TOÁN HỌC & SINH VIÊN số 33

18
ĐỀ RA KỲ NÀY
Bài T1/33: Giải phương trình:
3
4 1 log (8 1 . )
x
x x = + + +
Nguyễn Tất Thu – (cựu SV 40A
2
Toán)
Bài T2/33: Tính tích phân:
2
3
2
.
( sin cos )
o
x dx
x x x
I
t
+
=
í

Phạm Kim Chung – (cựu SV 41A
1
Toán)
Bài T3/33: Giải phương trình:
2
cos cos 6 3 sin cos . x x x x = +
Trần Quốc Luật – 50A Toán
Bài T4/33: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:
( )
( )
2
2010 2010 2010
2011
2 2
tan cot 2
.
tan cot
x x
P
x x
÷ +
=
+

Đậu Thanh Kỳ - CH16PPGD
Bài T5/33: Giải hệ phương trình:
( )
( )
2
2
2 1
7 1 .
x x y
y y x
¦
+ = ÷
¦
´
÷ = ÷
¦
¹

Trần Quốc Luật – 50A Toán
Bài T6/33: Cho các số thực , x y thỏa mãn điều
kiện 0 x y > > . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
1 ( 1) 1 ( 1) ) . ( x x y y xy x y F x y x y + ÷ + + + ÷ ÷ + = +
Phạm Kim Chung – (cựu SV 41A
1
Toán)
Bài T7/33: Cho các số thực , , x y z thỏa mãn điều
kiện 1 xy yz zx = + + và ( )( )( ) 1 1 1 0. x y z ÷ ÷ ÷ >
Chứng minh:
2 2 2
2 2 2
1 1 1
2.
1 1 1
x y z
P
x y z
÷ ÷ ÷
= + ÷ s
+ + +

Trần Quốc Luật – 50A Toán
Bài T8/33: Cho tam giác . ABC Chứng minh rằng:
2 2 2
8cos cos cos cos 2 cos 2 cos 2 0. A B C A B C + >
Trần Quốc Luật – 50A Toán
Bài T9/33: Cho 1 o > và các góc , , , 0;
2
x y z t
t | |
e
|
\ .

thỏa mãn điều kiện:
sin sin
sin sin .
x y
z t
o
o
= ¦
´
=
¹

Chứng minh rằng: sin sin .
2 2
x z y t
o
+ +
>
Đỗ Đức Hiếu – ĐH Ngoại Thương
Bài T10/33: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn
(O), ngoại tiếp đường tròn (I). Tiếp điểm của đường
tròn (I) với BC là D. Đường tròn đường kính AI cắt
(O) tại M, cắt đường thẳng qua A song song với BC
tại N. Chứng minh rằng MO đi qua trung điểm DN.
Lê Phúc Lữ – ĐH FPT TP.HCM
Bài T11/33: Chứng minh rằng đa thức
( )
( ) 1 2
1 ...
m n n n
f x x x x
÷
= + + + + chia hết cho đa
thức ( )
2 1
1 ...
m
g x x x x
÷
= + + + + khi và chỉ khi m
và n nguyên tố cùng nhau.
Phan Minh Trí – TP. Tuy Hòa – Phú Yên
Bài T12/33: Cho p là số nguyên tố. Giải phương
trình sau trên tập các số tự nhiên: 1 .
p k
a p ÷ =
Đỗ Chí Sơn Linh – 12A
1
– Trường Chuyên ĐHV
Bài T13/33: Cho hàm | | : 0;1 f R ÷ liên tục, thỏa
mãn
1
0
( ) 0. xf x =
í
Chứng minh tồn tại | | 0;1 ce để
1
( ) ( ) .
c
f c c f x dx =
í

Dương Việt Thông – GV ĐH KTQD
Bài T14/33: Cho a , b là các số thực với . a b < Xét
hàm :[ , ] f a b R ÷ liên tục, khả vi và có đạo hàm
không đổi dấu trên ( , ) a b . Chứng minh rằng tồn tại
( , ) c a b e sao cho
2 2
( ) f c
a c b c
' < <
÷ ÷
.
Nguyễn Trần Thuận – CH17 XSTK
Bài T15/33: Cho f là hàm số khả vi liên tục trên
| | 0;1 sao cho
1
0
( ) 0. f x dx =
í
Chứng minh rằng:
| |
1
0;1
0
1
( ) max '( ) .
12
xf x f x s
í

Dương Việt Thông – GV ĐH KTQD
Bài T16/33: Cho , A B là 2 ma trận vuông cấp
( ) 1 , n n > các phần tử nhận giá trị trên trường . K
Ma trận A có n giá trị riêng phân biệt. Chứng
minh AB BA = khi và chỉ khi tồn tại đa thức
( ) [ ] P x K x e sao cho ( ). B P A =
Dương Xuân Giáp – GV khoa Toán, ĐHV
Bài T17/33: Cho V là 1 không gian vector hữu hạn
chiều trên trường số thực. Giả sử . dimV n = Tìm tất
cả các tự đồng cấu : f V V ÷ thoả mãn .
V
f f id ° =
Nguyễn Anh Tuấn – SV ĐHKHTN-ĐHQGHN
Bài T18/33: Một cuộc thi bắn có 100 người dự
tuyển. Mỗi người được phát 5 viên đạn, họ bắn từng
viên cho đến khi trúng mục tiêu 3 viên thì được coi
là qua vòng sơ tuyển. Giả sử xác suất bắn mỗi viên
trúng mục tiêu của mỗi người dự tuyển là 0,5. Tìm
số k nhỏ nhất để sự kiện “Số người dự sơ tuyển đạt
yêu cầu không vượt quá k người” có xác suất
không nhỏ hơn 0,95.
Nguyễn Thị Thanh Hiền – GV khoa Toán, ĐHV
Bài giải xin gửi về email: toanhocsinhvien@gmail.com hoặc nạp trực tiếp cho Trưởng BBT.
Thời hạn nhận bài giải: Từ ngày xuất bản đến hết 23h59’ ngày 26/03/2011.

TOÁN HỌC & SINH VIÊN số 33
19
GIẢI BÀI KỲ TRƯỚC
Bài T1/32: Cho 3 số thực , , a b c thỏa mãn
0 a b c + + = và 1. abc = Chứng minh rằng:
( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2
18. 1 P ab a b bc b c ca c a = ÷ + ÷ + ÷ >Cách 1: (Trần Quốc Luật) Đặt
( ), x bc b c = ÷
( ), y ca c a = ÷ ( ). z ab a b = ÷ Ta có:
( ) ( )( ) ( )( ) xy yz xz a a b a c b b c b a ÷ + + = ÷ ÷ + ÷ ÷


( )( ) ( )
3 3 3
3 c c a c b a b c abc ab a b + ÷ ÷ = + + + ÷ +
( ) ( ) bc b c ca c a ÷ + ÷ + =
( )
3
3 3
6 9. a b a b abc = + ÷ + + =
Do vậy: ( )
2
2 2 2
18 18. P x y z x y z = + + = + + + >
Cách 2: (Đỗ Đức Hiếu) Bất đẳng thức (BĐT) cần
chứng minh tương đương với
2
18
a b
a b
÷ | |
>
|
+
\ .
¯ 2 2 2
15
4
ab bc ca
c a b
÷
· + + s .
Đặt
3 3 3
1 1 1
; ; , x y z
a c b
= = = ta có
( )
3 3 3
1; 3 3. * xyz xy yz xz a b c abc = + + = + + = =
Khi đó, BĐT trở thành
15
.
4
x y z + + s ÷
Vì 0 a b c + + = nên trong 3 số a,b,c có ít nhất 1 số
âm. Mà 1 0 abc = > nên trong 3 số trên có 2 số âm,
số còn lại dương. Không mất tính tổng quát giả sử
0 ; a b c > > thì 0 ; . x y z > > Áp dụng BĐT Cauchy
ta có:
2 2
2
( ) 4 ( ) 4 . y z yz x y z y z
x
+ > ¬ + > ¬ + s ÷
Kết hợp ( ) * suy ra
1
.
4
x s Do đó ta có:
2 1 15
( ) .
4 4
x y z x f x f
x
| |
+ + s ÷ = s = ÷
|
\ .

(do
1
'( ) 1 0, f x x
x x
= + > ¬ ).
Nhận xét: Giá trị nhỏ nhất của P là 18 khi
3 3
4; 2. a b c = = = ÷

Bài T2/33: Giải phương trình: 5 3 2 .
x x
x ÷ =
Cách 1: (Phan Minh Trí, Đỗ Đức Hiếu) Đặt
( ) 5 3 2 .
x x
f x x = ÷ ÷ Ta tính được
ln '( ) 5 5 3 3 2 ln
x x
f x = ÷ ÷ và
( )
l ''( ) 2 5 n l 5 3 3 . n
x x
f x = ÷ Giả sử ''( ) f x có
nghiệm
0
x . Ta được
0
5 3
ln ,
3 5
x
| | | |
=
| |
\ . \ .
vô lý. Vậy
( ) f x '' vô nghiệm. Từ đó, theo Định lí Rolle, ta có
( ) f x ' có không quá 1 nghiệm và ( ) f x có không
quá 2 nghiệm. Vì ( ) ( ) 0 1 0 f f = = nên phương
trình đã cho chỉ có 2 nghiệm là 0 x = và 1. x =
Cách 2: (Phạm Thị Liên, Nguyễn Thị Nga) Giả sử
0
x là nghiệm. Xét hàm
0
0
( )
x
f t t tx = ÷ liên tục trên
R có
0
1
0 0
( ) .
x
f t x t x
÷
' = ÷ với mọi t. Theo Định lý
Rolle tồn tại (3;5) ce : f'(c)=0 hay
0
1
0 0
. 0
x
x c x
÷
÷ = .
Suy ra:
0 0
0; 1. x x = =
Bài T3/32: Cho , , 1 a b c > thỏa mãn
2010 2010 2010
19 5 1890 2010. a b c + + =
Tìm giá trị nhỏ nhất của . P a b c = + +
Lời giải: (Từ Hữu Sơn) Ta có:
2010 2010
115 101
1 , 1 ,
19 5
a b o | s s = s s =
2010
1986
1 .
1890
c ¸ s s =
Đặt
2009 2008
... m o o o = + + + , ta dễ có
2010
2010
( 1) .
1
a m
a m m a a
m
+
+ s + ¬ >
+

Làm tương tự đối với , | ¸ rồi cộng các BĐT thu
được P
2010
0
1986
2 2 .
1890
x > + = +
Vậy
0
min 2 , P x = + khi
0
1; . a b c x = = =
Bài T4/32: Giải hệ phương trình
( )
3 3
2 2
9
:
2 4 .
x y
IV
x y x y
¦ + =
¦
´
+ = + ¦
¹

( )
( )
1
2

Cách 1: (Đỗ Đức Hiếu) Ta có:
( )
3 3
1 8
( 1) 2 (2 ).
x y
IV
x x y y
¦ ÷ = ÷ ¦
·
´
÷ = ÷ ¦
¹

Nếu 1 x = thì 2. y = Nếu 1 x = thì 2 y = . Khi đó
ta có:
2 2
2
,
1 2 4
y
x x y
x
y
=
+ + + +
rút gọn suy ra
( )( ) 2 2 0. y x xy ÷ ÷ = Giải ra được 2, 1. x y = =
Cách 2: (Phạm Thị Liên, Phan Minh Trí) Lấy cả 2
vế của phương trình ( ) 2 nhân với 3, sau đó lấy
phương trình ( ) 1 trừ kết quả thu được, ta có:
3 3 2 2
3x 6 9 3 12 x y y x y + ÷ ÷ = ÷ ÷ hay
3 2 3 2
3 3 1 6 12 8 x x x y y y ÷ + ÷ = ÷ + ÷ +
tức là ( ) ( )
3 3
1 2 x y ÷ = ÷ 3 . x y · = ÷
Bạn đọc tự giải tiếp để tìm được đáp số.
Cách 3: (Trần Quốc Luật). Ta có
( )
( )( ) ( )
( ) ( )
3 3 2 2
2
2
2 2
4 9 4
4 4 .
x y x y x y
IV
x y x y
¦
+ + = +
¦
¬
´
¦ + = +
¹


TOÁN HỌC & SINH VIÊN số 33
20
Trừ vế theo vế 2 phương trình ta được
( ) ( )
2 2
2 2 2 . xy x y x y ÷ = ÷ Giải tiếp như cách 1.
Nhận xét: Hệ đã cho tuy không đối xứng nhưng
cặp nghiệm của nó đối xứng (!).

Bài T5/32: Cho ABCD là tứ diện gần đều. Gọi r
là bán kính mặt cầu nội tiếp tứ diện và R là bán
kính bé nhất trong các đường tròn ngoại tiếp các
mặt đáy. Chứng minh rằng: 2 2 R r > .
Lời giải: (Phan Minh Trí, Đỗ Đức Hiếu) Dựng hình
hộp chữ nhật . . AB DC A BDC
'
' ' ' Đặt ; AB a ' =
; B D b ' = AA . c
'
= Ta có do ABCD là tứ diện gần
đều nên các mặt là các tam giác bằng nhau, do đó
bán kính R cũng bằng nhau. Kí hiệu
D
S , ,
AB tp X
S V
lần lượt là diện tích của tam giác ABD, diện tích
toàn phần của tứ diện ABCD và thể tích hình X .
Ta có:
( )
2 2 2 2 2 2 2
1
4
ABD
S a b b c c a = + + .

D
. D.
4S
AB
AB B DA
R = nên
( )( )( )
( )
2 2 2 2 2 2
2
2 2 2 2 2 2
.
4 a
a b b c c a
R
b b c c a
+ + +
=
+ +

Ta lại có:
D D
D
3 3
4S
ABC ABC
tp AB
V V
r
S
= = và
D
. D
4
ABC AB DB
AB DC A B C
V V V
'
'
' ' '
= ÷
1
.
3
abc =
Suy ra
( )
2 2 2 2
2 D
2 2 2 2 2 2 2
D
9
16S 4
ABC
AB
V a b c
r
a b b c c a
= =
+ +
.
Áp dụng bất đẳng thức Cauchy ta có
2 2
8 R r > hay
2 2 R r > (đpcm).

Bài T6/32: Giải phương trình

2
tan sin
.
3 2tan 3 sin
x x
x x
=
+ ÷
( ) 6
Lời giải: (Trần Quốc Luật) Điều kiện:
( ) cos 2tan 3 0. x x + = Ta có
( ) ( )
2
6 sin 3 2sin 2sin 3cos 0. x x x x · ÷ ÷ + =

( ) ( )
2 2
sin cos 3 sin 2 0 x x x

· ÷ ÷ + =


hay ( ) sin sin cos 1 0. x x x + ÷ = Đáp số: . x kt =
Nhận xét: Với bản chất như trên, ta có thể sử dụng
phương pháp thế, đánh giá, đặt ẩn phụ, bình phương
chuyển về một biến,… Bạn Đỗ Đức Hiếu đánh giá
rất khéo léo: Ta thấy3cos 2sin 2 x x + > nên cos 0. x >
Nếu sin 0 3cos 3 sin (1 sin ) 3 x x x x < ¬ = ÷ + > (vô
lý). Do vậy
2 2
3cos 2sin 3cos 2sin . x x x x + s +
Giải tốt bài này còn có các bạn: Phan Minh Trí,
Phạm Thị Liên.
Bài T7/32: Cho , , a b c là các số thực. Chứng minh
rằng:
2
2 2 2
0.
2 2 5
cyclic
a bc
S
a b c
÷
= >
+ +
¯

Lời giải: (Đỗ Đức Hiếu) Đặt
2
2 2 2
( ) .
2 2 5
a bc
s a
a b c
÷
=
+ +

Ta có
( )
2 2 2
2 2 2
2
( ) .
2 2 2 5
a b c
s a
a b c
÷ ÷
>
+ +
Viết 2 BĐT tương
tự rồi cộng chúng theo từng vế ta có:
2 2
2 2 2
4 3 2
.
3 4 2 2 5
cyclic
a c
S P
a b c
| |
+ > =
|
.
+
+ + \
¯

Áp dụng BĐT Bunyakovsky, ta có:
2 2 2 2
2 2 2 2 2
16( )
1.
(2 )(2 2 5 )
cyclic
a b c
P
a c a b c
+ +
> =
+ + +
¯

Vậy 0. S > Đẳng thức xảy ra khi . a b c = =
Bài T8/32: Cho , , a b c là các số thực thỏa mãn
0. ab bc ca + + = Chứng minh rằng:
2 2 2
(1 ) (1 ) (1 ) ( 3) a b b c c a abc a b c ÷ + ÷ + ÷ > + + ÷
Lời giải: (Vũ Thanh Tú) Chú ý rằng:
2 2 2 2 2 2
2 ( ). a b b c c a abc a b c + + = ÷ + + Ta có
( )
2 2 2 2 2 2
2 ( 3) a b c a b b c c a abc a b c + + ÷ ÷ ÷ ÷ + + ÷
2 2 2
( ) ( ) ( ) 0. a b bc b c ca c a ab = ÷ + + ÷ + + ÷ + >
Nhận xét: Đẳng thức xảy ra khi ( , , ) (0,0, 0) a b c =
hoặc ba nghiệm của phương trình
3 2
3 3 0. t t ÷ + =
Bài T9/32: Tính định thức sau:
1 2
2 2 2
1 2
3 3 3
1 2
1 2
1 1 ... 1
1 1 ... 1
1 1 ... 1
. . ... .
1 1 ... 1
n
n
n
n n n
n
x x x
x x x
A
x x x
x x x
+ + +
+ + +
=
+ + +
+ + +

Lời giải: (Đinh Bích Yến) Ta có:
1 2
2 2 2
1 2
3 3 3
1 2
1 2
1 1 1 ... 1
1 ...
1 ...
1 ...
. . . ... .
1 ...
n
n
n
n n n
n
x x x
x x x
A
x x x
x x x
= ÷
1 2
2 2 2
1 2
3 3 3
1 2
1 2
2 1 1 ... 1
0 ...
0 ...
0 ...
. . . ... .
0 ...
n
n
n
n n n
n
x x x
x x x
x x x
x x x
+

| | ( )
1 2 1
1
2 ... ( 1)...( 1) .
n n i j
n i j
x x x x x x x
> > >
= ÷ ÷ ÷ ÷
I

Nhận xét: Bạn Đỗ Đức Hiếu sử dụng Định lý Bu-
zơ cũng cho lời giải đúng.
Bài T10/32: Cho , f g là các hàm số dương và liên
tục trên [ , ] a b . Chứng minh rằng tồn tại ( ) , c a b e
sao cho
( ) ( )
1
( ) ( )
c b
a c
f c g c
f x dx g x dx
÷ =
í í
.

TOÁN HỌC & SINH VIÊN số 33
21
Giải: (Nguyễn Trần Thuận) Xét hàm
( ) ( ) ( ) ,
x b
x
a x
F x e f t dt g t dt
÷
=
í í
ta có ( ) ( ) 0. F a F b = =
Áp dụng Định lý giá trị trung bình, ta có tồn tại
( ) , c a b e sao cho '( ) 0. F c = Đây chính là đpcm.
Bài T11/32: Cho hàm :[ 1;1] f R ÷ ÷ liên tục, có vi
phân cấp 2 liên tục trên [ 1;1] ÷ . Giả sử có
( 1) f ÷ (0) (1) 0. f f = = = Chứng minh ( ) 1;1 c - e ÷
để ( ), '( ) f c f c và ''( ) f c lập thành cấp số cộng.
Lời giải: (Đinh Bích Yến, Phan Minh Trí) Đặt
( ) ( ).
x
g x e f x
÷
= Khi đó g(x) liên tục trên [a, b]; khả
vi trên (a,b) và ( 1) (0) (1) 0. g g g ÷ = = = Theo Định
lí Rolle về giá trị trung bình ta có:
1 1
( 1, 0) : ( ) 0; c g c ' - e ÷ =
2 2
(0,1) : ( ) 0. c g c ' - e =
Khi đó hàm ( ) ( ) ( )
x x
g x e f x e f x
÷ ÷
' = ÷ + cũng thỏa
mãn điều kiện của Định lí Rolle trên
1 2
[ , ] c c .
Ta có
1 2
( , ) ( 1,1) c c c - e c ÷ để ( ) 0 g c '' =
( ) ( ) ( ) ( )
( ) .
2 2
c c
c
e f c e f c f c f c
f c
e
÷ ÷
÷
'' '' + +
' · = =
Vậy ( 1,1) c - e ÷ để ( ); ( ); ( ) f c f c f c ' '' lập thành cấp
số cộng.
Bài T12/32: Cho A là ma trận phản đối xứng cấp
n, phần tử thực. CMR
( )
2
det 0
n
I xA + > . x R ¬ e
Lời giải: (Nguyễn Trần Thuận)
TH1: 0 x > : Ta có
( ) ( )( )
2
det det
n n n
I xA I i x A I i x A + = + ÷ =
( ) ( )
det .det
n n
I i xA I i xA = + ÷ =
( ) ( )
det .det
n n
I i x A I i x A = + + =
( ) ( )
det .det
n n
I i x A I i x A = + + =
( )
2
det 0.
n
I i x A = + >
TH2: 0 x < : Đặt 0 y x = ÷ > . Ta có
( ) ( )
2 2
det det
n n
I xA I yA + = ÷ =
( ) ( )
det .det .
n n
I yA I yA = ÷ +
Vì A là ma trận phản đối xứng nên
T
A A = ÷ , suy ra
( )
T
T
n n n
I y A I y A I y A ÷ = + = + . Do đó:
( ) ( ) ( )
2
det det .det
T
n n n
I xA I y A I y A + = + + =
( ) ( )
2
det 0.
n
I y A = + >
Bài T13/32: Cho hàm | | : 1;1 f R ÷ ÷ khả vi cấp 3
thỏa mãn '(0) 0 f = và (1) ( 1). f f = ÷ Chứng minh
rằng tồn tại ( ) 1;1 ce ÷ để
'''( )
6 0.
'(0)
f c
f
+ =
Giải: (Dương Đức Lâm) Xét hàm số sau:
( ) ( )
2 2 2
( ) (1) (0) 1 '(0) 1 ( ). g x f x f x f x x f x = ÷ ÷ ÷ ÷ ÷
Ta có ( ) g x khả vi cấp 3 trên R và
( )
2
'( ) 2 (1) 2 (0) '(0) 3 1 '( ), g x f x f x f x f x = ÷ ÷ ÷ ÷
''( ) 2 (1) (0) 6 '(0) ''( ), g x f f f x f x = ÷ ÷ ÷
'''( ) 6 '(0) '''( ). g x f f x = ÷ ÷
Ta có ( 1) (0) (1), g g g ÷ = = nên theo Định lý Rolle,
tồn tại
( )
1
1; 0 c e ÷ và
( )
2
0;1 c e sao cho
1 2
'( ) '( ) 0. g c g c = =
Lại có '(0) 0, g = nên tồn tại ( )
3 1
; 0 c c e và
( )
4 2
0; c c e sao cho
3 4
''( ) ''( ) 0. g c g c = =
Theo Định lý Rolle, tồn tại
( )
3 4
, c c c e sao cho
'''( ) 0 g c = hay '''( ) 6 '(0) 0. f c f + = (đpcm)
Bài T14/32: Cho hàm | | : 0;1 f R ÷ liên tục trên
| | 0;1 , khả vi trên ( ) 0;1 . Biết rằng ( ) ( ) 0 1 0 f f = = .
Chứng minh rằng tồn tại ( ) 0;1 ce để
( ) ( ) ( ) 1 ' cf c c f c = ÷ .
Lời giải: (Phan Minh Trí) Xét hàm
( ) ( ) ( ) 1
x
g x e x f x = ÷ . Ta có ( ) g x cũng liên tục
trên | | 0;1 khả vi trên ( ) 0;1 . Theo Định lí Lagrange,
tồn tại ( ) 0;1 ce sao cho ( )
( ) ( ) 1 0
' 0
1 0
g g
g c
÷
= =
÷
.
Mặt khác
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ' 1 1 '
x x x
g x e x f x e f x e x f x = ÷ ÷ + ÷
( ) ( ) ( ) 1 '
x
e x f x xf x = ÷ ÷

nên ta có
( ) ( ) ( ) 1 ' cf c c f c = ÷ (đpcm).
Bài T15/32: Cho tam giác ABC có AB và AC có
phương trình lần lượt là 4 11 0; x y + ÷ =
2x 4 0. y ÷ ÷ = Trung tuyến AM có phương trình
5 7 0. x y ÷ + = Tính diện tích tam giác ABC biết
rằng đường thẳng BC đi qua điểm ( ) 3; 2 . E ÷
Lời giải: (Phan Minh Trí)Trên tia AM lấy I, J sao
cho EI, EJ lần lượt song song với AC, AB. Ta có
IM ME ME JM
AM MC MB AM
= = = suy ra IM = JM. Do đó
M là trung điểm của IJ. Vì EI song song với AC nên
EI có vec-tơ pháp tuyến là ( )
1
2; 1 . n = ÷

Vậy EI có
phương trình là 2 8 0 x y ÷ + = . Suy ra
11 2
;
3 3
I
| |
÷
|
\ .
,
1 4
;
3 3
J
| |
÷
|
\ .
. Do đó ( ) 2;1 . M ÷ Suy ra : 1 0. BC x y + + =
Tìm được ( ) 5; 4 , B ÷ ( ) 1; 2 , C ÷ ( ) 3; 2 A .
Vậy
( )
det ;
S 18.
2
ABC
AB AC
= =
 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful