Oleh : DATO’ HJ WAN MOHAMAD BIN DATO’ SHEIKH ABDUL AZIZ

Timbalan Ketua Pengarah (Operasi ) Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

MODUL PENGUKUHAN INTEGRITI PERKHIDMATAN AWAM

www.islam.gov.my/pipa

1

Latarbelakang  JAKIM dilantik sebagai lead agency kepada program Pengukuhan Integriti bagi semua agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri.  JAKIM telah menyediakan Modul Pengukuhan
www.islam.gov.my/pipa 2

Mesyuarat Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan (JKP) Jabatan Perdana Menteri Bil. 3/2005 pada 11 Oktober 2005 bersetuju Modul ini digunapakai di agensiagensi di bawah Jabatan Perdana Menteri
www.islam.gov.my/pipa

3

Mesyuarat KetuaKetua Setiausaha Kementerian telah diadakan pada 24/10/05 dan besetuju modul ini digunapakai di kementeriankementerian.
www.islam.gov.my/pipa

4

Mesyuarat Perhubungan Persekutuan/Negeri telah diadakan pada 6/2/06 dan bersetuju modul ini digunapakai di negeri-negeri.
www.islam.gov.my/pipa 5

Y.Bhg. Tan Sri Ketua Setiausaha Negara telah melancarkan Portal dan Modul Pengukuhan Integriti Perkhidmatan Awam pada 19/12/05 di IIM
www.islam.gov.my/pipa 6

ini merupakan garis panduan kepada penceramah supaya mereka dapat menyampaikan atau menghuraikan satu-satu tajuk dengan tepat mengikut ajaran agama Islam bagi orang Islam dan menjadi garis panduan umum kepada yang bukan Islam
www.islam.gov.my/pipa 7

Modul

Modul ini terbahagi kepada 3 Unit :
Unit 1 : Ceramah Integriti dan Latihan Dalaman Unit 2 Muhasabah Diri Unit 3 : Pendidikan Pelanggan ( Sektor Awam dan Swasta )

www.islam.gov.my/pipa

8

Unit 1 : Ceramah Integriti dan Latihan Dalaman Objektif Unit 1: Memperkukuhkan Integriti Perkhidmatan Awam melalui kefahaman yang jelas, mantap dan bersepadu terhadap nilai-nilai murni yang universal.
www.islam.gov.my/pipa 9

Tajuk – ta ju k Ceram ah
1. Akauntabiliti Dan Kaitannya Dengan Hari Pembalasan 2. Ancaman Kepada Kecemerlangan Prestasi Organisasi 3. Tuntutan Berlumba-Lumba Melaksanakan Kebajikan 4. Hubungan Aqidah, Syariah Dan Akhlak 5. Ihsan Sebagai Indikator Penting AlFalah 6. Kemantapan Iman Asas Integriti
www.islam.gov.my/pipa 10

7. Kesempurnaan Solat Pemangkin Integriti 8. Konsep Itqaan 9. Konsep Permudahkan, Jangan Menyusahkan ‫يسر وا و ل تعسر وا‬ 10. Mutmainnah Dan Sifat Mahmudah 11. Qanaah (berpada-pada) dan kepentingannya kepada penjawat awam 12. Allah Maha Mendengar Lagi Maha Melihat

www.islam.gov.my/pipa

11

Unit 2 : Muhasabah Diri Objektif Unit 2 : Memperkukuhkan kesedaran terhadap kepentingan muhasabah diri bagi pegawai dan kakitangan Perkhidmatan Awam yang merupakan mekanisme paling berkesan untuk menghindarkan diri dari penyelewengan dan salah laku.
www.islam.gov.my/pipa 12

Tajuk – ta ju k Ceram ah
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Cintakan Dunia dan Takut Mati Muhasabah Diri Penyakit Hati dan Tip Rawatan Teras Nilai-Nilai Islam : Penghayatan terhadap ciri-ciri Utama Koleksi Anggota Tujuh Mutmainnah dan Sifat-Sifat Mahmudah Rebutlah Lima Perkara Sebelum Lima Perkara
www.islam.gov.my/pipa 13

Unit 3 : Pendidikan Pelanggan ( Sektor Awam dan Swasta ) Objektif Unit 3:
Meningkatkan kemahiran berinteraksi bersama pelanggan melalui pendekatan beradab serta menghindar sifat-sifat negatif dalam melaksanakan tugas yang boleh memberi kesan kepada tahap integriti seseorang.
www.islam.gov.my/pipa 14

Ta ju k – tajuk ce ram ah
1. Seolah-Olah Kamu Hidup Selama-

2. 3. 4. 5.

Lamanya Dan Kamu Akan Mati Esok “Mencuri Tulang” Suatu Pengkhianatan Menghormati Tetamu Tekun Jenayah “Al-Gharar” Dalam Sektor Swasta
www.islam.gov.my/pipa 15

6. Tolong menolonglah atas perkara

kebaikan dan jangan tolong menolong atas perkara dosa dan permusuhan
‫تعاونوا على البر و التقوى ول تعاونوا على الثم‬ ‫والعدوان‬ 7. Konsep Tidak Mementingkan Diri

8. Senyum Itu Sedekah 9. Kefahaman Terhadap Piagam Pelanggan 10. Sabar dan Syukur
www.islam.gov.my/pipa

16

Contoh:
Ceramah Integriti dan Latihan Dalaman Tajuk 1: Ak auntab ilit i d an Kaitan ny a Denga n Hari Pe mbalasan
www.islam.gov.my/pipa 17

Objektif Meningkatkan keyakinan terhadap adanya hari pembalasan bagi melahirkan penjawat awam yang bertanggungjawab dan telus dalam perkhidmatan
www.islam.gov.my/pipa 18

Pengertian
(a) Aka unt abil it i
-

-

Sika p ta nggu ngj awa b yang me nda la m Ju jur , tel us , a ma na h
www.islam.gov.my/pipa 19

(b) Har i P emba lasa n
-   Hari

pert emuan dengan Allah S WT .
( QS a l-Qi yamah: 36 )

se luruh um at manusia dib angk itk an se mula un tu k din ila i se gala amala n se masa hid up mereka di d unia
www.islam.gov.my/pipa 20

-   Hari

-   All ah SW T

mene nt uk an b ala san berd asa rka n kepa da pega nga n da n ama la n ma sing-ma sing. -    Ant ara peri st iw a ya ng b erl aku ada la h peri st iw a Ma hs ya r, Hi sa b da n Miz an, Sir at, Syu rga dan
www.islam.gov.my/pipa 21

(a) Akauntabiliti dalam alQuran
Ta nggu

ngj awa b terh ada p d iri dan ke luarga
( QS al-Baqarah: 195 )

Ta nggu

ngj awa b terh ada p ma sya ra kat dan ne ga ra sert a umm ah
www.islam.gov.my/pipa

22

 Se tiap

ora ng ak an d isoal meng enai am anah dan tan ggu ng ja wab yang dipik uln ya
( Q S al- Mudd ath ir: 3 8 )

“Se tia p

d i ant ara ka mu adalah pemimp in d an bert ang gungj awa b terh ada p ora ng ya ng dip imp inny a ” ( HR B ukh ari )
www.islam.gov.my/pipa 23

ap peringka t jawa tan da n keduduk an ada tanggungj awab ters end iri mengik ut ka tegor i ma si ng-ma si ng
( QS a l- An c am: 1 65 )
www.islam.gov.my/pipa 24

Seti

Tan ggu ng ja wab

(b ) Hu bunga n Ha ri Pemb alasa n d an akaunt abili ti

menun aik an

amanah
( QS al- Ni sa ’: 38 ) ( QS al- An fal: 27 )

Se tiap angg ot a tujuh dipe rt angg un gjawab kan te rha dap aktivit i yang dilak uk an
www.islam.gov.my/pipa

25

 Tang

gu ng ja wab pe rlu dipik ul se ndiri
( Q S al- Baq ar ah: 286 )

Perb

uatan ya ng tida k bert ang gungj awa b a ka n me ny us ahk an d iri se ndir i
( Q S Fussi lat: 46 )

Pec ah

a ma na h me ny ebabka n ke fa sadan
( Q S al- Syur a: 30 )
www.islam.gov.my/pipa 26

Pa ha la

d an d os a me ngi ku t a ma lan ma nu sia

( QS a l- Za lzal ah: 7 -8 ) Galaka n a ka unt abilit i

denga n keja yaan d i dunia d an ja nj i sy ur ga d i akh ira t
( ( QS a QS a l- Tin : 6 ) l- Im ran : 19 8 )
www.islam.gov.my/pipa 27

pecah am anah (sele we ng ) d en gan ke gagalan o rganisasi di dun ia dan janj i nerak a di ak hirat ( Q S al-I mran: 161 )
Baha wa itu a da lah su at u ama nah da n ia di hari Q iamat akan menj adi ker ugi an da n pen yesa lan, kec ua li bagi or ang yang menga mbi lny a den ga n cara hak ser ta men una ikan ke wa jipa n yang ter pi kul di atas bahu nya”.

( HR M usli m ) www.islam.gov.my/pipa 28

 Amar an

Me nc erit

aka n nik ma t dan ga nja ran kepa da ahl i syu rga ( ora ng ya ng me nj ala nka n ta nggu ngj awa b )
( QS a l- Im ran : 17 1 )
www.islam.gov.my/pipa 29

Kesimpulan Keya ki na n terha dap Ha ri Pe mba las an memb entu k int egr it i da la m diri penj awa t awa m a ga r perkhi dma tan ya ng dibe rika n t eru s telus,
www.islam.gov.my/pipa

30

SEKIAN

TERIMA KASIH

www.islam.gov.my/pipa

31

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful