You are on page 1of 544

en

« 2Q

-o · w en
I....J
1:.

u, u,

"; ~
.~
v. _

_ be' 0

-=2
'-' u

~g

>- -...

U a::
<l:

u,

e
o

•u ~ E o o en '•u" O~z.. ([J c. Z >- ([J ~ c. o : a:: ~ c en > ~ • u,

~ :;: I ~f • ~ UJ •Z l- ~ E 0", I-

~2 ~ .;

::

s: ::::

...

~l

~-g

0:=

"-~

'" "'-

·.
...

...:::

:"

'.

LL :J

<l: ~ ~

en
Z
....J

~ • u I- ~ £r ~ ~ n:: :

~ uj~ ~
u• • c

·.
0

1:.

bL

'?-

-~
·s
<
r.r

0:::

::....=

rz ~

v:

> IE o w
% I-

<l:
(!)

' >- '0" :~ ([J ..

:J

.. ~ Oz o z
~

s ie ~ u

([JII: ....J

UJ :

U Z

,'\

I"~'~

,,\,"

.",

,.

~\.'

",

~"",

(''''

".

",

j'.

"',1''''0-

'i'j

......

"~,,

,~,

'.r.t,.l

, :l
'I

",,5
u...",

C'T1
r

>
~'" 0\:"!'1
-i 0> _-i -.J:ii

0.0
0'<::

>

o
Z

.:00 ~z
""-i

~'"

oo~

om

o!:

> >
;<1

r::

:::c
r

>

>
>
.~

'" "

,.,.

uS::

:r:Z
~f-<
~ ~ ~

Z 0 0
~ ~ ~

C/)

C\l .....,

C\l

cGf'-:::.-r:: WcG ~
,v:J';

c.£ ~
......
~
t.....

......... ......

u<,,-.. c..,o
~ 'fJ

t.:.l~
<
'fJ

0
~ ~ ~
)~'.'

U
cr:
~

>-~
C\l

ow Zu 0 <"< ~ c.., ~
~ ~ ~ ~

< sr: Z< ~z 0. Z 0


~ ~ ~ ~ ~ ....:l

C)

Z ......

0~ w
w

0
~ ~

~ ir:
C\l

E E
b/)

uZ

<0
::J'fJ

~ ~ ~

f:<
<S:2

>

Z 0
Z

Z 0 ......
C)

ir:

~ ~

......

Zf-<
()::J

~ ...... ~ ~ ......... ~

~< >-t.:.lZ ~ <8 ,v ~:i '"""< cG~ C< ~<

o
o:

:r:
t.:.l
cG

....:l ~ ~ ~

...... ~

0
~

~ ~

< w

:::J ~ ~Z

'"0 C

<
ro

0
0

>

f-<Z Uo t.:.l_ ,v .
..... r<

-Z

:::
~

-e
Jl

oOQ (3 o
;:l

>-l ::;"

o3

< o
Z

tJ o
t.>1

=: o
~

...... ;::

o
"l UJ UJ

< ....
o ~
>-<:

'P

t1

<: :::: <:

"CI > e

1:. .....
o

'0 ....

.s
....

.: "..c <.. ...,

"

'" .... c:l

1
""2",
..c
...,

·c '"

....

o .... 0 c:.;..c
<:J

o~
0.:::'

....

...,

00 00 U1

o ~ o ~

E-<

~ ~

G ..

>

~~ ".

-. ,

'",

,",

"'~I

/l""";,:II;:':;'~":"':'" ':'. '"""',':~""~: "'1,':"'"

','

"

'.,

:,~~:,"
(.",-..

..:" .. , "\',

'!"'~~""'''':':,':

,':,I~:,:W~/i':
."
,

,I,

",',;"

"

'

,'"

,,2 ~

Uft-drog roth, ~

~
Pllclll~

~ ~

~ ~

coefficllNlt, CM

manetrI

lKr1g coefficient,Co

~
Q:I
I

,!_

~ ~

Lift coefficient, CL' :.. Q, i\;

"\ :--....

I"" t'
I:>

-_ r-.
-.......:: ~

r-----.
",

V
.....

"""R:- ......... c( -,
e-

r-- r-

~~t)

",Y

::l

::r ;::;: ~ ::r


r-+:::

1/ '\
\

\
!\'"
'\

\_

f\

1\
t\

~I~~
~

~~~

""

,"" ~'"
\r-,.

-,

1\
~ ~

-.
~, ~~
~ ~

If
lin

lit

J#
,. '"

E
cO

.,

--_

& cO :0

'" c c,

..

7:;

'<!

'jU8/:J.1jj80:;

~ ~

>'..::: .... ~~ 0

Q)

..; E _ 0 ~ >. o .... if. ·0 ._ .... rn :.>


0.. 0
C) C)

~ "'2i C;
N

..
Q)

btl
d

-0
t.C U)

0.

0 ~ ..., ..., d

-0

~ Q) ~ Q)

,,,,\/\1 *'" \
1\" '"
t-...'::::::

-, 1'\
~

>: ~

.~ S ~ -:; -:;

c..;
U)

0 >. -' ~ ~

0 tr: ..., .s .~ E btl

2Q

-'

..., S
tr:

...-

i.:J

>: "0

", ~

==

..::: ...,

~ E 0 E ~
0

:::

>. .~ ..., ..., .... :-::: Q) :;: 5SS


d

C 0

-0

:.a r

:::

~,~ -, ~>
~
'\
.~")

-,

._
C,)

~
:;:,

:l:;

.: ..., -:; El .... 0 >. -::; ..., .....


tr:

.E-~:;
~.5.~
btl ..!<:

::: .... es

t-.

::: 5 -0 0.. Cc5 ::: - 0..":::


C; 0 ::l '-' 0' 1::; Q)
rfJ C,)

~
<1l
Q)

~""~"""'\ ~""r\ ,
r-,
1\
~ ~

-,

-,

~\
~

d .~

..., .. o...s
....

'" ~

I~

.= .- ._
"<t'

'-' ....

Q)

f:!Q)-o c S ·00 btl 0 .s E Q) S


Q)

..., '-' ~ ...,


00

\~~
til

7:; 'jUap.'JI;;o:; lIn

'<!

":

,.

:::

>...::: u: ...,

.. -,- ....-.-

...."'.._.-~_-'"

..... _; ........ :;..::w0'l"""_.""' ~,_:m:t ....... __

'1""'"

Lift coefficient, CL

~~'r------~,'-----'~r-----,~~----~~~----,~~----~;------~;------~;-----'~
~--~-'~~+-~u-+----~-----+-----+------~----4-----+----4
OW>

2'
[

+~.

,...
~ D.g ~~~.+

s· ~ ~~

h.

4-

~~ I

+-----~---- __ __ ~-- -L--__~

: ~ ~ __ +-__

~~
l:: ~
~

+__ o,;+i""t--~~------".L----

C)

2, ,":~

1------+-----

'-

-d'h

f~----I
~
0

-----+--+---1
I
__

__ --_!___,'o-----~------

& & q}-- __


'Cl

-}----+---f

I -----Ic----+---1---+--_j:".1'---+----~
0.pj

-+I__

--t

g '-0. ~ '0 o

+ __ ~---4---_4---+---+---~ono~_+--~
oo•
'I I. "

0
'I

<I
"

+
"

0
I,

h.
---

~oTV ~

"0

I --1--

}----+-----

c-------

-.... '"

VI -II.

<...

I\)

f-------+----=o1"-----l

'" .,.
.,.
II'

1--

1-_ ----

1__

.,

~L---L---L---L---~--J---J---~--_L---j

(3-

-+

-+__

-1- __

-1-

-1

S.
?'

Lift coettciem, cL ~
If>O+ 'l>+
J>+'
~ 0 I\)

-I\.

tt._~,

0:

0 eI>" 0.,+0
0 0+

.0
00

"t>
0

t>

• •
0 0 0

C)

I
"t

"• II
0, VI

t> I
U.

a
I\)

Ih

"
0 0

~11<~F:

""'ll-.:::!

"'ll~

+
;J
t::l

+
~ II

ts

ao

I. pounds per unit span .._

rg

gs

...... o

I
0:-R"
I I

I
1/
I

II

1
17

{ 11/

I/
j

f / .... \

II

f
"

7:7

/
[7

/1

/ 7

....
0

-_._--------._---0000000000000

\3
Q

~ " .s ~
;j

C>

~~~:!;e~~~~~:~~~

-e-

00 000

<o:'!" ~

<of' ""

N ~l 00

CfJ

T
< f-o
«: c

,__
0

-----------0
II
00

gfi8:!~~8~~~~:;~
~O_ .... ':'~ ':'~'C'lNN

0000000060000

<:>

z «: c, sr:

o if.

~ --I ~ . .;:; Q :~~~$~~~~~~~~~ t 6 I " !'=:~~~~~--~~~Nc-i ..=_~oooOcioocio '-'


@
0
"<,

II:

f-o

'"

I :::.
Si' <,
+'
if.

<:O~=---~~COCC"':'_N~OO 8C"'Ct.;;5!:i,:ONC":o.ci

0000000000000

... -::'-'-------N
r-,

OOC;O

;~/
2
0
N

.t:

cE

::;0:::000000c:600 , ----. -------._---_ 1.::_::::: '''":x X'Of'OCcr: -l(::ll'::O


,i

g~~~~§~~~~'~~~
t::""'_

MOOOO ..... OOOO~oc;OOO_'OO~ t--- C"l_ to t- so c.c: _ NM

"'''1' oO------_NC\lC\lN ocoee' 0000'0000


C": "'1'

~==:::::OC)~-"'ll';)l'-OOOC() ooc~OCo c: ~ __ r-, t-oo


C":..". ~ 0_ NC":

ll';)ll';)

;3 I
-< E-

1'·---··_-------=:
'X: 7: ...,I..~-:-I .

OO---~~~;~;2~~~~~~
t .... :"""::'1 C

000"0000000000

C\lN-NtCtO~<COOOCt--C\l_

-c cc

r-,

a: ClO_ C\lC\I

ciciciocooc:ic:ici6oo

ooc~ __ .... _ .... _ ~~Rgg~~~;~~§~ ooc·c oooc :::0000

c:

I ~$::;~~;t;;::~~~~~g 0000000006000
0':'.1

=-::::::

~'"1'l.'::tCl'-t--OOc:c:.O_NN CCCOCCooo _ oociccoooc:icic::ioo

11"; ll':~

"'~-rx-c

ll';)N

__

OO

Y,'II
i

/~~ ~~~:! ~;:3 ;?;!S'!S;:;;e I ooo:::::cicicccc'co=5

~l

cc

x::: ,,= ...... sc <C l()~C:-1:O

oooccooo ~~;!;;;fig~g?g882~_
o'ciooc- 0000:=:000

c.:~O::-:OOO

C\lN

I C\l~~.c¢:!~OCOC\l~C=~-::

-----C'I
!MOOC\lNOCf>"I!!'ll';)t-OO.t)~O O NNNC'lC'\lC\lC'\l OOO~ll';) r- 000 C'1~"<t4ll';) esc

I
o6006ooocioocio ==
IIIIIIIIIIIII
<o1'Olt::CO~O...,.ll)r-OOCO-o1'N O C'~NC\lNNNN OCJ_e-:: ~ tC Ne": ~ ... cot'";)

"'M"''''''''__OOC",~<oocol ----_N

I,

~~t;~888888888 cccccocoooooo

NC"::"'1'lICcOl'-OCCN"I1'=

----_N

OO~~~~<o=:'r--~OOOC"l C'-IcC=:-..,..t:lr--~_r-:~<otO
~~~~~~~~C":.~~~~

oococ~:::::oooooo

IIIIIIIIIIIII

~8~§§S~;~~~~=: 0'00000'0'000'000
c::::'Oo...... ...... __ _ S;~~g88~~~~~~~

N~:;:_ "1'~ ---:-I~':'~:-;I~C-::C>";:":!":e'I':)

O-~=::-o:_~.It::=-:NOOOOOO t~::::: :'4..,."':ItOt-.

oo::>~o:=i6ooocicici

IIIIIIIIIIIII

oocicooooooooo
ooooooooooood

IIIIIIIIIIIII

ocooooooooccici

10 :-.,.... r-tr.: 0 NNNC\lNNN ... '";U':It-oc·coan N O 00_ M ll';) r-, ~o ~~~ '"1'll';) cor-

C:;OCOOOOOOOO"l1'C'lOO_ __ 00'00 .......... ~tC:x:l~O __ C·H'~~~'''IfI-01'

IIIIIIIIIIIII cOcO:='l-_NlOt-O_"'1'OOCO ___ NC'lNNNNC"':MMM


0000000000000

ociciooci6cioocicici
0'000

ll';)Mt-OCCO_tOCCOOOOcOIQN O a, _ ""tt:: t- NNC\lC\lNNN cO 0 C'~ 10

=-C'?...,. eociocciciciociocicici
IIIIIIIIIIIII sc ec t-rxi CO-ll';) QoC:::(; cOL~ N O C\lC'\lNC'JNC'\lN OO_C"':'lljt-~CN~"I1'll?cOt-

oooociciciciciciooci
IIIIIIIIIIIII __
___

C'l
-

_ .OO"l1'OO~OC:_Cll';) .... :::-; NO =: C\l t..--:r- a: _~ r:C t- 'Y: ==

o
II

cocOOCOOO-N~OO:='l NNNC\lC\lNNN!"')~

<:> II

~~~C;8S~~~~;~~ ooodociciciooooo
__ ........... _ 55~~~8~~g~;~~!; 0000-

ocid6:::i:::iooci6060
':',I

__

N~C"-lC"-l~!",:,~~C"':'e-::

IIIIIIIIIIIII

ociooooocioooo=

0000000000000

IIIIIIIIIIIII

cicicio6doci::;ocioo
IIIIIIIIIIIII
_______ ':'!~~NN~ Q;)Q;)!!)ooOCOO~O-_NC'lC'>l 0000000000'000

000000000ci606
'0 __ 0 ~OC'l NCOOOcL) aQ~XlClO""_CV:M"'!t'..,....,.-o1' '000'0------_

'" o
,--I

_~ =: ... ., ll?lf:: ==':"':' "1' ' ~r.: =:C\lL'?r-:;-.::'-I<o!t' - __ ~'!'4~~e":~~e-:::~-o1'sc r- =:0

~=::::

CI oc

0000000000=00
~.r;=:L~~<o!t' __

IIIIIIIIIIIII
OOOC;NOO
~ <o:t'

006060600000ci

IIIIIIIIIIIII

6600006000006

6\
,

~C:::;~ll)t-~N~CooO- ~e"')e": ___ ~ ~ :-IN

-e

~~;:!~s!:~!:;!::~!:~:

0606000000000

IIIIIIIIIIIII

ooooooc:::oooc"o
lOll)C\lNNC"':NOOOOOOO!Q

000000'0'0':)0'000

IIIIIIIIIIIII

~§~§§::~E~~~~~ ooo6ciocicicio060
OOCO-NNONOOO_OOO":!

'" I o

~~~o~cor.~=:Oll';):":llt) ~~ - __ =: N.r,) t-::-< C\l"1' t_Xl'O_ ~~NN~c_::.~=--:..,.'"1'

~6=oco=ooocioo

C;8oooooooo88c;
~

IC;lcOCOcr,.O_c--IM...,....,..t:>"'",

IIIIIIIIIIIII

00000006::)6000
IIIIIIIIIIIII
N"<t4CO!

OOOO---,..-Oj----cioooooooooooo

NNt-~~ll?:<:_NCotClOt~(C =: C\llQr- ~C\llC t_ooO_ __ - C\l~ :-IN:"': ~:"': ~ -e-

~:::~~~~g~;;~J5g§
O
NC'lNNNN~

~N"'OOCOoc:~_

00=3600000=060
""'.0 N_ JC c- co ceec N~==N~COXl-~CDao==___ ::-.lN~'="M!'?~~~~

IIIIIIIIIIIII ~.o '=._

0000000060000
O

8ooogO'§gg 888
IIIIIIIII
_'OC"'IfIN_

IIIIIIIIIIIII
C'lNNNNN

000ci6oocooocici

~8~§s=E~!~~~~ ooooooooooooci
.\

~~g~~~~~~~~~~
IIIIIIIIIIIII

o6:::i::icioooociocio
IIIIIIIIIIIII

ciocicicioooocicioo

888888

t-~MC'lNM

oooocioooooooo
iIIIII

888888

~8=§~~~~~~~~~ .0000000000000
IIIIIIIIIIIII
~!I':""lIOcOt-OOON-.:fIcOOOO N

~S~8§::~~:~§~f; 0000000000000
NC"':I.,..ocOr--OOON"'<eOOO
poI ....

poI.-I .... ~

1'.:>

0000

>flo.OGO~o:.:;,. I'.:>

.. ""'~

::5<;;:;;:;;:;:;000-1"""""'''''''\

OOOC)*"'NOOO~CD"'~wt..::.

OOOOOOOOOOOO~:O<:.OCD.;.JO~

-------------!
tvtvNtvtvNt...JNtvNNNtv r..JNNNNNNNtvNNN_

_ _------_ _-, ~~o.::.r.<.r.:,.::.r,;...~~~~~,


..... .....

"'-----

!A
i---o

------1
-1.
00. -"""".

------------------------~;.....;....;..... ...... ;....;.....;....;....;....;....;....;....


;....;....;....;....;....;....;_.;....;....;....;....;.....;.... ~C,rIC,rIOlCtlO'JOo...J~~-.f-~o...J -:.0 tvOO_CD""100 O_t>..JWCDOO

-------------------'.:.IN N _ -0 N _t.OOO~-l __

""W'-'JNtV-C'~ -.Jct::>tV _10 VJ

t-:l _

_IC}'IWCC".I _I t.O,...::",. '.0

OCIOOOOCC~:O::O::::::O'_'O::O':Q~ No)O_NNNw,:.J~N_O

------------~;...;...;...~:..:..;...~::.,,~~~:...
-s:

7J -.J Cl..j:lo. tV W::/J_I~Q)C

------_ ...... -----1 ~~t;S;:;::;S:~~~~~~1


~ONC,rI::ONCDN

000000000000-

:e~~i;~g~~~~5:§g
O>flo.OO(;IJOO_tvC,rl'-J)NO'Jw OOOOOOOO~----

:::::::::::::,
OOO_~

------------~~~~~~~~tg~~~8 ------------~t-vt-.J1
:.vc.:c..,:.v:..:::.v:.v~::."W~::..:,W

------------~t'3o~~~~o~~~58 ------------;:::~~~8~~c~:;:8g;~
(;DOlO,O'C,ni:ftC,n::.,.~;...;,.A~
~:,.C,n::. .. ~:..:..A.~:..:..~:...~::..:,

<: ~

c en '"
£.

>-j

> tIl [;;

W~~~~f...:;~. N. ~N.
_____________

_OOOO:';:;C:O(QOOOO-.J-I _<:: 00 -~ tV:.o>flo. 0 00 of>.:.o _ <C

-------_ _--....... ~;,p.;...;...;...;...:,;~~~:...:..:~ :n

S" !'" ..., I 0 ... >.....


"C

.._,

::::

~~WNNO-..::::tl-I::l~::rt ;:..J CtI_W(OO:'::N3I::/:I~::::'::::;:

'" r;
:;;

::j

o=;:;:;;~~~~~~~~~i~
g
_____________ I---------------------! I "

(QWCD'1:ItvCbOOcC,:.JCtv~O

~~~~~~~5;~~~§8

~::~:~~:::-"-:-:I

-------------------1
____ ..... ..... __

~~~~~~~~~~~~~ ~ _O=~""~_~cOOO~1 ~
I .~

------------ :! ... ~~~~~~~~::;~~~~I


..... if, .....

'3

2 ;:;::

:.'.

>
'J)

t-.:IOJCI~_O'I .... cJO~·..::t-.;~

~ or.

~ ~ ~

gooc:::;;;;:;;;:A:;-;~:;1 ~_OON_C_I
__ ::otv-..8-lwOIflooNO::.:l<:.OO

~ ..!:j

NNNNNN~~N~~N"'\

~~~~j~55~~~~6 ~

I '"
tvt-J~NNf...JNNNt_v~tvN ;:.r. C1' CJ1Ol(jlCl) 0 c:. :::l'l-I
Ot-.:lOlO_~~ .... _1~~::;OOO
"'IX:=:

~. ,_. .....
."

>
7-

~~~;....5::~~~;:~~~1

~--~~--------

-------------~--~-------- ------------1-*-----------~~~88~8888B88 ------------~-----------------------g~;!~o8ooo~~t;;g:~


0000;"";"";"";"";""';"";"";"";""
ooOO::O~OO_tvtvW>flo.C,rIO'l ~ ........ _Ot.JOOCD_OOOOOOOO::O

0000000000000 ____ NNI'-.::NNNl'VN_

00000;"";"";"";"";"";"";"";""

t>:IC,rIo...J~N(;IJ",,">flo.~~:"';:..Jo)

-.,JOOOO:O:OO ....... tvt.J.:.J,J:I.Q1Cb OOOCDO::O,J:I..:.JO-.JCD-.J-.JO

00000;....;.....;.....;.....;....;.....;.....;.... -.J-looOOo:OO __ NW~c;nCD


_o:a_-.J~N_::OOl~Oo:aOO

OON;...:a0100<:Cl~~:=C)OO'OOO

I---------~~

------------~~~~~~~~t:~~~~1 -------------------------------------------_ _--_ ------------~~~::~~~~~~8~~ -~-----~----- ------------goo~~~~g~~~~~~


Oo.O .... t.JCNofooOOc,.JtV_OO ;"";"";",;"",;"";",,;,,,,;,,,,t.J tv c.;r.CtlO)_I-.t<XlOOCOCt.J,:,.:l~ c.;r.O"'ONN~wOOOO","Cl

1---o

... >--! , g ..... '-'


Pe+

~ -, ~ ~ ~
;;: :n

'"
o

~~
;,;
c
>-l "C

>:

t-Jtvt-J

).....t_vt-.Jt_vt_vNt_vNNNt...:.NN C:OOO __ ~N~:....lAn-.t~


r.oCoJOO~C:OtvO~-.J::xJOOlN

c,
o 00

:-"

:-n

(3

).....;"",).....;"";"";"";"").....;"";""f-.:lt-.JN

..... ;...;...;...;...;....;....;....t-;tvtv~t...:.N
~Clel-...JOO~~::: ....A=-::: N NO~NO-.J~w_C.~f'..::;;..JO

.....

g.lrn

tJ > >-l
;.-

O).....;",;"";",;"";"";"",;,,,;,,,,;,,,tvN tOO __ NW>f>.o.OOOc:ll'Vo.


OOWO:.oo:a-lOO--lO_OO_O

;""";""';"";"").....;"';""i-;""NNf...JN

S"

0000000000000 t4Io-~,a:..lfIooo.C,rIQ1Q1~C,rIC,rIW_
~-lCtlrs::>_N~.~~OOOrD

OOOO~;.....;....;.....;.....;....;....;.....;.....

~-----------oooo~;....).....;....;....;....;_.t.ot.o
~-lOO~O_NWO'a::oOO-~ o:ooo-.l~tV,a:..OOO_OOa::oof>.OO

<:>

.'.........,..~~.,_.,..~~

••,.,).,..,...,,_.,...~

__ .. -,...._~,,~~

.. ,_,

,.., ... "._,~_,-

__..._",......,- __

"""_

..~..

"..-......... ..... __ '_ ...,b,"_~~...... ..._ ~."". .

l'V _____ ~;o;=;::;OOO ..... .. GDQt ~a;;=~ooo-to:aa. ..... Wl'V OooGD,fIo.tvOQO~o:aOr""'Wl'V

l'V _____ OQOO':I~""OOO-.JOIOI~G.:It.J

~t.j

Iii
0

iiiil$iil$g~iiliilg~:::;;; l'VW~CDacl:O ........ _~ao-.leot-:l


0000000000000
;...;....;...;...;...;...;....;...;.....;...;...;....;.....

0000000000000

;_;"';"';"';"';"";"';"'j...;"';""t..JN
t.Jt.Jt.Jt.Jw~~C,rIO-.,Jcoow ~NCDI:Ot-:looaoO'lO':lCD_:O_

0000000000000

0000000000000

~~Nt,,~t-.oi-.:l~;..,~c..:.(;.;,~

p!=,~~pp~~ppppp

~~~t;;g;g~~8:;:~~~
0000000000000

tg~~~i~~~~~~~
0000000000000

;.-

>-j tIl t" l"l

'""3
t>j

::t:
r:;,

..... O':ICDCDCD01~C1'0101O'JQ)-l _'.COw_OOOCOOOO~~Clt-.:l

~~~~~g:~~~~g;i5;i
0000000000000 O
O':IOt(.7!~

~tvNN~tvNNNNNNtv

0000000000000

c.:,wwwww~~~~~~~ ~~&!~~~8oO;~~~~
0000000000000

~ggg~g;~~e~~g~
C,rI~~~O"'O:.::~N~~OO

~
0

~
Co> 0

!'"

;..
0 0

~. .....
">l
(J

0000000000000 -.JOIQ1~,a:..Wt-.:ll'V ____

NtvtvNNNNtvtvNt_vNtv
_CoJ~OONWOOt.;leo 0000000000000

wwwwwwwwc.:,WWWW
't:l

..... ,fIo.O-.l

r:n

.... ,fIo. .. ~ •• WCo:l t4Io--l_~OOO':lo:aOCI:I.t.:jr.o~

... ;,..;,..;,.;,..;,..~;,...;,...;,..~§:~
't:l

ppp~ppppppppp
't:l

r:n

Cj~~~~~~~~8~ ~

CD CD CD CD OlCtl0':1 CJ) 0)0

WOOWWOONNNNtvNNN
0000000000000

~~~~~~~~~~~g~ :l.

0000000000000

~;",;",;",;"";",;,,,c..:.wwwwc..:.

... ~~~~~~~~=~~~~
~~c.:,WWCoJWW~~tvt."t."
0000000000000

s
e

~~~,n:3~o8~~:f~~g;
0000000000000

~ ::s
00

r:n

t5~~~~~~dc;!~;:8;:;
0000000000000 OOOOOOtON.O:;.J-.JOc..JOI_

CI:I-l.... .

s
<1>

8:i:::~~~~~~~~~~~
Ol'V ..... QtN_OIQt_~l'VOOOt 0000000000000 OtOC tv-.lor.otvtl'O~~_

0000000000000

~ ::s
$1

't:l

ta

~~0l0l:""~:""~:"":"":"":"":"" eo to to to OO__ t-.:ltvt-.:lW ~~~~~~P!=l??P?~

~ ::s
en
eft

::l :3 z ;.r:n -e
;.Z
t"

.....

:;..;
(J t>j

'" ~
ee-

s:

OI~C1'~(;IJOO)ooao~t>.)t.OO

'" ~ ~g~~~:;:t~~t~~~
e+ eeO'JQ1.... tV_tC-.JOC1tCo:lNO-..l r.o<XlCI:I....,_cnOl~_0I0_tO

<1>

a;'

:l.

a
">l

~~~w~~~~~~~ffi;J
0000000000000

;",~;",.~ooc..:,~WWWf...Jt..J

0: <,

<,

(:;"b.o.b.Q.~

0000000000000

••

;"'.~~W

s ::s

'" It ~~§stt;tt;~~8:8:o.l=~ g;g~~~~~~~~;;;t;~ e, o· 0 ::s


-.I-..J-t -l~--I_1-l-l"-J"-J-.J .....

'" ... ~ ...

;..

<,

0: <,

OOl~O~OOOe,..~~c,.o. -.,JCDC,7IWtv_Oo;OOOOlC1'~ .... to to...., 00 '.0 00 tvW""W~


0000000000000

0000000000000

='

t' 4

~ .....
G:l
0

:;..;
t>j (J

<,

0000000000000 ~:..:.~:...,:...,:..:.:...,:...,~:..:.:..:.:...,:...,

tV""

~;"';"".~W~W~c..:,WNN _t.OOIW .... ~OI""ofoo""O<O .....


~~c;..JOOCo:lO(,o)-Ol~OO_. 0000000000000 "'00 00 ao ow

0000000000000

a,c,.o.e".o.o.;,..;,..

~ee~~~~~~~~~~ ~~;~~~~~~~~~~ ~~~~~~g~e~~g;~


0000000000000 0000000000000
of:Io.

Co -t en

wao_t.;ItvOc.n_CD~ao.....,~

;,..:...w _O:'OOOCD.t-.:)~OOO.tVOOO
••

0: <,

-~~ffi~~~~~~~~C';;
0000000000000 l'VQIIOcn-~OONOO_ .. CD

:..:. :...,0:;. CD Ol <:DO:l l Ol O:lQ, 6. 0. O

0: <,

<,

""
0

b ;;
~ tIl
0 >-l

rn
'""3 ..... a
(J

Co en

~o~~~2£~~~8~~~
<.C~tO""ootOOOOl_C.:IO~(J)

~~~~~~~~~~~~~
0000000000000

Co

00
• .....,OaoC1tt-jOi

'"
0

§
z
tJ
;.-

<:

to,fIo.OO_......

OOr.oO~CDOOOof:lo.Qtao

.... NW

~~~~~~~~~~~~~
OOO~C'OOt-.:l 0000000000000

~
00
0

~ ~
N.

-l

0000000000000

o.a.Ut;"';"';"'i:uc..:,WWW~N
0000000000000

0000000000000

0000000000000

~;zo~~~~gg~O:~;:J ~ ~~e~~~~~~8~ ~~~~~t~~~~~75~


O'IOo)Oc.JOO O __
t-.:;tj_f'.J

CDge<:Do.~~~;~tt~
0000000000000

~ao"'Sgj"'_"'''''''o'''''' ~~g:~~CD~o:g8:too~
0000000000000

:"":"":"":"":""OCDO:lc"CDc.,_",,,,
0000000000000

;::~~;z;~2J~~~~g;~
tOONO_NOc,.J_OO

g_;f~~~~t;~~~?5~

to~ooooooc.,oo;...,~)ooo~:....
0000000000000 (c (0 (0 Co 00 00

::t: ~ ~ ~
(J t>j

a
;:!

'""3

~ ..... ~

o.~u.;",;",;""wwwww(;,.)~

:""CDCDOli;".~c,.c,.;",;",:"".. i:.:I

_ <.Q

;;"~:""~~~Q~~OOlbt~ :!:,,"W_OO-lC1t:HO-.t
0000000000000 Cl
t.J t~ -

~~~:::~~~e;!~:;;8~

00 bcoe 00 Oo:....a:...,

;.,

~!=l!=l~~~~~~~~~~

:"'_'~Ja,Cn:n<:.r."'1.:..J 0. ~.;,.. ~:..., '" ..... ·:: .. ~,fIo.,~-:;J WO-I" 0


OtV_O;X:C,.I',IIo..:Jt~_C')O~

'f;" '» c, Coc,"'''' '" ",,,,0. 60 :> .... '=>


1Q1 to.:. -I ~;~ ~ "'JVJ Ol -.:..::,:1;100 -.; 0') -c C1I'C

0000000000000

l ~~~!:3~~~;!~t;~egt;,
to~to~:a:~i-rJoo;y,·~~:....:..,

<:>

'""3 ....

rn

'"

......

"r-c
~

.~ ~ ~

v)'

~,..,.a
CO

s .~
~ .1::

...... ti ..t:::u
I

...... ~

&.1::-

ctltt.

~ ~

I-I-I-I-f--

.!?,~

C)

,.

2·9-:.:::: V)~
I
1

-...:

II 1-.,

I~ r-~

,
I

,__

~ -..•..-------

-.--

--.--.---- ..- ..----T

------ -~--__..,._,__.-----....,
:g.V)I

....

I I

I
f--

.S

T
I

o-r-~-r-0

I~

~~

I
I
~ l

\ ~

S~

\ \

.,-I-~
:f;
0
1\

~-

I-I--

~.1; _

I-I-I-I-I--

~ ~

1\ \

\
\

~Q.Jtt. &.1:: ~~ , ti ......


~IJ

~
::;,

...

s
II
Cl

~lt:I.:I

.~~

/-....:

6
I

c ~
~

\
\

t:>.9. l..~ V)~

\
I

I- I-1- 1- -

..

•1

,..,....~"~~

..

'~J

;';

.
I
f-I-I--

8 .......
I
I

§
~

"

,I

,I

<:::>

,I

~ ~ ~

I\J
"1

o ::rIO .... e-

f--

-I
~.

I
Cl

1\

~0)

'\:

1\ '\
~~

,~ ~~.
:)-

1\
-t:.

:-

~
0)

o zr
IO

0....

§~
'"

~ :h. co t-.......

s C) s· (b

r~ -!.. t--- r~'-§


t--- f--l
\()(b

Q'1-

;:;. 0....
<+ '" '" 3

~~.
1\

\ \

" -,-. B
<,

..

"

f{

c.

ru'"
f--

:b.Q)

'1- C)

,p
c"

t-- t--t- t---

<Q- I---

s'- f-- ~II


~
()

I
f-.'

'" s c.
~

~: III ...... n
...... <:::>

C)

I-I-I--

-" -c:
-9::j

s
<, •

II

co

I--

c o

" o·
~ 10
iO o

ti ~i\;
.~

\ \

~ ..... :5.Q \Q"tl ~ ~~

R::r''i'n

1\ \
0)

co '\

0'Q

:5'
::E
:::f

I I~
f\)

\ \

;;;

IJq

t---Q..

<b

I-- t----t).
I'"

:-...

II f

7 'f

II

s ....
;.... C)

ti

§
\~ 't).
(I)

0)

......

~ Q..

,C)

1\

~ ~. g'"
e-e-

00'

'O,",O'<()~~ O'::....()~i£Sl
~
o

G:)§=' ~
"'I

El
~

0-

tnSloC ~

'" ag..,
()

ee ,

~:;-o.. •

~. ~ S
o g~

() (t) ('D'

_.
_. ='

::+ ~

>~~

. ..., S

g- S
<
(t)

(Jq(Jq~ 0-.
(t)

g s' E..
::T 0 ...,
e-e-

::T ~

'"'
'"'

(t) 0 (t) " 0 'O(t)rfJ(t)='oc:> -SlrfJrfJ <0 _. '0 '" '" ~ ~. =' 0 0' (t) (t) C:;. 0.. (Jq 0.. =' "' (t) 0.. =' . <+",:::r S, <,,>~(Jq~<+~ <+ .., a 0.. rfJ en ::TO-: ee tn ~(t)r:r()'O""

S S

() ~ .., ?DO S =' '0 1:+ e-etn t1 '-< =' '" _. El ~ <+<+0 .., ::1. El' sr _, =' '" ::T r:r ~ '-< 0 ~ e+ ~. (t)~ <+" ::TEl S c.S_ (t) 0- '0 e+ S ::T"...'-< '" c _. 0 =' =' _. '0 (t) 0 e+ ...... r.n ~ 00 =:r 0.. 0..
_.

~ _. '" 2. Sl c S ~ cc _.
~ _. (t)
~ ~

g"i

C>

p:l e+ .., ~

0 ~

~. _.

_.w

z-

() (t)0 Sl (t) Sl ~. _. (t) () =,(t) 0

:=:

10 e-

.... ~ o ::r

.....
ru

II I
I

I I
I

0-

"
"

~~ ~~ ...... 'to. ~~ I ~~ ~~

II
Iff

o·~
5'~

til·...,

0 i'>'
(t)

EO'

::T

:;-

0:1

C. =' 0.. aq'

"~,,,,-<c''''~~ ",,,,=,~0",c:>::T

:;l. !S

" e-e'"
()


EO'
0 t:l rfJ
(t)

S ~ e-e~

.0' rfJ ..., ...... ~<+~O-~;;':(Jq <::T _. '" (t) rfJ ::J. '" < ~o..",E..c+=r _. 0.. t:l ~ o _':i! ~

P til.;
~ IX>

l::o.

..,..0 o..~ ....


::T
(t)

(t)

_. ='

.w

S
~

'Q

5'
~ :-.:

Ib
C)

8"
~

t:l ~
(D

::T (t) cr

::f

a
'-<

8.0-

D"

0.:
0

8c+
cr (t)
(t)

s,gi{llX>gg~ '"' E.. ~ '-< E.. - S· f t: ~(t) '"'::1.0-:3 g.~'" i{l


I _ . ..., ~ _. 0..
0 0

::s

C". _.

8 _. 0

§
~
't.

to
0)

04tu

s
()

-,. 'I

q_
~.

~
(t)

0..

'7

:r

:;-"'"'~:3t:l::;-g_ _. 0.. Ul

<">

'"

~l;;::.g:::-:("):;.
='

~cr"""'nS~ o'

rfJ

=_ _.

.0

I II

....
o

C; "I ~ ~ ~

II
II

cc

,_

I I
.~
'il

ci

1--l-

f--'

0.

r'\ ,

/ T

L~ --

e-

-_ ..

_ 1---':" I--

V --e-

V~

l--

8 ~
t<:

I i

<J

.Q

'" \ }I
1-+---It+-!-+---lI-4--lt-f--+-+

I I

Qj

c '[;
c

C.

":
'<:>

r--

8+-l~.....jjj.-I--+--+--+-I---+ &.~-f-'to...

l... ()) ~ ,

f--

a ....... ......IJ
~
Q;) ~

f--I--"~ +1++ ,+t--ilt--I---l--II-+--+-+ r- ~ \\ 1--+-+-t+4-jjj--4--1-++-+-+-+'

S:

~I\\

II

:(:15

_f--

"'

f-- f- I t

l
..

... .s
C'J

.".
E
<l

I-

I-

~
II

<D

.;
0

I,

G'

T-

"!

d
'0
E

" 1i

1j,.<J f-f-- <4)

p~

I
I-

":

.s
d

-~
-- If

I---f---I--\I\-+ \-Il!--++---++I-+--+--+--+

;; ~

f-f-f--

'-- -

~ ~ I
"

'" >-1
~

'.;3

~~\
'/

il
I

I
I

"t-

~
l-

f-- C\J

.~ 1\\
I

~ae-f-- u

__ 1--I-_.

'"
I
':

e-

,
I
I

I
I
I

I
1

I
I

1
I

:
I

II II II II II II II
C\J
II .0
-i::: \)
'to...

.~- x

0)

't>- I--

~S 01..._

" .s

Ii
...

f-I-I-f-I--

co "

ffi o

]
£

I
I

I II ,I

:f; ',~
(),-

I
i\

I
I

I I
I

II

l...
1,)-0
~'l

\ \ I\
~

II II

II II
II

I-.~-

II

\I \
\, Q;) (oil)

II

"'"
~ ~ 1\

'to...~

&.s;())~

I...

I--

'to...()

t·~ '0 ;..;


i0~

, <" f-f-I--

\I\ ~

1...%

f--

I
I

'1\

~\ ~ 1\ ,\ 1\ i\ i\ 1\
f\

I--

I
I

1\ \

1~ \
~

II \
I

'\.I'\. ~ 1\11 \ f\ 1\1 1\


C\J ......
c:::>

1\

\ 1\
I

f-I--

1
\

.....

R II

II "

....12 0"(")
-e

:tv:l....
I

II

~
;:l

t~

~
II
R

f!!. ::l

E<

"'"

"~~"~.,.,~.,

·..."f1"fl_.~,IJ.,,,... !.,""'~.,j.,i"'·,.· "".,!", .

_u..

,.,., :""""

__

4""..... $A ....

~~·_""'!' ...,'.' '~;''W_... ,

a''...".~'

"'' ' ' .' '1.~'' ' ').'')' ' ...~ ..

g_

......

,....,.~

. •.,),..".,;

9I .....

...,.PH........ ...

"O'I~~'

.....

.,.....__'""

..•. ,._"" .... ;."'.,

.:!

'"1

..... o

;t

:;t..
11

0'"1

:1M'"'"
...
I '-

~t--.. ..... q _-I... ....,..J ...

eN

.....

o .....

...

..
;2

'';:;

0.

.S

...
rJJ

r:: «: ~

§
s::-

o
r::
o

W fW

o
I- I-t<

..
".

~r ~ 't~ ~V"'-..l.
-..::::
N,
..;< ;:"1..0

-.....___..,..

'-' ,..0

~,...;

~IO
-00

~I

6(;1£0'0 08190'008060'0 9gLII'0nIt1"O 08191'0OZ81. "0 1

1(;061"0tg1.61·0 00001'061

08060'0 08191'0tgL61'0 1(;061"0(;tlt1"O 08190'06(;T£O'09"1.1I·0


OZ8Ll'0-

()()()() 1.0
L1

(;tlt1"O 0000(;'0'Ztlt1'0 0 Ztlt1"Oooooe 0 Ztltl'O 0 ztlt1"O ()()()() 1"0g1

OZ8L1"0

08191"06(;1£0'01(;061"0 Ztlt1"O08190'0W!.61"O 9gLll'008060'000001"0


El

WL61"0 08190'0OZ8L1"0-

WL61"0 08190'0
0(;8L1"0-

0(;8L1"0

WLll'O (;tltl'O GS191"008060'01(;061"0 6Z1£0'0 00001"0II

ssz.t 1"0Ztlt1"O 0819H) 08060'0I(;06l"O6Z1£0'0

08191"0 6(;1£0'01(;061'0(;t1tl"008190'0 t!>L61"0


9g1.11"0

()()()01"0 6

08060'000001"0L

Zt1t1"0 0000(;'0 Zt It 1"0 0 (;t1t1'00000(;'0Ztlt1"O0 ztn1'O 00001'0 g

08060'0 08191"0 WL61"0


lZ061'0

(;tltl'O 08190'0 6(;1£0'0ngLll"OOZ8!.l·000001"0£

6Z1£0'0 08190'0 08060'0 WLll'O Ult1"O 08191"0 0(;8L 1"0 lZ001'O


HlL61'O

1
Z

£ t g 9
L

!.!.86·0 11g6'0 0168'0 0608'0 HOL'O


8L8!>'0

00001"0 1

8 6 01

---

OWt'O 060£'0 tl}g1'O 0 q

.~u
S:U1I3S 1I3lllll0d

W(~)lf =.v
:fl1lYJ,

tic.

01 'lV1I3N3D .110S.LN3I:>U.i30;)

~
....

.....

-_

......

'.

.'._ .,,_, ..

TABLE

4.-:\luLTIPLmR.'l ai.

Am< FOR

m=l

I('f)

INOI'CIW

.\:'-I<:LE

OF

ATTACK

A",.
m

2!J

o
10

0.1564 --9-- 11

0.3090

0.45-10 'I

(l.5878

0,7071

0.8090

0.8910

0.9511 I

0.9877
-----

_2~1
o
0.156·1 0.3090
OA5·tO 9

--8--1---7--1--6

--1--- --1---1--1--:3--1 5
-----1-----

10 8
7

0.5878 0.7071 0.8090 0,8910 0.9511 0.9877

6 5
4

3 2 1

() - I.Hi8 143.2:391 -.5K5;;0 -6.950 0-2.8fl.5 () ! -u.so: i -115.624 1-15.02.')- 67.298 0 - HU58 0 - ·L8-1() 0 I -3.394 o o -().!.802 150.611 -67.157 0 -9.916 0 -·1.008 o -3.7li8 -12.384 0 -62,917 160.761 -72.472 0 -10.926 0 -5.812 o o -8.320 0 -65.803 177.05-1 -82.083 0 -13.134 o -7.713 -17.388 -4.051 0 -7.372 0 -71.743 202.571 -97.965 0 o o -2.880 0 -7.208 0 -81.434 243.694 -125.537 o -26.635 -1.638 0 -2.371 0 -7.370 0 -96.962 315.512 -180.528 o 463.533 -329.976 o -1.062 0 -2.016 0 -7.599 0 -122.880 -W7.045 -0.459 0 -0.620 0 -1.491 0 -7.089 0 915.fi51

1'----

----

-----1----.)

,-----

~
II

g-

:;

r
I

<">,

r
I

S
(1)

<">IH

'" ..,
e
(1)

C 0'-<!

...,

'o' "
u:

= >=

r.

a r.'
~"-.......,~ ...~ ~~.,

::r c ...,
0t-:I ~

'c5--.

rr.

---!I<">

z, .

J-"
.... 1 ..

("')11 \)

.os

!.

r.~ ~---~
"'a,

- --

.-

~-

}--<-<

~
1-

b1

'1'-..

~ ~
p...,.

v I(
I -,
~

.~
0

lI ~"
~
,, ,

~t "-i\J
,

'\

_-

f.J-.;q

M:~ v
<l:~
~~

-f
._... - __ ._-'--.. ..

!
'~

~!
~ ~~
0

- f---- -~

--

'<3

,~ " :~ ,~

'-~ta.

-,_ ..-,_---------.-~ ...

"------~---.--~--- ----_ __ ._-_.__ _-_ ,~---.


.... ...__ ....

..._.

~j '\)

I~IV

I
~
",0

i;'l
i';,

c: is

c:~ 15
~::_... (1)

1 \'~ ;:r,
m<:;t

<bC\.

,j

"c:; <'i

~'l)

1<>-

""'"

"M
,
I

<:)
Q:)

I i7
0

r-...

""
j
I

~
-Il.

Cl
-Il.

'"

<,

1\ '\ r-. <, \


Q'

<Y~ c: " is <b-

i;'l~

§"

III i\) Cl

\f>' r-..
,

1\
-

"'-"

., ..._

'"

-o-r

a::
"tj t2j

....
to

t"4

I-i

~ tj .... > '"0


t2j

0 I

a::

~ ~ ~ ~

....
fJl

::0
t-.:)

t;rj

0
fJl

...... I

.§ ~

SE-<

0"':::

.:!J

.~0 o
't)'t)

;:3)",

II

{l

...---.... ...---.... ...---....


~ ~ {l

~--_----Ir---t--A ::.

cSl~

..sl~

~!Q
Q.

~ ~
II

~l~

<%I~ ~I..g ++

~~~

... ......-'-I-..<--.~-.--~" ~..... """\.,... .~ .. ..... '~'-.~.----. ._. .-

__ ....

"~ ...

..

A_' __

•• _

..... ""'.__.

._._~

............. __

.• __

..... __

'" !-l ;:::, '" !:>cb()~

;:::, !-l

.: ::: .: :::
...,;J

t t '5
~.+oJ

.: .: .:
C) C)

C)

:...

"'tj:~~

'"

f.l
N

;:::,
J..,:

~~"tl

'" ••

••

.'

,~

.,

,.,

a.,'Cl.>
"',~

'<::!I~

a.,1Cl.>

;2[g>

II

+
.:

+ + ~
c....:::1~
a.,
I Q.>

-11-j

~ I=<..

+
a.,1S'

+ + +
~
--..___/

ifl~ +
--:

+ ~
~.Q.>
I

H'-

~,~

Q.>'

Q)

Q.>

+
+
,:;

+
+
0;
--..___/

+
II

~I~
--..___/

~lg>

~I~

S;:: ~ S?! ~ S;, ~

-"t:>

~I~
!}

~I~

+ +

~
II
~ (1) "t:) ~ 1;) ~

+
~

'l.

~I~
~

go ~~
(1)

<

.,
~I~

-..
II
1:>

.s.
~
~I'_'

~I~

+
~

!}

!} ...__..,

~I~

--..___/

'" ;;;

....i

·3

OJ)

.s
-L~~~~~L_~~~

E ...
'"

'" +-___ .:: e


.~
.."

.<:;

.c

..s ,'"
."

~I~ ....___.....
....... 11:'1

~I;J ---- ---~I;J


I
II
3

~I;J ---~
I ;:: j;::"

~ {j

'----"

"01"0

::::1 ;::"

~ ~

II

....

~I~

~,,,,
"01"0
";j

{j ~
II

..-..

""'

'.'

.,

I.,

t'-

'

2t::=
g_
::l ::l~

o·~
ro

(3 ~~
o0 0".....,
e+

&5

@
>-=
if.

::l

(Jq

u:

'""1

.....,

~I~
I

o '""1

§:
E:i""
'""1

~I:'f
n o

~ ~I:'f
::; II

,....
e

c<-

o" p
c-+-

~
II I

~ n

~
II Cl>1Cl> ~-eII I

~I~
II

~I~
II

~I~
II
1:1

~I~
II
0"

~I~

c.
'f.

Of.

.... E S' ~ .......


.-J .L..

>::

...---....
s~
I~
1;::-'

~I;::-,

~11
~ ...... i' ~ ~
;..;>

....__:;;,
0 )

NI+ I1

::tl~
k C'l

~I~

~ ~~
II

- ~~ ~+
,

-----~--,---.

;::-'1 R I~
C'l
C) oj ;..;>

'"

..c:

~ ;tl~ .~
II

II

-:5

~:~

<t:ll<t:l

-91 R

II

~.

.'1.:.,

,!

...

"

-,.,

.. 1

~,

.'

~~;~l1'

....

~
<:
(2...
i!-'

3~
3 :;
To

;!'.~-~
~- tv -::

+
,,' " -....__...71.
;:l
C>:> -.1;:'

?: '< C :.
;:l ...:;

=- "":'~
"'"'1 _:. ~

;
-5

13. ::--.

o ..,

r-:;'

--;;!}I% !} L::::::::i
"'t

!}I~
"'t

II 1('),
II

~I~
II

"'t~

+..... I ~I~
"'t

:tl~
o
II

=,

;;

·tr: S ~
C'I

~ .8
Q.

.....

>.

...c: ..., ._
c
C)

C)

~~ ~ Q. ~
II

c. ~ ...c: ia ...c: ...,


C)

~ Q. ~
II

._
sr: rn

o
C)

S .... ~ ~
....
C)

~ "3
:>

.:!l

.. ·z
g

..... I~
+ ~
c:
·00

'" '"0
.... Q)

...,
Q)

.. ~l'l -----+

-~~

"

...

~,.

':-,~

<'

a
-r

~I~
<7.:1 ~

....
II

-;;... " >i

I-

t:.
<;)

u: .S

Q)

NI~

~ ~ ~
II

::tl~
II
;3

IN
c<l

E
II
;3

-°i:ll
N

F;::t~ + +

II
;3

.S e

:.a
c:l

;:l

u:

....... o
Q)

....

....

,.,
:.0
Q)

;:l

.S >, .... c:l ;:;


<;)

""d

o
__________

U
~ ...... _ ...... ..... _ ..... .__ ...'............... ~_.. ,·'''''tYt
'rl·tWthkt« ""i'ii&'eh.
It!

....
<;)

»6

.....

>

Wi ii'

'''11

....

...... o o o
II

...c ...,
rn
oj

o m o

"t:

;:"

+
~;::"

~1cS'
"t:"t:

....

~~~~
",I'"

II

;})-I"';:"

~\"'<-l
"''''

S
c:l

++ -B-R
II
"'t>"'t>

rn

II
N

~I~
II

eel'"

;3

'"+'" ~\"'H
"''''

~I~ 7""""'1"~

,I

, . "':$,
, .. ~ • • " • ! '" •

.
f..... ~ •
,

I~""': ••

-..

+ + ++
~~
....__;;.
'" '" ~

'" ll=l~

'" +

+ ~I:;
I=l 1"\ ++

-'" ll=l",

S"

'" '"

~--------------------------------------------------------------------------------,---

o
">l

II>

~ ~ .~
I

~ I ~ '~

-"'I'"

II

o
II

,-,

JI
~<.J

~I"
~,

"'+
J I"" ~ '"

+
~
II

._ '"
o
en
r-.
C)

:.. ....

0.
btl
Co)

s:: :;;

... o

biJ ~
s::

.--~ .. -~..-_.""---'>

':

"

",

.. -

',..

"

-_.""",..

-.

?' ~ "Il x

c'Q :::ro

9~ ... _. ul §
en

....,
o

....

..,

::l 0.<J:>


<":l

tn ::T"

II

------------ ..~..--o ....

..

~
I

+
~
I ...,1 ...... "'...1 ......... ,1 ......
-r--;

>'

+
...
-s
o

>'

'"

1!-

+
....

....., ~
;:l

""

-,Ms
~ ~

II

t +

+
G;
......

!_.,

......

~I"'"

s. .: ~ 'en r ~

:s
tl~
~
u:

s:
~
til

+
0
<:)

"cz
...

..... I~ + ~
tl~
I

c C; > C;

"d "d 0 "d "d 0

'~I~
..... C'l

~ ~ ~ ~ 'en ~
s,

'Ho, ""
~ II

...

" .;
c

!r: .-. 'l~ ",V"'J,


~
til

..;
S-

.... 0
<:)

--;-

...,

~
C

~ I< ~
I
I<

~I~

"

·w

~~J
''''''11 ~

...

:.:

----~
DI

+ s,
I<

r~1 iN"
'-'

-.:;

'00 .....____.....
~

'N~
.-; 1 .: '-'

.... .: '1

s:
'"

/I

/I

/I

",-

C'l

VI VI

s.
Q)

o
bIl

-9:' .:

~1~1o+ s,
.:
til
<:)

'00

~ .S

tl.:
s. .:
til

~
'00
C

o
10::::

sV'TII .<

......__.,
-.:;

~\.

rio

<:)

'--'"'" s~'"
/I
S.

10-

~1
F
C"4

~ r - 'l-'ii' • V"J ...


CN

7v;ro ... ~ 'l-'i... r: C"4V"l


I
..

.;
II E l:Q

I ..__,

,_

..... .: I

..... 1 .:

..... 1 .:

II

II ~ ~

I
q:,

._

o
::l
Q)

d >
II

.~ .~-

;:;

c,

:L

__ "', . '",
...... I~

:::..

+

.D

,~

n
(!)

;.

C/l

:::!..-

+
...

o .....
e+
(!)

p-

-& S·
..., S·
(!)

0..

e-e-

io
<,

"" IUJ '/uap.ljjlXXJ IUdWOW-oUIIl:JI.'d

..... Cl

..... t\j
I' I

..
t
i
+

f-

'"
,-...:::

f <:)

r-r-- fI-I--

I I I I I I

-,

I----

I
"

c-+
~~O

r-...... ~... ...

'"

1
<,

<,

8: .....

'-lEO

::s~~ I
Cl

s ~.~ ~

~t::

~ ~ ...

i"""=

s~ ~

i'-,

~
+ + 1-

-- t0

j--

\0

t\j .......

-.-----.--.~----.-,--.,---..

------.-~------------------

.
..... ~ • _, •

"

.,'

,~

''1

':-'~...,

.:.

.~~~:"

I\)

'"

'"

:J:"

-:::
"3

2....,

,.....
-e p

- --5
::.
r-

'"

y.
'r:

;-:

"!:.

2 ;=:,
~ ~

c~ ..,. '"

~
'1:
"=>

-c -~
-..-: ..-:
<'"

:..-

::'

=:i :r.

'"::

-: :r.

~
(';)

::1
::l
e+

;1

w
'-'

~ w

'" ~ e-eco ....,

.....

.~,

'"
0::

'"
:..... _J

k~
~

o ".;:;

..Io(.I~

_ __......_

............

....~

....

'

__

tk ....... ' rt..

__

~.

...

_-------------------------

.... ----------

-!

II
tv

~ '...... "

......

"

~
II
tvl <">

II
tv' <">

Z!.
::l

~I;
II

~ ~

o ') ...... S
<: ~

o~ C":l

""' '-<"

o 00

+ ......
tvl-

"''' S· ~. q, ::s a

,-!-,oo

~g

<t>

5'

...c: -+"' ......


o
<l>

<l>

~
<t:>
°

00

Cil
<l>

0-

_I'"' • '--::,
1

~I~ ~I~

...c: +"

.....--....
~
1

..

-1C'l

~ ~

{ll '"' .....--.... ~


~I

~I~
-I~

~
1

0;;0

.:

~
1

;:il

0<

~ <l> ;:r::

<l> <:.l

.... ._

~
<t:>

-$

~ ·w ~

Cl:>

<t:>
[J). [J).

o
<:.l

rn

<t:>

[J).

oS
[J).

=:»
{jl~
_1<.) <:.l

..........

<:.l

o
~

-5'1~
.... o
..... 1C'l

+ .....

~

<:.l

~
<t:>
[J).

-5'1{l
~
C'l 1 I<
1 0

o
<:.l

~ ~
1
0:>

C'l 1 I<

;:>,1 <.>

+ <.>

~ ~

II

II §.

r---1
<t:> rr.; <t:>

1C'l

;.l

~0

[J).

II
<t:>
°

1+

;.l

00 II

~
1C'l

<.>

L-.-J C'l 1 '"

;:"1 <.)

~I~

II

<d'.

,.

~,.
.. j

-'~.~
~ ...... ,

.
u .

,.
" .• :

-';:;+>
<">11i .___..

3
II

,-,
B
Ii

oj

II
:

t-:ll
oj

II

~I-S II
'i=l

t-:ll<">

---_ cc <"> L--l o •

6'1~
+
~.~
;:l~ ""

I .......

-- -';:;->

'=="
II

<">1'-< .......___.,.-

<">1'-< .......___.,.-

~
II

-s ....
._

~: _H'i2...1, I
>--.

..:L. N

'0-.

<">I~

11'-<

t\:)

';:;+>

-1t3 I
_!->

~ .___..
<">

.s
-'--~

11}

o ""
Ul

N,

:I::;

,.,

~~

21 <"
I

1«:: '"'';:;-> ,., 1"< .___..

-,., Ij:}

2 ;::

~ -. ~

":

:..-: :::
"j:;

2...11

2 ._,
< v.

.s ----~

~~ ~

§;-

~\\

711

8.,2..o;:;e-::;:.~
e+ . J;:r' 'fl>
<!)

Ir-l

~
II
,~

I>

+
~ ~ ~
;j:o

8~~

-00

00000

Oo~a,c,,~
00000

00000

o.,t..:>~;""';"" oc:ncc:no

00000

0000

8 ~8~~

'l01l\:)1--O

<,
C">

:>

>-i rI."l

;:l ~ ;:l Ir-l • 't:l ,CD 't:l -. M o: "" ;:l .0 Ir-l _.0 Z;;...._c:lS~._.. Ir-l ;j:o _. :::.: J;:r' "" . ;:l po ~~S::!.~o..

C!> == -';:l

1::. 0 ~ ~ c". .,... .


. t-:l 0 IX> ;:l
;j:o

2..

tJj

O'l

-.j

?'

+
o ;j:o

~;::; Coc..a,~o t,;)0>


~t-.:I~~"""'"

............

coc:n ..... ww

....., ...... t-.l-JOO

iS~~~~

Co Co Co

000""""

0;"'"

....

e':l

~~g~
..............

1--'1-4t-.:)t-.:J

';:--

<,

~ ~

:>

<:
e-

~IX>~~ CD;:l""'.,..._t-:l eno..~g-~~ <: IX> Ul IX> e+ en -. _.,...oo;:l""'O

'-"

t<: ~ ..-....
o~

-s
t>:l

::x::
.,...

CD '"

c
~
'>J
"-:

I."l
CD

~
."

fl~
o
o

<r t-:l

0 "fj

~::r' Z;.,...'O .,... en ...... (Jq J;:r' en -;:l "" IX> t::> o..~o~::l<":l po -. "" 0.. ::r ;:l 0.. 0..

«
;>0

c -s ~
::::: ....
....;

8;"'0, 0,00~ WO> 0-:10 ...... -:1t>:lCl:OO

II ..... ~

...... 0000

III

o ....... ,.....~~ 00;'" 0, Coo. ?O~~!lO8 ~ ...... O-:l

00

~ -:10100>0> ~WOO-:l WO>~O-:l 0>..... 01..... ~

';;->
<,

..,
(")

~ z

'<II>"'" '<
~

po~eno~l~ ....,

....... ~""'1

::;·::l°M ~ o..",.o~.,...

0 z CD

== ;; IX>
....
co -. (Jq

e-e_ • ......._ ~ ::r :::.: 0... ~ e+ C!>


~

z:~
t-..:>
(;)

po

>: c;)

;:l::r_

F8
I I I I" I c:; ..... ...... 0000 I

::rCDo.. (!) 0.. _ .

.g

._..

(j) CD IX> 0..


;:l

S~

e-e-

.......

o c.n ..__

~~0>

~a,~ coo>" t.;It.;I-

" ~~;Stio;

t.:l

OO-t.;I

a,co~~~

.....:"~~~8

..... g

~,,wc:n

';;'>
<,

I;)

:> Z

';;'>

e,

';:i

IX> ~ ~'t:l "' 00 <":l "" IX> -. E. 0 -",.,...I'>OOoq M 0'.0 00 (!) 1'>' II> 00
-"-"'~N~""

5'

....
~

s g. ~
s:o -.

==Ir-l ;:l en
Ul

a.
en _ 0

'-'l C

'" ~
t>:l

_.

o..~;.(!),< ~~(!)a;.(!)
("Z)...._,.c:+

s
g

,., .......
S't:l
I

=r~~(_""tooEr I'>,...::l::r=,.,
en Ir-l '"

E!."'" ~ _
I

Ul

-.j

__,._.,
.; ~ ~ e,
II

Nlu
I

~I~
II

~ ~ ~
"Cl.

.:: r..::_,

---!oiIU

~ ~
~

.:1 I<
1-;'

II

---~Iu
~I:::'"

...---....

II

r H

+
I

NlU

'-v-'

~ I .E

...---....
~I<.l
I
J

u"<:!<

So ;.:t ':11<
II

..

~~~cU~~
9"""'f~..-4_"O

00000 00000 IIII I

Q>IQ .... C':> O 0~0t-tOO..-4'1""""'4e...

t-<O

!;;~~~

<0 0>

oOeO-.ti I

~~~~ct
.....;C'i.....;c;i~

~~~$~
~~~~d

i'::~~&;

:::~g~....

o C"< 00000

IQ C"<IQ 0""

'.::!

II I

ro

'0
"

:-:
-r r:l
-r.

--------+

.... '.... '-

~L--J
.... I~

------

--------+ "I"
S
"IH L-:-J

","

I"-f\.

II

./

c...';;-</"i' 1/

e::1~

.&I~
o

...

.:l "'as" ...

.... 0

7
/
)

j_

L~
~.
~ ~

"ill
..<::

.,
~

... .~
""" " ~
'u 0
.:: .9

"t.

.0

'c

:a I'!
(;;:,(;;:,

... .,

'S

-~

...... 11'
(;;:,

-e as


G! -e

l-'"


:::!

"0

-<

~ ::l ~ ~
'"')

~"
:2
'J;

-;

7:

::.
.';l

tr:

!:;~
j;>CD

~§~
rnl>~
'0 ;;jZ_

::'

zrn

) 1 I.:
1,!1 l>S: ~rn

(;)::0

~-3 'S :=1

::'

::;;8
O~
'-l(fl

'0

:1

'J;

?'
;::"'
cT

-,

=
:oJ

;~
t:lrn
A~

g~~
~"s:

NS: rnS: ::orn

!'1';Q
0--1
::0

~~~ KjesRl
OA~
-i"

i'
,

,~
!:;!:;

I'1C! OZ' -n rn ,

~~
rn~

::l

:!

.< ~ ::..
c,

_,
-e

:J

.._,
R
p

.J;

::;

~~:j

e:,
:n

s
Cl
t,.

/1
)

g~ ;><l>

~~
!'1K;
J;:l0 0--1 A~

.,

.; j

::--

" -:J ~
(p
(")

"1 (p

\~
::::

:::-:'::;,
~ J~

~
ClCl

.~

QJ

,\)

C'\

C
X

:e,

~
-,
C

':>

en

C)

Cl

'.;,. Cl

:);)

'-0

;:-,

~
'~

.-:
e(")

c: ....,

tr: :J

en en
-s

......

c
(p

~ ~
g~
Q,

~ ,

e-:
m

gO '<
,.....
:;.' _,
r. e-e0
"1

,,"" r>

"I> ~
"'1«

~ ~ c: R .-; e+

~ ..., 0:

3 -:i ::s ~ ..., WO :J '< f-i0 c- So 0..


(p

::3 0°

-.., ~ S ~
.-:

"'I~
)~

"'II>

<{-

en
<3

.., ,S? 9,j


;s;

(t) Ul

::;0
ct> CL

. Pill<

";'",1 .. 4 (

p. ;

'-< rr. c:r s, <':>


;.:;tA!4h'M<X
,I..

R)h-r.-))UWf

;;

,'-.W

;.

I.i

po

4$

-.....q_

,
o

~~

i
Of

..
D

I ~

l"l"-

i .. .
t
I:

1\

:~
P

1\
~~

I~

Pk v

'l I"V .. l"i V I:

If

I"-

'"

E
rJ)

o u
in

> o

.c
ui o

u:

e :>.

, 4.. ;
,_ "" '" ,..", "". ..,:. '"!~~.', .,,-

.
J. -;, ~~ _,. .' • ' ,~

"

."'1'·· ..

"'.

~;..

~-~ , ...

_~, ~~

L~ "'...... "'.

,~: ",-

i ;""'t .,..~..... .

1::

:;- s.. ,., < ~

-"-::; :':l ::.

cs:~
...,~
;:.

~!-.4

is

3 ,:;

t'1[~

~ 11--:

~~ 3
o ""1 __..
(";)

...,
::r
(";)

7J

~
::;!

'<!

c
en

~ ....---.... ....---....

~ I"';::"~f' /"';::" <tl <tl <tl <tl

c?' I'H cf'I"'1-1 ~~


::1.1

'-'1 C>. '-'1 C>.

~I~ ~I~

C>.

::1.1 C>.

1-11'-'

II

~I~ ·-51~
;:l ;:l

~.' e"
~I~
~ '1 .~

---I

--

'

e" ,

:=

<..;::

~~i..c' -

c_,', ~

~"';j

"0 ie" C".J'~

:::. '0
::"'ll1 ~

'-'

I~

o ....

WI'S
~ ~ ~
::;j

~
II

~I~
II
<::!

II

~I~ ~I~
II
r---l

s
-<:I

I=l...

~I~
...., ............
000
-<:I -<:I

., .,
tt

....

~ ~ ~
o
~1l:: l::1~

~II~
"-.

II

-<:I

::;j

880

~ I'S
::;j .......,

'1

~ ~

,,0

~ 1H ......
II
o I

~I' ~'> ~I~ C! I~ =» -ti


II

l~il~ .....;>
M" ~

...c:~

C,)~ ;:':';:"

C'1 C"':

C'l

::t

~H ......1
'-'

'-----"
.,........,f!

II

..
II

\.WI'"

C,)

en

C1)

Gil ....
C1) C,)

.::

Q.)

b.()

...c: ...,

.S
.... o

....~

'-,.

00000

t- 00 1Qt-IQC'lt1Q<::>t-0000 "''''0>0>0>
L~

0 0>

~~C'I~~8 "'0>

000000

"''''g'''o>''' 0>0>'"

Q)

.,.

OC'l-.j<<OOO

-i-i~~~

.0.0.0.0.0<0

C'I-.j<<0 000

'-,.

~~8~~ ~~~I:ao

~ .......oo~
(Ot:>

....... ~

.......
.......

coooo

~!;)8~~

00000

\ \1
1\
'\

I
I
-,

.,.,

C'lC'lC'lC'lC'l

CC'l-.j<<OOO

C'SC'.iC'.iC'SC'S

C'I-.j<<O 00

r-,
I

i I

-.j<008t--

'-,.

00000

8~o>$....... ~

~~~:£~ ~ ~~~IQIQ

oooo~oooo

I ""~
\

r-.

00000

"r-,

.,.
00 00

00000

C'I-.j<<ooo

o~-.j<<ooo

_;.....;.....;~...;

n, -., " ,_, ,_ ,.', ••_ .... ~" .• '" , _ . "\' .. ; '. __ ',' . (,},,' •. ,." _.,''',' "

"

.. ",!'

'.:,.;,"

&~ § co
e+

o e-e"1
('t>

e.
p
e+

_---.. ~I~ .~ '" "'~


.....
'--0

o .....
(";)

"

aq

:Y p ::l c:>

o .....
<+
('t>

:Y
"1

~ e+
(";)

..... p
('t> <'1)

'0--. '" "" .: ~

-------;::._~ h
l-

'0

...,
C ::l

.z>
~
H

M-'

07

!}I~

!}I~
~

!}I~
~ ---.

c:::
I

.--, c:::
I ---. Q I

o.

c:::

!}I~
~
t-:ll~

;g:
+
Q

.:

L::::...J
~ ~
I Q

.:

..
.:
II

....
00

+
II

!}I~
~ ~

'" Q -.::..-

!}I~
---.

...

!}I~ c:::

f}1~
o ~

;g:
~I~ c:::
~ ~ ~
'-'

.:
I

Q I

.--,

...

Q
I Q I

c:::
I

,,-..

.s.
!}
II

-I

!}I~
!:}
I

'1::l

!:}

L::::...J
~
II

.:

I}I%I

I
'1:>107

I}I%
I
'1:>1-1

s
Q,)

rn
0
0
Q,)

.0

~ 0 'w
(fJ

<l.l

0..

....

~
Q,)

:::

.~ ~

~ ~
00

::::>

~ ~ ·z
(fJ

.S ~
~

bIJ

...c: ...,
'0
Q,)
(fJ

Q,)

.0 tr:

>.

......

---_ ..... --,...

-,-.~-,

..

.
.

_-" ....

..._",.,

"_.._,----,_ .....,_....
'"

.......

--_-...-------_ .............. _--_ .......-----,,,......... 1'wH

*'

'>'

·" .."Ie·

."··r

........

__

d·"". .............

~Icz>
1-1<::1. I- 1 <::I.

1\

1\

I-I~

~ C"I
c:i

~I~
Cl:>1~

1\

~\<:>
C"I
M M

~\C"I

c:i
X

::::: <i:»:

+ ::gl~

c:i
II

I-

..... o
o ·z
I:!

·z

3 :B ~
u:

-. c ....

1/\

tl\H
1/\ 1/\

~\H

.... o

Cl .1

<,

~
I

I'-- ........

-,

<,

'\
I I

1,\
i\

1
<
0ro
'-<
;:::..'
(';)

{ji'

0..

,...
c

::!,

::;

8 ~ 8 'r;: 8
oj

o '\J,...;,

,'+ <1' ,...;,

~ ~

"

.e

....
o

1;:1 , ... "'" Is.. , ...

~I\~o 6?
C': C 11

-,

""e, C':

::t ...

e. ~ , e. ;I?
e,
C"':'!I~

II

C': .........

II
to

CM/sec 2000

<0 00
.+.-.

r=:
,
I

,
;I

1000

f------

!or

500 400


I

Lt
I


()

,
of ,{ < 1t:7CM
and x =60CM

Me(Yl

ti

III

I
()

Ir
Q

LM

CM/sec ~
2000

~=t2=~--=:=~~~.~c
-r-==:c~
,

_=

x=87.5CM

X=I25CM

.-----l--+'

....

.~:.....~;:;=

't::::

.;:;::;:;..;_;-

,
" I

~
I--

__.-

1000 f------~-

~+--

_...

~~t±-

FIG. 45. Logarithmic scale diagr ams of the velocity in the boundary layer as a function of y at the sections z 125 ern from the leading edge of the flat plate. The solid lines represent the one-seventh power law.

75, 87.5, 100, and

------------------------------........,,~-------

....

--'~.

-l

II

~I-' ~ 'S
~Is;

C_

;::
lr:'

II

SI

0..1

f..

,
rJ
I
t-r-- r-t-r-- rt-f- I-

IL

lL
I

._ o
-0
CO

oil
CO

Lf

ti-

le)

1/

.: o

f-r-- ~f.l!! r-r-t-f- ~~


111

~ - r+- 0, ~ ~~ '" ~ Ie) ti- r- ,--- ~ liJ

'"

/
;:ll*""
-eII

\I:t~
II

_L

II

I
rl
/, ~

L V
j_

IL

8 .....

.:I:)

',uap/IICJO:J IJOfPPI UPIS

......
:")

~
JOO

7
l;'

.... "'" ;=. :--'


?' ?
(")

()q

~ :j
::.;

UJ

~
(") UJ

()q ()q (? UJ

c :j ;;
p
"f1 "...

t-:l

_.

(?

UJ

;>;"
(?

c,

::l

en

n$:I)

za 0

s
1» ..... t:l 0

O .....,

'<! 0-

cr :3
('0

c
UJ

,...
::.;

...... O·

-~
e+

....

....,
(?

(y

r:>

"<:> I

0 -s ...,

:: ~ ::r:-t :::.. t:l (")


::l
CD 00

t"


tn 0

en '0 0

(")

~
()q

::l

1'1
::l
<:;.
/""',

.., ::5" ...... SI"' <: .., ;;:;. 5~ o· ::l


c-eI

('0

;0;-

e+

..... -. ~
a
;:;::

....,

:::

...
<>.
." <b

""

""T

" 10
~

[\"1 ~ f-'~ f-.. f-'f-.. f-'~ l- f.e,.

::l

c: ~

g;
CD
'"1

e-e0
,.;J -n

!':.l
,_.

0=::1

'<!
(?

2; ~
;3""

'<!

..,

...

ill'
(?

..,
('0

~ 0~ ;t:l ..... ~
$:I)

~ c.-. ~
t..:l

p ::l

~!l
~l;"-I
S!
"<:>,

-.

'<!

:3 p

""<
0

cr (t: ......

,.;J

.-~
t..:l

~
Q

""'l

'<:

~ e,.-. ~
0

:r.

.._,

c,

+
$-'
C11

...
...
0. ."

..a '< CD c. :-' ;:;


0-

~ t-:l ~

.....
('0

.,

'-

i.rJ

'<:

:T

L-....,:;J

..,
0
UJ (?

......

>
:>;"" i:l 0

., '"
('0 ('0

...... 2.. 0"

:::
0

'0

10

~ "

<: ('0

co ., 0-

:::

0" .....

()q

5'
.....,

.....

e.

0-

SJ'

.,
S C ~

()q ('0

t-:l

--'

....
~-~

... --.*,,~,<,,,~. "

"to

!}I~
II

q:,

"1.

i::l o &: J.

~
r---J

~Iq:,

~I~ "' I~
I

2
CJl

t..:l

.~

'1
I

1
1
I

1----tF-~4-Iffoj--t-ltlVTrTl~

'"
...

--..
I

~ ~ ~

.-------..
=:1+ y ...___.....
c.,:~ ltV

I .......

II

.-------..
.L-

:y ...___.....

tVl

.-------..

I I

,
~

"(5
I\)

",,I\)

r--..I'-... <...

_.:~
r--. r-....
-1:1. 0)1
I

CS
-1:1. I.J)

".
~
-1:1.

t..

I\)

.................

v..
.......t-......

0\

ct.

(5-1>0_

t ~

f"o..l'-... !'b.

-l

..... o

<,

!3

'"

....___
q, I
<.)

.~ ...___ ....--:::.
N

II

e'

("4w

. rl

t.

f-

1\
"

\
<, "
......

-...:

~ rI-

I 'l

jj
"'\

.....
(\j
-....:

_.....
'"

,11
<:

r-r-

r-, "

"\
.....

.~ ~~,

~,
~ e-,

1\
r""o ~

!i!i~ ., ..
C)

<:~t;~

oS
cO

..
e
Po

'0

-e

i
CO

f-

t-t-t--

I
~IO '" ~ O\C) ......
;::,~~';::~~

~~~

10,

.llO
8
~ ••

1
I

'It,

I
i\

"l'
\l~

:a

>.

I5q
Q)

~ -~

.~ ~ IIII ix+ ~
1:: Q::
Q: ...... Q:: Q::
II

-SO! .... ;:, ~0\C) t\j \Q t\j \Q

......

i+
~+

11'1
+

"

./ ......

~ .......... V

i-'/
t\j

i I • jI

-2 ~ .,
":l

<= !'::

/
r

-e
l\J

il
CII

IlI

lJ.
,
/+

.1.

g
iil ()

.'5

'to

C\J

"l'

0 -s

.......

..,
1'0
;j

e+

.Q.

f-

'" '" ~g: ~:


~~
r\jv-!...

i\;

::r (?
e+

...... ......

w
(";)

"

.......
-s

71
I-

l-

ff--

f- ~ a
I"

~ i}

- ~~ ~.

7
/

i
\

f--ht /
1/

I
0, f--(]'I

J i'ch
Cl ~;
0\
~ II "

"
,

1\

I
1

,
x +
0

~fo
<no-

i"

._

"

~ ~

Cl

'"
(]'I

(]'I

fe, ~

P~

fO
t:: ~

I,

~~+j~
~'I~

~~~

.Q.
(]'I

<

f-1t "'~~~,,'" f-~ t.~ f--t!l


r-:

~Di\) i\\ i\)

§~

f-

-~ ~'"

Cl

0\ 0\

~f-

l--

~
"I

+
+

~e:~~ ~~ Q"Q'o-a$:)
,.. :0

~~~Rl

$:)

15". f...
I I
I-

111

_i

4 "'JI!"~'-"iI.4¥h,:

0,. 1$ SAOU;_;·4%A' 1 k$

h"; ; .MY

,eM

;;:g.P

4.

i.

to.p

ihl;;

\ '-(j

...

,-

~
<l:>

<l:>

'm ~
;;;;;;

t:l

'"

+' ~ ~
04 04 I-l ;::.,

"

-_.--._-.....:.._-----:_------------_-.-_Il) Il)

~
"
oj.

lS
Ij

""-

~\)

~ ~~
I

~:>::!

.~ .~
~~
:~

Il)

Il)

;-,- "f;
>,;...J

••

::J ~ ::r'
~
(';)

[~
(';)

.....

......

....

cr-;
I

;:l

cR

~P ~ ..., '"

II

s ,.., c·
:n

§
2.r,
;:l
(";)

.., ..;;
.....

tv

+
tv

_, c

,.,
:.;
p

7.'

~ ;:)

u:

:n
"':J

:;;, '-<:

"=l I:i

::!

......
S,

::' ......
::::;

"C

~ ~ _,
c+

::s

a ~
._;

OJ: Of;

s' ~
s
0 P

~
"

3..
,-

>:
;;') J;

's:

.....
S
I" X

.....
~ ~ ::;

..... P-

~ ~

s' ~
S

S'
M-

>.

::i:l

ro

....,
e-e::r'
(l) (';)

::r' 0

...,

0..

~~
?;-

\I

"
?;-

'" ......._

~~
-I

..

~ ...__~ ~

Ie,.:,

+
~04

04

'@

l!,
~


M-

ro

c.n

.... ......

.:::

s o
E .~
._ o
;::l

II
II

ct:

khH

~ $~$~
<0 lO .... M

t- M 0

,.....;_;u-3co~

OOlO§O OO~C"l ...... lOC'lO 0> 0""" C'I C'lC'!?

COOCO

'0
.-

~"
~ .!2 :':;:"Cj
0>

.-:= E rn C

~ o

...
.D

...
lOOlOOlO O...-4,..-.4C"1~

C)

00000

~
8~~~SS C'l C'lC'lC'l

C bII _0>.rn ~ 0>


"";l

~~

00

..... .....

> o >

"""
I lI-

C..:>

<,

o ......

.,...
(t)

o 9 C.n o

p-'

p-'

0..

o ...

::;-. S

4;;:,,;.

;;

%4;

3+4;;;;'.&**

"lit

54"4i.

£4

-UP

o
C'l
l~
I

C'l
I

c <: z

<:

o
C'l

.....

..... c >:
V:l

4'

$£;; #i

4;

;(

«;..

14;;4

;.

14

44

ii'

"I"

,$1,1<

.i;

.8'lfit

4"

,IP

I':l

>=:l

0-1 ....

..... 99
(7.' Q

II

II

II

('":I

§
~

0-1

9
~

;..

0...

~
"-'v-'

- ~~
..

..

--.....--------...-......-----------

.
. ;~,j~.

.
-

. ~: ..... ,:,.,,;.:

'.':

;j" :.... ',..

..;~~.:.~}_.';. '~;'.~.' ''; ":r:<;'\~:.l .t.':,

'

~'

"

,: ..", ,,~.,::..~·7·.

-,

'.

'~'"

..h.:>':':

"

lIea~urE'd o
I\>

e e c t Lon ang1 e of zero 11ft, deg. o


I I\J

[,teasured
~J

section o

angle of zero
I I\J

Ilft,

deg

c-

1--

;> tr:

..,
'1

...
g. '" " "
::l

z
0

»
0

»
0

cr

... .....
~ ....

co 1<

.., ~ ,
II> ::l

,.

.... .,

...,
<'

,:-

.... .....
::r en ....

I\J

.....

...,
<
til
I

0-

"
::l til

....

'" "'
-o
C1)

.....

(1)

'" '" '"


....
()

"0

'1 ::l

.....

o-:

f-I,
0

0-

<J

0
()

"" , ... " ., '" ...


til

.....

'"
::l 0

., o
...,
tr
0 '1
()

.....
c

<

:J 0 '1

I\J

"

0-

0I\J

<

c<lC>Oo
0000
~I\J

£:!<1I>OOC

.... ....

Cl

"Vi

> o >
.. ¥ J

... ... .!!.. ... .!!..


C"l 0.... P. C"l

'(;g:£:!-~g ~ ,:-

I\J

UJ
<II '1 <II

,.

....

w,o;

#4ii!,**;t;

_,

IS

"'*'*' ;

¥.o

w.,

4.;'

'*

(4

.G ;;

" "W.<

l '"
'" ~.
()

Measured section angle of zero lift, des


o

.. g,
0

Measured section angle of zero lift, deg


I\J 0

:0

'"

I I\>

I I\J

r:-

I
(j'.

~ .... ~ '" ~ ~ 0Ul

~. 0

-<

..

e: o
p.

.. ... .... ..
»
0

t;~

..,
'1 0

> c....

:z: n » I>;' :s 0
0V1 I

(Xl

II>

I"

g' .,

~
0>

.... ~

» .. .. .. . .... .. ~.. .., ri ... .. .... ..


I\)

"
n

.....

...

:z: >

~ ::r .... o
>: 0
CII

co

»
I

.. ....
co
"0
(II

co

..
(II

I\J

.
co

:s

0-

~
n IJ'
0 ..,

I\)

if
~

..

'1 .... :s .... '" " ~ a0 .., ;r 0 '1 P.


Cl

;l

i>

Po

I\J 0

>

~
e ......

c41>000

I\>

.... "

..... "" o

000

N..::t

0'20
.....
o

.<: o

1<

P
e
I",
rl ..... o ..... -

....:t!<

..:

N
I

"'h;..

0>

0>

,:i~ ~ ~ ~-~
="="-

..... -~
... = '" ...
b( ;:

b(

c: ==
",-

~ .....

00

. s
?i
"'1+"

Li!t-6urve

. s

slope per degree, ..... o


N

dCt aa;

L1tt-curve
a:>

~lope per degree, o

Li!t-curve
o
(]">

....

....

elope per degree,

'"

'"
ce

.... o

....

,
I
I I

'"

'"
:-t

<

0-.

'" ~
-r

""
;;
I

s ::l

~
'7 '3 :;
I":)

....
0
0>

,. ...
..,

co

§
.'i

< -;on
P Cl

... ..... ,... ;r ...


0

",

> ... ., .... .......


0 ""0

a:>

"'"
:l

-;;
<l DOC 0
Z 0

... o
::r
<II

,.
o

~. ~.

'" .,
<II

::'
"0
<OJ

<II ',1

..... N
f-

~ :l

>

£::
<II

.-. ,..
l';"" m .., to .-.

[ .., ::>" '" o· u


::l en

0 <II :l <"' 0 0

..,

?:,?:,o
""- ----w ....

~
.....

I--

o ......

,. "
-0

.... fN
I--

<1 .. 00
0000
0'-<:-'"

....

, , , , ,

'-"

o-.

.. .., ,..
<>
CO

• co

.., '" ....

'"

;r
0

..,

"" /

Co

,
o

,
I

'" " " ...... 0"" ::r


0 0 Co

o+=""

......

1\ 1\ I~"y
1~
1

" .... 0
.., "
I II> :l Co

;:

... ,....
0

...,

::;

>-

.... 0
.... N
<1 D080
'-"
0 V' 0N

"" i'.:
>;"

11
g:~~g
'-.,..-._ ...j

-s

I~

... .,
....
e
I

~~ "
'0
0

:l

en <II

iI ,
I

,T

'" '" ~
j
co
IT
0 01

....
"l Po

::::
C ;:;:1

-..::
C

,_.

.,

0;

'"

::l 0-

"
g"

... 0...

'" 3

N 0

~-f-

'"

)_
0 0

.... co

, ,,
I

... '" "" .. ., " ...

...
o,

.., '" .... o o-: ,...


cr
:l
CQ

-:j?

~-I>i ".

..,

--

...
"
o
0

0
0

.. ..

..., ..,

...

c.

,...

0-

..;:!.

....

" .,

0.

"< C'l
J;

.....

'" ""
<=

~ _, c. <:
V:l

::r
0 0

.... co
N 0

,
/_t

~
o
0

:l 0.

1
" oy.

s: I

N 0

f u, ~~
11.,
xu,

N I\l

~
t-- t-- ~
0

,
if
0 0

.... ...
:l

... .,

'"

N N

I~
j.

'"
I

'"
,;;;%i41.;PMh$1.M't99EAlb4.;;i44*V,i40bU ,,;;;;(, A,4iJA;;;..o4P4AQ!W_

~
A~I;W:h$14y~,;:.IJl!:;;9',.,.\\,

1.1.

"" rr "f1!I"'' ' ',J

«0',1·(5.. 4· +

RIp,.?

W%.("P

$ a4,D1

"k~#4t1rl'l

...

4ALI

.. """,,,~

Lilt-curve

elope per degree,

> o
>
0-. :.I.. 0-.

.... o

. t;;

L1tt-curve

slope per degree,

.o ...

I\)

. ....

aao: .
~~'

dc,

:~

~ .~
t>J

it g o
:>
0

.. .., '" .... ... ..


,.
0

CD

.....

0 Po

z "'" ... f,. .. >

.. g
0

... .. '" ... ....


>

CD

....

00 00

... ..

..
..

..

;.:
e<"'.l

~ t'l <: ....,

.....

0.

g::'&

" I-• t> !!


:"

. .. .. ..
0 Po

co ,co

I\)

0>00

f-

.. .. ... .. ..

~N

000

" .....

,
""

> co 0 >~
Vl

z[
""-0

"

i
<I 8>00

I;; I-f-f--

.. .... g..
I\)

:;
:"

.. " .. ..
..

~ 6~
0

..
'" "
it

CN:-N

0000

.....

-""',,,,I I I

:> Po

... n .. ... co
s: '§0 :> 0

.. ...
....

~ ;:;:1 ~ <"'.l ...., ~


;:;:
IJl <"'.l IJl

.....

.....

0-

l-/,
:l,
0 I I
I

g')

.... o-.
~
N 0

to
0

fj.
I

"

,
0 0 t:f

,
cg.
~ I, s:

, ,

..

-s .....

a
<: t;) en
<"'.l

..

.,

..J...

e ...
0

~ .....

...
1:1

'>l

I' ......,

t'l

r
0
0

-s .....
I--

.J"
~

IJl

<:

,....
Vol

......

"./".......... )..._'''''............ ...............+."' _ ..'.......... .. '... ,_, _.~, ..... w ................•._ ,

......

..........

.....

...

....

.....

.....

__

ff-

1f 71 11 \ .£1b--.., l .~~ V ~ 1r-~~ J;.~ " ~~ \ f v-~~ (ti- t,~ r ~~\,. 111 ~ .~' 'st 11 r;;:::;:::""' ' ~ » 12l~ \ I~~, ~\~b_ ~~ ~ ~,.~V ~R .~~ If)~ )/1 r ~.~ ~~ , c;s'-~CS
'Il.!:),

'_l~ 'I;t-' 'I;t-/~

-.~'-J;.~

II)

t~
11),

~~

19

-~~-~~

Yi ~

fA

<,

l~
II)

~1.6

.t:5

CIj'~-

"'£\.

~,~

_,."

/'

~\. -

.....

II) 'tl(5~

-<:l~

.~~

II)~

_L

II)

1'7"'

1/

ii

f-

.~~

Ji:~ ,t::l
8i

f-- .~~

II)~

~~

8i -I
~ ~

~~

XDWz., 'JUfl'?,ljjaoJ 11.'1 UO.'IJaS wnw.'xow

Yax~um
0 0

sect10n Ittt coefficient,

i='"(I>

en

.... .
N

Ctmcy

»
0'1

\i1I "cr .... 0 ~ ,. ..... " Po .. " .... 0 ... ,. .... .... 'O::r .... ,. ......... ,. ..... ::r ....

...
o

..

(l)

"'=j_...

~9 <>
"'

'-, Z
.:;J

o ~ > 11 '1

.. ..... >.
N

...... """ ., 'On

..

I I I I I

0 Po.,

... '"
C!
-n

., a" 0 .::, '!' .....


::r
0

.. .... ..
()

"" ...... "'" (I)'"


Prt

~~ .:: 0 '1l-~ ::r

::>

<>0 no::> "'Po "'0 0 0

0'

'"

. . ..
.... N+:"O"-

....

(') ~

...

.. .... ........ .,
.....
0 00-"

'0.,

'0 ..

..... .... ..... .... " ..


...

....
"

.... ... "'0

Maximum

aectton

I1tt Coettic1ent,

C'ma.x
o

1lax1raunt

i=-

(I)

" section 11tt co.ffic1ent,

!"'
N

!"'

....
"'0
CI

'O::r

'00

"co> ......" ..

.... .... ......

"' .. co,.
...,

r~ .....
"en
0-

1 I

'"
o ()

.
0

C'max

i=-

!U
co

III
~ ~

0 Po '1 <> '1 ,,<>

g'~

!I
I

I~

K
';

r\J ~tt.:0

oOI><l

[\
~ \~
\

N.. ~~ ~\ ll' "'"~il

I~ 1\~

<>'0

......
no

'&~ ::r

'::0

.. ::> <>Po Po ee "'0 a 0

IIIf
OOI><l
0

r~

[::::
a
(')

~+ ~ r++ IJ 1
~

, '\
};f [l

o(jr:J4 a

... ..
N+:-a-.. ....

It'<

ti't

~\K l\
~\

1.-~~

N::-~ .=

J~

VIr

r c1(j~<!
0

~l-' If(,v___
\

) ~~ I\.~~ ~ 1\
d l1
n

~-

N;:"'~ ..;

\~

., ... .,.
... ."
II

'0'1

...

0 ... ... :>

......... ...
...

» ..... ......
"'0

"!T

.. .....

1-

.....
CI:)

..::: e ::= ::=

1:
11:. x
• C7"Io.OI'f\CI)

E-.
C,)

< a ...... <

<:,)-0 1:£ <:.J -0 ,_ l:! <:.J

'J'.l

.:: ~

!:IJ<:j

ooo;f!'" ~
080(]

...
~

'tl

1!i" ~
CII)(

rJ'"

..

C:J

g;
tI'.l

a
...... tI'.l ..._

k.

;; Cj ~ ""'" u: S "@ o ;;j


.....

" ..s .~
.... "0

<:j

u
E-. kl E-.

Cj
ir:

....

bI)

'z 'e.... n
0

""'" :0 u: <:j
<:.J

....

c::!

:::; u ...::
E-.

~ ~

"3 S ~ <r:

~ ,~

'f1 'f1

-0
Q)

<:.J

< [f

II/ ., II J

Ii 7

<f

v:
f

)j~L
~

~ ..,

... ...
'0

1j

IQ

J..

~ ..,

... eo

~ ..,
'0

... -e

... eo

...

..::t ~

71

C\j ....

.:t ~

....

... .,
" .,
I

., .,

-=t ~

... ...
rJ

.,
"
I

-=t
C\j

... .,
\

., .,

0 0

" .,
I

..: u «
Z

"2 .....;

~ ...
,I

<

S~ ....
0 C

'-< tr:

-< u -< z

"\ "'-

'\

-=t

.-i

-< u ..: z

0 c.>

~~ ~

~..,.

"

IX)rl

... o

$1ft c,
kl

~ ..9 -0 c "0
c;j

::2

so so

.... ~ ..:

kl

.... u: ~ .... .... 0 ...... ..:3


c;j

-0

"0 ::l
Q) bI)

"'
Q)

C\j

. '"
.-i

C\j

.-i

IX)

...::t

. '"
.-i

C\I

.-i

.
uOI:jOIlIl

IX)

. '"
r4

....

C\j

XlIlIIto

':jUIII::>IJJ'GO::>

:jJ'lt

lImWIXlIJI

.-i

n ~\
t-,
~
.~

n~
c
00

~ 0 ~ .!

III

......
xx

~ cr-

08

. ...

GO

Maximum section 11ft coeffic1ent,

co

.
I-'

0-

.
III

I
[>000

ct
z

~ ~

» »
(")

...
0 I

z » (")
;t>

1-"

g g.~
p, P.

II'\-"Cl"'-O ct· •• '1~OOO

x
I-' 0

:<l

? '" ~ .~ ::s '" c.

'-"
0 on
I
0)

III

{:
0"

C
.-

~ ... .... ~ to 6....

..

....
'1
0)

_L_~~h
\ \

.,

I P,

V1

~
p.

()Q

... ...
to to '1

()Q

..... .....

\J
?
/

? 1t /f
Ii

...

.~

rt

....

'"
a

; i /I
V_j

,..".,.... ,4;*:;#

t4A1PJ

Oiii

'"4f4l,H.t?3!t.if:>",.L"',

,.,4

J PJ

,1';;,).

''4*, ..

;';$

;:P

. 44

14,9

iH .. #

4WW,Ii

,;.,.,1-4.;

"

..

.. is

Kaximun section Itrt coeffiCient,

.
I-'

Ctmax

0-

o
0

III

.
I-'

III

0-

- ...
I-' rt
()

., ...
0

~.r:-

.. ...
0

I---

... ...
~~

f----I---

...

..
0 II 0

"

f.

i1 Cf
o
I-'

tI>

...
(X)

"I--e

II 0

~~

iu ,----

~ ~
e

..

:r
;r;-

Po0-1---

~
c:3

>.j

!=' o-~
\-" I

'"

:;,: ;t> 0 ;t>

to

::s ~ to

I-' III

~ ~

'" i'!.

.. ..
to

'0

~
n
rt 0 '1 I-' 0-

1\
If
~
(

\ \\
1\

~ !" '" ~

;i'

... '" ::s


'1

...
p0

1
j_

III

(;

JJ II 7
J
~ ~

I>

Ii J
~

11fyl1 t
~ II

111

111 II

rt. • O-d~OOO

I II Ii>QOO tI>\-" ov-o •

"

~ i ('1

I vt

....

..

" .

o
0-

D>eo

x,:p.
I-'<a.~ 051lo
CNI

)(
I-' 0 0-

.. ..

'<:t' .....

.....

<o

ei
o o

l~ \
~[

000<)1

".. ....

..,
c '"
o
CD Cl

):itrJ>. r Tfl IfI

?\?

vi
If
~

~I~11

'f.

i
j
~~ r---

i1
0 C\I

0.

~ ~ o
u

'j
t-,,! a
r'"

j_

j_

-c

I~

~ ~\ ~ ~

rl

.., S c ., " ~ o .... '" ~ ~ .~


... Cl

fJ ~

~ '"
0

0.

~
a

"'
-_

:\ 1\
~

C\I rl

~
C\I

~1
~

0)

--=1" rlJ rt>

......

r--r--<o
rl

r--r-r--

0 II

.... ... e

II

.......
nJ .-1

...::t

~ .... ..:

.<: .., .... 0


rl

..: c ..: ;;j o z ;.:.. .....


.>j

CD CD Cl

'I' ~ tlJ~ u
-o
0

.,

"

...
Cl

CD

-c
1:'.)

ei
11 t>
0

0 ..... s,

.... ...

S-?
C!)

~ ......

-e c
0 CD CD

...
0.

"IT!
~
r-

'\.?~ ~

I"\

I~

tt

h Tf
\\
"l.

[p 11' i.

Vi
L
j

s lip I
r-<

))
~~

...::t
C\I

.~ 00

~ ..'t:I

C\I.s::

::.. ....

f:l
rl

~
o
til II
CD

1
-c

lh

i( '/
~ ~ ~
r--rl II

1\
l

t f '\

-cc
rl

.... 0 ..,
II> II>

t>

o .... ~~
<oJ

., ~ .: 'i c
;0

0.

co
I

::....

~ ....

e:::: 0

rei

~
e-,
r0 II

1<,

C\I ., rl

., C '" .:.:
o

....::t -0 -e

"8
d
<C

....

....

'-lij

'"
11

.....

.<: ..,

~
rl

f-' 0 •

...::t

r--~
I"-

C\I

.&
C\I

~ ~

:<1
0)'"

2 .;:;
"0

.....
...::t..(

rl

t
CIl

.... " r- ... 0 t> r0

".......
u

r-I--

ei
t>

.......
C\I

r-r--

t>

.... ...

.....

... ~
0

<Ii

~ rl

C\I

...i

<o

...i
rtI1II1o

...i

-.0

. ....

. ....

co

-0

. ....

C\I

. ....

CD

~ .....

f~U~

:llJJIIO::l :& In uo n::l88

IUnIIIl X"8PI

.
o
CD

lbXtmun sectIon ltrt coeffIcIent,

_--.--,---r-'
o ....
II

e~m&X

CD

0 .... .... II

c-----

.f:""" 1---1,.--+....

Of--

;:>

l\

IV

f--

L~
<,

1\ I ""
~

0
11 D

...
o

J ~(J! ~ 7/
[>000

0\6!!l°OO
.... ::sp.

rt·

CQ\jI~

••

x ~~

..
*

~"
0

0\
- MP.7Z,
~.Q

"Al' ,n"

,$

,7.#=;1.#3$)44l

iIU,AM4W 'NAt _),nJiIl

.;;;;.4

.4

.4,;

e; ,4

Ii;

,.41 UM

,HI..

P¢,h;,t.J.

,.;

1
..
,
rl

ni

~ ...
I
0-

r--- r--

t-J ~

~ ~

'"

I
I

"r\

\1
(

~
I

1\

/
co

I
p:;

'"'0
M

-'!

j
\

~~.J~i
"! ~ -1
00.0<1 ..

00000

~
f\j

I)

.1
co

~
0

~0 0
Irt.
1<1
P

"

1-

II!Jvr

)fjj_

.J,

co

.. ... ~ .. ~ .. .,
0
0 0 I 0

... ... 2 ., ... ;0 ...


c:
0

... " ... '" ... "


"
<:
I> ."

...

o co

l\I

...i I

'"
o

'"

f\j

co

'" ...i
I

jl~
!h
'f

l~ ~%

It

l*li ~

0 '"
p:;

<:>0:

._.

~~~~i
I---~
o O()(1
I
~

00000

t:!:::,

I"""'~

j"'>o..

<y

....
<:
aI

.,
tJ

"'1:1

~~

...
0

~ (;If

'" '"
M I

.. .,
c
o

<1

Mll.X~:It.:"~s ec t Lon 11ft

:ceCC

i c Ien t ,

ct

,_,

'"

'" o

T
"

I
\

No-.

..•

,_.

.•..
'"

0'

Seation
o

11ft coefficient,
co I 0
0

"'""
I

,_. •

::r if CD 0 co
(1

o
.., 0

I
)(

0_
"10

0-.

i\

I )(
~f-'

\ 1\

:\

I A'>

,.. ... .., ::r ..


0 0 ::l

i~g2 ~g. .
o· o.
0

toS

>

<=0
• at ~

~
f-.... -10::=1 "0
~~f\)

r-,

-g..
.::1

tI

,. ,:,:0_

,. ....
'1 0

<,

r-.

l'I
<,

o.

::l'tj

t"'''

i-t:;

g<l'j ::l'tjf"" t"''' l"t; ~:;-

r
o

(II::s.

.g.

CI

....

0I

r~ !1~~ roo I \ o::~


000

L V~\.

+-- tf--

f-d~: 0 0-3 .... ,. f-- fZ

- - '" ...n • ...n


0",::l 0-

....,

.... t-'
>0

~ ~ ~ s-, ~

f--

r-~ r-

VI

"

p .......... 000

'" '" z ;,.('"l

~~t it ...

t-- I-f--

trN

o-:

k:?
(~ fq
n

'" o-:
N


0
;:N

~~

'"

~b

>-

"'... 1I!:fI5:tI!",.. W_A.I!lU!1l.i.!fFF4I11_%!M4"'!' ' ' .

...... ","'",IC"'O(IO'!.~.",:l4IlJ"';"'I4i"".i."'!!I.. "'."'' ' ' ;::.""iN'I'/.'' '$¥ ..4",.

' ' .' ' ' ' ' ' !IJI4i4. _'' '#' ' ;,,;; .. _"'44.,". *'' ' ';IOII$)-_"'~t": ;
04aw,

...... ,,--.*'*'.

"'}_._i4iW .....__

"!*I111~";_6""#llI!lA""!IlM4...... ,- .. ,,,,.*.. ,,,,,,,,,~,,,, ,",.,,,""",'' '(!'-';;;I11;,,,,,I\4I($I\41;;;,,, h!l!"lJ~. or,


.

"""' ..
__

.. " ..............

' ..4

..... Q

__

,~.;O_._, ~-......"....,.. .

"ln1..\,,1111 •• ac1on a

dl"as

e ee r r re ren e , a ,_.

p.

'"

...

• ~

Sectlon o

11ft coefflcient,

-.
0
0 0

.
CD

... .
N

,• ...
II

Ir.
I

ff

c~

/ 1

<I I>

0
",-

• IS
2.

0 IS

...
0

"
~
0 :il ::t- > " _0

po

...

GI

-..J 0"- '" "I\.JI\.JNN

,...

e-,

S;S;~~ > 0000 0 >- > >- >- >


o-; ",,,,,,,-


0

.... v- '"

••• .t.~~~~VI V' VI

+=-

VI

... ..•


cO' cO'

... .. ::aN _ _.,.. ... ...


." 0 ~lC

"
>

~t gf ~i. .- .. ..... !'I.<=


oe
0

.
Of

:II

o
0

lC 0

:II

:II

toe

oe

o.
'11

<;
<,

... • ~::. .. ... ... .. ... ...


'11 '11

N-

~ ~ ~

t-i.,.. ...
GI
VI'

~b~~

""

r-, ~ ~

~ '" t;
0

.,..

i
..
'"
3 0'

"

.---.-.~'

--------------------------

00

"'1'

aU.nilnum

'Gotton dr~

coefficient,
(-, 0

O~.n

....
Minimum section drag coefficient.
o

::,
0

'"
C<\nin

CD

o o

I-'

'"
;... Co

ru

/
L

V
..L

OJ

...
0

..:.

IlL

'0

'"
<11

·
ro

.. ':

:-'
0

()

.....
o

cT

~
I-' cT

~ r--

<1[>000
V10'V1~ II

~~ II' I

j----

1 '" ...
::

~
o

o-. 0-- 0-- 0-- 0-I

- j----

<11 ....,

....,

....
o
(]I

·
o-,

..

'-'" &
I-'

"'"""..., ~ ..... '1


~"""
III

CD

"""o-

r--

I-'

.....
:J
c+

Co~

l-

~ -a '" -: ~ e.

"""

...

·
I-'

. ........

M (\L:j'.O

00000
000<1[>

.........

0000
00<11:>

N_~

..... ....

oeo
00<1

rJ~

,
I

iJ
'~

<!p

~~

-,

...
<1>
I

1
\

<1;>
\

<
\

"tl ..G
0

..
o
0

\ \ '.0 .-t

c...
_,_, C

en

~
IJ...-.

~
\

<
'I.

<lb>
I I

1>

Il)

.....

III

~
III

H
III OJ

0. C\J .-t
OJ~ OJ

'\

.i.
~

'I'

1.
(

".

I '.0
'"

1
1
f,- f--t;- f-0 0

" " ~ ~
.."

'ij

I 11
I
-VI

~
I -v

1
t

co

..G .._,
M .....

.....

c ~ o

II)

-e

< '" :z: 0

'Xi

II)

---~;J 0 p:;

--~-0 0

f------

-\1-;J
0 p:;

~
0 0

_'_'-

--

f--- f----~
;J 0 p:;

..:j-

~
I

l3

c... H ..... <

<B o

-a o

-a o

C\J .-t

.
.....

<B o

-so

o o

...:.

~~
0000

00<l[>
-<"'"-

-=t

~
\

U'.l

::--

~ ~ '-:> ~

"7i'

..... IlO .....


"tl
I

.....
'0
I

, ,
\

...,

\ \

IlO .....

~
r'I, .l

'-!::

:--t.r.,

<

;::

.....
H

'"

.,

.d..

I~ I \ 1
~ .~

C\I

-1j-'t;,

.... M
II)

III Q)

,
~\.

11
\
<It

0 '0 C\I H 0 ~; ..G o

.... IlO
.....
'0

...,
I Q)

III

-.0 M

....
C
Il)

.... 0
M 0.

a :... ==: o .~ ._
.._
[,...

CI) 0)

g-;:iiJ3 ;.:;
N

> ..... c...


'0
I

,,
I

III

IJO<lt>

a
o

,,

C\I
M

en co

T ,.i.
~
p::
;l 0

1
.c
0

~
c...
(>

4-

,
I

e
.c ...,
0

~
C

CD

co

.....

<.l

...,
..G

f--f---

~6
~

< <

,l

~ ;l
0 p:;

-=t

.... 0 .... M
.... ..;

.-I

CII ......

-.0 .-t

C\J .-t

'8 o

-s o

C\I M

-g
o

s ~

Section
o

o o

.
~

drag coeffioient.
o

CD

. e

cd

.
o
N CD

.
\J< I\)

:...

j/ I)
~~
o

~~
F~<>O0
22:22 :0»:0>" 0000 ~~:O>:t>

,./

rr

~V

.,-"'f\l I ..... I II ~.,.J;-.f:" ...............


~(X)\J\I\)

0-.0-."'0~J::"J::"~

_,

...

!~
..

:3

5.
;:0

.,

.~

;.
c
e+

I~
o

~ ~~

2. -.

...
o
I

:3
0-

'<~

R{-

.....
~

'~

.
I

..
~

Seotion drag ooeffioient.

.
o

.... 0-

. 2
CD

.
CIt

lleotion 11ft coet1'101ellt.;; 0,


,
.~

.Ii
CD

p._

11

(I) (.j '"

lU
~ ~
flj JI
~.

.~,
<;

.......

'<;

V<lt>~ElCl) \liN ....

~.

,,"""V1\,()~

...... 00.... 000

10~

f--

~~ ~ ~
r--

x ...

111-

....,,_

....

IT

a1 i: la - ~ ~~

~l'. -

if - .... i~....

f--

f--

......

f-f--

, -f--

1-

1:')

\ ..~

~ ~

~ ~ :2 .., .., ~
... 8. o 00

ill Q)

..

lI.oruentc oef !'lclent.

.i:-

o Sectton 11ft coefft~tent.

~"
;_... ::;'
~

;:

_,
r

~~ ~

~P1W*,<4;;Jlh¥;4¥MJ

gIC.S"

a44uu,;;U

144;

;)

A' ;

&4

DC

44

4.#4,44,)

to.

(Hom

'(1~-~

Section

drag coerricient.

... 0..
, ... j..,
1
Q)

...

§.

2 o

j.

~
0

1 ~
-e. 0
0

I J\

j_ \

~~ -

\
f--

i:0

'" '" '" '" tt


VI VI ~

~~ ~~

I[_

,/

l!
~.

r:i' 0 ~~ ~~
e-,
VI VI '"

' '" .:;o- rr- R , >t-~i- -s I--

CD

.n I

~$

0VI \

?- '-VI

r-~

'",

i:-

CD

tt
CD

'"

CD

\/
\

II

VI

?
N 0-

.
... j..,

-.J

VI

, •, "4'" • !?- , ...


0 0

r:- J:!..o o·

..,

.
8
r

~
(

~ r-.

~)
""-;
.~

a.
t"
0

\I

f- ~

0 ...

r--

.,.

'"

... 0..
0'

r--<' r-- ~

~ ~
Eo-.

-t z
.3 0.
.....
c:.> ...0

-r.

t::

0 CJ ttl

<; ......

c:.> ...0 .!!l ::l

~ ....
:.lt>

.....

.....

~
C.J

8
u;

0.

.... ui
0 t::
:_)

t----

t:: '-

<
k. tr.

I.")

0 '''::;
CJ
:h

r--

-~

:::
a
CJ ...... Eo-. ~ ......
C::!

I-

~ t--r-7 ~

:-- ;.z:
,/

~ .~
r-'

f=:. S:.~

or

c ;:: c :; ;::
-'

or c

//
r-II:

1/ /

//

o-f--

Eo-.

~
'-:::

t ~~
l!
...: ....
o ....

...:

;::

t::

0 -r:

f--

~(r
a-.a-.. co

f-

'" a-. a-.

., e

II
N~

"/ .cv- ~ ~ <,... ~ r- --- ~ ~

-:;$:

<,

~)

,
<,

-4

....

, "! ....

<,

r\
~ ~ ~

'\
~

t: -S0C\J1fOo --~ 0" .... o-8'8~ " ... ~ ,- i ,.-Ii ....

..
Do

..

';.)

-.,:

:) o ~ ......

if.

~ ~

:::: CJ < ~

...- ~ .,.,
::J

f-r-f-I--

0.
C) 'r:

~-r ~ , @
oN
C\J",\oQ

lhLr\

.... jJ<j.'" _
-=t

1
+3(,.)

0 U"'\-

rl '" -T

j
:r-~
V

1/

::;

<:!

Eo-.

..... ..... ......

'"3 on ~ rr: ~ c:.> g c <:J


;... J.

.... .~ ~ c

'-

'" '" 'd .<o <o


0

uuo

«<~«
000

:a~:a0)~:a

j, W

Ii

~~

." ", ~~~..


C--~'" 'M
4)~

r---1--0

0000

.... r""4,.... .... _


II::

,
)

~~~c: o-o--o-;
0\

)( )( x )(

eo
4-

,
"

O<ll>

r-- -

<l Il>

/cy

~
--

___

----

c; k
ttl

S t:: .<:; ::; <;:: cs


.._o

"!

~ .c c:l ...., '"d ...c:.> '0 ~ -' 0 ~ ::l c:: ~ j b£ >


.._o

c:.>

>
N

.... ,

>,

.._o

'"

CQ

.:t

~ ....

rn .;;: c:l ....

E ..2 .... g ::; S


'-

tJ:l

~
:_;

- ...., ::: - .... "


ir:

..... ..""t:

c:l +>

::l

-:l c:.>

cA' ~,4~

.a ~14
"~

Y'

../
~

:~

'3
...0 0

t::

ro~ ~

J
~ ~ ~ ~

::.,

-f-

~
tr. C.J

~~ ._
.._o

'-"

;::

-If.

r---- -

0 '" ... II: " a-.a-.

'"

~ ~ r--

l-

......
k.

==
0

t::
<:.>
:_)

r-

... i '" -i ...j.J<" ....'" ~-r , ..,-r@


II "ruf'\ 0 \1'\-

• •

C\ C\

I
~~

z-. ~
~
o

r-c ~
~ ~

..... ...... c t':"


0.
L";

~~~~
000

NN~

N-

~
C::!

0 :.:.:: ...... ......


i:-

...,
c::

z
;..;.., t::
;..

r---t--Q)

«< i < -< uuu-PUO

~H~~O)~ ~
<I I> -..:r

.-

-en

~ ~
t::

:i.i
.!!l

..:r
N

III1

..:t

"!

'0 '1U81"lJJOO~

... ,
.....

"!
rl

1J1t u011~1IG

;::
t::

'" "'~
t.)

.S +>
0

...... ....
c:l

v.,~

.... ,

<:>

'00
t::
c:l

.... ....,

~ .c -+"
-+"

::l ta

·~u"PlJ.I·O"

"

-'!"
1ua.,,,

BoundJry

-toye«

Reynolds number toctcr, ~

Eo1g1lt of O.035-1n.-dl"". pt-o t ube r enc e ,

~~~--,---~~~--.---~~~--.----~r---,----~r---,

;,

oylindrical. tn.

... o

/
II

V I

I
0>

... 0

..

,,,,,.,JIII

4_IlNI4

(¢ ;.

')J

r,

...q -PP);_A"$;P~1l

P.~

0#'"

Jd'

lP 4lP

Sf" a,

4:

%C, (..

Sec/ion drag coe/tcem, cd


Sect10n drag coeff1cient, cd

sectoodrag~ffiC!enl, Cd

!o
CI:I

§.

.
~

I
<3 1>000
~NI-'I-'

~ ~ 0
0 lJ I-'

f- I--

.. ....
0

"'"'~f""f"':"

..
'"

..
.... ....
0 0
G

~
•<

o~

f- t--

~
0• 0

t--

f-

.... ..
:l 0
G

., .i:....
.... 0

1:

...

~'t

~ ~

CD

~~ '-0... ~b, ~ ~

~1

::r
PG

.... ,.. "

a'
I-' 9'

... .
IIa

I!l- I
J<
OIN

" 1°. ., _'() ~ :~


J<

..
"

I
000

018 !l-

.
-......

""'
I'h

"r-._

~~: .. .<~ )(,


" "CO
.<l

~ ~~

M
0

0 0

)\

~
0

... '" ..
J<

1<\ '\
):

,\0'~
~~\

'\.

'" '"
..:
<>

.",

~~..-tl'\l rl\.DE--4

~'"

..:
_

;6
00..:1 0

",.;• 01

)("il ... '" ..

.. ... .;:t.if.
0 0",

"" "'-e;; ....


..:

1<>-

_j_
V'"

II"' /,

If

V)

_L I I Ir

j7

~~
xt'P'

'" o '"

f--N

I-- o

_~

_c '"

'"

<> c ,__I<

1--'" o

I-!:c

... ..., "I"'. ..


)(

..~~ .. .. --

.,.. '" C"I '" ... .. o


o. -.c .. P:<>':'"

a.otlon

dr.p' eoettlct.nt. o o-:


N

04

'"
a>

"'"

1,.0

If It---d~
0

i
+

Iii
t-f--

1'; ~" ~~

i
I

?!
N

-s ~ '" , -t N N

'" '"

~ """ I--

'" I-- x

...

I~l

0,..

~ q_; I~ ~

.. ~ . .. e

--

f-

-.--

iI ---T-r-!

1-

----t-I

'\;t-- t--I+

;: ..

i..I

1!~)'~.,~~'Jt'i%,,-Nt4F:

.. J\!¥Ml.;.M.A.A)),: ..4'g

.i.i,-Pt4)!¥

UA,

M•.;t·OfI

/'

;':)44,4U

4U(t*

.¢.-'d'.

Sectlon

drag ooefflclent,

0d Reynolda number, R

.. ... ...
o o

.. t.;....._-4-__;
e

...
~ ~ n

~~~~--~~~--~~~

~
, ..1

,","

1\ ..

,-, I
>1:"

.1

~:

'.~.}

u.

W~
!))1
J Ll_ +

.. .." 11 .....
:a
0
~

...
-ll 0

.. .!! ..
e,

0 U

0 ., :n~~""3+' f~\lh c~ IQ;


ID

~~ ",5 "'",~; ~~ ~
0~ ~

~ .. to

",!;o_

• .'i :! ..

~:l -

- ...

• g

..

=
o

"'
o

~
+'

.. r-r" 00

IN-

;,

I
\

r-

00 0 0+ "

S-

- '"
o

.L
_j_

..

~
l'

.. ... ~
iii
0

tt
II

'" N

'" '"

" - j_ 1 "'" j ~ e-

J.

"'" L.........

VI

1\Y

..

!-

. ...

.~;
,
"

',;:.'\'\,/:,
,'.

"'1i~
.'

>t::~~/. ,....,'."',: ,
_

..

,:'_'_",-';_

,.

10
~)

-< U -<
Z

>(

~';, l

r-~---r--'---r-~--I~

... o

, r·' ''''r~
'

co

CO

....

o .....
Sect;on drag c~eff1c1ent. cd o .....
0--

\ ~1 ~;; M V 10
/'

1\

\ 1\
\

1\

00

NO' \J<V'

o~
r->N

",t:;
'1-,j

~-nr-> IX>

aI

• '0 _'0

~;CI'_

=~
'1

~IX>

r->IO

...

[
r->

SecUon drag coefficIent,

cd

S.ctlon

o o

o o

dr."

c04.rrlcl.nt,

8
CD

(,
~

0d.

;.

... ""
"

. "'. . ... ...... ... ......


~... '" "
0 ..

00

~:i'
t ...

;1"

.0

....

;& ...... " "

00 "0

.... 0 0
0

.. ....

..
s ... ...

~t--t--t---Rlr--+---+---I

~'" r--

....

.., ...... r-... "


~
~f--

00

II

/I

If

i
J.

o • ..
'4

aJ-. •

c-_

CD

'"
CD II

...

.... 'lr-

l'

to

II

T
/

t1\/ 1\
....
0

v il
_"'-

h1 / r ...
~~
:; ., f .... ~ .,
o
.,
III

~ ., ~ o
Ill"" ....
P,

I/~.., .,
~f
U

~1\
d

1\

<D

I:: ........
-.D

..

til.,
....

Ul P, "
....

I::

0
X

....

"'!j

+>

"

.., '" 11~ .... 0


o

.. 't:l

.,

..

"~ +> Th~ it! 0 o


III

I:: .... <D

IIl:::1 - r-j til., 0 .,


~

III P,

~l-... . ,.,. .s ~
C ,~ ..; orl 51:,..1 CD 0

-r-til';;H

Itl H

t:

\
0

c o

r....
it

0 Gl

CIl

o " ., !; "

' a ·B" 'en

.. -

5=

.... ~io<>

p.,

'--

<II

j
~i ~ ..

__<!:,.

1~

,.

I-

/
!I ::1
110

r5<:;
';

~ ~

r--

f= t

r--

j II .. ~ .. .. - :\ •
r1

,
r1 r1

:--

fl' i•

'"

I~+-t--t;"
0,

<..

;..,

"

0,

;.,

'"

k
"_'-------

~k£V

-_
- -.~--~-

:::.-;:
....

~ =;::

/.

"':':.:::._-=->
--::::-.::::..
;:: .~

fZ:

-;. F=

-J.

~.

:: -i.

--

==

-=t--t?\lt _L",,,.;,_.I~ ~ ~_. --..4-~\--1' _.


'"

yVi~

I ~/ i.
1:1

~ ~-r_-f-l
r. ,
o-, \

__j I , ~ I l' L ,/.


\I.

-'i--

~c
I', I 0 ••
"
.) _ -\

~~
'?

::;

O..:'~

-~
~

~.
-

-"

~
,~

:-T -_tl____ '


1_ j---

I" '"" " '"" I

;;.. '?

:::-

-dt~lt~, "'V $ : -rT- -- I


."

:tr---:~~

,.,

I;:

,
,<"

~C-G :-

r-----

~
• m ,," .PL
£ .4 H

t
« "M,.

,_",

{1M

4'

P.t

I.

oj

j",

<

(':f!W'IW', ;''''HNe -,:N_

'"

-:;:;

~.c
:J

-E ;::
u~
~

!1.

;/ I [/1 (
{ <

/_::----- .()?
0-

...
0

"1-'1'-0

oo<!t>

+-'

.~ .~

\ \ \ ~~
\

<o

'"
-e u <

\
'",
--

""

'"

/ /-/ J {~ \1 I \ _h "",1"" '<


:/ j o

'd' /

... ~

00000
o c 0<
1>

MN-"",,,

r--~

OJ rl

<,

-.
--- ,--

.0

"",0

<,

r-,

1----

l\-_

<,

C)

r-,
-_--

-I---

-----

---- ---

--

--

-I-

-1--

---r-r-r--

--~

..

--- ,~.---,----,--.._--.--...

.....

.d
_f

.. ~ § ... .,
r';

vI!
It>
III

L~

'" ,........ ::!


g-;:t;:j3~
000<11>

r;l

o
C\I

"' ...

... 0

.. "
.. ..
"
C)

... ..
co

...
.. ..

<,

"I

....

E ..

"

<,

r-,

~ ... .a en'" ... ... ~ ... ~

..
N

..
o

CD

\J:.

Seot1on 11ft ooeffic1ent at whioh .eot1on

dras

coeff1cient i. 0.02

I
I
1>0"
000

~ ., .... o

\
~

-.
~ ~ 1\
~

,,""N

..._:<,

r-,
~(

<J

~ ;1 '" 1ft &"

g: ~ ,_. N ~ :; ~
I

ci

'"
;;.

....

,_.

" o .,
:r
Co

N 0

~
0-

7~

It>
V

.. .. ., ... .. ..

f--

f-<]I>OO

f>f'~O
~N

'\ ~ ... " ) 1/ /W I/


._-

\\1\
.~ ~

P. 4i,

:x;

II

11

.s

¥;

,,0 4

$I

4 ....

E').

;,.

Moment coeffic1ent,
0;'"

• v.

• ..

..
z n

MOment coefr1cient,

..
!

r
0"

.. ..
IT

...
o

:HI

"/

'1

t
(

g. 0 o '"
Of Do

IIJ-i
.. • o e
0000

• ..
Of •

:t g.
0

1
N

1
...

.. :I

~o

J
N-~

f:
o
:

000
00<3

N.:t

<o

... ,

-3
:...
<

tl

r?

l 11

?
.,f

a~
N

.<:
u

~ .,
, .;
...;

ip \
'j

!V

e cc <o
I

..

...

Ol

s" ""' <l


S
~i
C> C

.. '"

t .

....

"0

~.5

.. ..

" '"

.!

...

rI

,0

..=t
I

, ~uVlOIJJ90o

~U9U1)"

"0

..., = = ...c .~
bJJ

~
;:l '-

>, I .... ..a


C,)

-< :.0<
Z .S
(l) (l)

< 0

'" ~ .;:: ..., c> u: ~~


C,) I
<.)

.....

00000

rlN...::j'D

...:::: 0 ..., u:
tJ;)

<

..., .... ...c


0

Z ~~
-.L

~
N

.. ... ...
Po

~ 0000

..

N-=N>

:,....

'rn

~ :r.

=
CO

= ~
:r.

~ ...,

....
0
'1l

;
0 ;..

<

C.:l

E
CO

"-'

:...

...- ~ 8 C~0 c:;


<:,) <:; <:,)

..s
-"

-rr

'-

...CO

·0

<:;

~~

P+

<o

'-' ~ :,....

:::

E E0 E I
c u:
d b.O

...,

...
(l)

= E

::i ...,
":;3

in

.2. ..;:;.S
<:; <:;

E I

IT! 1

CD

• ., ! .. s ., .<: c .• r-!i .. ... " ., .; ... r-:i .. ... .. ... .. .. ... I- or. ... .. i!. .. .. .. d , .; ;1 ... l.. c .. .. .. t ... ~ ~
Po

., ..
0 0

.. ... ...
E
to

1
1
I

rl

t: o

Co

N rI

.. .. .s ...
:<1
rI 0

t: o

b.O

.... .;:: .2.


0
tr: ClJ ClJ
rJl

S:: u: U ...m
Col

<:,)

A!I

...

.. i ..
t
Po

J1
...

lj 1 'fJ 1 :1

.~

1 ?1

N ...

co:£!

..::I'"

... ... o ... ..

..

OJ

..
~

0 00

..., ~ ;:l ..., ·bh ·a :.0 >. ...


-e E

...c

"!

on

,0

;,

... : .. ....
CIO

II

C\I

on
'UeIIIDI(

..::t

Vo~

'~lOU'eoo

"

....

.L ~ ;;<.::

...c ...,

0
Col

;::: !3....!\ ":


.~ <, .-.

::l ~. c-:

:j' £: li

=~

;; c ~~

~ ~ ~.~
~' !\'

'<

s.. ;...,~
--

E..:3
...

c~

'l5..::tl

5-:g

C'J

C'J

0'
::l e-eUl

";

;,'t

4A"d'4

(Ole(1)

;i\

4,;'114

$4A,

1I . ,.

1,4

,t

1,14

:j~t+,"'''_j(IP''

,.IN'

• '"' •.

111

.
o

C7\

.. ~
I\)

Chordnae po81tlon ot ae'rodynamic center,

.. ~ ~

S1.

.. ~
I\) I\)

.
'"
C7\

~
Cl

,.

~
Cl

,.
~
I CO CO

~
Cl

,.
I\)

,. ,.
:z:
0

%
Cl

,. ,.
I

0 0 I
CO

.. ... ..
"I
CO

...

..


"I

l:I

.. ..
II


"I

t= I
III CO

....

fa

.... ..
"I

co

r 4
If

N Vi

.•. .... .. ..
0 "I

(.

n
.0

:SOl\)

it

i II '"

I I
I'"

00

'"

\D

o
II

~, ,
\

~ ~

\.

'\
I}.

'" .s::
0 0

1\0
~

\D

0
'(j

.
....

~\ ~.
-=t
0
II

0 II

. \

r-I

0\

'D rl

"" ... ...


0

0 II

..

"

.... ....

e-+

Il

"

Ih

... u

....

\\

0 II

'"
~
Il Il 0

I:l C> 0

C>

"j .~ c,

Q,

..... ...

..

a)

... ...
0

... .s:: ...

C> I:l .lit

Cf -ec:

'11
c

~ " I'! "

-< 2U
Z

<

.-I

3~

'"
0>

-=t~

a)

'" '"

'" '"

\D

.
"\

~
\e

....
'tl

II

0 CI.;i

... ....
I:l 0

< 0
~
CI.;i

...
0

'tl
Q, III

'\

\
:x:>

'" ...
0 -.0'.-4 ~
() C>

.c: ()

11 0

'".
0
'(j

~ % .....

C> ~ M 0

::...
0

i~

I:l

as

-=t

0
II

rl

:::l::,

...

rt as

.c:

~ .....
=-"...

... ....

.. ...

\ c\

"!
0 II

°i\

.... ...

0 II
0

'"
N
.-4

c,
III Il

.... ...

\0


III

a)

C> '" !l < ~ oo ... < '" .s:: Z '" ... 0

. .::~ '1"1
:;;;
I'!
M

'B

u:

... e
.-4

-=t<

~ ....

r-I 0

t
rIl

o
-=t CD

"!

'"•

. ~

Chord.1se position oC aerodynamiO center,


IV

..
IV

cr-

co

f:1-

.
IV

0">

. .~
IV

x/c
IV

co

o-:

. rt,
\

~ 0'
0

to

> t;'

~ ~

'"" >f'
0

- ... r.:
Z

~ 0 .... I-'
()

.,~
'I
CO \

.....
at ;of

"1
(

.... • ... .... ,_.


III

..., ::::

2 ~

...
"":

c:: ~ s

> r>
::>
~l

;0;-

'n

,::,

~ (3'
'!'

..

3
CD til

jJ

I\l

....

...

()

e ... ....
I

... ....
~
1\ ~
\

e
II
0

\ \

IJ:l

II

+=" f----.,III :::l

'" 0
"f

::: ._

'0

II 0

a.
"f

.. ..
()

"\
c

I\l

P-

::s

jJ

.
0

I
1

~
::s

'0 0

.. '"
~
0 0

:.-:

-.
-E,

...
()

c-

~ ~

V\
I\l

_\

o-,

...
II

~ ~

;:::

<:
V:l

... 1 ....
o

P-

'

0">

U$8_

.Apt

4)

:."

"ca.".

Ii '441.Qg

')"X

$4#.,' J~"'J

"_.014

""'4j$)h'1-~,~h#l)!)$$iYi;;~¥JAl\lMli94.R.JR>¥!4
\ ..

; .!

4,"

Ii

\';-"<;-,

. ~

Ch~rd.1se ~oalt:on of aerodrnam1c center,

~~

x/c

.
IV

'"

.
co
IV

>~

t;' ...
0 "1j

~~
co >f'"

I-'

[ ~ '" '" ..., "'- ;;' '" ~~

> o >
0>

...
r.: e

....
CO

;0;-

'i"

..

i
til

'0

.. .. ..
"f
()

co

I-' IV

... ....

.......
~

()

... ....
e

()

II
0

::s

jJ

c-

'f

.
II

II

0
I\l

? ~

c::

\
~
~e

1\

B0

300

IV

00

......