You are on page 1of 2

BẢN KÊ KHAI GIẢNG DẠY, HỌC TẬP VÀ NCKH

Họ và tên: Đoàn Thế Hoàng


Cấp bậc: Trung uý
Chức vụ: Trợ giảng
Đơn vị: Bộ môn MTT – Khoa thông tin rađa

I. Giảng dạy: (Định mức 260.50% = 130t; Đã thực hiện 215t,


vươt 85t)
- Thực giảng học kỳ 1
+ Vi xử lý – KT12+KR8+KRS8 (47 hv): 60x1,2 = 72t
+ Truyền số liệu KT10 60t
- Thực giảng học kỳ 2
+ Truyền số liệu KT11 60t
Cộng thực giảng 192t
- Quy đổi
+ Thực tập KT12: 6t
+ Chấm thi viết:
*Vi xử lý – KT12+KR8+KRS8(47 hv)
*Truyền số liệu – KT10 (10 hv)
*Truyền số liệu – KT11 (13 hv)
Tổng cộng: 70 hv 12t
+ Coi thi viết 3 lần(VXL JT12+KR8+KRS8,
TSL KT10, TSL KT11): 1x1x0,5 = 3t
+ Phụ đạo thi các môn: 216x10%x0,5 = 2t
Cộng tiết quy đổi: 23t

II. Kết quả NCKH (Định mức 0t, đã sử dụng 120t )


- Biên soạn 1 bộ NHCH môn Vi xử lý 4 ĐVHT: 120t
III. Kết quả học tập (Định mức 700t; Đã sử dụng 700t)
- Điều lệnh, chính trị, tin học, ngoại ngữ: 200t
- Nghiên cứu Vi điều khiển: 200t
- Học tập PLC: 100t
- Học tập chuyên môn: 200t
Cộng số tiết sử dụng: 700t
Ngày tháng năm 2006

Trung uý: Đoàn Thế Hoàng

Rate