Monday, February 28, 2011

బడ
జ ట‌ ప ర ధ నయతల ఏంట? సంపననల రయతల? సమనయల సంకమమ?

ఈ వరం బజనస‌ వచ‌ పఠకల చతల
ల క వచచటపపటక పర
ల మంట‌ల ఆర
థ క మంతర పరణబ‌ మఖర

2011-2012 ఆర
థ క సంవతసరనక బడ
జ ట‌ పరతపదసత ఉంటర. ఈ సంవతసరం బడ
జ ట‌ జతయంగన
అంతర
మందకసతంద. అక

థ తల
ట బర 27 న బజనస‌ వచ‌ల రసన
జ తయంగన వలకణ పరస
వయసంల భరత ఆర
థ మందయలబణం దశగ నడవనందనన సందహం వయకతం చసన వషయం
థ క వయవస
పఠకలక గరతండ ఉంటంద. తజ పరణమల ఆ సందహనన రజవ చసవగ ఉననయ. దంత
జతయ ఆర
థ న మందయలబణం నండ కపడందక బడ
థ క వయవస
జ ట‌ ఏమ చయబతందనన పరశన
మందకసతంద. ఆర
థ ల ఏకకలంల అదపలన దరవయలబణం, కరంట‌ ఖత లట,
థ క వయవస
నరదయగం పరగదల, పరశరమక వృద
ధ రట పతనం వంట ధరణల వయకతమైత ఈ పరస
థ తన
మందయలబణం అన స
థ లంగ చపకవచచ. బడ
థ తరతననల పరశలసత
థ క వయవస
జ ట‌క మందనన ఆర
ఈ ధరణల గణనయంగ ఉననట
కనపసతంద. దరవయలబణం గరంచ పద

ద గ చరచంచనవసరంలద.
ఒకవైపన పరధన మదల, పరణళకసంఘం ఉపధయకడ మంటక‌ సంగ‌ అహ
ల వలయ, పరధన ఆర
థ క
సలహ మండల అధయకల రంగరజన‌ వంట వరందర మరచ నలఖరక దరవయలబణం సధరణ

థ యక చరకంటందన అంచన వసతనన వసతవం దనక భననంగ ఉంద.
దరవయలబణంల పరశరమకతపతతల, వయవసయతపతతల, సవరంగం వవధ పళ
ల ల మళతం అయ
ఉంటయ. వటల మరచ నలఖర నటక పంటల కలం పరతయ పషకలంగ ఆహరతపతతల ఇళ
ల క
చర అవకశం ఉంద. అంతకద ఈ ఏడద ఆహరతపతతల రంగంల వృద
ధ రట గణనయంగ
ఉంటందన అంచనల ఉననయ. దంత దరవయలబణంల ఒక కణం ఆహరతపతతల ధరల దరక
వసతయననద పరభతవ ఆర
థ క వతతల అంచన. నజనక గత రండ సంవతసరలగ ఇటవంట అంచనల
వసతనన ఈ అంచనల వసతవక రపం దలచటం లద. తజగ పరస‌ల జరగన జ 20 దశల ఆర
థ క
మంత

మంతర
దర

యలబణనక
ఫయచరస
టర

ంగ‌
,
సపకయలటవ‌
ల డత భరత ఆర
ర ల సమవశంల మట

టరడంగ‌ కరణమనన వమరశత గంత కలపర. కన పర
ల మంట‌ మదలైన రండ రజ రజయసభల
జరగన చరచల మతరం పదల కడపనండ తనటనక అనకల పరస
ల న
థ తల ఉండటం వల
ఆహరతపతతలక గరక పరగ ధరల అందనంత ఎతతక పతననయన వతండవదం మదల పట
ట ర.
పైగ అంతర
తయ
పరస
తలత
భరత
ఆర

వయవస
మడవసకన
ఉననందన
అంతర
జ తయ
పరణమల నండ జతయ ఆర
థ క పరణమలన వర చస చడలమన వదంచర. అటవంటపడ
మరచ నటక దరవయలబణం దరకసతందనన అంచన అంతర
థ తలపై అంచన ఆధరంగ
జ తయ పరస
చపతంద లద అననద పరశలంచలస ఉంద.
దరవయలబణంల ఒక మఖయమైన పతర పషసతనన అంశం చమర ధరల. 2009-2010 ఆర
థ క
సంవతసరంల భరతదశం దగమత చసకనన చమర సగట బయరల‌ ధర 69.76 డలర
ల గ ఉంద.
2010-2011 ఆర
ల క పరగంద. జనవరల ఇద మరంతగ
థ క సంవతసరంల ఈ సగటధర 82.07 డలర
పరగ 93 డలర
ల క నడ ఫబరవర చవర వరంల 99.85 డలర
ల సగట ధరక చరంద. ఈ వయసం రస
సమయనక లబయల పరజందళన తరస
థ యక చరకవటం, పశచమసయల నయంతృతవ పరభతవల
పరజగరహనక గరవటంత ఆయ దశల నండ అంతర
జ తయ మరకట‌లక వడదల కవలసన చమర
నలవల వడదల కవటం లద. పరతయకంచ ఈజప
దగన వరం రజల
ల న

ట ల పలకల గద
అంతర
ల క చరకంద. 2011-2012 ఆర
థ క
జ తయ మరకట‌ల చమర ధరల బరల‌ 100 డలర
సంవతసరంల ఈ ధర 120-125 డలర
ల క చరకవచచన నపణల అంచన వసతననర. ఇద జరగత
రండళ
ల కలంల భరతదశం దగమత చసకన చమర ధర 69 డలర
ల నండ రట

ట ంప పరగనట
అవతంద. ఈ మరక చమర ఉతపతతల దగమత ఖరద పరగతంద. దంత అనవరయంగ
ఎగమత-దగమతల మధయ ఉనన వయతయసం మరంత పరగపతంద. ఈ వయతయసనన కరంట‌ ఖత
లట అంటర. కరంట‌ ఖత లట అంతమంగ బడ
జ ట‌లటన పరభవతం చయనంద.
ఈ పరస
థ తల నండ బయటపడందక ఉనన ఏకైక మర
గ ం పరభతవం తన ఆదయల పంచకవటం.

పరభతవం ఆదయనన పంచకవటనక మళ
రండ మర

థ న
గ ల ఉంటయ. పననల వయవస
సంసకరంచటం ఒక మర
గ ం అయత ఖజన ఖళకకండ ఉండందక సంకమ చరయలపై కత
వధంచడం మర మర
ద ల నండ పరభతవల రండ మర
గ ం. గత రండ దశబ
గ నన అనసరసత రవటంత
పరస
ధ బంగ

ల దశ‌ సమజక అభవృద
థ త నట దస
థ తక చరంద. చవరక భరతదశంల సమజక అభవృద
కంట దరణంగ ఉంద. ఆర

కవలం ఆర

థ కభవృద
థ కరంగం కసమ కదన, సమజక అభవృద
సధంచందక ఒక సధనం మతరమ అనన సమగర దృకఫథం భరతదశంల పలకలక లపంచటం పట

నబల‌ బహమత గరహత అమరతయసన‌ ఈ మధయ కలంల తవరంగ వమరశంచర. పరభతవం ఈ
వమరశలక ధటగ వయవహరసతంద లక అద కవల కట
ట కపతంద అననద నట బడ
జ ట‌ల సంపనన
వర
ఎంత ఆదయం నష

ల డైతగన
ట పయందనన వవరల వల
గ లక పరభతవం ఇచచ రయతల వల
చపపలమ. 2008-09 బడ
మర పననల రపంల రవలసన ఆదయనన

జ ల ట ర.4,14,099 కట
వదలకగ, 2009-10 బడ
మర ఆదయం వదలకంద. అంట సంపననలక

జ ల ట ర.5,02,299 కట
ర.9,16,398 కట
రయతన ఇచచందననమట. ఇద పరభతవ ఆదయంల 79.54 శతం. ఇద కకండ

సంపననవర
గ ల నంచ వయకతగత ఆదయప పనన ఖత కంద వసల చయలసన మర రండ లకల
పతక వల కట
రపయలన కడ వదలకంద. దంత సంపననవర

గ లకచచన రయత మతతం
ర.11,41,398 కట
ల క చరంద.
పరభతవం ఈ వషయనన దచపడతంద. కవలం సబసడల వల
ల , లదంట పరజ సంకమ పథకల వల

పరభతవ లట పరగతందన కతరకనక పనకంటంద. ఉదహరణక దశంల ఉనన 657 మంద మగ
సంపననల వద
ల రపయల ఉంటందన అంచన. ఈ
ద పగపడన సంపద వలవ 16 లకల కట
సంపదపై 1 శతం సంపద పనన, (ఆదయ పనన కద) వసత ర.1,60,000 కట
ల రప యల ఆదయం
పరభతవనక వసతంద. అంట ఇద 2 జ సపక
ట రం కంభ కణంల పరభతవం నష
ట పయన ఆదయంత
సమనం. అంతకక యపఎ-1 హయంల వమపకల ఒతతడ మరక అమల
ల క తచచన లంగ‌టరమ
కయపటల‌ గయనస పనన అమల చసత మర పదవల కట
ల రపయల ఆదయం వసతంద. ఈ రకమైన
నర
ణ యల తసకవటం, తసకకపవటం వనక పరభతవనక పరజల మద ఏ మతరం పరమ ఉంద, సంపనన
వర
ల మవతయ.ఆర
థ మందనన మర
థ క వయవస
గ ల మద ఏ మతరం పరమ ఉందనన వషయల తటతల
సవల పరశరమకభవృద
ధ . పరభతవం గత పదళ
ల గ కలకమైన పరశరమక రంగంల పరయవట
భగసవమయనక పద
ద పట వసంద. ఈ మరక పరణళక సంఘం ఆధవరయంల ఒక వధనం - పరభతవ
పరైవట భగసవమయ వధనం- కడ రపందంచంద. పరతయకంచ గత సంవతసరంల వవధ రంగల

భరఎతతన అవకశల కలపంచంద. ఈ అవకశల వనయగంచకన వరక వవధ రపల

పట
ల ల కలపంచంద. ఈ వధన
ట బడల సమకరచకవటనక కక పనన రయతల కడ వల కట
నర
ధ కరయకరమలక అవసరమైన
థ ంపగ పరభతవం మందకతచచన వదన, వవధ అభవృద
ణ యలక సమర
నధల పరభతవం వద
ద లవ అననవదన. ఇనన అవకశల ఇచచన పరైవటరంగంల పట
ట బడల గత
సంవతసరంత పలచ చసత ఈ సంవతసరం 25.6 శతం పడపయయ. దన పరభవం పరశరమకభవృద

నతతనడకపై కనపసతంద. మరవైప అంతర
తయ
పరస
తల
వచచన
మరపల
వల
2009-2010
ఆర


సంవతసరం కంట 2010-2011 ఆర
థ క సంవతసరంల వదశ పరతయక పట
ట బడల 31 శతం తగ
గ పయయ.
ఈ ఆర
థ క సంవతసరంల దశంలక వచచన నకర వదశ పరతయక పట
ట బడల కవలం 24 బలయన‌
డలర
మతరమ. అంట భరతదశ పరశరమక రంగం ఇట దశయ పరైవటపట

ట బడల లక, వదశ
పరతయక పట
బడల
రక,
పర

తవం
పట
బడల
పట

దవళదశగ
నడస

ద. ఈ పరణమలనన
మదంప వస చసత రననన కలంల భరత ఆర
ల సపష
థ తవర కష
థ క వయవస
ట ల ల పడనననట
ట మైన సచనల
కనపసతననయ. మర పరణబ‌ మఖర
పర

పదంచ
బడ
ట‌

కష

ఊబ
నండ
ఆర

వయవస
థ న బయటక
లగతంద లక మరంత లతైన ఊబలక నడతంద అననద పరశలంచందక బడ
జ ట‌ ఒక మఖయమైన
సందరభంగ నలవనంద.

Saturday, February 26, 2011
తరగమన పథంల మమత రై ల

కండర
వరయయ
Published in Prajasakti Daily, February 26th 2011 A Comment on Railway Budget

మతతం ఆర
థ క ఎకకన పరభతవ పరైవట భగసవమయం మతత రైలవ శఖక ఎకకంద. ఈ వధనం
థ క వయవస
కంద 52 పరజటకల గత సంవతసరం పరరంభంచర. వట పరగత గరంచ ఒకకమట కడ బడ
జ ట‌
పరసంగంల లద. కవలం ఇవనన ఈ సంవతసరం పరతవతయ, సమగర పరశలన దశల ఉననయ అనన
మటల
తపప
వట
గరంచ
మరనన
వవరల
కనపంచవ.
రైలవ బడ
థ యగ నలచపతంద. అయత ఈవధంగ నలచపవటనక
జ ట‌ చరతరల ఫబరవర 25,2011 చరస
కరణం ఏద సధంచనందవల
ల కద. ఏమ సధంచలకపవటం వల
ల న. సధరణంగ బడ
జ ట‌ అంట
గత సంవతసరం పన తరన పరశలంచకన అసంపర
ణ ంగ మగలన లకయలన, అందక కరణలన
మదంప చసకవటం, ఆ వలగల వరతమన కరతవయభరం సవకరంచటం. మమత బనర
జ పరతపదంచన
రైలవ బడ
జ ట‌ల ఈ మడంటల ఏద జరగలద. ఒకసర మంతరగర ఉపనయసం వనన వరక, చదవన
వరక ఎవరకైన ఈ బడ
ద కలనక, అర
ద నక అనన
థ దశబ
జ ట‌ 2011-2012 సంవతసరనక లక రననన దశబ
సందహం కలగతంద. పరతపదంచన కతత రైలవ లైల న సరవ మదల, లైన డబ
ల ంగ‌ వరక, స
ట షన‌

నరమణల మదల, సంబంధత పరశరమల నరమణల వరక 12 వ పంచవర పరణళకల చపడతమన
ష పరణళక మగంప దశక చరకలద. ఇక
బడ
జ ట‌ పరసంగం చపతంద. ఇంక మనం 11 వ పంచవర
12 వ పరణళక కలంల చపట
ట ం అంట సదర పరజటకల కగతలక పరమతం కవటం అన పరతయకంగ
చపపనవసరం లద. భరత ఆర
థ కంట రైలవల పరగత వగవంతంగ ఉందన చపపన మంతర
థ క వయవస
దనకనగణంగ
మగలన
పనల
చపట
ఆశచరయం
కలగసతంద.
ట కపవటం
నపణల అంచన పరకరం ఆర
ధ రటత మందకళతంట రవణ రంగం
థ 9 శతం వృద
థ క వయవస
పరతయకంచ రైలవ 11 శతం వృద
ధ రట సధంచల. అపడ వసతరసతనన ఆర
థ అవసరలన
థ క వయవస
తరచటనక సధయమవతంద. దనక భననంగ గత రండళ
మజ
ల గ భరత రైలవ వసతరణ రైలవబర

సభయల అంచనల మరక కవలం 5 శతనక పడపయంద. రైలవల ఆర
ధ యలక, మనగడక
థ కశకత సమర
ఆపరషన‌ రషయ కలకం. వంద రపయల ఆదయం సధంచటనక ఎనన రపయల ఖరచ పట
ట లస
వసతంద దనన ఆపరషన‌ నషపతతగ నర
ధ రసతర. నలగళ
ల కరతం వరక 76 శతంగ ఉనన ఈ నషపతత గత
రండ సంవతసరల
95 శతనక పరగంద. వసతవక అంచనల, నధల లభయత, దరవయలబణం వంటవ

పరగణలక తసకంట ఈ నషపతత 115 చరతంద. అంట వంద రపయల సంపదంచటనక భరత
రైలవ 115 రపయల ఖరచపడతంద. దకణ మధయ రైలవల వందరపయల సంపదనక 146
రపయల ఖరచ పడతననర. అంట మతతంగ భరత రైలవ సగటన 15 శతం లటల నడసతంద.
బహశ భరతరైలవ చరతరల ఇంత అథమ స
థ యల ఎననడ లన పరస
థ తన నడ రైలవల
చవచసతననయ.
మతతం ఆర
థ క ఎకకన పరభతవ పరైవట భగసవమయం మతత రైలవ శఖక ఎకకంద. ఈ వధనం
థ క వయవస
కంద 52 పరజటకల గత సంవతసరం పరరంభంచర. వట పరగత గరంచ ఒకకమట కడ బడ
జ ట‌
పరసంగంల లద. కవలం ఇవనన ఈ సంవతసరం పరతవతయ, సమగర పరశలన దశల ఉననయ అనన
మటల తపప వట గరంచ మరనన వవరల కనపంచవ. రైలవల వసతరణక మల నధ ఖత, అభవృద

నధ ఖతల కలకం. ఈ రండ ఖతల
నధల నమమతరప దశక చరకవటంత పరభతవ పరైవట

భగసవమయం పథకలక కటయంచలసన మర కడ రైలవ శఖ వద
ద నధల లవ. దంత ఈ పథకం
కంద వచచన పరతపదనలననంటన మటకట
ట అటకకకంచర. మర మఖయమైన వషయం మగల నధల
పద
నండ తకణ వయయం సమకరచబడతంద. 2007-2008 ల 25000 కట
ల రపయల
ద . ఈ పద

ఉంట 2010-2011 ఆర
ల క కదంచకపయయ. నతన పథకల,
థ క సంవతసరనక ఈ నధల 1328 కట
పరజటకల చపట
ట కపవటనక ఇద మల కరణం. ఈ వషయనన దచఉంచటనక రైలవ శఖ
శయశకతల పరయతనసతంద. వసతరణ వషయంలన బడ
జ ట‌ సంతృపతకరంగ లద. గత సంవతసరం
బడ
ల రైలవ లైల న నరమణం పరతచసతమన లకయంగ పట
ట కంద. 2009
జ ట‌ల సంవతసరనక వయయ కలమటర
ల పరకటంచన వజన‌ 2020 పతరం పరకరం 2020 నటక దశంల అదనంగ మర 2,5000 కలమటర
ల కతత
రైల మర
ల ల ఈ నరమణల పరత కవల. అయత దనక
గ ల నరమణం జరగల. అంట మర ఎనమదళ
సంబంధంచ శకత సమర
ధ యల, శరమకల, నధల, స
ల తత
థ ల సకరణ, పరణళకల తయర గరంచ పల
మట లకండన బడ
ల రైలవ లైల న
జ ట‌ పరసంగం మగసంద. పైగ ఈ సంవతసరనక మర 800 కలమటర
నరమణం కతతగ చపడతమన డబసరపరకటనక మతరం బడ
ట‌ల
చట
దకకంద.
పర

తవ పరైవట

భగసవమయం కంద ఈపటకవచచన పరతపదనల కరయరపం దలచకపగ మర ఏడ రంగల

ఇటవంట పరజటకల చపట
లన
బడ
ట‌
పర

పదస

ద.
మర
190
రై


లై


సంబంధంచ
సరవ
పర


చయటనక 12 వ పంచవర
పరణళక కలనన లకయంగ నర
ధ రంచకంద. ఆంధరపరదశ‌ పరజల

దర
ఘ కలంగ ఎదర చసతనన భదరచలం కవవర రైలవ లైన సరవ కడ ఏకంగ పననండవ పరణళక
కలనక గంటవయబడంద. అంట కవలం సరవక మర ఐదళ
ల పడత, 2017 నటక పరత అయయట
ల యత
కవలం మగలన మడ సంవతసరల
నరమణం
ఎల
పర

తందననద
ఎవరక
అంతబట

బరహమరహసయంగన
మగలపయంద.
రైలవల వసతరణక కలకమైన ఇంజనరంగ‌, కచ‌, వయగన‌ పరశరమల నరమణనక పరభతవం ఎంచకనన
కందరల పరశలసత రైలవ శఖ మనసక స
థ త గరంచ సందహల రకపవ. జమమ కశమర‌ల రైల
బరజ డల, మణపర‌ల డజల‌ ఇంజన
ల తయర చస దశమంతట పంపణ చసతమనన మంతర పరకటన వనక
భరతదశ భగళక పరస
థ తల, దనకనన పరమతల గరంచన అవగహన లపం సపష
ట ంగ
కనపసతంద. ఉతతరఖండ‌ కనన సరహద
పరంతలక రడ
నరమణనక కవలసన యంతర సమగరన


తరలంచలంట కనసం ఆరనల
ల వయవధ అవసరం. అటవంటద జమమ కశమర‌ల తయర చసన రైల
బరజ డ సమగర దశంల మగలన పరంతలక చరవయటనక ఎంత సమయం పడతంద ? అసల జమమ
కశమర‌ నండ దశంలన మగలన పరంతలక మధయ ఉనన రైలవ నట‌వరక ఎంత? అందల వయగన‌ల
తరలంచగలగన నట‌వరక ఎంత అననద పరశలసత ఈ పరతపదనల హతబద
ద తన పరశనంచకండ
ఉండలమ. అదవధంగ మణపర‌ల నరమంచన డజల ఇంజన
ల న కనసం ఈశనయభరతంలన ఏడ
రష
ల గడవ పడతంద. అటవంటద మగలన దశనక చరవయటనక ఉనన
ట రలక చరవయటనక ఏళ
సధనల గరంచ కడ పరశలంచకండ పరజటక పరతపదనల తయర చసంద పరభతవం. ఏతవత
చపపలంట ఈ బడ
జ ట‌ అతయంత అశరధ దత, అసమంజస పరతపదనలత, వచచ సంవతసరల కసం
రపందంచన బడ
థ క సంవతసరనక పరతపదంచన బడ
జ ట‌ తపప కనసం రననన ఆర
జ ట‌ కద అననద
సపష
ట ంగ రఢ అవతంద.

uesday, February 22, 2011
బడ
జ ట‌ దశ ఎట వై ప?
Business

Watch,

Prajasakti,

February

21st

2011

యపఎ పరభతవం వరసగ ఏడవ బడ
ల మంట‌ మందంచబతంద. పర
ల మంట‌
జ ట‌న వచచ వరం పర
బడ
ల షకల పరభతవనక దశ నర
ద శం చస పరయతనం చసతననర.
జ ట‌ సమవశల నపథయంల పలవర వశ
ఈ పరయతనల మఖయ సరంశం దరవయ నయంతరణన మళ
ల తరమదక తవటంగ కనపసతంద. ఈ ఏడ
బడ
ద గ
థ సంకభం నడన రపందయ. దంత పరభతవం పద
ట బడదర వయవస
జ ల టల మడ బడ
జ ట‌ల పట
సంసకరణల వషయంల సహసం చయలకపయంద. దనక తడ కదలైన ఆర
ధ రట
థ ల వృద
థ క వయవస
కనసగంచలంట పరభతవం పద
ద ఎతతన ఖరచ పట
ట టం, ఖరచ పట
ట గలగన సతమత ఉనన వరక రయతల
ఇవవటం వంట చరయల అనవరయంగ చపట
లస
వచచంద.
గత
మడళ
ల కలంల సంకభం తవరత వనక

పట
గత మడళ


థ తల
ట పట
ట న పరతగ తలగపయందనన దఖలల కనపంచటం లద. ఈ పరస
కలంల బడ
ట‌
లట
పరగత
వచచంద.
అద
సమయంల
దర

యలబణం,
పర

యకంచ
ఆహరతపతదరవయలబణం అదప లకండ పరగతంద. ఈ పరగదల ఆర
థ న తవరంగ పరభవతం
థ క వయవస
చసతంద. సధరణ పరజల దైనందన జవతనన మరంత దరభరం చసతంద. దశంల కరంట‌ అకకంట‌
లట వపరతంగ పరగతంద.ఈ లట స
థ లంగ బడ
జ ట‌ లటన పంచసతంద. దంత సంసకరణ
వదల ఈ బడ
ట‌
లటన
నయంతర

చలంట
మడళ
గ అమల జరగతనన ఉద

ద పన పథకలన

వరమంచలన, పరభతవ వయయంపై కత వధంచలన పరతపదసతననర. ఈ సందరభంగ బడ

జ ట‌ సమవశల
పరభతవం
మందనన
కనన
పరధనయతల
గరంచ
పరశలద
ద ం.
పరభతవ ఆర
థ క వతతల అంచన పరకరమ ఈ కలంల అంతర
జ తయ వణజయం మందగంచంద.
అంతర
ల ఎగమతల కడ మందగంచయ. పరభతవం
జ తయవణజయంత పట మన దశం నండ వళ
పరకటంచన రయతల ఉపయగంచకన దశంలన గతతపటటబడదరల, వవధ తరగతలక చందన
పరశరమక వతతల తమ ఉతపతత సమర
థ యనన పంపందంచందక అవసరమైన యంతరసమగరన కనగల
చశర. దంత ఎగమతల తగ
న,
దగమతల మతరం పరగయ. రజరవ బయంక ఈ కలంల

అనసరంచన దరవయ వధనం ఈ దగమతలక అవసరమైన నధల లభయతన సలభతరం చసంద.
తకకవ వడ
ద మతతల వనయగంచకన పరశరమక సంస
థ ల తమ భవషయతత
డ త అందబటల ఉనన పద

వసతరణక అవసరమైన వసత సమగరన సమకరచకననయ. దంత కరంట‌ అకకంట‌ ఖత లట
గణనయంగ పరగంద. ఈ వషయల మరగనపట
ల న
ట పరభతవం అనసరంచ సంకమ వయయం వల
బడ
ట నన త.చ.తపపకండ
జ ట‌ లట 5 శతనక మంచ పతందన, దరవయజవబదర,బడ
జ ట‌ నయంతరణ చట
అమల చయటం దవరన దరవయ వయవస
థ ల సమతలయం కపడవచచనన వదన మందకసతంద. ఇకకడ
ఒక వయతయసనన గమనంచల. సంపనన వర
గ లక ఇచచ రయతల దరవయ వధన రపంల ఉననయ. అంట
రజరవ బయంక వడ
తగ

డ రట
గ ంచటం, మరకట‌ల పషకలంగ నధల అందబటలక తవటం వంట
రపల
ల ఈ రయతలన చడవచచ. మరవైపన పరభతవం నరగ సంపనన వర
గ లక ఇచచ రయతల
పనన రయతల.వదశ మరకదరవయ నలవల పంచకవలనన మషత ఎగమత సంకల రయతల,
దశయ ఉతపతత సమర
థ యం పంచకన లకయం పరత దగమత సంకల రయతలత పట వవధ రకల
పనన రయతల ఉద
ల అంతరబగ Ûంంగఅమల జరగయ . దనక భననంగ పదలక ఇచచ
ద పన పథకల
రయతల మతరం డబబల మట రపంల కనపసతయ. పరజ పంపణ వయవస
థ , ఎరవల సబసడ,
వదయరంగంల వయయం, మధయహనభజన పథకం, జతయ గరమణ ఉపధ హమ పథకం వంట రపల

ఈ వయయం కనపసతంద. దరవయ జవబదర చట
ట ం రండ తరహ వయయనన మతరమ నయంతరసతంద తపప
మదట తరహ వయయనన కద. అంట రననన బడ
ట ం అమల చయటం అంట
జ ట‌ల దరవయనయంతరణ చట
పదలక ఇచచ రయతలపై వట వస ధనకలక ఇచచ రయతల కనసగంచటం జరగతంద.
బడ
జ ట‌ మందనన మర మఖయమైన కరతవయం మలకసదపయల రంగంల వయయనన పంచటం.

దనకగన 11 వ పంచవర
పరణళకల పరభతవ పరైవట భగసవమయం పద
ధ తన అధకరకంగ
ఆమదంచర. ఈ పథకం కంద అమల జరగ పనలక కడ ఉద
ద పన పథకం రయతల వరతసతననయ.
అయత ఈ పథకం కవలం జతయ ఆర
థ క కలకమైన మలక సదపయలక పరమతం
థ క వయవస
కకండ గరమణభవృద
ధ మదల, పరయటకరంగం అభవృద
ధ వరక అనన రంగలక వరంపచసతననర.
ఈ వధమైన మసపత వధనం వల
ల కనన పరంతల, రష
ద పందతననయ. ఉదహరణక
ట రల మతరమ లబ
దశంల మగలన రష
పనల చపట

ట రల
ట ందక చపంచ ఉతసహనన పరైవట కంపనల జమమ కశమర‌
లద ఈశనయభరత రష

ల చపట
ల కలకమైన అభవృద
ట రల
ట టనక చపంచటం లద. దంత ఆయ రష
ట రల
కరయకరమల వనకపట
పడతననయ. ఉదహరణక మజరం, తరపర,మఘలయ, అససం వంట

రష
భగళక పరమతల కరణంగ ఇతర రష
వచచనంత లభల ఈ రష
చపటట రల
ట రల
ట రల

మలకసదపయల నరమణనక రవ. ఇంక వడమరచ చపపలంట ఇతర రష
ల ఒక గయస‌ ఆధరత
ట రల
వదయత‌ ఉతపతత కందరం నలకలపటనక అవసరమైన సమగరన కవలం నలల వయవధల తరలంచవచచ.
కన తరపర వంట రష
ట రంల ఈ ఉతపతత సమగరన తరలంచటనక సంవతసరల తరబడ సమయం
పడతంద. ఇంతకలం కవలం యంతరసమగర తరలంచటనక వచచసత కంటరటకల రక వచచ లభల
తగ
దంత
ఎవవర
మందక
రవటం
లద.
గ పతయ.
అటవంటపడ ఈ పరంతల మతతంగ జతయ అభవృద
ధ సరవంత నండ పరతగ వనకబడపతననయ.
ఇటవంట కలకమైన వధనం గరంచ పనరలచంచలసన సమయం ఇద. మలకసదపయల
రంగంల పరభతవ పరైవట భగసవమయ వధననన తలసరగ అమల జరపన బరటన‌ పరభతవమ ఈ
వధనల నండ వనకక మళ
ల తంద. దశంల పరతటషతమకమైన ఢల
ల మటర నరమణంల కననట‌ ల పస‌ నండ
వమనశరయం వరక ఉనన రట నరమణనన పరైవట భగసవమక అపపగంచర. ఇపపట వరక ఈ
నరమణం పరతకలద. హైదరబద‌, బంగళర మటరల నరమణం కడ ఇద దరల నడసతననయ. ఈ
పరసతతల ల పరణళక సంఘం మద
ద తత అమల జరగతనన ఈ వధననన సమకంచటనక బడ
జ ట‌
వదకగ మరత పరయజనకరంగ ఉంటంద. ఇవ కక ఉననత వదయరంగం, సవరంగం వంట వటల
పరభతవరంగ వయయం పంచలనన డమండ‌ ఉండన ఉంద. జతయ ఆర
థ పరపష
థ క వయవస
ట ం కవటనక
కవలం భతకపరమైన మలకవసతల కలపసత చలద. వటన వనయగంచకవటనక అవసరమైన
సమజక మలకసదపయల కలపంచల. అటవంటద జరగలంట ఆర
థ ల పరగతనన
థ క వయవస
అసమనతలన అదపచయల. ఈ దశగ పరభతవం ఈ బడ
ట‌ల

చరయలచపట
నననద
వచ చడల.

Tuesday, February 8, 2011
పశచమయల ప ర జసవమయ కసమల

#
సబ‌పరమ
సంకభంత
తలకందలైన
ఆర
వయవస
ై ‌
థ ల
థ క
కతత సంవతసరం పశచమసయ దశల
పరజలక కతత ఆశల కలగంచంద. సంవతసరరంభంత

మదలైన పరజసవమక ఉదయమల నడ దశధనతల తలరతల మరచ శకతలగ ఆవరభవంచయ.
పరపంచకరణ వయతరక ఉదయమల పరపంచవయపతంగ పరజవరల
ల తనన, పరయవరణ పరరకణదయమలత
కతతగలల వసతనన, వవధ దశల
రజకయ సమజక ఆర

థ కసమసయలపై ఉదయమల ఉవవతతన
ఎగసపడతనన పశచమసయ పరజనకం మతరం నసతజంగ చసతండటం వసమయపరచ అంశమ. చమర
బవ నండ చమర ఉవవతతన ఉబక వచచనట
పశచమసయ పరజనకం అటవంట నసతజం నండ,

నదరణవస
ద ల పట ఆధనక రచరకం తరహ
థ నండ ఒకకసరగ మలకంద. దదప నలగ దశబ
పలనల మగ
గ న పరజల నడ జల వదలచతననర. తమక పరజసవమయం కవలన ననదసతననర.
రజకయల
వరం రజల వయవధ చల ఎకకవ అనన ననడ ఉంద. ఈ ననడన నజం చసతననయ

పశచమసయ
దశల
పరణమల.
పశచమసయ దశల
తతత పరభతవలన గద

ద నకకంచ వటన కపడటనక అవసరమైన వయవస
థ ల,
సంస
అయన అమరక సైతం తజ పరణమలన అంచన
థ లన ఏరపట చయటంల దట

వయలకపయంద. పరపంచ దశల
ల చమ చటకకమనన పట
ట స సంటరల‌ ఇంటలజనస ఏజనస ఏకంగ దశ
దశల తరగబటక దగతంట గరతంచలకపయంద. ఈ తరగబటక కరణల, లకయలన
అంచన వయలకపతంద. ఇక తజగ పరపంచ పట
థ ఎదరకంటనన సంకభనక, తజ
ట బడదర వయవస
రజకయ పన ఉదయమలక మధయ సంబంధనన గరతంచటంల పలకవర
గ ల వైఫలయం గరంచ
చపకనవసరం లద. ఈ వయసంల తజ పరపంచ సంకభనక, పశచమసయల దశధనతల తలరతల
మరసతనన ఉదయమలక మధయ ఉనన సంబంధనన పరశలద
ద ం. గత నలగ దశబ
ద లగ సమరజయవద
పరపంచకరణక అవసరమైన వనరల, పరతయకంచ ఇంధన వనరల సరఫర చసంద పశచమసయ.
సంపనన దశల ఆర
థ ల పనఃనరమణనక అవసరమైన సరఫరల గయరంట చసకనందక
థ క వయవస
అమరక నయకతవంల సమరజయవద దశల పరజసవమయనన అపహసయం చశయ. నలగ దశబ
ద ల పట
ఎననకల జరగతనన ఒక రచకరక కటంబల వరసగ ఎననకవతననయంట ఈ పరజసవమయంల
పరజల భగసవమయం ఏమతరం ఉంద అర
ద ల పట పశచమసయ
థ ం చసకవచచ. ఈ నలగ దశబ
దశల కరమం తపపకండ అమరకక మంచ మత
ర లగ వయవహరంచయ. పరపంచకృత ఆర
థ క
థ కవయవస
అవరసరమైన ఇంధన రంగంల పరభతవ నయంతరణల పటసతన మరవైపన సమజక రంగల

పరైవటకరణ వధనల వచచలవడగ అమల చశయ పరభతవల. దంత దగవ పట
ట కల చపన వధంగ
వవధ
దశల
నరదయగం
ఊహంచనంత

చరంద.

థ యక
పరజలక తమ ఆగరహవశల వయకతం చయటనక అవసరమైన పరజతంతర సధనల, మర
గ ల పరమతంగ
ఉండటం, పలకవర
గ లక సమరజయవదల పరతయక అండదండల ఉండటంత పరజల గతయంతరం లక
నమతతమత
ర లయయర. పరజల నండ తమ వధనల, వట పరయవసనంగ జరగతనన సంపద
కందరకరణ కరమలక వఘతం కలగకండ ఉండటనక పరపంచకరణ వధనల అనమతంచనమరక
సంకమ చరయల అమల జరగయ. పశచమసయల సంకమ చరయల పరధనంగ నట సరఫర రంగనక,
ఆహరతపతతల రంగనక పరమతం అయయయ. ఈ దశల పరతయక భగళక పరస
థ తల రతయ
ఆహరతపతతల పరమతం. దంత ఆయ దశల తమ దశయ ఆహర అవసరల తరచకవటనక సైతం
వదశ దగమతలపై ఆధరపడలస వచచద. 1950,1960 దశకల
ఈజప
వంట దశల అపపటభరతదశం తరహలన దగమతలక పరతయమనయ ఆర
థ క వధనల అవలంబంచన 70 దశకం వచచ
సరక పరస
ధ ం తరవత ఈ పరంతంల పరజతంతర ఉదయమలక
థ తల మరపయయ. యంకపర‌ యద
తలమనకంగ ఉనన ఈజప
ట కరమంగ సమరజయవద శబరంల జనయర‌ భగసవమగ మరంద. దంత

దశం
అనసరంచన
ఆర
వధనల
రప
రఖల
మరపj యయ.
థ క
పశచమసయ దశల
సమృద
ధ గ లభంచ ఏకైక మడసరక చమర. చమర లనద పరపంచ ఆర

థ క
వయవస
థ లద. దంత ఒకపడ సరవభమతవ దశల ఆధనంల ఉనన ఈ చమర వనరలపై హకకల
అధకరల నడ పరపంచకరణక చదకశకతలగ ఉనన అంతర
ల క
గ ల చతల
జ తయ సంపననవర
మరపయయ. తలత ఈ మరప వల
ల పశచమసయ దశలక ఆదయ వనరల పరగయ. దంత
మరన ఆర
దశంపై పడతనన అదనప భరలన తట

థ క వధనం వల
ట కన నలవగలగయ.
కలకరమంల అంతర
గ ంల భగసవమలగ మరన ఈ దశల పలకవర
గ ల దశ
జ తయ సంపననవర
అవసరలన ఎడరల
ల వదలపట
థ ల పరపంచ ఆర
థ లత
థ క వయవస
థ క వయవస
ట య. దనకతడ ఆ దశల ఆర
మమకం కవటంత పరపంచ ఆర
థ ల ల వచచ మరపలక ఈ దశల ఆర
థ ల
థ క వయవస
థ క వయవస

అతలకతలం అవతననయ. 1997 ఆసయ దశల ఆర
థ క సంకభం తరవత పశచమసయ,
ష ంచ కందరలగ మరయ. దంతపట సరవభమ
ఆఫరకదశల వదశ పరతయక పట
ట బడల ఆకర
నధల, ఇతర దరవయసంకర రపల తరమదక వచచయ. మరకట‌ల సపకయలషన‌ పరగపయంద.
తజగ పరపంచ ఆర
థ సంకభం, తదనరం నడ దశల ఎదరకంటనన ఆహర సంకభంత
థ క వయవస
పరజలపై ఎనలన భరల పడ
డ య. ఆర
థ క సంకభం కరణంగ ఈజప
ట , ఇతర పశచమసయదశలక
వచచ వదశ పరతయక పట
ట బడల తగ
గ పయయ. సంకభం నపథయంల చమర ఉతపతతల వలవ పతనం
కవటంత ఆయ దశలక వచచఆదయం కడ పతనం అయయంద. అద సమయంల సంకభం సైడ‌
ఎఫకట‌గ దదప మడళ
ల పట పరపంచ ఆర
థ ల గరకపడపయంద. తదనగణంగ
థ క వయవస
ఉతపదకరంగం మందగంచంద. ఉతపదకరంగనక కలకమైన మడసరకల సరఫర చస ఆ దశల
ఉతపతతలక కడ డమండ‌ తగ
థ ల అనన వైపల నండ
థ క వయవస
గ ంద. దంత పశచమసయదశల ఆర
చకరబంధనంల చకకకపయయ. ఒకక ఈజప
థ ల జతయతపతత 7 శతం
ట లన సంకభం కరణంగ స
పతనం అయయంద. ఆహరతపతతల ధరల, ఇంధన సబసడల భరం పరగపయయ. పశచమసయల
మగలన దశల సైతం సగనకపైగ ఆహరతపతతల వదశల నండ దగమత చసకనవ. పరతకల
పరయవరణ పరస
థ తల, సపకయలటవ‌ వయపరం దవర పరగతనన ఆహరతపతతల ధరల ఈ ఆర
థ క
వయవస
థ లపై భరంగ మరయ. ఉదహరణక అల
జ రయల ఆహర వసతవల ధరల గత సంవతసర
కలంల 30 శతం పరగయ. ఈజప
ల వచచంచలస
ట ఆహర దగమతలక అదనంగ 30 బలయన‌ డలర
వచచంద. ఇదసమయంల పరపంచకరణ వల
ఆయ దశల ఆర

థ ల దవతయశరణ ఆర
థ క వయవస
థ క
వయవస
ల జనభ పరగదల 2.3 శతంగ ఉంద. దంత
థ లగ మరయ. దనకతడ పశచమసయ దశల
పరైవటకరణ, జనభ రట పరగదల ఫలతంగ పద
ద ఎతతన ఉపధ అవకశల కలపంచలసన పరస
థ త
వచచంద. పరపంచ బయంక అంచన మరక 2035 నటక పశచమసయ దశల 51 మలయన
ల అదనప ఉపధ
అవకశల
కలపంచలస
ఉంద.
గత నలగ దశబ
ల వం దవర వయవసయ రంగంల యంతరక శకత వనయగం పరగంద.
ద ల ల హరతవప
దంత పట
వచచ గలవట

ట బడల పరగయ. చమర వనయగం పరగంద. నడచమర ధరల
మరపలవల
పశచమసయ దశల
వయవసయం పరతగ నష


ట దయకంగ మరంద. దంత
ఆహరతపతతల కరత మరంత పరంగంద. హరతవప
ల వం ఫలల తగ
ట నరంభంచయ.
గ మఖం పట
పరయవరణంల వచచ మరపలత తగనట సమసయ ఈ దశల
కలకమైన సమసయగ అవతరంచంద.

ఉదహరణక పశచమసయల ఉండ మృతసమదరంల నటమట
ట ం బగ పడపయంద. పరయవరణంల
ష పతం 20 శతం తగ
వచచన మరపల వల
ల ఈ పరంతంల సగట వర
గ పయంద. ఈ పరయవసనలనన
వరస పశచమసయదశల
జవన సరసతతల సమజక సంకభం దశగ మరతననయ. నడ

ఆయదశల
ఉవవతతన ఎగసపడతనన ఉదయమల నర

ద టష రపం తసకంటనన సమజక సంకభనక
వయకతకరణల.

Monday, January 24, 2011
శక త వ ంతమతనన దశలక సవల‌ 2011

రపంచ వయపతంగ వశ
ల షకల 2011 సంవతసరంల ఆర
థ క అంచనలక వశష పరధనయత ఇచచర.
మడళ

పట
బడదర
వయవస
ఎదరకంటనన
పర

ంచ
సంకభనక మగంప పలకతమ లద అననవషయం ఆ సంవతసరం వవధ దశల పరతయకంచ సంపననదశల, శకతవంతమవతనన దశల సధంచ
ఆర
ధ రట
ల పై ఆధరపడ ఉంటంద. అందవల
ల న ఈ సంవతసరప ఆర
థ కభవృద
థ క అంచనలక అంత
పరధనయత ఉంద. అయత సంవతసరం ఆరంభంలన భరతదశంత సహ వవధ వర
ధ మన దశల
ఎదరకంటనన ఆహరతపతతల అధక ధరల సమసయ ఈ అంచనలన తల
ల కందల చయనంద. పరపంచ
ఆహర సంస
థ డసంబర చవర వరంల వడదల చసన నవదకల కడ ఇద ఆందళనన వయకతం
హ ం. ఆహరతపతతల ధరలత పట పరగతనన దరవయలబణం ఆర
చయటం గమనర
ధ రట
ల న
థ కభవృద
పరశనర
చసతంద.
థ కం
మందగ భరతదశం అనభవం పరశలద
ద ం. భరతదశంల ఆహరతపతతల దరవయలబణం నవంబర,
డసంబర నలల
ఎల అదపలకండ పతంద దగవననన పట

ట క రజవ చసతంద. ఈ కలంలన

ఒకక కల ఉల
ల పయల ధర 20 రపయల నండ 80 రపయలక పరగంద. కల టమట ధర కద 20
నండ 60 క పరగంద. ఒకక మటల చపపలంట ఈ కలంల పరగన వంటగద సమన ధరల
లవంట అతశయకత కద. ఇద కడ ఉతపతతల పంట చలల
ల నండ ఇళ
ల క చర సమయంల ఈ
రకంగ పరగటం వనక కవలం సవఛచ మరకట‌ వధనల మలకరణమన పరతయకంగ చపపనవసరం
లద. అక
ట బర నటక 15 శతంగ ఉనన ఆహరతపతతల దరవయలబణం నవంబరల 8.6 శతనక
తగ
ధ రట 9 శతనక
ద కంద. ఏకంగ వృద
గ పవటంత ఇదంత తమ పరతభనన పరభతవం చంకల గద
మంచపతందన ఆర
థ క మంతర సలహదర కశక‌బస నకకమర చపపర. ఈ సంతషం పరభతవనక ఎంత
కలం నలవలద. డసంబర నల
గ వరనక ఆహరతపతతల దరవయలబణం దశంల తరగ 14.44 శతనక
పరగంద. దనక తడ పరపంచ ఆహర సంస
థ వడదల చసన తజ నవదకల కడ ఆహరతపతతల ధరల
2008 నట స
థ యన మంచపతయన హచచరంచంద. దనక అనక కరణల ఉననయన సదర నవదక
పరకంద.
2000 జనవర నటక 87.5 శతం పరగన ఆహరతపతతల ధరల పరగదల రట 2008 నటక 213.5
శతనక పరగయ. 2010 డసంబర నటక ఇద మరంత పరగపయ 214.7 శతనక చరంద. దగవ
చపంచన గరఫ‌లల ఈ పరగదల తవరత ఎల ఉంద తలసకవచచ. 2008 ధరల పరగదలక
చమర ధరల పరగదల పరధనకరణంగ చపంచన పరభతవల నడ ఏ కరణం చపంచల
దకకతచన పరస
ల గ ఉంట నడ బరల‌ చమర
థ తల ఉననయ. నడ బరల‌ చమర ధర 145 డలర
ధర 90 డలర
ల గ ఉంద. పైగ ఉతపతత తగ
ల ద.
గ పయ ధరల పరగతననయన అనకవటనక కడ వల
ఉల
ల పయల వషయమ తసకంట గతసంవతసరం కంట ఈ సంవతసరం 66 శతం అదనంగ ఉతపతత
అయయయన మరకట‌ వర
గ ల తలపతననయ. అయన పంటల చతకచచ సమయంల ఆహరతపతతల,
ఇతర వయవసయతపతతల ధరల పరగటం కవలం పరభతవల అనసరంచ వధనల
ల లపనన సపష
ట ంగ
మందక తసతననయ. అదసమయంల ఫరవర
డ మరకట‌ అమమకల కడ గత సంవతసరం కంట ఈ
సంవతసరం
33
శతం
పరగటంత
మరకట‌ల
సరకల
చలమణ
తగ
గ పయంద.
ఆహరతపతతల ధరల పరగదల పరయవసనల ఏమట ? 2008 నట అనభవల పరగణనలక
తసకంట సమర 100 కట
ల మంద అదనంగ పరగన ధరలత కనస ఆరగయం కపడకవటనక
పదరకంలక జరపయరన అంచన. పరపంచ ఆర
ధ రట సధంచనపడ పరస
థ 4 శతం వృద
థ త
థ క వయవస
ఇల ఉంట మర 1 శతం వృద
ధ రట సధసతనన ఈ కలంల పరస
థ తల ఎంత దరణంగ ఉంటయ
ఊహంచనలవకద. 1998 ల ఒకసర ఈ తరహల ఆహర సంకభం తలతతనపడ ఏకంగ పరభతవల
మరపయయ. ఇండనషయల సహరత పరభతవం కడతరంద. ఈసరకడ అటవంట మప
మంచకచచ అవకశం ఉందన పరపంచ ఆహర సంస
థ హచచరంచటం వశషం. పరగన ఆహరతపతతల
ధరలత కనగల శకత తగ
థ పట
థ క వయవస
ట ల ఎకకటనక
గ పవటం తకణ పరయవసరం. పరపంచ ఆర
ఆయ దశల ఆర
థ ల ల బలంగ ఉండ కనగల శకత కలకం కవటంత నడ పరగతనన
థ క వయవస
ధరల, దరవయలబణం పరపంచ ఆర
థ కలకవటనన సవల చసతంద. పరతయకంచ చైన భరతదశం
థ క వయవస
వంట భర మరకట
ధ పై
ల ఉనన దశల
ల దన పరభవం మరంత ఎకకవగ ఉండటంత ఈ దశల ఆర
థ కభవృద
ఆధరపడ రపందసతనన పరపంచ ఆర
ధ రట అంచనల పరశనర
ధ కమవతననయ. పరగతనన
థ క వృద
ధరలత ఆహరతపతలతల ఫయచరస వణజయం పంజకంటంద. దంత మరకట
ఉండలసన సరకల

గదమల
చరతననయ.
ల క
డలవరల నలచపతననయ. గతంల అయత ఇటవంట పరస
థ తన ల బక‌మరకటంగ‌ అన పరకటంచ
దనక వయతరకంగ చరయల తసకవటనక అవసరమైన చట
ట ల అందబటల ఉండవ. లబక‌ మరకట‌
అంట సధరణంగ మరకట‌లక వడదల కవలసన సరకలన వడదల కనయకండ దచవయటమ.
దంత కరత, కరతననసరంచ వచచ ధరల పరగదల, దన ఆధరంగ వయపరల లభల
దండకవటం తదపర పరయవసనలగ ఉండవ. కన పరపంచకరణ వధనల నపథయంల ఒకపపట లబక‌
మరకటంగ‌ పయచరస వణజయం రపంల చట
ధ ం అయపయంద. దంత పరభతవం ల బక‌మరకట‌న
ట బద
అడ
డ కంటం, ధరల తగ
గ సతం అన ఎంతగ గంత చంచకంటనన దన పరభవం మరకట‌పై పడటం
లద. పైగ ఫయచరస టరడంగ‌ భరగ లభసటగ మరటంత వవధ దశలక చందన
దరవయపట
ట బడదరల తమ పట
ట బడల ఉతపతతరంగం నండ ఫయచరస టరడంగ‌ రంగనక బదల
చసతననర. వటననంట పరభవం వరస చల
ల రమరకట‌ల రజవర కనగల చస సమనయమనవడ

నలగ వందల నండ ఐదవందల రట
ల అధక ధరల చల
ల ంచలస వసతంద. ఇపపటక వతనల పరగ
గ ,
ఉపధ అవకశల తగ
గ పయ జబల ఖళ అవతనన పరజనకనక ఈ భరం మయరనదగ
మరతందనటంల సందహం లద. అందవల
ల న రననన కలంల ఆహరతపతతల కసం తరగబట
ల ,
దపడల జరగ అవకశం ఉందన పరపంచ ఆహర సంస
థ హచచరంచటం గమనంచలసన వషయం. వరస
ఈ పరణమల 2011 ల పరపంచ ఆర
ధ రటన నరగరచటమ కక అమరక, జరమన
థ వృద
థ క వయవస
వంట సంపనన దశల సరసన చరలన ఉవవళ
ల రతనన భరతదశం వంట శకతవంతమవతనన దశల

వృద
ధ రటక సవల వసరనననయ.

Monday, December 20, 2010
వకలకస వసఫటనం

'కడ ఎడమైత పరపట లదర ఓడపలదర...' అన పడతడ దవదస. కన మతతం భమండలంపై
ఏకఛతరధపతయం వహంచలన చసతనన అమరక మతరం కడ ఎడమైత కంపలంటకపతయన
తలసకననట
చైనక వయతరకంగ, పరపంచవయపతంగ పరజసవమక వయవస

థ ల
ట ంద. అందకన మదట
పరచరం కసం అంట తరమదక వచచన వకలకస పరగ దశల రహసయల తమక చరవయటనక
బదల తమ రహసయల బట
ట బయల చయటంత అమరక అధనతల గంతల వలకకయ పడంద.
పతరకల పలకవర

చంకల
పల
'ఎంబడడ‌ జరనలజం' సైతం

ల లగ మరతనన సంపనన దశల


ష కల
వకలకస వడదల చసన పతరలక మఖయమైన పరతకల పతకశర


థ నం కటయంచలసన పరస
థ త
వచచంద. పతరక సవతంతయరం, పరజసవమక హకకల గరంచ పరపంచనక పఠల చపప అమరక తన
గరవంద నైజనన బయట పట
ట కంద. వలకణమైన కసల వకలకస పరధన బధయడ జలయన‌ అసంజన
అరస
చయంచంద. అమరక, ఆస


ట రలయ, సవడన‌, సవట
జ ల రండ‌, బరటన‌ల కడబలకకననట
వయవహరంచ అమరక వదశంగ నతక సంబంధంచ కలక పతరల బయట పట
ట న వకలకస పక నకక
పరయతనం చసతననయ. లైంగక వషయల
అసంజన దషన చయటం దవర వకలకస వయకతతవనన

దబబతయలనకవటం అటవంట పరయతనల
ల ఒకట. అసల ఇంటరనట‌ ఆధరంగ నడచ చనన సంస
థ పై
అమరక వంట దశం అంత పద
దడ చయలసన అవసరం ఏమచచంద ? వకలకస ఎవర

నడపతననర? పరధన సరవంతక చందన పరసర సధనల వషంగ
ట న‌ పస
ట , నయయరక టైమస, వల‌స
ట రట‌
జరనల‌, టైమస, గర
ద మంద కంపయటర‌ రహసయల ఛదంచ
డ యన‌ వంట పతరకల చయలన పనన కద
హకరస‌గ మరన యవకల ఎల చయగలగతననర? అనన వషయల ఈ వరం అట
ట మదకథల
పరశలద
ద ం.
వకలకస పరత వబ‌సైట‌ 2006 అక
ట బర 4 న రజష
ట ర అయయంద. కంపయటర‌తన, ఇంటరనట‌తన
పరచయం ఉనన వరందరక వకపడయ గరంచ తలస. ఒకకమటల చపపలంట ఇద కంపయటర‌
వజ
ఞ న సరవసవం. అద తరహల అందరక అందబటల ఉనన బరండ‌త పరరంభమైంద ఈ సంస
థ (అయత
ఈ రంటక సంబంధం లద. వకపడయ దనన మదట
ల న పరకంటననద). పరరంభంల ఈ సంస

నరవహకల తమన తమ చైనక చందన అసమమతవదలగ పరకటంచకననర. దంతపట తైవన‌ష ణ పడతనన దశం- యరప‌, ఆస
చైనత నరంతరం ఘర
ట రలయ, దకణ ఆఫరకలక చందన కంపయటర‌

ఇంజనర
ల , గణత మథవల పరయవకణల పనచస సంస
థ గ పరకటంచకవటంత అమరకత సహ
పశచమ దశల
ఆశరయం సంపదంచటం వరక తలకైంద. ఆసయ, మజ సవయట‌ రషయక చందన

దశల
అపరజసవమక పరభతవల గట
చయటం తమ లకయం అన పరకటంచకవటం దవర

ట రట

అమరకక పరతపతరమైన రజకయ కరడల తలకగ పరవశంచగలగర ఈ సంస
థ నరవహకల. ఈ వధంగ
పశచమ దశలక పరతయకంచ అమరకక అభయంతరం కన వధంగ పన పరరంభంచన వకలకస సంస

2007 జనవర నటక తమ వద
ద వవధ పరభతవల వయవహరలక సంబంధంచ 12 లకల పతరల ఉననయన
పరకటంచంద. ఇద కలంల అమరక ఇంటరనట‌ దవర అమరకక వయతరకంగ జరగతనన
పరచరనన అడ
డ కన నమతతం పరతయక పరయతనల పరరంభంచంద. ఇందల భగంగ అనక ఘస

వబ‌సైల ట పరరంభంచంద. వకలకస కడ అందల ఒకటనన భవన సరవతర నలకంద.
పర

పరతటషల

పరభతవ వధనల
పరదరశకత లకయంగ వకలకస చపట

ట న చరయల అనతకలంలన ఉదయమరపం
తసకననయ. పరతయకంచ కనయ వంట దశల
పలకల దశనన దచకతంటనన తరన వపలంగ

చతరకరంచటం, దనన అంతర
జ తయ మడయక వడదల చయటం వంట చరయల దవర వకలకస
పరదరశకత కసం, పరజసవమక సంసకరణల కసం పన చస సంస
థ గ గరతంప తచచకంద. 2008 ల
లండన‌క చందన 'ఎకనమస
థ క నతన మడయ దరణలక ఇచచ అవర
డ ఇచచ
ట ' పతరక వకలకస సంస
సతకరంచంద. మనవహకకల కసం పన చస 'ఆమనస
ఇంటరనషనల‌'
2009
సంవతసరనక
గన
ఆమనస


ఇంటరనషనల‌ బరటన‌ అవర
డ న ఇచచ వకలకస పర పరతటషల మరంత పంచంద. 2008 ల కనయ పరభతవ
దరగతలన, మనవహకకల ఉల
ల ంఘనన వల
ల డ చసత 'రకత దహం -కనయల మనవహకకల
ఉల
ల ంఘనల, అదృశయమవతనన పరజల గథల' రపంల డకయమంటర రపందంచనందక గన ఈ
అవర
డ పందంద వకలకస. నయయరక కందరంగ నడచ డైల నయస‌ అన పతరక రననన కలంల మడయ
రంగంపై తవరమైన పరభవం చపగల పరణమంగ వకలకస‌న గరతంచంద. దతయ రహసయల వల
ల డ
చసన తరవత రషయ పరభతవం ఒక పరకటనల వకలకస‌క నబల‌ శంత బహమత అందచయలన
బహరంగంగ
సఫరస
చసంద.
పఠల

నరపన

వకలకస

వకలకస వల
ల డంచన వశషల గరంచ పతరకల ల పరమఖంగన చట చసకననయ. గతంల ఇటవంట
పరయతనల జరగనపడ వచచన పరచరం, పరచరయం కంట ఇపడ ఎకకవ పరచరం, పరచరయం వచచయ.
ననన మననట వరక అమరక యద
ధ కరడల పవలగ సైనకలగ వయవహరంచన వర, పరభతవ
వధనల పట
ల పరత వైమఖయం ఉనన వర, పట
ట బడదర వధననన సైధ దంతకంగ వయతరకంచ వర అనక
మంద అమరక పరభతవం అనసరసతనన తపడ వధనలన తరపరపట
ధ మవతననర. జమస
ట ందక సద
పటరస‌ వంట వర మదట కవక చందన వరైత మంత
ల రవయ పతరక నరవహకల రండ కవక చందన
వర. అయత వరక అంతర
జ తయంగ వకలకస‌క వచచనంత పరధనయత రలద. జమస‌పటరస‌ తన
ఆకరశనన, అనభవలన 'దళర పశచతతపం' రపంల వల
ల డ చసకవలస వచచంద. ఈ పసతకం వడదలైన
తరవత కడ అమరకక చందన మఖయమైన మడయ సంస
థ ల పటరస‌ అనభవల అమరక
వయవహరశైలక సంబంధంచ సరవతరక సతయలగ పరగణంచటనక వల లదన, ఏద కనన పరతయక
పరస
ఆయన చపపన వషయల వసతవల అయ ఉండ ఉండవచచన వయఖయనల రస అమరక

థ తల
వరక ఈ పసతకనక ఆదరణ లకండ చశయ. వకలకస వల
ల డ చసన వవరల పటరస‌ అనభవల
కవలం వయకతగతం కదన, అమరక ఆర
ధ తల అవనన
థ ల సంస
థ గతమైన పద
థ క రజకయ వయవస
మరసర
రజవ
చసతననయ.
ననన

వశష
ట డ!

నడ

దష
ట డ!!

జలయన‌ అసంజ.. ఈ పర పరపంచధపతయశకతన పరకంపంపచసతంద. వకలకస వయవస
థ పకడైన అసంజ
అమరక ఆఫ
ర వన పరచరం మత మగతననద. అతనన లండన‌ల
ఘ న‌ తదతర దశల పరజల పలట శత
అరస
చస వచరణ జరపతననర. తమక అపపగంచలన సవట

జ ల రండ‌ వతతడ చసతంట తర వనక
నంచ అమరక వట సగసతననద. ఇంతక ఈ వక వలన‌ ననన వశవ వఖయత హకకల యధడగ ఇద
శకతలత నరజనలందకననడంట నమమడం కష
ట మ, కన నజం. చల మంద సంచలనకరల వవద
కరకల
ల గ అసంజ జవతం కడ ఆసకతకరమైన మలపలత నండ వంటంద. నటకయత

పంగపర
ల తంటంద. 1971 జలై 3 న ఆస
ల వడకల
ట రలయల జనమంచన అసంజ బలయం తల
పనరవవహల మధయ నడచంద. చననపపట నంచ సంకతక పరజ
ల కల

ఞ నం ఎకకవ కవడంత 16 ఏళ
పరపంచ స
ల ల నకపతమైన సమచరనన రబట
థ య కంపయటర‌ హయకర‌ అయయడ. అంట కంపయటర

లఘవం అనన మట. ఒకనక చలన చతరంలన పరన తసకన మండకస పరట హయకంగ‌ వయవస
థ న
ఏరపట చశడ. ఇదంత చసపడ 'కంపయటర
ల పడవకడద, తసకనన సమచరనన మరచకడద,
దనన అందరత పంచకవల' అన మడ సతరల పట
ట కననడ. 1989 ల 'టలస ఆఫ‌ హయకంగ‌' తదతర
పసతకల రచనల పలపంచకననడ. 1991 నటక రహసయ సమచర సకరణ అందర గరతంచ స
థ యక
చరంద. 1992 ల కంపయటర‌ సంస
థ లైన నడైల‌, మడమ‌లన హయక‌ చశడ. 2006 ల వకలకస స
థ పంచ
దనక పరధన సంపదకడగ పనచసతననడ. మనవ హకకల కసం వశషంగ కృష చసతననందక
2008 ల ఎకనమస
పతరక అవర
ఇచచంద. కనయల చట

హతయకండన గరంచ


ట వరద
బయటపట
డ ఇచచర. అలగ ఆఫరకల వష
ట నందక ఆయనక 2009 ల ఆమనస
ట ఇంటరనషనల‌ అవర
పదర
థ ల గమమరంప గరంచ, ఆ పరంతంలన ఒక చరచ నగఢ కరయకలపల గరంచన సమచరనన
కడ పరపంచనక అందంచడ. ఇవనన అసంజ గరంచన ఆసకతన పంచయ. ఆయన ఎకకడ వంటడన
దనపై ఎవరక సపష
థ డైన అకకడ వననద తకకవ. కనయ, సవట
ట త వండద కద. ఆస
ట రలయ దశస
జ ల రండ‌,
బరటన‌, ఐస‌లండ‌ వగైర చట
ల నవససత ఎకకడనన రహసయ సమచర సకరణ కనసగసత వచచడ.
అయత 2010 నవంబర 20 అమరక వదశంగ కరయలయనక సంబంధంచన రహసయ పతరల పరకటన
పరరంభంచగన ఈ పరస
థ త ఒకకసరగ మరపయంద. మనవ హకకల యధడ కసత దశ దరహ
అయపయడ! ఇంతక వటన పరచరంచంద పరసధ ద పతరకల. దంత ఒకకసరగ అమరక సైనక
రజకయ నతల హడలతతపయర. నవంబర 20 న ఆయన ఈ పన పరరంభంచగ 30 న సవట
జ ల రండల
అతయచరల కస నమదైంద. మర వంక దశ రహసయల చట
ట ం కంద ఆయనన అపపగంచలన అమరక
వతతడ పంచంద. ఈ నపథయంలన లండన‌ల తనగ దరక పయన అసంజ కర
ట ల హజరైనడ.
అసంజ గరంచన నజనజలనన పరతగ తలయక పయన ఈ సమయంల వటడటం వనక
రజకయలననయననద సపష
ల సంఘభవం కడ వయకతమవతననద.
ట ం. అందక అంతర
జ తయంగ తనపట
రహసయల కపడకలకపవడం అధకరల లపం తపప అందన వటన పరచరంచడం మడయ తప
కదననద సధరణ అభపరయం.ఇద వధమైన కసల
ల అమరక పతరక సవతంతయరం పరట చసన హడవడ
అందరక
తలస.
అసంజక
ఆమనస
తదతర
అవర
ఇచచనపడ
తమక
డ ల

ఉపయగపడతడనకననర..వసతవంల 2010 నబల‌ బహమనం ఆయనక ఇవవలన టైమ‌ పతరక
పరతపదంచంద కడ! ఎదర తరగసరక దరహ అంటననర.అయత బరజల‌ అధనత లల డసలవ
వంటవర బహరంగంగన అసంజన సమర
థ సతననర. రషయ కడ మదట నంచ అసంజక
మద
ల ంచనపపటక
ద తనసతననద. ఆయన బయలకసం పరసధ ద దరశకడ మైకల‌ మర‌ జమన మతతం చల
ఇంక
వడదల
కలద.
అతనన
సవట
అపపగసతరనన
సచనలననయ.
జ ల రండక
-పప
2000 సంవతసరం జరగన ఎననకల
ల బష‌ ల ఫరడ రష
ట రంల రగ
గ ంగ‌క పలపడకపత గలచ ఉండవడ
కదన గరగ‌ పలస
ట అన వలకర ఆధరలత సహ రజవ చశడ. అయత ఈ వవరలన పరచరంచటనక
అపపట
అమరక పతరకల గన, టవలగన మందక రలద. చవరక ఆయన ఇంగ

ల ండ‌ వచచ
లండన‌ పతరకలక ఈ వషయల వల
ల డంచన తరవత గన బష‌ గట
ట రట
ట కలద. ఆ తరవత కడ
గర
ల పసందక వశవ పరయతనల జరగయ. చవరక
డ యన‌ వంట పతరకల దవర పలస
ట కృషపై నళ
గతయంతరం లన పరస
తన పసతకం రస అమమకనక అనవైన అతగపప పరజసవమయం అన

థ తల
పరచరంచడ గరగ‌ పలస
ల రవయ నరవహకలద. అమరక ఆర
థ త మంత
థ క రజకయ
ట .ఇద వధమైన పరస
వయవస
థ వషయంల నకరమైన శసతయ వమరశకలగ ఉంద ఈ పతరక. కన ఈ పతరక పరభవం,
పలకబడ పరమతం కవటంత ఈ పతరక వల
ల డ చస వశ
ల షణల, వసతవల జనసమనయనక చరకన
పరస
థ త లద. దంత పతరక నరవహకల మఖయమైన పరణమలక సంబంధంచన వయసల పసతకలగ
మరచ అంతర
జ తయ మరకట‌ల వడదల చసతననర. తజ ఉదహరణ పరపంచం ఎదరకంటనన
సంకభనక సంబంధంచనద. మంత
ల రవయ పతరకల 2004 నండ రననన సంకభం గరంచ పద
ద ఎతన

హచచరకల, వశ
ల షణల వచచయ. కన బష‌ నతృతవంల సమరజయవదం కకక తలకకకంచకనన
అమరక పలకలక, వధన నర
ట ర. దంత సంకభం మదలైన
ణ తల ఈ హచచరకలన పడచవన పట
తరవత 2008-2009 మధయ మంత
ల రవయ రచయతల రండ చనన పసతకల ఈ వయసలన అచచశర.
ఈ వషయలక, వకలకస‌క మధయ సంబంధం ఏమటనన పరశన పఠకలక తలతతవచచ. ఇద జరనలజం

వృతత నైపణయనక సంబంధంచన అంశం. దదప శతబ
ద కలం కరతం మడయ సధనలపై గతతధపతయం
పరగటం, ఈ గతతధపతయం వహసతనన శకతలక, ఆయ దశల
ల న రజకయ ఆర
థ క పతతనం చలయసతనన
శకతలక మధయ అవనభవ సంబంధం ఉండటంత తమ ఇచచ వరతల, వల
ల డంచ రహసయల
నషపకకమైనవన మడయ సంస
థ ల రజవ చసకవలస వచచంద. పరతయకంచ ఆర
థ క వయవహరలక
సంబంధంచన పతరకల మందక తచచ నతన పరతయమనయల, వధనల వనక నర
ద టషంగ కనన
కంపనలక లభం చకర అవకశల ఉననయ. ఉదహరణక అమరకక చందన జనరల‌ ఎలక
ట రకలస,
వస
ట ంగ
ట న‌ వంట అణ ఇంధన రయక
ట ల ర తయర చస కంపనలక పరపంచవయపతంగ అణ ఇంధన
ఉతపతత పరరంభమైత పరయజనం. వరక గరక తగలగతంద. అందకన సవచఛమైన ఇంధనం, హరత
ఇంధనం పరత దశబ
ద ంననరక పైగ సవతంతర సంస
థ ల దవర పరచరం చపట
ట ర. చవరక భరతదశంత
అణ ఇంధన ఒపపందం కదరచకననర. అదవధంగ అమరకక చందన ఎఐజ కంపన. బమ
ష న‌ రంగంల వదశ కంపనల పరవశనక అవసరమైన వరతల, వశ
రంగంల, పన
ల షణల వచచ, ఈ వరతల
వశ
ల షణల మనలంట దశంల ఏ పరణళక సంఘనన, ఆర
థ క శఖల ఉననతధకరలన పరభవతం చసత
ఎఐజ
వంట
కంపనల
మన
దశంల
యదచఛగ
పరవశంచవచచ.
పరధన

మడయక

పరతయమనయం!

గతతధపతల పరతయక పరక పరభవల పరలభల వల
ల కనపంచ వసతవలన పరజలక నవదంచడంల
పరధన సరవంత మడయ సధనల వైఫలయం పద
కనపసతంద. ఈ వైఫలయనన

ద ఎతతన కట
ట చచనట
పరంచందక ల బగ‌ల రపంల, లభపక ఆశంచన ఇంటరనట‌ మడయ సధనల రపంల, సషలస

భవల వయపత చస సలడ‌ నట‌ రపంల అనక పరతయమనయ మడయ సధనల మందకచచయ. ఆ
వధంగ తరమదక వచచన వకలకస కంపయటర‌ దవర రహసయల ఛదంచ పరకరయ హయకంగ‌ నైపణయంత
వవధ దశల పరభతవ వయవహరలక సంబంధంచన సమచరనన తమ వద
నకపతం

చయగలగంద.ఇంటరనట‌ యగంల సంకతక పరజ
ఞ నం అందబటలక వచచన సమయంల
సమచరనక కరత లద. అయత ఏ సమచరం, ఎంత మర అందబటల ఉండల అనన వషయనన
నర
థ రంచద పరభతవల, పరభతవలత కమమకకైన ఇంటరనట‌ సంస
థ ల పరదరశకత జపం చసతన తమ
పలకల వర
ట ం లన సమచరనన మతరమ అందబటలక తసతయ. పరపంచం
గ పరయజనలక నష
మందంచతయ. ఉగరవదంపై యద

సమయంల అమరకలన కద, పరపంచవయపతంగ జరగన
పరణమం అద. ఎంపక చయబడన మడయ సంస
థ ల పరతనధలక పరభతవమ సమచరం ఇచచ
వశ
ల షణల, వయఖయనల రయంచటం దవర - కజ బసన‌ గయస‌ ధర వషయంల నర రడయ సచనల
మరక వర‌సంఘవ వశ
ల షణ రసనట
ల - హన లన సమచరనన మతరమ బయటక వదలటం మడయ
మనజ‌మంట‌ల భగంగ మరంద. ఆంధరపరదశ‌ల సంసకరణల అమల జరగన సమయంల 19942004 మధయకలంల పరపంచ బయంక ఎంతవరక సమచరం అందబటలక తసత అంత సమచరనన
ఢల
ల పరతకల యథతథంగ అచచసవ. రష
ట రంల పరపంచ బయంక వధనలక తవరమైన పరతఘటన
వయకతమైన తరవత మతరమ పరపంచ బయంక వధనలన పరశనసత వచచ కథనల అద కడ కనన పతరకల ల
మతరమ
అచచయన
వషయం
పఠకలక
గరతండ
ఉంటంద.
ఈ వధమైన పరస
థ తల పరజల సదర పతరకల ల వచచ వరతలన నమమటం సధయం కద. దనక
పరతయమనయంగ వచచంద వృతతనైపణయం కలగన పతరకయత. ఈ తరహ పతరకయతవంల రస వరతక
ఎంత పరధనయత ఉంటంద, ఏ సమచరం ఆధరంగ సదర వరత రసతననమ అనన వషయనక కడ
అంత పరధనయత ఉంటంద. పరతయకంచ పశచతయ దశల
దనక మరంత పరధనయత ఉంటంద. పై

అనభవల నపథయంల అమరక మడయ శకత సమర
థ యల అర
థ ం చసకనన వకలకస నరవహకల
భననమైన వయహం రపందంచర. తమవద
ద ఉనన రహసయ పతరల, వవధ దశలక, అమరకక మధయ ఉనన
సంబంధనన వవరంచవ కవటం వరక కలస వచచన అంశం. దంత లండన‌, పరస‌, బర
ల న‌,
వషంగ
ద ఉనన రహసయలన మందగ ఆయ పతరకలక
ట న‌ల నండ ఒకక పతరకన ఎంచకన తమ వద
చరవశర. ఇవనన వృతతనైపణయం కలగన పతరకయల చతల
ల న పతరకల. దదప రండ నలలగ
శధంచ, సర చసకన, వకలకస వద
ద ఉనన పతరల అసలవ, నకలవ అనన వషయనన రజవ చసకనన
తరవతన ఈ పతరకల కద
ద కద
ద సమచరనన పరచరంచయ. ఉదహరణక నయయరక టైమస, గర
డ యన‌
పతరకల వకలకస ఇచచన సమచరనక సంబంధంచన వవరల రఖమతరంగ ఇంటరనట‌ల ఉంచర.
ఒకట రండరజల
ల అద కడ తసశర. ఈ వధంగ వృతతనైపణయం పట
ల మకకవ చస సంపనన దశల
పతరకయలక
అద
వృతతనైపణయంత
గణపఠం
నరపంద
వకలకస.

వకలకస

పరవహం...

చవరగ వకలకస వల
ల డంచన వవరల గరంచ లకపతంగ పరసతవంచకందం. ఇపపట వరక మడ
దఫలగ వకలకస తన వద
మనవ హకకల
ల డంచంద. తలత ఆఫరక దశల

ద ఉనన సమచరనన వల
ఉల
ంఘనక
సంబంధంచన
వస


వలగలక
తవటం
దవర
పశచతయ
పర

తవతర
సంస

థ ల,

మడయక దగ
ధ ం గరంచన వవరల వల
ల డంచంద. ఈ వవరల

గ రైంద. తరవత దశల ఇరక‌ యద
కతతదనం ఏమ లకపయన తరవనక జరగన పరణమల, అమరక వవధ దశలన ఏ వధంగ కట
ట డ
చస మర యద
ధ ంలక దంచందనన వషయల తలసరగ వలగ చశయ. యద
ధ సమయంల అమరక
అనసరంచన వకృత చష
ల ంఘనల, అబగరయబ‌ వంట ఉదంతల మరకనన
ట ల, మనవహకకల ఉల
ఉననయనన వషయనన ఈ లకల సపష
ట ం చసతననయ. చవరద దతయ రహసయలక సంబంధంచన లకల.
సధరణంగ దతయవతతల, దతయ సబబంద తమ మతృదశ పరయజనలక అవసరమైన సమచరనన
సకరంచటనక వవధ పద
ధ తల అనసరసతర. ఈ సమచరనన నర
చయలసన బధయత
ద టషంగ రకర

కడ ఉంటంద. ఈ రకర
చయలసన అవసరం, ఉననత అధకరలక రపర
చయలసన అవసరం


నపథయంలన మబైల‌, కంపయటర‌, ఇంటరనట‌ వంట సధనలన వరవగ వడతర.
ఒకసర వటన హయక‌ చసత అందల ఉనన సమచరం వరదల నలవైపల పరవహసతంద. వకలకస చసంద
కడ అద. దశల వరగ ఏయ సమచరం వలగలక వచచందనన వషయనన రజవర పతరకల కసత
కసత రసతన ఉననయ. వశషమమటంట ఈ సమచరనక, ఆదశలక, వట అమలక అమరకయ
కందరంగ ఉంటందనన వషయనన ఈ లకల పరపంచం మందంచయ. వవధ దశల తసకన వధన
నర
ణ యల వనక అమరక ఆదశల, దన పరయజనల ఏ వధంగ ఇమడ ఉంటననయనన వషయనన
తలసకవటనక ఈ లకల అకకరకసతయ. ఇటవంట వషయల రండ మడ దశబ
ద ల తరవత
సదర పరభతవల వడదల చసతయ. కస
ల హతయపరయతనం చసందనన వషయనన సవయంగ
ట రపై ఎనన సర
సఐఎ వల
ల డంచంద. ఇందరగంధ పట
ల అమరక అవగహనన కసంజర‌ పతరల దవర అమరక
పరభతవమ వల
ల డంచంద. సదర సమచరం మడ నలగ దశబ
ద ల తరవత వలగ చసత దనన
వశ
ల షంచ అంచనక వచచ పన పరమత సంఖయల ఉనన చరతరకరల చసతర. దనక భననంగ వరతమన
పరపంచం, వరతమన జవతం, దశల వరతమనం గరంచన వసతవల, రహసయల, కథనల ఎపపటకపడ
వలగ చసత సదర పరణమల పట
ల పరజలందర సపందచందక అవకశం ఉంటంద. కనసం పరజల
తలసకనందక
వల
కలగతంద.
ఈ వధంగ చసకననపడ వకలకస దతయ రహసయల వల
రట
చయటం
ల డ దవర పరభతవల గట


వలకణ చరయ అన చపపక తపపద. తజ వసతవల తజగ పరజలక చరపత పరభతవల, పలకల
తలరతల
మరపతయ. అందవల
హల
అంతగ
గగ
పడతంద.
ల న
ల ర ల కంటన‌
గ ల
ఇంటరనట‌

యగంల

పరదరశకత

-

మడయ

గతంల పరభతవ వధ వధనల తలసకవటం, అవ ఎవరక పరయజనం ఎవరక నష
ట ం అనన వషయనన
గరతంచటం చల శరమత కడన పన. వర
మడయ సవభవనక, సంపనన దశల
మడయ


థ మన దశల
సవభవనక మధయ మలకమైన వయతయసం ఉంద. ఏ దశంలనైన మడయ సంస
థ ల ఆయ దశ పరయజనల
పరధలన వయవహరసత వచచయ. వర
ల దశ వమకత కసం జరగతనన పరట నపథయంల
థ మన దశల
మడయ సధనల నర
ల న పరభతవ నర
ద టష రపం తసకననయ. అటవంట వర
థ మన దశల
ణ యలన
పరశనంచటంల మడయ ఎనన అవంతరల ఎదరకవలస వచచంద. భరతదశంల ఇండయన‌
ఎకస‌పరస‌క పరభతవనక 70 దశకంల జరగన వవదల దశంల పరసరమధయమల సవతంతరతన
కపడటంల కలక సధనలగ మరయ. ఈ పరణమం అమరక వంట దశల
19 వ శతబ

ద ం
చవర
కడ
ల న పరతయయంద. పట

ట బడదర వధనంత పట మడయ, పరభతవం మధయ సంబంధల
పద
ద ఎతతన మరపల వచచయ. 'జతయ పరయజనల' అనన మసగల మడయ సధనల పరభతవలన
నలదయటం ఎపడ మనశయ. మడయ సవయంపరతపతత పరత పరభతవల కడ మడయ వయవహరల

జకయం చసకవటం మనస మడయ సంస
థ ల యజమనలక కవలసననన పరయజనల చకరచటం
దవర వట నర మయంచ స
థ త వచచంద. దనక తడ మడయ సంస
థ ల యజమనయం కనన
శకతవంతమైన బహళజత కంపనల చతల
ల క మరపవటంత ఒకక మడయ ఒకక కంపన పరయజనల
పరరకణకసం పన చయటం సంపనన దశల
ల పరతయకంచ అమరకల సరవసధరణ అంశంగ మరంద.
భరతదశంల ఈ పరణమం ఇంక అమరక స
థ యక చరకకపయన నర రడయ టపల వవరల

పరశలసత

కరమం

పరరంభమైందనన

వషయం

రజవ

అవతంద.

ఇటవంట పరస
సంకతక పరజ

థ తల
ఞ నం, ఇంటరనట‌, దంత వచచన మరపల, తదనగణంగ
పరభతవ పలనల కడ మరపల వచచయ. పరతయకంచ 24 గంటల వరతల పరసరం చస టవల వచచక
వరల
పరజలక చరవస సధనల సమర
థ యం పరగంద. అయన పరధన సరవంతక చందన వరత సంస
థ ల

కంపనలతన, పలకపర
ట లత పరతయక అనబంధం కలగ ఉండటంత నషపకకమైన వరతల పరజలక
చరవయటంలన, వసతవల పరజల మందంచటంలన సమర
థ వంతంగ పన చయలకపతననయ.
పరతయకంచ ఈ పరణమం అమరకల పతక స
థ యక చరకంద. ఉగరవదంపై పరటం పరత ఇరక‌,
ఆఫ
ఘ నసతన‌లపై అమరక సగంచన దరణ మరణకండ సమయంల అమరక మడయ ఏకంగ
పంటగన‌ అధకర పరతనధగ వయవహరంచటంత పరధన సరవంత మడయ పట
పరజలక వశవసం

సననగల
ల ంద. ఈ వషయంపై వయఖయనసత అమరకక చందన పరమఖ వమపక మధవ జన‌ బల
ల మ ఫస
ట ర‌
''సంకభ సమయంల పరజతంతర మడయ వయవస
థ పరత ఘటనక సంబంధంచ వసపష
ట మైన వసతవకతన
పరజల మందంచల. అధకరంల ఉనన వర చరయలన, నర
ణ యలన నరంతరం తరచ తరచ
పరశనంచల...దనక భననంగ అమరకల జరనలస
మధవల 9/11 నపథయంల జరనలస
పరమణల


పటంచటం వదలశర'' అన వమరశసతడ.

Monday, December 13, 2010
కంకన‌ పరయవరణ సదససల దశ ప ర యజనల ఫణంగ పట
ట న యపఎ 2
Published in Prajasakti Business Watch on 13th December 2010
'భరతదశం వడదల చస కలషయకరకల
సంపర

ణ నయంతరణ పటంచందక
సద
ధ మ'న పరకటంచటం దవర జైరం రమష‌ మరసర వవదనక తరతశర. కంకన‌
బయల దర మంద జరగన కందర మంతరవర
సమవశంల ఈ అంశం

చరచకరలద. మగలన దశల మఖయంగ సంపనన దశల తమ దశల
కలషయ

హరణ చరయలక సంబంధంచ నర
ధ మన
ద టష పరతపదనల మందక తచచనపడ వర
దశల పరతయకంచ భరతదశం ఇవవలసన తదపర రయతల గరంచ చరచంచలన
మంతరవర
నర
దనక
భననంగ
పరధనమంతర
శకరవరం,
గ ం
ణ యంచంద.
డశంబర10 నచసన పరకటనల జైరం పరకటనల అభయంతరం ఏమ ఉండలసన
అవసరం లదననర. దంత గత రండ దశబ
ద ల నండ భరతదశం అనసరసత
వచచన
పరయవరణ
వధననక
లపయకరగ
తట
పడచర.

కందర పరభతవం అనకననంత పన చసంద. కరయశలకమైన పరయవరణ శఖ మంతర
కంకన‌ల భరతదశ పరయజనల, ఆర
ధ న ఫణంగ పట
థ కభవృద

ట ర. వరతం చడ
ఫలతం దకకలదననట
ధ మన దశల కటమల కలక బధయతల
ల వర
ల ఉనన భరతదశం
కరబన‌ వడదల తగ
గ ంప వషయంల సవతంతరంగ పరమతల వధంచకంటమన
పరకటంచన సంపనన దశల మందక రలద. దంత కయట ఒపపందం
కనసగంప సందహసపదంగ మరంద. పరపంచ పరయవరణ పరరకణక సంబంధంచ ఏయ దశల
ఏయ బధయతల నరవరచల నర
ద శంచంద కయట ఒపపందం. ఈ ఒపపందం పరకరం 2012 నటక
సంపనన దశల, పరశరమకంగ అభవృద
ధ చందన దశల (వటన ఎనకస 1 దశల అంటర) ఒకక దశం
తమ వడదల చస కరబన వయవల
ఎంతమర తగ
ధ రంచయ. ఆర
ధ క, పదరక

థ కభవృద
గ ంచల నర
నరమలనక, కలషయనక మధయ ఉనన అవనభవ సంబంధం గరంచ పరతయకంగ చపపనవసరం లద.
పదరకం
తగ
ఉపధ
పరగల.
గ లంట
ఉపధ పరగలంట పరశరమల పట
ట ల. పరశరమల పన చసత కలషయం పరగతంద. అయనపపటక
వర
ధ మన దశల, వనకబడన దశల ఇంక అభవృద
ధ సంధంచలస ఉననందన, కట
ల దమంద ఆయ
దశల
ల పదరకంల జవసతననందన ఆ దశల వడదల చస కరబనవయవల పరమణం, దనల కత
గరంచ అపపట
చరచ జరగలద. తరవత మరన పరపంచ ఆర

థ క చటరం, పరపంచకరణ నపథయంల
వర
ధ మన దశల
కనన చైన, భరతదశం, బరజల‌, దకణ ఆఫరక వంట దశల
పరశరమకరంగం

గణనయంగ అభవృద
ధ చందంద. ఉననత స
థ య వనమయవదం కడ వసతరంచంద. దంత ఈ దశల
కడ వతవరణనన కలషతం చయటంల గణనయమైన పతర పషసతననయ కనక ఈ దశల బధయత
నతతన వసకంటన మగలన దశల మందకసతయననద అమరక, జపన‌ వంట దశల వదన. 2009 ల
కపన‌హగన‌ల
జరగన
చరచల

అంశంపైన
అసంపరతగ
మగలపయయ.
కపన‌హగన‌క మంద భరతదశం, చైన, బరజల‌ దశయంగ పరయవరణ పరరకణక సంబంధంచన
అనక వధ వధనల పరకటంచయ. భరతదశంల యపఎ-2 పరభతవం ఏకంగ 12 మషన‌ల
పరకటంచంద. ఇందల భగంగ సవతంతరంగ కంతమర కరబనవయవల పరమణం తగ
గ సతమన కడ
పరభతవం అపపట
చపపంద. దనన వయతరకంచన పరతపకలక 2009 డసంబర మదటవరంల

పర
ల మంటల సమధనమచచన జైరం రమష‌ పర
ల మంట పరతపదంచన సతరల మరక పరయవరణ
ఒపపందం ఉంట సంతకం చసతమన, లదంట లదన సపష
ట ం చశర. ఇదంత కపన‌హగన‌ల మగలన
దశలత బరసరల ఆడందకనన నమమబలకంద. మనలన చస మగలన దశల కడ ఇద తరహల
కనన చరయల పరతపదసత అద మతతంగ పరయవరణ పరరకణక దహదం చసతందన ఆశచపంద.
కపన‌హగన‌ల ఈ వషయంపై చరచ జరగన అనన దశల తదపర సమవశం 2010 నటక పరయవరణ
పరరకణక సంబంధంచ జతయ కరయచరణ పరణళకల రపందంచలన ఆదశంచంద. కన
కలకమైన కలషయకరకం అమరక ఈ వషయంల సవతంతర వధన పరకటన ఏమ చయలకపయంద.
దగవననన పట
ట కలన వవరల సంపననదశల పరయవరణ పరరకణ దశగ దశయ వధనల
రపందంచడంల, అమల చయడంల వఫలమయయయన సపష

ట ం చసతననయ. హరత ఇంధనం బల
పరత ఆరభటంగ ఒబమ పరతపదంచన బల
అమరక పర

ల మంట‌ ఎగవసభల చకకకపయంద.
ఇపడ దగవ సభల సైతం రపబ
ఆమదం పందటం సధయం
ల కన
ల మజరట సధంచర. ఇకపై ఆ బల

కద.
కన కంకన‌ సమవశల
పరభతవం వైఖర దనక పరతగ భననంగ ఉంద. రండ వరల జరగ ఈ

సమవశల
మదట వరం పద రజల
అధకరల, సంకతక నపణల మథమదనం చస


పరభతవధనతల మంద ఒక పరతపదన పట
ట ల. తరవత దశల మడనలగ రజల పరయవరణ
మంత
ర ల ఈ పరతపదనల జతయ పరయజనలక అనగణంగ ఉననయ లద అనన వషయనన
పరశలంచకన తద మసయదన మందక తసతర. అపడ గన దశధనతల ఈ ఒపపందనన
ఆమదసత తరమనసతర. అయత గత రండ దఫలగ జరగనట
అధకరల, సంకతకనపణల


థ యలన ఉమమడ పరతపదనలపై అంగకరం కదరలద. డశంబర 4 న కంకన‌ బయల దరటనక
మంద ఢల
ల ల ఒక వలకరల సమవశంల మట
ల డత కందర పరయవరణ మంతర జైరం రమష‌
దశయంగ తమ తసకనన కలషయహరణ చరయల అమలపై అంతర
జ తయ పరయవకణ జరపకవచచన
పరకటంచ తల వవదనక తరతశర. ఇపపట వరక ఒక పరభతవం తసకన జతయ నర
ణ యలన మర
పరభతవం, అంతర
సంస
మదంప
చయకడదననద
పరమణక
వైఖరగ
ఉంద.

జ తయ
ఈ వైఖర నండ తలసరగ భరత‌ వైదలగంద. ఇపడ కడ బరసరల ఆడందక అన చపపన
వర
ధ మన దశల కటమక నయకతవం వహసతనన బసకస (బరజల‌, భరత‌, దకణ ఆఫరక, చైన)లన మడ
దశల ఈ పరతపదనన వయతరకంచయ. కంకన‌ల డశంబర 8 వ తదన బసకస సమవశం నండ
బయటక వచచన జైరం రమష‌ తన పరతపదనన మగలన దశల అంగకరంచటం లదన పరకటంచర.
మరసట రజ 'భరతదశం వడదల చస కలషయకరకల
సంపర
నయంతరణ పటంచందక


సద
ధ మ'న పరకటంచటం దవర జైరం రమష‌ మరసర వవదనక తరతశర. కంకన‌ బయల దర
మంద జరగన కందర మంతరవర
గ సమవశంల ఈ అంశం చరచకరలద. మగలన దశల మఖయంగ
సంపనన దశల తమ దశల
కలషయ హరణ చరయలక సంబంధంచ నర

ద టష పరతపదనల మందక
తచచనపడ వర
ధ మన దశల పరతయకంచ భరతదశం ఇవవలసన తదపర రయతల గరంచ చరచంచలన
మంతరవర
గ ం నర
ణ యంచంద. దనక భననంగ పరధనమంతర శకరవరం, డశంబర10 నచసన పరకటనల
జైరం పరకటనల అభయంతరం ఏమ ఉండలసన అవసరం లదననర.దంత గత రండ దశబ
ద ల నండ
భరతదశం అనసరసత వచచన పరయవరణ వధననక లపయకరగ తట
పడచర.

అంతకద. పరయవరణ పరరకణక పరధన బధయత తమపై మపన కయట ఒపపందనన సమలంగ రద

చయలన, దన స
థ నంల కతత ఒపపందనన తరమదక తవలన సంపననదశల నడం కట
ట య.
కంకన‌ల బసకస దశల కడ ఈ బధయత తసకకపత తన సమవశల నండ వైదలగతనన

బదరంచయ. దనక తడ కంకన‌ సమవశల మర మడ రజల
ల మగసతయనగ గతంల అమరక
తరపన చరచల
పల

గ నన అధకరలందర కంకన‌ చరచల వఫలం కనననయన ఇంటరవల
ఇవవటం దవర అట ఆతథయ దశం, ఇటచనన చనన దవల వంట దశలక ఆందళన కలగంచయ. ఈ
పరస
ల జైరం రమష‌ చసన పరకటన కవలం చరచలన బతకంచటనక అనకనన ఈ ఉడత ఊపలక
థ తల
అమరక గన,జపన‌ గన దగచచంద లద. కయట ఒపపందంల మర కలక అంశం ఉంద.
అద తరతమ స
థ యల ఉమమడ బధయతక సంబంధంచనద. పరయవరణ పరరకణ ఉమమడ కరతవయం.
పరయవరణనక తరతమ స
థ యల హన కలగసతనన దశల అద స
థ యల పరరకణక చరయల
చపట
లననద
కయట
ఒపపందం
సరంశం.
అనన
దశల
కరబనవయవల
వడదలల నయంతరణక

నర
ద టష చరయల తసకవలనన పరతపదన మందక తవటం దవర అమరక, జపన‌ వంట పరధన
కలషయకరక దశల కరకంటనన అంశనన జైరం రమష‌ భరత పరభతవ పరతపదన రపంల
చరచక పట
థ నంల నతన ఒపపందనన, ఈ బధయత
ట డ. ఈ పరతపదన అంగకరంచటం అంట కయట స
అనన దశలక సమనంగ పంపణ చస ఒపపందనన అమల
ధ మన
ల క తవటమ. అందవల
ల న మగలన వర
దశల నండ ఈ పరతపదన పట
ల తవర వయతరకత వయకతం అయయంద. ఈ వయసం పరతచస సమయనక
కంకన‌
సమవశం
ఇంక
తద
తరమనం
పై
అంగకరనక
రలద.
కంకన‌ తరమనం సంగత ఎల ఉనన భరతదశం మతరం సమరజయవద దశల పంచన చర, వర
ధ మన
దశల అభవృద
ధ త సహ జతయ ఆర
ధ న కంకన‌ల ఫణంగ పట
థ కభవృధ
ట ంద. ఇటవంట వషయల
బయటక పకకతయనన ఉద
ల మంటర పరతనధ బృందనన కంకన‌ చరనయకండ మర
ద శయంతన పర
పరయవరణ శఖ, పరధన కరయలయం మకలడ
డ య. ఏతవత పరయవరణ పరరకణ వషయంల జైరం
రమష‌, పరధన వైఖర కకలన కట
ద లక వయటం అనన చందంగ మరంద. పవ నరసంహరవ
ట గద
పరభతవం గట‌ ఒపపందంపై సంతకం చయటంత తరవత వచచన పరభతవల సైతం ఇష
ట యష
ట లత
నమతతం లకండ పరపంచ వణజయ సంస
జైరం రమష‌ నడ

థ ల భగసవమల కవలస వచచనట
తసకనన

నర
రననన
పరభతవల
మడక
గదబండగ
మరనంద.
ణ యం
కండర వరయయ

Posted by Vikky at 0 comments

Links to this post

Tuesday, December 7, 2010
ఆర
ధ ల
థ క సంకభం : కరనస యద
మరకసస

Sun,

5

Dec

2010

అంతర
ధ ం తజ చరచనయంశంగ మరంద. సంపనన దశల
థ ల కరనస యద
థ క వయవస
జ తయ ఆర
పరతయకంచ అమరక తన కరనస, డలర‌ వలవన కృతరమంగ తగ
థ క
గ ంచ టం దవర పరపంచ ఆర
వయవస
ధ ం పరకటసతందన అక
థ పై కరనస యద
థ క మంతర గడ మంటగ వమరశంచటంత
ట బరల బరజల‌ ఆర
ఈ అంశం పరపంచం దృష
ట న ఆకరమంచంద. గత సంవతసర కలంగ జ20 దశల మధయ అంతర
జ తయ
ఆర
థ క సంబంధంచన పల కలక అంశల మధయ ఏకభపరయం సధయం కవటం లద. తజగ
థ క వయవస
జరగన సయల‌ శఖరగర సదసస కడ వైఫలయంతన మగసంద. వటననంటక మలం అమరక, చైనల
ష క
మధయ కరనస వలవ గరంచన వైర ధయమ. అంతర
థ వడదల చసన వర
జ తయ దరవయ నధ సంస
నవదకల పరపంచ ఆర
ధ ల అన పరకటంచటం దవర
థ ఎదరకంటనన కతత సమసయ కరనస యద
థ క వయవస

అంశం
రజకయ
ఆర
చరచల
కలక

ఆకరమంచంద.

థ నం
థ క
కరనస

యద
ధ ం

అంట

ఏమట

?

అంతర
తయ ఆర
థ ల అంతరభగం. ఈ వణ జయంల ఏ
థ క వయవస
జ తయ వణజయం అనద అంతర

దశమైన తన ఉతపతతల అమమ కవలంట అనక మర
గ ల అవలంబసతంద. అతయననత సంకతక
పరజ
ఞ నంత ఉతపతతల తయర చయటం మదల సరకల ఎగమత చయటం, పట
ట బడల ఎగమత
చయటం వంట అనక మర
ల ఉంటయ. పట
ట బడల తరలంచ వసతవల, సవల దగమత
గ ల అమల

చసకంట దనన ఔట‌సరసంగ‌ అంటననమ. దనక బదల వసతవల సవల ఎగమతచయలంట ఆ
దశప ఉతపతతల అంతర
జ తయ మరకట‌ల చకగ ఉండల. అపడ అమమడవతయ. ఉతపతతయయ
వసతవల, సవల వలవ తకకవగ ఉండలంట పరభ తవల ఉతపతతక కలకమైన పట
ట బడ, శరమ శకత
వలవ తగ
ధ ం చస
గ ంచల. పననల రయతల, పరభతవమ మలక వసతల రంగనన నరమంచ సద
ఉంచటం, బడ
ల టకస హలడస‌ వంట రపల
ల పట
ట బడ వలవ తగ
గ ంచవచచ. దశయంగ
జ ట‌ పరతపదనల
శరమశకత వలవ తగ
థ క వధనల అవలంబంచటమ. తదవర
గ ంచలంట ఏకైక మర
గ ం సంకమ ఆర
శరమశకత పనరతపతతక అవసరమైన వయయనన తగ
ధ ంతల తలకకకన
గ ంచ వచచ. నయదరవద సద
పరభతవల దనక సద
ధ పడవ. మర మర
గ ం అంతర
జ తయ వణజయ సధనంగ ఉనన కరనస వలవన
తగ
గ ంచకవటం. అంతర
జ తయ కరనస మరకట‌ పరసపరధరతం. అంత జ రతయ రజరవ కరనస హద
కలగన కరనసతపట అటవంట హద లన కరనసల మధయ సంబంధల పరసపరం వలమన పతంల
ఉంటయ. అంట రజరవ కరనస వలవ పరగత మగలన కరనసల వలవ తగ
గ తంద. అంతర
జ తయ
మరకట‌ల కరనసల మధయ సంబంధల ఆయ దశల ఆర
ద టష నషపతతన
థ క దరవయ వధ నల నపథయంల నర
పటసతననపడ మరకట‌ సమతకం కనసగతంద. అలకక ఏవైన కనన దశల కృతరమ చరయల దవర
తమ కరనస వలవలన అంతర
జ తయ మరకట‌ ల తకకవ చస ఉంచటనక పట పడత అంత జ రతయ
వణజయ మరకట‌ల సమతలయం దబబ తంటంద. ఇటవంట పరస

ల అంటర.
థ తన కరనస యద
ఎందవల

పరస
థ త

తలతతతంద?

ఏ దశ ఆర
థ అయన జతయంగ అంతర
థ యం
థ క వయవస
జ తయంగ రణంచలంట ఉతపతత సమర
పంచకవటంత పట వదశ వణ జయంల ఆధపతయ స
థ నం కలగ ఉండల. వణ జయంల ఆధపతయ స
థ నం
ఉండలంట ఉతపతత లన అద ధరణత ఉండల. ఉతపతతక అవ సరమైన రండ కలక సధనల
పట
థ య ల ఉండల. అదసమయంల మగలన దశల
ట బడ, శరమశకతక చత నండ పన కలపంచగల స
ఉతపతతలత వలవలన, నణయత లన పట పడ మరకట‌ స
థ ననన నలపకగలగ ఉండల. ఏ
దశంలనైన పట
ల దన అర
థ ం.
ట బడన ఉతపతతక వనయగంచడం లద అంట పట
ట బడక తగన లభం రవట
అటవంట పరస
ల పట
థ తల
థ గత
ట బడల రపంతరం చంద వదశ పరతయక పట
ట బడల,(ఎఫ‌డఐ) సంస
పట
ట బడల (ఎఫ‌ఐఐ) దతృతవప పట
ట బడల ( యఎస‌ ఎయడస, డఎఫ‌ఐడ, జపన‌ సహకర బయంక
వంటవ) రపంల మగలన దశలక వలస వళతయ. శరమశకతన ఆ వధంగ ఎగమత చయ టం సధయం
కద కనక దశయంగన ఉపయగంచకవల. అల ఉపయగంచకలన పరస
పద

ద ఎతతన
థ తల
మరకట‌న కబ
చయటం దవర భర ఉతపతతత ఉతపతతలకయయ ఖరచ పకకంగ తగ
గ ంచకవచచ.

దశయంగ జరగ ఈ పరణమనన ఉతపదక పరగదల అంటర. శరమశకతక వలవ తగ
గ ంచటం
ఉతపదక పంచటంల అనవరయమైన అంత రభగం. సంకతక పరజ
ఞ నంపై పట
ట బడల పంచటం దవర,
ఉతపతతన మకకల మకకల చస అసంఘటత రంగనక బదల చయటం దవర దనన సధంచవచచ. ఈ
పరకరయక కడ పరమతల ఉంటయన తజ పరపంచ ఆర
థ గమనం రజవ చసతంద.
థ క వయవస
దశయంగ ఉనన ఈ సధనల నడవ పరమతం అయనద. ఒకదశ తరవత పనర తపతత స
థ యకంట
దగవన వతన మరకట‌న కనసగంచటం సధయం కద. అటవంటపడ అంతర
జ తయ మరకట‌ల
మరంత వట కసం దశల పకలడతయ.1940 దశక నక మంద ఇటవంట పకలటల యద

లత మగసవ. రండ పరపంచ యద
ధ నక మంద ఇటవంట పట తలతతత యద
ధ ం దవర
పరషకరంచకనన సమరజయవద దశ ల ఈ యద
ధ ంల వచచన అనభవలత గత ఐద దశబ
ద లగ ఇచచ
పచచకన ధరణత పటన పరషకరంచకంటననయ. ఈ పరయ తనల సరంశం తన ఆధపతయనన
కపడ కవటం, ఆధపతయనక మలమైన రజకయ పట
ట న నలప ఉంచకనందక అవసరమైన ఉపధ
కలపన, జవన పరమణల పంచటమ. పరపంచ వణజయ సంస
థ ఇటవంట ఇచచ పచచకన ఒపపందలక
మఖయమైన వదకగ ఆవరభవంచంద. ఈ కలంలన వసతతపతత రంగం తన పనదన ఒకదశం నండ
మర దశనక బదల చయటంత పట ఒకపడ బలమైన ఉతపదక వయవస
థ ల కలగన దశల నడ
పరధన దగమత దరలగ మరటంత అంతర
థ ల మలకమైన వయవస
థ గత
థ క వయవస
జ తయ ఆర
మరపల, మరతనన భగళక కందరకరణక తరతశయ. దంత రండ పరపంచయద
ధ కలం వరక
పరధన దగమత దరలగ ఉనన ఆసయ దశల గత మడ దశబ
ద లగ ఎగమత మరకట‌ల కలక

తయ
ఆర

వయవస

ఒక
దశం
అనభవంచ నష
థ నంలక పరవశంచయ. అంతర


ట ల కష
ట ల మర

దశనక లభల వరలగ మరతయ. ఈ మరపల
ల భగంగ నడ సంపనన దశలగ చపపబడతనన
మజ సమరజయవద దశలక పరమతమైన ఉతపదక శకతల అభవృద
ధ , 60 దశకం తరవత పరపంచ
వయపతంగ పంజకవటం, మహ మందయం నపథయంల అమరక అనసరంచన సంకమ వధనల

చరమంకనక చరటం వంట పరస
ల అమరకల నరదయగం, దరవయలబణం, మందయం పరస
థ తల
థ తల
తలతతయ. ఈ నపథయంల ఎవర కలకమైన ఎగమత దరలగ ఉంటర ఆ దశం మగలన దశల
అనసరంచలసన ఆర
ద శంచటం ఆనవయతగ వసతంద.
థ క వధనలన పరతయకం గన, పరకంగన నర
సమరజయవద పరపంచకరణ వధ నల రపంల మనం ఈ మరపల చసత ననమ. అంతర
జ తయంగ ఈ
పరణమల చటచసకన సమయంల దశయంగ పరణమల పరతకల పరభవల చప సతయ.
అదవధమైన పరస
థ తన నడ అమరక ఎదరకంటంద. ఒకపడ పరపంచ దశలక వసతవల, సవల,
సంకతక పరజ
ఞ నం,పట
ట బడల ఎగమత చసన అమరక నడ వసతవల సవల వషయంల పరధన
దగమత దరగ మరంద. దంత పట ఆ దశ ఉతపతత వయవస
ల డలర

థ ల చతకపయయ. లకల కట
అదనప పట
మలగతననయ. అయన పట

ట బడల కంపనల ఖతల
ట బడల పట
ట ందక కంపన
యజమనల సద
ధ ంగ లర. అటవంట పరస
ఇతర దశల అంతర

థ తల
జ తయ వణజయంల తన

ఉనన ఫళంగ చతకపయన

థ ననన కలప త తపప అమరక వట పరగద. ఇపడనన పరస
థ తల
ఉతపదక వయవస
థ లన దరక తవటం సధయం కన పన. దంత కరనస వలవన తర మర చయటం
దవర తన పరవప స
ల న కలకమైన దశల
థ ననన సంప దంచలన అమరక పరయతనసతంద. అందవల
మధయ కరనస యద
ధ ల చటచసకన పరస
థ త వచచంద. అమరక వణజయంల తన వట పంచ
కవలంట అంతర
జ తయ మరకట‌ల కలకమైన వటదరల తమ దశల మరక దరవయం వలవ
పంచటం దవర తమ ఉతపతతల వలవ కృతరమంగ పంచల. అల చయటం ఆయ దశల
ఉతపదక

వయవస
థ లపై పరతకల పరభ వం చపంచనంద. నరదయగం పరగటం, అద రజకయ అస
థ రతక
దరతయటం వంట సమంతర ధరణలకడ వయకతమయయ అవకశం ఉంద. అందవల
ల న మగలన
దశల అమరక పరతపదంచన ఈ పరషకరనన వయతరకసతననయ. దనన కరనస యద
ధ మన ఆర
థ క వతతల
పరకటసతననర.
చరతర

ఏమ

చపతంద?

పట
పట
ట బడదర వధనం వణజయ పట
ట బడ దర వధనం నండ సంపర
ట బడదర వధనంగ

పరణమం చంద కరమంల ఆధ పతయం కలగన దశల అవసరలక అనగ ణంగ కరనస వలవల
నర
ధ రతమయయవ. 18 వ శతబ
ద ం వరక దశల మధయ జరగ వణజయం వలవ నమమతరంగన ఉండద.
దంత కరనస మరకం వలవల అపపట
సమసయగ కనపంచలద. 19 వ శతబ

ద ంల బరటన‌, ఫరనస‌ల
మధయ జరగన సదర
ధ ల సమ యంల ఫరంచ కరనస వలవన ఉద

ద శయపరవ కంగ తగ
గ ంచనట
ఘ యద
ఆర
థ యక చరకన, నట
థ క చరతరకరల సపష
ట ం చశర. పట
ట బడదర వధనం సమరజయ వదం స
వర
ధ మన దశలన వలసలగ మరచకనన కలంల తమ వణజయతపతతల మరకట‌ కసం పట పడ
డ య.
అయత ఈ పట కరనస వలవల తరమర స
థ యక చరకలద. వలసపలన దశల మరకట‌
ఆధపతయం సధంచ మర
గ ల వరగ ఉండవ. భరతదశంల ఫరంచ, డచ‌, బరటష‌ కంపనల మధయ జరగన
ష ణల చరతర ఈ వషయనన రజవ చసతంద. వలస పలన కలంల బరటష‌ పరభతవ వణజయ, రజకయ
ఘర
అవసరల మరక భరతదశ రపయ వలవ ఉండలన కనస పరతపదసత అంబదకర‌ దనక భననమైన
పరతపదనల
చశర.
మదట పరపంచ యద
ధ ం తరవత బరటన‌ దఫ దఫలగ పండ‌ మరకం రటన మరచటం, చవరక
బంగరం రజరవ కరనసగ అంగకరంచకపవటంత తలసరగ బహళ కరనసల అంతర
జ తయ
మరకట‌ల ఒక సమ యంల వరవర నర
ద టష వలవలత చలమణ అయయందక అవకశం వచచంద.
రండ పరపంచ యద
ధ నక మంద జరమన, బరటన‌ల మరసర బంగరనన రజరవ కరనసగ అంగక
రంచబమన పరకటంచయ. పరతయకంచ 1929 నట మహమందయం అంతర
థ ల కరనస
థ క వయవ స
జ తయ ఆర
వలవల పరధనయతన పంచంద. పైనచపకననట
ఆర

థ ల లన మగలన సధనల వఫలమైనపడ
థ క వయవస
ఆర
థ క పరశధకల ఈ అంశంపై దృష
ట సరంచర. మరతనన అంతర
జ తయ రజకయ వతవరణంల
ఈ సధనం పరయజనకరమైనదగ మరటంత పరభతవల తకణమ సవంతం చసకననయ. మదట
పరపంచ యద
ధ కలంల వచచన నష
ట లన పడచకన వలసలక ఎగమతల మమమరం చసందక
బరటన‌ పండ‌ వలవ తగ
ల నరదయగం, ఉతపతత పతనం,
గ ంచంద. మహ మందయం కలంల అనన దశల
లభల పతనం వంట పరణమల చట చసక ననయ. దంత ఏ దశనక ఆ దశం ఈ సమసయల నండ
బయటపడటనక అంతర
జ తయ మరకట‌ల తమ దశంల ఉతపతత అయయ మరనన సరకలన
కమమరంచటమ పరషకరమన, అందక కరనస వలవ తగ
ధ రణక వచచయ.
గ ంచటం సధనమనన నర
జరమనల నలకనన ఆర
థ క సద తబత నండ బయట పడ, పరగతనన నరదయగనన పరషకరంచకనందక
జరమన మరక వలవల కత వధంచంద. తదవర రండ పరపంచ యద
ధ నక మంద జరమన,

ఇంగ
ల ండ‌లల

పరశరమకతపతత

రట

పరగం

దన

చరతర

చపతంద.

రండ పరపంచ యద
ధ ల నడమగల కలంల బరటన‌ అనసరంచన పద
ధ తన నడ అమరక
అనసరంచబనకంటంద. రండ పరపంచ యద
ధ ం తరవత కలంల యరప యన‌ ఆర

థ క వయవస
యద
ధ పదఘట
నల
నడమ
చచచపడ
పయంద.
దంత
సతవరం
కలకవ
టనక
అవసరమై

వస

ల,


సవల ఉతపతత చస సమర
ద అమరక ఈ
థ యం దనక లకపయంద. దంత తకకవ నష
ట ంత బయటపడ
బధయత నతన
త వసకంద. ఒకవైప యర పయన‌ మరకట‌క అవరసరమైన వసతవల, సవల ఉతపతత
చస ఎగమత చయటంతపట దర
ట బడల ఎగమత చయటం దవర అమరకల ఉపధ
ఘ కలంల పట
అవకశల వపర తంగ పంచకగలగంద. ఈ సమయంల మగలన దశల తమ దశల కరనస వలవ
లన తరమర చయకండ చసందక బరటన‌వడస యంతరంగం కలక సధనంగ పన చసంద. రండ
పరపంచ యద
ధ ం మగంప సమయంల తరమదక వచచన అంతర
థ నరమణనక
థ క వయవస
జ తయ ఆర
అమరకలన బరటన‌ వడస‌ల జరగన సమవశం పనదల వయ టంత ఈ వయవస
థ న బరటన‌ వడస
యంతరంగం అంటననర. యద
ధ ంల చతకపయన వవధ దశల ఆర
థ లన పనరనరమంచటనక
థ క వయవస
పరపంచ బయంక, అంతర
థ ల కరనస నలవల, రజరవ కరనస, వణజయం వంట
థ క వయవస
జ తయ ఆర
వషయల పరయవకంచటనక అంతర
థ ఈ బరటన‌ వడస పనదలపై పట
ట కచచనవ.
జ తయ దరవయ నధ సంస
ఈ యంతరంగం ఏ దశ దరవయనక ఎంత మరకం రట ఉండలనన వషయనన నర
ధ రంచ అనన దశల
కరనసలన బంగరం వలవత మడపట
ద ల పట సజ వగన
థ రండననర దశబ
ట ర. ఈ వయవస
పనచసంద.
ఈ కలంల వవధ దశల తమ కరనస వలవలన వవధ స
తగ

థ యల
గ ంచన అనన దశల
సమహకంగ ఈ పనక పలపడ లద. ఒక దశం ఈ నర
థ సత
ణ యం తసకననపడ మగలన దశల సమర
వచచయ. ఎకకవ సందరభల
ల అంతర
థ ల సమతలయం కపడ బధయత నతతన వసకనన
జ తయ దరవయ వయవస
ఐఎంఎఫ‌ ఆదశలతన దశల కరనస వలవల తగ
గ య. భరతదశమ దనక ఉదహరణ. 1982-83 ల
తలసర ఐఎంఎఫ‌ వద
ల నపడ డలర‌త పలచ రపయ మరకం వలవ తగ
ద అప క వళ
గ ంద. తరవత
1991 ల మర దఫ అపక వళ
ల నపడ కడ ఇద పరణమం చటచసకంద. 1989 నటక డలర
వలవ సమర 17 రపయల ఉంట 1991 నటక అద 35 రపయలక చరంద. 1970 దశకం నటక
పరపంచ వయపతం గ ఉతపదక వయవస
థ ల నర
థ యక చరయ. దంత అమరక సరకలత పట
ణ త స
మగలన దశల సరకల అంతర
థ త వచచంద. ఈ పరస
థ త నండ బయట
జ తయ మరకట‌ల పట పడ స
పడ తన ఆధపతయనన కపడకవటనక నకసన‌ హయంల డలర-బంగరం వలవల మధయ
సమతలయనన తరమర చసంద అమరక. అపపట
సషలష
ధ ంల

ట దశలత జరగతనన పరచఛనన యద
సమరజయవద శబరనక అమరక నయకతవం వహసతండటంత మగ లన దశల అయష
ట ంగన అయన
ఈ తర మర పరకరయన అంగకరంచ బంగరం స
థ నం ల అనధకరకంగ డలరన అంతర
జ తయ
రజరవ దరవయంగ గరతంచయ. ఈ రకంగ సమరజయవద శబరనక రజకయ నయకడ గ ఉనన
అమరక, సమరజయవద పరపంచకరణ న కడ డలర‌ నయకతవంల మందక నడపంచందక నడం
కట
థ తల తలకందలయయయ.
ట ంద. అయత అద సమరజయవద పరపంచకరణ నపథయంల ఈ పరస
డలర‌
ఆధపతయం
అట
కలం
నలచ
సచనల
కనపం
చటం
లద.

కరనస వలవలన మరకట‌ నర
ధ రసతందనన సతరం 70 దశకం నండ ఐఎంఫ‌ షరతల
ల అనవరయమైన
అంతరభగమైంద. ఈ సతరం మరక పరభతవల అంతర
జ తయ మరకట‌ల తమ జతయ కరనస వలవల
వషయంల జకయం చసకవటం మనశయ. దంత ఎగమతల ఎకకవగ జరగనపడ వదశ మరక
దరవయం నలవలల పరకపవటం, దశ య కరనస వలవ పరగటం, తరవత ఎగమ తల పడపవటం
వంట పరణమల కరమన గతంగ చటచసకంట వచచయ. 1997 ఆసయ దశల ఆర
థ క సంకభం
తరవత జత య కరనస వలవలన మరకట‌ నర
ద శసతందనన సతరంపై పరభతవల వశవసం కలపయయ.
దంత ఏ దశనక ఆ దశం తగన స
థ యల మరకదరవయం నలవల పగసకవటం పరరం భంచయ.
తరప ఆసయ దశల, మరకనన మఖయమైన దశల కరమంగ డలర‌ వలవత తగతంపల చసకన
పరతయమనయ కరనసలత తమ వలవల మడ పట
ట కనరంభంచయ. ఈ కరమంలన చైన తన వదశ
మరకదరవయం నలవలలన డలర
ల త పట బరజల‌ కరనస, యరలల కడ పట
ట బడల పట
ట టంత పట
డలర‌ నలవలతన ఆఫరక వంట దశల
ల పట
థ పై పరపంచకరణ
థ క వయవ స
ట బడల పట
ట డం దవర తన ఆర
దవర వచచన డలర‌ ఆధ పతయనక సవసత చపపంద. యరప‌ల అమర కక బంటగ ఉనన బరటన‌

ధ మన
థ నంల సవతంతర శకతగ ఆధపతయ స
థ నం కసం చసతనన జరమన పరధన ఆర
థ క శకతగ ఎదగంద. వర
దశల
ల కరయ, బరజల‌ వంట దశల అంతర
జ తయ వణజయంల తమకనన పరయజనల రతయ కవలం

డలరపై ఆధరపడటనక సద
ధ ం గ లవ. ఈ సమయంల నకసన‌ తరహల డలర‌ వలవన తరమర
చయటం అంత తలకైన వయవహరం కద. 1930-36 నట అనభవల గమనంలక తసకంట నట కరనస
యద
ధ లక, నట కరనస యద
ధ నక మధయ కనన మలక వయతయసల ఉననయ. మదటద నడ అంతర
జ తయ
ఎగమతదరలక జరగ ననన నష
ట నన పడచకనందక మరగైన బమ సధనల ఉననయ. ఈ
సధనలక అనగణ మైన అంతర
ధ చంద ఉంద. నడ సంపనన దశలైన
జ తయ దరవయ మరకట‌ అభవృద
అమ రక, బరటన‌, జరమనల కరనస వలవల తగ
ల నష
ట పత నడ చైన, బరజల‌, భరతదశం వంట
గ ంప వల
శకతవంతమవతనన
దశల
(ఎమర
కంటరస‌)
భరగ
నష
ట పనననయ.
జ ంగ‌
తజ

చరచ

రండ పరపంచయద
ధ ం తరవత కరనస సమసయపై పరధనమైన దశల మధయ ఇంత స
థ యల వవదం
నలకనటం ఇద మదట సర. ఈ వవదనక పనదల 2008 ల మదలైన అంతర
ట బడ
జ తయ దరవయ పట
సంక భంల ఉననయ. పైన ఉదహరంచకననట
పర

ంచకరణ
నపథయంల
అమరక
ఆర

శకత


కణంచంద. గత దశబ
ద కలంగ దచకంట వచచన ఆనక బలహనతల తజ సంకభంత బట
ట బయల
అయయయ. ఒకక అమరకలన నరదయగం పద శతనక చరకంద. యరప యన‌ యనయన‌
సంఘటతమవతనన
కద
గతంల
లగ
అమరక
ఉతపతతల
యరప‌
మరకట‌న

మంచతతలకపతననయ. దనక తడ యరప‌ల ఐర
ల ండ‌, సపయన‌, గరస‌, పరచగల‌ వంట దశల
ఎదరకంటనన సరవ భమతవ రణసంకభం (సవరన‌ డట‌ కరైసస‌)త జరమన నయకతవంల పల
దశల సహయక చరయల చపడతననయ. సహజంగన ఆయ దశల మరకట
ల న జరమన తన ఉతపతతలత
నంపటనక ఏరపట
ల చసకంటంద. మర వైపన జపన‌ ఆర
థ త యథతథంగ మందయలబణంత
థ క పరస
ఈడకగ సగతంద. గతం ల ఎగమత మరకట‌ల జపన‌ ఆకరమంచన వటన కరయ,
ఇండనషయ, సంగపర‌ వంట దశల ఆకరమంచయ. పట
ట బడక పడపతనన లభల రట
కపడకవటనక పరతయమనయ ఉతపతత స
ల ఉననఫళంగ అమరక
థ వరంగ చైన మరం ద. ఈ పరస
థ తల
అవసరలక అనగణంగ మగలన దశల తమ జతయ దరవయం వలవన తగ
గ ంచ కవలనన డమండ‌
అసమంజసం. ఆచరణ సధయం కనద కడ. ఈ డమండ‌న బలవం తంగ ఆయ దశల నతతన రద

శకత అమరకక పరసతతం లద. అందవల
ల న సయల‌ జ20 సదససక మంద అదనంగ 600 శతకట
(బలయన‌) డలర
అచచ వస మరకట‌లక వదలతమన పరకటంచన అమరక పరసతతనక ఆపన

వయద
వసంద.
పరయవసనల
కరనస యద
ధ ల పరయవసనల గరంచ చపకన మంద 1931-36 మధయ కలంల జరగన కరనస
వలవల తగ
దరవయతపతతల మరకట‌

గ ంప పరయవసనల గరంచ లకపతంగ తలసకందం. అపపట
నడనన స
బంగరం రజరవ దరవయంగ చలమణ అవతంద.

థ యల వసతరంచ లద. అంతకక అపపట
దంత తమ తమ దశల
ల న బంగరం నలవల పంచకనందక, దంత పట దశయ కరనస వలవల
తగ
థ ల ల దరవయ సరఫర పరగంద.
థ కవయవస
గ ంచకనందక దశల పరయతనం చయ. దంత దశయ ఆర
అంతర
మరప లద కనక దన పరభవం అంతర

జ తయంగ బంగ రం వలవల అట
జ తయ
వసతతపతతరంగంపై లద. ఆంతరంగక శకత సమర
థ యల ఉనన దశల ఆర
థ ల దరవయ సరఫర
థ క వయవస
పరగటం దవర అదనంగ మరకట‌లక వచచన నధలన ఉపయగంచకన ఉతపతత రంగనన బలపతం
చసకననయ. మరకట
దరవయ సరఫర పరగటం వల
ధ అవసరల,

ల దరవయలబణం పరభవం పరగన యద
యద
ధ నంతరం నలకనన పరతయక రజకయ ఆర
థ తల నపథయంల అనసరంచన వతనవధనల,
థ క పరస
సంకమ చరయల దరవయలబణం పరభవనన అదప చయటనక, దరవయలబణం పరగదలత వచచ
వపరతలన ఎదరకవటనక కవలసన రంగం సద
ధ మైంద. అంతకద. అపపట
వడ
సనన కంట


డ రట
ఎకకవగన ఉననయ. వడ
ల ల కద
ద పట దగవమఖంగ సడలంప దవర మరకట‌ల నధల పంచ
డ రట
అవకశం ఉండద. నడ ఈ మడ లకణలక సంబంధంచ పరస
థ తల మరపయయ. మందగ వడ

రట
పరస
చద

ద ం.
థ త
అంతర
వడ
సననక


థ ల కలక స
థ నం ఆకరమంచన జపన‌, అమరకల
థ క వయవస
డ రట
జ తయ ఆర
చరపయయ. ఇంతకంట తగ
గ ంచటం మరనన దషఫలతలక దరతయ నంద. రండ అంశం రజరవ
కరనస, దన వలవ. 70 దశకంనట సంకభం నపథయంల కరమంగ అంతర
థ ల మధయ
జ తయ దరవయ వయవస
సంతలనం దబబతంద. పరపంచకరణ వధ నల నపథయంల ఇద మరంత కృశంచప యంద. నడ

డలర‌కనన రజరవ కరనస హద అనధకరకమైనద తపప అధకరకమైనద కద. 1997 ఆసయ
సంకభం, 1999 రషయ బండ
ల సంకభం, 2000-2004 మధయ లటన‌ అమరక దశల సంకభల తరవత
కలంల పల దశల రజరవ కరనసగ డలరన ఆమదంచ స
ద ల లన
థ తల లవ. కవలం నలగ దశబ
తన అంతర
జ తయ రజరవ కరనస బధయతల నరవహంచలనన డలర‌ తలచసంద. నడ డలర‌ వలవ
తగ
ల నజ ఆర
థ త. నడనన పరస
థ తల

థ క వయవస
ట ంద. ఇక వనతన దరవయతపతతల మరకట‌ పరస
గ మఖం పట
పనదగ తరమదక వచచన ఫయచరస, ఫరవర
టరడంగ‌ తపప నడ మనం చసతనన వననతన

దరవయతపతతల లవ. నట పరస
థ త దనక భననమైనద. పరథమక సరకల, కమడటస‌ ఫయచరస మతరమ
కద. తనఖ ఆసతల, ఒకట నండ పద దంతరల నడమ పరకపయ, వసతరంచన తనఖ పట
ట బడన
రణలపై ఒపపం దల వంటవ అనకం ఉననయ. తజగ సకమ రణ సంస
థ ల పరట‌ఫలయలన కడ
ఈ వధమైన దంతరలత దరవయ ఉతపతతలగ మరచందక రటంగ‌ సంస
ధ మవ తనన య. ఈ
థ ల సద
పరస
దరవయ మరకట‌ దహనన తరచటనక ఎనన నధలైన సరపవ. ఉతపతత రంగ అవసరల

థ తల
గరంచన పరసతవన నట పరస
ల రద. మరవైపన వసతతపతత రంగం పతర కృశంచకపతంద. ఉపధ
థ తల
అవకశల కలపన ఎండమవగ మరంద. మరకట‌ల దరవయ సరఫర ఉపధ కలపనక పరమణం
అనకంట ఇపపటక రండ లకల కట
ల డలర
ల మర నలవల అమరక కంపనల ఖతల
ల ఉననయ. ఈ
నధల ఉతపతత మరకట‌ లక వచచ సచనల మచచకైన కనపంచటం లద. అటవంటపడ
పరమణతమక సడ లంప, కవంటటటవ‌ ఈజంగ‌క పలపడకపత తమ ఆర
థ ల ల ఉపధ
థ క వయవస
అవకశల
పంచలమనన
అమరక,
బరటన‌
వదనల
అర
లనవ.
థ ం
నతన పరస
థ తల నపథయంల కరనస వలవల తరమర మర కతత పరమదనన మందక తచచ
అవకశం ఉంద. అద కరనస బదల వయపరం - కయర టరడ‌. అంట దరవయ మరకట‌ శకతల సనన వడ
డ క
అమరకల అపల తసకన భరతదశంల 7-8 శతం వడ
డ క తరగ అపలసతయ. ఇద భరతదశంల
బయంకల ఇచచ వడ
థ ల వదశ వణజయ రణల
డ రట కంట తకకవ కబట
ట మన పరశరమక సంస
ష యల‌ బరయంగస రపంల అపల తసకంటయ. ఆ వధంగ కడ దశంల వదశ
ఎకస
ట రనల‌ కమర
మరకదరవయ నలవల పరగతయ. ఒకవైపన పరగతనన వదశ మరక దరవయ నలవల, మరవైపన
దశయ కరనసక అంట రపయక తగ
గ తనన గరక నపథయంల దశయ కరనస వలవల మరంత
పడపతయ. ఇద తరహల ఉతపతత రంగనక వళ
ల న నధలత కరనస ఫయచరస, ఇతర అనక రకలైన
డరవటవ‌, బదలయంప వణజయల చటచసకన పరమదం ఉంద. ఇవనన గలవట పట

ట బడల
అంతరభగమ. ఉతపతత అవసరల, వనయగం అవసరల ఆధరంగ ఉపయగనక వచచ పట
ట బడల
కవ. బమమ బరస, జదం వంట ఆటల
ల పట
ల ఆర
థ మరంత
థ క వయవస
ట బడల పరగతయ. వటవల
అస
లనవతంద.
థ రతక
తకణ

పరషకరల

పైన చపకనన వపరత పరణమల చట చసకకండ ఉండలంట దశయంగ పట
ట బడక డమండ‌
కలపంచ మర
థ ల ఆర
థ క అకకరకరన
థ క వయవస
గ ల వతకల. అదసమయంల అంతర
జ తయంగ స
పట
ట బడ కరయకలపల, సపకలయలటవ‌ పట
ట బడల చలననన నయం తరంచ చరయల చపట
ట ల.
భరతదశంల పరత పదంచన సకయరటస‌ టరనసకన‌ పనన, పశచమ దశల ఆర
థ కవతల తల కందర
పరతపదంచనట
టబన‌ పనన వంటవ రండ కణం కందక వసతయ. అంతకద, టకస హవనస‌లన

అంతర
ట ల పరధ లక తసకరవటం, ఫరబస పరకటంచ టప‌ 500
జ తయ మనలండరంగ‌ చట
కంపనలక సంబంధంచ లభల వన యగంపై సమజక నయంతరణల వంట వనతన చరయల గరంచ
ఆలచంచల. ఇక దశయంగ పట
ల ఉతపదక రంగ
ట బడక డమండ‌ కలపంచటం అంట ఆయ దశల
పనదన వసతరంచటం. ఈ దశగ నమమతరప వడ
పరశరమల

ఞ నం, ఇతర రపల
డ లక సంకతకపరజ
ఆధనకరణక అకశం కలపంచల. పరతయకంచ పరపంచం పరయవరణ మపన ఎదరకంటంద.
అందవల
ఇంధన వనరల పదప చసకన వధంగ పరతయమనయ ఉతపతత పరకరయల గరంచ

పరశధనలక, భమ పై హరతం పంచందక అవసరమైన పట
బడల సమకరచవచచ. అననటకంట

మఖయంగ శరమశకతక వలవ పంచల. సరవతరక సంకమ పథకల అమల చయటంత పట నరగ
కరమకల చతక వచచ ఆదయం పరగల వతనల పంచల. భవషయతత లభలన దృష
ట ల పట
ట కన
కంపనల జస
పట

ట షన‌ పరయడ‌ ఎకకవగ ఉండ రంగల
ట బడల పడతననర అదవధంగ
మనవభవృద
ధ వషయంల కడ అదవధమైన పట
ట బడల పట
ట ల. తదవర దశంల అదనంగ ఉనన
దరవయసరఫరన సదవనయగం చసకవటంత పట దరవనయగం కకండ చడవచచ.

పరపంచ ఆర
ధ ల పరస
థ కరనస యద
థ తక చరకవటం వనక మఖయమైన కరణం అంతర
థ క వయవస
జ తయ
వణజయం తగ
గ పవటం. తజ సంకభం నపథయంల పరపంచ వణజయం 12 శతం పడపయందన అంచన.
పరమ తమైన మరకట‌ల ఎవర ఉతపతతల వర అమమకవటనక అనక మర
గ ల అనసరసత ననర.
సంపనన దశల అనసరంచ కరనస వలవ తగ
ల పైన పరకనన
గ ంప అందల ఒక సధనం. అంద వల
పరతయమనయ చరయల దవర అంతర
ధ లక
జ తయ డమండ‌ పంచవచచ. తదవర అసల కరనస యద
దరతస పరస
థ తల లకండ చయవచచ. ఇవ, ఇంక ఇటవంట అనక పరతయమనయ చరయల
తసకవటంల వఫలమైత 1930 నట పరస
ల పరపంచం మందకచచనట
ల తలత వణజయ ఉదరకతల,
థ తల
తరవత రజకయ ఉదరకతతల పరగపయ పరమదం ఉంద. ఈ ఉదరకతతల ఆయ స
థ లకల పరస
థ తలన
బట

రపం
అయన
తసకవచచ.

క. వరయయ

Posted by Vikky at 0 comments

Links to this post

Tuesday, November 30, 2010
ఉపధపై ప ర దన కపపదట

- ఎన‌ఎస‌ఎస‌ఒ సరవ పరకరం 2007 నటక దశంల నరదయగం 2.8 శతం మతరమ. కన కరమక బయర
నవదక పరకరం అద 9.4 శతనక చరంద. అంట దశంల సమర 4 కట
ల మంద నరదయగల ఉననర.
- 2007 నటక మతతం ఉపధ కలపనల 67 శతం వయవసయరంగంలన ఉంట 2009 నటక వయవసయ
రంగ ఉపధ కలపన సమర
థ యం తగ
గ పయంద. పరసతతం వయవసయ రంగం కవలం 45 శతం మందక
మతరమ ఉపధ కలపంచ స
థ తల ఉంద. ఈ పరణమం వయవసయరంగంల రపదలచతనన తవరమైన
సంకభనక
తరకణం.
- వతన కరమకల 16 శతం పకకన పడత మగలన రండ తరగతల కరమకల, సవయం ఉపధ,
కజవల‌ కరమకల రజవర కరమకల కర. ఎకకవల ఎకకవ సజనల‌ కరమకలగ మతరమ
ఉంటర. ఈ రండ తరగతల
ల కనసం మర పద శతం తలకగ నరదయగ సైనయంల కలసపవటనక
హ త
అర
కలగ
ఉంటర.
ష క సమవశలనద
తజగ భరత కరమక మహసభ (నషనల‌ లబర‌ కనఫరనస) వర
ల డత
ద శంచ మట
పరధనమంతర కరమక చట
ట లన తకణమ సవరంచలస ఉందన పరకటంచర. పరభతవం తసకంటనన
అనక అభవృద
ధ చరయల మరక దశంల పరగలసనంతగ ఉపధ అవకశల పరగటం లదన దనక
కరణం చట
ట ల సహకరంచకపవటమనన ఆయన వపయర. అంట పరభతవం దశంల ఉపధ
అవకశల పంచలన పరయతనసతంట చట
డ పడతననయననద ఆయన వదన. ఇపడనన
ట ల దనక అడ
చట
థ న కపడతననయ, పరభతవం ఎటవంట ఉపధ
ట ల ఎటవంట ఉపధ అవకశల వయవస
అవకశల వయవస
థ న మందక తసతంద అనన వషయల మతరం ఆయన పరసతవంచకండ
ష క సమవశలక వరం రజల మందగ కరమకమంతరతవ శఖ పరధల పన చస
జగరతతపడడర. ఈ వర
లబర‌ బయర ఒక నవదక వడదల చసంద. ఇంటంటక తరగ నరవహంచన మదట సరవ ఆధరంగ
రపందంచబడన నవదక ఇద. 2009-2010 సంవతసరలక గన నరవహంచన ఈ నవదక
భరతదశంల శరమశకత మరకట‌క సంబంధంచ అతయంత తజ నవదక. ఇపపట వరక భరతదశంల
ఉపధ, నరదయగం గరంచ సమచరం సకరంచలంట కవలం జతయ నమన సరవ ఎన‌ఎస‌ఎస‌ఒ
నవదకలపైన
ఆధరపడలస
వచచద.
ఈ సర సవయంగ కరమక శఖ ఈ వవరల సకరంచ దశం మందంచందక పనకవటం
ష ంచదగ
హర
గ పరణమమ. ఎన‌ఎస‌ఎస‌ఒ నవదక లక పతకవల మందన సరవ చసత కరమక బయర
నవదక 46 వలమందన సరవ చసంద. ఎన‌ఎస‌ఎసస‌ఒ నవదక కలండర‌ సంవతసరనన సరవక
పరమణంగ తసకంట కరమక బయర నవదక ఆర
థ క సంవతసరనన పరమణంగ తసకంద. ఈ నవదక
వల
ల డంచన వవరల భరతదశంల ఉపధ రంగంల వసతవకతన పరదరశసతననయ. ఆందళనన
కలగసతననయ.ఎన‌ఎస‌ఎస‌ఒ సరవ వల
ల డంచన పరథమక సరవ ఫలతల గరంచ అక
ట బర మదట

వరంల బజనస‌వచ‌ల చరచంచకననమ. ఆ వయసంలన పరథమక నర
ధ రణలన ఖరర చసవగ సరవ
తద వవరల ఉననయ. గత మడళ
ల ల ల ఉపధ కలపన రట దరణ స
థ యక పడపయంద. 2004-2005,
2007-2008 ఆర
థ క సంవతసరల కలంల మతతం శరమశకత మరకట‌ల 80 లకల మంద పరగత
అందల కవలం సంవతసరనక ఎనమద లకల మందక మతరమ ఉదయగల కలపంచంద భరత ఆర
థ క
వయవస
ధ రట 9 శతం వరక ఉనన వషయనన గమనంలక
థ . ఈ కలంలన స
థ ల జతయతపతత వృద
తసకవల. 11 వ పరణళకల సంవతసరనక 90 లకల మందక ఉపధ అవకశల కలపంచలన
నర
ణ యంచకననమ. పరగతనన శరమశకత మరకట‌క, పరణళక లకయనక, వసతవకతన పలచ చసత
కవలం
పదవంత
మతరమ
చరకగలగమ.
శరమశకత మరకట‌లక వసతనన యవత నకరమైన ఉపధ అవకశల లకపవటంత అనవరయంగ
సవయం ఉపధ అవకశల వైప మళ
ల లస వసతంద. దంత పట సవయం ఉపధల ఉండ ఎగడదగడల
వర ఆదయ వనరల
ల కడ కనపసతయ. దశంల నరదయగం వషయంల అట కరమక బయర, ఇట
ఎన‌ఎస‌ఎస‌ఒ గణంకల మధయ చల వయతయసం ఉంద. ఎన‌ఎస‌ఎస‌ఒ సరవ పరకరం 2007 నటక
దశంల నరదయగం 2.8 శతం మతరమ. కన కరమక బయర నవదక పరకరం అద 9.4 శతనక చరంద.
అంట దశంల సమర 4 కట
ల మంద నరదయగల ఉననర. ఇందల వతన కరమకల 16 శతం
పకకన పడత మగలన రండ తరగతల కరమకల, సవయం ఉపధ, కజవల‌ కరమకల రజవర
కరమకల కర. ఎకకవల ఎకకవ సజనల‌ కరమకలగ మతరమ ఉంటర. ఈ రండ తరగతల

హ త కలగ ఉంటర. కన మనం
కనసం మర పద శతం తలకగ నరదయగ సైనయంల కలసపవటనక అర
అనసరంచ
గణంక
పరమణల
వరన

కటగర
నండ
పకకన
పట
ట య.
ఈ సరవ మందక తచచన మర ఆందళనకర పరణమం వయవసయ రంగంల ఉపధ కలపన
గరంచన అంశం.2007 నటక మతతం ఉపధ కలపనల 67 శతం వయవసయరంగంలన ఉంట 2009
నటక వయవసయ రంగ ఉపధ కలపన సమర
థ యం తగ
గ పయంద. పరసతతం వయవసయ రంగం కవలం 45
శతం మందక మతరమ ఉపధ కలపంచ స
థ తల ఉంద. ఈ పరణమం వయవసయరంగంల
రపదలచతనన తవరమైన సంకభనన మన దృష
ట క తసతంద. ఒకరకంగ చసనపడ వయవసయరంగంల
ఉపధ అవకశల తగ
థ క
గ పరశరమకరంగంల ఉపధ అవకశల పరగటం బలపతం అవతనన ఆర
వయవస
థ క చహనం. దనక భననంగ మన దశంల వయవసయరంగం ఉపధ కలపన సమర
థ యం తగ
గ పతంద.
అయత పరశరమకరంగం ఉపధ కలపన సమర
థ యం మతరం పరగటం లద. వయవసయ రంగంల
ఉపధ సమర
థ యం గణంకలక సంధంచ ఒక పరతయక పరస
థ త ఉంద. పరశరమక రంగంల పరశరమ
మతపడతన,కరమకలన గంటవసతన, వఆర‌ఎస‌ వంట పథకల అమల చసతన ఉపధ/నరదయగం
మధయ వయతయసం తలకగ గరతంచవచచ. ఒకసర కంపనల ఉదయగంకలపయన కరమకడ ఉదయగం
కసం
తరగటం
మనక
కనపసతన
ఉంటంద.
కన వయవసయరంగంల నరదయగం అంత సపష
ట ంగ కనపంచద. మదటద, వయవసయరంగం
సజనల‌ రంగం. రండద, ఒకవళ ఈ వయవసయ కరమకల ఉనన ఊర
పన దరకకపత మండల

కందరనక వళ
ల రజష
ట ర చయంచకన తమక పన కవలన అన అడగర. తరగ చనన చతక పలం
పనల వచచ వరక ఎదర చసతర. ఎందకంట ఒకసర గరమణ పరంతంల ఫలన వయకతక,
కటంబనక ఆదయం వచచ వనర లదన తలసత కటంబం గడపకవటనక తసకన చబదళ
ల కడ
కష
థ తలన గమనంలక తసకంట వయవసయ
ట మవతయ. పరపత తగ
గ పతంద. ఇటవంట పరస
రంగంల నరదయగం/ ఉపధ కలపన సమర
థ యం మరంత తవరస
థ యల ఉనన సమసయ అన అర
థ మవతంద.
పరతయకంచ జతయ గరమణ ఉపధ చట
ట ం అమల జరగతనన ఈ కలంల వయవసయం, అనబంధ
రంగల
ఉపధ అవకశల తగ

గ పవటం అనద మరంత లతైన సంకభనక చహనం అన భవంచక
తపపద.శరమశకత మరకట
నకరమైన అవకశల లకపవడం, వయవసయరంగంల మదరతనన

సంకభం పరగతనన నరదయగనక, తగ
గ తనన ఉపధక కరణమవతండగ పరధన మనమహన‌సంగ‌
మతరం కరమక చట
ల ఉపధ తగ
ట ల వల
గ తందన చపపడం వసతవలన కపపపచచడమ అవతంద. ఇలంట
సతరకరణల, వశ
ల షణల వల
ల ఉపధ సమసయ పరషకరంప పడకపగ మరంత జఠలంగ మరతంద.
యపఎ-2 ఈ వసతవనన ఎంత తందరగ గరతసత అంత మంచద.
Posted by Vikky at 0 comments

Links to this post

Monday, November 22, 2010
రపందతనన బహళధృవ ప ర ప ంచనక దరపణం : సయల‌ జ -20 శఖరగ ర ం

అందర ఊహంచనట
ల గత వరంతంల సయల‌ల జరగన జ 20 దశధనతల శఖరగర సదసస పరపంచ
ఆర
థ క జవసతవల కలపంచ ఔషధం ఏమటనన వషయంపై ఏకభపరయం లకండన
థ క వయవస
మగసంద. గత పటస‌బర
గ సమవశ నర
ణ యలన ఈ సమవశం పనరద
ఘ టంచంద. ఒకట 2011 నటక
వవధ దశల అనసరంచ కరనస వలవక సంబంధంచ ఏకభపరయనక రవలన, రండ ఆర
థ క
వయవస
ద వైత అంత బలమైనవనన సతరనన వడనడ
థ ల తరతననలపై పరసపర సమక, మడ ఎంతపద
శకతవంతమైన బయంకలన నయంతరంచందక చట

ట ల చయలన, నలగ అంతర
జ తయ దరవయనధ సంస
నరమణంల మరపల చస శకతవంతమైన దశల సరసన చరననన భరత‌వంట దశల వట పంచలన
పటస‌బర
గ సమవశం నర
ణ యంచంద. ఈ కలంల మతతం ఈ నలగ కలక నర
ణ యలక గన రండ
మతరమ అమల అయయయ. బసల‌ 3 ఒపపందం దవర వవధ దశల ఆయ దశల బయంకంగ‌ వయవస
థ ల
బలపతనక చరయల చపట
ందక
అంగకరంచయ.
అయత

బసల‌
3
నర
యల
అమల
2018వయద వయటంత తకణం పరపంచ ఆర
ఎదరకంటనన సమసయలక పరషకరం

థ క వయవస
ఎండమవగన మగలపయంద. పత ఏతవత అమల జరగన నర
థ మన దశల
ణ యం ఐఎంఎఫ‌ల వర
వట పంచటం. ఈ సంవతసరంననర కలంల పటస‌బర
వైఫలయనక కరణల

గ నర
ణ యల అమల
ఏమటనన వషయంపై సయల‌ సమవశం దృష
పట
లకపయంద.
సయల‌
సమవశలక
సననహకంగ
ట ట
జరగన 20 దశల ఆర
ల సమవశం కడ ఈ వషయంల
ర ల, రజరవ బయంక గవరనర
థ క మంత
ఏకభపరయనక
రలకపయంద.
గత సంవతసరం అక

థ క వయవస
ట బరల ఇసతంబల‌ల జరగన జ7 దశల శఖరగర సదససత ఆర
కలకవటనక తసకంటనన చరయల
పద

ద ఎతతన మరప వచచంద. 2007-2008 మధయ కలంల అనన
దశల ఒకకమట మదక వచచ ఉద
ద పన పథకల అమల చశయ. దంత ఈ కలంల పరపంచ ఆర
థ క
వయవస
ల డలర
ల మర నధల వడదలయయయ. ఈ లగ అమరకల ఒబమ
థ లక రండననర లకల కట
పలకబడ వగపవటం, తరగ ఆర
ధ క ఛందసవదం ట పర
ట ఉదయమం రపంల వరర తలల వయటం,
ఐరపల దశలక దశల సంకభంల కరకపవటంత మరకట‌ దరన మరకట‌న వదలయలనన
పతకలప నయ ఉదరవద సద
ధ ంతం వైప మతతం చరచ మళ
ల ంద. ఈ వషయనన పకకక నట
ట టనక
ఇసతంబల‌ల
జరగన
సంపనన
దశల
సదసస
పరయతనంచంద.
అంతర
థ గత వైఫలయల కరణం కదన,
జ తయ సంకభనక సమరజయవద పరపంచకరణల ఉనన వయవస
అంతర
తయ
వణజయంల
చటచసకంటనన
అసమనతల
కరణమన
ఏకభపరయం ఈ సదససల

వయకతం అయయంద. తమ దశల
ల న అంతర
ల ంచందక ఈ అభపరయం
థ తల నండ దర మళ
గ త పరస
ఉపయగపడతండడంత మగలన దశల కడ ఇద పల
ల వన అందకననయ. ఇపడనన పరస

థ తల
అంతర
జ తయ వణజయంల చైన, జరమనల అదనప నలవలత మరగైన దశలగ ఉనన వషయం అందరక
తలసంద. అమరక ఎగమత చయలకపవటం వల
ల న చైన ఎగతల పరపంచ మరకట‌న
ఆకరమసతననయననద పై వదన సరంశం. తదవర పరపంచ ఆర
థ సంకభనక చైన, అకకడ
థ క వయవస
కమయనస
పర

తవం
అనసరస


దర

యవధనల
కరణమన
వశ
షణలక
ఆర


థ కవతతల పనకననర.

నయఉదరవద మధవల అండ, దశంల రజకయ ఓటమ నపథయంల చైనపై ఆంకల వధంచందక
అమరక ఒంటతత పకడలక పయంద. కన ఈ అమరక పననగం సయల‌ల జరగన 20 దశల
శఖరగర సదససల తతతనయల అయయంద. పరపంచ ఆర
థ క సంబంధంచ ఏదైన కతత నర
థ క వయవస
ణ యం
తసకన మంద పటస‌బరగ‌ల మకతకంఠంత ఆమదంచన నర
ణ యలన అమల చయలనన
కణంవైపక చరచన చైన మళ
ంచగలగంద.
నరంతరయంగ
నరదయగం
పరగతనన నపథయంల

పరణమతమక చరయల దవర (కవంటటటవ‌ ఈజంగ‌) దరవయమరకట
ల మర 600 బలయన‌ డలర
ల నధల
వడదల చయలన అమరక ఈ మధయ నర
ల న
థ మన దశల మరకట
ణ యంచంద. ఇద అనక వర
అతలకతలం చయనంద. దంత మగలన దశల కడ సయల‌ల అమరకన ఏకక చశయ. అట
రజకయంగన, ఇట ఆర
థ కంగన ఏకభపరయం సధంచందక అమరక ఆర
థ క కరయదరశ తమత
గథనర‌ నతృతవంల జరగన పరయతనల కడ వఫలమయయయ. వవధ దశల భనన సవరల
వనపంచగలగయ. సయల‌ల భరత పరతపదనలక పద
ద ఎతతన సనకల సపందన వయకతం అయయందన,
సదసస మగసన తరవత తరగ పరయణంల తన వంట వచచన వలకరల మంద ఢంక

బజయంచర. దంత 13,14 తదల
పతరకలనన మనమహన‌ పరతపదనలన అందలమకకసత తగ

పగడశయ. ఈ రకమైన పరతయమనయ పరతపదనలక కనసం స
థ నమైన దకకంద. ఈ పరస
థ తక దరతసన
పరణమల గరంచ మతరం అట పరభతవంగన ఇట పరభతవ సమర
ల షకలగన దృష
థ కలైన వశ

సరంచలద.
గత మడననర దశబ
ద లగ అంతర
థ న పట
థ క వయవస
ట ఉంచన అయసకంత శకతగ అమరక
జ తయ ఆర
డలర‌ ఉంద. తజ పరణమల నపథయంల డలర‌ ఆర
థ కంగ తన శకతన, రజకయంగ తన
పలకబడన కలపతంద. 1991 నండ 1997 వరక చట చసకనన వవధ సంకభల అనంతర
పరణమల గమనసత ఈ వషయం మరంత సపష
ఆయ దశల సంకభంల

ట మవతంద. అపపట
చకకకపత డలర‌ రపంల ఉనన వదశ పట
ట బడల చడ చపడ లకండ అమరకక వచచ
వలపయవ. ఇల వచచన వచచన వటన రసైల కంగ‌ చస వదశ పరతయక పట
ట బడలగ మరచ అమరక
ఎగమత చసద. కన నడ ఆ పరస
థ త లద. తజ సంకభనక పనదల అమరకలన ఉండటంత
పట
ల ల ల దగటనక వనకడతననయ.
ట బడల, పరతయకంచ దరవయ పట
ట బడల అమరకన నమమకన నళ
దనక ఏకైక కరణం అమరకల పరజల కనగల శకత పతనం కవటం. అమరకల పట
ట పట
ట బడలపై
రట‌ ఆఫ‌ రటరనస (లభల) గయరంట లకపవటం. జరమన, చైన, భరతదశం వంట దశల
పట


పట
ట బడలక అటవంట లభల గయరంట ఇచచ శకత ఇంక ఉంద. అందకన అమరక ఎంత కదనన
పట
థ క శకతగ అవతరంచన చైనక
ట బడలనన ఆసయ మర
గ ం పడతననయ. ఆసయల పరధన ఆర
వళ
పరతయకత
ఏమ
లద.
ల టంల
అమరక ఈ వషయలన పరగణనలక తసకనందక నరకరసతంద. అంతర
చైన

జ తయ మరకట
కరనస వలవ తకకవ కవటంత ఆ దశం వణజయ మగలన సంపదంచగలగతందన, కబట
ట ఆ
దశం కడ తన కరనస వలవ పంచటం దవర వణజయ మగలన తగ
గ ంచకవలన ఒతతడ తసతంద.
తదవర పట
ట బడల సవదశంలన ఉంటయన, అల కట
ట డ చయగలనన అమరక భవసతంద. చైన
కృతరమంగ తన కరనస వలవ తగ

గ సతందన దమమతత పసతనన అమరక చసతంద ఏమట? మరకట
అవసరనక మంచ, అవసరమైత మదరంచ మర డలర
ల న కమమరంచడం దవర డలర‌ వలవ
తగ
గ పయందక కృతరకమగ చరయల తసకంటంద. ఈ వషయనన పరశనంచనందక చైన రజరవ
బయంక గవరనర‌పై ఉదరవద మధవల వరచకపడ
డ ర. అంతర
జ తయ వణజయంల ఏ దశ కరనసక
మరకం రట తకకవగ ఉంటంద ఆ దశం ఎకకవగ ఎగమత చయగలగతంద. ఎందకంట ఆ
దశంల ఉతపతత వయయం తకకవగ ఉంటంద. దంత తకకవ ఖరచత ఉతపతత అయయ వసతవల
అంతర
తకకవ ధరక అందబటలక వసతయ. ఈ సతరం గత నలగ

జ తయ పట మరకట
దశబ
ధ ంతవతతల అమల చసత వచచన సద
ధ ంతం, అమల
ద లగ అమరక నతృతవంలన సరళకరణ సద
చయలంట పరపంచం మద ఒతతడన కడ తసకచచర. తన చప కందక నళ
ల వచచ సరక అమరకక
తడ ఏమటత తలసంద. దంత ఉనన ఫళంగ కరనస వలవలన పంచలంట చైనన, ఇతర దశలన
డమండ చసతంద. ఒకక భరతదశం తపప మగలన దశలవ ఈ డమండ‌క తలగ
గ లద. దంత భరత
కరనస రపయ వలవ పరగంద. గత సంవతసరంత పలసత ఈ సంవతసరం ఇపపటక రపయ వలవ
12
శతం
పరగందన
అంచన.
ఈ పరణమలనన ఒక వషయనన రజవ చసతననయ. ఆర
థ తరగ కలకనల చయటనక
థ క వయవస
దశయంగ తసకన చరయలక పరమతల ఉననయ. ఈ పరమతల ఒక దశక చరకనన తరవత
అంతర
ల ందక
జ తయంగ కరనస వలవలన తరమర చయటం దవర ఈ చరయలన మందక తసకళ
దశల పరయతనసతయ. అద కడ దశయంగ ఉతపతత, వనమయం వయవస
థ ల ల నలకనన అసమనతలన
పరషకరంచలనపడ, పరషకరంచరదన అనకననపడ మతరమ ఈ చరయల కలకమైన సధనలగ
మరతయ. జ 20 దశల సదసస కరనస చరయలపై నయంతరణలన అంగకరంచకపవటం దవర ఈ
పరణమనన వయద మతరమ వయగలగయ. ఫలతంగ ఒక కతత పరస
థ త నడ తలతతనంద. పరపంచ
ఆర
థ చైన, అమరక, జరమన దశల కరనసల మధయ ఉండ సంబంధలపై ఆధరపడ నతన
థ క వయవస
పరస
ధ ం తరవత ఆరననర దశబ
ద లగ అంతర
థ త అద. రండ పరపంచ యద
థ క
థ క వయవస
జ తయ ఆర
ష ణ శకతనచచ, కందర స
గరతవకర
థ నంల కనసగన అమరక నడ ఆ స
థ ననన కలపనంద. ఫలతంగ
అంతర
తయ
ఆర

వయవస
బహళధృవ
ఆర

వయవస

రపంతరం
చందనంద.
ఈ సమయంల ఈ

పరణమలన అజమయష చయటనక జ20 వంట పరజతంతరకరంచబడన అంతర
థ క
జ తయ ఆర
నరమణల అవసరం ఎంతైన ఉంద.

Monday, November 15, 2010
రచచ గలస త న నం ... మర ఇంట సంగత...?

కడ
ఇపడ

గరతంచటం

పరరంభసత

ఒబమ పరయటన పరతయయంద. మన దశం నండ
15 బలయన‌ డలర
పట

ట బడల తరలంచక
పయయడ. వళ
దశంల 72 వల ఉదయగల

కపడకననడ. కన మనక ఒరగంద ఏమట ? ఈ
వషయల ఏమ పట
పరధన మంతర మతరం

ట నట
సయల‌ల అంతర
జ తయ సవఛచ వణజయం,
భరతదశ
పట
పరధనయత

థ నం
ట బడలక
కలపంచటం
వంట
వషయల
గరంచ
చరచసతననర. ఇద ఆయన తప కద. సహవస
దషం. ఒకసర అగరరజయంగ మనలన మనం
భవంచకవటంత పట మగలన వళ
ల (అమరక)
మన
పరధనయతల
కడ
మరపతయ.
అద
జరగతంద.

దశం ఇంక ఒబమ పరయటన పరభవం నండ బయటపడలద. పతరకల ల వసతనన వఖయనల దనక
ఉదహరణ. బహశ సవతంతర భరత చరతరల ఎననడ లన వధంగ వరసగ పదళ
ల వయవధల మగ
గ ర
అమరక అధయకల భరత‌ సందరశంచటం రజకయ పరధనయత సంతరంచకనన పరణమమ.
ఇరవర అధయకలక కంగరస‌ పరభతవం ఆహవనం పలకగ ఒక అధయకడక బజప సవగతం పలకంద.
అంతర
జ తయ రజకయ చటరంల భరతదశనక ఇసతనన పరధనయత పరగతందనటనక ఈ పరయటనల
ఉదహరణగ చపతననర. ఇద ఒబమ అధయక బధయతల చపట
ల ల ల జరపన ఆసయ పరయటనల
ట న తలనళ
భరతదశనక రకపవటం దశంల పలకవర
లన
నపపంచంద.
దంత
పట
ట బట
ట మర ఒబమన

దశనక తసకరవటంల మనమహన‌సంగ‌ పరభతవం ఫలపరదం అయయంద. రజ వడల
రవతజమలలరగ... అనన రతల ఒబమ పరయటనక ఆకశమంత పందర, భదవ అంత అరగ
వయలకపయన రష
ద ర.
డ నస మతరం సరవంగసందరంగ తరచదద
ట రపత భవన‌ల చరతరక మఘల‌ గర
దశమంత కళ
ల పద

ద వ చస చసన ఒబమ పరయటన పరతయయంద. మన దశం నండ 15 బలయన‌ డలర
పట
ల దశంల 72 వల ఉదయగల కపడకననడ. కన మనక
ట బడల తరలంచక పయయడ. వళ
ఒరగంద ఏమట ? మననట వరక వదశ మరకట
ల ల ల తమ పట
ట బడల పరవశనక ఎటవంట
అవంతరల ఉండకదన హంకరంచన అమరక నడ తమ దశంల వదశ పట
ట బడల, సవల,
ఉదయగల పరవశంచరదన, తమ దశంల ఉదయగల హరంచకపరదన వడకంటంద. పరతయకంచ
అమరక పర
ల మంట‌క జరగన ఎననకల
ల చవతపప కనన లట
ట పయన ఒబమక ఇద ఏకైక లకయంగ
మరంద. ఈ లకయనన చరకవటనక ఎనన మర
లననయ
అనన
మర

గ లన అవలంబసతంద అమరక.
అందల ఒకట భరతదశనక అగరరజయ హదన ఖరర చయటం. అమరక అంగకరంచనంత మతరన

దశమైన
అగరరజయం
అవతంద
అననద
మఖయమైన
పరశన.
కవలం అంతర
జ తయంగ పలకబడ సంపదంచనంత మతరన, పరతటష పంచకననంత మతరన ఒక దశం
అగరరజయమైపతంద ? కద. దశయంగ ఆర
ధ చయకండ, జతయ లకయల
థ లన అభవృధ
థ క వయవస
సధనక కట
బడకండన

దశమ
అగర

జయంగ
ఎదగన
దఖలల
చరతరల కనపంచవ. చవరక

తల పరధన నహర కడ ఏ దశనకైన అంతర
థ నం, ఆ దశం సధంచ
జ తయంగ వచచ కరత పతరటషల, స
అభవృద
ధ న బట
వస


అభపర

పడ
ర.
అందక
దశల
అనసరంచ
వదశంగ
వధనం దశయంగఅనసరంచ రజకయ ఆర
థ క వధనలక కనసగంప తపప మరట కద అన ఆయన సపష
ట ం చశర.
చవరక అమరకల ఉదయగల కపడటనక పరపంచ దశల వణజయ వధనల
మరపల తవలన

ఒతతడ తసతంద. మర మన దశం ఏమట చసతంద ? మన దశం పట
ల టం
ట బడల మర దశనక తరల వళ
అనన, మర దశం వణజయతపతతల మన దశనక తరల రవటం అనన మన దశంల పదశతనక పైగ
ఉనన నరదయగం మరంత పరగటం, వయవసయ రంగం మరంత కదల కవటమ. అమరక పరయటన
మగసన వంటన సయల‌ల జరగ జ20 సమవశలక హజరయయందక వళ
ల న పరధన మంతర ఈ
వషయల గరంచగన, అమరక, జరమన వంట సంపనన దశల అనసరసతనన ఆతమరకణ వధనల

గరంచ పల
ల తత మట మట
ల డటం లద. పైగ గత మడ దశబ
ద లగ అమరక ఆలపంచన రగం
సవఛచ వణజయమ అభవృద
ధ క మర
ధ , ఆర
థ క
గ ం అనన రగనన లంకంచకననర. దశంల అభవృద
అసమనతల, పదరకం వంట సమసయల లనట
ల అంతర
జ తయ వణజయంపైన కందరకరంచర. ఏ దశమైన
కనన పరతయక పరస
అగరరజయం హద తచచకనన సవదశంల కట

ల దమందన దరదయరం నండ
థ తల
బయట పడయకండ అగరరజయంగ మనగడ సగంచగలద అన పరశనంచకంట వచచ సమధనం
సంసకరణవదలక కపం తపపసతంద. గతంల పట
ట మన పద పరశరమక కంటంబల ఉంట నడ
వందలద కటంబల ఉననయ. గతంల నలగ దశబ
ద ల కరతం మడ వలక అట ఇటగ ఉనన
తలసర ఆదయం నడ పతకవలక పైబడంద. స

ట క‌ మరకట‌ సచక ఇరవై వల పయంట
దటపయంద. రననన పదళ
ల ల ల లకల పయంట
ల క చరకనందనన అంచనల ఉననయ. అగరరజయం
హ తల ఏమ కవల అన ఎదర దడక దగతర. కన వసతవల దనక
హదక ఇంతక మంచన అర
భననంగ
ఉననయ.
భరతదశంల ఆర
ధ ఎంత వగంగ జరగతందన ఐఎంఎఫ‌, పరపంచ బయంకల చపతంట
థ కభవృద
అంత వగంగ అంతరల పరగతననయన ఐకయరజయసమతక చందన వవధ సంస
థ ల హచచరసతననయ.
భరతదశం సధసతనన అభవృద
ధ ల ఆదయ పనఃపంపణక సంబంధంచన వయవస
థ ల సమర
థ వంతంగ పన
చయటం లదన పరపంచ అభవృద
ధ గరంచ అధయయనల చస వైడర‌ సంస
ధ రంచంద. ఒబమ
థ నర
రకడక మడ రజల మందగ వడదల చసన మనవభవృద
ధ నవదక 2010 వల
ల డంచన వవరల
మరంత నర
ధ నవదక వల
ల డంచన వవరల పరకరం ఈ కలంల
ఘ ంతపరచవగ ఉననయ. మనవభవృద
సగట తలసర ఆదయం పరగన దశల
భరతదశం పదస


థ నం సంపదంచకంట మనవభవృద
సచకల
మతరం
119 వ

పరమతం
అయయంద.
థ ననక
అంత గత రండననద దశబ
ధ ఫలల పరజలక చరటం లదన, సమజక,
ద లగ జరగతనన అభవృద
సమహక అభవృద
ధ మర
గ ంల మందక సగటం లదన ఈ అంకల చపతననయ. పరతయకంచ ఆదయ
పంపణ, సమనతవం సచకల పరశలంచనపడ భరతదశంల మనవభవృద
ధ సచక సమర మర
మపపై నలభై స
థ నల దగవక పడపతంద. 73, 74 రజయంగ సవరణల దవర మహళలక రజకయ
రంగంల పరధనయత పరగన సమజకంగ వర స
థ నంల మరప రలదన ఈ నవదక సపష
ట ం చసంద. ఈ
సర బహమఖ పదరకం గరంచ పరసతవంచన మనవభవృద
ద నవదక ''భరతదశంల 55 శతం పరజల
బహమఖలగ పదరకం అనభవసతననర. మర పదహర శతం బహమఖ సమజక సవలక
దరంగ ఉననర. వరన కలపకంట 71 శతం పరజల దరదయరంత మగ
చపపచచ. సహసరద బ

గ తననట
అభవృద
ధ లకయల మరక చసకనన రజక 60 రపయల కంట తకకవ ఆదయంత జవసతనన వర
సంఖయ మతతం దశ జనభల
53.5 శతం ఉంద.'' ''దశ రజధన ఢల

ల ల బహమఖ పదరకం ఇరక‌

ధ ంత అట
ల ఇద అంతరయద
థ యల ఉంట బహర‌, ఛతతస‌గడ‌ వంట రష
ట రల
ట డకతనన సయరర లయన‌,
గనయ దశల కంట అథమ స
థ యల ఉంద. దశంలన మతతం ఆదవస జనభల 81 శతం బహమఖ
పదరకంల ఉంట దళతల
66 శతం ఈ సమసయలత కంగపతననర'' అన పరకటంచంద.

ఈ వషయల, వసతవల ఏమ పట
ల పరధన మంతర మతరం సయల‌ల అంతర
ట నట
జ తయ సవఛచ వణజయం,
భరతదశ పట
థ నం కలపంచటం వంట వషయల గరంచ చరచసతననర. ఇద
ట బడలక పరధనయత స
ఆయన తప కద. సహవస దషం. ఒక సర అగరరజయంగ మనలన మనం భవంచకవటంత పట
మగలన వళ
కడ గరతంచటం పరరంభసత మన పరధనయతల కడ మరపతయ. ఇపడ అద

జరగతంద. దశంల పదరకంల మగ
థ నంల
గ తనన సగనక పైగ జనభన వమకత చస పరధనయత స
అంతర
థ ల నరమణం
ట బడదర వధననన కపడటనక అవసరమైన వధ వధనల, వయవస
జ తయ పట
పరధనమంతర,
యపఎ-2
పరధనయతల
జబతల
చరపయయ.
అందవల
ల న అమరక ఎనన డలర
ల అచచవసన వచచ నష
ట మమ లదన సవయంగ పరణళక సంఘం
ఉపధయకడ అహ
ధ మన దశలత జట
ల వలయ పరకటసతననడ. మననట వరక వర

ట కట
ట వణజయ చరచల
సమరజయవద దశలన నలవరంచటనక పన చసన భరతదశం ఇపడ అమరక మనక తగలంచన
అగరరజయం బళ
ధ మన దశలత జట
ల త మనం వర జట
ట ల చరపతమ. వర
ట కట
ట టం నమషగ భవసతమ.
ఎవర ఇసత వచచద కద అగరరజయం హద. ఇతధకంగ అభవృద
ధ సధంచటం, అభవృద
ధ ఫలల
పరజలందరక అందల చసనపడ ఏ దశమైన ఒకర గరతంచన గరతంచకపయన అగరరజయంగ
అవతరసతంద. నడ సవయట‌ రషయ అనభవం గన, నడ చైన అనభవం రజవ చసతనన అంశం ఇద.
ఈ వసతవనన పకకన పట
ట ఎవర ఇచచన అగరరజయం గంటల తగలంచకన లన ఓపకత పరగల తసత

మకళ
ల పగలటం తపప మరట జరగద. అందక ఇంట గలచ రచచ గలవలంటర.

Monday, November 8, 2010
రజరవ బయంక మధయంతర సమక గల బడగలన నయంత ర ంచగలద ?

* వడ
ల నయంతరణ దవర దరవయలబణనన అదపలక తవలనన ఆర‌బఐ లకయం ఆచరణ సధయం
డ రట
కనదగ మరపనంద. వరస రననన కలంల జతయ దరవయసరఫర వధనం మరంత ఒతతడక లనయయ
పరస
ల పరపంచకరణ వంట
థ తల కనపసతననయ. మరన జతయ అంతర
థ తల, దరవయమరకట
జ తయ పరస
పరణమల సంపరదయ దరవయసరఫర నయంతరణ చరయల పతర గరంచ పనరలచంచలసన
అవసరనన
మందక
తసతననయ.
రజరవ బయంక నవంబర2 వ తదన దరవయసరఫర వధన మధయంతర సమక నవదక వడదల చసంద.
దరవయలబణనన నయంతరంచటం, ఆర
ధ క అవంతరం లకండ చడటం మలక లకయలగ
థ కభవృద
పరకంట ఈ సమకల భగంగ దరవయ సరఫరన పరభవతం చస అనక చరయలన రజరవ బయంక
చపట
6.25

థ లక వడదల చస నధల వషయంల వడ
థ క వయవస
డ రట
ట ంద. ఇందల మఖయమైనవ ఆర
శతంగ (రప రట) నర
ధ రసత ఆర
5.25 గ
ల దరవయ నధలపై వడ

థ నండ వనకక మళ
థ క వయవస
డ రట
నర
ధ రంచంద. అంతకద రయల‌ ఎస
ట ట‌ రంగంల పరతయకంచ ఆసతల కడబట
ట కన రంగంల
గలబడగల ఏరపడతననయంద. వట పరభవం ఆర
థ పై పరతకలంగ ఉంటందన చపపంద.
థ క వయవస
అందక వడ
పంచతనననంద. తదవర పరగన వడ

ల న తట
డ రట
డ రట
ట కగలగన వర గృహనరమణ
రంగంల పరవశసతరన, అపడ సబ‌పరైమ‌ తరహ లవదవల నయంతరంచవచచన రజరవ బయంక అంచన
వసంద. ఈ చరయల రండ లకయం ఆర
థ ల పరగపతనన దరవయలబణనన అదపలక తవటం అన
థ క వయవస
కడ రజరవ బయంక పరకటంచంద. ఈ రండ లకయల సధనక పరసతత వధనం ఎంతవరక దహదం
చసతంద అనన అంశంత పట దరవయ పట
ట బడ పరపంచకరణ నపథయంల రజరవబయంక మందనన
వధన
పరమతల
గరంచ
కడ
చరచంచకందం.
రయల‌ ఎస

ట ట‌ రంగంల సబ‌పరైమ‌ తరహ ఆసతల, లవదవల పగపడకండ ఉండటనక ఇళ
నరమణనక ఇచచ రణలపై వడ
ల పంచలన ఆర‌బఐ వణజయ బయంకలన కరంద. అంత కద. 75
డ రట
లకల ఖరదైన ఇళ
ల నరమణం వషయంల రణల ఇచచటపడ బయంకల మరంత కఠనంగ
వయవహరంచలన, గలబడగల తరహ రణల జలక వళ
నరమణనక
ల వద

ద న హచచరంచంద. ఇళ
సంబంధంచ బయంకల సగటన 20 ఏళ
ల నడవ గల రణల మంజర చసతయ. దగవ మధయతరగత,
ష ంచందక వలగ బయంకల
మధయతరగతత పట నలకడ లన ఆదయం ఉనన వర
గ లన కడ ఆకర
వడ
ల న రస
ల ల వసల చయలసన
డ రట
ట రకచర‌ చయటం పరపట. ఇందల భగంగ మతతం ఇరవయయళ
రణం, వడ
మత


వభజంచ
తలత
తకకవ
వడ
చల
ంచల
చయటం,
తరవత ఎకకవ వడ

చల
ల ంచల రణ ఒపపందల కదరచకవటం జరగతంద. ఇటవంట పరకరయ దవర చవర

పద
ల ంచలస వచచటపపటక బకయదరల దవళ తసతననరన దంత బయంకల
ద మతతం చల
నష
రజరవ
బయంక
వదన.
అంతకద.
ట పతననయననద
గతంల మతతం వలవల 10 శతం చల
ల సత మగలన 90 శతం వరక రణల ఇసత వచచయ బయంకల.
దన స
నంల
ఇపడ
కనసం
20
శతం
అసల చల
ల ంచనద రణల మంజర చయటనక వల లదన

ఆర‌బఐ సపష
కనకకందమనకన వరక ఈ
ల నజంగ నవస అవసరల కసం ఇల

ట ం చసంద. దనవల
వధనం భరంగ మరనంద. గతంల పద శతం డపజట‌ చసత వచచ రణనక ఇపడ ఇరవై శతం
డపజట‌ చయలస వసతంద. అంట వనయగదరడ తన జబల నండ మర పద శతం నధల
ఇందక వచచంచల.దన పరభవం వనయమ మరకట
ల క వచచ నధల మర పద శతం తగ
గ నననయ.
తదవర వసత వనయగ డమండ‌ పడపయ అవకశం ఉంద. మర మఖయమైన వషయం ఏమటంట ఈ
నర
థ యల ఉనన సధరణ రణగరహతలపై భరంగ మరతంద తపప ధనకవర
గ ం, రయల‌
ణ యం దగవ స
ఎస
ట ట‌ వణజయంల ఉనన వరపై ఈ నర
ణ య పరభవం ఏమ ఉండబద. ఎందకంట వరక బయంకంగ‌
మర

దవర
కక
బయంకంగతర
మర
థ యం ఉనన వర.

గ ల దవర నధల సమకరచకగల సమర
బయంకంగతర సంస
థ ల ఆర‌బఐ వధన పరధలక రవ కనక ఈ నర
ణ యల వరన ఏమ పరభవతం
చయలవ. దంత గలబడగల వంట ఆసతల కడబట
అవకశం
వరక ఎపడ ఉంటన ఉంద.

దరవయసరఫర నయంతరణ దవర ఆర‌బఐ సధంచదలచకనన మర మఖయమైన లకయం దరవయలబణ
నయంతరణ. స
థ లంగ చపపలంట జతయ ఆర
థ ల వసతవల, సవల వలవక మంచ
థ క వయవస
దరవయసరఫర ఉంట అద దరవయలబణనక దరతసతందననద అవగహన. గత మడ మసలగ వదశ
సంస
ద ఎతతన నధల వచచపడతననయ.
థ గత పట
థ లక పద
థ క వయవస
ట బడల రపంల జతయ ఆర
అదనప నధలత దరవయలబణం పరగతందన ఆర‌బఐ నర
ధ రణక వచచంద. దంత రప రట, రవరస
రప రట పంచటం దవర ఈ అదనప నధలన మరకట‌ చలమణ నండ తపపంచవచచనన అంచన ఈ
నర
ణ యనక కరణం. ఇందల ఒక మఖయమైన పరమత, బలహనత ఉననయ. ఆర‌బఐ తసకన నర
ణ యల
వల
జతయ
వనరల
సరఫర
పర

వతం
అవతంద
తపప
అంతర
తయ
వనరల
సరఫర
పర
భవతం


కద. సంపనన దశల ఆర
ద పనల
థ ల ల అనసరసతనన లజ‌ మన వధనల, దరతపపన ఉద
థ క వయవస
కరణంగ పట
ల నధల మరగతననయ. ఈ నధలనన
ద లకల కట
థ ల, కంపనల వద
ట బడ సంస
వర
ధ మన దశల మరకట
ల లక వరదల పరవహసతననయ. అమరక రజరవ బయంక ఫడరల‌ రజరవ
రననన కలంల మర 500 బలయన‌ డలర
పరకటంచంద.
ల నధల మరకట
ల క వడదల చయనననట

అంట మనమంద మన ఆర
థ ల దరవయ సరఫర తవరత పరగ అవకశం ఉంద. ఆర‌బఐ దరవయ
థ క వయవస
సరఫర వషయంల తసకన నర
థ గత పరణమలన నయంతరంచలవ.
ణ యల అంతర
జ తయ సంస
దంత దశయ నధల మరకట
లకపయన వదశ నధలత మరకట‌ నండపయ పరమదం ఉంద. మర

కణం నండ చసత ఆర‌బఐ తసకనన నర
ట బడల చలమణక మర
గ ం మరంత
ణ యం అంతర
జ తయ పట
సగమమం చసతంద. అటవంట పరస
ఉనన ఫళంగ వదశ సంస

థ తల
థ గత పట
ట బడల వనకపట

పడత దన పరభవం ఆర
థ పై మరంత తవరంగ ఉండనంద. దంత దశయ నధలత తరమదక
థ క వయవస
వచచ దశయ దరవయలబణం మంద మంద వదశ నధలత దశంలక వచచ దరవయలబణంగ మర
పరమదం మందకచచంద. వడ
రట
పంచటం వల
దరవయ సరఫరపై పరభవం ఎంతవరకఉంటందననద కడ ఇపడ పరశనర
థ కమ. ఎందకంట గత రండ నలల కరతమ దశంల జతయ
బయంకలనన బస‌ రట వధననన అమల చయలన ఆర‌బఐ ఆదశంచంద. ఆ మరక ఆగస
ట ల అనన
బయంకల వడ
ల న సంసకరంచయ. ఇపడ తజగ ఆర‌బఐ మధయంతర సమక నపథయంల మరసర
డ రట
వడ
సంసకరంచటం
సధయం
కదన
బయంకల
తలచ
చపపయ.

డ రట
దంత ఇపడ ఆర
ల లల
థ ల ల వయకతం కననన మలక లకణల ఇవ. ఇట బయంకల వడ
థ క వయవస
డ రట
మరపల చయకపటం దవర ఆర‌బఐ వడ
ల పరభవనన పరశనర

థ కం చయటం ఒకట. ఈ వడ
డ రట
డ రట
దర
ధ రటన దబబ తసతంద. తతకలక
థ వృద
థ క వయవస
ట బడలపై పరభవం చపసత అద ఆర
ఘ కలక పట
పట
దరవయ సరఫర తగ

థ గత
ట బడలన పరభవతం చయటం దవర మరకట
గ ంచనపపటక వదశ సంస
పట
ట బడల, సంపనన దశల అనసరంచ లజ‌ మన వధనలత మరకట‌ నండగ ఉండ అవకశం
ఉంద. దంత వడ
ల నయంతరణ దవర దరవయలబణనన అదపలక తవలనన ఆర‌బఐ లకయం ఆచరణ
డ రట
సధయం కనదగ మరపనంద. వరస రననన కలంల జతయ దరవయసరఫర వధనం మరంత ఒతతడక
లనయయ పరస

థ తల కనపసతననయ. మరన జతయ అంతర
థ తల, దరవయమరకట
జ తయ పరస
పరపంచకరణ వంట పరణమల సంపరదయ దరవయసరఫర నయంతరణ చరయల పతర గరంచ
పనరలచంచలసన అవసరనన మందక తసతననయ.

Monday, November 1, 2010
రపయ వలవ ఎందక పరగతంద ?

గత నల రజలగ పరంతయ పతరకల మదల అంతర
థ ల
థ క వయవస
జ తయ పతరకల వరక పరపంచ ఆర
చటచసకంటనన కరనస యద
ధ ల గరంచ వయఖయనసత వచచయ. ఈ కరనస యద
ధ లక మల కరణం
అమరక పర
ల మంట‌ ఆమదంచన చట
ట ం. ఈ చట
ట ం పరకరం చైన కరనస వలవ పంచందక చరయల
తసకకపత చైన ఎగమతల, దగమతల వషయంల అమరక ఏకపక నర
ణ యల తసకవచచననద
ష క సమవశల, జ 20
సరంశం. ఇద అంశం అక
ట బర నలల జరగన ఐఎంఎఫ‌, పరపంచ బయంక వర
దశల ఆర

మంత
ల,
రజరవ
బయంక
గవరనర
సమవశంల
కలకమై

ఎజండగ మరంద.చవరక ఈ వషయమై ఎటవంట నర
ధ రణ లకండన సమవశల మగశయ. చైనత పట జరమన,
ఫరనస, జపన‌ వంట దశల కడ కరనస వలవల వషయంల పరభతవల చరయల తసకవలనన

అమరక పరతపదనక అడ
డ చపపయ. ఇదల ఉండగ భరతదశంల కడ ఇద తరహ చరచ
జరగతంద. పరగతనన రపయ వలవ గరంచన చరచ అద. అంతర
థ ల వదశ
థ క వయవస
జ తయ ఆర

పట
ట బడల పరవహం వపరతంగ ఉందన ఐఎంఎఫ‌ వడదల చసన వరక నవదక అంచన వసంద. ఈ
పరవహం పరతయకంచ ఆసయ దశల వైప మళ
ల తందన, దంత ఆయ దశల ఆర
థ ల ల కరనస
థ క వయవస
సమసయల తలతతతననయన సదర నవదక హచచరంచంద. ఈ మతతం చరచక పనదగ ఉనన కరణల
గరంచ మతరం అట ఐఎంఎఫ‌ నవదక గన, ఇట పైన చపకనన సమవశల గన మటమతరం
పరసతవంచకపవటం ఆశచరయం కలగంచటం లద. పైగ పశచమ దశల ఆర
థ క మధవల తజ అనభవం
తరవత సైతం నయఉదరవద సైధ దంతక పరభవం నండ బయట పడలదనన వషయం మరమర రజవ
అవతంద.
ఇతర దశల ఆయ దశల కరనస వలవలన తగ
గ ంచలన కరడ ఝళపసతనన అమరక ఆ దశం
నండ ఇబబడ మబబడగ బయటక తరలవళతనన పట
ట బడలపై ఆంకల ఎందక వధంచటం లద
అనన పరశన తలతతతంద. పరసతతం లకలద కట
డలర
నలవల అమరక కంపనల వదపరకపయయ. అమరక ఆర
థ ల లభల వచచ గయరంట లకపవటంత ఈ నలవల
థ క వయవస
పట
ల కసత ఊప మదననవ ఆసయ దశలైన భరత‌, చైనలనననద
థ తల
ట డలగ మరటం లద. ఈ పరస
నససందహం. దంత సహజంగన దరవయ పట
ట బడ రపంల వదశ నలవల ఇబబడమబబడగ
పరగతననయ. గత వరం జరగన ఆర‌బఐ ఉననతస
థ య కమట అంచన మరక భరతదశంల పరసతత
ఆర
ల నధల జమపడ
థ క సంతసరంల ఇపపటక 15 బలయన‌ డలర
డ య. దంత టసక‌ మరకట‌ సచ
మడళ
దటంద. లకల కట
వచచ పడ
ల తరవత 20 వల పయంట

ల మర ఈకవటల

డ నధల దనక
కరణమన మరకట‌ వర
ల రపయల మర రణ మరకట‌ల నధల
గ ల చబతననయ. మర 50 వల కట
చరయ. వట పరభవంత జతయ స
థ ల ఉతపతత వలవన మంచ దశంల కరనస చలమణల ఉంద.
వటననంటవల
ల రపయ వలవ పరగతంద. అంట పరపంచకృత ఆర
థ ల ఏ దశంలనైన,
థ క వయవస
అందలన పరపంచ ఆర
థ క బలమైన పనదగ ఉనన అమరక వంట దశ ఆర
థ ల సద తబత
థ క వయవస
థ క వయవస
చట చసకన అద మందయం దశగ పరయణసతంట ఆ దశం నండ వచచన పట
ట బడల ఇతర దశల
కరనస
వలవల
రట
పంచతయనన
మట.

పరగటం మంచద అయనపడ మనం దనక గరంచ ఇంత రద
ధ ంతం చయటం ఎందక అనన పరశన
రవటం సహజం. ఇకకడ అసల మతలబ ఉంద. ఐఎంఎఫ‌ నవదక పరకరమ భరతదశంలక వదశ
పరతయక పట

థ గత పట
ట బడ కంట వదశ సంస
ట బడ ఎకకవగ వసతంద. సమర 18.8 బలయన‌ డలర
నధల ఈ ఆర
థ గత పట
థ క సంవతసరంల సంస
ట బడల రపంల వచచ కవలం అందల సగం 8
బలయన‌ డలర
ల క పరమతం అయయంద. పరతయక పట
థ క బలం చకరచ
థ క వయవస
ట బడల దశ ఆర
అవకశం ఉంద. కన సంస
థ గత పట
ట బడల అటవంట బలం చకరచలవ. పైగ వచచనంత లభల
దండకన అదన చస పరపతయ. ఇద మనం ఆందళన చందలసన కరణల
ల ఒకట. మర కరణం
ఏమటంట ఆర
థ క ఏమ మల చయలకపయన, నష
థ క వయవస
ట ం మతరం చకరసతయ. అదలగ
పరశలద
ద ం.
హట‌మన రపంల వచచన నధల నలవల పరగటం వల
ల రపయ మరకం వలవ పరగతందనన
వషయనన పైన చపకననం. అల పరగతనన మరకం వలవత ఎగమతల వలవ పరగతంద.
దగమతల వలవ తగ
గ తంద. దంత ఎగమతదరల ఆదయల తగ
గ పతయ. దగమత దరల
ఆదయల పరగతయ. ఇటవంట సందరభల
ల న పరశరమక వర
గ ం తమ పరశరమలన
వసతరంచకవటనక అవసరమైన వసత సమగరన దగమత చసకంటంద. తకకవ ఖరచత ఎకకవ
పరయజనం పందతంద. ఇదవధంగ ఈ సంవతసరం ఏపరల‌ నటక 27.70 బలయన‌ డలర
ల మర
దగమతల జరగ
ల దగమతల పరగ మతతంగ 29.67
ట నటక మర రండ బలయన‌ డలర
గ అగస
బలయన‌ డలర
ల క చరకననయ. కగ ఎగమతల మతరం 16.84 బలయన‌ డలర
ల వలవ నండ
తగ
ల పరభతవం ఎగమతల
థ తల
గ పయ 16.64 క చరంద. దంత వణజయ లట పరగతంద. ఈ పరస
భరం కకండ చడటనక చరయల చపట

ట ల. లనపకంల ఎగమత ఆధరత పరశరమల అభవృద
కంటపడతంద. పరగతనన రపయ వలవ భరనన వర రపంల తగ
గ ంచకలన ఎగమతదరల
ఆయ పరశరమల ల ఉదయగలపై తమ పరతపం చపసతర. దంత వతనల
ల కత, ఉదయగల
ల కత, అదనప

ఆదయం లన పరశరమల మత వంట పరణమల చట చసకంటయ. అందవల
ల న రజరవ బయంక
పరగతనన వదశ పట
ట బడల నలవలన నయంతరంచలన పరతపదసతంద. కన అందకవసరమైన
సతరబద దమైన చరయల మతరం పరసతవంచటం లద. కవలం బయంక వడ
ల ల మరపల తచచనంత
డ రట
మతరన అద జతయ ఆర
థ ల దరవయలబణనన పంచ పరజలపై మరనన భరల వసతంద తపప
థ క వయవస
పద
ద గ ఉపయగపడద. దనక బదలగ వదశ పట
ట బడలపైన అనక చరయల తసకవచచ. వచచన
పట
ద టష కలం వరక కదలకడదన ఆంకల వధంచటం మదల, వచచన పట
ట బడల నర
ట బడలపై
పనన వయటం, వసతతపతత రంగల
పట

ట బడల వచచల సవరణల చయటం వంట అనక మర
గ ల
ఉననయ. కన పరభతవం పతర అంట సతరమ ఇష
ట ం లన ఈ వదశ పట
ట బడల తరగ
పరపతయమననన భయం పలకలక ఉంద. ఇకకడ ఒక వషయనన మనం గమనంలక తసకవల.
అద
90
దశకం
నట
అనభవల.
90 దశకంల కడ ఇదవధంగ ఎగమతల స
థ ంభంచపయ, దగమతల పరగయ. దంత వణజయ
లటపరగంద. దశంల వసతతపతత రంగం కదలవటం, ఎగమతల
మన దశం వట తగ

గ పవటం,
అదసమయంల ఉననత మధయతరగత పరయజనల కపడ రతల వలసవంతమైన సరకల దగమత
చసకవటనక పద
ద ఎతతన నధల కమమరంచటంత ఈ పరస
థ త దపరంచంద. వదశ పట
ట బడల
బలహనమైన ఆర
ల ంపల సంకభం నలకంద. దననండ బయటపడందక
థ లక రవ. దంత చల
థ క వయవస
రపయ వలవ తగ
థ త దనక భనననమైనద. నడ మన దశ అవసరల రతయ వదశ
గ ంచకననమ. నట పరస
పట
ట బడల ఆహవనంచమ. దన అవసరలక తగ
గ ల టగ తలడంచమ. నడ అవసరం వదశ దరవయ
పట
థ త దనక లద.
ట బడద. మన దశంల ఆంకల వధంచనంత మతరన మరకకడక పరపయపరస
ఎందకంట యరప‌ ఆర
ధ చదరమై ఉంద. చైనక వళ
ధ క వయవస
ల అకకడ ఆర
థ న బలపతం చస
థ క వయవస
బలమైన శతృవన తయర చసకవటం అమరకక ఏమంత పరయజనకరం కద. అటవంట
పరస
జపన‌, భరతదశం వంట దశల

ల న అమరక పట
థ తల
ట బడల పట
ట ల. ఈ వధంగ వచచ
పట
కక వసతతపతత రంగంల పట

ట బడల దరవయమరకట
ట ల పరభతవం ఎతతగడల వయగలగల.
నలగైదల ళ కరతం వరక అమరక భరత‌ సంబంధల
రకణపరమైన వయహతమక భగసవమయనక

పరధనయత ఉండద. నడ ఆర
థ కపరమైన భగసవమయం దశగ మర అవకశం వచచంద. నవంబర మదట
వరంల అమరక అధయకడ వంట వచచ బృందంల పరశరమకవతతల సంఖయ ఎకకవగ ఉండటం, వవధ
రంగల
భరత పరశరమధపతలత ఒపపందల చసకనందక వర సద
ధ పడటం ఈ మరపక

సంకతం. ఈ కలకసమయంల ఇంక మనం జనయర‌ భగసవమగ ఉండలన ఆలచన నండ బయట
పడ మన శకత సమర
ధ యలక తగ
ఎకకవ వచచన,

గ ల ట వయవహరంచలకపత మనక ఐఎంఎఫ‌ల ఓట
ఐకయరజయసమత భదరత సమతల స
థ నం దకకన కలగ పరయజనం ఏమ ఉండద. అమరక చపపన వరక
చపపనట
ల ఓట వయటం మనహ..

Wednesday, October 27, 2010
దగలపడన వస త త పత త రంగం - మప దశగ వణజయ లట
కందర పరభతవం జతయ ఆర
థ దశ, దశన సచంచందక వవధ
థ క వయవస
రకల గణంకల, సచకల, అంచనల వడదల చసత ఉంటంద.
అందల రజవర కనపంచ సనసకస సచక మదల నలసర వడదల
చస పరశరమకతపతత సచక, రజరవ బయంక వడదల చస గణంక
నవదకల, మంతరతవ శఖల వడదల చస పరగత నవదకల ఉంటయ.
సంవతసరనక ఒకసర వడదల చస ఆర
థ క సరవ ఈ గణంక
నవదకలక తలమనకం. అయత సధరణంగ పఠకల, పతరకల
రజవర సనసకస‌క ఇచచనంత పరధనయత మగలన సచకలక ఇవవర.
సనసకస సచక రజవర టసక‌మరకట‌ల జరగ లవదవలన పరతబంబసత
పరశరమకతపతత సచక ఆర
థ తరతననలన, దశన, దశన
థ క వయవస
అర
ల న జతయ ఆర
థ ం చసకవటనక ఉపయగపడతంద. అందవల
థ క
వయవస

పర

ణకతన
తలసకవటనక
నలకకసర
వడదల
అయయ

పరశరమకతపతత సచక కలమనంగ ఉంటంద. గత వరం పరభతవం ఆగస
ట 2010 క సంబంధంచ
పరశరమకతపతత గరంచన గణంకల వడదల చసంద. సప
ట ంబర చవర వరంల సనసకస 20,000
ష కలకకకంద. కన పరశరమకతపతత
పయంట
అధగమంచటంత ఈ వషయం పతరకల ల పతక శర

గణంకల నవదక మతరం అట వణజయ పతరకల లన, ఇట దనపతరకల ల వణజయ పజల
ల న ఏద మల
చనన పట
ట కలక పరమతం అయయంద. పరశరమకతపతత సచకలన సహజంగ గత సంవతసరం ఇద
నల
జరగన పరగత, తరగమనం ఆధరంగ పరశలంచటం ఉపయగకరంగ ఉంటంద.

2009 ఆగస
థ సంకభంల
థ క వయవస
ట ల పరశరమకతపతత 10.6 శతంగ నమదైంద. అంతర
జ తయ ఆర
చకకకనన తరవత ఈ స
థ యల పరశరమకతపతత సధంచటం ఇద పరథమం. దంత ఇట దశయంగన,
అట అంతర
థ శకత సమర
థ యలపై ఎనలన వశవసం వయకతం అయయంద.
థ క వయవస
జ తయంగన భరత ఆర
చవరక ఐఎంఎఫ‌, పరపంచబయంక, ఐకయరజయసమత మదల అనన అంతర
థ ల పరపంచ
జ తయ సంస
ఆర
థ న బయటక తసకచచ శకత చైనత పట కవలం భరతదశనక మతరమ ఉందన
థ క వయవస
నర
ధ రణలక రవటం మదలైంద. సంవతసరం తరగలప పరస
థ తల పరతగ మరపతననయ. ఈ
సంవతసరం ఆగస
ట ల పరభతవం వడదల చసన గణంకల పరకరం పరశరమకతపతత 2010 ఆగస

నటక 6.5 శతనక తగ
ల ఇద అత తకకవ అన పరభతవమ పరకటంచంద. ఇందలన
గ ంద. గత 15 నలల
మఖయంగ వదయదతపతత వృద
ధ రట గత సంవతసరం ఆగస
ట ల 10.6 శతంగ ఉంట ఈ సంవతసరం
ఆగస
ట ల 1 శతనక పరమతం అయయంద. అంతకంట మఖయమైనద వసతతపతత రంగం. వసతతపతత
రంగం (మనయఫకచరంగ‌) గత సంవతసరం ఆగస
ధ రట సధసత ఈ సంవతసరం
ట ల 10.6 శతం వృద
ఆగస
ట ల కవలం 5.6 శతనక పరమతం అయయంద. గనల తవవకం రంగంల కడ తరగమనమ
కనపసతనన మగలన రంగలంత నరశజనకంగ లద. గత సంవతసరం ఆగస
ట ల 11 శతంగ ఉనన
గనల తవవకం వృద
ధ రట ఈ సంవతసరం ఆగస
థ క
ట ల 7 శతనక తగ
గ పయంద. ఏ దశంలనైన ఆర
వయవస
థ బలం, బలహనతలక ఈ మడ రంగల కలకమైన సంకతల అనటంల సందహం లద.
పరశరమకతపతత సచక అనక ఆందళనలన మందక తసతంద. మందగ గనల తవవకం రంగం
గరంచ పరశలద
ద ం. ఆగస
ట ల భరతదశంల గనల తవవకం రంగనక సంబంధంచ రండ కలక
నర
ద చయటం
ణ యల జరగయ. ఒరససల వదంత కంపనక ఇచచన మైనంగ‌ లజన కందర పరభతవం రద
ఇందల మదటద కగ కర
ణ టక నండ ఇనప ఖనజం ఎగమతల వషయంల ఆంకల వధంచటం
ఈ పతననక మఖయకరణంగ చపకవచచ. ఈ రండ మనహయసత గనలతవవకం రంగం వృద

రటల గత సంవతసరంత పలచ చసత పద
ల న గనల,
ద గ వయతయసం ఏమ లదన చపకవచచ. అందవల
ఖనజవనరలక సంబంధంచన కంపనల షర
ల సచకల పద
ద గ మరప రలద. సరకల ఫయచరస
టరడంగ‌
ఇంక
గలవట
అంచనలత
మందక
వళతన
ఉంద.
వసతతపతత రంగం గరంచ ఇపడ పరశలద
ద ం. ఏ దశంలనైన ఆర
థ క అవసరమైన పరశరమక
థ క వయవస
సరకల, వసతవల ఆ దశ వసతతపతతరంగం అందసతంద. వసతతపతత రంగంల వృద
రట

తగ
ల న ఉనన సరకల కదలకల మందగంచయన అర
థ ం.
గ పయందంట మరకట‌లన, గదమల
అంతకద. ఈ కలంల భరతదశంల తతకలక కరమకలన పనలక తసకన రట పరగందన పల
సరవసంస
థ ల అంచన వశయ. పశచతయ ఆర
థ ల తరహల వరల పరతపదకన ఈ అంచనల
థ క వయవస
వడదలవతననయ. నజనక ఈ అంచనల కవలం ఐట రంగనన దృష
థ క
ట ల పట
ట కంటననయ తపప ఆర
వయవస
థ క ఇరసగ ఉనన వసతతపతత రంగంల మరపల గమనంలక తసకవటం లదనన వషయనన
ఇకకడ అర
థ ం చసకవల. ఎందకంట ఐట రంగం, ఇతర సవరంగల తరహల వసతతపతత రంగం
తతకలక కరమకల అదకడ వరల, నలల వరగ పన చస కరమకలత నడవద. వసతతపతతరంగంల
దర
ట లక తసకన వనరల సమకరణ పరణళక తయర చయటం జరగతంద.
ఘ కల అవసరలన దృష
పరభతవమ పరకటంచన వధంగ వసతతపతతరంగంల వృద

రట పతనం అవతననపడ
పరశరమధపతల ఎకకవమంద కరమకలన పనలక తసకంటరన వశవసంచలమ. ఎందకంట
పరశరమధపతల పట

ట పరత రపయ పట
ట బడక లభం ఆశంచటం ఆ వర
గ లకణం. అందవల
వసతతపతతరంగంల తగ
తనన
వృద

రట,
పరగతనన
నరదయగం
రట
సమంతరంగ
ఉననయ.

తగ

రట పరభవం అంతర
గ తనన వసతతపతతరంగం వృద
జ తయ వణజయంల పరతఫలసతంద. ఈ
సంవతసరం భరతదశం నండ జరగ ఎగమతల వట తగ

థ క వయవస
గ త వసతంద. పరభతవం ఆర
గరంచ ఎంతగ గపపల చపకంటనన దశం నండ జరగ ఎగమతల వషయంల కందర వణజయ
శఖ
నలసర
నవదకల
వసతవలన
దయలకపతననయ. వయవసయతపతతల
మదల

పరశరమకతపతతల వరక దశం నండ ఎగమతల తగ

గ తననయ. అద సమయంల దగమతల
మరప ఉండటం లద. దంత జతయ ఆర
థ ల వణజయ లట పరగపతంద. గత సంవతసరం
థ క వయవస
4.5 బలయన‌ డలర
పరగ 13 బలయన‌
ల గ ఉనన వణజయ లట ఈ సంవతసం ఇపపటక మడ రట

డలర
ల క చరకంద. కరంట‌ అకకంట‌ ( తతకలక ఖత) లటల వణజయ లట కలకమైన వట కలగ
ఉంటంద. దంత కరంట‌ అకకంట‌ లట ఇపపటక బడ
జ ట‌ల అంచన వసన 1 శతం కంటమంచ
పయంద. పరసతత ఆర
ల వయవధ ఉండటంత ఈ లట మరంత
థ క సంవతసరం మగయటనక మర ఆరనల
పరగపతందనన
ఆందళనల
వయకతం
అవతననయ.
మరవైపన ఆహరతపతతల దరవయలబణం, పరశరమకతపతతల దరవయలబణం పరగదలన కట
ట డ చస
వషయంల ఎటవంట మరప కనపంచటం లద. ఫలతంగ వరతమన భరత ఆర
థ ల
థ క వయవస
దరవయలబణం, పరశరమకతపతత వృద
ద రట పతనం, నరదయగం పరగదల, వణజయలట ఏకకలంల
పరతకల లకణల పరతబంబసతననయ. ఈ నలగ లకణల ఆర
థ ల ఏకకలంల వయకతమైత
థ క వయవస
దనన మందయలబణంగ ఆర
థ కవతతల పరగణంచటం పరపట. గతంల 1990 దశకంల భరత ఆర
థ క
వయవస
ధ దశ మరమర సంభవంచ సచనల కనపసతననయన
థ అనభవంచన ఉపధ రహత అభవృద
చరచంచకననమ. పరభతవం వడదల చసన పరశరమకతపతత గణంకల 80 దశకంల జతయ ఆర
థ క
వయవస
థ అనభవంచన మందయలబణం లకణలన మరసర మందక తసతంద. ఇద ఇట జతయ
ఆర
ధ రటన పరశనర
థ ల ఉతపదకతత మడపడన వృద
థ కం చయటంత పట అంతర
థ క వయవస
జ తయ
ఆర
థ న తజ డలయమనం నండ బయటక తవటంల భరత‌ పషంచ పతరన పరశనర
థ కం
థ క వయవస
చయనందనటంల సందహం లద. (మందయం-వదశ పట
ట బడల పరవహం-రపయ వలవ పరగటం
గరంచన వషయల వచచ వరం చరచంచకందం.)

Sunday, October 24, 2010
ఉపధ రహత అభవృద
ధ ఎందవల
ల ?

పట
ట బడ
*
*

ఆర
థ క
వకటసతనన

పకపతలైన
వయవస
థ ల
శరమ
-

లపసతనన
పట
ట బడ

పరభతవల
సమతలయం
సంబంధల

పరపంచ ఆర
థ సంకభం నండ బయటపడతనన నపథయంల ఐకయరజయసమత మదల
థ క వయవస
ఐఎంఎఫ‌ వరక ఉపధ రహత అభవృద
ధ గరంచ ఆందళన వయకతం చసతననయ. జతయ ఆర
థ క
వయవస
ధ తరతననల గరంచ గత
ల ఉపధ రహత అభవృద
థ ల వవరలత అమరక, భరతదశల
రండ వరలగ చరచంచకననమ. ఈ వరం అసల అభవృద
ధ ఉపధ రహతంగ ఎందక
మరతందనన
మలక
పరశన
గరంచ
చరచంచకందం.
సంసకరణల

వగంత

మరగపడన

వయవస
థ గత

సమతలయం

తజ సంకభనక పరవం కడ ఉపధ రహత అభవృద
ధ గరంచ అంతర
థ ,
జ తయ కరమక సంస
ఐకయరజయసమత మనవభవృద
ధ నవదకల హచచరసతన వచచయ. సంకతక పరజ
ఞ నం పతర పరగ
కద
ధ రట
వగంగ పరగతననయన, అంత వగంగ ఉపధ కలపన

ద ఆర
థ ల ల వృద
థ క వయవస
పరగట
ల ద. వయవస
ద లగ
థ ల మధయ సమతలయం దబబతంటందన ఐఎల‌ఒ మడ దశబ
మతతకంటన ఉంద. కన పరపంచకరణ గలల
వహరసతనన దశధనతలక ఈ హచచరకల

చవకకకలద. 2007 ల సంకభం తరమదక రవటనక మంద కడ ఐకయరజయసమత అభవృద

కరయకరమం - యఎన‌డప, ఐఎల‌ఒ సంయకత అధయయననన నరవహంచయ. గతంల వగంగ
అభవృద
ధ చందతనన దకణసయ దశలగన
ద చందన ఆసయ దశలగన, నడ అభవృద
జతయ ఆర

సధంచలకపయయన ఆ
ద త సమనంగ ఉపధ కలపనల అభవృద
థ కభవృధ
అధయయనంల తలచంద. అంతకద. ఈ అసమతలయం మనమంద పరపంచ ఆర
థ న దబబ
థ క వయవస
తసతందన
కడ
హచచరంచంద.
పరపంచ ఆర
ద , ఆర
థ అంతకంతక సమకృతమవతనన కద
థ లపై పట
థ క వయవస
థ క వయవస
ట బడ

ఆధపతయం బగసతనన కద
ధ చందతనన దశల
ఉపధ-అభవృద
ధ మధయ సమనవయం

ద అభవృద
లపంచటం గత మడ దశబ
80 వ

ద లగ జరగతనన పరణమం. తలత సంపనన దశల
దశకం చవర
కనపంచన ఈ పరణమం 90 వ దశకం నటక వశవవయపత పరణమంగ

మరంద. స
థ లంగ చపపలంట పరపంచ ఆర
థ ల 2003-2009 మధయ కలంల సగటన
థ క వయవస
6 శతం చపన వృద
ధ రట సధసత ఉపధ కలపన వృద
ధ రట మతరం 2 శతనక పరమతం
అయయంద. దంత వగంగ పతనమ వతనన ఉపధ అవకశల పదరకం నరమలంచలనన లకయ
ష క సమవశల
సధనపై పరభవం చపసతననయన తజగ మగసస ఐకయరజయసమత వర
ఆందళన వయకతం చశయ. సహసరద బ లకయల సధనల పరగత గరంచ ఈ సమవశల
చరచంచయ.
మలల

తడమన

ఉద
ద పనల

గత రండ సంవతసరలగ వవధ దశల అమల చసన ఉద
ద పనల పరపంచ ఆర
థ మర
థ క వయవస
దర
డ కగలగయనన వషయంల ఆర
థ క వతతల,
ఘ కల మందయంలక పరవశంచకండ అడ
వశ
ల షకల ఏకభపరయంత ఉననర. అయత, దనక భననంగ, ఆర
థ ల కలకంటనన
థ కవయవస
వగంతనైన ఉపధ అవకశల కనపంచకపవటంత దర
ఘ కల మందయం పరమదం పరతగ
తలగపలదనన సందహల కడ వయకతం అవతననయ. గత మడ దశబ
ద లగ పరపంచకరణ
నపథయంల అంతర
థ ల ఉతపతత - వనమయం మధయ ఉండలసన సమతలయం
థ క వయవస
జ తయ ఆర
కడ దబబతననద. ఉదరవద వధనల పట
ట బడక డమండ‌న సృష
ట ంచటంపై చపంచనంత
శరధ దసకతల శరమశకతక డమండ‌ సృష
ట ంచటంపై చపంచకపవటమ ఈ అసమతలయనక కరణం.
ఈ అసమతలయమ కనగల శకతపతనం, మదప చయలకపవటం, ఆర
థ ల ల వవధ
థ క వయవస
దశల
జరగలసన కపటల‌ ఫరమషన‌ పరకరయక అంతరయం కలగటం వంట రపల


పరతబంబసతంద. దన స
థ నంల పట
ట బడ పగపడటం (కపటల‌ ఎకయమలషన‌) పరరంభమైంద.
ఈ వషయంపై అంతర
థ పరతయక అధయయనం నరవహంచంద.
జ తయ కరమక అధయయనల సంస
అతయధక సందరభల
ఉద

ద పనల సంకభనక కరకలైన బహళజత దరవయసంస
థ ల లభల
నలబట
ద నల కంద వచచంచన నధల కడ ఉతపదక రంగనన పరతగ
ట టనక దరతశయ. ఉద
వసమరంచ, నరగ మరకట
ల క పరవశంచయ. దంత లకల కట
ల నధల వచచంచటం దవర కలగ
పరయజనల ఒనగడలద. అందవల
ల న ఉద
ద పనల మతద ఎకకవగ ఉనన అమరకల
కంపనల, దరవయ సంస
ల డలర
ల నలవలపరకపతనన వషయనన గతంల
ద లకల కట
థ ల వద
పరసతవంచకననమ. ఈ నధల మరకట
సపకయలటవ‌ కరయకరమలక
ల క పరవశసత మళ

తరతసతయ. ఇపపటక భరత టసక‌ మరకట
వదశ సంస

థ గత నధల పరవహం ఎల ఉంద
గమనసతన ఉననమ. పరపంచ వయపతంగ వడ
సననక దగ

డ రట
గ రకవటం, కపపల తపపలగ
రణల అందబటలక రవటంత ఈ వధంగ సకరంచన నధలన వర
ధ మనదశల స
ట క‌
మరకట
ల ల కమమరసతననయ. తదవర సవలపకలంల లభల సంపదంచకన తరగ ఎకకడ
నండ రణం దవర ఈ నధల సమకరచబడ
ల క వళ
ల పతననయ. తజ
డ య ఆయ మరకట
సంకభనక మలపనదగ ఉనన ఆర
ద పనల
థ క అంతరలన పరషకరంచటనక ఉద
పనకకపవటంత 'సంపనన దశల
అభవృద

తరగ సంకభ పరవప లకణల-ఆర

థ క
ష క
అంతరల పంచదశగ పయనసతంద'న ఐకయరజయసమత వణజయ అభవృద

మండల వర
నవదక
ఆందళన
వయకతం
చసంద.
వసృ
త తమవతనన

పట
ట బడ-

శరమ

శకత

మధయ

వైరధయం

ఈ పరణమలనన పట
త తకరసతననయ. పైన
ట బడక, శరమశకతక మధయ ఉనన చరతరక వైరధయనన వసృ
చపకననట
ఆర

థ ల ఉతపదక అవసరల తరచలసన పట
థ క వయవస
ట బడ సమకరణ నడ
కద
బంద అయయంద. గత మడ దశబ

ద మంద చతల
ద లగ పరభతవల అనసరంచన
వధనల ఈ పరకరయన మరంత వగంతం చసవగ ఉననయ. ఏ దశ ఆర
థ ల చసకనన
థ క వయవస
పరభతవల రపందంచ వధనల, అమల చస నర
ట బడక డమండ‌ సృష
ట ంచవగ
ణ యల పట
ఉంటననయ. అంట పట
ధ రంచకన పట
థ ల సరవసవం అన నర
థ క వయవస
ట బడ ఆర
ట బడ అవసరల
తరచటమ తమ కరతవయంగ భవసతననయ. ఈ మరక వధనల రపందసతననయ. ఈ వధనల
ఎగమత దగమత వధనల రపంల ఉండవచచ, పరతయక పరక పననల రపంల ఉండవచచ.
నడ మన దశంల చరచసతననట
పరశరమక రంగనక ఇసతనన రయతల రపంల

కనపంచవచచ. ఈ చరయలననంట వనక ఉనన సరంశం, తరకం ఒకకట. పట
ట బడ అవసరల
మనం తరచగలగత మన అవసరల పట
ధ క
థ అభవృద
థ క వయవస
ట బడ తరసతందనన తరకం. ఆర
చహనం ఉతపతతసమర
థ యం పరగటం, వనమయ సమర
థ యం పరగటం. లభల సంపదంచటం.
ఇవనన సధంచటనక పట
థ క
ట బడ అనవరయం. అయత పట
ట బడ ఒకకట ఉంటన సరపద. ఏ ఆర
వయవస
థ ల లనైన స
థ ల జతయతపతతల మడ వంత శరమకవర
గ ం జత చస శరమ శకత. పరభతవ వధన
కరతల ఇపపట వరక ఈ జతయతపతతక దహదం చసతనన ఈ అంశం గరంచ మరచపయర.
దంత శరమశకత, పట
ట బడ మధయ వైరధయంల రజయంగయంతరం పట
ట బడ పకం వహంచటంత
శరమశకత బలహనపడంద. ఈ వైరధయనన సరచయటనక శరమశకతక ఉనన ఏకైక ఆయధం సంఘం,
సమైకయత,
సంఘటన,
సంఘటత
పరటం
మతరమ.

ఈ శరమ శకత అవసరల గరంచ పట
ట ంచకకకండ కవలం పట
ట బడ అవసరల దవరన
ఆర
ల న మఖయమైన
థ ల అవసరల తరతయన భవంచటం పరపంచకరణ వధనల
థ క వయవస
లపం. ఈ లపమ పరపంచ ఆర
థ న మర మహ మందయం అంచలవరక తచచంద.
థ క వయవస
పట
ల తకకవ వయయంత ఎకకవ ఉతపతత సధంచ సమర
థ యం
ట బడక డమండ‌ సృష
ట ంచ వధనల వల
సంపదంచటంత పట వదశల
వణజయ కరయకలపల వసతరంచకవటం, పననఎగవతల

సవర
నధల దచకవటం వంట చరయలత పట ఉతపతత కరమంల శరమశకత-పట

ట బడ
గ ధమల
మధయ ఉండలసన నషపతత దబబతంటంద. ఫలతంగ ఉపధరహత అభవృద
ధ జరగతంద. ఈ
నషపతతన, సమతలయనన సరచయలంట పట
ట బడ డమండ‌ సృష
ట ంచ వధనల నండ వైదలగ
శరమశకత మరకట‌క డమండ‌ సృష
ట ంచ వధనలన పరభతవం చపట
ట ల. దనక అనక మర
గ ల
ఉననయ. స
థ ల సకమ ఆర
థ క యజమనయంల మరపల తవటం దవర ఈ వధనలన అమల
చయవచచ. ఈ దశగ వధనల మళ

మండల
ల నంత వరక ఐరస వణజయ అభవృద
అభపరయపడనట
ల ''2011 నటక పరపంచ ఆర
థ దర
థ క వయవస
ఘ కల మందయంలక పరవశంచ మప''
నండ పరపంచం బయటపడబద.

Monday, October 4, 2010
తరగమస త న న ఉదయగ కలపన
దశంల ఉపధ కలపన సమర
థ యం, వసతవక ఉపధ
కలపన, నరదయగం గరంచ తజగ జతయ నమన
సరవ సంస
థ ఒక అధయయనం నరవహంచంద.20072008 సంవతసరల కలనక గన ఈ సరవ జరగంద.
2004-2005 తరవత ఇటవంట సరవ జరగటం ఇద
మదటసర. ఈ సరవ నర
ధ రణల పరగణనలక
తసకంట భరత ఆర
థ మరమర ఉపధ
థ క వయవస
రహత అభవృద
ధ దశగ సగ తననట
ల చపప వచచ. ఈ
సరవ యపఎ 1 పలన కలంలన మదట మడ
సంవతసరల
ఉపధ స

థ తగతలన అధయయనం
చసంద. 64 వ సరవగ పలవబడతనన ఈ సరవల
అనక వషయల వలగ చశయ. ఇందల
ఉపధరంగం తర తననల, ధరణల, రంగలవర వసతరణ వంట వషయలన సరవ పరసతవంచంద.
ఈ వషయం లతగ పరశలంచటనక మంద భరత ఆర
థ ల ఉపధ కలపన తర తననల
థ క వయవస
గరంచ తలసకందం. 1991 తరవత భరతదశంల శరమశకత మరకట‌ వసతరణ మందగంచంద.
అదసమయంల ఆర
ధ రట 4 శతం నండ 8 శతనక పరగంద. నజనక ఉదయగశరణ
థ వృద
థ క వయవస
సంఖయ 9.3 శతం నంచ 7.5 శతనక పడపయంద. అంట ఈ కలంల భరత ఆర
థ తకకవ
థ క వయవస
మంద కరమకలత ఎకకవ ఉతపతత సధంచంద. దనన ఆర
థ క వతతల ఉతపదకత పరగదల అంటననర.
ఈ ఉతపదకత పరగదల, దంతపట లభల పరగదల వల
దశంల శతకటశవరల సంఖయ

పరగంద తపప కరమకవర
గ నక ఒరగంద ఏమ లద. సంసకరణల తరవత కలంల ఉపధకలం నడవ
అస
థ రత, అభదరతత కడకనన కలంగ ఈ కలనన చపకవచచ.అంట ఈ కలంల మకమమడ
తలగంపల జరగయ. కరమక హకకలైన కనస వతనల, కలక
ట వ‌ బర
గ యనంగ‌, శశవత ఉదయగల
వంట వట ఊస లద. 80 దశకం వరక ఆర
థ కలపసత వచచన శశవత ఉపధ అవకశలక, 90
థ క వయవస
దశకం చవర, 21 వ శతబ
అందబటలక వచచన అశశవత ఉపధ అవకశలక మధయ

ద ం మదట
వయతయసం ఉంద. మదట దశల కలపంచబడన ఉపధ అవకశల దశంల నలకడైన మధయతరగతవర
గ ం
రపందటనక దహదం చశయ. ఈ మధయతరగత వర
ల ల
గ ం దశవయపతంగ సమనపళ
అభవృద
ధ చందటంత
ఆర
వయవస
మఖయమైన
పతర
పషంచంద.
థ ల
థ క
రండ దశల కడ ఆర
థ ఐట ఉదయగల రపంల నతన మధయతరగతన సృష
థ క వయవస
ట సతనన ఈ
మధయతరగత మనగడకలం నలకడగ లకపవటంత పట దశవయపతంగ పరమత కందరల ల మతరమ
ఈ వర

గ ం ఉనకలక వచచంద. ఈ కలంలన భరతదశంల వయవసయ, పరశరమక రంగల
సధంచలన ఉపధ అవకశల కలపన ఐసట, ఇనఫరమషన‌ కమయనకషనస మరయ టకనలజ రంగం
సధసతందన పరభతవ ఆర
ద తదరల సతరకరణల చశర. దంత మగలన
థ క వతతల, సంసకరణల మద
దశల అనసరంచన వధంగ పరశరమకకరణ దవర ఆర
ధ సధంచలసన అవసరంలదన,
థ కభవృద
సవరంగం ఈ పతర పషంచగదలనన వదనన పలవర ఆర
థ క వతతల మందక తచచర. కన
ఆచరణల ఐసట రంగం, సవరంగం ఆశంచన లకయల చరలకపయందన అనభవం రజవ
చసతంద. వయవసయతర రంగల
ఈ ఉపధ అవకశల వసతరంచయన ఈ అధయయ నం చపతంద.

ఎన
డ య హయంల వయవసయం కదలైన వషయం అందరక తలసంద. వయవసయరం గంల ఉపధ
అవకవల స
ద ఎతతన పట
థ ద బతక లనగవటంత పరజల పద
ట చతపట
ట కన పట
ట ణలక వలస వచచర.
ఈ వధంగ వలస వచచన వరందర పట
ల అసంఘటతరంగంల రజవర కలలగ చరపయర.
ట ణల
ఈ పరణమనన పరభతవం వయవసయతర రంగల
ఉపధ వసతరణ అన గరవంగ చపకంటంద.

ఇక 64 వ రండ‌ సరవ ఫలతల చద
ద ం. 2005-2008 మధయ కలనక గన జరగన ఈ అధయయనంల
సంవతసరనక 0.8 మలయన
ఈ సరవ అంచన వసంద.
ల మతరమ ఉపధ అవకశల కలపంచగలగనట

ఈ మడళ
ల కలంల దశంల మతతం అనన రకల కరమకల సంఖయ 457.9 మలయన
ల నండ 460.
ష క పరగదల రట 0.17 శతం మతరమ. ఎన
మలయన
ల క చరంద. అంట వర
డ య హయంల వయవసయ
సంకభంత పట
ట ణ పరంత అసంఘటతరంగంల కరమకల సంఖయ పరగత యపఎ 1 హయంల జతయ
గరమణ ఉపధ హమ పథకం చలవత గరమణ పరంతంల 44 లకల ఉదయగల పరగయ. అయత ఈ
కలంల స
ధ రట 7 శతం నండ 9 శతం వరక పరగంద. అయన కలక రంగల

థ ల జతయభవృద
ఉపధ అవకశల వసతరణ సధయం కలదన సరవ సపష

ట ం చసంద. అంట దశం ఉపధరహత అభవృద
దశలక పరవశసతందనన ఆందళన కలగతంద.
ఈ వవరల పరశలసత స

థ ల జతయభవృద
రటక, ఉపధ కలపనక మధయ ఉనన సంబంధం
గరంచ చరచ మందక వసతంద. 2010 జలైల
కందర కరమకమంతరతవ శఖ వడదల చసన నవదక
పరకరం - వవరలక జలై 28 బజనస‌వచ‌
చడండ- నడనన శరమశకతన తగన రతల
వనయగంచక వలంట జడప 10 శతం వరక
పరగలస ఉందన అంచన వసంద. అంట జడప
పరగత ఉపధ పరగతందననద పరభతవం
అంచన. కన 64 వ ఎన‌ఎస‌ ఎస‌ఒ సరవ ఫలతం, ఈ అంచనక భననంగ ఉందన గణంకలత రజవ
చసతంద. సప
ధ మండల వడదల చసన
ట ంబర 2010 ల ఐకయరజయసమత పరధలన వణజయ అభవృద
నవదక కడ ఈ వషయనన నకక చపతంద. ఒక అధయ యనక ఏకంగ సవరంగం సధంచన వృద
ధ రట
ఉపధ
అవకశలపై
పరభవం
చపతంద
అనన
పరశనత
మదలవతంద.
1991 తరవత భరత ఆర
ల షంచన ఈ నవదక ''
థ అంగనరమణంల వచచన మరపలన వశ
థ క వయవస
భరతదశం తల నళ
ధ వయహం దగమతలన అదపచయటనక
ల ల (1950-1980) అనసరంచన అభవృద
వలగ దశనన పరశరమకకరం చటం. ఈ వధనంత కసతంత సంపద పంపణపై కడ శరధ ద ఉండద. ఈ

శరధ దక ఆ కలంల సమజంలన వవధ వర
గ ల సగంచన పరటల, వలసవద వయతరక వమకత
పరటల కరణం. అయత కలకరమంల బర
గ ల తమ సంఖయబలనక మంచ
జ వ భసవమయ వర
పలక పర
ధ త పట సమనతవనన సధంచ
ట లన పరభవతం చశయ. దంత రజయంగయంతరం అభవృద
వయహల నండ వైదలగంద. 1960,70 దశకల
ల పలక పర
ట ననదం పదరక నరమలన అయనపపటక ఈ
ష ణ స
ననదం పరజకర
థ యన మంచ మందక పలద. దంత వసతతపతత రంగం సమకలన తరప
ఆసయ దశల
పరగత సధంచనట

ల గ భరతదశంల పరగత సధంచలకపయంద.
గత రండ దశబ
వచచన మరపల వయవసయం, వసతతపతత రంగలకంట

ద లగ వధన పరధనయతల
సవరంగంపై దృష
థ ల జతయతపతత పరగన మట నజమ. అయత కవలం
ట కందరకరంచయ. దనవలన స
సవరంగంల ఆధపతయం సధంచటం దవరన భరతదశం మరతనన పరపంచ ఆర
థ కరంగంల తన


థ ననన నలపకగలగ తంద అననద సందహసపదమ. భరతదశంల ఉపధ కలపన వృద
సంపరదయక అభవృద
ధ ధరణలన పరతబంబంచటం లద'' అన నర
ధ రంచంద. చవరగ సంసకరణల
కలంల పరశరమక రంగం ఉతపదకత పరగంద. కన ఈ ఉతపదకత శరమశకత పరగటంత సధంచన
ఉతపదకత కద. వరస ఎన‌ఎస‌ఎస‌ఓ 64 వ దఫ సరవ భరత ఆర
థ మరమర ఉపధ రహత
థ క వయవస
అభవృద
ధ దశలక పరవశసతందనన సందహనన బలపతం చసతంద.

Tuesday, September 28, 2010
దర మళ
ల న ఉద
ద పన ఫలల
Published in PRajasakti Business Watch on 27th
September
2010
*
పరగన
అమరక
కంపనల
లభల
* మందయం అనంతరం రండళ
ల ల తగ
గ న శరమకల
వతనల
కరమకల సంఘటత శకత బలంగ ఉననపడ,
ఆర
ధ ఫలల గణనయగ కరమకవర
థ కభవృద
గ నక
దకకయ. దంత ఆర
ద త పట దశల
థ కభవృద
సమగర సమజక అభవృద
ధ దశగ నడకసగంచయ.
కరమకల సంఘటత శకత బలహనమైనపడ
ఆర
ధ మతరం జరగతన ఉంటంద. కన ఈ అభవృద
ధ 50, 60 దశకల
సరవజనక
ల చసనట

థ కభవృద
సమగరభవృద
ధ గ మరద. కవలం ఆర
ధ గ మతరమ మగలపతంద.... అందక కరమకలక,
థ కభవృద
అమరకలనైన
ఆంధరపరదశ‌ల
నైన....
సంఘం

శరణం

గశచమ

!

పరపంచ పట
ల పరతయంద. ఈ కలంల వవధ రంగల
ల అనక
ట బడదర వధనం సంకభనక లనై రండళ
పరణమల చట చసకననయ. అమరక రజకయ రంగంల గతంల ఉననంత దకడగ
వయవహరంచలకపతంద. యరప‌ జరమన నయకతవంల కరయశలక పతర పషంచందక
సద
ధ మవతంద. చైన పరపంచ ఆర
థ క శకతగ ఎదగన వషయనన తజ సంకభం తదనంతర పరణమల
రజవ చశయ. ఈ రండళ
ల కలంల పరపంచ దశల పరభతవల ఏకభపరయంత అమల జరపన
ఉద
ద పన పథకల సంకభనన మరంత వసతరంచకండ కట
ద లగ
ట డ చశయ. అయత మడ దశబ
దరవయలబణనన నయంతరంచటం, పరభతవ వయయనన పరమతం చయటం లకయలగ పన చసన నయ
ఉదరవద భవజలం ఈ మరపలన ఆహవనంచలకపతంద. దంత ఉద
ద పన పథకల వట వననంట

వచచ పరభతవ వయయనన నయంతరంచలనన డమండ‌న మందక తసతననయ. 2008 ల సంకభం
పరరంభమైన సమయంల ఆతమరకణ ధరణత ఉనన కరమకదయమం పరపంచ వయపతంగ
ఊపందకంటంద.
భరతదశంల ఈ కలంలన నలగ సర
రజకయ అంశలపై కరమకవర

థ య
గ ం జతయ స
ఆందళనక పనకంద. ఈ ఆందళనల
ల కరమకల, వవధ వర
ల సంఖయల పల
గ ల పరజల కట
గ ననర.
యరపయన‌ యనయన‌ల బరటష‌ ఎయర‌వస‌ కరమకల సమమ, ఫరనస‌ల ఫంచన ఉపసంహరణక
వయతరకంగ జరగన సమమ, గరస‌ల సంస
ల క వయతరకంగ జరగన సదర
ద బట
థ గత సర
ఘ ఆందళన వంట
పరణమల కరమకవర
గ ంపై సంకభ పరభవం గరంచన చరచన మందక తసతననయ. పరతయకంచ
సంకభనక అమరక కందర స
ల కలంల కరమకవర
థ నంగ ఉంద కనక అమరకలన ఈ రండళ
గ ంపై
పడన భరల గరంచ, ఉద
ఒరగన మల గరంచ ఈ వయసంల చరచద

ద పన పథకల వల
ద ం.
పరపంచ దశల ఉద
ల నధల మరకట‌ల కమమరంచయ. 2008 ల
ద పనల పరత 11.4 టరలయన‌ డలర
ఉద
ద పనల గరంచ చరచంచనపడ ఈ పథకల సంకభం నపథయంల పరగ నరదయగనన అదప
చయవచచన దశధనతల చపపర. అంతకద, పరశరమకతపతత సంకభ పరవప స
థ యక చరతందన,
అంతర
జ తయ వణజయం నలకడగ ఉంటందన, తదవర ఉపధ అవకశలన కపడకవచచననద
ఉద
ద పనల సమయంల పరభతవల, పలవర ఆర
థ క వతతల మందక తచచన వదనల. అయత ఈ
వదనల
ల చవర రండ, అంట పరశరమకతపత,త అంతర
జ తయ వణజయంల పతననన అదపచయటంల
మతరం ఉద
ద పనల జయపరదం అయయయ. కన, కరమకలక సంబంధంచ ఉపధ అవకశలన
కపడటంల గన, సమజక భదరతన వసతరంచటంల గన, కటంబ ఆదయనన పంచటంలగన ఈ
ఉద
ద పనల లకయలన చరలద. దనక ఉద
ద పన ఫలల అమరకల పంపణ అయన తర నదరశనం.
ఉద
ల డలర
ల మర
ద పన పథకల అమల జరగన కలంల అమరకల కరపరట‌ లభల 57.2 కట
పరగయ. అంట 2008 నట లభలత పలచ చసత 57 శతం పరగదల అనన మట. ఇద కలంల
కరమకల వతనల మతరం 2008 నట స
థ య కంట రండ శతం తకకవగ ఉననయ. అంతకద,
బయంకతర ఆర
ల 1.84 టరలయన
ల నధల పగపడ
థ ల చతల
థ క సంస
డ య. అంట మతతం పరపంచ దశల
కమమరంచన ఉద
ఆరవ వంత వర చతల

ల క చరయ. కంపనల లభల పరగనంత
ద పన నధల
వగంగ
పరశరమకతపతత
గన,
ఉపధ
అవకశల
గన,
వతనలగన
పరగలద.
నజనక 2007 ఆర
థ ల జతయతపతత 13363
థ క సంవతసరం చవర మడ నలల కలంల అమరక స
బలయన‌ డలర
ల ఉండగ 2010 ఆర
ల కలంల ఇద 13139 బలయన‌
థ క సంవతసరం మదట మడనల
డలర
ల క పడపయంద. అంట -1.7 శతం తకకవ. కన నరదయగం మతరం 4.8 శతం నండ 10 శతనక
పరగంద. ఉతపతతల పతననక, నరదయగంల పతననక మధయ ఎకకవ తడ ఉండటం అంట ఉనన
కరమకల ఎకకవ ఉతపదకత సధసతననరనన మట. ఆ వధంగ వతనల
ల పతనం ఉనన కరమకల ఎకకవ
ఉతపతత సృష
ట సతననర. దంత కంపనల లభల యథతథంగ ఉండటమ కద, పరగతననయ. 2008
ఆర
ల కంపనల నకర లభల 995 బలయన‌ డలర
ల ఉంట 2010
థ క సంవతసరం చవర మడ మసల
ఆర
ల ల ల ఈ లభల1567 బలయన‌ డలర
ల క పరగయ. ఈ వధంగ
థ క సంవతసరం మదట మడ నల
తకకవ శరమ శకతత ఎకకవ ఉతపదకత సధంచటం దవర అమరక కంపనల సంకభ కలంల పరభతవ
వయయంపై
ఆధరపడ
తమ
లభల
పంచకననయ.
ఈ ధరణ కవలం ఈ ఒకక సంకభ కలనక పరమతం కలద. 1980 ల తరమదక వచచన మదప
ఖతల సంకభం నండ ఈ ధరణ కనసగతంద. మదప ఖతల సంకభం నండ బయటక
వచచందక జరగన పరయతనల
కరమకవర
అనసరంచన వధనల


గ నక రయతల దకకయ. అపపట
కరణంగ కరపరట‌ వర
ఉండగ కరమకల దకకన వట 148

గ ల ఆదయం 15 బలయన‌ డలర
బలయన‌ డలర
ల గ ఉంద. ఈ వధననక 1991 తరవత తరపడంద. 1990-1991 ల అమరక కరపరట‌
లభల రట తరగమనంల ఉంద. ఈ కలంల కరమకవర
గ ం దకకంచకనన వటల కడ 80 త పలచత
సగనక సగం తకకవ. 1991 తరవత సైధ దంతక, రజకయ బలల పట
ట బడదర దపడక అనకలంగ
మరయ. దంత 2001 నటక అమరక కరపరట‌ లభల 93 బలయనల‌క చరకగ కరమకల
వతనల 80 బలయన‌ డలర
ల క పరమతమయయయ. 2007-2009 నటక ఈ మరప పట
ట బడక అనకలగ
కరమకవర
థ రకరంచబడంద. తజ సంకభ కలంల పననలక మంద కంపనల
గ నక వయతరకంగ స
లభల
ల పరగదల 388 బలయన‌ డలర
ల క చరకగ కరమక వతనల
ల పరగదల మతరం 68 బలయన‌
డలర
ల క పరమతమయయంద. అంట ఈ కలంల కంపనల ఆదయం కరమకల ఆదయం కంట 85

శతం అదనంగ పరగంద. ఈ మరపక అమరకల కరమకవర
గ పందకల వచచన మరప పరధనమైన
కరణంగ
కనపసతంద.
పరధనంగ అమరక కరమకవర
గ ంల సంఘ చైతనయం లపంచటం ఇందక మఖయమైన కరణం. 1955
నటక మతతం అమరకలన కరమకల
మడవంత మంద ఏద ఒక వధమైన కరమక సంఘల


సభయల.
పరత పరశరమలన, పరైవట ఆఫసలన కరమక సంఘలపన చసవ. కలక
ట వ‌ బర
గ యనంగ‌ అనన సతరం
ఆధరంగ యజమనయం, కరమకవర

మధయ
వవదల
పరషృకతం
అవత
ఉండవ.
మహ మందయం

నపథయంల పరభతవం అనసరంచన ఆర
థ క వధనల కరమకవర
గ పరయజనలన కడ పకకంగనైన
కపడవగ ఉండవ. రగన‌ కలంల అమరక పరభతవం కరమకవర
పరయజనల పకకన పట


సంపర
ద ల
ట బడదర పరయజనల కపడటనక కంకణం కట
ట కవటంత కరమకవర
గ ం దశబ
ణ ంగ పట
తరబడ పరటంత సధంచకనన హకకలనన అటకకకయ. దంత 1983 నటక కరమక సంఘల సభయతవం
మతతం కరమకవర
గ ంత పలచనపడ 20 శతనక పడపయంద. కట డభబై లకలమంద కరమకల
అమరకల కరమకసంఘల
1983 నటకసభయలగ ఉండవర. 2009 నటక ఈ సభయతవం కసత కట

యభై లకలక పడపయంద. మతతంగ ఉపధ రహత అభవృద
ధ నపధయంల మతతం అమరక శరమశకత
మరకట‌ల కవలం 12.3 శతం మతరమ కరమక సంఘల
సభయతవం కలగ ఉననర.గత మడ

దశబ
ల కనపసతంద.
ద లగ తగ
గ పత ఉనన అమరక కరమకల సంఘటత శకత, సంఘల శకత పై గణంకల
కరమకల సంఘటత శకత తగ
ట పరమైన భదరత లకపవటం, ఉపధ అవకశల పతనం
గ పవటం, చట
నపథయంల కలక
ల తజ సంకభం నండ బయట
థ తల
ట వ‌ బర
గ యనంగ‌ గరంచన చరచ లద. ఈ పరస
పడటనక అమల జరగతనన చరయల భరం పరధనంగ కరమకవర
గ ంపై ఎకకవగ ఉంటంద.
అందవల
54 శతం పరగదల ఉంట
ల న ఈ కలంల ఉద

ద పనల తరవత అమరక కంపనల లభల
కరమకల వతనల
ల రండ శతం పతనం ఉంద. ఈ అనభవల సంకభల సమయంలనైన, సనకల
సమయంలనైన కరమకలక సంఘల బలం, సంఘటత శకత కరమకల పరయజనల కపడతందనన
వషయనన రజవ చసతననయ. పైన పరసతవంచకననట
కరమకల సంఘటత శకత బలంగ ఉననపడ,

ఆర
ధ ఫలల గణనయగ కరమకవర
ద త పట దశల సమగర
థ కభవృద
థ కభవృద
గ నక దకకయ. దంత ఆర
సమజక అభవృద
ధ దశగ నడకసగంచయ. కరమకల సంఘటత శకత బలహనమైనపడ ఆర

థ కభవృద
మతరం జరగతన ఉంటంద. కన ఈ అభవృద
ధ 50, 60 దశకల
ధ గ
ల చసనట
ల సరవజనక సమగరభవృద
మరద. కవలం ఆర
ధ గ మతరమ మగలపతంద.... అందక కరమకలక, అమరకలనైన,
థ కభవృద
ఆంధరపరదశ‌లనైన....
సంఘం
శరణం
గశచమ
!
కండర వరయయ

Posted by Vikky at 0 comments

Links to this post

Tuesday, September 14, 2010
ఆర
థ క సంసకరణల అమనవయ మఖం
published

in

Prajasakti

Business

Watch

on

Monday

September

13th

2010

పరభతవల రపందంచ, అమల చస వధనలననంటక పరజ సంకమమ పరతపదక అనన భవన ఉండద.
సంకమ రజయంల ఈ భవన మరంత హచచ. కన ఎఫ‌సఐ గదమల
ల మకకపతనన ఆహర ధనయలన
పదలక పంచ వషయమై పరధనమంతర చసన పరకటన, అంతక మంద పర
ల మంట‌ల వయవసయశఖ
మంతర శరద‌ పవర‌ చసన పరకటనల ఈ భవనలన పరశనర
థ కం చసతననయ. 2001 నండ సపరం కర

ఆహర భదరత హకక గరంచ అనక సందరభల
ల జకయం చసకనన పరభతవలక చలనం లకపయంద.
చవరక కర
పరతయకంగ కమషనర
ల న నయమంచ, పరస
థ తన అధయయనం చయంచ నవదక

తపపంచకంటంద. దనర
ల ,
థ ం పరభతవం అంత చవ చచచపయ ఉందన కద. అవసరమైన అనన చట
అంట మరకట‌క అవసరమైన అననచట
పరభతవం కరయశలకంగన పన చసతంద. ఉద

ద పన పథకల,

కరపరట
ల క నలగ లకల కట
ల కపైగ పనన రయతల, ఎగమత పరతసహకల, కరమక సంసకరణల,
అమరకత అణఇంధన ఒపపందం వంట వషయల
పరభతవం కరయశలత సపష

ట ంగన కనపసతంద.
మరకట‌ సతరల అమల సధయం కన పరజపంపణ వయవస
ల లక
థ , ఆహర ధనయల సకరణ, పరజలక, పల
పష
మతరం పరభతవం నమమతరప ఆసకతన కడ

ట కహరం అందబటలక తవటం వంట చట
పరదరశంచటం లద. 1991-96 మధయ దశ ఆర
థ క మంతరగ ఉనన మనమహన‌సంగ‌ 95 నండ మనవయ
మఖంత కడన ఆర
థ క సంసకరణల అనన చరచన మందక తచచర. అటవంట వయకత నడ వసతవమైన,
సంసకరణల అమనవయ మఖనన ఇంత తలకగ బట
ట బయల చసతరన ఎవవర ఊహంచలద.
పరధనమంతర పరకటనల రండ అంశల ఉననయ. మదటద వధననర

ణ యల వషయంల సపరం కర
జకయం అవసరం లద అననద. రండ అంశం దశంల 37.7 శతంగ ఉనన పదలక ఉచతంగ సరఫర
చయటం ఎల సధయమవతంద అననద. దనక అనబంధంగ పరధనమంతర మందక తచచన మర చరచ
గదమల
ల న ఆహరధనయల సపరంకర
ట ఆదశల మరక ఉచతంగ పంచ పడత ఇద రైతంగనక ఇచచ
మద
ద త ధరపై పరభవం చపతందననద. బహశ దశవయపతంగ వసతరంచ ఉనన పదలక ఆహరధనయల
ఉచతంగ అందచయటం ఎల అననద పరధన పరశన అయ ఉండచచ. సనయ గంధ నతృతవంలన
జతయ సలహమండల ఈ మధయ సమవశమై పదలందరక ఆహరధనయల అందచయటం ఎల అనన
అంశం చట
భర కసరతత నరవహంచంద. అకకడనన మధవల ఏ పరమణల పరగణనలక

తసకననర ఏమ తలయద గన దశవయపతంగ ఒకసమయంల పదలందరక ఆహరధనయల చరచటం
సధయంకదన తలచశర. కనక ఆహరభదరత హకక చట
ట నన జతయగరమణ ఉపధ హమ చట
ట ం తరహల
దశల వరగ అమల చయలన, మందగ కడపదలత నండన 150 జల
ల ల ల ఈ చట
ట నన
పరయగతమకంగ అమల చయలన సలహ ఇచచర. బహశ పరధన ఈ సలహ నంచ సపరత పందరమ..
37.7 శతంగ ఉండ, దశవయపతంగ వసతరంచన పదలక ఉచతంగ ఎల సరఫర చయలన
బహరంగంగ
పరశనంచర.
ఇందల మర పరశన కడ ఉంద. అసల ఉచతంగన సరఫర చయలనపడ నజంగ చట
ట ం దవర
మతరం ఎల సరఫర జరగతంద అననద ఆ పరశన. అంట చైన సరహద
ద ల ల హమగర శఖరలపై ఉనన
లV్్‌ా , తవంగ‌, హందమహసమదరంల ఇమడపయన లకదవలక ఓటంగ‌ సమయంల ఎననకల
సబబంద కమంగ చరకగలగర. గన ఈ పరంతలక ఆహరధనయల మతరం చరకలవననద పరధన
పరకటన సరంశం. ఇద నజమ ? ఒకవళ నజమైత సవతంతయరనంతరం ఆరననర దశబ
ద ల తరవత ఈ
పరస
థ తన కలపంచన నరం ఎవరద ? ఈ పరశన వయటం పరజల తప కబద. సలహ మండల సచన
అనసరం దశలవరగ అమల పరరంభసత ఈ సరఫరల అందకన వరక ఆకలన వయద వయటం
ఎలగ సదర మధవల శలవసత బగంటంద. ఉచతంగ ఆహర ధనయల సరఫర చసత రైతంగనక
ఇచచ మద
ద త ధరపై దన పరభవం ఉంటందనన మజ ఆర
ద ం. ఆ
థ కవతతగర లజకకన పరశలద
వషయంలక వళ
ల బయ మంద తకణ సమసయ గరంచ ఒక వషయం పరశలద
ద ం. ఈ సంవతసరం
ష లక ఎగవన ఉండ పంజబ‌, హరయనల
ఉతతర భరతదశంల ఎననడ లనంతగ కరసన భర వర
జలమయయయ. ఈ పరంతంలన ఎఫ‌సఐ గదమల
పద

ద ఎతతన ఆహరధనయల నలవల పగపడ
డ య.
గదమల
చట లకపవటంత అధకరల రైతంగం, మల

ల ల నండ సకరంచన లవ బయయనన
టరపలన
ల కపప ఆరబయట ఉంచర. ఆరబయట ఉనన ఈ ధనయం తడచ మకకపయంద. ఈ ధనయనన
మకకపయందక ఆరబయట వదలపట
ట కపత పరజలక పంచవచచ కద అననద సపరం కర
ట . దనక
పరధనమంతరగరక కపం వచచంద. సధరణ ఆర
థ క సతరల పరచయం ఉనన వరకవరకైన తలసన
వషయం ఒకట. గదల ధనయం నరపళ
ల సమయనక ఖళ అయతగన నరపడత వచచన ధనయనన తరగ
గదల నంపటం సధయంకద. అంట గదమల
ఇపడనన ధనయం ఖరచ అయతగన తరగ నంప

అవసరం రద. తరగ నంప అవసరం ఉననపడ ఎఫ‌సఐ రైతల నండ, మల
ల ల ర నండ లవ ధనయం
సకరసతంద.
లవ ధనయం సకరంచలంట మద
ద త ధర నర
ణ యంచల. పరధనగర లజకకక, ఆచరణల ఉనన వసతవ
పరస
థ తక మధయ పంతన లద. అందక పరధన చసద వతరకమ కతరకమ అవతంద తపప
అర
ద ఎతతన దగబడల
థ వంతమైన తరకం కద ఈ సంవతసరం రతపవనల కనకరంచటంత పద
ఉంటయన, ఆర
ఉనన

థ మరంతగ పంజకంటందన పరభతవమ చపతంద. మర గదమల
థ క వయవస
సరక కదలన పరస
థ త ఉంట కతతగ వచచ దగబడల ఎకకడ నంపతర ? ఈ వదన పరయవసనం
మరంత దరణంగ ఉంటంద. ఎఫ‌సఐ లవ ధనయం సకరంచ అవసరం రద కబట
ట రైతలనండ

సకరణ నలపవసతంద. దంత రైతలక గట
కడ ఇళ
ధనయం

ల ల లన గదల

ట బట ధర రద. వళ
నంపకన కనగల చస వర కసం ఎదర చడలస వసతంద. వసతవం ఇద. దనన తరగస చపతననర
మన పరధనమంతర. ఇద నజనక రైతంగనన దవళ తయంచ వయవహరమ తపప వరన ఆదకనందక
కద.
యథరజ తథ పరజ అననట
పరధనమంతర ఇల ఉంట ఆయన పరభతవంలన మంత

ర ల అధకరల
ఇందకభననంగ ఎందకంటర! ఉదహరణక ఒకక అధకర గరంచ పరసతవంచకందం. ఆయన
పరధనమంతరక సవయన ఆర
ధ ంతల బధంచ వచచన కషక‌
థ క సలహదర. అమరకల ఉదరవద సద
బస. ఉచతంగ పంచపట
ద ం అననద ఆయన
ట టం సధయం కద కనక ఆహరధనయనన ఎగమత చద
పరతపదన. తదవర ఎఫ‌సఐ గదమల ఖళ చయచచ. కతత పంటక అవకశం ఇవవవచచ. మర
దశంల ఆకలగనన కడపల సంగత ఏమటనన పరశన ఈ ఆర
థ క సలహదరక ఆలసయంగ తట
ట ంద.
దనక ఆయన ఇచచన పరషకరం రండ మడళ
ఉంటందట. తరవత
ల పట మన ధనయం వదశల

ఎపడ కవలంట అపడ తరగ వనకక తచచకవచచట. ఈ వధంగ పరభతవలత ఒపపందల
కదరచకవలట...రగక పచచ మదరందన డక
ద క వసత రకల తలక చట
ట ర వద
ట మననడట సదర
డక
పచచ
రగక,
డక
అనన
వషయం
పఠకలక
వదలసతననన.
ట ర.
ట రక
చవరగ అసల ఈ సమసయ ఎందక తలతతందనన వషయనన సపరం కర
కడ పరగణనలక

తసకలద. నడ మన గదమల సమర
ధ యనన మంచ ఆహరతపతతల ఉతపతత అవతననయ. నడనన
ఎఫ‌సఐ గడ
డ ంగల 80 వ దశకంల నరమతమైనవ. ఆ తరవత టనన ధనయనన అదనంగ నలవ చస
సమర
వచచన మరపల వల
సదయప భమ


థ యనన కడ పరభతవం సృష
ట ంచలద. కన వంగడల
తగ
థ యం మతరం పరగలద. పరసతత
గ తనన, ఉతపదకత పరగంద. కన వయవసయతపతతల నలవ సమర
సమసయక మలకరణం ఇద. ఈ పరస
వయవసయతపతతల నలవ సమర

థ తల
థ యం పంచకన
అవకశల గరంచ చరచంచకండ పరభతవం చరచన పకకదర పట
ట సతంద. ఇద వయవసయనక,
రైతంగనక కద. స
థ లంగ జతయ ఆర
థ క మప తచచ వైఖర. ఈ వైఖర నండ పరభతవల
థ క వయవస
బయటపడనంత కలం ఆహరభదరత హకక, జవంచ హకక ఏ హకక అయన వరక కంటగంపగన
కనపసతంద.

Monday, August 2, 2010
ద ర వయలబణంత యపఎ -2 సయయట

ష కల సమవశల మదట వరం రజల గడచయ. ధరఘతం సగత ఈ వరం
పర
ల మంట‌ వర
రజల ఎటవంట చరచల, బల
ల ల చపట
డ య. ధరల పరగదలన
ట కండన వయద పడ
నయంతరంచటంల యపఎ-2 పరభతవ వైఫలయం గరంచ వయద తరమనంపై చరచ జరపలన పరతపకల
పట
పట

ట య. పరతపకల పరతపదంచన తరమనం కంద ఓటంగ‌ జరగతంద. పరభతవం ఇందక
సద
ధ ంగ లద. దంత సపకర‌ మటల
రజవర వయవహరలపై ఓటంగ‌ ఆధరత చరచ జరపలన

పట
అసమంజసం
అన
పరకటంపచసంద
పరభతవం.
ట పట
ట టం
ఇద సంవతసరం ధరల సమసయపై పర
ల మంట‌ స
థ ంభంచటం వరసగ ఇద మడ సర. ఫబరవర చవర
వరంల తవరమైన చరచ జరగంద. ఏపరల‌ల మరమర బడ
జ ట‌ సందరభంగ పరతపకలక అందబటల
ఉండ సధనం కత తరమనం దవర ధరల నయంతరణల పరభతవ వైఫలయంపై చరచ జరగంద. వవధ
సందరభల
ధరల అదప గరంచ పరభతవం చసన పరకటనల, వగ

ద నల, ఇచచన హమల, చరకనన
అంచనలన పరశలంచనపడ వగ
ద నలక, అంచనలక మధయ పలక లదన అర
థ మవతందన. అయన
ధరల పరగదలపై ఈ హమల, అంచనల, వగ
నల
ఏమతర

పర

వం
చపలకపయయ.
బహశ

మడనల
ల వయవధల రండ సర
ల ఒక సమసయపై దశవయపత ఆందళనల జరగయ. అయన పరభతవం
తగన మందసత చరయల తసకలద. పైగ తసకనన ఇతర వధన పరమైన చరయల కడ
దరవయలబణనన, తదవర ధరల భరనన పంచయ తపప తగ
గ ంచలకపయయ. దంత ఈ అంశంపై
పరతపకల పట

ట బట
ట య. పరభతవం షరమమలగన అంగకరంచలద. వరం రజల సమవశల
వలవైన సమయం దరవనయగం కవటంపై పలవర వయఖయతల గండల బదకంటననర.
పరతపకలద తపపననట
వదసతననర. నజనక జరగంద ఏమట అననద ఇకకడ పరశలద

ద ం.

నవంబర 2009 - ఆర
థ క సంవతసరంమగంపనటక ఆహర ధనయల దరవయలబణం అదపలక వసతంద అహ
ల వలయ
ఫబరవర 16, 2010 - ఆహర ధనయల ధరల పడపవటం పరరంభమైంద. రననన కలంల మరంత
పడపతయ.
పవర‌
6,

ఫబరవర

జలై

2010

24, 2010 - డశంబర
24,

2010

-

-

ఇక
నటక

రజరజక

కష

దరవయలబణం
ఆహరతపతతల

కలం
ఆర

గట

ట కకనట
శతనక

దరవయలబణం

-

పరధనమంతర

తగ
గ తంద. - పరధనమంతర
తగ
గ పతంద

-

పరధనమంతర

జలై 24, 2010 - పంటల సజన‌ పరతయయక దరవయలబణం అదపలక వసతంద - పవర‌
సధరణంగ ఏ దశంలనైన ఆర
థ రజకయ వయవస
థ పరయజనలక అనగణంగ ఉంటంద.
థ క వయవస
రజకయ వయవస
ద నకకన వర తమ
థ ల ఎననకైన పరభతవనక, అధకరంల ఉనన వరద పైచయ. అంట గద
రజకయ పరయజనలక అనగణంగ ఆర
థ క సంబంధంచన వధ వధనల ఎంచకవలస
థ క వయవస
ఉంద. అనసరంచలస ఉంద. అంట రజకయల ఆర
ధ క
ద శసతయ. నర
ద శంచల. అభవృద
థ న నర
థ క వయవస
సంబంధంచన ఆర
ల న ఇద
థ క వధనల, డవలప‌మంటల‌ ఎకనమకస అమల జరగ అనన దశల
జరగతంద. కన పరపంచకరణత ఈ కరమం తరమర అయయంద. పరపంచకరంచబడన ఆర
థ క
వయవస
ల న పరభ
థ అవసరల, అవకశల మరక దశయ ఆర
థ క వధనల రపందతననయ. అందవల
ష కంగవడదల చస ఆర
తవం వర
ల కకసర వడదల చస పరణళక
థ క సరవలన, రండననర, మడళ
ష పరణళకలన ... అంతర
మధయంతర సమకలన, ఐదళ
ల కకసర రపందంచ పంచవర
థ క
జ తయ ఆర
వయవస
థ పరణమలక లబడ... అనన వకయం చరచటం సరవసధరణంగ మరంద. ఈ ఒకక వకయంత
పరభతవల దశయంగ చపట
ట లసన చరయల నండ తమ బధయతన వరమంచకన చతలతతసతననయ. ఈ
కరమంల రజకయ వయవస
థ పై ఆర
థ తన కలపసతననయ. పరసతతన
థ క రంగం సవర చయటనక కవలసన పరస
ఇల
కకపత
మరల
అర
చసకవల
?
థ ం
2009 ఎననకలక మంద తర స
థ యక చరన ధరల గరంచ సనయ గంధ పరణళక సంఘం
ఉపధయకల మంటక‌సంగ‌ అహ
ల వలయత సమవశం అయయర. ఆ సమవశం తరవత వలకరలత
మట

్ లడత అహ
ల వలయ 2009 మరచనటక దరవయలబణం అదపలక వసతందన హమ ఇచచర. అంట
2009 పర
ల మంట‌ ఎననకల నటక పరభతవంపై పరజగరహం లకండ చయటనక కవలసన కసరతత
చయగలమన చపపటమనన మట. 2009 ఎననకల తరవత వవధ సందరభల
పరభతవధనతల చసన

పరకటనల తదల వరగ ఉననయ. 2008 ల ఆర

వయవస

కట

చస
2009
మరచనటక
దరవయలబణననఅదప చయగలగన పరభతవం 2009 తరవత ఎందక అదప చయలకపతంద ? 2009 ఎననకలక
మంద ఆర
థ నడక తరన సరగ
థ క వయవస
గ న అంచన వయగలగన పరభతవం ఎననకల తరవత ఎందక
అంచన వయలకపతంద ? పరధనమంతర స
థ యలన వయకత ఫబరవర 6, 2009 నటక పరజల ధరల
వషయంల కష
కలం
నండ
గట
కకనట
నన
ఆశభవం వయకతం చశర. అంతకద. 2009 మ 24, జలై24 న చసన పరకటనల
సైతం డశంబర నటక దరవయలబణం పరగదలన నయంతరంచగలమన

పరకటంచర. కన మర జరగందమట ? తజగ 24 జలై 2010 న జరగన జతయ అభవృద
ధ మండల
సమవశల
వయవసయ శఖ మంతర పరణబ‌ మఖర
మట

ల డత ఖరఫ‌ పంట రతవ తరవత

దరవయలబణం అదపలక వసతందన అభపరయపడ
ర.
తజగ
గత నల
ల పంచన పటరల ధరల పరభవం

వల
దరవయలబణం పరగందన సవయంగ పరభతవ పరధన గణంకల అధకర
ల మర రండ పయంట

పరకటంచర. మరవైపన పరభతవం ధరల సమసయన నడనన పరస
థ తలకనగణంగ పరషకరంచటనక
గక ఫలన సమయంల పరషకరంచబడతంద, ఫలన తద నటక అదప చయబడతంద అన జసయం
చపపటనక పరమతం అవతంద. ఈ పరకటనలనన వయవసయతపతతల దగబడ కలంత మడ పడ
ఉననయ. అంట వయవసయ దగబడల చతకచచ సమయనక నలవల పరగ, కగతలపై మతరం
డమండ‌ సరఫర సతరం పరకరం దరవయలబణం తటస
థ స
థ యక చరతంద. మగలన సమయనకంట
పరజల వద
ద కసతకసత అదనప నధల సమకరతయ. దంత ఒక వళ ధరల అద స
థ యల ఉనన గత
ఏడనమద నల
ల గ అలవట పడన పరజల నలసర వచచల ఖతల మరపల చసకన సర
ద క పతర.
ఈ వషయం మనం నతయజవతంల చసత ఉననద. అంత తపప పరభతవం ధరల తగ
గ ంప కసం

కరయశలకంగ ఏద నర
ధరల

ణ యం తసకన, ఆ తసకనన నర
ణ యనన అమల చయటం వల
పరభవంల మరపల రవటం అనకవటనక అవకశమ లద. నడ పరభతవం కడ చపతనన వదన ఇద.
పరగతనన జనభ రట, పరగతనన ఆహర ధనయల ఉతపతత రట, మరతనన పరజల ఆహరప
అలవట
అధయయనం చసత కరతక అవకశం లద. కనక ధరల పరగదల ఎల సధయం అననద

నయఉదర ఆర
థ క వతతల మందక తసతనన వదన. మరకట‌ తన పన తన చసకపతంద. ఏ
ఉతపతతలక గరక ఉంట ఆ ఉతపతతలక ధరల పరగతననయ అననద మర వదన. మర వంద
కట
ల క పైగ ఉనన పరజల రజక ఒక పట కడప నండ తనలనన ఆహర ధనయల గరక
పరగతందనన మట. మర పరజలక కవలసన ఆహర పదర
ధ ల కడ మరకట‌ దయక వదలసత ఈ
పరభతవల సధంచద ఏమట ? సవ చసతంద ఎవరక? అనన పరశనల తలతతటం సహజం. ఇకకడ
దరవయలబణనక, రజకయలక మధయ సంబంధం తరమదక వసతంద. పరభతవం ఏ వసతవల ధరల
అదపల ఉంచత పరశరమక వర
థ రంగ ఉంటయ ఆ వసతవల, ఉతపతతల ధరల
గ ల లభల సస
అదప చసతంద. ఉదహరణక ఇనమ, ఉకక అతయధకంగ వనయగంచద మలక సదపయల
రంగంలన కంపనల. అంట ఎస‌ఇజడ‌లల కతత యనట
పరరంభంచ కంపనల, జతయ

రహదరల నరమంచ కంపనల. ఈ ఉతపతతల ధరల పరగత పరభతవం అగ
గ మద గగ
గ లమైపతంద.
వరసగ ఈ సరక ఉతపతతదరల, మరకట‌ వకరయదరలత సమవశల ఏరపట చస నయన
భయన ధరల తగ
గ ంచందక చరయల తసకంటంద. అవసరమైత ఈ సరక ఉతపతతదరలక తగ

లభలన పడచటనక పనన రయతలఇసతంద. మర నతయం పరజల ఉపయగంచ నతయవసర సరకల
ధరల పరగనపడ అటవంట పరయతనం ఎందక చయద? ఈ వషయనన చరచంచటనక పరతపకల
వయద తరమనం కరతననయ. ఈ వషయంపై అంతగ ఆసకత, అవసరం లన పరభతవం దనన
తరసకరసతంద. అటవంటపడ పర
ల మంట‌న సతంభంచటం మనహ మర మర
గ ం లకపతంద.

Wednesday, July 28, 2010
మలలన తడమన ఉపధ నవదక

కందర పరభతవం జలై 1 వ తదన దశంల ఉపధ గరంచన నవదక వడదల చసంద. గత ఐదళ
ల ల
దశంల ఉపధ కలపన వృద
ధ రట రండ శతంగ ఉందన చపకన మరసపయంద. రననన ఐదళ

కలంల మర 2.5 శతం వృద
ధ రట సధంచనననట
ఆశభవం వయకతం చసంద. ఈ రకంగ ఉపధ

ష దయకమన చపపల. ఇకకడ పరభతవం
కలపన గరంచ పరతయకంగ నవదక వడదల చయటం హర
చపపకండ దచన వషయం ఒకట ఉంద. గడచన ఐదళ
ధ రట 8 శతనకపైగన ఉంద.
ల ల సగటన వృద
ఈ కలంల ఉపధల వృద
ధ రట రండశతం మతరమ ఉంద. వచచ అయదళ

ల కలంల 2.5 శతం వృద
సధంచలంట ఆర
ధ రట అంతకంట ఎకకవగ ఉండలననద నరవవదం. అయత మరన
థ కభవృద
అంతర
ధ రట సధయమ అనన పరశన
థ తల, దరవయ సంకభం నపథయంల ఈ వృద
థ క పరస
జ తయ ఆర
వసకననపడ ఉపధ వృద

రట అంచన వయటంల పరభతవం ఈ అభపరయనన పరగణనలక
తసకననట
కనపంచటం లద. మంద ఉపధ నవదకలన మఖయంశల పరశలద

ద ం.
యపఎ-1 అధకరంల ఉనన మదట మడళ
ల అంట 2005-2008 మధయ కలంల అదనంగ 24 లకల
ఉపధ అవకశల కలపంచబడ
డ య. అంట సంవతసరనక సగటన ఎనమద లకల చపన ఉదయగల

వచచయ. 1999-2000 నండ 2004-2005 మధయకలంల సధంచన ఉపధ కలపన రట కంట ఇద చల
తకకవ. అంతకద. 1983 నటక భరత ఆర
ల మందక ఉపధ
థ సంవతసరనక 239 మలయన
థ క వయవస
కలపంచగల సమర
ల క పరగంద. అంట పదళ

థ యంత ఉంట, 1993 నటక ఈ సమర
థ యం 314 మలయన
కలంల 75 మలయన
ల మందక అదనంగ ఉపధ అవకశల కలపంచగల పరస
థ తక చరంద. అయత
సంసకరణల తరవత కలంల ఈ ఎదగదల వగం కనసగలద. 1983 త పలచ చసత 1993, 2000
మధయ కలంల స
ధ ల గణనయమైన మరప వచచంద. అయత వృద
ధ రట
థ ల జతయతపతత, ఆర
థ కభవృద
వగనక అనగణంగ ఉపధ కలపన సమర
థ యం పరగలద. సంసకరణల వగంత పట ఆర
థ ల
థ క వయవస
ఉపధ కలపన సమర
థ యం పరగలదనన వషయనన పరభతవం వడదల చసన ఈ గణంకల రజవ
చసతననయ. 1993-2000 మధయ కలంల 338 మలయన
ల మందక ఉపధ అవకశల కలపంచగ 20002004 మధయ కలంల 385 మలయన
ల మందక ఉపధ అవకశల కలపంచగలగంద భరత ఆర
థ .
థ క వయవస
1991 తరవత జనభ పందకల వచచన మరపల పరగణనలక తసకంట ఈ వృద
ధ రట ఇంక
తగ
ట ంచ పన
గ పతందనన వషయం వసతవం. 2001 జనభ లకకల పరకరం మతతం జనభల కష
చయగలగన వయససనన వర 58 శతంగ ఉననర. 2010 జనభ లకకల
ఈ సంఖయ మరంత

పరగనంద. అంట మతతం 2001 నటక భరత జనభ 99 కట
ల అనకంట, కడఎడంగ 60 కట
ల మంద
పన చయగలగన వరననర. ఇందల పరభతవ లకకల పరకరమ 2000 నటక 33 కట
ల 80 లకల మంద,
2004 ల 38 కట
ల 50 లకల మంద ఉపధ పందగలగర. అంట శరమంచగలగన జనభత పలసత
నరదయగం 50 శతనక పైగ ఉంట మతతం జనభత పలసత నరదయగం 15 శతనక దగ
గ రగ ఉంటంద.
ఏ దశ ఆర
థ ల అయన 15 శతం ఉతపదక సమర
థ యం నరపయగంగ పడ ఉంట ఆ దశ ఆర
థ క వయవస
థ క
వయవస
అంతగ
వనకబడనట
అన
వర
చపపనవసరంలద.


ఈ కలంల మతతం శరమశకత మరకట‌ 46 కట
ల క చరకంద. పన చయగలగన సమర
థ యం ఉనన పరజల
రట ఈ కలంల బగ పరగంద. పరభతవ అంచనల పరకరమ ఈ రట 2.85 గ ఉంట ఉపధ కలపన
కవలం రండ శతంగ మతరమఉంద. అంట సంవతసరనక ఉపధ కలపన వృద
ధ రట శరమ శకత మరకట‌
వృద
ధ రట కంట వనకబడ ఉంద. దనక తడ అంతర
థ క
జ తయ దరవయ సంకభం పరభవం కడ ఆర
వయవస
థ ల ఉపధ కలపన సమర
థ యనన తగ
ట బరల ఐద
గ ంచ వసంద. పరభతవ లకకల పరకరమ 2008 అక
లకల మంద అదనంగ నరదయగ సైనయనక తడ కగ జనవర 2009 నటక అందల 2.76 లకల మంద
తరగ శరమ మరకట
ల క పరవశంచర. అంట వరక ఉదయగల దకకయ. కన అందల జన‌ 2009 నటక
మర లక మపపయవల మంద నరదయగలయయర. అంతకద. సంకభం ఉపధ మరకట‌పై మర
వధమైన పరభవం కడ చపంద. 2004-2008 మధయ కలంల మధయతరగత ఉదయగక సగటన వతనల

8-11 శతం వృద
ధ రట ఉంట 2008 తరవత కలంల ఇద దదప స
థ ద బతక లనైందన చపపవచచ. ఈ
కలంల పరభతవం ఆరవ వతన సంఘం నవదక అమల చయకపయ ఉంట పరస
థ త మరంత
దరణంగ ఉండద. దనక తడ గరమణ పరంతంల రతపవనలపై ఆధరపడ
డ ఉపధ కలపనలన
లటపట
ఉండన ఉననయ. ఈ నవదక మర వషయనన కడ దృష

ట క తసతంద. జతయ గరమణ ఉపధ
హమ పథకనక సంబంధంచన సమసయ అద. గరమణ పరంతంల 57 శతం మంద సవయం ఉపధ
చసకంటననరన నవదక పరసతవంచంద. అందల కడ గరమణ ఉపధ మరకట‌క కలకంగ ఉనన
వయవసయ రంగం ఈ కలంల వృద
ధ రట మందగంచటంత వయవసయ కల వతనలపై ఆధరపడ

మహళల, దళతల, బలహన వర
డ రన
గ లకచందన పరజల ఎకకవ మంద నరదయగం బరన పడ
నవదక చపతంద. అందవల
ల న ఈ వర
ద ఎతతన పట
ట ణ పరంతలక
గ లక చందన పరజల ఈ కలంల పద
వలసవళ
పరభతవం అమల చసన జతయ
ల న వషయనన కడ నవదక గరతంచంద. ఈ పరస

థ తల
గరమణ ఉపధ హమ పథకం వల
ల మడళ
ల ల అంట 2004-005 నటక 221 మలయన
ల గ గరమణ ఉపధ
అవకశల కలపసత 2007-2009 నటక 939 మలయన
ల క పరగందన పరభతవం చపతంద. పైన చపపన
లకకలక ఎన‌ఆర‌ఇజఎ లకకలక మధయ పంతన కదరన పరస
థ తన ఈ గణంకల మందక
తసతననయ. 2010-2015 నటక 63.5 మలయన
చరనననరన కడ
ల మంద అదనంగ శరమశకత మరకట

పరభతవం అంచన వసంద. ఈ అంశనన దృష
ట లక తసకననపడ రనననకలంల నరదయగ మహమమర
మరంత
సవైరవహరం
చయనననట
అర

థ మవతంద.
2004-05 ల మతతం ఉపధల శశవత ఉపధ శతం ఆధరంగ పరధన రష
ట రల వర
గ కరణ
అట
ట డగ


థ య

(పద

శతం

బహర‌,

కంట

ఛతతస‌గఢ‌,

జర
ఖ ండ‌,

తకకవ)
ఒడష,

ఉతతరపరదశ‌

దగవస
థ య
(10

15

నంచ

శతం)

రజస
థ న‌, మధయపరదశ‌ , అససం, ఆంధరపరదశ‌, కరనటక, ఉతతరంచల‌, హమచల‌ పరదశ‌, పశచమ బంగల‌
మధయస
థ య
(15

-

20

జమమకశమర‌,

శతం)

గజరత‌,

అధక

కరళ,
(20


థ య

మహరష
ట ర,

శతనక

తమళనడ,

హ తన
వదయర

అనసరంచ

వభజన

సవయం

శతం-

ఢల

వర

ఉపధ

ఉపధ

రగయలర‌

56.11

నరకరసయల

పైబడ)

పంజబ‌,

కరమకల

హ త
వదయర

కరమకల

హరయన


థ య
కయజవల‌

4.33

39.56

పరథమక

56.03

8.86

35.11

మధయమక

58.94

11.88

29.18

15.75

23.91

60.34

సకండర
హైయర‌

62.33

సకండర

పట
ట భదరల-

25.08

49.45

ఆపైన

12.59

46.29

4.26

2009-10 నంచ 2014-15 వరక అంచనగ చపన జనభ, పనల ఉనన కరమకల రట(ఎల‌ఎఫ‌పఆర‌),
మతతం
కరమకల,
ఉపధ
వవరల...
2009-10

2010-11

మతతం

జనభ

కరమకల

జనభ

2012-13

1177

44.2

(పదలకల
ల )

కరమకల
ష క
వర

(పదలకల
ల )
(%)

ఎల‌ఎఫ‌పఆర‌

2011-12

1193

44.4

520
పరగదల

2013-14

1208
44.8

530

1224
45.1

541

552

2014-15
1239

1254

45.4

45.8

563

574

(పదలకల
ల )

10

10

11

11

11

11

ఉపధ

వృద

రట

రండశతంగ

ఉంట

(పదలకల
ల )

506

516

526

537

548

559

ఉపధ

వృద

రట

2.25 శతంగ

ఉంట

(పదలకల
ల )

506

517

529

541

553

566

ఉపధ

వృద

1993-94

రట

2.50 శతంగ
2004-05

నంచ

ఉపధ

ఉంట

(పదలకల
ల )

మధయకలంల
1993-94

రకం

506

ఉపధ

519

532

వరగ
1999-2000

545

కరమకల

559

572
శతం

2004-05

గరమణ
సవయం

57.96

ఉపధ

వతన

కరమకల

55.76

60.2

42.04

44.24

39.9

1)

రగయలర‌

6.45

6.83

7.1

2)

కయజవల‌

35.59

37.41

32.8

42.23

45.4

57.77

54.5

పట
ట ణల
సవయం

42.29

ఉపధ

వతన

57.71

కరమకల

1)

రగయలర‌

39.40

40.03

39.5

2)

కయజవల‌

18.31

17.74

15.0

కండర వరయయ

Posted by Vikky at 0 comments

Links to this post

Thursday, July 8, 2010
చంచల‌ పట ర ల‌

Published
in
Sunday
supplement
Book,
Prajasakti
July
4th
2010
జన‌ 25 వ తదన కందర పరభతవం భరతదశంల చమర ఉతపతతల ధరలపై నయంతరణలన రద
ద చసత
నర
గ ల ఆహవనంచయ. ఇకపై చమర ఉతపతతల
ణ యం తసకంద. ఈ నర
ణ యనన పరశరమక వర
రంగంల అవధల
ల న వధంగ పరైవట పట
ట బడల వచచపడతయన పరభతవం, 'కంతమంద' మధవల
చపతననర. మరవైపన ధరఘతంత కకవకలవతనన సమనయ పరజనకంపై ఇద కండంత భరం
అనటనక వనకడలసన అవసరం లద. ఈ పరస
నతయ జవతంల చమర ఉతపతతల పతర,

థ తల
చమర ఉతపతతల ధరవరల
ధ పరకరయ, పననల వధనం గరంచ
ల వచచ మరపల, వటక కరణల, శద
తలసకందం.
లకపతంగ
పటరల, డజల, కరసన‌, గయస‌. ఈ నలగ సరకల లకండ ఆధనక మనవడ అతయధనక జవతనన
ఊహంచటం సధయం కద. షమర శతబ
ద ననర కలంగ జతయ ఆర
థ ల ల చమర కలక పతర
థ క వయవస
పషసతంద. పరతయకంచ చమర శద
ధ పరకరయ మదటపరపంచ యద
ధ నక కసతంత మందగ పరరంభమైన
చమర శద
ధ పరకరయత నతయ జవతంల చమర వడదయరన వధంగ పనవసకపయంద. లటకస
కటక మదల, వహనల సననతంగ నడవటనక ఉపయగంచ కందన ననల వరక, ధరంచ బట
ట ల
మదల ఇళ
వరక... అంతందక. మహళల నతయం ఉపయగంచ
ల ల అలంకరంచ కరపట

సందరయసధనల మదల వైదయల రసచచ మందల వరక అననంటలన చమర ఉతపతతల వవధ

పళ
ల ల మనక దరశనం ఇసతయ. ఒకక మటల చపపలంట ''ఎందంద వదక చసన అందంద గలద
'చమర'' అన నర
ధ రంచకవచచ. చమర, దన ఉప ఉతపతతల నండ తయరయయ వసతవల జబత
తయర చయలనకంట కనసం 212 వసతవల జబతన చడవచచ. కంపయటర
ల , కంపయటర
డసకల, ఎరవల, పరగమందల, కృతరమ హృదయల, పస‌మకరస, యసపరన‌, కంటక
ల ద దల,
ట కళ

బయండజల, అతయవసర శసచకతస సధనల, లపటసకక వసతవల, గృహపకరణల, ఫన
ల , బట
ట ల,
ఫట‌బల‌ వంట కరడ వసతవల, తలంటకన షంపల... ఇల చపకంట పత చమర ఉతపతతల
లన సరకల గరతంచటం బరహమ వదయ అవతంద. అందకన శసతజ
ఞ ల మనం పటర రసయనల
యగంల
జవసతననమన
నర
ధ రంచర.
ఇంత

చమర

ఎకకడ

నండ

వసతంద

?

నతయజవతంల అంతగ మడపడ ఉనన ఈ చమర ఎల వసతంద, ఎకకడ నండ వసతంద అనన ఆసకత
కలగటం సహజం. మన దశనక సంబంధంచనంత వరక దశంలన చమర నలవల వలక తస బధయత
భరత చమర సహజవయవల కంపనద. ఈ కంపన ఆధవరయంల అససంలన డగబర, మహరష
ట రలన
బంబ హై, ఆంధరపరదశ‌లన కృష
గదవర బసన‌లల చమర వలకతత కరయకరమల గత మడ

దశబ
ద లగ మమమరంగ సగతననయ. ఈ మధయన రలయనస కంపన కజ బసన‌ల గయస‌ వలకతత
పనల
ల పరవశంచంద. ఎససర‌, గజరత‌ పటరలయం కరపరషన‌, షల‌ అదన వంట మరకనన పరైవట
కంపనల కడ దశంల ఈపనల ఉననయ. ఇక అంతర
జ తయంగ చసకంట బరటష‌ పటరలయం
(బప), షల‌ కంపనల పరపంచంల మడంతల చమర రంగంపై ఆధపతయం కలగ ఉననయ. ఈ
సమదర నలవల భగరభంలన కద. సమదర గరభంల కడ దగ ఉననయ. ఆధనక పట
ట బడదర
వధనం నరసంహవతరంల హరణయకశయపడ పట
ల గ భగరభనన చలచ
ట చలచ పగల బయటక తసనట
చమర బయటక తయటంల ఎపపటకపడ అతయధనక సధనల కనపడతంద. ఇవ కక పరపంచ
ఆర
థ న యధ వధగ కనసగంచందక అవసరమైన చమర ఉతపతత చసతనన దశల, చమర
థ క వయవస
ఉతపతత ఎగమత దశల కటమగ ఒపక‌గ ఏరపడ
డ య. ఇందల ఇరన‌, ఇరక‌, సద అరబయ,
వనజల
వంట
దశల
కలకమైనవ.
ఎకకడకకడ

ఎంతంత....

నతయ జవతంల ఇంత కలక పతర పషసతంద కనకన అంతర
జ తయంగ చమర నలవలపై పతతనం
సంపదంచందక అమరక శతవధల పరయతనసతంద. 2002 నటక అధకరక అంచనల పరకరం
పరపంచంల పరధనమైన చమర నలవలనన దశల గరంచన సమచరనన పరతయకంగ ఇచచన బకస‌ల
చడచచ. 2002 పరమణకంగ తసకవటం వనక వనన ఉద
ద శయం సపష
ట ం. నతన సహసరద బల అమరక
అనసరసతనన యద
ధ నమదం వనక కలక లకయం అంతర
జ తయ ఇంధన వనరలపై పతతనం సధంచటమ.
కలకమైన చమర వనరలనన దశల
నయన భయన అమరక సైనక స

థ వరల ఏరపట చసకన
ఇంధన
వనరల
ఉతపతతన
రజవర
నయంతరసతంద.
శద

పరకరయ

భగరభం నండ వలక తసన మడ చమర యథతథంగ వనయగంచటం సధయం కద. ఎందకంట
ఇద కరబన ఇంధనల సమదయం. ఇద యథతథంగ వడత పరణంతకం. అందవల

ల దనన శద
చయల. ఈ శద
ధ పరకరయలన రవణక ఉపయగంచ పటరలయం, డజల‌, ఇళ
ల ల ల అవసరలక వడ
గయస‌, కరసన‌, ఎరవల తయరల ఉపయగంచ నఫత, కందన ననల, మైనం, తర, వంట ఇతర
ఉతపతతల వలగ చసతయ. 1900 క పరవం నండ చమర శద
ధ చయటనక పరయతనల పరరంభం
అయయయ. తలనళ
ధ పరకరయల 15 బరళ
ల ల జరగ శద
ల చమర నండ ఒక బరల‌ పటరల మతరమ వలక
తయగలగవర. 19 వ శతబ
ద ం చవర రండ దశబ
ద ల ల పరశరమక పట
థ యక
ట బడదర వధనం తరస
చరకవటంత దన అవసరల తరచగలగ స
థ యల ఇంధన వనరల కడ అవసరమయయయ. ఈ
దశగ అనక పరయగల జరగయ. 1913 ల ఇండయనక చందన టసండర
డ ఆయల‌ కంపన ఉదయగ
వలయం బర
ట న‌ థరమల‌ కరకంగ‌ అన పరకరయన కనపట
ట డ. చమర అంట కరబన వయవల
సమదయం
అన
పైన
చపకననమ.
ఈ పరకరయల మడ చమరన బయలర‌ల వస నర
ద టష ఉష
ణ గరత వరక వడ చయటం దవర అందలన

హైడరకరబన
ల న వర చసర
ల జరగ ఈ పరకరయల వవధ ఉతపతతల బయటక వసతయ. మనం
త . వవధ దశల
పరణల
ల చస కరసగర మధననక ఇదమ తకకవ కద. ఈ తలనట పరకరయల ల 15 బరళ
ల చమరన
శద
ధ చస ఒక బరల‌ పటరల బయటక తగలగత, బర
ట న‌ పరకరయ దవర ఒకక బరల‌ చమర నండ
రండ బరళ
ధ పరకరయ సవతంతర పరశరమ
ల పటరల బయటక తగలగతర. నట నండ చమర శద
హదక ఎదగంద. భరతదశంల హచ‌పసఎల‌, బపసఎల‌ కంపనల చమర శద
ధ ల పరధన పతర
పషసతననయ. ఇవ కక గజరత‌ కందరంల పన చసతనన రలయనస పటర కమకలస పరైవట రంగంల
కలకమైనద. మన దశ పరశరమక అవసరలక సరపడనంత చమర నలవల దశయంగ
అందబటల లకపవటంత వదశల నండ పద

ద ఎతతన చమర నలవల దగమత చసకన వటన శద
చస దశయ పరశరమక అవసరలక ఉపయగంచకంటననం. ఈ వధంగ శద

చసన చమర
ఉతపతతలన మరకట‌ చయటనక ఉననవ ఇండయన‌ ఆయల‌ కరపరషన‌, భరత‌ పటరలయం
కరపరషన‌, హందస
థ న‌ పటరలయం కరపరషన‌ వంటవ. వటక తడ ఇండయన‌ గయస‌, భరత‌ గయస‌
అంట రండ రకల గయస‌ బరంల డ మన దశంల మరకట‌ల ఉననయ. పరపంచకరణ వధనల అమల
పరరంభంచన నట నండ కరమంగ చమర, సహజవయవ వలక తతన పరైవట పరం చసత వచచన
పరభతవల, శద
ధ పనల కడ పరైవట రంగనక అపపగంచ దశగ చరయల చపడతననయ. ఇక
మగలంద చమర ఉతపతతల మరకటంగ‌ మతరమ. నట వరక చమర ఉతపతతల మరకటంగ‌ పరతగ
పరభతవ నయంతరణల ఉంద. పరసతతం అమల
ల క రననన నతన వధన దవర ఈ నయంతరణ గల

కలవనంద.
నలవ

నర
ధ రణ-

పననల

చమర రంగం దవర పరభతవనక రండ రకల ఆదయల సమకరతయ. ఒకట మడ చమర
దగమత చసకన సందరభంల వచచ దగమత సంకం. దగమత చసకనన ఉతపతతలన పరశరమక
పరకరయ దవర వనయగనక వలయయ సరకల రపంల మరచనపడ వధంచ సంకల. ఇవ ఎకసైజ
పనన, కరపరట‌ పనన, రయల
ట , డవడండ‌, డవడండ‌ పై పనన, ఇతరమల. ఈ వధంగ మరకట‌ల
వనయగనక వలయన సరకల వనయగదరడక చర కరమంపై వధంచ పననల వర ఉననయ. అవ
వణజయ పనన, వట‌, ఆక
వచచ ఆదయనన అట కందరం, ఇట రష

ట రర పననల. ఇనన రపల
ట ర
పరభతవల పంచకంటయ. బహశ రష
ట ర పరభతవలక వచచ ఆదయంల అబకర ఆదయం తరవత ఈ
రపణ వచచ ఆదయమ ఎకకవ. ఉదహరణక ఢల
ల లంట చట
ల ఒక లటర పటరల ధరల ఎనన
పద
ద ల కలస ఉంటయ చద
ద ం. లటర పటరల ధరన రండ భగలగ వభజంచవచచ. మదట మడ
చమర కనగల నండ శద
ధ వరక అయయ ఖరచ. రండద శద
ధ అయన సరకన మరకట
ల క తచచ
పరకరయల ఉండ ఖరచ. అంతర
జ తయ ధరవరలన పరభతవం నయంతరంచలకపయన పననల వధననన
మతరం నయంతరంచ గలగ శకత దనక ఉంద. అందవల
ల న చమర ఉతపతతలపై పననలన
పనరవవస
థ కరంచటం దవర వనయగదరలపై భరల తగ
గ ంచవచచన నపణల వదసతననర.
కనగల,

శద

ఎకసైజ

పటరల
-

-

ధర

-

-

కమషన‌
లటర

పటరల

ధర

రపయల
రపయల
2.92

-

సంకం

డలర‌

20.42

14.63

సస‌

వణజయ

ధరల

లటర

పనన

వదయరంగ

వరస

తరవత

46.01(పంచటనక

7.2
0.84
మంద)
మరప

చమర ఉతపతతల ధరల
వచచ మరపలక కరణల జతయ, అంతర

జ తయంగ ఉంటయ. జతయ
కరణల అంట పైన చపకనన పననల వధనంల వచచ మరపల. అంతర
జ తయ కరణల అంట
చమర ఉతపతత చస దశల
రత,
అంతర
తయ
ఆర

వయవస
ఉత
ల రజకయ అస


థ న పతనల, డరవటవ‌


వణజయం మఖయ కరణల. ఉదహరణక 2006-08 మధయ బరల‌ చమర ధర కడఎడంగ 180

డలర
ల క చరంద. ఆర
ల గ ఉంద.
థ క సంకభం కరణంగ ఇద తగ
గ పయ నడ షమర 77 డలర
అంతర
పైన చపకనన చమర సంబంధ పద

ద ల ల పద
ద ఎతతన
జ తయంగ చమర ధరల మరనపడల
తడల వసతయ. చమర ధరల చంచలంగ మరతన వంటయ. నష
ట ం వచచ మట ఉండద. ధరల
పరగనపడ ఆ ధరల భరనన పరజల నండ వసల చసతర. పరభతవనక మతరం ఎకకవ రట ఉననపడ
ఎకకవ దగమత సంకం ఆదయం, తకకవ రట ఉననపడ తకకవ దగమత సంకం ఆదయం
వసతంద. మగలన పద
ద లనన వనయగదరల నండ వసల చసవ కనక పద
ద మరప ఉండద.
2010 జన‌ వరక భరతదశంల చమర ఉతపతతల ధరలన పరభతవం నయంతరసతంద. ఇకపై ఈ
నయంతరణ ఉండద. అంట పటరలయం కంపనల అంతర
జ తయ ధరల ఆధరంగ పరత 15
రజలకకసర చమర ఉతపతతల ధరల మరచసకన సవచఛ కలగ ఉంటయ. ఈ రకమైన సవచఛ ఉంట
చమర శద
ధ రంగంల పరైవట పట
ట బడల వసతయననద పరభతవం వదన. అదవధంగ ధరల కడ
తగ
అనక దశల
చమర


థ మన దశల
గ తయననద ఈ వదనల ఉమమడ సరంశం. ఇపపటక వర
ఉతపతతల ధరలన మరకట‌ ధరలత అనసంధనం చశర. అయత అయ దశల
ఎకకడ మరకట‌

మయజలంల ధరల తగ
థ తగతలన
గ న దఖలల లవ. లభల కసం వచచ కంపనల పరజల స
పట
ట ంచకంటయన నమమటం చరవల సననం చసతనన బరహమణడ చరవగట
ట న ఉనన పల చతల
బంగర
కడయం
గరంచ
ఆశపడనట
ఉంటంద
సమ.

పటర

పనన

లకకంచ

వధంబట
ట దనన...

పటరల‌ ధరల అసల ధర (ba రఱష జతఱషవ) కందర రష
ట ర పరభతవల పననల, డలర కమషన‌,
రవణ చర

కలస
ఉంటయ.
మందగ
పటర


అసల
ధరన
పరభతవం ఎల నర
ద ం.

ణ యసతంద చద
పరభతవం మడచమర బయరళ
ల లకకన దగమత చసకంటంద. ఒక బయరల‌క 42 అమరక గయలన

మడచమర పడతంద. 42 గయలన
ధ ం 160 గ తసకంటర.
ల ంట 159 లటర
ల . దనన లకకల సకరయర
అంట ఒక బయరల‌క 160 లటర
ల ననమట. 1 లటర మడచమర (క
ర డ‌ ఆయల‌) ధరన పటరల‌ అసల
ధరగ పరభతవం నర
యస

నద.
అంట
1
లటర
పటర


అసల
ధర = బయరల‌ క
ర డ‌ ఆయల‌ ధర


(రపయలల) కమ 160 లటర
ల . పటరల‌ ధరల పంచన రజన (25.06.2010 న) బయరల‌ మడచమర
ధర 77 డలర
ల గ ఉంద. అంట 77 × 46.39 = ర||3572.03 అననమట. ( 1 డలర 46.39 ర||ల). దన
పరకరం 1 లటర పటరల‌ అసల ధర = ర||3572.03 కమ 160 = 22.33 ( దనన ర||23 గ తసకననర).
ఇక పటరలయం ఉతపతతల ధరల పంచన అనంతరం మన రష
ల షద
ద ం.
ట ర రజధనల పటరల‌ ధరన వశ
పటరల‌

అసల

సంటరల‌

ఎకసైజ‌

డయట

ఎడయకషన‌

సస‌


ర డ‌

కస
ట మస

ఆయల‌

పటరల‌
వయట‌

పై

కస
ట మస

ర||07.59

ధర
(ఇద

ర||15.35

కందర

(సంటరల‌

ర||00.46

ఎకసైజ‌

డయట ర||01.15 (అసల

డయట

ర||01.73

(అసల

(అసల

ధరపై

బడ
జ ట‌ల

ధరపై

ధరపై

33%,

ర||23.00
నర
ణ యంచన
డయట

5%, ఇద

7.5%,
ఇద

ఇద


థ రమైన

ధర)

మద

3%)

కందర

పరభతవ

పనన)

కందర

పరభతవ

పనన)

రష
ట ర

పరభతవ

పనన)

డలర‌

కమషన‌

ర||01.05

రవణ

చర
జ ల

ర||07.17

మతతం
పై

ర||57.50
అంశలలల

కందర

పననల

ర||18.69

(అసల

ధర

మద

81.26%)

రష
ట ర

పననల

మతతం

(అసల

ర||07.59

పననల

ధర

(అసల

ర||26.28

మద
ధరమద

33%)
114.26%)

దనన బట
ట చసత పటరల‌ అసల ధర లటర ర||23 ల. దనమద పననల ర||26.28 ల. పననల అసల
ధరన
మంచపయయననమట.
25.06.2010 న పటరల రట లటరక ర3.50 పంచంద. దనత మరకట‌ రటక సమనమైంద. అంట
అంతక మంద ర||3.50 ల తకకవక ఇచచంద. దన పరకరం పంచకమంద కందరం మనక లటరక
ఇచచన సబసడ ర||3.50. పనన రపంల మన దగ
గ ర తసకననద ర||17. నజంగ కందరం ఇంత కలం
పటరలపై సబసడ ఇచచంద? లక మనదగ

కజసంద?
ఆలచంచండ. పరభతవం మన నండ లటరక

ర||17 పననల రపంల తసకన, లటరక ర||3.50 సబసడ పరకటంచంద. మన నండ తసకనన ర||17
నండ ఈ ర||3.50 న ఆయల‌ కపంనలక చల
ల సత ఆయల‌ కంపనలక నష
ట ం వండద. పరభతవం
పరతయకంగ తన ఖజన నండ చల
రవణ చర
ల ంచ నవసరంలద. పరంతలన బట


జ ల ల కద
మరపలసయ
.
దంత
పటర


ధర
సవలపంగ
మరతంద.
ఇక
డజల‌
ధర
చసన
ఇద
పరస
త.
డజల‌


అసల ధర మద కడ ఇవ పననల, ఇవ మతదల వసల చసతననర. డజల‌ ధర అసల ధర కనన
1.49 శతం తకకవ వననదన మన ఆర
థ క మంతర పరణబ‌ మఖర
జ చబతననర. మనమద ఏద దయ
దలచనట
ల గ చబతననర. కన వసల చసతనన పననల 36 శతం వననయ. ఈ వషయనన మంతరగర
చపపడంలద.
36
శతం
తసకన
1.49
శతం
ఇసతననరననమట.
ఇద
వరస.
యం.వ.

ఆంజనయల,

ఎల‌.ఐ.స.ఆఫ‌

ఇండయ

స.ఎ.బ,

వజయవడ.

పరధనమైన
చమర
సద

నలవలనన
-

అరబయ

మలయన‌

112500

ఇరక‌యనైటడ‌

261750

దశల

అరబ‌

ఎమరటస

బరళ
ల ,
మ.బ,

-

97800

కవైట‌

-

96500,

ఇరన‌

-

89700,

వనజల

-

77685,
-48573,

రషయ
లబయ-29500,
మకసక-26941
నైజరయ-24000,
చైన-24000,
అమరక-22045,
కతర‌

-

15207,

-9947,

హనవర

9200

అలర
జ య-

బరజల‌

8465,

ఒమన‌-5506,
కజకసతన‌-5417,
అంగల-5412,
ఇండనషయ-5000.
డల
ల ల

చమర

పటరల‌

ఉతపతతల

డజల‌

గయస‌

20%

వయట‌

పనన

12.5%

కరసన‌
4%

4%

సంటర‌
సలస

టకస

- కండర వరయయ

Posted by Vikky at 0 comments

2%

2%

2%

2%

Links to this post

Monday, July 5, 2010
ఫై న నస పట
ట బడ పడగ నడన జ 20
జ 20 కటమ సమవశల జన‌ చవర వరంల
కనడలన టరంటల జరగయ. ఈ కటమ
అంతర
పగ

థ క వయవస
ట న
గ ల చపట
జ తయ ఆర
తరవత ఇద నల
గ సమవశం. దనక మంద జ 20
ఆర
ర ల సమవశం జన‌మదట వరంల
థ క మంత
జరగంద. ఈ సమవశల తర, తరమనం గమనసత
పట
థ తజ సంకభం నండ కడ
ట బడదర వయవస
ఏమతరం పఠల నరవలదన సపష
ట మవతంద.
టరంట సమవశల చరచలనన అభవృద
ధ వరసస‌
లట
నయంతరణ
చట

తరగయ.అంతర

ట బడదర వయవస
జ తయంగ పట
ఎదరకంటనన సంకభం నండ పరపంచనన
బయటపడస శకత అమరకక,దన నయకతవంల
పన చసతనన జ 8 క లకపయంద. తలత 97 ల ఆసయ ఆర
థ క సంకభం భరనన మయడనక జ20
వదకగ మరంద. నడ దశబ
ధ ం తరవత (2008 ల) అంతర
థ క సంకభ భరనన మపందక
జ తయ ఆర
మళ
ల జ 20 కవలస వచచంద. అంట అపపట వరక పరపంచ పట
థ మండవ లగలన
ట బడదర వయవస
నలబట
ద ల పట ఎనమద స
థ ంభల జ8 శయశకతల కృష చశయ. ఇంటన
ట టనక దదప నలగ దశబ

నలబట
ల నలమట
ట ఉంచలసన నట
ట డల కసలక చదల పడత ఇళ
ట మవతంద. అటవంటపడ రండ
మర
థ ంభల నడమ కతత స
థ ంభల నలబట
ట పతవటపై భరనన తగ
గ ల. పత స
గ ంచటం దవర మరకంత
కలం ఇంటన నలబట
కట

ట టం. లద పరతగ పడస కతత పనదలపై కతత ఇల
ట కవటం. పట
ట బడదర
వయవస
ల పయయ. దంత మర పననండ కసల అదనంగ చరచ దనన
థ సంకభ భరనక జ8 కసల కళ
నలబట
ల బరసరల వదకగ ఉనన
ట పరయతనం జరగంద. ఆ వధంగ 2008 ల అంతర
జ తయ వయవహరల
జ20
అమంతంగ
బలమైన
ఆర
శకతగ
మందక
వచచంద.
థ క
ఈ పరణమనన అపపట
పలవర వశ

ల షకల ఆహవనంచర. జ20 సరైన దశల నడసత పరపంచ
పట
థ ఏకధృవ పరపంచం నండ బహళ ధృవ పరపంచంగ మరతందన దంతపట
ట బడదర వయవస
సమరజయవద పరపంచకరణ దకడ తగ
ల లనన రజవ చసంద
గ తందన ఆశంచర. ఈ కలల కల
టరంట సమవశం. పరపంచ ఆర
థ న సంకభం నడ నండ బయటక తవటనక గల మర
థ క వయవస
గ ల
ఏమట, ఈ దశగ ఏదశం ఏమ చయగలద అనన చరచక బదలగ జతయ ఆర
థ ల ల పరగ
థ క వయవస
పతనన లట గరంచన చరచ కందరక స
థ నం ఆకరమంచంద. తద పరకటనల కడ దశల తరతమ

లట
తగ
చరయల
పరరంభంచలన
పలపనచచర.

థ యల
గ ంచందక
గత రండళ
ల ల పరపంచ ఆర
ల మర నధల
ద పనల పరమద 11.9 టరలయన‌ డలర
థ ల ఉద
థ క వయవస
కమమరంచర. అయన ఉపధ కలపన, ఉతపత,త
ఎగమతల వృద

ఆశంచన స
థ యక
చరకలకపయందన దశధనతల వచరం పరకటంచర. ఇంత మతతంల అదనప నధల ఆర
థ క
వయవస
ద తగ కనస‌న తరగ బతకంచర. మహ మందయం నపథయంల పరపంచ
థ ల కమమరంచందక మద
ఆర
థ న బతకంచటనక పరభతవల లటత కడన ఆర
థ క వయవస
థ క వధనల అమల జరపన తప లదన
ఆయన
పరతపదంచర.
లటత కడన ఆర
థ క వధనల అంట పరభతవలక వచచ ఆదయం కంట ఎకకవ ఖరచ చయటం
అననమట. ఈ వధంగ చస అదనప ఖరచ ఉపధ కలపన పంచందక, నజ ఆర
థ ల కదలక
థ క వయవస
తచచందక వచచంచలన ఆయన సఫరస చశర. కనస పరత అమల జరగతనన నట ఉద
ద పనలనన
ఈ మలక సతరనన పకకన పట
ల క కమమరంచయ. దంత దరవయ
ట య. పైన పరకనన మతతనన దరవయ మరకట
మరకట‌ల కదలక వచచంద. పద
ద పద
ద దరవయ సంస
ద గ
థ ల లభల పరగయ. తపప ఉతపదక రంగంల పద
మరప రలద. చైన, భరతదశం వంట చట
ల ఉద
ద పనల లకపత ఈ మతరం వసలబట కడ ఉండద
కద. దరవయ మరకట‌ కసతంత ఊపర తసకవటంత దరవయ పట
థ క తరగ
ట బడదర వయవస
కమమలవచచయ. ఈ దరవయ పట
థ కల పరగతనన లట గరంచ గంత చంచకన
ట బడ సమర
అరవటం పరరంభంచర. దనకతడ యరపయన‌ యనయన‌ల దశలక దశల దవళ తస స
థ త
వచచంద. వరస జతయ ఆర
ధ రణక వచచయ
థ ల ల లట తగ
థ క వయవస
ట మనన నర
గ ంచకకపత కష
యరపయన‌ యనయన‌ పరభతవల. జరమన, బరటన‌ల ఈ వదన లంకంచకననయ. అమరక కడ
ఇందక భననంగ లకపయన తననన ఆర
ధ పడ పరస
ద గ వవదనక సద
థ తల ఇయత పద
థ త లద.
థ కస
దంత ఇయ మట నగ
గ ంద. దరవయలట నయంతరణ చరయల గరంచన చరచ కలకక వచచంద. 2015
గడవగ నర
ద శంచకన సంపనన దశల దరవయ లట తగ
గ ంచలన టరంట సమవశల తరమనంచయ.
ఈ పరణమల చసతంట ఉద
ధ వపన చస ఇద తమ
ద పన నపథయంల కనపసతనన కసతంత అభవృద
బలమన దరవయ పట
ల కనపసతంద. బయంకంగ‌ లవదవలపై పనన వధంచ వషయంలన,
ట బడ భవసతననట
పననఎగవతదరల సవర
ట బడ పరభవం సపష
ట ంగ కనపసతంద.
గ ధమలపై చరచ వషయంలన దరవయ పట
దంత కనస పరతపదంచన ఆర
ద తదరల మటక వలవ లకండ పయంద. మరవైపన
థ క వధనల మద
ఆర
థ సరగ
థ క వయవస
ట లక తసకన నబల‌ బహమత గరహత పల‌
గ గడల పడలదనన వషయనన దృష

ద పన వయయంల కత కసత జపన‌ తరహ అనభవల
ర గ‌మన‌ వంట ఆర
థ క వతతల ఉనన ఫళంగ ఉద
పరపంచ ఆర
థ క ఎదరవతయన హచచరసతననర. అంతకద. జ 20 సమవశలక మంద
థ క వయవస
అంతర
ద పనలన యథవధగ
థ వడదల చసన నపథయ పతరంల కడ ఇపడనన ఉద
జ తయ దరవయ నధ సంస
కనసగసత ఆర
ధ క అవసరమైన మగలన చరయల చపడత రననన ఐదళ
ల ల అంతర
థ కభవృద
థ క
జ తయ ఆర
వయవస
ధ సధంచ అవకశల ఉననయన, మతతంగ పరపంచంల
థ స
థ లంగ సగటన రండ శతం అభవృద
మడ కట
ల మందక ఉపధ అవకశల కలపంచ అవకశల వసతయన అంచన వసంద. ఈ పరస

థ తల
ఉద
చసత ఆసయదశల సధంచగలగతయనకంటనన ఆర
ధ కడ పరశనర
ద పన రద

థ కంగ
థ కభవృద
మరతంద. ఈ చరచ మతతం 1937-38 నట కనస, ఆయన పరతయర
ధ లక మధయ జరగన సంవదనన గరత
చసతంద. బరటన‌, మరయ ఇతర యరపయన‌ దశల
రండ పరపంచ యద
ధ సననహల నపథయంల

పరభతవ వయయం భరగ పరగటంత యరప‌ సధయమైనంత తవరగ మహ మందయం నండ
బయటపడగలగంద.
అద సమయంల రజవల
ల పద
ద ఎతతన కత వధంచటం,
డ పరభతవం అమల జరపతనన సంకమ వధనల
పరభతవ వయయనన తగ
ంచటంత
అమరక
ఆర

వయవస
తరగ
సంకభంలక
కరకపయంద.వచతరమమటంట తజ సంకభం నపథయంల అమరక ఉద
ద పనలన కనసగంచలన వదసతంట
యరపయన‌ యనయన‌ దశల పరతయకంచ బరటన‌, జరమన దశల ఉద
కత కయలన

ద పన నధల
నర
ట బడన పరరకంచ వధనల తజ సంకభనక కరణం
ణ యంచయ.ఏతవత చసకంట ఏ దరవయ పట
అయయయ జ20 దశధనతల అవ దరవయ పట
ట బడ పరరకణ వధనల పంచన చరలన చసతననర. ఇద
ఏ ఒకక దశనక కక మతతంగ అంతర
థ క అశనపతంల మర పరమదం ఉంద.
థ క వయవస
జ తయ ఆర
పరపంచ దశల, ఆర
థ క మధవల దరవయ పట
ట బడ పరభవం నండ బయట పడనంత వరక ఈ మప
కనసగతన ఉంటంద.

Thursday, June 24, 2010
డరవటవ‌ ట ర డంగ‌క పదళ

పరజశకత

బజనస‌

డసక

కండర

Sun,

వరయయ

20

Jun

2010,

IST

భరతదశంల ఈకవట మరకట‌ల డరవటవ‌ టరడంగ‌క పదళ
ల నండయ. ఈ పదళ
ల కలంల డరవటవ‌
మరకట‌ లవదవల గణనయంగ పరగయ. 2000-2001 ల తలసరగ భరతదశంల ఇండకస‌లల
డరవటవ‌ వణజయనక అనమతంచర. ఆ సంవతసరం దశంలన అనన స
జరగన

ట క‌ ఎకసఛంజల
డరవటవ‌ లవదవల వలవ 11,477 కట
ల రపయల. ఈ సంవతసరం మ నల
ల ఒకక బంబయ టసక‌
ఎకసఛంజ మరయ ఢల
ల టసక‌ ఎకసఛంజల
ల సగట రజవర లవదవల వలవ 16872 కట
ల . దశవయపతంగ
డరవటవ‌ లవదవల పరగణనలక తసకంట 2010 మ నల
ల న 1.01 టరలయన‌ల ఉననయ. ఈకవట
మరకట‌లకడ నరగ రకకం చతల మర దంత పలచ చసత డరవటవ‌ మరకట‌ లవదవల ఐద
రట
అధకం. ఇంక చపపలంట ఈ పదళ

ల ల పరపంచంలన డరవటవ‌ మరకట
ల ల మడ అత పద

మరకట‌గ
అవతరంచంద.
డరవటవ‌ మరకట‌ వసతరణ దశగ పరభతవం తసకనన వవధ చరయలన దగవననన పట
ట కల
చడవచచ.
జన‌

2000-

ఆగస

2000-

2001-

సంగల‌

2008-

టసక‌

2000-

జన‌

2002

బంబ

-

నఫ
ట ,

ఎకచంజల

నఫ
ట ల
బంబ

టసక‌

టసక‌

ఫయచరస,

ఆహరతపతతలల ల
దరవయమరకట‌

ఫయచరస

ఫయచరస
ఎక
జ ంజల
ఈకవట
ఫయచరస

ఉతపతలతల

ఫయచరస,
ఇండకస‌ల
టరడంగ‌పై
ఫయచరస

టరడంగ‌క
టరడంగ‌క

అనమత
అనమత

ష నస‌ల
ఆప

టరడంగ‌

పరరంభం

ఫయచరస

టరడంగ‌

పరరంభం

ఉనన

ఆంకల

టరడంగ‌క

రద

అనమత.

గత రండళ
ల ల డరవటవ‌ మరకట‌ అనక కతత పంతల తకకంద. తలత ఈకవట డరవటవ‌లల
ష నస, ఫయచరస
వణజయనక పరమతమైన లవదవల రన రన డరవటవస‌లన ఇతర అంశల స
ట క‌ ఆప

మరయ ఇండకస ఆపనస‌త సహ అనన రకల లవదవలక తలపల తరవబడ
డ య. 2007 డశంబర
ష నస లవదవల మతతం డరవటవ‌ లవదవల
నటక టసక‌ ఆప
ల మడంట రండ వంతల ఉంట ఇండకస
ష నస వభగంల 10 శతం మతరమ లవదవల జరగత
లవదవల 22-33 శతం మధయ ఉండవ. నడ ఆప
నడ 60 శతనక పరగయ. సకయరటస‌ లవదవలపై వధంచ పనన వషయంల సడలంప ఇచచన

తరవత ఈ డరవటవ‌ మరకట‌ల లవదవల ఊపందకవటం సపష
ట ంగ కనపసతంద. ఫయచరస
ష నస వణజయం మరంత తలక కవటంత నడ స
ష నస
వణజయం కంట ఆప
ట క‌ మరకట‌ బరకల ర ఆప

మరకట‌పై కందరకరసతననర. ఆపనస మరకట‌ దవర వణజయంల ఎదరయయ రసకన సమర
థ వంతంగ
ష నస పద
ఎదరకవటనక అవకశం ఉండటంత పట డరవటవ‌లలన మగలన పద
ధ తల కంట ఆప
ధ తల
ఎకకవ సలభయం, అదనప ఆదయనన సంపదంచ అవకశల ఉండటంత బరకల ర ఇతర మరకట‌
ష న‌లక ఎకకవ పరధనయత ఇసతననర. దనకనగణంగన టసక‌ మరకట‌ నయంతరణ
సధనల కంట ఆప
ష నస‌ల వణజయనక అవకశల కలపంచ దశగ పల చరయల తసకంద.
సంస
కల ఆప
థ దర

ఇంత భర స
ల క పైగ లవదవల జరగతనన దన నజసవభవం గరంచ
థ యల టరలయన‌ డలర
సధరణ మరకట‌ ఆపరటర
ల క అంతగ సమచరం అందబటల లద. అంతకద. స
ట క‌ ఎకసఛంజ
నయంతరణ బర
కవలం నలవర డరవటవ‌ కంటరటకలన మతరమ అనమతంచటంత పరత నల

కంటరటకలన పనరద
ధ రంచకవటం కసం పద
ల ంచలస వసతందన వయపరల
ద ఎతతన రసమల చల
వపతననర. ఇందల దగ ఉనన మర సమసయ ఏమటంట దర
ఘ కల డరవటవస‌క సంబంధంచంద.
ఒక సర ఇటవంట దర
ట బడల పట
ట డం అంట సదర
ఘ కలంల మచయరట అయయ డరవటవ‌లల పట
పట
ట బడలన అంత కలం పట నర
ట బడల లక‌ చయటం అంటర.
జ వంగ వదలయటమ. దనన పట
దంత మచయరట కల వయవధ ఎకకవగ ఉండటంత అటవంట వటల
ఎకకవగ పట

ట బడల
పట
ట టనక బరకల ర వనకడతననర. ఇనన పరమతలనన డరవటవ‌ మరకట‌ లవదవల దశంల
టరలయన‌ డలర
ల క చరకందంట పందల కస సంసృకత మరకట‌ల ఎంతగ పరగపయంద సపష
ట ం
అవతంద.
మర వైపన ఓవర‌ ద కంటర‌ ఈకవట డరవటవ‌లక అవకశం ఇవవలసందగ సబపై ఒతతడ
పరగతంద. గత సంవతసరం దశంల డరవటవ‌ మరకట‌న సమకంచ తదపర చరయల
తసకవటనక సబ సవయంగ ఒక కమటన నయమంచంద. ఈ కమట టసక‌ మరకట‌ల ఓవర‌ ద
కంటర‌ టరడంగ‌ తరహల డరవటవ‌ మరకట‌ల కడ ఓవర‌ ద కంటర‌ టరడంగ‌న అనమతంచవచచన
సఫరస చసంద. ఈ లగ అంతర
ట బడదర సంకభం మంచక రవటంత ఈ సఫరసలన
జ తయ పట
కరయరపం దలచల చపట
ట లసన చరయలన పరభతవం వయద వసంద. అయత ఇపపటక భరతదశనక
చందన కనన సంస
ల ల ఓవర‌ ద కంటర‌ డరవటవ‌ వణజయంల నమగమై
థ ల వదశ డరవటవ‌ మరకట
ఉననయ. దంత ఈ పరకరయక మనదశంలన అనమతంచలనన ఒతతడ కరమణ పరగతంద. ఓవర‌ ద
కంటర‌ డరవటవ‌ వణజయనన నయంతరంచటం దవర అంతమర పట
ల ందక
ట బడల వదశలక వళ
పరభతవం అవకశం కలపసతందన, ఈ పరకరయక దశంలన అనమతసత సదర వణజయనక వనయగంచ
పట
ట బడల దశంలన ఉంటయననద వర వదన. కర
ణ టకల సలఫ ఫైననస వైదయకళశలలక
అనమతంచ, ఆంధరపరదశ‌ల అనమతంచనందన శకత కలగన వర కర
ల చదవకవటంత మన
ణ టక వళ
రష
ల తననయన, దనక బదలగ రష
ట రం నండ డబబల తరల వళ
ట రంలన సలఫ ఫైననస వైదయ కళశలల

ల గ ఉంద పై వదన. ఇటవంట
థ పంచటనక అనమతంచలన గతంల కంగరస‌ పరభతవం వదంచనట
వదనలతన డరవటవ‌ మరకట
నషధత ఉతపతలతల వణజయనన అనమతంచ దశగ పరభతవంపై వసతనన

ఒతలతళన తట
ట కన ఈ మరకట‌న పరభతవం ఎల నయంతరంచనననదనన వషయం రననన కలంల గన
సపష
ట ం కద.

Monday, May 17, 2010
ప ర పంచం నత త న యర పరరకణ భరం !
Published

in

Prajasakti

Business

Watch

May

17th

మ 3 న బజనస‌వచ‌ల గరస‌న ఆదకనందక యరపయన‌ యనయన‌ మందనన మర
గ ల గరంచ
పరసతవంచకననమ. చట
ట చవరక యరపయన‌ యనయన‌ నతల ఆలసయంగనైన మలకననర. దదప
లక కట
ల డలర
ల వలవైన గరస‌ సహయ నధన ఏరపట చసందక అంగకరంచర. ఈ నధ యర
పరరకణ నధ అన పలవటం మరంత సబబగ ఉంటంద. గతంల చపకననట
గరస‌ పతనం

కవటనక అంగకరంచటం అంట యర కరనసపై అంతర
ల న
జ తయ వశవసనన కలపవటమ. అందవల
మ మదటవరంల యరపయన‌ యనయన‌ నతల కసరతత అంత ఈ వశవసనన నలబట
కన
దశగ

సగంద. యరపయన‌ యనయన‌ ఆవరభవ కరమంల లసబన‌ ఒపపందం ఒక మఖయ ఘట
ట ం. ఈ
ఒపపందంలన ఆర
ట కల‌ 12.2 ల '' సభయ దశల పరకృత వైపరతయలక గరైనపడ, లద ఇతర భర
నష
ట నక గరైనపడ మగలన దశల సదర సభయ దశనన ఆదకవల'' అన ఆదశసతంద. ఈ ఒపపందం
కంద తజ గరస/యర పరరకణ చరయల పరరంభమయయయ. స
థ లంగ యరపయన‌ యనయన‌,
అంతర
థ ఐఎంఎఫ‌ల సంయకతంగ రపందంచన పథకం ఇద. ఈ ఒపపందం
జ తయ దరవయ నధ సంస
దవర మతతం యరపయన‌ యనయన‌ దరవయ వయవహరలన పరయవకంచ అధకరం ఐఎంఎఫ‌క
దఖల పరచర. 1999 లటన‌ అమరక దశల రణ సంకభం తరవత పరధనయత తగ
గ పయన ఐఎంఎఫ‌
తరగ

రపంల
తన
పరయవకణ
వధలక
తరతసంద.
పట
మఖయంగ పరశలంచలసనవ. యరజన‌ల దశలక దశల

ట క-2 ల చవర రండ పయంట
రణబరన పడటంత అంతర
ఆయ పరభతవల నధల సమకరణ కసం వడదల చస

జ తయ మరకట
బండ
ల క ( నషనల‌ సవంగస సర
థ ల రణ సకరణ ఒపపందల) మరకట‌
ట ఫకట‌, పరభతవరంగ సంస
ఆదరణ కరవైంద. లవదవల స
థ ంభంచయ. స
థ ంభంచన లవదవలన పనఃపరరంభంచకండ దరవయ
చలమణ సధయం కద. అందవల
ల ఏకంగ యరపయన‌ యనయన‌ సంటరల‌ బయంక ఈ రణ
పతరలన, బండ
ల న కనగల చయలన నర
ణ యంచటం జరగంద. అద సమయంల అంతర
జ తయ దరవయ
మరకట‌ల జరగ ఇటవంట లవదవలనన రటంగ‌ ఏజనసల అంచనలన పరమణంగ తసకంటయ.
రటంగ‌ ఎజనస అంట మరకట‌ల బండ
ల వడదల చస సంస
థ , పరభతవం ఆదయ వయయల పరశలంచ
ఈ బండ
ధ రసతంద. రణ
ల దవర సకరసతనన రణల చల
ల ంచగల స
థ తల ఉననయ లద అననద నర
చల
ల ంప సమర
థ యం ఆధరంగ గరడల ఇసతర. యరపయన‌ యనయన‌ల కనన దశల ఆర
థ క

థ తగతల శధలవస
థ క చరకవటంత రటంగ‌ బగ పడపయంద. రటంగ‌ లన దశల వడదల చస
బండ
ల న ఎవవర కనగల చస పరస
ల న పై పట
థ త లద. అందవల
ట కల చవర లకజ. రటంగ‌
పరమణలత నమతతం లకండ యరపయన‌ యనయన‌ పరభతవల బండ
కనగల చయటనక

సంటరల‌ బయంక గరన‌ సగల‌ ఇచచంద. అంట ఒకరకంగ చపపలంట అమరకల బయంకల,
నయంతరణ సంస
ల ననమట. దన పరయవసనం
థ ల, రటంగ‌ ఎజనసల సబ‌పరైం రణలక ఆమదం ఇచచనట
తతకలకంగ యర బండ‌ మరకట‌లన, దరవయ మరకట‌లన కదలక వచచన దర
ఘ కలంగ యర
సంకభం అనన దశలన ఆవహంచటనక మర
ధ ం అవతంద. అంట గరస‌, సపయన‌, పరచగల‌,
గ ం సద
ఇటల దశల వడదల చస బండ
ల న మగలన దశల
ల న దరవయ సంస
ల క
థ ల కనగల చసతయ. ఈ కనగళ
గతంల ఆయ పరభతవల హమ ఉంట ఇపడ ఏకంగ యరపయన‌ సంటరల‌ బయంక హమగ
ఉంటంద. తదవర యరపయన‌ యనయన‌ దశల
ల న నష

ట ల, కష
ట లనన సంటరల‌ బయంక వద
కందరకృతమవతయ.యరపయన‌ యనయన‌ బడ
ట లక మర దశం
జ ట‌ రపంల ఒక దశంల నష
బమ పథకల అమల జరగతయ. ఉదహరణక గరసల జరగ నష
ట లన పడచకవటనక జరమన
బడ
థ త అంతమంగ యరజన‌ల రజకయ
జ ట‌ వట నండ నధల వచచంచలస వసతంద. ఈ పరస
అస
థ రతక దరతసన ఆశచరయపడలసన పన లద. ఇపపటక ఈ ఒపపందం తరవత రైన‌, వసట‌ఫలయ

ల జరమన‌ అధకర కటమ చవదబబతననద. దంత ఐఎంఎఫ‌ ఆదశలక అనగణంగ
థ నక ఎననకల
వధంచలసన సంకభ నవరణ పనన వంట కతత పననలన నరవధకంగ వయద వసంద జరమన‌
పరభతవం. పరచగల‌ కడ ఈ తరహలన నతన పననల వడ
ధ మవతంద. గరస‌ల పల
ల బకన
డ నక సద
ఆగరహ జవలల ఈ దశలక వసతరంచటం అనవరయం. ఈ వధంగ ఇపడ దశయ సరహద
ద లక
పరమతం అయన సంకభనన యరజన‌ సరహద
ధ ం అయంద.
ద లక వసతరంచటనక రంగం సద
ఈ అవగహనల మర మఖయమైన అంశం యరజన‌లన అనన దశల పరరకణ, పనరవస చరయల

పల పంచకవలనన షరత. ఈ షరత ఆచరణల ఏ రపం తసకంటంద పకకననన పట
ట కన
పరశలసత మర వషయం సపష
భగంగ పరభతవల తసకన పదప

ట మవతంద. ఈ షరత అమల
చరయల యర జన‌ల ఎగమతల, దగమతలన పద
ద ఎతతన పరభవతం చయనననయ. ఇయ
బడ
ట‌ల
ఆయ
దశల
వటల
నషపత

అనగణంగన
440
బలయన‌ యరల భరనన ఆయ దశల


పంచకంటయ. మరవైపన ఐఎంఎఫ‌ వడదల చస 250 బలయన‌ యరల భరనన మతతం ఐఎంఎఫ‌
సభయ దశల పంచకవల. అంట గరస పరరకణ భరం ఎంత కంత భరతదశ పరజనకం కడ
మయలస ఉంటందననమట. ఈ పయకజన అమల చయలంట జరమన 187 బలయన‌ డలర
ల భరనన
మయల. ఇద జరమన పరభతవ రణంల ఆర శతం. అదవధంగ ఫరనస 143 బలయన‌ డలర
ల భరం,
ఇటల 122 బలయన‌ డలర
ల భరనన మయల. మగలన దశల కడ ఇద తరహల తమవంత భజనన
అరవ ఇవవలస ఉంటంద. తతపరయవసనంగ ఆయ దశల ఆర
థ క వయవహరలన ఈ పయకజ పరభవతం
చయనననయ. ఏ వధంగ చసకనన గరస పరరకణత పరరంభమైన యరజన‌ చరయల చవరక

యర

పరరకణ

యరపయన‌

భరనన

మతతం

బయలవట‌క

పరపంచ

ఎవర

దశల
ఎంత

నతతన

పట
ట య.

చల
ల ంచర

?

యరప‌ ఆర
థ రతవనక గన యరపయన‌ యనయన‌ నధ నండ 60 బలయన‌ యరల
థ క స
కటయంప
ఈస
థ రతవనన సధంచందక సభయ దశల అందర 440 బలయన‌ యరల వలవైన రణల మంజర
చయల.
250

బలయన‌

యరల

నధన

ఐఎంఎఫ‌

సమకరచల.

ఈ వధంగ ఏరపటైన నధనండ ఏ దశమైన సహయం పందలంట సదర దశం ఐఎంఎఫ‌ కనసననల

సంసకరణల
అమల
చయల.
యరపయన‌

సంటరల‌

బయంక

యర

సభయ

దశల

బండ
ల న

కనగల

చసతంద.

బండ‌ మరకట‌ల కదలక తచచందక రటంగ‌ ఏజనసల పరమణలన తరసకరంచ కనగళ
ల చయటనక
అంగకరం
కదరంద.
అయత ఈ చరయల యర జన‌క స
థ రతవనన సధసతయ అననద కలక పరశన.
Posted by Vikky at 0 comments
Links to this post

Monday, May 10, 2010
జతయ సహజవనరల వనయగ వధనం కవల

నలగళ
ల పట కర
ల కపైగ కటంబవవదల
ల న మగ
ట ల లన, ఆరళ
గ న కజ బసన‌ గయస‌ ధర వవదం
ఎట
కలక
ఒక
కలకక
వచచంద.
కటంబ
వవదం,
పర

తవ
నరవకం,
అధకరల కమమకక, కంపనల

లభపక కలస కజ బసన‌ గయస‌ ధర నర
ణ యంచ పరకరయన వవదసపదంగ మరచయ. ఈ తరలనన
తలగసత శకరవరం నడ అతయతననత నయయస
థ నం రండ వషయల సపష
ట ం చసంద. మదటద,
కరపరట‌ రంగంల కటంబ వవదల నయయ వయవస
థ పరధలక రవన పరకటంచటం మదటద కగ
జతయ సహజసంపదపై సంపర
హకక
పర

తవనదనన,
పరజ పరయజనల దృష
ట ల పట
ట కన వటన

సమగరంగ వనయగంచకనందక వధనం రపందంచ హకక పరభతవనక ఉందనన రలంగ‌ రండద.
ఈ తరపపై వచచన వయఖయనల గమనసత ఆశచరయం కలగతంద. మదటగ కటంబ వవదల
పరతయకంచ ఆసత వవదల, ఒపపందల నయయవయవస
పరధలక వసతయ రవ అనన పరశనన

తసకందం.
పరత కటంబంలన ఆసత పంపకల జరగతయ. ఇదమ కతత కద. పరత కటంబంలన తల
ల దండ
ర ల
పల
ధ మ.
ల లక తల వట అపపగసత వలనమ రయటం కడ కతతమ కద. వరసతవప హకక చట
ట బద
ఒక వళ తల
ల తండ
ర ల వలనమ రయకండ గతంచన పకంల వరసతవ హకక చట
ట ం దవర
ఆసతవవదల పరషకరంచకవటం మనం చసతన ఉననమ. ఇటవంట వషయల
ల వలనమ, లద ఒక
ఒపపందం ఉండ కడ వవదల వచచనపడ పరషకరంచకవటనక ఈ వలనమ, ఒపపందం ఒకకట
ఆధరం. దశంలన నయయస
జరగతనన సవల‌ దవల
అతయధకం అటవంటవ. చవరక


థ నల
కటంబ సభయల ఒక అంగకరనక వచచ రజ పడటమ లద కర
ఇచచన తరప ఆధరంగ

నడచకవటమ జరగతంద.ఇద నతయం మనం చసతనన వషయం. మర అంబనల కటంబ
ఒపపందం మతరం నయయ వయవస
థ పరధలక రదన అతయననత నయయస
థ నం ఎందక భవంచంద
ధరమసనంల కరచనన మగ
ల న ఆసత
గ ర నయయమరతలక తలయల. ఇద సతరం అయత కటంబల
వవదలననంటన
నయయవవవస
పరధ
నండ
మనహయంచచచ
కద!

ఇక రండ వషయనన పరశలద
ల మంట‌ల చరచ జరగవరక
ద ం. 2008 ల ఈ వవదంపై పద
ద ఎతతన పర
పరభతవం కజ బసన‌ గయస‌ ధర వషయంల తన నమతతమత
రలననన
వదన
ఎతతకంద. పర
ల మంట‌ల

పరతపకల నలదసన తరవత గన పరకృతవనరలననంటపై పరభతవనద సంపర
ణ హకక అన పటరలయం
మంతర పరకటంచలస వచచంద. రజయంగనన తరగసన వరకవరకైన ఒక దశంలన పరకృత వనరల ఆ
దశ సరవభమతవం పరధలన (చట
ట ం పరభషల దనన సవరన‌ డమయన‌ అంటర) ఉంటయననద
ఇట
తలసపతంద.

వషయనన
గరత చసకవటనక సపరం కర
ల పట మథ మథనం చసత

ట నలగళ
గన మనం తలసకలన పరస
థ త లద. అయన పరభతవం ఈ హకకన వనయగంచకవటంల,
అధకరనన పరదరశంచటంల నళ
ల నమలత వచచంద. అద జతయ రహదరలక అవసరమైన స
థ ల
సకరణ వషయంల పరజల అభపరయలక వసమతత వలవ ఇవవన పరభతవం కజ బసన‌ గయస‌
వషయంల మతరం అంబన అభపరయనక ఎదర తరగ పల
ల తత మట అనకలకపయంద. ఎట
ట కలక
సపరం కర
మందకచచ '' పరభతవధనతల, ఇవ మ హకకల, అధకరల'' అన గరత చయలస

వచచంద. తరప వచచన తరవత ''మ మట నగ
ట కంటంద. ఒకసర
గ ంద'' అన పరభతవం చంకల కట
పరకృత వనరల వషయంల పరభతవం సంపర
ణ హకకదర అన అంగకరంచన తరవత దన వననంట
మర పరశన తలతతతంద. అటవంట పరకృతవనరల వనయగంల పరభతవ పతరక సంబంధంచన పరశన
అద.
పరభతవం నర
ద టషవనరపై తన హకకన గరతంచటంత పట దనన వశల పరయజనల దృష
ట య
వనయగంచటనక అవసరమైన వధ వధనల రపందంచలసన బధయత కడ దనపై ఉంటంద. ఈ
వషయనన కడ పరభతవనక సపరం కర
గరత చయలస రవటం చసతంట పరభతవం ఎంత

బధయతరహతయంగ వయవహరసతంద అర
థ ం చసకవచచ. ఈ బధయతరహతయం ఒకక గయస‌
కటయంపల వషయంలన కద. టలకం రంగనక పరణవయవలంట సపక
ట రం, ఇంధనవనరల
రంగనక కలకమైన బగ
గ , జలవనరల వషయంలన కనపసతంద. ఒకక 3 జ సవల వలం వయటం
దవర పరభతవం ఇపపట వరక 40 వల కట
ల క పైగ ఆదయం పందంద. అద రతల 2 జ సపక
ట రం
సవల వలం వస ఉంట కనసం 20 వల కట
ల రపయల ఆదయం అయన వచచ ఉండద. బగ
గ గనల
కటయంపలన ఇద సతరం వరసతంద. ఇంతట ఆదయ మర
గ ల అవనతపరల పలజస పరభతవ
నరవహణక అవసరమైన నధల సమకరణక పరజలపై భరల పంచలన పరభతవం వదంచటం సగ

చట.
తరగ
వషయనక
వద
ద ం.
పరపంచకరణ నపథయంల పరైవట రంగం పరతయకంచ గతతపటటబడదరల శకత సమర
ధ యల భరఎతతన
పరగయ. దంత పట పరభతవ వధనలన పరభవతం చస శకతకడ పరగంద. దనక అనక మర
గ ల ల పన
చసతయ గతతపటటబడదర సంస
థ ల. వటక అంతర
ట బడ తడైత ఇక చపపదమంద !
జ తయ దరవయ పట
పరభతవలక వళ
ల చపపంద వదం. చసంద వదం. ఈ మయల పడన పరభతవల చవరక తమ హకకల,
అధకరల వదలకనందక కడ సద
ధ ం అవతననయ. కజ బసన‌ గయస‌ ధర నర
ధ రణ వషయంలన
అద లకణం కనపసతంద. రనరన వదయతపతతల గయస‌ పతర పరగతందనన వషయం పరభతవనక
తలస. అటవంట గయస‌ నకపల పరమతంగ ఉననయన తలస. అటవంట పరమత
సహజవనరలన పరజ పరయజనల దృష
థ లక
ట త ఉపయగంచల తపప ఒకట రండ కరపరట‌ సంస
సరవధకరల కట
సపష
థ పై కరపరట‌
థ క వయవస
ట బట
ట పరయతనం తపపన సపరం కర

ట ం చసంద. ఆర
రంగనక సంపర
ణ ధకరం ఇచచందక పరపంచకరణ వధనల మరంత ఊప తసతయ. ఇటవంట
పరస
పరభతవల తమ హకకల, బధయతల తలసకన పరవరతంచలన సపరం కర
హచచరక

థ తల

సమకలన పరధనయత కలగ ఉంటంద. అంతకద. ఒకపడ పరైవటరంగనక అవధల
ల న సవచచ
కలపంచలన చపపన సపరం కర
నడ కలకమైన సవల పరభతవ రంగంలన ఉండలన కడ

పరభతవనక
హతవచపపంద.
అనల‌ అంబన నరమంచ తలపట
ట న దదర వదయత‌ కంపనక కద. ఆంధరపరదశ‌లన పల వదయత‌ ఉతపతత
కందరలత మదల పట
ట నవరతన కంపన ఎన
ట పస నరమసతనన వదయత‌ ఉతపతత కందరలక కడ గయస‌
ఇంధనం అవసరం. అటవంటపడ మఖష‌ అంబనక ఈ గయస‌పై సంపర
ట బట
ట టం
ణ హకకల కట
ఎంతవరక సబబ పరభతవం ఆలచంచల. పరైవట కంపనల ఉతపతత వయయనన ఎకకవ చస చపంచటం
ఇద మదటసర కద. అందలన పరభతవనక సరఫర చయటం అనసరక ఉతపతత వయయం ఒకకసరగ
వందరట
కడ పరగతంద. మఖష‌ అంబన కంపన కడ అద తరహల వయయం ఎకకవ చస

చపంద. పరభతవం అంగకరంచంద. దంత షమరగ మడ డలర
ల గ ఉనన టనన గయస‌ ధర

ఒకకసరగ దదప 9 డలర
ల క చరంద. దంత గయస‌ ఆధరత వదయత‌ ఉతపతత వయయం ఒకకసరగ
మడ వందల రట
పరగంద. ఈ భరం తరగ పరజల నతతన పడతంద. ఈ వషయనన గరతంచటంల

పరభతవం పరతగ వఫలమైంద. ఇపపటకైన కలం మంచ పలద. సపరం కర
ట తరప నపథయంల అంబన
సదరల తమ మధయ ఒపపందనన పన:సమకంచకంటననర. ఇపపటకైన పరభతవం కళ
తరవల.

వశల దశ పరయజనల గమనంల క తసకన గయస‌ ధర నర
ణ యంచటనక ఆర‌ఐఎల‌ కంపనక ఇచచన
వచచల వడ అధకరలన సమకంచల. దనక గన పరభతవం మందగ సహజవనరల వనయగనక
సంబంధంచ నర
ద టష పరమణల ఆధరంగ ఒక జతయ వధననన రపందంచల. ఈ వధనం పరధల
పరకృతవనరల ధరవరల నర
ణ యం జరగల. అపడ పరజనకం ధరల భరం నండ కసతయన ఊపర
పలచకగలగతంద.

Monday, May 3, 2010
గ ర క ట ర జడత ప ర శనర
థ కమవతనన ఆర
థ నం
థ క పనరత

PRajasakti
May3th
2010
గరసల నలకనన ఆర
థ క సంకభం మతతం యరపయన‌ యనయన‌న మంచతతనంద. ఐఎంఎఫ‌,
పరపంచబయంకల ఏట ఏపరల‌ల జరప సమవశల ఈ సర ఏపరల‌ 23-24 తదల
ల మగశయ. మదట

గరసన ఆర
థ క సంకభం నండ ఆదకవటనక అభయంతరల తలపన జరమన ఎట
ట కలక తమ వంత
వట అందసతమన పరకటంచంద. మతతం గరస రణల 300 బలయన‌ యరల. దనమద పరత ఏడద
పరగతనన వడ
ల మద చల
ల ంచలసంద షమర 45
డ భరం 54 బలయన‌ యరల. ఇద కక బండ
బలయన‌ యరల. ఇందల మ మసం చవరక 8.5 బలయన‌ యరల చల
ల ంచలస ఉంద. ఇవనన
కలపకన చసత గరస బడ
ట‌లట
13
శతనక
పై

ట.
యరపయన‌
యనయన‌
పదకండళ
ల కరతం

ఉమమడ కరనసక సంబంధంచన వధ వధనల రపందంచటపడ ఒక ఒపపందం కదరచకంద. దనన
మస
ట రచ‌ ఒపపందం అంటర. ఈ ఒపపందం పరకరం యరపయన‌ యనయన‌ల చర ఉమమడ కరనసగ
యరన అంగకరంచన దశల తమ బడ
జ ట‌ లటన సగటన మడ శతనక మంచకండ
చసకవల. ఇటవంటద మన దశంల ఎన
డ య పరభతవం ఆమదంచన ఎప‌ఆర‌బఎం చట
ట ం. గరస
తకణం ఎదరకంటనన సంకభం నండ బయటపడయటనక కవలసన నధల 145 బలయన‌ల.
పట

ట బడదర వధనం ఎదరకంటనన సంకభం నండ గట
ట కకటనక షమర 5 టరలయన‌ డలర
నధల వవధ రపల
ల కమమరంచన సంపనన దశల, సంపననలమవదమనకంటనన దశల గరసన
ఆదకవటనకఇ 145 బలయన‌ యరల నధన సమకరంచలకపవటం ఆశచరయంగ ఉంద.
యరపయన‌ యనయన‌ మంద నడ రండ పరతయమనయల ఉననయ. గరసన దవళ తయంచటం
ఒకట. గరసన ఆదకవటం దవర గరస ఆర
థ ఎదరకంటనన సంకభనన యరపయన‌
థ క వయవస
దశలనన పంచకవటం మరట. ఈ రండ పరతయమనయల
దనన ఎంచకవలనన వషయంల

యరపయన‌ యనయన‌ దశల మధయ తర
ధ కలంల వవధ
జ నభర
జ నల సగతననయ. పరశచనన యద
దశల మధయ కదరన నట, సట, సంట రకణ ఒపపందల మనక తలస. ఈ ఒపపందల పరకరం
సదర కటమల
ఏ ఒకక సభయదశమైన శతృదడన ఎదరకంటనన పకంల మగలన అనన దశల

దడక గరవతనన దశనక రకణగ నలవల. కడ ఎడంగ ఇద సతరల మద ఆధరపడ ఉనకలక
వచచనవ పరంతయ ఆర
ల . ఇందల యరపయన‌ యనయన‌ ఆవరభవనక 1970 దశకం
థ క మండళ
నండ పద
ఎత

కృష
సగత
ఉత


తర అమరక సవఛచ వణజయ ఒపపందం 90 లల మందకచచంద.
మగలన పరంతయ కటమల సరక, ఏషయన‌, జ8+వంటవ పరధనంగ రజకయ కటమలగన
ఉననయ. పరపర
థ క కటమగ యరపయన‌ యనయన‌ ఆవరభవంచంద. తదవర ఈ
ణ మైన ఆర
యనయన‌లన సభయదశలనన ఉమమడ బయంక, ఉమమడ కరనస, ఉమమడ ఆర
థ క వధనల పరతపదకన
మందక సగతననయ. ఈ ఒపపందం వనక ఉనన సైధ దంతక పరతపదక పట
ట బడదర వధనం
అజయం అనన భవన. పరతయకంచ 90 దశకంల తరప యరప‌ దశల
సషలస
రజయల పతనం


అయన తరవత ఈ భవన మరంత వళ
ల నకంద. దంత అపపట వరక నతతనడక నడసత వచచన
యరపయన‌ యనయన‌ భవన అంగల పంగల మద ఒక కలకక వచచంద. దనకనగణంగన వధ
వధనల రపందయ. ఈ పరస
గరసన ఒంటరగ దవళ తయంచటం ఇయ కసం ఏరపట

థ తల
చసకనన చటరం పరధల సధయం కద. అల చయటం అంట సభయ దశల ఆర
థ రతవనక ఇయ హమ
థ కస
ఇవవలదనన సరంశనన పరపంచనక తలయచయటమ. ఇద జరగత అమరక, డలర‌ ఆర
థ క శకత

సమర
థ యలక దటగ తరమదక వసతందనకనన యర, యరపయన‌ యనయన‌ భవషయతత
పరశనర
అవతంద.
అంతర
దన
పరయవసనల
తవరంగ
ఉండనననయ.
థ కం
జ తయంగ
మగలంద అమరక సంకభ భరనన పరపంచం మతతం పంచకననట
ల గ గరస సంకభ భరనన
యరపయన‌ దశల పంచకవటం. అల చయలంట అంతర
తయ
దరవయనధ సంస
థ త పట

యరపయన‌ యనయన‌ కడ కంత భరనన భరంచల. ఇయల సభయ దశల హదక అనగణంగ
ఈ భరల పంపకం ఉంటంద. అంట ఈ భరంల సంహభగం జరమన భరస,త తదపర మఖయవటల
ఫరనస, బరటన‌ వంట దశల పంచకవల. అంట ఈ దశల తమ జతయ అవసరల కసం
కటయంచకనన నధల
కంత మతతనన తగ

ల ఆయ దశల

గ ంచ గరసక రణల ఇవవల. దనవల
సమజకరంగ వయయం తగ
గరసన దవళ

గ పవటం అనవరయం. అంతకద. ఈ దశల బయంకల
తయంచన బండ
ల వచచ చరతయ. తదవర ఆయ దశల బయంకంగ‌ వయవస
థ ల సమర
థ యం తగ
గ పతంద.
దన
పరభవం
అంతర
దరవయరంగంపైన
పడతంద.
జ తయ
ఈ రండంటల ఏ నర
ల న ఈ మప గరంచ యరపయన‌
ణ యనక వచచన మప అనవరయం. అందవల
దశల పరజల చరచంచకండ చయటనక గరస పరభతవం మస
ట రచ‌ ఒపపందనన అమల చయలన,
బడ
గ ంచలన అట ఐఎంఎఫ‌, జరమనల ఒతతడ తసతననయ. 13 శతంగ ఉనన
జ ట‌లటన 3 శతనక తగ
బడ
పరభతవ

గ ంచటం అంట సమజక, రకణ రంగల
జ ట‌ లటన ఒకకసరగ 3 శతనక తగ
కటయంపల పద
వయయం

ద ఎతతన కతక గరకవల. కనసం 70 శతం వరక ఈరంగల
తగ
గ ంచకవలస ఉంటంద. ఇపపటక పదశతనకపైగ ఉనన నరదయగం మరంత పరగటం ఖయం.
ఐఎంఎఫ‌ మజ అధయకడ కననత‌ రగఫ‌ '' గరస పరభతవం ఈ చరయల తసకకపత అంతర
జ తయ
దరవయపట
ల న
ట బడన ఒపపంచటం సధయం కద. ఈ వషయంల పరభతవం మన మషల లకకంచటం వల
ల న చతతకగతల కవలక చరచంద. ఈ
థ గరస పరభతవ బండ
డ మరయ పర‌ రటంగ‌ సంస
టసండర
సంసకరణల చపట
ట నద ఐఎంఎఫ‌ కడ నధల వడదల చయటం సధయం కద'' అన పరకటంచర.
గరస ఆర
ధ మన
ల పనరవవస
థ ఐఎంఎఫ‌ చతల
థ కరణక గరవటం అంట 70 దశకం నండ వర
థ క వయవస
దశల అమల జరపన ఆర
థ క సంసకరణలన గరస అమల జరపటమ. దన పరయవసనం రజకయ
అస
థ రతక దరతసతందన పరతయకంగ చపపనవసరం లద. పైగ ఈ సంసకరణలన దశయంగ
కనగలశకతన మరంత తగ
ల అర
థ 70,80 దశకల
థ క వయవస
థ క
గ ంచ వసతయ. దంత గరస ఆర
జ ంటన ఆర
వయవస
తరహల అంతర

థ ల దయ దకణయలపై ఆధరపడలస ఉంటంద.
జ తయ దరవయ సంస
ఏ రకంగ చసకనన గరస ఆర
థ క సంకభం పరపంచనన కమమకనన పట
థ క సంకభంల
ట బడదర ఆర
ఒక కలకమైన మలపగ నలవబతంద. అంతర
ల షకల, పరపంచ బయంక, ఐఎంఎఫ‌ వంట
జ తయ వశ
సంస
థ లత సహ ఇపడపడ పరపంచ ఆర
థ 2007 నట సంకభం నడ నండ బయటక వసతందన
థ క వయవస
అంచన వసతననర. గరస పరణమల, గరస పరణమలన పలన పరచగల‌, సపయన‌, ఐర
ల ండ‌, ఇటల (
ఈ దశల మదట అకరలన ఒక చట చరచ పగస అన పలసతననర.) దశల పరణమల పట
ట బడదర
వయవస
థ పనరత
థ నంపై కలకమైన పరశనల లవనతతతననయ.

Monday, April 12, 2010
ద ర వయలబణం పడగనడన ఆహరభద ర త

Published
in
Prajasakti
Business
Watch,
April
12th,
2010
దదప రండ దశబ

వయవస
మర
మర
దర

యలబణం
పడగనడన
ద ల తరవత భరత ఆర


వలవల
ల డతంద. గత సంవతసరం ఎననకల నపథయంల దరవయలబణం పరతకల దశక
చరకననదనపంచన నజనక దన తవరత ఏనడ మందగంచలద. అంతర
ట బడదర సంకభం
జ తయ పట
పరయవసనంగ భరతదశంల కడ దరవయలబణంల పరశరమక ఉతపతతల వట మతద తగ
గ ంద. దంత
2008 నటక రండంకలక చరన దరవయలబణం తరగ 2009 ఫబరవర నటక పరతకల దశక చరంద. నట
నండ పరభతవ అంచన పరకరమ వరసగ 18 నలల పట పరశరమకతపతతల ధరల భరం స
థ నంల

ఆహరతపతతల ధరల భరం ఆర

వయవస

వననడత
వచచంద.
2010-2011
వర

బడ


జ ట‌న
పరతపదసత ఆర
థ క మంతర ఈ సంవతసరం దరవయలబణం 7-9 శతం ఉంటందన హమ ఇచచన బడ
జ ట‌
పర
ల మంట‌ ఆమదం పందన నలరజల కడ గడవక మంద '' దరవయలబణం అదప తపపట
ల ంద''

అంట సలవచచర. కన ఆర
థ క మంతరతవ శఖ పరధన సలహదర కశక‌ బస మతరం దరవయలబణం 5
శతం లప ఉంటందన ఢంక బజయసతననర. బస మటలన లకకపట
ట న దరవయలబణం మరచ చవర
వరనక 9.9 శతనక చరంద. ఫబరవర, మరచల
16 శతనక అట ఇటగ ఉనన ఆహరతపతతల

దరవయలబణం ఏపరల‌ మదట వరనక తరగ 18 శతనక చరంద. దంత ఈ ఆర
థ క సంవతసరం అంత
ఆర
థ రండంకల దరవయలబణం నడన కనసగలస వసతందనన వషయం ఖయంగ కనపసతంద.
థ క వయవస
భరతదశం ఆర

లగన పరధనంగ ఐద అంశలపై ఆధరపడ ఉంటంద. ఉంద. అవ
థ కభవృద
దరవయలబణం, వడ
ల , రతపవనల, మడచమర ధరల, సంపనన దశల ఆర
థ ల తరగ
డ రట
థ క వయవస
సధ తబతక లనకకండ ఉండటం. ఇవనన ఒకదనత ఒకట మడపడ ఉనన అంశల. తల అంశం
దరవయలబణం ఇపపటక అదప తపపందన, పరభతవం పరతపదంచన బడ
జ ట‌ దరవయలబణం పంచదగ
ఉందనన వషయంల వమరశలక మధయ ఏకభపరయం ఉంద. ఈ పరస
దరవయలబణనన అదప

థ తల
చసందక అవసరమైన సమగర వధననన పరతపదంచటనక బదలగ పరభతవం, మఖయంగ రజరవ
బయంక దరవయ చలమణ, వడ
ల నయంతరణ దవర అదప చయలన పరయతనసతంద. మరచ చవర
డ రట
వరంల రప రట
ల , రవరస రప రట
ల పంచటం ఇందల భగమ. రజరవ బయంక వడ
ల పంచటం
డ రట
దవర మరకట‌ల అదనంగ ఉనన రకకం నధల తలగంచలన తరపర‌ వంట దరవయ ఆర
థ క వతతల
వదసతననర. వర సరఫర వైపన ఉనన సమసయలక అంత పరధనయత ఇవవటం లద. 2008 క పరవం
మరకట
లవకడట, దరవయ సరఫర ఈ స

థ యల లద. అయన దరవయలబణం 16 శతం వరక పరగంద.
అపపట
అంతర

జ తయంగ పరగన చమర ధరల కరణం అన పరకటంచ పరభతవం చతల
దలపకంద. ఈ సంవతసరం బరల‌ మడ చమర ధర 70-78 డలర
ఉంటందనన అంచనపై

ఆధరపడ 2010-2011 బడ
డ య. కన నలరజల తరకకమంద చమర
జ ట‌ అంచనల రపందంచబడ
ధర 85-90 డలర
ల క చరంద. కనసం 20 శతం పరగంద. ఈ భరం అంత వర
థ మన దశల ఆర
థ క
వయవస
థ లపై పడతందనటంల సందహం లద. ఇక రతపవనల సంగత సర సర. జన‌, జలై నటక
కన దన పరభవం పరత స
ధ స
థ యల అవగతం కద. చవరక మగలంద సంపనన దశల ఆర
థ త
థ కభవృద
గతల. యరప‌ పరణమల పరశలసతనన వరకవరకైన అంతర
థ అంత తలకగ
థ క వయవస
జ తయ ఆర
కదట పడతందనన నమమకం కలగటం లద. అమరక తజగ ఆమదంచన ఆరగయ బమ చట
ట ం
వలన భరతదశంల ఐట, బపఒ, ఔషధ పరశరమల లబ
ద పందవచచనమ కన మలక ఆర
థ క రంగం
లబ
జతయ ఆర

ద పందటం సధయం కద. ఇటవంట పరస
థ తల
థ న కట
థ క వయవస
ట దట
ట ం చస, ఉపధ
భదరత, ఆహర భదరత కలపంచటందవర శరమశకతన పరతస
థ యల వనయగంచకంట తపప జతయ ఆర
థ క
వయవస
7.7
శతం
వృద

రట
సధంచటం
వలపడద.

కన పరభతవం అనసరసతనన వధనల శరమశకత మరకట‌క పరత స
థ యల పన కలపంచ వధంగ లవ.
ఒకక బఎస‌ఎన‌ఎల‌లన మడ వంత ఉదయగలక ఉదవసన పలకటనక పటరడ కమట సఫరస
చసంద. అదవధంగ నవరతన, మన నవరతన మదల లభల ఆర
ట బడల
జ సతనన కంపనలనన పట
ఉపసంహరణ వధయ శలపై ఉననయ. ఒక కంపనల పట
ట బడల ఉపసంహరణ జరగన తరవత ఉపధ
అవకశల పరగటం మట అటంచ ఉనన ఉపధ అవకశల నలపకనన దఖలల గత రండ
దశబ

ల వృద
ద ల అనభవంల కనపంచటం లద. ఇపపటక గృహనరమణ రంగం, రయల‌ ఎస
ట ట‌ రంగల
రట మందగంచటంత ఈ రంగలన ఆసర చసకన పట
ల దమంద
ట ణలక వలస వచచన కట
అసంఘటత రంగ కరమకల ఆహర భదరతక దరమవతననర. గరమణ భరతంల కట
ల కద
ద ఆకల
కడపల కనసం ఒకక పట తండ గయరంట కసం ఎదర చసతననయ. గరమణ ఉపధ హమ పథకం
దవర పద
ఆదయల నంపతననమన పరభతవ అధయయనల

ద ఎతతన వయవసయ కరమకల చతల
తలపతనన, పరగతనన ధరల భరంత పలచనపడ ఈ ఆదయల అంతంత మతరంగన ఉననయ.
దనక తడ ఆహరతపతతల వషయంల ఫయచరస మరకట‌, ఫరవర
డ మరకట‌లక అనమతంచటం,
అందల కడ వదశ పరతయక పట
ట బడలక అనమతంచ యచనల పరభతవం ఉండటంత ధరల
దపవళక మంద తరజవవల
ల పైకగసతననయ. ఈ పరస
ల ఆహర భదరత చట
థ తల
ట ం గరంచ పరభతవం
చరచసతంద. దనక తడ దరవయలబణం, అంతర
జ తయ చమర ధరల కలస ధరఘతం ఆహరతపతతల
పరధ దట పరశరమకతపతతలన తకంద. ఇద చలదననట
పరభతవం పల రపల

ల పరక సంకల
పంచ

దరవయలబణనన,
ధరఘతనన
మరంత
పంచల
చసంద.
ఈ చరచక గరమణ భరత వసతవకతక ఏ మతరం పంతన లకండ ఉంద. ఎపడ 1973-1974 ల
రపందంచన పష
ట కహర పరమణల పరతపదకన 2010 ల పష
ట కహర అవసరల గరతంచటనక
పరయతనల జరగతననయ. ఈ మడ దశబ
ల కద, అందబటల ఉనన ఆహరంల
ద ల ల ఆహర అలవట

పష
ట కహర మతద కడ మరపతంద. దరవయలబణం కరణంగ సంవతసరం కరతం 20-30 రపయల
ఉనన కల మంచ బయయం ధర నడ 35-45 రపయలక పరగంద. ఈ పరగదలన పరగణలక
తసకకండ పరభతవం అంచనల తయర చస నధల మంజర చసత ఈ నధల ఒక రజ తండక
బదల ఒక పట తండ పట
ట టనక సరపతయ. జతయ ఆహర అవసరల లకకంచటపడ పరభతవం ఈ
మరపలన పరగణనలక తసకవల. కన పదరకం గరంచన మధమధనం ఈ దశగ జరగటం లద.
ఎంతమందన ఆకలగనన వరగ గరతసతరననద అవసరనన బట
ల పరభతవం
ట కక అవకశనన బట
ట అననట
వయవహరసతంద. అంట నజంగ ఎనన ఆకల కడపల నంపల అననద పరతపదకగ కక ఖజనల ఎనన
నధలననయ, ఈ నధల ఎంతమందక సరపతయనన పరతపదకన పదరకనన అంచన వసందక
ఆకస‌ఫర
ధ శసతం పట
ల అర
డ నండ హరవర
డ వశవవదయలయల
ట పచచకనన మధవల లకకల వసతననర.
ఈ వషయం చసతంట మనష పడవన బట
ట మంచం తయర చయటనక బదల ఉనన మంచం
పడవక మనషన తగ
థ క
గ ంచటం అనన సమత గరతక వసతంద. మరతనన జతయ, అంతర
జ తయ ఆర
పరస
థ తల నపథయంల దశంల ఆహరభదరతపై జరగతనన చరచ మరంత వశల దృకఫథంత జరగల.
సంకచత దృకఫథంత కద.

Monday, March 22, 2010
కంభకణం పట
ట బడల ఉపసంహరణ

యపఎ 2 పరభతవం పరతటషతమకంగ తసకనన పట
ట బడల ఉపసంహరణ కంభకణం దశగ నడసతంద.
పరతటషతమకమైన పరభతవరంగ సంస
థ ల గరమణ వదయదకరణ కంపన, జతయ గనల, ఆర‌ఇస,
ఖనజభవృద
ధ సంస

థరమల‌ వదయతపతత కరపరేఎ
షన‌ ే టనపసల
పరభతవ వటల

థ , ఎన‌ఎంఎండస, జతయ
ఉపసంహరణ వయవహరనన పరశలసత న ఈ సందహం నరధరం కదన సపష
మవతంద.
2009-2010

ఆర
రపయల ఆదయనన పట

థ క సంవతసరనక 25000 కట
ట బడల ఉపసంహరణ దవర
సంపదంచలన పరభతవం నర
యంచకంద.
యపఎ1
మరయ
యపఎ
2 మధయ ఆర
ల ఉనన
థ క వధనల

మలక వయతయసనన పరతబంబసత 2009 జన‌ల రష
థ ల ఆసలతల వటల పంద
ట రపత, 'పరభతవరంగ సంస
హకక పరత పరడక ఉంద. అందవల
పరభతవ రంగ సంస

యజమనయంల
మరప లకండ


సధయమైనంత మంద ఎకకవ పరజలక వటలపై హకకల కలపంచందక గన పరభతవం చరయల
చపడతంద' అన పరకననర. పరభతవరంగ సంస
థ ల వటల పరైవట శకతలక కట
ట బట
ట పనక నజకగ
పరభతవం పరభతవరంగ సంస
థ ల ఆసతలపై పరజలక హకకల కలపంచటం అన పలచంద. ఈ వధనం
పరకరం పరభతవరంగ సంస

వటల వకరయంల పరజల తండపతండలగ పల
ల ,

గ నల. లకలద షర
వటల కనగల చయటనక గన మరకట‌న పరజల మంచతతల. కన పరస
థ త దనక భననంగ
సగతందన
దగవననన
పట

తలయచసతంద.

ఈ మతతం పరకరయల మర కలకమైన అంశం దగ ఉంద. షర
కనటనక సధరణ పరజల సద
ధ ం

కకపవటం ఒక అంశమైత మరట పరయవట కంపనల కడ సద
ధ ం కకపవటం. ఈ పరస
థ త
ఎందకచచందనన పరశనక సమధనం వదకటంలన అసల కటక దగ ఉంద. పరభతవం
ఆశంచనంతగ వటల కనగళ
ల క దరఖసతల రలదన ఈ పట
ట కలన సమచరం తలయచసతంద.
అల అన వటల ఉపసంహరణ పరకరయన వరమంచకంట పరభతవ మలక సవభవమ పరశనర
థ కం
అవతంద. అందవల
ల పద
ద ఎతతన పరభతవ రంగ సంస
థ లైన, స
ట ట‌ బయంక‌ ఆఫ‌ ఇండయ, భరత జవత
బమ కంపనలన మరకట‌లక దంచ వర పట
బడలన
వటల కనగళ
ల క పరమయంచంద

పరభతవం. ఉదహరణక గరమణ వదయదకరణ కరపరషన‌ వటల కనగల చయటనక ఎల‌ఐస
3000 కట
ల రపయల వచచంచంద. ఎన‌ఎండస కంపన వటల కనగల చయటనక మర ర.8000
కట
ల ఎల‌ఐస నధల వనయగంచబడ
థ ల, మయచ‌వల‌ ఫండస, ఇతర దరవయ
డ య. ఇతర పరయవట సంస
సంస
థ ల ఈ వటల కనగల చయటనక మందక రలద. తతపరయవసనంగ ఆయ కంపనల
మరకట‌ కపటలైజషన‌ వలవ తగ
గ పయంద. ఫలన కంపన వటల మరకట‌ల వడదలైన దనకంట
ఎనన రట
ఎకకవగ అమమడయత ఈ కంపన మరకట‌ వలవ అంత ఎకకవ ఉననట

ల . మర ఆర‌ఇస,
ఎన‌ఎండస కంపనల మరకట‌ వలవ పంచ దశగ పరభతవ చరయల దహదం చయలదన దనన బట

అర
థ ం అవతంద. మర ఈ పట
ట బడల ఉపసంహరణ పరకరయ దవర పరభతవం సధంచదలచకననద,
నరపంచదలచకననద
ఏమట?

ఇకకడ ఒక వషయనన చరచంచకందం. ఎవరైన షర
ల కనగల చసటపడ ఫలన కంపన లభల,


థ రసతల, అపల, ఇతర లవదవల గరంచ ఆర తసతమ. అపడపడ కలకమైన వషయల
పరభతవం తన ఆశకతతన, అసహయతన కపపపచచకనందక చట
ట ం తన పన తన చసకపతంద అన
పరకటంచటం అలవటగ మరంద. అద తరహల పరభతవం కలక ఆర
థ క నర
ణ యల తసకన బధయత
నండ తపకనందక మరకట‌ తన పన తన చసకపతంద. 'మరకట‌ ధరమం' దనక అంతరయం
కలగంచకడద అన వదంచటం కడ అలవటగ మరంద. ఈ సతరనన మటవరసక అంగకరంచన
ఈ వషయల
ల ఏ కంపన మరగ
డ మరకట‌ ధరమం. ఆ
గ ఉంట ఈ కంపన వటల అమమడవటం సకల
వధంగ చసకననపడ పట
ట కల పరసతవంచన కంపనలననంటల ఎన‌ఎండస, ఆర‌ఇస కంపనల

ఒకట,

థ రసతల, నకర లభలఎకకవ అననద నససందహం. కనసం నరవతన కంపనల
అంతర
ల స
థ నం పందన ఎన
ట పస వటల కడ
జ తయంగ మరకట‌ ఆదరణ పందన ఫరబస 500 కంపనల
కనగల చస నధడ కరవయయడన ఈ పట
ట క తలయచసతంద. అటవంటపడ మరకట‌ ధరమం
పరకరం ఈ కంపనల వటలక గరక ఉండల. కన మరకట‌ ధరమం ఇకకడ పన చయలద. చనన చనన
కంపనల, నమమతరప స
థ రస
థ ల కలగ, మరకట‌ రణలపై ఆధరపడ కంపనల వటల
అమమడయనంతగ పరభతవరంగంలన పద
ద ఎతతన స
థ రసతల కలగ, పరత ఏట లభల సంపదసతనన
కంపనల వటల అమమడకలద. అంట ఇకకడ మరకట‌ మనన మరకట‌ పన చయలదన సదర
పట
ఉపసంహరణ
వదల,
మరకట‌
వదల
అంగకరంచలసవంద.
ట బడల
అల కదనకనన పకంల చట
లవ అనన ధరణల మరకట‌ కడ గడ

డ ద, వసతవకతన
ట నక కళ
గరతంచలద అన అంగకరంచల. ఈ రండంటల ఈ ఒకక వదనన అంగకరంచన పట
ట బడల
ఉపసంహరణ అర
థ ం లన పన అన తరమనంచలస వసతంద. పరభతవం మర ఏ వదన అంగకరసతంద అనన
వషయనన తలసకవటనక సమయం పడతంద.ఈ లగ మరకట‌ అవకతవకల కణనన
పరశలద
ద ం. శకతవంతమైన కంపనల వటలమరకట‌ల పలకబడ కలపవటం వనక ఖచచతంగ
మరకట‌ ఆపరటర
కట
ల జట

ట టం కరణం అయ ఉంటందనన సందహల ఉననయ. ఒక వళ మరకట‌
వవకవంతం అయనదైత షర
ల కంపనల
ల ఒకట కకపత మరటైన వవకవంతంగ వయవహరంచల కద...
మర
్ పబ
మ్ గంప
తద వరక సదర కంపనల వటల అమమడవకపవటం వనక ఉనన
ల క‌ ఇషఉ్య
మరమం ఏమట? పరభతవం టసట‌ బయంక, ఎల‌ ఐస వంట కలకమైన సంస
ల ంచ మర ఈ
థ ల నధల మళ
మరకట‌ సంటమంట‌ కపడలసన అవసరం ఏమచచంద ? ఈ మతతం వయవహరనన వలగలక తసత
తపప పట
ట బడల ఉపసంహరణ పరట పరభతవం ఆడతనన నటకంల నజల, నడల వలగ చడటం
సధయం
కద.
కంపన

ఇషయ

మతద

దరఖసతల

123

డకయ
మన‌

వచచన

11083
142

ఇన‌ఫర

ఐఎల‌ఎఫ‌ఎస‌

టరన‌పర

జబలయంట‌

ఫడస

ఆర‌ఇస
ఎన‌ఎండస
ఎన‌టపస 8480 10515 1.2

5286

కంపయటర‌

Posted by Vikky at 0 comments

9957

Links to this post

67.8
51.3

190

6840

36.0

700

22694

32.4

8941

27.3

328

3486

శతం
86.3

8904

103

ఎఆర‌ఎస‌ఎస‌
ఇన‌ఫనట‌

గరక

10945
12459

3.1
1.3

Tuesday, March 9, 2010
పనన వధనంల మరపత చతల మగలలదంత ?
పరజశకత
కండర

-బజనస‌డసక

Sun,

7

Mar

2010,

IST
వరయయ

బడ
ట ం కలగంద,
జ ట‌ తతంగం పరతయయంద. ఇక మదట బడ
జ ట‌ తరవత ఏయ రంగలక ఎంతమర నష
ఎంతమర పరయజనం కలగంద అనన అంశలపై చరచల, సమకల దృష
ట పడతననయ. మఖయంగ
వష
ల షకల వయకతగత ఆదయ పననల వధనంల వచచన మరపలపై కందరకరసతననర. ఎందకంట ఇద
మరకట‌ల సరకల కదలకపైన, నధల లభయతపైన పరతయక పరభవం చపంచనంద. మరకట‌
వశ
ల షకల, ఆర
థ లనన ఈ పననల వధనంల పరతపదంచన మరప దవర మధయతరగత పరజలక
థ క సంస
పద
వచచన

ద ఎతతన మగల డబబల చతల ఉంటయన వదసతననర. దనకనగణంగన పననల
మరపల దవర మగలన డబబన ఫలన సకంల పట
ట బడల పట
ట ండ, ఇంత కలం తరవత అంత
ఆదయం వసతందనన పరకటనలకపపల తపపలగ కనపసతననయ. నజనక పరసతత బడ
జ ట‌ల
పరతపదంచన పననల వధనం వల
ల పరజల వద
ద అంత ఎకకవ మతతంల నధల ఆద అవతననయ
అనన
వషయనన
పరశలద
ద ం.
తజ బడ
ల షంచమంద 2011 ఏపరల‌ 1 నండ పరతయక పననల
జ ట‌ల వయకతగత పననల వధననన వశ
వషయంల నతన వధ వధనల అమల
ల క తనననట
ల పరభతవం పరకటంచన వషయనన గరతంచకవల.
ఎందకంట పరసతత బడ
జ ట‌ల వయకతగత ఆదయ పనన వషయంల పరతపదంచన కనన పరతపదనల ఆ
లకయనక అనగణంగన ఉననయ. పననల ల శబల
ల పరతపదంచన మరపల వల
ల గతం కంట పరజల వద

అదనప వసలబట ఉంటందనన వషయనన దగవననన పట
ట క రజవ చసతంద. సదర మరపలన
అంతవరక పరమతం చస చసత నజమ కద అనన భవన కడ కలగటం కద
ద . కన ఈ మరపలన అద
బడ
జ ట‌ పతరంల పరతపదంచన ఇతర మరపల నపథయంల పరశలసత తపప నజంగ కలగ పరయజనం
ఏమటననద అర
థ ం చసకవటం సధయం కద.ఇద వధంగ సంతసరనక యభై లకల ఆదయం వచచ
వరక కడ గత సంవతసరం కంట ఈ సంవతసరం అదనంగ 50,000 రపయల తకకవ పనన కడత
సరపతంద. ఇద సందరభంల ఇతర అంశల
తచచన మరపల వల
ఈ మగల ఆదయనన


నరభయంగ ఉపయగంచ అవకశం లకండ చసంద పరభతవం. అదలగ ఇపడ పరశలద
ద ం.

లంగ
చపపలంట

వధంగ
మగలన
డబబన
ఇతర
తకణ
పర

జనకరమై

పనక
అంట
ఇల


కట
ల ,
ట కవటనక మరదనక వచచసత భరం మర రపంల వచచ పడతంద. కవలం కపటల‌ మరకట
ఈకవట, బండ మరకట
బడల
పట
కంటన

రయతల
వల
వచచన
పర

జనం
ల ల పటఒనగడతంద. అంట ఈ ఆదయ పననల వధనంల పరతపదంచన మరపలనన పరజల చతల అదనప
ఆదయం మగలచందక కద. దరవయ మరకట
ల ల పట
ట బడల పరతసహంచందక అననద సపష
ట ం
అవతంద.
ష న‌ మరకట‌న
ఈ ఇచచన రయతల పరధనంగ బండ‌ మరకట‌న, మయచవల‌ ఫండ‌ మరకట‌న, పన
బలపతం చసవగ ఉననయ. పై పద
ధ తల మగలచకనన ఆదయనన మలక వసతల కలపన రంగంల
వడదలయయ బండ
ల పై (ఇన‌ఫరటసరకచర‌ బండ
ల ) ఖరచ పడత మర ర.20,000 వరక మనహయంప
వసతంద. ఆర

రంగంల

వభగనన
కదలంచన
ఆ వభగంల మలకవసతల కలపనక లకల

కట
ల ల నధల అవసరం అన పరభతవం, నపణల కమటల పరకటంచటనన చసతన ఉననమ. ఈ
మరపల దవర పరభతవం సదర నధల కలపంచందక బదలగ మరకట‌ దవర, అంట పరజల దవర
ఆ నధల సకరణక మర
ఎవర

గ ం సగమమం చసతంద పరభతవం. అయత ఈ ఇన‌ఫరటసరకచర‌ బండ
వడదల చసతర అననద కలక అంశంగ ఉంద. అంతకద. బండ
ల దవర వచచ సగట ఆదయం,
వడ
డ నకడ పననల పరధలక తసత నర
ణ యంచంద పరభతవం. పరైవట కంపనలక వడదల చస
అటవంట బండ
ల క కడ ఈ పనన రయతల వరతంపచసత ఇకపై రపయ పట
ట బడ లకపయన పరజల
సమమత దర
లభల దగమంగటనక మర

గ ం తలకపరచటమ అవతంద.
జ గ వల కట
ష న‌ పథకనక
ఈ బడ
జ ట‌ పరతపదంచన పననల వధనంల మర మఖయమైనద నతన పన

సంబంధంచంద. కరమక సంఘల, వమపకల ఒతలతళ వల
నతన పనన‌ వధనం ఇంతవరక

చట
ద దరలక సకం మచయరటత వచచ
ట రపనక నచకలద. తజ బడ
జ ట‌ల ఇపఎఫ‌, పపఎఫ‌ల లబ

ఆదయంపై కడ పనన పరతపదంచర. అంట ఆర
ల మంట‌ ఆమదం పందత
థ క మంతర పరతపదన పర
ఇపఎఫ‌ సకం మచయరటత లక రపయల ఆదయం సంపదంచకంట అందల 60 వల రపయల
పనన రపంల చల
కట
ల ంచలస ఉంటంద. పల
ల ల చదవలక, పళ
ల ల ళక, ఇల

ట కవటనక దచకనన
ష న‌ పథకంల సభయతవం తసకనన పరత కరమకడ,
డబబలపై పనన వట పడతంద. మరవైపన నతన పన
ఉదయగక ఏట పరభతవం వయయ రపయల చపన మడళ
ల పట నధ జమచయనంద. కతత పథకం
పట
ల మజ కల
గ ంచ పరయతనం తపప ఇద నజంగ కరమకలక పరయజనం కలగంచ పరయతనం కద.
ఒకవళ ఎవరైన పరయజనకరమైన వసతవల కనగలచయలన పరయతనసత వర పరస
థ త ఎల
ఉంటంద? వవధ రంగలపై సరవస పనన పంచటం దవర వసతవల, సవల మరంత భరంగ
మరనననయ. ఉదహరణక నరమణంల ఉనన ఇంటక బయంక రణం తసకంట దనపై కడ సరవస
పనన చల
భరం పరగనందననమట. వనమయ
ల ంచలస ఉంటంద. అంట ఇకపై ఇన‌స

ట ల‌మంట
వసతవల కందమంట కడ పరస
థ త అంత తలకగ ఏమ లద. ఉదహరణక పటరలయం ఉతపతతలపై
పంచన భరం అనన రంగల
ధ మవతననయ.
ల న, అనన తరగతల పరజలపైన వడ
డ ంచందక కంపనల సద
అదవధంగ కనస పరతయమనయ పనన (మట‌)ల పరగన భరనన, ఎక
ట మస సంకల రపంల
జ ైజ, కస
పరగన భరనన కంపనల నరగ వనయగదరలపై వడ
ధ మయయయ. ఈ దశలన
డ ంచందక సద
ఎలక
ల 1.5 శతం నండ
ట రనక‌, మరయ గృహపకరణల ఉతపతత చస ఎల
జ కంపన తమ ఉతపతతల ధరల
3.5 శతం పంపదలక ఆదశల జర చసంద. గదరజ‌ కంపన ఉతపతతల బడ
జ ట‌క మంద రండ
శతం తకకవ ధర పలకత బడ
జ ట‌ మరనడ రండ శతం అదనప ధర పలకతననయ. వళ‌పల‌
కంపన తమ ఉతపతతల ననంటపైన సగటన రండ శతం ధరల పంచలన నర
ణ యం చకంద. ఎక
జ ైజ
సంకల పరగటం వల
కర

ల కంపనల తమ ఉతపతతలపై 3000 నండ 50000 వరక పంచత
నర
ణ యంచయ. కతత పననల వధనం దవర చతల మగలన డబబల వచచంచలన మరకట‌లక
అడగపట
సదరలర... ఎంత ఖరచపడతననర, ఎందక ఖరచ పడతననర ఒకకసర

ఆలచంచకండ
మర....
పనన
వచచ

పరధలక

గత

ఆదయం

పరసతత

బడ
జ ట‌

2,00,000

తడ
(మగల)

బడ
జ ట‌

4120

4120

0

5,00,000

55620

35019

20,601

10,00,000

210120

158619

51,501

12,00,000

2,71,919

2,20,419

51,500

15,00,000

3,64,619

3,13,119

51,500

20,00,000 5,19,119 4,67,619 51,500
Posted by Vikky at 0 comments

Links to this post

Wednesday, March 3, 2010
సంసకరణలపై యవ తగ
గ న ప ర భతవం
పరజశకత

-బజనస‌డసక‌కండర

వరయయ

Sun,

28

Feb

2010,

IST

ఊరందరద ఒక దర అయత ఉలప కట
ట ద వర దరట. సంసకరణలన వగవంతం చసందక మన
భరతదశం 2010-2011 బడ
రండ

ద పట వయటమ దనక ఉదహరణ. గతవరం చపకననట
జ ట‌ల పద
దశబ
ద ల సంసకరణల అనభవల మదంప చసకనందక వచచన అరదైన అవకశనన పరభతవం వృధ

చసకందన చపపకతపపద. 1990-1991 సంసకరణలక ఆరంగటరం చసన పరణబ‌ మఖర
జ ,
మనమహన‌సంగ‌, మంటక‌ సంగ‌ అహ
ల వలయల నడ కడ కలక వధన నర
ణ యక హదల ఉననర. పైగ
మదట రండ దశబ
ద ల ల మలక రంగలక పరమతం అయన సంసకరణలన నడ సమజక, అనబంధ
రంగలక కడ వసతరంచటనక వర నతృతవంల పరభతవం నడం కట
ల బడ
ట నట
జ ట‌ పరసంగనన పరశలసత
అర
అవతంద.
థ ం
ఏ దశనక సంబంధంచన ఆర
ధ క వయవస
థ లనైన రండ భగల ఉంటయ. మదటద పరపత వధనం.
దనన వసృ
థ ంల మనటర పలస అంటర. రండద దరవయ వధనం. దనన ఫసకల‌ పలస అంటర.
త తర
పరపత వధనం దవర రజరవ బయంక మరకట
ఉండలసన రకకం నధల, దనక అవసరమైన వధ

వధనలన పరభతవల నయంతరసతయ. దరవయ వధనంల భగంగ పరభతవం మరకట‌ల ఉనన నధల
ఎవర వద
ద క చరచల అనన వషయంల తన వచకణ పరదరశసతంద. ఇందల మఖయమైనద పననల
వధనం. ఏ పరభతవం అయన ఎవర పకపతగ ఉంద అన చపపటనక సదర బడ
జ ట‌ల అనసరంచన
పననల వధనం కలక పరతపదకగ ఉంటంద. పరక పననల (ఎకసైజ‌, కస
ట మస, సర‌చర
జ వంటవ) నటక
95 శతం పరజల జవతలన, ఆదయ వయవయలన నరగ పరభవతం చసతయ. దనక భననంగ పరతకయ
పననల పరధలక వచచ పరజల వట కవలం 5 శతం మతరమ.95 శతం మందపై వధంచ పననల దవర
పరభతవనక ఎకకవ ఆదయం సమకరవచచ. కన ఆ మరక ఆర
థ పై పరతకల పరభవం
థ క వయవస
పడతంద. పద పద కటలయడ ఆర
థ క సతరల పరకరం బడ
జ ట‌ రపందంచమన చపకనన పరణబ‌
మఖర
వరవర వర


గ ల పరజల వరవర మతదల
జ , ''మరకట‌ల నయంతరణల లన ధరల వల
భరలపలవతర. పరతయకంచ శరమజవలపై ఈ భరం ఎకకవగ ఉంటంద'' అనన కటలయన సతరనన
మతరం మరచపయర. ఉతపదక కరమనన దబబతయకండ పరభతవ ఆదయం పంచకవటనక
అవసరమైత జద గృహల (నట సపకయలటవ‌ వయపరల)పై కడ పనన వయలన కటలయడ చపపన
సతరం
మతరం
ఆర
మంతరక
గరతక
రలద.
థ క
పరభతవం చమర ధరల, ఎరవలపై నయంతరణ రద
చసత తసకనన నర

ణ యం మతతంగ 95 శతం
మంద పరజనకంపై భరల మపటంత పట దరవయలబణనన పంచతంద. దంత పట ధరల కడ
పరగతయ. ధరల పరగటం అంట మరకట‌ల పరజల చతల ఉనన రకకం (లకవడట) తగ
గ పవటం
అననమట. ధరల రపంల ఈ నధల చతల మర సంపననలక చరతయ. అద 5 శతం మంద
పరశరమకవతతల, కబరలపై వధంచ పననల పంచటం వల
ల నరగ ఆర
థ పై పడ భరం
థ క వయవస
పరమతంగ ఉంటంద. కన పరభతవం మదట నర
డ ఆఫ‌ డైరటక
ణ యనక పరధనయత ఇచచంద.సంటరల‌ బర
టకసస‌ (సబడట) అంచన మరక కవలం వవదల కరణంగ పరభతవం ఏట పననల దవర రవలసన
ఆదయంల 50 వల కట
ల రపయల కలపతంద. పరభతవం ఈ బడ
జ ట‌ల పరక పననల దవర
వసల చయదలచకనన మతతం ఆదయంల ఇద మడవంత. అంతకద. గత మడ
సంవతసరలగ దశ స
థ ల జతయతపతతల పరతయక పననల వట, కరపరట‌ పననల వట తగ
గ పతందన
ఆర
థ క సరవ సపష
ట ంగ చపపంద. అయన ఈ వషయల సర చయటం దవర ఆదయం పంచకనందక
ఉనన
మర
పరశలంచటనక
పరభతవం
నరకరసతంద.
గ ల
మధయతరగత పరజల మప పందటం కసం ఆదయప పననల
నమమతరప మరపల చసంద.

చడటనక 1,60,000 రపయలక లబడ ఆదయం వచచ వరపై పనన భరం తగ
గ ంచటం దవర వర
చతల ఖరచపట
థ క శఖ కరయదరశ
ట టనక పషకలంగ అవసరమైన నధల అందబటల ఉంచమన ఆర
పరకటంచర. అద సమయంల ధరల నయంతరణన గలక వదలయటం దవర కడచతత ఇచచన రకకనన
ఎడమ చతత లగసకననట
చయటం ఈ ఒకక
ల యయంద. చమర, ఎరవల ధరలపై నయంతరణ రద

బడ
ట‌క
పరమతమై

కసరత
కద.
రననన
కలంల

ధరల
నర

కరమనన మరకట‌ఒడదడకలక అనగణంగ నర
ట బట
ట ంద.
ణ యంచ సవతంతర అధకరనన ఆయ కంపనలక చతల కట
గత నల రజరవ బయంక వలవరంచన ఒక నవదకల '' పరభతవం మరకట‌న పరతకలంగ పరభవతం
చసల తసకనన నర
ణ యల భరం తకణమ పరజలక చరతంద. సనకలంగ పరభవతం చసల
తసకనన నర
యల
పరజలక చరసరక ఆలసయం అవతననయ'' అన పరకంద. అంతర

జ తయ మరకట‌ల
పద
ల రటైల‌ ధరల ఏమతరం తగ
ద ఎతతన పతనం చవచసన గత రండ సంవతసరల
గ య మనం చసతన
ఉననమ. అందవల
ల ఇకపై పరజలపై పడ ధరల భరం ఎగమరత ఉంటంద తపప తరగమఖం పట

అవకశల
లవ.
సంసకరణల వషయంల చపకవలసన మర కలక అంశం వయవసయ రంగంల పరైవట పట
ట బడల

పంచలనన పరతపదన. వదయ రంగంల వదశ వశవవదయలయలక పద
ద పట వయలనన పరతపదన
మఖయమైనవ. పరభతవం మడ‌ గమనంచన రజరవ బయంక కడ ఈ వధనలక మనటర పలసల
ఉనన అవంతరల తగ
గ ంచ వధంగ అవసరమైత రపయ పరత మరకనన అనమతంచందక
వనకడబమన పరకటంచంద. ఆర
థ క సరవల కడ ఇపపట వరక పరభతవం అనసరసతనన సంకమ
వధనల దశ, దశన మరచలన పరతపదంచంద. పశచతయ దశల
ల సంకమ రజయం గరంచ జరగతనన
చరచల సరంశనన భరత పరభతవం తన వధన పతరల ల చపచంచంద. తదవర భరతదశంల సంకమ
రజయం గరంచ జరగతనన చరచక ఆందళనకరమైన నతన కణనన జడంచంద ఈ బడ
జ ట‌.

Monday, February 22, 2010
రననన దశబ
ధ ల భరత‌ పయననన నర
ద శంచ బడ
జ ట‌
Published

in

Prajasakti

Telugu

Daily,

Mon

22nd

Feb

2010,

IST

* 20 సంవతసరల కరతం సంసకరణల పరరంభమైనపడ పరభతవం మందనన మర లకయం, ఐఎంఎఫ‌,
పరపంచ బయంకల నర
భగంగ

ద శంచన కలక షరత, దరవయలట తగ
గ ంచటం. ఈ షరత అమల
తరమదక వచచంద దరవయనయంతరణ చట
థ తజ సంకభ దశ నపథయంల
ట ం. పట
ట బడదర వయవస
దరవయలట నయంతరంచల వద
అనన అంశంపై పద

ద ఎతతన సైధ దంతక చరచ జరగతంద.
అనభవజ
ఞ డైన ఆర
థ క మంతర పరణబ‌ మఖర
జ ఈ శకరవరం యపఎ-2 పరభతవప రండ బడ
జ ట‌న
పర
ల మంట‌ల పరతపదంచనననర. నజనక యపఎ-2 ల ఇద తల పరత స
థ య బడ
జ ట‌ అన చపకవచచ.
ఎందకంట ఎననకల మంద ఓట‌ ఆన‌ అకంట‌ బడ
థ య
జ ట‌ పరతపదంచర. ఎననకల తరవత పరత స
బడ
ద పన పథకల
జ ట‌ పరతపదంచన దనకంట మంద ఎననకల మగయగన రండ, మడ దఫల ఉద
పరకటంచటం మనక తలస. దంత గత సంవతసరం బడ
థ సంకభం
ట బడదర వయవస
జ ట‌ అంత పట
పడగ నడన సగంద. పరసతతం అంతర
థ ఈ సంకభం పగడ నడ నండ బయట
థ క వయవస
జ తయ ఆర
పడతందన చపకసతననర. వర
ధ మన దశల పరతయకంచ చైన, భరతదశల
ఆర

వగం

థ కభవృద
గరంచ
పంఖనపంఖలగ
వవరల
వసతననయ.
తజగ గత వరం వడదలైన పరశరమకభవృద

ద సచకల కడ భరతదశంల పరశరమకభవృద
రండంకల స
పరణబ‌ మఖర

థ యన దటపతందన చపతననయ. ఈ పరస
థ తల
థ య బడ
జ పరత స
జ ట‌
పరతపదంచలస ఉంద. ఈ బడ
జ ట‌క రండ పరతయకతల కడ ఉననయ. జనవర రండ వరంల
చపకననట
గత దశబ
వసరన దశబ


ద ం సమరజయవద పరపంచకరణక సవళ
ద ం. అదసమయంల
వర
ధ మన దశల ఆర
థ ల పరపంచ ఆర
థ ల పట
థ క వయవస
థ క వయవస
ట పంచకంటనన కలం కడ. పలవర
అంతర
ల షకల ఈ దశబ
ద ం చండయ దశబ
ద ం (చైన, భరత‌ల ఆధపతయం
థ కవతతల, వశ
జ తయ ఆర
కనసగ దశబ
ద ం)గ పరగణసతననర. అంట గత మడ నలగ సంవతసరలగ ఈ రండ దశల
ఆర
ద ం పట కనసగ అవకశం ఉందనన
థ క రంగంల పరదరశసతనన పరతభపటవల మర దశబ
అంచనల ఉననయ. అంట దశబ
ధ క కవలసన వధనమర
ద ం పట నరవరమమైన అభవృద
గ దరశనం
చసందక ఈ సంవతసరం పరభతవం పరతపదంచ బడ
ట‌
ఒక
అనహయ
అవకశంగ
ఉండనంద.

మర మఖయమైన పరతయకత ఈ సంవతసరంత కంగరస‌ పరభతవం పవ నరసంహరవనతృతవంల
పరరంభంచన ఆర
ల ంపల
ద ల పరతయయయ. వదశ మరక దరవయ చల
థ క సంసకరణలక నండ రండ దశబ
సంకభంత సంసకరణలక తరతసన పరభతవల వరసగ కద
ద పట వయతయసల మనహ ఈ ధరణన
కనసగసత వచచయ. పరణబ‌ మఖర
ద ల ఆర
థ క సంసకరణలన
జ పరతపదంచ బడ
జ ట‌ గత రండ దశబ
సమకంచకనందక మంచ అవకశంగ ఉంటంద. పరణళక సంఘం అంచనల మరక సంసకరణల
ఫలతంగ తసకచచన అభవృద
ధ అవకశల తరవత కడ 35 శతం పరజల పదరకంల మగ
గ తననర.
పరస
థ తల ఎంతగ దగజరయంట చవరక పరథమక హకకగ గరతసత తపప పరభతవం పరలందరక
ఆహరం పట
థ తక చరంద. ఆహరతపతతల ధరల బహశ చమర సంకభం తరవత ఇంత
ట లన దస


థ యల పరగంద ఇపడనమ.సంసకరణల పరరంభంచ నటక పరభతవం మందనన మలక లకయల
ఒకట రండంకలక చరకనన దరవయలబణం మదపటనగన లంగదసకవటం. దదప ఏడనమద
సంవతసరల పట 5-6 శతనక అట ఇటగ ఉనన ఈ దరవయలబణం తరగ గత రండ సంవతసరలగ

రండంకల దశక చరకంద. గత సంవతసరం వరక వరసగ నలగ సంవతసరల పట కరణంచన
వరణడ సహకరంత అదపల ఉనన ఈ మదపటనగ ఎననకలక మంద ఒకకసరగ కట

తంచకంద.
దంత
దరవయలబణం
పద
శతనక
పైమటగన
మగలంద.
పరసతత ఆర
థ క సంవతసరంల సంకభం కరణంగ దబబతనన పరశరమకతపతత సంవతసరం చవర నటక
కలకనన వయవసయతపతత మతరం కరవ బర నండ బయటపడలద. దంత ఆహరతపతతల
దరవయలబణం 17-19 శతం మధయ ఊగసలడతంద. దన పరభవం మరకట
కనపసతంద. మరవైపన

ఉపధ రంగంల కతతగ కనపసతనన పరగత ఏమ లద. ఐట రంగంల, ఎగమత ఆధరత పరశరమల ల
కసతంత ఉపధకలపన సమర
థ యం పరగన సంపరదయకంగ ఉండ పరశరమక రంగం,
వయవసయరంగంల ఉపధ కలపన తగ
ద పట ఉపధ
గ పయందన పరభతవమ అంగకరసతంద. ఉనన కద
కలపన కడ నరంతరం అభదరత వతవరణంల ఉంద. ఈ పరస
ల పరభతవం పరతపదంచ బడ
థ తల
జ ట‌ ఈ
పరయవసనలన, ఈ పరయవసనలక కరణమైన వధనలన సమకంచలన ఆశంచటం అతయశ కద.
పరభతవం ఈ సమకక సద
ధ మవతంద లద అననద వర పరశన. రండ దశబ
ద ల సంసకరణలన
పరసకరంచకన మగల ఉనన సంసకరణల పరకరయన అంట కపటల‌ అకంట‌ కనవర
ట బలట, వవధ
దశలత సవఛచ వణజయ ఒపపందల, కరమకరంగ సంసకరణల వంట అంశలక ఈ బడ
జ ట‌ల
పరధనయత ఇవవలన పరశరమక వర
గ ల డమండ‌ చసతననయ. అంతకద. పననల రంగంల కడ
సంపననలక, పట
ట బడదర వర
గ నక మరంత రయతల ఇవవలనన డమండ‌ కడ మందకసతంద.
పరతయక పననల పరవరతన నయమవళ, దశవయపతంగ వరతంచ ఒక తరహ వణజయపననల వధనం- గడస
అండ‌ సరవసస‌ టకస(జఎస‌ట)- ఇందల మఖయమైన అంశలగ ఉననయ. 20 సంవతసరల కరతం
సంసకరణల పరరంభమైనపడ పరభతవం మందనన మర లకయం, ఐఎంఎఫ‌, పరపంచ బయంకల
నర
భగంగ తరమదక వచచంద

ద శంచన కలక షరత, దరవయలట తగ
గ ంచటం. ఈ షరత అమల
దరవయనయంతరణ చట
థ తజ సంకభ దశ నపథయంల దరవయలట నయంతరంచల
ట ం. పట
ట బడదర వయవస
వద
అనన
అంశంపై
పద
సైధ దంతక
చరచ
జరగతంద.

ద ఎతతన
యరపయన‌ యనయన‌ సభయదశం గరస‌ తన స

థ ల జతయతపతత కంట 114 శతం అధకంగ అపల
కరకపయంద. 2012 నటక అమరక అపల ఆ దశ స
థ ల జతయతపతతల 77 శతంగ ఉంటయన
బయంక‌ ఆఫ‌ ఇంటరనషనల‌ సటల‌మంట‌ పరశధనల వల
ల డైంద. ఈ పరసతతల ల రననన దశబ
ద ంల
భరతదశం ఆర
థ క ఆధపతయనన పరదరశంచలంట దరవయ లట నయంతరంచటం మఖయమైన షరతగ
పలవర ఉదరవద ఆర
ల షకల వయఖయనసతననర. దరవయలట నయంతరంచకపత
థ కవతతల, వశ
దరవయరంగంల సస
థ రత సధయం కదననద వర వదన. సంకభం నపథయంల అనన పరభతవల వసృ
త తంగ
ఉతపదక, మలక సదపయల రంగంల పట
ట బడల పంచకంట వచచయ. ఈ పట
ట బడల
పరగతననంత కలం దరవయలటపరగత ఉంటంద. అదసమయంల పరైవట రంగ పట
ట బడక గల
అవకశల పరమతం అవత వసతయ. అందవల
ల న దరవయనయంతరణ పరత ఉతపతత రంగంలన,
మలక సదపయల రంగంలన పరైవట పట
ట బడక అవకశల వసతరంపచయలననద వర వదన.
దరవయలట నయంతరణ రండంచల చరయ. మదటద పైద. రండ అంచల భగంగ పరభతవ వయయం
తగ
గన
సబసడలపై
వట
వయలన
వర
పరతపదసతననర.
గ ంచకనందక
బడ
ట దట
ట మైన ఏరపట జరగపయయ.
జ ట‌కంట మంద ఎరవలపై ఇచచ సబసడన కదంచందక కట
గరవరం నట కయబనట‌ నర
ల , డకంటరడల నండ నయటరయంట‌ బస
డ ఎరవల సబసడక
ణ యం వల
మళ
ఆద అవతందన అంచన వసతననర. స
ల టంత కందర పరభతవనక సమర ర.30 వలకట

థ లంగ
చసత రండ దశబ

ఫలతల, పరయవసనల సమకంచ సమగర మనవభవృద
ధ క
ద ల ఆర
థ కభవృద
అవసరమైన వధనలక బడ
కలంల పరపంచ

జ ట‌ పరధనయత ఇసతంద లక రననన దశబ
ఆర
థ కరంగంపై భరతదశ బహళజత కంపనల ఆధపతయం నలపకవటనక అవసరమైన వధనలక ఈ
బడ
పరమతం
అవతంద
అననద
దశం
మందనన
పరశన.
జ ట‌
కండరవరయయ

Posted by Vikky at 0 comments

Links to this post

Monday, February 8, 2010
సంకభం నంచ అమరక గట
ట కకలంట అవట‌ సరసంగ‌ ప ై వట పరషకరం
కద
Published

in

Prajasakti

February

8th

2010

అమరక అధయకడ బరక‌ ఒబమ జతనద
ద శంచ చసన పరసంగం మర సర భరతదశంల ఐట, ఐటస‌
పరశరమల భవతవయంపై చరచన రకతతంచంద. నజనక పరపంచకరణ నపథయంల ఔట‌సరసంగ‌న
తరమదక తచచంద సంపనన దశల. ఆయ దశల
ల 80 వ దశకంల కంపనల ఎదరకంటనన లభల
రట పతనమవతనన నపథయంల ఈ భవన తరమదక వచచంద. బహళజత కంపనల ఉతపదక
కరయకలపల, అనబంధ కరయకలపల భరం తగ
గ ంచకవటనక ఉతపతత కరమం దబబతనకండ కనన
కరయకలపలన భరతదశం వంట దశలక తరలసత వచచర. ఈ వధమైన తరలంపత ఉతపతత
వయయం తగ
గ ంచకగలగయ. లభల రట పంచకగలగయ.అదసమయంల అంతమరక
మనవవనరల వనయగనన తగ
సదర

గ ంచకగలగయ. అంట ఔట‌సరసంగ‌క పలపడతనన దశల
రంగంల నరదయగం పరగత ఉంట ఔట‌సరసంగ‌ దవర సవలందసతనన దశల
ఆయ రంగల


ఉపధ అవకశల పరగతంటయ. దంత పట సమచర సంకతక పరజ
ల వతమక
ఞ నంల వచచన వప
మరపల ఈ పరకరయన మరంత వగవంతం చశయ. దశయంగ ఇనఫసస‌, వపర, టసఎస‌ వంట
కంపనల

అవకశం
ఇచచయ.
థ పనక
అమరక, యరప‌ దశల
ల కంట భననంగ భరతదశంల పరథమక శసత వజ
ఞ న రంగం (గణతం, భతక,
రసయన శసతల)ల వదయర
థ ల అసమన పరతభపటవల చపంచటం కడ వవధ శసతపరజ
ఞ నం
రంగనక సంబంధంచన సవలన మన దశనక ఔట‌సరసంగ‌ చయటనక సంపనన దశల సద
ధ పడ
డ య.
ఔట‌సరసంగ‌ రండ రకల. మదటద వనరల, నైపణయం కసం కనన సవల ఇతర దశల
పరత

చయంచకవటం కగ రండద మరకట‌ అవకశల వసతరంచకవటం ఔట‌సరసంగ‌ వధనలన
అవలంభంచటం. భరతదశంలన బపఒ, ఔట‌సరసంగ‌ పరశరమ పరధనంగ మదట తరహక
చందనదగ చపకవచచ. అందవల
ల న పరపంచ ఆర
థ అతలకతలమవతనన ఈ పరశరమల
థ క వయవస
మతరం నలకడగ ఉననయ. తజగ వల
ల డయన గణంకల పరకరం మన దశంల 71 శతం కంపనల
ఈ సంవతసరం సబబంద నయమకనక గన పథకల సద
ధ ం చసకననయ. సధరణంగ ఔట‌సరసంగ‌
పరశరమల ల డమండ‌న బట
ట తతకలక పరతపదకన సబబంద నయమకం జరగతంద. అంట రననన
ఆర

సంవతసరంల
బపఒ
పరశరమ పద
ద ఎతతన అవకశల వసతయనన అంచనత మందక పతంద.

ఈ పరస
భరతదశనక వసతవల, సవల ఔట‌సరసంగ‌ రపంల తరలంచ కంపనలపై పనన

థ తల
వసతమన, అమరకలన పరశరమక కరయకలపల నరవహంచ కంపనలక పనన రయతల ఇసతమన
ఒబమ పరకటంచర. దంత ఇట అమరక కంపనల
ల న, భరతదశంలన బపఒ పరశరమలన
ఆందళన
మదలైంద.
పరపంచ ఆర
థ క సంకభం కరణంగ భరతదశంలన బపఒ పరశరమ ఆదయం పడపయంద. 20092010 ఆర
ల మర ఎగమతల సధంచన బపఒ పరశరమ 2010థ క సంవతసరనక గన 50 బలయన‌ డలర
2011 ఆర

సంవతసరనక
మర
15
శతం
ఆదయం వసతందన అంచన వసతంద. పరసతతం

భరతదశంల 7 లకల మంద బపఒ పరశరమల ల ఉపధ పందతననర. ఇందల 60 శతం ఆదయం
అమరక కంపనల నండ వసతంద. దంత అమరక ఆర
ల వసతనన మరపల పరతయకంచ బపఒ
థ క వధనల
పరశరమన పరభవతం చస వధనల పట
ల మన దశంల సహజమైన ఆసకత ఉంటంద. గత సంవతసరం ఒక
ఉపనయసంల బంగళరల వణజయ కరయకలపల నరవహంచ పరశరమల కంట బఫలల వణజయ
కరయకలపల నరవహంచ కంపనలక పనన రయతల ఎకకవగ ఇసతమన పరకటంచర. గత నల
జతనద
ద శంచ చసన 70 నమషల పరసంగంల అమరకల దశయంగ ఉపధ అవకశల పంచలసన
అవసరం గరంచ 29 సర
పరసతవంచర. వషంగ

ట న‌ పస
ట పతరక తన సంపదకయంల 2009
సంవతసరంల ఆరగయబమ లకయంగ పన చసన ఒబమ పరభతవం 2010 సంవతసరంల ఉపధకలపన
లకయంత
పన
చయనందన
వయఖయనంచంద.
ఔట‌సరసంగ‌ వల
ల గతంలకడ నరదయగం పరగంద. అయత మగలన పరశరమక, ఆర
థ క సవల
రంగంల కతత ఉపధ అవకశల కనపసత ఉండటం, పరపంచ ఆర
థ కరంగంపై అమరక పతతనం

కనసగత ఉండటంత ఇద పద
కనపంచలద. కన పట

ద సమసయగ అపపట

థ క వయవస
ట బడదర ఆర
ఎదరకంటనన సంకభం పరయవసనంగ అమరక ఆర
ఎదరయయయ.

థ క ఆధపతయనక సవళ
ఉతపదకరంగం, ఆర
థ క సవల రంగం కదలయయయ. దంత కంపనల లభలత పట ఉపధ
అవకశల ఆవరయయయ. అమరకల అధకరక లకకల పరకరం నరదయగం 12 శతం వరక
ఉండగ అనధకరక లకకల పరకరం 18 శతం వరక ఉంద. అందవల
ల న ఒబమ పరభతవ పరధన
ఆర
రకవర చపసతననపపటక

థ గణంకల
థ క సలహదర లర సమమరస ''అమరక ఆర
థ క వయవస
మనవవనరల వృద
ధ వషయంల స
థ ద బత కనసగతన ఉంద'' అన పరకటంచర. ఈ నపథయంల అమరక
ఆర
థ ల ఉపధ అవకశల పంపందంచలసన తకణ ఆవశయకత ఒబమ పరభతవం మందంద.
థ క వయవస
దనకనగణంగన ఔట‌సరసంగ‌క పలపడ కంపనలక ఉనన పనన రయతల రద
చయటంత పట

కతతగ పననల వధంచ అవకశం కడ ఉందన పరకటంచంద. తదవర అదనంగ 241 బలయన
ల డలర

ఆదయం సంపదంచలన అమరక పరభతవం పరతపదసతంద. దన పరభవం రండ రకలగ ఉంటంద.
పరసతతం అమల
ల ఉనన ఔట‌సరసంగ‌ అనకల వధనల వల
ల అమరక కంపనల పరశరమక ఉతపతతల
చకగ
తయరవతననయ.
ఈ వధంగ చకైన పరశరమక ఉతపతతలత పరపంచ మరకట‌న మంచతతతంద. మగలన దశల
పరశరమక ఉతపతతల భర వయయంత కడకననవ కవటంత అంతర
అమరక

జ తయ మరకట
ఉతపతతలత పటపడలకపతననయ. ఈ అవట‌సరసంగ‌ వధనలక సవసత చబత అమరక కంపనల

తయరయయ ఉతపతతల మరకట‌ వలవ పరగపతంద. పరపంచకృతమైన ఆర
థ ల ఒకక
థ క వయవస
కలంపటత ఔట‌సరసంగ‌న రద
చయటం సధయం కడ కద. ఈ వషయనన గరతంచబట


ఔట‌సరసంగ‌క పలపడ కంపనలపై పనన వధసతమన పరకటంచడ. ఈ చరయ కడ ఆయ కంపన
ఉతపతతలన మరంత పరయం చయనననయ. అద జరగత ఇపపటక సంకభం పడగ నడన
పరణలరచతల పట
ట క కరచనన అమరక పరశరమక రంగం మరంత ఒతలతళక లనవతంద.
అంతర
జ తయంగ కనసగతనన ఆధపతయనక సంపర
ణ ంగ సవసత చపపలస వసతంద. దంత అదనప
ఆదయం ఎల ఉనన ఉనన ఆదయం తగ
గ పయ పరమదం ఉంద. ఒక అంచన మరక ఒబమ
పరతపదంచన పననల వధనం అమల జరగత అమరకల తయరయయ పరశరమక వసతవల, సవల
ఖరద 50 శతం అదనంగ పరగనననయ. ఈ పరస
థ త అట అమరక కంపనలక మతరమ కద, ఇట
అమరక పరభతవనక యమపశంగ మరనంద. ఈ పరస
ఔట‌సరసంగ‌ గరంచ ఒబమ

థ తల
బదరంపల ఆచరణక నచకన అవకశల తకకవగ కనపసతననయ. పరసతత ఆర
థ క సంవతసరంల
వలగ చసన మడ తరైమసక ఫలతల
ల ఐట, ఐటస‌ రంగ పరశరమల లభల పరగటం వనక ఉనన
తరకం
ఇద.
కండర వరయయ

Posted by Vikky at 0 comments

Links to this post

Monday, February 1, 2010
రకవరక సహకరంచన ద ర వయ వధనం

కండర
వరయయ,
Prajasakti
Telugu
daily,
February
1st
edition
రజరవ బయంక వడదల చసన పరకటనల తజ చరయల వల
ల దరవయలబణం ఎంతమర అదపలక
వసతంద పరకటంచలద. పైగ ఈ సంవతసరం ఋతపవనలపై ఆధరపడ ఆహరతపతతల, ఇతర
పరశరమకతపతతల ధరల నడవడక ఉంటందన సపష
ఉనన

ట ం చసంద. అటవంటపడ అమల
వధననన మరచటం దవర అందబటల ఉనన పరయజనలన కడ వదలకవటం ఎందక అననద
అర
థ ం కన పరశనగ ఉంద. మరవైపన మరన దరవయ వధనం పరయవసనంగ పరగ ఉతపతత వయయం
పరశరమక ఉతపతతల ధరలపై పరభవం చపనంద. ఇంత వరక పరభతవం అభపరయంల పరశరమక
ఉతపతతల ధరల స
థ రంగ ఉననయ. వయవసయతపతతల ధరల పరగతననయ. తజ చరయల
వయవసయతపతతల ధరల తగ
గ ంచటంల దహదం చయకపగ పరశరమకతపతతల ధరలన కడ
పంచసతయ. ఈ పరస
థ తల పరైవట పట
ట బడలపై వచచ లభలన తగ
గ ంచసతయ. దంత పరైవట
పట
బడల
చలనం
కడ
తగ
పతంద.
ఇద
మరకట
నధల
కరతక
దరతసన ఆశచరయపడలసన


అవసరం

లద.

భరత రజరవ బయంక శకరవరం నడ పరకటంచన వధనం అట ఆర
థ ల రకవరన
థ క వయవస
పంచందక గన, ఇట దరవయలభణనన తగ
గ ంచందక గన దహదపడదగ కనపంచటం లద. మడ
తరైమసం ఆర

ఫలతల
సమకంచన
అనంతరం
పరకటంచన ఈ వధనం మరకట‌ల నధల లభయతన

తగ
గ ంచటమ లకయంగ ఉంద. గత నలరజల నండ పరభతవం ఈ దశగ చరయల తసకనందనన
వషయనన చచయగ వల
ల డసతన వచచర. డసంబర మడ వరంల మజ రజరవ బయంక గవరనర,
పరధన ఆర
థ క మండల సలహదర రంగరజన‌ డసంబరల సధరణంగ కనపంచ ధరల తగ
గ దల ఈ
సర కనపంచకపత మరకట
నధల
లభయతపై
ఆంకల
వధంచటం
ఒకకట
ధరల
నయంతర


సధనంగ ఉంటందన పరకటంచర. జనవర రండ వరంతంల రజరవ బయంక డపయట గవరనర‌
ఉష థరట‌ గృహ నరమణ రంగంల అవసరనక మంచ బకయల పరకపతననయన దనన
నయంతరంచలసన అవసరం ఉందన పరకటంచర. అద వధంగ డసంబరలన వడదలైన మర
పరకటనల బయంకల వద
ద స
ద రంచర. ఆర
థ ల పరబకయల రట పరగతందన నర
థ ల
థ క వయవస
కనపసతనన ఈ లకణలననంటక కరణం మరకట
అవసరనక మంచ నధల అందబటల

ఉండటమనన ఆర
ర ల
థ కవతతల, పరభతవం అభపరయపడంద. వటననంటక తడ జ 20 ఆర
థ క మంత
సమవశంల 2010-2011 ఆర
థ క సంవతసరంల సరళ దరవయ వధనల సమకంచకవలన నర
ణ యంచర.
ఈ నర
భగమ పరభతవం తసకంటనన తజ చరయల అన చపపవచచ.

ణ యం అమల
మర వైపన నజ ఆర
థ గరంచ వసతనన వరతల కడ ఆర
థ రకవర దరల పడందనన
థ క వయవస
థ క వయవస
గట
అభపరయనన
కల

గ ంచంద.
డసంబర నట పతరకల పరశలసత లభల రట పరగటం వల
ల కంపనల 20 శతం మర అడవనస పనన
మంద చల
ంచటం
గరంచ,
పరగతనన
ఉపధ
అవకశల
గరంచన వరతల పరధనంగ కనపంచయ.

దంత నజ ఆర
థ కడ గడన పడ
థ క వయవస
డ ల ట పరభతవం అంచనక వచచంద. గడ తపపన ఆర
థ క
వయవస
థ న ఆదకటనక గత సంవతసర కలంగ పరభతవం సరళమైన దరవయ వధననన అనసరసత
వచచంద. ఒక సర ఆర
థ గడనపడందనన అంచనక వచచన తరవత సహజంగన దరవయ వధననన
థ కవయవస
పటష
ల న ఆర
థ ల కనపసతనన రకవర ఈ మరపలన
థ క వయవస
ట ం చయటనక నడం కట
ట ంద. (అందవల
అనవరయం చసతంద. ఇంత కలం అమల జరగన వధనల స
థ ద బతత కడకనన ఆర
థ న
థ క వయవస
ఉద
ద శంచనవ తపప పరగలతత ఆర
ద శంచనవ కద) అన చపకంద. స
థ న ఉద
థ లంగ
థ క వయవస
చపకవలంట గత సంవతసర కలనక పైగ కదలైన ఆర
థ క జవసతవల కలపంచ లకయంత
థ క వయవస
అమల జరగన దరవయ వధనం నడ సదర లకయనన పకకన పట
ట దరవయలబణనన అదపలక తచచ
లకయంపై కందరకరంచంద. భరతదశంల సంసకరణల మదలైన నట నండ దరవయలబణం అదప
చయటం దరవయ వధనప మలక లకయల
ఒకటగ మరంద. అంట భరత దరవయ వధనం తరగ

సంసకరణల
నట
ధరణక
తరగ
మళ
చపపవచచ.
ల తందన
నడ పరకటంచన దరవయ వధనం భరత ఆర
ల పరభవతం చయనంద. మందగ
థ ల పల రపల
థ క వయవస
నధల లభయత వషయనన పరశలద
ద ం. గత సంవతసరం కలంగ రజరవబయంక పరకటంచన వవధ
రయతల వలన మరకట
సమర 5,60,000 కట
రపయల అదనప నధల అందబటలక


వచచయ. దంత పరశరమక రణల, గృహ నరమణ రంగనక రణల చకగ అందబటలక
వచచయ. ఇద ఉతపతత వయయనన తగ
గ ంచటనక తడపడంద. ఉతపతత వయయం తగ
గ టంత కంపనల లభల
ష కన వచచన వయసల
రట బగ పరగంద. ఈ వషయనన బజనస‌వచ‌ గత సంచకల
ల ఉద

ద పన లభల శర
వవరంగ తలయచశమ. అదవధంగ మరకట
నధల లభయత అధకంగ ఉండటంత ఈ నధల

ఈకవట మరకట‌క మళ
ల ంచబడ
డ య. గత సంవతసరకలంల అనతపదక ఆర
థ క రంగంల ఈకవట
మరకట‌ లభల పంట పడంచన వటల ఒకటగ ఉంద. అదవధంగ పషకలంగ లభయమవతనన
నధల తకకవ వడ
డ లక చతకందటంత మఖయమైన కంపనలనన తమ ఉతపదక వసతరణక అవసరమైన
వనరల
సమకరచకననయ.
ఈ పరగన సమర
థ యంల మడవనరల మదల సంకతక పరజ
ఞ నం వరక ఉననయ. దంత కంపనల
రననన కలంల అవసరమైన ఉతపతతన అందంచగలగ సమర
థ యంత పట అంతర
జ తయ పటన
తట
ధ ం కవటనక సరళమైన దరవయ వధనం ఎంతగన తడపడంద. పరసతతం
ట కవటనక అనన వధల సద
దశల వరగ ఈ అదనప నధలన ఉపసంహరంచకవటనక పరభతవం సద
ధ మైంద. అందల భగంగ

శకరవరం నట చరయల దవర మరకట‌ల చలమణల నండ 36000 కట
ల నధల తగ
గ ంచంద. రననన
కలంల కడ మరనన నధల మరకట‌ నండ వనకకపనననయ. ఈ పరణమం పైన పరకనన సనకల
అంశలననంటక నష
ద గ నష
థ క పద
థ క వయవస
ట దయకంగ మరనంద. ఉనన ఫళంగ ఆర
ట ం జరకక పయన
ఇటవంట నర
థ న అడ
థ క వయవస
డ కవటంల మతరం ఈ మరపల కలక
ణ యల గడల పడతనన ఆర
పతర
పషంచనననయన
చపపవచచ.
దరవయలబణనన నయంతరంచటం ఈ తజ మరపలక తకణ లకయమన రజరవ బయంక పరకటంచంద. కన
రజరవ బయంక వడదల చసన పరకటనల మతరం తజ చరయల వల
ల దరవయలబణం ఎంతమర అదపలక
వసతంద పరకటంచలద. పైగ ఈ సంవతసరం ఋతపవనలపై ఆధరపడ ఆహరతపతతల, ఇతర
పరశరమకతపతతల ధరల నడవడక ఉంటందన సపష
ఉనన

ట ం చసంద. అటవంటపడ అమల
వధననన మరచటం దవర అందబటల ఉనన పరయజనలన కడ వదలకవటం ఎందక అననద
అర
ధ ం
ల న.. ''పద
ద ఎతతన ఆహరధనయల నలవల సద
థ ం కన పరశనగ ఉంద. రజరవ బయంక మటల
చసకవటం ధరల నయంతరణక ఉపయగపడతంద. జలై తరవతకలంల దరవయలబణం
ఋతపవనలపై ఆధరపడ ఉంటంద.'' మరవైపన మరన దరవయ వధనం పరయవసనంగ పరగ ఉతపతత
వయయం వల
పరశరమక ఉతపతతల ధరల కడ భరం కనననయ. ఇంత వరక పరభతవం

అభపరయంల పరశరమక ఉతపతతల ధరల స
థ రంగ ఉననయ. వయవసయతపతతల ధరల
పరగతననయ. తజ చరయల వయవసయతపతతల ధరల తగ
గ ంచటంల దహదం చయకపగ
పరశరమకతపతతల ధరలన కడ పంచసతయ. ఈ పరస
థ తల పరైవట పట
ట బడలపై వచచ లభలన
తగ
గ ంచసతయ.
దంత పరైవట పట
నధల కరతక దరతసన

ట బడల చలనం కడ తగ
గ పతంద. ఇద మరకట
ఆశచరయపడలసన అవసరం లద. సరళమైన దరవయ వధనం కరణంగ గత సంవతసర కలంల రష
ట ర
పరభతవల అపల కసం పద
ధ బయంక
ద గ బహళజత సంస
థ ల అంట పరపంచ బయంక, ఆసయ అభవృద
వంట వటపై ఆధరపడలసన అవసరం లకపయంద. నడ కందర పరభతవం ఈ వధనం నండ
వైదలగటం రష
ట ర పరభతవల తసకన రణలపై భరనన కడ పంచనననయ. రష
ట ర పరభతవల
తసకన రణల భరం కవటం అంట వవధ పననల, సవలపై వధంచ చర
జ ల రపంల పరజలపై మర
రకమైన భరం పరగటమ. భరత ఆర
థ పరత స
థ యల కలకవటం అనద అంతర
థ క వయవస
థ క
జ తయ ఆర
వయవస
థ కలకవటంపై ఆధరపడ ఉంటందన గరతంచన రజరవ బయంక అంతర
థ ల
థ కవయవస
జ తయ ఆర
సరళ ఆర
థ క వధనల కనసగతననంత కలం వటన దశయంగ కడ అమల చయల. అటవంట
వధనల పరయజనం నరగ పరజలక చరందక మర
ల కరర
గ ల ఏమట ఆలచంచకండ రళ
సద
ధ ంతం పరకరం మందక వళ
ల లన నర
థ కలకవటనక అంతగ
థ క వయవస
ణ యంచకవటం ఆర
సహకరంచ అంశం కబద.

Thursday, January 28, 2010
కనసగననన ధరఘతం

పరజశకత
బజనస‌
వచ
కండర
వరయయ
Sun,
24
Jan
2010,
IST
2010 సంవతసరం భరత ఆర
థ ల పరతయక స
థ ననన ఆకరమంచకనంద. యపఎ 2 అనసరంచన
థ క వయవస
ఆర

వధనల,
అర

లన
మరకట‌
మనజమంట‌
పణయమ అంట దశ పరజనకం ఈ సంవతసరమంత


ష పతం అనకలం లదన
ధరఘతనక లనకనంద. పరసతత వయవసయక సంవతసరం పరరంభంలన వర
తలస. సదయప భమ వైశలయం 8 శతం తగ
ందన
వయవసయ
శఖ
పర
కటంచంద. మఖయమైన

ఆహరతపతతల దశయ అవసరలక అనగణంగ లవన పరకటంచంద. చకకర అవసరనకంట
తకకవగ ఉందన తలస. పప ధనయల 30 లకల టననల తకకవగ ఉననయన తలస. కన
అందకవసరమైన నవరణ చరయల తసకవటంల అట ఆర
థ కమంతరతవ శఖ గన, వయవసయ
మంతరతవ శఖ గన దరణంగ వఫలమైంద. పరయవసనం... ఉతతరద పరజల దపవళక, దకణద
పరజల సంకరంతక నర తప చసకవటనక జబల ఖళ చయంచకవలస వచచంద. సంవతసరం కరతం
20-25 రపయలగ ఉనన చకకర సంవతసరం తరకకమంద 50 రపయలక చరకంద. ఖచచతంగ
100 శతం రట పరగందననమట. సంవతసరం కరతం 40 రపయలక అట ఇటగ ఉనన కందపప
నడ 100 రపయలక చరంద. అంట 125 శతం రట
పరగయ. ఇంతకద. ఉల

ల పయల, ఇతర

కరగయల కడ పరగదలల ఏమతరం తసపలదననట
పటపడ

డ య. వరస ఆహరతపతతలక
సంబంధంచన
దరవయలబణం
20
శతనక
చరంద.
వచతరమమటంట పరపంచ వయపతంగ ఆర
థ లల
థ క సంకభం కరణంగ అనన దశల ఆర
థ క వయవస
దరవయలబణ పరమదం పంచ ఉంట భరతదశంల మతరం రండ మడ నల
ల పట టక ధరల సచత
కలచ దరవయలబణం తరగమన దశల ఉంద. అంట సననకంట కడ తకకవ స
థ యలక పడపయంద.
2008 పర
మంట‌
ఎననకలక
మంద
12
శతనక
పై

ఉనన
దర

యలబణం
ఎననకల
తరవత అమంతంగ

ఎల పడపయందననద సమనయ పరజలక కద. ఇట ఆర
థ కవతతలక అంతబట
ట న సమసయగ మగలంద.
ఇదల ఉండగ వనమయ ధరల సచ మతరం దదప 9 నండ 11 శతం మధయ పరగత అందల
ఆహరతపతతల ధరల సచ 69 శతం వరక పరగంద. ఈ కలంలన ఇతర వసతవల ధరల మట
ఎల ఉనన ఆహరతపతతల ధరల మతరం ఆకశనకంటటం పరరంభమైంద. పరభతవం మతరం
ష కల
చష
ల మంట‌ వర
ట లడగ చసతఉండపయంద తపప కరణల వతకందక పరయతనంచలద. పర
సమవశల
ల వజయతసవల ఊప మద ఉనన యపఎ 2 పర
ల మంట‌ల ధరల పరగదలపై జరగన చరచక
సమధనమసత ధరల నయంతరణ బధయత రష

ట ర పరభతవలదనన నససగ
ట రల
గ గ పరకటంచంద. రష
నల
కనపంచకండ పతననయన సమసయన
ల బజర పద

ద ఎతతన వసతరంచనందన సరకల దకణల
తపదర పట
ట ంచ పరయతనం చసంద. వసతవల పరశలంచవరక సరకల అసల దకణల వరక
చరకపవటమ కద, ఉతపతత స
థ యలన తగ
ట ంగ తలసతంద. కన పరభతవం ఈ
గ పయయన సపష
వషయల గరతంచటనక నరకరసత వచచంద. దంత నవరణ చరయల చపట
ట బధయత నండ కడ
వైదలగంద.
ఎట
ల తరససరక పణయకలం కసత పరతయ పరజల ధరఘతనక బలైపయర. పరతపకల
ట కలక కళ
ఒతతడత పరభతవం చవరక అంతర
జ తయ మరకట‌ నండ దగమతల చసకవటం దవర ఈ సమసయన
పరషకరసతమన పరకటంచంద. తర అందకవసరమైన అనమతల ఇవవటంల తతసరం చసంద. ఉనన
కద
ద పట సమయనన పరైవట సంస
థ ల ఉపయగంచకన దగమతల చసకగ పరభతవరంగ సంస
థ లైన
థ ల, పపధనయల మరకట‌న నయంతరంచ సంస
థ ల మతరం
టసట‌ టరడంగ‌ కరపరషన‌, నఫడ‌ వంట సంస
కమమనకండ ఉండపయయ. ఈ వషయంపై పర
ల మంటర స
థ య సంఘనక పరభతవం ఇచచన
సమధనంల అంతర
ల న, దశయ మరకట
ల న ధరల వషయంల పద
ద గ వయతయసం లదన,
జ తయ మరకట
ఇపడనన ధరలత దగమతల చసకంట లభసటగ ఉండదన అందవల
దగమతల

మందగంచయన చపప చతల దలప పరయతనం చసంద. అంట దశయంగ ఉతపతత చయటనక
అవసరమైన పరస
థ తల కలపంచకండ, వదశ దగమతల చసకకండ మర పరజల అవసరల ఎల
తరచనంద ? రజరవ బయంక మడనల
ల కకసర చస పరకటనల సదర కలంల పరభతవం వద
ద ఇనన
లకల కట
డలర
పరకననయన పరకటసత రవటం మనం చసతననమ. మర ఈ వధంగ


పరకంటనన లకల కట
ల డలర
ల న ఏ అవసరలక వనయగంచనననర? పరజల ఆహర అవసరల
తరచటం మనహ ఏ పరభతవనకైన మఖయమైన కరతవయం ఏమంటంద? అనన పరశనలక సమధనం
చపపలసన
బధయత
పరభతవంపై
ఉంద.
పరణళక సంఘం అంచనల పరకరమ రననన మడ సంవతసరల
ల పప ధనయల ధర మరంత పరగ
అవకశం ఉంద. అంట నడ 100 రపయలగ ఉనన కందపప ధర 150 వరక పరగన ఆశచరయ
పడలసన అవసరం లదననమట. పప ధనయల కరమకల, వయవసయ కరమకల ఆహరంల కలక పతర
పషసతయ. మగలన సంపననవర
థ మత కలగన
థ క స
ట కహరం తసకన ఆర
గ ల మదరగ ఈ వర
గ ల పష
వర
గ ల కద. కన వర చస శరరక శరమక తగ
గ ల టగ పషకహరం లకపత వర ఉతపదకత కడ
పతనం అవతంద. ఆరగయం కణంచటం ఎట తపపద. అటవంట పరస
వర ఆహరంల

థ తల
మఖయభగమైన చకకర, పప ధనయల పట
ల పరభతవం ఇంత నర
ల కయం ఎందక వహసతంద అననద పద

పరశనగ మగలపతంద. పరభతవ అంచనల పరకరమ 2008-2009 ఆర
థ క సంవతసరనక దశంల 146.8
లకల టననల చకకర ఉతపతత అయంద. 2007-2008 ఆర
థ క సంవతసంరల మర 105 లకల టననల
చకకర మగల ఉంద. 2008-2009 ఆర
థ క సంవతసరంల 220 లకల టననలగ ఉంద. అంట గడచన
ఆర
అందబటల ఉంద. కన

థ క సంవతసరనక అవసరనక మంచ 30 లకల టననల చకకర మరకట
ధరల మతరం పరగపయయ. దనక కరణం ఎననకలక మంద చకకర పరశరమ లబయంగ‌ ఒతలతళక
లనై
పరభతవం
ఎగమతలక
అనమతంచటమ.
అంతర
కడ చకకర ఉతపతతల డమండ‌క తగ

గ ల టగ లకపవటంత మన దశ చకకర
జ తయ మరకట

పరశరమలక లభల పంట బగ పండంద. కన రైతలక మతరం ఈ వయపరం గట
ట బట
కకపవటంత ఈ సంవతసరం (2009-2010) చకకర సగ వసణ తరం తగ
గ పయంద. దంత ఉతపతత కడ
తగ
గ పయంద. ఎత వత ఈ మరపల పరభతవ వధన రపకలపనల పరధనయతక నచకకపవటంత
భరల మయటం వనయగదరల వంతైంద.వందరజల
ఆహర భదరత చట

ట ం ఆమదసతమన
అధకరనక వచచంద యపఎ 2 పరభతవం. కన అధకరనక వచచ తమమద నల
గడసతనన ఈ చట

ట ం
ఊసతతటం లద. ఈ వషయం అటంచత 2008-2009 ఆర
థ క సంవతసరనక జతయ ఆహర భదరత కసం
వచచంచన నధల
ల సగనక పైగ ఖరచకలద. అంతకద. రష
ట రయ కృష వకస‌ యజన పథకం కంద
పపధనయల ఉతపతత పంచ లకయలక కడ పరభతవం ఆమడ దరంల ఉంద. ఇనన లపల ఉండబట

పరభతవం అసమర
థ తన ఆసర చసకన మరకట‌ శకతల కడ ధరఘతంల తమవంత పతర
పషసతననయ.
ఈ పరస
వయవసయ మరకట‌ వధననన, సహకర రంగనన సమలంగ తరగదడలస ఉంద.

థ తల
అంతకద. పరతయక ఆర
ల పరత వయవసయ భమల కైంకరయనన కడ నయంతరంచందక
థ క మండళ
చరయల చపట
ల క తవటంత పట అపపటవరక
ట లస ఉంద. జతయఆహరభదరత చట
ట ం తకణమ అమల
పరజ పంపణ వయవస
థ న దరదయరరఖక ఎగవన, దగవన అనన వయతయసం లకండ అందరక
అందబటలక తవల. పదరకనన లకకంచనక పరణళక సంఘమ నయమంచన టండలకర‌ కమట
గత పదళ

ల ల ల పదరకం పదశతనక పైగ పరగందన పరకటంచంద. అంతక మంద గరమణభవృద
మతరతవ శఖ నయమంచన సవంతతర నపణల కమట ( ఎన‌బ సకసన కమట) 50 శతం పరజల
పదరకంల ఉననరన తలపంద. ఈ గణంకలక అనగనణంగ బడ
మరపల

జ ట‌ కటయంపల
రవల. వటత పట ఆహరతపతతల దరవయలబణనక పరతయక సచన తయర చయల. ఈ చరయల
చపట
ట ల పరభతవంపై ఒతతడ తవటంల వఫలం అయత రననన కలంల పరజనకనన ధరఘతం
వననడనంద!

Tuesday, January 12, 2010
సమ ర జయవద ప ర పంచకరణక సవళ
ల వసరన దశబ
ద ం

పరపంచం నతన సహసరద బంల రండ దశకంల పరవశంచంద. తల దశబ
ద ం చవర కలం పట
ట బడదర
వయవస
థ కన వన ఎరగన సంకభంత మగసంద. గత సంవతసర కలం నండ పరపంచ ఆర
థ ఈ
థ క వయవస
సంకభం నండ వమకత దశగ సగతందనన అభపరయం సరవతర వయకతమవతంద. అయత వసతవం దనక
భననంగ ఉంద. అంతర
థ (ఐఎల‌ఓ) తజగ వడదల చసన నవదక పరకరం తజ
జ తయ కరమక సంస
సంకభం పరపంచ వయపతంగ 61 మలయన
ల మందన నరదయగ సైనయంల జత చయగ, 2009 చవర నటక
పరపంచ వయపతంగ 214 మలయన
ల నండ 241 మలయన
ల మధయ నరదయగ సైనయం ఉందన అంచన వసంద.
ఆర
కంగ
అభవృద

చందన
దశల
సంస
(ఒఇసడ)
నరవహంచన
సరవల 2009 చవర నటక సభయ దశలనరదయగం 9 శతనక పైగన ఉననట
నర
ధ రంచంద. ఒఇసడ దశలక నయకతవం వహసతనన

అమరకల నరదయగం 16 శతం వరక ఉంటందన అమరకక చందన ఆర
థ కవతతల అంచన
వసతననర. అమరక పరభతవమ తమ దశంల నరదయగం 10 శతం ఉందన అధకరకంగ
పరకటంచంద.
ఇపపటక నరదయగ భృత కసం వచచసన
త న నధల సరపవటం లదన రష
ట ర పరభతవల నరసన వయకతం
చసతననయ. జసఫ‌ టసల గజ ట లంట పరమఖ ఆర
ద పన వరల
థ క వతతల అమరక పరభతవం మర దఫ ఉద
పరకటంచకపత పరగతనన భరనన తట
కవటం
సధయం
కదన
ఆందళన
వయక
తం చసతననర.

పరపంచబయంక తజగ 53 దశల
నరవహంచన మర అధయయనంల 2007 ల 4.1 శతంగ ఉనన

నజవతనల వృద
ధ రట 2009 చవర నటక 1.4 శతనక తగ

గ పయంద. పరపంచ వయపతంగ 100 బలయన
మంద రజవర అర
ల దసతననర. అంతకద. ఐకయరజయసమత అంచన పరకరం రజక
థ కలత కలం వళ
1.25
డలర
ఆదయం
పందలన
వర
కడపదల
జబతల
ఉంటర.

అటవంట వర సంఖయ 1.4 బలయన
ల క చరందన ఐరసన తలచ చపపంద. అంట పరపంచ దశల
మలనయం లకయల సధనక చల దరంల ఉననయన ఈ వవరల రజవ చసతననయ. మతతంగ చసత
ఉరగవ పరధన యవన‌ మసవర మటల
ల ''పరపంచ ఆర
థ నతన సహసరద బల పత వయవస
థ నతన
థ క వయవస

మర
ధ ంల పరవశసన
త న
గ ల ల తన ఆధపతయనన కనసగంచ దశగ సగతంద''. ఇద నతన దశబ
పరపంచఆర
తరతననల. గతవరం చపకననట
ల గ నతన దశబ
ద ంల సమరజయవద

థ క వయవస
పరపంచకరణ నడ వర
ధ మన దశల నండ రజకయ, ఆర
ల న ఎదరకంటంద. తజగ
థ క సవళ
పట
థ ఎదరకంటనన సంకభం సమరజయవద పరపంచకరణ ఎదరకంటనన సైధ దంతక
ట బడదర వయవస
సవళ
కడ
మందక
తచచంద.
ల న
గత దశబ
ల లటన‌ అమరక దశల
ద ంల సమరజయవద పరపంచకరణ ఎదరకంటనన రజకయ సవళ
రజకయ పరణమల
పరసఫటం అయయయ. సషలజనక పట

ట న కటగ ఉనన కయబక తడగ దకణ
అమరక ఖండంల వనజల, బలవయ, చల వంట దశల సమరజయవద పరపంచకరణ మర
గ ం నండ
వైదలగటమ కద. ఈ వయవస
ల సమర
థ పట
థ వంతమైన వమరశక తరతయటం దవర పరపంచకరణపై
సమగర సైధ దంతక దడక పరవరంగం సద
ధ ం చశయ. దనక తడ నలగ దశబ
ద ల పరపంచకరణ
వధనల పట
ధ మన దశల
థ న కలకలన లతలక నట
ట బడదర వయవస
ట శయ. దంత పల వర
పట
ధ నంతరం తరమదక వచచన పల
ల , రండ పరపంచ యద
థ క నమనల పట
ట బడదరయతర ఆర
ఆర

నమనల పట
ఆసకత పరదరశసతననయ. అంతకద. పట

థ క
థ కభవృద
థ క వయవస
ట బడదర ఆర
రజకయంగ ఊపర పసతనన పరజసవమయ వయవస
థ కడ ఈ కలంల సైధ దంతక గందరగళనక లనైంద.
పరజసవమక పరభతవల లటన‌ అమరకల పరగమ శకతలక పరతనధయం వహంచటనక బదలగ
పట
ల సధనంగ మరటంత ఆయ
థ క వధనలన మందక తసకళ
ట బడదర సైధ దంతక, రజకయ, ఆర
దశల
ధ తలన ఉపయగంచకన పరతయమనయ మర
ధ ం
ల పరజల పరజసవమక పద
గ ల వైప నడవటనక సద
అయయర. దంత సమరజయవద దశలనన ఏకంగ పరజసవమక వయవస
థ మప ఎదరకంటందన
ఆందళన వయకతం చశయ. రండళ
ల కరతం ఏకంగ పరధన మనమహన‌సంగ‌, అమరక మజ అధయకల
బష‌ల సంయకతంగ పరజసవమయ పరరకణ నధన ఏరపట చసతననట
ఐకయరజయసమత సకగ

పరకటంచర.
గత దశబ
ల న పరషకరంచటంల
ద కలంగ సమరజయవద పరపంచకరణ ఎదరకంటనన మపపట సవళ
అంత సమర
థ యం చపలకపయనందన ఈ తరహ పరపంచకరణక పనదలగ నలచన పరపంచబయంక,
అంతర
ల కయనక
ద ఎతతన సమరజయవద దశల నర
థ , పరపంచవణజయ సంస
థ ల పద
జ తయ దరవయ నధ సంస
గరయయయ. దహల పరపంచ వణజయ సంస
థ పతనం మదల కగ లటన‌ అమరక దశల ఐఎంఎఫ‌
నధల నరకరంచటం దవర ఆయ సంస
థ లక సవల వసరయ. తజగ పట

ట బడదర వయవస
ఎదరకంటనన సంకభం నండ వవధ దశల బయటపడటనక అవసరమైన నధల సమకరచటంల
వఫలమైన అంతర
ద ఉనన బంగరం నలవలన అమమ నధల
థ చవరక తనవద
జ తయ దరవయనధ సంస
సమకరంచకవలసన దస
థ తక చరంద. దనక మఖయమైన కరణం ఈ సంస
థ ల సమరజయవద దశల
పరయజనలక సమర
సమరజయవద

థ లైన బయలగ వయవహరంచలకపవటమ. అటవంట పరస
థ తల
ష క నధలన కడ సమకరచటనక అమరక వంట దశల
దశల ఈ సంస
థ లక కటయంచలసన వర
మందక రవటం లద. దంత పరపంచ ఆర
థ ల తన పతరక అనగణంగ జకయం
థ క వయవస
చసకవటనక గన ఐఎంఎఫ‌ వంట సంస
ద ఉనన బంగరం నలవలన అమమకవలస వసత
థ ల తమ వద
పరపంచ బయంక వంట సంస
థ ల దశలక ఇచచ రణలన కదంచకవలస వసతంద.
వర
ధ మన దశల డబ
ల యటఓల ఇంతకలంసంపనన దశల అనసరసత వచచన మయపయల గరతంచ
వరక దటగ పరతయమనయ వయహరచన చయటంత అకకడ కడ సంపనన దశల ఆటల సగటం లద.
తన మట నగ
గ కపత ఒపపందమ అవసరం లదనన ధరణల సమరజయవద దశల ఒంటతతపకడక
పవటమ దహ దఫ చరచల దశబ
ద కలం పల దఫల అధకరక, అనధకరక చరచల తరవత కడ
మగంపక రలకపయయ. పైన చపకననట

ల తజ సంకభంత పల దశల పరతయమనయ ఆర
థ కభవృద
నమనల వైప దృష
అంతర
ల సతననయ. అందల భగంగ పల దశల తమ తమ దశల

ట మళ
గ త
మరకట‌పై దృష
థ లన పటష
ట సరంచటం, పరణళక వయవస
ట ం చయటం వంట చరయల చపట
ట య.
ఈ చరయల ఆయ వర
ధ మన దశల
ల జతయ బర
ద ఎతతన
థ యక ఎదగటనక పద
గ ం అంతర
జ వవర
జ తయ స
దహదం చసతంద. భరతదశనక చందన టట, బర
ల , ఎయర‌టల‌, అంబన, స
ట రలైట‌ వంట పల గతత
వణజయ సంస
థ ల అంతర
థ యల బహళజత కంపనలగ ఎదగయ.
జ తయ కంపనలత పటపడగల స
గత రండ దశబ
ద లగ పరభతవం అనసరంచన ఆర
థ క వధనలన రండ భగలగ వడదయవచచ.
మదట 1991 నండ 2000 వరక అమల జరగన వధనల పరధనంగ దశయ గతతపటటబడదరల వద

మలగతనన పట
ట బడ నలవలన మరకట‌ల వనయగనక తవటనక అవసరమైన వధనల కగ 2000
తదనంతర కలంల అనసరంచన వధనల మదట దశ వధనలత వపరతంగ లభల పంచకనన
దశయ గతతపటటబడదరల అంతర
ధ ం చస
జ తయ మరకట‌ల పరవశంచటనక అవసరమైన రంగనన సద
దశగ
ఉననయ.
ఈ రండ దశల మధయ ఉనన వయతయసనన గరతంచటనక పరపంచ వణజయ సంస
ల భరత పరభతవం
థ చరచల
అనసరసతనన ఎతతగడలన పరశలసత సరపతంద. తజ సంకభం నపథయంల కడ భరత పరభతవం
అనసరంచన ఆర
ల ఉనన వయతయసలన మనమందక తసతననయ. ఈ
థ క, దరవయ వధనల ఈ రండ దశల
వధంగ గడచన దశబ

సమర

యవద
పర

ంచకరణ,
పట


థ క నమనలక పనసవళ
ట బడదర ఆర
వసరన దశబ
ద ంగ చరతరల నలచపతంద. అదసమయంల అంతర
థ క రంగం, మరకట‌,
జ తయ ఆర
లభల వటల వర
ధ మన దశలక చందన బహళజత కంపనల పతర పరగటనక పనదల వసన
దశబ
ల న
ద ంగ కడ దనన పరగణంచవచచ. రననన దశబ
ద ం సమరజయవద పరపంచకరణ ఎదరకన సవళ
తవరతరం చయటమ కద. దన మనగడన పరశనర
థ కం చస దశగ అడగల వసతందన కపన‌హగన‌ల
వర
ధ మన దశల అనసరంచన ఎతతగడల సపష
ట ం చసతననయ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful