n™w{t™ [t÷eËt

(Œtunt)
©e„wÁ [h™ Ëhtus hs, r™s {™w {wfwh ËwÄtrh,
ƒh™WP h½wƒh rƒ{÷ sËw, òu ŒtÞfw V÷ [trh.
(©e „wÁŒuð™e [hý f{¤tu™e Äq¤™u {tht {™Y…e Œ…oý ™u r™{o¤ fhe nwk h½wðh™wk ÞþMðe ðýo™ fhe hÌttu Aw. su
[thu …ŒtÚto (Ä{o, yÚto, ft{, {tuût) ™u «Œt™ fhðtðt¤wk Au.)
ƒwrØne™ ‚™w òr™fu, Ëwr{htI …ð™-fw{th,
ƒ÷ ƒwrØ rƒãt Œunwk {tu®n, nhnw õ÷uþ rƒfth.
(nwk {the ò‚™u ƒwrØne™{t™e …ð™fw{th ©e n™w{t™S™wk M{hý fYk Awk. nu ! ©e …ð™fw{th ! y{™u ƒ÷, ƒwrØ,
rðãt «Œt™ fhtu y™u y{thtu Œtu»t Œqh fhtu.)

([tu…tE)
sÞ n™w{t™ ! ¿tt™ „w™ Ët„h,
sÞ f…eþ ! r‚nwk ÷tuf Wò„h.
(¿tt™ ‚Útt þw¼ „wýtu™t rðþt¤ Ë{wÿ suðt ©e n™w{t™S yt…™tu sÞ ntu. ºtýu ÷tuf{tk «ftþðt™, ‚usðt™,
«¿ttðt™ f…ehts ©e n™w{t™S yt…™tu sÞ ntu.)
ht{Œq‚ y‚wr÷‚ ƒ÷ Ät{t,
yks™e…wºt …ð™Ëw‚ ™t{t.
(©e n™w{t™ ŒtŒt yt…©e ht{[kÿ ¼„ðt™™t Œq‚ Atu ‚Útt y™k‚ ƒ¤™t ¼kzth Atu yks™e …wºt y™u …ð™…wºt ‚hefu
yt…™wk ™t{s„ «rËØ Au.)
{ntðeh rð¢{ƒshk„e,
fw{r‚ r™ðth Ëw{r‚ fu Ëk„e.
(nu ©e n™w{t™S, yt… {nt™ ðeh Atu, rðþu»t …ht¢{ðt¤t Atu. yt… ðús Ë{t™ Atu. yt… fw{r‚™u Œqh fhðtðt¤t
‚Útt ËwkŒh ƒwrØðt¤t™t ËtÚte ‚Útt ËntÞf Atu.)
fk[™ ƒh™ rƒhts ËwðuËt,
ft™™ fwÛz÷ fwkr[‚ fuþt.
(©e n™w{t™S™wk þheh Ëtu™t™t hk„ suðwk Wßsð¤ Au. yt…™t ft™tu{tk fwkz¤ Au. yt…™t ðtkfr¤Þt ðt¤ Au. yt…™wk
yt Y… {™tuhBÞ Au.)

) . ftkÄu {qks s™uQ Ëtsi.) «¼w [rhºt Ëwr™ƒu ftu hrËÞt. ht{fts frhƒu ftu yt‚wh. ©e ht{S™wk ftÞo fhðt{tk yt… ËŒtÞ ‚í…h Atu. ©e ht{[kÿ fu fts ËPðthu. ‚us «‚t… {nt s„ ðkŒ™.) ¼e{Y… Ärh yËwh Ëknthu.Ëwð™ fuËhe ™kŒ™.ntÚt ð@ ytih æðò rƒhtsi. ht{÷û{ý Ëe‚t {™ ƒrËÞt. „wýðt™ ‚Útt yíÞk‚ ftÞo-fwþ¤ Atu. (yt…u rðfht¤ MðY… Äthý fhe ÷kft{tk htûtËtu™tu ðÄ fÞtuo y™u ©e ht{S™t ‚{t{ftÞtuo Ëk…Òt fÞto.) Ëqû{Y… Ärh rËÞ®n rŒ¾tðt.) ÷tÞ ËkSð™ ÷û{ý rsðtÞu.) rðãtðt™ „wýe yr‚ [t‚wh. (©e n™w{t™S™t ntÚt{tk æðs ‚Útt ðús Ëwþtu¼e‚ Au. (©e n™w{t™S Ëwû{Y… Äthý fhe™u ©e Ëe‚tS™e ËL{w¾ „Þt y™u íÞthƒtŒ rðfht¤ MðY… Äthý fhe ÷kft™wk Œn™ fÞwO. (ËkSð™e ƒwxe ÷tðe™u ßÞthu ©e ÷û{ýS™u Srð‚ fÞto ‚tu ¼„ðt™ ©e ht{u yt™kŒ rð¼tuh ÚtE ©e n™w{t™S™u ÓŒÞu ÷„tÔÞt. (©e ht{¼„ðt™™wk Sð™ [rhºt Ëtk¼¤ðt{tk yt… ¾wƒ s ‚Õ÷e™ ntuð Atu. (nu ©e n™w{t™S ! yt… {nt™rðãtr™Ät™. ©e h½wðeh nhr»t Wh ÷tÞu.) þkfh. (nu ! þkfh ¼„ðt™™t yð‚th nu ! fuËhe™kŒ™. rðfx Y… Ärh ÷kf s÷tðt. yt…™t …ht¢{ y™u ÞþMðe fe‚eo™u fthýu Ë{M‚ rðï yt…™u ™{Mfth fhu Au. ©e ht{S ©e ÷û{ýS ‚Útt ©e Ëe‚t{t‚t yt…™t ÓŒÞ f{¤{tk rðhts{t™ Au. y™u ¾¼t …h {wks™e Œtuhe™tu Þ¿ttu…rð‚ Ëwþtur¼‚ Au.

{nŠ»t„ý. fwƒuh rŒø÷t…÷.ð. frð fturðŒ frn ËfI fntk ‚u. yË frn ©e …r‚ fkX ÷„tðI. ÷kfuïh ¼Þu ˃ s„ ò™t. ht{r{÷tÞ hts…Œ ŒeLnt. (nòhtu òus™ Œqh yuðt ËqÞo ™u {eXw V¤ Ë{S™u yt… ‚u™u „¤e „Þt n‚t. (Ë{M‚ Ë™ftŒef.) sw„ Ën† Þtus™ …h ¼t™q.) Þ{fwƒuh rŒø…t÷ sntk ‚u. ÷eÕÞtu ‚trn {Äwh V÷ ò™wk.) Ën† ƒŒ™ ‚wBnthtu sË „tðI. (©e n™w{t™S yt…™tu {rn{t Þ{hts.) ‚w{W…fth Ëw„úeð ®n feLnt. s÷rÄ ÷tkrÄ „Þu y[hs ™tnª. ‚w{{{r«Þ ¼h‚rn Ë{¼tE.) ‚wBnthtu {kºt rð¼e»tý {t™t. ©e ™thŒS ©e ËhMð‚eS ‚Útt ©e þu»t™t„S …ý yt…™e Þþtufe‚eo ÞtuøÞ he‚u fhe þf‚t ™Úte.) Ë™ftrŒf ƒúñtrŒ {w™eËt. (nu fr…™kŒ™ ! Ën† {w¾ðt¤t þu»t™t„ …ý ‚{tht „wý„t™ „tÞ Au ‚u{sýtðe ÃÞthÚte «¼w ©e ht{u „¤u ÷„tÔÞt. frð fu ðuŒ ¿tt™e rðît™ yt…™tu {rn{t fuðe he‚u fne þfu.) . (yt…u ©e ht{S™e ðexª {w¾{tk {wfe Ë{wÿ …th fÞtuo yu ƒtƒ‚{tk ftuE ytùÞo ™Úte.h½w…r‚ feLnª ƒnw‚ ƒztE. (©e n™w{t™S yt…u Ëw„úeð™u {tuxe ËntÞ‚t fhe n‚e. ™thŒ þthŒ Ërn‚ yneËt. ð. (©e ht{Syu yt…™e «Ëkþt fhe y™u sýtÔÞwk fu ‚{tu {™u ¼h‚ sux÷t s r«Þ Atu. yt…u ©e Ëw„úeðS™u ¼„ðt™ ©e ht{S ËtÚtu r{÷t… fhtðe yt…e ‚uytu™u htò ƒ™tÔÞt. (©e rðr¼»týu yt…™e Ë÷tn Mðefthe n‚e y™u ‚uÚte ‚u …ý ÷kft™t htò ƒLÞt yu yt¾tu ËkËth òýu Au. Ér»t {wr™.) «¼w {wrÿft {u÷e {w¾ {tnª. Ë{M‚ Œuð‚t ßÞthu …qýo Y…Úte fhe þf‚t ™Úte ‚tu Äh‚e …h hnu™th {™w»Þ.

(‚…Mðe htò ©e ht{ËðoÚte ©uc Au. (©e ht{S™t Œhƒth{tk ©e n™w{t™S yt… s îth…t÷ Atu y™u ‚{the yt¿tt rð™t ftuE…ý ™u «ðuþ íÞtk ÚtE þf‚tu ™Úte. r‚™ fu fts Ëf÷ ‚w{Ëtò. (su ÔÞÂõ‚ Ët[t ÓŒÞÚte yt…™wk ™t{÷u Au.Œw„o{fts s„‚ fu su ‚u. ‚{tY ‚us. ‚e™tU ÷tuf ntkf ‚u ftk…i. yt…u ‚u{™t ‚{t{ftÞtuo Ëns he‚u ËV¤ fÞto Au. ‚{u …tu‚u s Ëtk¼¤e þftu Atu ‚{the ntf Ëtk¼¤e ºtýu ÷tuf ÚthÚth ftk…u Au.) ˃ Ëw¾ ÷ni ‚wBnthe þh™t. Ëw„{y™w„ún ‚wBnthu ‚u‚u.) ht{Œwythu ‚w{h¾ðthu.) yt…™ ‚us ËBnthtu yt…i.) ™tËi htu„ nhi ˃ …eht. (©e {ntðeh n™w{t™S ™wk ™t{r™hk‚h s… fhðtÚte Œhuf «fth™t ÔÞtrÄ Œqh ÚttÞ Au. (ËkËth{tk sux÷t …ý fXe™{tk fXe™ ftÞo Au ‚u Ëðuo nu ©e n™w{t™S yt…™e f]…tÚte Ëh¤‚tÚte ÚtE òÞ Au. (nu ! ©e n™w{t™S. ‚w{hûtf ftnw ftu zh™t. …rh…qýo fÞto Au.) Ëkfx Ëu n™w{t™ Awztði. (©e n™w{t™S™wk su ÔÞÂõ‚ {™ ð[™ y™u f{oÚte æÞt™ Ähu Au ‚u™u ƒÄt ËkfxtuÚte yt… {wõ‚ fhtðtu Atu. (nu n™w{t™S. yt…™t þhý{tk su ytðu Au ‚u Ëti ËkËth™t Ëðo Ëw¾ «tó fhu Au ‚u{s su™t yt… hûtf Atu yu™u ftuE…ý ¼Þ-ÔÞtrÄ hnu‚tu ™Úte. {™-f{o-ð[™ æÞt™ òu ÷tði. ‚u™e Ë{e… ¼q‚.) ¼q‚ r…þt[ r™fx ™rn ytði. ntu‚ ™ yt¿tt rƒ™w …uËthu. {ntðeh sƒ ™t{Ëw™tði. «u‚.) ˃ …h ht{‚…Mðe htò. r…þt[ ð„uhu ytð‚t ™Úte. s…‚ r™hk‚h n™w{k‚ ƒeht.) .

) yk‚ft÷ h½wðh…wh òE.) ytih Œuð‚t r[¥t ™ ÄhE. yËwh r™fkŒ™ ht{Œw÷thu.) [thtU sw„ …h‚t… ‚wBntht.) yü rËrØ ™ð r™rÄ fu Œt‚t.) ‚wBnthtu ¼s™ ht{ftu …tði. (nu n™w{t™S ! ‚{thtu «‚t… [thu Þw„{tk «rËØ Au s„‚{tk yt…™tu ËwÞþ Ëðoºt «ftþðt™ Atu.ytih {™tuhÚt òu ftuE ÷tði. n™w{k‚ ËuE Ëðo Ëw¾ fhE.) ËtÄw Ëk‚ fu ‚w{h¾ðthu. ({t‚t ©e ò™feS yu yt…™u yuðwk ðhŒt™ yt…u÷ Au fu yt… yü rËrØytu y™u ™ð r™rÄytu yt… su™u RåAtu ‚u™u «Œt™ fhe þftu Atu. ni «rËØ s„‚ WrsÞtht. (nu ! yksr™…wºt. y™u fŒt[ õÞtkÞ sL{ÚttÞ ‚tu …ý ‚u ¼Âõ‚ «tó fhþu y™u ht{¼õ‚™t ™t{u «rËØ Útþu.) . ËŒt hntu ‚w{h½w…r‚ fu ŒtËt. (©e ht{S Ëqû{Y…{tk yt…™e …tËu Au ‚Útt yt… «¼w ©e ht{™t yíÞk‚ r«Þ ‚Útt ËL{t™eÞ Ëuðf Atu. (nu n™w{t™S ! yt… ËtÄw Ëk‚tu™t hûtf Atu ‚Útt Œwütu ™u Œkz yt…™th Atu y™u Yt… ©e ht{S™t yíÞk‚ r«Þ ‚Útt ÷tzft Atu.) ht{hËtÞ™ ‚wBnthu …tËt. (ƒeò ftuE…ý ¼„ðt™{tk ®[‚™{tk æÞt™ ™ yt…tu y™u Võ‚ ©e n™w{t™S™e Ëuðt{tk s {Ø™ Úttð ‚tu y™k‚ yt™kŒ «tó Útþu. yË ðh Œe™ ò™fe {t‚t. yt…™e Ë{ût su ftuE Ët[t ÓŒÞÚte {™tuhÚt ÷E™u ytðu Au ‚u™wk Sð™ ËV¤ ÚttÞ Au. (yt…™wk ¼s™ fhðtðt¤t ©e ht{¼„ðt™™u «tó fhe þfu Au. sntk sL{nrh-¼õ‚ fntE. ‚u™t sL{sL{tk‚h™t fütu ËŒt™u {txu Œqh fhe òÞ Au. ({]íÞw …Ae …ý yu ¼õ‚ ©e ht{S™t Ät{{tk òÞ Au. s™{s™{fu Œw:¾ rƒËhtði. ËtuE yr{‚ Sð™ V÷ …tði.

fesi ™tÚt ÓŒÞ {nP zuht. {txu nu ™tÚt yt… {tht ÓŒÞ{tk rƒhtòu.) òu Þn …Zu n™w{t™ [t÷eËt. (Ëk‚ ©e ‚w÷ËeŒtËS fnu Au fu nwk ËŒt ©e n™w{t™S™tu Ëuðf Awk.) sÞ sÞ sÞ n™w{t™ „tuËtE.Ëkfx fxi r{xi ˃ …eht. {k„÷ {qhr‚ Y…. (su ftuE n™w{t™ [t÷eËt™t htus (¾ht Wå[thý ËtÚtu) …tX fhu ‚u ƒÄt s ƒkÄ™tu {tkÚte Aqxe òÞ Au y™u …h{t™kŒ «tó fhu Au. ht¾ ÷¾™ Ëe‚t Ërn‚. f]…t fhnw „whw Œuð fe ™tE. ntuÞ rËrØ Ët¾e „tiheþt. òu Ëwr{hi n™w{k‚ ƒ÷ƒeht.) (Œtunt) …ð™‚™Þ Ëkfx nh™. yt… ©e ht{-÷û{ý y™u {t‚t Ëe‚t Ërn‚ y{tht ÓŒÞ{tk r™ðtË fhtu.) .) òu Ë‚ ƒth …tX fhu ftuE. ÓŒÞ ƒËnw Ëqh ¼q…. Awxrn ƒkrŒ {nt Ëw¾ ntuE. (nu ©e n™w{t™S ! yt…™tu sÞ ntu yt… {tY {™ ‚Útt þheh™t Mðt{e Atu Yt… {tht …h f]…t÷w „wYŒuð Ë{t™ f]…t fhtu. ({ntðeh n™w{t™S™wk su M{hý fhu Au ‚u™t ƒÄt Œw:¾ ™tþ …t{u Au Y™u ƒÄe …ezt-yt…r¥tytu Œqh ÚtE òÞ Au. (su ¼õ‚ ©e n™w{t™ [t÷eËt™t r™íÞ …qðof …tX fhþu ‚u™u r™rù‚ ËV¤‚t «tó Útþu s yu™t Ëtûte ¼„ðt™ þkfh Au) ‚w÷ËeŒtË ËŒt nrh [uht. (nu …ð™fw{th ©e {ntðeh n™w{t™S yt… Ëðo Ëkfxtu™t nh™th {k„÷{qŠ‚ Y… Atu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful