ΜΑΙΟΣ 2000

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΘΕΜΑ 2ο
Α. Δίνεται ο μιγαδικός αριθμός z =

5+i
.
2 + 3i

α) Να γράψετε τον z στη μορφή α + βi, α, β ∈ IR.
Στην παρακάτω ερώτηση να γράψετε τη σωστή απάντηση.
δ) Το z4 είναι ίσο με :
Α. 4,
Β. 4i,
Γ. -4i,
Δ. -4.
Β. Να βρεθούν τα σημεία του επιπέδου που είναι εικόνες των μιγαδικών z,
για τους οποίους ισχύει

z-1
= 1.
z-i

ΘΕΜΑ 3ο
Δίνεται η συνάρτηση f, με
⎧⎪ x 2 - 8x + 16,
0<x<5
f (x) = ⎨ 2
2
5-x
⎪⎩(α + β )An(x - 5 + e) + 2(α + 1)e , x ≥ 5
Α. Να βρεθούν τα Aim- f (x) , Aim+ f (x)
x →5

x →5

Β. Να βρεθούν τα α, β ∈ IR, ώστε η συνάρτηση f να είναι συνεχής στο
x0 = 5.
Γ. Για τις τιμές των α, β του ερωτήματος Β, να βρείτε το Aim f (x).
x →+ ∞

ΘΕΜΑ 4ο
Φάρμακο χορηγείται σε ασθενή για πρώτη φορά. Έστω f (t) η συνάρτηση
που περιγράφει τη συγκέντρωση του φαρμάκου στον οργανισμό του
ασθενούς μετά από χρόνο t από τη χορήγησή του, όπου t ≥ 0. Αν ο ρυθμός
8
μεταβολής της f (t) είναι
- 2.
t+1
α) Να βρείτε τη συνάρτηση f (t).
β) Σε ποια χρονική στιγμή t, μετά τη χορήγηση του φαρμάκου, η
συγκέντρωσή του στον οργανισμό γίνεται μέγιστη;
γ) Να δείξετε ότι κατά τη χρονική στιγμή t = 8, υπάρχει ακόμα επίδραση του
φαρμάκου στον οργανισμό, ενώ πριν τη χρονική στιγμή t = 10, η
επίδρασή του στον οργανισμό έχει μηδενιστεί. (Δίνεται ℓn11 ≅ 2,4).

176

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2000
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΘΕΜΑ 1ο
Α1. Αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη σ’ ένα σημείο x0 του πεδίου
ορισμού της, να γραφεί η εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής
παράστασης της f στο σημείο Α (x0 , f (x0)).
A2. Να αποδείξετε ότι, αν μια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη σ’ ένα σημείο
x0 του πεδίου ορισμού της, τότε είναι και συνεχής στο σημείο αυτό.
Β1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με Σωστό ή Λάθος.
α. Αν η f είναι παραγωγίσιμη στο x0, τότε η f είναι πάντοτε συνεχής στο x0.
β. Αν η f δεν είναι συνεχής στο x0, τότε η f είναι παραγωγίσιμη στο x0.
γ. Αν η f έχει δεύτερη παράγωγο στο x0, τότε η f είναι συνεχής στο x0.
B2. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα της στήλης Α και δίπλα τον
αριθμό της στήλης Β που αντιστοιχεί στην εφαπτομένη της κάθε
συνάρτησης στο σημείο x0.
Στήλη Α (συναρτήσεις) Στήλη Β (εφαπτόμενες)
α. f (x) = 3x3 , x0 = 1
1. y = - 2x + π
β. f (x) = ημ2x , x0 =

π
2

γ. f (x) = 3 ⎪x⎪ , x0 = 0
δ. f (x) =

x , x0 = 4

2. y =

1
x+1
4

3. y = 9x - 6
4. y = - 9x + 5
5. δεν υπάρχει

Θέμα 3ο
Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο κλειστό διάστημα [0, 1] και ισχύει
f΄(x) > 0, για κάθε x ∈ (0 , 1). Αν f (0) = 2 και f (1) = 4, να δείξετε ότι:
α. η ευθεία y = 3 τέμνει τη γραφική παράσταση της f σ' ένα ακριβώς σημείο
με τετμημένη x0 ∈ (0 , 1).
⎛ 1⎞
⎛2⎞
⎛3⎞
⎛4⎞
f ⎜ ⎟ +f ⎜ ⎟ +f ⎜ ⎟ +f ⎜ ⎟
⎝5⎠
⎝5⎠
⎝5⎠
⎝5⎠
β. υπάρχει x1 ∈ (0 , 1), τέτοιο ώστε f (x1) =
4
γ. υπάρχει x2 ∈ (0 , 1), ώστε η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f
στο σημείο M (x2 , f (x2)) να είναι παράλληλη στην ευθεία y = 2x + 2000.
Θέμα 4ο
Τη χρονική στιγμή t = 0 χορηγείται σ' έναν ασθενή ένα φάρμακο. Η
συγκέντρωση του φαρμάκου στο αίμα του ασθενούς δίνεται από τη
αt
συνάρτηση f (t) =
, t ≥ 0 , όπου α και β είναι σταθεροί θετικοί
2
⎛t⎞
1+ ⎜ ⎟
⎝β⎠
πραγματικοί αριθμοί και ο χρόνος t μετράται σε ώρες. Η μέγιστη τιμή της
συγκέντρωσης είναι ίση με 15 μονάδες και επιτυγχάνεται 6 ώρες μετά τη
χορήγηση του φαρμάκου.
α. Να βρείτε τις τιμές των σταθερών α και β.
β. Με δεδομένο ότι η δράση του φαρμάκου είναι αποτελεσματική, όταν η τιμή
της συγκέντρωσης είναι τουλάχιστον ίση με 12 μονάδες, να βρείτε το
χρονικό διάστημα που το φάρμακο δρα αποτελεσματικά.

178

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2000
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΘΕΜΑ 3ο

Δίνεται η συνάρτηση f, με τύπο f (x) =

x 2 - 3x + 2
, όπου α πραγματικός
x-α

αριθμός.
α. Να βρείτε την τιμή του πραγματικού αριθμού α, ώστε η συνάρτηση f να
έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη την ευθεία x = 4.
β. Να βρείτε την τιμή του πραγματικού αριθμού α, ώστε η εφαπτομένη της
γραφικής παράστασης της f στο σημείο Μ (1 , 0) να διέρχεται από το
σημείο Α (-2 , 3).
γ. Αν α > 2, να αποδείξετε ότι υπάρχει αριθμός x0 ∈ (1 , 2) τέτοιος, ώστε η
εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f στο σημείο με τετμημένη x0
να είναι παράλληλη προς τον άξονα x΄x.
ΘΕΜΑ 4ο
Σε έναν διαγωνισμό ενός Οργανισμού για την πρόσληψη προσωπικού,
συγκεντρώθηκαν 1000 γραπτά υποψηφίων. Κάθε γραπτό διορθώνεται από
δύο διαφορετικούς βαθμολογητές. Κάθε βαθμολογητής διορθώνει 4
φακέλους των 25 γραπτών την ημέρα. Για τη διόρθωση κάθε γραπτού ο
βαθμολογητής αμείβεται με 200 δραχμές. Τη διόρθωση συντονίζουν δύο
επόπτες που αμείβονται με 4000 δραχμές την ημέρα. Στο τέλος της
διόρθωσης όλων των γραπτών, κάθε βαθμολογητής παίρνει επιπλέον ως
επίδομα 10000 δραχμές ανεξάρτητα από τον αριθμό των ημερών που
απασχολήθηκε.
α) Να αποδείξετε ότι το κόστος Κ (x) σε χιλιάδες δραχμές για τη διόρθωση

όλων των γραπτών δίνεται από τη συνάρτηση K (x) = 10 ⎛⎜ x +

16

+ 40 ⎟ ,
x

όπου x ο αριθμός των βαθμολογητών που απασχολούνται.
β) Πόσοι πρέπει να είναι οι βαθμολογητές, ώστε το κόστος της διόρθωσης να
είναι ελάχιστο;
γ) Να βρείτε το ελάχιστο κόστος του ερωτήματος (β) και τον αριθμό των
ημερών που απασχολήθηκαν οι βαθμολογητές για τη διόρθωση των
γραπτών.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2000
ΘΕΜΑ 1ο
Α. Έστω μια συνάρτηση f, η οποία είναι συνεχής σε ένα διάστημα Δ.
α. Να αποδείξετε ότι αν f΄(x) > 0 σε κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ, τότε
η f είναι γνησίως αύξουσα σε όλο το διάστημα Δ.
β. Αν f΄(x) < 0 σε κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ, τι συμπεραίνετε για τη
μονοτονία της συνάρτησης f;
Β. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με την ένδειξη σωστό (Σ)
ή λάθος (Λ).
α. Η συνάρτηση f (x) = e1 - x είναι γνησίως αύξουσα στο σύνολο των
πραγματικών αριθμών.
1
⎡π

+ 3, όπου x ∈ ⎢ , π ⎟
β. Η συνάρτηση f, με f΄(x) = -2ημx +
2
ημ x
⎣2

είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα αυτό.
γ. Αν είναι f΄(x) = g΄(x) + 3, για κάθε x ∈ Δ, τότε η συνάρτηση
h (x) = f (x) - g (x) είναι γνησίως φθίνουσα στο Δ.
ΘΕΜΑ 3ο
Δίνεται η συνάρτηση f, συνεχής στο σύνολο των πραγματικών αριθμών, για

την οποία ισχύει Aim
x →0

f (x) - e2x + 1
= 5.
ημ2x

α. Να βρείτε το f (0).
β. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο σημείο x0 = 0.
γ. Αν h (x) = e-x . f (x), να αποδείξετε ότι οι εφαπτόμενες των γραφικών
παραστάσεων των συναρτήσεων f και h στα σημεία Α (0 , f (0)) και
Β (0 , h (0)) αντίστοιχα είναι παράλληλες.
ΘΕΜΑ 4ο
Η τιμή Ρ ενός προϊόντος, t μήνες μετά την εισαγωγή του στην αγορά,

δίνεται από τον τύπο P (t) = 4 +

t-6 .
25
t2 +
4

α. Να βρείτε την τιμή του προϊόντος τη στιγμή της εισαγωγής του στην αγορά.
β. Να βρείτε το χρονικό διάστημα στο οποίο η τιμή του προϊόντος συνεχώς
αυξάνεται.
γ. Να βρείτε τη χρονική στιγμή κατά την οποία η τιμή του προϊόντος γίνεται
μέγιστη.
δ. Να αποδείξετε ότι η τιμή του προϊόντος μετά από κάποια χρονική στιγμή
συνεχώς μειώνεται, χωρίς όμως να μπορεί να γίνει μικρότερη από την τιμή
του προϊόντος τη στιγμή της εισαγωγής του στην αγορά.

Αν για το μιγαδικό αριθμό z ισχύει ⏐z⏐ = 1. .e x . β. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f. ΘΕΜΑ 3ο Για μια συνάρτηση f. Αν z1 = 3 + 4i και z2 = 1 + 3 i. ⏐i z2⏐ στ. ισχύει ότι : f3(x) + β f2(x) + γ f(x) = x3 .5 4. γ. να αποδείξετε ότι α = -1/9. ⏐z⏐ = ⏐ z ⏐ ε. α. 4 β. τον x΄x και τις ευθείες x = 1 και x = 2. β. 10 Β. . Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης Cf της συνάρτησης f στο σημείο Α (4 . Να δείξετε ότι υπάρχει μοναδική ρίζα της εξίσωσης f (x) = 0 στο ανοικτό διάστημα (0 . Να δείξετε ότι η συνάρτηση f δεν έχει ακρότατα. που είναι παραγωγίσιμη στο σύνολο των πραγματικών αριθμών ΙR. f (4)). ⏐z2⏐ = z2 γ. γ. 25 δ. Να δείξετε ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα. 5 ζ. όπου β. ώστε να προκύπτει ισότητα. Για κάθε μιγαδικό αριθμό z ισχύει: α. -⏐ z1 ⏐ ε. Δίνονται οι μιγαδικοί αριθμοί z1. να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα της Στήλης Β έτσι.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με Σωστό ή Λάθος. x≤ 3 Έστω f μια πραγματική συνάρτηση με τύπο f (x) = ⎪ ⎨1 .ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ . Α. ⏐z2⏐2 γ. ⏐z1 ⏐ 3. Να αποδείξετε ότι ⏐z1· z2⏐ = ⏐z1⏐·⏐z2⏐. να δείξετε ότι z = ΘΕΜΑ 2ο 1 .3 . γ πραγματικοί αριθμοί με β2 < 3γ. 186 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ .2 5.1.2. 2 1. z ⎧αx 2. Στήλη Α Στήλη Β α. ⏐z⏐ = -⏐ z ⏐ δ.2x2 + 6x -1 για κάθε x∈ΙR.2. 1). ⏐z⏐2 = z z β. z2. ⏐i z ⏐ = ⏐z⏐ Β.x>3 ⎪ ⎩ x-3 α. Αν η f είναι συνεχής.ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 o ΘΕΜΑ 1 A. ⏐z · z ⏐ 1 2 2 2.

Σωστό. άρα είναι και συνεχής στο x0 = 3.e) = -1 .f (x) = Aim. Να δείξετε ότι ο τύπος της συνάρτησης f είναι f (x) = δ.3 Aim+ f (x) = Aim+ x →3 x →3 x-3 f (3) = 9α Άρα 9α = -1 ⇔ α = .β. . z Θέμα 2ο α. Λάθος. συνεχής στο σύνολο των πραγματικών αριθμών ΙR. f (x) α.3) .3)2 f΄(4) = .3 )΄ ⋅ (x . Β1.3)2 ⎝ x-3 ⎠ . δ.ex . Να δείξετε ότι η συνάρτηση g είναι σταθερή.(1 .δ.e4 . 1 .3 ) . z = 1 ⇔ z 2 = 1 ⇔ zz = 1 ⇔ z = 1 .1/9.(1 . 1 .3 ⋅ (4 .2x 2 ⋅ ∫ t ⋅ f 2 (xt) dt . β.4) ⇔ (ε) : y . (x .(1 . 1 1 + x2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 Θέμα 1ο Α1.e .e x . 4 . σελίδα 7 Α2. (x .αx 2 = 9α x →3 x →3 1 .ex . γ.x 2 . 0 Έστω ακόμη g η συνάρτηση που ορίζεται από τον τύπο 1 g (x) = .ΘΕΜΑ 4ο Έστω μια πραγματική συνάρτηση f. Η f είναι συνεχής. 3 . 5 .4) ⇔ (ε) : y .3 = -1 1 ⎛ 1 . f (4) = =1-e 4-3 ⎛0⎞ ⎜0⎟ ⎝ ⎠ = L'Hospital Aim+ x →3 . ε.ζ. γ.e) = = -1 2 (4 . για κάθε x∈ΙR 1 ii) f (x) = 1 .ex .3) .ex . → 3ο Θέμα Θεωρίας.e4 . για κάθε x∈ΙR.e x .3)΄ Για x > 3 : f΄(x) = ⎜ ⎟ = (x .e. Σωστό. β.α.3 ⎞′ (1 .e4 .γ. για την οποία ισχύουν οι σχέσεις: i) f (x) ≠ 0.(1 . Λάθος.(1 . Να βρείτε το όριο Aim x →+ ∞ ( x f (x) ημ2x ) . Σωστό.3 ) = (x .3 ) ⋅ (x . α.3) . για κάθε x∈ΙR.3 β. Β2.3 ⋅ (x .f (4) = f΄(4) .3) 12 (ε) : y . Να δείξετε ότι ισχύει f΄(x) = -2xf2(x). άρα Aim f (x) = Aim f (x) = f (3) x →3- x →3+ Είναι Aim.1 + e = -x + 4 ⇔ (ε) : y = -x + 5 . 2 .e x .

... Α... τότε : • όλες οι συναρτήσεις της μορφής G (x) = F (x) + c ... Δίνεται η συνάρτηση f (x) = ⎨ -x + 1 )An(x .2. Να αποδείξετε ότι ο τύπος της συνάρτησης είναι f (x) = 1 + Anx . Να βρείτε τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της f..... μ∈ ΙR και f...... x ∈ IR και η γραφική της παράσταση στο σημείο Α (0 .... x γ.....1.... 0 1 0 x ΘΕΜΑ 2o α. γ...... αν x ∈ (1 . Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των εικόνων των μιγαδικών για τους οποίους ισχύει ⎪z .. ισχύει f (x) = 1 x2 x α..o ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΘΕΜΑ 1 A. ∫ dx.. ∫ (e x + x) dx... ...... Να βρείτε το σύνολο τιμών της f. δ.2..1...1⎪ = ⎪z .... γ. Να βρείτε τη συνάρτηση f για την οποία ισχύει f΄΄(x) = 6x + 4... Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των εικόνων των μιγαδικών για τους οποίους ισχύει ⎪z + 16⎪ = 4⎪z + 1⎪.. β. Β....ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ . ΘΕΜΑ 3o αν x ≤ 1 ⎧ x + α... με x > 0 ..... 2)... ∫ [ λf (x) + μg (x)] dx = ..1).... ∫ [ f (x) + g (x)] dx = ... Να βρείτε το α ∈ IR...+∞) για την οποία x tf (t) 1 +∫ dt.. Για α = -1.. ώστε η συνάρτηση f να είναι συνεχής στο x0 = 1........i⎪... β α. ∫ 2 (2ημx + 3συνx) dx.. α λf (x) dx = ..e . x →1 x-1 β..... x > 0.. ∫ β... β]. τον άξονα x΄x και τις ευθείες x = 1 και x = e... β α β α όπου λ. 3) έχει κλίση 2... Αν F είναι μια παράγουσα της f στο Δ.... γ.. 190 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ . β..e -x + 1 α.. f (ξ)) να είναι παράλληλη προς τον άξονα x΄x. τέτοιο ώστε η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f στο Α (ξ .. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f..... όπου α ∈ IR. ε.. Να υπολογίσετε το όριο Aim 1 .......... Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο (0 .. να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον ξ ∈ (1 ... β. Να υπολογίσετε τα παρακάτω ολοκληρώματα : π 2 1 4 3x α.. 2] ⎩(1 .+∞)... ΘΕΜΑ 4o Έστω μια πραγματική συνάρτηση f συνεχής στο (0 .. c ∈ IR. Έστω f μια συνάρτηση ορισμένη σε ένα διάστημα Δ... c ∈ IR είναι παράγουσες της f στο Δ και • οποιαδήποτε άλλη παράγουσα της f στο Δ παίρνει τη μορφή G (x) = F (x) + c....... ώστε να προκύψουν γνωστές ιδιότητες του ορισμένου ολοκληρώματος.... Να συμπληρώσετε τις παρακάτω σχέσεις....... Β... g συνεχείς συναρτήσεις στο [α ....

β]. ΘΕΜΑ 4ο α. Έστω δύο συναρτήσεις h.1.ΜΑЇΟΣ 2002 o ΘΕΜΑ 1 A. f΄(x).e-f (x) = x . Κάθε συνάρτηση.1 στο πεδίο ορισμού της. τότε x →x0 Aim f (x) = 0 . β. Να δείξετε ότι f (3) + f (8) + f (13) + f (18) = 0. x < f (x) < x . β]. Να δείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο ΙR και ισχύει f΄(x) = συνx. 4 2 ii) Να δείξετε ότι . τότε να δείξετε ότι ∫ β α f (t) dt = G (β) . β]. Β. β]. που ικανοποιεί τις σχέσεις : f (x) .G (α). Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με Σωστό ή Λάθος. τότε η f παίρνει πάντοτε στο [α . Αν η συνάρτηση f είναι ορισμένη στο [α . Αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο ΙR. Β. Να δείξετε ότι η εξίσωση g (f (x) + x3 . που είναι 1 . Δίνεται ότι η συνάρτηση της σύνθεσης fog είναι 1 . Αν G είναι μια παράγουσα της f στο [α . α. g με πεδίο ορισμού το ΙR . γ. Έστω η συνάρτηση f (x) = ημx. είναι γνησίως μονότονη. τότε f (x) > 0 κοντά στο x0.1) έχει ακριβώς δύο θετικές και μία αρνητική ρίζα. α. Αν Aim f (x) > 0 . Να δείξετε ότι η g είναι 1 . x ∈ ΙR και f (0) = 0. τότε ∫ f (x) dx = x ⋅ f (x) .1. για κάθε x > 0. ο x → x0 ΘΕΜΑ 2 Έστω z ένας μιγαδικός αριθμός και f (ν) = iν z.∫ x ⋅ f΄(x) dx . Δίνεται η παραγωγίσιμη στο ΙR συνάρτηση f. β. τότε και ∫ β α h (x) dx > ∫ β α g (x) dx .2. τις ευθείες x = 0.1. 2 iii) Αν Ε είναι το εμβαδόν του χωρίου Ω που ορίζεται από τη γραφική παράσταση της f. g συνεχείς στο [α . Αν υπάρχει το όριο της συνάρτησης f στο x0 και Aim f (x) = 0 . ΘΕΜΑ 3ο Έστω οι συναρτήσεις f. ν ∈IN*.x) = g (f (x) + 2x . β]. ε. Έστω f μια συνεχής συνάρτηση σ' ένα διάστημα [α . α. β] και συνεχής στο (α . να δείξετε 1 1 ότι < E < f (1) . x → x0 δ. β] μια μέγιστη τιμή. x = 1 και τον άξονα x΄x. β.1. i) Να εκφραστεί η f΄ ως συνάρτηση της f. Να αποδείξετε ότι αν h (x) > g (x) για κάθε x ∈ [α .

α. Αν ∫ β α f (x) dx ≥ 0 . β] και υπάρχει x0 ∈ (α . α. εάν ⎪z + 1⎪ > ⎪z . ορισμένη στο IR. που ικανοποιεί τις σχέσεις f΄΄(x)f (x) + (f΄(x))2 = f (x)f΄(x). x →+ ∞ x →. f (β) < 0. Να αποδείξετε ότι η f αντιστρέφεται και να βρείτε την αντίστροφη συνάρτηση f-1. δ. x ∈ IR και f (0) = 2f΄(0) = 1. να αποδείξετε ότι η εξίσωση 2x . β.∞ β. με τύπο f (x) = x-z 2 . α. ex + 1 α. β] στο οποίο η f ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του θεωρήματος Rolle. γ. ΘΕΜΑ 4o Έστω μια συνάρτηση f. Έστω συνάρτηση f ορισμένη και παραγωγίσιμη στο διάστημα [α . τότε κατ’ ανάγκη θα ισχύει πάντα f (α) . 1]. τέτοιο ώστε f (x0) = 0.x+z x2 + z 2 2 . Να βρείτε τα ακρότατα της συνάρτησης f. . τότε υπάρχει κλειστό διάστημα [α . Η εικόνα f (Δ) ενός διαστήματος Δ μέσω μιας συνεχούς και μη σταθερής συνάρτησης f είναι διάστημα. α. β∈IR με α ≠ 0. Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα 1 2 -1 1 2 ∫ f (x) dx. ορισμένη στο IR με δεύτερη συνεχή παράγωγο. Να προσδιορίσετε τη συνάρτηση f.1 .ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΘΕΜΑ 1o Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). Αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο IR και δεν είναι αντιστρέψιμη.1⎪. ε.∫0 1 + f 2 (t) έχει μια μοναδική λύση στο διάστημα [0 . 1]. για κάθε x ∈ [α . Αν η g είναι συνεχής συνάρτηση με πεδίο ορισμού και σύνολο τιμών το x g (t) dt = 1 διάστημα [0 . β]. Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο διάστημα [α . β. ΘΕΜΑ 2o ex . x ∈ IR. τότε κατ’ ανάγκη θα είναι f (x) ≥ 0. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση f-1(x) = 0 έχει μοναδική ρίζα το μηδέν. γ. Δίνεται η συνάρτηση f (x) = γ. Να βρείτε το σύνολο τιμών και το πλήθος των ριζών της f. όπου z συγκεκριμένος μιγαδικός αριθμός z = α + βi. β. Να βρείτε τα όρια Aim f (x) και Aim f (x). β] και σημείο x0 ∈ [α . ΘΕΜΑ 3o Δίνεται η συνάρτηση f. β). β] στο οποίο η f παρουσιάζει τοπικό μέγιστο. Τότε πάντα ισχύει f΄(x0) = 0.

ΘΕΜΑ 2ο Δίνονται οι μιγαδικοί αριθμοί z = α + βi. Να αποδείξετε ότι f (ex) ≥ f (1 + x). β. ΘΕΜΑ 3ο Έστω η συνάρτηση f (x) = x5 + x3 + x. Αν z ένας μιγαδικός αριθμός και z ο συζυγής του. δ ∈ (α . δ.α. Να βρείτε ποιος από τους μιγαδικούς αριθμούς z. β] που έχει συνεχή δεύτερη παράγωγο στο (α . έχει το ελάχιστο μέτρο. γ. Να αποδείξετε ότι Re(w) = 3α . Για κάθε συνάρτηση f. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της f -1. Να αποδείξετε ότι. Αν ισχύει f (α) = f (β) = 0 και υπάρχουν αριθμοί γ ∈ (α . όπου z είναι ο συζυγής του z. για κάθε x ∈ IR. τότε ισχύει ⎪z⎪ = ⎪ z ⎪ = ⎪-z⎪. αν οι εικόνες του w στο μιγαδικό επίπεδο κινούνται στην ευθεία με εξίσωση y = x -12. 0) είναι ο άξονας συμμετρίας των γραφικών παραστάσεων της f και της f -1. Υπάρχει μία τουλάχιστον ρίζα της εξίσωσης f (x) = 0 στο διάστημα (α . γ. τότε η f παρουσιάζει υποχρεωτικά τοπικό ακρότατο στο x0. τότε η f είναι κυρτή στο Δ. όπου α. β. α. ξ2 ∈ (α . Έστω μια συνάρτηση f συνεχής σε ένα διάστημα Δ και δύο φορές παραγωγίσιμη στο εσωτερικό του Δ. τότε είναι και συνεχής στο σημείο αυτό. β) τέτοια ώστε f΄΄(ξ1) < 0 και f΄΄(ξ2) > 0.2. τον άξονα των x και την ευθεία με εξίσωση x = 3.2. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν. οι εικόνες των οποίων κινούνται στην ευθεία με εξίσωση y = x . α. c ∈ IR. έτσι ώστε f (γ) · f (δ) < 0. β). γ. β). γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση.iz + 4. ε. Γ. Να αποδείξετε ότι η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f στο σημείο (0 . Τι σημαίνει γεωμετρικά το Θεώρημα Μέσης Τιμής του Διαφορικού Λογισμού. Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα κοίλα και να αποδείξετε ότι η f έχει αντίστροφη συνάρτηση. Β. Υπάρχει ένα τουλάχιστον σημείο καμπής της γραφικής παράστασης της f. παραγωγίσιμη σε ένα διάστημα Δ. Αν μια συνάρτηση f είναι κυρτή σε ένα διάστημα Δ.β + 4 και Ιm(w) = 3β . δ. Αν η f είναι παραγωγίσιμη στο x0 και f΄(x0) = 0. Υπάρχουν σημεία ξ1. β. γ.o ΜΑΪΟΣ 2003 ΘΕΜΑ 1 Α. α. Αν f΄΄(x) > 0 για κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ. β ∈ IR και w = 3z . ισχύει ∫ f΄(x) dx = f (x) + c . β). . Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα Δ και x0 ένα εσωτερικό σημείο του Δ. β. β). Να αποδείξετε ότι. τότε οι εικόνες του z κινούνται στην ευθεία με εξίσωση y = x . αν μία συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη σ’ ένα σημείο x0. τότε η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f σε κάθε σημείο του Δ βρίσκεται «πάνω» από τη γραφική της παράσταση. να αποδείξετε ότι: α. ΘΕΜΑ 4ο Έστω μια συνάρτηση f συνεχής σ’ ένα διάστημα [α .

β). γ. τότε ισχύει πάντα ⏐⏐z1⏐ . στο οποίο όμως η f είναι συνεχής.∫ f΄(x) ⋅ g (x) dx Γ. Αν z1. τότε το f (x0) είναι τοπικό ελάχιστο της f. g είναι συναρτήσεις με συνεχή πρώτη παράγωγο. τότε η εικόνα του μιγαδικού αριθμού w = 1 ⎛⎜ z + 4 ⎞⎟ κινείται 2⎝ z⎠ σε ευθύγραμμο τμήμα το οποίο βρίσκεται στον άξονα x΄x. β. α. x0) και f΄(x) < 0 στο (x0 . σχηματίζει με αυτόν γωνία 450 . με εξαίρεση ίσως ένα σημείο του x0. . Να βρείτε την πλάγια ασύμπτωτη της Cf. δ. 1 1 δ. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση f (x) = 0 έχει μοναδική ρίζα. c ∈ ΙR. γ. Β. α. να αποδείξετε ότι: α. κάθε άλλη παράγουσα G της f στο Δ. ΘΕΜΑ 3ο Δίνεται η συνάρτηση f (x) = x 2 + 1 . z2 είναι μιγαδικοί αριθμοί. β). όταν το x τείνει στο -∞. αν και μόνο αν για οποιαδήποτε x1.⏐z2⏐⏐ ≤ ⏐z1 + z2⏐ ≤ ⏐z1⏐ + ⏐z2⏐ β. Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως μονότονη. είναι παράγουσες της f στο Δ και β. Να αποδείξετε ότι ∫0 x2 + 1 dx = An( 2 + 1). παίρνει τη μορφή G(x) = F (x) + c. β. αν η εικόνα του μιγαδικού αριθμού z κινείται στο σύνολο (Σ). ΘΕΜΑ 2ο α. Αν f΄(x) > 0 στο (α. Αν F είναι μια παράγουσα της f στο Δ. Αν f. με Σωστό ή Λάθος. x → +∞ β. α. γ. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν. ΘΕΜΑ 4ο Δίνεται μια συνάρτηση f ορισμένη στο IR με συνεχή πρώτη παράγωγο. Να αποδείξετε ότι Aim f (x) = 0 . τότε ισχύει : ∫ f (x) ⋅ g΄(x) dx = f (x) ⋅ g (x) .ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΘΕΜΑ 1o A. x2 ∈ A ισχύει η συνεπαγωγή : αν x1 = x2. Να αποδείξετε ότι f΄(x) ⋅ x 2 + 1 + f (x) = 0. τότε f (x1) = f (x2). c ∈ ΙR. Να αποδείξετε ότι. Έστω η συνάρτηση g (x) = f (x) . όλες οι συναρτήσεις της μορφής G(x) = F (x) + c. Πότε μία ευθεία x = x0 λέγεται κατακόρυφη ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f. για την οποία ισχύουν οι σχέσεις : f (x) = .x) και f ΄(x) ≠ 0. Να αποδείξετε ότι η εφαπτομένη της Cg f΄(x) στο σημείο στο οποίο αυτή τέμνει τον άξονα x΄x.f (2 . Να περιγράψετε γεωμετρικά το σύνολο (Σ) των εικόνων των μιγαδικών αριθμών z που ικανοποιούν τις σχέσεις : ⏐z ⏐ = 2 και Ιm(z) ≥ 0. για κάθε x ∈ IR. Έστω μία συνάρτηση f παραγωγίσιμη σ' ένα διάστημα (α . Έστω f μια συνάρτηση ορισμένη σε ένα διάστημα Δ.x.1. Μία συνάρτηση f : Α → ΙR είναι συνάρτηση 1 .

∞ ΘΕΜΑ 4 Έστω η συνεχής συνάρτηση f: IR → IR. να αποδείξετε ότι υπάρχει x0 ∈ (2 . 208 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ . Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f. Να βρείτε το όριο Aim Ι (α) . Έστω f μια συνεχής συνάρτηση σ’ ένα διάστημα [α . να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα I (α) = ∫ g (x) dx . α. γ. Αν οι συναρτήσεις f. Να βρείτε το σύνολο τιμών της f. γ.1) ≥ 0 . όπου f συνάρτηση παραγωγίσιμη στο IR και f (0) = f (3/2) = 0. ισχύει g (x) = ∫ x3 1 z f (t) dt . ο α→. x → x0 x →x0 x →x0 γ. z = α + βi ∈ C. β. τέτοια ώστε f (1) = 1. g΄(x0). β. Β. τέτοιο ώστε f (x0) = 0. 0 β. Γ. Πότε μια συνάρτηση f λέμε ότι είναι παραγωγίσιμη σε ένα σημείο x0 του πεδίου ορισμού της. Έστω μια συνάρτηση f. δ. τότε η συνάρτηση f . τότε η f είναι γνησίως φθίνουσα σε όλο το Δ. β]. Αν η f παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο x0 και είναι παραγωγίσιμη στο σημείο αυτό. β]. Aim f (x) = A . Να αποδείξετε ότι z = z + 1 . τότε ∫ β α f (t) dt = G(β) . g είναι παραγωγίσιμη στο x0 και ισχύει : (f . z με α. να αποδείξετε ότι f΄(x0) = 0. Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σ' ένα διάστημα Δ και x0 ένα εσωτερικό σημείο του Δ.G(α). Η διανυσματική ακτίνα του αθροίσματος δύο μιγαδικών αριθμών είναι το άθροισμα των διανυσματικών ακτίνων τους. α. ε. β ∈ IR*. α α ∈ IR. να μελετήσετε την μονοτονία της και να βρείτε τα ακρότατα. Αν G είναι μια παράγουσα της f στο [α . δ. 3).ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ . Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με Σωστό ή Λάθος.τέτοιο ώστε 2⎠ f΄(ξ) = -f (ξ). ΘΕΜΑ 3ο Δίνεται η συνάρτηση g (x) = ex . αν και μόνο αν Aim− f (x) = Aim+ f (x) = A . Με δεδομένη τη σχέση του ερωτήματος β να αποδείξετε ότι Re(z2) = . Αν για κάθε x ∈ IR. z γ. g)΄(x0) = f΄(x0) . β. Εάν f (x) = 2x2 . ⎝ 3⎞ ⎟ .3 z + 1 (x . f (x).½ . Αν επιπλέον f (2) = α > 0. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον ξ ∈ ⎛⎜ 0 . η οποία είναι συνεχής σε ένα διάστημα Δ. ℓnx. f (3) = β και α > β.3x. α. τότε: α. Να αποδείξετε ότι η g είναι παραγωγίσιμη στο IR και να βρείτε τη g΄. Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα και να βρείτε τα σημεία καμπής. Αν f΄(x) > 0 σε κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ. g είναι παραγωγίσιμες στο x0.ΜΑΪΟΣ 2004 o ΘΕΜΑ 1 Α. ΘΕΜΑ 2ο Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο f (x) =x2 .

+∞). Αν f. γ. δ. τότε είναι και παραγωγίσιμη στο σημείο αυτό. ΘΕΜΑ 4ο Έστω συνάρτηση f συνεχής στο [0. τότε αυτές οι συνθέσεις είναι υποχρεωτικά ίσες. β]. να αποδείξετε ότι: z z α. Να βρείτε τα όρια Aim f (x) και Aim f (x). Να αποδείξετε ότι f (x) = ex . Να βρείτε τον m ώστε f (x) ≥ 0. για κάθε x ∈ IR . ⏐z⏐ = 1 β. τότε xA→imx k f (x) = k xA→imx f (x) . Αν μία συνάρτηση f είναι συνεχής σ’ ένα σημείο x0 του πεδίου ορισμού της. τότε να αποδείξετε ότι η f είναι σταθερή σε όλο το διάστημα Δ. β. με Σωστό ή Λάθος. Ιm(z) ≠ 0 και ⏐Re(z) ⏐> ⏐Im(z)⏐. να υπολογισθεί το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της f.ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 ΘΕΜΑ 1o A. ΘΕΜΑ 2ο Θεωρούμε τη συνάρτηση f: IR → IR με f (x) = 2x + mx . α. εφόσον 0 0 f (x) ≥ 0 κοντά στο x0. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν. Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο (0. η εξίσωση x3 f (α) + f (β) = 0 έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο διάστημα (-1.4x . f2(β) < f2(α) γ.(x + 1). β. Αν z + 1 = f (α) και z2 + 12 = f 2 (β) . Αν • η f είναι συνεχής στο Δ και • f΄(x) = 0 για κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ. α. m > 0. β) και πότε σε ένα κλειστό διάστημα [α. β. g είναι δύο συναρτήσεις με πεδίο ορισμού IR και ορίζονται οι συνθέσεις fog και gof. Β. γ. ώστε 1 x2 f (x) = + ∫ 2 2x ⋅ f (2xt) dt. Το μέτρο της διαφοράς δύο μιγαδικών είναι ίσο με την απόσταση των εικόνων τους. όπου m∈IR. δ. Οι γραφικές παραστάσεις C και C΄ των συναρτήσεων f και f -1 είναι συμμετρικές ως προς την ευθεία y = x που διχοτομεί τις γωνίες xOy και x΄Oy΄. β] → IR συνεχής στο διάστημα [α. τον άξονα x΄x και τις ευθείες x = 0 και x = 1. Αν υπάρχει το όριο της f στο x0. Αν m = 10. +∞) → IR τέτοια. με k ∈ ΙΝ και k ≥ 2. β] με f (x) ≠ 0 για κάθε x ∈ [α. Γ. x → +∞ 212 x→-∞ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ . β] και μιγαδικός αριθμός z με Re(z) ≠ 0. ε.ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ . Να ορίσετε πότε λέμε ότι μια συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα ανοικτό διάστημα (α. Να αποδείξετε ότι η f (x) έχει μοναδική ρίζα στο [0. 1). Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα Δ. ΘΕΜΑ 3ο Δίνεται μια συνάρτηση f: [α.5x. +∞). 0 2 α.

f (α) . Βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου επαφής Μ. α. 3 β. z2 z1 1 γ. x → x0 x → x0 γ. δηλαδή διατηρεί πρόσημο στο διάστημα Δ. τέτοιος ώστε f (x0) = η. Β. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν. β. με │z1│=│z2│=│z3│= 3. Αν η f έχει αντίστροφη συνάρτηση f -1 και Cf έχει κοινό σημείο Α με την ευθεία y = x.2 Πότε η ευθεία y = λx + β λέγεται ασύμπτωτη της Cf στο +∞. β). τότε Aim x → x0 x → x0 1 = +∞. για κάθε x ∈ Δ. Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα διάστημα Δ και δεν μηδενίζεται σ’ αυτό. Δείξτε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα . της εφαπτομένης της στο σημείο Μ και του e-2 . τότε το σημείο Α ανήκει και στη γραφική παράσταση της f -1. Αν η f είναι συνεχής στο [α . ΘΕΜΑ 2ο Δίνονται οι μιγαδικοί αριθμοί z1. λ > 0.ΜΑΪΟΣ 2005 A. δείξτε ότι για κάθε αριθμό η μεταξύ των f (α) και f (β) υπάρχει ένα τουλάχιστον x0 ∈ (α . Δείξτε ότι η εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της f. Υπολογίστε το Aim λ →+ ∞ 2 + ημλ άξονα y΄y. με τύπο f (x) = eλx. ώστε f (ξ) = 0. z3. τότε κατ’ ανάγκη f (β) > 0. η οποία διέρχεται από την αρχή των αξόνων. β] και f (α) ≠ f (β). Αν η f είναι μια συνεχής συνάρτηση σε ένα διάστημα Δ και α είναι ένα σημείο του Δ. Αν Aim f (x) = 0 και f (x) > 0 κοντά στο x0. z2. Δείξτε ότι : z1 = 9. Αν υπάρχει το Aim [ f (x) + g (x)] . β]. τότε αυτή ή είναι θετική για κάθε x ∈ Δ ή είναι αρνητική για κάθε x ∈ Δ. Δείξτε ότι το εμβαδόν Ε (λ) του χωρίου. f (x) ε. β). με Σωστό ή Λάθος. β. τότε ισχύει (∫ x α f (t) dt ) ′ = f (x) . z1 z1 z + 2 είναι πραγματικός. 2λ λ 2 ⋅ Ε (λ) . Δείξτε ότι ο αριθμός ΘΕΜΑ 3ο Δίνεται η συνάρτηση f. β] με f (α) < 0 και υπάρχει ξ ∈ (α . Α. το οποίο περικλείεται μεταξύ της γραφικής παράστασης της f. α. α.1 Έστω μια συνάρτηση f. είναι η y = λex. δ. στ. είναι Ε (λ) = . δ. γ. η οποία είναι ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα [α . Δείξτε ότι : │z1 + z2 + z3│= │z1 · z2 + z2 · z3 + z3 · z1│. Αν η f είναι συνεχής στο [α . τότε κατ’ ανάγκη υπάρχουν τα x→x0 Aim f (x) και Aim g (x).

z z 9 ος 2 z z Re(z1 z2 ) ∈ IR 9 τρόπος 9 9 9 z z z z z ⎛z ⎞ z1 z2 z1 + z2= z1 + z1 z1 ⎛ z1 ⎞ + = + = + = + ⎜ ⎟ = 2 Re ⎜ 1 ∈ IR 9 z2 z1 z2 z2 z2 z2 z2 z2 2 1 z1 3ος τρόπος w=w w-w=0 2Im(w) = 0 w IR z1 z z + 2 = 1 z2 z1 216 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ . Δείξτε ότι η εξίσωση ∫ t 2005 ⋅ f (t) dt = έχει ακριβώς μία λύση στο -x 2008 (0 . 1). ώστε να ισχύει η σχέση 2 f΄(x) = ex . Να δειχθεί ότι: f (x) = An ⎛⎜ 1 + e ⎞⎟ . για ⇔ κάθε x ∈ IR.t) dt x →0 ημx . x α. για κάθε x ∈ IR και f (0) = 0.ΘΕΜΑ 4ο Έστω μια συνάρτηση f παραγωγίσιμη στο IR τέτοια. ⎝ 2 ⎠ x β. γ.f (x).ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ . Δίδονται οι συναρτήσεις: h (x) = ∫ x -x t 2005 x 2007 . ⋅ f (t) dt και g (x) = 2007 ≠ Δείξτε ότι h⇔ (x) = g (x). ⇔ x 1 δ. Nα βρεθεί το: Aim ∫0 f (x .

w έτσι. Αν η γραφική παράσταση Cf της f διέρχεται από τα σημεία Α(1 . f (0) = 0. z2 είναι μιγαδικοί αριθμοί για τους οποίους ισχύει z1 + z2 = 4 + 4i και 2z1 . στο οποίο η 1 x +2005. ε.1 Έστω η συνάρτηση f. ΘΕΜΑ 2ο α. Να δείξετε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα σημείο Μ της Cf. Το μέτρο της διαφοράς δύο μιγαδικών αριθμών είναι ίσο με την απόσταση των εικόνων τους.3i│≤ 2 και │w .2004 + f (x2 . β.i│≤ 2 : i. z είναι σημεία συμμετρικά ως προς τον άξονα x΄x. g ορίζονται οι fog και gof. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν. 2005) και Β (-2 . xo) και κοίλη στο (xo . έτσι ώστε Aim =3 2 x →0 2x 2 + ( f (x)) 220 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ . Έστω μια συνάρτηση f παραγωγίσιμη σ’ ένα διάστημα (α . Β. Να βρείτε το λ ∈ IR. β) ή αντιστρόφως. στ. τότε είναι υποχρεωτικά fog ≠ gof. Οι εικόνες δύο συζυγών μιγαδικών αριθμών z. η οποία είναι παραγωγίσιμη στο IR με f΄(x) ≠ 0. f (x0) είναι υποχρεωτικά σημείο καμπής της γραφικής παράστασης της f. z2. ώστε z = w ii. γ. x →0 x2 α.8)) = -2. Αν z1.1”. α. Να δείξετε ότι : i. να βρείτε τους z1. β) με εξαίρεση ίσως ένα σημείο του xo. +∞) και ισχύει f΄(x) = 1 .1”. με f (x) = x . με Σωστό ή Λάθος. Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο (0.x = 2005 .o ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2005 ΘΕΜΑ 1 A. Τα εσωτερικά σημεία του διαστήματος Δ.2 Πότε μια συνάρτηση f : A → IR λέγεται “1 . Αν η f είναι κυρτή στο (α . λέγονται κρίσιμα σημεία της f στο διάστημα Δ.1 . για την οποία ισχύει f (x) . Να δείξετε ότι η f είναι “1 . να λύσετε την εξίσωση f -1(. ΘΕΜΑ 3ο Δίνεται η συνάρτηση f. τότε ισχύει ∫ λ ⋅ f (x) dx = λ ⋅ ∫ f (x) dx . 2 x Α. f΄(0) = 1. 2 x 2 + λ ( f (x)) β. Αν για δύο συναρτήσεις f . 1). στα οποία η f δεν παραγωγίζεται ή η παράγωγός της είναι ίση με το 0. να βρείτε τη μέγιστη τιμή του │z .ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ .w│. Αν για τους μιγαδικούς αριθμούς z . Aim ii. α. β. εφαπτομένη της Cf είναι κάθετη στην ευθεία (ε): y = 668 ΘΕΜΑ 4ο Δίνεται η συνεχής συνάρτηση f : IR → IR. τότε το σημείο Α (x0 . γ. Αν η συνάρτηση f έχει παράγουσα σε ένα διάστημα Δ και λ ∈ IR*. να δείξετε ότι υπάρχουν μοναδικοί μιγαδικοί αριθμοί z. για κάθε x ∈ IR. δ. w ισχύουν │z . β.3 .z2 = 5 + 5i.

(4) ⇒ ⎨ Από (1) . Α. υπάρχει ένα τουλάχιστον ξ ∈ (α .1”.3) = 2 2 = R + ρ . για κάθε x ≠ 0. x . α. σελίδα 10. Λάθος.α) + (2y + β) = 5 + 5 i ⇒ ⎨ ⎩2y + β = 5 (4) ⎧x = 3 ⎧y = 1 και από (2) .1 → 10ο Θέμα Θεωρίας. δ. y A K 3 M Λ 1 O 1 3 Β y΄ ii. έτσι ώστε z = w (στο σχήμα η εικόνα τους είναι το κοινό σημείο των κυκλικών δίσκων). β. Από Θ. β ∈ IR. Σωστό. Έστω z1 = x + yi και z2 = α + βi.γ. β]. ΘΕΜΑ 2ο α. 0 o ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2005 ΘΕΜΑ 1 A.1”. Άρα η η f είναι “1 .1) + (1 . (3) ⇒ ⎨ ⎩α = 1 ⎩β = 3 Άρα z1 = 3 + i και z2 = 1 + 3i. 2 2 (ΚΛ) = (3 . Σωστό. Έστω ότι η f δεν είναι “1 . ΘΕΜΑ 3ο α. στ. H μέγιστη τιμή του │z . ii.  x . ε. w. Λάθος. σελίδα 21. άρα οι κυκλικοί δίσκοι εφάπτονται εξωτερικά. x΄ δηλαδή υπάρχουν μοναδικοί μιγαδικοί αριθμοί z . Β. Rolle στο [α . β) τέτοιο ώστε f΄(ξ) = 0. 1 ∫ f (x) dx < f (1). για κάθε x ∈ IR. Η εικόνα του μιγαδικού z βρίσκεται στον κυκλικό δίσκο με κέντρο Κ (1 .2 → Θεωρία. f (x) > 0. Σωστό. να δείξετε ότι: i. ενώ η εικόνα του μιγαδικού w βρίσκεται στον κυκλικό δίσκο με κέντρο Λ (3 . Άτοπο διότι f΄(x) ≠ 0.z 2 = 5 + 5i ⇔ (2x .w│ είναι η απόσταση (ΑΒ). γ. Σωστό. όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα και είναι ίση με 2R + 2ρ = 4 2 . 1) και ακτίνα R = 2 . για κάθε x ∈ IR.α = 5 (3) 2z1 . β. Τότε ⎧ x + α = 4 (1) z1 + z 2 = 4 + 4i ⇔ (x + α) + (y + β) = 4 + 4 i ⇒ ⎨ ⎩ y + β = 4 (2) ⎧2x . Τότε υπάρχουν α. 3) και ακτίνα ρ = 2 . Αν επιπλέον η f είναι παραγωγίσιμη με συνεχή παράγωγο στο IR και f΄(x) > f (x). με α < β και f (α) = f (β). i.

Α. α. eβ). Να βρείτε τα κοινά σημεία των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f και f -1 με την ευθεία y = x. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f και f -1. ii.z1 2 ≤ 4 και Re(z1z2 ) ≥ -1 β. ℓnα).2)2. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν. z3 στο μιγαδικό επίπεδο. β]. Να αποδείξετε ότι η f είναι 1 . δ. z2. Ισχύει η σχέση ∫ β α f (x) ⋅ g΄(x) dx = [ f (x) ⋅ g (x)] α β ∫ β α f΄(x) ⋅ g (x) dx . x→ x0 γ. με α > 0 και η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης h (x) = ex στο σημείο Β (β . Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών της συνάρτησης f. β. • Αν f΄(x) < 0 σε κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ. Ισχύει ο τύπος (3x)΄ = x . Β.1. Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των εικόνων των z1. β. Να αποδείξετε ότι υπάρχει η αντίστροφη συνάρτηση f -1 της f και να βρείτε τον τύπο της. τότε f (x) > 0 κοντά στο x0. α. με Σωστό ή Λάθος. ε. i.1 Έστω μια συνάρτηση f.1. Πότε λέμε ότι η f στρέφει τα κοίλα προς τα άνω ή είναι κυρτή στο Δ. με x ≥ 2. Για κάθε μιγαδικό αριθμό z. τότε η f είναι γνησίως αύξουσα σε όλο το Δ. για κάθε x ∈ IR. z3 με │z1│ = │z2│ = │z3│ = 1 και z1 + z2 + z3 = 0. Να αιτιολογήσετε ότι οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων g και h έχουν ακριβώς δύο κοινές εφαπτόμενες. ΘΕΜΑ 3ο Δίνονται οι μιγαδικοί αριθμοί z1. Να αποδείξετε ότι : • Αν f΄(x) > 0 σε κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ. Αν υπάρχει το Aim f (x) > 0 . 3x . γ. Να αποδείξετε ότι : i) z1 . τότε να δείξετε ότι ο αριθμός α είναι ρίζα της εξίσωσης f (x) = 0. g΄ είναι συνεχείς συναρτήσεις στο [α . ΘΕΜΑ 2ο Θεωρούμε τη συνάρτηση f (x) = 2 + (x .ΜΑΪΟΣ 2006 o ΘΕΜΑ 1 A. z2. x-1 α. δ. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση f (x) = 0 έχει ακριβώς 2 ρίζες στο πεδίο ορισμού της. β.z3 = z3 . Αν η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης g (x) = ℓnx στο σημείο Α (α . τότε η f είναι γνησίως φθίνουσα σε όλο το Δ. καθώς και το είδος του τριγώνου που αυτές σχηματίζουν.2 Έστω μια συνάρτηση f συνεχής σ’ ένα διάστημα Δ και παραγωγίσιμη στο εσωτερικό του Δ. με β ∈ IR ταυτίζονται. Η εικόνα f (Δ) ενός διαστήματος Δ μέσω μιας συνεχούς και μη σταθερής συνάρτησης f είναι διάστημα. η οποία είναι συνεχής σε ένα διάστημα Δ. ii) z1 . ισχύει │z│2 = z2. γ. όπου f΄.Anx . α.z2 . ΘΕΜΑ 4ο x+1 Δίνεται η συνάρτηση f (x) = .z 2 = z 2 .

Για κάθε x < 0 να αποδείξετε ότι f (5x) + f (7x) < f (6x) + f (8x).ημx. x ∈ IR. g είναι παραγωγίσιμες στο x0 και g (x0) ≠ 0.ℓnx < 1 .(x + 1) . με Σωστό ή Λάθος. 1 + e x . β]. x ∈ IR . α. Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα (0 . με x > 0. ε. x →+ ∞ x⎠ ⎝ γ.2 Έστω f μια συνάρτηση ορισμένη σε ένα διάστημα Δ. x ii.z)10 = z10 και η συνάρτηση f με τύπο f (x) = x2 + x + α. Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα ∫ f (x) dx . Α. τότε : i. Αν G είναι μια παράγουσα της f στο [α . α ∈ IR. τότε η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο x0 και ισχύει: g ⎛ f ⎞′ f (x 0 )g΄(x 0 ) . τότε ισχύει ⏐⏐z1⏐ .1 Να αποδείξετε ότι (συνx)΄= . γ. x > 0. της εφαπτομένης (ε). ℓnx. τέτοιος ώστε (α + 1)α = αα + 1. β. Να αποδείξετε ότι οι εικόνες των μιγαδικών z ανήκουν στην ευθεία x = 2. x δ. ii. 1 β. +∞). z2 είναι μιγαδικοί αριθμοί. α.o ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΘΕΜΑ 1 A. ΘΕΜΑ 3ο Έστω οι μιγαδικοί αριθμοί z. β. να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται μεταξύ της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία της στο IR. Να αποδείξετε ότι: ℓn(x + 1) .1. 1 + ex + 1 α. να βρείτε το α και την εξίσωση της εφαπτομένης (ε). β]. 5 ο ΘΕΜΑ 4 Δίνεται η συνάρτηση f (x) = x . Τι ονομάζουμε αρχική συνάρτηση ή παράγουσα της f στο Δ. τότε ΘΕΜΑ 2ο ∫ β α f (t) dt = G (α) . Να υπολογίσετε το Aim x ⋅ An ⎛⎜ 1 + 1 ⎞⎟ . Για κάθε x ≠ 0 ισχύει [ ℓn⏐x⏐]΄ = 1 . Αν z1. Μια συνάρτηση f : Α → IR είναι 1 . Έστω f μία συνεχής συνάρτηση σε ένα διάστημα [α . Να αποδείξετε ότι υπάρχει μοναδικός αριθμός α ∈ (0 . Αν η εφαπτομένη (ε) της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f στο σημείο τομής της με την ευθεία x = 2 τέμνει τον y΄y στο y0 = -3. ⎜ ⎟ (x 0 ) = [g (x 0 )]2 ⎝g⎠ γ. Δίνεται η συνάρτηση f (x) = του άξονα x΄x και της ευθείας x = 3 . Αν οι συναρτήσεις f. που ικανοποιούν την ισότητα (4 . ℓn(x + 1) .G (β). Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν. α.⏐z2⏐⏐ ≤ ⏐z1 + z2⏐.f΄(x 0 )g (x 0 ) .ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ . β. B. +∞). 228 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ . i. αν και μόνο αν για κάθε στοιχείο y του συνόλου τιμών της η εξίσωση f (x) = y έχει ακριβώς μία λύση ως προς x.

2 Πότε δύο συναρτήσεις f. g λέγονται ίσες. Αν f συνάρτηση συνεχής στο διάστημα [α . Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν.⏐z2⏐.1 Αν z1 . z2 οι μιγαδικοί που προκύπτουν από τον τύπο z = 2 + αi α + 2i για α = 0 και α = 2 αντίστοιχα.3 Πότε η ευθεία y = ℓ λέγεται οριζόντια ασύμπτωτη της Cf στο +∞. Να αποδειχθεί ότι ισχύει (z1)2v = (-z2)v για κάθε φυσικό αριθμό ν. δ. γ. Αν α > 1 τότε xA→im-∞ αx = 0. α + 2i α. x →+ ∞ ⎤ (β) 1⎞ ⎛ .Anx ] x →+ ∞ x →+ ∞ x →+ ∞ x+1 ⎛ ⎞ .(x + 1) ⋅ Anx ] = Aim [ x ⋅ An(x + 1) .(α + 1) ⋅ Anα = 0 ⇔ f (α) = 0 Βρίσκουμε το σύνολο τιμών της f. z2 είναι μιγαδικοί αριθμοί. Aim+ f (x) = Aim+ [ x ⋅ An(x + 1) .(-∞ ) = +∞ x →0 x →0 Aim f (x) = Aim [ x ⋅ An(x + 1) . B. Να αποδειχθεί ότι η εικόνα του μιγαδικού z ανήκει στον κύκλο με κέντρο Ο (0 . με Σωστό ή Λάθος.xAnx . z2⏐=⏐z1⏐. Να βρεθεί η απόσταση των εικόνων των μιγαδικών αριθμών z1 και z2.Anx ⎤⎦ = Aim ⎜ x ⋅ n x →+ ∞ x →+ ∞ x ⎝ ⎠ ⎡ = im x . Αν η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο Δ τότε f΄(x) > 0 σε κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ. τότε (∫ g (x) α f (t) dt )′ = f (g (x)) ⋅ g΄(x) με την προϋπόθεση ότι τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα έχουν νόημα. ii. ∫ α β. β. να αποδειχθεί ότι ⏐z1 . Έστω f μια συνάρτηση συνεχής σε ένα διάστημα Δ και παραγωγίσιμη σε κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ. Έστω z1. α. β] β ισχύει f (x) ≥ 0 τότε f (x) dx > 0 . β] και για κάθε x∈[α . .Anx ] .nx = 1 . i. με α∈IR. ε. Αν f είναι μια συνεχής συνάρτηση σε ένα διάστημα Δ και α είναι ένα σημείο του Δ.(+ ) = n 1+ x ΜΑΪΟΣ 2007 ΘΕΜΑ 1o A. τότε η σύνθεσή τους gof είναι συνεχής στο x0. Α. Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο x0 και η συνάρτηση g είναι συνεχής στο x0.(x + 1) ⋅ Anx ] = 0 .α>0 γ) (α + 1)α = αα + 1 ⇔ An(α + 1)α = Anαα + 1 ⇔ α ⋅ An(α + 1) = (α + 1) ⋅ Anα ⇔ α ⋅ An(α + 1) .nx ⎟ = Aim ⎡⎣ x ⋅ [ An(x + 1) . Α. 0) και ακτίνα ρ = 1. ΘΕΜΑ 2ο Δίνεται ο μιγαδικός αριθμός z = 2 + αi .

για κάθε x∈ [0 . Αν x1.2ημ2θ. να αποδειχθεί ότι τα σημεία Α(x1. γ. Ν’ αποδειχθεί ότι η εξίσωση f (x) = 0 έχει ακριβώς τρεις πραγματικές ρίζες. 1]. x ∈ [0 .2ημ2θ. f (x1)). Να δειχθεί ότι F(x) > 0. β. 1]. 1] α. 1] για την οποία ισχύει f (0) > 0. 1] για την οποία ισχύει g (x) > 0.3x . γ. Nα αποδειχθεί ότι ισχύει F (x) ≤ F (1) για κάθε x στο διάστημα (0 . δ. για κάθε x στο διάστημα (0 .ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ . Δίνεται επίσης συνάρτηση g συνεχής στο διάστημα [0 . 1]. ΘΕΜΑ 4ο Έστω f μια συνεχής και γνησίως αύξουσα συνάρτηση στο διάστημα [0 .ΘΕΜΑ 3ο Δίνεται η συνάρτηση f (x) = x3 . Ορίζουμε τις συναρτήσεις: ∫ F (x) = x 0 G (x) = ∫ f (t) ⋅ g (t) dt. f (x2)) και Γ(x3. x ∈ [0 .2ημ2θ. f (x3)) βρίσκονται στην ευθεία y = -2x . α. 1]. κ∈Z . όπου θ∈IR μια σταθερά με θ ≠ κπ + π/2 . για κάθε x στο διάστημα (0 . Να αποδειχθεί ότι η f παρουσιάζει ένα τοπικό μέγιστο. x2 είναι οι θέσεις των τοπικών ακροτάτων και x3 η θέση του σημείου καμπής της f. 1] και x 0 g (t) dt. β. B(x2. Nα αποδειχθεί ότι f (x) . ( G (x) G (1) ) x f (t) ⋅ g (t) dt ⎛⎜ ∫ ημt 2 dt ⎞⎟ ∫ ⎝ 0 ⎠ δ. G(x) > F(x). Να βρεθεί το όριο Aim 0 x x → 0+ 5 ∫ g (t) dt ⋅ x 232 x ( 0 2 ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ . ένα τοπικό ελάχιστο και ένα σημείο καμπής. Να υπολογισθεί το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f και την ευθεία y = -2x .

Να αποδειχθεί ότι η εξίσωση ∫ x2 + 2 2 x +1 f (t) dt = ∫ x2 + 2 2 x +3 f (t) dt + ∫ 4 2 f (t) dt έχει ακριβώς μία ρίζα στο διάστημα (0. x > 0. x →0 β. για κάθε x > 0.z1 . ′ δ. Αν f. Να βρεθεί ο γεωμετρικός τόπος των εικόνων του z1 στο μιγαδικό επίπεδο. τότε ∫ β α f (x) ⋅ g΄(x) dx = ∫ β α β f (x) dx ⋅ ∫ g΄(x) dx. τότε (∫ X α f (t) dt ) = f (x) . Αν οι f. τότε είναι και συνεχής στο σημείο αυτό. Αν f είναι μία συνεχής συνάρτηση σε ένα διάστημα Δ και α είναι ένα σημείο του Δ. . ΘΕΜΑ 3ο Δίνεται η συνάρτηση f. αύξουσα στο διάστημα (1. g είναι συνεχείς στο Δ και f΄(x) = g΄(x) για κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ. α. Να αποδειχθεί ότι z2 . Να αποδειχθεί ότι η συνάρτηση f είναι γν. β. β. όπου α. για κάθε x∈Δ. με f (x) = ex . Δίνεται επίσης ότι z2 . Αν α = β = 3. β). γ. να υπολογισθεί ο z1 και να αποδειχθεί ότι (z1 + 1 + i)20 . Να αποδειχθεί ότι Aim. Αν f΄ ⎛⎜ π ⎞⎟ = π και η συνάρτηση f είναι συνεχής στο σημείο x0 = 0. ⎝2⎠ να αποδειχθεί ότι α = β = 3.1. Τι σημαίνει γεωμετρικά το θεώρημα Rolle του Διαφορικού Λογισμού. με Σωστό ή Λάθος. ℓnx. ΘΕΜΑ 4ο Δίνονται οι μιγαδικοί αριθμοί z1 = α + βi και z 2 = 2 .2. α.( z 1 + 1 . B. Να αποδείξετε ότι αν μία συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη σ’ ένα σημείο x0. Αν ο αριθμός z12 είναι φανταστικός και αβ > 0. Αν μια συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα και συνεχής σε ένα ανοικτό διάστημα (α . με f (x) = ⎨ x ⎪⎩ x 2 + αx + βσυνx . β∈IR με 2 + z1 β ≠ 0. Α. γ. γ. g. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν.z1 ∈IR.f (x). τότε το σύνολο τιμών της στο διάστημα αυτό είναι το διάστημα (Α . να υπολογισθεί το ολοκλήρωμα ∫ π 0 f (x) dx. για κάθε x∈Δ.f (x) = 3. +∞). α γ. α. g ορισμένες σε ένα διάστημα Δ. Β) όπου A = Aim+ f (x) και Β = Aim. x ≥ 0 α. x →α x →β ε. β. Να αποδειχθεί ότι ισχύει f (x) ≥ e. +∞).e . β]. ΘΕΜΑ 2ο ⎧ ημ3x . x<0 ⎪ Δίνεται η συνάρτηση f.o ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 ΘΕΜΑ 1 A.z1 = 1. g΄ είναι συνεχείς συναρτήσεις στο διάστημα [α . τότε ισχύει f (x) = g (x). Έστω δύο συναρτήσεις f.i)20 = 0. Η εικόνα f (Δ) ενός διαστήματος Δ μέσω μιας συνεχούς συνάρτησης f είναι διάστημα.

με Σωστό ή Λάθος. B. γ∈IR και α≠0 είναι αρνητική. Δίνεται επίσης μια συνάρτηση g δύο φορές παραγωγίσιμη στο ΙR. ΘΕΜΑ 4ο Έστω f μια συνάρτηση συνεχής στο ΙR για την οποία ισχύει 2 f (x) = (10x 3 + 3x)∫ f (t) dt .g΄(x . με α.f (x). Να βρείτε το πλήθος των διαφορετικών θετικών ριζών της εξίσωσης x = e x . β. το γεωμετρικό τόπο των εικόνων των μιγαδικών αριθμών w. β. για κάθε x>0.h) . να αποδείξετε ότι η συνάρτηση g είναι 1−1.1. Να αποδείξετε ότι f (x) = 20x3 + 6x . δ. α γ. τότε η εξίσωση δεν έχει ρίζες στο C. ε. Όταν η διακρίνουσα Δ της εξίσωσης αz2 + βz + γ = 0. x > 0 Δίνεται η συνάρτηση f (x) = ⎨ x=0 ⎩0. Να αποδειχθεί ότι η συνάρτηση f (x) = ℓn⏐x⏐. γ. Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τη συνάρτηση f και να βρείτε το σύνολο τιμών της.2 ⋅ g (x) + g (x .45. x∈IR* είναι παραγωγίσιμη 1 στο IR* και ισχύει ( An x )΄ = . την ελάχιστη τιμή του ⏐z . την ελάχιστη τιμή του ⏐w⏐. h γ. δ. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν. Να αποδείξετε ότι ισχύει f΄(x + 1) > f (x + 1) .45. y∈f (A). να αποδείξετε ότι g (x) = x5 + x3 + x + 1. Aν η f είναι συνεχής σε διάστημα Δ και α. Αν μια συνάρτηση f είναι δύο φορές παρ/μη στο ΙR και στρέφει τα κοίλα προς τα άνω. α.h) ερωτήματος (β) ισχύει ότι Aim = f (x) + 45 h→0 h2 και g (0) = g΄(0) = 1. ΘΕΜΑ 3ο ⎧ x ⋅ Anx. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι συνεχής στο 0.ΜΑΪΟΣ 2008 ο ΘΕΜΑ 1 A.i) = w . β]. τότε i. Μια συνεχής συνάρτηση f διατηρεί πρόσημο σε καθένα από τα διαστήματα στα οποία οι διαδοχικές ρίζες της f χωρίζουν το Df. β. β. γ∈Δ. β. Να αποδείξετε ότι g΄΄(x) = Aim h →0 g΄(x) . ο ΘΕΜΑ 2 Αν για τους μιγαδικούς αριθμούς z και w ισχύουν (i + 2 2)z = 6 και w . Πότε μια συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα κλειστό διάστημα [α . Αν μια συνάρτηση f : A → IR είναι 1−1. ii. α. για όλες τις πραγματικές τιμές του α.(3 .2. . β. τότε ισχύει ∫ β α f (x) dx = ∫ γ α f (x) dx + ∫ β γ f (x) dx. για κάθε x∈IR. Αν για τη συνάρτηση f του ερωτήματος (α) και τη συνάρτηση g του g (x + h) . δ. x Α. x∈A και f (f -1(y)) = y.(1 . 0 α.w⏐. το γεωμετρικό τόπο των εικόνων των μιγαδικών αριθμών z. τότε κατ’ ανάγκη θα ισχύει f΄΄(x)>0. γ.3i) . τότε να βρείτε: α. τότε για την αντίστροφη συνάρτηση f -1 ισχύει f -1(f (x)) = x.

τουλάχιστον. ⎧ Anx . Β. 1 ii. β. Δίνεται ότι ο μιγαδικός αριθμός z1 = ΘΕΜΑ 3ο Δίνεται η συνάρτηση f (x) = x2 . Αν k = . τότε να αποδείξετε ότι ∫ β α f (t) dt = G (β) . x0) ∪ (x0 . με εξαίρεση το σημείο επαφής τους. β]. Αν μια συνάρτηση f είναι κοίλη σ’ ένα διάστημα Δ. β.2 ℓnx. Τότε ισχύει η ισοδυναμία : Aim f (x) = A ⇔ Aim (f (x) . αλλά δεν είναι γνησίως μονότονες. β. για τον οποίο ισχύει w = z1 . . Αν α. δ. Έστω μια συνάρτηση ορισμένη σ’ ένα σύνολο της μορφής (α .x>0 ⎪ γ. γ. Αν G είναι μια παράγουσα της f στο [α . με Σωστό ή Λάθος. Να βρείτε τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f. x > 0. β πραγματικοί αριθμοί.A) = 0. α. Υπάρχουν συναρτήσεις που είναι 1 . Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των εικόνων του μιγαδικού αριθμού w. Γ. β) και ℓ ένας πραγματικός αριθμός. α. ρίζα στο 2 διάστημα (0 .G (α). Έστω η συνάρτηση g (x) = ⎨ f (x) ⎪ k. e). α. τότε : α + βi = 0 ⇔ α = 0 ή β = 0. Το ολοκλήρωμα ∫ β α f (x) dx είναι ίσο με το άθροισμα των εμβαδών των χωρίων που βρίσκονται πάνω από τον άξονα x΄x μείον το άθροισμα των εμβαδών των χωρίων που βρίσκονται κάτω από τον άξονα x΄x. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν.1.. β]. x = 0 ⎩ i. Έστω μία συνεχής συνάρτηση σ’ ένα διάστημα [α .ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 ΘΕΜΑ 1ο A. Τι σημαίνει γεωμετρικά το Θεώρημα Μέσης Τιμής του Διαφορικού Λογισμού. Να αποδείξετε ότι ισχύει f (x) ≥ 1. ε.z1 . για κάθε x > 0. Να αποδείξετε ότι β = -1 και γ = 1. x → x0 x → x0 ΘΕΜΑ 2ο 1+i 3 είναι ρίζα της εξίσωσης 2 z2 + βz + γ = 0. τότε να αποδείξετε ότι η g έχει μία. Να βρείτε την τιμή του k έτσι ώστε η g να είναι συνεχής. όπου β και γ πραγματικοί αριθμοί. Να αποδείξετε ότι z13 = -1. γ. τότε η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f σε κάθε σημείο του Δ βρίσκεται κάτω από τη γραφική της παράσταση.

Ορίζουμε τις συναρτήσεις: x F (x) F (x) = ∫ f (t) dt. +∞ ). x ∈ (0 . τότε: i. 0 1 ∫ F (t) dt = 0 1 F (1).ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ . β. Να αποδείξετε ότι ii. 2 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ . για κάθε x ≥ 0. +∞) για την οποία ισχύει f (x) > 0. 0 t ⋅ f (t) dt ∫ 0 α. Να αποδείξετε ότι 244 ∫ 2 0 2 f (t) dt < 2∫ t ⋅ f (t) dt. γ. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση h είναι γνησίως φθίνουσα στο (0.ΘΕΜΑ 4ο Έστω f μια συνεχής συνάρτηση στο διάστημα [0 . Να αποδείξετε ότι 1 ∫e t-1 0 [f (t) + F (t)] dt = F (1). +∞). +∞ ) και h (x) = x . Αν h (1) = 2. x ∈ [0 .

γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό. Η συνάρτηση f είναι 1-1. Πότε θα λέμε ότι η f είναι συνεχής στο x o . ή Λάθος. Αν z είναι ένας μιγαδικός αριθμός τότε για κάθε θετικό ν ν ακέραιο ν ισχύει ( z ) = ( z ) Μονάδες 2 β. + ∞ ) και ισχύει: f ′( x ) = 1 2 x Μονάδες 9 B. Μονάδες 6 Γ. αν η πρόταση είναι σωστή. α. Έστω μια συνάρτηση f και x o ένα σημείο του πεδίου ορισμού της. αν η πρόταση είναι λανθασμένη.ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1 o A. Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο (0 . Μονάδες 2 ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ . Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν. αν και μόνο αν κάθε οριζόντια ευθεία τέμνει τη γραφική παράσταση της f το πολύ σε ένα σημείο. Έστω η συνάρτηση f(x) = x .

Αν lim f(x) = 0 και f(x) < 0 κοντά στο x o τότε x→x o lim x→x o 1 = +∞ f (x) Μονάδες 2 δ. παραγωγίσιμη ∫ f ′(x) dx = f(x) + c. Μονάδες 10 ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ . Μονάδες 2 ΘΕΜΑ 2 ο Θεωρούμε τους μιγαδικούς αριθμούς z για τους οποίους ισχύει: (2 − i ) z + (2 + i ) z− − 8 = 0 α. Έστω η συνάρτηση f(x) = εφx. Για κάθε συνάρτηση διάστημα ∆. Nα βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των εικόνων των μιγαδικών αριθμών z = x+yi οι οποίοι ικανοποιούν την παραπάνω εξίσωση.ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ γ. σε ένα x ∈∆ όπου c είναι μια πραγματική σταθερά. ισχύει f. H συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο  1 = – { x συνx = 0 } και ισχύει f ′( x ) = - 1 συν 2 x Μονάδες 2 ε.

x → +∞ Μονάδες 5 Β. Μονάδες 10 β. Μονάδες 8 γ. Nα βρείτε τον μοναδικό πραγματικό αριθμό z1 και τον μοναδικό φανταστικό αριθμό z 2 οι οποίοι ικανοποιούν την παραπάνω εξίσωση. Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τη συνάρτηση f και να βρείτε το σύνολο τιμών της.ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ β. Έστω ότι λ = -1 α. Για τους αριθμούς z1. x > -1 όπου λ ένας πραγματικός αριθμός με λ ≥ -1 Α.ln(x+2). ώστε να υπάρχει το όριο lim f(x) και να είναι πραγματικός αριθμός. z 2 που βρέθηκαν στο προηγούμενο ερώτημα να αποδείξετε ότι z1 + z 2 2 + z1 − z 2 2 = 40 Μονάδες 7 ΘΕΜΑ 3 ο ∆ίνεται η συνάρτηση f(x) = ln[(λ+1)x 2 +x+1] . Να βρείτε τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f Μονάδες 6 γ. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση f(x) + α 2 = 0 έχει μοναδική λύση για κάθε πραγματικό αριθμό α με α≠ 0 Μονάδες 4 ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ . Να προσδιορίσετε την τιμή του λ.

0≤ x ≤ 2 g(x) = 3x 2 e2x ικανοποιεί τις υποθέσεις του θεωρήματος του Rolle στο διάστημα [0.2) τέτοιο. 2] →  η οποία είναι δύο φορές παραγωγίσιμη και ικανοποιεί τις συνθήκες f ′′( x ) − 4 f ′( x ) + 4 f ( x ) = k x e 2 x . α.ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ ΘΕΜΑ 4 ο ∆ίνεται μια συνάρτηση f: [0 .2]. 0 ≤ x ≤ 2 Μονάδες 5 ε. Να αποδείξετε ότι k = 6 και ότι ισχύει g(x) = 0 για κάθε x ∈ [0. β. Να αποδείξετε ότι f ( x ) = x 3 e 2 x .2]. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f ′( x ) − 2 f ( x ) . Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα 2 ∫1 f (x) x2 dx ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ Μονάδες 4 . Μονάδες 4 Να αποδείξετε ότι υπάρχει ξ ∈ (0. ώστε να ισχύει f ′′(ξ ) + 4 f (ξ ) = 6 ξ e 2ξ + 4 f ′(ξ ) Μονάδες 6 γ. f(1) = e 2 όπου k ένας πραγματικός αριθμός. f ′ (2) = 2 f(2)+12 e 4 . 0 ≤ x ≤ 2 f ′(0) = 2 f (0) . Μονάδες 6 δ.

να αποδείξετε ότι και η συνάρτηση f+g είναι παραγωγίσιμη στο x 0 . Μονάδες 5 Β. 2. α. Κάθε συνάρτηση μονότονη. Ισχύει: που είναι 1-1 είναι γνησίως Μονάδες 2 ημx =0 . αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος. x→ 0 x lim Μονάδες 2 ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ . 0 0 0 Μονάδες 10 β. Αν οι συναρτήσεις f. 3. 4 και 5 των παρακάτω προτάσεων και δίπλα σε κάθε αριθμό να σημειώσετε τη λέξη Σωστό.ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΘΕΜΑ 1ο Α. αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Η διανυσματική ακτίνα της διαφοράς των μιγαδικών α+βi και γ+δi είναι η διαφορά των διανυσματικών ακτίνων τους. 3. Μονάδες 2 2. και ισχύει: ( f + g )′ (x ) = f ′ (x ) + g′ (x ) . Πότε η ευθεία x=x 0 λέγεται κατακόρυφη ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της f. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1. 1. g είναι παραγωγίσιμες στο x 0 .

Μονάδες 9 γ. να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές. όπου α. Να αποδείξετε ότι: 3 z −z 2 2 2 2 3 = z +z + z +z 2 .ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 4. z 2 . Μονάδες 7 ΘΕΜΑ 3ο ∆ίνεται η συνάρτηση f (x) = x e x −α . Μονάδες 10 ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ . z 3 = −2 + 2i . όπου α ∈ . αντίστοιχα. x Μονάδες 2 x α +1 α + c . x ∈  * . Ισχύει: x dx = α +1 αριθμοί και α∫-1. είναι παραγωγίσιμη 1 στο  * και ισχύει (ln x )′ = . Μονάδες 2 ∫ ΘΕΜΑ 2ο ∆ίνεται ο μιγαδικός αριθμός z= 1 i (i − 3) . Να βρεθεί η τιμή του α. Η συνάρτηση f ( x ) = ln x . c είναι πραγματικοί 5. f(0)) να είναι παράλληλη στην ευθεία y=ex. z 3 . Μονάδες 9 β. ώστε η εφαπτομένη της C f στο σημείο Α(0. z 2 = 2i . Να αποδείξετε ότι: − z = −1 + i . Β. α. − 1+ i 2 α. Γ είναι οι εικόνες των μιγαδικών − z. Αν Α.

Να αποδείξετε ότι: 0 ≤ h(x) ≤ e-2. Μονάδες 5 ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ . να αποδείξετε ότι ο άξονας x′ x ασύμπτωτη της C f στο − ∞ . Να υπολογίσετε το εμβαδό του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της συνάρτησης h. Να αποδείξετε ότι: f(x) ≥ g(x). i. για κάθε x ∈ [1. για κάθε x>0. να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα. τον άξονα x′ x και τις ευθείες x = 1 και x = e.ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ β. Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα I= e h(x) e 1 ∫ [h ( x ) + 1]h′( x )dx . α. Μονάδες 10 ii. Μονάδες 7 ii. x>0. e] . είναι οριζόντια Μονάδες 5 ΘΕΜΑ 4ο ∆ίνονται οι συναρτήσεις f(x) = x-1 και g(x) = lnx. Αν h(x) = f(x)-g(x). Για α=-1. τότε: i. Μονάδες 5 iii. Mονάδες 8 β.

αν η πρόταση είναι λανθασμένη. ή Λάθος. αν η πρόταση είναι σωστή. να αποδείξετε ότι η f είναι σταθερή σε όλο το διάστημα ∆. όταν f(x)≥f(x 0 ) για κάθε x∈A Μονάδες 2 ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ . Μία συνάρτηση f με πεδίο ορισμού Α λέμε ότι παρουσιάζει (ολικό) ελάχιστο στο x 0 ∈A. τότε ισχύει z1z 2 = z1 ⋅ z 2 Μονάδες 2 β. Μονάδες 10 Β. z 2 είναι μιγαδικοί αριθμοί. α. Αν η f είναι συνεχής στο ∆ και για κάθε εσωτερικό σημείο x του ∆ ισχύει f ′( x ) = 0 . Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν. Έστω μία συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα ∆. γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό. Αν z 1 . Μονάδες 5 Γ.ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄) ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1 o Α. Πότε μία συνάρτηση f λέγεται παραγωγίσιμη σε ένα σημείο x 0 του πεδίου ορισμού της.

β] και ισχύει f(x)<0 για κάθε x∈[α. τότε το εμβαδόν του χωρίου Ω που ορίζεται από τη γραφική παράσταση της f. Από τους παραπάνω μιγαδικούς αριθμούς να αποδείξετε ότι ο μιγαδικός αριθμός z 0 = 1 − i έχει το μικρότερο δυνατό μέτρο. Κάθε συνάρτηση f συνεχής σε ένα σημείο του πεδίου ορισμού της είναι και παραγωγίσιμη στο σημείο αυτό. λ∈ Α. συνx − 1 =1 x →0 x lim Μονάδες 2 δ. Μονάδες 8 ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ . β]. x=β και τον άξονα x′x είναι Ε (Ω ) = β ∫α f (x )dx Μονάδες 2 ΘΕΜΑ 2 ο Θεωρούμε τους μιγαδικούς αριθμούς z=(2λ+1)+(2λ−1)i .ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ γ. Μονάδες 2 ε.α. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας πάνω στην οποία βρίσκονται οι εικόνες των μιγαδικών αριθμών z. τις ευθείες x=α. Αν μία συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα διάστημα [α. για τις διάφορες τιμές του λ∈ Μονάδες 9 β.

να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι κυρτή. να αποδείξετε ότι α=e Μονάδες 8 Β. α. 0) ∪ (0. να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα (−1. αν β. Μονάδες 5 β. Αν ισχύει f ( x ) ≥1 για κάθε x > −1. A. όπου α > 0 και α ≠ 1 x > − 1. Να βρεθούν οι μιγαδικοί ικανοποιούν την εξίσωση 2 αριθμοί w οι οποίοι − w + w − 12 = z 0 όπου z 0 ο μιγαδικός αριθμός που αναφέρεται στο προηγούμενο ερώτημα.ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ Β. 2) ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ Μονάδες 6 . 0] και γνησίως αύξουσα στο διάστημα [0. Για α=e. να αποδείξετε ότι η εξίσωση f (β) − 1 f ( γ ) − 1 + =0 x −1 x−2 έχει τουλάχιστον μια ρίζα στο (1. + ∞) . γ ∈ (−1. Μονάδες 8 ΘΕΜΑ 3 ο ∆ίνεται η συνάρτηση f (x) = α x − ln( x + 1). + ∞) Μονάδες 6 γ.

2] x=0 α. 2) και ότι ισχύει G′( x ) = − H( x ) x 2 . Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση G είναι συνεχής στο διάστημα [0. x ⎧ H( x ) − f ( t )dt + 3. Μονάδες 5 β. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένας αριθμός α∈(0. 2]. 2] για την οποία ισχύει 2 ∫ 0 (t − 2)f (t )dt = 0 Ορίζουμε τις συναρτήσεις H( x ) = x ∫0 t f (t )dt. 2]. Μονάδες 7 δ. α) τέτοιος ώστε να ισχύει α ξ ∫0 t f ( t )dt = ξ 2 α ∫0 f (t )dt Μονάδες 7 ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ . x ∈ [0. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση G είναι παραγωγίσιμη στο διάστημα (0. ⎪⎩6 lim t →0 t2 ∫ x ∈ (0. 2) τέτοιος ώστε να ισχύει Η(α)=0.ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ ΘΕΜΑ 4 ο Έστω f μία συνεχής συνάρτηση στο διάστημα [0. ⎪ x 0 ⎪ G(x) = ⎨ 1 − 1 − t2 ⎪ . Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένας αριθμός ξ∈(0. 0<x<2 Μονάδες 6 γ.

αν η πρόταση είναι σωστή. τότε ισχύει α x = xα x −1 β) Αν ορίζονται οι συναρτήσεις f o g και g o f.klimaka. Μονάδες 4 A3. Πότε λέμε ότι μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού Α παρουσιάζει στο x 0 ∈A (ολικό) μέγιστο. αν η πρόταση είναι λανθασμένη.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α A1. ( ) ′ α) Αν f(x) = α x . Πότε λέμε ότι μια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη σε ένα κλειστό διάστημα [α. τότε lim x→x 0 x →x 0 1 =0 f (x) ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ .β] του πεδίου ορισμού της. είναι παραγωγίσιμη στο  και ισχύει (ημ x )′ = συνx Μονάδες 8 A2. το f(x 0 ).ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f(x) = ημx. γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό. ή Λάθος. τότε πάντοτε ισχύει f o g = g o f γ) Αν lim f ( x ) = + ∞ ή − ∞ . α > 0. x∈. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν. Μονάδες 3 Α4.

β].klimaka. Από τους μιγαδικούς αριθμούς w του ερωτήματος Β2 να βρείτε εκείνους για τους οποίους ισχύει 2 ⋅ Re(w) + Im(w) = 0 Μονάδες 6 ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ .ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu. β τότε ∫ f (x)dx ≥ 0 α 2 ε) Για κάθε z∈C ισχύει z = z ⋅ z Μονάδες 10 ΘΕΜΑ Β Έστω ότι οι μιγαδικοί αριθμοί z 1 . Να βρείτε τους μιγαδικούς αριθμούς z 1 . z 2 Μονάδες 5 B2. z 2 είναι οι ρίζες εξίσωσης δευτέρου βαθμού με πραγματικούς συντελεστές για τις οποίες ισχύουν z 1 +z 2 = –2 και z 1 ⋅ z 2 = 5 B1.gr ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ δ) Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής στο κλειστό διάστημα [α. Αν για τους μιγαδικούς αριθμούς w ισχύει η σχέση 2 w − z1 + w − z 2 2 = z1 − z 2 2 να αποδείξετε ότι ο γεωμετρικός τόπος των εικόνων των w στο μιγαδικό επίπεδο είναι ο κύκλος με εξίσωση (x+1) 2 + y 2 = 4 Μονάδες 8 B3.β] και ισχύει f(x) ≥ 0 για κάθε x∈[α.

w 2 είναι δύο από τους μιγαδικούς w του ερωτήματος Β2 με την ιδιότητα w1 − w 2 = 4 . Να αποδείξετε ότι η εξίσωση f(x) = 0 έχει δύο ακριβώς θετικές ρίζες. Να βρείτε τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f Μονάδες 5 Γ2. + ∞ ) Μονάδες 5 Γ3. f (ξ) ) διέρχεται από την αρχή των αξόνων. Μονάδες 6 Γ4.klimaka. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα (0. x 2 είναι οι ρίζες του ερωτήματος Γ3 με x 1 < x 2 . x > 0 Γ1. Αν x 1 . ώστε ξ⋅f΄(ξ) – f(ξ) = 0 και ότι η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f στο σημείο Μ (ξ. Μονάδες 9 ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ . x2) τέτοιος. Αν w 1 . να αποδείξετε ότι w 1 + w 2 = 2 Μονάδες 6 ΘΕΜΑ Γ ∆ίνεται η συνάρτηση f(x) = (x–2)lnx + x – 3.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu. να αποδείξετε ότι υπάρχει μοναδικός αριθμός ξ∈(x1.gr ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ B4.1] και γνησίως αύξουσα στο διάστημα [1.

x∈ Μονάδες 8 ∆4.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu. Να αποδείξετε ότι 2 f(x) = e x – x 2 . τότε: ∆3. Να αποδείξετε ότι lim 3 x→0 ημ x = +∞ Μονάδες 6 Αν επιπλέον δίνεται ότι ( ) f΄(x) + 2x = 2x ⋅ f ( x ) + x 2 .gr ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ ΘΕΜΑ ∆ Έστω συνάρτηση f: → η οποία είναι παραγωγίσιμη και κυρτή στο  με f(0) = 1 και f΄(0) = 0 ∆1. x∈. x ≥ 0 x και να λύσετε στο  την ανίσωση x 2 + 2x +3 4 x 2 + 2 x +1 6 ∫ f (t)dt + ∫ f (t)dt < 0 ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ Μονάδες 7 . Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τη συνάρτηση x +2 h(x) = ∫ f (t)dt . Να αποδείξετε ότι f(x) ≥ 1 για κάθε x∈ Μονάδες 4 1 ∫ x ⋅ f ( xt )dt + x 3 0 ∆2.klimaka.

Έστω f μια συνάρτηση ορισμένη σε ένα διάστημα ∆. α) Η διανυσματική ακτίνα της διαφοράς των μιγαδικών αριθμών α+βi και γ+δi είναι η διαφορά των διανυσματικών ακτίνων τους. τότε να αποδείξετε ότι: • όλες οι συναρτήσεις της μορφής G(x)=F(x)+c. c∈ Μονάδες 6 A2. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν. γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό. Πότε η ευθεία x=x 0 λέγεται κατακόρυφη ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f . Μονάδες 4 A3. ή Λάθος. c∈ είναι παράγουσες της f στο ∆ και • κάθε άλλη παράγουσα G της f στο ∆ παίρνει τη μορφή G(x)=F(x)+c. Πότε λέμε ότι η f στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω ή είναι κοίλη στο ∆. ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ . Έστω μια συνάρτηση f συνεχής σε ένα διάστημα ∆ και παραγωγίσιμη στο εσωτερικό του ∆.ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄) ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΘΕΜΑ Α A1. αν η πρόταση είναι σωστή. αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Μονάδες 5 Α4. Αν F είναι μια παράγουσα της f στο ∆.

x∈ ε) Αν lim f ( x ) < 0 . ∆ίνεται η εξίσωση z+ Μονάδες 7 B2. τότε η παράγωγός της δεν είναι υποχρεωτικά θετική στο εσωτερικό του ∆.β).ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ β) Έστω συνάρτηση f συνεχής σε ένα διάστημα ∆ και παραγωγίσιμη στο εσωτερικό του ∆. Αν για τους μιγαδικούς αριθμούς w ισχύει Μονάδες 6 w − 4 + 3i = z1 − z 2 τότε να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των εικόνων των w στο μιγαδικό επίπεδο. Μονάδες 7 B4. Να βρείτε τις ρίζες z 1 και z 2 της εξίσωσης. όπου A = lim +f ( x ) και B = lim −f ( x ) x→α x→β δ) (συνx)΄=ημx. Να αποδείξετε ότι z12010 + z 2010 =0 2 B3.Β). τότε το σύνολο τιμών της στο διάστημα αυτό είναι το διάστημα (Α. γ) Αν μια συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα και συνεχής σε ένα ανοικτό διάστημα (α. Για τους μιγαδικούς αριθμούς w του ερωτήματος Β3. τότε f(x)<0 κοντά στο x 0 x→x 0 Μονάδες 10 ΘΕΜΑ Β 2 = 2 όπου z∈C με z≠0 z B1. Αν η f είναι γνησίως αύξουσα στο ∆. να αποδείξετε ότι 3 ≤ w ≤ 7 Μονάδες 5 ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ .

x∈ f (x) − x Μονάδες 5 ∆2. Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο  με παράγωγο f΄(x)= f (x) . Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση g(x)= (f ( x ) )2 –2xf(x). Να λύσετε την εξίσωση: ( ) ⎡ (3x − 2) 2 + 1⎤ 2 x − 3x + 2 = ln ⎢ ⎥ 4 x + 1 ⎣ ⎦ 2 Μονάδες 7 Γ3. Να αποδείξετε ότι η f έχει δύο σημεία καμπής και ότι οι εφαπτόμενες της γραφικής παράστασης της f στα σημεία καμπής της τέμνονται σε σημείο του άξονα ψ΄ψ. Μονάδες 5 Γ2. Μονάδες 7 ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ . Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τη συνάρτηση f. x∈ Γ1. Γ4. x∈.ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ ΘΕΜΑ Γ ∆ίνεται η συνάρτηση f(x)=2x+ln(x 2 +1). Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα Μονάδες 6 1 ∫ I = xf ( x )dx −1 Μονάδες 7 ΘΕΜΑ ∆ ∆ίνεται η συνεχής συνάρτηση f:  →  η οποία για κάθε x∈ ικανοποιεί τις σχέσεις: f(x) ≠ x x f(x)–x =3+ ∫ 0 t dt f (t) − t ∆1. είναι σταθερή.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful