You are on page 1of 11

全升积分参考指南

1. 积分只是提供线索,不是“通胜”

 选择科系时,应以本身的兴趣、性格、能力作为考量点。

 作决定时,须考虑到未来。

2. 积分只是参考资料,不是入学标准

 积分只是全升向本地国立大专报到的华裔新生进行的调查,而非官方的
入学标准。

 每年的录取积分会因学生的成绩、申请人数、学额等因素而改变。学生
不能凭录取积分来断定本身会否成功被录取。

 学生在申请科系前务须细读 UPU 官方网站上的基本与特定入学条件(


syarat kemasukan am & syarat kemasukan khas),确保本身是否符合该条
件,才申请该科系。

3. 积分有助于分析录取几率

 Mean(平均数):是平均新生被录取所得到的积分。

 Min-Max(分数范围):新生被录取所得到最低和最高的积分。

 Mode(众数):最多新生所持的积分。

切记:《录取积分》只是供学生在已确定本身想要修读的科系后的参考,不是用来
选择应该修读的科系。若在选择想修读的科系时遇到问题,可向辅导老师提问,通
过全升热线或到全升网站参考和发问问题。

注:只有马大积分有特别注明在 2010/11 学年录取须通过面试或没有公开让大学预


科班(matriculation)学生申请的科系。学生受促到 UPU 网站查看各大专最新的
2011/12 学年的录取条件。
理大土木工程荣誉学士学位
USM Ijazah Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam(Kepujian)

4
3.97
4
3.9
3.8
3.7
3.51 3.54 STPM
3.6
Matriculation
3.5
3.4
3.3
3.2
2009/2010 2010/2011

理大土木工程荣誉学士学位
USM Ijazah Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam(Kepujian)
2009/2010 2010/2011
STPM Matriculation STPM Matriculation
平均数 Mean 3.51 3.97 3.54 4.00
(人数)
入学积分范 3.33(5)-3.75(1) 3.83(1)-4.00(8) 3.33(1)-3.83(1) 4.00(5)

Max-Min (人
数)
众数 Mode ( 3.58(7) 4.00(8) 3.50(5) 4.00(5)
人数)
华裔生调查 24/24 11/11 19/19 5
人数/华裔生
报到总人数
华裔生报到 33/74 24/27
总人数/新生
人数

注: 1)所有数据只包括华裔新生
2)所有数据没有包括课外活动分数
3)积分只是参考资料,不是入学标准
理大宇航工程学士学位
USM Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Aero Angkasa

4
4 3.96 3.97

3.95

3.9

3.85 STPM
3.78
3.8 Matriculation

3.75

3.7

3.65
2009/2010 2010/2011

理大工程荣誉学士学位(制造与管理工程)
USM Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan dengan Kepujian(Kejuruteraan Pembuatan
dengan Pengurusan)
2009/2010 2010/2011
STPM Matriculation STPM Matriculation
平均数 Mean 3.78 4.00 3.96 3.97
(人数)
入学积分范 3.62(2)- 4.00(7) 3.92(4)-4.00(1) 3.77(1)-4.00(8)
围 4.00(3)
Max-Min (人
数)
众数 Mode ( 3.67(2) 4.00(7) 1.00(1),3.92(1) 4.00(8)
人数)
华裔生调查 3/3 7/7 2/2 9/9
人数/华裔生
报到总人数
华裔生报到 10/21 11/26
总人数/新生
人数

注: 1)所有数据只包括华裔新生
2)所有数据没有包括课外活动分数
3)积分只是参考资料,不是入学标准
理大电气工程荣誉学士学位
USM Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik(Kepujian)

4
3.94 3.95
4

3.95

3.9

3.85 STPM
3.79
3.8 Matriculation

3.75

3.7

3.65
2009/2010 2010/2011

理大电气工程荣誉学士学位
USM Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik(Kepujian)
2009/2010 2010/2011
STPM Matriculation STPM Matriculation Diploma
平均数 Mean 3.79 3.94 4.00 3.95 3.70
(人数)
入学积分范 3.67(2)- 3.67(1)- 4.00(1) 3.85(1)- 3.70(1)
围 3.92(2) 4.00(6) 4.00(1)
Max-Min (人
数)
众数 Mode ( 3.67(2)- 4.00(6) 4.00(1) 4.00(2) 3.70(1)
人数) 3.92(2)
华裔生调查 6/6 9/9 1/1 4/4 1/1
人数/华裔生
报到总人数
华裔生报到 15/26 6/22
总人数/新生
人数

注: 1)所有数据只包括华裔新生
2)所有数据没有包括课外活动分数
3)积分只是参考资料,不是入学标准
理大电子工程荣誉学士学位
USM Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik(Kepujian)

3.96
4 3.93
3.95
3.9
3.81
3.85
3.8 STPM
3.75 3.7 Matriculation
3.7
3.65
3.6
3.55
2009/2010 2010/2011

理大电子工程荣誉学士学位
USM Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik(Kepujian)
2009/2010 2010/2011
STPM Matriculation STPM Matriculation
平均数 Mean 3.81 3.96 3.70 3.93
(人数)
入学积分范 3.59(1)-4.00(1) 3.60(1)-4.00(25) 3.33(1)-4.00(2) 3.33(1)-4.00(13)

Max-Min (人
数)
众数 Mode ( 3.92(2) 4.00(25) 3.83(3) 4.00(13)
人数)
华裔生调查 7/7 30/30 16/16 16/16
人数/华裔生
报到总人数
华裔生报到 37/72 32/51
总人数/新生
人数

注: 1)所有数据只包括华裔新生
2)所有数据没有包括课外活动分数
3)积分只是参考资料,不是入学标准
理大电子机械工程荣誉学士学位
USM Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekatronik(Kepujian)

3.99
4
3.94
3.95 3.92

3.9
STPM
3.85
3.8 Matriculation
3.8

3.75

3.7
2009/2010 2010/2011

理大电子机械工程荣誉学士学位
USM Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekatronik(Kepujian)
2009/2010 2010/2011
STPM Matriculation STPM Matriculation
平均数 Mean 3.80 3.99 3.92 3.94
(人数)
入学积分范 3.67(5)-4.00(3) 3.95(1)-4.00(3) 3.83(1)-4.00(1) 3.84(1)-4.00(3)

Max-Min (人
数)
众数 Mode ( 3.67(5) 4.00(3) 3.92(2) 4.00(3)
人数)
华裔生调查 12/12 4/4 4/4 5/5
人数/华裔生
报到总人数
华裔生报到 16/- 10/23
总人数/新生
人数

注: 1)所有数据只包括华裔新生
2)所有数据没有包括课外活动分数
3)积分只是参考资料,不是入学标准
理大机械工程(荣誉)学士学位
USM Ijazah Sarjana Muda Kejureteraan Mekanik (Kepujian)

3.98
4 3.96

3.95
3.89
3.9
STPM
3.85 3.82
Matriculation
3.8

3.75

3.7
2009/2010 2010/2011

理大机械工程(荣誉)学士学位
USM Ijazah Sarjana Muda Kejureteraan Mekanik (Kepujian)
2009/2010 2010/2011
STPM Matriculation STPM Matriculation
平均数 Mean 3.82 3.96 3.89 3.98
(人数)
入学积分范 3.50(1)-4.00(1) 3.78(1)-4.00(15) 3.75(1)-4.00(1) 3.92(2)-4.00(10)

Max-Min (人
数)
众数 Mode ( 3.75(2), 4.00(15) 3.92(6) 4.00(10)
人数) 3.84(2),
3.92(2)
华裔生调查 8/8 25/25 11/11 12/12
人数/华裔生
报到总人数
华裔生报到 33/45 25/42
总人数/新生
人数

注: 1)所有数据只包括华裔新生
2)所有数据没有包括课外活动分数
3)积分只是参考资料,不是入学标准
理大工程荣誉学士学位(制造与管理工程)
USM Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan dengan Kepujian(Kejuruteraan Pembuatan
dengan Pengurusan)

3.52 3.83
4 3.45
3.5
3
2.5
STPM
2
Matriculation
1.5
1
0.5 0
0
2009/2010 2010/2011

理大工程荣誉学士学位(制造与管理工程)
USM Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan dengan Kepujian(Kejuruteraan Pembuatan
dengan Pengurusan)
2009/2010 2010/2011
STPM Matriculation STPM Matriculation
平均数 Mean 3.52 3.83 3.45 -
(人数)
入学积分范 3.00(1)-3.84(1) 3.39(1)-4.00(4) 3.16(1)-3.83 -

Max-Min (人
数)
众数 Mode ( 3.75(3) 4.00(4) -
人数)
华裔生调查 17/17 6/6 20/20 0/0
人数/华裔生
报到总人数
华裔生报到 23/- 20/39
总人数/新生
人数

注: 1)所有数据只包括华裔新生
2)所有数据没有包括课外活动分数
3)积分只是参考资料,不是入学标准
理大物质工程荣誉学士学位
USM Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Bahan dengan Kepujian

4
4
3.9 3.81
3.8
3.7
3.6
STPM
3.5 3.38 3.38
Matriculation
3.4
3.3
3.2
3.1
3
2009/2010 2010/2011

理大物质工程荣誉学士学位
USM Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Bahan dengan Kepujian
2009/2010 2010/2011
STPM Matriculation STPM Matriculation
平均数 Mean 3.83 3.81 3.38 4.00
(人数)
入学积分范 3.00(1)- 3.78(1)-3.8491) 3.00(3)-3.83(2) 4.00(1)
围 3.92(1)
Max-Min (人
数)
众数 Mode ( 3.58(5) 3.78(1),3.84(1) 3.00(3) 4.00(1)
人数)
华裔生调查 22/22 2/2 17/17 1/1
人数/华裔生
报到总人数
华裔生报到 24/51 18/-
总人数/新生
人数

注: 1)所有数据只包括华裔新生
2)所有数据没有包括课外活动分数
3)积分只是参考资料,不是入学标准
理大矿物资源工程荣誉学士学位
USM Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Sumber Mineral dengan Kepujian

4
4
3.33
3.5 3.17

3
2.5
STPM
2
Matriculation
1.5
1
0.5 0
0
2009/2010 2010/2011

理大矿物资源工程荣誉学士学位
USM Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Sumber Mineral dengan Kepujian
2009/2010 2010/2011
STPM Matriculation STPM Matriculation
平均数 Mean 3.17 - 3.33 4.00
(人数)
入学积分范 3.17(1) - 3.33(1) 4.00(1)

Max-Min (人
数)
众数 Mode ( 3.17(1) - 3.33(1) 4.00(1)
人数)
华裔生调查 1/1 - 1/1 1/1
人数/华裔生
报到总人数
华裔生报到 1/29 2/-
总人数/新生
人数

注: 1)所有数据只包括华裔新生
2)所有数据没有包括课外活动分数
3)积分只是参考资料,不是入学标准
理大高分子聚合物工程荣誉学士学位
USM Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Polimer dengan Kepujian

3.71
4 3.52
3.3
3.5
3
2.5
STPM
2
Matriculation
1.5
1
0.5 0
0
2009/2010 2010/2011

理大高分子聚合物工程荣誉学士学位
USM Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Polimer dengan Kepujian
2009/2010 2010/2011
STPM Matriculation STPM Matriculation
平均数 Mean 3.30 3.77 3.5 -
(人数)
入学积分范 3.17(4)-3.50(2) 3.25(1)-4.00(2) 3.92(1)-3.17(1) -

Max-Min (人
数)
众数 Mode ( 3.17(4) 4.00(2) 4.00(2) -
人数)
华裔生调查 10/10 4/4 9/9 -
人数/华裔生
报到总人数
华裔生报到 14/28 9/-
总人数/新生
人数

注: 1)所有数据只包括华裔新生
2)所有数据没有包括课外活动分数
3)积分只是参考资料,不是入学标准