopavanja dragulja. Napredak u sljedećih trideset godina trebao bi biti zapanjujući. Kako moţeš jesti štitnjaĉe?. a ja ću štitnjaĉe u smedem umaku od maslaca. Nanotehnologija će biti najvaţnija stvar u budućnosti. upita je Pitt. Poĉne listati papire dosjea. zlata. molekulu po molekulu. Većina su bili ĉlanci o poslovima Destinv Enterprisesa koji su bili preveliki da bi ostali tajni. Teoretski. da. ĉak i automobil i zrakoplov. teevizijski aparat u obliku koji odgovara ormaru za televizor. To objašnjava dosje o projektu Destinvja na Antarktici. Pronaći ćeš ga u koricama 5A. Operaciju je vodio Martin Bormann. Asembleri će ĉak moći reproducirati i sami sebe. Tu su pobrojene razne aktivnosti i projekti u koje je bila ukljuĉena korporacija. Ti naruĉi za mene. Najdetaljnija analiza se nalazi u izvještajima CIAe. Ukljuĉeni su u izgradnju naftnih polja. nanotehnologija je nova znanost koja pokušava kontrolirati sklop atoma. Niti jedna njemaĉka marka ili komadić zlata nikada nisu pronaĊeni. reĉe Pitt. Uspio je saznati samo glasine da su korporaciju osnovali visoki nacistiĉki sluţbenici koji su pobjegli iz Njemaĉke prije kapitulacije. Svjetski su predvodnici u nanotehnologiji. Što ti se svida?. odgovori Pitt jednostavno. dama će uzeti zeca u bijelom vinskom sosu. ali ima malo detalja o operacijama. Vjerujem tvom ukusu. Zvuĉi fantastiĉno. uzet ćemo domaću paštetu s tartufima. konobar priĊe stolu radi narudţbe. i juhu vichvssoise. nanotehnologija. . i graĊevinske materijale koji se ne bi mogli proizvesti normalnim tehnikama. Unajmila sam istraţitelja da prouĉi novine Buenos Airesa iz tog vremena. reĉe ona tiho. Da. metale. reĉe Loren. Koliko ja znam o tome. omogućujući konstrukciju gotovo svega mogućeg pod prirodnim zakonima. vidim. lijekove. Nisam baš sigurna što je to. Sve će se moći proizvesti jeftino i kvalitetno.Loren je gledala u duboko crvenilo u svojoj ĉaši. U poslovnim sekcijama se ne spominju Wolfovi.

nije tajna daje plijen koji su nacisti ukrali iz trezora Austrije. sloţi se Pitt. Loren uzme u usta velik zalogaj i naĉini oduševljeni izraz. . carstvo Destinv je naraslo do te mjere da njihova moć utjeĉe na svjetske banke i vlade u nezamislivom stupnju. Da su iznenada preplavili trţište tonama zlata. Zdjele s juhom vichvssoise stigle su pred njih i oni su uţivali u okusu. reĉe Loren. Pitam se kako je obitelj izgurala stare naciste koji su pobjegli iz Njemaĉke 1945? Dobro pitanje. a paţljivi konobari uvijek su bili u blizini da napune ĉaše. reĉe Loren. Norveške. Ĉini se da su znanstvenici Destinvja razvili molekularni ureĊaj sposoban izdvajati minerale kao što je zlato iz morske vode? Pretpostavljam da je program uspješan? Vrlo. oni moraju kontrolirati proizvodnju zlata. Loren kimne. Ovo je ĉarobno. ali tvoji cijenjeni kolege ne poznaju te kao ja. Ja nikad nisam dobila niti novĉića od njih za svoje kampanje. Moţda su ga prodavali polako i diskretno. Stvarno? Ona ga udari nogom ispod stola. Njihovi pipci seţu i u dţepove naših cijenjenih senatora i ljudi iz Bijele kuće. Nije smiješno. Konobar se pojavi s njihovom paštetom od tartufa. Jedan od mojih pomoćnika ima doušnika koji tvrdi da znaĉajna koliĉina novca ide u kampanje ĉlanova našeg Kongresa. pojevši zadnji komadić prije no što Loren nastavi s razgovorom. Iako je CIA prikupila masu podataka o neonacistiĉkom pokretu nakon rata. Moţda najljepša. Znaš savršeno dobro da nikada nisam bila podmitljiva. pojaĉanom povremenim gutljajem Caberneta. Sigurno su kasnije preuzeli kontrolu. uskoro nakon nastanka. reĉe Pitt. prema ovome. nemaju nikakvih dokaza da je Destinv Enterprises ili obitelj Wolf ukljuĉena u tajne zavjere. Vino je brzo prošlo kroz njihove ţile i omamilo im umove. reĉe Pitt. Tijekom zadnje pedeset i tri godine. razaranjem i ratom sada postiţu ekonomskom moći. uprava Destinvja još nije prodala niti uncu. Ne gledaj mene. Oni doslovno posjeduju Argentinu.Veliki kompleks za vaĊenje minerala iz mora. Ja sam sluĉajno jedna od najcjenjenijih ĉlanica Kongresa. profit bi im propao. Vjerojatno je to razlog što niti jedna vladina istraga o Destinv Enterprises nije imala rezultata. Loren podigne obje ruke. da odrţe cijene. 1947. Uţivali su u pašteti u tišini. Ĉini se da ono što nacisti nisu uspjeli postići masovnim ubojstvima. Ali. Ipak. Belgije. Ĉudno je da nema podataka o Wolfu u izvršnom odboru u tim prvim godinama. Prema mojim izvorima. Pitt je lukavo pogleda. odgovori Loren. Zbog ĉega onda skupljaju tako veliku koliĉinu? Loren slegne ramenima. dobro je. Prema bilješkama švicarskih banaka koje je tajno dobila CIA zaklela sam im se na tisuću Biblija da će informacija ostati tajna njihovi depoziti zlata u švicarskim trezorima veliki su gotovo poput onih u Fort Knoxu. A nositelji fondacija? Tko drugi? Destinv Enterprises. uz mnogo zlata i financijskih dobara Ţidova. Nemam pojma. podignuvši gomilu papira. Prestani s tim. prebaĉen u Argentinu podmornicama poslije rata. Većina zlata i drugih dobara pretvoreno je u valutu i podijeljeno po centralnim bankama. Da. Sigurno su prvi koji su ikad profitabilno eksploatirali morsku vodu za dobivanje vrijednih minerala. jer bi inaĉe njegova cijena pala na trţištu. Francuske i Nizozemske.

Admiral Sandecker kratko mi je spomenuo vaša otkrića u telefonskom razgovoru prije no što sam te pokupila u zraĉnoj luci. i nisu se prejeli kad je došlo vrijeme za desert. reĉe ona zbunjeno. ĉekaj da provjerimo kod astronoma koji se bave kometama i asteroidima. glavni ratovi u budućnosti bit će ekonomski. Ne. Otvori ih i proĉita. reĉe Pitt. reĉe Loren. Zašto gomilati bogatstvo ako misle da će njihovo financijsko carstvo otići u dim nakon pada komete? Loren zavrti brandv u ĉaši. ĉujem zvona sa svakim zalogajem. Jesi li išta saznao od ţene koju si priveo prošle noći? Samo da je sudnji dan pred nama i da će cijela ljudska rasa. Kineski vode moţda imaju takve ideje. oni polako shvaćaju da bi rat sve to samo uništio. podignuvši tanjur. ali dok ekonomija stvara od zemlje supersilu. Otkako je pala komunistiĉka Rusija. Hoćeš li ti probati moje štitnjaĉe?. Prije no što se susretneš s tvorcem. reĉe ona namrštivši nos. uz brandv Remy Martin nastavili su svoju diskusiju. Izvrstan je. ali to mi još moraš ispriĉati. reĉe ona izmeĊu zalogaja. Ništa što sam ĉuo ili vidio o Wolfovima nema smisla. naravno. A ti?. Tisuće sudnjih dana došli su i prošli bez ikakve guţve. hvala. Nakon dvijetri minute pogleda Lorenine ljubiĉaste oĉi. Ne volim unutarnje organe. upita Pitt ciniĉno. Ne misliš valjda ozbiljno?. Zdjele od juhe su uklonjene i glavna jela su stavljena na stol. Pitt je naruĉio breskve cardinal kuhane breskve u pireu od malina. Ne vjeruješ valjda u to?. Jedino je pitanje što je njihov cilj. Srećom. Imaju sredstva da kupe bilo koga i bilo što. Na ĉemu zasnivaju svoje razmišljanje? Na predviĊanjima drevne rase ljudi poznate kao Amenesi. suprotstavi joj se Pitt. Probaj mojeg zeca. Zec je bio izvrstan izbor. Je li to potvrĊeno? Ona kimne. Pitt naĉini bespomoćnu gestu rukama. već proĊe koricama dok nije pronašao one s brojem 18. biti izbrisana kad kometa udari u Zemlju. s izuzetkom obitelji Wolf. porcije nisu bile tako velike kao jela koja se posluţuju u lošijim restoranima. Šef je od gulaša od zeca i štitnjaĉa napravio remekdjela.Dominacija svijetom nije u modi. Kao da Noa gradi cijelu flotu arka. Pitt je na licu imao izraz ekstaze. Pitt nije odmah odgovorio. Obitelj koja je tako utjecajna i lukava kao Wolfovi vjeruje u mit rase koja je izumrla prije više tisuća godina? To kaţu zapisi u sobama koje smo pronašli u Indijskom oceanu i Coloradu. Moţda namjeravaju preţivjeti katastrofu? To sam ĉuo od Elsie Wolf i jednog njihovog ubojice u Coloradu. Nisu se razoĉarali. Kasnije. Kad mi majstor posluţi štitnjaĉe. upita Pitt. upita Loren. Pitt i Loren divili su se naĉinu na koji su bili posluţeni jedva ĉekajući da ih probaju. upita Loren. Nisam imao prilike. reĉe Pitt. . Moţda bih trebala poĉeti sreĊivati svoje poslove. Umak je trijumfalan. Ali kako će preţivjeti svjetsku katastrofu uspješnije od bilo koga drugoga? Jesi li proĉitao dosje 18?. Nije mi jasno zašto Wolfovi šire takav mit. Wolfovi shvaćaju da ekonomska moć konaĉno vodi do politiĉke moći. gledajući zlatni sjaj tekućine ispred svjetla svijeće na stolu.

Agent koji je dao izvješće mojem uredu tvrdi da CIA nije provela detaljnu istragu jer nisu vidjeli prijetnju za interese ili sigurnost SADa. Vidiš. reĉe Pitt. Koliko se sjećam otoka i vodenih putova sjeverno od Magellanovog prolaza. Pitt zatvori korice i pogleda Loren. i Loren je vidjela da je utonuo u misli. Pitt zašuti. Drugi je zoološki vrt. a stambeni dijelovi i prostorije za ĉasnike primaju pet tisuća putnika i posade. nema dovoljno širokih i dubokih kanala koji bi dozvolili prolaz tako velikih brodova. Trupovi se grade u dijelovima i onda prevoze u tajno brodogradilište u izoliranom fjordu na juţnom vrhu Ĉilea. Ĉuo sam da postoje nacrti za takve brodove. Lijep koncept. Imaju arku. Pitt zavrti glavom u nevjerici. A1 Giordino i ja bili smo na ĉileanskom fjordu prije nekoliko godina tijekom potrage za otetim brodom. šest tisuća stopa u duljinu i tisuću petsto širok. Pitt zamišljeno pogleda izvan zidova restorana. . predloţi Loren. Iako mu je bilo teško to prihvatiti. pa je jedini put unutra morem ili zrakom. poĉeo je shvaćati zašto su novije generacije obitelji Wolf genetiĉki modificirane. Koliko god fantastiĉno izgledalo. Loren ispije zadnji gutljaj brandvja. ali ostavili su obitelj nadljudi koji će biti dovoljno jaki da preţive dolazeću kataklizmu i nakon toga preuzmu ono malo što ostane od civiliziranog svijeta. vrhunsku tehnologiju. Podruĉje strogo ĉuva mala vojska straţara. Takav golem brod trebao bi primati barem pedeset tisuća ljudi. Otmiĉari su sakrili brod blizu gleĉera. Jedan je brod za teret i odrţavanje. trideset dva kata. Nisu li strani posjetitelji bili na brodovima? Nisu li mediji pisali ĉlanke o najvećim brodovima na svijetu? Proĉitaj CIAino izvješće o brodogradilištu. te sagrade novi. prirodnih plinova i raznih drugih goriva. Ima zraĉnu luku s dugaĉkom pistom na gornjoj palubi na kojoj se nalazi mala eskadrila mlaţnjaka i helikoptera. Gigantsko oceansko plovilo ima veliku bolnicu. CIAino izvješće se ĉini površnim. dvostruko.Ĉetiri kolosalna broda. Tamo se završava vanjska nadstruktura i unutrašnjost brodova. škole. I oni su mamutskih dimenzija. zabavne centre. reĉe Loren. blizu si istini. Radnici brodogradilišta i njihove obitelji smješteni su u maloj zajednici na obali i ne mogu napuštati brodogradilište. Pogledaj ostala tri broda. a najmanje da ih gradi Destinv Enterprises. reĉe Pitt polako. ploveći grad. prekine ga Loren. Stari nacisti koji su pobjegli iz Njemaĉke davno su nestali. s mašinerijom i tvornicama. Stranci ne mogu ući niti izići. upravljan njihovim standardima superiornosti. Postaje sve bolje. stotinama planinskih otoka i s dva poluotoka. Ona ustane i ode u ţenski toalet. Nisu detaljnije prouĉili projekte Destinv Enterprisesa. Zapravo. Moţda nisu namijenjeni za plovidbu po sedam mora. Jedan putniĉki brod. Wolfovi su potrošili milijune kladeći se na kraj svijeta. objasni Loren. Zadnji brod je supertanker za nošenje goleme koliĉine nafte. Procjene tvrde da bi putnici i posada flote s postojećim sredstvima mogli preţivjeti više od dvadeset godina. ali nisam imao pojma da se zaista grade. te namještanje brodova i utovar materijala. Fjord je okruţen Andama. tri i pol milijuna tona. graĊevinskom opremom i materijalom. davši mu vremena da razmisli o idejama koje su mu prolazile kroz glavu. te golemim brojem vozila. On pogleda gore namrštenih obrva. Moţda su sagraĊeni samo da preţive predviĊenu kataklizmu. pokušavajući prihvatiti nevjerojatni koncept. Pitt nastavi ĉitati.. Proĉitaj ostatak. ali nepraktiĉan..

Gubitak jednog ili dva motora ne bi nimalo oteţao slijetanje. dolina i kanjona. Mirno je ĉitao avanturistiĉki roman pod svjetlom u pilotskoj kabini. Nisu planirali letjeti na sigurnoj visini iznad najviših vrhova. te odrţavala automatsku kontrolu na unaprijed zadanom putu upravljanom GPS satelitima oni su je vodili preko rijeka i planina. ali nisu se ţalili. vrhova drveća i uzvisina prije no što se pojavi ispred zrakoplova. dok je oprema za automatsku navigaciju vodila Skvcar prema njegovom odredištu. Nije htio gledati sjenu zrakoplova na slabom svjedu mjeseca kako prelazi preko oštrih stijena. Vrh Cerro Murallon. Nigdje se nije moglo vidjeti ljudsko svjetlo. Senzori i sigurnosni sustavi štitili su letjelicu od grešaka u mehanizmu leta ili raĉunalima. Letjelica je imala ĉetiri pomiĉna motora koji su joj omogućavali okomito uzdizanje sa zemlje i vodoravan let brzinom od 300 milja na sat. Moller M400 Skvcar nije bio mnogo veći od Jeepa Cherokeeja. visok 11. Ali. Pittu je bilo nelagodno letjeti prekriţenih ruku dok je zrakoplov zaobilazio planinu usred noći bez ikakve pomoći ljudskog uma i ruku. Automatski stabilizacijski sustav ublaţavao je turbulenciju krilcima ispod motora. Sjaj Mlijeĉne staze otkrio je malu letjelicu koja je prolazila izmeĊu zlokobnih zidova provalije poput šišmiša u potrazi za hranom. dok je Pitt obratio pozornost na nautiĉku kartu s podvodnim krajolikom fjorda u kojem se nalazilo Wolfovo brodogradilište. Pittov pogled na okolinu izvan pilotske kabine bio je ograniĉen. s maksimalnom visinom leta od 30 tisuća stopa. Ĉetiri raĉunala stalno su pratila sve sustave. Moćni potisnici nosili su ih prema njihovom cilju izvan vidika radara i lasera. Oba ĉovjeka obilno su se znojili u svojim suhim ronilaĉkim odijelima DUI CF200 koja su nosili preko termoizolacijskog donjeg rublja. Visoke ĉetinarke nastanjivale su strmine sve do visinske granice na kojoj su krajolik preuzele gole stijene. i tanki snijeg već je pokrio više predjele.800 stopa i prekriven snijegom bio je osvijetljen svjetlom zvijezda izdizao se iznad zapadnih padina juţnih Anda i spuštao strmo do mora. plavobijeli led gleĉera blistao je na mjeseĉini.Poglavlje XXIX Sive granitne litice provalije uzdizale su se poput divovskih sjena i nestajale u noćnom nebu. Mogao je promatrati putanju leta na virtualnom topografskom displeju raĉunala. strme litice i kameniti grebeni bili su mraĉni i prijeteći. Ĉak i u sluĉaju katastrofalnog kvara. Na juţnoj hemisferi bila je jesen. Pitt unese kod i proĉita brojeve na kutiji. nije to pokazivao na licu. Dvije stotine i dvadeset milja otkako smo poletjeli s broda kod Punta Entrade izvan Santa Cruza. Ovo je bila tajna misija. Odjenuvši se za ronjenje u hladnim vodama prije leta. Ako je Giordino. sve do oštrih planinskih vrhova. Pitt zamisli kako bi prizor po danjem svjetlu bio veliĉanstven. . bio imalo zabrinut hoće li raĉunalo uspjeti izbjeći sudar s padinom planine. Aerodinamiĉni dizajn sa strmim konusnim vrhom davao mu je izgled izmeĊu General Motorsovog automobila budućnosti i raketnog jurišnika iz Ratova zvijezda. Noć je bila osvijetljena nebom bez oblaka. Ispod. mogao je samo vjerovati raĉunalnom voĊenju i pustiti sustav da upravlja letjelicom. Posebno nije ţelio vidjeti kako se zrakoplov i sjena stapaju u jedno. dvostruki padobran spustio bi Skvcar i putnike neozlijeĊene na tlo. ali letio je stabilno poput bilo kojeg drugog zrakoplova mogao je sletjeti na gradsku ulicu i parkirati se u javnoj garaţi. Rijetko je pokušavao gledati kroz staklo kabine. a njegovi ponori bili su puni gleĉera iz daleke prošlosti. ali u deset sati noću. uštedjeli su vrijeme koje bi im trebalo za presvlaĉenje kad slete. Izuzetno djelotvoran sustav voĊenja ukidao je potrebu za pilotom. koji je sjedio uz njega.

Pitt osvijetli kartu malom svjetiljkom. Znaš? Pitt ozbiljno kimne. da te gledaju tisuće ljudi. Kutija u kutu pokazivala je brzinu. reĉe Pitt umorno. nije batler pobio deset tisuća ljudi. Umjesto toga. Uzdahne s olakšanjem vidjevši da je najgori dio puta kroz planine prošao. Toĉno mjesto slijetanja programirano je u raĉunalo pomoću povećane satelitske fotografije. Poznat mi je taj scenarij. bez emocija. jer su bila okupljena i ţmirkala su na maloj visini. reĉe on mirno. Mjeseĉeve zrake odraţavale su se od glatkog gleĉera s nepravilnim pukotinama na svakih pola milje. U ovom trenutku raĉunalo nam daje izbor izmeĊu dvije milje ronjenja ili ĉetiri milje hodanja preko gleĉera do brodogradilišta. Zatim postupno postane svjestan druge skupine svjetala na crnoj ravnici. zbog rijetke atmosfere. . Giordino ga pogleda zlokobno i nastavi ĉitati. visinu. topeći se. kao da ima vlastiti um a i imao ga je on skrene jugozapadno. Giordino ga pogleda. On pogleda raĉunalni displej koji je prikazivao teren ispred njih u ekstremnim detaljima pomoću jake kamere za noćno snimanje u nosu M400. Cilj na vidiku. Malo manje od pedeset milja i još petnaest minuta trebalo bi nas dovesti kod brda iznad VVblfovog brodogradilišta. Što ako mali deĉko gde. i udaljenost do odredišta crvenim i naranĉastim digitalnim brojkama. Znao je i da su mnogo dalje no što se ĉini. Pitt je mogao samo gledati svjetla kako prolaze s desne strane zrakoplova. Pitt pogleda kroz prozor prema gleĉeru. Prokletstvo promrmlja Giordino. reĉe Giordino. Osim toga. Vrlo sam skroman kad se radi o odborima za dobrodošlicu. Hodanje gleĉerom po mraku ne izgleda privlaĉno. već znam kako će se završiti. Baš kad sam stigao do vrhunca! Polako. Moller M400 je tako mali da je nevidljiv za sve osim najsofisticiranijih vojnih radara. A u sluĉaju da te zanima. Krivac je batler. Planinski krajolik munjevito se pribliţavao i prolazio.Koliko još?. Giordino padne u procijep i ostane tamo deset tisuća godina? Nekako te ne mogu zamisliti u sanduku u muzeju. On kroz prozor pogleda more svjetla ispod sebe. Dovoljno vremena da proĉitam još jedno Poglavlje. Sada su prošli kroz najgori dio planina i Pitt ugleda svjetla na obzorju iza gleĉera. Što je to tako zanimljivo da se ne moţeš otrgnuti od knjige? Baš sam na dijelu u kojem heroj spašava prekrasnu heroinu koju će za nekoliko sekunda silovati zli teroristi. Znao je da to nisu zvijezde. reĉe Giordino proteţući se. nepogrješivo svjetla ĉetiri monstruozna broda poput malih gradova u noći. Nadam se da si u pravu. Pitt se sjeti kako je koristio sliĉan sustav u zrakoplovu u kojem su traţili oteti putniĉki brod iznad ĉileanskih fjordova ne dalje od stotinu milja juţno od njihovog sadašnjeg poloţaja. koliĉinu goriva. Moller M400 nije letio toĉno iznad svjetala brodogradilišta i velikih brodova u fjordu. Neće li nas vidjeti na svojim sustavima detekcije? Izgledi su vrlo mali. upita Giordino ne podigavši pogled sa svojeg romana. uzdahne Giordino. Gotovo. imaš još deset minuta da ga proĉitaš. već ludi znanstvenik. Ledeni pojas se širio kako je bio bliţi fjordu u koji je konaĉno utjecao. Bilo je to kao putovanje u stroju za fliper. Još pet minuta i vidjela su se jasno.

Wolfovi. Gdje srno? U vododerini na pedesetak jarda od fjorda. Poĉinjene su greške. reĉe Giordino pompozno. doda Giordino.Nije loše biti zvijezda iz drevnih vremena. te ga podesi na frekvenciju GPS satelita. Pitt je odluĉio prići brodogradilištu podvodnim putom i programirao raĉunalo da sleti na planiranu lokaciju kraj obale koju su prema satelitskoj fotografiji odredili analitiĉari CIAe. OConnell. Sandecker obriše zamišljenu mrlju s polirane površine stola. Zatim se Moller spusti i lagano dodirne tvrdu zemlju. Mentalno je prolazio kroz istu stvar kao i on. Da pogodim. kreni prvi. motori M400 promijenili su smjer potiska i zrakoplov se potpuno zaustavio. Giordino jednostavno kimne i ne reĉe ništa. Da. kao i tijelo njene sestriĉne. a trajanje baterija jedan sat. reĉe Pitt. koji je poslagao spremnike za zrak. ĉovjek se osjeća suvišnim. lebdeći u zraku pred slijetanje. Navukli su ĉizme i kapuljaĉe i kompenzatore. Nije se niti moglo reći ništa dok ne prodru kroz zaštitu oko brodogradilišta. Pitt ga pogleda dok mu se na licu vidjela nervoza. Zvukovi strojeva u brodogradilištu koji su radili bez prestanka ĉuli su se preko vode. Nikad u ţivotu se nisam osjećao tako beskorisnim. Zadnji predmeti koje su izvadili iz M400 bila su dva podvodna vozila Torpedo 2000 s dvostrukim trupovima na baterije priĉvršćenim paralelno. Pitt udari šakom po stolu. reĉe admiral ozbiljno. svjetiljke te Pittov pouzdani Globalstar telefon. Krećemo? Pitt kimne. Obojica su nosili torbe na grudima u kojima su se nalazili pištolji. OConnell i njena kći ušli su unutra i nisu izišli. utege. kompenzatore plutanja. Mogu se nositi s najboljima. poput malih raketa. Pitt nije trebao telepatske moći da bi znao o ĉemu misli Giordino. OConnell. Elsie Wolf je nestala iz klinike. On otvori prtljaţnik i poĉne dodavati ronilaĉku opremu Giordinu. Njihova maksimalna brzina pod vodom bila je 4. samo da znaš. pomalo maglovit. dr. prodirući u plan koji je roĊen pod oblakom ludila. Je li ti palo na pamet da bi vjerojatno bio gol? Teško da si tipiĉan primjerak muškarca iz dvadeset i prvog stoljeća. peraje i maske u paralelan red.5 milja na sat. Mislio sam da je zaštitari ĉuvaju 24 sata. ali dovoljno jasan da vidi kamenĉiće na tlu promjera pola pedlja. Zatim unese kod koji je prenosio na mali monitor podatke što su pokazivali njihov toĉan poloţaj u odnosu na brodogradilište i kanal fjorda. Krajolik se iznenada pojavi pred njegovim oĉima. Mislite. . a ja ću preuzeti kad stignemo do vode. Pitt je u mraku mogao vidjeti jedino da se nalaze na trideset stopa iznad uske vododerine. Noć nije bila tiha. Giordino priĉvrsti na svoju masku spektralni vizor i ukljuĉi ga. Navigacijski prikaz govorio je da su predviĊeni cilj promašili za samo ĉetiri pedlja. On se okrene Pittu. Pitt otvori staklo kabine. reĉe Pitt iznerviran Kenom Helmom. Pitt priveţe na lijevu ruku malo raĉunalo za orijentaciju sliĉno onom kakvo je imao u rudniku Pandora. Zašto stalno podcjenjujemo te ljude? Mislim da ćeš biti još neraspoloţeniji kad ĉuješ ostatak. reĉe Sandecker mraĉno. motori se prestanu okretati i cijeli sustav se iskljuĉi. Tek tada je provirio kroz staklo. Heidi. podigne ga i iziĊe iz letjelice na tlo. Nekoliko minuta kasnije. Nije moguće da otmiĉari znaju unaprijed za spontanu odluku dr. te priĉvrstili spremnike na leda jedan drugome. Svaki razgovor prekinut je kad je Moller poĉeo usporavati i spuštati se. Dok su straţari sjedili u autu izvan dućana. Nestala je dr. Bili su udaljeni šest tisuća milja i dvadeset ĉetiri sata od Sandeckerovog ureda u stoţeru NAMPa. Kako ti vidiš naš put na tlu. Nekoliko sekunda kasnije. Ono što znamo u ovom trenutku je da je odvezla kćer na sladoled.

ali sumnjam da će suraĊivati s njima. Wolfovi su toliko luĊaĉki uvjereni u sudnji dan da bih se kladio kako je obitelj okupljena na brodovima i ĉeka potop. Kad sam pitao Elsie Wolf koliko su soba izgradili Amenesi. U Argentinu. Mi smo pronašli dvije. jest da je mlaţnjak Destinv Enterprisesa poletio iz zraĉne luke kraj Baltimorea i krenuo prema jugu. Klinika ima najnoviju tehnologiju osiguranja. objasni Pitt. Znaĉi. reĉe Helm polako. Zato postaje nevaţno saĉuvati tajnu. Nema izbora. Little ga sumnjiĉavo pogleda. a to je napola spekulacija. Moţete oĉekivati i podvodne senzore. Onda idemo ispod vode. Prije manje od godine dana izveli smo u minipodmornici tajnu pretragu trupa bivšeg putniĉkog broda . Ništa od toga. Pitanje je zašto? U jednom trenutku navedeni smo da povjerujemo kako ţele eliminirati gosp. Preveliki rizik za NAMP. reĉe Giordino koji je sjedio na suprotnoj strani od Sandeckera. A1 i ja smo najkvalificiraniji da ispitamo projekt gradnje brodova Destinv Enterprisesa. Ron Little iz CIAe proĉisti grlo. Ne slaţem se s tim. Kamere su bile u funkciji. Nije logiĉno da je drţe ovdje u SADu.. rekla je da ih je bilo šest. Nisu li vaše kamere otkrile njen bijeg?. Riješit ćemo taj problem. moram vam reći. gdje imaju malu ili nikakvu kontrolu nad vladinim istraţnim agencijama. Ili su izumili tablete za nevidljivost. reĉe Helm ozbiljno. previše ljudi znaju za poruke drevnih ljudi. gosp. naši analitiĉari vjeruju da se zbog njihovog osiguranja do brodova ne moţe stići kopnom. reĉe Pitt. Giordino se nagne nad stol. Poznajem Pat kratko vrijeme. Pitta. Elsie sigurno nije izišla kroz prednja vrata sa sestriĉnom preko ramena. završi Pitt. morem niti zrakom. Little se nasmiješi. Gdje bi je drugdje odveli?. Ima smisla. Suradivat će. ali smjernice su nejasne. Oţalošćen sam ne. reĉe Pitt. Helm lagano nakrivi glavu. predloţi Helm. Jedini praktiĉni odgovor je da trebaju njenu ekspertizu. Oteli su je jer misle da ona moţe dešifrirati kod. Sve što znamo.Vjerujte mi. reĉe Little. a oni jednu. Ali sada. Ti se ljudi sigurno mogu provlaĉiti kroz pukotine. šokiran što moram reći da nema traga provale. doda Giordino. To je posao za specijalce. reĉe Pitt. prizna Helm. za to je trebao maĊioniĉar. Ne znamo gdje je toĉno drţe. reĉe Sandecker. Kladim se da njihovi struĉnjaci u raĉunalnom odjelu ne mogu razbiti kod s uputama kako pronaći zadnju sobu. Dvije su uništene prirodnim silama.. odlazimo tamo i spašavamo je. OConnell zbog njihovog otkrića sobe u Coloradu i njenih zapisa. Ostala je samo jedna neotkrivena. upita Pitt. i rekla je da se nalazi negdje u peruanskim Andama. reĉe Sandecker tiho. Giordina i dr. Mogu vam dati satelitske fotografije brodogradilišta. Imaju i njenu ĉetrnaestogodišnju kći. reĉe Ken Helm. Jednostavno su lukaviji od nas. a monitori su zabiljeţili svaku sekundu. Trebaju samo zaprijetiti da će je ozlijediti. Nalaţenje i spašavanje Pat OConnell i njene kćeri je samo dio plana. Ali. U svojem brodogradilištu u Ĉileu.

traţe uljeze. Pitt i Giordino provjere opremu zadnji put prije no što će navući kapuljaĉe na glave i neoprenske rukavice na ruke. da iza njihovog poduhvata stoji nešto mnogo zlokobnije. Pitt pogleda Sandecker a i nasmiješi se. Kad su patrolni ĉamci otišli prema jugu. Osim pruţanja informacija. ali u ovom sluĉaju puni su oruţja. slijedit ćemo ih. pouzdani ĉamci. naprijed i natrag. odgovori Giordino odmah. Zatim su obukli peraje na ĉizme svojih odijela. reĉe Pitt. kad proĊu iznad nas. mora postojati neki sistem iza ludog trošenja milijarda dolara na izgradnju brodova koji ne mogu stići do mora. Moţeš li ih identificirati? Ĉamac Dvichak Industries. Jesi li siguran da moramo hitno prodrijeti u operacije obitelji Wolf? Jesam. Predaleko je od našeg teritorija. Dno u blizini obale bilo je kamenito i sklisko od alga. reĉe Pitt teško. morali su paţljivo hodati kako bi odrţali ravnoteţu dok im voda nije bila do struka tada su jednostavno zaplivali i zaronili pod površinu. Dno je bilo strmo i Pitt zaroni na deset stopa. Mlaz njihovih vijaka zaklonit će nas od podvodnih senzora. povezali su se tankom uzicom kako se ne bi odvojili i izgubili u crnoj vodi. Na kraju. Opterećeni opremom. U ovim okolnostima.United States u hongkonškom brodogradilištu. Prepoznaješ li tip strojnica? Dvostruki automatik. bojim se da su ruke moje agencije vezane. Dovoljno sporo za naše Torpedoe 2000. Dobri. Little je nervozno sklapao ruke. Svjetla brodogradilišta i ĉetiri plutajuća grada odraţavala su se od vode na sjevernom dijelu fjorda. Neki cilj sa strašnim posljedicama. Zapadna obala dizala se prema poluotoku ĉudnog imena Exmouth. gdje zastane i izbaci ostatak zraka iz odijela. Sandecker ne uzvrati osmijeh. Zvuĉi dobro. reĉe Helm. Dva patrolna ĉamca kretala su se preko crne vode s druge strane kanala. a ne mogu vam reći zašto. Uloga patrolnih ĉamaca je za njih nova. Ĉini se da smo mi izabrani. Ne previše brzi. Uska vododerina zavijala je stotinu jarda prije no što je ušla u vode fjorda. FBI vam ne moţe pomoći u tome. Giordino stane i signalizira Pittu da ostane u sjeni velike stijene. Ne bismo od Vlade dobili dozvolu za intervenciju. ĉvrsti. trideset osam stopa. reĉe Pitt. Kakav zli plan ti se mota glavom? Ĉekat ćemo pod vodom dok se ne okrenu i krenu natrag prema brodogradilištu. Disao je . Preko kapuljaĉa su nosili maske za lice s podvodnim komunikatorima Aquacom. odgovori Giordino. Ti si struĉnjak za glisere. Brzina? Ĉini se da se kreću oko ĉetiri ĉvora. pretraţujući površinu vode i kopno jakim reflektorima. jedan do drugoga. Nakon što je istisnuo zrak iz izolacijskog odijela Giordino podigne palĉeve kako bi pokazao da je spreman. ali motor od tristo konjskih snaga daje im dovoljno snage za vuĉu velikih brodova. oko osamnaest ĉvorova. Pitt kratko mahne i ude u vodu. Takoder vjerujem. odgovori Pitt. Zatim. To je sve što vidim. Obiĉno se grade kao ĉamci za rješavanje izlijevanja nafte. Giordino prouĉi ĉamce svojim spektralnim senzorima koji su pretvorili tamu u sumraĉni dan. Istoĉna obala podijeljena je kanalima koje su izdubili gleĉeri. veliki kalibar.

Chve Cussler Giordinova glava izroni iz vode kraj njega. idemo dolje na sigurnu dubinu na nekoliko minuta prije no što izronimo. Obje glave pojave se iznad površine vode. neki oštrooki ĉlan posade mogao bi primijetiti nešto sumnjivo. i spuštanje se ubrzalo dok pritisak vode nije stisnuo odijelo. Otkrili su da se nalaze na samo sedamdeset pet jarda od prvoga golemog doka koji se pruţao više od milje u fjord. Iako su bili zaštićeni tragom ĉamaca i crnim odijelima koja su se stopila s okolinom. Kad je stigao na pedeset jarda od obale. Patrolni ĉamci stigli su do kraja svoje zone i okretali se. nitko ih nije napao. motori i vijci ĉamaca zvuĉali su ĉetiri puta glasnije nego na zraku. Ĉamac bi se trebao poĉeti okretati za sljedeći krug fjordom. Gledali su površinu fjorda s donje strane. Osjetivši da trag skreće. maknuli su se još deset jarda a zatim zaronili na dvanaest stopa. šest stopa ispod hladne površine vode fjorda. nevidljiv ispod vode. promatrajući kako se zrake reflektora pribliţavaju plešući na ledenoj vodi. Wolfovi sigurno daju golem novac za plaće. Nadajmo se da nemaju infracrvene podvodne kamere.plitko. a dva para oĉiju pregledaju okolinu. S cjelodnevnim radom u tri smjene. patrolni ĉamac poĉeo je zaokretati za 180 stupnjeva. Ĉuješ li me dobro?. progovori kroz komunikator. Pod vodom. Njegova jedina utjeha bila je što on i Giordino neće biti lako vidljivi tako blizu površini pod blještavim svjetlima brodogradilišta. Sigurno imaju tri stope u promjeru. Pitt se okrene i pogleda prema sjeveru. Gotovo trenutaĉno. Zatim trup ĉamca proĊe iznad njih. pa ga je Pitt paţljivo gledao. Pitt i Giordino zarone na dvanaest stopa i stanu pod vodom dok reflektor nije nestao u daljini. Moj monitor pokazuje da smo prešli gotovo dvije milje. Svaki slog. Bit će tijesno. Ĉim osjetimo da trag skreće lijevo ili desno. prije no što će reflektori uhvatiti njihove glave na površini. Pitt je toĉno pretpostavio daje posada usredotoĉena na pretraţivanje površina vode ispred broda. jedva odrţavajući korak. Brzo su praznili baterije. U što se kladiš da ne toleriraju sindikate? Što misliš. Pratili su ĉamac sljedeće dvije milje. tjerajući svoja vozila do krajnjih granica. koliki je gaz ĉamaca? Manje od dvije stope. a ostala tri broda nalazila su se . To je otprilike najveća brzina naših plovila. Lako su odrţavali stabilizirani kurs iza ĉamaca. Polako. Pitt se samo mogao nadati da će imati dovoljno energije za povratak do vododerine i Skvcara. ali moramo paziti na vijke. oprezno. tjeran velikom elisom koja je proizvodila ciklon pjene i mjehurića. ali mislim da ih moţemo pratiti. ne znajući toĉno gdje će u brodogradilištu izroniti. upita Pitt preko komunikatora. Slaţem se. a on dodao malu koliĉinu zraka kako bi neopterećeno lebdio. drţeći ruĉke svojeg vozila i usmjeravajući ga u turbulenciji. reĉe Giordino mirno kao da ĉeka autobus na stanici. Srećom. odgovori Giordino. Okrenuli su se na leda i ĉekali. Kolosalni ploveći grad bio je privezan uz najbliţi dok. Naša pratnja stiţe. zgrabili ruĉke i krenuli u zapjenjenom tragu patrolnih ĉamaca. Na ĉetiri ĉvora trag vijaka nije bio tako jak kao kad bi se ĉamci kretali brzinom od osamnaest ĉvorova. mahnuli su perajama i podigli se gore. bez problema s valovima i strujama njihovih vijaka. svjetlo na krmi bilo je vidljivo kroz nemirnu vodu. Za manje od tri minute. Pitt izroni i pogleda na jug. Paţljivo su promatrali pribliţavanje patrolnih ĉamaca. Najveći problem bio im je to što nisu mogli vidjeti kuda idu. Nadam se da si u pravu za brzinu od ĉetiri ĉvora. Procijenivši njihov kurs. Pitt i Giordino pritisnuli su magnetske prekidaĉe za pokretanje svojih motora. Ali. Fjord je širok barem pola milje to je preveliko podruĉje da bi se pokrilo kamerama.

Moţemo se kretati ispod doka dok ne stignemo do stijena na obali. s perajama u ruci i svojim plovilima pod miškom. reĉe Giordino podigavši ruku i pokazavši vodu izmeĊu velikih stupova dokova. Giordino. Misliš da je Pat tamo? Ne znam. Jedna svijetla kugla bacala je svjetlo na mol. Bili su veliĉanstveni. odgovori Pitt. Nisu mogli vjerovati da bi takva nevjerojatna masa mogla i plutati. Pitt pronaĊe platno i objesi ga preko jedinog prozora zaglavivši rubove u pukotine. uz detaljne karte brodogradilišta i mnogih zgrada. ali to je dobro mjesto za poĉetak. vidjeli su stube koje su vodile od maloga betonskog mola nedaleko od stupova dokova. Moramo pronaći mjesto na kojem ćemo skinuti ronilaĉku opremu prije no što krenemo do upravnih zgrada. a kamo li ploviti svijetom pokretana vlastitim pogonom. . Pitt podigne monitor i ugleda stupove dokova kako se materijaliziraju pred njegovim oĉima kao da je dan. Osjećao se kao da pliva kroz podvodni hodnik osvijetljen s donje strane. promrmlja Giordino sa strahopoštovanjem. Ali ne znam vreba li netko u mraku. Na desnoj strani ima dovoljno sjene. Nikakav provalnik. Radna odjeća bili su naranĉasti kombinezoni sliĉni odorama ameriĉkih zatvorenika satelitske fotografije su pokazale da radnici nose sliĉnu odjeću. upita Giordino. Pada mi na pamet rijeĉ gigantsko. Konaĉno kod kuće. Napušteno. primijeti kretanje uzduţ najbliţe kuće za alat.kraj paralelnih dokova. prikradajući se uz stube. Zaustavivši se u plićaku. Bila je puna pomorske opreme greda s mjedenim i kromiranim vijcima. Ukljuĉivši program u svojem orijentacijskom raĉunalu. Pitt i Giordino bili su na doku. vandal ili lopov ne bi pokušao opljaĉkati zgradu udaljenu više od sto milja od najbliţeg grada. Leţali su nepokretno i napola u vodi. jer nikada nije vidio sumnjivu osobu koja se pokušava ušuljati u brodogradilište. Fotografije su snimili špijunskim satelitom i dali ih Sandeckeru. On se ubrzo okrene i vrati natrag u mrak izmeĊu kućica. Kretali su se iznad velikih cijevi i elektriĉnih vodova koji su vodili od obale do kraja doka. dijelom skriveni stupovima. elektriĉnih potrepština koje su se sastojale od bala ţice i kanta pomorske boje. poĉelo se dizati dok se ronioci nisu mogli oduprijeti rukama od njega. blistajući pod noćnim nebom. Pitt je plivao malo ispred i sa strane od Giordina iznad dna pokrivenog glatkim stijenama. Samo boĉni zidovi bili su izgubljeni u sjenama. moţemo stići do tamo i presvući se u radnu odjeću. Kao stoje Pitt napola i oĉekivao. Pittu i Giordinu koji su ih promatrali iz vode. Osvjetljavala je prednji dio malih zgrada za koje je Pitt prema fotografijama znao da su spremišta za alat. Uz malo sreće. ţureći da se maknu sa svjetla. Kako se ĉini?. njihova veliĉina bila je nezamisliva. straţar se dosaĊivao. Pitt zatvori vrata. Zatim ukljuĉi svoju ronilaĉku svjetiljku i osvijetli prostoriju. Ĉim je to rekao. Vrata prve kuće bila su otkljuĉana i oni zahvalno udu unutra. Gdje mu je poĉetak? Zaboravi brodove za sada. Je li to stvarno?. a posebno ne onu s druge strane nekoliko gleĉera i Anda. Sve je bilo precizno organizirano i oznaĉeno. Uhvati Pitta za rame kad se naoruţani straţar s automatskim oruţjem preko ramena pojavi na svjetlu i kratko pogleda niz mol. koji je gledao kroz svoj spektralni vizor. Vidljivost je narasla na više od sto stopa pod sjajem tisuća svjetala tako jakih kao da se nalaze na ulicama Las Vegasa. u kontrastu s galaksijom svjetala brodogradilišta. reĉe Pitt šaptom. Postupno. reĉe Giordino blaţeno. I prije no što je straţar nestao u mraku. Imaju osjećaj za urednost.

Vatra je gorjela u kaminu. Dobro. reĉe Little. Trojica ljudi sjedili su na sofama oko niskoga staklenog stola s pladnjem na kojem su bile šalice i napola prazan lonĉić. Naranĉaste odore koje su izvadili iz torba navukli su preko izoliranog donjeg rublja. gdje je drţao jedrenjak od dvije stotine stopa na kojem je zajedno sa svojom ţenom plovio oko svijeta. Ta su tijela pronašli Rusi. Galoni benzina iz uništenih vozila oko Reichstaga upotrijebljeni su za natapanje tijela koja su leţala u krateru pokraj bunkera iskopanom ruskom granatom. kad je predao svoju podmornicu u Veracruzu u Meksiku. Niti jedan od nas ne govori španjolski ni toliko da pita za toalet. brzo nestajući u dimu što se . Ništa nije ostalo. da Rusi nisu pronašli izgorjele ostatke. reĉe on. pilot je pokrenuo motor i zrakoplov je jurnuo niz pistu. topla. reĉe Pitt blago. SSĉasnici dotrĉali su i stavili bronĉanu kutiju u spremnik za prtljagu. Zatim su skinuli ĉizme i zamijenili ih tenisicama. Mali zrakoplov spustio se kraj bunkera usred plamenova i eksplozija sovjetskih granata dok se ruska vojska pribliţavala srcu grada. Da? Što ako Wolfovo osoblje ima na odjeći nekakva imena ili oznake koje satelitske fotografije nisu snimile? To nije niti pola našeg problema. raĉunajući najkraći put do Wolfovih korporacijskih ureda. Dok je Giordino prouĉavao kartu brodogradilišta. Sandeckerov pogled bio je na Hozafelovom licu. na velikom imanju na Otoku Whidbey. do srpnja 1945. Bez rijeĉi. Na kraju je prodao svoje dionice i povukao se u vrijeme kad je njegova flota brojila trideset sedam brodova. Svaki trun pepela i komadić kosti stavljeni su u kutiju. U trenutku kad je pilot pripremio svoj zrakoplov za brzo uzlijetanje. Kasnije su tvrdili da su po zubima sigurno utvrdili identitet Hitlera i Eve Braun. upita Little. kupio je brod Liberty od vlade SADa pod Marshallovim planom i u sljedećih ĉetrdeset godina izgradio izuzetno uspješnu brodsku tvrtku. Pitt je nazvao broj na svojem telefonu. ali znam dovoljno za improvizaciju. Oni brzo skinu ronilaĉku opremu i odijela. Atmosfera u Sandeckerovom apartmanu u Watergateu bila je teška i zlokobna. Bio je kapetan na podmornicama od lipnja 1942. ugodna vrsta vatre koja je djelovala utješno iako nije zraĉila vrućinom. Moţda ne govorim odliĉno. Admiral Sandecker i Ron Little sjedili su i zaĉarano promatrali starijeg ĉovjeka u osamdesetim godinama snjeţnobijele kose. Nakon rata. Postao je graĊanin SADa i ţivio u Seattleu. Što je bilo s pepelom?. Vatra je gorjela dok nije ostao samo pepeo i sitni ostatci kostiju.To je njihovo njemaĉko porijeklo. Što moţe biti gore od toga? U juţnoj smo Americi. Stari bivši zapovjednik podmornice kimne glavom. Palo mi je nešto na pamet. Pedeset godina Rusi su podrţavali tu prevaru dok su Staljin i drugi visoki sovjetski duţnosnici smatrali da je Hitler pobjegao u Španjolsku ili Argentinu. a ja ću se ponašati kao da ne ĉujem dobro. Lojalni SSĉasnici stavili su ostatke u bronĉanu kutiju. Zatim su ĉasnici stavili u krater izgorjela i neprepoznatljiva tijela muškarca i ţene ubijenih tijekom zraĉnog napada gdje su gorjela zajedno s Hitlerovim psom Blondijem koji je morao testirati kapsule cijanida što su ih kasnije upotrijebili Hitler i Eva. Tijela Hitlera i Eve Braun gorjela su pet sati. reĉe Giordino. Vi kaţete. koji je priĉao nikada ispriĉanu priĉu. ali znali su da nije tako. Admiral Christian Hozafel bio je visoko odlikovani ĉasnik njemaĉke mornarice tijekom Drugog svjetskog rata. Ti govori.

Adamovog sina. upita Hozafel. Hozafel s poštovanjem pogleda admirala. Pilot je uzeo gorivo u Danskoj i odletio preko Sjevernog mora u Bergen u Norveškoj. On je bio taj što je stajao na brdu i gledao razapinjanje Krista. Naravno. n. Zakon zemlje zahtijevao je da se svi razapeti kriminalci proglase mrtvima prije no što padne mrak kako ne bi oskvrnuli dolazeći Sabat. Sveto koplje. izravni potomak Kaina. te druge cijenjene umjetniĉke predmete Trećeg Reicha podmornicom je zapovijedao Rudolph Harger. Hitler je pobjegao. kad je došao red na Isusa. a zatim na Davida i Solomona. Tada je završilo u rukama habsburških careva i izloţeno je u kraljevoj palaĉi u Beĉu. te druge kraljeve Judeje. Mislio je da će tako zavladati svijetom. Sveto koplje i Krvava zastava. Tko god posjeduje Sveto koplje i shvaća sile kojima ono sluţi. Centurionov sin dao ga je svom sinu. stiglo je u ruke rimskog osvajaĉa Julija Cezara koji ga je nosio u borbu protiv svojih neprijatelja. Sve je to bio dio plana pod imenom Nova Sudbina koji je smislio Martin Bormann. reĉe Little meditativno. uz Pravi kriţ i Sveti gral. ali kasnije je suĊen i osuĊen na zatvor. iz razloga koji je odnio sa sobom u grob. godine p. tko zna. ukljuĉujući Sveto koplje i Krvavu zastavu. Nije mi poznat niti taj relikt. Jednu od ranih nacistiĉkih zastava s kukastim kriţem nosio je neki od revolucionara on je ubijen.dizao iznad grada. Puĉ je postao poznat kao Muenchenski puĉ. moţda ne bi pokušao ostvariti svjetsku dominaciju. Vojska je pucala u gomilu i nekoliko ljudi je ubijeno. reĉe Little. Kad se prolila sveta krv. utovareni su brojni drugi sanduci i kutije s dragocjenim reliktima nacistiĉke stranke. Ali. Sigurno znate i priĉu o moći Koplja. Da Hitler nikada nije ĉuo za Koplje. a ovaj svojem. koliko se zna. nastavi Sandecker. Sveto koplje prešlo je s Tubala Kaina na Savla. iskovao koplje od ţeljeza pronaĊenog u meteoru koji je poslao Bog. Spomenuli ste i Krvavu zastavu. citirao je Sandecker. Vrlo ste dobro informirani. drţi u ruci sudbinu svijeta. Njegov zadnji zahtjev bio je da se Koplje sakrije od neprijatelja. bila ona dobra ili loša. Hitler je pokušao izvesti puĉ protiv postojeće njemaĉke vlade u Muenchenu. Tamo je sletio i predao bronĉanu kutiju kapetanu Edmundu Maueru koji ju je prenio u podmornicu U621. on ga je dao centurionu koji mu je spasio ţivot tijekom rata s Galima. došlo je do kralja Karla Velikog i kasnije ga je naslijedio svaki od careva Svetog rimskog carstva u sljedećih tisuću godina. odgovori Sandecker. Prije no što je ubijen. a zastava je prekrivena njegovom krvlju. koji je takoĊer bio centurion u rimskim legijama. U2015. priĉu koja je navela Hitlera da ga uzme. U drugu podmornicu. otkrili su da je već mrtav. I oni su bili u teretu U2015? Znate li nešto o koplju?. Pisao sam o Koplju u okviru razrednog projekta u Annapolisu. To je bilo negdje prije 3000. Lopovima na kriţevima kraj Isusa slomili su noge kako bi što prije umrli. uzrokujući neobjašnjivi mlaz vode i krvi. reĉe Hozafel. postala je krvavi simbol nacistiĉkih muĉenika. I tako je nacistiĉko blago prokrijumĉareno iz Njemaĉke i zauvijek nestalo. Godine 1923 pojasni Hozafel. probo Isusov bok kopljem. Legende iz Biblije tvrde da je kovaĉ imenom Tubal Kain. Centurion je. Konaĉno. e. . gospodine. gdje je proveo devet mjeseci pišući Mein Kampf. zaprljano koplje odmah je postalo najsvetiji relikt kršćanstva. Bila je to katastrofa. Krvava zastava je kasnije korištena u ceremonijama za posvećivanje drugih zastava na stranaĉkim skupovima. Zato je Hitler ukrao Koplje iz Austrije i ĉuvao ga do zadnjeg dana. reĉe Sandecker.

Genetiĉki inţenjering. Ţelite li salamu ili šunku na pizzi? . da je pukovnik Wolf eksperimentirao s Hitlerovom spermom i oplodio ţene obitelji Wolf. Da. da svijet zadesi kaos nakon udara komete. reĉe Hozafel nervozno. Mislite da je moguće da je Hitlerova sperma upotrijebljena za stvaranje kasnijih generacija Wolfova?. Znaĉi. reĉe Sandecker. Ne znam. Više se ne nazivaju nacistima. a oĉi mu poprimiše izraz dubokog straha. promrmlja Little. Wolfovi. Priĉam vam ovu priĉu samo zbog gosp. Ali bojim se da je moguće. Pukovnik je bio i voda skupine posvećenih nacista koji su formirali elitnu grupu SSĉasnika odluĉnih u obrani svoje vjere. bila je U699. Josephom Mengeleom. koliko sam shvatio. s obzirom da je radio sa ĉudovištem iz Auschwitza znanim kao AnĊeo smrti. nikada nisu otkriveni tragovi Koplja i drugog blaga. reĉe Sandecker. Genetiĉkim inţenjeringom. Zanimljiva obitelj. Littlea i zbog mogućnosti. Hozafel se vidljivo ukoĉi. Naruĉili ste pizzu? Jesam. Do sada je nestanak Hitlera bio tajna. Sandecker pritisne gumb na telefonu ispred sebe. Sandecker i Little izmijene napete poglede.Prema starim arhivima CIAe. Iznenada prigušeni zvuk prekine razgovor. reĉe Sandecker Hozafelu. reĉe Hozafel zamišljeno. To je najodvratnija pomisao koju sam ikad ĉuo. Vaša podmornica. nova generacija Wolfova ne samo da meĊusobno sliĉi. ukljuĉujući i ukradene umjetnine i plijen iz banaka i trezora. Još nismo spremni prepustiti se sudbini. reĉe Little. Ako je to istina. visoki stranaĉki duţnosnici i Hitlerov pepeo bili na palubi. Brinuo se da budu izvršene Hitlerove iracionalne zapovijedi i najjednostavnije ţelje. onda je moja zakletva na šutnju nevaţna. Jedan stari mornariĉki drug koji je preţivio ispriĉao mi je da je Wolf zadnji od nekolicine Ĉuvara i daje stvorio neku vrstu privremenog reda zvanog Nova Sudbina. On i njegova obitelj ţena. Nazivali su se Ĉuvarima. dva brata. dr. upita Little. Uskoro nakon što su utjecajni nacistiĉki vojni ĉasnici. kaţete? Jedan od kanistera koji je prevozila moja podmornica stalno je bio zatvoren. isplovio sam iz Bergena prateći U2015. zaĉuje se Pittov glas. ja sam bio njen kapetan. Djeluju kao golemi konzorcij poznat pod imenom Destinv Enterprises. ĉetiri sina i tri kćeri. zamijenili su odore i propagandu poslovnim odijelima i poreznim prijavama. Većina je poginula u zadnjim danima rata svi osim pukovnika Wolfa i trojice drugih. Sadrţavao je spermu i uzorke tkiva uzete od Hitlera tjedan dana prije no što se ubio. Ovdje pizzerija Kosi toranj iz Pizze. On duboko udahne. Takoder su stvorili rasu nadljudi. prizna Hozafel. Da. reĉe Sandecker mirno. To je istina. Pukovnik Ulrich Wolf bio je jedan od najpovjerljivijih ljudi Hitlerovog osoblja. Imaju umove genija i izuzetan imunološki sustav koji im omogućuje izuzetno dug ţivot. Ima li nekoga kod kuće?. tri sestre i njihove obitelji isplovili su na palubi U2015. modernizirali su svoj manifest. Stari njemaĉki morski vuk se nasmiješi. odgovori Sandecker napeto. već ima identiĉne fiziĉke karakteristike i anatomiju. Ţelimo znati je li Wolfova obitelj stvarno potrošila neizrecive koliĉine novca za izgradnju golemih arka zbog fanatiĉnog vjerovanja da će kataklizma uništiti Zemlju i sva ţiva bića na njoj ili imaju neki drugi motiv.

To je druga priĉa. Od sada. Iznenada su stali i pogledali najbliţi superbrod. Pogled je bio zaprepašćujući. Nazvat ćemo vas kad naš raznosaĉ krene. Pogleda uz cestu koja je vodila kraj dokova. Sandecker prijeĊe rukom preko lica. A bio je i besplatan. Kakvo oruţje nosiš sa sobom? Stari dobri Colt 45. Zašto ne kupiš modernije oruţje? To je kao stari prijatelj. poput seljaka iz neke zabiti. straţar se vrati do svojeg straţarskog mjesta oko zgrada. Nikada nisam vidio tako veliko brodogradilište. Veće je od bilo ĉega u Japanu i Hong Kongu. Zvukovi motora širili su se su preko vode. Tvoj španjolski je bolji no što sam mislio. dobru milju uz cestu. gledajući gigantski kompleks. Pokaţe prema zgradi s dvadeset katova koja se dizala iznad hangara. Visoka zgrada s desne strane. Mlazni zrakoplov upravo je slijetao na pistu orijaškog broda. nekoliko fraza me nauĉila mamina ĉistaĉica. a zatim iziĊu na put koji je vodio prema srcu brodogradilišta. Sandecker spusti glas i tiho odgovori. Oĉito zadovoljan odgovorom. Ne razumijem. Gdje si ga nauĉio? Druţeĉi se s trgovcima na plaţi svojeg hotela u Mazatlanu. reĉe Pitt ironiĉno. Ima li to neke veze s Wolfovima? Vjerujem. . A ti? Jedan od onih ParaOrdnancea 101 koje smo uzeli onim klaunovima u rudniku Pandora. reĉe Pitt tiho. Kad ju je maknuo. podignutih glava prema visokim zgradama. objasni Little. glas na španjolskom jeziku pozove ih iza ugla zgrade. Zatim se linija prekine i zaĉuje se pozivni ton. da je vrijeme da ĉujete našu stranu priĉe. Kamo idemo? Pitt pogleda svoje raĉunalo u kojem se nalazio plan brodogradilišta. Ţelio je cigaretu. pogled mu je bio napet i mrk. i opet natrag. admirale. Zatim kimne prema glavnim zgradama brodogradilišta. Zašto pitaš? Nosiš taj relikt otkako te znam. I nije ništa posumnjao? Nije. odgovori Giordino skromno. U brodogradilištu su. Bog im pomogao. i što si mu odgovorio?. Giordino mirno odgovori i mahne rukama. sa ĉije su druge strane bili golemi metalni hangari. reĉe Giordino smiješeći se. Spasio mi je glavu više puta no što mogu nabrojiti. Pitt i Giordino saĉekaju trenutak. Je li to bila neka šifra? Satelitski telefoni nisu imuni na prisluškivanje odgovarajućom opremom. reĉe Giordino bez da se zbuni. upita Pitt.Radije salamu. promrmlja Little. Barem imaš dobar ukus. On kimne prema kvrgi na Giordinovom kombinezonu. reĉe Hozafel. do padina planina. Kladim se da to nije jedino što te nauĉila. bolje da ne govorimo na engleskom kad smo u blizini radnika. Hvala što ste naruĉili kod nas. reĉe Giordino. Što te straţar pitao. Ĉak i najbolji holywoodski specijalni efekti ne bi mogli replicirati stvarnost. a ja sam mu rekao da ne pušimo. Ide u pećnicu. A kad sam bio u srednjoj školi. Poglavlje XXX Ĉim su Pitt i Giordino izišli iz spremišta za alat.

hidroglisere i hoverkrafte. ili ih se moglo podići izvan vode kad je brod u pokretu. Ulaz drugog doka pruţao se od ceste uzduţ obale. . i uskoro primijeti nekoliko parkiranih ispred velikog skladišta. reĉe Pitt. Ovo mjesto se ne moţe prijeći pješice. ispod visokog krova koji su drţali grĉki stupovi visoki pedeset stopa. odgovori Pitt. te sjeli na prednja sjedala. Koliko god se to ĉinilo nemogućim. Niti jedna zgrada na zemlji. izmeĊu kamenih vrtova. kamioni i traktori raznih veliĉina. Osim pramca. Izgledalo je poput modernog nebodera poloţenog na zemlju. Konvencionalni šiljati pramac bio je pod kutom. Pitt izvadi utikaĉ iz prvih kola u redu. On poĉne traţiti slobodna kola. Ti ljudi misle zapoĉeti novi svjetski poredak u velikom stilu. dvadeset paralelnih izboĉina sliĉnih dokovima dugih oko dvjesto stopa pruţalo se sa strane. podiţući drvene sanduke u goleme otvore za teret smještene u trupu. reĉe Pitt.Niti jedno od brodogradilišta diljem svijeta nema kapacitet za izgradnju ovakvih brodova. Pitt okrene kljuĉ i krene kao da to radi svaki dan godinama. Operacija opskrbljivanja broda ĉinila se uţurbanom. još uvijek pokušavajući apsorbirati veliĉinu prizora. stojeći i zureći fascinirano u gargantuanski brod usidren duţ doka. Cijelo nadpalublje bilo je obloţeno u zatamnjeno staklo ĉvrstoće ĉelika. napravljen tako da smanji razorni udar plimnog vala. gigantsko plovilo imalo je vlastitu marinu. reĉe Pitt. Nekoliko ih je bilo parkirano oko velike jedinice za punjenje. Nije bilo promenada. Njihov primarni zadatak bio je preţivjeti velike plimne valove prije no što budu odvuĉeni snagom mora u dublju vodu. Ovaj brod namijenjen je nošenju agrikulturnog tereta. Razne vrste drveća i grmlja utovarivane su na palubu pomoću velikih vagona vuĉenih uz teretne rampe do trupa. vanjskih paluba niti balkona. Stotine dugih cilindriĉnih kontejnera s oznakama Sjemenke bilo je sloţeno na doku i ĉekalo utovar. kombajni. Dokovi su bili pokrov za brodske vijke. nije se mogla mjeriti s nezamislivom veliĉinom Wolfove arke. Više se volim voziti. Drugi plutajući levijatan imao je ozbiljniji izgled od prvog koji je trebao primiti putnike za novi svijet. Dugi konvoj poljodjelske opreme. Široka stubišta i staklena dizala uzdizala su se od prednjeg kraja dokova prema glavnom nadpalublju. komarce i otrovne reptile. Pitt i Giordino leţerno su hodali širokom cestom. U što se kladiš da jedan od preostalih brodova prevozi parove ţivotinja? Neću se kladiti. Dizalice su se kretale na traĉnicama uzduţ doka. Kola na baterije bila su dostupna svakome tko se ţelio voziti. mašući povremenom straţaru koji bi ih jedva pogledao. Parkovi s drvećem mogli su se vidjeti na drugoj strani stakla. Poĉevši od linije vode. gdje su se ĉamci mogli usidriti. ali i mala luka za glisere. ĉiji je trup naizgled nestajao u beskraju. praćen Giordinom koji nije mogao odvojiti pogled od brodova. Nadam se samo da su zaboravili ponijeti muhe. Prebacili su kalemove za ţice i konzerve s bojom u prtljaţni dio otraga. Nisu se mogli šuljati u sjenama. Ĉinilo se nevjerojatnim da ovi ploveći gradovi neće isploviti iz fjorda na otvoreno more. Vozili su se kraj dugog niza hangara dok nisu stigli do visoke zgrade s uredima. a ţice su vodile do utiĉnica ispod prednjih sjedala. plovilo nije podsjećalo na brod. Sve palube bile su potpuno zatvorene. jer pod blještavim svjetlima i nije bilo sjena. Prouĉio je krmu broda s nešto većim interesom. ukljuĉujući i blizance Svjetskog trgovaĉkog centra u New Yorku. plugovi i ostali strojevi unošeni su u neizmjernu unutrašnjost broda. Pitt krene prema kolima. Prizor je bio previše nestvaran. Pitt brzo primijeti da se većina radnika kreće brodogradilištem u elektriĉnim kolima. Pitt je prouĉavao tisuće radnika koji su se kretali dokovima i otvorenim palubama.

Giordino ga pogleda. Straţar jednostavno kimne i pokaţe prstom u smjeru dizala. Ima ih ĉetiri. Govori ili ću povući otponac. Vrijeme za genijalni plan. ti si taj koji će umrijeti. Uzeli su elektriĉni kabel i kantu s bojom. a zatim pritisne cijev u glavu trećega i zareţi na španjolskom. Ali. Giordino struĉno udari dva straţara po glavi drškom svojeg pištolja prije no što su se uspjeli podići. koji padne na prvu dvojicu. Ĉinilo se da se VVblfovi ne boje sabotaţe. Vi imate ruţnu naviku ponavljanja iste stare pjesme. Vrata se otvore i tri straţara u identiĉnim crnim kombinezonima i kapama navuĉenim preko lica ulete unutra.Giordino otvori usta da odgovori. Daj mi ruku i povući ću te. Plan C? Stat ćemo na petom katu da zbunimo straţare koji vjerojatno prate naše kretanje. priĉeka da sidu nekoliko stopa i pritisne gumb za zaustavljanje. gdje su? Pitt je bio ĉvrst. Giordino se osmjehne svojim najprijaznijim osmijehom i reĉe jednom od straţara nešto na španjolskom. Na jednom su od velikih brodova. Iako nije primijetio kamere. Odustani. Ali. bio je potpuno siguran da u dizalu postoje ureĊaji za prisluškivanje. Kojem?. spremnih pištolja. i poravna ga s licem. i vrata se zatvore. gle. Vjerojatno ćeš preţivjeti. Dr. i svi završe u gomili na podu. Pitt potraţi TVkamere u dizalu. Gdje ih drţite? Nije pokušavao imitirati zvuk ĉegrtuše. upita Pitt. pritisnuvši gumb za zaustavljanje dizala na petom katu. reĉe Pitt. upita Pitt kad su ušli u dizalo istovremeno se nagne natrag i ugleda kako jedan straţar podiţe telefon i uzbuĊeno nešto govori. Nije loše. ali bio je priliĉno blizu. Prokletstvo. primijetivši hladan pogled u Pittovim oĉima. odluĉi baciti pištolj na pod isti kakav je u ruci drţao Giordino. te ušli unutra i došli do dugog pulta s dva straţara. ali predomisli se i iziĊe iz kola kad ih je Pitt parkirao kraj stuba koje su vodile u modernu zgradu staklenih zidova. Izgled njegovog izobliĉenog lica i zloba u oĉima bili su dovoljni da prevare straţara da će mu luĊak uništiti oĉi. A sada. Straţar je bio ĉvrst i efikasan poput plaćenika iz rudnika Pandora. teţak si. ali ne i sadist. Ostavši u dizalu. nije se maknuo. promrmlja on. on shvati smrtonosnu prijetnju. Ali. a zatim popravili zid i obojili ga kad završimo. Zatim se vrati u dizalo. U redu. Pitt ispruţi nogu i spotakne trećeg ĉovjeka. Nije me ništa pitao. Moţda je pretjerivao. Karl Wolf vam sigurno dobro plaća da ubijate i umrete za njega. reĉe Pitt tiho uzevši svoj Colt 45 u desnu ruku. ostat ćemo unutra i poslati dizalo do potkrovlja. . OConnell i njena kći. Znajući da će na najmanji treptaj dobiti metak u glavu. a mi ćemo se popeti na njega i nastaviti s voţnjom do vrha izvana. Ovaj odmah shvati i izvadi svoj P10. Vi klaunovi nećete nikuda reĉe straţar na engleskom. ali nećeš imati oĉi. zaglavivši dizalo izmeĊu katova. promatrajući otvor na stropu dizala. reĉe Pitt. imao je osjećaj da ih je straţar na porti oĉekivao. Stajao je mirno i cerio se Giordinu. ĉovjeĉe. Pitt se pripremi. ali nije ih bilo. Što to imamo ovdje? Još jedan plaćeni ubojica kao u Coloradu. stali su na suprotne strane vrata i stisnuli se uza zidove. Gle. Ili su znali da su oni ovdje i postavili im zamku. Drţi me na ramenima dok se ne popnem na strop. Rekao sam da nas je poslao jedan od VVblfova kako bismo izveli popravke strujnih vodova iza zida u potkrovlju na desetom katu. Baci pištolj ili si mrtav. reĉe Giordino. Pitt uperi svoj Colt na pedalj od straţarevog lijevog oka. ali nije ni trenutka vjerovao VVblfovima. Osim toga. osjetivši da bi mogao pokušati munjevit pokret i opaliti prvi. reĉe on. Što si im prodao ovaj put?. Zatim pritisne gumb za zatvaranje vrata.

Zakleo bih se da lijeţe jaja. Brzo! Šesta razina. Istina. ali on ipak promuca. odjel K. da će naše ţene i djeca biti sigurni na palubi Ulricha Wolfa kad ostatak svijeta bude uništen. Uvijek stil i sofistikacija. Laţe. Ubili smo dva uljeza! Zatim izvuku za noge dva tijela odjevena u naranĉaste kombinezone na mramorni pod lobija i grubo ih bace. Njegovo lice nije se transformiralo od prkosa do straha. reĉe Giordino promuklo. Stil i sofistikacija. pa si sigurno došao iz vojske. Moja odora je preduga i preuska. reĉe Pitt zlokobno. Dobro uvjeţbana postrojba razdvoji se brzo na dva dijela jedan ode prema dizalu. reĉe Giordino tonom koji bi smrznuo naftu. Znaĉi. dizalo se zaustavi u predvorju i vrata se otvore. reĉe Pitt. Tvoja lojalnost prema obitelji Wolf je izvan razuma. Povuci otponac. Od kakve koristi je bankovni raĉun s milijardu dolara kad će svijet nestati? Mrzim pesimiste. Nije te našao na ulici. Gdje je Max?. osim ako nisam u krivu. Kojije tobrod? Brodgrad koji će ponijeti ljude Ĉetvrtog carstva na more nakon kataklizme. kao i svi mi. prekrivši rukom lice kao da briše znoj. Zabarikadirali su se na desetom katu. bili su previše koncentrirani na hvatanje zlih uljeza a da pogledaju naša lica i shvate da smo stranci.Ne znam. U prostoriji se nalazilo oko dva tuceta ljudi u streljaĉkom poloţaju s automatskim oruţjem uperenim u dizalo. upita straţar koji se ponašao kao da je zapovjednik. On ima ljudsku obitelj?. Ne mogu vidjeti krv na namještaju. Brzo pošaljite doktora. reĉe Giordino uzbuĊeno. reĉe Giordino zapanjeno. dok nisu uoĉili priliku da tiho iziĊu iz lobija kroz prednja vrata. a drugi prema poţarnim stubama. Gdje Wolfovi nalaze smeće kao što si ti? Zašto bi te to zanimalo? Ti si Amerikanac. Morat ćemo se pištoljima probiti iz ove jazbine. Pitt se okrene i pokaţe prema gore. Opet laţe. Pitt i Giordino kleknu nad dva onesviještena straţara koje su izvukli iz dizala i naprave se kao da ih pretraţuju. Trebalo bi nam dvije godine da pretraţimo takav brod. reĉe Giordino dok su jurili na kolima prema doku kraj kojeg se nalazio Ulrich Wolf. U gotovo istom trenutku u zgradi se zaĉuje niz alarma. On povuĉe kokot pištolja i pritisne cijev uz rub straţarevog desnog oka. zareţi straţar. Ne znam koji apartman. iz neke elitne jedinice. u ravnini s lijevim. ili ću ti raznijeti obje oĉne jabuĉice. Srećom. kunem se. To je to. Zašto? Dati ţivot za Ĉetvrto carstvo je ĉast. Ranjen je u borbi. A tvoja? . Giordino reĉe Morali smo ga ostaviti. Dvojica ljudi u crnim odorama straţe s kapama navuĉenim gotovo do oĉiju podignu ruke i viknu na engleskom i španjolskom Ne pucajte. reĉe Pitt nezabrinuto. Šest minuta kasnije. Onda me ubij i završi s tim. ali ĉekaj da se okrenem. s oĉima punim mrţnje Ulrich Wolf. to je tvoje osiguranje. Ne mogu vjerovati da je uspjelo. reĉe Giordino zamahnuvši cijevi pištolja prema plaćenikovom vratu ovaj onesviješten padne na nepokretna tijela svojih drugova. Ima ih još koji djeluju iznutra. Reci nam toĉniju lokaciju ili ostani bez oĉiju. Plaćen sam time što znam. ne znam. Drţe je na Ulrichu Wolfu.

Do sada je dobro. Radnici su stajali kraj sanduka konzervirane hrane. Brzo. odgovori Giordino. Pritiskao je pedalu gasa do kraja. reĉe Pitt skromno. Za Pittom se dizalo bezbroj stisnutih šaka i ljutitih uzvika dok je zaobilazio prepreke. preko glavne palube. izbjegavajući prometna mjesta utovara. Pitt i Giordino im se pridruţe i sidu na razini šest. Još ne znaju tko smo i što ţelimo. i ne poznamo Ulricha Wolfa. zaokupljeni svojim poslom. rekao je ĉovjek padajući s Empire State Buildinga. Pitt okrene volan i naglo skrene desno na rampu na kojoj nije bilo vozila. Parkirajte kola i krenite dizalom do ĉetvrte palube. Kao privuĉen magnetom. Golemi viliĉari takoĊer su ignorirali njihovo pribliţavanje i prelazili bi put kako bi prenijeli svoj teret. a drugi na biciklima nekolicina se ĉak vozila na koturaljkama. a hijacintno ljubiĉastu iznutra i tiho stao. Koliko vremena imamo prije no što nas zaustave? Ako si dobro udario straţara. Zatim idite hodnikom u sredini broda do ureda osiguranja i pitajte ponovno. blizu utovarne platforme podignute iznad dvostrukih traĉnica koje su bile poloţene duţ cijelog broda.Prekratka i prekomotna. Zatim doda Moji komplimenti. Onaj u kojem su zatvorene ameriĉka znanstvenica i njena kći. sigurno bi ih zaustavili i zaprijetili im zbog tako nesmotrene voţnje. a zatim niz drugu rampu u utrobu plovećeg grada. Tako ćete stići do tramvajske stanice osam. Nemam pojma koji bi to mogao biti. a tad se pojavio elektriĉni tramvaj s pet kola obojenih u blagu ţutu boju izvana. reĉe Giordino preko ramena Pitt je već kretao prema dizalima. gdje se ostavljao teret i izvodilo odrţavanje broda. On uputi Giordina što da pita na španjolskom i naglo stane. Dok je bio pun radnika od kojih su se mnogi kretali u elektriĉnim kolima. bile one ljudi ili predmeti. Vrata se otvore uz tihi šištavi zvuk. Bilo je sagraĊeno za podizanje teških tereta i prostrano. Giordino sjedne kraj privlaĉne ţene srebrenoplave kose i plavih oĉiju ĉiji je kombinezon bio plavosiv. odjel K. ali nemamo vremena za krojaĉa. ali kola su se već kretala maksimalnom brzinom od dvanaest milja na sat. Ušli su u prva kola i otkrili da se nalaze u vozilu za ĉetrdeset putnika napola punom ljudi u šarenim kombinezonima. Muchos gracias. UĊite u tramvaj za odjel K. ĉovjek upita Zar ne znate? Baš smo premješteni iz obalne straţe. U unutrašnjosti skladišta s golemim prolazima koji su vodili u svim smjerovima prema niţim razinama broda Pitt primijeti ĉovjeka u crvenim kombinezonu koji je upravljao utovarom opreme. Pitt se ukoĉi prepoznajući crte lica obitelji Wolf. Vidjevši priliku da se ukrca na brod bez penjanja dugim stubištem. promrmlja Pitt vozeĉi kola natrag prema prvom doku i zaobilazeći pri tome dizalicu koja se kretala traĉnicama. Vozite do drugog dizala s desne strane. osim ako ne znate koji apartman traţite. Prihvativši prisutnost straţarskog osoblja u hitnoj misiji. Slijedili su upute nadzornika utovara i zaustavili kola kraj drugog dizala. neće se osvijestiti tako brzo da im kaţe kuda idemo. Nestrpljivo su hodali platformom pet minuta. što se ĉinilo uţasno sporo. U sljedećih deset minuta otkrit će samo da smo došli na palubu Ulricha Wolfa. krećući se uz rampe do golemih skladišta. Pitt je ĉesto morao stiskati koĉnicu kako se ne bi sudario s radnicima koji bi mu nesmotreno presjekli put. Kako ćemo najbrţe doći do tamo? Prepoznavši crnu straţarsku odoru. Bio je to jedini naĉin da se izvuĉemo iz zamke koji sam mogao smisliti. Vozili su se uzduţ golemog grada na vodi. vikne Giordino. Zamjena naranĉastih kombinezona za crne odore straţara bila je majstorski potez. Da nisu nosili crne straţarske odore ukradene od straţara u dizalu. Morat ćete pitati šefa osiguranja ili vodu odjela K kad stignete. imamo hitan sluĉaj na razini šest. . nadzornik utovara pokaţe niz hodnik.

Vaša meĊusobna sliĉnost je zapanjujuća. zadovoljna Pittovim pohvalama. naši brodovi neće potonuti niti deset pedalja. upita Pitt. bazene i toplice? Pitt zavrti glavom. Kad doĊe vrijeme. guskama i patkama. edukacijskim seminarima i konferencijama. Ne pedeset tisuća. Pitt. Imamo i odjele s . Moj prijatelj i ja stigli smo iz marinaca SADa prije samo dva tjedna. Vi ste ĉlanica obitelji Wolf. Stvarno zapanjujuće. gdice Wolf. Moj roĊak Karl je pokretaĉka sila iza konstrukcije Ulricha Wolfa i ostala tri broda Ĉetvrtog carstva. Jeste li vidjeli sportske terene. što ĉini dvije stotine sedamdeset i pet tisuća. Zaista je privilegija sluţiti obitelji koja je ostvarila tako izuzetan i genijalan pothvat. Ĉini se nemogućim. Moj mali prijatelj se zove Al Capone. reĉe on ukoĉeno. prouĉavajući njene oĉi. Ako tijekom masivne navale vode koja se oĉekuje kad nastupi kataklizma stotinu ćelija bude oštećeno i preplavljeno vodom. sudjelovati u velikom pothvatu vaše obitelji. Još jednom. Rosa primijeti njegovu fascinaciju pastoralnim prizorom. u potpunoj tajnosti. i svi su obuĉeni i uvjeţbani da podignu Ĉetvrto carstvo iz pepela arhaiĉnog demokratskog sistema. Pitt se odupre porivu da ude u vruću debatu on usmjeri svoju pozornost kroz prozor tramvaja. Grad od pedeset tisuća stanovnika koji se moţe kretati svijetom. To je dobro znati. imate li djece? Prisjetivši se svojeg razgovora sa straţarom. Kratko smo ovdje. zapravo glupo. reĉe Giordino. naši brodovi nemaju jedan trup. Nije bila upoznata s njegovim akcijama protiv obitelji. Ostali će brodovi nositi po pedeset tisuća ljudi. Za razliku od većine velikih putniĉkih brodova i supertankera. Regrutirali smo najbolje edukatore na svijetu kako bi upravljali našim školama. Kako znate?. Ĉast mi je. zapanjio ga je razmjer VVblfovog projekta. reĉe Pitt. reĉe na engleskom s blagim španjolskim naglaskom. Promatrao je park od barem dvadeset akra kako prolazi kraj tramvaja. gosp. glumeći opĉinjenost. Koji pogon koriste? Devedeset dizel motora od deset tisuća konjskih snaga koji mogu pokretati brod kroz vodu brzinom od dvadeset pet ĉvorova.Ona ih pogleda i nasmiješi se. od planova do završne faze. Pitt kimne. Ona se vedro nasmije. knjiţnicama i umjetniĉkim galerijama punim povijesnih umjetniĉkih djela. Strancima se sigurno ĉini da svi dolazimo iz iste tegle. Rosa Wolf. Moje ime je Dirk Pitt. Vi i vaša ţena moći ćete uţivati u kazalištima. Ovo je jedan od mreţe parkova i rekreacijskih podruĉja koja ĉine ukupno pet stotina akra. Staze za bicikle i trĉanje vodile su izmeĊu drveća i jezeraca s labudovima. reĉe Pitt. Djeĉaka i djevojĉicu. odgovori ona. Nije bilo reakcije. ovaj će brod nositi sto dvadeset pet tisuća ljudi. Kako se zovete?. predstavi se ona. već tisuću vodonepropusnih odvojenih odjela. reĉe Rosa s ponosom. reĉe on tiho kao da govori s pripadnicom elite. Izgledate kao Amerikanci. Skoro sve naše straţarsko osoblje regrutirano je iz Ameriĉke vojske. Jeste li oţenjeni. od vrtića do poslijediplomskog studija. upita ona autoritativnim tonom. Urlich Woje veliĉanstveno remekdjelo. Sakupio je najbolje svjetske mornariĉke arhitekte i inţenjere kako bi osmislili i kreirali naša plovila.

kako bismo ih mogli prouĉavati dok ĉekamo da se Zemljina površina regenerira nakon kataklizme. Muškarac i ţena odjeveni u zelene kombinezone sjedili su iza pulta ispod velike slike Noine arke.artefaktima koje su nam ostavili drevni. Slike su bile rasporeĊene na svakih trideset stopa uzduţ zidova izmeĊu vrata apartmana. To je sigurno krivotvorina ili reprodukcija. reĉe ona hvalisavo. a zatim kimne Sigurna sam da ćemo se opet sresti. Nagne se bliţe i proĉita umjetnikov potpis. gdice Wolf. kojim putem?. Nadam se da ćete me spomenuti svojem roĊaku Karlu. Koliko vremena će proći prije no što moţemo zapoĉeti naš posao na kopnu?. I izbjegavamo straţarsko osoblje poput kuge. Flota će biti potpuno samodostatna. Pogledali su kroz njih i vidjeli prostrane i luksuzne stanove. Tramvaj uspori i stane. ali kad on i Giordino pobjegnu iz brodogradilišta s Pat i njenom kćeri. reĉe Pitt galantno. Nosit će opremu i strojeve za izgradnju novih gradova. Netko na vlasti sigurno je manijak za boje. promrmlja Giordino ispod glasa. reĉe on skeptiĉno. zvana Amenes. Kako milosrdno od njih što su saĉuvali blago koje im nikada nije pripadalo. Naši znanstvenici prouĉavaju bilješke kako bismo saznali što nas oĉekuje u sljedećim mjesecima i godinama. Wolfovi planiraju odnijeti velika remekdjela u obećanu zemlju. od kojih su neka bila otvorena jer su se sobe ureĊivale. cesta. Giordino pokaţe digitalni znak iznad vrata. Hermann Wolf. Moţe li sto dvadeset pet tisuća ljudi preţivjeti ovdje tako dugo? Zaboravljate druge brodove. reĉe Pitt krenuvši središnjim hodnikom. Dolazi odjel K. pronaći će odgovore. Hodajući beskrajnim hodnikom. objasni Rosa. Mogao je to biti lobi bilo kojeg hotela s pet zvjezdica. Prava je. upita Giordino. reĉe Giordino. Pet. i Pitt i Giordino se iskrcaju. Bili su napredna rasa ljudi uništena kad je Zemlju udarila kometa prije devet tisuća godina. Karl VVoZima pedeset tisuća ara zemlje zasaĊene povrćem i voćem. upita Pitt. . Nakon otprilike ĉetvrt milje stigli su do velikih vrata s oznakom Odjel K. pitao se Pitt. Zašto nije moguće da ta kometa ponovno promaši. Ušli su u predvorje s hodnicima koji su vodili zrakasto poput ţica kotaĉa u golemi labirint. Poţurili su pokraj njih i konaĉno stigli do ukusno ukrašenog recepcijskog podruĉja sa stolovima. Nikad nisam ĉuo za njih. prošli su kroz niz vrata. Ove slike sigurno dolaze iz muzeja i privatnih kolekcija ţrtava holokausta koje su opljaĉkali nacisti tijekom Drugog svjetskog rata. Zadnji brod. Kako su mogli biti tako sigurni da će druga kometa udariti u Zemlju. moţda deset godina prije no što budemo mogli uspostaviti novi poredak. A sada. Idemo sredinom broda i slijedimo znakove do odjela K. reĉe Pitt samouvjereno. sluţi samo za teret. Nije moguće da je to Van Gogh. kao i prije devet tisuća godina? Nije bilo odgovora. Bilo nam je drago upoznati vas. Otto Woljnosit će tisuće ţivotinja za hranu i razmnoţavanje. Osiguranje. Ona ga pogleda upitno. ranĉeva i farma kad budemo mogli opet hodati Zemljom. On pokaţe prema drugim slikama na zidovima. Plan je bio da stanovnici ţive što je moguće udobnije tijekom dugog ĉekanja povratka na kopno nakon pada komete. foteljama i sofama ispred velikog kamina. Civilizacija naših djedova otkrivena na Antarktici. Giordino se kratko zaustavi i pogleda krajolik ţivih boja. Pitt je shvatio zašto ih straţari nazivaju apartmanima. Drevni?. upita Pitt praveći se da ništa ne zna.

reĉe on tiho pokušavši prigušiti svoj ameriĉki naglasak. bez rijeĉi. takoĊer u plavom kombinezonu. Zaboravi. uputi ga Pitt. Ne izgledate mi poznato. Nema potrebe da ulazimo. reĉe Giordino slegnuvši ramenima. moj nadreĊeni stiţe ovamo. Mlada djevojĉica stajala je u kuhinji. ispijajući ĉašu mlijeka. poslani smo ranije. Da. Ne znate?. Ne. trebao bih znati ima li straţara. Bez daljnjeg odugovlaĉenja. Moj partner i ja ĉekat ćemo u blagovaonici dok ti ne završi smjena. to ću uĉiniti. Ona uplašeno ispusti ĉašu na tepih. odjevena u plavi kombinezon. Moj partner i ja jednostavno smo ljubazni i pitamo vas umjesto da samo uĊemo i odvedemo je. OConnell i njenu kćer u drugi dio broda. U meĊuvremenu. Imam uvjerljivu liĉnost. Ne. on reĉe Drţe je u K37. raspuštene crvene kose. A sada. reĉe Giordino cereći se. Ţena. Pronaći ćete dr. nisam je to mogao pitati i ispasti sumnjivi idiot. Uletjeli su u apartman gotovo prije no što su vrata pala na pod. On nakrivi glavu prema Pittu da ga slijedi. Straţar. reĉe ţena sluţbenim tonom. U ovoj odori. misleći kako će s njom biti lakše. Giordino prevrne oĉima i priĊe pultu za kojim je sjedila ţena. pogleda ih upitnim pogledom. recite mi gdje je i ĉekat ćemo dok se ne pojavi moj nadreĊeni s odgovarajućom zapovijedi. ne. i poĉne se vraćati odakle su došli. ako će vas to smiriti. reĉe Pitt. Ona se ukoĉi na vratima i s nevjericom pogleda Pitta i Giordina. on brzo krene prema dizalu. blijede puti i zategnute kose. Produktivna izvedba. privlaĉna ali muškobanjasta. Je li apartman ĉuvan?. OConnell zakljuĉanu u apartmanu K37. Moja smjena traje još dva sata. Kad su izišli iz slušnog dometa. Trebala bih provjeriti taj zahtjev. dobro bi mi došlo dodatno vrijeme za spavanje. upita ţena sumnjiĉavo. Poslali su nas da premjestimo dr. Pitt snaţno udari nogom vrata i otvori ih. Pat dotrĉi iz sobe. Giordino se napravi kao da će se okrenuti. pogleda Giordina i njegovu odoru. ĉovjek koji je bio viši gotovo stopu od malog Etrušĉanina. kad je pod vašim zapovjedništvom. Ĉim je straţar ušao u dizalo na kraju dugog hodnika. otvorenih usta. ne mogu vam dati kljuĉ dok ne vidim potpisanu zapovijed. Mislim da smo prošli kraj apartmana s trideseticama na putu iz dizala. Još bolje.Pitaj ih gdje je zatvorena ameriĉka epigrafistica koja dešifrira drevne zapise. upita Pitt. Straţar iznenada promijeni ton. Bolje nam je da budemo brzi. reĉe straţar nemirno. mogli biste mi reći gdje je drţe da je pripremimo za premještaj. Kako bismo znali?. upita Giordino nevino. Predlaţem da priĉekate i riješite to s njim. Imaš sreće. Zašto me ranije nisu obavijestili da će je premjestiti? I meni su rekli prije deset minuta. Niti ti nama. Pitt je zgrabi za ruku dok je Giordino podigao djevojĉicu. Stajat ćemo vani i priĉekati. . reĉe Pitt. Ona kimne. Ali. Sigurno su nam već na tragu. Voditeljica odjela popusti. Kako bih znao kako se na španjolskom kaţe epigrafist? Odglumi. dok joj se u oĉima vidjela potpuna zbunjenost.

srce? Megan. Vrijeme za oprez i lukave poteze je prošlo ako je ikad i postojalo u njihovim umovima. On odmah vikne Drţite se! Vraćam se prema dizalu! Stisne koĉnicu. Duboko udahni i opusti se. Dok su hvatali dah. A tada se pojavi vojska straţara koja ga je toliko brinula. Ja se zovem Dirk. Dizalo se zaustavi na razini šest. Odvest ćemo te kući. drţeći malu torbu na grudima. Ako je već podignuta uzbuna a Pitt je bio siguran da jest pomisao na sukob s nemilosrdnim VVolfovima tjerala ga je na ţurbu. ne s dvije ţene kraj sebe. Pitt procijeni da ih je barem ĉetiri stotine. Pat i njena kći vjerojatno bi umrle od hipotermije prije no što bi uspjeli stići do vododerine sa zrakoplovom. Ĉeka nas zrakoplov. osim za grubo voĊenje zato krene nasumice nakon prelaska tramvajskih traĉnica i pronaĊe prolaz za veliki teret koji je vodio na utovarnu rampu i prema doku. okrene kola za sto osamdeset stupnjeva i vrati se u prolaz. Otrĉi natrag i pojavi se za nekoliko sekunda. Nisu se mogli probiti pištoljima. Njegove rijeĉi imale su smirujući uĉinak i njen izraz velikog straha polako se pretvori u blagi nemir. Njegovi strahovi iznenada izbiju kad zaĉuje zvuk alarmne sirene. Izišli su iz kamiona i raštrkali se dokom. upravo u trenutku kad su stigli do najbliţeg dizala. Pitt pokaţe elektriĉna kola parkirana pred vratima s natpisom Soba s osiguraĉima. reĉe ona oĉiju širokih od straha. ali nitko ih nije pokušao zaustaviti ili nešto pitati. reĉe on brzo. nesposobna shvatiti. Pat ga prekine zagrlivši kćer. lijepoj djevojĉici kose boje sjajnog topaza i plavih oĉiju. Više ne. Ĉekaj vikne ona istrgnuvši mu se iz ruku. gurnu Pat i njenu kćer unutra i pošalju dizalo dolje. Šteta što nismo našli kartu ulica. Spas je nadomak ruke. Dala mu je svoje povjerenje i Pitt se na sekundu uplaši na što će naići kad stignu do kraja i vrata dizala se otvore. Jureći kroz dugi hodnik kraj radnika koji su dovršavali svoje poslove.Nema vremena za zagrljaje i poljupce. Sići s broda. Potpuno sam izgubljen. Gledajući za njim. . reĉe neraspoloţeno. reĉe on skoĉivši na vozaĉevo sjedalo i okrenuvši kljuĉ. ona konaĉno promrmlja. a moj široki prijatelj je Al. stići do kraja doka i nestati u hladnoj vodi fjorda bila je samo polovica njegovog problema. Nećemo pobjeći. Ne znam sviĊa li mi se kad me nazovu lijepim. spremnog oruţja usmjerenog prema rampi. u nevjerici. privukli su mnogo radoznalih pogleda. Odakle ste se vas dvojica prekrasnih muškaraca pojavili?. Pitt i Giordino izguraju radnike u hodnik. Sreća je bila s njima. ne raĉunajući tisuću na duţnosti unutar broda. Mrzim kad stvari krenu krivo. njegov strah bio je neosnovan. reĉe Pitt zgrabivši je oko struka i ponijevši prema vratima. Srećom. Giordino je mogao vidjeti ljude u crnim kombinezonima kako se roje poput mrava oko doka. reĉe on gledajući labirint hodnika. Bez rijeĉi objašnjenja. otvorenih vrata. reĉe on blago. Tri ĉovjeka u crvenim kombinezonima istovarivali su uredski namještaj. Svi udu u kola i on stisne gas do daske i prije no što su im noge napustile palubu. Kako se zoveš. Nije mogao upotrijebiti svoje raĉunalo. Giordino se naceri. Na teretnoj razini nije stajala vojska straţara s izvuĉenim puškama. Iako su ih njihova podvodna plovila vukla brţe no što bi mogli plivati. sve u petnaestak sekunda. Pitt se nasmiješi Patinoj kćeri.

reĉe Pitt. reĉe Giordino tuţno. Pat stisne ruku svoje kćeri daje upozori da ne progovori. i on uveze kola unutra prije no što su se poĉela zatvarati. Pritisne gumb za razinu šest. odgovori straţar. reĉe mu Giordino. Moramo utovariti teret do roka koji nećemo postići ako budemo sjedili ovdje i priĉali s vama. reĉe Pitt. shvativši. Ne znajući da su Pat i njena kći odvedeni iz svojeg apartmana. Jedan od njih istupi naprijed i podigne ruku. Šteta. ustrajao je straţar. Dva uljeza u straţarskim odorama ušli su u brodogradilište i vjerojatno se popeli na Ulrich Wolf. Si. Onda nas pusti! Giordinov prijateljski glas iznenada postane hladan i sluţben. Pitt polako zaustavi kola i upitno pogleda straţara. Nadam se da ćete uhvatiti te gadne ubojice. Ona okrene Meganino lice od straţara. to se ovdje dogada?. si. ĉetvorica ljudi se ukoĉe i podignu ruke u zrak. ali Pitt se ne zaustavi. Ali shvaćam te. Pitt krene prema ulazu na glavnu teretnu palubu. Ţao mi je što sam vas zadrţao. Zanio sam se. stane i otrĉi natrag. Znam samo da su ubili ĉetiri straţara u pokušaju bijega. ljudi? On se okrene svojoj maloj skupini i kimne im. iskoĉivši prije no što su se vrata zatvorila. upita Giordino prijezirno. Poslao je dizalo gore i zaglavio kontrole. Straţari su već bili rasporeĊeni na kriţanju ispred tramvajske stanice. . iskazujući gaĊenje. Oprošteno ti je. straţar nije bio uznemiren vidjevši dvije ţene u odorama utovarivaĉa tereta. reĉe Giordino. Ĉim su se vrata otvorila. Već kasnim na sastanak s Karlom Wolfom. kako ne bi primijetio njenu dob. Ĉim su se vrata otvorila. Vrata su još bila otvorena. U dizalo zapovjedi Pitt. Šest minuta kasnije. ostavivši ĉetvoricu ljudi u rublju vezane ljepljivom vrpcom na podu dizala. Još uvijek zapanjeni zbog izbacivanja. izvadi pištolj i pokaţe Giordinu da uĉini isto. Ne postoji li stara ratna pjesma zvana Uĉinili smo to prije. Ţao mi je. moţemo opet? Drugi svjetski rat bio je prije mog vremena. Ljudi su stajali ne shvaćajući dok im Giordino ne prevede zapovijed na španjolski. svi su opet bili u pokretu. Izgledamo li kao uljezi u straţarskim odorama?. Troje ih je sada nosilo crvene kombinezone radnika unutar broda. predlaţem vam da se maknete. a izraz poštovanja u straţarevim oĉima to mu potvrdi.Pitt pogleda Giordina. oni naiĊu na trojicu nosaĉa namještaja koje su izbacili iz dizala. dok je ĉetvrti on sam bio odjeven u odoru nadzornika. Ako ne ţelite biti ostavljeni kad doĊe kataklizma. Ponovili su rutinu koju su improvizirali u uredskoj zgradi. Ĉetiri mrtva. Moram vidjeti vaše identifikacijske iskaznice. nosaĉi su vikali i gestikulirali prema ĉovjeku u ţutom kombinezonu koji je bio nekakav zapovjednik. Brzo su stigli do dizala. jer ih je mnogo upravljalo viljuškarima i vuĉnim vozilima. Je li tako. Ne. Vidjevši Pitta i Giordina kako izlaze iz dizala poput puštenih izgladnjelih njemaĉkih ovĉara. Moramo provjeriti svakoga tko dolazi ili odlazi s broda. Straţar pokunjeno spusti oruţje i popusti. Straţar zavrti glavom i nasmiješi se. Uljezi? Zašto ih niste zaustavili prije no što su ušli na brodogradilište? Ne znam. uperenih pištolja. upita Giordino na sve boljem španjolskom. Pitt je pretpostavio da ţuti kombinezoni predstavljaju autoritet. Zatim ude u kola i krene prema tramvaju.

reĉe Pitt. Uzevši Colt. prebacite se neprimjetno u prva kola. on okrene prvih pet prekidaĉa povezanih s elektroniĉkim kontrolama tramvaja. ali bez vozaĉa. on nazove broj svojim telefonom. Giordino krene prvi. Jedna mu posebno privuĉe pogled. ali brava je bila zakljuĉana. Ne baš dobroj. U njoj je bila konzola sa svjetlima. Vjerojatno će ĉekati i ovdje. Sandecker pritisne gumb zvuĉnika na prvo zvono. odgovori Sandecker. Nadam se da ćete poţuriti. Sandecker spusti telefon i ozbiljno pogleda admirala Hozafela. Pitt nagazi na pedalu gasa kad ga Giordino udari laktom pod rebra. posegne unutra i otkljuĉa vrata. U kakvoj su situaciji?. Vaša narudţba je na putu. Ovdje ima gladnih ljudi. ali na postaji njihova sreća ih napusti. Bez rijeĉi. S jednom rukom na volanu. Ignorirajući zbunjene poglede putnika. upita Little. Smatrajući da je najbolje da izgledaju poput obiĉnih radnika na zadatku. gumbima i prekidaĉima. Imaju Dr. Potpuno razumijem. prošavši kraj drugog vozila koje je išlo u suprotnom smjeru. Promet je gust znaĉi da ih progone Wolfovi straţari. primijeti Giordino bez emocija kad su straţari ušli u druga kola od pet. Iako je ubrzo postigao brzinu od trideset milja na sat. ali bit će tijesno. potiskujući hitnost u glasu. Prekasno shvati da straţari traţe ljude bez narukvica. reĉe Sandecker. Šest straţara u crnom udu u kola i poĉnu provjeravati iskaznice putnika koje su nosili na narukvicama oko zglobova. Pittove nade poĉnu rasti. on udari cijevi po staklu prozora i razbije ga. OConnell i njenu kćer. Mogli bismo stići do sljedeće stanice prije no što stignu do ovih kola. TakoĊer primijeti i da posebno provjeravaju radnike u crvenim i ţutim kombinezonima. on nastavi umjerenom brzinom prema najbliţoj tramvajskoj stanici. Moţete li pronaći adresu? Pitanje je hoćemo li stići prije no što se pizza ohladi. Pitt se prokune što to nije ranije primijetio i uzeo narukvice od nosaĉa namještaja. admirale. On prouĉi simbole i oznake na kontrolnoj ploĉi. reĉe Pitt mrko. Izgledao je kao da je u zadnjem satu ostario deset godina. Što mislite. On krene naprijed i pogleda kroz prozor vrata u malu kontrolnu kabinu u prednjem dijelu kola. kakvi su im izgledi za bijeg? Izgledi? Sandeckerov izraz bio je bolan. Pat i konaĉno Pitt. Nemaju izgleda.Ne razumjevši razgovor. reĉe Giordino. Pittu se ĉinilo kao da puţe i borio se protiv ţelje da iziĊe van i pogurne ga. Little pogleda Sandeckera. On pokuša otvoriti vrata. Bez najmanje pauze. . Ostavit ću svjetla. Da? Ovdje Kosi toranj iz Pizze. i oĉekivali su da na svakoj straţari preplave tramvaj i zarobe ih. Jedno po jedno. Sumnjam da ćemo tako lako sići. Poglavlje XXXI Tramvaj je polako izišao iz stanice. potiskujući poriv da jurne punom brzinom. dat ću sve od sebe. Kad su stigli do postaje W. Tramvaj je bio u potpunosti automatiziran. Promet je gust. Oprostite na smiješnim šiframa. Zatim resetira raĉunalo koje je odreĊivalo brzinu tramvaja. reĉe pristojni stari Nijemac. ali bit će im izuzetno teško pobjeći iz brodogradilišta. Postaje oznaĉene slovima abecede dolazile su i odlazile. Pribliţavaju se. za njim Megan.

Pogleda iza sebe i ugleda Pat kako sjedi zagrlivši jednom rukom Megan oko ramena. Ĉim su crvene brojke na brojĉaniku pokazale deset milja na sat. Straţari su mogli jedino kontaktirati druge tragaĉe i bespomoćno promatrati kako se udaljenost izmeĊu kola povećava. Trĉali su duţ traĉnica dok nisu stigli do stuba prema doku broj jedan. Prošlo je pola minute. straţari su okruţili postaju dvije stotine jarda niz traĉnice u sredini marine. brzo krenu u potjeru. Bila je to laţna izjava. On joj priĊe i prijeĊe rukom kroz njenu crvenu kosu. jer je tramvaj projurio kroz postaju i iza sljedećeg zavoja na putu prema lijevoj strani broda. gdje će tramvaj stati na postaji prije no što nastavi kruţiti brodom. Pitt izraĉuna da će im trebati još sedam minuta prije no što stignu kola i shvate da su prazna. Ĉetvero zadnjih kola odvoje se od prvih i poĉnu zaostajati. Pitt resetira kontrole i kola naglo uspore. a u ustima je osjećao suho lišće. lomeći njihove grane i zabijajući ih u zemlju svojom teţinom. Tramvaj je nestao iza zavoja. pomogavši mu da vrati ravnoteţu. Povukao je oĉajniĉki potez. Straţari. Je li to jamstvo? Ĉvrsto. moramo na malo putovanje ĉamcem. Ĉetiri minute kasnije. Ona ga pogleda. Pitt osjeti kao da mu ţeludac steţe hladna šaka. reĉe samouvjereno. Prije no što uhvatimo svoj zrakoplov. Ako do tada ne budu napustili brod. Doskoĉi na noge. mali jedrenjak od dvadeset ĉetiri stope. Usporit ću kola na deset milja na sat. . Vladala je zbrka. upita Pat. dok je u drugoj još drţala torbu. uvjerivši se da su svi sišli s tramvaja. Nisu mu trebale parapsihološke sposobnosti da zna da će straţari stići prvi i biti spremni raznijeti ih svojim arsenalom. Tako ćeš moći pasti na mekano salo. a straţara nije bilo u blizini. na ĉijim licima nije bilo tragova bola. Sada ne moţemo dozvoliti da si netko slomi nogu ili ĉlanak. a zatim se zakotrlja medu ukrasna bonsai stabla. slabo se osmjehnuvši. Rubovi traĉnica prekriveni su vegetacijom. Kao što je Pitt sumnjao. Iako su svaka kola imala vlastiti izvor energije. Pitt ode natrag u kontrolnu kabinu i vidje da se pribliţavaju marini na krmi broda. potpuno zavarani idejom da se njihov plijen skriva u kolima. Niti jedan od radnika na doku nije obraćao pozornost na njih dok su mirno hodali prema vodi. Giordino zagrli Megan. dok je Giordino vodio Megan. ali stube do prvog doka bile su udaljene samo pedeset koraka. reĉe on. na veliko nezadovoljstvo tima straţara radnici na platformi kola bili su zbunjeni. Kuda idemo?. Mogao je vidjeti kako se traĉnice zakrivljuju prema marini. Kad dam znak. pa bi iskrcavanje trebalo biti priliĉno meko. reĉe Pitt. on vikne U redu. Lakne mu kad ugleda Pat i Megan. Zatim namjesti brzinu na šezdeset milja na sat. Idemo zajedno. reĉe on. zarobljavanje će biti sigurna stvar. Uspjet ćemo. svi van! On priĉeka. s izgledima protiv sebe.Ţeljeni uĉinak pruţi mu navalu zadovoljstva. donekle vrativši smirenost. otrĉi do ulaznih vrata i iskoĉi dok je tramvaj ubrzavao. Giordino nije imao niti trunĉice sala na svojem mišićavom tijelu. a deţurni direktor osiguranja zapovjedi da se iskljuĉi elektriĉna energija tramvaja. njihova brzina sada je bila sporija od brzine prednjih kola. Ustane teturajući jedno koljeno bolno je protestiralo ali mogao se kretati. Pokušajte se zakotrljati kad udarite u tlo. Stari Dirk će te prenijeti preko vode i planina. Giordino je bio kraj njega. dok mu je optimizam rastao. a njihova lovina odmiĉe. kola s Pittom i ostalima proĊu kraj postaje bez zaustavljanja. skaĉemo. plovilo koje Pitt prepozna kao jahtu od ĉetrdeset dvije stope Grand Banks i klasiĉni gliser od dvadeset i ĉetiri stope. Uhvati je za ruku i povuĉe za sobom. Bile su zabavljene ĉišćenjem zemlje i borovih iglica iz kose. Tri ĉamca bila su usidrena izmeĊu prvog i drugog doka.

ĉije će posade do tada sigurno biti obaviještene da su bjegunci ukrali jahtu Grand Banks. popnite se na palubu. On otvori desni prozor i proviri van. Dame. Oni mu odvrate. hrabro se popevši na most. reĉe Pitt hodajući mirno dokom. Toliko je lakše biti lukav. Pat se nasmiješi iako joj je lice bilo napeto. Prošao je kraj dva radnika koji su instalirali prugu uzduţ doka. Dobro bi mi došao hamburger. Radnik krene za njim unutra. reĉe Giordino. nego izletjeti iz korala poput divljeg bika. Giordino odveţe uţad i popne se na palubu.Popnite se na veliki gliser. podsjećajući na bejzbolski stadion osvijetljen radi noćne utakmice. morali su potpuno zaobići plutajućeg diva. zvona ili zviţdaljka. Bile su to fotografije zapisa snimljene u izgubljenom gradu na Antarktici. Jesu li loše postupali s tobom? Bez zlostavljanja. Ĉamac proĊe kraj mola i iziĊe na otvorenu vodu. istakne Giordino. Morali su riješiti problem patrolnih ĉamaca. Pitt podesi brzinu na osam ĉvorova. . Okrene kljuĉ i pritisne dva gumba za start. Manji gliser je brţi. Do sada nije bilo povika. Zaleden u ledu. To je lijep brod. ne bi dosegnuli duljinu Ulricha Wolfa. radnik ga pogleda. Mogli su jedino ostati u glavnoj kabini i promatrati ĉudovišni brod dok su prolazili kraj njega. Bolje da riskiramo na površini. Stajao je na trenutak prouĉavajući instrumente na konzoli. Slavni putniĉki brodovi poput Titanika. reĉe Megan. Ha?. Nacisti su ga otkrili poslije rata. Petnaest strašnih minuta koje će trajati kao petnaest godina. nakon ĉega bi se mogli udaljiti na sigurnu daljinu od svjetala brodogradilišta. Uskoro ćeš dobiti svoj hamburger. Pitt je radoznalo pogleda. ali nikada mi nije nareĊivalo toliko gadnih. sloţi se Pitt. Pitt zamahne šakom i udari ga u ĉeljust. reĉe Giordino pokušavajući smanjiti napetost. Pitt se popne do kraja i pokaţe rukom uzduţ Grand Banksa 42. Od pramca do krme. odveţi uţad. Kako bi stigli do fjorda i pobjegli iz brodogradilišta. ponovi on. Pitt ukljuĉi voţnju unatrag i vrlo polako izvede plovilo iz doka prema otvorenom moru. Queen Elisabeth i Normandije. Pitt se okrene od kormila. nadajući se da tako neće izazvati sumnjiĉavost. i mahnuo. srce. protestirajući zbog Pittovog ulaska na brod. Grand Banks koji mirno krstari fjordom neće privući toliko pozornosti. Zatim se nagne kroz vrata i objavi A1. Hranili su nas samo odvratnim hranjivim stvarima. arogantnih ljudi. nikakvih reflektora koji pretraţuju tamnu vodu. ali straţari će sumnjiĉavo gledati na gliser koji odlazi od brodogradilišta. odgovori Pat. poredani u nizu. pomisli. Bila je to tek njihova prva prepreka. Queen Mary. Lusitanije. Pretpostavljam da se nećemo vraćati po ronilaĉku opremu. Istina. Dešifrirala si zapise Amenesa iz druge sobe? Nisu bili iz druge sobe. ali kad su se maknuli s vidika drugih radnika. velika masa stakla bila je osvijetljena izvana i iznutra. Ovom brzinom trebalo bi im petnaest minuta da proĊu cijelom duljinom broda i zadu za pramac. Dolje u strojarnici ukljuĉe se dva velika dizel motora. Pitt ukljuĉi pogon prema naprijed i krene uzduţ Ulricha Wolfa. Pat i Megan ne bi preţivjele u vodi. ne razumjevši engleski. Na Antarktici? Ona ozbiljno kimne. Tjerali su me da radim dvadeset sati na dan. Na palubi glisera bio je radnik Pitt se popne uz stube i reĉe Lijep brod. I meni.

Mogu ti samo reći da mi se ĉini kako upotrebljavaju grad za neku svoju svrhu. . vikao je glas. Fotografije su iz sobe na Antarktici. On uzme mikrofon i odgovori No habla espanol. Nisam otkrila koju. Svjetla brodogradilišta otkrila su samo dvojicu ljudi u crnim odorama jedan je upravljao ĉamcem. Paul. prosudivši da je bolje biti pasivan. Pogleda preko ramena patrolni ĉamac iza glisera s velikim vanjskim motorom ubrzao je i poĉeo ih pristizati. Pitt blago okrene kormilo. i njegov kurs ostao je ujednaĉen kad je prešao na lijevu stranu Grand Banksa. A tamo su bili patrolni gliseri koji su do sada sigurno bili obaviješteni o ukradenoj jahti s uljezima koja pokušava pobjeći iz brodogradilišta. Nisam ih mogla ostaviti.Elsie Wolf rekla mi je da su pronašli dokaze da su Amenesi sagradili šest soba. Svojom superiornom brzinom. tri milje preko vode u jahti koja nije pruţala zaštitu od reflektora ili automatskog oruţja. On postavi svoje orijentacijsko raĉunalo na okvir vjetrobrana i prouĉi brojke koje će ga provesti kroz tamu do vododerine u kojoj se krio Skvcar. reĉe Pitt. dajući im dodatne minute. Vrlo ih je zanimalo što smo mi otkrili u sobama u Coloradu i na Otoku St. Pitt shvati poruku i ukljuĉi radio. On je mirno pogleda. Posada je bila koncentrirana na svoj posao i nije obraćala pozornost na gliser. A1! Giordino se odmah pojavi. Pat polako zavrti glavom. te teških strojnica. ali ĉamac je prešao preko njihovog kursa na sto jarda ispred glisera. Nisam ih bacao od vrtića. Potraţi benzin ili razrjedivaĉ. Tri milje do vododerine. Ĉovjek za kormilom pokazivao je prema svojem uhu. Njegova jedina utjeha bila je što su patrolni ĉamci bili na drugom kraju fjorda. Pitt upita Rekla si da prouĉavaju uvjete nakon kataklizme? Na veliko. ĉamci su mogli lako presresti Grand Banks prije no što stigne do ušća vododerine. prizna Pat. Hoj. Htio je reći još nešto. Isprazni ih i napuni nekom zapaljivom tekućinom. Mislim da ţele svaku informaciju koju mogu dobiti kako bi preţivjeli. On zastane i kimne prema njenoj torbi. To je zbog toga što su zapisi u smrznutom gradu stariji od kataklizme. Prošao je kraj maloga neosvijetljenog glisera koji se okrene za sto osamdeset stupnjeva i poĉne ih zlokobno pratiti. Jesi li saznala išta iz zapisa koje si morala dešifrirati? Pat više nije izgledala tuţno i izgubljeno. Zatim napravi dva koraka i spusti se niz ljestve u strojarnicu. Molotovljevi kokteli. izreĉen tako zapovjednim tonom da je Pitt znao da traţe da se zaustave. alto. Sigurno ih ima na brodu. Iz slušalica se zaĉuje glas na španjolskom. Opustivši se malo kad su se pribliţili prednjem dijelu Ulricha Wolfa bez znakova potjere. i prošavši kraj doka punog radnika i straţara koji su provjeravali identitet svih ljudi u crvenim kombinezonima. Nemam odgovor na to pitanje. Alto. Još uvijek se krećući osam ĉvorova. Izgledao je kao radni ĉamac. Ne znam. napravivši široki luk oko pramca Ulricha Wolfa. Bila je to slaba utjeha. Imali su samo dva pištolja. Ĉini se da VVblfovi oĉajniĉki ţele prouĉiti zapis Amenesa o kataklizmi. Više ne proizvode ţene poput tebe. cereći se poput demona. reĉe Giordino. Dizel presporo gori. hoj! Nadi nekoliko boca. Jedva sam poĉela kad si ti provalio kroz vrata. Pitt potisne poriv da povuĉe gas do kraja. a drugi stajao na krmi s automatskom puškom. ostavivši ga na postavljenoj frekvenciji. Još uvijek mi nije jasno kako su VVblfovi tako sigurni da će se kometa sudariti sa Zemljom toĉno u vrijeme koje su Amenesi predvidjeli prije devet tisuća godina. To je unutra? Ona podigne torbu.

Idite dolje i lezi na trbuh. Bit ćeš zauzet svojim igraĉkama. zapovjedi on Pat i Megan. Ne ĉekajući više. Uz glasan urlik motora. i uskoro su jurili morem brzinom od gotovo dvadeset ĉvorova. Pitt uspori gliser i stane na vrata. Krma Grand Banksa zabije se u vodu. Jedan momak kojeg poznam ne zna voziti gliser. On ih paţljivo stavi na jastuke klupe. i on padne na usku lijevu palubu Grand Banksa. Moţda ne. Ĉekao je strpljivo. Jedino je bilo sigurno da će prijeći ispred njegove krme prije no što stignu do vododerine. Bilo je jasno da je straţar na prvom ĉamcu poslao radioporuku. a straţar se baci na koljena. Što ti se dogodilo?. Uperi pušku prema straţaru za upravljaĉem ĉamca i opali. ĉamac poskoĉi u oblaku pjene. dok su im reflektori plesali po vodi sve bliţe Grand Banksu. ali ostane malo ispred ĉamca. moţemo im priuštiti logorsku vatricu da uţivaju. One bez rijeĉi poslušaju i poţure niz ljestve u glavnu kabinu. a zatim opet uspori. Nema hitaca upozorenja. Pitam se kako bi to vidio John Paul Jones. mjereći udaljenost izmeĊu dva plovila i krećući se usporednom brzinom tako da ĉovjek koji je namjeravao preskoĉiti na gliser bude u liniji s vratima do mosta. Ti ili oni? Pitt ga oštro pogleda. Daj mi svoj pištolj. Nije imao pozivnicu. S Pittove toĉke gledišta. Promašio je. Naoruţani su do zuba i traţe izgovor da nas raznesu. Moje iskrene isprike. bilo je nemoguće predvidjeti kad će najbliţi ĉamac sustići Grand Banks. gurne petu desene noge u straţarev vrat. Sada se Pitt fokusira na patrolne ĉamce koji su se pribliţavali s druge strane fjorda punom brzinom. reĉe Pitt. Prvi gliser bio je udaljen manje od sto jarda i malo iza njih. Odletio sam preko strojarnice i udario glavom u cijev za vodu kad je gliser poĉeo poskakivati. Pitt pritisne ruĉice gasa prema naprijed i gliser naglo jurne. imao si posjet. Straţar na krmi patrolnog ĉamca ĉuĉne spreman na skok na Grand Banks. Iznenadni pokret izbacio je straţara iz ravnoteţe. U preciznom trenutku u kojem je straţar ĉuĉnuo kako bi skoĉio na gliser. Zatim primijeti besvjesno tijelo straţara na podu kod vrata. Jedini razlog što preostali straţar nije pucao bio je njegov strah da ne pogodi svojeg partnera. Sada su bili daleko od brodogradilišta. Moţda budu grubi prema njoj i istuku Megan. Tanke pruge krpa bile su gurnute u grliće boca. ali Giordino nije vidio ništa takvoga u prijateljevom pogledu. Vidio je proraĉunanu odluĉnost i slabi sjaj išĉekivanja. Pitt se vrati u kabinu i pritisne ruĉice gasa do kraja. Bushmaster M17S. Snaţni Talijan imao je veliku modricu na glavi. pramac podigne. Većina ljudi priznala bi neizbjeţni poraz. pritisne gas i okrene se u oštrom kutu od Grand Banksa. Pitt tada uspori. noseći ĉetiri boce pune razrjedivaĉa za ĉišćenje ulja i masti u strojarnici. s Coltom otkoĉenim i zataknutim za pojas. Još uvijek im treba Patina struĉnost za ĉitanje zapisa. te ga udari u vrat drškom. ali neće ih ubiti. Pitt kimne. poput lovca koji u zasjedi ĉeka jato pataka. Giordino stane kraj Pitta i pogleda kroz prozor prema patrolnom ĉamcu koji se brzo pribliţavao. Planiram ih malo iznenaditi. upita Pitt. Pitt glatko proĊe kroz vrata kabine. Giordino pogleda Pitta u oĉi. Ti i ja smo povijest. okrene kormilo. . Nije vaţno tko. sagne se i uzme njegovu automatsku pušku. Giordino se vrati u kabinu. Ako ih uspijemo privući dovoljno blizu. i do cilja su ih dijelile manje od dvije milje. Vodeći ĉamac bio je pola milje ispred svoje pratnje. Još šest ili sedam minuta znaĉit će razliku izmeĊu preţivljavanja i smrti. Zatim lezi na drugu stranu mosta dok ne ĉuješ pucanje.

izvadi dva pištolja. osvjetljujući ga snaţnim svjetiom. Zasljepljujete me i plašite ţene. pa ĉak niti okorjele ubojice koje je promatrao preko vode. ne dalje od toga. pretvarajući ga u pogrebni pir. Strojniĉar na pramcu padne na koljena na palubu s metkom u ramenu. Pitt se nadao upravo takovom stavu. Reflektori su bili usmjereni na gliser.Giordino mu doda svoj ParaOrdnance bez pitanja Pitt je pritiskao ruĉicu gasa. Zapovjednik patrolnog ĉamca nije se ustruĉavao pribliţiti Grand Banksu. Mahne pokazujući da je razumio. ali zadrţi gliser u brzini. Gotovo istodobno. dva straţara spuste puške i bace odbojnike sa strane ĉamca. Provjeri dva pištolja zataknuta za pojas iza leda. reĉe Pitt bespomoćno. Gledao je kako zapovjednik ĉamca podiţe megafon do usta. molio je Pitt. pogleda koliko ih još dijeli od vododerine sada je to bilo manje od pola milje a zatim pogleda drugi patrolni ĉamac da procijeni kad će ih pristići za pet do šest minuta. Bio je to napet trenutak. naoruţani Bushmasterima. Onaj na krmi podigne ruke u zrak. Molim vas. dovoljno blizu da mu ne treba megafon. a lijevog u strijelca na krmi. te uĉinio najveću grešku napadaĉa duboko je podcijenio svojeg protivnika. Znao je da rijeĉ alto znaĉi stop i pretpostavio da su sljedeće rijeĉi bile prijetnja da će straţari otvoriti vatru ako se ne predaju. eksplodirajući u plamenu kad se staklo razbilo i njihov sadrţaj zapalio. podigne ruke i stane na svjetlu reflektora. Za nekoliko trenutaka. boce sa zapaljenim fitiljima prelete preko mosta Grand Banksa i padnu na kabinu i palubu patrolnog ĉamca. odgovori zapovjednik tonom ljigavim poput jegulje. Gledao je Grand Banks kroz noćni dalekozor. ali ne i potpuno beznadan. Bila je to prilika koju je Pitt ĉekao. Kako bih se mogao oduprijeti?. pokušavajući neuspješno povećati brzinu. on spusti ruke. te povuĉe otponce što je brţe mogao. patrolni ĉamac uspori motore i pribliţi se Grand Banksu. Nemam automatsko oruţje kao vi. dok nije bio na manje od dvadeset stopa udaljenosti. Na nekoliko stopa udaljenosti. uperi desnog u ĉovjeka za prednjom strojnicom. precizno. osjećali su da je situacija pod njihovom kontrolom. Tek tada smanji gas na poziciju mirovanja. ali znao je da je njegov prijatelj spreman da šibicom ili upaljaĉem zapali finije na bocama s razrjedivaĉem. Ĉak i ljudi iza strojnice su se opustili. Grand Banks davao je sve od sebe. Pitt nije mogao vidjeti Giordina koji je ĉuĉio na drugoj strani kabine. Hladno. zatetura unatrag u padne preko ograde u vodu. Nije imao razloga vjerovati da je itko na palubi dovoljno lud da napadne ĉamac naoruţan dvostrukim strojnicama. Nije pokušavao upotrijebiti svoj ograniĉeni španjolski rjeĉnik. Vikne na engleskom Što ţelite? Ne odupirite se. tako da se polako kretao. a ne za utrku. Nećemo pucati ni na koga. vikne zapovjednik nestrpljivo. ĉiji se oprez znatno smanjio kad nisu naišli na otpor. s posadom obuĉenom za ubijanje. iskljuĉite svjetlo. barem ne u Pittovom umu. PriĊe vratima kabine. naredi zapovjednik. Bilo je jasno da njegov i Giordinov ţivot ne vrijede niti dva centa ako ih uhvate. vidjevši samo jednog ĉovjeka za kormilom na mostu. . ali bio je sagraĊen za ugodno krstarenje. Boje se da ćete pucati na njih. Ostani gdje si i ne miĉi se. jedan upali cigaretu. i ĉije je kolege sreo u Coloradu. Šaljem ljude na vašu palubu. Još tri ĉovjeka stajali su rame uz rame na otvorenoj palubi ispred kabine. Nije imao veliku ţelju ubiti ikoga. Reci ostalima da iziĊu na palubu! Pitt se okrene s rukama u zraku i napravi se da prenosi zapovijed. s cijevima uperenim toĉno u njega. Na udaljenosti od petnaest stopa nije mogao promašiti. Ne osjećajući nevolju. Pitt stisne oĉi na jakom svjetlu i ugleda ĉovjeka iza svake strojnice. Trag pjene ostajao je za patrolnim ĉamcem dok se pribliţavao Grand Banksu. Posada i njen zapovjednik. Vatrena tekućina raširila se ĉamcem.

razmiĉući vodu ĉetvrtastom krmom poput buldoţera. Ne lukav.Doslovno cijela straţnja paluba i pola kabine bile su u plamenu. Tek tada se okrene i pogleda patrolni ĉamac. Zatim se lagano okrene i pogleda prema obali. ali on neće okrenuti drugi obraz. Zapovjednik je ignorirao vatru. Bit će gusto. zasjenjujući zvijezde. Pat i Megan su dolje. nesvjestan Pittove namjere da udari u obalu. Na licu mu se pojavi izraz zanimanja vidjevši patrolni ĉamac koji je upravo presjekao putanju Grand Banksa dok ovaj vozi unatrag. Agresivna budala. Upotrijebite sve zaklone da se zaštitite. Lijepo gadanje. Dovedi ih gore. poput svjetala pozornice koja osvjetljuju plesaĉa. Dva broda brzo su se pribliţavala. ĉamac potone ispod površine. Nemoj mi reći. krećući se pod kutom. kao da ima dušu. ne shvaćajući kretanje svojeg plijena. Giordino se pojavi s Pat i Megan. U strahu od vatre. sigurno. Imaš novi lukavi plan. U sljedećem trenutku eksplodiraju spremnici s gorivom. Dobro bacanje. Pitt je morao prihvatiti ĉinjenicu da sudjeluje u utrci koju će sigurno izgubiti. Ostat će na sigurnoj udaljenosti i pokušati nas onesposobiti pucajući u motore. odgovori Pitt brzo. Ipak je stajao za kormilom ne trepćući oĉima. reĉe tiho. Zabit ćeš se u stijene u punom gasu? Nemamo vremena vezati brod za kamen i sići s njega praćeni orkestrom. vjerujem da mu moţemo raskrvariti nos. Preostalo je ĉetiri stotine jarda. Zatim se poĉne kretati unatrag. zaprijeti mu šakom i skoĉi u more. Ranjeni strojniĉar na pramcu takoĊer zatetura preko palube kroz plamen i skoĉi preko ograde. Razmak se brzo smanjivao. Zabit ćeš se u njega. ţelim pogoditi. jurnuvši prema vododerini. klizeći unatrag uz šišteći zvuk prilikom susreta vatre i ledene vode. Borba je bila izuzetno neravnopravna. dok su mu vijci proizvodili vrtlog pjene. gledajući goruće ostatke i naftu na površini vode. Giordino zaobiĊe kabinu i stane na vrata. Giordino nagne glavu prema drugom ĉamcu koji je jurio preko fjorda. Vidjevši neoĉekivanu priliku. Zapovjednik drugog patrolnog ĉamca. reĉe Giordino kratko mahnuvši. Drugi patrolni ĉamac jurio je ravno prema njima. sa ĉvrstom odluĉnošću. Reflektor je obasjavao Grand Banks svojom snaţnom zrakom. bit će kiše. promijeni svoj kurs kako bi se našao na deset stopa od pramca Grand . Krećem. Ako odigramo ispravno. pomisli Pitt. razbacujući komade u zrak poput vatrometa. Cijelo plovilo bilo je u plamenovima koji su plesali na noćnom nebu. reĉe Pitt oĉitavajući brojke na orijentacijskom raĉunalu. Reci im da budu spremne izići iz glisera ĉim udarimo u obalu. prilagodavajući kurs. Zatim. S manje od pola brzine svojeg progonitelja. Nije gubio vrijeme. On skrene Grand Banks pet stupnjeva prema jugozapadu. samo oĉajniĉki. Vatreni jezici uskoro su virili iz svakog otvora. reĉe objektivno. Gliser zadrhti od napora i zaustavi se. Nije bilo vremena za daljnji razgovor. podsjeti ga Giordino. te bijesno pogleda Pitta. posada ĉamca odmah se baci u hladnu vodu. Svi leţite na pod. on zgrabi ruĉicu brzine i ubaci u voţnju unatrag. Jurne do konzole na mostu i opet pritisne gas do kraja. Ĉamac poĉne tonuti s krmom prema dolje. Crni dim uvijao se i dizao prema gore. Pomisao o neuspjehu nije bila u njegovom umu. uz veliki uzdah. Oni neće nasjesti kao njihovi prijatelji. Jer. iako mu je odjeća gorjela. Zatim zapovjednik patrolnog ĉamca osjeti Pittovu namjeru i pokuša odsjeći Grand Banks od obale.

bolje da ste na otvorenom gdje moţete iskoĉiti s njega. ubaci brzinu u voţnju unatrag i izvuĉe jahtu iz rupe u trupu ĉamca. ali to je bilo previše za brzo tonući brod. jedva im razaznajući oblike srećom bile su oznaĉene pjenom valova koji su se razbijali o njih. On sjedne u sredinu uhvativši ih snaţnim rukama oko strukova. On okrene Grand Banks unatrag. Pat je bila ukoĉena od straha. Pitt ponovno pritisne gas do kraja. Unutrašnjost mosta bila je puna komadića materijala otkinutih metcima od devet milimetara. Pramac Grand Banksa prošao je kroz desnu stranu trupa patrolnog ĉamca. Kao da je . Prije no što je mogao maknuti svoj ĉamac. ĉak i brţe. Zapovjednik nije shvatio njegovu namjeru dok nije bilo prekasno. dok su metci zasuli most. Ušće vododerine bilo je vrlo blizu. Vijci Grand Banksa ukopaju se u vodu i potjeraju gliser naprijed. Njegov um radio je ĉudnom bistrinom. jer Pittova procjena vremena bila je savršena. a motor izgubi kontrolu. Grand Banks iznenada jurne naprijed. Tada doĊe jaĉi udarac i brod zadrhti. Nije primijetio da mu je ruka razrezana letećim staklom dok mu krv nije poĉela kapati po licu. ako ne zaustaviš ovu kadu. ĉamac se ispravio. Zaĉuje se škripeći zvuk slomljenog fiberglasa i drva. Tko je rekao da ćemo ići naprijed?Pittov pogled usmjeri se na orijentacijsko raĉunalo. Zatim jedan od vijaka udari u kamen uz snaţan metalni zvuk i razbije se. omogućivši da voda ude u trup. Projurili su kraj još nekoliko stijena. reĉe Pitt razgovornim tonom. zloslutne i zavodljive. pa on upozori ostale. jer su njegovi strijelci uţivali u vjeţbi gaĊanja iz blizine. upita Pat zbunjeno. Bila je to pomorska taktika zvana prelazak T. Usisavamo vodu kao divovska injekcija. dok su mu motori radili punom snagom. Izidite na palubu i pripremite se za šok kad udarimo u obalu. koji razbije drvo u komadiće. Pitt uĉini sve da ih zaobiĊe. Giordino nestane kroz otvor i vrati se za nekoliko sekunda. ali nastavi još nekoliko stopa. dok se posada hvatala za ĉvrste predmete kako ne bi pala u vodu. Giordino u zadnji ĉas izvuĉe dvije ţene van i zapovjedi im da sjednu na palubu leĊima okrenute kabini. Ali. On i ĉovjek za kormilom doveli su ih ovamo. drţeći jednom rukom donji dio kormila. Stajao je za kormilom i podigao ruku u znak strojniĉarima da otvore vatru. i da se uhvate za ogradu. njegovo zadovoljstvo bilo je prerano. ali Megan pronaĊe hrabrost u Giordinovom mirnom licu. Kretanje naprijed samo bi ubrzalo ulazak vode u trup. stao i raznio jahtu iz blizine.Banksa. Zapovjednik patrolnog ĉamca smanji brzinu i poĉne se zaustavljati. Provjeri prednji dio. Staklo vjetrobrana razbije se na tisuću komadića koji ulete u kabinu. a posada se borila da ostane na površini. Ovaj se nagnuo na lijevu stranu. Za nekoliko minuta pridruţit ćemo se našim prijateljima u vodi. Na trenutak. Tada se u istom trenutku dogode dvije stvari. Udaljenost od obale bila je samo pedeset jarda. ali zatim ga preplavi crna voda i on potone reflektor mu je još svijetlio dok je tonuo prema dnu fjorda. Pitt se podigne. Bilo je potpuno nemoguće da ne odrţe rijeĉ i ne odvedu ih kući. Problem puštanja vode bio je privremeno riješen. Na palubu?. što je spustilo pramac i podiglo krmu. Gornji dio kabine Grand Banksa bio je raznesen na komadiće. Pitt se već bacio iza konzole. Crne stijene u vodi kraj kojih su Pitt i Giordino prošli prije poĉetka ronjenja izdignu se iz mraka. a strojnice na pramcu zapucaju. prije no što lijeva strana udari u kamen. Strojniĉari su pucali visoko kako bi uplašili ljude koji su leţali na palubi. Grand Banks se spuštao sve dublje kako je voda prodirala u trup. Ako se gliser prevrne kad udarimo u kopno. A1. razmatrajući sve opcije. kao i uvijek tijekom kriza.

vidjevši tamni mlaz krvi na Pittovoj ruci pod svjetlom zvijezda i blagom mjeseĉinom. bilo je tako. Ĉuo sam glasine o takvoj ekspediciji. Pušio je jednu od svojih velikih cigara. reĉe Sandecker. reĉe Sandecker. Tko se ţali? On je zagrli i okrene Giordinu. Sandeckeru i agentu Littleu je ĉekanje sljedećeg Pittovog poziva bilo beskrajno dugo. vukući krmu dolje. pokida grudnjak i poĉne omatati Pittovu ruku kako bi zaustavila krv. Imali su i mali cepelin. tada strašni zvukovi prestanu i razbijena jahta se zaustavi na samo deset stopa od kamenite obale. Ritscher se vratio s većom ekspedicijom godinu dana kasnije. Ne znam što ga je inspiriralo. Pitt uzme svoje raĉunalo i izjuri kroz vrata. ali razvio je fascinaciju za Antarktiku. ovakav zavoj još nisam vidio. on pusti Megan i provjeri raĉunalo kako bi bio potpuno siguran da su u pravoj vododerini. Vjerovao je da bi u sluĉaju ostvarenja tog sna njegove pomorske i zraĉne snage mogle kontrolirati sva mora juţno od jarĉeve obratnice. Njegovi letaĉi prešli su više od dvije stotine i pedeset tisuća ĉetvornih milja i snimili više od jedanaest tisuća zraĉnih fotografija. Sandecker se uspravi i pogleda staroga njemaĉkog zapovjednika podmornice. smrznutih jezera ĉija je ledena površina bila debela manje od ĉetiri stope i gejzire sa znakovima vegetacije u blizini. da su nacisti poslali ekspediciju da istraţi Antarktiku nekoliko godina prije rata? Da. reĉe ona veţući ĉvor. Vatra je zamrla u kaminu. mlaz vode preplavi zadnju otvorenu palubu. Zatim klizne preko ograde i spusti se u hladnu vodu. Adrenalin još radi. On i Little sjedili su zaĉarani priĉama admirala Hozafela. reĉe on jednostavno. admirale. ali do sada nisam znao prave ĉinjenice. Ali. Ţao mi je zbog ovoga. Kad je stigao na odredište sredinom juţnog ljeta. Svi na obalu. Naš privatni zrakoplov ĉeka. Jesu. ovaj put s poboljšanim zrakoplovima sa skijama koji su mogli sletjeti na led. promrmlja on s osmijehom. to je najbolje što mogu. Zgrabi Megan pod jednu ruku i nasmiješi joj se. odgovori Hozafel. Staklo. ali ne moţemo traţiti ljestve. reĉe Pitt. Srećom. pokrivajući strop plaviĉastom izmaglicom. Onda idemo. Ovaj put pretraţili su tristo pedeset tisuća ĉetvornih milja. Kapetan Alfred Ritscher bio je na ĉelu velike ekspedicije na kontinent. Svi smo tu? Giordino je drţao Magan za ruku. Napustio je Hamburg u prosincu 1938.provalila brana. Imaš gadnu porezotinu. htio ju je naseliti i upotrijebiti za potrebe vojske. U ovim okolnostima. Njihovi fotografi takoĊer su otkrili nešto što je podsjećalo na ceste i putove ispod leda. dok se drveni trup raspadao na komadiće. Jesu li otkrili išta neobiĉno?. Pa. Adolf Hitler je bio kreativniji no što su ljudi mislili. Ĉim je izišao iz vode. Ritscher je poslao zrakoplov s najboljim i najnovijim njemaĉkim kamerama. a noge mu dodirnu dno na ĉetiri stope. pod izgovorom ispitivanja mogućnosti uspostave kitolovaĉke kolonije. upita Little. a admiral nije imao volje ponovno je zapaliti. vikne. Znao je da su Pat i Giordino toĉno iza njega dok je hodao kamenitim dnom i algama prekrivenim stijenama prema obali. mlada damo. reĉe Pat. stari njemaĉki nosaĉ zrakoplova koji je sluţio kao baza za zrakoplove na Atlantiku u ranim tridesetim godinama. Zraĉna pretraga zabiljeţila je niz podruĉja bez leda. Sljedeći šok došao je s razornim sudarom kad je brod udario u nešto tvrdo i prepolovio se. Ozlijeden si. Vi kaţete. sletjevši na juţnom polu i zabivši zastave s kukastim kriţem na svakih trideset milja kao oznaku nacistiĉkog teritorija. koje nije priĉao nikome više od pedeset šest godina. . Za tu je ekspediciju pripremljen Schwabenland. Skvcar je bio udaljen samo nekoliko minuta. Ona uvuĉe ruku u crveni kombinezon.

uglavnom Rusa iz Sibira. Zadnji bastion nacizma i njihov zadnji pokušaj osvajanja svijeta. Što se dogodilo s ruskim zarobljenicima kad je baza završena?. koja je vodila od grada. . naišli su na ostatke drevne civilizacije. nepoznato i zaboravljeno. iskrcali su se i zapoĉeli s velikim projektom iskopavanja. podmornice su zarobile ili uništile cijele flote savezniĉkih brodova. reĉe Hozafel. veliki kontingent esesovaca za odrţavanje sigurnosti i nadzor nad radovima. Gdje ste iskrcali putnike i blago. Timovi sa snjeţnim vozilima otkrili su prirodne ledene spilje.Nijemci su pronašli dokaze o civilizaciji na Antarktici? Hozafel kimne. inţenjeri. naravno. TakoĊer su doveli veliki broj robovske radne snage. savezniĉke obavještajne sluţbe ignorirale su glasine o nacistiĉkoj bazi na Antarktici. upita Little. opremu i opskrbu u podruĉje drevne civilizacije za koju su smatrali da bi mogla biti Atlantida. reĉe Little. Bila je to najbolje ĉuvana tajna rata. Kako je sagradena?. rekao je Njemaĉka podmorniĉka flota je ponosna što je za Fuehrera sagradila na drugom kraju svijeta Shangrila na zemlji. doda Sandecker. Nijemci su vrlo uporan narod. I tako na tisuće Rusa leţi ispod leda. Ţivot je bio jeftin za naciste. prvi korak nacista bio je da pošalju par podmornica u juţne vode da potope sve neprijateljske brodove i paze da saveznici ne doĊu do informacija o projektu. Nacisti im nisu mogli dozvoliti da otkriju najbolje ĉuvanu tajnu Njemaĉke. Zašto izgraditi bazu na drevnim ruševinama?. Koja je vojna svrha toga? Mrtvi izgubljeni grad nije bio vaţan sam po sebi. Spilja je bila duga dvadeset pet milja i završavala u geotermalnom jezeru koje je pokrivalo sto deset ĉetvornih milja. saznao za tajnu bazu ĉije je tajno ime bilo Novi Berlin. Vaţna je bila golema ledena spilja koju su našli ispod ledenog polja. pa sam tek na kraju. neosvojivu tvrĊavu. Podmornica kojom sam ja zapovijedao nikada nije poslana na Antarktiku. To je otkriće inspiriralo naciste da upotrijebe svoju tehniĉku genijalnost kako bi izgradili golemu podzemnu bazu na Antarktici. Smatrali su da je to neuvjerljiva propaganda. Izgradnja tvrĊave za podizanje Ĉetvrtog Reicha bila im je vrijedna te ţrtve. s U699 otplovili smo preko Atlantika bez izlaţenja na površinu u napuštenu luku u Patagoniji. Jeste li vidjeli bazu?. Hozafelovo lice se uozbilji. pretpostavljajući odgovor. kapetan Harger s U2015 i ja. Zatim je flota teretnih brodova maskiranih u savezniĉke trgovaĉke brodove i golemih podmornica sagraĊenih za transport velikih tereta poĉela prevoziti ljude. Hozafel se iskrivljeno nasmiješi. reĉe Sandecker mraĉno. graditelji i sve vrste vojske pješaštvo. Tijekom govora svojim zapovjednicima podmornica. Poznata vam je ta operacija? Samo osnove. Ĉetvrto carstvo. upita Little. Koliko ja znam. Nakon odlaska iz Bergena. Radili su do smrti ili bili ubijeni. Ali jednom je admiral Donitz gotovo sve odao. To su i trebali smatrati. nitko nije obraćao pozornost. Hozafel ponovno kimne. Nakon što je poĉeo rat. ne i detalji. kad sam postao zapovjednik U699. Sandecker je prouĉavao dim koji se dizao iz njegove cigare. Znanstvenici. Srećom po nas. zraĉne snage. te sve ribarske i kitolovaĉke brodove u tom podruĉju. upita Sandecker. Istraţujući ih. mornarica i. reĉe Little. koji su bili otporni na hladnu klimu. Dok ih nisu potopili savezniĉki brodovi.

Kapetan Harger i ja smo se morali usidriti iza vojnog transportera koji je istovarivao rastavljeni zrakoplov. nastavili smo putovanje. niste rekli ništa obavještajcima? Hozafel se nasmiješi. sa skijama. stigavši na odredište poĉetkom lipnja 1945. Ne znam. Njemaĉki znanstvenici razvili su kemijski pokrov kojim se mogao prekriti led za izolaciju i sprijeĉiti topljenje. I što se onda dogodilo? Moja posada i ja smo zatvoreni dok nisu stigli britanski i ameriĉki obavještajci i ispitali nas. ali nitko od nas nije se slomio. prekine ga Little. Kapetan Harger i ja krenuli smo prema bazi na Antarktici. Polijetali su iz baze?. Vi i posada. ostali su na palubi U2015 i U699. Umjetniĉka djela. Ne bi li se led u spiljama i tunelima poĉeo topiti od topline koju proizvodi toliko ljudi i njihova oprema?. Imali smo tri tjedna tijekom puta od Antarktike do Argentine za uvjeţbavanje priĉa. upita Sandecker. Proizvod njemaĉkog graditeljstva bio je pravo ĉudo. Ĉetvrti Reich nije imao financijskih problema. kao sveti nacistiĉki relikti. Izdao sam tu zapovijed. Ispitivali su nas šest tjedana prije no što su nas pustili da se vratimo kućama. Najnoviji izum njemaĉke zraĉne tehnologije. dok je teška graĊevinska oprema napravila milju dugu pistu. Toplina u kompleksu odrţavana je na stalnih šezdeset stupnjeva Fahrenheita. koristeći zlato iz svoje stare nacionalne riznice. gomile zlata i drugih vrijednosti. Tijekom pet godina. TakoĊer su mnogo uloţili u novu Njemaĉku i azijske zemlje. i nisu saznali ništa.. pretpostavljam. On zastane i pogleda umiruću vatru. Nakon sastanka s opskrbnim brodom i uzimanja goriva. upita Little. A U2015?. U699 je predana mornarici SADa i odvuĉena u bazu u Norfolku. upita Little.. ali nisu je mogli prozrijeti. bio da elitni nacisti starog reţima djeluju tajno iz baze. reĉe Sandecker. ĉemu je sluţila baza? Plan je. koliko sam ja razumio. Junkers 287 mlazni bombarderi preraĊeni u transportere. Koliko je vremena prošlo od svršetka rata? Tjedan manje od ĉetiri mjeseca. Nije baš uvjerljiva priĉa. cijela planina leda je izdubljena kako bi se sagradio mali grad za pet tisuća graĊevinara i robova. Ispitivaĉi su bili pomalo melodramatiĉni. Zatim sam krenuo sa svojom posadom do Rio de la Plate i predao se lokalnim vlastima. Ako je rat bio gotov. tko bi ih mogao kriviti? Njemaĉko plovilo nestaje na ĉetiri mjeseca i onda se pojavljuje. Veliki dokovi urezani u ledu. Mi smo je slijedili i stigli u golemu spilju koja je bila nevidljiva s mora. a zapovjednik tvrdi kako je mislio da su svi radiopozivi na predaju bili savezniĉki trik da otkrije svoj poloţaj. gdje je rastavljena do zadnjeg vijka. zadnju u svojoj karijeri ĉasnika ratne mornarice prije no što sam potpuno predao podmornicu. . te mnoge tehniĉke i proizvodne korporacije. Nikada nisam saznao što joj se dogodilo i više nisam vidio Hargera. Dva mjeseca.Onda ne znate da su na obalu izišli samo putnici i medicinski uzorci. pozdravili su naše zapanjene oĉi. sposobni primiti nekoliko podmornica i velike teretne brodove. Ĉasnik argentinske mornarice došao je na palubu i usmjerio me da krenem prema mornariĉkoj bazi Mar de Plata. nešto od opljaĉkanog blaga koje su prodali u Americi te laţne ameriĉke dolare tiskane originalnim ameriĉkim tiskarskim ploĉama dobivenim od Rusa. infiltriraju se u Juţnu Ameriku i kupe velike površine zemlje. Robovi su urezali u ledu golemi hangar. Pilot je izišao i preuzeo kormilo U2015. Koliko dugo ste ostali u bazi?. Bili su vrlo skeptiĉni. posebno modificirani za antarktiĉke uvjete. Ali.

ali Wolfovi su poslali cijelu eskadrilu kako bi zaustavili bjegunce. niti taktiziranja došli su jedan do drugog kako bi presjekli putanju Skvcara prije no što stigne do utoĉišta planina. Kao i kod dolaska. reĉe Giordino. Sandecker prekine vezu. rekao je da ih je napao zrakoplov osiguranja. Njihova jedina nada je da nas pogode s pola milje prije no što im izmaknemo izvan dometa. Zašto nas ti nasilnici ne ostave na miru?. reĉe Little. ali nisam im vjerovao. reĉe Little. Ĉini se da su oko trideset milja sporiji od nas. Moller Skycar dignuo se u noć voden svojim automatskim sustavom i poletio preko crnih voda fjorda. odgovori Pitt. Giordino pogleda kroz vjetrobran. stigli su do zrakoplova i u zraku su. Civilne letjelice rijetko mogu nositi vojne rakete. Hozafelove oĉi se suze. Ako je netko u njemu mislio da će od toĉke ukrcavanja na zrakoplov put do NAMPovog broda kod Punta Estrade biti miran. prevario se. i to primarno za podršku pješaštvu i paravojnu upotrebu. Bojim se da su pobjegli morskim psima samo da bi pali u ralje barakudama. Pa. Pizza je pred vratima i momak se vraća natrag u pizzeriju kroz gusti promet. sumnjamo da je nacistiĉko vodstvo saĉuvalo jednu flotu za krijumĉarenje u godinama poslije rata. Znaĉi da su uspjeli. Jedan je trebao biti dovoljan. jaukne Giordino. Giordino je mogao samo promijeniti postavu gasa na maksimalnu brzinu. Da? Samo da potvrdim. On ukljuĉi zvuĉnik uplašen onime što bi mogao ĉuti. Destinv Enterprises nabavila je helikopter Bo 105LS7 korporacije MesserschmittBolkow. Sandecker zavrti glavom. Nadam se da ćete nazvati ponovno kad osjetite potrebu za pizzom. Svim drugim operacijama upravljalo je raĉunalo. da je U2015 potopljena prije samo nekoliko dana na Antarktici raketom s nuklearne podmornice SADa. kreiran za vojsku Savezne Republike Njemaĉke. Ĉuo sam priĉe o aktivnosti njemaĉkih podmornica u juţnim polarnim morima dugo nakon rata. dok je Pitt pratio instrumente ţene su se smjestile na putniĉkim sjedalima. reĉe Pitt promatrajući toĉkice na vanjskom rubu zaslona koje su se pribliţavale obrisu Skvcara u sredini kao da gaĊaju metu. mogli bi biti priliĉna smetnja. reĉe Sandecker. Sandecker htjede progovoriti kad opet zazvoni telefon. Moţemo li im pobjeći u planinama? Bit će gusto. Letjelica koja je lovila Skvcar imala je posadu od dva ĉovjeka i dvostruki motor koji joj je omogućavao brzinu od dvije stotine i osamdeset milja na sat. reĉe Sandecker zadovoljno. zaĉuje se Pittov glas. već ĉetiri helikoptera topovnjaĉe dignu se s palube Ulricha Wolfa i krenu presresti Skycar. Ĉini se da su poslali cijelu bandu. Ne jedan. Ne mislim tako. U glasu mu se nije osjećalo olakšanje. Preferiram calzone. Pitt je kraj njega prouĉavao helikoptere na radarskom zaslonu. Ako imaju toplinski navoĊene rakete koje lete kroz kanjone. Hvala što ste zvali. S obzirom da mnogo naprednih podmornica klase XXI i XXII još uvijek nedostaju. polako se podiţući dok je prelazio preko gleĉera koji je tekao niz planinu. Bila je naoruţana dvadesetmilimetarskim topom smještenim s prednje strane. iznenada ţivnuvši. Giordino je sjedio na pilotskom sjedalu.Moţda će vas zanimati. Nije bilo lijepih formacija. . Kad je Dirk spomenuo gust promet. moţemo im umaknuti. reĉe on umorno. Nakon toga. Moram priznati da ste vjerojatno u pravu.

Podigli su se u visinu i zapucali niz vododerinu njihovi metci kalibra dvadeset milimetara zujili su kroz mrak ispred Skvcara. reĉe Megan uzbuĊeno. Poput maĉke koju progoni ĉopor pasa. Umjesto što ćaskate? Ovo je kao voţnja toboganom. proglasi Giordino promatrajući reflektore helikoptera koji su osvijetlili planinske padine. Skvcar je nestao duboko u tami planina. travnja 2001. Ali mi ponovno idemo naprijed prisiljavajući ih da se prestroje isti smo trik izveli s patrolnim ĉamcima. a zatim poleti unatraške niz vododerinu. Raĉunalo upravlja zrakoplovom. Kotaĉi za slijetanje otpadnu. pustivši hladni zrak u kabinu. Giordino posluša i izvede manevar gotovo prije no što je Pitt izgovorio te rijeĉi. imat ćemo dovoljno vremena da nestanemo iza planine prije no što uspiju ponovno koncentrirati vatru. Metci koji su promašili zabijali su se u strme litice i izbacivali gejzire kamenĉića. no motori srećom ostanu neoštećeni. Ĉetvrti dio GRAD POD LEDOM Poglavlje XXXII 10. Preuzmi kontrole vikne. a gornji dio stakla iznenada se razbije i odleti u tamu. Pitanje je sekunda dok se ne okrenu i zapucaju u ovom smjeru. Ali ne brini. On preuzme kontrolu i naglo zaustavi Skvcar tako da su ih samo pojasevi zaustavili da ne udare u vjetrobran. U nemogućnosti da izbjegne salvu skrenuvši zrakoplov strane padine bile su na samo pedeset stopa od zrakoplova Giordino je pokušavao letjeti goredolje. Ubojita. bit ćemo razneseni na komadiće. Kad budemo u kanjonima bit će im teško dobro naciljati. Ne bi li se trebali koncentrirati na upravljanje tom stvari?. Turbulencija i iznenadne promjene smjerova će nas bacakati po zraku. ali neprecizna vatra raširi se oko zrakoplova. Mislim da ću zatvoriti oĉi. Metci zaderu okomita krilca repa. reĉe Pitt. Ovaj put nisu koncentrirali vatru. Plan je uspio za dlaku.Prolazimo iznad gleĉera i ulazimo u planine. Za nekoliko sekunda poravnali su se i poĉeli pucati ravno u Skvcar. Shvatili su da imaju jednu priliku. Nisu pokušavali letjeti brţe od Skvcara izmeĊu grebena i udolina koji su dijelili planine. Kad su helikopteri Destinv Enterprisesa stigli do kraja kanjona i zaobišli liticu. jer se krećemo maksimalnom brzinom. Bio je to signal za Giordina da ponovno krene naprijed uz vododerinu. Pitt odmah shvati taktiku i laktom gurne Giordinovu ruku. Ako pokušamo proletjeti kroz tu baraţu. Zli momci dolaze preko vrha na devet sati. i Giordino iznenada oštro skrene za devedeset stupnjeva. ali vrijeme provedeno u kretanju unatraške omogućilo je helikopterima da se pribliţe. stotinu. To je ideja. Zaustavi nas u zraku i vrati se. Piloti napadaĉkih helikoptera igrali su lukavu igru. zaokrenuvši oko stjenovite padine koja ih sakrije od oluje metaka. topovnjaĉe razbiju svoju formaciju kako bi usredotoĉili vatru. Još dvije stotine jarda. da sruše neobiĉnu letjelicu. Ako bude išlo po našem. Dok su govorili. oĉekujući da ćemo uletjeti u njihovu vatru. Pat je bila svjesnija opasnosti i manje entuzijastiĉna od svoje kćeri. Giordino je vodio Skvcar uz kanjon u nizu lelujavih manevara. Argentina . Pilot je reagirao brzo i poĉeo divlje pucati prema jurećem Skvcaru. reĉe Pat gledajući nemirno planine na slaboj mjeseĉini koje su se poĉele dizati s obje strane Skvcara. samo jednu. reĉe Pitt. Kako utješno. promrmlja Pat nemirno. Buenos Aires. Ţelim da se okrenu i poĉnu pucati iza nas.

Nemam pojma tko ste vi. ĉekajući objašnjenje. Oni priĊu Wolfu i stanu. Pat i ja našli smo se u Buenos Airesu pa sam pomislio da bismo mogli svratiti i pozdraviti vas. Elsie. Ogrlica od kristala krasila joj je vrat. .Limuzine su formirale dugi luk na kruţnom prilazu britanskog veleposlanstva u Buenos Airesu. otišli su u plesnu salu. zaustavljajući se usput da prihvati ĉašu šampanjca od konobara u livrejama. Izgledate iznenaĊeni što me vidite. Ĉovjek je nosio smoking i smeĊi prsluk. te najpoznatije zvijezde. Prije no što je mogla odgovoriti. Odabrali su uzorke egzotiĉnih jela i prešli u knjiţnicu. Patriciju OConnell? Wolf pogleda Pitta poput rezaĉa koji prouĉava dijamant prije no što će ga udariti dlijetom i raspoloviti. Iako se nismo nikada sreli. Karla su pratile Geli. A vi ste sigurno zloglasni Karl Wolfo kojem sam tako mnogo slušao. Nakon ture brodom. ali nije se okrenuo. Kako je lijepo vidjeti vas opet. Nitko drugi. Milijarder je bio izuzetno zgodan. gdje ih je doĉekivao britanski veleposlanik u Argentini Charles Lexington i njegova ţena Martha visoka ozbiljna ţena sijede kose ošišane kao u paţa. Ţena je bila odjevena u crni svileni kaputić preko uske crne svilene haljine do gleţnjeva s prorezima. niti je gentlemanski ustao sa stolca. Predsjednik. dovedenih posebno za ovu priliku. Kad su Karl Wolf i njegove sestre u velikom stilu ušli u golemu salu. Elita Argentine bila je pozvana i svi su došli. Mogu li predstaviti dr. vode Nacionalnog kongresa. Društveni dogaĊaj godine bio je proslava u ĉast uspona Princa Charlesa na tron koji je konaĉno napustila njegova majka kraljica Elizabeta. Kad su sestre i njihovi muţevi poĉeli plesati na melodije Colea Portera. Ostavljao je dojam tvrdoće koji je sugerirao divljaštvo negdje u dubini. Dame u sveĉanim haljinama i muškarci u smokinzima izlazili su iz dugih crnih automobila i kroz visoka bronĉana vrata ulazili u foaje. nastavi Pitt prijateljski. ali razliĉitih boja. Vi ste Dirk Pitt?. Oni koji su ušli u salu za bal u kojoj je svirao orkestar u kostimima iz osamnaestog stoljeća bili su oduševljeni gozbom pripremljenom od najboljih kuhara iz Engleske. Iako se ĉinilo da ne prepoznaje Pitta. pokraj visoke police za knjige. on se okrene Wolfu. Zovem se Dirk Pitt. U jednom kratkom trenutku u VVolfovim oĉima bilo je nerazumijevanje. praćeni ljubomornim pogledima gotovo svih prisutnih ţena. Karl povede Elsie do bara. Ako je i znao tko je ona. financijeri i industrijalci. S Ulricha Wolfa. Pat osjeti hladnoću niz kraljeţnicu. nije to pokazao na spomen imena. a zatim mu lice poprimi izraz ĉistog neprijateljstva. kad joj se ruka smrzne usred pokreta. Ono je došlo s visokim ĉovjekom gruba izgleda kraj kojeg je bila lijepa ţena duge crvene kose. a lice poprimi izraz nevjerice. Otišli ste iz VVashingtona iznenada. gradonaĉelnik. Nakon što ih je pozdravio britanski veleposlanik. a u dţepu je nosio sat na zlatnom lancu. Maria i Lucy koje su sa sobom povele svoje muţeve. te Elsie koja se baš vratila iz Amerike. U skladu s obiteljskom tradicijom. reĉe Pitt srdaĉno. privukli su poglede svih prisutnih. Njegovi osobni ĉuvari bili su kraj njih cijelo vrijeme. gdje su pronašli prazan stol s dva stolca. ali njegove oĉi bile su hladne i prijeteće. upita on hladno. Odakle ste došli?. reĉe Wolf savršenim engleskim s tragom teutonskog naglaska. odgovori Pitt ljubazno. Karl je vidio njen zbunjeni izraz. On se nasmiješi Elsie. Elsie je upravo htjela podići vilicu s izvrsnim sirom do usta. prije no što smo mogli opet porazgovarati. osjećam da vas poznajem. prekrasne ţene nosile su haljine istog kroja. On zastane i okrene se Pat. zareţi ona.

Straţar koji je bio teţi od Giordina barem pedeset funta i deset pedalja viši pogleda ga prijezirno i reĉe Zašto misliš da si tako ĉvrst. upita ona strastveno. sigurno će poginuti. Ne preporuĉam da ponovno pokušate. gosp. Sigurno ste svjesni da ću upotrijebiti sve što je u mojoj moći da bih uĉinio svijet ĉistim i nezagaĊenim kao što je bio prije devet tisuća godina. Pretrpio sam mnogo neugodnosti zbog vaše obitelji. I sad. gosp. i htio sam upoznati ĉovjeka koji planira postati gospodar svemira. Bila je to izjava najbliţa komplimentu koju je Karl Wolf mogao dati. sreća nije imala ništa s time. Nije dobra ideja. Pitt. Moje osiguranje pokazalo se nesposobnim.Da su njene oĉi bile laseri. Kako moţete to raditi? Zašto ste se toliko trudili saĉuvati tajnu?.. odgovori Pitt prijateljski. Samo biste uznemirili marince SADa koji su nas dopratili ovdje pod zaštitom ameriĉkog veleposlanika Johna Horna. Nećete se moĉi zaštititi. Ĉestitam vam na bijegu s Ulricha Wolfa. kad ste me upoznali? Ĉini mi se da ste sve uloţili na pojavu koja se moţda i ne dogodi. ali iza njega se iznenada pojavi Giordino i stane pred njega. bojim se. Straţareva reakcija bila je zabavna. v Sudeći po izvještaju koje sam dobio.. Bih li te impresionirao kad bih ti rekao da sam baš eliminirao pola tuceta tvojih ništavnih kolega? Ne šali se. Moţemo vas ubiti. kao nekada? Wolf spekulativno pogleda Pitta i zlobno se nasmiješi. kao što bi muĉila svaku normalnu osobu? Zli ste kao i vaši pretci koji su pobili milijune. Manje od deset dana! Kako je to bilo moguće? Pat se nije trudila sakriti svoju ozlojedenost. Pitt pokuša sakriti šok. sigurno ne u britanskom veleposlanstvu pred svim ovim ljudima. ali Pitt mu lako uzvrati pogled. ne u svojoj. Pitt. S izuzetkom moje obitelji. Nikako. Njegove plavosive oĉi zasiju. Bio je dva pedlja viši i s uţitkom pogleda s visine taj trn u boku Destinv Enterprisesa. Svijet kakvog poznajemo više neće postojati. bit ĉete u mojoj zemlji. Pitt bi bio ispeĉen. Mi smo imali sreće. gosp. blokirajući ga. znate. Nije znao treba li se naljutiti ili biti oprezan. Pitt. da će se to dogoditi ranije no što mislite. Kraj svijeta. Dolazeća kataklizma je ĉinjenica. reĉe Pitt. Wolf podigne ruku i mahne mu da se udalji.. Kako moţete biti tako sigurni da će se dvojnica komete koja je izbrisala Amenese vratiti sljedećeg mjeseca i udariti u Zemlju? Kako znate da neće promašiti. On polako ustane sa stolca i pogleda Pitta. Jedan od Wolfovih tjelohranitelja krene naprijed kao da ĉe napasti Pitta.. Zašto ste došli ovamo? Pitt nije popustio. svi u ovoj sobi. Napravili ste ţalosnu grešku kad ste mi se suprotstavili. Bilo je oĉito da ĉovjek njegovog bogatstva i moći nije navikao razgovarati s ljudima koji ga se ne boje i ne kleĉe u njegovoj boţanskoj prisutnosti. Karl. zainteresiraniji za prouĉavanje neprijatelja nego za igru nadjaĉavanja pogledima. Zašto niste upozorili sve ljude na Zemlji da se pripreme za ono što dolazi? Zar vi i vaše dragocjene sestre nemate savjesti? Samilosti? Ne muĉi li vas smrt milijarde djece. Radite to na ĉudan naĉin. mali ĉovjeĉe? Giordino se naceri. poĉet će toĉno ĉetiri dana i deset sati od sada. Kad izidete na ulicu. Raspored je promijenjen. Bili su vrlo dobri. Ali. i nije išlo. On se nagne naprijed okrutno se smiješeći. . odgovori Pitt nehajno. ukljuĉujući i vas. Pokušali ste.

DoĊe do bara i naruĉi anejo. upita on. Odluĉio je glumiti Boga. A sada. Pitt. Ne troši dah na te ljigavce. zainteresira se Wolf unatoĉ svemu. On se lagano nakloni Giordinu. Ispod svega mora biti razum. Mali ĉovjek svijetle kose izgledao je poput sokola koji kruţi nad šumom. moţe se usporediti s njima. To su zaista remekdjela pomorske arhitekture i graditeljstva. a ja se nikada nisam nauĉio klanjati. gosp. Na trenutak. Elsie zamahne da udari Pitta. PriĊe mu veleposlanik Horn i stane kraj njega. Mislite li stvarno da će ti golemi brodovi isploviti na more na velikom plimnom valu? Moji inţenjeri uvjeravaju me da su njihovi proraĉuni toĉni. Kako se usuĊujete vrijeĊati mojeg brata sikne ona. šokirana što se netko izvan obitelji tako grubo ponaša s njom. neke tajne moraju ostati meni. Giordino uzme Pat za ruku i povede je do plesnog podija gdje je orkestar svirao Night and Day. Stajao je nemirno u dvorani. reĉe on ljutitog izraza na licu. Vi to vidite kao kraj. Pitt i Wolf pomisle da će se dvije ţene potući. Ti prvi. I zašto je Wolf tako otvoreno odao rok? Kao da ga nije bilo briga što će Pitt saznati. Pitt stavi ruku oko Patinog struka. morski grad koji je sagradio Norman Nixon iz Engineering Solutionsa. Ĉestitam vam na vašim brodovima. Dosadno mi je. On povede sestru i ode. Ne baš dobro. Sigurno nema indikacija zašto bi vjerovao u tu fantastiĉnu priĉu o kraju svijeta. Ali. To je toĉno. ali Pat se nasmiješi i okrene Pittu i Giordinu. ubrzati plan. i rekli su mi da nema dokaza o dolasku komete barem do sada. To je ĉudan ĉovjek. gosp. Zašto me netko ne zamoli za ples? Pitt odluĉi da je mudrije ostati i izmusti iz Wolfa još informacija. Ali koji? Prema Wolfovom vlastitom rasporedu. Jedino Freedom. Kako ste se sloţili s Karlom Wolfom?. Pitt. Kataklizma će se dogoditi toĉno kad sam rekao. više zainteresiran za kontrolu nego za traţenje hrane. hladno se smiješeći Znate. odgovori Pitt. On pogleda Elsie i reĉe ljubazno. Imamo mnogo posla. da više nitko ne moţe ništa uĉiniti? Ilije u njegovom izopaĉenom umu postojao neki drugi razlog? Pitt se okrene i ode. Što će se dogoditi ako su u krivu? Izraz na VVblfovom licu pokaţe da Karl nikada nije razmišljao o toj mogućnosti. kladim se da je voĊenje ljubavi s vama i vašim sestrama kao voĊenje ljubavi s ledenim kipovima. laku noć. Niti jedan tako inteligentan ĉovjek ne bi sagradio carstvo vrijedno milijarde dolara i bacio ga na neki luĊaĉki plan.Elsie skoĉi na noge. Kako ste to uĉinili? Oh. Pitt pokuša drukĉiju taktiku. Ja vidim novi poĉetak. razlog previše strašan da bi se pojmio. nije mogao ne izreći još jednu stvar. i naši brodovi bit će sigurni. Pitt reĉe Karlu Wolfu Vrlo lukavo od vas. Nisam siguran da ţelim biti tamo nakon što Zemlja bude uništena i većina ljudi i ţivotinja nestane. reĉe Wolf. Priznajem da smo mnogo nauĉili iz njegovih planova. Znate li mnogo o njemu? . Nitko koga poznam nije mu se uspio pribliţiti. Elsie se otrgne. Bit će mi zadovoljstvo. To je razlika izmeĊu vas i mene. stopostotnu tekilu od plave agave s ledom. Pitt je oĉajniĉki ţelio vjerovati da je Wolf jednostavno lud. Elsie. Sukob se previše zaoštrio. Je li jednostavno mislio da više nije vaţno. ali strast toga ĉovjeka i njegove obitelji prelazili su granice fanatizma. Pitt je imao samo ĉetiri dana i deset sati da pronaĊe odgovor. Rekao sam kolegama ovdje i u Washingtonu. ali Pat je zgrabi za ruku.

Samo ono što sam proĉitao u obavještajnim izvješćima. Pitt se nasmiješi Hornu. Joseph Mengele. koja se vidi u izvanrednoj sliĉnosti u trećoj generaciji Karl i njegove sestre. osim boje kose i oĉiju. nastavivši sa svojim genetiĉkim eksperimentima. Njegov djed bio je visoki nacist koji je pobjegao iz Njemaĉke nakon rata. a vi ste bili vrlo ljubazni što ste mi dali priliku da upoznam Wolfa. Moj obavještajni ĉasnik. Pitt suzi oĉi. a ne na polarni kontinent. zajedno s vrhunskim znanstvenicima i inţenjerima. Ovaj slegne ramenima. Vjerujete li u to?. i da je ostalo samo ĉetiri dana do Armagedona. Ĉinilo mu se logiĉnim da novi voda Ĉetvrtog carstva odleti do svoje flote pripremajući se za veliki dogaĊaj. razgranali su se meĊunarodno na sva polja. Ja sam diplomat. To se nije slagalo. Horn prihvati njegovu ruku. bojnik Steve Miller je pomoću raĉunala usporedio fotografije Hitlera s fotografijama Wolfova. Kad je njihova baza bila uĉvršćena. Priĉe. Isplati se imati dobre veze. Vi ste sigurno ispred majstora špijunaţe. Jedan nevjerojatan traĉ je da je sperma Adolfa Hitlera prokrijumĉarena iz Njemaĉke u zadnjim satima rata i upotrijebljena za oplodnju Wolfovih ţena. bankama i tvrtkama u zemlji. pitao se. Ĉovjek moţe samo pretpostaviti odakle je došao poĉetni kapital. Sigurno ne ţelim vjerovati. Britanska obavještajna sluţba se ne izjašnjava. Stvarno? To je ĉudno. Koliko god odvratno zvuĉilo. Taj je projekt oduvijek bio tajna. Glasine kaţu da se radi o zlatu iz njemaĉke riznice i blagu otetom od Ţidova koji su umrli u logorima. kupujući i upravljajući najvećim farmama i ranĉevima. postoji znaĉajna sliĉnost u strukturi lica. CIA nikada nije uspjela ubaciti svojeg agenta. upita Pitt. Imam sigurnu informaciju da Karl prekosutra ide u inspekciju svoje tvornice minerala na Antarktici. Koliko ja znam. Sretni smo što su se pojavili na zabavi. Za taj put trebat će mu dva dana. Uglavnom glasine. priznajem. koji izgledaju identiĉno kao i njihova braća i roĊaci. Što mi moţete reći o obitelji? Horn zastane da naruĉi martini od konobara. pa to ne smijem uĉiniti. Kaţu da je s njima bio povezan dr. reĉe Horn. radio s prvom generacijom Wolfova na proizvodnji potomaka visoke inteligencije i atletskih sposobnosti. Mislim da će se obitelj uskoro ukrcati na svoje superbrodove. uspostavili su golemi financijski konzorcij. . veleposlanice. zvuĉe priliĉno izvanzemaljski. Ta djeca su kasnije proizvela još kontroliraniju lozu. bila je to golema koliĉina da bi se za tako malo vremena postiglo tako mnogo. Pitt se ispravi i ispruţi ruku. srĉući svoj martini.Ne previše. Moji argentinski prijatelji govore prigušenim tonom ĉim se pojavi ime Wolf. reĉe Horn. Dolazak u Buenos Aires bio je lud plan. dok se nije utopio prije nekoliko godina. Ali. Uskoro nakon dolaska u Argentinu. Što god bio izvor. On tvrdi da je raspored pomaknut. Pitt zavrti tekilu u ĉaši i zamišljeno pogleda tekućinu u kojoj su plivale kocke leda. Što je tako vaţno na Antarktici da Wolf mora stići tamo. AnĊeo smrti iz Auschwitza. od kemije do elektronike. Veleposlaniĉe. moram vam reći da je bilo pravo zadovoljstvo vidjeti kako netko govori tom arogantnom vragu što ga ide. Došao je ovdje s obitelji i skupinom starih kolega. Ali tvrde da je Mengele. ne mogu vam reći koliko sam vam zahvalan na pozivu i zaštiti. To je priliĉno ĉudno.

Karl se nasmije. Brodovi su potpuno spremni za udar najjaĉih plimnih valova koje su predvidjela naša raĉunala. oĉi i kosa kao da je sala postala dvorana ogledala. Naţalost. upita Bruno. Karl se nasmiješi. Usne Karla VVblfa razdvoje se u lagani osmijeh ĉinilo se da je dobro raspoloţen. svi u sobi. Mogu li to naši agenti vratiti?. Oprema i namirnice? VVilliam Wolf digne ruku i reĉe Hrana je ukrcana i spremljena na sva ĉetiri broda. i trebali bismo biti ponosni što nitko nije razoĉarao. Svi ĉlanovi obitelji su udobno smješteni u svojim apartmanima. izgledali su kao klonirani. veliki kriţarski rat koji su zapoĉeli naši djedovi nikada ne bi postigao uspjeh. sestara i roĊaka koji su s oĉekivanjem sjedili oko stola. Njegov otac. crnih oĉiju usmjerenih u neko daleko obzorje iza slike. Karl Wolf iziĊe iz predsjednikovog ureda i sjedne za jedan kraj stola. Bitno je da nadzirem konaĉne pripreme naših operacija u Zaljevu Okuma. Do trenutka kada smislimo plan i krenemo u akciju. Sve brodsko osoblje je na palubi. Rosa podigne ruku. Moţda ćemo morati isploviti bez tebe. Oku stranca. draga sestro. Je li ameriĉka znanstvenica dešifrirala zapise Amenesa prije no što je pobjegla s broda? Karl zavrti glavom. tjelesna grada. htio bih izraziti svoje zadovoljstvo naĉinom na koji ste vi i vaši voljeni postigli tako mnogo u tako malo vremena. dvadeset sedam od dvije stotine ĉlanova dinastije Wolf. Dvanaest ţena i petnaest muškaraca strpljivo su ĉekali. bit će prekasno. Morat ćete ići bez mene. sada na rubu da ostvari san o Ĉetvrtom Reichu. Svaki ĉlan obitelji Wolf premašio je oĉekivanja. posluţeni pedesetogodišnjim portom u kristalnim ĉašama. Nemam namjeru propustiti brod. Ne boj se. MaxWolf. s izuzetkom Maxa VVblfa. Obiteljski patrijarh stajao je ukoĉeno u crnoj esesovaĉkoj odori. Svaki komad opreme i svi elektroniĉki sustavi su više puta testirani. Nekoliko trenutaka njegov pogled prelazio je licima braće. Nemoj zakasniti. Karl pogleda Bruna.Poglavlje XXXIII Sljedećeg dana. izbaĉenih ĉeljusti. Još pljeska prolomi se oko stola. Iste crte lica. Tako je izjavi Bruno. Za stolom se prolomi pljesak. Prije no što poĉnemo konaĉni sastanak u uredu Destinv Enterprisesa i našem voljenom Buenos Airesu. Bez vodstva mojeg sina. Bojim se da ne. Previše je dobro zaštićena u ameriĉkom veleposlanstvu. Svi funkcioniraju savršeno. reĉe Max Wolf. U toĉno deset sati. glavni šefovi Destinv Enterprisesa i arhitekti Ĉetvrtog carstva sastali su se u korporacijskom uredu. sve što je otkrila odnijela je sa sobom. Ja stiţem kasnije. Ponosan sam na tvoj doprinos dolasku novoga svjetskog poretka i ushićen što je naša obitelj. Ništa nije prepušteno sluĉaju ili previĊeno. Rok će biti pred nama. obiteljski paleoekolog koji je bio struĉnjak za drevne okoline i njihove uĉinke na biljke i ţivotinje progovori Bilo bi najkorisnije prouĉiti priĉe onih koji su preţivjeli zadnju . Jesu li svi koji danas nisu ovdje na palubi Ulricha Wolfah Bruno kimne. takoĊer iz tikovine. Bruno Wolf bio mu je s desna. Albert Wolf. nasmiješi se Elsie. Ostalo je samo da se svi ukrcamo na Ulricha Wolfa i ĉekamo uskrsnuće. Razmotrena je svaka mogućnost i spremljene su priĉuvne opcije. Velika uljana slika Ulricha Wolfa visjela je iznad kamina u jednom kraju sobe. Okupili su se u velikoj sali za sastanke obloţenoj tikovinom u kojoj se nalazio lijepo izrezbaren konferencijski stol dug ĉetrdeset stopa. s krvlju Fuehrera u ţilama. sjedio je s lijeve strane.

Preţivljavanje najotpornijih. Felix je rjeĉito saţeo naš cilj i poslanje. Unutrašnjosti brodova su kreirane da za nekoliko sekunda postanu potpuno nepropusne. i centralizirano podruĉje koje olakšava transport i širenje naše vlasti diljem svijeta. Fuehrer je predvidio da će rasa gospodara vladati svijetom jednog dana. Razmatramo nekoliko lokacija. Mnogo će ovisiti o opsegu kataklizme. Mi smo rasa gospodara. Kako ćemo postupati s njima? Bit će ih vrlo malo. struĉnjak za edukaciju. S vremenom će ostatak ĉovjeĉanstva. stvorena da oslobodi svijet zloĉina. Godine će proći. reĉe Elsie. ĉista i nedirnuta zlom prošlosti. upita Maria Wolf. Ne moţemo smanjiti vlastite zalihe hrane prije no što budemo mogli ţivjeti od zemlje.kataklizmu. Budimo iskreni. sestro. Led će pokriti Kanadu i SAD. Mi smo svoja vlastita rasa. Kroz naše gene pojavit će se nova rasa. A ljudi koji preţive na višim terenima?. reĉe Max Wolf. izumrijeti. Oni koje pronaĊemo i okupimo bit će stavljeni u sigurna podruĉja da se snalaze kako god znaju. izuzevši nas iz Ĉetvrtog Reicha. reĉe VVilhelm. Mnogo će ovisiti o promjeni kontinenata. odgovori Bruno. vulkanskim plinovima i dimom. Ĉista. ali ja vjerujem da naše raĉunalne projekcije daju priliĉno toĉnu sliku što moţemo oĉekivati. upita Maria. Kad brodovi budu na otvorenoj vodi. Ne oboţavamo kukasti kriţ i ne viĉemo Heil! pred njegovom slikom. prekinuvši svoju šutnju. Sada je samo ostalo da dovedemo svoj veliki zadatak do trijumfalnog kraja. Svi sustavi su testirani i pokazali su se sto posto djelotvornima. Nećemo im pomoći? Bruno zavrti glavom. Moţeš biti miran. Europa moţe biti potopljena do Urala u Rusiji. Albert je pogleda i nasmiješi se. To je evolucija. korupcije i bolesti uspostavivši višu razinu ĉovjeĉanstva oni koji će sagraditi novo društvo bez grijehova starog. progovori Otto Wolf. rodaĉe. Dobro reĉeno. Znamo li koliko dugo moramo ostati na brodovima prije no što budemo mogli izići na obalu?. upita Gerda Wolf. Bit će to svijet nezamisliv onima koji će morati otići. odgovori Albert. reĉe Felix Wolf. Naša generacija poštuje Adolfa Hitlera samo zbog njegove sposobnosti predviĊanja. Zavlada kratka tišina. Zatim Karl sklopi ruke i polako progovori. Zatim će posebno konstruirana oprema za filtriranje preuzeti stvar. Bit će vrlo zanimljivo vidjeti uvjete oko nas u ovo doba sljedeće godine. poput San Francisca. Sigurno ne dulje no što budemo morali. ali ne moţemo znati koliko dugo će trebati prije no što budemo sigurno mogli poĉeti osvajati zemlju. . zdrava atmosfera tijekom dugog razdoblja je potvrĊena stvarnost. Još prikupljamo podatke i raĉunamo projekcije. Jesmo li odluĉili na kojem dijelu svijeta ćemo pristati kad bude sigurno?. lokacije sa zemljom u blizini odgovarajućom za uzgajanje ţita i voća. Bit će to stvar analize situacije nakon sudara. Karl pogleda svoje roĊake niz stol. Glavni kandidati su luke. Naš prvi prioritet je preţivjeti udar i strpljivo ĉekati prije no što odluĉimo gdje ćemo uspostaviti stoţerni grad za naš novi svjetski poredak. Nacistiĉka stranka umrla je s našim djedovima. ujaĉe. reĉe Berndt Wolf. gdje moţemo usidriti brodove. Moramo odrediti toĉno kako će kataklizma i plimni valovi promijeniti obale svijeta. mi nismo fanatiĉni nacisti. odreĊena za nadzor školskog sustava. inţenjerski genij obitelji. naš prvi prioritet je osigurati da budu dobro zaštićeni od zagaĊenja pepelom. Voda moţe ispuniti Saharu.

lijepo te vidjeti. koju prvi put predstave Loren. Zatim Sandecker predstavi dr.Poglavlje XXXIV Mali zatvoreni kamion obojen u bijelo bez oznaka i reklama prošao je kraj terminala gradske zraĉne luke Jorge Newbery locirane unutar federalnog okruga Buenos Airesa i zaustavio se u sjeni servisnog hangara. Moja kći i ja smo vam duţnice što ste poslali Dirka i Ala da nas spase. te zatvore vrata. on je otišao u rudarsku školu u Coloradu i postao geofiziĉar. Moglo se lako vidjeti da se nalazi u svojem elementu. kamion je bio namijenjen zaštiti i pomoći osoblja veleposlanstva da pobjegnu u sluĉaju napada. Tri muškarca i ţena iziĊu iz putniĉkih vrata i stanu na beton vruć od podnevnog sunca. admiralu Sandeckeru. Nisam te oĉekivao. Pomogao mi je poloţiti matematiku u srednjoj školi. Uvijek je zadovoljstvo vidjeti moju vladu na djelu. Nisam ih morao slati. otvore se straţnja vrata i ĉetiri marinca SADa u borbenoj opremi iskoĉe na tlo i rasporede se u polukrugu oko vozila. Mogli smo obići Buenos Aires. Paragvaja i Urugvaja. A1. odgovori ona promuklo. Loren je zatraţila da dode. Otišli bi sami. Kad su bili na trideset stopa od kamiona. Kad sam otišao na Pomorsku akademiju. Bio je nizak. Pitt iskoraĉi i zagrli Loren Smith koja je prva ušla u kamion. Voljela bih to. Šteta. Ti. Friendova ćelava glava bila je okruţena pramenovima sijede kose. stavljajući ga u neugodan poloţaj. koji je bio visok pet stopa i ĉetiri pedlja. Sandecker ude u pratnji Yaegera i stranca. Pat OConnell osjeti ubod ljubomore vidjevši Pitta kako grli Loren. Yaeger pozdravi stare prijatelje i Pat. On je poljubi u obraz. reĉe ona poljubivši ga u ĉelo. Zapovjednik zatim pomogne kongresnici Smith. bio je jedini kojeg je mogao pogledati ravno u oĉi. poput jata srebrenih ribica koje plivaju oko koraljne kupole. dobio je doktorat iz astronomije na Stanfordu. i postao jedan od najpoznatijih astronoma u zemlji. Niti jedan od radnika nije obraćao pozornost na tirkizni mlaţnjak s oznakom NAMP koji je sletio i došao do hangara kod kojeg je ĉekao kamion. doktorice. Timothvja Frienda. ali otvoren i ţivahan medu studentima. Jedan od pedeset konstruiranih za ameriĉka veleposlanstva diljem svijeta. a sada nema vaţnih poslova u Kongresu. Nezadovoljan time. direktorima korporacija ili visokim vladinim sluţbenicima. skrenu oko ugla i priĊu kamionu. Admiral me zamolio da doĊem. Baš kad su trebali stići do vrata ureda servisnog hangara. A vi ne znate kako sam sretna što sam ovdje. veliĉanstveno biĉe. reĉe on suho. te direktor vladinog Laboratorija za strateške proraĉune i simulacije. Hiramu Yaegeru i trećem ĉovjeku da udu u kamion. Tim je ĉarobnjak inovajivnih tehnika vizualizacije. reĉe on iskreno. Unutrašnjost kamiona bila je udobno namješten ured i zapovjedni stoţer. reĉe Sandecker bez uvoda. ĉlan osoblja veleposlanstva posluţi kavu i sendviĉe iz male kuhinje iza kabine. Tim je moj stari školski prijatelj. . reĉe Pitt pokazavši udobne koţne fotelje i sofe smještene u sredini kamiona. i morao je podići glavu kako bi pogledao u lice dvije ţene. ukljuĉujući i one koje su djelovale iz Ĉilea. Luka je obiĉno sluţila za domaće zraĉne kompanije Argentine. Politiĉarka iz Colorada bila je mnogo privlaĉnija no što je zamišljala. i eto me. Zatim spazi Giordina. Kad su sjeli. Ne znate kako sam sretan što se mogu opet rukovati s vama. kao što je bila situacija otmice talaca u Iranu 1979. Bio je tih medu prijateljima. On samo kimne Pittu i Giordinu i priĊe ravno Pat. Hoćete li sjesti?. Giordino. koje su bile znaĉajno više od njega. makar i na nekoliko sati.

dvostruko veći od Havajskih otoka. godine prije Krista. asteroid širok pola milje udari snagom jednakom simultanoj detonaciji svih nuklearnih ureĊaja na Zemlji istovremeno.Ona i njeni pomoćnici istraţili su Destinv Enterprises i saznali intrigantne informacije. pod velom tajnovitosti. Svaki veliki i mali posao je likvidiran. Objekt je imao šest milja u promjeru i ostavio krater širok sto dvadeset milja. teţak nekoliko milijarda tona i bacite ga kroz vakuum brzinom od sto trideset tisuća milja na sat i imat ćete eksploziju izvan mogućnosti poimanja. Rezultirajuća lanĉana reakcija uništila je gotovo 99 posto sveg biljnoga i ţivotinjskog ţivota na planetu. Milijarde dolara konvertirane su u zlato prevezeno na tajnu lokaciju. Kao da cijela obitelj s dvije stotine ĉlanova nikada nije postojala. malo ću se vratiti natrag. Jednom u svakih sto milijuna godina. Ono što sam otkrila u zadnja dva dana je vrlo zabrinjavajuće. dolazi li kometa. Friend zastane kako bi pregledao svoje papire prije no što će nastaviti. poĉne Loren. i sravnio osam stotina ĉetvornih milja. sva financijska sredstva. kad se šok udarca prenio u sve njene dijelove. Pitt natoĉi šalicu kave. jedan veliĉine sto pedeset stopa pogodi Zemlju. Svi bankovni raĉuni su ispraţnjeni. Znaĉi. kao onaj koji je proizveo krater u Winslowu u Arizoni. Naši raĉunalski modeli ukazuju da je imao promjer barem deset milja i pao u Hudsonov zaljev u Kanadi. završi Pitt. Svakog stoljeća. ili ne? Baš sam zbog toga pozvao Tima. imanja. To nisu glupi ljudi. iako Zemlju svakoga dana pogaĊaju mali komadi asteroida ne veći od šake koji izgore na ulasku u atmosferu. Vrlo tiho. Mislim da je najbolje poĉeti s udarom komete u Zemlju negdje oko 7000. Taj je bio manji od onoga prije devet tisuća godina. udarivši jugoistoĉni dio Hudsonovog zaljeva i napravivši krater promjera dvije stotine trideset milja. Srećom. Uzme prvu i proĊe kroz nju prije no što će pogledati svoje bilješke. kao onaj koji se zabio u Zemlju kraj Yucatana prije šezdeset pet milijuna godina i uzrokovao izumiranje dinosaura. i onaj koji je eksplodirao prije udara u Sibir 1908. reĉe Pitt uvjereno. Koje se sada nalazi pohranjeno u teretnim prostorima njihove flote brodova. Pretpostavljam da govorite o stvarno velikom udaru. Izgledi da poginete od asteroida su dvadeset tisuća na jedan tijekom vašeg ţivotnog vijeka. Ne moţemo.. Više od dvije tisuće tih velikih nebeskih projektila redovno prelazi preko naše orbite. reĉe Friend ţustro kimajući glavom.. mamutski asteroid ili kometa udari u Zemlju. Ĉitava vodena masa u zaljevu je isparila kad je tijelo komete zarovalo . Friend stavi na stol izmeĊu fotelja i sofa nekoliko malih hrpa papira. što je dvadeset posto više od asteroida koji je uzrokovao izumiranje dinosaura. Toĉno. Mislim da nisu sposobni za iracionalne odluke. i namještaj u kućama. obitelj Wolf i Destinv Enterprises prodali su sve poslove. da bolje shvatimo za što se VVolfovi pripremaju. procijenili smo da je kometa došla pod kutom. objasni Sandecker. odbaciti logiĉku mogućnost da je samo pitanje vremena prije no što nam ponestane sreće. reĉe Pat. Nemojte brinuti o tome. Loren sa zanimanjem pogleda Frienda. meĊutim. Jednom u svakih milijun godina. Zemlja je vjerojatno zazvonila poput zvona. Pomoću raĉunalnih simulacija i tehnika vizualizacije koje su prekomplicirane da bih vam ih sada objašnjavao. reĉe Friend smiješeći se. sve dionice u nacionalnim i meĊunarodnih korporacijama. to nije nešto što se dogaĊa redovito. Lanĉana reakcija kojih vrsta katastrofa? Uzmite objekt deset milja u promjeru. Nije baš lijepa slika. Prije no što odgovorim.

Zvuĉi previše strašno da se zamisli. prašine i komadića proletio je atmosferom. Goleme koliĉine uništenog drveća. Naša simulacija sugerira da je oblak otpadaka i dima trajao najmanje ĉetrnaest mjeseci. Astronauti su napravili fotografije koje pokazuju savršenu kruţnicu na mjestu gdje linija okruţuje ostatke kratera. a ĉesto i izvan. Asteroid je malo tijelo ili planet koji luta unutrašnjim sunĉevim sustavom i okreće se oko Sunca. Tekuća lava prekrila je ostatak nepotopljenog kopna slojem debelim milju. nebo zacrnjeno dok su vjetrovi divljali kopnom i morima. Najveći pronaĊeni meteor imao je sedamdeset tona. Posljedice su bile straviĉne. Zatim su eksplodirali vulkani diljem Zemljine kugle. Goleme koliĉine sumpora. U jednom poznatom sluĉaju. Hudsonov zaljev se otvara u Atlantski ocean. plinova i komadića kamene prašine. Pitt pogleda astronoma. Sahara i Mojave. Naţalost. nekadašnje tropske šume. kopnena prevlaka koja je odvajala Atlantski ocean od dolina i rijeka Mediterana je potopljena i formirano je more. ravnica i pustinja. reĉe Sandecker. Većina drevnih stanovnika Australije ţivjela je u blizini obale. Kontinentalne ploĉe koje su nekada bile . usijanog dušika i florida ispuštene su u atmosferu. Bušenjem i analiziranjem sastava mikroskopskih djelića pronaĊenih u i oko kratera u Hudsonovom zaljevu. pa je stopa smrtnosti bila devedeset devet posto za nekoliko minuta. Obiĉno putuju u dugim ovalnim orbitama vanjskim rubom sunĉevog sustava. Obiĉno se misli da su komete ostatci od formiranja planeta. Tropske šume poĉele su rasti u umjerenim pojasevima koje su nekada šibali ledeni vjetrovi. Goleme koliĉine morskih ţivotinja bile su odnesene duboko u kopno i umrle kad su se valovi konaĉno povukli. Kometa je potpuno drukĉija. Što se dogodilo poslije? Neizmjerni stoţac usijanog kamenja. Većina Europe i Afrike bila je preplavljena valovima stotine milja u kopno. Friend se napeto nasmiješi. geofiziĉari su otkrili sitne djeliće koje su prepoznali kao dijelove komete što je udarila u Zemlju prije devet tisuća godina. Te gomile još se mogu naći u smrznutim podruĉjima svijeta. Kad se pribliţe Suncu. Goleme koliĉine vode su zarobljene. niti bi itko njegov još bio ţiv. Ozonski sloj bio je uništen. gdje se nalaze i danas i predstavljaju veliku zagonetku za geologe. a ne asteroid ili meteor?. Već bi to uništilo većinu ţivota na Zemlji i hranidbeni lanac. Masivni potresi koji daleko premašuju Richterovu skalu zauvijek su promijenili dimenzije planina. da bi pao u vatrenoj kiši na Zemlju. dokazujući da su baĉene tamo velikom kataklizmom. Stari gleĉeri su se otopili i stvorili novi. Mogao bi biti jedini ĉovjek na Zemlji. Zbog gravitacijske interakcije od Sunca i planeta nekoliko ih poĉne kruţiti oko Sunca. došlo je do udara. kao i većina svjetskih otoka. upita Yaeger. koji inaĉe ne mogu objasniti kako su stigle tamo. površinski led se otopi i formira posebni produljeni stoţac ili rep. pare. to je samo prvi ĉin. uspavani i aktivni. reĉe Loren tiho. stijene svih veliĉina i oblika bile su razbacane krajolikom. Jugoistoĉna Azija bila bi potopljena i sva pod vodom. Meteori su uglavnom manji dijelovi asteroida koji su se sudarili meĊusobno i razbili. Ono što u njima ne bi ubili valovi. postali su suhi i neplodni. stvarajući šumske poţare diljem svijeta. Kemijska ravnoteţa oceana je izmijenjena. Test nije otkrio tragove uobiĉajenih minerala i metala povezanih uz asteroide i meteore. Kad su se vode povukle. ne bi mogao prepoznati svijet. Kako znate da je to bila kometa. dovršili bi blato i talog. Florida je bila potpuno potopljena. i formirali su se valovi visoki sedam ili osam milja koji su preplavili nizine. Ne dajete nam baš lijepu sliku.Zemlju do dubine od dvije milje. Znaĉi. kao i tijela kopnenih i morskih ţivotinja odneseni su duboko u kopno. Ĉesto je nazivaju prljavom grudom snijega saĉinjenom od leda. gdje su nagomilani na velikim hrpama. Da je astronaut otišao na Mars prije kataklizme i vratio se dvije godine kasnije. Gobi. Neki su bogati ugljikom drugi sadrţe minerale bogate ţeljezom i silicijem. formirajući jezera.

Tko zna kakvi gradovi. Samo lice kugle se promijenilo. u juţnom moru izmeĊu donjih dijelova Juţne Amerike i Afrike. Na kraju. što dokazuju stabla voćaka s lišćem i vuneni mamuti koji su pronaĊeni smrznuti s neprobavljenom vegetacijom u ţeludcima koja više ne raste na tim lokacijama. Friend polako zavrti glavom. Sumerani i Indusi ponovno izumili pisani jezik. To objašnjava mnogo. Pat spusti šalicu. poĉele su se širiti priĉe i bilješke o potopu. Što je sa Zemljinom osovinom rotacije?. reĉe Pat. u današnjem Arktiĉkom moru. otoci i druga kopna pomaknuli prema ekvatoru. kora koja je debela samo dvadeset do ĉetrdeset milja moţe rotirati oko osovine jezgre. Isti princip. reĉe Pitt. U prvo vrijeme. Ne. predloţi Yaeger. Još nisam došao do najgoreg dijela. Sada znamo da sudar s velikom kometom ili asteroidom moţe pomaknuti Zemljinu koru. Je li to utjecalo na Zemljinu orbitu?. Kao da je razmišljao o neĉemu drugom. jedina sjećanja na kataklizmu su ona koja su se u priĉama prenosila s koljena na koljeno. Ĉetiri godišnja doba dolazila su i odlazila kao i uvijek.iznad vode su potopljene. reĉe Sandecker mraĉno. a smiješak mu nestane s lica. upita Yaeger. Charles Hapgood je izloţio teoriju zbog toga što doslovno pluta na unutarnjoj tekućoj jezgri. od kojih je većina izgubljena ili zatrpana. Nešto kao pokrov od teflona oko nogometne lopte. Naša simulacija sugerira daje udar izazvao dovoljno pritiska da se pomakne jezgra. kakve palaĉe sa svojim arheološkim blagom leţe raštrkani na dnu mora ili zatrpani pod stotinama stopa kamenja i zemlje? Osim zapisa Amenesa. Antarktika se takoĊer pomaknula na jug. nemamo naĉina procijeniti veliĉinu davne prošlosti prije no što su se civilizacije ponovno poĉele uzdizati. Sibir se takoĊer premjestio na sjever u kratkom razdoblju. I njihov grad pod ledom koji su otkrili Nijemci. reĉe on. Njena klima bila je pogodna za ţivot prije pomaka. uzrokujući velike promjene u klimi i kretanju kontinenata. Magnetski polovi promijenili su smjer. upita Giordino. Trebalo je moţda i dvadeset godina dok svijet nije ponovno postao stabilan. na primjer. Niti Zemljina osovina nije promijenjena. Drevni ljudi Zemlje bili su tako strašno desetkovani i rascjepkani da su izgubili sve bilješke o svojem ţivotu tijekom tisuća godina. S obzirom da su se Sjeverna Amerika i Europa pomaknule na jug. Osim zapisa Amenesa. sa ili bez utjecaja objekata iz svemira. Tek u zadnjih nekoliko godina su znanstvenici saznali za velike kataklizme koje je Zemlja doţivjela u prošlosti. Malobrojni ljudi koji su nekako preţivjeli na visinama suoĉeni su s vrlo teškim uvjetima i pravo je ĉudo što su neki i preţivjeli kako bi postali naši pretci. I tako završava kataklizma. Zatim je o njoj poĉeo razmišljati Albert Einstein i na kraju se sloţio s Hapgoodom. veliko ledeno doba iznenada je završilo. promatrajući izraze uţasa u njihovim oĉima. kako su Amenesi mogli nacrtati kartu Antarktike bez leda. cijeli svijet je preureĊen. Kretanje je uzrokovalo i premještanje sjevernog i juţnog pola iz njihovih bivših poloţaja u toplijim krajevima. Rezultat je bio da su se neki kontinenti. Pogled mu je šetao unutrašnjošću kabine. a posljedice mogu biti katastrofalne. Hapgoodovoj teoriji su se smijali. orbita je ostala kao što je i bila. Civilizacije koje su postojale zatrpane su pet stotina stopa ispod površine. . reĉe Pitt. gotovo dvije tisuće milja od podruĉja na kojem se nalazila nekad. Jedino Pittove oĉi bile su mirne. Sjeverni pol koji je bio u sredini Kanade sada je na dalekom sjeveru. Tek nakon što su rani Egipćani. neĉem u velikoj daljini. prizna Friend. Friend je šutio dok je svaki ĉlan grupe zamišljao tu noćnu moru. dok su drugi otišli dalje. Ekvator je ostao gdje je i bio. oslobaĊajući trilijune tona vode koja je podigla površinu oceana za gotovo ĉetiri stotine stopa. To se zove pomicanje Zemljine kore.

Ponovite to. Sada. Astronomi koji rade u sustavu već su otkrili više od ĉetrdeset asteroida koji će doći neugodno blizu Zemlji u nekoj toĉki svoje orbite. I ekvator je ostao isti. Rekli ste da su Murphvjeva kometa i druga kometa koju su zabiljeţili Amenesi iste? Friend ţustro kimne. Bile su odvojeni objekti u razliĉitim orbitama koji su sluĉajno prošli kraj Zemljine putanje u gotovo isto vrijeme. Pitt pogleda Frienda. reĉe Loren zbunjeno. Nema smisla likvidirati sve obiteljske poslove nakon što su potrošili milijarde dolara za izgradnju flote brodova kako bi preţivjeli katastrofu koja se neće dogoditi. reĉe Sandecker. Kometa koja je pogodila Zemlju i ona koja je došla nekoliko dana kasnije. imao je izglede milijun na jedan. ništa više. neku nesigurnost. Tek kad bi bili sigurni obavijestili bi javnost. Jesu li Amenesi i VVblfova obitelj toĉno predvidjeli kataklizmiĉki sudar s blizancem komete koja je udarila u Zemlju? Mogu li dobiti još kave?. vi kaţete. admirale. Margina pogreške je moţda dvije stotine godina. Jedini drugi veći objekt koji je ušao u Zemljinu atmosferu u zabiljeţenoj povijesti bio je onaj koji je sravnio onih osam tisuća ĉetvornih milja u Sibiru. Kometa poĉne on. Wolfovi sigurno imaju pristup istim podatcima. a zbunjenost preplavi umove ljudi oko dr. Nevjerojatna sluĉajnost. Kalkulacije potvrĊuju da se njena orbita slaţe s orbitom komete koja je uzrokovala kataklizmu prije devet tisuća godina. zove se Baldvvin. Nema greške? Friend slegne ramenima. reĉe Loren. prije no što odgovorim na to pitanje. po amateru koji ju je otkrio. Iako su se astronomi sloţili da ĉuvaju tajnu o takvim mogućim susretima ĉetrdeset osam sati. Zemljin nagib od 23.. reĉe Yaeger. Da nema opasnosti. nego vrlo bliski promašaj.Je li se i ona promijenila? Friend odmahne glavom. Pitt pogleda Sandeckera i Pat. a zatim Frienda. reĉe Loren. Ali danas astronomi poĉinju vjerovati da to nije bio udar. Dogadaj otprije devet tisuća godina. prekine ga Friend. Niz zvjezdarnica i posebno kreiranih instrumenata postavljeno je u razliĉita podruĉja svijeta radi otkrivanja asteroida i kometa ĉije orbite se pribliţavaju Zemlji. i zatajili tu informaciju? Ne. a zatim reĉe Naša je najbolja pretpostavka da će proći na minimalno osam stotina tisuća milja od nas u sljedećih deset tisuća godina. Kada će se vratiti druga kometa?. Pitt tiho opsuje ispod glasa. upita Friend. Naravno. reĉe Friend. Jesu li otkrili pribliţavanje druge komete. Frienda. upita Pitt oprezno. Gledao je Frienda kao da pokušava proĉitati nešto u astronomovim oĉima. Jedino kora iznad tekuće jezgre se pomaknula. Friend popije nekoliko gutljaja i stavi šalicu na stol. htio bih opisati novi Sustav uzbunjivanja protiv asteroida i kometa koji je proradio prošle godine. Friend se na trenutak zamisli. vrijeme je da odgovoriš na Dirkovo pitanje. nisu bile blizanke. Ali detaljne kalkulacije otkrivaju da će svi promašiti Zemlju tijekom sljedećih godina. objasni Friend. ali nije je bilo. natoĉivši mu iz lonĉića. Svi se slaţemo s tobom. ali ne više. dok raĉunalne projekcije definitivno ne potvrde da je sudar siguran. Znaĉi. . Sandecker reĉe Ako se na trenutak moţemo vratiti na kometu. Poglavlje XXXV Zavlada zaprepaštena tišina.4 stupnja ostao je isti. Nema sumnje o tome.

reĉe Loren. reĉe Giordino. mogli bismo reći da je vrijeme. a svi ga pogledaju u tišini. Postoje prirodne sile koje mogu poremetiti ravnoteţu Zemlje. da katastrofa ne dolazi iz sunĉevog sustava. Razgovori koje sam ĉula o kataklizmi bili su vrlo uvjereni. Vrlo toĉno. To moţe uzrokovati pomak kore ili pola. moraju znati nešto što nitko drugi na Zemlji ne zna. Ali. Moram priznati da mi je sve to misterija. admirale. Potresi. a sigurno ne prije kraja sljedećeg stoljeća.Moţda je obitelj Wolf samo gomila ludaka. Neće biti upozorenja. U njihovim umovima nije bilo niti najmanje sumnje da će se dogoditi nesreća i da će oni imati priliku izgraditi novu civilizaciju bez stare. naišli smo na fanatizam u vezi s preţivljavanjem potopa. nego i dvije stotine sedamdeset pet tisuća drugih ljudi koji rade za njih i jedva ĉekaju put za nigdje. upita Yaeger Frienda. Obitelj Wolf mora imati dobar motiv. Sigurno ne u sljedećih nekoliko dana. I što bi još moglo izazvati katastrofu? Postoji li naĉin za predviĊanje pomaka kore ili pomaka polova?. Kad smo se Al i ja infiltrirali na njihov brod. jer kopno i polovi nisu idealno rasporeĊeni za savršenu stabilizaciju. Naš sustav nije pronašao velike asteroide ili komete u blizini Zemljine orbite u predvidljivoj budućnosti. Ne samo obitelj. reĉe Pitt. Znamo jedino da će pomak. Kada je bio zadnji pomak? Analizirajući dno mora. sloţi se Pitt. odgovori Friend polako. Giordino pogleda Pat. Ne. otprilike u vrijeme kad je kometa udarila u Zemlju. kad se dogodi. Znaĉi. Zato Zemlja rotira neravnomjerno. Ne moţemo biti potpuno sigurni. Znam cijenjene znanstvenike koji vjeruju da se to dogaĊa stalno. To ne zvuĉi kao beznaĉajan kult luĊaka. Na primjer? Najvjerojatniji scenarij bio bi pomak leda na jednom od polova. Ne moţe postojati drugi odgovor. vulkanske erupcije i tsunami valovi su poznati i zabiljeţeni. Odjek Noine arke. Loren s nelagodom pogleda Frienda. nije u potpunoj ravnoteţi. podsjeti ga Pitt. Zato nemamo sigurne podatke iz kojih bismo izvukli zakljuĉke za predviĊanje. poput nebalansiranog kotaĉa na autu. Koliko ĉesto? Pribliţno svakih šest do osam tisuća godina. Friend naĉini bespomoćnu gestu rukama. I kao i ţiroskop. bez prilike prouĉavanja takvog fenomena iz prve ruke. Što će biti uzrok? . Uvjeravam te. oceanografi su procijenili da je zadnji pomak bio prije devet tisuća godina. upita Pitt. Da. Ako su uvjereni da će civilizirani svijet biti uništen za sva vremena. Sandecker polako zavrti glavom. Postoje li uvjeti na Zemlji koji bi mogli uzrokovati pomak kore i polova?. Ali u većim razmjerima. doda Pat. vrijeme je već prošlo. pomaci kore i polova nisu se dogodili otkako su Grci izumili znanost o Zemlji. Je li to moguće? Zemlja je poput velikog ţiroskopa koji rotira po osovini dok se vrti oko Sunca. Zapravo. to utjeĉe na rotiranje. biti vrlo brz. Ako jedan od polova naraste i postane prevelik. Pitt zastane. reĉe Friend. I ja sam došla do istog zakljuĉka.

Koliko?. upita je on. upita Loren. Pitt se okrene Friendu.. a juţni prema sjeveru. što je otprilike veliĉina Texasa. Postoji. Znanstvenici je usporeĊuju sa gigantskom splavi. Nema li naĉina za zaustavljanje pomaka?. Opseg. ali to su bile najvaţnije. reĉe Yaeger. Sjeverni pol će krenuti prema jugu. Pitt pogleda Loren. Friendovo lice se zamraĉi. a zatim odgovori Uzevši u obzir struje oko tog dijela Antarktike. sumnjam da bi i tisuću nuklearnih bomba moglo otopiti dovoljno ledene ploĉe. Ne. Teško da bi ostao i jedan komad betona kojim su još prije koji dan hodali milijuni. Sydney i Los Angeles bili bi potpuno potopljeni. a sada ima sedam milijarda koji bi poginuli. ostavivši pitanje u zraku. je gotovo tisuću ĉetiri stotine milja. Dajte mi nekoliko minuta. Tokio. Ne mogu vam reći toĉne dimenzije. To je dogaĊaj koji smo već razmatrali. upita Pitt Frienda. doktore? Golema je. upita Pitt blago. Ne znam kako bi se to uĉinilo. Ali. Kako je moguće. Svake godine više od pedeset milijarda tona leda se stvara samo na Rossovoj ledenoj ploĉi. naravno. i ta masa utjeĉe na teturanje Zemlje. Svi su sjedili tiho i gledali kako Yaeger povezuje svoje raĉunalo mreţom u stoţeru NAMPa. Obojica su vidjela istu noćnu moru. povećala teturanje Zemlje dovoljno da izazove pomak polova. u sluĉaju da otplovi šezdeset milja na more. da ĉovjek razdvoji dvije stotine i deset tisuća ĉetvornih milja leda? . Koliko bi joj trebalo vremena da otplovi šezdeset milja? Friend se zamisli na trenutak. upita Pat. Procjene mase variraju od dvije stotine i deset tisuća ĉetvornih milja. Za nekoliko minuta oĉitavao je podatke. Znam samo da je to najveći komad plutajućeg leda na svijetu. gledajte. Imate li procjenu veliĉine Rossove ploĉe.Ledena formacija na Antarktici nije rasporeĊena podjednako. šireći ruke. Tvornica je toĉno na rubu. Sigurno ne misliš. A ako se Rossova ledena ploĉa iznenada odvoji od ostatka kontinenta i otplovi u more?. Yaeger pogleda lica oko sebe. ne više od trideset šest sati. kretanje trilijuna tona vode i leda visokog tisuće stopa od oba pola prema ekvatoru. sve je to teoretski. Lorenine oĉi se rašire. otvorivši svoje prijenosno raĉunalo i poĉevši tipkati po tipkovnici. ne raĉunajući dio koji gleda na more. Koliko je daleko od Rossove ploĉe Wolfova tvornica za procesiranje minerala iz morske vode?. Što bi moglo uzrokovati isplovljavanje ploĉe na more? Pitt pogleda Sandeckera koji mu uzvrati pogled. Jedna strana kontinenta ima mnogo više leda od druge. a gradovi u unutrašnjosti bili bi sravnjeni sa zemljom. Sve sile osloboĊene kometom ponovno će biti slobodne. proĉitavši jedan drugom misli. premještaju se i polovi uzrokujući. New York. kako je Einstein predvidio. Friend zavrti glavom. S vremenom. kako se premješta teţina. mnogo informacija o ledenoj ploĉi. Simulacija pokazuje da bi drastiĉno kretanje ploĉe uzrokovalo neravnoteţu dovoljno veliku da aktivira iznenadan pomak Zemljine kore. rekao bih.. Debljina varira od tisuću sto do dvije tisuće tristo stopa. Ona konaĉno duboko uzdahne. Glavna razlika je u tome što je u davna vremena svjetska populacija brojila oko milijun ljudi. reĉe Friend. Što smatrate drastiĉnim pokretom? Naša simulacija pokazala je da bi relocirana masa ledene ploĉe.

Ĉetvrto carstvo. Jedan je mogao nositi 295 putnika i dvadeset tona tereta. Ne.Nemam pojma. doći će na obalu i uspostaviti novi svjetski poredak. na nizu ĉvrstih gumenih kotaĉa. Kad neravnoteţa bude u kritiĉnoj fazi. reĉe Pitt. Kad ga je manje od dvije stotine jarda dijelilo od sudara s planinom.Radnici u kombinezonima razliĉitih boja kretali su se tiho. pozdravi ga Karl. ako ţelimo zaustaviti VVblfove da ne izazovu katastrofu. Nitko nije mogao zamisliti takvo što. Drugi je sagraĊen iskljuĉivo kao teretni zrakoplov. poĉastili ste nas svojim dolaskom. Blagi Boţe promrmlja Friend. ledena litica se ĉudesno razdvoji. a onda turbine smanje rotaciju i polako se zaustave. biti odneseni na more. zajedno s opljaĉkanim blagom iz Drugog svjetskog rata i svetim nacistiĉkim reliktima. Zrakoplov. Elsie. Ĉovjek koji je upravljao projektom transporta ĉekao je na dnu stuba da stanu na tlo. Kad budu uvjereni da se na Zemlji ponovno moţe ţivjeti. Informirao sam njegov znanstveni odbor i šefa osoblja. Veliki hangar bio je košnica aktivnosti. Nosio je skijaške hlaĉe Alpine i veliki koţni kaput obrubljen alpakom. spremnim za transport na Ulricha Wolfa. Servisno osoblje pregledavalo je oba zrakoplova. a na licima im se ĉitao uţas. Bio je obojen u bijelo i uklapao se u snjeţni krajolik. Bolje da brzo promijene mišljenje. promrmlja Loren tiho. Niti jedan um nije mogao shvatiti potpunu neljudskost takvog ĉina. dok se kataklizma ne smiri. U hangaru su bila još dva zrakoplova. Rodaĉe Horst. i smislimo plan akcije. To je nezamislivo. Elsie je bila odjevena u jednodjelno skijaško odijelo ispod krznene bunde do koljena. Svi u kamionu izgledali su šokirano. bio je japanski Dragonfire s dva motora bez identifikacijskih oznaka na trupu. razgovarajući ispod glasa. zaustavivši mlaţnjak u sredini hangara. Poglavlje XXXVI Pilot dovede mlaţnjak Destinv Enterprisesa na kurs za slijetanje i sleti savršeno na dugu ledenu pistu. Nemamo još mnogo vremena. krilima ili repu. Bog nam pomogao svima. Namjeravaju odlomiti ledenu ploĉu i gurnuti je u more. poremetivši rotaciju Zemlje koja će uzrokovati porast teturanja. zadnji iz flote koja je rasprodana. Pilot polako smanji gas. nakon preţivljavanja rezultirajućih plimnih valova. dok su ukrcavali stotinjak sanduka s artefaktima i bogatstvom Amenesa. Zatim će Wolfovi megabrodovi. vojne verzije Airbus Industrie A340300. Velika ledena vrata se zatvore. ali do sada nitko nije prijetnju smatrao ozbiljnom. . Pitt pogleda Sandeckera. Morate informirati predsjednika. Bolje da razmotrimo svoje opcije. kojeg je rad robova urezao u planinu prije šezdeset godina. Pedeset ljudi u standardnim crnim odorama sluţbe osiguranja Destinv Enterprisesa stalo je pozorno kad su Karl Wolf i njegova sestra Elsie izišli iz zrakoplova. Osjetio sam da je moja duţnost nadzirati sustav sudnjeg dana u završnim fazama. Ali kladim se da je obitelj Wolf generacijama planirala i spremala se uĉiniti upravo to. reĉe Pitt. Joea Flvnna. Motori su hujali još neko vrijeme. te punilo spremnike s gorivom za skoru evakuaciju Wolfa i osoblja u sigurnost velikih superbrodova u ĉileanskom fjordu. na leševima sedam milijarda ljudi i masovnom uništenju biljnoga i ţivotinjskog svijeta. krećući se prema neĉemu što je izgledalo poput strme litice uz visoku planinu pokrivenu ledom. otkrivajući golemu unutrašnjost. reĉe Giordino. Rodaĉe Karl. gdje će ploviti nekoliko godina promijenjenom Zemljom. dogodit će se pomak polova i kore.

Moţda preţive. Teretne dizalice stajale su usamljeno. Naša zraĉna izvidnica još nije primijetila bilo kakav pokušaj ulaska u našu tvornicu. Otkako je stanica sagraĊena. Karl je dolazio iz stare njemaĉke škole u kojoj muškarci nikada ne popuštaju ţenama. ItZA Ovaj put neće biti neuspjeha. doda Hugo. Drugi poslovi predugo su me zadrţavali. Kad je stigao do kraja linije. Elsie je pogleda. jednom od voznog parka vozila koja su radila na baterije. Dobar posao. Bojim se da je obavještajna sluţba na rubu da otkrije našu tajnu. Ima li znakova uljeza? Nema. Nisam tako siguran. Odvest ćemo te do kontrolnog centra. Nakon što izvršim inspekciju straţe. Sve je mirno s Amerikancima. Ne prave nam probleme. pozdravi Blondi Karla. . Imaju zapovijed da pucaju i ubiju bilo kojeg uljeza koji ude u naš prostor. utješi je Blondi. Hugo. kako bi se sprijeĉilo stvaranje ugljiĉnog monoksida u spiljama. Teret i putnici trebaju stići na Ulricha Wolfa deset sati prije kataklizme. Visoki kanal koji je išao od unutrašnje luke do mora blago je skretao. Nadam se da će biti bolji od Erichovih ljudi u brodogradilištu. omogućujući velikim brodovima prolazak tunelom dok su ih ledene litice skrivale od vanjskih pogleda. Zasluţuju mjesto u muzeju zbog svoje sluţbe Ĉetvrtom carstvu. Izgledaju da se mogu nositi s bilo kojom provalom. reĉe Hugo uvjereno. Hugo. Zatim njihov brat Hugo i sestra Blondi istupe da ih pozdrave. zadovoljno kimne. Iskreno se molim za to. odgovori Blondi. reĉe Karl. reĉe Karl. Svi su se meĊusobno izgrlili. Zastajao je povremeno i pitao strazare o njihovoj nacionalnosti i vojnoj biografiji. prošetao je niz red straţara u crnim odorama. Svjetlo u kompleksu dolazilo je od tuceta halogenih ţarulja na zidovima. pokaţe prema malom elektriĉnom automobilu. reĉe Elsie ĉeznutljivo. reĉe Hugo ĉvrsto.Trenutak koji je neposredno pred nama. nisu pokazali interes za naše operacije. Kao da su posade otišle da se nikada ne vrate. koji su stajali uspravno s automatskim pištoljima P10 za pojasevima i Bushmasterima M17S na ramenima. Nakon ĉetvrt milje. Kako napreduje evakuacija?. antarktiĉke istraţivaĉke stanice Jenkija. Cijela luka bila je napuštena. Odliĉna postrojba ljudi. Ĉetvrto carstvo je neizbjeţno. U pratnji Elsie. To je udaljenost do Male Amerike broj 6. uvjeri ga Horst. Hugo se nasmiješi. Stotinu pedeset milja nije predaleko. Bilo koji pokušaj da nas zaustave. zakasnit će. zajedno s malim kamionima i opremom. Dobrodošli u Valhallu. Obiĉno galantan pred damama. gdje sam moţeš vidjeti kako ćemo zapoĉeti kraj svijeta. doda Elsie ponosno. Ĉetiri podmornice i mali teretni brod bili su privezani za dokove. Naša jedinica za detekciju nije primijetila aktivnost unutar sto pedeset milja od postrojenja. Obećavam ti to. Vozaĉ elektriĉnih kola iziĊe iz podruĉja hangara i ude u tunel. Nije se mogla vidjeti ţiva duša. ušavši u auto prije ţena. Kad doĊe vrijeme. Dobro pazite na bilo kakvu aktivnost. upita Karl. ušli su u golemu ledenu spilju s malom lukom i dugim plutajućim dokovima koji su se dizali i spuštali na valovima Rossovog mora. reĉe Karl. reĉe Karl. brate. koji je bio šef osiguranja obitelji. osobno ću se vratiti u Valhallu da vidim kako su. Šteta što će podmornice koje su nam tako dobro sluţile biti izgubljene.

Od 1985. Dio od kojeg je zelena boja završavala nastavljao se u crvenom. hangara za zrakoplove i tvornice za ekstrakciju minerala iz morske vode takoĊer su izdubili robovi iz staroga Sovjetskog saveza njihova oĉuvana tijela sada su bila smrznuta u masovnom grobu na ledenoj ploĉi. Do toga dana. Slika je prikazivala stotinu stopa dugu kruţnu bušilicu sa svrdlom. pokušaji ekstrakcije vrijednih minerala iz mora bili su potpuni neuspjeh. bušilica je mogla iskopati pedeset milja leda za dvadeset ĉetiri sata. Dvadeset dvije minute i ĉetrdeset sekunda od sada. i sve VVolfovo osoblje koncentriralo je svoje napore na lomljenje ledene ploĉe. tunel je proširen i stalno popravljan zbog pomaka u ledu. reĉe Elsie pokazavši veliku fotografiju na jednom zidu. Druga jedinica povezivala je sitne komadiće u gotovo savršeni ĉvrsti kristalni led kojim se oblagao tunel. i mnoge druge rijetke elemente. koji priĊe Wolfovoj druţini i oštro kimne glavom u znak pozdrava. potpuno su izmijenili proces proizvodnje. niz cijevi sliĉnih neonskima odvajale su led od okolnog kopna. Nevjerojatan inţenjerski poduhvat. Još nismo pronašli ni najmanji trag moguće greške. Karl prouĉi stalno mijenjajuća crvena slova i brojeve na digitalnim zaslonima smještenim oko karte. Karl Wolf uĊe u veliku prostoriju i stane pred golemu elektronsku ploĉu koja je visjela iz sredine kupolastog stropa. U poĉetku. ali s revolucijom u nanotehnologiji koju je poveo Erich Drexler u Kaliforniji sa svojom ţenom Chris Peterson. bile su zelene.Stari tunel koji je vodio devet milja kroz led izmeĊu skrivenog terminala s dokovima. kao i platinu. PreureĊivanjem atoma i stvaranjem nevjerojatno malih strojeva. Cijevi. U sredini. Karl upita glavnog inţenjera. koliko mi znamo. Holtz podigne ruku i pokaţe ploĉu. Šteta što svijet nikada neće saznati za njegovo postojanje. to je toĉno. To je tvoja zasluga i zasluga tvojih inţenjera koji su dizajnirali i sagradili tunelski molekularni stroj. do ruba mora. Wolfovi su. Zaista veliĉanstven poduhvat. sve operacije ekstrakcije rijetkih metala iz vode su zaustavljene. stroj se nalazio pod rastućom ploĉom leda izvan rudnika. Sve raĉunalne procedure i njihovi sigurnosni sustavi su pregledani desetcima puta. bila je prikazana velika karta Rossove ledene ploĉe. . Podruĉje u crvenom se još mora programirati?. reĉe Karl tiho. Inţenjerski centar tvornice za crpljenje rude iz mora Destinv Enterprisesa bio je velika kupolasta graĊevina ĉija je unutrašnjost podsjećala na kontrolnu sobu NASAinog svemirskog centra. Destinv Enterprises je uloţila svoje golemo bogatstvo i sredstva u projekt kontrole strukture tvari. meĊutim. koje su izlazile od rudarskog postrojenja i završavale tri stotine milja na drugom kraju ploĉe.. Elektronske konzole kontroliralo je trideset znanstvenika i inţenjera koji su pratili raĉunalnu elektroniku nanotehnoloških rudarskih operacija. prijenosnikom otpada i ĉudnom jedinicom na prednjem dijelu koji je razdvajao odabrane molekularne veze unutar leda. Da. Ima li problema zbog kojih bismo mogli kasniti? Ne. Za razliku od rude koja se crpila iz zemlje i skupo procesirala strojevima i kemikalijama. Jurgena Holtza. srebro. uloţili energiju u ekstrakciju vrijednih minerala poput zlata iz morske vode taj su proces usavršavali dok nisu mogli proizvoditi tisuću unca zlata na dan iz Rossovog mora. U procesu smo postavljanja molekularnih okidaĉa. proizvodeći komadiće dovoljno male da se prebace u pozadinu prijenosnika do otvorenog mora. Kad je bila u punom pogonu. Oko rubova. Holtz zastane da pogleda iz brojaka koje su pokazivale vrijeme do sudnjeg dana. Probušiti tunel promjera deset stopa kroz tisuću ĉetiri stotine milja leda u dva mjeseca.. ponovi Holtz. Obavivši svoj zadatak. Molekularni strojevi mogli su ĉak proizvesti drvo iz niĉega. minerali dobiveni iz mora bili su u gotovo ĉistom obliku. gledajući obojene cijevi oko ledene ploĉe. Kada je kritiĉni trenutak? Konaĉni proces odvajanja ledene ploĉe je za šest sati. Imamo programirati još oko ĉetiri stotine milja do kraja tunela kod mora.

Leti tamo i natrag svakih deset dana. upita Karl. Replicirajući sastavljaĉ moţe se kopirati za nekoliko minuta. reĉe Elsie. Ĉini se da se neidentificirani zrakoplov pribliţava preko Amundsenovog mora i odbija odgovoriti na naše pozive. Ne uznemiren. reĉe on Karlu. upita Elsie. nakon što se led otopi. Zaboravio sam da si bila sakupljaĉ informacija u VVashingtonu tijekom zadnje tri godine. odgovori Holtz. koji su konstruirali mnogo milijuna sitnih molekularnih strojeva za topljenje leda. Ne vjerujem Amerikancima. reĉe Elsie ponosno. reĉe Holtz. Drugim rijeĉima. sestro. Elsie je izgledala zamišljeno. naši nanoraĉunalni strojevi konstruirali su golem broj molekularnih replicirajućih sastavljaĉa. Holtz podigne jednu ruku i pokaţe veliki zaslon. Ako skrene s uobiĉajenog kursa. objasni Karl. Koliko će vremena trebati?. Kad su ledene cijevi iskopane do odreĊene dubine. reĉe Karl strpljivo. Vjerojatno opskrbni zrakoplov stanice kod Male Amerike. premještena teţina Rossove ledene ploĉe pomaknut će se dovoljno daleko od Antarktike da poremeti Zemljinu osjedjivu rotaciju i izazove pomak polova zajedno s premještanjem kore svijet će doţivjeti razornu katastrofu. On pogleda Holtza. Ako se pojave problemi. Oni će tada završiti posao topljenja leda i odvajanja ploĉe od kontinenta. Karl se nasmiješi. Manje od dva sata. odgovori Holtz. dobijemo priliku upotrijebiti bušilicu na podzemnim stijenama. odmah me obavijestite. upita Elsie. Ipak. iskopale su rupe u ledu na svakih šest pedalja iznad i ispod tunela. odgovori Holtz ĉvrsto. Ne toĉno iznad. brate?. A zatim. omogućujući joj da otplovi na more. baratajući s trilijunima atoma. U tome je ljepota nanotehnologije. Sjedinjene Drţave su daleko odovud. dodajući mu komad papira. gdice Wolf. reĉe Karl zamišljeno. recite mojem bratu da paţljivo promatra zrakoplov. i nisi imala detalje projekta Valhalla. reĉe Elsie. Prolazi li uvijek iznad Valhalle?. ali prilazi na nekoliko milja i slijeće kod stanice. bit će poslan signal za reaktivaciju strojeva. Za manje od dvadeset ĉetiri sata. Ĉovjek u crnoj odori sluţbe osiguranja dotrĉi iz ureda i priĊe skupini. Izvješće od Huga. Nikada nisam u potpunosti razumjela kako će sve to razbiti cijelu ledenu ploĉu i poslati je u more. upita Elsie. u trenutku u kojem su naši meteorolozi predvidjeli snaţne vjetrove s puĉine u kombinaciji s povoljnom strujom. prije no što poprimi zamišljeni izraz. Molim vas. Karlovo lice potamni na trenutak. samo oprezan. putem molekularnog inţenjeringa mogu stvoriti strojeve koji mogu proizvesti gotovo sve. replicirani sastavljaĉi. isplati se biti oprezan. . Koliko već mogu pojednostavniti. nanoraĉunalo je zatvorilo sve daljnje instrukcije strojevima. tone repliciranih strojeva. Svijet koji ćemo mi preoblikovati prema svojoj slici. Ameriĉkim udarnim snagama trebalo bi više od dvadeset ĉetiri sata da se okupe i dolete do Zaljeva Okuma. odgovori Karl polako. moţe li se signal za cijepanje leda poslati ranije? Ne. Gospodine.Moţda. Što je?. Jesi li uznemiren. Karl se okrene straţaru koji je donio poruku. Ništa zabrinjavajuće. ako ţelimo potpuni uspjeh. Za šesnaest sati. Karl je pogleda zabrinutog izraza lica. deset sati nakon konaĉnog loma.

Nisam vas oĉekivao još dva sata. Tada će plima odnijeti veliku masu ledene ploĉe na more. kako im je nareĊeno. Teško da s te visine moţe ispustiti udarni tim. Ĉovjek zamotan u parku boje limete s krznom obrubljenom kapuljaĉom skine sunĉane naoĉale i naceri se kad je Pitt otvorio putniĉka vrata i stao na smrznuto tlo. Moramo ĉekati trenutak prije vrhunca plime za aktivaciju molekularnih strojeva. na sigurnom. On je proĉita. Onda se ĉini da se nemamo ĉega bojati. Cash samo kimne. Njegova molba naišla je na gluhe uši. godine. zbog odronjavanja ledenog pokrova tijekom godina. Pitt je pak smatrao da su on i Giordino bitni za napad. Iako nisam dobio instrukcije s viših instanca. pet tisuća milja bliţe mjestu konflikta. bez ikakvog plana u glavama kako prijeći šezdeset milja smrznute pustoši nakon što slete u Maloj Americi. reĉe Holtz. meĊutim. Odvratila i sprijeĉila.Pravovremenost je bitna. jer su oni otkrili strašnu istinu o kataklizmi i znali više o VVolfovima i taktici njihovog osiguranja od bilo koga drugog. A to nije uĉinila niti jedna. Sjetio se ĉovjeka koji je već osujetio previše ciljeva obitelji Wolf. . nije htio dozvoliti dvojici svojih najboljih ljudi da poĉine samoubojstvo u ledenoj pustoši juţnog polarnog kontinenta. Vi ste sigurno Frank Cash. Pitt i Giordino su. nije bio potpuno siguran. ali ne u Washington. a danas se nalazila nedaleko od mora. Ja sam Pitt. u nadi da će na straţnja vrata prodrijeti u VVolfovo rudarsko postrojenje. Pitt se okrene kad im se pridruţio Giordino. NAMPov mlaţnjak sletio je na smrznutu pistu. reĉe Cash. reĉe Elsie optimistiĉno. s druge strane. zatvorivši vrata zrakoplova. došao do kupolaste zgrade i zaustavio se. Poţurili smo. Nisu bili u mogućnosti pridruţiti se udarnom timu specijalnih snaga koji je formiran za napad na VVolfovo postrojenje i zaustavljanje kataklizme admiral Sandecker izriĉito im je zapovjedio da ostanu u Buenos Airesu. već na Antarktiku. Ali. volio je reći Pitt. mogli su stići tamo prije udarnog tima i izvidjeti postrojenje. Nemam razloga sumnjati u vas. Niti jedna svjetska nacija ne bi se usudila ispaliti rakete na naše postrojenje bez da njihove obavještajne sluţbe ne prodru u naše operacije. ali radi se o najvećoj hitnosti. U tom trenutku doĊe drugi straţar i pruţi Karlu poruku od Huga. Vi ste Pitt ili Giordino?. govoreći tiho. Smislit ćemo nešto kad stignemo tamo. Poglavlje XXXVII Pod nebom skrivenim gustim slojem oblaka. Nadam se da si u pravu. polako. pitajući se gdje bi on mogao biti. šef polarne stanice. Hugo kaţe da je ameriĉki zrakoplov na svojem normalnom kursu deset milja izvan našeg perimetra i leti na visini od trideset pet tisuća stopa. upita grmećim glasom. Argument visokih vojnih autoriteta bio je da oni nisu profesionalci obuĉeni za talco tešku operaciju. pogleda gore i slabašno se nasmiješi. On se predstavi i reĉe Hvala vam što ste pristali na suradnju u tako kratkom vremenu. kako su već bili u Buenos Airesu. Nekad je bila smještena nekoliko milja od ruba Rossove ploĉe blizu Zaljeva Kainan. Mala Amerika 5 bila je peta polarna stanica SADa koja je nosila to ime otkako je admiral Byrd osnovao prvu 1928. I. ponovi Karl. Karl spusti glas. poletjeli NAMPovim mlaţnjakom. Sandecker. draga sestro. Hugova sigurnosna sluţba odvratila je i sprijeĉila je sve pokušaje prodora u Valhallu. Baza je sluţila kao krajnja stanica 630 milja dugog prometnoga ledenog puta do kampa Byrd na platou Rockefeller.

više su nego spremni vratiti se kući. primijetivši kako su svi muškarci u stanici bradati. Nemate drugi prijevoz?. jesam li dobro ĉuo kad ste rekli da ţelite prijeći ledenu ploĉu do Zaljeva Okuma? Pitt kimne. . Nije imao luĊaĉki pogled u oĉima. Bojim se da ste preletjeli dug put ni zbog ĉega. Kada će se vratiti?. Trebamo samo par snjeţnih vozila. Nekolicina dolazi radi bijega od problema kod kuće. reĉe Pitt gledajući Casha u oĉi. ali većina su znanstvenici koji provode svoje studije bez obzira kamo ih odvele. Pitt zavrti glavom. a onima iznad ĉetrdeset pet izdrţljivosti. upita Pitt. Nije previše otmjeno. Ili se pretvaraju u zombije ili poĉinju halucinirati. reĉe Cash. Onda moramo odletjeti tamo i nadati se da ćemo naći mjesto za slijetanje. stršila je iz tla samo pet stopa. Ti ljudi su fanatici osiguranja. Ne moţemo riskirati da dovedemo u opasnost misiju specijalnih snaga tako da banemo iznebuha. Pitt pogleda Casha. Kakav prijevoz vam treba? Ovdje nemamo helikoptera. Nakon strpljivog ĉekanja da Pitt i Giordino pojedu lazanje. Zašto onda ne potraţite posao na toplijoj klimi?. barem ne još. Stambeni i radni dijelovi bili su labirinti soba i hodnika urezani pod ledom. Barem neću morati traţiti led za tekilu. Buldoţer i desettonski gusjeniĉar. Dva naša snjeţna vozila su na servisu i ĉekaju dijelove. Dio jedne gusjenice slomio se od hladnoće. reĉe Giordino. a ţene ne nose šminku niti frizure. upita Pitt. Nakon godine dana. reĉe Giordino. upita Giordino. Cash konaĉno upita Kad ste me nazvali iz Argentine. Ljudima ispod dvadeset pet godina nedostaje pouzdanosti.Na to bi Giordino dodao Idem s tobom. Nadao sam se da ćemo snjeţnim vozilima moći prijeći tu udaljenost. Muškarci i ţene volontiraju za rad u polarnim regijama zbog uzbuĊenja koja pruţa opasan posao istraţivanja nepoznatog. Kad sam zadnji put pogledao. parkirati ih milju ili dvije od postrojenja i neprimijećeno se došuljati. 80 posto pokrivena ledom. opustivši se nakon što je napunio ţeludac. Giordino pogleda svojeg prijatelja s druge strane stola. Što je s gusjeniĉarem? Cash slegne. prije no što se pretvorimo u ledene kipove. Niti jedna od naših znanstvenih ekspedicija nikada nije došla na deset milja od mjesta a da je nisu potjerali straţari. Priliĉno smo upoznati sa straţarima. Morate biti mentalno zaostali da biste ţeljeli ţivjeti ovakvim ţivotom. bez vjetra. upita Giordino. Treba imati snagu karaktera za preţivljavanje u takvoj okolini. Kolika je temperatura?. Cash ih povede u blagovaonicu kraj kuhinje i naruĉi im vrući obrok od lazanja prije no što je donio bocu Gallo burgundca od pola galona. Cash zavrti glavom. To poĉinje s dobi. Izraz šefa polarne stanice nije bio ohrabrujući. Za oko tri dana. Priliĉno visoka danas. Ne baš. reĉe Pitt. Udite unutra. Sve udobnosti doma. Naš cilj je postrojenje Destinv Enterprisesa. Ĉekamo dio iz Aucklanda. Kupolasta zgrada. reĉe Cash mrko se osmjehnuvši. Ostala ĉetiri su uzeli znanstvenici za prouĉavanje leda oko Rooseveltovog otoka sjeverno odovud. reĉe on smijući se. jer nemam pametnijeg posla. objasni Cash. bilo je petnaest stupnjeva Fahrenheita ispod nule. ali sluţi svrsi.

ali je malo vjerojatna. odgovori Giordino jednostavno. Što pokreće takvo ĉudovište? Dva dizel motora od sto pedeset konjskih snaga povezanih sa ĉetiri elektriĉna motora od sedamdeset pet konjskih snaga koji mogu pokretati sve kotaĉe ili svakoga posebno. upita Giordino. On i njegova posada otkrili su ga pod trideset stopa leda i proveli tri tjedna u otkopavanju. Ali mislim da biste lakše nagovorili jazavĉara da jede brokulu. Pitam se hoće li nam ga posuditi? Ne šteti pitati.Vi se. Pitt ga pogleda. posebno po strmini. Od njega su odustali i napušten je. još je pod ledom?. Pitt i Giordino izmijene pogled. I jest tako. Moglo bi vam pokvariti dan. Da. momci. da. polarnog istraţivaĉa. Gdje je sada. Bogati stari rudarski inţenjer zabio si je u glavu da će pronaći i spasiti vozilo. što je i bilo toĉno. ali nije se mogao probiti kroz snijeg i led. Svaki kotaĉ teţak je šest tisuća funta. A kada je to bilo?. Od prednjeg do straţnjeg dijela ima pedeset šest stopa. na krovu moţe nositi zrakoplov Beechcraft sa skijama. ali Poulter je krivo izraĉunao omjere brzina. Bila je to inspiracija Thomasa Poultera. i moţemo ga dobiti?. ozbiljnih izraza lica. veće od bilo kojeg drugoga sagraĊenog u njegovo doba. upita Pitt s nevjericom. Straţnji dio je skladište za hranu. za vozilo koje putuje na Juţni pol. Snjeţna krstarica admirala Byrda. reĉe Pitt ĉvrsto. rezervne gume i dovoljno goriva za pet tisuća milja putovanja. i teţi trideset sedam tona pod punom opremom. Zatim reĉe Postoji jedna mogućnost. Zvuĉi priliĉno elaborirano. U kasnijim godinama. ne biste htjeli znati. Valjda je to bilo prvo svjetsko stvarno veliko vozilo za rekreaciju. ima vlastitu strojarnicu. 0. Cash zavrti glavom i nasmiješi se. Veliko vozilo s pogonom na ĉetiri koraĉa. upita Pitt. reĉe Pitt. Samo gume su široke preko tri stope. To je pitanje ţivota i smrti za više ljudi no što moţete zamisliti. koji je kreirao i sagradio monstruozan stroj za petoricu ljudi i njegovog psa ljubimca što ih je trebao odvesti do Juţnog pola i natrag. promjera više od deset stopa. planovi dizajnera su otišli u kanalizaciju. ali kad je Snjeţna krstarica završena. Imate arktiĉku odjeću? . Osim velike upravljaĉke kabine na prednjem dijelu. Uvijek se mislilo da će Snjeţna krstarica biti odnesena na ledenoj ploĉi i potonuti u dubinu kad se led otopi. opasno blizu rubu ledene ploĉe. kao da zapoĉinje predavanje. reĉe Pitt oštro. Gume je izradio Goodyear. Ne samo to. Motori su imali energiju. a zatim obojica pogledaju šefa stanice. nedaleko od ove stanice. reĉe Cash. ponašate kao da je rijeĉ o ţivotu i smrti. reĉe Cash. odvedena na Antarktiku i iskrcana u Malu Ameriku 3. Kaţete da taj gargantuanski stroj još postoji. koliko sam ĉuo. reĉe Cash. Osim toga. Šezdeset milja se ne ĉini velikom udaljenošću. stambeni dio za posadu i kuhinju koja sluţi kao fotografska tamna komora. On zastane. pokriven je ledom i zaboravljen. Kotaĉi se mogu okrenuti na kretanje postrance ili oštre okrete. Vjerujte mi. a zatim ga prenijeti u SAD radi prikazivanja u muzeju. Snjeţna krstarica je oko dvije milje odovud. Cash natoĉi šalicu kave i pogleda tamnu tekućinu. Tisuću devetsto trideset i devete. Sagradili su oko njega ledeni šator i uspjeli ga pokrenuti. pa ĉak i uvući prilikom prelaska pukotine. Behemot bi prešao trideset milja na sat po ravnoj cesti. široko je dvadeset. Moţete li mi reći o ĉemu se radi? Ne. Slušamo. Moramo pokušati. ali ne mogu reći da je na raspolaganju ili da moţe prijeći šezdeset milja na ledenoj ploĉi. to je pravo vozilo.

Bolje je uzmite. Dobra ideja. reĉe Cash. koraĉajući skorenim ledom koji je otvrdnjivao u dubini. Hladnoća vjetra je najveći ubojica. Starac se okrene. Ne dajte da vas zavara. i pritisak zadnjih nekoliko dana. reĉe Pitt upijajući veliĉanstveni krajolik. zove samo Tata. Izgleda lijepo i mirno. Nakon nekog vremena. hidrauliĉki sustav i motori ostali topli. Ne mogu izbrojiti sve prste koji su izgubljeni zbog promrzlina. koja je ĉetrdeset godina mlada od mene. On primijeti da i Giordino hoda s naporom.U zrakoplovu. Moţda ćemo ga morati upotrijebiti ako sve drugo propadne. reĉe Cash. Morat ćemo hodati do Snjeţne krstarice. Stigli su do logora i odmah ušli u glavni šator. godine. ali pomisao na spavanje nije mu padala na pamet. Pitt poĉne osjećati pipke iscrpljenosti zbog premalo sna. dat ću paru servisera da prekriju vaš zrakoplov i postave grijalicu kod motora. a trup i krila nezaleĊeni. Tako. fantastiĉno prevelik. kako bi gorivo. i sjaj bi ih zaslijepio da nisu imali tamne naoĉale. Ljudi su odlazili na kratke šetnje. Neki ekscentrik. ali Pitt i Giordino još se nisu navikli na hladnoću i smrzavali su se ispod svojih teških arktiĉkih odijela. Što mogu uĉiniti za vas? . Naći ćemo se ovdje za pola sata i odvest ću vas do vozila. Cash pogleda na trenutak. To je loše. hodali su cestom oznaĉenom naranĉastim zastavicama gotovo sat vremena. Gotovo nije bilo vjetra. Gornji dio vozila iza kabine bio je ravan kako bi mogao nositi zrakoplov koji nije poslan na Antarktiku zajedno s velikim vozilom. Upravljaĉka kabina ravnog prednjeg dijela uzdizala se šesnaest stopa u zrak i dodirivala vrh šatora. Bilo je obojeno u svijetlocrvenu boju. Zbog toga svatko tko radi na Antarktici mora imati rentgensku snimku zuba i nositi ploĉicu s imenom. prepozna Casha i pokaţe svima da krenu za njim. Koliko god ĉudno se to ĉinilo. Zatim Cash pogleda kao da se neĉega sjetio. Zapravo ne znam. Njegova posada ga obiĉno zove Tata. gledajući ih plavozelenim oĉima. s vodoravnom naranĉastom prugom oko bokova. Ovo su Dirk Pitt i Al Giordino iz Nacionalne agencije za mora i podmorje. Prvi pogled na Snjeţnu krstaricu šokirao ih je gotovo kao i pogled na Wolfove brodove. smoga. Padao je lagani snijeg i formirao tanki bijeli pokrov preko šatora. prizna Giordino. Zadnju ĉetvrtinu milje hodali su u tišini. On ih izvede do manjeg šatora s kuhinjom i pećnicom. Nema prometa. Glasan zvuk koji su ĉuli pribliţavajući se preko leda dolazio je od para motornih pila kojima su urezivali utore u masivne gume. bili iznenaĊeni vjetrovima koji bi im blokirali vidik i smrznuli bi se prije no što pronaĊu put do stanice. Prije no što zaboravim. upita Pitt. Vrijeme se moţe promijeniti u ciklonski pakao dok trepnete okom. Ulog je bio prevelik. S Cashom u predvodnici. Stari ĉovjek sijede kose i brade nadzirao je tu grubu metodu urezivanja. Ponudi im da sjednu oko dugoga metalnog stola. pa me posada. buke. Na hitnoj su vladinoj misiji. Nikada ne znate kad će vaši ostatci morati biti identificirani. 1940. Sunce je sijalo kroz ostatke ozonskog omotaĉa. reĉe on toplo se osmjehnuvši. i nadaju se da im moţete pomoći. na Antarktici je rijetko padao gusti snijeg. ovdje je tiše. Veliki kotaĉi i gume nadvijali su se nad ljudima koji su radili oko njih. Pitt je vidio prilike kako se kreću oko velikoga plavog šatora okruţenog nizom manjih naranĉastih polarnih šatora. Moje je ime pomalo ĉudno. Tko je stari momak koji je vodio operaciju spašavanja?. reĉe on rukujući se s njima. Cash mu priĊe i lupne ga po ramenu kako bi mu privukao pozornost. Smrznuta tijela se nalaze redovito.

Ako ispuni oĉekivanja. U zadnji ĉas. Thomas Poulter. Motor bi se iscrpio do smrti. Kad vozaĉ naiĊe na pukotinu. pokušavamo sprijeĉiti svjetsku katastrofu. moţemo li ga posuditi na nekoliko dana? Tata ga blijedo pogleda. A sustav promjene brzina bio je a potpuno pogrešan. vratim u prvobitno stanje i prevezem do Smithsoniana u VVashingtonu. Veliki kotaĉi i gume su smješteni blizu sredine tijela. Do trenutka kad budem gotov. Zatim se okrene i pogleda Casha. Na suhom je to I odliĉan stroj. podigne prednje kotaĉe. Vjerujte mi. ili prije tjedan dana. upita Giordino. Moguće je. Zatim straţnji kotaĉi gurnu prednji dio preko pukotine. Priliĉno sam putovao. odgovori Tata. i prokleto smo ponosni na to. odgovor bi bio ne. gdje bi vozilo na kraju potonulo. reĉe Pitt ţustro. pokazat ćemo da je vozilo moglo ispuniti oĉekivanja i stići do pola. Odgovor jene! Pitt i Giordino izmijene hladne poglede. je li u stanju otići do Juţnog pola? Zbog toga je sagraĊena. Prevest ćemo ga preko leda. Voţnja uz malu strminu bila je kao da kamionom s prikolicom pokušate vući teret uz Stjenovite planine u najvišoj brzini. upita Giordino. Kako ga namjeravate prevesti do SADa?. spuste se. upita Giordino. izumio je genijalnu inovaciju. Kao prvo. U sljedećih sat vremena htjeli smo ga izvesti na led prvi put od 1940. On se šali? Cash zavrti glavom. a prednji izvuku vozilo na drugu stranu. godine i vidjeti što moţe uĉiniti. uvuku se i straţnji kotaĉi. Izvorni proizvoĊaĉ još djeluje i ima stare dijelove u svojem skladištu. potrošit ću više od tri stotine tisuća dolara da ga izvadim iz leda. Ne idemo u bezbriţnu voţnju.Nismo li se već sreli?. graditelj krstarice. Jeste li ga već testirali?. . Zatim Pitt izvadi malu kartu iz dţepa svojega arktiĉkog kaputa. Promjenom brzina i urezivanjem brazda u gume. Kotaĉi se mogu uvući prema gore dok se ne poravnaju s tijelom vozila. Konaĉno. Koliko god to ĉudno izgledalo. i pruţi je Tati. reĉe Pitt. Za još par tjedana ledena ploĉa će se razbiti i izići na more. Bila je velika stvar izvaditi ga na površinu. do rampe i na brod. Vrlo genijalan sustav koji zaista djeluje. svi su mi se smijali. Snjeţna krstarica. ali na ledu je potpuno propao. što ostavlja osamnaest stopa trupa ispred i iza njih. Kad sam prvi put razmatrao svoj san spašavanja vozila. Trebao bih odbiti. Tata pogleda Pitta puneći svoju ĉašu s vinom. Gdje ste pronašli mjenjaĉ brzina star šezdeset godina koji će pristajati u vozilo? Nije napravljena samo jedna prijenosna jedinica. Moja posada i ja kopali smo pod najgorim zamislivim uvjetima. Srećom. Neću ga predati dvojici stranaca koji se ţele vozati ledenim pokrovom. upita Pitt prouĉavajući starca. ali da ste to pitali prije šezdeset a godina. Kad se prednji kotaĉi nadu s druge strane. Što ako naiĊe na pukotinu preširoku za prelazak?. našli smo potrebne dijelove za popravak mjenjaĉa brzina. Analizirali smo problem i kako ga popraviti prije no što smo stigli ovamo. gume su bile glatke i vrtjele su se bez trenja. Ne šali se. Iznajmio sam mali teretni brod usidren kraj ledene ploĉe. reĉe Pitt bez okolišanja. Stigli ste u pravi trenutak. Ovi ljudi oĉajniĉki trebaju prijevpz do VVblfovog rudarskog postrojenja.

Zaklonjena snjeţnim zastorom. To su brojevi Ovalnog ureda Bijele kuće. upita Pitt. utrostruĉene snage zbog odraza od kristalnih površina. dok su izbrazdane gume dobro prijanjale za podlogu. nisu imali GPS. reĉe Pitt sjedeći iza volana. zvuĉi mi nekako poznato. Samo se nadam da ćemo stići tamo prije udarnog tima. Koliko će nam vremena trebati do tamo?. Gledao je kroz polarizirane naoĉale. To je najbolje što moţeš? Niti jedan instrument ne moţe biti bolji od oka. Tvoja logika se suprotstavlja razumu. ako ne naidemo na prepreke u ledu i ne moramo ih zaobilaziti. Tri sata. Grijaĉi u Snjeţnoj krstarici odrţavali su temperaturu na ugodnih šezdeset pet stupnjeva Fahrenheita. Tu su i imena drugih vaţnih ljudi koji će podrţati našu priĉu. Štogod. Ime na omotnici koja mu je stršila iz dţepa bilo je Clive Cussler. ali iritantni . Vrhovnog savjeta u Pentagonu. Giordino je stajao iza njega u zatvorenoj kabini. Pitt je sjedio udobno uspravljen u sjedalu. Gdje ti je GPS jedinica? Zaboravio sam je u brzini. dok je velika crvena krstarica puzila smrznutim krajolikom poput kukca na naboranoj bijeloj plahti. Snjeţno sljepilo bilo je opasna prijetnja u hladnim podnebljima. reĉe Tata skeptiĉno. ukljuĉujući i Franka Casha. Ali. stajali su i tiho promatrali veliko crveno vozilo koje je izbacivalo crni oblak ispušnih plinova u kristalnoplavo nebo. neka pošalje raĉun admiralu Sandeckeru. Nadam se da si u krivu. stvoreno od ljudi koji nisu doţivjeli da to vide. ni 1940.Unutra ćete pronaći nekoliko telefonskih brojeva. ĉiji je sjaj sadrţavao ultraljubiĉaste zrake. Sat i trideset minuta kasnije. promrmlja Pitt. nisu bile problem. dvadeset milja na sat. upita Giordino. Svatko dovoljno nesretan da oboli od te bolesti osjećao je kao da mu je u oĉima pijesak. Golemi kotaĉi glasno su pucketali kotrljajući se preko snijega i leda. Napad velikih razmjera mogao bi prisiliti Karla VVolfa da zapoĉne kidanje ploĉe prije vremena. i Sigurnosnog odbora Kongresa. A kakva je to priĉa. Poglavlje XXXVIII Sunce je sijalo na aţurnom nebu. Bilo je uzrokovano konjuktivitisom zbog sunca. ostavljala je plavu izmaglicu iz dvostrukih dizel motora. nagrĊujući smrznuti krajolik. prouĉavajući topografsku kartu ledene ploĉe. gledajući kroz vjetrobran i prouĉavajući ledeno polje radi pukotina i prepreka. Nadam se da nisam stao u minsko polje kad sam obećao da ću njegovo vozilo vratiti u istom stanju u kojem nam ga je posudio. pribliţavajući krstaricu u ravnoj liniji planinskoj masi koja se dizala na obzorju. Ako ga ogrebemo. Glavnog direktora NAMPa. Nisam ĉuo Tatino ime. Samo kreni ovim putem. jer će mnogo ljudi biti nesretno ako ne uspijemo. Promrzline. Imam loš osjećaj da nećemo imati toliko sreće kao u brodogradilištu. gotovo veliĉanstveno. reĉe Giordino pokazavši nejasno u daljinu. Pittov jedini mali. nakon ĉega bi uslijedilo sljepilo u trajanju od dva do ĉetiri dana. meĊutim. drţeći veliki volan. kao što je i bila namjera. ako mogu pitati?. Imaš kurs za mene?. Tata i njegova posada. To jest ĉudno ime. Pitt podigne obrve. Šezdeset milja. Osim toga. Pitt mu ispriĉa. reĉe Giordino nezainteresirano. Vozilo se kretalo bez napora.

Tvoje priĉe za laku noć ĉine moje bezazlenim priĉicama o Majci guski. ponovi Pitt nervozno. . Tada ćemo moći samo sjediti i ĉekati kataklizmiĉki plimni val da nas odnese.problem bilo je stalno smrzavanje tri vjetrobrana. Odaberi bilo koji smjer kompasa koji ţeliš. Ako tim specijalaca ne uspije. Nikada nećeš pobijediti na Izazovu. koji je stajao ispod i iza njega nagnut nad stol s kartom Rossove ledene ploĉe. neće ostati dovoljno od nas da otplovimo bilo gdje. Pitt nije bio raspoloţen za umiranje. gledajući kroz vjetrobran. U pravu si. Osim da padnemo u bezdan ili se smrznemo u oluji. More s lijeve strane. Njegov GPS ureĊaj nije bio od koristi. Što ću ja? Litice na rubu Rossove ledene ploĉe doseţu dvije stotine stopa iznad i devet stotina ispod površine mora. Ako ne bude nepredviĊenih zaustavljanja. Pa. Giordino pogleda Pitta. Nebo se zatamnjuje. Prešli smo dvadeset jednu milju u prošlom satu. trebali bismo biti tamo za manje od dva sata. Pitt pogleda mjeraĉ udaljenosti. naša jedina dilema je hoće li se led odlomiti i odnijeti nas na more. I da. Od poĉetka istraţivanja Antarktike. Drugi su se izgubili i lutali prije smrti. svatko tko je upoznat s polovima znao bi da moţe postati smrtonosno u djeliću trenutka. zar ne? Što ako se vrijeme pokvari i ne budemo ništa vidjeli? Htio si vodenje. Carstens Borchgevink. Ako padnemo s litice. reĉe Giordino sa sarkazmom u glasu. Mnogi su ubijeni u padovima zrakoplova i drugim nesretnim incidentima. Zaboravio sam da igle kompasa ovdje uvijek pokazuju na sjever. Njegov je zadatak bio što prije stići do rudarskog postrojenja. koliko god se ĉinilo da dvojica ljudi ne mogu obaviti taj posao. postao prvi ĉovjek koji je stao na obalu kontinenta 1895. zabiljeţeno je više od sto pedeset smrti. pokušavajući otkriti njihovo znaĉenje. on i Giordino su jedina nada. Misliš li da moţemo stići na vrijeme?. upita Giordino. Iako je nosio samo vunenu vestu. Moj um je drugdje. A da mi daš neki smjer? Samo drţi prednji kraj ovog antikviteta usmjeren prema najvišem vrhu onih planina ispred nas. Imaš tristo šezdeset izbora. reĉe Pitt. a vojska nije planirala voditi rat na Antarktici stoga ih nije bilo iznad tog dijela zemaljske kugle. pri ruci je drţao odjeću za hladnoću. poput kapetana Roberta Falcona Scotta i njegove druţine. u sluĉaju da mora hitno napustiti krstaricu. Morali su stići na vrijeme. Većina su bili ljudi koji su podlegli hladnoći. reĉe Giordino ciniĉno. Koliko god vrijeme bilo lijepo. Ventili na prozorima nisu ispuhivali dovoljno toplog zraka da odrţi stakla ĉistima. Sateliti koji su prenosili poloţaj bili su vojni. Geografski prikaz na njegovom ureĊaju nije mogao pokazati njihov toĉan poloţaj u krugu od tisuću milja od pola. reĉe Pitt umorno. Ti bi trebao govoriti. prizna Giordino nevoljko. pazi da more bude s lijeve strane. Većina kategorija pitanja su ionako izvan mojih mentalnih sposobnosti. On pozove Giordina. Okrene se Giordinu i lukavo nasmije Kladim se da ćeš priĉati svojoj maloj djeci strašne priĉe za laku noć. sigurno ne ţelimo upasti u vodu i utopiti se. Pitt se nije zavaravao optimizmom. Od vrha do mora je strma provalija. Prihvaćam kritiku. trenutka kad je norveški mornar na kitolovcu. koji su se smrznuli na povratku s Juţnog pola. sigurno ne još ne sada kad su on i Giordino morali zaustaviti Wolfove da ne izazovu strašnu katastrofu za ĉovjeĉanstvo.

Giordino se u strojarnici zabavljao s dva dizel motora. dizajner Snjeţne krstarice Thomas Poulter pronašao je genijalno rješenje za problem pukotina. Provjerimo u priruĉniku koji nam je dao Tata. Nitko nije savršen. on prenese straţnji dio krstarice ostatak puta preko ponora. on otvori vrata. . Nakon brzog zaustavljanja radi procjene situacije. koristeći straţnje kotaĉe. našao bi zaobilazni put. Osim mene. skrene Snjeţnu krstaricu i zaustavi je na pet stopa od ruba. upita Giordino. s prednjim i straţnjim dijelom od osamnaest stopa. iziĊe van i priĊe rubu pukotine. To je stvarno briljantna inovacija. Jer njihovi radijatori nisu izloţeni. Pogleda brzinomjer i primijeti da je brzina polako narasla na dvadeset ĉetiri milje na sat. ali tek kad je bio gotovo na njoj. On se okrene kad je zaĉuo Giordinove korake iza sebe. reĉe Giordino s divljenjem. Boja leda na stranama koje su se gubile iz vida prelazila je iz bijele u lijepu srebrenozelenu. Frank Cash spomenuo je da se kotaĉi mogu uvući radi prelaska pukotina. Malo rijeĉi moţe opisati taj osjećaj. ali ne prije no što je pokazao mjeraĉe temperature na ploĉi s instrumentima. Bio je to strašan pogled. i da je ekstremno suho i hladno. povećavajući dotok. Slijedeći upute u priruĉniku. a loše procijenio mjenjaĉ i gume. Oštro okrenuvši volan. dovoljno daleko da bi bio stabilan. Pomisao da vozi letargiĉno ĉudovište od trideset i pet tona preko ledene ravnice s dubokim pukotinama koje vrebaju u svim smjerovima nije bila utješna. Gotovo da se sami pregrijavaju. naravno. Pitt promijeni brzine i okrene prednji dio krstarice prema planinama. Naravno. Bolje da pripazim na njih. Giordino uzme priruĉnik u strojarnicu. S obzirom da je zrak rjeĊi na polovima zbog brţe rotacije. Smrznuta pustinja je bila blijeda.Dobro je znao da je teren ispred njih pun prepreka. pojavi se pukotina u ledu. a istovremeno prekrasna i veliĉanstvena. voţnja je bila razumno glatka. Ova stvar sigurno ide u beskraj. pusta i zlokobna. Što sada?. Ako ne bude stalno na oprezu. Njegovi najveći strahovi bili su truli led i skrivene pukotine. upita Pitt. Nalaze se toĉno ispred motora. Kao što im je rekao Tata. Pitt sa strpljenjem prihvati hvalisanje. U jednom trenutku moţe biti mirna. prilagoĊujući ventile za ubrizgavanje goriva. Nevjerojatno kako je dobro riješio jedan mehanizam. Koristeći prednji pogon. a u drugom zastrašujuća. on konaĉno pronaĊe ĉvrstu površinu. što Tata i njegova posada nisu uĉinili. smrznuta pustoš bila je priliĉno ravna. Spustivši se niz ljestve iz upravljaĉke kabine. ali kod šezdeset godina starih Cumminsima. Nakon što je ponovno izbacio straţnje kotaĉe. mogao bi odvesti krstaricu u duboku pukotinu i poslati u antarktiĉko more. mogli su nastaviti put. Iznenada. Nakon pola milje voţnje paralelno s provalijom. krene polako naprijed dok prednji dio nije kliznuo preko pukotine i prešao na drugi rub. Osim tisuća nabora i brazda. U Pittovom umu. iznenada je postala strašna. Donja strana krstarice bila je glatka poput skija. i on ukoĉeno vidje kako se pukotina na manje od sto stopa otvara i širi na obje strane obzorja koliko god mu je sezao pogled. Pitt pritisne poluge za uvlaĉenje prednjih kotaĉa do razine trupa. Zatim Pitt izbaci prednje kotaĉe i uvuĉe straţnje. Do sada. Motori su topliji no što je normalno. Procijep je bio širok gotovo dvadeset stopa. Zatim. dotok goriva se morao promijeniti. Kako se mogu pregrijati kad je vani dvadeset stupnjeva ispod nule?. Ubrizgavanje goriva je konstantno na novijim dizel motorima. Povremeno bi primijetio skrivenu pukotinu u ledu. omjer goriva se morao promijeniti. Njegova stopala nagaze koĉnicu i kvaĉilo Snjeţne krstarice.

Obuci toplo odijelo. Već je mogao ĉuti kako motori mijenjaju takt zbog preranog sagorijevanja. Kad su bili odjeveni i spremni za hladnoću. drastiĉna hladnoća moţe ubiti za nekoliko minuta. Isti faktor vrijedio je i za Snjeţnu krstaricu. Ako se volan drţi ĉvrsto dok se vozilo kreće ravno. moţe izdrţati temperature od 120 stupnjeva Fahrenheita ispod smrzavanja dvadeset do trideset minuta bez ozljede. I istovremeno napraviti od nas sladoled. Vjetar iznenada zapuše iz unutrašnjosti kontinenta snagom plimnog vala. radijatori će zakuhati i voda će prodrijeti iz motora. Navala hladnog zraka trebala bi ohladiti motore. Ledena oluja bjesnila je takvom silom da su komadići leda bombardirali vjetrobran poput sitnih ĉavlića. Pitt se drţao za volan gledajući kroz poluzatvorene oĉi. Ţurili su. ali u ovo doba na Antarktici sunce je tek poĉelo zalaziti. . Led je bio gladak. nego zato što svi ljudi i ne znajući imaju jednu nogu milimetar kraću od druge. Za manje vremena no što treba za kuhanje jaja. Tijekom oluje ĉovjek se kreće u krugovima. Giordino otvori vrata. Pripremi se za drugi udarac. kad faktor vjetra oduzme još pedeset stupnjeva temperaturi. Zanio se naprijed kad je krstarica odskoĉila preko ledene brazde. Pitt pogleda brojĉanike na kontrolnoj ploĉi. otvori vanjska vrata. vozeći veliko vozilo u ravnoj liniji. Nije mogao zamisliti duboki šok koji je došao kad se temperatura u kabini smanjila za osamdeset stupnjeva Fahrenheita unutar trideset sekunda.Pitt se nadao da će tama prikriti njihov dolazak u postrojenje. Olujna snaga vjetra iscijedila je boje iz okoline. postupno će se poĉeti kretati u luku. a već je ponovno bila zora. Kad budeš spreman. Nebo je nestalo u treptaju oka i sunce se potpuno zamraĉilo. Ali. vikne Pitt. Gume ne mogu biti savršeno simetriĉne. vrlo skoro. Morat ćemo trpjeti dok se temperatura ne snizi. nevidljive u bijelom vrtlogu. Bez cirkulacije zraka. Obojica odjenu svoje polarne kombinezone i vjetrovke s kapuljaĉama Pitt se borio s teškom odjećom odrţavajući krstaricu na ravnom kursu kroz oluju. ali vjetar je isisavao tjelesnu toplinu iz njega. ne okrećući ga. Odjeća je mogla zaštititi Pitta od hladnoće. U jednom trenutku Pitt je vidio na šezdeset milja u drugom mu se ĉinilo kao da gleda kroz sloj vode. kao da je nevidljiva sila radila protiv njega. sjajne i prolazne. Kao da svijet više nije postojao. ali on ne doĊe. uzvrati Giordino. Pitt se pitao hoće li staro staklo izdrţati. na obzorju će se pojaviti zgrade tvornice u podnoţju planina. para će mi izići iz radijatora. bilo je pitanje koliko dugo će se motori okretati dok im se klipovi ne pregriju i zaglave u cilindrima. Stara izreka Kad kiši. Pritisak ulja bio je nizak. Zavijajući kaos provali u kabinu. ali tada. On poĉne osjećati traĉak nade. Toliko se koncentrirao na odrţavanje vozila na kursu. ali temperatura vode već je prelazila crvenu zonu. Pritiskao je gas do daske i drţao volan. Nakon toga. ne zato što je desnoruk i teţi kretanju u tom smjeru. Ništa nije bilo ĉvrsto. onda pljušti proĊe mu kroz um kad Giordino vikne kroz otvor strojarnice Proyjeri instrumente. tekućine u pokretu. dok je navala hladnoće u kabini prigušivala sve zvukove dizel motora. da je zanemario instrumente. Motori su još vrući. Skoro. dok je vjetar vrištao i jecao na vratima. dok je vjetar jurio preko ledene ploĉe poput divljeg ĉudovišta. Njihovo udaranje u staklo bilo je krešendo puckavih zvukova. Kad je ĉovjek odgovarajuće odjeven za ledenu hladnoću. Znao je da u sljedećih sat i pol vremena mora nešto smisliti. atmosfera se smraĉi i zgusne poput ĉipkanog zastora. i nikakvo zloćudno ponašanje majke prirode neće ih usporiti. Nije se zavaravao idejom da se mogu uvući u postrojenje a da ih ne primijete. sigurno ne u golemom crvenom snjeţnom vozilu.

Negdje izvan svega. i shvaćanje da bi mogao biti odgovoran za milijarde ţivota nisu bili ugodni. Patnja za njega više nije imala znaĉenje. Odbio je prihvatiti neizbjeţni kraj. crpili su njegovu snagu. Njihova voţnja preko izdajniĉkog ledenog polja pretvorila se u ledenu noćnu moru. Sve dok bude disao i mogao razmišljati. Trebao mu je najveći napor volje da ne zapovjedi Giordinu da zatvori vrata. hladnoća koja prodire kroz koţu i oštra bol koja mu je muĉila meso unatoĉ zaštiti odjeće. On makne . Nisu mogli komunicirati. Nikada nije osjetio takvu hladnoću. Pitt nije imao ţelju prihvatiti Veliko ništa otvorenih ruku. U njegovom umu nije bilo sumnje da će on i Giordino proći kroz sve. ako hoće. Bio je slijepac u svijetu slijepih. Giordina i sreću.U strojarnici je Giordino sjedio izmeĊu dva motora i pokušavao se zagrijati na ispušnim cijevima i radijatorima. Nije bilo toĉke povratka. Svaka pomisao na umiranje postala je odbojna. imao je izglede. Sljedećih nekoliko minuta bile su najdulje u Pittovom ţivotu. ali to ga je tjeralo da ostane na kursu unatoĉ urlajućem vjetru i ledu. Njegov um još je bio jasan. Njegov vid tamnio je na rubovima oĉiju. On potisne mraĉnu moru koja se nadvijala nad njim. Pitt je sjedio poput stijene dok je bjelina divljala oko njega. odbijajući izvršiti zapovijedi. i unutrašnjost vjetrobrana se zamrzne. i da će se boriti do kraja. nije bilo ni trenutka panike. a onda spasi svijet. Znao je da oluja moţe prestati jednako brzo kao što je i zapoĉela. Pitt konaĉno obriše sve deblji sloj leda s upravljaĉke ploĉe. To su bili prioriteti. Normalno bi bilo usporiti krstaricu na brzinu puzanja i poslati Giordina naprijed da testira led. Najviše ga je plašila mogućnost da upadne u pukotinu koju neće moći vidjeti dok ne bude kasno. reţući mu pri tome utrobu. Uvijek je vjerovao da će ga morati odvući anĊeli ili demoni. Pitt nije znao što je to. pa ju je drţao pritisnutu do kraja. izvan samoga sebe. ali oĉeliĉi se da izdrţi još deset minuta. Ulazili su kroz vrata u kontrolnu kabinu. Ne mogavši gledati ispred sebe. a vrijeme je bilo luksuz koji si nisu mogli priuštiti. a brisaĉi s vanjske strane zaglave u ledu. Ali. Kazaljke na indikatoru temperature polako su izlazile iz crvenog podruĉja. i da će se za koju minutu pretvoriti u blok leda. Ako je neprijateljstvo imalo smisla. Jedva je disao. ako su htjeli stići do svojeg odredišta bez novih zastoja. Ledeni kristali udarali su u vjetrobran poput beskrajnog roja. još je morao procjenjivati izglede i posljedice. Jedina neporeciva stvarnost bila je da je on imao malo udjela u tome. Vrištanje vjetra onemogućilo je glasovne kontakte. Stisne zube kako bi sprijeĉio cvokotanje. brzo pokrivši Pitta i upravljaĉku ploĉu bijelim pokrovom. Njegova utrnula desna noga više se nije mogla podizati i spuštati na pedali gasa. pitao se. Gledao je kazaljke na pokazateljima temperature i vidio kako se spuštaju s bolnom sporošću. Osjećao se kao da ga je progutao duh s tisuću sitnih zuba. Spasi motore. Borba sa silama izvan njegove kontrole. Vrišteći bijes snjeţne oluje nije pokazivao znakove jenjavanja. a kazaljke se još nisu spustile na normalu. spasi sebe. Osjećao je da vjetar prolazi ravno kroz njega. Grijaĉi se više nisu mogli nositi sa smrznutim zrakom. Tijelo kao da više nije bilo njegovo. Vjerovao je u sebe. Nije znao da se ĉovjek moţe tako brzo smrznuti. Zašto ova ne prestane. Nije imao ĉak niti osjećaj opipa. Porota je još uvijek odluĉivala nadjaĉavaju li njegove dobre osobine loše. Zamalo je popustio instinktu da baci ruĉnik i preda se. Morali su završiti misiju ili umrijeti. ali osim riskiranja prijateljevog ţivota. Bio je duboko zabrinut za Pitta. Zgušnjavanje krvi. smrznutu na podu. Strašna hladnoća rezala mu je pluća. Kad bi samo vjetar prestao. I svemogući moţe poći s njima. Ali. Nije se pouzdao u iluziju laţne nade. Ruke i noge uskoro su mu utrnule. ţelja da uspije bila je jaka koliko i strašni vjetar. Strašna praznina ga ispuni. Pitt je već prije gledao Surovog kosca i pljunuo mu u lice. to bi ih koštalo dragocjenog vremena. izišao je iz svoje smrtnosti. kazaljke će morati pasti za još dvadeset stupnjeva.

reĉe si. Ne opterećuj se. Stafford je izgledao više kao direktor za odnose s javnošću nego kao pilot. Obiĉno je letio na potezu izmeĊu Christchurcha u Novom Zealandu i ameriĉkih polarnih stanica raštrkanih Antarktikom. Dosta si uĉinio. Kapetan zraĉnih snaga Lyle Stafford osjećao se kod kuće u svojoj kabini iznad smrznutog kontinenta. opremu i namirnice. ali ne prije no što je namjestio unutrašnje grijanje na najvišu mogući vrijednost.. i još dvadeset. reĉe zabrinuto kad ga je vidio tako blizu smrti od hipotermije. Jesu li vaši ljudi spremni i orni? . stavivši ruku na radijator. reĉe on ostavivši knjigu. Za koliko vremena krećemo? Stafford krmne prema ploĉi s instrumentima. kad su se temperaturne kazaljke vratile na normalu. bojniĉe. Ne daj joj da odluta. Na većini letova ĉitao je knjige. Njegova sijeda kosa bila je uredno ošišana. On oklijevajući skrene pogled s knjige Craiga Dirgoa Einsteinovipapiri te pogleda kroz prozor i na zaslon GPS ureĊaja. poĉne se pitati jesu li se specijalci spustili? Jesu li izgubljeni u istoj izdajniĉkoj oluji? Poglavlje XXXIX Obojen u antracit sivu boju bez oznaka osim male ameriĉke zastave na okomitom stabilizatoru. da se priviknete na kisik. Pitt jedva promrmlja kroz smrznute usne. Mali Talijan osjetio je da je vrijeme. Nije morao vikati Giordinu u strojarnici. Krv mu se uskoro ponovno otopi i poĉne cirkulirati. pazio na instrumente. Bit ćemo iznad toĉke iskakanja za sat vremena. McDonnell Douglas C17 lebdio je iznad oceana bisernobijelih oblaka koji su pokrivali sjajni led Antarktike poput divovskog pterodaktila iz mezozoika. Nikada u ţivotu ništa nije bilo tako dobro kao toplina koja je zraĉila iz motora i upijala se u njegovo polusmrznuto tijelo. devedeset i devet boca na zidu? Zatim doĊe olakšanje i egzaltacija. Kalifornijac dugih kostiju ĉija su koljena. Gotovo morbidno. ali vidio je samo more oblaka. odsjekavši strašnu snagu vjetra i leda. Giordino se vrati natrag u ledenu upravljaĉku kabinu. Još dvadeset sekunda. dok je njegov kopilot. i on si dozvoli luksuz opuštanja na pola sata dok Giordino upravlja volanom. Pomoći ću ti do strojarnice gdje se moţeš zagrijati. sezala gotovo do brade. Na ovom letu morao je prevesti brzo okupljene udarne timove specijalnih snaga do Rossove ledene ploĉe i izbaciti ih iznad rudarskih postrojenja Destinv Enterprisesa.led sa svojih naoĉala i vidje kako kazaljke padaju brţe i pribliţavaju se normalnoj radnoj temperaturi. Skoro je vrijeme za vjeţbu disanja. sjedne za volan i ubaci u prvu brzinu. a osmijeh mu je uvijek bio na licu. Kad ga je smjestio na pod izmeĊu velikih motora gdje se mogao zagrijati. Clearv pogleda kroz prozor iznad pilotskih glava. poruĉnik Robert Brannon. Stalno lupanje dizela koji su ponovno radili bez greške bilo je glazba za Pittove uši. Kako je išla ona brojalica. simbol obnovljene nade. kad je sjedio. Vrijeme je za posao. Mogu voziti to ĉudovište isto kao i ti. Uvijek je volontirao kako bi pomogao Vojnom zrakoplovstvu i dobrotvornim organizacijama. prevozeći znanstvenike. Zatim pojuri u upravljaĉku kabinu i grubo povuĉe Pitta od volana. Onda zatvori vrata. Za šezdeset sekunda veliko vozilo opet je jurilo kroz oluju dvadeset ĉetiri milje na sat. Pretpostavi da se kut Rossove ploĉe nalazi ispred i ispod zrakoplova. Snjeţna krstarica. Okrene se i nasmiješi bojniku Tomu Clearvju koji je sjedio na sjedalu iza pilota.

Što se tiĉe hladnoće. reĉe Stafford suosjećajno. na stotinu stupnjeva ispod nule. pa ćete padati naslijepo većinu puta. okrenuvši se u pilotskoj sjedalici i rukujući se s bojnikom. Bili su mladi. moţda. Stafford lagano prilagodi kurs i reĉe Ne zavidim vam. ali nadam se da to nećemo morati uskoro ponavljati. bojniĉe. objavit ću upozorenja dvadeset i deset minuta prije skoka za vas i moju posadu. Svi su bili zauzeti provjeravanjem opreme. Hvala na voţnji. Clearv ustane i protegne se. Sretno vam bilo. Izbacit ćemo vas precizno. Clearv se blijedo nasmiješi. Ljudi su obuĉeni za to. brzo sakupljeni iz specijalnih . Oblaci dopiru do tisuću stopa iznad zemlje. doda Brannon. Ne. naša elektriĉno grijana termalna odijela sprijeĉit će da se ne pretvorimo u sante leda dok silazimo na toplije visine. Stafford ponovno provjeri ploĉu s instrumentima. dekomprimirat ću kabinu. Navikli smo da zrakoplov uspori prije no što se vrata otvore. Moje su zapovijedi jasne u tome da letim normalnim rasporedom prema McMurdo Soundu. reĉe Clearv ozbiljno. reĉe Brannon. Šezdeset i pet ljudi koji su sjedili unutra imali su ozbiljna lica. Zatim. s obzirom na brzinu kojom letimo. reĉe Stafford. Desetljećima su piloti padobrancima postavljali pitanje Zašto skaĉete iz savršeno dobrog zrakoplova? Odgovor koji je Clearv obiĉno davao bio je. nastavi Stafford. ali ne pri brzini od ĉetiri stotine milja na sat. Clearv se nasmiješi Barem mi niste prodali staru pilotsku izreku o iskakanju iz savršeno dobrog zrakoplova. Ţao mi je što vas ne mogu sporije dovesti bliţe i niţe. Ali. Pomaţu i oblaci. Cijenim to. na skoku iz toplog zrakoplova u ledenu pustoš. Na dvije minute.Spremni. prestat ću iskakati. Nije bilo smijeha ili neproduktivnog razgovora. Ija. jer su kompasi i GPS ureĊaju neupotrebljivi. Kljuĉ uspješnog infiltracijskog skoka s velike visine je izići na toĉnim koordinatama uz vjetar i otvoriti padobrane na pribliţno istoj visini. Odmah nakon toga. Na jednoj minuti. Bilo nam je zadovoljstvo. Kad bude postojao savršeno dobar zrakoplov. pa to ide u vašu korist. Razumijem. nastavi Clearv. kad budemo toĉno iznad toĉke iskakanja. Siguran sam da ćemo u prvoj minuti padanja iz zrakoplova svi htjeti da radije padamo u pakao. reĉe Stafford iskreno. Prišao sam što sam se bliţe usudio bez da izazovem sumnju. Morat ćete brzo iskoĉiti. Svi su nekad iskakali iz mlaţnjaka na trideset pet tisuća stopa. operator će morati imati ĉetvero oĉiju da bi nas otkrio od trenutka kad iskoĉimo dok ne otvorimo padobrane. jednom ću zazvoniti alarmnim zvonom. To i namjeravamo. upalit ću zeleno svjetlo. Zatim ću vas obavijestiti kad budemo na šest minuta od mjesta iskakanja. Svi se nasmiju na internu šalu izmeĊu profesionalaca. mrtvaĉki mirni s obzirom na opasnost koja se nalazila pred njima. vi i vaši ljudi morate sletjeti na led a da vam ne otkriju padobrane u zraku. ali teško bih ih opisao kao orne. niti ţaljenja. Vjetar puše od mora. reĉe Clearv polako. izmeĊu dvadeset i dvadeset ĉetiri godine. Vi ćete morati letjeti na padobranima gotovo deset milja do ciljne zone kraj sigurnosnih ograda. Kad vi i ljudi završite s disanjem. Bili su to najbolji borci Amerike. iziĊe iz pilotske kabine i krene kroz hodnik u veliki teretni odjel zrakoplova. spustit ću vrata. ali to neće biti piknik. A ako imaju funkcionalni radarski sustav.

ĉlanovi elitne Delta Force i izviĊaĉki tim pomorskih snaga. Zapovjednici su odluĉili da napad specijalnih snaga ima najbolje izglede za uspjeh. metci za saĉmaricu i rakete teţili su gotovo dvadeset funta i nalazili su se u torbama priĉvršćenim oko pojasa. Gornji poklopac torba sadrţavao je navigacijsku ploĉu s pomorskim kompasom Silva i digitalnim altimetrom. niti predsjednikovi savjetnici niti zapovjednik oruţanih snaga nisu vjerovali nevjerojatnoj priĉi. Clearv pogleda dva reda ljudi. Upozorenje admirala Sandeckera nije primljeno s entuzijazmom. dok je poruĉnik Warren Garnet zapovijedao pomorskim izviĊaĉkim timom. automatsku pušku sa snajperom od 5. Kombiniranom skupinom zapovijedao je Clearv. centar je mogao biti skriven u podzemnoj ledenoj dvorani miljama od tvornice. imaju pred sobom Wolfove snage osiguranja. upita Sharpsburg napeto. skakao je s civilima iz ĉiste zabave. koje je integriralo automatsku saĉmaricu s dvanaest metaka. Paul takoĊer su bili dio udarnog tima. vidljivim skakaĉu dok pada s padobranom. Tim mornariĉkih SEALovaca. kombinirana skupina tajnih ratnika u misiji kakvu nisu mogli niti zamisliti. što bi moglo biti prekasno. Veća postrojba specijalnih snaga bila je na putu iz SADa. Okviri sa streljivom. Tek kad su Loren Smith i razni znanstvenici potvrdili priĉu. bez meĊunarodne osude ako pogriješe. od kojih su mnogi sluţili u istim snagama kao i ljudi u zrakoplovu. Kad je Bijela kuća uzbunila Pentagon. Ljudi su sjedili na svojim teškim ruksacima. Poruĉnik Miles Jacobs i njegov tim SEAL koji je pomogao NAMPu na Otoku St. koji su djelovali u ratu protiv proizvoĊaĉa droge u Juţnoj Americi. znao je da timovi SEALa i marinaca spadaju u najbolje borce na svijetu. Dan je lovio zrakoplove godinama. Koliko još?. Kad nije bio na zadatku ili treningu. Dan Sharpsburg. ali znao je da su najbolji od najboljih. U poĉetku. Za ovu misiju svaki će ĉovjek prvi put upotrijebiti novi sustav padobrana zvan MT1Z ili Zulu ti su padobrani mogli letjeti horizontalno ĉetiri metra za svaki metar spuštanja. što je bila vrlo korisna stvar u trenutaĉnoj situaciji. Ne. Iako je bio pripadnik redovne vojske. Nisu bili sigurni niti da je ta lokacija zapovjedni centar za uništenje Zemlje. ali nije mogla stići do Zaljeva Okuma još tri sata. Ovo doista neće biti piknik. zakljuĉi Clearv. nakon uspješnog skoka i leta do cilja.postrojba najbliţih Antarktici. i stari prijatelj. veteran specijalnih snaga koji je bio na odmoru sa svojom ţenom. pregledavajući opremu za iskakanje.56 mm i veliku cijev u sredini za ispaljivanje malih raspadajućih raketa koje su sa smrtonosnim uĉinkom eksplodirale na najmanji dodir. pomisli kako. Najbliţi ĉasnik. Gledajući njihova lica. Ruksaci su bili puni opreme za preţivljavanje i streljiva za novo smrtonosno oruţje teško deset funta Spartan Q99 Eradicator. . bio je jedan od rijetkih koji su jedva ĉekali samoubilaĉki skok. Bijela kuća i Pentagon nisu mogli biti sigurni neće li na sebe navući bijes javnosti zbog uništenja nevine tvornice sa stotinama radnika. postigavši status vojnog instruktora za slobodan pad u prestiţnoj školi specijalnih snaga u Yumi u Arizoni. Clearv je jedva imao vremena pogledati dosjee Jacobsa i Garneta. Rekli su mu da je to dobro naoruţana i izvjeţbana vojska plaćenika. nagne glavu i naceri se. Bilo je to prvi put u ameriĉkoj povijesti da se specijalne postrojbe spoje u jednu. zbog potpunog nedostatka obavještajnih podataka. Kapetan Dan Sharpsburg vodio je tim Delta Force. Zraĉni napad raketama brzo je iskljuĉen. Crvenokosi momak sa sirovim smislom za humor. noseći padobrane. jedino što im je nedostajalo bilo je vrijeme. uţivajući u lovištu Kruger u Juţnoj Africi. Koliko su mogli znati. kad su ga pozvali da preuzme zapovjedništvo. predsjednik je zapovjedio Pentagonu da pošalje specijalne snage kako bi zaustavile brzo pribliţavajuću kataklizmu.

Njegova primarna briga bila je da ih ne izbaci deset sekunda prerano ili pet sekunda prekasno i raštrka diljem smrznutog krajolika. bojniĉe. Jacobsa. reĉe Stafford širokogrudno. Od ove toĉke. gotovo previše dobro. Svi ozlijeĊeni pri slijetanju morat će trpjeti hladnoću i ĉekati da tvornica bude osvojena i sustavi za odvajanje ledene ploĉe uništeni. On ukljuĉi vezu s teretnim prostorom. . strojeva i elektriĉne opreme. Jedine glasovne komunikacije do skoka bit će izmeĊu Clearvja. odgovori Clearv. Kad iskoĉe iz zrakoplova i otvore padobrane. Privuĉe pozornost Jacobsa i Garneta te stane u sredinu postrojbe kako bi im dao konaĉne upute. krećući se niz red ljudi. Gumene vrpce i vezice su bile strateški omotane oko odjeće i opreme svakog ĉovjeka kako ih ne bi otrgnuo nalet zraka kad iskoĉe kroz vrata. a Clearv mu nije ţelio dati priliku. Ukljuĉi interkom i reĉe Brannonu kroz svoju masku s kisikom Skreni jedan stupanj i nastradat će. Bojniĉe Clearv. Ovo je trenutak kad se ostvaruje Murphvjev zakon. što je bila standardna procedura. Dovest ću ih iznad mete. i svaki je ĉovjek provjerio svojeg kolegu kako bi se uvjerio da je sva oprema na mjestu. Kad su provjerili ispravnost radija. Garneta i Stafforda u kokpitu. Bio je zadovoljan što su ljudi u punoj spremi i motivirani. stane leĊima okrenut zatvorenim teretnim vratima na podu i mahne kako bi privukao pozornost ljudi. Zadovoljan što svi znaju što se od njih oĉekuje. Sljedeći dio plana bio je napad na glavni inţenjerski centar postrojenja gdje se trebao nalaziti stoţer za izazivanje sudnjeg dana. Nemaš povjerenje u navigacijske sposobnosti svojeg zapovjednika? Srami se. Pogledavši ponovno svoj tim. Ĉujem vas. Struĉni vojni umovi procijenili su da će imati manje gubitaka ako slete i napadnu izvana nego ako slete u labirint zgrada. komunikacija će se voditi signalima ruku. Ispod sivih letaĉkih šljemova Gentax nosili su kapuljaĉe kako bi se dodatno zaštitili od oštre hladnoće. Pilote. Grijalice u termalnim odijelima bile su aktivirane. Clearv ode u pozadinu teretnog prostora i stavi svoj padobran i ruksak. pomisli on. svaki ĉovjek moţe komunicirati individualnim Motorolama preko sigurnih frekvencija. zaĉuje se Staffordov glas. On iskljuĉi automatskog pilota i preda upravljaĉ Brannonu kako bi mogao pravovremeno reagirati. reĉe Brannon samouvjereno. jeste li spremni? Primljeno. Sharpsburga. odgovori Clearv kratko. To je bolje. Konaĉno. ovdje zapovjednik skoka. Kapetan Stafford u pilotskoj kabini je paţljivo prouĉavao kurs i programirani cilj kako bi ispustio ljude na mjestu koje će im dati najviše izgleda za preţivljavanje.Manje od sata. Spremni na znak? Clearv sjedne na prazni stolac i prouĉi ljude. trebat će izvršiti koordinaciju. Njihovo sletište bilo je veliko ledeno polje izvan postrojenja ĉiji je neravni teren nudio malo zaštite kad se prestroje nakon skoka. Clearv ustane i pribliţi se zatvorenim podnim vratima. On podigne palĉeve najbliţem ĉovjeku s lijeve strane. Kad sve postrojbe budu na zemlji i okupe se za napad. Do sada je išlo dobro. Zatim mu jedan od Sharpsburgovih ljudi izvrši inspekciju opreme s naglaskom na ureĊaj za disanje prilikom dugog pada. antena. kapetane moj. Na šljemove su im bile priĉvršćene naoĉale ţutih leća Adidas Galeforce za maglu i oblaĉno vrijeme nisu ih nosili na oĉima. opazi da ga ljudi netremice prate. omogućujući Clearvju i tehniĉaru za kisik da vide moguće znakove hipoksije. Ali ti ih moraš ispustiti na nju. Svi su u odijelima nosili satelitske fotografije podruĉja kako bi ih mogli prouĉiti kad otvore padobrane. Tisuću puta se ispriĉavam.

Šest minuta do skoka. deset minuta. Ako nas prate na radaru. . Narednice Hendricks. Dvadeset minuta. Zatim pokaţe brojke na monitoru koje su indicirale pribliţavanje trenutka skoka. zaĉuje se Hendricksov miran glas. Još dvije minute.000 stopa. Dat ću tim momcima što više izgleda da preţive. gospodine. Vrata se otvaraju. kako bi mogao vidjeti svoje ljude i biti u najboljem poloţaju za korekciju kursa. Brannon! Gospodine? Na jednu minutu prije skoka. Neće li radar Wolfova zabiljeţiti smanjenje brzine? Pozovi stanicu McMurdo na otvorenoj frekvenciji. Kad se pritisak u kabini smanjio. K vragu sa zapovijedima iznenada vikne Stafford. Sljedeće dvije minute Clearv u svojem umu ponovi plan infiltracije u rudarsko postrojenje. Primljeno. pripremajući se za najneobiĉniju duţnost u svojim vojnim karijerama. Poĉinje dekompresija kabine. s prenosivim sustavima za kisik na licima. Brannon je upravljao velikim zrakoplovom njeţno kao da je dijete. Stafford kimne. Kad narednik Hendricks izvijesti da je iskoĉio i zadnji ĉovjek. Trebamo led za koktele kad odete. Hendricks i Joquin se oprezno pribliţe vratima. kapetane. bojniĉe. tuda će i oni. Vrijeme je prolazilo sporo. smanji brzinu na 135 ĉvorova. i da ćemo smanjiti brzinu i zakasniti. ĉak i unutar svojih elektriĉni grijanih termalnih odijela. prekinuvši Clearvjeve misli. okupi se u zraku. Nije loše. Sharpsburg će biti Majka guska taj je izraz oznaĉavao vodećeg skakaĉa. odgovori Stafford. a pritisak se polako izjednaĉavao s vanjskim pritiskom. Jednu minutu do skoka. Staffordov pogled bio je na zaslonu raĉunala povezanim s novoinstaliranim fotosustavom koji je otkrivao zemlju u zapanjujućim detaljima kroz oblake. Zatim se ponovno zaĉuje Staffordov glas. Za njim će slijediti svi ostali. Dvije minute bojniĉe. paţljivo vukući svoje remene uzduţ šipaka. Narednik Hendricks spreman.Posado. Nastane pauza. ljudi su osjetili pad temperature. Brannon ukljuĉi radio i objavi prijevaru svakome tko je slušao. Clearv će iskoĉiti zadnji. a zatim Clearv upita sarkastiĉno Moţete li nas zagrijati ovdje? Nisam li vam rekao?. poĉnite otvarati vrata. te Garnet s marincima. Upravljat ću gasom poput orkestra. nakon nje Jacobs sa svojim SEALima. dok je mali krug predstavljao metu. povećaj gas na dvije stotine ĉvorova. zaĉuje se Staffordov glas. smanji na 135 ĉvorova. Vrlo postupno. Zrak je izlazio iz teretnog odjela. proglasi Stafford. Sharpsburgova Delta Force će iskoĉiti prva. sigurnim kursom koji se vidio na zaslonu kao liniju. otvori padobrane. te odleti do zone slijetanja. jeste li spremni? Posada zrakoplova je stajala nekoliko stopa od vrata. Zatim im reci da imamo problem s motorom. Bojniĉe. nema razloga da ne povjeruju u priĉu. sloţi se Brannon. Kuda ode Sharpsburg. Plan je bio da tim slobodno pada 25. priĉvršćena remenima za metalne šipke u trupu. tik prije no što ukljuĉim zvono. Narednik Joquin spreman. fH Stafford ukljuĉi interkom teretnog prostora. Poĉni smanjivati brzinu. Kombinirali su elemente skoka s velike visine uz nisko otvaranje padobrana te skoka uz visoko otvaranje kako bi izglede za otkrivanje odrţali na minimumu. Brannon istegne prste poput pijanista i nasmiješi se.

zakrivljenog dlana. reĉe on tiho. Kao pogoĊen strujom. On spusti svoje naoĉale i tiho poĉne brojiti sekunde do iskakanja. Nisu trebale rijeĉi da opišu što će iskusiti kad se vrata otvore i oni zarone u zrak koji je bio nezamislivo hladan. Ti pazi na brzinu. Jedan dugi trenutak. Nakon poruke. poletjevši u oblaĉno ništa. Teretna vrata se zatvore i kisik se poĉne vraćati u zrakoplov. Ljudi su se odluĉno drţali za ĉeliĉnu dršku kako bi se suprotstavili snaţnom vrtlogu koji je nastao nakon otvaranja vrata i kako bi se lakše kretali prema otvoru. Zatim se okrene Brannonu. otišli su. Hendricks i Joquin ustanu i pogledaju u bijelo ništa. . Iako su izmjenjivali samouvjerene poglede. što je bila polovica letne brzine C17. Ti upravljaj gasom kako bih se mogao koncentrirati na trenutak iskakanja. kapetane. poruĉnik Sharpsburg skoĉi iz zrakoplova. Brannon podigne obje ruke. Velika vrata poĉnu se otvarati. prilagoĊujući teške ruksake koje su nosili ispod ranaca s padobranom. Raširenih nogu i ruku. te Garnet s marincima. da se mogu koncentrirati na vrijeme. reĉe Brannon ozbiljno. Stafford se u pilotskoj kabini okrene Brannonu. signalna svjetla i vrata. Bio je to znak za ustajanje. skoĉi i Clearv i nestane. Sljedeće sekunde prošle su s okrutnom sporošću. Ne mogu se suprotstaviti tome. bojniĉe. omogućujući navalu ledenog zraka u teretni prostor. Clearv nije odgovorio. a za njima je slijedio Jacobs sa SEALima. ĉinilo se da nisu vidjeli svoje kolege oko sebe.Stafford se okrene Brannonu. Nadam se da će uspjeti. Kad je zadnji marinac skoĉio kroz otvor.Ja ću preuzeti upravljanje. Iznenada osjeti da nešto nije u redu. Njegov pogled bio je fiksiran na crveno svjetlo upozorenja. Tvoj je. Brannon odmah gurne polugu gasa naprijed dok instrumenti nisu pokazivali dvije stotine ĉvorova. i istovremeno upalilo zeleno svjetlo za iskakanje. provjeravajući remenje i opremu. Ako uspiju. Bila je to zapovijed za pokret u pozadinu ljudi na ĉelu stali su na tri stope od šarka vrata. Kap? Kap? Ponovi Stafford s glumljenom boli. Njegov tim uskoro takoĊer progutaju oblaci. Kao hipnotiziran. Clearv rukom signalizira ljudima petnaest sekunda do izlaska. Zrakoplov je znaĉajno usporio. Alarmno zvono zazvoni jednom. Podigne i ispruţi desnu ruku u luku. Nije morao. leĊima okrenut trupu kako bi mogao vidjeti svoje ljude. Nadam se da ih to neće odati. Kad se crveno svjetlo ugasilo. ne mogavši povjerovati u ono što su upravo vidjeli. brzo je nestao s vidika kao da ga je povukla divovska opruga. Clearv ustane i priĊe lijevoj strani vrata. kap. On odmah shvati da je zaboravio iskljuĉiti vezu s interkomom. Clearv pokaţe prema otvoru. bit će to zato što si ih poslao u prazninu dobrih dvije stotine i pedeset milja na sat sporije od normalne letne brzine. Hendricks progovori u interkom svoje maske s kisikom Kapetane. Jedna minuta. a zatim je savije u laktu dok mu ruka nije dodirnula šljem. Vrata su otvorena i uĉvršćena. ispruţivši desnu ruku sa strane na razini ramena s dlanom prema gore. Preuzet ću upravljanje. Narednikov glas iznenadi Clearvja. Ne moţeš li mi pokazati barem trunĉicu poštovanje? Zatim ukljuĉi interkom. prenese Hendricks Staffordu. Dao je sljedeći signal. Ali ĉinilo mi se da je poslati ih u onakav vjetar znaĉilo poslati ih u sigurnu smrt. Ljudi ustanu iz sjedala. reĉe Stafford bez ţaljenja. Staffordov sljedeći ĉin bio je prijeći na sigurnu frekvenciju i pozvati Stoţer Juznoatlantskog zapovjedništva SADa kako bi izvijestio daje skok protekao prema rasporedu. Tim od šezdeset pet ljudi okupio se u kompaktnu grupu Sharpsburg je bio na nekoliko pedalja od otvora.

jer vojska nije imala satelite koji bi orbitirali iznad Juţnog pola. Kladim se da će njihov napad biti šetnja parkom. ameriĉki opskrbni zrakoplov iznenada je smanjio brzinu. Zrakoplov je na deset milja od nas. Da. svjestan sam toga. već se ĉinilo da su spojene nakon snimanja iz zrakoplova koji se nalazio nekoliko milja s jedne strane postrojenja. i dobro pazi na neprijateljske prodore s neba ili mora. Operater zavrti glavom. Ne. Wolf? Imate li trenutak? Nekoliko minuta kasnije. gospodine? to misliš. Naš je radio presreo poruku u kojoj kaţu da imaju problema s motorom. Na jednom golemom zaslonu nalazila se montaţa fotografija postrojenja Destinv Enterprisesa u Zaljevu Okuma. tko bi imao dovoljno snage da prijeĊe preko planina ili ledene ploĉe usred ledene oluje? Operater slegne ramenima. Stafford nije imao pojma koliko griješi. predsjedniĉe. Tek nakon što udare u tlo poĉinje pakao. Samo u teškim vremenima. . bojnik Clearv i njegovi ljudi izišli su iz zrakoplova. gospodine. gledajući zlokobne bijele oblake koji su prolazili kraj vjetrobrana i sakrivali pogled. To više nije naša odgovornost. A iza nas. šest ĉlanova kabineta i tim njegovih bliskih suradnika koji su sjedili oko stola u sigurnoj sobi duboko ispod Bijele kuće.Stafford teško uzdahne ukljuĉujući automatskog pilota. Jedini izravni kontakt s Clearvjevim udarnim timom bio je pomoću civilnog komunikacijskog satelita koji su koristile ameriĉke polarne stanice na Rossovoj ledenoj ploĉi. Prati njihov kurs da se uvjerimo kako se neće vratiti. Neprekidno je praćen trenutaĉni status brodova na moru i vojnih zrakoplova u zraku. reĉe Brannon s optimizmom. Ne vidiš ništa više na zaslonu? Samo uobiĉajene interferencije tijekom i nakon oluje. brodova i zrakoplovnih baza diljem svijeta. što je? Gospodine. Mislite li da je to varka? Je li skrenuo s normalnog kursa?. Hugo stavi ruku na operaterovo rame. upita Hugo. Zdruţeni vojni ĉelnici i njihovi pomoćnici sjedili su u dijelu sale ĉiji su masivni zidovi bili pokriveni golemim monitorima i zaslonima s prizorima vojnih baza. Upravo tako. Nitko. Ispustili smo ih toĉno na cilj. Operater na radaru u stoţeru osiguranja pokraj kontrolnog centra podigne slušalicu prouĉavajući liniju na svojem radarskom zaslonu. Zatim zastane. Gosp. Hugo Wolf brzo ude u malu tamnu sobu punu elektronske opreme. Stafford zavrti glavom. Ne bih se rado suprotstavio tim momcima koji su iskoĉili iz našeg zrakoplova. Fotografije na montaţi nisu bile iz ptiĉje perspektive. Drugi zaslon pokazivao je predsjednika Deana Coopera Wallacea. Hugo se naceri. Nisam znao da si religiozan. General zraĉnih snaga Jeffrev Coburn spusti slušalicu na telefon i pogleda preko dugog stola u ratnoj sali duboko ispod Pentagona. Sigurno ne ljudsko biće. Gosp. a posebno velikih transportera sa ţurno okupljenim specijalnim snagama SADa. Da. Uspjet će sletjeti. Molim se da sigurno stignu dolje. Nije bilo fotografija snimljenih izravno iznad tvornice. Brannon ga upitno pogleda.

ukljuĉi se u razgovor. Sam Karl Wolf rekao je kada će se to dogoditi. upita predsjednik. nisu li već obaviješteni o vašem zrakoplovu i signalima koje šalje? Admiral Eldridge i general Coburn izmijene poglede zadovoljstva prije o što će Eldridge odgovoriti. upita VVallace s nevjericom. reĉe VVallace. Admiral Sandecker obavijestio me na vrijeme da je pošaljem u Zaljev Okuma prije konaĉnog odbrojavanja. pošaljite raketu i zaustavite to ludilo prije no što izmakne kontroli. što moţe ili ne mora slomiti ledenu ploĉu. Naši znanstvenici kaţu da je to vrijeme kad će plimne struje biti na najvišoj razini i najpogodnije za pomicanje ledene ploĉe na more. ali oni ne mogu pronaći i oĉitati naše. Koliko vremena. Toĉno. reĉe South. Koliko je toĉna ta informacija? Moglo bi se reći da dolazi iz konjskih usta. potvrdi general South. Takav rizik nije povoljan za nas. Bila je na zadatku prikupljanja podataka kad je uspješno uništila Wolfovu podmornicu koja je pucala na NAMPov razaraĉ Polarna oluja. je njihova radarska oprema superiorna. gospodine. To je zadnja mogućnost. zapovjednik Mornarice. kao i ĉlanica Kongresa Loren Smith. Otkako su ljudi admirala Sandeckera prodrli u VVolfovu organizaciju. Naš zrakoplov za presretanje signala je ispod obzorja. tada ćemo. To je vrhunska tajna. Već su izvijestili da Wolfovo postrojenje ima superiornu radarsku opremu koja moţe otkriti dolazeću raketu iz zrakoplova ili obliţnje podmornice tri minute prije udara. kao što kaţete. Što je sa zrakoplovima? Dva nevidljiva bombardera su u zraku na devedeset milja od postrojenja i bit će spremni za akciju. odgovori Eldridge. te Ron Little i Ken Helm takoĊer su bili u izravnoj vezi s ratnom salom. Pitaii smo struĉnjake za nanotehnologiju i svi su se sloţili. Zdruţeni zapovjednici i ja slaţemo se da je to previše riziĉno. kao zadnju mogućnost. pa samo mali broj odabranih zna da su naši novi sustavi za ometanje radara doslovno nevidljivi. Sat i ĉetrdeset dvije minute. prikupili smo znaĉajno više informacija o projektu Valhalla. pozvana zbog svojeg poznavanja Destinv Enterprises. a potvrdili su ga vrhunski glaciolozi i struĉnjaci za nanotehnologiju. Sve potvrĊuje da će uĉiniti upravo to ĉime prijete. Dok su oni djelovali kao savjetnici predsjednika na projektu Apokalipsa. odsjeći Rossovu ledenu ploĉu i poremetiti rotacijsku ravnoteţu Zemlje kako bi uzrokovali polarni pomak. admiral Sandecker bio je savjetnik vojnim zapovjednicima u Pentagonu. Predsjednik pogleda generala Southa. Ako. Ako naše udarne snage ne budu sposobne prodrijeti kroz Wolfovo osiguranje. doda Loren. Jedan od naših zrakoplova opremljen sustavima za ometanje radara stigao je na lokaciju. Zapoĉevši kataklizmu nezamislivih razmjera. odgovori Coburn.Direktori CIAe i FBIa. generale?. naravno. lansirati raketu s naše podmornice Tucson. predsjedniĉe. reĉe Helm podrţavajući Littlea. Wolfovi imaju sposobnost uĉiniti takav nezamisliv ĉin. zapovjednik zdruţenih ĉelnika. Znaĉi. Još uvijek kaţem. To je više nego dovoljno da ih uzbuni i da zapoĉnu sa svojom operacijom ranije. objasni Ron Little. kako su nazvali situaciju. reĉe Wallace. . odgovori general Amos South. Mimoţemo ĉitati njihove signale. gosp. gospodine. Da. kontroliramo zrak i more. Ona je već na Antarktici?. Sretna okolnost. Isto smo zakljuĉili i u FBIu. odgovori Loren. Admiral Morton Eldridge.

trebali bi letjeti prema meti i pristati za nekoliko minuta. Luk. Clearvjev visinomjer pokazivao je 26. Svjetla su bila priĉvršćena na šljem svakog ĉovjeka. udarajući u masku i naoĉale. 180 stupnjeva od kursa C17 pogledom je traţio druge ljude oko sebe. provjera. i koncentrirao se na odrţavanje stabilnog poloţaja tijela.000 stopa. . Trebat će im tisuću stopa radne visine kako bi se kupola otvorila toĉno na 25. Jedino vjera u Staffordove letaĉke sposobnosti snaţila mu je optimizam. i vjerojatno naići na neprijateljsku vatru. S desne strane. Sada je visio ispod potpuno raširene kupole. Podsjetio se da jednog dana zahvali Staffordu što je usporio zrakoplov. pogled. Ili su bili uz vjetar od zone slijetanja ili nisu. Onda moţemo samo ĉekati i slušati. blago. Bila je to gesta koja je pruţila udarnom timu gotovo savršene uvjete za iskakanje u zbijenoj grupi i omogućila im postizanje stabilnog leta bez okretanja. Zatim provjeri visinu.000 stopa. svaki ĉovjek će zapoĉeti sekvencu otvaranja. Njegove rijeĉi doĉeka tišina. Nitko u sobi nije mu odgovorio. lebdeći na vjetru poput neke letargiĉne marionete. Plan je zahtijevao da padaju do 25. To je znaĉilo osiguranje dovoljno prostora. On prinese lijevo zapešće na nekoliko pedalja od naoĉala. reĉe VVallace mehaniĉki. Pribliţavao se 28. moţda dvanaest. kako smo upali u ovu guţvu? Poglavlje XL Jureći brţe od 120 milja na sat kroz guste oblake s 35. Clearvjeva kupola otvori se na gotovo savršenoj visini. Ovisno o vjetru i oblacima. oĉekivao je znaĉajno povećavanje brzine. Malo prije te visine. Akcija je poĉela. provjera i provjera. hvat ruĉke. Sloj oblaka se razrijedio i vidljivost je narasla kako su se spuštali. Sljedeći korak bio je povući ruĉku i pogledati preko desnog ramena otvara li se padobran ispravno. Njegov um zanemarivao je ledeni zrak koji ga je obuhvaćao. on promrmlja Boţe. gledajući otraga. okupe se u zraku i odlete do cilja. Hoćemo li dobiti izravno izviješće s mjesta dogaĊanja? Imamo direktnu vezu s bojnikom Clearvjem putem satelita koji opsluţuje naše stanice na polu i McMurdo Soundu. Sada to više nije bilo vaţno. toĉka bez povratka otišla je u zaborav. Prošao je kroz gusti sloj vlage i osjetio zrnca leda kako bodu njegovo tijelo. mislimo da nije pametno prekidati njihovu meĊusobnu komunikaciju. Clearv raširi ruke. Nakon dugog trenutka. a zatim lociranje i odrţavanje vizualnog kontakta s ruĉkom za oslobaĊanje kupole. i uĉinilo infiltraciju jedinstvene bojne formacije gotovo nemogućom. On pogleda prostor ispod sebe i ne ugleda nikoga. Ali. Koncentrirao se na zadrţavanje smjera. bez ikakve indikacije da ga je usporila s brzine od 150 milja na sat na gotovo nulu.Za koliko će vremena bojnik Clearv i njegov tim zapoĉeti napad? South pogleda golemi digitalni sat na jednom zidu. jedva je vidio nekoliko intenzivnih svjetala u sivoj praznini. To bi raštrkalo tim na podruĉju od nekoliko milja.000 stopa. Clearv odluĉno ponovi zapovijedi izvršavajući sekvencu otvaranja. Bila su postavljena u tom smjeru kako ljudi ne bi bili jedan iznad drugoga u trenutku otvaranja padobrana. deset. kako će njegovi ljudi sljedeći sat biti izuzetno zaposleni. U sekundama od trenutka kad je kapetan Sharpsburg iskoĉio iz zrakoplova do ĉasa kad je Clearv krenuo za njim. pogledavši visinomjer MA230.000 stopa. otvore padobrane. na oko ĉetrdeset stopa. Bez oklijevanja. okrenut u smjeru zemlje pokrivene oblacima.000 stopa.000 stopa. Brzo je padao ispod 33. Racionalne misli se zaustave i godine obuke preuzmu upravljanje njegovim tijelom. Kratko se zapita jesu li izišli na krivom mjestu. što savršenije savijanje tijela u luk. povlaĉenje. U daljini je vidio još svjetala. S obzirom na nisku gustoću zraka na ovoj visini. glatko.

Na 19. Mogao je osjetiti vjetar dok je njegova kupola ubrzavala. a svjetla su izgledala poput boţiĉnih lampiona obješenih na prazno obzorje. Nedostaje mi jedan ĉovjek. trebat će im ta oprema. Ĉarobnjak. Nije pomišljao o smrti ĉovjeka. zvuk zavijanja vjetra prestane. Išlo je previše glatko. otkrivši bjelinu smrznutoga antarktiĉkog krajolika. Limeni ĉovjeĉe. U sljedećih pola sata bezbroj stvari moţe krenuti krivo. trebao je biti negdje ispod štapa. zaĉuje se glas poruĉnika Garneta u slušalicama. Nisu smjeli izgubiti još jednog ĉovjeka i vitalnu opremu. Svaki ĉovjek mogao je komunicirati na sigurnim frekvencijama putem mikrofona priĉvršćenim za Motorole. Clearv nije mogao vidjeti cijelu grupu. To nije bilo dobro. javi se Jacobs.Kao da su golemi stereo zvuĉnici iznenada iskljuĉeni. Zbog smanjene vidljivosti. Primljeno. ponavljam. Od svih ljudi. spuštajući se pomoćnim padobranom. Kad slete. Njegovi zvuĉnici brujili su od zvukova ĉlanova tima koji su provjeravali svoj status. izgubljeni ĉovjek će se morati pouzdati u svoju vještinu da preţivi dok ga ne pronaĊe potraga koju će biti moguće poslati tek nakon osvajanja postrojenja. ovdje Lav. ovdje Limeni ĉovjek. Nadao se da nestali ĉovjek nije loš predznak. gotovo. Clearv posegne gore i uhvati kontrolne ruĉke kupole. Ako je imao grešku na kupoli. Ĉarobnjak. nedostaje jedan ĉovjek. Pribliţite se što je više moguće. To nije bilo nuţno. i prvi put otkako je skoĉio. a ne protiv njih. pa su imali još dva. U slušalicama unutar njegovog Gentex šljema ĉulo se pucketanje statiĉkog elektriciteta. Clearvjeva jedina briga bila je ĉovjekova oprema. ovdje Limeni ĉovjek. Prokletstvo! Pomisli Clearv. Clearv odgovori. Primljeno. Kupole su bile poredane u nepravilnoj liniji ispred njega. Limeni ĉovjeĉe. Lave. i sad se pojavio Murphv kako bi uništio laţni osjećaj sigurnosti. U mislima proĊe kroz ono što ih ĉeka. Ugasite sva svjetla i odrţavajte radijsku tišinu. . trebali bi sletjeti u sredinu velikoga otvorenog prostora kraj sigurnosne ograde rudarskog postrojenja. bilo je još vremena. Dvojica ljudi nosili su po dva LAOa. Meta je na osam milja. koristeći dogovorene pozivne znakove tima. Ĉarobnjak svim jedinicama.000 stopa sloj oblaka se otvorio. LAO je bilo lako antitenkovsko oruţje. baš je morao nestati onaj koji nosi jedini komplet za razaranje i dva LAOa! Što je. Sljedeći je bio Garnet. Ĉarobnjak. On pogleda gore i paţljivo ispita svaki ĉetvorni pedalj kupole ne bi li otkrio oštećenja na platnu i uţadi. nedostaje nam komplet za razaranje i dva LAOa. tu je. izvijestite o statusu. ja sam na 23. Ako naiĊu na barikade i utvrde. Gotovo. što je ukazivalo da leti u smjeru prevladavajućih vjetrova. simultano ih povukavši kako bi stavio kupolu u letaĉki mod.000 stopa i vidim sve ljude. Teren im je omogućavao skrivanje i zaštitu kako bi se mogli okupiti i konaĉno provjeriti opremu prije formiranja napadaĉke formacije. Kapetan Sharpsburg odgovori prvi. Osjeti ubrzanje kad je kupola poĉela ubrzavati. Vidim sve ljude osim dvojice. Vodim štap prema meti. Sadrţavao je trideset funta plastiĉnog eksploziva C4 i detonatore. zahtijevam provjeru. Morao se pouzdati u izvješća voda timova. Iznenada ga pozove Garnet. Poranili su. Vidim sve osim jednog ĉovjeka. gotovo. To se dogaĊalo vrlo rijetko. reĉe Clearv. Ĉarobnjak. Clearv pogleda na sat. gotovo. Ĉarobnjaĉe. ovdje Limeni ĉovjek.000 stopa. Ĉarobnjak. Na 24. gotovo. Svi timovi. Komplet za razaranje bio je bitniji. Štap je bio izraz za tim ljudi koji silaze u liniji. moćno oruţje za jednokratnu uporabu koje je moglo uništiti oklopno vozilo. Bili su pri kraju petnaestominutnog leta do zone slijetanja. ovdje Ĉarobnjak. Ako je udarni tim izbaĉen na toĉnim koordinatama. Clearv nije pitao za ime ĉovjeka koji nedostaje. Clearv je mogao ĉuti zvuke svojeg disanja u masci za kisik. potvrdi Clearv. Kakvo je oruţje nosio? Ĉarobnjaĉe. ovdje Ĉarobnjak. ovdje Strašilo.

oslanjajući se na svoju struĉnost i iskustvo. vjetar se borio za ţivot dok mu nije ponestalo snage. Ne vidjevši znakove obrambenih aktivnosti. Primljeno. okrenuo se popreĉno na smjer leta. Sada su bili na visini od 8. Kad su ljudi sletjeli.000 stopa i ulazili su u fazu operacije u kojoj su bili najranjiviji. odbacili su što više opreme i formirali polukruţnu liniju obrane. provjerivši svoj poloţaj i pripremivši se konaĉno za pokret prema kontrolnom centru postrojenja. Primljeno. Gubio je brzinu. praćen drugim i trećim. Na 500 stopa. Ĉarobnjaĉe. vodeći ĉovjek. Zatim klekne i pripremi svoj Spartan Q99 Eradicator. on pogleda tvornicu kroz svoj dalekozor. pripremivši ga za trenutaĉnu uporabu. Dvije stotine stopa došle su brzo. Sve se na tlu ĉinilo normalnim. Korigirajte kupole i nastavite. Detalji zgrada mogli su se prepoznati kroz rupe u oblacima. Rudarsko postrojenje se pribliţavalo. ostavivši sunce da pretvori zadnje ledene kristale u blistavu dijamantnu prašinu. koji će voditi napadaĉki tim ako Clearv pogine ili bude teško ranjen. a popreĉni vjetar prestane puhati. zadovoljan zbijenom formacijom novi padobrani premašivali su sva oĉekivanja s obzirom na lebdenje i stabilnost. Poglavlje XLI Ne ţeleći umrijeti. Sve je izgledalo zavaravajuće bezazleno. Toĉno iznad zamišljene toĉke okretanja. prešavši u slobodan let. Zatim dovede obje ruĉke ispred sebe i prouĉi smrznuto tlo i svoj visinomjer. Brzo otkopĉi svoje remenje i baci padobran koji ga je sigurno doveo na cilj. i dodirne ledenu površinu Antarktike tako lagano kao da je izišao iz auta na ploĉnik. I ja ga imam. ovdje Lav. Skoro smo kod kuće. Sharpsburg. Zatim prestane. ovdje Lav. Osjeti povlaĉenje koje je usporavalo kretanje kupole. izvijesti Lav bez identificiranja. Clearv zaĉuje poruku kojoj se nadao. Ĉarobnjaĉe. okrećući se u istoj zamišljenoj toĉki. odgovori Clearv s olakšanjem. Pramenovi bijele pare otkrivali su ispuhe toplog zraka koji je izlazio iz zgrada. Štap padobrana iza njega odmah ga je slijedio. Imamo jak popreĉni vjetar. Na sto stopa on pusti ruĉke. Gledao je kako se prednji dio štapa kreće lagano u desno. Brzo su se dogovorili. znaĉajno sporije nego prije. Konaĉno. on povuĉe lijevu ruĉku i skrene za 90 stupnjeva. Na 2. Ĉarobnjaĉe. leteći stotinu metara. Zatim.Vjetar ih je nosio naprijed. povuĉe ruĉke do kraja dok se nisu potpuno istegnule. Sharpsburg i Jacobs bili su kraj njega za trideset sekunda. Clearv zapovjedi taktiĉki pokret timova. Nakon davanja konaĉnih uputa Sharpsburgu.000 stopa opet ga zahvati vjetar s leda. Bile su to ruĉke za povećavanje kuta kupole kako bi se suprotstavio vjetru. Clearv je promatrao kako Jacobsov tim SEAL slijedi tim Delta. Skenirao je postrojenje ne bi li primijetio kretanje ili aktivnost. Pripremali su se okrenuti na vjetru i sletjeti. Zemlja je jurila prema njemu. Lave. Tmurno . Gledao je kako prvi padobran slijeće na cilj i smanjuje se. Prešao sam sigurnosnu ţicu i vidim zonu slijetanja. Njegova kupola poĉne lepršati na popreĉnom vjetru koji je naglo poĉeo puhati. Plan je bio naći se iznad zone slijetanja na 500 stopa. Uslijedili su Garnet i marinci. prije slijetanja na zemlju. Intuitivno posegne prema ruĉkama na straţnjoj strani remena. Nije bilo potrebe. i ponovi manevar dok nije bio okrenut prema vjetru. Lave. petsto stopa i pripremamo se za slijetanje. Clearv nije odgovorio. Clearv pogleda dolje i vidje kako ispod njega prolazi ledeni krajolik. Garnet. pozicioniravši se u sredinu postrojbe.000 stopa Clearv osjeti da nešto nije u redu. Clearv pogleda naprijed i dolje. Na 7.

Tragovi su jedva vidljivi. Pittova jedina misao bila je da ne naiĊu na ledeni zid. tišina koja se spustila na pustu ledenu ploĉu ĉinila bi krajolik nestvarnim. ali ovaj je put mogao drţati vrata otvorenima bez smrzavanja na oluji. Pokazatelji temperature indicirali su da male brzine ponovno pregrijavaju motore. Trebali bismo biti tamo za dvadeset minuta. Da nije bilo prigušenog zvuka iz ispušne cijevi. reĉe Giordino. Ako ne primijete naš dim. Što je?. Vidiš li onaj niski kameni greben koji izbija iz leda i naginje se prema podnoţju planine? Vidim ga.sivilo zamijenilo je plavo nebo dok se Snjeţna krstarica neumorno kretala ledenom ploĉom. Tamo su Wolfovi rudnici. Hoćemo li provjeriti? Giordino se naceri. Giordinov pogled slijedio je Pittov ispruţeni prst. Pitt zavrti volan do kraja i oštro skrene u kanjon. sijajući plavozeleno pod suncem. OsloboĊeni ledenih okova. Srećom. Bile su vrlo blizu. Pitt se ponovno osjeti sposobnim suoĉiti sa stvarnošću. odgovori Pitt. koji je pronašao metlu i obrisao led s vjetrobrana. uzdiţući se sve više dok nisu zaklonile sunĉevo svjetlo. Napustili su veliku ledenu ravnicu Rossove ledene ploĉe i prešli na kopno uzduţ grebena koji je izlazio iz planine poput velikog jezika. Gluja ih je trebala pokriti. Preuzeo je volan od Giordina. Još tri ili ĉetiri milje. Mogli bismo. Zagrijan motorima. jer bi se tada morali natraške vratiti iz kanjona nije . Snaţan stroj bez problema je prešao preko neravnog terena. Moţemo ići uzduţ njega da se maknemo iz vidokruga. Imaš dobar vid. Nismo odlutali niti milju s kursa tijekom oluje. Nešto vidiš? Pitt pokaţe prema dolje kroz prozor. Litice su se zlokobno nadvijale nad putom. Prolazili su kroz usta uskog kanjona kad Pitt iznenada zaustavi krstaricu. Uskoro su se vozili ispod visokih sivih kamenih litica. Dobri srao. s kojih su visjeli potoci leda poput smrznutih vodopada. Po deseti put u deset minuta prijeĊe pogledom kontrolnu ploĉu. zavoji nisu bili oštri. brisaĉi su završili ĉišćenje stakla. dok su veliki kotaĉi nosili masu trupa bez napora. Mogao ih je napraviti samo veliki gusjeniĉar. Put kojim su krenuli uzduţ osnove planine nije bio ravan i gladak. Tragovi u snijegu vode u kanjon. Zašto bi gusjeniĉar išao u vododerinu bez izlaza? Još jedan ulaz u rudarsko postrojenje? Moglo bi biti. i Snjeţna krstarica se mogla kretati stazom. Ali još su tu jer je vozilo sigurno prošlo ovuda kad je oluja već završavala. reĉe Pitt. kotaĉi prelazili preko snijega i leda. reĉe Giordino. koristeći ga kao zaklon zadnje dvije milje. niti u jednom trenutku tijekom oluje vozilo se nije zaustavilo. drţeći se izvan vidika postrojenja dok su se pribliţavali. Drţi palĉeve. pogledavši ga. upita Giordino. Pitt pokaţe niz crnih toĉaka na bijelom obzorju s lijeve strane. Planine Rockefeller pojavile su se u daljini i izdigle iznad pramca vozila. Umirem od radoznalosti. Hoćeš li nenajavljeno upasti na zabavu? Nije pametno upasti u vojsku straţara. reĉe Pitt s napetim osmijehom. već valovit. Moćni stroj pokazao se ţilavim. Pitt ubaci krstaricu u drugu brzinu kako bi se popeo uz niz niskih breţuljaka. Motori su radili bez greške.

Giordino. to će nas dovesti do rudarskog postrojenja. primijeti Giordino. Pitt pogleda tragove koji su se zaustavljali pred ledenim zidom. Razoĉaranje im obuzme misli. Pitt ga blago odgurne. U meĊuvremenu. Giordino dojuri do krstarice i popne se uz ljestve do upravljaĉke kabine. Niti jedna porezotina nije bila toliko duboka da bi trebala šavove. Nešto je unutra. Zaplet se komplicira. stavi ruke na oĉi da blokira svjetlo i pogleda. a prednji dio vozila bio je ĉvrsto zabijen u smrznuti zid s druge strane ulaza. ali zamalo je ostao iza kad ono u prvom pokušaju proĊe kroz zid poput buldoţera i nestane u unutrašnjosti. Giordino je znao da nema smisla suprotstavljati se. ukopa se u sjedalo ako led razbije vjetrobran. Gusjeniĉar se nije mogao vratiti natrag odovud. Zastane. poput pješaka koji slijedi tenk. ubaci brzinu u voţnju unatrag i vrati se oko pedeset stopa.bilo mjesta za okretanje. Pitt pogleda lice koje ga je gledalo iz retrovizora. ĉvrsto uhvati volan. reĉe Pitt zamišljeno. Veliki blok leda razbio je vjetrobran. tresući tlo pod Giordinovim nogama. Izgledam kao mumija! . kirurg s Antarktike. On potrĉi za njim s puškom u rukama. Pitt zaustavi vozilo pred ledenim zidom. ĉiji oštri ubod natjera Pitta na psovanje. Obojica iziĊu iz Snjeţne krstarice i pogledaju okomitu liticu. Nije ni upola loše kao što izgleda. Na njemu je bilo dovoljno gaze i flastera da pokrije operaciju mozga. Pitt zaustavi krstaricu i obriše staklo s lica i grudi. Pitt priĊe na inĉ do leda. Uz urlik motora veliki mehaniĉki golijat skoĉi naprijed. jedva ga promašivši prije no što je pao na pod i razbio se. Tunel je u oba smjera izgledao napušteno. Ako se ne varam. Na ĉetvrt milje od ulaza u kanjon. Je li to mjesto na kojem netko kaţe Otvori se. nakupi brzinu i udari u smrznuti zid. PronaĊe Pitta kako se zastrašujuće smiješi kroz masku od krvi. Bila je to slijepa ulica. pokušavajući mu pomoći. Led eksplodira i razbije se u pljusku sjajnih komadića koji zaspu krstaricu poput stakla iz kristalnog lustera. Ne vidjevši znakova neprijateljske aktivnosti. Što si uĉinio?. reĉe on. Bili su u širokom ledenom tunelu. Još jedan ţivot koji je spasio sposobni dr. Oĉisti krv s Pittovog lica. Giordino prvo pomisli da će vozilo morati udariti u debeli zid nekoliko puta prije no što ga probije. Sigurno ne bez drugog para tragova. Ostat ću vani i pokriti te svojim Bushmasterom. Kad je prošao. On ode u kabinu i vrati se s priborom za prvu pomoć koji nije otvaran još od 1940. reĉe on. Pitt se vrati u krstaricu. upita on kiselo. Moţeš me zakrpati onim priborom za prvu pomoć iz kabine. Sigurno je debeo tri stope. On rukavom obriše krv iz oĉiju i pogleda gdje se zaustavila Snjeţna krstarica. ali krv koja je tekla ostavljala je dojam teške rane. Misliš li isto što i ja? Giordino kimne. glasam da krenemo lijevo. Izgledaš loše. zadrţavši gume u utorima koje je napravio gusjeniĉar radi boljeg prijanjanja. godine. Giordino pogleda led i kimne. Zatim ubaci u prvu brzinu i stisne glas do daske. a zatim namaze porezotine antiseptikom iz onog doba jodom. Zvuk udarca bio je kao da div škljoca zubima. Sezame? To je sigurno pogrešna šifra. Nemamo vremena za kliniĉke operacije. Lice mu je bilo porezano na jednom obrazu i preko ĉela. Zatim zavije rane. Iza ledene barijere mogao je vidjeti nejasne sjene.

ali struja je sigurno bila iskljuĉena. On i Giordino nisu imali satelitske karte. Giordino iziĊe iz Snjeţne krstarice. Sigurno se širi od postrojenja tisuću ĉetiristo milja do drugog kraja ledene ploĉe. Oni će sigurno pruţiti ţestoki otpor Wolfovi su im sigurno obećali spas od kataklizme. Muĉilo ga je pitanje je li stigao tim specijalnih snaga i je li eliminirao vojsku plaćenika. ali Wolfovi su ga uĉinili. Strah mu poĉne zamagljivati um. reĉe Giordino završivši tok misli svojeg prijatelja. Obrati paţnju na veliku okruglu cijev koja je vodila vanjskim lukom tunela s malim cijevima koje su išle vertikalno od velike u led. Bila je to mala brzina koju bi lako mogao postići svaki biciklist. moţda milja i pol. jer bile su ugašene. Niti medicina. promijeni brzinu i krene. Sigurno sluţi drugoj svrsi. Sjeti se. ostavljajući samo sat i dvadeset minuta do aktiviranja ureĊaja sudnjeg dana. lakše je iskopati tunel kroz led nego kroz stijene. Nakon još osamnaest minuta prolaska tunelom u tišini. ali u uskom tunelu djelovala je vratolomno. Izgubili su previše vremena prelazeći ledenu ploĉu. Što ako prereţemo liniju i zaustavimo aktivacijski sistem za cijepanje leda?. povećavajući brzinu kroz tunel dok se nije kretao dvadeset pet milja na sat.. Tjerao je krstaricu najbrţe što je mogao.Giordino odglumi uvrijeĊeni pogled. Stiţemo na raskriţje. reĉe on. pokazavši cijev. Što misliš o tome?. pa će nalaţenje kontrolnog centra kad udu unutra biti ĉisto pogaĊanje. Osim mutnoga sunĉevog svjetla koje je prodiralo kroz led. Giordino se nagne naprijed i pokaţe rukom. Kako god bilo.. Izraĉuna da udaljenost izmeĊu leda i kotaĉa vozila te krova nije veća od osamnaest pedalja. te stavi ruke na nju. provuĉe se izmeĊu prednje gume i cijevi. Pitt proviri kroz prozor i pogleda natrag u dugi tunel koji je nestajao u mraku. kao osam sati i ĉetrdeset minuta. reĉe on. Nije elektriĉni vod. Ĉetiri dana su prošla. Tek tada ćemo pokušati razbiti cijevi. Pokušavao je vidjeti znakove kretanja ili druge objekte osim beskrajne cijevi s popreĉnim cijevima koje su vodile u pod i strop tunela. Pitt procijeni da ih od srca postrojenja dijeli samo jedna milja. Pittov glas zlokobno se stiša. upita Giordino. Estetika mi nije jedna od jaĉih strana. Giordino je sjedio na suvozaĉevom sjedalu s puškom na jednom koljenu. Ako je ono što ja mislim. budućnost se nije ĉinila ruţiĉastom. nije bilo drugog osvjetljenja. Pitt pokrene motore i pomakne vozilo naprijednatrag dok ga nije uspio izravnati za put kroz tunel. Pitt upali dva mala fara u prednjem donjem dijelu krstarice. Rok kojim se hvalio Karl Wolf u Buenos Airesu bio je ĉetiri dana i deset sati. . Ne smijemo riskirati osim ako nam ne ostane druga mogućnost. odgovori Pitt. Elektriĉni vod s halogenim ţaruljama na svakih dvadeset stopa vodio je uzduţ stropa. Zlokobna ĉinjenica daje tunel bio napušten sugerirala je Pittu da su Wolfovi i njihovi radnici napustili postrojenje i pripremaju se za bijeg na divovske brodove. Nezamislivo ili ne. Iskopati tunel dugaĉak kao od San Francisca do Phoenixa je stvarno nezamislivo graditeljsko djelo. Lom bi ga mogao prerano aktivirati. reĉe Pitt. Dok se Pitt koncentrirao odrţati krstaricu u sredini tunela kako ne bi oĉešao led. Tunel je izgledao poput velikih otvorenih crnih usta. Prvi put se nagne kroz prozor i prouĉi širinu tunela. promatrajući mrak iza svjetla koje su bacali farovi. povremeno udarajući kotaĉima u led i urezujući brazdu u njemu prije no što bi ponovno ispravio vozilo. Dio mehanizma za lomljenje ledene ploĉe.

Otkrivši pravi uţas u zadnjem trenutku. tunel se uskoro proširio u golemu prostoriju ĉiji je zakrivljeni strop bio pokriven ledenim kristalima što su visjeli dolje poput stalaktita. ali ĉvrstih oblika koji su ukazivali na ljudsko porijeklo. Našli su se u prostoru koji je nekada bio glavni trg. Ĉudne strukture poĉnu se pojavljivati okovane u ledu. Na njoj je bio stari znak na kojem je izblijedjelom bojom pisalo Zabranjen prolaz na njemaĉkom jeziku. okruţujući glavne zgrade. bezvremen. Kao što je Giordino rekao. Clearvju se uĉini da je podignuta prije više desetljeća. Za nekoliko minuta se vrati i reĉe Još oko dvije stotine jarda. Izgubili su dragocjene minute reţući ogradu.Pitt uspori krstaricu kad su stigli na sjecište u kojem se kriţalo pet tunela. ţelio je usporediti znakove na karti s mjestom na kojem su prošli kroz ogradu. Nije imao pojma da je omjer snaga tri na jedan. okruţen zgradama drevnoga grada. njihovo kretanje prikrivao je niz zgrada bez prozora. Clearv zapovjedi zaustavljanje. dok nisu stigli do visoke ograde koja je bila podignuta od podnoţja planine do litice iznad mora. ali najdublji su nestajali u desnom tunelu. Iskoristili su kao zaklon niz humaka koji su se izdizali poput devinih grba. tako da ju je ĉovjek mogao lako prekoraĉiti. stigli su do prve ograde. I rupa je bila ispunjena. Bio je uvjeren da njegove elitne postrojbe mogu riješiti svaki problem na koji naiĊu. Tu je informaciju dao NAMP što i nije bila organizacija za prikupljanje informacija. jednostavno zato što ga CIA nikada nije smatrala prijetnjom za sigurnost drţave. Vrijeme im nije dozvoljavalo pogrešan izbor. ali nije predstavljala ozbiljan problem. zakljuĉio je on. Dvojica ljudi nastave u tihom zaprepaštenju. Pitt kratko kimne i okrene vozilo te krene desnim tunelom. . Dilema je bila izluĊujuća. Clearv se osjećao gol dok se njegova postrojba raširila i poĉela napredovati prema postrojenju. nekomplicirana. Zastane kako bi ispitao zraĉnu fotografiju terena. ali ledeni slojevi su je zatrpavali. Zadivljen pogledom. Nekad je bila mnogo viša. Kad su bili unutra. Poglavlje XLII Bez zaštite ledene oluje. ĉini se. Svjetlo je prolazilo kroz nekoliko otvora i osvjetljavalo unutrašnjost jezivim sjajem. tvoreći plitku brazdu. Cleary pomisli kako je taj neometani ulazak dobar predznak. Giordino iskoĉi iz krstarice i nestane u tunelu. Clearv nije imao informacije o snagama protiv kojih su išli. nisu imali vremena za tajni prodor odluĉili su se za jednostavnu strategiju udariibjeţi. Ograda je bila naĉinjena od nekoliko redova bodljikave ţice ĉije su bodlje odavno otupjele od debelog sloja leda. i ĉini se da se otvara u veliku prostoriju. Tragovi kotaĉa bili su u svima. Druga ograda bila je viša. Ovaj s desne strane. te ušli u krug postrojenja. Garnet i Jacobs. magiĉan. Uĉinak je bio izvanzemaljski. gotovo sedam stopa iznad snijega. brza. Pitt polako zaustavi Snjeţnu krstaricu. ima najveći promet. Nije bilo podataka o postrojenju. nakon što je vjetar usporio na samo pet milja na sat. Iako je u svojem umu tijekom leta od Cape Towna zabiljeţio svaku ulicu i svaku strukturu kao Sharpsburg. za koju se pokazalo da su zapravo dvije ograde odvojene rovom. Zapovijedi su bile neutralizirati postrojenje i deaktivirati sustav za lomljenje ledene ploĉe prije no što stigne dvije stotine ljudi iz Specijalnih snaga sat vremena kasnije. Bila je to kirurška operacija. On se nagne kroz prozor i prouĉi smrznuti pod tunela. Krećući se u dvije kolone. nejasne. Clearvju su rekli samo da su VVblfovi straţari okorjeli profesionalci iz elitnih postrojba diljem svijeta. i ĉudesan.

mislio bih da je mjesto napušteno. Krenimo. odgovori Jacobs samouvjereno kad su on i njegovi SEALi krenuli niz cestu koja je vodila u smjeru kontrolnog centra. Nije bilo sumnje da će se ti ljudi boriti poput demona i umrijeti bez oklijevanja kako bi zaustavili Wolfove da pokrenu kataklizmu. Jeste li naišli na bilo što? Kad ne bih znao bolje. Dobro si to izveo. izvješće. Bolje da odmah krenete. Nikakvih. S interesom je promatrao kako Clearv i njegovi udarni timovi prolaze kompleksom. Karl zadovoljno kimne. barikade podignute. izići unutar zgrada i napasti njihove bokove i pozadinu prije no što shvate što se dogada. Tvoja strategija?. po dvojica ljudi na deset jarda ispred ostalih sa svake strane. Clearv nije vidio ništa posebno. Nikakvih vozila. prestrojili se i krenuli. ĉija je misija bila zauzeti elektriĉnu stanicu i odrezati izvor struje cijelom postrojenju. Već smo na pola puta tamo. Svakih pedeset jarda su zastali. Ĉitavo unutrašnje postrojenje bilo je zavijeno u hladnu. Nije bilo sinkroniziranja satova niti daljnjih glasovnih kontakata kad su se timovi podijelili i krenuli prema svojim ciljevima. Nije bilo radnika. on progovori u radio. Moji ljudi su podjednako dobro uvjeţbani kao i Amerikanci. Brojniji smo od njih i imamo prednost domaćeg terena. Nemoj brinuti. Ovdje se dijelimo. dvojica u pozadini. Ĉarobnjaĉe. Dobro je imati stariju ruku sa sobom. bacili se na tlo i zaklonili. Svi su znali što moraju uĉiniti. Nije bilo potrebe. uvjeri ga ovaj. Prvi put otkako su sletjeli. Ja idem s tobom. jezivu tišinu. Element iznenaĊenja ide u našu korist. Jacobs i njegov tim trebali su zaokruţiti i napasti kontrolni centar s morske strane. Postrojenje se izvana ĉinilo napuštenim. Na putu smo.Zadovoljno vidje kako se nalaze na samo pedeset stopa od toĉke infiltracije. bili su upoznati sa strašnim posljedicama ako ne uspiju. Ipak. gdje ih moţemo uništiti kad ţelimo. brate. Sretno. Postupno ih dovesti ispred kontrolnog centra. Kretali su se lako. Znaš što se oĉekuje od tebe i tvojih marinaca. Teren ĉist. to je elita ameriĉkih borbenih snaga. Ĉarobnjaĉe. Ustane iz svojega skvrĉenog poloţaja kad je Sharpsburg poveo svoje ljude naprijed. Karl Wolf gledao je u niz monitora u stoţeru svojeg osiguranja na katu ispod glavnoga kontrolnog centra. Strašilo? Poruĉnik Miles Jacobs brzo odgovori Ĉujem te. ne njihovu. a naoruţani gusjeniĉari ĉekaju moju zapovijed. Lave? Spreman za akciju. dok je Clearv prouĉavao teren i kontaktirao s timom SEALa i marinaca. Bilo je previše tiho. odgovori Jacobs. upita Karl. upita Hugoa koji je stajao kraj njega. ali njegova nervoza sve je više rasla. Mnogo puta smo uvjeţbavali takvu situaciju. Naše utvrde su na mjestu. Ĉarobnjaĉe. Limeni ĉovjeĉe? Ĉujem te. potvrdi Garnet. Ne sumnjaju da ulaze u zamku. Clearv nije odgovorio. . Strašilo. Limeni ĉovjeĉe. Ti ideš najdalje. Nećeš imati problema sprijeĉiti ih da ne prekinu naše lansiranje?. A mi se moţemo kretati podzemnim tunelima. odgovori kapetan Sharpsburg iz Delta Forcea veselo. gotovo tekuće. odgovori ozbiljni glas poruĉnika Warena Garneta. u ofanzivnoj formaciji. reĉe Clearv.

Puzeći na trbuhu. reĉe Karl. odbacivši ga unatrag. Uspjet ćemo. Ĉast mi je sluţiti Ĉetvrtom carstvu. nastavili su napredovati prema generatoru dok Garnet nije razaznao ledenu barikadu koju nije bilo moguće razlikovati na bijeloj pozadini na više od sto jarda. Nešto je pogrešno ovdje. Oĉigledno zadovoljan bratovim komplimentom. Utvrde su bile napravljene za takav napad. ţivog. Sretno. Zatim će svi u kontrolnom centru izići kroz podzemni tunel koji vodi kroz glavnu spavaonicu izvan bojnog polja. reĉe Hugo sa ĉeliĉnom odluĉnošću. brate. On se ozbiljno rukuje s Hugom prije no što će se okrenuti i ući u dizalo do kontrolne sobe.Naši pretci koji su vodili toliko herojskih bitaka protiv saveznika u ratu bili bi ponosni na tebe. Zatim metak pogodi njegov zaštitni prsluk toĉno iznad srca. Crna prilika odskoĉi iznad ruba barikade i nestane s vidika. Clearv se sagne ispod stubišta koje je vodilo u malo skladište. Sharpsburg uhvati ranjenika za ĉizme i povuĉe ga iza ugla zgrade. Prekasno je vidio da je Wolfovo osiguranje spremno za njihov dolazak.. Unatoĉ nemilosrdnoj salvi. I izgubiti naš san da postanemo oĉevi vrlog novog svijeta?. Garnet i njegovi marinci bili su na otvorenom. Karl pokaţe prema digitalnom satu izmeĊu dva monitora. Komadi leda pali su mu na ramena kad je rafal pogodio ledene sige na krovu iznad njega. ali s bolom u grudima kao da ga je netko udario maljem. Zatim pogleda gore u monitore. Nemoj odugovlaĉiti. Clearv se prokune zbog vjerovanja neprovjerenim informacijama. Izloţen jakoj vatri. . Ne ţelim ostaviti tebe i tvoje hrabre ljude ovdje. Hugo. Narednik Carlos Mendoza. Zatim narednik odabere sljedeću metu i opali. Mislim da ne. Hitci dvije stotine pušaka odjekivali su od zidova zgrada. ĉeka me zapovijedanje obranom. Koliko će trebati tvojim ljudima da slome napadaĉe? Trideset minuta. ali uspjeli su uzvratiti vatru i pronaći zaklon uz zgrade. Još metaka pogodilo je krov iznad Clearvja. nacilja straţara koji je pogodio Clearvja i pritisne otponac. koji je bio najbolji strijelac u timu. S bolom shvati da ih nedostatak informacija ubija. Njegovi ljudi uzvrate paljbu. Otvori usta da vikne. reţući ledeni zrak razornom grmljavinom. ispaljujući raspadajuće rakete iz svojih Eradicatora prema straţarima iza barikada. postavit ćemo ureĊaj za odvajanje ledene ploĉe u automatski mod. Clearv i Lavov tim bili su na samo sto pedeset jarda od ulaza u kontrolni centar kad se zaĉuje Garnetov glas Carobnjaĉe. sigurno ne više. Hugo udari petom o petu i kruto se nakloni. Znaĉi da nemate mnogo vremena za ukrcavanje u zrakoplov. Od tamo ćemo krenuti elektriĉnim vozilima do hangara sa zrakoplovom. U tom trenutku. Clearv primijeti barikadu koja je blokirala put ispred kontrolnog centra i tamne cijevi pušaka na njoj. ovdje Limeni ĉovjek. Sad moram ići. Ispred kontrolnog centra u gotovo istom trenutku Clearv se nade pred istim ledenim zidom i vatrom kao i Garnet. vodeći ĉovjek s lijeve strane Delta Forcea dobije metak u koljeno i stegno i padne. razbacujući komade leda u stotinu smjerova. Dvadeset pet minuta od sada. Primijetio je i da su branitelji znatno brojniji od njegovoga udarnog tima. prouĉavajući napredak ameriĉkih borbenih timova. ali bilo je prekasno. Zaglušujući rafal Wolfovih plaćenika zaspe tim Delta Force iz svih smjerova. reĉe Hugo raspoloţeno..

Napala su nas ĉetiri naoruţana gusjeniĉara. odgovori Garnetov monotoni glas. nadajući se da će pronaći zaklon prije no što gusjeniĉari udu u ulicu i otvore vatru. on pritisne otponac na svojem Eradicatoru dok u spremniku nije ostalo metaka. Nije gubio vrijeme razmatrajući zanemarivanje zapovijedi i nastavka napada. On poţuri svoje ljude naprijed u nadi da će osvojiti kontrolni centar sa straţnje strane i smanjiti pritisak na druga dva tima. barem sedamdeset jarda. Izvijesti o situaciji! Brojim šezdeset i više neprijatelja koji nam blokiraju put. Jacobs osjeti ĉvor u ţeludcu. Okruţivši napola kontrolni centar. Garnet je bio frustriran što u tako teškoj situaciji ne moţe dobiti pomoć. To nije amatersko osiguranje. mirno kao da opisuje krave na paši. Vidim ĉetiri neprijatelja s automatskim oruţjem u svakom vozilu. Ako oni ne mogu napredovati. moţemo osvojiti barikadu. Naše rakete nemaju uĉinka na njih. Zatim se iznenada u pozadini pojave još dva gusjeniĉara i oslobode vatrenu oluju. Ne mogu. Povlaĉimo se. on pozove Clearvja. SEALi su bili na samo sto jarda od zgrade kontrolnog centra kad se iza ugla pojave dva oklopna gusjeniĉara i otvore vatru na njih.Opsuje Pentagon i CIAu koji su procijenili da Wolfovo osiguranje nema više od dvadesetak ljudi. Trĉeći za svojim ljudima. Jedini izbor bilo je organizirano povlaĉenje uz iznošenje ranjenika pod ubojitom vatrom. Strašilo. Primljeno. i prouĉi kartu postrojenja. . To bi te trebalo dovesti blizu prednje strane kontrolnog centra. ali morao se povući i pronaći tim Delta Force u labirintu putova koji su vodili kroz postrojenje. koristeći svaki zaklon koji su mogli pronaći. ne mogu poslati ljude u pomoć. Moţete li nastaviti i osvojiti generator? Ne moţemo napredovati zbog izuzetno toĉne vatre. SEALi su se borili ţestoko povlaĉeći se uz cestu. Clearv otpuzi pod stube koristeći ih kao zaklon. Izvuci se najbolje što moţeš i povezi s Lavom. koliko se ĉini. Moţeš li poslati tim u pomoć. Juriš na barikadu koju brane trostruko jaĉe snage preko otvorenog terena bilo bi samoubojstvo. I mi smo zaustavljeni teškom vatrom od barem osamdeset neprijatelja i ne moţemo poslati pomoć. nitko ne moţe. Prokune nedostatak intuicije i samog sebe zbog najveće pogreške u svojoj vojnoj karijeri. Ponavljam. Limeni ĉovjeĉe. gdje moţeš napasti s boka neprijatelje koji nas drţe pod vatrom. Jacobs i njegovi SEALi bili su potreseni ţestinom konflikta i izvješćima Clearvja i Garneta. Strašilo. Poludio od bijesa. Krećemo se niz usku ulicu prema moru iza niza servisnih zgrada na oko sto pedeset jarda od kontrolnog centra. ali sada su ponovno krenuli naprijed. i rezultat bi bio masakr njegovih ljudi. ovdje Strašilo. Molio se da to nije zamka. Znaju što rade. Daj mi svoju lokaciju. imaju li teško oruţje? Ne. ali ulica je izgledala prazno. Strašilo. On i njegov tim mogli su pobjeći jedino u usku sporednu ulicu. Pod jakom smo vatrom. a zatim ga njegov narednik zgrabi za ovratnik i gurne iza kante za smeće prije no što ga je stigla pogoditi uzvratna vatra. Ĉarobnjaĉe. Salva rasprskavajućih granata privremeno je zaustavila gusjeniĉare. a zatim skreni desno i kreni izmeĊu niza tankova za gorivo. Teško je podcijenio neprijatelja. Limeni ĉovjeĉe vikne u mikrofon. idi još pedeset jarda. odgovori Clearv. Ĉarobnjaĉe. Ĉarobnjaĉe? Ako se okupimo i okruţimo ih s boka. Dobro je znao da su IzviĊaĉi elita marinskih korpusa. Jacobs je bespomoćno promatrao kako padaju dvojica njegovih ljudi.

bio je odluĉan pokušati napad na centar ĉim stigne tim marinaca i SEALi zapoĉnu napad s boka. Straţar padne mrtav pred Hugove noge. Nije ih našao i shvati da i njegov poloţaj. nego nas. Ipak. Hugo. vikne Hugo nadjaĉavajući pucnjavu. kad su ĉetiri gusjeniĉara prestali loviti Jacobsa i napali ih u dvostrukoj koloni sa straţnje strane. Ĉarobnjaĉe. Naišli su na dva antitenkovska oruţja marinaca. duboko u sebi. Jacobs shvati daje doslovno nemoguće nastaviti opkoljavanje. Ĉovjek koji je nosio još dva nestao je tijekom leta. kad ih iz pozadine pogodi koncentrirana vatra. Dvije minute kasnije. Njegova arogancija prilikom izdavanja zapovijedi odraţavala je samopouzdanje i optimizam. Ali. Jedva su stigli na pedeset jarda od kraja zida. Bio je u poloţaju zapovjednika koji sam moţe diktirati uvjete borbe. a da nije ĉuo niti osjetio metak koji mu je prošao kroz glavu. brate. kao što je obećao bratu Karlu. Njegova borbena strategija djelovala je toĉno kao što je planirao. Uljezi su opkoljeni. Reci mu da se pripremi. Ti. Hvala. Zapovjedio sam mu da se povuĉe od cilja zbog prejake vatre. Vodeći gusjeniĉar odleti u vatrenoj eksploziji komada i tijela. reĉe Jacobs frustrirano. Njega nisu napala oklopna vozila. a Limeni ĉovjek je kod generatora. Svako malo gledajući kartu postrojenja. U njihovim umovima branili su ne samo svoje ţivote. u tom trenutku narednik Mendoza blago povuĉe otponac svojeg Eradicatora. jer će ĉetiri gadna vozila biti toĉno iza nas kad se pojavimo na prednjem dvorištu. Jacobs i SEALi uskoro su zaobišli spremnike za gorivo. kao i Garnetov. stvorivši zapreku na cesti koja je sprijeĉila ostala vozila da napadnu Amerikance. već i ţivote svojih obitelji koje su ih ĉekale na palubi Ulricha Wolfa. Tjerao je neprijatelja u koncentrirano podruĉje kako bi ga uništio. straţar dotrĉi iza barikade i vikne Gospodine. Clearv je leţao na trbuhu gledajući kroz svoj dalekozor. Samo osamdeset jarda dalje. Trebat ćemo ĉetiri. Ali. i ništa ih . Hugo je bio u najţešćem sukobu ispred kontrolnog centra. Zatim se sjeti neĉeg i upita Imamo li kakvu obranu protiv naoruţanih gusjeniĉara? Limeni ĉovjek ima dva LAOa. Bilo je samo pitanje vremena kad će straţari shvatiti da napadaĉi nemaju više antitenkovskog oruţja. Grupa straţara prošla je kroz podzemni tunel i izišla iz zgrade iza njih. poĉeo se pitati hoće li moći izvaditi ugljevlje konaĉne pobjede iz vatre. bez otpora. on povede svoje ljude oko dugog zida koji je završavao kraj prednjeg dijela kontrolnog centra. Poruka koju je tako hitno htio prenijeti umrla je zajedno s njime. imam hitnu poruku iz hangara! Što je?. polako postaje neodrţiv. pa povede ljude putem najmanjeg otvora i stigne do ulice na kojoj zaĉudo nije bilo pucnjave. Zatim će ponovno napasti. Na putu smo. Clearv brzo shvati da je predah kratkotrajan.Primljeno. Elsie i ostali moţete otići u hangar ĉim inţenjeri ukljuĉe automatski rad nanotehniĉkih sustava. traţeći slabe toĉke u barikadama koje su blokirale ulaz u kontrolni centar. Uskoro bi se trebao sastati s Lavom. Garnetovi marinci spojili su se s timom Delta Force i pronašli zaklon. Straţari su se borili s posebnim ţarom. dok je Hugo nareĊivao dvama preostalim gusjeniĉarima da napadnu ameriĉki tim. zapovijedajući svojim snagama i steţući omĉu oko ameriĉkog napadaĉkog tima. koji s manje od sto jarda nisu mogli promašiti. On progovori u mikrofon interkoma na šljemu Brate Karl? Nastane trenutak statiĉkog pucketanja prije no što je Karl odgovorio Da. Ĉinio se savršenim zaklonom za opkoljavanje straţara iza barijere koji su prikovali Sharpsburga i njegovu Delta Force. Vidjet ćemo se kod zrakoplova.

Njihove rakete navodi posada i toĉnije pogaĊaju cilj nego nekontrolirani Tomahawk lansiran s podmornice. Ono što je poĉelo kao hrabra misija pretvorilo se u klaonicu i katastrofu. Koliko još imamo? Dvadeset dvije minute do najpogodnijih struja za odnošenje ledene ploĉe. i da su ga kopirali graditelji velikih hramova u Luxoru. Ne. Nikada ne znamo. Neće stići do postrojenja još ĉetrdeset minuta. golemi trokutasti strop dizao se iznad ledom pokrivenog poda urezanog u kamen. odgovori general South. kada. Oku arhitekta bilo bi oĉito da je osnovni oblik te zgrade prenesen kroz tisućljeća. Admiral Eldridge upita Hoću li obavijestiti zapovjednika Tucsona da lansira rakete? Ako mogu predloţiti. S jednog kraja trga dizala se uvis golema. gospodine predsjedniĉe. Vidjeli su samo dio veliĉanstvenosti Amenesa. Kad Jacobs i njegov tim napadnu barikade s boka. i da je cijeli naseljeni svijet u smrtnoj opasnosti bila je to noćna mora koju nisu mogli prihvatiti. jonskim i korintskim stupovima. Zrakoplov s glavnim snagama. Na gornje razine stizalo se kosim rampama. Nije se moglo reći koliko je ĉetvornih milja pokrivao grad. bili trokutasti i izgledali neobiĉno u usporedbi s kasnijim okruglim dorskim.1A izrezbarenih iz granita bogatog kvarcom. mislim da je najbolje da pošaljemo nevidljive bombardere. meĊutim. Pitt i Giordino iziĊu iz Snjeţne krstarice i proĊu kraj stupova. upita ga predsjednik. bogato ukrašena konstrukcija s trokutastim stupovima koji su drţali reljef s prikazom flota drevnih brodova i finim skulpturama ţivotinja i ljudi odjevenih u istu odjeću kao i mumije na Otoku St. nemamo. Glave muškaraca i nekolicine ţena bile su smještene na podu.neće zaustaviti. . Nije bilo stuba. Nisu bile tako masivne kao kod kasnijih civilizacija. general Coburn. South pogleda svoje otvorene šake i polako zavrti glavom. upozori general South. Onda moramo poslati rakete. Dok je general Coburn izdavao zapovijed. ali recite im da ne lansiraju dok im se ne zapovjedi. Predsjednik i zdruţeni zapovjednici nisu mogli vjerovati onome što su slušali. moţda prednost prijeĊe na njihovu stranu. U redu. reĉe zapovjednik zraĉnih snaga. Pobit ćemo i naše ljude. koje su svjetlucale dok su prolazili kraj njih. Osnovni dizajn kolosalne zgrade nije podsjećao na bilo koju drugu zgradu iz drevnog svijeta. obavijestite pilote bombardera. U glavnoj prostoriji.. ali njihove arhitektonske karakteristike nisu bile sliĉne niĉemu što su Pitt i Giordino vidjeli na svojim putovanjima. izvješća ljudi u borbi govorila su da su ljudi u velikoj nevolji. sa zapisima Amenesa iznad i ispod njih. Predsjednik brzo donese odluku. Stupovi su. Zaĉarani. Poglavlje XLIII Ulice su vodile s trga izmeĊu zgrada koje su virile iz leda. U golemim nišama duţ zidova bili su kameni stupovi koji su vjerojatno predstavljali kraljeve Amenesa. moţda se dogodi ĉudo i bojnik Clearv se probije do kontrolnog centra i zaustavi odbrojavanje. Imamo li drugu opciju?. general South promrmlja ispod glasa Sada nam treba upravo ĉudo. Postajalo je sve oĉitije da su Clearv i njegovi ljudi razneseni na komadiće. Bili su šokirani shvaćanjem da misija propada. moćne kreacije okruglih oĉiju i uskih lica A. reĉe predsjednik dezorijentirano. U Washingtonu. Ispod stupova zjapio je veliki ulaz. Paul. Ateni i Rimu. gledajući gore kroz tanki sloj leda.

Vozaĉ je nestao ispod krstarice zajedno sa svojim vozilom. Masivna vrata podsjećala su na vrata sefova u bankama. Vještina i umjetnost kojom je izraĊen davala mu je izraz mistiĉnosti koji se izrugivao modernim skulpturama. i kasnije prenijeli u svoje muzeje na palubi Ulricha Wolfa. . Ĉini se da nisu iskopali više od deset posto grada. Fascinirano su gledali mreţu hodnika bez prozora ĉiji su unutarnji zidovi bili lijepo ukrašeni prizorima morskih krajolika koji su poĉinjali mirnim vodama i nastavljali se valovima što udaraju kamenite obale pod snagom uragana. Njihovi kipovi prikazivali su muškarce i ţene.U sredini velike prostorije na postolju je stajala skulptura drevnog broda u prirodnoj veliĉini. Samo za oštećenje imovine. jedrima i posadom. Pitt je vidio samo gomilu limarije na podu tunela. Zaĉuje se prodorna škripa metala kad je krstarica udarila u auto i prešla preko njega kao da je tricikl. vaĊenje zlata iz morske vode i planiranje uništenja svijeta kako bi ga mogli oblikovati po svojoj slici. Pitt i Giordino neodluĉno okrenu leda velikoj zgradi i poţure natrag do trga. Šteta što nemamo vremena istraţiti ovo mjesto. Slijedeći tragove gusjeniĉara Pitt je vozio kroz srce grada duhova i ušao u tunel iza mauzoleja Amenesa. Ako su moderni ljudi svojeg boga traţili na nebu. Trebao bi razmisliti o tome. Druga dva straţara imali su jak instinkt samoodrţanja i iskoĉili su iz auta u uzaludnom pokušaju produţavanja svojih ţivota. Što misliš o tome?. Graditelji su sigurno radili pod izuzetno visokim standardima koji su bili mogući samo u visoko strukturiranoj kulturi. klizeći ledenim podom istom brzinom. reĉe Pitt pokazujući glave na podu. reĉe Giordino filozofski. grupe radnika u crvenim kombinezonima stavljali su drvene sanduke na mali vlak s ravnim vagonima povezanim s velikim gusjeniĉarom. reĉe Pitt sardoniĉki. Vozio je manje oprezno što su bili bliţe rudarskom postrojenju. Prizor je bio spektakularan. Dvije stotine jarda dalje kroz tunel. prepoznatljivih po crnim odorama. s veslima. moţda cijenjenim muškarcima i ţenama koji su istraţivali drevni svijet i onima koji su izgubljeni na moru. Imali su svjetovnije stvari na umu. Vozaĉ se uspaniĉi i nagazi na koĉnice. ne i za sudare. Amenesi su ih pronašli na moru. Trojica zbunjenih straţara u vozilu. Nema sumnje da su ih odnijeli nacisti. Pogledavši u retrovizor. Kratki hodnik u ledu vodio je u golemu spilju. dok je Giordino ĉuĉio iza kontrolne ploĉe sa svojim Bushmasterom ĉija je cijev virila kroz razbijeni vjetrobran. Izgledaju kao spomenici. ali imamo manje od dvadeset pet minuta da pronaĊemo kontrolni centar. Nadam se da si platio ratu osiguranja. Hram za njihove bogove? Više kao mauzolej. kao sakrivanje blaga i tajnih relikata. Pitt kimne prema mreţi uskih prolaza urezanih u led. Viliĉari su prenosili sanduke kroz debela ĉeliĉna vrata koja su vodila dublje u led. ušavši u krstaricu. Nevjerojatno je kako strop nije pao nakon udara komete i kasnije akumulacije leda. A okolo ipak nema artefakata. dok su ostala dva vozaĉa zdrobljena velikim gumama uz ledene zidove. niti znakova ostataka stanovnika. upita Giordino poboţno kao da stoji u katedrali. reĉe Pitt otresajući se oĉaranosti. zurili su s nevjericom u ĉudovište koje je jurilo na njih. Davno izgubljena rasa koja je otkrila svijet. a ne stilizirane verzije bogova. Gotovo milju dublje u tunelu ušli su u zavoj i našli se nasuprot elektriĉnog auta koji je dolazio u suprotnom smjeru. Giordino se okrene u sjedalu i pogleda natrag. Ništa ne bih volio više od jedne velike šetnje uokolo.

Ništa u cijelom gigantskom stroju nije im izgledalo nimalo poznato. Pogleda upravljaĉku ploĉu i tiho zajeĉi. pretpostavljam. Pitam se što je u sanducima?. reĉe Giordino penjući se natrag u upravljaĉku kabinu. Zatim pronaĊe lanac na viliĉaru i omota ga oko kotaĉa. Isto vrijeme trebalo je svima da shvate njegove namjere. AnĊeo na vrhu kabine moţda im je pomogao do sada na njihovom divljem putu. vidjevši kako se Pittova noga napreţe pritišćući pedalu gasa. Tek kad je Giordino ispalio kratak rafal iz Bushmastera na viliĉara. Svi su se ukoĉili u ĉistom zaprepaštenju izrazi na njihovim licima ubrzo su prešli u nerazumijevanje i uţas vidjevši crvenog mehaniĉkog demona koji juri na njih. ali teška ĉeliĉna vrata pokrenu se lako kao da vise u zraku. nikad ti nije dosta razaranja. Kad su kliknula. Jedini zvuk koji su razaznali bio je urlanje motora. zdrobivši krilca i vrh krila. Gotovo kao da ĉita Pittove misli. Kad Snjeţna krstarica iziĊe na otvoreno. znao je Pitt. Stajali su okamenjeno na svjetlima farova. Zrakoplov je bio visoko iznad tla. on okrene kotaĉ brave dok šipke nisu sjele u svoja leţišta. Giordino se iznenadi na laki dodir koji je trebao da zatvori vrata. Vrata vikne Pitt nagazivši koĉnice. Bez podizanja stopala s pedale gasa. Koncentriranog uma. Hoćeš li uĉiniti ono što mislim da ćeš uĉiniti? Kad uĊeš u demolicijski derbi. u procesu punjenja goriva. ali trebalo je prijeći još dosta udaljenosti. on krene preko ledenog poda hangara. tunel iznenada iziĊe u golemi. dok su gume stajnog trapa klizale po ledu. Raštrkali su se. oĉajniĉki pokušavajući pobjeći što dalje od poludjelog Titana. Wolfovi inţenjeri i radnici penjali su se uz stube u drugi zrakoplov koji ih je trebao odvesti do divovskih brodova. Ali.Dva straţara ukoĉili su se vidjevši divovsku krstaricu kako se pojavljuje iz napuštenog tunela. bit će to drukĉija priĉa. Pitt se lagano opusti ne vidjevši straţare. Oĉekivao je da će morati upotrijebiti svaki atom energije u tijelu. Pitt poĉne mijenjati brzine dok krstarica nije ponovno išla maksimalnom brzinom. ali nisu mogli zaustaviti razaranje. Utovarivaĉi i serviseri se aktiviraju. Pitt brzo pogleda dva zrakoplova A340300 za putnike i teret smještena u sredini hangara. Reakcija svih u hangaru vidjevši Snjeţnu krstaricu kako se pojavljuje ni od kuda bila je ista kao i reakcija ljudi u tunelu. Što to imamo ovdje? Aha! Giordino se ukoĉi. iznenaĊenje je bilo na njihovoj strani. Artefakti iz grada Amenesa. Nakon oštrog zavoja. on skoĉi iz krstarice i potrĉi do ĉeliĉnih vrata. ali ne dovoljno visoko za kabinu krstarice. Svaka puška u postrojenju bit će uperena u njih. Pittu je trebalo manje od tri sekunde da procijeni svoju rutu destrukcije. Sa strane je stajao još jedan mlaţnjak za upravu. ali ĉinilo im se nevjerojatno što su stigli tako daleko bez daje na njih ispaljen metak ta se situacija moţe brzo promijeniti. prema prvom Airbusu. priĉvrstivši kraj za kotaĉ vagona punog sanduka više ga nije bilo moguće okrenuti iznutra. nakratko su vidjeli Pittovo lice iza volana i Giordina s isturenim Bushmasterom. izmaknuvši se kad je levijatan udario u zrakoplov. Vidjeli su više no dovoljno da pozovu straţare. Gusjeniĉar s vagonima nalazio se ispod teretnog otvora prvog zrakoplova. . Moć njihovog anĊela imala je granice. u ravnoj liniji. radnici i straţari se trgnu i pojure natrag u spilju kako bi se spasili od mehaniĉke lavine koja se spuštala na njih. neizmjerni hangar Destinv Enterprisesa s mlaţnjakom. Straţari i radnici bili su zatvoreni bez mogućnosti brzog oslobaĊanja. zakljuĉavši vrata. Istina. dok su poznati drveni sanduci ulazili unutra na pokretnoj traci. dok je Pitt ispaljivao nekoliko hitaca iz svojeg Colta 45 kako bi ga pokrio. Giordino nije rekao ništa. okrenuvši ga pod kutom od devedeset stupnjeva. Desna prednja ploĉa neposredno ispod boĉnih prozora upravljaĉke kabine pogodi zrakoplov osam stopa unutar straţnjeg dijela lijevog krila.

a mamutske gume se beskorisno poĉele okretati na ledu. Ovaj put Snjeţna krstarica bez problema odreţe okomite i vodoravne stabilizatore kao da su od balze. a crni dim se kotrljao visoko u nebo. Izišli su iz tunela na jednom kraju kompleksa. teškoj obuci. otresajući razbijeno staklo straţnjeg prozora sa svojih ramena mirno kao da se radi o peruti. On krene kroz tunel. privremeno izvan linije vatre. reĉe Pitt mrko. Na kraju su stigli do svojeg odredišta i prvi put vidjeli postrojenje. dvije crne uniforme na jednu bijelu kamuflaţnu. Ĉetiri minute kasnije izišli su iz zadnjeg zavoja tunela.Snjeţna krstarica zadere krilo drugog Airbusa. Presjeĉenog trupa. Ako je to smeće odluĉilo uništiti svijet kataklizmom. krvava i groteskna u snijegu. Eksplozije su raznosile komade u zrak. manje od pola milje od sredine glavnog kompleksa. Sjekao je zavoje. a zatim opet natrag. Krstarica se povuĉe. misija je bila pred propašću. Zatim. Slušaj zareţi Pitt. Nije bio previše zabrinut. Ne gubiš vrijeme. Za razliku od većine polarnih stanica. da je zabava poĉela bez nas. Vrijeme leti kad se zabavljaš. Pitt se okrene prema njemu. zar ne?. oĉajniĉki pokušavajući osloboditi se zrakoplova. mlaţnjak padne na tlo s krilima i nosom prema gore. Pitt ubaci u voţnju unatrag i stisne pedalu gasa. Ne za dugo. Ĉini se. neka ostanu ovdje i pate s ostalim ljudima. Pitt ubaci u prvu brzinu. dok su plamenovi lizali iz nekoliko zgrada. Hitci su ih pogaĊali. Wolfovi su odrţavali zgrade i ceste ĉistima. Pitt usmjeri krstaricu prema mlaţnjaku za direktore. jureći kraj ostavljene opreme i vrata skladišta. a dvije minute nakon toga krstarica izjuri na otvoreno. Jedva je izrekao te rijeĉi kad ulubljena krstarica uništi rep Wolfovog privatnog mlaţnjaka koji je bio mnogo bliţe tlu od prva dva zrakoplova. brţa barem pet milja na sat. On pogleda gore i vidje u ostatcima retrovizora gusjeniĉar koji se iznenada pojavio. krilo popusti i polako padne. dobivajući na vremenu i povećavajući razdaljinu dok gusjeniĉar nije nestao s vidika. koje su uglavnom bile zatrpane snijegom i ledom. kao da se izvlaĉi iz blata. Giordino u ĉudu zavrti glavom i reĉe s divljenjem Nikada te više neće pozvati nigdje ako svuda ostaviš ovakav nered. reĉe Giordino. nakon niza oštrih metalnih vrisaka. udarajući u ledene zidove bjeţeći pred straţarima u gusjeniĉaru. Grmljavina vatrenog oruţja naglo presijeĉe hladni zrak. Uz strašan cvileći zvuk uništeno krilo se zakvaĉi za prednji dio krstariĉine gume i zaglavi. ostavljajući . te hrabrosti i posvećenosti Tima Apokalipse svojem cilju zaustavljanja kataklizme. Kad iziĊemo na ĉistinu. Pitt okrene volan do kraja. povukavši zrakoplov sa sobom. bez izraza emocija na licu. široko se smiješeći. Poglavlje XLIV Unatoĉ dugoj. barem ne još. Tijela su bila razbacana ulicama. kao da polijeće. ali krilo se drţalo. reĉe Pitt strpljivo. vrhom dodirujući led izgledalo je poput komada savijenog i poderanog aluminija s otpada. procijenio je. Izgubio si ih. Ovaj put Pitt je ušao preduboko u krilo. reĉe Giordino zabavljajući se. bit ćemo laka lovina. Manje zgrade bile su rasporeĊene kruţno oko dvije glavne strukture kontrolnog centra i tvornice za ekstrakciju rude. Snjeţna je krstarica. naglašene hitcima automatskog oruţja. Konaĉno.

krvarili i umirali. Nekoliko dugih trenutaka svi su sjedili u zaprepaštenju. a metak ga je pogodio u šaku. Zamka je bila potpuna. ako ne umre sada. Moći ćete iznijeti svoje ranjene i mrtve. Oĉi neozlijeĊenih i sposobnih za borbu još su odraţavale neustrašivost i ţelju za borbom. i zarobljeni bez mogućnosti bijega. Ljudi iz Specijalnih snaga. Clearv prestroji ostatak svojih snaga za zadnji napad na komandni centar. ali bio je odluĉan da pokuša. koji su vikali istovremeno. Jacobsovi SEALi nisu uspjeli udariti na barikade s boka. Boţe reĉe admiral Eldridge zapanjeno. Svi u ratnim sobama Pentagona i Bijele kuće automatski pogledaju monitore na kojima su bile statiĉke fotografije postrojenja. i bili su stjerani na isti prostor s ostalim timovima. stvar je bila medu njima. pitajući koji će biti sljedeći potez VVblfova. do vraga. Zatim straţari neoĉekivano prestanu pucati. S dubokim sumnjama. gusjenica i oklopnih ploĉa. Sharpsburg je leţao s ranama na ruci i ramenu. ohrabrujući svoje ljude i usmjeravajući im vatru. i nisu nimalo napredovali. Savjetujem vam da se vratite natrag na ledenu ploĉu gdje vas vaši ljudi mogu evakuirati. Nesreća je slijedila nesreću najgori Clearvjevi strahovi poĉeli su se ostvarivati. svi ćete umrijeti. predsjedniĉe. . Clearv je odbijao prihvatiti neizbjeţni poraz. i sve glave na bojnom polju se zbunjeno okrenu. Ali. gosp. odjekujući cestama glas ĉija se poruka prenosila do Washingtona putem mikrofona koje su nosili. Šrapnel granate okrznuo je Clearvjevu bradu. kao i straţari. ostavljajući za sobom trag destrukcije. Daljnje prolijevanje krvi je besmisleno. Clearv je u ovom trenutku imao samo još dvadeset šest ljudi u borbenom stanju od prvobitnih šezdeset pet koji su iskoĉili iz C17. Jedino je Jacobs bio neozlijeĊen. kabina. nepoznati i neoţaljeni. opkoljeni. Ali mogli su samo poginuti na zadnjem uporištu. Svaki ĉovjek znao je da će sigurno umrijeti kad Zemlja poludi. nesposoban razumjeti kaotiĉne rijeĉi ljudi iz Specijalnih snaga. Loren eksplodira u ţamoru muških glasova ĉuvši zbrku preko zvuĉnika. Do sada sigurno znate da ste u manjini. upita predsjednik.ranjenike i mrtve. Uskoro je postao glasniji. Jasan i uglaĊen glas dopre iz zvuĉnika na zgradama postrojenja. Bespomoćno je gledao rastrgane leševe i krvava tijela ranjenika. Plamenovi su buknuli iz zdrobljenih komada vozila. on zaĉuje zvuk sirene automobila u daljini. Nisu dobili niti djelić prednosti. Clearv je gledao netremice s izrazom zbunjenosti monstruoznog crvenog diva na golemim kotaĉima kako upada na scenu kao u ludakovoj noćnoj mori. Krenuti naprijed znaĉilo bi ĉisto samoubojstvo. Nemam pojma. Borio se protiv otrovnog pesimizma i gorĉine koju do sada nije upoznao. Što se. Ovdje Karl Wolf. bez izlaza. Ĉinilo mu se beznadnim pokrenuti novi napad. Izbor je vaš. A tada. Ako ne pristanete na to u sljedećih šezdeset sekunda. Bili su napadnuti s prednje strane i potjerani sa straţnje preostalim oklopnim gusjeniĉarima. Specijalne snage nastavile su uzvraćati dok im Clearv nije zapovjedio za prekinu svaku akciju. Molim vas. Dali su sve što je moguće. obratite pozornost. ponovi odsutno. promrmlja general Smith. Ĉitav udarni tim bio je zarobljen. u tišini privremenog primirja. Nemam pojma. slušajući što se dogaĊa. Monstrum nije usporio. Šaljem pozdrave ameriĉkom udarnom timu koji je pokušao prodrijeti u rudarsko postrojenje. Garnet je iskašljavao krv od pogotka u vrat. Nešto nevjerojatno se dogaĊalo na bojnom polju rudarskog postrojenja. Zatim. nije razmišljao o predaji. dogaĊa tamo dolje?. bacivši ih na bokove i zdrobivši snaga udarca odbacila je zbunjene straţare u zrak prije no što su pali na led u slomljenim gomilama. Svaka rupa je zaĉepljena. Što se dogada?. okrenuli su se u šoku. Promatrao je s hipnotiĉkom fascinacijom kako divovsko vozilo udara u oba oklopna gusjeniĉara. Borili su se divlje. Poruka je došla kao šok.

Jacobs vikne svojim ljudima da se razmaknu, a Sharpsburg, zanemarujući svoje rane, otpuzi s puta pribliţavajućeg vozila. Garnet i njegov tim zurili su s nevjericom prije no što su odskoĉili prema zidovima zgrada da se spase. Zatim je vozilo bilo nad njima, jureći uz prodorno urlanje motora ĉiji su prigušivaĉi potrgani prilikom sudara s gusjeniĉarima. Bio je to zvuk koji niti jedan od ratnika nikada neće zaboraviti. Zatim se div zaleti u ledene barikade kao da su od kartona. Straţari su se ukoĉili u zaprepaštenju, kao i Amerikanci, ranjeni ili ne, promatrajući s nevoljnom fascinacijom kako div, nezadovoljan uništenjem barikade, juri prema visokom ulazu u kontrolni centar poput poludjelog ekspresnog vlaka, nesvjestan razaranja koje je prouzroĉio. U trenutku kaosa, straţari se konaĉno pokrenu i raštrkaju frenetiĉno u svim smjerovima, pokušavajući odskoĉiti. U tom kratkom trenutku, Clearv je vjerovao da je spasitelj njegovog tima bio izvanzemaljac ili demon iz halucinacije. Zastor se brzo rastvori u njegovom umu, i on shvati daje pobjeda, zahvaljujući velikom stroju, ponovno ustala iz pepela. Clearv je zauvijek zapamtio sliku toga velikog vozila, obojenog crvenom bojom, sjajnog, s vozaĉem koji drţi volan jednom rukom, a drugom puca na straţare iz starog modela Colt automatik, dok drugi ĉovjek zasipa svakog straţara u crnoj odori koji se pojavi salvama iz svojeg Bushriflea. Bio je to potpuno neoĉekivani spektakl, bez presedana, od kojeg ĉovjek moţe posumnjati u vlastiti razum. Tridesetak straţara koji nisu bili mrtvi ili ozlijeĊeni i koji su preţivjeli nalet, uskoro se oporavi i poĉne pucati na ubojito vozilo. Njihova vatra zasipala ga je u valovima. Metci su udarali u crveni trup i velike gume, zabijajući se u metal i gumu, ali monstrum još nije stao, trubeći iz sirena na vrhu dok ih nisu pogodili. Svaki komadić stakla na kabini bio je razbijen, a vozaĉ i putnik još su pucali na straţare. S brutalnim divljaštvom Snjeţna krstarica zabije se u kontrolni centar, sa svojom masom većom od trideset tona, brzinom od dvadeset milja na sat, te proĊe kroz metalni zid i krov oko ulaza poput šake koja se zabija u lutkinu kuću. Razorni sudar otkinuo je krov kabine kao da je odsjeĉen velikom sjekirom. Prednji dio podivljalog ĉudovišta zdrobio se prošavši kroz kontrolnu sobu u kaosu savijenog metala i elektronske opreme, ţica, namještaja i raĉunalnih sustava. Veliki trup bio je uništen uraganom metaka, upravljaĉka kabina gotovo nepostojeća, masivne gume razderane na komade, i krstarica je izgubila zalet, udarila u zid i konaĉno stala. U takvim trenutcima logika nestaje i ljudi se prilagoĊuju situaciji. Potaknuti na akciju, viĉući i psujući, bez izdane zapovijedi, preţivjeli marinci, pripadnici Delta Forcea i SEALa iskoĉe iz svojih zaklona i jurnu naprijed. Prošavši kroz otvor koji je napravila krstarica, osvojili su barikade, koncentrirajući vatru i eliminirajući većinu iznenaĊenih straţara, nespremnih za napad zbog naleta podivljale krstarice. Hugo Wolf stajao je potpuno uţasnut. Gigantsko crveno ĉudovište koje se pojavilo ni od kuda je za nekoliko minuta promijenilo tijek bitke, pomevši dva gusjeniĉara i njihove posade, te dvadesetak ljudi. Poput nogometnog napadaĉa koji je bio siguran da će postići pogodak u zadnjim minutama igre, kojem protivniĉki tim otme loptu i sam zabije gol, Hugo nije mogao vjerovati što se dogaĊa. Preplavljen panikom, on skoĉi na obliţnje motorne sanjke, pokrene motor i jurne kroz kaos u hangar. Ostavljeni bez voĊe, straţari nisu vidjeli svoj spas u bijegu, i jedan po jedan predaju oruţje i stave ruke na glave. Nekoliko ih se iskrade i pokuša zaobići Clearvjeve timove u pokušaju da stignu do hangara prije polijetanja zrakoplova. Scena razaranja iznenada se umiri. Krvava borba bila je gotova.

Kontrolna soba bila je potpuno uništena. Konzole su izbaĉene iz svojih baza i zdrobljene uza zidove. Sadrţaj stolova, polica i kabineta rasuo se po podu, prekrivajući ga slojem papira. Stolovi i stolci bili su razbijeni. Monitori su visjeli pod ĉudnim kutovima. Snjeţna krstarica stajala je u sredini krša poput velikog ranjenog dinosaura, zasuta tisućama metaka. Zaĉudo, nije bila mrtva. Poriĉući sve zakone strojarstva, njeni dizel motori još su radili u praznom hodu, proizvodeći duboki zvuk. I i Pitt gurne izrešetana vrata krstarice i nehajno pogleda kako II otpadaju iz šarka. On i Giordino nisu bili teško pogoĊeni. Metci su im razderali odjeću, Pitt je dobio pogodak u lijevo zapešće, a Giordino je krvario iz rane na skalpu, ali nisu imali ozbiljnijih ozljeda, unatoĉ svim oĉekivanjima. I Pitt pretraţi sobu ne bi li pronašao tijela, ali Wolfovi, njihovi inţenjeri i znanstvenici otišli su u hangar. Giordino je gledao svojim nasmiješenim, ali istovremeno zamišljenim oĉima prizor razaranja. i Radi li još sat?, upita on ozbiljno. Mislim da ne. Pitt kimne prema ostatcima digitalnog sata izmeĊu krhotina i pokaţe brojĉanik. Bio je zamrznut na deset minuta i dvadeset sekunda. Uništivši raĉunala i elektronske sustave, zaustavili smo odbrojavanje. Nema ledene ploĉe koja se lomi i plovi na more? I Pitt zavrti glavom. Nema kraja svijeta? Nema kraja svijeta, ponovi Pitt. Onda je gotovo, promrmlja Giordino bilo mu je teško povjerovati da je ono što je poĉelo u rudniku Colorada konaĉno doţivjelo svoj finale u razorenoj sobi na Antarktici. Još ne, Pitt se nasloni na krstaricu, osjećajući olakšanje, ali i bijes prema Karlu Wolfu. Još ima nekoliko stvari koje moramo završiti. Giordino pogleda kao da je na drugom planetu. Deset minuta i dvadeset sekunda, reĉe on polako. Je li svijet stvarno došao tako blizu kraju? Je li projekt Valhalla stvarno mogao uspjeti? Vjerojatno. Je li mogao promijeniti Zemlju za tisuću godina? Nadam se da nikada nećemo saznati. Ne miĉite se zaĉuje se zapovijed hladna poput mramora. Pitt pogleda gore i nade se licem u lice s prilikom u bijelom odijelu s izvanzemaljskim oruţjem uperenim u njih. Stranac je krvario iz brade i imao ranu na ruci. Pitt pogleda pojavu, pokušavajući vidjeti oĉi iza polariziranih naoĉala. Mogu li micati ušima?, upita on savršeno pribran. Sa svoje toĉke gledišta, Clearv nije bio siguran jesu li nedefinirani likovi pred njim neprijatelji ili prijatelji. Kraći je izgledao poput pitbula. Viši je bio u jadnom stanju, lica pokrivenog zavojima. Izgledali su kao hodajući mrtvaci njihove nefokusirane utonule oĉi nalazile su se iznad obraza i ĉeljusti na kojima su se vidjeli zaĉetci neurednih brada. Tko ste vi, i odakle ste se pojavili, pametni? Zovem se Dirk Pitt. Moj prijatelj je Al Giordino. Mi smo iz NAMPa. NAMP, ponovi Clearv, ne vjerujući odgovoru. Stvarno? Stvarno, odgovori Pitt, savršeno pribran. Tko ste vi? Bojnik Tom Clearv, Specijalne snage vojske SADa. Zapovijedam timom koji je napao postrojenje. Ţao mi je što nisam stigao prije i spasio više vaših ljudi, reĉe Pitt iskreno. Clearvjeva ramena se opuste kad je spustio pušku.

Danas su poginuli najbolji ljudi. Pitt i Giordino su šutjeli. Nije bilo niĉega što bi se moglo reći. Konaĉno, Clearv se ispravi. Ne mogu vjerovati da je par oceanografa iz NAMPa, neobuĉen za borbu s neprijateljima, napravio toliko štete, reĉe Clearv, još uvijek pokušavajući shvatiti situaciju. Spašavanje vas i vaših ljudi bila je improvizirana akcija. Zaustavljanje Wolfa da lansira kataklizmu bio je naš primarni cilj. I jeste li ga postigli?, upita Clearv, gledajući krš oko sebe koji je nekad bio visoko tehnološki kontrolni centar, ili sat još otkucava? Kao što moţete vidjeti, odgovori Pitt, sve elektronske funkcije su onesposobljene. Elektronski poticaji za aktiviranje strojeva za rezanje leda su prekinuti. Hvala Bogu, reĉe Clearv, a stres i napetost iznenada nestanu iz njegovih ramena. On umorno skine šljem, podigne naoĉale, istupi naprijed i pruţi zdravu ruku. Gospodo. Oni od nas koji još stoje su vaši duţnici. Sam Bog zna koliko je ţivota spašeno vašom intervencijom u ovom... Kad su se rukovali, on zastane da pogleda ostatke nekad veliĉanstvene Snjeţne krstarice ĉiji su motori Cummins još polako radili, poput dva kucajuća srca. A što je to, zapravo? Suvenir od admirala Byrda, reĉe Giordino. Koga? Pitt se slabo nasmiješi. To je duga priĉa. Clearvjev um se pokrene. Ne vidim tijela. Sigurno su evakuirali centar tijekom bitke i krenuli u hangar da pobjegnu zrakoplovima, spekulirao je Giordino. Moja karta postrojenja pokazuje pistu, ali nismo vidjeli znakova zrakoplova tijekom spuštanja. Njihov hangar se ne vidi iz zraka. Urezan je u ledu. Clearvjevo lice pretvori se u masku bijesa. Kaţete mi da su gadovi odgovorni za ovaj sramotan debakl pobjegli? Opustite se bojniĉe, reĉe Giordino s lukavim osmijehom. Nisu otišli iz postrojenja. Clearv ugleda zadovoljan pogled u Pittovim oĉima. Jeste li i to sredili? Zapravo, da, odgovori Pitt iskreno. Na putu ovamo, sluĉajno smo naletjeli na zrakoplove. Sretan sam što mogu reći da su svi letovi iz postrojenja otkazani. Uzvici veselja i odobravanja odjeknuli su u ratnim sobama Pentagona i Bijele kuće kad je Clearvjev glas objavio uništenje sustava za odvajanje ledene ploĉe, nakon kojeg je poruĉnik Jacobs izvijestio da su se preţivjeli iz Wolfovih sigurnosnih snaga predali i poloţili oruţje. Ushićenje je zavladalo kad su ĉuli da je najgori dio krize završen. Ĉuli su kako Clearv razgovara sa spasiteljima misije koji nisu imali radija i nisu se mogli ĉuti na zvuĉnicima. Nesposoban ukrotiti svoje oduševljenje, predsjednik zgrabi telefon i oštro reĉe Bojniĉe Clearv, ovdje predsjednik. Ĉujete li me? Zaĉuje se statiĉko pucketanje, a tada odgovori Clearvjev glas. Da, gosp. predsjedniĉe. Ĉujem vas jasno i glasno. Do sada nisam smio ometati vašu komunikaciju, ali vjerujem da bi svi ovdje htjeli imati smisleni izvještaj. Razumijem, gospodine, reĉe Clearv, jedva shvaćajući da govori sa svojim vrhovnim zapovjednikom. Morat ću poţuriti, predsjedniĉe, još moramo zarobiti VVblfove, njihove inţenjere i ostatak straţe.

Shvaćam, ali recite nam nešto o tom vozilu koje se pojavilo. Kome pripada i tko je upravljano njime? Clearv mu ispriĉa, ali ne uspije opisati snjeţno ĉudovište koje je izletjelo iz leda u zadnjoj minuti i zgrabilo pobjedu doslovno iz ralja poraza. Svi su sjedili i slušali, zbunjeni, ali nitko više od admirala Sandeckera kad su mu rekli da su dvojica ljudi pod njegovim zapovjedništvom vozili šezdeset milja preko leda u vozilu iz 1940. i pomogli u savladavanju vojske plaćenika. Bio je dvostruko zaprepašten ĉuvši imena Dirk Pitt i Al Giordino, za koje je mislio da upravo trebaju sletjeti u VVashington. Pitt i Giordino, reĉe on vrteći glavom u ĉudu. Trebao sam znati. Ako itko moţe izvesti veliki ulaz kad ga se ne oĉekuje, to su oni. Nisam iznenaĊena, reĉe Loren, sa smiješkom na lijepom licu. Nije bilo izgleda da Dirk i Al stoje i gledaju kako se svijet zaustavlja. Tko su ti ljudi?, upita general South ljutito. Zašto se NAMP umiješao u vojnu akciju? Tko je odobrio njihovu prisutnost? Bio bih ponosan reći da jesam, reĉe Sandecker, gledajući ravno u Southa bez popuštanja, ali to ne bi bila istina. Ti ljudi, to jest, moji ljudi, postupili su na vlastitu inicijativu, i ĉini mi se da su uĉinili prokleto dobru stvar. SvaĊa se završila prije no što je i poĉela. Prisutni nisu smetnuli s uma da bi bez intervencije Pitta i Giordina posljedice bile katastrofalne. J Pittove i Giordinove uši gorjele su od radoznalosti, ali bez veze s Clearvjevim radijem nisu mogli ĉuti što se govori pola svijeta dalje. Pitt sjedne na stubu Snjeţne krstarice i skine zavoje s lica, otkrivši nekoliko porezotina koje će zahtijevati šavove. Clearv ga pogleda. Sigurni ste da su Wolfovi još ovdje? Pitt kimne. Karl, glava obitelji, i jedna sestra, Elsie, sigurno su u suzama vidjevši svoje zrakoplove kojima su trebali pobjeći. Moţete li me vi i gosp. Giordino odvesti do hangara? Pitt se nasmiješi. Smatrao bih to ĉašću i privilegijom. Glas generala Southa prekine njihov razgovor. Bojniĉe Clearv, nareĊujem vam da se prestrojite, uĉinite što moţete za ranjenike, i osigurate ostatak postrojenja. Zatim saĉekajte glavnu postrojbu Specijalnih snaga, koja bi trebala sletjeti za pola sata. Da, gospodine, odgovori Clearv. Ali, prvo moramo završiti jedan posao. On izvuĉe konektor iz mikrofona i okrene se Pittu, pogledavši ga zagonetnim pogledom. Gdje je taj hangar? Na oko pola milje, reĉe Pitt. Mislite opkoliti stotinu ljudi sa svojih nekoliko ljudi? Clearvjeve usne rašire se u lukavi osmijeh. Ne mislite li daje ispravno da ljudi koji su prošli kroz pakao budu tamo na samoj završnici? Neću vam se suprotstaviti. Hoćete li biti naši vodiĉi? Imate li dozvolu iz Washingtona? Zaboravio sam pitati. Pittove zelene oĉi poprime opak izgled. Zatim reĉe Zašto ne? Al i ja nikada ne propuštamo dijaboliĉke planove.

Poglavlje XLV Bilo bi klasiĉno podcjenjivanje reći da je Karl Wolf bio uţasnut i bijesan vidjevši ostatke svojih zrakoplova. Njegov veliki plan bio je u komadima, i lutao je sa svojim znanstvenicima

hangarom u strahu i zbunjenosti. Koliko je on znao, mehanizam za lomljenje ledene ploĉe trebao se aktivirati za manje od ĉetiri minute. Zaveden Hugom, koji mu je rekao da se njegovi straţari u kontrolnom centru još bore s timom Specijalnih snaga, Karl nije znao da je Ĉetvrto carstvo umrlo prije no što je i roĊeno, i da je projekt Valhalla prekinut. Stajali su u mirnoj grupi, nesposobni prihvatiti puni znaĉaj katastrofe, nesposobni vjerovati u nevjerojatnu priĉu o golemom vozilu koje je razbilo njihove zrakoplove prije no što će se umiješati u borbu ispred kontrolnog centra. Stajali su zapanjeni zbog iznenadnog obrata u njihovim dugo smišljanim planovima. Jedino Hugo nije bio u hangaru. Vjeran do kraja, zanemario je malodušnost i grozniĉavo organizirao ostatke svojih snaga za konaĉni otpor protiv Amerikanaca koji će za nekoliko minuta napasti hangar. Zatim Karl reĉe Pa, to je to. On se okrene Blondi. Pošalji poruku svojem bratu Brunu na palubi Ulricha Wolfa. Objasni mu situaciju i reci da pošalje zrakoplov što brţe moţe. Ne smijemo izgubiti niti jedan trenutak. Blondi nije gubila vrijeme na pitanja, Ona potrĉi prema radiju u kontrolnoj sobi na rubu piste. Hoće li biti moguće sletjeti na Ulricha Wolfa tijekom ranih stadija kataklizme?, upita Elsie brata. Lice joj je bilo blijedo od straha. Karl pogleda svojeg glavnog inţenjera, Jurgena Holtza. Imaš li odgovor za moju sestru, Jurgen? Uplašeni Holtz pogleda ledeni pod hangara i drveno odgovori Ne mogu izraĉunati toĉno vrijeme dolaska oĉekivanog uragana i plimnih valova. Niti mogu predvidjeti njihovu poĉetnu snagu. Ali, ako stignu do Ulricha Wolfa prije no što sletimo, bojim se da to moţe rezultirati smo tragedijom. Kaţeš da ćemo svi poginuti?, upita Elsie. Kaţem da nećemo znati dok ne stigne taj trenutak, reĉe Holtz trijezno. Nećemo stići prenijeti artefakte Amenesa iz oštećenih zrakoplova kad Bruno stigne, reĉe Karl, gledajući obiteljski zrakoplov, slomljen poput igraĉke. Uzet ćemo samo relikte Trećeg Reicha. Trebat ću svakoga sposobnog ĉovjeka i ţenu koji mogu pucati, dopre glas iza Karla. Bio je to Hugo, ĉija je crna uniforma bila prekrivena krvlju mrtvog straţara koji mu nije stigao reći za razaranje u hangaru. Shvaćam da imamo mnogo uplašenih i dezorijentiranih ljudi, ali moramo preţivjeti dok nas ne spase braća i sestre, moramo odoljeti ameriĉkim snagama. Koliko boraca ti je preţivjelo?, upita Karl. Imam ih dvanaest. Zato trebam sve rezerve koje mogu dobiti. Imaš li dovoljno oruţja za sve nas? Hugo kimne. Puške i streljivo mogu se naći u arsenalu na ulazu u hangar. Onda imaš moju dozvolu za regrutiranje svih koji ponovno ţele vidjeti svoje voljene. Hugo pogleda brata u oĉi. Nije na meni, brate, da zatraţim od njih da se bore i umru. Ti si voda naše nove sudbine. Tebe poštuju i oboţavaju. Ti zatraţi, i oni će slijediti. Karl pogleda lica svojeg brata i dvije sestre, vidjevši vlastiti izraz straha u njihovim oĉima. S umom hladnim poput ledenog brijega i srcem od kamena, nije oklijevao izdati svojim ljudima zapovijed da poloţe svoje ţivote kako bi on i njegova obitelj mogli ţivjeti. Okupi ih, reĉe on Elsie, i ja ću im reći što moraju uĉiniti. Ostavivši ĉetvoricu ljudi koji nisu bili ozbiljnije ranjeni da se brinu za ranjenike i ĉuvaju zarobljene straţare, Clearv s dvadeset dvojicom neozlijeĊenih ljudi iz svojeg tima, voden

Pittom i Giordinom, ude u glavni tunel u taktiĉkoj formaciji dvojica pripadnika Delta Forcea bili su boĉni izvidnici. Poruĉnik Jacobs bio je više nego iznenaĊen kad se opet sreo s Pittom i Giordinom, pogotovo kad je saznao da su oni bili luĊaci koji su doveli krstaricu u borbenu zonu neposredno prije no što su Clearv i njegovi ljudi završili kao Custerova Sedma konjaniĉka kod Little Big Horna. Krećući se oprezno, kolona proĊe prvi zavoj tunela, pokraj napuštene graĊevinske opreme i vrata u prazna skladišta. Hodanje kroz tunel Pittu i Giordinu se ĉinilo mnogo drukĉije nego voţnja krstaricom. Nasmiješio se vidjevši duge brazde u ledu uzrokovane brzom voţnjom kad su ga lovili gusjeniĉari. Kad su stigli do napuštenog vuĉnog vozila s malim vlakom vagona za prijevoz tereta kroz tunel, zaustavili su se i zaklonili, te Clearv upita Pitta i Giordina Koliko još ima do hangara? Još pet stotina jarda prije no što tunel uĊe u hangar, odgovori Pitt. Postoji li neko mjesto gdje bi oni mogli postaviti barikadu? Na svakih deset stopa, kad bi imali vremena i blokove leda. Ali sumnjam da su za nekoliko minuta mogli napraviti bilo što ĉvršće. On pokaţe niz led. Osim tragova guma krstarice, jedini drugi tragovi bili su od motornih sanjka i nekoliko ljudi koji su pobjegli iz borbe. Ne moţe biti više od tuceta straţara. Ako se namjeravaju braniti, morat će to biti na stotinu jarda od hangara. Ne zaboravite gusjeniĉare, reĉe Giordino tiho. One koje nisi uništio. Ima još tih vraţjih vozila u blizini?, zareţi Clearv. Pitt kimne. Moglo bi biti. Imate li u svojem prijenosnom arsenalu nešto što ih moţe onesposobiti? Ništa što bi prošlo kroz njihov oklop, prizna Clearv. Zadrţite ljude, bojniĉe. Mislim da vidim nešto što bi bilo od koristi. Pitt pretraţi kutiju s alatom vuĉnog vozila dok ne pronaĊe praznu kantu za gorivo. PronaĊe i ĉeliĉnu šipku i njome probuši vrh kante. Zatim uzme šipku i probije spremnik s gorivom vuĉnog vozila. Kad je kanta bila puna, on je podigne. Sada još samo trebamo nešto za paljenje. Poruĉnik Jacobs, koji je promatrao Pittov rad, posegne u torbu i izvadi mali raketni pištolj za signaliziranje tijekom lošeg vremena. Hoće li ovo biti dobro? Kao lijepa ţena i ĉaša Caberneta, reĉe Pitt. Clearv podigne ruku i mahne Krenimo dalje! Sada nije bilo straha od nepoznatog, hitnosti niti napetosti. Izvidnici su se kretali poput maĉaka, a slijedili su ih ĉvrsti ljudi odluĉni osvetiti prijatelje koji su poginuli kod komandnog centra napredovali su tunelom poput sablasti pod prigušenim svjetlom koje je dopiralo kroz led. Pitt osjeti ponos, znajući da su njega i Giordina prihvatili kao jednake sebi. Iznenada, boĉni izvidnici zapovjede zaustavljanje. Zvuk motora u daljini oznaĉi pribliţavanje vozila. Uskoro je postao glasniji i odjekivao kroz tunel. Zatim se pojave dva svjetla, plešući na ledu prije no što su ušla u zavoj. Gusjeniĉar, reĉe Pitt hladno. Dolazi. Pokaţe prema jednom praznom skladištu. Predlaţem da vi i vaši ljudi uĊete unutra prije no što nas sve osvijetle farovima. Napeta, tiha zapovijed i dvadeset sekunda kasnije svi ljudi bili su u skladištu, s blago odškrinutim vratima. Svjetla su postala jaĉa kad se gusjeniĉar pribliţio tunelom. Iza vrata skladišta Pitt je ĉuĉio s kantom u objema rukama. Iza njega, Jacobs je stajao spreman ispaliti hitac iz raketnog pištolja, a iza njega je cijeli tim bio spreman izjuriti iz prostorije i prosuti kišu smrtonosne vatre na posadu gusjeniĉarai straţare koji bi ga pratili.

Pravovremenost je bila kritiĉna. Ako Pitt baci kantu prerano ili prekasno i straţari preţive, cijeli tim bit će zarobljen i izbrisan u trenutku. I Jacobs je morao biti toĉan. Ako promaši, sve je gotovo. Gusjeniĉar se pribliţio. Pitt procijeni njegovu brzinu na oko deset milja na sat. Vozaĉ se pribliţavao oprezno. Kroz uski prorez izmeĊu vrata i okvira nije vidio straţare u pratnji. Dolazi prebrzo za pratnju, reĉe Pitt tiho Clearvju. Mislim da su u izvidnici. Unutra su ĉetiri ĉovjeka, promrmlja Clearv. Toliko znam. Pitt zakloni glavu i zatvori oĉi kako ga ne bi zaslijepilo svjetlo gusjeniĉara. Bio je toliko blizu da je mogao ĉuti kako gusjenice lome led na podu tunela. S beskrajnim oprezom, bez iznenadnih pokreta koji bi mogli privući pozornost ljudi u vozilu, on odškrine vrata. Prednji dio gusjeniĉara bio je dovoljno blizu skladištu da ĉuje prigušeni rad njegovih motora. On precizno otvori vrata, ispravi se i baci kantu s benzinom u otvoreni dio gusjeniĉara. Zatim, bez pauze, sagne se i baci na led. Jacobs nije bio ĉovjek koji bi oklijevao. Naciljao je pištoljem prije no što se Pitt bacio s vrata. Milimetarsko prilagoĊavanje, i on opali projektil promaši Pittovu glavu za širinu dva prsta trenutak nakon što je kanta uletjela u gusjeniĉar i razlila svoj sadrţaj po unutrašnjosti. Unutrašnjost eksplodira u holokaustu plamena. Uţasnuti straţari u zapaljenim odorama izjure iz gusjeniĉara i zakotrljaju se frenetiĉno po ledu kako bi ugasili vatru. Ĉak i da su uspjeli, njihovi ţivoti ne bi bili pošteĊeni. Clearvjevi ljudi, koji su toliko pretrpjeli, nisu bili dobro raspoloţeni. Izjure iz skladišta i prekrate muke straţarima nizom rafala. Gusjeniĉar, sada teško prepoznatljiv kao prijevozno sredstvo, odjuri bez kontrole niz tunel, derući ledene zidove koji ga nisu usporavali. Nisu gubili vremena na pregledavanje prizora smrti. Clearv prestroji svoje ljude i pokrene ih. Niti jedan se nije okrenuo i pogledao iza sebe ili pokazao znakove ţaljenja. Kretali su se kroz tunel, nestrpljivi završiti noćnu moru i kazniti odgovorne. Svjesnim naporom volje, Pitt se podigne i nasloni na Giordinovo snaţno rame dok mu noge nisu ponovno proradile, a zatim krene za Clearvjem. Kad nije dobio odgovor na svoje radiopozive gusjeniĉaru, a hitci odjeknuše tunelom, Hugo Wolf pretpostavi najgore. Bez oklopnih vozila, imao je još jednog aduta u rukavu prije no što Amerikanci stignu do hangara i napadnu osmoricu njegovih preostalih straţara. Nije imao povjerenja u malu vojsku inţenjera, koji su jedva znali kako rukovati oruţjem, ili imali priliku ubiti ljudsko biće, a posebno obuĉene profesionalce koji uzvraćaju paljbu. Ono i što je namjeravao poduzeti, bilo je zadnje bacanje kocke. On priĊe Karlu, Elsie i Blondi koji su razgovarali s Jurgenom Holtzom. Karl se okrene i pogleda Hugoa, vidjevši njegov mraĉni izraz. Problemi, brate? Vjerujem da sam izgubio gusjeniĉar i ĉetiri ĉovjeka koji nisu bili potrošni. Moramo izdrţati, reĉe Elsie. Bruno je na putu s dva zrakoplova i treba stići za pet sati. Tri i pol sata nakon što se odlomi ledena ploĉa, primijeti Holtz. Aktivacijska sekvenca je poĉela i ne moţe se zaustaviti. Karl tiho prokune. Moţemo li izdrţati do tada? Hugo pogleda tunel koji je vodio do postrojenja kao da oĉekuje vojsku fantoma. Ne mogu imati više od šaĉice ljudi. Ako ih moji straţari mogu eliminirati u tunelu, ili barem smanjiti njihov broj, moţda imamo dovoljno vatrene moći da ih zaustavimo zauvijek. Karl pogleda Hugoa i stavi ruku na njegovo rame. Bez obzira na ishod, brate, znam da ćeš se ponašati hrabro i ĉasno. Hugo zagrli Karla, a zatim se pridruţi svojim straţarima i povede ih u tunel. Za njima je krenulo vuĉno vozilo s baĉvom od pedeset pet galona i velikim ventilatorom od šest stopa.

Tim Specijalnih snaga zaustavi se ispred zadnjeg zavoja prije no što će se uspraviti i pretrĉati posljednjih pedeset jarda do hangara. Ispred njih se pojavila lagana maglica, koja je postajala gušća, obavivši ljude. Što mislite o tome?, upita Clearv Pitta. Ništa dobro. Nismo naišli na nešto sliĉno kad smo prolazili ovdje krstaricom. Pitt podigne prst kako bi ispitao ima li strujanja zraka. To nije prirodni fenomen. Ne samo da ĉudno miriše, nego je tjera nekakav mehanizam, vjerojatno veliki ventilator. Nije otrovno, reĉe Clearv, njušeći maglu. Dio naše obuke je prepoznavanje otrovnih plinova. Pretpostavljam da nam šalju bezopasnu kemikaliju kako bi sakrili svoje kretanje. Moţda im nedostaje ljudi i ĉine oĉajniĉke poteze, predloţi Jacobs koji se pojavio kraj bojnika. Skupite se, zapovjedi Clearv kroz radio. Nastavljamo. Budite spremni pronaći zaklon, ako se pojave i zapucaju iz magle. Ne preporuĉujem takvu akciju, upozori ga Pitt. Clearv jednostavno upita Zašto? Pitt se naceri Giordinu. Mislim da smo već bili ovdje. I ĉinili to, doda Giordino. Pitt pogleda maglu, a zatim stavi ruku na Giordinovu ruku. A1, uzmi jednog od bojnikovih ljudi, vrati se do vuĉnog vozila i donesi rezervnu gumu. U Clearvjevim oĉima vidjela se radoznalost. Što će nam guma? Naša mala diverzija. i Nekoliko minuta kasnije strašna detonacija prolomi se srcem tunela. Nije bilo plamena i dima, a već zasljepljujući bljesak i udarni val koji je sabio zrak prije no što će ga poslati poput rakete u pneumatiĉnoj cijevi. Zvuk eksplozije prolomio se poput grmljavine prije nego što je polako nestao. Vrlo polako, pogoĊen snagom udara, dok mu je u ušima zvonilo, Hugo Wolf i njegovih osam preostalih straţara ustali su i krenuli naprijed kroz krhotine leda, oĉekujući da će naići samo na raskomadana tijela Amerikanaca. Udar je bio jaĉi no što su oĉekivali, i nadali su se da je neprijatelj eliminiran. Ušli su u zavoj koristeći se svjetiljkama kako bi prodrli kroz ostatke magle i isparenja od eksplozije, krećući se polako naprijed dok nisu mogli vidjeti tijela ispod komada leda što je pao sa stropa tunela. Hugove oĉi lutale su od jednog do drugog njegovo zadovoljstvo raslo je na pogled mrtvih Amerikanaca. Niti jedan nije preţivio. On pogleda dvojicu ljudi odjevenih u civilna odijela, i upita se tko su bili i odakle su došli. Leţali su licima prema dolje, i nije ih mogao prepoznati kao ljude koji su vozili strašno vozilo što je uzrokovalo toliko razaranja i smrti pred kontrolnim centrom. Ĉestitam na velikoj pobjedi, gosp. Wolf, reĉe mu jedan od straţara. Hugo polako kimne. Da, ali ta nas je pobjeda skupo koštala. Zatim se on i njegovi ljudi mehaniĉki okrenu i krenu natrag prema hangaru. Ne miĉi se vikne Clearv. Hugo i njegovi ljudi okrenu se, uţasnuvši se kad su mrtvi ljudi iznenada skoĉili na noge s uperenim oruţjem. Mogao se predati toga trenutka. Svaki normalan ĉovjek vidio bi da otpor moţe rezultirati jedno sigurnom smrću. Ali, Hugo je, više refleksno, podigao svoju pušku, a straţari krenu njegovim primjerom. Oruţje Specijalnih snaga zagrmi kao jedno. Straţari su uspjeli ispaliti svega nekoliko metaka prije no što su sasjeĉeni rafalom. Hugo posrne natrag, ukoĉen, zgrĉenog lica i staklenastih oĉiju, promatrajući rupe od metaka koje su prošarale njegovu crnu odoru od grudi do struka.

Tvoj ljudi upotrijebili su isti trik u rudniku u Coloradu. priznajem. Ne ti. U hangaru zavlada zbunjenost. Zatim smo se sakrili u skladište. Karl odgurne Elsien pištolj. Pitt. Primijetit ćete. gosp. Tko si ti?. Odakle ste došli?. Karl se prvi oporavio i odgovorio Znaĉi. svi su stajali ukoĉeno. ali ne moţe se pridruţiti vašoj maloj oproštajnoj zabavi. Odmah nakon eksplozije istrĉali smo i raštrkali se ledom. Kako si znao?. Pusti me da ga ubijem. On zastenje od bola. Oprostite na ovoj odjeći. odstupi i uhvati se za trbuh.Konaĉno. upita Wolf oštro. Zatim jezivu tišinu prekine zvuk koraka koji su dolazili tunelom. on padne na tlo. Jeste li vi odgovorni za uništenje mojeg zrakoplova? Pitt pogleda razbijenu letjelicu i slegne ramenima. Zureći u Pitta bijesnim pogledom. Visoki ĉovjek sa štapom na kojem je bila zavezana bijela krpa krene prema polukrugu stotine ljudi i ţena s oruţjem uperenim u njega. s bolesnom sigurnošću da nije uspio. šapne Hugo. Hugo je kupio farmu. promrmlja on. stane i skine šal. Zatim buka iznenada prestane. Oĉi se širom rašire. Sve u svoje vrijeme. Zovem se Dirk Pitt. to ste vi. Ali eksplozija. Prilike polako poprime oblik i doĊu na svjetlo koje je dopiralo kroz krov hangara. sikne ona otrovno. a zlokobna tišina se raširi hangarom. i morao je biti brz. promatrajući ga sumnjiĉavim oĉima. znajući da mu je preostalo samo nekoliko sekunda. ali osmijeh nije napuštao njegovo lice. s tragovima umora. da sam nenaoruţan i nosim bijelu zastavu. Hugo šalje pozdrave. Hugo je mrtav? Kako mi kaţemo. Poglavlje XLVI Eksplozija popraćena pucnjavom odjekne kroz tunel do hangara poput grmljavine. Voda sigurnosnih snaga obitelji Wolf postane svjestan njegove prisutnosti i pogleda ga bezizraţajno. A njegovi ljudi? Isto tako. Pitt klekne nad Hugoa s Coltom u ruci. On priĊe direktno Karlu Wolfu i njegovim sestrama. reĉe Pitt srdaĉno. šapne on. otkrivajući hrapavo lice zatamnjeno trodnevnom bradom. Pitt je znao da ĉovjek umire. gledajući u tamu. reĉe on mirno. dok je Elsieno lice poprimilo izraz šoka i bijesa. reĉe on. glumeći mrtvace. Pucnjava prestane i Jacobs u pratnji svojih ljudi poĉne pretraţivati tijela i uzimati oruţje iz njihovih mrtvih ruku. Pogleda Pitta u oĉi. reĉe on. Vozio sam priliĉno nesmotreno. Elsie istupi naprijed i gurne cijev automatskog pištolja u Pittov trbuh. Minute su prolazile. ali smoking mi je u ĉistionici. potegnuvši ţicu koja je aktivirala eksploziju. ĉekajući sa strepnjom.. Vi ste kao prokletstvo. Zatim se oĉi ukoĉe i glava mu padne na stranu. Blondi je gledala zapanjeno. . Zakotrljali smo rezervnu gumu iz vuĉnog vozila. Sal je bio omotan oko donje polovice njegovog lica.

i vrlo intrigantna. a ne zbog nekoga luĊaĉkog plana bolesnog uma koji ţeli vladati svijetom. nasmiješi se Karl Wolf prvi put. Tebe je teško uvjeriti. ĉvrsto vjerujući da se Pitt oĉajniĉki pokušava spasiti prijevarom. potpuno ga ignorirajući. Neće biti Nove Sudbine. Ako je istina to što govorite. gosp. malo poljuljan u svojoj sigurnosti. Jednog dana bit ćete obješeni zbog svojih zloĉina. To se neće dogoditi. Sto pušaka protiv dvadeset? Bitka neće trajati dugo. Moja sestra je u pravu. Prekasno. Vrlo provokativna iluzija. što planirate uĉiniti s mojom sestrom i sa ranom? To nije moja odluka. moji ljudi će ih pobiti. Ĉovjek laţe. to si ti. Karl Wolf pogleda umorne veterane Clearvjevog tima. vikne Elsie uzbuĊeno. Ako itko zasluţuje da bude osuĊen zbog zloĉina protiv ĉovjeĉanstva. bit će to zbog prirodnih razloga. Ne skidam pogled s vas. previše je na kocki. Giordino. Moram se suprotstaviti tome. Ţao mi je što kvarim tvoje planove. Oĉekujemo pojaĉanje svakog trena. Ali. Ljeto i zima. Barem ću imati zadovoljstvo znajući da ste prvi poginuli. sa svim svojim ljudskih slabostima i manama. Bila bi vrhunska glupost nastaviti ubijanje. Moja sestra i ja rado ćemo ţrtvovati ţivote u ime Ĉetvrtog carstva. prije no što vas zanese ţelja za krvlju. brate. i moţe imati samo jedan završetak. spremnih pušaka. gosp. Pitt. i reĉe Predlaţem da zapovjedite svojim ljudima da bace oruţje prije no što budu teško ozlijeĊeni. Pitt umorno zavrti glavom. ali neće biti kataklizme. reĉe Karl ljubaznim tonom.Pitt se nasmiješi. Ovdje je prosuto više no dovoljno krvi danas. Vaši ljudi. Vaši divovski brodovi. Svi sustavi su iskljuĉeni deset minuta prije no što su aktivirani. Ako izumremo. pogledajte iza sebe. Karl. draga sestro. reĉe Pitt nehajno. uzdahne Pitt. Neka bude po tvojem. Zatim slegne. reĉe Pitt ĉvrstim glasom. Kad sedam milijarda ljudi otkrije kako ste ti i tvoja ĉudovišna obitelj pokušali uništiti svakog ĉovjeka. reĉe Elsie. Zapovijedi vatru. Dvadeset protiv stotine. reĉe Karl. Nema potrebe za panikom. Pitt pogleda Wolfa jedan dugi trenutak. Sve je svršeno za obitelj Wolf. Pitt. Wolf zavrti glavom. Vidite. . A ako netko iz obitelji izbjegne doţivotnoj kazni. zbog svih ubojstava koja ste naredili. kako bi se uvjerili da ne planirate novo Ĉetvrto carstvo. Bit će mi zadovoljstvo sjediti u prvom redu i promatrati kako visite. bogatstvo i blago bit će zaplijenjeni. Šteta što je ĉista fantazija. Pitt se okrene i mahne rukom. Nanotehnološki sustavi za lomljenje leda su aktivirani. Ako ti to ne uĉiniš. Ubij gamad. Ako se vaši ljudi ne predaju za deset sekunda. ja ću. svaki njihov korak će pratiti meĊunarodne obavještajne sluţbe i policije. Svijet će se nastaviti okretati oko Sunca kao i prije. nećete biti previše popularni. gosp. a zatim spusti pogled na automatsku pušku u luĊakovim rukama. Što to govoriš?. daleko od savršenstva. kiša i snijeg. ţenu i dijete na planetu. koliko ih je ostalo? Pogledajte sami. reĉe Pitt neutralnim tonom. niti Ĉetvrtog carstva. reĉe Karl reţeći. Clearv i preostalih dvadeset ljudi iziĊe iz tunela u hangar i rašire se u ravnoj liniji na deset koraka razmaka. plavo nebo i oblaci. postojat će dugo nakon što ljudska rasa prestane postojati. Svijet juri prema kataklizmi dok mi razgovaramo. Šuplja izjava oĉajnog ĉovjeka. Glupo je izgubiti ţivot za san koji je već mrtav i pokopan. Ništa je ne moţe zaustaviti. Pitt.

Muškarci i ţene znanstvenog tima Destinv Enterprisesa bili su sretni što mogu odbaciti oruţje kojim uglavnom nisu niti znali rukovati. Jesu li to svi?. i nitko neće biti ozlijeĊen! Nije bilo znakova oklijevanja ili otpora. Ĉini se da su ti ponešto smanjili broj. ali da se ti i tvoji ljudi niste pojavili. našli bi pola ara mrtvih tijela. zapovjedit ću ljudima da otvore vatru. vidjeli smo ga. više ljutito no prestrašeno kad je vidio kako njegov veliki plan pokretanja novog svijeta propada. Projekt Valhalla je ukinut deset minuta prije aktivacije ureĊaja za lomljenje leda. promatrajući svaki pokret VVblfovog osoblja dok su se okupljali u grupice kraj uništenih zrakoplova. On zastane i upita sa strahopoštovanjem Jeste li vidjeli drevni grad? Pitt se nasmiješi. odgovori Pitt mirno. Da. Molim vas. Pitt kimne. ne znaš kako sam sretan što vidim tvoje ruţno staro lice. to nije bilo automatsko oruţje. Istina. Još dvije stotine ljudi pridruţilo se drami kraj uništenog zrakoplova. i ne stidim se priznati to. Clearv se pribliţi. pukovniĉe. reĉe VVittenberg s humorom u oĉima. Stajala je zaprepašteno. Izgubio sam previše dobrih ljudi. Clearvjev osmijeh bio je umoran. upita Wittenberg. Bojnik Clearv i ja smo uspjeli zadrţati svaĉiju pozornost dok se niste rasporedili u borbeni poloţaj. Sve glavu u hangaru se okrenu i pogledaju prema straţnjem zidu i ulazu u drugi tunel. koji su stajali umorni. ne shvaćajući. Bili su rasporeĊeni u polukrugu prvi red je kleĉio. Od tamo smo imali rutinski trk pod punom borbenom opremom. Lice Karla Wolfa se ukoĉi poput kamena. Osim nekolicine ranjenih u kontrolnom centru. Nisi mi ostavio mnogo posla. Wittenberg se vidljivo opusti. Niste mogli stići u bolje vrijeme. Pukovnik Robert Wittenberg. Pitt polako digne ruku. Zaĉuje se veliki uzdah olakšanja kad su se odmaknuli od Bushmastera i podigli ruke u zrak. Jedan od ljudi istupi naprijed i glasno progovori Spustite oruţje vrlo polako i odmaknite se! Na prvi znak neprijateljstva. dok nismo stigli do hangara i rasporedili se prije no što se itko okrenuo i primijetio nas. nastavi VVittenberg. Blondi je izgledala kao da će joj pozliti. ali širok. odjeven u arktiĉku odjeću sliĉnu onoj Clearvja i njegovog tima. Ovdje. suraĊujte. Daleko od toga. upita voda novopridošlih Specijalnih snaga. Bobe. Pitt pokaţe prema VVolfovima. uzdahne on. Zašto vi djevojke ne objasnite ţivotne ĉinjenice svojem bratu? Dvije sestre se okrenu i pogledaju. Kakav je status operacije Rossove ledene ploĉe? Prekinuta. u rukama ljudi ĉija su lica bila skrivena šljemovima i naoĉalama. Koji od vas je Dirk Pitt?. Ako je nešto u hangaru nedostajalo. Elsie je izgledala kao da joj je netko zabio noţ u srce. Ĉasnik priĊe Pittu i lagano mu kimne glavom.Pitt se okrene Elsie i Blondi. Koliko puta sam ti do sada spasio glavu?. . i dva ratnika salutiraju prije no što će se srdaĉno rukovati. Dva. Hvala Bogu. VVittenberg pogleda Clearvjeve ljude. ali budni. zapovjednik operacije Specijalnih snaga. Nakon radiokontakta s vama i bojnikom Clearvjem. Dvije stotine ruţnih Eradicatora bilo je upereno u leda inţenjera i znanstvenika Destinv Enterprisesa. slijedili smo vaše upute i stigli kroz otvor u ledu koji ste probili svojim vozilom. prizna Clearv mrko. drugi stajao.

Karl Wolf okrene se i blijedo se nasmiješi Giordinu i Pittu. Nema visokog sluţbenika ili vode nacije koji ne duguje nešto obitelji. previše vitalna. Obitelj vašeg bogatstva i moći nikada neće ući u sudnicu. Ratni plijen. reĉe Karl s prijezirom. Kako niste dobili zapovijedi o zarobljenicima. mislim da ĉovjeku koji nas je spasio nezamislivog uţasa treba ispuniti ţelju. pukovniĉe? Kad bi bilo po mojem. doda Elsie. umiješa se Karl. Niti izazvati naš bijes. Elsie i Blondi Wolf kroz golema vrata na jednom zidu hangara. Moja sestra Blondi. Dok su timovi Specijalnih snaga osiguravali rudarsko postrojenje i okupljali zarobljenike. Ostavit ćemo to prirodi. Dobit ćete VVblfove do trenutka njihovog transporta do Washingtona. Nije bilo vremena raspravljati o politici u vezi sa zarobljenicima. Ne razumijem u potpunosti. Pukovnik zavrti glavom.Pukovniĉe VVittenberg. Zbog svega što je sveto na ovome svijetu. Ponovno ćemo ustati. samo recite što. i sljedeći put nećemo zakazati. reĉe Giordino s prijezirom u crnim oĉima.. Niti jedna vlada nema pravnu jurisdikciju nad ljudima na Antarktici. na primjer. mogu li vam predstaviti Karla VVolfa i njegove sestre Elsie i. odgovori Clearv. mislim da je to loša ideja. iznenada su natjerali troje Wolfova kroz mala vrata koja su izlazila na pistu. Obitelj je previše snaţna. Ubijte nas. Slaţem se. Iznenadna navala hladnog zraka bila je Šok nakon umjerene temperature u hangaru. Niti jedna vlada ne bi se usudila riskirati posljedice osudivanja obitelji Wolf. Ali Clearv jest. Pittovo lice bila je maska gaĊenja. To što kaţete je istina. Wolf iznenada shvati Pittovu namjeru. zatvorivši ih na kraju u radniĉke spavaonice. U tom sluĉaju. Ali. Dozvolit ćete nam da pobjegnemo? Pitt kimne Da. Naše izlaganje bit će i njihovo. Vaša cijela odvratna obitelj zasluţuje umrijeti. reĉe Karl arogantno. Nezakonito je drţati nas taocima. ĉiji je glas vratio prizvuk nadmenosti. reĉe Blondi. ali Elsie s bijesom pogleda Pitta. upita Pitt Wittenberga. Jeste li dobili zapovijedi o Wolfovima kad ih uhvatite?. Ostavit ću pravnicima i politiĉarima da odluĉe o vašoj sudbini kad budete u njihovim rukama. Naizgled neprimijećeni. Pitt i Giordino odvedu Karla. Onda nećete vidjeti mene i moje sestre na sudu i u zatvoru. Bio je to ĉovjek usred svoje noćne more. . reĉe VVittenberg indiferentno slegnuvši ramenima. ako se usuĊujete pljune ona divlje. kao da pokušava proĉitati njegov um. Ja. Ja sam samo jednostavni vojnik. mogu li vas zamoliti za uslugu? Nakon svega što ste vi i vaš prijatelj uĉinili. reĉe on pukovniku. Iskoristit ćete svako sredstvo da izbjegnete vješala ili ţivot iza rešetaka i odete slobodni na kraju. Htio bih privremeno dobiti nadzor nad Wolfovima. Wittenberg pogleda Pitta u oĉi. Ne moţemo biti zatvoreni kao obiĉno smeće. Što kanite uĉiniti s nama. zasluţujete umrijeti. sve bih vas izbušio. nećemo ja ili moj prijatelj biti vaši krvnici. ne znajući Blondi. Wittenberg se zamisli na trenutak prije no što će kimnuti. on zastane. Tu ćete nas ubiti? Blondi je bila kao u transu. zareţi Clearv.

. Oĉi Karla Wolfa se suze. Zatim zatvori i zakljuĉa vrata. Da. Wolfove sljepooĉice se lagano zacrvene. artefakti su preneseni u SAD na konzervaciju i detaljno prouĉavanje prije no što će biti stavljeni u javne muzeje. Gotovo svi su bili bivši skeptici koji su poricali postojanje kulture tipa Atlantide prije 4000. Sva sveuĉilišta u svim zemljama poslala su svoje timove arheologa da prouĉavaju grad i poĉnu uklanjati led koji ga je skrivao devet milenija. Ovako ćete imati vremena razmisliti o uţasu koji ste htjeli osloboditi na milijarde nevinih ljudi. Ne i Elsie. gosp. gosp. Pitt je rijetko vidio tako zao pogled na ţenskom licu. Jedino razbjesnila. Poglavlje XLVII Ĉetrdeset osam sati kasnije. rudarsko postrojenje bilo je puno znanstvenika i inţenjera koji su poĉeli prouĉavati Wolfove nanotehnološke sustave uvjerivši se da mreţa za lomljenje leda neće biti reaktivirana. Pitt zamišljeno pogleda Karla Wolfa i njegove sestre. Ĉini se da sam vas podcijenio kao protivnika.slušao vaše filozofiranje. On pogleda njihova lica. AA. nećemo izdrţati ni sat vremena. Dok se borila da ustane uz Karlovu pomoć. Elsie. Upozorenje. Radije bih se smrznuo do smrti nego. ali prijetnja smrću nije ih ni najmanje smela. Nakon stavljanja u kutije. i ţelim ti ugodan dan. a Giordino je udari nadlakticom tako da je pala na koljena. Pitao se je li moguće ikako utjecati na tu nepopravljivu obitelj. Pitt se nemilosrdno nasmiješi. Kunem se. Vaša lekcija mi je dosadna. Zbogom. Pitt lagano kimne glavom. Ne pokušavajte se vratiti u tunele ili rudarsko postrojenje. Pitt. Zatim napravi gestu svojim Coltom. ne vjerujući u ono što vide. Ona skoĉi na Pitta. Već je divlje drhtila od hladnoće. ubit ću te. Vjerujem da vidim vaš motiv. ne ubijete i završite s tim? Pitt pogleda Wolfa s izrazom zadovoljstva u zelenim oĉima. reĉe Giordino ciniĉki. Puštate nas da umremo na ledu. i on pogleda preko ledenog krajolika. bit će vam toplije. kao i Karl. gledajući groteskne oblike stupova pod ledom. Poĉnite hodati. Moja je pretpostavka dvadeset minuta. Zašto nas. Bez odjeće za hladnoću. reĉe Pitt hladno.Svi ćemo biti mirniji znajući da nećete biti tamo kako bi pomogli u tome. godine prije nove ere. To bi bilo prebrzo. On zaštitniĉki zagrli svoje sestre. Ako brzo hodate. promrmlja on potištenim tonom. Bit će to masivni projekt koji će trajati gotovo pedeset godina i dovesti do drugih neotkrivenih lokacija Amenesa nevjerojatna koliĉina artefakata će konaĉno napuniti muzeje u svim većim gradovima svijeta. Sada su stajali i hodali izmeĊu drevnih ruševina s poboţnim strahopoštovanjem. Slijedila ih je vojska antropologa i arheologa koji su sišli u drevni grad Amenesa. Svi ulazi i izlazi bit će ĉuvani. Pitt. Uskoro su katalogizirali artefakte pronaĊene u zrakoplovu i skladištima u tunelima koji su vodili od hangara. Imam teoriju da svijet moţe postojati bez glavnog direktora Destinv Enterprisesa i obiteljskog carstva. jednostavno. Gubitak carstva ih je šokirao. zareţi ona kroz krvave usne. Blondi je bila rezignirana.

te ih prevezli do bolnica u SADu. moja posada i ja smo naletjeli na smrznuta tijela na oko pola milje od piste. Muškarac i dvije ţene?. Vi i ja ne vidimo istu stvar. Pitt pogleda golemo osakaćeno vozilo kao da je ranjena ţivotinja. Tata kimne. a zatim posegne u dţep i izvadi crvenu maramu veliĉine pola šatora i ispuše nos.Pitt. odmahnuvši glavom. istovarujući znanstvenike i vojno osoblje i utovarivši Clearvjeve ranjenike i Wolfove straţare. nadam se. Tata podigne obrvu. . Sada. To me podsjetilo. jedina karakteristika Snjeţne krstarice bila je u tome što nije uspjela ostvariti cilj za koji je napravljena. Zrakoplovi su slijetali uĉestalo. Nuklearna podmornica Tucson doplovila je kroz spilju u luku i usidrila se kraj starih nacistiĉkih podmornica. pljesnuvši Pitta po leĊima. Ništa što se ne bi moglo popraviti. Vas dvojica niste samo dokazali trijumf inţenjerstva ranih dvadesetih godina vozeći je šezdeset milja preko ledene ploĉe kroz oluju. Bolje da obavijestim vlasti da pokupe njihove ostatke. Kapetan Evan Cunningham bio je hvalisav ĉovjek. Moţete li mi reći tko zapovijeda ovdje? Tijekom našeg puta od polarne stanice. zahvaljujući vama. Zakazala je gotovo neposredno nakon izlaska s broda 1930. Da nije bilo nje. Ja vidim veliĉanstveni stroj kojem će se jednog dana diviti milijuni ljudi u Smithsonianu. Njegove plavozelene oĉi sijale su dok je govorio. reĉe Cussler. poslat ću vam pozivnice na ceremoniju. Pitt ga pogleda blijedo. A1 i ja jedva ĉekamo taj trenutak. Gotovo tri minute su prošle samo u obilaţenju i ispitivanju štete. Pridruţili su mu se u kontrolnom centru i promatrali sa ţaljenjem dok je ispitivao vozilo prvi put otkako su otišli iz Male Amerike 6. reĉe Tata. Prije. i Giordino pozdravili su Tatu Cusslera kad su on i njegova posada stigli da rastave ostatke Snjeţne krstarice kako bi je restaurirali kod kuće u SADu. nizak i ţilav. Da. ona je neprocjenjivi dio povijesti. to je istina. Konaĉno. Kad bude izloţena. rastrganih guma. Smiješno. A to znaĉi udobno prevesti posadu pet tisuća milja preko antarktiĉkog leda. Stvarno vjerujete da se moţe popraviti? Ĉini se nemoguće. Vi ne shvaćate da ste uzeli mehaniĉki neuspjeh i pretvorili ga u nevjerojatan uspjeh. kojem je medicinski tim poslan radi evakuacije ranjenika sredio lice. Imao je glatko lice s oštrom bradom i pruski plave oĉi koje su se neprekidno micale. Starac je tuţno gledao veliko crveno vozilo prepuno rupa od metaka. krećući se kao da je obješen na ţice. mi sada ne bismo stajali ovdje. Jednoga dana ćete mi ispriĉati cijelu priĉu. on podigne pogled i naceri se. Ĉinilo se da pokušavaju prijeći sigurnosnu ogradu prije no što ih je dostigla hladnoća. reĉe on. Bili su odjeveni više kao da idu na nogometnu utakmicu u Philadelphiji nego za Antarktiku. i ostala ovdje sedamdeset godina. Neki ljudi jednostavno ne poštuju opasnosti hladnih klima. Giordino sumnjiĉavo pogleda starca. Nekako mi se ĉini da je već znate. uništenih vjetrobrana upravljaĉke kabine. upita Pitt nevino. Vi vidite gomilu smeća. poteţući svoju sijedu bradu. već ste upotrijebili njenu veliĉinu i snagu kako biste sprijeĉili svjetsku katastrofu. reĉe Giordino.

On se pribliţi i predstavi. On zastane i naceri se. Al i ja pogledali smo jedno drugo u oĉi kad smo bili u Buenos Airesu i nešto lijepo se dogodilo izmeĊu nas. i zapovjednik je potraţio ĉovjeka iz NAMPa. koji je poslan u Zaljev Okuma iz Washingtona da preuzme zapovjedništvo od Wittenberga i nadzire sve veći kompleks nalazišta. Ja sam Evan Cunningham. Zaljubili ste se? Giordino slegne i nasmiješi se. Ţena u pletenoj kapi ispod koje je virila crvena kosa poput vatrenog vodopada stane na trenutak i pogleda hangar. naravno i mama Giordino. ali nismo se zapravo upoznali. Moji zglobovi pucketaju kad ustajem ujutro. Zatim se strastveno poljube. podigne je lako sa zemlje i zavrti. Pitt se ispriĉa gledajući kako putnici silaze niz stube Boeinga 737 koji je stigao do hangara. kapetan Tucsona. koji protrĉi kraj njega. Moramo se suoĉiti sa stvarnošću. nemam mnogo vremena za proizvodnju novih potomaka. Znaĉi li to da izlaziš iz posla? Prijatelju. više ludih avantura no što se mogu sjetiti. Drugi svjetski rat ĉini se daleko kao što je GraĊanski rat bio za naše roditelje. Nećemo postati mladi. Pitt više nije bio zbunjen. i ona oboţava Ala. Ne moţe se svaki zapovjednik podmornice u današnje vrijeme pohvaliti da je potopio njemaĉku podmornicu. nasmije se Pat. zbunjen. jeste li znali da ih je još ĉetiri usidreno u luci? Pitt kimne. Wittenberg je opisao Pitta Cunninghamu. odobrene od zapovjednika Mornarice. Moramo malo usporiti. Da. Što to? Recimo da smo se zaljubili. Samo ako se nalazi u staraĉkom domu. Drago mi je što sam vas upoznao. Ti i mama ćete se odliĉno sloţiti. . uzme Pat OConnell u svoje mišićave ruke. Kad je Giordino ponovno spustio Pat. reĉe Pitt. Sada mogu izraziti svoju zahvalnost što ste spasili Polarnu oluju i sve na palubi. On suho pogleda Giordina. Imaš majku?. Ne mogu to objasniti. Ĉudo je što smo još ţivi. Još se nikada nisam tako osjećao. ti i ja smo prošli mnogo toga. odmakne se i reĉeJesam li nešto propustio ili vas dvoje imate nešto? Pat se veselo nasmije. i imamo dovoljno oţiljaka da sve dokaţemo. Mama kaţe da ne mogu zauvijek ostati neţenja ako joj ţelim dati male Giordine da ih udeblja svojim slavnim lazanjama. Izgledaju kao na dan kad su izišle iz tvornice. Imaš Megan. Pitt. A onda. reĉe Giordino s odobravanjem. ali pretekne ga Giordino. diveći se aktivnosti u njemu. On se široko naceri. Bili su priliĉno impresionirani kvalitetom strojeva sagraĊenih kad su naši djedovi još bili u srednjoj školi. Pitt je poljubi lagano u obraz. Vidio sam ih nakratko jutros. Svakome roĊenom nakon 1980. Pitt ih je promatrao.Našao se s pukovnikom Wittenbergom i generalom Billom Guerrom. Zatim pogleda u njegovom smjeru i lice joj se ozari. razgovarali smo preko radija. kapetane. Govoreći o njemaĉkim podmornicama. ona ga pogleda i mahne. Bili smo na pravom mjestu i u pravo vrijeme. upita Pat zadirkujući ga. Pitt krene prema njoj. Cunningham ponudi usluge svoje podmornice i posade. Pitt u ĉudu zavrti glavom. Gosp. Moji strojari otišli su prouĉiti ih. S trideset pet godina. Bolje da poţurimo. tu je.

Ako uspijete. gosp. Na slabom osvjetljenju koje je dolazilo kroz prozore i rupe u trupu mogao je vidjeti luksuznu unutrašnjost s koţnim foteljama i sofama. prije no što će prići ulaznim vratima i ući u tamnu unutrašnjost. Naprijed. mogao je vidjeti malu kuhinju s pećnicom. Niti da mu se Pat sviĊala više no što bi to bilo normalno za obiĉno prijateljstvo. Poruĉnik Miles Jacobs priĊe i salutira. reĉe Pat. okruţen znanstvenicima koji su zahtijevali da vojska osigura opremu za iskopavanje kako bi mogli poĉeti uklanjati ledeni pokrov s drevnog grada. Unutra je bio bar i ormarić s velikim televizorom. Jeste li odredili datum? Ne u sljedećih šest mjeseci. valjda mi ne preostaje drugo no da vam dam svoj blagoslov i insistiram da budem kum na vjenĉanju. Predsjednik je osobno zapovjedio da ih se donese u Bijelu kuću. ali mislim da on neće imati ništa protiv ako odem ranije zbog vjenĉanja s Alom. Najbolje je da se relikti uklone tiho. Stiţem. Ne govorite ništa nikome. hvala vam. obavijestite me i dat ću vam vojni transport do SADa. Mislim da shvaćam. Mislim da neće. Mislim da ću to prepustiti vama. Jeste li već pronašli relikte? Bili smo prezaposleni da bismo traţili. pokušavajući prihvatiti ĉinjenicu da će se Al oţeniti. Pitt. teţina njegove odgovornosti pala mu je na ramena poput crnog oblaka. Nemirno se pribliţi Wolfovom napuštenom mlaţnjaku. reĉe Pat. reĉe Pitt. Pitt ne spomene da je i on imao udjela u spašavanju majke i kćeri. Gosp. Pitt se okrene i pogleda Giordina. pokazavši Pittu da sjedne kad je ušao u jedan od ureda koji su ruski robovi urezali u led prije gotovo šezdeset godina. Nije izgledao sretno dajući im razloge za odgaĊanje. reĉe Pitt. Postavljen je komunikacijski centar s dva operatora. Mjesto je bila kao ludnica. umivaonikom i kabinetom s kristalnim ĉašama i porculanom. Admiral Sandecker dao mi je da upravljam projektom dešifriranja i prevoĊenja zapisa Amenesa iz izgubljenoga grada. reĉe Wittenberg ozbiljno. Wittenberg je sjedio za svojim stolom. prepuno civila i vojnog osoblja. Gdje ga mogu naći? On i general Guerro postavili su zapovjedni centar u jednom od servisnih ureda na drugom kraju hangara. ustajući. Pa. Dok je hodao hangarom. mikrovalnom pećnicom. On izvadi bateriju iz dţepa i pogleda kabinu. . Kupaonica je imala pozlaćene kvake i mali tuš. prije no što gomila luĊaka ne sazna za njih i pomakne nebo i zemlju da ih pronaĊe. BoIje smjesti Pat u jedno od praznih skladišta moţe ga koristiti za ţivot i bazu za projekt dešifriranja. tik iza pilotske kabine. reĉe Pitt. Ne. prouĉavajući odsjeĉeni repni dio koji je razbio Snjeţnom krstaricom. Zapravo će nam trebati godine. Mislim da znam gdje su ih Wolfovi sakrili. Spasio joj je ţivot. Brzo ću vam se javiti. Pitt? Pukovnik Wittenberg bi ţelio razgovarati s vama. Zatim se okrene i proĊe kroz guţvu do vojnog zapovjednog centra. odgovori Wittenberg. Zadnji dio kabine sadrţavao je veliki krevet kako bi vlasnik zrakoplova mogao odspavati tijekom leta. Giordino zagrli Pitta i reĉe ĉeţnjivo Ne mogu se sjetiti drugog smrtnika koji bi mi bio kum. Još jedna stvar.Megan se slaţe s tim izvanzemaljcem? Zašto ne?. Zašto ih ne uništimo i ne svršimo s time? Ne odluĉujemo mi. General Guerro sjedio je za velikim metalnim stolom u jednom kutu.

U sljedećoj kutiji bila je sveta nacistiĉka zastava za koju je admiral Sandecker rekao da je zaprljana krvlju palih Hitlerovih sljedbenika koje je ubila bavarska policija tijekom Muenchenskog puĉa u studenom 1923. Odmotavši platno. Nakon utovara kutije koju su vezali za pod. Vrh poklopca bio je ukrašen crnim orlom na zlatnom krugu koji je okruţivao kukasti kriţ od oniksa. tirkizno. i 1945. On blago stavi najsvetiji relikt kršćanstva u mahagonijevu kutiju i okrene se prema najvećoj koţnoj kutiji. Pitt ispita pilota koji mu reĉe da je admiral Sandecker poslao NAMPov mlaţnjak koji će ih odvesti ostatak puta. Al OW o a. Slika koplja kojim ubijaju Krista na kriţu bila je previše za Pitta. Kasnije je saznao da je to bio sveti nacistiĉki relikt jer ga je Hitler imao u dţepu svoje odore tijekom pokušaja atentata. Krvave mrlje lako su se mogle vidjeti pod svjetlom baterije. . Ĉini se da je obojen prije manje od osam sati. iznad runskih simbola za SS. ali bila su zakljuĉana.Pogled mu padne na dugu kutiju vezanu za pod pokraj kreveta. Ispod poklopca su bile urezane rijeĉi Der Fuehrer. U bronĉanoj kutiji bila su ĉetiri predmeta. On se okrene Giordinu. Zatim duboko udahnuvši. pomisli Pitt. Giordina i relikte iz Zaljeva Okuma sletio u Veracruzu u Meksiku. otkrije tešku urnu od teškog srebra malo manju od dvije stope. Uţas pogodi Pitta poput šake. Gdje si obojio dlan? Na šarkama vrata. gosp. primijeti Pitt. Pretjerano osiguranje. ali otkrije da je naĉinjen od bronce i izuzetno teţak. Ţao mi je. zrakoplov je bio prazan. s obje ruke podigne poklopac. On izvadi osiguraĉe iz kutije i ukloni ih. On paţljivo otvori prvu kutiju i odmota najmanji predmet. ali imam zapovijed da zakljuĉam vrata pilotske kabine i nikome ne dozvoljavam ulaz dok relikti ne budu sigurno utovareni u oklopni kamion u zrakoplovnoj bazi Andrews. koplje za koje je Hitler vjerovao da će mu dati kontrolu nad sudbinom svijeta. Na poklopcu je bila mjedena plaketa. Pitt pokuša otvoriti vrata pilotske kabine. Nevjerojatnost onoga što je gledao stvarala mu je trnce uz kiĉmu i ĉvor u trbuhu. Znojeći se na vrućini i vlazi. Ĉinilo se nemogućim da u rukama drţi pepeo Adolfa Hitlera i njegove ljubavnice i ţene Eve Braun. koji je podigao zeleni dlan u zrak. Zapis je bio na njemaĉkom oslanjajući se na nekoliko rijeĉi koje je znao. On osvijetli slova na njoj i pribliţi se. Bila je to mala bronĉana ploĉica s pukotinom. u koţnim kutijama omotanim debelim platnom. odvukli su bronĉanu kutiju do tirkiznog zrakoplova s velikim slovima NAMP na trupu koji je bio stotinu jarda dalje. Boja na ovom zrakoplovu nije suha. ti Kad je vojni zrakoplov poslan iz Washingtona po Pitta. kad su zavjerenici postavili bombu u njegovome šumskom stoţeru. Ispod zapisa bile su godine 1889. Zatim otvori dugi sanduk od mahagonija i fascinirano ugleda Sveto koplje kojim je navodno rimski centurion probo Isusovo tijelo. Na prednjoj strani bio je prikazan sveti vitez koji ubija zmajoliko ĉudovište. On je stavi natrag u kutiju. On pokuša podići jedan kraj. iznad prstena kukastih kriţeva bila su imena Adolfa Hitlera i Eve Hitler. Pitt. Uhvatio sam ih kad smo utovarivali sanduk. Je li moguće da smo oteti?. Osim pilota i kopilota u kabini. Na dnu. dok mu je lice ostalo bez boje. upita Giordino. On pokuca i saĉeka dok se ne zaĉuje glas preko zvuĉnika. Ne zeleno. slobodno prevede tekst kao Ovdje leţe blaga iz prošlosti koja ĉekaju uskrsnuće. On protrlja zelenu mrlju na dlanu.

Imam ĉudan osjećaj da nećemo dobiti crveni tepih i poseban tretman. upita Giordino. Sljedećih nekoliko sati Pitt i Giordino su se opustili i promatrali vodu ispod sebe. Ne slijeće u Andrewsu. Što sad?. Pitt pogleda konzolu izmeĊu pilota i vidje da su kablovi doista prerezani na mjestu gdje su ulazili u pod. odmah osjete lagani pomak kursa. Bez njih neće imati svete simbole oko kojih će se okupiti. upita on. Ne misliš odvesti tu stvar niz Aveniju Pennsvlvania do Bijele kuće? . Zrakoplov je letio preko Meksiĉkog zaljeva i ušao u SAD kod Pensacole u Floridi. izbaci ih iz zrakoplova. Bolje da saĉekamo slijetanje. U sljedećih petnaest minuta pilot je okrenuo zrakoplov i krenuo prema zrakoplovnoj bazi Andrews. Pitt ugleda oklopni kamion i par gradskih vozila ML430 MercedesBenz kako prilaze zrakoplovu. Obojica. zrakoplov naĉini jedva primjetan boĉni pomak. Prerezali smo kontrolne kablove odmah nakon slijetanja. izvlaĉeći ih iz sjedala za ovratnike. reĉe Giordino mirno. Na samo dvije milje od kraja piste. ali moţemo uţivati u krajoliku dok ne utvrdimo jesmo li na pravom kursu za Washington. Zrakoplov se još kretao dvadeset pet milja na sat kad je Giordino izbacio pilota i kopilota kroz putniĉka vrata na asfalt. Ĉini se. van otrese se on. Pilot i kopilot automatski podignu ruke bez okretanja. vrativši se u pilotsku kabinu. Mogli su sletjeti bilo gdje izmeĊu Meksika i Virginije. Oĉekivali smo vas. ali još imamo koĉnice i motore. Giordino pogleda sumnjiĉavo. Ne. Bez Karla i Hugoa za kormilom. Je li moguće da smo kao par sumnjiĉavih baba? Prosudit ću to kad vidim crveni tepih koji vodi do oklopnih kola. Pitt i Giordino. i sami iskusni piloti. Moţda ne moţemo poletjeti. Imali su motore V8 od 268 konjskih snaga i bili sliĉni europskim sportskim sedanima. Nekoliko sekunda kasnije kotaĉi zacvile udarivši u asfalt piste. Giordino pogleda Pitta suţenih oĉiju. skrenuo je da sleti u malu privatnu zraĉnu luku sjeverno od Andrewsa u stambenom podruĉju zvanom Gordons Corner. Zatim Giordino udari nogom vrata pilotske kabine i ona se otvore. Hoćemo li preuzeti komande i sletjeti u Andrewsu?. Sad je vrijeme. On izvuĉe Colt iz vreće dok je Giordino uzimao svoj P10. To je ţivot. Igranje igara ne sliĉi na njih. nesreću? Nešto takvo. Zrakoplov ne moţe poletjeti. odgovori Pitt. Kad je Giordino prepoznao glavni grad u daljini. gospodo. kao da ĉita scenarij. Upadanje u pilotsku kabinu dok pilot slijeće moglo bi uzrokovati nevolje. Htio sam vojnu glazbu i paradu kroz grad. ili su postali nemarni ili znaju da bi ih pratili od Veracruza lovcima da su skrenuli s kursa. Oni opaki Mercedesi su samo sto jarda iza nas i pribliţavaju se. reĉe pilot. okrene se Pittu. reĉe Pitt. reĉe Giordino. reĉe Pitt. reĉe on kratko. Od tamo se ĉinilo da je na direktnom kursu za Washington. Zrakoplov se kretao prilazima pisti nekoliko minuta prije no što je poletio iznad mora u vedro plavo nebo bez oblaka. nemojte pokušavati preuzeti kontrolu nad zrakoplovom.Moţda. A1. zadovoljan kad su se otkotrljali poput krpenih lutaka. Gledajući kroz jedan prozor. Molim vas. Misliš. Wolfovi? Tko drugi? Sigurno jako ţele relikte.

kamion ili stup. i uskoro se crvenoplava svjetla pojave iz suprotnog smjera.Zašto ne?. ali njegov veliki nedostatak bila su krila promjera ĉetrdeset dvije stope. a zatim lijevu. Wolfovi tako ţele relikte da bi srušili stadion pun ţena i djece kako bi ih dobili. On paţljivo nacilja i opali kad je Pitt prešao iz cika u cak. koji padne na volan. Srećom. Kutom oka vidio je kako su metci prošarali lijevo krilo i otvorili tank s gorivom. koristeći ih kao štit od metaka ljudi iz Mercedesa. Imaš još streljiva u mojoj torbi. Ali. Zaustavili su policajce vikne Giordino kroz vrata kokpita. Idemo dokle moţemo. Upravljao je koĉnicama. Bilo je samo pitanje vremena dok ne zahvati auto. jer ih nisu imali na radaru. u nadi da ćemo naići na gust promet gdje se neće usuditi napasti. Zateĉeni vozaĉi zurili su otvorenih usta dok je zrakoplov jurio kraj njih. Brzo pogleda kroz prozor i vidje krilo rastrgano metcima i gorivo koje je prštalo ispod krila. Eto zašto cinici nadţive optimiste. Auto skrene s traka i zabije se u bok golemog kamiona s prikolicom koji je prevozio mlijeko. kontrolor pomisli da razgovara s luĊakom i zapovjedi mu da iskljuĉi radio. lijevom pozove u pomoć preko radija. pritisnuvši gas prema naprijed i usmjerivši zrakoplov prema cesti koja je vodila od piste. Ali. reĉe Giordino. On primijeti kako se kazaljka indikatora goriva u lijevom spremniku brzo spušta. zbunjeni i iznenaĊeni. pomisli Pitt kad ih je Mercedes prestigao i strojniĉar ispalio salvu metaka koja se zabije u nos zrakoplova ispred njega. Ĉuo je Giordinov pištolj. niti odrediti koliko su blizu progonitelji repu zrakoplova. Policijski automobili prešli su travnatu prugu izmeĊu traka autoputa. Zadnji kotaĉi teške prikolice udare u . Giordino je imao oba automatika u rukama i isprazni oba okvira u Mercedes. Pitt mu doda svoj 45. reĉe Giordino. Trebat ćeš svu vatrenu moć koju moţeš dobiti. zaustavivši ih. uskoro je jurio cestom gotovo sto milja na sat. Kad mu je rekao da je na Branch Avenue i pribliţava se Suitland Parkwayu. ali bilo je pitanje vremena kad će se motor zapaliti. S obje noge na koĉnicama i desnom rukom na gasu. Operater u kontrolnom tornju baze Andrews odgovori i zatraţi njihovu lokaciju. Pitt je doslovno doveo zrakoplov na autocestu Branch Avenue koji je vodio u grad.. Otvoren sam za prijedloge. Giordino legne kraj otvorenih vrata s nogama prema straţnjem dijelu zrakoplova i pogleda automobile koji su ih proganjali. pribliţavanje zrakoplovu bila je greška. nije bilo vatre.. Dok su oba motora vrištala. Desetak sekunda policajci nisu bili svjesni metaka iz automatskih pušaka koje su ispaljivali dvojica ljudi na straţnjem sjedalu Mercedesa. maknu aute na zaustavni trak dok su im se motori dimili. krećući se kroz rijetki promet koji će uskoro u blizini grada postati gušći. Vrijeme da zaigram Divljeg Billa Hickoka. Pitt prekine kad metci udare u aluminijski trup zrakoplova. On poĉne pritiskati desnu koĉnicu. pokušao bi preteći kamione. Kad je bilo moguće. krećući se cikcak niz cestu kako bi oteţao gaĊanje. ali nije mogao vidjeti rezultate. Policajci. prateći pucnjavu u kojoj su sudjelovali ĉovjek na putniĉkim vratima zrakoplova i dva Mercedesa koji su ih lovili. reĉe Pitt. zaobišavši ga i krenuvši prema zrakoplovu za kojeg su mislili da se nalazi u rukama nekog ovisnika ili pijanca. ali tada metci zaparaju poklopce motora i pogode motore. Stvarno oĉajniĉki ţele svete relikte. Sirene su vrištile u daljini. pogodivši vozaĉa. Njegova jedina prednost bila je što su motori bili na trupu. i ukljuĉili se u lov toĉno iza Mercedesa. neće raditi još dugo ako izgubi krila sa spremnicima za gorivo. Pitt je znao da zrakoplov moţe ostaviti Mercedese.

Sada moţeš usporiti. Kad je spustio slušalicu. Pitt je na kraju zatraţio telefonski poziv. smanjivši gas. Za nekoliko minuta bili su opkoljeni s desetak policijskih automobila i prisiljeni da legnu na tlo s lisicama na leĊima. ili ću dobiti otkaz. pogleda ga s novim poštovanjem. reĉe ona slatko. ali informacije vam mogu dati broj Bijele kuće. okruţena sa ĉetiri tajna agenta. reĉe Pitt. nekoliko kongresnika i Loren Smith. Nazovite Bijelu kuću. pogledavši svoju odjeću. Koji broj ţelite? Pitt hladno pogled detektiva. Smrtno sam ozbiljan. Pitt i Giordino su uz pratnju sirena i policijskih svjetala prenijeli bronĉanu kutiju do sjeverozapadnih vrata Bijele kuće. Izgledamo priliĉno loše za prijem. njegovo lice promijeni izraz od sumnjiĉavosti. Hiram Yaeger i Rudi Gunn. skrene zrakoplov na travnatu površinu Fort Daviš parka i iskljuĉi motore. upita Giordino. Za nekoliko minuta Pitt i Giordino udu u Ovalni ured. samo nazovite. koja priĊe Pittu i poljubi ga u usta bez stida. reĉe Pitt. ĉvrsto je drţeći objema rukama. Umoran sam od vaših besmislica. sijedi veteran. preko radoznalosti. Pitt je zadrţao malu bronĉanu plaketu i dao svetu zastavu agentu. Ako mogu zamoliti na trenutak. reĉe Pitt. reĉe Scott umorno. ali još uvijek vozeći autocestom. Polako. Sigurno ste nas provjerili i saznali da smo visoki sluţbenici NAMPa.Mercedes i prijeĊu preko njega. Bio bih zadovoljan ako vi nazovete umjesto mene. kutija je otvorena i pretraţena pod budnim nadzorom Tajne sluţbe radi opasnosti od oruţja i eksplozivnih ureĊaja. Srebrenu urnu zadrţao je uz sebe. reĉe detektiv poruĉnik Richard Scott. do potpune zbunjenosti. Zaĉuje se pljesak dok su Pitt i Giordino zbunjeno stajali. Gledajući broj Bijele kuće. reĉe Pitt. Ona se nasmiješi. reĉe ushićeni Giordino. ĉlanovi Vlade i predsjednikovi pomoćnici. Bolje gaĊaš no što sam mislio. reĉe Giordino srdaĉno. Kad je bio potpuno siguran da više nema potjere. Kako onda objašnjavate pucnjavu na autocesti neregistriranim oruţjem? Molim vas. zdrobivši putnike i divlje poskoĉivši preko olupine prije no što su je raznijeli na komade po asfaltu. moţete li me uputiti do najbliţeg toaleta? Naravno. Predsjednikova tajnica ustane vidjevši ih kako se pribliţavaju. nalazimo u policijskoj postaji u Aveniji Potomac. Imate pravo na jedan poziv. Detektiv ukljuĉi telefon u prikljuĉak u sobi za ispitivanje i pogleda Pitta. Scott posluša Pitta. traţite predsjednikovog šefa osoblja. poruĉnice. kad su odvedeni u najbliţu stanicu i ispitani od dva detektiva koji su smatrali da njihova priĉa o nacistima koji ih progone radi svetih relikta spada u Alku u zemlji ĉuda. a ne kriminalci. Predsjednik Wallace se sam javio i rekao mi da dovezem vas i vaše relikte u Bijelu kuću za deset minuta. Šalite se. pozdravivši Pitta i Giordina. Zatim Giordino jednostavno uzme Sveto koplje i ponese ga u ruci. Nacistiĉki relikti uklonjeni su iz svojih koţnih kutija i ispitani. Kad su bili unutra. Muški toalet je iza vas s lijeve strane. Bili su zaprepašteni vidjevši da je soba puna bili su tamo zdruţeni zapovjednici. reĉe Giordino. zajedno sa svetim reliktima. Recite mu da se. nećemo vas zadrţavati. Ne brinite. Nema više potjere. Pa?. Predsjednik i nekolicina visokih duţnosnika oĉekuju vas u njegovom uredu. . Broj? Nisam ga nikada uspio zapamtiti. admiral Sandecker. Kasnije.

Da. ili potresa. Predsjednik pogleda blijedo. jest. Wallace podigne Koplje iznad glave dok su svi u sobi gledali sa strahopoštovanjem. samo mali broj ljudi će saznati koliko je svijet bio blizu kaosu i što ste uĉinili da ga spasite. Bolje ga ti preuzmi. uvjeri ga Pitt. ne. Mislim da moj prijatelj ţeli reći. gdje vas odbor za doĉek još oĉekuje. Nikada. Trebali ste sletjeti u zrakoplovnoj luci Andrews. što ne smijemo dozvoliti. reĉe predsjednik. da više nikad ne padne u zlonamjerne ruke i ne iskoristi se kao simbol tiranije. Ali. reĉe Sandecker. Giordino nonšalantno pruţi Koplje predsjedniku. nije javna briga u svakodnevnom ţivotu. Nema veze. upita general Amos South. Hitler je odabrao ovo zadnje. reĉe Pitt. reĉe admiral Sandecker. gospodine. Naţalost. predsjedniĉe. Predsjednik doda Koplje tajniku Reedu. Da. Što je to bilo s uhićenjem i odvoĊenjem u policijsku postaju? Obitelj Wolf pokušala je vratiti relikte. ali mora biti skriveno. Gospodo. izjavi Pitt. da smo on i ja potpuno zadovoljni da ostanemo anonimni. Strah bi izmaknuo kontroli. U tom trenutku svi u sobi poĉnu postavljati pitanja. Gordons Corner?. Predsjednik Dean Cooper VVallace im priĊe. Ţao mi je. . Pitt nije mogao odoljeti da ne kaţe Ovo je sigurno bolji prijem od onoga u zraĉnoj luci Gordons Corner. uglavnom o tome kako su prešli led u Snjeţnoj krstarici i spasili tim Specijalnih snaga. reĉe drţavni tajnik Paul Reed. Najsvetiji relikt kršćanstva. Zatim predsjednik pogleda koplje u Giordinovoj ruci. upita on. nacija. Cooper lagano dodirne drevno koplje. gosp. Mi imamo relikte. predsjedniĉe?. gledajući vrh Koplja kao da ţeli vidjeti suhu krv. svijet vam duguje zahvalnost koja se ne moţe platiti. reĉe Giordino veselo. Uvijek sam mrzio pomisao da mi ljudi traţe autogram dok veĉeram u restoranu. reĉe Pitt. Mediji bi poludjeli.Kad su se pljesak i ţamor stišali. Kaţe se da ĉovjek koji ga ima moţe upravljati sudbinom svijeta. ali nastao bi potpuni kaos kad bi svijet saznao koliko je bio blizu uništenju. Je li to stvarno koplje koje je probolo Krista na kriţu?. Oĉito. Paul. Nepravda je što nećete dobiti odgovarajuću zahvalnost za svoja postignuća. Brian je u pravu. Sandecker zakoluta oĉima prema stropu. Nadam se da nisu uspjeli. predsjedniĉe. Nisu. unatoĉ tome što je opasnost prestala. Tako kaţu legende. ne znajući šali li se mali Talijan ili je ozbiljan. odgovori Pitt. u dobre ili loše svrhe. Pitt se okrene kako bi potisnuo smijeh. Znanje da je Zemlja u opasnosti od udara komete ili asteroida. upita VVallace poboţno. a strah bi trajao godinama. Rekli su mi da Koplje pripada trezoru kraljevske palaĉe u Beĉu iz kojega ga je Hitler ukrao 1938. nikada se ne bi otresli pomisli na drugog luĊaka poput Karla Wolfa koji bi pokušao uništiti milijarde ljudi kako bi ispunio svoju potrebu za vladanjem svijetom. Pokušali su oteti relikte?. Što ćete uĉiniti s njim. Reed zavrti glavom. Podpredsjednik Brian Kingman stane kraj predsjednika. upita general South. Je li to Sveto koplje o kojem sam toliko slušao?. reĉe on empatiĉki.

promrmlja predsjednik. Rijeĉ prazna ponovi se cijelom sobom. FBI bi trebao provjeriti je li to ljudski pepeo. formirana je meĊunarodna istraţna postrojba s jedinom svrhom drţanja ĉlanova obitelji pod strogim nadzorom. Ima li netko nešto protiv? I ja mislim da je to pametno. Clive Cusskr Zatim mu se lice ozari kao da je doţivio otkriće. ne promrmlja blago. i on pogleda lica oko sebe puna išĉekivanja. On se okrene prema Pittu i pogleda ga u ĉuĊenju. Zatim ga stavi na stol kao da je zaraţen virusima. Svi se odmaknu kad je predsjednik oprezno zavirio unutra. C. mislim da bismo trebali provjeriti unutrašnjost urne da se uvjerimo da je pepeo zaista unutra. a sa smrću Karla. Pepeo Hitlera i Eve Braun. Previše strašno za razmišljanje. reĉe Loren. izrazivši misao svih prisutnih. upita predsjednik Southa. reĉe drţavni tajnik Reed. 0. Šesti dio KONAĈNI BLAGOSLOV 10.Kad su svi ispitali Krvavu zastavu i malu bronĉanu plaketu za koju se mislilo da je spasila Hitlerov ţivot. Wolfovi više nisu mogli pokušati s novim planom osvajanja svijeta bez da ih se odmah ne otkrije i osujeti. Nisi valjda? Jesam. rujna 2002. Na ovakav obrat sigurno nitko nije raĉunao. odgovori Pitt iskreno. Njegovo lice poprimi zbunjen izraz. s više od tri tisuće artefakata i blaga Amenesa pronaĊenih na Otoku St. sa zadovoljstvom u zelenim oĉima. Zadrhtim na sam pogled. reĉe odsutno. Gomile ljudi stajale su i dugim redovima kako bi vidjeli novootvoreno krilo Muzeja prirodne povijesti. a hladni povjetarac dolazeće jeseni još se nije osjećao. Vrlo neodluĉno. slobodni izišli iz sudnice. Lišće je bilo zeleno na granama. Paul. obitelj je . Ĉak i starom iskusnom vojniku bilo je odbojno dodirnuti urnu. reĉe podpredsjednik Kingman. Stavi je na stol ispred kamina. Destinv Enterprises više nije postojala. Ĉlanovi obitelji Wolf su. Ulrichu Wolfu i izgubljenom gradu na Antarktici. kao što je i oĉekivano. General South pogleda predsjednika i reĉe Gospodine. Je li moguće da su VVblfovi uzeli pepeo i sakrili ga negdje drugdje?. Ali. Pitt je zagrli oko struka. Predsjednik pogleda oko sebe. uhvativši Pittovu ruku. Hoćete li skinuti poklopac. 0 ĉemu priĉate?. vruć i vlaţan. odgovori Pitt. Pitt priĊe stolu predsjednikove tajnice gdje je ostavio urnu i donese je u Ovalni ured. podjednako zbunjen. on polako stavi prste na crnog orla na vrhu te oprezno okrene poklopac i podigne ga. Dan je bio tipiĉan za glavni grad drţave. Washington D. Zatim se odmakne kad su se ljudi u Ovalnom uredu pribliţili da pogledaju rijeĉi urezane u srebru. Jedino Giordino bio je ĉudno zamišljen. reĉe general South. Znaš li tko je uzeo pepeo? Znam. generale?. Siguran sam da nisi jedina. Prazna je. Pa tko? Ja. upita Loren. Njihovi glasovi se priguše do šapta dok su gledali urnu s ostatcima najzloglasnijeg despota u povijesti ĉovjeĉanstva. Istresao sam ga u zahod u muškom toaletu Bijele kuće. unutra nema pepela.

Loren Smith. divovski superbrodovi poĉeli su ploviti morima svijeta. reĉe Loren uz lagani osmijeh. te su uskoro postali poznati u nekoliko najvećih luka koje su ih mogle primiti. Nakon što je fjord proširen kako bi se omogućio pristup otvorenome moru. Prešli su Jefferson Drive i stigli do ulaza u Muzej transporta. bila su tu sva moguća vozila kamioni. Paul. Bila su poredana kronološkim redom od prvih mjedenih kola do najnovijih automobila iz manufaktura. Osim automobila. koja je doletjela pomoći postaviti izloţbu pod nazivom Zapis Amenesa. Pitt i Giordino bili su zaprepašteni koliĉinom izloţenog blaga. Ĉileanska vlada brzo je prisvojila ĉetiri gigantska broda Destinv Enterprisesa. Ostala tri gigantska broda kupile su tvrtke za prijevoz tereta i nafte. Svi su sa strahopoštovanjem promatrali ljude koji su ţivjeli u tako davnoj prošlosti. obasjana suncem. Mislim da mogu izdrţati tri tjedna bez tebe. i pokazao se izuzetno popularnim. Pitt poljubi usnama njenu kosu. motocikli i bicikli. Gotovo pet sati kasnije izišli su van kroz boĉna vrata koja im je otvorio ĉuvar. Šalje me radi prouĉavanja i biljeţenja pomorskih aktivnosti Amenesa za raĉunalne arhive Hirama Yaegera. Uz manje modifikacije stavljen je u sluţbu kao krstareći brodgrad s privatnim apartmanima i stanovima. Loren je izgledala oĉaravajuće kosa boje cimeta padala joj je do ramena. Kako se pokazalo da veliki brodovi mogu biti profitabilni. godine. izbjegavši formalnu odjeću na vrućini. na ĉetiri akra otvorenog prostora. Pitt je nosio zelenu košulju za golf i oker hlaĉe. Ode tvoj ljubavni ţivot. Sljedećeg tjedna. Nova crvena boja i . drţali su se za ruke hodajući Madison Driveom krenuvši za Sandeckerom koji je pušio jednu od svojih divovskih cigara. davno prije no što se pojavila većina prethistorijskih civilizacija. traktori. Nisi li ĉula? Admiral me šalje natrag u drevni grad. nije mogao vjerovati da pripada ljudima koji su nestali prije devet tisuća godina. Ulrich Woje prodan konzorciju brodskih linija za tri milijarde dolara. Pitt se pitao nije li neki od tih drevnih ljudi mogao biti njegov predak. Dragulj kolekcije bila je Snjeţna krstarica admirala Byrda. Tko god ga je vidio. Koliko dugo ćeš biti tamo? Ne više od tri tjedna. Nalazila se na galeriji pet stopa ispod glavnog poda. bili su pozvani u odabrano društvo pozvano na premijeru izloţbe prije no što je otvorena za opću javnost. nosili su lake majice i kratke hlaĉe. To znaĉi da ostajemo sami. Admiral Sandecker s Pittom. Unutra. bilo je prikazano na stotine vozila još od 1880. Bila je udobno odjevena u laganu plavu svilenu haljinu bez rukava koja je otkrivala njene tamne noge. tako da su je posjetitelji mogli gledati na razini oĉiju. Nazvan je Oceanski raj. Glavni eksponati izloţbe bile su saĉuvane mumije vladara Amenesa s Otoka St. te krenuli trgovaĉkim centrom prema novosagraĊenom Smithsonianovom muzeju transporta. uskoro se zapoĉelo s izgradnjom još šest sliĉnih plovila. Odlazim za dva tjedna upravljati istraţivaĉkim projektom na podvodni vulkan koji se podiţe prema površini jugoistoĉno od Havaja. Bez njihovoga golemog bogatstva. Koliko god puta ih vidjeli. Poput para mladih ljubavnika. jer su meĊunarodni zrakoplovi mogli slijetati i polijetati s njega tijekom krstarenja. tvornica i dionica. Ne zadugo. većina je morala trpjeti manje luksuzan naĉin ţivota. izloţene pod staklenom kupolom. Giordinom i Pat. Kad se vraćaš u Zaljev Okuma?. reĉe Loren. upita Loren Pat. Pat i ja radit ćemo zajedno sljedećih nekoliko mjeseci.ostala bez vodstva. Al i Pat. noseći velik broj putnika i golemu koliĉinu tereta prije samo nekoliko godina tolike koliĉine bile su nezamislive. stisnuvši Pittovu ruku. Loren se nasmiješi Giordinu.

nasmije se Loren. uspijevajući odrţavati svoje prijateljice sretnima bez da ih naljuti ili im razbije iluzije. Spoj?. promatrajući druge izloške dok nisu ponovno stigli do glavnog ulaza. reĉe Giordino. moram ići. Ona mu dobaci zadirkujući upitni pogled. reĉe Pat. Toliko o nedjelji. Ona se okrene Giordinu. Veĉeram sa senatoricom Mary Conrow. Sandecker pogleda na sat. Onda će biti mesna štruca. Pitt podigne ruke u zrak i rastegne se. Sutra ponovno prouĉavam izvješća o oceanografskim projektima. Ona je sjedila na kauĉu. gledajući Snjeţnu krstaricu. dok su Pitt i Loren sjedili u apartmanu u njegovom hangaru i uţivali u ĉaši tekille Don Julio s ledom. rastući iz male zlatne lopte u golemu naranĉastu kuglu. shvatila sam da mi je bolje da pronaĊem dobrog ĉovjeka i smirim se. Ne mogu vjerovati da to ĉujem. Zatim neodluĉno napuste veliko vozilo i krenu dalje. naslonjena na njega. Kad sam vidjela kako su sretni Al i Pat. Veliĉanstven komad mašinerije. Loren radi mesnu štrucu za umrijeti. Ovo je sigurno jedini put kad nisi mogao iz svoje avanture odnijeti kući suvenir na kotaĉima. Muškarci su kao psi. stari psu. Pitam se što bi mogla uĉiniti s parom novih turbodizela od šest stotina konjskih snaga. Loren ga pogleda. Vidio ih je svakoga dana i nije se ţelio raznjeţiti. Bilo je dobro poznato da je od razvoda prije mnogo godina admiral bio jedan od najtraţenijih neţenja u gradu. reĉe Pitt ĉeţnjivo. I mi idemo. izgubile bi cirkulaciju i utrnule. Slaţeš se. Ţelite je nagovoriti da vam poveća budţet za NAMP. što se teško moţe nazvati vrućim spojem. Obećali smo Megan da ćemo je odvesti na hamburger i u kino. Vrlo moderne linije za vozilo stvoreno prije šezdeset ĉetiri godine. s obzirom na to u kakvom smo je stanju ostavili. ali nije se rukovao s muškarcima. Vi. zagrlivši Pitta oko struka. a i kad bih mogao. reĉe Pitt tiho. Nikada neću shvatiti kako to ţene ĉine. Moţe. Sandeckerov pogled prelazio je s jednog kraja krstarice na drugi. reĉe ona polako. reĉe on izmeĊu gutljaja tekile. promrmlja Giordino. Teško je povjerovati. iako su mu Pitt i Giordino bili kao sinovi. ţene kao maĉke. Mary je cijenjeni ĉlan Komiteta za budţet. otkrivajući veliki stroj u svoj njegovoj veliĉanstvenosti. Dao bih desnu ruku da je mogu staviti u svoju zbirku. dok su se Pitt i Giordino prisjećali svoje lude voţnje Antarktikom. Pripada narodu. a ti drţiš nevaţne govore u Kongresu. Moje vrijeme istjeĉe sljedeće godine. To se zove miješanje zadovoljstva i posla. Što to? Sjede na nogama. Naši zglobovi su mekši od vaših. On poljubi ţene u obraze. s podvijenim nogama. upita Giordino. Stajali su tamo nekoliko minuta. Mislio sam da si rekla da ćeš ostarjeti u Kongresu? Promijenila sam mišljenje. . ljubavnice? Giordino kimne. Sunce je zalazilo prema obzorju. Ne ţeliš li se oţeniti mnome? Pittu je trebalo nekoliko trenutaka da upije njene rijeĉi. ako ikada ţelim imati djecu. Ne mogu saviti svoje noge toliko. Jeste li za veĉeru kod mene u petak?. reĉe Loren. reĉe Loren. Pa. On bespomoćno slegne. Razmišljam da se ne kandidiram ponovno. Majstorski su je restaurirali. slušajući glazbu. On je pogleda radoznalo.naranĉasta pruga sijale su pod svjetlom. Nikad se nije vezao.

Loren ovije ruke oko njegovog vrata. sada je vrijeme za praktiĉnost. Postskript Godine 1960. Nikad te više nisam to pitao. vunene mamute i sabljozube tigrove. individualistiĉne ţene. Ali. mogla je vidjeti gleĉere veliĉine Australije. Ne znam u ĉemu je tvoj problem. nesigurna je li ozbiljan ili se samo šali. Mnogo toga se moţe dogoditi iduće godine. Ona ga odgurne i odglumi uvrijeĊenost. To je istina. Kako znaš da se nisam predomislio? Ona ga pogleda u oĉi. . Otkriće je dovelo u pitanje tradicionalne teorije da su prvi ljudi u Americi došli preko kopnenog mosta na mjestu današnjeg Beringovog prolaza izmeĊu Sibira i Aljaske. Ti još imaš svoje mjesto u Kući zastupnika i luksuznu kuću u Alexandriji. i hodati s otoka na otok. reĉe ona vedro. što je znaĉilo daje ţena najstariji ljudski kostur pronaĊen u Sjevernoj Americi. Pitt stisne njeno tijelo uz svoje. tim znanstvenika je proveo sofisticirane testove DNA i radioaktivnog ugljika na ostatcima kostura. Što je sa ţivotnim stilom? Moţemo se izmjenjivati jedan tjedan ovdje. jedan u mojoj kući u gradu. Ja imam svoj apartman i zbirku automobila u starom hangaru iznad kojeg lete buĉni zrakoplovi. jer je razina mora bila 360 stopa niţa nego danas. To je bilo onda. Uplašio si se? Moţemo li mi zaista promijeniti svoje ţivotne stilove?. Nakon što je ĉetrdeset godina leţala u podrumu muzeja u Santa Barbari. Kako bi to moglo funkcionirati? Ona ga zagrli i pogleda oĉima vlaţnim od ljubavi. Kao na primjer? Traţili su da postanem direktorica Nacionalne fundacije za zlostavljanu djecu. jednom od Kanalskih otoka pokraj Kalifornije.400 godina u Zapadnoj Nevadi i njegov kranijalni profil sugerirao je da je njegovo porijeklo japansko ili istoĉnoazijsko. upita on ozbiljnog lica. znajući da je zadirkuje. On je privuĉe i poljubi. arheolozi su otkrili drevne kosti ţene u Santa Rosi. Tijekom razdoblja u kojem je ţivjela. To nazivaš praktiĉnim? Ona se iznenada ljutne. razmislit ću o ţenidbi s tobom. zaprosio sam te u pustinji Sonora nakon onog posla sa zlatom Inka i ti si me odbila. moţda je bolje da se malo osvrnem. pogleda njene ljubiĉaste oĉi i reĉe tiho Zašto gubiti vrijeme? Znaš da je to nemoguće. Ti si nepopravljiv. Ionako provodimo većinu slobodnog vremena zajedno. ali zabava je upravo u poticanju dogaĊaja.Koliko se sjećam. To bi riješilo pitanje karijere. kad si me već lijepo zamolila. Postoje drugi projekti koje bih voljela zapoĉeti. Duh spiljskog ĉovjeka. U redu. ţivio je prije više od 9. Uţivala sam u tome. S druge strane. Dosta mi je glumljenja neovisne. Sigurno ima na stotine muškaraca koji bi me cijenili. Sigurna sam da mogu proći i bolje nego s Gospodinom Svemogućim Dirkom Pittom. Rezultati su otkrili da su kosti stare trinaest tisuća godina. kako je nazvan drugi ljudski relikt.

Ĉarobnjakov Ĉovjek s obale. Novi dokazi sugeriraju da su prvi doseljenici mogli biti Polineţani i Azijci koji su nastanjivali zapadne krajeve Sjeverne i Juţne Amerike. stare barem osam tisuća godina. . ĉija je lubanja takoĊer pronaĊena u Nevadi. ploveći uzduţ ledenih ploĉa koje su obrubljivale Sjeverni Atlantik tijekom ledenog doba i slijedeći ptice selice koje su letjele na zapad. pa putovanje morem sigurno nije izum civilizacija oko Mediterana. podsjećaju na Europljane i Juţne Azijce. blisko sliĉi Norveţanima i Polineţanima. Druge lubanje pronaĊene u Nebraski i Minnesoti. dok je istoĉni dio bio naseljen Europljanima koji su stigli brodovima. More je zvalo drevne pomorce koji su ga istraţivali i otkrili daleko više svijeta no što se to misli. i ĉija se povijest tek poĉinje pisati. Poznato je da su ljudi putovali brodovima od Juţne Azije do Australije prije više od ĉetrdeset tisuća godina.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful