Ugovor o posredovanju

zaključen __________ godine, u Sremskoj Mitrovici, između: 1. Industrije poljoprivrednih mašina “ACC POLJOMEHANIZACIJA”, iz Sremske Mitrovice, ul. Savska bb (u daljem tekstu: Nalogodavac), koju zastupa _______________________, i 2. Preduzeća za zastupanje i posredovanje “APP TRADICIJA”, iz Beograda, ul. Visokog Stevana 6 (u daljem tekstu: Posrednik), koje zastupa _______________________ Predmet ugovora Član 1. Ugovorne strane saglasno utvrđuju da Nalogodavac poverava Posredniku da nastoji da nađe i dovede u vezu treća lica koja bi sa Nalogodavcem pregovarala o zaključenju ugovora o prodaji proizvoda iz Nalogodavčevog proizvodnog asortimana. Obaveze Posrednika Član 2. Posrednik se obavezuje da će permanentno tražiti priliku da treća lica, potencijalni kupci sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, zaključe sa Nalogodavcem ugovor o prodaji proizvoda iz proizvodnog programa Nalogodavca i da će na takvu priliku ukazati Nalogodavcu. S tim u vezi, Posrednik će Nalogodavcu dostaviti pismeni izveštaj koji će sadržati sve okolnosti koje su od značaja za posao za koji posreduje, a do kojih je došao u kontaktu sa trećim zainteresovanim licima i u postupku istraživanja tržišta. Član 3. Posrednik se obavezuje da, u slučaju da Nalogodavac pristane na pregovore sa zainteresovanim trećim licima, učestvuje u pregovorima i nastoji da dođe do zaključenja ugovora između Nalogodavca i trećih lica. Posrednik je obavezan da postupa po nalozima Nalogodavca. Po potrebi, Posrednik će zahtevati posebne naloge od Nalogodavca kako bi uspešno i u celosti izvršio svoje ugovorne obaveze. Član 4. Posrednik je dužan da u izvršavanju izdatog naloga postupa u skladu s pravilima struke, s pažnjom dobrog privrednika.

Posrednik može opravdano smatrati da su količina i cena robe nepromenjene u odnosu na ranije dati nalog. čuva kao poslovnu tajnu. d) podatke o raspoloživoj količini proizvodnog asortimana. a za koje sazna tokom izvršavanja naloga. Obaveze Nalogodavca Član 8. Posrednik je dužan da sve činjenice koje su od uticaja na tok poslova Nalogodavca ili to mogu biti. Nalogodavac se obavezuje da će Posrednika redovno obaveštavati o eventualnim promenama u pogledu količine i cene raspoložive robe. i 2. ovog člana trajaće i po proteku posredovanja. Posrednik je dužan da posebno vodi računa o činjenicama koje su opštim aktom Nalogodavca proglašene poslovnom tajnom. Posrednik je dužan da svu imovinsku korist primljenu po osnovu ispunjenja ugovornih obaveza trećeg lica preda Nalogodavcu u roku od 3 (tri) dana od dana prijema ispunjenja. U slučaju kada Nalogodavac ovlasti Posrednika da zahteva ili prima ispunjenje od trećeg lica. U cilju stvaranja uslova kojima bi Posrednik izvršio ugovorom preuzete obaveze. potpisan sa njegove strane. Član 6. Posrednička provizija i troškovi Posrednika Član 9. Posrednik će odgovarati Nalogodavcu za štetu koja nastupi povodom povrede poslovne tajne.Član 5. . Ukoliko Nalogodavac ne postupi u skladu sa odredbom prethodnog stava. c) cenovnik robe koja je predmet posredovanja. koji sadrži izvod iz posredničke knjige sa bitnim elementima ugovora između Nalogodavca i trećeg lica. Posrednik će izdati Nalogodavcu i trećem licu posrednički list. Član 7. Nalogodavac se obavezuje da će Posredniku u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja ugovora staviti na raspolaganje: a) specifikaciju robe koja je predmet posredovanja. b) katalog predmeta iz proizvodnog programa. Obaveze Posrednika iz stava 1. a koje je saznao tokom realizacije ugovora. Posrednik je dužan da vodi posrednički dnevnik u koji će unositi sve bitne podatke o ugovorima koje je Nalogodavac zaključio njegovim posredovanjem.

Član 12. U slučaju iz prethodnog stava. Posrednik ima pravo da se protivi otkazu ugovora. dužan je da Posredniku plati kamatu od dana docnje do dana plaćanja po stopi utvrđenoj Zakonom o visini stope zatezne kamate. Nalogodavac je dužan da u roku od 8 (osam) dana od dana dostavljanja zahteva Posrednika istom naknadi vanredne troškove posredovanja koji su stvoreni u funkciji posredovanja. osim ako oni nesrazmerno prelaze uobičajene troškove. Posrednička provizija iznosi ___% od vrednosti posla. Posrednik je dužan da Nalogodavcu. Otkaz ugovora Član 13. a bili su neophodni za zastupanje Nalogodavca. Posredniku pripada pravo na proviziju i u slučaju ako se utvrdi da je ugovor između Nalogodavca i trećeg lica nevažeći. transportni troškovi i dr. Član 11. pod uslovom da Posredniku nije bio poznat uzrok nevažnosti.). Član 10.Nalogodavac se obavezuje da će Posredniku isplatiti posredničku naknadu (proviziju) i naknaditi mu troškove posredovanja. Završne odredbe . Troškove posredovanja Nalogodavac će isplatiti Posredniku u roku od 15 (petnaest) dana po ispostavljanju fakture i specifikacije troškova. ukoliko smatra da Nalogodavac prilikom otkaza ugovora nije bio savestan. Posrednik nema pravo na naknadu redovnih troškova posredovanja (PTT troškovi. Nalogodavac može da otkaže ugovor pismenim putem u svako doba. uz zahtev za naknadu redovnih troškova. pruži pismene dokaze iz kojih se može sagledati opravdanost nesrazmere troškova. Posrednik ima pravo na proviziju u času zaključenja ugovora između Nalogodavca i trećeg lica za koji je posredovao. Posredniku pripada pravo na troškove posredovanja i u slučaju kada nije zaključen ugovor između Nalogodavca i trećeg lica koje je doveo u vezu sa Nalogodavcem. Ako Nalogodavac zakasni s plaćanjem provizije ili troškova posredovanja.

ZA NALOGODAVCA POSREDNIKA ZA . Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove koji proisteknu u realizaciji ovog Ugovora rešavaju sporazumno i u duhu dobrih poslovnih običaja. Svaka ugovorna strana zadržava za svoje potrebe po 2 (dva) primerka. ugovaraju nadležnost Trgovinskog suda u Sremskoj Mitrovici. pored odredaba ovog Ugovora. Ugovorne strane su saglasne da se na njihova prava. Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka. obaveze i odgovornosti. Član 16. Član 15. a ako to ne bude moguće. primenjuju i odredbe Zakona o obligacionim odnosima. od kojih svaki potpisan i overen primerak predstavlja original i proizvodi jednako pravno dejstvo.Član 14.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful