P. 1
Normativ parcari-NP 24-25 1997

Normativ parcari-NP 24-25 1997

|Views: 2,624|Likes:
Published by Andrew Osborn

More info:

Published by: Andrew Osborn on Mar 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

Nr. inv. 0_ "7~ SC IMPACT SA.

BmUOTECA

NORMA 11V PENTRU PROIECT.AREA 51 EXECUTIA PARCAJE,LOR PENTRU AUTOTURISME

Elnbornt de:

lnstitu'tul de Proiectare, Cercetare ~i Tehnica de calcul in constructii - i.P.C.T.-S.A

!A2'l:~~<;Qr~}1\AC1'
-,...."_.....,.,, .......~ .........,.¥-, ..
'o"< .... _,., ........ "'.

IlPCT S.A. 995/1995
MINiSTERUL LUCRJ..Rn.OR PUB lICE ~l AMENAJA.Rn TERITORruLUl

NORMA TIV PEJ:jTRU PROIECTAREA.
EXPLOATAREA CONSTRUCTIILOR

EXECUTIA !?I DESTINATE PARCARII
ORDIN Nr. din:

AUTO'nTRISMELOR

as.;'

&J.I fJ'

I ~'!I';f •

Director general Director general adjunct
~ef departament arhitectura

: ing. SERBANSTANESCU : dr,

mg.

DAN CAPATINA

: dr, al!'h.~TEFAN BARTHON

Responsabil Iucrare

: arh. CLAUmUGRIGORA~

Avand in vedere : ~Avizul Consiliului Tehnico • ~[iintific nr. 166/19 97 . in temeiul H.O. nr. 456/1994 privind organizarea $1 function area Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului ,I - In conformitare eu Hotararea Parlamentului nr, 12/1996 si a Decretului nr, 591/1996 , - Ministrul Lucrarilor Pubiice si Amenajarii Teritoriului ernite urmatorul

ELABORA TOR! Elaboratori

: arh. CLAUDm GRIGORNji

ORD1N Art. 1 - Se aproba "Normativ pentru proiectarea, executia, e~ploatarea si postutilzarea parcajelor erajate pentru autoturisme" lndicativ NP 24- 97 Art.Z -Normativul de fa art. 1 se publica. in brosura tiparita de IPCT. Art. 3-Nom1ativul de la art. 1 anuleaza prevederile din "Normativul pentru.", proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati urbane"Indicativ P 132- 93 care .' se refera la parcaje de autoturisme. Art. 4 - Prezentul Ordin intra in vigoare la data publicarii lui in Buletinul Constructiilor. Art. 5· Directia Programe de Cercetare ~iReglementari Tehnice va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin,
~... , .••"'.. u.: -.:.. . ' ,

: mg. ILARlE

BLAT

: ing. DAN BERBECARU : ing. VALENTIN BOCA : ing. DAN V ART ANIAN

EDITURA FAST PRINT ISBN 973-8249-08-2

. :.' '<MINISTRU
··c.

..

·'.;.ft7~

"NlCO(AE NOlCA ~~

MINISTEUUL

CORPUL

DE INTERNE MILITARI INSPECTORATUL GENERAL

POMPIERILOR

SIlCRETAR DnjliT
LAsZLO.B~Y

AVIZ

i~(
GENERAL,

.
La Calcul eererea !peT confermitate privind

nr. 34545 din 06.10.1997

DIREch:A GEMHRALA REGLEMENTARI .!2IArnSTARI TEHNICE DIRECfOR

Institutului Bucuresti,

de Proiectare, mregistrata

Cereetare eu

l?i Tehnica

de
In

nr, 1031!29.09. 1997, din Legea Pompierilor
Dr.

cu prevederile

art.17 alin.fl) lit.d) Corpului

12111996

U1g.IO~
DIREqIA PROGRAME DE CERCETARE

organizarea

si functionarea

Militari

*i
a

art.16 alin.(3) lmpotriva Militari incendiilor exploatarea Avizul

dinOrdonanta

Guvernului

nr.60!1997 privind

apararee

ineendiilor, avizeaza cuprinse

Inspectoratul

General de pentrn etajate

al Corpului Pompierilor
prevenire
!jIi

~IREGLEMENTAJuTE~CE
DlRE .. ing.Octa.~~

regulile
in

si masurile "Normativul parcajelor

stingere

7P~'

proiectarea,

executia,

l1i postutilizarea
S~

pentru autoturisme",

emite in baza : de : IPCT S.A. Bucuresti :99;5/1996 166/16.05.1997

DIRECfIA JURIDICA., CONTENCIOS PROBLEME SPECIALE ~I RELATII PUBLICE DIRECTOR Pop Georgeta ~~

-redactarii fwaleelaborate
-prciectului/contractului -avizului

numsrul

C.T.S. al M.L.FAT. eu numarul

'~i ~-~

"~'-t.-. \

1

arirleS;;

-:_-----..
INSPECTIEI lNCENDIILOR

LOCTIITORULSEFULUI PENTRU- PREVENIREA

Colonel, "" L, <.. ' mg. Dimu~Aciucl1
Se anexeaza lucrarea stampilata

sore neschimbare. ccntinsnd

57 me

Cadrul legislativ Terminologie ~i clasificari Documente tehnice conexe Instructiuni tehnice generale Tehnologii de parcare Ceometria parcarii '-.1. CONDITII DE AMPLASAMENT corespunzatoare constructiilor destinate parcarii autoturismelor 1. REZlSTENT autorurismelor u SlCL'RAN'T A IN EXPLOA T ARE SICURANT A LA FOC [ClENA $1 sANATATEA OAMENILOR.. GEi-iER.2.Domeniu de apli care II. IVA.are HI. HIDROFUGA $1 ECONOMIA DF FNFRCIl: F PROTECTIA IMPOTRIV:\ ZGOMOTL'LUI IV. A ~I ST AgiLIT ATE REFACEREA . Conditii de uti liz.3. IV.I PROTECTIA MElJ[ULL'1 E. IV.5. CERlNTE DE CALITATE privind proiectarea ]i execujia constructiilor destinatepardrii A B. C. IV. [Y.:::'I- .6..CUPRINS L GENERALlT 1.3.LI1 AT! ATl I. ANEXEGENERALE [V.2.0biect 1.l. IZOLARE TERMICA.

stabilita de lege.3.95m. 1.ctate avand inalpmea mai mica de 1. electronice .1.1.2. 10/1995 privind calitatea in constructii.3. 93. TERMINOLOGIE.4.5 tone.1997 .2.3. 1.4. borne luminoase de reperaj si directionare) . CLASIFICA~I parcaielor pentru Terrninologia utilizata ~i clasificarea autoturisme sunt precizatein anexa IV. precum ~i a rernorcilor acestora.sau electrice. 1. r . se vor respecta ·~i prevederile reglementarilor tehnice conexe .97 La extinderea. Elaborat de: INSTITUTUL DE PROIECTARE.(anexa IV-3).1. iar nivelele de performanta prevazute sunt corespunzatoare acestei categorii.2. Prezentul norrnativ stabileste conditiile tehnice ~i nivelele de performanta ad mise pentru asigurarea cermtelor de calitate ale constructiilor publics destinate parcarii autoturismdor. I.1.2.2. se stabiliesc conform reglementarilor tehnice.3.3.2. Nu fae obiectul prezentului normativ garajele.1.6. ~~ vor adopta niveluri de performanta corespunzatoare eerintelor de calitate impuse de categoria superioara de importanja cea mai mare. executia~i exploatarea unei constructii destinate parcarii autohirismelor. si gn~utatL' tntalii deeel mutt 3. utilizatorilor. pentru parcaje (borne de plata. Valorile nivelelor de performanta induse corespunzatoare exigentei 1.3. destinate exclusiv parcarii autoturismelor se in general. nu fac obiectul prezentului norrnativ constructiilela care parcarea propriu-zisa se asigura cu sisterne mecanice $i utilaie de pareare (altele dedit ascensoarele/platformele mecanice de acces la nivelele de parcare). pe baza conditiilor In tema de proiectare.. I.4.1 . 1. 1. in categoria de importanta "C" (normala). trebuie sa fie rnentinute pe intreaga durata de exploatare aconstructiei. In cazul in care spatiile pentru pareare se comaseaza cu alte constructii. CERCET ARE . constructiile eehipate eu sisterne mecanice de pareare sau utilajc destinate parcarii.1 TEHNlCA DE CALCUL iN CONSTRUCTII Aprobat de: M1NlSTERUL LUCRARILOR PUBLlCE AMENAJAREA TERITORIULUI eu ordinul nr: 141/N din 28. precum si dispozitivele rnecanice. Performantele si nivelele de perforrnanta stabilite prin prezcntul normativ. Cerintele de cali tate ce trebuie asigurate prin proiectarca. 1. 1. 1. NORMATIV DE PROIECT ARE A CONSTRUCTIILOR PUBLICE DESTINATE P ARCARII AUTOTURISMELOR o CERlNTE DE CALITA TE INDICATIV NP 24 . bariere.1.3. daca nu se inrautatesc cerintelede calitate necesare prevederile normativului cu caracter derecomandare.indiferent de forma de pr:opri. DOMENIU DiE APLICARE 1..11. constructiile destinate pardirii a maxim doua autoturisrne. Prezentul normativ va fi utilizat tinand cont "i de prevederile> cuprinse in "Norrnativ pentru adaptarea oonstructiilor ~i locurilor publice la cerinjele persoanelor handicapate" CPH1- 1.1.5. CONDITU Constructiile incadreaza DE UTILIIZARE 1. La proiectarea. pe langa prezentul normativ. De asemenea.3.1.. GENERALlT OBIECT ATI ts. 1. modificarea sau schimbarea de destinajie a cladirilorexistente pentru parearea autoturismelor. constructiile cu locuri de parcarc in boxe iridividualc.2. Prevederile prezentului norrnativ sun! obligatorii la proiectarea ~i executia constructiilor ~i spatiilor noi destinate parcarii autoturismelor .2. execuria ~i exploatarea parcajelor pentru autoturisme sunt conform Legii nr.

optime. Regulamentului P132. n. prevederile normativului 11.scop nu se normeaza.1. Il.CONDITIl DE AMPLASARE a constructiilor destinate parcarii autoturismelor II. Ceneralita 11. zone de interes pabtie.4. seface in concordanta cu pravederile Certificatului de Urbanism. Conditii de vecinatate II. de parcare in cladiri cu alte Stabilirea numarului loeurilor functiuni decat cea de parcare.Conditii n. 11. panta 9 fizico-mecaruce .1..'area uzror posibilitati cat mal constarne de exploatare .1-1.S.3. 11. de aliniere. A:P Conetructille dsmnlil.2. Prin amplasare. 11. avandu-s€ in vedere totodata ~iinfluienta vantului :?i a curentilor de aer din zona.11. Disranjele s€ vor de asigurara posibilitati :jii pentru inferventie in eazuri deosebite. de posibilitajile oferite de teren ~i a celor de amplasare ~i conformare a construcjiilor respectivepotrivit legislariei In vigoare.z 11. CONDITI1DE AMPLASARE COftstnu:\iilor destinate pardrii autortarlsmelor GENERALIT ti de teren de zona ILl. I1. arunci {:and nu depa~e~te500 m .2. CONDITII ALE TERENULUI Zona seismica Proiectarea ~i realizarea construrtiilor destinate parearn autoturismelor se face in conformitate cu prevederile Norrnativului PlOO. {Ii gradului seismic aJ zonei respective..h~ parearii autotueismelor se amplaseaza. p:riAndu-sif searne de aeigu.3. se face in.1.5.2. Natura terenului La proiectare ~i executie se vor avea in vedere caracteristicile ~i geomorfologice ale terenurilor.1. 56:con~lric.6.2. capacitate etc. stabilindu-se dupa caz in functie de natura proprietatii terenului. asigurandu-se conditiile corespunzatoare categoriei de importanta a constructiei.1 .~. fata de pundsle!zonele de acees de amplesare de inreres public 11. funqioftal.1. de regula. conformitate cu General de Urbanism ~i ale Nurnarul locurilor de parcare din ckidirile destinate exclusiv acestui .1.Conditii 11. n. 11.1.2.2.2.2. Pentru oriceiconstructie de parcaj stabilirea regimului de inaltime.4. Utilitati 1J.1.1. )0 11.

conditiile de vecinatate sunt cele stabilite prin prevederile Regulamentului de Urbanism. I1. Puritatea aerului Parcajele inchise vor fi echipate cu instalatie de ventilarc.organizata.).2. precum ~i nivelul apelor freatice. De . functie de care se stabilesc solutiile constructive ~1 procedeele de realizare .!IlIIiguran~a a minimum 40% deschideri.regula se aleg echipamente ~i instalatii cu nivel de zgomot redus. fapde narht' sau blmdat«. e elemente de limitare a propagarii incendiului. de). sa fie prntl'jatl' ternporar uarnn. SiW se vor lua mat-uri de prHk'C\i~' a constructiilor invecinate (errane.4.2. Amplasarea alipitasau comasata a parcajelor in consrructii cu alte funcjiuni este admisa.3. Pentru ventilarea naturala organizata prin falade.2. 1l.Sl' rccornanda . ~ II. astfel incat propagarea incendiilor sa fie limitata.574 pnrrum ~ia prevederilor avizelor si acordului de mediu. camine de batrani.4.intului 1.2. in conditiile din tabel 1.3. n. In zonele eu vanturi dominantc.. nivelul optim de ventilare natural. indiferent de categoria strazii.ii in interror ul constructiei (plase sau parazapezi) . IDA.3. Imfl~li:n\a vaBltului ljda curentilor de aer IL:U. Protectia impotriva zgomotului Constructiile destinate parcarii vautoturismelor trebuie astfel amplasate.2.H. 11.3. iar gurile de refulare In exterior vor fi astfel dispuse ~i realizatc incat sa nu se depaseasca concentratiile de noxe stabilitc conform STAS 12.1. iar daea aceasta nu este suficienta.1. Se recomanda ca. Nu se recomanda amplasareaparcajelor CONDITII Insorire ALE ZONlIEI I1. se iau masuri de izolare generals sau local a impotriva zgomotelor aeriene ~i de impact. in limitele ariilor construite stabilite in functie de gradul de rezistenta la foe. dupa caz se asigura: = distenje de siguranta normate. 1I.4.1.2. IL4. contra patrunderii ~i aghlDll'rarii ZZlPL'/. 11. In f1. ecrane.m. 11..4.crelie ~i gradinije.2_ 11.:pe de conditiile din zona in care se amplaseaza si de clistantele dintre cladirile supraterane. asigurandc-semijloacele de protectie necesare care 5& evite insorirea excesiva. fatadele deschise ~i mvclunic :-upL'r1<l<Jrl' expuse vantului dominant. conformatesi realizate vincat la 1.2. .1..3.3.L CONDIT]] DE VECINATA TE In general.4.3. ~cDli. finisaje absorbante. II.00 m de cladirile invecinate. Comunicarea functionala dintre 11. din ar ia inchidcrii perimetrale. . compartimentare din clasa de combustibilitate Co (CAl)' rezistente la foc.3.3.terenului.3. 11.4. carcasari de utilaje.3.3.tip de constructie ~i destinajie conform reglementarilor tehnice. intre constructia parcajului ~i cladirile inveciriate.'ldlnt eu parcaje deschise cu fatada opusa dircctiei v. strada. asigurandu-se in acclasi tirnp. supraterane deschise cu capacitatea peste 100 autoturisrne la mal putin de 100 rn.4. valoarea zgomotului produs prin exploatare sa nudepaseasca zgomotul admis in 10 . Amplasarea independenta a parcajelor fata de constructiile invecinate se face la distantede siguranta normate In functie de gradele de rezistenta la foe si riscurile de incendiu ale respectivelor constructii. Sigurantii la foe Pentru limitarea propagarii incendiilor. lL3A. ale Planului Urbanistic de Detaliu si Certificatul de Urbanism.3. 113.2.4. rezonatori. riscul de incendiu. conform reglementarilor tehnice.l.1. U. precum si in prezentul normativ.4.1 distants mai mica de15 m fata de cladin de producne ~i :'lim de cladiri civile. teatre. Parcajul va fi ast{"d realizat ~i exploatat indlt in functionaraa normala s~ nu genereze zgomote sau vibratii susceptibile de a afecta sanMatea sau linistea utilizatorilor cladirilor invednate (peste lirnitele admise in reglementarile tehnice). toe vor evita conforrnari planimetrice sau volumetrice care pot crcea curenti de aer t>i disconfort la niv€! pietonal.1. 11. daca stint separate prin elemente de. sau se separa cu elemente din clasa de combustibilitate Co (CAl)' rezistente la foe conform reglementarilor tehnice. etc. lacasuri de cult.2. de spitale. (seperatori. se va evita amplasarca ci. Durata de insorire a parcajelor supraterane deschise se recornanda a fi cat mai mica.

V I . frecventa utilizarti. folosite ~i ca stocaj temporar pcntru acces . pn.111 drum caros abrl cn rc ~a perrnita accesul autospecialelor de mt .2. etc. P3 I .4.1.\imi ~i lungirni dirnensionate corespunzator necesarului de' limp de acces in functie de marimea parcajuiui. ANEXA FOCAL INGLOBA PARCAJELE PENTRU IV. Accesele carosabile ale constructiilor destinate percari: autoturismelor se rezolva in functie de categllriil straziifstrazilor) adiacente.1.2) _£ONSTRUCTIILOR AUTOTURISME CONSTRUCTII DE PRODUCTIE PI.3.. dotare si succinte conditii de stationare. P2. trebui« . destinate parcarii autoturismelor se amplaseaza fatade constructiile invecinate 1a distantelc de siguranta recomandate conform tabel 2. 11.I. 12 U. asigurandu-se conditiile de zonare pentru spatiile cupericol de explozie .4. lncat sa preia traficul curent dar sa poata fi utilizate ~l de mijlcacclc de interventie prevazute In articolul 11.. CONDITII IN CARE ESTE ADMISA ALIPlREA SAU INGLOBAREA PARCAJELOR IN CONSTI~UCTn CU ALTE DESTINATII TIPDEPARCAJ GRAD DE DESTINATIA CONSTRUCTIILOR ADMIS REZISTENT A LA LA CARE SE POT AUPI SAD (d.2.i salubritatii ~l' aSlgurii conditiile desfasurarii acrivitalii specifice la mvelul terenului amenajat adiacenr (platforrnelor carosabile adiaccnte). puncte de control.2.4.4. politiei in cladire. Pentru Accese carosabile II.3.5. tirnpul de stationare pentru plata.late utilitatilc necesare functionarii siguranta. D SAD E DE PI IV -v PERlCOL DE INCENDIU CLADIRl CIVILE (PUBLICE). in functie de gradele de rezistenta 13 foc ale acestora...3.prinbretele de accelerare ~i decelerate. DIN PI.3.4.11 8 6 10 : III 10 8 12 IV . 11. Tabell fie racordatc la reteaua publica stradai.trebuiesa 1L5.prin accese directe sau indircctc. Alimentarea cu "'pa se poate asigura prin: '1 . (U Ui. Alimentareacu apa Drumurile carosabile destinate accesului in pareaj.1 > in cor. si functionarii in orele de varf: • pentru strazi de categoria III -IV .P2.2. prill panouri d~· semnalizare care cuprind indicarii de acces.parcaje ~i cladirile de care se alipese sau inglobeeza se asigura prin goluri functionale.S. alcatuiesc ~i dimcnsionoaza astrel incat sa <1sigure siguranta pietonilor In raport cu circulatiile pentru circulatiile interioare pietonale. 1I.4. constructii de productie ~i/sau depozitare din categoriile A ~i B depericol de incendiu distantele 51? majoreaza cu 50%.3. Accesele pietona It. 11.P3 I . UTILITATI Orice constructie destinate parcarii autoturismelor dispuna de t. numarului dt' _.d itii dc' IIA.t.V 10 12 15 n. in functie defrecventa utilizarii aCCl'SdOT in parcilj.P2 III CATEGORlILE C. CU EXCEPTIA CELOR DESTINATE Pl.S..II PERSOAN ELOR CARE NU SE III P1 POT EVACUA SINGURE i1. (atunci dind nu sunt realizate compartimentari antifoc)..2. Se pot amenaja bretele de alimentare corespunzatnare asigurarii timpului de asteptare necesar pentru acces: Alei!e interioare de circulatie din incintele in care ~e arnplaseaza parcaje. VOl' fi conforrnate siriimcnsionat« in a~t\ fel.1. astfel: G pentru strazi de categoria [ ~i II . Constructiile Independente. ~i corelate cu - lIA.4.5. Tabe12 DISTANTE DE SIGURANTA RECOMANDATE FATA DE CONSTRUCTlI INVEClNATE GRAD DE REZISTENTA LA FOe AL Distante recomandate.3. autoturisrne . Parcajele trebuie sa aiba '1~lMurat \.4.rvcntic J iL· ~al\'iini ~I Pentru autospecialele pt impterilor .3.3.. Pentru asigurarea funciionalitafii urbane. in functie de gradele de CONSTRUCPEl PARCAJULUI rezistenta la foe ale obiectelor invecinate (m) I .II ~I/SAU DEPOZIT ARE. sernnalizarca parcajuiui 51:! face de la distante determinate in coroborare ell viteza do deplasare pe traseele localitatii s: pe caik adiacent.4. igiena sanatate $i protectia mediului.alto parcajului se amplaseeaza. folosite ca acces printr-un bun reperaj.II Il1 IV .ltejate corespunzater.

3.i dispozitive electricc de ..ascensoare de intervcntie in Gl:1.Sl narno: " dl' canahzaro. lL'".3.tcnsrunc U= normal a 0.' prevcdi. Instalatia de canalizare se va proiecta si executa. vor respecta prevederile I'cntru parcajclc ell capacitntea rnai mare de 500 de''''' <Iuh.1._ racorduri(br~amente) la retelele de distributie ale localitatii sau zonei in care se amplaseaza .2. 115. cxtcrroara hidrocarburn .) se proiecteaza ~i .!H.6. cu coloane deschise $1 garda hidraulica la partea de jos a coloanei. Echiparea parcajelor cu instalatii de stingere a incendiului este obligatorie conform reglementarilor tehnice. la cader~a reteleielectrice a sistemuiui energetic national de ali rncntare normals): .1.frecventa f= 50 Hz ± 0.3.(1bligaturiu grup electrogen pentru ahmcntarc clcctrica de rczerva cuintrare in tunctiune automata (maximum :'>0").5.1S.5.7. 11.22m KY ± 10 electrogen % IUi.2.31'1(O. Debitele de apa necesara pentru stingerea incendiului se stabilesc conform reglementarilor tehnice specifice.~ ~~. va asigura: .9i. local .5 \. rezervoare etc.'.\ vhicuh-.~igure intrcgul consurn vneccsar functionarii in conditii norrnale a constructiei. U. Energie e lectrica Constructiile penrru parcajc se alirnenteaza-cu conform reglcmentarilor tehnice specifice.pornpesi robinere 11.1. Din sistemul energeticnational.ventilare (eel rutin SO°.vor asigura preluarea apelor provenite din scurgeri de pe autoturisme din intretinerea pardoselilor si recomandabil din eventuala folosire a instalajiilor de stingere.1.2. crrcuitelc dt. adoptate pentru amplasamente izolate sau zone fara retele de distributie a apei.\mpl.1. 11. 11. etc. .instalatii de desfumare in (M de incendiu .maximl1J de pornire al consurnatorilor sirnultani SitU parte din consumul electric (in functu.siguran\a (iluminat de siguranta pentru continuana lucrului. poatc constirui: .s. inclusiv .':'. 1a canalizare. de incendiu (dacii.'\ <:<1/'. Instalatiile de canalizare ale parcajelor . s..5.'!rill.52.\. 14 Toate coloanele de canalizare ale parcajului public se colecteaza obligatoriu intr-unseparator degrasimi r asigura ~l la ~-·arcajdL' 15 . Cilpacit'ltca~ruplllui ck-ctrogcn scxietermina astfel incat sa a. de regula.5 'h. Alimentarea cu apa pentru stingerea inccndiului se poate asigura prin retele independente sau comune eu apa menajera.3. dup.din debitele instable): .5.1.:2. Alimentarea 11..r tchrucc.daci! estc cazul): . _ surse proprii.instalatii d . de inccndiu: . . . cu apa calda a parcajelor. l'n'lnt:! .3. 11.5.1iii de sernnalizarc in CM de incendiu ::. (t cladire sau independente).4.2. esk cazul).11iml'nt. Pentru pozarea conductelor in pamant se respects prevederile Normativului P '7~i STAS 6054.5. control. ori retele insufidente cantitativsau calitativ. . alimentareaelectrica (trifazica sau monofazica).tA· Alirnentarea clectrica dingrup n. in scopul asigurarii intretinerii. se poate asigura : a. .5. interventic. de lacaz la C<1Z) ~i a celui de pornirc necesar.de la centralele sau punetele termice zonale. b.1re<t grupului clcctrogen rvgiL-nK'nt.): Il.2. statie pompe.5.5. centralizat . Gospodariile de apathidrofor.) de rezerva (care intra automat in funcriune in timpul norrnat. lULU. II. Il.. instal.:'. 19 JU5.'respunzator sc face pntnvlt functiunilor asigurate.1.5.'_' ~ <.2.2.hmentarea electrica de rl'L~'l.8.din centrale sau puncte termice proprii. energie electrica La realizarea retelelor se respeeta prevederile Norrnativului ~i STAS 1478.fD.ue. 11.2. Canalizare Apele evacuate Normativ C 90. Il.3.1siguriind alimentarea sirnultana a instalatiilor vital« utili tarecum sunt: .alirncntarca de baza (cand cladirea nu este sau nu poate fi alimcntata din rcteaua sistemului energetic national).2.de prioritatilc srabilite.':'.3. (inglobate in Alimcntarca cu energie elcctrica de la un grup electrogen.2.realizeaza ttl conformitate cu prevederile Normativului I 9.: ' TaCOf 1ilrea ia reteaua 11. cvacuare. c.

pentru rna; putin de 500 de autoturisme, in functie de COT1siderentele specifics de ordin geometric, numar de niveluri oriexistenta unei instalaju de ascensor (platforme) pentru 'autovehicule sau ia cerinra inveshtorului. Platformele pentru autovehicule vor ave a obligatonu st un sistem mecanic (manual) de manevrare. 11.5.3.2.b Circuitele destinate alimentarii electrice de rezerva vor avea trasee independente ~i protejate fala de alimentare .. normala. conform reglementarilor tehnke specifice. lncazul in care se prevede ca accesul in parcaj sa fie mentinut ?i pe durata de nefunctionare a alimentarii electncenormale, parcajul va fi prevazut si cu 0 sursa de alimentare de avarie, independenta de sursele de alimentare normals ~i de rezerva. Energie termica Instalatia de indilzire are ca scop asigurarea' agentului termic necesar incalzirii spatiilor de parcare inchise: la temperatura de garda de 5·100C, degivrarii rarnpelor de acces pe timp de iarna, precum si a prepararii apei calde rnenajere. . Asigurareaalimentarii eu energie terrnica si instalatiile de incalzire serealizeaza fundic de gradul de dotare si eehipare tehnieo.edilitara a loealitatii sau zonei de ampla~are, cu respectarea prcvederilor Normativului I 13. Alimentarea C1.l energie terrnica se poate realiza de Ia o sursa proprie (centrala termica) sau din reteaua oraseneasca (centrala terrnica de carrier sau punet termic) n.5A2.

ULCERINTE DECALITATE IILA. Rezistenta si stabilitate III.B. Siguranta in exploatare III.e. Siguranja la foe HI.D. Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea ~i protecpa mediului lILE. Izolare 'termica, .hidrofuga i?i economie de energie IILE Protectie impotriva zgomotului

I
I

i

Il5.3.2.7

II.SA. [1.5.4.1.

in

iriteriorul parcajului este interzisa amplasarea conductelor de abur eli presiunea peste 0,5 bar ~i de apa frerbinte cu temperatura rnai mare de 90° C .

115.4.3.

In interiorul spatiilor destinate efectiv parcajului este interzisa amplasarea condudelor de gaze eombustibile sau toxice. Venfilare Instalatiile de ventilare dinispatiile de parcare proiecteaza si raalizeaza potrivit reglementarilor speeialitate, indicativ I 5. inchise, se tehnice de

II.S.S. [].5.5.1.

17

tipuri de incarcari utile.

HI.A. III.A.I.
IIl.AI.1.

R.EZISTENT.A.~I STABILITATE GENERALIT ATI
Constructiile destinate parcapii autoturismelor vor fi proiectate si realizate astfel indlt \"sa satisfaca cerinta de cali ta h.: "rezistenta~i stabilitate". Prin aceasta se intelege ca actiunile susceptibile de a s~ exercita asupra constructiei in timpul €xecutiei ~i cxploatarii nu vor avea ca efect producerea vreunuia dintre urmatoarele evenimente: a) prabusirea totala sau partiala a cladirii, b) deformatii de rnarimi inadmisibile, c) avarierea unor parti ale cladirii, sau a instalatiilor ori a cchipamentelor, datoritadeformatiilor rnari ale elernentelor portante, d) avarii disproportionate forma iriitiala a elementelor fata de cauza producerii lor

IIl.A.2.1.3.

Incarcarile date de peretii de compartimentare

neportanti, cu

greutate de eel mult 3 KN / m se iau iri considerare ca Incarcari uniform distribuite pe planseu dupa cum urmeaza ; - pereti cu greutatea pana la 1.5 KN/m~.5KN/m2 - pereti cu greutatea mtre 1.5 - 3.0 KN/m=1.0KN/m Pentru peretii cu greutati mal mad, lncarcarile conform datelor reale (ca intensitate si pozitie). III.A.2.1.4.
•. 2

se vor calcula

~i

Acoperisurile, terasele, planseele destinate platformelor de parcare, rampele de acces carosabil mue niveluri, podestele ~i rampele scarilor se verifica suplimentar la 0 incarcare concentrate verticals aplicata pe elemente, in pozitia cea mai defavorabila, ", in absenja alter incarcari verticale utile sau din vant. Incarcarea concentrate pentru spatiile destinate exclusiv circulajiei pietonale, considerata aplicata pe 0 suprafata de 10 x IDem se ia dupa cum urmeaza: - plansee, podeste ~i scari - acoperisuri, terase - acoperisuri pe care se circula numai pe podine =1,5 KN =l,OKN ",O,5K1"-.J

III.A.1.3.

Sarisfacerea cerinjei "rezistenta ~istabiljtate"are In-vedere in cazurile in care nu intervin solicitari cu probabilitate deoscbit de mica de producere si care nu au fost avute in vcdcrc la proiectare.

IIl.A.1.4.

Cerintei de "rezistenta ~i stabilitate" ii corespund conditii de performanta pentru constructia in ansamblu si pentru partile sale componente, referitoare la stabilitate, rezistenta mecanica, ductilitate, rigiditate, durabilitate.

Incarca~ea concentrate pentru spajiile destinate circulatiei carosabile sau stationarii autorurismelor, considerate aplicata pe 0 supratata de 15 x 15 cm. se ia dupa cum urmeaza:

m.A.2.1.
III.A.2.1 ..

ACPUNILEAGENflLOR.

MECANICl

Clasificarea ~i gruparea actiunilor agentilor mecanici pentru calculul constructiilor destinate parcarii autoturismelor se face conform STA£ 1010l10A Evaluarea incarcarilor permanente se realizeaza conform STAS 10101/1, iar definirea incarcarilor datorita procesului de exploatare conform STAS 10101/2. . . Valorile normate ale Incarcari10r utile, uniform distribuite pe 2 planseele parcajelor etajate sunt de 3,5 k..'\I/m • Valorile normate se refera la incarcartle utile curente ~i reprezinta valori obisnuite In conditii normale de exploatare. Deoarece valorile normate nu tin seama de efectele dinamice produse in timpul axploatarii (sarcini convoi) $1 de incarcarile concentrate datorate poansonarii planseelor prin intermediul rotilor pe durata stationarii, se vor face verificsri si la aceste

- plansee destinate stationarii.si circulajiei - rampe destinate circulatiei verticale intre niveluri - acoperisuri-terasa pe care se circula si starioneaza 1lI.A.2.1.5.

=10,5 KN =12,5

m

=13,OKN

III.A.2.1.2.

Peretii de compartimentare portanti sau neportanti precum si bal~stradele sau elementele destinate protectiei la cadere accidentala, vorfi verificate la impactul cu autoturismelor susceptibile de a fi parcate, Valorile normate ale incarcarilor utile,verticale ~i orizontale p.e baJ~~a?e, parapeti ~i atice adiacente spanilor destinate circulatiei pietonale.se iau conform STAS 10101/1 AI: - pentru coridoare, scari $i podeste =1,0 KN/m Incarcarile servesc pentru calculul elementelor balustradei, parapetului sau aticului $ise considera aplicate pe mana 19

ULA2.1.6.

is

curenta

aac~!IIt1<lia. Aqlout&S simultane cu csa verticals.

ari2oFtt'flH!.

nu

Sit

va €onsid@Ta

construejii

de parcaje se face in I!!onlormiiate cu prevederile

Normativului
1l1.A2.2.2.

P100.

Hl.A.2.1.7.

R~duc~rVla mcardirilor wale pe@Iemente porrante orizontale principale. pe elementlille portanteVfi!rticale~i pe fundajiile acestora se 3w.bilg~te confOl"mprevederilor STAS 10101 /2Al.
Valorile coeficienti-Ior de indirdire lunga durata
CUIn

Valorile normate ale~"'lor din vent ~i coeficien1ii pariiali de siguran~a care m~idi valoeile rncai'ilarilor norma+e pentru objinerea iRcaTCA~or d'i'lMlti\ll. sum stabilite prm 5T AS 10101/20. Valorile normate ale ~€ar~rdtn lIl!pada CIloli!ftcientii partiali de sigurani.a .care ~U1J:iplidi in(7aN~(i normate penrru obtinsrea incaicl!imlor decalcul SW'l.t stabUite prin STAS 10101/21. Incarcarile din temperatura exterioara
SW'It stabl#t~ prin:

1II.A.2.1.8.

(n) ~i cele ale fracti-unii de

(nd) se srabilesc conform STAS 10101 IDA, dupa

III A.2.2.3.

,i

urmeza:

a) pentru indl.rd\rile

uniform distdbuite pe plansee se iau
n

valorile: valoarea mca:r~arii utile normate -pana la 2 KN/m2 - intre 2 + 5 KN/m2 _peste 5 KN/m2.

IlLA.2.2.4.
0,4

1,4

1,3 1,2

- STAS 10101/23 : dehnirea indirell.rilor - STAS 10101/23 A : valorile normate, coeficientii lncllrdlrilor ~i valorile de calcul ale indrdirilor.

b) pentru incarcari distribuitein lungul unei linii la balustrade, pereji despartitori. etc. orientate pe .din .. 'Ctic
verticals sau orizontala n '" 1,2 . se iau valorile: nd:::: 0 (n) se folosestc pentru

I1I..A.2.3. IllA2.3.1.

Proprietatile

materialelor
Sf!

Proprietatile de rezistentl1 tii de deformatie ale materialeior definesc conform prevederllorS'I'Af 10107.

OBSERVATU

1. Coeficient\ll

inci\rci\rii

irtCarcari .Fundamentale in cazul verificarii uUirna deJ1l!l!:istenta ~i stabilitate.

grupariledc la starca limit5

IIL\.2.3.2.

2. Coeficientul fractiunii de lunga durata a incarcarilor temporare variabile (n") se foloseste dupa cum urrneaza: _in gruparile de indi.rcari fundamentale: .. pentru verificarea la starea limita a exploatarii
riormale sub efectul fractiunii de lunga durata OJ indi.rcarilor, -in gruparile de incarcari speciale: e pentruverificarea la starea Iimita ultima de

Vnlorile caracteristice, coeficientii de siguranta pentru materialelc ~i valorile de caleul ale rezistentelor materialelor se stabilesc in conforrnitate cu reglementarile tehnke corespunzatoare principalelor materiale de constructie si a agrementelor tehnice:

III.A.2.4. llIA2A.1.

Proprieta,ile

terenuriJor

de fundare

rezistenta si stabilitate pentru verificarea lastarea
" .. limita a exploatarii norma le: in cazul actiunii seismice in orice al te cazuri precizate

Proprietatile terenului de fundare se vor stabili prin cercetare'" geologica, tehnica si geotehnica in conformitate cu 51AS 1242/1 ~i cu celelalte reglementari tehnice specifice can.' se refera la metodele de deterrninare a acestora. Caracteristicile fizlco-mecanicaale conf. STAS 1243 pamfinturilor se stab IIesc

prin

tern a

de

III.A.2A.2.
1IJ.A2.4.3.

prOlectare
3. Coefidentii "n" ~i und" nu indud efedele

dinarnice

eventuale Iftfluen!ele mediului natural Determinarea fortelor seismice conven\ionai€ de calcal pentru IILA.2.S.

Valorile normate ~i valorile de caleul al caracteristicilor geotehnice ale terenurilor de fundare se stabiles€: conform STAS 3300/1/2

IH.A.2.2.

Geometria

structurii

in

ansamblu

,1 a elementelor

de

constructie
2.1

IILA.2.2.1
21.)

metodele prevazute in Normativul PlOD vor fi utilizate dupa cum urrneaza: a) la ciadirile cu spatii destinate parcarii incadrate In claselc de importanja III ~i IV este obligatorie aplicarea metodei de proiectare curenta (metoda A).1.lll rarurt de persaane in exteriorul cladirii. Elementele de structure .-\.:ntul capitol referitoare la protectia antiseismica sal! la ~. 5" se lncadreze reglementarile III.\.2.A2. . dar dimensionate astfel lndt fis~rile produse de miscarea seismica sau soc accidental Sa tit: limitate.A. Elementele nestructurale de constructie trebuie In sistemele de tolerante prevazute iprin tehnice. parametrii ~i nivelele de performanja folosite pentru toate cladirile civile si industriale precum si cu cele din prezentul normativ. .41. IILA. corespunzator categoriei de importanja a constructiei. Parametrii geometrici ai structurii in ansamblul ei si cei ai II1.ULA2.2.3. in una din urrnatoarele ipoteze: aica facand parte integranta din sisternul structural. l'rUl:cta~ea antiseismica a elementelor de compartimentare si de inchidere perimetrala se face. b) cu legaturi care sa permita deplasari relative libere In raport ''''' cu structura.ace prin c~d~~e (torala sau partiala). lJl.1 1~1 mentma integritatea fizica astfel inc31 sa nu provo.. nestructuraJc si a mstalatiil. c) solidarizate cu structura.A. c) deformatia remanenta provocata de incarcarile de ~xploatare.6. Proiectarea antiseismica a instalatiilor ~i echipamentelor din constructiile destinate 'parcarii se face ell respectarea principiilor generale din Normativul PIOO. ULA. Tllatl' elerncntele expuse ale constructiei vor avea rezistenta mccanica necesara sau vor fi protejate prin elemente ell re.S.lstenta mecanica neccsara. b) la cli3..at in centrul unui dement de perete.A.'curi nccicientale a elernentelor structurale.2.·.3. REGULl DE PROI1ECTARE IILA. > 111. Metodele de calcul Pentru constructiile destinate parcajelor se folosesc aceleasi metode de cakul ca si pentru toate celelalte cladiri civile :. se recomanda folosirea metodei de proiectare bazata pe considerarea proprietatilor de deformare neliniara a structurii (metoda B). ~. Pentru calculul seismic al constructiilor pentru parcaje integrate functional altorconstructii.A. verificarea satisfacerii cerintei de rezistenta ~i stabilitate se face dupa criteriile.::t. intrun pu~ct situ.ul au~otLlrism susceptibil de a utiliza parcajul. ]'entru..6.6.A. nu trebuie sa fie mai mare de 10 % din deiormatia instantanee norrnala pc planul peretilor.I mve t' E' perforrnanta : a) deforrnatiile norrnale pe planul peretelui sub 'inez . clemente decorative..5. I L' elementelor de structura se considers a se incadra in sistemul de toleranje stabilit prin STAS 8606 (clasele de precizie ~i valorile tolerantelor) in functie de dimensiunile respective.2.2.4.3.. b) deformarea iristantance normala pe planul peretclui.2 Pentru dperetii interiori neportanti " Sf. nu trebuie sa depaseasca valoarea de S nun. datorita rezemarn uner persoane nu trebuie. llLA.2. calculate si dimensionatc astrel lndt sareziste la un eventual soc al autoturismeior. constructiile destinate parcarii autoturisrnelor.1. m. cosuri de fum. \t'.6.5.. sau socul provocat de ~mpactul ~n.>i pentru cladirile Inalte cu structura din beton armat precum ~i pentru dadirile incadrate in clasa de importanta HI care nu respecta !n totalitate prevederile referitoare la alcatuirea de ansamblu din normativul PlOO.42 m.i nestructurale netraditionale se vor incadra in sistemul de tolerante prevazut in agrernentele tehnice respective.3. CONDITII DE PERFORMANTA Pentru constructiile destinate parcanl autotudsmelor. . dupa caz.1.'I e d s: carcari exploatare prevazute la 1ll.' stabilesc urmat Oil re I.2.1.>i industriale. IILA.4. general valabile pentru cladirile civile ~I I ndustrialc sirnilare la care se adauga prevederile din pr. Verificarea Ia actiunea seismica a elementelor de constructie l3 111. Elementele nestructurale exterioare (calcane..3.sa depaseasca 5 mm. timpane. In care H este inaltimea pcrctelui in mm.. pierderi de vieti ornenesti ~. .2.4. III.3.dirile de mare repetabilitate :. IILA. incarcarilor seisrruce conventionale.5.A4. regulile du proicctare sunt cele. parapeti) vor fi ancorate de :tr~c~r~ ~i vor f~ dirnensionate astfel incat sub actiuDec. c) aplicarea metodei Beste obligatorie in cazul cladirilor foarte inalte. sau H/500 .

.fi proiectate astfel mcat avarierea lor sa nu impiedice circulatia persoanelor: practica. grupat. IH.eazul unui cutrei:nur sever.10.~ debeton (annat 'ii precomprimat) Elementele ce alcatuiesc planseul se vor proiecta.A.TI III AS. de incalzire. in zonele de strapungere s.1 1ll.9.3. b) pardoselile . .2. do: agreslvitate 11J. c?ntact -eu medii agresive vor avea . Prevederea de goluri ~i ~lituriinelementele nestructurale se va face numai in pozitiile ~i cu dimensiunile prevazute in reglementarile tehnice in vigoare.de socul produsla impactul autovehicoluluicu acestea sau cu elementul de constructie la care acestea sunt adosate. a) usile incAperilor de exploa~ar~ cele d7 eva~are din cladire vor fi proiectate astfel meat sa se evite r:encolul . de preferinta.:\:.§. Elementele de.A. La alegerea rraseelor acestor conducte. echipamentelor.S. a cladirii in . . 1.4. se vor prevedea urinatoarelemasun: . beton armat ~i beton precomprimat. Pentru a se asigW"a evacuarea in sigurantA. In acest scop se recomanda adoptarea . alunecarea ~i/sau rasucirea instalatiilor sau a 1-\2. de canalizare.A.cajele a carer structura de rezistenta este rnixta beton-ojel -y.deplasarea relative a reazemului. de rezlsten111~i penl:ru care nu se ~este pastrarea integr:itApi dupa cutremur sau ~. de ventilare si de alimentare cu energie electricli se vor stabi~i as. IIl.tare cu apa reee ~i apa calda. pentru DE PROIECTARE Elements .4. unor detalii verificate In conduetelor peste rosturile antiseismice se vor face cu masuri specifics. Traversarile . concepute Masurile constructive luate prin proiect trebuie astfel Incat sa conduca la evitarea stagnarii condensului in zonele de imbinare a elementelorde constructii Intra ele sau eu alte instalatii.Hel i~dit. m. i Par. Atunci cand se amplaseaza in interiorul cladirii. Punctele termice. DURABIUTATE PROTECTIE GENERAUT ANTICOROZIV A 1I1. sa .1. ...4.4. aasigura un strat suport cat mai rigid pentru valori de sageata admisibila conform STAS 10107/0.7.4 CONDlTII ~ Al..A.de blocare a acestora (in functie de valorile deplasanlor relative de myel pmbabi1e). vor fi amplasate.urnarea. UI.6. In zonele unde deplesarile relative ale tronsoanelor adiacente sunt mid.~ accidental.8.4. LegiHurile (ancorajele)instalapilor / echipamentelor de elernentele de constructie de care sunt fixate.5. Traseele condudelor de alimeri. aldituitii din [[1. accidentale sau In timpul seismului . 24 . . are ea obiect principal aSlgurarea an~oraru elementului de strudw'a de rezistenta pentru menjinerea stabilitapi.A. netede ~i care sa nu permita depuneri de pulberisau acumulari de lichide.J. 111.l.:\. _ras1. de regula. Calificareaseismidi a instalatillor. Protectia armaturii 'este asigurata prin alcalinitatea betonului (in cazul absentei substantelor ce actioneaza coroziv fat~ de otel). beton armat ~i beton precomprimat care po~ fi In. echiparoentelor in caregorii seismice se face conform reglementlrilodn vigoare.4. se va pne seama de evitarea posibilitapi de deteriorare a atcstora cauzata .i II1. (agresivitate se incadreaza in clasa III III.cUm sunt: .A5. Leglltutile trebuie sa reziste in eventualele situatii speciale de solicitare care pot apare in timpul exploatarii normale .S.i A. posturile de transformare ~i statiile de pompare ce servesc parcajele etajate. in cladire independentll.A. centralele termice.A. vor fi astfel proiectate meat sa nuconstiwie puncte slabe. posturiJe de transformare se vor echipa eu transformatoare ~i rntrerupto~re uscate r iar la centralele termice si stajiile de pampare se tau masurile prevazute in reglementarile specifiee..a . prevazandu-se inacest sens condijii de calitate ~i alditui~e minimale (protectie primara) ptecum ~i sisteme de protectic anticoroziva aplicate pe suprafata elementelor de constructii (protectie secundara). pentrumetal. Parcajele a carer structura de rezistentae$te medie ).care flU lac parle din structure.i finisajele de pe cal1e~e ~va~uar~ vor . forme ~at mal simple. A3.se re?uCll la strictul necesar numarul ~l dimensiunile golurilor de traversare a acestor conducte prin elementele de structura ale cladirii.sporitii cu 25%.e mcadreaza pentru beton in dasa IV de agresivitate si in clasa de agresivitate 4.1.A. de regula.

Betoanele folosite pentru elernentele de strucrura trebuie sa indeplineasca urmatoarele condi tii (Tabel 3) la locul de punere in lucrare. locuri de ancorare. instalatiilor ~i conductelor se va proiecta astfel mcat prin piesele metalice (bride.ie garantate de fumizor. Aceste lucrari v<?r fi ~xecut~te inaintea aplicarii sistemelor generale de protecpe anticoroziva (vopsitorii.'" beton se protejeaza conform "Instructiuni tehnice pentru protectia anticoroziva aelementelor de constructii metalice" C 139. PENTRU AGREGATI:: I 0. de preferinta elastic. determinata 26 . se vor inchide cu chit anticoroziv. A15. Protectia catodica ca 0 rnasura practica de protectie la coroziune. 16mm KG/me.85 Rc.4 A9. inlocui~~te/exclude realizarea conditiilor de protecne primara. AS. La proiectarea elementelor de beton precomprimat se va limita efortul unitar maxim la compresiune in beton in exploatare Ia valoarea de 0. unei tasari A10. pen~u. All. A16. Lucrabilitatea betonului de monolitizare. elemente de planseu) CLASA MEDIE DE AGRESIVITATE CONDITII TEHNICE ELEMENTE ELEMENTE DIN DlNBETON BETON ARlvIAT PRECOMPRIMAT CLASABETONIJLUI BC 22. 27 CONDITII PENTRU BETOANE IN ELEMENTE DE STRUCTURA (stalpi. A6.. etc. A14. Aplicarea sistemelor de proteqi. in cazul realizarii canalclor cu tevidin materiale pIa stice ce nu se extrag.) A8. Al2. dispozitive etc. Fisurile ce pot aparea la imbinarile elementelor prefabricate. trebuie sa corespunda de 12+ 2em (L4).. mm 31 390 500 RAPORT A/CMAX: 0.e anticoroziva prevazute In normativul C 17? nu.4 0. Acoperirea "i"t'~. locuri de fixare a unor utilaje.. Armaturile cu rol coastructiv in grinzi vor avea 0 acoperire de eel putin30mm.50 mm pentru bare mai marl de 16 mm. placute cu praznuri.. se vor lua masuri de etansare a golurilor. Montarea tuturor elernentelor prefabricate se face pe un pat de mortar de ciment.A4. Se admit abateri numai in sens pozitiv. tn medii de clor prezenri coroziune. acoperita TABEL3 A13.lturilor pretensionate va fi de 55mm. .8 Rc. se vor suprafata realizate . unde exista degajari de dar sau unde ionii in atmosfera pot prilejui deteriorari prin folosi protectii epoxidice Ia armarurile de din otel conventional moale cu diametrul mai mic de 30mm.5 BC40 GRAD DE IMPEI<MEABILITATE MINIM P8-10 P 12-10 DOZAJ MINIM DE CIMENT 430 550 I 0. grinzi. 'in cazul in care se folosesc elemente cu goluri (gen Hisie cu goluri) la care in golul inchis se pot acumula vapori de apa. Patti-Ie metalice ale unor imbinari ce nu se acopera cu . Pentru monolitizari care raman in contact cu mediul agresiv se foloseste un beton cu dozaj minim deciment de 500 kg/ me. se recomanda numai pentru elernentele din beton armat.l. beton armat precomprimat se vor incadra in clasa I de fisurare conform STAS 1010710. in cazul In care totusi raman goluri intre clemente ~i suprafaja de rezemare. la contactul dintre betonuI de monolitizare ~i eel prefabricat. rezistenta de calcul a betonului se considera 0. Fixarea utilajelor. iar la verificarea La starea limita de rezistenta. bolturi etc) sa nu se transmits coroziunea la armatura de rezistenta a elernentelor de construcria.. Sistemele de protectie anticoroziva prevazute in C 170 nu e~clud folos!rea ~i a altor produse de protect. grosimea poate fi redusa cu 5mm.OL37 (orice hira cu beton). Folosirea acestora se va face conform prevederilor legale.38mm pentru bare pana la 16mm. Se va indica modul de protectiea tuturordetaliilor constructive: imbinari.a impiedica corodarea armaturii sau carbonatarea betonului din interiorul elernentului. matarea lor se va face cu mortar de ciment inainte de finis are. Grosirnile minime ale stratului de acoperire cu beton a armaturilor nepretensionate vor fi: . ~tu. Elementele structurale din.uri de trecere. A7.

la care exista pericol mare de corozrune sc recomandx fnehiderea interspatiului dintre profile. deschise vor . consolidare..i alte grade ~i procente de detenorare decat cele indicate mai sus. fie rnansoane protejate eu vopsele rezistente la coroziune. curatire ~i vopsire. se recomanda . A19. B6.. B5.. eu colectarea lichidelor accidental rlispimdite intr-un canivou sau jgheab. Pentru elementele de constructic CLl scctiuni compuse. Elemente din metal Bl . 5. proiectul va confine '~i masuri de c:. In cadrul documentarici de executie. functie de cell' constatate.cutiile inchise sau cu pef4i'ti inclinaji).. exploatarea ~i intretinerea protectiilor anricorozive. Daca este necesar. TOLERANTA DE NIVEL (mm) PLUS SAU MINUS DIN 113.5upuse actiurrii tmor medii agresive. proiectantul va intocmi. se vor inehide erans.un proiectant de specialitate. caiete de sarciniprivmd executia.. A20. 1 m . cat TABEL4 TOLERANTE DE NIVEL ADMISE PENTRU SUPORtUL PAR005EULOR BETON U!STr\!'!TA (rn) lNTRE PUNCTUL DE REPER. ell conditia ca elementele intercalate sa nu introduce eforturi suplimentare in elementele de constructie. Daca protectia €ste deteriorata in proportie mai mare de 50% saudaca deterioraroa protectiei a determinat ~i deteriorarea unor clemente de construcrie de rezistenta.Tehnologiile de preparare a rnaterialelor de pwtectie ~i respecriv de aplicare a straturior components ale si~temul~ll de a~nperire prin vopsire trebuie sa corespunda ell prevederile stabthte de producatorii acestor materiale. Rosturile de dilatatie sau antiseismice "or fi continuate ~1 in pardoseala anricoroziva ~i protejate prin profile de rest ~i acoperitoare etanse pentruacestea..recomanda vce rrecerile conductelor prin plansee sa fie grupate in minimum de goiuri.A17. protejate prin ridicarea strarului dL' protectie anticoroziva. La proiectarea elernentelor de constructii din olel.. Se vor prevedca rebor duri similarc jurul stalpilor ~i in jurul fundajiilor utilajelor fundate direct pL' teren (placa). La strapungerea planseelor peritru conducte tehnologice sau instalatii se vor prevedea fie mansoane metal ice rezistente la coroziune. B4. La proiecrarea elementelor constructiilor rnetalice . . conrinui. Se .l CEL DE MAsun) . ale rampelor de acces prceum ~i cele pentru conducte vor fi prevazute cu reborduri din beton arrnat cu Inal\imea minim 10 em. din parcaje. care sa determine refacerea acoperirilor proteetoare. La pardoselile anticorozive orizonrale. A21.avea panta pardoselii de minimum 1 'Yo. In ambele cazuri.ClI distanta dintre sifoanele de pardoseala sa nu depaseasca 5-6rn. tolerantele de nivel admise sunt indicate in tebelul 6 pentru stratul suport din beton. Parcajdesubtenme pot fi realizate cu panta pardoselii "0".le in forma de chl2soane. Mansoanele de protecne trebuie sadepa~easca nivelul pardoselii cu minimum 10 crn. fie mansoane dinmateriale plastice sau alte rnateriale rezistente La rnediile agresive' respective. jar distanta maxima de amplasare a sifoanelor fata de peretii ind'ip«'riisa fie de cca. i:leneficial. . Elcmcntele de constructie cusecVune inchisi 1i tntcrior ncaccesibil. se recornarrda sa se foloseasca forme de sectiuni care impi_edica stagnarea apei! ~i a prafulut ~i care sa aiba un raport mal redus intre perirnetrul ~i aria sectiunii ( de exemplu: sectiuni tubulare. A1S. Golurile scarilor.'ul poate stabili :. Eleml!tntele aparente ale constructiei vor fi accesibile pentru verifieare. Acopcrirea suprafetelor elernentalor de consrrucni cu F'rnt~ctiad~t~rioratil in timpul exploatarii constructiei se va cfectua pe baza unor dispozitii de ~antier date de proiectant. in cazul in care aceasta prevedere nu se po ate realiza se recomanda realizarea inclinata a planseului dupa panta minima deseurgttre. norrnata. dad distanta "e" intre fiitele acestora €i>te e h/lO dar nu mai mic de 10mm ( unde h este ina1timea profilului).. ~ectiuni. Parcajele sup!aterane. B2. acoperirea ~kmcntelor se va face obligatoriu pe baza unui proiect mtocmit de .

IIl.A.5.!. ULA.S.2.1

PARDOSEU Alcaruirile de pardoseli se aleg astfel incat sa asigure izolarea structurii de rezistenta a planseelor ~i stalpilor :de agentii corozivi, in corelare cu gradul de rulaj existent in parcai, dasa de amplasare a acestuia in raport cu terenul, regimul tehnic de exploatare. precum ~i elasticitatea structurii suport a pardoselii. Pardoselile se vor rezolva astfel ca apa sau oriee alt lichid accidental raspandit sa .se scurga user la colectoare (sifoane de pardoseala, canivouri deschise, etc.) lirnitandu-se in aeest fel ariile afectate. Caruvourile deschise ~i sifoanele se vor amplasa In afara spatiilor potential ocupate de autoturisme In staponare.

II1.B.

SIGUR,ANTA

IN

EXPLOATARE

IIl.A.5.2.2

Cerinta de cali tate ~l sigurarita in exploatare se refera la protectia utilizatorilor in timpul folosirii constructiei, respectiv la: - Siguranta circulatiei pietonale - Siguranta circulatiei autoturismelor - Siguranta la agenti agresanti proveniti din instalatii - Siguranja cu privire Ia lucrarile de intretinere - Securitatea la intruziune siefractie.

HI.B. A. III.B.AI
lII.B.A1.l.

SIGURANTA CIRCULATIEI PIETONALE
Circulatia pietonala exterioara Traseul pietonal trebuie sa fie usor de recunoscut si diferentiat prin rezolvare in profil transversal, prin material sau culoare. Se recornanda ca intr~ constructie ~i carosabil sa se prevada trotuare cu latime libera min. 1.20 m. iar la intersectii minimum 1.50 x 1.50 (pentru carucior persoane handicapate). Caile de circulajie pietonala comune cu caile carosabile de acces (inclusiv ganguri sau pasaje) ca ~i eele care se intersecteaza cu acestea trebuie marcate ~i semnalizate, astfel incat sa fie vizibile in orice conditii atmosferice, Se recomanda catrotuarele adiacente cailor carosabile cu trafic sa fie separate cu bariere de protectie sau spatiu verde de siguranta. Stratul de uzura a cailor pietonale s~ rezolva din materiale ~ antiderapante (nealunecoase umede sau uscate), cu coeficientul de frecare min. 0.4 Panta trotuarelor va fi de max. 5 % in profil longitudinal max.2 % ~i in profil transversal. Denivelarile admise, pe circulatiile pietonale, max. 2.5 em. Rosturile intre dalele de pavaj pietona1 orificiile gratarelor, vor fi de max. 1.5 em. sau, dupa caz, de

IlLA.S.2.3.

IIl.B.Al.2.

IlLB.Al.3.

IIl.B.Al.4.

Ill.B.Al.S.

1l1.B.A1.6

m.B.A1.!. III.B.Al.h.

1Il.B.AL9.

Pe parcursul caller pietonale, daca ieste cazul, se prevad puncte de sprijin (grilaje, parapete sau balustrade, etc.) ell h 2..0.60m ..
31

30

D

lILB.A1.10.

La acoperisurile ell penta mai mare de 30 se pre:vad 6pritoare de zapadil, in dreptul circulatiilor pietonale exterioare. imprejmuiri (garduri) impreimuiri (garduri),~cestease v?r evite posibilitatea de accidentare p~m orizontale intre h = 0,3.;.1,OOm. rar 1.50 m .. verticale - max. sau diametrele .. orificiilor

·In.B.A4~

Circulatia pietonala interioara
Stratul de uzura al pardoselilor trebuieastfel realizat Incat sa nu permita alunecarea (atilt uscat cat ~i umed), iar spatiile destinate circulatiei interioare trebuie sa fie prevazute cu rnateriale antiderapante, asigurand un coeficient de frecare = min. 0.4. Denivelarea admisa (in' dreptuI usilor sau a deschiderilor din fie preluata prin pante.

Ill,B.A4.1.

ULB.A2 1Il.B.A2.1.

In eazul in care se prevad rezolva astfelincat sa se eatarare, fara elemente inalpmea gardului - min.

IlLB.A4.2.
1Il,B.A4.3. 1Il.B.A4.4.

pereti) - max. 2.5 ern. Se recomanda
Inaltirnea

sa

lILB.A2.2.

Distantele intre clemente imprejmuirilor (gardurilor) Accesulpietonal in eladire

libera de trecere, min. 2.00 m. proerninente

1(1 em

IILB.A3 m.B.A3.1

Suprafata peretilor nu trebuie sa prezinte ascutite, muchii taioase, sau alte surse de ranire.

Aec:esul pieronal In parcaj trebuic retras fatil. de .cii-eulalia stradala de accesul carosabil al parcajului, 1IsI~urandu-se 0 platformll de acces pietonal avand min. 1,2 m x 1:2 m liber (1,50 m x 1,.50. m pentru rotatic cornplcta OJ caruciorului de handieapati) h = min. O,lS m ..

*i

lILB.A4.5.

*i

1Il.B.A3.2.

Accesul p~platformii se asigura prin interrncdiul u~ei rampo pentru persuane handicaoatc, eli p;"1nt:i de max. H ;~(rentru denivei<'lfi> :W em) ~i max. P;(',u (pentru denivclari < _\1 em). Uitimea rampei scarii de acces de min. 1,2 m (conditii mat de necesitiip persU1Ine 'handicapatc cu diiicultiiti dt! mer~) 51 panta rampei de scara. d ...m.~x. ' 3[1 'I". Ramp..::!.:- , scarile ~i platf,'rmcie dcacec-, avea'F'l'eVaLute balustracie dcprotcctiecu eli h ~> [I,311 m vor h '" min. lUI(i m ..

Usile, ferestrele ~i peretiivitrati r (fara parapet sau cu parapet sub inaltirnea de siguranta), vor fi astfel rezolvaji ~i marcati, Incat sa nu provoace accidente prin ranire, cadere, etc., asigurandu-se balustrade deprotectie cu ina.lpme conf, STAS 6131 ~i mareaje de atentionare vizibile plasate la 0,70 - 1,50 m. de la. pardoseala (usile batante se vor atentiona eu marcaje
vizibile).

1l1.ILH.h.

1II.B.A3.3.

Latirnea libera a circulajiilor persoanelor in interiorul parcajelor, va fi de: • min 0,60 m. " intre autoturism si perete (pentru persoane . norrnale) • min. 0,80 m. - circulajie comuna pentru persoane normaie ~i pcntru persoane handicapate cu baston sau in scaun rulant e min, 0,90m. - circulatie pentru persoane cu carje, Latimea Iibera a eventualelor coridoarelor de circulatie va fi de min. 1,00 m. iar pe parcursul acestora se prevede un spatiu de mancvra pentru persoane handicapate de min 1,50 x 1,50 m la maximum 20 m distanta, Uitirnea lib era a usilor i'ncaperilor va fi de min. 0,80 m. pentru accesul in camerele de exploatare ~i de min. 0,90 m. pentru accesul in caile de circulajie, Amplasarea ~i sensul de deschidere al usilor trebuie rezolvat .astfeljncet sa nuse loveasca intre ele sau prin deschidere sa loveasca persoane ce lsi desfasoara activitatea. Parcajele deschise perimetral vor ave a parapetii sal! balustradele de protectie de inaltimea stabilita in STAS, dar nu mai putin-de Irn. Inaltimea poate fi redusa la O,80m. daca latimea elementului deprotectie (la partea de sus) este mai 33

1Il.B.A3.4.

fll.H.A4.7.

''X>

1ll.B.A3.S.

Rampele*i platforrnele S~· prt:>vild Ctl bordure d~' h .= U,05 ~ iFt'ntru oprire baston S('lU roata caruciorului dc handicapnt) In eazulln care nu exista balustrada de PWt;>ctIL' Stratul de uzura al rreprelor, rarnpclor. platforrnclor vor f astfel rf<'alizate incat sa nu permita alunecarea in conditii deul1'IezealaJ. de accc(inclusiv lI1.5.A4.8.

HLB.A3.6.

llLB.A4.9. IILB.A3.7 De!'chiderea usilor se va face, de regula. in sensul evacuarii. Gratarul pentru curatat incaltamintea va avea ochiun de max. 1,5 em .. IILB.A4.10. Deasupra platforrnei de acces carosabil S<lU pietonal in cladire. ;;e rocornarida prevedcrea unei copertine de protectic.

111.!L\3.X.

32

mare de O,SOm..

IIl.B.A6.9.

Ferestrele din d.reptul parapet sau balustrada

evita Ill.B.AS.
IlLB.A5.1. Denivelari La denivelarimai marl de 0,30 m. se prevad balustrade (parapete) de protecpe cu inaljimea de min. 0,80m. -l?en~ denivelari pana la 4,00 rn. si min. 0,90 m. - pentru denivelari intre 4,00 m si 1S,OOm. Parapetele ferestrelor, balcoanelor, logiilor, galeriilor deschise spre exterior vor avea inalpmea de min. 0,80 m. - l?entr~ denivelari pana la 4,00 m., min. 0,90 m. -. pentru denivelari intre 4,00 - 15,00 rn. ~i min. 1,00 m.- pentru denivelari intre 15,00 - 40,00 m conform prevederilor STAS 613.

alunecare

accidentarea si cadere)

rampelor si palierelor trebuie sa aibe de protectie cu h =0,90 m. (pentru a prin spargerea geamului in caz de

.

III.B.A6JO.

ina.ltimea lib era intre rampe.imasurata de la nasul treptei pe linia pasului, pana la intradosul rampei de deasupra, precum :;;i inaltimea libera de circulatie sub podeste sau grinzi de podest v afi h '" min. 2,00 m .. Lapmea rampelor ~i podesteior la scari principale de aeees ~i circulatie va £j de min. 0,95 m. - cladiri eu max. 3 niveluri, min. 1,10 m. - cladiri eu 3 - 8 niveluri, iar la sdirile secundare de min. 0,90 m .. Pentru persaane cu dificultati de mers, latimea rampelor si podestelor va fi de min. 1,20 m. Rampele cu latimea mal mare de 1,60 m. se prevad eu maini curente pe ambele latur. Latimea podestelor nu trebuie sa fie mai mica decat cea mai lata rampa cu care se inrersecteaza De regula, rampele eu mai mult de 18 trepte utilizate pentru iesire prin ureare vor avea palier intermediar iar lungimea pana la palierul de odihna (pentru persoane eu dificultati la mers) nu va depasi 3,00 m .. Scarile trebuie sa fie corespunzator ~i cat rnai uniform Iuminate, fara riscul de producers a fenomenului de stralucire orbitoare.

IlI.B.AS.2.

m.B.A6.11.

IIULA6. IIl.B.A6.1.

Rampe ale scarilor 1ll.B.A6.12. Relatia intre treptele ~i eontratreptele corespunde STAS2965. scarilor obisnuite va IlI.B.A6J3.

1ll.B.A6.2.

In

aceleasi conditii, pentru persoane handicapate cu dificultati de rners. I trepte '" (max. 32 em. -min. 28 em) ~j h '" (max. 16 em. - min. 14 em ..). Rampele se prevad pe laturile libere eu parapete (balustrade) de protectie eu maltimea de h trepte ::: min. 0,80 .m, - pentru denivelari mai mici de 4,00 m. ~i h '" min. 0,90 m. - pentru denivelari de 4,00 m .. la IS,OO m Cand scara este distantata de protectie. de perete, se prevede balustrada IlI.B.At'i.14.

Ill.B.A6.3.

Ill.E.A6A.

m.B.A7.
lILB.A7.1.

Iluminare

artificiala .,.,

IILB.A6.5.

Balustrade (parapetul) se prevede eu mana curenta, astfel conformata incat' sa fie cuprinsa eu mana iar pentru copii, se prevede si 0 mana curenta intermediara la h = 0,60 m .. Ill.B.A7.2. Balustrada va fi asfel alcatuita incat sa nu permita eataratul sau trecerea capiilor dintr-o parte intr-alta, avand spatii intre elementele balustradeide max. 10 ern .. Pentru persoane varstnicc sau persoane cu dific;ultiiti de rners, 5e recornarida prevedea unei balustrade sau maini curente $i la perete, pentru orice latime de rampa, Finisajul pardoselii antiderapante. scarilor se realizeaza dinmateriale IIl.B.A8.2.

Iluminarea medie pentru iluminat normal pe caile de circuiatie va fi de 75 .;. 100 lx, pe caile de circulatie pietonale, coridoare, scari §ii de 20 lx. pe platformelede stationare. lluminarea medie pentru va fi de min. 0,3 lx .. iluminat de siguranta de evacuare,

Ill.B.A6.6.

HI.B.AS.
IILB.A8.1.

Deplasarea persoanelor cu ascensorul
Ascensoarele pentru persoane se proiecteaza, realizeaza si utilizeaza potrivit reglement~rilor specifice, recomandarilor producatorilor si agrementelor tehnice prevazute de lege. Atunci cand se prevad, unci din lifturi trebuie dirnensionat §i eonformat incat sa fie utilizat sa fie astfel $1 de catre
35

lll.B.A6.7 .

llLB.A6.8.

34

III. 0. Efort de rep..doua accese din care eel putin un fir de circulatie pe sensul de intrare ~i doua fire-de circulatie pe sensul de iesire (in cazul platH la iesire) sau doua fire decirculatiein sensul de intrare ~i un fir deicirculatie pe sensul de iesire {in eazul plapi la intrare) la parcajele publiee de tip P3.B. .2. 2. 5 lx (la panoul de comanda din cabina ~i de pe paliere).B. Energia dnetidi a usi! .persoane handicapate.obstacol pe toata laVmea lor si pe inaltirnea minima de2.Bl. IU. III. .13.3. .max. 50 lx.12.BI.16.2.8. B.B.B.AB. Se prevad .max. se recomanda sanu fiemai mare de 5%. categoria ~i marimea parcajului.AS. Pe distanta de eel putin 4m de Ia marginea cailor de circulatie exterioare earosabile. avand in vedere ~i frecventa de rulaj pe locul de parcare in orele de varf. 300 N.elevatoare pentru parcajele de tip Pl. SIGURANT A CIRCUlLATIEI AUTOTURISMlELOR CIRCULA TlA AUTOTURISMELOR Rampele ~j caile de circulatie pentru autoturisme vor fi libere de orice. III. J. 150 N.6. max.5. min. Efort de deschidere a usii (in caz de emergeoja] . sistemul de plata a stationarii adoptat. 1lI.schldere automata iar dimensiunea platformei de acces in -fata liftului .A8.l1.B1.10.B. neadmitandu-se mai putin de: cerinta Diferentade nive1 admisibila intre cabina si palier.? lI1~B. 1.AS.. asiguranduse prevederea obligatorie a acestora prin proieetare. panta rampelor de acees ~i circulajie. 65 db(A) in absenja ocupantilor ~ia altar surse exterioare.40 m.BJH . 20 autoturisme.B..AS. 1. f]!. 9.. butoane lurninoase de alarma pe . Nurnarul de accese in pareaj pentru autoturisme se stabileste in functie de tipul.B.A8. m.B. 1lI.un acees cu un fir de circulatie pe sens sau doua platforme . Razele de giratie.14. .5.AB. Limita dedeformabilitate adrnisa.B. III.va fide min.13m .panoul de comarida al cabinei.B.B1A.80 m.3.max. etc.. IIl. Se vor prevede garnituri de protecfie din cauciuc la toate muchiilecare pot produce raniri utilizarorilor. max. iar in (pana e1eclrica) de min .B1. . Rampa maximum admisa exterioara descoperita Ia nivelul de 37 III.5 em. lapmea libera pentru golul usii de min. vor fi conformate potrivit prevederilor legislatiei rutiere in vigoare.7. III.15.l. m. Nivelulde iluminare in cabina ~i pe paliere.Bl. investitorului. III. avand dimensi~ea cabinei ide min. a pereti10r sau usii cabinei.AS.3.B. 10 - !I1. IIJ. Nivel de presiune acustica adrnis in cabina. cu d".B. 1.AS. se conformeaza astfel incat sa permita'" circulatie usoara pentru toate autoturismelor adrnise in parcaj.AS.B. B1. . Parcaiele publieecu mai mult de 8 niveluri se recomanda sa fie eehipate ~i cu ascensoare (platforme) pentru autovehicule ~ pe lfmga sistemul de rampe de acces. Deceleratia in caz de aprire brusca a cabinei (emergenta) max.A8. J III-B.B. handicapati).90 m.9. 2 max.50 x 1.6. Ill.B. . precum ~iindiferent de tip la parcajele accesibile numai personalului special angajat pentru efectuereaparcarii (in care publieul nu are aeees). se poate prevede 0 platforma elevatoare: .50 m (rotatie eompletacarucior pt. IIl. dupa caz.B.B. Ratia deaer proaspat in cabin a va fi de 1 litru/see/persoana (atat in regim normal cat ~iin caz de avarie). .4. Pentru accesele 1a pareaje eu max.81 m/s2.A8. m.B. lndicatoarele de semnalizare ~i mareare a traseului ~i modului de deplasare al autoturismelor in parcaj.B.B. caz deavarie m. Temperatura m cabin! va vi cu ± 5° C fata de' temperatura palierelor de acces la ascensor. 1I1.nere a usii {in caz de emergenta) .doua aceese cu un fir de circulatie pe sens sau un acces eu doua fire de circulatie la pareaje de tip P2.B. Usile vor fi glisante. III. interfon in interiorul cabinei .B1.B.A8.2.10 x 1. IIl.BI2. Se asigura. Perepieabinei nutrebuie sa fie umezi.5 em (la 0 forta de 300 N aplicata pe 5 em in orice punct al peretilor cabinei).A8. mana curentapentru sus\1nere is h " 0. precum ~i pantele rampelor de circulatie intre niveluri.

B..2. CU ASCENSORUL III.B. Nivelul de iluminare in cabins ~i pe paliere.B. La amplasarea acestor Iocuri se va tine searna $1 de asigurarea protejarii circulatiei pietonale a acestora. Caracteristicile principale ale rampelor ~i cailor de acces in parcaje. preeum ~i cele integrate marilor hotel uri si magazine. cu fajade deschise in vederea ventilarii naturale. Energia cinetica a usii. III.RE3.:i1t sa nu perturbe circulatia sau stationarea celorlalte vehicule din parcaj. Iluminarea me die pentru ilurninat normal va fi de 50 lx. deprotecjia din eauciuc.E. Se recomanda Prevederea In ascenSOaresau pe platforme. B3. (recomandu-se u~i de tip glisant sau ghilotina).>icell' mentionate In articolul anterior vor fi semnalizate si marcate corespunzator.00 x 2.I'l2. 1lI. sunt recomandate in anexa IV.B3. III.B.1. Circulatia in parcaje se organizeaza. Toate muchiile accesibile utilizatorilor. 50 lx . (A) in absenta ocupantilor ~i a altar surse exterioare.. ULB. se recomanda prevederea unuinumar de cca. III. se recomanda adoptarea unei solutii de incalzire automata a acestora.B1.B2.4.BLS. 1Il.B3.B3.50 x 2.B. va fi de minimum 10 litri/sec(atat in regim norma] cat ~i in caz de avarie).B. lIl. numarul de puncte de conflict dintre acestea trebuind sa fie cat mai mic posibil. 5 lx. 2.3. [11.B3. IU. ILUMINARE ARTIFICIAL A Se asigura iluminat de siguranta (min.B.l2. cabinei IlLB. acestor rampe se lumina asigurarii unei treceri din parcaj.) 1a panoul comanda din cabina (platforma) ~i pe paliere.B. La conformarea tine cont ~i de conditiile climatice locale.B.10 m. (separand circulatia de alimentare de circulatia de evacuare) cu latimea caii de circulatie de minimum 5. 1I1.Blll. Conformarea dimensiunile parcajelor pentru autoturisme va avea in vcderc recomandate din anexaJv.min.11. ca la parcajele de tip P2 ~i P3. (platformelor) se prevad cu o-amituri <:) IIl.B2.6 a normativului.5.acces In parcaje este de 18%. m.00 m.B3.B3. pe platformele de stationare. max. 5.1O. 65 db. pe caile de circulajie carosabila ~i de 2.B. JIl. Se recomanda adoptarea circulatiei interioare pe sensuri unice.B. m..B1. 2. dupa caz. Diferenja de nivel admisibila intre pardoseala (platfonnei) ~i palier va fi de max.B3. Peretii cabinei trebuio sa fie uscati(fara umezeala). precum ~i la parcajele subterane ale carer rampe de acces sunt deseoperite ~i supuse urnezirii. se vor lua toate masurile 39 . pentru parearea in lungul caii. 38 In vederea ievitarii accidenrelor.5 em . avand locurile de stationare cu dimensiunile minime de 5.7.50 m. ' Debitul de aer proaspat asigurat in cabina. respectiv 3. vor avea dlm~nslUnea de min.B. DEPLASAREA (PLATFORMA) AUTOTURISMELOR . gradate de la lumina exterioara Ia IILB. pe circuitede intrare ~i de iesire.8..BLlO. mana curenta pentru susfinere ~ h = 0.6.B1. III.e a normativului. III. 20% din totaiul locurilor de peritru autoturisme de lux. Aceste locuri precurn t. cu sisterne de lll.90 m.50 m.B3. eu functionare exdusiva In perioadele in care poate apare riscul de polei. Echiparea ascensoarelor siguranta eficiente. Uipme liberagol u~a . amplasate astfel in..2.75 rn.B3.. Pentru parcaje amplasate in zone rezidentiale importante sau ale centrelor de afaceri. pcntru unghiul de parearede 90° .>i mijloacelor de comunicane (interfon a telefon.9.B.H Nivelul de presiune acustioa admis in cabina va fi de max.B. motorul autovehiculului trebuie sa fie obligatoriu oprit. 10].1.. Pe durata deplasarii cu ascensorul (platforma). sonerie). va fi min. eel putinl % din locurile de parcare situate cat mai aproape de acccselc in parcaj. de '"fr III. sa fie conformate penrru handicapatii locomotori. P~atfor~ele pentru autoturisme cu sau fara cabina.B3.a butoanelor luminoase de alarma t.B.B.9.0 lx. La parcajele publice amplasate supra teran.

medie tensiune si pentru paratrasnet. Ill. t~ 0 .B..C4.O.circulatiei piesonilor. ARSURI ~I OP ARIRI Temperatura parplOr accesibile instalatiik ir. Rezistenta de iz.pcntrulTliltcri<1lelc electroizolatoare a elE?mentelllr conducatoare.C. III. in conformitate ell prevederile reglementarilor specifice (conf.S. asigurand inaltimi de gard.2.C2·3.D. Masurile de protectie . 4W pentru instalatia electrica de [oasa tensiune.B.max.C5.B.3.pentru aringcrc dirccta vor stabili conform reglemenUirilor speciflcL'.40m. de II1. accesibile utilizatorilor.' a rruse pnn s:pa~l e . Ill. C:.: max. Traseele acestora nu sunt drnl . nu trebuie Sa prezinte muchii taioase sau proerrunente care pot produce raniri.1. UI. max.2. Rezervoarele amplaseazasi 'f' speer Ice.CS. prin prevederea orificiilor de. es~nate percarfi ~i circulapilor acestuia inclusi .B. Temperatura In incapere.B.60o f~piedkare~ esc~ladarii. mijloaee .C1. 41 III.ooon . III.C1J· AGENTI AGRESAN'fI ELECTROCUT ARE Tensiunile _ (Un) = max. 1.C.C2.C2. IILB.B. pentru slg~ranta obisnuita de mm. Executarea.pr~venire.1x . m.B. I~pied~car~a dimensiuni intruziunii..D2. lWcand priza de pamant este comuna pcntru ioasa tensiune.(R} = min.. . intretinerea ~i repararea insealajiilor se face n_umal de catre personal calificat.eorespunzatoare pentru ca ac~esele In incinta. precum~i echiparnentelor pentru incalzire (corpuri sau conducte de Incalzire).C3.3. ~. caile de circulajie catre constructie precum si mtreaga supra~ata a indntei sa fie usor vizualizate. . ·111 .B. H1. C.50m ~i pentru siguranta intarita .3.C. .. 1Il.C1·5. DEscARCARI ELECTRECE ATMOSFERICE in conformitate Ill. SIGURANTA LA INTRUZIUN1 SIGURANTA IMPREJMUIRILOR ~I EFRACTIE (daca seprevad) Temperatura aerului introdus ventilare. 40 V instalatiiisi echipamente electrice fixe sau mobile ~i (U) = max.C2·2. sO. Protectia imporriva traznetului se realizeaza cu prevederile normativului I 20.. lll. respectiv pentru utilaje ?i echipamente portabiIe din spatii cu pardoseala conducatoare de electricitate ~i pentru eehipamente montate In subteran.Cl. va fi de max.B. e~ploatarea.C1A. 220 V .Dl.1. 2. Ill. 70" C'.olatie. I1I.pentru DIN INSTALATII . Rezistenta de dispersie a prizei de parnant (R) .B.. conditiile rezlementarilor t ehniIce .C4. nominale ~~ co~bustibnaferente sistemului de indilzire se realizeaza in. IH.B.B. ' SlV a de lucrunu vor depasi corpuri deiluminat ~i _ (Un) '" max.B. anexa "Documente conexe").1(lW pcntru instalatia de paratrasnet (priza artificiala) ~i (R) =m.B. Este interzisa trecerea prin spatiile parcajului a conductelor gaze combustibile sau toxice. IIl. provoace aceidente.3. Ill.l. . ~i indirccta "<' SUFrafet~le elementelor de constructii ~i instalatii accesibile utihza~onlor.I3·C2.mm. IlLB.24 V pentruutilaje ~i echipamente portabile din spatii eu pardoseala neconductoare de' electridtate.B.1. (R) = max.4. 400 V .J3.D2~ Ill.Dl.B. tiil de . EXPLOZIE Conductele de alimentare combustibile vor fi astfel interioara amplasate a instalatiilor de fluide ~iexecutateincatsa nu INCINTA CONSTRUCTIEI Masuri ~e .. bine ancorate de elementele cu de Sevorlua masuri de protecpe a rorpurilor de iluminat eu lampicu incandescenta (avand t >. de III.B. 100° C). BI.pentru utilaje electrice (forta).W idem (priza naturala).C4.B. Hl..2.Cl. apei ealde menajere.DU. 40° C. (R) "" m<1X. prin instalatia .B.1.B. .B.2. m. 10 em. Tensiunide atingere ~j de pas (U) = max. max.Ill. rezistenta.B. III. ELEMENTE DE CONSTRUCrII ~I INSTALATH 1lI.

'Po IIl.incendiu. INCHIDERI PERIMETRALE ALE CONSTRUCTIEI Lirnitarea posibilitatilor. 10 em . de proteqi€ sa alba spatiul mtre slementele componente de max.~ara In l~ten~rul acestora. in afara eelor proiectate. spatii sau depozite. IlI. seva rcz~lva astfel incat sa asigure circulatia aerului dar sa nu permits ace~ul roza~oa:elor sau a altar animale in constructiesau instalajiile acesteia. interventie pentru stingerea incendiilor ~i evacuarea ocupantilor ~i a bunurilor materiale.1. constructi ei.0.completarea Sail scoaterea de carburant din rezervoarele . real~zata iricat sa nupermita patrunderea rozlitoarelor in interiorul Cerinta desiguranta la foe . Jar grilajele.2.amenajarea de incapert. g~l~ri (ochiuri mobile de ferestre. iar reteaua de evacuarea apelor uzate vor fi astfel proiectat~ ~l.. m. determinara prin In constructiile substantelor calcul.2. Pentru reducerea se interzic: riscului de.D3. pe cat posibil. pentru fiecare caz. ACOPERISURI Se va lua masuri de prevenire care sa asigure accesul acoperis.C.C. pnze de aer proaspat. . precum ~i la vecinataji: .limitarea pierderilor de vieti omenesti ~i de bunuri materiale: .repararea sau intretinerea autoturismelor. III. . sub orice forma.Cl.). ~i in construqie se pnate unui sistern de televizruns SIGURANTA lLA FQe GENERAUTATI ~i realizarea constructiei astfel incat sa seasigure: . "::. de catarare ~i patrundere_ i~ construcpe. impiedicarea patrunderiianimalelor prin. . iar celelalte spatii au riscuri de incendiu determinate de destinatia lor.B. CONDll1l DE PERFORMANTA RISCUL DE IZBUCNIRE A INCENDIILOR destinate sarcinii parcarii termice autoturisrnelor. tinand seama de varsta..1.2.D3.C. starea lor de sanatate ~i riscul de incendiu. se stabilesc de catre proiectant conform normativului.L3. gun de evacuarea aarului viciat.BD3.2. numai din interiorul cladirli. in interiorul parcajului. etc. are in vedere natura 1l1. prin proiectarea ~i reali~area faiadelor asHel m~at sa nu permitapatrunderea u:.al parcajelor pentru autoturisme. cu exceptia necesitatii de inlocuire a unei roti: 43 .prevenirea avariilor la constructii ~i instalatii invecinate in cazul prabusirii constructiei incendiate. protectia echipelor de. indiferent de natura defectiunilor. sau spatiile ~i densitatea incadrarea spajiilor in riscuri de incendiu.1 m. Jll. in special destinate depozitarii de materials ~i prod use combustibi1e. IJI.Vizualizarea cailor de accesspre realiza direct sau prin prevederea cu circuit inchis. Conditiile performante specifice ~i cuantificarea acestora.1. conform reglementarilor tehnice.impune proiectarea JILB. .C.protectia utilizatorilor.2.2. IlI.C. Incaperile constructiilor destinate parcarii autoturismelor sunt consi.D4. . pe baza scenariilor de siguranta la foe elaborate conform reglementarilor de specialitate.2:l.irnpiedicarea propagarii incendiilor pe arii construite mari si de la un nivella altul. autoturismelor ori transvazarea lichidelor combustibile.fumatu1 ~i utilizarea foculuideschis.B.2.derate cu rise mare de incendiu.

1. depinzand de perceperea ~i reactia utilizatorilor. dar maximum 3 ore. de regula prin realizarea unei suprapresiuni de 104 Pa.timpul forjelor de interventie. Timpul de propagare a Incendiului de alertare a Ia obiecte Invecinate m. un minut laconstructii de gradul l-Ilrezistentala foe ~i max. Compartimentarea antifec HI.0..in constr. incaperi de refugiu). cum sunt circulatii. stingere a incendiilor. va fi de maximum: -150 sec.C. Pentrucele neechipate cu astfel de . m.de timp dintre alarmare ~i momentul in care Incendiul Se propaga la obiectele invecinate se determine prin calcul.2. in functie de radiatia termica a constructiei incendiate.2. alarmarea trebuie realizata automat in max. COMPORT AREA CONSTRUCTIEI IN ANSAMBLU PRINCIP ALELOR EI P ARTI COMPONENTE Timpul de incendiere totala ( flash-over ) ~I A m..2. Cand constructia este echipata cu instalatiiautomatede semnalizare a incendiilor. Aceste elemente vor avea asigurata inchiderea automata si 4S . iar eventualele goluri functionale de comunicatie din acestia se protejeaza cu elemente de inchidere rezistente la foe minimum 30'. In care se afla sub stante perieuloase (inflarnabile.100 sec. III.2.3. IIl. in constr.accesul autoturismelor ~i a: remorcilor acestora.2.2. iNTERVAL1E OF.stationarea autoturismelor in afara spatiilor destinate.3.2.instalatii timpul de alertare este maximum 4 minute.2A.3.C.gr. 40 secunde la constructii cu gradull1I-V rezistenta la foe. coridor infundat) . etc.Elementele de separare din cadrul unui compartiment de incendiu se realizeaza cu pereti CO.2.2. case de scari. alertarea servidului de pornpieri ~i a unitatilor . HI. suprafata fiecarui nivel .gr. Intervalul .3. m. dar nu va fi mai mic de 30 de minute.utilizarea in alte scopuri a spajiilor din parcaj. Timpul de Iocalizare .in corelajie ell gradul de rezistenta la foe al constructiei.I (cladiri inalte ~i foarte malte) . gr.m (35 sec: coridor infundat) -. fara ca acesta sa fie mai mic de doua ori timpul de supravietuire respectiv 30 de minute in constructii de gradul HI de rezistenja 1a foc ~i 10 minute in cele de gradul III-V.v(2S sec. Btanseitatea la aer Timpul de supravietuire Minimum 15 minute in constructii de gradul I-ll ~i 5 minute in constructii gtadul III-V rezistenta la foe. explozive. dona minute. TIMPDE SIGURANT A UI. arnenajate ~i marcate inacest scop.Pentru parcajele m. publice foarte marl.2.gr.2.0. . Volumul de aer ce intra prin elementele de inchidere perimetrale mobile ale consrructiei (in pozitie inchisa) ~i eel care iese din construqie datorita diferentelor de presiune se determina prin calcul functie de situatia concreta.). coridor inftmdat) Aria compartimentelor de incendiu va fi realizata in Iimitele recomandate.c.60 sec.: . corozive.3.c.2.I-Il (50 sec.2.2. de distanta fata de vecinatatisi de rezistenta la foe a fatadelor ~i a acoperisurilor obiectelor llwecinate.IV (30 sec. se recomanda ca de parcarej suprateran sa fie subimparjit inarii de maximum 6000 mp si respectiv 3000 mp pentru nivelurlle supraterane.3.rezistenji la foe minim Ih..~istingere Se stabileste in functie de echlparea ~i dotarea cu mijloace de . lnafara carburanplor ~i lubrefiantHor auroturismului.S. nu poate fi predzat la parcaje neechipate cu instalajiiautomate de semnalizare a incendiilor.1. rampe.70 sec. in constr. Timpul de evacuare Intervalul de tirnp dintre alarmarea utilizatorilor ~i evacuarea acestora in exterior sau in spatii special amenajate (degajamente protejate. numarul de niveluri ~iriscul de incendiu.c..C.C.C. La construcjiile echipate eu instalatii automate de sernnalizare a incendiilor. 1n constr.2.2.gr. radioactive etc.C.2.de interventie ale pompierilor militaritrebuie realizata 1n max. condor infundat) ·50 sec. Timpul de alertare lntervalul de timp dintre alarmare ~i generalizarea combustiei Ia toate elementele ~i materialele din spatiul respectiv se determina prin calcul. . precum ~i de . Timpul de alazmare De regula.C. in constr.

c. .2. Hl.lh.3. vor indeplini conditiile.2.a- 1Il. prin conformarea si realizarea aeestora conform normativ Pl1S se vor asigura: . si plansee 1 h. eel mai de sus nivel utilizar al constructiei invecina t se afl.S.In siruatiile in care prin incaperile tampon (sasuri) tree carucioare de marfa.C. in functie de gradulde rezistenta la foc al eonstruqiei. Fac exceptie de 1a aceasta prevedere. de punctul eel mai inalt al 46 47 .b. amplasate intro ele la distanta care sa nu perrnitaunei persoane salementina deschise simultan (2 m intre usi): . se au iri vedere urmatoarclc: " aria incaperii tampon (sas) de minim 10 mp.3.z..a cu actionari din ambele parg ale peretelui. fara rol de protectie la foe.pereti si plansee Co. rezistente la foe minimum 2 are.n ctiuni. de acestea.c. D sau E de pericol de incendiu: . In cazuri [ustificate proteja eu incaperi tehnic. ~i plansee 3 h. e sensuri unice de circulatie intre functium (prcvazandu-:«: intoarcerea carucioarelor pe un alt circuit.2.3.echiparea incaperii tampon (sas) cudoua usi rezistente la foe eel putin 45 de minute fiecare. destinatia spatiilor ~i functia elernentului de separare. potrivit reglementarilor tehnice. etc.3.3. pentru cladiricu aglomerari' de persoane sau de productiez'depozitare din categoria C. IlI.5. Ill.arii minime de 3 mp.3.cz.2. Acoperisul unui parcaj situat rnaijos fata de fatadcle vitrate ale constructiilor invecinatesi la mai putin de 10 rn.a. " Eventualale goluri de comunicare functionala necesare intre aceste spatii vor fi protejate cuelemente corespu~zatoare.4. . asigurandu-se ~i sub/sau in acestea. ell rezistenta la foe de minimum: .C.C. exploatare si supravegherealeparcajului. alcaruita si dimensionata astfel incat sa asigure evacuarea eficienta a fumului in caz de incendiu. independent).4. .3.3.s.. cladiri cu sali aglomerate ori IW persoane ce nu se potevacua singure.1 mp din aria sasului: e mecaruc. pentru celelaIte cazuri. peretii ~i acoperisurile vor avea dase de combustibilitata si rezistentela foe normate.C. Atund cand se prevad indiperi tampon (sasuri). secompartimenteaza antifoc.5. elementele despartitoarc vor fi rezistente la foceonform normativului PUR.a.4. minim 4 m. bagaje.b. faFi de constructii invecinate. va trebui realizat din rnateriale sau elernente din clasa CLJ+Cl peo distanta de minim Brn ma!>uratil in proiectie orizontala.C2. .s.a. dacli.3.4. tamburi deschisi.C. este determinata de densitatea sarcinii termice din spatiile respective.. potrivit reglementarilor spedfice. prin goluri a caror sectiune minima este deO.pereti rezistenji la foe eel putin 4 h.asigurarea evacuarii fumului din Incaperea tampon (desfumare).C. Rezistenta la foe a peretilor exteriori ~i a acoperisului IJI. e distantaintre usi. III.2.C. conform prevederilor normativului Pll8.3. iar daca se alipesc sau comaseaza cu alte fu.C.manuala.3.b Golurile de comunicare funqional<1intre parcaj ~i spatii cu incaperi alte destinatii sau Iunctiuni vor fi protejate ell tampon ~i dupa caz. in Rezistenta Ia foe a elementelor ~i despartitoare ut.rne mai mare de 8m.pereti rezistenti la foc eel putin 2 h.C2.2. conform Normativ P118. pereti rezistenti la foeeel putin 3 h.s. IIl.3.3. Eventualele goluri functionale strict necesare in acestea. 1II.de combustibilitate !?i rezistenja la focnormate.Evacuarea fumului [desfurnarea ) din incaperilc tampon (sasuri) este obligatorie si se poate reahza: <> natural organizat. Atunei cand un pareaj estealipit sau Ynglobat intr-o clad ire civila (publica) saude productie. delimitarea parcajului de celelalte functiuni se realizeaza prin elemente de separare din dasa de cornbustibilitate Co ce vor fi : .2. prevazute cu dispozitive de autoinchidere sau inchidere automata in caz de incendiu: .usile rezistente la foc eel putin 45 de minute. se protejeaza conform reglernentarilor tehnice.a la mli1r. prevederilor suprapresiune mc.2. de compartimentare antifoc m. Rezistenta la foe miruma necesara peretilor antifoc care delimiteaza compartimente de mcendiu (realizati din materials din clasa de combustibilitate Co). In functie de gradul exteriori neportanti 1I1. Rezistenta la foe a elernentelor despartitoare rezistente la foe sedetermina in functie gradul de rezisrenta lao foe si de densitatea sarcinii terrnice. . golurile de comunicare se pot tambur alcatuite si realizate conform norrnativului P11S. IlI.c. In cazul in care parcajul se arnplaseaza la distanta mai mica decat cea recomandatl'i Tabelui 2. de rezistenta la foe al constructiei . si plansee 2 h.c. spatiile ~i birourile de . pentru protectia golurilor functionale din peretii de compartirnentare. Celelalte elemente de separare interioara..5.3.2. pentru cladiri inalte si foarte inalte.

3.:1e siguranla ~i capacitatea eliBor de evacuare Intervalul de timp 'in care cailede evacuate pot fi folosite de ' utilizatori in conditii de Siguranta. asigurandu-se intensitatea de stingere de minimum O. (masurata in proiectie orizontala).coloane uscate montate in casele scari. c.Z.. gradul de . Accesibilitatea Se asigura ta prin calcul. IlLC. din punctu1 de vedere a rezistenjei la foe trebuie sa asigure: -15 minute. astfel dispuse mcat sa asigure un stingaror la maximum 10 locuri de parcare ~i la maximum 150 m2.C. pentru parcaje mai inalte sau egale de P+ 1 eta] ~~ care se ami la disranta de eel putin8m.3. iar pentru parcajele inportante sau la care investitorii 0 solicita se pot prevede 49 48 . . cu spuma aeromecanidi. daca nivelul utilizat se aHa la maltime mal IDldi sau egala .7. arie construita: b.autovehicule.2.trebuie sa fie eel putin egal cu rimpul de supravietuire.8.instalatii automate de stingere cu apa tip sprinkler.utilaje.stingatoare transportabila cu (praf ~iC02' sau spuma): unul la 50 de . Parcajele pentru autoturisme se doteaza cu mijloace de prima interventie in caz de incendiu !?i se echipeaza cu instalati] de stingere a incendiilor.. ·C4 m' 1 clasa de combustibilitate. instalatii automate de semnalizare ~1 in afara de mijloacele de prima intervenjie. asfel mcat sa perrnita interventia operativa a echipelo: de po~pieri. parcajele publiee se echipeaza cu : a. b. se prevad cu urmatoarele dotari: =e= m. ..." de eel mult 8m.. de regula. seia in calcul.eunui p.2.6. .3.2.10. de constructn invecinate. pentrucele parter. in imediata vecinatate a rampci de acees: .stingatoare portative (cu pulbere ~i dioxid de carbon.C. Accesul autoscarilor ?i autospecialelor de interventie se asiguracel putin pe 0 fatada a parcajului suprateran . Timpul de siguranta 101 foe a refugiilor Intervalul de timp in care este asigurata supravietuirei)J~ refugii. trasee.acoperisului pareajului . hidranti inte~jori ~~ exteriori.c.C.3. corespunzator marcate.eel putiT' " lada ell nisip pentru fiecare nivel de parcare..qie de raza lor de actiune.i amplasata.1D. Echiparea !?i dotarea cladirilor cu mijloace fixe ~i mobile de interventie Echiparea si dotarea cu snngatoare. foarte inalte sau cu sali aglom.2.3.10.hidranti interiori.. prevazuta cu lopara \. c.3.erate. in case1e de scari sau in incaperi tampon si iniriteriorul parcajelor. in cazul in care acoperisul unui..2. m. subteran ?i mai mull de patru niveluri supraterane. parcaj suprateran s~u al unui ..9.e.pectJv15 minute in constructii gradul l-11 ~J 5 minute In cere de gradul !II-IV. _ 30 minute.. _ 2h. va fi eel putin egal cu timpul de supravietuire nor~at. "" de m. portante a.re:-.hidranti extericiri de incendiu.c.C.C.121/s/m2• Echiparea prevazuta esre minimal a. mijloacelor de interventie prin dispunere. coloane uscate..c.. iar capacitatea de evacuare deterrnina Evaeuarea autovehiculelornu IlI. Dispunerea sprinklerelor in parcaj se face pe toata suprafaja acestuia.2.3.3.'.. m.IIl. indiferent de rnodul In care evolueaza incendiul. indiferent de capacitate. 2 . avand capacitate de 100 L (de preferinta mobila). Elernentele structurale portantesi autoportante . etc) uniform repartizate pe toata suprafata pareajului.. In parcaje subterane pentru mai mult de 50 de autcturisme amplasateintr-un singur volum ~i Ia cele supraterane mchlse cu mal mult detrei niveluri.2.areaj trebuie sa satisfaca conditiile de eombustlblhtate i?! de rezistenja la foc normate. .. conform prevederilor normativului ~i a reglementarilor tehnice: Parcajele. in ordinea: Iangi'i intrari.2.3.S. se asigura in functie de tipul de construqie. precum ~i indiferent de numarul autovehiculelor atunci cand sunt dispuse in sau sub cladiri inaIte.. asigurand intervalul de timp necesar stabilitiitii si rezistentei la foe a acestora.2.' d.l. gabarite ?irezistent~ a:e cailor de acces ?i circulatie.10. amplasafi In zonele de acces in parcaj.rezistenta la foe al acesteia ~i nivelul riscului de incendiu... infun. C acces ~ tr-un parcaj subteran se reelizeaza din matenale . Timpul.3. Rezistenta Ia foe a structurii ma_~ini. la parcajele etajate cu mai mult de trei niveluri atunci cand sunt arnplasate L. m. dispuse astfel meat sa poata fi utilizate pentru prima intervenjie. m. la parcajele subterane pentru mai mult de 20 de autoturisme ~i la cele supraterane inchise cu mai mult de doua niveluri. amplasaji m locuri vizibile si usor accesibile in caz de incendiu. .al. substante de stingere etc.

Spatiul liber din ?hena (canal) orizontala seumple cu materiale puIverulente..ca~l~e . in 10 minute.2.1. grup electrogen. Ill. Densitateasarcmii termice se determina conform prevederilof reglementarilor tehnice. globala a clad. m. .4. Conducte ii ghene pompieri Conformarea £onstruqiei asigure accese din exterior cat mai scurte.C2. merte la actiunea focului. Se recomanda folosirea a materialelor din clasa de combustibilitate Co .Ca~alele de ventilate ale parcajului care traverseaza incaperi e~tenoar~ ace.Canalele de ventilare ale parcajului. Ill. trebuie sa asigure indeplinirea condijiilor normate si de corelare reeomandate.C. ELEMENTE $1 MATERl. Pentru toate instalatiile de stingere cu apa se vor lua masurile necesare pentru ca functionarea lor sa nu fie. d' 1 . coroziune. Iungimi In. Coridoarele comune de evacuate.4. iar propagarea flacarilor pe suprafata acestora. Conductele de lichide ir:illamabiledestinate sa alimenteze echipamente utilitare. Degajarea fumului ~i gazelor toxice Materialele ~i elementele utilizate in caz de incendiu nu trebuie sa emita fum ~i gaze toxice in cantitati care sa depa~easdi limitele adrnise de reglementari. usor dimensionate.c.Canalele de ventilare a parcajului vor fi independente de r:s~l constructiei cu alta destinatie. va fi astfel realizata incat sa se ~i trasee de intsrventie in interior de reeunoscut.S.2. Contributia Ia evolupa hl€endiului m. m.2. suprafata elementelor ii c. iar trapele \>i usile de vtzrtare aferente aeestora vat fi rezistente la foe minimum 30'.€ pr.S.' .4. Hl..2. corespunzator mareate.c.I.3. scari).1. ~ezlstente la foe minim 2h. irii de a rezista 1 act' a lUnea ll:cen .S.5. ete. Propagarea materialelor flacarilor pe Cond~ct~e ~i ghenele . atilt pentru introducerea cat ~lpentru evacuarea aerului.. potrivit scenariilor de m.echipate ~i siguranta la foc elaborate.dlfi materiale Co rezistente la foe corespunzator destinatiei ~ldensitatii sarcinii termice.c. Caile de e:racua~e. m.4. e~~foml reglementarilor tehnice.4.C.4. .0. !II. m.3.ot€Jate la socuri. In functie de gradul de rezistenta la foe asigurat in conformitate cu reglementarile tehnice specifice. ale parcajului (centala termica. determinat conform normelor. respectiv 20 ~i 10 m in constructii gradul III-IV.6. .2.1U UI standard.Canalele si ghenele care strapung perejii sau pian?eele de ~epar~rea parcajului ~i care constituie comunicari eu spatii invecinate vor fi realizate :din materiale rezistente la foe minim 2h. incendiu {'i sa nu constitute diI de propagate a fumului ~i incendiilor.A1DE EVACUARE Trasee.11.4. drencer.de instalatii se vor dispunesi realiza astfel m~at.Z. se preyed cu eel 51 Materialele utilizate ~i alcatuirea elementelor de constrncpe se face astfel incat acestea sa nu propage incendiul eu u~urinta. se separa cu materiale (~I~mente) Co rezistente minimum lora.4. a persoanelor (usi. sa reprezinte mai putin de 45 on. coridoare.)tre~Ule amp1asate in ghene (canale) separate cu e1emente Co. etc. limitfmdu~5e pe cilt posibil ~i asigursndu-se masurile corespurizatoare de protectie normate.c.sa fi.c.2. perturbata de inghe].echipari ell instalajii automate de stingere (tip sprinkler.2.0. indiferent de marimea parcajului. de regula. stabilita in functie de eombustibilitatea ~1 rezistenta Ia foe a principalelor elemente de constructie co~pon~te.c.a.2.ALE DE CONS~RUqIE Combustibilitatea Urilizarea elementelor ~i materialelor materialelor ~i elementelor de constructii din clast' de combustibilitate ~i cu rezistenje la foc normate.stuia vorfi etanse de-a lungul intregului traseu ~l aJ. Asigurarea traseelor de intervenjie a serviciilor mobile de Capacitatea.c.2.). parcajele vor avea a:1gurate :ai de evacuare a 'persoanelor r astfel dispuse incat d~stanta pana la 0 cale de evacuate sa nu depaseasca 40 m ~and evacuarea se face in doua directii ~i 25 ill pentru coridor mfundat in construcjii degradul I-II de rezistenta la foe.~i-prevazute eu clapete antifoc in dreptul trecerilor prm peretn de compartimentare. Gradul de rezistenta la foc a cHidirii (stabifitate) . de regula.C. afara circulajiilor pentru autoturisme.2. se alcatuiesc si dimensioneaza astfel ilrteatsa asigure treeerea numarului de fluxuri deevacuare. m. .

2. -1ncasele scarilor de evacuare nu sunt admise ascensoare pentru materiale dar se admit ascensoare de persoane in conditiile reglementarilor tehnice ILUMINAT DE SIGURAN'fA ~ Parcajele.2.b 2. alcatuite ~i dimensionatepotrivit prevederilor specifice cailor ..c2. se asigura 53 .1 IU.de evacuare ~i a prevederilor prezentului normativ.SOm.5.2.2·e .tn oricare parte a parcajului susceptibila de a fi parcursa de utilizatori precum ~i pe caile de :evacuare ale acestora. 52 Ill.2. pentru parcaje parter ~i unetaj ~i rrurumum 2h. ~i echipate. In zone ce permit evacuarea sigura ~i rapids in caz de incendiu.C.desfa§urarea interventiilor in caz de nevoie.C. • Caile de evacuare se menjin permanent libere.2.i. 2. incaperi tampon.2.Este obligatorie protectia cu indiperi tampon a golurilor de comunicatie dintre parcaje ~i spatii sau cladiri cu alta destinape. realizata ~i alimentata corespunzator reglernentariilor tehnice de specialitate. care sa permits: " ~sigurarea unui myel minim de iluminat necesar reperarii . Scarile vor avea latimea deterrninata prin calcul.al unor circulatii carosabile exterioare.C.pozitia autoturismelor ce stationeaza.a Toate caile de evacuare a 'persoanelor din parcaj trebuie sa debuseze In aer liber.b.aferente nivelelor . la intersectiile cu alte cai de evacuare.1.3. distincte ~i in~jel:>e:t'l. de la eel mai . III. . dispuse pe cat posibil in directii opuse. dar minimum..pe scari la intersectiile rampelor cu podestele.6.Colurile de acces la scarile de evacuare se protejeaza cu usi rezistente la foe minimum 3~'.2.00 m.l.s. 2. 2. echipate cu dispozitive de autoinchidere pentru acces la scari exterioare ~i cu incaperi tampon la ..2.~i . .30' in celelalte cazuri.80m.5.C. daca in seap se prevad cu trotuar avand lagmea minima de O.cz.c.. . Pen:tru facilitarea circulatiei persoanelor in parcaj '~i recunoastereausoara a cailor de evacuare. In indiperile ~i spatiile tehnicedestinate instalatiilor sau dispozitivelor cu funqiuni in situatii deosebite. inclusiv rampe1e {>i scarile de evacuare se prevad cu instalatie de iluminat de siguranta de evacuare. rn.. se prevad marcaje ~iindicatoare vizibile.5. dupa caz. 1'i in care seadmit goluri numai pentru accesul de nivel parcajelor supraterane. si elementele de 1nchldere a scarilor vor avea 0 rezistenja minima la foc de lh.scari interioare de evacuare prevazute cu usi rezistente Ia foc minimum 45'~i echipatecu dispozitive de autoanchidera 2.6.putin dum iesiri directe in exterior.alcatuiesc din materiale ~i elemente incombustibile rezistente la foe eel putin 1 h . va fi de 2.e.5. etc.2. . ?nand seamade . de pardoseala) in parcaj.. cu exceptiile prevazute in reglementarile tehnice. Rampele de acces ~i circulajie pentru autovehicu1epot £i considerate dil de evacuare pentrupersoane..f m.80m. la nivelul solului sau.)..5.6. ~i a ioricaror alte ubstacole fixe prevazute. m. " Scarile se realizeaza din materiale dasa CO.. . ~i vor avea obligatoriu rampe drepte daca parcajul' are mai muIt de patru niveluri. de-o parte 1'i de alta.l. IILC. in lungul caller de evacuare si inflexiunile aeestora. O.de parcare situate sub nivelul terenului (subterane) nu se vor dispune in prelungirea directa a rampelor nivelurile supraterane.suprainaltat fata de rampa de circulatie autovehiculelor eli eel putin 25 cm.00 m . Coridoarele ~i se . inalti-mea minima de trecere. interiori de incendiu. caller de parcurs In orice situatie §i marcarii hidrantilor .i in dreptul dispozitivelor detrecere (usi. In parcaje traseele cailor de evacuare se mascara pe orizontala In axulcailor de circulajie prevazute. Scarile exterioare de evacuare deschise se dispun adiacent peretilor perimetral rezistenti la foe Ih. ! III. precum ~.5. Corpurile de iluminat de siguranta se monteaza atM la partea strperioara cat $i la partea inferioara a spatiilor (la eel mult O. separandu-se astfel incatfumul sa nu paminda in scarile de evacuare ale nivelurilor supraterane.2. cu dispozitive de autoinchidere sau inchidere automata in caz de incendiu.Rampele scarilor de evacuate .5. efectuarea operatiflor necesare asigurarii sigurantei persoanelor. Rampele de acces 1'1 circulajie carosabile nu sunt admise cai de evacuare pentru persoane in caz de incendiu.prevazute cu u1'irezistente 1a foc minim 45 min.0.a " Scarile vor fi conformate.2 2. ..2.C.c..6. ce depasesc scara cu minimum 3. .5.5. punct posibil de plecare pana la usa unei case de scari de evacuate.d~~te.

l de peste 100 de autoturisrne ~j automat (legAturl directe). -c. va La parcajele subterane sausupraterane inchise perimetral. de regula.9.4.7. IILC.8.C2.c. Locurile de amplasare a actionarilor pentru aceste comenzi rnanuale vor fi stabilite in functie ide suprafata ~] geometria parcajului. Comenzile automate vor fi dublate de comenzi> manuale . La parcajele inchise cu aria.1% din aria pardoselilor ~i goluri de admisiea aerului dispuse in apropierea pardoselilor.C2.7 . IIl. 'in orice alta situajie la eerereainvestitorului. vane.:: . INSTALATII DE SEMNALIZARE A INCENDIILOR Instalatii de semnalizare a incendiilor cu actionare automata. Indiferent de capacitatea parcajelor atunci cand cladireain care sunt dispuse este echipata cu instalatii de serrmalizare.C2.C. -a. C.2.2. LIMITAREA PROPAGARII INCENDIULUI PRIN FATADE cazul in care fatada parcajului este vitratii.0.obligatoriu iluminat de siguranta pentru continuarea lucrulu. pentru limitarea propagarii incendiilor se asigura sisteme de evacuare a fumului si gazelor fierbinti. tn situatii de incendiu.7.8.C. evacuarea fumului se asigura separat pentru fiecare nivel. Toate sistemele automate se prevad ~i cu actionari rnanuale.1.2. evacuarea fumului perirnetrale existente. se prevad astfel de instalatii si in parcaj.2.s.2. vorfi luate masuri de impiedicare a propagarii incendiului de la un nivel la altul prin vitrarile peretilor perimetrali. regula minimum 1.8.\e. '.0. radio. 1II.2.la parcaje subterane . a carer ventilare se realizeaza cu mijloace mecanice. maximum 30m.) la toate parcajele cu cilpacit.7 .6. m.5.8. ') in mc. 9. potrivif IlI.8. proiectate ~.C2.2.9. sursa de rezerva. etc. Sistemele de evacuare mecanica alcatuiesc.. Evaeuarea fumului in sistem natural-organizat necesita prevederea unor goluri de evacuare dispuse la partea superioara a spatiilor. III. Golurile de evacuare a fumului dispuse 'in peretii deinchidere perimetrala.20 m=.) fi mai mare dacat a evacuarilor.7. III. ~i/ sau pringoluri inpereti (pentru zone eu adancimea de.7. realizate conform reglementarilor de specialitate. se iau In consideratie numai pentru adancimea de maximum 30 m a parcajului. m.3.irealizate conform norrnativului P113. realizandu-se natural-organizat sau mecanic.prevad obligatoriu la parcajele supraterane mai rnari de 100 de autovehicule. cu mai mult de 50 de autovehicule: -b.C. la eele importante saucu capacitAtl mai mari de :'ion autotunsrne. in de deschise. III. Insralatii de semnalizare cu actionare manual a se . La parcajele etajate. se va asiguraoprirea automata a instalajiei de venrilare. de regula langa intrari ~i in coordonare cu serviciile de pompieri. IILC. EVACUAREA FUMULUI Evaeuarea fumului in eaz de incendiu este obligatoriepentru parcaje subterane sau supraterane inehise..2.2. La pareajele supraterane asigura prin deschiderile cu dispozitive IILC.2.3. Parcajele cu eapacitatea peste 100 de autoturisme se echipeaza eu sistern de alarrnarea persoanelor din parcaj side alertarc a serviciului mobil de pompieri. III. inchise ('in plafon sau inrreimea superioara a peretilor) eu aria totala reprezentand minimu~ 0.realizeaza ~i reglementarilor de specialitate. cu excepjia instalajiei care serveste la evacuarea furnului. tablou electric general etc.C2. III.2.2.2. Alertarea pompierilor militari se osigura prin mijloace adecvate (telefon. Golurile pentru evacuarea fumului se inchid care se deschid automat in caz de incendiu. IlI. ··UI.1. 54 55 . se IILC.1.libera mai mare de 6000 m2 (fara pereti despartitori).8.C.6 III.).C. asigurand portiuni pline intre golurilesuprapusede copertineetc.7.se prevad obligatoriu: '.8.8. Instalatiile de semnalizare se proiecteaza ~i realizeaza conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice specialitate .2.0. a caror arie. distribuitoare. prin canale verticale independente sau cu colector.B.2.C. iar pareajul are mai mult de un nivel supra teran.7 .8.Indieativ I 18. a fumului (desfumare) se dimensioneaza.la parcajesupraterane eu mai mult de doua niveluri.i (static pompare apa incendiu. constituite din dispozitive de evacuare a fumului ~i ecrane.

a partilor componente precum si a dotarilor unui parcaj.pe limp de iarna (valori minime) .vor ~ l~te rnasurilespecifice de impiedicare a propa~aru ~cendIUIU1 pe .2. scenariile de siguranta elaborateisi de posibilitatile de actiune ale serviciilor mobile de pornpieri. dispus la parter sau nivele Hl. importanta ~l vulnerabilitatea constructiei. serviciului.9.C2. asigurandu-se ~i rezervele necesare.U.ln functie de marimea. astfel incat sa nu fie periclitata sanatatea igiena ocupantilor. IlLC4.A mediuJui interior apci evacuariiapelor uzate cvacuarii gunoaielor menajere E.de parcaTe · scari interioare sau exterioare . refacerea li protectia mediului se referaJa proiectarea si executarea spatiilor. cat .3.Al.~ !lID.3. de regula la parcaje peste 500 de autoturisme. vaavea functionarii permanente.IIl.1.C. Igiena aerului 3.C. Igiena acustica III.pe limp de vara · incaperi de exploatare 56 lS0C a IS C SaC inchise SoC max.1.C.21:tc .~~. implica asigurarea unei arnbiante termice globa1e si locale atM in regim de iarna si in regirn de vara. echiparea ~idota~ea.corespunzator riscurilor specifice incendiului. se constitute ~i organizeaza serviciul propriu de pompieri. III. SERVICIILE DE POMPIERI UI. se asigura servicii proprii de pornpieridotate ~i echipate cu mijloace de lupta care sa asigure interventia in timp util. "i Dad rezu1tatulevaluarii nueste satisfacator. corespunzator scenariilor de siguranta CONDITII DE PENORMANTA Mediul interior al unui spatiu se refers la: 1. urmarindu-se totodata ~i prorectia mediu1ui lnconjurator.2.D.Al. Serviciui de pornpieri va fi dotat cu echipament de protectie .4.C.l.de .3. Lainchiderile perimetrale cu pereti corI:L. Protectia mediului Pentru supraveghere ~i interventie opera~va in . Ill.A1.0.4. MEDIUL HIGROTERMIC Creareaunui meciiu higrotermic optim. REFACEREA ~I PROTECTIA MEDIULUI Cerinja de cali tate privindigiena. sanatatea.D.. DURATA INTERVENTIEI Durata Inrerventiei se evalueaza In funqie de densitatea sarcinii terrnice. temperatura ambiantei . lgiena vizuaia 4.~~ de incendiu. Serviciul. Mediul higro-termic 2.de p~mpie~ corespunda necesitatilor practice asigurarii sigurantei la foc.C. Asigurarea ambiantei higro-termice globale norrnale a. III.C. III. fatade ~i prin spatiile dintre peretele C?rtin~ ~1 structura de IGIENA. 1Il.4.Necesitati1e utilizatorilor in cazul acestei grupe de cerinje de calitate se refer a la : rezistenta a construqiei conform normativului P11S. A lgiena B. incaperi de exploatare · grupuri sanitare · niveluri inchise.4. trebuie sa elaborate. 19iena C Igiena IT lgiena III. Asigurarea mediului higrotermic trebuie corelata cu asigurarea calitatii aerului si optirnizarea . Componenta. SANATATlEA OAMENILOR.0.1a dispozitie spatiul necesar regula.consumurilor energetice. de pompieri supraterane.4.2.

natUrala-organizata sau mecanica. consecutive mai mica sau egal! . in conditii. Se vor prevede actionari manuale prioritare pentru pornirea $i op~ireainstalajjei de ventilate.. se vor rezerva amplasamentele necesare instalatiei de ventilare mecanica precurr. materiale de constructii. Concentratii maxim admisibile de substante poluante a) In fiecare din compartimenteleparcajului.:elurile situate sub niveluiterenului.A2.3.•.v?loarea maxima instantanee nu va depa~i 200 ppm . Asigurarea evitarii aparitiei condensului pe suprafata interiorul elementelor de inchidere la parcaje inchise: La incaperile de exploatare . 5° C · vara . continuu temperatura de min.D. la care a fost prevazuta ventilare naturalaorganizata.ni. geometria parcajului si amplasarea incaperilor de exploarara. cap. UJlHdnl IlI.. se va actiona ~i pentru reducersa concentratiei de acroleina.cu 50 ppm. =niveluri inchise de parcare .vitati curente. se va actiona in vederea verificarii concentrajiilor specifice pentru incadrarea acestora sub limitele admisibile in atmosfera parcajelor. IG!ENA AERULUI JIl. la unui imobil cu 0 alta destinane. la : .se vor stabili fund:ie de ceritele privind asigurarea aerului (conf. La parcajele ell capacitatsa mai mare de 100 de autovehiculs.: . arundc?ind cerinjele mai sus fixate nu numai prin v2ntihr€ naturala organizara.2.in conditii. la construirea parcajului. la parcaje inchise ~iindl. atunci cand exisra indoieli referitoare la eficacitarea llmitata a ventilarii naturale.valoarea medic calculaia penrru orice interval de Bh. Asigurarea continuitatii serviciului e incaperi de exploatare . . fiind detrerminata de atingerea concentratiei de nociviraji (Ill principal oxid de carbon) din atmosfera parcajuhii.D. nurnar sehimburi de aer . ell exceptia situatiilor particulate cand exist! mai mult de 40% deschideri 'in aer liber.. nocive provenite din exteriorul sau interiorul cladirii (sol.A2.D. ~i a instalatiei de alime~tare a acesteia. IV) . z71 C ~i de carbon sa TIU dep!~easdl. respectiv crearea unei ambiante atmosferice optima astfel malt sa nu exists degajari de substante poluante. 16° C pe toata durata zilei. .re a autoturismelor a) temperatura suprafetelor interioare -pardoseli · iarna ..materialelor .A25. .· OBSERVATIE: b) umiditatea. Locurile de arnplasare a actionarilor se stabilesc in functie de suprafata.nivelurilesuperioare. oxidului de carbon ~i eventual a alter nocivitati se va masura ori de cate on exista indoiel! asupra calitatii III. c. pot fi respectate _lama . Concentratia aerului. se asigura ventilarea astfel meat valorile 11rrJta ale concentrajiei de oxid HLD. -perep Ventilarea poate fi naturala.A23. 40° C de alcatuire a Inchiderilor .nivel maxim admis confonn prevederilor STAS 6472/4.A2. III.max. etc.Al.A2. acti.peri exploatare = 35% ..min.sistemul de incalzire trebuie sa asigure in mod. 5° C ·vara .) 1II. Actionaraa instalatiei de ventilare mecanica a parcajului se asigura automat ~i manual..D.A2. Atunci eand parcajul va avea mai multe niveluri. Pentru parcajele de clasa Plamplasate In demisol sau la sol. umiditatea relativa a aeru1ui.valoarea medic calculata pentru once interval de 20' consecutive mai mid sau egala ell 100 ppm.1.4. viteza curenjilor de aer la incaperi deexploatare similar constructiilor civile ~i altele . IILDAL4.6.sistemul de incalzire trebuie sa asigure in mod continua temperatura de min.similar constructiiloe civile La spaptle de parca. parterul lIID. de regula. Igiena aerului implica asigurarea calitlitli aerului in spatiile interioare. 59 . IH.60% d.D. ventilarea va fi obligatoriu mecanica. b) In cazul in care parcajuleste frecventat de mai mult de 30% din capacitatea sa de autovehicule cu motoare Diesel.min.. langa intrare ~i In spajii usor accesibile. c) In cazul in care parcul de vehicule aflate in circulajie este alimentat cu benzine aditivate ell compusi de plumb sau -alti aditivi toxici.·niveiuri inchise de parcare b.max.D. SO C pe toata durata zilei..

1r.II1. Dad! evacuarea 5e face deasupra cladirii. Instalatia de v entilare a parcajului va fi independenta fatt. II1.oi asigura conditiile acustice ale spatiilor interioare. guriide refulare va trebui sa depaseasca planul acopcrisului conform reglementarilor tehnice. important ASIGURAf\EA ILUMINATUtU]!\:ATURAl sau artificial.D.2 "Siguranta in exploatare") .A2.A2. de aer) ale cladirilor de locuit sau . periculoase sanatate. Instalatie automata pentru masurarea concentratiei de oxid carbon se poate prevede si la parcajele mai mid. Aceasta instalatie va realiza in cazul concentratiei maximumadmise: .O.sunt interzise fmisajele realizate din materiale ce substante toxice ce pot emite gaze nocive..D. intr-o zona ventilata. in conditii de i~iena si sanatate.comanda automata a mstalatiilor de numarului de schirnburi necesar: Conditiile de iluminat natural constructiilor civile.2. i IGIENA VIZUALA Cerinta rercrrtoare la ilummatul interior implica asig urarea cantitajii ~i calitajii luminii (naturale si artificiale).20 Ix (la pardoseala) I'entru evitarea sau lirnitarca orbirii se vor lua rnasuriie <orcspunzatoare stabilite in re.D. LII. prize.A2.2.D.. Este interzisa preluarea de aer (recircularea aerului) din' interiorul parcajului pentru ventilarea incaperilord! exploatare sau a spatiilor ranexelor tehnice. ~p. numarul niveluri sau optiunea investitorului. gru. Aerul· provenit de ventilarea parcajului se evacueaza In exterior.1.B.similar IlLD.D.l\3. de . "Protectia fmpotriva zgomotului" Ill..trebuie astfel alcatuit« indlt sa se asigure un indice de izolare corespunzator.11 II1. cap. incaperi exploatare 20 :. automata.\..'\. Asigurarea continuitatii scrviciului • prcvederea unei surse secundare caresaasigureIurnina sigl1ran~a pe caile de evacuare ~i in punctele de siguranta b) ratie de aer proaspat . restul functiunilor din constructie.. b) evitarea formarii ciupercilor ~ se vor lua masuri pentru evitarea forrnarii asigurarea inchiderilor exterioare ~i a unei corespunzatoare.masurarea concentrajiei de oxid de carbon se va efl. La toate parcajele subterana sau inchise perimetral. iluminarea zonei de acccs vaasigura trecerea graduala de la lumina de zi la iluminatul artificial.iluminat general venti Ian: III.9.A4. astrel iricat utilizatorii spatiilor respective sa l~i poata desfasura activitatile in mod corespunzator. ULD.D. geometria parcajului..7.?>.2.actionarea semnalizarii de urgenta. de (vezi Cap..A\2 r\SICURi\REJ-\ llUMINATULUI ARTIFICIAL iluminatul normal ill llLD. statii hidrotur t precurn ~l in spatiile destinate parcarii 51:' va face in conrormitate xu normelein vigoarc Pentrurnentinerea nivelului de zgomot adrnis in interiorul incaperilor.10. .·p. Asigurarea igienei finisaielor interioare a) evitarea ernisiei de gaze tOXiLC in incaperile de exploatare . cu o .A4. Asigurarea unei ventilari corespunzatoare a) numar schirnburi de aer . elernentcle delimitaroan.punerea in functiune a instalatiei de ventilate rnecanica: . cat mai indepartata de deschiderile (usi.0 mO /h (aspiratic) . in functis .l>. atat in incaperile de exploatare spatiile de patrcare. dupa caz.. atat in timpul zilei cat ~i in timpulnoprii.aferenta persoanelor de min. III. m. niveluri parcare .normate) . Asigurarea arnbiantei acustice In incaperilor de exploatare -?i in centralele tehnice (puncte termice.6.A2..A4.Xtua mod permanent in puncte fixe de masura.puri sanitare m.aferenta incaperilor : 15 30 mOjh (aspiratie) . 15 m" Ih/persoana .:e:lemcnUlri. Prizele de pentru acestea vor fi in exteriorul parcaiului. 111. Nivelul de ilurninarimedie pentru incapcrilor (valor! rninime . 60 b1 .A2. conr. corespunzatoare rncntinerii sanurari: ocupantilor. gradUl de rulaj. Igiena acustica lgiena mediului interior implica .de invecinate.

rezerva ~idata eorespunzator. . chimici.. IGIENAAPEI Cerinta referitoare la 19Iena apeiImplica conditiile priVi. astfel fie periclitata sanatatea oamenilor. prin modificarea calitapi factorilor naturali saucreaji prin activitati umane.. chimice. exploatare.Cl.iului inconlurator Este interzisa: . ~se vor amplasa.C2.sa reziste la eroziunea suspeiisiilor din apa. substante inflamabile ~i explozibile.D. .de ciUre persoane ~i folosita la grupurile sanitare.continutul ~i concentrafia maxima adrnisa a substantelor nocive (suspensii. ~i sa nu dauneze sanatatii.. Evitarea riscului emisiei de mirosuri dezagreabile Se asigura prin masuri de prevenire a scaparilor nocive.biologici si organoleptici normati: Asigurarea igienei zonelor ~ispatiilor de colectare si depozitare . a) Conditii ce trebuie indeplinite deapele uzate . REFACEREA ~I PROTECTIA MEDIULUI Refacerea ~i proteq. a substantelor daunatoare peste limitele stabilite prin rglementarile in vigoare. trebuiesa corespunda din punctul de vedere . nivel miros = 0 lILD. .C3. precum ~i descarcarea de reziduri ~i 63 .. . meat optima a sa nu III. III. bacteriologice. evacuarea in atmosfera.sa aiba 0 suprafata interioara cat mai neteda.D. III. lEVACUAREA APE LOR UZATlE ··lItO. de gaze Ill.O.al indicatorilor fizici.interconexiunii tntre apele uzate ~i apa potabila se asigura prin rezolvarea corecta a sistemelor de canalizare ~i Asigurarea protectiei med. germeni patogeni) trebuie sa respecte reglementarile specifice. .·" organoleptice. exfiltratii): . .sa reziste la aq.max. substante chi mice ce pot ataca sau colmata peretii conductelor.Ill.E. 40° C . 62 Evitarea .I.solicitari rnecanice: . aruncarea sau depozitarea deseurilor In afara amplasamentelor automate .C IItD.sa reziste la . postutilizare) sa nu afecteze In nici un fel echllibrul ecologic. apei sau solului ·crearea focarelor de infeqie. linistii sau starii de confort a oamenilor.E.D. Apa neeesara alimentarii instalariilor din dadiri trebuie sa aiba 0 anumita calitate exprimata prin ansamblul proprieranlor sale fizice.l. astfel meat sa se impiedice: · emisia de . Factorii mediului mconiurator supusi protectiei sunt: "'"> a) aerul b)apele c)solul ~i subsolul djpadurile ~iorice al~ vegetajie e) fauna terestra si acvatica f) rezervatiile ~i monumentele naturii g) asezarile omenesti ~i alti factori de mediu creati prin activitap urnane.temperatura admisa . Evitarea poluarii mediului natural respectiv . etc.. alimentare cu apa conform reglementarilor.rid distributia apei incr-un debit sufieient in conditiile satisfacerii criteriilor de puritate necesara apei potabile.B. b) Conditii de calitate a conductelor exterioare de canalizare .D. bacteriologici.B. .sa fie impermeabile (sa nu perrnita infiltratii.a apelor subterane sau a solului ell apeuzate provenite din sisternul de canalizare al cladirilor.iuneaapelor uzate sau suhterane agresive ~i a apelor ell temperaturi mai marl de 40° C.. evacuarea de ape uzate. Asigurarea calitapi apei (potabilitatea ) Apa provenita din rejeaua de distribujie sau din surse proprii destinata consumului.ia mediului presupune realizarea constructiei (cladirea destinata parcarii) astfel meat pe toata durata de viata (executie.'''suri dezagreabile · prezenta Insectelor ~ianimalelor ·poluarea aerului. EVACUAREA GUNOAIELOR Igiena evacuarii gunoaielor implid solutionarea colectarii ~idepozitarii defeiuilor menajere.

i a unei executii siintretineri corecte a cladirii in ansamblul Eli ~i a principalelor parti componente. Cosurile de fum se vor realiza conform: regh:!mentarilor. Evitarea acumularii progresive a apei din condens in prescnptiile tehnice ISCIR JIl.'nCt' alte materiale toxice in apa de suprafata subterana :.2. interiorul elementelor de constructii perirnetrale asigurand conditia ca volumul de aplt acumulat iarna sa fie mai mic dedt m. " ~:~ 64 65 . respectiv a unui consum de energieIimitat. .E. IZOLAREA HIDROFUGA ~I ECONOMIA DE ENERGlE Cerinta trebuie asigwatiii cu durata de serviciu rezonabila 0 Amplasarea rezervoarelor de combustibilipentru centralele termice st.ale elementelor de inchidere IIJ.1.realizarca economiei de energie. ~P'entru pareajele subterane .lU .se calculeaza pe baza" reglementarilor tehnice in vigoare.vibratii eu intensitatepeste admise prin norrnele legale IU. iar compo ziti a gazelor de ardere evacuate din centrala termi.realiza in conditiile asiguraril unui camp de temperaturi pe suprafata interioara cu valorisuperioare punctului de roua caracteristic unei temperaturi date a aerului interior ~i a unei umiditati relative a aerului interior.E..i in mart.'.realizareaperformantelor 'higrotermice adrnisibile ale elementelor de im:hidere perimetrale ale cladirii: . se vor rcspecta probabilitate acceptabila pe 0 din pund de vedere economic. IZOLAREA TERMICA.E.producerea de zgornote si. prin: . Eviterca producerii condensului pe suprafata interioara a tliementelor de inshidere se poate .E.. eel evaporat vara.' va face curespectarea prevederilor specifice acestora. lirnitele III. Pentru parcajele supraterane inchise .D.adoptarea unor solutii genera le ~i de detaliu optime. raportat la conditiile dimatice locale pentru asigurarea temperaturilor de exploatare normate.' .1. Performante perimetrale higrotennice .se calculeaza pierderile de caldura prin sol . precum .di proprie vor avea parametrii prevazuti in rcglementanh: specifice.3.l . iar pentru evacuarea zgurii si cenusii.

3· IVA. IV. N.F. asigurandu-se totodata un contort minim acceptabil.ANEXE GENERALE IlI.2. astfel incat zgomotul perceput de catre ocupanti sau vecini!ltap sa se pastreze la un nivel corespunzator conditiilor in care sanatatea acestora sa nu fie periclitata. Cadrullegislativ Terminologie ~i clasificari Documente tehnice conexe Instructiuni tehnice generale Tehnologii de parcare Geometria parcarii HLF.l. prin folosirea separarorilor. finisaje absorbante sau carcasari de utilaje. 67 66 . IV. ~i veOnAtaplor la zgomot aerian a) Parcajul va fi astfel construit ~i· exploatat ineat prin . etc. rezonatori. IV. b) In interiorul parcajului este interzisa folosirea oricarei forme de avertizare acustica (sirene. claxoane-rnegafoane. IV. Pentru aceasta se aleg echipamentele ~i instalatiile ceJe mai pujin zgomotoase. .) care poate deranja vecinatatile.S. iardaca aceasta nu va fi suficient se iau masuri de izolare generala sau local a impotriva zgomotelor aeriene (sau impact). funqionare sa nu genereze zgomote sau vibrajii susceptibile de a afecta sanataiea sau linistea vecinatatilor. PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI Cerinta privind protectia impotriva zgomotului presupune conforrnarea elementelor delimitatoare ale spatiilor. Asigurarea izolarii acustice a spatiilor.l. c) in interiorul parcajuluise interzice folosirea claxoanelor de pe autovehicule. ecranelor. cuexceptia folosirii acestor mijloace in cazuri detenninate de prevenirea sau semnalarea unui accident sau incident grav.6.

G) de baza care stabileste obiectivele. a-HmeriHirHeeu ealdura ~i apa Pentru obtinerea unei caliti!iti corespunzatoare.I.stare. urmanrn aplicarii PUG.fttarih~ «uapa.ANEXA IV. Care explica ~i detaliaza . PLANUl. .regim de inaltimelliltc. se intocmeste c. PLANUL URBANISTIC DE DETALIU CP. IV. sau perioada deterrninata.~i exeeutare a unui obieenv "sau a unui grup de de a.Z. . bilantul teritorial.) este documentatia prin can.Z. Ordinului 91/1991 care stabilsste €flnlinutul cadru al formularelor necesare pr€lcum ~i conjinurul doeumentatiilor prevazute in Legea 50/1991. a circulaj. AUTORIZATIA DlE CONSlTRUIRE b.L1.Lucrarile ediUtare €U roo privind alime. Consrruedile se pot realiza nurnai cu respectarea "aurorizatiei de eonstruire".D. zone pcntr u idiverse activitati. IV. aceese .Unitatile teritoriale de referinta privind su. neconstruibile (pante mari. re1atii cu celelalte zone.tiplll"ile de proieetare. . In vedereavaplicarii PUZ se intocmeste RIlIGULAMENTUl afcrent acestuia.l.2. ~j se eleboreaza In corelare cu prevederile din PVG documentatiei pentru REGULAMENTUL aferent acestuia.l. vederepe termen seurt. pe baza caruia se iasigura aplicarea masurilor prevazute de legea 50(1991. ~i PUZ. publice sau private) se vor respecta prevederile legii 50/1991 care stabileste m€todologia privind autorizarea constructiilor pre(1. a Iunecatoare. AUTORIZAREA CONSTRUqIILOR Procedura EXECUT ARII MLPAT .2.1.1.2. canaliaarea.pra-fete1e care se supun unor permisiurri/restrictii geaeral valabU@. inundabile). IV. circulatia terenuellor. organizarea circulatiei. runctionalitate.U. construibile. PUG. CADRUL UlGISLATIV privind proieetarea. Pe baze an:tlizei siruat\ei e~istente fundamerrtare SIC reglementeasa: ~ a studiilor de . .1. PLAN URBAN1STIC GENERAL este documentatia ~i masurile de viitoare pe 0 multicriteriale a In vederea btl obiective.U.Obiectivele de utilitate publica .U. In functie de situatia existenta SI:' reglementeaza: .de autorizare va respects prevederile. mediu sau hIDg-. alimentarile energie electriea.truqiHor. vechime.I. actiunile 1i rnasurile de dezvoltare ale unei zone din loealitate.1. zone de agrement. ex-ecutia ~i exploatarsa construetlilor pentru parcal'ea autoturlsmelor.P.L2. zone de locuit. Constituie actul de autoritate al admirastrapeiIocele.l estv documentatia care stebileste obieetivele.l. patrimoniu-tesut urban. siruatia gentehnica terenuri disponibile. calda. CADRUL G]£NEIRAL .jelecomunicajii. actiunile desvoltare pentru 0 localitate existents. OBSERVATll-:: . starca fondului construit: 5tructura. IV.URBAN1STIC ZONAL (P. refaceri): . pe 0 perroada determinate de timp . IV. obinerea autorizajiei de consrruirc .:lei msjore si a zonelor functionale ale IOi1:aHtitH· .Zonificarea stabilirea intravilanului prop as. pe baza analizei situatiei existente.Um ~i modul ~i conditiile de concesionare a tarenurilor. . Autorizajia de construire se elibereaza de Consiliul judetean sau Consiliul Local in temeiul ~i cu respectarea documentatiilor de urbanism ~i amenajarea teritor iul tn aprobate: (P. . obieetive de lltilHate publica avure in IV.' se s~abHes(" conditiile ampla. 5E' intocmeste in general pentru zona centrala. proiectarea.conditii.srsternatizarea verticala .obiectivele de utilitate publica.U. in procesul de proiectare. alimentarea eu gaze. Pe baza analizei situatici existenre se stabilesc: pozijia In cadrul localitatii: cal de comunicatie. . axecutie ~i exploatare SI? vor respeesa prevederile legii10/1995 "Lsgea privind calitatea in eonstructii" Pentru autorizarea con5truiriiunei cladiri pentru par€area autoturismelor (din fonduri de stat.sare . construibile eu . PUD cupnnde elemente ce stau la baza intocmirii .I. . care aplica ~i detaliaza PUZ.de~v(lltarea retelelor edilitare (completari. executarea ~i functionarsa cOn!.1. zone protejate. referitoare Ia amplasarea.

HG 592/1993. in baza legii 33/1994.Iucrarile conexe de interes public necesare functionarii obiectivului .Pentru obtinerea certificatului de urbanism este necesara prezentarea dovezii de posesie i'isupra terenului. DE URBANISM este actul prin cere se fac cunoscutesolicitantului. fatade. . OBSERVATIT: .1. echilibrul cornpozijional. Solicitantul depune: -Cereretip a.1.Nivelul de aprobare se stabileste conf. HG 112/1993. Proprietatea asupraterenului poate fi realizata in baza Legii 18/1991 iar transferul de proprietate. .sau concesionare (copie ~ legalizata) .Piese desenate (planuri.de proprietate. "Proiectultehnic" ~i "Caiete de sarcini" care vor sta la baza lansard licitajiei de execujie.functiuni admise . patrirooniu . · alinierea terenurilorsi a constructiilor fata de strazile adiacente terenului ~i distantele constructiilor fat'ri de propriet. protecpa mediului. NECE6ARA DECONSTRUIRE ELIBERARII AUTORIZATIEI PUD trebuie sa fie insotit de avizele necesare (consiliul local.regim de inaltime ..3.Regimul tehnic a1 imobilelor · procent de ocupare al-terenului (POT) · coeficient de utilizare al terenului (CUT) · dimensiuni t'i suprafejeminime sau maximeale parcelelor ·echiparea cu utilit. N. C.m dealiniere . · sistemul constructiv ~i principalele materiale de constructii pemtise ·infap{larea constructiei. ca propnesar sau ca urmare a concesionaril.'iti · drculajia pietonilor ~i autovehiculelor.Conjinutul ~i etapele de realizare a investitiilor din fondurile publice. sectiuni. desfasurari) verificate de verificatori atestap .Regimul economic al imobilelor CERTIFICAIUL 70 "folosinta acruala · destinatia stabilita prin documentatiile de urbanismaprobate · reglementari fiscale specifice zonei . avize ale furnizorilor de utilit!p.In cazul lucrarilor efectuate din fonduri publice ale administrajiei centrale sau locale.3. . accesele ~i parcaiele . vor respecta prevederile legale (Ordonanja 12/1993 privind achizijiile publicecu modificarile aduse de Legea 83/1994.procent de ocupare al terenului (POT) . avize specifice amplasarii. (daca acestea sunt prevazute in regulamentele aprobate) · modul de executare al constructiilor . IV.1. Proiectul pentru a~torizatia de construire {PAC) in 2 exemplare (conf.) specificate in Certificatul de Urbanism.Regimul juridic al imobile1or · situarea in/in afara intravilanului · dreptuI de proprietate "extras din documentatiile de urbanism cu privire la regirnul zonsi .1.2.plastica arhiteeturala. HG 63/1994. itltii dedit specialistii . expresiviratea arhitecturala.. . necesare . etc.finisajele etc. Certificatul de urbanism b. Cererea de eliberare a autorizajiei de construire va fi insotita de: . documentatia de proiectare trebuie sa fie. HG 727/1993. DOCUMENTAJl8.1.2.2. utilitlip. volumetric! ~restricpi fa~ de vecini OBSERV ATIE: proiectului pentru autorizatie de construire. Ordonanta 12/1993 in functie de valoarea investipei. In confonnitate cu Legea 10/1995.regi. verificata de clitre specialisti verificatori de proiecte .'itile vecine ·ina1timea constructiilor ~i caracteristicile volumetrice ale acestora . conform Legii 50/1991.in zone protejate). .investitorul elaboreaza "Studiul de prefezabilitate" CClTe constituie lema program pentru lansarea licitatiei de proiectare.Enunjaraa avizelor ~i studiilor necesare la depunerea IV.Avize necesare (am geotehnic.. prevederiOrdin MLPAT 91/1991) .coeficient de utilizare a1 terenului (CUT) . elemehtele care caracterizeaza: " .atestati. . Obpnerea certificatului de urbanism pennite investitorului sa angajeze lucr!ri1e de proiectare.Piese scrise (memoriu pe specialitaji) . Dovada titlului .racorduri ~ibransamente edllitare .Casttgatorul licitatiei urmeaza s1 elaboreze "Studiul de fezabilitate".VERIFICAREA DOCUMENTATIEI DEPROIECTARE . Ordin comun MF MLPAT 792/13N/94) .

?ctantui este obligat: pr"dzeze prin proieet categuria de importanta a constructici . sc-fac raspunden:'a bcneficiarului. · Receptia ronstructiilor se face de catrc inv .ni tehnice privind executie lucrarilor.1. · Verificarea oroieetelor penrru parcaje in constructii in confortnit~te ell pn~vederile prezentului normativ aplicarea proiectelor (inclusiv neverificate in conditiile rnentionate mai sus.t\ cuprinde activitatile de dezafectare.itia de si cudt'cumentele cuprinse in cartca tchnica .Caietele de sarcini ca si documentatia de proiectar= ['lee parte integranta a carjii tehnice" a constructiei si pot sprijtni proiectantul in cazul producerii unor avarii sau deteriorari ale constructiei. reconditionare ~i folosire a elementelorsi produselor necuperabile. 1/ IV. ~1 consrructiilor efectueazii nurnai de catre cxpern tchnici atostan.1.. L 10/1995. al cerintelor stabilite prin lege . · Exp ..4. in scopul rnentinerii nivelurilor de performanta corespunzatoare cerintelor prevazute in legea 10/95.<1 constructiei {documentatia d~executie ~i documcntclc privitoare realizarea ~i expoataTl. lnterventiile la constructiile existente se fac fie pe baza unui proiect avizatcieproiectantul initial al cladirii fie a unei expertize tehnice intocmite de un experttehnic atestat ~i se consemneaza obligatoriu in cartea tehnica.v. sa mentioneze 'in caietele de. ~ wnstructiei _ perioada la care elementelede constructie trebuie reparate sau inlocuite _ conditii de exploatare norrnala a constructiei _ cazurite in care trebuie solicitata expertizarea tehnica d. Legii 50/1991 eu conditia obtinerii Acordului de Mediu.aspecte se va (cap.7 OBSEg\'ATIE: _ l\1udifi:::iiriIe ·adlls.p. conf. intretinerea ~j reparatiile constructiilor . proi.'a acestura I URMARlREA ·COMPORTARII IN ·EXPLOATARE a constructiilor destinate parcarii autoturismelor se face pe toata durata deiexistenta a acestora ~i cuprinde ansamblul de activitati privind examinarea direcra sau investigarea cu mijloace de observare :. . exploatarea. . III privind postutilizarea constructiei. · 5e interzice a r' ..i sa puna Ia dispozijia beneficiarului caiete de sarcin! ~i instructiu. IV.la cererea autoritatilor publice conform prevederii Legii 33/1992.. cu asigurarea protectiei rnediului.e p~ durara executici btll de documentatia de baza ~tampilata de verificatorul proicctului.. sal! prin agen~i economici de consultanta s~eclalizati . sarcini: _ modul de organizare a urmarrrii curente in · . · ~il elab0feze:. POSTUTIUZAREA rV.d.5.. VERIFICAREA~I RECEPIIA LUCRARILOR DE EXECUTIE · Verificarea calita~ijexecutiei constructrilor'este obligatoris se 8fectueaza de catre investitori prin diriginti de specie .1. €Ixecutantului ~i proiectantului.. OB5ERV:\ TIE: Postutilizarea constructiilor se realizeaza pe baza unor documentatii pentru care este neccsara obtinerea certificatului si autorizatiei de dezafedare/demolare.la cererea proprietarilor .. . · sa asigure prin proiecte si detalii de l'xecutie. Lucrarilc dc postutilizare a constructiilor destinate parcarii autoturismelor pot interveni: .:i masurare specifice. tizele tehnice r aleproicctelor. conform Ordin 170/1990. IV) .daboratori ai proiectelor. nivelul de cali tate corespunzator ceriritelor irnpuse sa se supuna verifidirii de catre veri fica tori atestati a proicctelor elaborate.-stitor (propriota in prezenta proiectantului ~i a oxecutantului ~I / sau reprezentantilor de specialitate. · Reeepti{l se face 'in conformitate cu documcnt. legal desernnati de acestra. conform legii . precLIID ~i reciclarea deseurilor. demontare ~i demolare a constructiilor.In urma unei expertize tehnice care stabileste daca acestea pot pune in perieol viata ocupantilor conf. OBLlGATlILE PROIECTANTLiLlil Pentru m<?ntmerea calitatii constructiilor pC' hlata duratn viata a acestora.

parcajele pot fi subterane supraterane.Legea privind .Legea privind -Iegea .2. delimitat.alipite sau inglobate in cladiri ell alte destinatii.1. al o£ertelor~i 211 contractelor pentruiexecutia investitiilor 75 .Ordin al ministrului apelor.de autoturisme.ANEXAIV.sau deschise ( inchiden perimetrale) in report cu spariul exterior.(Fac. se clasifica in trei tipuri astfel. Parcajele pot fi inchise.privind .Privind apararea 60D/1997 impotriva incendiilor.Conditii tehnice privind protectia atmosferei.Hotarare urbanism si sanctionarea pentru contraventiilor Ia normele pentru He 13K/1994 in domeniul apelor. "" H.irei motociclete echivalenzil cu un nutoiunsm Ordin 792/13N/1994 . singu delimitari fiind constituite din parapetii de protectie l".privind .privind - mediului sanatatii fondului autorizarea exproprierea calitarea constructiilor cauze de utilitate publica NIVEL.(superior si inferior) Legea 10/1995 XXX in constructii spatiu.lntte 100 §i 500 de autoturisme. Ordin 91/1991 .2. . 525/1996 aprobarea Regulamentului general de DUP A MARIME . constructie.pani!.pentru aprobarea formularelor.Legea 50 11991 Legea 33/1992 .n{ltl"j'Ja'~ caderiior accidentale a persoanelor ~I Parcajele deschise pot fi acoperite sau descoperite.>i reparatii ale a . .2.2. staponArii autovehiculelor.peste sao . JUMATATE spajiul delimitat DE NIVEL. remorcii peniru flutoturisme echioaleazacu un auioturism. PARCAJ. P3. . DOCUMENTE JV. cu unul sau ell mai multe niveluri.. -0 . al documentelor de licitatie. TEHNICE protectia asigurarea funciar executarii pentru CONEXE inconjurator populatiei DEFINITII (PARKING. avand pe toate ./parte de constructie/jncapere in care pe parcare se asigura ~i intretineri !.pe faze de proiectare.In functie de numarul de autoturisme posibil de parcat o constructie sau portiune deconstructie destinate t::"·L!·U""". Nu face prezentului norrnativ amsambluri lasi) Ordnnan\a . padurilor si protectiei mediului pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activitatilor econornice ~i sociale cu impact asupra mediului inconjurator. .Stabilirea ~i sanctionarea unor contraventii protectia mediului inconjurafor. Constructii - XXX - "Chid privind urbane" GARAJ.in curs de editare . ~i PARCA]. acestui scop. . a proceduriide autorizare a continutului documentajrilor prevazute de legea 50/91. de planseedispuse decalat. Parcajele pot fi : . PARCA] . .C. jumatate de douaplansee . precum 9i depozitare piese auto de schimb . IV.PARKHOUSE ) : Construqie publica subterana supraterana.independente functional.Norrne rnetodologice privind conjinutul cadru al proiecrelor . inchideri perimetrale (pereti $i planseei . Ordin 462/1993 Ordin 125/1994 Noiii: la calcularellCflpllcitifjii echiualenie a unui parcai care nu' esie destinat In exclusioiiaie auioturismelor. Codul de procedure civila dimensiunHe ~i amplasarea cladirilor In . P1.Stabilirea . HG 51 . la100 de autoturismej P2. de nivel: (se considers cil. CLASIFICARI In raport cu nivelul de terenului. PAlKA}.Privind unele masuri pentru preveniresi stingere a incendiilor imbunatarirea activitatii de HG 127/1994 . se cOllsidera ca: . doua jumatati de consecutive constituie un singur nivel al constructiei).lY90 . dispuse in irnobile supraterane sau subterane.

etale "\1' 211l' .Normanv pentru adaptarea constructiilor la cermteie persoanelor handicapate .Normativ privind proiecrarea ~i executarea fundate pe terenuri sensibile ia umezire. C 56 v . exploatarea \!. . pentru proiectarea si executarea instalatiilor pentru proiectarea ~i executarea instalatiilorde . eEl tlv p . r-f1ta 1TI exp j. tehnice pentru protectia elementelor din bcton . _ Prescnph1 . nelor de abur de ioasa presiune ~i a eazanelor repararea caza de apa calda. rnontarea. .lnstructiuni tehnice pentru proiectarea ~l executarea constructiilor fundate pe pamanturi cu umflaruri si constructii mari (PUCM) . publice.Ghid pentru proiectarea de ape rneteorice In .. de C Sf. vind conditiile de descarcare _ Norrna~l\' prJ lizare a centralelor populate. ey. ntrU eXfi!cutarea lucrarilor anncoroziva C 14[1 NOTlnatlV pe annat.n .. social-culturaie ~i ilntlCorosrve. .Norma . Istrului apelor. constructiilor cu P 85 C 2It) _ Normatl'i . . din beton ~1 bet on P 70 C1.. rea ProcedurE de reglementare a actJyitiitilor pentrUapro ~dale cu impact asupra rnediului inconiurator:· .Norrnativ privind gaze naturale proiectarea~i ~I locunlor publico executarea instalatiilor C} proiectarea si exexcutarea instalatiilor de C 19 . d e IlIecanlce prll1 proce e de fundare slabe .lrea cladirilor civile d.. 'vind irnbunatatirea terenurilor . executia..v.. iucrariior C 11: tru prolectarfi!a ~I executa rea hidroizolanilor . executia... .'li . C 10:- _ NonnatlV p ee Izolatll ternU entrL! proiectarea :. .lnstructruni tehnice pentru proiectarea a elernentelor de inchidere a cladirilor.Norme tehnice pentru pentru proiectarea de beton.Ins~ufP::~Il precomprimat supraterane In medii agreslve ~~ral~ si industrla1e. econorrtlce ~1 s .p.nahv pn: .Normati v· pentru . -.ventilare . l~or de apa fierbinte. .Ti executarea pardoselilor P95 al P96 reparatii capitale la cladiri si executarea instalatiilor interioare cladiri civile.1 reeepTla Iucrarilor P talatii arerente. 0 . . telullee pentru proiectarea. alcatuirea. " pentrU aldituirea i. exploatarea. reteiele oe cana a apelor uzarc in . '. protecoa om .InstructJ: elementeJor si execune pnvmd 1'2 calculul ~i executarea C 125 r:a I'W .Normativ pentru proiectarea si electrice cu tensiuni pana la 1000 V.Normativ privind proiectarea fundatii directe la constructii. la stabilitate termica. padurilorsi protectiei mediului _ ardin al rn.Norme tehnice provizorii pentru protectia pardoselilor din beton Ia acnunea uleiurilor vegetale si emulsiilor de uleiun . ' lehnice de prOlectare I structlUI11 :. . IY IE> CPH 1 . f tea a cladmlor. si executarea constructiilor ~ lucrarilor de C 13" tehI1lce pentru protectia eonstructii metalice. Ordm 125/]994 . COrIStrUctll ~l InS nvind veri~icarea calitatii :. tiv pentrU ignifugare _ NorIlla.NtlrInatJ': pe~lturI1lnOase Ia Iucrariie de constructii dID rnatenal~ . Normativ pnvind structurilor din zidarie. abur ~1cazan€ . _ prescnphl stalarea.Normanv samtare.: ..Instructiuni tehnice structura din diafragme .i verificarsa cazanelor de respectarea. .1 executarea . . si executarea instalatiilor de .Normativ incalzrre ]20 executareainstalatiilor C 31 .1'-i rr.Normah. te!uUce pentru proiectarea.oa ta reo cerinteide slgll" > rivind proiect.Norrnanv pentru proiectarea protecne contra traznetului. ..d.

Limite adrmse . PE 124 terenului de fundare in cazul STAS 3417 P 130 . . Numarul suprafata. . fundare.6221 1a dadiri civile ~i industriale la cladiri civile si industriale . Prescriptii de calcul. in subsolurile cladirilor not. STAS 2448 STAS2453 78 Determinarea .Apa potabila. anual de grade zile" prin carcase.C.Normativ pentru alimentarea consumatorilor industriali ~i similan cu energie electrica a . Protectia irnpotriva zgomotului constructn civile ~i social-culturale. .I1urninatul natural al Incaperilor . indusiv supravegherea starii tehruce a acestora STA$4706 PE 136 .Instructiuni tehniee pentru proiectarea ~i executa rea masurilor deprotectia fonica la cladin social-culturale.Analiza oactenolocrca P 102 Norme adaposrurilor tehruce privind proiectarea . retelelor exterioare P 122 .'Ctrocutaril. .Apa potabila. P IOU proiectarea antiseismica locuinte social . si identificarea pamanturilor.Apa potabila.Acustic~ in construcrii. Detenninarea substantelor duritatii Canale ale organice P 118 . Carnine de vizitare. interioare. P 116 -Instruetiuni tehnice de proiectare punet de vedere acustic.Ventilare mecanica.Canalizari .Calculul cu apa la constructii civile.Canalizari. si alcatuirea parapetelor in si · Teren de fundare.. Deterrninarea .Norme tehnice de proieetare ~i realizare privind protectia la actiunea focului a constructiilor STAS3051 STAS 3300/1 STAS3300!2 ~ Sisteme de cana1izari. Principii generale de cercetare. turbiditatii.2 din lemn.Teren de fundare. mirosului si necesarului de caldura."lnstalatii de incalzire. STAS 5325 STAS6131 STAS6156 . .Normativ pentru folosirea artificial in utilizari casnice. exterioare.Protectia impotnva .Apa. . Determinarea STAS6322 STAS 6323 culorii .Calculul termotehnic al elementelor de constructie ale . Limite admisibile parametri de izolare acustica.Nonne metodologice privind urmanrea comportar.Apa potabila · Alimentarea .Canalizari . Calculul fundarii directe.Grade normale de protectie asigurate . Debite. Prescriptii de proieetare . Prescriptii de proiectare. .ue." . Debitul de aer proaspat.Apa potabila.Cosuri ~i canale de fum pentru instalatii de incalzire centrala. Temperaturi interioare de STAS6324 STAS6325 STAS6329 calcul.>lexeeutarea de aparare civila.Constructii energiei electrice Ia iluminatul STAS 4R39 .Clasificarea .elt. lluminatul natural al fncaperilor STAS6221 STA.ii in timp constructiilor.Apa potabila.Apa potabila. Detenninarea .indi. STAS856 STAS 1238/1 STAS 1242/1 STAS 1243 STAS 1342 STAS 1478 STAS 1795 STAS 1846 STAS 1907/ 1. a ansamblurilor urbane din STA53002 STAS3026 '" . Prescriptii pentru proiecrare. 'Prescriptii de proiecrare.Conditii tehnice de calitate pentru apede .Teren de. · Teren de fundare. Principii genera le de calcul. temperaturii.stn.eulturale ~1 industriale · Normatrv pentru a construcnnor de 2912 .Prescriptii genera le de proiectare.Ascensoare pentru persoane Determinarea PH-ului Analiza biologica STAS6472/3 .Apa potabila. .lnaltimi de siguranta .Scan . gustuIui .

Cosuri. STAS10108/0. conditii tehnice generale.precomprimat. . Clase de protectie contra electrice 5TAS 10100/0 .Puritatea aerului. sxploatare. fundamentale pentru .. Limite adrnisibile STAS 10903/2 STAS 11 054 . Pregatirea mecanica a suprafetelor. Incarcari date de extenoare in constructii civile ~i industriale _ temperaturi 5TA56646/2. STAS 10109/1 . _ Ventilarea dependinteior din cladirile de locuit. industriale ~i agrozootehruce.cu . .Aparate puterii calorifice a materialelor de constructii si electronice. Determinarea continutului de radon 222_ rdatorate procesului de STAS 12278 . Acustica urbana.Actiuni in constructii. -Proteqia supraterane.Tluminatul in cladiri industriale.Presriptii de proiectare. Prorectia contra coroziunii a constructiilor dLT1 otel·"..Iluminatul _Canalizari.Deternunarea . S{) .Actiuni in constructii. .cladirii. Prevederi calculul eleinentelor structurale. artificial Curi de scurgere eu sifon si depozit. industrials centrele populate. artificial. actiunilor electrocutarii.Principii genera le de verificare a sigurantei . Iii cladiri civile ~l . 81 .Detenninarea pulberilor supraterane dL'1 STAS 10813 de suspensie. Parametri dimatici exteriori 51A56472/4 _ Comportarea elementelor de constructie Ia difuzia vaporilor de apa_ Prescriptii de calcul. Bazine de ferrnentare a namolurilor la statiile de epurare a centrelor populate. beton armat ~i beton . statii de epurare a apelor uzate provenite din S1A58591/1 .Aer. S1 AS 9081 5TAS 10.Puritatea aerului.Acustica in constructii. . lncarcari consrructiilor.2.Lucrari de zidarie.Actiuni in constructii.1. STAS 10101 /21 . 51 AS 8606 de 51 AS 10702/1 supraterane. Incarcari date de zapada. contracoroziunil a constructiilor din otel Acoperiri protectoare.U09 aerului. Detemunarea aldehidei formice. STAS11322 STAS 12051 . .Acnuni in constructii.Actiuni de constructii. S1 AS 6724/2 51AS 6793 . Incarcari date de vant. Constructii din otel. Incarcari rehnologice din exploatare pentru constructii civile.Construqii civile ~iindustriale_ Calculul si alcatuirea elernentelor structurale din beton. _ Proiectarea punti termice 5TA56472/7 tennotehnica 5TA510101J2A1 .Protectia contra coroziunii a constructiilor otel. canale de fum pentru focare obisnuitc la constructii 51AS 10126 civile. ~ Actiuni in constructii.Constructii din zidarie. ale nivelului de zgomot. industriale ~i agricole.Canalizari. srA510101/23 la aer a elernentelorsi materialelorj _ Ca1cululpermeabilitatii de constructii _ Iluminatul cladiri civile.Canalizari. si in spatii oxtcnuarc. Calcuiul si alcatuirea elementelor. 51A58313 .3 5TA56701 51A56724/1 . Sistern . Clasificarea pentru constructii civile ~i industriale. .Constructii civile. 51A56472/6 a elementelor de constructii . exterioara _ Incarcari date de temperatura ~AS 10101/23A Conditii generale pentru iluminat STAS 10104 5TA5 6646/ 1 Actiuni in constructii.Amplasarea in localitati executate in sapatura . Clasificarea rnediilor agresive.Poluarea civile. STAS ]0859 a rctelclor edilitarc subteranc 5TAS] 0166/1 si agrozootehruce. 51A510101/0A STAS 1010l/2 si gruparea . narurala.Constructii toleranje.

.Construcrii termic.Exigente lndicii PMV si PPD. 'oniortul statii de poni. Conditii de calitare IZ07730 1Z0 6242/1 .clapetelor antifoc.Consrructii rermic.93 -Igiena.Idem.Economia de energie-si . 1980 1992.2.Idem.Teste la foe: vocabular lafoc a materialelor de constructii: . generale de pesticide . . Rezistenta elementelor de constructii: metodologia de testare.pare. Determinarea continutului . Prescrlptii ·ISC6242/1 imobiliare Exigente ale utilizatorilor Confortu] -Apa potabila.Idem.Canalizari. terrnios moderate.Protectia la foe pentru masurarea pericolului gazelor Documente interpretative CEE -nov. sanatatea ~i mediulinconjurator . imobiliare. lnstalatii . ~Aer din zone protejate.1976 calorifice a materialelor de constructii rezistenta Iafoc a . Prescriptii electrice fixe.Ambiante .Teste de construetii reactie ~i de lSO/TR 6543-1979.~ 3814-1989.STAS.12574 STA512594 STAS 12604 STAS 12650 STAS 129604/4STAS 12604/5 .1986 standard la foe: (ISO 834) inflamabilitatea rnaterialelor . "Teste privind rezistenta la focaeJementeJor ISO 3009 -1976 ISO 3261 -1975 ]SO/TR vitrate.cuamendamentuldin 1984 Teste privind usilor si . . Prescriptii de proiectare.3.Desvoltarea testelor toxice din incendii .TestuI de determinare constructii -Determinarea puterii a incombustibilitatii Ia foe a materialeJor de ISO 1716 -1973 ISO 3008 .cu amendamentele din 1979.Teste pnvind reaetia evolutie $iaplicare 3956-1975Prineipiileiri. ISO 834 -1975 ISO 11§2 -1979 CU rmu OIlUENTATIV: 1 .Protectia la zgomot izolare termica liZ 83 . .1996 Parcaje cu utilizare restransa (norma franceza) executie si verificare NFP 91-100/ mai ]994 Parcaje publice (norma franceza) JV.gineriei testului lSO/TR proiectarii structurilor de rezistenta la foe pe baza corelatiei mire solicitarea reala din incendii conditiile ISO 5657 . NFP 91-120/ apr. ale utilizatorilor .

7.lac de rnunca + cumparaturi .' : ~ .stationare de domiciliu .1:/ . scari.in caz de incendiu . Se va avea in vedere sa biromile de supravegheresi in special ie~irea din parcai. Instructiunile vor predza modul de actionare obligatoriu In urrnatoarele cazuri : a. di .care isi incredinteaza autoturisme pentru stationare pot lua cunostiinta de acestea ( iesiri din parcaj. de autoturisme . 11. . pnn.zgomot a~rianpropagat in exterior. din exploatare: '. le conjugate mtre servrraa liner cat mal largi zone $1crearea de diferite directii si . 84 .... . rnarrmen INSTRUCTIUN1 DE SIGURANTA IN EXFLOATARE 9.terenul .asigl. avertizarea ipersoanelor aflate in parcaj ~i evacuarea acestora. dupa caz: b. ore . . ~ ICa ~l .2 -3 are . ... . sau apele ." . biroul paznicului. Iocalizarea ~i 85 necesar a fi parcat corelar cu rim pu I me diill oe . 6. IlL lnstructiunile vor preciza in special masurile de urgenta care se iau In cazuri!e je depat'ire a valorilor limita admise pentru concentratiile de '" substante poluante in atmosfera parcajului. oprirea partials sau totala a ventilarii .depasirea valorilor admise pentru oxid de carbon: .). Birourile de exploatare (postul de personalului parcaiului. Se vor lu~ miisurile" cese impun inca din faza de studiu de amplasament pentru evitarea urmatoarelor posibile surse de pol . .sport $i sali de spectacole .cornert ~i spitale 1 . Posturile de plata ~i cele de supraveghere din parcaj 512 proiecteaza ~i amplaseaza intr-un mod care sa. Se afi~aza in spatiile tehnice si interiorul. Din punctul de vedere al noxelor.numarul .10 ore . se va adopta un regim de eel din parcaj. inchiderea compartimentelor antifoc.agrement. . deplasarea pietonala in interiorul parcaiului. f .~ on poate parcurge 0 istanta de cca.la 200 ppm. de tipuJ: .parcajului in locuri in care pcrsoanek. u Zone! ~I e .16 are' .. iar parcaiului. Spatiile tehnice adiacente parcajului. d . alarrnarea personalului. precum ~i interdictiilecare trebuiesc respectate. uare provemte . se realizeze 0 buna ventilare pentru postul de plata amplasat de obicei la rnigrare a aerului poluat din parcaj in ventilare in suprapresiune in raport cu 3.1 plf. ~i durata de timp consurn ta P..producrie. La acest limp trebuie Iuat in calcultim ul necesar pentru parcare. . plata. La amplasare se va tineseama de : .inchiderea accesului in compartimentul de parcaj afectat. evacuare.' 't 'b'l II a ea . prin cooperarea de nevoi de stajtonare decalate pe durata zilei.. etc. . I" m st In parcal cu respectarea nevon de asigurare a unor relatii de circulan '. care pot prezenta pericol de incendiu sau de explozie se vor separa de acestaprin elemente rezistente la foe.' d trafic.zone rezidentiale 12 . alertarea pompierilor. birourile pompieri) se pot amplasa in corespunzatoare prin pereti. .vibratii directe transmisa prin fundarii sau calcans: . La amplasare se ~i dimensionare 5e va tine seama de posib T t t . . ." cladirilor ' cpe e estinatia Y .centrul geometric de amplasare stabilir in funcpe de irtteres I '. 5 rnmute. .. oprirea motoarelor autovehiculelor care circula in tot parcajul sau numai partial..e.birouri 8 . .. . in caz de incendiu.pentru iesirea din construc. durata in care soferul devenit .regulile de actiune a personalului in caz de incendiu. r so Iul . .studiu de trafic pentru determinarea POzlh€i acceselo. . U . ~l' y sensun e acces ~l 4. care nu trebuis sa depaseasca nivelul de zgomot maxim acceptat pentru traficul stradal iar la nivelul Iadirii " bui c a Inlor rnvecmate nu tre uie sa depaseasca lmitele normate in funcf dd " .noxele degajate in atmosfera nu trebuie sa afecteze aerul f "J" rea ice peste concentrafii e adnuse prin normele in vigoare.. . Daea exists riscul de aceste birouri. se vor lua masurile ce se lmpun din legislatia privind protectia muncii.lrarii urun reg~m pe ca POS! 1 constant de utiIizare pe durata zilei. locare (plata). permits executa rea operatiunilor din mteriorul biroului. . 500 m . stationars specific zone! pe care 0 servesre functional astfel: .la 100 ppm.t di " .geo rnetri ~ .i.SPATH ANEXA 5. . avand p.. cuprinzsnd sernnalizarea incendiului.cresterea debitelor de ventilare ~i eventual modalitatea de interventie a responsabilului parcajului. Instructiunile de exploatare insotite de schema de circulatie auto ~i evacuare per~llane se elaboreaza de catre proiectant ~i se cuprind in registrul de exploatarc. serviciul mobil de interiorul parcajului cu conditia separarii lor ventilarea lor sa fie independenta de ventilarea 1. R.. ..' . supra f etei: disponibil caracterizat prin for~a . r Distanra optima de amplasarefata de punctele de interes se considera a fi de cca.olurile functionale protejate corespunzator.

dupa cum surrt specificate in 86 87 . etc. pardoseli. responsabilitatile INTRETINERl necarui angajat. intocmeasca DE EXPLOATARE Proprietarul sau conoesionarul pareajului. folosirea ~emna1elor sonore precum si. Registrul de exploatare va fi pus arica.Registrul va cuprinde in special. precurn ~i a verificarii aspectelor legate de siguranta in exploatare a parcajelor precum si verificarea periodica. este obligat si sa aetualizeze zilnic registrul de exploatare al parcajului. inaintea inceperii sezonului rece. Se vor efectua cel putin urmatoarele verificari: -Jnstalatiile electrice se vor verifica functional la punerea lor in exploatars. vor fi controlate cel putin 0 data pe an. dupa cum este prevazut de catre proiectant in caietul de sarcini. intr-o maniera generala. ceeace priveste siguranta imobilului. cu precadcrc. dar vor fi permanent supravegheate si intretinute de personalul calificat.Punctionarea ventilatoarelor. lntreaga insralatie de semnalizare a incendiului va fi vcriticata functional periodic ~i controlata de personal calificar eel putin o data pe an. intrejinerilor periodice. menjinandu-se permanent in functiune. 13.). REGISTRUL 15. revine nemljlocit beneficiarului. iar dispozitivele mecanice sau electromecanice de limitate a propagarii focului sau de desfumarevor fi probate functional de eel putin douaori pe an. madentele survenite in exploatarea instalajiei de ventilare. incercarile functionale si rezultatele lor. . 14. . . a intrerinerircurente a rnodului in care se comports elernentele structurii de rezistenta pr€cum ~i mijloacele de prevenire ~i stingere a incendiilor si de protectie Ia coroziune (vopsitorii.a tubulaturii aferente instalariei de ventilare precum si totalitatea circuitelor isi aparatelor de cornanda a acesteia vor fi verificate ~i intrejinute de personal ealiiicat. PERIODICE ~I VERIFlCARI prezentul normanv. . . instructiunile de exploatare aprobate de forurile in drept. Responsabilitatea efectuarii. toate activitatile sau actiuni1e efectuate in. angajat permanent al parcajului. sa 16. . .Instalatia de incalzire se va verifica cel punn 0 data pe an. 12.stingerea a incendiului: . Teate mijloaeele de lupta impotriva ineendiului aflate in parcaj ca echipare ~I dotare. lnstalaria de ventilare va fi controlata eel punn 0 data pe an de servrcii specializate. urmand a fi reverificate la fiecare cinci ani de un serviciu sau socretate specializata. programul actualizat de urmarir€ -~i verificare functionala a dotarilor ~i dispozitivelor ce vizeaza siguranta la foe ~i In exploatare a parcajului. urmi:ind a fi completat zilnic.ndla dispozitia reprezentantilor legal! abilitari eu controlul parcajelor sau a inspectorilor de teren ai pompierilor. iar aparatele de control automat al valorii factorilor poluanti vor h supuse unui program de intretinere si etalonare periodica .numele responsabilului de parcaj: .

l-NIVEL _ DECALAT Fiz 4 DEo 2 -:NIVEL VAP JRIT e- - NIVEL PLAT 38 89 .ANEXAIV -j 1fEHNOLOGII DE PAR CARE Fig_ 3 .RA1vlPE DE PARCARE FIG.

b.6. fi 6.6.fig. etc.l !.2.Ii Tabel €J.2.G.2. 1.vor putea fi reduse conform tabelului 6.1. Se considera ca un parcaj este corespunzator cerintelor prezentei norme atunci cand dimensiunile locurilor de parcare sunt mat mari sau eel putin egale cu dimensiunile precizate In continuare. IV. DIMENSIUNI ~I PERFORMANIE (mm) INDEX Autoturisme 10** sau Lungimea de . \ 90 91 . cum ar fi centre comerciale.1..1 are formti regu/atii.cf. Dimensiuni FIG. STANDARD AUTOTURlSMUL Elementele dimensionale ce sunt descrise in continuare pot sa nu corespunda necesitatiior pentru parcajele aferente unor dotari urbane specifice.1. IV.l.1. functie de dimensiunile locurilor .1. 10 de 50 10 10 Tabelul 6. de Dimensiuni Reduceri admisibile * cm 10 Nurnar .6. Dacii un potential IDe de pareare 111..ANEXAIV.Ii. centre sportive si de recreere. Categorii de locuri deparcare lntr-un parcaj.2 Dirnensiurri minime ~i dispunere geometries GIiOMETRIA PARCARH TV. Unele din dimensiunile nor-mate sau recornandate . careil plus lajimea '" 150 20 NOT Ala Tabel 6.I.2. gari si aeroporturi.2. se pOr11C~tc de In premiza cd i se ponte inscrie un drepiunghi cu dimensiunile din tnbdul 6. In care sunt posibil de manevrat bagaje (cu sau fara ajutorul carucicarelor de transport) sau echipament de orice natura.2. unui loc de parcare .1. Tabel 6. se admit:' (trei) categarii de locuri.2.3.de parcare ~i a cailor de acces. .

.2. h"~.2.' de 20. 1.) pc nxa i()cul ui de parcare ..6.3.6. se vorrespectn ·zmilc din FIG: 6. 6.. '/").00 90 5. dar . T abellil. Unghiul de parcare Ui~mea caii de circularie .2... :lIocnptibil 1I1ir-U11f!lim crWJ!JI.2.:U ". Atuna cimti un loc ac parmre sc contormeaze umml dm dlmtmSzUnl. 62.00 TIl.3.3. cere IT ..!2.15" 4._~ .'.3] Dimenslunea mi'isuratti perpendicular .00· 5. siiua: intr: doi s~Jlpi.O -- parcara (rn) tru alte elemente de construqie sau obstacole. 2. o 5..wr loc~ri de parcere p. .-.2.eilS....2..2.! ili cazul 111 c(lre U11 lac de parcare se afW.le alimcnieam este mai mllrc.:'l lsmite.50 45 5.3.10<' 5.. .80' FJC..~~i-l~~---l Circulatie (grade) sens unic dublu sens ***** 5.-.-----.50 4}:.00 rdreaPta )~~* I eefolose~te laflmllil de clTcuiatie corespuni:litonre ceiui mar 71lilreullXhi de parcare.3.00 (paraiel) 3.1. . .00 60 5.TIE '\<..2. IV.'oniierIIm sus meniumnie aar nu in L"''''''ml. Tabel 6..2Detaliu. -------~~--..(il?iei '"opsife ce delimitr ·~ii locurile de parcnre inire ele circuiaiie. ioclII de pareere se fncnfilrenzii fn C/1tegoriainierioard in care ioate ti incll6irnt.6.1. szngufii .onarea la. 1.-'-'--_·_·_·_·_·-1 C!RCUV.dlltii eu vnIoaren coresounzdioare stalpulU1 eel mat apropiaide margmea call 111nre~ L -r 5. 6.-.. \/C"zi FIG.". .50 {stanga) 2. In cazul 111 cnre c17culntza oc calea de ilcccslniocurilede parcnre Sf [ace in dllblu . va fi mill micn de 5. Sau limite peniru mdsurarea locurilor de parcare: " /atI! peret!1or.~ ..~==----~ FIG.eazn ace/ea.~ carc. e arice aIt element de comtruc[ie sau pmtecfie ce materiali7.ga aloarea cu care se locului de "'""..2..----.. • (/Xul..50 75 5. 93 .2.) I j "":") 111 cazul fn care ul1ghl11rile de parenre suni diferite pe cdc doufi iatun ale lwei clii de tr:': _·_'-.2.. NOTA. ClI"CHia}te..(m)**** in raport cu calea de !-_'..3.3.00 3.7. : Geometria piatrormeior Dimensiuni ~i unghiuri de stap. Vanatta eiernente de constructie latimii locului de parcare la stap. Parcarea ia 90° alamrata elementelor de constructie. liitimea l~cului de p~l'care:~ : '..00 4. Parcarea Ia 90° aUiu'''-ata elementelor de constructie. $i 6..3._ "~i Fez! figum 6.2.onare ale locurilor Lungimea locului de de parcare Uijimea locului de parcare . liitimer. o de cnleadc linin scpar~tollre rntre culorile vapsitoriei· pardoselii falasite pentru marcarea ace/orli~llJ1mte mm SUB mentionate..2.2.11 .00 Dimcnsiunea esie masurat« perpendicular pe mien de circulntzc. Sunt utilimbile ell .. ciiti de clrnw!Jle coreepunziioere unghzulm de porcnre eel mat mnre Sf va maiorn cu 20%..00 4.

Parearea Iii 75~ . .4.3.6..l.30 2.30 g 1- iii ~a!O DI I---------------~ ct[ ~fICD ..> o i--._." < 1 iii .dublu sens 2. Parcarea iii 90° ..4.3. '2 '@ 0 0 .2.2. o iii o fIG.3.._ ~ <.a.dublu sens FIG. _.. 6..2.30 2. Parcarea la 75 .30 t-_'_'<Ol-4lE_~"""""'--.FIG. FlG.-"-._.3.b.30 2..6.a. Parcarea la 900 - sens unic o .6.::. ~._. <. . _j 94 95 .b.3.30 2.sens uruc 2.

dublu sens . Parcarea la 60° .6.'" 97 .h.) FIG.3.2.5.2. 6.3. 6.5. Parcarea la 41.a. Parcarea la 45° • sens unic I Ii II I! I ~ ~ 'i . Parcarea la 60° .a.~.3. S.2.FIG. 6.h.3.dublu sens fiG.6.sens unic FIG.

vor nven raw interior curbei de minimum 8. parti! posterioare 060 . 6.IV.4.1. Prtea posterioara construcjii sau instalatii fIG. inaltilllf. . NOT A: in Tnbelu16. la[l1Irea t(ltniii a rampei se milre§tc ell lnfimea insulei de scparare intrc • [11 ~i?I1'.5%.SENS UNlC . vor avea latimile precizate in tllbel. • I Ciile ~e circulatie ~i rarnpele de acces intre niveluri. LATIMEA RAMPEI CAILOR DE CIRCULATIE (m.6~O~ IV.OO~_!~~5~..minimum 2. Pcntru calculul sagetii se ia in considerare un ampatament de 3. sa fie Iibere de orice obstacolpc toata 2.4.3.50 m.SENS UNIC 3.50 KAMPE CURBE . 100 IV. indiferent de natura lor (grinzi.6.'a so: majoreaza cu sageata corespunzatoare ampatamentului vehicolelor.rarnpe drepte: .2..4.4. 99 .6. sub obstacole.rampe curbe . sub planseu: ~ . inalpmea libera trebuie sa fie: ~ . . Rampele si caile de circulatie trebuie Ui.00 .re :urwi .. Spole:le locu:lui in dreptul zonelor de plata pentru stationare va fi clature! de PfJt'Cic.7.. . Tabelul 6. vor auea rnzl1 .2. :~!~5~.5%. masuratain axa :firului de eirculajie interior curbei.05 m.OSm. masurata in axa ciiii de circulatie sau indublu sens. amplasaie pe un plnn orizonial de curbura extcrioarii pentru sens unic de minimum 8.3~O __~~~~5~.e.00 RAMPE OREPTE . de axului longitudinal Panta loeului de stationare Panta handicapate planseului pe va fi de maximum pe celelalte directii va fi de maximum locurile 1. La racordarile rarnpelor ell caile orizontale de circulane. Aeeastii facilitate se flplidi exclusiu peniru categoria 1 precizniii fUnd limitatlJ 1(140 % din numiirul iotal de locuri din parca].20 m.3.2.00 m..DUBLU SENS 5.3.ul 4:6. de stationare rezervate 7.tlm~a lor $1 pe 0 inalpme de minimum rampa. Dacii rampeie ole circulaiie In dublu "ens suni preodzuie ell insula de sepnrare 11ltrc sC!l~Hri..00 MMf-'E CUN-BE.G.sens unic (?I dublu sens] ffIJ[Dr---. coborari locale ale planseului. La oricare dintre nivelele parcajului. em de circulatie ~i rampe fiG. echipamente de orice natura ~i elemente de semnalizare. Circulaitile in curlJii.FIRUL EXTERIOR inclinai. rnasurata perpendicular pe cnzul rampelor elicoidale rm:e1e Sf mi'isonrii In proieciie orizoniala.4. Parcarea longitudinala .01. conducte de canalizare.xlenoflrii e S(lU + 3..S.) KAMPE D. .REPTE . persoanelor '" a locului de parcare II'> 0 N \ Pants ciii de eirculajie de maximum 3"1". nmpillsnte . Panta eailor de circulajie (rampe) Panta rampelor de circulajie este de maximum 18% pentru: ..!ln. etc).minimum 2.2. Gabaritul a locurilor de parcare poate fi ocupata cu elemente pastrandu-se liber gabaritul precizat in FIG..2.C un plan orizonial a firului tie circulaiie SflU inclinai. 6.3. cu excepjia zonelor de staponare ~1 a zonelor de plata pentru stationare.pet'"ItLe U Iii·!! i: /' ] IV. Panta planseelor Inclinarea de stationare pe locul de parcare va fi de maximum 5%.5f) m.DUBLU SENS NOTA: • Circulaiiile In eurM.6.eirculatie in sens unic.

5.6. Pe ultimii 4.. FIG.:~:AM::P:::A:. :l 2.1 ~ 3.1..80 16 .70 2. 6. 6. dupa caz . 7.50 3.90 18 R) 10 m.. 100 101 .::AM=1'>UlSA1 IN mOlUM . diferite pentru "monte 5) aval.6.10 IV . Aceasta prevedere nu se aplica rampelor Ce debuseaza direct in caile de circulatie carosabila: acestea vor avea 0 rugozitate pronuntata a caii de rulare $1se vor lua-masuri <i.poate folosi pentru calculul lajimii Pentru rampele de circulatie curbe ale parcajelor de folosinta privata. FIG.7.0. (dimensiuni In metri) I Iesirile in caile de circulatie adiacenteparcajelor r--. dupa cum: sunt preciz te in figura 6.80 16+ 18 .irului de circuiatie .eprotectie Ia inzapezire si inghet Conformarea acestorrampe seva face dupa cum este indicat in Fig. FIG. NOTA.Qzi' b_"_"'_&)l_L __ __.. Racordarea pantel or ]3. 6..9.. . panta caii de circulatie carosabila va fi de ~~xlmurr: 5°.70 LIm) 1 4. . Racordarea rampelor Rarnpeie dscirculajre carosabila se racordeaza la·platformele de stationare sau la portrunile de circulatie cu alta panta curazele de curba.00 m.6.7.. a caii ~i NOT A: Razele de racordare se rnasoara in axul rampei sau In axul f.00 F(%) <:16 <16 <16 2 pS 3 'c '" E 3. .5. in runcrie de raza exrerioara . ~ .J ___ ~ . se . masurati dela ahmamentul tatadei parcajului.fl....30 Ei 3. pantei si veziabacul din Figura 6. Uti-mea minima se stabileste de panta rampel avuta in vedere.18 5 2... < 18 III 1 I 1 amsmuClll I 1 I I AlinicmGnwl ----- ztr. cel mai detavorizat. 4. ai rampei de riesire din parcaj. 16 Raza lexterioarli Im) 17 ~ 3.10 3 8 9 10 11 12 13 14 15.

' CONSTRUCTIILOR PUBLICE SUBTERANE Elaborat de: lnstitutul de Proiectare. .I.P.T.NORMATlV PENTRlJ PROIECTAREA .A. Cercetare ~i Tehnica de calcul in constructii .-S.C.

arh.Norrnariv pentru proiectarea consnuctillor publice suberane" Indicativ NP 25. -i.' N.Ministrul Lucrarilor Publice ~iAmenajarii Teritoriului ernite urrnatorul ORDIN Ali. ·133511997 hfiNISTERUL LuCRARn.autor . Art.c{l.Ill. ing. ~TEFAN BARTHO]\" : dr. lOAN VOICULESCU ! ing VMILE CAUNESCU : ing. D. SERBAN ST AN ESCU : dr.. arh. : ing. . arh.DIN Nr.JF . arh. arb.CONTRACT IPCT S. Ordin intra in vigoare 1'1data publicarii lui in Buletinul Tehnice Cap.in conformitate eu Hotararea Parlamentului nr.iTEFAN BARTHON : arh. ELABORATORJ Cap. §ef departament arhitecturii Responsabil Iucrare A vand in vedere : :.3. CLAUDIU GRIGORA~ : dr.autor . HI. ELENA MIHALACHE : dr. arh. Y. ILARIE BLAT : dr.. <f? 591/1996. Decretului nr.Avizul Consiliului Tehnlco .2 -Norrnativul de la arlo 1 se publica in brosura tiparita de IPCT.B . .97 Art. CtAUDIU GRJGORA!. DAN CAPATINA : arh.i din: rul.OR PUBUCE ~I AMENAJARn TERITORIULUI NORMA TIV PENTRU PROJECT AREA CONSTRUqIILOR PUB LICE SUBTERANE Director Director general general adjunct OP. lOAN VOICULESCU .RLAT : arh.G..Prezentul Consrructillor. lOAN VOICULESCU .TEFAN BARTH ON : arh. va nduce la ... I~~. 456/1994 privind organizarea ~i funcjionarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului ~ .. H Cap. or. CLAUDIU GruGORA~ : dr. :.autori An.colaboratori : arh. I : dr. auk !. autor .Directia Programe de Cercetare $i Reglernenrari indepllnirc prevederile prezentului ordin.io terneiul H. A Cap. I • Se aproba . 12/1996 1/i iJ.~[iinlifie or.C .m. t'TEF AN BARTHON : dr.eolaboratori Cap. BOGDAN DADA. III.E.A.autor : ing.. )6611997 . 4 . CLAUDIU GruGORA~ Cap.

a.: GO@btTn W~R ~~..10..J."F:A ·mCID'{D~o-. ~l ATEST.Aru TEHNlCE DIRECTOR.!!"i. GENERAL.NT.:.rpuJ:ul ?vm.e..te de : WCT SA Bncurestt -proiectuJ.. .i':'A\.~.rl. .J ?drrfiS/~ItUl.o. .i.ro p£o)ie~'.-.tol..T'J"~ C 1':ff~e.w:ile d" preveui.-. {'.12lf19:::JB a. C~kf~-::-- '''''.1S.i potrivit at..~4!!t..rt..ui/contrnctu1ui numarul . to..i m..._ S].»).1l.c...P _lLT.60/1997.."bU\:illor ce 11 rsvin conform pravedarilor Leg li nr. stiDgere a i.~~!!. .tu.TI1c~Qr puhlice 8'!bl..(o) din Ordonanta Guve. ~_. . 112.~~O~:" trLlI.e!~.l~ DIRECfIA rROGRAME DE CERCETARE ::}IREGLEMENTARI TEHNICE D~v7!OR."1g.""~~''"{ <t" '" COMAN"DAL'lTUL .. 0'1" 1.i G=<lI . CONTENClOS PROBLEME SPECIALE ~l RELA111 PUB LICE DIRECTOR Pop Georg~ La eererea [Melt.-:uului :I:li".:. .l:n!. ing.)1 ing. HE ~'M·i·· :~~m-..! .pier1J.766 di:..tp' CU p~vede.17 (1) lit..i. al 1L~.O g~~iU ~~ DIRECflA JURIDICA.'U.ti.. ?lin.ncendillor euprinse tn "NOXlD.. CO~'_""J. f..:.ril!'J SIt. MILITA~ i.> Ca..u....d).1 Cc..Z!l : -I"13dacti\rii finale eJ.. i.5 . AY ~" rl 34..s.~nre'l ~ comli.el'Jlln~.ECT:r::r: ~:l!:..1. eu num:\.)!l.lcu! ill Conetructti ..l ".lS lit.. I:::ztl€ol:tor.p:rivmd apararea tmpotrlva incendillo.PO(C.ur Mili1. CercetA {t~ .i.!)...rul : SSS!lS:n :5.eaza regulile :.s". ~ r • ri~ e. DIRBC'flA GENERALA REGLBMBNTAru.! \l:uilLi de Proieetstre.!.. f:"". 1nre~trl1..t.. conforr"!lt". d..T.6...e)..' 29.. en nr..Ii" ':"".2_.vui pe....dw Fa'F..:l 05.~ Avizul se emlte It•.~ INS:::'3C'I'03/'.' i 'l'cli.~citm .aj'ri-?..199"7.0\ Bucuru.FUL 1NSP. 1335/1997 -avizului C.\MifIR.abor~.! .

1. REFACEREA ~I PROTECTIA MEDIULUI IZOLARE TERMICA. etc.CIJPRINS I. reparatii ~iIntrejinere. GENERALIT A 11 CONDITII DE PROlECTARE FUNCl1UNI AVAPOSTITE iN cONSTRUqlE 11. d. ELEMENTE PENTRU CONSTRUCTII ~J INSTALATII AFERENTE " Relajii functionale: e Accese. IV ANEKE conexe ANEXA "T". E.. a. birouri etc. Parcare autoturisme cu sau fiira spalatorie auto ~i/sau service auto. expozitii.>1 RELATIJ FUNC"fIONALE. Sf! Ii spectacole. circulajii Interioare. tranzactii. Slajii de distributie carburant+ e. 11. inclusiv alimentatie publica: c. etc. HIDROFUGA ?1 ECONOMIA DE ENERGIE PROTEQIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUJ c. sport. DE TEMA III A. ventilare. ~i electrica.) ~i canalizare. f. CONDInI. CERINTE DE CAUTA TE REZISTENTA.. F. intruniri. depozire. Spatii comerciale (alimentare ~i nealimentare]. D.Terminologie M1EXA "R". b. Servicii diverse.Reglernentari ]0" .2. B. anexe soclal-sanitare. transport pe verticala. II. Instalatii utilitare aferente (til'''. energie termicil.?I STABILITATE SICURANTA fN EXPLOATARE SIGURANT A LA FOC IGIENA Sl SANATATEA OAMENILOR.

l. culturale. bufete-barurl.) 1. sau sub constructii supraterane. Dorneniu I.Terminologie 1.. clit ~i~ la schirnbarea de' destinatie sau la extinderea construcdilor existente. de alimentatie publica (magazine. sunt urmatoarele: a. Dispunere 1. frizerie-coafor. etc. bowling.i exploatarea acestor constructii. co_m.! i. parcaje cu sau fara spalatorie !ili service auto (exclusiv tinichigerii si vopsitorii). funcjiuni: I?i relatii functionale 1. sportive (sali de spectacole si auditii.CAPITOi. Conditii CAP.). natural !?i/sau amenajat. Normativul este destinat tuturor factorilor parncipanti la proiectarea. Scop. GENERAUTATI §COP. etc.4. statii distributie carburanti auto.1. agenjii bancare. de afaceri.erciale.$tJ\!I~'T'rTtJTIlL PROIEO'ARE. antrenamente.Conformare de aplicare.1.1. oficii po~t1i:.e care pot fi amplasate in localitati sau in afara acestora. realizarea .r. saloane intruniri.UL I .) Elaborat de: Aprobatde: MINISTERUL LUCRARILOR PUBUCE ~I AMENAJAREA TERITORlULUI cu ordinul nr: HUN dill :.1. d. indiferent de forma de proprietate a aces tor constructii. restaurante. sali gimnasuca. amplasate sub nivelul terenului .3. Scopul prezentului principalelor normativ tehnic 11 constituie stabilirea tehnice. servici{ diverse (croitorii.. DOMENnJ DE APLICAR18 Consttuctiile publice subterane sunt constructii pentru functiuni civil.L'--J~ DE PROlECfARE A CONSTRUCTllLOR SUBTERANE ~CERlNTE DE CALIT ATE - INDICATlV NP 25·97 L GENERALITA'p: 1. Destinejiile/functiurdle civile/publice prevazute a fi inglobate in constructiile publice subterane conform prezentului Norrnativ. papetarie-librarie. we public etc. ! conditii 1. b.2. birouri firrne.'"I!"""U'-'. sali polivalente. Prevederile prezentuIui Norrnativ sunt obligatorii atat la proiectarea constructiilor noi. e. farmacii. tigari-ziare. depanare Irigidere-radio-tv. DE ~I TEHNICA DE IN CONSTRUCfll JON 109 .2. criterii ii'i nivele de performanta admisibile ce trebuie asigurate prin proiectare conform prevederilor Legii 10/1995. c.3.i telecomunicatii.

2. in masura posibilitatilor se vor asigura accese auto disnncte pe grupe de functiuni. La dispunerea d. se pot realize echipari ~i doUiri suplimentare.5.6. coxnrrn ~I 1.2. In cazul in care investitorul le incadreaza in categoria B sau A de importanja. dit ~i cele aferente ansamblului. 1. alipite sau cornasate altor constructii subterane sau supraterane (inclusiv cladiri inalte sau foarte inalte) intr-un ansamblu mixt. la conformarea functionala a constructiilor publice subterane sa se pna searna de urrnatoarele (vezi schema I): a. se vor indeplini atilt condijiile specifice fiecarei functiuni. spalatorie auto) sa fie dispuse la eel mai de sus nivel subteran. statii elecmce.5. alcatuirea. precum ~i tunctiuru anexe 51 auxiliare (depozite. service auto. CONFORMARE 1. corner]. 1. grup electrcgen.) asigurand indepliniren conditiilor cele mai severe.2. de necesitajile lor specifice (aprovizionare. electrice. in masura posibilitatilor. servicit. indiferent daca autoturismele reintra in traficul auto urban sau parcheaza in nivelurile de p.1. ell masuri de protectie corespunzatoare. In oricare din gruparile adoptate. etc. In cazuri justificate sau la cererea investitorului/beneficiarului. 1. 1.2. la specifice ale respective.. statu pompare/repompare .) Dimensionarea. ateliere intrepnere ~I reparatii.in volumul constructiilor publice subterane se pot lngloba functiunile utilitare aferente (centrale ternuee. In prezentul Normativ. birouri.arcare ale constructiei subterane b. Se recomanda ca. 1. 1. servicii diferite. 1.3.1.. norrnativului 1. Functiunile utilizate de un nurnar de persoane (de ex. 1. Pe langa masurile cuprinse in prezentul proiectare se vor respecta iii prevederile reglernentarilor tehnioe conform Anexei R. sistemele. 1. se va Foe seama de frecvenja ~i distributia publicului pe niveluri in spajiile aferente respeetivelor functiuni. riscante. De regula.1A.24.1. atat eu rejelela/caile de circulajie supra sau subterane existente sau prevazute in documentajii. sa fie dispuse distinct de cele eu public numeros. sau se va prevedea separarea circulatiei autoturisrnelor in imediata apropiere (aval. cit ~i eventual cu constructii invecinate. zgomotoase. TERMINOLOGIE Terminologia specifics utilizata in redactarea este cuprinsa in anexa "T".1. 1.2. spectaeole. Nu fac obiectul prezentului normativ constructiile publics subterane aferente metroului precum ~i monumentele istorice. arnontei . etc.3.) si de conditiile tehnice de utilizare.3. arheologice sau de arhitectura. ell sau fAra legaturi functionale. Constructiile publice subterane pot fi realizate independent functional. conform HGR 261/94-Anexa 2 ~i instructiunlle de incadrare.3. amplasarea etc.1n volurnul constructiei publico subterane poate fi adapostita 0 functiune sau mai multe functiuni. constructiile publice subterane sunt considerate de categoria "C" (norrnala) de importanja._ap~-canal. acestor functiuni va tine seama de necesitati ~i se va conforma prevederilor din regiementarlie de specialitate ~i celor din prezentul Normativ.1 acceselor eomune in constructia subterana. etc./destinatii. se vor lua masurf /niveluri de perforrnanja corespunzatoare. poluante. statu de aer compnmat. Functiunile perturbatoare. Functiunile de parcare autoturisme :oj spatiile tehnice sa fie amplasate la nivelele de jos ale constructiei. Jnstalajiile $i echipamentele tehnice utili tare necesare unei functionari corespunzatoare a constructiei vor fi comune (de incalzire.). alirnentatia publica) sa. centrale de ventilane ~iIsau climatLzare. de apa etc.iferitelor functiuni 'in volumul constructiilor pub lice subterane. etc. DlSPUNERE FUNq'IUNI. c. fie dispuse la nivelele superioare ale constructiei: functiunile cu rise mare de incendiu destinate unor servicii pentru autoturisme (de ex. RELAIII FUNCTJIONALE normativ. de ventilatie. pe cat posibil directe.rastfel incat sa nu genereze disfunctionalitaf sau perturbari reciproce ale activitatilor..2. stape distributie carburanti. grupuri social-sarutare. de nivelul de lise de incendiu al funcjiunilor 110 III ..4. Prin conforrnarea de plan-volum a constructiilor pub lice subterane se va asigura dispunerea stricta a diferitclor destinatii precum ~i asigurarea relajiilor functionale necesare dintre acestea. Prill amplasarea constructiilor publice subterane se vor asigura legaturilrela\ii functionale corespunzatoare.2.

1. J . etc.'JDA ~pj).~[h('m~ ~"LI..3.==J c==J E=:J ~i funcjiuni auxiliare 11. Destinajii r---. Conditii ~i relatu functionale: Elemente de tema pentru constructii ~j instalatii aferente HG. l____j ~tatu djst-ibutie carburanti. LH.t~i comercrelc. service J'arcaj autoturisme <.4.p"tti telmice z utilitarc auto 11.t. Genera!itilp 11. ell sau mra rela tii Iunctionale cu constructiiie invecinate I le. Destinatii ~i functiuni principale 11.Independent" . spectacole. .\ ~Cornasate (integrate ell alte constructii fllnc\inna]) 11'2 113 . intrururi.2. :'crvicH diverse.e. CAPI'fOLUL II VOlUMUL CONSTRUCTIILOlR PUBLICE §.UBTERANE • SECTlUNI DE PRINCIPIL- CONDITII DE PROIECTARE functional FIG. 2" Alipitc altor constructii.D!SI'UNEf{E RECOMANDABILA DE FUNCTIUNI il".

directie.fluenta circulajiei: . un ansamblu utilizatori. aetiviji de club.2.!fl-ului au~ lie yor ayeil in yedere Stlltiile de distribujie 11 carburantilor se amplaseeza la lID nivel ufor accesibil al autoturismelor. . buticuri.repm'are a lernnului ~i maselor plastice. difuzarea presei: tutungerii. servicii financiar-bancare: servrcu postaletelecomunicajii. ceasornicarii. 5e admit: agentii de turism ~i transport. geometrie. in conditiile din NP 004 \1i din prezentul nonnativ. Pentru salile de spectacole se admit . • se Interzice stationarea autovehiculelor in numil. expozitii: cinematografe. Vb·a !lri'J!torie: !!iItiIU. magazine produse alimentare ~i nealimentare. optics. 114 115 . ~ mit wos. bufete.i unele functiuni aferente eu rite de ineendiu mi.r mal mare dedit al posturilor de lucru: o se admit ateliere de vulcanizare eleclricii. reparat!!.p. . care sa sadsfaca nevoi diferenjiate pentru Se admit sllli de spectacole ~i sllli polivalente.p.2. schimb sau completare lichid de frana. de gaze marfuri Zproduse combuslibile Iichefiate. • este interzisa amplasarea vopsitoriilor auto. reparatii confectii diferite. delimitat de celelalte ateliere (standuri. U. "i alteJe similare. sitli de sportiv. a atelierelor de tinichigerie ~i incarcat .. ~i altele similare .i.5. en gros toxice. boxe.l 5@1j'V:i!. jacuzzi.2A.P~ urroiitoarele: IImxil. atelierelor de preiucrare . Iibrarli.i. !fi echipat cu mstalajie de evacuare a gazelor arse de la motor. cu exceptia celor cu care strnt echipate autovehiculele.1. mdHt&minte. va fi arnplasat intr-un spatiu amenajat special pentru aceasta opera tie. anricariate. ateliere) in conditille normate. de ex. echilibrari roti) electrice (fara reparatii sau mclircare-fomlare de acumulatori).cTI Integrarea funcjionala are ca.buranii (benzinarfi) kL.2. intr~ Dispunerea lor va avea in vedere in principal: . 8Wii de dislriiluti@ luu. se interzice depozitarea anvelopelor sau camerelor pentru acestea in subteran sau in orlce spatH ale atelierului (service). b~ cenlucrarea de funcjiuni sau dotari dispuse adiacent pe orizontala sau pe vertical a. saloane de iruruniri. 1I. tapiterie (faril confectionare de tapiterii). Iaboratoare ~i srudiouri fotografice: We-uri publice.I DIEPROIECTARIE GENERAurP. schimb ulei cutie de viteze si motor.lliIm ~!!!2l {ell f>1l..i format acumulatori. H2.p. Spalii comn>. ~ dotarea ~i echiparea atelierelor service este limitati!i 1<1: reparatii curente de mecanica (lacatuserie. • se interzice spalarea pieselor eu solventi organici. bowling. DESTlNATH §I FUNCTIUNI pruNeI!' ALE Parca~tpJ!!:. papetarii s.a. frizerie-coafura. Spajiile cornerciale pot fi alimentare ~i/sau nealimentare.e Pentru pareare s€ aplica prevederile normativului de parcare a autoturismelor in constructii. frana.ale 11. precurn ~i a spatiilor de mica productie cu exceptia celor pentru bijuterii. 11. COND!l1.CAFH u.:?.tipul produselor puse in vanzare.accesibilitatea. Inflamabile. Se interzic comercializari explozive." ~"u mediu. restaurante. o atelierul sal! standul de reglaje motor (aprindere-carburatietacheji).. ell completarile din prezentul normativ. Este interzisa amplasarea in subteran a vopsitoriilor ~i curiWitoriilor chimice. saune. tranzactii.

1.3. de acces pentru pietoni. practicabile sau inventar fix aferente slilor de la 11.3.2 auto si pietonale: . FUNCTIVNI ANEXE. 5i benzi de decelerare-accelerare dirnensionate in reiatia cu caile de acces. circulatii interioare ACCESE 51 RELATIA CU CELELALTE FUNCTIUNI Accesele in constructia publica subterana sunt de dOUR tipuri.'TE -vezi schemele Nt.4. in functie de viteza de circulatie. Transportul pe verticala si circulajiile carosabile interioare se aSigura prin rampe . se asigura din spatii destinate circulatiei publica. aflate in relap~ clirecta sau nu cu mijloace Il3.!?uri 6anitare .i/sau platfosme elevatoare..vezi Anexa R.3.20% din marfa).4. H. DE ACCES CAROSABlL E se dimensioneaza in concordanta eu Calle de acres carosabil rafturile de expunere) tli prevederea unor "depozite de mana" (max.4. vestiars:. Birouri. Dcpoz.dimensionate pentru realizarea intretinerii curente echipamentelor fi instalatiilor aferente constructiel.3. 2a.2. (gpa. etc.4. Birourile de administratie.. trafic etc.) si canali~ energie termidi sisternul de percE. Sunt admise spajii de depozitare pentru mobilier. existenta prin Asigurarea surselor de utilita\1 functionale generale (apa. .2b 1ii 2c Relatii cu functiuni supraterane REtAIl! CU CAlLE DE ACCES PIETONALE PIETONALE SI ZONE Il. inh'dinel'c Atelierele imediata de-transport suprateran sau. DESTINATU UrILlTARL sr B. cu niveiui traficului.3. dimensionate. subterane se dimensioneaza apropiere si amplaseaza in spatii situate in a . Primul tip de accese (auto). Dimensionarea cailor de acces pietonal se va face Iuncue de nevoile de trafic. Accese. ce deriva din re\eaua carosabila a orasului. Caile de circulatie pentru autoturisme se racordeaza la reteaua stradala U. dupa CaZ.<pere a pilitii pentru station are. Amplasarea acestor cai de acces se: va face far-a a crca discontinuitati sau strangulari. etc.2. Can".3 . conformate tli amplasabs In condifiile prevazute de 117 . gru. este necesar accesului pentru stationare in parcaj. pe arterele adiacente. subteran.. ventilare. REtAIII 11. la servidile anexe ~i penlru aprovizionarea curenta a spatiilor comerciale ~i de servicii. vestiarele ~i grupurile sanitare aferente personalului de cxploatare ?i intretinere se dimensioneaza ~i arnplaseaza in conformitate cu prevederile normelor de igiena ~i protectia muncii . ell nurnarul de autovehicule care utilizeaza consrrucria publica subterana etc. transport pe verticala. A:iig:urare §urSji! de aJimentare eiectridi. eu asigurarea dimensionarii corespunzatoare pentru preluarea afluxului de pietoni in orele de varf. ELEMENTE DE TIEMA PENTRU CONSTRUCTU SllNST ALAIII AFEREl'. AUXILIARE ~l CONDITlI:>l RELA1Il FUNCTION ALE.11. 51 repamyi de intretinere a proprii cailor de constructiilor acces carosabil publice fiind B.1.ilare Sunt recornandate magazinele cu autoservire (cu etalarea in cu CAU. energie termica ~i electrica) se va face in condrtiile prevllzute de reglementarile tehnice specifice ~i precizarile din prezentul Normativ.

i Accesul publicului spajii utihtare diverse. Circulatia carosabila interioara se va concepe pe principiul flusntei de trafic ~i a posibilitatllor de iesire pe oricare din directiile Wi sensurile de circulatie pentr. 11. " AI doilea tip de accese (eel pie tonal) in beneficiind de aceleasi puncte de acces. dar vor fi complet distinct . construcjia U. la statia de service auto 1?1 de aprovizionare a spatiilcr eornerciale. stajia de distrfbutie earburanji.Ie servicli se face in nualfta eu celelalte functiuni.5.S. II..uni poate fi comun cu accesele pentru parcaj ~ spatii comerciale .u -unctiunea de parcaj.de cele pentru service-ul auto. se VOl' lua mas uri speciale Abcms PENTRU SALI DlFEruTE. in condijiile din prezentul Normativ. Accesele se dimensioneaza. ffi. b) Asigurarea etanseitatii volumului construcjiei la infiltratii de apa pluviale ~i/sau ape cu subpresiune hldrostatica. dupa caz.3.M. pe durara sa de exploatare/serviciu. In aceste elii de acces se. Accesul auto al autoturtsrnelor III statiile de distribuire a carburantilor se face prin ocolire fala de accesul la stationare (parcaj) sau service auto. fiind separat in eondijii nonnate de celelalte functiuni.J.I 51 SERVIcn DIVERSE Accesul earosabil ~j pietonal necesar functionarii dotarilor cemereiale si . depozite . se va elabora 0 documentatie aparte/ de sine stiUiltoare dupa caz ("proiect" ~i/sau "program de urmarire curenta sau speciala in timp").2. de pentru: ansamblul constructiei :.i de servicii diverse._pot amenaja degajamente sau locuri de stajionare penrru mtjloacsle auto folosite la aprovizionare. AC(£m:s FBNTlUJ £OMBC.i conformeaza potrivit reglementarilor normativ. "urmaririi Ia constructiile publice subterane. sunt supuse ocolire fatii de accesul de accesul la pares].! ca accesul auto la stajiile service sa fie faeut prin la locurile de Fanfare De regula. siguranta in exploarare ?i asemenea. In scopul me~tinerii nivelelor de parformanja stabilite prin proiect. in sensul ca nivelele de perforrnanta proieetate/prevazute 'in project trebuiesc menjinute pe durata menjionara. CD PUBLIC (pietonalsau auto) la aeeste funcp. SIGURANT A IN lEXPLOAT ARE A CONSTRUqIIlI . fRQTIECTm CIV1LA publica subterana poate fi integrat sau nu. conform Iegisajiei in vigoare. Aceste dotari se vor stabili de comun acord cu organele abilitate fi avizului acestora. tehnice si cerintelor precizate in prezentul "i din Se vor asigura spatti de adapost pentru protectie civila (PLC). de accesul la trase~le de aprovizionare a spatiilor comerciale ~j de eel la stajia de distribujie a carburantilor. 118 119 . Adiacent acestor circulajii prioritare se VOl' realiza accese distincte 101statia de distributie a earburantilor. speciale" componente (C + siguranta: rezistenta siguranta la foe.CE$ JlENTRU STATH SEIWICI Se recomanda AUlD 11.l. dispun . A Siguranta in exploatare a construcjiei publics subterane se refera la siguranta comportarli acesteia in ansamblu IIi partilor sale componente (construcjii + instalatii aferente).. preeum $i a prevederilor prezentului normativ.CI!:S lWN1'lW ST ATII DE PISl'lUBUUE CARJlURANTILOR (benzinariil .Normativul pentru proiectarea. . cailor de circulatie pietonala ale transportului urban subteran. e) Asigurarea protectiiilor anticorozive secundare ~i/5au primare ale e1ementelor de constructil ~i instalatii. ~i distinct in fat. intocmita in conformitate cu prevederile HGR 261/94-Anexa 3 ~i ale Normativului P13D. dupa caz. flux) in eventualitatea interceptarh/obturarii acesteia de catre volumul construcjiei subterane. a) Asigurarea menjinerii 'continuitajii panzei freatice (nivel.i partite sale 1 aferente) care asigura cermtele de ~i stabilitate. IJK€Cutia ill exploatarea parcajelor destinate autoturismelor. debit.5.5.

. II II II . ( 'It [ II'~II": i\.Pttbfice Subterenc RELA Til CU ORASUL o RETELE PUBLICE .CIRCULA 111 m~CUlATII Relatii cu alte funcpuni CI~CULATII RUTIERE " I' STATn METROU PIE TONALE ) I' I' f 'IV ..EGATURI / cu RETELE RELA TIl UNIDlnECTIONALE.~(hC"tn~~ Za ~'~he-n de prmcipiu a crrcu latiilor auto in Constructii ia lE~IRE AUTOTURISME Publice Suhterane Schema 2b Schema de principiu a relatidcr cu orasul ale Conslr-uctiilor."'r{lIUI~ISIv1E L II f II r CONSTRUCTIE PUBLICA SUBTERANA )1' rv .I 'V CANAlIZAR£ UTiUTATI _n_ COMBUSTlBll " ~ \UMENTARE APA ENERGI£ ENE TER ( goze ) ELECTRICA C RETELE PUSLICE - LEGENDA RI~LATII @o=-=-~> <f'~""""""'-'" LEGA TURI / RElA Til BIDIRECnONALE (FEED BACK) CU RE1ELE PUBLICE I. SUPLlM[NTAR[ rATA DE CELE DE LA R[lElELE PUBUCE ACCgs AUTOTUR1SME 121 . PUBLICE POSIBIL SI SURSE AUTONOME I PROPRII.

Jtenta ~ stabilitate IILB.5cnem. hidrofuga \}i economia de energie. Izolare termica.D.lgiena {>i sani!.F. ReziJ. Proteetia la zgomot 122 123 . I1I.tatea oamenilor. Refacerea ~i protectia mediului. Generalitati lILA. 1II. III.e. 2c Schema de pnncipiu a reffiliilor inlerioare ale C=l!uc!ll Publice Subterane CAKJITOLUL Hi CERINTE DE CALITATE Ill. III.E. Cerinte de calitate Siguranja la foe .

\.l. durabilitate. rnulte solutii tehnice . ceca cc difera este 1mll modul lor de asigurare/ rezolvare. CERINTE DE CALITATlE GENERAUTATI 1.SKN 125 .1. de "rezi6~entli. depozite etc. canalizare.Pentru Reglementari conexe.pereji cu greutatea Intre In.3. podeste ~i acari ".Cap. pot avaria structura in anaamblu Gall:partile sale ctlmpG'lh!mte. rezlstenja rnecanica. cu greutate de eel mult 3 KN/m se iau 11'1 considerare C11 incarcari 1\. care revin proiectantului. de ventilare. REZISTENT A ~I STABIUTATE GENERALlT ". 5. d} avar ii disproportionate fala de cauza lor initiaUL 124 superior ~i planseele intermediare. izolare termica.2. s.de ex.pereti eu greutatea panil la 1.5 KN/m .2.2. ~i in absenja alter incarcar! verticale utile sau din vant.3. parte ill sisternului de calitate in oonstructii.'). sunt in . Clasificarea ~i gr~parCii!a a~tiunilor agenjilor rnecanici pentru calculul constructiilor publice subterane . rasturnare.~~stabilitate" Ii eorespund exigentc de pe&.4. rigiditate.l. sau a instalajiilor ad a echiparnentelor.stabllitate" nu are in vedere call:ur~leineare nu intervin solicitari cu probabilitate deosebit de ~ca de ptQduc~l'e ~i care nu au fost avure in vedere Ia prOlectare . uniform distribuite pe plansee vor fi conform STAS ID101/2·2A. ACTIUNILE AGlENTILOR MECANICI A2. datorita deformatiilor marl ale elementelor purtante/ purtatoare.5 .0 KN/m =1.\§ire.plansee. Valorile norrnate ale incarcarilor utile.. uniform dlatrlbuite pe planseu dupa cum urmeaza : . Definirea incarcarilor incarearilor permanente se face conform STAS de exploatare se face datorita procesului conform STAS 10101/2.In cazul constructiilor publice subterane. 2. a sevedea Anexa "R" A. AU. considerata aplicata pe 0 suprafatfi de 10 x 10 em se ia dupa cum urmeaza: . criteriile ~i nivelele de perforrnanta menite sa asigure cerintele de calitate.rmanta pentru s~udura 11'1 ansamblu ~i pentru partile sale comI?QD¢llfe. ductilitare. A.A. c) avarierea unor parti ale cladirii. referitoare la stabilitate.1. !pOR pr6.2. Pe langa rezolvarile de plan-velum. sport. iluminat. Se interzice amplasarea constructiei pubhce subteranc independente in zonele unde se prezuma alunecari de teren. estetice etc. parcaje.3. in pozitla cea mai defavorabila. 1.bl.5 KN/m2 ATI Constructiile publice subterane vor fi prorectate si realiza te astfel ineat sa satisfaca cerinta de calitate "rezistenta ~i stabilitate" Prin aceasta . protecne la zgomot etc. cultura. preeum ~i alte parp. b) deforrnatii de marirni inadmisibile. Cerin\ei A.0. • fiind specificc amplasarii subterane a construcjiel. urbanistice. rampele de acces intre niveluri. Satisf~o:.:e~~$ "cerint@i "flilzistentfl. acesta este obligat ca solutlile de ansamblu si detaliu sa fie conforme ~i cu "reglementarile tehnice" specifice diferitelor destlnatli (comer].) sau diverselor tipuri de unitati functionale (birouri.: podestele ~i rampele scarilor se suplimentar Ia 0 tncarcare concentrata verticala pe elements. zrnulgere. Cerintelele de cali tate din presentul capitol. Planseul carosabil verifica aplicata VOl' calcula evenimente: a) prabusirea totala sau partiala a constructiei.HI.0 KN/m2 Pentru peretii eli greutati mai mari . functional-tehnologice.1. nu vor fi diferite de cele pentru constructii supraterane. . lncarcarile date de pcretii de compartimentare neportanti.2.2. etanseitate. statii distribujie carburanti. nestrusturale de construetie care.conformitate cu Legea privind ealitates in construcjii nr.l.se face conform STAS 10101 lOA. se intelege dl actiunile susceptibile de a se exercita asupra cladirii in tirnpul executiei ~i exploatarii nu vor avea ca efed producerea vreunuia dintre urmatoarele 0 - 1. A. incarcarile se conforrn datelor reale.1O/1995. Evaluarea 10101/1.. Incarcarea concentrate pentru spatiile destinate exclusiv circulatiei pietonale. 4.~i . constituind 0 .1. .lili aglomerate etc).1. A.

Redueerea ind!./panzele freatice ell nivel constant sau extraordinare. etc.5.acoperirea totala sau pa11iala. perrnanente.2.Incarcarea concentrata pentru spatiile destinate circulatiei carosabile sat! stajionarii autoturismelor.rampe destinate circulatiei lntre niveluri sau de acces "'12.6.a.0 KN/m lncarcarile servesc pentru calculul elementelar balustradei. la A. • b2 permanente. Valorile coeficientilor de incarcare (n) ~i cele ale fractiunii de Iunga durata (nd) se stabilesc conform STAS 10101 lOA.plansee destinate statianarii ~i circulatiei "'10. parapetului sau aticului ~i se considera aplicate pe mana curenta a acestuia. A. verticale ~i orizontale pe balustrade. Valorile normate ale Incarcarilor utile. sunt actiunile mecanice ee pot proveni din amplasamentul sau subteran ~i anume: a) Actiuni verticale.eu un strat de pamlmt (vegetal) de min. vetificiirii la siarea limitii.2.c. Peretti de compartimentare 3. bazine s.5KN A. e) Actiuni orizontale asupra peretHor perimetrali: . considerata aplicata pe 0 suprafaja de 15 X 15 em.termohidrolzolatia superioara. A.siarea limitii a exploatdri! normale: · in cazul ac[innii seismice · In orice Rite co. " • pam Valoarea incl~ciirii utile nonnate la2KN/m2 .4 1.'Wil.rdlrilor utile pe elernente portante orizon. orientate pe directie verticala sau orizontala se iau valorile: n=l. nepsrmanente. provenite din: . "n" fi "nd" nu includ efectele dinamice . sau decorative (straturi.tul ineii.a. permanents.a.rile de fncarcan fundamentale in cazul.l.B.1.A.1.1.3.8.intre 2 + 5 KN/m2 .1. provenite din subpresiunea in pa.L7.2. fiintfu1i arteziene. • in grupiirile de incarcari fundameniale: la starea limitii a exploatiirii normale sub efectul fractjunii de lunga duraiii a illciirciirilor.nga celede la A.): . A.reiirii (n) se folosefte pentru grupli. se ia dupa eum urmeaza: .2. provenite din Incarcarea cu extraordinare. Specific constructiilor publice subterane pe lil.traficul auto.9.5KN .l. pe elementele portante verticale ~i pe fundatiile acestora se stabileste conform prevederilor STAS 10101 /2Al.4 b) pentru incardlri distribuite in lungul unei linii la balustrade.acoperirea totala sau partiala eu platforme/parcaje de suprafata ~i/sau dii rutiere de suprafaja destinate traficului usor sau greu. pereti desparjitori. .2.5O em grosime.2 NOTA: ~. 0.2 zapada .1. dupa cum urmeza: a) pentru Incarcarile uniform distribuite pe planses se iau valorile: .2.bt apetcantonate fluctuant.a. Coeficientul jracjiunii de' lrmgii duratii a in~ii. pamantulul. . pe planseul superior: . precum ~i destinate protectiei Impotriva caderii accidentale a autovehiculelor val' fi verificate Ia impactul eu autovehiculele susceptibile de a fi parcate.21.I. inclusiv eventuale betoane de panta ~i/sau straturi de drenare iii apelor de suprafata. . • in grupiirile de tnciJn:iiri epeciale: peniru uerificarea la starea Iimiiii ultimii de rezistentii ~i siabilitate peniru uerificarea 10.zwi precizate prin tema de proieciare · peniru verific4rea balustradele sau elementele portanti sau neportantl. 2.amplasarea unor obiecte/monumente de artil.peste 5 KN/m2 1.3 1.pentru coridoare. provenite din impingerile iemporare variabile (ltd) se foloseste dupa cum urmeazd: 127 . . ~oefi~ien. Coeficientii eventuale . parapeti ~i atice alaturate spatiilor destinate circulatiei pietonale se iau conform STAS 10101l1Al: . .2.tale principals. ultima de rezisten tii fi stabilitate.rciiriIQr b) Actiuni verticals asupra radierului: . scari ~i podeste =1. Actiunea orizontala nu se va considera simultana ell 0 eventuala actiune verticals.

l.6. doar pentru partile subterane aleconstructiei. Preuederile cupl'inse la acest a.1 CONDITII DE PERfORMANTA CORESPUNZA. N._c.3 + b. Caracteristicile fizico-mecaniG:e ale pamiinturilor se stabilesc conform STAS 1243.3. Valorile normate ~i valorile de calcul al caracterishcilor geotehnice ale terenuxilor de fundare se stabilesc conform STAS 3300/1/2. Proprictatile de n~lIistenta si de deforruatic ale rnaterialelor se detinesc conform prevederilor STAS JOlt)?.3. metodele prevazute in Normativul PIOO vor fi utilizate functie de tipul ansamblului constructiei in care se integreaza constructia subterana. parametrii ~i nivelele de performanta folosite peniru construcjiile subterane.2.E.2. NOTA: extraordinare SI.<1:. nepermanente. corespunzstor cat~goriei de importanta a constructiei.2.I. Pentru calculul seismic al constructiilor publice subterane integrate functional unor constructii supruteranc.2.2.\ cele din prezenta reglementare. . 2.1 pct. Elementele de structura ~i nestructurale netraditionale se Val' incadra in sistemul de tolerante prevazur in agrementele tehnice respective.3. Geometda constructie structurii 'in ansamblu ~i a elementelor de A.dillare" cell' A. A.L) provocate de apele cantonate in panzele freatice Ifl co~ectate.1.2.6..4\.: srabilesc in conforrnitate cu reg Iementarile tehnicc cores!"um:atoare principalelor materiale de constructie ~i a agrementelor tehnice. 10108/0.2. A. P102..3.2.tico I.2.S.2.D ~i IlI.1. A. A.1.2.2 c3 la care se n::spcct:'l prevederile de alcatuire constructive prevazulc in normatrvul MAPl\: nr. sunt cell. cele de Ia cap. retera la metodele de detenninare A2. fortelor seismice conventionale de calcul pentru constructiile pub lice subterane se face in conforrnitate eu prevederile Normativului PlOO.2. a acestora.TOARE CERINTEI DE REZX§TENTA ~I STABILITATE Verificarea satisfacerii cerintei de rezistenja ~i stabilitate se face dupa criteriile.3.:o.ciiriJor de calcul sunt stabilite prin STAS 10101/~1.II. cu euidentiate ell IlctiUlli "extrao. -t- A. A.~. . 1. A..2A.2.' inscrisc in STAS lOW]' ell excepua celor mentionate la 3. coeficientii de siguran\a pentru rnaterialele ~i valorile de calcul ale rczistentelor materialelor Sf.2./1.2. Nu aufost coreleazii.S. A.. precum ~i C1.2SI.3. A.2.5.2.i cei ai elementelor de structura se considera a se incadra in sistemul de tolerante stabilit prin STAS 8606' (clasele de precizie $i valorile rolerantelor) in functie de dimensiunile respective.6.2. III. Metodele de calcul Pentru constructiile publice subterane se folosesc aceleasi metode de calcul ca si pentru toate celelalte cladiri civile ~i industriale amplasate subteran . Valorile caracteristice..2. Pentru pe~·etii interiori neportanti se stnbilesc urmatoarele 129 ProplieUi~ile terenurilor de fundare Pwprietatile teremdui de fundare se vor stabili prin cercetare geologica. A. A.3. Parametrii geometrid ai structurii in ansarnblul ei :. sau din traficul situat 111 afara peri:metrului constructiei subterane. A. seismice care sunt generalc pentru toaie tipurile de construciii.:5. Valorile solicitarilor provenite din actiunile Inscrisc 1.' N.151 de rnai sus.2.3.\even~al) pnn drenurile perimetrale.2. Valorile normale ale incarcarilor din zapada ~i coeficientii parfial] de siguranta care multiplica incarcarile normatc rentru obtirrerea incii. proverut€ din impingerile laterale (sllIplimentare fata de cele de la c. A. tehnidi ~i geotehnica in conformitate cu STAS 1242/1 iii CIA cele!alte reglementari tehnice specifice care se A.2. Influente!c Determinarea mediului natural A. 10104 . Proprietatile materialelor . 126 .A. Elementele nestructurale de constructie trebuie sa se incadreze in sistemele de tolerante prevazute prin reglernentarilo tehnice. .. A.4.5.2.2.2.

a1. Signranta de contact cu elernente de instalajii .) la intruziuni ~i efl'actie (pct.owHei realizate inc1it sa nu perrnila alunecarea (inclustv in conditii de umezeala) ~vezi a1'La. .3.B.2 .1.1. "siguranja eu B.2) se refera La: . Inaltirni de sigmC!nta Siguranta circulatiei cu mijloace mecanice ~i circulatiei autoturismelor sa fie separate ell bariere de protectie sau spatiu verde de siguranta. ClElUI\ffA "SIGUltANl'A lIN EXPLOATARlE" Se apUdi reglementrtril·x pentru constructiile supraterane completate cu cele din prezentul norrnativ.2 m liber (1. asigurandu-se 0 platforma de acces aV[C2Jlind min. astfel 'In£:At a fie vizibile in orice condjjii s atmosferice. parapete sau balustrade. r:.110ru) ifll' Itt inte1'sectij minim 1.) Be refera la: .1..pct.ft2.l.6 Penta frof:uareIor va fi ~nprofillongitudi.2. Sigul:anta circulatiei exterioare constructiilor publice subterane .a.50 {dlrnensionat pentru ~i'l. Sigur.5.4 Trotuarele adiacente cailor earosabile ell trafic intens diferentiat trebuie Nu face obiectul privire Ia Iucrarile prevederilor din de inlr6!tinere".~in.al. Riscul de electrocutare provocate de instalatii (v.Z %.S em. Siguranta circulatiei interioare orizontale . . transveraal.. inclusiv siguranta circulatiei.3.3.::h > 0.2 m x 1. urmatoarele criterii de performanta: . " a1.S %. eu privire Ia riscurile provenite din instalatii .a1.1. Caile de acces (intrare . . Siguranta circulatiei cu mijloace mecanice pe orizontala ~i verticala (iritre nivele) "i circuiajia autoturisme .rapante (nu trebuie sii fie alunecoase.m.3.nai de max.lLA'fHlI PIETONALE .al.BO em (pentru handicapaji 1. Sigtll'Eln(a impou iva descarcarilor atmosferice Sigtlran\. VOl' fi de max. Siguranta clrculajiei la schirnbari de nivel.aI.3.a2.a2.4.5.al. 5 % (pentru denivelari > 20 em).1. Siguranta circulatiei pietonale {v. cu odihna/podest Ia fiecare 8 .50 In pentru rotatie complete a carucioru1ui de handicapati) fi h '" min.n. In stare umeda sau uscata) eu coeficientul de frecare rnin.4.B.3. Riscul de explozie (alta dec[DBI}il.3.5. ." deplasarii pe sd\ri .2 m (conditionat de necesitati persoane handicapate ell dificu!Ul\i de rners) si panta rampeior scarii conform STAS 2965.4.a1.pct.3 m VOl' avea balustrade de protecjie (vezi STAS 6131).Z.5 U7. Siguranja circulatiei pietonale pe orizontala ~i v(!rticala {intre nivele) .1 Accesul pietonal in oonstrurjiile subterane trebuie sa fie separat fata de circulajia stradala ~i de accesul In carosabil al .a2.1.4.. 11.1.4.8 Rosturile lntre dalsle de pavaj sau dupa «az.1.b.9 Pe parcursul cailor pietonale 5e pot prevedea clemente aprijin (grilaje.a 1.3) se .O. Riscu.5. 2. orificiile gratarelor.1.! ~i earosabil vor fi prevazute trotl~al'(l ~'U 1Eltime Iibera nun.3.4) . . . Siguranta acceselor se refera la: pareajului.Lf. lungirne de rampa.i platformele se prevad eu bordura de h "" 0. ce se vor racorda eu pante max.a2.! de arsura f.2. 133 .5.4.5.. Accesul pe platforms S6 asigura prin intermediul unei rampe pentru persoane handicap ate.1. (pcUU.t categorii A sau B de pericol de incendiu) "a2. B7. pietonal In cladire de . Lifturi Zascensoare de persoane . Siguranf11.i/sau oparire ·5. Securitatea la intruziune t>i efracjie U.4.1.iesiri) In conssructii publice subterane . prezenlul Normativ.15 m fata de terenul adiacent natural sau amenajat.50 rn x 1. Lifturij'asccnsoar e de rnateriale . Searl rulante Siguranta CLl privire la riscurile refera [a: . 5 % ~i in profil transversal de rnax.1. Uipmea rampei si scarilor de acces este de min. . rampelor ~i platformelor de acces vor fi .a2.auto) prin rezolvaro In prom prin material sau euloare.. Rampele .6.3.2 Siguranta la accesele (intrari .0 m .6.5 em. L:ttre ~1i.2. scarile ~iplatformele de acces 4.1. 132 Circulatia pictonnla exterioara .2.3.3.i are in vedere. ell panta de max.7 Denivelarile ad mise ale cireulatiilor pietonale. 5lGUgANTA ClRO.aL5 5tratul de UJl!ura al elmor pietonale se rsaolva din rnnterlule ruatide. max. Accesul B. . Rampele.tl. de alte trasee (de ex. .10 m.O.5.7..3 daca este cazul .05 (pentru oprire baston sau roata carucior handicapat) in cazul In care nu este necesara balustrade de protectie.iesire) din constructiile publico subterane trebuie marcate ~i semnalizate.nta in exploatare a utilizatorilor se refera La siguranja ocupantilor in tirnpul utilizarii constructiilor publice subterane ~.50 x 1.4 H.ura al treptelor.rudor persoane handicapate). Stratul de Ul!.ls.e ( ) 1.1. etc).L'Iraseul pietonal trebuie sa fie usor de recunoscut "i . .

50 x 1.0 m in spatii publice .a4.2 Iluminarea medie pentru Humin at normal pe caile de circulatie va fi de 75 . sall de intrunlri. S. se reeomanda raeordarea pragurilor cu pante avand max.2. STAS 6131 !/. centrale telefonica. rnasurate de la cota pardoselii finite la intiadosul finit al planseelor sau tavanelor sunt: B..9 . 2.7. inclt sa nu provoace accidente prin ranire.a3.<l5. asiguranduse elemente de protectie cu malpme conf.LS trepte ale rampelor scarilor se va prevede podest (palier de odihna): pentru persoane eu dificultil. ferestrele ~i perejii fara parapet sau cu parapet sub malti-mea de sigurantii vor fi astfel rezolvate !..-a2. .. Circulatia pietonala interioara Latimea libera a corldoarelor de circulatie va fi de min..90 In (pentru a evita accidentarea prin ~pargerea geamului in caz de aluneeare ~i cadere).8 .O.7 Vitimea libera a gohuilor u~ilor se prevede de ~.5 ern. .1i de vizibilitate etc. grinzilor.3 Stratul de uzura al pardoselilor trebuie astfel realizat incat sa nu pemuta alunecarea iar spatiile destinate circulatiei interioare (pedestre sau carosabile) trebuie sa fie prcvazute cu materiale antiderapante (inclusiv in conditii de umiditate) asigurand un coeficient de frecare '" min 0. prevazute pe partea opusa direqiei de evacuare a persoanelor in caz de emergenta. .l.1 . etc.a3. de dro1u!a\ie. cadere. pcntru eontinuitatea mainiii curente. Deschiderea u~ilor se va face.penb:u persoane cu dlrje.DOm iar pe parcursul acestora se prevad spatii de manevra pentru persoane handicap ate de min.a6.a2.a2. . servicii pentru populajie. . in birouri.7.a3. pentru persoane normale gi pentru pel'soane handicapate cu baston sau in scaun rulant de min.3. sau prin deschidere sa loveasca pemoane ce i~idesfa~oara aetivitatea..O.a3. holuri cu public numeros. min.10 B. Suprafaja peretilor nu trebuie sa prezinte proeminente ascutite.li marcate.70 .'11 ~~ . ateliere de mici supra fete. 100 lx pe caile de circulatie pietonale.80 m la eel secundar.8 Deasupra platformei de acces pietonal (eventual ~i carosabil).1 llurninarea medie pentru iluminat de siguranta. volumul necesar de aer /perscaua. a dr<culapei Siguran\a vizuala .0. muehli taioase.3 Golurile din dreptul palierelor trebuie sa aibe parapet sau balustrade de protectie cu h = 0.5 Se recomanda decalare eu 1 (1/2) treapta la podestele 5carilor. ambalaielor voluminoase.a2. . .a4.50 m de la pardoseala (usile batante ~i cele dill sticia se vor atenjiona cu rnarcaje vizibile). laboratoare.i marcaje de atentionare vizibile plasate la 0.4.4 Inalpmile millime admisibile libere pentru indlperi/spatii cu persoane. . Amplasarea ~i sensul de deschidere al usilor trebuie rezolvat astfel incat acestea sll nu se loveasca tntre ele.O.a6. fiind adrnise praguri de usi eu h '" max.ti de mers. ' . sc admit max. .i de evacuare va fi de min. in vestiare. .9 se rccomanda prevederea unei copertine de protectie. l'naltimea libera de trecere.. scari. holuri de ghisee banci.lO trepte intre doua podeste / paliere. sau alte surse de ranire. criterii acustice f. coridoare.2.B %. unor conducte izolate B.a3.7.50 m la 10. .a4.3Ix. de regula. de 50 lx pe caile de circulatie carosabila ~i de 20 lx pfj!platf(lrmelc de stationare. .a4.80 m - Oeplasarea persoanelor cu ascensorul Ascensoarele pentru persoane se proiecteaza.::5. .2.a3. . In situatiile in care este necesar. standardelor de produs si agrementarilor tehnice (vezi Anexa R). etc. Latirnea Iibera a circulajiilor in interior va fi de min. circulatia va Ii rezolvata astfel ineat sa ofere posibilitatea de manevra a targilor.lO m (in dreptul golurilor din pereti. Diferente de nivel.a3.90 m.<14. Denivelarea admisa (in dreptuJ usilor sau golurilor neprotejate din pereti) este de max. iniilp.2.50 m.dupa caz. ~ .. Usile.6.2 Scarile vor fi dimensionate conform 5TAS 2965.in salile de spectacole. .la accesul principal ~i de min. cat si ell numarul de persoane.1 Balustradele ~i parapetele de protectie vor avea inal\imile din STAS 6131.9Dm .1.a3.10 Toate accesele in constructiile publice subterane vor fi marcate cu sernnele vizibile pe timp de zi ~i noapte.a3.a3. realizeana ~i utilizeazEI potrivit reglementarilor specifice !.4 La fiecare max. expozitii etc. in sensul evacuarii. posra-Tc. pe caile pietonale.7 . .mile libere se determine amt in raport cu marimea suprafetei incaperllor.25 m . preluata din pante prevazute de regula pe partea opusa directiei de evacuate in caz de emergenta.1.5 -a3.5 em.. .O. sali de mese.salile de vanzare.li recomandarilor tehnice specifice.a4.in incaperile pentru utilitati ~i pentru service auto inaltimile se determina tehnologic.

Masurile pot fi asigurate ell personal de paza.3. 13b ]3'.ubtia a~ttoturjslnelur I'entru problemele apecifice parcaje.c2.pentru materialele electroizolatoare a elementelor conductoare.000 . max. gab<uit€. circulatiei de stajionare/parcare. max.b2 Transportul I'latforrnele autoturismelur (ascensoarele) legii.!>} SlGURANtA ClRCULATWI AUTOTURISMIll.cl. 7 B.2 Tensiuni de atingere .b.b3 'l ransporf ul materialclor/produselor Transportul pe orizontala al materialelorv'produselor la depezitele cornerciale.lO Q .S -c1. 14 V pentru utilaje ~i echipamente portabile din spajii cu pardoseala 'neconducatoare. (intensitatea suportata de corpul omenesc) Ih = max.. se recomanda a fi efectuat eu ascensoare de materiale standardizate sau agrementate tehnic potrivit legii.70°C . ® =: max5 n Rezistenta de izolatie. .?c3 5iguranla de contact . -c2. aecesibile utilizatorilor echiparnentelor pentru incalzire (corpuri sau conducte de incalzire). intretinere ~i repararea instalatiilor se face numai . adrninlstratie etc.b3.(Un) =: max. ® '" max. respectiv pentru utilaje ~i Aceesele.2 Transport interior cu carucioare fi transpalete actionate manual.pentru instalapa de paratrasnet (priza artificlala si priza naturala).l. pante/rarnpe Normativul etc.3 Cir<.pentru instalatii ~i echipamente electrice fixe sau mobile ~i (U) = max.c3. CUI:enti nepericulosj.7.c2. @ :-. ® '" max. B.de catre personal calificat.c1 @iGURANTA CONTRA AGENTILOR Iilectrocutare .pentru utilaje electrice (fortli) HI. Temperatura apei calde menajere. se refera la: .stalap"a1ectrka de joasa tensiune. diferitele ie~jrl peste nivel ul ~erenu~U!.D7. auto ~i pedestre. autoturisrnelor. mijloacelor de manipulate ~i transport interior alimentate eu carburanti (motostivuitoare. exploatarea.400 V . Tensiuni nomina Ie de Iucru . Utilizarea electrocarelor.Q .b..c2.7.4 .1 B7. Temperatura aerului introdus in incapere la gura de refulare prin instalajia de ventilare. sali de intruniri ~i spectacole. .3 .50.c2. Masuri de protectie pentru atingere direda ~i ind irecta.~ .b3. cas~ de Iifturi si scari etc.40 V.1 AGRESANTI DIN INST ALATn Suprafetele accesibile utilizatorilor nu trebuie sa prezinte muchii taioase sau proeminente care pot prod uce raniri.l! e'-Hlpamente montate 1n subteran.40°C . .ca~d pn a de .220 V .50 m fata de aceasta.lO rnA Rezisten~a de dispersie a prizei de pihnant ®=max.60'C.daca este Indreptata spre zonacu public ~1 este arnplasata la sub 3. medie tenslUne $1 penteu paratrasnet.i de pas sunt (U) = max.c1.50 m.4 "i B.1 . conform reglemantarllor specifice. min. • c3. ell.7. max.6 lift..dadl nu este indreptata spre zona cu public ~i daca patrunds la min.7.:>' Transportul pe vertical a al materialelor/produselor conform b3.pamant este com una pentru joasa tensiune.p~ntru JJ::. electrostivuitoarelor ~i transpaletelor electrice se adrnite doar in cazul In care incarcarea baterillor se face in afara volumului constructiei subterane sau 'in spat-if anurne arnenajate care sa nu prezinte pericol de explozie. 8.1.l. magazine diferite. precum ~i intreaga suprafata a mcintei vor £1 astfel rezolvate incat sa se asigure controlul acestora.OR -c1. se va consults pentru -cIA B.pentru corp uri de iluminat ~j (Un) =: max.7.H. VOl' raspunde polrivit ell sau tara cabins.asccnsoare/platforme . h = 3. inchise sau nu in puturi de criteriilor . B.] Aprovizionare cu autovehicule -b3. motocare).cl. Arsuri ~i oparire .d SIGURANTA LA INTlRUZIUNI ~I EFRACTIE . ~asuri de protecjie ale corpurilor de iluminat cu Iampi cu me~ndescenta (avand t> 100°C).70°C.c. r~spectiv max.Q . . Caile de circulatie rutiera interioare pot fi utilizate in masura in care nu preainta pericol pentru aceasta circulatie.1.2 Executarea. mobilier in spa pile de alirnentatie publica.portabile din spatii cu pardoseala conduciltoul"e " pen . 1 Q e .Si nivelelor de performanta obtinute de furnizori =~ipatrmen~.2 Temperatura partilor accesibile instalatiilor. in conformitate cu prevedertle standardelor ~i reglementarilor specifice. caile de circulatie.

.U. fiecare cuprinzand 0 activitate publica subterana specifiea.1'elemente principale de construcjie din clasa de cornbustibilitate CO (CAl).i cornpartiment:le :5pa~ilor subter~ne cu~rinse ~n prezentul normativ. In spatiile publice subterane nu se admite depozitarea substantelor sau a produselor explozive si gazelor petroliere lichefiate. Totodata nu sunt adrnise lichide combustibile ell temperahlra de inflamabilitate a vaporilor sub 64oe.3. SIGURANl'A LA foe PREVEDERl COMUNlE ruSCURl DE INCENDIU C. conform prevederilor normativului :.U. Spa pile publice subterane vor fi astfel realizate incal prin conformarea lor 7i separarile prevazute. sa nu favorizeze propagal'ea usoara a focului.velel: de rise de t_ncendlU determinate in funcj. in functie de activitatea specifics ~i caracteristicile materialelor utilizate. Atunci cand spatiile sunt echipate cu tnstalatii automate ~e snngere a incendiilor. C.3. vor avea asigurate accese functionale usoare de la nivelul terenului €are sa permits ~i interventia operativa a personalulul in caz de necesitate.risc mic de incendiu (q): sub 420 Mj/rnp.a C.4. rezistenja la foe a constructiilor publice subterane trebuie sa fie mai mare dedit a 'constructtilor suprarerane.3..i ale reglementarilor tehnice.constructiile publice pot fi ell 0 functiune sau mai multe fU:I/I(liuni (alipite sau comasate). B9 136 . se incadreaz:a in riscuri de incendiu corespunzator prevederilor normativului. in afara celor din rezervoarele aul:oturismelor si ale rezervoarelor prevazute in normativ. Atelierele de intrepnere ~i reparatii precurn ~i lncapcrile tehnice aferente spatiilor pub lice subterane. preozat~ ~.i. • 3 ore pentru grinzi. zonele spatiilor ~i compartimeritele impiedice propagarea incendiului ~i a fumului de la spatiul public subteran la cladirea supraterana. indiferent darn acestea sunt independente sau 0 continuare subterana a unei construcjii suprarerane.1.c.2..3. amplasate in volumul acestora.indicativ PI IS. C. ~I cele mijlocii pot fi considerate mid.5. Incaperile. Indiferent de modul in care sunt amplasate spajiile publice subterane. riscurile marl de incendiu pot fi considerate ml)IOOI. perep portanji: C. Prin conformarea planimetrica ~i volumetrica subterana.rezistente Ia foe corespunzator densitatii sarcinii termice dar minimum (daca in normativ nu sunt prevederi mai severe): .4.i.. nervuri. Cl. de ventilare. trebuie asigurate masuri ~i au legatun de protectie care sa C.1.2.i realizarea spatiilor publice subterane.1. prelucrate sau manipulate. CONFORMAREA C. C. in zone distincte ale constructiei ~i in orice caz.l. C.m..i.. Prin amplasarea :.l.2.l.-destinatia unor indiperi ~i spajii. Cl. Numarul de niveluri ale constructiilor publice subterane.3.. Atunci cand sunt amplasate sub constructii supraterane functionale cu acestea.1. C. C. ori dispuse aUpit sau sub constructii supraterane.4. se va asigura dispunerea activitatilor ell rise mare de mcendiu. vor avea. in general din materials :.6. astfel: _rise mare de incendiu (q): peste 840 MJ/mp. statii de pomp are etc.s.1.1.l. precizate prevazute subterane ~or ~ve~ riscurile de incendiu stabilite conform norrnativului ~l masurile de protectie corespunzatoare acestora.ie de densitatea sarcmn temuce rezultata din calcul (q) ~i destinabe.3 ore pentru staIpi.3. C. "Cu. normativut pre?zeaza riscurile specifice .4. c.4.. In ~lJbter<!ln.1 REZISTENT A LA FOC Constructiile publice subterane se proiecteaza 'iii realizeaza. . In general. LA FOe c. Cl. Incaperile. pe dlt posibil.2.U. nu vor fi c.i.2.3.2. coloane. execujie :ji in exploatare.l. zonele :. • 3 ore pentru pere\ii desparnton ai compartimenteior de incendiu.I. plan~ee. in alte locuri dedlt cele special amenajate :. se amplaseaza ~i realizeaza conform reglementanlor tehnice specifice acestora ~i ale normafivului de siguran1! la foe .l.de incendiu ce vor fi avute in vedere Ia prOlectare. electrice. AMPLASAREA Sl'ATIILOR PUBLICI(! SUBTERANE Spapile publice subterane pot fi amplasate independent de constructii supraterane. In functie d. _ rise mijlociu de incendiu (q): intre 420 ~i 840 MJ/mp. . separate corespunzator de alte spatH accesibile publicului conform prevederilor normativului.l. nu se normsaza.). .l. create riscuri sau pericole de incendiu pentru vecinatiiti.l. Incaperile tehnice aferente spatiilor subterane (centrale termice. c.i marcate. ~i a fumului In constructiile subterane.

. preeum . vor fi dispuse in zone separate de alte spajii accesibile publicului ~i cu rnasuri de prntec\ie corespunzatoare. z \ Cl45 -. I~ i: --j x . in condltiile stabilite de normativ. 9 -: ID Cl. Prin conforrnarea ansarnblului constructiei subterane u -. '.5 . in arii construite de maximum 250() m~ .ulz. pC' funcjiuni distincte.6. \\ r._~_ 14H 1·11 .. imiestitorii pot siabili ani construiie III1i. "\\ \ ill . Constructiile publice subterane vor fi compartimenfak. E . w __ ..l 1 / N NOTA. sau riurnai eu 25 % cand sunt echipate ell instalatil automate de semnalizare a incendiilor. Incaperile ~i spajiile periculoase aferente parcaielor. de regula cuprinzand una san mai multe functiun! publice cu riscuri de incendiu similare. de rq. Compartimentele de incendiu astfel realizate pot avea aria majorata cu 100 % atunci cand sunt echipate cu instalatii automate de stingere eu apa. Pe proprie rdspundere.spunert'3 functiunilor in constructia subterana ~i masurile de protectie asigurate. in' special cele pentru service auto ~i de distrlbujie a carburanjilor. I ~' I~ . proeentele respective nefiind cumulative. potrivit norrnativului. Incaperile \li spatiile cu rise mare de incendiu. . :. C . 8 ~ w If) ~ 0..44 'R '_':-: '" "E a 0 .~ t: ~ z <C :=) se va asigura realizarea unor cornparfirnente de incendiu.4. se recomanda sa nu se dispuna direct sub spatH publice care constitute sali aglomerate ~i sub caile de evacuare ale acestora.i rnari. .lip.'- ~ _' C. :-i.t b ~ «J. .separate cu per-eli antifoc pe toata inaltimea constructiilor subterane. (").. ~ / e . prin lwtariiri scrise ale consiliilor de conducere ale acestora. cuprinzand unul pana la trei niveluri construite succesive eu aria totala desfa~urata de maximum 2500 m~ (vezi schema nr.3). in cazuri [usiificat e tehnic. VOT Iimlta posibllttajile de propagare usoara a focului si fumul ui 'in afara compartirnentului in care s-a prod us. ~ . \.1 protectia acestuia irnpotriva acpunii unui' incendiu din vecinatatea lui.D. sau in volume inchise (compartimente de incendiu celulare prin pcrcti ~i plansec rezistente [a foe). . Jj u "I 15 t>.

acestora.420 lvlJ/m" Rise rnijlociu de incendiu (q): 420-840 MJ/m~ Rise mare de incendiu (~) > 840 MJ/m~ . Plafoanele suspendate de plansee vor avea elemente de sustinere CO.. protejate cu Incaperi tampon.Ja care nu se aplica..6. Tabelul Cl.. 1'.l.840.1. Pinisajele ~i b:atamentele acustice sau termice vor fi CO (CAl) sau CI-C2 (CA2a. grupurile e1ectrogene. rezistente la foc minimum 3 ore.b) ~i'astfel alct\tuite incat sa nu propage cu u~urinta focul.2..C. alcatuite ~i realizate conform prevederilor normativului de sigurantli. conform art. aferente centralelor terrnice. Risc/Densitatea sarcinii termiee (MJ/m2) C.1680 MJ/m2 -1680 . C.s. se respects Ghenele verticale pentru conducte sau cabluri.l.6.11. ascensoare ~i i~ general ale sistemelor de transport pe precwn ~i ineaperile pentru masirule aferente aces tara. potrrvtt prevederilor indicativ PIlS. v or fi separate de restul constructiei prin elemente CO (CAl).5.indicativ PHS ~iale prezentului normativ. asigurand minimum 2 ore. verticala. echipate cu usi de e~mun~~are rezistente la foe minimum 45 de minute ~i prevazute ell dispozitive de autoinchidere. iar accesul Ia aces tea se va asigura prin inca peri tampon prevazute cu u~i * Valoarea din paranteza 3 ore se apllca in toate cazurile in care se prevad instalatii automate de stingere a incendiilor. C. scanteilor etc. ell exceptia situatiilor precizate in normativ. iar continuitatea golului dintre plafon ~i planseul de rezistenta se intrerupe eu diafragme CO (CAl)rezistente 15 minute. Fac exeeptie situajiile mentionate expres in normativ. ell dispozltive de c. Hotele de captare a degajarilor de' caldura a unor echipamente ~i tubulaturile acestora. Tuburile pentru gunoi vor fi CO (CAl).l.Ui.1S. precum ~i eele de ventilare se executa ~i izoleaza fata de celelalte elemente ale constructiei corespunzator reglementarilor tehniee in vigoare. dar nu mai putin de 2 ore. (CAl) cu rezistenta la foe echivalenta eu cea a peretelui strapuns. (CAl) avand rezistsnta la foe egala cu a planseului (care sa inchida spatiul liber dintre conducts sau cabluri). Camerele destinate depozitarii gunoiului ~i ale crematoriilor vor fi realizate din materiale (CO) (CAl). Atunci cand se utilizeaza atriumuri.l.t sa nu constituie cai de propagare rapida a focului ~i a fumului in caz de incendiu.5. ALCArolRI CONSTRUCTIVE C. indicativ PIlS. rezistente la foe minimum autoinchidere.1.l.5.6. iar acce5el~ VOl' fi. bucatariilor etc. ~i/sau orizontale: CO. Golurile de acces vor fi protejate corespunzator normativului.6. (CAl). rezistente la foe minimum 45 de minute. iar trapele sau usile de vizitare ale acestora vor fi CO (CAl). LIMIT AREA PROPAGARII normativului prevederile de sigurantli specifice la foe - FOCUlLUI ~I A FUMULUK C. cu indiperi tampon. dispuse la maximum 25 m pe doua directii perpendiculare. vor fi realizate din materiale CO (CAl). (CAl) rezistente la foe minimum 45 de minute.5.> 2940 MJ/mz Rezistenta la foe minimum admisa (ore.C. iar accesele din fiecare nivel se protejeaxl!. Prevederea ~i alcatuirea elementelor de constructie verticale .9.i.l0.. Cosurtle pentru evacuarea fumului. 1260 MJjm -1260 . minute) 1ora ~ 3 ore 4 ore (3 ore)" 5 are (3 are)" 6 ore (3 ore)" 7 ore (30re)* c.l.1.13 142 . Se recomanda ca ghenele verticale pentru conducte sau cabluri sa se obtureze la trecerea prin plansee. C.7.. C.l. C.2940 MJ/n? . cu material€' CO. rezistente la foe conform densitajii sarcinii termice a incapertlor adicente. vor fi CO (CAl) ~i izolate corespunzator reglementarilor tehnice .1.2.i/sau orizontale ell rol de separare a spajiilor ~i -de lirnitare a propagarli focului ~i a fumului vor avea in vedere reglementarile tehnice de siguranta la foe . la foe.1. scaparilor de gaze fierbinti. rezistente la foe minimum 1 ora.6. Casele de scari se inchid eu pereji rezistenti la foc minimum 3 ore. Rise rnic de ineendiu (q): 0 .S.4.6. de regula. de regula. Elementele de construcjie utilizate la spatiile publice subterane vor fi astfel alcatuite ~i realizate indl.5.1.i.dirilor. flil.s. cu elemente de inchidere CO. iar la trecerea prin peretii de compartimentare se inchid in jurul conductelor si a cablurilor. rezistente la foe corespunzator densitatii sarcinii termiee si destinatiei respective conform label C1.1 ~i potrivit prevederilor reglementarilor generale de siguranta la foe !Ii ale prezentului normativ. dad in normativ nu SUIlt masuri mai severe. la foe sirnilare cu cele ale ghenelor verticals. C.. Pentru limitarea propagarti focului ii a fumului in caz de incendiu.t. Pu~ile pentru 30 minute ~i echipate .6. C. Ghenele orizontale pentru conducte sau cabluri vor indeplini conditii de combustibilitate ~i rezistentil..s.5. astfel ineat sa nu conduca la incendii datorita transmiterii caldurii. se prevad elemente desparjitoare verticale.LS. C.

In timpul eel mai scurt ~i in conditii de sig:uranta. conformarea si numarul de fluxuri de evacuate. C.4.ire numarul total de persoane din aces! velum constituit.7.4. Nurnarul de persoane din constructiile publicc subtcrane nu se ii miteaza.7. lnci. dadi se iau masuri corespunzatoare pentru impiedicareil propagarii usoare a focului ~i a furnului in caz de incendiu ~i se asigura ~i (> scara inchisa de evacuare akatuita conform norrnativului. vor fi.7.3 subterane. toate circulatiile libere care indeplinesc conditiile d~ norrnativ si asigura treceri de evacuate prin usi.l. ee determina conform normativului de siguranFi la foc Pl18 ~i ale prevederilor prezentului norrnativ. trebuie sa asigure trecerea persoanelor de la eel mai agh1mcrat nivel subteran.6. similar coridifiilor potrivit prevederilor normativului pentru cladiri supraterane ~i avand In vedere normativ. conditiile din prezentul C. Scanle de evacuare ale spatiilor publice subterane. alcatuite ~i protejarc. Pentru fiecare din clestinatiile respecta ~i conditiile specifice pentru aces tea. 1. pana 1'1iesirea in exterior. In cazul in care nivelul subteran eel mai aglomerat cuprindc supante (platforme) deschise in acelasi volurn construit.iperile ~i spatiile publice subterane pot avea asigurata trecerea spre c5ile de evacuate . care pe cat posibil sa conduce In directii diferite.l. C.15.7.i. C. Cl?9.L6S Traseele cailor de evacuare a persoanelor din spatiile publice subterane. in '144 conditia normativului. C. Sunt considerate cai de evacuate in caz de incendiu. avand in vedere capadtatea maxima sirnultunh a acestora. C. cAl DE EIVACUARE liN CAZ DE INCENDIU In constructii. Persoanele din spatiilc publice subterane vor avea asigurate minimum doua dii de evacuare distincte ~i independente. persoanele asigurata evecuarea prill caile de evacuate din spajiile anexe ale publieului.C. vestibuluri. trebuie delimitate de elemente verticale ~l orizonrale (:U rezistanta la foe corespunzatoare d<ltl1:!'itatii sarcinn errruce cea mai mare din termi comparrimentele de incendiu pe care le desparte.7. eu alte destinatii potrivit. la nivelul terenului sau al unor suprafete carosabile exterioare.7. holuri. corespunzator alcatuitc ~i dimensionate.indicativ 1'118 ~i ale prczcntului normativ. cu clemente rezistente la foe. se j~ in consider. dar pot avea legaturi functionalc cu acestea prin goluri de circulatie corespunzator conform normativului Pl1S. se vor Iua rnasuri corespunza toa reo La strapungerea CL7.7. elernentelor de compartimentare antifoc ~i a celo~ desparjitoare cu rol de protectie impotriva focului.i i.2.1.rnenjionats la pct.1.4. uaile lncuiate sau blm:atc in timpul functionarii ~i nu au in imediata vecinatate panouri din sticJij prevazute cu dispozitive de spargere.1.13.7. Ciiile de evacuare a platformelor (supantelor] vor fi dimensionotc corespunzator numarulul de persoane ce se pot afla pc acestea.J. Gojurile functicnale de comunicare din elementele de compart_ime~tare ~i despartituare ale spatiilor publice subterane. C.urinta a directiel spre exterior. Daca sub nivelul cel mai aglomerat (Iuat in considcratlc) stint nivcluri 1" CJ. scad ori atriurnuri.?8. distribuie si dimensioneaza conrorm normativului de siguranta la foe . Caile prevazute pentru circulajia normala a persoanelor pttblice subterann. In spatiile publice Nu sunt considerate cai de evacuare de incendiu. Iii nivclul terenului. sa Alcatuirea ~i gabaritele cailor de evacuare. de regula.\'>.E indeplineasca de incendiu.6. ccridoare. C1.l. precum ~i 0 circulajie Iesnicioasa.s c. vor fi de tip antipanica. precum ~i ascensoarele de orice tip. Scarile de evacuare se alcatuissr.z.L7. C.7. din spatiile c. C.l.14. se prote1eaza.i. ~i prin spatii accesibils. degajamente. eLI'S Lajirnea rampelor scarilor de evacuare a persoanelor din constructiilr: publice subterane. prin care in caz de incendiu persoanele sa poata ajunge in exterior. trebuie astfel stabilite indit prin distributia lor judicioasa sa asigure posibllitatea recunoasterli cu u:. inchise in case de searl independents de caile de evacuate ale nivelurilor constructiilor supraterane. so alcaruiesc ~j rlimensioneaza in constructiile astfel incat. direct sau prin scari de evacuare. $1 conditiile necesare asigurari] evacuarii acestora In caz P1l8.11.1.W.. com~ar~mentElle de incendiu. Sunt adrnise scari de evacuare deschise in spatiile publice subterane numai pentru asig urarca legaturii functionale irrtre maximum 3 niveluri succesive.1. trecerile prin usi antifoc prevazute cu blocaje irt pozitie irichisa. incaperi ~i spatii publice subterane vor fi asigurate cal de evacuare a utilizatorilor. U$ile prevazute pe traseele cailor de evacuare a personnelor publice subterane.C.normativului. alcatuite ~i realizate conform prevederilor normalivulul. 91! VOl" de evacuare prevazuto in norrnativ C1. Cl. cu conditia ca acestea sa constituie a duua posibilitaJe de evacuare. pot avea . publice amplasate subteran.

pana la u. cu rezistenja la foc de minimum 1 ora si 30 de minute.1rate condirii coresp:mzato~re de evacuare In exterior a fumului si gazelor fierbinti In caz de incerrdiu. se a~igura pe niveluri. t~ fu~c~~ Fierbinti de mod~l in ca~e se realizeaza evacuarea fumului ~i a gazelor caz de incendiu.6.2. C.l. echipa:ea cu instalatii de semnalizare ~i stingere a ~ncendlllor va avea m vedere ansamblul constructie publice subterane In care sunt comasate mai multe functiuni. respectivlungimea de coridor infundat..cu un numar mal mic de persoane. scarile au si iesin directe in exterior. "i Cl(\. . Iluxurilor de evacuate ~j timpii de evacuate (lungimile maxime ale cailor de evacuare) admisi. ° ECHIPAREA CU INSTALATU INCENDIILOR DE SEMNAUZAI1E $1 STINGERE A 14& Constructiila publice subterane se prevad cu instalatii de sernnalizare a ince~d~ilor in conformitate cu prevederile reglementarilor de specialitata ~i a precizarilor din prezentul normativ. '.l. usile exterioare trebuie sa asigure trecerea tuturor fluxurilor de evacuate ale constructiei publlce subterane ~i ale CdOT din cladirea . precum ~i a posibilitatilor de interventie In caz de incendiu. Hira a trece prin spatii anexa ale acestora. Atund cand iesirea in exterior se realizeaza prin parterul unor cladiri supraterane. sunt precizate in normativ.8. planuri indinate. Constructiile publice subterane se prevad cu circulajii verticale (scari. vor asigura trecerea tuturor fluxurilor de evacuare ale scarilor. persoanele din salile aglomerate trebuie sa aiba acces la eel pujin doua cai de evacuare. ori prin sistema ~ecam~e de ev~c~are a f~mluui. cu numarul de fluxuri evacuate direct din constructia subterana. se va urmari asigurarea conditiilor riecesare evacuarii utilizatorilor. fumului ~i a gazelor fierbinti prod use in caz de incendiu (~esfu~~rtia).?16. corespunzator alcatuite ~i ?l~en~lOnate. CilpadtiWle C. CUD. Daca intreaga constructie subterana sau parte din acesta nu se incadreaza in categoria salilor aglomerate. situate la diferite niveluri ale construcjiei subterane. prin dispozitive corespunzator alcatuite.4. disp~zitivele de evacuare a fumului ~i a gazelor fl~rbmtl vor intra ill functiune dupa declansarea instalatiei automate de shngere. pentru evacuarea fumului ~i a gazelor fierl1inti prod use in caz de incendiu se vor asigura posibllltan de introducere a aerului in partile joase ale spatiilor respective. prln care evacuarea fumului se face direct in exterio. '.ll1. Scarile de evacuare ale publicului.9. CIIlS C. In C.l.1. Instalatiile automate de semnaiizare a incendiilor se prevad si ell posibilitati de action are manuala. organizat prin dlspozlt~ve cu d~schld~re automata dispuse In treimea superloara a spatiului respectiv. vor avea asigl. in condihile normativului cu masurile de protectie corespunzatoare prevazute. In spatiile publice subterane echipate cu instalatii automate de stingere c.7. c. ~vacuarea fumului (desfumarea) din spatiile subterane se asigura mdependent de evacuarile furnului (desfumari) ale constructiilor supraterane. Pentru porjiuni de coridor Infundat ~i interiorul unor incaperi ale constructiei publice subterane este precizat ~i acest timp de evacuate.l.supraterana. In toate situatiile. arnplasale "i dimensionate.s.i .a tamponului unei case de scad de evacuare sau a unui degajament protejat}. natural .i. potrivit prevedenlor norrnativului de siguranta la foe _ indicativ P118 ~i ale reglementarilor specifice. avand accese protejate ca ~i Ia casele de scari de evacuare "i asigurata evacuarea furnului (desfurnare) natural organizata sau rnecanica. (lungimi care se mascara de la eel mai indepartat punct in care se pot afla oameni. Daca pentru constructia publica subterana. C. corespunzatoare fluxurilor respective. lntrucat in constructiile publice subterane sunt obligatorii doua cai de evacuare.u apii .1.J9. C.8. Atunci cand incaperi sau grupuri de indlperi se incadreaza in categoria salile aglomerate. c. in spapile si conditiile prezentului normativ. a doua cale de evacuate a persoanelor poate fi asigurata ~i prin spajiile anexe acesteia. Degajamentul protejat este constituit din coridor de evacuare realizat cu pereti si plansee din dasa CO (CAl}. sunt prectzati timpti si lungimile cailor de evacuare in conditiile evacuarii in doua directii.8. EVACUAREA FUMULUI (DESFUMARE) Toate spatiile pttblice su~terane. ascensoare) comune diferitelor functiuni comasate. Usile de evacuare (iesire) in exterior a persoanelor (la nivelul terenului).f sau prin intermediul unor cosun de evacuare.7. in portiunea respectiva rampele pot avea Ultimea mai mica. • ' re?.uHi. ?e .1.(5pri~kler:). pot fi comune sau distincte pentru sii!i aglomerate sau neaglomerate ale publicului (cu orice destinajie). Evacuarea C..W. la cladirile supraterane se pot reduce latimi1e usilor.1.

se realizeaza conform prevedcrilor norrnativului ~i a reglernentarilor de specialitate. proiectarea 1i realizarea instalatiilor u Hlitare aferente. se prevad ~i cu conducte uscate. Echiparea construcjiilor (compartimentelor de incendiul publico subterane eu instalarii de hidrantl interiori. De regula.12.1. C151i.lJ.3. se echipeaza cu instalatii automate de slingere Ctl apa tip sprinkler. asigurand conditiile de siguranta I~ foe a utilizatorllor. In scopul asigurarf! conditiilor corespunzatoare de interventie .10.precum ~i asigurarea alimentarii eu apa a acestora ~i a surselor de rezerva. I" 1411 . pentru intreg ansamblul constituit. Constructiile (eompartimentele de ineendiu) subterane eu rnai mull de trei niveluri. se asigura debitul eel mai mare necesar conform reglcmentarilor. .1 constructiile pub lice subterane independente ~i corespunzator voiurnului constructiei supraterane atunci o.7. La stabilirea.12. Instalatiile urilitare aferente spatiilor publice subterane C. echiparea eu instalatii automate de semnalizare a incendiilor. 1. rnentionate (eompartimentele de incendiu) publice subterane de norrnativ. drencer ori apa pulverizata. gospodarie de apa. se prevad accese ~i circulatii exterioare si interioare de regula functional necesarecorespunzator amenajate marcate utilizabile ~i de catre personalul de interventie In caz de incendiu. Proiectarea ~j realizarea lor se asiguril. se prevede la constructiile (eompartimentele de ineendiu) publice subterarie CD.10. arnplasate ~i realizate potrivit prcvedcrilor de specialitate.CllJ2.11. Se va asigurn atentie deosebita masurilor corespunzatoare de functionare a instalajiilor care conditioneaza utilizarea in siguran~a a spatiilor ~i reelizarea independentei 'in functionare a eelor accesibile publicului.10. incaperi CLl densitatca sarcinii terrnice mare ~i instalatii si dispozitive de siguranta la foe. SERVICIUL DE POMPIERI Pentru supravegherea publice $1 DOTAREA ACE$TUIA INSTALATII UTIUTARE (sanitare. .11. potrivit prevederilor reglementarilor tehnice de specialitate 9i ale prevederilor prezentului normativ.2. hidranti extcriori ~i inst<ll<l\il 8utomate.) pot fi centralizate pentru intreg complexul constructiei subterane sau pentru fiecare din aeestea. aria construit-desfasurata de 500 mp fi rnai mull. centrale termica.l.1.95. Pentru autospeciale se asigura aecesu! la sursele srradale de alimentare eu apa in caz de ineendiu. smsii de rezerva. dispuse in cascle de scad ~i prevazute cu posibilitati de alirnentare de 1. electrice.ire vor fi marcate distinct. La constructiile cu rnai mult de palru niveluri sublerane se prevede un «scensor de interventie in caz de incendiu. in conformitale ell prevederile reglernentarilor tehnice de specialitate. subterane in ansamblu. de ineendiu specifics ~i dcstinatttle respective. lnstalatiile de stingere cu hidranti interior! de inccndiu. C19.1. sau dupa caz. termice.o. semnalizarea incendiilor se va asigura inainte intrarea in functiune a instalajiei de stingere. de regula.1 autospecialc. "i C I. la nivelul eel mal de [os . Cl. :':..:and sunt arnplasate in subsolul acestora. Carle de acces ~i circulatie permite accesul pcrsonalului spatiile publice subterane CL'!.1.1. In spajiile constructiilor subterane in care apa nu este compatibila pentru stingere sau nu este justificatii tehnic. eu aria construit-desfasurata egala sau mai mare de 500 mp.. Accesele ~i circulaliile interioare de interventie ~i salv. C1. C. realizat conform prevederilor din P118. prevazandu-se surse electrice de rezerva (grup eledrogen). astfel incat sa fie usor de recunoscut ~~i tilizat in caz ce u necesitate. Se recomanda asigurarea a eel putin un acces direct al personalului de interventie.3. La constructiile publice subterane echipate cu instalatii automate stingere a incendiilor.4. vor avea constituite unul sau mai multe servicii de pompieri. C. Debitele instalatiilor de stingere vor fi determinate in functic de volumul celui mai mare compartirnent de incendiu subteran.~isalvare In caz de inccndiu. se proiecteaza ~i executa astfel incat sa evite producerea ~i propagarea incendiilor. organizate 10 functle de marimee.2. In toate situatiile. C 1. C. etc. ventilare-conditionare etc).9. care nu pun in cAl DE INTERVENTIE $1 SALVARE. vor avea asigurate posibilita]i de alimentare ~i de la autospecialele de intcrvcntie ale pompierilor. agrementate tehnic. se pot utilize ~i alte sisterne de stingere automata. pentru interventie in raz de incendiu. Sisternele de alimentare a instalatiilor utili tare (post trafo.3. C. conform prcvederilor constructiilc normativului. Constructiile de de C. importanta 1i vulnerabilitatea spatiilor publice. vor de interventie pe distante cat mai scurte Ja cu aglomerari de persoane.1O.11spatiilor publico subternne. se vor avea in vedere riscurile. pericol viata utilizatorilor.i interventia imediata in caz de incendiu.

6.Serviciul de pompieri va fi echipat si dotat corespunzator necesitatilor. Depozitele de mana aferente spatiilor de vanzare ~i care pot reprezenta maximum.1. separate prin mobilier. de comurucatie. marl de incendiu. sunt considerate C1. se considera cu rlscuri. in funcjie de densitatea sarcinii termice a acestora. ale serviciului de pompieri vor fi asigurate m eanhtatl corespunzatoare. 151 2. Mijloacele autonome de respirat.precizat prin tema. 2. 20 % din produsele €)(puse spre vanzare. sunt considerate ell riscuri mari de incendtu. constructiile publice subterane destinate activitatilor comerciale ~i care se incadreaza in eategoria s1ililor aglornerate. De regula.1 .a. Daca nu este . indiferent de densitatea sarcinii termice. Constructiile publiee subterane destinate activitatilor comerciale C\\ capacitatea maxima simultana de 150 de persoane ~i mai mult.1.1.. functie de densitatea sarcinii termice determinate.1.2.1. 2. se incadrea:ta in riscuri de incendiu conform prevederilor art.2.a.iie ~i mcaperile pentru pregatire.<1. .a.5 m2 in spatiul accesibil publicului (eel putin 2/3 din aria totals a spatiului de vanzare in care are acces publicul).1.a. conform prevederilor NormativuJui de siguranta la foe indicativ P1lS. incercare. ilum~n_a~ ~i anticalorice.a. se iau in considerare la determinarea densitatii sarcinii termice a spajiului comercial in care sunt dispuse. spajiile publice subterane pentru cornerjul produselor nealimentare. oficii. Spap.1. De regula. pentru estimarea numarului de persoane din constructiile subterane destinate comertului se considera 0 persoana la 1.2. retus (bucatarii.l. Indiferent de densitatea sarcmn termlce determinata conform reglementarilor in vigoare. SUBTERANE rUBUCE C. .l.tra~smi5i~i. CONsTRuqn PUll LICE SUBTERANE DESTINATE ACTIVIT IqILOR COMERCIALE Riscuri de incendiu Construcliile publice subterane destinate activitatilor comerciale penlTu prod use nealimentare ~i/sa u alimentare.5. 2.1. Incaperile de depozitare a produselor cornbustibile destinate cornercializarii (depozite principale aferente mai multor niveluri de vanzare sau depozite de nivel). C2 PRlEVEDERI SPlEClFICE CONSTRUCTHlOR.3.4.1.1 riscuri mari de incendiu. iar cele numai pentru prod use alimentare cu riscuri mijlocii de incendiu.a. fiecarei persoane revenindu-i maximum 4 m2 din aria accesibila publicului. 2. . se stabileste prin proiect ~i se va respecta In exploatare. 2. constituie sali aglomerate ~i se incadreaza in categoria 51 de sala aglornerata. Numarul maxim simultan de persoane din spatiile ~i constructiile publice subterane. avfind la dispozitie spatiul necesar desfasurarii activitiWlor specifice.a. pentru serviciul de pompieri se asigu:a un spatiu (i~capere) in apropierea unei intrari ~i cat mat aproape de nivelul terenului.

rnateriale si elemente de constructie care irtdeplinesc conditiile art.2.3.32 5e va evita aglomerate.b) in folii incombustibil (pereti.<. 2. precum ~i prevederile specifice.5. care se incadreaza in categoria salilor aglomerate (~ 150 de persoane).1. admitandu-ss :.ambalate in 2..pe cat posibil .:·ndlu.Plafoanele suspendate din spatiile accesibile publicului. Finisajele utilizate combustibilitate CO (CAla.' .<1. vor fj separate prin .3. Atunci cand sunt arnp lasate in subsolul UnOI' constructii supraterane. In toate situatiile. In scopul [irnitarir rlscurilor de incendiu.'. se vor grupa .5. 2.6. !lU sunt admise riscuri mad in spatiile de dcasupra acestora.).a.".a. vor fi conformate la foe $i potrivit prevederi lor specif. rnontate direct P" suport plansee). de Amplas area Cunstructnle comerciale subterane comasate cu alte functiuni. 2. Atunci cand accstca nu sunt posibile. ~i vor fi luate masurile prevazute in norrnativ pentru impiedicarea propagarli usoare a fumului si incendiilor in spatiil« accesibile publicului.1. 2.2..5. 2. de regula. alcatuite conform prevederilor normativului 1'118. Indifercnt 2.. .1 Tratamentele fonice :. atunci cand sunt sali aglomerate trebuie sa fie din c1asa de combustibilitatc CO (CAl) ~i respectiv CI-C2 (CA2a. ~re(um ~l directs a acestor spati! comerciale peste tunctiuni eu n~e~m prin pereti si plansee corespunzator alcatuite ~i 2.S.4.5.pereti din clas.3. artificii. conform prevederilor Normativului Pl ]8. din clasa de eornbustibilitate CO (CAl) S..2.5.7.ateliere.1.. z. flacoane.2..2.5.4. Alcatuiri constructive Constructiile astfel lncat publice subterane destinate comertului se alcatuiesc din Prin conformarea combustibilitate si de rezistenta la toe prevazuta In art.l .4.z.4.t in plan ~i spajiu a constructiilor cornerciale subterane se vor respecta condijiile de compartimentare antifoc prevazute in art. 2. Rezistenta Principalele la foe elemente de constructie utilizate.2. fi din clasa CO (CAl) de cornbustibilitate. atunci cand tree prin constructia pentru comer]. de rcgula. CO (CAl) eu rezistenta la foe de minimum 2 ore. Conform area Ia foe Spatiile cu riscuri mari de incendiu din cadrul constructiilor subterane.4.. . functionale 2. din clasa de (CAl).. in l>papile publice destinate activWi\ilor comerciale nu sunt admis~ produsele exploz~ve ~au e~ arden'! violenta (munitie. \·"r 2. vor fi.3. Constructiile cornerciale subterane care se lncadreaza in categoria salilor aglomerate. este comasata Cll aile urmari dispunerea si mad de izbucnire a ~i realizarea masur ilor produsele cosmetlce ~i farmaceutice .1.(1.): . plexiglas etc. la pereti..s.4. 2.ice din normativul PIIB.in zone distincte corespunzator de spatiile accesibile publicului. se asigura s.1. parcaje etc.3.4.<1. vor ~e~pecta conditiile de Q 2.\ . care sa puna in pericol constructia comerciala subterana sau caile ei de evacuare in caz de incendiu.gazele hche. pentru ansarnblul constructiei subterane.) aferente activitatii comerciale .!U Cl(CA2a). de regula.'. atunci dind se incadreaza in eategoria salilor aglomerate.a. Spajiile subterane destinate publicului. .<1. calcatoru ctc. amplasarea alipirea spa\iilor comerciale incadrate in categoria salilor de alte ruuctiuni cu rise mare de mc.mstrucne vur induplini ~i conditiile specifice acestor tipuri de cladiri. sa nu favorizeze propagarea incendiilor pe timpul norn~'tt. ori constructia subterana comerciala sa puna in pericol spatiile de deasupra ei (supraterane).. Atunci cand construcria comerciala subterana functiunt (sali de intruniri.2.5.b) cand nu sunt aglornerare. comerciale 2. verticale pentru instalatii sau de ventilate aferente alter spatii subterane cu care se comaseaza.. 1..:pararea dimensionate.2. man (iara un nivel intermediar).7.3 destinatia ~i capacrtatea construcuilor comcrciale ~ubterane arnplasote in subsolul unor cladiri inalk sau ftl<lr~l' in<llt. elementele de sustinere a plafoanelor suspendate vor fj din clasa CO (CAl) 9i rezistente la foc minimum 45 de minute. 2. 2.hate ~l lichidele cornbustibile cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor sub 28 C Fac exccpti«. vor respecta ~i condifiile specifice acestora. sc incadreaza in riscuri mijlocii de ineendiu.i C2 in restul situajiilor.i termice din spatiile accesibile publicului pot fi. ~~ ampiaseaza III nivelele subterane situate in apropicrca cotei terc-nuhn inconjurator sau al suprafetelor carosabile cxterioare. suspendat intrerupta si planseul de rezistent!i care il ell diafragrne CO (CAl) etanse 153 ~i separate 2.2.2.. se va eon forma rea grupata a spatiilor cu riscuri incendiilor (de exemplu depozitele principale) de separare \ii prorectie corespunzatoare. din constructiile publice subterane destinate cornertului. admitandu-se ~i cele din clasele Cl ~i C2 subtiri (tip tapet)..a.a. 2. Spatiul libel' dintre plafonul susjine va avea continuitatea 152 . Pardoselile Chenele :?. rez isterrtele la foe ale principalelor elernente de c.aA.a.5..

dispuse la maximum 20 m pe doua directii reeisten]a la foe de mirurnum lora.16.a.1 .5.6. la darea alarrnei 155 de 1'"'" . =. substante.1. La dimensionarea incaperilor tampon se dispun ~j protejeaza prevederilor art. Atunci cand constructia publica subterana pentru corner] este dispusa deasupra unor constructii sau spatii subterane cu mare de ince_ndiu. cu rezistenja Ia foc de minimum 2 Dee pentru pereti :?i 1 ora ~i 30 minute pentru plansee. rezistente la foe minimum 1 ora~~i 30 minute.. 2. pon perep.8.8. birouri..12.?c de minimum 3 ore.zuta pentru proteclia unui gol de comunicare cu 0 constructie publica subterana destinata parcarii autoturismelor.15.3. este admisa praeticarea numai a golurilor strict necesare functional ~i eu masurile de protecpe asigurate. . planseele de separare fat1l de acestea vor fi din dasa CI (CAl).a.1.L dar eel putin prin pereti rezistenji la foe minimum 4 ore fi plansee 3 ore.. conform normei.i 30 de minute.6. In toate situatiile.C.i 2.foe corespunzatoare densitajii sarcinii termice.6. In perejii Incaperilor tampon antifoc este admisa practicarea numai a golurilor necesare circulatiei function ale ~i a eelor pentru desfumare (evacuare fum). Eventualele goluri pentru instalatii sau ghene din acesti pereti. alipite sau eomasate cu.6. Se recomanda utilizarea.\. Golurilede circulajie -functionala din peretii compartimentelor de incendiu ~i de acces la .a.2 . de incendiu) peret17i lncaperile tampon antifoe (menjionate in articolul anterior).7. se separa ell elemente de! constructie verticale ~i orizontale _ dupa caz .a. 2~.6. potnvn prevedenlor art. este adrnisa 7i utilizarea tarnburilor deschisi antifoc.1.6. platforme etc. cu rezistenta la f. echipate cu dispozitive de autoinchidere.6. .L Cornpartimentele de' incendiu ale constructiilor publice subterane pentru comert.: minumutn perpendiculare.6.6. foarte lnalte sau cu sali aglomerale.~.1.) aferente constructiei comerciale .6.). .2. depozitele principale ~i de nivel menjionate.1.i plansee: _ depozitele de nivel (aferente unui singur nivel de vanzare). trebuie separate prin pere]i din clasa de combustibilitate CO (CAl) cu clrculajiei a acestora.la fo.1.are. vestiare etc. se separa fala de restul constructiei astfel: _depozitele principale (aferente mai multor niveluri de varizare]. pe dit posibil.casele de scari de evacuare. alipita sau comasata cu alte c~ntructii subterane) in cadrul compartimentului de incendiu respeetiv. 2. In cadrul spatiului subteran accesibil publicului (spatiude venzare).6. 2. eventualele separari functionale pot fi realizate cu materials 9i elemente CO (CAl).a. se separa fala de alte constructii subterane adiacente conform prevederilor ad. Constructiile publice subterane.. Litnitarea 30 minute.:>i rezistente la foe minimum 2 ore. 2. in functie de densitatea sarcinii terrnice.a. dar nu mal putin de 3 ore pentru pereti ::. c'7 :ezlSten~a la . 5e va avea in vedere simultane a usilor. de depozitare a produselor combustibile (materiale. 2. 21. focului propagari] ~i a fumului 2.14. vor avea plansee CO (CAl).2. Incaperile anexa aferente (birouri.pate cu dispozitive de autoinchklere.i plansee din clasa CO (CAl).1 J.a. eehi. potrivit normei.1. amobiliel'ului metalic.6. alte contructii subterane.antifoc. 2. recomandandu-ss ca amplasarea lor sa se faca alipit peretelui de separare ~i dispuse spre spatiul cu densitatea sarcinii termice mai mica. indiferenr de amplasarea (independenta.6.6. sc protejeaza potrivit prevederilor normei.<. se protejeaza CI.din clasa de combustibilitate CO (CAl). obiecte etc. In perejii qi planseele care delirniteaza compartimentele de incendiu ~i incaperi cu rise mare de incendiu. 2.3 . usilor vor fi rezistente la foe minimum 1 ora . rezistente la foe corespunzator densitatii sarcinii termice (tabel 1.6. Conslrucjiile (compartimentele publiee subterane pentru corner] incadrate in categoria salilor aglornerate se separa fata de alte constructii (compartimente) subterane conform tabel C..L6.6. ori este amplasatx in subsolul cladirilor supraterane inalte.6. atehere ete. ascensoare.13. 1a. Golurile aferente sisternului de desfumare. precum ~i de separare a circulatiilor comune verticale (scad. .).6... 2. prin Incaperile pereti razistenji la foe din clasa CO (CAl) ~i rezistenta conform 2. usi rezistente la foe minimum 45 de minute. prin pereti . Atund antifoc 7i dispunerea golurilor de asigurarea nedeschiderii cand incaperea tampon antifoc este _previl. potl"ivit prevederilor apecifice acestora. Golurile acces la ascensoare vor fi protejatf obligatoriu Cll incapert tampon antifoe prevazute cu tl. in utilizarea normala.i plansee din clasa de combustibilitate CO. se protejeaza obligatoriucu Incaperi tampon .Lo. vor avea separate spatiile accesibile publicului _ inclusiv caile ~e ev~cuare ale a~stora ~ faV:ide eelelalte spajii anexa (vestiare. In cazuri justificate.9. Inchiderea usilor de protectie se va realiza ~i automat. dar nu mai pujin de 3 ore pentru pereti si plariseele de sepa.) cu rise mic de incendiu.6. (CAl). Colurile de circulatie ale incaperilor tampon antifoc.a.6... 2.

de catre conducte. se vor realize timpii de evacuate cei mai mid (respectiv Iungimile cele mai scurte).5. iar la depozitele de nivel prin ll?i rezistente la foe minimum 45 de minute.18. In toate situajiile. obiecte etc. 2.S la 2. atunci ci\.i de 50 de persmme.8. comerciale este arnplasata :in subsolul unei cladiri inalte sau foarte inalte.7. protecjia golurilOl' se poate asigura numai prin realizarea pe conturul golului (sub planseu).7. conductoare este adrnisa numai cu luarea masurilor tehniee care sa impiedice propagarea focului ~i a fumului.6. Peretti planseele tamburului deschis antifoc trebuie realizati din materiale clasa CO (CAl).a. echipate cu dispozitive de autoinchidere sau inchidere automata in caz de Incendiu. alipitii sau comasata cu alte constructii subterane sau dispusa in subsolul unor cladiri inalte sau foarte inalte) %i incadrarea sau neincadrarea in categoria saliior aglomerate.7.19.dcstinate activitatilor comerciale trebuie sa aiba asigurate eel pujin doua cai de evacuare distincte ~i independente care . strict riecesare functional.nd temperatura atinge 90"C la partes lor 5upenoaJ:a.17. Timpul de evacuate a persoanelor maximum admis in caz de incediu.20.7.a. Construq:iile publice subterane.6.3. in cazurile 'in care constructia publica subterana destinata aetivitatilor :/. >:. fara goluri ~i avand rezistenta la foe de minimum lora "i 30 de minute. este de maximumBtl de secunde (32 m lungime de evacuare). :~. are in vedere amplasarea constructiei publice subterane pentru comet! (independenta. /. etansandu-se corespunzator si prevazand clapete antifoc in canalele de ventilare. a doua cale de evacuare a persoanelor 2. Nu Bunt admisi Iamburi desclusi antifoc pentIu protecjia goIurilor de acces 13 scarfde evacuare ascensoare. amplasand cate un cap de sprinkler / drencer Ia Iiecare m2 de arie orizontala a tamburului. Golurile din plansee. maximum admisa penlnl nu flux de evacuare (ce trebuie luata in calcul) este de 70 de persoane.<1.a6..b.a. Amplasarea lor poate fi facuta nlipita pe 0 parte a peretelui de compartimentare sau in ambele piir!i ale acestuia.7. substanje.21.a.7. Cii de evacuare in caz de Incendru Golurile din peretii de separare a depozitelor principale pentru prod~s: combustibile (rnateriale.6. poate fi constituita de 0 cale de evacuate a publicului.7. Atund cand constructia publici! subterana destinata actlvitatilor cornerciale se incadreaza in mai multe din situatiile mentionate (art. corespunzator Iungimii normate a traseelor de evacuare p~ma la 0 casa de scari sau degajament protejat. Capacitatea de evacuare (C). vestiare. "i 2.a. Pentru saIi aglomerate ale constructiilor publice subterane comerciale.sa conduca in doua directii diferite.) aferente constructiei publice subterane pentru comer] S6 protejeaza eu lncaperi tampon prevazute cu usi rezistente Ia foe minimum 45 de minute. Fac exceptie incaperiJe de depozitare cu aria rnai mica de 36 m2• golurile de circulajie ale constructiilor publice subterane pentru corner] pot fi protejate cu tamburi deschisi an+ifoc (in loc de incaperi tampon antifoc).a.. Tamburii deschisi antifoc trebuie sa aiba lapmea egala cu a golului proteiat si ]ungirnea de minimum 4. atunci cand nu se mcadreaza in categoria salilor aglomerate {.coridor infundat). ateliere etc. timpi ji distante masurate de la u~i ale saW aglomerate pana la 0 casa de scari de evacuare sau degajament protejat.2.de incendiu prevederilor normativului. In tamburii deschisi antifoc se prevad sprinklers sau dencere cu actionare automata in caz de incendiu.7).1.9.a.pre~ ~i local.22.6.00 rn. timpul de evacuare maximum adrnis este de 105 secunde (42 m in doua direclii) ~i ci~ 51 de secunde (21 m tntr-o directie . canale.7. dupa caz. avand Intotdeauna ~j acjionari manuale. In cazuri justificate cand nu se pot prevede elemente rezistente la foc._ pri'! sistemul centralizat de aemnalizare si supraveghere . se protejeaza cu clemente rezistente la foe minimum 1 ora ~i 30 minute.~.7. 2. timpul de evacuare de Ia eel mai indepartat loc ~i pana la 0 u~a de evacuate a salii. realizati .'7.7. in ambele situatii echipate cu dispozitive de autoinchidere sau inchidere automata.). indiferent de numarul persoanelor. La. 157 .pe cat posibil. In cazuri justificate tehnic sau functional "i 2. COnfOlTI1 prevederilor art. cand spajiile sunt incadrate in categoria salilor aglomerate.a.a. In cazurile in care constructia publica subterana comerciala nu se incadreaza in calegoria salilor aglomerate. In mteriorul salilor aglornerate.conform functionale din peretii compartirnentelor . etanse la foe minimum 30 de minute ~i perdea de apa cu intrare automata in functiune. 2.2. timpul de evacuare maximum adrnis este de 88 de secunde (35 In cand evacuarea se face in doua direcjii) %i38 de secunde (15 m intr-o directie .6. la 2. La.7.coridor infundat). timpul de evacuare maximum admis este de 87 de secunde (35 rn In doua directii) ~i de 50 de secunde (20 m intr-o directie .5.a.<1.. care sa asigure 1 IIs/m: Slrapungerea perejilor $i planseelor antifoc. a unor ecrane din materiale CO (CAl).coridor infundat). >.2.. din spajiile anexa ale constrvctiilor pubHce subterane destinate activitatilor cornerciale (birouri.

spatii de vimzare .i . iar la slllHI:'aglomerate 159 2.organizata a fumului trebuie sa reprezinte minimum 1 % din aria incapcrii.7.9.8. Instalatiile pot fi independente sau comune cu cele ale constructiilor supraterane.8. este obligatorie asigurarea evacuarii fumului (desfumarea). 2.case de scar! mchise si lncaperi tampon de acces la case de scari: ~incaperi tampon din p~retii compartimentelor de incendiu: . 2. Incil. dupa caz. Degajarnentele protejate vor avea asigurata evacuarea natural organizata sau rnecanica a fumului (desfumarea). conform' prevederilor normativuiui P us. In salile de vfinzare care nu se incadreaza in categoria salilor aglomerate.1. 2. dispozitivele de evacuare natural .<1.8. Stingatoarele portative vor fi de tip omologat ~i cu substanra de stingere corespunzatoare clasei de incendiu din spatiul considerat.sali de vanzari si caile lor de evacuare.. Spatiile accesibile publicului. substanje combustibile. Instalajiile utilitare aferente.<1.SA. lnd'iperile tampon vor aveaasigurata evacuarea mecanica a fumului (desfumare).a.8.5.1.10.8. produse sau. de 3~0 m r _~ebme sa aiba asigurafa evaeuarea fumului (desfumarea). . In toate situatiile.. inclusiv caile lor de evacuate.4.8. 2. z.8. 1511 . In constructiile publice subterane destinate acliviti'i\ii comeriiale.i. In conditiile precizate Ia art.a.s. Proiectarea si realizarea instalatiilor de semnalizare ~i !ltinge"."ea incendiilor din echiparea constructiei subterane se realizeaza in conformitate cu prevederile normelor specifice acestora (anexa R). se vor respecta conditiile din normativul P 118. de regula.2.4.3.3. la urrnatoarele ind'iperi inchise: . Atunci cand se incadreaza in categoria salilor aglornerate. Evacuarea fumului (desfumarea) se realizeaza. .6.10. 2.. materialelor sau substantelor combustibile cu aria mai mare de 36 m2. 2. rnaterialelor sau substantelor cornbustibile.a.a.2.0 persoane.~i dille lor de evacuare va fi independenta de alte desfumari ale constructiei publice subterane. din incaperlle accesibile publiculu.. De asemenea.2.a.d0. se echipeaza cu instalajii de iluminat de siguranta pentru evacuare. Instalajiile de ventilare [conditionare) pentru toate spatiile accesibile publicului.9. 2. . in conditiile normativului P 118.2.82 Constructiile publice subterane destinate activitatilor comerciale se echipeaza cu instalatii automate de semnalizare a incendiilor ~i de sting ere a acestora. . Evacuarea fmI1ului (deefumal:e) . Instalatii utilitare La proiectarea si realizarea instalatiilor utilitare aferente constructlei publice subterane. dar minimum 1 ml. trebuie realizata independent de alte desfumari.1. 10. asigurandu-se minimum tul stingator portativ de eel putin 4 Kg la eel mult 200 m2 de arie construita.<. dispozitivele de evacuare a furnului vor reprezenta minimum 2 % din aria salii aglomerate.incaperi de depozitare a produselor. In cazul evacuarii mecanice a fumului (desfumare). 2. iar hidrantii interiori de incendiu vor fi obligatoriu marcati ell iluminat de siguranta. precum ~i ale prezentului norrnativ. Echiparea cu instala\ii de semnalizare ~i stingere 2.8. ~e regulii. pl'ecum ~i in cazurile precizate in reglementarile speclfice.ijloace de prima interventie in caz de incendiu este obligatorie.<:. spatiile comerclale inchise cu 'aria rnai mare. vor avea asigurata evacuarea fumului (desfumarea) prin tirajnatural-organizat cu dispozitive a caror suprafata.2.9.degajamente protejate. 2. cu aria mai mare de 36 m".s.9. lnclusiv a cailor de evacuare inchise aferenle acestora.2.10. VOl' corespunde riscurilor de incendiu stabilite si vor fi astfel realizate incat sa evite producerea unor incendii. 2. precum ~i propagarea acestora. vor fi independente de alte spatii. se vor respecta prevederile reglementarilor tehnice de specialitate a acestora.perile de depozitare a produselor. evacuarea fumului (desfumarea) din depozite inchise de materiale.8. Toate caile de evacuare pentru rnai mult de :2. 2. fiind obltgatoriu in toate cazurile prevederca la partea superioara a scarii.5 2. .2.a. . conform prevederilor nom iativului P 113 specifice circulatiilor comune orizontale inchise.. se prevad obligatoriu Cll iluminat de siguranja pentru evacuare.r. atunci dlnd aria lor construit-desfasurata este de 500 m4 ~i mai mult. cu posibilitati de actionare manual1i de la nivelul de acces in scara.2. dupa caz. Dotarea cu m. de regula.9. conform P 118. indiferent de numarul de persoane. 2.10. a unui dispozitiv de evacuate a fumului (trapa) cu aria libera determinata (5%). libera sa reprezinte minimum 1 % din aria incaperii sau cu instalajie mecanica de evacuate corespunzatoare. Evacuarea fumului din casele de selin inchise se realizeaza prin tiraj natural-organizat sau mecanic. prin tiraj natural-organizat sau mecanic. 2.<1. evacuarea fumului (desfumarea).a.<:. Hirdanti de incendiu interiori se prevad atunci clnd aria construit-desfasurata este de 300 m2 sat! mai mult.

11. vor fi asiguratc accese de intcrventie directe dm exterior Ia sali aglomerate de pers(lane. Intrunirilol.1O." iedicarii destinatii diferite. sau ~.1. POUVALENTE 2..2.a. bile$te in Junette de destinatia cea mal dezavantajoasa.) Marcarea circulatiilor personalului de illt~l-::'enye va fi ~ealiz.pr~n iluminat de siguranta corespunzator alcatuit mcal sa permlta efectuarea interventiei operative. • • fo desfasurata depaseste 5000 m .2. 1.a. 2..6.L!. mobilier.Ll.0. intruniri. indiferent de numarul de locuri si cele de intruniri..2. d utilizate unele din circulatiile functionale. Serviciul de pompieri se echjpeaza de inceridiu specifi ce.b. corespunzatoare prevederilor art. 160 .1. .. tranzactiilor etc.h. conform prevederilor art. car~ perm •.1. 2a.. sunt considerate saIi aglomerate. Riscuri de incendiu Construcpile publice subterane destinate spectacoJelor. . ~~~Itru interventie cilt mai u. vor avea principalele elemente de constructie ce Ie alc1lluiesc. ac . truit are ana cons rut pentru corner]. . cu capacitatea maxima sirnultana de 150 persoane 91mai mult.1. Atunci cand sunt dispuse in subsolul unor cladlri inalte sau foarte Irtalte. tranzacti] etc. dad se asigura masurJI~ necesare Imp transmiterii incendiilor prin canale (clapete antifoc).. de regula. intretinere sau reparatii pentru decoruri. I t ot fi prevazute pentru mai Sisternele de venlil_area salilor ag _:>mera ~ctii publice subterane cu multe astfel de sali.rl. constructii I' asigurandu-se posibilitatile de acces si intervenne corespunzatoare. . 2.7. etc) vor avea stabilit gi precizat risen] de incendiu In funcpe de densitatea sarcinit termice. .. conform prevederilor Normativulut de siguranta la foc .11. (conditionare).a. $i doleaza corespunzator riscurilor Rezistenta Ia foe In general. etc. recuzita. acesrea se incadreaza in categoda S..1 . 2. sunt considerate cu riscuri de incendiu rnijlocii sau mici.l1S talatii de ventilate .3.~:Ce:l~t:in~ir~~ foc de cornpartimentare sau e separare . SPECTACOLELOR. Exceppe fac salile subterane de teatru eu scene amenajate la care riscul de ineendiu este mare.tii Constituiroa serviciului de pamplen . prevbe en or .2.a.1).1 diQ prezenrul normativ.3. acestea incadrandu-se in riscuri de incendiu mari sau mijlocii. Salile de teatru cu scena amenajata.1.L4.L5.~t5.. 2.l0.12. art. Nu se admit ateliere de productie.1.h. C2.. lncaperile destinate depozWirii oricaror materiale combustibile (decaTuri. tratativE. de regula. nu sunt admise atelierele in care se utilizeaza lichidc sau gaze combustibile.h.2.. Lb.10. pentru lntreg ansam biU I d e. Servicrul de pompieri ~i dotarea acestuia 2b. de regula. TRANZACTULOR.l. pompierilor. 2a.2.l. care utilizeaza materiale combustibile. CONSTRUCTII PUBLICE SUBTERANE DESTINATE de ventdilare(COndi~:::~:~V~. tranzactii.. 1 cons tru ~ publice subterane a . INTRUNIRILOR. expozitii. .. plansee.b. este obltga\one In situatta In c • ~.".vor fi independeruc si separate. riscul de ineendiu se ia in considerare pentru functiunea eea rnai periculoasll .. In cazul in care esre posibil tehnie.2. 2.. amplasate m can::.11..8. 2.l2. ~: face astfel lncat sa se asigure distantele minimum obhg t produsele combustibile. 2. in funqie de densitatea sarcirui conform articolului 1.::>. ori produc praf combustibil. se prevad obligatoriu clapete antifoc..<1. 2. in cantit1lti care pot genera amestecuri explozive cu aerul. constructiile subterane pentru speetacole. In constructiile subterarie destinate spedacolelor.L. In fungie de destinatia salilor "glomerate subterane. Dispunerea corpurilor de Incalzire 9i a celo~ ~e ilumin~t !:!~~Z~a s.11.indicativ P1J8. a In constructiile public€' su bterane vor fi asigurate cai de interventie I" d ~ . rezistentele la foe asigurate trebuie sa indeplineasca si conditiile specifice tipului c':~'dadire respectiv.1. precum ~i la dispozitive ce necesita rnanevre (vane. La trecerile canalelor . d e aIte I. 2.. '" bli bterane Atunci d\nd acesta este cornasata cu alte construchi pu Ice su d il ' serviciul de pornpieri poate fi constituit. Cai de Interventie 2b_L2" 2b.l:2.or posibil in spatiile acccsibile publtcului ~l la dcpozite. categoria se st. lbl 2.12. contorm . sunt considerate cu riscuri de incendiu mijlocii.a.1. Pentru salile subterane cu mai multe functiuni (polivalente). .. pompe etc. Intrunirllor.b. 2.: pe trasee corespunzator arnenajate ~I m arcate "t l_" regu a 'cl'sul . tranzacpilor sau alte activitap similare. su terane. •• . Pentru salile aglomerate polivalente. Incaperils atelierelor de intrepnere sau reparajii inventar.

cu rezistenja la foe de minimum 3 are. tranzaqii etc.pe cat posibil .4. sau 1 (CA2a) atunci • d' ' eategona srullar aglamerate ~j eel ult di ci can se U1cadreaza in nu SlU1t sali aglomerate. ~ .". ispuse la maximum 20 m pe doua directi! Limitarea propagarH Jfocului §li a fumului Compal'timentele de Incendiu ale con t '·1·· .7.mtturun. ~. sustine va avea continuit t • p .2. se arnplaseaza. orrzon a e . rezistente In foe conform prevederllor art. ~rh • Tratamentele fonice ~i termi di " vor Ii din das. rrusa numatdaca au ti di combustibilitate CO (CAl) si r ist 1f pere In clasa de 'I' IeZIS enta a oc de minimum 2 are. etc.b.4. .6. 2.mzator densiti>i!ii perep ~j plan~ee.3.glomerate. 111 asa de sarcinii termiee (conform ~b. ifu neaparenta ~i astfel dispus indit sa nu n_ Igm . en condijia ca. C~I tale terane. Finisajele perejilor VOl' fi di cl I . inb:uniri.4.b6.~I~t~)t:r~a foe c?l'esF:t. en rise mare de incendiu. Incaperile anexa aferente constructiilor publice subterane pentru spectacole. ci can nu sunt sal! aglom t dmi placan izolate (porjiuni d fini '). intrunjj-ilor.4.dupa caz di cI combustibilitate CO (CAl)' .2.1.1.ustibilita~ C? (CAl). 2. 2. intrunirilor.b.es a e spectacolelor. sau comasate cu alte constructii bl ruCpl 01 pubhce subterane. nu se recomanda sa fie amplasate peste spatii subterane eu rise mare de incendiu. elem~~. 2. Construetiile publicu!ui.in zone distincte. prin tranzacpilor este ad .ePII.5. gat pe partea mari de perete sau plan~eu. 2. precum si masurile de protectie asiguratc.4.:~. 2. asigurandu-se separarea spatiilor accesibile publieului fata de restul constructiei sau fatli de alte zone publiee.b. Constructiile pub lice subterane pentru spectacole.3.3. se separa cu elemente de .L4.1. on este dispusa " b supraterane inalte. Pardoselile spatiilor: pentnt s ectac " . . e arise a perpendiculare. pr?page Incendiu] pe supra fete Trecerea ghenelor verticale de orice fel f ' . ~ .te pot fi cii I (CA2a).suspnere sa he din clasa CO urn :J e rnmute. en rise mare de incendiu.anSe:t1id~easuF:ranor constructii sau spatii 'subteran~ u ~n IU. Scene!e amenajate ale salilor de teatru.4. SpaVile publice subterane incadrate in categoria salilor aglomerate vor respecta ~i prevederile de conformare stabilite in nonnativul Pl1S. tranzactiilor etc.b.' sali aglomerate. nu trebuie amplasate sub alte spajii subterane sau supraterane cu aglomerarl de persoane. a nutandu-se si I-'~U e saJe din Iern .J .3.7. In cazul t in care constructia P ubli c a su b terana pentru spectacole intruniri tranz ~I-' rt eu ri:~ a. alipite constructie verticale si .1. incadrate in cat . tranzactii.' 2.. C] (CAl) ~1 rezistente la foc minim 4'" d de . . p anseul de rezzstenla care H .L'. Pentru salile polivalenle.5.7. foarte inaHe sau eu . tranzaqii pot aves . in su solul cladirilor separare vor fi din clasa CO(CAl) . era €. separate de spajiile accesibile publicului. vor fi compartimentate antiioc. planseele de . . intruniri. Conformarea Constructifle la foe publice subterane destinate spectacolelor.5. intrunirilor.b. e can onn prevederilor normativului Platoanele Suspenda.b.b6.. 2.2.2 2. Amplasare Constructiile tranzacjiilor publice subterane destinate spectaeole1or. 2.. constructiils 2.. (eA2a) sau C2{CA2b) • md ase e de CO~bu5tibilitate CO (CAl). 2. alcatuit m fin clasa C2 ~'~A2b) atunei cand Pl l S.b6.3. de regula. r nu mal pujin de 3 ore pentru publico subterane desti . Spa!iile incadrate in categoria salilor aglomerate en peste 400 de persoane.b. :r Aldituiri constructive Constructiile publice subterane cu sali de spectacole. intrunirilor. publice subterane d tin' t a erente alter funcjiuni.S.5.b. construcni ~ubliee subterane eg:ta 1. se ~ef_'a!'a de alto si plansee 2 a .b. ori sub depozite principale de materiale combustibile ~i nici sub cai de evacuare ale salilor aglomerate. ' . asa e (:ombustibilitate C2 (CA2b). vor fi confonnate corespunzator prevederilor art.P p etl I eZlstentl la foe rrurumum 4 ore " reo tranzactiilor 2.b.5. l:n:: 162 163 .ea~:~ de com!-. in special in spatiile accesibile 2.S. 2. 2. " a ea mtrerupta cu diafragme CO (CAl) t 1 f oc mtrumum 30 minute di .. conform prevederilor art.3. polivalente vor fi alcatuite din materiale ~i elemente din clasa CO (CAl). vor fi confonnate . 2. Spa~ul libel' dintre plafonul sus endat ii. 2.b. stratu! de uzura din moc:heta cuP cl Odie.b.o~·a.3.1:-.bS4.2.3. in niveluri ale subsolurilor care asigur1i accesul usor de la nivelul terenului ~i fara adiacenta cu spajii subterane cu rise mare de incendiu.4.12. VOl' fi asigurate masurile de slguranta la foe corespunzatoare riscului de incendiu eel mai mare stabilit prin project.2.. ..a CO (CAl) ce Cln spatille accesibils publiculul. intruniri. de regula . se va asigura limitarea posibilitatilor de propagare a fumului ~i incendiilor pe timpul normat.b. e~~ate spectacolelor.b. Prill conformarea planimetridi ~i volumetrica.4A 2. . etc. 2... tranzactii.

Incaperile anexa ale salilor mentionate (ateliere.::tacole din constructlile publice subterane se prevad eel putin doua cai de evacuate proprli acesteia. concert.4. etc. ateliere.sa conduca in doua directii diferite. ~ituatii:e scarile de evacuare ale salilor de spectacole. pregatiri. p~m p'erep ~b. traduceri etc.b. ~a~ de s~a\iile a~e~~ (birouri. Pentru spatii destinate publicului.indicativ PIIS.b. intruntrilor. In toate. este de maximum 80 de secunda (32 m lungirne de evacuare) pentru sali aglornerate de tip Sl ~i de maximum 100 secunde (40 m lungime de evacuare) la sali aglornerate de tip 52' La constructiils publice subterane destinate spectacolelor.11.:.coridor infundat). capadtatea maxima admisa a unui flux de evacuare (e). rezistenti Ia toc conform art. este de 50 de persoane.1.. vestiare. Timpul de evacuare a persoanelor din spatiiie publice subterane destinate spectacolelor. 2.n. este admis ca a doua cale de evacuate sa fie considerata una sau rnai multe cai de evacuare ale salilor aglomerate. In peretii rezistenti Ia foe ai constructiilor 2.65.dar nu mai pujin de 4 ore.5.K. auditorii. vor fi separate prin pereti din rezistenti la foe minimum 2 ore.6.'/. compartimentul de 2. rise mijlociu de incendiu.7. intrunirilor.. realizate ~i protejate conform prevederilor art. timpi si distante rnasurate de la Ufl ale salii aglomerate. prin pereti CO (CAl) reztstenti la foc conform art. In mod similar vor fi realizate ~i salile polivalente.7. se prevede cortina de siguranta.i anexele acestora (cabine de proiectie a film7lor.3. Scenele amenaiate anexe acestora.) pot avea asigurata evacuarea prin caile de evacuate ale publicului.. 2. in de incendiu al const::uctiilor publice subt~~e destJ~~te spectacolelor. se separa spatule . fara a fi admisa irccerea prin spa [iile anexa acestora.b.81a 2.1!J.~cceslblle publicului.7. dar nu mai putin de 3 ore. Cai de evacuare in cez de iricendiu Constructiile publice subterane destinate spectacolelor. 2. In interiorul salilor aglomerate. 2. tranzactii. 2. 2. Cabinele tehuice aferente garilor pentru public (proiectie filme.b.1. timpul de evacuate de la eel mai indepartat lac sl pana la 0 u~a de evacuare a salii.s. etc. admitandu-se in eazuri jutificate tehnic ~i economic ca a doua cale de evacuate sa fie comuna alter spatii destinate publieului.7. cabine. clasa CO (CAl) cu rezistenta la foe corespunzatoare densltIi\i1 sarcmn terrnice {conform art. Incaperile mai mare din clasa densitarea rezistenta de depozitare a materialelor l'i substantele cornbustibile cu aria d.. tranzactii pot fi comune pentru publicul aflat la aite niveluri subterane (eu orice destinarie). indiferent de numarul persoanelor. 'mtrururilor.b. arnplasate in subsolul cladirilor inalte ~i foarte inalte.2.·aduceri. a doua cale de evacuare a persoanelor..pe cat posibil . alipita sau comasata). maximum adrnisa a unui flux de evacuare at 5Alilor de spectacole aglomerate de tip 51 (conform normativulul Pll8). tehnice. va corespunde prevederilor art.64 Indiferenr arnplasare (independenta.3 De regula.b. :!.7. La sallie de spectacol pentru mai mult de 400 locuri l'i scena amenajnta.6.6.b.z.l) ~i plansee CO (CAl) rezistente la foe minimum 2 ore.7J. care nu se incadreaza in categoria sa~ilor aglo~erate:. pentru salile de spe.9 la 2.7.b.36 2. intrunirilor.. tranzactillor.b. vestiare etc. cabine tehnice.b.9.b. este de 75 de persoane.91a 2.21.) se proiecteaza :.6.7. Pentru spatiile anexa. 1M z. se separa ~i spatule 2. cabine.a.7.b. La salile polivalents vor fj respectate conditiile cele mal severe stabilite in norrnativ pentru destiriatiile prevazute de beneficiar prin tema.7.1.6.b. de restul constructiei.6. 2. se vor indeplini condijiile cele mai severe.7. iI. Usile de acces la acestea la foe minimum 45 de minute ~i prevazute ell autoinehidere sau mchidere automata.7.).6.coridor infundat).b.) cu clasa CO (CAl). vor Ii rezistente dispozitive de 1..7.b. 2. 2.:. Capacitatea de evacuare (C).7. intrunirilor.b.Cl. s€ separa de restul constructiei subterane prin pereji m CO (CAl).dtrectit) ~j de 50 de securide (20 m intr-o directie .). Pentru incaperi ~i spajii care nu se !incadreaza in eategoria salilor aglomerate.lclusiv ~liile de . tranzactiilor.. timpul de evacuare maximum adrrus este de 88 de secunde (35 m cand evacuarea se face in doua directii) ~i 38 de secunde (15 m intr-o directie . pima la 0 casa de scari de evacuare sau degajament proteiat.1 in functie de sarcinii terrnice.a. tranzactiilor. Planseele vor avea la foc de 2 ore minimum. tranzactiilor. .L6.b. Spatiile pentru public incadrate in categoria salilor aglomerate vor avea asigurate eel rutin dOlla cal de evacuate ale acestora.7. este de 65 de persoane.b. t.b.l L Pentru saiile aglomerate de tip 5) sau 52' timpul de evacuare maximum adtni~ este de 88 de secunde (35 m in doua.6. tranzactiilor. publice subterane destinate spectacolelor.evacuare ~ acestora. elc.2.. 2.6. In situatia in care constructia publica subterana sau spatii ale acesteia SI? incadreaza in mal rnulte din situstiile mentionato la art. depozite. intruniri. poate fi asigurata prm spatiile anexa acesteia.7. Jar pentru salile aglomerate de tip 52 (intruniri.i realizeaza in confornutate ell prevederile normativului de siguranta la foe .2. sunt ad mise numai golurile strict necesare funcjional pentru circulatie ori instalatii. se prevad obligatoriu eu eel putin doua elii de evacuare distincte si independente care . Salile de spectaeole :.h.

. Lb.i pasarelele scenei. z..a.a.b. de regula.1. a incendiilor.ll. Be echipeaza cu mstalatii automate de semnalizare tranzactii.reglementilrile de specialitate.IO.b.6. Stingatoarele portative vor fi de tip omologat ~i cu ·sllbstanta de stingere corespunzatoare clasei de ineendiu dinspajiul considerat.3.b. Evacuarea fumului (ctesfumarea) incaperilor pentru public se asigura prin dispozitive de evacuare reprezentand minimum 1 % din aria incaperii care nu este sala aglomerata ~i minimum 2 % din aria pardoselii salilor aglomerate. este obligatorie evacuarea fumului (desfurnare).b. 2. degajamentele protejate !ii din depozitele de prod use combustibile. Evaeuarea fumului (desfumarea) din casele de scari. incaperile tampon.1.degajamente protejate: .b. precum ~i la salile aglomerate. prevazand un stingator la maximum 200 m2 arie construita.1.2.10.3. .b.4. .b. tranzactiilor. .5.9.8.b. 2.b.7 se vor respecta ~i la aceste destinajii ale constructiilor publice subterane.4.1 realizarea instalatillor utili tare aferente constructiilor publice subterane destinate spectacolelor.b.b. sau prin sistern mecanic de evacuare.l1a 2.5.organizat sau mecanic .10.2. :t. ell aria mai mare de 36 rn2• • . Instalafii utilitare Proiecrarea .9.b. de Intervcntie Evacuarea fumului (desfumarc) Constructiile publice subterane destinate spectacolelor.12. 2. . 2. inffilnirilor. pohvalente. prin tiraj natural .l0. in orice situajie dad cuprind sllli aglomerate. la 2.9. se asigura potrivit prevederilor art. vor avea asigurata evacuarea fumului (desfumare) din incaperile inchise pentru public cu aria mai mare de 200 m2.7.b. de regula.case de scari inchise i. Pentru scenele amenajate ale salilor de speclacole se asigura mstalatii de ventilare (conditionare) independents ~i separate de alte spatii sau functiuni. 2. 2. precum ~i a celor care cuprind sali aglomerate -. Echiparea cu insta.2a.1I.A doua calc de evacuare a persoanelor din spatiile anexa (birouri. cu aria mai mare de 36 m2• In constructiile publice subterane mentionate la art. Proiectarea ~i realizarea instalajiilor de semnalizare ljii stingere a incendiilor din echiparea constructiile publice subterane.latii de semnalizare §Ii stingere COl~struetiile publice subterane pentru spsctacole. precum ~i in cazurile precizate in. tranzactiilor se face conform reglernentarilor tehnice de specialitate a acestora Iii a prevederilor prezentului normativ. 2..ii indlperi tampon de acces la case de scari inchise. inclusiv a cailor de evacuate inchise ale acestora.lL2. la 2. indiferent de numarul persoanelor. Ia urmatoarele spatii inchise: . cu aria mal mare de 100 ml. Asigurarea cailor de Interventie ~i salvare va avea in "were prevederile art.a.1l. Dotarea ell mijloace de prima mterventie in caz de incendiu se asigura ell stingatoare rportarlve de eel putin 4 Kg. Evacuarea fumului (desfumarea) din scenele amenajate. fara scena amenajata " dar pdt intruni simultan 600 de peJrsoane sau mai mult.e.11. Lb.l0. . in general. precum ~i din buzunarele aeestora se asigura prin dispozitive de evacuare eu suprafaja libera de minimum 5 "/" din aria pardoselii. vestiare.9.1. 2.va fi independenta de alte evacuari de fum (desfumari).8. 2. 2.2. 2.3.8.b.2. atunci cand aria eonstruit-desfasurata a acestora l este de 700 m ~i mai mult.3. intrunirilo1".incaperi tampon din perejii cornpartimentelor de incendiu. cai. inclusiv caile lor de evacuate: 2.to.2.a. 166 Pentru constructiile publice subterane pentru vi1li de spectacole cu mai mult de 400 locuri ~i scena amenajata. la scenele amenajate ale salilor aglomerate de spectacole cu mai mult de 400 locuri vor fi asigurate cai de interventie usoara la platformele .h.12.lO. Serviciul de pompieri ~i dotarea acestula 2.jndiperi inchise pentru public cu aglomerarl de persoane (50 de persoane si mai mult)..8A. ~i stingere 2. ateliere etc.9. 2.) se po ate asigura pOO 0 cale de evacuare a publicului. In plus.2.scene amenajate ale salilor de 'spectacole: . z.B. sau evacuari mecanice.s.az.8. prevederile stabilite in art.8.b. intruniri. precum ~i la sali aglomerate.incaperi de depozitare a produselor combustibile.1.a.b. 2.B.1.. In mod similar se realizeaza si evacuarile de fum (desfumari) ale depozitelor pentru produse combustibile. este obligatorie constituirea urrui serviciu de pompieri. In aceste constructii publice : subterane este obligatorie prevederea iluminatului de siguranja pentru evacuare la toate caile de evacuate.b. Evacuarea fumului (desfumare) pentru spajiile accesibile publicului. se realizeaza conform prevederilor reglernentarilor de specialitate a aceslora.

C2.004 (>1se vor asigura masurile de protectie corespunzatoare.) .i de distribujie a carburantilor.l2.:? 2'1. cu recuperare de vapori. VOl" avea maximum 4 pompe de· distributie.1. prin echiparea ell instalatii automate de stingere a incendiilor cu apa nu este adrnisa considerarea riscului mijlociu in compartimentele destinate statiei service auto si statiel de distributie a carburantilor. vor fi stabilite riscuri de incendiu specifice conform normativului de siguranta la foe .h.2. 2. incalzire. In cazurile constructiilor publice subterane alipite sau cornasate. In statiile subterane de distributie se vor predza ~i marca zonarile eu pericol de explozie (inclusiv extinderile acestora) potrivit norrnativului N. dispuse ingropat sau lntr-o incapere proprie protejata.:. aiimentate dintr-un depozit de carburanti arnplasat in exteriorul conslructiei publice subterane. apa pulverizata)..c. 2e1. Aceasta prevedere este aplicabila parcajelor subterane pentru autoturisme Ia care spa pile anexe parcajului sunt constiluite numai din cele strict functionale acestuia.1.P. iar operatiile $i lucrarile mecanice. constructiile subterane destinate numai parcarii autoturismelor se incadreaza in riscuri marl de incendiu. De regula. se incadreaza in riscuri de incendiu conform prevederilor art. 2.-:-. 2. 168 16'1 .d. DESTINATE PARCARII AUTOTUmSMELOR.3.Ll.subterane destinate exclusiv parcarii autoturismelor. sanitate).4.indicativ Pl18 ~i respectiv ale normativului NP 004.au statii de distrbutie iI carburantilor la autoturisme.5. reparatii. fiecare ell rezervor tampon de carburanti cu capacitatea maxima de 500 I fiecare. reglaje se vor efectua In confonnitate cu regulile ~i masurile specifice acestora. constituirea serviciului de pompieri se poate asigur pentru intreg ansamblul constructiilor subterane. 2. pot fi considerate cu rise mijlociu de incendiu. drencer. astfel lllcat riscul de incendiu B~ fie dit mai reclus.P. etc.d.::. atunci cand sunt echipate cu instalatii automate de stingere ell apa (tip sprinkler. In statiile service auto subterane nu sunt admise lucrari de vopsitorie auto. Statiile subterane de distributie a carburantilor. In aceasta situatie..bJ22. Eara depozitari. Constructiile In compartimentele statiilor service auto . STATIILOR SERVICE AUTO ~I A STATIILOR DE DISTRIBUnE A CARBURANTILOR Riscuri de Incendiu Constructiile publice . pubJice subterane destinate parcarii autol:urismelor.d. sunt considerate eu rise mare de incendiu. pentru statii service auto ~ih. mtretineri auto. respectiv' control intrare-iesire. in functie de densitatea sarcinii termice a acestora. electrice.1 2. Constructiile subterane destinate numai parcarii autoturisrnelor. conform prevederilor nonnativului N. 2.6.004. Ecluparea $i dotarea serviciului de pompieri se realizeaza corespunzator riscurilor de incencliu spccifice spatiilor subterane. electrice. centrale tehnice (ventilare.

nu Val' fi create zone neventilate in care vaporii combustibililor in amestec cu aerul sil creeze zone cu pericol de explozie.70 17J .c.4.i~ede d~tribu\iea.oi .01totodata ele sa nu fie puse in pericoL Prill conformarea planica ~i volumetrica a statiilor de distributie. 2. adiacent parcajului dar separate de acesta.illor service auto. 2. de distributie a carburanjilor. intretinere.O. in conditiile prevazure de nonnativ. StatJ.4.1.2.l. . in special ale statiilor nu sunt admise'm subsolul oricarei cliidiri supraterane. Statiile service auto nu se amplaseaza lnzona situat_ii imediat sub siili aglomerate ~i sub caile lor de evacuate..3.2.c. indepllnind condijiile de cornpartimentare antifoc prevazutela <l1't.2.2.3.cA. separate prin plansee CO (CAl) rezistente Ia foe.3.ti. 2. mai ales in paqHe joase ale construcjiei proprii sau cele invecinate. vot respecta ~i ccnditiile de rezistenll5. se VOl: realiza elernente de separa!'e rezistente la foe vi la explozie. de regula. <_. Statiile service autose dispun separat de parcaju1 public cu care pot avea fe1 de luctari (electrice.cA4. dar separate corespunzator de aces tea ~i de celelalte spatii subterane. Parcajele . atat in ceea ce priveste elasa de combustibilitate.nd aceasta nu poate fi evitata. iar statiile de distributie a carburantilor la 2. corespunzator riscurile de incendiu ale lucrarilor ce se executa r.:ad)J'u:anfilor la autoturisme.c. carosabile functional necesare ell parcajul. Stapile de distributie a carburantilor la autoturisme.3.ile service auto subterane vor Ii amplasate. atunci cand sunt dispuse in subsolurile unor cladiri. se va asigura limitarea propagi!irii usoare a incendiilor ~i fumului in caz . In s~bsolurile dadhilor:inalte sau foarte inalte nu este admlsa amplasarea stal.3.3.· la foe specifice acestora. vorcorespunde prevederilor art.d.3.3. 2. 2.2. respectiv trape. msa legaturi functionale protejate. fund strict interzise orlce 2. amplasate.c.1 referrtoare Ia ansamblu1 constructiel subterane.de incendiu. • Parcajele publice subterane pentru autoturisme VOl' fi realiz~te pe niveluri subterane. vor indeplini ~i conditiile de rezistentli la explozie atunci cand delimiteaza astfel de riscuri.ilo:r: la autoturisrne S~ va avea in vedere nepericlitarea siguranjei la foe a acestora de clHre c~nstruqiile subterane sau supraterane invecinate.5. corespunzator zonaril~ prevazute. Prin conformare se va urmliri ca statiile de distrlbujie a carburanlilor.c.4.05mp/m3vol constmit).incat sa nu constituie riscuri pentru celelalte constructii subterane adiacente . precum ~i statiHe.i in general.6.3. 2.c. . :natJ. cele cu rise mare de incendiu vor fi grupate in zone distincte. Amplasarea Constructiile subterane destinate parcarii autoturismelor.c. care pot cornunica direct intre ele numai prin rampele de circulatie auto. 2.2. Atunci c§. 2.oi service .2..c. Peretti de compartimentars ai statiilor de distribupe iii carburantilor.· etc.2. 2.c.c. in zone mai joase ale constructiei subterane prin etansari corespunzatoare.). 2. La amplasareastajiilor de distributie a carburanl. 2.2. ~i mijloacele de circulatie verticala pentru persoane (scari. sa nu aiba adiacente constructive cu restul constructiei subterane. cat ~i rezistenja la foc norrnata.. 2.1. 2.7.c.3.cA. se amplaseaza in cele mai de jos nrveluri. .\.subterane. 2.2. 2. clatonta €)Ustentei subsrantelor combustibile lichide ~i/sau Bolide.3.Ii statiile subterane menjionate.cAo. jar statille de distributie a carburantilor nu VOl' avea nici-o constructie deasupra lor (subterana sau supraterana). in interiorul parcajelor publice.c. autoturisme Principalele elemente de constructie utilizate. vor fi protejate suplimentarIn zonele supusein caz de incendiu unor radiajii termice marl. Statiile de dlstrfbutie a carburantilor la autoturisme Val' fi astfel conformate . Elementele structurale ale constructiei din spatille aferente parcaju1ui . 2.7. VOl' fi astfel panourile de 2. separate ~i realizate incat sa aiba asigurate deburare necesare. se amplaseaza in imediata vecinatate.potrivit normatlvului. inclusiv de cane de acces !ii evacuare ale acestora.7. Statiile service auto vor avea prin· conformare asigurate conditiile specifice de siguranta la foe. Confo~alafoc Prin confonnarea constructiilor publice subterane destinate parcarii autoturismelor. de ·regula. comasate cu alte constructii publice subterane..a acceselor carosabile in parcaj. de alimentare sa nu con!ltituie riscuri pentru veclniitll.1. mecanice. .c. cu legaturi.6. (min.<=:.c. ascensoare).5. Atentie deosebita se va acorda impiediclirii migrarii vaporilor {'i lkhidelor combustibile. separate de restul constructiei.1. Planseele zonelor cu perieol de explozie vor fi rezistente la explozii.2.cA. 1.-:1.

'endate in unele spatii ale coristructiei subterane.b.6. 2. Elementele ~i materralele de constructie aferente carburantilor. 2. 17:.6.indicativ P 118.. Incaperile de depozitare pentru materiale ~i substante combustibile se separa fata de restul construetiei conform art.c.2.2.('.H.2.:/:::::. :.b.6.a. Tamburii deschisi ~icanati. 2.20. de aeces la scarile de evacuate si ascensoare conform prevederilor art2.de combustibilitate CO (CAl) ~i astfel alcatuite ~i realizate ~neat s~ nu alba goluri interioare care sa favorizeze propagarea incendiilor sau acumularea de vapori combustibili.21.a. Suplimentar.a.S. camera distribuitor etc.2.din clasa de combustibilitate CO (CAl) ~i realizate cn pante care sa aSlgure .6.i dupa caz.a.6.6.~~~:_~ . In toatii constructia subterana pardoselile vor fi .6.10. cu inchidere automata in caz de incendiu.11. rezistent Ia foe minimum 3 ore.. legaturi parcaje.6.t sa nu fie posibila patrunderea aeestora in constructile subterane adiacenre.cole~r:a ~i drenarea eventualelor scurgeri de lichide.:::~c~. 2. 2. se alcatuiesc din materiale ~i elemente de constructie din clasa de combustibilitate CO (CAl).2.13. Planseele de separare vor fj rezistente la foe 2 ore. fara goluri ~i en rezistent<1 la foe de minimum 2 ore. asigurand un cap de sprinkler (drencer) la fiecare m' de arie orizontala a tamburului sicanat. Culurile 2.9Ia 2.c. echipate eu dispozltive de autoinchidere sau inchidere automata in caz de incendiu.L6.i en pante care sa impiedicc imprastierea eventualelor seurgeri accidentale de lichide in" afara zonei amenajate. Stajiile de distributie a carburantilor nu sunt adrnise in astfel de cazuri.c.T la ~utotunsme.6.. Atunci cand se prevad tratamente fonice sau pla~oane s~sJ.ile de distributie a carburan\IIo.e.4. cu lapmea egala ell a aecesului autoturismului ~i lungirnea total a de minimum 10 m. maistri. 2. se separa eu elemente de constructie verticale ~i orizontale . astfel dispusi ald:\tuiti ~i incat Sa reziste Ia 0 eventuala deflagrapeacddentala.5. inc. foarte inalte sau eu sali agomerate. nu VOl' avea galuri iriterioare. Incaperile anexa (ateliere.1).L Limitarea propagarii focului ~i a fumului Compartimentele de incendiu ale constructiilor publice subterane destinate parcarii autoturismelor • en sau fara stapi service auto ori stajii de alimentare eu carburanji a autoturismelor .c. In statiile d~ distribujie B carburantilorla autoturisme. conform art. 2..6.a.6..c.12.a.6. 6. rezistenp la foe minimum 5 ore.c. Incaperile functionale anexa parcajulu! sau statiilor service ori de alimentare en carburanti (birouri.c.6. vor avea pereti ~i plansee din dasa de combustibilitate CO (CAl). standuri etc).a.6.3. clasa CO calculati 2.c. rezistente la foe conform prevederilor art.3. de regula. fiind amplasat adiacent peretelui de separate. 2. control acces.5.L2.c6. .cSL Constructiile publice subterane destinate parcarii autot:urismelor. In tamburi deschisi ~icanap se prevad sprinklere sau drencere cu actionare automata in caz de ineendiu. se poate prevede in tamburul deschis ~icanat si 0 ll?ii rezistenta la foe minimum 1 ora ~i 30 de minute.15 iar la plansee conform art2.2. asigurandu-se colectarea ~i drenarea acestora prin sistemul propriu (separat) de canalizare prevazut ell separator de grasimi. aces tea vor fi protejate conform prevederilor specifice din nonnativul de siguranta la foe:. Comunicarea carosabila functionala dintre statia de distribufie a carburanjilor ~i rampa auto de accea in parcaj este admisa nwnai prin tarnbur deschis .dupa caz .6.4.c5.c6.13 ~i 2. Atunci cand construclia publica subterana pentru parcarea autoturismelor este amplasata in subsolul cladirilor supraterane inalte.6. se separa fata de ccnstructiei. acestea vor fi numai din clasa .2. conform art.tusiv statiilc service auto ~i sta~. Statiile service auto se separa de pareaj si alte functiuni prin perete din clasa CO (CAl).7. Alcatuiri constructive 2.9.2. J72 "'-"-. planseul de separare va fi din clasa CO (CAL) cu rezistenta la foc de minimum 3 ore.) pot fi separate prin pereti din clasa de combustibilitate CO (CAl). 2. dar riu mai putin de 4 ore pentru pereti.6. in care pot fi practicate goluri de cornunicare protejate eu usi rezistentc la foe 1 ora ~i 30 minute.5.1. prin pereti din (CAl). Protectiile celorlalte goluri functionale din perepi despartitori rezistenti [a foe se realizeaza potrivit prevederilor art2.15. 2. z..5 fi 2.icanat (nu rectiliniu).6. pardoselile ~or fi din clasa CO'~(CAl) .6.6.5. astfel dispusa ind"t sa inchida irttreaga seqr~e transversala a tamburului. Strapungerile perejllor rezistenji la foe se pot realiza in conformitate cu prevederile art.c6. se protejeaza 2.6.c.c.. stapei de distributie a Statii~e de di5tributi~ a carburannlor la autoturisme pot avea functionala carosabilo numai eu rampe auto de acces in separandu-se de aeestea (~i alte spatii adiacente). 2.'~ .6. restul 2. 2.SS 2.c. din clasa de combustibilitate CO (CAl) eu rezistenta la foe cotespunzatoare densiti'ltli sarcinii termice (tabel C. astf~l ind. In cazuri exceptionale in care este necesara realizarea unor goluri de circulatie functionala in perejii rezistenji Ia explozie at statiei de distribupe a carburantilor la autoturisrne.cG.alipite sau comasate cu aIte constructii subterane.

incendiu din stapiJe de distributie a carburantilor.6. sau prin evacuari mecanice a fumului.92_ aferente statiei de distributie a carburantilot se prevad obligatoriu instalatii de semnalizare a incendiilor ~i gaz ..2. precum. .dl.2.1_ Construcpile publice subterane independente pentru parcarea autoturismelor ~i stajiile aferente. ~i cu stingatoare transportabile cu spuma (50 Kg).3. 2. Timpul de evacuare maximum admis in parcajele sub~rane ~j ~ta!.s.condor Infundat). Evacuarea fumului (desfumarea) se asigura natural . . Be prevad obligatoriu cu instalatii automate de semnalizare ~i stingere a inoendiilor.coridor infundat). .1S_ Ja art. instaia\ii de semnalizare Iii etingere 2.. autoturismelor. -. precum ~i instalajie automata de stingere tip drencer. 0. timpul de evacuare maximum admis este de 60 de secunde (25 m indouA directii) {ii de 25 de secunde (10 in intr-o direqi.2. 2_eB.c.i de distribujie a carburanjilor.6_.9.8.stajie de distribupe carburand (indlperl cu rise mare). Rezervoarele tampon pentru carburantl dispuse sub~an conform art.B.1. pentru sta\ia service auto t1i pentru stapa de distributie carburanjilor ~i separate piE: niveluri constmite. .9. Evacuarea fumului (desfumarea) se poate asigura prin tirajnatural organizat sau mecanic.c. 1aI" pentru mtpledlcarea Imprastierti carburanjilor u.e de parcare a autoturismelor.parcaj autoturisme.' neprotejate).c.7.14. sunt peste 50 autoturisme.c. 174 Dotarea cu mijloace de prima interventie in caz de incendiu se asigura cu stingatoare portative de eel putin 10 Kg.2.3.7. .ile de acces vor avea intotdeauna prag. reven. Incaperile pentru rezervoarele tampon de ~urantiv?r ~d~plini conditiile specifice pericolului de explozie.c. este obligatorie evacuarea fumului (desfumareaj.c.C1.5_1.cJI.5% din aria pardoselii sta\iei service auto inchise' ~i 1% din spatiile inchise curisc mare' de .4. de semnalizare !iii stingere a incendiilor se proiecteaza si in conformitate cu prevederile reglementarilor specifice 2.degajamente protejate. 2_c. Acoesul in ~ctI. aceasra va fi alctl. . Instalatiile realizeaza acestora.a. atunci cand intr-o inclipere sau indiperi care comunica intre e1e prin goluri (protejate sau .c.ind urr stingator la 50+100 de autcturisme .tuit! din elemente de eonstruqie CO (CAl) ell rezistenta Ia foe minimum 5 ore.. Atunci cind se afla sub constructii supreterane. Oii de evac~ate in caz de Incendiu Constructiile p~blice subterane destinateparearii autoturismelor en sau tara statu service' auto "i statu de' distributie earburanji. astfcl amplasate incat sa revina un stingator lamaximum 10 locuri de par care. vor fi protej<lte in cuve din clasa CO (CAl) rez1s~~te la foe minimum 5 ore ~i capace de acces etaJl{leli rezistente la foe rrurumum 1 h ~i 30 minute.es.incli.4. Evacuarea fumului (desfumare) Constructiile publics subterane destinate parclirii.5JiI 2.a. a 2. Evacuarea fumului {desfumarea) ·din casele de scm. dar in toate situafiile vor fi realizate independent.2.7_ 2_c. incaperile tampon.2.sa conduca in direqii diferite.8.i~~ service auto subterane este de 100 de secunde (40 m m dOllA directii.3.Ja urmatoarele spatii inchise: . . . 2_c_7.~aximwn evacuare.7.1 % din aria pardoselii totale a spatiilor inchh. . 2. speciaHtate. . vor avea aSigurata evacuarea fumului (desfumarea) din spatiile inchise cu aria de 500 m2 ~i mai mull.c. Capacitatea de evacuare (c). 175 . este de 75 pemoane.incaperi tampon din Peretti compartimentelor de incendlu.analizoare a concentrajiilor. 2_c.6.6_16_ 2. 2_c. Atunci cand rezervoarele tampon pentru carburenji sunt prevazute ~ntr-o indipere proprie.peride depozitare aprOduselor cornbustibile cu aria rom mare de 36 m2 In constructiile publice ~ubterane precizate .L z. distincte ~i independente care pe cat posibil . iar la statiile de distributie a earburantilor accesul in casele de scari de evacuare se protejeaza ell inctl. cu sau fara sta\ii service auto . 2.3.: se prevad conform reglementarilor de. rnasurati pana la 0 casa de scan sau degajamente protejat) tli de 50 de secunde (20 m inb:-o directie . .9. se asigura conform preved. • Ikhiparea ell 2.ite1e inchise pentru produse combustibile.c.e .stape service auto.pere tampon annex. . vor avea asigurate eel putin doua clU de evacuare. Prin dispunerea cailor de evacuare se va urmari s1l fie ferite de zone cu pericol deosebit. de regula.erilor art. In spa pile 2.. . admisa pentru un flux de pentru parcare.~ere ~e poa~ asigura din exteriorul construetiei subterane sau 'din interior prm Incapere tampon antiex care indeplin~te conditille din P 118. .orgaruzat ell dlspozitive de evacuare reprezentand 0. degajamentele protejate si din depoz. Pentru statiile de distributie a carburanjilor la autoturisme.case de sdiri de evacuare $i incliperi tampon de acces la acestea.

constituirea sevviciului de pompieri se asigura potrivit prevederllor art.2.1.12. rampele de circulatie auto vor f prevazute cu ilurninat de siguranta ~i marcaje care sa asigure ~i accesul personalului pentru intervenjie in caz de incendiu.12. 2.10. etc) . Cai de interventie ili salvare In constructiile 2.lO. 2. . 2.10. 2.e respirat intr-un numar sporit (dublu necesarulm normal).1.10. In plus. potrivit prevcderilor reglementarilor de specialitate .c. pot fi comune . In constructiile publice subterane destinate parcarii autoturismelor ~i statiile service auto . precum si in cele ale statiilor service auto si de alimentare eu carburanti.c.6.l1.11.J0.e.4.c.a corespunzator riscurilor de incendiu specifice. ~i dotarea acestuia 2.12.2. Instalatii utflitase de stingere distribujie a carburantilor. corespunzstoare mediului. 2. Serviciul de pompieri 2. se asigura ~i ventilare de avarie.5.c.c.1O. 2. 2.Stingatoarele vor fi de tip omologat ~i cu substanta corespunzdtoare clasei de ineendiu din spatiul respectiv.1. vor fi in constructie antiex. lnstalatiile electrice din spatiile in care sunt zone cu pericol de explozie sau in incllperi eu astfel de pericol.3.c. · In spatiile in care pot apare vapori combustibili. instalatiile utilitare vor fi Pentru constructiile publico de pal'care a autoturismelor cu capacitate mai mica.c.1. 176 Constructiiie publice subterane destinate parcarii a mai mult de 300 de autoturisme .l1.J2.. precurn ~i la statlile de distributie a carburantilor.cJOJ.3. mstalajia de ventilare va fi independenta. aceste servicii de pompieri vor avea costume anticalorice-si aparate autonome d.2. Celelalte circulatii functionale prevazute vor fi mareate pentru a constitui accese de interventie si salvare. conform prevederilor reglernentarilor de specialitate. Instalahile 2. In toate spajiile destinate parcarii autoturismelor. Prin proiectare si executie VOl' fi asigurate accese ale personalului de interventie in zonelc cu rise mare de incendiu (depozite. Arnplasarea corpurilor de indilzire ~i a eelor de iluminat ~i prize se face astfel incat sa evite producerea incendiilor. Pentru statia de distributie a carburantilor.11. mstalatiile utilitare vor corespunde riscurilor de ineendiu specifice acestora.(. Z.3.c. Echiparea ~i dotarea serviciului de pompieri se reallzeaz. .c. publice subterane pentru parcarea autorurismelor. 2":. 2. separata de alte instalatii de ventilare. corespunzator proiectate si realizate.. ateliere.r.c. vor avea servicii de pompierI 2.I2.i de distributie a carburantilor.prevazandu-se clapete antifoc la trecerea canalelor prin perejii despartitori ai acestora (rezistenti la foe). de ventilare a spatiilor de parcare a autoturismelor ~i a statiilor service auto.indiferent daca au sau nu statii service auto sau de 177 .

4.2. reparat ~i Incarcat briehete.3.1. etC.S. .7. iar celelalte In riscuri mid. dar nu mai putin de 3 ore penrru pereti. 1. Planseele de separare vor avea rezistenta Ia foe de 2 ore.L2.d . 2.4.6. ceasornicarii. in afara de permiterea accesului usor se va asigura ca acestea sa nu fie puse in pericol de vecinatajile subterane sau supraterane.S.dupa caz .2. potrivit normativului. corespunzator conformate ~i separate. etc.d.s. 2.dA.'!. eu rezistenta la foe corespunzatcare prevederilor art. se separa ell elemente de constructie verticale ~i . vor respecta conditiile de ccmbustibilitate ~i rezistcnta la foe precizate inart. din clasa de combustibilitate CO (CAl). tapijerie. Aldituiri constructive 2.tratamente fonice \>i termice. urmeaza sa fie indeplinite conditiile de siguranja la foe specifice acestora.I. ' 111 c.. Servi~lile pentru populatie eu rise mit sau mijlociu de incendiu sau functional necesar. acestea Val" indeplini ~i condijiile specifice functiei principale a constructiei subterane.4..per~le OJ rise mijlodu de incendiu. In acelasi fel pot ~.1. cele care utilizeaza materiale combustibile sau necesita foe deschis (suduri.1.) se mcadreaza in riscuri de incendiu conform prevederilor art.. 2. "" . Amplasarea 2. Pentru incaperile ~i spajiile inglobate intr-o constructie subterana cu alta destinatie (in afara de pareaj autoturisme).d.). Constr~~tiile "i incil. se conformeaza corespunzator activitatilor prestate. 17'1 178 .4. Sunt interzise activitajile de vopsitorie.1. alipite sau comasate cu alte construciii subterane.rie.d. se va urmari gruparea activitajilor de service pentru populatii dupii riscurile de incendiu ale activitatilor desfasurate in zone distincte subterane ~i evitarea adiacenjelor periculoase.3.l.2. publice subterane destinate diverselor servicii: pentru populatie. 2. se separa prin elemente ell clasa de combustibilitate CO (CAl). Cl (CA2a) ~i C2 (CA2b). Pentru inciiperi destinate diverselor servicii pentru populajie.2. echipate eu instalatii automate de stmgere aincendiiIor se considera cu rise mie de incendiu. 2. reclama.1.3.1 pentru servicii de consulting.6. 2. normativul nu stabileste alte condijii.4.I.). de regula. in functie de densitatea sarclnii tennice a acestora ~i specificul activitajii desfasurate.2. 2. in zone distinete ell arii ale compartirnentelor de incendiu. conform art. expunere si vanzare.. Confonnarea Constructiile 1a foe 2. de regula.2.3.1.d.d. in aceste destinatii sunt adrnise .2. jocuri etc.1.d..3.1.I. vor indeplini conditiile specifice destinajiilor in care sunt amplasate.orizontale.32 De regula. precum ~i altele sirnilare.d. precum si ele sa nu constituie riscuri pentru constructiile adiacente. intrejineri. alte destinatii (in afara de cele pentru parcarea autoturismelor). 2. si d. confon~ate ~i dispus€ in spa pile publice subterane destinate .2.1.d...6.DESTINATE SERVXCHLOR PENTRU POPULATIE RiscUli de incendiu 2. Limitarea propagiirii focului §i a fumului Constructiile publico subterane destinate diverselor servicii pentru populajie. Dad 2.d. etc.'_. bijuterii.2.. tamplil. Prin amplasarea constructiilor publice subteranedestinate diverselor servicii pentru populajie. amplasate in constructii publice subterane cu alte destinatii.d. In general.6. Incaperile ~i spatiile cu rise mic de incendiu. diferitele elemente structurale ale constructiei subterane care se aflil. 2. Rezistenta Ia foe z.d5-1. spalatoril. Constructiile publice subterane destinate / diverselor servicii pentru populatie realizate independent de alte functiuni subterane. pardoseli ~i finisaje din materiale elasa CO (CAl). destinate diverselor servicii mentionate In act.d.a.4. este obligatorie alcatuirea din clemente din clasa de cornbustibilitate CO (CAl)._ r !ncaper~ ~l ~pap.d.d. . rezistente la foe corespunzator densitani sarcinii termice (conform tabel 1. in aceste spajii.in general . 2. lipiri.d. construcjiilor publice pentru spectacole 'Iintruniri tr anzaC:".d.3. De regula. se realizeaza din materiale 9i elemente de constructie din clasa de combustibilitate CO (CAl). 2.1. consulting.6 2. I.4.d. se Incadreaza in riscuri mijlocii de incendiu. Incaperile ~i spatiile inglobate in constructii publice subterane CLl 2. '.2. 2.d.azul inglobarii intr-o oonstructie publica subterana a incaperilor Constructiile fi Incapertle publics subterane destinate efectuarii serviciilor pentru populatie (reparajii. pot fi prevazuts in ineaped distincte ale constructiilor comerciale.

amplasate in constructii publice subterane cu alte desunatll.i stingere Pentru constructiile publice subterane independente functional.d.a.acestora.Z.d92.d9"1 Echiparea cu inBtillla\ii de eemnalizare . Ci'ij de evacua. 2_d_IO_1.12.d:W.d. servicii pentJ:u populajie. se vor respecta prevederile specifice acestora.d.1.11. rru vor avea constituite servicii proprii de pompieri. . vor fi respectate prevederile specifice acestor constructii.3).B. 2+d. inc1lp.d. La incaperila lii spajiile diverselor servicii pentru populatie..2_a.s. fumului (desfumarea) din cor-structlile publice subterane destinate diverselor servicii pentru populatie. 2. se asigura cu cai de evacuare in caz de incendiu corespunzatoare prevederilor specifice constructiei publioe in care sunt dispuse. Incaperile ~i spajiile pentm diverse servicii catre populatie.2. lin 100 . independente functional.d. inglobate fi respectate prevederile fumului {desfurnare).s. vor corespunde reglementarilor de in functie de riscurile de incendiu stabilite.1 publice subterane independente. Instalatiile diverselor specialitate prezentului utilitare afererrte constructiilor publice subterane destinate servicii pentru public. 2. specifice .d.l1. 2.2_a.2.1.8. realizate independent.2. vor avea asigurate cai deevacuare in caz de incendiu conform prevederilor pentru activitaji cornerciale (pd. 2. vor avea consfituite corespunza tor prevcderilor pct.a.2_ In eazul in care unele astfel de indiperi sau spatii sunt amplasate in constructii publice subterane cu alte destinatii sau functiuni. Serviciul de pompieri \j'i dotarea acestuia destinate diverselor servicii de pompieri. alipite sau cornasate ell alte constructii publice subterane.2_d:7. ~i a prevederilor normativ. 2. in alte functiuni publice subterane. alipite sau comasate cu alte constructii subterane. se asigura echiparea cu instalatii de semnalizare ~i stingere a incendiilor conform prevederilor stabilite aetivit1iplor comerciale (pct. Pentru VOl' 2_d_B.7.12.1 ~i 2.J .i salvare 2.a.12_ Constructiile 2. se asigura Ia fel cu eele precizate activitatilor comerciale (punct 2.edle inchlsc.7). Evacuarea Evacuarea fumului (desfumarea) 2d.2.a.12_ 2.1l.7.1O.d. dispuse in constructii publice subterarie eu alta destinajie. lnstalapi utifitare 2. referitoare la evacuarea z. 2.-e in caz de mcemdru Construcjiile publico subterane destinate diverselor servicli catre populatie.1J\ci_ cind incaperile sau spatiile respective sunt dispuse in constructii publics subterane eu alte destinatii.d. 2.2.1L2 At1.a. Cili de interventie Asigurarea subterane cailor de intervenjie ~i salvare In astfel de constructii se va realiza potrivit prevederilor art.9).11. pct.

1.1.2.4.1.lI cele potabile.D. .1.1.a. Ambianta mecliului interior (pct.) ". .l. iluminat de siguranta) .3. 2. radon.1.1giena mediului interior. D. sunt cuprinsc in cele ce urmeaza D.1. vite~a curentilor de aer (cu exceptle parcaj ~i statie distributie carburantl): conf. b) Igiena aerwui! ambia~ta atm?sfendi c) Igiena/ ambianja lununotehnic1l.1.1) . at.a.5. CO.a. Asigurarea calitatiil potabilitatii (indicator! fizici ~i chimici.1. temperatura ambiantei (To): d.a.3. ' Asigu~ar.3. implies asigurarea unei amblante termice gIobale ~i locale atat in regirn de iama cat ~j in regim de vara. I- D. bacteriologici si organoleptici) .2. Zgomot aerian ~i de impact (nivele/valori) a1. STAS1901 / Cerinta se referii Ia urmatoarele criterii de performanta privind igiena sanatatea oamerulor/persoanelor aflate permanent sau temporal' interiorul CMPS: -1. Diferenja mtre temperatura aerului interior si temperatura fetelor perctilor . .1.6.ea I~ediului higrotermic trebuie corelatil.. vestiare . D.80% a.NA. vapori.4.se vor stabili functie de cerinjele privind asigurarea NOTA: calitatii aerului temperatura minima ~i maxima se va stabili it' functie de tipul de activitate tconform tabelului D. .p. Igiena/ higroten.1.D.l.S.3.S.lnterventii medico-sanitare. a1. Evitarea poluarii mediului inconjurltor .1. 19iena apelor uzate (pct._ a) Igiena/nmbianja higrotermica . punct samtar!farmaceubc !i In . 1B2 163 .4.D. debit.3 pentru activitli/ile de tip industrial." D. Transfer termic la contact cu pardoseala .l.tare. medi" higrotermic optim.5.ni..4. Igiena apei potabile (pct.1. conform reglemental'ilor tehnice in vigoare functie de destinajis.2. d) Igiena/ ambianja acustidi.i Nivel de degajare de caJdura eliberata de organismul uman (keal/h) < 120 121 + 175 ]76 : 300 > 300 - Tabelul D.o:CPA MEDIULUI IGIlENA ~l SANATATEA OAMENILOR OAMENILOR.2. .a2 pentru activitati de tip industrial (la service auto.1.3.. numar schimburi de aer .5.7.CO2. spli. pulberi. Iluminat (nivele/valori.) se refera la: . .Nonnativ 15. Evitarea emisiei/raspandini mirosurilor . Asigurarea cantitll.1.HI.i trebuie sil fie conform daielor dill tabelele D.3. Asigurarea ambiantei higrotermiee globale normale. numar oral' de schimburi de aer) . CElUNTA "IGllENA ~I SA. Ambianta termica locals .2.a. .Ll.2) se refera la: .2. de~lt.S.5. factori de uniformitate.2.4.a.l.2 ~i respeciiu D.l Tip de activitate activitate eu caracter static aetivitate cu efort fizic rnic activitate cu efort fizic mediu activitate cu efort fizic mare -.1.a.rea unui.1. . cantitate . D.l. Igiena apelor uzate: calitate.2. Nivelele de perfom1anill corespunzatoare critcriilor de performanla expuse mat inainte.3.1.l.I. viteza eurentilor de aer. Evitarea amestecului apelor uzate CI. Igiena corporala: obiecte / grupuri sani.4.5.TATEA REFACEREA ~I PRO'Jl. temperatura: umiditate..l~torie auto ateliere diverse surse utilitati s. Asigurarea debitului la punctul de consum .3.l. .cii Crea.l.3.) se refera la: .2. Ambianta higrotermica globala (indice global de con fortPMV. can~tate . D.4.5.: .D. Concentratii maxime admisibile de substante poluante (formaldechida.2. .1.1. . vezi ~i Tabel D. umiditatea relativli a aerului Ql=35 % . .5. Igiena apei potabile: calitate.2.. cu a6igurarea calita1ii aerului ~1 optimizarsa aonsumurilor energehce. gaze): ventilare naturals ~i/8au mecanica ..3.l.2.

.::.-.mp~atura de garda de min.l . _.3 ~ 0.!0. . Concentratia maxima admisibila de radon este de 140 Bq/ m3 (valoare medie anuala).::. periculoase pentru sanatate. 18 16 15 pana la 0. . Evitarea suprafetelor reci de contact pentru .n::.nivel maxim admis conform prevederilor STAS 6472/4-tab. spatii/1nmperi eu public sau cu personal de servrre: a.2. de alcatuire a m~denlor Peniru alte tipu. In fiecare din compartimente...l.. mai midi sau egala cu 100 ppm.176 . __ ~ __ -- -E-_.editia 1996)..sistemul de incalzire trebuie sa asigure a te..la::.a... 0.2.5 -.80 .3. rnai midi sau egala cu 50 ppm.sunt interzise finisajele realizate din materiale ce contin substante toxice ce pot ernite gaze nocive. b. 'I Ternneratu.5.l...a.. protectia mu.3.. b) evitarea formarii rnttcegaiului 131 .3 pima la 0..b.valoarea maximainstantanee nu va depa~i 200 ppm b..70 7J.6°C mal putm decal (Ta) . umiditatea materialelor . ... fiind determinata de atingerea concentratiei de nocivWiti (in principal oxid de carbon) ~a/ sau mirosuri. Asigurarea continuitatii serviciului . respecrlv crearea unei ambianje atmosferice optime. se va actiona ~i pentru reducerea concentratiei de acrolein! (n'lax. astfel Incat sa nu existe degajari de substante poluante.:. 2 . activitati curente.2 --:--] NJV€ 1d eg"l"nJ..__E€ste80 Temperatura maxima admisa la locul acnvitatii .".2. .---~--.ra minima a rrnsa a 1 ocu I ) achvitatii. 300 dort fizic (hal/h) > 300 !. I"..3 --Umidi tatea relativa a aerului (%) 31.5.. Locurtle de arnpJasare a actionarilor se stabilesc in functie de suprafata.I.- 41 ..pere a. se va asigura ventilarea astfel indit valorile limita ale concentrattei de oxid de carbon sa nu depaseasca: .S..b.)..ri de noxe..2. etc.S. materiale de construcp].ttcii" in Allexa R. se v· T lua masuri pentru Incadrarea concentratiilor specifice sub lirnitele admisibile in atmosfera parcajelor (max.a. uezi ~i "Normele generate de igiena ~.4 t.1.Norme generale de protectia rnuncii... (cu ~lobtermornetru ..1. *" .L__ TabeIul D.4. pentru nivelul degaJiiI'1l de caldura prin efort fizic (kcal /h) de: 121 176.31.2 pana la 0.Tabelul D.60 61..l.valoarea medie calculata pentru orice interval de 8 h consecutive. __ Igiena aerulul implica asigurarea calitatii aerului 'in spatilte interioare.. ... ""] 11 prin de caldura ----d .. geometria ~i arnplasarea incaperilor...3_ Asigurarea igienei finisajelor interioare a) evitarea emisiei de gaze toxice in incaperile de exploatare .40 -<120 .valoarea medie calculata pentru interval de 20' consecutive.50 51..o. 75 1 l--. Se VOl' prevedea actionari manuale prioritare pentru pornirea ~i oprirea Jnstalajiei de ventilars.1.a. Concentrapi maxim admisibile de substante poluante b.Ll.S.5°C In zilele ~i orele cand constructia este mchlsa pentru public. 4 • 5. 33 31 29 27 32 30 28 26 31 27 29 25 (eu globtermometru). In cazul in care constructia publica subterana.b. 300 175 > 300 3:~ 33 33 30 33 33 32 29 33 32 28 30 .. nocive provenite din exteriorul sau interiorul cladirii (sol..5.. este frecventata de mai rnult de 30 % din capacitatea sa de autovehicule cu motoare Diesel.5 mg/m3).4°C mai putin dec~t (Ta) 3 . • . contact temperatura direct) ~pardoseli +i l• supra f ete 1 interioare or (cu care omul vine in NOTA. in °c. ( C) Viteza admisa pentru Igiena aeruhl. . . In cazul in care parcul de vehieule aflare in circulatie este alimentat cu benzine aditivate ell cornpusi de plumb sau alp aditivi toxiei... vezi Anexa R .liillmbianta atmosferidi curentii de aer (m/s"! ~-~---121 . Actionarea instalatiilor de ventilare mecanica a construcpilor publice subterane se asigura automat ~j manual.p'ii.2....l.

B.I.c.c.c. asigurarea cantit1itH ~i caliUi\ii lumini..1 mirosuri (service auto.calitate: ~propdetap fizice: * Iurbiditate : .1511C.e. * temperatura: ..h. Cerinta referiioare 121.i artificiale.mitatii funcjlonale: " se va stabili tll functie de gradul de solicitare a <!·l:en. STAS 6640 .) .5.« de proteciie sat: nuisuri compeusatorii. aiM in zonele de parcare cat ~i in inca peri tehnice sau spatH de circulatie. D. in condijii de igiena.d. llctivitii/ilm' ell solicitare normalii 81! (Iepi'i~e~te niuelu! echioalent: de 90 dB(A) se V01' lUll I1l1'i.S. 5 grade. ateliere.. Nivelul de iluminare medie pentru iluminatul general al spajiilor /incaperilor (valori minime -: normate) se ·!?t\lbile~t.U grade: • durrtate a pmpriL'OtE"r\ibilologice: Ii... surse.i/5<11. asigurarea inchiderilor exterioare si a unei ventilarl corespunzatoare Asigurarea unei ventilari corespunzatoare II) numar schimburi de aer . conform STAS6516 III cazlll in care in locuriie D.2. Instalatia de ventilate a spatiilor cu riscuri marl de incendiu sau emisii irnportante de noxe va fi independenta fata de restul functiunilor din constructie. Nivel de performanta admisibil: ~nivel de zgomot produs de surse din interiorul l. bltdltarU.\ii pentru ventilarea incaperilor de exploatare.S. utiIW!~ parcaj) 'ill celelalte spatii populate.!ilisanatate .psa bncterii patogene: e pmFietiiti organoleptlce: 166 187 .2.l.nivel de zgomot la Iimita incintei catre exterior "65dB (A).~r!6 localelindiuidua. Nivel de perforruanta admisibil: .l.6. activiHll.reverberaua sunetului : 51..I.].tvu public.8.itehnologice (de ex.. Prizele de aer pentru acestea Val" fi in exteriorul constructiei. d..5. dar nu mai pujin de min. (iluminat general ~i local) astfel indH utilizatorri spajiilor respective Sa i~i poata desfa~ura activitil._ fie vor lua masuri pentru evitarea formarii condensului.1iei de tipul de unitate Iunctlonala.nivel de zgomot produs de surse din exteriorul tmitatli funcjionale: o se va stabili In 'ftmctie de gradul de solidtal"€ RI aten\iei ~i de tipul de unitate functionala.S. iluminatul interior implidl.<1.l5. proprietati chimice: "alcalinitate: pl-] "'.4000lh..5.ein functie de destinatie .tile in mod corespunzator. Se vor lua masuri pentru impledicarca migrarii aerului din indlperi/ spatii cu emisii de noxe . Iichiparea cu Instalatii de alimentare Nivel de perforrnanta admisibil: cil "pa putabW\: . bar.. personal. este interzisa recircularea aerului din interiorul acestor ~pn. incolora: * culoare: 7. in nmctie de cerere diferentiat per. 15 m3/h/persoana .d.Lz. Factor de uniformitate (raportul dintre iluminarea minima ~j iluminarea medie).5.e Igiena apei . comform PE136. etc. atE\t in timpul zilei cat ~i in tirnpul nopjii. .comanda automata a instalatiilor de ventilare potrivit nurnarului de schimburi necesar: b) rape de aer proaspat in functie de destinatie. conform §i STAS6516 .5 s -In domeniul de frecvente 100. . Nivel de zgomot d. Durata de veverberatie a sunetului Nivel de performanta admisibil: .cantitate: variabild.. OOl1x.. Igieua/amblanta vizua.I.S.

care produc murdarirea miiinilor corpului .2.3. Tabelul D.i concentratia maxima adrnisa a substantelor nocive (suspensh.e.se stabileste in functie de numarul maxim de persoane luat in calcul ~i de distanta maxima adrnisibila de parcurs pana Ia grupurile sanitare. STAS 1478.conjinutul .5 3 9 5 4 1) Grupurile saniiare de 111 art.e. se stabilcste cf.5. ' . Numarul de obiecte sanitate pentru public se va stabili conf.a e.5e. " 4 m pe verticala.3. 75 m pe orizontala.3.3.5.40oC b) Conditii de calitate a conductelor exterioare de canalizare 1!l9 .cu temperatura sdlzutli . Grupa activi taplor Numarut de persoane la Ul1 Iavoar sau un lot: de@l'aIare de de cu Numarul de persoane la nUl. de la caz ia caz. Tabel D.3.f.3.. de cele pentru public.5. care este . a solului cladirilor.3 VOl" fi preoitzute. Numarul de obiecte sanitare pentru personalul angajae se va stabili conf. in grupuri sanitare pentru vestiare Numarul de obiecte sanitare pentru vestiare cu dusuri destinate personalul angajat.e.3. Lavoare EU.3. 8 e. substante chimice ce pot ataca sau colmata peretii conductelor.temperatura admisa '" max.i calorice . uesiiarele de In art.1.1.e.2.3. 1 1 <1 3 2 2 2 4 2 5 3 7 . substante inflamabile ~i explozibile.e.l "Nr.. Activitlip care au lac in conditii de microdimat nefavorabil: .* gust: * miros: _5.rli degajare substanje chi mice.5.care produc murdarirea mainilor' . farli contact' prod use iritante asupra pie1ii: .. Dotarea cu obiecte sanitare I la Ib ~i .3.5.b ll.a e.e. penfru fiecare tip de activitate(func/iurn: in parte fi vor IIvea previfzute eel puiin' 0 cabini'l we peniru MrbaJi + un pisoar fi una p(l1ltrll [anei.l.cu temperatura rldicata ~i radiap.20 15 25 20 11 ]I.e.3.3. .ti!or Activitllti ce se desft'i~oar~ in condip. germeni patogeni) trebuie sa respecte reglemenrarile spedfice" . Caracteristica activjt1l. 2) Crupurile sanitare de la art.5.3.2 pot fi comasaie ell ceie de If 1 art.l.J. 2 3 3 4 Evacuarea apelor uzate .Tabel D. Tabelul D.c VI VJ.!te3.f. dar fll. Repartitia punctelor de distributie a apei insipida: inodora.e.de Nurnarul H. de regulll.S. alimentare NOTA: persoane prezumat constructie Closete in barbati 1 2 25 50 75 ]00 15U 200 3 4 5 6 de Runde de distributie a apei Fantiiru de baut femei Pisoare apa .se vor 5epara punctele de distributie pentru personal.cu folosirea unei cantitati marl de apa in procesul tehnologic Activitaji care necesita un regim special pentru asigurarea calitajii productieu legate de prelucrarea produselor 10 12 10 10 10 12 10 - .5.rnax.2.5.i contact cu praful. functie de destinatia funcponarii respective.l. pot fi comune peniru personalul aftrenl mai mulior activitli!i (destinatii/func/iuni).2. Evitarea poluarii mediului natural respectiv a apelor subterane cu ape uzate provenite din sistemul de canalizare al s 6 a) Conditii ce trebuie indeplinite de apele uzate .

privind Nepoluarea mediului natural Nepoluarea m. exploatare. b) apa.5. _sa fie impermeabile' (511 nu p~rm.2.greu detectabil.' tehnologice. cat ~l p::ntru cazuri de emergenja sau avarie (inundare) ce ar putea proveru din funcjionarea instalatiiior de stingere incendii.. grup sanitar proprlu.din . D. din piUrunderea apelor . D. mediului construit (pct..2.at m~ neteda. La dimensionarea gt alcanurea instalatiei de repompare se va. Factorii mediului inconjlU'ator supus] protectiei I1tUlt: a) aerul. illlimitele valorilor admisibile Evitarea distrugerii plantatiilor de suprafata sau refacerea celor dish-use in timpul Iucrarilor de executie a coustructiei. sol ~i subsol.ucte sau defectare vane Zrobineji.Ii acvatica.nedetectabil..2.user detectabil.f. D. d) pildurile ~i orice alta vegetajie: e) fauna terestra .i.f. aer ~i pe sol. .5. .g.2. _ sa reziste la solicitari mecanice ij'i de c~rozi~ne. nive! 4 . Se recomanda ~j prevederea unui eventual cuplat cu punctul sanitar pund farmaeeutic. Cerlnta se refera la urmatoarela crlterli de pedormanttl refacerea . .3.g. Asistentii sanitara .5.' .r uzate (menajere. nu afecteze in nici un fel echllfbrul ecologic.2.. Reducersa emisiei de zgornot aerien in afara construetiei 1()" . Re.traseele de evacuare a apelor uzate VOl' fi sep~rate de traseele conductelor de alimentare si distribujie a apel. aer.3. 190 . !. repompare a apelo.3.Qtia mediulul presupuna realizarea €onstruct1ai publica subterane listiel mcat pe toata durara de vlatu (execupe.l. Evitarea riscului de amestec intre sistemul de canalizare al apelor uzate ~i cele din Si5~~~ul de alimentare cu apa Nivel de performanta admisibil.4. tz.2. . d~ inc~~iu) la rejeaua pu?hca.1.L4. g) a~ezarile omenesu ~i a1ti factori de mediu creati prin activitati umane.mari ~e 40 ~. Reducerea emisiei de mirosuri dClmgreabile ill afara construcjiei.3. ~i sa nu dauneze sanatatli.4. in limitele valorilor admisibile Diminuarea ·eznisiilor de pulberr/ praf I particule nocive/poluatite in ap1i. din 5parger~ cond.D.4.5.3.f.2.it1!Infiltrajli./pompe de rezerva..00 persoane concomitent. panz~ freatica prin eventuale fisurij neetanseitati ale perejilor ~l ~adlerul:u' Instalatia de repompru:e va avea dubla alimentare cu energl€ electrica (Inclusiv sursa autonoma) ~i pompl!. Evitarea rrsculni de inundare: VOl' fi prevazute sisteme de D.. . asigurarea evacuarii sau periodiee. Punctul sanitar va cuprinde cabinet medical cu spatli de a!1teptare.1.' Nepoluarea .:misiilor/exfiltrapilor de agenti poluanti Znocivi Iichizi sau gazosi mapa. Nepoluarea . Diminuarea o.5.1.facerea ~i prot<. prin modificaraa calitEl\ii factorllul:.1.ului construit Asigurarea eOl1finuHiipipanl'lei/p1l. nivel 2 .3.3. postutilizare) sa. -4.varia bil " tre 0 "I' 2 in functie de tipul de activitate (pe ~. tm~ seama atat de funclionarea sa in regim normal de exploatare.2.1. nivel 1 . _sa aiba 0 5uprafaVi interi~ara r. In cazurile in care se prezuma prezenta concomi~enta in spajiile constructilor publice subterane a eel p~\m 30.1) se refera la: D. -5. . . .:dJ.nalurali sau creatl prin aclivHNl umane.1.3.2.2. c) solul ~i subsolul.D. Limitarea emisiei de rnirosuri dazagreabile Nivel de performanja admisibil: . I. .g. f) rezervejiile ~i monumentele naturii.2.. exflltratii): _ sa reziste la actiunea apelor uzate sau subtr-ane agresrve \?i a apelor cu temperaturi ma~..2. linistii sau starii de confort a oamenHor. .jenllot. t' scara cu urrnatoarele 5 nivele de performanja): nivel 0 .sa reziste la eroziuriea suspensiilor din apa... HI .i proteetia mediului: .2) se refera la: Reducerea volumulul de de~euri/g~rnoi eventual pnn masuri de compactare ~ll distrugere.iritant. nivel 3 . .nzelor freuti<cesubterane eventual obturate de volumul constructiei mediului natural (pet.2.7. se va prevede un punct sarutar (pnm ajutor) eu prom de mgenta.

. De asemenea. gunoi menajer. subterana ~i in mare . sunt urmatoarele: a Este interzisa: . solutia pentru e. cat ~i dupa punerea in functiune a construcliei.b.35 mgl rn~ .6. eventual obturate de volumul constructiei publice subterane.:acuarea din incinta constructiei a deseurilor Zreziduurllor sau pentru distrugerea lor.oxizi de azot . se vor stabili prm studii gelogice. vor fi astfel rezolvate ind\t sa fie asigurata protecna sarutara necesara prin precolectara in pubele. nivelele de performanja care asigura indeplinirea eerintelor de performanta expuse mai inainte.5 .~.7. containere etc. tine searna ~i de prevederile cuprinse in cap.pulberi . natura deseurilor: ~ animals: • vegetala: ·chimica. De regula. se recomanda evacuare zilnica. aruncarea sau depozitarea deseurilor in afara aplasamentelor autorizate e evacuarea de ape uzate. rezervare si dotare corespunzatoare... rinand seama de: .b.D. geotehnice ~i hidrologice. producerea de zgomote si vibratii cu intensitate peste limitele adrnise prin normele legale b} Amplasarea rezervoarelor de combustibili se va face cu respectarea prevederilor specifice acestora c) Canalele ~i cosurile de fum se vor realize conform reglementArilor.450 mg/m N .E2. -S. cu capac etans. pentru combustibillichid . • salida.~e va stabili prin "Terna de proiectare"...monoxid de carbon . debitului ~i calitlltii apei din panza/panzele freatice. etc. atat pe parcursul executiei lucrarilor de constructii.referitoare la siguranta in exploatare. . prezenta insectelor si animalelor " poluarea aerului... perttru gaze naturale . Bvacuarea deseuritnr ~ireziduurilor Igiena evacuarii gunoaielor implica solutionarea optima a colectarii ~j depozitarii deseurilor menajere.2.2.cap.oxizi de sulf . pe tipuri de deseuri (metal. de catre institute proprii abilitatel atestate.III. precum ~i descarcarea de reziduri ~i orice alte materiale toxice in apa de suprafata. iar cornpozitia gazelor de ardere va respecta valorile minime adrnisibile la 0 purere mai midi de 100 MW It.du~nlor. . calitatea ~i sensul de miscare ale fluxului apelor freatice. etc.l . ..oxizi de azot .in functie de natura ~i gradul de periculozitate /toxicitate a rezidurilor . bazine de tratare chirnica. Debitul. masurilc susmentionate se vor corela 91eu eele privind izolarea hidrofuga . D. sticla.350 mg/ m~ « D.spatiul de depozitare a pubelelor / eontainerelor cu deseuri va fi stabl~lt de la caz l~ caz ~i va fi dotat (dupa caz) cu spatii de neutrahzare a reziduurilor la fata locului (crernatorii. . hartie. Asigurarea contirruitatii.S. Aceste studii VOl" analiza ~i rclatia/comunicetia panzelor freatice ell bazinele hidrografice de suprafata. mase plastice.).5 mg/ m3N .oxizi de suit .II.). Irnplantarea constructiilor publice subterane in subteran va .2.7.IIl.. astfel Incat sa se irnpiedice: emisia de mirosuri dezagreabile . dupa caz. nivelul.monoxid de carbon -100 rng/m3N ...1700 mg/m):j 3 . astfel: . D. in cazul evacuarii.5. evacuarea in atmosfera a substanjelor daunatoare peste limitele stabilite prin reglementiidle in vigoare: . .1:1.referitoare la rezistenta si stabilitate ~i cap. Asigurarea continuitatii panzei/panzelor freatice subterane. astfel lneat sa nu fie periclitata sanatatea oarnenilor Igiena zonelor .170 mg/m~ . ~semisolida: -7.2. e 192 193 .i spajiilor de colectare st depozitare se va asigura prin amplasare.l. fluxului ~i nivelului apelor cantonate in panza freatica .2.pulbere 50 mg/m). Evacuarea ~i transportul reziduurilor . ~ se l'e:Ol~nda ca pre~olect:area sa se fad'\. :vrodul d~ precolectare ~i depozitare a deseurilor $i rezl.b. apei sau solului e crearea focarelor de infectie. starea f zica a deseurilor: • lichida.A . se refer a la mcntinerea nivelului.

1. .2.--.2.2.2.1.2. Inertia termica specifice cerintei "izolare terrnica" sunt autre temperatura iii aerului interior Interioare ~i ale ponderata suprnfctclor elementelor de constructie . incalzitc eu normal de umiditate (q> = 50-60 'Yo) ~i dejajari de caldura neinscmnate lncaperi incalzite cu regim scazut de umiditate [rp> 50 %) Incaperi eu degajari insemnate de dlldLlra in special sub forma radianta ~i cu regim scazut de umiditate (cp < 50%) lncaperi eLI regim ridicat de urniditate «((l = 61.75 %) Diferenta maxi rna admisibila to. Rezisten\a specifica 1.4.1.+1) . . menunerea 1-:.·---..total sau partial .2. prin .a.rezistenta termica speofica rnedie. 3.1.20 m fa\! de nivelul terenului natural ~i /5au amenajat . sau ale eurgerii fluidelor lichide prin conducte sl echipamente de instalatii etc. astfel ind\t diferenta intre temperatura aerului interior ~i temperatura medie ponderata pe suprafata interioara a elementului de constructie s5. terase pal·dosel!.criteriul de perforrnanja de inchidere sau separare Nivel de performanta admisibil: .\1·----1 Tabelul El. Suprafejele planseelor intermediare ~i compartimentarilor.(-.3.4..1. Tubulaturile de rerulare/fntroducere .4.3.I'd ul uni 1. atunci d\. Diferenta ternpcratura medic Du .LI. Criteriile de performanta se aplica In urmatoarele parp de construetii ce trebuie / pot fi izolate termic: .. implicit: a) Cerinta DJ "igiena ~i sanatatea oamenilor" .) . 6 9 8 7 T.1 regirnul climatic interior (precizate prin "Tema de proiectare"). perep 6 . in zonele/ pe portlunile de traseu in care diferenta de temperatura intra aerul vehiculat prin tubulaturi. lncaperi en regim foarte ridicat de umiditate (<p > 7S %) T. dintre temperatura asrului interior si t~U1p~..2. -r.2.se stabileste In functie de regimul climatic interior (precizut "Terna de proiectare").) E. Suprafetele planseului superior ~i al perejilor perimetrali ai CMPS..8 (1:1 -1:.peri cu diferente de temperaturi . Coeficienrul de transfer termic/ rezistenta terrnica .. 5 .2. 3.1.9 (T. Conductele/ coloanele magistrale ~i de distributie apa calda menajera ~ipentru incalzire ~i apa rece.IA. .2. calculaia coujonn Sl'AS 6472/3.( C}.l de min. ------~~~ 8 - 7 . 2. Evitarea acumularii vaporilor de apa peste posibilitatea evaporarii acestora '-.-~.. . (igiena/ arnbianja higrotermica) b) Cerinta E3 "economia de enegle " c) Cerinta "siguranta in exploatare a constructiilor" .fliI.~~< .. Cerinta de izolare termica se exprima ca W1 ansamblu de criterii ~i nivele de performanta menite a asigura.3.4.1.2 IIU se Ilplica In Cllzul temoemturttor de ga. !.magistrale si de distributie ale iristalatiilor de ventilare ~i/sau climatizare.la mai putin de 1. = iempemiura puuciului de rouii. Permeabilitatea la vapori de apa . .E.£. in zonele/pe portiunile de traseu In care diferenta de tem~eratura inb·e cea a apei til cea a mediului inconjurlHor este de 15 e.3. ta tii Iunctionale 7 . Eliminarea/ diminuarea puntilor termice E..3.4...Tima.5.2. Criteriile de performanta urrnatoarele: . CERlil\ffA "IZOLARE TERMICA. lncaperi regim ~~~.6.d.. Eliminarea/ dirninuarea condensului . Nive! de perforrnanta admisibil: .5 . atunci cando acestea' separa spnpi/indl. EOONOMIA DE ENERGIE" Izolare terrnica HIDROFUGA ~i EI E.0.onderata pe suprafata mh. de..nd aceste elemente se a.4. sunt urmatoarala: . transfer termic a elementelor _ . 1) 't.2.. 0.rahu·a medie . ~i cea a mediului inconjurator este de peste lODe. 2) Valorile din Tnbelul E1..4.3.onderaHI a elemcntolor exterioare de inchidere ~i a elernentelor interioare ce dcspart medii cu () diferenta de temperatura mai mare de SoC se calculeaza conform Normativ Cl07 /serie ~i STAS 64'12/3. riu depaseasca valorile prescrise. De regula. conform tabelului El..-~..vizand nivelelor de perforrnanta ale elementelor de constructii la temperaturi (prea) ndicate sal! scazute. . -T.m.r1oara ' aco£erisul'i. in functie de zona climatica . lODC . nivelele de performanta care asigura indeplinirea criteriilor de perforrnanta de la E.5 C sau mai mull.

Protectia impotriva apei din adivitati din Interiorul constructiei .nu se admire patrunderea apei in elementele de constructie sau in incaperile/epejtile adincente/Invecinate cu aetivitatea producatoare de apa In cazul unor constructii publics subterane de mad supra fete la care.2. eu densitate aparenta pana la 550_!._g/ rn3 Zidarie din blocuri ~i pereji din fa~ii din beton celular autoclavizat Tencuteli interioare 'Panouri din beton ~or (granulit. 1 . conform tabclului E1.5.4. 6. Tabelul El.). ~ 3. Nr..4.4.1.2.) a intregului velum al constructiei. pline sau cu golurt 2 1. din conditii structurale (vezi cap. .. in functie de tipul si structure elementului. . . planseului superior ~i pe fundul radierului constructiel. Protectia irnpotriva apei provenite din sol Nivel de performanta admisibil: .temperatura pe suprafata interio~l'a a elen:entulw v~ fi m_:>t mare decat temperatura punctului de roua. VOl' fi asociate/suplimentate eu sisteme de drenare indeosebl in cazul prezenjei apelor subterane (vezi si cap. PUb termoizolatoare !?i zidarii de beton celular autodavizat. eu densitatea aparenta peste 1800 lSg/m Zidarie de cariirnida obisnuita Zidarie de drramida sau blocuri mid ceramice ell goluri Zidarie din blocuri nu? din beton.5.5 1.4. Masurile de hidroizolare a planseului superior ~i/ sau peretilor perimetrali ai CMPS.- --_.-_.2.W.3. elementelor de constructie Nivel de perforrnanta admisibil: .4. lL - din vata mineral a . 5..3. tehnologica 9'. 1--- Beton lreu... 6 2 5 1. E. Nivelul minim al tempereturii pe suprafaja Interioara OJ.1. m.4. datoritli fenomenuhri de condens Nivelul de performanta admisibil: ..A ~i U. 9. Evitarea acumularii progresive de apa m Interiorul elemcntelor de ino::hidere. calculata conform STAS 6472/7. zgura) Polistiren celular Shcla spongioasa I-Vata minerala ~i produse Sou L.trebuie sa fie mai mare dedit rezistenja la permeabilitate la aer minima necesara (R. deterrninata In functie de temperatura ~i umiditatea aerului interior Tj > r. Izolarea hidrofuga Cerinta de izolare hidrofuga a constructiilor publice subterane se exprima ca un ansamblu de criterii l?i nivele de performanta menite a asigura etanseltatea la apa ( infiltrajii etc.Ill.r Material Cresterea urniditatiiin pcrioada de condensate maxima admisibila l!. in perloada de condensare. E2.Aj.4.2. crt.nu se admit infiltrajii de apa prin elementele de construclii care delimiteaza volumul construit. trebuie sa fie mai midi decat cantitatea de apa.. .6. care se po".--.5 2 5 5 E. 4. de incendiu.a) se VOl' lua' masuri de hidroizolare corespunzatoare la pereti (de regula prin firiisaje impermeabile sau udaosuriy aditivi in betoane) ~i/sau la plansee.5. -.:U.Ill. E.-- ry--' 8. daca este cazul. Cresterea umiditipi materialelor componente ale structurii elementului de construetie.cantitatea de apa.. in cazul unor spatii/incaperi in care se prezuma prezenta apei in cantitap mari (unele g:upuri sanitars.5 3 L2. Protecjia impotriva apei provenite din precipitatii .isunt necesare rosturi de tasare ~i!sau seismice strapunse la nivelul radierului ~i peretilor perimetrali.cresterea maxima a umiditajii materialelor componente ale elementelor de constructie. de la un all Ia altul.3. . Criteriile de performanta specifice cerintei "izolare hidrofuga sunt urmatoarcle: .nuse admit infiltratii de apa provenita din precipitatii la/prin planseul superior / acoperisul constructiei. De regula. ca urmare a condensarii vaporilor de apa NiveI de performanja admisibil: . . in cazul in carefn interiorul constructiei sunt prevazute spapi/indiperi destinate depozitarii apei (potabile.S).te evapora in perioada calda a anului : lIIlw<IDv . .3.4. masurile de hidroizolare se aplica pe fete1e exterioare ale peretilor perimetrali.3. in perioada rece a anului. statif spalare autovehicule s.a) se VOl' lua masuri de etanseitate a peretilor ~i/sau planseelor (dupa caz) la exfiltratii._ fibre de bazalt 10.dm % i. nlw provenita din condensarea vaporilor de <lpll in masa elementelor de consb:uctie.. Rezisten\a Ia permeabilitate Ia aer a elementelor de inchidere Nivel de performanta admisibil: ..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->