P Magandangumagapo! HH- Ay mgasaksi kayo, eh ayawniyonamanmaniwalanasi Jesus ang Dios.

P Opo tama po kayo naibaangpangalanng Dios at si Jesus ay anaklamangng Dios. Eh bakitniyoponasabinasi Jesus ngapoang Dios? HH Kasinitongnakaraangpagsimbanaminbinanggitngamingministroangtektonasi Jesus ay tinawagna Dios. P Pwedepobanatinpag-usapaniyon? Pwedepobangtumuloy? HH- Sigetuloyka, tekakukuninkolangangbibliakoalamkonilagyanko yon ngtanda eh! Etobinabanggitkasiditosa Juan 20:28. P sigengapopakibasaniyopoulit HH Read ayansi Tomas namismoangnagsabi at isasiyasamgaalagadni Jesus kaya naniniwalasiyangsi Jesus ang Dios. P Hindi namanmaliangtukuyinsi Jesus bilang Dios kung yon angnasaisipni Tomas ngmgapanahongiyon. Kasikungtitingnan pa natinangiba pang mgateksto may mgabinabanggit din namgadios, angmgamakapangyarihangmgatao, mgahukom, saawit 82:1-6. At isa pa posi Jesus ay tinukoy din bilangangbugtongna Dios sa Juan 1:18. Pakibasangapo. HH Read (Juan 1:18) P kapagsinabingbugtongsiya ay nag-iisa tama namandahilsiyanamantalagaangbugtongnaanakng Dios di bapo? HH Oonamannaniniwalaakodoon. Eh bakitsaisa pang textonabinabanggitsaIsaiasnatinukoysi Jesus namakapangyarihang Dios. Di kolangmatandaanangmismongteksto. P- Ay yon po ay nakaulatsaIsaias 9:6 pakibasaniyopo HH- Read (Isa. (9:6) P- peropansinin din ponatinangnakaulatsaAwit 83:18 akonamanangbabasa (read ) Sino namanpoangtinutukoynamakapangyarihansalahatdito? HH- Si Jehova P- Kaya pokahitsi Jesus angsinasabingmakapangyarihan Dios or sa English na Mighty God saatingbinasasiJehovanamanangtinutukoynamakapangyarihansalahat or Almighty God. Di poba? HH- Oongaanongayonkolanngnabasaitongtekstongito eh. P- ganoonpobameron pa pong patotoonamagingsi Jesus ay tinukoyniyaangkanyangamanasiJehovabilangkanyangDios.Kasinoongbuhayinmulisiyanagpadalasiyang mensahesakanyangmgaapostolkabilangnadoonsi Tomas kung saansinabiniyasa Juan 20:17 AKO AY AAKYAT SA AKING DIOS AT INYONG DIOS.. atmarami pang ibangpatotooangnakaulatmismosabiblianabagamatsi Jesus ay tinutukoyna Dios din perohindiibigsabihinsiyanamismoang Dios namakapangyarihansalahat. Kaya ate masasabi pa rinnatinsiyaang Dios mismo? HH- Hindi nanganatandaankoyongtekstosaAwit 83:18 nasiJehovayongmakapangyarihansalahat. Pwede bang balikanmoako at marami pa rinakongitatanongsaiyo. P- sigepo next week ulitpo, ate mag-iiwannalangakongbabasahinsainyosangayon

Hindi nanganatandaankoyongtekstosaAwit 83:18 nasiJehovayongmakapangyarihansalahat. P HH Kasinitongnakaraangpagsimbanaminbinanggitngamingministroangtektonasi Jesus ay tinawagna Dios.Oongaanongayonkolanngnabasaitongtekstongito eh. tekakukuninkolangangbibliakoalamkonilagyanko yon ngtanda eh! Etobinabanggitkasiditosa Juan 20:28.Si Jehova PHH. Eh bakitsaisa pang textonabinabanggitsaIsaiasnatinukoysi Jesus namakapangyarihang Dios.Read (Isa. Di kolangmatandaanangmismongteksto.Ay mgasaksi kayo. P HH Read (Juan 1:18) P HH Oonamannaniniwalaakodoon. PHH. PHH. (9:6) PHH. eh ayawniyonamanmaniwalanasi Jesus ang Dios. P HH Read ayansi Tomas namismoangnagsabi at isasiyasamgaalagadni Jesus kaya naniniwalasiyangsi Jesus ang Dios.Sigetuloyka.P HH. P HH. Pwede bang balikanmoako at marami pa rinakongitatanongsaiyo. P- .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful