You are on page 1of 20

RAČUNARSKE MREŽE

KURS ZA SISTEM ADMINISTRATORE

mr Milovan B. Ivanović, dipl. el. inž.

MREŽNI STANDARDI
RAČUNARSKE MREŽE
† Sadržaj časa:
„ mrežni standardi
† zašto
† kada
† OSI model
„ struktura OSI modela
RAČUNARSKE MREŽE
† prilikom projektovanja i realizacije jedne
računarske mreže, suočeni smo sa
„ raznovrsnom opremom (različitih proizvođača)
kojom je moguće realizovati mrežu
„ raznovrsnim mrežnim softverom i operativnim
sistemima pod kojima rade računari koje treba
umrežiti
„ kao i sa još mnogo drugih pitanja (čiji je jedan
deo prikazan na sledećem slajdu)
RAČUNARSKE MREŽE
† kako povezati računare u mrežu (koji fizički medijum
izabrati) ?
† kako predstaviti podatke koje treba preneti preko
medijuma ?
† kako da znamo da je računar kome šaljemo podatke
prisutan na mreži ?
† kako upravljamo brzinom saobraćaja i sprečavamo
overflow?
† kako da znamo da je naša poruka stigla na željenu
adresu (odredište) ?
† kako je moguće povezati u mrežu računare koji rade pod
različitim operativnim sistemima ?
† kako da znamo da je poruka koju smo primili stigla
ispravna (bez grešaka u prenosu) ?
RAČUNARSKE MREŽE
† da bismo prevladali sve ove dileme i
pitanja, bilo je neophodno
„ uvesti standarde (kao što postoje
standardi za kabliranje, recimo), kojima
će se prevazići navedeni problemi
RAČUNARSKE MREŽE
† OSI model (standard)
„ Open System Interconnection
„ standard razvijen od strane ISO
† cilj:
„ opis toka podataka kroz računarsku mrežu
† model uzima u obzir tok podataka
„ počevši od fizičkog priključka,
„ pa do aplikacije krajnjeg korisnika
† dakle, model je sveobuhvatan
RAČUNARSKE MREŽE
† OSI model je zamišljen kao
„ slojevita ili višenivoska arhitektura
† a realizovan je u obliku
„ steka protokola (protocol stack)
† za svaki nivo postoje odgovarajuće funkcije koje
„ nižim slojevima obezbeđuju servise iz viših slojeva
† OSI je zamišljen tako da dve mreže (dva računara, dva
sistema, ...) komuniciraju tako da se podaci šalju
„ od viših ka nižim nivoima (predaja)
„ zatim preko kabla (medijum)
„ i onda od nižih ka višim slojevima (prijem)
RAČUNARSKE MREŽE
† tok podataka kroz mrežu sa aspekta OSI
modela je organizovan u sedam nivoa (ili
slojeva)
„ Physical (fizički nivo)
„ Data Link (nivo veze)
„ Network (mrežni nivo)
„ Transport (transportni nivo)
„ Session (nivo sesije)
„ Presentation (nivo prezentacije)
„ Application (nivo aplikacije)
RAČUNARSKE MREŽE
† zašto OSI ?
„ OSI model je ustanovljen da bi se standardizovali
† projektovanje, i
† realizacija
„ računarskih mreža kako za
† projektante, tako i za
† proizvođače mrežne opreme (hardvera)
„ standardizacija omogućava kompatibilnost mrežnog
hardvera/softvera različitih proizvođača
„ bez standarda, većina opreme bi bila
† vendor – specific, i
„ suočili bismo se sa problemom nekompatibilnosti
opreme
RAČUNARSKE MREŽE
† recimo,
„ IBM računari (mainframes) koriste SNA
model
† Systems Network Architecture
„ model razvijen u IBM-u
„ koji je nekompatibilan sa OSI modelom
„ ovo znači da ne možemo direktno spojiti
mrežu PC računara na IBM-ov računar
(mainframe)
¾ Application Layer – korisnički interfejs prema
mrežnim servisima (file transfer/database access,
terminal emulation, primer: RPCs)
¾ Presentation Layer – translacija formata podataka,
kompresija podataka, bezbednost podataka, operacije
redirekcije (SMBs & NCPs)
¾ Session Layer -uspostavljanje/održavanje/raskidanje
veze, sinhronizaija korisničkih taskova, dvosmerna
komunikacija, prepoznavanje imena (NetBIOS &
WinSock)
¾ Transport Layer - upravljanje tokom saobraćaja,
osiguranje da su pristigli paketi stigli ispravni, bez
gubitaka, bez dupliranja, i da se mogu restaurirati bez
obzira na redosled pristizanja (TCP & UDP)
¾ Network Layer – pretvaranje logičkih i fizičkih adresa,
određivanje putanje od sorsa do odredišta, upravljanje
saobraćajem (IP & IPX)
¾ Data Link Layer - pretvaranje frejmova u niz bita
(strana predaje) i prijem niza bitova (prijemna strana),
error checking, ponovno slanje ako nema potvrde (no
acknowledgement) (NIC driver)
¾ Physical Layer – prenos binarnih podataka,
specifikacija kablova&signalizacije (NIC & cable)
RAČUNARSKE MREŽE
† u praksi stvari nisu tako precizne kao u definiciji samog
modela
„ ne postoji baš precizna podela među nivoima
† u praksi postoje tri složena (kompozitna) nivoa:
„ niži nivoi (lower layers)
† fizički i nivo linka
† definišu mrežnu arhitekturu (Ethernet, na
primer)
„ mrežni nivoi
† realizuju funkcije adresiranja
† logičkog prenosa
† TCP/IP
RAČUNARSKE MREŽE
„ i viši ili aplikacijski nivoi (application)
† mrežne funkcije višeg nivoa (redirector i
RPCs)
„ granice između navedenih složenih
(kompozitnih) nivoa su definisane
interfejsima
† recimo, kod Microsoft mreža
„ NDIS, i
„ TDI.
Fizički nivo OSI modela (Physical Layer) definiše
fizičke karakteristike mreže
¾ vrstu kablova
¾ vrstu konektora
¾ dužinu kablova
¾ električne karakteristike signala koji se koriste
za prenos podataka (signal voltage swing,
ripiter duration of voltages, ...)
(repeater)
funkcioniše na Na fizičkom nivou se prenose binarni podaci (kao
fizičkom nivou niz bita) kao električni ili optički signali (zavisno
od primenjenog medijuma)
¾ Nivo dejta linka (Data Link Layer) definiše
kako signal ulazi ili izlazi sa NIC-a (mrežne
kartice).
¾ Na ovom nivou se frejmovi podataka dele u
bite koji se pretvaraju u električne signale i
šalju mrežom (predajna strana). Na prijemnoj
strani se primljeni biti sklapaju u frejmove koji
će biti, dalje, obrađivani od strane viših
protokola.
¾ Na ovom nivou se takođe obavlja i detekcija i
korekcija greški u prenosu. Ako se ne primi
potvrda (acknowledgement), frejm će biti
ponovo poslan.
most (bridge)
funkcioniše na ¾ Pošto je ovaj nivo složen, on se često deli na
dejta link nivou pod-nivoe (definisane u IEEE 802 modelu).
¾ Podnivo MAC obezbeđuje pristup mreži.
¾ Viši podnivo, LLC, se bavi slanjem/prijemom
paketa i proverom greške u prenosu.
¾ Nivo mreže (Network Layer) se bavi
adresiranjem i rutiranjem.
¾ Logičke adrese (IP adrese) se pretvaraju u
fizičke adrese (MAC adrese), koje služe za
prenos. Na starni prijema, proces je obrnut:
fizička adresa se pretvara u logičku.
¾ Na ovom nivou se radi i rutiranje:
određivanje putanje od predaje do prijema.
Putanja se određuje na osnovu adresa
ruter (router)
primaoca i stanja mreže. Takođe, uzima se u
funkcioniše na
obzir i merenje intenziteta mrežnog
nivou mreže
saobraćaja.
¾ Najčešće korišćeni protokoli u ovom nivou su
IP, IPX, i X.25 (frame relay).
¾ Transportni nivo (Transport Layer) je
odgovoran za upravljanje tokom mrežnog
saobraćaja i da su poruke isporučene bez greške
(error free).
¾ Na strani predaje poruke se dele na pakete radi
efikasnijeg prenosa i dodaje im se redni broj (da
bi ih mogli pravilno restaurirati na prijemnoj
strani).
¾ Na strani prijema paketi se sklapaju u celinu,
proverava se error svecking i šalje se potvrda o
prijemu.
¾ Nivo transporta kontroliše da li su paketi stigli u
odgovarajućem redosledu i da li su stigli bez
grešaka u prenosu. Ako se detektuje greška,
zahteva se ponovno slanje podatak (i podaci se
ponovo šalju). Najčešće korišćeni protokoli ovog
nivoa su: TCP, UDP, SPX, i NetBEUI.
¾ Nivo sesije (Session Layer) je odgovoran za
uspostavljanje, održavanje i raskidanje veze (sesije).
¾ Sesijom se smatra razmena poruka između računara
(dijalog). Upravljanje sesijom podrazumeva sinhronizaciju
korisničkih taskova i upravljanje dijalogom (ko predaje, koliko
dugo, ...)
¾ Sinhronizacija podrazumeva upotrebu kontrolnih tačaka
(checkpoints) u nizu podtaka (data stream). U slučaju greške
ili bilo kakve nepravilnosti, ponoviće se samo podaci koji nisu
prošli poslednji checkpoint.
¾ Prijava (logon), prepoznavanje imena (name recognition) i
funkcije bezbednosti podataka su aktivnosti koje se, takođe,
dešavaju na ovom nivou.
¾ Funkcije koje se sreću na ovom nivou su Winsock i NetBIOS.
¾ Nivo prezentacije (Presentation Layer) je odgovoran
za formatiranje (translaciju) podataka, kompresiju i
enkripciju (šifrovanje).
¾ Osnovna funkcija ovog nivoa je translacija:
interpretiranje i konverzija podtaka iz različitih formata.
Na primer, konverzija iz EBCIDIC formata u ASCII.
¾ Na ovom nivou se, takođe, i kompresuju podaci, na
predaji, i dekompresuju na prijemu.
¾ Takođe, primena tehnika enkripcije (šifrovanja) se
sprovodi na ovom nivou.
¾ Najčešće korišćeni protokoli su SMB, NCP i NFS.
¾ Nivo aplikacije (Application Layer) obezbeđuje
operativnom sistemu pristup do mrežnih servisa.
¾ Predstavlja interfejs između korisnika i mreže,
obezbeđujući servise koji direktno podržavaju
korisničku aplikaciju.
¾ PAŽNJA! Ovaj nivo ne znači da aplikacija, recimo,
EXCEL radi na mrežnom aplikativnom nivou. NE !
¾ Ovo znači da procesi kao što su Excel i li Word, koji
se izvršavaju na lokalnoj mašini imaju pristup mrežnim
servisima (pristup fajlu koji se nalazi na serveru).