P. 1
ท่ารำไม้พลองของชีวจิต

ท่ารำไม้พลองของชีวจิต

|Views: 553|Likes:

More info:

Published by: Uthaiwan Kanchanakamol on Feb 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

øũēĄĮēĥĂŪÿĆĎèãĎèëĖĈ

éĕö

܎ܩ ܚ݀ܩ܌ܧܑܤ۾܌ܤܷܒܐܬܼ ܳܒܐ܎ܩܚ݀ ܩ܌ܧܑܤ۾۹ܤ۾܁ܬ ܞۿܫ ܌ ܂ܭܻ ۾ܤܩۿܩܚܙܡܩ܎ܫܡ ܤܫܐ܎ܚ۸݀ ܩܴܢ۾
ܒܚܧܙܯ ۸܌ܘܩۿܩ۸ܟܩܡ܌ܚ۹ܤ۾۸ܩܚܤܤ۸۸݀ ܩܜܨ۾۸ܩܙܢܜܩܙܴ۹ܐ۾ ܤܩ܎ܫ ܵ܋ܤܫܐ ܷ܎ܳ۸ܺ ۸
ܷܤܵ܂ܳܘ܌ܚܫ۸܂ ܵܙۻܧ ܦܜܦ
܎ܨ ܼ۾ܐܬܼ ܳܕܮ ܻ ܤܒܚܧܵܙ܁ܐ۹ܤ۾۸ܩܚܤܤ۸۸݀ ܩܜܨ۾܎ܬ ܻ ܡܩܘܩܚ܍ܷܒ܍ܭ۾ܚܧ܋ܨܑܡܰ ۾ܡܯ ܋(Peak)
܂ܭܻ۾ܳܒܐܚܧ܋ܨܑ܎ܬ ܻ ܵ۸ܚ܏ܥܤܚܵܘܐ(Growth Hormone)ۿܧܢܜܨܻ ۾ܤܤ۸ܘܩܶܐܳܞܜܩܚܞ܋ܳܚܺ ܞ
܎ܬ ܻ ܡ݀ ܩۻܨ܄ ܢܩ۸ۻܯ ܊ܤܤ۸۸݀ ܩܜܨ۾۸ܩܙ܋ܞܙ܎ܩܚ݀ ܩ܌ܧܑܤ۾ܐܬܼ
ܚܩ۾۸ܩܙ۹ܤ۾ۻܯ ܊ۿܧܷ܋܎݀ ܩܡܤ۾ܤܙܩ۾ܷܒܕܚܤܘ ܹ ۸ܨܐ
ۻܮ ܤܤܤ۸۸݀ ܩܜܨ۾۸ܩܙܴܜܧܑܚܫܢܩܚܚܩ۾۸ܩܙ ܐܨܻܐۻܮ ܤ
ܷ܋ܶ܁܎ܨ ܼ ۾۸݀ ܩܜܨ۾ܳܕܮ ܻܤܳܡܚܫ ܘۻܞܩܘܴ۹ܺ ۾ܴܚ۾ܶܢ۸ܚܧ܋ܰ ۸ ܳܡܐܳܤܺ ܐ ܴܜܧ۸ܜܩܘܳܐܮܼ ܤ
۹܊ܧܳ܋ܬ ܙܞ۸ܨܐ۸ܷܺ܋ܑܚܫܢܩܚܳܕܮ ܻܤ۸ܩܚܙܮ ܋ܢܙܯ ܐܴܜܧܓܤܐۻܜܩܙ۹ܤ۾۸ܚܧ܋ܰ ۸ ܳܡܐܳܤܺ ܐ
ܴܜܧ۸ܜܩܘܳܐܮܼ ܤ܋ܞܙ


==========
øũēøĖ ĩ 1
==========

ܙܮ ܐ ܴܙ۸۹ܩܢܩ۾۸ܨܐܳ܎ܩ܁ܞ۾ܷܢܜ ܐ݀ ܩ܌ܧܑܤ۾۹ܭ ܼ ܐܕܩ܋ܑܩ܎ܨ ܼ۾ܡܤ۾۹ܩ۾
ܙ۸܎ܤܐܴ۹ܐܡܞܐܒܜܩܙ۹ܭ ܼ ܐ܌ܨ ܼ ۾܀ܩ۸۸ܨܑ܌ܧܑܤ۾ ܵܙ۸܌ܨ ܞܕܨܑܳܤܞܜ۾܋ܩܐܢܐܩ ۹ܭ ܼ ܐܜ۾ 3 ۻܚܨ ܼ۾
ۻܩ۾ܤܙܰ ܶܐ܎ܩ۸ܘܜ۾܌ܻ ݀ ܩܡܯ ܋ ۸ܜܫ ܼ ۾܌ܧܑܤ۾۹ܭ ܼ ܐܜ۾ܑܚܫ ܳܞ܊܌ܐۻܤ ܴܜܧܑܩ ܴܐܞ܌ܚ۾ܐܨܑ 1-4
܋ܩܐ܂ܩܙܐܨܑ 5-7 ܋ܩܐ۹ܞܩܐܨܑ 8-10 ܴܜܞ۸ܜܨܑܘܩܙܮ ܐܶܐ܎ܩܳ܋ܫܘ ܎݀ ܩ܂ܼ݀ ܩ 5 ܚܤܑ
üĄđģăëúŭ ܷ܋ ܐܞ܋۸ܜܩܘܳܐܮܼ ܤܑܚܫ ܳܞ܊۸ܚܧ܋ܰ ۸ܡܨܐܢܜܨ۾ ܡܞܐۻܤ
ܴܜܧ۸ܜܩܘܳܐܮܼ ܤܙ۸۸ܚܧ܋ܰ ۸ܡܧܑܨ۸ ܂ܭܻ۾ܤܙܰ ܑܚܫ ܳܞ܊ܑܩ܎ܨ ܼ۾ܡܤ۾۹ܩ۾
۸ܩܚܵܙ۸܌ܨܞܜ۾܋ܩܐܢܐܩ܎݀ ܩܶܢܳ۸ܫ܋۸ܩܚܙܮ ܋۸ܜܩܘܳܐܮܼ ܤܢܜܨ۾ܴܜܧ۸ܜܩܘܳܐܮܼ ܤ܌ܐ۹ܩ܋ܩܐ ܢܜܨ۾
܎݀ ܩܶܢܡܩܘܩܚ܍۸ܘ܌ܨ ܞܷ܋ܘܩ۸۹ܭ ܼ ܐ
==========
øũēøĖ ĩ 2
==========

ܙܮ ܐ ܴܙ۸۹ܩܳܜܺ ۸ܐܤܙ ܙ۸܌ܧܑܤ۾۹ܭ ܼ ܐܘܩܚܧ܋ܨܑܷܢܜ ܴ۹ܐܳܢܙܬ ܙ܋܌ܚ۾
۸ܘ܌ܨ ܞܵ܋ܙܕܨܑܡܞܐܳܤܞܜ۾ܘܩۿܐ܌ܧܑܤ۾ܴ܌ܧܕܮܼ ܐ ܵܙ۸۹ܭ ܼ ܐܜ۾ 5 ۻܚܨ ܼ ۾ ۻܤܙ ܹ
ܞܩ܋܌ܧܑܤ۾۹ܭ ܼ ܐۿܩ۸ܕܮܼ ܐ܁ܩ ܹ ܳܡܘܮܤܐ۸ܩܚܳۻܜܮ ܻܤܐ۹ܤ۾ܳ۹ܺܘܐܩܣܫ۸ܩ ۿܩ۸܌݀ ܩܴܢܐ۾ 6
ܐܩܣܫ۸ܩ ܷܒۿܐ܍ܭ۾ 3 ܐܩܣܫ۸ܩ ܢܚܮ ܤܳ܎ܩ܎ܬ ܻۿܧܳܤܐܜ۾ܷܒܷ܋ ܎ܫ ܼ۾܌ܨ ܞۻܩ۾ܷܞܐܨܑ 1-10
ܴܜܞܞܩ܋܌ܧܑܤ۾۹ܭ ܼ ܐ܁ܩ ܹ ۸ܜܨܑܘܩܙܮ ܐܶܐ܎ܩܳܚܫܻ ܘ܌ܐ ܎݀ ܩ܂ܼ݀ ܩ 5 ۻܚܨ ܼ ۾
üĄđģăëúŭ ܙܮ ܋ ۸ܜܩܘܳܐܮܼ ܤܢܜܨ۾ ۸ܜܩܘܳܐܮܼ ܤ܌ܐ۹ܩ܋ܩܐܢܜܨ ۾
ܚܞܘ܎ܨ ܼ ۾۸ܩܚܳۻܜܮ ܻܤܐܷܢܞ۹ܤ۾۹ܤ܌ܤ۸ܚܧ܋ܰ ۸ܡܨܐܢܜܨ۾܎ܨ ܼ ۾ܶܐ܎ܩ۸ܘܴܜܧ܎ܩܴܤܐܢܜܨ۾ܳ܌ܺܘ ܎ܬ ܻ
۸ܩܚܑܚܫ ܢܩܚ܎ܩܐܬܼ ܳܒܐܒܚܧۿ݀ ܩ܎݀ ܩܶܢ۸ܚܧ܋ܰ ۸ܡܨܐܢܜܨ۾ܘܬ ۻܞܩܘۻܜܤ۾܌ܨ ܞܴܜܧܒܤ۾۸ܨܐܴۻ
ܜܳ܂ܬ ܻܙܘܕܤ۸܎ܬ ܻ ۹ܤ܌ܤ۸ܚܧ܋ܰ ۸ܡܨܐܢܜܨ۾
ãŪ ĎåĈĄĄđĈĒè ܶܐܓܰ ܡܰ ۾ܤܩܙܯ
۸ܩܚܴܤܐ܌ܨܞܷܒ܋ܩܐܢܜܨ۾ܘܩ۸ܳ۸ܫܐܷܒܤܩۿ܎݀ ܩܶܢ۸ܩܚ܎ܚ۾܌ܨܞܳܡܬ ܙܡܘ܋ܯܜܜܘܷܒ۹ܩ۾ܢܜܨ۾==========
øũēøĖ ĩ 3
==========

ܙܮ ܐ ܴܙ۸۹ܩܢܩ۾۸ܨܐܳ܎ܩ܁ܞ۾ܷܢܜ ܢ۾ܩܙܘܮ ܤۿܨܑ܌ܧܑܤ۾ܷܞ܋ܩܐܢܜܨ۾
ܕܨܑܳܤܞܜ۾܋ܩܐܢܐܩܶܢܜ݀ ܩ܌ܨ ܞ۹ܐܩܐ۸ܨܑܕܮܼ ܐ ܳ۾ܙܢܐܩ۹ܭ ܼ ܐܘܤ۾܌ܚ۾ܷܒ۹ܩ۾ܢܐܩ
ܙ۸܌ܧܑܤ۾۹ܭ ܼ ܐ܋ܩܐܢܜܨ ۾ܶܢܘܩ۸܎ܬ ܻ ܡܯ ܋ ܵ܋ܙܶܢܴ۹ܐ܌ܭ ۾ܴܜܞܜ܋܌ܧܑܤ۾ܜ۾܌ܻ ݀ ܩܡܯ ܋
ܳܢܞܬ ܻܙ۾܌ܧܑܤ۾۹ܭ ܼ ܐܡܯ ܋ܴ۹ܐ ܎݀ ܩ܂ܼ݀ ܩ 10 ۻܚܨ ܼ ۾ ۸ܜܨܑܘܩܙܮ ܐܶܐ܎ܩܳܚܫܻ ܘ܌ܐ ܎݀ ܩ 5 ܚܤܑ
üĄđģăëúŭ ܡܚܩ۾ ۻܞܩܘܴ۹ܺ ۾ܴܚ۾ܶܢ۸ܜܩܘܳܐܮܼ ܤ܎ܬ ܻ ܶ܁ܶܐ۸ܩܚܙ۸ܷܢܜ۹ܭ ܼ ܐ܋ܩܐܢܜܨ۾
ܴܜܧ۸ܜܩܘܳܐܮܼ ܤ܎ܤ۾ܴ۹ܐ(ܳܢܙܬ ܙ܋۹ܤܟܤ۸) ܁ܞܙܶܢ۸ܜܩܘܳܐܮܼ ܤ܎ܤ۾ܴ۹ܐ۸ܚܧ܁ܨ ܑ
ܚܞܘ܎ܨ ܼ ۾ܷ܋ܙܮ ܋ܳܢܙܬ ܙ܋۸ܜܩܘܳܐܮܼ ܤܢܨ ܞܷܢܜ ۸ܜܩܘܳܐܮܼ ܤܢܜܨ۾ ܴܜܧ܌ܐ۹ܩ܋ܩܐܢܜܨ۾
==========
øũēøĖ ĩ 4
==========ܙܮ ܐ ܴܙ۸۹ܩܳܕܬ ܙ۾ܳܜܺ ۸ܐܤܙ(ܳ܎ܩܢܩ۾۸ܨܐܒܚܧܘܩ܊ 1 ۻܮ ܑ)
ܕܩ܋܌ܧܑܤ۾ܷܞܑܐܑܩ܎ܨ ܼ ۾ܡܤ۾۹ܩ۾ ۸ܩ۾ܴ۹ܐܳܒܐܚܰܒ܌ܨܞ T
ܢܘܯ ܐܒܜܩܙ܌ܧܑܤ۾܋ܩܐ܂ܩܙܷܒ܎ܩ۾۹ܞܩ ܑܫ܋ܜ݀ ܩ܌ܨܞܷܒܶܢܘܩ۸܎ܬ ܻܡܯ ܋ ۻܩ۾ܷܞ 3
ܞܫܐܩ܎ܬ (ܑܫ܋ܳ܀ܕܩܧܡܞܐܳܤܞ ܵ܋ܙ۹ܩ ܴܜܧܡܧܵܕ۸܌ܚܭ ۾ܤܙܰ ۸ܨܑ܎ܬ ܻ) ܎݀ ܩ܂ܼ݀ ܩܡܜܨܑ۹ܩ۾ܳܢܘܮ ܤܐܳ܋ܫ ܘ
15 ۻܚܨ ܼ۾ ۿܩ۸ܐܨ ܼ ܐܢܘܯ ܐܡܜܨܑ܌ܤܳܐܮ ܻܤ۾ܐܨܑ܌ܤۿܐۻܚܑ 50 ۻܚܨ ܼ ۾
üĄđģăëúŭ ܙܮ ܋ܳܢܙܬ ܙ܋۸ܜܩܘܳܐܮܼ ܤܴܜܧ۹ܤ܌ܤ۸ܚܧ܋ܰ ۸ܡܨܐܢܜܨ۾ ܁ܞܙܶܢܑܫ܋܌ܨܞܷ܋ܘܩ۸۹ܭ ܼ ܐ==========
øũēøĖ ĩ 5
==========

ܙܮ ܐ ܴܙ۸۹ܩܳܜܺ ۸ܐܤܙ ܌ܧܑܤ۾ܕܩ܋ܑܩ ۸ܩ۾ܴ۹ܐܳܒܐܚܰ ܒ܌ܨܞ T
۸܋ܒܜܩܙ܌ܧܑܤ۾܋ܩܐ܂ܩܙܜ۾ܶܢܴܐܑ܌ܐ۹ܩ ܵ܋ܙܶܢܜ݀ ܩ܌ܨ ܞ܌ܚ۾
܌ܩܘܤ۾ܒܜܩܙ܌ܧܑܤ۾܋ܩܐܑܐ(܋ܰ ܋ܩܞ) ۻܩ۾ܷܞ 3 ܞܫܐܩ܎ܬ ܎݀ ܩ܂ܼ݀ ܩܡܜܨܑ۹ܩ۾ܳܢܘܮܤܐܳ܋ܫܘ 15
ۻܚܨ ܼ۾ ۿܩ۸ܐܨ ܼ ܐ܎݀ ܩܡܜܨܑ܌ܤܳܐܮ ܻܤ۾ ܐܨܑ܌ܤۿܐۻܚܑ 50 ۻܚܨ ܼ۾
üĄđģăëúŭ ܙܮ ܋ܳܢܙܬ ܙ܋۸ܜܩܘܳܐܮܼ ܤ܋ܩܐ۹ܩ۾ܜ݀ ܩ܌ܨܞܴܜܧܳܕܫܻ ܘ
۸ܩܚܳۻܜܮ ܻ ܤܐܷܢܞ۹ܤ۾۸ܚܧ܋ܰ ۸ܡܨܐܢܜܨ۾ܡܞܐܑܐܶܐܴܐܞ܂ܩܙ૴۹ܞܩ
==========
øũēøĖ ĩ 6
==========


ܙܮ ܐ ܴܙ۸۹ܩܶܢܒܜܩܙܳ܎ܩܢܩ۾ܘܩ۸۸ܞܩ܁ܞ۾ܷܢܜܕܤܒܚܧܘܩ܊ ܌ܧܑܤ۾ܕܩ܋ܑܩ
۸ܩ۾ܴ۹ܐܳܒܐܚܰ ܒ܌ܨܞ T ܵܙ۸܌ܨܞ ܕܨܑܳܤܞܜ۾܋ܩܐܢܐܩ۹ܭ ܼ ܐܜ۾ 5 ۻܚܨ ܼ ۾
ۻܩ۾ܤܙܰ ܶܐ܎ܩܜ݀ ܩ܌ܨ ܞ۹ܐܩܐ۸ܨܑܕܮܼ ܐ ܌ܩܘܤ۾܎ܬ ܻۿܯ ܋ۻ۾܎ܬ ܑܻܐܕܮܼ ܐ܋ܫܐ
ܢܘܯ ܐ܌ܧܑܤ۾ܶܢܒܜܩܙ܌ܧܑܤ۾܋ܩܐ܂ܩܙܷ۹ܞܷܒܴ܌ܧܢܨܞܴܘܳ܎ܩ۹ܞܩ
ܵ܋ܙܶܢܟܬܚܠܧܴܜܧܜ݀ ܩ܌ܨ ܞܤܙܰ ۸ܨܑ܎ܬ ܻܳܡܘܮܤܐܴ۸ܐ۹ܤ۾۸ܨ۾ܢܨܐ ۻܩ۾ܷܞ 3 ܞܫܐܩ܎ܬ ܎݀ ܩ܂ܼ݀ ܩܡܜܨܑ۹ܩ۾
15 ۻܚܨ ܼ۾ ۿܩ۸ܐܨ ܼ ܐ܎݀ ܩܡܜܨܑ܌ܤܳܐܮ ܻܤ۾ ܐܨ ܑ܌ܤۿܐۻܚܑ 50 ۻܚܨ ܼ ۾
üĄđģăëúŭ ܳܕܫܻ ܘ۸ܩܚܳۻܜܮ ܻܤܐܷܢܞ۹ܤ۾۸ܚܧ܋ܰ ۸ܡܨܐܢܜܨ۾ ܡܞܐܑܐܶܐ۸ܩܚܢܘܯ ܐ܂ܩܙ૴۹ܞܩ
ܴܜܧܷ܋ܙܮ ܋۸ܜܩܘܳܐܮܼ ܤ ܌ܐ۹ܩ܋ܩܐܢܜܨ ۾ܶܐܴܐܞܳ܀ܬ ܙ۾

==========
øũēøĖ ĩ 7 ==========

ܙܮ ܐ ܳ܎ܩܢܩ۾۸ܨܐܳ܎ܩ܁ܞ۾ܷܢܜ ܙ۸܌ܧܑܤ۾۹ܭ ܼ ܐܘܩܚܧ܋ܨܑܷܢܜ ܴ۹ܐܳܢܙܬ ܙ܋܌ܚ۾
ܵܐܘ܌ܨ ܞܜ۾܋ܩܐܢܐܩܵ܋ܙܕܨܑܡܞܐܳܤܞܜ۾ܘܩۿܐ܌ܧܑܤ۾ܴ܌ܧܕܮܼ ܐ(ܴ۹ܐ܌ܭ۾૴۹ܩ܌ܭ۾܌ܜܤ܋
ܴ܌ܷܘܳ۸ܚܺ۾۸ܜܩܘܳܐܮܼ ܤ) ܵܙ۸܌ܨ ܞ 5 ۻܚܨ ܼ۾ ܞܩ܋܌ܧܑܤ۾ܳܚܬ ܻܙܕܮܼ ܐܷܒ܋ܩܐ܂ܩܙ ܑܫ ܋ܳܤܞ
ܢܘܯ ܐ܌ܧܑܤ۾ܷܒܤܙܰ ܋ܩܐܢܜܨ۾ ܴܜܞۻܤܙ ܹ ܙ۸܌ܧܑܤ۾۹ܭ ܼ ܐ܋ܩܐ۹ܩ۾ ܳۻܜܮ ܻܤܐܘܩ܌ܚ۾۸ܜܩ۾
ܴܤܐܜ݀ ܩ܌ܨܞܷܒ܋ܩܐܢܜܨ۾ܶܢܘܩ۸܎ܬ ܻ ܡܯ ܋ ܑܫ܋ܘܩ܋ܩܐ۹ܞܩ
ܕܚܤܘ۸ܨܑܞܩ܋܌ܧܑܤ۾ܳܚܬ ܻܙܕܮܼ ܐ۸ܜܨܑܘܩ܋ܩܐܢܐܩ ܵܙ۸ 5 ۻܚܨ ܼ ۾
ܴܜܞܢܘܯ ܐܙܤܐ۸ܜܨܑܷܒ܋ܩܐ܂ܩܙܳܢܘܮ ܤܐܳ܋ܫܘ ۸ܜܨܑܘܩܤܙܰ ܶܐ܎ܩܳܚܫܻ ܘ܌ܐ ܎݀ ܩ܂ܼ݀ ܩ 5 ܚܤܑ
üĄđģăëúŭ ܙܮ ܋ ܳܢܙܬ ܙ܋۸ܜܩܘܳܐܮܼ ܤܢܜܩܙܘܨ܋ ۻܮ ܤ۸ܜܩܘܳܐܮܼ ܤ
܌ܐ۹ܩ܋ܩܐܢܜܨ۾ܶܐܴܐܞ܌ܚ۾ܴܜܧܳ܀ܬ ܙ۾ ۸ܜܩܘܳܐܮܼ ܤܳܢܙܬ ܙ܋ ۹ܤܡܧܵܕ۸
۸ܜܩܘܳܐܮܼ ܤܢܜܨ ۾ܶܐܴܐܞ܌ܚ۾ܴܜܧܴܐܞܳ܀ܬ ܙ۾ ۸ܜܩܘܳܐܮܼ ܤܢܐܩ܎ܤ۾
ܴܜܧ۸ܜܩܘܳܐܮܼ ܤ܎ܬ ܻ ܶ܁۾ܤ۹ܤܡܧܵܕ۸ ܚܞܘ܎ܨ ܼ۾۸ܩܚܳۻܜܮ ܻ ܤܐܷܢܞ۹ܤ۾۹ܤ܌ܤ۸ܚܧ܋ܰ ۸ܡܨܐܢܜܨ۾
܎ܨ ܼ۾۸ܘ ܴܤܐ ܴܜܧܑܫ܋܌ܨ ܞ
==========
øũēøĖ ĩ 8 -
==========


ܙ۸ ܌ܧܑܤ۾۹ܭ ܼ ܐܡܰ ۾ܚܧ܋ܨܑܷܢܜܢܚܮ ܤܡܰ ۾۸ܞܩܐܨ ܼ ܐ ۸ܩܞܳ܎ܩ܂ܩܙܷܒ܋ܩܐܢܜܨ ۾ ܙܤܳ۹ܩ۹ܞܩ
۹ܙܘܳܕܮ ܻܤܶܢܷ܋ܴܚ۾ܳܢܞܬ ܻܙ۾ ܳ܌ܧܳ܎ܩ܂ܩܙ܌ܚ۾ܷܒ۹ܩ۾ܢܐܩܶܢܡܰ ۾܎ܬ ܻ ܡܯ ܋
ܵ܋ܙܶܢܒܜܩܙܳ܎ܩܳܢܙܬ ܙ܋ ܜ܋ܳ܎ܩ܂ܩܙܜ۾ܡܒܚܫ ۾܌ܨܞܡܜܨܑ۹ܩ ܳ܌ܧܳ܎ܩ۹ܞܩܳܢܘܮܤܐܳ܋ܫ ܘ ܎݀ܩ܂ܼ݀ ܩ
50 ۻܚܨ ܼ۾==========
øũēøĖ ĩ 9 -
==========


ܳ܌ܧܳܢܘܮ ܤܐ܎ܩ܎ܬ ܻ 8 ܴ܌ܶܢܒܜܩܙܳ܎ܩ܌ܨ ܼ ۾܀ܩ۸۹ܭ ܼ ܐܘܩ۹܊ܧܳ܌ܧ
==========
øũēøĖ ĩ 10 -
==========


ܳ܌ܧܞܐܳܒܐܞ۾۸ܞܩ۾ ܴܜܧ۹ܭ ܼ ܐܡܰ ۾ܡܯ ܋ۿܩ۸ܐܤ۸ܳ۹ܩܶܐ ܒܜܩܙܳ܎ܩܳܢܙܬ ܙ܋

==========
øũēøĖ ĩ 11 -
==========

ܳ܌ܧܞܐܳܒܐܞ۾۸ܞܩ۾ۿܩ۸ܶܐܤܤ۸ܐܤ۸ ܶܢܒܜܩܙܳ܎ܩ܌ܨ ܼ ۾܀ܩ۸
üĄđģăëúŭ ãĎèøũēøĖ ĩ 8ئ11
ܳܕܫܻܘ ܕܜܨ۾ܴܤܵܚܑܫ۸(ܢܨ ܞܶۿ ܢܜܤ܋ܳܜܮ ܤ܋ ܴܜܧܒܤ܋)
ܳܕܫܻܘۻܞܩܘܴ۹ܺ ۾ܴܚ۾۹ܤ۾۸ܜܩܘܳܐܮܼ ܤ۾ܤ۹ܤܡܧܵܕ۸ ۸ܜܩܘܳܐܮܼ ܤ ܢܐܩ܎ܤ۾ܡܞܐܜܩ۾
۸ܜܩܘܳܐܮܼ ܤܐܤ۾ ܚܞܘ܎ܨ ܼ ۾۸ܩܚܙܮ ܋ܳܢܙܬ ܙ܋ ۸ܜܩܘܳܐܮܼ ܤܡܧܵܕ۸܋ܩܐܢܜܨ۾
ܳܕܫܻܘۻܞܩܘܴ۹ܺ ۾ܴܚ۾ܶܐ۸ܩܚ ۸ܚܧ܋۸۹ܤܳ܎ܩ ܴܜܧ۸ܩܚܢܯ ܑ-۸ܩ۾ ۹ܤ۾۹ܤܡܧܵܕ۸
==========
øũēøĖ ĩ 12
==========


ܶ܁ ܴ۹ܐۻܜܤ۾܌ܧܑܤ۾ܕܩ܋ܷܞ܋ܩܐܢܜܨ۾܎ܬ ܻ ܚܧ܋ܨܑܳܤܞ ܘܮ ܤܒܚܧܡܩܐ۸ܨܐܷܞ܋ܩܐܢܐܩ ܳ۹ܙ۾૴
ܙܤ૴ܡܒܚܫ۾܌ܨ ܞ۹ܭ ܼ ܐܜ۾܁ܩ ܹ 3 ۻܚܨ ܼ ۾ ۿܩ۸ܐܨ ܼ ܐܜ܋ܡܐܳ܎ܩܜ۾ܑܐܕܮܼ ܐ(۹܊ܧ܎ܬ ܻ ܳ۹ܙ۾૴ܙܤ૴
ܡܒܚܫ۾܌ܨܞ ܶܢܙܮ ܐܤܙܰ ܑܐܒܜܩܙܳ܎ܩ) ܳ܌ܚܬ ܙܘܕܚܤܘ܎ܬ ܻ ۿܧ ܳ۹ܙ۾૴ܙܤ૴ܡܒܚܫ ۾܌ܨ ܞ܌ܤܷܒ ܎݀ ܩ܂ܼ݀ ܩ
50 ۻܚܨ ܼ۾
üĄđģăëúŭ ܡܚܩ۾ ۻܞܩܘܴ۹ܺ ۾ܴܚ۾۹ܤ۾۸ܜܩܘܳܐܮܼ ܤ܎ܬ ܻܶ܁ܶܐ۸ܩܚܳܢܙܬ ܙ܋ܳ۹ܩ
۸ܜܩܘܳܐܮܼ ܤܢܐܩ۹ܩ ܴܜܧ۸ܜܩܘܳܐܮܼ ܤܐܤ۾
܂ܭܻ۾ܘܬ ۻܞܩܘܡ݀ ܩۻܨ܄ܘܩ۸ܶܐ۸ܩܚ܎ܚ۾܌ܨ ܞ۹ܤ۾ܓܰ ܡܰ ۾ܤܩܙܯ ܁ܞܙܜ܋ܵܤ۸ܩܡ۹ܤ۾۸ܩܚܢ۸ܜܘ
۸ܚܧ܋ܰ ۸ܡܧܵܕ۸ܢܨ۸ ܢܚܮ ܤ۸ܚܧ܋ܰ ۸ܡܨܐܢܜܨ۾ܙܯ ܑ
ãŪ ĎåĈĄĄđĈĒè ܶܐ ܓܰ ܎ܬ ܻܘܬܒ܄ܢܩܒܞ܋۹ܤܳ۹ܩܢܚܮܤܜܰ ۸ܡܧܑܩ ܶܢܙܤܜ۾ܳܕܬ ܙ۾ܳܜܺ ۸ܐܤܙ
ܵ܋ܙ۹ܤܳ۹ܩ۾ܤܷܘܳ۸ܫܐ 45 ܤ۾ܟܩ ܡ݀ܩܢܚܨܑܓܰ ܎ܬ ܻܘܬۻܞܩܘܴ۹ܺ ۾ܴܚ۾۹ܤ۾۸ܜܩܘܳܐܮܼ ܤܷܘܳܕܬ ܙ۾ܕܤ
ܶܢܙܮ ܐܳ܌ܺ ܘܔܩܳ܎ܩ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->