P. 1
Normativ parcari-NP 24-25 1997

Normativ parcari-NP 24-25 1997

|Views: 2,666|Likes:
Published by Andrew Osborn

More info:

Published by: Andrew Osborn on Mar 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

Nr. inv. 0_ "7~ SC IMPACT SA.

BmUOTECA

NORMA 11V PENTRU PROIECT.AREA 51 EXECUTIA PARCAJE,LOR PENTRU AUTOTURISME

Elnbornt de:

lnstitu'tul de Proiectare, Cercetare ~i Tehnica de calcul in constructii - i.P.C.T.-S.A

!A2'l:~~<;Qr~}1\AC1'
-,...."_.....,.,, .......~ .........,.¥-, ..
'o"< .... _,., ........ "'.

IlPCT S.A. 995/1995
MINiSTERUL LUCRJ..Rn.OR PUB lICE ~l AMENAJA.Rn TERITORruLUl

NORMA TIV PEJ:jTRU PROIECTAREA.
EXPLOATAREA CONSTRUCTIILOR

EXECUTIA !?I DESTINATE PARCARII
ORDIN Nr. din:

AUTO'nTRISMELOR

as.;'

&J.I fJ'

I ~'!I';f •

Director general Director general adjunct
~ef departament arhitectura

: ing. SERBANSTANESCU : dr,

mg.

DAN CAPATINA

: dr, al!'h.~TEFAN BARTHON

Responsabil Iucrare

: arh. CLAUmUGRIGORA~

Avand in vedere : ~Avizul Consiliului Tehnico • ~[iintific nr. 166/19 97 . in temeiul H.O. nr. 456/1994 privind organizarea $1 function area Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului ,I - In conformitare eu Hotararea Parlamentului nr, 12/1996 si a Decretului nr, 591/1996 , - Ministrul Lucrarilor Pubiice si Amenajarii Teritoriului ernite urmatorul

ELABORA TOR! Elaboratori

: arh. CLAUDm GRIGORNji

ORD1N Art. 1 - Se aproba "Normativ pentru proiectarea, executia, e~ploatarea si postutilzarea parcajelor erajate pentru autoturisme" lndicativ NP 24- 97 Art.Z -Normativul de fa art. 1 se publica. in brosura tiparita de IPCT. Art. 3-Nom1ativul de la art. 1 anuleaza prevederile din "Normativul pentru.", proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati urbane"Indicativ P 132- 93 care .' se refera la parcaje de autoturisme. Art. 4 - Prezentul Ordin intra in vigoare la data publicarii lui in Buletinul Constructiilor. Art. 5· Directia Programe de Cercetare ~iReglementari Tehnice va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin,
~... , .••"'.. u.: -.:.. . ' ,

: mg. ILARlE

BLAT

: ing. DAN BERBECARU : ing. VALENTIN BOCA : ing. DAN V ART ANIAN

EDITURA FAST PRINT ISBN 973-8249-08-2

. :.' '<MINISTRU
··c.

..

·'.;.ft7~

"NlCO(AE NOlCA ~~

MINISTEUUL

CORPUL

DE INTERNE MILITARI INSPECTORATUL GENERAL

POMPIERILOR

SIlCRETAR DnjliT
LAsZLO.B~Y

AVIZ

i~(
GENERAL,

.
La Calcul eererea !peT confermitate privind

nr. 34545 din 06.10.1997

DIREch:A GEMHRALA REGLEMENTARI .!2IArnSTARI TEHNICE DIRECfOR

Institutului Bucuresti,

de Proiectare, mregistrata

Cereetare eu

l?i Tehnica

de
In

nr, 1031!29.09. 1997, din Legea Pompierilor
Dr.

cu prevederile

art.17 alin.fl) lit.d) Corpului

12111996

U1g.IO~
DIREqIA PROGRAME DE CERCETARE

organizarea

si functionarea

Militari

*i
a

art.16 alin.(3) lmpotriva Militari incendiilor exploatarea Avizul

dinOrdonanta

Guvernului

nr.60!1997 privind

apararee

ineendiilor, avizeaza cuprinse

Inspectoratul

General de pentrn etajate

al Corpului Pompierilor
prevenire
!jIi

~IREGLEMENTAJuTE~CE
DlRE .. ing.Octa.~~

regulile
in

si masurile "Normativul parcajelor

stingere

7P~'

proiectarea,

executia,

l1i postutilizarea
S~

pentru autoturisme",

emite in baza : de : IPCT S.A. Bucuresti :99;5/1996 166/16.05.1997

DIRECfIA JURIDICA., CONTENCIOS PROBLEME SPECIALE ~I RELATII PUBLICE DIRECTOR Pop Georgeta ~~

-redactarii fwaleelaborate
-prciectului/contractului -avizului

numsrul

C.T.S. al M.L.FAT. eu numarul

'~i ~-~

"~'-t.-. \

1

arirleS;;

-:_-----..
INSPECTIEI lNCENDIILOR

LOCTIITORULSEFULUI PENTRU- PREVENIREA

Colonel, "" L, <.. ' mg. Dimu~Aciucl1
Se anexeaza lucrarea stampilata

sore neschimbare. ccntinsnd

57 me

Cadrul legislativ Terminologie ~i clasificari Documente tehnice conexe Instructiuni tehnice generale Tehnologii de parcare Ceometria parcarii '-.I PROTECTIA MElJ[ULL'1 E.l.CUPRINS L GENERALlT 1. IVA.:::'I- . GEi-iER. IV. CERlNTE DE CALITATE privind proiectarea ]i execujia constructiilor destinatepardrii A B. REZlSTENT autorurismelor u SlCL'RAN'T A IN EXPLOA T ARE SICURANT A LA FOC [ClENA $1 sANATATEA OAMENILOR.0biect 1. CONDITII DE AMPLASAMENT corespunzatoare constructiilor destinate parcarii autoturismelor 1. Conditii de uti liz.5. A ~I ST AgiLIT ATE REFACEREA . [Y. HIDROFUGA $1 ECONOMIA DF FNFRCIl: F PROTECTIA IMPOTRIV:\ ZGOMOTL'LUI IV.2..2. IZOLARE TERMICA.1.are HI.Domeniu de apli care II.3.. IV.LI1 AT! ATl I. ANEXEGENERALE [V.3. C. IV.6.

De asemenea.3.. se vor respecta ·~i prevederile reglementarilor tehnice conexe . execuria ~i exploatarea parcajelor pentru autoturisme sunt conform Legii nr.1. 1. GENERALlT OBIECT ATI ts. constructiile eehipate eu sisterne mecanice de pareare sau utilajc destinate parcarii.3.3. 1. pentru parcaje (borne de plata. pe baza conditiilor In tema de proiectare. si gn~utatL' tntalii deeel mutt 3. precum ~i a rernorcilor acestora.(anexa IV-3).2. DOMENIU DiE APLICARE 1.5. Cerintele de cali tate ce trebuie asigurate prin proiectarca. 1.sau electrice. constructiile destinate pardirii a maxim doua autoturisrne. La proiectarea. bariere.2.95m.5 tone.4.6.1.1. nu fac obiectul prezentului norrnativ constructiilela care parcarea propriu-zisa se asigura cu sisterne mecanice $i utilaie de pareare (altele dedit ascensoarele/platformele mecanice de acces la nivelele de parcare).4. 10/1995 privind calitatea in constructii.1. precum si dispozitivele rnecanice.3.2. 1..ctate avand inalpmea mai mica de 1. trebuie sa fie rnentinute pe intreaga durata de exploatare aconstructiei.1997 . 1.2.2.indiferent de forma de pr:opri. Prevederile prezentului norrnativ sun! obligatorii la proiectarea ~i executia constructiilor ~i spatiilor noi destinate parcarii autoturismelor .2. I. Prezentul normativ va fi utilizat tinand cont "i de prevederile> cuprinse in "Norrnativ pentru adaptarea oonstructiilor ~i locurilor publice la cerinjele persoanelor handicapate" CPH1- 1.97 La extinderea. destinate exclusiv parcarii autoturismelor se in general.3. se stabiliesc conform reglementarilor tehnice.1.11. in categoria de importanta "C" (normala).. Performantele si nivelele de perforrnanta stabilite prin prezcntul normativ. stabilita de lege. 1. utilizatorilor. constructiile cu locuri de parcarc in boxe iridividualc. NORMATIV DE PROIECT ARE A CONSTRUCTIILOR PUBLICE DESTINATE P ARCARII AUTOTURISMELOR o CERlNTE DE CALITA TE INDICATIV NP 24 .2. Prezentul norrnativ stabileste conditiile tehnice ~i nivelele de performanta ad mise pentru asigurarea cermtelor de calitate ale constructiilor publics destinate parcarii autoturismdor.2. I. iar nivelele de performanta prevazute sunt corespunzatoare acestei categorii. Valorile nivelelor de performanta induse corespunzatoare exigentei 1. modificarea sau schimbarea de destinajie a cladirilorexistente pentru parearea autoturismelor. In cazul in care spatiile pentru pareare se comaseaza cu alte constructii.1. Elaborat de: INSTITUTUL DE PROIECTARE.1 TEHNlCA DE CALCUL iN CONSTRUCTII Aprobat de: M1NlSTERUL LUCRARILOR PUBLlCE AMENAJAREA TERITORIULUI eu ordinul nr: 141/N din 28. CLASIFICA~I parcaielor pentru Terrninologia utilizata ~i clasificarea autoturisme sunt precizatein anexa IV. executia~i exploatarea unei constructii destinate parcarii autohirismelor.3.3.3. TERMINOLOGIE.1 . 1. 93. 1. CONDITU Constructiile incadreaza DE UTILIIZARE 1.1. ~~ vor adopta niveluri de performanta corespunzatoare eerintelor de calitate impuse de categoria superioara de importanja cea mai mare. r . 1. daca nu se inrautatesc cerintelede calitate necesare prevederile normativului cu caracter derecomandare. CERCET ARE .4.1. Nu fae obiectul prezentului normativ garajele. electronice . pe langa prezentul normativ. borne luminoase de reperaj si directionare) .

1. prevederile normativului 11. n. A:P Conetructille dsmnlil. {Ii gradului seismic aJ zonei respective. p:riAndu-sif searne de aeigu.3.11.z 11.4. seface in concordanta cu pravederile Certificatului de Urbanism. 11. de posibilitajile oferite de teren ~i a celor de amplasare ~i conformare a construcjiilor respectivepotrivit legislariei In vigoare..'area uzror posibilitati cat mal constarne de exploatare . se face in. Conditii de vecinatate II. fata de pundsle!zonele de acees de amplesare de inreres public 11. Il. 11. CONDITII ALE TERENULUI Zona seismica Proiectarea ~i realizarea construrtiilor destinate parearn autoturismelor se face in conformitate cu prevederile Norrnativului PlOO.CONDITIl DE AMPLASARE a constructiilor destinate parcarii autoturismelor II.2. n.1-1. Utilitati 1J. de aliniere.5.1 .1.1.1. funqioftal. Ceneralita 11. Pentru oriceiconstructie de parcaj stabilirea regimului de inaltime.S.1. optime. Natura terenului La proiectare ~i executie se vor avea in vedere caracteristicile ~i geomorfologice ale terenurilor. Prin amplasare.Conditii n.2. stabilindu-se dupa caz in functie de natura proprietatii terenului. capacitate etc. 56:con~lric.1.6. 11. CONDITI1DE AMPLASARE COftstnu:\iilor destinate pardrii autortarlsmelor GENERALIT ti de teren de zona ILl.h~ parearii autotueismelor se amplaseaza.Conditii 11. Disranjele s€ vor de asigurara posibilitati :jii pentru inferventie in eazuri deosebite. )0 11.2.1.4.3.1. I1. 11. avandu-s€ in vedere totodata ~iinfluienta vantului :?i a curentilor de aer din zona.scop nu se normeaza.2. arunci {:and nu depa~e~te500 m .1.~. de regula.2.2. Regulamentului P132.2. panta 9 fizico-mecaruce .2. conformitate cu General de Urbanism ~i ale Nurnarul locurilor de parcare din ckidirile destinate exclusiv acestui . de parcare in cladiri cu alte Stabilirea numarului loeurilor functiuni decat cea de parcare.. zone de interes pabtie. asigurandu-se conditiile corespunzatoare categoriei de importanta a constructiei.

terenului. Puritatea aerului Parcajele inchise vor fi echipate cu instalatie de ventilarc. SiW se vor lua mat-uri de prHk'C\i~' a constructiilor invecinate (errane.m. carcasari de utilaje..4.4.:pe de conditiile din zona in care se amplaseaza si de clistantele dintre cladirile supraterane. iar daea aceasta nu este suficienta.3. Se recomanda ca.4. astfel incat propagarea incendiilor sa fie limitata.regula se aleg echipamente ~i instalatii cu nivel de zgomot redus.intului 1.l. II. sa fie prntl'jatl' ternporar uarnn. conditiile de vecinatate sunt cele stabilite prin prevederile Regulamentului de Urbanism. nivelul optim de ventilare natural.00 m de cladirile invecinate.2.1.3. lL3A.crelie ~i gradinije. IL4.Sl' rccornanda .4. se iau masuri de izolare generals sau local a impotriva zgomotelor aeriene ~i de impact. intre constructia parcajului ~i cladirile inveciriate. .3. IDA. strada.4. de spitale.3. Sigurantii la foe Pentru limitarea propagarii incendiilor.2.organizata. Parcajul va fi ast{"d realizat ~i exploatat indlt in functionaraa normala s~ nu genereze zgomote sau vibratii susceptibile de a afecta sanMatea sau linistea utilizatorilor cladirilor invednate (peste lirnitele admise in reglementarile tehnice). conformatesi realizate vincat la 1. camine de batrani. de).ii in interror ul constructiei (plase sau parazapezi) .!IlIIiguran~a a minimum 40% deschideri. fapde narht' sau blmdat«.'ldlnt eu parcaje deschise cu fatada opusa dircctiei v.1 distants mai mica de15 m fata de cladin de producne ~i :'lim de cladiri civile. daca stint separate prin elemente de. e elemente de limitare a propagarii incendiului. 11.3. ~cDli. ale Planului Urbanistic de Detaliu si Certificatul de Urbanism. dupa caz se asigura: = distenje de siguranta normate. 1l.3. De .2_ 11. in limitele ariilor construite stabilite in functie de gradul de rezistenta la foe. compartimentare din clasa de combustibilitate Co (CAl)' rezistente la foc. finisaje absorbante.3. valoarea zgomotului produs prin exploatare sa nudepaseasca zgomotul admis in 10 . contra patrunderii ~i aghlDll'rarii ZZlPL'/. 1I.4.2. sau se separa cu elemente din clasa de combustibilitate Co (CAl)' rezistente la foe conform reglementarilor tehnice.574 pnrrum ~ia prevederilor avizelor si acordului de mediu.1.2.1. se va evita amplasarca ci. U.). precum ~i nivelul apelor freatice. 11. fatadele deschise ~i mvclunic :-upL'r1<l<Jrl' expuse vantului dominant. 11. precum si in prezentul normativ. 113.3. Imfl~li:n\a vaBltului ljda curentilor de aer IL:U. . Durata de insorire a parcajelor supraterane deschise se recornanda a fi cat mai mica. (seperatori.3. lacasuri de cult.4.1.1.4. toe vor evita conforrnari planimetrice sau volumetrice care pot crcea curenti de aer t>i disconfort la niv€! pietonal. teatre.2.3. etc. In f1. asigurandc-semijloacele de protectie necesare care 5& evite insorirea excesiva.. Nu se recomanda amplasareaparcajelor CONDITII Insorire ALE ZONlIEI I1. 11. I1.L CONDIT]] DE VECINATA TE In general.H.3. Pentru ventilarea naturala organizata prin falade. ~ II. n. Amplasarea independenta a parcajelor fata de constructiile invecinate se face la distantede siguranta normate In functie de gradele de rezistenta la foe si riscurile de incendiu ale respectivelor constructii.3. ecrane. In zonele eu vanturi dominantc.2. functie de care se stabilesc solutiile constructive ~1 procedeele de realizare .tip de constructie ~i destinajie conform reglementarilor tehnice.1.4. rezonatori.3. din ar ia inchidcrii perimetrale. conform reglementarilor tehnice.2.. in conditiile din tabel 1. 11. supraterane deschise cu capacitatea peste 100 autoturisrne la mal putin de 100 rn. indiferent de categoria strazii. riscul de incendiu. Comunicarea functionala dintre 11. asigurandu-se in acclasi tirnp. iar gurile de refulare In exterior vor fi astfel dispuse ~i realizatc incat sa nu se depaseasca concentratiile de noxe stabilitc conform STAS 12. Protectia impotriva zgomotului Constructiile destinate parcarii vautoturismelor trebuie astfel amplasate.2. Amplasarea alipitasau comasata a parcajelor in consrructii cu alte funcjiuni este admisa.2.

alto parcajului se amplaseeaza. UTILITATI Orice constructie destinate parcarii autoturismelor dispuna de t. asigurandu-se conditiile de zonare pentru spatiile cupericol de explozie .3.1.V 10 12 15 n.S. 1I.2. 11. folosite ~i ca stocaj temporar pcntru acces . D SAD E DE PI IV -v PERlCOL DE INCENDIU CLADIRl CIVILE (PUBLICE). tirnpul de stationare pentru plata.II ~I/SAU DEPOZIT ARE. etc.. (U Ui. in functie de gradele de CONSTRUCPEl PARCAJULUI rezistenta la foe ale obiectelor invecinate (m) I . (atunci dind nu sunt realizate compartimentari antifoc). trebui« . VOl' fi conforrnate siriimcnsionat« in a~t\ fel.4.I.3. puncte de control.2.. CU EXCEPTIA CELOR DESTINATE Pl. prill panouri d~· semnalizare care cuprind indicarii de acces.3.II PERSOAN ELOR CARE NU SE III P1 POT EVACUA SINGURE i1.V I . in functie defrecventa utilizarii aCCl'SdOT in parcilj.4.S. Alimentarea cu "'pa se poate asigura prin: '1 .late utilitatilc necesare functionarii siguranta. astfel: G pentru strazi de categoria [ ~i II . constructii de productie ~i/sau depozitare din categoriile A ~i B depericol de incendiu distantele 51? majoreaza cu 50%.prinbretele de accelerare ~i decelerate.3.P3 I .ltejate corespunzater. ~i corelate cu - lIA.3. P3 I ..3. P2. 11.. Parcajele trebuie sa aiba '1~lMurat \. numarului dt' _.i salubritatii ~l' aSlgurii conditiile desfasurarii acrivitalii specifice la mvelul terenului amenajat adiacenr (platforrnelor carosabile adiaccnte).parcaje ~i cladirile de care se alipese sau inglobeeza se asigura prin goluri functionale. Alimentareacu apa Drumurile carosabile destinate accesului in pareaj. Accesele carosabile ale constructiilor destinate percari: autoturismelor se rezolva in functie de categllriil straziifstrazilor) adiacente.2) _£ONSTRUCTIILOR AUTOTURISME CONSTRUCTII DE PRODUCTIE PI.2.prin accese directe sau indircctc.4.d itii dc' IIA.5. politiei in cladire. lncat sa preia traficul curent dar sa poata fi utilizate ~l de mijlcacclc de interventie prevazute In articolul 11.5. Se pot amenaja bretele de alimentare corespunzatnare asigurarii timpului de asteptare necesar pentru acces: Alei!e interioare de circulatie din incintele in care ~e arnplaseaza parcaje. Pentru asigurarea funciionalitafii urbane.3. sernnalizarca parcajuiui 51:! face de la distante determinate in coroborare ell viteza do deplasare pe traseele localitatii s: pe caik adiacent. DIN PI.3. alcatuiesc ~i dimcnsionoaza astrel incat sa <1sigure siguranta pietonilor In raport cu circulatiile pentru circulatiile interioare pietonale.\imi ~i lungirni dirnensionate corespunzator necesarului de' limp de acces in functie de marimea parcajuiui.P2. Pentru Accese carosabile II.4. autoturisrne .1.111 drum caros abrl cn rc ~a perrnita accesul autospecialelor de mt .t.trebuiesa 1L5. ANEXA FOCAL INGLOBA PARCAJELE PENTRU IV...II Il1 IV . folosite ca acces printr-un bun reperaj. igiena sanatate $i protectia mediului. Constructiile Independente.4. dotare si succinte conditii de stationare. Tabe12 DISTANTE DE SIGURANTA RECOMANDATE FATA DE CONSTRUCTlI INVEClNATE GRAD DE REZISTENTA LA FOe AL Distante recomandate. Accesele pietona It. 11.1 > in cor. 12 U.rvcntic J iL· ~al\'iini ~I Pentru autospecialele pt impterilor .2. si functionarii in orele de varf: • pentru strazi de categoria III -IV .4.4.4. frecventa utilizarti. Tabell fie racordatc la reteaua publica stradai. in functie de gradele de rezistenta 13 foc ale acestora.P2 III CATEGORlILE C.1.11 8 6 10 : III 10 8 12 IV .4. pn.2. CONDITII IN CARE ESTE ADMISA ALIPlREA SAU INGLOBAREA PARCAJELOR IN CONSTI~UCTn CU ALTE DESTINATII TIPDEPARCAJ GRAD DE DESTINATIA CONSTRUCTIILOR ADMIS REZISTENT A LA LA CARE SE POT AUPI SAD (d.. destinate parcarii autoturismelor se amplaseaza fatade constructiile invecinate 1a distantelc de siguranta recomandate conform tabel 2.

va asigura: .. energie electrica La realizarea retelelor se respeeta prevederile Norrnativului ~i STAS 1478.:2. Il. interventic. U.':'.22m KY ± 10 electrogen % IUi.maximl1J de pornire al consurnatorilor sirnultani SitU parte din consumul electric (in functu. inclusiv . Debitele de apa necesara pentru stingerea incendiului se stabilesc conform reglementarilor tehnice specifice.\.11iml'nt. centralizat . de lacaz la C<1Z) ~i a celui de pornirc necesar.vor asigura preluarea apelor provenite din scurgeri de pe autoturisme din intretinerea pardoselilor si recomandabil din eventuala folosire a instalajiilor de stingere.siguran\a (iluminat de siguranta pentru continuana lucrului.): Il.\ vhicuh-.frecventa f= 50 Hz ± 0. .s. 115. 1a canalizare.!H.instalatii de desfumare in (M de incendiu . b.1S. de incendiu (dacii. vor respecta prevederile I'cntru parcajclc ell capacitntea rnai mare de 500 de''''' <Iuh.5. Alimentarea 11.5.2.5. lULU. crrcuitelc dt.ventilare (eel rutin SO°.: ' TaCOf 1ilrea ia reteaua 11. 11.. etc.din debitele instable): . local .5. adoptate pentru amplasamente izolate sau zone fara retele de distributie a apei.2. de inccndiu: .' prevcdi. Echiparea parcajelor cu instalatii de stingere a incendiului este obligatorie conform reglementarilor tehnice.5.. ori retele insufidente cantitativsau calitativ. Instalatiile de canalizare ale parcajelor . de regula.tA· Alirnentarea clectrica dingrup n.~igure intrcgul consurn vneccsar functionarii in conditii norrnale a constructiei. Energie e lectrica Constructiile penrru parcajc se alirnenteaza-cu conform reglcmentarilor tehnice specifice.1. 11.1. se poate asigura : a.2.3.\mpl.1siguriind alimentarea sirnultana a instalatiilor vital« utili tarecum sunt: .5.31'1(O.fD. _ surse proprii. Cilpacit'ltca~ruplllui ck-ctrogcn scxietermina astfel incat sa a. c.2.:'.daci! estc cazul): .9i.~ ~~. la cader~a reteleielectrice a sistemuiui energetic national de ali rncntare normals): . Alimentarea cu apa pentru stingerea inccndiului se poate asigura prin retele independente sau comune eu apa menajera.'.52. lL'".1.hmentarea electrica de rl'L~'l. s.) se proiecteaza ~i . cvacuare. 19 JU5.1iii de sernnalizarc in CM de incendiu ::.tcnsrunc U= normal a 0.ascensoare de intervcntie in Gl:1. 11.3.de prioritatilc srabilite.5 \. Pentru pozarea conductelor in pamant se respects prevederile Normativului P '7~i STAS 6054. . Instalatia de canalizare se va proiecta si executa.3.din centrale sau puncte termice proprii. instal. .4.6. esk cazul).realizeaza ttl conformitate cu prevederile Normativului I 9. (inglobate in Alimcntarca cu energie elcctrica de la un grup electrogen. . Gospodariile de apathidrofor. 14 Toate coloanele de canalizare ale parcajului public se colecteaza obligatoriu intr-unseparator degrasimi r asigura ~l la ~-·arcajdL' 15 .1. statie pompe.alirncntarca de baza (cand cladirea nu este sau nu poate fi alimcntata din rcteaua sistemului energetic national).'_' ~ <. (t cladire sau independente).i dispozitive electricc de . .2.r tchrucc.1. rezervoare etc.2.5 'h.1re<t grupului clcctrogen rvgiL-nK'nt. in scopul asigurarii intretinerii.2._ racorduri(br~amente) la retelele de distributie ale localitatii sau zonei in care se amplaseaza . Din sistemul energeticnational.(1bligaturiu grup electrogen pentru ahmcntarc clcctrica de rczerva cuintrare in tunctiune automata (maximum :'>0").'\ <:<1/'. II.7.1.ue.pornpesi robinere 11. control.1.5.de la centralele sau punetele termice zonale.3.3.2. dup.5.2. poatc constirui: .'!rill.':'.5.3. Canalizare Apele evacuate Normativ C 90.Sl narno: " dl' canahzaro.. 11. l'n'lnt:! .3.8. cu coloane deschise $1 garda hidraulica la partea de jos a coloanei. cxtcrroara hidrocarburn .2.'respunzator sc face pntnvlt functiunilor asigurate. cu apa calda a parcajelor.instalatii d .) de rezerva (care intra automat in funcriune in timpul norrnat. alimentareaelectrica (trifazica sau monofazica). 11. Il.5.

pentru rna; putin de 500 de autoturisme, in functie de COT1siderentele specifics de ordin geometric, numar de niveluri oriexistenta unei instalaju de ascensor (platforme) pentru 'autovehicule sau ia cerinra inveshtorului. Platformele pentru autovehicule vor ave a obligatonu st un sistem mecanic (manual) de manevrare. 11.5.3.2.b Circuitele destinate alimentarii electrice de rezerva vor avea trasee independente ~i protejate fala de alimentare .. normala. conform reglementarilor tehnke specifice. lncazul in care se prevede ca accesul in parcaj sa fie mentinut ?i pe durata de nefunctionare a alimentarii electncenormale, parcajul va fi prevazut si cu 0 sursa de alimentare de avarie, independenta de sursele de alimentare normals ~i de rezerva. Energie termica Instalatia de indilzire are ca scop asigurarea' agentului termic necesar incalzirii spatiilor de parcare inchise: la temperatura de garda de 5·100C, degivrarii rarnpelor de acces pe timp de iarna, precum si a prepararii apei calde rnenajere. . Asigurareaalimentarii eu energie terrnica si instalatiile de incalzire serealizeaza fundic de gradul de dotare si eehipare tehnieo.edilitara a loealitatii sau zonei de ampla~are, cu respectarea prcvederilor Normativului I 13. Alimentarea C1.l energie terrnica se poate realiza de Ia o sursa proprie (centrala termica) sau din reteaua oraseneasca (centrala terrnica de carrier sau punet termic) n.5A2.

ULCERINTE DECALITATE IILA. Rezistenta si stabilitate III.B. Siguranta in exploatare III.e. Siguranja la foe HI.D. Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea ~i protecpa mediului lILE. Izolare 'termica, .hidrofuga i?i economie de energie IILE Protectie impotriva zgomotului

I
I

i

Il5.3.2.7

II.SA. [1.5.4.1.

in

iriteriorul parcajului este interzisa amplasarea conductelor de abur eli presiunea peste 0,5 bar ~i de apa frerbinte cu temperatura rnai mare de 90° C .

115.4.3.

In interiorul spatiilor destinate efectiv parcajului este interzisa amplasarea condudelor de gaze eombustibile sau toxice. Venfilare Instalatiile de ventilare dinispatiile de parcare proiecteaza si raalizeaza potrivit reglementarilor speeialitate, indicativ I 5. inchise, se tehnice de

II.S.S. [].5.5.1.

17

tipuri de incarcari utile.

HI.A. III.A.I.
IIl.AI.1.

R.EZISTENT.A.~I STABILITATE GENERALIT ATI
Constructiile destinate parcapii autoturismelor vor fi proiectate si realizate astfel indlt \"sa satisfaca cerinta de cali ta h.: "rezistenta~i stabilitate". Prin aceasta se intelege ca actiunile susceptibile de a s~ exercita asupra constructiei in timpul €xecutiei ~i cxploatarii nu vor avea ca efect producerea vreunuia dintre urmatoarele evenimente: a) prabusirea totala sau partiala a cladirii, b) deformatii de rnarimi inadmisibile, c) avarierea unor parti ale cladirii, sau a instalatiilor ori a cchipamentelor, datoritadeformatiilor rnari ale elernentelor portante, d) avarii disproportionate forma iriitiala a elementelor fata de cauza producerii lor

IIl.A.2.1.3.

Incarcarile date de peretii de compartimentare

neportanti, cu

greutate de eel mult 3 KN / m se iau iri considerare ca Incarcari uniform distribuite pe planseu dupa cum urmeaza ; - pereti cu greutatea pana la 1.5 KN/m~.5KN/m2 - pereti cu greutatea mtre 1.5 - 3.0 KN/m=1.0KN/m Pentru peretii cu greutati mal mad, lncarcarile conform datelor reale (ca intensitate si pozitie). III.A.2.1.4.
•. 2

se vor calcula

~i

Acoperisurile, terasele, planseele destinate platformelor de parcare, rampele de acces carosabil mue niveluri, podestele ~i rampele scarilor se verifica suplimentar la 0 incarcare concentrate verticals aplicata pe elemente, in pozitia cea mai defavorabila, ", in absenja alter incarcari verticale utile sau din vant. Incarcarea concentrate pentru spatiile destinate exclusiv circulajiei pietonale, considerata aplicata pe 0 suprafata de 10 x IDem se ia dupa cum urmeaza: - plansee, podeste ~i scari - acoperisuri, terase - acoperisuri pe care se circula numai pe podine =1,5 KN =l,OKN ",O,5K1"-.J

III.A.1.3.

Sarisfacerea cerinjei "rezistenta ~istabiljtate"are In-vedere in cazurile in care nu intervin solicitari cu probabilitate deoscbit de mica de producere si care nu au fost avute in vcdcrc la proiectare.

IIl.A.1.4.

Cerintei de "rezistenta ~i stabilitate" ii corespund conditii de performanta pentru constructia in ansamblu si pentru partile sale componente, referitoare la stabilitate, rezistenta mecanica, ductilitate, rigiditate, durabilitate.

Incarca~ea concentrate pentru spajiile destinate circulatiei carosabile sau stationarii autorurismelor, considerate aplicata pe 0 supratata de 15 x 15 cm. se ia dupa cum urmeaza:

m.A.2.1.
III.A.2.1 ..

ACPUNILEAGENflLOR.

MECANICl

Clasificarea ~i gruparea actiunilor agentilor mecanici pentru calculul constructiilor destinate parcarii autoturismelor se face conform STA£ 1010l10A Evaluarea incarcarilor permanente se realizeaza conform STAS 10101/1, iar definirea incarcarilor datorita procesului de exploatare conform STAS 10101/2. . . Valorile normate ale Incarcari10r utile, uniform distribuite pe 2 planseele parcajelor etajate sunt de 3,5 k..'\I/m • Valorile normate se refera la incarcartle utile curente ~i reprezinta valori obisnuite In conditii normale de exploatare. Deoarece valorile normate nu tin seama de efectele dinamice produse in timpul axploatarii (sarcini convoi) $1 de incarcarile concentrate datorate poansonarii planseelor prin intermediul rotilor pe durata stationarii, se vor face verificsri si la aceste

- plansee destinate stationarii.si circulajiei - rampe destinate circulatiei verticale intre niveluri - acoperisuri-terasa pe care se circula si starioneaza 1lI.A.2.1.5.

=10,5 KN =12,5

m

=13,OKN

III.A.2.1.2.

Peretii de compartimentare portanti sau neportanti precum si bal~stradele sau elementele destinate protectiei la cadere accidentala, vorfi verificate la impactul cu autoturismelor susceptibile de a fi parcate, Valorile normate ale incarcarilor utile,verticale ~i orizontale p.e baJ~~a?e, parapeti ~i atice adiacente spanilor destinate circulatiei pietonale.se iau conform STAS 10101/1 AI: - pentru coridoare, scari $i podeste =1,0 KN/m Incarcarile servesc pentru calculul elementelor balustradei, parapetului sau aticului $ise considera aplicate pe mana 19

ULA2.1.6.

is

curenta

aac~!IIt1<lia. Aqlout&S simultane cu csa verticals.

ari2oFtt'flH!.

nu

Sit

va €onsid@Ta

construejii

de parcaje se face in I!!onlormiiate cu prevederile

Normativului
1l1.A2.2.2.

P100.

Hl.A.2.1.7.

R~duc~rVla mcardirilor wale pe@Iemente porrante orizontale principale. pe elementlille portanteVfi!rticale~i pe fundajiile acestora se 3w.bilg~te confOl"mprevederilor STAS 10101 /2Al.
Valorile coeficienti-Ior de indirdire lunga durata
CUIn

Valorile normate ale~"'lor din vent ~i coeficien1ii pariiali de siguran~a care m~idi valoeile rncai'ilarilor norma+e pentru objinerea iRcaTCA~or d'i'lMlti\ll. sum stabilite prm 5T AS 10101/20. Valorile normate ale ~€ar~rdtn lIl!pada CIloli!ftcientii partiali de sigurani.a .care ~U1J:iplidi in(7aN~(i normate penrru obtinsrea incaicl!imlor decalcul SW'l.t stabUite prin STAS 10101/21. Incarcarile din temperatura exterioara
SW'It stabl#t~ prin:

1II.A.2.1.8.

(n) ~i cele ale fracti-unii de

(nd) se srabilesc conform STAS 10101 IDA, dupa

III A.2.2.3.

,i

urmeza:

a) pentru indl.rd\rile

uniform distdbuite pe plansee se iau
n

valorile: valoarea mca:r~arii utile normate -pana la 2 KN/m2 - intre 2 + 5 KN/m2 _peste 5 KN/m2.

IlLA.2.2.4.
0,4

1,4

1,3 1,2

- STAS 10101/23 : dehnirea indirell.rilor - STAS 10101/23 A : valorile normate, coeficientii lncllrdlrilor ~i valorile de calcul ale indrdirilor.

b) pentru incarcari distribuitein lungul unei linii la balustrade, pereji despartitori. etc. orientate pe .din .. 'Ctic
verticals sau orizontala n '" 1,2 . se iau valorile: nd:::: 0 (n) se folosestc pentru

I1I..A.2.3. IllA2.3.1.

Proprietatile

materialelor
Sf!

Proprietatile de rezistentl1 tii de deformatie ale materialeior definesc conform prevederllorS'I'Af 10107.

OBSERVATU

1. Coeficient\ll

inci\rci\rii

irtCarcari .Fundamentale in cazul verificarii uUirna deJ1l!l!:istenta ~i stabilitate.

grupariledc la starca limit5

IIL\.2.3.2.

2. Coeficientul fractiunii de lunga durata a incarcarilor temporare variabile (n") se foloseste dupa cum urrneaza: _in gruparile de indi.rcari fundamentale: .. pentru verificarea la starea limita a exploatarii
riormale sub efectul fractiunii de lunga durata OJ indi.rcarilor, -in gruparile de incarcari speciale: e pentruverificarea la starea Iimita ultima de

Vnlorile caracteristice, coeficientii de siguranta pentru materialelc ~i valorile de caleul ale rezistentelor materialelor se stabilesc in conforrnitate cu reglementarile tehnke corespunzatoare principalelor materiale de constructie si a agrementelor tehnice:

III.A.2.4. llIA2A.1.

Proprieta,ile

terenuriJor

de fundare

rezistenta si stabilitate pentru verificarea lastarea
" .. limita a exploatarii norma le: in cazul actiunii seismice in orice al te cazuri precizate

Proprietatile terenului de fundare se vor stabili prin cercetare'" geologica, tehnica si geotehnica in conformitate cu 51AS 1242/1 ~i cu celelalte reglementari tehnice specifice can.' se refera la metodele de deterrninare a acestora. Caracteristicile fizlco-mecanicaale conf. STAS 1243 pamfinturilor se stab IIesc

prin

tern a

de

III.A.2A.2.
1IJ.A2.4.3.

prOlectare
3. Coefidentii "n" ~i und" nu indud efedele

dinarnice

eventuale Iftfluen!ele mediului natural Determinarea fortelor seismice conven\ionai€ de calcal pentru IILA.2.S.

Valorile normate ~i valorile de caleul al caracteristicilor geotehnice ale terenurilor de fundare se stabiles€: conform STAS 3300/1/2

IH.A.2.2.

Geometria

structurii

in

ansamblu

,1 a elementelor

de

constructie
2.1

IILA.2.2.1
21.)

ULA2.6. ]'entru. clemente decorative.sa depaseasca 5 mm. verificarea satisfacerii cerintei de rezistenta ~i stabilitate se face dupa criteriile.3. In care H este inaltimea pcrctelui in mm..3. .. IILA.2. lJl. .A2. b) cu legaturi care sa permita deplasari relative libere In raport ''''' cu structura. IILA.>i industriale.dirile de mare repetabilitate :.42 m. c) deformatia remanenta provocata de incarcarile de ~xploatare.3. m.1 1~1 mentma integritatea fizica astfel inc31 sa nu provo.\. dupa caz. . .S.1. datorita rezemarn uner persoane nu trebuie.A. dar dimensionate astfel lndt fis~rile produse de miscarea seismica sau soc accidental Sa tit: limitate.I mve t' E' perforrnanta : a) deforrnatiile norrnale pe planul peretelui sub 'inez ..i nestructurale netraditionale se vor incadra in sistemul de tolerante prevazut in agrernentele tehnice respective. \t'. REGULl DE PROI1ECTARE IILA.4. 5" se lncadreze reglementarile III. regulile du proicctare sunt cele. Pentru calculul seismic al constructiilor pentru parcaje integrate functional altorconstructii..2 Pentru dperetii interiori neportanti " Sf. metodele prevazute in Normativul PlOD vor fi utilizate dupa cum urrneaza: a) la ciadirile cu spatii destinate parcarii incadrate In claselc de importanja III ~i IV este obligatorie aplicarea metodei de proiectare curenta (metoda A). I L' elementelor de structura se considers a se incadra in sistemul de toleranje stabilit prin STAS 8606 (clasele de precizie ~i valorile tolerantelor) in functie de dimensiunile respective. Metodele de calcul Pentru constructiile destinate parcajelor se folosesc aceleasi metode de cakul ca si pentru toate celelalte cladiri civile :. nestructuraJc si a mstalatiil.3.1. IILA...6. llLA.' stabilesc urmat Oil re I. c) solidarizate cu structura. c) aplicarea metodei Beste obligatorie in cazul cladirilor foarte inalte. l'rUl:cta~ea antiseismica a elementelor de compartimentare si de inchidere perimetrala se face.A. parapeti) vor fi ancorate de :tr~c~r~ ~i vor f~ dirnensionate astfel incat sub actiuDec.5.6.::t. nu trebuie sa fie mai mare de 10 % din deiormatia instantanee norrnala pc planul peretilor. nu trebuie sa depaseasca valoarea de S nun.4. timpane. b) deformarea iristantance normala pe planul peretclui.5. III. Tllatl' elerncntele expuse ale constructiei vor avea rezistenta mccanica necesara sau vor fi protejate prin elemente ell re. Verificarea Ia actiunea seismica a elementelor de constructie l3 111.2.lll rarurt de persaane in exteriorul cladirii. constructiile destinate parcarii autoturisrnelor.3.A4. b) la cli3.2. intrun pu~ct situ.5.1. Parametrii geometrici ai structurii in ansamblul ei si cei ai II1.2. ULA.41. Proiectarea antiseismica a instalatiilor ~i echipamentelor din constructiile destinate 'parcarii se face ell respectarea principiilor generale din Normativul PIOO. Elementele nestructurale de constructie trebuie In sistemele de tolerante prevazute iprin tehnice.-\. parametrii ~i nivelele de performanja folosite pentru toate cladirile civile si industriale precum si cu cele din prezentul normativ.4. CONDITII DE PERFORMANTA Pentru constructiile destinate parcanl autotudsmelor. Elementele nestructurale exterioare (calcane. sau socul provocat de ~mpactul ~n.ace prin c~d~~e (torala sau partiala).A.. sau H/500 .A.·.lstenta mecanica neccsara.2.'curi nccicientale a elernentelor structurale. corespunzator categoriei de importanja a constructiei.at in centrul unui dement de perete. se recomanda folosirea metodei de proiectare bazata pe considerarea proprietatilor de deformare neliniara a structurii (metoda B).2.2.1. > 111. general valabile pentru cladirile civile ~I I ndustrialc sirnilare la care se adauga prevederile din pr. Elementele de structure .6.>i pentru cladirile Inalte cu structura din beton armat precum ~i pentru dadirile incadrate in clasa de importanta HI care nu respecta !n totalitate prevederile referitoare la alcatuirea de ansamblu din normativul PlOO. in una din urrnatoarele ipoteze: aica facand parte integranta din sisternul structural.3.'I e d s: carcari exploatare prevazute la 1ll.2.:ntul capitol referitoare la protectia antiseismica sal! la ~. incarcarilor seisrruce conventionale.. cosuri de fum.ul au~otLlrism susceptibil de a utiliza parcajul.A. pierderi de vieti ornenesti ~. ~. calculate si dimensionatc astrel lndt sareziste la un eventual soc al autoturismeior.

A.2.deplasarea relative a reazemului.1. a cladirii in . A3. (agresivitate se incadreaza in clasa III III. 111. a) usile incAperilor de exploa~ar~ cele d7 eva~are din cladire vor fi proiectate astfel meat sa se evite r:encolul . UI.4.6. alunecarea ~i/sau rasucirea instalatiilor sau a 1-\2. pentru DE PROIECTARE Elements . 24 . .de blocare a acestora (in functie de valorile deplasanlor relative de myel pmbabi1e). se va pne seama de evitarea posibilitapi de deteriorare a atcstora cauzata .A5. Parcajele a carer structura de rezistentae$te medie ). de rezlsten111~i penl:ru care nu se ~este pastrarea integr:itApi dupa cutremur sau ~. prevazandu-se inacest sens condijii de calitate ~i alditui~e minimale (protectie primara) ptecum ~i sisteme de protectic anticoroziva aplicate pe suprafata elementelor de constructii (protectie secundara). .4.tare cu apa reee ~i apa calda. vor fi astfel proiectate meat sa nuconstiwie puncte slabe. . de regula. DURABIUTATE PROTECTIE GENERAUT ANTICOROZIV A 1I1.A. aasigura un strat suport cat mai rigid pentru valori de sageata admisibila conform STAS 10107/0.1. accidentale sau In timpul seismului . IH. de preferinta. are ea obiect principal aSlgurarea an~oraru elementului de strudw'a de rezistenta pentru menjinerea stabilitapi. IIl.7.A.5.A. de incalzire.4.:\:.de socul produsla impactul autovehicoluluicu acestea sau cu elementul de constructie la care acestea sunt adosate. Prevederea de goluri ~i ~lituriinelementele nestructurale se va face numai in pozitiile ~i cu dimensiunile prevazute in reglementarile tehnice in vigoare. forme ~at mal simple.4. Calificareaseismidi a instalatillor. do: agreslvitate 11J. _ras1. 1. vor fi amplasate.urnarea.4. Traversarile .A.a . de regula. echiparoentelor in caregorii seismice se face conform reglementlrilodn vigoare. echipamentelor. posturile de transformare ~i statiile de pompare ce servesc parcajele etajate. m. concepute Masurile constructive luate prin proiect trebuie astfel Incat sa conduca la evitarea stagnarii condensului in zonele de imbinare a elementelorde constructii Intra ele sau eu alte instalatii.4. centralele termice. Leglltutile trebuie sa reziste in eventualele situatii speciale de solicitare care pot apare in timpul exploatarii normale .4 CONDlTII ~ Al.§.3.i finisajele de pe cal1e~e ~va~uar~ vor . Elementele de. in zonele de strapungere s.care flU lac parle din structure.:\.A. beton armat ~i beton precomprimat care po~ fi In. La alegerea rraseelor acestor conducte.S.A. in cladire independentll. posturiJe de transformare se vor echipa eu transformatoare ~i rntrerupto~re uscate r iar la centralele termice si stajiile de pampare se tau masurile prevazute in reglementarile specifiee.se re?uCll la strictul necesar numarul ~l dimensiunile golurilor de traversare a acestor conducte prin elementele de structura ale cladirii. de canalizare. pentrumetal. b) pardoselile . unor detalii verificate In conduetelor peste rosturile antiseismice se vor face cu masuri specifics.i A. In acest scop se recomanda adoptarea . beton armat ~i beton precomprimat. sa .l. Punctele termice.10.1 1ll.eazul unui cutrei:nur sever.sporitii cu 25%. Traseele condudelor de alimeri.J. Protectia armaturii 'este asigurata prin alcalinitatea betonului (in cazul absentei substantelor ce actioneaza coroziv fat~ de otel). Pentru a se asigW"a evacuarea in sigurantA.9.Hel i~dit.8.fi proiectate astfel mcat avarierea lor sa nu impiedice circulatia persoanelor: practica.. se vor prevedea urinatoarelemasun: . netede ~i care sa nu permita depuneri de pulberisau acumulari de lichide.A.i II1. c?ntact -eu medii agresive vor avea .. grupat. In zonele unde deplesarile relative ale tronsoanelor adiacente sunt mid.cajele a carer structura de rezistenta este rnixta beton-ojel -y.~ accidental.e mcadreaza pentru beton in dasa IV de agresivitate si in clasa de agresivitate 4. . de ventilare si de alimentare cu energie electricli se vor stabi~i as.TI III AS. LegiHurile (ancorajele)instalapilor / echipamentelor de elernentele de constructie de care sunt fixate. i Par. aldituitii din [[1. .cUm sunt: . Atunci cand se amplaseaza in interiorul cladirii...~ debeton (annat 'ii precomprimat) Elementele ce alcatuiesc planseul se vor proiecta.S.

locuri de fixare a unor utilaje. A15.8 Rc.e anticoroziva prevazute In normativul C 17? nu. Betoanele folosite pentru elernentele de strucrura trebuie sa indeplineasca urmatoarele condi tii (Tabel 3) la locul de punere in lucrare. Acoperirea "i"t'~. Aplicarea sistemelor de proteqi.38mm pentru bare pana la 16mm. Fisurile ce pot aparea la imbinarile elementelor prefabricate. Sistemele de protectie anticoroziva prevazute in C 170 nu e~clud folos!rea ~i a altor produse de protect.) A8.5 BC40 GRAD DE IMPEI<MEABILITATE MINIM P8-10 P 12-10 DOZAJ MINIM DE CIMENT 430 550 I 0. beton armat precomprimat se vor incadra in clasa I de fisurare conform STAS 1010710.. unde exista degajari de dar sau unde ionii in atmosfera pot prilejui deteriorari prin folosi protectii epoxidice Ia armarurile de din otel conventional moale cu diametrul mai mic de 30mm.lturilor pretensionate va fi de 55mm.. se vor inchide cu chit anticoroziv. Protectia catodica ca 0 rnasura practica de protectie la coroziune. 'in cazul in care se folosesc elemente cu goluri (gen Hisie cu goluri) la care in golul inchis se pot acumula vapori de apa. matarea lor se va face cu mortar de ciment inainte de finis are. A7. A16. instalatiilor ~i conductelor se va proiecta astfel mcat prin piesele metalice (bride. mm 31 390 500 RAPORT A/CMAX: 0. Se admit abateri numai in sens pozitiv. inlocui~~te/exclude realizarea conditiilor de protecne primara. Armaturile cu rol coastructiv in grinzi vor avea 0 acoperire de eel putin30mm. grosimea poate fi redusa cu 5mm. placute cu praznuri. 27 CONDITII PENTRU BETOANE IN ELEMENTE DE STRUCTURA (stalpi.50 mm pentru bare mai marl de 16 mm.. determinata 26 .a impiedica corodarea armaturii sau carbonatarea betonului din interiorul elernentului. in cazul In care totusi raman goluri intre clemente ~i suprafaja de rezemare. se vor lua masuri de etansare a golurilor. La proiectarea elementelor de beton precomprimat se va limita efortul unitar maxim la compresiune in beton in exploatare Ia valoarea de 0. Elementele structurale din. grinzi. . Lucrabilitatea betonului de monolitizare. AS. trebuie sa corespunda de 12+ 2em (L4). 16mm KG/me. la contactul dintre betonuI de monolitizare ~i eel prefabricat. Montarea tuturor elernentelor prefabricate se face pe un pat de mortar de ciment. PENTRU AGREGATI:: I 0. Folosirea acestora se va face conform prevederilor legale.'" beton se protejeaza conform "Instructiuni tehnice pentru protectia anticoroziva aelementelor de constructii metalice" C 139.. Grosirnile minime ale stratului de acoperire cu beton a armaturilor nepretensionate vor fi: .uri de trecere.4 0.OL37 (orice hira cu beton). se recomanda numai pentru elernentele din beton armat. Fixarea utilajelor. etc. Patti-Ie metalice ale unor imbinari ce nu se acopera cu . se vor suprafata realizate .85 Rc. dispozitive etc. de preferinta elastic. Se va indica modul de protectiea tuturordetaliilor constructive: imbinari. unei tasari A10. iar la verificarea La starea limita de rezistenta. bolturi etc) sa nu se transmits coroziunea la armatura de rezistenta a elernentelor de construcria.l.A4.ie garantate de fumizor. Pentru monolitizari care raman in contact cu mediul agresiv se foloseste un beton cu dozaj minim deciment de 500 kg/ me.4 A9. pen~u. in cazul realizarii canalclor cu tevidin materiale pIa stice ce nu se extrag. acoperita TABEL3 A13. Al2. A14. locuri de ancorare. tn medii de clor prezenri coroziune. elemente de planseu) CLASA MEDIE DE AGRESIVITATE CONDITII TEHNICE ELEMENTE ELEMENTE DIN DlNBETON BETON ARlvIAT PRECOMPRIMAT CLASABETONIJLUI BC 22. All. A6. rezistenta de calcul a betonului se considera 0. ~tu.. Aceste lucrari v<?r fi ~xecut~te inaintea aplicarii sistemelor generale de protecpe anticoroziva (vopsitorii.

Rosturile de dilatatie sau antiseismice "or fi continuate ~1 in pardoseala anricoroziva ~i protejate prin profile de rest ~i acoperitoare etanse pentruacestea. acoperirea ~kmcntelor se va face obligatoriu pe baza unui proiect mtocmit de . curatire ~i vopsire. In ambele cazuri.. norrnata. A20. . conrinui.. protejate prin ridicarea strarului dL' protectie anticoroziva. La pardoselile anticorozive orizonrale. Parcajele sup!aterane.i alte grade ~i procente de detenorare decat cele indicate mai sus. A1S. care sa determine refacerea acoperirilor proteetoare. Eleml!tntele aparente ale constructiei vor fi accesibile pentru verifieare. functie de cell' constatate. proiectul va confine '~i masuri de c:. ~ectiuni. A19. . tolerantele de nivel admise sunt indicate in tebelul 6 pentru stratul suport din beton.avea panta pardoselii de minimum 1 'Yo. Daca protectia €ste deteriorata in proportie mai mare de 50% saudaca deterioraroa protectiei a determinat ~i deteriorarea unor clemente de construcrie de rezistenta. B5. ale rampelor de acces prceum ~i cele pentru conducte vor fi prevazute cu reborduri din beton arrnat cu Inal\imea minim 10 em. Pentru elementele de constructic CLl scctiuni compuse.. proiectantul va intocmi. B6. 1 m . jar distanta maxima de amplasare a sifoanelor fata de peretii ind'ip«'riisa fie de cca. Daca este necesar. TOLERANTA DE NIVEL (mm) PLUS SAU MINUS DIN 113. Se vor prevedca rebor duri similarc jurul stalpilor ~i in jurul fundajiilor utilajelor fundate direct pL' teren (placa). deschise vor . Golurile scarilor. Acopcrirea suprafetelor elernentalor de consrrucni cu F'rnt~ctiad~t~rioratil in timpul exploatarii constructiei se va cfectua pe baza unor dispozitii de ~antier date de proiectant. din parcaje.. caiete de sarciniprivmd executia.'ul poate stabili :. Elemente din metal Bl . ell conditia ca elementele intercalate sa nu introduce eforturi suplimentare in elementele de constructie. fie mansoane dinmateriale plastice sau alte rnateriale rezistente La rnediile agresive' respective. B2. fie rnansoane protejate eu vopsele rezistente la coroziune.un proiectant de specialitate.. eu colectarea lichidelor accidental rlispimdite intr-un canivou sau jgheab.cutiile inchise sau cu pef4i'ti inclinaji).recomanda vce rrecerile conductelor prin plansee sa fie grupate in minimum de goiuri.Tehnologiile de preparare a rnaterialelor de pwtectie ~i respecriv de aplicare a straturior components ale si~temul~ll de a~nperire prin vopsire trebuie sa corespunda ell prevederile stabthte de producatorii acestor materiale. B4. La proiecrarea elementelor constructiilor rnetalice . consolidare. La strapungerea planseelor peritru conducte tehnologice sau instalatii se vor prevedea fie mansoane metal ice rezistente la coroziune. in cazul in care aceasta prevedere nu se po ate realiza se recomanda realizarea inclinata a planseului dupa panta minima deseurgttre.le in forma de chl2soane. Parcajdesubtenme pot fi realizate cu panta pardoselii "0". cat TABEL4 TOLERANTE DE NIVEL ADMISE PENTRU SUPORtUL PAR005EULOR BETON U!STr\!'!TA (rn) lNTRE PUNCTUL DE REPER. La proiectarea elernentelor de constructii din olel. In cadrul documentarici de executie. se vor inehide erans. A21. se recornarrda sa se foloseasca forme de sectiuni care impi_edica stagnarea apei! ~i a prafulut ~i care sa aiba un raport mal redus intre perirnetrul ~i aria sectiunii ( de exemplu: sectiuni tubulare. Se .5upuse actiurrii tmor medii agresive. dad distanta "e" intre fiitele acestora €i>te e h/lO dar nu mai mic de 10mm ( unde h este ina1timea profilului). se recomanda .. Elcmcntele de constructie cusecVune inchisi 1i tntcrior ncaccesibil.ClI distanta dintre sifoanele de pardoseala sa nu depaseasca 5-6rn.. la care exista pericol mare de corozrune sc recomandx fnehiderea interspatiului dintre profile.A17..l CEL DE MAsun) . Mansoanele de protecne trebuie sadepa~easca nivelul pardoselii cu minimum 10 crn. exploatarea ~i intretinerea protectiilor anricorozive. i:leneficial. 5.

IIl.A.5.!. ULA.S.2.1

PARDOSEU Alcaruirile de pardoseli se aleg astfel incat sa asigure izolarea structurii de rezistenta a planseelor ~i stalpilor :de agentii corozivi, in corelare cu gradul de rulaj existent in parcai, dasa de amplasare a acestuia in raport cu terenul, regimul tehnic de exploatare. precum ~i elasticitatea structurii suport a pardoselii. Pardoselile se vor rezolva astfel ca apa sau oriee alt lichid accidental raspandit sa .se scurga user la colectoare (sifoane de pardoseala, canivouri deschise, etc.) lirnitandu-se in aeest fel ariile afectate. Caruvourile deschise ~i sifoanele se vor amplasa In afara spatiilor potential ocupate de autoturisme In staponare.

II1.B.

SIGUR,ANTA

IN

EXPLOATARE

IIl.A.5.2.2

Cerinta de cali tate ~l sigurarita in exploatare se refera la protectia utilizatorilor in timpul folosirii constructiei, respectiv la: - Siguranta circulatiei pietonale - Siguranta circulatiei autoturismelor - Siguranta la agenti agresanti proveniti din instalatii - Siguranja cu privire Ia lucrarile de intretinere - Securitatea la intruziune siefractie.

HI.B. A. III.B.AI
lII.B.A1.l.

SIGURANTA CIRCULATIEI PIETONALE
Circulatia pietonala exterioara Traseul pietonal trebuie sa fie usor de recunoscut si diferentiat prin rezolvare in profil transversal, prin material sau culoare. Se recornanda ca intr~ constructie ~i carosabil sa se prevada trotuare cu latime libera min. 1.20 m. iar la intersectii minimum 1.50 x 1.50 (pentru carucior persoane handicapate). Caile de circulajie pietonala comune cu caile carosabile de acces (inclusiv ganguri sau pasaje) ca ~i eele care se intersecteaza cu acestea trebuie marcate ~i semnalizate, astfel incat sa fie vizibile in orice conditii atmosferice, Se recomanda catrotuarele adiacente cailor carosabile cu trafic sa fie separate cu bariere de protectie sau spatiu verde de siguranta. Stratul de uzura a cailor pietonale s~ rezolva din materiale ~ antiderapante (nealunecoase umede sau uscate), cu coeficientul de frecare min. 0.4 Panta trotuarelor va fi de max. 5 % in profil longitudinal max.2 % ~i in profil transversal. Denivelarile admise, pe circulatiile pietonale, max. 2.5 em. Rosturile intre dalele de pavaj pietona1 orificiile gratarelor, vor fi de max. 1.5 em. sau, dupa caz, de

IlLA.S.2.3.

IIl.B.Al.2.

IlLB.Al.3.

IIl.B.Al.4.

Ill.B.Al.S.

1l1.B.A1.6

m.B.A1.!. III.B.Al.h.

1Il.B.AL9.

Pe parcursul caller pietonale, daca ieste cazul, se prevad puncte de sprijin (grilaje, parapete sau balustrade, etc.) ell h 2..0.60m ..
31

30

D

lILB.A1.10.

La acoperisurile ell penta mai mare de 30 se pre:vad 6pritoare de zapadil, in dreptul circulatiilor pietonale exterioare. imprejmuiri (garduri) impreimuiri (garduri),~cestease v?r evite posibilitatea de accidentare p~m orizontale intre h = 0,3.;.1,OOm. rar 1.50 m .. verticale - max. sau diametrele .. orificiilor

·In.B.A4~

Circulatia pietonala interioara
Stratul de uzura al pardoselilor trebuieastfel realizat Incat sa nu permita alunecarea (atilt uscat cat ~i umed), iar spatiile destinate circulatiei interioare trebuie sa fie prevazute cu rnateriale antiderapante, asigurand un coeficient de frecare = min. 0.4. Denivelarea admisa (in' dreptuI usilor sau a deschiderilor din fie preluata prin pante.

Ill,B.A4.1.

ULB.A2 1Il.B.A2.1.

In eazul in care se prevad rezolva astfelincat sa se eatarare, fara elemente inalpmea gardului - min.

IlLB.A4.2.
1Il,B.A4.3. 1Il.B.A4.4.

pereti) - max. 2.5 ern. Se recomanda
Inaltirnea

sa

lILB.A2.2.

Distantele intre clemente imprejmuirilor (gardurilor) Accesulpietonal in eladire

libera de trecere, min. 2.00 m. proerninente

1(1 em

IILB.A3 m.B.A3.1

Suprafata peretilor nu trebuie sa prezinte ascutite, muchii taioase, sau alte surse de ranire.

Aec:esul pieronal In parcaj trebuic retras fatil. de .cii-eulalia stradala de accesul carosabil al parcajului, 1IsI~urandu-se 0 platformll de acces pietonal avand min. 1,2 m x 1:2 m liber (1,50 m x 1,.50. m pentru rotatic cornplcta OJ caruciorului de handieapati) h = min. O,lS m ..

*i

lILB.A4.5.

*i

1Il.B.A3.2.

Accesul p~platformii se asigura prin interrncdiul u~ei rampo pentru persuane handicaoatc, eli p;"1nt:i de max. H ;~(rentru denivei<'lfi> :W em) ~i max. P;(',u (pentru denivclari < _\1 em). Uitimea rampei scarii de acces de min. 1,2 m (conditii mat de necesitiip persU1Ine 'handicapatc cu diiicultiiti dt! mer~) 51 panta rampei de scara. d ...m.~x. ' 3[1 'I". Ramp..::!.:- , scarile ~i platf,'rmcie dcacec-, avea'F'l'eVaLute balustracie dcprotcctiecu eli h ~> [I,311 m vor h '" min. lUI(i m ..

Usile, ferestrele ~i peretiivitrati r (fara parapet sau cu parapet sub inaltirnea de siguranta), vor fi astfel rezolvaji ~i marcati, Incat sa nu provoace accidente prin ranire, cadere, etc., asigurandu-se balustrade deprotectie cu ina.lpme conf, STAS 6131 ~i mareaje de atentionare vizibile plasate la 0,70 - 1,50 m. de la. pardoseala (usile batante se vor atentiona eu marcaje
vizibile).

1l1.ILH.h.

1II.B.A3.3.

Latirnea libera a circulajiilor persoanelor in interiorul parcajelor, va fi de: • min 0,60 m. " intre autoturism si perete (pentru persoane . norrnale) • min. 0,80 m. - circulajie comuna pentru persoane normaie ~i pcntru persoane handicapate cu baston sau in scaun rulant e min, 0,90m. - circulatie pentru persoane cu carje, Latimea Iibera a eventualelor coridoarelor de circulatie va fi de min. 1,00 m. iar pe parcursul acestora se prevede un spatiu de mancvra pentru persoane handicapate de min 1,50 x 1,50 m la maximum 20 m distanta, Uitirnea lib era a usilor i'ncaperilor va fi de min. 0,80 m. pentru accesul in camerele de exploatare ~i de min. 0,90 m. pentru accesul in caile de circulajie, Amplasarea ~i sensul de deschidere al usilor trebuie rezolvat .astfeljncet sa nuse loveasca intre ele sau prin deschidere sa loveasca persoane ce lsi desfasoara activitatea. Parcajele deschise perimetral vor ave a parapetii sal! balustradele de protectie de inaltimea stabilita in STAS, dar nu mai putin-de Irn. Inaltimea poate fi redusa la O,80m. daca latimea elementului deprotectie (la partea de sus) este mai 33

1Il.B.A3.4.

fll.H.A4.7.

''X>

1ll.B.A3.S.

Rampele*i platforrnele S~· prt:>vild Ctl bordure d~' h .= U,05 ~ iFt'ntru oprire baston S('lU roata caruciorului dc handicapnt) In eazulln care nu exista balustrada de PWt;>ctIL' Stratul de uzura al rreprelor, rarnpclor. platforrnclor vor f astfel rf<'alizate incat sa nu permita alunecarea in conditii deul1'IezealaJ. de accc(inclusiv lI1.5.A4.8.

HLB.A3.6.

llLB.A4.9. IILB.A3.7 De!'chiderea usilor se va face, de regula. in sensul evacuarii. Gratarul pentru curatat incaltamintea va avea ochiun de max. 1,5 em .. IILB.A4.10. Deasupra platforrnei de acces carosabil S<lU pietonal in cladire. ;;e rocornarida prevedcrea unei copertine de protectic.

111.!L\3.X.

32

mare de O,SOm..

IIl.B.A6.9.

Ferestrele din d.reptul parapet sau balustrada

evita Ill.B.AS.
IlLB.A5.1. Denivelari La denivelarimai marl de 0,30 m. se prevad balustrade (parapete) de protecpe cu inaljimea de min. 0,80m. -l?en~ denivelari pana la 4,00 rn. si min. 0,90 m. - pentru denivelari intre 4,00 m si 1S,OOm. Parapetele ferestrelor, balcoanelor, logiilor, galeriilor deschise spre exterior vor avea inalpmea de min. 0,80 m. - l?entr~ denivelari pana la 4,00 m., min. 0,90 m. -. pentru denivelari intre 4,00 - 15,00 rn. ~i min. 1,00 m.- pentru denivelari intre 15,00 - 40,00 m conform prevederilor STAS 613.

alunecare

accidentarea si cadere)

rampelor si palierelor trebuie sa aibe de protectie cu h =0,90 m. (pentru a prin spargerea geamului in caz de

.

III.B.A6JO.

ina.ltimea lib era intre rampe.imasurata de la nasul treptei pe linia pasului, pana la intradosul rampei de deasupra, precum :;;i inaltimea libera de circulatie sub podeste sau grinzi de podest v afi h '" min. 2,00 m .. Lapmea rampelor ~i podesteior la scari principale de aeees ~i circulatie va £j de min. 0,95 m. - cladiri eu max. 3 niveluri, min. 1,10 m. - cladiri eu 3 - 8 niveluri, iar la sdirile secundare de min. 0,90 m .. Pentru persaane cu dificultati de mers, latimea rampelor si podestelor va fi de min. 1,20 m. Rampele cu latimea mal mare de 1,60 m. se prevad eu maini curente pe ambele latur. Latimea podestelor nu trebuie sa fie mai mica decat cea mai lata rampa cu care se inrersecteaza De regula, rampele eu mai mult de 18 trepte utilizate pentru iesire prin ureare vor avea palier intermediar iar lungimea pana la palierul de odihna (pentru persoane eu dificultati la mers) nu va depasi 3,00 m .. Scarile trebuie sa fie corespunzator ~i cat rnai uniform Iuminate, fara riscul de producers a fenomenului de stralucire orbitoare.

IlI.B.AS.2.

m.B.A6.11.

IIULA6. IIl.B.A6.1.

Rampe ale scarilor 1ll.B.A6.12. Relatia intre treptele ~i eontratreptele corespunde STAS2965. scarilor obisnuite va IlI.B.A6J3.

1ll.B.A6.2.

In

aceleasi conditii, pentru persoane handicapate cu dificultati de rners. I trepte '" (max. 32 em. -min. 28 em) ~j h '" (max. 16 em. - min. 14 em ..). Rampele se prevad pe laturile libere eu parapete (balustrade) de protectie eu maltimea de h trepte ::: min. 0,80 .m, - pentru denivelari mai mici de 4,00 m. ~i h '" min. 0,90 m. - pentru denivelari de 4,00 m .. la IS,OO m Cand scara este distantata de protectie. de perete, se prevede balustrada IlI.B.At'i.14.

Ill.B.A6.3.

Ill.E.A6A.

m.B.A7.
lILB.A7.1.

Iluminare

artificiala .,.,

IILB.A6.5.

Balustrade (parapetul) se prevede eu mana curenta, astfel conformata incat' sa fie cuprinsa eu mana iar pentru copii, se prevede si 0 mana curenta intermediara la h = 0,60 m .. Ill.B.A7.2. Balustrada va fi asfel alcatuita incat sa nu permita eataratul sau trecerea capiilor dintr-o parte intr-alta, avand spatii intre elementele balustradeide max. 10 ern .. Pentru persoane varstnicc sau persoane cu dific;ultiiti de rners, 5e recornarida prevedea unei balustrade sau maini curente $i la perete, pentru orice latime de rampa, Finisajul pardoselii antiderapante. scarilor se realizeaza dinmateriale IIl.B.A8.2.

Iluminarea medie pentru iluminat normal pe caile de circuiatie va fi de 75 .;. 100 lx, pe caile de circulatie pietonale, coridoare, scari §ii de 20 lx. pe platformelede stationare. lluminarea medie pentru va fi de min. 0,3 lx .. iluminat de siguranta de evacuare,

Ill.B.A6.6.

HI.B.AS.
IILB.A8.1.

Deplasarea persoanelor cu ascensorul
Ascensoarele pentru persoane se proiecteaza, realizeaza si utilizeaza potrivit reglement~rilor specifice, recomandarilor producatorilor si agrementelor tehnice prevazute de lege. Atunci cand se prevad, unci din lifturi trebuie dirnensionat §i eonformat incat sa fie utilizat sa fie astfel $1 de catre
35

lll.B.A6.7 .

llLB.A6.8.

34

B. III.B. Efort de deschidere a usii (in caz de emergeoja] . investitorului. min. Usile vor fi glisante. .AB. Se asigura. 1lI.l1. 50 lx.B.B.A8. sistemul de plata a stationarii adoptat.50 x 1.AS. Parcaiele publieecu mai mult de 8 niveluri se recomanda sa fie eehipate ~i cu ascensoare (platforme) pentru autovehicule ~ pe lfmga sistemul de rampe de acces. 5 lx (la panoul de comanda din cabina ~i de pe paliere).un acees cu un fir de circulatie pe sens sau doua platforme . 10 - !I1. 150 N.15.max.B. se poate prevede 0 platforma elevatoare: . . categoria ~i marimea parcajului. Razele de giratie.B.B.A8.B. 2 max.. III. interfon in interiorul cabinei . m.3.A8.. Efort de rep.max. III.90 m. butoane lurninoase de alarma pe .81 m/s2.B1A. Pentru accesele 1a pareaje eu max. .13m . B1.. 0.? lI1~B.5.9. .B. avand in vedere ~i frecventa de rulaj pe locul de parcare in orele de varf.obstacol pe toata laVmea lor si pe inaltirnea minima de2. . IIl.B1.B. 1. max. III.A8.5 em.B. vor fi conformate potrivit prevederilor legislatiei rutiere in vigoare.8.AS. a pereti10r sau usii cabinei. III. etc.80 m. 65 db(A) in absenja ocupantilor ~ia altar surse exterioare.l.B. precum ~i pantele rampelor de circulatie intre niveluri. III. neadmitandu-se mai putin de: cerinta Diferentade nive1 admisibila intre cabina si palier. iar in (pana e1eclrica) de min . panta rampelor de acees ~i circulajie.B. precum ~iindiferent de tip la parcajele accesibile numai personalului special angajat pentru efectuereaparcarii (in care publieul nu are aeees). J III-B.nere a usii {in caz de emergenta) . cu d".2.. Nivelulde iluminare in cabina ~i pe paliere. Rampa maximum admisa exterioara descoperita Ia nivelul de 37 III. Se prevad .2.AS. Deceleratia in caz de aprire brusca a cabinei (emergenta) max. Nurnarul de accese in pareaj pentru autoturisme se stabileste in functie de tipul. 1lI.40 m. max.Bl. Pe distanta de eel putin 4m de Ia marginea cailor de circulatie exterioare earosabile.B.AS.doua aceese cu un fir de circulatie pe sens sau un acces eu doua fire de circulatie la pareaje de tip P2. Temperatura m cabin! va vi cu ± 5° C fata de' temperatura palierelor de acces la ascensor. Se vor prevede garnituri de protecfie din cauciuc la toate muchiilecare pot produce raniri utilizarorilor. J. m.6.10. Energia dnetidi a usi! .A8..B1. 300 N. . dupa caz.AS.Bl.5 em (la 0 forta de 300 N aplicata pe 5 em in orice punct al peretilor cabinei). 9.7. Ill.16.5.A8.14.BI2. Nivel de presiune acustica adrnis in cabina. 2. Perepieabinei nutrebuie sa fie umezi. 1.BJH .B.2.persoane handicapate.va fide min. 1. handicapati).4. f]!.B. Limita dedeformabilitate adrnisa. 20 autoturisme. 1I1. III. IU. m. avand dimensi~ea cabinei ide min.50 m (rotatie eompletacarucior pt. asiguranduse prevederea obligatorie a acestora prin proieetare.B.13. IIJ.B.BI.AS.schldere automata iar dimensiunea platformei de acces in -fata liftului .panoul de comarida al cabinei.12.B.B.B1. mana curentapentru sus\1nere is h " 0. . SIGURANT A CIRCUlLATIEI AUTOTURISMlELOR CIRCULA TlA AUTOTURISMELOR Rampele ~j caile de circulatie pentru autoturisme vor fi libere de orice.3. lapmea libera pentru golul usii de min. Ratia deaer proaspat in cabin a va fi de 1 litru/see/persoana (atat in regim normal cat ~iin caz de avarie). se recomanda sanu fiemai mare de 5%. B.max.B.6.10 x 1.elevatoare pentru parcajele de tip Pl.3. IIl.B.doua accese din care eel putin un fir de circulatie pe sensul de intrare ~i doua fire-de circulatie pe sensul de iesire (in cazul platH la iesire) sau doua fire decirculatiein sensul de intrare ~i un fir deicirculatie pe sensul de iesire {in eazul plapi la intrare) la parcajele publiee de tip P3. IIl.AB. lndicatoarele de semnalizare ~i mareare a traseului ~i modului de deplasare al autoturismelor in parcaj. se conformeaza astfel incat sa permita'" circulatie usoara pentru toate autoturismelor adrnise in parcaj. caz deavarie m. .

Caracteristicile principale ale rampelor ~i cailor de acces in parcaje. respectiv 3.11.4.B3. Energia cinetica a usii.l2. IU.B.9. vor avea dlm~nslUnea de min.H Nivelul de presiune acustioa admis in cabina va fi de max. Diferenja de nivel admisibila intre pardoseala (platfonnei) ~i palier va fi de max. 65 db. 5 lx.B2.min.. pe circuitede intrare ~i de iesire.. (separand circulatia de alimentare de circulatia de evacuare) cu latimea caii de circulatie de minimum 5. dupa caz. cu fajade deschise in vederea ventilarii naturale. 1Il.50 m.. m.B.B.B3. Se recomanda adoptarea circulatiei interioare pe sensuri unice. m. 20% din totaiul locurilor de peritru autoturisme de lux. Echiparea ascensoarelor siguranta eficiente. 5.B.B. 10]. III.B.B3.75 rn. ' Debitul de aer proaspat asigurat in cabina.>icell' mentionate In articolul anterior vor fi semnalizate si marcate corespunzator.e a normativului.B. max.6. pe caile de circulajie carosabila ~i de 2.B1. JIl.B3. sonerie).B3. Toate muchiile accesibile utilizatorilor.B. se vor lua toate masurile 39 . III.:i1t sa nu perturbe circulatia sau stationarea celorlalte vehicule din parcaj. Pentru parcaje amplasate in zone rezidentiale importante sau ale centrelor de afaceri. avand locurile de stationare cu dimensiunile minime de 5. deprotecjia din eauciuc. (platformelor) se prevad cu o-amituri <:) IIl. ULB. cabinei IlLB.1. sa fie conformate penrru handicapatii locomotori.a butoanelor luminoase de alarma t.B3. Nivelul de iluminare in cabins ~i pe paliere. gradate de la lumina exterioara Ia IILB. CU ASCENSORUL III.E. P~atfor~ele pentru autoturisme cu sau fara cabina.B. Aceste locuri precurn t. (recomandu-se u~i de tip glisant sau ghilotina).10 m. Circulatia in parcaje se organizeaza.I'l2. se recomanda prevederea unuinumar de cca.B3.B.Blll.B1.2. Se recomanda Prevederea In ascenSOaresau pe platforme. eel putinl % din locurile de parcare situate cat mai aproape de acccselc in parcaj..BLS.1. preeum ~i cele integrate marilor hotel uri si magazine. Conformarea dimensiunile parcajelor pentru autoturisme va avea in vcderc recomandate din anexaJv.6 a normativului.B. precum ~i la parcajele subterane ale carer rampe de acces sunt deseoperite ~i supuse urnezirii. ILUMINARE ARTIFICIAL A Se asigura iluminat de siguranta (min.50 m.B. DEPLASAREA (PLATFORMA) AUTOTURISMELOR . 2.2.B. mana curenta pentru susfinere ~ h = 0. pentru parearea in lungul caii.00 x 2. 1lI.B3.B. va fi de minimum 10 litri/sec(atat in regim norma] cat ~i in caz de avarie).00 m. sunt recomandate in anexa IV. acestor rampe se lumina asigurarii unei treceri din parcaj.0 lx. III. Iluminarea me die pentru ilurninat normal va fi de 50 lx.90 m. lIl. cu sisterne de lll.B2.5. 50 lx . Peretii cabinei trebuio sa fie uscati(fara umezeala).BLlO. III. pe platformele de stationare. III. 38 In vederea ievitarii accidenrelor.B3.acces In parcaje este de 18%.7.8. Uipme liberagol u~a . va fi min. ca la parcajele de tip P2 ~i P3. [11. 2. 1I1.5 em . La conformarea tine cont ~i de conditiile climatice locale.B3.. B3. La parcajele publice amplasate supra teran..9.) 1a panoul comanda din cabina (platforma) ~i pe paliere.>i mijloacelor de comunicane (interfon a telefon.B.B. (A) in absenta ocupantilor ~i a altar surse exterioare. de '"fr III. numarul de puncte de conflict dintre acestea trebuind sa fie cat mai mic posibil. eu functionare exdusiva In perioadele in care poate apare riscul de polei. La amplasarea acestor Iocuri se va tine searna $1 de asigurarea protejarii circulatiei pietonale a acestora. se recomanda adoptarea unei solutii de incalzire automata a acestora.3.50 x 2. motorul autovehiculului trebuie sa fie obligatoriu oprit. pcntru unghiul de parearede 90° . amplasate astfel in. Pe durata deplasarii cu ascensorul (platforma)..RE3.1O.B1.

C2. max. Masurile de protectie .B. Este interzisa trecerea prin spatiile parcajului a conductelor gaze combustibile sau toxice.C5. 70" C'. Protectia imporriva traznetului se realizeaza cu prevederile normativului I 20.1. I~pied~car~a dimensiuni intruziunii.l. III. III. (R) "" m<1X.C4.pcntrulTliltcri<1lelc electroizolatoare a elE?mentelllr conducatoare.B.Cl. . 4W pentru instalatia electrica de [oasa tensiune.B.eorespunzatoare pentru ca ac~esele In incinta.C. Rezervoarele amplaseazasi 'f' speer Ice. (R) = max. t~ 0 . de II1.B. anexa "Documente conexe"). IlLB..C2·2. 2. ~. intretinerea ~i repararea insealajiilor se face n_umal de catre personal calificat.1.. 100° C). Ill. EXPLOZIE Conductele de alimentare combustibile vor fi astfel interioara amplasate a instalatiilor de fluide ~iexecutateincatsa nu INCINTA CONSTRUCTIEI Masuri ~e .C3. Executarea.B. va fi de max.circulatiei piesonilor.C2·3.3.pr~venire. . Traseele acestora nu sunt drnl .2.' a rruse pnn s:pa~l e .: max.B. respectiv pentru utilaje ?i echipamente portabiIe din spatii cu pardoseala conducatoare de electricitate ~i pentru eehipamente montate In subteran.S. sO..2.B.1(lW pcntru instalatia de paratrasnet (priza artificiala) ~i (R) =m. 1. de III.3. Rezistenta de dispersie a prizei de parnant (R) . e~ploatarea. accesibile utilizatorilor.Ill.1x .B. prin prevederea orificiilor de. IH.B.J3. ELEMENTE DE CONSTRUCrII ~I INSTALATH 1lI. pentru slg~ranta obisnuita de mm. IIl. . 220 V .pentru utilaje electrice (forta). BI.B.B. 10 em.C4. Ill.4.1.. bine ancorate de elementele cu de Sevorlua masuri de protecpe a rorpurilor de iluminat eu lampicu incandescenta (avand t >. Temperatura In incapere.B. rezistenta.Cl. medie tensiune si pentru paratrasnet.B.DU.3. Ill.60o f~piedkare~ esc~ladarii. ~i indirccta "<' SUFrafet~le elementelor de constructii ~i instalatii accesibile utihza~onlor.C1J· AGENTI AGRESAN'fI ELECTROCUT ARE Tensiunile _ (Un) = max. in conformitate ell prevederile reglementarilor specifice (conf.B. m..C1·5. conditiile rezlementarilor t ehniIce . 400 V .C1A.pentru aringcrc dirccta vor stabili conform reglemenUirilor speciflcL'. DEscARCARI ELECTRECE ATMOSFERICE in conformitate Ill.C2.50m ~i pentru siguranta intarita . H1. max.olatie. Tensiunide atingere ~j de pas (U) = max.B. UI.. ARSURI ~I OP ARIRI Temperatura parplOr accesibile instalatiik ir. provoace aceidente. prin instalatia .C. precum~i echiparnentelor pentru incalzire (corpuri sau conducte de Incalzire). mijloaee . I1I. ·111 . Hl.. SIGURANTA LA INTRUZIUN1 SIGURANTA IMPREJMUIRILOR ~I EFRACTIE (daca seprevad) Temperatura aerului introdus ventilare.C4.. C:. III.(R} = min.1.pentru DIN INSTALATII .B.B. 40° C.CS.2.D2.B. apei ealde menajere. tiil de . es~nate percarfi ~i circulapilor acestuia inclusi . nominale ~~ co~bustibnaferente sistemului de indilzire se realizeaza in. m.D.24 V pentruutilaje ~i echipamente portabile din spatii eu pardoseala neconductoare de' electridtate.mm. Rezistenta de iz. C. nu trebuie Sa prezinte muchii taioase sau proerrunente care pot produce raniri.B. lWcand priza de pamant este comuna pcntru ioasa tensiune. ' SlV a de lucrunu vor depasi corpuri deiluminat ~i _ (Un) '" max.Dl.B.Dl.3. Ill.B.D2~ Ill.40m. 1Il.C.W idem (priza naturala).C1. 40 V instalatiiisi echipamente electrice fixe sau mobile ~i (U) = max. . lll. 41 III. caile de circulajie catre constructie precum si mtreaga supra~ata a indntei sa fie usor vizualizate. IILB. asigurand inaltimi de gard.B.2. .ooon .max.O.I3·C2.

C.~ara In l~ten~rul acestora.2. in afara eelor proiectate. 10 em . III. impiedicarea patrunderiianimalelor prin. Conditiile performante specifice ~i cuantificarea acestora. precum ~i la vecinataji: . starea lor de sanatate ~i riscul de incendiu.Vizualizarea cailor de accesspre realiza direct sau prin prevederea cu circuit inchis. se stabilesc de catre proiectant conform normativului. pnze de aer proaspat.protectia utilizatorilor.BD3. ACOPERISURI Se va lua masuri de prevenire care sa asigure accesul acoperis. are in vedere natura 1l1. spatii sau depozite.completarea Sail scoaterea de carburant din rezervoarele . Jar grilajele.1.2.1. IJI. .0. .2. Pentru reducerea se interzic: riscului de. sau spatiile ~i densitatea incadrarea spajiilor in riscuri de incendiu. INCHIDERI PERIMETRALE ALE CONSTRUCTIEI Lirnitarea posibilitatilor.limitarea pierderilor de vieti omenesti ~i de bunuri materiale: . pe cat posibil.repararea sau intretinerea autoturismelor. conform reglementarilor tehnice. numai din interiorul cladirli.1 m. IlI.2.D3. de catarare ~i patrundere_ i~ construcpe. iar reteaua de evacuarea apelor uzate vor fi astfel proiectat~ ~l.amenajarea de incapert.. real~zata iricat sa nupermita patrunderea rozlitoarelor in interiorul Cerinta desiguranta la foe .irnpiedicarea propagarii incendiilor pe arii construite mari si de la un nivella altul. . sub orice forma.D3.1. protectia echipelor de. "::. ~i in construqie se pnate unui sistern de televizruns SIGURANTA lLA FQe GENERAUTATI ~i realizarea constructiei astfel incat sa seasigure: . m. gun de evacuarea aarului viciat. tinand seama de varsta.prevenirea avariilor la constructii ~i instalatii invecinate in cazul prabusirii constructiei incendiate.incendiu. g~l~ri (ochiuri mobile de ferestre. IlI.C.2.2:l. etc. Jll. in interiorul parcajului.C.2. indiferent de natura defectiunilor.fumatu1 ~i utilizarea foculuideschis. constructi ei. Incaperile constructiilor destinate parcarii autoturismelor sunt consi.derate cu rise mare de incendiu. iar celelalte spatii au riscuri de incendiu determinate de destinatia lor.L3. de proteqi€ sa alba spatiul mtre slementele componente de max. .B.impune proiectarea JILB.B.C. interventie pentru stingerea incendiilor ~i evacuarea ocupantilor ~i a bunurilor materiale. CONDll1l DE PERFORMANTA RISCUL DE IZBUCNIRE A INCENDIILOR destinate sarcinii parcarii termice autoturisrnelor.).2. autoturismelor ori transvazarea lichidelor combustibile. determinara prin In constructiile substantelor calcul.. pentru fiecare caz.'Po IIl. cu exceptia necesitatii de inlocuire a unei roti: 43 .D4. seva rcz~lva astfel incat sa asigure circulatia aerului dar sa nu permits ace~ul roza~oa:elor sau a altar animale in constructiesau instalajiile acesteia.al parcajelor pentru autoturisme. pe baza scenariilor de siguranta la foe elaborate conform reglementarilor de specialitate. in special destinate depozitarii de materials ~i prod use combustibi1e. prin proiectarea ~i reali~area faiadelor asHel m~at sa nu permitapatrunderea u:. .Cl.C.

rezistenji la foe minim Ih. IIl.c.70 sec. Timpul de propagare a Incendiului de alertare a Ia obiecte Invecinate m. explozive. un minut laconstructii de gradul l-Ilrezistentala foe ~i max.c. corozive.C.3. publice foarte marl.m (35 sec: coridor infundat) -. va fi de maximum: -150 sec. iNTERVAL1E OF.I (cladiri inalte ~i foarte malte) . numarul de niveluri ~iriscul de incendiu. COMPORT AREA CONSTRUCTIEI IN ANSAMBLU PRINCIP ALELOR EI P ARTI COMPONENTE Timpul de incendiere totala ( flash-over ) ~I A m. etc. .. precum ~i de .timpul forjelor de interventie. in functie de radiatia termica a constructiei incendiate.de interventie ale pompierilor militaritrebuie realizata 1n max.de timp dintre alarmare ~i momentul in care Incendiul Se propaga la obiectele invecinate se determine prin calcul. de distanta fata de vecinatatisi de rezistenta la foe a fatadelor ~i a acoperisurilor obiectelor llwecinate. fara ca acesta sa fie mai mic de doua ori timpul de supravietuire respectiv 30 de minute in constructii de gradul HI de rezistenja 1a foc ~i 10 minute in cele de gradul III-V. m. III. coridor infundat) . Aceste elemente vor avea asigurata inchiderea automata si 4S . in constr.stationarea autoturismelor in afara spatiilor destinate. Btanseitatea la aer Timpul de supravietuire Minimum 15 minute in constructii de gradul I-ll ~i 5 minute in constructii gtadul III-V rezistenta la foe. alertarea servidului de pornpieri ~i a unitatilor . alarmarea trebuie realizata automat in max. condor infundat) ·50 sec. iar eventualele goluri functionale de comunicatie din acestia se protejeaza cu elemente de inchidere rezistente la foe minimum 30'..2.0.gr. case de scari. stingere a incendiilor.C.2.2.3. 40 secunde la constructii cu gradull1I-V rezistenta la foe.C. Timpul de Iocalizare .c.2.2. radioactive etc.C.3.Elementele de separare din cadrul unui compartiment de incendiu se realizeaza cu pereti CO. Cand constructia este echipata cu instalatiiautomatede semnalizare a incendiilor.gr.2. Compartimentarea antifec HI.3.100 sec. dar nu va fi mai mic de 30 de minute.).3. Pentrucele neechipate cu astfel de . arnenajate ~i marcate inacest scop. suprafata fiecarui nivel .C.2.S.C. Timpul de alertare lntervalul de timp dintre alarmare ~i generalizarea combustiei Ia toate elementele ~i materialele din spatiul respectiv se determina prin calcul. dar maximum 3 ore.IV (30 sec.2.2.2.utilizarea in alte scopuri a spajiilor din parcaj. in constr. .2. se recomanda ca de parcarej suprateran sa fie subimparjit inarii de maximum 6000 mp si respectiv 3000 mp pentru nivelurlle supraterane. coridor inftmdat) Aria compartimentelor de incendiu va fi realizata in Iimitele recomandate. in constr.in constr.2A.2. Volumul de aer ce intra prin elementele de inchidere perimetrale mobile ale consrructiei (in pozitie inchisa) ~i eel care iese din construqie datorita diferentelor de presiune se determina prin calcul functie de situatia concreta.60 sec.: . rampe.1. 1n constr.2. HI.2. Timpul de evacuare Intervalul de tirnp dintre alarmarea utilizatorilor ~i evacuarea acestora in exterior sau in spatii special amenajate (degajamente protejate. depinzand de perceperea ~i reactia utilizatorilor. incaperi de refugiu).C. TIMPDE SIGURANT A UI. La construcjiile echipate eu instalatii automate de sernnalizare a incendiilor. nu poate fi predzat la parcaje neechipate cu instalajiiautomate de semnalizare a incendiilor.~istingere Se stabileste in functie de echlparea ~i dotarea cu mijloace de .2.instalatii timpul de alertare este maximum 4 minute. cum sunt circulatii. dona minute.0.. In care se afla sub stante perieuloase (inflarnabile..in corelajie ell gradul de rezistenta la foe al constructiei.accesul autoturismelor ~i a: remorcilor acestora. Intervalul . lnafara carburanplor ~i lubrefiantHor auroturismului.gr.2.gr.Pentru parcajele m.1.3. gr. de regula prin realizarea unei suprapresiuni de 104 Pa.I-Il (50 sec.2.v(2S sec. m. Timpul de alazmare De regula.

Ill. pentru cladiri inalte si foarte inalte.c. tamburi deschisi. Rezistenta la foe miruma necesara peretilor antifoc care delimiteaza compartimente de mcendiu (realizati din materials din clasa de combustibilitate Co).2. rezistente la foe minimum 2 are. si plansee 2 h.c.2. ell rezistenta la foe de minimum: . in functie de gradulde rezistenta la foc al eonstruqiei.manuala.. Fac exceptie de 1a aceasta prevedere. . Celelalte elemente de separare interioara.S. .lh. conform Normativ P118. dacli.2.rne mai mare de 8m.3.3. ~i plansee 3 h. prevederilor suprapresiune mc. Acoperisul unui parcaj situat rnaijos fata de fatadcle vitrate ale constructiilor invecinatesi la mai putin de 10 rn.n ctiuni. amplasate intro ele la distanta care sa nu perrnitaunei persoane salementina deschise simultan (2 m intre usi): .3. Hl.. IlI. e distantaintre usi.usile rezistente la foc eel putin 45 de minute. pentru cladiricu aglomerari' de persoane sau de productiez'depozitare din categoria C. prevazute cu dispozitive de autoinchidere sau inchidere automata in caz de incendiu: .a la mli1r.C.2.3. golurile de comunicare se pot tambur alcatuite si realizate conform norrnativului P11S.a- 1Il.pereti si plansee Co.s.3.asigurarea evacuarii fumului din Incaperea tampon (desfumare). minim 4 m.c. secompartimenteaza antifoc. IlI. In functie de gradul exteriori neportanti 1I1. alcaruita si dimensionata astfel incat sa asigure evacuarea eficienta a fumului in caz de incendiu. vor indeplini conditiile.In siruatiile in care prin incaperile tampon (sasuri) tree carucioare de marfa. se protejeaza conform reglernentarilor tehnice.4.2.pereti rezistenji la foe eel putin 4 h. este determinata de densitatea sarcinii termice din spatiile respective. conform prevederilor normativului Pll8.4.pereti rezistenti la foc eel putin 2 h.2. elementele despartitoarc vor fi rezistente la foceonform normativului PUR.a.3. .3. 1II. se au iri vedere urmatoarclc: " aria incaperii tampon (sas) de minim 10 mp. fara rol de protectie la foe. in Rezistenta Ia foe a elementelor ~i despartitoare ut.s.3. Rezistenta la foe a elernentelor despartitoare rezistente la foe sedetermina in functie gradul de rezisrenta lao foe si de densitatea sarcinii terrnice.3.a.3.3.2.b.b Golurile de comunicare funqional<1intre parcaj ~i spatii cu incaperi alte destinatii sau Iunctiuni vor fi protejate ell tampon ~i dupa caz..5. eel mai de sus nivel utilizar al constructiei invecina t se afl.C. peretii ~i acoperisurile vor avea dase de combustibilitata si rezistentela foe normate. destinatia spatiilor ~i functia elernentului de separare. III.C.arii minime de 3 mp.3. " Eventualale goluri de comunicare functionala necesare intre aceste spatii vor fi protejate cuelemente corespu~zatoare. IIl. delimitarea parcajului de celelalte functiuni se realizeaza prin elemente de separare din dasa de cornbustibilitate Co ce vor fi : .5.4.Evacuarea fumului [desfurnarea ) din incaperilc tampon (sasuri) este obligatorie si se poate reahza: <> natural organizat. independent). de compartimentare antifoc m. spatiile ~i birourile de .z. pereti rezistenti la foeeel putin 3 h. potrivit reglementarilor spedfice. Atund cand se prevad indiperi tampon (sasuri).C2. Atunei cand un pareaj estealipit sau Ynglobat intr-o clad ire civila (publica) saude productie. .. asigurandu-se ~i sub/sau in acestea. etc.C.3.C2.3. bagaje.echiparea incaperii tampon (sas) cudoua usi rezistente la foe eel putin 45 de minute fiecare. Eventualele goluri functionale strict necesare in acestea.de combustibilitate !?i rezistenja la focnormate. si plansee 1 h. potrivit reglementarilor tehnice.5.cz.C.a cu actionari din ambele parg ale peretelui. va trebui realizat din rnateriale sau elernente din clasa CLJ+Cl peo distanta de minim Brn ma!>uratil in proiectie orizontala.s. exploatare si supravegherealeparcajului. de punctul eel mai inalt al 46 47 .2.a. cladiri cu sali aglomerate ori IW persoane ce nu se potevacua singure. prin conformarea si realizarea aeestora conform normativ Pl1S se vor asigura: . faFi de constructii invecinate. prin goluri a caror sectiune minima este deO.b. In cazuri [ustificate proteja eu incaperi tehnic. .1 mp din aria sasului: e mecaruc.2. iar daca se alipesc sau comaseaza cu alte fu. pentru celelaIte cazuri. pentru protectia golurilor functionale din peretii de compartirnentare.C. Rezistenta la foe a peretilor exteriori ~i a acoperisului IJI.C. de acestea. de rezistenta la foe al constructiei .c. e sensuri unice de circulatie intre functium (prcvazandu-:«: intoarcerea carucioarelor pe un alt circuit.4. In cazul in care parcajul se arnplaseaza la distanta mai mica decat cea recomandatl'i Tabelui 2. D sau E de pericol de incendiu: .C.

dispuse astfel meat sa poata fi utilizate pentru prima intervenjie. .1D.2.coloane uscate montate in casele scari..C. portante a.eunui p..3. _ 30 minute. astfel dispuse mcat sa asigure un stingaror la maximum 10 locuri de parcare ~i la maximum 150 m2. corespunzator marcate.eel putiT' " lada ell nisip pentru fiecare nivel de parcare. iar pentru parcajele inportante sau la care investitorii 0 solicita se pot prevede 49 48 . se prevad cu urmatoarele dotari: =e= m. cu spuma aeromecanidi..Z.. asfel mcat sa perrnita interventia operativa a echipelo: de po~pieri. arie construita: b. gradul de .3..:1e siguranla ~i capacitatea eliBor de evacuare Intervalul de timp 'in care cailede evacuate pot fi folosite de ' utilizatori in conditii de Siguranta. pentrucele parter.c.2. se asigura in functie de tipul de construqie. precum ~i indiferent de numarul autovehiculelor atunci cand sunt dispuse in sau sub cladiri inaIte. gabarite ?irezistent~ a:e cailor de acces ?i circulatie. IlLC. 2 .al. Elernentele structurale portantesi autoportante . din punctu1 de vedere a rezistenjei la foe trebuie sa asigure: -15 minute. la parcajele etajate cu mai mult de trei niveluri atunci cand sunt arnplasate L. Dispunerea sprinklerelor in parcaj se face pe toata suprafaja acestuia. prevazuta cu lopara \..3.3. "" de m.'.. subteran ?i mai mull de patru niveluri supraterane. in ordinea: Iangi'i intrari. va fi eel putin egal cu timpul de supravietuire nor~at. conform prevederilor normativului ~i a reglementarilor tehnice: Parcajele.3. avand capacitate de 100 L (de preferinta mobila). m. amplasaji m locuri vizibile si usor accesibile in caz de incendiu.2. de constructn invecinate. seia in calcul. in case1e de scari sau in incaperi tampon si iniriteriorul parcajelor. _ 2h.2. Parcajele pentru autoturisme se doteaza cu mijloace de prima interventie in caz de incendiu !?i se echipeaza cu instalati] de stingere a incendiilor. . asigurand intervalul de timp necesar stabilitiitii si rezistentei la foe a acestora. parcaj suprateran s~u al unui . pentru parcaje mai inalte sau egale de P+ 1 eta] ~~ care se ami la disranta de eel putin8m. foarte inalte sau cu sali aglom. trasee. asigurandu-se intensitatea de stingere de minimum O. infun. c. In parcaje subterane pentru mai mult de 50 de autcturisme amplasateintr-un singur volum ~i Ia cele supraterane mchlse cu mal mult detrei niveluri.. Timpul.qie de raza lor de actiune.. iar capacitatea de evacuare deterrnina Evaeuarea autovehiculelornu IlI.hidranti interiori..2..C. indiferent de rnodul In care evolueaza incendiul.acoperisului pareajului . Accesul autoscarilor ?i autospecialelor de interventie se asiguracel putin pe 0 fatada a parcajului suprateran . Echiparea !?i dotarea cladirilor cu mijloace fixe ~i mobile de interventie Echiparea si dotarea cu snngatoare.e. .utilaje.. (masurata in proiectie orizontala).stingatoare transportabila cu (praf ~iC02' sau spuma): unul la 50 de .C.rezistenta la foe al acesteia ~i nivelul riscului de incendiu. in cazul in care acoperisul unui.2.C. hidranti inte~jori ~~ exteriori.. Accesibilitatea Se asigura ta prin calcul..stingatoare portative (cu pulbere ~i dioxid de carbon.IIl.3.121/s/m2• Echiparea prevazuta esre minimal a. mijloacelor de interventie prin dispunere..areaj trebuie sa satisfaca conditiile de eombustlblhtate i?! de rezistenja la foc normate.9.10.hidranti extericiri de incendiu. etc) uniform repartizate pe toata suprafata pareajului.10.autovehicule. ·C4 m' 1 clasa de combustibilitate.3. C acces ~ tr-un parcaj subteran se reelizeaza din matenale . parcajele publiee se echipeaza cu : a. coloane uscate. indiferent de capacitate.' d. m.l." de eel mult 8m. Timpul de siguranta 101 foe a refugiilor Intervalul de timp in care este asigurata supravietuirei)J~ refugii.pectJv15 minute in constructii gradul l-11 ~J 5 minute In cere de gradul !II-IV. substante de stingere etc. de regula. m.instalatii automate de stingere cu apa tip sprinkler.7.. amplasafi In zonele de acces in parcaj. in imediata vecinatate a rampci de acees: . Rezistenta Ia foe a structurii ma_~ini.trebuie sa fie eel putin egal cu rimpul de supravietuire..c. daca nivelul utilizat se aHa la maltime mal IDldi sau egala .3.i amplasata. . instalatii automate de semnalizare ~1 in afara de mijloacele de prima intervenjie. la parcajele subterane pentru mai mult de 20 de autoturisme ~i la cele supraterane inchise cu mai mult de doua niveluri.10. . b. m.8.2.2.3.2. c.c..re:-.3.S.C.6.erate.

C2. Iungimi In.3. ELEMENTE $1 MATERl.4.6. limitfmdu~5e pe cilt posibil ~i asigursndu-se masurile corespurizatoare de protectie normate.stuia vorfi etanse de-a lungul intregului traseu ~l aJ. in 10 minute.1.4. .4.4. usor dimensionate. iar propagarea flacarilor pe suprafata acestora. atilt pentru introducerea cat ~lpentru evacuarea aerului. In functie de gradul de rezistenta la foe asigurat in conformitate cu reglementarile tehnice specifice. Ill.Ca~alele de ventilate ale parcajului care traverseaza incaperi e~tenoar~ ace. m.echipari ell instalajii automate de stingere (tip sprinkler.3.Canalele de ventilare ale parcajului.2. sa reprezinte mai putin de 45 on.S.). iar trapele \>i usile de vtzrtare aferente aeestora vat fi rezistente la foe minimum 30'.2.ca~l~e .Canalele de ventilare a parcajului vor fi independente de r:s~l constructiei cu alta destinatie.c.S.echipate ~i siguranta la foc elaborate. incendiu {'i sa nu constitute diI de propagate a fumului ~i incendiilor. Hl. . m. drencer. a persoanelor (usi.a. determinat conform normelor. m.sa fi.)tre~Ule amp1asate in ghene (canale) separate cu e1emente Co.de instalatii se vor dispunesi realiza astfel m~at. Conductele de lichide ir:illamabiledestinate sa alimenteze echipamente utilitare. Contributia Ia evolupa hl€endiului m. de regula. . ~ezlstente la foe minim 2h. respectiv 20 ~i 10 m in constructii gradul III-IV.€ pr.~i-prevazute eu clapete antifoc in dreptul trecerilor prm peretn de compartimentare.2. Degajarea fumului ~i gazelor toxice Materialele ~i elementele utilizate in caz de incendiu nu trebuie sa emita fum ~i gaze toxice in cantitati care sa depa~easdi limitele adrnise de reglementari.C.0.2. Coridoarele comune de evacuate.5.2.S. se separa cu materiale (~I~mente) Co rezistente minimum lora. suprafata elementelor ii c.2.c. Conducte ii ghene pompieri Conformarea £onstruqiei asigure accese din exterior cat mai scurte.C. potrivit scenariilor de m. va fi astfel realizata incat sa se ~i trasee de intsrventie in interior de reeunoscut.dlfi materiale Co rezistente la foe corespunzator destinatiei ~ldensitatii sarcinii termice. Pentru toate instalatiile de stingere cu apa se vor lua masurile necesare pentru ca functionarea lor sa nu fie. etc.ot€Jate la socuri. e~~foml reglementarilor tehnice. stabilita in functie de eombustibilitatea ~1 rezistenta Ia foe a principalelor elemente de constructie co~pon~te. . m. perturbata de inghe].4.2. Se recomanda folosirea a materialelor din clasa de combustibilitate Co . Ill. m. Gradul de rezistenta la foc a cHidirii (stabifitate) .2.4.. corespunzator mareate.c.c.0.I. de regula. Densitateasarcmii termice se determina conform prevederilof reglementarilor tehnice. se alcatuiesc si dimensioneaza astfel ilrteatsa asigure treeerea numarului de fluxuri deevacuare. scari). d' 1 .c.2. Propagarea materialelor flacarilor pe Cond~ct~e ~i ghenele .4. Asigurarea traseelor de intervenjie a serviciilor mobile de Capacitatea.c. indiferent de marimea parcajului.2. trebuie sa asigure indeplinirea condijiilor normate si de corelare reeomandate. !II.4.Z. ale parcajului (centala termica. se preyed cu eel 51 Materialele utilizate ~i alcatuirea elementelor de constrncpe se face astfel incat acestea sa nu propage incendiul eu u~urinta.1. irii de a rezista 1 act' a lUnea ll:cen . coridoare. parcajele vor avea a:1gurate :ai de evacuare a 'persoanelor r astfel dispuse incat d~stanta pana la 0 cale de evacuate sa nu depaseasca 40 m ~and evacuarea se face in doua directii ~i 25 ill pentru coridor mfundat in construcjii degradul I-II de rezistenta la foe. Caile de e:racua~e. ete. afara circulajiilor pentru autoturisme. coroziune.Canalele si ghenele care strapung perejii sau pian?eele de ~epar~rea parcajului ~i care constituie comunicari eu spatii invecinate vor fi realizate :din materiale rezistente la foe minim 2h.A1DE EVACUARE Trasee. globala a clad. merte la actiunea focului.ALE DE CONS~RUqIE Combustibilitatea Urilizarea elementelor ~i materialelor materialelor ~i elementelor de constructii din clast' de combustibilitate ~i cu rezistenje la foc normate.' . Spatiul liber din ?hena (canal) orizontala seumple cu materiale puIverulente.c. grup electrogen.1U UI standard.11.C...

i in dreptul dispozitivelor detrecere (usi.2.cz.de evacuare ~i a prevederilor prezentului normativ.2.2..a " Scarile vor fi conformate.C. ~i vor avea obligatoriu rampe drepte daca parcajul' are mai muIt de patru niveluri.3.. echipate cu dispozitive de autoinchidere pentru acces la scari exterioare ~i cu incaperi tampon la . se asigura 53 . pentru parcaje parter ~i unetaj ~i rrurumum 2h. . dupa caz. -1ncasele scarilor de evacuare nu sunt admise ascensoare pentru materiale dar se admit ascensoare de persoane in conditiile reglementarilor tehnice ILUMINAT DE SIGURAN'fA ~ Parcajele.aferente nivelelor .). inclusiv rampe1e {>i scarile de evacuare se prevad cu instalatie de iluminat de siguranta de evacuare. IILC.tn oricare parte a parcajului susceptibila de a fi parcursa de utilizatori precum ~i pe caile de :evacuare ale acestora..2 2. la nivelul solului sau.2. ~i echipate.Este obligatorie protectia cu indiperi tampon a golurilor de comunicatie dintre parcaje ~i spatii sau cladiri cu alta destinape.5. se prevad marcaje ~iindicatoare vizibile. si elementele de 1nchldere a scarilor vor avea 0 rezistenja minima la foc de lh. de la eel mai . etc. daca in seap se prevad cu trotuar avand lagmea minima de O. Coridoarele ~i se .alcatuiesc din materiale ~i elemente incombustibile rezistente la foe eel putin 1 h .5.putin dum iesiri directe in exterior. in lungul caller de evacuare si inflexiunile aeestora.scari interioare de evacuare prevazute cu usi rezistente Ia foc minimum 45'~i echipatecu dispozitive de autoanchidera 2.00 m. realizata ~i alimentata corespunzator reglernentariilor tehnice de specialitate. dar minimum. O. III.1 IU. incaperi tampon.l. Corpurile de iluminat de siguranta se monteaza atM la partea strperioara cat $i la partea inferioara a spatiilor (la eel mult O.. ! III. alcatuite ~i dimensionatepotrivit prevederilor specifice cailor .80m.5.6.1. .2.C.C.0. interiori de incendiu.30' in celelalte cazuri.2. Rampele de acces ~i circulajie pentru autovehicu1epot £i considerate dil de evacuare pentrupersoane. dispuse pe cat posibil in directii opuse. Pen:tru facilitarea circulatiei persoanelor in parcaj '~i recunoastereausoara a cailor de evacuare. caller de parcurs In orice situatie §i marcarii hidrantilor . • Caile de evacuare se menjin permanent libere.2.2. distincte ~i in~jel:>e:t'l.prevazute cu u1'irezistente 1a foc minim 45 min.2·e .s. va fi de 2..c.i.5.~i . 1'i in care seadmit goluri numai pentru accesul de nivel parcajelor supraterane.. Scarile exterioare de evacuare deschise se dispun adiacent peretilor perimetral rezistenti la foe Ih.c.SOm. ~i a ioricaror alte ubstacole fixe prevazute.6. efectuarea operatiflor necesare asigurarii sigurantei persoanelor..al unor circulatii carosabile exterioare. Rampele de acces 1'1 circulajie carosabile nu sunt admise cai de evacuare pentru persoane in caz de incendiu. care sa permits: " ~sigurarea unui myel minim de iluminat necesar reperarii . .a Toate caile de evacuare a 'persoanelor din parcaj trebuie sa debuseze In aer liber. " Scarile se realizeaza din materiale dasa CO.5..b.C.Rampele scarilor de evacuate .6. de pardoseala) in parcaj.d~~te. precum ~.l. cu exceptiile prevazute in reglementarile tehnice.6..2.5.pe scari la intersectiile rampelor cu podestele.5. ce depasesc scara cu minimum 3.suprainaltat fata de rampa de circulatie autovehiculelor eli eel putin 25 cm.c2..de parcare situate sub nivelul terenului (subterane) nu se vor dispune in prelungirea directa a rampelor nivelurile supraterane.b 2. m. 2..Colurile de acces la scarile de evacuare se protejeaza cu usi rezistente la foe minimum 3~'. de-o parte 1'i de alta.5. In parcaje traseele cailor de evacuare se mascara pe orizontala In axulcailor de circulajie prevazute. 2. rn.2. punct posibil de plecare pana la usa unei case de scari de evacuate. 52 Ill. In zone ce permit evacuarea sigura ~i rapids in caz de incendiu. cu dispozitive de autoinchidere sau inchidere automata in caz de incendiu. . 2.f m.00 m .e.80m.2. ?nand seamade . .pozitia autoturismelor ce stationeaza. Scarile vor avea latimea deterrninata prin calcul.C. In indiperile ~i spatiile tehnicedestinate instalatiilor sau dispozitivelor cu funqiuni in situatii deosebite. la intersectiile cu alte cai de evacuare. .5. separandu-se astfel incatfumul sa nu paminda in scarile de evacuare ale nivelurilor supraterane.desfa§urarea interventiilor in caz de nevoie. . inalti-mea minima de trecere.

Evaeuarea fumului in sistem natural-organizat necesita prevederea unor goluri de evacuare dispuse la partea superioara a spatiilor.2.C. a carer ventilare se realizeaza cu mijloace mecanice. in de deschise.C.8.\e. a fumului (desfumare) se dimensioneaza. La parcajele etajate.C2.7. ··UI.2. La pareajele supraterane asigura prin deschiderile cu dispozitive IILC.2.8.. Indiferent de capacitatea parcajelor atunci cand cladireain care sunt dispuse este echipata cu instalatii de serrmalizare. La parcajele inchise cu aria. constituite din dispozitive de evacuare a fumului ~i ecrane.7 . III. Comenzile automate vor fi dublate de comenzi> manuale .l de peste 100 de autoturisrne ~j automat (legAturl directe). 'in orice alta situajie la eerereainvestitorului.1. sursa de rezerva. se IILC.2. IILC.2. va La parcajele subterane sausupraterane inchise perimetral. m.7 . evacuarea fumului perirnetrale existente. a caror arie.7 . Golurile de evacuare a fumului dispuse 'in peretii deinchidere perimetrala.2. Insralatii de semnalizare cu actionare manual a se .8. de regula langa intrari ~i in coordonare cu serviciile de pompieri.B. ') in mc.s.2.i (static pompare apa incendiu.0.C.).) fi mai mare dacat a evacuarilor. la eele importante saucu capacitAtl mai mari de :'ion autotunsrne. IILC. iar pareajul are mai mult de un nivel supra teran.6 III.prevad obligatoriu la parcajele supraterane mai rnari de 100 de autovehicule.0.9. radio.libera mai mare de 6000 m2 (fara pereti despartitori).5. III.3.) la toate parcajele cu cilpacit.C2.8.7.7.se prevad obligatoriu: '.obligatoriu iluminat de siguranta pentru continuarea lucrulu. LIMITAREA PROPAGARII INCENDIULUI PRIN FATADE cazul in care fatada parcajului este vitratii.3. Toate sistemele automate se prevad ~i cu actionari rnanuale. Instalatiile de semnalizare se proiecteaza ~i realizeaza conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice specialitate .:: . distribuitoare. 54 55 . ~i/ sau pringoluri inpereti (pentru zone eu adancimea de.C. -a.C. se prevad astfel de instalatii si in parcaj. 1II.2.C2. Locurile de amplasare a actionarilor pentru aceste comenzi rnanuale vor fi stabilite in functie ide suprafata ~] geometria parcajului. realizate conform reglementarilor de specialitate.7. Alertarea pompierilor militari se osigura prin mijloace adecvate (telefon.C2.8. tn situatii de incendiu.la parcaje subterane .2.2.8. pentru limitarea propagarii incendiilor se asigura sisteme de evacuare a fumului si gazelor fierbinti. III.1% din aria pardoselilor ~i goluri de admisiea aerului dispuse in apropierea pardoselilor.irealizate conform norrnativului P113. cu mai mult de 50 de autovehicule: -b.20 m=.c.4. regula minimum 1.2. C.2..Indieativ I 18. tablou electric general etc.realizeaza ~i reglementarilor de specialitate.8.1. se iau In consideratie numai pentru adancimea de maximum 30 m a parcajului. III. proiectate ~.C2.1.9. cu excepjia instalajiei care serveste la evacuarea furnului. Sistemele de evacuare mecanica alcatuiesc.C.2. inchise ('in plafon sau inrreimea superioara a peretilor) eu aria totala reprezentand minimu~ 0. III. se va asiguraoprirea automata a instalajiei de venrilare. vorfi luate masuri de impiedicare a propagarii incendiului de la un nivel la altul prin vitrarile peretilor perimetrali. etc. '. maximum 30m. realizandu-se natural-organizat sau mecanic. potrivif IlI. m. prin canale verticale independente sau cu colector.2.la parcajesupraterane eu mai mult de doua niveluri. -c. IIl.0.6. vane. EVACUAREA FUMULUI Evaeuarea fumului in eaz de incendiu este obligatoriepentru parcaje subterane sau supraterane inehise. asigurand portiuni pline intre golurilesuprapusede copertineetc.7.8.8. evacuarea fumului se asigura separat pentru fiecare nivel. de regula.2. INSTALATII DE SEMNALIZARE A INCENDIILOR Instalatii de semnalizare a incendiilor cu actionare automata. Parcajele cu eapacitatea peste 100 de autoturisme se echipeaza eu sistern de alarrnarea persoanelor din parcaj side alertarc a serviciului mobil de pompieri. 9. Golurile pentru evacuarea fumului se inchid care se deschid automat in caz de incendiu. IlI.

corespunzator scenariilor de siguranta CONDITII DE PENORMANTA Mediul interior al unui spatiu se refers la: 1.2. Serviciui de pornpieri va fi dotat cu echipament de protectie . serviciului. Ill.~ !lID.de parcaTe · scari interioare sau exterioare . incaperi de exploatare · grupuri sanitare · niveluri inchise. temperatura ambiantei .4.C.vor ~ l~te rnasurilespecifice de impiedicare a propa~aru ~cendIUIU1 pe . "i Dad rezu1tatulevaluarii nueste satisfacator. scenariile de siguranta elaborateisi de posibilitatile de actiune ale serviciilor mobile de pornpieri.pe limp de vara · incaperi de exploatare 56 lS0C a IS C SaC inchise SoC max. III.C.0. SANATATlEA OAMENILOR.1. Asigurarea ambiantei higro-termice globale norrnale a.C.Al. Lainchiderile perimetrale cu pereti corI:L. se constitute ~i organizeaza serviciul propriu de pompieri. trebuie sa elaborate.U.IIl. 19iena C Igiena IT lgiena III.3.D.. 1Il. REFACEREA ~I PROTECTIA MEDIULUI Cerinja de cali tate privindigiena. Componenta.3.Al.l. asigurandu-se ~i rezervele necesare.D.3. MEDIUL HIGROTERMIC Creareaunui meciiu higrotermic optim. refacerea li protectia mediului se referaJa proiectarea si executarea spatiilor. implica asigurarea unei arnbiante termice globa1e si locale atM in regim de iarna si in regirn de vara.A mediuJui interior apci evacuariiapelor uzate cvacuarii gunoaielor menajere E. fatade ~i prin spatiile dintre peretele C?rtin~ ~1 structura de IGIENA.pe limp de iarna (valori minime) .C. Serviciul.consumurilor energetice.0.C.de p~mpie~ corespunda necesitatilor practice asigurarii sigurantei la foc.ln functie de marimea. Igiena acustica III. cat . Igiena aerului 3.1a dispozitie spatiul necesar regula. SERVICIILE DE POMPIERI UI.21:tc . vaavea functionarii permanente.4. importanta ~l vulnerabilitatea constructiei. echiparea ~idota~ea.2.4. de pompieri supraterane. III. urmarindu-se totodata ~i prorectia mediu1ui lnconjurator.4.~~ de incendiu. Protectia mediului Pentru supraveghere ~i interventie opera~va in . DURATA INTERVENTIEI Durata Inrerventiei se evalueaza In funqie de densitatea sarcinii terrnice.C.~~.1. sanatatea. lgiena vizuaia 4. de regula la parcaje peste 500 de autoturisme.2. Mediul higro-termic 2. A lgiena B. IlLC4. a partilor componente precum si a dotarilor unui parcaj. se asigura servicii proprii de pornpieridotate ~i echipate cu mijloace de lupta care sa asigure interventia in timp util.9.de . III. dispus la parter sau nivele Hl.Necesitati1e utilizatorilor in cazul acestei grupe de cerinje de calitate se refer a la : rezistenta a construqiei conform normativului P11S. astfel incat sa nu fie periclitata sanatatea igiena ocupantilor.corespunzator riscurilor specifice incendiului.C2.4.A1. Asigurarea mediului higrotermic trebuie corelata cu asigurarea calitatii aerului si optirnizarea .

. c.nivel maxim admis confonn prevederilor STAS 6472/4.4. langa intrare ~i In spajii usor accesibile. . Asigurarea continuitatii serviciului e incaperi de exploatare . viteza curenjilor de aer la incaperi deexploatare similar constructiilor civile ~i altele .. SO C pe toata durata zilei. IG!ENA AERULUI JIl.· OBSERVATIE: b) umiditatea. 5° C · vara .. natUrala-organizata sau mecanica. Actionaraa instalatiei de ventilare mecanica a parcajului se asigura automat ~i manual.. ventilarea va fi obligatoriu mecanica.) 1II. geometria parcajului si amplasarea incaperilor de exploarara.2.. 40° C de alcatuire a Inchiderilor .A25. materiale de constructii. =niveluri inchise de parcare . atunci cand exisra indoieli referitoare la eficacitarea llmitata a ventilarii naturale.3.v?loarea maxima instantanee nu va depa~i 200 ppm . . Asigurarea evitarii aparitiei condensului pe suprafata interiorul elementelor de inchidere la parcaje inchise: La incaperile de exploatare . la : .max.6. . de regula. La parcajele ell capacitatsa mai mare de 100 de autovehiculs. pot fi respectate _lama . se asigura ventilarea astfel meat valorile 11rrJta ale concentrajiei de oxid HLD. acti. consecutive mai mica sau egal! .in conditii.valoarea medic calculata pentru once interval de 20' consecutive mai mid sau egala ell 100 ppm. se va actiona ~i pentru reducersa concentratiei de acroleina. ell exceptia situatiilor particulate cand exist! mai mult de 40% deschideri 'in aer liber.sistemul de incalzire trebuie sa asigure in mod.D. 5° C ·vara ..sistemul de incalzire trebuie sa asigure in mod continua temperatura de min.D. la parcaje inchise ~iindl.similar constructiiloe civile La spaptle de parca. Locurile de arnplasare a actionarilor se stabilesc in functie de suprafata. etc.A2.se vor stabili fund:ie de ceritele privind asigurarea aerului (conf.A2. in conditii. c) In cazul in care parcul de vehicule aflate in circulajie este alimentat cu benzine aditivate ell compusi de plumb sau -alti aditivi toxici..min. oxidului de carbon ~i eventual a alter nocivitati se va masura ori de cate on exista indoiel! asupra calitatii III. Se vor prevede actionari manuale prioritare pentru pornirea $i op~ireainstalajjei de ventilate. respectiv crearea unei ambiante atmosferice optima astfel malt sa nu exists degajari de substante poluante. IH. nocive provenite din exteriorul sau interiorul cladirii (sol.materialelor . cap. Atunci eand parcajul va avea mai multe niveluri. continuu temperatura de min.: . 16° C pe toata durata zilei. Pentru parcajele de clasa Plamplasate In demisol sau la sol.vitati curente. nurnar sehimburi de aer .ni.A2. Igiena aerului implica asigurarea calitlitli aerului in spatiile interioare.min.max. fiind detrerminata de atingerea concentratiei de nociviraji (Ill principal oxid de carbon) din atmosfera parcajuhii. la care a fost prevazuta ventilare naturalaorganizata.A2.Al. parterul lIID. III.D. umiditatea relativa a aeru1ui. IV) .. z71 C ~i de carbon sa TIU dep!~easdl. -perep Ventilarea poate fi naturala.peri exploatare = 35% . IILDAL4.D.A23.D. Concentratii maxim admisibile de substante poluante a) In fiecare din compartimenteleparcajului. ~i a instalatiei de alime~tare a acesteia. Concentratia aerului.A2. b) In cazul in care parcajuleste frecventat de mai mult de 30% din capacitatea sa de autovehicule cu motoare Diesel. arundc?ind cerinjele mai sus fixate nu numai prin v2ntihr€ naturala organizara.cu 50 ppm.nivelurilesuperioare. 59 . la unui imobil cu 0 alta destinane. se va actiona in vederea verificarii concentrajiilor specifice pentru incadrarea acestora sub limitele admisibile in atmosfera parcajelor. UJlHdnl IlI. se vor rezerva amplasamentele necesare instalatiei de ventilare mecanica precurr.:elurile situate sub niveluiterenului.·niveiuri inchise de parcare b. la construirea parcajului.valoarea medic calculaia penrru orice interval de Bh.60% d.D.re a autoturismelor a) temperatura suprafetelor interioare -pardoseli · iarna .1.•.

de aer) ale cladirilor de locuit sau . conr. de .. astrel iricat utilizatorii spatiilor respective sa l~i poata desfasura activitatile in mod corespunzator.6.D.2..2. cat mai indepartata de deschiderile (usi. periculoase sanatate.puri sanitare m.punerea in functiune a instalatiei de ventilate rnecanica: . de (vezi Cap.de invecinate. in conditii de i~iena si sanatate. Asigurarea igienei finisaielor interioare a) evitarea ernisiei de gaze tOXiLC in incaperile de exploatare .Xtua mod permanent in puncte fixe de masura. intr-o zona ventilata.1. 60 b1 .9.2 "Siguranta in exploatare") ..A2. atat in timpul zilei cat ~i in timpulnoprii.O. Nivelul de ilurninarimedie pentru incapcrilor (valor! rninime .l\3. II1.\.A2.1r. incaperi exploatare 20 :.similar IlLD. Este interzisa preluarea de aer (recircularea aerului) din' interiorul parcajului pentru ventilarea incaperilord! exploatare sau a spatiilor ranexelor tehnice. 111.10.masurarea concentrajiei de oxid de carbon se va efl.A2. numarul niveluri sau optiunea investitorului. La toate parcajele subterana sau inchise perimetral. automata. niveluri parcare .A4. "Protectia fmpotriva zgomotului" Ill. guriide refulare va trebui sa depaseasca planul acopcrisului conform reglementarilor tehnice.'\.normate) . restul functiunilor din constructie.oi asigura conditiile acustice ale spatiilor interioare.A2. Aceasta instalatie va realiza in cazul concentratiei maximumadmise: .B. gru.:e:lemcnUlri.A4. Igiena acustica lgiena mediului interior implica . cu o .20 Ix (la pardoseala) I'entru evitarea sau lirnitarca orbirii se vor lua rnasuriie <orcspunzatoare stabilite in re..2.iluminat general venti Ian: III. ULD. dupa caz.A\2 r\SICURi\REJ-\ llUMINATULUI ARTIFICIAL iluminatul normal ill llLD..A4..actionarea semnalizarii de urgenta. b) evitarea formarii ciupercilor ~ se vor lua masuri pentru evitarea forrnarii asigurarea inchiderilor exterioare ~i a unei corespunzatoare. in functis .aferenta persoanelor de min.. gradUl de rulaj. .0 mO /h (aspiratic) .11 II1. ~p.D. geometria parcajului.comanda automata a mstalatiilor de numarului de schirnburi necesar: Conditiile de iluminat natural constructiilor civile.D.. Aerul· provenit de ventilarea parcajului se evacueaza In exterior. i IGIENA VIZUALA Cerinta rercrrtoare la ilummatul interior implica asig urarea cantitajii ~i calitajii luminii (naturale si artificiale).A2. Instalatie automata pentru masurarea concentratiei de oxid carbon se poate prevede si la parcajele mai mid.. elernentcle delimitaroan.II1.?>.D. Dad! evacuarea 5e face deasupra cladirii.sunt interzise fmisajele realizate din materiale ce substante toxice ce pot emite gaze nocive. m.·p.7. important ASIGURAf\EA ILUMINATUtU]!\:ATURAl sau artificial. iluminarea zonei de acccs vaasigura trecerea graduala de la lumina de zi la iluminatul artificial. corespunzatoare rncntinerii sanurari: ocupantilor. Asigurarea unei ventilari corespunzatoare a) numar schirnburi de aer . cap. atat in incaperile de exploatare spatiile de patrcare.D.aferenta incaperilor : 15 30 mOjh (aspiratie) . III. Instalatia de v entilare a parcajului va fi independenta fatt.D. 15 m" Ih/persoana . LII. Prizele de pentru acestea vor fi in exteriorul parcaiului. Asigurarea arnbiantei acustice In incaperilor de exploatare -?i in centralele tehnice (puncte termice. Asigurarea continuitatii scrviciului • prcvederea unei surse secundare caresaasigureIurnina sigl1ran~a pe caile de evacuare ~i in punctele de siguranta b) ratie de aer proaspat . statii hidrotur t precurn ~l in spatiile destinate parcarii 51:' va face in conrormitate xu normelein vigoarc Pentrurnentinerea nivelului de zgomot adrnis in interiorul incaperilor.l>.trebuie astfel alcatuit« indlt sa se asigure un indice de izolare corespunzator. prize.

iului inconlurator Este interzisa: . REFACEREA ~I PROTECTIA MEDIULUI Refacerea ~i proteq..E. substante inflamabile ~i explozibile.sa reziste la eroziunea suspeiisiilor din apa. substante chi mice ce pot ataca sau colmata peretii conductelor. postutilizare) sa nu afecteze In nici un fel echllibrul ecologic. evacuarea in atmosfera. a) Conditii ce trebuie indeplinite deapele uzate . chimici.sa reziste la .C3.B.E.temperatura admisa .sa aiba 0 suprafata interioara cat mai neteda. .iuneaapelor uzate sau suhterane agresive ~i a apelor ell temperaturi mai marl de 40° C. astfel meat sa se impiedice: · emisia de . III.'''suri dezagreabile · prezenta Insectelor ~ianimalelor ·poluarea aerului.Ill.D. EVACUAREA GUNOAIELOR Igiena evacuarii gunoaielor implid solutionarea colectarii ~idepozitarii defeiuilor menajere.ia mediului presupune realizarea constructiei (cladirea destinata parcarii) astfel meat pe toata durata de viata (executie. . bacteriologice.O. nivel miros = 0 lILD.sa reziste la aq.C2. . ~se vor amplasa. Evitarea riscului emisiei de mirosuri dezagreabile Se asigura prin masuri de prevenire a scaparilor nocive.continutul ~i concentrafia maxima adrnisa a substantelor nocive (suspensii. ~i sa nu dauneze sanatatii. b) Conditii de calitate a conductelor exterioare de canalizare .D..rid distributia apei incr-un debit sufieient in conditiile satisfacerii criteriilor de puritate necesara apei potabile.Cl.max. bacteriologici. . exfiltratii): .. Evitarea poluarii mediului natural respectiv .l. exploatare..solicitari rnecanice: . lEVACUAREA APE LOR UZATlE ··lItO.D.. germeni patogeni) trebuie sa respecte reglementarile specifice. a substantelor daunatoare peste limitele stabilite prin rglementarile in vigoare. IGIENAAPEI Cerinta referitoare la 19Iena apeiImplica conditiile priVi.a apelor subterane sau a solului ell apeuzate provenite din sisternul de canalizare al cladirilor. . . apei sau solului ·crearea focarelor de infeqie. alimentare cu apa conform reglementarilor. 40° C .D. prin modificarea calitapi factorilor naturali saucreaji prin activitati umane. Apa neeesara alimentarii instalariilor din dadiri trebuie sa aiba 0 anumita calitate exprimata prin ansamblul proprieranlor sale fizice. de gaze Ill. III. meat optima a sa nu III. astfel fie periclitata sanatatea oamenilor. . linistii sau starii de confort a oamenilor.al indicatorilor fizici.C IItD. Asigurarea calitapi apei (potabilitatea ) Apa provenita din rejeaua de distribujie sau din surse proprii destinata consumului. evacuarea de ape uzate.de ciUre persoane ~i folosita la grupurile sanitare..interconexiunii tntre apele uzate ~i apa potabila se asigura prin rezolvarea corecta a sistemelor de canalizare ~i Asigurarea protectiei med. Factorii mediului mconiurator supusi protectiei sunt: "'"> a) aerul b)apele c)solul ~i subsolul djpadurile ~iorice al~ vegetajie e) fauna terestra si acvatica f) rezervatiile ~i monumentele naturii g) asezarile omenesti ~i alti factori de mediu creati prin activitap urnane. rezerva ~idata eorespunzator.I.B. etc. precum ~i descarcarea de reziduri ~i 63 . 62 Evitarea . trebuiesa corespunda din punctul de vedere .biologici si organoleptici normati: Asigurarea igienei zonelor ~ispatiilor de colectare si depozitare . chimice.sa fie impermeabile (sa nu perrnita infiltratii.·" organoleptice. aruncarea sau depozitarea deseurilor In afara amplasamentelor automate .

" ~:~ 64 65 . prin: .se calculeaza pe baza" reglementarilor tehnice in vigoare.3.' .' va face curespectarea prevederilor specifice acestora. respectiv a unui consum de energieIimitat.E. Evitarea acumularii progresive a apei din condens in prescnptiile tehnice ISCIR JIl.realizarca economiei de energie. Performante perimetrale higrotennice . iar pentru evacuarea zgurii si cenusii.E.'. interiorul elementelor de constructii perirnetrale asigurand conditia ca volumul de aplt acumulat iarna sa fie mai mic dedt m.i a unei executii siintretineri corecte a cladirii in ansamblul Eli ~i a principalelor parti componente.producerea de zgornote si.. IZOLAREA TERMICA.lU .E.. lirnitele III.di proprie vor avea parametrii prevazuti in rcglementanh: specifice. Pentru parcajele supraterane inchise . ~P'entru pareajele subterane . raportat la conditiile dimatice locale pentru asigurarea temperaturilor de exploatare normate.realiza in conditiile asiguraril unui camp de temperaturi pe suprafata interioara cu valorisuperioare punctului de roua caracteristic unei temperaturi date a aerului interior ~i a unei umiditati relative a aerului interior.2.realizareaperformantelor 'higrotermice adrnisibile ale elementelor de im:hidere perimetrale ale cladirii: .ale elementelor de inchidere IIJ.1. se vor rcspecta probabilitate acceptabila pe 0 din pund de vedere economic. .E. IZOLAREA HIDROFUGA ~I ECONOMIA DE ENERGlE Cerinta trebuie asigwatiii cu durata de serviciu rezonabila 0 Amplasarea rezervoarelor de combustibilipentru centralele termice st. Eviterca producerii condensului pe suprafata interioara a tliementelor de inshidere se poate .1. iar compo ziti a gazelor de ardere evacuate din centrala termi.se calculeaza pierderile de caldura prin sol . eel evaporat vara.'nCt' alte materiale toxice in apa de suprafata subterana :.i in mart.vibratii eu intensitatepeste admise prin norrnele legale IU. Cosurile de fum se vor realiza conform: regh:!mentarilor.D. precum .adoptarea unor solutii genera le ~i de detaliu optime.l .

Asigurarea izolarii acustice a spatiilor. 67 66 . PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI Cerinta privind protectia impotriva zgomotului presupune conforrnarea elementelor delimitatoare ale spatiilor. ~i veOnAtaplor la zgomot aerian a) Parcajul va fi astfel construit ~i· exploatat ineat prin . funqionare sa nu genereze zgomote sau vibrajii susceptibile de a afecta sanataiea sau linistea vecinatatilor. IV. .) care poate deranja vecinatatile. iardaca aceasta nu va fi suficient se iau masuri de izolare generala sau local a impotriva zgomotelor aeriene (sau impact). b) In interiorul parcajului este interzisa folosirea oricarei forme de avertizare acustica (sirene. IV.ANEXE GENERALE IlI. ecranelor. claxoane-rnegafoane. c) in interiorul parcajuluise interzice folosirea claxoanelor de pe autovehicule.3· IVA. astfel incat zgomotul perceput de catre ocupanti sau vecini!ltap sa se pastreze la un nivel corespunzator conditiilor in care sanatatea acestora sa nu fie periclitata.S. finisaje absorbante sau carcasari de utilaje. cuexceptia folosirii acestor mijloace in cazuri detenninate de prevenirea sau semnalarea unui accident sau incident grav.2. asigurandu-se totodata un contort minim acceptabil. N. prin folosirea separarorilor. IV.l.6.F. Cadrullegislativ Terminologie ~i clasificari Documente tehnice conexe Instructiuni tehnice generale Tehnologii de parcare Geometria parcarii HLF. rezonatori. etc. Pentru aceasta se aleg echipamentele ~i instalatiile ceJe mai pujin zgomotoase.l. IV.

CADRUL UlGISLATIV privind proieetarea. alimentarea eu gaze. proiectarea. obinerea autorizajiei de consrruirc . vechime. zone de agrement. siruatia gentehnica terenuri disponibile.1. . . Care explica ~i detaliaza . inundabile). in procesul de proiectare. In functie de situatia existenta SI:' reglementeaza: .1.Obiectivele de utilitate publica . organizarea circulatiei.Z.l estv documentatia care stebileste obieetivele.tiplll"ile de proieetare. AUTORIZATIA DlE CONSlTRUIRE b. actiunile desvoltare pentru 0 localitate existents. Autorizajia de construire se elibereaza de Consiliul judetean sau Consiliul Local in temeiul ~i cu respectarea documentatiilor de urbanism ~i amenajarea teritor iul tn aprobate: (P.de autorizare va respects prevederile. zone protejate. IV.l. AUTORIZAREA CONSTRUqIILOR Procedura EXECUT ARII MLPAT .U. . publice sau private) se vor respecta prevederile legii 50/1991 care stabileste m€todologia privind autorizarea constructiilor pre(1. PLANUl.' se s~abHes(" conditiile ampla. aceese . calda. mediu sau hIDg-.U. sau perioada deterrninata.conditii. actiunile 1i rnasurile de dezvoltare ale unei zone din loealitate. referitoare Ia amplasarea. .sare . zone de locuit.:lei msjore si a zonelor functionale ale IOi1:aHtitH· . pe 0 perroada determinate de timp . IV. alimentarile energie electriea.regim de inaltimelliltc.obiectivele de utilitate publica.1. . urmanrn aplicarii PUG. 5E' intocmeste in general pentru zona centrala. OBSERVATll-:: .Zonificarea stabilirea intravilanului prop as. canaliaarea.1.I. Consrruedile se pot realiza nurnai cu respectarea "aurorizatiei de eonstruire". executarea ~i functionarsa cOn!. se intocmeste c.pra-fete1e care se supun unor permisiurri/restrictii geaeral valabU@.URBAN1STIC ZONAL (P. circulatia terenuellor. Pe baze an:tlizei siruat\ei e~istente fundamerrtare SIC reglementeasa: ~ a studiilor de .truqiHor. Ordinului 91/1991 care stabilsste €flnlinutul cadru al formularelor necesare pr€lcum ~i conjinurul doeumentatiilor prevazute in Legea 50/1991.Unitatile teritoriale de referinta privind su. neconstruibile (pante mari.2.I. starca fondului construit: 5tructura. re1atii cu celelalte zone.stare. PLANUL URBANISTIC DE DETALIU CP. Constituie actul de autoritate al admirastrapeiIocele. runctionalitate. zone pcntr u idiverse activitati.~i exeeutare a unui obieenv "sau a unui grup de de a.2. a Iunecatoare. IV. bilantul teritorial.jelecomunicajii.srsternatizarea verticala .U.fttarih~ «uapa.L2. CADRUL G]£NEIRAL . refaceri): . In vedereavaplicarii PUZ se intocmeste RIlIGULAMENTUl afcrent acestuia. pe baza analizei situatiei existente. . a-HmeriHirHeeu ealdura ~i apa Pentru obtinerea unei caliti!iti corespunzatoare. obieetive de lltilHate publica avure in IV. care aplica ~i detaliaza PUZ.ANEXA IV.l.Z.2.Um ~i modul ~i conditiile de concesionare a tarenurilor. construibile eu . . vederepe termen seurt. PUG. pe baza caruia se iasigura aplicarea masurilor prevazute de legea 50(1991.l.D. construibile. ~j se eleboreaza In corelare cu prevederile din PVG documentatiei pentru REGULAMENTUL aferent acestuia.1.I. ex-ecutia ~i exploatarsa construetlilor pentru parcal'ea autoturlsmelor.G) de baza care stabileste obiectivele.de~v(lltarea retelelor edilitare (completari. . PLAN URBAN1STIC GENERAL este documentatia ~i masurile de viitoare pe 0 multicriteriale a In vederea btl obiective.L1. PUD cupnnde elemente ce stau la baza intocmirii .Lucrarile ediUtare €U roo privind alime. axecutie ~i exploatare SI? vor respeesa prevederile legii10/1995 "Lsgea privind calitatea in eonstructii" Pentru autorizarea con5truiriiunei cladiri pentru par€area autoturismelor (din fonduri de stat.P. a circulaj. ~i PUZ. IV. IV. Pe baza analizei situatici existenre se stabilesc: pozijia In cadrul localitatii: cal de comunicatie.U. patrimoniu-tesut urban.) este documentatia prin can.

avize specifice amplasarii.finisajele etc. (daca acestea sunt prevazute in regulamentele aprobate) · modul de executare al constructiilor .Regimul juridic al imobile1or · situarea in/in afara intravilanului · dreptuI de proprietate "extras din documentatiile de urbanism cu privire la regirnul zonsi . patrirooniu . fatade.Avize necesare (am geotehnic. NECE6ARA DECONSTRUIRE ELIBERARII AUTORIZATIEI PUD trebuie sa fie insotit de avizele necesare (consiliul local. echilibrul cornpozijional.. .coeficient de utilizare a1 terenului (CUT) .In cazul lucrarilor efectuate din fonduri publice ale administrajiei centrale sau locale.procent de ocupare al terenului (POT) . OBSERVATIT: . · sistemul constructiv ~i principalele materiale de constructii pemtise ·infap{larea constructiei. .Casttgatorul licitatiei urmeaza s1 elaboreze "Studiul de fezabilitate".regim de inaltime .1. HG 112/1993.Conjinutul ~i etapele de realizare a investitiilor din fondurile publice.'iti · drculajia pietonilor ~i autovehiculelor. DE URBANISM este actul prin cere se fac cunoscutesolicitantului.2. sectiuni.2. DOCUMENTAJl8.m dealiniere .. avize ale furnizorilor de utilit!p. prevederiOrdin MLPAT 91/1991) . IV.2. · alinierea terenurilorsi a constructiilor fata de strazile adiacente terenului ~i distantele constructiilor fat'ri de propriet. etc.Piese desenate (planuri.3.de proprietate. Ordonanta 12/1993 in functie de valoarea investipei. .Enunjaraa avizelor ~i studiilor necesare la depunerea IV. Dovada titlului . Certificatul de urbanism b. HG 727/1993.plastica arhiteeturala.investitorul elaboreaza "Studiul de prefezabilitate" CClTe constituie lema program pentru lansarea licitatiei de proiectare.functiuni admise . conform Legii 50/1991. documentatia de proiectare trebuie sa fie.1. vor respecta prevederile legale (Ordonanja 12/1993 privind achizijiile publicecu modificarile aduse de Legea 83/1994.Nivelul de aprobare se stabileste conf. .VERIFICAREA DOCUMENTATIEI DEPROIECTARE . verificata de clitre specialisti verificatori de proiecte .1. Proiectul pentru a~torizatia de construire {PAC) in 2 exemplare (conf.3.'itile vecine ·ina1timea constructiilor ~i caracteristicile volumetrice ale acestora .) specificate in Certificatul de Urbanism. ca propnesar sau ca urmare a concesionaril..Regimul economic al imobilelor CERTIFICAIUL 70 "folosinta acruala · destinatia stabilita prin documentatiile de urbanismaprobate · reglementari fiscale specifice zonei .sau concesionare (copie ~ legalizata) . HG 592/1993.Regimul tehnic a1 imobilelor · procent de ocupare al-terenului (POT) · coeficient de utilizare al terenului (CUT) · dimensiuni t'i suprafejeminime sau maximeale parcelelor ·echiparea cu utilit. In confonnitate cu Legea 10/1995. in baza legii 33/1994.1. HG 63/1994. itltii dedit specialistii . necesare .Pentru obtinerea certificatului de urbanism este necesara prezentarea dovezii de posesie i'isupra terenului. . Obpnerea certificatului de urbanism pennite investitorului sa angajeze lucr!ri1e de proiectare. elemehtele care caracterizeaza: " . Solicitantul depune: -Cereretip a. desfasurari) verificate de verificatori atestap .racorduri ~ibransamente edllitare .regi. Ordin comun MF MLPAT 792/13N/94) .Piese scrise (memoriu pe specialitaji) . volumetric! ~restricpi fa~ de vecini OBSERV ATIE: proiectului pentru autorizatie de construire.atestati. N. Cererea de eliberare a autorizajiei de construire va fi insotita de: . protecpa mediului. Proprietatea asupraterenului poate fi realizata in baza Legii 18/1991 iar transferul de proprietate. expresiviratea arhitecturala.1.in zone protejate). accesele ~i parcaiele . "Proiectultehnic" ~i "Caiete de sarcini" care vor sta la baza lansard licitajiei de execujie. .Iucrarile conexe de interes public necesare functionarii obiectivului . C. utilitlip.

~ wnstructiei _ perioada la care elementelede constructie trebuie reparate sau inlocuite _ conditii de exploatare norrnala a constructiei _ cazurite in care trebuie solicitata expertizarea tehnica d. · sa asigure prin proiecte si detalii de l'xecutie.la cererea autoritatilor publice conform prevederii Legii 33/1992.. L 10/1995.. exploatarea. conform legii . ~1 consrructiilor efectueazii nurnai de catre cxpern tchnici atostan. sarcini: _ modul de organizare a urmarrrii curente in · .t\ cuprinde activitatile de dezafectare. sal! prin agen~i economici de consultanta s~eclalizati .-stitor (propriota in prezenta proiectantului ~i a oxecutantului ~I / sau reprezentantilor de specialitate.Caietele de sarcini ca si documentatia de proiectar= ['lee parte integranta a carjii tehnice" a constructiei si pot sprijtni proiectantul in cazul producerii unor avarii sau deteriorari ale constructiei.e p~ durara executici btll de documentatia de baza ~tampilata de verificatorul proicctului.itia de si cudt'cumentele cuprinse in cartca tchnica . . VERIFICAREA~I RECEPIIA LUCRARILOR DE EXECUTIE · Verificarea calita~ijexecutiei constructrilor'este obligatoris se 8fectueaza de catre investitori prin diriginti de specie . lnterventiile la constructiile existente se fac fie pe baza unui proiect avizatcieproiectantul initial al cladirii fie a unei expertize tehnice intocmite de un experttehnic atestat ~i se consemneaza obligatoriu in cartea tehnica. · 5e interzice a r' .7 OBSEg\'ATIE: _ l\1udifi:::iiriIe ·adlls. IV) .In urma unei expertize tehnice care stabileste daca acestea pot pune in perieol viata ocupantilor conf. conf.d..i sa puna Ia dispozijia beneficiarului caiete de sarcin! ~i instructiu.v. POSTUTIUZAREA rV. al cerintelor stabilite prin lege .1. precLIID ~i reciclarea deseurilor. . legal desernnati de acestra.'a acestura I URMARlREA ·COMPORTARII IN ·EXPLOATARE a constructiilor destinate parcarii autoturismelor se face pe toata durata deiexistenta a acestora ~i cuprinde ansamblul de activitati privind examinarea direcra sau investigarea cu mijloace de observare :. III privind postutilizarea constructiei.daboratori ai proiectelor. · Exp . sa mentioneze 'in caietele de.la cererea proprietarilor . proi.5.<1 constructiei {documentatia d~executie ~i documcntclc privitoare realizarea ~i expoataTl. €Ixecutantului ~i proiectantului. . intretinerea ~j reparatiile constructiilor .?ctantui este obligat: pr"dzeze prin proieet categuria de importanta a constructici .. OB5ERV:\ TIE: Postutilizarea constructiilor se realizeaza pe baza unor documentatii pentru care este neccsara obtinerea certificatului si autorizatiei de dezafedare/demolare.ni tehnice privind executie lucrarilor. Legii 50/1991 eu conditia obtinerii Acordului de Mediu.p. conform Ordin 170/1990.1. sc-fac raspunden:'a bcneficiarului.. 1/ IV.:i masurare specifice. · Receptia ronstructiilor se face de catrc inv .. · Reeepti{l se face 'in conformitate cu documcnt. demontare ~i demolare a constructiilor. nivelul de cali tate corespunzator ceriritelor irnpuse sa se supuna verifidirii de catre veri fica tori atestati a proicctelor elaborate.1. IV. OBLlGATlILE PROIECTANTLiLlil Pentru m<?ntmerea calitatii constructiilor pC' hlata duratn viata a acestora. in scopul rnentinerii nivelurilor de performanta corespunzatoare cerintelor prevazute in legea 10/95. reconditionare ~i folosire a elementelorsi produselor necuperabile. · Verificarea oroieetelor penrru parcaje in constructii in confortnit~te ell pn~vederile prezentului normativ aplicarea proiectelor (inclusiv neverificate in conditiile rnentionate mai sus. cu asigurarea protectiei rnediului..4. Lucrarilc dc postutilizare a constructiilor destinate parcarii autoturismelor pot interveni: . tizele tehnice r aleproicctelor.aspecte se va (cap. · ~il elab0feze:..

delimitat. singu delimitari fiind constituite din parapetii de protectie l"./parte de constructie/jncapere in care pe parcare se asigura ~i intretineri !.Legea privind -Iegea . padurilor si protectiei mediului pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activitatilor econornice ~i sociale cu impact asupra mediului inconjurator.Legea 50 11991 Legea 33/1992 . . cu unul sau ell mai multe niveluri. PAlKA}.1.(superior si inferior) Legea 10/1995 XXX in constructii spatiu. avand pe toate . doua jumatati de consecutive constituie un singur nivel al constructiei). parcajele pot fi subterane supraterane.Hotarare urbanism si sanctionarea pentru contraventiilor Ia normele pentru He 13K/1994 in domeniul apelor. DOCUMENTE JV. PARCAJ.pentru aprobarea formularelor. .2. jumatate de douaplansee . Nu face prezentului norrnativ amsambluri lasi) Ordnnan\a . la100 de autoturismej P2.. se cOllsidera ca: .Stabilirea ~i sanctionarea unor contraventii protectia mediului inconjurafor. 525/1996 aprobarea Regulamentului general de DUP A MARIME . Constructii - XXX - "Chid privind urbane" GARAJ.Norrne rnetodologice privind conjinutul cadru al proiecrelor . ~i PARCA]. P1.Conditii tehnice privind protectia atmosferei.(Fac.ANEXAIV. HG 51 .Stabilirea .2.lntte 100 §i 500 de autoturisme.de autoturisme.C.>i reparatii ale a .independente functional.lY90 . inchideri perimetrale (pereti $i planseei . . de nivel: (se considers cil. remorcii peniru flutoturisme echioaleazacu un auioturism.Privind apararea 60D/1997 impotriva incendiilor. de planseedispuse decalat. -0 . P3. Ordin 91/1991 . constructie.peste sao .pani!. CLASIFICARI In raport cu nivelul de terenului.2.Privind unele masuri pentru preveniresi stingere a incendiilor imbunatarirea activitatii de HG 127/1994 . dispuse in irnobile supraterane sau subterane.Legea privind . Parcajele pot fi inchise.n{ltl"j'Ja'~ caderiior accidentale a persoanelor ~I Parcajele deschise pot fi acoperite sau descoperite.alipite sau inglobate in cladiri ell alte destinatii. "" H.2. a proceduriide autorizare a continutului documentajrilor prevazute de legea 50/91.irei motociclete echivalenzil cu un nutoiunsm Ordin 792/13N/1994 .sau deschise ( inchiden perimetrale) in report cu spariul exterior.privind . staponArii autovehiculelor.in curs de editare .Ordin al ministrului apelor. JUMATATE spajiul delimitat DE NIVEL. PARCA] . al o£ertelor~i 211 contractelor pentruiexecutia investitiilor 75 . .pe faze de proiectare. Ordin 462/1993 Ordin 125/1994 Noiii: la calcularellCflpllcitifjii echiualenie a unui parcai care nu' esie destinat In exclusioiiaie auioturismelor. .In functie de numarul de autoturisme posibil de parcat o constructie sau portiune deconstructie destinate t::"·L!·U""". al documentelor de licitatie.PARKHOUSE ) : Construqie publica subterana supraterana. IV. Parcajele pot fi : . acestui scop. . Codul de procedure civila dimensiunHe ~i amplasarea cladirilor In . precum 9i depozitare piese auto de schimb .privind . TEHNICE protectia asigurarea funciar executarii pentru CONEXE inconjurator populatiei DEFINITII (PARKING. se clasifica in trei tipuri astfel.privind - mediului sanatatii fondului autorizarea exproprierea calitarea constructiilor cauze de utilitate publica NIVEL.

econorrtlce ~1 s . iucrariior C 11: tru prolectarfi!a ~I executa rea hidroizolanilor . . executia. ey..Ins~ufP::~Il precomprimat supraterane In medii agreslve ~~ral~ si industrla1e.. social-culturaie ~i ilntlCorosrve.. ntrU eXfi!cutarea lucrarilor anncoroziva C 14[1 NOTlnatlV pe annat.. nelor de abur de ioasa presiune ~i a eazanelor repararea caza de apa calda. de C Sf.Norme tehnice provizorii pentru protectia pardoselilor din beton Ia acnunea uleiurilor vegetale si emulsiilor de uleiun . pentru proiectarea si executarea instalatiilor pentru proiectarea ~i executarea instalatiilorde . .i verificarsa cazanelor de respectarea.1 reeepTla Iucrarilor P talatii arerente. rnontarea. IY IE> CPH 1 . 'vind irnbunatatirea terenurilor . r-f1ta 1TI exp j. f tea a cladmlor. C 56 v . exploatarea. vind conditiile de descarcare _ Norrna~l\' prJ lizare a centralelor populate.. din beton ~1 bet on P 70 C1.oa ta reo cerinteide slgll" > rivind proiect. telullee pentru proiectarea. '.lnstructruni tehnice pentru proiectarea a elernentelor de inchidere a cladirilor.lrea cladirilor civile d. Normativ pnvind structurilor din zidarie.Normativ privind proiectarea fundatii directe la constructii. . eEl tlv p .Instructiuni tehnice structura din diafragme . Ordm 125/]994 .Normanv pentru adaptarea constructiilor la cermteie persoanelor handicapate .n .Normativ privind proiecrarea ~i executarea fundate pe terenuri sensibile ia umezire. te!uUce pentru proiectarea. ..v. _ Prescnph1 . tehnice pentru protectia elementelor din bcton .Ghid pentru proiectarea de ape rneteorice In .Normativ incalzrre ]20 executareainstalatiilor C 31 . padurilorsi protectiei mediului _ ardin al rn. -.Norme tehnice pentru pentru proiectarea de beton.1 executarea .InstructJ: elementeJor si execune pnvmd 1'2 calculul ~i executarea C 125 r:a I'W . Istrului apelor. exploatarea \!. .p. rea ProcedurE de reglementare a actJyitiitilor pentrUapro ~dale cu impact asupra rnediului inconiurator:· . . .Norrnanv pentru proiectarea protecne contra traznetului. tiv pentrU ignifugare _ NorIlla.etale "\1' 211l' .. . reteiele oe cana a apelor uzarc in .1'-i rr. ' lehnice de prOlectare I structlUI11 :. publice. .Normanv samtare. _ prescnphl stalarea.. alcatuirea.: . abur ~1cazan€ . la stabilitate termica.Normativ pentru proiectarea si electrice cu tensiuni pana la 1000 V. d e IlIecanlce prll1 proce e de fundare slabe .. .d. 0 .Normah.Norma . constructiilor cu P 85 C 2It) _ Normatl'i .Normati v· pentru .'li .. l~or de apa fierbinte. protecoa om . si executarea constructiilor ~ lucrarilor de C 13" tehI1lce pentru protectia eonstructii metalice. .Ti executarea pardoselilor P95 al P96 reparatii capitale la cladiri si executarea instalatiilor interioare cladiri civile. executia. C 10:- _ NonnatlV p ee Izolatll ternU entrL! proiectarea :. COrIStrUctll ~l InS nvind veri~icarea calitatii :. .Norrnativ privind gaze naturale proiectarea~i ~I locunlor publico executarea instalatiilor C} proiectarea si exexcutarea instalatiilor de C 19 .NtlrInatJ': pe~lturI1lnOase Ia Iucrariie de constructii dID rnatenal~ .ventilare . " pentrU aldituirea i.nahv pn: .lnstructiuni tehnice pentru proiectarea ~l executarea constructiilor fundate pe pamanturi cu umflaruri si constructii mari (PUCM) . si executarea instalatiilor de .

Ascensoare pentru persoane Determinarea PH-ului Analiza biologica STAS6472/3 .eulturale ~1 industriale · Normatrv pentru a construcnnor de 2912 .Canalizari.Analiza oactenolocrca P 102 Norme adaposrurilor tehruce privind proiectarea . Prescriptii de proiectare.. Temperaturi interioare de STAS6324 STAS6325 STAS6329 calcul.Apa potabila. si identificarea pamanturilor. fundare.Calculul cu apa la constructii civile. . Carnine de vizitare.Canalizari .indi. STAS 5325 STAS6131 STAS6156 . . in subsolurile cladirilor not.Apa potabila.Teren de. Numarul suprafata.I1urninatul natural al Incaperilor . retelelor exterioare P 122 .Normativ pentru alimentarea consumatorilor industriali ~i similan cu energie electrica a . Detenninarea . .lnaltimi de siguranta . .stn. Limite admisibile parametri de izolare acustica. Limite adrmse .Instructiuni tehniee pentru proiectarea ~i executa rea masurilor deprotectia fonica la cladin social-culturale.Clasificarea .Protectia impotnva .Grade normale de protectie asigurate .Apa potabila. PE 124 terenului de fundare in cazul STAS 3417 P 130 . gustuIui .Apa potabila. Debite. temperaturii. Deterrninarea .Nonne metodologice privind urmanrea comportar. Calculul fundarii directe.Prescriptii genera le de proiectare. lluminatul natural al fncaperilor STAS6221 STA.Acustic~ in construcrii. Principii generale de cercetare. Detenninarea substantelor duritatii Canale ale organice P 118 . 'Prescriptii de proiecrare."lnstalatii de incalzire." . turbiditatii.Apa potabila · Alimentarea .Teren de fundare.Norme tehnice de proieetare ~i realizare privind protectia la actiunea focului a constructiilor STAS3051 STAS 3300/1 STAS3300!2 ~ Sisteme de cana1izari. · Teren de fundare.Apa potabila.Normativ pentru folosirea artificial in utilizari casnice. Prescriptii de proieetare . exterioare.ue. Protectia irnpotriva zgomotului constructn civile ~i social-culturale.6221 1a dadiri civile ~i industriale la cladiri civile si industriale .Ventilare mecanica.C. anual de grade zile" prin carcase. P 116 -Instruetiuni tehnice de proiectare punet de vedere acustic. Principii genera le de calcul. si alcatuirea parapetelor in si · Teren de fundare. interioare. mirosului si necesarului de caldura.Apa potabila. a ansamblurilor urbane din STA53002 STAS3026 '" . P IOU proiectarea antiseismica locuinte social . .Cosuri ~i canale de fum pentru instalatii de incalzire centrala. Prescriptii de calcul.2 din lemn. Determinarea STAS6322 STAS 6323 culorii . .Apa potabila. Prescriptii pentru proiecrare. .Canalizari .Apa.Constructii energiei electrice Ia iluminatul STAS 4R39 .Scan .'Ctrocutaril.ii in timp constructiilor.elt. indusiv supravegherea starii tehruce a acestora STA$4706 PE 136 .Conditii tehnice de calitate pentru apede . STAS 2448 STAS2453 78 Determinarea . Debitul de aer proaspat. STAS856 STAS 1238/1 STAS 1242/1 STAS 1243 STAS 1342 STAS 1478 STAS 1795 STAS 1846 STAS 1907/ 1.Calculul termotehnic al elementelor de constructie ale .>lexeeutarea de aparare civila. .

-Proteqia supraterane. _ Ventilarea dependinteior din cladirile de locuit. Detemunarea aldehidei formice.Canalizari.Deternunarea . Parametri dimatici exteriori 51A56472/4 _ Comportarea elementelor de constructie Ia difuzia vaporilor de apa_ Prescriptii de calcul. Constructii din otel.Detenninarea pulberilor supraterane dL'1 STAS 10813 de suspensie.U09 aerului. . sxploatare.Constructii toleranje.1. 81 . Bazine de ferrnentare a namolurilor la statiile de epurare a centrelor populate.Constructii civile.Presriptii de proiectare. ale nivelului de zgomot. Prorectia contra coroziunii a constructiilor dLT1 otel·". industriale ~i agrozootehruce. .Acustica in constructii.Lucrari de zidarie. si in spatii oxtcnuarc. Calcuiul si alcatuirea elementelor.Protectia contra coroziunii a constructiilor otel.precomprimat.Actiuni in constructii. . 51A58313 . narurala. STAS10108/0. S1 AS 9081 5TAS 10.. Incarcari date de vant. S1 AS 6724/2 51AS 6793 .Principii genera le de verificare a sigurantei .Aparate puterii calorifice a materialelor de constructii si electronice.Amplasarea in localitati executate in sapatura . 51A510101/0A STAS 1010l/2 si gruparea .Actiuni de constructii. . canale de fum pentru focare obisnuitc la constructii 51AS 10126 civile.Aer. Clase de protectie contra electrice 5TAS 10100/0 . STAS11322 STAS 12051 . lncarcari consrructiilor. srA510101/23 la aer a elernentelorsi materialelorj _ Ca1cululpermeabilitatii de constructii _ Iluminatul cladiri civile. statii de epurare a apelor uzate provenite din S1A58591/1 . Incarcari rehnologice din exploatare pentru constructii civile. STAS 10109/1 . . 51A56472/6 a elementelor de constructii .Actiuni in constructii. Clasificarea rnediilor agresive. industrials centrele populate.Acnuni in constructii.Construqii civile ~iindustriale_ Calculul si alcatuirea elernentelor structurale din beton. Clasificarea pentru constructii civile ~i industriale.Canalizari. .Constructii din zidarie.cu . Iii cladiri civile ~l . contracoroziunil a constructiilor din otel Acoperiri protectoare. conditii tehnice generale.Tluminatul in cladiri industriale. Prevederi calculul eleinentelor structurale. Incarcari date de zapada. _ Proiectarea punti termice 5TA56472/7 tennotehnica 5TA510101J2A1 . artificial Curi de scurgere eu sifon si depozit. Limite adrnisibile STAS 10903/2 STAS 11 054 . 51 AS 8606 de 51 AS 10702/1 supraterane.Puritatea aerului.Actiuni in constructii. STAS 10101 /21 . ~ Actiuni in constructii. artificial. Determinarea continutului de radon 222_ rdatorate procesului de STAS 12278 . Acustica urbana..3 5TA56701 51A56724/1 .Poluarea civile. beton armat ~i beton .Cosuri.Puritatea aerului. actiunilor electrocutarii.Iluminatul _Canalizari.cladirii. Incarcari date de extenoare in constructii civile ~i industriale _ temperaturi 5TA56646/2. fundamentale pentru . S{) . Pregatirea mecanica a suprafetelor.2. industriale ~i agricole. STAS ]0859 a rctelclor edilitarc subteranc 5TAS] 0166/1 si agrozootehruce. exterioara _ Incarcari date de temperatura ~AS 10101/23A Conditii generale pentru iluminat STAS 10104 5TA5 6646/ 1 Actiuni in constructii. Sistern .

Protectia la foe pentru masurarea pericolului gazelor Documente interpretative CEE -nov.Canalizari.1986 standard la foe: (ISO 834) inflamabilitatea rnaterialelor . imobiliare.Protectia la zgomot izolare termica liZ 83 .1976 calorifice a materialelor de constructii rezistenta Iafoc a .gineriei testului lSO/TR proiectarii structurilor de rezistenta la foe pe baza corelatiei mire solicitarea reala din incendii conditiile ISO 5657 .Construcrii termic.1996 Parcaje cu utilizare restransa (norma franceza) executie si verificare NFP 91-100/ mai ]994 Parcaje publice (norma franceza) JV. Prescriptii de proiectare. ISO 834 -1975 ISO 11§2 -1979 CU rmu OIlUENTATIV: 1 .cu amendamentele din 1979. Rezistenta elementelor de constructii: metodologia de testare.3.2. NFP 91-120/ apr. Conditii de calitare IZ07730 1Z0 6242/1 .TestuI de determinare constructii -Determinarea puterii a incombustibilitatii Ia foe a materialeJor de ISO 1716 -1973 ISO 3008 . Prescriptii electrice fixe.Desvoltarea testelor toxice din incendii .Economia de energie-si . terrnios moderate. .12574 STA512594 STAS 12604 STAS 12650 STAS 129604/4STAS 12604/5 . 'oniortul statii de poni.93 -Igiena. generale de pesticide .cuamendamentuldin 1984 Teste privind usilor si .Teste pnvind reaetia evolutie $iaplicare 3956-1975Prineipiileiri. ale utilizatorilor .Idem. "Teste privind rezistenta la focaeJementeJor ISO 3009 -1976 ISO 3261 -1975 ]SO/TR vitrate. ~Aer din zone protejate. Determinarea continutului .pare. . Prescrlptii ·ISC6242/1 imobiliare Exigente ale utilizatorilor Confortu] -Apa potabila.Idem.Teste de construetii reactie ~i de lSO/TR 6543-1979.Exigente lndicii PMV si PPD.Ambiante .clapetelor antifoc.Teste la foe: vocabular lafoc a materialelor de constructii: . 1980 1992. lnstalatii . .Consrructii rermic.Idem.STAS.~ 3814-1989. sanatatea ~i mediulinconjurator . .

Se afi~aza in spatiile tehnice si interiorul.~ on poate parcurge 0 istanta de cca. iar parcaiului. U . Iocalizarea ~i 85 necesar a fi parcat corelar cu rim pu I me diill oe . R.numarul . La acest limp trebuie Iuat in calcultim ul necesar pentru parcare. ~l' y sensun e acces ~l 4. precum ~i interdictiilecare trebuiesc respectate. 6.e. .la 100 ppm.. . I" m st In parcal cu respectarea nevon de asigurare a unor relatii de circulan '. sau apele . scari. ~i durata de timp consurn ta P. .stationare de domiciliu ..i.olurile functionale protejate corespunzator.zone rezidentiale 12 . oprirea partials sau totala a ventilarii .centrul geometric de amplasare stabilir in funcpe de irtteres I '. supra f etei: disponibil caracterizat prin for~a . pnn. se va adopta un regim de eel din parcaj. .vibratii directe transmisa prin fundarii sau calcans: .care isi incredinteaza autoturisme pentru stationare pot lua cunostiinta de acestea ( iesiri din parcaj. se vor lua masurile ce se lmpun din legislatia privind protectia muncii.producrie.in caz de incendiu . de tipuJ: .zgomot a~rianpropagat in exterior. dupa caz: b.1 plf. Daea exists riscul de aceste birouri.depasirea valorilor admise pentru oxid de carbon: . Se va avea in vedere sa biromile de supravegheresi in special ie~irea din parcai. di . . locare (plata).agrement. .cornert ~i spitale 1 . . 5 rnmute. 84 . . permits executa rea operatiunilor din mteriorul biroului. d . . r Distanra optima de amplasarefata de punctele de interes se considera a fi de cca. biroul paznicului. f .parcajului in locuri in care pcrsoanek. .birouri 8 .la 200 ppm. avand p.' . oprirea motoarelor autovehiculelor care circula in tot parcajul sau numai partial. le conjugate mtre servrraa liner cat mal largi zone $1crearea de diferite directii si . 500 m . .studiu de trafic pentru determinarea POzlh€i acceselo. evacuare. inchiderea compartimentelor antifoc. . . Instructiunile vor predza modul de actionare obligatoriu In urrnatoarele cazuri : a. .. cuprinzsnd sernnalizarea incendiului. . .asigl. La amplasare se ~i dimensionare 5e va tine seama de posib T t t .10 ore ..16 are' . alarrnarea personalului... se realizeze 0 buna ventilare pentru postul de plata amplasat de obicei la rnigrare a aerului poluat din parcaj in ventilare in suprapresiune in raport cu 3. Instructiunile de exploatare insotite de schema de circulatie auto ~i evacuare per~llane se elaboreaza de catre proiectant ~i se cuprind in registrul de exploatarc. r so Iul . Se vor lu~ miisurile" cese impun inca din faza de studiu de amplasament pentru evitarea urmatoarelor posibile surse de pol .. La amplasare se va tineseama de : .cresterea debitelor de ventilare ~i eventual modalitatea de interventie a responsabilului parcajului. . Birourile de exploatare (postul de personalului parcaiului..sport $i sali de spectacole .' 't 'b'l II a ea . etc. Din punctul de vedere al noxelor. plata. IlL lnstructiunile vor preciza in special masurile de urgenta care se iau In cazuri!e je depat'ire a valorilor limita admise pentru concentratiile de '" substante poluante in atmosfera parcajului. din exploatare: '.2 -3 are . in caz de incendiu.terenul . alertarea pompierilor. durata in care soferul devenit .geo rnetri ~ . avertizarea ipersoanelor aflate in parcaj ~i evacuarea acestora. .. care nu trebuis sa depaseasca nivelul de zgomot maxim acceptat pentru traficul stradal iar la nivelul Iadirii " bui c a Inlor rnvecmate nu tre uie sa depaseasca lmitele normate in funcf dd " . uare provemte . de autoturisme . Posturile de plata ~i cele de supraveghere din parcaj 512 proiecteaza ~i amplaseaza intr-un mod care sa.' d trafic. . care pot prezenta pericol de incendiu sau de explozie se vor separa de acestaprin elemente rezistente la foe. stationars specific zone! pe care 0 servesre functional astfel: .).t di " .. . rnarrmen INSTRUCTIUN1 DE SIGURANTA IN EXFLOATARE 9.' : ~ ..lac de rnunca + cumparaturi . .. Spatiile tehnice adiacente parcajului. deplasarea pietonala in interiorul parcaiului. 11..lrarii urun reg~m pe ca POS! 1 constant de utiIizare pe durata zilei. prin cooperarea de nevoi de stajtonare decalate pe durata zilei. serviciul mobil de interiorul parcajului cu conditia separarii lor ventilarea lor sa fie independenta de ventilarea 1. 7.inchiderea accesului in compartimentul de parcaj afectat.noxele degajate in atmosfera nu trebuie sa afecteze aerul f "J" rea ice peste concentrafii e adnuse prin normele in vigoare. birourile pompieri) se pot amplasa in corespunzatoare prin pereti.regulile de actiune a personalului in caz de incendiu. u Zone! ~I e ." cladirilor ' cpe e estinatia Y .." . ore .pentru iesirea din construc. ~ ICa ~l ..SPATH ANEXA 5.1:/ .

intocmeasca DE EXPLOATARE Proprietarul sau conoesionarul pareajului. sa 16. incercarile functionale si rezultatele lor. madentele survenite in exploatarea instalajiei de ventilare. Registrul de exploatare va fi pus arica. folosirea ~emna1elor sonore precum si. 13. . PERIODICE ~I VERIFlCARI prezentul normanv.ndla dispozitia reprezentantilor legal! abilitari eu controlul parcajelor sau a inspectorilor de teren ai pompierilor.stingerea a incendiului: . instructiunile de exploatare aprobate de forurile in drept. dupa cum surrt specificate in 86 87 . urmi:ind a fi completat zilnic. . pardoseli. 14. intrejinerilor periodice. REGISTRUL 15. 12. . . etc.Registrul va cuprinde in special. menjinandu-se permanent in functiune. . a intrerinerircurente a rnodului in care se comports elernentele structurii de rezistenta pr€cum ~i mijloacele de prevenire ~i stingere a incendiilor si de protectie Ia coroziune (vopsitorii. .).a tubulaturii aferente instalariei de ventilare precum si totalitatea circuitelor isi aparatelor de cornanda a acesteia vor fi verificate ~i intrejinute de personal ealiiicat. iar dispozitivele mecanice sau electromecanice de limitate a propagarii focului sau de desfumarevor fi probate functional de eel putin douaori pe an. angajat permanent al parcajului. cu precadcrc. intr-o maniera generala. responsabilitatile INTRETINERl necarui angajat. inaintea inceperii sezonului rece. lntreaga insralatie de semnalizare a incendiului va fi vcriticata functional periodic ~i controlata de personal calificar eel putin o data pe an. revine nemljlocit beneficiarului. iar aparatele de control automat al valorii factorilor poluanti vor h supuse unui program de intretinere si etalonare periodica . . este obligat si sa aetualizeze zilnic registrul de exploatare al parcajului.Instalatia de incalzire se va verifica cel punn 0 data pe an. vor fi controlate cel putin 0 data pe an. lnstalaria de ventilare va fi controlata eel punn 0 data pe an de servrcii specializate. dupa cum este prevazut de catre proiectant in caietul de sarcini. ceeace priveste siguranta imobilului. Responsabilitatea efectuarii. Se vor efectua cel putin urmatoarele verificari: -Jnstalatiile electrice se vor verifica functional la punerea lor in exploatars. dar vor fi permanent supravegheate si intretinute de personalul calificat. Teate mijloaeele de lupta impotriva ineendiului aflate in parcaj ca echipare ~I dotare. toate activitatile sau actiuni1e efectuate in. urmand a fi reverificate la fiecare cinci ani de un serviciu sau socretate specializata.Punctionarea ventilatoarelor. precurn ~i a verificarii aspectelor legate de siguranta in exploatare a parcajelor precum si verificarea periodica.numele responsabilului de parcaj: . programul actualizat de urmarir€ -~i verificare functionala a dotarilor ~i dispozitivelor ce vizeaza siguranta la foe ~i In exploatare a parcajului.

l-NIVEL _ DECALAT Fiz 4 DEo 2 -:NIVEL VAP JRIT e- - NIVEL PLAT 38 89 .RA1vlPE DE PARCARE FIG.ANEXAIV -j 1fEHNOLOGII DE PAR CARE Fig_ 3 .

de Dimensiuni Reduceri admisibile * cm 10 Nurnar .2. Dacii un potential IDe de pareare 111. Categorii de locuri deparcare lntr-un parcaj. functie de dimensiunile locurilor .de parcare ~i a cailor de acces. \ 90 91 .l.1.l !.ANEXAIV.fig. Se considera ca un parcaj este corespunzator cerintelor prezentei norme atunci cand dimensiunile locurilor de parcare sunt mat mari sau eel putin egale cu dimensiunile precizate In continuare.cf. etc.6..b. se admit:' (trei) categarii de locuri. STANDARD AUTOTURlSMUL Elementele dimensionale ce sunt descrise in continuare pot sa nu corespunda necesitatiior pentru parcajele aferente unor dotari urbane specifice. fi 6.1 are formti regu/atii.3.1.2.G. careil plus lajimea '" 150 20 NOT Ala Tabel 6.1. centre sportive si de recreere.2. Dimensiuni FIG. IV.Ii.2. IV.I. . 1. Unele din dimensiunile nor-mate sau recornandate .2 Dirnensiurri minime ~i dispunere geometries GIiOMETRIA PARCARH TV. se pOr11C~tc de In premiza cd i se ponte inscrie un drepiunghi cu dimensiunile din tnbdul 6. In care sunt posibil de manevrat bagaje (cu sau fara ajutorul carucicarelor de transport) sau echipament de orice natura.6.1.vor putea fi reduse conform tabelului 6.2.Ii Tabel €J.1. unui loc de parcare .2. DIMENSIUNI ~I PERFORMANIE (mm) INDEX Autoturisme 10** sau Lungimea de . Tabel 6.2. gari si aeroporturi. cum ar fi centre comerciale. 10 de 50 10 10 Tabelul 6..1.6.

. -------~~--. • (/Xul. szngufii .-'-'--_·_·_·_·_·-1 C!RCUV..11 .2.".-._~ .3.3.00 3.:U ". ..eazn ace/ea. Sunt utilimbile ell .2. . dar .2. 1.00 rdreaPta )~~* I eefolose~te laflmllil de clTcuiatie corespuni:litonre ceiui mar 71lilreullXhi de parcare.~~i-l~~---l Circulatie (grade) sens unic dublu sens ***** 5. '/"). o 5. : Geometria piatrormeior Dimensiuni ~i unghiuri de stap..00· 5.) pc nxa i()cul ui de parcare . va fi mill micn de 5. Unghiul de parcare Ui~mea caii de circularie . h"~..dlltii eu vnIoaren coresounzdioare stalpulU1 eel mat apropiaide margmea call 111nre~ L -r 5.50 {stanga) 2.le alimcnieam este mai mllrc. \/C"zi FIG.6.. NOTA... siiua: intr: doi s~Jlpi. o de cnleadc linin scpar~tollre rntre culorile vapsitoriei· pardoselii falasite pentru marcarea ace/orli~llJ1mte mm SUB mentionate. 6.(il?iei '"opsife ce delimitr ·~ii locurile de parcnre inire ele circuiaiie.2. Tabel 6.80' FJC. liitimer.2.2..2. 1.50 75 5. Parcarea Ia 90° aUiu'''-ata elementelor de constructie.2.00 (paraiel) 3.2.2.onare ale locurilor Lungimea locului de de parcare Uijimea locului de parcare ..00 60 5.~==----~ FIG.6. Vanatta eiernente de constructie latimii locului de parcare la stap.3.00 4.onarea la. cere IT ...3.eilS. ciiti de clrnw!Jle coreepunziioere unghzulm de porcnre eel mat mnre Sf va maiorn cu 20%. 6. Parcarea ia 90° alamrata elementelor de constructie... T abellil.2Detaliu.3.:'l lsmite.15" 4.~ .. 62..-.3..'.. IV.. :lIocnptibil 1I1ir-U11f!lim crWJ!JI. Atuna cimti un loc ac parmre sc contormeaze umml dm dlmtmSzUnl.00 Dimcnsiunea esie masurat« perpendicular pe mien de circulntzc. 93 . se vorrespectn ·zmilc din FIG: 6.. liitimea l~cului de p~l'care:~ : '. $i 6.O -- parcara (rn) tru alte elemente de construqie sau obstacole.00 90 5.(m)**** in raport cu calea de !-_'...1.1.2. . e arice aIt element de comtruc[ie sau pmtecfie ce materiali7....'oniierIIm sus meniumnie aar nu in L"''''''ml.2.. In cazul 111 cnre c17culntza oc calea de ilcccslniocurilede parcnre Sf [ace in dllblu .50 45 5. Sau limite peniru mdsurarea locurilor de parcare: " /atI! peret!1or.~ carc...-..00 4.2.3. ClI"CHia}te. 2.10<' 5.TIE '\<.2.. ioclII de pareere se fncnfilrenzii fn C/1tegoriainierioard in care ioate ti incll6irnt.6._ "~i Fez! figum 6. .3.' de 20.3] Dimenslunea mi'isuratti perpendicular .7.! ili cazul 111 c(lre U11 lac de parcare se afW.ga aloarea cu care se locului de "'"".-----.wr loc~ri de parcere p.50 4}:.!2.00 TIl.) I j "":") 111 cazul fn care ul1ghl11rile de parenre suni diferite pe cdc doufi iatun ale lwei clii de tr:': _·_'-. .----.

_.30 2. Parcarea iii 90° .30 t-_'_'<Ol-4lE_~"""""'--..l.30 g 1- iii ~a!O DI I---------------~ ct[ ~fICD .FIG.dublu sens 2.a. .._ ~ <._.. '2 '@ 0 0 .3.30 2. o iii o fIG.6. .6. ~.b. _.-"-.b.. _j 94 95 ._... Parcarea la 75 .30 2.2.::..3.2.30 2.> o i--.sens uruc 2. FlG.dublu sens FIG.a. Parearea Iii 75~ .6.3.3. Parcarea la 900 - sens unic o . 6. <.3.2.4." < 1 iii .4.

6.dublu sens . 6.6.2.'" 97 . Parcarea la 60° .3.a. Parcarea la 60° .a.6.sens unic FIG.h.3.FIG.5.dublu sens fiG.~.3. Parcarea la 41.5.2.) FIG.2. Parcarea la 45° • sens unic I Ii II I! I ~ ~ 'i . S.h. 6.3.

2. Rampele si caile de circulatie trebuie Ui. sa fie Iibere de orice obstacolpc toata 2. inalpmea libera trebuie sa fie: ~ .2. :~!~5~. echipamente de orice natura ~i elemente de semnalizare. de stationare rezervate 7. vor nven raw interior curbei de minimum 8. Panta eailor de circulajie (rampe) Panta rampelor de circulajie este de maximum 18% pentru: .. Gabaritul a locurilor de parcare poate fi ocupata cu elemente pastrandu-se liber gabaritul precizat in FIG.rampe curbe . coborari locale ale planseului.1.4. nmpillsnte .6~O~ IV.4. .00 RAMPE OREPTE . sub planseu: ~ .2.) KAMPE D.'a so: majoreaza cu sageata corespunzatoare ampatamentului vehicolelor. Panta planseelor Inclinarea de stationare pe locul de parcare va fi de maximum 5%. sub obstacole.6..DUBLU SENS NOTA: • Circulaiiile In eurM. LATIMEA RAMPEI CAILOR DE CIRCULATIE (m..S.3. parti! posterioare 060 . rnasurata perpendicular pe cnzul rampelor elicoidale rm:e1e Sf mi'isonrii In proieciie orizoniala.5%. . vor avea latimile precizate in tllbel.20 m. masuratain axa :firului de eirculajie interior curbei. cu excepjia zonelor de staponare ~1 a zonelor de plata pentru stationare.sens unic (?I dublu sens] ffIJ[Dr---.xlenoflrii e S(lU + 3.C un plan orizonial a firului tie circulaiie SflU inclinai. Tabelul 6. Parcarea longitudinala .eirculatie in sens unic.4..2.. etc).00 MMf-'E CUN-BE. vor auea rnzl1 .pet'"ItLe U Iii·!! i: /' ] IV. La racordarile rarnpelor ell caile orizontale de circulane.50 KAMPE CURBE .OO~_!~~5~. Spole:le locu:lui in dreptul zonelor de plata pentru stationare va fi clature! de PfJt'Cic. • I Ciile ~e circulatie ~i rarnpele de acces intre niveluri.minimum 2.!ln.e...6.tlm~a lor $1 pe 0 inalpme de minimum rampa.SENS UNIC 3.rarnpe drepte: . 6.REPTE . la[l1Irea t(ltniii a rampei se milre§tc ell lnfimea insulei de scparare intrc • [11 ~i?I1'. inaltilllf.DUBLU SENS 5.OSm. masurata in axa ciiii de circulatie sau indublu sens.00 m. 100 IV.50 m. Dacii rampeie ole circulaiie In dublu "ens suni preodzuie ell insula de sepnrare 11ltrc sC!l~Hri. 99 . 6.minimum 2.3.5f) m..2. de axului longitudinal Panta loeului de stationare Panta handicapate planseului pe va fi de maximum pe celelalte directii va fi de maximum locurile 1.01.3.3. NOT A: in Tnbelu16.G.6.4. em de circulatie ~i rampe fiG. amplasaie pe un plnn orizonial de curbura extcrioarii pentru sens unic de minimum 8.7. persoanelor '" a locului de parcare II'> 0 N \ Pants ciii de eirculajie de maximum 3"1".ul 4:6. Aeeastii facilitate se flplidi exclusiu peniru categoria 1 precizniii fUnd limitatlJ 1(140 % din numiirul iotal de locuri din parca]. .00 . indiferent de natura lor (grinzi. La oricare dintre nivelele parcajului..3~O __~~~~5~. Pcntru calculul sagetii se ia in considerare un ampatament de 3. . Circulaitile in curlJii.FIRUL EXTERIOR inclinai.IV.re :urwi .4.SENS UNlC .5%. Prtea posterioara construcjii sau instalatii fIG. conducte de canalizare.05 m.

. ai rampei de riesire din parcaj.Qzi' b_"_"'_&)l_L __ __.. cel mai detavorizat.18 5 2. dupa caz . 100 101 .1 ~ 3.80 16 .6. 6. FIG.5. NOTA.5. 6.10 IV .6.. Uti-mea minima se stabileste de panta rampel avuta in vedere. masurati dela ahmamentul tatadei parcajului.. FIG.. diferite pentru "monte 5) aval. 6.7. Racordarea rampelor Rarnpeie dscirculajre carosabila se racordeaza la·platformele de stationare sau la portrunile de circulatie cu alta panta curazele de curba. FIG. Racordarea pantel or ]3.:~:AM::P:::A:..0.6.eprotectie Ia inzapezire si inghet Conformarea acestorrampe seva face dupa cum este indicat in Fig.30 Ei 3. dupa cum: sunt preciz te in figura 6.7. pantei si veziabacul din Figura 6.70 LIm) 1 4.50 3.9.70 2.1...irului de circuiatie . :l 2.00 m..::AM=1'>UlSA1 IN mOlUM . panta caii de circulatie carosabila va fi de ~~xlmurr: 5°. 4. (dimensiuni In metri) I Iesirile in caile de circulatie adiacenteparcajelor r--. in runcrie de raza exrerioara . Aceasta prevedere nu se aplica rampelor Ce debuseaza direct in caile de circulatie carosabila: acestea vor avea 0 rugozitate pronuntata a caii de rulare $1se vor lua-masuri <i. Pe ultimii 4.J ___ ~ .90 18 R) 10 m. ~ .poate folosi pentru calculul lajimii Pentru rampele de circulatie curbe ale parcajelor de folosinta privata. . 16 Raza lexterioarli Im) 17 ~ 3. a caii ~i NOT A: Razele de racordare se rnasoara in axul rampei sau In axul f. . 7.fl.00 F(%) <:16 <16 <16 2 pS 3 'c '" E 3. < 18 III 1 I 1 amsmuClll I 1 I I AlinicmGnwl ----- ztr.. se . ...80 16+ 18 .10 3 8 9 10 11 12 13 14 15.

P.A. Cercetare ~i Tehnica de calcul in constructii .' CONSTRUCTIILOR PUBLICE SUBTERANE Elaborat de: lnstitutul de Proiectare.C.I.T. .-S.NORMATlV PENTRlJ PROIECTAREA .

arh. CLAUDIU GruGORA~ Cap. SERBAN ST AN ESCU : dr. I • Se aproba ..autor : ing. : ing. -i. I : dr.c{l.2 -Norrnativul de la arlo 1 se publica in brosura tiparita de IPCT. ·133511997 hfiNISTERUL LuCRARn.3.in conformitate eu Hotararea Parlamentului nr. CLAUDIU GruGORA~ : dr. Decretului nr..Ill.~[iinlifie or. lOAN VOICULESCU . autor .C .B .Prezentul Consrructillor. arb. 12/1996 1/i iJ. Ordin intra in vigoare 1'1data publicarii lui in Buletinul Tehnice Cap.OR PUBUCE ~I AMENAJARn TERITORIULUI NORMA TIV PENTRU PROJECT AREA CONSTRUqIILOR PUB LICE SUBTERANE Director Director general general adjunct OP. Y.. 456/1994 privind organizarea ~i funcjionarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului ~ . <f? 591/1996.Ministrul Lucrarilor Publice ~iAmenajarii Teritoriului ernite urrnatorul ORDIN Ali. A Cap. )6611997 . t'TEF AN BARTHON : dr.colaboratori : arh.i din: rul. D. 4 .' N. §ef departament arhitecturii Responsabil Iucrare A vand in vedere : :. I~~. lOAN VOICULESCU ! ing VMILE CAUNESCU : ing.eolaboratori Cap. III. ELABORATORJ Cap. va nduce la . ELENA MIHALACHE : dr. ing.Avizul Consiliului Tehnlco . arh. .TEFAN BARTH ON : arh. HI.A.autor . arh..RLAT : arh.E. BOGDAN DADA.CONTRACT IPCT S. CtAUDIU GRJGORA!. ILARIE BLAT : dr.autor .autori An. arh.JF .Directia Programe de Cercetare $i Reglernenrari indepllnirc prevederile prezentului ordin. DAN CAPATINA : arh.DIN Nr.G. :. or. lOAN VOICULESCU . ~TEFAN BARTHO]\" : dr.iTEFAN BARTHON : arh. arh. CLAUDIU GRIGORA~ : dr.. Art. auk !.io terneiul H.97 Art. . H Cap..Norrnariv pentru proiectarea consnuctillor publice suberane" Indicativ NP 25..m.

10.-:uului :I:li"... ~l ATEST.O g~~iU ~~ DIRECflA JURIDICA.d)."bU\:illor ce 11 rsvin conform pravedarilor Leg li nr.~~O~:" trLlI.tu.2_.. HE ~'M·i·· :~~m-..~4!!t.PO(C."1g.i potrivit at.'U.abor~...w:ile d" preveui..lcu! ill Conetructti .766 di:.i G=<lI .rl.ur Mili1. I:::ztl€ol:tor.. conforr"!lt"..i.199"7.. {'..T.)!l.5 .1l. stiDgere a i.eaza regulile :."F:A ·mCID'{D~o-.60/1997.i.ro p£o)ie~'. d....6.~ Avizul se emlte It•.J.(o) din Ordonanta Guve.P _lLT..~ INS:::'3C'I'03/'..! .-.. a.rpuJ:ul ?vm... ?lin.1S.~nre'l ~ comli..:.:. en nr.~..-. 0'1" 1.i.ECT:r::r: ~:l!:.. f... .rt. ..p:rivmd apararea tmpotrlva incendillo..! \l:uilLi de Proieetstre.. C~kf~-::-- '''''.. GENERAL.~~!!.Ii" ':"".. CO~'_""J..o. 112. AY ~" rl 34..ti..t.:.. i. .e).. CercetA {t~ .vui pe.!.rul : SSS!lS:n :5.TI1c~Qr puhlice 8'!bl.s.u. to.ui/contrnctu1ui numarul . DIRBC'flA GENERALA REGLBMBNTAru.FUL 1NSP. CONTENClOS PROBLEME SPECIALE ~l RELA111 PUB LICE DIRECTOR Pop Georg~ La eererea [Melt..lS lit..s".""~~''"{ <t" '" COMAN"DAL'lTUL .' 29.!).aj'ri-?.!!"i.: GO@btTn W~R ~~.0\ Bucuru. 1nre~trl1...T'J"~ C 1':ff~e..dw Fa'F.17 (1) lit.! .ril!'J SIt. ing..tp' CU p~vede._ S].1 Cc. .J ?drrfiS/~ItUl...e!~..~citm . . f:"".. al 1L~.12lf19:::JB a.:l 05.i m..el'Jlln~.)1 ing.> Ca.ncendillor euprinse tn "NOXlD.»).pier1J..te de : WCT SA Bncurestt -proiectuJ. ..Aru TEHNlCE DIRECTOR.' i 'l'cli. ~_.l ". eu num:\.\MifIR.e.l~ DIRECfIA rROGRAME DE CERCETARE ::}IREGLEMENTARI TEHNICE D~v7!OR.c.i':'A\.tol.l:n!.1. ~ r • ri~ e.Z!l : -I"13dacti\rii finale eJ.NT. MILITA~ i. 1335/1997 -avizului C..

ventilare. REFACEREA ~I PROTECTIA MEDIULUI IZOLARE TERMICA. intruniri. II. Spatii comerciale (alimentare ~i nealimentare]. etc. CONDInI. IV ANEKE conexe ANEXA "T".Terminologie M1EXA "R". tranzactii.>1 RELATIJ FUNC"fIONALE. a. Instalatii utilitare aferente (til'''. reparatii ~iIntrejinere.. ELEMENTE PENTRU CONSTRUCTII ~J INSTALATII AFERENTE " Relajii functionale: e Accese. birouri etc.) ~i canalizare.?I STABILITATE SICURANTA fN EXPLOATARE SIGURANT A LA FOC IGIENA Sl SANATATEA OAMENILOR. circulajii Interioare. HIDROFUGA ?1 ECONOMIA DE ENERGIE PROTEQIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUJ c. F. transport pe verticala. Sf! Ii spectacole. etc.. E. Slajii de distributie carburant+ e. energie termicil. Servicii diverse. anexe soclal-sanitare. Parcare autoturisme cu sau fiira spalatorie auto ~i/sau service auto.1. DE TEMA III A. b.2. ~i electrica. CERINTE DE CAUTA TE REZISTENTA. sport.CIJPRINS I. 11. inclusiv alimentatie publica: c. B. GENERALIT A 11 CONDITII DE PROlECTARE FUNCl1UNI AVAPOSTITE iN cONSTRUqlE 11.Reglernentari ]0" . f. d. D. expozitii. depozire.

sali polivalente. etc.3.i telecomunicatii.). papetarie-librarie.2. amplasate sub nivelul terenului . d. Dispunere 1. realizarea .l.3.2. ! conditii 1.) 1. b. co_m. sali gimnasuca. Prevederile prezentuIui Norrnativ sunt obligatorii atat la proiectarea constructiilor noi. Destinejiile/functiurdle civile/publice prevazute a fi inglobate in constructiile publice subterane conform prezentului Norrnativ.1. bufete-barurl.Terminologie 1. sau sub constructii supraterane.) Elaborat de: Aprobatde: MINISTERUL LUCRARILOR PUBUCE ~I AMENAJAREA TERITORlULUI cu ordinul nr: HUN dill :. e. sunt urmatoarele: a.i exploatarea acestor constructii.1. birouri firrne. servici{ diverse (croitorii. GENERAUTATI §COP. parcaje cu sau fara spalatorie !ili service auto (exclusiv tinichigerii si vopsitorii). sportive (sali de spectacole si auditii. depanare Irigidere-radio-tv.1. criterii ii'i nivele de performanta admisibile ce trebuie asigurate prin proiectare conform prevederilor Legii 10/1995.r. DOMENnJ DE APLICAR18 Consttuctiile publice subterane sunt constructii pentru functiuni civil. agenjii bancare..erciale.4. Scopul prezentului principalelor normativ tehnic 11 constituie stabilirea tehnice.e care pot fi amplasate in localitati sau in afara acestora. restaurante. etc.'"I!"""U'-'. oficii po~t1i:.1. Conditii CAP.CAPITOi. tigari-ziare. antrenamente. natural !?i/sau amenajat.! i. c. frizerie-coafor. we public etc. DE ~I TEHNICA DE IN CONSTRUCfll JON 109 . saloane intruniri. Scop. clit ~i~ la schirnbarea de' destinatie sau la extinderea construcdilor existente. culturale. indiferent de forma de proprietate a aces tor constructii. farmacii. Normativul este destinat tuturor factorilor parncipanti la proiectarea. Dorneniu I.L'--J~ DE PROlECfARE A CONSTRUCTllLOR SUBTERANE ~CERlNTE DE CALIT ATE - INDICATlV NP 25·97 L GENERALITA'p: 1.$tJ\!I~'T'rTtJTIlL PROIEO'ARE. de afaceri. bowling. funcjiuni: I?i relatii functionale 1.UL I .Conformare de aplicare.. de alimentatie publica (magazine. statii distributie carburanti auto.

se vor lua masurf /niveluri de perforrnanja corespunzatoare. Jnstalajiile $i echipamentele tehnice utili tare necesare unei functionari corespunzatoare a constructiei vor fi comune (de incalzire. ell sau fAra legaturi functionale._ap~-canal.2. constructiile publice subterane sunt considerate de categoria "C" (norrnala) de importanja.6./destinatii. alipite sau cornasate altor constructii subterane sau supraterane (inclusiv cladiri inalte sau foarte inalte) intr-un ansamblu mixt. Functiunile de parcare autoturisme :oj spatiile tehnice sa fie amplasate la nivelele de jos ale constructiei.1. stape distributie carburanti. statu pompare/repompare . grupuri social-sarutare. de necesitajile lor specifice (aprovizionare..5. statii elecmce.) Dimensionarea. 1. 1.3. norrnativului 1. service auto. riscante. se pot realize echipari ~i doUiri suplimentare. etc. sa fie dispuse distinct de cele eu public numeros. In cazuri justificate sau la cererea investitorului/beneficiarului. alcatuirea. ateliere intrepnere ~I reparatii. 1. poluante. sau se va prevedea separarea circulatiei autoturisrnelor in imediata apropiere (aval. corner]. pe cat posibil directe. spalatorie auto) sa fie dispuse la eel mai de sus nivel subteran.) si de conditiile tehnice de utilizare.24.2. se vor indeplini atilt condijiile specifice fiecarei functiuni. De regula. In cazul in care investitorul le incadreaza in categoria B sau A de importanja. fie dispuse la nivelele superioare ale constructiei: functiunile cu rise mare de incendiu destinate unor servicii pentru autoturisme (de ex.1. In oricare din gruparile adoptate.. in masura posibilitatilor se vor asigura accese auto disnncte pe grupe de functiuni. atat eu rejelela/caile de circulajie supra sau subterane existente sau prevazute in documentajii. statu de aer compnmat. servicit. electrice.5.1. indiferent daca autoturismele reintra in traficul auto urban sau parcheaza in nivelurile de p.3. La dispunerea d.. alirnentatia publica) sa.rastfel incat sa nu genereze disfunctionalitaf sau perturbari reciproce ale activitatilor. precum ~i tunctiuru anexe 51 auxiliare (depozite.3. etc. in masura posibilitatilor. birouri. 1. coxnrrn ~I 1. se va Foe seama de frecvenja ~i distributia publicului pe niveluri in spajiile aferente respeetivelor functiuni.iferitelor functiuni 'in volumul constructiilor pub lice subterane. centrale de ventilane ~iIsau climatLzare. Prin conforrnarea de plan-volum a constructiilor pub lice subterane se va asigura dispunerea stricta a diferitclor destinatii precum ~i asigurarea relajiilor functionale necesare dintre acestea. de apa etc.2. sistemele. 1.2. arnontei .3. cit ~i eventual cu constructii invecinate. conform HGR 261/94-Anexa 2 ~i instructiunlle de incadrare.) asigurand indepliniren conditiilor cele mai severe. 1. grup electrcgen. c. RELAIII FUNCTJIONALE normativ. ell masuri de protectie corespunzatoare.2. In prezentul Normativ. de nivelul de lise de incendiu al funcjiunilor 110 III . DlSPUNERE FUNq'IUNI.). la specifice ale respective.in volumul constructiilor publice subterane se pot lngloba functiunile utilitare aferente (centrale ternuee.. CONFORMARE 1. servicii diferite. Functiunile utilizate de un nurnar de persoane (de ex. spectaeole. de ventilatie. Nu fac obiectul prezentului normativ constructiile publics subterane aferente metroului precum ~i monumentele istorice. acestor functiuni va tine seama de necesitati ~i se va conforma prevederilor din regiementarlie de specialitate ~i celor din prezentul Normativ. Constructiile publice subterane pot fi realizate independent functional.1A. dit ~i cele aferente ansamblului. amplasarea etc. etc. zgomotoase. Pe langa masurile cuprinse in prezentul proiectare se vor respecta iii prevederile reglernentarilor tehnioe conform Anexei R. Functiunile perturbatoare. 1.1. etc. arheologice sau de arhitectura.2.1n volurnul constructiei publico subterane poate fi adapostita 0 functiune sau mai multe functiuni. Se recomanda ca.2. 1. Prill amplasarea constructiilor publice subterane se vor asigura legaturilrela\ii functionale corespunzatoare. 1.arcare ale constructiei subterane b. 1. TERMINOLOGIE Terminologia specifics utilizata in redactarea este cuprinsa in anexa "T".4. la conformarea functionala a constructiilor publice subterane sa se pna searna de urrnatoarele (vezi schema I): a.1 acceselor eomune in constructia subterana.

J .1.e.2.4. . 2" Alipitc altor constructii.Independent" . Destinajii r---. etc.==J c==J E=:J ~i funcjiuni auxiliare 11. Conditii ~i relatu functionale: Elemente de tema pentru constructii ~j instalatii aferente HG.'JDA ~pj).D!SI'UNEf{E RECOMANDABILA DE FUNCTIUNI il".UBTERANE • SECTlUNI DE PRINCIPIL- CONDITII DE PROIECTARE functional FIG. l____j ~tatu djst-ibutie carburanti. Destinatii ~i functiuni principale 11. spectacole. service J'arcaj autoturisme <.t.t~i comercrelc. intrururi. :'crvicH diverse. ell sau mra rela tii Iunctionale cu constructiiie invecinate I le.\ ~Cornasate (integrate ell alte constructii fllnc\inna]) 11'2 113 . Genera!itilp 11.3.~[h('m~ ~"LI.p"tti telmice z utilitarc auto 11.. CAPI'fOLUL II VOlUMUL CONSTRUCTIILOlR PUBLICE §. LH.

intr~ Dispunerea lor va avea in vedere in principal: .2A. • se interzice spalarea pieselor eu solventi organici. servicii financiar-bancare: servrcu postaletelecomunicajii. !fi echipat cu mstalajie de evacuare a gazelor arse de la motor. 11. papetarii s.. cu exceptia celor cu care strnt echipate autovehiculele.accesibilitatea. o atelierul sal! standul de reglaje motor (aprindere-carburatietacheji). saune.i format acumulatori. Se interzic comercializari explozive. schimb sau completare lichid de frana. bowling. "i alteJe similare. Iibrarli. 5e admit: agentii de turism ~i transport.ale 11. mdHt&minte.cTI Integrarea funcjionala are ca. 114 115 .p. tapiterie (faril confectionare de tapiterii). Spajiile cornerciale pot fi alimentare ~i/sau nealimentare.lliIm ~!!!2l {ell f>1l. atelierelor de preiucrare . • este interzisa amplasarea vopsitoriilor auto.fluenta circulajiei: . Este interzisa amplasarea in subteran a vopsitoriilor ~i curiWitoriilor chimice. in conditiile din NP 004 \1i din prezentul nonnativ. delimitat de celelalte ateliere (standuri. U. . magazine produse alimentare ~i nealimentare. de ex. en gros toxice. bufete. DESTlNATH §I FUNCTIUNI pruNeI!' ALE Parca~tpJ!!:.2.P~ urroiitoarele: IImxil. Iaboratoare ~i srudiouri fotografice: We-uri publice.buranii (benzinarfi) kL. H2.repm'are a lernnului ~i maselor plastice. .1.2. restaurante. Pentru salile de spectacole se admit . directie.I DIEPROIECTARIE GENERAurP. b~ cenlucrarea de funcjiuni sau dotari dispuse adiacent pe orizontala sau pe vertical a.i." ~"u mediu.5.CAFH u. aetiviji de club. frana. anricariate. geometrie. ~ mit wos. se interzice depozitarea anvelopelor sau camerelor pentru acestea in subteran sau in orlce spatH ale atelierului (service). difuzarea presei: tutungerii. un ansamblu utilizatori. 8Wii de dislriiluti@ luu.i.p. Vb·a !lri'J!torie: !!iItiIU.tipul produselor puse in vanzare.a.e Pentru pareare s€ aplica prevederile normativului de parcare a autoturismelor in constructii. ell completarile din prezentul normativ.. expozitii: cinematografe. Inflamabile. buticuri.2. ceasornicarii. ateliere) in conditille normate. precurn ~i a spatiilor de mica productie cu exceptia celor pentru bijuterii. 1I. reparat!!. • se Interzice stationarea autovehiculelor in numil. optics. a atelierelor de tinichigerie ~i incarcat . echilibrari roti) electrice (fara reparatii sau mclircare-fomlare de acumulatori).l 5@1j'V:i!. boxe. frizerie-coafura.i unele functiuni aferente eu rite de ineendiu mi.!fl-ului au~ lie yor ayeil in yedere Stlltiile de distribujie 11 carburantilor se amplaseeza la lID nivel ufor accesibil al autoturismelor. schimb ulei cutie de viteze si motor. saloane de iruruniri.r mal mare dedit al posturilor de lucru: o se admit ateliere de vulcanizare eleclricii. ~ dotarea ~i echiparea atelierelor service este limitati!i 1<1: reparatii curente de mecanica (lacatuserie. de gaze marfuri Zproduse combuslibile Iichefiate. tranzactii. care sa sadsfaca nevoi diferenjiate pentru Se admit sllli de spectacole ~i sllli polivalente. COND!l1. ~i altele similare . Spalii comn>. sitli de sportiv.p.. jacuzzi. va fi arnplasat intr-un spatiu amenajat special pentru aceasta opera tie. reparatii confectii diferite.:?.

ELEMENTE DE TIEMA PENTRU CONSTRUCTU SllNST ALAIII AFEREl'.4. eu asigurarea dimensionarii corespunzatoare pentru preluarea afluxului de pietoni in orele de varf.dimensionate pentru realizarea intretinerii curente echipamentelor fi instalatiilor aferente constructiel.3. Amplasarea acestor cai de acces se: va face far-a a crca discontinuitati sau strangulari. pe arterele adiacente. vestiarele ~i grupurile sanitare aferente personalului de cxploatare ?i intretinere se dimensioneaza ~i arnplaseaza in conformitate cu prevederile normelor de igiena ~i protectia muncii . conformate tli amplasabs In condifiile prevazute de 117 .2. REtAIII 11. este necesar accesului pentru stationare in parcaj.2.4. FUNCTIVNI ANEXE.3 .!?uri 6anitare . DE ACCES CAROSABlL E se dimensioneaza in concordanta eu Calle de acres carosabil rafturile de expunere) tli prevederea unor "depozite de mana" (max. ce deriva din re\eaua carosabila a orasului.3.<pere a pilitii pentru station are. DESTINATU UrILlTARL sr B. trafic etc.vezi Anexa R. Birouri.) si canali~ energie termidi sisternul de percE. H.3. Birourile de administratie. subterane se dimensioneaza apropiere si amplaseaza in spatii situate in a . A:iig:urare §urSji! de aJimentare eiectridi.11. Sunt admise spajii de depozitare pentru mobilier. transport pe verticala... circulatii interioare ACCESE 51 RELATIA CU CELELALTE FUNCTIUNI Accesele in constructia publica subterana sunt de dOUR tipuri. practicabile sau inventar fix aferente slilor de la 11. . dimensionate. etc. ventilare.3. se asigura din spatii destinate circulatiei publica. Can".ilare Sunt recornandate magazinele cu autoservire (cu etalarea in cu CAU. (gpa. energie termica ~i electrica) se va face in condrtiile prevllzute de reglementarile tehnice specifice ~i precizarile din prezentul Normativ. existenta prin Asigurarea surselor de utilita\1 functionale generale (apa. 51 repamyi de intretinere a proprii cailor de constructiilor acces carosabil publice fiind B.'TE -vezi schemele Nt.. 5i benzi de decelerare-accelerare dirnensionate in reiatia cu caile de acces. Dcpoz.1. vestiars:.2 auto si pietonale: . Transportul pe verticala si circulajiile carosabile interioare se aSigura prin rampe . dupa CaZ. Primul tip de accese (auto). la servidile anexe ~i penlru aprovizionarea curenta a spatiilor comerciale ~i de servicii. cu niveiui traficului. Accese. etc. de acces pentru pietoni. aflate in relap~ clirecta sau nu cu mijloace Il3.1.i/sau platfosme elevatoare. 2a. subteran.4. inh'dinel'c Atelierele imediata de-transport suprateran sau.3. in functie de viteza de circulatie. AUXILIARE ~l CONDITlI:>l RELA1Il FUNCTION ALE. Caile de circulatie pentru autoturisme se racordeaza la reteaua stradala U.20% din marfa). Dimensionarea cailor de acces pietonal se va face Iuncue de nevoile de trafic. gru. ell nurnarul de autovehicule care utilizeaza consrrucria publica subterana etc.2b 1ii 2c Relatii cu functiuni supraterane REtAIl! CU CAlLE DE ACCES PIETONALE PIETONALE SI ZONE Il.4.

ffi. dispun .2.! ca accesul auto la stajiile service sa fie faeut prin la locurile de Fanfare De regula. Accesele se dimensioneaza. construcjia U.CI!:S lWN1'lW ST ATII DE PISl'lUBUUE CARJlURANTILOR (benzinariil . conform Iegisajiei in vigoare.5. sunt supuse ocolire fatii de accesul de accesul la pares].J. dar vor fi complet distinct .. tehnice si cerintelor precizate in prezentul "i din Se vor asigura spatti de adapost pentru protectie civila (PLC). se va elabora 0 documentatie aparte/ de sine stiUiltoare dupa caz ("proiect" ~i/sau "program de urmarire curenta sau speciala in timp"). pe durara sa de exploatare/serviciu. intocmita in conformitate cu prevederile HGR 261/94-Anexa 3 ~i ale Normativului P13D.CE$ JlENTRU STATH SEIWICI Se recomanda AUlD 11. CD PUBLIC (pietonalsau auto) la aeeste funcp. siguranta in exploarare ?i asemenea. b) Asigurarea etanseitatii volumului construcjiei la infiltratii de apa pluviale ~i/sau ape cu subpresiune hldrostatica. 11.Normativul pentru proiectarea. de pentru: ansamblul constructiei :.3. debit. de accesul la trase~le de aprovizionare a spatiilor comerciale ~j de eel la stajia de distribujie a carburantilor. " AI doilea tip de accese (eel pie tonal) in beneficiind de aceleasi puncte de acces. Aceste dotari se vor stabili de comun acord cu organele abilitate fi avizului acestora.u -unctiunea de parcaj._pot amenaja degajamente sau locuri de stajionare penrru mtjloacsle auto folosite la aprovizionare.uni poate fi comun cu accesele pentru parcaj ~ spatii comerciale . fiind separat in eondijii nonnate de celelalte functiuni. Accesul auto al autoturtsrnelor III statiile de distribuire a carburantilor se face prin ocolire fala de accesul la stationare (parcaj) sau service auto. SIGURANT A IN lEXPLOAT ARE A CONSTRUqIIlI .5.i Accesul publicului spajii utihtare diverse. AC(£m:s FBNTlUJ £OMBC. in condijiile din prezentul Normativ. flux) in eventualitatea interceptarh/obturarii acesteia de catre volumul construcjiei subterane. dupa caz. . cailor de circulatie pietonala ale transportului urban subteran. stajia de distrfbutie earburanji. II. IJK€Cutia ill exploatarea parcajelor destinate autoturismelor. fRQTIECTm CIV1LA publica subterana poate fi integrat sau nu.M. la statia de service auto 1?1 de aprovizionare a spatiilcr eornerciale. dupa caz.S.l. Circulatia carosabila interioara se va concepe pe principiul flusntei de trafic ~i a posibilitatllor de iesire pe oricare din directiile Wi sensurile de circulatie pentr. depozite . In scopul me~tinerii nivelelor de parformanja stabilite prin proiect. 118 119 . Adiacent acestor circulajii prioritare se VOl' realiza accese distincte 101statia de distributie a earburantilor. e) Asigurarea protectiiilor anticorozive secundare ~i/5au primare ale e1ementelor de constructil ~i instalatii. "urmaririi Ia constructiile publice subterane. in sensul ca nivelele de perforrnanta proieetate/prevazute 'in project trebuiesc menjinute pe durata menjionara. preeum $i a prevederilor prezentului normativ. a) Asigurarea menjinerii 'continuitajii panzei freatice (nivel.I 51 SERVIcn DIVERSE Accesul earosabil ~j pietonal necesar functionarii dotarilor cemereiale si .de cele pentru service-ul auto.5.i partite sale 1 aferente) care asigura cermtele de ~i stabilitate. speciale" componente (C + siguranta: rezistenta siguranta la foe. In aceste elii de acces se..i conformeaza potrivit reglementarilor normativ. ~i distinct in fat. se VOl' lua mas uri speciale Abcms PENTRU SALI DlFEruTE.i de servicii diverse. A Siguranta in exploatare a construcjiei publics subterane se refera la siguranta comportarli acesteia in ansamblu IIi partilor sale componente (construcjii + instalatii aferente).Ie servicli se face in nualfta eu celelalte functiuni.

. PUBLICE POSIBIL SI SURSE AUTONOME I PROPRII.CIRCULA 111 m~CUlATII Relatii cu alte funcpuni CI~CULATII RUTIERE " I' STATn METROU PIE TONALE ) I' I' f 'IV . II II II ..EGATURI / cu RETELE RELA TIl UNIDlnECTIONALE.~(hC"tn~~ Za ~'~he-n de prmcipiu a crrcu latiilor auto in Constructii ia lE~IRE AUTOTURISME Publice Suhterane Schema 2b Schema de principiu a relatidcr cu orasul ale Conslr-uctiilor. ( 'It [ II'~II": i\.Pttbfice Subterenc RELA Til CU ORASUL o RETELE PUBLICE ."'r{lIUI~ISIv1E L II f II r CONSTRUCTIE PUBLICA SUBTERANA )1' rv .I 'V CANAlIZAR£ UTiUTATI _n_ COMBUSTlBll " ~ \UMENTARE APA ENERGI£ ENE TER ( goze ) ELECTRICA C RETELE PUSLICE - LEGENDA RI~LATII @o=-=-~> <f'~""""""'-'" LEGA TURI / RElA Til BIDIRECnONALE (FEED BACK) CU RE1ELE PUBLICE I. SUPLlM[NTAR[ rATA DE CELE DE LA R[lElELE PUBUCE ACCgs AUTOTUR1SME 121 .

Izolare termica.Jtenta ~ stabilitate IILB. Proteetia la zgomot 122 123 . I1I.F.lgiena {>i sani!.5cnem.tatea oamenilor. Cerinte de calitate Siguranja la foe .E. 2c Schema de pnncipiu a reffiliilor inlerioare ale C=l!uc!ll Publice Subterane CAKJITOLUL Hi CERINTE DE CALITATE Ill. III.e. Generalitati lILA. hidrofuga \}i economia de energie.D. III. Refacerea ~i protectia mediului. ReziJ. 1II.

1.\§ire.lili aglomerate etc). Definirea incarcarilor incarearilor permanente se face conform STAS de exploatare se face datorita procesului conform STAS 10101/2. referitoare la stabilitate. cultura. pot avaria structura in anaamblu Gall:partile sale ctlmpG'lh!mte.de ex. functional-tehnologice. datorita deformatiilor marl ale elementelor purtante/ purtatoare. Cerin\ei A.').2.5 . uniform dlatrlbuite pe planseu dupa cum urmeaza : .2. . ~i in absenja alter incarcar! verticale utile sau din vant. incarcarile se conforrn datelor reale. estetice etc. Evaluarea 10101/1. A.~i . Planseul carosabil verifica aplicata VOl' calcula evenimente: a) prabusirea totala sau partiala a constructiei. sunt in . criteriile ~i nivelele de perforrnanta menite sa asigure cerintele de calitate.3. Clasificarea ~i gr~parCii!a a~tiunilor agenjilor rnecanici pentru calculul constructiilor publice subterane .2. preeum ~i alte parp. in pozitla cea mai defavorabila.4. nestrusturale de construetie care. de "rezi6~entli. uniform distribuite pe plansee vor fi conform STAS ID101/2·2A.pereji cu greutatea Intre In. constituind 0 . .rmanta pentru s~udura 11'1 ansamblu ~i pentru partile sale comI?QD¢llfe. urbanistice. Incarcarea concentrate pentru spatiile destinate exclusiv circulatiei pietonale.1. statii distribujie carburanti.bl.. c) avarierea unor parti ale cladirii. considerata aplicata pe 0 suprafatfi de 10 x 10 em se ia dupa cum urmeaza: . CERINTE DE CALITATlE GENERAUTATI 1. Pe langa rezolvarile de plan-velum.1. b) deforrnatii de marirni inadmisibile. sau a instalajiilor ad a echiparnentelor. 5. s. parte ill sisternului de calitate in oonstructii. cu greutate de eel mult 3 KN/m se iau 11'1 considerare C11 incarcari 1\.SKN 125 . Satisf~o:. rigiditate.stabllitate" nu are in vedere call:ur~leineare nu intervin solicitari cu probabilitate deosebit de ~ca de ptQduc~l'e ~i care nu au fost avure in vedere Ia prOlectare .1O/1995. 2.\. AU. REZISTENT A ~I STABIUTATE GENERALlT ". a sevedea Anexa "R" A. rezlstenja rnecanica.A. ceca cc difera este 1mll modul lor de asigurare/ rezolvare. !pOR pr6. sport. durabilitate.1.se face conform STAS 10101 lOA. protecne la zgomot etc.l. ACTIUNILE AGlENTILOR MECANICI A2.) sau diverselor tipuri de unitati functionale (birouri. rasturnare.Cap. nu vor fi diferite de cele pentru constructii supraterane. iluminat.2. parcaje. A.l.:e~~$ "cerint@i "flilzistentfl. A.0 KN/m =1.plansee. acesta este obligat ca solutlile de ansamblu si detaliu sa fie conforme ~i cu "reglementarile tehnice" specifice diferitelor destlnatli (comer]. • fiind specificc amplasarii subterane a construcjiel.1.Pentru Reglementari conexe.3.HI.0.2. care revin proiectantului.: podestele ~i rampele scarilor se suplimentar Ia 0 tncarcare concentrata verticala pe elements.conformitate cu Legea privind ealitates in construcjii nr. 1. Cerintelele de cali tate din presentul capitol.5 KN/m . de ventilare. podeste ~i acari ". ductilitare. 4.~~stabilitate" Ii eorespund exigentc de pe&. izolare termica. lncarcarile date de pcretii de compartimentare neportanti. Se interzice amplasarea constructiei pubhce subteranc independente in zonele unde se prezuma alunecari de teren. se intelege dl actiunile susceptibile de a se exercita asupra cladirii in tirnpul executiei ~i exploatarii nu vor avea ca efed producerea vreunuia dintre urmatoarele 0 - 1. d} avar ii disproportionate fala de cauza lor initiaUL 124 superior ~i planseele intermediare.2.l.In cazul constructiilor publice subterane.. rampele de acces intre niveluri.0 KN/m2 Pentru peretii eli greutati mai mari . depozite etc.3. canalizare. zrnulgere. rnulte solutii tehnice . etanseitate.5 KN/m2 ATI Constructiile publice subterane vor fi prorectate si realiza te astfel ineat sa satisfaca cerinta de calitate "rezistenta ~i stabilitate" Prin aceasta .pereti eu greutatea panil la 1. Valorile norrnate ale incarcarilor utile.

bt apetcantonate fluctuant. sau decorative (straturi. considerata aplicata pe 0 suprafaja de 15 X 15 em. pamantulul.rciiriIQr b) Actiuni verticals asupra radierului: .B. se ia dupa eum urmeaza: .l. Actiunea orizontala nu se va considera simultana ell 0 eventuala actiune verticals. Valorile coeficientilor de incarcare (n) ~i cele ale fractiunii de Iunga durata (nd) se stabilesc conform STAS 10101 lOA. verticale ~i orizontale pe balustrade. pereti desparjitori.traficul auto.5KN . • in grupiirile de tnciJn:iiri epeciale: peniru uerificarea la starea Iimiiii ultimii de rezistentii ~i siabilitate peniru uerificarea 10. "n" fi "nd" nu includ efectele dinamice . permanents.termohidrolzolatia superioara.rampe destinate circulatiei lntre niveluri sau de acces "'12.acoperirea totala sau partiala eu platforme/parcaje de suprafata ~i/sau dii rutiere de suprafaja destinate traficului usor sau greu.2 NOTA: ~. ~oefi~ien. Redueerea ind!.): .peste 5 KN/m2 1. • b2 permanente.5O em grosime.2.2 zapada .3. inclusiv eventuale betoane de panta ~i/sau straturi de drenare iii apelor de suprafata.2. e) Actiuni orizontale asupra peretHor perimetrali: . .rile de fncarcan fundamentale in cazul. . Coeficientii eventuale ./panzele freatice ell nivel constant sau extraordinare. provenite din: .acoperirea totala sau pa11iala.amplasarea unor obiecte/monumente de artil.siarea limitii a exploatdri! normale: · in cazul ac[innii seismice · In orice Rite co.1.rdlrilor utile pe elernente portante orizon. parapeti ~i atice alaturate spatiilor destinate circulatiei pietonale se iau conform STAS 10101l1Al: .plansee destinate statianarii ~i circulatiei "'10.4 b) pentru incardlri distribuite in lungul unei linii la balustrade.1.3 1.a.a. 0. etc.zwi precizate prin tema de proieciare · peniru verific4rea balustradele sau elementele portanti sau neportantl. bazine s. pe planseul superior: .l. . A. Coeficientul jracjiunii de' lrmgii duratii a in~ii. perrnanente.eu un strat de pamlmt (vegetal) de min. provenite din impingerile iemporare variabile (ltd) se foloseste dupa cum urmeazd: 127 .2.a. sunt actiunile mecanice ee pot proveni din amplasamentul sau subteran ~i anume: a) Actiuni verticale.2.intre 2 + 5 KN/m2 . dupa cum urmeza: a) pentru Incarcarile uniform distribuite pe planses se iau valorile: . la A. " • pam Valoarea incl~ciirii utile nonnate la2KN/m2 .'Wil. .2. nepsrmanente.5KN A.2.reiirii (n) se folosefte pentru grupli.1.2. scari ~i podeste =1.A. precum ~i destinate protectiei Impotriva caderii accidentale a autovehiculelor val' fi verificate Ia impactul eu autovehiculele susceptibile de a fi parcate. 2.4 1. provenite din subpresiunea in pa.a. A. .0 KN/m lncarcarile servesc pentru calculul elementelar balustradei.pentru coridoare.L7.1.6. pe elementele portante verticale ~i pe fundatiile acestora se stabileste conform prevederilor STAS 10101 /2Al. orientate pe directie verticala sau orizontala se iau valorile: n=l. • in grupiirile de incarcari fundameniale: la starea limitii a exploatiirii normale sub efectul fractjunii de lunga duraiii a illciirciirilor.8. ultima de rezisten tii fi stabilitate.1. fiintfu1i arteziene.9.21. Valorile normate ale Incarcarilor utile.Incarcarea concentrata pentru spatiile destinate circulatiei carosabile sat! stajionarii autoturismelor. vetificiirii la siarea limitii. A.tale principals.nga celede la A.5.tul ineii. Specific constructiilor publice subterane pe lil. Peretti de compartimentare 3. provenite din Incarcarea cu extraordinare.I.c. parapetului sau aticului ~i se considera aplicate pe mana curenta a acestuia.

A.2.tico I./1.dillare" cell' A.S.. Pentru pe~·etii interiori neportanti se stnbilesc urmatoarele 129 ProplieUi~ile terenurilor de fundare Pwprietatile teremdui de fundare se vor stabili prin cercetare geologica. Metodele de calcul Pentru constructiile publice subterane se folosesc aceleasi metode de calcul ca si pentru toate celelalte cladiri civile ~i industriale amplasate subteran . III.3. parametrii ~i nivelele de performanta folosite peniru construcjiile subterane.1.' inscrisc in STAS lOW]' ell excepua celor mentionate la 3.ciiriJor de calcul sunt stabilite prin STAS 10101/~1. seismice care sunt generalc pentru toaie tipurile de construciii. .I.2. metodele prevazute in Normativul PIOO vor fi utilizate functie de tipul ansamblului constructiei in care se integreaza constructia subterana. Proprictatile de n~lIistenta si de deforruatic ale rnaterialelor se detinesc conform prevederilor STAS JOlt)?. NOTA: extraordinare SI. sau din traficul situat 111 afara peri:metrului constructiei subterane.2. nepermanente. A.3._c.1. Proprietatile materialelor .2.. cele de Ia cap.:5.2.4\. A.2.E. Parametrii geometrid ai structurii in ansarnblul ei :.2. Geometda constructie structurii 'in ansamblu ~i a elementelor de A.\even~al) pnn drenurile perimetrale. Influente!c Determinarea mediului natural A. coeficientii de siguran\a pentru rnaterialele ~i valorile de calcul ale rczistentelor materialelor Sf. A. A.. Nu aufost coreleazii. -t- A.2. N.1 pct.6.3.5.TOARE CERINTEI DE REZX§TENTA ~I STABILITATE Verificarea satisfacerii cerintei de rezistenja ~i stabilitate se face dupa criteriile. A.2.2 c3 la care se n::spcct:'l prevederile de alcatuire constructive prevazulc in normatrvul MAPl\: nr.2.\ cele din prezenta reglementare.6. 10104 .2. 10108/0.L) provocate de apele cantonate in panzele freatice Ifl co~ectate.2A.151 de rnai sus. fortelor seismice conventionale de calcul pentru constructiile pub lice subterane se face in conforrnitate eu prevederile Normativului PlOO.2.:o. corespunzstor cat~goriei de importanta a constructiei.2. Elementele nestructurale de constructie trebuie sa se incadreze in sistemele de tolerante prevazute prin reglernentarilo tehnice. Valorile normate ~i valorile de calcul al caracterishcilor geotehnice ale terenuxilor de fundare se stabilesc conform STAS 3300/1/2. 126 .' N. Caracteristicile fizico-mecaniG:e ale pamiinturilor se stabilesc conform STAS 1243.S. proverut€ din impingerile laterale (sllIplimentare fata de cele de la c.2. .2. .i cei ai elementelor de structura se considera a se incadra in sistemul de tolerante stabilit prin STAS 8606' (clasele de precizie $i valorile rolerantelor) in functie de dimensiunile respective.3.4. tehnidi ~i geotehnica in conformitate cu STAS 1242/1 iii CIA cele!alte reglementari tehnice specifice care se A. a acestora. sunt cell. 1. retera la metodele de detenninare A2.3. A.II. Valorile caracteristice.3. A. doar pentru partile subterane aleconstructiei..6. A. Valorile solicitarilor provenite din actiunile Inscrisc 1.D ~i IlI. A. 2. cu euidentiate ell IlctiUlli "extrao. precum ~i C1. A.2. P102.2.2.1. A. A.1 CONDITII DE PERfORMANTA CORESPUNZA.2.l.2.5.2.3. Preuederile cupl'inse la acest a. Pentru calculul seismic al constructiilor publice subterane integrate functional unor constructii supruteranc.2..<1:.~. Valorile normale ale incarcarilor din zapada ~i coeficientii parfial] de siguranta care multiplica incarcarile normatc rentru obtirrerea incii. Elementele de structura ~i nestructurale netraditionale se Val' incadra in sistemul de tolerante prevazur in agrementele tehnice respective.2. A.2.2SI..2.: srabilesc in conforrnitate cu reg Iementarile tehnicc cores!"um:atoare principalelor materiale de constructie ~i a agrementelor tehnice.3 + b.3.

Riscu.B. orificiile gratarelor.O.8 Rosturile lntre dalsle de pavaj sau dupa «az.b.3.1. Siguranf11.aI.6.3 m VOl' avea balustrade de protecjie (vezi STAS 6131).2.a2. Riscul de electrocutare provocate de instalatii (v.3.auto) prin rezolvaro In prom prin material sau euloare. Accesul B.3.aL5 5tratul de UJl!ura al elmor pietonale se rsaolva din rnnterlule ruatide.50 rn x 1. Signranta de contact cu elernente de instalajii . de alte trasee (de ex.110ru) ifll' Itt inte1'sectij minim 1.rudor persoane handicapate). Accesul pe platforms S6 asigura prin intermediul unei rampe pentru persoane handicap ate.4.n.4.i platformele se prevad eu bordura de h "" 0.ft2.1.3.S %. scarile ~iplatformele de acces 4.3.a2.nta in exploatare a utilizatorilor se refera La siguranja ocupantilor in tirnpul utilizarii constructiilor publice subterane ~. Inaltirni de sigmC!nta Siguranta circulatiei cu mijloace mecanice ~i circulatiei autoturismelor sa fie separate ell bariere de protectie sau spatiu verde de siguranta.7 Denivelarile ad mise ale cireulatiilor pietonale. r:.7.5. Sigur.tl.O. transveraal.1. 5 % (pentru denivelari > 20 em).2) se refera La: .2.5 U7. parapete sau balustrade. Uipmea rampei si scarilor de acces este de min.lLA'fHlI PIETONALE .4.3. Siguranta circulatiei pietonale {v.a2.3 daca este cazul . Searl rulante Siguranta CLl privire la riscurile refera [a: .L'Iraseul pietonal trebuie sa fie usor de recunoscut "i . cu odihna/podest Ia fiecare 8 .1 Accesul pietonal in oonstrurjiile subterane trebuie sa fie separat fata de circulajia stradala ~i de accesul In carosabil al . "siguranja eu B.ura al treptelor. .1..4.1.50 x 1.2 .a1. Siguranta circulatiei cu mijloace mecanice pe orizontala ~i verticala (iritre nivele) "i circuiajia autoturisme .BO em (pentru handicapaji 1.2 m x 1. In stare umeda sau uscata) eu coeficientul de frecare rnin..3.1.B. inclusiv siguranta circulatiei.6 Penta frof:uareIor va fi ~nprofillongitudi.3.1.a2. B7.4. L:ttre ~1i. Lifturi Zascensoare de persoane . 133 .5.al.Lf.50 {dlrnensionat pentru ~i'l.9 Pe parcursul cailor pietonale 5e pot prevedea clemente aprijin (grilaje.5." deplasarii pe sd\ri . ClElUI\ffA "SIGUltANl'A lIN EXPLOATARlE" Se apUdi reglementrtril·x pentru constructiile supraterane completate cu cele din prezentul norrnativ. Siguranta acceselor se refera la: pareajului.! ~i earosabil vor fi prevazute trotl~al'(l ~'U 1Eltime Iibera nun. Siguranja circulatiei pietonale pe orizontala ~i v(!rticala {intre nivele) ..rapante (nu trebuie sii fie alunecoase.1.4. .i are in vedere. pietonal In cladire de .15 m fata de terenul adiacent natural sau amenajat.5 em. ell panta de max. (pcUU.5.a. astfel 'In£:At a fie vizibile in orice condjjii s atmosferice. Rampele. 11. Riscul de explozie (alta dec[DBI}il.10 m.1. asigurandu-se 0 platforma de acces aV[C2Jlind min. Siguranta clrculajiei la schirnbari de nivel. etc).a1.1. 132 Circulatia pictonnla exterioara .5.3.2.a 1.4) .) Be refera la: . .0 m . Sigtll'Eln(a impou iva descarcarilor atmosferice Sigtlran\. Securitatea la intruziune t>i efracjie U.6. .~in.m.2 m (conditionat de necesitati persoane handicapate ell dificu!Ul\i de rners) si panta rampeior scarii conform STAS 2965. Sigul:anta circulatiei exterioare constructiilor publice subterane . Siguranta circulatiei interioare orizontale .al..al.::h > 0.3) se .! de arsura f.t categorii A sau B de pericol de incendiu) "a2.a1. .1. 2. VOl' fi de max.Z %. Rampele . Lifturij'asccnsoar e de rnateriale .4 Trotuarele adiacente cailor earosabile ell trafic intens diferentiat trebuie Nu face obiectul privire Ia Iucrarile prevederilor din de inlr6!tinere". . " a1. urmatoarele criterii de performanta: . eu privire Ia riscurile provenite din instalatii .owHei realizate inc1it sa nu perrnila alunecarea (inclustv in conditii de umezeala) ~vezi a1'La. ce se vor racorda eu pante max.2 m liber (1. rampelor ~i platformelor de acces vor fi .i/sau oparire ·5. Stratul de Ul!.3.4..) la intruziuni ~i efl'actie (pct.3. .pct. 5lGUgANTA ClRO. 5 % ~i in profil transversal de rnax.1. lungirne de rampa.50 In pentru rotatie complete a carucioru1ui de handicapati) fi h '" min.1. .5. Caile de acces (intrare .ls.nai de max.1.S em.e ( ) 1.05 (pentru oprire baston sau roata carucior handicapat) in cazul In care nu este necesara balustrade de protectie. .2 Siguranta la accesele (intrari .4 H.a2.2. .pct.5.iesiri) In conssructii publice subterane .iesire) din constructiile publico subterane trebuie marcate ~i semnalizate.l. max. prezenlul Normativ..Z.

sau prin deschidere sa loveasca pemoane ce i~idesfa~oara aetivitatea. .25 m . realizeana ~i utilizeazEI potrivit reglementarilor specifice !.8 .::5. sali de mese.7 .6.2 Scarile vor fi dimensionate conform 5TAS 2965. .O. 100 lx pe caile de circulatie pietonale.penb:u persoane cu dlrje.a2. sau alte surse de ranire.1 .9Dm .7.50 m la 10.a3. de regula.a4.a2. . rnasurate de la cota pardoselii finite la intiadosul finit al planseelor sau tavanelor sunt: B. in sensul evacuarii.i marcaje de atentionare vizibile plasate la 0. min.LS trepte ale rampelor scarilor se va prevede podest (palier de odihna): pentru persoane eu dificultil.li recomandarilor tehnice specifice.a3..a3.10 Toate accesele in constructiile publice subterane vor fi marcate cu sernnele vizibile pe timp de zi ~i noapte. holuri cu public numeros.lO m (in dreptul golurilor din pereti.a6.9 se rccomanda prevederea unei copertine de protectie.3Ix.i de evacuare va fi de min..4 Inalpmile millime admisibile libere pentru indlperi/spatii cu persoane.'11 ~~ .50 x 1.80 m la eel secundar. . pcntru eontinuitatea mainiii curente. sc admit max. scari.5 ern. volumul necesar de aer /perscaua.90 m.4 La fiecare max. S. coridoare.70 . Circulatia pietonala interioara Latimea libera a corldoarelor de circulatie va fi de min.4.a2.1i de vizibilitate etc. circulatia va Ii rezolvata astfel ineat sa ofere posibilitatea de manevra a targilor. etc. . STAS 6131 !/. . . laboratoare. ..a3. Usile. asiguranduse elemente de protectie cu malpme conf.3 Stratul de uzura al pardoselilor trebuie astfel realizat incat sa nu pemuta alunecarea iar spatiile destinate circulatiei interioare (pedestre sau carosabile) trebuie sa fie prcvazute cu materiale antiderapante (inclusiv in conditii de umiditate) asigurand un coeficient de frecare '" min 0. servicii pentru populajie. preluata din pante prevazute de regula pe partea opusa directiei de evacuate in caz de emergenta.7. .a6. Amplasarea ~i sensul de deschidere al usilor trebuie rezolvat astfel incat acestea sll nu se loveasca tntre ele. standardelor de produs si agrementarilor tehnice (vezi Anexa R).l.<l5. grinzilor.2.<14. muehli taioase.3. .2.5 Se recomanda decalare eu 1 (1/2) treapta la podestele 5carilor.a3.7. 2.a4.1.ti de mers.mile libere se determine amt in raport cu marimea suprafetei incaperllor. a dr<culapei Siguran\a vizuala . pe caile pietonale.0.li marcate.O.5 em. posra-Tc. Latirnea Iibera a circulajiilor in interior va fi de min.2. cadere.50 m de la pardoseala (usile batante ~i cele dill sticia se vor atenjiona cu rnarcaje vizibile). . cat si ell numarul de persoane. ambalaielor voluminoase.7 Vitimea libera a gohuilor u~ilor se prevede de ~.5 -a3.a3.0 m in spatii publice . . se reeomanda raeordarea pragurilor cu pante avand max..dupa caz. Deschiderea u~ilor se va face.. in vestiare. pentru persoane normale gi pentru pel'soane handicapate cu baston sau in scaun rulant de min. unor conducte izolate B.9 .2 Iluminarea medie pentru Humin at normal pe caile de circulatie va fi de 75 .. Suprafaja peretilor nu trebuie sa prezinte proeminente ascutite. ' . de 50 lx pe caile de circulatie carosabila ~i de 20 lx pfj!platf(lrmelc de stationare.a3. prevazute pe partea opusa direqiei de evacuare a persoanelor in caz de emergenta.10 B. criterii acustice f. etc.1 llurninarea medie pentru iluminat de siguranta. Diferente de nivel. . Denivelarea admisa (in dreptuJ usilor sau golurilor neprotejate din pereti) este de max. ateliere de mici supra fete.80 m - Oeplasarea persoanelor cu ascensorul Ascensoarele pentru persoane se proiecteaza. . l'naltimea libera de trecere. In situatiile in care este necesar. iniilp. centrale telefonica.3 Golurile din dreptul palierelor trebuie sa aibe parapet sau balustrade de protectie cu h = 0.2.a4. .a3.a4.B %. in birouri. inclt sa nu provoace accidente prin ranire. .8 Deasupra platformei de acces pietonal (eventual ~i carosabil).-a2. sall de intrunlri.1 Balustradele ~i parapetele de protectie vor avea inal\imile din STAS 6131.90 In (pentru a evita accidentarea prin ~pargerea geamului in caz de aluneeare ~i cadere).50 m... ferestrele ~i perejii fara parapet sau cu parapet sub malti-mea de sigurantii vor fi astfel rezolvate !.in incaperile pentru utilitati ~i pentru service auto inaltimile se determina tehnologic.DOm iar pe parcursul acestora se prevad spatii de manevra pentru persoane handicap ate de min.O. de dro1u!a\ie. fiind adrnise praguri de usi eu h '" max. ~ .a3.in salile de spectacole.la accesul principal ~i de min.O.lO trepte intre doua podeste / paliere.a3. holuri de ghisee banci. expozitii etc. .a4.salile de vanzare.1.

intretinere ~i repararea instalatiilor se face numai .50.c1 @iGURANTA CONTRA AGENTILOR Iilectrocutare .. motocare). (intensitatea suportata de corpul omenesc) Ih = max.pentru materialele electroizolatoare a elementelor conductoare.lO rnA Rezisten~a de dispersie a prizei de pihnant ®=max.ubtia a~ttoturjslnelur I'entru problemele apecifice parcaje.400 V .pentru instalapa de paratrasnet (priza artificlala si priza naturala). auto ~i pedestre.. medie tenslUne $1 penteu paratrasnet. circulatiei de stajionare/parcare. ~asuri de protecjie ale corpurilor de iluminat cu Iampi cu me~ndescenta (avand t> 100°C). Tensiuni nomina Ie de Iucru . Caile de circulatie rutiera interioare pot fi utilizate in masura in care nu preainta pericol pentru aceasta circulatie.c.d SIGURANTA LA INTlRUZIUNI ~I EFRACTIE . . . . @ :-. max.60'C. aecesibile utilizatorilor echiparnentelor pentru incalzire (corpuri sau conducte de incalzire). Masurile pot fi asigurate ell personal de paza.2 Tensiuni de atingere .c1.ca~d pn a de . 13b ]3'. diferitele ie~jrl peste nivel ul ~erenu~U!.b3. -c2.!>} SlGURANtA ClRCULATWI AUTOTURISMIll.c2. respectiv pentru utilaje ~i Aceesele. conform reglemantarllor specifice. mobilier in spa pile de alirnentatie publica. max.b2 Transportul I'latforrnele autoturismelur (ascensoarele) legii. CUI:enti nepericulosj.7.(Un) =: max.daca este Indreptata spre zonacu public ~1 este arnplasata la sub 3.lO Q .50 m.c2. electrostivuitoarelor ~i transpaletelor electrice se adrnite doar in cazul In care incarcarea baterillor se face in afara volumului constructiei subterane sau 'in spat-if anurne arnenajate care sa nu prezinte pericol de explozie.3.:>' Transportul pe vertical a al materialelor/produselor conform b3. cas~ de Iifturi si scari etc.40 V.?c3 5iguranla de contact .stalap"a1ectrka de joasa tensiune. Temperatura aerului introdus in incapere la gura de refulare prin instalajia de ventilare.1.Q . mijloacelor de manipulate ~i transport interior alimentate eu carburanti (motostivuitoare. ell. magazine diferite. se va consults pentru -cIA B. ® '" max.H. h = 3.Q .2 Transport interior cu carucioare fi transpalete actionate manual. 8.c2.50 m fata de aceasta.] Aprovizionare cu autovehicule -b3.70°C.~ .c2.dadl nu este indreptata spre zona cu public ~i daca patrunds la min..3 Cir<.40°C .6 lift. caile de circulatie. 7 B.7.1 AGRESANTI DIN INST ALATn Suprafetele accesibile utilizatorilor nu trebuie sa prezinte muchii taioase sau proeminente care pot prod uce raniri. 14 V pentru utilaje ~i echipamente portabile din spajii cu pardoseala 'neconducatoare.b.2 Executarea. Utilizarea electrocarelor.220 V . Arsuri ~i oparire .b.pentru corp uri de iluminat ~j (Un) =: max. r~spectiv max. pante/rarnpe Normativul etc. B.portabile din spatii cu pardoseala conduciltoul"e " pen .2 Temperatura partilor accesibile instalatiilor.cl.l. Temperatura apei calde menajere. exploatarea. se recomanda a fi efectuat eu ascensoare de materiale standardizate sau agrementate tehnic potrivit legii.4 "i B. max. . precum ~i intreaga suprafata a mcintei vor £1 astfel rezolvate incat sa se asigure controlul acestora.S -c1.b3.pentru utilaje electrice (fortli) HI.c3. Masuri de protectie pentru atingere direda ~i ind irecta. VOl' raspunde polrivit ell sau tara cabins.l.3 .OR -c1.7.pamant este com una pentru joasa tensiune.p~ntru JJ::. ® =: max5 n Rezistenta de izolatie. in conformitate cu prevedertle standardelor ~i reglementarilor specifice. adrninlstratie etc.pentru instalatii ~i echipamente electrice fixe sau mobile ~i (U) = max.b3 'l ransporf ul materialclor/produselor Transportul pe orizontala al materialelorv'produselor la depezitele cornerciale. sali de intruniri ~i spectacole.de catre personal calificat.1 B7. 1 Q e . ® '" max.Si nivelelor de performanta obtinute de furnizori =~ipatrmen~.1 .1.D7. inchise sau nu in puturi de criteriilor . min.000 .l! e'-Hlpamente montate 1n subteran. autoturisrnelor. se refera la: .7.asccnsoare/platforme . B.70°C .4 . • c3. gab<uit€.i de pas sunt (U) = max.7.cl.

trebuie asigurate masuri ~i au legatun de protectie care sa C. ori dispuse aUpit sau sub constructii supraterane.. In general. se amplaseaza ~i realizeaza conform reglementanlor tehnice specifice acestora ~i ale normafivului de siguran1! la foe .i realizarea spatiilor publice subterane.indicativ PI IS. sa nu favorizeze propagal'ea usoara a focului..m. C. _ rise mijlociu de incendiu (q): intre 420 ~i 840 MJ/mp.2. perep portanji: C.3. AMPLASAREA Sl'ATIILOR PUBLICI(! SUBTERANE Spapile publice subterane pot fi amplasate independent de constructii supraterane. separate corespunzator de alte spatH accesibile publicului conform prevederilor normativului. c. se incadreaz:a in riscuri de incendiu corespunzator prevederilor normativului. In spatiile publice subterane nu se admite depozitarea substantelor sau a produselor explozive si gazelor petroliere lichefiate. C.. Incaperile.. ~i a fumului In constructiile subterane. in afara celor din rezervoarele aul:oturismelor si ale rezervoarelor prevazute in normativ.3 ore pentru staIpi.l. vor avea asigurate accese functionale usoare de la nivelul terenului €are sa permits ~i interventia operativa a personalulul in caz de necesitate. C. Totodata nu sunt adrnise lichide combustibile ell temperahlra de inflamabilitate a vaporilor sub 64oe. ~I cele mijlocii pot fi considerate mid.2. Cl. pe dlt posibil. In functie d..1.ie de densitatea sarcmn temuce rezultata din calcul (q) ~i destinabe. c.4. . B9 136 . zonele :.i cornpartiment:le :5pa~ilor subter~ne cu~rinse ~n prezentul normativ.i. Numarul de niveluri ale constructiilor publice subterane.3.1'elemente principale de construcjie din clasa de cornbustibilitate CO (CAl).l. Atunci cand sunt amplasate sub constructii supraterane functionale cu acestea. plan~ee. in zone distincte ale constructiei ~i in orice caz.3.l.U. "Cu. Indiferent de modul in care sunt amplasate spajiile publice subterane.3. Prin conformarea planimetrica ~i volumetrica subterana.risc mic de incendiu (q): sub 420 Mj/rnp. LA FOe c. normativut pre?zeaza riscurile specifice . C. .5.4. Cl.. Prin amplasarea :. Spa pile publice subterane vor fi astfel realizate incal prin conformarea lor 7i separarile prevazute.-destinatia unor indiperi ~i spajii.de incendiu ce vor fi avute in vedere Ia prOlectare. zonele spatiilor ~i compartimeritele impiedice propagarea incendiului ~i a fumului de la spatiul public subteran la cladirea supraterana. conform prevederilor normativului :.i ale reglementarilor tehnice.4.l. precizate prevazute subterane ~or ~ve~ riscurile de incendiu stabilite conform norrnativului ~l masurile de protectie corespunzatoare acestora. nu vor fi c.2. nu se normsaza.2.l. Atunci cand spatiile sunt echipate cu tnstalatii automate ~e snngere a incendiilor.1. Atelierele de intrepnere ~i reparatii precurn ~i lncapcrile tehnice aferente spatiilor pub lice subterane. se va asigura dispunerea activitatilor ell rise mare de mcendiu. riscurile marl de incendiu pot fi considerate ml)IOOI. execujie :ji in exploatare. C. astfel: _rise mare de incendiu (q): peste 840 MJ/mp.U.1 REZISTENT A LA FOC Constructiile publice subterane se proiecteaza 'iii realizeaza.3. C. preozat~ ~. nervuri. indiferent darn acestea sunt independente sau 0 continuare subterana a unei construcjii suprarerane.6. in general din materials :. coloane. prelucrate sau manipulate.1.i. Incaperile.3..4.).c.i.l.2.1.constructiile publice pot fi ell 0 functiune sau mai multe fU:I/I(liuni (alipite sau comasate). CONFORMAREA C. Incaperile tehnice aferente spatiilor subterane (centrale termice. fiecare cuprinzand 0 activitate publica subterana specifiea. statii de pomp are etc.1.i marcate. . vor avea. in functie de activitatea specifics ~i caracteristicile materialelor utilizate. • 3 ore pentru pere\ii desparnton ai compartimenteior de incendiu. In ~lJbter<!ln.a C. • 3 ore pentru grinzi. . amplasate in volumul acestora. electrice.s.2.i.rezistente Ia foe corespunzator densitatii sarcinii termice dar minimum (daca in normativ nu sunt prevederi mai severe): .l.4.l. Cl.3. C.1.I.velel: de rise de t_ncendlU determinate in funcj. de ventilare.l. create riscuri sau pericole de incendiu pentru vecinatiiti. SIGURANl'A LA foe PREVEDERl COMUNlE ruSCURl DE INCENDIU C. in alte locuri dedlt cele special amenajate :.U. rezistenja la foe a constructiilor publice subterane trebuie sa fie mai mare dedit a 'constructtilor suprarerane.

cuprinzand unul pana la trei niveluri construite succesive eu aria totala desfa~urata de maximum 2500 m~ (vezi schema nr.1 protectia acestuia irnpotriva acpunii unui' incendiu din vecinatatea lui.. sau in volume inchise (compartimente de incendiu celulare prin pcrcti ~i plansec rezistente [a foe).. pC' funcjiuni distincte. Incaperile ~i spajiile periculoase aferente parcaielor..'- ~ _' C. potrivit norrnativului.D. ~ / e . in cazuri [usiificat e tehnic. VOT Iimlta posibllttajile de propagare usoara a focului si fumul ui 'in afara compartirnentului in care s-a prod us..5 . w __ . Compartimentele de incendiu astfel realizate pot avea aria majorata cu 100 % atunci cand sunt echipate cu instalatii automate de stingere eu apa. . 8 ~ w If) ~ 0. . de regula cuprinzand una san mai multe functiun! publice cu riscuri de incendiu similare.separate cu per-eli antifoc pe toata inaltimea constructiilor subterane. proeentele respective nefiind cumulative. I ~' I~ .6. Incaperile \li spatiile cu rise mare de incendiu.3). preeum . E . Constructiile publice subterane vor fi compartimenfak.~ t: ~ z <C :=) se va asigura realizarea unor cornparfirnente de incendiu.t b ~ «J. '. :. de rq. C . sau riurnai eu 25 % cand sunt echipate ell instalatil automate de semnalizare a incendiilor. "\\ \ ill .l 1 / N NOTA. \\ r. Pe proprie rdspundere. prin lwtariiri scrise ale consiliilor de conducere ale acestora. ~ . se recomanda sa nu se dispuna direct sub spatH publice care constitute sali aglomerate ~i sub caile de evacuare ale acestora. .lip. I~ i: --j x .44 'R '_':-: '" "E a 0 . vor fi dispuse in zone separate de alte spajii accesibile publicului ~i cu rnasuri de prntec\ie corespunzatoare. in arii construite de maximum 250() m~ . . \. z \ Cl45 -._~_ 14H 1·11 .spunert'3 functiunilor in constructia subterana ~i masurile de protectie asigurate. Jj u "I 15 t>.ulz. in' special cele pentru service auto ~i de distrlbujie a carburanjilor. ("). 9 -: ID Cl. imiestitorii pot siabili ani construiie III1i..i rnari. :-i.4. in condltiile stabilite de normativ. Prin conforrnarea ansarnblului constructiei subterane u -.

C. Pinisajele ~i b:atamentele acustice sau termice vor fi CO (CAl) sau CI-C2 (CA2a.1.s.7.5.i. Se recomanda ca ghenele verticale pentru conducte sau cabluri sa se obtureze la trecerea prin plansee.840. (CAl) cu rezistenta la foe echivalenta eu cea a peretelui strapuns.. de regula. ALCArolRI CONSTRUCTIVE C. (CAl). dad in normativ nu SUIlt masuri mai severe..6. rezistente la foe corespunzator densitatii sarcinii termiee si destinatiei respective conform label C1. Golurile de acces vor fi protejate corespunzator normativului. conform art.1.LS.Ja care nu se aplica. Pentru limitarea propagarti focului ii a fumului in caz de incendiu.6. v or fi separate de restul constructiei prin elemente CO (CAl)...dirilor. iar accesul Ia aces tea se va asigura prin inca peri tampon prevazute cu u~i * Valoarea din paranteza 3 ore se apllca in toate cazurile in care se prevad instalatii automate de stingere a incendiilor.t sa nu constituie cai de propagare rapida a focului ~i a fumului in caz de incendiu. flil.l.l0. Elementele de construcjie utilizate la spatiile publice subterane vor fi astfel alcatuite ~i realizate indl.Ui. C.11.s. Ghenele orizontale pentru conducte sau cabluri vor indeplini conditii de combustibilitate ~i rezistentil.2. ell exceptia situatiilor precizate in normativ. bucatariilor etc. Tabelul Cl.4. iar continuitatea golului dintre plafon ~i planseul de rezistenta se intrerupe eu diafragme CO (CAl)rezistente 15 minute. cu indiperi tampon.l. Camerele destinate depozitarii gunoiului ~i ale crematoriilor vor fi realizate din materiale (CO) (CAl). C.S.i/sau orizontale ell rol de separare a spajiilor ~i -de lirnitare a propagarli focului ~i a fumului vor avea in vedere reglementarile tehnice de siguranta la foe .1.1680 MJ/m2 -1680 .indicativ PHS ~iale prezentului normativ.l..s.l.5.5. la foe sirnilare cu cele ale ghenelor verticals. dar nu mai putin de 2 ore.t. protejate cu Incaperi tampon. 1260 MJjm -1260 . se respects Ghenele verticale pentru conducte sau cabluri. Atunci cand se utilizeaza atriumuri. C. iar accesele din fiecare nivel se protejeaxl!.9.13 142 .5. indicativ PIlS.6.5. C.6. LIMIT AREA PROPAGARII normativului prevederile de sigurantli specifice la foe - FOCUlLUI ~I A FUMULUK C. potrrvtt prevederilor indicativ PIlS. minute) 1ora ~ 3 ore 4 ore (3 ore)" 5 are (3 are)" 6 ore (3 ore)" 7 ore (30re)* c. astfel ineat sa nu conduca la incendii datorita transmiterii caldurii. echipate cu usi de e~mun~~are rezistente la foe minimum 45 de minute ~i prevazute ell dispozitive de autoinchidere. Risc/Densitatea sarcinii termiee (MJ/m2) C.l.5. Cosurtle pentru evacuarea fumului. ell dispozltive de c.1. C. cu elemente de inchidere CO.b) ~i'astfel alct\tuite incat sa nu propage cu u~urinta focul. rezistente la foe conform densitajii sarcinii termice a incapertlor adicente.6.1. scanteilor etc. iar trapele sau usile de vizitare ale acestora vor fi CO (CAl). C. Rise rnic de ineendiu (q): 0 . iar acce5el~ VOl' fi..2. asigurand minimum 2 ore. la foe. (CAl) rezistente la foe minimum 45 de minute. cu material€' CO. vor fi CO (CAl) ~i izolate corespunzator reglementarilor tehnice .l.l. Plafoanele suspendate de plansee vor avea elemente de sustinere CO. Hotele de captare a degajarilor de' caldura a unor echipamente ~i tubulaturile acestora. aferente centralelor terrnice.. ~i/sau orizontale: CO. 1'. C. C. Fac exeeptie situajiile mentionate expres in normativ.1. Prevederea ~i alcatuirea elementelor de constructie verticale . dispuse la maximum 25 m pe doua directii perpendiculare.i. iar la trecerea prin peretii de compartimentare se inchid in jurul conductelor si a cablurilor. precum ~i eele de ventilare se executa ~i izoleaza fata de celelalte elemente ale constructiei corespunzator reglementarilor tehniee in vigoare. vor fi realizate din materiale CO (CAl).2940 MJ/n? . rezistente la foc minimum 3 ore. Casele de scari se inchid eu pereji rezistenti la foc minimum 3 ore.6.. grupurile e1ectrogene. alcatuite ~i realizate conform prevederilor normativului de sigurantli. Tuburile pentru gunoi vor fi CO (CAl). (CAl) avand rezistsnta la foe egala cu a planseului (care sa inchida spatiul liber dintre conducts sau cabluri). rezistente la foe minimum autoinchidere.> 2940 MJ/mz Rezistenta la foe minimum admisa (ore. rezistente la foe minimum 1 ora. de regula. scaparilor de gaze fierbinti.6. acestora. verticala.420 lvlJ/m" Rise rnijlociu de incendiu (q): 420-840 MJ/m~ Rise mare de incendiu (~) > 840 MJ/m~ . ascensoare ~i i~ general ale sistemelor de transport pe precwn ~i ineaperile pentru masirule aferente aces tara. rezistente la foe minimum 45 de minute.1 ~i potrivit prevederilor reglementarilor generale de siguranta la foe !Ii ale prezentului normativ. Pu~ile pentru 30 minute ~i echipate .C. se prevad elemente desparjitoare verticale.1S.

conformarea si numarul de fluxuri de evacuate.6. pot avea .L7. Persoanele din spatiilc publice subterane vor avea asigurate minimum doua dii de evacuare distincte ~i independente.13. se j~ in consider. eLI'S Lajirnea rampelor scarilor de evacuare a persoanelor din constructiilr: publice subterane.7.rnenjionats la pct.\'>. Iii nivclul terenului.1. la nivelul terenului sau al unor suprafete carosabile exterioare.E indeplineasca de incendiu. Scanle de evacuare ale spatiilor publice subterane. cAl DE EIVACUARE liN CAZ DE INCENDIU In constructii. C.15.1.l. Caile prevazute pentru circulajia normala a persoanelor pttblice subterann.7. Sunt considerate cai de evacuate in caz de incendiu. care pe cat posibil sa conduce In directii diferite. C. In cazul in care nivelul subteran eel mai aglomerat cuprindc supante (platforme) deschise in acelasi volurn construit. Nurnarul de persoane din constructiile publicc subtcrane nu se ii miteaza. vor fi de tip antipanica.W. incaperi ~i spatii publice subterane vor fi asigurate cal de evacuare a utilizatorilor.i. vestibuluri.1. scad ori atriurnuri.l. direct sau prin scari de evacuare. elernentelor de compartimentare antifoc ~i a celo~ desparjitoare cu rol de protectie impotriva focului. Sunt adrnise scari de evacuare deschise in spatiile publice subterane numai pentru asig urarca legaturii functionale irrtre maximum 3 niveluri succesive. C1. Gojurile functicnale de comunicare din elementele de compart_ime~tare ~i despartituare ale spatiilor publice subterane. holuri.7. avand in vedere capadtatea maxima sirnultunh a acestora. trebuie delimitate de elemente verticale ~l orizonrale (:U rezistanta la foe corespunzatoare d<ltl1:!'itatii sarcinn errruce cea mai mare din termi comparrimentele de incendiu pe care le desparte.11. ~i prin spatii accesibils.4.z. Daca sub nivelul cel mai aglomerat (Iuat in considcratlc) stint nivcluri 1" CJ. distribuie si dimensioneaza conrorm normativului de siguranta la foe . Cl.normativului. com~ar~mentElle de incendiu. publice amplasate subteran.indicativ 1'118 ~i ale prczcntului normativ. se prote1eaza.1. so alcaruiesc ~j rlimensioneaza in constructiile astfel incat. Scarile de evacuare se alcatuissr.2.s c. alcatuite ~i realizate conform prevederilor normalivulul.l.J. $1 conditiile necesare asigurari] evacuarii acestora In caz P1l8. persoanele asigurata evecuarea prill caile de evacuate din spajiile anexe ale publieului. sa Alcatuirea ~i gabaritele cailor de evacuare. corespunzator alcatuitc ~i dimensionate. Cl?9. dadi se iau masuri corespunzatoare pentru impiedicareil propagarii usoare a focului ~i a furnului in caz de incendiu ~i se asigura ~i (> scara inchisa de evacuare akatuita conform norrnativului. Pentru fiecare din clestinatiile respecta ~i conditiile specifice pentru aces tea. ee determina conform normativului de siguranFi la foc Pl18 ~i ale prevederilor prezentului norrnativ. In timpul eel mai scurt ~i in conditii de sig:uranta. Ciiile de evacuare a platformelor (supantelor] vor fi dimensionotc corespunzator numarulul de persoane ce se pot afla pc acestea. degajamente.i i.1. U$ile prevazute pe traseele cailor de evacuare a personnelor publice subterane. C.7. se vor Iua rnasuri corespunza toa reo La strapungerea CL7.i.ire numarul total de persoane din aces! velum constituit. In spatiile publice Nu sunt considerate cai de evacuare de incendiu. conditiile din prezentul C.urinta a directiel spre exterior. din spatiile c.l.C.7. precum ~i ascensoarele de orice tip. 91! VOl" de evacuare prevazuto in norrnativ C1.7. trecerile prin usi antifoc prevazute cu blocaje irt pozitie irichisa. vor fi. C. alcatuite ~i protejarc. ccridoare. lnci. 1.7. dar pot avea legaturi functionalc cu acestea prin goluri de circulatie corespunzator conform normativului Pl1S. similar coridifiilor potrivit prevederilor normativului pentru cladiri supraterane ~i avand In vedere normativ. eu alte destinatii potrivit. precum ~i 0 circulajie Iesnicioasa.iperile ~i spatiile publice subterane pot avea asigurata trecerea spre c5ile de evacuate .?8. de regula. pana 1'1iesirea in exterior. trebuie sa asigure trecerea persoanelor de la eel mai agh1mcrat nivel subteran.4.3 subterane. C.14. toate circulatiile libere care indeplinesc conditiile d~ norrnativ si asigura treceri de evacuate prin usi. uaile lncuiate sau blm:atc in timpul functionarii ~i nu au in imediata vecinatate panouri din sticJij prevazute cu dispozitive de spargere. cu conditia ca acestea sa constituie a duua posibilitaJe de evacuare.C.7.L6S Traseele cailor de evacuare a persoanelor din spatiile publice subterane. inchise in case de searl independents de caile de evacuate ale nivelurilor constructiilor supraterane. in '144 conditia normativului..7. C. C. C.6. trebuie astfel stabilite indit prin distributia lor judicioasa sa asigure posibllitatea recunoasterli cu u:.4. cu clemente rezistente la foe. prin care in caz de incendiu persoanele sa poata ajunge in exterior.

1. disp~zitivele de evacuare a fumului ~i a gazelor fl~rbmtl vor intra ill functiune dupa declansarea instalatiei automate de shngere. se a~igura pe niveluri. pot fi comune sau distincte pentru sii!i aglomerate sau neaglomerate ale publicului (cu orice destinajie). Degajamentul protejat este constituit din coridor de evacuare realizat cu pereti si plansee din dasa CO (CAl}.i . corespunzatoare fluxurilor respective. in condihile normativului cu masurile de protectie corespunzatoare prevazute.7.a tamponului unei case de scad de evacuare sau a unui degajament protejat}. In spatiile publice subterane echipate cu instalatii automate de stingere c. C. natural .f sau prin intermediul unor cosun de evacuare.s. respectivlungimea de coridor infundat.cu un numar mal mic de persoane. "i Cl(\.i. '. scarile au si iesin directe in exterior. vor asigura trecerea tuturor fluxurilor de evacuare ale scarilor. Daca intreaga constructie subterana sau parte din acesta nu se incadreaza in categoria salilor aglomerate. Instalatiile automate de semnaiizare a incendiilor se prevad si ell posibilitati de action are manuala.supraterana. . in portiunea respectiva rampele pot avea Ultimea mai mica. potrivit prevedenlor norrnativului de siguranta la foe _ indicativ P118 ~i ale reglementarilor specifice. se va urmari asigurarea conditiilor riecesare evacuarii utilizatorilor. la cladirile supraterane se pot reduce latimi1e usilor. precum ~i a posibilitatilor de interventie In caz de incendiu.J9. In C. ~vacuarea fumului (desfumarea) din spatiile subterane se asigura mdependent de evacuarile furnului (desfumari) ale constructiilor supraterane. prin dispozitive corespunzator alcatuite. EVACUAREA FUMULUI (DESFUMARE) Toate spatiile pttblice su~terane..1. corespunzator alcatuite ~i ?l~en~lOnate.7. In toate situatiile.2.6. a doua cale de evacuate a persoanelor poate fi asigurata ~i prin spajiile anexe acesteia.(5pri~kler:). sunt prectzati timpti si lungimile cailor de evacuare in conditiile evacuarii in doua directii.8.8.W.4. C. ori prin sistema ~ecam~e de ev~c~are a f~mluui. Atund cand iesirea in exterior se realizeaza prin parterul unor cladiri supraterane. situate la diferite niveluri ale construcjiei subterane. Usile de evacuare (iesire) in exterior a persoanelor (la nivelul terenului). lntrucat in constructiile publice subterane sunt obligatorii doua cai de evacuare. Scarile de evacuare ale publicului.9. Daca pentru constructia publica subterana. c. pentru evacuarea fumului ~i a gazelor fierl1inti prod use in caz de incendiu se vor asigura posibllltan de introducere a aerului in partile joase ale spatiilor respective.l. C.?16. Atunci cand incaperi sau grupuri de indlperi se incadreaza in categoria salile aglomerate. organizat prin dlspozlt~ve cu d~schld~re automata dispuse In treimea superloara a spatiului respectiv.l..1.uHi. c. vor avea asigl.l. ascensoare) comune diferitelor functiuni comasate. t~ fu~c~~ Fierbinti de mod~l in ca~e se realizeaza evacuarea fumului ~i a gazelor caz de incendiu. Pentru porjiuni de coridor Infundat ~i interiorul unor incaperi ale constructiei publice subterane este precizat ~i acest timp de evacuate. Constructiile publice subterane se prevad cu circulajii verticale (scari. CUD. usile exterioare trebuie sa asigure trecerea tuturor fluxurilor de evacuate ale constructiei publlce subterane ~i ale CdOT din cladirea . arnplasale "i dimensionate. in spapile si conditiile prezentului normativ. pana la u. persoanele din salile aglomerate trebuie sa aiba acces la eel pujin doua cai de evacuare.1. Iluxurilor de evacuate ~j timpii de evacuate (lungimile maxime ale cailor de evacuare) admisi. '. Evacuarea C.8. cu numarul de fluxuri evacuate direct din constructia subterana. prln care evacuarea fumului se face direct in exterio. sunt precizate in normativ. ° ECHIPAREA CU INSTALATU INCENDIILOR DE SEMNAUZAI1E $1 STINGERE A 14& Constructiila publice subterane se prevad cu instalatii de sernnalizare a ince~d~ilor in conformitate cu prevederile reglementarilor de specialitata ~i a precizarilor din prezentul normativ. (lungimi care se mascara de la eel mai indepartat punct in care se pot afla oameni.ll1.u apii .l. avand accese protejate ca ~i Ia casele de scari de evacuare "i asigurata evacuarea furnului (desfurnare) natural organizata sau rnecanica. ?e . Hira a trece prin spatii anexa ale acestora. CilpadtiWle C.1rate condirii coresp:mzato~re de evacuare In exterior a fumului si gazelor fierbinti In caz de incerrdiu. • ' re?. echipa:ea cu instalatii de semnalizare ~i stingere a ~ncendlllor va avea m vedere ansamblul constructie publice subterane In care sunt comasate mai multe functiuni. cu rezistenja la foc de minimum 1 ora si 30 de minute. CIIlS C. fumului ~i a gazelor fierbinti prod use in caz de incendiu (~esfu~~rtia). planuri indinate.

) pot fi centralizate pentru intreg complexul constructiei subterane sau pentru fiecare din aeestea. semnalizarea incendiilor se va asigura inainte intrarea in functiune a instalajiei de stingere. se asigura debitul eel mai mare necesar conform reglcmentarilor.1O. SERVICIUL DE POMPIERI Pentru supravegherea publice $1 DOTAREA ACE$TUIA INSTALATII UTIUTARE (sanitare. Se recomanda asigurarea a eel putin un acces direct al personalului de interventie. se echipeaza cu instalatii automate de slingere Ctl apa tip sprinkler. C19.1. La stabilirea.9. astfel incat sa fie usor de recunoscut ~~i tilizat in caz ce u necesitate.1 autospecialc.10. gospodarie de apa. care nu pun in cAl DE INTERVENTIE $1 SALVARE. C. C. etc.l. hidranti extcriori ~i inst<ll<l\il 8utomate. se proiecteaza ~i executa astfel incat sa evite producerea ~i propagarea incendiilor. pericol viata utilizatorilor. :':. se vor avea in vedere riscurile. importanta 1i vulnerabilitatea spatiilor publice. Constructiile (eompartimentele de ineendiu) subterane eu rnai mull de trei niveluri. se prevede la constructiile (eompartimentele de ineendiu) publice subterarie CD. .11spatiilor publico subternne. Instalatiile urilitare aferente spatiilor publice subterane C. Se va asigurn atentie deosebita masurilor corespunzatoare de functionare a instalajiilor care conditioneaza utilizarea in siguran~a a spatiilor ~i reelizarea independentei 'in functionare a eelor accesibile publicului.~isalvare In caz de inccndiu. La constructiile publice subterane echipate cu instalatii automate stingere a incendiilor.3. vor de interventie pe distante cat mai scurte Ja cu aglomerari de persoane. Pentru autospeciale se asigura aecesu! la sursele srradale de alimentare eu apa in caz de ineendiu. Cl. C 1. realizat conform prevederilor din P118. termice. la nivelul eel mal de [os . asigurand conditiile de siguranta I~ foe a utilizatorllor.12.1..4.3. In spajiile constructiilor subterane in care apa nu este compatibila pentru stingere sau nu este justificatii tehnic. electrice. dispuse in cascle de scad ~i prevazute cu posibilitati de alirnentare de 1. se prevad ~i cu conducte uscate.2. sau dupa caz.lJ. se realizeaza conform prevedcrilor norrnativului ~i a reglernentarilor de specialitate.95. agrementate tehnic. La constructiile cu rnai mult de palru niveluri sublerane se prevede un «scensor de interventie in caz de incendiu. Debitele instalatiilor de stingere vor fi determinate in functic de volumul celui mai mare compartirnent de incendiu subteran. Carle de acces ~i circulatie permite accesul pcrsonalului spatiile publice subterane CL'!. lnstalatiile de stingere cu hidranti interior! de inccndiu. de regula. C1.3.ire vor fi marcate distinct. Echiparea construcjiilor (compartimentelor de incendiul publico subterane eu instalarii de hidrantl interiori. In toate situatiile. drencer ori apa pulverizata. "i C I.1 constructiile pub lice subterane independente ~i corespunzator voiurnului constructiei supraterane atunci o. arnplasate ~i realizate potrivit prcvedcrilor de specialitate. eu aria construit-desfasurata egala sau mai mare de 500 mp.1. in conformitale ell prevederile reglernentarilor tehnice de specialitate.11. In scopul asigurarf! conditiilor corespunzatoare de interventie . vor avea constituite unul sau mai multe servicii de pompieri.2. prevazandu-se surse electrice de rezerva (grup eledrogen). incaperi CLl densitatca sarcinii terrnice mare ~i instalatii si dispozitive de siguranta la foe. echiparea eu instalatii automate de semnalizare a incendiilor. C151i. I" 1411 .7.o. pentru interventie in raz de incendiu.12. de ineendiu specifics ~i dcstinatttle respective. smsii de rezerva. ventilare-conditionare etc).precum ~i asigurarea alimentarii eu apa a acestora ~i a surselor de rezerva.10. vor avea asigurate posibilita]i de alimentare ~i de la autospecialele de intcrvcntie ale pompierilor. se prevad accese ~i circulatii exterioare si interioare de regula functional necesarecorespunzator amenajate marcate utilizabile ~i de catre personalul de interventie In caz de incendiu. proiectarea 1i realizarea instalatiilor u Hlitare aferente. se pot utilize ~i alte sisterne de stingere automata.1. rnentionate (eompartimentele de incendiu) publice subterane de norrnativ.. C. pentru intreg ansamblul constituit. Accesele ~i circulaliile interioare de interventie ~i salv. conform prcvederilor constructiilc normativului. 1.CllJ2.10. De regula. Constructiile de de C. Proiectarea ~j realizarea lor se asiguril.1. Sisternele de alimentare a instalatiilor utili tare (post trafo. potrivit prevederilor reglementarilor tehnice de specialitate 9i ale prevederilor prezentului normativ. . subterane in ansamblu. organizate 10 functle de marimee. C. aria construit-desfasurata de 500 mp fi rnai mull. centrale termica.11.:and sunt arnplasate in subsolul acestora.i interventia imediata in caz de incendiu.

incercare.a. 2. retus (bucatarii. Spap.5. 2. . fiecarei persoane revenindu-i maximum 4 m2 din aria accesibila publicului. pentru estimarea numarului de persoane din constructiile subterane destinate comertului se considera 0 persoana la 1. 151 2.1. de comurucatie. se stabileste prin proiect ~i se va respecta In exploatare.l. in funcjie de densitatea sarcinii termice a acestora.1. Incaperile de depozitare a produselor cornbustibile destinate cornercializarii (depozite principale aferente mai multor niveluri de vanzare sau depozite de nivel).tra~smi5i~i.1. CONsTRuqn PUll LICE SUBTERANE DESTINATE ACTIVIT IqILOR COMERCIALE Riscuri de incendiu Construcliile publice subterane destinate activitatilor comerciale penlTu prod use nealimentare ~i/sa u alimentare.1.1. De regula. oficii. C2 PRlEVEDERI SPlEClFICE CONSTRUCTHlOR.a. iar cele numai pentru prod use alimentare cu riscuri mijlocii de incendiu. se considera cu rlscuri.1.a. se incadrea:ta in riscuri de incendiu conform prevederilor art. indiferent de densitatea sarcinii termice.a.2. Depozitele de mana aferente spatiilor de vanzare ~i care pot reprezenta maximum. pentru serviciul de pompieri se asigu:a un spatiu (i~capere) in apropierea unei intrari ~i cat mat aproape de nivelul terenului. Indiferent de densitatea sarcmn termlce determinata conform reglementarilor in vigoare.precizat prin tema.1.. conform prevederilor NormativuJui de siguranta la foe indicativ P1lS. sunt considerate C1. SUBTERANE rUBUCE C.6. avfind la dispozitie spatiul necesar desfasurarii activitiWlor specifice.<1. se iau in considerare la determinarea densitatii sarcinii termice a spajiului comercial in care sunt dispuse. Mijloacele autonome de respirat. spajiile publice subterane pentru cornerjul produselor nealimentare.a.l. ale serviciului de pompieri vor fi asigurate m eanhtatl corespunzatoare.a.2.1 . Numarul maxim simultan de persoane din spatiile ~i constructiile publice subterane.a. constituie sali aglomerate ~i se incadreaza in categoria 51 de sala aglornerata. marl de incendiu. De regula.Serviciul de pompieri va fi echipat si dotat corespunzator necesitatilor.iie ~i mcaperile pentru pregatire.4.1 riscuri mari de incendiu. Daca nu este . sunt considerate ell riscuri mari de incendtu.2. 2.5 m2 in spatiul accesibil publicului (eel putin 2/3 din aria totals a spatiului de vanzare in care are acces publicul). constructiile publice subterane destinate activitatilor comerciale ~i care se incadreaza in eategoria s1ililor aglornerate. 2. ilum~n_a~ ~i anticalorice. . . Constructiile publiee subterane destinate activitatilor comerciale C\\ capacitatea maxima simultana de 150 de persoane ~i mai mult. functie de densitatea sarcinii termice determinate.3. 2. 20 % din produsele €)(puse spre vanzare. separate prin mobilier.1.1.

in zone distincte corespunzator de spatiile accesibile publicului.3 destinatia ~i capacrtatea construcuilor comcrciale ~ubterane arnplasote in subsolul unor cladiri inalk sau ftl<lr~l' in<llt.<.:pararea dimensionate.".. vor respecta ~i condifiile specifice acestora.5.) aferente activitatii comerciale . Alcatuiri constructive Constructiile astfel lncat publice subterane destinate comertului se alcatuiesc din Prin conformarea combustibilitate si de rezistenta la toe prevazuta In art. . de rcgula.ateliere. care sa puna in pericol constructia comerciala subterana sau caile ei de evacuare in caz de incendiu. admitandu-ss :... . 2.l .3. functionale 2.mstrucne vur induplini ~i conditiile specifice acestor tipuri de cladiri.4. Conform area Ia foe Spatiile cu riscuri mari de incendiu din cadrul constructiilor subterane.4. ori constructia subterana comerciala sa puna in pericol spatiile de deasupra ei (supraterane). Spatiul libel' dintre plafonul susjine va avea continuitatea 152 .<1.4.ice din normativul PIIB.5. ~~ ampiaseaza III nivelele subterane situate in apropicrca cotei terc-nuhn inconjurator sau al suprafetelor carosabile cxterioare..3.. atunci cand tree prin constructia pentru comer]. plexiglas etc. Atunci cand sunt arnp lasate in subsolul UnOI' constructii supraterane.. ~i vor fi luate masurile prevazute in norrnativ pentru impiedicarea propagarli usoare a fumului si incendiilor in spatiil« accesibile publicului. Rezistenta Principalele la foe elemente de constructie utilizate. Indifercnt 2. 2.(1.4. verticale pentru instalatii sau de ventilate aferente alter spatii subterane cu care se comaseaza. vor fj separate prin .1.).z.4..s..t in plan ~i spajiu a constructiilor cornerciale subterane se vor respecta condijiile de compartimentare antifoc prevazute in art. vor fi.hate ~l lichidele cornbustibile cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor sub 28 C Fac exccpti«. comerciale 2.2. calcatoru ctc. parcaje etc.2.5.2. la pereti.2.5.:·ndlu. de Amplas area Cunstructnle comerciale subterane comasate cu alte functiuni.1. CO (CAl) eu rezistenta la foe de minimum 2 ore.5..2. rez isterrtele la foe ale principalelor elernente de c. 2..gazele hche. 2. de regula. ~re(um ~l directs a acestor spati! comerciale peste tunctiuni eu n~e~m prin pereti si plansee corespunzator alcatuite ~i 2. rnateriale si elemente de constructie care irtdeplinesc conditiile art.2.'. pentru ansarnblul constructiei subterane.<1. din constructiile publice subterane destinate cornertului.2. 2.6. .ambalate in 2. In scopul [irnitarir rlscurilor de incendiu. \·"r 2..32 5e va evita aglomerate.pereti din clas. Constructiile cornerciale subterane care se lncadreaza in categoria salilor aglomerate.4.a.. fi din clasa CO (CAl) de cornbustibilitate.2.pe cat posibil .'. este comasata Cll aile urmari dispunerea si mad de izbucnire a ~i realizarea masur ilor produsele cosmetlce ~i farmaceutice .5. Finisajele utilizate combustibilitate CO (CAla.S.7.<1.a. se va eon forma rea grupata a spatiilor cu riscuri incendiilor (de exemplu depozitele principale) de separare \ii prorectie corespunzatoare. vor fi conformate la foe $i potrivit prevederi lor specif. din clasa de eornbustibilitate CO (CAl) S. 2. artificii. amplasarea alipirea spa\iilor comerciale incadrate in categoria salilor de alte ruuctiuni cu rise mare de mc. Pardoselile Chenele :?.a.!U Cl(CA2a).b) in folii incombustibil (pereti. sc incadreaza in riscuri mijlocii de ineendiu.3. alcatuite conform prevederilor normativului 1'118.4. 2. rnontate direct P" suport plansee).' .1.1 Tratamentele fonice :.\ . 2.5. se vor grupa . flacoane. z. sa nu favorizeze propagarea incendiilor pe timpul norn~'tt.aA..): .3. atunci cand sunt sali aglomerate trebuie sa fie din c1asa de combustibilitatc CO (CAl) ~i respectiv CI-C2 (CA2a.a. Spajiile subterane destinate publicului. 1. 2.. precum ~i prevederile specifice.1. atunci dind se incadreaza in eategoria salilor aglomerate. Atunci cand accstca nu sunt posibile.i termice din spatiile accesibile publicului pot fi.5. elementele de sustinere a plafoanelor suspendate vor fj din clasa CO (CAl) 9i rezistente la foc minimum 45 de minute. 2. vor ~e~pecta conditiile de Q 2.1. de regula.Plafoanele suspendate din spatiile accesibile publicului. suspendat intrerupta si planseul de rezistent!i care il ell diafragrne CO (CAl) etanse 153 ~i separate 2.3. !lU sunt admise riscuri mad in spatiile de dcasupra acestora. conform prevederilor Normativului Pl ]8. Atunci cand construcria comerciala subterana functiunt (sali de intruniri. care se incadreaza in categoria salilor aglomerate (~ 150 de persoane). In toate situatiile.2.7.. se asigura s. din clasa de (CAl). admitandu-se ~i cele din clasele Cl ~i C2 subtiri (tip tapet).2.a. man (iara un nivel intermediar).i C2 in restul situajiilor.a. in l>papile publice destinate activWi\ilor comerciale nu sunt admis~ produsele exploz~ve ~au e~ arden'! violenta (munitie.b) cand nu sunt aglornerare.

2. In perejii qi planseele care delirniteaza compartimentele de incendiu ~i incaperi cu rise mare de incendiu.6.6. usilor vor fi rezistente la foe minimum 1 ora . in functie de densitatea sarcinii terrnice.i 2.6. 2.7.1. indiferenr de amplasarea (independenta.3 . Conslrucjiile (compartimentele publiee subterane pentru corner] incadrate in categoria salilor aglornerate se separa fata de alte constructii (compartimente) subterane conform tabel C. obiecte etc. se protejeaza CI. 2. In toate situatiile.a.6. focului propagari] ~i a fumului 2.9. substante.6.3.5. dar nu mai pujin de 3 ore pentru pereti si plariseele de sepa. alipite sau eomasate cu.12. Eventualele goluri pentru instalatii sau ghene din acesti pereti. se separa ell elemente de! constructie verticale ~i orizontale _ dupa caz .la fo. (CAl).a. este admisa praeticarea numai a golurilor strict necesare functional ~i eu masurile de protecpe asigurate..a.).~. dar nu mal putin de 3 ore pentru pereti ::.8. Atunci cand constructia publica subterana pentru corner] este dispusa deasupra unor constructii sau spatii subterane cu mare de ince_ndiu. depozitele principale ~i de nivel menjionate.are. foarte lnalte sau cu sali aglomerale. este adrnisa 7i utilizarea tarnburilor deschisi antifoc. usi rezistente la foe minimum 45 de minute. =.) aferente constructiei comerciale .6.1. . Incaperile anexa aferente (birouri. cu rezistenja Ia foc de minimum 2 Dee pentru pereti :?i 1 ora ~i 30 minute pentru plansee. atehere ete. rezistente la foe corespunzator densitatii sarcinii termice (tabel 1.1..pate cu dispozitive de autoinchklere. planseele de separare fat1l de acestea vor fi din dasa CI (CAl). 2~.6.a.14. . alipita sau comasata cu alte c~ntructii subterane) in cadrul compartimentului de incendiu respeetiv.6.8. 1a. 21.L Cornpartimentele de' incendiu ale constructiilor publice subterane pentru comert.13.L6.6. Litnitarea 30 minute.foe corespunzatoare densitajii sarcinii termice.1..i plansee din clasa de combustibilitate CO.2 .\. Colurile de circulatie ale incaperilor tampon antifoc. prin Incaperile pereti razistenji la foe din clasa CO (CAl) ~i rezistenta conform 2. 2. amobiliel'ului metalic. 2.6.6. 5e va avea in vedere simultane a usilor.2.i plansee: _ depozitele de nivel (aferente unui singur nivel de vanzare).din clasa de combustibilitate CO (CAl). birouri.6.) cu rise mic de incendiu. prin pereti . de incendiu) peret17i lncaperile tampon antifoe (menjionate in articolul anterior)... potl"ivit prevederilor apecifice acestora.. c'7 :ezlSten~a la . conform normei.a. In cazuri justificate. alte contructii subterane. In perejii Incaperilor tampon antifoc este admisa practicarea numai a golurilor necesare circulatiei function ale ~i a eelor pentru desfumare (evacuare fum). . Se recomanda utilizarea. rezistente la foe minimum 1 ora~~i 30 minute. pe dit posibil.6.6. Golurile acces la ascensoare vor fi protejatf obligatoriu Cll incapert tampon antifoe prevazute cu tl. vor avea separate spatiile accesibile publicului _ inclusiv caile ~e ev~cuare ale a~stora ~ faV:ide eelelalte spajii anexa (vestiare. vestiare etc. eehi.1. 2.6. 2..a. La dimensionarea incaperilor tampon se dispun ~j protejeaza prevederilor art. 2. potnvn prevedenlor art. se separa fala de alte constructii subterane adiacente conform prevederilor ad. In cadrul spatiului subteran accesibil publicului (spatiude venzare). la darea alarrnei 155 de 1'"'" .6. Atund antifoc 7i dispunerea golurilor de asigurarea nedeschiderii cand incaperea tampon antifoc este _previl. . recomandandu-ss ca amplasarea lor sa se faca alipit peretelui de separare ~i dispuse spre spatiul cu densitatea sarcinii termice mai mica.zuta pentru proteclia unui gol de comunicare cu 0 constructie publica subterana destinata parcarii autoturismelor.6.6. ori este amplasatx in subsolul cladirilor supraterane inalte. Golurile aferente sisternului de desfumare.15.). vor avea plansee CO (CAl). precum ~i de separare a circulatiilor comune verticale (scad. potrivit normei. cu rezistenta la f. se separa fala de restul constructiei astfel: _depozitele principale (aferente mai multor niveluri de varizare]. in utilizarea normala.<. Constructiile publice subterane.:>i rezistente la foe minimum 2 ore. echipate cu dispozitive de autoinchidere.a. sc protejeaza potrivit prevederilor normei.Lo..2.1 J.antifoc.1 .1.casele de scari de evacuare.?c de minimum 3 ore.i plansee din clasa CO (CAl).. se protejeaza obligatoriucu Incaperi tampon .L dar eel putin prin pereti rezistenji la foe minimum 4 ore fi plansee 3 ore.6. pon perep.6. ascensoare. de depozitare a produselor combustibile (materiale.i 30 de minute. Golurilede circulajie -functionala din peretii compartimentelor de incendiu ~i de acces la . Inchiderea usilor de protectie se va realiza ~i automat. eventualele separari functionale pot fi realizate cu materials 9i elemente CO (CAl). trebuie separate prin pere]i din clasa de combustibilitate CO (CAl) cu clrculajiei a acestora.: minumutn perpendiculare. dispuse la maximum 20 m pe doua directii reeisten]a la foe de mirurnum lora. platforme etc. 2.a.1.C.16.

In cazuri justificate cand nu se pot prevede elemente rezistente la foc. Tamburii deschisi antifoc trebuie sa aiba lapmea egala cu a golului proteiat si ]ungirnea de minimum 4.a.7.a..2. este de maximumBtl de secunde (32 m lungime de evacuare). timpul de evacuare maximum admis este de 87 de secunde (35 rn In doua directii) ~i de 50 de secunde (20 m intr-o directie .a. etansandu-se corespunzator si prevazand clapete antifoc in canalele de ventilare.7. alipitii sau comasata cu alte constructii subterane sau dispusa in subsolul unor cladiri inalte sau foarte inalte) %i incadrarea sau neincadrarea in categoria saliior aglomerate. atunci ci\.19.7.7.a.b. conductoare este adrnisa numai cu luarea masurilor tehniee care sa impiedice propagarea focului ~i a fumului.) aferente constructiei publice subterane pentru comer] S6 protejeaza eu lncaperi tampon prevazute cu usi rezistente Ia foe minimum 45 de minute. Cii de evacuare in caz de Incendru Golurile din peretii de separare a depozitelor principale pentru prod~s: combustibile (rnateriale.7). din spajiile anexa ale constrvctiilor pubHce subterane destinate activitatilor cornerciale (birouri. care sa asigure 1 IIs/m: Slrapungerea perejilor $i planseelor antifoc. dupa caz. "i 2. La.3. iar la depozitele de nivel prin ll?i rezistente la foe minimum 45 de minute.a. in ambele situatii echipate cu dispozitive de autoinchidere sau inchidere automata. Pentru saIi aglomerate ale constructiilor publice subterane comerciale.7.pe cat posibil. :~.7. echipate cu dispozitive de autoinchidere sau inchidere automata in caz de Incendiu. indiferent de numarul persoanelor. 157 . >:.a.de incendiu prevederilor normativului.6. timpul de evacuare maximum adrnis este de 105 secunde (42 m in doua direclii) ~i ci~ 51 de secunde (21 m tntr-o directie . atunci cand nu se mcadreaza in categoria salilor aglomerate {. strict riecesare functional. maximum admisa penlnl nu flux de evacuare (ce trebuie luata in calcul) este de 70 de persoane. In mteriorul salilor aglornerate.7. are in vedere amplasarea constructiei publice subterane pentru comet! (independenta. In cazurile in care constructia publica subterana comerciala nu se incadreaza in calegoria salilor aglomerate. de catre conducte.~.a. >. avand Intotdeauna ~j acjionari manuale. La. comerciale este arnplasata :in subsolul unei cladiri inalte sau foarte inalte. fara goluri ~i avand rezistenta la foe de minimum lora "i 30 de minute.S la 2.dcstinate activitatilor comerciale trebuie sa aiba asigurate eel pujin doua cai de evacuare distincte ~i independente care . poate fi constituita de 0 cale de evacuate a publicului. Golurile din plansee. COnfOlTI1 prevederilor art. ateliere etc.<1.nd temperatura atinge 90"C la partes lor 5upenoaJ:a.coridor infundat).6. etanse la foe minimum 30 de minute ~i perdea de apa cu intrare automata in functiune..'7.7.7._ pri'! sistemul centralizat de aemnalizare si supraveghere .i de 50 de persmme. Capacitatea de evacuare (C). Nu Bunt admisi Iamburi desclusi antifoc pentIu protecjia goIurilor de acces 13 scarfde evacuare ascensoare.7. Atund cand constructia publici! subterana destinata actlvitatilor cornerciale se incadreaza in mai multe din situatiile mentionate (art.. obiecte etc.1.21. /. 2. se vor realize timpii de evacuate cei mai mid (respectiv Iungimile cele mai scurte).00 rn. in cazurile 'in care constructia publica subterana destinata aetivitatilor :/.pre~ ~i local.a. a doua cale de evacuare a persoanelor 2.2. Fac exceptie incaperiJe de depozitare cu aria rnai mica de 36 m2• golurile de circulajie ale constructiilor publice subterane pentru corner] pot fi protejate cu tamburi deschisi an+ifoc (in loc de incaperi tampon antifoc).5. Peretti planseele tamburului deschis antifoc trebuie realizati din materiale clasa CO (CAl).18.17.<1. substanje.).coridor infundat).6. cand spajiile sunt incadrate in categoria salilor aglomerate. timpi ji distante masurate de la u~i ale saW aglomerate pana la 0 casa de scari de evacuare sau degajament protejat.9. 2. timpul de evacuare de Ia eel mai indepartat loc ~i pana la 0 u~a de evacuate a salii. In cazuri justificate tehnic sau functional "i 2.coridor infundat). timpul de evacuare maximum adrnis este de 88 de secunde (35 In cand evacuarea se face in doua direcjii) %i38 de secunde (15 m intr-o directie .conform functionale din peretii compartirnentelor . vestiare.20. Timpul de evacuate a persoanelor maximum admis in caz de incediu. Amplasarea lor poate fi facuta nlipita pe 0 parte a peretelui de compartimentare sau in ambele piir!i ale acestuia. canale. 2.a.8.a6.7.6. amplasand cate un cap de sprinkler / drencer Ia Iiecare m2 de arie orizontala a tamburului.22. Construq:iile publice subterane. realizati .2.. protecjia golurilOl' se poate asigura numai prin realizarea pe conturul golului (sub planseu). In toate situajiile.5.a.sa conduca in doua directii diferite. corespunzator Iungimii normate a traseelor de evacuare p~ma la 0 casa de scari sau degajament protejat. se protejeaza cu clemente rezistente la foe minimum 1 ora ~i 30 minute.6. la 2. a unor ecrane din materiale CO (CAl). In tamburii deschisi antifoc se prevad sprinklers sau dencere cu actionare automata in caz de incendiu.

Incil.10.7.i . In salile de vfinzare care nu se incadreaza in categoria salilor aglomerate. Degajarnentele protejate vor avea asigurata evacuarea natural organizata sau rnecanica a fumului (desfumarea). dupa caz. vor fi independente de alte spatii. trebuie realizata independent de alte desfumari. 2.10.10. cu posibilitati de actionare manual1i de la nivelul de acces in scara. spatiile comerclale inchise cu 'aria rnai mare.10. la urrnatoarele ind'iperi inchise: . Echiparea cu instala\ii de semnalizare ~i stingere 2. fiind obltgatoriu in toate cazurile prevederca la partea superioara a scarii. Stingatoarele portative vor fi de tip omologat ~i cu substanra de stingere corespunzatoare clasei de incendiu din spatiul considerat. Instalajiile de ventilare [conditionare) pentru toate spatiile accesibile publicului. din incaperlle accesibile publiculu. Spatiile accesibile publicului.8. de regula.~i dille lor de evacuare va fi independenta de alte desfumari ale constructiei publice subterane. se echipeaza cu instalajii de iluminat de siguranta pentru evacuare. dar minimum 1 ml. prin tiraj natural-organizat sau mecanic..1. z. dispozitivele de evacuare natural . evacuarea fumului (desfumarea). se vor respecta prevederile reglementarilor tehnice de specialitate a acestora.. 2. Atunci cand se incadreaza in categoria salilor aglornerate. in conditiile normativului P 118. Evacuarea fumului din casele de selin inchise se realizeaza prin tiraj natural-organizat sau mecanic.SA. substanje combustibile. 2.6.a. dispozitivele de evacuare a furnului vor reprezenta minimum 2 % din aria salii aglomerate. 2. 2. conform P 118. VOl' corespunde riscurilor de incendiu stabilite si vor fi astfel realizate incat sa evite producerea unor incendii. . In toate situatiile. a unui dispozitiv de evacuate a fumului (trapa) cu aria libera determinata (5%).a. In conditiile precizate Ia art.2.sali de vanzari si caile lor de evacuare.s.i.9.9.d0.0 persoane.<1."ea incendiilor din echiparea constructiei subterane se realizeaza in conformitate cu prevederile normelor specifice acestora (anexa R).s.4. 10.9. precum ~i ale prezentului norrnativ. In constructiile publice subterane destinate acliviti'i\ii comeriiale. De asemenea. de 3~0 m r _~ebme sa aiba asigurafa evaeuarea fumului (desfumarea). 2. atunci dlnd aria lor construit-desfasurata este de 500 m4 ~i mai mult.1. de regula.5. rnaterialelor sau substantelor cornbustibile. iar hidrantii interiori de incendiu vor fi obligatoriu marcati ell iluminat de siguranta. indiferent de numarul de persoane. Toate caile de evacuare pentru rnai mult de :2. 2.8. precum ~i propagarea acestora. 2.<1. Instalajiile utilitare aferente. 2.a. lnclusiv a cailor de evacuare inchise aferenle acestora.2. se vor respecta conditiile din normativul P 118.case de scar! mchise si lncaperi tampon de acces la case de scari: ~incaperi tampon din p~retii compartimentelor de incendiu: . .8. materialelor sau substantelor combustibile cu aria mai mare de 36 m2. libera sa reprezinte minimum 1 % din aria incaperii sau cu instalajie mecanica de evacuate corespunzatoare. In cazul evacuarii mecanice a fumului (desfumare).a. . .2. se prevad obligatoriu Cll iluminat de siguranja pentru evacuare.8.a. vor avea asigurata evacuarea fumului (desfumarea) prin tirajnatural-organizat cu dispozitive a caror suprafata.8. Hirdanti de incendiu interiori se prevad atunci clnd aria construit-desfasurata este de 300 m2 sat! mai mult. .<1.r.<:.. asigurandu-se minimum tul stingator portativ de eel putin 4 Kg la eel mult 200 m2 de arie construita.8.3. lnd'iperile tampon vor aveaasigurata evacuarea mecanica a fumului (desfumare).4. . 1511 .3.perile de depozitare a produselor. conform prevederilor nom iativului P 113 specifice circulatiilor comune orizontale inchise.8. Evacuarea fmI1ului (deefumal:e) .2.<.1.a.a. iar la slllHI:'aglomerate 159 2. evacuarea fumului (desfumarea) din depozite inchise de materiale. Instalatii utilitare La proiectarea si realizarea instalatiilor utilitare aferente constructlei publice subterane.9.organizata a fumului trebuie sa reprezinte minimum 1 % din aria incapcrii. 2..2.8. 2.2. Dotarea cu m.5 2. inclusiv caile lor de evacuate. cu aria mai mare de 36 m".degajamente protejate.9. Instalatiile pot fi independente sau comune cu cele ale constructiilor supraterane. este obligatorie asigurarea evacuarii fumului (desfumarea). produse sau..ijloace de prima interventie in caz de incendiu este obligatorie.<:. 2. ~e regulii.2. 2. dupa caz.8.incaperi de depozitare a produselor.82 Constructiile publice subterane destinate activitatilor comerciale se echipeaza cu instalatii automate de semnalizare a incendiilor ~i de sting ere a acestora. pl'ecum ~i in cazurile precizate in reglementarile speclfice.spatii de vimzare . Proiectarea si realizarea instalatiilor de semnalizare ~i !ltinge".2. conform' prevederilor normativuiui P us. Evacuarea fumului (desfumarea) se realizeaza.

l2. SPECTACOLELOR.vor fi independeruc si separate.. INTRUNIRILOR.rl. vor fi asiguratc accese de intcrventie directe dm exterior Ia sali aglomerate de pers(lane. La trecerile canalelor .11. In cazul in care esre posibil tehnie.. •• . a In constructiile public€' su bterane vor fi asigurate cai de interventie I" d ~ . truit are ana cons rut pentru corner].l:2. sunt considerate saIi aglomerate." iedicarii destinatii diferite.or posibil in spatiile acccsibile publtcului ~l la dcpozite.. recuzita. 2a.h.".l. conform prevederilor Normativulut de siguranta la foc .) Marcarea circulatiilor personalului de illt~l-::'enye va fi ~ealiz. 2.1O. Atunci cand sunt dispuse in subsolul unor cladlri inalte sau foarte Irtalte.1. Dispunerea corpurilor de Incalzire 9i a celo~ ~e ilumin~t !:!~~Z~a s. vor avea principalele elemente de constructie ce Ie alc1lluiesc..1 . CONSTRUCTII PUBLICE SUBTERANE DESTINATE de ventdilare(COndi~:::~:~V~.. lbl 2. TRANZACTULOR. . acesrea se incadreaza in categoda S. in cantit1lti care pot genera amestecuri explozive cu aerul.1. care utilizeaza materiale combustibile. 2.. amplasate m can::.1.l0. d e aIte I. conform prevederilor art..12.0. intruniri.l.L5.~t5.1. tranzacpilor sau alte activitap similare. tranzactiilor etc.6.1. C2.b. 2. I t ot fi prevazute pentru mai Sisternele de venlil_area salilor ag _:>mera ~ctii publice subterane cu multe astfel de sali. tranzacti] etc.7. de regula. tranzactii. Intrunirllor.a..11. contorm . 2..L.... pentru lntreg ansam biU I d e. 2. constructii I' asigurandu-se posibilitatile de acces si intervenne corespunzatoare.Ll.2. lncaperile destinate depozWirii oricaror materiale combustibile (decaTuri. in funqie de densitatea sarcirui conform articolului 1. ~: face astfel lncat sa se asigure distantele minimum obhg t produsele combustibile. Pentru salile subterane cu mai multe functiuni (polivalente). etc.b.b.. 2. rezistentele la foe asigurate trebuie sa indeplineasca si conditiile specifice tipului c':~'dadire respectiv. . etc) vor avea stabilit gi precizat risen] de incendiu In funcpe de densitatea sarcinit termice.: pe trasee corespunzator arnenajate ~I m arcate "t l_" regu a 'cl'sul .L4. nu sunt admise atelierele in care se utilizeaza lichidc sau gaze combustibile. sunt considerate cu riscuri de incendiu rnijlocii sau mici.. Serviciul de pompieri se echjpeaza de inceridiu specifi ce. (conditionare). .8. Incaperils atelierelor de intrepnere sau reparajii inventar. In constructiile subterarie destinate spedacolelor. expozitii.. $i doleaza corespunzator riscurilor Rezistenta Ia foe In general. Lb.l1S talatii de ventilate . Cai de Interventie 2b_L2" 2b. de regula. acestea incadrandu-se in riscuri de incendiu mari sau mijlocii. dad se asigura masurJI~ necesare Imp transmiterii incendiilor prin canale (clapete antifoc).2. cu capacitatea maxima sirnultana de 150 persoane 91mai mult. Nu se admit ateliere de productie. Pentru salile aglomerate polivalente.pr~n iluminat de siguranta corespunzator alcatuit mcal sa permlta efectuarea interventiei operative. constructiile subterane pentru speetacole.2.3. 2. mobilier.<1. indiferent de numarul de locuri si cele de intruniri. se prevad obligatoriu clapete antifoc. 160 .. car~ perm •.a. sau ~.1. categoria se st. Riscuri de incendiu Construcpile publice subterane destinate spectacoJelor. bile$te in Junette de destinatia cea mal dezavantajoasa. su terane. Intrunirilol. 2.tii Constituiroa serviciului de pamplen .h.11. intretinere sau reparatii pentru decoruri. tratativE. '" bli bterane Atunci d\nd acesta este cornasata cu alte construchi pu Ice su d il ' serviciul de pornpieri poate fi constituit.1. este obltga\one In situatta In c • ~.1 diQ prezenrul normativ. riscul de ineendiu se ia in considerare pentru functiunea eea rnai periculoasll . ac . pompierilor.L!.1..a.indicativ P1J8.10. plansee. In fungie de destinatia salilor "glomerate subterane.a..1).::>. .a. POUVALENTE 2.2.2.2.~:Ce:l~t:in~ir~~ foc de cornpartimentare sau e separare . . d utilizate unele din circulatiile functionale.h. ori produc praf combustibil. • • fo desfasurata depaseste 5000 m . precum ~i la dispozitive ce necesita rnanevre (vane. prevbe en or .3. sunt considerate cu riscuri de incendiu mijlocii. de regula.12. Salile de teatru cu scena amenajata. 2a. pompe etc. 1 cons tru ~ publice subterane a . corespunzatoare prevederilor art. Exceppe fac salile subterane de teatru eu scene amenajate la care riscul de ineendiu este mare. .11. ~~~Itru interventie cilt mai u.. art.2. . 2. 1. 2. Servicrul de pompieri ~i dotarea acestuia 2b.

intruniri. precum si masurile de protectie asiguratc.. nu trebuie amplasate sub alte spajii subterane sau supraterane cu aglomerarl de persoane. l:n:: 162 163 .L'. SpaVile publice subterane incadrate in categoria salilor aglomerate vor respecta ~i prevederile de conformare stabilite in nonnativul Pl1S. on este dispusa " b supraterane inalte.te pot fi cii I (CA2a).".2. tranzactii. construcni ~ubliee subterane eg:ta 1.b6. se separa cu elemente de . C~I tale terane.~I~t~)t:r~a foe c?l'esF:t.2.P p etl I eZlstentl la foe rrurumum 4 ore " reo tranzactiilor 2.4. :r Aldituiri constructive Constructiile publice subterane cu sali de spectacole. rezistente In foe conform prevederllor art. alcatuit m fin clasa C2 ~'~A2b) atunei cand Pl l S..L4. . Amplasare Constructiile tranzacjiilor publice subterane destinate spectaeole1or. asa e (:ombustibilitate C2 (CA2b).3. vor fi confonnate .1.ustibilita~ C? (CAl).J .es a e spectacolelor.7. incadrate in cat ..pe cat posibil .b. in niveluri ale subsolurilor care asigur1i accesul usor de la nivelul terenului ~i fara adiacenta cu spajii subterane cu rise mare de incendiu. Spa~ul libel' dintre plafonul sus endat ii. separate de spajiile accesibile publicului. tranzaqii etc. a nutandu-se si I-'~U e saJe din Iern .S.mzator densiti>i!ii perep ~j plan~ee.5. ci can nu sunt sal! aglom t dmi placan izolate (porjiuni d fini '). etc.4. planseele de .3. in special in spatiile accesibile 2. era €.1. Conformarea Constructifle la foe publice subterane destinate spectacolelor. ifu neaparenta ~i astfel dispus indit sa nu n_ Igm . p anseul de rezzstenla care H . 2.b.ePII. 2.b.a CO (CAl) ce Cln spatille accesibils publiculul.ea~:~ de com!-.7. de regula. 2.1.4. inb:uniri.4. asigurandu-se separarea spatiilor accesibile publieului fata de restul constructiei sau fatli de alte zone publiee.glomerate. elem~~. ~.b.3. 111 asa de sarcinii termiee (conform ~b..1:-. 2. Spa!iile incadrate in categoria salilor aglomerate en peste 400 de persoane. se arnplaseaza.b6.3. en rise mare de incendiu.5. ~ . pr?page Incendiu] pe supra fete Trecerea ghenelor verticale de orice fel f ' . intrunirilor. r nu mal pujin de 3 ore pentru publico subterane desti .b6.5. intrunirilor.2.bS4. stratu! de uzura din moc:heta cuP cl Odie. . vor fi compartimentate antiioc.4. gat pe partea mari de perete sau plan~eu. e can onn prevederilor normativului Platoanele Suspenda.b.b.in zone distincte. intrunjj-ilor.suspnere sa he din clasa CO urn :J e rnmute. C] (CAl) ~1 rezistente la foc minim 4'" d de . ~rh • Tratamentele fonice ~i termi di " vor Ii din das. ori sub depozite principale de materiale combustibile ~i nici sub cai de evacuare ale salilor aglomerate. e~~ate spectacolelor.b. ispuse la maximum 20 m pe doua directi! Limitarea propagarH Jfocului §li a fumului Compal'timentele de Incendiu ale con t '·1·· . .S. 2.' 2.12.b. 2. intrunirilor. constructiils 2.b..' sali aglomerate.mtturun.2 2. de regula .b..5.1.b. rrusa numatdaca au ti di combustibilitate CO (CAl) si r ist 1f pere In clasa de 'I' IeZIS enta a oc de minimum 2 are.2. 2. sustine va avea continuit t • p . en condijia ca. sau comasate cu alte constructii bl ruCpl 01 pubhce subterane. se va asigura limitarea posibilitatilor de propagare a fumului ~i incendiilor pe timpul normat. " a ea mtrerupta cu diafragme CO (CAl) t 1 f oc mtrumum 30 minute di . conform prevederilor art. Pentru salile polivalenle. 2.3.b. ' .2. polivalente vor fi alcatuite din materiale ~i elemente din clasa CO (CAl). etc. prin tranzacpilor este ad . tranzactii.4.:~.b. 2. Constructiile pub lice subterane pentru spectacole. orrzon a e . 2.b. vor fi confonnate corespunzator prevederilor art. (eA2a) sau C2{CA2b) • md ase e de CO~bu5tibilitate CO (CAl). se ~ef_'a!'a de alto si plansee 2 a . Pardoselile spatiilor: pentnt s ectac " . Construetiile publicu!ui.anSe:t1id~easuF:ranor constructii sau spatii 'subteran~ u ~n IU. Finisajele perejilor VOl' fi di cl I . nu se recomanda sa fie amplasate peste spatii subterane eu rise mare de incendiu. ~ . 2. 2. alipite constructie verticale si . .. tranzactiilor etc. In cazul t in care constructia P ubli c a su b terana pentru spectacole intruniri tranz ~I-' rt eu ri:~ a. tranzaqii pot aves ...4A 2. in su solul cladirilor separare vor fi din clasa CO(CAl) .dupa caz di cI combustibilitate CO (CAl)' . Prill conformarea planimetridi ~i volumetrica. foarte inaHe sau eu . . Incaperile anexa aferente constructiilor publice subterane pentru spectacole. e arise a perpendiculare.3. 2.5. publice subterane d tin' t a erente alter funcjiuni. .3.3.7. cu rezistenja la foe de minimum 3 are.o~·a. sau 1 (CA2a) atunci • d' ' eategona srullar aglamerate ~j eel ult di ci can se U1cadreaza in nu SlU1t sali aglomerate. Scene!e amenajate ale salilor de teatru. VOl' fi asigurate masurile de slguranta la foe corespunzatoare riscului de incendiu eel mai mare stabilit prin project. intruniri.6. 2.4. en rise mare de incendiu.

b. Pentru incaperi ~i spajii care nu se !incadreaza in eategoria salilor aglomerate.s.l) ~i plansee CO (CAl) rezistente la foe minimum 2 ore..:.::tacole din constructlile publice subterane se prevad eel putin doua cai de evacuate proprli acesteia.) cu clasa CO (CAl). Timpul de evacuare a persoanelor din spatiiie publice subterane destinate spectacolelor.7. tranzactii pot fi comune pentru publicul aflat la aite niveluri subterane (eu orice destinarie). ateliere. publice subterane destinate spectacolelor.b.7.K. tranzactiilor. vor fi separate prin pereti din rezistenti la foe minimum 2 ore.L6. tranzactiilor.Cl.9 la 2. 2..7.6. Planseele vor avea la foc de 2 ore minimum. .b. tehnice.7. admitandu-se in eazuri jutificate tehnic ~i economic ca a doua cale de evacuate sa fie comuna alter spatii destinate publieului. intrunirilor.65. Incaperile mai mare din clasa densitarea rezistenta de depozitare a materialelor l'i substantele cornbustibile cu aria d. se separa spatule . 2. fara a fi admisa irccerea prin spa [iile anexa acestora.indicativ PIIS. se separa ~i spatule 2.6.b. vestiare etc. Pentru spatii destinate publicului.. 2.pe cat posibil . Cai de evacuare in cez de iricendiu Constructiile publice subterane destinate spectacolelor. concert. In situatia in care constructia publica subterana sau spatii ale acesteia SI? incadreaza in mal rnulte din situstiile mentionato la art. depozite. dar nu mai putin de 3 ore.b.b...b.7. capadtatea maxima admisa a unui flux de evacuare (e). Salile de spectaeole :. 2..a.4.coridor infundat).b.64 Indiferenr arnplasare (independenta. pregatiri.7J. rezistenti Ia toc conform art. In toate. este de 75 de persoane. s€ separa de restul constructiei subterane prin pereji m CO (CAl).). cabine. In interiorul salilor aglomerate.5.6.) pot avea asigurata evacuarea prin caile de evacuate ale publicului. se prevad obligatoriu eu eel putin doua elii de evacuare distincte si independente care .7.1. este de maximum 80 de secunda (32 m lungirne de evacuare) pentru sali aglornerate de tip Sl ~i de maximum 100 secunde (40 m lungime de evacuare) la sali aglornerate de tip 52' La constructiils publice subterane destinate spectacolelor. 2.dar nu mai pujin de 4 ore. p~m p'erep ~b. vestiare.n.3 De regula.91a 2. se prevede cortina de siguranta.7.h.dtrectit) ~j de 50 de securide (20 m intr-o directie . cabine tehnice.b. La salile polivalents vor fj respectate conditiile cele mal severe stabilite in norrnativ pentru destiriatiile prevazute de beneficiar prin tema.·aduceri. 2. pentru salile de spe. rise mijlociu de incendiu.36 2.11.b.2.b.1. sunt ad mise numai golurile strict necesare funcjional pentru circulatie ori instalatii.1 in functie de sarcinii terrnice. alipita sau comasata).b. de restul constructiei.b. tranzactiilor. a doua cale de evacuare a persoanelor.coridor infundat). Spatiile pentru public incadrate in categoria salilor aglomerate vor avea asigurate eel rutin dOlla cal de evacuate ale acestora. In mod similar vor fi realizate ~i salile polivalente. clasa CO (CAl) cu rezistenta la foe corespunzatoare densltIi\i1 sarcmn terrnice {conform art. se vor indeplini condijiile cele mai severe. 2.b. este admis ca a doua cale de evacuate sa fie considerata una sau rnai multe cai de evacuare ale salilor aglomerate. intrunirilor..b. indiferent de numarul persoanelor. prin pereti CO (CAl) reztstenti la foc conform art. realizate ~i protejate conform prevederilor art. va corespunde prevederilor art.7. timpi si distante rnasurate de la Ufl ale salii aglomerate.evacuare ~ acestora. ~a~ de s~a\iile a~e~~ (birouri.7. traduceri etc.b. poate fi asigurata prm spatiile anexa acesteia. este de 65 de persoane.b.2. pima la 0 casa de scari de evacuare sau degajament proteiat. In peretii rezistenti Ia foe ai constructiilor 2.:. intruniri. tranzactiilor. este de 50 de persoane.z.l L Pentru saiile aglomerate de tip 5) sau 52' timpul de evacuare maximum adtni~ este de 88 de secunde (35 m in doua. t. compartimentul de 2.6. Jar pentru salile aglomerate de tip 52 (intruniri.9. 'mtrururilor. 2. vor Ii rezistente dispozitive de 1.7. timpul de evacuare maximum adrrus este de 88 de secunde (35 m cand evacuarea se face in doua directii) ~i 38 de secunde (15 m intr-o directie . elc.6. :!. maximum adrnisa a unui flux de evacuare at 5Alilor de spectacole aglomerate de tip 51 (conform normativulul Pll8).b.6. 1M z. Pentru spatiile anexa. iI.7.) se proiecteaza :... timpul de evacuate de la eel mai indepartat lac sl pana la 0 u~a de evacuare a salii.21.a.i anexele acestora (cabine de proiectie a film7lor.7. cabine.2. 2. etc.lclusiv ~liile de . Cabinele tehuice aferente garilor pentru public (proiectie filme.7.'/.6.7. etc. Incaperile anexa ale salilor mentionate (ateliere.sa conduca in doua directii diferite.b.1. in de incendiu al const::uctiilor publice subt~~e destJ~~te spectacolelor. Usile de acces la acestea la foe minimum 45 de minute ~i prevazute ell autoinehidere sau mchidere automata. tranzactii.). ~ituatii:e scarile de evacuare ale salilor de spectacole.~cceslblle publicului. arnplasate in subsolul cladirilor inalte ~i foarte inalte.i realizeaza in confornutate ell prevederile normativului de siguranta la foe .81a 2. Capacitatea de evacuare (C).6.6. Scenele amenaiate anexe acestora. La sallie de spectacol pentru mai mult de 400 locuri l'i scena amenajnta. care nu se incadreaza in categoria sa~ilor aglo~erate:. intrunirilor.1!J.7. tranzactillor. 2. auditorii.3. intruntrilor.

Serviciul de pompieri ~i dotarea acestula 2.b.degajamente protejate: .b. ateliere etc. intruniri.2. In plus. Proiectarea ~i realizarea instalajiilor de semnalizare ljii stingere a incendiilor din echiparea constructiile publice subterane.2. vor avea asigurata evacuarea fumului (desfumare) din incaperile inchise pentru public cu aria mai mare de 200 m2.1 realizarea instalatillor utili tare aferente constructiilor publice subterane destinate spectacolelor.8.1.12.case de scari inchise i. Evacuarea fumului (ctesfumarea) incaperilor pentru public se asigura prin dispozitive de evacuare reprezentand minimum 1 % din aria incaperii care nu este sala aglomerata ~i minimum 2 % din aria pardoselii salilor aglomerate.b. fara scena amenajata " dar pdt intruni simultan 600 de peJrsoane sau mai mult.incaperi de depozitare a produselor combustibile. inclusiv caile lor de evacuate: 2.2. cu aria mal mare de 100 ml.9.i pasarelele scenei.b.2a. . 2.latii de semnalizare §Ii stingere COl~struetiile publice subterane pentru spsctacole. precum ~i la sali aglomerate. la 2.9.b. prin tiraj natural .ll. Dotarea ell mijloace de prima mterventie in caz de incendiu se asigura ell stingatoare rportarlve de eel putin 4 Kg. 2. .3. z.l1a 2. Evacuarea fumului (desfumarea) din scenele amenajate.9.10. pohvalente. 2. Evaeuarea fumului (desfumarea) din casele de scari. ~i stingere 2. z. In aceste constructii publice : subterane este obligatorie prevederea iluminatului de siguranja pentru evacuare la toate caile de evacuate.IO.1.a. tranzactiilor se face conform reglernentarilor tehnice de specialitate a acestora Iii a prevederilor prezentului normativ. sau evacuari mecanice. de regula. Evacuarea fumului (desfumare) pentru spajiile accesibile publicului. in general. a incendiilor.. Be echipeaza cu mstalatii automate de semnalizare tranzactii.1I. 2.11. 166 Pentru constructiile publice subterane pentru vi1li de spectacole cu mai mult de 400 locuri ~i scena amenajata. sau prin sistern mecanic de evacuare.a. precum ~i la salile aglomerate. precum ~i din buzunarele aeestora se asigura prin dispozitive de evacuare eu suprafaja libera de minimum 5 "/" din aria pardoselii.8.4.b.10. de regula.B.9.1. precum ~i in cazurile precizate in. 2.4. Pentru scenele amenajate ale salilor de speclacole se asigura mstalatii de ventilare (conditionare) independents ~i separate de alte spatii sau functiuni.B.2.jndiperi inchise pentru public cu aglomerarl de persoane (50 de persoane si mai mult). . cu aria mai mare de 36 m2• In constructiile publice subterane mentionate la art.9.6.b.1l.8A. 2.8.l0. .2.7. precum ~i a celor care cuprind sali aglomerate -.. incaperile tampon. vestiare. 2. se realizeaza conform prevederilor reglernentarilor de specialitate a aceslora.va fi independenta de alte evacuari de fum (desfumari). Lb.5.b. este obligatorie constituirea urrui serviciu de pompieri.. 2. :t.b. 2.b. Stingatoarele portative vor fi de tip omologat ~i cu ·sllbstanta de stingere corespunzatoare clasei de ineendiu dinspajiul considerat. inffilnirilor. 2. cai.az.l0. inclusiv a cailor de evacuate inchise ale acestora.scene amenajate ale salilor de 'spectacole: . Echiparea cu insta.1.2.a.b.lO.8.5.7 se vor respecta ~i la aceste destinajii ale constructiilor publice subterane.A doua calc de evacuare a persoanelor din spatiile anexa (birouri. Asigurarea cailor de Interventie ~i salvare va avea in "were prevederile art. 2.b. de Intervcntie Evacuarea fumului (desfumarc) Constructiile publice subterane destinate spectacolelor.1.3. ell aria mai mare de 36 rn2• • .lL2.b.b. este obligatorie evacuarea fumului (desfurnare).reglementilrile de specialitate.ii indlperi tampon de acces la case de scari inchise. la scenele amenajate ale salilor aglomerate de spectacole cu mai mult de 400 locuri vor fi asigurate cai de interventie usoara la platformele . intrunirilo1". In mod similar se realizeaza si evacuarile de fum (desfumari) ale depozitelor pentru produse combustibile.3.a.3. 2. prevederile stabilite in art.organizat sau mecanic .b.a. .incaperi tampon din perejii cornpartimentelor de incendiu. in orice situajie dad cuprind sllli aglomerate. indiferent de numarul persoanelor.s..12.b.h.b. la 2. Lb. Ia urmatoarele spatii inchise: .to. se asigura potrivit prevederilor art. atunci cand aria eonstruit-desfasurata a acestora l este de 700 m ~i mai mult.) se po ate asigura pOO 0 cale de evacuare a publicului. degajamentele protejate !ii din depozitele de prod use combustibile.. tranzactiilor. Instalafii utilitare Proiecrarea .8. prevazand un stingator la maximum 200 m2 arie construita.1. 2.e.

atunci cand sunt echipate cu instalatii automate de stingere ell apa (tip sprinkler. Constructiile subterane destinate numai parcarii autoturisrnelor. pot fi considerate cu rise mijlociu de incendiu.5. In statiile service auto subterane nu sunt admise lucrari de vopsitorie auto. 2.:. electrice.:? 2'1.. in functie de densitatea sarcinii termice a acestora. drencer. se incadreaza in riscuri de incendiu conform prevederilor art.1.au statii de distrbutie iI carburantilor la autoturisme.004 (>1se vor asigura masurile de protectie corespunzatoare. In statiile subterane de distributie se vor predza ~i marca zonarile eu pericol de explozie (inclusiv extinderile acestora) potrivit norrnativului N. Ecluparea $i dotarea serviciului de pompieri se realizeaza corespunzator riscurilor de incencliu spccifice spatiilor subterane. prin echiparea ell instalatii automate de stingere a incendiilor cu apa nu este adrnisa considerarea riscului mijlociu in compartimentele destinate statiei service auto si statiel de distributie a carburantilor. DESTINATE PARCARII AUTOTUmSMELOR.subterane destinate exclusiv parcarii autoturismelor. aiimentate dintr-un depozit de carburanti arnplasat in exteriorul conslructiei publice subterane. apa pulverizata). In cazurile constructiilor publice subterane alipite sau cornasate. 2.1. C2. 168 16'1 . 2e1. iar operatiile $i lucrarile mecanice. 2. constructiile subterane destinate numai parcarii autoturismelor se incadreaza in riscuri marl de incendiu.3. astfel lllcat riscul de incendiu B~ fie dit mai reclus.1 2. centrale tehnice (ventilare.P. Statiile subterane de distributie a carburantilor.l2. etc. reparatii.004. respectiv' control intrare-iesire. pubJice subterane destinate parcarii autol:urismelor. De regula.h.i de distribujie a carburantilor.4.P. Aceasta prevedere este aplicabila parcajelor subterane pentru autoturisme Ia care spa pile anexe parcajului sunt constiluite numai din cele strict functionale acestuia.::. In aceasta situatie.c. conform prevederilor nonnativului N. Eara depozitari.bJ22. 2.d. dispuse ingropat sau lntr-o incapere proprie protejata. mtretineri auto. pentru statii service auto ~ih.2.d.-:-. VOl" avea maximum 4 pompe de· distributie.indicativ Pl18 ~i respectiv ale normativului NP 004. fiecare ell rezervor tampon de carburanti cu capacitatea maxima de 500 I fiecare.) . sunt considerate eu rise mare de incendiu.. cu recuperare de vapori. incalzire. constituirea serviciului de pompieri se poate asigur pentru intreg ansamblul constructiilor subterane. Constructiile In compartimentele statiilor service auto . electrice.6.Ll. sanitate). vor fi stabilite riscuri de incendiu specifice conform normativului de siguranta la foe . STATIILOR SERVICE AUTO ~I A STATIILOR DE DISTRIBUnE A CARBURANTILOR Riscuri de Incendiu Constructiile publice . 2. reglaje se vor efectua In confonnitate cu regulile ~i masurile specifice acestora.d.

nd aceasta nu poate fi evitata.2.c. jar statille de distributie a carburantilor nu VOl' avea nici-o constructie deasupra lor (subterana sau supraterana). respectiv trape. autoturisme Principalele elemente de constructie utilizate. Stapile de distributie a carburantilor la autoturisme. adiacent parcajului dar separate de acesta.cA. 2.2. cu legaturi.2.c. Statiile service auto vor avea prin· conformare asigurate conditiile specifice de siguranta la foe.l.3. precum ~i statiHe.1.subterane. 2..c.2.cAo. inclusiv de cane de acces !ii evacuare ale acestora. separate ~i realizate incat sa aiba asigurate deburare necesare. 2.2.2. in zone mai joase ale constructiei subterane prin etansari corespunzatoare.3. 2. vor fi protejate suplimentarIn zonele supusein caz de incendiu unor radiajii termice marl. 2. Statiile service autose dispun separat de parcaju1 public cu care pot avea fe1 de luctari (electrice.6. 2. se amplaseaza in cele mai de jos nrveluri. Peretti de compartimentars ai statiilor de distribupe iii carburantilor.2. <_.c.c. 2. StatJ. comasate cu alte constructii publice subterane. in interiorul parcajelor publice.4. 2.). . Planseele zonelor cu perieol de explozie vor fi rezistente la explozii.d.1.7.2. fund strict interzise orlce 2.3.<=:.05mp/m3vol constmit).. 1. .i~ede d~tribu\iea. care pot cornunica direct intre ele numai prin rampele de circulatie auto.cA4.c. 2.2.ti. 2.i in general.ile service auto subterane vor Ii amplasate.incat sa nu constituie riscuri pentru celelalte constructii subterane adiacente . 2. ~i mijloacele de circulatie verticala pentru persoane (scari. atat in ceea ce priveste elasa de combustibilitate.4.3. :natJ. corespunzator zonaril~ prevazute. in special ale statiilor nu sunt admise'm subsolul oricarei cliidiri supraterane.4. sa nu aiba adiacente constructive cu restul constructiei subterane. iar statiile de distributie a carburantilor la 2. vot respecta ~i ccnditiile de rezistenll5. Parcajele . Amplasarea Constructiile subterane destinate parcarii autoturismelor.c.3.· etc.c.7. se amplaseaza in imediata vecinatate. dar separate corespunzator de aces tea ~i de celelalte spatii subterane.7. de distributie a carburanjilor. mai ales in paqHe joase ale construcjiei proprii sau cele invecinate. VOl' fi astfel panourile de 2.cA.O.2..3. Atentie deosebita se va acorda impiediclirii migrarii vaporilor {'i lkhidelor combustibile.3.cA.c.de incendiu. Confo~alafoc Prin confonnarea constructiilor publice subterane destinate parcarii autoturismelor. clatonta €)Ustentei subsrantelor combustibile lichide ~i/sau Bolide. vorcorespunde prevederilor art. Atunci c§. nu Val' fi create zone neventilate in care vaporii combustibililor in amestec cu aerul sil creeze zone cu pericol de explozie. in conditiile prevazure de nonnativ. cele cu rise mare de incendiu vor fi grupate in zone distincte. vor indeplini ~i conditiile de rezistentli la explozie atunci cand delimiteaza astfel de riscuri.ilo:r: la autoturisrne S~ va avea in vedere nepericlitarea siguranjei la foe a acestora de clHre c~nstruqiile subterane sau supraterane invecinate.c. Statiile de dlstrfbutie a carburantilor la autoturisme Val' fi astfel conformate . Elementele structurale ale constructiei din spatille aferente parcaju1ui . Prin conformare se va urmliri ca statiile de distrlbujie a carburanlilor. 2. msa legaturi functionale protejate. de alimentare sa nu con!ltituie riscuri pentru veclniitll. . atunci cand sunt dispuse in subsolurile unor cladiri. 2.a acceselor carosabile in parcaj. intretinere. carosabile functional necesare ell parcajul.2. indepllnind condijiile de cornpartimentare antifoc prevazutela <l1't.oi service . separate prin plansee CO (CAl) rezistente Ia foe. ascensoare). amplasate. separate de restul constructiei. cat ~i rezistenja la foc norrnata.3.oi .Ii statiile subterane menjionate.c.c.:ad)J'u:anfilor la autoturisme.c. (min. mecanice. Statiile service auto nu se amplaseaza lnzona situat_ii imediat sub siili aglomerate ~i sub caile lor de evacuate. 2. In s~bsolurile dadhilor:inalte sau foarte inalte nu este admlsa amplasarea stal. 2.illor service auto. se VOl: realiza elernente de separa!'e rezistente la foe vi la explozie.3.01totodata ele sa nu fie puse in pericoL Prill conformarea planica ~i volumetrica a statiilor de distributie.\. de regula. . • Parcajele publice subterane pentru autoturisme VOl' fi realiz~te pe niveluri subterane. se va asigura limitarea propagi!irii usoare a incendiilor ~i fumului in caz .3..5. corespunzator riscurile de incendiu ale lucrarilor ce se executa r.c. de ·regula.1. La amplasareastajiilor de distributie a carburanl.70 17J .1.6. 2.3.· la foe specifice acestora.5.potrivit normatlvului.1 referrtoare Ia ansamblu1 constructiel subterane.-:1.

6.L6.L Limitarea propagarii focului ~i a fumului Compartimentele de incendiu ale constructiilor publice subterane destinate parcarii autoturismelor • en sau fara stapi service auto ori stajii de alimentare eu carburanji a autoturismelor .4.6. asigurand un cap de sprinkler (drencer) la fiecare m' de arie orizontala a tamburului sicanat.13. fara goluri ~i en rezistent<1 la foe de minimum 2 ore.6.5. Elementele ~i materralele de constructie aferente carburantilor.2. Incaperile de depozitare pentru materiale ~i substante combustibile se separa fata de restul construetiei conform art.c.:::~c~. Tamburii deschisi ~icanati. In cazuri exceptionale in care este necesara realizarea unor goluri de circulatie functionala in perejii rezistenji Ia explozie at statiei de distribupe a carburantilor la autoturisrne. foarte inalte sau eu sali agomerate.. Protectiile celorlalte goluri functionale din perepi despartitori rezistenti [a foe se realizeaza potrivit prevederilor art2.c6.b. Incaperile anexa (ateliere. . Strapungerile perejllor rezistenji la foe se pot realiza in conformitate cu prevederile art.a. pardoselile ~or fi din clasa CO'~(CAl) .2. Atunci cand se prevad tratamente fonice sau pla~oane s~sJ.. 2. 2.i en pante care sa impiedicc imprastierea eventualelor seurgeri accidentale de lichide in" afara zonei amenajate.'endate in unele spatii ale coristructiei subterane. 17:.T la ~utotunsme.t sa nu fie posibila patrunderea aeestora in constructile subterane adiacenre. aces tea vor fi protejate conform prevederilor specifice din nonnativul de siguranta la foe:. se protejeaza 2.6. legaturi parcaje. in care pot fi practicate goluri de cornunicare protejate eu usi rezistentc la foe 1 ora ~i 30 minute.6. 2. 2. nu VOl' avea galuri iriterioare.:/:::::. In tamburi deschisi ~icanap se prevad sprinklere sau drencere cu actionare automata in caz de ineendiu.21. inc.c. astfel dispusi ald:\tuiti ~i incat Sa reziste Ia 0 eventuala deflagrapeacddentala. 2. restul 2.1.6.6. Comunicarea carosabila functionala dintre statia de distribufie a carburanjilor ~i rampa auto de accea in parcaj este admisa nwnai prin tarnbur deschis . Culurile 2. prin pereti din (CAl).) pot fi separate prin pereti din clasa de combustibilitate CO (CAl). camera distribuitor etc. Incaperile functionale anexa parcajulu! sau statiilor service ori de alimentare en carburanti (birouri..S.6. 2.6. 2.15.c6.L2. Alcatuiri constructive 2.9. se poate prevede in tamburul deschis ~icanat si 0 ll?ii rezistenta la foe minimum 1 ora ~i 30 de minute.9Ia 2.2.20. Statiile service auto se separa de pareaj si alte functiuni prin perete din clasa CO (CAl). din clasa de combustibilitate CO (CAl) eu rezistenta la foe cotespunzatoare densiti'ltli sarcinii termice (tabel C.. stapei de distributie a Statii~e de di5tributi~ a carburannlor la autoturisme pot avea functionala carosabilo numai eu rampe auto de acces in separandu-se de aeestea (~i alte spatii adiacente). acestea vor fi numai din clasa .'~ . rezistenp la foe minimum 5 ore. se alcatuiesc din materiale ~i elemente de constructie din clasa de combustibilitate CO (CAl).ile de distributie a carburan\IIo.6.6.6.12. 2.c.icanat (nu rectiliniu).indicativ P 118.a. control acces.a.2.a.c5. :. 2.6. vor avea pereti ~i plansee din dasa de combustibilitate CO (CAl). rezistent Ia foe minimum 3 ore. dar riu mai putin de 4 ore pentru pereti. maistri.2. clasa CO calculati 2.c.6.5. Planseele de separare vor fj rezistente la foe 2 ore. 2.a.('. 2.5.3.c6.10.6.13 ~i 2.din clasa de combustibilitate CO (CAl) ~i realizate cn pante care sa aSlgure . se separa eu elemente de constructie verticale ~i orizontale .c.5 fi 2.c.6.6.H. se separa fata de ccnstructiei.cole~r:a ~i drenarea eventualelor scurgeri de lichide.e. In statiile d~ distribujie B carburantilorla autoturisme.b.6. In toatii constructia subterana pardoselile vor fi .. conform art.de combustibilitate CO (CAl) ~i astfel alcatuite ~i realizate ~neat s~ nu alba goluri interioare care sa favorizeze propagarea incendiilor sau acumularea de vapori combustibili. 2.alipite sau comasate cu aIte constructii subterane.a. Stajiile de distributie a carburantilor nu sunt adrnise in astfel de cazuri.3. de regula.. planseul de separare va fi din clasa CO (CAL) cu rezistenta la foc de minimum 3 ore. de aeces la scarile de evacuate si ascensoare conform prevederilor art2.i dupa caz.15 iar la plansee conform art2. astf~l ind. astfel dispusa ind"t sa inchida irttreaga seqr~e transversala a tamburului.5.cSL Constructiile publice subterane destinate parcarii autot:urismelor. conform art.6.c.6. cu inchidere automata in caz de incendiu.. 6.dupa caz . standuri etc).c. cu lapmea egala ell a aecesului autoturismului ~i lungirnea total a de minimum 10 m. J72 "'-"-. Suplimentar.4. z.SS 2. asigurandu-se colectarea ~i drenarea acestora prin sistemul propriu (separat) de canalizare prevazut ell separator de grasimi.c.6.7.6.tusiv statiilc service auto ~i sta~.1). echipate eu dispozltive de autoinchidere sau inchidere automata in caz de incendiu.a.2. Atunci cand construclia publica subterana pentru parcarea autoturismelor este amplasata in subsolul cladirilor supraterane inalte.11.c. rezistente la foe conform prevederilor art.2.2.c.cG. fiind amplasat adiacent peretelui de separate.~~~:_~ .

autoturismelor. 2_c. reven.c. 0.condor Infundat).i~~ service auto subterane este de 100 de secunde (40 m m dOllA directii. instaia\ii de semnalizare Iii etingere 2. Oii de evac~ate in caz de Incendiu Constructiile p~blice subterane destinateparearii autoturismelor en sau tara statu service' auto "i statu de' distributie earburanji.2. Evacuarea fumului {desfumarea) ·din casele de scm. degajamentele protejate si din depoz. rnasurati pana la 0 casa de scan sau degajamente protejat) tli de 50 de secunde (20 m inb:-o directie . astfcl amplasate incat sa revina un stingator lamaximum 10 locuri de par care.2. .' neprotejate).incli.5_1. 2.orgaruzat ell dlspozitive de evacuare reprezentand 0.5% din aria pardoselii sta\iei service auto inchise' ~i 1% din spatiile inchise curisc mare' de . este de 75 pemoane. incaperile tampon. de semnalizare !iii stingere a incendiilor se proiecteaza si in conformitate cu prevederile reglementarilor specifice 2. dar in toate situafiile vor fi realizate independent. cu sau fara sta\ii service auto .4. Atunci cand rezervoarele tampon pentru carburenji sunt prevazute ~ntr-o indipere proprie. . admisa pentru un flux de pentru parcare.. este obligatorie evacuarea fumului (desfumareaj. sau prin evacuari mecanice a fumului.ind urr stingator la 50+100 de autcturisme . 2. 175 .2.1_ Construcpile publice subterane independente pentru parcarea autoturismelor ~i stajiile aferente. incendiu din stapiJe de distributie a carburantilor.s.i de distribujie a carburanjilor.cJI.B.~aximwn evacuare.4. .7. vor avea aSigurata evacuarea fumului (desfumarea) din spatiile inchise cu aria de 500 m2 ~i mai mull.92_ aferente statiei de distributie a carburantilot se prevad obligatoriu instalatii de semnalizare a incendiilor ~i gaz .~ere ~e poa~ asigura din exteriorul construetiei subterane sau 'din interior prm Incapere tampon antiex care indeplin~te conditille din P 118. .es.e de parcare a autoturismelor.e .3.6. 1aI" pentru mtpledlcarea Imprastierti carburanjilor u.erilor art.a. Prin dispunerea cailor de evacuare se va urmari s1l fie ferite de zone cu pericol deosebit.: se prevad conform reglementarilor de.a.6_. precum ~i instalajie automata de stingere tip drencer. . Incaperile pentru rezervoarele tampon de ~urantiv?r ~d~plini conditiile specifice pericolului de explozie.c.7. Instalatiile realizeaza acestora.tuit! din elemente de eonstruqie CO (CAl) ell rezistenta Ia foe minimum 5 ore. atunci cand intr-o inclipere sau indiperi care comunica intre e1e prin goluri (protejate sau . Acoesul in ~ctI.2.case de sdiri de evacuare $i incliperi tampon de acces la acestea.6_16_ 2. Capacitatea de evacuare (c). . iar la statiile de distributie a earburantilor accesul in casele de scari de evacuare se protejeaza ell inctl.coridor infundat). Rezervoarele tampon pentru carburantl dispuse sub~an conform art. -.9.9.analizoare a concentrajiilor. se asigura conform preved. . 2. aceasra va fi alctl. timpul de evacuare maximum admis este de 60 de secunde (25 m indouA directii) {ii de 25 de secunde (10 in intr-o direqi. .3.peride depozitare aprOduselor cornbustibile cu aria rom mare de 36 m2 In constructiile publice ~ubterane precizate .c.stape service auto. vor fi protej<lte in cuve din clasa CO (CAl) rez1s~~te la foe minimum 5 ore ~i capace de acces etaJl{leli rezistente la foe rrurumum 1 h ~i 30 minute. . 2_eB.c.5JiI 2. speciaHtate.L z. .7.3.2.ile de acces vor avea intotdeauna prag.1 % din aria pardoselii totale a spatiilor inchh.stajie de distribupe carburand (indlperl cu rise mare).7_ 2_c.8. Atunci cind se afla sub constructii supreterane.9. 174 Dotarea cu mijloace de prima interventie in caz de incendiu se asigura cu stingatoare portative de eel putin 10 Kg.c.6.1. In spa pile 2.degajamente protejate. ..ite1e inchise pentru produse combustibile. Be prevad obligatoriu cu instalatii automate de semnalizare ~i stingere a inoendiilor. distincte ~i independente care pe cat posibil . Timpul de evacuare maximum admis in parcajele sub~rane ~j ~ta!. .pere tampon annex. Evacuarea fumului (desfumarea) se asigura natural . Pentru statiile de distributie a carburanjilor la autoturisme.. pentru sta\ia service auto t1i pentru stapa de distributie carburanjilor ~i separate piE: niveluri constmite.2. • Ikhiparea ell 2. vor avea asigurate eel putin doua clU de evacuare.incaperi tampon din Peretti compartimentelor de incendlu.c. 2_c. sunt peste 50 autoturisme. de regula. precum.c. 2_c. Evacuarea fumului (desfumarea) se poate asigura prin tirajnatural organizat sau mecanic. a 2. Evacuarea fumului (desfumare) Constructiile publics subterane destinate parclirii. ~i cu stingatoare transportabile cu spuma (50 Kg). .sa conduca in direqii diferite. 2_c_7.8.C1.3. .14.parcaj autoturisme.c..dl.1S_ Ja art.c.Ja urmatoarele spatii inchise: .

10.c..1. ~i dotarea acestuia 2. Serviciul de pompieri 2.l1.12.10.. vor avea servicii de pompierI 2.Stingatoarele vor fi de tip omologat ~i cu substanta corespunzdtoare clasei de ineendiu din spatiul respectiv. vor fi in constructie antiex.12.c. Instalatii utflitase de stingere distribujie a carburantilor. aceste servicii de pompieri vor avea costume anticalorice-si aparate autonome d. etc) . Echiparea ~i dotarea serviciului de pompieri se reallzeaz. · In spatiile in care pot apare vapori combustibili.a corespunzator riscurilor de incendiu specifice. Cai de interventie ili salvare In constructiile 2. 2. constituirea sevviciului de pompieri se asigura potrivit prevederllor art.11.cJOJ. de ventilare a spatiilor de parcare a autoturismelor ~i a statiilor service auto. Pentru statia de distributie a carburantilor.1O.indiferent daca au sau nu statii service auto sau de 177 . In toate spajiile destinate parcarii autoturismelor.1.c.e. 176 Constructiiie publice subterane destinate parcarii a mai mult de 300 de autoturisme . Instalahile 2. precurn ~i la statlile de distributie a carburantilor. Prin proiectare si executie VOl' fi asigurate accese ale personalului de interventie in zonelc cu rise mare de incendiu (depozite. corespunzator proiectate si realizate.3.3. 2. Arnplasarea corpurilor de indilzire ~i a eelor de iluminat ~i prize se face astfel incat sa evite producerea incendiilor.c. 2":.prevazandu-se clapete antifoc la trecerea canalelor prin perejii despartitori ai acestora (rezistenti la foe).c.r. Z. Celelalte circulatii functionale prevazute vor fi mareate pentru a constitui accese de interventie si salvare. .c.10.(. corespunzstoare mediului. separata de alte instalatii de ventilare. 2. lnstalatiile electrice din spatiile in care sunt zone cu pericol de explozie sau in incllperi eu astfel de pericol.1.J0.l1. pot fi comune . publice subterane pentru parcarea autorurismelor.e respirat intr-un numar sporit (dublu necesarulm normal). rampele de circulatie auto vor f prevazute cu ilurninat de siguranta ~i marcaje care sa asigure ~i accesul personalului pentru intervenjie in caz de incendiu.3. ateliere.12.c.2.2.5.i de distributie a carburantilor.J2. 2. mstalajia de ventilare va fi independenta. conform prevederilor reglernentarilor de specialitate. In constructiile publice subterane destinate parcarii autoturismelor ~i statiile service auto . 2. 2. . 2. 2.c.lO. mstalatiile utilitare vor corespunde riscurilor de ineendiu specifice acestora.2. se asigura ~i ventilare de avarie.1. In plus. potrivit prevcderilor reglementarilor de specialitate .I2.c.11.6. instalatiile utilitare vor fi Pentru constructiile publico de pal'care a autoturismelor cu capacitate mai mica.4. precum si in cele ale statiilor service auto si de alimentare eu carburanti.c.

rezistente la foe corespunzator densitani sarcinii termice (conform tabel 1.2.1. etC. pot fi prevazuts in ineaped distincte ale constructiilor comerciale.1. in zone distinete ell arii ale compartirnentelor de incendiu. tapijerie. si d.1. 2.d. conform art. etc. In general.d.d .). acestea Val" indeplini ~i condijiile specifice functiei principale a constructiei subterane.I. Limitarea propagiirii focului §i a fumului Constructiile publico subterane destinate diverselor servicii pentru populajie. pardoseli ~i finisaje din materiale elasa CO (CAl).4.2.1. reparat ~i Incarcat briehete.L2.d.4.1.3.S.d. precum ~i altele sirnilare. 1. lipiri..d5-1. Sunt interzise activitajile de vopsitorie.azul inglobarii intr-o oonstructie publica subterana a incaperilor Constructiile fi Incapertle publics subterane destinate efectuarii serviciilor pentru populatie (reparajii.4.4.) se mcadreaza in riscuri de incendiu conform prevederilor art. bijuterii. In acelasi fel pot ~._ r !ncaper~ ~l ~pap.l.3. se va urmari gruparea activitajilor de service pentru populatii dupii riscurile de incendiu ale activitatilor desfasurate in zone distincte subterane ~i evitarea adiacenjelor periculoase. Constructiile publice subterane destinate / diverselor servicii pentru populatie realizate independent de alte functiuni subterane.DESTINATE SERVXCHLOR PENTRU POPULATIE RiscUli de incendiu 2. se Incadreaza in riscuri mijlocii de incendiu.2. Prin amplasarea constructiilor publice subteranedestinate diverselor servicii pentru populajie. 2. in afara de permiterea accesului usor se va asigura ca acestea sa nu fie puse in pericol de vecinatajile subterane sau supraterane.a.d. .. se separa prin elemente ell clasa de combustibilitate CO (CAl).d.rie.1. 2. urmeaza sa fie indeplinite conditiile de siguranja la foe specifice acestora. Incaperile ~i spatiile cu rise mic de incendiu. '. 17'1 178 .2. De regula. Aldituiri constructive 2. Cl (CA2a) ~i C2 (CA2b). amplasate in constructii publice subterane cu alte destinatii.I. de regula..6. Constr~~tiile "i incil.d.d.d. destinate diverselor servicii mentionate In act. Rezistenta Ia foe z.orizontale. de regula. se realizeaza din materiale 9i elemente de constructie din clasa de combustibilitate CO (CAl). Pentru inciiperi destinate diverselor servicii pentru populajie. 2.6 2.d. in functie de densitatea sarclnii tennice a acestora ~i specificul activitajii desfasurate. 2.2. Incaperile ~i spatiile inglobate in constructii publice subterane CLl 2. vor indeplini conditiile specifice destinajiilor in care sunt amplasate. reclama. normativul nu stabileste alte condijii. intrejineri.2. Servi~lile pentru populatie eu rise mit sau mijlociu de incendiu sau functional necesar. 2. in aceste spajii. 2.per~le OJ rise mijlodu de incendiu.d. 2.2. potrivit normativului. este obligatorie alcatuirea din clemente din clasa de cornbustibilitate CO (CAl).dupa caz .. iar celelalte In riscuri mid. alte destinatii (in afara de cele pentru parcarea autoturismelor). diferitele elemente structurale ale constructiei subterane care se aflil.7. in aceste destinatii sunt adrnise . cele care utilizeaza materiale combustibile sau necesita foe deschis (suduri.3..d. I.6.d.in general . tamplil. 2. 2.6.1.1 pentru servicii de consulting.d. expunere si vanzare. alipite sau comasate cu alte construciii subterane..d. se conformeaza corespunzator activitatilor prestate. se separa ell elemente de constructie verticale ~i . Planseele de separare vor avea rezistenta Ia foe de 2 ore. eu rezistenta la foe corespunzatcare prevederilor art.1.3. consulting.32 De regula.).'!.4. construcjiilor publice pentru spectacole 'Iintruniri tr anzaC:". jocuri etc.2. vor respecta conditiile de ccmbustibilitate ~i rezistcnta la foe precizate inart.tratamente fonice \>i termice. 2. Amplasarea 2. publice subterane destinate diverselor servicii: pentru populatie.d. ceasornicarii.6. ' 111 c.'_.4.3.2.s.1.3. confon~ate ~i dispus€ in spa pile publice subterane destinate . Confonnarea Constructiile 1a foe 2. din clasa de combustibilitate CO (CAl). corespunzator conformate ~i separate. dar nu mai putin de 3 ore penrru pereti..1. 2. Pentru incaperile ~i spajiile inglobate intr-o constructie subterana cu alta destinatie (in afara de pareaj autoturisme).I. etc.. precum si ele sa nu constituie riscuri pentru constructiile adiacente. "" . echipate eu instalatii automate de stmgere aincendiiIor se considera cu rise mie de incendiu.d.dA. spalatoril. .4.S.2. Dad 2.

realizate independent.d. Pentru VOl' 2_d_B.2. se asigura Ia fel cu eele precizate activitatilor comerciale (punct 2.12.7). 2+d.1O.d.9).i salvare 2.2. amplasate in constructii publice subterane cu alte desunatll. Incaperile ~i spajiile pentm diverse servicii catre populatie. fumului (desfumarea) din cor-structlile publice subterane destinate diverselor servicii pentru populatie.12_ 2.3). 2.2. se asigura echiparea cu instalatii de semnalizare ~i stingere a incendiilor conform prevederilor stabilite aetivit1iplor comerciale (pct.1J\ci_ cind incaperile sau spatiile respective sunt dispuse in constructii publics subterane eu alte destinatii.7.s.a. se vor respecta prevederile specifice acestora. alipite sau cornasate ell alte constructii publice subterane. 2_d_IO_1.edle inchlsc. . specifice .acestora.d. pct.2_a..a.11.d.s.d9"1 Echiparea cu inBtillla\ii de eemnalizare . referitoare la evacuarea z.7.d. vor avea asigurate cai deevacuare in caz de incendiu conform prevederilor pentru activitaji cornerciale (pd. inc1lp.2. lin 100 . vor fi respectate prevederile specifice acestor constructii.d:W.2.l1.1. servicii pentJ:u populajie. alipite sau comasate cu alte constructii subterane.1.a. Instalatiile diverselor specialitate prezentului utilitare afererrte constructiilor publice subterane destinate servicii pentru public. Serviciul de pompieri \j'i dotarea acestuia destinate diverselor servicii de pompieri.d.2_ In eazul in care unele astfel de indiperi sau spatii sunt amplasate in constructii publice subterane cu alte destinatii sau functiuni.8. in alte functiuni publice subterane.12_ Constructiile 2. inglobate fi respectate prevederile fumului {desfurnare).d.d92.i stingere Pentru constructiile publice subterane independente functional. Cili de interventie Asigurarea subterane cailor de intervenjie ~i salvare In astfel de constructii se va realiza potrivit prevederilor art. Ci'ij de evacua.1l.B.11.-e in caz de mcemdru Construcjiile publico subterane destinate diverselor servicli catre populatie.a.J . 2. dispuse in constructii publice subterarie eu alta destinajie. lnstalapi utifitare 2. 2.Z.12.d.1L2 At1. La incaperila lii spajiile diverselor servicii pentru populatie. 2.a. 2. rru vor avea constituite servicii proprii de pompieri. se asigura cu cai de evacuare in caz de incendiu corespunzatoare prevederilor specifice constructiei publioe in care sunt dispuse. ~i a prevederilor normativ.1 publice subterane independente. independente functional.2_d:7.1 ~i 2. vor corespunde reglementarilor de in functie de riscurile de incendiu stabilite. 2. vor avea consfituite corespunza tor prevcderilor pct. 2. Evacuarea Evacuarea fumului (desfumarea) 2d.2_a.

vezi ~i Tabel D.lI cele potabile. iluminat de siguranta) . STAS1901 / Cerinta se referii Ia urmatoarele criterii de performanta privind igiena sanatatea oamerulor/persoanelor aflate permanent sau temporal' interiorul CMPS: -1. CO. b) Igiena aerwui! ambia~ta atm?sfendi c) Igiena/ ambianja lununotehnic1l.1. .a. 1B2 163 .CO2. bacteriologici si organoleptici) . CElUNTA "IGllENA ~I SA.l.1.l.l._ a) Igiena/nmbianja higrotermica . gaze): ventilare naturals ~i/8au mecanica .2. Ambianta termica locals .4.1. Transfer termic la contact cu pardoseala ..1.3. de~lt.l.l. debit. medi" higrotermic optim.a.S.2. temperatura: umiditate. Evitarea amestecului apelor uzate CI.3 pentru activitli/ile de tip industrial. pulberi.2) se refera la: . temperatura ambiantei (To): d. . conform reglemental'ilor tehnice in vigoare functie de destinajis.2.1.6. Iluminat (nivele/valori. Ambianta higrotermica globala (indice global de con fortPMV.p. vapori. Asigurarea cantitll.a." D. D.5.a.Nonnativ 15.o:CPA MEDIULUI IGIlENA ~l SANATATEA OAMENILOR OAMENILOR.3. Diferenja mtre temperatura aerului interior si temperatura fetelor perctilor .) se refera la: . .3.1.1.2. radon.80% a.1.1.cii Crea.5.D.2.2. spli. Asigurarea calitatiil potabilitatii (indicator! fizici ~i chimici.2.a.4.1.2. D.4. cantitate .l.2.3.4.1. at. d) Igiena/ ambianja acustidi.1. . Asigurarea ambiantei higrotermiee globale normale. . Concentratii maxime admisibile de substante poluante (formaldechida.lnterventii medico-sanitare. Igiena corporala: obiecte / grupuri sani. 19iena apelor uzate (pct. numar oral' de schimburi de aer) ..3.4.5. vite~a curentilor de aer (cu exceptle parcaj ~i statie distributie carburantl): conf.se vor stabili functie de cerinjele privind asigurarea NOTA: calitatii aerului temperatura minima ~i maxima se va stabili it' functie de tipul de activitate tconform tabelului D.S.3.l~torie auto ateliere diverse surse utilitati s. D.2 ~i respeciiu D.ea I~ediului higrotermic trebuie corelatil.5.5. I- D.rea unui.2. Evitarea emisiei/raspandini mirosurilor .ni.5..a2 pentru activitati de tip industrial (la service auto. 2. implies asigurarea unei amblante termice gIobale ~i locale atat in regirn de iama cat ~j in regim de vara. factori de uniformitate. Zgomot aerian ~i de impact (nivele/valori) a1.2.1.1.I.4.. vestiare .1.5. D. sunt cuprinsc in cele ce urmeaza D.) se refera la: . Evitarea poluarii mediului inconjurltor . Igiena apei potabile: calitate.1giena mediului interior.3. numar schimburi de aer .l. umiditatea relativli a aerului Ql=35 % . can~tate . viteza eurentilor de aer.: .D.4.l..i trebuie sil fie conform daielor dill tabelele D. Asigurarea debitului la punctul de consum . . Igiena apei potabile (pct. Nivelele de perfom1anill corespunzatoare critcriilor de performanla expuse mat inainte.tare.i Nivel de degajare de caJdura eliberata de organismul uman (keal/h) < 120 121 + 175 ]76 : 300 > 300 - Tabelul D.2.l Tip de activitate activitate eu caracter static aetivitate cu efort fizic rnic activitate cu efort fizic mediu activitate cu efort fizic mare -. .D. Igiena apelor uzate: calitate.3. ' Asigu~ar. .HI. Ambianta mecliului interior (pct.l. a1.1. punct samtar!farmaceubc !i In . Igiena/ higroten.1.S. .a.a.Ll.3.NA..D.3.1. cu a6igurarea calita1ii aerului ~1 optimizarsa aonsumurilor energehce.1) .1.7.TATEA REFACEREA ~I PRO'Jl.1. . .) ". .

.::.. Locurtle de arnpJasare a actionarilor se stabilesc in functie de suprafata. uezi ~i "Normele generate de igiena ~..S.176 .l. Se VOl' prevedea actionari manuale prioritare pentru pornirea ~i oprirea Jnstalajiei de ventilars. 4 • 5.nivel maxim admis conform prevederilor STAS 6472/4-tab.. __ Igiena aerulul implica asigurarea calitatii aerului 'in spatilte interioare.. 33 31 29 27 32 30 28 26 31 27 29 25 (eu globtermometru).L__ TabeIul D.5 -.".4.1..31.3 pima la 0...la::.b.4°C mai putin dec~t (Ta) 3 .valoarea maximainstantanee nu va depa~i 200 ppm b.l. nocive provenite din exteriorul sau interiorul cladirii (sol..5. . 'I Ternneratu.3.. de alcatuire a m~denlor Peniru alte tipu. protectia mu. geometria ~i arnplasarea incaperilor.l .5.3 --Umidi tatea relativa a aerului (%) 31.S. 0.70 7J. activitati curente.. Evitarea suprafetelor reci de contact pentru . In cazul in care constructia publica subterana. ..ri de noxe.60 61.Tabelul D. I".Ll. Actionarea instalatiilor de ventilare mecanica a construcpilor publice subterane se asigura automat ~j manual. Concentrapi maxim admisibile de substante poluante b. 300 dort fizic (hal/h) > 300 !.1.50 51.ra minima a rrnsa a 1 ocu I ) achvitatii.. mai midi sau egala cu 100 ppm.pere a.b..editia 1996). rnai midi sau egala cu 50 ppm..2. .80 .. materiale de construcp].l..a.a.ttcii" in Allexa R..---~--.... In fiecare din compartimente. Asigurarea continuitatii serviciului .mp~atura de garda de min..a.2.- 41 . _..o.sunt interzise finisajele realizate din materiale ce contin substante toxice ce pot ernite gaze nocive. pentru nivelul degaJiiI'1l de caldura prin efort fizic (kcal /h) de: 121 176. umiditatea materialelor .I. b) evitarea formarii rnttcegaiului 131 .p'ii.::. periculoase pentru sanatate.b. __ ~ __ -- -E-_.. in °c. (cu ~lobtermornetru .:. contact temperatura direct) ~pardoseli +i l• supra f ete 1 interioare or (cu care omul vine in NOTA. • ..3_ Asigurarea igienei finisajelor interioare a) evitarea emisiei de gaze toxice in incaperile de exploatare .).__E€ste80 Temperatura maxima admisa la locul acnvitatii .valoarea medie calculata pentru interval de 20' consecutive.. b.sistemul de incalzire trebuie sa asigure a te.2 pana la 0. 18 16 15 pana la 0..2.-. vezi Anexa R . In cazul in care parcul de vehieule aflare in circulatie este alimentat cu benzine aditivate ell cornpusi de plumb sau alp aditivi toxiei.5 mg/m3).!0.Norme generale de protectia rnuncii..40 -<120 . *" .. .. fiind determinata de atingerea concentratiei de nocivWiti (in principal oxid de carbon) ~a/ sau mirosuri. etc. astfel Incat sa nu existe degajari de substante poluante.. ( C) Viteza admisa pentru Igiena aeruhl. respecrlv crearea unei ambianje atmosferice optime.1.6°C mal putm decal (Ta) .2.. se v· T lua masuri pentru Incadrarea concentratiilor specifice sub lirnitele admisibile in atmosfera parcajelor (max. se va actiona ~i pentru reducerea concentratiei de acrolein! (n'lax...a..n::.2.5°C In zilele ~i orele cand constructia este mchlsa pentru public. se va asigura ventilarea astfel indit valorile limita ale concentrattei de oxid de carbon sa nu depaseasca: ... ..S. Concentratia maxima admisibila de radon este de 140 Bq/ m3 (valoare medie anuala).l. spatii/1nmperi eu public sau cu personal de servrre: a..liillmbianta atmosferidi curentii de aer (m/s"! ~-~---121 .5. 2 .2 --:--] NJV€ 1d eg"l"nJ.3. 75 1 l--. este frecventata de mai rnult de 30 % din capacitatea sa de autovehicule cu motoare Diesel.3 ~ 0.. . . 300 175 > 300 3:~ 33 33 30 33 33 32 29 33 32 28 30 ... ""] 11 prin de caldura ----d .valoarea medie calculata pentru orice interval de 8 h consecutive.4 t.

5 s -In domeniul de frecvente 100.<1.U grade: • durrtate a pmpriL'OtE"r\ibilologice: Ii.~r!6 localelindiuidua.. Nivel de zgomot d. Nivel de performanta admisibil: ~nivel de zgomot produs de surse din interiorul l. conform §i STAS6516 .d. D.itehnologice (de ex. Igieua/amblanta vizua.5. utiIW!~ parcaj) 'ill celelalte spatii populate.ein functie de destinatie ..S.reverberaua sunetului : 51.6..cantitate: variabild. iluminatul interior implidl.S.h. personal. comform PE136.S. incolora: * culoare: 7.« de proteciie sat: nuisuri compeusatorii. .5.tvu public. proprietati chimice: "alcalinitate: pl-] "'. in nmctie de cerere diferentiat per.calitate: ~propdetap fizice: * Iurbiditate : .1iei de tipul de unitate Iunctlonala. activiHll. Prizele de aer pentru acestea Val" fi in exteriorul constructiei.I.B. (iluminat general ~i local) astfel indH utilizatorri spajiilor respective Sa i~i poata desfa~ura activitil.. este interzisa recircularea aerului din interiorul acestor ~pn.e.5.c.Lz.l.!ilisanatate .I. llctivitii/ilm' ell solicitare normalii 81! (Iepi'i~e~te niuelu! echioalent: de 90 dB(A) se V01' lUll I1l1'i. d. * temperatura: .comanda automata a instalatiilor de ventilare potrivit nurnarului de schimburi necesar: b) rape de aer proaspat in functie de destinatie.l..].nivel de zgomot la Iimita incintei catre exterior "65dB (A).nivel de zgomot produs de surse din exteriorul tmitatli funcjionale: o se va stabili In 'ftmctie de gradul de solidtal"€ RI aten\iei ~i de tipul de unitate functionala. conform STAS6516 III cazlll in care in locuriie D.2.tile in mod corespunzator.\ii pentru ventilarea incaperilor de exploatare. Instalatia de ventilate a spatiilor cu riscuri marl de incendiu sau emisii irnportante de noxe va fi independenta fata de restul functiunilor din constructie... Nivelul de iluminare medie pentru iluminatul general al spajiilor /incaperilor (valori minime -: normate) se ·!?t\lbile~t. . Nivel de perforruanta admisibil: .e Igiena apei . bar.. atE\t in timpul zilei cat ~i in tirnpul nopjii.1 mirosuri (service auto.8.c.I. etc._ fie vor lua masuri pentru evitarea formarii condensului.5.. OOl1x. Cerinta referiioare 121.1511C. asigurarea cantit1itH ~i caliUi\ii lumini. Durata de veverberatie a sunetului Nivel de performanta admisibil: . dar nu mai pujin de min.S. aiM in zonele de parcare cat ~i in inca peri tehnice sau spatH de circulatie. 5 grade. Iichiparea cu Instalatii de alimentare Nivel de perforrnanta admisibil: cil "pa putabW\: . 15 m3/h/persoana ..psa bncterii patogene: e pmFietiiti organoleptlce: 166 187 .2.c.4000lh.i artificiale. in condijii de igiena. ateliere.) .. bltdltarU.l5.d. STAS 6640 ..mitatii funcjlonale: " se va stabili tll functie de gradul de solicitare a <!·l:en. surse.i/5<11. Factor de uniformitate (raportul dintre iluminarea minima ~j iluminarea medie). Se vor lua masuri pentru impledicarca migrarii aerului din indlperi/ spatii cu emisii de noxe . asigurarea inchiderilor exterioare si a unei ventilarl corespunzatoare Asigurarea unei ventilari corespunzatoare II) numar schimburi de aer .

' .2.e.3. STAS 1478. 2 3 3 4 Evacuarea apelor uzate .cu folosirea unei cantitati marl de apa in procesul tehnologic Activitaji care necesita un regim special pentru asigurarea calitajii productieu legate de prelucrarea produselor 10 12 10 10 10 12 10 - .e. substante chimice ce pot ataca sau colmata peretii conductelor. 1 1 <1 3 2 2 2 4 2 5 3 7 . se stabilcste cf. in grupuri sanitare pentru vestiare Numarul de obiecte sanitare pentru vestiare cu dusuri destinate personalul angajat.2.20 15 25 20 11 ]I.2.f. germeni patogeni) trebuie sa respecte reglemenrarile spedfice" . 8 e.l "Nr.e. Numarul de obiecte sanitare pentru personalul angajae se va stabili conf. " 4 m pe verticala.2 pot fi comasaie ell ceie de If 1 art. functie de destinatia funcponarii respective. Numarul de obiecte sanitate pentru public se va stabili conf.5.3.Tabel D. care este .i contact cu praful.5.3. Tabelul D. de regulll.3. penfru fiecare tip de activitate(func/iurn: in parte fi vor IIvea previfzute eel puiin' 0 cabini'l we peniru MrbaJi + un pisoar fi una p(l1ltrll [anei.rnax.5..l.3.5.5.cu temperatura rldicata ~i radiap.5. farli contact' prod use iritante asupra pie1ii: .conjinutul .c VI VJ.l. dar fll.5 3 9 5 4 1) Grupurile saniiare de 111 art.rli degajare substanje chi mice. a solului cladirilor. Repartitia punctelor de distributie a apei insipida: inodora.3.S.3.b ll.care produc murdarirea miiinilor corpului . Dotarea cu obiecte sanitare I la Ib ~i .l. Tabelul D. Tabel D.* gust: * miros: _5.!te3. . 2) Crupurile sanitare de la art.f. substante inflamabile ~i explozibile.3 VOl" fi preoitzute. Evitarea poluarii mediului natural respectiv a apelor subterane cu ape uzate provenite din sistemul de canalizare al s 6 a) Conditii ce trebuie indeplinite de apele uzate .3.i calorice .de Nurnarul H.cu temperatura sdlzutli .ti!or Activitllti ce se desft'i~oar~ in condip.1.2.5e.1.care produc murdarirea mainilor' . pot fi comune peniru personalul aftrenl mai mulior activitli!i (destinatii/func/iuni).i concentratia maxima adrnisa a substantelor nocive (suspensh.3.se stabileste in functie de numarul maxim de persoane luat in calcul ~i de distanta maxima adrnisibila de parcurs pana Ia grupurile sanitare. Activitlip care au lac in conditii de microdimat nefavorabil: .se vor 5epara punctele de distributie pentru personal.3. uesiiarele de In art..e.a e. 75 m pe orizontala.5.3. Lavoare EU.a e.40oC b) Conditii de calitate a conductelor exterioare de canalizare 1!l9 .. alimentare NOTA: persoane prezumat constructie Closete in barbati 1 2 25 50 75 ]00 15U 200 3 4 5 6 de Runde de distributie a apei Fantiiru de baut femei Pisoare apa .5.e.3.temperatura admisa '" max. de cele pentru public.J. de la caz ia caz.e.3. Caracteristica activjt1l.e. Grupa activi taplor Numarut de persoane la Ul1 Iavoar sau un lot: de@l'aIare de de cu Numarul de persoane la nUl.e.

. d) pildurile ~i orice alta vegetajie: e) fauna terestra .g. Limitarea emisiei de rnirosuri dazagreabile Nivel de performanja admisibil: . panz~ freatica prin eventuale fisurij neetanseitati ale perejilor ~l ~adlerul:u' Instalatia de repompru:e va avea dubla alimentare cu energl€ electrica (Inclusiv sursa autonoma) ~i pompl!. g) a~ezarile omenesu ~i a1ti factori de mediu creati prin activitati umane. aer ~i pe sol. .nedetectabil. grup sanitar proprlu.' Nepoluarea . Diminuarea o.f.:misiilor/exfiltrapilor de agenti poluanti Znocivi Iichizi sau gazosi mapa.. -5. nivel 1 . !.1.at m~ neteda. Asistentii sanitara .3. tz. La dimensionarea gt alcanurea instalatiei de repompare se va. HI .2.mari ~e 40 ~..2. din piUrunderea apelor .1.2. asigurarea evacuarii sau periodiee. D. nu afecteze in nici un fel echllfbrul ecologic.g.2) se refera la: Reducerea volumulul de de~euri/g~rnoi eventual pnn masuri de compactare ~ll distrugere.5.din . Evitarea rrsculni de inundare: VOl' fi prevazute sisteme de D.varia bil " tre 0 "I' 2 in functie de tipul de activitate (pe ~.g.user detectabil. _sa fie impermeabile' (511 nu p~rm. ./pompe de rezerva.7. .r uzate (menajere.5. ~i sa nu dauneze sanatatli. mediului construit (pct. Re. exflltratii): _ sa reziste la actiunea apelor uzate sau subtr-ane agresrve \?i a apelor cu temperaturi ma~. _sa aiba 0 5uprafaVi interi~ara r.i.2.5. postutilizare) sa. .it1!Infiltrajli.1. prin modificaraa calitEl\ii factorllul:. . aer. . d~ inc~~iu) la rejeaua pu?hca. privind Nepoluarea mediului natural Nepoluarea m. -4.jenllot. Evitarea riscului de amestec intre sistemul de canalizare al apelor uzate ~i cele din Si5~~~ul de alimentare cu apa Nivel de performanta admisibil. in limitele valorilor admisibile Diminuarea ·eznisiilor de pulberr/ praf I particule nocive/poluatite in ap1i. _ sa reziste la solicitari mecanice ij'i de c~rozi~ne. Factorii mediului inconjlU'ator supus] protectiei I1tUlt: a) aerul.sa reziste la eroziuriea suspensiilor din apa.3. . I. Nepoluarea . sol ~i subsol.2.2..2.facerea ~i prot<.3. .4.1) se refera la: D.3.. In cazurile in care se prezuma prezenta concomi~enta in spajiile constructilor publice subterane a eel p~\m 30. D.5.nzelor freuti<cesubterane eventual obturate de volumul constructiei mediului natural (pet.f. nivel 3 .1.i proteetia mediului: .greu detectabil.:dJ..' . .2.f. repompare a apelo.Ii acvatica. illlimitele valorilor admisibile Evitarea distrugerii plantatiilor de suprafata sau refacerea celor dish-use in timpul Iucrarilor de executie a coustructiei. nivel 2 .1. exploatare.ucte sau defectare vane Zrobineji.3. b) apa. Reducersa emisiei de zgornot aerien in afara construetiei 1()" . Se recomanda ~j prevederea unui eventual cuplat cu punctul sanitar pund farmaeeutic.2.iritant. Cerlnta se refera la urmatoarela crlterli de pedormanttl refacerea .4.traseele de evacuare a apelor uzate VOl' fi sep~rate de traseele conductelor de alimentare si distribujie a apel.l. t' scara cu urrnatoarele 5 nivele de performanja): nivel 0 .3. Punctul sanitar va cuprinde cabinet medical cu spatli de a!1teptare.2. . 190 . c) solul ~i subsolul.2. f) rezervejiile ~i monumentele naturii. din 5parger~ cond. Reducerea emisiei de mirosuri dClmgreabile ill afara construcjiei. se va prevede un punct sarutar (pnm ajutor) eu prom de mgenta..3.1. D.D.2.L4.. tm~ seama atat de funclionarea sa in regim normal de exploatare..2.D.Qtia mediulul presupuna realizarea €onstruct1ai publica subterane listiel mcat pe toata durara de vlatu (execupe.' tehnologice. .00 persoane concomitent. nive! 4 .ului construit Asigurarea eOl1finuHiipipanl'lei/p1l.3.. cat ~l p::ntru cazuri de emergenja sau avarie (inundare) ce ar putea proveru din funcjionarea instalatiiior de stingere incendii.5. linistii sau starii de confort a oamenHor.nalurali sau creatl prin aclivHNl umane.4.

monoxid de carbon -100 rng/m3N . etc. . in cazul evacuarii. de catre institute proprii abilitatel atestate. fluxului ~i nivelului apelor cantonate in panza freatica . tine searna ~i de prevederile cuprinse in cap. aruncarea sau depozitarea deseurilor in afara aplasamentelor autorizate e evacuarea de ape uzate.monoxid de carbon . -S. masurilc susmentionate se vor corela 91eu eele privind izolarea hidrofuga . debitului ~i calitlltii apei din panza/panzele freatice.450 mg/m N . se recomanda evacuare zilnica.350 mg/ m~ « D.IIl. astfel Incat sa se irnpiedice: emisia de mirosuri dezagreabile .cap. cu capac etans. gunoi menajer.2.A .E2.35 mgl rn~ ... evacuarea in atmosfera a substanjelor daunatoare peste limitele stabilite prin reglementiidle in vigoare: ..7.b.1700 mg/m):j 3 .b. astfel lneat sa nu fie periclitata sanatatea oarnenilor Igiena zonelor .referitoare la rezistenta si stabilitate ~i cap.1:1. Aceste studii VOl" analiza ~i rclatia/comunicetia panzelor freatice ell bazinele hidrografice de suprafata. D.oxizi de azot .l. cat ~i dupa punerea in functiune a construcliei. Debitul. se vor stabili prm studii gelogice.b.). ~semisolida: -7. ~ se l'e:Ol~nda ca pre~olect:area sa se fad'\.5 mg/ m3N .oxizi de suit . nivelul. . nivelele de performanja care asigura indeplinirea eerintelor de performanta expuse mai inainte. natura deseurilor: ~ animals: • vegetala: ·chimica.. containere etc.du~nlor. sunt urmatoarele: a Este interzisa: . astfel: .pulbere 50 mg/m). Irnplantarea constructiilor publice subterane in subteran va . D. geotehnice ~i hidrologice.170 mg/m~ .D. prezenta insectelor si animalelor " poluarea aerului.:acuarea din incinta constructiei a deseurilor Zreziduurllor sau pentru distrugerea lor. Asigurarea continuitatii panzei/panzelor freatice subterane.l . calitatea ~i sensul de miscare ale fluxului apelor freatice. precum ~i descarcarea de reziduri ~i orice alte materiale toxice in apa de suprafata. mase plastice. . rinand seama de: .oxizi de sulf . solutia pentru e.referitoare la siguranta in exploatare. producerea de zgomote si vibratii cu intensitate peste limitele adrnise prin normele legale b} Amplasarea rezervoarelor de combustibili se va face cu respectarea prevederilor specifice acestora c) Canalele ~i cosurile de fum se vor realize conform reglementArilor. • salida..in functie de natura ~i gradul de periculozitate /toxicitate a rezidurilor .~e va stabili prin "Terna de proiectare". bazine de tratare chirnica.. .7.i spajiilor de colectare st depozitare se va asigura prin amplasare. :vrodul d~ precolectare ~i depozitare a deseurilor $i rezl. e 192 193 .S. dupa caz. etc. apei sau solului e crearea focarelor de infectie. Evacuarea ~i transportul reziduurilor .~..pulberi . De asemenea.. subterana ~i in mare . pentru combustibillichid .oxizi de azot .. sticla.spatiul de depozitare a pubelelor / eontainerelor cu deseuri va fi stabl~lt de la caz l~ caz ~i va fi dotat (dupa caz) cu spatii de neutrahzare a reziduurilor la fata locului (crernatorii. Bvacuarea deseuritnr ~ireziduurilor Igiena evacuarii gunoaielor implica solutionarea optima a colectarii ~j depozitarii deseurilor menajere.). .6.5 . starea f zica a deseurilor: • lichida. se refer a la mcntinerea nivelului. . iar cornpozitia gazelor de ardere va respecta valorile minime adrnisibile la 0 purere mai midi de 100 MW It. vor fi astfel rezolvate ind\t sa fie asigurata protecna sarutara necesara prin precolectara in pubele. pe tipuri de deseuri (metal.2.2. rezervare si dotare corespunzatoare. perttru gaze naturale .2.. De regula. Asigurarea contirruitatii.II.III. eventual obturate de volumul constructiei publice subterane.5. atat pe parcursul executiei lucrarilor de constructii.2. hartie.

-~.Tima. . 0. implicit: a) Cerinta DJ "igiena ~i sanatatea oamenilor" .5 C sau mai mull.) . Suprafejele planseelor intermediare ~i compartimentarilor. sunt urmatoarala: . -r.nd aceste elemente se a.3.·---. . (igiena/ arnbianja higrotermica) b) Cerinta E3 "economia de enegle " c) Cerinta "siguranta in exploatare a constructiilor" . Diferenta ternpcratura medic Du .2. ..IA.+1) .5 .2.2.4.3.~~< . astfel ind\t diferenta intre temperatura aerului interior ~i temperatura medie ponderata pe suprafata interioara a elementului de constructie s5.1.1 regirnul climatic interior (precizate prin "Tema de proiectare").... 5 .1. lODC . Evitarea acumularii vaporilor de apa peste posibilitatea evaporarii acestora '-.criteriul de perforrnanja de inchidere sau separare Nivel de performanta admisibil: .1. Coeficienrul de transfer termic/ rezistenta terrnica . EOONOMIA DE ENERGIE" Izolare terrnica HIDROFUGA ~i EI E..8 (1:1 -1:.la mai putin de 1. Nive! de perforrnanta admisibil: .-~. Eliminarea/ diminuarea puntilor termice E. Cerinta de izolare termica se exprima ca W1 ansamblu de criterii ~i nivele de performanta menite a asigura.4. 6 9 8 7 T..2.total sau partial ..2. in zonele/ pe portlunile de traseu in care diferenta de temperatura intra aerul vehiculat prin tubulaturi. dintre temperatura asrului interior si t~U1p~.l de min. lncaperi en regim foarte ridicat de umiditate (<p > 7S %) T.fliI.a.1..3. perep 6 ..rezistenta termica speofica rnedie.I'd ul uni 1. nivelele de performanta care asigura indeplinirea criteriilor de perforrnanta de la E.E.1. 3.2... sau ale eurgerii fluidelor lichide prin conducte sl echipamente de instalatii etc. . Suprafetele planseului superior ~i al perejilor perimetrali ai CMPS. Criteriile de performanta se aplica In urmatoarele parp de construetii ce trebuie / pot fi izolate termic: . ta tii Iunctionale 7 .2. riu depaseasca valorile prescrise.2. . prin . Permeabilitatea la vapori de apa .vizand nivelelor de perforrnanta ale elementelor de constructii la temperaturi (prea) ndicate sal! scazute.rahu·a medie .£.\1·----1 Tabelul El.4.3. ------~~~ 8 - 7 . !.) E.m. CERlil\ffA "IZOLARE TERMICA. lncaperi regim ~~~.. conform tabelului El. ~i cea a mediului inconjurator este de peste lODe. menunerea 1-:.3. Criteriile de performanta urrnatoarele: ..se stabileste In functie de regimul climatic interior (precizut "Terna de proiectare").4.4. Eliminarea/ dirninuarea condensului .2.9 (T.(-.1. 1) 't.2.magistrale si de distributie ale iristalatiilor de ventilare ~i/sau climatizare. in functie de zona climatica .4. .LI. terase pal·dosel!. atunci d\. calculaia coujonn Sl'AS 6472/3. transfer termic a elementelor _ . = iempemiura puuciului de rouii.6. 3.onderata pe suprafata mh. 2..--..r1oara ' aco£erisul'i.75 %) Diferenta maxi rna admisibila to.2 IIU se Ilplica In Cllzul temoemturttor de ga. de..20 m fa\! de nivelul terenului natural ~i /5au amenajat .0. in zonele/pe portiunile de traseu In care diferenta de tem~eratura inb·e cea a apei til cea a mediului inconjurlHor este de 15 e. De regula. atunci cando acestea' separa spnpi/indl. Tubulaturile de rerulare/fntroducere .( C}.5.3.2.d.4. Conductele/ coloanele magistrale ~i de distributie apa calda menajera ~ipentru incalzire ~i apa rece.onderaHI a elemcntolor exterioare de inchidere ~i a elernentelor interioare ce dcspart medii cu () diferenta de temperatura mai mare de SoC se calculeaza conform Normativ Cl07 /serie ~i STAS 64'12/3.2.. Rezisten\a specifica 1.1. Inertia termica specifice cerintei "izolare terrnica" sunt autre temperatura iii aerului interior Interioare ~i ale ponderata suprnfctclor elementelor de constructie . incalzitc eu normal de umiditate (q> = 50-60 'Yo) ~i dejajari de caldura neinscmnate lncaperi incalzite cu regim scazut de umiditate [rp> 50 %) Incaperi eu degajari insemnate de dlldLlra in special sub forma radianta ~i cu regim scazut de umiditate (cp < 50%) lncaperi eLI regim ridicat de urniditate «((l = 61. -T.peri cu diferente de temperaturi . 2) Valorile din Tnbelul E1.

-.W.a) se VOl' lua masuri de etanseitate a peretilor ~i/sau planseelor (dupa caz) la exfiltratii. Evitarea acumularii progresive de apa m Interiorul elemcntelor de ino::hidere. . Protectia impotriva apei din adivitati din Interiorul constructiei .. in cazul unor spatii/incaperi in care se prezuma prezenta apei in cantitap mari (unele g:upuri sanitars. deterrninata In functie de temperatura ~i umiditatea aerului interior Tj > r. daca este cazul. de incendiu.4. .3.A ~i U._g/ rn3 Zidarie din blocuri ~i pereji din fa~ii din beton celular autoclavizat Tencuteli interioare 'Panouri din beton ~or (granulit.2.3.4.4. Izolarea hidrofuga Cerinta de izolare hidrofuga a constructiilor publice subterane se exprima ca un ansamblu de criterii l?i nivele de performanta menite a asigura etanseltatea la apa ( infiltrajii etc.a) se VOl' lua' masuri de hidroizolare corespunzatoare la pereti (de regula prin firiisaje impermeabile sau udaosuriy aditivi in betoane) ~i/sau la plansee.4. in perioada rece a anului.. care se po".) a intregului velum al constructiei.Aj. calculata conform STAS 6472/7. pline sau cu golurt 2 1. Nivelul minim al tempereturii pe suprafaja Interioara OJ. eu densitatea aparenta peste 1800 lSg/m Zidarie de cariirnida obisnuita Zidarie de drramida sau blocuri mid ceramice ell goluri Zidarie din blocuri nu? din beton.trebuie sa fie mai mare dedit rezistenja la permeabilitate la aer minima necesara (R..1. Protectia irnpotriva apei provenite din sol Nivel de performanta admisibil: .nu se admire patrunderea apei in elementele de constructie sau in incaperile/epejtile adincente/Invecinate cu aetivitatea producatoare de apa In cazul unor constructii publics subterane de mad supra fete la care. din conditii structurale (vezi cap. crt. E.Ill.3.6. Tabelul El.5. Rezisten\a Ia permeabilitate Ia aer a elementelor de inchidere Nivel de performanta admisibil: . datoritli fenomenuhri de condens Nivelul de performanta admisibil: .4. Nr. 9. elementelor de constructie Nivel de perforrnanta admisibil: . Masurile de hidroizolare a planseului superior ~i/ sau peretilor perimetrali ai CMPS.2. zgura) Polistiren celular Shcla spongioasa I-Vata minerala ~i produse Sou L. in cazul in carefn interiorul constructiei sunt prevazute spapi/indiperi destinate depozitarii apei (potabile..--. Criteriile de performanta specifice cerintei "izolare hidrofuga sunt urmatoarcle: .cantitatea de apa.5. in functie de tipul si structure elementului. 6. planseului superior ~i pe fundul radierului constructiel. statif spalare autovehicule s.2. . 1 .5 2 5 5 E. Protecjia impotriva apei provenite din precipitatii .. E. nlw provenita din condensarea vaporilor de <lpll in masa elementelor de consb:uctie.3. m.2.).nuse admit infiltratii de apa provenita din precipitatii la/prin planseul superior / acoperisul constructiei.5.. E2. in perloada de condensare. conform tabclului E1.5 1. . .5 3 L2. 6 2 5 1. ~ 3. .:U. VOl' fi asociate/suplimentate eu sisteme de drenare indeosebl in cazul prezenjei apelor subterane (vezi si cap. . 5.3.r Material Cresterea urniditatiiin pcrioada de condensate maxima admisibila l!..Ill..temperatura pe suprafata interio~l'a a elen:entulw v~ fi m_:>t mare decat temperatura punctului de roua. 4.4. 1--- Beton lreu. lL - din vata mineral a .-- ry--' 8. tehnologica 9'.4.S). Cresterea umiditipi materialelor componente ale structurii elementului de construetie. de la un all Ia altul.. masurile de hidroizolare se aplica pe fete1e exterioare ale peretilor perimetrali.4.nu se admit infiltrajii de apa prin elementele de construclii care delimiteaza volumul construit.-_. ca urmare a condensarii vaporilor de apa NiveI de performanja admisibil: .te evapora in perioada calda a anului : lIIlw<IDv .1.. De regula. trebuie sa fie mai midi decat cantitatea de apa._ fibre de bazalt 10.cresterea maxima a umiditajii materialelor componente ale elementelor de constructie. eu densitate aparenta pana la 550_!.- --_.dm % i. PUb termoizolatoare !?i zidarii de beton celular autodavizat.isunt necesare rosturi de tasare ~i!sau seismice strapunse la nivelul radierului ~i peretilor perimetrali.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->