EL RACÓ DE LES MATEMÀTIQUES A L’ED.

INFANTIL

1

ÍNDEX
- INTRODUCCIÓ. - SERIACIONS. - COMPLETAR SERIACIONS. - PINCES. - JOCS DELS COLORS. - CASETA DE RAJOLES/ TAULERS DE JOC. - DESCOMPOSICIÓ DE NOMBRES. - RACÓ DE MATEMÀTIQUES. - MATEMÀTIQUES ACTIVITATS PER A 4 ANYS. - MATEMÀTIQUES ACTIVITATS PER A 5 ANYS

2

. materials de rebuig o que puguen aportar fàcilment (botons. És important que les xiquetes i els xiquetes descobresquen la funcionalitat de la matemàtica.) per desenvolupar alguns dels conceptes matemàtics. a més de participar en discussions i postes en comú.. Tanmateix. per això hem de posar al seu abast el major nombre de materials possibles: específics (blocs lògics). sobretot.. cal insistir que mai 3 . xapes.INTRODUCCIÓ Al racó de matemàtica. D’aquesta manera comencen a discriminar.. anelles.). a generalitzar i a establir relacions a partir de les dades extretes de la realitat. l’observació i l’experimentació de distints materials. cartes.. quantitatius i espacials i. cromos.. a fer abstraccions. Hem de proporcionar-los activitats concretes i adequades que els ajuden al desenvolupament d’aspectes lògics... les xiquetes i els xiquets van construint el pensament matemàtic a partir de la manipulació.... utilitzar materials propers a la realitat quotidiana (joguines. qualitatius.. construcció. També aprofitarem les situacions de joc (botiga. que els permeta verbalitzar amb facilitat què han fet i perquè. bitlles. i com sempre que parlem d’aprenentatges a l’Educació Infantil.).

. cal apuntar que a través d’elles hem treballa conceptes. -El color. la data. Amb aquestes activitats podem proposar suficient quantitat de variants com perquè els xiquets i xiquetes hagen d’observar i pensar abans de resoldre-les. la del telèfon i un llarg etcètera) i dins de l’aula (les que institucionalitzem a les rutines com ara la llista. -L’atenció.. la forma i la grandària. -La lectura de seqüències amb més d’un element i la deducció de la seua repetició. A més..). procediments i actituds com ara: -La noció de quantitat. -La direccionalitat (per exemple: totes les sèries aniran de’esquerra a dreta). 4 . nombre de persones que es queden al menjador escolar. la numeració de les cases. A més a més. cal apuntar que en cada bloc d’activitats oferim variants en les quals l’alumnat manipula lliurement i creativament.no partim de zero i que l’experiència personal de cada xiqueta i xiquet compta amb quantitat de referents matemàtics fora de l’aula (els membres de la família. i un llarg etcètera. l’edat.

5 . per exemple.Afegir. que la utilització del color –a les sèries.també proporciona la possibilitat de combinar gammes i aconseguir resultats estèticament interessants. per últim.

tres atributs. figures geomètriques. pinces d’estendre de distints colors.Targetes plastificades dels elements amb els quals fer la seriació. dels elements d’una . 6 .Construir seqüències amb elements vagen canviant els atributs.. en els quals es . . . .Boles d’enfilar i cordó.Mostrar una actitud positiva davant les possibles dificultats que de vegades planteja la resolució matemàtica.Cartolines plastificades amb models de seqüències (mitjans de transport.Identificar els atributs determinada seriació.Mantindre l’atenció en la pròpia acció per acabar la tasca iniciada..) per a cadascun dels materials i amb diferent grau de dificultat: dos atributs... altres .SERIACIONS OBJECTIUS .. MATERIALS .

ACTIVITATS D’APRENENTATGE 1.Tria d’una nova seqüència amb el mateix material o amb un altre i repetir el procés. . . Construcció de seriacions.Tria d’un material determinat i d’una cartolina amb una seqüència.Revisió de la seriació i modificació si cal.Construcció d’una seqüència combinant dos.Tria d’un dels materials. *En la primera activitat és important tindre diferents models de seqüències per a cada material i de diferent grau de dificultat perquè cada xiquet/a puga seguir el seu propi ritme d’aprenentatge.Revisió de la seriació i modificació si cal.Continuació de la seriació seguint la seqüència. . tres o quatre atributs.Construcció d’una nova seqüència amb el mateix material o amb un altre i repetir el procés. . . .Continuació de la seriació amb la seqüència construïda. 7 . . .OBSERVACIONS *Al racó ha d’haver dos o tres materials simultàniament i és recomanable anar canviant-lo al llarg del curs. Continuació de seriacions. . 2.

) Al lloc on falta un element hi haurà un espai amb un puntet senyalat. per exemple: usant fulls o cartolines de distints colors tot i reservant-ne sempre 8 .Buscar els elements que falten en una seriació donada i col·locar-los al lloc corresponent. ..Mostrar interés en l’execució de la tasca. OBSERVACIONS *Els materials els ordenarem segons el grau de dificultat tot i proposant un codi.Tires de cartolines de diferents colors en cadascuna de les quals hi ha elements d’una seriació incompleta (d’animals salvatges... fruites. .Descobrir quins atributs s’utilitzen en una seriació determinada. MATERIALS ..COMPLETAR SERIACIONS OBJECTIUS . .Caixetes amb les targetes dels elements de les sèries.Ordenar autònomament els materials del racó una vegada acabada l’activitat. figures geomètriques. .

Identificació i localització dels elements que falten.Deducció dels atributs emprats per formar la seriació.Revisió de la seriació per comprovar que és correcta. ACTIVITATS D’APRENENTATGE . . .Tria dels elements de la caixeta i col·locació al lloc corresponent de la seriació (marcat amb punts). *Aquesta proposta de racó la podem fer quan els xiquets i les xiquetes han manipulat i realitzat prèviament moltes seriacions i entenen el procés de realització d’aquestes.un per a les activitats més senzilles. PINCES OBJECTIUS . . un altre per a les de mitjana complicació i un tercer color per a les més complicades.Manipular el material 9 .Observació de la seriació escollida i del material de la caixeta (targetes). .

. ACTIVITATS D’APRENENTATGE .Els criteris donats es poden aplicar a diferents materials: xapes. . . .Jugar lliurement. Fer agrupacions.Reconèixer les distintes mides: gran.Contar el material. . pedres. grandària i materials. MATERIALS . xicotet.Interactuar les pinces amb altres materials..Reconèixer els colors.Pinces de roba de distints colors. botons.Realitzar triats i series atenent distints criteris. . Assignar cardinal i escriure-ho. 10 . mitjà. bigudís..Construir figures geomètriques amb el material. llarg. explicant la seua experiència. .Cartons i tapes grans de plastic. taps. OBSERVACIONS . curt.

Seriar. fent la diferenciació.Contar les peces i dir el número. . color.Anomenar els colors..Realitzar agrupacions i seriacions atenent als diferents criteris.Associar el color del dau amb el de la fitxa. forma. MATERIALS .) JOC DELS COLORS OBJECTIUS .Un dau amb els sis colors que volem treballar.Realitzar construccions amb les pinces. .Reconèixer colors. . 11 . .Classificar les fitxes atenent al seu color. . . volum..Realitzar activitats amb altres materials ( nugar pinces amb cordills.. .

ACTIVITATS D’APRENENTATGE 1. classifiquem les fitxes atenent al color.-Explicació de les regles del joc: . . .-48 fitxes.Verbalitzaran el nom del color. vuit fitxes de cada color. .Agafar una fitxa del color que s’ha tret. Sense dau: .Amb totes les fitxes seguint una mostra establerta.Recompte de fitxes de cada jugador i guanya el jugador que més fitxes té.Si algú s’equivoca quan verbalitza perd el torn. 2. 12 .-Joc lliure per a prendre contacte amb el material. . 3.-Classificació cada vegada que juguem.Tirar el dau. OBSERVACIONS * Jugem amb quatre jugadors.

Fer hipòtesis sobre la quantitat que els falta per completar el joc. com”. .. MATERIALS . on hi ha marcades separacions per poder col·locar les “rajoles”.Plasmar en una fitxa la seriació realitzada. i comprovar-les.. ..Iniciar la utilització del número per determinar una relació quantitativa.. .Peces rectangulars col·locar a la caseta. el número que haurà d’eixir al dau. . CASETA DE RAJOLES /TAULERS DE JOC OBJECTIUS . en aquest cas en un joc.Conèixer i denominar la sèrie dels números (de l’1 al 6).Silueta d’una o més cases dibuixades en cartolines plastificades.. plastificades (“rajoles”) per 13 ..Aplicar la noció “tants .Descobrir les aplicacions de la matemàtica en la realitat quotidiana. . .

. .. 14 . ...Daus (de números o de punts). depenent del nivell de coneixement dels xiquets i de les xiquetes.Caixeta per guardar les “rajoles”.. amb les xifres. 30.Fitxes (cercles o quadrats) plastificades per col·locarles sobre els taulers.Potets per col·locar el daus.. *Les caselles dels taulers també poden anar numerades. . quan han d’anar tirant el dau fins que els isca el número que coincideix exactament amb les rajoles o caselles que falten. d’aquesta manera familiaritzem els xiquets i xiquetes amb la recta numèrica.. . requadres). OBSERVACIONS *És interessant observar el final del joc. *Quan juguen amb els taulers ho poden fer amb un o dos daus (per tal de sumar).Fulls plastificats on haurem marcat les separacions dels taulers (20.

ACTIVITATS D’APRENENTATGE .Joc de la caseta: Un jugador/a tira el dau. Per torns. Guanya el/la jugador/a que acaba la casa. L’altre/a jugador/a fa el mateix. 15 . Guanya el/la jugador/a que primer acaba la seua caseta. . Variant d’aquest joc: Cada jugador/a té la seua caseta.Joc del tauler: Cada jugador té el seu tauler. mira el número que li ha eixit i agafa tantes rajoles com el número indica i les posa a la caseta. Tiren el dau per ordre i van posant les rajoles. van tirant el dau i col·locant la quantitat de fitxes que indique el dau sobre les caselles. Guanya el/la jugador/a que primer complete totes les caselles.

pedretes.Fulls plastificats amb dibuixos on hi haja dos.Experimentar la noció de quantitat per mitjà de la comparació i de l’agrupament d’elements.. ..Caixetes amb materials: botons. . tres i quatre parts. .DESCOMPOSICIÓ DE NOMBRES OBJECTIUS . .Separar els elements d’una agrupació en dues o més parts. MATERIALS . tres o quatre pastissos d'aniversari. espelmes. .. 16 .Proposar possibles solucions davant del plantejament d’una situació. fitxes. observant les quantitats corresponents.Fulls plastificats dividits en dues. .Compondre i descompondre quantitats del 2 al 9.Caixeta amb cartonets amb els números del 2 al 9.

. pedretes. espelmes.) que indique el cartonet.. 17 . podem demanar-los que ho anoten en un full en forma de sumes indicades. 8 = 4 + 4. Ferho de totes les maneres possibles. fitxes.Elecció del nombre de peces (botons.Fulls de paper.Tria d’un cartonet amb un número. . ..Explicació a la mestra o a un company/a de quantes maneres es poden distribuir un mateix nombre de peces. tenint en compte les divisions. . OBSERVACIONS *Quan les xiquetes i els xiquets ho entenguen bé. Per exemple.Col·locació de les peces del material elegit en un dels fulls plastificat. 8 = 2 + 2 + 2 + 2. ACTIVITATS D’APRENENTATGE .. .Llapis.

.Adquirir la noció de nombre i de quantitat.Adquirir vocabulari matemàtiques.Establir relacions entre els objectes agrupant-los. comparant-los i situant-los en l’espai en funció de criteris establerts. .Desenvolupar actituds positives i de superació davant les dificultats que puguen plantejar-se. . .Dominar la sèrie de nombres del 0 al 9. . ordenant-los. bàsic relacionat amb les MATERIALS 18 .Desenvolupar el pensament lògic-matemàtic.RACÓ DE MATEMÀTIQUES OBJECTIUS .

. 19 .Blocs lògics. .Bingos. . .Trencaclosques. . cistelles.Caixes.El material serà molt variat: .Botons.Seqüències d’imatges. daus OBSERVACIONS *El racó el situarem prop de la pissarra (per si volen utilitzar-la per escriure nombres) i del racó de construccions.Baralles.Llavors.Regletes. encaixables. .Caniques. . . *El material el classificarem atenent al grau de dificultat que volem que tinga l’activitat. .

Reconèixer les grafies dels nº i escriure-les.Realitzar seriacions atenent a diferents qualitats o criteris i amb materials u objectes diferents..Relacionar grafia numèrica i quantitat.Jugar amb trencaclosques. . . . . MATEMÀTIQUES (activitats en general) 4 anys OBJECTIUS .Realitzar activitats de numeració i quantitats amb cartrons.ACTIVITATS D’APRENENTATGE . 20 .3. .Iniciar-se e el concepte de suma i de resta. ..Fer classificacions amb diferents materials.Fer descomposicions de nombres fins el 9.2. 2º. i ordinals: 1º. .Contar cardinals: 1. .Fer sumes i restes manipulatives. gomets.Fer correspondències. ...

. llavors.Materials manipulatius: boles.. .Botelles reciclades . de fusta. .Grafies de números : magnètiques. targetes.Situat prop del mestre i prop de la pissarra.El funcionament serà per grups tant dirigits com lliures amb 4 i 5 xiquets i xiquetes per grup. pinces.Blocs lògics: color.. volum i grossor. .Prestatgeries. OBSERVACIONS . MATERIALS . forma.Mida i pes .Regletes.Conceptes bàsics . .Conèixer les nocions espacials i temporals. . 21 .

. .Desenvolupar el pensament lògic-matemàtic. .L’educador deu ser observador. . MATEMÀTIQUES (activitats en general) 5 anys OBJECTIUS . ACTIVITATS D’APRENENTATGE . color.Botelles i números (posar dins de cada botella diferents materials).Jugar amb els blocs lògics descrivint: forma. . donar pautes que semblen lliures i deixar total llibertat per a que siga el xiquet el que pense i comentar conclusions.L’actitud que es deu tindre es la cura dels materials i el saber compartir-los en les activitats col·lectives. volum i grossor.Calendari.Passar la llista de classe. 22 .

trencaclosques.Adquirir la noció de número i quantitat.. . MATERIALS .El funcionament serà per grups tant dirigits com lliures amb 4 i 5 xiquets i xiquetes per grup.Molt variat: blocs lògics. jocs de taula..Paneres i contenidors per guardar el material.. botons. . .Situat prop del mestre i prop del racó de les construccions. . bingos. regletes. .Adquirir vocabulari matemàtiques. baralles. en funció dels criteris establerts.. 23 . OBSERVACIONS . agrupant-los. llavors.. caniques... . bàsic relacionat amb les .Conèixer i aplicar les regles del racó.Establir relacions entre els objectes.Panell de registre i avaluació.. ordenant-los. daus.Fitxes per reflexar els resultats.

Iniciació a la suma i la resta amb daus. caixes.L’actitud que es deu tindre es la cura dels materials i el saber compartir-los en les activitats col·lectives. .De numeració i quantitat amb cartrons.L’educador deu ser observador.. gomets. ACTIVITATS D’APRENENTATGE .Realitzar seriacions atenent a diferents qualitats o criteris i materials u objectes diferents. . .. . 24 .Descompondre números en forma de sumes. donar pautes que semblen lliures i deixar total llibertat per a que siga el xiquet el que pense i comentar conclusions.. pots.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful