IC1l

'"
1:l
1-0
C1>
~
.5
cO
C1>
1-0
C1>
t)
;l
'tl
0
1-0
0.
C1>
0::
....
.I""""' ~ .
~ S
1-0
0
""'
s::
0
t)
>CO
+>
r ·c
>CO
S
'-'
I ::l
I (l)
I ....,
, til
I (l)
I +>
I co
...,
u:
(l)
-e
J..<
0
Qj
'tl
....
(1j
'tl
s::
(1j
+>
tr:
co
~ (l)
....
.iE
o
(l)
0.
til
<Il
....
(l)
Z REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA

STANDARD DE STAT EDI'fIE OFICIALA

STAS 4273-83

--------------------1

o on

N

CONSILIUL NATIONAL PENTRU $TIIN'fA $1 TEHNOLOGIE INSTITUTUL ROMAN DE

STANDARDIZARE I

--------------~--~----------------~------~----------

CONSTRUC'fII HIDROTEHNICE

Inlocuic$te :

STAS 4273-61

L,

INCADRAREA IN CLASE DE IMPORTANTA

.

Clasificarea alfanumerici G52

Water constructional works

Constructions hydrotechniqucs

Ofp0l1TeJI bCTBO rHAPOTCXHlI'I8bwe

INTEGRATING WITTI IMPORTANCE CLASSES

GROUPEMENT PAR CLASSES i)' IMPORTANCE

.n;EJIEHME HA RJIACCbI 3HAqEHMH

1 GENERALIT.A1'I

1.1 Obieet ~i domeniu de aplieare

Prezentul standard stabileste criteriile de diferentiere ~i modul de incadrare a constructiilor ~i instalatiilor hidrotehnice in clasele de importanta precizate in S:t'AS 10100/0-75, in vederea proiectarii lor.

1.2 Caracterizarea construotiilor si instalatiilor hidrotehnice cu 0 anumita elasa de im-

portanta este prezentata in tabelul 1.

Tabelul 1

Clasa de important a

Caracterlzar ca eonstructtllor sl instalatltlor hidrotehnice

Construct.ll de Importanta excep- I Constructtt hidrotehnice a caror avariere are urmart tionala catastrotale sau la care intreruperile in function are sint inadmislbtle

II

Constructh de importanta deose- Constructn hidrotehnice a caror avariere are efecte bita grave sau a caror Iunctionare poate fi Intrerupta in mod exceptional. pentru scurt timp

III

Construct it de impor-tantri medie Constructti hidrotenice a caror avariere pune in pericol obiective social-economice

IV

Constructli de importanta sccun- Constructtl hidrotehnice a caror avariere are 0 influenta

clara redusa asupra altor obiective social- economice .

v

Constructli de important a redusa Construct ii hidrotehnice a carer avariere nu are urrnari pentru alt.e obiective social-economtce

1.3 Incadrarea in clase de importanta a constructiilor ~i instalatiilor hidrotehnice proiec-

tate pentru diferite f'olosinte seface conform pct. 5, in functie de:

- categoria conatructiei sau instalatiei hidrotehnice stabilita pe baza de criterii soeial-economice, conform pet. 2;

- durata de exploatare proiectata, conform pct. 3;

- rolul functional al eonstructiei sau instalatiei in cadrul amenajarii hidrotehnice

din care face parte, conform pct. 4.

1.4 Clasa conatruetiei hidrotehnice se definitiveaza in cursul procesului de proiectare ~i

se aproba odata cu documentatia investdtiei respective.

1.5 tn functie rie elasa de importanta a constructiilor hidrotehnice se stabilesc prin alte

reglementari tehnice specifice:

- debitele ~i nivelurile de apa;

- conlucrarea evacuatorilor;

~

STAS 4273-83

r

- 2-

garzile de siguranta ;

- . coeficierrtii de siguranta la reziatenta ~i stabilitate; .. - gradul de seismicitate;

- actiunile specifice la care este solicitata construetia ~i modul lor de grupare in dife-

rite conditii de exploatare ;

- solupiile de etansare ~i drenaj ;

- alte elemente necesare proiectarii,

Aceste reglementari tehnice se adapteaza prevederilor prezentului standard tintnd seama de specificul problemelor care se rezolva,

2 STAl3IL]iREA CATEGORIEl CONSTRU0'J.'IILOR sr INSTALA'J.'IILOR HIDROTEHNICE

2.1 Pe baza de criterii social-economice, constructiile si instalatiile hidrotehnice se impart in patru categorii, numerotate de la l1a 4 in ordinea descrescinda a importantei Iorveonform pet. 2.2 .... 2.15.

Stabilirea categoriei construotiilor hidrotehnice se face pentru fiecare eaz in parte, pe baza unor parametri specifici, t;inind seama de siguranta pe care 0 prezinta eonstructia pentru viaf~ ~i sanatatea oamenilor ~i de importanta sociala ~i economiea a obiectivelor care ar putea fi afectate in caz de avarii. 'I'rebuie sa se acorde 0 atentie speciala constructiilor hidrotehnice cu retentie permanenta, eonstructiilor de traversare sau aparare ~i trebuie sa se analizeze implieatiile modificarii conditiilor de tranzitare a debitelor de apa.

2.2 Categoria constructiilor hidrotehnice de barare se atabileste in funetie de inaIt;imea maxima a construetiei H-de la nivelul talpii .de fundare la coronament - sau de volumul acumulat la nivelul maxim de retenti« V, in conformitate cu tabelul 2.

Categoria barajelor cu caracter complex se stabileste in funetie de importanta construet;iei respective in cadrulamenajarii hidrotehnice (vezi ~i pet. 2.15. . .2.17).

Tabelul 2

. triilltimea maxima V clumul maxim
H, sau V, Categorta constructlel
hldrntchnice
m milloane m3
H~ 100 V~ 500 1
50::;;'H <100 100.,.; V <500 2*)
25::;;'H <50 20::;;' V <100 2
10 ::;;'H <25 1::;;' V <20 3*)
6::;;'H <10 O,2.,.;V<1 4*)
H<6 V <0,2 .
4 I *) vezt pet. 2.15

2.3 Categoria eonstructiilor hidrotehnice pentru regularizar! de albii, inclusiv diguri ~i \

derivatii de apa, se stabileste conform prevederilor de la pct. 2.4 ... 2.12 corespunzator folosintelor obiectivelor aparate sau deservite.

2.4 Categoria constructiilor ~i instalatiilor hidrotehnice pentru producerea energiei se

stabileste in funetie de puterea instalata P;, conform tabelului 3.

TabeIul3

Putere tnstalata Pi Categoria Iucrarit hidrotehnice
MW
Pi~ 300 1
100::;;' Pi <300 2
to ::;;'P;<100 3
2",;Pi<10 4
Pi < 2 I 4**) **) vezi pct. 5.1- OBSERVA"fIE

1

j

-I

1 j

I

~

I

,

,

- 3

2.5 Categoria eonstruetiilor hidrotehnice pentru imbunatatiri funciare se stabileste in functie de suprafa ta amenajata ruferenta constructiei sau instalapiei respective, S, conform tabelului 4.

I

Tabelul -1

Supratata amenajatii aferentii Categorla construct iei
Denumirea amenajarfl constructiel sau Instalatiei, hidrotehnice
S, mil ha
---
Construc\ii ~i lnstalatfi pentru irigatii S ~100 ~ I 2*)
.
20 ~S <100 2
i
5 ,s;; 8 <20 3
,8 <5 4
Constructii hidrotehnice pentru apararea terenurilor 8 ~50 2
agricoJeimpotriva ef'ectulut distrnetiv al apclor
20,s;; 8 <50 3
S <20 4
Constru ct li ~i Instalatlt pentru desecare ~i drenaj 8 ~1 4*)
8 <1 4**) *) vczi pct. 2.15

**) vezi pct. 5.1 - OBSERVATIE

2.6 Oategoria constructiilor hidrotehnice pentru folosinta piscicola sau/~i stufieola se stabi-

leste infunctie de suprafata amenajatd, S, conform tabelului 5.

Tabclul 5

Suprafata amenajatii,

S '

mii ha

I Categoria coustructiet hidrotelmice

I

Denumirea amenajiirii

3

Amenajiiri piscieole (stufi-piscicole)

8~ 5

4

________________________________ ~~ I------S-<--5-----------

3

S~ 10

Amenajiiri slufieole

4

8 <10

2.7 Categoria constructiilor hidrotehnice pentru eai interioare de transport pe apa se stabileste

in functde de deplasamentul maxim D al navelor ~i de grupa, .conform tabelului 6.

Tabelul 6

Felnl ciiii de transport Deplasarnentul navel Categoria constructtei
pc apii Grupa D , hidrotehnice
- t
magtstrala VI D~ 3000 2*)
V 1500 ~D <3000 2
principalii IV 1000 ~D <1500 3*)
III 650 «t: <1000 3
------_ ..
sccundara II 400 ~D <650 4*\
localii I D <400 4
, *) vezi pet 2.15

OBSERVATIE - In Iunctie de nivclul de trafic, navele nepropulsate pot naviga in convoaie implnse sau rcmorcate, in filii simpla san multipla, Grupa corespunde recomandarllor eEE-ONU W/TRANS/WP 34/33

-4--

STAS 4273-83

2.8 Categoria constructiilor hidrotehnice portuare se stabileste in tunctie de trafieul annal

conventional de marfuri T, conform tahelului 7.

Tabclul 7

Trafic anual conventIonal Cat.egorla construct.iel
Denumlrea de marfuri T
mii tone hldrotehnlce
T~ 3000 2*)
Amcnajarl portuare 500:::;; T <3000 3*)
. T <500 4*) *) vezl. pct. 2.15

OBSERVA'fII

1 Traficul anual conventional al porturilor se calculeuza prin mtroducerca urrnatortlor coeflclentl :

1 t marfa in vrac k = 1,00 ;

1 t rnarfuri generale II = 2,50 ;

1 t rnarturt lichide k = 0,80

2 Se va considera traffcul estlmat pentru etapa Iinala de dezvoltare a portului.

2.9 Categoria constructiilor hidrotehnice aferente obiectivelor industriale se stabileste in

functie de importanta acestora ~i de felulamenajarii hidrotehnice, conform tabelului 8.

Pentru platforme industriale, categoria eonstructiilor hidrotehnice se stabileste in func~ie de importanta in perspectiva a ansarnblnlui industrial. In eazul Iucrarilor de aparare se ia in considerare importanta obiectivelor din zona inundabila,

Tahelul 8

\
Importanta intreprinderii Felul arnenajarll hidrotehnice C at.egorta constructlel
sau platf'ormel hidrotehnice
nattonala (valoar ea fonduriIor aIimentare eu apa I 1 sau 2
fixe peste 500 mil. lei)
canalizare 3*)
aparare 2*)
Iocala alirncntare eu apa 3 sau 4
eanallzare 4*)
apiirare 3 sau 4 *) vezi pet, 2.15

2.10 Categoria conatructiilor hidrotehnice af'erente asezarllor omenesti (alimentare eu apa ~i ca nalizare) se stabileste in functie de marimea ~i importanta aeestor a~ezari, perspectivele de dezvoltare ~i de felul arnenajarii hidrotehnice, conform tabelului 9.

Tabelul 9

Importanta asezar ii omenestl [, Felul amenajartt htdrotehntce I Catcgoria constructlllor
hidrotehniee
\ alimentare eu apa '1
Municipll eu peste 250 mii Iocultorl canalizare 2
I
Municlpfi puternic industrializate st cu ! alimentare eu apa 2*)
50 •.. 250 mii Iocultort canallzar e ---3-"'>
allrnen tar e apa 3*) -
Municlpit, centre industriale, eulturale sau eu
turlsttce importante ~i cu peste 10 mii Jocuttort can a Iizar e :1 sau 4
alimentare eu apa :1
Alt I.' Iocalltutt urbane canalizare 1
---,
alimcntare eu apii t
Localita\i rurale canallzare 4**) *) vezl pet. 2.15

**) vezi pet. 5,1 - OBSERVATIE

NOTA: Daca arnenajar ea hidrotehnicii este comuna cu cea a platformei rndustrtale se vor avea in vedere ~i prevedertle tahclulul 8,

I

~.

\i

\

.. r

I

Ii

!

I f'

I

-5-

Oategoria constructiilor hidrotehnice de aparare a zonei inundabile a asezarilor omenesti se determina functie de importanta ~i dezvoltarea in perspeetiva a zonei, conform tabelului 10. Importanta zonei inundabile se stabileste Iunctie de valoarea fondurilor fixe ~i a locuintelor apara.te ~i/sau numarul locuitorilor necesar a fi evaeuati.

Tabelul 10

Importanta zonei inundabile a a~ezarii omenestl Categoria construct tel
(Valoarea fondurilor fixe ~i a locutntelor aparate Felul arnenajar ii hldrotehnice hidrotehnice
~i/sau numarul Iocultorllor necesar a fi evacuatt)
Valoar e peste 500 mil. lei ~i/sau peste 10 mii Aparare 2*)
locultori
---- ----
Valoare 100 ... 500 mil. lei ~i/sau 2 ... 10 mii Aparare 3
locuitori
Valoare sub 100 mil. lei ~i/sau sub 2 mii Aparare 4
Iocuitorl *) vezi pet. 2.15

NOTA: Daca amenajarea hldrotehnica este comuna cu cea a platformei Indust rlale se vor avea in vedere ~i prevederile tabelul ui 8.

2.11 Oateg.iria constructiilor hidrotehnice aferente cailor de circulatie publica (traversari ~i aparari in zona cursurilor de apa ~i lacurilor). se stabileste in functie de tipul ~i importanta eailor de transport respective, conform tabelului 11.

Tabelni 11

Denumirea I Cut egorta constructtei
hidrotehnice
Construct ii hidrotdmice pentru ciii feratecu :. I
!
- ecartament normal, rnagistrale , prlncipale i 2
------------------~--
- ecartament normal. sccundar e 3*)
- ecartament ingust 4
--- -----------
Constructu hldrot.ehulce pentru autostrazt 3*)
---
Construcl il htdrot chnlce pcntru dru muri : I
- nationale 3*)
- --
- [udet ene 4*)
--_._ ..
- comunale 4
---
- de exploatare 4*)
- ~.-- .-
Constructll htdrutehnice pentru strazt :
- maglstrale ~i de legatura 3
- colectoare ~- 4
- locale 4**) *) vezi pet. 2.15

**) vezi pet. 5.1. OBSERVATIE

NOTA: Podetele tubulare (dreptunghiulare, cireulare, ovoidale etc.) inecate in rambleele cattor de circulatie publica pot fi tncadrate intr-o categcrie tntertoara celei prevazuta in tat elul 11, daca nu se aduc prejndicii exploatartt clUi, recoltei ~i obiectivelor social-economice din zona.

2.12 Categoria constructiilor hidrotehnice pentru traversarea cursurilor de apa, aferente retelelor de transport a fluidelor. energiei electrice ~i telecomunicatiilor, se stabileste conform tabelului 12.

Tabelul 12

Felul constructiei de traversare Categorta constructiilor
hidrotehnice
- de in teres national 2
- de lnteres [udetean 3
- de interes local 4 2.13 Oonstructtile hidrotehnice aferente luerarilor de organizare a santierelor de exeeutie

se Incadreaza in categoria 4· (vezi ~i pet. 5.1 OBSERVATIE).

-6-

/

2.14 Categoria constructdilor hidrotehnice care nu sint cuprinse la pct. 2.2. . .2.13 se sta -.

bileste prin asimilare. :tn acelasi mod se procedeazasi pentru tronsoanele de cli terate, drumur i sau alte tipuri de construetii, aflate in zona de influenta a unor lucrari hidrotehnice SJ,U cursu 1'1

de apa. '

2.15 Oonstructiile hidrotebnice precizate la pct. 2.2; 2.5 ~i 2.7 ... 2.11, care au categoria notata cu un asterisc, pot fi incadrate Ia 0 categorie imediat superioara numai in cazuri bine justificate, pe baza de studii de inundabilitate ~i analise tehnico-economice.

2.16 Categoria amenajarilor bidrotehnice cu folosinta multipla este determinata de categoria constructiei hidrobehnice cu Incadrare maxirn f care face parte din sistemul respectiv.

2.17 Incadrarea construetiilor hidrotebnice in categorii se definitiveaza in cadrul proeesului de proiectare, luindu-se in considerare eadrul general al amenajarii complexe, importanta obiectivelor deservite, valoarea ~i importanta invesbitiei, impactul amenajarii asupra mediului inconjurator ~i asupra activitatii social-economiee din zona, gravitatea pagubelor in caz de avarii etc.

3 IMP ARl'IREA CONSTRUCl'IILOR HIDROTEHNICE IN FUNCl'IE DE DURATA DE EXPLOATARE PROIEOTATA

3.1 in functie de durata de exploatare proiectata, constructiile hidrotehnice se impart in:

- definitive (permanente) : constructii hidrotehnice care se proiecteaza pentru 0 durat i de exploatare cel putin egala cu 1/2 din durata lor de serviciu normata, dar nu mai mica de 10 ani;

-provizorii (semipermanente): constructii hidrotehnice care se proiecteaza pentr u o durata deexploatare mai mica decit 1/2 din durata lor de serviciu norrnata, san mai mica de 10 ani. in aceasta categorie intra ~i lucrarile hidrotehnice provizorii necesare executiei construetmor definjtive.

4 IMPARl'IREA Cl>NSTRUCTIILOR HIDROTEHNICE DupA ROLUL FUNCTIONAL IN CADRUI_; AMENAJARII HIDROTEHNICE COMPLEXE

4.1 Dupa rolul functional in cadrul am enajarii hidrotehnice, constructiile bidrotehnice

se impart in:

- principale: construetiile hidrotehnice a carol' avariere sau distrugere partiala sau totala provoaca fie·scoaterea din tunctiune a amenajarii respective, fie reducerea considerabila a capacitatdi sale de productie, san a capacitatdi de aparare impotriva inunda.tiilor ;

- secundare: constructiile hidrotehnice a caror' distrugere pal'tiala sau totala nn are repercursiuni grave asupra ansamblului amenajarii ,

5 iNCADRAREA CONSTRUCTrILOR ~I INSTALA~III_jOR HID.ROTEHNICE iN CLASE DE IMPORTANT A.

5.1 Constructiile ~i instalatiile hidrotehnice se ineadreaza in clase de importanta in functie de categoria lor, de durata de exploatare proiectata ~i de rolul functional in eadrul amenajarii hidrotehnice conform tabelului13 ~i prevederilor de la pct .. 5.2 ~i 5.3.

Tabelul 13

Incadrarea ,constructiilor hidrotehnlce Catcgoria constructlilor hidrotehnicc
dupa durata de exploatare I dupii rolul functional 1 I 2 I 3 I 4
1
Clasa de unportanta a construcltilor hidrotehnice
I , I'
Definitive Principale I II , III ! IV
----- -.--.----
Socundare III III IV IV
----- --------
Provizorn
Principale III III IV IV
Secundar e IV I IV IV V
I OBSEHVATIE r: Constructtile hidrotehnice de categorla 4 prczentind In teres strict local. constructlile demontabile, cele aferen te-Iucrarilor de organizar e de santier (pet. 2.13) prccum ~i amenajarll e hidrotehnice de categoria 4 notate cu doua asteriscuri la pct.2.4; 2.5; 2.10; 2.11 se pot incadra, pe bad de justificiiri corespunzatoarc, in clasa V de Importanta.

-1

,

,

- 7

5.2 Incadrarea constructiilor hidrotehnice in clase superioare sau inferioare celor prevazute in tabelul13 se face in cursul proieetarii, pe baza analizei tehnico-economice, tinind seama in

special de urmatoarele : .

- urmarile avariilor pentru zonele periclitate din amonte si aval, riscurile pentru viata ~i sanatatea oamenilor ~i importanta pagubelor materiale ;

- nrmarile avariei unei construepii hidrotehnice de barare asupra amenajarllor hidrotehnice din aval, in cazul amenajarilor dispuse in cascada ;

- masura in care este afectata, in caz de avarie, executia constructieihidrotehnice, f unctionarea sa, exploatarea amenajarilor hidrotehnice din aval sau a amenajarii complexe din care construetia face parte;

- gradul de incredere a datelor de baza din studii de teren ~i laborator asupra : materialelor din care se realizeaza construetia hidrotehniea, terenului de fundare al aeesteia ~i comportarii lucrarii in timp;

- experienta de proiectare, executie ~i comportare a lucrarilor similare existente in tara ~i peste hotare;

- clasa in care se incadreaza alte constructii hidrotehnice care fac parte din amenajarea complexa, sau importanta altor obiective social-economice a carol' functionare poate fi atectata.

5.3 Incadrarea construetiilor hidroteniee in clase de important a inferioare fata de eele prevazute in tabelul13 se poate face ~i la constructii a caror functionare prezinta intreruperi pe durata suficient de mare pentru a permite Iucrari de repara.tii, fara a afecta exploatarea arnenajarii.

j

~ ST AS 4273-83

-8-

Elaborat de: INSTITUTUL CENTRAl. DE CERCETARE, PROIECTARE ~I DIRECTIVAR"~ IN CONSTRUCTII Institutul de cercetiiri htdrntehntce

ResponsabiIii prolectulut : prof. dr. doc. mg. Simion Haneu dr. ing. Euqen Zaharescu ing. Alexandru Constantinescu lng. Dan Otuleseu

. Redactat final: Institutnl roman de standardlzare Serviciul constructll, materlale de constructii ~i economie forestierii

Ing. lJagda Ionescu

Colahoratori :

- Inspectoratul General de Stat pentru Investit.ii-

Constructii

- Consiliul National al Apelor

- Ministerul Energid Electrice

- Institutul de studii ~i proiectiiri htdroenergettce

- Instltutul de cercetare si proiectare pentru gospodarlr ea

apelor

- Institutul de cercetare ~i proiectare pentru sistematizare, loculnte ~i gospodiirie cornunala

- Institutul de prolectari ciii ferate

- Institutul de studii ~i proiectliri pentru Imbunatatu-t

funciare

....

........... I
"
I
,
N I
0>
M
M
....
u
.:9 j
~
S
....
0 !
'H
C,
.....
,1
~. 'I
,_;. I
><: i
Qj
"
N
+
0
M ,/~
0
'"
.:9
-
;S
~
M
00
0>
M I
<:>
q I
If) 1
.... 1
..:9 I
_.
·c
,ell
c,
~
'"
co
", .
....
...,
"'"
Qj
....
;::I
u
;::I
III
, ell~'
U
a
..c:
Qj
~
ell
....
;::I,
...,.
ii
fill

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful