Twoi dostawcy i odbiorcy wreszcie w jednym miejscu

60 SEKUND

B2B ONLINE SP. Z O.O.
B2B Online Sp. z o. o. jest spó k , która powsta w roku 2010. Celem B2B Online jest: - obs uga i u atwienie dzia alno ci typu Business to Business (B2B). - B2B Online zapewnia internetowe narz dzia do sprzeda y hurtowej i hurtowego zakupu towarów. - B2B Online Sp. z o. o. korzysta z programu ÅDofinansowanie rozwoju e-us ug w ramach 8.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarkaµ

OFERUJEMY E-US UG W CHMURZE
System B2B Online s u y do obs ugi transakcji hurtowych pomi dzy sprzedawc (producent, dystrybutor, hurtownia), a klientem biznesowym (np. przedstawiciele, sklepy detaliczne, resellerzy). System B2B Online zawiera oprogramowanie pozwalaj ce zarz dza katalogiem produktów i us ug, umo liwia pe n obs ug realizacji zamówie (EDI) i tworzenie ofert handlowych i kosztorysów dla klientów biznesowych B2B.

GRUPY DOCELOWE DLA SYSTEMU B2B ONLINE
System B2B Online jest wykorzystany przez sprzedawców i odbiorców hurtowych (B2B): Producentów Dystrybutorów Hurtownie Przedstawicieli handlowych, W a cicieli sklepów detalicznych i internetowych

SYSTEM B2B ONLINE ROZWI ZUJE PROBLEMY
Wysoki koszt dedykowanych systemów B2B dla dostawców staje si przyst pny w modelu w Chmurze Wyszukiwanie produktów do dalszej odsprzeda y przez resellerów Elektroniczne przekazywanie zamówie i faktur mi dzy partnerami bez przepisywania do w asnego systemu Automatyczne aktualizacje cen, dost pno ci i katalogów dla ca ej sieci autoryzowanych odbiorców i dostawców

SYSTEM B2B ONLINE WYRÓ NIA
E-Us uga w Chmurze nie wymaga wdro enia Dla dostawców atwy i tani sposób na dostarczanie oferty produktów i cenników hurtowych do odbiorców oraz przyjmowanie zamówie Dla resellerów mo liwo wyszukiwania najlepszych produktów na produkty do dalszej odsprzeda y i zatowarowanie sklepu tradycyjnego lub internetowego Sprawdzony w kana ach sprzeda y Citroen, Mitsubishi, Avans, Media Expert, Mostostal, ING, Samsung.

ZAPRASZAMY DO WSPÓ PRACY

Nasz adres: B2B Online Sp. z o.o. ul. w. Antoniego 2/4 50-073 Wroc aw Telefon: 71-791-5554 Email: info@b2bonline.pl