Brugervejledning til Nokia 9300i

2. udgave

9241453

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RA-8 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/. Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også ekstraudstyr, som er mærket med dette symbol. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Copyright © 2005 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt. Nokia, Nokia Connecting People, X-press-on og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 90 05712.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See http:// www.mpegla.com. Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens kan tildeles eller være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger med forbindelse til salgsfremmende, intern og kommerciel brug, kan fås hos MPEG LA, LLC. Se http://www.mpegla.com. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt. Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler. Eksportkontrol Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt. MEDDELELSE FRA FCC/INDUSTRY CANADA Din enhed kan forårsage tv- eller radioforstyrrelser, f.eks. når telefonen bruges tæt på modtagerudstyr. FCC eller Industry Canada kan kræve, at brugen af telefonen ophører, hvis en sådan forstyrrelse ikke kan forhindres. Hvis du har brug for hjælp, skal du kontakte din lokale servicevirksomhed. Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Betjening forudsætter, at enheden ikke forårsager skadelige forstyrrelser. 9241453/2. udgave

Indholdsfortegnelse
Om enheden................................................................................................6 NETVÆRKSTJENESTER.................................................................................6 Delt hukommelse.......................................................................................7 Ekstraudstyr, batterier og opladere.....................................................7 Indsættelse af SIM-kort, batteri og hukommelseskort..................8 Opladning af batteriet..............................................................................9 Sådan tænder og slukker du enheden................................................9 Radioer.......................................................................................................9 Antenne...................................................................................................10 Første opstart............................................................................................10 Adgangskoder...........................................................................................10 Taster og stik.............................................................................................11 Brugergrænsefladen i Communicator...............................................11 Om displayet.......................................................................................12 Om tasten Menu................................................................................12 Rulning og valg.....................................................................................12 Almindelige handlinger i flere af programmerne......................13 Coverenhed................................................................................................13 Displayindikatorer................................................................................14 Tastaturlås..............................................................................................14 Lydstyrkeregulering................................................................................14 Hukommelseskort...................................................................................14 Vejledninger på enheden......................................................................15 Anvendelse af cd-rom'en.......................................................................15 Kundesupport fra Nokia og kontaktoplysninger...........................15 Mærkater i salgspakken.........................................................................15 Overførsel af data fra andre enheder................................................15 Tilpasning af enheden...........................................................................15 Opkald.........................................................................................................17 Besvarelse af et opkald..........................................................................17 Valgmuligheder under et opkald........................................................17 Tekstskrivning..........................................................................................18 Traditionel tekstindtastning.............................................................18 Forprogrammeret tekstindtastning...............................................18 Adgang til menufunktioner..................................................................18 Beskeder ....................................................................................................19 Opkaldslog ................................................................................................20 Kontakter ...................................................................................................20 Genveje til listen over kontakter.....................................................20 Søgning efter, tilføjelse af og sletning af kontakter.................20 Indstillinger for kontakterne............................................................20 Hurtigkald...............................................................................................20 Andre funktioner..................................................................................21 Profiler .......................................................................................................21 Indstillinger ..............................................................................................21 Håndtering af grupper...........................................................................23 Oprettelse af nye grupper.....................................................................23 Opkald.........................................................................................................25 Besvarelse af et opkald..........................................................................25 Hurtigkald .................................................................................................25 Konferenceopkald....................................................................................25 Visning af udgående, indgående og ubesvarede opkald...........26 Afsendelse af DTMF-toner.....................................................................26 Indstilling af profilen Offline................................................................26 Omstilling af opkald................................................................................26 Opkaldsspærring......................................................................................27 Opkalds-, netværks- og telefonlinjeindstillinger...........................27 Opkaldsindstillinger.............................................................................27 Netværksindstillinger..........................................................................27 Avancerede indstillinger....................................................................28 Indstillinger for telefonsvarer.............................................................28 Log................................................................................................................28

Sikkerhed........................................................................................6

1. Introduktion..............................................................................8

2. Coverenhed.............................................................................17

Beskeder.....................................................................................................30 Skrivning og læsning af beskeder...................................................30 Håndtering af beskeder......................................................................31 Sådan undgås lav hukommelsesstatus.........................................31 E-mail...........................................................................................................31 Sådan arbejder du online og offline...............................................31 Ændring af internetforbindelsen..................................................32 Skrivning og afsendelse af e-mails.................................................32 Afsendelsesindstillinger.....................................................................32 Modtagelse af e-mail...........................................................................33 Læsning og besvarelse af e-mails...................................................33 Vedhæftede filer i e-mails.................................................................33 Redigering af e-mail-besvarelser og visning...............................34 Indstillinger for e-mail-kontoen......................................................34 SMS-beskeder............................................................................................35 Afsendelsesindstillinger for en SMS-besked................................35 Besvarelse af SMS-beskeder..............................................................36 Indstillinger for SMS-beskeder.........................................................36 Ændring af beskedcentralindstillinger..........................................36 Håndtering af beskeder på SIM-kortet..........................................37 Billedbeskeder.......................................................................................37 MMS-beskeder...........................................................................................37 Oprettelse og afsendelse af MMS-beskeder.................................37 Modtagelse af MMS-beskeder...........................................................38 Kontoindstillinger for MMS-beskeder.............................................38 Fax................................................................................................................39 Angivelse af afsendelsesindstillinger for en fax.........................39 Lagring af en modtaget fax..............................................................39 Redigering af faxindstillinger...........................................................39 Modtagelse af faxbeskeder fra en ekstern faxmaskine............39 Særlige beskedtyper...............................................................................40 Modtagelse af operatørlogoer.........................................................40 Modtagelse af ringetoner..................................................................40 Modtagelse af konfigurationsbeskeder........................................40 Modtagelse af e-mail-statusbeskeder...........................................40 Åbning af beskeder beskyttet med adgangskode.....................40 Visning af bogmærkebeskeder........................................................40 Visning af konfigurationsdetaljer...................................................40 Omdøbning af indstillinger...............................................................40 Modtagelse af klargøringsindstillinger.........................................41 Cell broadcast............................................................................................41

6. internet....................................................................................42

3. Skrivebord...............................................................................23

Brug af internettet...............................................................................42 Lagring af filer.......................................................................................42 Hentning af filer....................................................................................42 Cookies.....................................................................................................42 Åbning af besøgte sider.....................................................................43 Rydning af cachen................................................................................43 Håndtering af bogmærker.................................................................43 Browserindstillinger...............................................................................43 Tastaturgenveje ved brug af internettet......................................44

4. Telefon......................................................................................25

Håndtering af kontaktkort....................................................................45 Redigering af kontaktkort....................................................................45 Oprettelse og redigering af kontaktkortskabeloner....................46 Mit kontaktkort.........................................................................................46 Afsendelse af kontaktkort.....................................................................46 Afsendelse af et kontaktkort............................................................46 Oprettelse og redigering af kontaktgrupper..................................47 Håndtering af kontakter gemt på SIM-kortet.................................47 Kopiér og flyt kontakter til databaser...............................................47 Indstillinger for kontaktkort................................................................47 Arbejde med dokumenter.....................................................................49 Formatering af dokumenter................................................................49 Indsætning og redigering af objekter..............................................50 Visning af tabeller....................................................................................50 Brug af skabeloner..................................................................................50

7. Kontakter.................................................................................45

8. Dokumenter............................................................................49

5. Beskeder..................................................................................30

9. Regneark..................................................................................51

........................................ Kontrolpanel..............64 Generelt...66 Beskedværktøjer..........................................................66 Ændring af installationsindstillinger.........................................................................................................................71 Ændring af spærringsadgangskoden..............................................61 Opgavelistevisning.............................................................................................................................................................................................................................................73 Konfiguration af avancerede indstillinger for et internetadgangspunkt...................................................................................................................................................................................80 Sådan lytter du til musik....................................................................................................82 Foretagelse af beregninger............................................................................65 Baggrund...........90 .........................................................og faxopkald (netværkstjeneste)........................................................64 Tid side......................................................................................................................79 Afspilning af en stemmeoptagelse...........................................52 Liste over funktioner..89 Java PP.................................................................................................................................................58 Oprettelse af kalenderposter..............................................83 Brug af den videnskabelige regnemaskine...................kopi..............................................................................................................................86 18.........67 Omstilling af data...........77 Valg af et internetadgangspunkt............................................................................................................................................................51 Arbejde med regneark............................................................................................................................................................................................51 Arbejde med celler..............................................72 Om produktet................82 Afsendelse af medieklip.....................75 EAP-moduler........................................................81 Justering af lydstyrken for medier.........59 Håndtering af kalenderposter................................................................................................................................61 Håndtering af filer og mapper............................................................78 Håndtering af billedfiler..............................................................................................................................................................................62 10..........................................................................................................................................................................................................64 Regionale indstillinger...72 Logfil f.........................kopi......................84 Ændring af byer..............................................................................................................81 RealPlayer...........................................................56 Visning af diasshow........................85 Oprettelse og redigering af byposter....................83 Indstilling af talformat i Regnemaskine.80 Håndtering af musikspor.........................68 Spærring af data...........................................69 Forbindelser............65 Tasten My own.....................................................................................................72 Opsætning af et internetadgangspunkt........................................66 Angivelse af sikkerhedsindstillinger for Javaprogrammer.61 Årsoversigtsvisning........................65 Datahåndtering.....66 Hukommelse....................... Lommeregner..............90 Opsætning af et ad hoc-netværk................................................81 Afspilning af medieklip..........................................................60 Ugevisning......................... Præsentationer.................72 Internetopsætning....................69 Oprettelse af et grundlæggende internetadgangspunkt til en trådløs LAN..........................................................................................................56 Visning af diasshow med en dataprojektor...........................................................................64 Dato side........................................................................................73 Siden Dataopkald............................................................................................ for ekstraudstyr.................................................................................................................................................................85 Dataoverf....................83 Brug af verdensur............................................................................66 Sikkerh................................57 Indsættelse af tabeller.......................................79 Åbning af stemmeoptageren.....84 Angivelse af byer på verdenskortet..........................................60 Kalendervisninger...............................................65 Indstil.................................................................................60 Kalenderindstillinger.............................................................61 Mærkedagsvisning..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................61 Kalenderfiler..............................................................................................................................................................................84 17.................................................................................... Ur...........................................................................................................................................................84 Oprettelse og redigering af landeposter..........................................................74 Siden Script...................................64 Tal side...............................................................................................................................................86 Dataoverf...87 Nokia PC Suite.......................................Indholdsfortegnelse Projektmapper................................81 Afsendelse af musik............73 Siden Proxy.....................................................................................................................................................................................................................................................78 Optager...................................87 Synkronisering..............................................................................................................74 Konfiguration af et internetadgangspunkt til et trådløst LAN.............................................................71 Håndtering af certifikater...............70 Sikkerhed.............70 Sikkerhed på enheden.................................86 Sikkerh..................................og faxopkald (netværkstjeneste)...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................89 Java.....................................67 Profilindstillinger..................90 14.............................62 13.............................................51 Oprettelse og ændring af diagramark.............................................................................65 Display.................................84 Brug af Alarmer...................................70 Angivelse af PIN-kodeindstillinger..................................................................................................70 Indstil.............56 11.................................72 Placeringspolitik..................................57 Notevisning............................................................................89 Trådløst LAN................................57 Arbejde med forskellige visninger................65 Programstyring................................................................................................................................................59 Certifikathåndtering...................................................89 Installation af Java™-programmer.... Placeringsanm...................57 Diasmastervisning.................................................................59 Kalenderikoner..........................................................................................................80 Musikafspiller............................................................................................................78 Redigering af billeder...........................................................................................................69 Angivelse af indstillinger for trådløs LAN.................................................................................60 Månedsvisning.............................................................................66 Telefon............... Kalender..................68 Servicebesked.......................88 Installation af programmer og software.............................................................61 Ugetidsplansvisning..........................................................................................................79 Afsendelse af en stemmeoptagelse................................................................................................................................................................................................................................77 Billeder..........................................................75 Indstillinger for internetforbindelsen.............................57 Dispositionsvisning............. Filhåndtering............78 12.........................................................................................68 Beskeder.......................................83 Lagring af tal i hukommelsen.............................78 Visning af billeder.......90 Kabelforbindelse.................................. Medieprogrammer...............................................................................70 Gendan standard-IAP.......................................... Håndtering af data og software...........................................................................................84 Byer og lande.......71 Tilbehør.....89 Java MIDP........................................................................................................88 Installation af Symbian-software...............................................................69 Kabelkonfiguration..............................................................52 Visning af præsentationer...................62 Sikkerhed på hukommelseskortet.......................................................................................................................69 Trådløst LAN........................................................... Forbindelse.............64 Valuta side......................................................................................73 Siden IP-konfiguration........................................................................................74 Siden Andet.....83 16..............................................56 Oprettelse af præsentationer.............................................................................................................67 SIM-adgangsprofil..........................74 Konfiguration af avancerede indstillinger for et internetadgangspunkt..................................................................72 Tjenestekommandoeditor...............................72 Valg af HP-printer.............................................................................................................................................................................................................................................64 Dato og klokkeslæt.............61 Dagsvisning............................................................................................................................71 15............................................................. for RealPlayer................................................................................................................................................................................................................................84 Alarmer og påmindelser.......65 Sprog på enhed..........................................................................................................70 Angivelse af indstillinger for enhedens lås...................................................................79 Optagelse af et opkald eller en stemmebesked....................................................................................................................................................

...........91 Binding med en enhed................................................................................................................................................................................................................................................106 Godkendelse af hologram....93 Problemer med udskrivningen................................................................................................................................... GPRS)........................................96 GSM-dataopkald....................97 Skrivebord................................108 Yderligere sikkerhedsoplysninger..............98 Baggrunde og farveskemaer................................................................... Genveje.................................................99 Programspecifikke genvejstaster......................................................................106 Hvad skal du gøre...................................109 Høreapparater................................................94 Fjernkonfiguration (netværkstjeneste)...............96 Udskiftning af frontcoveret....94 Dataforbindelser............................107 19.............109 Hospitalsudstyr................................................................92 Udskrivning.............96 Højhastighedsdataopkald (High-Speed Circuit Switched Data.............................92 Afslutning af en Bluetooth-forbindelse............................................................................................................................................... HSCSD)............................................................97 20...................................................................................................92 Kontrol af status for Bluetooth-forbindelse....................92 Modem.....................................97 Valgtaster på coverenheden.................94 Oprettelse af en ny konfigurationsserverprofil.............................................................................................91 Afsendelse af data via Bluetooth.............................................................................................................................................................................................109 Køretøjer.......................................................98 Tasten My own.........90 Bluetooth............................................................91 SIM-adgangsprofil..............................................99 21...96 Forbindelsesstyring.................................................................................110 Indeks........................................................................................95 Pakkedata (General Packet Radio Service............109 Potentielt eksplosive omgivelser...................................................................105 Roaming..............................................................................................................105 Elektrostatisk afladning........................................109 Nødopkald........................................93 Angivelse af udskrivningsindstillinger..................................................109 Pacemakere.91 Modtagelse af data via Bluetooth.............................................................................................................................................................................................................................. Tilpasning af enheden..................................... hvis batteriet ikke er ægte?....................................................................................................................................109 Driftsomgivelser.......105 Batterioplysninger.............................................................................105 Lav signalstyrke..................111 ......................................92 Infrarød....................................................110 Oplysninger om certificering (SAR).........................105 Døde områder og udfald................Indholdsfortegnelse IP-viderestilling.........................................................................................................................94 Håndtering af mobile udskrivningsindstillinger......................................................................................................................90 Bluetooth-indstillinger.................................105 Godkendelsesretningslinjer for Nokia-batterier..............................110 Denne mobile enhed overholder retningslinjerne vedrørende radiobølger.....................................................................................................................................................................................106 Pleje og vedligeholdelse....................................................................93 Angivelse af sideopsætning........................100 Støj............................................................... Dataoverførsel................................................................................................................................98 Generelle genvejstaster...................................95 Trådløst lokalnetværk (trådløst LAN)...................................................................................................105 Signalsvækkelse...........................................................................

Tænd enheden og kontroller. Sørg for. hvor du ringer fra. TILSLUTNING TIL ANDET UDSTYR NØDOPKALD Læs sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr. Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne bruge telefonen. hvis du slukker enheden eller bruger profiler Offline. Derfor skal du sørge for at overholde alle gældende sikkerhedsregler. når du tanker brændstof. eller hvor brug af enheden kan forårsage interferens eller være farlig.Sikkerhed Læs disse enkle retningslinjer. er godkendt til brug på EGSM900/GSM1800/GSM1900-netværket. Tilslut ikke produkter. at funktioner på det trådløse netværk fungerer. Når du bruger funktionerne i denne enhed. Anvend ikke enheden i nærheden af brændstof eller kemikalier. der er beskrevet i denne vejledning. Dette produkt skal installeres og repareres af fagfolk. Enheden er ikke vandtæt. Enheden har en separat GSM-radio og en trådløs LANradio. Det skal dog bemærkes. hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner. Hvis du slukker enheden ved hjælp af tænd/sluk-tasten på enheden. EKSTRAUDSTYR OG BATTERIER VANDTÆTHED Brug kun ekstraudstyr og batterier. Trådløst udstyr kan forårsage interferens i fly. Sluk enheden i nærheden af hospitalsudstyr. SLUK ENHEDEN. der skal tilsluttes til. Rør ikke unødigt ved antennerne. Tast alarmnummeret. Du kan finde yderligere oplysninger i den udvidede brugervejledning.og modtageforholdene. der ikke er kompatible. INTERFERENS Ved alle trådløse enheder kan der opstå interferens. at den holdes tør. Om enheden Den trådløse enhed. All Rights Reserved. Advarsel: Tænd ikke enheden. SLUK ENHEDEN I FLYVEMASKINER Respekter alle restriktioner. skal du overholde alle love og respektere andres privatliv og rettigheder. TÆND TELEFONEN SIKKERT Tænd aldrig enheden. når brugen af trådløse enheder kan medføre interferens eller fare. SLUK ENHEDEN PÅ HOSPITALER Respekter alle restriktioner. eller før en skriftlig protokol over alle vigtige oplysninger. Anvend ikke enheden. at du stadig kan oprette en ny trådløs LAN-forbindelse. SIKKERHEDSKOPIER Husk at tage sikkerhedskopier. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om netværk. Det kan være farligt eller ulovligt at undlade at følge dem. NÅR DU TANKER BRÆNDSTOF SLUK ENHEDEN VED SPRÆNGNINGSOMRÅDER BRUG ENHEDEN MED OMTANKE KVALIFICERET SERVICE Anvend ikke enheden. Tryk på sluttasten det nødvendige antal gange for at rydde displayet og returnere til standbytilstand. slukkes begge radioer. før alarmcentralen afslutter samtalen. og tryk derefter på opkaldstasten. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Disse netværkstjenester er måske ikke tilgængelige på alle netværk. Mange af funktionerne i denne enhed afhænger af. når du opretter og anvender en trådløs LAN-forbindelse. Brug kun enheden i normal position som forklaret i produktets dokumentation. Fortæl. der ikke er kompatible. Afslut ikke opkaldet. Tilslut ikke produkter. Det første hensyn under kørsel skal være trafiksikkerheden. eller du skal måske have Copyright © 2005 Nokia. TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST Følg alle gældende love. Respekter alle restriktioner. når sprængning pågår. der indvirker på sende. 6 NETVÆRKSTJENESTER . som er godkendt. at den har forbindelse med netværket.

eks. menurækkefølge og ikoner.eller LCH-12-oplader. arbejdsdokumenter. kræver netværksunderstøttelse til disse teknologier. I så fald skal du slette nogle af de oplysninger eller poster. som deler hukommelse. Advarsel: Brug kun batterier. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.ringetoner.eks. før du kan bruge netværkstjenester.og opgavenoter. 7 . Du skal måske have yderligere oplysninger af tjenesteudbyderen om brugen af dem. som deler hukommelse. hvordan du kan bruge netværkstjenester. at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder. filer. All Rights Reserved.0-protokoller (HTTP og SSL). Kontroller modelnummeret på en eventuel oplader. der deler hukommelsen. at hukommelsen er fuld. Hvis dette er tilfældet. der er godkendt af Nokia til brug med denne bestemte model. kalender. som ikke understøtter alle sprogspecifikke tegn og tjenester. ikke i ledningen. Denne konfiguration kan indeholde ændringer af menunavne. Der kan f. opladere og ekstraudstyr. Copyright © 2005 Nokia. der har indflydelse på.eks. der kører på TCP/IP-protokoller. Delt hukommelse Følgende funktioner i denne enhed kan dele hukommelse: Kontakter. Brugen af en eller flere af disse funktioner kan reducere den tilgængelige hukommelse for de resterende funktioner. inden den bruges med denne enhed.Sikkerhed særlige aftaler med din udbyder. Enheden og ekstraudstyret kan indeholde små dele. der er gemt i et vilkårligt program (f. inden du fortsætter. som er gemt i de funktioner. Når du fjerner netledningen fra ekstraudstyret. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre. lydfiler. tekstbeskeder. lydfiler og videoklip) og hentede programmer. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger. På nogle netværk kan der være begrænsninger. multimediebeskeder og webbrowser. at bestemte funktioner på enheden tages ud af funktion eller ikke aktiveres. være nogle netværk. batterier og opladere Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt ekstraudstyr. gemmer mange billeder. billeder. kan det optage al den tilgængelige hukommelse. når du forsøger at anvende en funktion. Denne enhed understøtter WAP 2. Enheden kan også være konfigureret specifikt. Din tjenesteudbyder kan have anmodet om. og hvad de koster. Enheden viser muligvis en besked om. skal du trække i stikket. Ekstraudstyr.eks. f. Hvis du f. vises de ikke i enhedens menu. Denne enhed skal have strøm fra en ACP-12. Nogle funktioner på denne enhed. multimediebeskeder.

der gemmes på det ikke-kompatible kort.eks. og at kortets kontaktområde også vender nedad. Brug kun kompatible multimediekort (MMC) med denne enhed. og data. e-mail. All Rights Reserved. Ret kontakterne på batteriet ind efter de tilsvarende kontakter i batteriholderen. og træk coveret i pilenes retning. Det kan være tjenesteudbyderen. mens enhedens bagside vender mod dig. Kontakt din forhandler af SIM-kortet for at få yderligere oplysninger om adgangen til og brugen af SIM-kort-tjenester. Copyright © 2005 Nokia. netværksoperatøren eller en anden forhandler.1. Se "Hukommelseskort". 4. før batteriet fjernes. Hvis du har et hukommelseskort. Sæt bagcoverets låsegreb i de tilsvarende huller. skal du sætte det i åbningen til hukommelseskort (2). passer ikke i multimediekortholderen og er ikke kompatible med denne enhed. Andre hukommelseskort. Indsæt SIM-kortet i åbningen til SIM-kortet (1). batteri og hukommelseskort Sørg for. Kontroller. 14. Fjern altid batteriet. Introduktion Din Nokia 9300i-smartphone indeholder en lang række erhvervsprogrammer. og skub coveret på plads. Indsættelse af SIM-kort. SD-kort (Secure Digital). 1. som f. s. og frakobl opladeren. 3. Kontroller. kontorværktøjer og internetadgang. 8 . 2. og at kontaktområdet vender nedad. at alle SIM-kort opbevares utilgængeligt for små børn. Indsæt batteriet. Hvis der bruges et ikke-kompatibelt hukommelseskort. inden du indsætter eller fjerner et SIM-kort. Sluk altid for enheden.eks. som f. kan blive ødelagt. Tryk på knappen (1) til udløsning af bagcoveret. at det afskårne hjørne af hukommelseskortet vender mod åbningen til SIM-kortet. kan det beskadige såvel hukommelseskortet som enheden. at det afskårne hjørne af SIM-kortet vender nedad. samt fleksible og hurtige netværksforbindelser med integreret trådløst LAN og EGPRS (EDGE).

GPRS.eller sikkerhedskode. umiddelbart efter at batteriet er sat i. Når du ser Skrivebord (teksten Skrivebord og datoen kan ses på displayet). vil brugergrænsefladen i Communicator muligvis stadig være aktiv i et stykke tid. Tilslut strømledningen i bunden af enheden. Se Fig Taster og stik. når du opretter og bruger en trådløs LAN-forbindelse. Hvis du vil kontrollere. Opladning af batteriet 1. Det kan tage noget tid. Hvis batteriet er helt afladet.og internetadgangspunktsindstillinger. Tip: Hvis du har sat batteriet i enheden. 26. Tip: Når du tænder enheden. Copyright © 2005 Nokia. startes brugergrænsefladen i Communicator. Du kan ikke tænde coverenheden. All Rights Reserved. skal du trykke på tænd/sluk-knappen. skal du trykke på Menu og vælge . men brugergrænsefladen i din Communicator ikke starter. 3. Når batteriet er fuldt opladet. Se "Indstilling af profilen Offline". slukker enheden automatisk. 9 . Sådan tænder og slukker du enheden 1. skal du kontakte tjenesteudbyderen. Hvis du slukker enheden ved at trykke på tænd/sluk-knappen på coverenheden. MMS-. før opladningsindikatoren vises. 2. Du skal dog være opmærksom på. inden brugergrænsefladen i Communicator starter op og kan anvendes. Brugergrænsefladen i Communicator startes først op. Hvis ikke. Når batteriopladningsniveauet er for lavt til. skal du indtaste koden og trykke på OK. Tryk på og hold tænd/sluk-knappen nede for at slukke for enheden. 2. indtil brugergrænsefladen i Communicator er startet helt op. hvilke programmer der aktuelt er åbne. er det stadig muligt at oprette en ny trådløs LAN-forbindelse. men brugergrænsefladen i din Communicator ikke starter. slukkes begge radioer. Radioer Enheden har en separat GSM-radio og en trådløs LAN-radio. at alle åbne programmer øger den strømmængde. kan du fortsætte. kan der gå et par minutter. at selvom du slukker enheden eller bruger profilen Offline. Sæt opladeren i et vekselstrømstik i væggen. Tryk på og hold tænd/sluk-knappen nede for at tænde for enheden. s. 11.Introduktion Efter at batteriet er isat. eller når profilen Offline er valgt. kan du fortsætte. skal du trykke på tænd/sluk-knappen. vil indikatoren ikke bevæge sig længere. når der ikke er sat et SIM-kort i. som enheden bruger. Du skal vente. efter at batteriet er isat. Brugergrænsefladen i Communicator kan benyttes uden telefonfunktionen. 3. Bemærk. Enheden kan benyttes under opladningen. Hvis enheden anmoder om en PIN. vil den muligvis registrere SIM-kortudbyderen og automatisk konfigurere de rigtige SMS-. at enheden kan bruges. Batteriindikatoren begynder at bevæge sig på begge displayskærme. s. Når du ser Skrivebord (teksten Skrivebord og datoen kan ses på displayet). Derfor skal du huske at overholde alle gældende sikkerhedsregler. så du kan få fat i de korrekte indstillinger. Tag først opladerledningen ud af enheden og derefter opladeren ud af stikket i væggen. Tip: Hvis du har sat batteriet i enheden. Hvis coverenheden slukkes.

Disse adgangskoder kan ændres under indstillingerne i programmerne. optimeres både antennens ydeevne og enhedens samtaletid. og enheden kan bruge mere strøm end nødvendigt. Du kan ændre indstillingerne senere. Første opstart Første gang du tænder enheden.og PIN2-kode — PIN-koden (Personal Identification Number) beskytter SIM-kortet mod uautoriseret brug og følger normalt med SIM-kortet. PUK2-koden skal bruges til at ændre en spærret PIN2-kode. selvom du senere ændrer sproget for enheden. så du kan bruge SIM-kortet igen. Du kan søge efter en by ved at indtaste navnet på byen eller bruge joysticket eller piletasterne. Bemærk: Undgå som ved alt andet radiotransmissionsudstyr at berøre antennerne unødigt. C:\Filer\ og dens undermapper. All Rights Reserved. • PUK. og tryk på OK. Tryk på OK. f. første gang du starter op. Det er vigtigt. 1. og tryk på OK. • Låsekode — Låsekoden beskytter enheden mod uautoriseret brug. PIN2-koden leveres med nogle SIM-kort og skal bruges til at få adgang til bestemte funktioner. at du vælger den rigtige by. du opretter. spærres PIN-koden. hvis koderne ikke fulgte med SIM-kortet. hvis koderne ikke fulgte med SIM-kortet. Kontakt tjenesteudbyderen af SIM-kortet. 71.og modtageforholdene. Vælg sprog for enheden. Angiv klokkeslæt og dato. 5. Adgangskoder Enheden bruger flere forskellige adgangskoder til beskyttelse mod uautoriseret brug af enheden og SIM-kortet. kan blive ændret. 10 . Se "Driftsomgivelser". når enheden er tændt. Du skal bruge følgende adgangskoder: • PIN. s. Se "Ændring af spærringsadgangskoden".eks.eks. Vælg din hjemby på listen. Billedet viser enhedens normale position ved dataforbindelser og normal brug af enheden ved øret til taleopkald. og opbevar den nye kode på et sikkert sted og ikke sammen med enheden. f. 109. Kontakt tjenesteudbyderen af SIM-kortet. Nogle af enhedens programmer bruger adgangskoder og brugernavne til beskyttelse mod uautoriseret brug af internettet og tilhørende tjenester. Bemærk. begrænsede numre. PIN2-koden leveres med nogle SIM-kort og skal bruges til at få adgang til bestemte funktioner. Åbn klappen. • Spærringsadgangskode — Adgangskoden til spærring skal bruges ved anvendelse af opkaldsspærringstjenesten. og følg anvisningerne i displayet i Communicator. 4. Låsekoden er som standard 12345. Hvis du tre gange i træk indtaster en forkert PIN-kode. 3. 2. Standardmapperne. og tryk på OK.og PUK2-koder — PUK-koden (Personal Unblocking Key) skal bruges til at ændre en spærret PIN-kode. skal du angive nogle grundlæggende indstillinger. s. oprettes. da de planlagte kalenderposter.eks. og tryk på OK. Udskift koden. Copyright © 2005 Nokia. Tryk på OK for at oprette dit eget kontaktkort. kan det have indflydelse på sende. Begrænsede numre. Du skal derefter bruge en PUK-kode (Personal Unblocking Key) til at ophæve spærringen. når hjembyen ændres. Indtast oplysningerne til dit kontaktkort. Hvis antennen berøres.Introduktion Antenne Enheden har to indvendige antenner. Når antennen ikke berøres under et opkald. f. 6. at navnene på mapperne ikke ændres.

Åbner en tegntabel. Hver knap starter det tilsvarende program med undtagelse af tasten My own. venstre og højre valgtast. Tryk midt på joysticket for at vælge eller udføre en understreget kommandoknaps funktion. 11 . for at deaktivere funktionen. for at aktivere den infrarøde forbindelse. skal du trykke på Chr+ 4 — Bluetooth-tast. Copyright © 2005 Nokia. Tryk på Ctrl+tasten My own for at vælge det program. 6 — Opladerstik. headset og teleslynge. Sørg for. som du kan konfigurere til at åbne et program efter eget valg. mens du bruger enheden. for at synkronisere enheden med en kompatibel pc. Bevæg joysticket til venstre. 4 — PopPort™-stik til USB-datakabel. piletasterne op og ned findes på zoomtasterne (5). og tryk på Chr+ Tip: Du kan bruge piletasterne eller joysticket til at bevæge dig rundt i menuerne og displayet. Telefonens lydstyrke kan kontrolleres med navigationstasten under et opkald. 1 — Tænd/sluk-knap Taster og stik 5 — Infrarød port og mikrofon. 3 — Hjælpetast. Venstre piletast findes på Bluetooth-tasten (4). Communicator-tastatur 5 — Zoomtaster. i webprogrammet. Tryk igen på Chr+ 7 — Menu-tast. 7 — Ørestykke.Introduktion Taster og stik 2 — Navigationstast. der vises over tasten i displayet. at du ikke dækker mikrofonen med hånden under telefonopkald. Bemærk. Brugergrænsefladen i Communicator 1 — Programknapper. Tryk på Chr+zoomtasterne for at gøre skrifttyperne og ikonerne større eller mindre. ). opad eller nedad for at rulle gennem de forskellige lister. . hvor du kan vælge specialtegn. Tip: Tryk på Esc for at annullere valg og lukke dialogbokse. Tryk midt på piletasten. Hvis du vil have hjælp. 8 — Joystick. All Rights Reserved. Opret forbindelse. at du også kan åbne disse programmer fra skrivebordet. Tryk på tasten Menu for at åbne menuen eller flytte mellem siderne i en dialogboks med flere sider.eks. Tryk på Chr+tasterne med blå symboler for at få adgang til tegn og funktioner bag tastkombinationerne. og højre piletast findes på infrarødtasten (6). f. som markøren bevæger sig med. ). eller tryk på en af valgtasterne for at udføre den funktion. Tryk igen på Chr+ for at deaktivere funktionen. Tryk på Chr+ for at aktivere Bluetooth. 9 — Synkroniseringstast. 2 — Tegntast. tasten Afslut (til højre. 3 — Tasten Ring op (til venstre. Vælg Skrivebord > Funktioner > Kontrolpanel > Generelt > Skærm > Markørindstillinger for at ændre den acceleration eller hastighed. der skal åbnes med tasten My own. Tryk på Chr+ 6 — Infrarød-tast. til højre.

når klappen åbnes. skal du vælge programmet og trykke på Åbn eller tasten Enter. men helt normalt. misfarvede eller lysende prikker på displayet. Copyright © 2005 Nokia.og systemrelaterede oplysninger. 1 — Menu. Tryk på tasten Menu for at åbne menuen. Du kan slette tegn til venstre for markøren ved at trykke på Tilbage. desto mere kan du se af filen. Om displayet Der kan fremkomme et mindre antal manglende. Det er ikke en fejl. vil den valgte ramme altid være fremhævet. vælge programmer på programlisten. i et program. Rulning betyder. 2 — Mappe. I dialogbokse med flere sider kan du bruge tasten Menu til at flytte fra den aktuelle side til den næste side. Du kan bruge kommandoknapperne til at udføre funktioner på en side i dialogboksen eller på en liste med valgmuligheder. til højre og til venstre i programgrupperne på skrivebordet. sidste gang enheden blev brugt. Dialogboks med flere sider 2 — Liste med valgmuligheder. der aktuelt er valgt eller åbent. Jo længere rullepanelet er. Du kan se de forskellige valgmuligheder på en liste og vælge en af dem. Skift mellem åbne programmer Hvis du vil skifte mellem åbne programmer.eks. Hovedvisningen Skrivebord 4 — Kommandoknapper. i tekst eller i en menu. du har åbnet. hvor du er i filen. at en kommando ikke kan bruges. Du kan skifte mellem siderne ved at trykke på tasten Menu. 12 . 3 — Rullepanel. men du kan også trykke ned på joysticket for at åbne filer eller udføre en funktion på en understreget kommandoknap. 1 — Dialogbokssider.Introduktion Tip: Tryk på tasten Tilbage for at slette elementer. Joysticket fungerer på samme måde som piletasterne. og du kan slette tegn til højre for markøren ved at trykke på Skift+Tilbage. Hvis du vil åbne et program fra Skrivebord. Du kan gruppere programmer. 3 — Kommandoknapper. nedad. som du kan bruge til at rulle med. slukkes displayet i Communicator. Kommandoerne på højre side af displayet svarer til kommandoknapperne. 23. og hvor meget af filen du kan se. Bemærk. Tryk på tasten Menu for at få adgang til de forskellige menupunkter. Rulning i brugergrænsefladen i Communicator Der er fire forskellige piletaster. og vælge programmet. 5 — Program. All Rights Reserved. De tilgængelige indstillinger afhænger af det program. kalenderposter og beskeder. Den valgte indstilling har indvirkning på det menupunkt. Se "Oprettelse af nye grupper". Du kan også afslutte Tip: Tryk på Chr+tasten Tab for at skifte mellem åbne programmer. hjælper rullepanelet dig med at vurdere. når den er nedtonet. Du kan bruge joysticket eller piletasterne til at bevæge dig rundt i menuen og trykke på tasten Enter for at vælge et menupunkt. Nogle displayskærme kan indeholde pixel eller prikker. har en lang fil åben i Dokumenter. Rulning og valg Brug piletasterne eller joysticket til at bevæge markøren og foretage valg i brugergrænsefladen i Communicator. Hvis der er mere end én ramme i displayet.eks. Displayet i Communicator tændes. Indikatorområdet viser program. der var aktivt. som bliver ved med at være aktivereret eller deaktiveret. at du kan bevæge dig opad. 6 — Indikatorområde. s. Om tasten Menu Tastaturet i Communicator har en tast ved navn Menu. vises på displayet. f. Tryk på Chr+tasten Tab igen for at flytte rundt i listen. skal du trykke på Menu. Når du lukker klappen. Det program. genveje og noter i forskellige mapper. Det er karakteristisk for denne displaytype. Du kan flytte mellem rammerne ved at trykke på tasten Tab. Hvis du f.

skal du trykke på Menu. For at klippe. Hvis du vil udskrive på en kompatibel printer. indtil det første tegn vises igen. hvor profilindstillingen skal ophøre. Det første specialtegn. indtil du har markeret teksten. Se "Profilindstillinger". Hvis du vil gemme en fil. og tryk på Vælg. Hvis du vil zoome ind eller ud. skal du trykke på og holde Hvis du vil åbne kontaktlisten. Når dette tidspunkt er nået. skal du trykke på og holde nede. Tryk på Tidsbestemt. skal du trykke på Menu. når du har valgt gruppen. indtil du har markeret teksten. Du kan også sende den ved hjælp af en infrarød forbindelse eller Bluetooth. Hvis du vil have vist modtagne SMS-beskeder.eks. du vil udskrive. Hvis du vil tilføje en genvej. Der er forskellige muligheder for at gemme. Almindelige handlinger i flere af programmerne Hvis du vil ændre profilen. Copyright © 2005 Nokia. "a" eller "o". der ikke var tidsangivet. bliver den forrige profil. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Udskrivning. All Rights Reserved. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Gem. og tryk på nede. Fortsæt på denne måde.eks. 13 . afhængigt af hvilket program du bruger.eks. Du kan få vist et udskriftseksempel på de elementer. skal du trykke på og holde tasten Chr nede og samtidig trykke på en bogstavtast. skal du trykke på Menu og vælge Vis > Zoom og den ønskede zoomtype. skal du trykke hurtigt på tænd/sluk-knappen og rulle til den ønskede profil. skal du trykke opad.Introduktion Foretagelse af valg For at markere tekst til venstre for markøren skal du trykke på og holde tasten Skift nede og trykke på venstre piletast. trykke på og holde tasten Ctrl nede. Hvis du vil sende en fil. rulle til det næste element og trykke på mellemrumstasten for at vælge det. Hvis du vil ændre profilindstillinger. ringetoner. til højre eller til venstre på piletasterne for at rulle til det ønskede element. hvorefter det andet specialtegn vises i stedet for det første. Tryk på OK. Hvis du vil indsætte specialtegn i teksten. s. For at vælge ét element ad gangen skal du rulle til det første element. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Send. skal du trykke på til nummeret. beskeder. skal du trykke til højre på navigationstasten. Rul til et nummer eller et navn. Du kan sende en fil som e-mail. vælge og vælge den ønskede profil. som svarer til bogstavet på tasten. Hvis du vil slette en fil. Hvis du vil skifte mellem to telefonlinjer (netværkstjeneste). skal du trykke til venstre på navigationstasten. vælge og rulle til den ønskede profil. Coverenhed Hvis du vil have vist de senest kaldte numre. Tryk på bogstavtasten igen. filer eller kontakter. eller redigere de udskrevne siders udseende. f. fax. du vil markere. f. For at vælge et objekt i en fil. igen for at ringe Hvis du vil ringe op til telefonsvareren (netværkstjeneste). skal du trykke på Menu og vælge Filer > Tilføj på Skrivebord. For at vælge en hel kolonne skal du bevæge markøren til den første celle i den kolonne. så der vises firkantede markeringspunkter på alle sider af objektet. For at vælge forskellige elementer. . og angiv det tidspunkt (op til 24 timer).eks. Du kan bruge følgende handlinger i flere af programmerne: Hvis du vil aktivere en profil i en bestemt tidsperiode. Kopier og Sæt ind. Tryk på Vælg for at aktivere profilen. Hvis du vil skrive og sende SMS-beskeder. kopiere og indsætte elementer skal du trykke på Menu og vælge Rediger og Klip. For at vælge en hel række skal du bevæge markøren til den første celle i den første kolonne i den pågældende række og derefter trykke på Skift+venstre piletast. For at vælge en celle i et regneark skal du bevæge markøren til den ønskede celle. 67. f. For at markere tekst til højre for markøren skal du trykke på og holde tasten Skift nede og trykke på højre piletast. f. skal du trykke på tasten Chr. Hvis du vil ændre profilen. skal du trykke på Menu og vælge Rediger > Slet. tilføje en genvej til filer eller websider. vises. hvor genvejen skal tilføjes. skal du vælge profilen og trykke på Rediger. Rul til den gruppe. SMS eller MMS. aktiveret. og derefter trykke på Skift+pil op. skal du bevæge markøren over på objektet. en vedhæftet fil i et dokument. Du kan f. nedad. Du kan også trykke på Chr+zoomtasterne for at zoome ind eller ud.eks. skal du trykke ned på navigationstasten. Tip: For at indsætte specialtegn ved hjælp af bestemte umarkerede taster.

der er indkodet i enhedens hukommelse. Batteriets opladningsniveau. . . og Viser. skal du trykke midt på navigationstasten og Hvis du vil låse systemet. og tryk på OK. Bemærk. da lydstyrken kan være særdeles høj. Et dataopkald er aktivt. er enheden ved at prøve at oprette forbindelse til en anden enhed. skal du gå til Skrivebord > Funktioner > Kontrolpanel > Forbindelser > Trådløst LAN > Indstillinger. er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer. skal du trykke navigationstasten til venstre eller højre. Se "Profilindstillinger". > Linie til udgående opkald. . og disse nyere versioner skal bruges i Nokia 9300i. An EGPRS-forbindelse (EDGE) er aktiv. Du har en aktiv alarm. Indtast låsekoden. håndfrit udstyr eller en teleslynge til enheden. hvis du har oprettet abonnement på to telefonlinjer (netværkstjeneste). at alle opkald skal omstilles til et andet nummer (netværkstjeneste). 14 Copyright © 2005 Nokia. ringetoner. hvor du befinder dig. skal du trykke midt på navigationstasten og på Lydstyrkeregulering Hvis du vil regulere lydstyrken under et opkald. All Rights Reserved.Introduktion Displayindikatorer Signalstyrken for mobilnetværket på det sted. vises er tilgængeligt. Tastaturlås Når tastaturlåsen er aktiveret. Den tidsangivne profil er aktiveret. desto stærkere er signalet. Enheden er sluttet til en pc ved hjælp af et datakabel. . Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. eller også er forbindelsen blevet afbrudt. Du kan ændre profilindstillinger. desto mere strøm er der på batteriet. f. skal du trykke midt på navigationstasten og Hvis du vil låse tastaturet op. skal du åbne Telefon og rulle til højre eller venstre med joysticket. at du skal definere en låsekode. s. En trådløs LAN-forbindelse er aktiv. Du har låst enheden. Bluetooth er aktiveret.eks. og enheden ringer ikke ved et indgående opkald eller en indgående besked. Nokia 9300i indeholder en nyere version af disse programmer. Du har et ubesvaret telefonopkald. Hvis indikatoren blinker. Brug tastaturlåsen til at sikre. Advarsel: Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Jo højere indikatoren er. som du . Hvis du vil justere lydstyrken. Der er koblet et headset. skal du trykke midt på navigationstasten og på kan bruge til at låse og åbne op for systemet. Du har valgt. når et trådløst LAN-netværk Hvis du vil definere et baggrundsscanningsinterval. Hvis du vil låse tastaturet. du tidligere har installeret på hukommelseskortet. Hvis du har angivet et baggrundsscanningsinterval. En GPRS-forbindelse er aktiv. . . Du har modtaget en besked. Du skal dog ikke geninstallere nogen forudinstallerede programmer til Nokia 9210 Communicator. Du har valgt lydløs profil. Jo højere indikatoren er. at der ikke bliver trykket på tasterne på coverenheden ved en fejl. IP-viderestilling er aktiv. Du har en aktiv infrarød forbindelse. 67. Du har låst tastaturet på coverenheden. Enheden er ved at synkronisere. . Hukommelseskort Bemærk: Inden du bruger et hukommelseskort fra Nokia 9210 Communicator-salgspakken sammen med Nokia 9300i. Hvis du vil låse systemet op. mens du bruger højttaleren. Hold ikke enheden tæt på øret. skal du konvertere hukommelseskortet ved hjælp af Dataoverførsel og geninstallere de programmer. hvilken telefonlinje du har valgt i menuen Indstillinger > Opkaldsindstil. i Kontrolpanel. når højttaleren bruges.

kan du se listen over Nokias kundeservicecentre på www. hvordan du skal bruge mærkaterne. Kundesupport fra Nokia og kontaktoplysninger Hvis du ønsker vedligeholdelse eller reparation. Bagcoveret skal placeres korrekt. hvis du formaterer hukommelseskortet. for at enheden skal kunne registrere hukommelseskortet. rækkefølgen i menuen samt ikoner. Windows ME. at hukommelseskortet er kompatibelt med din Nokia-enhed. at det afskårne hjørne af hukommelseskortet vender mod åbningen til SIM-kortet. Hvis det er tilfældet. Se "Håndtering af data og software". .nokia. kan blive beskadiget. eller hvis du vil sikre. Kontroller. til Nokia 9300i fra kompatible enheder. Klik ind på www. På webstedet kan du få oplysninger om brugen af Nokias produkter og tjenester. Derudover kan du installere Nokia PC Suite og læse brugervejledningen til Nokia PC Suite på cd-rom'en. . omfatte ændringer i menunavne. som du meget praktisk har med dig hele tiden. overførsler og tjenester. kan du finde Nokias nærmeste kundeservicecenter på www. og de data. og at kontaktområdet vender nedad. Hvis du har et hukommelseskort. vises de på Skrivebord eller i en af grupperne på skrivebordet. afhængigt af programmet. Enheden kan også være specielt konfigureret til netværksudbyderen. Windows 2000 og Windows XP. Bemærk dog. der har med Nokia-produktet at gøre. at visse funktioner skal være deaktiveret eller ikke aktiveret på enheden. hvis du ønsker yderligere oplysninger.com/ repair. Vigtigt: Fjern ikke MMC-kortet midt under en handling.com/customerservice.Introduktion Din Nokia-enhed understøtter kun FAT16-filsystemet til hukommelseskort.a. Hvis du benytter et hukommelseskort fra en anden enhed. Salgspakken indeholder også oplysninger om.com/support eller på Nokias lokale websted. Mærkater i salgspakken Mærkaterne i salgspakken indeholder vigtige oplysninger til anvendelse ved service og kundesupport. skal du sætte det i åbningen til hukommelseskort (2). Bemærk. f. Du kan finde yderligere oplysninger i Filhåndtering og "Sikkerhed på hukommelseskortet" på siden 62. skal du trykke på Chr+ detaljerede oplysninger. Der er flere måder.nokia. der er gemt på kortet. All Rights Reserved. Vejledninger på enheden Hvis du vil have vist vejledninger til programmerne på enheden. 15 Copyright © 2005 Nokia. selv når batteriet er isat. skal du muligvis formatere hukommelseskortet med din Nokia-enhed. Indsættelse og fjernelse af et hukommelseskort 1. yderligere oplysninger. 2. hvorpå du kan overføre data. vises de ikke i enhedens menu.eks. 86. Hvis du har brug for at kontakte vores kundeservice. Denne konfiguration kan bl. at Nokia PC Suite kun kan bruges med Windows 2000 og Windows XP. hvis du vil have fat i den nyeste udgave af denne vejledning.nokia. at alle data på hukommelseskortet bliver slettet permanent. kontaktoplysninger eller kalenderoplysninger. Hvis du har programmer på et hukommelseskort. Hvis du har et hukommelseskort. efter at du har fjernet bagcoveret. s. Hvis du fjerner kortet midt under en handling. Kontakt tjenesteudbyderen. kan det beskadige såvel hukommelseskortet som enheden. Overførsel af data fra andre enheder Tilpasning af enheden Bemærk: Tjeensteudbyderen kan have anmodet om. kan du fjerne et hukommelseskort. når der oprettes adgang til kortet. Hjælpen i enheden indeholder Anvendelse af cd-rom'en Salgspakkens cd-rom er kompatibel med Windows 98SE.

Introduktion Du kan tilpasse enheden på flere forskellige måder. s. Se "Tilpasning af enheden". 16 . Copyright © 2005 Nokia. 97. All Rights Reserved.

som erstatter den internationale adgangskode. skal du gøre følgende: Tryk på det ønskede nummer og tasten Ring op i standbytilstand. De fleste af disse funktioner findes også i brugergrænsefladen i Communicator. f. All Rights Reserved. og tryk på tasten Ring op. Hvis du vil aktivere funktionen Hurtigkald. standbytilstand Opkald For at kunne foretage og modtage opkald skal du sikre dig. 17 . Menu. når du har tildelt et nummer til en af tasterne til . hvis du har aktiveret en omstillingsindstilling. Indtast de første bogstaver for det gemte navn. Standby/Tilbage. Nyt opkald. Besvar. skal du rulle nedad med piletasten i standbytilstand. skal du i standbytilstand trykke på Menu og vælge Indstillinger > Opkaldsindstil. skal du i standbytilstand trykke på og holde nummertasten nede. Rul til det ønskede navn eller nummer. Afvis og Lås tastatur. Hvis du vil foretage opkald ved hjælp at de gemte kontakter. Du kan også bruge programmerne under et opkald. at enheden har et funktionelt SIM-kort installeret. Hvis du vil tildele et telefonnummer til en nummertast. aktiveres højttaleren. Hvis du åbner klappen under et opkald. hvis det er nødvendigt) og telefonnummeret. Tryk på tasten Ring op for at foretage opkaldet. Rul hen til navnet. Hvis funktionen Hurtigkald er aktiveret. Tryk på tasten Afslut for at afslutte et aktivt opkald. Afslut alle. Hvis du vil slå ringetonen fra i stedet for at besvare et opkald. som du senest har foretaget eller forsøgt at foretage et opkald til. som du kan få adgang til ved at åbne klappen. Hvis du vil besvare et nyt opkald. områdenummeret (udelad det første 0. skal du indtaste telefonnummeret og områdenummeret. når du skal udføre mere avancerede opgaver. Hvis du vil foretage et opkald til telefonsvareren (netværkstjeneste). Hvis du vil foretage et opkald. Display i coverenhed. > Hurtigkald. Tip: Hvis du vil justere lydstyrken under et opkald.eks. Omstil ved optaget. Valgmuligheder under et opkald Andre valgmuligheder under et opkald omfatter: Copyright © 2005 Nokia. Afslut. og at du befinder dig i et område. Hvis du vil foretage et opkald til et telefonnummer ved hjælp af hurtigkald. skal du trykke på tasten Ring op eller Besvar. og tryk på tasten Ring op. Første opkald sættes på standby. hvor der er dækning på det trådløse netværk. GPRS-forbindelsen sættes i venteposition under stemmeopkald. Coverenhed Med coverenheden kan du f. Opkaldet omstilles. Besvarelse af et opkald Tryk på tasten Ring op for at besvare et opkald. indtil opkaldet startes. skal du i standbytilstand trykke på tasten Ring op for at få vist op til 20 numre. skal du trykke navigationstasten til højre for at øge lydstyrken eller til venstre for at mindske den. skal du trykke på Lydløs. og indtaste landekoden. at coverenheden er tændt. Hvis du indtaster et forkert tegn. Tryk på tasten Afslut for at afbryde opkaldet eller annullere opkaldsforsøget. skal du i standbytilstand trykke på Menu og vælge Kontakter > Hurtigkald. Du kan trykke på Valg for at få adgang til nogle af følgende funktioner under et opkald: Lyd fra/Lyd til. skal du trykke på Slet.2. Tip: Du kan gemme nye kontakter i menuen Kontakter i telefonen eller i dialogboksen Kontaktbibliotek i brugergrænsefladen i Communicator. skal du i standbytilstand trykke på og holde trykke på og tasten Ring op. Brug brugergrænsefladen i Communicator. Tip: Ved internationale opkald skal du trykke to gange på for at tilføje et plustegn (+). mens funktionen Banke på er aktiveret. Kontakter. Tryk på tasten Afslut for at afvise opkaldet. nede eller Hvis du vil foretage et opkald til et af de senest kaldte nummer. foretage og modtage opkald og skifte profiler.eks.

erstattes det ældste tilføjede ord af det nye ord. Store eller små bogstaver angives med abc eller ABC ved siden af tekstindtastningsindikatoren. skal du trykke på og holde • Hvis du vil indsætte et tal i bogstavtilstanden. Tip: Hvis du hurtigt vil slå forprogrammeret tekstindtastning til eller fra. findes det ord. Begynd at skrive det næste ord. at du kan indtaste ventetegnet w og pausetegnet p ved at trykke gentagne gange på . der er trykt på tasten. Hvis du hurtigt vil slette tegnene. indtil markøren vises (eller rulle til venstre. Tekstskrivning Du kan indtaste tekst ved hjælp af traditionel eller forprogrammeret tekstindtastning. Tryk kun én gang på hver tast for at skrive et bogstav. f. Hvis tegnet ? vises efter ordet.eks. opad eller nedad for at afslutte timeout-perioden). skal du trykke på Slet. til højre. afhænger af det sprog. Du kan også trykke på ønskede tegn og trykke på Anvend. skal du trykke på Valg. for i og 2. vil skrive "Nokia". at det første bogstav i ordet skrives med stort. og derefter indtaste bogstavet. All Rights Reserved. for k. skal du vente. Hvis du f. Hvis du vil føje ordet til ordbogen. som ordbogen har fundet. Skriv derefter den sidste del af ordet. og tryk på DTMF. • Tryk gentagne gange på for at indsætte et tegnsætningstegn eller et specialtegn. adgangskoder. Hvis ordet ikke er korrekt. Forprogrammeret tekstindtastning er kun tilgængeligt for sprogene på listen. • Send DTMF — Giver dig mulighed for at sende DTMF-tonestrenge (Dual Tone Multi-Frequency). • Hvis du vil skifte mellem bogstav. 18 . Vælg et sprog på listen over mulige ordbogsvalg. Tryk gentagne gange på en nummertast. Hvis det næste bogstav findes på samme tast som det aktuelle bogstav. og det er korrekt. • Overfør — Giver dig mulighed for at tilslutte standbyopkaldet til det aktive opkald og frakoble dig selv fra opkaldet (netværkstjeneste) • Konference — Giver dig mulighed for at forene et aktivt opkald og et opkald på standby i et konferenceopkald (netværkstjeneste). kan du bekræfte det ved at indsætte et mellemrum med rulle til højre. skal du trykke på Stav.eks. Tryk på for at indsætte et mellemrum. Begynd at skrive et ord ved hjælp af tasterne til . Tip: Hvis du bruger et Bluetooth-headset eller -handsfree. kan du dirigere et aktivt opkald tilbage til din Nokia 9300i ved at trykke på Hånds. Abc betyder. eller 3. nede. Når ordbogen er fuld. der er tilgængelige. ikke i ordbogen. skal du trykke på og holde Slet nede. Du kan fuldføre et sammensat ord ved at trykke på for at tilføje et mellemrum. Du kan vende tilbage til traditionel tekstindtastning ved at vælge Ordbog fra. • Skift — Giver dig mulighed for at skifte mellem et aktivt opkald og et opkald på standby (netværkstjeneste). skal du bekræfte det. indtaste ordet ved hjælp af traditionel tekstindtastning og trykke på Gem. Traditionel tekstindtastning • Tryk på • Hvis du vil slette et tegn til venstre for markøren.og taltilstanden. for at ændre. Når du skriver tekst. du ville skrive. og vælge Ordbog. Der er knyttet flere tilgængelige tegn til hver nummertast end dem. angiver forprogrammeret tekstindtastning. og alle andre bogstaver skrives automatisk med småt. N. Indtast DTMF-strengen. indtil det ønskede tegn vises.. Adgang til menufunktioner Coverenheden indeholder en række menufunktioner. og angiver traditionel tekstindtastning. 123 angiver taltilstanden. eller søg efter den i Kontakter.Coverenhed Bemærk. skal du trykke på og holde den ønskede nummertast nede. rulle til det Hvis du vil slå den forprogrammerede tekstindtastning til. Copyright © 2005 Nokia. Hvis du vil skrive sammensatte ord. Når du er færdig med at skrive et ord. De tegn. om der skal skrives med store eller små bogstaver. skal du trykke to gange på . skal du trykke på for for a. eller trykke på Valg og vælge Resultater. Ordforslaget ændrer sig efter hvert tastetryk. skal du indtaste den første del af ordet og rulle til højre for at bekræfte det. for o. når den engelske ordbog er valgt. skal du trykke flere gange på for at få vist de matchende ord. Skrivning af tekst med forprogrammeret tekstindtastning Forprogrammeret tekstindtastning 1. mens du skriver tekst. Når det ønskede ord vises. . • Privat — Giver dig mulighed for at tale privat sammen med en udvalgt deltager under et konferenceopkald (netværkstjeneste). der er valgt til skrivning af tekst.

at du stadig kan tilføje 10 tegn til den tekst. og tryk på Vælg. der afsendes som to beskeder. ë. der er tilgængelige på SIM-kortet. Kontakt tjenesteudbyderen for at få flere oplysninger om beskedtjenester. 1 Opkaldsindstil. før de vises. 19 .. Når der sendes beskeder. Du kan skrive andre beskedtyper i brugergrænsefladen i Communicator. 4 Tjenestekomm. Bemærk. 5 Hurtigkald.. skal du vælge Skriv besked og skrive beskeden. undermenuen og indstillingen. 6 Tjenestenumre (vises. sendes den som en serie på to eller flere beskeder. skal du vælge Talebeskeder > Aflyt talebeskeder. at beskeden er modtaget af den påtænkte modtager. skal du trykke på tasten Ring op eller Send og angive modtagerens telefonnummer eller trykke på Find for at søge efter det på listen over kontakter. f. skal du vælge Mapper og den ønskede mappe. sende beskeden til flere modtagere eller gemme beskeden til senere brug. Genvejsnummeret vises øverst til højre på displayet. skal du trykke navigationstasten til højre. s. 3 Udgående opkald. skal du i standbytilstand trykke på Menu og indtaste genvejen til menuen. mens du skriver en besked..eks. Hvis beskeden overskrider 160 tegn..Coverenhed De fleste af disse funktioner indeholder en kort hjælpetekst.eks. 6 Højre valgtast Giver dig mulighed for at bruge de øvrige funktioner.eks. Hvis du trykker på Valg. Hvis du vil sende beskeden. Menustruktur Beskeder Opkaldslog Kontakter 1 Skriv besked. Opkaldsindstil. 1 Søg. ì. Hvis du vil se hjælpeteksten. Dette betyder. Se "Beskeder". skal du trykke på Valg på mappelisten og vælge Tilføj mappe. Indstillinger.Hvis du vil definere og redigere telefonnummeret til telefonsvareren (netværkstjeneste). at hvis der bruges specialtegn (Unicode) som f. 4 Displayindstillinger. Der kan kun være en aktiv profil ad gangen. inden for 2 sekunder. Tryk på Tilbage for at gå tilbage til det forrige menuniveau. og trykke på Vælg. Hvis du vil lytte til dine talebeskeder (netværkstjeneste). 2 Tilføj kontakt. á. fortæller enheden dig. Indtast nummeret. viser indikatoren muligvis ikke beskedens længde korrekt. eller søg efter det på listen over kontakter. Hvis du vil se indholdet af en mappe med tekstbeskeder. Du kan få oplysninger om telefonnummeret til telefonsvareren hos tjenesteudbyderen eller netværksoperatøren. skal du i standbytilstand trykke på Menu. skal du vælge Talebeskeder > Nummer til telefonsvarer. Hvis der er specialtegn i din besked. All Rights Reserved. at beskeden er sendt fra din enhed til nummeret på beskedcentralen. 7 Egne numre (vises. 5 Opkaldsvarighed Hvis du vil have adgang til en funktion ved at bruge en menugenvej. hvis dette understøttes af SIMkortet. Hvis du vil oprette en ny mappe. bruges der mere plads. Tryk på Afslut for at lukke menuen fra hovedmenulisten. Profiler Indstillinger SIM-tjenester Beskeder Enheden understøtter afsendelse af tekstbeskeder ud over den normale grænse på 160 tegn. Brug af telefonsvarere . 4 Slet seneste opkaldslister. for dato og klokkeslæt. som er indkodet i enheden. Tryk på Menu. skal du rulle hen til menufunktionen og vente i ca. kan meddelelsen Beskeden er sendt blive vist i displayet. 4 Indstillinger. 2 Telefonindstil. f. som du kan aktivere. 1 Ubesvarede opkald. Rul til en undermenu. Øverst på displayet kan du se beskedlængdeindikatoren.. kan du f. Du skal aktivere hjælpeteksterne i Indstillinger > Telefonindstil. 30. rulle til den ønskede hovedmenu.eks. Før beskeden sendes. hvis indstillingen understøttes af dit SIM-kort). Copyright © 2005 Nokia. 3 Sikkerhedsindstil. 10 (2) betyder f. Du kan også lukke menuen ved at trykke på tasten Afslut. hvis indstillingen understøttes af dit SIM-kort) Indeholder indstillingsgrupper (profiler).. 15 sekunder. om beskeden overskrider den maksimalt tilladte længde for en besked. Det betyder ikke.eks. 3 Talebeskeder. â. Tip: Hvis du vil åbne mappen Indbakke i standbytilstand. 2 Mapper. Adgang til en menufunktion Hvis du vil have adgang til en funktion ved at rulle. som du vil bruge. 5 Indstil. Rul til en indstilling. Denne menu er kun tilgængelig. 2 Indgående opkald. der tæller baglæns fra 160. og vælg Beskeder. Tip: Tryk til venstre på navigationstasten for at få adgang til SMS-redigering i standbytilstand. 3 Slet. og tryk på Vælg. Hvis du vil skrive en tekstbesked.

og trykke på Detaljer.. Indtast telefonnummeret. som du har gemt i telefonens hukommelse eller på SIMkortet. Tryk på Valg. Enheden gemmer kun ubesvarede og indgående opkald. som du kan gemme. du har gemt for hvert navn. • Kontaktvisning — For at vælge. Indtast det andet navn.Coverenhed Hvis du vil sende en tjenestekommando til tjenesteudbyderen (netværkstjeneste). Tryk på Valg. Se "Visning af udgående. skal du i standbytilstand rulle ned til det ønskede navn og trykke på Detaljer. og vælg Opkaldslog. og tryk på Detaljer. der er knyttet til dem. der er føjet til navnet. skal du indtaste telefonnummeret og trykke på Gem. Hvis du vil slette kontakter og alle de numre. Tip: Hvis du i standbytilstand hurtigt vil gemme et navn og telefonnummer. Tryk på Valg. i brugergrænsefladen i Communicator. områdenummeret (udelad det første 0. og vælg Kontakter under et opkald. og tryk på OK. Rul ned til den ønskede navn i standbytilstand. Vælg Enkeltvis eller Slet alle. der er føjet til et navn. og tryk på OK. Indtast det første navn. og vælg Kontakter > Indstillinger samt en af følgende indstillinger: • Anvendt hukommelse — For at vælge den hukommelse. hvis det er nødvendigt) og telefonnummeret. Indtast de første bogstaver i det ønskede navn. Hurtigkald Copyright © 2005 Nokia. Rediger navnet eller nummeret. og vælg Slet nummer. navn. Kontakter. og hvis telefonen er tændt og inden for netværkets driftsområde. Hvis du vil redigere et navn eller nummer. Vælg en nummertype. når den valgte hukommelse er Telefon. Du kan også bruge det mere omfattende program. Hvis du vil gemme et navn og et telefonnummer i den valgte hukommelse. skal du trykke på Menu og vælge Kontakter > Søg eller trykke nedad på navigationstasten. tryk på Detaljer. Genveje til listen over kontakter Du kan også få adgang til listen over kontakter på følgende måder: Tryk på Navne (hvis den er tilgængelig) i standbytilstand. skal du trykke to gange på (for at få plustegnet (+) frem) og indtaste landekoden. skal du i standbytilstand rulle ned til navnet. 20 . indgående og ubesvarede opkald". Rul gennem telefonnumrene. Rul til det nummer. skal du i standbytilstand rulle ned til det ønskede navn og trykke på Detaljer. Antallet af navne. og vælg Tilføj nummer for at føje et nyt telefonnummer til navnet. eller tryk på Gå til. når du befinder dig i udlandet. skal du trykke på Menu og vælge Kontakter > Tilføj kontakt. hvis netværket understøtter disse funktioner. herunder områdenummeret. afhænger af den mængde af oplysninger. og vælg Kontakter. skal du indtaste det andet navn og trykke på OK. Rul til det ønskede navn. Du kan gemme navne med flere telefonnumre i telefonens hukommelse. Tip: Hvis du vil bruge telefonen. Hvis du bruger telefonens hukommelse. og tryk på Vælg > Udført. Tryk på Menu. Indtast det første navn. indgående og udgående opkald samt opkaldenes omtrentlige varighed. Opkaldslog Du kan se telefonnumre for ubesvarede. som du vil føje et nummer til. Søgning efter. tryk på Valg. og vælg Rediger navn eller Rediger nummer. Indstillinger for kontakterne Tryk på Menu i standbytilstand. skal du i standbytilstand trykke på Menu og vælge Kontakter > Slet. s. Du kan gemme et telefonnummer for hvert navn i SIM-kortets hukommelse. som du vil bruge til kontakterne. 26. og tryk på OK > Udført. og tryk på tasten Ring op eller Send. Skriv kommandoen. Du kan også se oplysninger om seneste opkald i brugergrænsefladen i Communicator. og tryk på OK. og rul til et nummer. hvordan kontakterne vises. Kontakter Du kan få vist og håndtere navnene og telefonnumrene (kontakter). som du vil slette. og tryk på OK. tilføjelse af og sletning af kontakter Hvis du i standbytilstand vil søge efter en kontakt. skal du vælge Tjenestekomm. All Rights Reserved. Hvis du vil slette et enkelt nummer. Hvis du vil gemme flere numre pr.

Du kan redigere profilindstillingerne i enhedens brugergrænseflade i Communicator. hvor profilindstillingen skal ophøre. som du har aftalt med tjenesteudbyderen. hvorefter opkaldet omstilles. • Send eget opkalds-id — Vælg Ja for at vise dit telefonnummer til den person. kan du ikke foretage opkald. telefonsvareren. All Rights Reserved. der er tildelt hurtigkaldstasterne til . og vælg Indstillinger. hvis dette er muligt i omstillingsindstillingen. Du kan også forhindre valg af linje. hvis du vil besvare et indgående opkald ved at trykke hurtigt på en vilkårlig tast med undtagelse af tænd/sluk-knappen. Der kan være flere aktive omstillingsindstillinger på samme tid. og vælge: • Omstilling (netværkstjeneste) — Vælg denne funktion for at viderestille dine indgående opkald til et andet nummer. Kontakt tjenesteudbyderen for at få flere oplysninger. der ikke var tidsangivet. Omstil ved optaget for at omstille stemmeopkald.eks. Indstillinger Tryk på Menu. skal du i standbytilstand trykke på Menu. Hvis telefonnummeret allerede er blevet tildelt til en tast. der er tildelt dit SIM-kort. om omstillingsindstillingen er aktiveret eller ej. skal du vælge Annuller. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger. hvis du vil foretage et opkald til de navne og telefonnumre. Hvis du vælger Linie 2 og ikke abonnerer på denne netværkstjeneste. valgtasterne og tasten Afslut. f. Tryk på Menu i standbytilstand. • Automatisk genopkald — Vælg Til. og vælge: Copyright © 2005 Nokia. Vælg den ønskede indstilling. skal du trykke hurtigt på tænd/sluk-knappen og vælge den ønskede profil. • Valgfri svartast — Vælg Til. som du vil tildele. . bliver den forrige profil. Indstillinger. det ønskede telefonnummer (en telefonsvarer eller et andet nummer) og varigheden af timeoutperioden. Tryk på Menu. som du ringer til (netværkstjeneste). skal du trykke på Valg og vælge Skift for at ændre telefonnummeret eller Slet for at fjerne tildelingen. skal du vælge Kontrollér status. have en privat linje og en linje til erhvervsbrug. Du kan se de tilsvarende indikatorer i standbytilstand. Hvis du vil aktivere en profil i en bestemt tidsperiode. ved at trykke på og holde den tilsvarende tast nede. Hvis du vælger Netværksafhæng. vil enheden bruge den indstilling. hvis du vil indstille telefonen til maksimalt at foretage 10 yderligere forsøg på at foretage opkaldet efter et opkaldsforsøg. Hvis du vil aktivere omstillingsindstillingen.Coverenhed Hvis du vil tildele et nummer til en af tasterne til Hurtigkald og rulle til den ønskede nummertast. og vælg Profiler. når dit nummer er optaget. Angiv det tidspunkt (op til 24 timer). vælge Kontakter > Tryk på Tildel > Søg. uanset hvilken linje der er valgt. Hvis du vil redigere opkaldsindstillingerne. • Egne numre — Du kan få vist numrene. aktiveret. skal du vælge Aktivér. vises muligvis ikke. • Banke på — Vælg Aktivér for at anmode netværket om at give dig besked. Tip: Hvis du i standbytilstand vil aktivere en profil.eks.. skal du vælge den ønskede profil og Tidsangivet. Hvis du vil kontrollere. og vælg navnet og nummeret. hvis dette er muligt i omstillingsindstillingen. og vælg Kontakter samt en af følgende: Profiler Hvis du vil ændre profilen. Vælg f. eller når du afviser et indgående opkald. Hvis du vil deaktivere omstillingsindstillingen. skal du rulle til Telefonindstil. Andre funktioner • Tjenestenumre — Du kan foretage opkald til numrene. Tip: I standbytilstand kan du skifte mellem telefonlinjerne ved at trykke på og holde nede. Se "Profilindstillinger". skal du vælge den ønskede profil og vælge Aktivér. Hvis du vil redigere telefonindstillingerne. Når dette tidspunkt er nået. • Hurtigkald — Vælg Til. hvis dette tillades af kortet. som tjenesteudbyderen kan have inkluderet på SIM-kortet (netværkstjenester). skal du rulle til Opkaldsindstil. hvis det understøttes af SIM-kortet. • Linie til udgående opkald (netværkstjeneste) — Vælg telefonlinje 1 eller 2 til opkald. 67. Du kan f. når du modtager et opkald under et andet opkald (netværkstjeneste). s. som ikke understøttes af SIM-kortet eller netværksoperatøren. der ikke lykkedes.eks. 21 . Men opkald til begge linjer kan besvares.

• Aktivér pauseskærm — for at indstille den tidsperiode. når coverenheden tændes. eller kontroller. hvorefter pauseskærmen aktiveres. PIN2-koden eller spærringsadgangskoden. hvis du ønsker yderligere oplysninger. f. som er registreret som ejerens kort. • Operatørlogo — for at vise eller skjule operatørlogoet. om indstillingen er aktiv (Kontrollér status). 70. som vejleder dig i brugen af coverenhedens menufunktioner. • Aktivering af hjælpetekst — for at indstille telefonen til at vise hjælpetekster. s. Hvis du vil låse enheden op. Rul til Indstil. • Lukket brugergrp. der er indkodet i enhedens hukommelse. for dato og klokkeslæt for at justere indstillingerne for klokkeslæt og dato. skal du rulle til Display-indstillinger og vælge: • Adgangskoder — for at ændre sikkerhedskoden. Der kan forekomme gebyrer på disse tjenester. der er baseret på MCNteknologi (Micro Cellular Network) (netværkstjeneste). Når opkald er begrænset til lukkede brugergrupper. (netværkstjeneste) — for at angive en gruppe af mennesker. som er blevet sendt mellem telefonen og tjenesteudbyderen. at nogle SIM-kort ikke tillader. • Farveskemaer — for at vælge farven til nogle af områderne på telefonens display. når du benytter disse tjenester. All Rights Reserved. skal du trykke på Lås op > i standbytilstand. at denne indstilling ændres.eks. Hvis du vælger Manuelt. når der indsættes et ukendt SIM-kort i enheden.Coverenhed • Celleinformation — for at indstille enheden til at angive. • Lås enhed — for at låse enheden. indikatorerne for signalstyrke og batteriniveau. Vælg Standard for at aktivere den standardgruppe. hvis SIM-kortet er ændret — for at indstille enheden til at anmode om låsekoden. Enheden indeholder en liste over SIM-kort. når du bruger SIM-korttjenester. — for at indstille telefonen til at vise bekræftelsesbeskeder. • Starttone — for at afspille en tone. hvis du vil bruge en anden gruppe (du skal kende gruppeindeksnummeret). Hvis du vil angive funktionen for højre valgtast i standbytilstand. hver gang telefonen tændes. kan du vælge et netværk. skal du rulle til Sikkerhedsindstil. Hvis du vil redigere telefonens displayindstillinger. og vælge: • PIN-kode-anmodning — for at indstille telefonen til at anmode om PIN-koden. Se "Angivelse af indstillinger for enhedens lås". Hvis du vil redigere telefonens sikkerhedsindstillinger. • Spær. når du bruger den på et trådløst netværk. eller vælg Til. Bemærk. • Valg af netværk — for at indstille enheden til automatisk at vælge et tilgængeligt trådløst netværk i dit område. som har roamingaftale med tjenesteudbyderen i dit hjemland. 22 . Vælg den ønskede spærringsindstilling og aktiver den (Aktivér) eller deaktiver den (Annuller). • Lås. at der muligvis bliver sendt en tekstbesked eller foretaget et opkald. som du kan ringe til. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. • Bekræft SIM-tjenestehandl. Copyright © 2005 Nokia. PIN-koden. Bemærk. som du har aftalt med netværksoperatøren. og som kan ringe til dig. skal du rulle til Højre valgtast og vælge den ønskede funktion på listen. er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer.tjeneste — for at begrænse opkald (netværkstjeneste).

3.

Skrivebord

Skrivebord er et udgangspunkt, hvorfra du kan åbne alle programmer i enheden eller på et hukommelseskort. Brug joysticket eller piletasterne til at flytte op eller ned på skærmen.

Skrivebordet viser alle de programmer, der er installeret på enheden. Når du installerer nye programmer, vises de også på skrivebordet. De fleste programmer placeres i en af standardgrupperne Privat, Arbejde, Medie og Funktioner. Hvis du har programmer på et hukommelseskort, vises de på skrivebordet eller i en af grupperne, afhængigt af programmet. Programmerne placeres i standardgrupperne på følgende måde: • Gruppen Privat: Telefon, Kontakter, Beskeder og Kalender

Hvis du vil åbne et program eller en gruppe eller aktivere en genvej, skal du vælge programmet, gruppen eller genvejen og trykke på Åbn. Hvis du vil fjerne et program, skal du gå til Skrivebord > Funktioner > Kontrolpanel > Datahåndtering > Programstyring. Tryk på Skriv note for at skrive en note. Tip: Du kan også trykke på Skrivebord, hvis du vil skrive en note i skrivebordets hovedvisning. Tip: Noterne gemmes på den placering, hvor du er. F.eks. gemmes tips, der oprettes i gruppen Arbejde, i denne gruppe. Hvis du vil se en liste over noter i Skrivebord, skal du trykke på Noteliste. Hvis du vil føje en genvej til Skrivebord, skal du trykke på Menu og vælge Filer > Tilføj på Skrivebord. Rul til den gruppe, du vil føje genvejen til, vælg gruppen, og tryk på OK. Hvis du vil fjerne en genvej eller note, skal du trykke på Menu og vælge Filer > Slet. Hvis du vil ændre rækkefølgen for programmer, genveje og ikoner, skal du vælge ikonet, trykke på Menu og vælge Filer > Flyt. Flyt ikonet til dets nye placering ved hjælp af joysticket eller piletasterne, og tryk på Placer her. Du kan ikke flytte et program, en genvej eller en note til grupper. Hvis du vil tilføje eller ændre et baggrundsbillede, skal du trykke på Menu og vælge Funktioner > Displayindstillinger.... Vælg siden Skrivebord, og angiv Baggrund til Ja. I feltet Billedfil skal du trykke på Skift for at finde frem til et billede. Rul til et billede, og tryk på OK. Tip: Du kan angive et baggrundsbillede til displayet i coverenheden på siden Cover i samme dialogboks. Hvis du vil forstørre eller formindske ikonerne, skal du trykke på Menu og vælge Vis > Zoom ind eller Zoom ud. Du kan føje dine egne genveje til Skrivebord fra de fleste programmer. Genvejene kan åbne et dokument eller en webside.

• Gruppen Funktioner: Kontrolpanel, Sikkerh.kopi, Synkronisering, Dataoverf., Dataoverf., Modem, Forb.styring, Enhedshåndtering, Cell broadcast og Hjælp

• Gruppen Medie: Web, Billeder, Stemmeoptag., Musikafspiller og RealPlayer

• Gruppen Arbejde: Dokumenter, Regneark, Præsent., Filhåndtering og Lommeregner

Hvis du vil ændre ikonet for eller navnet på en gruppe, et program, en genvej eller en note, skal du vælge elementet, trykke på Menu og vælge Filer > Egenskaber. Rul til Ikon, og tryk på Skift. Rul til et nyt ikon, og tryk på Udført. Rul til Navn, indtast det nye navn, og tryk på Udført. Du kan inddele programmer, genveje eller noter i forskellige grupper på Skrivebord. Du kan have det samme program eller den samme genvej i flere forskellige grupper. Hvis du vil åbne en gruppe, skal du vælge gruppen og trykke på Åbn. Hvis du vil flytte et program, en genvej eller en note til en anden gruppe, skal du vælge elementet, trykke på Menu og vælge Filer > Vis i grupper.... Den aktuelle gruppe markeres. Rul til en ny gruppe, vælg gruppen, og tryk på Udført.

Håndtering af grupper

Oprettelse af nye grupper
Du kan inddele programmer, genveje eller noter i forskellige grupper i Skrivebord. Du kan ikke oprette en gruppe i en gruppe. Du kan f.eks. ikke oprette en gruppe, mens du er i gruppen Arbejde.
Copyright © 2005 Nokia. All Rights Reserved. 23

Skrivebord

Hvis du vil oprette en ny gruppe, skal du trykke på Menu og vælge Filer > Ny gruppe.... Indtast et navn til gruppen, og tryk på OK.

Copyright © 2005 Nokia. All Rights Reserved.

24

4.

Telefon

I Telefon kan du se de kontakter, du har gemt i telefonens rodmappe, på SIM-kortet eller på hukommelseskortet. Du kan også foretage telefonopkald, se listen over de seneste opkald, kontakte telefonsvarere og definere opkaldsindstillinger. Advarsel: Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Opkald
For at kunne foretage og modtage opkald skal du sikre dig, at coverenheden er tændt, at enheden har et funktionelt SIM-kort installeret, og at du befinder dig i et område, hvor der er dækning på det trådløse netværk. Hvis du vil foretage et opkald, skal du gå til Telefon, indtaste telefonnummeret eller vælge den ønskede kontakt på listen og trykke på Ring op.

Hvis du vil have vist de seneste udgående, indgående, eller ubesvarede opkald, skal du trykke på Seneste opkald og vælge Udg. opkald, Indg. opkald eller Ubesv. opkald. Tryk på Menu for at bevæge dig fra en dialogboksside til en anden. Hvis du vil ringe til et nummer, skal du rulle til nummeret og trykke på Ring op. Hvis du vil kontrollere telefonsvareren (netværkstjeneste), skal du trykke på Telefonsvarer. Bemærk, at GPRS-forbindelsen sættes i venteposition under taleopkald.

Tryk på Lydstyring for at justere lydstyrken for det aktive opkald. Tryk på Lyd + for at øge lydstyrken eller på Lyd - for at mindske den. Tryk på Udført, når lydstyrken er indstillet.

Besvarelse af et opkald
Du kan se navnet og telefonnummeret på det indgående opkald (hvis det tillades af personen, der foretager opkaldet) eller blot nummeret, hvis nummeret ikke findes i mappen Kontakter. Tryk på Besvar for at besvare opkaldet. Tip: Hvis du ønsker en privat telefonsamtale, kan du bruge det håndfrie sæt eller lukke klappen på enheden.

For at skifte mellem et aktivt opkald og et opkald i venteposition (netværkstjeneste) skal du vælge opkaldet i venteposition med piletasterne og trykke på Aktiver. Tryk på Lydløs for at dæmpe ringetonen. Tryk på Afvis for at afvise opkaldet.

Hurtigkald
Hurtigkald gør det muligt at foretage et opkald ved at trykke på en nummertast og på tasten Ring op, når enhedens klap er lukket. Tryk på Menu, og vælg Indstillinger > Hurtigkald.... Hvis du vil tildele en nummertast til et telefonnummer, skal du rulle til en hurtigkaldstast og trykke på Tilføj nummer. Vælg det ønskede nummer i mappen Kontakter. Hvis du vil slette et telefonnummer, der er tildelt en nummertast, skal du rulle til hurtigkaldstasten og trykke på Fjern nummer.

Hvis du vil ændre et telefonnummer, der er tildelt en nummertast, skal du rulle til hurtigkaldstasten og trykke på Skift nummer. Vælg det ønskede nummer i mappen Kontakter.

Konferenceopkald
I et konferenceopkald kan du og op til fem personer høre hinanden samtidig. Hvis du vil foretage et konferenceopkald (netværkstjeneste), skal du foretage et opkald eller besvare et indgående opkald. Under opkaldet kan du foretage et andet opkald eller besvare et nyt indgående opkald og derefter trykke på Konferenceopkald. Tryk på Konferencekommando for at få vist en liste over deltagerne i et konferenceopkald.
25

Copyright © 2005 Nokia. All Rights Reserved.

tryk på Tilføj felt. er det nødvendigt. indgående eller ubesvarede opkald. når du trykker på Send tone under et opkald. Vigtigt: I profilen Offline kan du ikke foretage eller modtage opkald. at enheden genkender. og hvis telefonen er tændt og inden for netværkets driftsområde. > Offline. kan du trykke på nummertasterne på coverenhedens tastatur for at sende toner. Tip: Du kan også sende DTMF-toner ved at trykke på nummertasterne. Derfor skal du huske at overholde alle gældende sikkerhedsregler. > Afslut offline-profilen > OK. når profilen Offline vælges. at nummeret er et officielt alarmnummer. Indstilling af profilen Offline Profilen Offline forhindrer. Indg. Du skal dog være opmærksom på. Enheden gemmer kun ubesvarede og indgående opkald. vente. eller når enheden er låst. Hvis du vil sende en DTMF-tonesekvens. Hvis du vil fjerne en deltager fra et konferenceopkald. Omstilling af opkald Du kan omstille indgående opkald til telefonsvareren eller til et andet telefonnummer. ikke Communicator-brugergrænsefladen. hvis netværket understøtter disse funktioner. Hvis du vil foretage en privat telefonsamtale med en deltager. trykke på Menu og vælge Indstillinger > Omstilling af taleopkald.. skal du først aktivere telefonfunktionen ved at ændre profil. skal du rulle til deltageren på listen og trykke på Privat opkald. skal du trykke på Menu og vælge coverenheden. Når enhedens klap er lukket. All Rights Reserved. eller bruge andre funktioner. Du kan også få vist opkaldsoplysninger i Log. Tænd derefter Hvis du vil tillade al kommunikation igen. Når enheden er låst. at der kan oprettes en ny trådløs LAN-forbindelse. Tryk på Menu for at bevæge dig fra en dialogboksside til en anden. Gå til Kontakter. opkald eller Ubesv. bruge Bluetooth og sende og modtage beskeder. Tryk på Ryd alt for at fjerne alle opkald fra listen. Tryk på tasten p for at indsætte en pause på ca. eller indtast den. er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer. trykke på Menu og vælge Opkald > Send DTMF-tone.. skal du indtaste låsekoden for at aktivere telefonfunktionen. Det tilrådes at ændre profilen eller at låse enheden op ved at indtaste låsekoden. skal du foretage et opkald. 26 . 28. Du kan aktivere profilen Offline ved at trykke på Menu og vælge Hvis du vil foretage et nødopkald i profilen Offline. Du kan dog foretage et nødopkald i profilen Offline ved at trykke på tænd/sluk-tasten på enhedens cover og derefter indtaste det officielle alarmnummer. skal du rulle til deltageren på listen og trykke på Afbryd. Afsendelse af DTMF-toner Du kan sende DTMF-toner (Dual-Tone Multi-Frequency) under et aktivt opkald for at kontrollere telefonsvareren eller andre automatiske telefontjenester.. der kræver netværksdækning. Hvis du vil ringe til et nummer. som er aktive. inden du foretager nødopkaldet. Visning af udgående. 2 sekunder før eller mellem DTMF-tegn. Vælg en af følgende omstillingsmuligheder: Hvis du vil omstille stemmeopkald. indtil opkaldet bliver besvaret. Tryk på Seneste opkald. og vælg Udg. Hvis enheden er låst. Copyright © 2005 Nokia. Hvis du vil foretage opkald. s. Tip: Du kan aktivere Profilen Offline i enhver programmenu eller fra coverenheden. og vælg DTMF. Tryk på tasten w for at indstille enheden til kun at sende tegnene. Hvis du vil gemme telefonnummeret fra opkaldet i mappen Kontakter. og den lukker også alle internetforbindelser. Tip: Du kan knytte DTMF-sekvenser til kontaktkort. åbn et kontaktkort. Se "Log". Vælg en foruddefineret DTMF-tonesekvens. skal du vælge nummeret på listen og trykke på Tilføj til Kontakter. skal du gå til Telefon. at profilen Offline ikke forhindrer. indgående og ubesvarede opkald Du kan se en liste over de seneste udgående. opkald. når du opretter og bruger en trådløs LAN-forbindelse.Telefon Tryk på Lyd fra for at slå lyden fra under et konferenceopkald. skal du vælge et opkald på listen og trykke på Ring op. at du ikke kommer til at tænde telefonen. Dette kan gøres ved kun at anvende brugergrænsefladen på telefonens coverenhed. opkald.

informerer en lyd og en meddelelse dig om det nye opkald. skal du rulle til Banke på. Tryk på Annuller alle for at ophæve spærring af stemmeopkald. inden opkaldet omstilles. Tryk på Annuller alle for at ophæve omstilling af stemmeopkald. Vælg et af de netværk.og telefonlinjeindstillinger Gå til Telefon. trykke på Skift og vælge Automatisk. All Rights Reserved. Netværksindstillinger I dialogboksen Andre indstillinger skal du vælge Netværk. eller hvis det har større båndbredde. Udgående opkald — for at forhindre.Telefon • • • • Alle opkald — for at omstille alle indgående opkald Ved optaget — for at omstille indgående opkald. skal du rulle til Automatisk genopkald. hvis der var optaget ved første opkaldsforsøg. i feltet Forsinkelse. er det stadig muligt at ringe til bestemte officielle alarmnumre. Vælg en af følgende spærringsindstillinger: • • • • • Hvis du vil spærre stemmeopkald. Opkaldsspærring og viderestilling af opkald kan ikke være aktive på samme tid. trykke på Skift og vælge Til. Hvis du vil indstille enheden til at ringe op til nummeret. Hvis du vil indstille enheden til at vælge netværket automatisk. trykke på Skift og vælge Til. skal du rulle til Valg af netværk. trykke på Skift og vælge Til. når telefonen enten er slukket eller ikke har netværksdækning Ved intet svar — for at omstille opkald efter et bestemt tidsrum. der er tilgængelige i det aktuelle område. Tip: Det kan være en fordel at vælge netværket manuelt. Tip: Tryk på Kontroller status for at finde ud af. hvis du ved.og netværkstjenester at gøre. skal du rulle til Ved ingen kontakt og trykke på Skift. Hvis du vil indstille enheden til hurtigt at vise den omtrentlige varighed af det sidste opkald. undtagen til hjemland — for at forhindre opkald til udlandet men tillade opkald til dit hjemland Hvis du vil bruge opkaldsspærringstjenesten. tryk på Menu. Tip: Hvis du vil aktivere Ved optaget. når i udlandet — for at spærre indgående opkald. at der foretages stemmeopkald med enheden Indgående opkald — for at spærre indgående opkald Internationale opkald — for at forhindre opkald til udlandet Indgående. at et netværk er billigere end et andet. Hvis du vil bruge tjenesten Banke på (netværkstjeneste). Når du modtager et nyt opkald under et opkald. når du er i gang med et aktivt opkald Ved ingen forbindelse — for at omstille opkald. som du modtager fra tjenesteudbyderen. Hvis du vil kontrollere status for spærring af stemmeopkald. skal du rulle til Oversigt efter opkald. Ved ingen forbindelse og Ved intet svar med en enkelt handling. Du kan definere det tidsrum. Hvis du vil vælge et trådløst netværk manuelt. Hvis du vil kontrollere de aktuelle omstillinger. trykke på Skift og vælge Til. I dialogboksen Andre indstillinger kan du definere forskellige indstillinger. Copyright © 2005 Nokia. om Banke på er i brug. skal du rulle til Valg af netværk. Når opkald er spærret. skal du rulle til en omstillingsindstilling og trykke på Kontroller status. som du vil lade telefonen ringe i. Opkalds-. netværks. Hvis du vil vise dit eget telefonnummer til modtagere af dine udgående opkald (netværkstjeneste). når du tegner abonnement på tjenesten. skal du rulle til spærringsindstillingen og trykke på Kontroller status. 27 . Opkaldsindstillinger I dialogboksen Andre indstillinger skal du vælge Opkald. skal du gå til Telefon og vælge Indstillinger > Taleopkaldsspærring. trykke på Skift og vælge Manuel. og vælg Indstillinger > Andre indstillinger. når du er i udlandet Internationale. skal du rulle til Send eget opkalds-id. som har med opkald. skal du bruge spærringsadgangskoden. Opkaldsspærring Du kan begrænse indgående eller udgående opkald samt udlandsopkald (netværkstjeneste).

om opkaldet er et taleopkald eller et faxopkald. Du kan f. Vælg Vis > Filtrer efter retning. I dette tilfælde kan du indtaste områdenummeret i feltet Nummer. Hvis du f. skal du rulle til DTMF og indtaste tonesekvensen. Genvej: Du kan trykke på Skift+Ctrl+L for at åbne logfilen i de fleste programmer. faxbeskeder og opkald eller føje den person. og vælg Indstillinger > Telefonsvarere. der har ringet eller sendt en besked. skal du tilføje plustegnet og lande. hvordan et ukendt indgående opkald skal modtages. All Rights Reserved. der er foretaget og modtaget. For at kunne bruge denne funktion skal du have et SIM-kort. Hvis du vil sortere oplysningerne i Log i en anden rækkefølge. er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer. skal du rulle til Begrænsede numre. Logfilen kan indeholde op til 1000 hændelser. skal du trykke på Menu og vælge Værktøjer > Varighed for log.eks. der har ringet eller sendt en besked. samt et abonnement. trykke på Skift og vælge Ja.. som du vil bruge sammen med telefonsvareren (netværkstjeneste). Hvis du vil kopiere et nummer fra Log.og faxnummer. Hvis du vil definere en DTMF-tonesekvens til telefonsvareren. Tip: Hvis du vil bruge telefonsvareren i udlandet. I dialogboksen Andre indstillinger skal du vælge Avanceret.. skal du rulle til Telefonlinje i brug. Log I Log kan du se oplysninger om f.. skal du rulle til Standardopkaldstilstand. har samme telefon.Telefon Avancerede indstillinger Når begrænsede numre er aktiveret. adressen og emnet for en besked eller telefonnummeret på den person. Du kan svare på tekstbeskeder. som understøtter anvendelse af en alternativ telefonlinje. Selvom indstillingen Begrænsede numre er i brug. trykke på Skift og vælge telefonlinjen. at der ikke kan vælges telefonlinje.eller områdekoden foran telefonnummeret. f..eks. Hvis du vil angive. skal du trykke på Filtrer efter type. sendte og modtagne tekstbeskeder. kun telefonopkald. Tip: Med begrænsede numre kan du f. kan du stadig rulle gennem de numre. trykke på Skift og vælge Til... hvis den. få vist typen. Hvis du vil angive. Du kan f.. Hvis du kun vil tillade opkald til bestemte numre (begrænsede numre). du vil have vist oplysninger for. vælger Taleopkald. skal du trykke på Brug.eks. skal du trykke på Menu og vælge Værktøjer > Ryd log. for at få vist loghændelser efter retning. Hvis du vil bruge oplysningerne for Fra/Til. Hvis du vil have adgang til Log. Du kan hente nummeret til telefonsvarertjenesten fra tjenesteudbyderen. før de slettes.eks. skal du rulle til Spær linjevalg. begrænse opkald til bestemte områder. om de opkald. 28 . Hvis du vil definere et telefonnummer til telefonsvareren. Dette kan forekomme. skal du trykke på Menu og vælge Værktøjer > Log. Du kan indsætte nummeret i et nyt kontaktkort eller i en ny besked. udgående kommunikation eller ubesvaret kommunikation.. Hvis du vil sørge for. til dine kontakter ved at trykke på den relevante knap. Copyright © 2005 Nokia. der er indkodet i enhedens hukommelse.. Indstillinger for telefonsvarer Du kan definere telefonnummeret til en telefonsvarer og en DTMF-tonesekvens. der ringer op. der er gemt i enhedens hukommelse. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Kopier nummer.eks. hvor længe loghændelser skal gemmes i Log. kan du ikke benytte denne funktion. Tryk på Menu. som omfatter to telefonlinjer. Hvis du vil rydde indholdet af Log. få vist al kommunikation eller kun indgående kommunikation. Hvis SIM-kortet ikke understøtter begrænsede numre. og om kommunikationsoversigten for en enhed. Hvis du vil vælge den kommunikationstype.eks.. behandles et indgående opkald som et taleopkald. hvorefter de ældste hændelser erstattes af nyere hændelser. Denne indstilling er ikke tilgængelig i alle områder. skal du rulle til Nummer og indtaste telefonnummeret. når netværket ikke kan identificere. Hvis du vil ændre listen over begrænsede numre.. skal du trykke på Menu og vælge en af de to indstillinger i Vis > Sorteringsrækkefølge Tryk på Detaljer for at få vist detaljerede oplysninger om en kommunikationshændelse. skal du rulle til Begrænsede numre og trykke på Nummerliste. Hvis du vil ændre telefonlinjen til udgående opkald (netværkstjeneste).

skal du trykke på Menu og vælge Værktøjer > GPRS-datatæller eller WLAN-tæller. Copyright © 2005 Nokia.Telefon Hvis du vil se mængden af data. der er blevet sendt eller modtaget via GPRS eller trådløst LAN. 29 . All Rights Reserved.

Tryk på tasten Tab for at bevæge dig fra ramme til ramme. Se "Indstillinger for SMS-beskeder". hvis du vil bruge disse tjenester. som du har defineret. E-mailbeskeder gemmes i den eksterne postkasse. skal du trykke på Menu og vælge Skriv > Besvar alle.eks. skal understøtte faxopkald. Enhedens klap kan både være åben eller lukket. • E-mail-indstillingerne skal være defineret. Du kan også modtage beskeder og data via Bluetooth eller den infrarøde forbindelse. Du skal muligvis kontakte netværksoperatøren for at aktivere multimediebeskeder og GPRS.eks. trykke på Menu og vælge Skriv > Videresend. dataopkald og SMS (Short Message Service). s. du benytter. der endnu ikke er blevet sendt. Mapper i hovedvisningen i Beskeder: • Indbakke — Indeholder alle modtagne beskeder med undtagelse af e-mail-. Cell broadcast-beskeder og sende tjenestekommandoer. der er sendt via Bluetooth. Tip: Du kan også bruge denne metode til at videresende beskeder fra mappen Sendt. sende. Du kan muligvis ikke udskrive alle beskedtyper. der venter på at blive sendt.og Cell Broadcast-beskeder. Vælg en beskedtype. Beskeder Hovedvisningen i Beskeder har to rammer: Listen over mappen til venstre. 38. SIM-kort. vil den muligvis registrere SIM-kortudbyderen og automatisk konfigurere de rigtige SMS-. Bemærk. skal følgende være i orden: • Coverenheden skal være tændt. enheden skal have et funktionelt SIM-kort installeret. All Rights Reserved. skal du trykke på Menu. MMS. s. Hvis du vil besvare afsenderen og alle modtagere af en e-mail. skal du vælge beskeden. s. vises normalt til sidst på listen over mapper. indstillinger eller bogmærker til websider. redigere og organisere tekstbeskeder. Hvis du vil hente beskeder fra SIM-kortet. og tryk på OK. • SMS-indstillingerne skal være defineret. 30 . • MMS-indstillingerne skal være defineret. der er blevet sendt.5. undtagen de. 72. De eksterne postkasser. skal du vælge beskeden og trykke på Åbn. netværksoperatøren eller internettjenesteoperatøren for at få oplysninger om de korrekte indstillinger. og beskederne i den valgte mappe til højre. skal du trykke på Menu og vælge Modtag > SIM-beskeder. og du skal befinde dig i et område. • Sendt — Indeholder beskeder. • Der skal være defineret indstillinger for internetadgangspunktet (IAP). se. modtage tjenestebeskeder. Tryk på Skriv besked for at skrive en ny besked. Copyright © 2005 Nokia. der indeholder data. 36. faxbeskeder og specielle tekstbeskeder. Før du kan sende eller modtage beskeder. e-mail-beskeder. modtage. multimediebeskeder. før de kan anvendes. • Det netværk. SIM-beskeder er tekstbeskeder. Tip: Når du tager Nokia 9300i i brug. at det ikke er muligt at videresende alle beskeder. Hvis du vil videresende en besked. MMS-beskeder eller andre særlige beskedtyper. Skrivning og læsning af beskeder Hvis du vil have vist en besked. Se "Indstillinger for e-mail-kontoen". f.og GPRS-indstillinger. data og SMS skal være aktiveret for dit SIM-kort. s. • Fax. Beskeder I Beskeder kan du oprette. Se "Internetopsætning". Kontakt tjenesteudbyderen. Hvis du vil markere en besked som læst eller ulæst. hvor der er dækning på det trådløse netværk. Tryk på Åbn mappe for at udvide en mappe til fuld visningsstørrelse. • Udbakke — Indeholder beskeder. som er gemt på SIM-kortet. • Kladder — Indeholder kladdebeskeder. Se "Kontoindstillinger for MMS-beskeder". vælge Skriv > Markér og vælge Som læst eller Som ulæst. f. 34.

eks. når du er online. skal du gå til Beskeder. Med IMAP4 kan du foretage søgninger og oprette. omdøbe eller oprette nye mapper i den eksterne postkasse.. Hvis du vil slette e-mail-beskeder fra enheden.. som du foretager i de eksterne postkassemapper. at alle ændringer. hente. og tryk på Flyt. Kontakt netværks. Indstil Slet sendt post til Automatisk. vil de beskeder. Sådan arbejder du online og offline At arbejde online betyder. Følg instruktionerne fra den eksterne postkasse og internettjenesteudbyderne. Sådan undgås lav hukommelsesstatus Du bør jævnligt slette beskeder fra Indbakke og Sendte beskeder og slette modtagne e-mail-beskeder fra enhedens hukommelse for at frigøre plads i hukommelsen. Copyright © 2005 Nokia. E-mail Hvis du vil skrive og læse e-mails.. næste gang du opretter forbindelse til postkassen. du selv har oprettet. Denne tjeneste tilbydes muligvis af en internettjenesteudbyder.. modtage. Bemærk. Hvis du sletter e-mails med kommandoknappen Slet i Beskeder. undtagen i den eksterne IMAP-udbakke og i mapper med sendte beskeder.. dato og emne) gemmes fortsat i enheden. Hvis du vil ændre sidelayoutet før udskrivning. at du kun kan omdøbe mapper. trykke på Menu og vælge Filer > Omdøb mappe. hvilket betyder. Tip: Du kan bruge denne metode til at slette e-mails. s. og tryk på Omdøb. skal du vælge mappen. Den oprindelige e-mail forbliver på serveren. også blive slettet permanent fra enheden og fra den eksterne postkasse. Hvis du vil udskrive en besked. Rul til en ny mappe. hvorefter enheden skal tømme mappen. Hvis du vil slette en e-mail både fra enheden og fra den eksterne server. Se "Internetopsætning". Du kan f. mens du er offline. træder i kraft. For at kunne modtage og sende e-mails skal du konfigurere en ekstern postkassetjeneste.. Se "Indstillinger for e-mail-kontoen".. Hvis du vil omdøbe en mappe. Hvis du vil flytte en besked. Udbakke eller Sendte beskeder. All Rights Reserved.. kan du slette. Indtast det nye navn. Indtast et Mappenavn. og tryk på Søg. trykke på Menu og vælge Rediger > Flyt. at enheden ikke har oprettet forbindelse til en ekstern postkasse. kan du kun slette beskeder og ikke mapper. som gør det muligt at få adgang til e-mail på den eksterne server. Bemærk.. slette alle e-mail-beskeder eller kun de e-mail-beskeder. mens du er offline. vælg... at du ikke kan oprette undermapper i Indbakke.. Hvis du sletter en e-mail fra enheden. Håndtering af beskeder Hvis du vil oprette en ny mappe til beskeder. skal du vælge beskeden. slette og håndtere beskeder og mapper på serveren. skal du trykke på Menu og vælge Rediger > Søg. du vil slette. Bemærk. hvis du vil frigøre mere hukommelse. du sletter. skal du gøre følgende: • Du skal konfigurere et internetadgangspunkt (IAP) korrekt. Tryk på Indstillinger for at udvide søgningen. 72. Tryk på Skift. skal du åbne e-mailen og trykke på Slet. Når du er online. E-mailsystemet i Nokia 9300i er kompatibelt med internetstandarderne SMTP. Når du arbejder offline... Hvis du vil søge efter beskeder. og vælg den e-mail. og tryk på Opret... s. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Udskrivning > Udskriv. men de slettes kun på enheden. IMAP 4 er en standardprotokol.Beskeder Hvis du vil sortere beskeder i en bestemt rækkefølge. men oplysningerne øverst i beskeden (afsender. næste gang du er online. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Udskrivning > Sideopsætning. vil e-mailen blive slettet fra den eksterne postkasse. 1) og POP3. Inden du kan sende. Hvis du vil tømme mappen Sendt automatisk. 34. skal du trykke på Menu og vælge Værktøjer > Lagring af sendt post.og internettjenesteudbyderne eller operatøren for at få oplysninger om de korrekte indstillinger. at enheden har oprettet forbindelse til en ekstern postkasse via en internetforbindelse. s. 31 . der er modtaget for mere end to uger siden. Hvis du vil flytte beskeden til en undermappe. næste gang du går online og synkroniserer. • Du skal definere dine e-mail-indstillinger korrekt.. IMAP4 (rev. Bemærk. skal du vælge mappen på det overordnede niveau og trykke på Udvid.. en netværkstjenesteudbyder eller dit firma. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Ny mappe. Du kan slette en besked fra enheden. Indtast teksten. Se "Sådan undgås lav hukommelsesstatus". som du vil søge efter. skal du trykke på Menu og vælge en af indstillingerne i menuen Vis > Sorter efter. 31. og indtast det antal dage. at e-mail-beskeden og dens vedhæftede filer slettes. Tryk på Slet nu for at slette e-mail-beskederne. besvare og videresende e-mails på enheden.... skal du trykke på Menu og vælge Værktøjer > Slet e-mails lokalt. hvor mappen skal oprettes.

Indtast et emne og en besked. kan du også vælge andre modtagere ved hjælp af knapperne Cc (modtageren kan ses af alle de øvrige modtagere) og Bcc (modtageren kan ikke ses af alle de øvrige modtagere). kan du ændre forbindelsen. skal du trykke på Menu og vælge Formater > Tegnsæt. MIME. du er i gang med at skrive. kan det skyldes det anvendte tegnsæt. billeder og andre filer som vedhæftede filer i e-mails.. skal du trykke på Menu og vælge Værktøjer > Skift forbindelse. vælg E-mail. Tegnsæt påvirker den måde. hvis modtagerens e-mail-system ikke kan vise beskeder. skal du vælge Beskedtype og trykke på Skift... vises beskeden som almindelig tekst uden formatering. f. for at angive afsendelsestidspunktet eller justere andre leveringsindstillinger. • Almindelig tekst — Vælg det normale internet-e-mail-format. Afsendelsesindstillinger Vælg siden Besked. og vælg Værktøjer > Sendevalg. Hvis du arbejder på et sted. All Rights Reserved. Hvis du vil definere e-mail-typen. 34. MIME-formatet tillader f. før de afsendes.. Skrivning og afsendelse af e-mails Tryk på Modtager for at skrive en ny e-mail. skal du vælge det relevante felt og trykke på Skift. Vælg modtageren af beskeden i Kontaktbibliotek. Tryk på Opret forbindelse for at gå online efter at have valgt en ny forbindelse. og tryk på Til.. Bemærk. Tip: Hvis du vælger den primære modtager af en e-mail i mappen med kontakter. hvor det ikke er muligt at oprette en dataforbindelse. Copyright © 2005 Nokia. fed. at du ikke har indstillet enheden til at ændre forbindelsen automatisk. og at forbindelsen kun ændres for denne konto. og tryk på OK. og tryk på OK. skal du vælge Standardtegnsæt og trykke på Skift. kan du åbne den i Udbakke og afbryde og genoptage afsendelsen af e-mailen eller åbne den. Du kan sende dokumenter.. Tip: Alle e-mails gemmes i Udbakke. Tryk på Menu. f. Hvis hele beskeden eller ord med specialtegn vises forkert. hvor en forbindelse ikke længere er tilgængelig.. Hvis du vil angive en prioritet for e-mailen. Du kan også indtaste modtagerens e-mail-adresse i feltet Til:. Vælg mellem disse indstillinger: • Alm. og tryk på Opret forbindelse. som er sendt i det normale internet-e-mail-format. du vil bruge. Rul til en ny forbindelse. Vælg tegnsættet. 32 . er det muligvis nødvendigt at ændre forbindelsen. Du bliver bedt om en bekræftelse. MIME. E-mails i HTML-format bruger altid UTF-8 som tegnsæt. og tryk på Send. Se "Indstillinger for e-mail-kontoen". Bemærk. og trykke på Skift. at e-mail-adresser ikke kan indeholde bogstaver med accenttegn. Ændring af internetforbindelsen Hvis du vil bruge en anden forbindelse.eks. tryk på Menu. og tryk på OK. kursiveret eller understreget tekst eller punkttegn. Hvis modtagerens e-mail-system ikke understøtter HTML..eks. Tryk på Indsæt fil for at vedhæfte en fil i en e-mail. før du kan ændre forbindelsen. Vælg den nye skrifttype eller skriftstørrelse. skal du trykke på Menu og vælge Værktøjer > Sendevalg.. skal du rulle til den forbindelse. du er ved at skrive. s. Ä eller É. at der kan indsættes billeder som vedhæftede filer i beskeden. hvorpå dine e-mail-beskeder vises i modtagerens e-mail-program. skal du trykke på Luk. Hvis du vil definere afsendelsesindstillinger for den e-mail. Begynd at skrive eller redigere en e-mail. • Formateret tekst (HTML) — Vælg at bruge udvidede tekstformateringsindstillinger. Hvis du vil ændre standardtegnsættet. Å. Hvis forbindelsen bliver utilgængelig. Hvis du vil bruge en anden forbindelse. Hvis du vil ændre tekstens skrifttype eller -størrelse. skal du vælge Prioritet og trykke på Skift. at du skal vælge en e-mail-konto og være online.Beskeder Ved at håndtere e-mails offline kan du spare på udgifterne til dataoverførsel og arbejde på steder. tekst (ej MIME) — Vælg denne indstilling. Hvis du kun vil ændre tegnsættet for den e-mail. og vælg Værktøjer > Indstillinger. Tryk på Skriv besked. Hvis du vil gemme e-mailen i mappen Kladder uden at sende den.eks. Tip: Du kan ændre tegnsættet for e-mails i almindeligt tekstformat. Medmindre e-mailen sendes med det samme. hvis den aktuelle forbindelse bliver utilgængelig i tilfælde af.

Se "Forbindelse". Du kan f. Hvis du vil have mulighed for at se mapper i IMAP4-postkassen. • Beskeder — for at modtage hele e-mails uden vedhæftede filer. All Rights Reserved. men af den eksterne postkasse. hvis mapperne er store.Beskeder Hvis du vil modtage en note. skal du vælge den vedhæftede fil og trykke på Gem. skal du vælge E-mail-konto i brug og trykke på Skift. der er tegnet abonnement på. trykke på Skift og vælge Ja. Vedhæftede filer i e-mails Vigtigt: E-mails kan indeholde virus eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en. Hvis du vil åbne en vedhæftet fil. s. Hvis du vil udskrive en e-mail. Hvis du vil føje nye kontakter til mappen Kontakter. du ønsker at hente til enheden. når læst. Vælg: Hvis du vil modtage e-mails fra en ekstern server. Bemærk. Hvis du videresender den modtagne e-mail. som er adresseret til dig. skal du vælge en mappe og trykke på Tegn abonnement. skal du vælge Send e-mail og trykke på Skift. Tip: Hvis du besvarer en e-mail. Du kan slette lokale e-mails uden at slette eksterne postkassefiler. Vælg mellem disse indstillinger: Hvis du vil angive et tidspunkt for. om du kan stole på afsenderen. eller at brugeren kan have deaktiveret afsendelse af læsningsrapporter. Åbn ikke vedhæftede filer.. trykke på Menu og vælge Værktøjer > Tilføj til Kontakter.. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Videresend. opdateres de mapper. • Straks — for at sende e-mail med det samme via den aktuelle forbindelse • Efter anmodning — for at gemme e-mailen i Udbakke. hvorfra du kan sende den senere • Ved næste forbindelse — for at sende e-mailen. medtages de vedhæftede filer ikke i besvarelsen.. Forbindelsen til en ekstern postkasse oprettes via dataopkald. Vælg den nye konto. dato og emne. skal du rulle til din postkasse og trykke på Hent e-mail. Modtagelse af e-mail Bemærk. Dette er kun tilgængeligt. næste gang du opretter forbindelse. Hvis du vil se en ekstern mappe. skal du vælge afsenderen eller en modtager i felterne øverst i e-mailen. de indeholder. skal du først oprette forbindelse til den eksterne postkasse og derefter vælge de e-mails.. Tryk på Opdater liste for at opdatere listen over mapper. som du markerer som slettede. at der stadig er gemt en kopi af den vedhæftede fil på e-mail-serveren. Læsning og besvarelse af e-mails Tryk på Besvar for at besvare en e-mail. Tryk på Hent for at gå online og modtage e-mail-beskederne. Copyright © 2005 Nokia. kan du se disse mapper med enheden. mens du er offline. hvornår e-mailen skal afsendes. når modtageren har åbnet e-mailen. også bliver slettet fra den eksterne postkasseserver. trykke på Menu og vælge Modtag > Mappeabonnementer. at du kun kan tegne abonnement på mapper i dine IMAP4-postkasser. 31.. Hvis du vil gemme en vedhæftet fil. sende e-mailen eller ringe til nummeret. at e-mails. at nogle e-mail-servere muligvis ikke understøtter læsningsrapporter.. • E-mail-brevhoveder (forbliv online) — for kun at modtage oplysninger om afsender. E-mails. som indeholder vedhæftede filer.. Bemærk. Hvis du vil slette en vedhæftet fil. Bemærk. skal du oprette forbindelse til internettet. trådløs LAN eller IP-viderestilling. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Udskrivning > Udskriv. og tryk på OK. Se "Sådan undgås lav hukommelsesstatus". • Beskeder og vedhæftede filer — for at modtage alle e-mails og de vedhæftede filer. Hvis du vil læse dine e-mails. kan du bruge dem. 33 . Hvis du har oprettet undermapper i dine IMAP4-postkasser. skal du vælge den vedhæftede fil og trykke på Slet lokale kopier. 90. s. skal du vælge den vedhæftede fil og trykke på Åbn. når enheden igen er online. at dette kan tage lang tid. Hvis du vil videresende en e-mail.eller GSM-numre. Hver gang du går online. hvis du ikke er sikker på. Hvis du vil ændre den e-mail-konto. hvis E-mail-kontotype er IMAP4. Tip: Hvis en e-mail indeholder webadresser. modtages ikke automatisk af enheden. skal du vælge Send rapport. hvorfra du sender e-mailen.eks. GPRS. vælge en webadresse eller et telefonnummer og trykke på den relevante kommandotast for at åbne websiden. e-mail-adresser eller telefon. Vælg siden Levering.. medtages vedhæftede filer. Bemærk..

trykke på Skift og vælge Ja. og indtast SMTPbrugernavnet og -adgangskoden. Med POP3 kan du kontrollere den eksterne postkasse og hente e-mail-beskeder. om enheden skal skifte automatisk mellem forbindelserne. påvirker afsendelsen og modtagelsen af e-mails. Definer følgende på siden Avanceret: Copyright © 2005 Nokia. • Brug SMTP-godkendelse — Angiv. du vil benytte som standardkontoen. og tryk på OK. Indstillinger for e-mail-kontoen De ændringer. Tip: POP3 er en version af Post Office Protocol. Definer følgende på siden Servere: • E-mail-kontotype — Vælg den e-mail-protokol. og tryk på OK. • Server til udgående e-mail — Indtast IP-adressen eller værtsnavnet for den computer.. når du prøver at oprette forbindelse til postkassen. og at den ikke kan ændres. Definer følgende på siden Generelt: • • • • Navn på e-mail-konto — Angiv et passende navn til forbindelsen. skal du vælge den e-mail-konto. du har fået af tjenesteudbyderen. • Synk. Brugernavn — Indtast det brugernavn. e-mails i mapper — Angiv det antal e-mails. • Andet adgangspunkt. skal du vælge Medtag beskeden i svaret. • Standardkonto — Hvis du har oprettet flere e-mail-konti. Hvis du vil medtage teksten fra den modtagne e-mail i besvarelsen. hvis forbindelsen til det primære internetadgangspunkt bliver afbrudt. og tryk på Opret ny. Svar på dine beskeder sendes til denne adresse. bruger du den eksterne e-mailkonto. under ikonet for e-mails ved siden af oplysningerne om modtager og indhold. Definer følgende på siden Roaming: • Skift forbindelse automatisk — Angiv. • Server til indgående e-mail — Indtast IP-adressen eller værtsnavnet for den computer. emne og dato. at den maksimale længde for navnet er 25 tegn. skal du vælge det relevante felt og trykke på Skift. og tryk på Indstillinger. om SMTP-serveren (Simple Mail Transfer Protocol) skal bruge godkendelse. der modtager e-mail fra dig. slette og håndtere beskeder og mapper på serveren. e-mails.. om du kun vil hente oplysningerne i e-mail-hovedet. der skal sendes fra din Nokia 9300i. Bemærk. Adressen skal indeholde tegnet @. du vil benytte. 34 . IMAP4 er en version af Internet Message Access Protocol. • Synk.eks. Bemærk. du vil oprette. vælg Værktøjer > Kontoindstillinger.Beskeder Redigering af e-mail-besvarelser og visning Åbn en modtaget e-mail. Når du synkroniserer enheden med Nokia PC Suite. størrelse på e-mail — Definer. som er en standardprotokol til oprettelse af forbindelse til e-mail på en ekstern server. Hvis du vil angive tekstens skrifttype eller -størrelse. Vælg den nye skrifttype eller skriftstørrelse. Tip: Når du skriver e-mail-beskeden. • Internetadgang — Vælg det internetadgangspunkt. Du skal kun definere indstillinger for e-mail-konti.. du vil hente til Indbakke fra den eksterne server. der bruges til at sende e-mailen. som er en standardprotokol til modtagelse af e-mail fra en ekstern server. der foretages i e-mail-indstillingerne. Definer følgende på siden Hent: • Hent — Angiv.. All Rights Reserved. • Min e-mail-adresse — Indtast den e-mail-adresse. der sender e-mail til dig. f. Mit navn — Indtast dit navn. Når du opretter en e-mail-besked. du vil hente til dine mapper fra den eksterne server. som tjenesteudbyderen af den eksterne postkasse anbefaler. e-mails i Indbakke — Angiv det antal e-mails. Tip: Du kan oprette E-mail. når du har gemt eller afsluttet angivelsen af indstillingerne for postkassen. Tryk på Menu. Rul til den kontotype. Hvis du ikke udfylder dette felt. vises den konto. som du har fået af tjenesteudbyderen. Tredje adgangspunkt og Fjerde adgangspunkt — Definer det andet mulige internetadgangspunkt. afsender. Med IMAP4 kan du foretage søgninger og oprette. bruger du e-mail-kontoen.eller Ekstern e-mail-konti. vil du blive bedt om en adgangskode.. hvor store e-mails der kan hentes af enheden.. at denne indstilling kun kan vælges én gang. • Maks. Adgangskode — Indtast adgangskoden. eller e-mails med de vedhæftede filer.

f. skal du trykke på Menu i hovedvisningen i Beskeder og vælge Værktøjer > Kontoindstillinger. hvis serveren ikke kan åbne den automatisk. skal du trykke på Modtager for at vælge beskedens modtagere. På siden Avanceret kan du definere følgende: Copyright © 2005 Nokia.og IMAP4-protokoller til at sikre forbindelsen til en ekstern postkasse. inden beskeden sendes. • Leveringsrapport — Vælg i Log. Ved næste forbindelse for at sende den. F. • Tillad rapportanmodninger — Angiv. Hvis Bekræft beskeder i flere dele er indstillet til Ja. Vælg Brug mit kontaktkort for at bruge enhedens kontaktkort.. om du vil bruge kryptering for at gøre den udgående forbindelse sikker. om du vil modtage en note. Tryk på tasten Menu for at bevæge dig fra en dialogboksside til en anden. Sikre forbindelser bruges sammen med SMTP-protokollen til at sikre forbindelsen til en ekstern postkasse. for at denne funktion kan bruges. • Indgående sikker forbindelse — Angiv. du sender. eller Formateret tekst (HTML) for at kunne benytte udvidede tekstformateringsindstillinger. at en SMS-besked kun kan indeholde uformateret tekst. skal du vælge den kontotype. der sendes i det normale internetformat. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Udskrivning > Udskriv. viser indikatoren muligvis ikke beskedens længde korrekt. Hvis du angiver mere end ét nummer. Tip: Alle SMS-beskeder gemmes i Udbakke. og tegn fra andre sprogindstillinger. Skriv beskeden. Hvis beskeden er længere end 160 tegn. skal du definere dato og klokkeslæt for. at længdeindikatoren for beskeden tæller ned fra 160. vælg SMS. 35 . • Tjenestecentral i brug — Vælg den beskedcentral. • Medtag signatur — Angiv. Bemærk.. at afsenderen af e-mailen skal modtage en note om. Vælg SMS. og trykke på Rediger. at den eksterne server skal understøtte sikre forbindelser. giver enheden dig besked om. og tryk på Send. Du kan også indtaste modtagernes GSM-telefonnumre i feltet Til:. I tegntælleren kan du se det antal tegn. Tegn. og tryk på Rediger. • Send SMS — Vælg. om du vil bruge en signatur. hvorfra du kan sende den senere. du har tilbage. om du vil bruge kryptering for at gøre den indgående forbindelse sikker. sendes den som en serie på to eller flere beskeder. hvornår du vil sende SMS-beskeden. om e-mail-beskederne skal sendes som Almindelig tekst. tekst (ej MIME). at du stadig kan tilføje 10 tegn. • Sti for IMAP4-mappe — Indtast stien til det sted. understøtter dette system. s. Alm. • Send rapport efter læsning — Angiv. næste gang du henter e-mail. Du behøver normalt ikke definere stien. • Send e-mail — Vælg Straks for at sende e-mailen straks muligt.Beskeder • Standard e-mail type — Angiv. skal du vælge en besked i Udbakke og trykke på Send for at sende den. SMS-beskeder Enheden understøtter afsendelse af SMS-beskeder. Hvis du vælger Planlagt. der kan oprettes for e-mail-kontoen. Hvis du vil udskrive SMS-beskeden. 36. Bemærk. hvis den POP3-server. der skal levere beskeden. for at denne funktion kan bruges. Se "Indstillinger for SMS-beskeder". om du ønsker. Tryk på Sendevalg i tekstbeskededitoren for at angive afsendelsesindstillingerne for den aktuelle SMS-besked. kinesisk. du vil redigere. om du vil bruge et POP3-system med sikkert login. Hvis du vil redigere en eksisterende konto.eks. hvor IMAP4-indbakken er placeret... der benytter accenter eller andre mærker. for at teksten kan sendes som to beskeder. • Sikkert login (APOP) — Angiv. • Kopier til min e-mail-adresse — Angiv. at den eksterne server skal understøtte sikre forbindelser. og tryk på OK. skal du adskille numrene med semikolon eller ved at trykke på tasten Enter efter hvert nummer. Bemærk. indtil de er blevet afsendt. der kan sendes i en enkelt besked. Tryk på Skriv besked.. På siden Sendevalg kan du definere følgende: Hvis du vil angive afsendelsesindstillinger for alle SMS-beskeder. du bruger. om du vil se status for den sendte SMS-besked. at du har læst emailen. når modtageren har åbnet din e-mail. • Udgående sikker forbindelse — Angiv. Tryk på tasten Menu for at bevæge dig fra en dialogboksside til en anden. eller Brugerdefineret for at bruge en signaturfil.eks. som er længere end den normale grænse på 160 tegn. hvornår beskeden skal sendes. Hvis du vil skrive en ny SMS-besked. Hvis du vælger Efter anmodning. Afsendelsesindstillinger for en SMS-besked Tryk på Sendevalg i tekstbeskededitoren for at angive afsendelsesindstillingerne for den aktuelle SMS-besked. På navigationslinjen kan du se. Medmindre SMS-beskeden sendes med det samme. Tryk på Sendevalg for at angive afsendelsestidspunktet eller ændre andre leveringsindstillinger. om du vil modtage en kopi af alle de e-mails. hvis det modtagende e-mail-system ikke kan vise e-mails.. All Rights Reserved. Sikre forbindelser bruges sammen med POP3. kan du åbne Udbakke og annullere eller genoptage afsendelsen af beskeden. fylder mere og begrænser derved det antal tegn. eller Efter anmodning for at gemme e-mailen i udbakken. betyder 10 (2). Hvis der er specialtegn i beskeden. at beskeden er længere end den maksimale længde for én besked.

der er længere end 160 tegn. Du bør kun ændre denne indstilling. der er længere end 160 tegn. Besvarelse af SMS-beskeder Hvis du vil besvare modtagne SMS-beskeder. som flere beskeder. indeholder et nummer. Det kan være dyrere at sende en besked med mere end 160 tegn end at sende en enkelt besked. indeholder et link. at de modtages som én lang besked på kompatible enheder.. som du modtager. der er længere end 160 tegn. der skal levere beskederne. • Bekræft beskeder i flere dele — Vælg. og tryk på Rediger. Hvis du vælger Efter anmodning. tryk på Menu. Hvis du vil slette beskedcentraler.. Vælg SMS. hvis beskeden ikke kan leveres til en modtager.. Hvis du vil angive afsendelsesindstillinger for alle SMS-beskeder. om svaret på din besked skal sendes med det samme beskedcentralnummer.. som flere beskeder. Du kan også redigere indstillingerne for SMS-beskeder i Skrivebord > Funktioner > Kontrolpanel > Beskeder. Tip: Hvis den SMS-besked.. og tillade. Indstillinger for SMS-beskeder Hvis du vil definere generelle afsendelsesindstillinger for SMS-beskeder. • Svar via samme central — Vælg. Tryk på Opkald afsender for at ringe op til afsenderen af SMS-beskeden. der tillades af beskedcentralen. Vælg SMS.. Vælg Ja. All Rights Reserved.. skal du trykke på Rediger og indtaste Navn på tjenestecentral og Nummer til tjenestecentral.. som blev anvendt til at sende din besked. • Foretrukken forbindelse — Vælg. Copyright © 2005 Nokia. når du forsøger at sende SMS-beskeder. skal du trykke på Nyt og indtaste Navn på tjenestecentral og Nummer til tjenestecentral. På siden Generelt kan du definere følgende: • Tjenestecentral i brug — Vælg den beskedcentral. Bemærk. som flere beskeder. at beskeden kun vil blive sendt via GPRS. • Beskedkonvertering — Vælg. at de modtages som én lang besked på kompatible enheder. På siden Avanceret kan du definere følgende: På siden Sammenkædning kan du definere følgende: Ændring af beskedcentralindstillinger Hvis du vil have vist beskedcentralerne. Bemærk. 36 . at netværket understøtter denne funktion. skal du åbne beskeden og trykke på Besvar. at netværket understøtter denne funktion. • Send SMS — Vælg. for at åbne browseren. Bemærk. Kontakt netværksoperatøren. skal du placere markøren på nummeret og trykke på Ring til nummer for at ringe til nummeret. skal du trykke på Menu og vælge Værktøjer > Kontoindstillinger. Hvis du vil redigere beskedcentraler. • Medtag oprindelig i svar — Vælg. vil beskeden blive sendt via GSM. om svaret på din besked skal sendes med det samme beskedcentralnummer. tidsrum er den maksimale værdi. hvis du ønsker yderligere oplysninger. kan du vælge linket og trykke på Åbn webadr. og tryk på Rediger. skal du vælge en besked i Udbakke og trykke på Send for at sende den. • Svar via samme central — Vælg. hvis du vil sende SMS-beskeder. Åbn beskeden. at det kræves. Vælg SMS. hvis du er sikker på.Beskeder • Gyldighedsperiode — Vælg. e-mail eller personsøgerbesked. som flere beskeder. hvor lang tid beskedcentralen skal gemme en SMS-besked. hvis de ikke kan leveres til en modtager. om du vil sende SMS-beskeden via GSM-netværket eller via GPRS. skal du trykke på Menu og vælge Værktøjer > Kontoindstillinger. om du vil se status for de sendte SMS-beskeder. at det kræves. der er længere end 160 tegn. I Generelt skal du vælge Tjenestecentraler. at beskedcentralen kan konvertere tekstbeskeder til disse andre formater. om SMS-beskeden skal konverteres til en fax. hvornår du vil sende SMS-beskederne. • Sammenkædning — Vælg Nej for at sende SMS-beskeder. og tryk på Rediger. Vælg Ja.. Hvis du vil tilføje nye beskedcentraler. og vælg Filer > Besvar > Via MMS. hvor lang tid beskedcentralen skal gemme beskederne. som blev anvendt til at sende din besked. Hvis den SMS-besked. Tip: Du kan også besvare en SMS-besked med en MMS-besked. om du vil have vist en bekræftelsesmeddelelse. skal du trykke på Menu og vælge Værktøjer > Kontoindstillinger. Tryk på tasten Menu for at bevæge dig fra en dialogboksside til en anden. Maks. hvis GPRS er tilgængeligt. • Sammenkædning — Vælg Nej for at sende SMS-beskeder. og tillade. skal du rulle til en central og trykke på Slet. hvis du vil sende SMS-beskeder. du har modtaget. der er længere end 160 tegn. Hvis GPRS ikke er tilgængeligt. • Gyldighedsperiode — Vælg. Det kan være dyrere at sende en besked med mere end 160 tegn end at sende en enkelt besked. om du vil kopiere teksten fra en modtaget SMS-besked til dit svar. • Leveringsrapport — Vælg i Log.

En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed. Hvis markøren er placeret i feltet Til:. 38.. Vælg. I Indbakke skal du vælge beskeden og trykke på Åbn. før du sender den. skal du adskille numrene med semikolon eller ved at trykke på tasten Enter efter hvert nummer. rulle til Multimediebesked og trykke på OK.a. hvis den understøttes af netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Hvis du vil se et eksempel på en MMS-besked. og tryk på Indsæt. Bemærk. skal du trykke på Skriv besked. eller angiv modtagernes GSM-telefonnumre eller e-mail-adresser i feltet Til:. Hvis du vil svare på en MMS-besked. Tryk på Modtager for at vælge beskedens modtagere. Bemærk. og opret beskeden. Hvis du vil kopiere en SMS-besked fra SIM-kortet. skal du vælge beskeden og trykke på Kopier. når du tilføjer en side. Beskeden kopieres til Indbakke. Hvis du vil slette et multimedieobjekt. hvorpå markøren er placeret. Ellers tilføjes den nye side efter den side. Som standard er MMS-tjenesten generelt aktiveret. Hvis du vil åbne en SMS-besked på SIM-kortet. Tryk på Send. Kun kompatible enheder med billedbeskedfunktioner kan modtage og vise billedbeskeder. Tip: En MMS-besked kan indeholde flere sider. s. bl. skriv teksten til beskeden. at billedbeskedens tekst ikke må være længere end 120 tegn. skal du trykke på Menu og vælge Vis > Eksempel. et nyt objekt skal åbnes i. Tryk på Send. skal du vælge beskeden i Beskeder og trykke på Åbn. kan modtage og vise multimediebeskeder. og opret beskeden. skal du vælge beskeden og trykke på Flyt.. at billedet ikke medtages i svaret. og tryk på Send. Hver side kan kun indeholde et videoklip eller et lydklip. Inden du kan sende og modtage MMS-beskeder på enheden. hvis den understøttes af din netværksoperatør eller tjenesteudbyder. og den stil. All Rights Reserved.. der har kompatible funktioner. Cc: eller Emne:. trykke på Menu og vælge Rediger > Slet og det relevante menuvalg. og den oprindelige besked gemmes stadig på SIM-kortet. Oprettelse og afsendelse af MMS-beskeder En MMS-besked kan indeholde tekst. lydklip eller videoklip. 37 . skal du vælge beskeden og trykke på Slet. når du er færdig med beskeden. Billeder og Filhåndtering. Indtast et emne. En MMS-beskeds udseende kan variere afhængigt af modtagerenheden. at denne funktion kun kan bruges. Se "Kontoindstillinger for MMS-beskeder". billeder. lydklip og videoklip og oprette sideskift i beskeden. Tryk på Indsæt for at føje multimedieobjekter til en besked. Beskeden flyttes til Indbakke og slettes fra SIM-kortet. Hvis du angiver mere end ét nummer. musik (herunder ringetoner) og andet indhold kopieres. Tryk på Svar via SMS for at sende et svar til afsenderen. Tip: Du kan også oprette MMS-beskeder direkte fra flere programmer. skal du åbne beskeden og trykke på Besvar. Indtast et emne. du vil slette. Tryk på Modtager for at vælge en modtager. Tryk på Modtager for at vælge beskedens modtagere. Tryk på Luk for at lukke dialogboksen med SIM-beskeder. skal du trykke på Menu og vælge Valg > Indstillinger for overgang. bliver den nye side placeret forrest i beskeden. du vil tilføje. Du kan angive varigheden for. skal du først have defineret MMS-indstillingerne korrekt. skal du trykke på Menu og vælge Modtag > SIM-beskeder. Billedbeskeder Bemærk: Billedbeskedfunktionen kan kun anvendes. om du vil svare med en MMS-besked eller tekstbesked. Hvis du vil tilføje specialeffekter på billeder i MMS-beskeder. overføres eller videresendes. Hvis du vil have vist SMS-beskeder på SIM-kortet. Hvis du vil se en billedbesked. Vælg den type multimedieobjekt. Kontakt tjenesteudbyderen for at få de korrekte indstillinger. Bemærk. Du kan indsætte billeder. Copyright © 2005 Nokia. skal du vælge det objekt. ændres.Beskeder Håndtering af beskeder på SIM-kortet SMS-beskeder kan gemmes på SIM-kortet. Hvis du angiver mere end ét nummer. når du er færdig med beskeden. Du skal være i avanceret redigeringstilstand. hvor længe et billede skal vises. Hvis du vil slette en SMS-besked fra SIM-kortet. Ophavsretligbeskyttelse kan forhindre. at billeder. Hvis du vil oprette en MMS-besked. MMS-beskeder Bemærk: Kun enheder. og tryk på OK. eller angiv modtagernes GSM-telefonnumre eller e-mail-adresser i feltet Til:. Tryk på Videresend for at videresende en billedbesked. skal du adskille numrene med semikolon eller ved at trykke på tasten Enter efter hvert nummer.

du vil bruge til afsendelse af beskeder. Angiv følgende indstillinger: • Modtag rapport — Vælg. når beskeden er blevet leveret til modtageren. skal du trykke på Menu og vælge Valg > Baggrundsfarve. der tillades af netværket. om du vil modtage beskeder. at det kræver. hvis du vil afvise MMSbeskeder. Kontoindstillinger for MMS-beskeder Gå til Beskeder. men du kan ikke se dem. hvornår MMS-beskeden skal sendes. rul til en ny farve.Beskeder Tip: Visse vedhæftede filer.. Du kan dog forsøge at videresende disse beskeder til en anden enhed. • Gyldighedsperiode — Vælg. om du vil modtage leveringsrapporter.. og vælg Værktøjer > Kontoindstillinger. Tryk på Menu. når du vil modtage MMS-beskeder. og vælg Valg > Aktiver avanceret redigeringstilstand. trykke på Menu og vælge Rediger > Slet > Side. Åbn ikke vedhæftede filer. Maks. der tillades af netværket. visitkort. • MMS-beskeder kan modtages — Vælg Modtag. om du vil modtage en meddelelse... men vises kun som et papirclipsikon i emnefeltet. • Modtag anonyme beskeder — Vælg. hvor længe beskedcentralen skal blive ved med at forsøge at sende beskeden. Det kan muligvis ikke lade sig gøre at modtage en leveringsrapport for en MMS-besked. der ikke understøttes af enheden.. og du kan åbne eller besvare dem som med andre beskeder. Hvis du vil ændre tekstens placering i forhold til billeder. og hvor længe beskedcentralen skal blive ved med at forsøge at sende beskederne... • Internetadgang — Vælg den internetadgangspunktsforbindelse (IAP). og tryk på Rediger. der er sendt til en e-mail-adresse. skal du begynde at oprette eller redigere en besked. Hvis du vil ændre afsendelsesindstillingerne for en MMS-besked. hvis du vil modtage MMS-beskeder. skal du trykke på Menu og vælge Værktøjer > Diaslayout. Du kan også vælge formateringen. Rul til MMS-beskedtjeneste. hvis du vil have MMS-centralen til at gemme beskederne.. Bemærk. Hvis du vil slette en side. skal du vælge objektet og trykke på Åbn. at netværket understøtter denne funktion. Hvis du vil have vist en oversigt over vedhæftede multimediefiler i en besked. Vælg Afvis. MMS-beskeder modtages i Indbakke. Du kan f.eks. kan muligvis ikke ses i teksten. om du kan stole på afsenderen. der er defineret som reklamer. Tryk på Skift. 38 . På siden Generelt kan du definere følgende indstillinger: På siden Modtag kan du definere følgende indstillinger: På siden Send kan du definere følgende indstillinger: Copyright © 2005 Nokia. skal du vælge Rediger > Slet > Vedhæftede filer.... når du vil modtage beskederne. modtage MMS-beskeder altid eller kun på dit lokale netværk. Hvis en besked ikke kan leveres til en påtænkt modtager inden for gyldighedsperioden.eks.. • Gyldighedsperiode — Vælg. • Modtag annonceringer — Vælg. trykke på Menu og vælge Valg > Tekstformat. fjernes beskeden fra MMS-centralen. Hvis du vil slette disse vedhæftede filer. hvis du ikke er sikker på.. Hvis du vil ændre baggrundsfarven i en MMS-besked. før du begynder at skrive. tryk på Menu.. trykke på Menu og vælge Valg > Sendevalg. farve og formatering. Hvis du vil afspille et multimedieobjekt. Vælg Tekst til højre eller Tekst til venstre. Hvis en besked ikke kan leveres til en påtænkt modtager inden for gyldighedsperioden. Det kan muligvis ikke lade sig gøre at modtage en leveringsrapport for en MMS-besked. så de kan hentes på et senere tidspunkt. MMS-centralen sletter herefter beskederne. Du kan ændre denne indstilling til Modtag. Modtagelse af MMS-beskeder er som standard aktiveret. Hvis du vil gemme et multimedieobjekt. fjernes beskeden fra MMS-centralen.. • MMS-modtagelse — Vælg.. All Rights Reserved.. f. For at kunne bruge de fleste redigeringsfunktioner skal du være i avanceret redigeringstilstand. tidsrum er det maksimale tidsrum. Tryk på Udført. Hvis du vil redigere tekstens type. når beskeden er blevet leveret til modtageren. • Modtag rapport — Vælg. Maks. Bemærk. Vælg Udskyd. tidsrum er det maksimale tidsrum. • Afsendelsestidspunkt — Vælg. der er sendt til en e-mail-adresse. skal du vælge teksten.. at det kræves. skal du vælge objektet og trykke på Kopier til. • Startside — Angiv adressen til MMS-centralen. Du kan vælge. Modtagelse af MMS-beskeder Vigtigt: Multimediebeskedobjekter kan indeholde virus eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en. at netværket understøtter denne funktion. om du vil modtage beskeder fra ukendte afsendere. Du kan modtage MMS-beskeder. Vælg den vedhæftede fil. som understøtter disse objekter. som indeholder objekter. hvor længe beskedcentralen skal blive ved med at forsøge at sende beskeden. og tryk på OK. skal du trykke på Menu og vælge Værktøjer > Objekter. og tryk på Slet. skal du rulle til den pågældende side. om du vil modtage en meddelelse.

• Opløsning — Vælg opløsningen for sendte og modtagne faxbeskeder. Angivelse af afsendelsesindstillinger for en fax Hvis du vil ændre faxafsendelsesindstillingerne. du allerede har indtastet i sidehovedet på den aktuelle fax. Bemærk. Tryk på Modtager.. skal du åbne faxen. hvis du ikke vil oprette en forside. Hvis du vil sende et dokument som en fax. og vælg modtageren i Kontaktbibliotek. og vælg Værktøjer > Kontoindstillinger. Skriv beskeden. skal du trykke på Menu og vælge Modtag > Ring til faxserver.. Aktuel side for at gemme den aktuelle side. Hvis du vælger Efter anmodning. • Send igen — Vælg.Beskeder • Komprimer billeder — Vælg. Tryk på piletasterne for at rulle til faxen. Valgt for at gemme et udsnit.. Hvis du vil modtage faxbeskeder fra en ekstern faxmaskine via fax polling. som du har markeret. Hvis du vil gemme en fax med flere sider.. bliver de oplysninger. dine bemærkninger om faxens indhold samt datoen. Det giver dig mulighed for at foretage et faxopkald til en faxmaskine og derefter modtage oplysninger via fax. skal du trykke på Menu og vælge Formater > Skrifttype..... Bemærk. Bemærk. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Udskrivning > Udskriv. Tryk på Indsæt objekt for at føje et dokument. Tryk på Roter for at rotere en fax.. Tryk på Zoom ind eller Zoom ud for at zoome ind eller ud. trykke på Menu og vælge Værktøjer > Sendevalg. og tryk på OK. Du kan også indtaste nummeret selv. Vælg Skabelon 1 for at oprette en separat forside. Kontroller. muligvis fjernet. at hvis du vælger Efter anmodning. På siden Avanceret kan du definere følgende: Modtagelse af faxbeskeder fra en ekstern faxmaskine Du kan modtage faxbeskeder fra en ekstern faxmaskine ved hjælp af fax polling.. som indeholder alle kontaktoplysninger for både afsenderen og modtageren. at udskrivningsindstillingerne er korrekte. skal du bruge indstillingen Filer > Send > Via fax i Dokumenter. skal du vælge faxen og trykke på Åbn. som du indsætter i MMS-beskeder. trykke på Menu og vælge Filer > Eksporter. Formatering eller Justering.. eller Brugerdefineret: for at indtaste sidetallene på de sider.. om faxsider med fejl skal rettes automatisk under afsendelsen. og tryk på Ring op. • ECM — Vælg. at det ikke altid er muligt at indsætte et dokument i en fax. hvordan den første side af faxen skal se ud. hvis afsendelsen af nogle af faxsiderne mislykkedes. Fax Tryk på Skriv besked for at sende en fax. skal du vælge en besked i Udbakke og sende faxen derfra. og tryk på Udskriv. og tryk på Send. Rul til Fax. at modtagerens enhed også skal understøtte ECM. skal du begynde at skrive en fax. om du vil komprimere de billeder. Hvis du vil se en modtaget fax. All Rights Reserved.. Hvis du vil udskrive en fax. om du vil bruge et sidehoved eller en forside til en fax. 39 .. om du vil sende Alle sider igen eller blot sende Manglende sider. • Send fax — Vælg. et ark eller et billede til en fax. Indtast nummeret på faxmaskinen. som du vil eksportere til et andet billedfilformat. Komprimering kan reducere størrelsen på MMS-beskeder.. skal du åbne Udbakke og sende faxen derfra. at hvis du ændrer faxforsiden. Redigering af faxindstillinger Tryk på Menu. På Faxforside kan du definere. Brevhoved for at vise oplysninger om afsenderen og modtageren samt datoen eller Ingen. Vælg Hele dokumentet for at gemme faxen i sin helhed. I Send fax kan du definere. hvis det understøttes af netværket. Vælg Fax. Lagring af en modtaget fax I dialogboksen Valg af område kan du vælge det udsnit af faxen. På siden Generelt kan du definere følgende: Tryk på Faxomstilling eller Faxspærring for at redigere indstillingerne for faxomstilling eller faxspærring. du vil gemme. og tryk på Rediger. • Faxforside — Vælg. Bemærk. Udvidet skabelon for at bruge en forside. hvornår faxen skal sendes. hvornår du vil sende beskederne. Copyright © 2005 Nokia. Hvis du vil ændre faxtekstens skrifttype og format.

Modtagelse af operatørlogoer Hvis du vil indstille et modtaget operatørlogo som nyt operatørlogo. Omdøbning af indstillinger Hvis du forsøger at gemme modtagne indstillinger under et navn. Tip: Hvis du vil gemme indstillingerne.eks. skal du vælge beskeden og trykke på Åbn. tekstbeskeder. Hvis du vil lytte til en ringetone. du modtager. Tip: En e-mail-statusbesked er en besked. der er beskyttet med adgangskode. ringetoner. Enheden kan også modtage tjenestebeskeder. der allerede findes. Indtast den korrekte adgangskode. Visning af bogmærkebeskeder Hvis du vil se en besked. der indeholder tonen. Visning af konfigurationsdetaljer Hvis du vil se oplysninger om de konfigurationsindstillinger. Tjenestebeskeder er meddelelser om f. Kontakt tjenesteudbyderen. indtaste det nye navn og trykke på OK. Copyright © 2005 Nokia.eks. Adgangskoden leveres normalt af beskedens forfatter. Hvis du vil acceptere indstillingerne. og tryk på OK. All Rights Reserved. skal du åbne den besked.eks. Hvis du allerede har en ringetone med samme navn. der indeholder et bogmærke. internetadgangspunktsindstillinger. at du muligvis ikke vil kunne omdøbe alle indstillinger. Modtagelse af e-mail-statusbeskeder Hvis du vil se en e-mail-statusbesked. Tip: Et bogmærke indeholder et navn og en adresse på en webside. f. Bemærk. du har modtaget i en tekstbesked. Modtagelse af konfigurationsbeskeder Tip: Konfigurationsbeskeder indeholder forskellige indstillinger. som indeholder oplysninger om antallet af nye e-mail-beskeder i din postkasse. Hvis du vil se en konfigurationsbesked. om du vil overskrive eller omdøbe indstillingerne. omdøbes den nye ringetone med et tal efter navnet. der indeholder operatørlogoet. Hvis du vil gemme indstillingerne under et andet navn. at du vil udskifte det aktuelle logo. MMS-beskedindstillinger eller numre til en SMS-central eller en telefonsvarer.Beskeder Særlige beskedtyper Enheden kan modtage forskellige typer beskeder. e-mailkontoindstillinger. Hvis du vil slette den besked.eks. som bliver sendt til dig af en tjenesteudbyder. hvis du ønsker oplysninger om tilgængelighed og abonnement. f. 40 . skal du trykke på Slet. skal du åbne den besked. som indeholder operatørlogo og trykke på Gem. skal du vælge beskeden og trykke på Åbn. Bemærk. bogmærker eller internetadgangs. skal du vælge beskeden og trykke på Åbn. f. operatøren. Åbning af beskeder beskyttet med adgangskode Hvis du vil se en besked. Hvis du allerede har et operatørlogo. og trykke på Afspil. Modtagelse af ringetoner Tryk på Gem for at gemme en ringetone. skal du åbne beskeden og trykke på Detaljer. skal du vælge beskeden og trykke på Åbn. skal du vælge. operatørlogoer. som indeholder data. skal du trykke på Erstat for at bekræfte. skal du åbne beskeden og trykke på Gem. at du muligvis ikke vil kunne se detaljer for alle konfigurationsindstillinger. skal du lukke dialogboksen med detaljerne og trykke på Gem. Tryk på Gem for at gemme et bogmærke.eller e-mail-kontoindstillinger. skal du trykke på Omdøb. nyhedsoverskrifter og kan indeholde en tekstbesked eller et hyperlink.

Kontakt tjenesteudbyderen. og tryk på OK. skal du trykke på Menu og vælge et af menuvalgene Emne > Flere valg.Beskeder Modtagelse af klargøringsindstillinger Hvis du vil se en besked. Hvis du vil åbne en Cell broadcast-besked. og tryk på OK. Cell broadcast I områder. Hvis du vil tilføje. Hvis du vil oprette en tom emneliste. om vejr. Hvis enheden anmoder om en adgangskode. Hvis du vil definere den automatiske registrering af nye emner. Hvis du vil definere sproget i de modtagne beskeder. skal du trykke på Menu og vælge Værktøjer > Indstillinger > Føj automatisk nye emner til listen. f. skal du vælge det pågældende emne og trykke på Frameld abonnement. Bemærk. gemms indstillingerne automatisk. Hvis du vil modtage et bestemt emne. der indeholder forbindelsesindstillinger. hvis du ønsker yderligere oplysninger om tilgængelige emner og relevante emnenumre. hvis der indtastes en forkert adgangskode tre gange i træk. Tryk på Aktivér modtagelse for at begynde at modtage Cell broadcast-beskeder igen. redigere eller fjerne emner. skal du vælge beskeden og trykke på Åbn. Tryk på Deaktivér modtagelse for at afbryde modtagelsen af Cell broadcast-beskeder. Hvis du vil oprette en emneliste ud fra udvalgte emner. der er tillid til (grundlæggende forbindelsesindstillinger og serverens placering) fra tjenesteudbyderen. 41 . skal du trykke på Gem. skal du trykke på Menu og vælge Værktøjer > Indstillinger. Copyright © 2005 Nokia. Kontakt netværksoperatøren.eller trafikforhold. Indtast et navn til emnelisten. Hvis du vil acceptere indstillingerne og konfigurere enheden. skal du trykke på Menu. Hvis du modtager serverindstillinger. vælge Emne > Føj de valgte emner til listen og trykke på Ny.eks. All Rights Reserved. skal du indtaste et navn eller et emnenummer i søgefeltet. Gå til Skrivebord > Funktioner > Cell broadcast. Tip: Hvis du vil søge efter emner. Rul til Sprog. kan du modtage beskeder om forskellige emner fra tjenesteudbyderen. hvis du ønsker yderligere oplysninger om de korrekte GPRS-indstillinger. skal du vælge emnet og trykke på Tegn abonnement. Hvis du ikke længere vil modtage emner. skal du vælge et emne og trykke på Læs. skal du trykke på Menu. hvor tjenesten Cell broadcast er tilgængelig (netværkstjeneste). at beskeden slettes. og vælg et sprog. at en pakkedataforbindelse (GPRS) kan forhindre modtagelse af Cell broadcast. vælge Liste > Rediger lister og vælge Ny. skal du indtaste adgangskoden og trykke på OK. Indtast et navn til emnelisten. Bemærk. og du modtager en infobesked i Indbakke.

skal du trykke på tasterne e eller d for at markere billedet... Lagring af filer Hvis du vil gemme en webside uden billeder. Bevæg markøren på en side med joysticket. for at slette hentede filer fra listen. Flash 6 og lyd-plug-in-programmer. typen. Hvis du ikke er online. og tryk på OK. og vælg Filer > Gem > Gem billede som. skal du oprette en forbindelse. Hvis du vil afbryde en hentning midlertidigt. og trykke på Skift +joysticket. så den er placeret oven på hyperlinket. Tryk på Slet liste over ovf. Tryk på Gem for at hente og gemme en fil. personlige præferencer for brugen af en webside.. vælg. skal du vælge rammen. Tryk på Menu.. hvor du vil gemme billedet. nedad.. Tryk på Gem og åbn for at hente og åbne en fil i det relevante program. Copyright © 2005 Nokia.eks. Hvis du vil annullere en hentning. størrelsen. som giver dig mulighed for at oprette forbindelse til internettet ved hjælp af GPRS. til venstre eller til højre med piletasterne. skifter markøren form til en hånd.. 44.. skal du flytte markøren hen på hyperlinket til filen og trykke på joysticket.6. og datatjenesten skal være aktiveret på SIM-kortet. skal det trådløse netværk understøtte dataopkald eller GPRS.. Hvis du vil gemme en webside med rammer.. Der vises et lille pop op-vindue. hvor filen skal gemmes. Vælg. Se "Tastaturgenveje ved brug af internettet". Hvis du vil gemme et billede på en webside. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Gem som. som giver dig yderligere valgmuligheder. Du kan få vist navnet. så den skifter form til en hånd. internetadressen og programmet. Kontakt tjenesteudbyderen for at få de korrekte indstillinger. Der vises et lille pop op-vindue. Se "Internetopsætning". trykke på Menu og vælge Filer > Gem > Gem ramme som. Hvis du vil åbne et nyt vindue. Vælg. Når du flytter markøren hen over et hyperlink.eks.. Hvis du vil åbne et hyperlink i et nyt vindue. 42 . skal du trykke på Menu og vælge Vis > Overførsler. indtaste sidens URL-adresse og trykke på Gå til. skal du vælge hentningen og trykke på Pause. Du kan også trykke på tasterne på tastaturet. skal du flytte markøren til hyperlinket. skal du vælge hentningen og trykke på Annuller overførsel. All Rights Reserved. Rul opad. I nternet Web er en HTML/XHTML-browser. s. som giver dig yderligere valgmuligheder. hvor filen skal gemmes. så der vises en boks rundt om det. Hentning af filer Hvis du vil hente en fil. Browseren understøtter forskellige plug-in-programmer. Cookies En cookie er en lille fil. Tryk på Gem som. Tip: Du kan også placere markøren oven på billedet og trykke på Skift+joysticket. og trykke på joysticket. skal du flytte markøren. og tryk på Vælg. • Hvis du bruger en dataopkalds. Brug af internettet Den bedste måde at surfe på internettet på er at bruge både tastaturet og markøren. Sådan opretter du forbindelse til internettet: • Du skal konfigurere indstillingerne for internetadgangspunktet og internetforbindelsen. hvis du vil vælge hyperlinks eller andre elementer på websider. 72.. Hvis du vil have vist oplysninger om igangværende hentninger. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Åbn > Nyt vindue. s. som gemmes på enheden og indeholder oplysninger som f... og tryk på OK. Tip: Hvis du vil åbne et hyperlink. EDGE eller trådløst LAN.eller GPRS-forbindelse.. Rul til Indlæs i nyt vindue. f. Tryk på joysticket for at åbne hyperlinket. Hvis du vil åbne en webside. og tryk på OK. inden du kan starte overførslen.. skal du trykke på Åbn webadresse. som enheden bruger til at åbne filen.

. Håndtering af bogmærker Enheden kan have indlæst bogmærker til websteder. • Vis billeder — Angiv. indtaste navnet og adressen på bogmærket og trykke på OK. • Aktiver JavaScript — Angiv. trykke på Menu og vælge Bogmærker > Omdøb mappe. Tip: En cookie er en fil. Rydning af cachen En cache er en hukommelsesplacering. Åbning af besøgte sider Hvis du vil have vist en liste over de websider og webadresser.. Vælg den Avanceret-side. når du prøver at åbne en webside med en omdirigeringskommando. Adresserne på de websider. der skal redigeres: • Brug cookies — Angiv. der skal redigeres: • Adresse på startside — Indtast adressen på den første side. du har fået adgang til. skal du trykke på Menu og vælge Funktioner > Indstillinger. du har åbnet som startside. Tryk på Bogmærker for at få vist en liste over bogmærker. • Indlæs i nyt vindue — Vælg den side. skal du trykke på Menu og vælge Bogmærker > Indsæt ny mappe. vises ikke på listen. personlige indstillinger på en webside. Hvis du vil omdøbe en mappe til bogmærker. De oplysninger eller tjenester. All Rights Reserved. Du kan rulle på listen ved hjælp af joysticket eller piletasterne. som du har indtastet i feltet Angiv en adresse. at du muligvis kun kan se websidens titel. Indtast navnet på mappen..internet Tryk på Accepter for at gemme en cookie på enheden. skal du trykke på Menu og vælge Funktioner > Slet > Ryd cache.. der skal åbnes. • Aktiver plug-ins — Angiv. og tryk på OK. skal du trykke på Menu og vælge Bogmærker > Eksporter som HTML. skal bruge JavaScript™. Bemærk. Hvis du vælger at åbne dem.eks. skal du tømme cachen efter hver anvendelse. og tryk på Gå til for at åbne en side. der giver mulighed for Flash-animationer og andre ekstrafunktioner. ingen billeder på websiden eller kun de billeder. Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger. som til et hvilket som helst andet websted. skal du vælge mappen. skal du trykke på Nyt bogmærke. skal du trykke på Menu og vælge Oplysninger > Oversigt. Hvis du vil åbne en liste over internetadresser. Hvis du vil oprette en ny mappe til bogmærker. Rul til den ønskede internetadresse. Rul til bogmærket. som anvendes til midlertidig lagring af data.. Browserindstillinger Hvis du vil ændre browserindstillingerne. Tryk på Ryd liste for at rydde oversigten. Hvis du vil rydde cachen. hvis du vil bruge den side. om du automatisk vil gå til en anden webside. Vælg den Generelt-side. om du vil acceptere alle cookies. der er gemt som bogmærke.. når du åbner et nyt browservindue.. om du vil have vist alle billederne på en webside. om du vil udvide browserfunktionaliteten med forudinstallerede plug-in-programmer.. Vælg den Tjenester-side. hver gang en webside prøver at gemme en cookie. der allerede er gemt i cachehukommelsen. Tryk på Brug den aktuelle. Hvis du vil gemme bogmærkerne som en webside. skal du trykke ned på joysticket. der indeholder oplysninger om f... om du vil have vist alle rammer på en webside samtidig eller én af gangen. du har åbnet. Nokia garanterer ikke for eller godkender ikke disse websteder. ingen cookies eller om enheden skal bekræfte.. der skal åbnes. der åbnes. der ikke er tilknyttet til Nokia. om de websider. gemmes i cachen. skal du rulle til bogmærket og trykke på Rediger. der kræver adgangskoder. skal du tage de samme forholdsregler med hensyn til sikkerhed eller indhold. når du åbner browseren. du har besøgt eller forsøgt at besøge. der skal redigeres: Copyright © 2005 Nokia. og tryk på OK. Hvis du vil oprette et nyt bogmærke. • Rammevalg — Angiv. du har besøgt ved at bruge hyperlinks på websider. Tip: Hvis du vil kontrollere internetadressen på den side. 43 .. skal du trykke på Åbn webadresse. og tryk på OK. • Aktiver automatisk omdirigering — Angiv. Hvis du vil redigere navnet og adressen på et bogmærke. Tryk på Afvis for at forhindre en cookie i at blive gemt på enheden. Indtast navnet på mappen.

• Tryk på G for at skifte mellem at vise og skjule billeder på en side. når du lukker browseren. hvis det er muligt. • • • • Tip: En cache er en hukommelsesplacering. Et element kan være et vilkårligt element på siden. når du bruger internettet. • Tryk på Ctrl+tasten Tab for at vælge den næste ramme på en side. hvor der skulle bruges adgangskoder. • Hvis der er zoomet ud på en side. • Tryk på tasten Tab for at vælge den næste boks. Der er vist yderligere tastaturgenveje i menuerne ud for kommandoerne. • Tryk på Chr+joystick op eller Chr+joystick ned for at rulle til en side. Tastaturgenveje ved brug af internettet Her er nogle nyttige tastaturgenveje. 99. • Tryk på S for at vælge den næste overskrift eller på W for at vælge den forrige overskrift på en side. Copyright © 2005 Nokia. • Tryk på Tilbage for at slette et bogmærke. kan du indstille en side til 100 % zoom ved at trykke på 6. f. • Tryk på Skift+Ctrl+ttasten Tab for at vælge den forrige ramme på en side. Brug proxykonfigurationsscript — Angiv. Tøm oversigt ved lukning — Angiv. som kan anvendes. om cachen skal tømmes. om du vil rydde listen over besøgte websider. • Tryk på A for at vælge det næste hyperlink eller på Q for at vælge det forrige hyperlink på en side. skærm for skærm. All Rights Reserved. tekstafsnit eller billeder. • Tryk på Skift+joysticket for at åbne et hyperlink i et nyt vindue. hvis det er muligt. om du vil bruge et proxykonfigurationsscript. om du vil slette alle cookies fra enheden. Hvis du har oprettet eller prøvet at oprette adgang til fortrolige oplysninger. skal du tømme cachen efter hver brug. hvor meget plads du vil reservere til cachehukommelsen. • Tryk på Chr+til højre på joysticket for at gå til bunden af en side eller på Chr+til venstre på joysticket for at gå til toppen af en side. • Tryk på Esc for at lukke bogmærkevisningen. Se "Genveje". Slet cookies ved lukning — Angiv. • Tryk på mellemrumstasten for at udvide eller skjule en mappe i bogmærkevisningen. • Tryk på D for at vælge det næste element eller på E for at vælge det forrige element på en side. der opbevarer data midlertidigt. den næste knap eller det næste formularelement. Hvis du bruger dette. når du lukker browseren.internet • Maksimal cachestørrelse — Angiv. vil det tilsidesætte proxyindstillingerne for hvert internetadgangspunkt.eks. når du lukker browseren. Tøm cache ved lukning — Angiv. • Scriptadresse — Indtast adressen på proxykonfigurationsscriptet. 44 . s.

redigere og håndtere alle kontaktoplysninger. Kortet føjes til den valgte kontaktdatabase. skal du rulle til den ønskede database på listen Kontaktbibliotek og trykke på Åbn. er det ikke alle menuvalg. Hvis du vil sende en fax til en kontakt. All Rights Reserved. Hvis du vil oprette et nyt kontaktkort ved hjælp af standardskabelonen.eks. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Flere valg > Ny database. skal du rulle til den ønskede database på listen Kontaktbibliotek og trykke på Åbn. gå til vinduet til højre. rulle til telefonnummeret og trykke på Ring op. hvorfra du vil kopiere kontaktoplysningerne. skal du rulle til kontakten på listen Kontaktbibliotek. skal du skrive kontaktens første bogstaver i søgefeltet under listen Kontaktbibliotek. skal du rulle til kontakten på listen Kontaktbibliotek. rulle til en e-mail-adresse og trykke på Skriv e-mail. trykke på Kopier alt og vælge den database. De tilgængelige kontaktdatabaser vises øverst på listen. rulle til et mobiltelefonnummer og trykke på Skriv SMS eller Skriv MMS.eks. rulle til et faxnummer og trykke på Skriv fax. Højre ramme i hovedvisningen Kontakter viser indholdet af det kontaktkort eller den kontaktgruppe. som er vist på et kontaktkort. f. Hvis du vil åbne en kontakt i den valgte database. du ønsker at bruge. Hvis du vil ringe til en kontakt. Venstre ramme i hovedvisningen Kontakter (Kontaktbibliotek) viser indholdet af den aktuelt åbne kontaktdatabase (1). Kontakter Du kan bruge programmet Kontakter til at oprette. Hvis du vil kopiere alle kontakterne i en database. Redigering af kontaktkort I kontaktkortvisningen kan du oprette. skal du trykke på Nyt kort. Håndtering af kontaktkort Hvis du vil åbne en kontaktdatabase. indtaste kontaktoplysningerne og trykke på Udført. Bemærk. Hvis du vil føje et felt til kontaktkortet. ændre og slette indholdet af kontaktkort og kontaktkortskabeloner. skal du rulle til databasen på listen Kontaktbibliotek. Hvis du vil slette et eksisterende kontaktkort. skal du tilføje et plustegn (+) før landekoden. gå til vinduet til højre. gå til vinduet til højre. at hvis du vælger SIM-kortets database. skal du rulle til kontakten på listen Kontaktbibliotek. Under listen findes en søgeboks. der er sat i enheden. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Nyt kort og den skabelon. Den primære kontaktdatabase findes i enhedens hukommelse. rulle til den ønskede kontakt og trykke på Åbn. Hvis du vil sende en e-mail-besked til en kontakt. gå til vinduet til højre. Hvis du vil lukke programmet Kontakter. skal du trykke på Afslut. skal du rulle til kontakten på listen Kontaktbibliotek og trykke på Slet og derefter på Slet.7. Tip: Hvis du vil kunne bruge telefonnummeret i udlandet. Hvis du vil sende en tekstbesked eller en MMS-besked til en kontakt. Hvis du vil åbne et kontaktkort og redigere det. Hvis du vil oprette et nyt kontaktkort ved hjælp af en bestemt skabelon. du har valgt på listen Kontaktbibliotek. Hvis du vil besøge en webadresse. 45 Copyright © 2005 Nokia. også af programmet Telefon. rulle til webadressen og trykke på Gå til. der er tilgængelige. vise. Du kan også gemme kontakter på SIM-kortet og i databaser på et hukommelseskort. skal du trykke på Tilføj felt. Hvis du vil søge efter et eksisterende kontaktkort i den valgte database. Kontaktkortoplysninger bruges f. skal du rulle til en kontakt på listen Kontaktbibliotek og trykke på Åbn. Hvis du vil oprette en ny database på hukommelseskortet. gå til vinduet til højre. skal du rulle til kontakten på listen Kontaktbibliotek. telefonnumre og adresser. . skal du rulle til kontakten på listen Kontaktbibliotek. hvor du kan søge efter poster (2).

skal du trykke på Menu og vælge Værktøjer > Kortskabeloner. skal du trykke på Menu. Hvis du vil åbne Kontaktbibliotek. Hvis du vil knytte DTMF-toner til et kontaktkort. 46 . sendes kontaktkort uden billeder. skal du trykke på Menu og vælge Kort > Fjern billede eller rulle til billedet og trykke på Fjern billede. Hvis du vil slette billedet fra et kontaktkort. Hvis du vil knytte et billede til dit kontaktkort. Bemærk. tryk på Menu. når du opretter eller får vist et kontaktkort.eller kompakt Nokia-visitkortformat til kompatible enheder med SMS-. Hvis du sletter standardskabelonen.eller e-mail-tjenesten eller en infrarød Bluetooth-forbindelse.. vælg skabelonen. Beskeden gemmes i mappen Kladder i programmet Beskeder. bliver den næste skabelon på listen valgt som ny standardskabelon.. skal du trykke på Udført. trykke på Menu. Skabelonerne kan ikke anvendes på kontaktkort på SIM-kortet. skal du gå til Kontaktbibliotek. skal du rulle til den tomme billedramme og trykke på Indsæt billede. vælge Kort > Ringetone og trykke på Skift. skal du trykke på Menu. skal du trykke på Udført. Hvis du vil ændre standardskabelonen til nye kontaktkort. Hvis du vil gemme visitkortbeskeden som en kladde. Oprettelse og redigering af kontaktkortskabeloner Skabeloner indeholder en række felter. Hvis du vil oprette en ny skabelon. skal du rulle til feltet og trykke på Slet felt. Hvis du vil tilføje beskeden som en genvej til Skrivebord. skal du rulle til feltet og trykke på Omdøb felt. I Kontaktbibliotek kan du sende kontaktkort som visitkort i vCard. vælge DTMF og indtaste en DTMF-tonesekvens. Hvis du ikke har tilladelse til at omdøbe feltet. Hvis du vil sende et visitkort. Hvis du vil ændre et felt. skal du trykke på Send. Hvis du vil tildele en bestemt ringetone til en kontakt. og vælg Filer > Send. fordi layoutet i et SIM-kontaktkort ikke kan ændres. All Rights Reserved.Kontakter Hvis du vil omdøbe et felt på kontaktkortet. trykke på Skift og vælge skabelonen. eller du kan bruge det øverst på en faxside eller som faxforside. Hvis du vil fortryde den forrige handling. Hvis du vil slette et felt på kontaktkortet. Tryk på Udført for at gemme ændringer af felterne og lukke kontaktkortskabelonen. Hvis du vil slette en skabelon. Hvis du slette et visitkort. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Gem. skal du skrive modtagerens navn i feltet Til: eller trykke på Modtager for at vælge navnet fra mappen Kontakter. skal du trykke på Menu og vælge Kort > Indsæt billede eller rulle til den tomme billedramme og trykke på Indsæt billede. skal du gå til Kontaktbibliotek. vælge Værktøjer > Kortskabeloner og trykke på Ny. Hvis du vil ændre billedet på dit kontaktkort. skal du rulle til billedet og trykke på Fjern billede. vælge Værktøjer > Indstillinger > Generelt > Standardskabelon. Hvis du vil knytte et billede til et kontaktkort. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Slet kort. Mit kontaktkort Tip: Du kan bruge oplysningerne i Mit kontaktkort som dit elektroniske visitkort.. at hvis du vælger SMS som afsendelsesmetode. Slet felt eller Tilføj felt. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Tilføj på Skrivebord. skal du rulle til et felt og trykke på Omdøb felt. vælge Værktøjer > Kortskabeloner og skabelonen og derefter trykke på Åbn. trykke på Menu. skal du rulle til billedet og trykke på Skift billede. og tryk på Slet. skal du gå til Kontakter. er Omdøb felt nedtonet. Hvis du vil slette billedet på dit kontaktkort. Copyright © 2005 Nokia. rul til en kontakt på listen Kontaktbibliotek. Hvis du vil ændre et billede på et kontaktkort. Hvis du vil ændre felterne på dit kontaktkort. skal du rulle til billedet og trykke på Skift billede. som enheden anvender. Hvis du vil ændre en skabelon. skal du trykke på Menu og vælge Rediger > Fortryd. skal du trykke på Tilføj felt. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Slet. Hvis du vil sende et kontaktkort som et visitkort til en kompatibel enhed. Tryk på Tilføj felt for at tilføje et felt. skal du rulle til det og trykke på Omdøb felt eller Slet felt. Hvis du vil gemme kontaktkortet og vende tilbage til hovedvisningen Kontakter. Du kan sende dit visitkort som en besked eller ved hjælp af en infrarød forbindelse eller en Bluetooth-forbindelse. Hvis du vil slette et kontaktkort. Afsendelse af kontaktkort Afsendelse af et kontaktkort Gå til Kontakter. MMS. Hvis du vil gemme ændringerne og lukke Mit kontaktkort.

og hukommelseskortet. 67. hvortil du vil kopiere kontaktoplysningerne. s. Bogstaverne. skal du trykke på Menu og vælge Gruppe > Indsæt billede. Indstillinger for kontaktkort Du kan vælge standardskabelonen til kontaktkort. skal du åbne SIM-kortets rodmappe og trykke på Ny kontakt. skal du vælge Kopier til og den kontaktdatabase. Længden af navnet og telefonnummeret. skal du rulle til kontakten på listen Kontaktbibliotek. Du kan også gemme kontaktoplysninger i databaserne på SIM. Den primære kontaktdatabase findes i selve enheden. den rækkefølge.. hvortil du vil kopiere kontaktpersonen. Kopier for at kopiere den valgte tekst og indsætte den i udklipsholderen eller Sæt ind for indsætte teksten fra udklipsholderen i feltet Til:. Håndtering af kontakter gemt på SIM-kortet Tip: SIM-kortet indeholder oplysninger. sammenholdes med kontaktdatabasen. der skal anvendes på kontaktkortene. rulle til en kontakt på listen og trykke på Tilføj. skal du rulle til SIM-rodmappen på listen Kontaktbibliotek og trykke på Åbn > Kopier alt. skal du rulle til kontakten på listen Kontaktbibliotek. Der åbnes et tomt SIM-kontaktkort. Hvis du vil åbne en kontaktgruppe. skal du åbne gruppen på listen Kontaktbibliotek. All Rights Reserved. Indtast kontaktens navn og telefonnummer eller faxnummer. Rul til Gruppenavn. Hvis du vil slette en kontakt på SIM-kortet. placeres hvert nummer på en separat hukommelsesplacering på SIM-kortet. Hvis du vil fjerne en person fra en kontaktgruppe. skal du vælge Vis > Sorter efter > Navn eller SIMplacering. For at vælge flere kontakter skal du trykke på Skift og rulle op eller ned med joysticket. Hvis du vil gemme en ny kontakt på SIM-kortet. rulle til personen og trykke på Fjern medlem. Kontaktbibliotek viser kun én database ad gangen. Hvis du vil oprette en kontaktgruppe. kan du oprette en kontaktgruppe. føjes dette navn til feltet Til:. Se "Profilindstillinger". 47 .eller faxnummer. afhænger af SIM-kortet. Hvis der findes flere resultater. du sender. kan du vælge det korrekte navn på en liste. Vælg den database. sidder i møde. Hvis du vil kopiere indholdet af SIM-kortets rodmappe til en anden kontaktdatabase. som kun omfatter disse personer.. Der bevares ikke en kopi af kontaktkortet i kildedatabasen. skal du trykke på Menu i Kontaktbibliotek og vælge Filer > Ny gruppe. skal du rulle til kontakten på listen Kontaktbibliotek og trykke på Slet. skal du trykke på Menu og vælge Vis > Næste besked eller Forrige besked. og giv gruppen et navn.. skal du rulle til en kontaktgruppe på listen Kontaktbibliotek og trykke på Åbn. Hvis du vil redigere en kontakt på SIM-kortet. Tip: Hvis du vil knytte et billede til kontaktgruppen. skal du rulle til kontakten på listen Kontaktbibliotek og trykke på Åbn. Hvis kontaktkortet indeholder mere end et telefon. kan du kun kopiere navnene og numrene på kontaktkortene. Oprettelse og redigering af kontaktgrupper Med kontaktgrupper kan du sende den samme besked til en gruppe personer på samme tid. Copyright © 2005 Nokia. skal du trykke på Tilføj medlem. Hvis du vil ringe til en kontakt. Du kan kopiere eller flytte udvalgte kontaktpersoner fra database til database. rulle til et mobiltelefonnummer og trykke på Skriv SMS eller Skriv MMS. skal du vælge databasen i Kontaktbibliotek og vælge Åbn. Hvis du vil ændre sorteringsrækkefølgen for navnene i SIM-kortets rodmappe. Hvis du vil åbne den næste eller forrige besked i mappen Kladder. som identificerer dig som brugeren af netværket. Hvis du vælger SIM-kortdatabasen. hvis du f. skal du trykke på Menu og vælge Værktøjer > Kontroller navne. Vælg Rediger > Klip for at klippe den valgte tekst og indsætte den i udklipsholderen. det adresseformat. Hvis der kun findes et resultat. Hvis du vil sende en tekstbesked eller en MMS-besked til en kontakt. du ønsker. som du skrev i feltet Til:. Hvis du vil kontrollere modtagernes navne fra kontaktdatabasen. samt formatet for de visitkort. Hvis du vil flytte kontaktkortet fra kildedatabasen. Hvis du vil føje et medlem til gruppen. Kopiér og flyt kontakter til databaser Hvis du vil beholde en kopi af kontaktkortet i kildedatabasen. skal du trykke på Menu.Kontakter Hvis du vil redigere modtagerne. hvortil du vil flytte kontaktpersonen. gå til vinduet til højre. Tip: Hvis du vil begrænse indgående opkald til en bestemt gruppe personer. gå til vinduet til højre. som du kan gemme. Hvis du vil se indholdet af en anden database.eks. rulle til telefonnummeret og trykke på Ring op. at navnene skal vises i på listen Kontaktbibliotek. skal du vælge Flyt til og den kontaktdatabase.

og tryk på OK. Fornavn. skal du gå til Kontakter. skal du gå til Kontakter. vælge Værktøjer > Indstillinger > Generelt > Sendeformat som SMS-besked og trykke på Skift. der står på listen i Kontaktbibliotek. der anvendes i hvert land eller område. vælge Værktøjer > Indstillinger > Generelt > Visning af navn og trykke på Skift. Hvis du vil vælge sendeformatet for visitkort. efter at du har oprettet kontaktkortet. Vælg det nye land eller område med det nye adresseformat på listen. 48 . All Rights Reserved. Adresseformaterne defineres ud fra det standardformat. trykke på Menu. Vælg vCard for at bruge vCard-formatet eller Kompakt for at bruge det komprimerede format. Vælg Fornavn Efternavn eller Efternavn. Copyright © 2005 Nokia. trykke på Menu. Hvis du vil ændre visningsformatet for adresser på kontaktkort. og tryk på OK. skal du gå til Kontakter. og tryk på OK. Du kan dog godt tilføje. og tryk på OK. skal du gå til Kontakter. slette eller omdøbe kontaktoplysningsfelterne på kontaktkortet. trykke på Menu. trykke på Menu. Hvis du vil ændre navnerækkefølgen i forhold til de kontakter.Kontakter Hvis du vil åbne standardskabelonen til kontaktkort. vælge Værktøjer > Indstillinger > Generelt > Standardskabelon og trykke på Skift. Du kan ikke bruge en anden skabelon. Vælg skabelonen på listen. vælge Værktøjer > Indstillinger > Generelt > Standardland/-region og trykke på Skift.

Du kan muligvis ikke åbne store filer. eller tryk på Fortryd ændringer for at lukke programmet uden at gemme nogen ændringer. at det ikke er alle funktioner og al formatering fra de oprindelige dokumenter. All Rights Reserved. Arbejde med dokumenter Flyt markøren ind i dokumentet med joysticket. Du kan indsætte og se billeder og andre filer i dokumenterne.. skal du vælge overskriften og trykke på Gå til. som kendes fra andre tekstbehandlingsprogrammer. Du kan også trykke på Menu og vælge Filer > Nye dokumenter > Tomt dokument. indtaste erstatningsteksten og trykke på Erstat. Bemærk. På siden Avancerede valg kan du definere. skal du trykke på Gem for at gemme dokumentet under et standardfilnavn. Tryk på Skift format for at gemme en fil i et andet format. Tryk på Udvid for at få vist flere niveauer i dokumentets disposition. og tryk på Søg. du vil skifte til. Du kan bruge forskellige skrifttyper... som åbnes. trykke på Menu og vælge Rediger > Sæt ind.. skal du trykke på Menu og vælge Indsæt > Sideskift eller Linjeskift. skal du trykke på Menu og vælge Rediger > Kopier eller Klip. Det oprindelige dokument må ikke være beskyttet med adgangskode. skal du trykke på Menu og vælge Værktøjer > Ordtælling. du vil søge efter. skal du trykke på Erstat. Overskrift 1 er det øverste niveau. Tip: Menuen indeholder mange indstillinger.og afsnitsniveau. Arbejde indeholder også programmerne Regneark og Præsent. Hvis du vil indsætte teksten. Hvis du vil indsætte sideskift eller linjeskift i et dokument..og afsnitsmærker skal vises i dokumentet. højre.. Denne kommando opdeler dokumentet i sider og opdaterer sidenummereringen. skal du trykke på Menu og vælge Værktøjer > Indstillinger.. Hvis du vil åbne gruppen Arbejde. om tvungne linjeskift.. Hvis du vil åbne en bestemt side i et dokument. Hvis du vil skjule tekstmærker eller gøre dem synlige. osv. og marker tekst ved at trykke på Skift+rulle til venstre. Hvis du vil skifte til en bestemt overskrift i dokumentet. Hvis du vil erstatte det fundne element med noget andet. Skriv tekst. som er oprettet i Microsoft Word for Windows i version 97 og fremefter. Dokumenter. du har brugt for nylig. kan du definere. Tryk på Skjul for at skjule de nederste niveauer. og vælge den side. eller det kan tage lang tid. Indtast den tekst.8. Formatering af dokumenter Du kan ændre dokumentets typografi på skrifttype. 49 . hvor du vil indsætte teksten. Hvis du vil se opbygningen af et dokument. I dialogboksen Gå til kan du se. Tryk på Afslut for at gemme og lukke et dokument. Dokumenter er et af de tilgængelige programmer i gruppen Arbejde. skal du trykke på Menu og vælge Rediger > Søg. Tryk på Valg for at udvide søgningen. skal du trykke på Menu og vælge Værktøjer > Sideinddeling. skal du trykke på Menu og vælge Vis > Disposition. der understøttes... Overskrift 2 er det næste niveau. hvor mange sider der er i dokumentet. om tabulator-.. Indtast sidenummeret. Hvis du vil oprette et nyt dokument. Dokumentet er opbygget af forskellige niveauer af overskrifter. Hvis du har ændret filen. skriftstørrelser og typografier. Tip: Hvis du vil åbne dokumenter. Hvis du vil søge efter tekst i et dokument. Lommeregner og programmet Filhåndtering til håndtering af filer og mapper. der er oprettet i andre versioner af Microsoft Word..inds. og tryk på Udført. mellemrums.. skal du trykke på Menu og vælge Værktøjer > Gå til side. Du kan anvende forskellige foruddefinerede eller brugerdefinerede typografier ved enten at ændre bestemte tekststykker hver for sig eller ved at bruge en skabelon. op eller ned. skal du åbne programmet Dokumenter og begynde at skrive i det nye dokument. skal du vælge Skrivebord > Arbejde og trykke på Åbn. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Åbn.. Rul til den mappe. redigere og gemme dokumenter. Hvis du vil kopiere eller klippe markeret tekst. Hvis du vil åbne et eksisterende dokument. Tryk på Gem som for at angive filens navn og placering. Copyright © 2005 Nokia. hvori filen er gemt. Dokumenter I Dokumenter kan du skrive nye og redigere eksisterende tekstdokumenter. som tekstens typografi skal baseres på.. kan kun vises. Hvis du vil sideinddele et dokument. skal du gå til det dokument. På siden Std. hårde mellemrum og hårde bindestregsmærker skal vises i dokumentet. eller indsæt tekst fra et andet dokument. Du kan åbne. Brødteksten vises ikke i dokumentets disposition.. Hvis du vil foretage en ordtælling... skal du trykke på Menu og vælge Filer > Seneste dokumenter.

Bemærk. som definerer et bestemt layout.. Copyright © 2005 Nokia. Formatering. ændre skriftstørrelsen og -farven og tilføje punkttegn og kanter og rammer.Dokumenter Hvis du vil formatere tekst. trykke på Menu og vælge Rediger > Objekt > Formater objekt. som kan indsættes. Indsætning og redigering af objekter Tryk på Indsæt objekt for at indsætte et objekt i et dokument.. skal du flytte markøren ind i et afsnit og trykke på Typografi. og tryk på Indstil. tilføje fed.. have en firmaskabelon. Hvis du vil ændre afsnitstypografien. Tryk på Luk for at lukke tabelvisningen... På siden Skalering kan du angive billedets højde og bredde eller tilpasse billedets størrelse ud fra en bestemt procentdel. Punkttegn.. skal du vælge billedet. skal du vælge objektet og trykke på tasten Tilbage. Vælg den nye typografi. trykke på højre piletast for at vælge tabellen og trykke på tasten Enter. du vil redigere. men indlejrede vedhæftede filer. På listen kan du vælge. hvilken type objekt du vil indsætte. Vælg den typografi.. Hvis du vil fjerne et objekt fra et dokument. Hvis du vil vælge en skabelon. Tryk på Indsæt nyt for at åbne den tilsvarende editor og oprette et nyt objekt. Hvis du vil gemme et dokument som skabelon. På siden Beskæring kan du beskære billedet. der er oprettet med Microsoft Word for Windows i et separat vindue.eks. Giv typografien et navn. og tryk på OK. Visning af tabeller Du kan åbne tabeller. eller tryk på Indsæt eksist. at du ikke kan tilpasse ikoners størrelse. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Gem > Gem som skabelon. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Nye dokumenter > Brug skabelon. Brug af skabeloner Du kan bruge skabeloner og gemme dokumenter som skabeloner. Hvis du vil åbne et objekt til visning eller redigering.. 50 . punkttegn. Rul til den mappe.. Tryk på Kopier for at kopiere tabellen. All Rights Reserved. skal du vælge objektet og trykke på tasten Enter. Her vises kun de filer. Hvis du vil tilpasse størrelsen af et billede. Du kan f. skal du markere teksten. kanter og rammer samt tegnafstand. for at åbne en liste over eksisterende filer... Du kan få vist tabeller i et separat vindue ved at flytte markøren ned under tabellen. hvori skabelonen er gemt. og angiv egenskaber for skrifttype. Tryk på Typografi for at redigere eller oprette en ny afsnitstypografi. Vælg den relevante formateringsindstilling. og tryk på Rediger. eller Afsnit.eks. kursiveret og understreget formatering. hvilket kan øge dokumentets filstørrelse markant. trykke på Menu og vælge Formater > Skrifttype. Nogle objekttyper vises kun som ikoner. Vælg en fil. Objekter i tekstdokumenter er ikke hyperlinks. Du kan f. Tryk på Nyt for at oprette en ny typografi.

Hvis du vil markere et celleområde. fjernes formateringen af de markerede celler. Hver projektmappe indeholder mindst ét regneark. som indeholder et diagram. skal du trykke på Menu og vælge Formater > Omdøb regneark. 51 . På siden 1. Hvis du vil formatere regneark. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Ny projektmappe. skal du markere cellerne. Hvis du vil markere hele regnearket. skal du markere cellerne og trykke på Ryd. men formateringen forbliver uændret. at kolonnerne er synlige. Rul til den mappe. Du kan ændre skrifttype. Tryk på Valg for at søge efter projektmappen ud fra bestemte kriterier. slettes indholdet af de markerede celler. Hvis du vil markere de celler. der er baseret på data fra et regneark. Indtast det nye navn. Hvis du vil ændre cellers rækkefølge. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Åbn. skal du indtaste 1:1. skal du vælge Hele regnearket i feltet Område. skal du markere det område. hvor du vil indsætte nye celler. skal du trykke på Menu og vælge Indsæt > Nyt regneark. Hvis du vælger Indhold. For at markere en hel kolonne skal du bevæge markøren til den første celle i kolonnen og trykke på Skift +rul opad. Hvis du vil sørge for. Hvis du vil indsætte celler. Regneark I Regneark kan du gemme dine data i en fil. Med Alt kan du slette både formateringen og indholdet af de markerede celler. og hvis du vil sortere efter store og små Copyright © 2005 Nokia. skal du trykke på Udført. Hvis du vil formatere kanter og rammer eller baggrundsfarven i en celle. skal du markere kolonnen til højre for det område. Hvis du vil indsætte en ny række eller kolonne. Tryk på Menu. Arbejde med celler Hvis du vil slette indhold eller formatering fra celler. flytte markøren til feltet Reference og indtaste A:A. Gå til Skrivebord > Arbejde > Regneark. Hvis du vil søge efter data. skal du bevæge dig til den ønskede celle med joysticket og indtaste oplysningerne. Tryk på Esc for at markere hele regnearket. der skal forblive synligt. trykke på Menu og vælge Indsæt > Celler. skal du indtaste A2:C3. Hvis du vælger Formater. Et diagramark er et ark. rækkernes højde og kolonnernes bredde. Hvis du vil sørge for. Vælg regnearket. Hvis du vil oprette en ny projektmappe. All Rights Reserved. skal du trykke på Menu og vælge Rediger > Vælg. En projektmappe kan også indeholde diagrammer. skal du trykke på Menu og vælge Rediger > Søg. Projektmapper Arbejde med regneark Hvis du vil indsætte data i celler. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Seneste projektmapper. og tryk på OK. at rækkerne er synlige. Hvis du kun har markeret én celle. skal du vælge Formater > Celleudseende > Rammer eller Baggrundsfarve. du vil formatere. trykke på Menu og vælge Værktøjer > Sorter > Top/bund eller Venstre/højre. og tryk på Søg. række skal du vælge sorteringsretningen. skal du vælge Hele rækken eller Hele kolonnen og trykke på OK. indsættes et tilsvarende område med tomme celler. Hvis du vil omdøbe et regneark. Indtast den tekst eller de tal. men indholdet bevares. skal du trykke på Menu og vælge Rediger > Vælg. mens du ruller. Hvis du vil markere række 1. Når du har markeret cellen. og tryk på Udført. og vælg Vis > Fastlås ruder. som kaldes en projektmappe. der skal forblive synligt. For at markere en hel række i et regneark skal du bevæge markøren til den første celle i den pågældende række og trykke på Skift+rul til venstre. Hvis du har markeret et celleområde. hvis projektmappen indeholder mindst ét diagram. indsættes der kun én ny celle. trykke på Menu og vælge Formater og det relevante menuvalg. Standardtypografien anvendes. Tip: Hvis du vil markere kolonne A. skal du markere rækken under det område. og vælg cellen i feltet Navngivet område. skal du trykke på Menu og vælge Vis > Regneark eller Regneark/diagrammer. kolonne eller 1. som du vil søge efter.9.og talformatet og ændre dataenes justering. Hvis du vil føje et nyt regneark til en projektmappe. Hvis du vil skifte til et andet regneark. Hvis du vil markere kolonnerne fra A til C og rækkerne 2 til 3. du har brugt for nylig. hvori filen er gemt. Vælg Navngivne celler i feltet Område. du har navngivet på regnearket. skal du vælge den eller de celler. Hvis du vil åbne en eksisterende projektmappe. skal du vælge Reference. På samme måde skal du indtaste A:C for at markere kolonnerne fra A til C. Tip: Hvis du vil åbne projektmapper. Du kan indsætte celler over (Ryk celler nedad) eller til venstre for (Ryk celler til højre) det markerede område.

y_koordinat) AVERAGE(tal1. og trykke på OK. Vælg regnearket. og vælg Vis > Regneark/diagrammer. du vil redigere. Når du har valgt en funktion. Returnerer arcus cosinus til et tal.) Copyright © 2005 Nokia. tryk på Menu.. Tryk på Erstat områder for at bekræfte ændringen. Hvis du vil erstatte diagramarkdata. og hver kategori indeholder en række funktioner.. Du kunne f. eller føj en titel til diagrammet. og tryk på OK. hvis du vil beregne. Hvis du vil oprette et diagramark.eller tredimensionalt. Marker et nyt celleområde. for at ændre et diagrams generelle udseende. den laveste værdi i det numeriske indhold af det markerede celleområde. skal du markere de celler i regnearket. og tryk på Indsæt funktion. Tryk på tasten Enter for at åbne en dialogboks. og tryk på OK. Funktioner bruges til at udføre beregninger automatisk.eks. trykke på Menu og vælge Indsæt > Navn > Tilføj. Returnerer tegnet for tallet. der er baseret på oplysninger fra regneark. 52. Vælger en værdi på en liste over værdier. Du kan også indtaste tal eller bogstaver til brug i forskellige funktioner.A1.værdi1. All Rights Reserved. skal du trykke på Menu og vælge Diagram > Slet diagram. Vælg celle C7. På diagramarket skal du trykke på Menu og vælge Værktøjer > Erstat data. vælg celleområdet C2 til C6 med Skift+joysticket. s. MIDDEL beregner middelværdien af værdierne.Regneark bogstaver. hvor mange penge der er tilbage til fritidsaktiviteter efter de faste månedlige leveomkostninger. subtrahere celler ved navn Husleje og madudgifter fra en celle ved navn Løn. Returnerer arcus tangens til et tal. Indtast et navn til cellen eller celleområdet. hvis du vil ændre markeringen af celler. Tryk på Punktreference. Returnerer arcus sinus til et tal. Tryk på Vælg objekt for at foretage en mere detaljeret formatering af et diagram. skal du vælge Ja i feltet Forskel på store og små bogstaver. formatering og indhold. gøre diagrammet tredimensionalt og ændre baggrundens og aksens farve. Vælg funktionen SUM. Funktioner bruges til at udføre beregninger automatisk.værdi2. Vælg det objekt. Hvis du vil indsætte en funktion i en markeret celle. Rediger oplysningerne i regnearket. Returnerer en reference til en række i en tabel. Se "Arbejde med celler". Returnerer arcus tangens fra X. Vælg diagramtypen. Tryk på Menu. gør diagrammet to. Tryk på Regneark/ diagram for at skifte til et andet diagramark i samme projektmappe.tal2.. Eksempel: Du vil lægge tallene i celle C2 til C6 sammen og have vist resultatet i celle C7. skal du trykke på Regneark/ diagram.sidenavn) ASIN(tal) ATAN(tal) ATAN2 (x_koordinat.. ABS(tal) ACOS(tal) ADDRESS(række. Hvis du vil slette et diagramark. Liste over funktioner Returnerer den absolutte værdi af et tal. Returnerer middelværdien af argumenterne. hvor du kan ændre de relevante indstillinger. Funktionen indsættes i den markerede celle i regnearket. skal du trykke på Regneark/ diagram.eks. Hvis du vil ændre det celleområde. som diagrammet er baseret på. s. du vil inkludere i diagrammet. Tip: Du kan bruge cellernes navne til at gøre beregningsfunktioner lettere at forstå. og tryk på OK. som diagrammet er baseret på. der indeholder de oplysninger. Oprettelse og ændring af diagramark Diagramark indeholder diagrammer. tryk på OK. MIN finder f. Hvis du vil navngive en celle. 52 . skal du flytte markøren til den anden eller tredje side for at sortere den næste kolonne eller række. du vil medtage i funktionen med Skift+joysticket og trykke på OK. du vil navngive. Vælg diagrammet. og SUM lægger værdierne sammen. og tryk på OK. vælge det regneark. Tryk på Diagramindstil. Tip: Du kan også markere diagramarkobjekter ved at trykke på tasten Tab. Du kan også ændre titlen. og tryk på OK. opdateres diagrammet samtidig. og tryk på Udført. Du kan indtaste nye koordinater. Koordinaterne for de markerede celler i regnearket indsættes automatisk i feltet Værdi. Hvis du har markeret mere end en række eller kolonne. Vælg diagrammet.) CELL(oplysningstype.. Returnerer oplysninger om placering.reference) CHAR(tal) CHOOSE(indeksnr. og tryk på OK.Se "Liste over funktioner". Når du ændrer oplysningerne i et regneark. trykke på Menu og vælge Indsæt > Nyt diagram. der vises i diagrammet. Du kan vælge mellem forskellige funktionskategorier. Du kan vælge diagramtypen. vælge de celler. rediger baggrundens og aksens farve. og tryk på OK. skal du markere de celler. I regnearket skal du trykke på Punktreference.kolonne. Summen vises i celle C7.. Vælg diagramarket.og Y-koordinaterne. 51. skal du trykke på Indsæt funktion i regnearket.afsnit. og vælg Vis > Regneark/ diagrammer. skal du trykke på Udført.

Bruger et indeks til at vælge en værdi fra en reference.værdi2. Returnerer TRUE. Returnerer TRUE. Returnerer den fremtidige værdi af en investering. der skal udføres. Konverterer et serienummer til en time. Returnerer et tals naturlige logaritme.kolonne) INDIRECT(reference. Returnerer den logiske værdi FALSE. om to tekstværdier er identiske. dobbeltsaldometoden eller en anden angivet afskrivningsmetode. Returnerer TRUE. Finder en tekstværdi i en anden tekstværdi (der skelnes mellem store og små bogstaver). Returnerer et tal. Returnerer det interne afkast for en række pengestrømme. Returnerer referencens kolonnetal. der svarer til en fejlværdi.…) COUNTA(værdi1.TYPE(fejlværdi) EXACT(tekst1.gæt) ISBLANK(værdi) ISERR(værdi) ISERROR(værdi) ISLOGICAL(værdi) ISNA(værdi) ISNONTEXT(værdi) ISNUMBER(værdi) ISTEXT(værdi) LEFT(tekst. hvis værdien er et tal. der står længst til venstre i en tekstværdi. hvis værdien er fejlværdien #I/T. Tæller. hvor mange værdier der er på listen over argumenter.værdi2.) HOUR(serienr) IF(logisk_test.række. Returnerer cosinus til et tal.rækkeindeks.faktor) Returnerer tallet for det første tegn. Returnerer antallet af kombinationer for et givet antal objekter.restværdi. Konverterer et serienummer til en dag i måneden.Regneark CODE(tekst) COLUMN(reference) COLUMNS(matrix) COMBIN(værdi1. Returnerer TRUE. Tæller. 53 DEGREES(vinkel) ERROR.værdi_hvis_falsk) INDEX(reference.nper.periode. hvis værdien er en vilkårlig fejlværdi..dag) DATEVALUE(datotekst) DAY(serienr) DDB(købspris. Runder et tal ned til nærmeste heltal.antal_tegn) LEN(tekst) LN(tal) Copyright © 2005 Nokia. Returnerer et tals fakultet.ydelse.måned. hvis værdien er en logisk værdi. Returnerer serienummeret for en bestemt dato.tekst2) EXP(tal) FACT(tal) False( ) FIND(find_tekst. Returnerer afskrivningsbeløbet for et aktiv for en given periode vha. Returnerer TRUE. Returnerer TRUE.start_ved) FV(rente.. .type) HLOOKUP(opslagsværdi. All Rights Reserved. Angiver en logisk test.A1) INT(tal) IRR(værdier.tabelmatrix. hvis værdien ikke er tekst. Undersøger. Returnerer en teksts reference. hvis værdien er tom. Returnerer antallet af kolonner i en reference. hvis værdien er en tekst. Søger i øverste række af en matrix og returnerer værdien af den angivne celle. hvis værdien er en vilkårlig fejl undtagen #I/ T.…) COS(tal) COUNT(værdi1. hvor mange tal der er på listen over argumenter. Returnerer antallet af tegn i en tekststreng. Tæller antallet af tomme celler i et område. Returnerer TRUE.værdi_hvis_sand. Returnerer det tegn. Konverterer radianer til grader. Returnerer TRUE.nv. Konverterer en dato i form af tekst til et serienummer. Returnerer e opløftet til en potens af et givet tal.levetid..…) COUNTBLANK(område) DATE(år.værdi2.i_tekst.

Returnerer et tals titalslogaritme.ydelse. Returnerer en reference til et område.antal_tegn) MIN(tal1. der er et givet antal rækker og kolonner fra en celle eller et celleområde. Returnerer renteperioden for et annuitetslån. Returnerer et bestemt antal tegn i en tekststreng.antal_tegn.fv..tal2...) MID(tekst. Beregner standardafvigelsen på basis af en stikprøve. Returnerer restværdien ved en division. Returnerer den største værdi på en liste over argumenter. der er givet som argumenter.nper.. Returnerer rækkenummeret for den angivne række.tal2. Returnerer resultatet af et tal opløftet til en potens.højde.tal2.bredde) PERMUT(tal.type. Konverterer et serienummer til et minut. Returnerer den lineære afskrivning for et aktiv i en enkelt periode.. Returnerer antallet af rækker i en reference.divisor) MONTH(serienr) N(værdi) NOW( ) NPV(rente. Returnerer en værdi fra en række..potens) PRODUC(tal1. Returnerer den aktuelle nettoværdi for en investering baseret på en serie fremtidige betalinger og en diskontosats.. Konverterer grader til radianer. Returnerer et tilfældigt tal mellem 0 og 1. Afrunder et tal til et angivet antal decimaler.levetid) SQRT(tal) STDEV(tal1. Adderer de tal. Returnerer den mindste værdi på en liste over argumenter.) STRING( ) SUM(tal1.tal2.antal_gange) RIGHT(tekst.gæt) REPLACE(gammel_tekst.restværdi.. der er givet som argumenter.tal2. Returnerer sinus til en angivet vinkel.) OFFSET(reference. tal_valgt) PI( ) PMT(0.værdi1.tal2..Regneark LOG10(tal) LOOKUP( ) LOWER(tekst) MAX(tal1.start_ved... Konverterer et serienummer til en måned. 54 .) STDEVP(tal1.. Gentager tekst et givet antal gange.ny_tekst) REPT(tekst. Konverterer tekst til små bogstaver.værdi2.. Returnerer den periodiske ydelse på et annuitetslån.. Returnerer værdien af pi..ydelse... Konverterer et serienummer til et sekund.0.0) POWER(tal. Returnerer nutidsværdien for en investering.antal_cifre) ROW(række) ROWS(matrix) SECOND(serienr) SIGN(tal) SIN(tal) SLN(købspris.kolonner. en kolonne eller en matrix.type) RADIANSvinkel) RAND( ) RATE(nper. Beregner standardafvigelsen på basis af en hel population. Returnerer en værdi konverteret til et tal.) MINUTE(serienr) MOD(tal..antal_tegn) ROUND(tal. All Rights Reserved.. Konverterer første bogstav i hvert ord til stort i en tekstværdi.. Returnerer en positiv kvadratrod.fv. Returnerer det eller de sidste tegn i en tekstværdi.nv.. Multiplicerer de tal.) Copyright © 2005 Nokia. Returnerer tegnet for tallet. Erstatter tegn i tekststrenge.rækker. Returnerer serienummeret for den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt.start_ved. Returnerer antallet af permutationer for et given antal objekter. Konverterer et tal til tekst i overensstemmelse med den givne formatstreng.) PROPER(tekst) PVrente.

Returnerer den logiske værdi TRUE..) YEAR(serienr) Copyright © 2005 Nokia. Konverterer et tekstargument til et tal.tal2. hvor de givne faktorer er det periodiske ydelsesbeløb P.matrix2.tekst) TODAY( ) TRIM(tekst) TRUE( ) TRUNC(tal.tal2.matrix2..…) SUMSQ(matrix1. Konverterer tekst til store bogstaver. Beregner antallet af ydelser på en investering. Beregner variansen baseret på en hel population.…) SYD(købspris.. All Rights Reserved.minut. der er længst til venstre i en tabel.Regneark SUMPRODUCT(matrix1. Søger efter en bestemt værdi i den kolonne..) VLOOKUP(opslagsværdi. Afkorter et tal til et heltal.tabelmatrix..) VARP(tal1. Returnerer summen af kvadraterne. Returns den årlige afskrivning på et aktiv i en bestemt periode. Konverterer argumenterne til tekst. Returnerer et tal.. Returnerer et serienummer for dags dato.. Returnerer tangens til en vinkel.. som afhænger af indholdet af det markerede felt.kolonneindeks.restværdi. Beregner variansen baseret på en stikprøve.sekund) TIMEVALUE(tid.. 55 . Konverterer et serienummer til et år.periode) T(værdi) TAN(tal) TERM( ) Returnerer summen af de multiplicerede matrixer. Konverterer et klokkeslæt i form af tekst til et serienummer.levetid. og returnerer en værdi. Returnerer serienummeret for et bestemt klokkeslæt. TIME(time. renten R og den fremtidige værdi FV. Fjerner mellemrum fra teksten.antal_cifre) TYPE(felt) UPPER(tekst) VALUE(tekst) VAR(tal1.

Præsentationer I Præsent. Hvis du vil angive indstillingerne for diasshow. til højre og til venstre med joysticket. eller trykke på Ctrl+O.. og tryk på OK. Bemærk. skal du trykke på Menu og vælge Vis > Afslut diasshow.. I dialogboksen Ekstern skærm skal du vælge en enhed på listen og trykke på Opret forbindelse og derefter på Udført. Vælg diaset på listen.eks. vil menuvalgene ikke være synlige. skal du trykke på Opret forbindelse og derefter på Udført. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Åbn. at specialeffekter eller animationer ikke understøttes. du har set for nylig. For at kunne vise diasshow med en kompatibel dataprojektor skal du installere driverne til dataprojektoren. Tip: Hvis du skifter fra diasshowvisning til en anden visning under showet.. Yderligere oplysninger fås ved at kontakte producenten af dataprojektoren eller dennes repræsentant. vælge Vis > Diasshow og fjerne markeringen i Vis på ekstern skærm. Hvis du vil bevæge dig fra dias til dias i et diasshow. Hvis du vil gå direkte til et bestemt dias. og tryk på OK.. Du kan også oprette nye præsentationer. Hvis du vil starte et diasshow. Hvis du vil zoome i visningen. Rul til den mappe. eller det kan tage lang tid.. Hvis du vil ændre dataprojektoren. skal du skifte tilbage til diasshowvisning. at det ikke er alle specialeffekter eller animationer. Tip: Du kan også zoome ind og ud ved at trykke på Chr og forstørrelsesglastasterne. kan du åbne. Hvis driverne ikke er installeret. Hvis du vil gå til et bestemt dias. skal du trykke på Menu og vælge Vis > Fuld skærm. Hvis præsentationen indeholder noter. Vælg diaset på listen. hvori filen er gemt. Hvis du vil vise dias på fuld skærm. åbnes dialogboksen Ekstern skærm. dispositionsvisning. skal du trykke på Menu og vælge Vis > Næste og Forrige. Visning af diasshow Specialeffekter eller animationer i en præsentation vises i et diasshow. Bemærk.. Du kan rulle op.. Hvis du vil vælge det første eller det sidste dias. Tip: Hvis du ikke har valgt en dataprojektor tidligere.. All Rights Reserved. Du kan muligvis ikke åbne store filer.. Hvis du vil fortsætte diasshowet på dataprojektoren. at det ikke er alle funktioner og al formatering fra de oprindelige filer. Visning af diasshow med en dataprojektor Du kan vise diasshow med en kompatibel dataprojektor eller et andet kompatibelt projektionssystem.. Bemærk. skal du trykke på Menu og vælge Vis > Diasshow > Indstillinger for ekstern skærm . skal du trykke på Næste og Forrige. Du kan også bruge Ctrl+T til at skifte mellem fuld skærm og normal skærmvisning. skal du trykke på Menu og vælge Vis > Diasshow > Vis ikke-understøttede objekter eller Vis animationer.10. Hvis du vil afslutte et diasshow. Diasshowet overføres til dataprojektoren ved hjælp af en Bluetooth-forbindelse. Hvis du vil bevæge dig fra dias til dias.. skal du trykke på Menu og vælge Vis > Første dias eller Sidste dias. der understøttes. skal du trykke på Menu og vælge Funktioner > Gå til dias. skal du trykke på Menu og vælge Vis > Diasshow > Vis diasshow. vises præsentationen ikke længere i den eksterne visning. Hvis du vil starte et diasshow. skal du trykke på Menu og vælge Vis > Diasshow > Vis diasshow. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Seneste præsentationer. Vælg en dataprojektor. der understøttes. Hvis du vil vise diasshow med en dataprojektor. I fuld skærmvisning skal du trykke på en af kommandoknapperne for at få vist kommandoerne. trykke på Menu og vælge Vis > Diasshow > Vis på ekstern skærm. skal du trykke på Menu. se. skal du vælge præsentationen. Visning af præsentationer Hvis du vil åbne en eksisterende præsentation. Copyright © 2005 Nokia. ned. skal du trykke på Menu og vælge Vis > Zoom.. f. Gå til Skrivebord > Arbejde > Præsent. redigere og gemme præsentationer. der er oprettet i Microsoft PowerPoint 97 eller senere. er de kun synlige i displayet i Communicator. Hvis du vil afslutte visningen af et diasshow med en dataprojektor. 56 . Tip: Hvis du vil åbne en præsentation. skal du trykke på Menu og vælge Funktioner > Gå til dias.

. skal du vælge objektet. du vil fjerne. Hvis du vil indsætte en tekstboks i en præsentation. skal du trykke på Menu og vælge Vis > Dias. Indtast teksten.. eller Autofigur. Når du er klar. Tryk på Skjul for at skjule indholdet. at det ikke er alle objekter. og tryk på OK. hvor billedet er gemt.. skal du markere en celle. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Ny præsentation. Tryk på Udvid for at få vist indholdet af et dias. Tip: Menuen indeholder yderligere tekstformateringsindstillinger: Tryk på Menu. På samme måde kan du flytte andre objekter. der kan roteres. Hvis du vil indsætte et nyt dias i en præsentation. tilføje punkttegn og ændre justeringen. hvori skabelonen er gemt... Hvis du vil ændre størrelsen i mindre intervaller. Bemærk. Arbejde med forskellige visninger Hvis du vil skifte mellem de forskellige visninger.. Hvis du vil slette et dias. Rul til den mappe.. og tryk på Indsæt. som kan hjælpe dig. Hvis du vil formatere et objekt. 57 . til højre. Tryk på tasten Tab for at markere cellerne. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Ny præsentation > Brug skabelon. Søg efter den mappe.. Notevisning I notevisningen kan du læse noter. opad eller nedad. Rul op og ned for at bevæge placeringsmarkøren til et nyt sted. skal du trykke på Menu og vælge Indsæt > Tabel > Indsæt tabel. Hvis du vil markere celler i en tabel. kan du trykke på OK og gå videre til næste tekstfelt. og tryk på OK. All Rights Reserved..og talformatet. du vil bruge på det nye dias. skal du trykke på Skift+rulle til venstre.eks. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Gem > Gem præsentation eller Gem som.. trykke på Menu og vælge Indsæt > Tabel > Slet kolonne eller Slet række. Hvis du vil åbne dispositionsvisningen. skal du vælge en celle i den række eller kolonne. skal du markere diaset og trykke på tasten Enter. som du vil slette. trykke på Menu og vælge Indsæt > Tabel > Indsæt kolonne eller Indsæt række. Vælg det layout. højre. Du kan også tilføje dine egne noter. skal du markere tabellen ved at trykke på tasten Tab og derefter trykke på tasten Enter. når du skal oprette præsentationer. og tryk på Indsæt... hvorefter du vil tilføje et dias. Du kan aktivere et tekstfelt ved at trykke på tasten Tab og begynde at skrive. og vælg Formater og en valgmulighed i menuen. Hvis du vil føje rækker eller kolonner til en tabel. Du kan tilpasse objektets størrelse og rotere det. skal du trykke på Menu og vælge Indsæt > Billede. Hvis du vil gemme en præsentation. trykke på Menu og vælge Formater > Objekt. Indsættelse af tabeller Hvis du vil indsætte en tabel i en præsentation. Vælg det antal rækker og kolonner. og tryk på Indsæt. Hvis du vil åbne et dias til redigering. Noter. skal du trykke på Menu og vælge Vis > Disposition. Dispositionsvisning Dispositionsvisningen viser tekstindholdet i præsentationsdias og bruges til at organisere indholdet. billeder og tabeller. f. Copyright © 2005 Nokia. skal du trykke på Ctrl+Skift+rulle til venstre. du vil flytte. og trykke på Indsæt dias. Hvis du vil fjerne rækker eller kolonner fra en tabel. Tip: Hvis du vil ændre størrelsen på et objekt. som er blevet tilknyttet dias i præsentationen.. skal du vælge det dias. Du kan ændre skrifttype.. Disposition eller Diasmaster. Hvis du vil bruge en skabelon. og trykke på Flyt. skal du markere det dias. eller vælg en autofigur på listen... du vil have i tabellen. Der indsættes en ny kolonne til venstre for den markerede celle. Hvis du vil indsætte billeder eller autofigurer i en præsentation. billeder eller autofigurer..Præsentationer Oprettelse af præsentationer Hvis du vil oprette en ny præsentation. skal du markere det dias. indeholder forskellige visninger. For at flytte tekstfeltet i mindre trin skal du trykke på Ctrl+rulle med joysticket. Filen gemmes i PPT-format. Præsent. som du har indsat i et dias.eks. Hvis du vil ændre rækkefølgen for dias. skal du trykke på Menu og vælge Indsæt > Tekstboks. og der indsættes en ny række over den markerede celle. opad eller nedad. Tip: For at flytte tekstfeltet ind i diaset skal du vælge tekstfeltet med tasten Tab og rulle med joysticket. f. og trykke på Slet.

der styrer bestemte tekstegenskaber. skal du aktivere et tekstfelt ved at trykke på tasten Tab og begynde at skrive i tekstfeltet. kan du trykke på OK og gå videre til næste tekstfelt. Hvis du vil åbne diasmastervisningen. All Rights Reserved. kan du ændre diasmasteren i stedet for at ændre hvert enkelt dias.Præsentationer Hvis du vil åbne notevisningen. Du kan aktivere et tekstfelt ved at trykke på tasten Tab og begynde at skrive. kan du trykke på OK og gå videre til næste dias. Når du er klar. Diasmastervisning Diasmasteren er et dias. Hvis du vil tilføje en note. skal du trykke på Menu og vælge Vis > Diasmaster. skal du trykke på Menu og vælge Vis > Noter. Copyright © 2005 Nokia. Når du vil ændre udseendet af dine dias. skal du trykke på Næste og Forrige. Hvis du vil bevæge dig fra dias til dias. som er fælles for alle dias i en præsentation. hvis det er nødvendigt. Når du er klar. 58 .

om du ønsker. Du kan synkronisere dine kalenderdata med en kompatibel computer ved hjælp af PC Suite på produkt-cd-rom'en. • Status side — Du kan definere en farve og et symbol for posten. ikke et bestemt tidspunkt på dagen. da planlagte kalenderposter kan blive ændret. antal gentagelser samt eventuelt en slutdato. skal du vælge posten og trykke på Rediger. at posten skal gentages. hvor du ønsker. s. • Gentag side — Du kan angive.og sluttidspunkt. Ikonet føjes til posten.og opgavenoteposter er forskellige. åbnes dialogboksen for standardposter. som er sammenkædet med et bestemt tidspunkt. Notatposter vises ikke i Ugetidsplansvisning. All Rights Reserved. fjernes posten ikke fra kalenderen.11. Du kan også synkronisere kalenderdata med kompatible telefoner. at de tilgængelige indstillinger for møde-. Vælg den type post. Hvis du har en mødepost. hvis den er fuldført. De gentages hvert år. Du kan redigere detaljerne på de forskellige sider. Yderligere oplysninger om synkronisering finder du i vejledningen til PC Suite. at du har valgt den rigtige by i programmet Ur. som har en bestemt dato og et bestemt klokkeslæt. Definer indstillingerne på følgende sider: • Detaljer side — Du kan indtaste en beskrivelse og angive en dato for den pågældende post. Definer gentagelsestypen. 87. 59 . • Notatposter er tilknyttet en hel dag. Vælg Ja i feltet Tidsbestemt for at angive et specifikt start. • Opgavenoter hjælper dig med at huske dine opgaver. hvis du har angivet en forfaldsdato på siden Detaljer. når du har åbnet Kalender. definere status samt angive. Se "Dataoverf. når den aktuelle by ændres og befinder sig i en anden tidszone. Selvom du streger en post ud. Du kan strege en post ud. • Alarm side — Du kan indstille en alarm for posten. mærkedags. Når du påbegynder indtastningen. Bemærk. om du vil synkronisere posten. Vælg feltet Indstil alarm og Ja. at du kun kan indstille en alarm for en opgavenote. vises detaljerne for posten ikke til andre. når du opretter forbindelse til et netværk eller synkronisere din kalender. du vil oprette. De kan sorteres efter prioritet og organiseres på opgavelister. Tip: Sørg for. Du kan også indstille alarmer til kalenderposter. Hvis du ikke er helt sikker på status for en post. Angiv alarmtidspunktet og antallet af dage før posten. Kalenderikoner Alarm Følgende ikoner bruges i Kalender: Mærkedag Note Gentaget post Opgavenote Notat Foreløbig post Opgavenote med høj prioritet Opgavenote med lav prioritet Copyright © 2005 Nokia. Bemærk. Hvis du vil åbne og redigere en post. Kalender I Kalender kan du oprette og se planlagte begivenheder og aftaler. Kalender. • Mærkedagsposter hjælper dig med at huske fødselsdage og særlige datoer. og hvornår. at alarmen skal lyde. trykke på Menu og vælge Filer > Ny post. hvor du ønsker.". For at oprette en kalenderpost skal du vælge en dato. Hvis du vælger Privat i feltet Synkronisering. kan du i feltet Tidspunkt før indtaste det tidsrum før mødet. Tip: Du kan også oprette en kalenderpost ved at starte med at indtaste en post. • Noter side — Du kan indtaste yderligere oplysninger for kalenderposten. at alarmen skal lyde. notat-. kan du markere den som Foreløbig. Månedsvisning Oprettelse af kalenderposter Der findes fire typer af kalenderposter: • Mødeposter er poster.

.. Kun de foretrukne visninger vises.. For at redigere kalendervisninger skal du vælge en kalendervisning. på Ctrl+C for at kopiere og på Ctrl+V for at sætte ind. og trykke på Valg. Indtil i dag — Søger efter poster i fortiden... skal du åbne den besked.. Hvis du vil føje en modtaget kalenderpost til kalenderen. hvilken type post der skal slettes. skal du trykke på OK. Angiv datoerne i felterne Fra og Indtil. skal du vælge posten og trykke på tasten Tilbage. som indeholder kalenderposten. og tryk på Vælg. og tryk på Vælg. Indtast datoen for Indtil.. der indgår i beskrivelsen af posten. skal du trykke på Skift visning i en vilkårlig kalendervisning. Vælg den nye posttype på listen. Tryk på Valg for at definere flere kriterier. I visningen Søgeresultater kan du ændre den fundne post og åbne den tidligere åbnede kalendervisning. 60 . > Foretrukne visninger. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Send. Vælg en type af post.. fjernes posten ikke fra kalenderen. du søger efter. og trykke på Føj til kalender. Tryk på OK for at bekræfte valget. Tip: Tryk på mellemrumstasten på tastaturet for at gå til dags dato i de fleste kalendervisninger. Tryk på Gennemse for at få vist datoen i Månedsvisning.. angive datoen og trykke på OK. skal du vælge posten. Brugerdefineret — Gør det muligt at indstille din egen tidsperiode for søgningen. Tryk på I dag for at gå til dags dato. Hvis du vil sende en kalenderpost. vises den sidst på listen eller slet ikke. om kalenderposter skal slettes eller flyttes til en fil. All Rights Reserved. Hvis du vil angive de foretrukne visninger. hvis du ønsker yderligere oplysninger om redigering af indstillinger for en visning. Hvis du vil ændre typen for en åben post.. skal du trykke på Menu og vælge Funktioner > Flyt/slet. I feltet Fra kan du indtaste den dato. Tryk på Udført > Søg for at starte søgningen. Hvis du vil søge efter kalenderposter. Hvis du vælger Nej for en kalendervisning. hvor du vil have vist poster uden tidsangivelse i kalendervisningerne. På siden Generelt kan du vælge. du oftest vil komme til at bruge. trykke på Menu og vælge Post > Gennemstreget eller Foreløbig.. Månedsvisning I visningen Måned kan du rulle gennem dagene i en måned i rammen til venstre og se posterne for disse dage i rammen til højre. Du kan også begrænse søgningen til en bestemt tidsperiode: • • • • Hele kalenderen — Medtager alle poster i søgningen. Hvis du vil flytte eller slette flere kalenderposter. Hvis du vil slette en kalenderpost. skal du trykke på Menu og vælge Funktioner > Søg efter post. når du skifter visning ved at trykke gentagne gange på programknappen Kalender.. Tip: Tryk flere gange på programknappen Kalender for at skifte mellem kalendervisningerne. hvorfra du vil starte søgningen. Tryk på Ctrl+X for at klippe. Dags dato er markeret med en farvet firkant.Kalender Post uden tidsangivelse Hvis du vil strege en post ud eller markere den som foreløbig. Vælg afsendelsesmetoden. og den aktuelt valgte dato er fremhævet.. skal du trykke på Menu og vælge Post > Standardindstillinger.. På siden Detaljer kan du udvide søgningen og begrænse målgrupperne for søgningen på baggrund af grundlæggende kriterier. Hvis du enten vil flytte alle de markerede poster til en anden fil eller slette dem fra enheden. skal du trykke på Menu og vælge Funktioner > Generelle indstillinger. Copyright © 2005 Nokia. Fra i dag — Søger efter poster i fremtiden. Hvis du vil udvide søgekriterierne. Kalenderindstillinger Hvis du vil ændre de generelle kalenderindstillinger. skal du trykke på Menu og vælge Post > Skift posttype. Du kan også begrænse sletningen til et specifikt tidsrum. dage med planlagte begivenheder er markeret med fed skrift og blå farve. På siden Foretrukne visninger kan du ændre den rækkefølge. hvilken visning der skal åbnes. Hvis du vil åbne en bestemt dato i kalendervisningen. vælge Funktioner > Søg efter post. Selvom du streger en post ud. og definere. og angiv de værdier. Indtast de søgeord. Tip: Du kan også bruge genveje til at slette eller flytte kalenderposter. Vælg en visningstype på listen. Du kan angive. og tryk på Søg.. når du åbner programmet Kalender. skal du trykke på Gå til dato. som kalendervisningerne står opført i. Se hjælpefunktionen i enheden. Håndtering af kalenderposter Hvis du vil definere indstillinger for en standardpost. Kalendervisninger Hvis du vil skifte mellem de forskellige kalendervisninger. trykke på Menu og vælge Vis > Indstillinger.. og vælge. skal du trykke på Menu. skal du trykke på Menu og vælge Funktioner > Generelle indstillinger.

Årsoversigtsvisning Visningen Årsoversigt viser tidsplanen for det valgte år... Kalenderfiler Hvis du vil oprette en ny kalenderfil. skal du vælge posten og trykke på Rediger. Kun poster med farver vises. skal du trykke på tasten Tab. Posterne grupperes i tidsbokse i forhold til deres starttidspunkt..Kalender Tryk på tasten Tab for at skifte mellem dagene i en måned og dagens poster. Vælg en placering til kalenderfilen. Hvis du vil oprette en ny opgaveliste. Rul til venstre eller højre for at få vist den forrige eller den næste dag. Hvis du vil definere en farve for en post. om opgavenoter kun skal være synlige på opgavelister eller i alle kalendervisninger. betyder 1/3. Vælg en placering til den nye fil.. Ingen andre poster vises. Vælg siden Status og feltet Markering med farve/symbol.. På siden Detaljer skal du indtaste navnet. Tryk på tasten Tab for at se en oversigt over alle opgavelisterne.. Tip: Du kan vælge forskellige linjefarver til forskellige typer af poster. Hvis du vil åbne en anden kalender.. F. Sidetallet i øverste højre hjørne indikerer opgavelistens placering i forhold til andre opgavelister. Dagsvisning Visningen Dag viser begivenhederne for den valgte dag.. bruge en grøn linje til fritidsaktiviteter og en rød linje til forretningsrejser for at kunne danne dig et hurtigt overblik over dine aktiviteter i løbet af en uge. Rul til den kalenderfil. vises kun en af farverne.. Ugevisning Visningen Uge viser begivenhederne for den valgte uge i syv bokse. Tallene til højre for postens beskrivelse angiver antallet af poster i denne tidsboks. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Flere valg > Gem som. Hvis en tidsboks indeholder poster. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Ny opgaveliste.. Vælg siden Dato og feltet Første ugedag. at du får vist den første opgaveliste ud af seks. Hvis der er flere farver på samme dag. Opgavelistevisning I visningen Opgavelister kan du få vist og oprette lister. Ugetidsplansvisning Visningen Ugetidsplan viser reserverede timer for den valgte uge. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Flere valg > Ny kalender. og angiv et navn til filen...eks.og ugevisningerne. Tip: Hvis du hurtigt vil vælge en anden dato i dags. placeringen og sorteringsrækkefølgen for opgavelisten. F. På siden Synlighed kan du definere. hvis indhold du vil importere. betyder 1/6. Tryk på OK... at du får vist detaljerne for den første af i alt tre poster. Tryk på OK. Mærkedagsvisning Visningen Mærkedage viser mærkedage for fire måneder ad gangen. som indeholder opgavenoter. Hvis en tidsboks indeholder mere end en post. Hvis du vil gemme den aktuelt åbne kalenderfil som en ny fil. der markerer alle syv dage. Tip: Hvis du vil ændre antallet af måneder. og angiv et navn til filen. skal du trykke på Menu og vælge Vis > Indstillinger. All Rights Reserved. Kun poster med tidsangivelse vises. viser den tværgående linje nederst i ugetidsplanen detaljerne for posten. og i hvilken tidsplacering du vil have vist opgavenoterne i kalendervisninger.eks. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Flere valg > Åbn kalender. Du kan godt have mere end én kalenderfil i brug. Du kan f. vælge den ønskede dato og trykke på tasten Enter. der skal vises i mærkedagsvisningen. Hvis du vil føje indholdet i en kalenderfil til den aktuelt åbne kalender.eks. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Flere valg > Importer. 61 . Tip: Vælg Skrivebord > Funktioner > Kontrolpanel > Generelt > Regionale indstillinger for at ændre startdagen for hver uge. kan du få vist en oversigt over alle posterne ved at trykke på tasten Tab. Copyright © 2005 Nokia.. Dags dato er markeret med en farvet firkant.. Rul til venstre eller højre for at få vist den foregående eller den næste liste.

skal du trykke på Menu og vælge Funktioner > Indstillinger. vil "mobile enheder" kun foretage søgning efter dette udtryk I visningen Søgeresultater kan du åbne og slette de fundne filer og mapper samt flytte. hvor du vil oprette den nye fil eller mappe. Der åbnes en visning med alle de undermapper og filer. så den optræder i skjult tilstand. skal du trykke på Menu og vælge Vis > Sorter efter eller Sorteringsrækkefølge. C:\Filer\ og C:\Filer\Skabeloner\.. Vælg afsendelsesmetoden. som enheden opretter ved første opstart. Indtast navnet. For at udvide og skjule mapper skal du rulle til højre og venstre med joysticket.12. Håndtering af filer og mapper Hvis du vil åbne en mappe. Hvis du vil gå et niveau op. at du kun kan åbne en fil ad gangen... I venstre ramme i visningen Filhåndtering kan du navigere til og vælge mapper. Vælg en af de tilgængelige valgmuligheder. trykke på Menu og vælge Filer > Send. Hvis du vil sende en fil. Copyright © 2005 Nokia. så du ikke kommer til at slette eller flytte vigtige systemfiler. skal du vælge feltet Skrivebeskyttet og vælge Ja.eks. tryk på Menu. Gå til Skrivebord > Arbejde > Filhåndtering. trykke på Menu og vælge Filer > Tilføj på Skrivebord.. Det anbefales. f. Tip: Hvis du vil have vist skjulte filer. at der bliver redigeret i filen eller mappen.. 62 . trykke på Menu og vælge Rediger > Klip eller Kopier. skal du vælge filen eller mappen. hvilket kan medføre funktionsfejl i softwaren. Hvis du vil ændre indstillingerne for Filhåndtering. skal du vælge filen eller mappen. All Rights Reserved. der findes i den overordnede mappe. og vælge Filer > Ny mappe eller Ny fil. skal du vælge feltet Skjult og Ja. skal du vælge mappen og trykke på Åbn. du vil føje genvejen til. omdøbe og sortere dem. Tip: Du kan også flytte filer eller mapper ved at trykke på Flyt. Hvis du vil forhindre. Hvis du vil åbne en fil. Hvis du vil føje en genvej til Skrivebord. som du søger efter. kopiere. skal du vælge og trykke på Åbn.. en mappe eller et drev.. der findes i navnet på filen eller mappen. skal du navigere til den placering. Indtast den tekst. Hvis du vil oprette en ny fil eller mappe. skal du vælge filen eller mappen. Hvis du vil slette filer eller mapper. I Filhåndtering kan du definere. skal du trykke på Menu og vælge Funktioner > Søg. trykke på Menu og vælge Filer > Omdøb. Hvis du vil omdøbe filer eller mapper. skal du trykke på Menu og vælge Vis > Vis alle filer. Brug følgende valg til at søge efter filer og mapper: • jokertegn: ? for alle tegn og * for alle strenge • operatorer: OG. Hvis du vil åbne den overordnede mappe. om du vil have mulighed for at navigere rundt i systemrodmappen og alle dens mapper og filer. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Egenskaber. Vælg de programgrupper. Tip: Det tilrådes at skjule systemrodmappen. Hvis du vil sortere filer og mapper. skal du vælge mappen og trykke på Åbn. Hvis du vil søge efter filer og mapper. Hvis du vil se og ændre egenskaberne for en fil. Naviger derefter til den placering. Indtast det nye navn. Hvis du vil flytte eller kopiere filer eller mapper. Hvis du vil ændre en fil. IKKE • anførselstegn: f.. skal du vælge filen. Tryk på tasten Tab for at bevæge dig fra ramme til ramme. hvor du vil indsætte filen eller mappen.. og vælg Rediger > Sæt ind. og tryk på OK. at du ikke ændrer navnene på standardmapperne. Filhåndtering I Filhåndtering kan du håndtere filernes og mappernes indhold og egenskaber.eks. ELLER. skal du vælge og trykke på Åbn.. Tryk på Valg for at ændre placeringen eller udvide søgekriterierne. Tryk på Luk mappe for at vende tilbage til hovedvisningen.. skal du vælge filen eller mappen og trykke på Slet.. Filen åbnes i det relevante program. Standardmapper er mapper. skal du vælge filen og trykke på Åbn.. Hvis du vil åbne en undermappe. I højre ramme kan du åbne undermapper og filer. og tryk på Omdøb.. Bemærk. og tryk på Søg. Sikkerhed på hukommelseskortet Du kan beskytte et hukommelseskort med en adgangskode for at forhindre uautoriseret adgang til hukommelseskortet..

indtast derefter den nye adgangskode.. All Rights Reserved. Hvis du vil fjerne adgangskoden fra hukommelseskortet. Det er ikke alle hukommelseskort.Filhåndtering Hvis du vil beskytte hukommelseskortet med en adgangskode. Alle data på hukommelseskortet slettes permanent.kopi". der understøtter adgangskodebeskyttelse. Adgangskoden gemmes i enheden. og du behøver ikke at indtaste den igen.. eller Gendan fra hukommelseskort. og tryk på OK. så du kan bruge begge typer bogstaver.. s. skal du trykke på Menu og vælge Hukommelseskort > Sikkerhed > Fjern adgangskode.. Hvis du vil sikkerhedskopiere eller gendanne data til eller fra et hukommelseskort. og tryk på Fjern.. Se "Sikkerh.. Adgangskoden kan have en længde på op til 8 tegn. Copyright © 2005 Nokia.... skal du trykke på Menu og vælge Hukommelseskort > Sikkerhedskopi på hukommelseskort. Tip: Adgangskoden skelner mellem små og store bogstaver. Hvis du vil formatere et hukommelseskort. mens du bruger hukommelseskortet på den samme enhed.. skal du trykke på Menu og vælge Hukommelseskort > Sikkerhed > Skift adgangskode... bekræft den.. 63 . 86. Indtast den nuværende adgangskode. Hvis du bruger hukommelseskortet i en anden enhed. skal du trykke på Menu og vælge Hukommelseskort > Formater hukommelseskort. Du kan også bruge tal. bliver du bedt om at angive adgangskoden. Indtast den nuværende adgangskode (hvis der allerede er angivet en kode)..

skal du vælge Generelt > Dato og klokkeslæt. kan du også trykke på Gennemse for at åbne en månedstabel. Du kan ændre indstillingerne på siderne Tid og Dato. Kontrolpanel I Kontrolpanel kan du definere og ændre forskellige indstillinger på enheden. Tal side Definer følgende: • Decimaltegn — Vælg det tegn. Hvis du vil definere regionale indstillinger. Første ugedag — Angiv ugens første dag. Når du indstiller datoen. da de kan blive påvirket af Automatisk opdatering af klokkeslæt. Regionale indstillinger Du kan definere formatet for lokal tid. skal du vælge Generelt > Regionale indstillinger og vælge den relevante side. Tid side Definer følgende: • Klokkeslætsformat — Vælg 12-timers. Gå til Skrivebord > Funktioner > Kontrolpanel. Kontrolpanel.eller 24-timers-systemet for uret.og sluttidspunkterne i kalenderposterne vises i lokal tid. der anvendes af programmer som f. Kalender og Ur. skal du vælge. All Rights Reserved. måneder og år. ændres den aktuelle by også i programmet Ur. Hvis du ændrer disse indstillinger. • Am/pm-format — Hvis du valgte 12-timers-formatet i det forrige felt. Tip: Kontroller alle alarmer og planlagte kalenderposter. hovedvisning Generelt Gå til Skrivebord > Funktioner > Kontrolpanel > Generelt. nummerering og valuta. Dato og klokkeslæt Du kan ændre det klokkeslæt og den dato. I feltet Automatisk opdatering af klokkeslæt skal du vælge Til.13. skal du trykke på Menu og vælge Vis > Zoom ind. Separator — Vælg symbolet. dato. der adskiller timer og minutter. som adskiller dage. og start. Vælg Generelt > Dato og klokkeslæt for at anvende sommertid. Hvis tidszonen ændrer sig. Tip: Vælg Generelt > Regionale indstillinger for at ændre klokkeslæts. Hvis du vil indstille det aktuelle klokkeslæt og den aktuelle dato.og datoformatet. vælge felterne Tid og Dato og indtaste tallene. før indstillingen træder i kraft. • Separator — Vælg det symbol. Hvis du vil zoome ind i Kontrolpanelvisning. Copyright © 2005 Nokia. Enheden skal genstartes. Hvis du vil åbne et program i Kontrolpanel. Klokkeslæt.eks. hvis du har valgt Til i feltet Automatisk opdatering af klokkeslæt. der skal bruges som decimalpunkt. hvordan 12-timers-uret skal vises. Bemærk. skal du vælge en af mapperne i venstre ramme og derefter det relevante element i højre ramme. Hverdage — Definer. 64 . påvirkes betjeningen af flere programmer på enheden. hvor du kan vælge en dato. måneder og år. dato og tidszoneoplysninger opdateres i enheden ud fra mobiltelefonnetværket (netværkstjeneste). Dato side • • • • Definer følgende: Datoformat — Vælg rækkefølgen for dage. hvilke af ugens dage er arbejdsdage. at du ikke kan aktivere sommertid. I feltet Sommertid skal du vælge Til for at anvende systemets sommertidsindstilling. Vælg Generelt > Dato og klokkeslæt for at opdatere dato og klokkeslæt automatisk.

for ekstraudstyr Hvis du vil lade enheden besvare telefonopkald automatisk. 65 . vælg programmet. og tryk på Skift. om du vil bruge tegn til at adskille tusinder. Copyright © 2005 Nokia. • Måleenheder — Vælg enten metriske eller ikke-metriske enheder til længdemål. og i feltet Baggrund skal du derefter vælge Ja. når du tilslutter ekstraudstyr til enheden. Hvis du vil aktivere TTY (Teletypewriter). I feltet Automatisk svar skal du vælge Til. Bemærk. På siden Farve kan du vælge feltet Farveskemaer. når du trykker på tasten My own. skal du vælge Generelt > Indstil. Tip: Du kan også justere lysstyrken ved at trykke på Chr+mellemrum. der skal bruges til at adskille tusinder og hundreder. for ekstraudstyr. Lysstyrke — Tryk på + eller . Vælg Aktiv for at vælge den aktuelt aktive profil. hvordan negative valutabeløb skal vises. Negativt værdiformat — Definer. Pauseskærm — Vælg en tidsperiode. hvorefter displayet automatisk skal slukkes.for at øge eller mindske mængden af hvid. vælge et af farvesættene og trykke på Udført. at det som standard kun er billedfiler. skal du vælge Generelt > Skærm og vælge siden Markørindstillinger. Datahåndtering Gå til Skrivebord > Funktioner > Kontrolpanel > Datahåndtering. for ekstraudstyr. hvor hurtigt markøren skal bevæge sig. når der er ekstraudstyr i brug. og tryk på Udført. der vises. I feltet Lys på coverdisplay skal du vælge Altid til.for at øge eller mindske forskellen mellem de lyseste og mørkeste områder på skærmen. for ekstraudstyr. Bilsæt eller TTY på listen og trykke på Rediger. hvis enheden forbliver inaktiv. Valuta side • • • • Definer følgende: Valutasymbol — Indtast symbolet for den anvendte valuta. All Rights Reserved. Forudinstallerede baggrunde vises i dialogboksen Vælg baggrund. Vælg det nye sprog på listen. Hvis du vil definere markørhastigheden og -accelerationen. som farverne skal indeholde. Symbolplacering — Definer valutasymbolets placering og afstand samt antallet af valutaenheder. når du bevæger den hurtigere. Tryk på Vælg. Teleslynge eller Bilsæt på listen og trykke på Rediger. vælge TTY på listen og trykke på Rediger. skal du vælge Generelt > Indstil. vælge Headset. Hvis du vil vælge den profil. Lysstyrkeperiode — Vælg en tidsperiode. hvilket program der skal startes. vælge Headset. Vælg feltet Billedfil. hvorefter displayet skal nedtones. vælge Bilsæt på listen og trykke på Rediger. Angiv. Skift profil i feltet Standardprofil. Baggrund Vælg Generelt > Baggrund for at ændre baggrundsbilledet på displayet i Communicator. • Tusindtalsseparator — Vælg det tegn. der skal aktiveres.Kontrolpanel • Tusindtalsseparator — Vælg. Indstil. Tryk på Eksempel for at få vist det valgte billede. Display Vælg Generelt > Skærm for at definere kontrasten og lysstyrken på displayet. som skal bruges til valutatal. Teleslynge. og tryk på Udført. Antal decimaler — Definer antallet af decimaler. Tryk på Genstart for at genstarte enheden. Vælg først siden Skrivebord. skal du vælge Generelt > Indstil. når enheden er tilsluttet et bilsæt. hvis der ikke har været nogen tastetryk i denne periode. og hvor meget den skal accelerere. Hvis du vil holde lyset på coverenheden tændt. Tryk på Vis alle filer for at få vist andre filtyper. I feltet TTY er aktiv skal du vælge Ja. Du kan ændre baggrundsbilledet på displayet i coverenheden på samme måde på siden Cover. skal du vælge Generelt > Indstil. Sprog på enhed Vælg Generelt > Sprog på enhed for at ændre sproget på enheden. Vælg Generelt > Skærm for at definere farvesættet til dialogbokse og knapper. Tasten My own Vælg Generelt > My own-tast for at angive. Tryk på Gennemse for at søge efter andre filer. for ekstraudstyr. • • • • Definer følgende: Kontrastniveau — Tryk på + eller .

Vælg softwaren på listen. ikke blot opdateringen. Se "Installation af programmer og software". Efter installationen vil du muligvis kun kunne fjerne hele softwarepakken. Hvis du vælger den. som du vil indsætte indholdet i. og indtast det antal dage. Du kan få vist mængden af ledig hukommelse og hukommelsesforbruget for forskellige elementer på enheden og hukommelseskortet. Bemærk. Hvis en anden softwarepakke afhænger af den softwarepakke. der kræves. at den skal fjernes. • Installer program — Angiv. der er blevet installeret og fjernet. Du kan ikke installere programmer i Programstyring. På siderne Netværkstilladelser og Beskyttelsestilladelser kan du tillade eller begrænse adgang til bestemte funktioner i programmet. og tryk på Detaljer. Hvis du vil se en installationslog. Hvis der opstår problemer med enheden efter installation af en softwarepakke. Indstil Slet sendt post til Automatisk. Når du åbner Programstyring. viser siden Installeret software en oversigt over alle de softwarepakker. hvilken softwarepakke der kan være årsag til problemet. Sikkerh. med softwarens navn. s. Ændring af installationsindstillinger Hvis du vil ændre installationsindstillingerne. 66 . type og størrelse. Hvis du vil fjerne installationen af programmer eller komponenter. skal du vælge Datahåndtering > Programstyring. skal du ikke vælge denne valgmulighed. og tryk på Detaljer. er det kun programmer med godkendte certifikater. kan du muligvis ikke længere åbne filer. Du kan vælge mellem de valgmuligheder. hvilke typer programmer du vil installere. samt installations. Bemærk. skal du vælge Datahåndtering > Hukommelse. 86. Bemærk. Du kan finde yderligere oplysninger i dokumentationen til den installerede softwarepakke. der drejer sig om softwareinstallation. Tryk på Kopier. skal du vælge Datahåndtering > Beskedværktøjer og vælge Lagring af sendt post. tryk på Fjern.kopi".og fjernelsesdatoen. Hvis du vil gemme indholdet af en installationslog. skal du vælge Datahåndtering > Programstyring og vælge siden Indstillinger. du har fjernet. Der vises en oversigt over den software.kort. Hvis du vil skifte mellem statistikker for enhedens hukommelse og hukommelseskortet. og bekræft. Se "Sikkerh. skal du vælge Datahåndtering > Programstyring og vælge siden Installationslog. versionsnummer. skal du sørge for. Du kan også angive installationsindstillinger. Vælg et program eller en komponent på listen. at visse softwarepakker opdaterer eksisterende software. Hvis du vil se oplysninger om en installeret softwarepakke. • Slet kildefil efter installation — Hvis du vælger Ja. som forårsages af softwarepakker. hvorefter enheden skal tømme mappen. Hvis du vælger Kun certificerede. at denne indstilling kun gælder for programmer i operativsystemet Symbian (SIS-filer). Copyright © 2005 Nokia. Angivelse af sikkerhedsindstillinger for Java-programmer Hvis du vil ændre sikkerhedsindstillingerne i et Java-program. Tip: For at undgå lav hukommelsesstatus bør du jævnligt slette eller overføre data til et hukommelseskort eller en pc. der kan installeres. hvis softwarepakken indeholder flere sprogversioner af softwaren. skal du vælge Datahåndtering > Programstyring og vælge siden Installeret software. Vælg et Java-program på listen. 88. der ikke er kompatible med hinanden. du vil installere. der er blevet installeret. som indeholder den softwarepakke. Hvis du henter softwarepakker ved hjælp af internetbrowseren. kan du bruge denne oversigt til at finde ud af. All Rights Reserved. s. du har fjernet. skal du vælge Datahåndtering > Programstyring og vælge siden Installeret software. vil den anden softwarepakke ikke længere fungere. skal du vælge Datahåndtering > Programstyring og vælge siden Installationslog. at hvis du fjerner softwaren. slettes softwarepakkens installationsfil fra enheden efter installation. Beskedværktøjer Hvis du vil tømme mappen Sendte beskeder i Beskeder automatisk. skal du vælge Datahåndtering > Hukommelse og trykke på Enhed eller Hukom. og åbn det program.kopi Hukommelse Hvis du vil se hukommelsesforbruget. at du har en kopi af installationsfilen til softwarepakken på en kompatibel pc eller på en cd-rom. Oplysningerne på denne oversigt kan også bruges til at lokalisere problemer. Hvis du fjerner en softwarepakke. • Foretrukkent sprog — Vælg den sprogversion.Kontrolpanel Programstyring I Programstyring kan du få vist oplysninger om installerede programmer eller fjerne dem fra enheden. kan dette være med til at reducere den mængde lagringsplads. som er oprettet i denne software. kan du kun geninstallere den ved at bruge den oprindelige softwarepakkefil eller ved at gendanne en komplet sikkerhedskopi. Hvis du vil gemme installationsfilen til softwarepakken med henblik på en mulig geninstallation.

og tryk på Rediger. som er sluttet til et bilsæt og understøtter Bluetooth Definer følgende: Du kan justere og tilpasse enhedens toner til forskellige begivenheder. 27. der er sluttet til bilsættet. 67 . Tryk på Slet nu for at slette beskederne. Hvis du har to forskellige telefonlinjer i brug. skal du trykke på Gennemse for at søge efter filen. Tryk på Afspil for at lytte til den valgte tone. Aktiver Bluetooth i din smartphone. hvordan du slutter telefoner til bilsæt. s. Brug af SIM-adgangsprofilen 1. • Ringetone — Tryk på Skift for at vælge en ringetone på listen. Vælg en profil på listen. Det betyder.og faxbeskeder.nokia. der er tilsluttet et bilsæt. Telefon Gå til Skrivebord > Funktioner > Kontrolpanel > Telefon.eks. og om. kan du angive en ringetone til hver linje. Aktiver Bluetooth i telefonen. • Navn — Du kan omdøbe en profil og navngive den efter eget ønske. • Meddelelsestoner — Angiv tonerne. skal du vælge Telefon > Profilindstillinger. Du kan finde yderligere oplysninger i brugervejledningen til telefonen. multimedie. Vælg siden Indstillinger. hvilke telefoner der er kompatible med din smartphone. • Telefontastaturtone — Angiv lydstyrken for coverenhedens tastatur. s. der er mere end to uger gamle. Rul til Fjernadgang til SIM. 28. som skal bruges til alarmen. som du har angivet i Kontakter. Gå til Skrivebord > Funktioner > Kontrolpanel > Forbindelser > Bluetooth. til at starte en søgning efter kompatible enheder. som vises i displayet på telefonen.Kontrolpanel Hvis du vil slette beskeder fra enheden. miljøer og opkaldsgrupper. der er sluttet til bilsættet. er ved at løbe tør for strøm. • Personlige toner — Vælg Til. Vælg din smartphone på listen over kompatible enheder. og vælg Ja. SIM-adgangsprofil Med SIM-adgangsprofilen kan du få adgang til SIM-kortet i din smartphone fra en kompatibel telefon. og vælg den e-mail. på www. Andre indstillinger — Se "Opkalds-. Forbindelser mellem din smartphone og telefonen.og telefonlinjeindstillinger". som tilhører en udvalgt kontaktgruppe. I feltet Godkendelse af enhed skal du vælge Ja. Gå til Skrivebord > Funktioner > Kontrolpanel > Forbindelser > Bluetooth. som skal udsendes fra enheden. netværks. • En kompatibel telefon. og tryk på Rediger. når der modtages opkald fra telefonnumre. All Rights Reserved. at det ikke er alle indstillinger. Vælg Slet e-mails lokalt. der er tilsluttet et bilsæt. hvis du vil bruge de personlige ringetoner for andre personer. der er sluttet til bilsættet. hvis batteriet f. Taleopkaldsspærring — Se "Opkaldsspærring". 25. For at kunne bruge SIM-adgangsprofilen har du brug for: • Et gyldigt SIM-kort i din smartphone Se "Bluetooth". s. På samme måde kan du angive en alarmtone til kalenderalarmer og modtagne tekst-. 31. • Afspil ringetone for — Du kan angive. 27.eks. Tryk på Ny for at oprette en ny profil. • Ringetype — Hvis du vælger Stigende. Telefonsvarere — Se "Indstillinger for telefonsvarer". 90. Se også brugervejledningen til telefonen. at enheden kun skal ringe. s. • • • • • Hurtigkald — Se "Hurtigkald ". • Uralarm — Vælg en alarmtone. slette alle e-mail-beskeder eller kun e-mail-beskeder. 2. der er sluttet til bilsættet. Se "Sådan undgås lav hukommelsesstatus". Profilindstillinger Hvis du vil ændre en profil. Bemærk. Definer indstillingerne på de forskellige sider i dialogboksen Profilindstillinger. 4. Omstil taleopkald — Se "Omstilling af opkald". Angiv den Bluetooth-adgangskode. Indgående telefonopkald fra personer uden for denne gruppe får tildelt et lydløst signal. skal du vælge Datahåndtering > Beskedværktøjer. Brug telefonen. starter ringestyrken fra niveau 1 og stiger niveau for niveau op til det angivne lydstyrkeniveau. der er sluttet til et bilsæt. Hvis lydfilen er gemt på hukommelseskortet eller i en anden mappe. 5. på din smartphone for at oprette en binding mellem enhederne. 26. 7. s. Profilerne Generelt og Offline kan ikke omdøbes. Du kan finde yderligere oplysninger om. rul til Bluetooth er aktiv. der er sluttet til et bilsæt. s.com. 3. du vil slette. • Tastaturtone — Angiv lydstyrken for tastaturet til Communicator. der er sluttet til et bilsæt. der kan ændres for alle profiler. og vælg Aktiveret. kan oprettes uden Copyright © 2005 Nokia. 6. Du kan f. Godkend telefonen. s. og vælg siden Forbundne enheder. at du ikke skal bruge et separat SIM-kort til at få adgang til data på SIM-kortet og oprette forbindelse til GSMnetværket. Vælg telefonen.

Hvis du vil kontrollere. Tip: Hvis du allerede har haft adgang til SIM-kortet fra telefonen. undtagen til hjemland — Hvis du har aktiveret international roaming hos netværksoperatøren. med den aktive brugerprofil. når du befinder dig uden for dit hjemland. • Ved ingen forbindelse — Når indstillingen er aktiveret. om omstillingen er aktiv. vælge omstillingsindstillingen og trykke på Kontroller status. skal du vælge Telefon > Omstil dataopkald eller Omstil. og den automatiske godkendelse aktiveres. kan der ikke foretages opkald til andre lande eller områder. kan du ikke foretage internationale opkald i udlandet med undtagelse af opkald til dit hjemland. Se "Redigering af faxindstillinger".eller faxopkald. skal forbindelsesanmodninger fra denne enhed accepteres separat hver gang. omstilles indgående opkald. søger telefonen. Du kan dog godt bruge de programmer i displayet i Communicator.eller faxopkaldstyper. omstilles indgående opkald.eller faxopkald. • Ved intet svar — Når indstillingen er aktiveret.og faxopkald til et andet telefonnummer. 68 .og faxopkald (netværkstjeneste) Opkaldsspærring giver dig mulighed for at begrænse foretagelse og modtagelse af opkald. der er sluttet til bilsættet. og trykke på Omstilling af data. 39. hvis du er optaget af et andet opkald. kan der ikke foretages opkald. af faxopkald. finde din smartphone og automatisk oprette forbindelse til GSM-netværket. skal du vælge Telefon > Omstil dataopkald eller Omstil. når i udlandet — Når indstillingen er aktiveret. skal du vælge Telefon > Dataopkaldsspærring eller Faxopkaldsspærring.eller faxopkald. s. s. der er sluttet til bilsættet. automatisk efter enheden med SIM-kortet. som ikke har brug for netværks. • Ved ingen kontakt — Denne indstilling aktiverer følgende med en enkelt handling: Ved optaget. når du drejer tændingsnøglen i bilen. Gå til Skrivebord > Funktioner > Kontrolpanel > Beskeder. af faxopkald. Definer følgende: • • • • Udgående opkald — Når indstillingen er aktiveret. skal du trykke på Menu. skal du vælge Telefon > Dataopkaldsspærring eller Faxopkaldsspærring.og faxopkald (netværkstjeneste) Omstilling af opkald giver dig mulighed for at viderestille indgående data. som kan fås hos tjenesteudbyderen. skal du bruge en spærringsadgangskode. Når du har aktiveret SIM-adgangsprofilen. Se "Indstillinger for SMS-beskeder". Hvis du vil annullere alle omstillinger af data. Hvis du vil annullere alle spærringer af data. skal du vælge Telefon > Dataopkaldsspærring eller Faxopkaldsspærring og trykke på Annuller alle. Hvis du vælger Nej. kan der ikke modtages opkald. • Ved optaget — Når indstillingen er aktiveret. 38.eller SIM-tjenester. vælge spærringsindstillingen og trykke på Kontroller status. Beskeder Copyright © 2005 Nokia. Hvis du vil kontrollere den aktuelle status for spærringsindstillingen. 36. omstilles indgående opkald. kan der ikke modtages opkald. All Rights Reserved. skal du vælge Telefon > Omstil dataopkald eller Omstil. Hvis enheden er din smartphone. • Internationale. Hvis du vil forhindre eller tillade bestemte data. Hvis du vil afslutte SIM-adgangsforbindelsen via Bluetooth fra din smartphone. Definer følgende: • Alle opkald — Når indstillingen er aktiveret. Indgående opkald — Når indstillingen er aktiveret. når enheden er slukket eller befinder sig uden for netværksområdet. vil telefonen. Indgående. Spærring af data. omstilles alle indgående opkald. kan du ikke bruge coverenheden i din smartphone. hvis du ikke besvarer dem inden for en bestemt tidsperiode.Kontrolpanel separat accept eller godkendelse. af faxopkald og trykke på Annuller alle. s. der er sluttet til bilsættet. vælge Afslut profil for fjern-SIM og OK. Internationale opkald — Når indstillingen er aktiveret. Ved ingen forbindelse og Ved intet svar. Hvis du vil ændre disse indstillinger. Hvis du vil omstille data. Se "Kontoindstillinger for MMS-beskeder".

når der er fundet et netværk. netværkets navn og forbindelsens sikkerhed og kvalitet. • Internetopsætning — Se "Internetopsætning". hvis du vil modtage alle tjenestebeskeder i Indbakke. 90. På siden Status kan du få vist forbindelsesstatus. 69 . 72. samt den radiofrekvenskanal. Tryk på Aldrig for at reducere batteriforbruget. hvordan hver indstilling vil påvirke systemets ydeevne. • TX-strømniveau — Angiv det batteriniveau. de anvender. skal du vælge Forbindelser > Trådløst LAN og vælge siden Netværk. trådløse LAN-adgangspunkter eller ad hoc-netværk. Vælg Automatisk. Vælg siden Indstillinger. • RTS-grænse — Bestemmer den datapakkestørrelse. Hvert af disse moduler kan ændres sammen med internetadgangspunkterne. • Netværk — Vælg dette for at få vist alle tilgængelige trådløse LAN-netværk og signalstyrken for hvert netværk. Siden indeholder en liste over de installerede EAP-moduler. hvorpå du vil konfigurere et ad hoc-netværk. hvis det kræves af Copyright © 2005 Nokia. kan du vælge Deaktiveret. • Lang forsøgsgrænse — Angiv det maksimale antal transmissionsforsøg for en ramme. skal du vælge Forbindelser > Trådløst LAN og vælge siden Sikkerhed. Trådløst LAN Vælg Forbindelser > Trådløst LAN for at få vist status for den trådløse LAN-forbindelse. Definer følgende: • Automatisk konfiguration — Vælg Fra. s. Definer følgende: • Baggrundsscanningsinterval — Angiv. hvis størrelse er under eller lig med RTS-grænsen. Hvis du vælger Deaktiveret. Der skal bruges et internetadgangspunkt til at oprette forbindelse til internettet. som indeholder alle de grundlæggende indstillinger. Du bør ikke ændre indstillingerne manuelt. hvortil du vil oprette et internetadgangspunkt. Vælg Nej for at ignorere alle tjenestebeskeder. Tryk på OK. I feltet Modtagelse: skal du vælge Ja. og tryk på Avancerede indstillinger. hvis de automatiske indstillinger ikke anvendes. Hvis du vil oprette et grundlæggende internetadgangspunkt. og tryk på Opret adgangspunkt. • Kort forsøgsgrænse — Angiv det maksimale antal transmissionsforsøg for en ramme. Du kan ændre de indstillinger. skal du vælge Forbindelser > Trådløst LAN og vælge siden Netværk. skal du vælge Forbindelser > Trådløst LAN og vælge siden Indstillinger. øges strømforbruget ved brug af en trådløs LAN-forbindelse. der er fælles for alle trådløse LAN-forbindelser. Tryk på OK. • Adgangspunkter — Vælg dette for at få vist de trådløse LAN-adgangspunkter. Vælg Forbindelser > Trådløst LAN for at ændre avancerede indstillinger for trådløs LAN. som bruges i en trådløs LANforbindelse til at formidle portadgangsanmodninger mellem trådløse enheder. I feltet Vis skal du vælge det ønskede netværkselement og trykke på Vis detaljer. inden pakken sendes. skal du vælge Beskeder > Servicebesked.og godkendelsesindstillinger for tjenestebeskeder. s. hvis du ønsker at få tildelt en tilgængelig kanal automatisk. Vælg det netværk eller det trådløse LAN-adgangspunkt. hvis du vil angive de avancerede indstillinger for trådløs LAN manuelt. Angivelse af indstillinger for trådløs LAN Hvis du vil ændre de generelle indstillinger for trådløs LAN. hvis størrelse overstiger RTS-grænsen (Request To Send). All Rights Reserved. Vælg et modul. at enheden skal søge efter tilgængelige netværk. hvorved det trådløse LAN-adgangspunkt udsender en afsendelsesanmodning. der skal anvendes under overførsel af data Tryk på Gendan standarder for at bruge de oprindelige fabriksindstillinger. hvorefter du bliver bedt om WEP-nøglen eller WPA/WPA2-indstillingerne. Systemets ydeevne kan blive drastisk reduceret. Forbindelser Gå til Skrivebord > Funktioner > Kontrolpanel > Forbindelser. som lige nu er inden for rækkevidde og tilgængelige. • Ad hoc-netværk — Vælg dette for at få vist de tilgængelige ad hoc-netværk. trådløse LAN-adgangspunkter og godkendelsesservere. hvor ofte du ønsker. Oprettelse af et grundlæggende internetadgangspunkt til en trådløs LAN Du kan hurtigt oprette et internetadgangspunkt. • Bluetooth — Se "Bluetooth".Kontrolpanel Servicebesked Hvis du vil redigere modtagelses. medmindre du er sikker på. Hvis du vil have vist detaljer om sikkerhedsmoduler til EAP (Extensible Authentication Protocol). • WLAN-strømbesparelse — Hvis du har problemer med at oprette en trådløs LAN-forbindelse. Ikonet for trådløs LAN vises i indikatorområdet. • Ad hoc-kanal — Angiv den radiofrekvenskanal. og tryk på Vis detaljer. Hvis du vil have vist oplysninger om netværk.

• Timeout på server — Angiv. Sikkerhed Sikkerhed på enheden Du kan ændre sikkerhedsindstillingerne for PIN-koden. Hvis netværket ikke kræver disse sikkerhedsindstillinger. hvor længe RealPlayer skal vente. På siderne Netværk og Proxyserver kan du definere følgende: • Brug proxyserver: — Vælg Ja. Hvis du vil ændre RealPlayer-indstillinger. den automatiske lås af enheden og adgangen til SIM-kortet. er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer. for RealPlayer. f. Angivelse af indstillinger for enhedens lås Vigtigt: I profilen Offline kan du ikke foretage eller modtage opkald. Hvis enheden er låst. skal du vælge Forbindelser > Kabelkonfiguration. 74. • IP-viderestilling — Vælg denne indstilling for at koble enheden til en kompatibel pc og bruge pc'ens internet. Gendan standard-IAP Enheden indeholder foruddefinerede standardinternetadgangspunkter. Du kan vælge mellem følgende indstillinger: • PC Suite-forbindelse — Vælg denne indstilling for at anvende datakablet til at oprette forbindelse til PC Suite. Dette kan gøres ved kun at anvende brugergrænsefladen på telefonens coverenhed.Kontrolpanel netværket. Forøg tiden.og proxyindstillinger for programmet RealPlayer. skal du først aktivere telefonfunktionen ved at ændre profil. over PC Suite — Vælg denne indstilling for automatisk at afbryde PC Suite-forbindelsen via datakablet. hvis din internettjenesteudbyder kræver. 112. får du vist detaljer om det nye internetadgangspunkt.eller netværksforbindelse. skal du læse oplysningerne i enhedens hjælpefunktion. Du kan også oprette et mere detaljeret internetadgangspunkt. som genereres automatisk. skal du indtaste den aktuelle kode og derefter indtaste den nye kode to gange. at der bruges en proxyserver til at oprette forbindelse til internettet. f. 70 . Du kan dog foretage et nødopkald i profilen Offline ved at trykke på tænd/sluk-tasten på enhedens cover og derefter indtaste det officielle alarmnummer. Gå til Skrivebord > Funktioner > Kontrolpanel > Sikkerhed. låsekoden og spærringsadgangskoden. eller bruge andre funktioner. All Rights Reserved. PIN2-koden. for RealPlayer Hvis du vil have adgang til streaming-data. når et nyt SIM-kort sættes i enheden for første gang. Copyright © 2005 Nokia. Undgå at bruge koder. hvor længe RealPlayer skal vente på et svar fra medieserveren. som er de samme som nødopkaldsnumre. Hvis du vil ændre en kode.eks. kan du gendanne dem med programmet Gendan standardIAP. • Værtsadresse: — Angiv proxyserveradressen. der kræver netværksdækning. der bruges til modtagelse af data. Når enheden er låst. • Port: — Angiv portnummeret til proxyserveren. Du kan også ændre PIN-koden. så du ikke kommer til at foretage opkald til nødopkaldsnummeret. ikke Communicator-brugergrænsefladen. skal du indtaste låsekoden for at aktivere telefonfunktionen. Hvis du vil foretage opkald. Hvis du vil gendanne foruddefinerede internetadgangspunkter.eller netværksforbindelse. • Timeout på forbindelsen — Angiv. før forbindelsen afbrydes. Koderne vises som stjerner.eks. • IP-vid. før der rapporteres om en netværksforbindelsesfejl. lyd og video i realtid. Hvis du vil have instruktioner om at ændre WEP-nøglen eller EAP-modulindstillingerne. hvis du ofte får en timeout-fejl. Indstil. Kabelkonfiguration Hvis du vil angive. Hvis du sletter disse adgangspunkter. • Portinterval: — Angiv portområdet. skal du angive netværks. når du tilslutter enheden til en kompatibel pc og bruger pc'ens internet. Tryk på OK. skal du vælge Forbindelser > Gendan standard-IAP og trykke på Ja. skal du vælge Forbindelser > Indstil. s. hvordan datakablet bruges. Se "Konfiguration af et internetadgangspunkt til et trådløst LAN".

hvis der skal være øget sikkerhed. Certifikatstyring skal indeholde korrekte. Certifikater har en begrænset levetid. Bemærk også. Tryk på Genstart for at genstarte enheden.Kontrolpanel Hvis du vil definere enhedens låseindstillinger. Definer følgende: Hvis du vil foretage et nødopkald i profilen Offline.. og tryk på Udført. trykke på Menu og vælge Hukommelseskort > Sikkerhed > Fjern adgangskode. Når enheden er låst. • Lås. at PIN-kodeanmodningen deaktiveres. skal du vælge Sikkerhed > Sikkerhed på enheden og vælge siden Enhedslås. f. Hvis du vil oprette en ekstern låsebesked. PIN2-koden skal have en længde på 4 til 8 cifre. inden du foretager nødopkaldet. Copyright © 2005 Nokia. når du låser enheden med en ekstern låsebesked. kan du låse enheden ved at sende en foruddefineret tekstbesked fra en anden telefon. at selvom brugen af certifikater mindsker risikoen væsentligt ved fjernforbindelser og softwareinstallation. Før du ændrer certifikatindstillinger. Spærringsadgangskoden skal have en længde på fire cifre. • PIN-kode-anmodning — Hvis du angiver denne indstilling som Til. at du har tillid til ejeren af certifikatet. og indtast derefter den nye kode to gange. Certifikathåndtering Vigtigt: Bemærk. • PIN-kode — Tryk på Skift for at ændre PIN-koden. at den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt i enheden er korrekte. og at der er isat et gyldigt SIM-kort. Angivelse af PIN-kodeindstillinger Definer følgende: Hvis du vil definere PIN-kodeindstillinger. fax. eller hvis der ikke er isat et gyldigt SIM-kort i enheden.eks. er det stadig muligt at ringe til det officielle nødopkaldsnummer. Hvis der vises Udløbet certifikat eller Certifikatet endnu ikke gyldigt.. Bemærk. Beskyt den nye kode. skal du vælge Sikkerhed > Sikkerhed på enheden og vælge siden PIN-koder. vil hukommelseskortet blive låst. Vælg feltet Spærringsadgangskode. hvis SIM-kortet er ændret — Du kan indstille enheden til at anmode om låsekoden. hvis den korrekte låsekode indtastes. der er indprogrammeret i enheden. når der sættes et ukendt SIM-kort i enheden. som bruges til spærring af stemme-. skal du vælge Sikkerhed > Sikkerhed på enheden. som udstedes til dig. skal de bruges korrekt for at kunne udnytte den øgede sikkerhed. at enheden er tændt. • PIN2-kode — Tryk på Skift for at ændre PIN2-koden. Angiv indstillingen Tillad ekstern låsning til Ja. og opbevar den på et sikkert sted væk fra enheden. at enheden genkender. anmodes der om PIN-koden. PIN-koden skal have en længde på 4 til 8 cifre. Indtast den aktuelle kode. er det nødvendigt. hvis enheden er slukket.. og indtast teksten til den eksterne låsebesked i feltet Besked. hvilket skal være understøttet af SIMkortet. som er registreret som ejerens kort. skal du vælge Skrivebord > Arbejde > Filhåndtering. skal du kontrollere. Enheden indeholder en liste over SIM-kort. • Tidsrum for autolås — Du kan indstille en timeoutperiode. så ændringerne kan træde i kraft. indtast låsekoden.og dataopkald. Den nye låsekode skal have en længde på 5 til 10 cifre. Indtast den eksterne låsebesked som adgangskode. ægte eller pålidelige certifikater. Du kan også besvare indgående opkald. at PIN-kode-anmodning er valgt. hver gang enheden tændes. Tilstedeværelsen af et certifikat giver ikke nogen beskyttelse i sig selv. 71 . Den eksterne låsebesked skelner mellem store og små bogstaver og kan have en længde på 5 til 20 tegn. at denne indstilling ikke kan ændres. skal du vælge Sikkerhed > Sikkerhed på enheden og vælge siden Opkaldsspærring. og tryk på Skift. Tip: Hvis du bruger et hukommelseskort uden adgangskode. og at certifikatet faktisk tilhører den angivne ejer. at visse SIM-kort ikke tillader. Du skal indtaste PIN2koden for at få adgang til visse funktioner. skal du sikre. For at ændre PIN-koden kræves det. Digitale certifikater kan bruges til at: • oprette forbindelse til en onlinebanktjeneste eller et andet websted eller en ekstern server til overførsel af fortrolige oplysninger Håndtering af certifikater • reducere risikoen for virus eller anden skadelig software og kontrollere sikkerheden for software. Den forudindstillede kode er 12345. Ændring af spærringsadgangskoden Hvis du vil ændre adgangskoden. All Rights Reserved. eller når enheden er låst. hvorefter enheden automatisk låses og kun kan bruges. når det hentes og installeres Personlige certifikater er certifikater. bruges de første 8 tegn i beskeden som adgangskode til hukommelseskortet. For at undgå uautoriseret brug af enheden bør du ændre låsekoden. Hvis du vil fjerne adgangskoden fra hukommelseskortet. Hvis den eksterne låsebesked er længere end 8 tegn. og tryk på Fjern. • Låsekode — Tryk på Skift for at ændre låsekoden. De står opført på en liste på siden Bruger. selvom certifikatet skulle være gyldigt. indstillinger for begrænsede numre. Det tilrådes at ændre profilen eller at låse enheden op ved at indtaste låsekoden. • Tillad ekstern låsning — Hvis du angiver denne indstilling til Ja. at nummeret er et officielt alarmnummer. Bekræft beskeden.

Internetopsætning Gå til Skrivebord > Funktioner > Kontrolpanel. Du skal bruge adgangskoden til det private nøglelager. at du ikke kan ændre tillidsindstillingerne for et personligt certifikat. Bemærk. banktjenester. Indtast den nuværende adgangskode. at denne tjeneste kræver et separat positioneringsmodul. Sammenlign fingeraftrykket med det. også kaldet USSD-kommandoer. og tryk på Tillidsindstil. Valg af HP-printer Tjenestekommandoeditor Tjenesteanmodninger. du har fået af tjenesteudbyderen. at dette er navnet på den part. Feltet Udstedt til: identificerer ejeren af dette certifikat. og bed om MD5-fingeraftrykket for certifikatet. Placeringsanm. for at kontrollere. Copyright © 2005 Nokia. Vælg Sikkerhed > Certifikathåndtering for at tilføje certifikater. Dette kan reducere antallet af indstillinger. Det private nøglelager indeholder de hemmelige nøgler. Placeringspolitik Nogle netværk tillader. Vælg et programfelt. Du skal følge den vejledning. Bemærk. og indtast den nye adgangskode to gange. 72 .. og tryk på Vis detaljer. Kontakt hjælpecenteret eller kundeserviceafdelingen hos ejeren af certifikatet. Tip: Kontroller et certifikats ægthed. 94. når du bruger personlige certifikater. f. at andre anmoder om oplysninger om enhedens position (netværkstjeneste). eller fjerne behovet for overhovedet at angive indstillinger.Kontrolpanel Godkendelsescertifikater kan findes på siden Andet. tryk på Vis detaljer. skal du vælge Tilbehør > Placeringspolitik og vælge feltet Godkendelsespolitik. skal du bruge et internetadgangspunkt. Tilbehør Gå til Skrivebord > Funktioner > Kontrolpanel > Tilbehør. Hvis du vil ændre adgangskoden til det private nøglelager. Se "Håndtering af mobile udskrivningsindstillinger". Sørg for. du selv skal angive. De bruges af nogle tjenester. om de er ens. og vælg Forbindelser > Internetopsætning. Placeringsanm.eks. All Rights Reserved. Vælg Sikkerhed > Certifikathåndtering for at ændre tillidsindstillingerne for et certifikat. der har sendt forespørgslen. meget nøje. hver gang du tilføjer et nyt certifikat. Tryk på Tilføj for at tilføje et nyt certifikat. skal du vælge Tilbehør > Logfil f. Afhængigt af certifikatet vises der en liste over de programmer. Hvis du vil indstille enheden til at acceptere eller afvise alle positioneringsforespørgsler. der vises i dialogboksen. Logfil f. Disse beskeder kan være aktiveringskommandoer for netværkstjenester. er beskeder. Vælg certifikatet. Hvis du vil oprette forbindelse til internettet. Til oprettelse af forbindelse til internettet via GPRS har enheden foruddefinerede standardindstillinger for internetadgangspunktet. Du kan selv oprette nye internetadgangspunkter. tryk på OK. Vælg Sikkerhed > Certifikathåndtering for at kontrollere et certifikats ægthed. der følger med personlige certifikater. Hvis du vil sende en tjenesteanmodning til tjenesteudbyderen. skal du vælge Tilbehør > Om produktet og rulle til bunden af dialogboksen. Tryk på Slet for at fjerne et valgt certifikat. Hvis du vil se logfilen for positioneringsforespørgslen. eller du kan modtage internetadgangspunktsindstillingerne i en besked fra tjenesteudbyderen. som certifikatet tilhører. skal du vælge Sikkerhed > Certifikathåndtering. Om produktet Hvis du vil se softwarens versionsnummer. De nøjagtige indstillinger leveres normalt af tjenesteudbyderen.kode. Herefter kan du rulle til certifikatfilen. til at kontrollere gyldigheden af andre certifikater.. s. vælge siden Adgangskode og trykke på Skift adg. som du sender til tjenesteudbyderen. Vælg et certifikat. og indstil værdien til Ja eller Nej. indtaste tjenesteanmodningen og trykke på Send. der kan bruge det valgte certifikat. Logfilen viser en liste over positioneringsforespørgsler med en visning af navnet eller telefonnummeret på den person. og om forespørgslen blev accepteret. klokkeslæt og dato. Vælg Accepter alle eller Afvis alle. Feltet Fingeraftryk: identificerer entydigt certifikatet. skal du vælge Tilbehør > Tjenestekommandoeditor.

org. Tip: Hvis du sletter et standardinternetadgangspunkt. afhængigt af hvilke sider du vil have adgang til. Hvis du har oprettet en internetforbindelse til firmaets intranet og ikke kan hente websider fra det generelle internet. 73 . Der kan f. når du er færdig med at konfigurere de grundlæggende indstillinger for et internetadgangspunkt. Tryk på Nyt.eks. Hvis IP-adressen overføres automatisk. kræves en bestemt opsætning til at gennemse sider på internettet og en anden forbindelse til at få adgang til firmaets intranet. og tryk på Ja. Denne indstilling kaldes også for en dynamisk IP-adresse. Ellers kan du trykke på Afslut eller Udført for at lukke konfigurationsguiden. • Adgangskode — Der skal muligvis bruges en adgangskode for at oprette forbindelse til internettet. og den får du normalt af tjenesteudbyderen.com og organisation. DNS er en internettjeneste.eks. som oversætter domænenavne som f. All Rights Reserved. Opsætning af et internetadgangspunkt 1. Du kan få navnet af netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. • IP-adresse — Enhedens IP-adresse. Vælg adgangspunktet på listen.124. har du muligvis brug for at oprette en proxyserver til at hente websider. 192. • Anmod om adgangskode — Rediger dette til Ja. Brugernavnet skal muligvis bruges til oprettelse af en dataforbindelse og leveres normalt af tjenesteudbyderen. skal du angive IPadresserne til de primære og sekundære DNS-servere. Definer følgende: • Proxy-protokol — Vælg proxyserverens protokoltype. hvis dette kræves af tjenesteudbyderen. der er tilgængelige under opsætningsprocessen. • Netværks-id — Vælg netværks-id i overensstemmelse med det destinationsnetværk. hvis du skal skrive en ny adgangskode. overføres DNS-adressen (Domain Name Server) automatisk fra serveren. Efter at du har defineret indstillingerne. kan du gendanne adgangspunktet med programmet Gendan standard-IAP. • Proxy-server — Angiv IP-adressen eller domænenavnet til proxyserveren. og tryk på OK. • Netværkstype (kun for GPRS) — For en GPRS-forbindelse skal du angive. • Hent DNS automatisk — Hvis du vælger Ja for IPv4-protokollen. 2.nokia.100. • Brug proxy-server — Vælg Ja for at bruge proxyserveren. Konfiguration af avancerede indstillinger for et internetadgangspunkt Tryk på Avanc. Gå til Skrivebord > Funktioner > Kontrolpanel > Forbindelser > Gendan standard-IAP. Kontakt internettjenesteudbyderen for at få overblik over proxydetaljerne. Visse internetudbydere kræver. Du kan anvende et eksisterende internetadgangspunkt som basis for et nyt adgangspunkt: Når du har trykket på Nyt. Du kan omdøbe og oprette nye netværks-id'er. • Navn på GPRS-adgangspunkt (kun for GPRS) — Hvis du ikke bruger et standardinternetadgangspunkt. • Type af internetindstillinger — Vælg forbindelsestype. www. Eksempler på domænenavne er: firma. hver gang du logger på en server. hvis det er nødvendigt. Copyright © 2005 Nokia.com til IPv4-adresser som f. Der skelnes ofte mellem store og små bogstaver i et brugernavn. • Hent IP automatisk — Hvis du vælger Ja.. du vil opnå adgang til via internetadgangspunktet. Siden IP-konfiguration Bemærk. der ikke er helt identiske. Siden Proxy Det kan være en god ide at bruge en proxy til at få hurtigere adgang til internettet. afhængigt af den valgte forbindelse. skal du trykke på Ja. • Navn på internetindstillinger — Angiv et passende navn til forbindelsen. 3. overføres IP-adressen automatisk fra serveren. De tilgængelige sider og indstillinger afhænger af den valgte forbindelsestype. 4. Den respektive værdi for IPv6-protokollen er Velkendt. Du kan angive forskellige proxyindstillinger for hver protokol. skal du ikke indtaste oplysninger her.195 eller IPv6-adresser som f. at datatrafikken ledes direkte til det ønskede destinationsnetværk.eks. Der skelnes ofte mellem store og små bogstaver i en adgangskode. 3ffe: 2650:a640:1c2:341:c39:14. som ligger uden for firmaets intranet. Netværks-id'et kan bruges til at filtrere internetadgangspunkter. skal du trykke på Avanc. Det er kun bestemte indstillinger. • Telefonnummer (kun for GSM-data) — Indtast modemtelefonnummeret for internetadgangspunktet. Definer indstillingerne.eks. Hvis du vælger Nej for IPv4-protokollen eller Manuel for IPv6-protokollen.Kontrolpanel Tip: Du skal muligvis angive flere internetadgangspunkter. hvilken protokol du vil bruge. skal du angive et navn til adgangspunktet. at der bruges webproxyservere. Vælg Forbindelser > Internetopsætning. for at definere avancerede indstillinger. når der oprettes en internetforbindelse. at de to protokoller (IPv4 og IPv6) kræver indstillinger. eller hvis du ikke vil gemme adgangskoden på enheden. Især VPN-software (Virtual Private Network) kan begrænse datatrafikken for et bestemt destinationsnetværk. Ved at bruge det korrekte netværks-id kan du sikre. • Brugernavn — Indtast et brugernavn.

om du har brug for et script.eller HTTPS-proxy ikke er nødvendig. Siden Dataopkald Definer følgende: • Forbindelsestype — Definer GSM-dataopkaldstypen. • Tillad login med alm. hvor HTTP. Hvis du har problemer med at oprette en forbindelse. som forbindelsen vil bruge. 1. når der oprettes en internetforbindelse. • Netværksnavn — Indtast navnet på netværket (SSID . om enheden bruger en analog eller digital forbindelse. Du kan redigere scriptet i feltet Loginscript. når der er oprettet forbindelse. Hastigheden angiver den maksimale hastighed. • Type af fjernmodem — Angiv.1x eller WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access). Almindelige værdier er 8000 og 8080. men du kan selv oprette nye internetadgangspunkter. • Tilbagekaldstype — Få oplyst de korrekte indstillinger af internettjenesteudbyderen. Bemærk. Definer indstillingerne. Hvis du vil bruge Høj hastighed. Siden Script Et script kan automatisere forbindelsen mellem enheden og serveren. da e-mail. Kontakt internettjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger. Definer følgende: Konfiguration af et internetadgangspunkt til et trådløst LAN Enheden har et foruddefineret internetadgangspunkt til et trådløst LAN. Betjeningshastigheden kan være langsommere under forbindelsen. skal du vælge Nej. at denne indstilling kun påvirker PPP-forbindelser.. 2. er disse hurtigere til at oprette forbindelse end analoge metoder. • Ingen proxy-server for — Definer de domæner. der er angivet af tjenesteudbyderen. som der anvendes i det trådløse LAN-adgangspunkt. afhængigt af tjenesteudbyderen. men de er forskellige for hver proxyserver. hvis det understøttes af den eksterne PPPserver. Vælg Forbindelser > Internetopsætning. • Tilbagekaldsnr. • Brug loginscript — Hvis du vælger Ja. 802. • Sikkerhedstilstand — Du skal vælge den samme sikkerhedstilstand. og Servernr. 74 Copyright © 2005 Nokia. Vælg Nummer for at bruge et nummer. Det er ikke nødvendigt at oprette forbindelse til et trådløst LAN-adgangspunkt. skal du også konfigurere alle relevante. • Modemhastighed — Med denne indstilling kan du begrænse den maksimale forbindelseshastighed. • Type af internetindstillinger — Vælg Trådløst LAN som forbindelsestype. Denne indstilling afhænger både af din GSM-netværksoperatør og internettjenesteudbyder. bliver du bedt om at vælge et netværk. eller tryk på Skift. kan enheder kommunikere med hinanden og med kabeltilsluttede LAN-enheder via et trådløst LAN-adgangspunkt.Kontrolpanel • Portnummer — Nummeret til proxyporten. der er godkendt af Internet Engineering Task Force. som det er defineret af systemadministratoren. når du opretter en internetforbindelse. Hvis du vælger WEP (Wired Equivalent Privacy). der ringer tilbage til enheden. som du definerer i feltet Tilbagekaldsnr. hvis du har en tjeneste. • Modeminitialisering — Du kan kontrollere enheden ved hjælp af AT-modemkommandoer. tekst — Vælg Nej. — Indtast enhedens dataopkaldstelefonnummer. Servernummer henviser til Microsofts standardtilbagekald. afhængigt af netværksforholdene. du vil opnå adgang til via internetadgangspunktet. • Navn på internetindstillinger — Giv internetadgangspunktet et passende navn. . • Vis terminalvindue — Hvis du vælger Ja. når du opretter en trådløs LAN-forbindelse. Hvis du vælger tilstanden Ad hoc.Service Set Identifier). 3. kan du se udførelsen af dette script. Ved at bruge det korrekte netværks-id kan du sikre. yderligere indstillinger. Siden Andet Definer følgende: • Brug tilbagekald — Vælg Ja. at datatrafikken ledes direkte til det ønskede destinationsnetværk. Du kan omdøbe og oprette nye netværks-id'er. • Netværkstilstand — Hvis du vælger tilstanden Infrastruktur. Tryk på Nyt. kan du skrive eller importere et loginscript. da nogle GSM-netværk ikke understøtter bestemte typer ISDNforbindelser. Hvis der er ISDN-forbindelser tilgængelige. Indtast om nødvendigt tegn. Hvis du ikke angiver navnet på netværket her. • Brug PPP-komprimering — Vælg Ja for at sætte dataoverførselshastigheden op. • Netværks-id — Vælg netværks-id i overensstemmelse med det destinationsnetværk.og web-adgangskoder ikke krypteres. All Rights Reserved. Netværks-id'er kan bruges til at filtrere internetadgangspunkter. hvis du aldrig vil sende din adgangskode som almindelig tekst uden kryptering. Især VPN-software (Virtual Private Network) kan begrænse datatrafikken for et bestemt destinationsnetværk. som tilbagekaldsserveren bruger. (IETF) henviser til et tilbagekald. kan enheder sende og modtage data direkte til og fra hinanden. Hurtigere datahastigheder kan være dyrere. Du kan eventuelt anvende et eksisterende internetadgangspunkt som basis for et nyt adgangspunkt. Kontakt internettjenesteudbyderen for at finde ud af. I ad hoc-tilstand er det brugerne selv. skal tjenesteudbyderen understøtte denne funktionalitet og om nødvendigt aktivere den på SIM-kortet. der navngiver den trådløse LAN. Nogle internettjenesteudbydere kræver. at denne indstilling angives til Ja. og vælg et navn på listen. Portnummeret hører sammen med protokollen.

du har valgt. Siden EAP Du kan konfigurere forskellige EAP-moduler (Extensible Authentication Protocol). Bemærk. Copyright © 2005 Nokia. undernetmaske. som bruges til godkendelse og datakryptering. Begge nøgler giver det samme krypteringsniveau og kan derfor arbejde sammen. hvis du vil anvende et EAP-modul til godkendelse. som oversætter domænenavne. har en længde på 40 bit. • Hent IP automatisk — Hvis du vælger Ja. Nøgler. Konfiguration af avancerede indstillinger for et internetadgangspunkt Tryk på Avanc.eller HTTPS-proxy ikke er nødvendig. men de er forskellige for hver proxyserver. Kontakt internettjenesteudbyderen for at få overblik over proxydetaljerne. • Proxy-server — Angiv IP-adressen eller domænenavnet til proxyserveren. til IPv4-adresser. 3ffe: 2650:a640:1c2:341:c39:14. om du vil indtaste WEP-nøgledata i hexadecimalformat (HEX) eller i tekstform (ASCII). Du kan oprette op til fire WEP-nøgler. www. skal du trykke på Avanc. • Godkendelsestilstand — Vælg EAP.124. afhænger af den nøglelængde. Siden WEP • WEP-godkendelse — Vælg Åbn eller Delt som godkendelsesprocedure mellem den trådløse enhed og det trådløse LANadgangspunkt. Bed systemadministratoren om de korrekte værdier. der ikke er helt identiske. har du muligvis brug for at oprette en proxy-server til at hente websider. 75 .eks. at de to protokoller (IPv4 og IPv6) kræver indstillinger.100. at det kræves. Denne indstilling kaldes også sommetider for dynamisk IP-adresse.eks. • Nøgletype #1 — Vælg. Bemærk. Hvis du vælger Nej. at den samme nøgle skal indtastes i det trådløse LAN-adgangspunkt. Netværket skal understøtte denne funktion. at visse internetudbydere kræver.nokia. Ellers kan du trykke på Afslut eller Udført for at lukke konfigurationsguiden. til 104-bitnøglen som en 128-bit-nøgle (104+24). bruger enheden kun WPA2-sikkerhed sammen med dette adgangspunkt. skal du angive IPadresserne til de primære og sekundære DNS-servere. • Brug kun WPA2 — Hvis du vælger Ja. du er i gang med at oprette. Antallet af tegn. De tilgængelige sider og indstillinger afhænger af de indstillinger. Efter at du har defineret indstillingerne.com og organisation. WEP-nøgler består af en hemmelig nøgle og en 24-bit-initialiseringsvektor. Nogle producenter refererer f. EAP-godkendelse er kun tilgængelig. f.Kontrolpanel 4. • Ingen proxy-server for — Definer de domæner. du vil bruge til det internetadgangspunkt. Hvis du vælger Nej for IPv4-protokollen eller Manuel for IPv6-protokollen. • Hent DNS automatisk — Hvis du vælger Ja for IPv4-protokollen eller DHCP for IPv6-protokollen. Siden WPA/WPA2 Du kan angive godkendelsesindstillinger for WPA (Wi-Fi Protected Access) and WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2).eks. DNS er en internettjeneste. at netværket understøtter denne funktion. at der bruges webproxyservere.. Jo flere bit der er i en nøgle. f. Yderligere instruktioner om redigering af EAP-modulindstillingerne findes i enhedens hjælpefunktion. Hvis du vælger Delt nøgle. Portnummeret hører sammen med protokollen. overføres IP-adressen automatisk fra serveren. • Nøglelængde #1 — Vælg en passende nøglelængde. Definer følgende: • Proxy-protokol — Vælg proxyserverens protokoltype.eks. hvor HTTP. De samme værdier skal indtastes i det trådløse LAN-adgangspunkt. EAP-moduler EAP-moduler bruges i en trådløs LAN-forbindelse til godkendelse af trådløse enheder og godkendelsesservere. Almindelige værdier er 8000 og 8080.org. • Portnummer — Nummeret til proxyporten.com. f. at de samme værdier skal indtastes i det trådløse LAN-adgangspunkt. hvis du har valgt WPA/WPA2 eller 802. du kan indtaste. Eksempler på domænenavne er: firma. der f. for at definere avancerede indstillinger. og der skal angives identiske værdier i det trådløse LAN-adgangspunkt. som ligger uden for firmaets intranet. og standardgateway i felterne nedenunder. Bemærk. overføres de primære og sekundære DNS-adresser (Domain Name Server) automatisk fra serveren. når du er færdig med at konfigurere de grundlæggende indstillinger for et internetadgangspunkt. hvis det er nødvendigt. All Rights Reserved.eks. • Nøgletype #1 — Indtast WEP-nøgledataene. Du kan angive forskellige proxyindstillinger for hver protokol.1x som sikkerhedstilstand. Bemærk. 192. Siden Proxy Det kan være en god ide at bruge en proxy til at få hurtigere adgang til internettet. Siden IP-konfiguration Bemærk. skal du indtaste adgangskoden (også kaldet en hovednøgle) i feltet nedenfor.195. skal du angive IP-adresse. eller IPv6-adresser. består altid af 5 alfanumeriske tegn eller 10 hexadecimaltegn. desto højere bliver sikkerhedsniveauet. du har valgt. • WEP-nøgle i brug — Vælg den WEP-nøgle. • Brug proxy-server — Vælg Ja for at bruge proxyserveren. Hvis du har oprettet en internetforbindelse til firmaets intranet og ikke kan hente websider fra det generelle internet.

Tryk på Aktiver for at aktivere et valgt krypteringsprogram. at brugeren angiver den indledende identifikation med et foruddefineret område. • På siden CA-certifikater skal du vælge. Definer følgende: • Brug manuelt brugernavn — Denne indstilling tilsidesætter brugernavnet i den indledende identitetsangivelse i tilfælde af. Hvis du vælger Ja men lader feltet Brugernavn stå tomt. Denne side viser alle de installerede godkendelsescertifikater i enheden. All Rights Reserved. Hvis du vil deaktivere et certifikat. når internetadgangspunktet anvendes. Vælg EAP-SIM på listen. Hvis du vil deaktivere et certifikat. behøver du ikke at oplyse brugernavnet under en Copyright © 2005 Nokia. Identiteten kan anvendes til at øge hastigheden på kommende godkendelser. • På siden Krypteringsprogrammer skal du vælge. og tryk på Konfigurer. Hvis du vil ændre EAP-PEAP-indstillingerne for et internetadgangspunkt. og tryk på Rediger > Avanc. med et Windows-brugernavn. og tryk på Rediger > Avanc. skal du vælge certifikatet og trykke på Deaktiver. Vælg siden EAP. hvor serveren kræver. Tryk på Aktiver for at aktivere et valgt krypteringsprogram. • Brug id-beskyttelse — EAP-SIM kan få serveren til at sende en pseudonym-identitet til godkendelser i fremtiden. og tryk på Konfigurer. Vælg et trådløst LAN-internetadgangspunkt på listen. Vælg EAP-PEAP på listen. hvilke personlige certifikater der skal bruges til brugergodkendelse. genereres der et tilfældigt brugernavn til den indledende identitetsangivelse. Tryk på Prioritet. der skal bruges til brugergodkendelse. Hvis du vil deaktivere et certifikat. Alle certifikaterne er som standard aktiveret.. godk. Du kan angive. du vil køre inden for EAP-PEAP-metoden. Yderligere instruktioner om ændring af disse indstillinger findes i enhedens hjælpefunktion. skal du vælge Forbindelser > Internetopsætning. Vælg et trådløst LAN-internetadgangspunkt på listen. 76 . og tryk på Rediger > Avanc. f. og tryk på Konfigurer. • På siden Indstillinger kan du definere yderligere indstillinger. som har med EAP-TLS at gøre. og tryk på Flyt ned for at ændre prioriteringsrækkefølgen for de tunnelledte EAP-typer.. • Maks. og vælg Rediger > Avanc. • Brug manuel realm — Denne indstilling tilsidesætter området med den indledende identitetsangivelse i tilfælde. Hvis du vælger Nej. • På siden Brugercertifikater skal du vælge. • På siden Indstillinger kan du definere yderligere indstillinger. inden der skal udføres en fuld godkendelsesprocedure. og enheden skal have et gyldigt SIM-kort installeret. Certifikaterne er som standard aktiveret. hvilke personlige certifikater der skal være gyldige til servergodkendelse ved godkendelse af trådløs LAN. Certifikaterne er som standard aktiveret. skal du vælge certifikatet og trykke på Deaktiver. at brugerens IMSI bliver sendt. Vælg siden EAP. Vælg et trådløst LAN-internetadgangspunkt på listen.eks. Vælg Forbindelser > Internetopsætning for at ændre EAP-SIM-indstillingerne for internetadgangspunktet. kan det gå ud over sikkerheden. hvor mange gange en enkelt forhåndsindstillet godkendelsesmekanisme skal kunne bruges.. overføres området fra IMSI (International Mobile Subscriber Identity). Alle certifikaterne er som standard aktiveret. • På siden Krypteringsprogrammer skal du vælge. skal du vælge Forbindelser > Internetopsætning. skal du vælge certifikatet og trykke på Deaktiver. Vælg EAP-TLS på listen. når internetadgangspunktet anvendes. der er installeret i enheden. Ændring af EAP-LEAP-indstillingerne • På siden EAP-typer skal du vælge og konfigurere de godkendelsesmetoder. vælg Flyt op. og tryk på Konfigurer. Denne side viser alle de installerede godkendelsescertifikater i enheden. som har med EAP-PEAP at gøre. fordi SIM-kortet ikke bruges til de forhåndsindstillede godkendelser.. når internetadgangspunktet anvendes.Kontrolpanel Ændring af EAP-SIM-indstillingerne For at kunne anvende EAP-SIM-godkendelse skal coverenheden være tændt. hvilke TLS-krypteringsprogrammer (Transport Layer Security) du vil bruge til dette internetadgangspunkt. at brugeren angiver den indledende identifikation med et foruddefineret brugernavn. Vælg siden EAP. Hvis de forhåndsindstillede mekanismer anvendes for mange gange. skal du vælge Forbindelser > Internetopsætning. Ændring af EAP-PEAP-indstillingerne • På siden CA-certifikater skal du vælge. Vælg et trådløst LANadgangspunkt på listen. • På siden Brugercertifikater skal du vælge de personlige certifikater. Hvis du skriver dit navn i feltet Brugernavn. Denne side viser alle de installerede personlige certifikater i enheden. Yderligere instruktioner om ændring af disse indstillinger findes i enhedens hjælpefunktion. hvilke TLS-krypteringsprogrammer (Transport Layer Security) du vil bruge til dette internetadgangspunkt. Denne side viser en liste over alle de personlige certifikater. Hvis du vil deaktivere et certifikat. hvilke personlige certifikater der skal være gyldige til servergodkendelse ved godkendelse af trådløs LAN. at serveren kræver. Ændring af EAP-TLS-indstillingerne Hvis du vil ændre EAP-TLS-indstillingerne for et internetadgangspunkt. Vælg siden EAP. Vælg EAP-LEAP på listen. skal du vælge certifikatet og trykke på Deaktiver. Hvis du vil ændre EAP-LEAP-indstillingerne for et internetadgangspunkt. Denne identitet forhindrer.gentagelser — EAP-SIM kan få serveren til at sende en forhåndsindstillet godkendelsesidentitet til den trådløse enhed. når internetadgangspunktet anvendes.

Vælg siden Inaktiv. bruger profilen Offline. der er tilgængelige på det pågældende tidspunkt. der har brug for den. Vælg Alle netværk for at få vist alle internetadgangspunkterne. og du valgte Altid til. når du starter et program. Vælg et internetadgangspunkt på listen i dialogboksen Netværksforbindelse. hvor du bliver bedt om at godkende forbindelsen eller ændre internetadgangspunktet. Vælg siden Andet. All Rights Reserved. Hvis du vil kontrollere status for indstillingen. hvorefter forbindelsen automatisk afsluttes og returneres til standbytilstand.eller GSM-internetadgangspunkter på listen. når der er behov for det. men de kan stadig sende og modtage data i baggrunden. eller når der er en handling. Tryk på Prioritet. Hvis du f. hver gang du opretter forbindelse til internettet. bruger enheden kun en GPRS-forbindelse.eks. Tryk på Vis tilgængelige for at få vist de internetadgangspunkter. Hvis du vil ændre prioriteten for internetadgangspunkter. Indstillinger for internetforbindelsen Hvis du vil konfigurere de almindelige indstillinger for internetforbindelsen. og definer den tidsperiode. så vil enheden med jævne mellemrum forsøge at oprette en GPRS-forbindelse. Hvis du ikke vil anmodes om adgangskoden. godkendelsessession. at hvis der ikke er nogen GPRS-dækning. 77 . Hvis du vælger Kun efter behov. vil du blive bedt om at vælge det internetadgangspunkt. at hvis du vælger Nej i feltet Anmod om adgangskode. Tip: Hvis du har problemer med at oprette en trådløs LAN-forbindelse. Copyright © 2005 Nokia. • Bekræft forbindelse — Hvis du vælger Ja. du vil bruge til den pågældende forbindelse. • GPRS-betjeningstilstand — Vælg Altid til for at opretholde rapporteringstilstanden for GPRS-forbindelsen og hurtigt aktivere pakkedataoverførsler.Kontrolpanel Bemærk. og tryk på Opret forbindelse. Disse indstillinger påvirker alle internetforbindelser. du har angivet. Valg af et internetadgangspunkt Når du opretter en internetforbindelse. og tryk på Flyt op eller Flyt ned. skal du vælge Forbindelser > Internetopsætning. kan du prøve at vælge Deaktiveret for indstillingen WLAN-strømbesparelse: Gå til Skrivebord > Funktioner > Kontrolpanel > Forbindelser > Trådløst LAN > Indstillinger. og definer indstillingerne. Disse forbindelser kan udskyde nedlukningen af forbindelsen. Du kan filtrere listen over adgangspunkter efter netværkstype. før der oprettes forbindelse. Tip: Dialogboksen Netværksforbindelse åbnes kun. der bruger den pågældende forbindelsestype. vises der ikke nogen GPRS. skal du vælge Nej i feltet Anmod om adgangskode og skrive adgangskoden i feltet Adgangskode. som om de ikke er aktive. Bemærk. skal du vælge Skrivebord > Funktioner > Kontrolpanel og siden Forbindelser > Internetopsætning > Andet. men indstillingen påvirker alle de internetadgangspunkter. Du kan angive en forskellig tidsperiode for hver forbindelsestype. søges der efter adgangspunktet i den rækkefølge. Nogle internetforbindelser kan virke. hvis du har valgt Ja i feltet Bekræft forbindelse under de generelle indstillinger for internetadgangspunkter. hvilket øger sikkerhedsniveauet. Når du opretter en dataforbindelse. skal du vælge Forbindelser > Internetopsætning. gemmes adgangskoden i enheden. vises der en dialogboks. hvis den ikke benyttes. vælg et internetadgangspunkt.

14.

Medieprogrammer

Gå til Skrivebord > Medie.

Billeder
Gå til Skrivebord > Medie > Billeder. Billeder består af to forskellige visninger:

• I billedbrowservisningen kan du f.eks. organisere, slette og omdøbe de billeder, der er gemt på enheden eller på et hukommelseskort. Du kan få vist billederne enten som miniaturer eller på en liste med filnavnene.

Følgende filformater understøttes: JPEG, BMP, PNG, GIF 87a/89a og TIFF/F (monokrom). Enheden understøtter ikke nødvendigvis alle varianter af filformaterne ovenfor.

• I billedfremviseren, der åbnes, når du vælger et billede i billedbrowservisningen og trykker på Åbn, kan du se, redigere og sende individuelle filer. Bemærk, at du ikke kan redigere i TIFF-filer og animerede GIF-filer.

Visning af billeder

Hvis du vil åbne det næste eller det forrige billede til visning, skal du trykke på Menu og vælge Gå til > Næste billede eller Forrige billede. Du kan også trykke på Ctrl+F for at åbne det næste billede eller Ctrl+B for at åbne det forrige billede. Hvis du vil forstørre eller formindske det billede, der vises på displayet, skal du trykke på Menu og vælge Vis > Zoom > Zoom ind eller Zoom ud.

Hvis du vil åbne et billede til visning, skal du vælge et billede i billedbrowservisningen og trykke på Åbn. Billedet åbnes i billedfremviseren.

Hvis du vil have vist billedet i fuld skærmstørrelse, skal du trykke på Fuld skærm. Når du vil vende tilbage til normalvisningen, skal du trykke på Menu, vælge Vis og fravælge Fuld skærm. Hvis billedet altid skal åbnes i fuld skærmstørrelse, skal du trykke på Menu og vælge Funktioner > Indstillinger.... I feltet Åbn altid billede i fuld skærm skal du vælge Ja. Tip: Tryk på Ctrl+T for at skifte mellem fuld skærm og normal visning. I tilstanden fuld skærm kan du trykke på en vilkårlig kommandoknap for at få vist kommandoerne.

Redigering af billeder

Hvis du vil rotere et billede, skal du vælge billedet og trykke på Åbn. Tryk på Menu, og vælg Funktioner > Roter. Billedet roteres 90 grader med uret. Hvis du vil spejlvende et billede vandret eller lodret, skal du vælge billedet og trykke på Åbn. Tryk på Menu, og vælg Funktioner > Spejlvend > Spejlvend vandret eller Spejlvend lodret.

Hvis du vil tilpasse størrelsen på et billede, skal du vælge billedet og trykke på Åbn. Tryk på Menu, og vælg Funktioner > Tilpas størrelse.... Vælg en procent, eller vælg Brugerdefineret størrelse, og definer selv størrelsen. Hvis du vil zoome ind eller ud på billedet, så der ikke er tomme kanter i siderne af skærmbilledet, skal du vælge Tilpas. Denne funktion er f.eks. nyttig ved oprettelse af baggrunde til Skrivebord. Bemærk, at billedets størrelsesforhold ikke kan ændres, når du vælger Tilpas.

Hvis du vil beskære et billede, skal du vælge billedet og trykke på Åbn. Tryk på Menu, og vælg Funktioner > Beskær.... Tryk på + eller - for at forstørre eller formindske det valgte område, eller tryk på Ctrl og rul opad, nedad, til venstre eller til højre for at ændre formen på det valgte område. Hvis du vil flytte områdemarkøren på billedet, skal du rulle opad, nedad, til venstre eller til højre. Tryk på Beskær for at beskære billedet. Det overskydende område uden om områdemarkøren fjernes.

Håndtering af billedfiler

Ophavsretligbeskyttelse kan forhindre, at billeder, musik (herunder ringetoner) og andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes. Hvis du vil have vist detaljerede oplysninger om et billede, skal du vælge billedet, trykke på Menu og vælge Filer > Egenskaber.... Filens navn, størrelse og format, dato og klokkeslæt for, hvornår filen sidst er ændret, samt billedopløsningen i pixel vises. Hvis du vil forhindre billedet i at blive ændret, skal du vælge siden Attributter og vælge Skrivebeskyttet og Ja. Hvis du vil sende et billede, skal du vælge billedet, trykke på Menu og vælge Filer > Send og en afsendelsesmetode. Hvis du vil ændre filformatet, skal du vælge et billede og trykke på Åbn. Tryk på Menu, og vælg Filer > Gem > Gem som.... Tryk på Skift. Vælg det nye filformat, og tryk på Udført. Tryk på OK for at gemme filen.
78

Copyright © 2005 Nokia. All Rights Reserved.

Medieprogrammer

Hvis du vil omdøbe et billede, skal du vælge billedet, trykke på Menu og vælge Filer > Omdøb.... Indtast et nyt navn, og tryk på OK. Hvis du vil have vist billederne som en liste med filnavne eller som miniaturebilleder, skal du trykke på Menu og vælge Vis > Vis som > Miniaturer eller Liste. Hvis du vil indstille et billede som baggrund, skal du vælge billedet, trykke på Menu og vælge Funktioner > Angiv som baggrund. Vælg Skrivebord, hvis billedet skal vises i skrivebordsvisningen, og vælg Cover, hvis baggrundsbilledet skal tilføjes på coverenhedens display. Hvis du vil oprette en kopi af et billede, skal du vælge billedet, trykke på Menu og vælge Filer > Dupliker.

Hvis du vil føje et billede til et kontaktkort, skal du vælge et billede, trykke på Menu og vælge Funktioner > Føj til kontaktkort.... Tryk på + eller - for at forstørre eller formindske størrelsen på det valgte område. Hvis du vil flytte områdemarkøren på billedet, skal du rulle opad, nedad, til venstre eller til højre. Tryk på Menu, og vælg en af funktionerne for at zoome på, rotere eller spejlvende billedet. Tryk på Tilføj, når du er færdig med billedet. Vælg det kontaktkort, som billedet skal føjes til, og tryk på Udført.

Optager
Optageren kan ikke bruges, når et dataopkald eller en GPRS-forbindelse er aktiv. Med Stemmeoptag. kan du optage en telefonsamtale eller en stemmebesked, gemme stemmeoptagelsen som et lydklip, afspille klippet eller andre lydfiler samt redigere lydfiler. Stemmeoptag. giver mulighed for afspilning i følgende formater: WAV, AMR, AU og komprimeret GSM. Gå til Skrivebord > Medie > Stemmeoptag..

Åbning af stemmeoptageren
Hvis du vil vælge en stemmeoptagelse, skal du trykke på Menu og vælge Filer > Åbn.... Dialogboksen Åbn fil vises, indholdet af den aktuelle mappe bliver gennemsøgt, og der vises en liste over stemmeoptagelser. Du kan åbne Stemmeoptag. og vælge en fil eller oprette en genvej, som automatisk åbner Stemmeoptag. og afspiller et lydklip.

Hvis du vil knytte en genvej til en stemmeoptagelse, skal du trykke på Menu og vælge Filer > Tilføj på Skrivebord.... Der oprettes herefter en genvej til den valgte stemmeoptagelse. Du kan ikke oprette en genvej til en fil, der ikke er gemt.

Optagelse af et opkald eller en stemmebesked
Du kan optage en telefonsamtale eller en stemmebesked. Stemmeoptag. opretter automatisk et komprimeret lydklip i enten WAV- eller AMR-formatet.

Hvis du vil optage et telefonopkald, skal du starte opkaldet. Når modtageren svarer, skal du trykke på Menu, vælge Filer > Nyt klip og trykke på Optag. Stemmeoptag. begynder optagelsen, og begge parter hører en tone hvert femte sekund, hvilket betyder, at samtalen bliver optaget. Vælg Stop, når du er færdig med optagelsen. Tryk på Menu, og vælg Filer > Gem > Gem klip. Indtast et navn til stemmeoptagelsen, og vælg OK. Hvis du vil fortsætte med at optage efter afslutningen på en stemmeoptagelse, skal du vælge en stemmeoptagelse og trykke på Optag. Optagelsen fortsætter fra den forrige optagelses slutpunkt.

Hvis du vil optage en stemmebesked, skal du trykke på Menu, vælge Filer > Nyt klip og trykke på Optag. Stemmeoptag. begynder at optage al lyd, som opfanges af den eksterne mikrofon. Vælg Stop, når du er færdig med optagelsen. Tryk på Menu, og vælg Filer > Gem > Gem klip. Indtast et navn til stemmeoptagelsen, og tryk på OK.

Hvis du vil annullere en lagring, når du bliver bedt om at gemme stemmeoptagelsen, kan du med kommandoen Annuller afbryde handlingen og vende tilbage til den forrige handling. Med kommandoen Fortryd kan du slette stemmeoptagelsen fra enhedens hukommelse. Tip: Den maksimale længde for en stemmeoptagelse er 60 minutter, men det afhænger også af den ledige plads i enhedens hukommelse eller på et hukommelseskort.

Afspilning af en stemmeoptagelse
Du kan afspille og afbryde en stemmeoptagelse. Du kan gemme en stemmeoptagelse, som du har oprettet, eller du kan afspille og gemme en stemmeoptagelse, som du har modtaget i en besked. Stemmeoptag. kan afspille adskillige formater: WAV, AU, AMR og komprimeret GSM.
Copyright © 2005 Nokia. All Rights Reserved. 79

Medieprogrammer

Statussøjlen viser en stemmeoptagelses afspilningstid, placering og længde.

Tryk på Afspil for at lytte til en stemmeoptagelse. Rul til venstre for at søge tilbage eller til højre for at søge fremad. Tryk på Pause for at afbryde en stemmeoptagelse. Afspilningen genoptages, når du trykker på Afspil. Hvis du vil afspille en stemmeoptagelse en gang til, skal du trykke på Menu og vælge Afspil > Gentag. Stemmeoptagelsen afspilles igen.

Tip: Stemmeoptagelser, som du modtager eller optager, er midlertidige filer. Du skal gemme de filer, som du vil beholde.

Afsendelse af en stemmeoptagelse
Du kan sende en stemmeoptagelse fra enheden til en anden enhed via infrarød eller Bluetooth som en særskilt e-mail-besked eller i en MMS-besked. Hvis du vil sende en stemmeoptagelse til en anden enhed via infrarød, skal du sørge for, at infrarød er aktiv i modtagerenheden. Vælg en stemmeoptagelse, tryk på Menu, vælg Filer > Send, og brug indstillingen Infrarød. Der oprettes automatisk en infrarød forbindelse, og stemmeoptagelsen sendes til modtagerenheden.

Hvis du vil overføre en stemmeoptagelse via Bluetooth, skal du sørge for, at Bluetooth er aktiv i modtagerenheden. Vælg en stemmeoptagelse, tryk på Menu, vælg Filer > Send, og brug indstillingen Bluetooth. Aktiver Bluetooth på enheden, søg efter modtagerenheden, vælg modtagerenheden på listen over tilgængelige enheder, og vælg Send. Hvis enhederne har en fælles binding og er godkendte, eller hvis en adgangskode er blevet bekræftet, overføres stemmeoptagelsen til modtagerenheden, når der er oprettet en aktiv Bluetooth-forbindelse.

Hvis du vil sende en stemmeoptagelse som en e-mail, skal du vælge en stemmeoptagelse, trykke på Menu, vælge Filer > Send og bruge e-mail-programmet. E-mail-programmet åbnes automatisk, og stemmeoptagelsen er klar til afsendelse som en vedhæftet fil i e-mail-beskeden. Hvis du vil indsætte en stemmeoptagelse i en MMS-besked, skal du vælge en stemmeoptagelse, trykke på Menu, vælge Filer > Send og bruge indstillingen Multimediebesked. MMS-programmet startes automatisk, og stemmeoptagelsen er klar til afsendelse som en vedhæftet fil i MMS-beskeden.

Musikafspiller
Advarsel: Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj. Gå til Skrivebord > Medie > Musikafspiller. Musikafspiller kan afspille og organisere musiknumre og lydfiler. Musikafspiller understøtter flere lydformater: MP3, WAV, MIDI, AMR og AAC.

Sådan lytter du til musik
Advarsel: Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Musikafspiller viser en liste med musikspor og indikatorer for lydstyrke, bland og gentag, den nuværende aktive tilstand og en statussøjle. Statussøjlen viser afspilningstid, placering og sporets længde.

Hvis du vil afspille et musikspor eller spor i den aktuelle mappe, skal du trykke på Afspil. Afspilningen stopper automatisk, når det sidste spor i afspilningsrækkefølgen er afspillet.

Hvis du vil vælge et musikspor, skal du rulle op eller ned i listen med musikspor.

Hvis du vil sortere musiksporene i en bestemt rækkefølge, skal du trykke på Menu og vælge Vis > Sorter efter. Sorterer spor i den aktuelle mappe efter navn, filnavn, dato eller størrelse. Sorteringen påvirker afspilningsrækkefølgen af sporene i den aktuelle mappe. Hvis du vil vælge forrige eller næste spor, skal du trykke på Menu og vælge Gå til > Forrige spor eller Næste spor. Det valgte spor følger den aktuelle sorteringsrækkefølge. Hvis du vil afspille musiksporene igen, skal du trykke på Menu og vælge Afspil > Gentag. Dette afspiller sporene igen i den aktuelle mappe fra det sidste spor i afspilningsrækkefølgen tilbage til første spor. Hvis du vil afspille musik i vilkårlig rækkefølge, skal du vælge en mappe, trykke på Menu og vælge Afspil > Vilkårlig.

Copyright © 2005 Nokia. All Rights Reserved.

80

skal du trykke på Menu og vælge Rediger > Zoom ind eller Zoom ud. mens højde/bredde-forholdet bevares. tilpasses videoens størrelse før visningen for at bevare det oprindelige højde/ bredde-forhold. Hvis videoen er for stor til at udfylde enten hele bredden eller højden i videoområdet. der ikke er gemt.. Gå til Skrivebord > Medie > RealPlayer. Et musikspor kan sendes som en vedhæftet fil i en besked. skal du trykke på Menu og vælge Vis > Fuld skærm. bl.. og klippet spoles tilbage til starten. 81 Hvis du vil gemme et medieklip. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Gem som. RealPlayer kan afspille mange forskellige formater. Tryk på Afspil for at afspille gemte medier.. Håndtering af musikspor Hvis du vil gemme musik. Hvis du vil ændre tekststørrelsen. Under afspilningen afbrydes video. All Rights Reserved. Hvis du vil tilføje en genvej til musik. Sporet vender ikke tilbage til det oprindelige program. Hvis du vil afspille medier via streaming. Brug dialogboksen til at vælge en ny mappe.. Der oprettes herefter en genvej til det valgte musikspor. Hvis du vil ændre musikmapper. Hvis du vil ændre størrelsen på et videoklip. når hovedmenuen eller en anden dialogboks vises. RealPlayer understøtter ikke nødvendigvis alle variationer af et mediefilformat. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Gem link som. Hvis du vil sende et spor. Hvis du vil se videoklippet på fuld skærm. Dette ændrer videoområdets størrelse til normal størrelse eller fuld skærm. så den dækker det størst mulige videoområde. Vælg. Bufferlagringen eller forbindelsen til et streaming-websted afbrydes. Tryk på Annuller for at annullere indsætningen.. hvordan du vil sende det valgte musikspor til en anden enhed. RAM og RM. skal du trykke på Menu og vælge Vis > Zoom ind eller Zoom ud. eller også kan du igen få vist videoen i dens oprindelige størrelse. Tryk på Stop for at afbryde en afspilning eller streaming. som er gemt i enhedens hukommelse eller på et hukommelseskort.. Statussøjlen viser et medieklips afspilningstid.. RealPlayer kan afspille video.. . lyd og medier fra internettet. MP4 (ikke streaming). overføres eller videresendes. SDP. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Tilføj på Skrivebord. Du kan ikke oprette en genvej til en fil. RV. og musiksporene vises i listen med musikspor. Ved hjælp af zoom kan du øge videoens størrelse. Hvis du vil gemme et hyperlink til internetforbindelsen.. 3GP. Brug dialogboksen til at vælge en ny mappe.. ændres. Klippet vil stadig være valgt på listen over medieklip. Copyright © 2005 Nokia. afspilningen af et klip afbrydes. Tryk på Skift mappe. musik (herunder ringetoner) og andet indhold kopieres. Afspilningen stopper automatisk. vil RealPlayer automatisk forsøge at genoprette forbindelsen til internetadgangspunktet.: MPEG-4... overført til enheden via e-mail eller en kompatibel pc eller streamet til enheden via internettet.. RealPlayer Ophavsretligbeskyttelse kan forhindre.. Hvis et netværksforbindelsesproblem forårsager en afspilningsfejl.a. for at vælge en mappe.. Dette ændrer tekstens størrelse på listen.. Det nye mappeindhold gennemsøges. Afspilning af medieklip Du kan afspille videoklip og lydfiler. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Send. RA. at billeder. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Skift mappe. og du kan nu vælge et andet spor. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Gem klip som. Gem musik på et hukommelseskort eller i telefonens hukommelse.. Video centreres vandret og lodret inden for videoområdet. Afsendelse af musik Du kan sende musik som en besked. skal du rulle til en mediefil på internettet og trykke på Afspil.Medieprogrammer Tip: Når et spor afspilles. placering og længde. skal du rulle til venstre for at søge tilbage eller til højre for at søge fremad. Tryk på Indsæt.

Du kan ikke oprette en genvej til en fil. Hvis du vil sende et medieklip. 82 . Justering af lydstyrken for medier Rul op eller ned for at ændre lydstyrken for medier. Afsendelse af medieklip Du kan vælge medieklip. Vælg en metode til afsendelse af klippet til en anden enhed. Medieklippet vender ikke tilbage til det oprindelige program. Der oprettes herefter en genvej til det valgte medieklip. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Tilføj på Skrivebord. og du har således mulighed for at vælge et andet klip. et dokument eller en diaspræsentation. og tryk på Indsæt. der ikke er gemt. Tryk på Lyd til for at slå lyden til.Medieprogrammer Hvis du vil lukke RealPlayer. Copyright © 2005 Nokia. som du kan vedhæfte i en besked.. Tryk på Annuller for at annullere indsætningen.. Tryk på Indstil lydstyrke > Lyd fra for at slå lyden fra. skal du trykke på Afslut. Bufferlagringen eller forbindelsen til et streaming-websted og afspilningen af et klip stoppes. All Rights Reserved.. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Send. Tip: Hvis du vil føje en genvej til en medieklip.

Standardregnemaskine kan bruges til grundlæggende beregninger. skal du trykke på Menu og vælge Værktøjer > Talformat. skal du trykke på Menu og vælge Vis udskrift > Udskrivning i menuen. For at bruge en gemt værdi skal du indtaste det bogstav. Tryk på tasten Tab. hvor du indtaster tal. Indtast det andet tal i beregningen. og vælg en funktion på listen over funktioner. Tryk på tasten Tab. Parenteser kan ikke bruges til at ændre beregningernes rækkefølge. du har tildelt til værdien. Bogstavet vises ved siden af pilen. Indtast det andet tal i beregningen. vælge Værktøjer > Vinkelenhed og vælge Grader.15. og tryk på tasten Enter. Bemærk. skal du trykke på i på tastaturet og vælge funktionen. skal du trykke på Menu og vælge Udskrivning > Udskriv. Tip: Hvis du vil se et eksempel på en side før udskrivning. 1. mens Videnskabelig regnemaskine kan bruges til mere komplicerede beregninger. Radianer eller Nygrader. Tryk på Ctrl+S. at regnemaskinen udfører beregningerne i den rækkefølge. 2. Gå til Skrivebord > Arbejde > Lommeregner. 83 . og vælg en funktion på listen over funktioner. uafsluttede beregninger eller færdige resultater af beregninger til senere brug. Hvis du vil invertere en funktion. All Rights Reserved. og tryk på tasten Enter. Du kan se det aktuelle vinkelelement i feltet. der er gemt i hukommelsen. skal du trykke på Menu. Indstilling af talformat i Regnemaskine Hvis du vil ændre talformatet. Foretagelse af beregninger Hvis du vil foretage en beregning. Lagring af tal i hukommelsen Du kan gemme 26 forskellige tal. og vælg Vis > Videnskabelig regnemaskine. Lommeregner I Lommeregner kan du foretage beregninger og gemme resultaterne i regnemaskinens hukommelse til senere brug. Hvis du vil ændre layoutet på siden. 3. Tryk på Ctrl+D for at slette alle værdier. Hvis du vil foretage en beregning. Der vises en pil ved siden af værdien. skal du trykke på Menu og vælge Vis > Standardregnemaskine eller Videnskabelig regnemaskine. Tryk på Skift + det bogstav. Hvis du vil skifte mellem standardregnemaskinen og den videnskabelige regnemaskine. Brug af den videnskabelige regnemaskine Tryk på Menu. Bemærk: Denne regnemaskine har en begrænset nøjagtighed og er designet til enkle beregninger. skal du indtaste det første tal i beregningen. Hvis du vil udskrive en beregning. Hvis du vil ændre vinkelelementet. For at angive et tal som positivt eller negativt skal du skrive tallet og trykke på m på tastaturet. rul til = på listen over funktioner. skal du trykke på Menu og vælge Sideopsætning. og derefter fortsætte beregningen på normal vis. skal du indtaste det første tal i beregningen. Tryk på tasten Enter for at gemme værdien. Vælg: • Normal — for at beholde standardtalformatet • Fast — for at angive et fast antal decimaler • Videnskabelig — for at angive et fast antal vigtige tal Copyright © 2005 Nokia. som du vil tildele værdien. du indtaster dem.

for at føje en ny by til listen. kan det ændre det generelle klokkeslæt for enhedens system. Tryk på Udsæt for at udsætte alarmen..eks. Tryk på tasten Tab. skal du trykke på Stop i brugergrænsefladen i Communicator eller på Afslut på coverenheden for at slukke den. som kun viser oplysningerne for din hjemby. vises en alarmmeddelelse. og tryk på Vælg. hvis du vil skifte mellem oplysninger om hjembyen og destinationsbyen. at hvis du ændrer hjembyen.. eller Rediger > Bydetaljer. Gå til Skrivebord > Ur. kan du vælge enten hjembyen eller destinationsbyen og trykke på Skift by. Tryk på tasten Tilbage for at fjerne en alarm. Brug af Alarmer Hvis du vil indstille en alarm. hvis du vil læse alarmmeddelelsen. Alarmer og påmindelser Når der lyder en alarm. Ur I Ur kan du se dato og klokkeslæt i din hjemby og din destinationsby samt håndtere urets alarmer. og trykke på Angiv beliggenhed. og trykke på Skift by. Tip: Hvis du ændrer hjembyen. Dette er nyttigt. når alarmtidspunktet nås. skal du trykke på Ny alarm og indtaste klokkeslættet for alarmen. skal du vælge den by. Copyright © 2005 Nokia.. Hvis du vil angive datoen og klokkeslættet. Se "Dato og klokkeslæt". stopper alarmen automatisk efter 15 minutter. skal du vælge Filer > Ny by.16. hvis du vil søge efter en by. og vælg Filer > Ny by. hvis du f. Hvis du vil ændre urtypen.. All Rights Reserved. lyder alarmen. Tip: Du kan begynde at indtaste i søgefeltet.. Hvis du ikke slukker en alarm. Tryk på Alarmer for at få vist og håndtere alarmer. Du kan vælge denne indstilling i Kontrolpanel. Når alarmen lyder.. skal du trykke på Menu og vælge Værktøjer > Dato og klokkeslæt. Tryk på Stop for at slukke alarmens lyd og lukke alarmmeddelelsen. Hvis du vil ændre en by. og der vises en alarmmeddelelse på coverenheden. s. Tip: Tryk på Menu. Tryk på Vis.. Tryk på Lyd fra for at slukke alarmens lyd og bevare alarmmeddelelsen på displayet. Angivelse af byer på verdenskortet Hvis du vil angive en bys beliggenhed. Alarmmeddelelsen vil fortsat være vist på displayet. skal du trykke på Menu. Tryk på Udsæt for at udsætte en alarm. Tryk på Rediger alarm for at ændre en alarm. opdateres klokkeslættet og kalenderposterne. Selvom coverenheden er slukket.. du vil ændre. Vælg den nye by på listen. 64. vælge Vis > Urtype og vælge Analog eller Digital. skal du trykke på Menu og vælge Vis > Oplysninger om destinationsbyer. Byer og lande Ændring af byer Du kan se byens beliggenhed på kortet. skal deltage i telefonkonferencer. Tip: Hvis du vil skifte til en visning med ét ur. Brug af verdensur Tip: Du kan også opdatere dato og klokkeslæt automatisk (netværkstjeneste). Tip: Standardudsættelsestiden er 10 minutter. Hvis du vil ændre en by.. På kortet skal du rulle til beliggenheden for den ønskede by og trykke på OK. 84 . Bemærk. som er indstillet for ur eller kalender.

Breddegrad og Længdegrad — Indtast koordinaterne for byen. kan du også redigere landets hovedstad. All Rights Reserved.. Du kan også definere følgende indstillinger: • • • • • Land/region — Vælg et land på listen. Bemærk. GMT-forskel — Vælg tidsforskellen mellem byen og GMT (Greenwich Mean Time).. og indtaste navnet på byen.Ur Oprettelse og redigering af landeposter Hvis du vil oprette nye eller redigere eksisterende lande. der skal bruges til at foretage et telefonopkald til byen. Copyright © 2005 Nokia. Oprettelse og redigering af byposter Hvis du vil oprette eller redigere byposter. 85 . og indtast det nye nummer. skal du vælge Filer > Nyt land/ny region... Sommertidszone — Vælg en sommertidszone.. eller tryk på Angiv beliggenhed for at finde en by på verdenskortet. Indtast det nye navn på Land/region. eller Rediger > Detaljer for land/region. vælg feltet Opkaldskode.. Områdenr. at hvis du redigerer et eksisterende land. skal du vælge Filer > Ny by. — Indtast den kode..

så det kan bruges i Nokia 9300i. Hvis Åbn ikke er tilgængelig. Bemærk: Inden du bruger et eksisterende kompatibelt hukommelseskort i Nokia 9300i. overføres ikke. og tryk på Fortsæt. Bemærk. du vil overføre fra din Communicator i Nokia 9200-serien. når den er fuldført. Hvis problemet opstår igen. skal du konvertere hukommelseskortet med Dataoverførsel og geninstallere de programmer.og kontaktoplysninger.17. 8. Sluk coverenheden. og vælg. Fuld sikkerhedskopi kopierer alle data. er der muligvis problemer med de data. for at tage sikkerhedskopier på et hukommelseskort.kopi. beskeder. at du sikkerhedskopierer dataene på din enhed jævnligt. at der er tilstrækkelig ledig hukommelse på de to enheder eller på hukommelseskortet til at gennemføre overførslen. Sørg for. f. Der kan være flere trin involveret afhængigt af den type oplysninger. der ikke er gemt i Indbakke. eller slut enheden til en oplader. du forsøger at overføre.eks. Tryk på Start overførsel. til overførsel af visse data. og tryk på OK. f. Nogle filer. All Rights Reserved. kalenderoplysninger og e-mail. I Nokia 9300i kan du vælge de data. at enhedens infrarøde porte vender mod hinanden. Undlad at bruge Nokia 9300i. skal du angive. Tryk på Fortsæt overførsel. du vil overføre. Tryk på Ny sikkerhedsk. når installationen er færdig. Der oprettes nu en infrarød forbindelse mellem de to enheder. om du vil tage en fuld eller en delvis sikkerhedskopi.. Gå til Skrivebord > Funktioner > Sikkerh. skal du trykke på Tilslut datainds. skal du sikre dig. Tryk på Åbn i din Communicator i 9200-serien for at installere Dataindsamling. Start dataoverførslen igen. skal du sætte kortet i din Communicator i Nokia 9200-serien. Håndtering af data og software Din smartphone giver dig mulighed for at bruge adskillige programmer til håndtering af personlige data. at der er tilstrækkelig strøm på batteriet. kontaktoplysninger. Tryk på Start sikkerhedskopi. Inden du begynder.kopi Det anbefales. som Dataoverførsel viser på displayet. skal du genstarte Dataoverførsel og fortsætte overførslen. . sørg for. bl. Tryk på OK for at afslutte dataoverførslen. Nokia 9300i indeholder en nyere version af disse programmer. Dataindsamling sendes som en infrarød besked til Indbakke på din Communicator i Nokia 9200-serien. via infrarød eller Overf. Tip: Du kan også sikkerhedskopiere data i programmerne Filhåndtering og Kontrolpanel. Hvis overførslen bliver afbrudt. Læs altid de instruktioner. eller tryk på Konverter hukom. kan overførslen ikke startes. Tryk på Afslut for at afslutte Dataoverførsel. mens du bruger Dataoverførsel. visitkortbeskeder og e-mail-beskeder. der kunne tænkes at være årsag til problemet. hvis det er muligt. hvilke elementer du vil medtage i sikkerhedskopien. Kontroller resten af dataoverførslen på Nokia 9300i. Du kan overføre kalender. på Nokia 9300i. dokumenter og billeder. Efter at Dataindsamling er installeret. 4. men undlad at vælge de data.kort. kontakter og indstillinger. Sørg for. Tryk på Send dataindsamling for at sende Dataindsamling til din Communicator i Nokia 9200-serien. Du kan bruge Dataoverf. hvis det er muligt. skal du trykke på Gem for at gemme installationsfilen og åbne den i Filstyring. Copyright © 2005 Nokia. Det kan tage et stykke tid at overføre store mængder data fra din Communicator i Nokia 9200-serien. fra en Communicator i Nokia 9200-serien til Nokia 9300i ved hjælp af en infrarød forbindelse eller et hukommelseskort. mængden af ledig hukommelse på dine enheder eller hukommelseskort eller antallet af tidligere vellykkede eller mislykkede overførsler. og disse nyere versioner skal bruges i Nokia 9300i. via hukom.a. den ønskede overførselsmetode. 5. Gå til Skrivebord > Funktioner > Dataoverf. Inden du begynder at sikkerhedskopiere eller gendanne data: • Sluk coverenheden. Du skal dog ikke geninstallere nogen forudinstallerede programmer til Nokia 9210 Communicator. Tryk på Overf. Dataindsamling startes automatisk. 3. 2. Sikkerh.kort for at konvertere et hukommelseskort. Vælg den aktuelle by og det aktuelle land på listen. 1.eks. Dataoverf. Hvis du vælger Delvis sikkerhedskopi. Hvis der ligger data på et hukommelseskort. 9. at hvis der er mindre end 2 MB ledig hukommelse i Nokia 9300i. 6. afhængigt af den ønskede overførselsmetode. 86 • Sørg for. 7. Aktiver den infrarøde forbindelse i begge enheder. • Luk alle andre programmer. at enhedernes infrarøde porte peger på hinanden. at der er tilstrækkelig strøm på batteriet. Indtast et navn på sikkerhedskopien. indstillinger. du tidligere har installeret på hukommelseskortet.

• Adgangskode — Angiv adgangskoden til synkroniseringsserveren. skal du angive portnummeret til synkroniseringsserveren. Du kan bruge internettet. som understøtter dataoverførsel. der skal anvendes) gemmes i en synkroniseringsprofil. en Bluetooth-forbindelse eller en kabelforbindelse. • Værtsadresse — Angiv adressen på synkroniseringsserveren. Oprettelse af en ny profil 1. Gå til Skrivebord > Funktioner > Dataoverf. 3. Enheden har en profil til Nokia PC Suite. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Ny. starter synkroniseringen med det samme. • Bekræft adgangskode — Gentag adgangskoden til synkroniseringsserveren. Hvis du har oprettet forbindelse mellem enheden og pc'en ved hjælp af datakablet og skrivebordsholderen. Derefter starter synkroniseringen. • Adgangspunkt — Hvis du valgte Internet som forbindelsestype. du vil synkronisere. Du kan også oprette forbindelse mellem enhedens skrivebordsholder og en pc ved hjælp af et datakabel og placere enheden i skrivebordsholderen.. 1. skal du vælge en sikkerhedskopi og trykke på Gendan. 4. kan du vælge Delvis sikkerhedskopi og angive. og tryk på Næste. og tryk på Vælg. All Rights Reserved. Opret forbindelse mellem enheden og en kompatibel pc. 90. kan du bruge Dataoverf. Programmet bruger SyncML-teknologien til fjernsynkronisering. operatøren eller tjenesteudbyderen. som du vil synkronisere med enheden. og tryk på Vælg. Gå til Skrivebord > Funktioner > Synkronisering. Definer følgende indstillinger: 3. Hvis du vil bruge Bluetooth. Tryk på Start gendannelse. Hvis du gendanner data fra en fuld sikkerhedskopi. Nokia PC Sync åbnes. Tip: Du modtager muligvis synkroniseringsindstillingerne som en besked fra tjenesteudbyderen. skal du vælge et internetadgangspunkt. Hvis du har en Nokia 9300i og en anden enhed. Tryk på Ny for at oprette en ny synkroniseringsprofil. Hvis du har valgt Bluetooth som forbindelsestype. Vælg. En guide til oprettelse af en profil åbnes. Indstillingerne (de data. Du kan få yderligere oplysninger om SyncML-kompatibilitet hos leverandøren af de programmer. Copyright © 2005 Nokia. hvilke elementer du vil gendanne. Yderligere oplysninger om kompatible enheder kan du få ved at kontakte forhandleren. 2. om du vil synkronisere kontakter. og den forbindelsesmetode. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Synkroniseringslog.Håndtering af data og software Hvis du vil gendanne sikkerhedskopierede data fra hukommelseskortet. Tryk på Stop for at afbryde søgningen. Hvis du vil oprette andre profiler. Se "Forbindelse". Angiv. Hvis du vælger infrarød som forbindelsestype. 2. skal du bruge Nokia PC Sync til at starte synkroniseringen. som derefter bruges under synkroniseringen. Synkronisering af kalender. Hvis du har oprettet forbindelse mellem enheden og pc'en ved hjælp af Bluetooth. kalenderposter eller e-mail. Åbn Nokia PC Suite på pc'en. • Forbindelsestype — Vælg Bluetooth eller Datakabel for at synkronisere med en computer eller Internet for at synkronisere med en server på internettet. • Profilnavn — Angiv et passende navn til profilen. Hvis du vil se en synkroniseringslog. 2. 87 . Vælg det indhold. Vælg forbindelsestype. du vil synkronisere med. • Brugernavn — Indtast dit bruger-id til synkroniseringsserveren. • Port — Hvis du har valgt internet som forbindelsestype. Du kan kun redigere PC Suite-profilen med Nokia PC Suite. Rul til den enhed.og kontaktoplysninger og e-mail 1. skal du først konfigurere Bluetooth-forbindelsen mellem enheden og Nokia PC Suite ved at vælge Håndtering af forbindelser og åbne Nokia Connection Manager. skal du trykke på synkroniseringsknappen på skrivebordsholderen. til at synkronisere din kalender og dine kontakter mellem de to enheder. Når gendannelsen er fuldført. Enheden har en foruddefineret profil til PC Suite. skal du trykke på Søg for at søge efter den enhed. og den hjælper dig med at definere de korrekte indstillinger. du vil synkronisere med. kan du genstarte enheden ved at trykke på OK. s. 3. Synkronisering Programmet Synkronisering giver dig mulighed for at synkronisere din kalender og dine kontakter med forskellige kalenderog kartoteksprogrammer på en kompatibel computer eller ekstern internetserver. Du kan finde yderligere oplysninger i brugervejledningen til Nokia PC Suite. hvilke elementer du vil gendanne. Dataoverf. 5. der skal synkroniseres. og vælg Synkroniser.

90. og vælg Synkroniseringstype.JAR. • Hvis du vil bruge Bluetooth. Du kan f. Under installationen kontrollerer enheden gyldigheden af den pakke. skal du vælge profilen og trykke på tasten Tilbage. om du vil bruge profilen. sikkerhedskopiere og gendanne personlige data ved hjælp af Nokia Content Copier og installere programmer ved hjælp af Nokia Application Installer. Hvis du vil åbne en synkroniseringslog. Vælg Normal for at synkronisere oplysninger fra enheden til den eksterne server og tilbage igen. skal du oprette en binding mellem enheden og en kompatibel pc og indstille pc'en som angivet. s. Se salgspakkens cd-rom. All Rights Reserved.com. Du kan finde yderligere oplysninger om installation og brug af PC Suite i brugervejledningen til Nokia PC Suite på cd-rom'en eller i hjælpen til Nokia PC Suite-programmerne. kan du få vist en synkroniseringslog. skal du trykke på Menu og vælge Værktøjer > Nulstil PC Suiteprofil. • J2ME-programmer. Hvis du vil indstille en af de eksisterende synkroniseringsprofiler som standardprofil. der skal installeres.JAD eller . Installation af programmer og software Du kan installere to typer programmer og software på enheden: Vigtigt: Installer og anvend kun programmer og anden software fra kilder. hvis du vil bruge enheden som modem. Når du har synkroniseret enheden med en kompatibel computer. • Hvis du vil bruge kablet. kalenderoplysninger. skal du gemme filen på et hukommelseskort (lokal disk). Se "Forbindelse". hvis det er nødvendigt. håndtere enhedens mapper ved hjælp af Nokia Phone Browser. Denne driver installeres under installationen af Nokia PC Suite. skal du bruge den nyeste driver til tilslutningskablet. Nokia PC Suite kan kun anvendes på Windows 2000 og Windows XP. Envejs til telefon for at synkronisere oplysninger fra den eksterne server til enheden eller Envejs fra telefon for at synkronisere oplysninger fra enheden til den eksterne server. 5. For at kunne bruge Nokia PC Suite skal du koble enheden til en kompatibel pc ved hjælp af CA-53-kablet (USB). Copyright © 2005 Nokia. Nokia PC Suite Nokia PC Suite indeholder en række programmer. > Erstat telefondata. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Synk. skal du gemme filen i mappen C:\nokia\installs på enheden. skal du vælge profilen. Installer Nokia PC Suite fra cd-rom'en eller fra www.SIS. Hvis du vil slette en profil. vedhæftes i en e-mail eller overføres via Bluetooth. • Hvis du vil bruge en infrarød forbindelse. hentes fra internettet eller sendes til dig i en MMSbesked. Hvis du vil slette databasen fra serveren og udskifte den med databasen på enheden. der er kompatible med operativsystemet Symbian. > Erstat serverdata. www.nokia. Se "Binding med en enhed". Angiv stierne til databaserne på enheden og på den eksterne server. skal du aktivere enhedens infrarøde forbindelse.com og brugervejledningen til Nokia PC Suite. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Synk. Se brugervejledningen til Nokia PC Suite. 91. der er specielt beregnet til Nokia 9300i eller kompatible med operativsystemet Symbian. Hvis du vil synkronisere alt databaseindhold mellem enheden og serveren. s. trykke på Menu og vælge Filer > Værktøjer > Angiv som standard. og du har mulighed for at fortsætte eller annullere installationen. skal du vælge profilen og trykke på Rediger. hvis du ønsker yderligere oplysninger. der er angivet for en profil. Logfilen viser f. Du skal muligvis installere eller opdatere driverne til Bluetooth eller den infrarøde forbindelse. datoen og tidspunktet for synkroniseringen og en liste over mulige synkroniseringsfejl. Hvis du bruger Microsoft Windows Stifinder til at overføre en fil.nokia. Hvis du bruger PC Suite til Nokia 9300i til at overføre en fil. Hvis du vil vende tilbage til standardindstillingerne for PC Suite. Aktiver den infrarøde funktion på den kompatible pc. at dette ignorerer den synkroniseringstype. e-mails og opgavenoter mellem enheden og en kompatibel pc ved hjælp af Nokia PC Sync. Enheden viser oplysninger om de kontrolprocesser. 92. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Synk. > Langsom synk. Hvis du vil slette databasen fra enheden og udskifte den med databasen på serveren. s. 88 . hvis du ønsker yderligere oplysninger.eks. Se brugervejledningen til Nokia PC Suite eller hjælpen til Nokia PC Sync for at få yderligere oplysninger om synkronisering. der tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.eks. Se "Infrarød".. Installationsfilerne til Java-programmer har filtypenavnet . skal du vælge en profil og trykke på Log. • Programmer og software. synkronisere dine kontaktoplysninger. der udføres. Hvis du vil redigere en eksisterende profil. der kan bruges til at styre Nokia 9300i. Bemærk. Installationfilerne kan overføres til enheden fra en kompatibel computer.Håndtering af data og software 4. Denne type softwareinstallationsfiler har filtypenavnet . Vælg. Bluetooth eller en infrarød forbindelse. som du oprettede som standardprofil til synkronisering.

skal du være opmærksom på. grafik og billeder • Java UI — Specifikationer til Java-standardbrugergrænsefladen • JDBC — Adgang til en relationel database for Java-programmer Copyright © 2005 Nokia. Du kan søge efter Java-programmer via browseren. der kræver en netværksforbindelse.JAR til installationen. vælge en installationsfil og trykke på tasten Enter for at starte installationen.0 — Sikkerhedsplatform. at forbindelsen er aktiv i baggrunden under installationen.0 — Specifikationer til Java UI's standardbrugergrænseflade og AWT til brugergrænseflader. åbne e-mail-beskeden. 89 . Tip: Klik ind på www. 66.Håndtering af data og software Se "Certifikathåndtering". Java MIDP Java Mobile Information Device Profile-miljøet understøtter følgende API'er: • Java CLDC 1. Brug programstyringsfunktionen til at fjerne software med. skal du fjerne programmet og installere det igen med den oprindelige installationsfil eller sikkerhedskopien. vælg filen.com. skal du have den oprindelige version eller en fuld sikkerhedskopi af programmet for at gendanne det.JAR-filen.0 — Yderligere forbindelsesmuligheder for enheden • Java Foundation Profile 1.1 — Hotspot-implementering.eks. Enheden giver dig besked. s. Hvis du installerer programmer. har modtaget installationsfilen som vedhæftet fil i en e-mail. hvordan indhold kan anvendes • Java File — Filservertjenester • Java PIM — Adgang til indholdet i telefonbogen. tekniske oplysninger og programmer. 1. hente dem via internettet og gemme dem i mappen Programmer. Java-platformen til Nokia 9300i er J2ME. Java Du kan installere og køre Java-programmer på enheden. operatør.nokia. 71. skal du gå til din postkasse. vil enheden muligvis bede dig om at hente den. har modtaget installationsfilen som vedhæftet fil i en e-mail. kalenderposter og elementer på opgavelisten Java PP Java Personal Profile-miljøet understøtter følgende API'er: • Java CDC 1. Hvis du ikke har denne fil. vælge filen og trykke på tasten Enter for at starte installationen. Du skal dog være opmærksom på. værktøjer. skal du muligvis angive et brugernavn og en adgangskode for at få adgang til serveren. og tryk på tasten Enter for at starte installationen. som er en del af Symbian-operativsystemet • Java MIDP 2. All Rights Reserved. og der skal være sat et gyldigt SIM-kort i enheden. skal du gå til din postkasse. Disse kan fås hos programudbyderen.forum. hvis du ønsker udviklingsoplysninger. s. 88. skal du søge efter installationsfilen i enhedens hukommelse eller på hukommelseskortet. Hvis du vil gendanne det oprindelige program. når du bruger disse programmer. Java Software Development Kit (SDK). 2.0 — Understøttelse af netværk og input/output • Java Personal Profile 1. Søg efter installationsfilen i enhedens hukommelse eller på hukommelseskortet. skal coverenheden være tændt. Hvis du f. når installationen er færdig. at enhedens strømforbrug kan være højere. Forum Nokia indeholder udviklingsplatformen Series 80.eks. Hvis du f. Se "Programstyring". Hvis du vil installere software. Hvis der ikke er angivet et adgangspunkt. J2ME på enheden understøtter to Java-miljøer: MIDP og Personal Profile. skal du vælge et. som tildeler Java-programmer til følgende domæner: Producent. s. Du skal bruge en fil med filtypenavnet . Bekræft installationen. 3. Se "Installation af programmer og software". Tip: Når du bruger internettet. betroet tredjepart eller ikke-betroet • Java WMA — Trådløs kommunikation • Java Mobile Media — Multimedier til mobile enheder • Java Bluetooth — Bluetooth-forbindelse og Bluetooth Push til Java-programmer • Nokia UI — Brugergrænseflader til lyd og grafik • Java DRM — Definitioner af. Installation af Symbian-software Når du installerer en opdatering eller reparation til et program. Når du henter . Installation af Java™-programmer Når du installerer et signeret Java-program. åbne e-mail-beskeden. Brug Programstyring til at håndtere dine Java-programmer. kan du hente en installationsfil og installere den med det samme. vælge en installationsfil og trykke på tasten Enter for at starte installationen.

4. Dial-Up Networking Profile. • Netværks-id — Vælg netværks-id i overensstemmelse med det destinationsnetværk. Se "Trådløst LAN". Du kan også bruge et kabel til IP-viderestilling.eks.eks. 70. at datatrafikken ledes direkte til det ønskede destinationsnetværk. der f. og derefter kan andre brugere koble sig på netværket. sammen med denne model. IP-viderestilling Bemærk. at du ikke kan aktivere et modem. WEP-nøglelængde — Vælg en passende nøglelængde. Bemærk. Oprettelse af et internetadgangspunkt til et ad hoc-netværk 1. Se "Kabelkonfiguration". 69. hvis du vælger IP-viderestilling i kabelforbindelsesindstillingerne. Definer indstillingerne. at du ikke kan bruge IP-viderestilling. Du kan definere kabelforbindelsesindstillingerne i Kontrolpanel. Bluetooth Denne enhed er kompatibel med Bluetooth Specification 1.. hvor enheden bruger en computers internetforbindelse. WEP-nøgledata — Indtast WEP-nøgledataene. For at sikre. Du kan eventuelt anvende et eksisterende adgangspunkt som basis for et nyt adgangspunkt. • • • • 5. Ad hoc-netværket oprettes af en bruger. Du kan omdøbe og oprette nye netværks-id'er. Object Push profile. s. 2. Du kan bruge trådløse forbindelsesmetoder som f. mens du bruger Nokia PC Suite. Der skal først oprettes et internetadgangspunkt til ad hoc-netværket. Tryk på Afslut eller Udført. Tilslut kablet i bunden af enheden. • Navn på internetindstillinger — Giv forbindelsen et passende navn. har en længde på 40 bit. • Sikkerhedstilstand — Vælg WEP.18. til gennemsyn på internettet eller til fjernsynkronisering. der er godkendt af Nokia. • Type af internetindstillinger — Vælg trådløst LAN som forbindelsestype. at der kan oprettes forbindelse til andre enheder. som understøtter Bluetoothteknologien. Se "Konfiguration af avancerede indstillinger for et internetadgangspunkt". består af 5 alfanumeriske tegn eller 10 hexadecimaltegn. Især VPN-software (Virtual Private Network) kan begrænse datatrafikken for et bestemt destinationsnetværk. at de er kompatible med denne enhed. Du kan definere adgangspunkter til trådløst LAN og derefter bruge det til at få adgang til internettet ved brug af programmer. 11. 3. SIM Access Profile og Handsfree Profile. Vælg Skrivebord > Funktioner > Kontrolpanel. at der oprettes forbindelse til internettet. Tryk på Nyt. trådløst LAN. 75. • Netværkstilstand — Vælg Ad hoc. Du kan bruge IPviderestilling. Hvis du har valgt WEP som sikkerhedstilstand. WEP-nøgleindeks — Vælg et tal til WEP-nøglen. du kan indtaste. du vil opnå adgang til via internetadgangspunktet. Copyright © 2005 Nokia.2. Forbindelse Der findes flere forskellige forbindelsestyper. og vælg Forbindelser > Internetopsætning. s. når du bruger et vilkårligt internetadgangspunkt. Jo flere bit der er i en nøgle. Du skal bruge PC Suite-forbindelse eller IP-vid. Trådløst LAN Opsætning af et ad hoc-netværk Med tredjepartsprogrammer gør ad hoc-netværk det muligt for trådløse enheder at kommunikere direkte med hinanden uden nogen trådløse LAN-adgangspunkter. Se Fig Taster og stik. Kabelforbindelse Du kan slutte enheden til en kompatibel pc ved hjælp af et CA-53-kabel (USB). s. om du vil indtaste WEP-nøgledata i hexadecimalformat (HEX) eller i tekstform (ASCII). Serial Port Profile. 90 . afhænger af den nøglelængde. s. hvis du vil bruge en WEP-nøgle (Wired Equivalent Privacy) til godkendelse. Antallet af tegn. som kræver. File Transfer Profile. • Netværksnavn — Giv netværket et navn. f. Forhør dig hos producenterne af andre enheder for at kontrollere. du har valgt. skal du bruge ekstraudstyr. Ved at bruge det korrekte netværks-id kan du sikre.eks. All Rights Reserved. desto højere bliver sikkerhedsniveauet. Bluetooth eller infrarød eller en USB-kabelforbindelse (Universal Serial Bus) til PC Suite eller IP-viderestilling. Nøgler. Du kan også tilslutte kablet til enhedens skrivebordsholder. som du kan bruge sammen med enheden. over PC Suite uden en aktiv IP-viderestillingsforbindelse. Generic Object Exchange Profile. når du har konfigureret alle indstillingerne. Tryk på Avanc. WEP-nøgletype — Vælg. hvis du skal konfigurere avancerede indstillinger. skal du også konfigurere disse indstillinger. som understøtter følgende profiler: Generic Access Profile.

Hvis du f. vil sende et billede til en anden enhed. tekster. Tip: For at aktivere eller deaktivere Bluetooth skal du trykke på Chr+ . mens der anvendes andre funktioner. Gå til Skrivebord > Funktioner > Kontrolpanel. All Rights Reserved. eller som tillader.. og vælg Filer > Send > Via Bluetooth. som anvender Bluetooth-teknologi. Bluetooth-teknologi giver mulighed for gratis trådløse forbindelser mellem elektroniske enheder. 5. 4. Definer følgende: • Bluetooth er aktiv — Vælg Ja for at aktivere Bluetooth. Efter bindingen gemmes enheden på siden Forbundne enheder. Tryk på Stop for at afbryde søgningen. hvis du ønsker. • Telefonens synlighed — Vælg Vis til alle.eks. Copyright © 2005 Nokia. ændres. f. hvilket reducerer batteriets levetid. øger strømforbruget. hvorefter Bluetooth ikke kan bruges til afsendelse og modtagelse af data. som bruger Bluetooth-teknologi. skal du indstille Bluetooth til at være aktiv og vælge indstillingen Vis til alle. computere. vises der først en liste over de enheder. som indeholder det element. musik (herunder ringetoner) og andet indhold kopieres. kan enheden og dens navn ses af andre brugere af Bluetooth-enheder. Når du modtager data via Bluetooth fra en enhed. har en forudindstillet adgangskode. Vælg siden Indstillinger. Enheder.. Du kan se et enhedsikon og navnet på enheden. 67. overføres eller videresendes. 91 . at enheden skal kunne findes af andre Bluetooth-enheder.Forbindelse Der kan være begrænsninger på brugen af Bluetooth-teknologien i visse områder. kommunikerer via radiobølger. kan enheden ikke findes af andre enheder. du vil oprette forbindelse til. der tidligere blev fundet. og vælg Forbindelser > Bluetooth.eks. 3. videoklip. Hvis du har indstillet Bluetooth til at være aktiv og ændret din synlighed til Vis til alle. om du vil acceptere Bluetoothbeskeden. Afsendelse af data via Bluetooth Ophavsretligbeskyttelse kan forhindre. Åbn et program. hvis du vælger profilen Offline eller slukker coverenheden.eks. Vælg den enhed. at disse funktioner kan køre i baggrunden. skal du gå til Skrivebord > Arbejde > Filhåndtering og gennemse indholdet i C:\Filer\. Modtagelse af data via Bluetooth Hvis du vil modtage data via Bluetooth. numerisk). bliver du bedt om at give enheden et navn. som du vil sende. Der kan kun være én aktiv Bluetooth-forbindelse ad gangen. afsluttes alle Bluetooth-forbindelser. som ikke er godkendt. visitkort og kalendernoter eller til at oprette forbindelse til enheder. skal du trykke på Søg igen. Hvis du vælger Nej.. skal du vælge Skrivebord > Funktioner > Kontrolpanel og vælge Forbindelser > Bluetooth. De to enheder skal blot befinde sig maksimalt 10 meter fra hinanden. skal du åbne programmet Billeder. Forhør dig hos de lokale myndigheder eller hos tjenesteudbyderen. Hvis den anden enhed kræver binding. Ved at oprette en binding med en enhed kan du udføre hurtigere og lettere enhedssøgninger. bliver du først spurgt. at I bruger den samme kode. og tryk på Vælg. Adgangskoden skal kun bruges én gang. Hvis du tidligere har søgt efter Bluetooth-enheder. og aftal med brugeren af den anden Bluetooth-enhed. Binding med en enhed Binding betyder godkendelse. Hvis du vælger Skjult. at forbindelsen kan blive forstyrret af forhindringer som f. Tip: Hvis det modtagne element ikke findes i mappen Indbakke. hvis du vil tillade kommunikation mellem et kompatibelt bilmonteringssæt og Nokia 9300i. Se "SIM-adgangsprofil". Hvis du accepterer den. placeres elementet i mappen Indbakke i programmet Beskeder. vægge eller andre elektroniske enheder. Funktioner. En Bluetooth-forbindelse kan bruges til at sende billeder. Hvis du vil starte en ny søgning. 6. 2. Da enheder. du vil sende. vises meddelelsen Sender. Bemærk dog. som maksimalt befinder sig 10 meter fra hinanden. Når forbindelsen er blevet oprettet. s. • Navn på Min Bluetooth — Angiv et navn til enheden. som bruger Bluetooth-teknologi. at billeder. 1. vil du blive bedt om at indtaste en adgangskode. Bluetooth-indstillinger Hvis du vil ændre Bluetooth-indstillingerne. Den maksimale længde for navnet er 247 tegn. • Fjernadgang til SIM — Vælg Aktiveret. som ikke har en brugergrænseflade. Når du aktiverer Bluetooth for første gang. tryk på Menu. og du behøver ikke at huske den. Opret en personlig adgangskode (1-16 tegn. før der kan overføres data. Bluetooth deaktiveres. Vælg det element. behøver der ikke at være fri passage mellem din enhed og de andre enheder.

alias).Forbindelse Vælg siden Forbundne enheder for at binde enheden til en anden enhed. I feltet Tildel kaldenavn kan du definere et kort navn (kaldenavn. • Du skal abonnere på de relevante netværkstjenester fra tjenesteudbyderen eller internetudbyderen. skal du trykke på Ja. Ikonet tilføjes ud for godkendte enheder på listen over enheder med binding. og tryk på Opret forbindelse. og tryk på OK. • Det anbefales. der tilhører personer. når du installerer Nokia PC Suite på computeren. Vælg Ja til dine egne enheder. Vælg siden Forbundne enheder for at angive en enhed som godkendt eller ikke-godkendt. Modem Du kan bruge enheden som modem sammen med en kompatibel computer. Tryk på Ny og derefter på Startdato for at starte en enhedssøgning. Dette navn gemmes i enhedens hukommelse og kan ikke ses af andre brugere af Bluetooth-enheder. din pc eller enheder. Indtast adgangskoden. Hvis du vælger Nej. Hvis du vælger Nej. skal være enige om adgangskoden og bruge samme adgangskode for at kunne binde enhederne med hinanden. og tryk på Slet. skal du vælge siden Forbundne enheder. du har tillid til. 2. headset. skal forbindelsesanmodninger fra den anden enhed accepteres separat hver gang. Afslutning af en Bluetooth-forbindelse En Bluetooth-forbindelse afbrydes automatisk efter afsendelse eller modtagelse af data. Tryk på Chr+ igen for at afslutte den infrarøde forbindelse. Vælg siden Forbundne enheder for at oprette forbindelse til en Bluetooth-enhed. 67. CA-53-kabeldrivere (USB) installeres automatisk. og vælg Ja. at den ikke forstyrrer andet udstyr. tryk på Rediger. at du har Nokia Modem Options installeret på computeren. Copyright © 2005 Nokia. All Rights Reserved.1-specifikationen og Handsfree profile.eks. Rul til feltet Godkendelse af enhed. der bruger infrarøde stråler. Gå til Skrivebord > Funktioner > Modem. Vælg den enhed. Der kræves ingen yderligere accept eller godkendelse. f. Disse enheder skal understøtte Bluetooth 1. Du kan bruge infrarød til afsendelse og modtagelse af filer fra andre infrarøde enheder. at denne indstilling kun er tilgængelig for lydenheder. Enhedernes placering er vigtigere end vinklen eller afstanden. der er sluttet til et bilmonteringssæt. et Bluetooth-headset eller et bilmonteringssæt. som du vil annullere bindingen til. Vælg enheden. Vælg den enhed. 92 . er Bluetooth-forbindelsen aktiv. Vælg siden Forbundne enheder for at annullere en binding. Enheder. bevares forbindelsen. Forbindelser mellem din enhed og den anden enhed kan oprettes. Bemærk. SIM-adgangsprofil Ved hjælp af en Bluetooth-forbindelse og SIM-adgangsprofilen kan du få adgang til SIM-kortet med en kompatibel telefon. Kontrol af status for Bluetooth-forbindelse Bluetooth er aktiv.eks. som ikke har en brugergrænseflade. Når ikonet blinker. selvom den ikke bruges aktivt.eks. skal forbindelsesanmodninger fra denne enhed accepteres separat hver gang. f. og sørg for. og tryk på Rediger. har en forudindstillet adgangskode. Sørg for. • Du skal have de relevante drivere installeret på computeren. Vælg den enhed. Kun med PC Suite og visse former for ekstraudstyr. 1. der anvender Bluetooth-teknologi. uden at du ved det. Tryk på Chr+ . og tryk på Binding. Du skal muligvis installere eller opdatere Bluetooth-drivere eller drivere til den infrarøde forbindelse. og tryk på Rediger. du vil oprette en binding med. der kan hjælpe dig med at genkende en bestemt enhed. Tryk på Afbryd for at afslutte forbindelsen til den valgte enhed. Denne enhed er et klasse 1-laserprodukt. forsøger enheden at oprette forbindelse til den anden enhed. Se "SIM-adgangsprofil". s. som kræver en mere stabil Bouetoothforbindelse. Hvis du vil godkende den anden enhed. f. Tip: Brugerne af de enheder. Før du kan bruge enheden som modem: • Du skal have den korrekte software til datakommunikation på computeren. Vælg enheden på listen. som du vil ændre navnet på. Infrarød Ret ikke den infrarøde stråle mod nogens øje. at enhedernes infrarøde porte peger på hinanden. Hvis du vil tildele et kort navn til en enhed med binding. Når ikonet vises uden at blinke.

. Tryk på Deaktiver for af afbryde forbindelsen. Tryk på Indsæt for at indsætte et filnavn. Tip: Hvis du vil bruge enheden som modem ved hjælp af en Bluetooth. når enheden bruges som modem. at enheden er sluttet korrekt til printeren. Bemærk.. sidetal. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Udskrivning > Sideopsætning. vælge Filer > Udskrivning > Udskriv. og indtast teksten til sidefoden. og angiv et tal. Vælg siden Sidehoved. • Antal kopier — Vælg. På siden Dokument kan du angive følgende: Tip: Du kan udskrive ved hjælp af en Bluetooth-forbindelse. Hvis du vil have vist et udskriftseksempel. Vælg fanen Margener. Hvis du bruger en netværksforbindelse. Tryk på Indsæt for at indsætte et filnavn.. skal du lukke dialogboksen Sideopsætning. sidehoveder. Udskrivning Du kan udskrive filer på kompatible printere i de fleste programmer.eks. Printeren kan muligvis ikke udskrive dokumenter med meget smalle margener korrekt. inden du udskriver.. Hvis du vil angive en sidefod på en side.nokia. skal du trykke på Aktiver. Hvis du vil oprette forbindelse fra enheden til en kompatibel computer med en infrarød forbindelse.. klokkeslæt eller en dato i sidehovedet. hvordan de nye margener ser ud. Hvis du vil angive en brugerdefineret sidestørrelse. sidetal. skal du indtaste tallene i felterne Bredde og Højde. 93 ... objekt. Hvis du vil se. skal du rulle til Afstand fra toppen af siden og angive et tal.com og brugervejledningen til Nokia PC Suite for yderligere oplysninger. Tallene i felterne Bredde og Højde ændrer sig i overensstemmelse med den sidestørrelse. skal du kende den korrekte protokol.. Angivelse af udskrivningsindstillinger Hvis du vil ændre udskrivningsindstillingerne for filen.Netværk (LPR) eller Netværk (Raw). Copyright © 2005 Nokia. I Liggende er bredden større end højden. trådløst LAN eller GPRS. skal du rulle til Sidestørrelse og vælge en ny størrelse. skal du trykke på Menu. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Udskrivning > Udskriv.. Hvis du vil ændre sidestørrelsen. Inden du starter udskrivningen. Kontroller. og tryk på Udskriv. trykke på Menu og vælge Filer > Udskrivning > Vis udskrift. Rul til Retning. som du vil bruge til at oprette forbindelse til printeren. Hvis du vil flytte sidehovedet tættere på eller længere væk fra toppen af siden.. Bemærk.. Tryk på Sideopsætning for at ændre størrelsen. I Stående er højden større end bredden. Tryk på Udskriv for at starte udskrivningen på en kompatibel printer. Tryk på Formater for at ændre tekstens udseende. Hvis du vil angive et sidehoved på en side. På siden Forbindelse kan du angive følgende: • Printer — Vælg den korrekte printer. f. All Rights Reserved. skal du først oprette forbindelse fra enheden til en kompatibel computer og aktivere modemet fra computeren.. og trykke på Eksempel. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Udskrivning > Sideopsætning.. skal du sikre dig. Vælg fanen Størrelse.. Angivelse af sideopsætning Hvis du vil ændre sidestørrelsen og -retningen.. skal du vælge printerdriveren her og printeren i Skrivebord > Funktioner > Kontrolpanel > Tilbehør. IP-adressen eller navnet på printeren. at indstillingerne er korrekte.. margener. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Udskrivning > Sideopsætning. Tryk på Valg for at ændre udskrivningsindstillingerne. og trykke på Valg. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Udskrivning > Sideopsætning. rul til hvert margenfelt. • Forbindelsestype — Vælg den metode.. den korrekte udskrivningskø samt et muligt brugernavn til printeren. Hvis du vil udskrive på en kompatibel printer. at printeren muligvis ikke kan udskrive med alle de forskellige indstillinger. hvor mange kopier du vil udskrive. og indtast teksten til sidehovedet. du vælger. Vælg fanen Sidefod. hvis du vil ændre retningen for en udskrevet side. klokkeslæt eller en dato i sidefoden. Hvis du vælger Hewlett-Packard. Hvis du vil angive margener på en side. skal du trykke på Menu og vælge Filer > Udskrivning > Udskriv.. at du muligvis ikke kan bruge nogle af de andre kommunikationsfunktioner. en infrarød forbindelse eller ved hjælp af forskellige netværksforbindelser. sidefødder eller sideinddelingen i et dokument. objekt.. Printeren kan muligvis ikke udskrive dokumenter med meget smalle margener korrekt.Forbindelse Se www.eller kabelforbindelse.

Når konfigurationssessionen er slut. Fjernkonfigurationsforbindelsen startes normalt af serveren. skal du rulle til Medtag sidehoved på første side eller Medtag sidefod på første side. Oprettelse af en ny konfigurationsserverprofil Konfigurationsserverprofilen indeholder indstillingerne til den eksterne server. skal du vælge en profil. Hvis du ikke har defineret nogen profiler. 3. • Kvalitetstilstand — Vælg udskriftskvaliteten afhængigt af de printerkvalitetsindstillinger.kontroller. at enhedens infrarøde porte og printeren vender mod hinanden. Logfilen viser den seneste konfigurationsstatus for den valgte profil. der understøttes af printeren. når enhedens indstillinger skal opdateres. at det trådløse LAN er aktiveret. Gå til Skrivebord > Funktioner > Enhedshåndtering. hvis du har brug for at få adgang til flere servere. • Farvetilstand — Vælg. All Rights Reserved. Dialogboksen Profilindstillinger åbnes.kontroller. • Infrarød . prøv at udskrive. og Maksimum er til udskrivning med 2400/4800 dpi. e-mail. Typisk vil du starte med 0 eller 1. Ellers skal du trykke på Menu og vælge Filer > Ny. du vil bruge. kan du få vist statusoplysninger.kontroller. Hvis du vil starte en konfigurationssession. udskriv en testside. mens der er direkte forbindelse til printer. at infrarød er aktiveret. Du modtager muligvis indstillingerne til konfigurationsserverprofilen som en særlig besked fra tjenesteudbyderen. eller kontroller. skal du først oprette en ny profil. at printeren er tændt og online. og at der ikke er skarpt lys. skal du trykke på Ny. hvortil du har en profil. Hvis du vil udelade sidehovedet eller sidefoden på den første side. skal du vælge en profil og trykke på Konfigurationslog. at den trådløse printer er kompatibel med enheden. Hvis du vil spare blæk eller øge udskrivningshastigheden. skal du vælge en profil på listen og trykke på Opret forbindelse. afhængigt af printeren. skal du rulle til Afstand fra bundmargen og angive et tal. • Trådløst LAN . Hvis du vil administrere udskrivningsindstillingerne for udskrivning på en kompatibel Hewlett-Packard-printer. hvis der ikke kan oprettes forbindelse fra enheden til en kompatibel printer. Angiv følgende: Fjernkonfiguration (netværkstjeneste) Programmet Enhedshåndtering hjælper dig med at konfigurere forbindelsesindstillinger. Hvis du vil deaktivere konfigurationen. Normal er til udskrivning med 600 dpi. . Du kan ikke modtage konfigurationsindstillinger fra nogen af konfigurationsserverne. Håndtering af mobile udskrivningsindstillinger • Printermodel — Vælg den printer. at indstillingerne til det trådløse LAN er korrekte. Kladde er til hurtig udskrivning med 300 dpi. kontroller. kan du vælge. som er rettet mod nogen af portene. og at enheden og printeren er inden for den maksimale afstand. at printeren understøttes af enheden. Hvis du vil åbne en konfigurationslog. skal du rulle til Begynd nummerering med og angive tallet. f. 1. at enheden kan finde andre Bluetooth-enheder end printeren. Problemer med udskrivningen Enheden viser en meddelelse. Tryk på Formater for at ændre tekstens udseende. Definer følgende indstillinger på de forskellige sider i dialogboksen: 94 Copyright © 2005 Nokia. Bedst er til udskrivning med 1200 dpi. Hvis du allerede har defineret profiler. trykke på Menu og vælge Værktøjer > Deaktiver konfiguration. Du kan oprette flere profiler. at andre trådløse LAN-enheder kan finde den trådløse printer. at Bluetooth er aktiveret.Forbindelse Hvis du vil flytte sidefoden tættere på eller længere væk fra bunden af siden. • Bluetooth . om du vil udskrive i farver eller i gråtoner. • Medietype — Vælg udskrivningsmedietypen. skal du gå til Skrivebord > Funktioner > Kontrolpanel > Tilbehør > Valg af HP-printer. Hvis du vil vælge sidetallet på den første side. 2.kontroller. skal du vælge Normal eller Kladde. multimediebeskedfunktionen eller internetindstillinger. Hvis der ikke er defineret nogen fjernkonfigurationsprofiler. og kontroller. at printeren fungerer sammen med andre trådløse enheder. Her er nogle udgangspunkter for fejlfinding: • Printer .eks. trykke på Skift og vælge Nej. om du vil kopiere værdierne fra en eksisterende profil og bruge dem som grundlag for den nye profil.

at serveren kan starte en konfigurationssession. som identificerer konfigurationsserveren. Tip: Hvis du har slettet eller ændret den foruddefinerede PC Suite-profil. mens der bruges andre funktioner. højhastighedsdataopkald (High-Speed Circuit Data Calls. kan roaming-funktionen oprette forbindelse fra enheden til et andet adgangspunkt. som tilhører samme netværk. Kontakt tjenesteudbyderen eller systemadministratoren for at få oplyst den korrekte adgangskode. GSM-dataopkald og trådløse LAN-forbindelser. som identificerer enheden over for serveren. internettet. Kontakt tjenesteudbyderen eller systemadministratoren for at få oplyst den korrekte værdi. • Servernavn — Indtast et navn til konfigurationsserveren.11b. så den er uden for det trådløse LAN-adgangspunkts rækkevidde. Enheden understøtter følgende trådløse LAN-funktioner: • IEEE 802.eks. Tip: Der oprettes en trådløs LAN-forbindelse. som er tilgængelige i en normal kabeltilsluttet LAN: Det kan f. Kontakt tjenesteudbyderen eller systemadministratoren for at få oplyst den korrekte værdi. • Med tredjepartsprogrammer kan du sende og modtage data direkte i betjeningstilstanden Ad hoc. kan du gendanne den ved at trykke på Menu og vælge Værktøjer > Nulstil PC Suite-profil. når du afslutter dataforbindelsen. Der er to betjeningstilstande at vælge imellem: Infrastruktur og ad hoc. at serveren skal anmode om bekræftelse. Godkend adgangskoden. Enheden giver mulighed for to forskellige kommunikationstyper i et trådløst LAN. og andre netværksressourcer. der tilhører samme netværk. En trådløs enhed kan få adgang til tjenester. e-mail. der bruger trådløs LAN eller tillader.4 GHz ved hjælp af DSSS-radioteknologi (Direct Sequence Spread Spectrum) • WEP-datakryptering (Wired Equivalent Privacy) • WPA og WPA2 (Wi-Fi Protected Access) Bemærk. • Adgangskode — Skriv en adgangskode. 95 Fordelen ved betjeningstilstanden Infrastruktur er.og WPA/WPA2-funktionerne kun kan bruges. du vil bruge til dataforbindelsen til serveren. når du opretter en dataforbindelse ved hjælp af et trådløst LANinternetadgangspunkt. Funktioner. fordi de passerer gennem et adgangspunkt. at det er lettere at holde styr på netværksforbindelserne. • Aktiv — Vælg Ja for at tillade. • Værtsadresse — Indtast serverens URL-adresse. Det er ikke nødvendigt at oprette forbindelse til et trådløst LAN-adgangspunkt.11g-standarder • Betjening ved en frekvens på 2. • Adgangskode — Indtast adgangskoden til konfigurationsserveren. skal du vælge profilen og trykke på Rediger. hvordan du vil oprette forbindelse til serveren. øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid. hvis du f. hvis du skal sende dit brugernavn og din adgangskode til HTTP-serveren. at sådanne funktioner kører i baggrunden. inden den starter en konfigurationssession. Kontakt tjenesteudbyderen eller systemadministratoren for at få oplyst den korrekte værdi. Bekræft den i feltet Bekræft adgangskode. Du kan bruge trådløst LAN til at sende og modtage e-mails og til at oprette forbindelse fra enheden til internettet. • Port — Indtast serverens portnummer.og IEEE 802. • Forbindelsestype — Vælg. hvis du ikke ønsker.eks. være firmadatabaser. Dataforbindelser Enheden understøtter pakkedata (GPRS). Hvis du vil slette en profil. • HTTP-godkendelse — Vælg Ja. • Adgangspunkt — Vælg det adgangspunkt. Hvis du flytter enheden til et andet sted under en trådløs LAN-forbindelse. • Driftstilstanden Infrastruktur giver mulighed for to slags kommunikation: Trådløse enheder kommunikerer med hinanden via et trådløst LAN-adgangspunkt.Forbindelse Hvis du vil redigere konfigurationsprofilindstillingerne. • Accepteret — Vælg Ja. kan du fortsætte med at have forbindelse til netværket. All Rights Reserved. Du skal blot angive de nødvendige Copyright © 2005 Nokia. Så længe du holder dig inden for rækkevidde af adgangspunkterne. • Brugernavn — Indtast dit bruger-id til konfigurationsserveren. skal du vælge profilen og trykke på tasten Tilbage. vil udskrive. I dialogboksen HTTP-godkendelse skal du angive dit brugernavn og din adgangskode og trykke på Udført. at WEP. Enheden er godkendt til brug i et trådløst LAN. Kontakt tjenesteudbyderen eller systemadministratoren for at få oplyst det korrekte bruger-id. hvis de understøttes af netværket. . Den aktive LAN-forbindelse afsluttes. eller trådløse enheder kommunikerer med en kabeltilsluttet LAN-enhed via et trådløst LANadgangspunkt. HSCSD). Trådløst lokalnetværk (trådløst LAN) Der kan være begrænsninger i brugen af trådløs LAN i nogle områder. • Server-id — Indtast det entydige id. Spørg de lokale myndigheder eller tjenesteudbyderen.

Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. ikke mens den er ved at blive aktiveret. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. hvis du ønsker oplysninger om tilgængelighed af og abonnement på højhastighedsdatatjenester. hvis du ønsker oplysninger om tilgængelighed af og abonnement på GPRS. Hvis du vil have vist detaljerede oplysninger om en netværksforbindelse. 90.2 kb/s. når netværksforbindelsen er oprettet. der vises. GSM-dataopkald Et GSM-dataopkald giver mulighed for dataoverførselshastigheder på op til 14. HSCSD kan sammenlignes med hastigheder på mange af de computermodemmer.eller dataopkald. og du kan afslutte inaktive forbindelser. Hvis du vil se mængden af data. Forbindelsesstyring Gå til Skrivebord > Funktioner > Forb. hvilket er fire gange hurtigere end standardhastighederne for data i GSM-netværket. Bemærk. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. når der sendes og modtages data. Hvis du vil have vist oplysninger om IP-adressen. Copyright © 2005 Nokia. Bemærk.4 kb/s. s. Da GPRS udnytter netværket effektivt. der er blevet sendt eller modtaget via GPRS eller trådløst LAN. Du skal tegne abonnement på GPRS-tjenesten. skal du vælge forbindelsen på listen og trykke på Detaljer. 96 . I Forb. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. 74. GPRS bruger pakkedatateknologi. Det er let at konfigurere et Ad hoc-netværk. hvis du ønsker oplysninger om tilgængelighed af og abonnement på datatjenester.styring kan du få vist oplysninger om aktive netværksforbindelser. at enheden bruger EGPRS i stedet for GPRS. hvis du ønsker oplysninger om tilgængelighed af og abonnement på EGPRS og dataoverførselshastighed.Forbindelse Se "Konfiguration af et internetadgangspunkt til et trådløst LAN". men det giver mulighed for at oprette en hurtigere forbindelse. og at en eksisterende GPRS-forbindelse sættes i venteposition. Bemærk.styring. at netværket kun er optaget. GPRS) Med GPRS er det muligt at oprette en trådløs forbindelse mellem mobiltelefoner og datanetværk (netværkstjeneste). at du under et stemmeopkald ikke kan oprette en GPRS-forbindelse. at når der sendes data med HSCSD. da enheden muligvis vil sende data til netværket oftere. konfigurationer og begynde at kommunikere. Fordelen ved at sende data i pakker er. s. All Rights Reserved. HSCSD) HSCSD giver mulighed for dataoverførselshastigheder på op til 43. skal du vælge forbindelsen på listen og trykke på Afbryd. hvis du har valgt GPRS som databærer. Se "Opsætning af et ad hoc-netværk". Oplysningerne om IP-adressen vises kun. Bemærk: Din tjenesteudbyders egentlig fakturereing af samtaletid kan variere afhængigt af netværksfunktioner. der er inden for rækkevidde. Højhastighedsdataopkald (High-Speed Circuit Switched Data. Hvis du vil afslutte en netværksforbindelse. afhænger af netværksforbindelsestypen. skal du trykke på Menu og vælge Tællere > GPRS-tæller eller WLAN-tæller. men kommunikationen er begrænset til enheder. giver det mulighed for opsætning af en hurtig dataforbindelse og høje dataoverførselshastigheder. Hvis du vil afslutte alle aktive netværksforbindelser på én gang. kan batteriet blive opbrugt hurtigere end ved normale stemme. der kommunikerer via fastnettelefonnetværk. skal du trykke på Menu og vælge Værktøjer > Afbryd alle. hvor der sendes oplysninger i korte dataserier via mobilnetværket. Pakkedata (General Packet Radio Service. Enhanced GPRS (EGPRS) minder om GPRS. skal du trykke på Menu og vælge Værktøjer > IP-adresse. Den type oplysninger. og EGPRS er tilgængelig via netværket. afrunding ved afregning osv.

Tryk på knappen til udløsning af frontcoveret (1). 3. Valgtaster på coverenheden I standbytilstand er venstre valgtast Gå til. Undgå at berøre elektroniske komponenter.Du kan angive et baggrundsbillede på coverenhedens display og displayet i Communicator. Enheden skal altid opbevares og anvendes med coveret på. • Covers . 4. • Skrivebord . Tilpasning af enheden Du kan tilpasse enheden på flere måder. Tryk frontcoveret nedad. og opladeren og andre enheder skal frakobles. Løft frontcoveret i pilens retning. rulle til en funktion 97 Copyright © 2005 Nokia. Hvis du vil føje en funktion til genvejslisten. • Farveskemaer .Du kan konfigurere tasten My own. All Rights Reserved. • Tasten My own . genveje og noter i grupper og oprette nye mapper på skrivebordet.Du kan ændre de funktioner.Du kan organisere programmer. skal du rulle til den og trykke på Vælg. og løft frontcoveret (2) i pilens retning. der vises over venstre og højre valgtast. og afslut handlingen ved at frigøre låsegrebene øverst på enheden.Du kan ændre enhedens farveskemaer. så den åbner dit favoritprogram. vælge Valgmuligheder. • Valgtaster på coverenheden . • Baggrundsbilleder . Bemærk: Strømmen skal altid slås fra. indtil det klikker på plads. . mens du udskifter coveret.Du kan udskifte enhedens frontcover. inden coveret fjernes. For at udskifte frontcoveret skal du rette låsegrebene ind efter toppen af enheden i en spids vinkel. Hvis du vil aktivere funktionen. Du kan bruge tasten som en genvej til dit favoritprogram. skal du trykke på Valg. Start ved den nederste del af enheden.19. 2. Udskiftning af frontcoveret 1.

tryk på Flyt. Du kan angive et baggrundsbillede på coverenhedens display og på displayet i Communicator. 65. Rul til den funktion. så den giver adgang til det ønskede program. 65. Du kan også ændre enhedens farveskemaer. Du kan konfigurere tasten My own. Der findes adskillige baggrunde. s. og trykke på Markér. s. 65. Hvis du ændrer farveskemaet i Kontrolpanel. skal du trykke på Valg og vælge Organiser. hvor du vil flytte funktionen hen. s. 21. skal du vælge funktionen og trykke på Fj. Brug menuen Indstillinger på telefonen til at ændre farveskemaet på coverenhedssiden.. Du kan arrangere skrivebordet på flere forskellige måder. oprette nye grupper. Du kan også ændre baggrundsbilledet på skrivebordet. der vises i displayet på din Communicator.Se "Display". der er klar til brug. Se "Indstillinger ". Se "Skrivebord". Se "Baggrund". 23. Skrivebord Tasten My own Baggrunde og farveskemaer Copyright © 2005 Nokia. s. Du kan flytte programmer til forskellige grupper fra deres oprindelige grupper. All Rights Reserved. omdøbe eksisterende grupper og ændre programmernes ikoner og navne. Se "Tasten My own". 98 .Tilpasning af enheden Hvis du vil ændre funktionernes placering på listen. s. Hvis du vil fjerne en funktion fra listen. og angiv. påvirker det de farver. du vil flytte. mark.

• Supplerende tegn og symboler indsættes typisk ved at trykke på en kombination af Skift+tast. All Rights Reserved.eks. et nyt kontaktkort i Kontakter eller en ny besked i Beskeder. oprette et nyt vindue i Internet. få adgang til yderligere oplysninger om den aktuelle opgave. • Visse funktioner kan aktiveres med en kombination af Chr+tast. Ved at trykke på Chr+ kan du f. og ved at trykke på Chr+ kan du aktivere og deaktivere den infrarøde forbindelse. Genveje Nedenfor finder du en liste over nogle af de tilgængelige genvejstaster i enheden. Tip: Mange genveje vises også ud for menupunkter i programmer. Ved at trykke på Skift+en nummertast kan du f. Ved at trykke på Ctrl+N kan du f. Du har mulighed for at bruge flere forskellige genvejskombinationer: • Genveje via Ctrl+tast giver dig adgang til menufunktionerne. udråbstegn eller en parentes. Generelle genvejstaster Ctrl+A Ctrl+C Ctrl+D Ctrl+F Ctrl+I Ctrl+M Ctrl+N Ctrl+O Ctrl+P Ctrl+S Ctrl+T Ctrl+V Ctrl+X Ctrl+Z Skift+Ctrl+E Skift+Ctrl+G Skift+Ctrl+L Skift+Ctrl+P Skift+Ctrl+S Skift+Ctrl+U Skift+Ctrl+V Skift+Ctrl+Z Skift+Tilbage Ctrl+Telefon Chr+alfabet Chr+Tab Chr+tasten Telephone Chr+tasten Messaging Skift+Ctrl+Chr+S Marker alt Kopier Slet Søg Sorter Flyt Ny(t) Åbn Udskriv Gem Fuld skærm Sæt ind Klip Fortryd Zoom Næste Log Forrige Gem som Sideopsætning Visning af udskrift Rediger Slet tekst fra højre Åbn visningen Seneste opkald i telefonprogrammet Indsæt et tegn med accenttegn Skift mellem åbne programmer Genopkald til seneste udgående nummer Hent post Skærmbillede Copyright © 2005 Nokia.eks. 99 . Genveje gør det muligt at anvende programmerne på en mere effektiv måde.eks.20. indsætte anførselstegn.

All Rights Reserved. f.eks. du allerede har valgt. dato eller afsender) Gå online. . hvis der findes en aktiv forbindelse 100 Copyright © 2005 Nokia. eller skift til offline.Genveje Programmet Skrivebord Ctrl+P Skift+Ctrl+S Ctrl+tasten My own Ur Ctrl+B Ctrl+E Ctrl+K Ctrl+T Skift+Ctrl+A Skift+Ctrl+E Skift+Ctrl+N Skift+Ctrl+Q Skift+Ctrl+T Skift+Ctrl+W Telefon Ctrl+P Skift+Ctrl+B Skift+Ctrl+M Skift+Ctrl+O Skift+Ctrl+P Skift+Ctrl+S Skift+Ctrl+V Kontakter Ctrl+K Ctrl+M Ctrl+N Ctrl+P Ctrl+R Ctrl+T Skift+Ctrl+B Skift+Ctrl+C Skift+Ctrl+D Skift+Ctrl+M Skift+Ctrl+N Skift+Ctrl+O Beskeder Ctrl+B Ctrl+G Ctrl+I Ctrl+L Programspecifikke genvejstaster Egenskaber Vis i grupper Konfigurer tasten My own Annuller alarm Vis oplysninger om by Alarmindstillinger Angiv dato og klokkeslæt Alarm Vis oplysninger om land eller område Tilføj en ny by Angiv urtypen Oplysninger om anden by Verdensur Vis serienummer (IMEI) Opkaldsspærring Telefonsvarere Andre indstillinger Profilindstillinger Hurtigkald Omstilling af opkald Indstillinger Knyttet til grupper (i et åbent kontaktkort) Nyt kontaktkort Databaseegenskaber Ringetone (i et åbent kontaktkort) Kortskabeloner Ny database Kopier til Fjern billedet (i et åbent kontaktkort) Flyt til Opret en ny gruppe Indsæt et billede (i et åbent kontaktkort) Modtag nye beskeder Hent post Sorter efter (sorterer efter den egenskab.

All Rights Reserved.Genveje Ctrl+Q Ctrl+R Ctrl+T Ctrl+U Ctrl+Y Skift+Ctrl+A Skift+Ctrl+B Skift+Ctrl+E Skift+Ctrl+F Skift+Ctrl+N Skift+Ctrl+R Skift+Ctrl+S Skift+Ctrl+T Skift+Ctrl+Z Chr+Messaging Kalender Ctrl+A Ctrl+E Ctrl+G Ctrl+K Ctrl+N Ctrl+Q Ctrl+S Ctrl+T Skift+Ctrl+A Skift+Ctrl+C Skift+Ctrl+D Skift+Ctrl+E Skift+Ctrl+K Skift+Ctrl+M Skift+Ctrl+O Skift+Ctrl+P Skift+Ctrl+R Skift+Ctrl+T Ctrl+Calendar Tasten Calendar Dokumenter Ctrl+B Ctrl+G Ctrl+I Ctrl+U Skift+Ctrl+A Skift+Ctrl+B Copyright © 2005 Nokia. Egenskaber Besvar Udvid mappeindhold Afbryd forbindelse Skift forbindelse Modtag alle beskeder Modtag valgte beskeder Omdøb den valgte mappe Videresend den valgte besked Opret en ny mappe Svar til alle Åbn mappen Sendte beskeder Kontoindstillinger Slet beskeder lokalt Hent post Opret en ny mærkedag Opret et nyt notat Gå til dato Rediger visningsindstillinger Opret et nyt møde Skift visning Opret en ny opgavenote Rediger dato og klokkeslæt Angiv mærkedag som standardposttype Udstreget post Flyt eller slet det valgte objekt Angiv møde som standardposttype Rediger generelle indstillinger Importer poster Angiv opgavenote som standardposttype Egenskaber Angiv notat som standardposttype Foreløbig post Åbn dags dato i Dagsvisning Skift visning Fed Gå til side Kursiv Understreget Formater afsnitsjustering Formater punkttegn 101 .

eks. 102 . du allerede har valgt.Genveje Skift+Ctrl+D Skift+Ctrl+F Skift+Ctrl+G Skift+Ctrl+J Skift+Ctrl+K Skift+Ctrl+N Skift+Ctrl+O Skift+Ctrl+Y Skift+Ctrl+Z Regneark Ctrl+H Ctrl+M Ctrl+Q Ctrl+W Ctrl+Y Skift+Ctrl+A Skift+Ctrl+B Skift+Ctrl+C Skift+Ctrl+D Skift+Ctrl+F Skift+Ctrl+G Skift+Ctrl+H Skift+Ctrl+I Skift+Ctrl+N Skift+Ctrl+O Skift+Ctrl+P Skift+Ctrl+R Skift+Ctrl+T Skift+Ctrl+W Skift+Ctrl+X Præsent. Ctrl+T Skift+Ctrl+A Skift+Ctrl+F Skift+Ctrl+J Skift+Ctrl+V Tasten Enter Tasten Esc Filhåndtering Ctrl+E Ctrl+H Ctrl+I Formater kanter og rammer Formater skrifttypen Formater typografien Vis detaljer om det valgte objekt Indstillinger Formater linjeafstand Indsæt et objekt Formater tabulatorer Rediger det valgte objekt Omdøb regnearket Frys ruder Vis regneark Indsæt et nyt regneark Indsæt celler Formater cellejustering Formater kanter og rammer i celler Indsæt et nyt diagram Slet cellen Formater skrifttypen Indsæt et sideskift Formater rækkehøjde Indsæt en funktion Formater tal Indstillinger Formater cellens baggrundsfarve Beregn igen Vis titel Formater kolonnebredde Ryd cellen Fuld skærm Formater justeringen Formater skrifttypen Formater det valgte objekt Vis et diasshow Start tekstbehandling Annuller tekstbehandling Udvid visning Vis alle filer Sorter efter (den egenskab. navn eller dato) Copyright © 2005 Nokia. f. All Rights Reserved.

stigende) Indstillinger Opret en ny mappe Skift adgangskode på hukommelseskort Gendan fra hukommelseskort Subtraher Spejlvend layout Tilføj Tilbagekald Funktionsoversigt Ryd alle Standardregnemaskine Videnskabelig regnemaskine Føj til bogmærker Luk browseren Tilbage Gå til bogmærke (i bogmærkevisning) Gå til startside Indlæs alle billeder Indstillinger Tilpas til skærm Åbn et nyt vindue Genindlæs Fuld skærm Afbryd forbindelse Vis vinduesliste Skift forbindelse Stop Bogmærker Rediger bogmærke (i bogmærkevisning) Vis overførsler Genindlæs ramme Frem Omdøb mappe (i bogmærkevisning) 103 Indsæt ny mappe (i bogmærkevisning) . f.Genveje Ctrl+N Ctrl+O Ctrl+P Ctrl+R Ctrl+U Skift+Ctrl+B Skift+Ctrl+I Skift+Ctrl+K Skift+Ctrl+N Skift+Ctrl+Q Skift+Ctrl+R Lommeregner Ctrl+B Ctrl+F Ctrl+I Ctrl+R Ctrl+Y Skift+Ctrl+C Skift+Ctrl+D Skift+Ctrl+S Web Ctrl+B Ctrl+E Ctrl+G Ctrl+H Ctrl+I Ctrl+K Ctrl+M Ctrl+N Ctrl+R Ctrl+T Ctrl+U Ctrl+W Ctrl+Y Ctrl+Z Skift+Ctrl+B Skift+Ctrl+D Skift+Ctrl+F Skift+Ctrl+G Skift+Ctrl+I Copyright © 2005 Nokia. Ny fil Skjul visning Egenskaber Omdøb det valgte objekt Flyt et niveau op Gem sikkerhedskopi på hukommelseskort Sorteringsrækkefølge (den rækkefølge.eks. All Rights Reserved. du allerede har valgt.

Genveje Skift+Ctrl+O Skift+Ctrl+R Skift+Ctrl+S Skift+Ctrl+T Billeder Ctrl+B Ctrl+F Ctrl+R Ctrl+T Optager Ctrl+L Ctrl+M Ctrl+R Skift+Ctrl+K Musikafspiller Ctrl+B Ctrl+F Ctrl+I Ctrl+L Ctrl+M RealPlayer Ctrl+B Ctrl+F Ctrl+M Ctrl+R Ctrl+T Skift+Ctrl+K Skift+Ctrl+S Enhedshåndtering Skift+Ctrl+C Åbn en fil Genindlæs alle Gem ramme som.. 104 .. Vis titellinje Forrige billede (når et billede er åbent) Næste billede (når et billede er åbent) Roter billede (når et billede er åbent) Fuld skærm (når et billede er åbent) Gentag Lyd til/fra Omdøb Indstillinger Forrige spor Næste spor Sorter efter (den egenskab. du allerede har valgt) Gentag alle Lyd til/fra Forrige klip (når et videoklip er åbent) Næste klip (når et videoklip er åbent) Lyd fra (når et videoklip er åbent) Gentag en gang (når et videoklip er åbent) Fuld skærm (når et videoklip er åbent) Indstillinger Gem klip som (når et videoklip er åbent) Opret forbindelse Copyright © 2005 Nokia. All Rights Reserved.

kan kanalens signalstyrke falde. De kan også forårsage reflekterede signaler. Signalsvækkelse Afstand og forhindringer kan medføre. For at sikre den bedst mulige kommunikation bør du derfor huske følgende: • Dataforbindelsen virker bedst. lave eller mistede signaler samt forvrængninger. at signalerne kan være ude af fase. Copyright © 2005 Nokia. Roaming Når brugeren af enheden bevæger sig fra et netværkscelledækningsområde til et andet. at du flytter enheden til et sted. men det anbefales. Herefter skal du sætte batteriet på plads igen og oprette en ny trådløs forbindelse. hvor radiosignalet er blokeret eller reduceret af geografiske elementer eller store bygninger. Elektrostatisk afladning Afladning af statisk elektricitet fra en finger eller en elektrisk leder kan medføre funktionsfejl i elekstriske enheder. Dette skyldes de karakteristika. Hvis et signal ikke er kraftigt nok til at understøtte et stemmeopkald. hvor enheden fungerer. Denne form for roaming kan medføre mindre forsinkelser i overførslerne. hvor signalet er stærkere. Det anbefales ikke at forsøge sig med trådløs datakommunikation i et køretøj. 105 . Afladningen kan medføre forvrængninger på displayet og ustabilitet i brugen af software. Støj Radioforstyrrelser fra elektroniske apparater og elektronisk udstyr samt fra andre telefoner kan påvirke kvaliteten af trådløse dataoverførsler. Når signalet er stærkt. SMS-beskeder og e-mail-beskeder samt til at oprette forbindelse til f. enten afstand eller forhindringer er radiosignalstyrken fra en celleplacering muligvis ikke kraftig eller stabil nok til at sikre en pålidelig dataforbindelse til kommunikation. data kan blive beskadiget. Trådløse forbindelser kan blive udsat for "støj". vil dataoverførslerne forløbe effektivt. • Placer ikke enheden på en metaloverflade. Trådløse forbindelser kan blive ustabile. når brugeren af enheden passerer gennem et område.21. eksterne computere.eks. når brugeren ikke bevæger sig pga. som overføres via kabler. før du kan finde et sted med bedre signalmodtagelse. Trådløse dataforbindelser kan oprettes fra de fleste steder. Trådløs datakommunikation kan forløbe anderledes end datakommunikation. at signalstyrken er tilstrækkelig. Dataoverførsel Denne enhed anvender dataoverførsel via GSM-netværk til at sende MMS-beskeder. All Rights Reserved. I begge tilfælde medfører det nedsat signalstyrke. Netværket sender muligvis brugeren videre til et dækningsområde og en frekvens. når enheden har en stationær placering. bør der ikke forsøges dataoverførsler. varierende netværkstrafikbelastninger. slukke enheden (hvis den er tændt) og fjerne batteriet. Døde områder og udfald Døde områder er områder. og overførslen kan blive afbrudt. som kendetegner det trådløse miljø. Lav signalstyrke • Kontroller på enhedens display. I så fald skal du afslutte det eventuelt aktive opkald. der bevæger sig. hvor radiosignaler ikke kan modtages. Det kan give et stærkere signal at flytte enheden rundt i et lokale. Netværksroaming kan også forekomme. Udfald sker. Pga. især tæt på et vindue. hvor der findes et så stærkt trådløst signal som muligt.

Når du kigger på hologrametiketten. når den ikke bruges.eks. Hvis du vil oprette en tekstbesked. hvor du har købt det. Brug altid kun originale Nokia-batterier for din egen sikkerhed. 12345678919876543210. Det kan f. kan det tage et par minutter. Hvis batteriet er fuldstændig afladet. 106 . Når tale. ned og op. Copyright © 2005 Nokia. der er godkendt af Nokia og udviklet til denne enhed.Batterioplysninger Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. en mønt. når det har været fuldt op. højre. (De ser ud som metalstrimler på batteriet). skal du købe det hos en godkendt Nokia-forhandler. Brug kun batteriet til dets påtænkte formål.com/batterycheck. f. at batteriet ikke er et ægte originalt Nokia-batteri. ske. skal du købe et nyt batteri. All Rights Reserved. at du får et originalt Nokia-batteri. skal du ikke bruge batteriet. f. har det begrænset levetid. kontrollere. i en lukket bil en varm sommereller kold vinterdag. Hvis du har den mindste mistanke om. Drej batteriet. hvis de beskadiges. Hvis batteriets ægthed ikke kan bekræftes.og afladet to til tre gange. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange. og oplad kun batteriet med opladere. Lad ikke et fuldt opladet batteri være sluttet til en oplader.eks. Når du vipper hologrammet i en vinkel til venstre. 2. der er godkendt af Nokia. 3 og 4 prikker på hver side. Batteriets kapacitet og levetid forringes. at logoet for originalt Nokia-ekstraudstyr findes på emballagen.nokia. men kontakte den nærmeste autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler. når du bærer et ekstra batteri i en lomme eller taske. hvis det opbevares i varme eller kolde omgivelser. Skrab i siden af etiketten. at batteriet er ægte.og standby-tiderne bliver væsentligt kortere end normalt. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug.eks. indtil du kan se en tyvecifret kode. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri. hvis en metalgenstand som f. kan batteriet eller metalgenstanden tage skade. inden opladningsindikatoren vises i displayet. og sende den til +44 7786 200276. Bekræft.eks. Nationale og internationale operatørgebyrer er gældende.eks. så tallene vender opad. Du vil modtage en besked. skal du kunne se Nokia-symbolet med de to hænder fra én vinkel og logoet for originalt Nokia-ekstraudstyr fra en anden vinkel. da overopladning kan forkorte dets levetid. eller inden der kan foretages opkald. vil det miste ladningen med tiden. 4. Den tyvecifrede kode læses fra tallet i øverste række efterfulgt af den nederste række. skal du indtaste den 20 cifrede kode. der angiver om koden kan godkendes. Et nyt batteri virker først optimalt. f. Hvis polerne kortsluttes. Undgå at kortslutte batteriet. 2. Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden. om batteriet er ægte. Hvis du vil sikre dig. at den tyvecifrede kode er gyldig ved at følge anvisningerne på www. Brug kun batterier. hvis det er muligt. Batterier kan også eksplodere. Der kan forekomme utilsigtet kortslutning. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift. Forsøg altid at opbevare batteriet mellem 15°C og 25°C. 3. selvom det er fuldt opladet. da de kan eksplodere. skal du kunne se henholdsvis 1. 12345678919876543210. skal du indlevere batteriet. Den autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler kan kontrollere. er det ingen garanti for. clips eller kuglepen forårsager direkte forbindelse mellem den positive (+) og negative (-) pol på batteriet. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0° C. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt. Brænd aldrig batterier. Godkendelse af hologram 1. og kontrollere hologrametiketten ved hjælp af følgende trin: Godkendelsesretningslinjer for Nokia-batterier Selvom batteriet består testen i alle fire trin. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

skal du ikke bruge batteriet. Det kan også medføre. Indlever det hos den nærmeste autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler. Copyright © 2005 Nokia. Yderligere oplysninger om originale Nokia-batterier finder du på adressen www. Brug af batterier. at en eventuel godkendelse af eller garanti på enheden bortfalder. hvis batteriet ikke er ægte? Hvis du ikke kan få bekræftet.com/battery.Batterioplysninger Hvad skal du gøre.nokia. All Rights Reserved. kan være farligt og kan medføre nedsat funktionsdygtighed og beskadige din enhed og dens ekstraudstyr. 107 . at Nokia-batteriet med hologrametiketten er et ægte Nokia-batteri. der ikke er godkendt af producenten.

• Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier. eller en anden godkendt udskiftningsantenne.eks. • Opret altid en sikkerhedskopi af de data. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid. • Forsøg ikke at åbne enheden på anden måde. • Brug opladere indendørs. 108 . De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget. foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør. Nedbør. der korroderer elektroniske kredsløb. Når enheden vender tilbage til normal temperatur. • Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede. Copyright © 2005 Nokia. Ovennævnte gælder for både enheden. ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig. du vil beholde. at enheden fungerer korrekt. • Undgå at tabe. der følger med enheden. skal du fjerne batteriet og lade enheden tørre fuldstændigt. • Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. indleveres den til nærmeste autoriserede serviceforhandler til service. f. Forslagene nedenfor hjælper med at beskytte din garantidækning. hvis der anvendes en antenne. inden enheden sendes til en serviceforhandler. All Rights Reserved. rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler. opladeren og alt ekstraudstyr.Pleje og vedligeholdelse Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design. batteriet. og det skal behandles med varsomhed. kan der dannes fugt i enheden. fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler. • Mal ikke enheden. Hvis en enhed ikke fungerer korrekt. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre. • Brug kun den antenne. • Enheden må ikke blive våd. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken. kontaktpersoner og kalendernoter. Enheden kan blive beskadiget. og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr. Hvis enheden bliver våd. end det er angivet i denne vejledning. og det kan ødelægge de elektroniske kredsløb. • Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. som ikke er godkendt. inden batteriet isættes igen. snavsede omgivelser. banke på eller ryste enheden.

og produktet skal være placeret i den ovennævnte afstand fra kroppen. Sluk altid enheden. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer. at der opretholdes en afstand på mindst 15. hvor en airbag pustes op. inden du går ombord i et fly. kemiske virksomheder. hvor det er påbudt ved skiltning. Hvis du ønsker yderligere oplysninger. gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden. Driftsomgivelser Anvendelse af radiotransmissionsudstyr. Sluk enheden i områder med brand. Radiosignaler kan i biler forårsage fejl ved elektroniske systemer. hvor der er forbud mod anvendelse af den. kan der opstå livsfare i situationer. Overhold regler om brug af radioudstyr på brændstofdepoter. I nogle tilfælde kan overførslen af datafiler eller beskeder være forsinket. • ikke bære enheden i en brystlomme • holde enheden ved øret i den side. at eventuelle garantier på enheden bortfalder. at ovenstående instruktioner om afstand overholdes. Hospitalsudstyr Pacemakere Producenter af pacemakere anbefaler. for at mindske risikoen for interferens. i området lige over en airbag eller i det område. Disse anbefalinger er overensstemmende med undersøgelser foretaget af og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Forkert installation eller vedligeholdelse kan være farlig og kan medføre. om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi. propan eller butan) køretøjer og områder. trådløse telefoner. Potentielt eksplosive omgivelser omfatter områder.eks. at enheden forstyrrer. skal du slukke den og flytte den væk. • Hvis du har mistanke om. inkl. Det er forbudt at bruge enheden under flyvning. Køretøjer Kun uddannede teknikere må udføre service på enheden eller installere den i et køretøj. men det er ikke altid tilfældet. mens det befinder sig i en bæretaske. der er tilføjet. dens dele og ekstraudstyr. bildækket på færger. indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. 109 Potentielt eksplosive omgivelser .3 cm mellem en trådløs telefon og en pacemaker. eller hvor brugen af den kan forårsage interferens eller være farlig. Sluk enheden på hospitaler og plejeinstitutioner. og sluk altid enheden. der er modsat pacemakeren.eks. Copyright © 2005 Nokia. Brug kun enheden i dens normale driftspositioner. og følg alle regler og anvisninger. kemikalietransport og depotfaciliteter til kemikalier. All Rights Reserved. hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler. elektroniske fartpilotsystemer og elektroniske airbagsystemer. der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. gasdrevne (f.og eksplosionsfare.Yderligere sikkerhedsoplysninger Overhold særlige. indtil overførslen er fuldført. at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. På hospitaler og plejeinstitutioner anvendes der muligvis hospitalsudstyr.og brandfare. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker. -lagre og -distributionsområder. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions.eks. skal du kontakte din tjenesteudbyder. gældende lokale regler. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. f. Hvis produktet betjenes. herunder korn. Personer med pacemaker skal: • altid opbevare enheden mere end 15. Hvis der opstår interferens. eller hvor der finder sprængninger sted. så man undgår potentiel interferens i pacemakeren. give anledning til forstyrrelser på mobiltelefonnettet og kan være ulovlig. bælteclips eller holder. Høreapparater Visse digitale trådløse enheder kan forstyrre nogle typer høreapparater. Sørg for. eller hvis du har andre spørgsmål. Anbring ingen genstande. hvor det normalt tilrådes at slukke for køretøjets motor. støv og metalstøv.eks. Kontakt en læge eller producenten af hospitalsudstyret for at få at vide. kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr. skal du kontakte producenten eller dennes repræsentant af køretøjet eller af det udstyr. som er følsomt over for ekstern radiofrekvensenergi. hvor en airbag bliver pustet op. Disse områder omfatter f. Hvis trådløst udstyr ikke installeres korrekt i bilen. pustes airbaggen op med stor kraft.3 cm fra pacemakeren. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Sluk for enheden. herunder fastmonteret og bærbart trådløst udstyr.5 cm fra kroppen. Kontroller regelmæssigt. må denne ikke indeholde metalliske genstande. Denne enhed overholder reglerne vedrørende radiofrekvens. Anvendelse af trådløse teleenheder i fly kan være farlig for betjeningen af flyets instrumenter. Denne enhed kræver en god kvalitetsforbindelse til netværket for at kunne overføre datafiler eller beskeder. når der tankes brændstof som f. der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet. såfremt den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 1. elektroniske blokeringsfri bremsesystemer. der er udstyret med airbag. I biler.

Den er konstrueret.Yderligere sikkerhedsoplysninger Nødopkald Sådan foretages et nødopkald: Vigtigt: Trådløse telefoner herunder denne enhed fungerer ved hjælp af radiosignaler.0 watt/kilogram (W/kg) i gennemsnit over 10 gram væv. som anbefales i de internationale retningslinjer. Se i denne vejledning. Dette niveau ændrer sig i forhold til en række faktorer. hvor tæt du er på en netværksantennemast. da enheden er konstrueret til at anvende den effekt. der er angivet i ICNIRP-retningslinjerne er 2. Den mobile enhed er en radiosender og -modtager. der er nødvendig for at få forbindelse med netværket. før alarmcentralen afslutter samtalen.29 W/kg. kan være under maksimumværdien. hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Indtast det officielle alarmnummer for den aktuelle placering. Det faktiske SAR-niveau for en enhed. så de eksponeringsgrænser for radiobølger. eller kontakt din tjenesteudbyder. som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand. Du kan muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under produktoplysningerne på www. Tryk på tasten Når visse funktioner er i brug. skal du ændre profilen for at aktivere telefonfunktionen.com. Oplysninger om certificering (SAR) Denne mobile enhed overholder retningslinjerne vedrørende radiobølger. skal du eventuelt først slukke for disse funktioner.eks.nokia.og testkrav samt netværksbåndet. der kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Tests for SAR udføres med standarddriftspositionerne. hvis den ikke allerede er tændt. Når du foretager et nødopkald. som er indsat korrekt. 1. Tænd enheden. Den trådløse enhed kan være det eneste kommunikationsmiddel på et ulykkessted. Brugen af tilbehør og ekstraudstyr til enheden kan resultere i forskellige SAR-værdier. SAR-værdier kan variere. Eksponeringsretningslinjerne for mobile enheder anvender en måleenhed. Hvis enheden er indstillet til Offline. det faste telefonnet og brugerprogrammerede funktioner. afhængigt af nationale rapporterings. ikke overskrides. 4. Stol aldrig alene på trådløse enheder til vigtige kommunikationer såsom ulykkestilfælde. Alarmnumre varierer fra sted til sted. trådløse netværk. . før du kan foretage et nødopkald. 3. 2. Disse retningslinjer er udviklet af den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer. Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRPretningslinjerne for brug af enheden ved øret er 0. Den SARgrænse. som er i brug. hvis du ønsker yderligere oplysninger. skal du give de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. All Rights Reserved. Kontroller. Afslut ikke opkaldet. 110 . før du kan foretage et nødopkald. Copyright © 2005 Nokia. Nogle netværk forudsætter. f. Tryk på det nødvendige antal gange for at rydde displayet og gøre enheden klar til opkald. at der er tilstrækkelig signalstyrke. at enheden er udstyret med et gyldigt SIM-kort.

43 browserindstillinger 43 brugergrænseflade i Communicator 11. 99 GPRS 96 GSM-dataopkald 96 Copyright © 2005 Nokia. 64 diagramark 52 diasmastervisning i Præsentationer 58 diasshow 56 display 12 indikatorer 14 indstillinger 65 dispositionsvisning i Præsentationer 57 Dokumenter 49 DTMF-toner 26 dæmpe ringetonen 25 96 B baggrund 65 baggrundsbillede 65 banke på 21 batteri indsætte 8 oplade 9 opladningsniveau 14 beskeder 19. 111 . 105 Dataoverførsel 86 dato og klokkeslæt 10. 85 E EAP 75 eksterne faxmaskiner 39 ekstern låsebesked 71 elektrostatisk afladning 105 e-mail 31 konti 33.Indeks A adgangskoder 10 hukommelseskort 62 privat nøglelager 72 adgangspunkter 69. der er beskyttet med adgangskode besvare et opkald 17. 31 billedbeskeder 37 e-mail 31 MMS-beskeder 37 slette 66 SMS 35 særlige beskedtyper 40 Beskeder 30 beskeder. 30. All Rights Reserved. 25 besvare SMS-beskeder 36 besøgte websider 43 billedbeskeder 37 Billeder 78 binde 91 Bluetooth 90 bogmærker 40. 74 ad hoc-netværk 90 afslutte netværksforbindelser afslå et opkald 17 afspille musik 80 stemmeoptagelser 79 video og lyd 81 afvise et opkald 17 Alarm 84 automatisk genopkald 21 automatisk lås 70 dataopkald generelt 96 indstillinger for et internetadgangspunkt 74 omstille 68 spærre 68 dataoverførsel 87. 17 61 fax 39 faxopkald 68 sende 39 Filhåndtering 62 fjernkonfiguration 94 fjernsynkronisering 87 forbindelser 32. 65 byer 10. 72. 84. 20. 69. 96 forbindelsesmetoder infrarød 92 kabel 90 modem 92 Forbindelsesstyring 96 forbindelsestyper 90 formatere beskeder 32 dokumenter 49 hukommelseskort 63 G dagsvisning i Kalender dataforbindelser 95 datahåndtering 65 gendanne data 86 General Packet Radio Service Se GPRS gennemse websider 42 genveje 13. 34 servere 34 statusbeskeder 40 vedhæftede filer 33 Extensible Authentication Protocol Se EAP F 40 C D cachehukommelse 43 cd-rom 15 cell broadcast 41 celler 51 certifikater 71 cookies 42 coverenhed 13.

34 fax 39 fjernkonfiguration 94 forbindelse 41 første opstart 10 headset 65 internet 72 Kalender 60 klokkeslæt og dato 64 Kontakter 20. 74 indstillinger for positioneringspolitik 72 indsætte batteri 8 hukommelseskort 8 SIM-kort 8 infrarød 92 installere programmer 88 internet 42 hente filer 42 indstillinger 72 ændre forbindelse 32 H internetadgangspunkter markere 77 WLAN 69. 65 sikkerhed for Java-programmer 66 SMS 35. 25 højhastighedsdataopkald 96 indgående opkald 20.Indeks headsetindstillinger 65 hente filer 42 High-Speed Circuit Switched Data Se HSCSD hjælp på enheden 15 HSCSD 96 hukommelse 7. 89 I kabel forbindelser 90 indstillinger 70 kalde op vha. 71 låse systemet 14 låse tastaturet 14 lås på tastatur 14 K L M mail Se e-mail margener 93 markere tekst 12 markørindstillinger 65 menufunktioner 18 Mit kontaktkort 46 MMS-beskeder 37 modem 92 modtage e-mail 33 Musikafspiller 80 mærkater i salgspakken 15 mærkedagsvisning i Kalender 61 månedsvisning i Kalender 60 N notevisning i Præsentationer nummerere sider 94 nummervisning 21 112 57 Copyright © 2005 Nokia. hurtigkald 21 Kalender 59 klokkeslæt og dato 10. All Rights Reserved. 45 kontaktgrupper 47 liste over kontakter 20 Kontrolpanel 64 kopiere data 86 lande 85 logfiler dataoverførsel 87 fjernkonfiguration 94 generelt 28 installation 66 opkald 20 positioneringsforespørgsel 72 synkronisering 88 lydfiler 81 lydstyrke 14 lytte til musik 80 låseindstillinger 70 låsekode 10.72 WLAN 69. 36 sprog 65 telefonsvarer 28 tillids. 65 66. 86 hukommelsesstatus 66 hurtigkald 17. 20. 31 hukommelseskort adgangskoder 62 formatere 63 indsætte 8 sikkerhedskopiere data 63. 64 konferenceopkald 25 konfigurationsbeskeder 40 konfigurationsserverprofiler 94 Kontakter 20. 26 indikatorer 14 indstillinger baggrund 65 beskedcentraler 36 Bluetooth 91 browser 43 coverenhed 21 display 65 Dokumenter 49 e-mail 32. 47 MMS-beskeder 38 netværk 27 opkald 27 profiler 67 RealPlayer 70 regionale 64. 21. 74 IP-adresse 75 72 J Java-programmer joystick 11. .

75 Præsentationer 56 PUK-kode 10 WLAN 69 sikkerhedskopiere data 63. 73. 25 ringe op igen 21 ringetoner 40 roaming 105 sammenkædning 36 scripts 74 seneste opkald 20. 87 O P pakkedata 96 PC Suite 88 PIN-kode 10. 31 omstille opkald 21. 28 tidsplaner 61 tilpasse 97 tilpasse billedstørrelsen 78 tjenestebeskeder 69 trådløst LAN Se WLAN tænde og slukke enheden 9 ubesvarede opkald 20. 68 spærringsadgangskode 71 statisk elektricitet 105 stemmebeskeder 79 stik 11 strøm 9 støj 105 synkronisere 87 søge beskeder 31 filer og mapper 62 kalenderposter 60 kontakter 20 T R radioforstyrrelser 105 radiosignal 105 RealPlayer 70. 67 programmer almindelige handlinger 13 fjerne 66 installere 88 Programmet Telefon 25 Programstyring 66 proxyindstillinger 70.Indeks objekter i dokumenter 50 offline 26. 26 udgående opkald 20. 105 sikkerhed hukommelseskort 62 Java-program 66 sikkerhed i enheden 70 Copyright © 2005 Nokia. 68 online 31 operatørlogoer 40 opgavelistevisning i Kalender 61 opkaldsinfo 20 opkaldslog 20 opkaldsspærring 27. 86 SIM-kort indsætte 8 kontakter 47 SMS 37 skabeloner dokumenter 50 kontaktkort 46 skrivebord 23 skrive tekst 18 SMS 35 SMS-beskeder 35 software fjerne 66 installere 88 version 72 softwareversion 72 sprogindstillinger 10. 68 oplade batteriet 9 oprette forbindelse til internettet 72 optage opkald 79 stemme 79 Optager 79 overføre data 86. 26 udskrive 93 ugetidsplansvisning i Kalender ugevisning i Kalender 61 Ur 84 U 61 V valutaformat 65 . 65 spærre opkald 27. 57 talformat generelt 64 Regnemaskine 83 tastatur 11 tastaturlås 14 Tasten My own 65 taster 11 telefon 17. 26. 113 S tabeller 50. All Rights Reserved. 81 regionale indstillinger 64 regneark 51 Regneark 51 Regnemaskine 83 ringe op 17. 25 telefonlinje 27 telefonopkald 17 telefonsvarer 17. 26 sidefødder 93 sidehoveder 93 sidestørrelse og -retning 93 signalstyrke 14. 71 positioneringsforespørgsler acceptere og afvise 72 log 72 privat nøglelager 72 produktoplysninger 72 profiler 21.

114 . 38 videoklip afspille 81 sende 82 vise eksempel på filer 93 visitkort 46 W WEP-nøgler 75 WLAN 69. 95 ad hoc-netværk 90 indstillinger 69 internetadgangspunkter plug-ins 75 WPA-godkendelse 75 74 Å årsoversigtsvisning i Kalender 61 Copyright © 2005 Nokia. All Rights Reserved.Indeks vedhæftede filer 33.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful