BATAS NG KALIKASAN Batas ng Ekolohiya

ANG LAHAT NG BAGAY AY MAGKAKAUGNAY
Ang lahat ng may bagay sa planeta bahagi ng sistema ng kabuuan at ang pagtutulungan ng bawat isa ay malaki ang epekto kesa sa sarili nito.Kung kayat may mahigpit na pag-uugnayan pagito sa kanilang pisikal na kapaligiran. kapaligiran. Ang mga buhay na species ay may mahigpit na relasyon at interaksyon sa kanilang kapaligiran. kapaligiran. Di sila mapaghihiwalay. mapaghihiwalay.

‡ Organikong materyal tulad ng protina. carbon diocide. tubig. tulad ng carbon. nitrogen. lipid. atbp. salik. karbohaydreyt.ANG ISTRAKTURA NG EKOSISTEM ‡ ANG EKOSISTEM AY BINUBUO NG MGA SUMUSUNOD: ‡ Inorganikong materyal. Ang mga ito ay kalahok sa mga materyal cycles. ‡ Klima tulad ng temperatura. Ang mga ito ang nagnaguugnay sa mga buhay at di buhay na bahagi ng ekosistem. at iba pang pisikal na . atbp.

Sila prodyuser. potosintesis. Maykro-konsyumer. habang ang pagkain. Makro-konsyumer. mga bacteria at fungi. na naghihimay ng mga malalaking bahagi ng patay na protoplasma upang pagkunan ng kinakailangan nilang pagkain. ang tinatawag na dekomposer . mga hayop na kumakain ng mga prodyuser (herbivore) o iba pang mga konsyumer (carnivores) Mayroon ding kumakain ng parehong mga prodyuser at kapwa consumer. Makro-konsyumer. natitirang produkto ng dekomposisyon ay siya namang ginagamit ng mga prodyuser. Maykro-konsyumer.Prodyuser kalakhan ay mga berdeng halalman na may kakayahang gumawa ng sariling pagkain sa pamamagitan ng potosintesis.

.

isa. .Ang Food Chain ay naglalarawan kung paanong ang iba¶t ibang halaman at hayop ay may koneksyon sa isa¶t isa. Ang Food Web ay binubuo ng iba¶t ibang ugnayan ng food chain sa web. web.

FOOD CHAIN .

Food Web Food Web .

The Food Web and Other Vital Cycles .

Kung gayon. Ang tao ay isang bahagi lamang ng sistema ng ekolohiya. ang TAO ay hindi dapat ipalagay na sya ay higit mas mataas o makapangyarihan kaysa kalikasan.Ang bawat hanging ating nilalanghap. na bahagi ng kapaligiran ay nagiging bahgi ng ating katawan. At lahat ng hanging ating inilalabas ay nagiging bahagi ng ating kapaligiran. .

Lahat ng ating ginagawa ay may impact sa atin at sa ating kapaligiran. Gayundin. Lahat ng aksyon ng tao ay may kaakibat na resulta o consequences. Walang ibang bagay na malilikha sa wala. . lahat ng bagay sa mundo ay hindi dapat ipagwalang bahala. Walang teknolohiya na makalilikha mula sa wala.ANG LAHAT NG BAGAY AY MAY PINATUTUNGUHAN Ang mga materyal sa ating mundo ay nananatili sa ating kapaligiran at dumaraan sa patuloy na pagbabago o transformation sa pamamagitan ng mga enerhiya mula sa mundo at sa Araw.

hayop. Ito ay nai-tataransporma lamang. Mga kapakipakinabang na bagay sa ngayon ay magiging basura (waste) at ang basura ngayon ay maaring mapakinabangan sa hinaharap. mga bahay. tao. Ang hindi nailamang. maayos na pamamahala sa mga basura ng: ng: tao.Ang mga bagay ay hindi nalilikha o nasisira. nuclear wastes ay sumisira sa sa siklo ng buhay (cycle of life). hayop. industriya at bahay. hinaharap. nasisira. .

panahon. sila ay nagbabago. ‡ Serye ng pag-unlad: pag-unlad: Pioneer Stage ± nagsisimula sa lichens o lumot na nabubuhay sa bato. Sa kalaunan. Panggitnang serye Mature Climax .ANG LAHAT NG BAGAY AY PATULOY NA NAGBABAGO ‡ Ang lahat ng mga uri ng halaman at mga hayop ay hindi nabubuhay sa habang panahon. Ang tawag dito ay ECOLOGICAL SUCCESSION. nagbabago. kalaunan. bato.

lupa at tubig. pisikal. kimikal o biolohikal na katangian ng ating hangin. Ang tindensyang ito na kabuuan.ANG KALIKASAN ANG HIGIT NA NAKAKAALAM Ang ekosistem ay may kakayahang pangalagaan at iayos ang kanyang kabuuan. Ang anu mang di kanais nais na pagbabago sa pisikal. Nagdudulot ito ng panganib tubig. hangin. organismo. panatilihin ang isang antas ng equilibrium o balanse ay tinatawag na homeostasis. Pwede itong makasira o magpababa ng ng kalidad ng ating mga likas-yaman. . para sa kalusugan at buhay ng mga tao at iba pang organismo. likas-yaman.

.

.

.

.

.

Ang pinaka.mahalaga ay kung paano pinakanatin ginagamit ang ating resources. WALANG LIBRE TANGHALIAN Ang kalikasan ay may limitasyon. Ang buhay na resources ay may hangganan. . Kaya sa mga teknolohiyang nadedevelop. dapat isaalangisaalang-alang ang mga bagay na nauubos at nawawala.SA KALIKASAN.

nonbakal at iba pa ay nauubos at hindi na muling mapapalitan. . ‡ Ang mga non-renewable na mineral tulad ng ginto. Nakita natin sa kasaysayan na ito ay hindi tutoo. wildlife. agricultural crops at iba pa ay mananatiling lamang evailable kung ang mga ito ay mabilis na mapapalitan kaysa sa ating paggamit nito. inaakala ng marami sa atin na ang mga natural na yaman ng mundo ay hindi nauubos. ‡ Ang mga renewable o napapalitang mga likas na yaman tulad ng mga puno. mapapalitan.ANG LAHAT NG BAGAY AY MAY HANGGANAN O KATAPUSAN Sa mahabang panahon.

.

.

.

Regeneration. . respected. diversity and vitality of the species must be respected. reproduction.

. . . .MARAMING SALAMAT ! MABUHAY MGA NAGTATANGOL PARA SA KALIKASAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful