You are on page 1of 5

Y c   Y ¯ 

g  Y

:ήΒϛϷ΍ ωΰϔϟ΍ϭ ΔΤϴμϟ΍ ϥϮϓΎΨϳϻϭ ˬΏΎδΤϟΎΑ ϥϮϟΎΒϳ ϻ ΔΛϼΛ " :(ϢϠγϭ Ϫϟ΁ϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ) Ϳ΍ ϝϮγέ ϝΎϗ
ϲϓ ϊϤτϳ Ϣϟ ϦϴϨγ ϊΒγ ϥΫ΃ ϥΫΆϣϭ ˬ˱Ύϔϳήη ΍˱Ϊϴγ ϰϟΎόΗ Ϳ
˴ ΍ ϲΗ΄ϳ ϪϧΈϓ ˬϪΑ ϞϤϋϭ ϪψϔΣϭ ϥ΁ήϘϟ΍ ϢϠόΗ ϞΟέ
Y ".ϩΪϴγ ωΎσ΃ϭ Ϳ΍ ωΎσ΃ ΪΒϋϭ ˬ˱΍ήΟ΃ Ϫϧ΍Ϋ΃
1

Ϧϣϭ ˬΔϣΎϴϘϟ΍ ϡϮϳ Ϳ΍ ϪΣ˷ήϓ ϪΣ˷ήϓ Ϧϣϭ ˬΔϨδΣ Ϫϟ Ϳ΍ ΐΘϛ ϩΪϟϭ Ϟ˷Βϗ Ϧϣ" :(ϢϠγϭ Ϫϟ΁ϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ) ϝΎϗϭ
Y ".ΔϨΠϟ΍ Ϟϫ΃ ΎϤϫέϮϧ Ϧϣ ˯ϲπϳ ˬϦϴΘϠΣ ΎϴδϜϓ ϦϳϮΑϷΎΑ ϲϋΩ ϥ΁ήϘϟ΍ ϪϤ˷Ϡϋ
2

Y 3 ".ϢΘότΘγ΍ Ύϣ ϪΘΑΩ΄ϣ ΍ϮϠϤόΘϓ ˬͿ΍ ΔΑΩ΄ϣ ϥ΁ήϘϟ΍ ΍άϫ ϥ· " :(ϢϠγϭ Ϫϟ΁ϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ) ϝΎϗϭ

ϥ΃ ΐΟ΍ϭ ˬϖΣ ϪϴϠϋ Ϳϭ ϻ ˷ · ϙϮϠϤϣ ϭ΃ ήΣ ϰΜϧ΃ ϭ΃ ήϛΫ ϦϣΆϣ Ϧϣ Ύϣ" :(ϢϠγϭ Ϫϟ΁ϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ) ϝΎϗϭ
Y ".((ΏΎ˴ΘϜ˶ ˸ϟ΍ ϥ
4
˴ ϴ͋ϴϧ˶ Ύ͉Αέ˴ ˸΍Ϯ˵ϧϮ˵ϛ Ϧ˶Ϝ˰˴ϟϭ˴ ))" :Δϳϵ΍ ϩάϫ ΃ήϗ ϢΛ "ˬϪϴϓ ϪϘϔΘϳϭ ϥ΁ήϘϟ΍ Ϧϣ ϢϠόΘϳ
˴ Ϯ˵ϤϠ͋ό˴ Η˵ ˸ϢΘ˵ Ϩ˵ϛ Ύ˴ϤΑ˶ Ϧ

Y 5 ".ϪϤ˷Ϡϋϭ ϥ΁ήϘϟ΍ ϢϠόΗ Ϧϣ ϢϛέΎϴΧ " :(ϢϠγϭ Ϫϟ΁ϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ) ϝΎϗϭ

Y 6 ".ήΤΒϟ΍ ϲϓ ΕϮΤϟ΍ ϰΘΣ ˯ϲη Ϟϛ Ϫϟ ήϔϐΘδϴϟ ϪϤ˷Ϡό Θϣϭ ϥ΁ήϘϟ΍ Ϣ˷Ϡόϣ" :(ϢϠγϭ Ϫϟ΁ϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ) ϝΎϗϭ

˯˱ ϮϠϤϣ Ύ˱Α΍ήΟ ϞϤΣ ϞΟέ ϞΜϤϛ ϥ΁ήϘϟ΍ ϞϣΎΣ ϞΜϣ ϥΈϓ ˬϥ΁ήϘϟ΍ ΍ϮϤϠόΗ " :(ϢϠγϭ Ϫϟ΁ϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ) ϝΎϗϭ
Y ".Ύ˱ Βϴσ ϩΎϋϭ΃ ϩΎϋϭ΃ ϥ·ϭ ˬ˱ΎΒϴσ ΢Θϓ ϪΤΘϓ ϥ· ˬ˱ΎϜδϣ
7

Γήθϋ ήϤΘϋ΍ϭ ˬΔΠΣ ϑϻ΁ Γήθϋ ΖϴΒϟ ΍ ΞΣ ΎϤϧ΄Ϝϓ ϥ΁ήϘϟ΍ ϩΪϟϭ Ϣ˷Ϡϋ Ϧϣ " :(ϢϠγϭ Ϫϟ΁ϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ) ϝΎϗϭ
ϑϻ΁ Γήθϋ Ϣόσ΃ϭ ˬΓϭΰϏ ϑϻ΁ Γήθϋ ΍ΰϏϭ ˬϞϴϋΎϤγ· Ϊϟϭ Ϧϣ ΔΒϗέ ϑϻ΁ Γήθϋ ϖΘϋ΃ϭ ˬΓήϤϋ ϑϻ΁
Γήθϋ ϮΤϤϳϭ ˬΕΎϨδΣ ήθϋ ϑήΣ ϞϜΑ Ϫϟ ΐΘϜϳϭ ˬϢϠδϣ έΎϋ ϑϻ΁ Γήθϋ Ύδϛ ΎϤϧ΄ϛϭ ˬϊ΋ΎΟ ϢϠδϣ ϦϴϜδϣ
Ϣϟϭ ˬϒσΎΨϟ΍ ϕήΒϟΎϛ ρ΍ήμϟ΍ ϰϠϋ ϪΑ ίϭΎ Πϳϭ ˬϪϧ΍ΰϴϣ ϞϘΜϳϭ ˬΚόΒϳ ϰΘΣ ϩήΒϗ ϲϓ Ϫόϣ ϥϮϜϳϭ ˬΕΎΌϴγ
Y ".ϰϨϤΘϳ Ύϣ Ϟπϓ΃ Δϣ΍ήϜϟ΍ Ϧϣ ϪΑ ϝΰϨϳ ϰΘΣ ϥ΁ήϘϟ΍ ϪϗέΎϔϳ
8

ˬϚϠϤϟ΍ ΝΎΗ ΔϣΎϴϘϟ΍ ϡϮϳ ϪϳϮΑ΃ Ϳ΍ ΝϮΗ ϻ· ϥ΁ήϘϟ΍ ϩΪϟϭ Ϣ˷Ϡϋ ϞΟέ Ϧϣ Ύϣ " :(ϢϠγϭ Ϫϟ΁ϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ) ϝΎϗϭ
Y ".ΎϤϬϠΜϣ αΎϨϟ΍ ήϳ Ϣϟ ϦϴΘϠΣ Ύϴδϛϭ
9

ϥ΁ήϘϟ΍ ϢϠόΗ Ϧϣ ϢϛήϴΧ :ϝΎϗ (ϢϠγϭ Ϫϟ΁ϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ) ϲΒϨϟ΍ ϥ΃" :(ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ) ϲϠϋ ϦϴϨϣΆϤϟ΍ ήϴϣ΃ Ϧϋϭ
Y ".ϪϤ˷Ϡϋϭ 10

ϦδΣ΍ ϪϧΎϓ ϥ΁ήϘϟ΍ ΍ϮϤϠόΗϭ" :Ϫϟ ΔΒτΧ ϲϓ ϝΎϗ Ϫϧ΍ (ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ ) ϦϴϨϣΆϤϟ΍ ήϴϣ΃ Ϧϋ ΔϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ ϲϓϭ
ϊϔϧ΃ ϪϧΈϓ ϪΗϭϼΗ ΍ϮϨδΣ΃ϭ ˬέϭΪμϟ΍ ˯Ύϔη ϪϧΎϓ ϩέϮϨΑ ΍ϮϔθΘγ΍ϭ ˬΏϮϠϘϟ΍ ϊϴΑέ ϪϧΎϓ Ϫϴϓ ΍ϮϬϘϔΗϭ ˬΚϳΪΤϟ΍
ˬϢψϋ΃ ϪϴϠϋ ΔΠΤϟ΍ ϞΑ ˬϪϠϬΟ Ϧϣ ϖϴϔΘδϳ ϻ ϱάϟ΍ ή΋ΎΤϟ΍ ϞϫΎΠϟΎϛ ϪϤϠϋ ήϴϐΑ ϞϣΎόϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϥΎϓ ˬκμϘϟ΍
Y ".ϡϮϟ΃ Ϳ΍ ΪϨϋ Ϯϫϭ ˬϡΰϟ΃ Ϫϟ ΓήδΤϟ΍ϭ
11

Ϳ
˶ ΍ Ϣ˶ ˸δΑ˶ )) :ϲΒμϟ΍ ϝΎϘϓ ˬ ((Ϣ˶ ϴ˶Σή͉ ϟ΍ Ϧ
˶ Ϥ˸Σή͉ ϟ΍ Ϳ
˶ ΍ Ϣ˶ ˸δΑ˶ )) :Ϟϗ ϲΒμϠϟ ϢϠόϤϟ΍ ϝΎϗ ΍Ϋ· " :ϝΎϗ (ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ) ϪϨϋϭ
Y ".ϢϠόϤϠϟ Γ˯΍ήΑϭ ϪϳϮΑϷ Γ˯΍ήΑϭ ϲΒμϠϟ Γ˯΍ήΑ Ϳ΍ ΐΘϛ ˬ ((Ϣ˶ ϴ˶Σή
12
͉ ϟ΍ Ϧ
˶ Ϥ˸Σή͉ ϟ΍

ϲϓ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϭ΃ ϥ΁ήϘϟ΍ Ϣ˷ϠόΘϳ ϰΘΣ ΕϮϤϳ ϻ ϥ΃ ϦϣΆϤϠϟ ϲϐΒϨϳ ϝΎϗ " :(ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ) Ϳ΍ ΪΒϋ ϲΑ΃ Ϧϋϭ
Y ".ϪϤϴϠόΗ 13

Y ¯ 

Y ".ϥ΁ήϘϟ΍ ΓϭϼΘΑ ϢϜΗϮϴΑ ΍ϭέϮϧ " :(ϢϠγϭ Ϫϟ΁ϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ) ϢψϋϷ΍ ϝϮγήϟ΍ ϝΎϗ
14
ϥϮΛήΘϜϳ ϻϭ ˬήΒϛϷ΍ ωΰϔϟ΍ ϢϬϧΰΤϳ ϻ ˬϚδϣ Ϧϣ ϥΎΒΜϛ ϰϠϋ ΔΛϼΛ " :(ϢϠγϭ Ϫϟ΁ϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ) ϝΎϗϭ
Y ".Ύ˱ ΒδΘΤϣ ΎϣϮϗ ϡ΃ ϢΛ ˬ˱ΎΒδΘΤϣ ϥ΁ήϘϟ΍ ΃ήϗ ϞΟέ :ΏΎδΤϠϟ
15

ϥ΃ ϰϟ· "ˬϊϓΎϨϟ΍ ˯Ύϔθϟ΍ϭ ˬϦϴΒϟ΍ έϮϨϟ΍ Ϯϫϭ ˬͿ΍ ϞΒΣ ϥ΁ήϘϟ΍ ΍άϫ ϥ· " :(ϢϠγϭ Ϫϟ΁ϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ) ϝΎϗϭ
ϒϟ΃ ϦϜϟϭ ˬήθϋ Ϣϟ΃ ϝϮϗ΃ ϻ ϲϧ· Ύϣ΃ ˬΕΎϨδΣ ήθϋ ϑήΣ ϞϜΑ ϪΗϭϼΗ ϰϠϋ ϢϛήΟ΄ϳ Ϳ΍ ϥΎϓ ˬϩϭ΅ήϗΎϓ ":ϝΎϗ
Y ".ήθϋ Ϣϴϣϭ ήθϋ <ϡ >ϻϭ ήθϋ
16

Ϧϣ ήΘγϭ ˬΏϮϧάϠϟ ΓέΎϔϛ ϪΗ˯΍ήϗ ϥΈϓ ˬϥ΁ήϘϟ΍ Γ˯΍ήϘΑ ϚϴϠϋ ϥΎϤϠγ Ύϳ " :(ϢϠγϭ Ϫϟ΁ϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ) ϝΎϗϭ
ϝΰϨϳ ˬϲΒϧ Ώ΍ϮΛ ΓέϮγ ϞϜΑ ϰτόϳϭ ˬΪϴϬη Δ΋Ύϣ Ώ΍ϮΛ Δϳ΁ ϞϜΑ ϩ΃ήϘϳ ϦϤϟ ΐΘϜϳϭ ˬΏ΍άόϟ΍ Ϧϣ ϥΎϣ΃ϭ ˬέΎϨϟ΍
Y ".ΔϤΣήϟ΍ ϪΒΣΎλ ϰϠϋ
17

Ϛϟ έϮϧϭ ˬ˯ΎϤδϟ΍ ϲϓ Ϛϟ ήϛΫ ϪϧΎϓ ˬ˱΍ήϴΜϛ Ϳ΍ ήϛΫϭ ϥ΁ήϘϟ΍ ΓϭϼΘΑ ϚϴϠϋ " :(ϢϠγϭ Ϫϟ΁ϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ) ϝΎϗϭ
Y ".νέϷ΍ ϲϓ
18

Γήθϋ Γήϴδϣ Ϧϣ ϩέϮϧ ˯ϲπϳ ˬΔϣ΍ήϜϟ΍ ΝΎΘΑ ϥΎΟϮΘϴϟ ΉέΎϘϟ΍ ϱΪϟ΍ϭ ϥ ˷ ·" :(ϢϠγϭ Ϫϟ΁ϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ) ϝΎϗϭ
ˬΎϬΗ΍ήϴΧ Ϧϣ ϪϴϠϋ ϞϤΘθϳ ΎϤΑ ΎϴϧΪϟ΍ ϲϓ Ύϣ ϒόο ϒϟ΃ Δ΋Ύϣ ΎϬϨϣ ϚϠγ ϞϗϷ ϡϮϘϳ ϻ ΔϠΣ ϥΎϴδϜϳϭ ˬΔϨγ ϑϻ΁
ϞοΎϓ΃ Ϧϣ ΖϠόΟ Ϊϗ ˬϪϨϴϤϴΑ ϪΑΎΘϛ Ϧϣ ΃ήϘϳ ΏΎΘϛ ϲϓ ˬϪϟΎϤθΑ ΪϠΨϟ΍ϭ ϪϨϴϤϴΑ ϚϠϤϟ΍ ΉέΎϘϟ΍ ΍άϫ ϰτόϳ ϢΛ
ήϴΧ (ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ) ϲϠϋϭ ˬ˯ΎϴΒϧϷ΍ Ϊϴγ (ϢϠγϭ Ϫϟ΁ϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ) ΪϤΤϣ ˯ΎϘϓέ Ϧϣϭ ˬϥΎϨΠϟ΍ ϙϮϠϣ
ˬϚϠϤϟ΍ ϩάϫ Ϧϋ ϝΎϘΘϧϻ΍ϭ ϝ΍ϭΰϟ΍ ΖϨϣ΃ Ϊϗ ϪϟΎϤθΑ ϪΑΎΘϛ Ϧϣ ΃ήϘϳϭ ˬ˯ΎϴϘΗϷ΍ ΓΩΎγ ΎϤϫΪόΑ ΔϤ΋Ϸ΍ϭ ˬ˯ΎϴλϭϷ΍
:Ϫϟ ϝΎϘϳ ϢΛ ˬϦϳΪ΋ΎϜϟ΍ Ϊϴϛϭ ϦϳΪγΎΤϟ΍ ΪδΣ ΖΒϨΟϭ ˬϝϼϋϷ΍ϭ ν΍ήϣϷ΍ Ζϴϔϛ ˬϡΎϘγϷ΍ϭ ΕϮϤϟ΍ Ϧϣ Εάϋ΃ϭ
ΎϨϟ ϥϮϜϳ ϰϧ΃ ΎϨΑέ :ϻΎϗ ˬΎϤϬϴΟΎΗϭ ΎϤϬϴΘϴϠΣ ϰϟ· ϪϳΪϟ΍ϭ ήψϧ ΍ΫΈϓ ˬΎϫ΅ήϘΗ Δϳ΁ ήΧ΁ ΪϨϋ ϚϟΰϨϣϭ ϕέ΃ϭ ΃ήϗ΍
Y ".ϥ΁ήϘϟ΍ ΎϤϛΪϟϭ ΎϤϜϤϴϠόΘΑ ˬΎϤϜϟ ΍άϫ ϞΟϭΰϋ Ϳ΍ ϡήϛ΃ ΎϤϬϟ :ϝΎϘϴϓ ˬΎϨϟΎϤϋ΃ ϪϐϠΒΗ Ϣϟϭ ˬϑήθϟ΍ ΍άϫ
19

"ˮΎϫ΅ϼΟ Ύϣϭ Ϳ΍ ϝϮγέ Ύϳ" :Ϟϴϗ "ˬΪϳΪΤϟ΍ ΃Ϊμϳ ΎϤϛ ΃ΪμΗ ΏϮϠϘϟ΍ ϥ·" :(ϢϠγϭ Ϫϟ΁ϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ) ϝΎϗϭ
Y ".ΕϮϤϟ΍ ήϛΫϭ ϥ΁ήϘϟ΍ Γ˯΍ήϗ " :ϝΎϗ
20

ϞΜϣ Ώ΍ϮΜϟ΍ Ϧϣ Ϫϟ ϥΎϛ ˬϦϳΪϟ΍ ϲϓ Ύ˱ ϬϘϔΗϭ Ϳ΍ ϪΟϭ ˯ΎϐΘΑ΍ ϥ΁ήϘϟ΍ ΃ήϗ Ϧϣ " :(ϢϠγϭ Ϫϟ΁ϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ) ϝΎϗϭ
Y ".ϦϴϠγήϤϟ΍ϭ ˯ΎϴΒϧϷ΍ϭ ΔϜ΋ϼϤϟ΍ ϰτόϳ Ύϣ ϊϴϤΟ
21

ϢϠδϤϟ΍ ˯ήϤϟ΍ Γϭήϣ ϥ΃ ϢϠϋ΍ϭ" :ΔϴϔϨΤϟ΍ ϦΑ ΪϤΤϣ ϪϨΑϻ ϪΘϴλϭ ϲϓ (ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ ) Ϧ ϴϨϣΆϤϟ΍ ήϴϣ΃ ϝΎϗϭ
Y ΚϳΪΤϟ΍ "«ϥ΁ήϘϟ΍ Γ˯΍ήϘϓ ήπΤϠϟ Γϭήϣ Ύϣ΃ϭ ˬήϔγ ϲϓ Γϭήϣϭ ˬήπΣ ϲϓ Γϭήϣ :ϥΎΗϭήϣ
22

Y 23 ".ΔϠΟΆϣ ϭ΃ ΔϠΠόϣ Ύϣ΃ ΔΑΎΠϣ ΓϮϋΩ Ϫϟ ΖϧΎϛ ϥ΁ήϘϟ΍ ΃ήϗ Ϧϣ " :(ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ) ϲϠϋ ϦΑ ϦδΤϟ΍ ϝΎϗϭ

Ϧϣ ΔϨΒϟϭ ΐϫΫ Ϧϣ ΔϨΒϟ - ϩΪϴΑ ΔϨΠϟ΍ ϖϠΧ Ϳ΍ ϥΈϓ ˬϥ΁ήϘϟΎΑ ϚϴϠϋ " :(ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ ) ϦϴδΤϟ΍ ϦΑ ϲϠϋ ϝΎϗϭ
ˬϥ΁ήϘϟ΍ ΕΎϳ΁ έΪϗ ϰϠϋ ΎϬΗΎΟέΩ ϞόΟϭ ˬΆϟΆϠϟ΍ ΎϬ΋ΎΒμΣϭ ϥ΍ήϔϋΰϟ΍ ΎϬΑ΍ήΗϭ ϚδϤϟ΍ ΎϬσϼϣ ϞόΟϭ ˬΔπϓ
ϥϮϴΒϨϟ΍ ϼΧ Ύ ϣ ϪϨϣ ΔΟέΩ ϰϠϋ΃ ΔϨΠϟ΍ ϲϓ ϦϜϳ Ϣϟ ΔϨΠϟ΍ ϢϬϨϣ ϞΧΩ Ϧϣϭ ˬϕέ΃ϭ ΃ήϗ΍ Ϫϟ ϝΎϗ ϥ΁ήϘϟ΍ ΃ήϗ ϦϤϓ
Y ".ϥϮϴϘϳΪμϟ΍ϭ
24

Y 25 ".ϥΎπϣέ ήϬη ϥ΁ήϘϟ΍ ϊϴΑέϭ ˬϊϴΑέ ˯ϲη ϞϜϟ " :ϝΎϗ" (ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ) ήϔόΟ ϲΑ΃ Ϧϋϭ

ϪϠόΟϭ ˬϪϣΩϭ ϪϤΤϠΑ ϥ΁ήϘϟ΍ ςϠΘΧ΍ ϦϣΆϣ ΏΎη Ϯϫϭ ϥ΁ήϘϟ΍ ΃ήϗ Ϧϣ " :ϝΎϗ (ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ) Ϳ΍ ΪΒϋ ϲΑ΃ Ϧϋϭ
ΏΎλ΃ Ϊϗ ϞϣΎϋ Ϟϛ ϥ· Ώέ Ύϳ :ϝϮϘϳ ˬΔϣΎϴϘϟ΍ ϡϮϳ ϪϨϋ ΎΠϴΠΣ ϥ΁ήϘϟ΍ ϥΎϛϭ ˬΓέήΒϟ΍ ϡ΍ήϜϟ΍ Γήϔδϟ΍ ϊϣ Ϳ΍
ϰϠϋ ϊοϮϳϭ ˬΔϨΠϟ΍ ϞϠΣ Ϧϣ ϦϴΘϠΣ έΎΒΠϟ΍ ΰϳΰόϟ΍ Ϳ΍ ϩϮδϜϴϓ ˬϙΎϳΎτϋ Ϣϳήϛ ϪΑ ώϠΒϓ ˬϲϠϣΎϋ ϻ· ϪϠϤϋ ήΟ΃
Ϧϣ Ϟπϓ΃ ΎϤϴϓ Ϫϟ ΐϏέ΃ Ϊϗ Ώέ Ύϳ :ϥ΁ήϘϟ΍ ϝϮϘϴϓ ˮϪϴϓ ϙΎϨϴοέ΃ Ϟϫ Ϫϟ :ϝΎϘϳ ϢΛ ˬΔϣ΍ήϜϟ΍ ΝΎΗ Ϫγ΃έ
:Ϫϟ ϝΎϘϳ ϢΛ ˬΔΟέΩ ΪόλΎϓ Δϳ΁ ΃ήϗ΍ :Ϫϟ ϝΎϘϴϓ ΔϨΠϟ΍ ϞΧΪϳ ϢΛ ˬϩέΎδϴΑ ΪϠΨϟ΍ϭ ϪϨϴϤϴΑ ϦϣϷ΍ ϰτόϴϓ" :ϝΎϗ"ˬ΍άϫ
Ϳ΍ ϩΎτϋ΃ ˬϪψϔΣ ΓΪη Ϧϣ ΔϘθϤΑ ϩΪϫΎόΗϭ ˬ΍ήϴΜϛ ΃ήϗ Ϧϣϭ " :ϝΎϗ "ˬϢόϧ :ϝϮϘϴϓ ˬϙΎϨϴοέ΃ ϭ ϪΑ ΎϨϐϠΑ Ϟϫ
Y ".ϦϴΗήϣ ΍άϫ ήΟ΃ ϞΟϭΰϋ
26

Y 27 ".ϥ΁ήϘϟ΍ Γ˯΍ήϗ ΓΩΎΒόϟ΍ Ϟπϓ΃ " :(ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ) ϪϨϋϭ

Ϟϫ΃ Ϧϣ Γήθϋ ϲϓ Ϫόϔηϭ ΔϨΠϟ΍ Ϳ΍ ϪϠΧΩ΃ ˬϪψϔΤϳ ϭ ϩήϬψΘδϳ ϰΘΣ ϥ΁ήϘϟ΍ ΃ήϗ Ϧϣ " :(ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ ) ϪϨϋϭ
Y ".έΎϨϟ΍ ϢϬϟ ΖΒΟϭ Ϊϗ ϢϬϠϛ ϪΘϴΑ
28

ˬαΎϨϟ΍ ϪΑ Ϟϛ΄ϳ ϥ΁ήϘϟ΍ ΃ήϗ Ϧϣ " :ϝΎϗ ˬ(ϡϼδϟ΍ ϢϬϴϠϋ) Ϫ΋ΎΑ΁ Ϧϋ ϪϴΑ΃ Ϧϋ ˬ (ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ) Ϳ΍ ΪΒϋ ϲΑ΃ Ϧϋϭ
Y ".Ϫϴϓ ϢΤϟ ϻ Ϣψϋ ϪϬΟϭϭ ΔϣΎϴϘϟ΍ ϡϮϳ ˯ΎΟ
29

Ϟϛ ϰϠϋ ϥ΁ήϘϟ΍ ΓϭϼΘΑ ϚϴϠϋϭ " :ϝΎϗ ϲϠόϟ (ϢϠγϭ Ϫϟ΁ϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ) ϲΒϨϟ΍ Δϴλϭ ϲϓ Ϳ΍ ΪΒϋ ϲΑ΃ Ϧϋϭ
Y ".ϝΎΣ 30

ϞϫϷ ϯ˯΍ήΘϳ ΎϤϛ ˯ΎϤδϟ΍ ϞϫϷ ϩ΍˯΍ήΘϳ ϥ΁ήϘϟ΍ ϮϠΘϳ ϢϠδϤϟ΍ Ϫϴϓ ϥΎϛ ΍Ϋ· ΖϴΒϟ΍ ϥ· " :ϝΎϗ (ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ) ϪϨϋϭ
Y ".˯ΎϤδϟ΍ ϲϓ ϱέΪϟ΍ ΐϛϮϜϟ΍ ΎϴϧΪϟ΍
31

ϞΟϭΰϋ Ϳ΍ ήϛάϳϭ ϥ΁ήϘϟ΍ Ϫϴϓ ΃ήϘϳ ϱάϟ΍ ΖϴΒϟ΍ :(ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ) ϦϴϨϣΆϤϟ΍ ήϴϣ΃ ϝΎϗ" :ϝΎϗ (ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ) ϪϨϋϭ
ϞϫϷ ΐϛ΍ϮϜϟ΍ ˯ϲπΗ ΎϤϛ ˯ΎϤδϟ΍ ϞϫϷ ˯ϲπϳϭ ˬϦϴσΎϴθϟ΍ ϩήΠΤΗϭ ˬΔϜ΋ϼϤϟ΍ ϩήπΤΗϭ ˬϪΘϛήΑ ήΜϜΗ Ϫϴϓ
ΔϜ΋ϼϤϟ΍ ϩήΠϬΗϭ ˬϪΘϛήΑ ϞϘΗ Ϫϴϓ ϞΟϭΰϋ Ϳ΍ ήϛάϳ ϻϭ ϥ΁ήϘϟ΍ Ϫϴϓ ΃ήϘϳ ϻ ϱάϟ΍ ΖϴΒϟ΍ ϥ·ϭ ˬνέϷ΍
Y ".ϦϴσΎϴθϟ΍ ϩήπΤΗϭ
32

ΎϧΎϛ ϥ΍ϭ ϪϳΪϟ΍ϭ Ϧϋ ϒϔΧϭ ˬϩήμΒΑ ϊΘϣ ϒΤμϤϟ΍ ϲϓ ϥ΁ήϘϟ΍ ΃ήϗ Ϧϣ " :ϝΎϗ (ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ) ϪϨϋϭ
Y ".ϦϳήϓΎϛ 33

˷ ·ϭ ϩΪόΑ ήϘϓ ϻϭ ϲϨϏ ϮϬϓ ϥ΁ήϘϟ΍ ΃ήϗ Ϧϣ " :(ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ) ϪϨϋϭ
Y 34 ".ϰϨϏ ϪΑ Ύϣ ϻ

˯ϲπΗ ΎϤϛ ˯ΎϤδϟ΍ ϞϫϷ ˯ϲπΗ ϥ΁ήϘϟ΍ ΓϭϼΘΑ ϞϴϠϟΎΑ ΎϬϴϓ ϰϠμϳ ϲΘϟ΍ ΕϮϴΒϟ΍ ϥ· " :(ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ) ϪϨϋϭ
Y ".νέϷ΍ ϞϫϷ ˯ΎϤδϟ΍ ϡϮΠϧ
35

˱ Οϭ ϭ Ύ˱ϧΰΣ βΘϜϳ ϻϭ ˬϪΒϠϗ ϕήϳ Ϣϟϭ ˬͿ ϊπΨϳ Ϣϟϭ ϥ΁ήϘϟ΍ ΃ήϗ Ϧϣ " :(ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ) ϪϨϋϭ
ΪϘϓ ˬϩήγ ϲϓ ϼ
ϥΪΑϭ ˬϊηΎΧ ΐϠϗ :˯Ύϴη΃ ΔΛϼΛ ϰϟ· ΝΎΘΤϳ ϥ΁ήϘϟ΍ ΉέΎϘϓ ˬ˱ΎϨϴΒϣ Ύ˱ϧ΍ήδΧ ήδΧϭ ˬϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϥΎη ϢψόΑ ϥΎϬΘγ΍
Y ".ϝΎΧ ϊοϮϣϭ ˬύέΎϓ
36

Δ΋Ύϣ ϑήΣ ϞϜΑ Ϫϟϭ ϻ˷ · Ύ˱Ϥ΋Ύϗ ϪΗϼλ ϲϓ ϥ΁ήϘϟ΍ ϮϠΘϳ ΎϨΘόϴη Ϧϣ ΪΒϋ Ϧϣ Ύϣ Ϳ΍ϭ " :(ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ) ϪϨϋϭ
ϑήΣ ϞϜΑ Ϫϟϭ ϻ
˷ · Γϼλ ήϴϏ ϲϓ ϻϭ ˬΔϨδΣ ϥϮδϤΧ ϑήΣ ϞϜΑ Ϫϟϭ ϻ ˷ · Ύ˱δϟΎΟ ϪΗϼλ ϲϓ ΃ήϗ ϻϭ ˬΔϨδΣ
Y ".ΕΎϨδΣ ήθϋ 37

.έΎϨϟ΍ Ϟϫ΃ Ϧϣ ϙ΍άϓ ˬαΎϨϟ΍ ϰϠϋ ϪΑ ϞϴτΘδϳϭ ˬϙϮϠϤϟ΍ ϪΑ έΪΘδϴϟ ΉέΎϗ :ΔΛϼΛ ˯΍ήϘϟ΍" :(ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ) ϪϨϋϭ
ˬϪδϧήΑ ΖΤΗ ϪΑ ήΘΘγΎϓ ΃ήϗ ΉέΎϗϭ .έΎϨϟ΍ Ϟϫ΃ Ϧϣ ϙ΍άϓ ˬϩΩϭΪΣ ϊϴοϭ ˬϪϓϭήΣ φϔΤϓ ϥ΁ήϘϟ΍ ΃ήϗ ΉέΎϗϭ
Ϧϣ Ϳ΍ ϩάϘϨϳ ϦϤϣ ΍άϬϓ ˬϪϣ΍ήΣ ϡήΤϳϭ ˬϪϟϼΣ ϞΤϳϭ ˬϪπ΋΍ήϓ ϢϴϘϳϭ ˬϪϬΑΎθΘϤΑ ϦϣΆϳϭ ˬϪϤϜΤϤΑ ϞϤόϳ ϮϬϓ
Y ".˯Ύθϳ ϦϤϴϓ ϊϔθϳϭ ˬΔϨΠϟ΍ Ϟϫ΃ Ϧϣ Ϯϫϭ ˬϦΘϔϟ΍ Εϼπϣ
38

΃ήϘϳ ϰΘΣ ϡΎϨϳ ϻ ϥ΃ ϪϟΰϨϣ ϰϟ· ϊΟέ ΍Ϋ· ϪϗϮγ ϲϓ ϝϮϐθϤϟ΍ ϢϜϨϣ ήΟΎΘϟ΍ ϊϨϤϳ Ύϣ " :(ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ) ϪϨϋϭ
Y 39 "ˮΕΎΌϴγ ήθϋ ϪϨϋ ϰΤϤϳϭ ˬΕΎϨδΣ ήθϋ Ύϫ΃ήϘϳ Δϳ΁ Ϟϛ ϥΎϜϣ Ϫϟ ΐΘϜϴϓ ϥ΁ήϘϟ΍ Ϧϣ ΓέϮγ

Ώέ Ύϳ :ϝϮϘϴϓ ˬΓέϮλ ϦδΣ΃ ϲϓ ϪϣΎϣ΃ ϥ΁ήϘϟ΍ ϡΪϘΘϴϓ ˬΏΎδΤϠϟ ϦϣΆϤϟ΍ ϡΩ΁ ϦΑ΍ ΎϋΪϴϓ " :(ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ) ϪϨϋϭ
ˬΪΠϬΗ ΍Ϋ· ϩΎϨϴϋ ξϴϔΗϭ ˬϲϠϴΗήΘΑ ϪϠϴϟ Ϟϴτϳϭ ˬϲΗϭϼΘΑ Ϫδϔϧ ΐόΘϳ ϥΎϛ Ϊϗ ˬϦϣΆϤϟ΍ ϙΪΒϋ ΍άϫϭ ˬϥ΁ήϘϟ΍ Ύϧ΃
.έΎΒΠϟ΍ ΰϳ ΰόϟ΍ Ϳ΍ ϥ΍Ϯοέ Ϧϣ ΎϫΆϠϤϴϓ ˬϚϨϴϤϳ ςδΑ΃ :έΎΒΠϟ΍ ΰϳΰόϟ΍ ϝϮϘϴϓ ϝΎϗ ˬϲϧΎοέ΃ ΎϤϛ Ϫοέ΄ϓ
Y ".ΔΟέΩ Ϊόλ Δϳ΁ ΃ήϗ ΍ΫΈϓ Ϊόλ΍ϭ ΃ήϗ΄ϓ ˬϚϟ ΔΣΎΒϣ ΔϨΠϟ΍ ϩάϫ ϝΎϘϳ ϢΛ ˬͿ΍ ΔϤΣέ Ϧϣ ϪϟΎϤθΑ ϸϤϳϭ
40

ϪϨϣ ΃ήϘϳ ϥ΃ϭ ˬϩΪϬϋ ϲϓ ήψϨϳ ϥ΃ ϢϠδϤϟ΍ ˯ήϤϠϟ ϲϐΒϨϳ ΪϘϓ ˬϪϘϠΧ ϰϟ· Ϳ΍ ΪϬϋ ϥ΁ήϘϟ΍ " :(ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ) ϪϨϋϭ
Y ".Δϳ΁ ϦϴδϤΧ ϡϮϳ Ϟϛ ϲϓ41

΍ϮϠόΟ΍" :ϝΎϗ (ϢϠγϭ Ϫϟ΁ϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ) ϲΒϨϟ΍ ϰϟ· Ϫόϓήϳ (ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ) Ύοήϟ΍ Ϧϋ ϲϋ΍Ϊϟ΍ ΓΪϋ ϲϓϭ
ϲϓ ϪϧΎϜγ ϥΎϛϭ ˬϩήϴΧ ήΜϛϭ ˬϪϠϫ΃ ϰϠϋ ήδϴΗ ϥ΁ήϘϟ΍ Ϫϴϓ ΃ήϗ ΍Ϋ· ΖϴΒϟ΍ ϥΎϓ ˬϥ΁ήϘϟ΍ Ϧϣ ΎΒϴμϧ ϢϜΗϮϴΒϟ
Y ".ϥΎμϘϧ ϲϓ ϪϧΎϜγ ϥΎϛϭ ˬϩήϴΧ Ϟϗϭ ˬϪϠϫ΃ ϰϠϋ ϖϴο ϥ΁ήϘϟ΍ Ϫϴϓ ΃ήϘϳ Ϣϟ ΍Ϋ·ϭ ˬΓΩΎϳί
42

Y 43".Δϳ΁ ϦϴδϤΧ ΐϴϘόΘϟ΍ ΪόΑ ΃ήϘϳ ϥ΃ ΢Βλ΃ ΍Ϋ· ϞΟήϠϟ ϲϐΒϨϳ " :ϝΎϗ (ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ) ϪϨϋϭ

Ύϣ ϑήη΃ ΏΎΘϜϟ΍ ΔΤΗΎϓ ϥ· " :ϝΎϗ ˬ (ϡϼδϟ΍ ϢϬϴϠϋ) Ϫ΋ΎΑ΁ Ϧϋ ˬ (ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ ) ϱήϜδόϟ΍ ϲϠϋ ϦΑ ϦδΤϟ΍ Ϧϋϭ
ˬΔϨδΣ ΎϬϨϣ ϑήΣ ϞϜΑ Ϳ΍ ϩΎτϋ΃ Ϫϟ΁ϭ ΪϤΤϣ Γϻ΍ϮϤϟ ΍ΪϘΘόϣ Ύϫ΃ήϗ ϦϤϓ ϻ΃ " :ϝΎϗ ϥ΃ ϰϟ· "ˬεήόϟ΍ ίϮϨϛ ϲϓ
Ύϫ΅ήϘϳ ΉέΎϗ ϰϟ· ϊϤΘγ΍ Ϧϣϭ ˬΎϬΗ΍ήϴΧ ϭ ΎϬϟ΍Ϯϣ΃ ϑΎϨλ΃ Ϧϣ ΎϬϴϓ Ύϣϭ ΎϴϧΪϟ΍ Ϧϣ Ϫϟ Ϟπϓ΃ ΎϬϨϣ ΓΪΣ΍ϭ Ϟ ϛ
Y ΚϳΪΤϟ΍ "«΍άϫ Ϧϣ ϢϛΪΣ΃ ήΜϜΘδϴϠϓ ˬΉέΎϘϠϟ Ύϣ έΪϗ Ϫϟ ϥΎϛ
44

c   Y   Y g   Y

62 1Ρ 49ι 6Ν ϲϓΎϜϟ΍ϭ 74Ρ15 ΏΎΑ 304ι 7Ν έ΍ϮϧϷ΍ έΎΤΑ (2)


64 4571Ρ 1ΏΎΑ 232ι 4Ν Ϟ΋ΎγϮϟ΍ ϙέΪΘδϣ (4)
65 6Ρ 1ΏΎΑ 825ι 4Ν Δόϴθϟ΍ Ϟ΋Ύγϭϭ 4574Ρ 1ΏΎΑ 233ι 4Ν Ϟ΋ΎγϮϟ΍ ϙέΪΘδϣ (5)
66 4580Ρ 1ΏΎΑ 235ι 4Ν Ϟ΋ΎγϮϟ΍ ϙέΪΘδϣ (6)
67 4610Ρ 5ΏΎΑ 246ι 4Ν Ϟ΋ΎγϮϟ΍ ϙέΪΘδϣ (7)
68 4614Ρ 6ΏΎΑ 247ι 4Ν Ϟ΋ΎγϮϟ΍ ϙέΪΘδϣ (8)
69 8Ρ 1ΏΎΑ 825ι 4Ν Δόϴθϟ΍ Ϟ΋Ύγϭ (9)
70 4579Ρ 1Ώ 335ι 4Ν Ϟ΋ΎγϮϟ΍ ϙέΪΘδϣϭ αΩΎδϟ΍ Ϟμϔϟ΍ 99ι 1Ν ϲϟΎΌϠϟ΍ ϲϟ΍ϮϏ (10)
71 45Ρ 9Ώ 36ι 2Ν έ΍ϮϧϷ΍ έΎΤΑϭ 6 ϊτϘϤϟ΍ 110 ΔΒτΨϟ΍ ΔϏϼΒϟ΍ ΞϬϧ (11)
73 3Ρ 607ι 2Ν ϲϓΎϜϟ΍ϭ ϥ΁ήϘϟ΍ ΓϭϼΗ ϲϓ αΩΎδϟ΍ ΏΎΒϟ΍ 287ι ϲϋ΍Ϊϟ΍ ΓΪϋ (13)
74 1Ρ 610ι 2Ν ϲϓΎϜϟ΍ (14)
75 8 ΏΎΑ 149 ι 7 Ν έ΍ϮϧϷ΍ έΎΤΑ (15)
ϝϮγέ ϝΎϗ Ϫϴϓϭ 4638Ρ 10Ώ 258ι 24Ν Ϟ΋ΎγϮϟ΍ ϙέΪΘδϣ ϊΟ΍έϭ ϥ΁ήϘϟ΍ ϲϓ ϥϭήθόϟ΍ϭ ϱΩΎΤϟ΍ Ϟμϔϟ΍ 40ι έΎΒΧϷ΍ ϊϣΎΟ (16)
ϞϜΑ ϪΗ ϭϼΗ ϰϠϋ ϢϛήΟ΄ϳ ϞΟϭΰϋ Ϳ΍ ϥΈϓ ϩϭ΅ήϗΎϓ ϊϓΎϨϟ΍ ˯Ύϔθϟ΍ϭ ϦϴΒϤϟ΍ έϮϨϟ΍ Ϯϫϭ Ϳ΍ ϞΒΣ Ϯϫ ϥ΁ήϘϟ΍ ΍άϫ ϥ· ϢϠγϭ Ϫϟ΁ϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ Ϳ΍
76 ΔϨδΣ ϥϮΛϼΛ Ϣϴϣϭ ϡϻϭ ϒϟ΃ ϦϜϟϭ ΪΣ΍ϭ ϑήΣ Ϣϟ΃ ϝϮϗ΃ ϻ ϲϧ · Ύϣ΃ ΕΎϨδΣ ήθϋ = ϑήΣ
77 18Ρ 1ΏΎΑ 17ι 89Ν έ΍ϮϧϷ΍ έΎΤΑϭ 4637Ρ 10ΏΎΑ 257ι 4Ν Ϟ΋ΎγϮϟ΍ ϙέΪΘδϣ (17)
78 1Ρ 4ΏΎΑ 74ι 74Ν έ΍ϮϧϷ΍ έΎΤΑ (18)
79 96Ρ 8 ΏΎΑ 208 ι 7Ν έ΍ϮϧϷ΍ έΎΤΑ (19)
80 1548 Ρ 17ΏΎΑ 104ι 2Ν Ϟ΋ΎγϮϟ΍ ϙέΪΘδϣ (20)
81 30Ρ 67ΏΎΑ 372ι 76Ν έ΍ϮϧϷ΍ έΎΤΑ (21)
82 5Ρ 4ΏΎΑ 200ι 1Ν έ΍ϮϧϷ΍ έΎΤΑ (22)
83 4642Ρ 10ΏΎΑ 260ι 4Ν Ϟ΋ΎγϮϟ΍ ϙέΪΘδϣ (23)
84 39 Ρ 23ΏΎΑ 133ι 8 Ν έ΍ϮϧϷ΍ έΎΤΑ (24)
85 10Ρ 630ι 2Ν ϲϓΎϜϟ΍ϭ 2Ρ 18Ώ 853ι 4Ν Δόϴθϟ΍ Ϟ΋Ύγϭ (25)
86 78 Ρ 15 Ώ 305ι 7 Ν έ΍ϮϧϷ΍ έΎΤΑϭ ϦϣΆϣ ΏΎη Ϯϫϭ ϥ΁ήϘϟ΍ ΃ήϗ Ϧϣ Ώ΍ϮΛ Ϟμϓ 100ι ϝΎϤϋϷ΍ Ώ΍ϮΛ (26)
87 15ι 1Ν ϥΎϴΒϟ΍ ϊϤΠϣ ήϴδϔΗϭ 10Ρ 1Ώ 825ι 4Ν Δόϴθϟ΍ Ϟ΋Ύγϭ (27)
88 16ι 1Ν ϥΎϴΒϟ΍ ϊϤΠϣ ήϴδϔΗϭ 14Ρ 1Ώ 826ι 4Ν Δόϴθϟ΍ Ϟ΋Ύγϭ (28)
89 ϥ΁ήϘϟΎΑ Ϟϛ΄ΘδϤϟ΍ ΏΎϘϋ Ϟμϓ 279 ι ϝΎϤϋϷ΍ Ώ΍ϮΛ (29)
90 8 Ρ 3Ώ 70ι 74Ν έ΍ϮϧϷ΍ έΎΤΑϭ 1Ρ 11Ώ 839 ι 4Ν Δόϴθϟ΍ Ϟ΋Ύγϭ (30)
91 2Ρ 610ι 2Ν ϲϓΎϜϟ΍ϭ ϥ΁ήϘϟ΍ ΓϭϼΗ ϲϓ αΩΎδϟ΍ ΏΎΒϟ΍ 287ι ϲϋ΍Ϊϟ΍ ΓΪϋ (31)
3ϭ1Ρ 498ι 2Ν ϲϓΎϜϟ΍ϭ ήϛάϟ΍ Ϯϫϭ ˯ΎϋΪϟΎΑ ϖΤϟ΍ ΎϤϴϓ βϣΎΨϟ΍ ΏΎΒϟ΍ 248ι ϲϋ΍Ϊϟ΍ ΓΪϋ (32)
1267Ρ 473ι 1Ν ϪϴϘϔϟ΍ ϩήπΤϳ ϻ Ϧϣ (35) ϝΎϤϋϷ΍ Ώ΍ϮΛϭ 1Ρ 613ι 2Ν ϲϓΎϜϟ΍ϭ 1Ρ 19Ώ 853ι 4Ν Δόϴθϟ΍ Ϟ΋Ύγϭ (33)
95
96 4597Ρ 2ΏΎΑ 240ι 4Ν Ϟ΋ΎγϮϟ΍ ϙέΪΘδϣ (36)
97 142Ρ 15 ΏΎΑ 81ι 65 Ν έ΍ϮϧϷ΍ έΎΤΑ (37)
98 10ι 19 ΏΎΑ 179ι 89 Ν έ΍ϮϧϷ΍ έΎΤΑ (38)
99 21ι 23ΏΎΑ 202ι 89 Ν έ΍ϮϧϷ΍ έΎΤΑ (39)
100 34Ρ 11ΏΎΑ 267ι 7Ν έ΍ϮϧϷ΍ έΎΤΑ (40)
101 1Ρ 609ι 2Ν ϲϓΎϜϟ΍ (41)
102 5Ρ 16Ώ 850ι 4Ν Δόϴθϟ΍ Ϟ΋Ύγϭϭ ϥ΁ήϘϟ΍ ΓϭϼΗ ϲϓ αΩΎδϟ΍ ΏΎΒϟ΍ 278ι ϲϋ΍Ϊϟ΍ ΓΪϋ (42)
103 3Ρ 15Ώ 849ι 4Ν Δόϴθϟ΍ Ϟ΋Ύγϭϭ 305Ρ 23Ώ 138ι 2Ν ΐϳάϬΘϟ΍ (43)
Y ΏΎΘϜϟ΍ ΔΤΗΎϓ Ϟμϓ 29ι ϱήϜδόϟ΍ ϦδΤϟ΍ ϡΎϣϹ΍ ήϴδϔΗ ϲϓ ϪϬΒηϭ 60Ρ 302ι 1Ν Ύοήϟ΍ έΎΒΧ΃ ϥϮϴϋ (44)
93 ΍˱ήψϧ ϥ΁ήϘϟ΍ ΃ήϗ Ϧϣ Ώ΍ϮΛ Ϟμϓ 102ι
94 8 Ρ 605ι 2Ν ϲϓΎϜϟ΍ (34)
Y