PENGURUSAN HASIL DAN PENERIMAAN USM

UNDANG-UNDANG MENDASARI PENGURUSAN KEWANGAN
1) PERUNTUKAN-PERUNTUKAN KEWANGAN  Perlembagaan Persekutuan  Akta Prosedur Kewangan 1957 (Disemak 1972)  Arahan Perbendaharaan 2) KEWAJIPAN KEWANGAN  Arahan Perbendaharaan 53

DEFINISI HASIL
NILAI KEWANGAN BARANG ATAU PERKHIDMATAN YANG DIBEKALKAN KEPADA PELANGGAN

JENIS-JENIS HASIL
1. HASIL CUKAI 2. HASIL BUKAN CUKAI 3. TERIMAAN BUKAN HASIL

HASIL CUKAI
CUKAI LANGSUNG CUKAI TIDAK LANGSUNG

CUKAI LANGSUNG
Cukai dan duti berhubung dengan ganjaran, emolumen atau untung bersih, yang dikenakan secara terus ke atas pembayar cukai dan terpaksa dibayar secara langsung kepada LHDN atau Jabatan-jabatan Kerajaan yang lain.

CUKAI TIDAK LANGSUNG
Cukai dan duti berhubung dengan barang dan perkhidmatan yang biasanya dibayar oleh pihak selain daripada yang dikenakan cukai dan duti itu termasuk duti kastam, cukai jualan dan duti eksais.

HASIL-HASIL BUKAN CUKAI
LESEN DAN PERMIT SEWA

SUMBANGAN

PENDAPATAN PERKHIDMATAN

FAEDAH DAN DIVIDEN DENDA DAN HUKUMAN LAIN-LAIN PENDAPATAN

YURAN PELAJAR YURAN PERUNDINGAN

JUALAN

TERIMAAN-TERIMAAN BUKAN HASIL
1. GERAN MENGURUS 2. GERAN PEMBANGUNAN 3. GERAN PENYELIDIKAN IRPA 4. PULANG BALIK PERBELANJAAN

GERAN MENGURUS
 MEMBANTU MENGHADAPI

OVERHEAD/BELANJA OPERASI
 MERUPAKAN PEMBERIAN

KERAJAAN DAN PERLU DIPERAKAUNKAN DALAM TAHUN IA DITERIMA

GERAN PEMBANGUNAN
 UNTUK MEMBIAYAAN

PEMEROLEHAN ASET ATAU MEMBIAYAI AKTIVITI PEMBANGUNAN
 DIIKTIRAF SEBAGAI PENDAPATAN

TERTUNDA

PENJENISAN KOD HASIL
 HASIL CUKAI  HASIL BUKAN CUKAI

-

60000 70000 80000

 TERIMAAN BUKAN HASIL -

1.HASIL CUKAI - 60000
1.1) 61000 – Cukai Langsung Contoh: Cukai pendapatan individu, Syarikat 1.2) 62000 – Cukai Tidak Langsung Contoh: Duti Kastam; import/eksport Cukai jualan

2. HASIL BUKAN CUKAI - 70000
 71000 - Lesen, Bayaran Pendaftar, Permit  72000 - Bayaran Ikhtisas, Bayaran Pelajaran  73000 - Perolehan dari jualan barang-barang  74000 - Sewaan  75000 - Faedah dan perolehan dari pelaburan  76000 - Denda dan hukuman  77000 - Sumbangan

3. TERIMAAN BUKAN HASIL - 80000
 81000 - Pulangan balik perbelanjaan

(Contoh: Bayaran balik gaji kerana meletakkan jawatan)
 82000 - Terimaan daripada Agensi Kerajaan

PENGKELASAN HASIL & PENDAPATAN
PENDAPATAN UNIVERSITI Yuran pengajian Sewa premis Keuntungan atas pelaburan PENDAPATAN DESASISWA/ PELAJAR Sewa kantin desa Denda desa Yuran desa PENDAPATAN KUMP. WANG/ TABUNG Denda lalulintas Jualan buku Yuran Perundingan

PENYATA PENDAPATAN USM BAGI TAHUN BERAKHIR 31/12/2005
PENDAPATAN Pemberian Kerajaan - Belanja Mengurus Pemberian Kerajaan - IRPA Yuran Pengajian dan lain-lain yuran Pelunasan Geran Pembangunan Kerajaan Jualan Barangan dan Perkhidmatan Dividen Faedah Perkhidmatan Hospital Keuntungan atas jualan pelaburan Elaun untuk Hutang Ragu Keuntungan atas jualan hartanah, loji dan peralatan Lain-lain pendapatan JUMLAH 90,804,570.00 715,482,214.00 12.69 100.00 RM 488,952,290.00 8,211,053.00 51,736,674.00 52,984,171.00 12,617,048.00 1,261,032.00 4,673,383.00 3,962,147.00 0.00 279,846.00 0.00 % 68.34 1.15 7.23 7.41 1.76 0.18 0.65 0.55 0.00 0.04 0.00

PELABURAN USM
 Pelaburan Simpanan Tetap  Pelaburan Jangka Pendek  Saham

PELABURAN SIMPANAN TETAP
i)

Dilabur untuk tempoh 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan maksimum 60 bulan

ii) PELABURAN DIBUAT DI:  Bank-bank Perdagangan  Syarikat-syarikat Kewangan iii) Semua Pelaburan Simpanan Tetap USM dibuat secara al-Mudharabah

PELABURAN JANGKA PENDEK
Dibuat di Discount House Berhad - BMMB Kuala Lumpur - CIMB Discount House - Affin Discount House
(i)

(ii)

Pelaburan dibuat untuk tempoh kurang daripada 1 bulan

TERIMAAN DAN RESIT

AP 53 – TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL
Semua pegawai pengawal adalah bertanggungjawab melaksanakan kewajipan kewangan pejabat masing-masing dengan sempurna. Tanggungjawab tersebut adalah:  Memungut segala wang awam yang patut diterima  Menyimpan dengan selamat wang yang dipungut; dan  Mengakaunkan dengan betul

AP 60: BORANG RESIT
 Resit rasmi mestilah dikeluarkan sebagai akuan

terima wang yang dibayar kepada seseorang pegawai awam

 Resit mestilah dikeluarkan pada masa urusan

dibuat dan jika seseorang pembayar hadir sendiri resit itu mestilah diserahkan kepadanya

 Apabila wang diterima melalui pos atau

penghantar, resit baginya hendaklah dihantar pada hari itu juga

MENGELUARKAN RESIT RASMI DAN KAWALAN TERIMAAN
 Resit rasmi Universiti dikeluarkan melalui Sistem Resit

Universiti yang dibangunkan oleh pihak PPKT
 Resit rasmi Universiti dikeluarkan kepada semua pihak

yang membuat bayaran samada di kaunter bayaran Jabatan Bendahari, melalui pos atau bayaran yang dikredit terus ke akaun bank USM
 Kaunter bayaran Jabatan Bendahari menerima bayaran

daripada pelbagai pelanggan seperti pelajar, staf dan pihak luaran seperti penyewa premis dan kantin/ gerai

AP 61: MEMBERITAHU ORANG AWAM
Pegawai Pengawal dan pemungut wang awam hendaklah menentukan supaya orang awam diberitahu dengan sepenuhnya bahawa mereka hendaklah meminta resit bagi semua wang yang dibayar

AP 62: MEMINDA SESUATU RESIT ADALAH DILARANG
Meminda sesuatu resit adalah dilarang Sekiranya sesuatu resit rosak, resit tersebut TIDAK

BOLEH DIMUSNAHKAN, sebaliknya dibatalkan dan disimpan
Resit yang dibatal beserta salinan-salinannya perlu

dikemukakan untuk diaudit

 Pemungut

AP 65 TANGGUNGJAWAB PEMUNGUT

wang awam adalah bertanggungjawab bagi menyimpan dengan selamat dan menggunakan dengan sepatutnya semua resit, lesen dan lain-lain. Apabila pemungut diganti, stok semua dokumen itu hendaklah disemak oleh keduadua pegawai yang memberi alih dan yang mengambil alih, dan suatu penyata mengenai bilangannya dengan menunjukkan nombor siri masing-masing mestilah ditandatangan oleh kedua-dua pegawai itu.

AP 68 MENYIMPAN BUKU RESIT
• Semua stok lesen dan resit apabila tidak

digunakan hendaklah disimpan di tempat yang dikunci dengan selamat

AP 69 KEBENARAN BERTULIS UNTUK MENERIMA WANG
 Dalam sesuatu pejabat di mana ada seorang

pemungut, tiada seseorang pegawai boleh menerima wang kecuali diberi kebenaran khusus secara bertulis oleh pemungut untuk berbuat demikian. Pemungut hendaklah menyelenggara suatu rekod mengenai kebenaran yang diberi sedemikian

PENGIMBANGAN KUTIPAN DAN LAPORAN
a)

Laporan-laporan berikut dicetak pada penghujung hari. Cetakan dibuat oleh Kerani Kanan: Laporan Kutipan Mengikut Kumpulan Wang dan Cara Bayaran

Laporan Kutipan Bahagian Kredit Semak semua laporan di atas dan pastikan tiada kesilapan berhubung maklumat resit dan amaun. Pastikan juga kutipan dikreditkan ke akaun yang betul

b)

……………sambungan
a. Kutipan yang diterima pada hari tersebut akan diimbangkan dengan laporan kutipan yang dicetak c. Setelah kutipan pada hari tersebut diimbangkan, juruwang perlu mengisi Slip Wang Masuk berdasarkan laporan-laporan yang dicetak. Slip Wang Masuk perlu diisi mengikut mod bayaran dan kumpulan wang. Bagi Slip Wang Masuk untuk cek, ianya perlu diasingkan mengikut tempat.

BAYAR MASUK KUTIPAN KE BANK

Semua kutipan yang telah diimbangkan oleh juruwang bersama-sama Slip Wang Masuk akan dikira dan disemak semula oleh Kerani Kanan sebelum didepositkan ke bank

Setelah wang didepositkan ke bank, Kerani Kanan perlu menyemak kembali Slip Wang Masuk tersebut. Pastikan cetakan komputer bank adalah betul dengan apa yang ditulis dan seterusnya menginput nombor Slip Wang Masuk ke dalam Sistem Resit melalui menu Kemaskini Slip Bank

AP 83 AMAUN KASAR HENDAKLAH DIBAYAR MASUK
 Seksyen 9(3) Akta Prosedur Kewangan  Dalam semua hal, amaun kasar yang diterima

hendaklah dibayar, atau diperakaun, kepada Perbendaharaan yang berkenaan.

AP 85
WANG AWAM TIDAK BOLEH DIGUNAKAN
 Selepas diterima dan sebelum dibayar-masuk ke

dalam bank atau Perbendaharaan atau Perbendaharaan Kecil, wang awam tidak boleh digunakan bagi apa-apa maksud jua pun, dan tiada seorang pegawai boleh mendahulukan, meminjamkan atau menukarkan apa-apa wang yang ia bertanggungjawab kepada Kerajaan.

SEKIAN, TERIMA KASIH………

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times