You are on page 1of 18

c

Ê Ê

 

‘


Algoritma adalah at mplan intri ang dibat ara la dan

itmati nt mnnan langah-langah pnlaian maalah 


ilom
nri
a
id)
ata algoritma diambil dari nama ilm an mlim Ab

a¶far hammad bin a Al- h arizmi - ) ang bana

mnghailan ara dalam bidang matmatia, di amping ara arana

dalam bidang lainna prti gografi dan mi athl ahid,  )
ada

a alna ata algoritma braal dari ata algorima ang brarti itilah ang

mr pada atran-atran aritmati nt mnlaian maalah mnggnaan

bilangan nmri Arab


Aan ttapi, itilah ini mlai brmbang pada abad -

 hingga mnl ata algoritma ang mnap ma prodr ata rtan

langah-langah ang la dan diprlan nt mnlaian at maalah


iipdia
org)
r dari dfinii algoritma maa tan dari algoritma

adalah mmbrian ptn tntang langah-langah logia ang har

dilaanaan nt mnlaian at prmaalahan ang brorintai pada

pmrograman omptr
ngan brmbangna brbagai apliai omptr

nt mnlaian maalah maa algoritma mnadi alah at omponn

pnting didalamna
ara gari bar lima tahapan nt mmbangn bah

apliai omptr ait dh anta, c -9) 


‘ Analii maalah


‘ ranang algoritma


‘ mbat program omptr


‘ ngi hail program

c
‘ omntai

a tahapan prtama ma dalam d 


d dan iana

ma dalam d


 
 d 
ia digambaran hbngan antara

prmaalahan, algoritma, dan program omptr maa didapatan gambar prti

diba ah ini

ÿ 
ÿ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘ 

  

‘ ‘  ‘
 ‘ 
 
 ‘ ‘ 
 
 ‘ 
 

 ‘‘

‘‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ 
 

nrt athl ahid,  -c), trdapat mpat arat ang har

dipnhi at algoritma nt mnapai tan ait 


‘ Algoritma har tida ambig 
 

ripi langah langah dalam algoritma har dan hana mmpnai

tafiran tnggal


‘ Algoritma har tpat d 

Algoritma har mnataan rtan langah langahna


apan bah

langah dilaan, har dinataan dngan la


Algoritma har

mnataan dngan la apan brhnti dari bah langah nt

mlantan langah britna


‘ Algoritma har pati 


ia rangaian langah ang ama dilaan da ali, maa hailna

har lal ama


‘ Algoritma har brhingga 


rangaian langah dalam algoritma har dapat dilaanaan pada

rntang trtnt prti ang diraian blmna

è ‘ 


ai dngan tan dari algoritma ait nt mndapatan oli dari

at prmaalahan maa algoritma trdiri dari mplan prodr ang

diraan ara rntn dari ata ba ah langah dmi langah


tiap

prodr ang trdapat dalam algoritma har mmnhi bbrapa ritria di

antarana tiap langah har brifat pati, minimal mnghailan at

laran ata d , brifat trtrtr dan itmati, dan mmilii ritria

nt mnghntian pro dh anta, c 9 )


nt mndng

trbnt at algoritma ang bai maa algoritma trbt har mmpnai

trtr ontrol
rdapat tiga maam trtr ontrol dari algoritma ait

rntnan  
 ), pilihan  
), dan prlangan d 
)

a
‘ ?ntnan p 
 )

ro rntnan mrpaan at prodr dalam algoritma ang

dilaan ara rt langah dmi langah

b
‘ milihan p 
)


ro li dignaan nt mgarahan i program 

bagian trtnt ia mmnhi nilai arat li trbt


‘ nglangan ?d 
)

rlangan mrpaan at pro ang dilaan ara brlang-

lang pada at blo prnataan ara trndali

 ‘ 


nt mnghindari ranan intrprtai trhadap at algoritma maa

lain dinataan dngan ata-ata algoritma raian driptif) dapat diaian

dalam brbagai bnt ait d dan 

 mrpaan alah at bnt pnaian algoritma dalam

raian ata-ata ang mirip dngan bahaa pmrograman


bagai ontoh bila

ingin mnataan ariabl ! brnilai maa dalam d dinataan dalam

bnt ! 
"git ga bila mnataan pnmlahan ampai dalam

d maa bntna bagai brit 

A ĸ 0
Jumlah ĸ 0
While a ” 10 do
Jumlah ĸ jumlah + a
a ĸ a + 1
endwhile
write(Jumlah)

Algoritma trbt dapat ditlian dalam notai grafi ang tiap

notai mmpnai arti trtnt


abl diba ah ini mnnan bbrapa
9

imbol-imbol ang biaa dignaan nt mnataan at algoritma

mnggnaan flo hart antara lain 

 


 


 
  


 


 

 


 
 


! "#
 

$ # #  
 # # 
#amn dmiian,  dah tida bana dignaan diarnaan

bbrapa hal, diantarana


‘ Œ hana oo dignaan nt maalah ang il/

drhana


‘ nggnaan mmrlan mampan mnggambar ang

bai, ang brarti nt mmodifiai ga lbih lit

Ê ‘ 

[ [ didfiniian bagai paangan himpnan [) [)) dimana

[) adalah himpnan ta oong dari nr-nr ang dibt  ) dan

[) adalah himpnan dari paangan ta trrt ) dari titi-titi di [)

ang dibt  )


lantna ii ) pada graf [ditli 

$ambar 
 $raf [dngan c iti dan ii


   ! "#

$raf [ diataan 
 

) ia tiap da titi di [,

trdapat lintaan ang mnghbngan da titi trbt


$raf [diataan 

  
 

) ia ada da titi di [ ang tida mmpnai

lintaan$ambar 
 a) adalah graf trhbng, b) adalah graf ta trhbng

 $#

[ 
 
adalah graf ang trdiri dari at lintaan
$raf lintaan ang

trdiri dari
titi dinotaian bagai 

$ambar 
 $raf %intaan dan 


 %

#

$raf ang trdiri dari at il dibt  , dinotaian &
 ang

brarti graf il dngan


titi

$ambar

 $raf il &c dan &


 ‘ &

 
 
#

rmaalahan  


p 
 ) adalah prmaalahan di

mana orang 


har mngnngi ma ota di mana tiap ota hana

dinngi ali, dan dia har mlai dari dan mbali ota aal
anna

adalah mnntan rt dngan ara total ata biaa ang paling minimm

lain maalah arana tranportai, fiini pngiriman rat ata barang

ditntan pla olh lintaan ang diambil nt mngiriman rat ata barang

trbt
'lh arna it oli optimal dari prmaalahan ini, aan angat

mmbant prahaan pgiriman rat ata barang nt mngfiinan pro

pngiriman barang, bai dari gi at mapn dana

ampai aat ini, dah ada bana mtod mtod ang dignaan nt

mnlaian prmaalahan 


nlaian maalah dapat dilaan

dngan tni hriti


"brapa pnlaian maalah dngan tni

tni hriti antara lain [


 
   
 
   

[
   p  

 


 ‘
'


 

è ‘ 

  #

a prtama ali diman pada tahn 9c di onfrni arthmoth

   
 
 AI ) tr brmbang dngan pat
ia ali dngan

an # ll dan imon dngan bah program ang dibt [


 

 p ang diranang nt mnlaian maalah ara mania i

lantna pada tahn 9c &arth di I AI %ab mo #o

mndfiniian bahaa pmrograman tingat tinggi ait %I ang arang

mndominai pmbatan program-program AI


rmbangan AI dari tahn 

tahn ga mngalami paang rt ampai ahirna mlai diminati lagi tia

mnlna onp aringan araf tiran dan algoritma gntia ang diapliaian

 dalam oft ar-oft ar anto, - )

   
 
 AI ) it ndiri mrpaan abang ilm

pngtahan ang braaha mmahami rdaan mania


iring dngan

prmbangan ilm pngtahan rta brbagai pnlitian ang mngai tori-

tori dan prinip-prinip AI maa dinal mpat tni pnlaian maalah

mnggnaan AI ait p 
 ? 

 


 dan 

 mpat

tni trbt mmilii lbihan dan lmahan maing-maing trgantng

bagaimana ara ita mnggnaanna anto,  )

 ‘  ( !( ! 

p 
ata narian mrpaan alah at tni dalam AI ang

mngaaran ara mnlaian maalah dngan mnari oli trbai dari

ma mnginan oli ang ada


alam mnlaian maalah

mnggnaan tni ini trdapat tiga langah a al bagai modal a al nt

mnapai tan ait mnari oli ang paling tpat dari maalah ang

dihadapi, ait


‘ ndfiniian rang maalah nt at maalah ang dihadapi

?ang maalah it ndiri dapat didfiniian bagai himpnan

adaan a al 
 ) mn adaan tan  )
‘ ndfiniian atran ang aan dilaan nt mngbah at

  lainna ang biaa dibt dngan atran prodi


‘ milih mtod ang paling tpat nt mnari oli trbai dari

ma mnginan oli ang ada

#amn, ara mm langah-langah ang bia dignaan nt

mngidntifiai maalah adalah bagai brit anto,  )


‘ brapa bar rang maalahna?


‘ "rapaah fator prabangan dan dalaman olina?


‘ "arapa patan proor dan mmori ang trdia?


‘ Apaah olina har optimal?

c
‘ apatah ditman fngi hritina?


‘ rdapat at maam ata lbih?

ara gari bar 


 dibagi dalam da ni ait mtod

pnarian bta/tanpa informai ata 
   dan mtod

pnarian hriti/dngan informai ata  


  
(al ang

mmbdaan da ni tni pnarian trbt adalah adana informai a al

dan atran prodina


rdapat bbrapa tni pnarian ang ma 

dalam mtod pnarian bta/


 ait !  Π p  " ), "
 

p  & ) #d Πp  ) #d  p  % ) 


  #d

 p  I ), dan !  p  " )

lmahan dari mtod pnarian bta adalah dibthanna mmori ang

angat bar nt mnaian maalah ang p drhana arna har

mnimpan ma oli ang tlah dibangitan


ada ni - mtod ait

mtod pnarian hriti/


  pnarian oli dilaan mnggnaan
c

adaan a al 
 ) dan atran prodi brpa fngi hriti at

fngi nt mnghitng nilai ata biaa priraan dari at oli prmaalah

ang diari ) bagai modal nt mlaan itrai mn  


"brapa

mtod ang ma dalam ni ini antara lain [


 
  $ ), 

 
 (& ), p  

 
 A ), ! Π p  [ !

Π p  dan A* )


ngan mmpnai modal a al brpa
  dan

fngi hriti bagai atran prodina maa mtod pnarian hriti

lbih fiin dalam mnari oli dibandingan dngan mtod pnarian

bta/

#amn, nt mndapatan oli trbai dari at prmaalahan

har lbih rmat dalam mmilih mtod dan fngi hriti ang aan

dignaan

‰ ‘ '


 !%Ê%# 

  
 (& ) ata pndaian bit mrpaan alah at mtod

ang ma dalam atgori mtod pnarian hriti


inamaan  


 (& ) ata pndaian bit arna mmpnai atran prodi dngan ara

mnar da poii ota ang aling brdatan prti orang ang mndai

bit
  
 (& ) dibagi mnadi da ni ait p d  (&

drhana ) dan pd 


  (& dngan mmilih miringan ang

paling taam/ram )

p d  (& ) bra dngan ara mmilih ara langng
 ang mmilii adaan lbih bai dari pada adaan blmna tanpa

mmprhitngan adaan lain ang lbih )ram´


"rit adalah algoritma dari

(& anto,  ) 

‘ alai
  adaan a al)
ia
  adalah  

maa adian  ini bagai oli dan lar dari program


ia ban

 , lantan pro dngan


  bagai 
 


‘ langi ampai oli ditman ata ampai tida ada oprator atran

prodi ) bar ang dapat diapliaian trhadap 


 

a
‘ ilih oprator ang blm diapliaian trhadap 
  dan

apliaian oprator trbt hingga mnghailan


 

b
‘ alai
 

i
‘ ia  ini mrpaan  maa adian  ini bagai

oli dan lar dari program

ii
‘ ia  ini ban   ttapi lbih bai dari 
 

maa adian  ini bagai 


 bar

iii
‘ ia  ini tida lbih bai dari 
  maa mbali 

langah 
a

"rit ini adalah gambar pro pnlaian oli dngan mnggnaan (&diit brbda dngan (&, pd 


  A(& ) lbih

mnanan pada atran prodina ait (& aan mng alai ma 

ang brada diba ah 


  dan mmilih  dngan adaan paling

)ram´
"rit adalah algoritma dari A(& 


‘ alai
 
ia
  adalah  maa adian 

ini bagai oli dan lar dari program


ia ban  , lantan

pro dngan
  bagai 
 


‘ langi ampai oli ditman ata ampai tida ada prbahan trhadap

 
 

a
‘ ialan adalah at  ang mnadi or dari 


 

b
‘ nt tiap oprator ang bia dilaan trhadap 
 ,

raan 

i
‘ Apliaian ma oprator ang ada dan bangitan
 

ii
‘ alai
 
ia mrpaan  , adian ini

bagai oli dan lar dari program


ia ban  ,

bandingan dngan
 dngan 
ia
 lbih

bai dari maa ganti dngan


 
ia
 

tida lbih bai dari , tida prl diganti


‘ ia lbih bai dari 
 maa ganti 
 dngan

"rit ini adalah gambar pro pnlaian oli dngan mnggnaan

A(&

 ‘ ( )$ ($#

è ‘ ($

½    at%ab ) mrpaan bahaa pmrograman ang

dimbangan olh athor


at%ab tida hana brfngi bagai bahaa

pmrograman mata ttapi alig bagai alat ialiai ang mna aran

bana fitr-fitr nt mnlaian brbagai maam a ang brhbngan

langng dngan ilm atmatia


at%ab dibangn dngan daar bahaa &

ttapi tida bia diataan bagai arian dari & arna inta mapn ara

rana angat brbda dngan bahaa &


at%ab mmbrian itm intratif

ang brbaian ata matri bagai tandar ariablna ata lmn

daarna tanpa har mmbthan pndlaraian arra prti pada program

lainna $naidi Abdia A a,  - )


A alna at%ab dimbangan

nt mmbrian mdahan dalam mnga matri pada pro %I#A&


9

dan IA&
Aan ttapi lambat lan at%ab mnadi alah at bahaa

pmrograman ang d  dan diminati bana orang trtama ia

mlibatan prhitngan matmatia

 ‘ % ($

prti bahaa pmrograman pada mmna, at%ab mmpnai mtod

dan imbol-imbol trndiri dalam pnlian bahaa pmrogramanna


at%ab

mngnal da tip data ait nmri dan tring


Adapn bbrapa hal ang prl

diprhatian dalam pnlian inta di at%ab antara lain 

a
‘ namaan ariabl brifat  
  ang brarti at%ab

mmbdaan pnlian antara hrf apital dan biaa alapn hana

at aratr aa

b
‘ anang nama ariabl tida bolh lbih dari aratr


‘ namaan ariabl har lal dia ali dngan hrf dan tida bolh

mnggnaan imbol-imbol trtnt ang mmpnai arti h dalam

at%ab

&ontoh 

varA = 4
varA =
4
varB = [1 2 3 4]
varB =
1 2 3 4
varC = µmenulis variabel¶
varC =
menulis variabel


"rit adala daftar inta daar dalam at%ab ang mnangt oprai

aritmatia dan bbrapa fngi dalam matnatia 

a
‘ 'prator aritmatia
„
 % & % 
& # ' ' 
 ( ( 

 ) * 
 
 + + 
, 
  - 

b
‘ "brapa fngi matmatia

 . /

)0)1 #


 
 0)1
0)1 #


 
 
)0 )1
20)1 #

)

0)1 #
)0 
1
 0)1 #


 
)0 
1
lain it, at%ab ga mndiaan ialiai brpa grafi bai grafi

da dimni ata tiga dimni


Ada bbrapa ara nt mnampilan grafi

at fngi dngan atlab, brit bbrapa ontohna ait 

x = 0:1:360;
y = sin(x.*pi/180);
plot(y)


 

 

 

 

 

 

 

 


      

‰ ‘ ("
( %! ($

iarnaan matri bagai tandar pnlian ariabl dalam at%ab

maa alah at lbihan at%ab ait mdahan dalam mmanilai matri

"rit adalah bbrapa ontoh maniplai matri mnggnaan at%ab antara

lain 

a = linspace(0,6,7)
a =
0 1 2 3 4 5 6
b=[1 2 3;4 5 6;7 8 9]
b =
1 2 3
4 5 6
7 8 9
b(1,:)
ans =
1 2 3
b(3,:)=10
b =


1 2 3
4 5 6
10 10 10

lain it, at%ab ga mndiaan inta-inta h nt

mmbnt matri trtnt prti matri idntita, matri nol, matri

random, dll
"rit adalah bbrapa inta trbt 


 3 #
4 01  
  

 554 061
01  
    

 55 061

01 
     0 1 55061
 
01  


 55061
01 
 
 5501

01 

  
 55
01
"7 8 
" 55"7