Sistemul de resurse financiare publice.

Impozitele i taxele Resursele au un caracter limitat, iar cererea de resurse înregistreaz o tendin de cre tere continu . Resursele, ca elemente ale bog iei, includ în structura lor, al turi de resursele materiale, umane, informa ionale, valutare i resursele financiare. Resursele financiare reprezint totalitatea mijloacelor b ne ti necesare realiz rii obiectivelor economico-sociale într-o anumitã perioad de timp La nivel na ional, resursele financiare includ:  resursele financiare ale autorit ilor i institu iilor publice;  resursele financiare ale unit ilor private;  resursele financiare ale organiza iilor f r scop lucrativ;  resursele financiare ale popula iei. În teoria finan elor publice, se apreciaz c alocarea resurselor este optim atunci când cerin ele consumatorilor sunt satisf cute la un nivel maxim, prin intermediul sectorului privat i a celui public.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful