Nr. inv. 0_ "7~ SC IMPACT SA.

BmUOTECA

NORMA 11V PENTRU PROIECT.AREA 51 EXECUTIA PARCAJE,LOR PENTRU AUTOTURISME

Elnbornt de:

lnstitu'tul de Proiectare, Cercetare ~i Tehnica de calcul in constructii - i.P.C.T.-S.A

!A2'l:~~<;Qr~}1\AC1'
-,...."_.....,.,, .......~ .........,.¥-, ..
'o"< .... _,., ........ "'.

IlPCT S.A. 995/1995
MINiSTERUL LUCRJ..Rn.OR PUB lICE ~l AMENAJA.Rn TERITORruLUl

NORMA TIV PEJ:jTRU PROIECTAREA.
EXPLOATAREA CONSTRUCTIILOR

EXECUTIA !?I DESTINATE PARCARII
ORDIN Nr. din:

AUTO'nTRISMELOR

as.;'

&J.I fJ'

I ~'!I';f •

Director general Director general adjunct
~ef departament arhitectura

: ing. SERBANSTANESCU : dr,

mg.

DAN CAPATINA

: dr, al!'h.~TEFAN BARTHON

Responsabil Iucrare

: arh. CLAUmUGRIGORA~

Avand in vedere : ~Avizul Consiliului Tehnico • ~[iintific nr. 166/19 97 . in temeiul H.O. nr. 456/1994 privind organizarea $1 function area Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului ,I - In conformitare eu Hotararea Parlamentului nr, 12/1996 si a Decretului nr, 591/1996 , - Ministrul Lucrarilor Pubiice si Amenajarii Teritoriului ernite urmatorul

ELABORA TOR! Elaboratori

: arh. CLAUDm GRIGORNji

ORD1N Art. 1 - Se aproba "Normativ pentru proiectarea, executia, e~ploatarea si postutilzarea parcajelor erajate pentru autoturisme" lndicativ NP 24- 97 Art.Z -Normativul de fa art. 1 se publica. in brosura tiparita de IPCT. Art. 3-Nom1ativul de la art. 1 anuleaza prevederile din "Normativul pentru.", proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati urbane"Indicativ P 132- 93 care .' se refera la parcaje de autoturisme. Art. 4 - Prezentul Ordin intra in vigoare la data publicarii lui in Buletinul Constructiilor. Art. 5· Directia Programe de Cercetare ~iReglementari Tehnice va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin,
~... , .••"'.. u.: -.:.. . ' ,

: mg. ILARlE

BLAT

: ing. DAN BERBECARU : ing. VALENTIN BOCA : ing. DAN V ART ANIAN

EDITURA FAST PRINT ISBN 973-8249-08-2

. :.' '<MINISTRU
··c.

..

·'.;.ft7~

"NlCO(AE NOlCA ~~

MINISTEUUL

CORPUL

DE INTERNE MILITARI INSPECTORATUL GENERAL

POMPIERILOR

SIlCRETAR DnjliT
LAsZLO.B~Y

AVIZ

i~(
GENERAL,

.
La Calcul eererea !peT confermitate privind

nr. 34545 din 06.10.1997

DIREch:A GEMHRALA REGLEMENTARI .!2IArnSTARI TEHNICE DIRECfOR

Institutului Bucuresti,

de Proiectare, mregistrata

Cereetare eu

l?i Tehnica

de
In

nr, 1031!29.09. 1997, din Legea Pompierilor
Dr.

cu prevederile

art.17 alin.fl) lit.d) Corpului

12111996

U1g.IO~
DIREqIA PROGRAME DE CERCETARE

organizarea

si functionarea

Militari

*i
a

art.16 alin.(3) lmpotriva Militari incendiilor exploatarea Avizul

dinOrdonanta

Guvernului

nr.60!1997 privind

apararee

ineendiilor, avizeaza cuprinse

Inspectoratul

General de pentrn etajate

al Corpului Pompierilor
prevenire
!jIi

~IREGLEMENTAJuTE~CE
DlRE .. ing.Octa.~~

regulile
in

si masurile "Normativul parcajelor

stingere

7P~'

proiectarea,

executia,

l1i postutilizarea
S~

pentru autoturisme",

emite in baza : de : IPCT S.A. Bucuresti :99;5/1996 166/16.05.1997

DIRECfIA JURIDICA., CONTENCIOS PROBLEME SPECIALE ~I RELATII PUBLICE DIRECTOR Pop Georgeta ~~

-redactarii fwaleelaborate
-prciectului/contractului -avizului

numsrul

C.T.S. al M.L.FAT. eu numarul

'~i ~-~

"~'-t.-. \

1

arirleS;;

-:_-----..
INSPECTIEI lNCENDIILOR

LOCTIITORULSEFULUI PENTRU- PREVENIREA

Colonel, "" L, <.. ' mg. Dimu~Aciucl1
Se anexeaza lucrarea stampilata

sore neschimbare. ccntinsnd

57 me

6. IV. Cadrul legislativ Terminologie ~i clasificari Documente tehnice conexe Instructiuni tehnice generale Tehnologii de parcare Ceometria parcarii '-. A ~I ST AgiLIT ATE REFACEREA .l.. IV.3.I PROTECTIA MElJ[ULL'1 E. IV. CONDITII DE AMPLASAMENT corespunzatoare constructiilor destinate parcarii autoturismelor 1. IZOLARE TERMICA. [Y. Conditii de uti liz.0biect 1.3. CERlNTE DE CALITATE privind proiectarea ]i execujia constructiilor destinatepardrii A B.Domeniu de apli care II. GEi-iER.are HI. IVA. ANEXEGENERALE [V.LI1 AT! ATl I.1.:::'I- .2.CUPRINS L GENERALlT 1.2. C. HIDROFUGA $1 ECONOMIA DF FNFRCIl: F PROTECTIA IMPOTRIV:\ ZGOMOTL'LUI IV.5. REZlSTENT autorurismelor u SlCL'RAN'T A IN EXPLOA T ARE SICURANT A LA FOC [ClENA $1 sANATATEA OAMENILOR..

3. Performantele si nivelele de perforrnanta stabilite prin prezcntul normativ. pe langa prezentul normativ. se vor respecta ·~i prevederile reglementarilor tehnice conexe . Valorile nivelelor de performanta induse corespunzatoare exigentei 1. 1. destinate exclusiv parcarii autoturismelor se in general. trebuie sa fie rnentinute pe intreaga durata de exploatare aconstructiei.2.3. precum si dispozitivele rnecanice. NORMATIV DE PROIECT ARE A CONSTRUCTIILOR PUBLICE DESTINATE P ARCARII AUTOTURISMELOR o CERlNTE DE CALITA TE INDICATIV NP 24 .1. CONDITU Constructiile incadreaza DE UTILIIZARE 1. ~~ vor adopta niveluri de performanta corespunzatoare eerintelor de calitate impuse de categoria superioara de importanja cea mai mare. DOMENIU DiE APLICARE 1. pentru parcaje (borne de plata. 1.5..1. Nu fae obiectul prezentului normativ garajele. iar nivelele de performanta prevazute sunt corespunzatoare acestei categorii.1.1.1.2. De asemenea.2. utilizatorilor.2.1.3.6. TERMINOLOGIE. execuria ~i exploatarea parcajelor pentru autoturisme sunt conform Legii nr.sau electrice. I. si gn~utatL' tntalii deeel mutt 3. 1. La proiectarea. I.ctate avand inalpmea mai mica de 1.3. 10/1995 privind calitatea in constructii.2.1.3.indiferent de forma de pr:opri. electronice .95m. 1. stabilita de lege. constructiile cu locuri de parcarc in boxe iridividualc. Elaborat de: INSTITUTUL DE PROIECTARE.97 La extinderea. 1.2.2. 1. borne luminoase de reperaj si directionare) . Prezentul normativ va fi utilizat tinand cont "i de prevederile> cuprinse in "Norrnativ pentru adaptarea oonstructiilor ~i locurilor publice la cerinjele persoanelor handicapate" CPH1- 1. CLASIFICA~I parcaielor pentru Terrninologia utilizata ~i clasificarea autoturisme sunt precizatein anexa IV. modificarea sau schimbarea de destinajie a cladirilorexistente pentru parearea autoturismelor. 1. bariere. CERCET ARE .. in categoria de importanta "C" (normala). precum ~i a rernorcilor acestora.1 .(anexa IV-3). In cazul in care spatiile pentru pareare se comaseaza cu alte constructii.5 tone.4. nu fac obiectul prezentului norrnativ constructiilela care parcarea propriu-zisa se asigura cu sisterne mecanice $i utilaie de pareare (altele dedit ascensoarele/platformele mecanice de acces la nivelele de parcare). 1. 1.3. Prevederile prezentului norrnativ sun! obligatorii la proiectarea ~i executia constructiilor ~i spatiilor noi destinate parcarii autoturismelor . Cerintele de cali tate ce trebuie asigurate prin proiectarca.1 TEHNlCA DE CALCUL iN CONSTRUCTII Aprobat de: M1NlSTERUL LUCRARILOR PUBLlCE AMENAJAREA TERITORIULUI eu ordinul nr: 141/N din 28. constructiile destinate pardirii a maxim doua autoturisrne. r .4. daca nu se inrautatesc cerintelede calitate necesare prevederile normativului cu caracter derecomandare.4.3. Prezentul norrnativ stabileste conditiile tehnice ~i nivelele de performanta ad mise pentru asigurarea cermtelor de calitate ale constructiilor publics destinate parcarii autoturismdor. se stabiliesc conform reglementarilor tehnice. constructiile eehipate eu sisterne mecanice de pareare sau utilajc destinate parcarii. GENERALlT OBIECT ATI ts. executia~i exploatarea unei constructii destinate parcarii autohirismelor. pe baza conditiilor In tema de proiectare.1997 .11.2. 93.3..1.

panta 9 fizico-mecaruce .11.Conditii n. se face in.CONDITIl DE AMPLASARE a constructiilor destinate parcarii autoturismelor II.4.2. funqioftal.1. I1. stabilindu-se dupa caz in functie de natura proprietatii terenului. conformitate cu General de Urbanism ~i ale Nurnarul locurilor de parcare din ckidirile destinate exclusiv acestui . p:riAndu-sif searne de aeigu. 11.S.3.6.. 11.h~ parearii autotueismelor se amplaseaza.~.5. prevederile normativului 11. de posibilitajile oferite de teren ~i a celor de amplasare ~i conformare a construcjiilor respectivepotrivit legislariei In vigoare.2. 11. n.2.1 .2. optime.scop nu se normeaza.Conditii 11.2. capacitate etc.1. Utilitati 1J.3. de regula. zone de interes pabtie. seface in concordanta cu pravederile Certificatului de Urbanism.1. Regulamentului P132. CONDITI1DE AMPLASARE COftstnu:\iilor destinate pardrii autortarlsmelor GENERALIT ti de teren de zona ILl. de aliniere. A:P Conetructille dsmnlil. de parcare in cladiri cu alte Stabilirea numarului loeurilor functiuni decat cea de parcare. arunci {:and nu depa~e~te500 m . )0 11. fata de pundsle!zonele de acees de amplesare de inreres public 11.. CONDITII ALE TERENULUI Zona seismica Proiectarea ~i realizarea construrtiilor destinate parearn autoturismelor se face in conformitate cu prevederile Norrnativului PlOO. 11. Il.4.2. {Ii gradului seismic aJ zonei respective.'area uzror posibilitati cat mal constarne de exploatare . asigurandu-se conditiile corespunzatoare categoriei de importanta a constructiei. Conditii de vecinatate II.2.1. n.z 11.1.2. 56:con~lric.1-1. Disranjele s€ vor de asigurara posibilitati :jii pentru inferventie in eazuri deosebite. Ceneralita 11. avandu-s€ in vedere totodata ~iinfluienta vantului :?i a curentilor de aer din zona.1. Natura terenului La proiectare ~i executie se vor avea in vedere caracteristicile ~i geomorfologice ale terenurilor.1. Pentru oriceiconstructie de parcaj stabilirea regimului de inaltime.1. Prin amplasare.1.

1. 11.2.3. Amplasarea independenta a parcajelor fata de constructiile invecinate se face la distantede siguranta normate In functie de gradele de rezistenta la foe si riscurile de incendiu ale respectivelor constructii. ecrane. compartimentare din clasa de combustibilitate Co (CAl)' rezistente la foc. ~ II. precum ~i nivelul apelor freatice.3.Sl' rccornanda . De . indiferent de categoria strazii.tip de constructie ~i destinajie conform reglementarilor tehnice. 1I. n.2.. . 11. sa fie prntl'jatl' ternporar uarnn. ~cDli. supraterane deschise cu capacitatea peste 100 autoturisrne la mal putin de 100 rn.2. asigurandu-se in acclasi tirnp. Protectia impotriva zgomotului Constructiile destinate parcarii vautoturismelor trebuie astfel amplasate. ale Planului Urbanistic de Detaliu si Certificatul de Urbanism.:pe de conditiile din zona in care se amplaseaza si de clistantele dintre cladirile supraterane.'ldlnt eu parcaje deschise cu fatada opusa dircctiei v. finisaje absorbante.3. riscul de incendiu. Comunicarea functionala dintre 11.ii in interror ul constructiei (plase sau parazapezi) .4. se iau masuri de izolare generals sau local a impotriva zgomotelor aeriene ~i de impact.4. rezonatori.3.4.3.3. toe vor evita conforrnari planimetrice sau volumetrice care pot crcea curenti de aer t>i disconfort la niv€! pietonal.2. de spitale.3. U.3. IDA.1 distants mai mica de15 m fata de cladin de producne ~i :'lim de cladiri civile.4. daca stint separate prin elemente de. etc.L CONDIT]] DE VECINATA TE In general. in limitele ariilor construite stabilite in functie de gradul de rezistenta la foe. Durata de insorire a parcajelor supraterane deschise se recornanda a fi cat mai mica.4. (seperatori. Se recomanda ca. astfel incat propagarea incendiilor sa fie limitata. Nu se recomanda amplasareaparcajelor CONDITII Insorire ALE ZONlIEI I1.intului 1. intre constructia parcajului ~i cladirile inveciriate. Puritatea aerului Parcajele inchise vor fi echipate cu instalatie de ventilarc.4.m.1.574 pnrrum ~ia prevederilor avizelor si acordului de mediu. fatadele deschise ~i mvclunic :-upL'r1<l<Jrl' expuse vantului dominant. SiW se vor lua mat-uri de prHk'C\i~' a constructiilor invecinate (errane.1. nivelul optim de ventilare natural. asigurandc-semijloacele de protectie necesare care 5& evite insorirea excesiva.organizata. fapde narht' sau blmdat«. camine de batrani.regula se aleg echipamente ~i instalatii cu nivel de zgomot redus. iar daea aceasta nu este suficienta. de).2. se va evita amplasarca ci. dupa caz se asigura: = distenje de siguranta normate.2.. Sigurantii la foe Pentru limitarea propagarii incendiilor. lacasuri de cult.00 m de cladirile invecinate. 11. conditiile de vecinatate sunt cele stabilite prin prevederile Regulamentului de Urbanism. precum si in prezentul normativ.3. 11. 11. teatre. Imfl~li:n\a vaBltului ljda curentilor de aer IL:U.l.4.2.). valoarea zgomotului produs prin exploatare sa nudepaseasca zgomotul admis in 10 .2.. iar gurile de refulare In exterior vor fi astfel dispuse ~i realizatc incat sa nu se depaseasca concentratiile de noxe stabilitc conform STAS 12. conform reglementarilor tehnice.1. lL3A.3. I1. din ar ia inchidcrii perimetrale. e elemente de limitare a propagarii incendiului. IL4.1. In f1. Amplasarea alipitasau comasata a parcajelor in consrructii cu alte funcjiuni este admisa. Pentru ventilarea naturala organizata prin falade. II. 113.3.crelie ~i gradinije. sau se separa cu elemente din clasa de combustibilitate Co (CAl)' rezistente la foe conform reglementarilor tehnice. 1l. carcasari de utilaje. strada.4. . functie de care se stabilesc solutiile constructive ~1 procedeele de realizare .2_ 11. In zonele eu vanturi dominantc.3.H. contra patrunderii ~i aghlDll'rarii ZZlPL'/.terenului.3. in conditiile din tabel 1.4. Parcajul va fi ast{"d realizat ~i exploatat indlt in functionaraa normala s~ nu genereze zgomote sau vibratii susceptibile de a afecta sanMatea sau linistea utilizatorilor cladirilor invednate (peste lirnitele admise in reglementarile tehnice).1. conformatesi realizate vincat la 1.!IlIIiguran~a a minimum 40% deschideri.2.

P2. 12 U. igiena sanatate $i protectia mediului. si functionarii in orele de varf: • pentru strazi de categoria III -IV .prinbretele de accelerare ~i decelerate.4. Pentru asigurarea funciionalitafii urbane.5.1. CONDITII IN CARE ESTE ADMISA ALIPlREA SAU INGLOBAREA PARCAJELOR IN CONSTI~UCTn CU ALTE DESTINATII TIPDEPARCAJ GRAD DE DESTINATIA CONSTRUCTIILOR ADMIS REZISTENT A LA LA CARE SE POT AUPI SAD (d.3. frecventa utilizarti.4.2) _£ONSTRUCTIILOR AUTOTURISME CONSTRUCTII DE PRODUCTIE PI. constructii de productie ~i/sau depozitare din categoriile A ~i B depericol de incendiu distantele 51? majoreaza cu 50%.3..2.. pn.late utilitatilc necesare functionarii siguranta. ANEXA FOCAL INGLOBA PARCAJELE PENTRU IV.II ~I/SAU DEPOZIT ARE. prill panouri d~· semnalizare care cuprind indicarii de acces. UTILITATI Orice constructie destinate parcarii autoturismelor dispuna de t.alto parcajului se amplaseeaza.\imi ~i lungirni dirnensionate corespunzator necesarului de' limp de acces in functie de marimea parcajuiui. VOl' fi conforrnate siriimcnsionat« in a~t\ fel.2. politiei in cladire.. folosite ~i ca stocaj temporar pcntru acces . tirnpul de stationare pentru plata. in functie defrecventa utilizarii aCCl'SdOT in parcilj.S.111 drum caros abrl cn rc ~a perrnita accesul autospecialelor de mt . Constructiile Independente.4. astfel: G pentru strazi de categoria [ ~i II .3. in functie de gradele de CONSTRUCPEl PARCAJULUI rezistenta la foe ale obiectelor invecinate (m) I . P2. 11.parcaje ~i cladirile de care se alipese sau inglobeeza se asigura prin goluri functionale. trebui« .1. D SAD E DE PI IV -v PERlCOL DE INCENDIU CLADIRl CIVILE (PUBLICE).V 10 12 15 n.prin accese directe sau indircctc.1.3. numarului dt' _.trebuiesa 1L5.1 > in cor.. DIN PI. P3 I . Se pot amenaja bretele de alimentare corespunzatnare asigurarii timpului de asteptare necesar pentru acces: Alei!e interioare de circulatie din incintele in care ~e arnplaseaza parcaje. folosite ca acces printr-un bun reperaj.4.I. Tabe12 DISTANTE DE SIGURANTA RECOMANDATE FATA DE CONSTRUCTlI INVEClNATE GRAD DE REZISTENTA LA FOe AL Distante recomandate.t.P3 I .4.V I . dotare si succinte conditii de stationare.rvcntic J iL· ~al\'iini ~I Pentru autospecialele pt impterilor . alcatuiesc ~i dimcnsionoaza astrel incat sa <1sigure siguranta pietonilor In raport cu circulatiile pentru circulatiile interioare pietonale.II Il1 IV . CU EXCEPTIA CELOR DESTINATE Pl. Parcajele trebuie sa aiba '1~lMurat \. lncat sa preia traficul curent dar sa poata fi utilizate ~l de mijlcacclc de interventie prevazute In articolul 11.2.II PERSOAN ELOR CARE NU SE III P1 POT EVACUA SINGURE i1. Alimentarea cu "'pa se poate asigura prin: '1 .4. (U Ui. autoturisrne .2. sernnalizarca parcajuiui 51:! face de la distante determinate in coroborare ell viteza do deplasare pe traseele localitatii s: pe caik adiacent.ltejate corespunzater. in functie de gradele de rezistenta 13 foc ale acestora. Pentru Accese carosabile II.4. asigurandu-se conditiile de zonare pentru spatiile cupericol de explozie . 11. Accesele carosabile ale constructiilor destinate percari: autoturismelor se rezolva in functie de categllriil straziifstrazilor) adiacente.S.3. destinate parcarii autoturismelor se amplaseaza fatade constructiile invecinate 1a distantelc de siguranta recomandate conform tabel 2. puncte de control. Accesele pietona It..2.4.3. ~i corelate cu - lIA.d itii dc' IIA.5. Alimentareacu apa Drumurile carosabile destinate accesului in pareaj. (atunci dind nu sunt realizate compartimentari antifoc).11 8 6 10 : III 10 8 12 IV . Tabell fie racordatc la reteaua publica stradai. 11.3. 1I.P2 III CATEGORlILE C.4... etc.i salubritatii ~l' aSlgurii conditiile desfasurarii acrivitalii specifice la mvelul terenului amenajat adiacenr (platforrnelor carosabile adiaccnte).3.

i dispozitive electricc de . va asigura: . Alimentarea 11.\mpl.'respunzator sc face pntnvlt functiunilor asigurate.~igure intrcgul consurn vneccsar functionarii in conditii norrnale a constructiei.6. . dup. de regula.3. local .5 \.5. Echiparea parcajelor cu instalatii de stingere a incendiului este obligatorie conform reglementarilor tehnice. etc.~ ~~. Gospodariile de apathidrofor.8.11iml'nt.\ vhicuh-. Pentru pozarea conductelor in pamant se respects prevederile Normativului P '7~i STAS 6054. centralizat . Instalatiile de canalizare ale parcajelor .5.din debitele instable): .pornpesi robinere 11.) se proiecteaza ~i . crrcuitelc dt. adoptate pentru amplasamente izolate sau zone fara retele de distributie a apei.3.7. ori retele insufidente cantitativsau calitativ. 11. la cader~a reteleielectrice a sistemuiui energetic national de ali rncntare normals): .'_' ~ <. inclusiv . se poate asigura : a. 1a canalizare.1. instal.siguran\a (iluminat de siguranta pentru continuana lucrului. de incendiu (dacii. 19 JU5.1.4. Alimentarea cu apa pentru stingerea inccndiului se poate asigura prin retele independente sau comune eu apa menajera.hmentarea electrica de rl'L~'l.5.vor asigura preluarea apelor provenite din scurgeri de pe autoturisme din intretinerea pardoselilor si recomandabil din eventuala folosire a instalajiilor de stingere.1iii de sernnalizarc in CM de incendiu ::. Din sistemul energeticnational. (inglobate in Alimcntarca cu energie elcctrica de la un grup electrogen.1. . de inccndiu: .din centrale sau puncte termice proprii.ue.5. cxtcrroara hidrocarburn .2. s. esk cazul).3.s.3. lL'". 11.2.'!rill.1.de la centralele sau punetele termice zonale.tA· Alirnentarea clectrica dingrup n.5. _ surse proprii.2.2.!H.realizeaza ttl conformitate cu prevederile Normativului I 9.':'.'.1siguriind alimentarea sirnultana a instalatiilor vital« utili tarecum sunt: . alimentareaelectrica (trifazica sau monofazica). II.de prioritatilc srabilite. c.3. cu coloane deschise $1 garda hidraulica la partea de jos a coloanei. U. de lacaz la C<1Z) ~i a celui de pornirc necesar..alirncntarca de baza (cand cladirea nu este sau nu poate fi alimcntata din rcteaua sistemului energetic national). 115. Cilpacit'ltca~ruplllui ck-ctrogcn scxietermina astfel incat sa a.2._ racorduri(br~amente) la retelele de distributie ale localitatii sau zonei in care se amplaseaza .:'. 11. rezervoare etc. b. Energie e lectrica Constructiile penrru parcajc se alirnenteaza-cu conform reglcmentarilor tehnice specifice.22m KY ± 10 electrogen % IUi. Il.1. poatc constirui: .(1bligaturiu grup electrogen pentru ahmcntarc clcctrica de rczerva cuintrare in tunctiune automata (maximum :'>0").ascensoare de intervcntie in Gl:1. interventic.2.5 'h.5.2.. Debitele de apa necesara pentru stingerea incendiului se stabilesc conform reglementarilor tehnice specifice.1.Sl narno: " dl' canahzaro. .52..1S. cu apa calda a parcajelor.tcnsrunc U= normal a 0.): Il.'\ <:<1/'.instalatii de desfumare in (M de incendiu .) de rezerva (care intra automat in funcriune in timpul norrnat.2.: ' TaCOf 1ilrea ia reteaua 11.5.2. in scopul asigurarii intretinerii. . lULU.':'. Canalizare Apele evacuate Normativ C 90.:2.5. vor respecta prevederile I'cntru parcajclc ell capacitntea rnai mare de 500 de''''' <Iuh. statie pompe. l'n'lnt:! .maximl1J de pornire al consurnatorilor sirnultani SitU parte din consumul electric (in functu.r tchrucc.' prevcdi.\.1. 11. 11.1re<t grupului clcctrogen rvgiL-nK'nt.3. Il. control.2.instalatii d .5.9i. 14 Toate coloanele de canalizare ale parcajului public se colecteaza obligatoriu intr-unseparator degrasimi r asigura ~l la ~-·arcajdL' 15 .fD.5. (t cladire sau independente). .ventilare (eel rutin SO°.3.daci! estc cazul): .frecventa f= 50 Hz ± 0.. energie electrica La realizarea retelelor se respeeta prevederile Norrnativului ~i STAS 1478. cvacuare. Instalatia de canalizare se va proiecta si executa.31'1(O.

pentru rna; putin de 500 de autoturisme, in functie de COT1siderentele specifics de ordin geometric, numar de niveluri oriexistenta unei instalaju de ascensor (platforme) pentru 'autovehicule sau ia cerinra inveshtorului. Platformele pentru autovehicule vor ave a obligatonu st un sistem mecanic (manual) de manevrare. 11.5.3.2.b Circuitele destinate alimentarii electrice de rezerva vor avea trasee independente ~i protejate fala de alimentare .. normala. conform reglementarilor tehnke specifice. lncazul in care se prevede ca accesul in parcaj sa fie mentinut ?i pe durata de nefunctionare a alimentarii electncenormale, parcajul va fi prevazut si cu 0 sursa de alimentare de avarie, independenta de sursele de alimentare normals ~i de rezerva. Energie termica Instalatia de indilzire are ca scop asigurarea' agentului termic necesar incalzirii spatiilor de parcare inchise: la temperatura de garda de 5·100C, degivrarii rarnpelor de acces pe timp de iarna, precum si a prepararii apei calde rnenajere. . Asigurareaalimentarii eu energie terrnica si instalatiile de incalzire serealizeaza fundic de gradul de dotare si eehipare tehnieo.edilitara a loealitatii sau zonei de ampla~are, cu respectarea prcvederilor Normativului I 13. Alimentarea C1.l energie terrnica se poate realiza de Ia o sursa proprie (centrala termica) sau din reteaua oraseneasca (centrala terrnica de carrier sau punet termic) n.5A2.

ULCERINTE DECALITATE IILA. Rezistenta si stabilitate III.B. Siguranta in exploatare III.e. Siguranja la foe HI.D. Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea ~i protecpa mediului lILE. Izolare 'termica, .hidrofuga i?i economie de energie IILE Protectie impotriva zgomotului

I
I

i

Il5.3.2.7

II.SA. [1.5.4.1.

in

iriteriorul parcajului este interzisa amplasarea conductelor de abur eli presiunea peste 0,5 bar ~i de apa frerbinte cu temperatura rnai mare de 90° C .

115.4.3.

In interiorul spatiilor destinate efectiv parcajului este interzisa amplasarea condudelor de gaze eombustibile sau toxice. Venfilare Instalatiile de ventilare dinispatiile de parcare proiecteaza si raalizeaza potrivit reglementarilor speeialitate, indicativ I 5. inchise, se tehnice de

II.S.S. [].5.5.1.

17

tipuri de incarcari utile.

HI.A. III.A.I.
IIl.AI.1.

R.EZISTENT.A.~I STABILITATE GENERALIT ATI
Constructiile destinate parcapii autoturismelor vor fi proiectate si realizate astfel indlt \"sa satisfaca cerinta de cali ta h.: "rezistenta~i stabilitate". Prin aceasta se intelege ca actiunile susceptibile de a s~ exercita asupra constructiei in timpul €xecutiei ~i cxploatarii nu vor avea ca efect producerea vreunuia dintre urmatoarele evenimente: a) prabusirea totala sau partiala a cladirii, b) deformatii de rnarimi inadmisibile, c) avarierea unor parti ale cladirii, sau a instalatiilor ori a cchipamentelor, datoritadeformatiilor rnari ale elernentelor portante, d) avarii disproportionate forma iriitiala a elementelor fata de cauza producerii lor

IIl.A.2.1.3.

Incarcarile date de peretii de compartimentare

neportanti, cu

greutate de eel mult 3 KN / m se iau iri considerare ca Incarcari uniform distribuite pe planseu dupa cum urmeaza ; - pereti cu greutatea pana la 1.5 KN/m~.5KN/m2 - pereti cu greutatea mtre 1.5 - 3.0 KN/m=1.0KN/m Pentru peretii cu greutati mal mad, lncarcarile conform datelor reale (ca intensitate si pozitie). III.A.2.1.4.
•. 2

se vor calcula

~i

Acoperisurile, terasele, planseele destinate platformelor de parcare, rampele de acces carosabil mue niveluri, podestele ~i rampele scarilor se verifica suplimentar la 0 incarcare concentrate verticals aplicata pe elemente, in pozitia cea mai defavorabila, ", in absenja alter incarcari verticale utile sau din vant. Incarcarea concentrate pentru spatiile destinate exclusiv circulajiei pietonale, considerata aplicata pe 0 suprafata de 10 x IDem se ia dupa cum urmeaza: - plansee, podeste ~i scari - acoperisuri, terase - acoperisuri pe care se circula numai pe podine =1,5 KN =l,OKN ",O,5K1"-.J

III.A.1.3.

Sarisfacerea cerinjei "rezistenta ~istabiljtate"are In-vedere in cazurile in care nu intervin solicitari cu probabilitate deoscbit de mica de producere si care nu au fost avute in vcdcrc la proiectare.

IIl.A.1.4.

Cerintei de "rezistenta ~i stabilitate" ii corespund conditii de performanta pentru constructia in ansamblu si pentru partile sale componente, referitoare la stabilitate, rezistenta mecanica, ductilitate, rigiditate, durabilitate.

Incarca~ea concentrate pentru spajiile destinate circulatiei carosabile sau stationarii autorurismelor, considerate aplicata pe 0 supratata de 15 x 15 cm. se ia dupa cum urmeaza:

m.A.2.1.
III.A.2.1 ..

ACPUNILEAGENflLOR.

MECANICl

Clasificarea ~i gruparea actiunilor agentilor mecanici pentru calculul constructiilor destinate parcarii autoturismelor se face conform STA£ 1010l10A Evaluarea incarcarilor permanente se realizeaza conform STAS 10101/1, iar definirea incarcarilor datorita procesului de exploatare conform STAS 10101/2. . . Valorile normate ale Incarcari10r utile, uniform distribuite pe 2 planseele parcajelor etajate sunt de 3,5 k..'\I/m • Valorile normate se refera la incarcartle utile curente ~i reprezinta valori obisnuite In conditii normale de exploatare. Deoarece valorile normate nu tin seama de efectele dinamice produse in timpul axploatarii (sarcini convoi) $1 de incarcarile concentrate datorate poansonarii planseelor prin intermediul rotilor pe durata stationarii, se vor face verificsri si la aceste

- plansee destinate stationarii.si circulajiei - rampe destinate circulatiei verticale intre niveluri - acoperisuri-terasa pe care se circula si starioneaza 1lI.A.2.1.5.

=10,5 KN =12,5

m

=13,OKN

III.A.2.1.2.

Peretii de compartimentare portanti sau neportanti precum si bal~stradele sau elementele destinate protectiei la cadere accidentala, vorfi verificate la impactul cu autoturismelor susceptibile de a fi parcate, Valorile normate ale incarcarilor utile,verticale ~i orizontale p.e baJ~~a?e, parapeti ~i atice adiacente spanilor destinate circulatiei pietonale.se iau conform STAS 10101/1 AI: - pentru coridoare, scari $i podeste =1,0 KN/m Incarcarile servesc pentru calculul elementelor balustradei, parapetului sau aticului $ise considera aplicate pe mana 19

ULA2.1.6.

is

curenta

aac~!IIt1<lia. Aqlout&S simultane cu csa verticals.

ari2oFtt'flH!.

nu

Sit

va €onsid@Ta

construejii

de parcaje se face in I!!onlormiiate cu prevederile

Normativului
1l1.A2.2.2.

P100.

Hl.A.2.1.7.

R~duc~rVla mcardirilor wale pe@Iemente porrante orizontale principale. pe elementlille portanteVfi!rticale~i pe fundajiile acestora se 3w.bilg~te confOl"mprevederilor STAS 10101 /2Al.
Valorile coeficienti-Ior de indirdire lunga durata
CUIn

Valorile normate ale~"'lor din vent ~i coeficien1ii pariiali de siguran~a care m~idi valoeile rncai'ilarilor norma+e pentru objinerea iRcaTCA~or d'i'lMlti\ll. sum stabilite prm 5T AS 10101/20. Valorile normate ale ~€ar~rdtn lIl!pada CIloli!ftcientii partiali de sigurani.a .care ~U1J:iplidi in(7aN~(i normate penrru obtinsrea incaicl!imlor decalcul SW'l.t stabUite prin STAS 10101/21. Incarcarile din temperatura exterioara
SW'It stabl#t~ prin:

1II.A.2.1.8.

(n) ~i cele ale fracti-unii de

(nd) se srabilesc conform STAS 10101 IDA, dupa

III A.2.2.3.

,i

urmeza:

a) pentru indl.rd\rile

uniform distdbuite pe plansee se iau
n

valorile: valoarea mca:r~arii utile normate -pana la 2 KN/m2 - intre 2 + 5 KN/m2 _peste 5 KN/m2.

IlLA.2.2.4.
0,4

1,4

1,3 1,2

- STAS 10101/23 : dehnirea indirell.rilor - STAS 10101/23 A : valorile normate, coeficientii lncllrdlrilor ~i valorile de calcul ale indrdirilor.

b) pentru incarcari distribuitein lungul unei linii la balustrade, pereji despartitori. etc. orientate pe .din .. 'Ctic
verticals sau orizontala n '" 1,2 . se iau valorile: nd:::: 0 (n) se folosestc pentru

I1I..A.2.3. IllA2.3.1.

Proprietatile

materialelor
Sf!

Proprietatile de rezistentl1 tii de deformatie ale materialeior definesc conform prevederllorS'I'Af 10107.

OBSERVATU

1. Coeficient\ll

inci\rci\rii

irtCarcari .Fundamentale in cazul verificarii uUirna deJ1l!l!:istenta ~i stabilitate.

grupariledc la starca limit5

IIL\.2.3.2.

2. Coeficientul fractiunii de lunga durata a incarcarilor temporare variabile (n") se foloseste dupa cum urrneaza: _in gruparile de indi.rcari fundamentale: .. pentru verificarea la starea limita a exploatarii
riormale sub efectul fractiunii de lunga durata OJ indi.rcarilor, -in gruparile de incarcari speciale: e pentruverificarea la starea Iimita ultima de

Vnlorile caracteristice, coeficientii de siguranta pentru materialelc ~i valorile de caleul ale rezistentelor materialelor se stabilesc in conforrnitate cu reglementarile tehnke corespunzatoare principalelor materiale de constructie si a agrementelor tehnice:

III.A.2.4. llIA2A.1.

Proprieta,ile

terenuriJor

de fundare

rezistenta si stabilitate pentru verificarea lastarea
" .. limita a exploatarii norma le: in cazul actiunii seismice in orice al te cazuri precizate

Proprietatile terenului de fundare se vor stabili prin cercetare'" geologica, tehnica si geotehnica in conformitate cu 51AS 1242/1 ~i cu celelalte reglementari tehnice specifice can.' se refera la metodele de deterrninare a acestora. Caracteristicile fizlco-mecanicaale conf. STAS 1243 pamfinturilor se stab IIesc

prin

tern a

de

III.A.2A.2.
1IJ.A2.4.3.

prOlectare
3. Coefidentii "n" ~i und" nu indud efedele

dinarnice

eventuale Iftfluen!ele mediului natural Determinarea fortelor seismice conven\ionai€ de calcal pentru IILA.2.S.

Valorile normate ~i valorile de caleul al caracteristicilor geotehnice ale terenurilor de fundare se stabiles€: conform STAS 3300/1/2

IH.A.2.2.

Geometria

structurii

in

ansamblu

,1 a elementelor

de

constructie
2.1

IILA.2.2.1
21.)

42 m. in una din urrnatoarele ipoteze: aica facand parte integranta din sisternul structural. Metodele de calcul Pentru constructiile destinate parcajelor se folosesc aceleasi metode de cakul ca si pentru toate celelalte cladiri civile :. pierderi de vieti ornenesti ~.. .>i industriale..A2. calculate si dimensionatc astrel lndt sareziste la un eventual soc al autoturismeior.3. Tllatl' elerncntele expuse ale constructiei vor avea rezistenta mccanica necesara sau vor fi protejate prin elemente ell re. nestructuraJc si a mstalatiil. nu trebuie sa fie mai mare de 10 % din deiormatia instantanee norrnala pc planul peretilor. sau H/500 .>i pentru cladirile Inalte cu structura din beton armat precum ~i pentru dadirile incadrate in clasa de importanta HI care nu respecta !n totalitate prevederile referitoare la alcatuirea de ansamblu din normativul PlOO.4.2.i nestructurale netraditionale se vor incadra in sistemul de tolerante prevazut in agrernentele tehnice respective.2. ~.3. Verificarea Ia actiunea seismica a elementelor de constructie l3 111. intrun pu~ct situ.'curi nccicientale a elernentelor structurale. IILA. Elementele nestructurale exterioare (calcane. b) cu legaturi care sa permita deplasari relative libere In raport ''''' cu structura. Proiectarea antiseismica a instalatiilor ~i echipamentelor din constructiile destinate 'parcarii se face ell respectarea principiilor generale din Normativul PIOO.S.. se recomanda folosirea metodei de proiectare bazata pe considerarea proprietatilor de deformare neliniara a structurii (metoda B).dirile de mare repetabilitate :.A.2. m. IILA.' stabilesc urmat Oil re I. REGULl DE PROI1ECTARE IILA. cosuri de fum.2.\. > 111. ULA.2 Pentru dperetii interiori neportanti " Sf. \t'. In care H este inaltimea pcrctelui in mm. .ul au~otLlrism susceptibil de a utiliza parcajul. constructiile destinate parcarii autoturisrnelor.sa depaseasca 5 mm.2.5. parapeti) vor fi ancorate de :tr~c~r~ ~i vor f~ dirnensionate astfel incat sub actiuDec.A. llLA. clemente decorative. Elementele de structure . IILA.2. incarcarilor seisrruce conventionale. Pentru calculul seismic al constructiilor pentru parcaje integrate functional altorconstructii. b) la cli3.1. metodele prevazute in Normativul PlOD vor fi utilizate dupa cum urrneaza: a) la ciadirile cu spatii destinate parcarii incadrate In claselc de importanja III ~i IV este obligatorie aplicarea metodei de proiectare curenta (metoda A).4.6. CONDITII DE PERFORMANTA Pentru constructiile destinate parcanl autotudsmelor. timpane.A4.1.:ntul capitol referitoare la protectia antiseismica sal! la ~.·. Elementele nestructurale de constructie trebuie In sistemele de tolerante prevazute iprin tehnice. dupa caz.1.3. Parametrii geometrici ai structurii in ansamblul ei si cei ai II1. verificarea satisfacerii cerintei de rezistenta ~i stabilitate se face dupa criteriile..'I e d s: carcari exploatare prevazute la 1ll..41. c) solidarizate cu structura. I L' elementelor de structura se considers a se incadra in sistemul de toleranje stabilit prin STAS 8606 (clasele de precizie ~i valorile tolerantelor) in functie de dimensiunile respective. b) deformarea iristantance normala pe planul peretclui. l'rUl:cta~ea antiseismica a elementelor de compartimentare si de inchidere perimetrala se face. .1.. general valabile pentru cladirile civile ~I I ndustrialc sirnilare la care se adauga prevederile din pr. c) deformatia remanenta provocata de incarcarile de ~xploatare.-\.at in centrul unui dement de perete. dar dimensionate astfel lndt fis~rile produse de miscarea seismica sau soc accidental Sa tit: limitate.3.. parametrii ~i nivelele de performanja folosite pentru toate cladirile civile si industriale precum si cu cele din prezentul normativ. c) aplicarea metodei Beste obligatorie in cazul cladirilor foarte inalte.1 1~1 mentma integritatea fizica astfel inc31 sa nu provo.ace prin c~d~~e (torala sau partiala). lJl.I mve t' E' perforrnanta : a) deforrnatiile norrnale pe planul peretelui sub 'inez .ULA2. nu trebuie sa depaseasca valoarea de S nun.4.6.A. III.5. sau socul provocat de ~mpactul ~n.lstenta mecanica neccsara. ]'entru.6.2.A.3.A.::t.5.3. corespunzator categoriei de importanja a constructiei.2.6. .lll rarurt de persaane in exteriorul cladirii.. 5" se lncadreze reglementarile III. datorita rezemarn uner persoane nu trebuie. regulile du proicctare sunt cele.

7.5.4. beton armat ~i beton precomprimat care po~ fi In.S. .8.4. echipamentelor.4. Punctele termice.TI III AS.A. de regula.urnarea. de incalzire. 24 . . beton armat ~i beton precomprimat.de socul produsla impactul autovehicoluluicu acestea sau cu elementul de constructie la care acestea sunt adosate. . Atunci cand se amplaseaza in interiorul cladirii.1 1ll. UI.A.3. 111.4.A. se vor prevedea urinatoarelemasun: .A.tare cu apa reee ~i apa calda. Elementele de.2. sa . are ea obiect principal aSlgurarea an~oraru elementului de strudw'a de rezistenta pentru menjinerea stabilitapi.10. Pentru a se asigW"a evacuarea in sigurantA.A5.i A.. in cladire independentll.§. La alegerea rraseelor acestor conducte. aasigura un strat suport cat mai rigid pentru valori de sageata admisibila conform STAS 10107/0.:\:. A3. concepute Masurile constructive luate prin proiect trebuie astfel Incat sa conduca la evitarea stagnarii condensului in zonele de imbinare a elementelorde constructii Intra ele sau eu alte instalatii.cUm sunt: . de rezlsten111~i penl:ru care nu se ~este pastrarea integr:itApi dupa cutremur sau ~. vor fi astfel proiectate meat sa nuconstiwie puncte slabe.:\. m. alunecarea ~i/sau rasucirea instalatiilor sau a 1-\2. Calificareaseismidi a instalatillor. do: agreslvitate 11J. Leglltutile trebuie sa reziste in eventualele situatii speciale de solicitare care pot apare in timpul exploatarii normale .A. Prevederea de goluri ~i ~lituriinelementele nestructurale se va face numai in pozitiile ~i cu dimensiunile prevazute in reglementarile tehnice in vigoare. forme ~at mal simple.i II1. pentru DE PROIECTARE Elements .. centralele termice. se va pne seama de evitarea posibilitapi de deteriorare a atcstora cauzata .~ accidental.i finisajele de pe cal1e~e ~va~uar~ vor . de canalizare. Parcajele a carer structura de rezistentae$te medie ). echiparoentelor in caregorii seismice se face conform reglementlrilodn vigoare. posturiJe de transformare se vor echipa eu transformatoare ~i rntrerupto~re uscate r iar la centralele termice si stajiile de pampare se tau masurile prevazute in reglementarile specifiee.deplasarea relative a reazemului.1. a cladirii in . posturile de transformare ~i statiile de pompare ce servesc parcajele etajate. prevazandu-se inacest sens condijii de calitate ~i alditui~e minimale (protectie primara) ptecum ~i sisteme de protectic anticoroziva aplicate pe suprafata elementelor de constructii (protectie secundara).S.4 CONDlTII ~ Al.A. In zonele unde deplesarile relative ale tronsoanelor adiacente sunt mid.eazul unui cutrei:nur sever. IIl. In acest scop se recomanda adoptarea . de regula.sporitii cu 25%.1. i Par. de ventilare si de alimentare cu energie electricli se vor stabi~i as. unor detalii verificate In conduetelor peste rosturile antiseismice se vor face cu masuri specifics. c?ntact -eu medii agresive vor avea .de blocare a acestora (in functie de valorile deplasanlor relative de myel pmbabi1e).cajele a carer structura de rezistenta este rnixta beton-ojel -y. b) pardoselile . .fi proiectate astfel mcat avarierea lor sa nu impiedice circulatia persoanelor: practica. . Traversarile . _ras1.9.a .A.4. in zonele de strapungere s. (agresivitate se incadreaza in clasa III III.J.care flU lac parle din structure.A.Hel i~dit. accidentale sau In timpul seismului . Traseele condudelor de alimeri. DURABIUTATE PROTECTIE GENERAUT ANTICOROZIV A 1I1. grupat. 1.l. pentrumetal.~ debeton (annat 'ii precomprimat) Elementele ce alcatuiesc planseul se vor proiecta. IH. aldituitii din [[1. Protectia armaturii 'este asigurata prin alcalinitatea betonului (in cazul absentei substantelor ce actioneaza coroziv fat~ de otel). de preferinta.e mcadreaza pentru beton in dasa IV de agresivitate si in clasa de agresivitate 4.. vor fi amplasate. LegiHurile (ancorajele)instalapilor / echipamentelor de elernentele de constructie de care sunt fixate.se re?uCll la strictul necesar numarul ~l dimensiunile golurilor de traversare a acestor conducte prin elementele de structura ale cladirii.6. netede ~i care sa nu permita depuneri de pulberisau acumulari de lichide. a) usile incAperilor de exploa~ar~ cele d7 eva~are din cladire vor fi proiectate astfel meat sa se evite r:encolul ..4.

matarea lor se va face cu mortar de ciment inainte de finis are. tn medii de clor prezenri coroziune.A4. mm 31 390 500 RAPORT A/CMAX: 0.4 A9. Betoanele folosite pentru elernentele de strucrura trebuie sa indeplineasca urmatoarele condi tii (Tabel 3) la locul de punere in lucrare. Pentru monolitizari care raman in contact cu mediul agresiv se foloseste un beton cu dozaj minim deciment de 500 kg/ me. Sistemele de protectie anticoroziva prevazute in C 170 nu e~clud folos!rea ~i a altor produse de protect. Elementele structurale din. Acoperirea "i"t'~. locuri de fixare a unor utilaje. Fisurile ce pot aparea la imbinarile elementelor prefabricate. A15.) A8.8 Rc. se vor lua masuri de etansare a golurilor. 'in cazul in care se folosesc elemente cu goluri (gen Hisie cu goluri) la care in golul inchis se pot acumula vapori de apa. . pen~u. A16.'" beton se protejeaza conform "Instructiuni tehnice pentru protectia anticoroziva aelementelor de constructii metalice" C 139.85 Rc. beton armat precomprimat se vor incadra in clasa I de fisurare conform STAS 1010710. Aceste lucrari v<?r fi ~xecut~te inaintea aplicarii sistemelor generale de protecpe anticoroziva (vopsitorii. placute cu praznuri. in cazul In care totusi raman goluri intre clemente ~i suprafaja de rezemare. AS. A14.lturilor pretensionate va fi de 55mm.. All. grinzi. rezistenta de calcul a betonului se considera 0. acoperita TABEL3 A13.38mm pentru bare pana la 16mm. locuri de ancorare. unde exista degajari de dar sau unde ionii in atmosfera pot prilejui deteriorari prin folosi protectii epoxidice Ia armarurile de din otel conventional moale cu diametrul mai mic de 30mm. A6. Al2. La proiectarea elementelor de beton precomprimat se va limita efortul unitar maxim la compresiune in beton in exploatare Ia valoarea de 0. Montarea tuturor elernentelor prefabricate se face pe un pat de mortar de ciment. unei tasari A10. Armaturile cu rol coastructiv in grinzi vor avea 0 acoperire de eel putin30mm. la contactul dintre betonuI de monolitizare ~i eel prefabricat.5 BC40 GRAD DE IMPEI<MEABILITATE MINIM P8-10 P 12-10 DOZAJ MINIM DE CIMENT 430 550 I 0.50 mm pentru bare mai marl de 16 mm. dispozitive etc.a impiedica corodarea armaturii sau carbonatarea betonului din interiorul elernentului. Se admit abateri numai in sens pozitiv. ~tu. PENTRU AGREGATI:: I 0. Grosirnile minime ale stratului de acoperire cu beton a armaturilor nepretensionate vor fi: . A7.l. 16mm KG/me. se recomanda numai pentru elernentele din beton armat. Aplicarea sistemelor de proteqi. 27 CONDITII PENTRU BETOANE IN ELEMENTE DE STRUCTURA (stalpi.e anticoroziva prevazute In normativul C 17? nu. Fixarea utilajelor. etc. Protectia catodica ca 0 rnasura practica de protectie la coroziune..OL37 (orice hira cu beton). Lucrabilitatea betonului de monolitizare. bolturi etc) sa nu se transmits coroziunea la armatura de rezistenta a elernentelor de construcria.. trebuie sa corespunda de 12+ 2em (L4). se vor suprafata realizate .4 0. inlocui~~te/exclude realizarea conditiilor de protecne primara. instalatiilor ~i conductelor se va proiecta astfel mcat prin piesele metalice (bride.uri de trecere. determinata 26 . se vor inchide cu chit anticoroziv.ie garantate de fumizor. Folosirea acestora se va face conform prevederilor legale. Se va indica modul de protectiea tuturordetaliilor constructive: imbinari. iar la verificarea La starea limita de rezistenta. grosimea poate fi redusa cu 5mm. Patti-Ie metalice ale unor imbinari ce nu se acopera cu . de preferinta elastic... in cazul realizarii canalclor cu tevidin materiale pIa stice ce nu se extrag. elemente de planseu) CLASA MEDIE DE AGRESIVITATE CONDITII TEHNICE ELEMENTE ELEMENTE DIN DlNBETON BETON ARlvIAT PRECOMPRIMAT CLASABETONIJLUI BC 22.

A21. A19. Rosturile de dilatatie sau antiseismice "or fi continuate ~1 in pardoseala anricoroziva ~i protejate prin profile de rest ~i acoperitoare etanse pentruacestea.A17. . proiectantul va intocmi. La proiectarea elernentelor de constructii din olel..'ul poate stabili :. 5. acoperirea ~kmcntelor se va face obligatoriu pe baza unui proiect mtocmit de . exploatarea ~i intretinerea protectiilor anricorozive.le in forma de chl2soane. La proiecrarea elementelor constructiilor rnetalice . In ambele cazuri. curatire ~i vopsire.. Parcajele sup!aterane. Parcajdesubtenme pot fi realizate cu panta pardoselii "0". proiectul va confine '~i masuri de c:. fie mansoane dinmateriale plastice sau alte rnateriale rezistente La rnediile agresive' respective. eu colectarea lichidelor accidental rlispimdite intr-un canivou sau jgheab. cat TABEL4 TOLERANTE DE NIVEL ADMISE PENTRU SUPORtUL PAR005EULOR BETON U!STr\!'!TA (rn) lNTRE PUNCTUL DE REPER. jar distanta maxima de amplasare a sifoanelor fata de peretii ind'ip«'riisa fie de cca. La pardoselile anticorozive orizonrale. Elcmcntele de constructie cusecVune inchisi 1i tntcrior ncaccesibil..ClI distanta dintre sifoanele de pardoseala sa nu depaseasca 5-6rn... functie de cell' constatate..cutiile inchise sau cu pef4i'ti inclinaji). Se . Pentru elementele de constructic CLl scctiuni compuse.Tehnologiile de preparare a rnaterialelor de pwtectie ~i respecriv de aplicare a straturior components ale si~temul~ll de a~nperire prin vopsire trebuie sa corespunda ell prevederile stabthte de producatorii acestor materiale. Mansoanele de protecne trebuie sadepa~easca nivelul pardoselii cu minimum 10 crn. B2. Golurile scarilor. B5.. care sa determine refacerea acoperirilor proteetoare. La strapungerea planseelor peritru conducte tehnologice sau instalatii se vor prevedea fie mansoane metal ice rezistente la coroziune. din parcaje. conrinui. B6. Eleml!tntele aparente ale constructiei vor fi accesibile pentru verifieare. caiete de sarciniprivmd executia.i alte grade ~i procente de detenorare decat cele indicate mai sus. deschise vor . se vor inehide erans. Daca este necesar.recomanda vce rrecerile conductelor prin plansee sa fie grupate in minimum de goiuri. norrnata. se recomanda . B4. consolidare. Elemente din metal Bl .l CEL DE MAsun) . In cadrul documentarici de executie. protejate prin ridicarea strarului dL' protectie anticoroziva. se recornarrda sa se foloseasca forme de sectiuni care impi_edica stagnarea apei! ~i a prafulut ~i care sa aiba un raport mal redus intre perirnetrul ~i aria sectiunii ( de exemplu: sectiuni tubulare. i:leneficial. ale rampelor de acces prceum ~i cele pentru conducte vor fi prevazute cu reborduri din beton arrnat cu Inal\imea minim 10 em. la care exista pericol mare de corozrune sc recomandx fnehiderea interspatiului dintre profile.5upuse actiurrii tmor medii agresive. ell conditia ca elementele intercalate sa nu introduce eforturi suplimentare in elementele de constructie.avea panta pardoselii de minimum 1 'Yo.un proiectant de specialitate. 1 m . ~ectiuni. . A20. dad distanta "e" intre fiitele acestora €i>te e h/lO dar nu mai mic de 10mm ( unde h este ina1timea profilului). Se vor prevedca rebor duri similarc jurul stalpilor ~i in jurul fundajiilor utilajelor fundate direct pL' teren (placa). Daca protectia €ste deteriorata in proportie mai mare de 50% saudaca deterioraroa protectiei a determinat ~i deteriorarea unor clemente de construcrie de rezistenta. A1S.. Acopcrirea suprafetelor elernentalor de consrrucni cu F'rnt~ctiad~t~rioratil in timpul exploatarii constructiei se va cfectua pe baza unor dispozitii de ~antier date de proiectant. fie rnansoane protejate eu vopsele rezistente la coroziune. tolerantele de nivel admise sunt indicate in tebelul 6 pentru stratul suport din beton. in cazul in care aceasta prevedere nu se po ate realiza se recomanda realizarea inclinata a planseului dupa panta minima deseurgttre. TOLERANTA DE NIVEL (mm) PLUS SAU MINUS DIN 113.

IIl.A.5.!. ULA.S.2.1

PARDOSEU Alcaruirile de pardoseli se aleg astfel incat sa asigure izolarea structurii de rezistenta a planseelor ~i stalpilor :de agentii corozivi, in corelare cu gradul de rulaj existent in parcai, dasa de amplasare a acestuia in raport cu terenul, regimul tehnic de exploatare. precum ~i elasticitatea structurii suport a pardoselii. Pardoselile se vor rezolva astfel ca apa sau oriee alt lichid accidental raspandit sa .se scurga user la colectoare (sifoane de pardoseala, canivouri deschise, etc.) lirnitandu-se in aeest fel ariile afectate. Caruvourile deschise ~i sifoanele se vor amplasa In afara spatiilor potential ocupate de autoturisme In staponare.

II1.B.

SIGUR,ANTA

IN

EXPLOATARE

IIl.A.5.2.2

Cerinta de cali tate ~l sigurarita in exploatare se refera la protectia utilizatorilor in timpul folosirii constructiei, respectiv la: - Siguranta circulatiei pietonale - Siguranta circulatiei autoturismelor - Siguranta la agenti agresanti proveniti din instalatii - Siguranja cu privire Ia lucrarile de intretinere - Securitatea la intruziune siefractie.

HI.B. A. III.B.AI
lII.B.A1.l.

SIGURANTA CIRCULATIEI PIETONALE
Circulatia pietonala exterioara Traseul pietonal trebuie sa fie usor de recunoscut si diferentiat prin rezolvare in profil transversal, prin material sau culoare. Se recornanda ca intr~ constructie ~i carosabil sa se prevada trotuare cu latime libera min. 1.20 m. iar la intersectii minimum 1.50 x 1.50 (pentru carucior persoane handicapate). Caile de circulajie pietonala comune cu caile carosabile de acces (inclusiv ganguri sau pasaje) ca ~i eele care se intersecteaza cu acestea trebuie marcate ~i semnalizate, astfel incat sa fie vizibile in orice conditii atmosferice, Se recomanda catrotuarele adiacente cailor carosabile cu trafic sa fie separate cu bariere de protectie sau spatiu verde de siguranta. Stratul de uzura a cailor pietonale s~ rezolva din materiale ~ antiderapante (nealunecoase umede sau uscate), cu coeficientul de frecare min. 0.4 Panta trotuarelor va fi de max. 5 % in profil longitudinal max.2 % ~i in profil transversal. Denivelarile admise, pe circulatiile pietonale, max. 2.5 em. Rosturile intre dalele de pavaj pietona1 orificiile gratarelor, vor fi de max. 1.5 em. sau, dupa caz, de

IlLA.S.2.3.

IIl.B.Al.2.

IlLB.Al.3.

IIl.B.Al.4.

Ill.B.Al.S.

1l1.B.A1.6

m.B.A1.!. III.B.Al.h.

1Il.B.AL9.

Pe parcursul caller pietonale, daca ieste cazul, se prevad puncte de sprijin (grilaje, parapete sau balustrade, etc.) ell h 2..0.60m ..
31

30

D

lILB.A1.10.

La acoperisurile ell penta mai mare de 30 se pre:vad 6pritoare de zapadil, in dreptul circulatiilor pietonale exterioare. imprejmuiri (garduri) impreimuiri (garduri),~cestease v?r evite posibilitatea de accidentare p~m orizontale intre h = 0,3.;.1,OOm. rar 1.50 m .. verticale - max. sau diametrele .. orificiilor

·In.B.A4~

Circulatia pietonala interioara
Stratul de uzura al pardoselilor trebuieastfel realizat Incat sa nu permita alunecarea (atilt uscat cat ~i umed), iar spatiile destinate circulatiei interioare trebuie sa fie prevazute cu rnateriale antiderapante, asigurand un coeficient de frecare = min. 0.4. Denivelarea admisa (in' dreptuI usilor sau a deschiderilor din fie preluata prin pante.

Ill,B.A4.1.

ULB.A2 1Il.B.A2.1.

In eazul in care se prevad rezolva astfelincat sa se eatarare, fara elemente inalpmea gardului - min.

IlLB.A4.2.
1Il,B.A4.3. 1Il.B.A4.4.

pereti) - max. 2.5 ern. Se recomanda
Inaltirnea

sa

lILB.A2.2.

Distantele intre clemente imprejmuirilor (gardurilor) Accesulpietonal in eladire

libera de trecere, min. 2.00 m. proerninente

1(1 em

IILB.A3 m.B.A3.1

Suprafata peretilor nu trebuie sa prezinte ascutite, muchii taioase, sau alte surse de ranire.

Aec:esul pieronal In parcaj trebuic retras fatil. de .cii-eulalia stradala de accesul carosabil al parcajului, 1IsI~urandu-se 0 platformll de acces pietonal avand min. 1,2 m x 1:2 m liber (1,50 m x 1,.50. m pentru rotatic cornplcta OJ caruciorului de handieapati) h = min. O,lS m ..

*i

lILB.A4.5.

*i

1Il.B.A3.2.

Accesul p~platformii se asigura prin interrncdiul u~ei rampo pentru persuane handicaoatc, eli p;"1nt:i de max. H ;~(rentru denivei<'lfi> :W em) ~i max. P;(',u (pentru denivclari < _\1 em). Uitimea rampei scarii de acces de min. 1,2 m (conditii mat de necesitiip persU1Ine 'handicapatc cu diiicultiiti dt! mer~) 51 panta rampei de scara. d ...m.~x. ' 3[1 'I". Ramp..::!.:- , scarile ~i platf,'rmcie dcacec-, avea'F'l'eVaLute balustracie dcprotcctiecu eli h ~> [I,311 m vor h '" min. lUI(i m ..

Usile, ferestrele ~i peretiivitrati r (fara parapet sau cu parapet sub inaltirnea de siguranta), vor fi astfel rezolvaji ~i marcati, Incat sa nu provoace accidente prin ranire, cadere, etc., asigurandu-se balustrade deprotectie cu ina.lpme conf, STAS 6131 ~i mareaje de atentionare vizibile plasate la 0,70 - 1,50 m. de la. pardoseala (usile batante se vor atentiona eu marcaje
vizibile).

1l1.ILH.h.

1II.B.A3.3.

Latirnea libera a circulajiilor persoanelor in interiorul parcajelor, va fi de: • min 0,60 m. " intre autoturism si perete (pentru persoane . norrnale) • min. 0,80 m. - circulajie comuna pentru persoane normaie ~i pcntru persoane handicapate cu baston sau in scaun rulant e min, 0,90m. - circulatie pentru persoane cu carje, Latimea Iibera a eventualelor coridoarelor de circulatie va fi de min. 1,00 m. iar pe parcursul acestora se prevede un spatiu de mancvra pentru persoane handicapate de min 1,50 x 1,50 m la maximum 20 m distanta, Uitirnea lib era a usilor i'ncaperilor va fi de min. 0,80 m. pentru accesul in camerele de exploatare ~i de min. 0,90 m. pentru accesul in caile de circulajie, Amplasarea ~i sensul de deschidere al usilor trebuie rezolvat .astfeljncet sa nuse loveasca intre ele sau prin deschidere sa loveasca persoane ce lsi desfasoara activitatea. Parcajele deschise perimetral vor ave a parapetii sal! balustradele de protectie de inaltimea stabilita in STAS, dar nu mai putin-de Irn. Inaltimea poate fi redusa la O,80m. daca latimea elementului deprotectie (la partea de sus) este mai 33

1Il.B.A3.4.

fll.H.A4.7.

''X>

1ll.B.A3.S.

Rampele*i platforrnele S~· prt:>vild Ctl bordure d~' h .= U,05 ~ iFt'ntru oprire baston S('lU roata caruciorului dc handicapnt) In eazulln care nu exista balustrada de PWt;>ctIL' Stratul de uzura al rreprelor, rarnpclor. platforrnclor vor f astfel rf<'alizate incat sa nu permita alunecarea in conditii deul1'IezealaJ. de accc(inclusiv lI1.5.A4.8.

HLB.A3.6.

llLB.A4.9. IILB.A3.7 De!'chiderea usilor se va face, de regula. in sensul evacuarii. Gratarul pentru curatat incaltamintea va avea ochiun de max. 1,5 em .. IILB.A4.10. Deasupra platforrnei de acces carosabil S<lU pietonal in cladire. ;;e rocornarida prevedcrea unei copertine de protectic.

111.!L\3.X.

32

mare de O,SOm..

IIl.B.A6.9.

Ferestrele din d.reptul parapet sau balustrada

evita Ill.B.AS.
IlLB.A5.1. Denivelari La denivelarimai marl de 0,30 m. se prevad balustrade (parapete) de protecpe cu inaljimea de min. 0,80m. -l?en~ denivelari pana la 4,00 rn. si min. 0,90 m. - pentru denivelari intre 4,00 m si 1S,OOm. Parapetele ferestrelor, balcoanelor, logiilor, galeriilor deschise spre exterior vor avea inalpmea de min. 0,80 m. - l?entr~ denivelari pana la 4,00 m., min. 0,90 m. -. pentru denivelari intre 4,00 - 15,00 rn. ~i min. 1,00 m.- pentru denivelari intre 15,00 - 40,00 m conform prevederilor STAS 613.

alunecare

accidentarea si cadere)

rampelor si palierelor trebuie sa aibe de protectie cu h =0,90 m. (pentru a prin spargerea geamului in caz de

.

III.B.A6JO.

ina.ltimea lib era intre rampe.imasurata de la nasul treptei pe linia pasului, pana la intradosul rampei de deasupra, precum :;;i inaltimea libera de circulatie sub podeste sau grinzi de podest v afi h '" min. 2,00 m .. Lapmea rampelor ~i podesteior la scari principale de aeees ~i circulatie va £j de min. 0,95 m. - cladiri eu max. 3 niveluri, min. 1,10 m. - cladiri eu 3 - 8 niveluri, iar la sdirile secundare de min. 0,90 m .. Pentru persaane cu dificultati de mers, latimea rampelor si podestelor va fi de min. 1,20 m. Rampele cu latimea mal mare de 1,60 m. se prevad eu maini curente pe ambele latur. Latimea podestelor nu trebuie sa fie mai mica decat cea mai lata rampa cu care se inrersecteaza De regula, rampele eu mai mult de 18 trepte utilizate pentru iesire prin ureare vor avea palier intermediar iar lungimea pana la palierul de odihna (pentru persoane eu dificultati la mers) nu va depasi 3,00 m .. Scarile trebuie sa fie corespunzator ~i cat rnai uniform Iuminate, fara riscul de producers a fenomenului de stralucire orbitoare.

IlI.B.AS.2.

m.B.A6.11.

IIULA6. IIl.B.A6.1.

Rampe ale scarilor 1ll.B.A6.12. Relatia intre treptele ~i eontratreptele corespunde STAS2965. scarilor obisnuite va IlI.B.A6J3.

1ll.B.A6.2.

In

aceleasi conditii, pentru persoane handicapate cu dificultati de rners. I trepte '" (max. 32 em. -min. 28 em) ~j h '" (max. 16 em. - min. 14 em ..). Rampele se prevad pe laturile libere eu parapete (balustrade) de protectie eu maltimea de h trepte ::: min. 0,80 .m, - pentru denivelari mai mici de 4,00 m. ~i h '" min. 0,90 m. - pentru denivelari de 4,00 m .. la IS,OO m Cand scara este distantata de protectie. de perete, se prevede balustrada IlI.B.At'i.14.

Ill.B.A6.3.

Ill.E.A6A.

m.B.A7.
lILB.A7.1.

Iluminare

artificiala .,.,

IILB.A6.5.

Balustrade (parapetul) se prevede eu mana curenta, astfel conformata incat' sa fie cuprinsa eu mana iar pentru copii, se prevede si 0 mana curenta intermediara la h = 0,60 m .. Ill.B.A7.2. Balustrada va fi asfel alcatuita incat sa nu permita eataratul sau trecerea capiilor dintr-o parte intr-alta, avand spatii intre elementele balustradeide max. 10 ern .. Pentru persoane varstnicc sau persoane cu dific;ultiiti de rners, 5e recornarida prevedea unei balustrade sau maini curente $i la perete, pentru orice latime de rampa, Finisajul pardoselii antiderapante. scarilor se realizeaza dinmateriale IIl.B.A8.2.

Iluminarea medie pentru iluminat normal pe caile de circuiatie va fi de 75 .;. 100 lx, pe caile de circulatie pietonale, coridoare, scari §ii de 20 lx. pe platformelede stationare. lluminarea medie pentru va fi de min. 0,3 lx .. iluminat de siguranta de evacuare,

Ill.B.A6.6.

HI.B.AS.
IILB.A8.1.

Deplasarea persoanelor cu ascensorul
Ascensoarele pentru persoane se proiecteaza, realizeaza si utilizeaza potrivit reglement~rilor specifice, recomandarilor producatorilor si agrementelor tehnice prevazute de lege. Atunci cand se prevad, unci din lifturi trebuie dirnensionat §i eonformat incat sa fie utilizat sa fie astfel $1 de catre
35

lll.B.A6.7 .

llLB.A6.8.

34

Efort de rep. . 50 lx. se recomanda sanu fiemai mare de 5%. Perepieabinei nutrebuie sa fie umezi. investitorului. precum ~iindiferent de tip la parcajele accesibile numai personalului special angajat pentru efectuereaparcarii (in care publieul nu are aeees).B.13. B1.B.B. .80 m.doua accese din care eel putin un fir de circulatie pe sensul de intrare ~i doua fire-de circulatie pe sensul de iesire (in cazul platH la iesire) sau doua fire decirculatiein sensul de intrare ~i un fir deicirculatie pe sensul de iesire {in eazul plapi la intrare) la parcajele publiee de tip P3. IIl...AS. 300 N.3.doua aceese cu un fir de circulatie pe sens sau un acces eu doua fire de circulatie la pareaje de tip P2.panoul de comarida al cabinei. III. IIl. .14.AB. panta rampelor de acees ~i circulajie.A8. Limita dedeformabilitate adrnisa.9. 5 lx (la panoul de comanda din cabina ~i de pe paliere). avand dimensi~ea cabinei ide min. 20 autoturisme. Deceleratia in caz de aprire brusca a cabinei (emergenta) max.B. Se vor prevede garnituri de protecfie din cauciuc la toate muchiilecare pot produce raniri utilizarorilor.BI.A8. Nurnarul de accese in pareaj pentru autoturisme se stabileste in functie de tipul. 65 db(A) in absenja ocupantilor ~ia altar surse exterioare.12. . 1I1.max.B.B.50 x 1.AS. m. Razele de giratie. J III-B.B.5 em. B. 1.max.A8. handicapati).3. III.3.B. 10 - !I1. . 9. III. avand in vedere ~i frecventa de rulaj pe locul de parcare in orele de varf. iar in (pana e1eclrica) de min .A8.schldere automata iar dimensiunea platformei de acces in -fata liftului .B.B1.AS. sistemul de plata a stationarii adoptat. Energia dnetidi a usi! .5. SIGURANT A CIRCUlLATIEI AUTOTURISMlELOR CIRCULA TlA AUTOTURISMELOR Rampele ~j caile de circulatie pentru autoturisme vor fi libere de orice. dupa caz. . III.B.va fide min.B1A.2. 2.B. Usile vor fi glisante.50 m (rotatie eompletacarucior pt.B1. 2 max. .AB. Ratia deaer proaspat in cabin a va fi de 1 litru/see/persoana (atat in regim normal cat ~iin caz de avarie).B.15. IU. Nivel de presiune acustica adrnis in cabina. Temperatura m cabin! va vi cu ± 5° C fata de' temperatura palierelor de acces la ascensor. 1lI. 1. m. se conformeaza astfel incat sa permita'" circulatie usoara pentru toate autoturismelor adrnise in parcaj.. Se asigura.BJH .16. m.. Ill. precum ~i pantele rampelor de circulatie intre niveluri. 0.4.6. min.persoane handicapate.elevatoare pentru parcajele de tip Pl.90 m.40 m.B.6.B.81 m/s2. vor fi conformate potrivit prevederilor legislatiei rutiere in vigoare. Pentru accesele 1a pareaje eu max.5. 1. Nivelulde iluminare in cabina ~i pe paliere.B. max. mana curentapentru sus\1nere is h " 0. 150 N. categoria ~i marimea parcajului. 1lI. lndicatoarele de semnalizare ~i mareare a traseului ~i modului de deplasare al autoturismelor in parcaj.10 x 1. se poate prevede 0 platforma elevatoare: .Bl. asiguranduse prevederea obligatorie a acestora prin proieetare.l1.2.l.Bl. butoane lurninoase de alarma pe .10. J.obstacol pe toata laVmea lor si pe inaltirnea minima de2. Pe distanta de eel putin 4m de Ia marginea cailor de circulatie exterioare earosabile.B.B1. f]!.? lI1~B. III.5 em (la 0 forta de 300 N aplicata pe 5 em in orice punct al peretilor cabinei). a pereti10r sau usii cabinei. neadmitandu-se mai putin de: cerinta Diferentade nive1 admisibila intre cabina si palier.A8. interfon in interiorul cabinei . III.AS.B..max.7. caz deavarie m. IIJ.AS. IIl.B. max.A8. Parcaiele publieecu mai mult de 8 niveluri se recomanda sa fie eehipate ~i cu ascensoare (platforme) pentru autovehicule ~ pe lfmga sistemul de rampe de acces.AS.BI2.B.nere a usii {in caz de emergenta) .13m . Efort de deschidere a usii (in caz de emergeoja] .B. etc. lapmea libera pentru golul usii de min. III.B.2. . cu d". Se prevad .un acees cu un fir de circulatie pe sens sau doua platforme .B.8. Rampa maximum admisa exterioara descoperita Ia nivelul de 37 III.

acestor rampe se lumina asigurarii unei treceri din parcaj.2. 50 lx .6.B. pe circuitede intrare ~i de iesire. La amplasarea acestor Iocuri se va tine searna $1 de asigurarea protejarii circulatiei pietonale a acestora. numarul de puncte de conflict dintre acestea trebuind sa fie cat mai mic posibil. Pentru parcaje amplasate in zone rezidentiale importante sau ale centrelor de afaceri..Blll. Echiparea ascensoarelor siguranta eficiente. [11.5.7. (separand circulatia de alimentare de circulatia de evacuare) cu latimea caii de circulatie de minimum 5.B. pe caile de circulajie carosabila ~i de 2.B.) 1a panoul comanda din cabina (platforma) ~i pe paliere. 5 lx. III. (A) in absenta ocupantilor ~i a altar surse exterioare.E.9.B1.B3. Diferenja de nivel admisibila intre pardoseala (platfonnei) ~i palier va fi de max. 1I1. pentru parearea in lungul caii. Se recomanda adoptarea circulatiei interioare pe sensuri unice. precum ~i la parcajele subterane ale carer rampe de acces sunt deseoperite ~i supuse urnezirii.BLlO. JIl.B. cabinei IlLB. m. se recomanda adoptarea unei solutii de incalzire automata a acestora. 10]. 2.BLS.. III. motorul autovehiculului trebuie sa fie obligatoriu oprit.H Nivelul de presiune acustioa admis in cabina va fi de max.B3. ca la parcajele de tip P2 ~i P3.10 m.4.B. (platformelor) se prevad cu o-amituri <:) IIl. ILUMINARE ARTIFICIAL A Se asigura iluminat de siguranta (min. 1lI. (recomandu-se u~i de tip glisant sau ghilotina).50 m. Se recomanda Prevederea In ascenSOaresau pe platforme. de '"fr III. eel putinl % din locurile de parcare situate cat mai aproape de acccselc in parcaj. avand locurile de stationare cu dimensiunile minime de 5.B3.B. III.5 em .l2. 38 In vederea ievitarii accidenrelor. pcntru unghiul de parearede 90° .B3.50 m. se recomanda prevederea unuinumar de cca. amplasate astfel in. ULB. preeum ~i cele integrate marilor hotel uri si magazine. DEPLASAREA (PLATFORMA) AUTOTURISMELOR .. 65 db.RE3.B... 20% din totaiul locurilor de peritru autoturisme de lux. P~atfor~ele pentru autoturisme cu sau fara cabina. vor avea dlm~nslUnea de min. max.0 lx. 1Il. pe platformele de stationare. ' Debitul de aer proaspat asigurat in cabina. Energia cinetica a usii. Uipme liberagol u~a . IU. sunt recomandate in anexa IV.B.B3.11. Caracteristicile principale ale rampelor ~i cailor de acces in parcaje. Peretii cabinei trebuio sa fie uscati(fara umezeala).B3.B.B3.B.B. Nivelul de iluminare in cabins ~i pe paliere. se vor lua toate masurile 39 .B.>i mijloacelor de comunicane (interfon a telefon. eu functionare exdusiva In perioadele in care poate apare riscul de polei.B1.B.B.B. gradate de la lumina exterioara Ia IILB.. 5.e a normativului. va fi min.1.3. Iluminarea me die pentru ilurninat normal va fi de 50 lx.6 a normativului.2.1. mana curenta pentru susfinere ~ h = 0.B2.75 rn.:i1t sa nu perturbe circulatia sau stationarea celorlalte vehicule din parcaj. Aceste locuri precurn t. Circulatia in parcaje se organizeaza.>icell' mentionate In articolul anterior vor fi semnalizate si marcate corespunzator.min. Conformarea dimensiunile parcajelor pentru autoturisme va avea in vcderc recomandate din anexaJv. respectiv 3. B3.acces In parcaje este de 18%. Toate muchiile accesibile utilizatorilor.B3. III. lIl. dupa caz.9.B1. va fi de minimum 10 litri/sec(atat in regim norma] cat ~i in caz de avarie). III. CU ASCENSORUL III. deprotecjia din eauciuc. La parcajele publice amplasate supra teran.1O.00 m. cu fajade deschise in vederea ventilarii naturale..B3. La conformarea tine cont ~i de conditiile climatice locale. Pe durata deplasarii cu ascensorul (platforma). m.a butoanelor luminoase de alarma t.50 x 2. cu sisterne de lll. 2.B3.90 m. sa fie conformate penrru handicapatii locomotori.8.B2.I'l2. sonerie).00 x 2.B.

mijloaee .mm.D2~ Ill.C2.Cl.Dl. III. Ill. de II1.24 V pentruutilaje ~i echipamente portabile din spatii eu pardoseala neconductoare de' electridtate. accesibile utilizatorilor.1.C1A.W idem (priza naturala). 1Il. prin prevederea orificiilor de.B. . . bine ancorate de elementele cu de Sevorlua masuri de protecpe a rorpurilor de iluminat eu lampicu incandescenta (avand t >. 40° C.J3.1. max.B.B. max. Protectia imporriva traznetului se realizeaza cu prevederile normativului I 20. 70" C'. lWcand priza de pamant este comuna pcntru ioasa tensiune.' a rruse pnn s:pa~l e . caile de circulajie catre constructie precum si mtreaga supra~ata a indntei sa fie usor vizualizate. IH.Dl.3. ~. Executarea.C4. va fi de max. Ill. prin instalatia .pr~venire. Temperatura In incapere. I~pied~car~a dimensiuni intruziunii. precum~i echiparnentelor pentru incalzire (corpuri sau conducte de Incalzire).. (R) = max.B.B.(R} = min. .2.C2·2. III. ·111 .B. IIl.O. 1.eorespunzatoare pentru ca ac~esele In incinta. 100° C). e~ploatarea.. medie tensiune si pentru paratrasnet. (R) "" m<1X. Rezervoarele amplaseazasi 'f' speer Ice. IILB.C1J· AGENTI AGRESAN'fI ELECTROCUT ARE Tensiunile _ (Un) = max.2. anexa "Documente conexe").B.B. ~i indirccta "<' SUFrafet~le elementelor de constructii ~i instalatii accesibile utihza~onlor.B. H1. . m.B. III. Hl.max. ' SlV a de lucrunu vor depasi corpuri deiluminat ~i _ (Un) '" max.B.C3. EXPLOZIE Conductele de alimentare combustibile vor fi astfel interioara amplasate a instalatiilor de fluide ~iexecutateincatsa nu INCINTA CONSTRUCTIEI Masuri ~e .1(lW pcntru instalatia de paratrasnet (priza artificiala) ~i (R) =m.D. lll.1.olatie.1x .1. I1I.2. m.pentru DIN INSTALATII .D2.pentru utilaje electrice (forta).C. 40 V instalatiiisi echipamente electrice fixe sau mobile ~i (U) = max. provoace aceidente.C5.B. 10 em. nominale ~~ co~bustibnaferente sistemului de indilzire se realizeaza in.B. nu trebuie Sa prezinte muchii taioase sau proerrunente care pot produce raniri.3.B.C1. 41 III.: max.B. UI.B. de III. SIGURANTA LA INTRUZIUN1 SIGURANTA IMPREJMUIRILOR ~I EFRACTIE (daca seprevad) Temperatura aerului introdus ventilare.I3·C2. Masurile de protectie .C.S. 4W pentru instalatia electrica de [oasa tensiune.3. respectiv pentru utilaje ?i echipamente portabiIe din spatii cu pardoseala conducatoare de electricitate ~i pentru eehipamente montate In subteran. DEscARCARI ELECTRECE ATMOSFERICE in conformitate Ill. Traseele acestora nu sunt drnl .. Tensiunide atingere ~j de pas (U) = max. ELEMENTE DE CONSTRUCrII ~I INSTALATH 1lI.C4. Rezistenta de iz. conditiile rezlementarilor t ehniIce .pcntrulTliltcri<1lelc electroizolatoare a elE?mentelllr conducatoare. 2.Cl.. 220 V . t~ 0 . C:.B. ARSURI ~I OP ARIRI Temperatura parplOr accesibile instalatiik ir. pentru slg~ranta obisnuita de mm. Ill.CS. in conformitate ell prevederile reglementarilor specifice (conf.4. sO. asigurand inaltimi de gard. BI.circulatiei piesonilor.DU.l.40m.50m ~i pentru siguranta intarita . es~nate percarfi ~i circulapilor acestuia inclusi .C4. 400 V .B.pentru aringcrc dirccta vor stabili conform reglemenUirilor speciflcL'. tiil de .Ill. C.C1·5..C2. Este interzisa trecerea prin spatiile parcajului a conductelor gaze combustibile sau toxice.B..C. IlLB.2. Ill.B. intretinerea ~i repararea insealajiilor se face n_umal de catre personal calificat..B.. rezistenta.C2·3. Rezistenta de dispersie a prizei de parnant (R) .3.B.ooon . apei ealde menajere. .60o f~piedkare~ esc~ladarii.

in afara eelor proiectate. III.C. cu exceptia necesitatii de inlocuire a unei roti: 43 . constructi ei. 10 em .BD3. interventie pentru stingerea incendiilor ~i evacuarea ocupantilor ~i a bunurilor materiale. iar reteaua de evacuarea apelor uzate vor fi astfel proiectat~ ~l. . Conditiile performante specifice ~i cuantificarea acestora. ACOPERISURI Se va lua masuri de prevenire care sa asigure accesul acoperis.prevenirea avariilor la constructii ~i instalatii invecinate in cazul prabusirii constructiei incendiate.B.protectia utilizatorilor. .C. in interiorul parcajului. numai din interiorul cladirli. . CONDll1l DE PERFORMANTA RISCUL DE IZBUCNIRE A INCENDIILOR destinate sarcinii parcarii termice autoturisrnelor.impune proiectarea JILB.repararea sau intretinerea autoturismelor.C.B. m. spatii sau depozite.derate cu rise mare de incendiu. IJI. conform reglementarilor tehnice. sub orice forma.2. de proteqi€ sa alba spatiul mtre slementele componente de max.2. tinand seama de varsta.'Po IIl. pe cat posibil.2. "::. IlI.2. ~i in construqie se pnate unui sistern de televizruns SIGURANTA lLA FQe GENERAUTATI ~i realizarea constructiei astfel incat sa seasigure: . starea lor de sanatate ~i riscul de incendiu. se stabilesc de catre proiectant conform normativului.C. Jll.. are in vedere natura 1l1. de catarare ~i patrundere_ i~ construcpe.al parcajelor pentru autoturisme. impiedicarea patrunderiianimalelor prin.1. prin proiectarea ~i reali~area faiadelor asHel m~at sa nu permitapatrunderea u:.2.1.~ara In l~ten~rul acestora. indiferent de natura defectiunilor. Jar grilajele. pnze de aer proaspat.. precum ~i la vecinataji: .Vizualizarea cailor de accesspre realiza direct sau prin prevederea cu circuit inchis.fumatu1 ~i utilizarea foculuideschis.2.irnpiedicarea propagarii incendiilor pe arii construite mari si de la un nivella altul.1 m.D3. autoturismelor ori transvazarea lichidelor combustibile. INCHIDERI PERIMETRALE ALE CONSTRUCTIEI Lirnitarea posibilitatilor.amenajarea de incapert.L3.D3. g~l~ri (ochiuri mobile de ferestre. determinara prin In constructiile substantelor calcul.1.C.2:l. real~zata iricat sa nupermita patrunderea rozlitoarelor in interiorul Cerinta desiguranta la foe . IlI. protectia echipelor de. in special destinate depozitarii de materials ~i prod use combustibi1e.2. sau spatiile ~i densitatea incadrarea spajiilor in riscuri de incendiu. pentru fiecare caz.). pe baza scenariilor de siguranta la foe elaborate conform reglementarilor de specialitate. Incaperile constructiilor destinate parcarii autoturismelor sunt consi. gun de evacuarea aarului viciat. etc. . iar celelalte spatii au riscuri de incendiu determinate de destinatia lor.completarea Sail scoaterea de carburant din rezervoarele .Cl. Pentru reducerea se interzic: riscului de.D4.0. seva rcz~lva astfel incat sa asigure circulatia aerului dar sa nu permits ace~ul roza~oa:elor sau a altar animale in constructiesau instalajiile acesteia.limitarea pierderilor de vieti omenesti ~i de bunuri materiale: .incendiu. .

2. gr.2A.in corelajie ell gradul de rezistenta la foe al constructiei.2.instalatii timpul de alertare este maximum 4 minute.3. Cand constructia este echipata cu instalatiiautomatede semnalizare a incendiilor.: .C. m.c. Compartimentarea antifec HI. alertarea servidului de pornpieri ~i a unitatilor . case de scari. 1n constr. etc.utilizarea in alte scopuri a spajiilor din parcaj. HI. explozive. alarmarea trebuie realizata automat in max.2. COMPORT AREA CONSTRUCTIEI IN ANSAMBLU PRINCIP ALELOR EI P ARTI COMPONENTE Timpul de incendiere totala ( flash-over ) ~I A m.C. coridor inftmdat) Aria compartimentelor de incendiu va fi realizata in Iimitele recomandate. fara ca acesta sa fie mai mic de doua ori timpul de supravietuire respectiv 30 de minute in constructii de gradul HI de rezistenja 1a foc ~i 10 minute in cele de gradul III-V. dar maximum 3 ore.2. In care se afla sub stante perieuloase (inflarnabile. precum ~i de .100 sec. incaperi de refugiu). de distanta fata de vecinatatisi de rezistenta la foe a fatadelor ~i a acoperisurilor obiectelor llwecinate.. Timpul de alertare lntervalul de timp dintre alarmare ~i generalizarea combustiei Ia toate elementele ~i materialele din spatiul respectiv se determina prin calcul. de regula prin realizarea unei suprapresiuni de 104 Pa.gr. . nu poate fi predzat la parcaje neechipate cu instalajiiautomate de semnalizare a incendiilor.gr. condor infundat) ·50 sec.2. m.c. in constr.S.gr. in constr.2. .3.I-Il (50 sec. dar nu va fi mai mic de 30 de minute.C. Volumul de aer ce intra prin elementele de inchidere perimetrale mobile ale consrructiei (in pozitie inchisa) ~i eel care iese din construqie datorita diferentelor de presiune se determina prin calcul functie de situatia concreta.2.0. iar eventualele goluri functionale de comunicatie din acestia se protejeaza cu elemente de inchidere rezistente la foe minimum 30'. III.C.in constr. Intervalul .IV (30 sec. numarul de niveluri ~iriscul de incendiu.gr. stingere a incendiilor.timpul forjelor de interventie. TIMPDE SIGURANT A UI.C. in functie de radiatia termica a constructiei incendiate.. IIl. Timpul de propagare a Incendiului de alertare a Ia obiecte Invecinate m.2..3. Timpul de Iocalizare . 40 secunde la constructii cu gradull1I-V rezistenta la foe.C.). radioactive etc.2.~istingere Se stabileste in functie de echlparea ~i dotarea cu mijloace de . depinzand de perceperea ~i reactia utilizatorilor.2.c.1.v(2S sec. La construcjiile echipate eu instalatii automate de sernnalizare a incendiilor.2. coridor infundat) . va fi de maximum: -150 sec. Timpul de evacuare Intervalul de tirnp dintre alarmarea utilizatorilor ~i evacuarea acestora in exterior sau in spatii special amenajate (degajamente protejate.2.I (cladiri inalte ~i foarte malte) . se recomanda ca de parcarej suprateran sa fie subimparjit inarii de maximum 6000 mp si respectiv 3000 mp pentru nivelurlle supraterane.2. Timpul de alazmare De regula.3.2. corozive. arnenajate ~i marcate inacest scop. cum sunt circulatii. iNTERVAL1E OF.m (35 sec: coridor infundat) -. lnafara carburanplor ~i lubrefiantHor auroturismului. dona minute.stationarea autoturismelor in afara spatiilor destinate.de timp dintre alarmare ~i momentul in care Incendiul Se propaga la obiectele invecinate se determine prin calcul.C.3. suprafata fiecarui nivel .rezistenji la foe minim Ih.70 sec.60 sec.2.2. Aceste elemente vor avea asigurata inchiderea automata si 4S .Elementele de separare din cadrul unui compartiment de incendiu se realizeaza cu pereti CO.accesul autoturismelor ~i a: remorcilor acestora. in constr.3.0. un minut laconstructii de gradul l-Ilrezistentala foe ~i max. publice foarte marl. rampe.de interventie ale pompierilor militaritrebuie realizata 1n max.. Btanseitatea la aer Timpul de supravietuire Minimum 15 minute in constructii de gradul I-ll ~i 5 minute in constructii gtadul III-V rezistenta la foe. Pentrucele neechipate cu astfel de .1.2.Pentru parcajele m.

pereti rezistenti la foeeel putin 3 h. prin conformarea si realizarea aeestora conform normativ Pl1S se vor asigura: . spatiile ~i birourile de . potrivit reglementarilor tehnice.b. tamburi deschisi. prevazute cu dispozitive de autoinchidere sau inchidere automata in caz de incendiu: . IlI.3. Acoperisul unui parcaj situat rnaijos fata de fatadcle vitrate ale constructiilor invecinatesi la mai putin de 10 rn. Atunei cand un pareaj estealipit sau Ynglobat intr-o clad ire civila (publica) saude productie.. iar daca se alipesc sau comaseaza cu alte fu. Fac exceptie de 1a aceasta prevedere.3. D sau E de pericol de incendiu: .z.de combustibilitate !?i rezistenja la focnormate.C. pentru cladiri inalte si foarte inalte. fara rol de protectie la foe. pentru cladiricu aglomerari' de persoane sau de productiez'depozitare din categoria C.C. conform prevederilor normativului Pll8.3.. bagaje. conform Normativ P118.a la mli1r. . cladiri cu sali aglomerate ori IW persoane ce nu se potevacua singure. eel mai de sus nivel utilizar al constructiei invecina t se afl.3. de compartimentare antifoc m.manuala. .C. minim 4 m.3. va trebui realizat din rnateriale sau elernente din clasa CLJ+Cl peo distanta de minim Brn ma!>uratil in proiectie orizontala.2. delimitarea parcajului de celelalte functiuni se realizeaza prin elemente de separare din dasa de cornbustibilitate Co ce vor fi : .C. este determinata de densitatea sarcinii termice din spatiile respective.lh.2.C.pereti rezistenti la foc eel putin 2 h.c.3.a.3.3. dacli.3.2.C2.3. 1II. Rezistenta la foe miruma necesara peretilor antifoc care delimiteaza compartimente de mcendiu (realizati din materials din clasa de combustibilitate Co). destinatia spatiilor ~i functia elernentului de separare.pereti si plansee Co. elementele despartitoarc vor fi rezistente la foceonform normativului PUR.rne mai mare de 8m.2. e sensuri unice de circulatie intre functium (prcvazandu-:«: intoarcerea carucioarelor pe un alt circuit.asigurarea evacuarii fumului din Incaperea tampon (desfumare). ~i plansee 3 h..pereti rezistenji la foe eel putin 4 h. in Rezistenta Ia foe a elementelor ~i despartitoare ut.C. peretii ~i acoperisurile vor avea dase de combustibilitata si rezistentela foe normate. In cazuri [ustificate proteja eu incaperi tehnic. de acestea.4. Rezistenta la foe a peretilor exteriori ~i a acoperisului IJI. vor indeplini conditiile. Eventualele goluri functionale strict necesare in acestea.s.4. Hl. III.C. de rezistenta la foe al constructiei .3.2. golurile de comunicare se pot tambur alcatuite si realizate conform norrnativului P11S. IIl. prin goluri a caror sectiune minima este deO. secompartimenteaza antifoc. ..arii minime de 3 mp.c. potrivit reglementarilor spedfice. alcaruita si dimensionata astfel incat sa asigure evacuarea eficienta a fumului in caz de incendiu. in functie de gradulde rezistenta la foc al eonstruqiei. se protejeaza conform reglernentarilor tehnice. asigurandu-se ~i sub/sau in acestea.In siruatiile in care prin incaperile tampon (sasuri) tree carucioare de marfa.a. si plansee 1 h.2. Ill.3. Rezistenta la foe a elernentelor despartitoare rezistente la foe sedetermina in functie gradul de rezisrenta lao foe si de densitatea sarcinii terrnice.cz.2.Evacuarea fumului [desfurnarea ) din incaperilc tampon (sasuri) este obligatorie si se poate reahza: <> natural organizat. exploatare si supravegherealeparcajului.C.C2. Atund cand se prevad indiperi tampon (sasuri).1 mp din aria sasului: e mecaruc. Celelalte elemente de separare interioara.5.echiparea incaperii tampon (sas) cudoua usi rezistente la foe eel putin 45 de minute fiecare.5. etc.s. ell rezistenta la foe de minimum: . pentru protectia golurilor functionale din peretii de compartirnentare. " Eventualale goluri de comunicare functionala necesare intre aceste spatii vor fi protejate cuelemente corespu~zatoare.b Golurile de comunicare funqional<1intre parcaj ~i spatii cu incaperi alte destinatii sau Iunctiuni vor fi protejate ell tampon ~i dupa caz. se au iri vedere urmatoarclc: " aria incaperii tampon (sas) de minim 10 mp. pentru celelaIte cazuri. si plansee 2 h. faFi de constructii invecinate. rezistente la foe minimum 2 are.c.usile rezistente la foc eel putin 45 de minute.4.s. de punctul eel mai inalt al 46 47 .a cu actionari din ambele parg ale peretelui.2. independent). In cazul in care parcajul se arnplaseaza la distanta mai mica decat cea recomandatl'i Tabelui 2. . prevederilor suprapresiune mc.b. e distantaintre usi. amplasate intro ele la distanta care sa nu perrnitaunei persoane salementina deschise simultan (2 m intre usi): .3.2. .a- 1Il.5.n ctiuni.S. In functie de gradul exteriori neportanti 1I1.c.4.a. IlI.3.

asigurand intervalul de timp necesar stabilitiitii si rezistentei la foe a acestora... gabarite ?irezistent~ a:e cailor de acces ?i circulatie. gradul de . (masurata in proiectie orizontala).. c.2. C acces ~ tr-un parcaj subteran se reelizeaza din matenale ..C..l. daca nivelul utilizat se aHa la maltime mal IDldi sau egala .8. coloane uscate.. Accesul autoscarilor ?i autospecialelor de interventie se asiguracel putin pe 0 fatada a parcajului suprateran .IIl. . subteran ?i mai mull de patru niveluri supraterane.. . .re:-. se asigura in functie de tipul de construqie. Rezistenta Ia foe a structurii ma_~ini. amplasafi In zonele de acces in parcaj.10.. . m. in case1e de scari sau in incaperi tampon si iniriteriorul parcajelor. cu spuma aeromecanidi.c. parcajele publiee se echipeaza cu : a.instalatii automate de stingere cu apa tip sprinkler.C.al..10. pentru parcaje mai inalte sau egale de P+ 1 eta] ~~ care se ami la disranta de eel putin8m.1D. de regula. in imediata vecinatate a rampci de acees: .. de constructn invecinate. iar pentru parcajele inportante sau la care investitorii 0 solicita se pot prevede 49 48 . asfel mcat sa perrnita interventia operativa a echipelo: de po~pieri. trasee.' d. prevazuta cu lopara \.3.3. b.trebuie sa fie eel putin egal cu rimpul de supravietuire.121/s/m2• Echiparea prevazuta esre minimal a.2. m.7. _ 2h.3.coloane uscate montate in casele scari. IlLC.Z..2. In parcaje subterane pentru mai mult de 50 de autcturisme amplasateintr-un singur volum ~i Ia cele supraterane mchlse cu mal mult detrei niveluri.hidranti interiori. seia in calcul.erate.3.areaj trebuie sa satisfaca conditiile de eombustlblhtate i?! de rezistenja la foc normate.c. dispuse astfel meat sa poata fi utilizate pentru prima intervenjie.acoperisului pareajului . "" de m.2. substante de stingere etc.pectJv15 minute in constructii gradul l-11 ~J 5 minute In cere de gradul !II-IV. Parcajele pentru autoturisme se doteaza cu mijloace de prima interventie in caz de incendiu !?i se echipeaza cu instalati] de stingere a incendiilor.. arie construita: b. Timpul.. m. 2 ." de eel mult 8m. corespunzator marcate. va fi eel putin egal cu timpul de supravietuire nor~at. asigurandu-se intensitatea de stingere de minimum O.C. la parcajele subterane pentru mai mult de 20 de autoturisme ~i la cele supraterane inchise cu mai mult de doua niveluri.9. etc) uniform repartizate pe toata suprafata pareajului. Dispunerea sprinklerelor in parcaj se face pe toata suprafaja acestuia. indiferent de capacitate.autovehicule. infun.qie de raza lor de actiune.10.S. portante a. Elernentele structurale portantesi autoportante . in cazul in care acoperisul unui.6. .3. pentrucele parter. c. precum ~i indiferent de numarul autovehiculelor atunci cand sunt dispuse in sau sub cladiri inaIte.stingatoare portative (cu pulbere ~i dioxid de carbon.3.2.e.eel putiT' " lada ell nisip pentru fiecare nivel de parcare. din punctu1 de vedere a rezistenjei la foe trebuie sa asigure: -15 minute. conform prevederilor normativului ~i a reglementarilor tehnice: Parcajele. Timpul de siguranta 101 foe a refugiilor Intervalul de timp in care este asigurata supravietuirei)J~ refugii.rezistenta la foe al acesteia ~i nivelul riscului de incendiu..C.2.stingatoare transportabila cu (praf ~iC02' sau spuma): unul la 50 de .2.i amplasata.3. la parcajele etajate cu mai mult de trei niveluri atunci cand sunt arnplasate L. in ordinea: Iangi'i intrari. astfel dispuse mcat sa asigure un stingaror la maximum 10 locuri de parcare ~i la maximum 150 m2.2. _ 30 minute. parcaj suprateran s~u al unui .. m...eunui p.3.:1e siguranla ~i capacitatea eliBor de evacuare Intervalul de timp 'in care cailede evacuate pot fi folosite de ' utilizatori in conditii de Siguranta. hidranti inte~jori ~~ exteriori.'.hidranti extericiri de incendiu. foarte inalte sau cu sali aglom. ·C4 m' 1 clasa de combustibilitate. amplasaji m locuri vizibile si usor accesibile in caz de incendiu. iar capacitatea de evacuare deterrnina Evaeuarea autovehiculelornu IlI.3.utilaje.c.3. se prevad cu urmatoarele dotari: =e= m.C..2. Accesibilitatea Se asigura ta prin calcul. Echiparea !?i dotarea cladirilor cu mijloace fixe ~i mobile de interventie Echiparea si dotarea cu snngatoare. instalatii automate de semnalizare ~1 in afara de mijloacele de prima intervenjie. avand capacitate de 100 L (de preferinta mobila). mijloacelor de interventie prin dispunere. indiferent de rnodul In care evolueaza incendiul.

. m. determinat conform normelor. corespunzator mareate.2.a. perturbata de inghe].0.' . afara circulajiilor pentru autoturisme.2.2.2. Hl. de regula.c.2.2. Gradul de rezistenta la foc a cHidirii (stabifitate) .c.11.c. m.ot€Jate la socuri.dlfi materiale Co rezistente la foe corespunzator destinatiei ~ldensitatii sarcinii termice. potrivit scenariilor de m.echipari ell instalajii automate de stingere (tip sprinkler.4.echipate ~i siguranta la foc elaborate. m.6.S.A1DE EVACUARE Trasee.).Ca~alele de ventilate ale parcajului care traverseaza incaperi e~tenoar~ ace.€ pr.~i-prevazute eu clapete antifoc in dreptul trecerilor prm peretn de compartimentare. se alcatuiesc si dimensioneaza astfel ilrteatsa asigure treeerea numarului de fluxuri deevacuare. . iar trapele \>i usile de vtzrtare aferente aeestora vat fi rezistente la foe minimum 30'. Pentru toate instalatiile de stingere cu apa se vor lua masurile necesare pentru ca functionarea lor sa nu fie.ca~l~e . Conductele de lichide ir:illamabiledestinate sa alimenteze echipamente utilitare.sa fi.1U UI standard.3. limitfmdu~5e pe cilt posibil ~i asigursndu-se masurile corespurizatoare de protectie normate.0. va fi astfel realizata incat sa se ~i trasee de intsrventie in interior de reeunoscut. !II. grup electrogen.4. e~~foml reglementarilor tehnice. drencer. atilt pentru introducerea cat ~lpentru evacuarea aerului. etc. iar propagarea flacarilor pe suprafata acestora.S. m.c. trebuie sa asigure indeplinirea condijiilor normate si de corelare reeomandate.4. . Conducte ii ghene pompieri Conformarea £onstruqiei asigure accese din exterior cat mai scurte. incendiu {'i sa nu constitute diI de propagate a fumului ~i incendiilor. .4.Z.ALE DE CONS~RUqIE Combustibilitatea Urilizarea elementelor ~i materialelor materialelor ~i elementelor de constructii din clast' de combustibilitate ~i cu rezistenje la foc normate. merte la actiunea focului. Densitateasarcmii termice se determina conform prevederilof reglementarilor tehnice. suprafata elementelor ii c.3. Coridoarele comune de evacuate. Ill. se separa cu materiale (~I~mente) Co rezistente minimum lora.4.c. stabilita in functie de eombustibilitatea ~1 rezistenta Ia foe a principalelor elemente de constructie co~pon~te.Canalele si ghenele care strapung perejii sau pian?eele de ~epar~rea parcajului ~i care constituie comunicari eu spatii invecinate vor fi realizate :din materiale rezistente la foe minim 2h. m..4. Caile de e:racua~e. Asigurarea traseelor de intervenjie a serviciilor mobile de Capacitatea. Degajarea fumului ~i gazelor toxice Materialele ~i elementele utilizate in caz de incendiu nu trebuie sa emita fum ~i gaze toxice in cantitati care sa depa~easdi limitele adrnise de reglementari. Propagarea materialelor flacarilor pe Cond~ct~e ~i ghenele . scari). d' 1 . Ill.C..C.de instalatii se vor dispunesi realiza astfel m~at.4. . ale parcajului (centala termica. ELEMENTE $1 MATERl. in 10 minute. a persoanelor (usi.C.c.2.5.C2. ete.)tre~Ule amp1asate in ghene (canale) separate cu e1emente Co. parcajele vor avea a:1gurate :ai de evacuare a 'persoanelor r astfel dispuse incat d~stanta pana la 0 cale de evacuate sa nu depaseasca 40 m ~and evacuarea se face in doua directii ~i 25 ill pentru coridor mfundat in construcjii degradul I-II de rezistenta la foe. coroziune.1.Canalele de ventilare ale parcajului. globala a clad.2. coridoare. ~ezlstente la foe minim 2h.2.S. Spatiul liber din ?hena (canal) orizontala seumple cu materiale puIverulente. Iungimi In. sa reprezinte mai putin de 45 on.4. indiferent de marimea parcajului.2. In functie de gradul de rezistenta la foe asigurat in conformitate cu reglementarile tehnice specifice. Contributia Ia evolupa hl€endiului m. Se recomanda folosirea a materialelor din clasa de combustibilitate Co . se preyed cu eel 51 Materialele utilizate ~i alcatuirea elementelor de constrncpe se face astfel incat acestea sa nu propage incendiul eu u~urinta.Canalele de ventilare a parcajului vor fi independente de r:s~l constructiei cu alta destinatie.I.stuia vorfi etanse de-a lungul intregului traseu ~l aJ. respectiv 20 ~i 10 m in constructii gradul III-IV.1. irii de a rezista 1 act' a lUnea ll:cen . usor dimensionate. de regula.c.

IILC.c.C. etc. ?nand seamade .b.5.6.2.6. " Scarile se realizeaza din materiale dasa CO.aferente nivelelor . .5. care sa permits: " ~sigurarea unui myel minim de iluminat necesar reperarii .s. ce depasesc scara cu minimum 3.pe scari la intersectiile rampelor cu podestele. punct posibil de plecare pana la usa unei case de scari de evacuate.2.C.5.30' in celelalte cazuri.. Rampele de acces ~i circulajie pentru autovehicu1epot £i considerate dil de evacuare pentrupersoane.).de evacuare ~i a prevederilor prezentului normativ.5..a Toate caile de evacuare a 'persoanelor din parcaj trebuie sa debuseze In aer liber.0.5. 2. de-o parte 1'i de alta. rn.prevazute cu u1'irezistente 1a foc minim 45 min.2.1 IU.6. .3. In indiperile ~i spatiile tehnicedestinate instalatiilor sau dispozitivelor cu funqiuni in situatii deosebite. dispuse pe cat posibil in directii opuse. va fi de 2. ~i a ioricaror alte ubstacole fixe prevazute. 2. Coridoarele ~i se .al unor circulatii carosabile exterioare. la intersectiile cu alte cai de evacuare. .desfa§urarea interventiilor in caz de nevoie. 2.SOm.de parcare situate sub nivelul terenului (subterane) nu se vor dispune in prelungirea directa a rampelor nivelurile supraterane. realizata ~i alimentata corespunzator reglernentariilor tehnice de specialitate..a " Scarile vor fi conformate.2. dar minimum.f m.2.C.~i .. si elementele de 1nchldere a scarilor vor avea 0 rezistenja minima la foc de lh.00 m. inalti-mea minima de trecere.i in dreptul dispozitivelor detrecere (usi. cu dispozitive de autoinchidere sau inchidere automata in caz de incendiu.5.c2. se prevad marcaje ~iindicatoare vizibile.b 2.Este obligatorie protectia cu indiperi tampon a golurilor de comunicatie dintre parcaje ~i spatii sau cladiri cu alta destinape. Scarile vor avea latimea deterrninata prin calcul. • Caile de evacuare se menjin permanent libere.2·e .alcatuiesc din materiale ~i elemente incombustibile rezistente la foe eel putin 1 h .scari interioare de evacuare prevazute cu usi rezistente Ia foc minimum 45'~i echipatecu dispozitive de autoanchidera 2. O. caller de parcurs In orice situatie §i marcarii hidrantilor .. 1'i in care seadmit goluri numai pentru accesul de nivel parcajelor supraterane.l.. In zone ce permit evacuarea sigura ~i rapids in caz de incendiu.2. distincte ~i in~jel:>e:t'l.. alcatuite ~i dimensionatepotrivit prevederilor specifice cailor . se asigura 53 . cu exceptiile prevazute in reglementarile tehnice. ~i echipate. ..6..80m.l.suprainaltat fata de rampa de circulatie autovehiculelor eli eel putin 25 cm. interiori de incendiu. .C. .2.00 m . la nivelul solului sau.2. daca in seap se prevad cu trotuar avand lagmea minima de O..2.tn oricare parte a parcajului susceptibila de a fi parcursa de utilizatori precum ~i pe caile de :evacuare ale acestora. separandu-se astfel incatfumul sa nu paminda in scarile de evacuare ale nivelurilor supraterane. In parcaje traseele cailor de evacuare se mascara pe orizontala In axulcailor de circulajie prevazute.i. ! III. ~i vor avea obligatoriu rampe drepte daca parcajul' are mai muIt de patru niveluri.5. pentru parcaje parter ~i unetaj ~i rrurumum 2h. inclusiv rampe1e {>i scarile de evacuare se prevad cu instalatie de iluminat de siguranta de evacuare. -1ncasele scarilor de evacuare nu sunt admise ascensoare pentru materiale dar se admit ascensoare de persoane in conditiile reglementarilor tehnice ILUMINAT DE SIGURAN'fA ~ Parcajele.c. echipate cu dispozitive de autoinchidere pentru acces la scari exterioare ~i cu incaperi tampon la .2. . efectuarea operatiflor necesare asigurarii sigurantei persoanelor.2. incaperi tampon. Pen:tru facilitarea circulatiei persoanelor in parcaj '~i recunoastereausoara a cailor de evacuare.d~~te. de pardoseala) in parcaj.putin dum iesiri directe in exterior.2 2.5.Colurile de acces la scarile de evacuare se protejeaza cu usi rezistente la foe minimum 3~'.Rampele scarilor de evacuate . dupa caz. III.pozitia autoturismelor ce stationeaza.e.80m.5. m. Scarile exterioare de evacuare deschise se dispun adiacent peretilor perimetral rezistenti la foe Ih. Rampele de acces 1'1 circulajie carosabile nu sunt admise cai de evacuare pentru persoane in caz de incendiu..C.cz. de la eel mai . Corpurile de iluminat de siguranta se monteaza atM la partea strperioara cat $i la partea inferioara a spatiilor (la eel mult O. 52 Ill. precum ~.1. in lungul caller de evacuare si inflexiunile aeestora.

C.2.9. a carer ventilare se realizeaza cu mijloace mecanice.C2. asigurand portiuni pline intre golurilesuprapusede copertineetc. de regula.1.C2. ') in mc. Comenzile automate vor fi dublate de comenzi> manuale .C2.B. EVACUAREA FUMULUI Evaeuarea fumului in eaz de incendiu este obligatoriepentru parcaje subterane sau supraterane inehise.i (static pompare apa incendiu. INSTALATII DE SEMNALIZARE A INCENDIILOR Instalatii de semnalizare a incendiilor cu actionare automata.9.2.8. evacuarea fumului se asigura separat pentru fiecare nivel.2.8.la parcajesupraterane eu mai mult de doua niveluri. evacuarea fumului perirnetrale existente. m.8.C. 1II. inchise ('in plafon sau inrreimea superioara a peretilor) eu aria totala reprezentand minimu~ 0. se va asiguraoprirea automata a instalajiei de venrilare. '.prevad obligatoriu la parcajele supraterane mai rnari de 100 de autovehicule.3.1. regula minimum 1.2.realizeaza ~i reglementarilor de specialitate.7 . IlI.2. realizate conform reglementarilor de specialitate.2.c.8.2.C. La pareajele supraterane asigura prin deschiderile cu dispozitive IILC. Toate sistemele automate se prevad ~i cu actionari rnanuale. La parcajele etajate. maximum 30m. III.).2. cu mai mult de 50 de autovehicule: -b. ··UI. -c.) fi mai mare dacat a evacuarilor. C. Sistemele de evacuare mecanica alcatuiesc. 54 55 .8.\e. a caror arie. a fumului (desfumare) se dimensioneaza.0.C. se prevad astfel de instalatii si in parcaj. va La parcajele subterane sausupraterane inchise perimetral.irealizate conform norrnativului P113.0.5.20 m=. IILC.. vorfi luate masuri de impiedicare a propagarii incendiului de la un nivel la altul prin vitrarile peretilor perimetrali.2. ~i/ sau pringoluri inpereti (pentru zone eu adancimea de.2. in de deschise. Golurile pentru evacuarea fumului se inchid care se deschid automat in caz de incendiu. cu excepjia instalajiei care serveste la evacuarea furnului. III.libera mai mare de 6000 m2 (fara pereti despartitori). III.8. proiectate ~.) la toate parcajele cu cilpacit. vane.l de peste 100 de autoturisrne ~j automat (legAturl directe). Instalatiile de semnalizare se proiecteaza ~i realizeaza conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice specialitate . III. Parcajele cu eapacitatea peste 100 de autoturisme se echipeaza eu sistern de alarrnarea persoanelor din parcaj side alertarc a serviciului mobil de pompieri. LIMITAREA PROPAGARII INCENDIULUI PRIN FATADE cazul in care fatada parcajului este vitratii.7. tablou electric general etc. Insralatii de semnalizare cu actionare manual a se . Locurile de amplasare a actionarilor pentru aceste comenzi rnanuale vor fi stabilite in functie ide suprafata ~] geometria parcajului. 'in orice alta situajie la eerereainvestitorului.la parcaje subterane .:: . distribuitoare. Indiferent de capacitatea parcajelor atunci cand cladireain care sunt dispuse este echipata cu instalatii de serrmalizare. radio. Alertarea pompierilor militari se osigura prin mijloace adecvate (telefon.7 . III.7 . se IILC.7.8.C2. etc. Evaeuarea fumului in sistem natural-organizat necesita prevederea unor goluri de evacuare dispuse la partea superioara a spatiilor.4. la eele importante saucu capacitAtl mai mari de :'ion autotunsrne.7. -a. 9.obligatoriu iluminat de siguranta pentru continuarea lucrulu.8. tn situatii de incendiu.se prevad obligatoriu: '. iar pareajul are mai mult de un nivel supra teran.8.C.C. pentru limitarea propagarii incendiilor se asigura sisteme de evacuare a fumului si gazelor fierbinti. m.. de regula langa intrari ~i in coordonare cu serviciile de pompieri.6.6 III. La parcajele inchise cu aria.2.7. se iau In consideratie numai pentru adancimea de maximum 30 m a parcajului. realizandu-se natural-organizat sau mecanic. constituite din dispozitive de evacuare a fumului ~i ecrane.2.1% din aria pardoselilor ~i goluri de admisiea aerului dispuse in apropierea pardoselilor.2.Indieativ I 18.3. IILC.0.2. prin canale verticale independente sau cu colector.7.s. IIl.C2. Golurile de evacuare a fumului dispuse 'in peretii deinchidere perimetrala.2.1. sursa de rezerva. potrivif IlI.

C.C. III.consumurilor energetice. vaavea functionarii permanente. temperatura ambiantei .3.A1.2.U. trebuie sa elaborate.4. urmarindu-se totodata ~i prorectia mediu1ui lnconjurator.2.Necesitati1e utilizatorilor in cazul acestei grupe de cerinje de calitate se refer a la : rezistenta a construqiei conform normativului P11S. Igiena acustica III.ln functie de marimea. dispus la parter sau nivele Hl.1. Lainchiderile perimetrale cu pereti corI:L. incaperi de exploatare · grupuri sanitare · niveluri inchise. Ill. se asigura servicii proprii de pornpieridotate ~i echipate cu mijloace de lupta care sa asigure interventia in timp util. cat .l. "i Dad rezu1tatulevaluarii nueste satisfacator. SANATATlEA OAMENILOR..0. de pompieri supraterane. Serviciui de pornpieri va fi dotat cu echipament de protectie .21:tc .D.2. MEDIUL HIGROTERMIC Creareaunui meciiu higrotermic optim.1.1a dispozitie spatiul necesar regula. importanta ~l vulnerabilitatea constructiei.4.C.4. astfel incat sa nu fie periclitata sanatatea igiena ocupantilor. Asigurarea ambiantei higro-termice globale norrnale a.pe limp de iarna (valori minime) . asigurandu-se ~i rezervele necesare. sanatatea.C2.~~. scenariile de siguranta elaborateisi de posibilitatile de actiune ale serviciilor mobile de pornpieri.~~ de incendiu.4. se constitute ~i organizeaza serviciul propriu de pompieri.Al. de regula la parcaje peste 500 de autoturisme. lgiena vizuaia 4.corespunzator riscurilor specifice incendiului. Serviciul.pe limp de vara · incaperi de exploatare 56 lS0C a IS C SaC inchise SoC max. Protectia mediului Pentru supraveghere ~i interventie opera~va in . DURATA INTERVENTIEI Durata Inrerventiei se evalueaza In funqie de densitatea sarcinii terrnice.4. A lgiena B. Componenta.0. IlLC4.3.9.A mediuJui interior apci evacuariiapelor uzate cvacuarii gunoaielor menajere E. III. 1Il.D. corespunzator scenariilor de siguranta CONDITII DE PENORMANTA Mediul interior al unui spatiu se refers la: 1. serviciului. 19iena C Igiena IT lgiena III. implica asigurarea unei arnbiante termice globa1e si locale atM in regim de iarna si in regirn de vara.de .de p~mpie~ corespunda necesitatilor practice asigurarii sigurantei la foc. refacerea li protectia mediului se referaJa proiectarea si executarea spatiilor.3.Al.vor ~ l~te rnasurilespecifice de impiedicare a propa~aru ~cendIUIU1 pe .de parcaTe · scari interioare sau exterioare . a partilor componente precum si a dotarilor unui parcaj. Asigurarea mediului higrotermic trebuie corelata cu asigurarea calitatii aerului si optirnizarea . III.C.C.C. REFACEREA ~I PROTECTIA MEDIULUI Cerinja de cali tate privindigiena.IIl.~ !lID. Igiena aerului 3. SERVICIILE DE POMPIERI UI. fatade ~i prin spatiile dintre peretele C?rtin~ ~1 structura de IGIENA. echiparea ~idota~ea. Mediul higro-termic 2.

D. etc.A2. se va actiona in vederea verificarii concentrajiilor specifice pentru incadrarea acestora sub limitele admisibile in atmosfera parcajelor. de regula.re a autoturismelor a) temperatura suprafetelor interioare -pardoseli · iarna .D. 59 . IH. arundc?ind cerinjele mai sus fixate nu numai prin v2ntihr€ naturala organizara. continuu temperatura de min.D. SO C pe toata durata zilei.A2. Actionaraa instalatiei de ventilare mecanica a parcajului se asigura automat ~i manual.. .min. acti.. =niveluri inchise de parcare . Concentratia aerului.sistemul de incalzire trebuie sa asigure in mod continua temperatura de min. Se vor prevede actionari manuale prioritare pentru pornirea $i op~ireainstalajjei de ventilate.similar constructiiloe civile La spaptle de parca.D. -perep Ventilarea poate fi naturala.A2.. .nivelurilesuperioare.· OBSERVATIE: b) umiditatea. c. oxidului de carbon ~i eventual a alter nocivitati se va masura ori de cate on exista indoiel! asupra calitatii III. IILDAL4. se asigura ventilarea astfel meat valorile 11rrJta ale concentrajiei de oxid HLD. atunci cand exisra indoieli referitoare la eficacitarea llmitata a ventilarii naturale..) 1II. c) In cazul in care parcul de vehicule aflate in circulajie este alimentat cu benzine aditivate ell compusi de plumb sau -alti aditivi toxici. z71 C ~i de carbon sa TIU dep!~easdl. respectiv crearea unei ambiante atmosferice optima astfel malt sa nu exists degajari de substante poluante.vitati curente. Pentru parcajele de clasa Plamplasate In demisol sau la sol. Concentratii maxim admisibile de substante poluante a) In fiecare din compartimenteleparcajului.1. Igiena aerului implica asigurarea calitlitli aerului in spatiile interioare. se vor rezerva amplasamentele necesare instalatiei de ventilare mecanica precurr.D. la care a fost prevazuta ventilare naturalaorganizata. ventilarea va fi obligatoriu mecanica. pot fi respectate _lama . fiind detrerminata de atingerea concentratiei de nociviraji (Ill principal oxid de carbon) din atmosfera parcajuhii. Asigurarea evitarii aparitiei condensului pe suprafata interiorul elementelor de inchidere la parcaje inchise: La incaperile de exploatare .3.min.in conditii. natUrala-organizata sau mecanica.6. parterul lIID. consecutive mai mica sau egal! . ell exceptia situatiilor particulate cand exist! mai mult de 40% deschideri 'in aer liber.2. nocive provenite din exteriorul sau interiorul cladirii (sol. la parcaje inchise ~iindl.v?loarea maxima instantanee nu va depa~i 200 ppm . 5° C · vara . III. IG!ENA AERULUI JIl.materialelor .ni. ~i a instalatiei de alime~tare a acesteia. la unui imobil cu 0 alta destinane. Atunci eand parcajul va avea mai multe niveluri.Al. viteza curenjilor de aer la incaperi deexploatare similar constructiilor civile ~i altele .A25. UJlHdnl IlI..nivel maxim admis confonn prevederilor STAS 6472/4. 40° C de alcatuire a Inchiderilor . la : .valoarea medic calculaia penrru orice interval de Bh. 16° C pe toata durata zilei. umiditatea relativa a aeru1ui. cap.4. nurnar sehimburi de aer . .: .cu 50 ppm. IV) .A2. Asigurarea continuitatii serviciului e incaperi de exploatare .peri exploatare = 35% . Locurile de arnplasare a actionarilor se stabilesc in functie de suprafata.:elurile situate sub niveluiterenului.. se va actiona ~i pentru reducersa concentratiei de acroleina.A2. la construirea parcajului.A23. in conditii.•. geometria parcajului si amplasarea incaperilor de exploarara. b) In cazul in care parcajuleste frecventat de mai mult de 30% din capacitatea sa de autovehicule cu motoare Diesel.sistemul de incalzire trebuie sa asigure in mod.·niveiuri inchise de parcare b. materiale de constructii.D..60% d..valoarea medic calculata pentru once interval de 20' consecutive mai mid sau egala ell 100 ppm. La parcajele ell capacitatsa mai mare de 100 de autovehiculs. 5° C ·vara . langa intrare ~i In spajii usor accesibile.max.max.se vor stabili fund:ie de ceritele privind asigurarea aerului (conf.

cu o . Igiena acustica lgiena mediului interior implica .sunt interzise fmisajele realizate din materiale ce substante toxice ce pot emite gaze nocive. incaperi exploatare 20 :.aferenta persoanelor de min.D.aferenta incaperilor : 15 30 mOjh (aspiratie) . geometria parcajului. Aerul· provenit de ventilarea parcajului se evacueaza In exterior. ULD.9..7. important ASIGURAf\EA ILUMINATUtU]!\:ATURAl sau artificial. Este interzisa preluarea de aer (recircularea aerului) din' interiorul parcajului pentru ventilarea incaperilord! exploatare sau a spatiilor ranexelor tehnice. Nivelul de ilurninarimedie pentru incapcrilor (valor! rninime . de .·p.6.2. Instalatie automata pentru masurarea concentratiei de oxid carbon se poate prevede si la parcajele mai mid.2 "Siguranta in exploatare") .A2. de aer) ale cladirilor de locuit sau . numarul niveluri sau optiunea investitorului. Asigurarea unei ventilari corespunzatoare a) numar schirnburi de aer ..:e:lemcnUlri. intr-o zona ventilata. b) evitarea formarii ciupercilor ~ se vor lua masuri pentru evitarea forrnarii asigurarea inchiderilor exterioare ~i a unei corespunzatoare. niveluri parcare . La toate parcajele subterana sau inchise perimetral.iluminat general venti Ian: III. ~p. 60 b1 .de invecinate. astrel iricat utilizatorii spatiilor respective sa l~i poata desfasura activitatile in mod corespunzator. m. Asigurarea continuitatii scrviciului • prcvederea unei surse secundare caresaasigureIurnina sigl1ran~a pe caile de evacuare ~i in punctele de siguranta b) ratie de aer proaspat . guriide refulare va trebui sa depaseasca planul acopcrisului conform reglementarilor tehnice.. statii hidrotur t precurn ~l in spatiile destinate parcarii 51:' va face in conrormitate xu normelein vigoarc Pentrurnentinerea nivelului de zgomot adrnis in interiorul incaperilor.20 Ix (la pardoseala) I'entru evitarea sau lirnitarca orbirii se vor lua rnasuriie <orcspunzatoare stabilite in re. .puri sanitare m.D.D.A2.10. Asigurarea igienei finisaielor interioare a) evitarea ernisiei de gaze tOXiLC in incaperile de exploatare .. Prizele de pentru acestea vor fi in exteriorul parcaiului. de (vezi Cap.l\3.1. restul functiunilor din constructie. automata.l>.2.0 mO /h (aspiratic) .Xtua mod permanent in puncte fixe de masura.D.oi asigura conditiile acustice ale spatiilor interioare. III. in functis . conr.B. atat in incaperile de exploatare spatiile de patrcare...D. periculoase sanatate. gradUl de rulaj.A4. atat in timpul zilei cat ~i in timpulnoprii..A4. Asigurarea arnbiantei acustice In incaperilor de exploatare -?i in centralele tehnice (puncte termice. corespunzatoare rncntinerii sanurari: ocupantilor.trebuie astfel alcatuit« indlt sa se asigure un indice de izolare corespunzator..normate) . cat mai indepartata de deschiderile (usi. in conditii de i~iena si sanatate. cap.similar IlLD.11 II1.D. elernentcle delimitaroan.O. 15 m" Ih/persoana . II1.comanda automata a mstalatiilor de numarului de schirnburi necesar: Conditiile de iluminat natural constructiilor civile.2.actionarea semnalizarii de urgenta. Instalatia de v entilare a parcajului va fi independenta fatt.1r.\. 111.'\.A2. prize.A4. LII.A2. gru.. "Protectia fmpotriva zgomotului" Ill.A\2 r\SICURi\REJ-\ llUMINATULUI ARTIFICIAL iluminatul normal ill llLD.A2.II1.masurarea concentrajiei de oxid de carbon se va efl. Dad! evacuarea 5e face deasupra cladirii.punerea in functiune a instalatiei de ventilate rnecanica: . Aceasta instalatie va realiza in cazul concentratiei maximumadmise: . i IGIENA VIZUALA Cerinta rercrrtoare la ilummatul interior implica asig urarea cantitajii ~i calitajii luminii (naturale si artificiale).?>. dupa caz. iluminarea zonei de acccs vaasigura trecerea graduala de la lumina de zi la iluminatul artificial.

temperatura admisa . ~se vor amplasa. 62 Evitarea .. REFACEREA ~I PROTECTIA MEDIULUI Refacerea ~i proteq.ia mediului presupune realizarea constructiei (cladirea destinata parcarii) astfel meat pe toata durata de viata (executie. substante inflamabile ~i explozibile. IGIENAAPEI Cerinta referitoare la 19Iena apeiImplica conditiile priVi. b) Conditii de calitate a conductelor exterioare de canalizare .sa reziste la . apei sau solului ·crearea focarelor de infeqie.sa fie impermeabile (sa nu perrnita infiltratii..B.O. EVACUAREA GUNOAIELOR Igiena evacuarii gunoaielor implid solutionarea colectarii ~idepozitarii defeiuilor menajere. etc.solicitari rnecanice: .E. ~i sa nu dauneze sanatatii.D.rid distributia apei incr-un debit sufieient in conditiile satisfacerii criteriilor de puritate necesara apei potabile.sa reziste la aq.iuneaapelor uzate sau suhterane agresive ~i a apelor ell temperaturi mai marl de 40° C. evacuarea in atmosfera.E. astfel fie periclitata sanatatea oamenilor. astfel meat sa se impiedice: · emisia de . .Ill. nivel miros = 0 lILD.sa aiba 0 suprafata interioara cat mai neteda. bacteriologici. linistii sau starii de confort a oamenilor. prin modificarea calitapi factorilor naturali saucreaji prin activitati umane. rezerva ~idata eorespunzator.'''suri dezagreabile · prezenta Insectelor ~ianimalelor ·poluarea aerului. postutilizare) sa nu afecteze In nici un fel echllibrul ecologic. de gaze Ill..D.biologici si organoleptici normati: Asigurarea igienei zonelor ~ispatiilor de colectare si depozitare .interconexiunii tntre apele uzate ~i apa potabila se asigura prin rezolvarea corecta a sistemelor de canalizare ~i Asigurarea protectiei med.D. lEVACUAREA APE LOR UZATlE ··lItO. substante chi mice ce pot ataca sau colmata peretii conductelor.Cl. a substantelor daunatoare peste limitele stabilite prin rglementarile in vigoare.I. alimentare cu apa conform reglementarilor.max.. III..C IItD.de ciUre persoane ~i folosita la grupurile sanitare.sa reziste la eroziunea suspeiisiilor din apa. 40° C . .B.iului inconlurator Este interzisa: . . exploatare. precum ~i descarcarea de reziduri ~i 63 . germeni patogeni) trebuie sa respecte reglementarile specifice. exfiltratii): . a) Conditii ce trebuie indeplinite deapele uzate . evacuarea de ape uzate. aruncarea sau depozitarea deseurilor In afara amplasamentelor automate .·" organoleptice. Evitarea riscului emisiei de mirosuri dezagreabile Se asigura prin masuri de prevenire a scaparilor nocive.a apelor subterane sau a solului ell apeuzate provenite din sisternul de canalizare al cladirilor.al indicatorilor fizici.continutul ~i concentrafia maxima adrnisa a substantelor nocive (suspensii.. III. bacteriologice. . Factorii mediului mconiurator supusi protectiei sunt: "'"> a) aerul b)apele c)solul ~i subsolul djpadurile ~iorice al~ vegetajie e) fauna terestra si acvatica f) rezervatiile ~i monumentele naturii g) asezarile omenesti ~i alti factori de mediu creati prin activitap urnane. . Asigurarea calitapi apei (potabilitatea ) Apa provenita din rejeaua de distribujie sau din surse proprii destinata consumului. trebuiesa corespunda din punctul de vedere . . Apa neeesara alimentarii instalariilor din dadiri trebuie sa aiba 0 anumita calitate exprimata prin ansamblul proprieranlor sale fizice. chimice.C3.C2. meat optima a sa nu III.D. . Evitarea poluarii mediului natural respectiv .l. chimici.

producerea de zgornote si. ~P'entru pareajele subterane . eel evaporat vara.' va face curespectarea prevederilor specifice acestora.'nCt' alte materiale toxice in apa de suprafata subterana :. IZOLAREA TERMICA.i in mart.E.D.realizareaperformantelor 'higrotermice adrnisibile ale elementelor de im:hidere perimetrale ale cladirii: .lU . Performante perimetrale higrotennice .adoptarea unor solutii genera le ~i de detaliu optime.E. " ~:~ 64 65 . Evitarea acumularii progresive a apei din condens in prescnptiile tehnice ISCIR JIl. IZOLAREA HIDROFUGA ~I ECONOMIA DE ENERGlE Cerinta trebuie asigwatiii cu durata de serviciu rezonabila 0 Amplasarea rezervoarelor de combustibilipentru centralele termice st. se vor rcspecta probabilitate acceptabila pe 0 din pund de vedere economic.realizarca economiei de energie.E.1.1.i a unei executii siintretineri corecte a cladirii in ansamblul Eli ~i a principalelor parti componente.ale elementelor de inchidere IIJ. lirnitele III.3..vibratii eu intensitatepeste admise prin norrnele legale IU.l . interiorul elementelor de constructii perirnetrale asigurand conditia ca volumul de aplt acumulat iarna sa fie mai mic dedt m.se calculeaza pe baza" reglementarilor tehnice in vigoare. Pentru parcajele supraterane inchise . iar compo ziti a gazelor de ardere evacuate din centrala termi. precum .di proprie vor avea parametrii prevazuti in rcglementanh: specifice.. prin: .' .'.realiza in conditiile asiguraril unui camp de temperaturi pe suprafata interioara cu valorisuperioare punctului de roua caracteristic unei temperaturi date a aerului interior ~i a unei umiditati relative a aerului interior.se calculeaza pierderile de caldura prin sol .2. .E. iar pentru evacuarea zgurii si cenusii. raportat la conditiile dimatice locale pentru asigurarea temperaturilor de exploatare normate. respectiv a unui consum de energieIimitat. Eviterca producerii condensului pe suprafata interioara a tliementelor de inshidere se poate . Cosurile de fum se vor realiza conform: regh:!mentarilor.

c) in interiorul parcajuluise interzice folosirea claxoanelor de pe autovehicule.l. Cadrullegislativ Terminologie ~i clasificari Documente tehnice conexe Instructiuni tehnice generale Tehnologii de parcare Geometria parcarii HLF. IV. IV.6.ANEXE GENERALE IlI. b) In interiorul parcajului este interzisa folosirea oricarei forme de avertizare acustica (sirene. ~i veOnAtaplor la zgomot aerian a) Parcajul va fi astfel construit ~i· exploatat ineat prin . IV.) care poate deranja vecinatatile. iardaca aceasta nu va fi suficient se iau masuri de izolare generala sau local a impotriva zgomotelor aeriene (sau impact).F. finisaje absorbante sau carcasari de utilaje. N.l.2. funqionare sa nu genereze zgomote sau vibrajii susceptibile de a afecta sanataiea sau linistea vecinatatilor.3· IVA.S. IV. etc. cuexceptia folosirii acestor mijloace in cazuri detenninate de prevenirea sau semnalarea unui accident sau incident grav. astfel incat zgomotul perceput de catre ocupanti sau vecini!ltap sa se pastreze la un nivel corespunzator conditiilor in care sanatatea acestora sa nu fie periclitata. claxoane-rnegafoane. asigurandu-se totodata un contort minim acceptabil. 67 66 . . Asigurarea izolarii acustice a spatiilor. Pentru aceasta se aleg echipamentele ~i instalatiile ceJe mai pujin zgomotoase. ecranelor. prin folosirea separarorilor. PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI Cerinta privind protectia impotriva zgomotului presupune conforrnarea elementelor delimitatoare ale spatiilor. rezonatori.

5E' intocmeste in general pentru zona centrala. a-HmeriHirHeeu ealdura ~i apa Pentru obtinerea unei caliti!iti corespunzatoare.tiplll"ile de proieetare.G) de baza care stabileste obiectivele. AUTORIZATIA DlE CONSlTRUIRE b. ex-ecutia ~i exploatarsa construetlilor pentru parcal'ea autoturlsmelor.truqiHor.:lei msjore si a zonelor functionale ale IOi1:aHtitH· . . PLAN URBAN1STIC GENERAL este documentatia ~i masurile de viitoare pe 0 multicriteriale a In vederea btl obiective.Z.I.1.de~v(lltarea retelelor edilitare (completari. Constituie actul de autoritate al admirastrapeiIocele. zone pcntr u idiverse activitati. . PLANUL URBANISTIC DE DETALIU CP.URBAN1STIC ZONAL (P. In functie de situatia existenta SI:' reglementeaza: . Care explica ~i detaliaza .L2. vechime. . aceese . Ordinului 91/1991 care stabilsste €flnlinutul cadru al formularelor necesare pr€lcum ~i conjinurul doeumentatiilor prevazute in Legea 50/1991. sau perioada deterrninata.stare.' se s~abHes(" conditiile ampla.Unitatile teritoriale de referinta privind su. alimentarea eu gaze.l.srsternatizarea verticala .jelecomunicajii. In vedereavaplicarii PUZ se intocmeste RIlIGULAMENTUl afcrent acestuia. IV.I.l estv documentatia care stebileste obieetivele. . circulatia terenuellor. . actiunile 1i rnasurile de dezvoltare ale unei zone din loealitate. obieetive de lltilHate publica avure in IV.1.l. construibile eu .1. referitoare Ia amplasarea.~i exeeutare a unui obieenv "sau a unui grup de de a. IV. . urmanrn aplicarii PUG.2.de autorizare va respects prevederile.U. PUG. AUTORIZAREA CONSTRUqIILOR Procedura EXECUT ARII MLPAT .sare . Pe baza analizei situatici existenre se stabilesc: pozijia In cadrul localitatii: cal de comunicatie. proiectarea. refaceri): .Lucrarile ediUtare €U roo privind alime.I. neconstruibile (pante mari.) este documentatia prin can. care aplica ~i detaliaza PUZ.1.U.2. zone de agrement. alimentarile energie electriea.fttarih~ «uapa. publice sau private) se vor respecta prevederile legii 50/1991 care stabileste m€todologia privind autorizarea constructiilor pre(1. canaliaarea.L1. pe 0 perroada determinate de timp .obiectivele de utilitate publica. a Iunecatoare. se intocmeste c. pe baza analizei situatiei existente. inundabile). CADRUL UlGISLATIV privind proieetarea.U.Um ~i modul ~i conditiile de concesionare a tarenurilor. . axecutie ~i exploatare SI? vor respeesa prevederile legii10/1995 "Lsgea privind calitatea in eonstructii" Pentru autorizarea con5truiriiunei cladiri pentru par€area autoturismelor (din fonduri de stat. construibile. organizarea circulatiei. OBSERVATll-:: . IV. ~j se eleboreaza In corelare cu prevederile din PVG documentatiei pentru REGULAMENTUL aferent acestuia.U. obinerea autorizajiei de consrruirc . siruatia gentehnica terenuri disponibile. . in procesul de proiectare. IV. PLANUl. Autorizajia de construire se elibereaza de Consiliul judetean sau Consiliul Local in temeiul ~i cu respectarea documentatiilor de urbanism ~i amenajarea teritor iul tn aprobate: (P.Zonificarea stabilirea intravilanului prop as. runctionalitate. ~i PUZ. re1atii cu celelalte zone. a circulaj.Obiectivele de utilitate publica .1.l. starca fondului construit: 5tructura. vederepe termen seurt.ANEXA IV.P. bilantul teritorial. Pe baze an:tlizei siruat\ei e~istente fundamerrtare SIC reglementeasa: ~ a studiilor de .Z. zone protejate. calda. executarea ~i functionarsa cOn!. pe baza caruia se iasigura aplicarea masurilor prevazute de legea 50(1991. zone de locuit.2. CADRUL G]£NEIRAL .pra-fete1e care se supun unor permisiurri/restrictii geaeral valabU@. PUD cupnnde elemente ce stau la baza intocmirii .regim de inaltimelliltc. IV. Consrruedile se pot realiza nurnai cu respectarea "aurorizatiei de eonstruire". mediu sau hIDg-.conditii. actiunile desvoltare pentru 0 localitate existents. patrimoniu-tesut urban.D.

conform Legii 50/1991.regi. ca propnesar sau ca urmare a concesionaril..'itile vecine ·ina1timea constructiilor ~i caracteristicile volumetrice ale acestora .Casttgatorul licitatiei urmeaza s1 elaboreze "Studiul de fezabilitate". C.VERIFICAREA DOCUMENTATIEI DEPROIECTARE . vor respecta prevederile legale (Ordonanja 12/1993 privind achizijiile publicecu modificarile aduse de Legea 83/1994. itltii dedit specialistii .coeficient de utilizare a1 terenului (CUT) . sectiuni.Regimul juridic al imobile1or · situarea in/in afara intravilanului · dreptuI de proprietate "extras din documentatiile de urbanism cu privire la regirnul zonsi . Cererea de eliberare a autorizajiei de construire va fi insotita de: .Conjinutul ~i etapele de realizare a investitiilor din fondurile publice. . HG 727/1993.de proprietate.Avize necesare (am geotehnic. HG 63/1994.investitorul elaboreaza "Studiul de prefezabilitate" CClTe constituie lema program pentru lansarea licitatiei de proiectare. desfasurari) verificate de verificatori atestap .finisajele etc.3. Proprietatea asupraterenului poate fi realizata in baza Legii 18/1991 iar transferul de proprietate. HG 112/1993.Pentru obtinerea certificatului de urbanism este necesara prezentarea dovezii de posesie i'isupra terenului.sau concesionare (copie ~ legalizata) .atestati.Iucrarile conexe de interes public necesare functionarii obiectivului .Piese desenate (planuri.. patrirooniu . expresiviratea arhitecturala. OBSERVATIT: . HG 592/1993. . accesele ~i parcaiele .plastica arhiteeturala. Proiectul pentru a~torizatia de construire {PAC) in 2 exemplare (conf.1. utilitlip. volumetric! ~restricpi fa~ de vecini OBSERV ATIE: proiectului pentru autorizatie de construire.procent de ocupare al terenului (POT) . "Proiectultehnic" ~i "Caiete de sarcini" care vor sta la baza lansard licitajiei de execujie. Ordonanta 12/1993 in functie de valoarea investipei. in baza legii 33/1994.'iti · drculajia pietonilor ~i autovehiculelor. (daca acestea sunt prevazute in regulamentele aprobate) · modul de executare al constructiilor . N. echilibrul cornpozijional. necesare .In cazul lucrarilor efectuate din fonduri publice ale administrajiei centrale sau locale. · sistemul constructiv ~i principalele materiale de constructii pemtise ·infap{larea constructiei.2. avize ale furnizorilor de utilit!p. protecpa mediului. documentatia de proiectare trebuie sa fie. prevederiOrdin MLPAT 91/1991) . . IV.functiuni admise . DOCUMENTAJl8.1.. . Obpnerea certificatului de urbanism pennite investitorului sa angajeze lucr!ri1e de proiectare. Ordin comun MF MLPAT 792/13N/94) . Certificatul de urbanism b.2.1.Nivelul de aprobare se stabileste conf. verificata de clitre specialisti verificatori de proiecte . · alinierea terenurilorsi a constructiilor fata de strazile adiacente terenului ~i distantele constructiilor fat'ri de propriet.1. elemehtele care caracterizeaza: " . Solicitantul depune: -Cereretip a. DE URBANISM este actul prin cere se fac cunoscutesolicitantului.Regimul economic al imobilelor CERTIFICAIUL 70 "folosinta acruala · destinatia stabilita prin documentatiile de urbanismaprobate · reglementari fiscale specifice zonei . avize specifice amplasarii. etc.3. NECE6ARA DECONSTRUIRE ELIBERARII AUTORIZATIEI PUD trebuie sa fie insotit de avizele necesare (consiliul local.2.) specificate in Certificatul de Urbanism.1.regim de inaltime .Enunjaraa avizelor ~i studiilor necesare la depunerea IV. fatade. Dovada titlului . In confonnitate cu Legea 10/1995.racorduri ~ibransamente edllitare .Regimul tehnic a1 imobilelor · procent de ocupare al-terenului (POT) · coeficient de utilizare al terenului (CUT) · dimensiuni t'i suprafejeminime sau maximeale parcelelor ·echiparea cu utilit.Piese scrise (memoriu pe specialitaji) .m dealiniere . . .in zone protejate).

sarcini: _ modul de organizare a urmarrrii curente in · . ~ wnstructiei _ perioada la care elementelede constructie trebuie reparate sau inlocuite _ conditii de exploatare norrnala a constructiei _ cazurite in care trebuie solicitata expertizarea tehnica d.e p~ durara executici btll de documentatia de baza ~tampilata de verificatorul proicctului.v.p.4. . . ~1 consrructiilor efectueazii nurnai de catre cxpern tchnici atostan.. · Verificarea oroieetelor penrru parcaje in constructii in confortnit~te ell pn~vederile prezentului normativ aplicarea proiectelor (inclusiv neverificate in conditiile rnentionate mai sus. intretinerea ~j reparatiile constructiilor .7 OBSEg\'ATIE: _ l\1udifi:::iiriIe ·adlls. €Ixecutantului ~i proiectantului.d.. IV. legal desernnati de acestra. · sa asigure prin proiecte si detalii de l'xecutie.. sa mentioneze 'in caietele de.-stitor (propriota in prezenta proiectantului ~i a oxecutantului ~I / sau reprezentantilor de specialitate. · ~il elab0feze:. precLIID ~i reciclarea deseurilor.. · Receptia ronstructiilor se face de catrc inv . sc-fac raspunden:'a bcneficiarului. · Exp . cu asigurarea protectiei rnediului. VERIFICAREA~I RECEPIIA LUCRARILOR DE EXECUTIE · Verificarea calita~ijexecutiei constructrilor'este obligatoris se 8fectueaza de catre investitori prin diriginti de specie . L 10/1995. exploatarea. tizele tehnice r aleproicctelor. al cerintelor stabilite prin lege . POSTUTIUZAREA rV.la cererea proprietarilor . III privind postutilizarea constructiei. nivelul de cali tate corespunzator ceriritelor irnpuse sa se supuna verifidirii de catre veri fica tori atestati a proicctelor elaborate.ni tehnice privind executie lucrarilor.daboratori ai proiectelor.5. lnterventiile la constructiile existente se fac fie pe baza unui proiect avizatcieproiectantul initial al cladirii fie a unei expertize tehnice intocmite de un experttehnic atestat ~i se consemneaza obligatoriu in cartea tehnica.aspecte se va (cap. proi. OB5ERV:\ TIE: Postutilizarea constructiilor se realizeaza pe baza unor documentatii pentru care este neccsara obtinerea certificatului si autorizatiei de dezafedare/demolare. in scopul rnentinerii nivelurilor de performanta corespunzatoare cerintelor prevazute in legea 10/95. sal! prin agen~i economici de consultanta s~eclalizati .1. 1/ IV..Caietele de sarcini ca si documentatia de proiectar= ['lee parte integranta a carjii tehnice" a constructiei si pot sprijtni proiectantul in cazul producerii unor avarii sau deteriorari ale constructiei.1.In urma unei expertize tehnice care stabileste daca acestea pot pune in perieol viata ocupantilor conf. conf. Legii 50/1991 eu conditia obtinerii Acordului de Mediu.itia de si cudt'cumentele cuprinse in cartca tchnica .:i masurare specifice. OBLlGATlILE PROIECTANTLiLlil Pentru m<?ntmerea calitatii constructiilor pC' hlata duratn viata a acestora.1. conform Ordin 170/1990..la cererea autoritatilor publice conform prevederii Legii 33/1992.?ctantui este obligat: pr"dzeze prin proieet categuria de importanta a constructici . Lucrarilc dc postutilizare a constructiilor destinate parcarii autoturismelor pot interveni: ..<1 constructiei {documentatia d~executie ~i documcntclc privitoare realizarea ~i expoataTl. · 5e interzice a r' . IV) . conform legii .. demontare ~i demolare a constructiilor.t\ cuprinde activitatile de dezafectare. . · Reeepti{l se face 'in conformitate cu documcnt.i sa puna Ia dispozijia beneficiarului caiete de sarcin! ~i instructiu.'a acestura I URMARlREA ·COMPORTARII IN ·EXPLOATARE a constructiilor destinate parcarii autoturismelor se face pe toata durata deiexistenta a acestora ~i cuprinde ansamblul de activitati privind examinarea direcra sau investigarea cu mijloace de observare :. reconditionare ~i folosire a elementelorsi produselor necuperabile.

dispuse in irnobile supraterane sau subterane.peste sao .Legea 50 11991 Legea 33/1992 .Privind unele masuri pentru preveniresi stingere a incendiilor imbunatarirea activitatii de HG 127/1994 . . PARCAJ. delimitat.>i reparatii ale a . P3. de nivel: (se considers cil. se clasifica in trei tipuri astfel. CLASIFICARI In raport cu nivelul de terenului.Legea privind .alipite sau inglobate in cladiri ell alte destinatii. -0 . jumatate de douaplansee .privind - mediului sanatatii fondului autorizarea exproprierea calitarea constructiilor cauze de utilitate publica NIVEL. ~i PARCA]. cu unul sau ell mai multe niveluri.2.In functie de numarul de autoturisme posibil de parcat o constructie sau portiune deconstructie destinate t::"·L!·U""".Legea privind -Iegea .pani!. se cOllsidera ca: .privind . DOCUMENTE JV. HG 51 .pe faze de proiectare. singu delimitari fiind constituite din parapetii de protectie l". 525/1996 aprobarea Regulamentului general de DUP A MARIME . constructie. P1. Codul de procedure civila dimensiunHe ~i amplasarea cladirilor In .(Fac.irei motociclete echivalenzil cu un nutoiunsm Ordin 792/13N/1994 . precum 9i depozitare piese auto de schimb . .n{ltl"j'Ja'~ caderiior accidentale a persoanelor ~I Parcajele deschise pot fi acoperite sau descoperite.Conditii tehnice privind protectia atmosferei.. Constructii - XXX - "Chid privind urbane" GARAJ.Stabilirea ~i sanctionarea unor contraventii protectia mediului inconjurafor.C.PARKHOUSE ) : Construqie publica subterana supraterana.Norrne rnetodologice privind conjinutul cadru al proiecrelor . Ordin 462/1993 Ordin 125/1994 Noiii: la calcularellCflpllcitifjii echiualenie a unui parcai care nu' esie destinat In exclusioiiaie auioturismelor. PARCA] . Nu face prezentului norrnativ amsambluri lasi) Ordnnan\a . parcajele pot fi subterane supraterane.Hotarare urbanism si sanctionarea pentru contraventiilor Ia normele pentru He 13K/1994 in domeniul apelor.lntte 100 §i 500 de autoturisme.2.1. a proceduriide autorizare a continutului documentajrilor prevazute de legea 50/91.Stabilirea .de autoturisme. al documentelor de licitatie. JUMATATE spajiul delimitat DE NIVEL.2. al o£ertelor~i 211 contractelor pentruiexecutia investitiilor 75 . staponArii autovehiculelor.ANEXAIV. .sau deschise ( inchiden perimetrale) in report cu spariul exterior.pentru aprobarea formularelor. Ordin 91/1991 . remorcii peniru flutoturisme echioaleazacu un auioturism.in curs de editare .Ordin al ministrului apelor. .privind . "" H. la100 de autoturismej P2. padurilor si protectiei mediului pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activitatilor econornice ~i sociale cu impact asupra mediului inconjurator. inchideri perimetrale (pereti $i planseei .Privind apararea 60D/1997 impotriva incendiilor. TEHNICE protectia asigurarea funciar executarii pentru CONEXE inconjurator populatiei DEFINITII (PARKING. . Parcajele pot fi : . doua jumatati de consecutive constituie un singur nivel al constructiei).lY90 ./parte de constructie/jncapere in care pe parcare se asigura ~i intretineri !.2. . IV. acestui scop. avand pe toate .(superior si inferior) Legea 10/1995 XXX in constructii spatiu. Parcajele pot fi inchise.independente functional. de planseedispuse decalat. PAlKA}.

executia. . telullee pentru proiectarea. la stabilitate termica. exploatarea... 'vind irnbunatatirea terenurilor . rnontarea. -. _ Prescnph1 . si executarea instalatiilor de .etale "\1' 211l' .ventilare . tiv pentrU ignifugare _ NorIlla. '. C 10:- _ NonnatlV p ee Izolatll ternU entrL! proiectarea :.. pentru proiectarea si executarea instalatiilor pentru proiectarea ~i executarea instalatiilorde .NtlrInatJ': pe~lturI1lnOase Ia Iucrariie de constructii dID rnatenal~ .Normati v· pentru . r-f1ta 1TI exp j. social-culturaie ~i ilntlCorosrve.Norme tehnice provizorii pentru protectia pardoselilor din beton Ia acnunea uleiurilor vegetale si emulsiilor de uleiun .oa ta reo cerinteide slgll" > rivind proiect. reteiele oe cana a apelor uzarc in .lrea cladirilor civile d.: . ' lehnice de prOlectare I structlUI11 :.Instructiuni tehnice structura din diafragme .Normanv samtare. ntrU eXfi!cutarea lucrarilor anncoroziva C 14[1 NOTlnatlV pe annat..Norma . Ordm 125/]994 . abur ~1cazan€ .n .Normah. nelor de abur de ioasa presiune ~i a eazanelor repararea caza de apa calda..Normativ pentru proiectarea si electrice cu tensiuni pana la 1000 V.Norrnativ privind gaze naturale proiectarea~i ~I locunlor publico executarea instalatiilor C} proiectarea si exexcutarea instalatiilor de C 19 . executia. publice. si executarea constructiilor ~ lucrarilor de C 13" tehI1lce pentru protectia eonstructii metalice.Ghid pentru proiectarea de ape rneteorice In . . .lnstructiuni tehnice pentru proiectarea ~l executarea constructiilor fundate pe pamanturi cu umflaruri si constructii mari (PUCM) . padurilorsi protectiei mediului _ ardin al rn. .d.Ti executarea pardoselilor P95 al P96 reparatii capitale la cladiri si executarea instalatiilor interioare cladiri civile.. f tea a cladmlor. protecoa om . alcatuirea. .Normativ privind proiecrarea ~i executarea fundate pe terenuri sensibile ia umezire. 0 ..nahv pn: . de C Sf. eEl tlv p . .Normativ privind proiectarea fundatii directe la constructii.1'-i rr. C 56 v .i verificarsa cazanelor de respectarea. _ prescnphl stalarea. ey. tehnice pentru protectia elementelor din bcton . iucrariior C 11: tru prolectarfi!a ~I executa rea hidroizolanilor . Normativ pnvind structurilor din zidarie. .1 executarea . vind conditiile de descarcare _ Norrna~l\' prJ lizare a centralelor populate. din beton ~1 bet on P 70 C1.v. econorrtlce ~1 s .lnstructruni tehnice pentru proiectarea a elernentelor de inchidere a cladirilor. .1 reeepTla Iucrarilor P talatii arerente.Normativ incalzrre ]20 executareainstalatiilor C 31 . Istrului apelor. .'li . . te!uUce pentru proiectarea. IY IE> CPH 1 ..InstructJ: elementeJor si execune pnvmd 1'2 calculul ~i executarea C 125 r:a I'W . .Norme tehnice pentru pentru proiectarea de beton.p. . exploatarea \!. " pentrU aldituirea i.Normanv pentru adaptarea constructiilor la cermteie persoanelor handicapate . constructiilor cu P 85 C 2It) _ Normatl'i .. COrIStrUctll ~l InS nvind veri~icarea calitatii :. l~or de apa fierbinte.. rea ProcedurE de reglementare a actJyitiitilor pentrUapro ~dale cu impact asupra rnediului inconiurator:· . d e IlIecanlce prll1 proce e de fundare slabe .Ins~ufP::~Il precomprimat supraterane In medii agreslve ~~ral~ si industrla1e.Norrnanv pentru proiectarea protecne contra traznetului.

2 din lemn.Normativ pentru folosirea artificial in utilizari casnice.Apa potabila. in subsolurile cladirilor not. .indi. si alcatuirea parapetelor in si · Teren de fundare. .Apa potabila.eulturale ~1 industriale · Normatrv pentru a construcnnor de 2912 . Deterrninarea . fundare.>lexeeutarea de aparare civila. Detenninarea .Apa potabila. .Calculul cu apa la constructii civile.Acustic~ in construcrii.Apa potabila.Analiza oactenolocrca P 102 Norme adaposrurilor tehruce privind proiectarea . temperaturii. si identificarea pamanturilor. a ansamblurilor urbane din STA53002 STAS3026 '" . gustuIui . Limite admisibile parametri de izolare acustica.Ventilare mecanica. .C.Scan .Constructii energiei electrice Ia iluminatul STAS 4R39 .Calculul termotehnic al elementelor de constructie ale . Calculul fundarii directe.Nonne metodologice privind urmanrea comportar. P IOU proiectarea antiseismica locuinte social . P 116 -Instruetiuni tehnice de proiectare punet de vedere acustic. Limite adrmse .Conditii tehnice de calitate pentru apede . Protectia irnpotriva zgomotului constructn civile ~i social-culturale.elt. Prescriptii de proieetare . Prescriptii de calcul. indusiv supravegherea starii tehruce a acestora STA$4706 PE 136 .Ascensoare pentru persoane Determinarea PH-ului Analiza biologica STAS6472/3 . Temperaturi interioare de STAS6324 STAS6325 STAS6329 calcul.6221 1a dadiri civile ~i industriale la cladiri civile si industriale . PE 124 terenului de fundare in cazul STAS 3417 P 130 .Grade normale de protectie asigurate .Normativ pentru alimentarea consumatorilor industriali ~i similan cu energie electrica a .Prescriptii genera le de proiectare." . .Apa potabila. exterioare.Instructiuni tehniee pentru proiectarea ~i executa rea masurilor deprotectia fonica la cladin social-culturale.Canalizari . Detenninarea substantelor duritatii Canale ale organice P 118 . Principii genera le de calcul. Carnine de vizitare. retelelor exterioare P 122 . Principii generale de cercetare. Prescriptii de proiectare. STAS856 STAS 1238/1 STAS 1242/1 STAS 1243 STAS 1342 STAS 1478 STAS 1795 STAS 1846 STAS 1907/ 1.lnaltimi de siguranta . . Prescriptii pentru proiecrare.ue.Apa potabila. .Canalizari.Canalizari . Determinarea STAS6322 STAS 6323 culorii . Debite.Teren de fundare.Protectia impotnva . Debitul de aer proaspat. lluminatul natural al fncaperilor STAS6221 STA.I1urninatul natural al Incaperilor . mirosului si necesarului de caldura.Apa.Teren de. turbiditatii.Cosuri ~i canale de fum pentru instalatii de incalzire centrala.ii in timp constructiilor."lnstalatii de incalzire.Apa potabila · Alimentarea . STAS 5325 STAS6131 STAS6156 .stn. STAS 2448 STAS2453 78 Determinarea . 'Prescriptii de proiecrare. .Clasificarea . Numarul suprafata. interioare.'Ctrocutaril.Apa potabila.Norme tehnice de proieetare ~i realizare privind protectia la actiunea focului a constructiilor STAS3051 STAS 3300/1 STAS3300!2 ~ Sisteme de cana1izari. · Teren de fundare.. anual de grade zile" prin carcase.

Puritatea aerului.Construqii civile ~iindustriale_ Calculul si alcatuirea elernentelor structurale din beton. conditii tehnice generale. si in spatii oxtcnuarc. Sistern .Canalizari.Principii genera le de verificare a sigurantei .U09 aerului.Presriptii de proiectare. STAS ]0859 a rctelclor edilitarc subteranc 5TAS] 0166/1 si agrozootehruce. Limite adrnisibile STAS 10903/2 STAS 11 054 .Protectia contra coroziunii a constructiilor otel.cladirii. Clasificarea pentru constructii civile ~i industriale. Iii cladiri civile ~l .. Clase de protectie contra electrice 5TAS 10100/0 . Parametri dimatici exteriori 51A56472/4 _ Comportarea elementelor de constructie Ia difuzia vaporilor de apa_ Prescriptii de calcul. industrials centrele populate.Lucrari de zidarie. Incarcari date de vant. S{) .Constructii toleranje. contracoroziunil a constructiilor din otel Acoperiri protectoare.Cosuri. lncarcari consrructiilor. S1 AS 9081 5TAS 10. Prorectia contra coroziunii a constructiilor dLT1 otel·".precomprimat. actiunilor electrocutarii. Calcuiul si alcatuirea elementelor.Puritatea aerului. . _ Proiectarea punti termice 5TA56472/7 tennotehnica 5TA510101J2A1 . artificial. _ Ventilarea dependinteior din cladirile de locuit. Prevederi calculul eleinentelor structurale. STAS 10109/1 . STAS11322 STAS 12051 . 51A58313 .Aer.Actiuni in constructii.Iluminatul _Canalizari. Pregatirea mecanica a suprafetelor. . canale de fum pentru focare obisnuitc la constructii 51AS 10126 civile. . . industriale ~i agrozootehruce.Constructii din zidarie. 51A56472/6 a elementelor de constructii .1.Acnuni in constructii.Aparate puterii calorifice a materialelor de constructii si electronice.Constructii civile. 81 . industriale ~i agricole.cu . Acustica urbana. beton armat ~i beton . Bazine de ferrnentare a namolurilor la statiile de epurare a centrelor populate.Tluminatul in cladiri industriale.3 5TA56701 51A56724/1 . statii de epurare a apelor uzate provenite din S1A58591/1 .Detenninarea pulberilor supraterane dL'1 STAS 10813 de suspensie. S1 AS 6724/2 51AS 6793 . Detemunarea aldehidei formice. Determinarea continutului de radon 222_ rdatorate procesului de STAS 12278 . 51 AS 8606 de 51 AS 10702/1 supraterane. artificial Curi de scurgere eu sifon si depozit. exterioara _ Incarcari date de temperatura ~AS 10101/23A Conditii generale pentru iluminat STAS 10104 5TA5 6646/ 1 Actiuni in constructii. . 51A510101/0A STAS 1010l/2 si gruparea . Incarcari date de zapada.Actiuni in constructii. Incarcari date de extenoare in constructii civile ~i industriale _ temperaturi 5TA56646/2.Actiuni de constructii. STAS 10101 /21 .2.Amplasarea in localitati executate in sapatura .Canalizari. -Proteqia supraterane.Deternunarea . Incarcari rehnologice din exploatare pentru constructii civile. narurala. fundamentale pentru .Acustica in constructii..Poluarea civile. ~ Actiuni in constructii. srA510101/23 la aer a elernentelorsi materialelorj _ Ca1cululpermeabilitatii de constructii _ Iluminatul cladiri civile. STAS10108/0. . ale nivelului de zgomot. Clasificarea rnediilor agresive.Actiuni in constructii. Constructii din otel. sxploatare.

Protectia la zgomot izolare termica liZ 83 .Construcrii termic.cuamendamentuldin 1984 Teste privind usilor si . terrnios moderate. .~ 3814-1989. Prescrlptii ·ISC6242/1 imobiliare Exigente ale utilizatorilor Confortu] -Apa potabila.Teste la foe: vocabular lafoc a materialelor de constructii: .Consrructii rermic. ~Aer din zone protejate.Ambiante . Conditii de calitare IZ07730 1Z0 6242/1 .1986 standard la foe: (ISO 834) inflamabilitatea rnaterialelor .Teste de construetii reactie ~i de lSO/TR 6543-1979. Determinarea continutului . ale utilizatorilor . sanatatea ~i mediulinconjurator . lnstalatii .clapetelor antifoc. Prescriptii de proiectare.Teste pnvind reaetia evolutie $iaplicare 3956-1975Prineipiileiri.Exigente lndicii PMV si PPD. . Prescriptii electrice fixe.STAS. 'oniortul statii de poni.Canalizari.1996 Parcaje cu utilizare restransa (norma franceza) executie si verificare NFP 91-100/ mai ]994 Parcaje publice (norma franceza) JV.3.Protectia la foe pentru masurarea pericolului gazelor Documente interpretative CEE -nov.Idem. Rezistenta elementelor de constructii: metodologia de testare.2.Idem.pare.Desvoltarea testelor toxice din incendii .93 -Igiena.cu amendamentele din 1979. .gineriei testului lSO/TR proiectarii structurilor de rezistenta la foe pe baza corelatiei mire solicitarea reala din incendii conditiile ISO 5657 .TestuI de determinare constructii -Determinarea puterii a incombustibilitatii Ia foe a materialeJor de ISO 1716 -1973 ISO 3008 . .12574 STA512594 STAS 12604 STAS 12650 STAS 129604/4STAS 12604/5 . generale de pesticide . NFP 91-120/ apr.Economia de energie-si .1976 calorifice a materialelor de constructii rezistenta Iafoc a .Idem. ISO 834 -1975 ISO 11§2 -1979 CU rmu OIlUENTATIV: 1 . imobiliare. "Teste privind rezistenta la focaeJementeJor ISO 3009 -1976 ISO 3261 -1975 ]SO/TR vitrate. 1980 1992.

U . .. se va adopta un regim de eel din parcaj.birouri 8 . ." cladirilor ' cpe e estinatia Y .e. di .. permits executa rea operatiunilor din mteriorul biroului. supra f etei: disponibil caracterizat prin for~a .asigl. stationars specific zone! pe care 0 servesre functional astfel: . Se vor lu~ miisurile" cese impun inca din faza de studiu de amplasament pentru evitarea urmatoarelor posibile surse de pol . Instructiunile de exploatare insotite de schema de circulatie auto ~i evacuare per~llane se elaboreaza de catre proiectant ~i se cuprind in registrul de exploatarc.olurile functionale protejate corespunzator. f .cornert ~i spitale 1 .lrarii urun reg~m pe ca POS! 1 constant de utiIizare pe durata zilei.lac de rnunca + cumparaturi .~ on poate parcurge 0 istanta de cca. .' . . Din punctul de vedere al noxelor. . Daea exists riscul de aceste birouri. care nu trebuis sa depaseasca nivelul de zgomot maxim acceptat pentru traficul stradal iar la nivelul Iadirii " bui c a Inlor rnvecmate nu tre uie sa depaseasca lmitele normate in funcf dd " . 500 m .. 84 . rnarrmen INSTRUCTIUN1 DE SIGURANTA IN EXFLOATARE 9. plata. .. . La amplasare se ~i dimensionare 5e va tine seama de posib T t t . birourile pompieri) se pot amplasa in corespunzatoare prin pereti. d .producrie. 7.cresterea debitelor de ventilare ~i eventual modalitatea de interventie a responsabilului parcajului. uare provemte . u Zone! ~I e . Se afi~aza in spatiile tehnice si interiorul.regulile de actiune a personalului in caz de incendiu. 11.depasirea valorilor admise pentru oxid de carbon: . de autoturisme .centrul geometric de amplasare stabilir in funcpe de irtteres I '. alarrnarea personalului.geo rnetri ~ .' : ~ .numarul .t di " .2 -3 are . ~i durata de timp consurn ta P. le conjugate mtre servrraa liner cat mal largi zone $1crearea de diferite directii si . biroul paznicului..stationare de domiciliu .. se vor lua masurile ce se lmpun din legislatia privind protectia muncii. din exploatare: '.16 are' . . . . in caz de incendiu. serviciul mobil de interiorul parcajului cu conditia separarii lor ventilarea lor sa fie independenta de ventilarea 1. .la 100 ppm..care isi incredinteaza autoturisme pentru stationare pot lua cunostiinta de acestea ( iesiri din parcaj." . durata in care soferul devenit . cuprinzsnd sernnalizarea incendiului.' 't 'b'l II a ea .vibratii directe transmisa prin fundarii sau calcans: . dupa caz: b.sport $i sali de spectacole . care pot prezenta pericol de incendiu sau de explozie se vor separa de acestaprin elemente rezistente la foe. Iocalizarea ~i 85 necesar a fi parcat corelar cu rim pu I me diill oe . inchiderea compartimentelor antifoc.la 200 ppm. deplasarea pietonala in interiorul parcaiului. de tipuJ: . . .studiu de trafic pentru determinarea POzlh€i acceselo..inchiderea accesului in compartimentul de parcaj afectat. sau apele .noxele degajate in atmosfera nu trebuie sa afecteze aerul f "J" rea ice peste concentrafii e adnuse prin normele in vigoare.. . R. La acest limp trebuie Iuat in calcultim ul necesar pentru parcare.. avertizarea ipersoanelor aflate in parcaj ~i evacuarea acestora. prin cooperarea de nevoi de stajtonare decalate pe durata zilei.zgomot a~rianpropagat in exterior.in caz de incendiu .agrement. Instructiunile vor predza modul de actionare obligatoriu In urrnatoarele cazuri : a. scari. r Distanra optima de amplasarefata de punctele de interes se considera a fi de cca. evacuare. Se va avea in vedere sa biromile de supravegheresi in special ie~irea din parcai. ~ ICa ~l . Spatiile tehnice adiacente parcajului. locare (plata).). Birourile de exploatare (postul de personalului parcaiului. I" m st In parcal cu respectarea nevon de asigurare a unor relatii de circulan '. etc. .' d trafic.1 plf. r so Iul . Posturile de plata ~i cele de supraveghere din parcaj 512 proiecteaza ~i amplaseaza intr-un mod care sa.1:/ . 5 rnmute. avand p.i.. oprirea motoarelor autovehiculelor care circula in tot parcajul sau numai partial.. ore .10 ore . ... pnn. La amplasare se va tineseama de : . . se realizeze 0 buna ventilare pentru postul de plata amplasat de obicei la rnigrare a aerului poluat din parcaj in ventilare in suprapresiune in raport cu 3.SPATH ANEXA 5. precum ~i interdictiilecare trebuiesc respectate. ~l' y sensun e acces ~l 4. oprirea partials sau totala a ventilarii . iar parcaiului. .zone rezidentiale 12 .terenul .. alertarea pompierilor.parcajului in locuri in care pcrsoanek. 6. . . . IlL lnstructiunile vor preciza in special masurile de urgenta care se iau In cazuri!e je depat'ire a valorilor limita admise pentru concentratiile de '" substante poluante in atmosfera parcajului.pentru iesirea din construc.

).ndla dispozitia reprezentantilor legal! abilitari eu controlul parcajelor sau a inspectorilor de teren ai pompierilor. . precurn ~i a verificarii aspectelor legate de siguranta in exploatare a parcajelor precum si verificarea periodica. urmi:ind a fi completat zilnic.Punctionarea ventilatoarelor. dupa cum surrt specificate in 86 87 . . Teate mijloaeele de lupta impotriva ineendiului aflate in parcaj ca echipare ~I dotare. 13. Se vor efectua cel putin urmatoarele verificari: -Jnstalatiile electrice se vor verifica functional la punerea lor in exploatars. intr-o maniera generala.numele responsabilului de parcaj: . 14. folosirea ~emna1elor sonore precum si. responsabilitatile INTRETINERl necarui angajat. iar dispozitivele mecanice sau electromecanice de limitate a propagarii focului sau de desfumarevor fi probate functional de eel putin douaori pe an. etc. instructiunile de exploatare aprobate de forurile in drept. urmand a fi reverificate la fiecare cinci ani de un serviciu sau socretate specializata. cu precadcrc. pardoseli. madentele survenite in exploatarea instalajiei de ventilare. angajat permanent al parcajului. iar aparatele de control automat al valorii factorilor poluanti vor h supuse unui program de intretinere si etalonare periodica . . inaintea inceperii sezonului rece. lntreaga insralatie de semnalizare a incendiului va fi vcriticata functional periodic ~i controlata de personal calificar eel putin o data pe an. intrejinerilor periodice. Registrul de exploatare va fi pus arica. incercarile functionale si rezultatele lor. . PERIODICE ~I VERIFlCARI prezentul normanv. dupa cum este prevazut de catre proiectant in caietul de sarcini. dar vor fi permanent supravegheate si intretinute de personalul calificat. . menjinandu-se permanent in functiune. este obligat si sa aetualizeze zilnic registrul de exploatare al parcajului.Registrul va cuprinde in special. revine nemljlocit beneficiarului. ceeace priveste siguranta imobilului.stingerea a incendiului: . toate activitatile sau actiuni1e efectuate in. 12. . vor fi controlate cel putin 0 data pe an. lnstalaria de ventilare va fi controlata eel punn 0 data pe an de servrcii specializate.a tubulaturii aferente instalariei de ventilare precum si totalitatea circuitelor isi aparatelor de cornanda a acesteia vor fi verificate ~i intrejinute de personal ealiiicat. a intrerinerircurente a rnodului in care se comports elernentele structurii de rezistenta pr€cum ~i mijloacele de prevenire ~i stingere a incendiilor si de protectie Ia coroziune (vopsitorii. . intocmeasca DE EXPLOATARE Proprietarul sau conoesionarul pareajului. programul actualizat de urmarir€ -~i verificare functionala a dotarilor ~i dispozitivelor ce vizeaza siguranta la foe ~i In exploatare a parcajului.Instalatia de incalzire se va verifica cel punn 0 data pe an. Responsabilitatea efectuarii. REGISTRUL 15. sa 16.

l-NIVEL _ DECALAT Fiz 4 DEo 2 -:NIVEL VAP JRIT e- - NIVEL PLAT 38 89 .ANEXAIV -j 1fEHNOLOGII DE PAR CARE Fig_ 3 .RA1vlPE DE PARCARE FIG.

.l !.de parcare ~i a cailor de acces. \ 90 91 .1. gari si aeroporturi.G. Dacii un potential IDe de pareare 111.6.fig. IV. 10 de 50 10 10 Tabelul 6. careil plus lajimea '" 150 20 NOT Ala Tabel 6. IV.2.. 1.6.2. STANDARD AUTOTURlSMUL Elementele dimensionale ce sunt descrise in continuare pot sa nu corespunda necesitatiior pentru parcajele aferente unor dotari urbane specifice. In care sunt posibil de manevrat bagaje (cu sau fara ajutorul carucicarelor de transport) sau echipament de orice natura. DIMENSIUNI ~I PERFORMANIE (mm) INDEX Autoturisme 10** sau Lungimea de . Unele din dimensiunile nor-mate sau recornandate .2.2. Categorii de locuri deparcare lntr-un parcaj.2 Dirnensiurri minime ~i dispunere geometries GIiOMETRIA PARCARH TV.6.b.cf.Ii Tabel €J. se pOr11C~tc de In premiza cd i se ponte inscrie un drepiunghi cu dimensiunile din tnbdul 6. de Dimensiuni Reduceri admisibile * cm 10 Nurnar . Dimensiuni FIG. unui loc de parcare . centre sportive si de recreere.1. fi 6. functie de dimensiunile locurilor .ANEXAIV..1.1.vor putea fi reduse conform tabelului 6.2.l. etc. Se considera ca un parcaj este corespunzator cerintelor prezentei norme atunci cand dimensiunile locurilor de parcare sunt mat mari sau eel putin egale cu dimensiunile precizate In continuare.2.3.1.I. cum ar fi centre comerciale.2.1 are formti regu/atii. se admit:' (trei) categarii de locuri. Tabel 6.1.Ii.

Parcarea Ia 90° aUiu'''-ata elementelor de constructie.. .50 4}:.-..". Sau limite peniru mdsurarea locurilor de parcare: " /atI! peret!1or.. : Geometria piatrormeior Dimensiuni ~i unghiuri de stap.2.3.2.2.2.3.6.le alimcnieam este mai mllrc.00 60 5.3.3... o de cnleadc linin scpar~tollre rntre culorile vapsitoriei· pardoselii falasite pentru marcarea ace/orli~llJ1mte mm SUB mentionate. Atuna cimti un loc ac parmre sc contormeaze umml dm dlmtmSzUnl..2.' de 20.-... 1._~ . Parcarea ia 90° alamrata elementelor de constructie.:U ".~==----~ FIG.00 90 5. ... :lIocnptibil 1I1ir-U11f!lim crWJ!JI. Tabel 6. 93 ..50 {stanga) 2.~~i-l~~---l Circulatie (grade) sens unic dublu sens ***** 5.(il?iei '"opsife ce delimitr ·~ii locurile de parcnre inire ele circuiaiie.6.50 75 5.00 rdreaPta )~~* I eefolose~te laflmllil de clTcuiatie corespuni:litonre ceiui mar 71lilreullXhi de parcare. Unghiul de parcare Ui~mea caii de circularie . cere IT .. In cazul 111 cnre c17culntza oc calea de ilcccslniocurilede parcnre Sf [ace in dllblu ..onarea la.(m)**** in raport cu calea de !-_'.eilS.wr loc~ri de parcere p. .onare ale locurilor Lungimea locului de de parcare Uijimea locului de parcare .----. se vorrespectn ·zmilc din FIG: 6. ClI"CHia}te.3.3. IV. '/").00 4.) pc nxa i()cul ui de parcare . liitimer.6.2.'.eazn ace/ea.! ili cazul 111 c(lre U11 lac de parcare se afW.2Detaliu.2. ciiti de clrnw!Jle coreepunziioere unghzulm de porcnre eel mat mnre Sf va maiorn cu 20%.2..dlltii eu vnIoaren coresounzdioare stalpulU1 eel mat apropiaide margmea call 111nre~ L -r 5. va fi mill micn de 5.TIE '\<..10<' 5.~ ... h"~.50 45 5.2. T abellil. 6. szngufii .1.. e arice aIt element de comtruc[ie sau pmtecfie ce materiali7..3... Vanatta eiernente de constructie latimii locului de parcare la stap.80' FJC. dar . ioclII de pareere se fncnfilrenzii fn C/1tegoriainierioard in care ioate ti incll6irnt.~ carc.O -- parcara (rn) tru alte elemente de construqie sau obstacole.00 3. siiua: intr: doi s~Jlpi.-.00 TIl..!2. NOTA.ga aloarea cu care se locului de "'""..) I j "":") 111 cazul fn care ul1ghl11rile de parenre suni diferite pe cdc doufi iatun ale lwei clii de tr:': _·_'-. 62. 6.11 .._ "~i Fez! figum 6..:'l lsmite. 2.'oniierIIm sus meniumnie aar nu in L"''''''ml. -------~~--.00 Dimcnsiunea esie masurat« perpendicular pe mien de circulntzc. Sunt utilimbile ell .3. ..2. .00· 5...00 (paraiel) 3. \/C"zi FIG.-----.7. 1.-'-'--_·_·_·_·_·-1 C!RCUV.00 4.. $i 6.2. liitimea l~cului de p~l'care:~ : '.15" 4. o 5.1.3] Dimenslunea mi'isuratti perpendicular . • (/Xul.2..2.2.

sens uruc 2. _j 94 95 . _." < 1 iii .dublu sens 2.dublu sens FIG.3...FIG. FlG.a.b. Parcarea la 900 - sens unic o .3.> o i--.2.2._ ~ <..6.6. '2 '@ 0 0 . .. Parcarea iii 90° .3. o iii o fIG.2. Parcarea la 75 .l._.30 2..b.30 g 1- iii ~a!O DI I---------------~ ct[ ~fICD .30 t-_'_'<Ol-4lE_~"""""'--. 6.a.30 2.-"-.30 2.::. Parearea Iii 75~ . .. ~._.4._..3.30 2.4.3. <.6.

FIG. 6.h.3.2.5.5. Parcarea la 60° .2.dublu sens .3.6.'" 97 .3.dublu sens fiG. S. 6. 6.a. Parcarea la 45° • sens unic I Ii II I! I ~ ~ 'i .~.h.3.6. Parcarea la 41.) FIG.a. Parcarea la 60° .2.sens unic FIG.

xlenoflrii e S(lU + 3.2.6~O~ IV.4.7.. :~!~5~.SENS UNlC .. 99 . Prtea posterioara construcjii sau instalatii fIG. em de circulatie ~i rampe fiG.) KAMPE D. sa fie Iibere de orice obstacolpc toata 2. sub planseu: ~ . de stationare rezervate 7.rampe curbe . Dacii rampeie ole circulaiie In dublu "ens suni preodzuie ell insula de sepnrare 11ltrc sC!l~Hri.00 RAMPE OREPTE .DUBLU SENS NOTA: • Circulaiiile In eurM. Parcarea longitudinala .50 m... persoanelor '" a locului de parcare II'> 0 N \ Pants ciii de eirculajie de maximum 3"1". la[l1Irea t(ltniii a rampei se milre§tc ell lnfimea insulei de scparare intrc • [11 ~i?I1'.1.e. coborari locale ale planseului. .OSm.SENS UNIC 3. amplasaie pe un plnn orizonial de curbura extcrioarii pentru sens unic de minimum 8.4.'a so: majoreaza cu sageata corespunzatoare ampatamentului vehicolelor.6.OO~_!~~5~..G.tlm~a lor $1 pe 0 inalpme de minimum rampa. masurata in axa ciiii de circulatie sau indublu sens. parti! posterioare 060 .IV. echipamente de orice natura ~i elemente de semnalizare..minimum 2. Pcntru calculul sagetii se ia in considerare un ampatament de 3.5%.3~O __~~~~5~.C un plan orizonial a firului tie circulaiie SflU inclinai.S.eirculatie in sens unic.05 m..4.re :urwi . vor avea latimile precizate in tllbel. NOT A: in Tnbelu16. vor auea rnzl1 .sens unic (?I dublu sens] ffIJ[Dr---.50 KAMPE CURBE .FIRUL EXTERIOR inclinai.5%.!ln. Aeeastii facilitate se flplidi exclusiu peniru categoria 1 precizniii fUnd limitatlJ 1(140 % din numiirul iotal de locuri din parca]. Gabaritul a locurilor de parcare poate fi ocupata cu elemente pastrandu-se liber gabaritul precizat in FIG. de axului longitudinal Panta loeului de stationare Panta handicapate planseului pe va fi de maximum pe celelalte directii va fi de maximum locurile 1. La oricare dintre nivelele parcajului.2.6. inalpmea libera trebuie sa fie: ~ . • I Ciile ~e circulatie ~i rarnpele de acces intre niveluri. Panta planseelor Inclinarea de stationare pe locul de parcare va fi de maximum 5%. 100 IV.00 .3. LATIMEA RAMPEI CAILOR DE CIRCULATIE (m.4.ul 4:6.20 m. Tabelul 6. vor nven raw interior curbei de minimum 8. cu excepjia zonelor de staponare ~1 a zonelor de plata pentru stationare.DUBLU SENS 5.2. Panta eailor de circulajie (rampe) Panta rampelor de circulajie este de maximum 18% pentru: . . conducte de canalizare. rnasurata perpendicular pe cnzul rampelor elicoidale rm:e1e Sf mi'isonrii In proieciie orizoniala. La racordarile rarnpelor ell caile orizontale de circulane.00 MMf-'E CUN-BE. etc)..4. Circulaitile in curlJii. inaltilllf.REPTE . .5f) m. indiferent de natura lor (grinzi. . Rampele si caile de circulatie trebuie Ui.2. Spole:le locu:lui in dreptul zonelor de plata pentru stationare va fi clature! de PfJt'Cic.minimum 2. nmpillsnte .6.. masuratain axa :firului de eirculajie interior curbei. 6. sub obstacole.01. 6.rarnpe drepte: .pet'"ItLe U Iii·!! i: /' ] IV.2.3.00 m.3.3.

panta caii de circulatie carosabila va fi de ~~xlmurr: 5°.90 18 R) 10 m. ai rampei de riesire din parcaj. 6.80 16+ 18 .J ___ ~ . 6. FIG.00 m.:~:AM::P:::A:. (dimensiuni In metri) I Iesirile in caile de circulatie adiacenteparcajelor r--. FIG.::AM=1'>UlSA1 IN mOlUM .7.5.. NOTA.0.10 3 8 9 10 11 12 13 14 15. Uti-mea minima se stabileste de panta rampel avuta in vedere. pantei si veziabacul din Figura 6. . 16 Raza lexterioarli Im) 17 ~ 3.1 ~ 3. a caii ~i NOT A: Razele de racordare se rnasoara in axul rampei sau In axul f.70 2. dupa cum: sunt preciz te in figura 6. in runcrie de raza exrerioara . dupa caz . 7.10 IV ..6.50 3.6.. Racordarea pantel or ]3. Pe ultimii 4.. FIG...6.poate folosi pentru calculul lajimii Pentru rampele de circulatie curbe ale parcajelor de folosinta privata.eprotectie Ia inzapezire si inghet Conformarea acestorrampe seva face dupa cum este indicat in Fig. 4.. masurati dela ahmamentul tatadei parcajului. se .30 Ei 3.9. ~ .80 16 . 6. ..70 LIm) 1 4.fl. :l 2.5. diferite pentru "monte 5) aval.Qzi' b_"_"'_&)l_L __ __.. Racordarea rampelor Rarnpeie dscirculajre carosabila se racordeaza la·platformele de stationare sau la portrunile de circulatie cu alta panta curazele de curba.irului de circuiatie .. 100 101 ..1. < 18 III 1 I 1 amsmuClll I 1 I I AlinicmGnwl ----- ztr.00 F(%) <:16 <16 <16 2 pS 3 'c '" E 3. cel mai detavorizat.18 5 2.7.. . Aceasta prevedere nu se aplica rampelor Ce debuseaza direct in caile de circulatie carosabila: acestea vor avea 0 rugozitate pronuntata a caii de rulare $1se vor lua-masuri <i.

' CONSTRUCTIILOR PUBLICE SUBTERANE Elaborat de: lnstitutul de Proiectare.T.I. Cercetare ~i Tehnica de calcul in constructii .P. .-S.NORMATlV PENTRlJ PROIECTAREA .C.A.

CLAUDIU GruGORA~ Cap. arb. §ef departament arhitecturii Responsabil Iucrare A vand in vedere : :. Decretului nr. DAN CAPATINA : arh. auk !.Avizul Consiliului Tehnlco . H Cap.Ill. arh. va nduce la . CLAUDIU GruGORA~ : dr. .in conformitate eu Hotararea Parlamentului nr. arh.io terneiul H..autor . . D.CONTRACT IPCT S. ·133511997 hfiNISTERUL LuCRARn.Prezentul Consrructillor.97 Art. CtAUDIU GRJGORA!.A. 456/1994 privind organizarea ~i funcjionarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului ~ . lOAN VOICULESCU . Art.c{l. :... 4 . CLAUDIU GRIGORA~ : dr. 12/1996 1/i iJ. -i. A Cap.iTEFAN BARTHON : arh.Ministrul Lucrarilor Publice ~iAmenajarii Teritoriului ernite urrnatorul ORDIN Ali. III. BOGDAN DADA.RLAT : arh.Directia Programe de Cercetare $i Reglernenrari indepllnirc prevederile prezentului ordin.C . lOAN VOICULESCU ! ing VMILE CAUNESCU : ing. ing.eolaboratori Cap. : ing. I • Se aproba .TEFAN BARTH ON : arh. ELABORATORJ Cap.2 -Norrnativul de la arlo 1 se publica in brosura tiparita de IPCT.~[iinlifie or.autor : ing.Norrnariv pentru proiectarea consnuctillor publice suberane" Indicativ NP 25.. Ordin intra in vigoare 1'1data publicarii lui in Buletinul Tehnice Cap.G. arh. SERBAN ST AN ESCU : dr.B .i din: rul.DIN Nr.' N. ~TEFAN BARTHO]\" : dr.3. Y. I : dr.E.autori An. autor . ELENA MIHALACHE : dr. ILARIE BLAT : dr.m.. lOAN VOICULESCU .colaboratori : arh.autor .OR PUBUCE ~I AMENAJARn TERITORIULUI NORMA TIV PENTRU PROJECT AREA CONSTRUqIILOR PUB LICE SUBTERANE Director Director general general adjunct OP. )6611997 . or. arh. I~~. HI.JF . <f? 591/1996.. t'TEF AN BARTHON : dr. arh..

.abor~.Aru TEHNlCE DIRECTOR.~.rpuJ:ul ?vm.i.766 di:..u... ~_.1 Cc.!).)1 ing..s".:l 05.6.199"7. GENERAL._ S]..i potrivit at. f:"".PO(C.""~~''"{ <t" '" COMAN"DAL'lTUL .T. conforr"!lt".ui/contrnctu1ui numarul ..)!l. HE ~'M·i·· :~~m-.0\ Bucuru..ECT:r::r: ~:l!:.dw Fa'F. .. {'.»).aj'ri-?."bU\:illor ce 11 rsvin conform pravedarilor Leg li nr.i. .. en nr.~4!!t.l~ DIRECfIA rROGRAME DE CERCETARE ::}IREGLEMENTARI TEHNICE D~v7!OR.17 (1) lit.~citm .!...10.~ Avizul se emlte It•.i m.w:ile d" preveui.: GO@btTn W~R ~~. CercetA {t~ ...d).J ?drrfiS/~ItUl..."F:A ·mCID'{D~o-.' 29.TI1c~Qr puhlice 8'!bl.e. CONTENClOS PROBLEME SPECIALE ~l RELA111 PUB LICE DIRECTOR Pop Georg~ La eererea [Melt.lcu! ill Conetructti . .. ?lin.1. stiDgere a i.'U.vui pe. a.t..!!"i.J..p:rivmd apararea tmpotrlva incendillo.rt..T'J"~ C 1':ff~e.-. DIRBC'flA GENERALA REGLBMBNTAru.. C~kf~-::-- '''''.:.12lf19:::JB a.2_... .tol.! ..NT. CO~'_""J.:. ing.P _lLT.~nre'l ~ comli.rl.. ~l ATEST.O g~~iU ~~ DIRECflA JURIDICA.e).. i. AY ~" rl 34. to.el'Jlln~... d.o.-:uului :I:li"..pier1J.-.tu.ti.... MILITA~ i.ur Mili1... 0'1" 1.:....~~!!..\MifIR.FUL 1NSP.! .te de : WCT SA Bncurestt -proiectuJ..ncendillor euprinse tn "NOXlD.l "..(o) din Ordonanta Guve..c.. eu num:\. . al 1L~...1S..tp' CU p~vede.e!~.5 .eaza regulile :. 1335/1997 -avizului C. .~ INS:::'3C'I'03/'.1l.> Ca.. I:::ztl€ol:tor.60/1997. 1nre~trl1.! \l:uilLi de Proieetstre. f.lS lit.i G=<lI . 112.' i 'l'cli.s.Z!l : -I"13dacti\rii finale eJ.i':'A\.ril!'J SIt.Ii" ':""."1g.~~O~:" trLlI..rul : SSS!lS:n :5. ~ r • ri~ e..i.l:n!.ro p£o)ie~'.

11. CONDInI. REFACEREA ~I PROTECTIA MEDIULUI IZOLARE TERMICA. ventilare.>1 RELATIJ FUNC"fIONALE. Sf! Ii spectacole.1. Servicii diverse.Reglernentari ]0" . d. sport.) ~i canalizare. a.?I STABILITATE SICURANTA fN EXPLOATARE SIGURANT A LA FOC IGIENA Sl SANATATEA OAMENILOR.Terminologie M1EXA "R". Parcare autoturisme cu sau fiira spalatorie auto ~i/sau service auto.CIJPRINS I.. circulajii Interioare. IV ANEKE conexe ANEXA "T". b. DE TEMA III A.2. energie termicil. inclusiv alimentatie publica: c. tranzactii. Slajii de distributie carburant+ e. Spatii comerciale (alimentare ~i nealimentare]. depozire. etc. anexe soclal-sanitare. transport pe verticala. etc. D. intruniri. f. II.. Instalatii utilitare aferente (til'''. F. B. CERINTE DE CAUTA TE REZISTENTA. expozitii. reparatii ~iIntrejinere. HIDROFUGA ?1 ECONOMIA DE ENERGIE PROTEQIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUJ c. ELEMENTE PENTRU CONSTRUCTII ~J INSTALATII AFERENTE " Relajii functionale: e Accese. ~i electrica. birouri etc. GENERALIT A 11 CONDITII DE PROlECTARE FUNCl1UNI AVAPOSTITE iN cONSTRUqlE 11. E.

) Elaborat de: Aprobatde: MINISTERUL LUCRARILOR PUBUCE ~I AMENAJAREA TERITORlULUI cu ordinul nr: HUN dill :.3.2. agenjii bancare. Conditii CAP. tigari-ziare. natural !?i/sau amenajat. b.. papetarie-librarie. saloane intruniri.4. Scop. clit ~i~ la schirnbarea de' destinatie sau la extinderea construcdilor existente. de afaceri. sau sub constructii supraterane.r.3.i exploatarea acestor constructii. indiferent de forma de proprietate a aces tor constructii. DE ~I TEHNICA DE IN CONSTRUCfll JON 109 .Terminologie 1. Destinejiile/functiurdle civile/publice prevazute a fi inglobate in constructiile publice subterane conform prezentului Norrnativ.! i. DOMENnJ DE APLICAR18 Consttuctiile publice subterane sunt constructii pentru functiuni civil. Dispunere 1. antrenamente. statii distributie carburanti auto. d.1. we public etc. etc. birouri firrne. culturale. sali polivalente.1.erciale. e. Prevederile prezentuIui Norrnativ sunt obligatorii atat la proiectarea constructiilor noi.). restaurante.i telecomunicatii.CAPITOi. Scopul prezentului principalelor normativ tehnic 11 constituie stabilirea tehnice. Dorneniu I.l.1.1..'"I!"""U'-'. bowling.2.$tJ\!I~'T'rTtJTIlL PROIEO'ARE. sali gimnasuca. GENERAUTATI §COP. ! conditii 1. servici{ diverse (croitorii. farmacii. amplasate sub nivelul terenului . oficii po~t1i:. co_m.Conformare de aplicare. realizarea . depanare Irigidere-radio-tv. criterii ii'i nivele de performanta admisibile ce trebuie asigurate prin proiectare conform prevederilor Legii 10/1995. parcaje cu sau fara spalatorie !ili service auto (exclusiv tinichigerii si vopsitorii).e care pot fi amplasate in localitati sau in afara acestora.) 1. frizerie-coafor.L'--J~ DE PROlECfARE A CONSTRUCTllLOR SUBTERANE ~CERlNTE DE CALIT ATE - INDICATlV NP 25·97 L GENERALITA'p: 1. de alimentatie publica (magazine. Normativul este destinat tuturor factorilor parncipanti la proiectarea. etc. funcjiuni: I?i relatii functionale 1.UL I . sunt urmatoarele: a. bufete-barurl. sportive (sali de spectacole si auditii. c.

dit ~i cele aferente ansamblului. sau se va prevedea separarea circulatiei autoturisrnelor in imediata apropiere (aval.2. RELAIII FUNCTJIONALE normativ. grup electrcgen. arheologice sau de arhitectura.3. Pe langa masurile cuprinse in prezentul proiectare se vor respecta iii prevederile reglernentarilor tehnioe conform Anexei R. riscante.). 1. Se recomanda ca. amplasarea etc.) si de conditiile tehnice de utilizare.2.1. constructiile publice subterane sunt considerate de categoria "C" (norrnala) de importanja./destinatii. 1. Jnstalajiile $i echipamentele tehnice utili tare necesare unei functionari corespunzatoare a constructiei vor fi comune (de incalzire.1A. se vor lua masurf /niveluri de perforrnanja corespunzatoare.rastfel incat sa nu genereze disfunctionalitaf sau perturbari reciproce ale activitatilor. spalatorie auto) sa fie dispuse la eel mai de sus nivel subteran. corner]. statu de aer compnmat.. statu pompare/repompare . etc.) asigurand indepliniren conditiilor cele mai severe. ateliere intrepnere ~I reparatii.. 1. alipite sau cornasate altor constructii subterane sau supraterane (inclusiv cladiri inalte sau foarte inalte) intr-un ansamblu mixt. se pot realize echipari ~i doUiri suplimentare.4.6. centrale de ventilane ~iIsau climatLzare. de necesitajile lor specifice (aprovizionare. 1. electrice. alirnentatia publica) sa._ap~-canal.2. atat eu rejelela/caile de circulajie supra sau subterane existente sau prevazute in documentajii.in volumul constructiilor publice subterane se pot lngloba functiunile utilitare aferente (centrale ternuee. 1.iferitelor functiuni 'in volumul constructiilor pub lice subterane. La dispunerea d. fie dispuse la nivelele superioare ale constructiei: functiunile cu rise mare de incendiu destinate unor servicii pentru autoturisme (de ex. Prin conforrnarea de plan-volum a constructiilor pub lice subterane se va asigura dispunerea stricta a diferitclor destinatii precum ~i asigurarea relajiilor functionale necesare dintre acestea.. In cazul in care investitorul le incadreaza in categoria B sau A de importanja. de ventilatie.2. De regula.3.3. CONFORMARE 1. DlSPUNERE FUNq'IUNI. ell sau fAra legaturi functionale. etc. Functiunile perturbatoare. se vor indeplini atilt condijiile specifice fiecarei functiuni. etc. 1. sistemele.. norrnativului 1. birouri. spectaeole. 1.1. la conformarea functionala a constructiilor publice subterane sa se pna searna de urrnatoarele (vezi schema I): a.2. in masura posibilitatilor. Prill amplasarea constructiilor publice subterane se vor asigura legaturilrela\ii functionale corespunzatoare. arnontei .2. ell masuri de protectie corespunzatoare. Constructiile publice subterane pot fi realizate independent functional. Nu fac obiectul prezentului normativ constructiile publics subterane aferente metroului precum ~i monumentele istorice. de nivelul de lise de incendiu al funcjiunilor 110 III .1. In prezentul Normativ. sa fie dispuse distinct de cele eu public numeros. indiferent daca autoturismele reintra in traficul auto urban sau parcheaza in nivelurile de p. alcatuirea.) Dimensionarea. la specifice ale respective. precum ~i tunctiuru anexe 51 auxiliare (depozite.1n volurnul constructiei publico subterane poate fi adapostita 0 functiune sau mai multe functiuni. TERMINOLOGIE Terminologia specifics utilizata in redactarea este cuprinsa in anexa "T".3. c. coxnrrn ~I 1. servicit. zgomotoase. stape distributie carburanti.24. acestor functiuni va tine seama de necesitati ~i se va conforma prevederilor din regiementarlie de specialitate ~i celor din prezentul Normativ. pe cat posibil directe. Functiunile de parcare autoturisme :oj spatiile tehnice sa fie amplasate la nivelele de jos ale constructiei. de apa etc. grupuri social-sarutare. cit ~i eventual cu constructii invecinate. In oricare din gruparile adoptate.5. Functiunile utilizate de un nurnar de persoane (de ex.2. conform HGR 261/94-Anexa 2 ~i instructiunlle de incadrare. 1. service auto. etc. servicii diferite.1 acceselor eomune in constructia subterana.arcare ale constructiei subterane b. statii elecmce. In cazuri justificate sau la cererea investitorului/beneficiarului.5. 1.1. poluante. in masura posibilitatilor se vor asigura accese auto disnncte pe grupe de functiuni. 1. se va Foe seama de frecvenja ~i distributia publicului pe niveluri in spajiile aferente respeetivelor functiuni.

\ ~Cornasate (integrate ell alte constructii fllnc\inna]) 11'2 113 .p"tti telmice z utilitarc auto 11.D!SI'UNEf{E RECOMANDABILA DE FUNCTIUNI il". Genera!itilp 11. service J'arcaj autoturisme <.t.e.3. :'crvicH diverse..2.UBTERANE • SECTlUNI DE PRINCIPIL- CONDITII DE PROIECTARE functional FIG.'JDA ~pj). CAPI'fOLUL II VOlUMUL CONSTRUCTIILOlR PUBLICE §. Destinajii r---. 2" Alipitc altor constructii.==J c==J E=:J ~i funcjiuni auxiliare 11. etc. LH. J .1. Conditii ~i relatu functionale: Elemente de tema pentru constructii ~j instalatii aferente HG. ell sau mra rela tii Iunctionale cu constructiiie invecinate I le. l____j ~tatu djst-ibutie carburanti.t~i comercrelc.~[h('m~ ~"LI.Independent" . Destinatii ~i functiuni principale 11.4. . intrururi. spectacole.

Iaboratoare ~i srudiouri fotografice: We-uri publice. boxe. papetarii s. ~ dotarea ~i echiparea atelierelor service este limitati!i 1<1: reparatii curente de mecanica (lacatuserie. ceasornicarii.tipul produselor puse in vanzare. care sa sadsfaca nevoi diferenjiate pentru Se admit sllli de spectacole ~i sllli polivalente." ~"u mediu.:?. 8Wii de dislriiluti@ luu. o atelierul sal! standul de reglaje motor (aprindere-carburatietacheji). Pentru salile de spectacole se admit . a atelierelor de tinichigerie ~i incarcat .P~ urroiitoarele: IImxil.fluenta circulajiei: . se interzice depozitarea anvelopelor sau camerelor pentru acestea in subteran sau in orlce spatH ale atelierului (service). "i alteJe similare.cTI Integrarea funcjionala are ca. 11. en gros toxice. sitli de sportiv. Vb·a !lri'J!torie: !!iItiIU.a. Iibrarli. mdHt&minte. frana.!fl-ului au~ lie yor ayeil in yedere Stlltiile de distribujie 11 carburantilor se amplaseeza la lID nivel ufor accesibil al autoturismelor. aetiviji de club. saloane de iruruniri. H2. . saune.ale 11. • se Interzice stationarea autovehiculelor in numil. bufete. magazine produse alimentare ~i nealimentare. de ex. delimitat de celelalte ateliere (standuri.. b~ cenlucrarea de funcjiuni sau dotari dispuse adiacent pe orizontala sau pe vertical a..i format acumulatori. geometrie. . !fi echipat cu mstalajie de evacuare a gazelor arse de la motor. ~i altele similare .. jacuzzi.repm'are a lernnului ~i maselor plastice. difuzarea presei: tutungerii. ell completarile din prezentul normativ. U. restaurante.2. un ansamblu utilizatori.e Pentru pareare s€ aplica prevederile normativului de parcare a autoturismelor in constructii. 1I.I DIEPROIECTARIE GENERAurP.5. schimb sau completare lichid de frana. frizerie-coafura.2. optics. Se interzic comercializari explozive. directie.CAFH u.i.i. Spajiile cornerciale pot fi alimentare ~i/sau nealimentare.1. intr~ Dispunerea lor va avea in vedere in principal: .2A. Inflamabile.l 5@1j'V:i!. in conditiile din NP 004 \1i din prezentul nonnativ. reparatii confectii diferite. 5e admit: agentii de turism ~i transport. servicii financiar-bancare: servrcu postaletelecomunicajii.lliIm ~!!!2l {ell f>1l.2.p. cu exceptia celor cu care strnt echipate autovehiculele. echilibrari roti) electrice (fara reparatii sau mclircare-fomlare de acumulatori). • se interzice spalarea pieselor eu solventi organici. Spalii comn>.p. va fi arnplasat intr-un spatiu amenajat special pentru aceasta opera tie. • este interzisa amplasarea vopsitoriilor auto. tapiterie (faril confectionare de tapiterii). ateliere) in conditille normate. expozitii: cinematografe. 114 115 . DESTlNATH §I FUNCTIUNI pruNeI!' ALE Parca~tpJ!!:. buticuri. tranzactii.i unele functiuni aferente eu rite de ineendiu mi. ~ mit wos.accesibilitatea. atelierelor de preiucrare .buranii (benzinarfi) kL. precurn ~i a spatiilor de mica productie cu exceptia celor pentru bijuterii. anricariate. reparat!!. de gaze marfuri Zproduse combuslibile Iichefiate. schimb ulei cutie de viteze si motor. bowling. Este interzisa amplasarea in subteran a vopsitoriilor ~i curiWitoriilor chimice.p. COND!l1.r mal mare dedit al posturilor de lucru: o se admit ateliere de vulcanizare eleclricii.

3. energie termica ~i electrica) se va face in condrtiile prevllzute de reglementarile tehnice specifice ~i precizarile din prezentul Normativ. 51 repamyi de intretinere a proprii cailor de constructiilor acces carosabil publice fiind B.4. Dcpoz. ce deriva din re\eaua carosabila a orasului. este necesar accesului pentru stationare in parcaj. Amplasarea acestor cai de acces se: va face far-a a crca discontinuitati sau strangulari. circulatii interioare ACCESE 51 RELATIA CU CELELALTE FUNCTIUNI Accesele in constructia publica subterana sunt de dOUR tipuri.3 . practicabile sau inventar fix aferente slilor de la 11. A:iig:urare §urSji! de aJimentare eiectridi.dimensionate pentru realizarea intretinerii curente echipamentelor fi instalatiilor aferente constructiel. Birouri.) si canali~ energie termidi sisternul de percE. REtAIII 11. Can".4. ELEMENTE DE TIEMA PENTRU CONSTRUCTU SllNST ALAIII AFEREl'. (gpa. etc. trafic etc.. dimensionate. vestiarele ~i grupurile sanitare aferente personalului de cxploatare ?i intretinere se dimensioneaza ~i arnplaseaza in conformitate cu prevederile normelor de igiena ~i protectia muncii . inh'dinel'c Atelierele imediata de-transport suprateran sau. AUXILIARE ~l CONDITlI:>l RELA1Il FUNCTION ALE..4.2 auto si pietonale: .11. Birourile de administratie.3. Accese. Dimensionarea cailor de acces pietonal se va face Iuncue de nevoile de trafic. ell nurnarul de autovehicule care utilizeaza consrrucria publica subterana etc. dupa CaZ.2b 1ii 2c Relatii cu functiuni supraterane REtAIl! CU CAlLE DE ACCES PIETONALE PIETONALE SI ZONE Il. existenta prin Asigurarea surselor de utilita\1 functionale generale (apa.i/sau platfosme elevatoare. 5i benzi de decelerare-accelerare dirnensionate in reiatia cu caile de acces. Primul tip de accese (auto). vestiars:. . aflate in relap~ clirecta sau nu cu mijloace Il3. eu asigurarea dimensionarii corespunzatoare pentru preluarea afluxului de pietoni in orele de varf. DESTINATU UrILlTARL sr B.2.'TE -vezi schemele Nt.4. etc.3. cu niveiui traficului. gru. ventilare. Transportul pe verticala si circulajiile carosabile interioare se aSigura prin rampe . de acces pentru pietoni.<pere a pilitii pentru station are. H. in functie de viteza de circulatie. subterane se dimensioneaza apropiere si amplaseaza in spatii situate in a . la servidile anexe ~i penlru aprovizionarea curenta a spatiilor comerciale ~i de servicii. Sunt admise spajii de depozitare pentru mobilier. conformate tli amplasabs In condifiile prevazute de 117 . subteran. se asigura din spatii destinate circulatiei publica.vezi Anexa R.3.!?uri 6anitare .20% din marfa).1. FUNCTIVNI ANEXE.2.. DE ACCES CAROSABlL E se dimensioneaza in concordanta eu Calle de acres carosabil rafturile de expunere) tli prevederea unor "depozite de mana" (max.1.3.ilare Sunt recornandate magazinele cu autoservire (cu etalarea in cu CAU. Caile de circulatie pentru autoturisme se racordeaza la reteaua stradala U. transport pe verticala. 2a. pe arterele adiacente.

.l.de cele pentru service-ul auto. Accesele se dimensioneaza. CD PUBLIC (pietonalsau auto) la aeeste funcp.uni poate fi comun cu accesele pentru parcaj ~ spatii comerciale . pe durara sa de exploatare/serviciu. SIGURANT A IN lEXPLOAT ARE A CONSTRUqIIlI .i de servicii diverse. 118 119 . dupa caz. dar vor fi complet distinct . . intocmita in conformitate cu prevederile HGR 261/94-Anexa 3 ~i ale Normativului P13D. dupa caz. conform Iegisajiei in vigoare. fiind separat in eondijii nonnate de celelalte functiuni. a) Asigurarea menjinerii 'continuitajii panzei freatice (nivel. " AI doilea tip de accese (eel pie tonal) in beneficiind de aceleasi puncte de acces. flux) in eventualitatea interceptarh/obturarii acesteia de catre volumul construcjiei subterane.M. II._pot amenaja degajamente sau locuri de stajionare penrru mtjloacsle auto folosite la aprovizionare. A Siguranta in exploatare a construcjiei publics subterane se refera la siguranta comportarli acesteia in ansamblu IIi partilor sale componente (construcjii + instalatii aferente). siguranta in exploarare ?i asemenea.i conformeaza potrivit reglementarilor normativ.i partite sale 1 aferente) care asigura cermtele de ~i stabilitate.Normativul pentru proiectarea.S.CI!:S lWN1'lW ST ATII DE PISl'lUBUUE CARJlURANTILOR (benzinariil . Accesul auto al autoturtsrnelor III statiile de distribuire a carburantilor se face prin ocolire fala de accesul la stationare (parcaj) sau service auto. in condijiile din prezentul Normativ.3. Adiacent acestor circulajii prioritare se VOl' realiza accese distincte 101statia de distributie a earburantilor. IJK€Cutia ill exploatarea parcajelor destinate autoturismelor. Circulatia carosabila interioara se va concepe pe principiul flusntei de trafic ~i a posibilitatllor de iesire pe oricare din directiile Wi sensurile de circulatie pentr. b) Asigurarea etanseitatii volumului construcjiei la infiltratii de apa pluviale ~i/sau ape cu subpresiune hldrostatica. in sensul ca nivelele de perforrnanta proieetate/prevazute 'in project trebuiesc menjinute pe durata menjionara. e) Asigurarea protectiiilor anticorozive secundare ~i/5au primare ale e1ementelor de constructil ~i instalatii. se VOl' lua mas uri speciale Abcms PENTRU SALI DlFEruTE.5.J. de accesul la trase~le de aprovizionare a spatiilor comerciale ~j de eel la stajia de distribujie a carburantilor. ffi. ~i distinct in fat.! ca accesul auto la stajiile service sa fie faeut prin la locurile de Fanfare De regula. la statia de service auto 1?1 de aprovizionare a spatiilcr eornerciale. tehnice si cerintelor precizate in prezentul "i din Se vor asigura spatti de adapost pentru protectie civila (PLC).CE$ JlENTRU STATH SEIWICI Se recomanda AUlD 11. dispun . In scopul me~tinerii nivelelor de parformanja stabilite prin proiect. preeum $i a prevederilor prezentului normativ. 11.5.. cailor de circulatie pietonala ale transportului urban subteran.Ie servicli se face in nualfta eu celelalte functiuni. se va elabora 0 documentatie aparte/ de sine stiUiltoare dupa caz ("proiect" ~i/sau "program de urmarire curenta sau speciala in timp"). AC(£m:s FBNTlUJ £OMBC. construcjia U. speciale" componente (C + siguranta: rezistenta siguranta la foe. fRQTIECTm CIV1LA publica subterana poate fi integrat sau nu.i Accesul publicului spajii utihtare diverse.I 51 SERVIcn DIVERSE Accesul earosabil ~j pietonal necesar functionarii dotarilor cemereiale si . In aceste elii de acces se. Aceste dotari se vor stabili de comun acord cu organele abilitate fi avizului acestora.u -unctiunea de parcaj. stajia de distrfbutie earburanji. de pentru: ansamblul constructiei :. debit. sunt supuse ocolire fatii de accesul de accesul la pares].2. depozite . "urmaririi Ia constructiile publice subterane.5.

SUPLlM[NTAR[ rATA DE CELE DE LA R[lElELE PUBUCE ACCgs AUTOTUR1SME 121 .EGATURI / cu RETELE RELA TIl UNIDlnECTIONALE. II II II ..CIRCULA 111 m~CUlATII Relatii cu alte funcpuni CI~CULATII RUTIERE " I' STATn METROU PIE TONALE ) I' I' f 'IV . PUBLICE POSIBIL SI SURSE AUTONOME I PROPRII..I 'V CANAlIZAR£ UTiUTATI _n_ COMBUSTlBll " ~ \UMENTARE APA ENERGI£ ENE TER ( goze ) ELECTRICA C RETELE PUSLICE - LEGENDA RI~LATII @o=-=-~> <f'~""""""'-'" LEGA TURI / RElA Til BIDIRECnONALE (FEED BACK) CU RE1ELE PUBLICE I.Pttbfice Subterenc RELA Til CU ORASUL o RETELE PUBLICE .~(hC"tn~~ Za ~'~he-n de prmcipiu a crrcu latiilor auto in Constructii ia lE~IRE AUTOTURISME Publice Suhterane Schema 2b Schema de principiu a relatidcr cu orasul ale Conslr-uctiilor."'r{lIUI~ISIv1E L II f II r CONSTRUCTIE PUBLICA SUBTERANA )1' rv . ( 'It [ II'~II": i\.

lgiena {>i sani!.tatea oamenilor. 2c Schema de pnncipiu a reffiliilor inlerioare ale C=l!uc!ll Publice Subterane CAKJITOLUL Hi CERINTE DE CALITATE Ill.D. ReziJ. Refacerea ~i protectia mediului. Generalitati lILA.F. Izolare termica.e. III. III. Proteetia la zgomot 122 123 . hidrofuga \}i economia de energie.Jtenta ~ stabilitate IILB.5cnem. Cerinte de calitate Siguranja la foe . I1I. 1II.E.

. !pOR pr6. rampele de acces intre niveluri.l. 2. A.) sau diverselor tipuri de unitati functionale (birouri. ACTIUNILE AGlENTILOR MECANICI A2. care revin proiectantului. podeste ~i acari ". . statii distribujie carburanti.2.2.stabllitate" nu are in vedere call:ur~leineare nu intervin solicitari cu probabilitate deosebit de ~ca de ptQduc~l'e ~i care nu au fost avure in vedere Ia prOlectare . Incarcarea concentrate pentru spatiile destinate exclusiv circulatiei pietonale.2.2.:e~~$ "cerint@i "flilzistentfl.3.0 KN/m2 Pentru peretii eli greutati mai mari .de ex. etanseitate.1. b) deforrnatii de marirni inadmisibile.plansee. parcaje. A.~i . c) avarierea unor parti ale cladirii.3. Valorile norrnate ale incarcarilor utile. constituind 0 . pot avaria structura in anaamblu Gall:partile sale ctlmpG'lh!mte.5 KN/m . lncarcarile date de pcretii de compartimentare neportanti.rmanta pentru s~udura 11'1 ansamblu ~i pentru partile sale comI?QD¢llfe.0.l. Cerintelele de cali tate din presentul capitol. criteriile ~i nivelele de perforrnanta menite sa asigure cerintele de calitate.3. durabilitate.In cazul constructiilor publice subterane. • fiind specificc amplasarii subterane a construcjiel. Pe langa rezolvarile de plan-velum.1. urbanistice. de "rezi6~entli. a sevedea Anexa "R" A. Clasificarea ~i gr~parCii!a a~tiunilor agenjilor rnecanici pentru calculul constructiilor publice subterane ..HI. preeum ~i alte parp. functional-tehnologice.bl. CERINTE DE CALITATlE GENERAUTATI 1. depozite etc.: podestele ~i rampele scarilor se suplimentar Ia 0 tncarcare concentrata verticala pe elements. canalizare. Planseul carosabil verifica aplicata VOl' calcula evenimente: a) prabusirea totala sau partiala a constructiei. 5. iluminat.1. nestrusturale de construetie care. parte ill sisternului de calitate in oonstructii. uniform dlatrlbuite pe planseu dupa cum urmeaza : ..'). sau a instalajiilor ad a echiparnentelor. in pozitla cea mai defavorabila.1O/1995. Satisf~o:. datorita deformatiilor marl ale elementelor purtante/ purtatoare.conformitate cu Legea privind ealitates in construcjii nr.l. sport.pereti eu greutatea panil la 1. considerata aplicata pe 0 suprafatfi de 10 x 10 em se ia dupa cum urmeaza: . de ventilare.\. acesta este obligat ca solutlile de ansamblu si detaliu sa fie conforme ~i cu "reglementarile tehnice" specifice diferitelor destlnatli (comer]. estetice etc. uniform distribuite pe plansee vor fi conform STAS ID101/2·2A. Definirea incarcarilor incarearilor permanente se face conform STAS de exploatare se face datorita procesului conform STAS 10101/2. protecne la zgomot etc. 4. izolare termica. zrnulgere.pereji cu greutatea Intre In.Pentru Reglementari conexe. d} avar ii disproportionate fala de cauza lor initiaUL 124 superior ~i planseele intermediare. ceca cc difera este 1mll modul lor de asigurare/ rezolvare. ductilitare. incarcarile se conforrn datelor reale. rasturnare. 1.0 KN/m =1.Cap. ~i in absenja alter incarcar! verticale utile sau din vant. sunt in .\§ire. s. cultura. Evaluarea 10101/1.5 KN/m2 ATI Constructiile publice subterane vor fi prorectate si realiza te astfel ineat sa satisfaca cerinta de calitate "rezistenta ~i stabilitate" Prin aceasta .A. nu vor fi diferite de cele pentru constructii supraterane.2.5 . rezlstenja rnecanica. AU.2. rigiditate. referitoare la stabilitate. se intelege dl actiunile susceptibile de a se exercita asupra cladirii in tirnpul executiei ~i exploatarii nu vor avea ca efed producerea vreunuia dintre urmatoarele 0 - 1.~~stabilitate" Ii eorespund exigentc de pe&.lili aglomerate etc).1.se face conform STAS 10101 lOA. REZISTENT A ~I STABIUTATE GENERALlT ". Cerin\ei A. cu greutate de eel mult 3 KN/m se iau 11'1 considerare C11 incarcari 1\. Se interzice amplasarea constructiei pubhce subteranc independente in zonele unde se prezuma alunecari de teren.SKN 125 . rnulte solutii tehnice .1.4. A.

A. pe elementele portante verticale ~i pe fundatiile acestora se stabileste conform prevederilor STAS 10101 /2Al.tul ineii. permanents. sau decorative (straturi.'Wil.termohidrolzolatia superioara. considerata aplicata pe 0 suprafaja de 15 X 15 em.2 zapada .2. parapeti ~i atice alaturate spatiilor destinate circulatiei pietonale se iau conform STAS 10101l1Al: . 2.5KN . verticale ~i orizontale pe balustrade.Incarcarea concentrata pentru spatiile destinate circulatiei carosabile sat! stajionarii autoturismelor.9. scari ~i podeste =1.1.L7. fiintfu1i arteziene. 0. ~oefi~ien.siarea limitii a exploatdri! normale: · in cazul ac[innii seismice · In orice Rite co.reiirii (n) se folosefte pentru grupli.6.bt apetcantonate fluctuant.I. nepsrmanente.2.4 1. etc.5.rile de fncarcan fundamentale in cazul.rciiriIQr b) Actiuni verticals asupra radierului: .0 KN/m lncarcarile servesc pentru calculul elementelar balustradei. Valorile normate ale Incarcarilor utile.A.acoperirea totala sau partiala eu platforme/parcaje de suprafata ~i/sau dii rutiere de suprafaja destinate traficului usor sau greu.1.2.B. .4 b) pentru incardlri distribuite in lungul unei linii la balustrade.21.traficul auto. . . Coeficientul jracjiunii de' lrmgii duratii a in~ii. provenite din: .2.2. se ia dupa eum urmeaza: . sunt actiunile mecanice ee pot proveni din amplasamentul sau subteran ~i anume: a) Actiuni verticale.1.acoperirea totala sau pa11iala.intre 2 + 5 KN/m2 . provenite din impingerile iemporare variabile (ltd) se foloseste dupa cum urmeazd: 127 .plansee destinate statianarii ~i circulatiei "'10.1.5KN A. " • pam Valoarea incl~ciirii utile nonnate la2KN/m2 .5O em grosime. provenite din subpresiunea in pa.1. Valorile coeficientilor de incarcare (n) ~i cele ale fractiunii de Iunga durata (nd) se stabilesc conform STAS 10101 lOA. "n" fi "nd" nu includ efectele dinamice . . A. orientate pe directie verticala sau orizontala se iau valorile: n=l.pentru coridoare. pe planseul superior: . Peretti de compartimentare 3.2 NOTA: ~.l.8.2. precum ~i destinate protectiei Impotriva caderii accidentale a autovehiculelor val' fi verificate Ia impactul eu autovehiculele susceptibile de a fi parcate.3. bazine s. e) Actiuni orizontale asupra peretHor perimetrali: . A.a.eu un strat de pamlmt (vegetal) de min.amplasarea unor obiecte/monumente de artil. dupa cum urmeza: a) pentru Incarcarile uniform distribuite pe planses se iau valorile: .l.): .c.3 1. .zwi precizate prin tema de proieciare · peniru verific4rea balustradele sau elementele portanti sau neportantl. ultima de rezisten tii fi stabilitate.rampe destinate circulatiei lntre niveluri sau de acces "'12. vetificiirii la siarea limitii. parapetului sau aticului ~i se considera aplicate pe mana curenta a acestuia. pereti desparjitori. pamantulul. Coeficientii eventuale . Redueerea ind!.a.tale principals. • in grupiirile de tnciJn:iiri epeciale: peniru uerificarea la starea Iimiiii ultimii de rezistentii ~i siabilitate peniru uerificarea 10.a. Actiunea orizontala nu se va considera simultana ell 0 eventuala actiune verticals.a.rdlrilor utile pe elernente portante orizon. • b2 permanente. perrnanente. la A.nga celede la A.peste 5 KN/m2 1.2. provenite din Incarcarea cu extraordinare./panzele freatice ell nivel constant sau extraordinare. inclusiv eventuale betoane de panta ~i/sau straturi de drenare iii apelor de suprafata. Specific constructiilor publice subterane pe lil. • in grupiirile de incarcari fundameniale: la starea limitii a exploatiirii normale sub efectul fractjunii de lunga duraiii a illciirciirilor.

A.I.\even~al) pnn drenurile perimetrale. A.6. Parametrii geometrid ai structurii in ansarnblul ei :. 10104 . P102.l. Pentru calculul seismic al constructiilor publice subterane integrate functional unor constructii supruteranc.TOARE CERINTEI DE REZX§TENTA ~I STABILITATE Verificarea satisfacerii cerintei de rezistenja ~i stabilitate se face dupa criteriile.2.2.3. fortelor seismice conventionale de calcul pentru constructiile pub lice subterane se face in conforrnitate eu prevederile Normativului PlOO.3. A. a acestora.6. doar pentru partile subterane aleconstructiei. A.. coeficientii de siguran\a pentru rnaterialele ~i valorile de calcul ale rczistentelor materialelor Sf.2. seismice care sunt generalc pentru toaie tipurile de construciii.1..2.L) provocate de apele cantonate in panzele freatice Ifl co~ectate. 126 . Influente!c Determinarea mediului natural A.151 de rnai sus. A.1 CONDITII DE PERfORMANTA CORESPUNZA. Valorile solicitarilor provenite din actiunile Inscrisc 1.S. Preuederile cupl'inse la acest a.2.<1:. III.2.: srabilesc in conforrnitate cu reg Iementarile tehnicc cores!"um:atoare principalelor materiale de constructie ~i a agrementelor tehnice.S.2. sau din traficul situat 111 afara peri:metrului constructiei subterane.2.2. Valorile normale ale incarcarilor din zapada ~i coeficientii parfial] de siguranta care multiplica incarcarile normatc rentru obtirrerea incii.2..3.2. A. .5.~.2.2A.. tehnidi ~i geotehnica in conformitate cu STAS 1242/1 iii CIA cele!alte reglementari tehnice specifice care se A. .1.2. corespunzstor cat~goriei de importanta a constructiei. Nu aufost coreleazii.i cei ai elementelor de structura se considera a se incadra in sistemul de tolerante stabilit prin STAS 8606' (clasele de precizie $i valorile rolerantelor) in functie de dimensiunile respective.3. Valorile caracteristice.2. Proprictatile de n~lIistenta si de deforruatic ale rnaterialelor se detinesc conform prevederilor STAS JOlt)?.2.3 + b.ciiriJor de calcul sunt stabilite prin STAS 10101/~1. 10108/0. proverut€ din impingerile laterale (sllIplimentare fata de cele de la c.2.2. Geometda constructie structurii 'in ansamblu ~i a elementelor de A.6. 2.2.4\. Caracteristicile fizico-mecaniG:e ale pamiinturilor se stabilesc conform STAS 1243.A.3. A. A.tico I.1. sunt cell.3. Valorile normate ~i valorile de calcul al caracterishcilor geotehnice ale terenuxilor de fundare se stabilesc conform STAS 3300/1/2. A.2. cu euidentiate ell IlctiUlli "extrao.2. . precum ~i C1.3.\ cele din prezenta reglementare. A.3. A.dillare" cell' A. Metodele de calcul Pentru constructiile publice subterane se folosesc aceleasi metode de calcul ca si pentru toate celelalte cladiri civile ~i industriale amplasate subteran . N. A.2. Elementele de structura ~i nestructurale netraditionale se Val' incadra in sistemul de tolerante prevazur in agrementele tehnice respective. Pentru pe~·etii interiori neportanti se stnbilesc urmatoarele 129 ProplieUi~ile terenurilor de fundare Pwprietatile teremdui de fundare se vor stabili prin cercetare geologica.2. Proprietatile materialelor .2. NOTA: extraordinare SI.2.E.2. A. retera la metodele de detenninare A2.1 pct.' N. -t- A.:o. parametrii ~i nivelele de performanta folosite peniru construcjiile subterane. 1.5. cele de Ia cap.2 c3 la care se n::spcct:'l prevederile de alcatuire constructive prevazulc in normatrvul MAPl\: nr.2SI. Elementele nestructurale de constructie trebuie sa se incadreze in sistemele de tolerante prevazute prin reglernentarilo tehnice.:5.II.' inscrisc in STAS lOW]' ell excepua celor mentionate la 3.4.D ~i IlI.._c. nepermanente../1. metodele prevazute in Normativul PIOO vor fi utilizate functie de tipul ansamblului constructiei in care se integreaza constructia subterana.

1.1. eu privire Ia riscurile provenite din instalatii .1.1. L:ttre ~1i.) la intruziuni ~i efl'actie (pct.3. 5 % ~i in profil transversal de rnax.5.1.2. asigurandu-se 0 platforma de acces aV[C2Jlind min.lLA'fHlI PIETONALE . scarile ~iplatformele de acces 4. parapete sau balustrade. rampelor ~i platformelor de acces vor fi .50 rn x 1. pietonal In cladire de .9 Pe parcursul cailor pietonale 5e pot prevedea clemente aprijin (grilaje. Siguranta circulatiei cu mijloace mecanice pe orizontala ~i verticala (iritre nivele) "i circuiajia autoturisme .1. max. Inaltirni de sigmC!nta Siguranta circulatiei cu mijloace mecanice ~i circulatiei autoturismelor sa fie separate ell bariere de protectie sau spatiu verde de siguranta. Signranta de contact cu elernente de instalajii . lungirne de rampa.7.5. Uipmea rampei si scarilor de acces este de min. Riscul de electrocutare provocate de instalatii (v.BO em (pentru handicapaji 1. 5lGUgANTA ClRO. B7.5 U7. 132 Circulatia pictonnla exterioara .) Be refera la: .4. Accesul pe platforms S6 asigura prin intermediul unei rampe pentru persoane handicap ate.e ( ) 1.3.::h > 0. . Siguranf11.4.m.3 daca este cazul . "siguranja eu B.b.2) se refera La: .auto) prin rezolvaro In prom prin material sau euloare.3.! de arsura f.7 Denivelarile ad mise ale cireulatiilor pietonale. etc).1 Accesul pietonal in oonstrurjiile subterane trebuie sa fie separat fata de circulajia stradala ~i de accesul In carosabil al .2 .4.~in.2.a.5. Riscu.1. Siguranta clrculajiei la schirnbari de nivel.3.. 133 . .4 H.O.3. inclusiv siguranta circulatiei.a1.ft2.3.50 x 1.Z.3. 2.4 Trotuarele adiacente cailor earosabile ell trafic intens diferentiat trebuie Nu face obiectul privire Ia Iucrarile prevederilor din de inlr6!tinere".1. Siguranta circulatiei interioare orizontale . astfel 'In£:At a fie vizibile in orice condjjii s atmosferice. ell panta de max. .1. 11.rapante (nu trebuie sii fie alunecoase.2 m x 1.5..iesiri) In conssructii publice subterane . r:.1.8 Rosturile lntre dalsle de pavaj sau dupa «az.pct.5 em.ura al treptelor.Z %.a2.i are in vedere. Lifturi Zascensoare de persoane .3.a2. Siguranta acceselor se refera la: pareajului. Accesul B. prezenlul Normativ. VOl' fi de max. .rudor persoane handicapate). . Sigtll'Eln(a impou iva descarcarilor atmosferice Sigtlran\.iesire) din constructiile publico subterane trebuie marcate ~i semnalizate. ce se vor racorda eu pante max.05 (pentru oprire baston sau roata carucior handicapat) in cazul In care nu este necesara balustrade de protectie.3) se . Caile de acces (intrare . transveraal.ls. .4. .2.2 m liber (1.4.i/sau oparire ·5.nai de max. In stare umeda sau uscata) eu coeficientul de frecare rnin.a2.4.1." deplasarii pe sd\ri .a2. Riscul de explozie (alta dec[DBI}il.a1.a2. Sigul:anta circulatiei exterioare constructiilor publice subterane .50 In pentru rotatie complete a carucioru1ui de handicapati) fi h '" min.3. orificiile gratarelor. urmatoarele criterii de performanta: .n.1.Lf.al. Rampele .6..3.t categorii A sau B de pericol de incendiu) "a2.110ru) ifll' Itt inte1'sectij minim 1.aL5 5tratul de UJl!ura al elmor pietonale se rsaolva din rnnterlule ruatide.1.nta in exploatare a utilizatorilor se refera La siguranja ocupantilor in tirnpul utilizarii constructiilor publice subterane ~.2 Siguranta la accesele (intrari . 5 % (pentru denivelari > 20 em).1. . . Siguranta circulatiei pietonale {v. de alte trasee (de ex. Securitatea la intruziune t>i efracjie U.5.B.al.10 m.6. Sigur. Lifturij'asccnsoar e de rnateriale . Stratul de Ul!.pct.. Rampele.3 m VOl' avea balustrade de protecjie (vezi STAS 6131). ClElUI\ffA "SIGUltANl'A lIN EXPLOATARlE" Se apUdi reglementrtril·x pentru constructiile supraterane completate cu cele din prezentul norrnativ.O.S %.al.5.! ~i earosabil vor fi prevazute trotl~al'(l ~'U 1Eltime Iibera nun.50 {dlrnensionat pentru ~i'l. (pcUU.4. Searl rulante Siguranta CLl privire la riscurile refera [a: .S em.3. . Siguranja circulatiei pietonale pe orizontala ~i v(!rticala {intre nivele) .0 m .a1..L'Iraseul pietonal trebuie sa fie usor de recunoscut "i . " a1.5..6 Penta frof:uareIor va fi ~nprofillongitudi.tl. cu odihna/podest Ia fiecare 8 .2.l.15 m fata de terenul adiacent natural sau amenajat.aI.owHei realizate inc1it sa nu perrnila alunecarea (inclustv in conditii de umezeala) ~vezi a1'La.a 1.2 m (conditionat de necesitati persoane handicapate ell dificu!Ul\i de rners) si panta rampeior scarii conform STAS 2965.4) .i platformele se prevad eu bordura de h "" 0.B.

standardelor de produs si agrementarilor tehnice (vezi Anexa R).50 m de la pardoseala (usile batante ~i cele dill sticia se vor atenjiona cu rnarcaje vizibile).i de evacuare va fi de min. . .. 2.5 em.a6.O.a3..a3. ateliere de mici supra fete.3Ix. . muehli taioase.li recomandarilor tehnice specifice. expozitii etc. sau prin deschidere sa loveasca pemoane ce i~idesfa~oara aetivitatea.. Suprafaja peretilor nu trebuie sa prezinte proeminente ascutite.a3. min. cat si ell numarul de persoane. de dro1u!a\ie.1i de vizibilitate etc.lO m (in dreptul golurilor din pereti.3 Golurile din dreptul palierelor trebuie sa aibe parapet sau balustrade de protectie cu h = 0.<l5. asiguranduse elemente de protectie cu malpme conf. 100 lx pe caile de circulatie pietonale. Circulatia pietonala interioara Latimea libera a corldoarelor de circulatie va fi de min. Diferente de nivel.a2. grinzilor. de 50 lx pe caile de circulatie carosabila ~i de 20 lx pfj!platf(lrmelc de stationare.li marcate.80 m la eel secundar. servicii pentru populajie. preluata din pante prevazute de regula pe partea opusa directiei de evacuate in caz de emergenta.a3.50 m la 10.1 . inclt sa nu provoace accidente prin ranire.2.in incaperile pentru utilitati ~i pentru service auto inaltimile se determina tehnologic.<14. .-a2. centrale telefonica. cadere. In situatiile in care este necesar.4.7. holuri cu public numeros. ' .9Dm .1. realizeana ~i utilizeazEI potrivit reglementarilor specifice !. .LS trepte ale rampelor scarilor se va prevede podest (palier de odihna): pentru persoane eu dificultil. prevazute pe partea opusa direqiei de evacuare a persoanelor in caz de emergenta.50 m. de regula. .. pe caile pietonale.6.i marcaje de atentionare vizibile plasate la 0. l'naltimea libera de trecere.7.dupa caz.O. circulatia va Ii rezolvata astfel ineat sa ofere posibilitatea de manevra a targilor.a2. .a4.4 Inalpmile millime admisibile libere pentru indlperi/spatii cu persoane.90 m. Usile.l.1.O.0. in sensul evacuarii. volumul necesar de aer /perscaua. ferestrele ~i perejii fara parapet sau cu parapet sub malti-mea de sigurantii vor fi astfel rezolvate !. criterii acustice f.a3.DOm iar pe parcursul acestora se prevad spatii de manevra pentru persoane handicap ate de min.O. . .::5. . .a4.2.5 Se recomanda decalare eu 1 (1/2) treapta la podestele 5carilor.1 llurninarea medie pentru iluminat de siguranta.8 .9 se rccomanda prevederea unei copertine de protectie.'11 ~~ . scari. posra-Tc. Denivelarea admisa (in dreptuJ usilor sau golurilor neprotejate din pereti) este de max. etc.a3. STAS 6131 !/.7 .. laboratoare..8 Deasupra platformei de acces pietonal (eventual ~i carosabil).a3.9 .a3. . S.a3.5 -a3.a3. holuri de ghisee banci. in vestiare.mile libere se determine amt in raport cu marimea suprafetei incaperllor.3.10 B.penb:u persoane cu dlrje. coridoare.2. fiind adrnise praguri de usi eu h '" max.25 m . .2. Deschiderea u~ilor se va face.50 x 1.a4.5 ern. .3 Stratul de uzura al pardoselilor trebuie astfel realizat incat sa nu pemuta alunecarea iar spatiile destinate circulatiei interioare (pedestre sau carosabile) trebuie sa fie prcvazute cu materiale antiderapante (inclusiv in conditii de umiditate) asigurand un coeficient de frecare '" min 0. pcntru eontinuitatea mainiii curente.B %.2 Scarile vor fi dimensionate conform 5TAS 2965. . pentru persoane normale gi pentru pel'soane handicapate cu baston sau in scaun rulant de min.a6.70 .0 m in spatii publice . Latirnea Iibera a circulajiilor in interior va fi de min. .4 La fiecare max. rnasurate de la cota pardoselii finite la intiadosul finit al planseelor sau tavanelor sunt: B. ~ .10 Toate accesele in constructiile publice subterane vor fi marcate cu sernnele vizibile pe timp de zi ~i noapte. sali de mese.1 Balustradele ~i parapetele de protectie vor avea inal\imile din STAS 6131. etc. ambalaielor voluminoase.. unor conducte izolate B. sc admit max.7. Amplasarea ~i sensul de deschidere al usilor trebuie rezolvat astfel incat acestea sll nu se loveasca tntre ele.7 Vitimea libera a gohuilor u~ilor se prevede de ~. sall de intrunlri.lO trepte intre doua podeste / paliere. in birouri.a2. sau alte surse de ranire.90 In (pentru a evita accidentarea prin ~pargerea geamului in caz de aluneeare ~i cadere).la accesul principal ~i de min.ti de mers. iniilp..2 Iluminarea medie pentru Humin at normal pe caile de circulatie va fi de 75 .80 m - Oeplasarea persoanelor cu ascensorul Ascensoarele pentru persoane se proiecteaza.in salile de spectacole. a dr<culapei Siguran\a vizuala .a4.salile de vanzare.a4. . se reeomanda raeordarea pragurilor cu pante avand max.

• c3.2 Temperatura partilor accesibile instalatiilor.(Un) =: max.pentru corp uri de iluminat ~j (Un) =: max.D7.lO rnA Rezisten~a de dispersie a prizei de pihnant ®=max.c.~ .c2.!>} SlGURANtA ClRCULATWI AUTOTURISMIll.p~ntru JJ::.l! e'-Hlpamente montate 1n subteran. pante/rarnpe Normativul etc.1 B7.c1. adrninlstratie etc.H. r~spectiv max. h = 3. B.cl. inchise sau nu in puturi de criteriilor . Utilizarea electrocarelor. max.b.3 Cir<. Arsuri ~i oparire . aecesibile utilizatorilor echiparnentelor pentru incalzire (corpuri sau conducte de incalzire).asccnsoare/platforme .OR -c1.lO Q .50. mijloacelor de manipulate ~i transport interior alimentate eu carburanti (motostivuitoare.Q .Si nivelelor de performanta obtinute de furnizori =~ipatrmen~.cl.7.2 Transport interior cu carucioare fi transpalete actionate manual.S -c1. .2 Executarea.dadl nu este indreptata spre zona cu public ~i daca patrunds la min. se refera la: . (intensitatea suportata de corpul omenesc) Ih = max.pentru materialele electroizolatoare a elementelor conductoare. autoturisrnelor. gab<uit€.:>' Transportul pe vertical a al materialelor/produselor conform b3. Tensiuni nomina Ie de Iucru . circulatiei de stajionare/parcare.2 Tensiuni de atingere .4 .40 V.1.pamant este com una pentru joasa tensiune.pentru instalapa de paratrasnet (priza artificlala si priza naturala). diferitele ie~jrl peste nivel ul ~erenu~U!. . exploatarea.b. ® =: max5 n Rezistenta de izolatie. 13b ]3'. CUI:enti nepericulosj.220 V .b3 'l ransporf ul materialclor/produselor Transportul pe orizontala al materialelorv'produselor la depezitele cornerciale. Masurile pot fi asigurate ell personal de paza.pentru instalatii ~i echipamente electrice fixe sau mobile ~i (U) = max.i de pas sunt (U) = max. medie tenslUne $1 penteu paratrasnet.7. se va consults pentru -cIA B.50 m fata de aceasta. ® '" max. @ :-. 7 B.60'C.000 .daca este Indreptata spre zonacu public ~1 este arnplasata la sub 3. auto ~i pedestre. Masuri de protectie pentru atingere direda ~i ind irecta.7.c2. . -c2. conform reglemantarllor specifice. 14 V pentru utilaje ~i echipamente portabile din spajii cu pardoseala 'neconducatoare.ca~d pn a de .70°C .3 . in conformitate cu prevedertle standardelor ~i reglementarilor specifice. VOl' raspunde polrivit ell sau tara cabins.. ell.. intretinere ~i repararea instalatiilor se face numai . magazine diferite. max.1 .l.c2. ~asuri de protecjie ale corpurilor de iluminat cu Iampi cu me~ndescenta (avand t> 100°C).ubtia a~ttoturjslnelur I'entru problemele apecifice parcaje. B. respectiv pentru utilaje ~i Aceesele.l.pentru utilaje electrice (fortli) HI. Temperatura aerului introdus in incapere la gura de refulare prin instalajia de ventilare.7. max. Temperatura apei calde menajere.c2. se recomanda a fi efectuat eu ascensoare de materiale standardizate sau agrementate tehnic potrivit legii.d SIGURANTA LA INTlRUZIUNI ~I EFRACTIE ..50 m. min.3.1 AGRESANTI DIN INST ALATn Suprafetele accesibile utilizatorilor nu trebuie sa prezinte muchii taioase sau proeminente care pot prod uce raniri.portabile din spatii cu pardoseala conduciltoul"e " pen .6 lift.stalap"a1ectrka de joasa tensiune.b2 Transportul I'latforrnele autoturismelur (ascensoarele) legii.] Aprovizionare cu autovehicule -b3. caile de circulatie. motocare). . Caile de circulatie rutiera interioare pot fi utilizate in masura in care nu preainta pericol pentru aceasta circulatie.?c3 5iguranla de contact . electrostivuitoarelor ~i transpaletelor electrice se adrnite doar in cazul In care incarcarea baterillor se face in afara volumului constructiei subterane sau 'in spat-if anurne arnenajate care sa nu prezinte pericol de explozie.1. sali de intruniri ~i spectacole.b3.de catre personal calificat.c1 @iGURANTA CONTRA AGENTILOR Iilectrocutare . precum ~i intreaga suprafata a mcintei vor £1 astfel rezolvate incat sa se asigure controlul acestora.c3.4 "i B.7. ® '" max.b3. 8.400 V .Q .40°C . mobilier in spa pile de alirnentatie publica. 1 Q e .70°C. cas~ de Iifturi si scari etc.

In functie d. in general din materials :. . perep portanji: C.3. Spa pile publice subterane vor fi astfel realizate incal prin conformarea lor 7i separarile prevazute.l. se incadreaz:a in riscuri de incendiu corespunzator prevederilor normativului. .l. amplasate in volumul acestora. B9 136 . Totodata nu sunt adrnise lichide combustibile ell temperahlra de inflamabilitate a vaporilor sub 64oe. Atelierele de intrepnere ~i reparatii precurn ~i lncapcrile tehnice aferente spatiilor pub lice subterane. separate corespunzator de alte spatH accesibile publicului conform prevederilor normativului. Prin conformarea planimetrica ~i volumetrica subterana. ori dispuse aUpit sau sub constructii supraterane.2.2. ~i a fumului In constructiile subterane.U. coloane.3. execujie :ji in exploatare.3.ie de densitatea sarcmn temuce rezultata din calcul (q) ~i destinabe. C. prelucrate sau manipulate. fiecare cuprinzand 0 activitate publica subterana specifiea. _ rise mijlociu de incendiu (q): intre 420 ~i 840 MJ/mp.1.c. in alte locuri dedlt cele special amenajate :. Incaperile.i. astfel: _rise mare de incendiu (q): peste 840 MJ/mp. C.3 ore pentru staIpi.rezistente Ia foe corespunzator densitatii sarcinii termice dar minimum (daca in normativ nu sunt prevederi mai severe): . • 3 ore pentru grinzi. de ventilare. statii de pomp are etc.3.i. C.m. c. conform prevederilor normativului :.2.s.l.constructiile publice pot fi ell 0 functiune sau mai multe fU:I/I(liuni (alipite sau comasate).-destinatia unor indiperi ~i spajii. nu se normsaza. CONFORMAREA C.).1.a C. zonele :.l. electrice. create riscuri sau pericole de incendiu pentru vecinatiiti. In ~lJbter<!ln. vor avea asigurate accese functionale usoare de la nivelul terenului €are sa permits ~i interventia operativa a personalulul in caz de necesitate. se va asigura dispunerea activitatilor ell rise mare de mcendiu.2. plan~ee. C. Numarul de niveluri ale constructiilor publice subterane.4.6. sa nu favorizeze propagal'ea usoara a focului.i realizarea spatiilor publice subterane.I. indiferent darn acestea sunt independente sau 0 continuare subterana a unei construcjii suprarerane. Incaperile tehnice aferente spatiilor subterane (centrale termice.U. Atunci cand spatiile sunt echipate cu tnstalatii automate ~e snngere a incendiilor.risc mic de incendiu (q): sub 420 Mj/rnp.l. preozat~ ~. precizate prevazute subterane ~or ~ve~ riscurile de incendiu stabilite conform norrnativului ~l masurile de protectie corespunzatoare acestora. zonele spatiilor ~i compartimeritele impiedice propagarea incendiului ~i a fumului de la spatiul public subteran la cladirea supraterana. Cl.i ale reglementarilor tehnice. normativut pre?zeaza riscurile specifice . C.i cornpartiment:le :5pa~ilor subter~ne cu~rinse ~n prezentul normativ. Indiferent de modul in care sunt amplasate spajiile publice subterane. Cl.5.l. ~I cele mijlocii pot fi considerate mid. Cl. pe dlt posibil.3. nu vor fi c.1 REZISTENT A LA FOC Constructiile publice subterane se proiecteaza 'iii realizeaza..1.. in functie de activitatea specifics ~i caracteristicile materialelor utilizate.l.4. riscurile marl de incendiu pot fi considerate ml)IOOI. In general.1. in zone distincte ale constructiei ~i in orice caz.velel: de rise de t_ncendlU determinate in funcj.U. Incaperile. in afara celor din rezervoarele aul:oturismelor si ale rezervoarelor prevazute in normativ.. Prin amplasarea :. • 3 ore pentru pere\ii desparnton ai compartimenteior de incendiu. SIGURANl'A LA foe PREVEDERl COMUNlE ruSCURl DE INCENDIU C. .i. C. c. In spatiile publice subterane nu se admite depozitarea substantelor sau a produselor explozive si gazelor petroliere lichefiate.indicativ PI IS.3.i marcate.4. nervuri.2. .2. AMPLASAREA Sl'ATIILOR PUBLICI(! SUBTERANE Spapile publice subterane pot fi amplasate independent de constructii supraterane. rezistenja la foe a constructiilor publice subterane trebuie sa fie mai mare dedit a 'constructtilor suprarerane.1. Atunci cand sunt amplasate sub constructii supraterane functionale cu acestea.l.l.1'elemente principale de construcjie din clasa de cornbustibilitate CO (CAl).. C. se amplaseaza ~i realizeaza conform reglementanlor tehnice specifice acestora ~i ale normafivului de siguran1! la foe .3.i. vor avea...4. "Cu.de incendiu ce vor fi avute in vedere Ia prOlectare. trebuie asigurate masuri ~i au legatun de protectie care sa C.4. LA FOe c..1.

3).1 protectia acestuia irnpotriva acpunii unui' incendiu din vecinatatea lui. Jj u "I 15 t>.6. . prin lwtariiri scrise ale consiliilor de conducere ale acestora. preeum . Pe proprie rdspundere.ulz. Incaperile \li spatiile cu rise mare de incendiu.l 1 / N NOTA. \\ r. vor fi dispuse in zone separate de alte spajii accesibile publicului ~i cu rnasuri de prntec\ie corespunzatoare.D. .separate cu per-eli antifoc pe toata inaltimea constructiilor subterane. I ~' I~ .4.spunert'3 functiunilor in constructia subterana ~i masurile de protectie asigurate._~_ 14H 1·11 . se recomanda sa nu se dispuna direct sub spatH publice care constitute sali aglomerate ~i sub caile de evacuare ale acestora. de rq.. "\\ \ ill . w __ . :. potrivit norrnativului. E .i rnari. .lip. '. ~ . pC' funcjiuni distincte. 9 -: ID Cl.~ t: ~ z <C :=) se va asigura realizarea unor cornparfirnente de incendiu. sau in volume inchise (compartimente de incendiu celulare prin pcrcti ~i plansec rezistente [a foe). sau riurnai eu 25 % cand sunt echipate ell instalatil automate de semnalizare a incendiilor. imiestitorii pot siabili ani construiie III1i.. de regula cuprinzand una san mai multe functiun! publice cu riscuri de incendiu similare. Prin conforrnarea ansarnblului constructiei subterane u -. 8 ~ w If) ~ 0. z \ Cl45 -.5 .'- ~ _' C. C . in condltiile stabilite de normativ. in cazuri [usiificat e tehnic. in arii construite de maximum 250() m~ .. in' special cele pentru service auto ~i de distrlbujie a carburanjilor.t b ~ «J. \. . I~ i: --j x . proeentele respective nefiind cumulative. VOT Iimlta posibllttajile de propagare usoara a focului si fumul ui 'in afara compartirnentului in care s-a prod us. ~ / e . Constructiile publice subterane vor fi compartimenfak. cuprinzand unul pana la trei niveluri construite succesive eu aria totala desfa~urata de maximum 2500 m~ (vezi schema nr. :-i. (").. Incaperile ~i spajiile periculoase aferente parcaielor.44 'R '_':-: '" "E a 0 . Compartimentele de incendiu astfel realizate pot avea aria majorata cu 100 % atunci cand sunt echipate cu instalatii automate de stingere eu apa..

LS.l. Rise rnic de ineendiu (q): 0 .5.indicativ PHS ~iale prezentului normativ.4. Casele de scari se inchid eu pereji rezistenti la foc minimum 3 ore.S.6.dirilor.. la foe sirnilare cu cele ale ghenelor verticals. cu material€' CO.6.Ja care nu se aplica.840. la foe. aferente centralelor terrnice.5. ascensoare ~i i~ general ale sistemelor de transport pe precwn ~i ineaperile pentru masirule aferente aces tara.i.l.Ui. flil. rezistente la foe minimum 45 de minute. ell exceptia situatiilor precizate in normativ. astfel ineat sa nu conduca la incendii datorita transmiterii caldurii. C.1680 MJ/m2 -1680 ..6. dispuse la maximum 25 m pe doua directii perpendiculare.1.C. Se recomanda ca ghenele verticale pentru conducte sau cabluri sa se obtureze la trecerea prin plansee. verticala. dar nu mai putin de 2 ore.i/sau orizontale ell rol de separare a spajiilor ~i -de lirnitare a propagarli focului ~i a fumului vor avea in vedere reglementarile tehnice de siguranta la foe .1.6.2.s.11.. Fac exeeptie situajiile mentionate expres in normativ. C.l.1 ~i potrivit prevederilor reglementarilor generale de siguranta la foe !Ii ale prezentului normativ.l.7. scanteilor etc. potrrvtt prevederilor indicativ PIlS.6. (CAl). acestora. se respects Ghenele verticale pentru conducte sau cabluri. Elementele de construcjie utilizate la spatiile publice subterane vor fi astfel alcatuite ~i realizate indl. (CAl) rezistente la foe minimum 45 de minute. Golurile de acces vor fi protejate corespunzator normativului. indicativ PIlS. protejate cu Incaperi tampon.t. Cosurtle pentru evacuarea fumului. Atunci cand se utilizeaza atriumuri. conform art. C. iar continuitatea golului dintre plafon ~i planseul de rezistenta se intrerupe eu diafragme CO (CAl)rezistente 15 minute. (CAl) avand rezistsnta la foe egala cu a planseului (care sa inchida spatiul liber dintre conducts sau cabluri). vor fi realizate din materiale CO (CAl). rezistente la foe conform densitajii sarcinii termice a incapertlor adicente.13 142 . Hotele de captare a degajarilor de' caldura a unor echipamente ~i tubulaturile acestora. Ghenele orizontale pentru conducte sau cabluri vor indeplini conditii de combustibilitate ~i rezistentil.1S.s. de regula.. cu indiperi tampon.b) ~i'astfel alct\tuite incat sa nu propage cu u~urinta focul. ALCArolRI CONSTRUCTIVE C.420 lvlJ/m" Rise rnijlociu de incendiu (q): 420-840 MJ/m~ Rise mare de incendiu (~) > 840 MJ/m~ . echipate cu usi de e~mun~~are rezistente la foe minimum 45 de minute ~i prevazute ell dispozitive de autoinchidere. LIMIT AREA PROPAGARII normativului prevederile de sigurantli specifice la foe - FOCUlLUI ~I A FUMULUK C. C.6. rezistente la foe corespunzator densitatii sarcinii termiee si destinatiei respective conform label C1.s. C.5. Plafoanele suspendate de plansee vor avea elemente de sustinere CO. Tabelul Cl.2.1. (CAl) cu rezistenta la foe echivalenta eu cea a peretelui strapuns.5. Pu~ile pentru 30 minute ~i echipate . cu elemente de inchidere CO.l. bucatariilor etc. iar trapele sau usile de vizitare ale acestora vor fi CO (CAl). Camerele destinate depozitarii gunoiului ~i ale crematoriilor vor fi realizate din materiale (CO) (CAl). Risc/Densitatea sarcinii termiee (MJ/m2) C. de regula.5.t sa nu constituie cai de propagare rapida a focului ~i a fumului in caz de incendiu. scaparilor de gaze fierbinti.2940 MJ/n? . C. rezistente la foe minimum autoinchidere. grupurile e1ectrogene.6. Tuburile pentru gunoi vor fi CO (CAl). Pentru limitarea propagarti focului ii a fumului in caz de incendiu. 1260 MJjm -1260 .i. ell dispozltive de c.1.9.1.C. C. dad in normativ nu SUIlt masuri mai severe. iar la trecerea prin peretii de compartimentare se inchid in jurul conductelor si a cablurilor. v or fi separate de restul constructiei prin elemente CO (CAl). C.. 1'..5. rezistente la foe minimum 1 ora. iar accesele din fiecare nivel se protejeaxl!.. alcatuite ~i realizate conform prevederilor normativului de sigurantli. minute) 1ora ~ 3 ore 4 ore (3 ore)" 5 are (3 are)" 6 ore (3 ore)" 7 ore (30re)* c.l0. vor fi CO (CAl) ~i izolate corespunzator reglementarilor tehnice . iar accesul Ia aces tea se va asigura prin inca peri tampon prevazute cu u~i * Valoarea din paranteza 3 ore se apllca in toate cazurile in care se prevad instalatii automate de stingere a incendiilor. Prevederea ~i alcatuirea elementelor de constructie verticale .1.> 2940 MJ/mz Rezistenta la foe minimum admisa (ore.. Pinisajele ~i b:atamentele acustice sau termice vor fi CO (CAl) sau CI-C2 (CA2a.l. iar acce5el~ VOl' fi.l. rezistente la foc minimum 3 ore. se prevad elemente desparjitoare verticale. asigurand minimum 2 ore. precum ~i eele de ventilare se executa ~i izoleaza fata de celelalte elemente ale constructiei corespunzator reglementarilor tehniee in vigoare. ~i/sau orizontale: CO.

15. Sunt considerate cai de evacuate in caz de incendiu. vestibuluri.l. scad ori atriurnuri.7. pot avea .7.1. com~ar~mentElle de incendiu.13. similar coridifiilor potrivit prevederilor normativului pentru cladiri supraterane ~i avand In vedere normativ.7. Ciiile de evacuare a platformelor (supantelor] vor fi dimensionotc corespunzator numarulul de persoane ce se pot afla pc acestea. alcatuite ~i realizate conform prevederilor normalivulul.rnenjionats la pct. In cazul in care nivelul subteran eel mai aglomerat cuprindc supante (platforme) deschise in acelasi volurn construit. Sunt adrnise scari de evacuare deschise in spatiile publice subterane numai pentru asig urarca legaturii functionale irrtre maximum 3 niveluri succesive. C1. prin care in caz de incendiu persoanele sa poata ajunge in exterior.L7. ccridoare. In spatiile publice Nu sunt considerate cai de evacuare de incendiu. eLI'S Lajirnea rampelor scarilor de evacuare a persoanelor din constructiilr: publice subterane.ire numarul total de persoane din aces! velum constituit.i i. alcatuite ~i protejarc. Nurnarul de persoane din constructiile publicc subtcrane nu se ii miteaza.normativului. dar pot avea legaturi functionalc cu acestea prin goluri de circulatie corespunzator conform normativului Pl1S.i.J.iperile ~i spatiile publice subterane pot avea asigurata trecerea spre c5ile de evacuate .4. se prote1eaza.6. Gojurile functicnale de comunicare din elementele de compart_ime~tare ~i despartituare ale spatiilor publice subterane. din spatiile c. ~i prin spatii accesibils. sa Alcatuirea ~i gabaritele cailor de evacuare. 1. Iii nivclul terenului. so alcaruiesc ~j rlimensioneaza in constructiile astfel incat. Cl. avand in vedere capadtatea maxima sirnultunh a acestora. C. U$ile prevazute pe traseele cailor de evacuare a personnelor publice subterane.. C. Daca sub nivelul cel mai aglomerat (Iuat in considcratlc) stint nivcluri 1" CJ. In timpul eel mai scurt ~i in conditii de sig:uranta. 91! VOl" de evacuare prevazuto in norrnativ C1. vor fi. precum ~i 0 circulajie Iesnicioasa. inchise in case de searl independents de caile de evacuate ale nivelurilor constructiilor supraterane. cAl DE EIVACUARE liN CAZ DE INCENDIU In constructii.C.4.z.1.E indeplineasca de incendiu. uaile lncuiate sau blm:atc in timpul functionarii ~i nu au in imediata vecinatate panouri din sticJij prevazute cu dispozitive de spargere.6. cu conditia ca acestea sa constituie a duua posibilitaJe de evacuare.s c.l.4.l. conditiile din prezentul C.1.urinta a directiel spre exterior.C. C. se j~ in consider. C.i.L6S Traseele cailor de evacuare a persoanelor din spatiile publice subterane. Persoanele din spatiilc publice subterane vor avea asigurate minimum doua dii de evacuare distincte ~i independente.1. C.7.l.7. lnci. eu alte destinatii potrivit.3 subterane.7.7. Scarile de evacuare se alcatuissr. dadi se iau masuri corespunzatoare pentru impiedicareil propagarii usoare a focului ~i a furnului in caz de incendiu ~i se asigura ~i (> scara inchisa de evacuare akatuita conform norrnativului. cu clemente rezistente la foe.11. distribuie si dimensioneaza conrorm normativului de siguranta la foe . la nivelul terenului sau al unor suprafete carosabile exterioare. toate circulatiile libere care indeplinesc conditiile d~ norrnativ si asigura treceri de evacuate prin usi. C. ee determina conform normativului de siguranFi la foc Pl18 ~i ale prevederilor prezentului norrnativ.2. trecerile prin usi antifoc prevazute cu blocaje irt pozitie irichisa.\'>.indicativ 1'118 ~i ale prczcntului normativ. incaperi ~i spatii publice subterane vor fi asigurate cal de evacuare a utilizatorilor. C. direct sau prin scari de evacuare. publice amplasate subteran. elernentelor de compartimentare antifoc ~i a celo~ desparjitoare cu rol de protectie impotriva focului. conformarea si numarul de fluxuri de evacuate. precum ~i ascensoarele de orice tip. C. se vor Iua rnasuri corespunza toa reo La strapungerea CL7.?8. Scanle de evacuare ale spatiilor publice subterane. Cl?9. persoanele asigurata evecuarea prill caile de evacuate din spajiile anexe ale publieului. in '144 conditia normativului. Pentru fiecare din clestinatiile respecta ~i conditiile specifice pentru aces tea. trebuie sa asigure trecerea persoanelor de la eel mai agh1mcrat nivel subteran. trebuie astfel stabilite indit prin distributia lor judicioasa sa asigure posibllitatea recunoasterli cu u:.7.14. trebuie delimitate de elemente verticale ~l orizonrale (:U rezistanta la foe corespunzatoare d<ltl1:!'itatii sarcinn errruce cea mai mare din termi comparrimentele de incendiu pe care le desparte.1. de regula. care pe cat posibil sa conduce In directii diferite. $1 conditiile necesare asigurari] evacuarii acestora In caz P1l8. vor fi de tip antipanica. corespunzator alcatuitc ~i dimensionate. pana 1'1iesirea in exterior.W. degajamente.7. Caile prevazute pentru circulajia normala a persoanelor pttblice subterann. holuri.

disp~zitivele de evacuare a fumului ~i a gazelor fl~rbmtl vor intra ill functiune dupa declansarea instalatiei automate de shngere. prln care evacuarea fumului se face direct in exterio.i. ori prin sistema ~ecam~e de ev~c~are a f~mluui. pana la u. in portiunea respectiva rampele pot avea Ultimea mai mica.1.l.(5pri~kler:). Constructiile publice subterane se prevad cu circulajii verticale (scari. t~ fu~c~~ Fierbinti de mod~l in ca~e se realizeaza evacuarea fumului ~i a gazelor caz de incendiu. vor avea asigl.l. scarile au si iesin directe in exterior. ?e . arnplasale "i dimensionate. Pentru porjiuni de coridor Infundat ~i interiorul unor incaperi ale constructiei publice subterane este precizat ~i acest timp de evacuate. C. CIIlS C. precum ~i a posibilitatilor de interventie In caz de incendiu. ascensoare) comune diferitelor functiuni comasate.9.l. Atund cand iesirea in exterior se realizeaza prin parterul unor cladiri supraterane. Degajamentul protejat este constituit din coridor de evacuare realizat cu pereti si plansee din dasa CO (CAl}. la cladirile supraterane se pot reduce latimi1e usilor. Atunci cand incaperi sau grupuri de indlperi se incadreaza in categoria salile aglomerate. In spatiile publice subterane echipate cu instalatii automate de stingere c. echipa:ea cu instalatii de semnalizare ~i stingere a ~ncendlllor va avea m vedere ansamblul constructie publice subterane In care sunt comasate mai multe functiuni. se va urmari asigurarea conditiilor riecesare evacuarii utilizatorilor.7.1. In toate situatiile. "i Cl(\.uHi. corespunzator alcatuite ~i ?l~en~lOnate.1rate condirii coresp:mzato~re de evacuare In exterior a fumului si gazelor fierbinti In caz de incerrdiu. sunt precizate in normativ.8. persoanele din salile aglomerate trebuie sa aiba acces la eel pujin doua cai de evacuare. CUD. potrivit prevedenlor norrnativului de siguranta la foe _ indicativ P118 ~i ale reglementarilor specifice.J9. Usile de evacuare (iesire) in exterior a persoanelor (la nivelul terenului). pentru evacuarea fumului ~i a gazelor fierl1inti prod use in caz de incendiu se vor asigura posibllltan de introducere a aerului in partile joase ale spatiilor respective. situate la diferite niveluri ale construcjiei subterane.2. sunt prectzati timpti si lungimile cailor de evacuare in conditiile evacuarii in doua directii. CilpadtiWle C. Daca intreaga constructie subterana sau parte din acesta nu se incadreaza in categoria salilor aglomerate.8. pot fi comune sau distincte pentru sii!i aglomerate sau neaglomerate ale publicului (cu orice destinajie). cu numarul de fluxuri evacuate direct din constructia subterana.1. fumului ~i a gazelor fierbinti prod use in caz de incendiu (~esfu~~rtia). .f sau prin intermediul unor cosun de evacuare. avand accese protejate ca ~i Ia casele de scari de evacuare "i asigurata evacuarea furnului (desfurnare) natural organizata sau rnecanica.s.W. in spapile si conditiile prezentului normativ. a doua cale de evacuate a persoanelor poate fi asigurata ~i prin spajiile anexe acesteia.a tamponului unei case de scad de evacuare sau a unui degajament protejat}. cu rezistenja la foc de minimum 1 ora si 30 de minute. Iluxurilor de evacuate ~j timpii de evacuate (lungimile maxime ale cailor de evacuare) admisi. '.supraterana. se a~igura pe niveluri.cu un numar mal mic de persoane. • ' re?.1.ll1. lntrucat in constructiile publice subterane sunt obligatorii doua cai de evacuare. vor asigura trecerea tuturor fluxurilor de evacuare ale scarilor.u apii . ~vacuarea fumului (desfumarea) din spatiile subterane se asigura mdependent de evacuarile furnului (desfumari) ale constructiilor supraterane. in condihile normativului cu masurile de protectie corespunzatoare prevazute.. Instalatiile automate de semnaiizare a incendiilor se prevad si ell posibilitati de action are manuala. C. Daca pentru constructia publica subterana. c. ° ECHIPAREA CU INSTALATU INCENDIILOR DE SEMNAUZAI1E $1 STINGERE A 14& Constructiila publice subterane se prevad cu instalatii de sernnalizare a ince~d~ilor in conformitate cu prevederile reglementarilor de specialitata ~i a precizarilor din prezentul normativ.l. Scarile de evacuare ale publicului. Hira a trece prin spatii anexa ale acestora. Evacuarea C.i . EVACUAREA FUMULUI (DESFUMARE) Toate spatiile pttblice su~terane. C. organizat prin dlspozlt~ve cu d~schld~re automata dispuse In treimea superloara a spatiului respectiv.?16. In C. usile exterioare trebuie sa asigure trecerea tuturor fluxurilor de evacuate ale constructiei publlce subterane ~i ale CdOT din cladirea .8.7.6. planuri indinate. respectivlungimea de coridor infundat.4. corespunzatoare fluxurilor respective. c. '. prin dispozitive corespunzator alcatuite.. (lungimi care se mascara de la eel mai indepartat punct in care se pot afla oameni. natural .

Constructiile de de C.. astfel incat sa fie usor de recunoscut ~~i tilizat in caz ce u necesitate. se pot utilize ~i alte sisterne de stingere automata. care nu pun in cAl DE INTERVENTIE $1 SALVARE. Pentru autospeciale se asigura aecesu! la sursele srradale de alimentare eu apa in caz de ineendiu. se prevede la constructiile (eompartimentele de ineendiu) publice subterarie CD.95. Cl.9. Se recomanda asigurarea a eel putin un acces direct al personalului de interventie.11. De regula.1. agrementate tehnic. hidranti extcriori ~i inst<ll<l\il 8utomate. Instalatiile urilitare aferente spatiilor publice subterane C. de ineendiu specifics ~i dcstinatttle respective. C151i.1O.3. Sisternele de alimentare a instalatiilor utili tare (post trafo.l.7. vor avea constituite unul sau mai multe servicii de pompieri.ire vor fi marcate distinct. C. sau dupa caz. Carle de acces ~i circulatie permite accesul pcrsonalului spatiile publice subterane CL'!. I" 1411 .~isalvare In caz de inccndiu.10. C. se realizeaza conform prevedcrilor norrnativului ~i a reglernentarilor de specialitate. Debitele instalatiilor de stingere vor fi determinate in functic de volumul celui mai mare compartirnent de incendiu subteran. se echipeaza cu instalatii automate de slingere Ctl apa tip sprinkler. pentru interventie in raz de incendiu. conform prcvederilor constructiilc normativului. subterane in ansamblu.1 autospecialc. 1. C. Se va asigurn atentie deosebita masurilor corespunzatoare de functionare a instalajiilor care conditioneaza utilizarea in siguran~a a spatiilor ~i reelizarea independentei 'in functionare a eelor accesibile publicului. in conformitale ell prevederile reglernentarilor tehnice de specialitate. C 1. "i C I. gospodarie de apa.1. In spajiile constructiilor subterane in care apa nu este compatibila pentru stingere sau nu este justificatii tehnic. vor avea asigurate posibilita]i de alimentare ~i de la autospecialele de intcrvcntie ale pompierilor. la nivelul eel mal de [os . smsii de rezerva. pentru intreg ansamblul constituit.10.11. aria construit-desfasurata de 500 mp fi rnai mull..lJ. incaperi CLl densitatca sarcinii terrnice mare ~i instalatii si dispozitive de siguranta la foe.11spatiilor publico subternne.3. C19. potrivit prevederilor reglementarilor tehnice de specialitate 9i ale prevederilor prezentului normativ. echiparea eu instalatii automate de semnalizare a incendiilor.o. pericol viata utilizatorilor. Constructiile (eompartimentele de ineendiu) subterane eu rnai mull de trei niveluri. se prevad accese ~i circulatii exterioare si interioare de regula functional necesarecorespunzator amenajate marcate utilizabile ~i de catre personalul de interventie In caz de incendiu.4. . asigurand conditiile de siguranta I~ foe a utilizatorllor. La stabilirea. Echiparea construcjiilor (compartimentelor de incendiul publico subterane eu instalarii de hidrantl interiori. La constructiile publice subterane echipate cu instalatii automate stingere a incendiilor. C.12. Accesele ~i circulaliile interioare de interventie ~i salv.1. centrale termica. realizat conform prevederilor din P118. La constructiile cu rnai mult de palru niveluri sublerane se prevede un «scensor de interventie in caz de incendiu.i interventia imediata in caz de incendiu.2. se asigura debitul eel mai mare necesar conform reglcmentarilor. prevazandu-se surse electrice de rezerva (grup eledrogen). etc.10.precum ~i asigurarea alimentarii eu apa a acestora ~i a surselor de rezerva. In toate situatiile. rnentionate (eompartimentele de incendiu) publice subterane de norrnativ. proiectarea 1i realizarea instalatiilor u Hlitare aferente. termice.1. importanta 1i vulnerabilitatea spatiilor publice. eu aria construit-desfasurata egala sau mai mare de 500 mp. . se proiecteaza ~i executa astfel incat sa evite producerea ~i propagarea incendiilor. Proiectarea ~j realizarea lor se asiguril. semnalizarea incendiilor se va asigura inainte intrarea in functiune a instalajiei de stingere. vor de interventie pe distante cat mai scurte Ja cu aglomerari de persoane.12. organizate 10 functle de marimee. se vor avea in vedere riscurile.3.1. de regula. SERVICIUL DE POMPIERI Pentru supravegherea publice $1 DOTAREA ACE$TUIA INSTALATII UTIUTARE (sanitare. :':.:and sunt arnplasate in subsolul acestora. drencer ori apa pulverizata. ventilare-conditionare etc). lnstalatiile de stingere cu hidranti interior! de inccndiu. In scopul asigurarf! conditiilor corespunzatoare de interventie .2. C1. dispuse in cascle de scad ~i prevazute cu posibilitati de alirnentare de 1. se prevad ~i cu conducte uscate.CllJ2.) pot fi centralizate pentru intreg complexul constructiei subterane sau pentru fiecare din aeestea. electrice.1 constructiile pub lice subterane independente ~i corespunzator voiurnului constructiei supraterane atunci o. arnplasate ~i realizate potrivit prcvedcrilor de specialitate.

1. 2.a. De regula. .5.1 . pentru estimarea numarului de persoane din constructiile subterane destinate comertului se considera 0 persoana la 1. Mijloacele autonome de respirat. avfind la dispozitie spatiul necesar desfasurarii activitiWlor specifice.precizat prin tema.2. 2. SUBTERANE rUBUCE C. 151 2. Spap.1.. se incadrea:ta in riscuri de incendiu conform prevederilor art.1.5 m2 in spatiul accesibil publicului (eel putin 2/3 din aria totals a spatiului de vanzare in care are acces publicul). se stabileste prin proiect ~i se va respecta In exploatare.l.1 riscuri mari de incendiu. Incaperile de depozitare a produselor cornbustibile destinate cornercializarii (depozite principale aferente mai multor niveluri de vanzare sau depozite de nivel).1. CONsTRuqn PUll LICE SUBTERANE DESTINATE ACTIVIT IqILOR COMERCIALE Riscuri de incendiu Construcliile publice subterane destinate activitatilor comerciale penlTu prod use nealimentare ~i/sa u alimentare.iie ~i mcaperile pentru pregatire.6. Indiferent de densitatea sarcmn termlce determinata conform reglementarilor in vigoare.2. iar cele numai pentru prod use alimentare cu riscuri mijlocii de incendiu. oficii. 2. de comurucatie. retus (bucatarii. ale serviciului de pompieri vor fi asigurate m eanhtatl corespunzatoare. ilum~n_a~ ~i anticalorice. constituie sali aglomerate ~i se incadreaza in categoria 51 de sala aglornerata.1. sunt considerate C1. in funcjie de densitatea sarcinii termice a acestora.1. separate prin mobilier.4. se iau in considerare la determinarea densitatii sarcinii termice a spajiului comercial in care sunt dispuse.l. C2 PRlEVEDERI SPlEClFICE CONSTRUCTHlOR. spajiile publice subterane pentru cornerjul produselor nealimentare.Serviciul de pompieri va fi echipat si dotat corespunzator necesitatilor.3.1. constructiile publice subterane destinate activitatilor comerciale ~i care se incadreaza in eategoria s1ililor aglornerate.a. Daca nu este . fiecarei persoane revenindu-i maximum 4 m2 din aria accesibila publicului.a. Numarul maxim simultan de persoane din spatiile ~i constructiile publice subterane. Constructiile publiee subterane destinate activitatilor comerciale C\\ capacitatea maxima simultana de 150 de persoane ~i mai mult. marl de incendiu. Depozitele de mana aferente spatiilor de vanzare ~i care pot reprezenta maximum.a.1.<1. 2.2. 2. 20 % din produsele €)(puse spre vanzare. incercare.1.tra~smi5i~i.a. se considera cu rlscuri. functie de densitatea sarcinii termice determinate.a. . pentru serviciul de pompieri se asigu:a un spatiu (i~capere) in apropierea unei intrari ~i cat mat aproape de nivelul terenului. indiferent de densitatea sarcinii termice. conform prevederilor NormativuJui de siguranta la foe indicativ P1lS. . sunt considerate ell riscuri mari de incendtu. De regula.a.

1. pentru ansarnblul constructiei subterane.): .5. ~~ ampiaseaza III nivelele subterane situate in apropicrca cotei terc-nuhn inconjurator sau al suprafetelor carosabile cxterioare.in zone distincte corespunzator de spatiile accesibile publicului.7. vor fi conformate la foe $i potrivit prevederi lor specif. ..l .3.b) in folii incombustibil (pereti. care se incadreaza in categoria salilor aglomerate (~ 150 de persoane). !lU sunt admise riscuri mad in spatiile de dcasupra acestora. atunci cand sunt sali aglomerate trebuie sa fie din c1asa de combustibilitatc CO (CAl) ~i respectiv CI-C2 (CA2a..5.<1.2.4. este comasata Cll aile urmari dispunerea si mad de izbucnire a ~i realizarea masur ilor produsele cosmetlce ~i farmaceutice . de regula. elementele de sustinere a plafoanelor suspendate vor fj din clasa CO (CAl) 9i rezistente la foc minimum 45 de minute. Finisajele utilizate combustibilitate CO (CAla.\ . atunci cand tree prin constructia pentru comer]. vor ~e~pecta conditiile de Q 2.. artificii. 2.3 destinatia ~i capacrtatea construcuilor comcrciale ~ubterane arnplasote in subsolul unor cladiri inalk sau ftl<lr~l' in<llt.a. parcaje etc. Atunci cand accstca nu sunt posibile. rnontate direct P" suport plansee). amplasarea alipirea spa\iilor comerciale incadrate in categoria salilor de alte ruuctiuni cu rise mare de mc. se asigura s.. CO (CAl) eu rezistenta la foe de minimum 2 ore. Atunci cand construcria comerciala subterana functiunt (sali de intruniri. calcatoru ctc.4. Spajiile subterane destinate publicului.1 Tratamentele fonice :.2. 2. suspendat intrerupta si planseul de rezistent!i care il ell diafragrne CO (CAl) etanse 153 ~i separate 2. ori constructia subterana comerciala sa puna in pericol spatiile de deasupra ei (supraterane).4.:·ndlu. de Amplas area Cunstructnle comerciale subterane comasate cu alte functiuni..) aferente activitatii comerciale .4.a.4. 2. Constructiile cornerciale subterane care se lncadreaza in categoria salilor aglomerate. functionale 2. 2.gazele hche. . din constructiile publice subterane destinate cornertului.4. de rcgula. .a. vor fj separate prin .(1. fi din clasa CO (CAl) de cornbustibilitate.Plafoanele suspendate din spatiile accesibile publicului.!U Cl(CA2a).2. conform prevederilor Normativului Pl ]8.a.2.ice din normativul PIIB.:pararea dimensionate. in l>papile publice destinate activWi\ilor comerciale nu sunt admis~ produsele exploz~ve ~au e~ arden'! violenta (munitie.2.1.z. In toate situatiile. alcatuite conform prevederilor normativului 1'118.aA. 2.3..5.".1.2. comerciale 2.3. 2. Pardoselile Chenele :?. 2. precum ~i prevederile specifice.1.5.a.t in plan ~i spajiu a constructiilor cornerciale subterane se vor respecta condijiile de compartimentare antifoc prevazute in art.i C2 in restul situajiilor. Indifercnt 2.3.<1. rnateriale si elemente de constructie care irtdeplinesc conditiile art.2. la pereti.hate ~l lichidele cornbustibile cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor sub 28 C Fac exccpti«. atunci dind se incadreaza in eategoria salilor aglomerate. din clasa de (CAl)..). Atunci cand sunt arnp lasate in subsolul UnOI' constructii supraterane.<1.a.pereti din clas. sc incadreaza in riscuri mijlocii de ineendiu.'. admitandu-ss :.S. verticale pentru instalatii sau de ventilate aferente alter spatii subterane cu care se comaseaza. In scopul [irnitarir rlscurilor de incendiu.. rez isterrtele la foe ale principalelor elernente de c..<.ateliere.mstrucne vur induplini ~i conditiile specifice acestor tipuri de cladiri. se vor grupa .. ~i vor fi luate masurile prevazute in norrnativ pentru impiedicarea propagarli usoare a fumului si incendiilor in spatiil« accesibile publicului. Spatiul libel' dintre plafonul susjine va avea continuitatea 152 .ambalate in 2. Conform area Ia foe Spatiile cu riscuri mari de incendiu din cadrul constructiilor subterane. Alcatuiri constructive Constructiile astfel lncat publice subterane destinate comertului se alcatuiesc din Prin conformarea combustibilitate si de rezistenta la toe prevazuta In art. z.7.6. 2. 2.. \·"r 2.. sa nu favorizeze propagarea incendiilor pe timpul norn~'tt.i termice din spatiile accesibile publicului pot fi. admitandu-se ~i cele din clasele Cl ~i C2 subtiri (tip tapet). vor fi.b) cand nu sunt aglornerare. 1.5. Rezistenta Principalele la foe elemente de constructie utilizate..1. se va eon forma rea grupata a spatiilor cu riscuri incendiilor (de exemplu depozitele principale) de separare \ii prorectie corespunzatoare.5.. flacoane.'.2. din clasa de eornbustibilitate CO (CAl) S.s. plexiglas etc. 2. de regula.2.32 5e va evita aglomerate..5.2. care sa puna in pericol constructia comerciala subterana sau caile ei de evacuare in caz de incendiu.4. vor respecta ~i condifiile specifice acestora.pe cat posibil .3. man (iara un nivel intermediar). ~re(um ~l directs a acestor spati! comerciale peste tunctiuni eu n~e~m prin pereti si plansee corespunzator alcatuite ~i 2.' .5.

.) aferente constructiei comerciale . 2.L dar eel putin prin pereti rezistenji la foe minimum 4 ore fi plansee 3 ore. Golurile acces la ascensoare vor fi protejatf obligatoriu Cll incapert tampon antifoe prevazute cu tl. se separa fala de alte constructii subterane adiacente conform prevederilor ad. sc protejeaza potrivit prevederilor normei. indiferenr de amplasarea (independenta. recomandandu-ss ca amplasarea lor sa se faca alipit peretelui de separare ~i dispuse spre spatiul cu densitatea sarcinii termice mai mica.L6. alte contructii subterane.6.8. Conslrucjiile (compartimentele publiee subterane pentru corner] incadrate in categoria salilor aglornerate se separa fata de alte constructii (compartimente) subterane conform tabel C.7. (CAl).a. 2. rezistente la foe minimum 1 ora~~i 30 minute.6.3 . echipate cu dispozitive de autoinchidere. .6.pate cu dispozitive de autoinchklere. rezistente la foe corespunzator densitatii sarcinii termice (tabel 1.a. In perejii Incaperilor tampon antifoc este admisa practicarea numai a golurilor necesare circulatiei function ale ~i a eelor pentru desfumare (evacuare fum). amobiliel'ului metalic..6. eventualele separari functionale pot fi realizate cu materials 9i elemente CO (CAl). obiecte etc. precum ~i de separare a circulatiilor comune verticale (scad.5.L Cornpartimentele de' incendiu ale constructiilor publice subterane pentru comert.. potl"ivit prevederilor apecifice acestora.: minumutn perpendiculare.6. dar nu mal putin de 3 ore pentru pereti ::.a. In cazuri justificate.1. Atunci cand constructia publica subterana pentru corner] este dispusa deasupra unor constructii sau spatii subterane cu mare de ince_ndiu.a.6.1. 2~.. este admisa praeticarea numai a golurilor strict necesare functional ~i eu masurile de protecpe asigurate. se protejeaza obligatoriucu Incaperi tampon .antifoc. prin pereti .1 .14. . alipite sau eomasate cu. Constructiile publice subterane. .) cu rise mic de incendiu. Eventualele goluri pentru instalatii sau ghene din acesti pereti. Se recomanda utilizarea.~. 2.Lo. La dimensionarea incaperilor tampon se dispun ~j protejeaza prevederilor art.6.6. Golurile aferente sisternului de desfumare. cu rezistenta la f. substante. planseele de separare fat1l de acestea vor fi din dasa CI (CAl).la fo. . se separa fala de restul constructiei astfel: _depozitele principale (aferente mai multor niveluri de varizare].6.16.6.a.<. 2.C.). vor avea separate spatiile accesibile publicului _ inclusiv caile ~e ev~cuare ale a~stora ~ faV:ide eelelalte spajii anexa (vestiare.6.6. trebuie separate prin pere]i din clasa de combustibilitate CO (CAl) cu clrculajiei a acestora.\. platforme etc. 2. usilor vor fi rezistente la foe minimum 1 ora .2. Golurilede circulajie -functionala din peretii compartimentelor de incendiu ~i de acces la .6. depozitele principale ~i de nivel menjionate. ori este amplasatx in subsolul cladirilor supraterane inalte. la darea alarrnei 155 de 1'"'" . eehi.6.1. potnvn prevedenlor art. Atund antifoc 7i dispunerea golurilor de asigurarea nedeschiderii cand incaperea tampon antifoc este _previl.9.zuta pentru proteclia unui gol de comunicare cu 0 constructie publica subterana destinata parcarii autoturismelor.6.6.13. c'7 :ezlSten~a la . de incendiu) peret17i lncaperile tampon antifoe (menjionate in articolul anterior).6...casele de scari de evacuare. in utilizarea normala. birouri.1. este adrnisa 7i utilizarea tarnburilor deschisi antifoc.i 30 de minute. vestiare etc. 2. vor avea plansee CO (CAl).6.2 .are. dispuse la maximum 20 m pe doua directii reeisten]a la foe de mirurnum lora. potrivit normei. ascensoare. alipita sau comasata cu alte c~ntructii subterane) in cadrul compartimentului de incendiu respeetiv.8. 2. 5e va avea in vedere simultane a usilor.. Colurile de circulatie ale incaperilor tampon antifoc.. pon perep.6. In cadrul spatiului subteran accesibil publicului (spatiude venzare).i plansee din clasa de combustibilitate CO. atehere ete.12. pe dit posibil. Litnitarea 30 minute.i 2. 2.foe corespunzatoare densitajii sarcinii termice.a. usi rezistente la foe minimum 45 de minute.3. se protejeaza CI.i plansee: _ depozitele de nivel (aferente unui singur nivel de vanzare). dar nu mai pujin de 3 ore pentru pereti si plariseele de sepa.1 J.:>i rezistente la foe minimum 2 ore. Inchiderea usilor de protectie se va realiza ~i automat. In toate situatiile.. Incaperile anexa aferente (birouri. focului propagari] ~i a fumului 2. =.din clasa de combustibilitate CO (CAl).6.a. conform normei.1. prin Incaperile pereti razistenji la foe din clasa CO (CAl) ~i rezistenta conform 2.?c de minimum 3 ore. 1a. se separa ell elemente de! constructie verticale ~i orizontale _ dupa caz . de depozitare a produselor combustibile (materiale. in functie de densitatea sarcinii terrnice.1. cu rezistenja Ia foc de minimum 2 Dee pentru pereti :?i 1 ora ~i 30 minute pentru plansee.1. foarte lnalte sau cu sali aglomerale. 2.2.).a.15.i plansee din clasa CO (CAl). 21. In perejii qi planseele care delirniteaza compartimentele de incendiu ~i incaperi cu rise mare de incendiu.

timpul de evacuare maximum admis este de 87 de secunde (35 rn In doua directii) ~i de 50 de secunde (20 m intr-o directie .<1.00 rn.a.a. poate fi constituita de 0 cale de evacuate a publicului. "i 2.5. COnfOlTI1 prevederilor art.7. Construq:iile publice subterane.21. a doua cale de evacuare a persoanelor 2. In cazuri justificate cand nu se pot prevede elemente rezistente la foc.'7.6. in cazurile 'in care constructia publica subterana destinata aetivitatilor :/. timpul de evacuare de Ia eel mai indepartat loc ~i pana la 0 u~a de evacuate a salii.b._ pri'! sistemul centralizat de aemnalizare si supraveghere .7. obiecte etc. amplasand cate un cap de sprinkler / drencer Ia Iiecare m2 de arie orizontala a tamburului. Atund cand constructia publici! subterana destinata actlvitatilor cornerciale se incadreaza in mai multe din situatiile mentionate (art.pe cat posibil.coridor infundat).coridor infundat).a.5.19.. iar la depozitele de nivel prin ll?i rezistente la foe minimum 45 de minute.a.i de 50 de persmme.20.2. Pentru saIi aglomerate ale constructiilor publice subterane comerciale.7.S la 2. conductoare este adrnisa numai cu luarea masurilor tehniee care sa impiedice propagarea focului ~i a fumului. Golurile din plansee. Cii de evacuare in caz de Incendru Golurile din peretii de separare a depozitelor principale pentru prod~s: combustibile (rnateriale.a.nd temperatura atinge 90"C la partes lor 5upenoaJ:a. care sa asigure 1 IIs/m: Slrapungerea perejilor $i planseelor antifoc. >:. protecjia golurilOl' se poate asigura numai prin realizarea pe conturul golului (sub planseu).7.a. a unor ecrane din materiale CO (CAl). din spajiile anexa ale constrvctiilor pubHce subterane destinate activitatilor cornerciale (birouri. La. Timpul de evacuate a persoanelor maximum admis in caz de incediu. in ambele situatii echipate cu dispozitive de autoinchidere sau inchidere automata. alipitii sau comasata cu alte constructii subterane sau dispusa in subsolul unor cladiri inalte sau foarte inalte) %i incadrarea sau neincadrarea in categoria saliior aglomerate.7.2..9. 157 .conform functionale din peretii compartirnentelor .sa conduca in doua directii diferite.de incendiu prevederilor normativului. Fac exceptie incaperiJe de depozitare cu aria rnai mica de 36 m2• golurile de circulajie ale constructiilor publice subterane pentru corner] pot fi protejate cu tamburi deschisi an+ifoc (in loc de incaperi tampon antifoc). In cazurile in care constructia publica subterana comerciala nu se incadreaza in calegoria salilor aglomerate. In tamburii deschisi antifoc se prevad sprinklers sau dencere cu actionare automata in caz de incendiu.22. de catre conducte.a. Tamburii deschisi antifoc trebuie sa aiba lapmea egala cu a golului proteiat si ]ungirnea de minimum 4. atunci cand nu se mcadreaza in categoria salilor aglomerate {. la 2. /. substanje. se protejeaza cu clemente rezistente la foe minimum 1 ora ~i 30 minute.2. corespunzator Iungimii normate a traseelor de evacuare p~ma la 0 casa de scari sau degajament protejat. Peretti planseele tamburului deschis antifoc trebuie realizati din materiale clasa CO (CAl). La.1.6.7). se vor realize timpii de evacuate cei mai mid (respectiv Iungimile cele mai scurte). realizati . etansandu-se corespunzator si prevazand clapete antifoc in canalele de ventilare.7. In mteriorul salilor aglornerate.a6. echipate cu dispozitive de autoinchidere sau inchidere automata in caz de Incendiu.6.a. Amplasarea lor poate fi facuta nlipita pe 0 parte a peretelui de compartimentare sau in ambele piir!i ale acestuia. strict riecesare functional. etanse la foe minimum 30 de minute ~i perdea de apa cu intrare automata in functiune. vestiare. In toate situajiile.coridor infundat). :~.7. timpul de evacuare maximum adrnis este de 105 secunde (42 m in doua direclii) ~i ci~ 51 de secunde (21 m tntr-o directie . 2. cand spajiile sunt incadrate in categoria salilor aglomerate. are in vedere amplasarea constructiei publice subterane pentru comet! (independenta. maximum admisa penlnl nu flux de evacuare (ce trebuie luata in calcul) este de 70 de persoane.7.pre~ ~i local.6.a..7.18.3. 2. canale. fara goluri ~i avand rezistenta la foe de minimum lora "i 30 de minute. atunci ci\. 2.<1.dcstinate activitatilor comerciale trebuie sa aiba asigurate eel pujin doua cai de evacuare distincte ~i independente care . avand Intotdeauna ~j acjionari manuale.). dupa caz. In cazuri justificate tehnic sau functional "i 2. Capacitatea de evacuare (C). Nu Bunt admisi Iamburi desclusi antifoc pentIu protecjia goIurilor de acces 13 scarfde evacuare ascensoare.7. este de maximumBtl de secunde (32 m lungime de evacuare).a. >. timpul de evacuare maximum adrnis este de 88 de secunde (35 In cand evacuarea se face in doua direcjii) %i38 de secunde (15 m intr-o directie .8. comerciale este arnplasata :in subsolul unei cladiri inalte sau foarte inalte.17.6.~. ateliere etc..) aferente constructiei publice subterane pentru comer] S6 protejeaza eu lncaperi tampon prevazute cu usi rezistente Ia foe minimum 45 de minute.7. timpi ji distante masurate de la u~i ale saW aglomerate pana la 0 casa de scari de evacuare sau degajament protejat. indiferent de numarul persoanelor.

2.3.2.8.2. .1.9. rnaterialelor sau substantelor cornbustibile. prin tiraj natural-organizat sau mecanic. Degajarnentele protejate vor avea asigurata evacuarea natural organizata sau rnecanica a fumului (desfumarea). cu aria mai mare de 36 m".i .i. In constructiile publice subterane destinate acliviti'i\ii comeriiale. Dotarea cu m.2. vor fi independente de alte spatii. 2. dispozitivele de evacuare a furnului vor reprezenta minimum 2 % din aria salii aglomerate. dar minimum 1 ml. 2.9.2.r.sali de vanzari si caile lor de evacuare.case de scar! mchise si lncaperi tampon de acces la case de scari: ~incaperi tampon din p~retii compartimentelor de incendiu: . se vor respecta prevederile reglementarilor tehnice de specialitate a acestora. de regula. se vor respecta conditiile din normativul P 118.<1. materialelor sau substantelor combustibile cu aria mai mare de 36 m2.<1. Evacuarea fmI1ului (deefumal:e) .1. Incil.ijloace de prima interventie in caz de incendiu este obligatorie. pl'ecum ~i in cazurile precizate in reglementarile speclfice. conform' prevederilor normativuiui P us.perile de depozitare a produselor. spatiile comerclale inchise cu 'aria rnai mare. Instalatii utilitare La proiectarea si realizarea instalatiilor utilitare aferente constructlei publice subterane. este obligatorie asigurarea evacuarii fumului (desfumarea).degajamente protejate. cu posibilitati de actionare manual1i de la nivelul de acces in scara.spatii de vimzare .8. 2. ~e regulii. in conditiile normativului P 118.a.4.3. 2..10. 1511 . VOl' corespunde riscurilor de incendiu stabilite si vor fi astfel realizate incat sa evite producerea unor incendii.incaperi de depozitare a produselor.. asigurandu-se minimum tul stingator portativ de eel putin 4 Kg la eel mult 200 m2 de arie construita.a.2. Evacuarea fumului (desfumarea) se realizeaza. Atunci cand se incadreaza in categoria salilor aglornerate. conform prevederilor nom iativului P 113 specifice circulatiilor comune orizontale inchise. evacuarea fumului (desfumarea). 2."ea incendiilor din echiparea constructiei subterane se realizeaza in conformitate cu prevederile normelor specifice acestora (anexa R). .8. a unui dispozitiv de evacuate a fumului (trapa) cu aria libera determinata (5%). 2. Stingatoarele portative vor fi de tip omologat ~i cu substanra de stingere corespunzatoare clasei de incendiu din spatiul considerat. produse sau. Instalajiile utilitare aferente... atunci dlnd aria lor construit-desfasurata este de 500 m4 ~i mai mult. vor avea asigurata evacuarea fumului (desfumarea) prin tirajnatural-organizat cu dispozitive a caror suprafata. indiferent de numarul de persoane. precum ~i propagarea acestora.<:. z. Echiparea cu instala\ii de semnalizare ~i stingere 2.s.a. Instalatiile pot fi independente sau comune cu cele ale constructiilor supraterane.2. din incaperlle accesibile publiculu.a.9. conform P 118.8. de 3~0 m r _~ebme sa aiba asigurafa evaeuarea fumului (desfumarea).9.8. trebuie realizata independent de alte desfumari.SA. In cazul evacuarii mecanice a fumului (desfumare).10. precum ~i ale prezentului norrnativ. Toate caile de evacuare pentru rnai mult de :2. lnclusiv a cailor de evacuare inchise aferenle acestora. . 2. dupa caz. libera sa reprezinte minimum 1 % din aria incaperii sau cu instalajie mecanica de evacuate corespunzatoare.<:. De asemenea. se prevad obligatoriu Cll iluminat de siguranja pentru evacuare. 2. Proiectarea si realizarea instalatiilor de semnalizare ~i !ltinge". In toate situatiile. iar hidrantii interiori de incendiu vor fi obligatoriu marcati ell iluminat de siguranta. 2.~i dille lor de evacuare va fi independenta de alte desfumari ale constructiei publice subterane.9.s.0 persoane.6.organizata a fumului trebuie sa reprezinte minimum 1 % din aria incapcrii. iar la slllHI:'aglomerate 159 2. 2. la urrnatoarele ind'iperi inchise: .8. 10.10. evacuarea fumului (desfumarea) din depozite inchise de materiale. .2. 2.8.<1.7. se echipeaza cu instalajii de iluminat de siguranta pentru evacuare. fiind obltgatoriu in toate cazurile prevederca la partea superioara a scarii.a.8. . lnd'iperile tampon vor aveaasigurata evacuarea mecanica a fumului (desfumare).5. Hirdanti de incendiu interiori se prevad atunci clnd aria construit-desfasurata este de 300 m2 sat! mai mult. inclusiv caile lor de evacuate. Spatiile accesibile publicului. Evacuarea fumului din casele de selin inchise se realizeaza prin tiraj natural-organizat sau mecanic.5 2.8. dupa caz.82 Constructiile publice subterane destinate activitatilor comerciale se echipeaza cu instalatii automate de semnalizare a incendiilor ~i de sting ere a acestora.. dispozitivele de evacuare natural .d0.<. substanje combustibile. de regula.1.a.a.4. Instalajiile de ventilare [conditionare) pentru toate spatiile accesibile publicului. .2. In salile de vfinzare care nu se incadreaza in categoria salilor aglomerate. 2.10. In conditiile precizate Ia art.

.2. d e aIte I.or posibil in spatiile acccsibile publtcului ~l la dcpozite. 160 .1. 1 cons tru ~ publice subterane a .::>. 2. .11. 2. 2. 2a. contorm . riscul de ineendiu se ia in considerare pentru functiunea eea rnai periculoasll .1. conform prevederilor art. In cazul in care esre posibil tehnie.a. pompierilor..10. sunt considerate cu riscuri de incendiu rnijlocii sau mici.2. este obltga\one In situatta In c • ~. Pentru salile aglomerate polivalente.h. acestea incadrandu-se in riscuri de incendiu mari sau mijlocii.1.L4. Pentru salile subterane cu mai multe functiuni (polivalente).h.l2. .: pe trasee corespunzator arnenajate ~I m arcate "t l_" regu a 'cl'sul . ac .<1.b. vor avea principalele elemente de constructie ce Ie alc1lluiesc. Incaperils atelierelor de intrepnere sau reparajii inventar. Intrunirilol.a. vor fi asiguratc accese de intcrventie directe dm exterior Ia sali aglomerate de pers(lane.2..11. conform prevederilor Normativulut de siguranta la foc . Salile de teatru cu scena amenajata. constructii I' asigurandu-se posibilitatile de acces si intervenne corespunzatoare.1. sau ~. Exceppe fac salile subterane de teatru eu scene amenajate la care riscul de ineendiu este mare. se prevad obligatoriu clapete antifoc. constructiile subterane pentru speetacole. Cai de Interventie 2b_L2" 2b..12.1.. pentru lntreg ansam biU I d e. intruniri. tranzactiilor etc. in funqie de densitatea sarcirui conform articolului 1.7. car~ perm •. de regula. bile$te in Junette de destinatia cea mal dezavantajoasa.. dad se asigura masurJI~ necesare Imp transmiterii incendiilor prin canale (clapete antifoc). Dispunerea corpurilor de Incalzire 9i a celo~ ~e ilumin~t !:!~~Z~a s.~t5.1). mobilier.. lncaperile destinate depozWirii oricaror materiale combustibile (decaTuri.rl.". . recuzita. POUVALENTE 2. expozitii. de regula. corespunzatoare prevederilor art. su terane. tranzacti] etc.b. tranzactii.6. a In constructiile public€' su bterane vor fi asigurate cai de interventie I" d ~ .tii Constituiroa serviciului de pamplen . acesrea se incadreaza in categoda S.vor fi independeruc si separate.b. 2. care utilizeaza materiale combustibile. •• . La trecerile canalelor .2. plansee. . intretinere sau reparatii pentru decoruri.indicativ P1J8.pr~n iluminat de siguranta corespunzator alcatuit mcal sa permlta efectuarea interventiei operative. Servicrul de pompieri ~i dotarea acestuia 2b. sunt considerate cu riscuri de incendiu mijlocii.1 . ~~~Itru interventie cilt mai u. etc) vor avea stabilit gi precizat risen] de incendiu In funcpe de densitatea sarcinit termice.L!. TRANZACTULOR.. art. $i doleaza corespunzator riscurilor Rezistenta Ia foe In general..a. prevbe en or . 2a.l.1.. nu sunt admise atelierele in care se utilizeaza lichidc sau gaze combustibile. Riscuri de incendiu Construcpile publice subterane destinate spectacoJelor. 2.Ll. d utilizate unele din circulatiile functionale. sunt considerate saIi aglomerate. (conditionare). CONSTRUCTII PUBLICE SUBTERANE DESTINATE de ventdilare(COndi~:::~:~V~... etc." iedicarii destinatii diferite. Nu se admit ateliere de productie. Serviciul de pompieri se echjpeaza de inceridiu specifi ce. Lb.) Marcarea circulatiilor personalului de illt~l-::'enye va fi ~ealiz. 2. de regula. Atunci cand sunt dispuse in subsolul unor cladlri inalte sau foarte Irtalte.~:Ce:l~t:in~ir~~ foc de cornpartimentare sau e separare ..L.1O.11.l:2.L5. precum ~i la dispozitive ce necesita rnanevre (vane. 1. '" bli bterane Atunci d\nd acesta este cornasata cu alte construchi pu Ice su d il ' serviciul de pornpieri poate fi constituit. ~: face astfel lncat sa se asigure distantele minimum obhg t produsele combustibile. Intrunirllor.a. I t ot fi prevazute pentru mai Sisternele de venlil_area salilor ag _:>mera ~ctii publice subterane cu multe astfel de sali.0.11. 2.1.. • • fo desfasurata depaseste 5000 m . ori produc praf combustibil. amplasate m can::. C2. indiferent de numarul de locuri si cele de intruniri. ..3.12. in cantit1lti care pot genera amestecuri explozive cu aerul. cu capacitatea maxima sirnultana de 150 persoane 91mai mult.2. .2. INTRUNIRILOR.3.a....8. categoria se st.h. In constructiile subterarie destinate spedacolelor. tranzacpilor sau alte activitap similare. In fungie de destinatia salilor "glomerate subterane. 2. rezistentele la foe asigurate trebuie sa indeplineasca si conditiile specifice tipului c':~'dadire respectiv.2.l1S talatii de ventilate . tratativE. 2. pompe etc.l..1. SPECTACOLELOR.l0. truit are ana cons rut pentru corner].1 diQ prezenrul normativ.. 2. lbl 2.

bS4.3. era €.P p etl I eZlstentl la foe rrurumum 4 ore " reo tranzactiilor 2. en condijia ca.ustibilita~ C? (CAl).5.. de regula .1.1. VOl' fi asigurate masurile de slguranta la foe corespunzatoare riscului de incendiu eel mai mare stabilit prin project.4. Pardoselile spatiilor: pentnt s ectac " .mtturun.b.5. stratu! de uzura din moc:heta cuP cl Odie. foarte inaHe sau eu . construcni ~ubliee subterane eg:ta 1. en rise mare de incendiu.b. ifu neaparenta ~i astfel dispus indit sa nu n_ Igm . 2.2. Spa~ul libel' dintre plafonul sus endat ii.7..L'. incadrate in cat . alcatuit m fin clasa C2 ~'~A2b) atunei cand Pl l S. sau 1 (CA2a) atunci • d' ' eategona srullar aglamerate ~j eel ult di ci can se U1cadreaza in nu SlU1t sali aglomerate. constructiils 2. vor fi confonnate . ori sub depozite principale de materiale combustibile ~i nici sub cai de evacuare ale salilor aglomerate.5.3. 2. separate de spajiile accesibile publicului.b. ~rh • Tratamentele fonice ~i termi di " vor Ii din das. .2.b6. C~I tale terane.3. intrunjj-ilor. Prill conformarea planimetridi ~i volumetrica.~I~t~)t:r~a foe c?l'esF:t.b.in zone distincte. ispuse la maximum 20 m pe doua directi! Limitarea propagarH Jfocului §li a fumului Compal'timentele de Incendiu ale con t '·1·· .ea~:~ de com!-.o~·a.b.es a e spectacolelor. . SpaVile publice subterane incadrate in categoria salilor aglomerate vor respecta ~i prevederile de conformare stabilite in nonnativul Pl1S. 2. se separa cu elemente de . intruniri.mzator densiti>i!ii perep ~j plan~ee.dupa caz di cI combustibilitate CO (CAl)' .glomerate.b6.4. rrusa numatdaca au ti di combustibilitate CO (CAl) si r ist 1f pere In clasa de 'I' IeZIS enta a oc de minimum 2 are. .:~. gat pe partea mari de perete sau plan~eu. nu se recomanda sa fie amplasate peste spatii subterane eu rise mare de incendiu. l:n:: 162 163 . in su solul cladirilor separare vor fi din clasa CO(CAl) . p anseul de rezzstenla care H .12.. ~ . asigurandu-se separarea spatiilor accesibile publieului fata de restul constructiei sau fatli de alte zone publiee.3.b..a CO (CAl) ce Cln spatille accesibils publiculul. Constructiile pub lice subterane pentru spectacole. tranzactiilor etc. orrzon a e . nu trebuie amplasate sub alte spajii subterane sau supraterane cu aglomerarl de persoane.. etc.7.2 2. e arise a perpendiculare.suspnere sa he din clasa CO urn :J e rnmute. tranzactii. conform prevederilor art. . 2. inb:uniri. asa e (:ombustibilitate C2 (CA2b).4.3. intrunirilor.b. precum si masurile de protectie asiguratc. 2.. In cazul t in care constructia P ubli c a su b terana pentru spectacole intruniri tranz ~I-' rt eu ri:~ a. C] (CAl) ~1 rezistente la foc minim 4'" d de .te pot fi cii I (CA2a). sustine va avea continuit t • p . Scene!e amenajate ale salilor de teatru. ci can nu sunt sal! aglom t dmi placan izolate (porjiuni d fini '). ~. intrunirilor. se ~ef_'a!'a de alto si plansee 2 a . (eA2a) sau C2{CA2b) • md ase e de CO~bu5tibilitate CO (CAl). Construetiile publicu!ui.' 2.anSe:t1id~easuF:ranor constructii sau spatii 'subteran~ u ~n IU.7.6.S. Spa!iile incadrate in categoria salilor aglomerate en peste 400 de persoane. publice subterane d tin' t a erente alter funcjiuni. a nutandu-se si I-'~U e saJe din Iern .3.3.1:-. e can onn prevederilor normativului Platoanele Suspenda.b.4. ' .ePII.4.L4. tranzactii. 2.b6. 2. tranzaqii etc. Finisajele perejilor VOl' fi di cl I . .2.b. :r Aldituiri constructive Constructiile publice subterane cu sali de spectacole. e~~ate spectacolelor. in niveluri ale subsolurilor care asigur1i accesul usor de la nivelul terenului ~i fara adiacenta cu spajii subterane cu rise mare de incendiu.' sali aglomerate. vor fi confonnate corespunzator prevederilor art. 2. ~ . .4. planseele de .b. vor fi compartimentate antiioc.b. 2. polivalente vor fi alcatuite din materiale ~i elemente din clasa CO (CAl). 2. intruniri.. on este dispusa " b supraterane inalte. de regula. etc.4A 2.1.3. rezistente In foe conform prevederllor art. Incaperile anexa aferente constructiilor publice subterane pentru spectacole. elem~~. " a ea mtrerupta cu diafragme CO (CAl) t 1 f oc mtrumum 30 minute di .4. Pentru salile polivalenle.1. pr?page Incendiu] pe supra fete Trecerea ghenelor verticale de orice fel f ' .b. alipite constructie verticale si .5. Conformarea Constructifle la foe publice subterane destinate spectacolelor. prin tranzacpilor este ad .J .b. se arnplaseaza. Amplasare Constructiile tranzacjiilor publice subterane destinate spectaeole1or.. 2. intrunirilor.2. 2. sau comasate cu alte constructii bl ruCpl 01 pubhce subterane.2. tranzaqii pot aves . 2.S..pe cat posibil . r nu mal pujin de 3 ore pentru publico subterane desti .5. 2. se va asigura limitarea posibilitatilor de propagare a fumului ~i incendiilor pe timpul normat. cu rezistenja la foe de minimum 3 are.b. in special in spatiile accesibile 2.". 111 asa de sarcinii termiee (conform ~b. en rise mare de incendiu.

tranzactiilor. In situatia in care constructia publica subterana sau spatii ale acesteia SI? incadreaza in mal rnulte din situstiile mentionato la art..b. realizate ~i protejate conform prevederilor art.b.b.. Usile de acces la acestea la foe minimum 45 de minute ~i prevazute ell autoinehidere sau mchidere automata.91a 2. Incaperile mai mare din clasa densitarea rezistenta de depozitare a materialelor l'i substantele cornbustibile cu aria d.2.:.6.n.. timpul de evacuare maximum adrrus este de 88 de secunde (35 m cand evacuarea se face in doua directii) ~i 38 de secunde (15 m intr-o directie . 2. timpi si distante rnasurate de la Ufl ale salii aglomerate. admitandu-se in eazuri jutificate tehnic ~i economic ca a doua cale de evacuate sa fie comuna alter spatii destinate publieului. s€ separa de restul constructiei subterane prin pereji m CO (CAl). intrunirilor. cabine.7.7. Capacitatea de evacuare (C).l) ~i plansee CO (CAl) rezistente la foe minimum 2 ore. Cabinele tehuice aferente garilor pentru public (proiectie filme. maximum adrnisa a unui flux de evacuare at 5Alilor de spectacole aglomerate de tip 51 (conform normativulul Pll8).2.·aduceri. 2. tranzactii pot fi comune pentru publicul aflat la aite niveluri subterane (eu orice destinarie).36 2..) se proiecteaza :. pentru salile de spe. vor fi separate prin pereti din rezistenti la foe minimum 2 ore.b. publice subterane destinate spectacolelor. tranzactillor. tranzactii.7.Cl.a.z. rise mijlociu de incendiu.b.coridor infundat). 2. intruniri.7. vor Ii rezistente dispozitive de 1.i anexele acestora (cabine de proiectie a film7lor.s.dar nu mai pujin de 4 ore. care nu se incadreaza in categoria sa~ilor aglo~erate:. intrunirilor.6. Jar pentru salile aglomerate de tip 52 (intruniri. clasa CO (CAl) cu rezistenta la foe corespunzatoare densltIi\i1 sarcmn terrnice {conform art. de restul constructiei. La sallie de spectacol pentru mai mult de 400 locuri l'i scena amenajnta. 2. se vor indeplini condijiile cele mai severe. arnplasate in subsolul cladirilor inalte ~i foarte inalte.7.l L Pentru saiile aglomerate de tip 5) sau 52' timpul de evacuare maximum adtni~ este de 88 de secunde (35 m in doua. p~m p'erep ~b.b.) cu clasa CO (CAl).::tacole din constructlile publice subterane se prevad eel putin doua cai de evacuate proprli acesteia.81a 2. tranzactiilor. :!.b. La salile polivalents vor fj respectate conditiile cele mal severe stabilite in norrnativ pentru destiriatiile prevazute de beneficiar prin tema.'/. Incaperile anexa ale salilor mentionate (ateliere. etc. intruntrilor.7.7.7. este de 75 de persoane. vestiare.65.:. alipita sau comasata).evacuare ~ acestora.1. .b.. este de maximum 80 de secunda (32 m lungirne de evacuare) pentru sali aglornerate de tip Sl ~i de maximum 100 secunde (40 m lungime de evacuare) la sali aglornerate de tip 52' La constructiils publice subterane destinate spectacolelor.64 Indiferenr arnplasare (independenta.9.6. sunt ad mise numai golurile strict necesare funcjional pentru circulatie ori instalatii.L6.b.9 la 2. 2.b.1.a. Pentru spatiile anexa. intrunirilor. Planseele vor avea la foc de 2 ore minimum. Pentru incaperi ~i spajii care nu se !incadreaza in eategoria salilor aglomerate. indiferent de numarul persoanelor.b.b. cabine tehnice.i realizeaza in confornutate ell prevederile normativului de siguranta la foe .dtrectit) ~j de 50 de securide (20 m intr-o directie . pima la 0 casa de scari de evacuare sau degajament proteiat. 2.7. tranzactiilor.b. poate fi asigurata prm spatiile anexa acesteia. vestiare etc. cabine. ~ituatii:e scarile de evacuare ale salilor de spectacole. depozite.7. se prevad obligatoriu eu eel putin doua elii de evacuare distincte si independente care .coridor infundat).b.7. 2.21. Pentru spatii destinate publicului.7.b.b. Cai de evacuare in cez de iricendiu Constructiile publice subterane destinate spectacolelor.) pot avea asigurata evacuarea prin caile de evacuate ale publicului..2... este admis ca a doua cale de evacuate sa fie considerata una sau rnai multe cai de evacuare ale salilor aglomerate. in de incendiu al const::uctiilor publice subt~~e destJ~~te spectacolelor. 'mtrururilor. Timpul de evacuare a persoanelor din spatiiie publice subterane destinate spectacolelor.b. se separa spatule .1 in functie de sarcinii terrnice. tranzactiilor.7.6. iI. 2.7. tehnice. elc.6. timpul de evacuate de la eel mai indepartat lac sl pana la 0 u~a de evacuare a salii.3.6. Spatiile pentru public incadrate in categoria salilor aglomerate vor avea asigurate eel rutin dOlla cal de evacuate ale acestora.5.indicativ PIIS.h.6. compartimentul de 2. 1M z. capadtatea maxima admisa a unui flux de evacuare (e). este de 65 de persoane.b.7J. In mod similar vor fi realizate ~i salile polivalente.11.6. a doua cale de evacuare a persoanelor.b.pe cat posibil . In interiorul salilor aglomerate. va corespunde prevederilor art. este de 50 de persoane. dar nu mai putin de 3 ore. ~a~ de s~a\iile a~e~~ (birouri.6. Salile de spectaeole :. ateliere.7. etc. traduceri etc.~cceslblle publicului. rezistenti Ia toc conform art.3 De regula. In peretii rezistenti Ia foe ai constructiilor 2. t. In toate.).K. Scenele amenaiate anexe acestora. fara a fi admisa irccerea prin spa [iile anexa acestora. auditorii. 2. pregatiri.lclusiv ~liile de . prin pereti CO (CAl) reztstenti la foc conform art.sa conduca in doua directii diferite. se separa ~i spatule 2.. concert.1!J. se prevede cortina de siguranta.4.1. 2.).

2. Ia urmatoarele spatii inchise: . atunci cand aria eonstruit-desfasurata a acestora l este de 700 m ~i mai mult.latii de semnalizare §Ii stingere COl~struetiile publice subterane pentru spsctacole. 2. ~i stingere 2.8. 2.7 se vor respecta ~i la aceste destinajii ale constructiilor publice subterane.b.b.s. Proiectarea ~i realizarea instalajiilor de semnalizare ljii stingere a incendiilor din echiparea constructiile publice subterane. la 2. 166 Pentru constructiile publice subterane pentru vi1li de spectacole cu mai mult de 400 locuri ~i scena amenajata.4.b.) se po ate asigura pOO 0 cale de evacuare a publicului.2. Dotarea ell mijloace de prima mterventie in caz de incendiu se asigura ell stingatoare rportarlve de eel putin 4 Kg.6. .b.az.8A.B. .jndiperi inchise pentru public cu aglomerarl de persoane (50 de persoane si mai mult).b.ii indlperi tampon de acces la case de scari inchise.2.1.incaperi tampon din perejii cornpartimentelor de incendiu.a. prevazand un stingator la maximum 200 m2 arie construita. degajamentele protejate !ii din depozitele de prod use combustibile.9. .a.8. In mod similar se realizeaza si evacuarile de fum (desfumari) ale depozitelor pentru produse combustibile. in orice situajie dad cuprind sllli aglomerate.1.l0. precum ~i la sali aglomerate.b.incaperi de depozitare a produselor combustibile.10.3. in general. Evacuarea fumului (desfumarea) din scenele amenajate.4. ateliere etc. se asigura potrivit prevederilor art. 2. Be echipeaza cu mstalatii automate de semnalizare tranzactii. ell aria mai mare de 36 rn2• • .lL2. precum ~i din buzunarele aeestora se asigura prin dispozitive de evacuare eu suprafaja libera de minimum 5 "/" din aria pardoselii.h. Lb. inclusiv caile lor de evacuate: 2. :t. sau prin sistern mecanic de evacuare.B.b. 2.b..2.12.lO.va fi independenta de alte evacuari de fum (desfumari). la scenele amenajate ale salilor aglomerate de spectacole cu mai mult de 400 locuri vor fi asigurate cai de interventie usoara la platformele . fara scena amenajata " dar pdt intruni simultan 600 de peJrsoane sau mai mult. 2.ll.i pasarelele scenei. z. vor avea asigurata evacuarea fumului (desfumare) din incaperile inchise pentru public cu aria mai mare de 200 m2.a. intruniri. Serviciul de pompieri ~i dotarea acestula 2.1.1l. inclusiv a cailor de evacuate inchise ale acestora. Evaeuarea fumului (desfumarea) din casele de scari.11.12.8.b. 2. cu aria mal mare de 100 ml.b. 2. de regula. In plus.9.2. Asigurarea cailor de Interventie ~i salvare va avea in "were prevederile art. indiferent de numarul persoanelor.b.1.. Pentru scenele amenajate ale salilor de speclacole se asigura mstalatii de ventilare (conditionare) independents ~i separate de alte spatii sau functiuni.b.1.1 realizarea instalatillor utili tare aferente constructiilor publice subterane destinate spectacolelor. In aceste constructii publice : subterane este obligatorie prevederea iluminatului de siguranja pentru evacuare la toate caile de evacuate.case de scari inchise i..to. de regula. cu aria mai mare de 36 m2• In constructiile publice subterane mentionate la art.. este obligatorie evacuarea fumului (desfurnare).8.scene amenajate ale salilor de 'spectacole: . inffilnirilor.IO. 2. de Intervcntie Evacuarea fumului (desfumarc) Constructiile publice subterane destinate spectacolelor.b.reglementilrile de specialitate. a incendiilor.7. intrunirilo1". tranzactiilor.a.9.l1a 2. pohvalente.organizat sau mecanic . la 2.2a. prevederile stabilite in art.a.1I.2.b. incaperile tampon.b. .e. 2.5. tranzactiilor se face conform reglernentarilor tehnice de specialitate a acestora Iii a prevederilor prezentului normativ.b. vestiare.5. cai. Instalafii utilitare Proiecrarea .9..l0. Evacuarea fumului (desfumare) pentru spajiile accesibile publicului.3. precum ~i in cazurile precizate in. este obligatorie constituirea urrui serviciu de pompieri. .A doua calc de evacuare a persoanelor din spatiile anexa (birouri. se realizeaza conform prevederilor reglernentarilor de specialitate a aceslora. 2. Stingatoarele portative vor fi de tip omologat ~i cu ·sllbstanta de stingere corespunzatoare clasei de ineendiu dinspajiul considerat. 2.8. Echiparea cu insta. z. precum ~i a celor care cuprind sali aglomerate -. precum ~i la salile aglomerate.3. Evacuarea fumului (ctesfumarea) incaperilor pentru public se asigura prin dispozitive de evacuare reprezentand minimum 1 % din aria incaperii care nu este sala aglomerata ~i minimum 2 % din aria pardoselii salilor aglomerate.10. prin tiraj natural .3.9. sau evacuari mecanice. Lb. 2.2.b.degajamente protejate: .1.

i de distribujie a carburantilor.subterane destinate exclusiv parcarii autoturismelor.1.d. iar operatiile $i lucrarile mecanice.P. pentru statii service auto ~ih. atunci cand sunt echipate cu instalatii automate de stingere ell apa (tip sprinkler. electrice. In statiile subterane de distributie se vor predza ~i marca zonarile eu pericol de explozie (inclusiv extinderile acestora) potrivit norrnativului N. 2. reglaje se vor efectua In confonnitate cu regulile ~i masurile specifice acestora.3.. Eara depozitari. centrale tehnice (ventilare. 2.h.bJ22.indicativ Pl18 ~i respectiv ale normativului NP 004. electrice. De regula.) . reparatii.:? 2'1.Ll. sunt considerate eu rise mare de incendiu. Aceasta prevedere este aplicabila parcajelor subterane pentru autoturisme Ia care spa pile anexe parcajului sunt constiluite numai din cele strict functionale acestuia. constituirea serviciului de pompieri se poate asigur pentru intreg ansamblul constructiilor subterane. Constructiile subterane destinate numai parcarii autoturisrnelor. pot fi considerate cu rise mijlociu de incendiu.004. Ecluparea $i dotarea serviciului de pompieri se realizeaza corespunzator riscurilor de incencliu spccifice spatiilor subterane. In statiile service auto subterane nu sunt admise lucrari de vopsitorie auto. cu recuperare de vapori. 2.d. constructiile subterane destinate numai parcarii autoturismelor se incadreaza in riscuri marl de incendiu. conform prevederilor nonnativului N. 2e1. incalzire.::.-:-. In aceasta situatie. In cazurile constructiilor publice subterane alipite sau cornasate..2.6. drencer. vor fi stabilite riscuri de incendiu specifice conform normativului de siguranta la foe . etc. 168 16'1 .1.4.:. respectiv' control intrare-iesire. Constructiile In compartimentele statiilor service auto . fiecare ell rezervor tampon de carburanti cu capacitatea maxima de 500 I fiecare.004 (>1se vor asigura masurile de protectie corespunzatoare.c. in functie de densitatea sarcinii termice a acestora. VOl" avea maximum 4 pompe de· distributie. mtretineri auto. prin echiparea ell instalatii automate de stingere a incendiilor cu apa nu este adrnisa considerarea riscului mijlociu in compartimentele destinate statiei service auto si statiel de distributie a carburantilor.5.l2. se incadreaza in riscuri de incendiu conform prevederilor art. astfel lllcat riscul de incendiu B~ fie dit mai reclus. C2. 2.d.1 2. DESTINATE PARCARII AUTOTUmSMELOR. 2. apa pulverizata). STATIILOR SERVICE AUTO ~I A STATIILOR DE DISTRIBUnE A CARBURANTILOR Riscuri de Incendiu Constructiile publice . Statiile subterane de distributie a carburantilor. sanitate). dispuse ingropat sau lntr-o incapere proprie protejata.au statii de distrbutie iI carburantilor la autoturisme. pubJice subterane destinate parcarii autol:urismelor.P. aiimentate dintr-un depozit de carburanti arnplasat in exteriorul conslructiei publice subterane.

2.1.3. cele cu rise mare de incendiu vor fi grupate in zone distincte. Statiile service auto vor avea prin· conformare asigurate conditiile specifice de siguranta la foe.i in general.oi service . Atentie deosebita se va acorda impiediclirii migrarii vaporilor {'i lkhidelor combustibile.:ad)J'u:anfilor la autoturisme. atat in ceea ce priveste elasa de combustibilitate.1.2. .incat sa nu constituie riscuri pentru celelalte constructii subterane adiacente . VOl' fi astfel panourile de 2. Stapile de distributie a carburantilor la autoturisme.2. de alimentare sa nu con!ltituie riscuri pentru veclniitll.c.c. indepllnind condijiile de cornpartimentare antifoc prevazutela <l1't.ilo:r: la autoturisrne S~ va avea in vedere nepericlitarea siguranjei la foe a acestora de clHre c~nstruqiile subterane sau supraterane invecinate. adiacent parcajului dar separate de acesta. in interiorul parcajelor publice. inclusiv de cane de acces !ii evacuare ale acestora. 1.c. 2. . se va asigura limitarea propagi!irii usoare a incendiilor ~i fumului in caz .c. amplasate. 2.05mp/m3vol constmit).6. msa legaturi functionale protejate. ~i mijloacele de circulatie verticala pentru persoane (scari.c. jar statille de distributie a carburantilor nu VOl' avea nici-o constructie deasupra lor (subterana sau supraterana).c. separate prin plansee CO (CAl) rezistente Ia foe.2.1.01totodata ele sa nu fie puse in pericoL Prill conformarea planica ~i volumetrica a statiilor de distributie. care pot cornunica direct intre ele numai prin rampele de circulatie auto.7.c.2. vot respecta ~i ccnditiile de rezistenll5.6. intretinere. de regula. 2. Elementele structurale ale constructiei din spatille aferente parcaju1ui .c. corespunzator zonaril~ prevazute. se amplaseaza in cele mai de jos nrveluri. corespunzator riscurile de incendiu ale lucrarilor ce se executa r. carosabile functional necesare ell parcajul.Ii statiile subterane menjionate. . <_. precum ~i statiHe.subterane. separate ~i realizate incat sa aiba asigurate deburare necesare. vor indeplini ~i conditiile de rezistentli la explozie atunci cand delimiteaza astfel de riscuri. cu legaturi.2.). comasate cu alte constructii publice subterane. Prin conformare se va urmliri ca statiile de distrlbujie a carburanlilor. mai ales in paqHe joase ale construcjiei proprii sau cele invecinate. 2. 2.3.cA.3..3. vor fi protejate suplimentarIn zonele supusein caz de incendiu unor radiajii termice marl.5.nd aceasta nu poate fi evitata. in special ale statiilor nu sunt admise'm subsolul oricarei cliidiri supraterane.2. atunci cand sunt dispuse in subsolurile unor cladiri.3.3. 2.i~ede d~tribu\iea. separate de restul constructiei. de ·regula.4. 2.c.2. fund strict interzise orlce 2. dar separate corespunzator de aces tea ~i de celelalte spatii subterane. Statiile de dlstrfbutie a carburantilor la autoturisme Val' fi astfel conformate . Amplasarea Constructiile subterane destinate parcarii autoturismelor. In s~bsolurile dadhilor:inalte sau foarte inalte nu este admlsa amplasarea stal.potrivit normatlvului. clatonta €)Ustentei subsrantelor combustibile lichide ~i/sau Bolide. Confo~alafoc Prin confonnarea constructiilor publice subterane destinate parcarii autoturismelor. vorcorespunde prevederilor art.cAo.3. ascensoare).<=:.7. 2.7. ..2.3. in conditiile prevazure de nonnativ.2.· etc. La amplasareastajiilor de distributie a carburanl. cat ~i rezistenja la foc norrnata. :natJ. 2...· la foe specifice acestora.d.illor service auto. 2. (min.cA.\.cA.oi .ile service auto subterane vor Ii amplasate.c.3. Peretti de compartimentars ai statiilor de distribupe iii carburantilor.70 17J . se amplaseaza in imediata vecinatate.3.cA4.de incendiu.c. se VOl: realiza elernente de separa!'e rezistente la foe vi la explozie.c. in zone mai joase ale constructiei subterane prin etansari corespunzatoare.ti. respectiv trape.2. Atunci c§. 2. 2.1 referrtoare Ia ansamblu1 constructiel subterane.3. sa nu aiba adiacente constructive cu restul constructiei subterane. mecanice.c.O. iar statiile de distributie a carburantilor la 2.1.a acceselor carosabile in parcaj.c. autoturisme Principalele elemente de constructie utilizate. StatJ.l. Statiile service autose dispun separat de parcaju1 public cu care pot avea fe1 de luctari (electrice. • Parcajele publice subterane pentru autoturisme VOl' fi realiz~te pe niveluri subterane.-:1.4. 2. Parcajele . Planseele zonelor cu perieol de explozie vor fi rezistente la explozii. nu Val' fi create zone neventilate in care vaporii combustibililor in amestec cu aerul sil creeze zone cu pericol de explozie. 2. Statiile service auto nu se amplaseaza lnzona situat_ii imediat sub siili aglomerate ~i sub caile lor de evacuate. 2.5.4. de distributie a carburanjilor. 2.

conform art. 2. stapei de distributie a Statii~e de di5tributi~ a carburannlor la autoturisme pot avea functionala carosabilo numai eu rampe auto de acces in separandu-se de aeestea (~i alte spatii adiacente). asigurandu-se colectarea ~i drenarea acestora prin sistemul propriu (separat) de canalizare prevazut ell separator de grasimi. Culurile 2..c. se protejeaza 2.6.SS 2.5. de regula.icanat (nu rectiliniu). Strapungerile perejllor rezistenji la foe se pot realiza in conformitate cu prevederile art. In tamburi deschisi ~icanap se prevad sprinklere sau drencere cu actionare automata in caz de ineendiu. rezistenp la foe minimum 5 ore. Stajiile de distributie a carburantilor nu sunt adrnise in astfel de cazuri.ile de distributie a carburan\IIo. Incaperile anexa (ateliere..S. din clasa de combustibilitate CO (CAl) eu rezistenta la foe cotespunzatoare densiti'ltli sarcinii termice (tabel C.6. J72 "'-"-.c.9Ia 2.a. In cazuri exceptionale in care este necesara realizarea unor goluri de circulatie functionala in perejii rezistenji Ia explozie at statiei de distribupe a carburantilor la autoturisrne.2.c. planseul de separare va fi din clasa CO (CAL) cu rezistenta la foc de minimum 3 ore.i en pante care sa impiedicc imprastierea eventualelor seurgeri accidentale de lichide in" afara zonei amenajate. 2.c.L2. Atunci cand se prevad tratamente fonice sau pla~oane s~sJ.1). 2.6.L6. z. astfel dispusa ind"t sa inchida irttreaga seqr~e transversala a tamburului. cu inchidere automata in caz de incendiu. control acces. clasa CO calculati 2.) pot fi separate prin pereti din clasa de combustibilitate CO (CAl). 2. Elementele ~i materralele de constructie aferente carburantilor.6.b.c. se separa eu elemente de constructie verticale ~i orizontale .a..alipite sau comasate cu aIte constructii subterane.. 2.cole~r:a ~i drenarea eventualelor scurgeri de lichide. conform art.e.indicativ P 118.c5.dupa caz .1.a. astf~l ind.4. 17:.2.c.a.12. se separa fata de ccnstructiei. Tamburii deschisi ~icanati.6. astfel dispusi ald:\tuiti ~i incat Sa reziste Ia 0 eventuala deflagrapeacddentala.cG. :.21. In toatii constructia subterana pardoselile vor fi . 2.6.20. dar riu mai putin de 4 ore pentru pereti.c6. Statiile service auto se separa de pareaj si alte functiuni prin perete din clasa CO (CAl).6. Atunci cand construclia publica subterana pentru parcarea autoturismelor este amplasata in subsolul cladirilor supraterane inalte. camera distribuitor etc.c6. 2. Protectiile celorlalte goluri functionale din perepi despartitori rezistenti [a foe se realizeaza potrivit prevederilor art2.15.din clasa de combustibilitate CO (CAl) ~i realizate cn pante care sa aSlgure . fara goluri ~i en rezistent<1 la foe de minimum 2 ore.L Limitarea propagarii focului ~i a fumului Compartimentele de incendiu ale constructiilor publice subterane destinate parcarii autoturismelor • en sau fara stapi service auto ori stajii de alimentare eu carburanji a autoturismelor .4. rezistente la foe conform prevederilor art.5.H. foarte inalte sau eu sali agomerate.de combustibilitate CO (CAl) ~i astfel alcatuite ~i realizate ~neat s~ nu alba goluri interioare care sa favorizeze propagarea incendiilor sau acumularea de vapori combustibili.6.6.2.:/:::::.t sa nu fie posibila patrunderea aeestora in constructile subterane adiacenre.2.c.5. Incaperile functionale anexa parcajulu! sau statiilor service ori de alimentare en carburanti (birouri.6. se alcatuiesc din materiale ~i elemente de constructie din clasa de combustibilitate CO (CAl).2. Alcatuiri constructive 2. cu lapmea egala ell a aecesului autoturismului ~i lungirnea total a de minimum 10 m. 2.c6.2. 6.5. in care pot fi practicate goluri de cornunicare protejate eu usi rezistentc la foe 1 ora ~i 30 minute.6. .6. fiind amplasat adiacent peretelui de separate. restul 2.2.'endate in unele spatii ale coristructiei subterane..2.a.5 fi 2. inc. echipate eu dispozltive de autoinchidere sau inchidere automata in caz de incendiu.c. de aeces la scarile de evacuate si ascensoare conform prevederilor art2.3. Suplimentar.cSL Constructiile publice subterane destinate parcarii autot:urismelor.'~ . prin pereti din (CAl).:::~c~. maistri. asigurand un cap de sprinkler (drencer) la fiecare m' de arie orizontala a tamburului sicanat. aces tea vor fi protejate conform prevederilor specifice din nonnativul de siguranta la foe:.b.a. nu VOl' avea galuri iriterioare. 2. acestea vor fi numai din clasa ..13 ~i 2.('.6.tusiv statiilc service auto ~i sta~.13.6.T la ~utotunsme. pardoselile ~or fi din clasa CO'~(CAl) .11. Planseele de separare vor fj rezistente la foe 2 ore.6.10..6.~~~:_~ . rezistent Ia foe minimum 3 ore.3.c.6. 2.6.c. In statiile d~ distribujie B carburantilorla autoturisme. 2.i dupa caz.a. Incaperile de depozitare pentru materiale ~i substante combustibile se separa fata de restul construetiei conform art.6. 2. Comunicarea carosabila functionala dintre statia de distribufie a carburanjilor ~i rampa auto de accea in parcaj este admisa nwnai prin tarnbur deschis . vor avea pereti ~i plansee din dasa de combustibilitate CO (CAl).6.6. legaturi parcaje.15 iar la plansee conform art2.c.9.7. standuri etc).6. se poate prevede in tamburul deschis ~icanat si 0 ll?ii rezistenta la foe minimum 1 ora ~i 30 de minute.

atunci cand intr-o inclipere sau indiperi care comunica intre e1e prin goluri (protejate sau . autoturismelor.case de sdiri de evacuare $i incliperi tampon de acces la acestea.8. • Ikhiparea ell 2. sau prin evacuari mecanice a fumului. a 2. precum ~i instalajie automata de stingere tip drencer. cu sau fara sta\ii service auto . Prin dispunerea cailor de evacuare se va urmari s1l fie ferite de zone cu pericol deosebit. Atunci cand rezervoarele tampon pentru carburenji sunt prevazute ~ntr-o indipere proprie. timpul de evacuare maximum admis este de 60 de secunde (25 m indouA directii) {ii de 25 de secunde (10 in intr-o direqi. 2_c_7. se asigura conform preved.pere tampon annex.1_ Construcpile publice subterane independente pentru parcarea autoturismelor ~i stajiile aferente. rnasurati pana la 0 casa de scan sau degajamente protejat) tli de 50 de secunde (20 m inb:-o directie .stajie de distribupe carburand (indlperl cu rise mare).6.s.5% din aria pardoselii sta\iei service auto inchise' ~i 1% din spatiile inchise curisc mare' de .3. 2_eB.4. incendiu din stapiJe de distributie a carburantilor.3. .c. 1aI" pentru mtpledlcarea Imprastierti carburanjilor u.~ere ~e poa~ asigura din exteriorul construetiei subterane sau 'din interior prm Incapere tampon antiex care indeplin~te conditille din P 118. distincte ~i independente care pe cat posibil . Rezervoarele tampon pentru carburantl dispuse sub~an conform art.8.incaperi tampon din Peretti compartimentelor de incendlu.4.sa conduca in direqii diferite..C1.degajamente protejate. . . Capacitatea de evacuare (c).5_1.2. instaia\ii de semnalizare Iii etingere 2. Oii de evac~ate in caz de Incendiu Constructiile p~blice subterane destinateparearii autoturismelor en sau tara statu service' auto "i statu de' distributie earburanji. .9.ile de acces vor avea intotdeauna prag. aceasra va fi alctl. este obligatorie evacuarea fumului (desfumareaj.L z.i~~ service auto subterane este de 100 de secunde (40 m m dOllA directii.7.parcaj autoturisme.3. vor avea asigurate eel putin doua clU de evacuare.7.e . degajamentele protejate si din depoz.14. dar in toate situafiile vor fi realizate independent. Timpul de evacuare maximum admis in parcajele sub~rane ~j ~ta!. .5JiI 2.6_16_ 2. speciaHtate.incli.c.condor Infundat). .c. . Evacuarea fumului (desfumarea) se asigura natural . Evacuarea fumului {desfumarea) ·din casele de scm.: se prevad conform reglementarilor de.c. incaperile tampon. precum. iar la statiile de distributie a earburantilor accesul in casele de scari de evacuare se protejeaza ell inctl. vor avea aSigurata evacuarea fumului (desfumarea) din spatiile inchise cu aria de 500 m2 ~i mai mull. astfcl amplasate incat sa revina un stingator lamaximum 10 locuri de par care. de semnalizare !iii stingere a incendiilor se proiecteaza si in conformitate cu prevederile reglementarilor specifice 2.c.ind urr stingator la 50+100 de autcturisme .coridor infundat). Acoesul in ~ctI. . 174 Dotarea cu mijloace de prima interventie in caz de incendiu se asigura cu stingatoare portative de eel putin 10 Kg.2.peride depozitare aprOduselor cornbustibile cu aria rom mare de 36 m2 In constructiile publice ~ubterane precizate .i de distribujie a carburanjilor. admisa pentru un flux de pentru parcare.92_ aferente statiei de distributie a carburantilot se prevad obligatoriu instalatii de semnalizare a incendiilor ~i gaz . ~i cu stingatoare transportabile cu spuma (50 Kg). .' neprotejate).~aximwn evacuare.ite1e inchise pentru produse combustibile. 2.erilor art.a. Atunci cind se afla sub constructii supreterane. 2_c.9..c. In spa pile 2. .. sunt peste 50 autoturisme. reven. vor fi protej<lte in cuve din clasa CO (CAl) rez1s~~te la foe minimum 5 ore ~i capace de acces etaJl{leli rezistente la foe rrurumum 1 h ~i 30 minute. 2.B. 2_c. -. 2_c. Be prevad obligatoriu cu instalatii automate de semnalizare ~i stingere a inoendiilor.dl. este de 75 pemoane.e de parcare a autoturismelor.6_. Pentru statiile de distributie a carburanjilor la autoturisme.2.1S_ Ja art.2. pentru sta\ia service auto t1i pentru stapa de distributie carburanjilor ~i separate piE: niveluri constmite. de regula.c.stape service auto.analizoare a concentrajiilor.2.3.cJI.c. Instalatiile realizeaza acestora.es. .c.a. . Evacuarea fumului (desfumarea) se poate asigura prin tirajnatural organizat sau mecanic.2.6.Ja urmatoarele spatii inchise: . . Incaperile pentru rezervoarele tampon de ~urantiv?r ~d~plini conditiile specifice pericolului de explozie.9. 0. Evacuarea fumului (desfumare) Constructiile publics subterane destinate parclirii.7_ 2_c. 2.tuit! din elemente de eonstruqie CO (CAl) ell rezistenta Ia foe minimum 5 ore.. .orgaruzat ell dlspozitive de evacuare reprezentand 0. 175 .1 % din aria pardoselii totale a spatiilor inchh.1.7.

Instalatii utflitase de stingere distribujie a carburantilor. corespunzstoare mediului.12. Z.c. Echiparea ~i dotarea serviciului de pompieri se reallzeaz. In constructiile publice subterane destinate parcarii autoturismelor ~i statiile service auto .c.. Pentru statia de distributie a carburantilor. pot fi comune .10. 176 Constructiiie publice subterane destinate parcarii a mai mult de 300 de autoturisme .c. precum si in cele ale statiilor service auto si de alimentare eu carburanti.l1.. potrivit prevcderilor reglementarilor de specialitate . 2.c.e. 2.1. rampele de circulatie auto vor f prevazute cu ilurninat de siguranta ~i marcaje care sa asigure ~i accesul personalului pentru intervenjie in caz de incendiu.(. instalatiile utilitare vor fi Pentru constructiile publico de pal'care a autoturismelor cu capacitate mai mica. 2.6.1. In plus.1.4. In toate spajiile destinate parcarii autoturismelor. separata de alte instalatii de ventilare.2.J2. 2.12.J0.10.1. 2.lO. 2. ~i dotarea acestuia 2.r. aceste servicii de pompieri vor avea costume anticalorice-si aparate autonome d.l1.e respirat intr-un numar sporit (dublu necesarulm normal).1O. vor fi in constructie antiex.i de distributie a carburantilor. . 2":. de ventilare a spatiilor de parcare a autoturismelor ~i a statiilor service auto.cJOJ. mstalatiile utilitare vor corespunde riscurilor de ineendiu specifice acestora. 2.10. Arnplasarea corpurilor de indilzire ~i a eelor de iluminat ~i prize se face astfel incat sa evite producerea incendiilor. Serviciul de pompieri 2. Cai de interventie ili salvare In constructiile 2. precurn ~i la statlile de distributie a carburantilor. publice subterane pentru parcarea autorurismelor. .c.Stingatoarele vor fi de tip omologat ~i cu substanta corespunzdtoare clasei de ineendiu din spatiul respectiv.3. · In spatiile in care pot apare vapori combustibili.3. se asigura ~i ventilare de avarie.prevazandu-se clapete antifoc la trecerea canalelor prin perejii despartitori ai acestora (rezistenti la foe).a corespunzator riscurilor de incendiu specifice.c. conform prevederilor reglernentarilor de specialitate. vor avea servicii de pompierI 2.indiferent daca au sau nu statii service auto sau de 177 .c. mstalajia de ventilare va fi independenta.2. constituirea sevviciului de pompieri se asigura potrivit prevederllor art. etc) . Prin proiectare si executie VOl' fi asigurate accese ale personalului de interventie in zonelc cu rise mare de incendiu (depozite. Celelalte circulatii functionale prevazute vor fi mareate pentru a constitui accese de interventie si salvare.c.12.c.11. ateliere. lnstalatiile electrice din spatiile in care sunt zone cu pericol de explozie sau in incllperi eu astfel de pericol.2.I2.c. 2.11.3. Instalahile 2.5. corespunzator proiectate si realizate.

etc. amplasate in constructii publice subterane cu alte destinatii.d.I. Limitarea propagiirii focului §i a fumului Constructiile publico subterane destinate diverselor servicii pentru populajie.S. echipate eu instalatii automate de stmgere aincendiiIor se considera cu rise mie de incendiu. tamplil. 2.. cele care utilizeaza materiale combustibile sau necesita foe deschis (suduri.I.4. pardoseli ~i finisaje din materiale elasa CO (CAl). tapijerie. Pentru incaperile ~i spajiile inglobate intr-o constructie subterana cu alta destinatie (in afara de pareaj autoturisme).1. potrivit normativului.1.3. bijuterii. In general. 2.6 2. in aceste spajii. Prin amplasarea constructiilor publice subteranedestinate diverselor servicii pentru populajie.d.d. .d. etC. "" .. se separa prin elemente ell clasa de combustibilitate CO (CAl). jocuri etc.d.d. Planseele de separare vor avea rezistenta Ia foe de 2 ore. ' 111 c.S.DESTINATE SERVXCHLOR PENTRU POPULATIE RiscUli de incendiu 2. intrejineri. De regula.d.4.2.2. corespunzator conformate ~i separate. alte destinatii (in afara de cele pentru parcarea autoturismelor). vor indeplini conditiile specifice destinajiilor in care sunt amplasate. normativul nu stabileste alte condijii.2. se conformeaza corespunzator activitatilor prestate.).2.4. spalatoril.4. din clasa de combustibilitate CO (CAl). reparat ~i Incarcat briehete.per~le OJ rise mijlodu de incendiu.3.s.2. pot fi prevazuts in ineaped distincte ale constructiilor comerciale. '. Pentru inciiperi destinate diverselor servicii pentru populajie. Sunt interzise activitajile de vopsitorie.d. .3. este obligatorie alcatuirea din clemente din clasa de cornbustibilitate CO (CAl).'_._ r !ncaper~ ~l ~pap. confon~ate ~i dispus€ in spa pile publice subterane destinate .3. alipite sau comasate cu alte construciii subterane. se realizeaza din materiale 9i elemente de constructie din clasa de combustibilitate CO (CAl).6. expunere si vanzare..3. Constructiile publice subterane destinate / diverselor servicii pentru populatie realizate independent de alte functiuni subterane. de regula. de regula.1. Incaperile ~i spatiile cu rise mic de incendiu. conform art. urmeaza sa fie indeplinite conditiile de siguranja la foe specifice acestora.d.6.1. eu rezistenta la foe corespunzatcare prevederilor art.6.1. etc. in aceste destinatii sunt adrnise . 17'1 178 .d. se Incadreaza in riscuri mijlocii de incendiu. 2.d. Constr~~tiile "i incil.l. lipiri.2.2.. in afara de permiterea accesului usor se va asigura ca acestea sa nu fie puse in pericol de vecinatajile subterane sau supraterane. Servi~lile pentru populatie eu rise mit sau mijlociu de incendiu sau functional necesar.I. in zone distinete ell arii ale compartirnentelor de incendiu. In acelasi fel pot ~.d. 2.d.32 De regula. Rezistenta Ia foe z.d5-1.4.2.. 1.6.2. precum ~i altele sirnilare.tratamente fonice \>i termice.dupa caz .orizontale. 2.. dar nu mai putin de 3 ore penrru pereti.1. I.) se mcadreaza in riscuri de incendiu conform prevederilor art.'!.4.2.d.d. 2. 2. Incaperile ~i spatiile inglobate in constructii publice subterane CLl 2.4. se separa ell elemente de constructie verticale ~i . iar celelalte In riscuri mid. 2.d .7. diferitele elemente structurale ale constructiei subterane care se aflil.1. Aldituiri constructive 2. si d. Dad 2. consulting.a.in general .1.L2. in functie de densitatea sarclnii tennice a acestora ~i specificul activitajii desfasurate.. rezistente la foe corespunzator densitani sarcinii termice (conform tabel 1.). 2. destinate diverselor servicii mentionate In act.azul inglobarii intr-o oonstructie publica subterana a incaperilor Constructiile fi Incapertle publics subterane destinate efectuarii serviciilor pentru populatie (reparajii. ceasornicarii.rie. precum si ele sa nu constituie riscuri pentru constructiile adiacente. Cl (CA2a) ~i C2 (CA2b).3. 2. publice subterane destinate diverselor servicii: pentru populatie. se va urmari gruparea activitajilor de service pentru populatii dupii riscurile de incendiu ale activitatilor desfasurate in zone distincte subterane ~i evitarea adiacenjelor periculoase. acestea Val" indeplini ~i condijiile specifice functiei principale a constructiei subterane. 2..dA. 2.1. Confonnarea Constructiile 1a foe 2. Amplasarea 2.1.d. vor respecta conditiile de ccmbustibilitate ~i rezistcnta la foe precizate inart.d.1 pentru servicii de consulting. construcjiilor publice pentru spectacole 'Iintruniri tr anzaC:". reclama.

se vor respecta prevederile specifice acestora.12_ 2. se asigura Ia fel cu eele precizate activitatilor comerciale (punct 2. se asigura echiparea cu instalatii de semnalizare ~i stingere a incendiilor conform prevederilor stabilite aetivit1iplor comerciale (pct. La incaperila lii spajiile diverselor servicii pentru populatie. vor fi respectate prevederile specifice acestor constructii. Pentru VOl' 2_d_B. Serviciul de pompieri \j'i dotarea acestuia destinate diverselor servicii de pompieri.2.d.a.7.d. Incaperile ~i spajiile pentm diverse servicii catre populatie. inc1lp.i stingere Pentru constructiile publice subterane independente functional.11.1L2 At1.d9"1 Echiparea cu inBtillla\ii de eemnalizare .2.3).2. Ci'ij de evacua. vor avea consfituite corespunza tor prevcderilor pct.J .1.d. se asigura cu cai de evacuare in caz de incendiu corespunzatoare prevederilor specifice constructiei publioe in care sunt dispuse.d.-e in caz de mcemdru Construcjiile publico subterane destinate diverselor servicli catre populatie. inglobate fi respectate prevederile fumului {desfurnare).7). 2. Evacuarea Evacuarea fumului (desfumarea) 2d.1l. specifice . pct. 2. 2+d. lin 100 . realizate independent.2_a.1.12.d:W.2. Cili de interventie Asigurarea subterane cailor de intervenjie ~i salvare In astfel de constructii se va realiza potrivit prevederilor art. Instalatiile diverselor specialitate prezentului utilitare afererrte constructiilor publice subterane destinate servicii pentru public.2_ In eazul in care unele astfel de indiperi sau spatii sunt amplasate in constructii publice subterane cu alte destinatii sau functiuni. ~i a prevederilor normativ.i salvare 2.1 ~i 2. independente functional.d.8. vor corespunde reglementarilor de in functie de riscurile de incendiu stabilite. alipite sau comasate cu alte constructii subterane. fumului (desfumarea) din cor-structlile publice subterane destinate diverselor servicii pentru populatie. lnstalapi utifitare 2. alipite sau cornasate ell alte constructii publice subterane. .d92.edle inchlsc. 2.a.d.l1.12_ Constructiile 2. vor avea asigurate cai deevacuare in caz de incendiu conform prevederilor pentru activitaji cornerciale (pd.1J\ci_ cind incaperile sau spatiile respective sunt dispuse in constructii publics subterane eu alte destinatii. rru vor avea constituite servicii proprii de pompieri. 2.12. in alte functiuni publice subterane. 2.11.d. 2_d_IO_1.a. referitoare la evacuarea z. 2.1 publice subterane independente.7.Z.2_d:7. amplasate in constructii publice subterane cu alte desunatll.a.9). servicii pentJ:u populajie.s.B.s.2.acestora.1O.2_a.d.a. 2. dispuse in constructii publice subterarie eu alta destinajie..

de~lt.5._ a) Igiena/nmbianja higrotermica .l.) se refera la: .1. conform reglemental'ilor tehnice in vigoare functie de destinajis. radon.CO2.1.2. implies asigurarea unei amblante termice gIobale ~i locale atat in regirn de iama cat ~j in regim de vara.1. Igiena apelor uzate: calitate.5. spli.l Tip de activitate activitate eu caracter static aetivitate cu efort fizic rnic activitate cu efort fizic mediu activitate cu efort fizic mare -. Evitarea amestecului apelor uzate CI. umiditatea relativli a aerului Ql=35 % . d) Igiena/ ambianja acustidi.1. D..D.1.ni. I- D.4. can~tate .3 pentru activitli/ile de tip industrial.TATEA REFACEREA ~I PRO'Jl.l. CElUNTA "IGllENA ~I SA.4.NA. sunt cuprinsc in cele ce urmeaza D. ..S. .4.2. Asigurarea ambiantei higrotermiee globale normale.p. D. numar schimburi de aer . Concentratii maxime admisibile de substante poluante (formaldechida.1. medi" higrotermic optim.5. CO. .3. b) Igiena aerwui! ambia~ta atm?sfendi c) Igiena/ ambianja lununotehnic1l.3. Igiena apei potabile: calitate. .D. numar oral' de schimburi de aer) .2.5.2. vezi ~i Tabel D. 1B2 163 .2) se refera la: .lI cele potabile.S.3.1.rea unui.1. Asigurarea debitului la punctul de consum .l.2. bacteriologici si organoleptici) .l..l~torie auto ateliere diverse surse utilitati s. Zgomot aerian ~i de impact (nivele/valori) a1. Evitarea poluarii mediului inconjurltor . D. Ambianta mecliului interior (pct. cantitate . pulberi.ea I~ediului higrotermic trebuie corelatil. debit.D. .3.l.: .7. factori de uniformitate.3.1giena mediului interior. iluminat de siguranta) . Igiena apei potabile (pct.1.a.2.1.3.2 ~i respeciiu D.I.se vor stabili functie de cerinjele privind asigurarea NOTA: calitatii aerului temperatura minima ~i maxima se va stabili it' functie de tipul de activitate tconform tabelului D.3. D. .a.l.a.S.4." D..Ll..l.1.Nonnativ 15. a1.) se refera la: . punct samtar!farmaceubc !i In . Ambianta termica locals . at. vite~a curentilor de aer (cu exceptle parcaj ~i statie distributie carburantl): conf.2. STAS1901 / Cerinta se referii Ia urmatoarele criterii de performanta privind igiena sanatatea oamerulor/persoanelor aflate permanent sau temporal' interiorul CMPS: -1.1.1.1. Igiena/ higroten. Ambianta higrotermica globala (indice global de con fortPMV.i Nivel de degajare de caJdura eliberata de organismul uman (keal/h) < 120 121 + 175 ]76 : 300 > 300 - Tabelul D.l.) ". . Nivelele de perfom1anill corespunzatoare critcriilor de performanla expuse mat inainte.a.5.2.1.4.2. temperatura ambiantei (To): d.a.80% a.5. Asigurarea cantitll.o:CPA MEDIULUI IGIlENA ~l SANATATEA OAMENILOR OAMENILOR.i trebuie sil fie conform daielor dill tabelele D.a2 pentru activitati de tip industrial (la service auto. . .1.1) . ' Asigu~ar. . .a.1. . 19iena apelor uzate (pct.3.6.1.5.3.cii Crea. viteza eurentilor de aer. Asigurarea calitatiil potabilitatii (indicator! fizici ~i chimici.a. Iluminat (nivele/valori. cu a6igurarea calita1ii aerului ~1 optimizarsa aonsumurilor energehce.HI. vestiare .tare. Diferenja mtre temperatura aerului interior si temperatura fetelor perctilor . vapori. gaze): ventilare naturals ~i/8au mecanica .4. Evitarea emisiei/raspandini mirosurilor . Transfer termic la contact cu pardoseala .2. temperatura: umiditate.2. Igiena corporala: obiecte / grupuri sani.1.2.4.lnterventii medico-sanitare.D.1.l.3.. 2.

4 t.. ""] 11 prin de caldura ----d . se va actiona ~i pentru reducerea concentratiei de acrolein! (n'lax.. Concentratia maxima admisibila de radon este de 140 Bq/ m3 (valoare medie anuala).1.3 --Umidi tatea relativa a aerului (%) 31.5 mg/m3). . protectia mu.. nocive provenite din exteriorul sau interiorul cladirii (sol.. . I". se va asigura ventilarea astfel indit valorile limita ale concentrattei de oxid de carbon sa nu depaseasca: . vezi Anexa R . 33 31 29 27 32 30 28 26 31 27 29 25 (eu globtermometru). periculoase pentru sanatate.2. 18 16 15 pana la 0. Concentrapi maxim admisibile de substante poluante b. in °c. fiind determinata de atingerea concentratiei de nocivWiti (in principal oxid de carbon) ~a/ sau mirosuri.liillmbianta atmosferidi curentii de aer (m/s"! ~-~---121 . este frecventata de mai rnult de 30 % din capacitatea sa de autovehicule cu motoare Diesel.- 41 . 300 175 > 300 3:~ 33 33 30 33 33 32 29 33 32 28 30 .ra minima a rrnsa a 1 ocu I ) achvitatii. uezi ~i "Normele generate de igiena ~. rnai midi sau egala cu 50 ppm.3_ Asigurarea igienei finisajelor interioare a) evitarea emisiei de gaze toxice in incaperile de exploatare . respecrlv crearea unei ambianje atmosferice optime.2.4°C mai putin dec~t (Ta) 3 . geometria ~i arnplasarea incaperilor.sistemul de incalzire trebuie sa asigure a te.nivel maxim admis conform prevederilor STAS 6472/4-tab...a.50 51. .2 pana la 0.S.5.l. ..60 61.::..1.2. Asigurarea continuitatii serviciului .mp~atura de garda de min...::. de alcatuire a m~denlor Peniru alte tipu. *" . astfel Incat sa nu existe degajari de substante poluante.L__ TabeIul D. contact temperatura direct) ~pardoseli +i l• supra f ete 1 interioare or (cu care omul vine in NOTA.---~--. etc. .!0.S.I... ...p'ii.o..l..:. activitati curente. Actionarea instalatiilor de ventilare mecanica a construcpilor publice subterane se asigura automat ~j manual...b. 'I Ternneratu.80 .2. (cu ~lobtermornetru .3.Ll.sunt interzise finisajele realizate din materiale ce contin substante toxice ce pot ernite gaze nocive.Norme generale de protectia rnuncii.. se v· T lua masuri pentru Incadrarea concentratiilor specifice sub lirnitele admisibile in atmosfera parcajelor (max.... b) evitarea formarii rnttcegaiului 131 .la::... umiditatea materialelor .70 7J.5.ttcii" in Allexa R.valoarea maximainstantanee nu va depa~i 200 ppm b.a.3 pima la 0. In cazul in care constructia publica subterana.6°C mal putm decal (Ta) ..b.l.3 ~ 0..176 ..5 -..S. Locurtle de arnpJasare a actionarilor se stabilesc in functie de suprafata.).. 4 • 5.b.-. __ ~ __ -- -E-_.. In cazul in care parcul de vehieule aflare in circulatie este alimentat cu benzine aditivate ell cornpusi de plumb sau alp aditivi toxiei. 75 1 l--.. 300 dort fizic (hal/h) > 300 !.3.1.Tabelul D. pentru nivelul degaJiiI'1l de caldura prin efort fizic (kcal /h) de: 121 176.5.pere a.valoarea medie calculata pentru interval de 20' consecutive. __ Igiena aerulul implica asigurarea calitatii aerului 'in spatilte interioare. In fiecare din compartimente.a. _.valoarea medie calculata pentru orice interval de 8 h consecutive.editia 1996).. Se VOl' prevedea actionari manuale prioritare pentru pornirea ~i oprirea Jnstalajiei de ventilars. • . ( C) Viteza admisa pentru Igiena aeruhl.4.ri de noxe.l. mai midi sau egala cu 100 ppm. 0. .. 2 .2..n::. materiale de construcp].40 -<120 . Evitarea suprafetelor reci de contact pentru .__E€ste80 Temperatura maxima admisa la locul acnvitatii .31....a.... b.l .2 --:--] NJV€ 1d eg"l"nJ.5°C In zilele ~i orele cand constructia este mchlsa pentru public.. . spatii/1nmperi eu public sau cu personal de servrre: a.".

.S.1511C.6.<1.e..~r!6 localelindiuidua.ein functie de destinatie .I. D.psa bncterii patogene: e pmFietiiti organoleptlce: 166 187 . OOl1x. comform PE136.S. .S. 15 m3/h/persoana .tile in mod corespunzator.B.I.S.. in condijii de igiena.1 mirosuri (service auto. Se vor lua masuri pentru impledicarca migrarii aerului din indlperi/ spatii cu emisii de noxe . incolora: * culoare: 7.l.8. Igieua/amblanta vizua.« de proteciie sat: nuisuri compeusatorii. .l. Factor de uniformitate (raportul dintre iluminarea minima ~j iluminarea medie).. etc.5.. Durata de veverberatie a sunetului Nivel de performanta admisibil: .. Nivelul de iluminare medie pentru iluminatul general al spajiilor /incaperilor (valori minime -: normate) se ·!?t\lbile~t. (iluminat general ~i local) astfel indH utilizatorri spajiilor respective Sa i~i poata desfa~ura activitil.c.comanda automata a instalatiilor de ventilare potrivit nurnarului de schimburi necesar: b) rape de aer proaspat in functie de destinatie..].reverberaua sunetului : 51. asigurarea cantit1itH ~i caliUi\ii lumini.1iei de tipul de unitate Iunctlonala.2.c.tvu public. bltdltarU.nivel de zgomot produs de surse din exteriorul tmitatli funcjionale: o se va stabili In 'ftmctie de gradul de solidtal"€ RI aten\iei ~i de tipul de unitate functionala. Iichiparea cu Instalatii de alimentare Nivel de perforrnanta admisibil: cil "pa putabW\: . conform STAS6516 III cazlll in care in locuriie D. d. Nivel de performanta admisibil: ~nivel de zgomot produs de surse din interiorul l. personal.calitate: ~propdetap fizice: * Iurbiditate : . conform §i STAS6516 . activiHll. Nivel de zgomot d.I. bar.5. * temperatura: . surse.!ilisanatate .. dar nu mai pujin de min.) . llctivitii/ilm' ell solicitare normalii 81! (Iepi'i~e~te niuelu! echioalent: de 90 dB(A) se V01' lUll I1l1'i.5. Nivel de perforruanta admisibil: .4000lh. aiM in zonele de parcare cat ~i in inca peri tehnice sau spatH de circulatie.. ateliere. STAS 6640 .d. utiIW!~ parcaj) 'ill celelalte spatii populate..itehnologice (de ex.h.. 5 grade.e Igiena apei .i artificiale. este interzisa recircularea aerului din interiorul acestor ~pn. proprietati chimice: "alcalinitate: pl-] "'.2.l5.5.5 s -In domeniul de frecvente 100.cantitate: variabild. asigurarea inchiderilor exterioare si a unei ventilarl corespunzatoare Asigurarea unei ventilari corespunzatoare II) numar schimburi de aer .nivel de zgomot la Iimita incintei catre exterior "65dB (A). in nmctie de cerere diferentiat per.mitatii funcjlonale: " se va stabili tll functie de gradul de solicitare a <!·l:en. Instalatia de ventilate a spatiilor cu riscuri marl de incendiu sau emisii irnportante de noxe va fi independenta fata de restul functiunilor din constructie. Cerinta referiioare 121.Lz.d._ fie vor lua masuri pentru evitarea formarii condensului.\ii pentru ventilarea incaperilor de exploatare..c.U grade: • durrtate a pmpriL'OtE"r\ibilologice: Ii. Prizele de aer pentru acestea Val" fi in exteriorul constructiei. atE\t in timpul zilei cat ~i in tirnpul nopjii.i/5<11. iluminatul interior implidl.

3. pot fi comune peniru personalul aftrenl mai mulior activitli!i (destinatii/func/iuni).3.i concentratia maxima adrnisa a substantelor nocive (suspensh.cu temperatura rldicata ~i radiap. 1 1 <1 3 2 2 2 4 2 5 3 7 . functie de destinatia funcponarii respective. Evitarea poluarii mediului natural respectiv a apelor subterane cu ape uzate provenite din sistemul de canalizare al s 6 a) Conditii ce trebuie indeplinite de apele uzate .5. in grupuri sanitare pentru vestiare Numarul de obiecte sanitare pentru vestiare cu dusuri destinate personalul angajat.i contact cu praful.i calorice .. uesiiarele de In art.40oC b) Conditii de calitate a conductelor exterioare de canalizare 1!l9 .5. " 4 m pe verticala. alimentare NOTA: persoane prezumat constructie Closete in barbati 1 2 25 50 75 ]00 15U 200 3 4 5 6 de Runde de distributie a apei Fantiiru de baut femei Pisoare apa .e. Repartitia punctelor de distributie a apei insipida: inodora.3.l "Nr.5. germeni patogeni) trebuie sa respecte reglemenrarile spedfice" . dar fll.conjinutul .J.2. de la caz ia caz.1. penfru fiecare tip de activitate(func/iurn: in parte fi vor IIvea previfzute eel puiin' 0 cabini'l we peniru MrbaJi + un pisoar fi una p(l1ltrll [anei.b ll. Caracteristica activjt1l. ' . substante chimice ce pot ataca sau colmata peretii conductelor.2.1.3. Grupa activi taplor Numarut de persoane la Ul1 Iavoar sau un lot: de@l'aIare de de cu Numarul de persoane la nUl.e.e.cu temperatura sdlzutli .20 15 25 20 11 ]I. substante inflamabile ~i explozibile.3. Tabel D. . 2 3 3 4 Evacuarea apelor uzate .3. Numarul de obiecte sanitate pentru public se va stabili conf.rli degajare substanje chi mice.5.. se stabilcste cf.2.l. Lavoare EU. de cele pentru public.3. STAS 1478. 8 e.Tabel D.5 3 9 5 4 1) Grupurile saniiare de 111 art. Tabelul D..f.5.3.e.care produc murdarirea mainilor' . 75 m pe orizontala.e.se stabileste in functie de numarul maxim de persoane luat in calcul ~i de distanta maxima adrnisibila de parcurs pana Ia grupurile sanitare.e. de regulll.* gust: * miros: _5.cu folosirea unei cantitati marl de apa in procesul tehnologic Activitaji care necesita un regim special pentru asigurarea calitajii productieu legate de prelucrarea produselor 10 12 10 10 10 12 10 - . farli contact' prod use iritante asupra pie1ii: .3. a solului cladirilor.l. Tabelul D.2.ti!or Activitllti ce se desft'i~oar~ in condip. 2) Crupurile sanitare de la art.3.de Nurnarul H.a e.care produc murdarirea miiinilor corpului .f.e.5.S.2 pot fi comasaie ell ceie de If 1 art.5e.5.3.temperatura admisa '" max.l. Dotarea cu obiecte sanitare I la Ib ~i .e.a e.rnax. care este .se vor 5epara punctele de distributie pentru personal.3 VOl" fi preoitzute.c VI VJ.!te3.5.3.3. Numarul de obiecte sanitare pentru personalul angajae se va stabili conf. Activitlip care au lac in conditii de microdimat nefavorabil: .

. b) apa. aer ~i pe sol. Evitarea rrsculni de inundare: VOl' fi prevazute sisteme de D.traseele de evacuare a apelor uzate VOl' fi sep~rate de traseele conductelor de alimentare si distribujie a apel.2. Cerlnta se refera la urmatoarela crlterli de pedormanttl refacerea . nivel 3 .g.1) se refera la: D. aer.3. _sa fie impermeabile' (511 nu p~rm..2..i proteetia mediului: ..1. din piUrunderea apelor .f.2. .f.4./pompe de rezerva. nivel 1 . .' tehnologice. sol ~i subsol.1. In cazurile in care se prezuma prezenta concomi~enta in spajiile constructilor publice subterane a eel p~\m 30. -5.jenllot. panz~ freatica prin eventuale fisurij neetanseitati ale perejilor ~l ~adlerul:u' Instalatia de repompru:e va avea dubla alimentare cu energl€ electrica (Inclusiv sursa autonoma) ~i pompl!.g. Reducersa emisiei de zgornot aerien in afara construetiei 1()" . .3. nivel 2 .1. !. asigurarea evacuarii sau periodiee. linistii sau starii de confort a oamenHor.5.2.nedetectabil.2.g.00 persoane concomitent. HI . ~i sa nu dauneze sanatatli. Limitarea emisiei de rnirosuri dazagreabile Nivel de performanja admisibil: .5. postutilizare) sa.4. . c) solul ~i subsolul.2.1.2. nu afecteze in nici un fel echllfbrul ecologic. illlimitele valorilor admisibile Evitarea distrugerii plantatiilor de suprafata sau refacerea celor dish-use in timpul Iucrarilor de executie a coustructiei. exflltratii): _ sa reziste la actiunea apelor uzate sau subtr-ane agresrve \?i a apelor cu temperaturi ma~. . tz. _sa aiba 0 5uprafaVi interi~ara r.4.r uzate (menajere.. tm~ seama atat de funclionarea sa in regim normal de exploatare. privind Nepoluarea mediului natural Nepoluarea m. g) a~ezarile omenesu ~i a1ti factori de mediu creati prin activitati umane.3. repompare a apelo.3. f) rezervejiile ~i monumentele naturii.3.greu detectabil. cat ~l p::ntru cazuri de emergenja sau avarie (inundare) ce ar putea proveru din funcjionarea instalatiiior de stingere incendii.2) se refera la: Reducerea volumulul de de~euri/g~rnoi eventual pnn masuri de compactare ~ll distrugere.3.1.. t' scara cu urrnatoarele 5 nivele de performanja): nivel 0 . . D.nalurali sau creatl prin aclivHNl umane.3.din . Asistentii sanitara .. .l.facerea ~i prot<. Re. Factorii mediului inconjlU'ator supus] protectiei I1tUlt: a) aerul.:misiilor/exfiltrapilor de agenti poluanti Znocivi Iichizi sau gazosi mapa.sa reziste la eroziuriea suspensiilor din apa. Se recomanda ~j prevederea unui eventual cuplat cu punctul sanitar pund farmaeeutic.D.7.. 190 . -4. D.2. d~ inc~~iu) la rejeaua pu?hca.user detectabil. mediului construit (pct.i.D..ului construit Asigurarea eOl1finuHiipipanl'lei/p1l. nive! 4 . d) pildurile ~i orice alta vegetajie: e) fauna terestra .5.iritant. din 5parger~ cond.f.5.. Nepoluarea . Punctul sanitar va cuprinde cabinet medical cu spatli de a!1teptare.. Reducerea emisiei de mirosuri dClmgreabile ill afara construcjiei.L4.Qtia mediulul presupuna realizarea €onstruct1ai publica subterane listiel mcat pe toata durara de vlatu (execupe.2.2. . I.' . exploatare.2. se va prevede un punct sarutar (pnm ajutor) eu prom de mgenta.at m~ neteda. prin modificaraa calitEl\ii factorllul:.it1!Infiltrajli.3. grup sanitar proprlu. . .2.Ii acvatica. Evitarea riscului de amestec intre sistemul de canalizare al apelor uzate ~i cele din Si5~~~ul de alimentare cu apa Nivel de performanta admisibil. D.:dJ.1.nzelor freuti<cesubterane eventual obturate de volumul constructiei mediului natural (pet. in limitele valorilor admisibile Diminuarea ·eznisiilor de pulberr/ praf I particule nocive/poluatite in ap1i.5.mari ~e 40 ~.2. La dimensionarea gt alcanurea instalatiei de repompare se va.ucte sau defectare vane Zrobineji.varia bil " tre 0 "I' 2 in functie de tipul de activitate (pe ~. _ sa reziste la solicitari mecanice ij'i de c~rozi~ne.' Nepoluarea . Diminuarea o.

astfel Incat sa se irnpiedice: emisia de mirosuri dezagreabile . prezenta insectelor si animalelor " poluarea aerului.b.1:1.IIl.. • salida.~e va stabili prin "Terna de proiectare".2.S.). in cazul evacuarii. atat pe parcursul executiei lucrarilor de constructii. -S. evacuarea in atmosfera a substanjelor daunatoare peste limitele stabilite prin reglementiidle in vigoare: .350 mg/ m~ « D.referitoare la rezistenta si stabilitate ~i cap. pentru combustibillichid . vor fi astfel rezolvate ind\t sa fie asigurata protecna sarutara necesara prin precolectara in pubele. subterana ~i in mare . geotehnice ~i hidrologice. rinand seama de: .b.i spajiilor de colectare st depozitare se va asigura prin amplasare.5. pe tipuri de deseuri (metal. solutia pentru e. .. producerea de zgomote si vibratii cu intensitate peste limitele adrnise prin normele legale b} Amplasarea rezervoarelor de combustibili se va face cu respectarea prevederilor specifice acestora c) Canalele ~i cosurile de fum se vor realize conform reglementArilor. sticla. cu capac etans.pulberi . gunoi menajer.2. astfel lneat sa nu fie periclitata sanatatea oarnenilor Igiena zonelor .du~nlor. masurilc susmentionate se vor corela 91eu eele privind izolarea hidrofuga . se recomanda evacuare zilnica. hartie.E2..referitoare la siguranta in exploatare.in functie de natura ~i gradul de periculozitate /toxicitate a rezidurilor . containere etc. etc. iar cornpozitia gazelor de ardere va respecta valorile minime adrnisibile la 0 purere mai midi de 100 MW It. Irnplantarea constructiilor publice subterane in subteran va .. :vrodul d~ precolectare ~i depozitare a deseurilor $i rezl. De asemenea.pulbere 50 mg/m).cap. sunt urmatoarele: a Este interzisa: .7. astfel: .5 mg/ m3N . tine searna ~i de prevederile cuprinse in cap. D.l .D. aruncarea sau depozitarea deseurilor in afara aplasamentelor autorizate e evacuarea de ape uzate. de catre institute proprii abilitatel atestate. dupa caz.1700 mg/m):j 3 .oxizi de sulf .2. cat ~i dupa punerea in functiune a construcliei.. rezervare si dotare corespunzatoare. Asigurarea continuitatii panzei/panzelor freatice subterane.7.. perttru gaze naturale .). Debitul..2.oxizi de suit ...:acuarea din incinta constructiei a deseurilor Zreziduurllor sau pentru distrugerea lor. Aceste studii VOl" analiza ~i rclatia/comunicetia panzelor freatice ell bazinele hidrografice de suprafata. precum ~i descarcarea de reziduri ~i orice alte materiale toxice in apa de suprafata. . etc. nivelele de performanja care asigura indeplinirea eerintelor de performanta expuse mai inainte.170 mg/m~ . se refer a la mcntinerea nivelului.2.5 . Evacuarea ~i transportul reziduurilor . apei sau solului e crearea focarelor de infectie.35 mgl rn~ . calitatea ~i sensul de miscare ale fluxului apelor freatice.oxizi de azot . ~ se l'e:Ol~nda ca pre~olect:area sa se fad'\.monoxid de carbon -100 rng/m3N . e 192 193 .monoxid de carbon .~. . natura deseurilor: ~ animals: • vegetala: ·chimica.6. Asigurarea contirruitatii. . fluxului ~i nivelului apelor cantonate in panza freatica .A . eventual obturate de volumul constructiei publice subterane. starea f zica a deseurilor: • lichida.b. . bazine de tratare chirnica. mase plastice. .III.450 mg/m N . debitului ~i calitlltii apei din panza/panzele freatice. nivelul.oxizi de azot . se vor stabili prm studii gelogice. De regula.l.II. Bvacuarea deseuritnr ~ireziduurilor Igiena evacuarii gunoaielor implica solutionarea optima a colectarii ~j depozitarii deseurilor menajere.spatiul de depozitare a pubelelor / eontainerelor cu deseuri va fi stabl~lt de la caz l~ caz ~i va fi dotat (dupa caz) cu spatii de neutrahzare a reziduurilor la fata locului (crernatorii. D. ~semisolida: -7..

onderata pe suprafata mh.~~< .la mai putin de 1.vizand nivelelor de perforrnanta ale elementelor de constructii la temperaturi (prea) ndicate sal! scazute.9 (T.2. perep 6 .1.75 %) Diferenta maxi rna admisibila to. Suprafetele planseului superior ~i al perejilor perimetrali ai CMPS. -T.4.. ~i cea a mediului inconjurator este de peste lODe. . atunci d\. menunerea 1-:.Tima. astfel ind\t diferenta intre temperatura aerului interior ~i temperatura medie ponderata pe suprafata interioara a elementului de constructie s5. calculaia coujonn Sl'AS 6472/3.3.1. sau ale eurgerii fluidelor lichide prin conducte sl echipamente de instalatii etc..E.3.m. ta tii Iunctionale 7 .peri cu diferente de temperaturi .total sau partial .fliI.(-.4. = iempemiura puuciului de rouii.5 .r1oara ' aco£erisul'i.4.1..magistrale si de distributie ale iristalatiilor de ventilare ~i/sau climatizare. -r.. atunci cando acestea' separa spnpi/indl.I'd ul uni 1.4.. nivelele de performanta care asigura indeplinirea criteriilor de perforrnanta de la E. Conductele/ coloanele magistrale ~i de distributie apa calda menajera ~ipentru incalzire ~i apa rece.4.rahu·a medie . Evitarea acumularii vaporilor de apa peste posibilitatea evaporarii acestora '-.2.d. .. . 2.) E. Diferenta ternpcratura medic Du . De regula. conform tabelului El.nd aceste elemente se a.2.-~. transfer termic a elementelor _ .( C}. . 3.rezistenta termica speofica rnedie.1 regirnul climatic interior (precizate prin "Tema de proiectare"). lODC . Nive! de perforrnanta admisibil: . Inertia termica specifice cerintei "izolare terrnica" sunt autre temperatura iii aerului interior Interioare ~i ale ponderata suprnfctclor elementelor de constructie . Eliminarea/ diminuarea puntilor termice E.2.. de. 5 . riu depaseasca valorile prescrise.2.1. Suprafejele planseelor intermediare ~i compartimentarilor.4. CERlil\ffA "IZOLARE TERMICA.2.3. implicit: a) Cerinta DJ "igiena ~i sanatatea oamenilor" .4.LI. prin .2. Eliminarea/ dirninuarea condensului .2. Coeficienrul de transfer termic/ rezistenta terrnica .-~. dintre temperatura asrului interior si t~U1p~.. terase pal·dosel!.5 C sau mai mull.3. incalzitc eu normal de umiditate (q> = 50-60 'Yo) ~i dejajari de caldura neinscmnate lncaperi incalzite cu regim scazut de umiditate [rp> 50 %) Incaperi eu degajari insemnate de dlldLlra in special sub forma radianta ~i cu regim scazut de umiditate (cp < 50%) lncaperi eLI regim ridicat de urniditate «((l = 61.3.\1·----1 Tabelul El.. .. Permeabilitatea la vapori de apa .2 IIU se Ilplica In Cllzul temoemturttor de ga. in functie de zona climatica .2.2. Cerinta de izolare termica se exprima ca W1 ansamblu de criterii ~i nivele de performanta menite a asigura.+1) .. lncaperi en regim foarte ridicat de umiditate (<p > 7S %) T. .·---.0. 0.onderaHI a elemcntolor exterioare de inchidere ~i a elernentelor interioare ce dcspart medii cu () diferenta de temperatura mai mare de SoC se calculeaza conform Normativ Cl07 /serie ~i STAS 64'12/3. 2) Valorile din Tnbelul E1. 6 9 8 7 T..2.a.se stabileste In functie de regimul climatic interior (precizut "Terna de proiectare").l de min. 3. ------~~~ 8 - 7 .2.£.8 (1:1 -1:.IA..) .1.20 m fa\! de nivelul terenului natural ~i /5au amenajat .1. EOONOMIA DE ENERGIE" Izolare terrnica HIDROFUGA ~i EI E. Tubulaturile de rerulare/fntroducere . lncaperi regim ~~~. sunt urmatoarala: . (igiena/ arnbianja higrotermica) b) Cerinta E3 "economia de enegle " c) Cerinta "siguranta in exploatare a constructiilor" . in zonele/ pe portlunile de traseu in care diferenta de temperatura intra aerul vehiculat prin tubulaturi..criteriul de perforrnanja de inchidere sau separare Nivel de performanta admisibil: . Rezisten\a specifica 1.5. 1) 't...--. !..1.6. Criteriile de performanta se aplica In urmatoarele parp de construetii ce trebuie / pot fi izolate termic: .3. in zonele/pe portiunile de traseu In care diferenta de tem~eratura inb·e cea a apei til cea a mediului inconjurlHor este de 15 e. Criteriile de performanta urrnatoarele: .

m. .2.. 6 2 5 1. de la un all Ia altul.4. Rezisten\a Ia permeabilitate Ia aer a elementelor de inchidere Nivel de performanta admisibil: ..temperatura pe suprafata interio~l'a a elen:entulw v~ fi m_:>t mare decat temperatura punctului de roua.3.:U.5 2 5 5 E.-_.4. 5.) a intregului velum al constructiei. . ..nu se admit infiltrajii de apa prin elementele de construclii care delimiteaza volumul construit. Cresterea umiditipi materialelor componente ale structurii elementului de construetie.. trebuie sa fie mai midi decat cantitatea de apa. Protectia impotriva apei din adivitati din Interiorul constructiei .cantitatea de apa.2. 9. statif spalare autovehicule s.S).nuse admit infiltratii de apa provenita din precipitatii la/prin planseul superior / acoperisul constructiei.W.3.A ~i U.nu se admire patrunderea apei in elementele de constructie sau in incaperile/epejtile adincente/Invecinate cu aetivitatea producatoare de apa In cazul unor constructii publics subterane de mad supra fete la care.4.1. lL - din vata mineral a . masurile de hidroizolare se aplica pe fete1e exterioare ale peretilor perimetrali. Protectia irnpotriva apei provenite din sol Nivel de performanta admisibil: . ._ fibre de bazalt 10. din conditii structurale (vezi cap.. 1--- Beton lreu.4. VOl' fi asociate/suplimentate eu sisteme de drenare indeosebl in cazul prezenjei apelor subterane (vezi si cap. ~ 3. PUb termoizolatoare !?i zidarii de beton celular autodavizat. 4.r Material Cresterea urniditatiiin pcrioada de condensate maxima admisibila l!. deterrninata In functie de temperatura ~i umiditatea aerului interior Tj > r. .. Evitarea acumularii progresive de apa m Interiorul elemcntelor de ino::hidere. datoritli fenomenuhri de condens Nivelul de performanta admisibil: . Nr. conform tabclului E1.- --_.--. planseului superior ~i pe fundul radierului constructiel.5.4.3. .6. Izolarea hidrofuga Cerinta de izolare hidrofuga a constructiilor publice subterane se exprima ca un ansamblu de criterii l?i nivele de performanta menite a asigura etanseltatea la apa ( infiltrajii etc.-- ry--' 8.5 1. nlw provenita din condensarea vaporilor de <lpll in masa elementelor de consb:uctie..a) se VOl' lua' masuri de hidroizolare corespunzatoare la pereti (de regula prin firiisaje impermeabile sau udaosuriy aditivi in betoane) ~i/sau la plansee.Aj.2. in perioada rece a anului. Nivelul minim al tempereturii pe suprafaja Interioara OJ.3._g/ rn3 Zidarie din blocuri ~i pereji din fa~ii din beton celular autoclavizat Tencuteli interioare 'Panouri din beton ~or (granulit. Protecjia impotriva apei provenite din precipitatii .4. pline sau cu golurt 2 1. E. crt. calculata conform STAS 6472/7. -. tehnologica 9'. ca urmare a condensarii vaporilor de apa NiveI de performanja admisibil: .trebuie sa fie mai mare dedit rezistenja la permeabilitate la aer minima necesara (R.. in perloada de condensare. De regula.isunt necesare rosturi de tasare ~i!sau seismice strapunse la nivelul radierului ~i peretilor perimetrali.5 3 L2.3.4.5.). in cazul unor spatii/incaperi in care se prezuma prezenta apei in cantitap mari (unele g:upuri sanitars..dm % i.. Criteriile de performanta specifice cerintei "izolare hidrofuga sunt urmatoarcle: . E2. daca este cazul.2. Tabelul El. 6. E. eu densitatea aparenta peste 1800 lSg/m Zidarie de cariirnida obisnuita Zidarie de drramida sau blocuri mid ceramice ell goluri Zidarie din blocuri nu? din beton.cresterea maxima a umiditajii materialelor componente ale elementelor de constructie.Ill.a) se VOl' lua masuri de etanseitate a peretilor ~i/sau planseelor (dupa caz) la exfiltratii. 1 . elementelor de constructie Nivel de perforrnanta admisibil: . Masurile de hidroizolare a planseului superior ~i/ sau peretilor perimetrali ai CMPS. eu densitate aparenta pana la 550_!.1. in functie de tipul si structure elementului.5.te evapora in perioada calda a anului : lIIlw<IDv .4. care se po". zgura) Polistiren celular Shcla spongioasa I-Vata minerala ~i produse Sou L. . in cazul in carefn interiorul constructiei sunt prevazute spapi/indiperi destinate depozitarii apei (potabile.Ill. de incendiu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful