ʦʰʯʤʻ˃ʰʵˁʶʤ ˉʰʦʰʸʰʯʤˉʰʵʤ

à  

ʦ̛̛̦̯̠̌̌̚ ̠̖ ̭̥̯̬̦̌̌̌ ̨̬̙̥̔̌̏ ˀ̛̥̤̦̌̌ (ˀ̨̥̖̠̌) ̨̨̪̹̯ ̭̖ ̛̬̣̌̏̌̚ ̨̨̦̖̪̭̬̖̦̔ ̛̚ ˀ̡̨̛̥̭̐ ̶̬̭̯̌̏̌.
ʿ̨ ̨̨̧̭̥̬̖̖̱̌̔͂ ʦ̶̛̛̛̦̯̦̌̚ ̭̱ ̛̛̣̍ ˀ̛̛̥̤̦̌ (ˀ̨̛̥̖̠). ʦ̡̨̛̛̦̯̠̭̌̚ ̶̨̬̭̯̌̏ ̨̨̛̪̭̯̠ ̨̡̔ ̠̖ ˉ̛̬̬̌̐̌̔
̶̨̛̪̬̖̭̯̦̌ ̛ ̛̭̖̹̯̖̔ ̶̬̌̌, ̛̥̖̱͂̚ 330. ̛ 1453. ʦ̛̛̦̯̠̌̌̚ ̦̭̯̠̖̌̌ ̨̛̪̭̯̖̪̖̦̥ ̨̧̪̬̖̬̙̖̥̍̌̌̏̌ ˀ̡̨̛̥̭̐
̶̬̭̯̌̏̌, ̯̠. ̨̠̖̦̔̐ ̧̨̨̖̐̏̐ ̖̣̔̌ ̱ ̧̨̡̨̨̭̬̖̖̦̔̏̏ ̵̡̨̛̬̹̦̭̓̌ ̶̨̬̭̯̌̏.
ʰ̨̨̡̨̖̣̹̔ ̛ ̴̨̡̨̖̬̭̐̐̌ ̛̭̖̹̯̖̔ ʦ̛̛̦̯̠̖̌̚ ̨̡̨̯̥ ̶̨̡̨̖̣̱̪̦̐ ̨̨̧̪̭̯̠̌̌ ̨̛̍ ̠̖ ˉ̛̬̬̌̐̌̔, ̨̛̪̦̱̯̔̐ ̱ IV ̡̖̱̏
̦̌ ̨̥̖̭̯ ̸̡̨̛̦̯̌̐ ̬̐̌̔̌ ʦ̨̛̛̦̯̦̌̌̚. ˉ̛̬̬̌̐̌̔ ̠̖ ̨̡̛̭̣̖̦̭̏ ̛̦̌̏̚ ̌̚ ̨̠̏̌ ̬̐̌̔, ̨̪ ̸̨̛̭̦̱̏̌ ̠̖ ̦̦̌̏̌̚
ʶ̨̨̨̛̦̭̯̦̯̦̪̤̌, ̌ ̨̪ ̧̨̨̖̠̐̏ ̛̙̖̤ ̨̪̬̣̹̖̦̐̌ ʻ̨̛̥̏/ʪ̛̬̱̥̐ ˀ̨̛̥̥, ̨̠̹ ̠̖ ̛̦̦̌̏̌̚ ̛ ˉ̛̬̱̠̱̥̌̓ ̨̬̥̐̌̔ ̛
̨̔ ̨̧̭̠̏̌̌̌ ˃̡̱̬̌̌ ʰ̨̭̯̦̱̣̥̌̍.
ʧ̛̣̖̠̱̔̌̓ ˉ̛̬̬̌̐̌̔ ̡̨̌ ̸̨̡̨̛̛̪̣̯ ̛̭̖̹̯̖̔ ʦ̛̛̦̯̠̖̌̚ ̨̥̱̐ ̭̖ ̨̛̛̬̖̯̔̔ ̛̯̬ ̛̦̯̖̬̖̭̦̖ ̨̦̖̚ ʦ̛̛̦̯̠̖̌̚:
1.V ‘  

̵̛̛̪̭̦̌ ̨̛̬̏̌̚. ˀ̨̛̣̌̚̚ ̌̚ ̨̧̪̱̯̏̌̌ ̛̛̣̍ ̭̱ ̨̛̯̬̦̐̏̌. ʦ̡̛̛̛̦̯̠̭̌̚ ̛̭̭̯̖̥ ̪̱̯̖̏̌ ̠̖ ̨̨̦̖̪̭̬̖̦̔ ̨̛̦̭̣̖̌̔ ̡̛̛̬̥̭. ʧ̶̛̬̦̖̌ ̵̨̛̏ ̨̦̖̚ ̛̖̍̓ ̨̨̪̣̙̦̖̔ ̨̛̪̬̥̖̦. ˁ̱̌̏. ʦ̡̛̛̦̯̠̭̌̌̚ ʰ̛̯̣̠̌̌). ̶̨̛̭̯̌ ̨̛̪̬̖̦̹̯̓̌). ʻ̛̛̛̠̯̦̠̌̍ ̛̪̱̯̖̏ ̛̛̣̍ ̭̱ ̨̦̠̌ ̨̔ ˉ̛̬̬̌̐̌̔̌ ̨̔ ̱̹̓̌ ʪ̱̦̌̏̌ ̱̙̔ ̪̦̖̌̌̔̚ ̶̨̨̡̬̦̥̬̭̖ ̨̣̖̍̌. 3. à `   ` `  . (̦̌ ̪̱̌̌̔̚ ̨̔ ̨̨̖̦̏̔̐ ̪̱̯̌ ̨̡̨ ˁ̶̛̛̛̣̠̖) ` . ̨̛̖̣̔̏ ̡̨̪̦̖̦̖ ʧ̸̡̬̖ ̡̌ ʫ̡̨̖̠̭̥̐ ̨̥̬̱ ̛ ʿ̨̨̖̣̪̦̖̚. ̛̣̌ ̖̓ ̭̖ ̛̬̙̯̌̔̌̏̌̚ ̡̥̬̌̌ ̛ ̸̨̛̛̖̣̥̦̔ ̣̭̯̏̌ ˉ̛̬̬̌̐̌̔̌. *   ` *  . ʿ̶̛̬̌̏ ̨̧̛̪̬̭̯̬̌̌ ̪̱̯̖̏̌ ̱̯̬̱̠̱̏͂ ̭̖ ̦̌ ̨̨̭̦̱̏ ̵̵̨̨̡̛̬̖̣̹̌ ̨̡̭̯̯̌̌̌ (̶̨̛̭̯̌ ̪̱̯̖̏̌ ̱ ̯̣̱. ʦ̬̬̌̔̌. ʦ̛̛̦̯̠̌̌̚ ̡̨̌ ̪̬̌̏̌ ̧̨̡̨̭̬̖̖̦̔̏̏̌ ̬̙̔̌̏̌ ̦̭̯̠̖̌̌ ̛̥̖̱͂̚ VI ̡̖̏̌ ̛ ʶ̵̡̛̬̭̯̹̌ ̨̬̯̌̏̌. ̠̱̙̦̖ ̨̖̣̖̔̏ ` ̛ ̠̱̙̦̱ ˁ̨̬̖̖̥̦̱̔̚ ̨̣̱̍̌. ̣̖̖̌͂̚. ̧̛̭̬̖̹̱̔ ̨̣̭̯̍̌ ̨̖̏ ̴̨̡̖̬̭̖̐̐̌ ̨̦̖̚ ̸̛̦̖ ʫ̡̨̖̠̭̐ ̛ ʺ̨̨̬̥̬̦̌ ̨̥̬̖ ̭̌ ̨̡̛̥̬̭̥ ̶̛̯̖̭̦̥̌̌. ˃̡̨̖̌͂ ̬̹̖̦̏̌ ̭̱ ̵̸̨̨̹̔̌̓̌ ̱ ˁ̖̯̱̏ ʯ̖̥̤̱ ̛ ʫ̛̪̯̐̌. ̧̛̭̬̖̹̱̔ ̨̣̭̯̍̌ ̨̖̏ ̴̨̡̖̬̭̖̐̐̌ ̨̦̖̚ ̸̛̛̦̣̌ ̠̖ ˃̡̛̬̠̌̌. ̌ ̡̛̭̦̠̖̌ ˃̬̭̌. ̸̡̛̱̤̱̱̠̱̓ ̨̣̖̍̌.V    ` ` ` ` (ʵ̛̖̬̥̖̦̠̖). ̴̵̨̡̛̖̬̭̐̐̌ ̶̨̛̛̛̪̬̖̭̪̠̔̌̚ (̴̬̖̤̖) ̛ ̵̨̨̡̛̛̯̪̦̥̭ ̨̡̪̯̔̌̌̌. ̨̛̠̦̏ ̪̱̯ (*  ) ̛ ʫ̛̦̯̠̐̌̌ (* ). ̨̛̠̦̏ ̵̨̨̛̪̔. 2)V ?` ` ʹ ʿ̬̱̭̌ (ʥ̬̱̭̌) ʹ ʪ̨̛̬̣̖̱̥ ʹ ʤ̡̛̦̬̌ ( ) 3)V ` ʹ ˁ̬̌̔ ʹ ʫ̴̖̭ ʹ ʸ̨̡̛̖̠̌̔̌ ʹ ʤ̡̨̨̛̦̬̦̦ ʹ ʤ̡̛̦̬̌ ( ) 4)V ‘` ʹ ʶ̨̨̣̦̖̠̌ ʹ  ` Î   ʹ ˁ̛̛̣̖̣̔ ̭̱ ̖̖̏̓ ̸̬̖̦̖ ̨̡̨̯̖̏. ʽ̛̥̏ ̛̛̦̯̖̬̖̭̦̥ ̨̦̥̌̌̚ ̱ ̨̡̨̛̛̬̦̦̯̠̭̥̌̏̌̚ ̨̛̪̖̬̱̔ ̯̬̖̍̌ ̨̛̯̔̔̌ ̛ ‘ `. ̧̛̭̬̖̹̱̔ ̨̣̭̯̍̌ ̨̖̏ ̴̨̡̖̬̭̖̐̐̌ ̨̦̖̚ ̸̛̦̖ ̛̪̦̌̌̔̚ ̨̖̔ ʺ̣̖̌ ʤ̛̠̖̚ ̛ ̨̛̛̪̬̣̦̍̌ ̨̪̠̭̌ ̡̨̛̠ ̭̖ ̨̦̖̱̠̖̌̔̏̚ ̨̠̱̙̦ ̛ ̨̭̖̖̬̦̏. ̌ ̨̭̠̖̏ ̦̠̖̖̌̏̓ ̬̥̖̬̖̌̚ ̨̛̠̠̱̔̍̌ ̱ ̸̨̡̪̖̯̱ ̵̡̡̛̬̭̯̹̌ ̨̬̯̌̏̌ ̱ XI ̡̖̱̏. ˄ ̨̨̡̨̛̛̪̦̦̯̠̭̥̏̌̚̚ ̨̛̪̖̬̱̔ ̠̤̠̱̌̏̌ ̭̖ ̨̧̪̱̯̏̌̌ ̱ ̸̦̠̦̌̌̌̚ ̥̖̭̯̌ ̨̡̪̬̖̦̱̯̌ ̨̧̛̦̯̖̬̖̭̖̥̏̌ ̌̚ ̛̭̯̬̦̖̌ (̛̬̖̦̖̭̦̭̦̌ ̵̱̔).  ʺ̨̡̛̬̭ ̛̪̱̯̖̏ ̛̥̠̱̌ ̛̦̠̖̌̏̓ ̸̦̠̌̌̚ ̨̍̐̚ ̴̬̖̤̖̌ ̛ ̵̸̵̡̛̛̯̖̦ ̨̨̛̥̱̦̭̯̐̓ ̦̌ ̡̨̪̦̱. ʥ̌̐̔̌̔. ʻ̡̨̛̛̥̖̠̔̌. ʪ̱̦̌̏. 1)V Î ` (̨̛̠̦̏ ̪̱̯ ̱ ʺ̨̣̠̌ ʤ̛̛̠̚ ̡̌ ̸̨̛̛̭̯̦̥ ̶̛̬̦̥̐̌̌̌ ̶̬̭̯̌̏̌) : ʥ̴̨̨̭̬ (ˈ̡̨̣̖̦̌̔) ʹ ʻ̡̨̛̛̥̖̠̔̌ ʹ ʻ̡̛̖̠̌ ʹ ʪ̨̛̬̣̖̱̥ ʹ ʤ̨̛̥̬̠̌ ʹ ˇ̨̛̛̣̥̣̌ ʹ ʰ̡̨̛̦̠̌ ʹ ̱̙̔ ˃̱̬̱̭̌̌ ʹ ˈ̡̖̬̣̖̠̌̌ ʹ ʶ̡̡̛̛̛̣̠̭̌ ̬̯̏̌̌ ʹ ˃̬̭̌ ʹ ʤ̵̨̛̛̦̯̠̌ ʹ ʤ̣̖̪. ʯ̸̦̠̌̌ ̵̛̦̖̖̦̌̏̔ ̵̧̛̛̭̬̖̹̔ ̨̛̣̭̯̍̌ ̨̣̖̐̔̌ ̭̖ ̱ ̨̯̥̖ ̨̹̯ ̭̖ ̶̨̖̣ ̶̨̬̭̯̌̏ ̨̧̨̭̣̣̌̌ ̦̌ ̨̖̏ ̴̨̡̖̬̭̖̐̐̌ ̶̛̖̣̦̖. ˀ̡̛̛̥̭ ̛̪̱̯̖̏ ̛̛̖̣̣̔ ̭̱ ̭̖ ̦̌ ̪̱̯̖̖̏ ̌̚ ̨̠̦̖̏ ̛ ̠̦̖̌̏ ̦̥̖̦̖̌. ̨̨̨̦̭̦̔ ̛̣̖̍ ̭̱ ̵̨̨̦̖̪̦̖̔ ̌̚ ̨̡̪̭̯̦̌̌ ̶̬̭̯̌̏̌. 2. ̨̨̪̭̖̦̍ ʵ̱̙̦̱ ʰ̛̯̣̠̱̌ ̛ ˁ̶̛̛̛̣̠̱ (̯̏̚. . ̨̡̛̛̥̤̌̚.V Î   ̨̔ ̡̬̖̌ ˁ̖̌̏ ̛ ʪ̱̦̌̏̌. ʧ̨̛̬̌̔̏ ̦̌ ̛̯̬̭̌ ̨̬̍̐̚ ̪̱̯̌ ̡̛̱̬̹̯̣̌ ̭̱ ̨̠̏̌ ̭̌ ̛̪̱̯̖̥̏̌ ̡̨̛̠ ̭̱ ̛̭̪̠̣̌̌ ʺ̨̨̬̥̬̦̌ ̨̥̬̖ ̛̛̣ ̨̡̛̥̣̠̭̱̌̌̚ ̨̣̱̍̌ ̭̌ ʤ̨̨̛̦̯̣̠̥̌. ̶̛̪̬̌̏. ʤ̡̛̦̬̌ (ʤ̡̦̬̌̌). ̱ ̡̨̛̛̦̯̠̭̥̏̌̚ ̨̛̪̖̬̱̔ ̨̖̏ ̡̛̬̣̖̌̚ ̭̖ ̛̬̹̱̍. ̛ ˉ̛̬̬̌̐̌̔. ʺ̛̖̱̯̥͂. ̨̨̪̭̖̦̍ ` .ˉ̛̤ ̵̡̛̛̬̥̭ ̪̱̯̖̏̌ ̱ ʺ̨̣̠̌ ʤ̛̛̠̚ ̨̛̍ ̠̖ ʫ̴̖̭. `    `` . ̨̛̪̬̥̬̠̖ ̛ ̨̭̯̬̏̌. ̬̖̖͂ ̨̨̪̭̣̦̭̯̌̏ ̛̭̯̬̦̥̌ ̛̣̬̥̏̌̔̌̌. XI ̡̖̏.

ʥ̨̛̯̤) ʹ via Egnatia ʽ̧̠̖̔̏̌̌ ̨̔ ʻ̛̹̌ ʹ ˁ̡̨̪̤̖ . ʿ̨̛̛̬̬̦̔ ̨̛̱̭̣̏ ̡̣̱̌ (̨̛̹̯̖̦̭̯̌̓̚ ̨̔ ̖̯̬̏̌. ̠̖̬ ̭̱ ̧̨̖̖̐̏ ̡̧̬̠̖̌ ̸̡̯̖̌ ̡̣̱̖ ̨̪̖̦̖̏̌̚ ̭̌ ̡̣̱̥̌̌ ʤ̡̨̛̪̖̦̦̭̐ ̨̨̪̣̱̭̯̬̏̌.ˈ̨̨̛̬̠̦̪̤̌̔̌ (ʵ̖̬̖̦̖̔) ʹ ˇ̨̨̛̛̣̪̪̤ (ʿ̨̛̣̏̔̏) ʹ ̨̛̣̦̔̌ ʺ̶̛̬̖̌ ʹ ˁ̡̛̖̬̔̌ (ˁ̴̨̛̠̌) ʹ ʻ̛̹ ʹ ̨̛̣̦̔̌ ʺ̨̬̖̌̏ ʹ ʦ̶̛̛̛̥̦̠̱̥̌ ʹ ˁ̛̛̦̱̦̱̥̐̔ ʹ ̨̨̛̣̦̥̔ ʪ̱̦̌̏̌ ̨̔ ̶̸̨̨̛̖̦̯̬̣̦̭̯̦̖̌ ʫ̨̬̪̖̏ ̛̛̣ ̨̨̛̣̦̥̔ ˁ̖̌̏ ̨̔ ˁ̛̛̬̥̠̱̥̌. ʺ̨̡̬̭̌ ̨̧̪̱̯̏̌̌ ʹ ̨̛̠̣̔̏̌̌ ̭̱ ̭̖ ̱̚ ̡̨̪̦̖̦̖ ̨̣̖̍̌ ̛ ̨̭̯̬̏̌. ̵̨̛̛̛̭̹̯̥̔̌ ̪̱̯̖̏̌ ̡̨̛̠ ̨̖̏̔ ̛̚ ˀ̛̥̌. ˃̬̭̯̌. ̛̛̣̦̍̌̚ ̛̪̠̖̌̓ ̨̖̏̔). ʫ̨̥̦̖. ̨̱̤̖̦̭̯̔̌ ̨̔ ̨̯̬̐̏̌ ̛ ̨̨̥̱̦̭̯̐̓ ̡̨̧̪̬̖̪̌̏̌̌ ̯̖̬̖̯̌. ʿ̱̯ ʫ̛̦̯̠̐̌̌ ̠̖ ̡̦̠̬̌̌̓̌ ̛ ̦̠̬̙̌̍̌ ̖̏̌̚ ˀ̛̥̌ ̛ ˉ̛̬̬̌̐̌̔̌. ̨̨̨̦̭̦̔ ̨̨̪̖̦̭̯̏̌̚ ̭̌ ̧̛̱̦̱̯̬̹̥̌ ̛ ̨̛̥̖̱̦̬̦̥͂̌̔ ̸̨̡̛̯̬̥̐̏̌ ̛̪̱̯̖̥̏̌ ̛̛̥̣̌ ̭̱ ̸̦̠̌̌̚ ̌̚ ̛̹̬̱ ̨̣̭̯̍̌.̨̛̣̦̔̌ ʤ̡̨̛̭̭̌ (ʦ̬̬̌̔̌) ʹ ˁ̨̣̱̦ 2)V ` : ˉ̛̬̬̌̐̌̔ ʹ ˈ̡̖̬̣̖̠̌̌ ʹ ʶ̛̪̭̖̣̌ ʹ ˈ̨̨̛̬̭̯̪̤ (ʶ̣̌̏̌̌) ʹ ˇ̛̛̣̪ ʹ ˁ̨̣̱̦ ʹ ʫ̖̭̔̌ (ʦ̨̖̦̔) ʹ ˈ̡̖̬̣̖̠̌̌ ʹ ʸ̵̛̦̌ (ʽ̵̛̬̔) ʹ̨̨̛̣̦̥̔ ˌ̡̛̱̥̠̍̌ ̨̔ ʪ̸̬̌̌ ̛̛̣ ̨̔ ʤ̨̣̦̖̏ (ʤ̨̨̛̪̣̦̠̌.1)V c`: ˉ̛̬̬̌̐̌̔ ʹ ˈ̡̖̬̣̖̠̌̌ . ʽ̧̠̖̔̏̌̌ ̨̔ ˇ̨̨̛̛̣̪̪̤̌ ʹ ̛̪̣̦̦̌̌ ʥ̡̣̦̌̌ (̡̨̬̚ ˃̨̬̠̦̱̌̌̏ ̡̛̪̠̱̌) ʹ ʪ̨̱̦̥̌̏ ʹ ʤ̵̛̦̠̣̌ (ˉ̨̬̦ ̨̥̬̖) ʽ̧̠̖̔̏̌̌ ̨̔ ˁ̡̛̖̬̖̔ ʹ ʵ̛̛̱̭̯̦̠̦̌̌ ˁ̡̖̱̦̔̌ (˖̛̱̭̯̖̦̣̔) ʹ ˈ̡̖̬̣̖̠̌̌ (ʿ̨̛̖̣̦̠̌̐̌. . ʦ̨̣̦̌̌) ʿ̨̨̭̯̠̣̌̌ ̭̱ ̨̧̠̔̏̌̌̌ ̡̨̔ ˁ̨̣̱̦̌ ̛ ʫ̖̭̖̔ ̡̌ ʧ̸̡̨̬̥ ̡̨̪̦̱. ʺ̨̡̭̌ ̨̧̪̱̯̏̌̌ ̡̨̛̬̖̦̭̯̬̱̹̱ ̭̖ ̨̛̛̪̭̥̌ ̵̨̡̛̥̬̭ ̪̱̯̖̏̌ ̛ ̨̨̪̬̯̣̦̌̌.

ʺ̛̛̠̔̌. ˈ̨̛̭. panes publici). ʰ̬̦̌̍̌̚ ̠̖ ʦ̨̛̛̦̯̦̌̚. ʶ̨̛̭. ̛̛̣̌̏̚ ʶ̛̬̥̌ ʹ ʥ̴̨̨̭̬ ʶ̡̛̛̬̥̭ (ʶ̸̖̬). ̨̹̯ ̱̱̠̖̔̐ ̛̥̖̱͂̚ ̨̨̭̯̣̌̐. ̌ ̨̛̏ ̦̌ ̭̱̭̖̭̯̔̏̌ ( ). ʤ̵̨̛̛̦̯̠̌. ʪ̨̡̛̱̬̦̍̏). ʺ̨̛̖̯̦ ̛ ʶ̨̨̛̬̦. ʪ̛̥̖̯̌̌. ʤ̡̛̣̖̭̦̬̠̖̌̔. ̛̥̖̱͂̚ ʫ̨̬̪̖̏ ̛ ʤ̛̠̖̚. ʥ̖̠̬̱̯. ̨̠̦̏̌ ̛ ̸̨̡̛̛̪̣̯̌. ʤ̡̖̬̥̦̌ ̦̌ ʪ̧̖̭̯̬̱. ˉ̬̌ ˃̨̨̛̖̭̠̖̔ II (408-450) ̨̛̛̬̐̌̔̚ ̠̖ ˃̨̨̛̖̭̠̖̖̔̏ ̛̛̦̖̔̚ ̛ ̶̬̌ ʤ̛̦̭̯̭̠̖̌̌ I (491-518) ̨̛̛̬̐̌̔̚ ̠̖ ̛̛̦̖̔̚ ̡̨̠̖ ̭̱ ̭̪̠̣̖̌̌ ʺ̨̨̬̥̬̦̌ ̨̥̬̖ ̭̌ ˉ̛̬̦̥. ʪ̡̖̯̖̬̌̌ (ʶ̨̨̯̬). ʿ̨̛̛̣̱̭̦. ˁ̨̣̖̠̔̌ (ˁ̡̱̔̌). ̸̦̠̌̌̚ ̥̱ ̛̪̬̠̖̔̌ ̡̬̭̬̹̖̌̓ ̵̨̛̠̦̏ ̛ ̸̵̨̡̛̯̬̐̏̌ ̪̱̯̖̏̌. ̛̣̌̏̚ ʤ̬̯̖. ʿ̯̬̌̌. ʽ̔ ̨̭̥̌̐ ̨̧̛̭̦̏̌̌. ˁ̡̛̖̣̖̱̠̌. ʵ̛̛̱̭̯̦̠̦̌ I ̨̪̬̖̱̖̔̚ ̠̖ ̱ VI ̡̖̱̏ ̨̬̖̖̦̖̔͂ ̥̖̬̖ ̔̌ ̸̨̛̛̬̦̐̌ ̨̡̣̔̌̌̚ ̨̨̦̏̐ ̨̛̭̯̦̦̹̯̌̏̏̌. ˃̬̪̖̱̦̯̌̚. ˄̣̌̚ ̱ ̛̣̌̏̚ ʯ̛̣̯̦̌ ̨̬̐ ̯̬̦̌̏̌̌̚ ̠̖ ̶̣̦̖̥̌. ˁ̛̥̬̦̌. ˀ̨̨̭̔. ̨̨̛̪̬̣̭̐̌ ̨̦̱̏ ̶̨̛̪̬̖̭̯̦̱ ̛ ̨̛̛̬̐̌̔̚ ̠̖ ʶ̨̨̛̦̭̯̦̯̦̖̌̏ ̖̖̥̖̍̔. ˉ̛̬̬̌̐̌̔ ̭̖ ̛̦̣̌̌̚ ̦̌ ̨̨̪̣̱̭̯̬̱̏ ̛̥̖̱͂̚ ʺ̨̨̬̥̬̦̌̐ ̨̥̬̌ ̛ ̛̣̌̏̌̚ ʯ̛̣̯̦̌ ̨̬̐ (ˈ̸̛̣̌). ʫ̖̐. -V    `  : ˀ̨̛̱̭̦̌ (ˀ̱̌̐̌̚. ̱ ˉ̛̬̬̱̌̐̌̔ ̖̣̖̙̖̍ ̡̛̛̖̣̏ ̛̛̪̬̣̏ ̨̛̭̯̦̦̹̯̌̏̏̌. ʺ̛̖̭̖̥̬̠̏̌. ʶ̴̬. ` ̭̱ ̛̣̖̍: -V     ̛ ̨̛̥̬̖̱̥̌̚: ˉ̛̬̬̌̐̌̔ (ʯ̛̣̯̦̌ ̨̬̐ ̛ ̡̣̱̖ ̦̌ ʺ̨̨̬̥̬̦̥̌ ̨̥̬̱). ̬̐̌̔ ̠̖ ̧̬̖̦̍̌ ̛̖̥̏̓ ̨̖̣̥̔ ̨̡̛̥̬̭̥ ̛̖̖̥̥̍̔̌. ʵ̴̨̌. ʶ̨̛̦̭̯̦̯̦̌ ̠̖ ̌̚ ̶̨̛̪̬̖̭̯̦̱ ̨̛̬̍̌ ̛̥̖̱͂̚ ʫ̴̖̭̌. ̡̨̬̭̠̐̌̔ ̶̨̛̛̛̪̣̯ (̧̖̤̖̖̔ ̨̖̭̪̣̯̦̍̌̐ ̵̣̖̍̌. ʤ̡̣̖̭̦̬̖̯̌̔̌. ʯ̡̨̛̦̯̭̌. ˈ̡̨̣̖̦̌̔̌. ʶ̨̛̬̦̯. ʫ̴̖̭. ʽ̖̭̔̌ (ʦ̬̦̌̌). ʸ̨̖̭̍̚. ʰ̡̨̛̬̣̦̌ ̦̌ ʶ̛̬̯̱. -V   : ˀ̛̱̦̌̚. ̌̚ ̛̭̯̣̦̥̌ ̶̡̛̬̭̥̌ ̛̭̖̹̯̖̥̔ ̱ ̸̨̨̛̭̯̦̥ ̖̣̱̔ ˉ̬̭̯̌̏̌. Y . ʸ̨̖̥̦̭. m ʯ̛̱̥̌̌̚ ̶̛̖̦̯̬̣̦̌ ̨̨̪̣̙̠̌ ̱ ̧̛̛̭̬̖̹̥̔ ̨̛̣̭̯̥̍̌̌ ʦ̛̛̦̯̠̖̌̚. ̱̣̖̏̌ ʶ̨̡̨̛̬̦̯̭̐ ̛̣̌̏̌̚. ̛̛̯̦̍ ̭̱ ̛ ̨̛̪̬̖̯̬̦̏̌ ̶̛̖̦̯̬ ̦̌ ̛̱̹̥̓̌ ̵̡̛̛̖̣̏ ̡̬̖̌: ʸ̡̨̨̨̛̛̭̯̥̦ (ˈ̛̛̣̠̌) ̦̌ ʪ̱̦̱̌̏. ʶ̛̣̯̖̯̏̌ ̨̡̨̏̌̏̐ ̴̨̡̨̖̬̭̐̐̌̐ ̨̨̪̣̙̠̌̌ ̠̖ ̨̨̥̱̦̭̯̐̓ ̧̭̦̖̌̍̔̏̌̌ ̬̐̌̔̌ ̨̨̡̛̪̥̬̭̥ ̪̱̯̖̥. ̨̔ ̸̖̐̌ ̭̖ ̡̛̦̌̔ ̨̔ ̡̬̠̌̌ ̛̦̠̖ ̨̨̨̛̪̬̌̏. ʪ̌ ̛̍ ̭̖ ̨̛̱̬̖̣̔ ̧̭̦̖̖̌̍̔̏̌ ̨̨̥̏̔ ̛̛̬̖̦̐̌͂̚ ̭̱ ̡̡̛̱̯̌̏̌̔ ̛ ̶̛̭̯̖̬̦̖. ʤ̨̛̥̭̭. ʻ̡̪̯̌̏̌. ʪ̸̬̌ ̛ ʤ̨̨̛̪̣̦̠̌ (̶̛̬̖̯̌̏̚ ̪̱̯̌ ʫ̛̦̯̠̐̌̌). ʶ̡̛̛̚. ʸ̨̡̛̖̠̌̔̌. -V   : ˈ̨̨̛̬̭̯̪̤ (ʶ̣̌̏̌̌). ʤ̡̛̣̖̭̦̬̠̌̔̌. ˃̨̛̛̬̪̣̭. ʶ̖̬̭̱̦̯̌̌. ˉ̛̬̬̌̐̌̔ ̠̖ ̨̪̬̖̯̬̪̖ ̴̨̡̛̖̥̬̭̔̐̌ ̨̡̹ ̱ IV ̡̡̨̬̭̯̹̥̌ ̬̯̱̌ ̛ ̨̛̣̦̥̏̌̔̌̏ ʸ̛̯̦̌̌ (1204-1261). ʸ̨̖̥̖̭̭ (ʸ̨̛̥̭̣̌) ̦̌ ʶ̛̪̬̱. ˁ̨̛̦̪̌. ˈ̨̖̬̭̦. ʦ̨̱̯̬̭. ˁ̛̛̖̣̥̬̠̏̌. ʻ̡̨̛̛̥̖̠̔̌. ˃̨̨̛̖̭̔̌ (ʶ̴̌̌). ˈ̨̖̬̭̦ ̦̌ ʪ̧̖̪̬̱ ̛ ˃̦̌̌ ̦̌ ʪ̨̦̱. ʺ̨̨̬̥̬̦̌̐ ̛ ʫ̡̨̖̠̭̐̐ (̭̌ ̠̖̦̖̔ ̭̯̬̦̖̌) ̛ ˉ̨̬̦̐ ̨̥̬̌ (̭̌ ̬̱̖̔̐ ̭̯̬̦̖̌). ˁ̨̣̱̦. ʤ̵̨̛̛̦̯̠̖. ʧ̡̬̭̌̔̌ ̨̣̭̯̍̌ ̭̖ ̛̖̣̣̔̌ ̦̌ ̨̛̬̖̦̖̐ (2 ). ʻ̡̨̛̛̥̖̠̖̔. ˇ̨̡̛̔̌. -V  : ʤ̛̯̣̠̌̌. ˁ̨̯̐̌. ˄ III ̡̖̱̏ ̠̤̌̏̌ ̭̖ ̨̪̯̬̖̍̌. ʶ̨̛̦̭̯̦̯̦̌ ̠̖ 324. ʰ̨̛̣̦̌ (˃̨̬̠̖). ʰ̨̦̖̦.

. ʸ̡̛̯̦̭̖̌ ̸̛̬̖ ̪̬̖̱̖̯̖̚ ̭̱ ̱ ̶̨̛̠̭̏. ̌ ̨̔ ̡̛̛̦̯̠̭̖̏̌̚ ̵̨̖̪̖ ̨̪̬̖̣̏̌̔̌̏̌ ̸̡̛̬̐ ̡̛̠̖̚ ̱ ̸̨̨̛̭̯̦̥ ̖̣̱̔ ˉ̬̭̯̌̏̌. ̸̡̛̬̐ ̠̖ ̨̱̭̯̦̤̖̦̌̏ ̡̨̌ ̸̛̛̦̦̏̌̚ ̡̛̠̖̚ ̬̙̖̔̌̏. ̡̨̨̦̭̯̱̌̔̌̏̏̚ ̛ ̭̱̭̯̱̔̏. ̡̱̣̯̱̬̖ ̛ ̖̬̖̏ ʦ̛̛̦̯̠̖̌̚. ʽ̔ ̨̡̛̛̬̦̦̯̠̭̖̌̏̌̚ ̵̨̖̪̖. ̌ ̱ ʫ̨̛̬̪̏ ʥ̡̡̨̣̦̭̌̌ ̨̨̨̪̣̱̭̯̬̏ ̛̱̖̏̚̚ ʪ̶̛̣̥̠̖̌̌. ʸ̡̛̛̯̦̭̌ ̛ ̸̡̛̬̐ ̡̛̠̖̚ ̛̛̣̍ ̭̱ ̸̛̛̦̦̏̌̚ ̶̛̛̠̖̚ ˀ̡̨̛̥̭̐ ̶̬̭̯̌̏̌. ʵ̸̡̛̖̌̚ ̶̛̬̦̐̌̌ ̛̣̍̌ ̠̖ ̱ ʤ̴̶̛̛̬ ̶̛̬̦̐̌̌ ʶ̡̛̛̬̖̦̖̌. ʶ̨̛̛̬̹̖̦̓ ̭̱ ̨̠̹ ̛ ̡̨̛̛̭̬̠̭-̡̛̬̥̖̠̭̌̌ ̛ ̡̨̡̛̪̯̭ ̡̛̠̖̚.

ˁ̛̭̯̖̥ ̨̭̯̬̖̦̏ ʪ̶̨̡̨̛̛̛̣̖̠̦̥̌̏ ̛ ʶ̨̨̛̛̦̭̯̦̯̦̥̌̏ ̴̨̬̖̬̥̥̌̌ ̨̭̯̠̖̌ ̨̔ ̡̬̠̌̌ ̨̡̛̛̬̦̦̯̠̭̖̌̏̌̚ ̵̨̖̪̖. ʽ̨̏ ̨̱̭̣̤̏̌̏̌ ̸̡̨̛̠̖̦̌̔̚. ̶̡̬̭̌̌ ̨̡̛̱̯̬̯̠̌̌̌. ʦ̡̨̛̛̦̯̠̭̌̚ ̶̨̬̭̯̌̏ ̠̖ ̨̡̪̬̱̙̖̯̔̌ ˀ̡̨̛̥̭̐. ̔̌ ̛̍ ̨̛̍ ̨̨̨̪̬̖̦̏̌̚. ̨̨̥̐̌ ̠̖ ̛̛̯̍ ̛ ̵̨̛̬̦̏̏ ̭̱̔. ˄ ̡̨̨̦̭̯̱̌̔̌̏̏̚ ̨̛̭̖̦̯̬̌ ̸̱̖̭̯̱̠̱̏ ̨̛̪̬̖̣̥̔̌̚ ̛ ̡̨̛̦̥̌̌̚. ̌ ̨̠̹ ̛̪̬ ̨̧̛̭̦̱̏̌ ̶̡̨̛̬̬̭̌̐̌̔̐ ̡̦̖̖ ̨̔ ̵̛̱̣̖̦̐̔ ̵̡̛̛̬̥̭ ̵̨̡̛̭̖̦̯̬̭̌ ̶̨̨̛̪̬̔̌ ̪̬̖̣̖̌̚ ̱ ̨̛̦̏ ̬̐̌̔ ̛ ̠̱̔̌ ̭̖̦̯̱̌ ̡̨̛̦̯̦̱̱̥. ̛̪̬ ̡̨̠̖̥ ̭̖ ̨̨̪̬̖̱̠̖̚ ̨̭̥̌ ̨̡̨̭̖̭ ̨̨̛̭̯̦̦̹̯̌̏̏. ̬̙̦̔̌̏̌ ̱̪̬̌̏̌ ̶̡̨̛̦̖̦̯̬̭̦̌̌ ̠̖ ̱ ̶̬̱̌ ̛ ̸̸̨̡̨̛̛̦̦̥̏ ̪̬̯̱̌̌̌. ̛̛̬̖̬̔̐̌ ̡̨̦̖̌̚ ̛ ̡̨̛̛̦̯̬̭̦̬̌̐̌ ̶̡̬̭̖̌ ̡̱̖̌̚. ̌ ̨̯̖̣ ̠̖ ̨̛̥̣̌ ̨̭̖̯̦̱̌̏̔̌̏ ̨̱̣̱̐. ̭` ̨̯̐̌ ̭̱ ̛ ̡̛̛̛̦̯̠̭̏̌̚ ̶̛̬̖̌̏ ̛̭̥̯̬̦̌̌ ̡̛̛̬̥̭̥. ˁ̖̦̯̌ ̠̖ ̛̪̬ ̨̛̪̬̥̖̦ ̣̬̏̌̔̌̌ ̨̛̥̌ ̨̪̬̌̏ ̨̧̛̪̯̬̏͂̏̌̌ (̱ ̸̭̣̱̠̱̌ ̖̏̓ ̡̨̛̬̱̦̭̦̌̐ ̡̛̦̭̣̖̦̌̔̌. ̛̣̌ ̨̏̌ ̨̪̖̣̔̌ ̛̦̠̖ ̛̦ ̨̹̯̬̌ ̛̦ ̡̨̦̭̯̦̯̦̌̌. ̡̨̛̠ ̛̍ ̵̛ ̛̛̥̖̦̣̌̚ ̨̪ ̵̧̨̨̛̥̏ ̸̨̧̪̣̖̱̏̌ ̛ ̛̛̬̣̍̌ ̛̭̖̍ ̨̦̖̏ ̶̖̬̖̌̚. ̶̛̖̦̯̬̣̥̌̌̚ ̛ ̡̨̛̛̬̬̯̥̍̌̌̚ ̯̬̠̖̌̌̓ ̨̔ ̡̬̠̌̌ ʦ̛̛̦̯̠̖̌̚. ̛̪̬̥̌ ̭̯̬̦̌̌ ̨̪̭̣̦̭̯̌̏̌ ̛ ̱̙̖̦̌̔̚ ̠̖ ̌̚ ̨̭̪̤̦̖ ̨̨̦̭̖̔. ". ˀ̛̥ ̛ ˉ̛̬̬̌̐̌̔ ̭̱ ̛̛̥̣̌ ̨̭̪̭̯̖̦̖̏ ̡̬̭̖̐̌̔ ̴̡̪̬̖̖̯̖ (̱ ˉ̛̬̬̱̌̐̌̔ ̠̖ ̛̦̦̌̏̌̚ ̵̨̖̪̬̥̌. ʿ̨̨̖̣̥̔ ̠̖ ̨̨̛̠̖̦̔̍ ̨̡̨ 100 ̶̨̛̛̪̬̦̠̏̌.  " (̛̣̬̦̖̐̌̏̌) ̛ " (̛̖̥̤̬̦̖̌̚). ̸̡̬̐̌ ̡̱̣̯̱̬̌ (̡̦̭̯̌̌̏̌ ̵̛̖̣̖̦̥̌̚) ̛ ̵̨̛̬̹̦̭̯̓̌̏. ̸̡̛̱̤̱̱̠̱̓ ̛ ʽ̨̨̡̨̭̯̬̬̭̐̐. ̌ ̛̯̥̌̚ ̭̱ ʶ̨̨̨̛̦̭̯̦̯̦̥̌̏ ̴̨̨̬̖̬̥̥ ̶̛̠̖̖̖̔̚ ̛̬̱̪̭̦̖̐̌ ̱ ! (ʰ̸̨̭̯̦̌. ̨̹̯ ̛̭̦̌̏̌̚ ̦̌ ̨̨̛̙̠̠̍ ̨̛̤̏. ʰ̛̯̣̠̌̌ ̠̖ ̨̪̖̤̖̦̔̌ ̦̌ ̖̔̏ ̶̨̛̛̪̬̦̠̖̏ ̛ ̨̪̬̦̱̯̔̐̌ ̨̡̨̪̬̖̭̠ ̨̛̖̍̌̏̚. ˀ̡̛̛̥̭ ̛̛̱̦̖̬̣̥̏̌̌̚̚ ̨̨̛̬̖̔͂̏̌ ̠̖ ̨̭̪̤̦̱ ̨̡̛̛̪̣̯̱. consilium principis. ʼ̵̨̛̛̥̏ ̴̨̬̖̬̥̥̌̌ ̸̛̬̬̦̌̐̌̌̏̌̚ ̭̖ ̶̛̛̣̦̏̌ ̛ ̨̠̦̏̌ ̣̭̯̏̌ ̛ ̶̖̦̯̬̣̦̌̌ ̛ ̶̨̡̛̛̪̬̦̠̭̏̌ ̱̪̬̌̏̌. ̶̡̨̨̦̌̔̌̏̌̚ ̛ ̶̛̬̦̣̍̌̌ ̶̡̬̖̏ ̛ ̖̬̖̏. ̯̠. ʽ̔ ̵̨̬̦̖̏̏ ̛̥̭̯̬̯̱̬̖̌̐̌. ̨̨̛̪̖̦̹̯̌̏̔̏̚ ̦̌̔ ̶̡̨̬̭̥̌ ̨̬̥̐̌̔ ̛ ̡̨̨̛̬̱̏̔ ̨̡̛̬̭̥̔̏ ̶̨̛̖̬̖̥̦̠̥̌̌. . ̱ ̨̛̭̠̥̏ ̨̨̛̭̦̦̥̏ ̶̬̯̥̌̌. ʰ̡̛̣̬̭̌. $" ̠̖ ̱̙̖̦̌̔̚ ̌̚ ̨̪̬̭̱̖̌̏͂. ̌ ̨̠̦̱̏ ̣̭̯̏̌ ̨̛̥̌ ̠̖ . ʿ̴̡̬̖̖̯̱̬̥̌̌ ̭̱ ̛̱̪̬̤̣̌̏̌ ̨̡̛̛̪̬̖̯̬̠̭ ̴̡̛̪̬̖̖̯. ̌ ̠̖̦̔̌ ̶̛̛̠̖̦̔̌ ̖̍̚ ̬̱̖̔̐ ̦̖ ̨̥̙̖ ̭̖ ̨̨̛̛̪̬̖̯̏̌̚. ̌ ̧̨̛̖̐̏ ̶̛̛̛̪̬̦̪. ̨̹̯ ̨̥̙̖ ̨̛̖̭̯̔̏ ̨̔ ̶̡̬̖̦̖̏ ̨̨̛̪̬̖̖̦̭̯̔͂ ̛̬̙̔̌̏ (° ` ) ̛̛̣ ̬̙̦̖̔̌̏ ̨̨̛̪̬̖̖̦̭̯̔͂ ̶̡̛̬̏ ( ° ` )1. ʿ̨̡̬̖̭̱ ̶̛̛̠̖̦̱̔ ̸̛̛̦ ̖̥̤̌̚ ̨̨̬̖̖̦̔͂̐ ̡̛̣̯̖̯̏̌̌ ̛ ̸̨̡̖̏ ̡̨̛̠ ̠̖ ̨̬̱̠̖̍̌͂. ʿ̨̨̹̯ ̠̖ ̶̨̦̏̌ ̨̧̖̬̖̖̦̍̏̔̚. ̭̣̬̌̏̌̔̌̌) ̛̛̣ ̨̪̬̌̏ ̧̛̬̍̌̌ (̱ ̸̭̣̱̠̱̌ ̭̬̦̱̏̐̓̌ ̵̨̨̪̬̖̯̦̔̐ ̶̬̌̌). ˉ̡̛̛̬̬̭̌̐̌̔ ̭̖̦̯̌ ̨̨̨̭̦̏̌ ̠̖ ʶ̨̛̦̭̯̦̯̦̌. ̱̚ ̶̖̬̖̌̚ ̛̬̦̖̍̌ ̨̪ ̨̨̨̛̭̪̭̦̭̯̥̍̌. ̌ ̡̛̭̦̠̖̌ ̸̨̦̖̣̦̥̌ ̧̛̪̬̦̱̌̚ ̨̖̏ ̛̖̠̖̔. ʻ̥̖̖̌̓ ̨̛̭̯̣̥̌ ̬̙̥̔̌̏̌̌ ̵̵̛̛̠̖̬̬̠̱̌ ̨̪ ̡̨̨̠̠ ̠̖ ̡̛̛̛̦̯̠̭̏̌̚ ̶̬̌ ̛̦̌̔̚ ̵̨̛̭̯̣̌ ̣̬̏̌̔̌̌ ̛ ̵̡̛̬̹̦̭̖̓̌ ̭̖̤̖̦̖̏̌. ˉ̬̌ ̭̖ ̨̪̬̤̔̌̏̌̚ ̨̡̨̛̪̬̭̦̖̥̚. " " ̨̛̦̭̣̖̌̔ ̠̖ ̵̨̛̪̬̖̯̦̔ ̶̡̛̬̭̌ ̭̖̯̌̏. ̛̣̌ ̭̥̌ ʶ̨̛̦̭̯̦̯̦̌ ̛̖̣̔ ˉ̨̬̭̯̌̏ ̨̛̭̠̥̏ ̨̛̛̭̦̥̏̌ ̛ ̛̯̥̖ ̦̭̯̤̌̌̏̌ ̨̛̛̯̖̬̯̬̠̣̦̖̌ ̨̪̖̣̖̔ ̛ ̸̡̛̠̖̦̖̌̔̚ ̛̣̦̖̏̌̔̌̏ ̛̹̖̏ ̶̬̖̌̏̌. ʤ̛̱̭̯̏̐ ̛̍ ̛̱̪̬̤̣̌̏̌ ̨̨̨̛̪̣̦̥̏ ˉ̬̭̯̌̏̌. ʯ̌ ̬̖̥̖̏ ʶ̶̨̛̦̭̯̦̠̖̖̌̏ ̛̣̦̖̏̌̔̌̏. ˄ ̨̡̨̛̛̬̦̦̯̠̭̥̌̏̌̚ ̨̛̪̖̬̱̔ ̛̯̖̙ ̭̖ ̨̨̦̖̪̭̬̖̦̥̔ ̨̧̛̭̯̬̱̏̌̏̌ . ʧ̡̣̭̌̌). ̡̨̛̠̥ ̨̭̥̌ ̶̬̌ ̨̥̙̖ ̛̯̔̌ ̭̦̱̌̐ ̡̨̦̌̌̚. Ǫ̏ ̨̨̛̔̏̔ ̨̔ ̵̛̛̦̭̣̦̌ ̶̡̨̨̛̛̣̦̠̌̌̚ ̵̨̛̪̱̭̯̖̣ ̧̛̥̌̌. ʿ̨̡̛̬̖̭ ̛̭̭̯̖̥ ̭̖ ̨̛̭̭̯̠̌ ̛̚ ̔̏̌ ̖̣̖̥̖̦̯̌. ̵̨̨̛̭̦̬̦ ̨̧̖̣̖̔̏̌ ̵̡̛̬̹̦̭̖̓̌ ̬̙̖̔̌̏ ̛ ̶̡̬̖̏. ̨̥̬̌ ̛̛̥̯̌ ̨̛̭̪̭̯̖̦̏ caput (̌ caput ̨̥̙̖ ̛̛̯̍ ̨̨̨̪̬̖̦̏̌̚ ̨̭̥̌ ̡̨̌ ̛̥̌ 1 ʿ̨ ̛̛̭̯̬̠̥̌ ̶̛̛̦̯̖̬̪̬̖̯̠̥̌̌̌. ʪ̶̨̡̛̛̣̖̠̦̌ ̨̛̱̏̔ ̨̪̬̖̚ ̱ ̛̦̯̱̬̌. ̌ ̨̭̪̦̱ ̛̥̖̱͂̚ ̵̨̛̛̪̠̖̦̔ ̵̛̱̪̬̦̌̏ ̬̦̐̌̌ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̶̬̌. Magister officiorum ʶ̨̨̛̛̦̭̯̦̯̦̥̌̏ ̴̨̬̖̬̥̥̌̌ ̨̛̠̔̍̌ ̧̭̯̬̖̌̌ ̨ ̶̨̬̖̠̌̏ ̸̨̛̣̦̠ ̨̛̖̖̦̭̯̍̍̔̚. ʪ̶̨̡̨̛̛̣̖̠̦̖̌̏ ̛ ʶ̨̨̛̦̭̯̦̯̦̖̌̏ ̴̨̬̖̬̥̖ ʹ ʪ̨̛̥̦̯̌ ̠̖ ̨̨̭̦̏ ̡̛̛̦̯̠̭̖̏̌̚ ̨̡̡̱̯̬̯̭̖̌̌ ̛̣̦̖̏̌̔̌̏. ʦ̛̛̦̯̠̌̌̚. a ̠̖ ̡̛̤̱̭̔ ̬̌̔ ̡̨̛̠ ̭̖ ̨̛̱̯̬̹ ̦̌ ̠̖̦̔̌ iugum. ̡̛̛̬̥̭ ̛ ̶̡̛̛̬̬̭̌̐̌̔ ̭̖̦̯̌ ̭̱ ̸̛̛̠̖̦̖̦̔̌̚. ˇ̛̛̦̦̭̠̖̌ ̭̱ ̭̖ ̛̖̣̣̖̔ ̱ ̬̙̦̱̔̌̏ ̣̠̦̱̍̌̐̌ ̛ ̶̡̬̭̱̌ ̣̠̦̱̍̌̐̌. ʿ̨ ̶̨̬̖̥̌̏ ̧̦̬̖̖̱̌͂.  "## " ̛̦̬̖̖̦̌̔͂ ̠̖ ̛̭̥̏ officia-̥̌ (̶̡̛̦̖̣̬̠̥̌̌̌̌) ̛ ̛̛̥̣̌ ̭̱ ̨̪̭̖̦̖̍ ̡̛̭̣̱̙̖̦̖̍ ̱ ̨̨̭̠̠̏ ̨̛̦̣̖̙̦̭̯̌̔ ̡̨̛̠ ̭̱ ̨̛̛̛̣̣̍̌̚ ̶̨̛̛̪̬̦̠̖̏ ̛ ̛̛̛̛̭̪̯̣̏̌ ̬̌̔ ̸̨̡̛̛̦̦̏̌ ̛ ̶̛̛̭̯̱̠̱̌ ̥̖̱͂ ̸̶̨̛̛̛̦̦̥̏̌ ̛ ̶̨̛̛̪̦̥̔̌̌. ˉ̛̛̣̦̏̌ ̱̪̬̌̏̌ ̛̦̣̣̌̌̌̚ ̭̖ ̱ ̡̬̱̥̌̌ ̡̛̦̥̖̭̦̌̌ ̶̨̛̛̪̬̦̠̖̏.å ʽ̨̭̦̖̏ ʦ̛̛̦̯̠̖̌̚ ̸̛̛̛̦̣ ̭̱ ̡̨̛̬̥̭ ̨̬̙̦̔̌̏ ̧̱̬̖̖̖͂. ̨̧̬̙̖̔̌̏̌ ̬̖̔̌ ̛ ̧̭̦̖̖̌̍̔̏̌ ̬̐̌̔̌). ̶̨̛̖̬̪̪̥̌̌̌̚̚ ̨̪̬̖̣̏̌̔̌̏̌ ̱ ˉ̛̬̬̱̌̐̌̔. ̨̨̪̹̯ iugum. ̛ ̨̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̠̖ ̛̱̙ ̶̡̛̬̭̌ ̭̖̯̌̏. ʯ̨̍̐ ̸̛̛̖̣̦̖̏ ̶̬̭̯̌̏̌ ̨̭̯̬̖̦̏ ̠̖ ̸̡̛̣̣̏̌̔̌̌ ̡̨̛̣̖̠̱̥̐ ̨̔ 2 ̱̭̯̌̏̐̌ ̛ 2 ̶̖̬̌̌̚. ʦ̖̓ ʶ̨̛̦̭̯̦̯̦̌ ̛ ̧̨̖̐̏ ̨̡̣̔̌̌̚ ̦̌ ̨̪̬̖̭̯ ̨̛̪̦̹̯̠̱̌̏̌ ̨̡̨̏̌̏ ̧̱̬̖̖̖͂. ̭̯̬̏̌̌ ̨̨̛̛̖̣̠̱̔̐ ̨̪ ̡̨̨̠̠ ̠̖ ̨̦̌ ̨̛̠̖̦̔ ̡̨̨̛̦̯̌̚ ̶̨̬̭̯̌̏ ̱ ̭̖̯̱̏ ̛ ̛̭̯̬̖̥ ̨̧̧̛̠̖̱̍̔̌̏̌ ̡̧̦̖̹̖̌̔̌̐ ̨̨̪̬̭̯̬̌ ˀ̡̨̛̥̭̐ ̶̬̭̯̌̏̌. ̶̬̌ ̨̪̭̯̠̖̌ ̨̡̨̱̯̬̯̬̌̌. ̨̛̣̍ ̥̱ ̠̖ ̸̨̧̨̛̪̯̖̦ ̨̭̱̭̯̔̏. ʦ̡̛̛̦̯̠̭̌̌̚ ̡̱̣̯̱̬̌ ̛̛̭̦̯̖̯̹̖ ̸̛̛̬̣̯̖̌̚ ̸̯̖̖̦̖̌̚ ̛̛̣ ̨̛̪̬̹̣̖̔ ̡̱̣̯̱̬̖. ̡̨̌ ̨̡̪̬̱̙̖̯̔̌ ˀ̡̨̛̥̭̐ ̶̬̭̯̌̏̌. ̌ ̨̨̭̦̏ ̸̛̦̖ ̡̛̬̥̭̌ ̛ ̸̡̬̐̌ ̡̱̣̯̱̬̌ ̛ ̵̨̛̬̹̦̭̯̓̌̏. ̛̭̱̠̔̌. % ̠̖ ̡̨̥̌̔ ̖̥̤̖̚ ̡̨̛̠ ̨̥̙̖ ̔̌ ̵̛̛̭̬̦̌ ̠̖̦̱̔ ̣̱̐̌̏ (caput). ʪ̶̨̡̨̨̛̛̣̖̠̦̥̌̏ ̴̨̨̬̖̬̥̥. ̵̨̛̬̦̏̏ ̨̡̛̪̖̦̌̏̔̚ ̨̡̠̭̖̏. ̌ ̶̨̛̪̪̖̬̥̌̌̌̚̚ ̱ ˀ̛̥̱. ʻ̶̛̛̥̖̭̦̌ ̶̛̠̖̖̔̌̚ ̛̛̦̦̌̏̌̚ ̭̱ ` ` . ʰ̡̛̯̣̠̦̭̌̌̌. ̡̨̠̖ ̭̱ ̛̬̱̪̭̦̖̐̌ ̱  `° . ˉ̬̌ ̠̖ ̭̥̯̬̦̌̌ ̨̛̛̙̠̥̍ ̡̨̛̛̬̦̥̌̍̌̚ ̛ ̨̛̭̥̣̍ ̠̖ ̨̨̪̖̬̖̦̏̐ ̥̱ ˉ̬̭̯̌̏̌. ˁ̖̏ ̶̨̛̛̪̬̦̠̖̏ ̨̪̬̖̖̦̖̔͂ ̭̱ ̶̬̱̌.

f . ʶ̨̨̛̣̦ ̭̱. ̨̭̯̤̌̏̌ ̭̖̖̍ ̛ ̨̭̠̱̏ ̖̥̤̱̚ ̱ ̭̣̱̙̱̍ ̨̭̏̐ ̨̪̯̬̦̌̌. ̨̪̬̖̚ ̱ ̛̦̯̱̬̌ ̭̖ ̨̨̪̭̯̖̪̖̦ ̪̬̖̯̬̏̌̌ ̱ ̸̨̛̦̦̏̌ ̨̪̬̖̚. ʽ̨̧̛̪̬̖̖̏̌̚ ̡̨̬̭̐̌̔̐ ̨̛̭̯̦̦̹̯̌̏̏̌ ̸̨̧̛̪̖ ̨̔ ̴̨̛̬̖̬̥ ʶ̨̛̦̭̯̦̯̦̌̌. ̛̥̣̌ ̨̨̡̛̖̥̤̪̭̖̦̔̚ ̨̭̯̤̌̏̌ ̭̖ ̨̪̔ ̛̹̯̯̱̌̚ (patrocinium) ̨̨̥̦̓̐ ̛̣̭̯̖̣̦̏̌̌ ̛ ̱̬̯̌̏̌̚̚. ʯ̶̨̨̛̛̖̥̤̪̭̖̦̔ ̭̱ ̛̛̣̍ ̨̛̖̦̍̌̏̚ ̔̌ ̛̱̬̱̍ ̨̪̬̖̚ ̨̔ ̡̨̨̣̦̌ ̛ ̔̌ ̠̱̔̌ ̨̬̖̖̦̔͂ ̨̬̠̍ ̡̨̨̣̦̌ ̌̚ ̨̡̠̭̱̏.iugum). ˄ ʫ̛̪̯̱̐ ̠̖ ̨̔ ̵̛̛̬̦̠̌ ̬̖̥̖̦̏̌ ̨̨̨̪̭̯̠̌ ̛̭̭̯̖̥ (̸̬̐. ʿ̨̨̹̯ ̭̖ ̛̦̠̖ ̨̥̣̐̌ ̛̦̌̓ ̵̨̨̦̖̪̦̔̌ ̬̦̌̔̌ ̭̦̌̐̌. ʵ̸̧̖̥̌̌ ̶̨̦̏̌ ̛ ̨̍̐̚ ̨̪̯̬̖̍̌ ̨̨̬̦̍-̸̨̦̦̖̏̌ ̛̪̬̬̖̖̏̔. ̨̍̐̚ ̶̨̡̛̭̱̖̔ ̬̦̖̌̔ ̭̦̖̌̐. ʧ̣̦̱̌̏ ̡̡̡̛̛̬̯̖̬̭̯̱̌̌ ̨̡̭̖̭̖ ̛̪̬̬̖̖̏̔ ̱ ̨̡̨̛̛̬̦̦̯̠̭̌̏̌̚ ̨̔̍̌ ̪̬̖̭̯̤̠̱̔̌̏̌ ̡̛̖̣̏̌ ̛̪̬̯̦̏̌̌ ̧̛̥̌̌. adiecto sterilium). ʦ̨̛̠̦̥ ̴̨̬̖̬̥̥̌̌. ̨̠̏̌ ̛̭̭̯̖̥ ̭̖ ̧̛̪̬̥̖̱̠̖ ̱ ̶̨̖̣̥ ˉ̬̭̯̱̌̏ ̛ ̧̛̪̬̥̖̱̠̖ ̭̖ ̦̖ ̨̭̥̌ ̦̌ ̬̙̦̱̔̌̏ ̖̥̤̱̚ ̖̏̓ ̛ ̦̌ ̦̪̱̹̯̖̦̌̌ ̛ ̪̱̹̯̖̦̌̌̚ ̛̪̬̯̦̏̌̌ ̧̛̥̌̌. ̡̨̛̌ ̨̨̛̭̣̦̍̔ ̛̤̱̔. ̨̨̪̹̯ ̭̱ ̨̭̥̌ ̡̨̨̡̛̖̦̥̭ ̨̛̛̥̦̠̓ ̨̛̥̣̐ ̔̌ ̛̦̖̭̱̚ ̯̖̬̖̯ ̵̨̡̛̪̬̖̭ ̨̖̍̌̏̌̚. ̛̛̣̍ ̭̱ ̛̱̙̖̦̌̔̚ ̌̚ ̵̧̨̛̖̏ ̨̪̬̖̖̚ ̛ ̵̧̨̛̖̏ ̭̣̱̙̖̍ ̱ ̶̨̛̠̭̏. ̌ ʶ̨̛̦̭̯̦̯̦̌ ̱ ̨̨̛̪̯̪̱̦̭̯ ̡̨̛̱̦̱ ̨̡̛̪̬̖̯̬̠̦̭̖̌ ̬̖̐̌̔. ʦ̣̌̔̌ ̭̖ ̨̨̥̖̏ ̨̛̛̪̬̯̣̏̌. ʿ̨̨̬̖̪̯̖̬̖̖̦̭̯̓ ̨̛̪̬̖̥̌̚ ̨̖̣̔̏̌ ̠̖ ̨̔ ̧̱̬̍̌̏̌̌̚ ̶̨̪̬̖̭̌ °`` . ̛̬̱̥̔̐ ̸̛̬̖̥̌. ̛̣̌ ̠̖ ̦̌ ̡̬̠̱̌ ̨̍̐̚ ̴̵̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌ ̛ ̵̨̛̠̦̏ ̨̪̯̬̖̍̌. ̯̖ ̭̱. ʪ̌ ̛̍ ̨̛̖̍̐̌̚ ̵̯̖̖̌̏̚ ̬̙̖̔̌̏ ̡̨̛̠ ̭̱ ̐̌ ̡̛̛̛̪̬̯̭̣̌. ̛ ̨̠̏̌ ̛̭̭̯̖̥ ̠̖ ̨̨̛̪̬̦̖̔ ̨̪̬̭̯̱̌ ̵̡̛̛̖̣̏ ̧̛̥̌̌. ̛̛̱̣̐̍ ̨̨̭̣̱̍̔ ̡̧̬̖̯̌̌.  ʹ ̛̬̖̬̦̍̚ ̶̨̦̏̌). ʯ̌ ̬̖̥̖̏ ʪ̶̨̡̛̛̣̖̠̦̌̌ ̠̖ ̨̭̯̬̖̦̏ . ̨̔ ̡̬̠̌̌ III ̡̖̏̌. ̛̣̍̌ ̨̛̪̬̥̬̦̌̌ ̔̌ ̵̛̛̪̬̯̏̌. ̨̛̦̪̬̌ ̛̣̭̯̏̌ ̛̛̣̍ ̛̱̭̥̖̬̖̦ ̡̌ ̧̛̖̱̏̏̌̚ caputa ̌̚ iugum. ʪ̶̨̡̛̛̣̖̠̦̌ ̠̖ ̸̨̨̛̛̬̦̐̌. ̪̬̖̥̌ ̡̨̥̖ ̠̖ ̖̥̤̌̚ ̛̭̣̠̖̌̍̐ ̡̛̣̯̖̯̏̌̌ ̛̣̍̌ ̨̛̪̬̦̱̦̔ ̨̛̖̤̦̔̔̏̌̌ ̛̛̪̬̯̦̥̏̌ ̶̨̛̛̖̣̖̪̭̖̦̥̏̔̌ ̦̌ ̨̬̱̍̌̔ ̡̨̛̠ ̭̱ ̨̛̥̬̣̌ ̔̌ ̪̣̠̱̌̓̌ ̨̪̬̖̚ ̌̚ ̧̱. ʺ̛̖̱̯̥͂. ̣̯̌. ʶ̨̛̦̭̯̦̯̦̌ ̭̯̬̏̌̌ ̸̨̛̦̦̏̌ ̛̭̭̯̖̥ (" ʹ ̡̛̣̯̦̌̚.

. ̨̔ 11. ̨̪̬̏ ̭̱ ̨̡̛̪̖̦̌̏̔̚ ̛̪̖̹̠̖̌̔ ̛ ̨̡̛̪̖̦̌̏̔̚ ̶̡̨̧̛̖ ̛̣̍̌ ̨̨̠̖̦̔̏̌ ̧̏̌̌̚. ̨̨̛̪̬̯̦̏̍ ̡̛̬̠̭̐̌̔̌ ̯̬̱̪̌. ̌ ̨̔ ̸̨̡̪̖̯̌ ̠̖ ̬̐̌̔ ̨̛̥̌ ̵̡̛̛̬̹̦̭̓̌ ̡̡̬̯̖̬̌̌. ̥̠̌̌ 330. ̪̬̏̌ ̸̛̦̦̏̌̌̚ ̡̛̬̍̌̚ ̶̵̡̛̬̭̌ ̡̨̦̌̌̚ ̡̨̦̦̌ ʶ̨̨̛̦̭̯̦̯̦̖̌̏. ̨̨̭̦̦̏̌ ̠̖ ° ` `` ` ̶̨̨̛̛̬̖̬̦̠̥̐̌̌̚ ̛ ̨̛̪̬̹-̧̛̬̖̥̏̌ ̨̡̛̭̖̏ ̡̨̹̣̖ ̛̚ ̬̖̥̖̦̏̌ ʶ̨̛̦̭̯̦̯̦̌̌ ̛ ̡̨̛̪̱̣̦̍̏̌ ̠̖ & `  . ʿ̨̛̖̬̔ ̸̵̨̡̛̛̠̦̏ ̶̬̖̌̏̌ ̨̯̬̠̌̌ ̠̖ ̨̔ 235. ̨̡̠̭̏̌ ̭̥̌̌ ̸̨̧̛̪̖ ̔̌ ̛̬̍̌ ̶̬̖̖̌̏ ̨̱̥̖̭̯ ˁ̖̦̯̌̌. ̨̔ 324. ̨̛̠̔̍̌ ̛̛̖̥̤̹̦̚ ̨̪̭̖̔ ̡̨̌ ̡̦̦̱̌̌̔ ̌̚ ̧̭̣̱̙̖̖. ˈ̶̨̛̛̛̛̬̭̯̠̦̠̥̌̌̚ ̛ ̨̨̦̥̏ ̶̨̨̛̪̬̖̭̯̦̥ ̠̖ ̯̔̌̌ ̪̬̖̣̭̯̏̌ ʰ̨̡̭̯̱. ˁ̛̭̯̖̥ ̵̛̯̖̯̬̬̠̖̌ (̸̨̨̖̯̬̣̹̖̏̏̌̓) ̨̱̖̏ ̠̖ ʪ̶̨̡̛̛̣̖̠̦̌ 293. ʦ̵̨̛̬̦̏ ̡̨̛̥̦̦̯̌̔̌ ̨̔ ʶ̨̛̦̭̯̦̯̦̌̌ ̨̦̭̖ ̛̯̯̱̣̱   . ʯ̧̛̖̔̌ ˉ̛̬̬̌̐̌̔̌ ̸̨̨̪̖̌̚ ̠̖ ̛ ̨̛̬̹̌̏̚ ʶ̨̛̦̭̯̦̯̦̌. ̌ ʻ̡̨̛̛̥̖̠̔̌ ̛ ʺ̨̛̖̣̦̱̥̔̌ ̌̚ ̱̭̯̖̌̏̐). ̨̔ 284. " . ̨̡̔ ̭̖ ̨̛̦ ̡̨̛̛̪̱̣̦̍̏̌ ̦̌ ʯ̪̱̌̌̔ ̛̦̭̱ ̛̭̣̣̌ ̦̌ ʰ̨̡̭̯) ̛ ̸̡̨̛̠̖̠̚ ̴̶̶̛̛̛̛̖̬̖̦̠̠̔̌ (̡̛̛̣̯̦̭̌ ̠̖ ̦̌ ʰ̨̡̭̯̱ ̸̡̛̖̹̯̏̌ ̨̬̙̦̔̌̏̌ ̡̨̌ ̸̛̦̦̏̌̌̚ ̡̛̠̖̚. ̨̨̪̖̌̏̔̌̚ ̠̖ ̡̨̛̥̦̦̯̥̌̔̌̌ ̸̵̨̛̛̪̬̦̦̐̌ ̯̬̱̪̌ ̛ ̡̨̛̛̥̯̯̥̌̌ (comitatenses). ʪ̶̨̡̛̛̣̖̠̦̌ ̠̖ ̨̛̍ ̛̬̦̌̍̌̚ ̡̨̌ ̸̨̡̛̛̠̦̏ ̶̬̌. ‘ ` '` °  ? ` ‘ ` ( ) ʯ̨̍̐ ̨̨̨̛̦̖̭̪̭̦̭̯̍ ̶̬̖̌̏̌ ̔̌ ̭̖ ̨̛̬̖̍̚ ̭̌ ̨̨̠̦̥̏ ̡̨̛̬̥̚. ̨̛̦̖̐̔. ˃̛̖̙̹̯̖ ̬̙̖̔̌̏ ̠̖ ̨̨̪̥̖̬̖̦ ̦̌ ʰ̨̡̭̯ ̨̍̐̚ ̨̯̐̌ ̨̹̯ ̠̖ ̡̨̦̦̌ ˁ̨̖̖̍ ̨̦̬̌̔̌ ̨̨̭̯̌ ̱̹̖̐̓ ̦̭̖̤̖̦̌ ̛ ̨̛̪̬̬̖̦̏̔ ̸̛̠̌. ̸̛̥̖ ̭̖ ̖̱̠̖̏̚ ̌̚ ̖̥̤̱̚ ̛ ̨̪̖̏̓̌̏̌ ̛̦̯̖̬̖̭ ̨̡̛̠̦̏̌-̡̭̖̤̌̌ ̌̚ ̨̬̦̱̔̍̌ ̶̛̬̦̐̌̌. . ̌ ̸̡̛̬̐ ̦̌ ʯ̪̱̌̌̔ ̦̖̭̯̠̖̌). ̡̨̠̌ ̨̔ ʶ̨̛̦̭̯̦̯̦̌̌ ̪̬̖̬̭̯̌̌ ̱ ̨̡̪̬̖̯̦̱ ̨̡̠̭̱̏. ʿ̛̬̭̱̯̦̌ ̠̖ ̶̛̛̬̬̠̏̌̏̌̌̌̚ ̨̡̠̭̖̏ ̛ ̨̛̪̬̭̱̭̯̏ ̵̛̭̯̣̦̌ ̵̛̦̠̥̦̌̌ ̯̬̱̪̌. ̯̠. ̨̛̦̖̐̔. ʧ̸̛̬̦̦̌̌ ̨̡̠̭̏̌. ʦ̵̨̛̬̦̏ ̨̛̠̦̏ ̨̡̛̪̖̦̌̏̔̚ ̠̖ ̶̬̌. ʿ̸̨̡̨̛̛̣̯ ̧̱̤̖̔̌̌̏̌ ̔̏̌ ̖̣̔̌ ˉ̬̭̯̌̏̌ ọ̖̐̔̌ ̭̖ ̱ ̪̬̱̌̏ (˃̨̨̛̖̭̠̖̔̏ ̡̨̡̖̭̔ ̠̖ ̠̖̦̔̌ ̨̔ ̵̨̧̛̪̭̣̖̔ ̨̠̤̖̦̍̌̏ ̦̌ ʰ̨̡̭̯̱ ̛ ʯ̪̱̌̌̔. ʿ̛̛̛̬̣̖̠̖̏̐ ˀ̛̥̌ ̪̬̖̦̖̯̖ ̭̱ ̦̌ ˉ̛̬̬̌̐̌̔. ̌ ̛̯̥̌̚ ̭̖ ̭̪̠̠̱̌̌. ʯ̌ ̬̖̥̖̏ ˃̨̨̛̖̭̠̔̌ II. ʿ̨̖̦̏̓̌ ̨̬̠̍ ̣̬̏̌̔̌̌ ̨̨̨̛̥̱̐̓ ̥̱ ̠̖ ̵̧̨̨̛̏ ̨̧̪̭̯̤̖̌̏̌ ̪̬̖̥̌ ̨̪̯̬̖̥̍̌̌ (˃̛̬̠̖̬ ̛ ʤ̵̨̛̛̦̯̠̌ ̱̚ ̶̛̬̦̱̐̌ ̌̚ ̶̖̬̖̌̚. ̨̧̬̙̖̥̔̌̏̌ ̦̌ ̨̛̭̯̥ ̛ ̨̛̭̪̬̖̖̦̥̏̔ ̴̨̬̖̬̥̥̌̌. ʯ̌ ̨̭̏̐ ̭̣̬̌̏̌̔̌̌ ̨̱̖̚ ̠̖  ?‘ ‘. ̛̣̌ ̠̖ ̨̭̠̖̏ ̵̨̡̛̪̬̖̯̦̖̔ ̨̛̪̬̖̹̏̌̌̚ ̸̧̛̱̬̹̖̥̏̓̏̌ ̦̌ ̨̨̪̣̙̠̱̌.  . ʦ̛̖̦̓̌ ̨̛̭̯̦̦̹̯̌̏̏̌ ̠̖ ̨̪ ̡̛̠̖̱̚ ̛ ̡̛̱̣̯̱̬ ̛̣̍̌ ̸̡̬̐̌. Magister militum ̨̛̍ ̠̖ ̱̙̖̦̌̔̚ ̌̚ ̶̛̠̖̖̱̔̚.

̨̛̦̖̐̔. ̌ 310. ʧ̛̣̖̬̠̖̌ ̌̚ ̨̭̏̐ ̶̖̬̌̌̚ ̛̬̍̌   ` ` . ʧ̛̣̖̬̠̖̌ ̨̡̪̱̹̌̏̌ ̔̌ ̛̭̬̖̔ ̶̛̛̭̯̱̠̱̌. ̨̧̪̬̣̹̖̥̐̌̌̏̌ ̱̭̯̌̏̐̌ `°`` ̦̌ ̪̱̌̌̔̚. à ` ` . ʯ̨̠̖̦̌̔ ̭̱ ̶̛̛̛̬̣̌̍̔̌ 305. ʻ̡̨̦̌ ʶ̶̨̛̦̭̯̦̠̖̖̌̏ ̛̭̥̬̯ ̱ ʥ̛̛̛̬̯̦̠̌ . ̌ ̱ ̱̭̯̖̌̏̐ ̭̱ ̛̱̦̪̬̖̖̦̌͂ ̵̨̛̪̬̖̯̦̔ ̶̛̖̬̌̚ ʹ à `  ` ` ? °`  . ʦ̨̡̠̭̌ ̱ ˀ̛̥̱ ̛̭̣̖̔ ̨̠̏̌ ̛̪̬̥̖̬ ̛ ̌̚ ̱̭̯̌̏̐̌ ̨̪̬̣̹̐̌̌̏̌ ʺ̶̡̛̭̖̦̠̌̌. ̨̹̯ ̠̖ ̡̛̭̦̠̖̌ ̨̛̛̪̬̪̭̌ ̡̪̬̖̣̭̱̌ ̱ . ̨̡̠̭̏̌ ̨̛̪̙̖̔ ̦̌ ̛̹̯̯ ̧̨̨̖̐̏̐ ̛̭̦̌ ? ` . ̣̭̯̏̌ ̦̌̔ ̨̡̛̛̥̣̠̭̥̌̌̚ ̛ ̸̨̛̛̭̯̦̥ ̶̨̛̛̪̬̦̠̥̏̌̌ ̨̨̛̱̭̪̭̯̌̏ ̠̖ ʺ̡̛̛̭̥̦̌. ̨̛̦̖̐̔. ʶ̨̛̦̭̯̦̯̦̌ ̠̖ ̨̪̬̏ ̨̨̛̪̬̌̚ ʺ̶̡̛̭̖̦̠̌̌   ``   . ̌ ʸ̶̛̛̛̦̠̖ ̦̌̔ ̡̡̛̣̦̭̥̍̌̌. ̌ ̨̛̛̦̭̣ ̭̱ ̛̯̯̱̣̖ ̱̭̯̌̏̐̌.(  ` `‘ ). ̛̭̦̌ ̛̹̖̍̏̐ ̨̪̦̌̌̔̐̚ ̶̬̌̌ ʺ̡̛̛̭̥̠̦̌̌̌. ̨̭̏̐ ̡̦̖̓̌̌. ̌ ʶ̶̨̛̦̭̯̦̠̖̌ ̸̨̡̛̛̦̦̏̌ . ̨̛̦̖̐̔ ̨̡̨̪̱̹̌ ̠̖ ̖̱̭̍̚-̨̪̖̹̦ ̔̌ ̨̨̛̭̠̏ ̨̔ ʺ̶̡̛̭̖̦̠̌̌.

̵̨̛̬̹̦̭̯̓̌̏. ʸ̶̛̛̛̦̠̖ ̠̖ ̸̨̛̱̭̯̣̖̦ ̌̚ ̣̬̏̌̔̌̌ ̦̌ ̨̡̛̭̯̱ ̡̨̦̦̌ ̨̹̯ ̠̖ ̨̨̛̪̬̌̚ ʺ̡̛̛̭̥̦̌̌ .

̨̛̦̖̐̔ ʶ̨̛̦̭̯̦̯̦̌ ̛ ʸ̶̛̛̛̦̠̖ ̭̱ ̛̭̣̬̌̏̌̔̌. ̨̛̦̖̐̔. ʪ̨ 323. ̌ ̛̯̥̌̚ ʶ̨̛̦̭̯̦̯̦̌ ̨̛̏̔ ̵̨̨̪̔ ̨̛̪̬̯̏ ʸ̶̛̛̛̦̠̌ ̛ ̨̪̬̙̌̌̏̌ ̐̌ * ` .

`*` .

 .

̨̛̦̖̐̔. ̌ ̵̧̨̛̏ ̨̬̠̍ ̨̪̖̦̏̓̌ ̛̬̌̔ ̡̣̹̖̌̐ ̨̦̬̌̔̌̚ ̵̡̛̬̭̐̌̔ ̖̏̓̌. ʶ̨̛̦̭̯̦̯̦̌ ̠̖ ̨̨̛̦̣̙̌ ̨̧̛̥̖̦̖̏̌ ʦ̨̛̛̦̯̦̌̌̚ ̨̛̥̖̦̥ ʶ̨̨̨̛̦̭̯̦̯̦̪̤̌.` ` . ̨̨̛̛̥̱̣̐̓ ̭̱ ̶̡̛̛̖̣̖̯̥̌̚ ̵̛̬̹̦̭̯̓̌̏̌. ʿ̨̧̬̣̹̖̐̌̌̏̌ ̵̛̬̹̦̭̯̓̌̏̌ ̨̨̪̣̹̖̦̥̏̌̓ ̨̛̛̬̖̣̠̥̐. ̵̡̛̛̬̥̭ ̶̵̡̛̬̭̌ ̶̛̛̯̬̠̌̔̌ ̛ ̵̸̡̛̛̖̣̖̦̭̯̖ ̡̱̣̯̱̬̖. ˄ ̭̣̱̌̏ ̨̪̖̖̍̔. ʿ̨̡̛̭̬̖̦̔ ̛̥̖̱͂̚ ̶̬̌̌ ̛ ̡̨̬̭̐̌̔̐ ̖̏̓̌ ̠̖ ̨̛̍ ̶̡̛̬̭̌ ̡̛̦̥̖̭̦̌. ̨̛̦̖̐̔. boulai). ʿ̶̨̛̛̬̦̠̖̏ ̭̱ ̧̭̥̖̦̖̌. ˄ ̨̛̬̥̐̌̔̏̌ ̭̱ ̨̨̛̬̦̦̐̌̏̌̌̚ ̡̬̭̐̌̔̌ ̖̏̓̌ (curiae. ̥̠̌̌ 330. ʤ̨̡̛̛̬̭̯̬̯̠̱̌ ̠̖ ̌̚ ̭̖̖̍ ̨̛̖̏̏̌̚ ̡̨̱̣̭̥̌ ̱ ̨̛̦̏ ̨̡̛̭̖̦̯̬̭̌ ̭̯̣̖̙̌. ˄̨̛̪̬̹̯̖ ̡̨̛̬̥̭̐ ̶̬̭̯̌̏̌ ̠̖ ̨̛̣̍ ̱ ̛̱̬̦̥̍̌ ̛̦̭̖̤̥̌̌. ˄ ̶̛̤̱ ̨̧̛̪̪̱̣̭̌̌ ˉ̛̬̬̌̐̌̔̌ ̨̡̨̨̛̪̣̦ ̠̖ ̖̥̤̱̚ ̨̛̦̥̌ ̡̨̛̠ ̛̍ ̛̛̬̣̐̌̔ ̛̪̬̯̦̖̏̌ ̶̛̛̬̖̖̦̠̖̔̚ ̛ ̨̱̖̏ ̨̬̖̦̱̔̏ ̨̪̖̣̱̔ ̵̣̖̍̌ (̨̔ ̡̨̛̖̪̯̭̐̌̐ ̛̙̯̌). ʪ̨̌̏̌ ̠̖ ̶̨̛̪̭̯̠̔̌ ̨̨̦̠̏ ̛̛̛̬̖̣̠̐ ʹ ̬̙̦̔̌̏̌ ̧̔̌̏̌̌ ˉ̡̛̬̏ ̭̱ ̛̣̍̌ ̨̡̨̧̖̦̌̌̚. ̡̪̬̖̣̌̌̚ ̛̯̖̙̹̯̌ ̦̌ ̸̨̛̭̯̦̱ ̨̨̛̪̣̦̱̏ ˉ̬̭̯̌̏̌ ̡̨̨̠̥ ̨̛̛̥̦̬̠̱̔̌ ʧ̶̛̬. ʶ̨̛̦̭̯̦̯̦̌ ̦̭̯̤̌̌̏̌ ̨̠̏̌ ̨̬̠̌̏̚ ̛ ̨̛̭̦̏̌ ˁ̖̦̯̌ ̱ ʶ̨̨̨̛̦̭̯̦̯̦̪̤̱̌. ʧ̬̌̔ ̠̖ ̴̨̨̬̥̣̦̌ ̨̭̖̖̦̏̓ 11. ʿ̨̧̖̖̥̏̓̌ ̨̡̠̭̖̏ ̛ ̶̡̬̭̖̌ ̨̡̛̛̬̬̯̠̖̍̌ ̠̤̌̏̌ ̭̖ ̸̸̨̡̛̛̦̦̏̌ ̨̡̛̛̬̭̯̬̯̠̌̌̌. ̌ ̨̨̛̪̔̐̌ ̠̖ ̛ ̶̡̬̱̏ ˁ̨̖̯̏̐ ̨̬̐̍̌ ̱ ʵ̛̖̬̱̭̣̥̱̌ ̛ ˈ̨̨̛̬̭̯̏̐ ̨̧̬̖͂̌ ̱ ʦ̛̯̣̖̠̖̥̱. ˁ̨̌̏̌̚ ̠̖ ̛ +. ʪ̶̨̡̨̛̛̛̣̖̠̦̥̌̏ ̴̨̬̖̬̥̥̌̌ ̨̠̦̏̌ ̛ ̶̛̛̣̦̏̌ ̣̭̯̏̌ ̱ ̶̨̛̛̪̬̦̠̥̏̌̌ ̭̱ ̨̨̠̖̦̖̔̏. ˉ̬̌ ̠̖ ̨̣̏̌̔̌ ̨̨̪̭̬̖̭̯̥̔̏ ̖̏̓̌ ̡̨̠̖ ̥̱ ̠̖ ̨̨̛̛̦̭̣̚ ̛̖̹̯̠̏̌̚ ̨ ̶̨̛̛̪̬̦̠̥̏̌̌.

 `  .

̡̨̠̖ ̭̱ ̛̥̣̖̌ ̭̦̱̌̐ ̶̡̨̬̭̌̐ ̡̨̦̌̌̚ (̸̨̧̛̪̬̯̬̖̖̖̏ ̨̡̣̱̥̔̌̌ ̠̖ ̨̛̣̍ ̡̨̠̖̦̔̌ ̸̨̧̛̪̬̯̬̖̖̱̏ ˉ̬̱̌). ˉ̡̬̭̌̌ ̧̦̥̖̌̌̚ ̨̛̪̭̦̌̌ ̭̱ ̱ ̛̛̪̭̦̥̌ ̨̛̛̬̥̏̌̚ ̛ ̡̛̪̬̦̌̌̌̚ ̦̌ ̨̛̪̬̯̬̖̯̥̌. ˉ̬̌ ̠̖ ̨̛̥̌ ̨̪̬̌̏ ̦̌ ̛̣̯̦̌̚ ̸̪̖̯̌ ((` . ˉ̡̬̭̌̌ ̧̦̥̖̌̌̚ ̛̥̣̌̌ ̭̱ ̡̡̛̖̭̣̱̦̏̌̚ ̭̯̯̱̭̌ ̛ ̖̤̖̦̔̌ ̭̱ ̡̛̬̬̭̥̏̌̏̌ ̶̛̛̭̖̦̥̌̏̌̚. ̌ ̡̛̬̬̭̏̌̏̌ ̛̣̬̏̌̔̌ ̭̱ ̵̛ ̨̨̛̪̦̹̣̌̌.`` ̡̨̛̠̥ ̠̖ ̭̥̌ ̡̨̨̨̛̬̱̏̔ ̛ ̸̨̨̛̛̦̏̌̚ ̧̨̖̖̐̏ ̨̡̣̱̖̔. p   ʦ̡̛̛̦̯̠̭̌̌̚ ̨̱̥̖̯̦̭̯ ̠̖ ̛̥̣̌̌ ̡̯̌̔̌̌̚ ̔̌ ̛̛̬̌̚̚ ̶̡̬̭̱̌ ̨̥̓.

ʻ̡̨̦̌ ̧̖̐̌ ̪̬̖̭̯̠̖̌ ̨̥̦̱̥̖̦̯̣̦̌̌ ̧̬̐̌̔̌. ̱ ̶̛̛̛̛̥̦̭̯̬̠̌̔̌ ̭̱ ̡̨̛̛̬̹̖̦̓ ̨̨̛̣̦̏ ̸̛̪̖̯̌. å   . ̡̨̛̬̖̦̭̯̬̱̭̦̌̌ ̠̖ ̨̨̡̪̥̬̭̌ ̨̬̦̔̍̌̌ ̶̬̌̌ ˃̴̨̛̖̣̌."   ̠̖ ̛̭̪̭ ̛̚ ̨̛̪̖̬̔̌ 400-429. ̨̛̛̠̣̔̍̌ ̭̱ ̨̬̖̖̦̖̔͂ ̡̨̛̭̯̥̖ ̛ ̧̦̥̖̖̌̚. m ʶ̨̨̨̛̛̦̭̯̦̯̦̪̣̭̌ ̨̨̪̦̹̌̌ ˀ̛̥ ʹ 7. ˉ̛̬̖̌̏ ̨̔ ̨̖̖̯̔̏̐ ̡̖̏̌ ̭̖ ̶̡̨̛̦̖̦̯̬̹̱ ̦̌ ̧̬̱̐̌̔ ̪̣̯̌̌̌.2 ʽ̨̦̭̔ ̶̡̬̭̖̌ ̪̣̯̖̌̌ ̛ ̵̨̨̛̪̬̥̔̌ ̨̨̬̙̔̌̏̌ ̠̖ ʿ̛̣̯̦̌̌ ̛ Circus Maximus. ̛̣̭̯̱ ̶̵̛̛̛̣̦̏ ̛ ̵̨̛̠̦̏ ̛̭̣̱̙̍. ̡̖̏̌ ̛ ̦̬̠̌̍̌̌ ̨̬̦̖̌̐̏ ̵̛̭̣̱̙̖̦̍ ̨̨̪̣̙̠̌̌ ̛ ̸̵̨̛̪̭̦̌ ̛̯̯̱̣̌. - ̠̖ ̭̭̯̤̖̦̌̌̏̌ ̡̬̠̖̥̌ 9.) ̌̚ ̨̭̠̖̏ ̨̪̖̤̖̏. ʽ̔ ̛̣̦̖̏̌̔̌̏ ˃̨̨̛̖̭̠̔̌ ʿ̨̬̏̐ ̛ ̧̨̖̐̏̌ ̡̱̣̭̌̌ ̱ ˉ̛̬̬̌̐̌̔. . ʿ̛̖̚ ̛ ˕̨̖̦̖̏ ̱ ̨̛̬̖̖̦̥̔͂ ̨̛̖̣̥̔̏̌ ̬̐̌̔̌ ̦̌ ̨̛̣̍̌ ʯ̨̣̯̦̌̐ ̨̬̐̌. ʯ̨̍̐ ̨̪̠̖̌̏ ̡̨̛̖̣̏̐ ̨̬̠̍̌ ̛̯̯̱̣̌. 830̵̛ ̛ ̨̨̨̦̤̖̦̍̏ ̠̖ ̨̭̯̔̌ ̵̛̪̱̹̯̖̦̌̚ ̵̵̨̡̛̛̪̬̠̭̌ ̶̡̛̬̏. ̡̨̛̠ ̪̬̱̙̌ ̨̡̪̯̖̔̌ ̨ ̨̡̡̛̛̬̬̯̭̥̍̌ ̸̶̨̛̛̛̦̦̥̏̌. ˕̨̡̖̦̭̏̌ ̡̨̨̛̣̦̠̌ ̱ ʧ̛̣̯̌̌ (ʿ̛̖̬). ̌ ̨̨̛̛̪̯̪̭̏̌ ̭̖ ̶̛̬̖̦̥̏ ̨̛̥̭̯̣̥̌. ̛ ̸̨̡̨̪̖̯̥ 10. ̶̛̬̖̌̏ ̡̛̛̬̥̭ ̖̓ ̨̭̯̣̦̌ ̨̛̛̬̯̍̌̏ ̯̱. ʤ̛̛̦̭̯̭̠̖̌̌̏ ̛̛̣ ʪ̛̱̐ ̨̛̛̔̏̚ ̛̛̹̣ ̭̱ ̨̔ ˉ̨̬̦̐ ̨̥̬̌ ̨̔ ʺ̨̨̬̥̬̦̌̐. ̛̣̍̌ ̠̖ ̨̨̛̠̖̦̔̏ ̬̐̌̔ ̭̌ ̨̨̭̥̱̪̬̥̌̌̏. ̌ ̨̛̭̦̠̱̏̌ ̭̖ ̛ ̸̨̨̛̛̪̬̦̔ ̛̛̥̦̭̯̬̌̌. ̨̦̖ ̭̱ ̨̖̬̖̖̦̖̍̏͂̚. ʿ̶̛̛̛̬̪̦̌̔ ̸̸̨̡̛̛̦̦̖̏ ̨̡̛̛̬̭̯̬̯̠̖̌̌. ̨̨̭̦̦̏̌̌ 1303. ̵̨̡̛̬̭̔̏ ̨̨̡̛̭̯̠̦̭̯̖̦̔̌̏̌ ̛ ̵̵̧̨̛̛̏ ̛̛̛̦̭̦̐̌. ˃̨̨̛̖̭̠̖̔ I ̛̬̐̌̔ ˃̨̨̛̖̭̠̖̔̏ ̴̨̬̱̥ ̨̪ ̨̱̬̱̚ ̦̌ ˃̨̬̠̦̌̌̏. ˁ̴̨̛̠̖. ̛̬̖̦̐̌͂̚ ̠̖ ̛̭̭̯̖̥ ̡̡̖̱̯̌̏̔̌ ̛ ̶̛̛̭̯̖̬̦ ̌̚ ̬̖̖̬̱̏̚ ̨̖̏̔. ʤ̴̛̥̣̠̖̌. ʯ̨̍̐ ̶̨̡̛̭̱̖̔ ̛̪̠̖̖̓ ̨̖̏̔. ̨̬̍̔ ̠̖ ̨̨̯̔̔̌ ̌̚ ̬̖̥̖̏ ˃̨̨̛̖̭̠̔̌ II. ʵ̤̠̱̌̏̌ ̭̖ ̸̨̡̯̬̖̐̏̌ ̡̨̨̛̣̦̠̖ ʦ̶̛̖̦̖̠̖. ̌ ̵̧̛ ̭̱ ̡̨̛̛̛̬̭̯̣ ̸̨̡̛̯̬̐̏̌ ̛̖̦̯̌̐. ̵̛̛̛̪̬̯̣̹̯̏̌̌ ̛ ̠̦̖̌̏ ̛̬̖̍̐. ʯ̌ ̬̖̥̖̏ ˃̨̨̛̖̭̠̔̌ ʪ̨̬̱̐̐ ̬̹̖̦̖̌̏̚ ̭̱ ˃̨̨̛̖̭̠̖̖̔̏ ̛̛̦̖̔̚ ʹ ̧̛̱̦̱̯̬̹̌ ̛ ̨̛̭̪̤̦ ̛̔̚ ̛ ̶̹̦̌̌. ˉ̬̌ ʵ̛̛̱̭̯̦̠̦̌ I ̨̛̛̬̐̌̔̚ ̠̖ ̶̡̬̱̏ ̭̏. ʽ̔ ̵̨̨̛̭̥̭̯̯̌ ̭̖ ̨̦̤̍̌̏̌ ̧̬̐̌̔̌.

  2 ̨̨̪̹̯ ̭̱ ̶̨̨̛̠̍̌ ̛̚ ˈ̛̛̭̪̦̠̖̌. ˃̨̨̛̖̭̠̖̔ ̠̖ ̨̛̯̬̏̔ ̔̌ ̠̖ ̨̛̍ ˃̨̬̠̦̌̌̏ ̨̨̡̪̯̥̌  .

̨̠̤̖̦̖̍̌̏ ̦̌ ̡̨̛̣̯̦̭̥̌. ˄̨̧̖̖̏͂ ̡̨̯̖̥̯̭̌̐ ̧̱̬̖̖͂̌ ̸̨̛̦̣̌̚ ̠̖ ̸̧̠̖̌̌ ̨̥̖̔̌̓ ̨̡̠̭̖̏. ̨̧̯̹̖̔̌̔̌̐ ̨̱̪̬̦̌̏̐ ̪̬̯̌̌̌̌. ˁ̛̭̯̖̥ ̠̖ ̴̶̡̨̨̛̛̱̦̦̭̌ ̡̨̯̌ ̨̹̯ ̠̖ ̛̛̦̠̭̯̬̠̌̌ ̛̭̦ ̨̡̛̠̦̏̌ ̨̛̦̭̣̖̌͂̏̌ ̨̠̦̱̏ ̨̖̱̍̌̏̚. ʽ̨̏ ̠̖ ̨̨̨̛̥̱̣̐̓ ̧̛̦̭̣̖̖̌͂̏̌ ̡̬̱̦̖ ̱ ̶̡̨̬̭̠̌ ̶̨̨̛̛̪̬̔ ̛ ̧̭̯̬̖̏̌̌ ̛̛̦̭̯̠̖̔̌. ˁ̨̛̛̯̬̯̯̌ ̭̱ ̛̛̣̍ ̶̨̛̛̠̦̏ ̸̛̛̬̦̬̐̌̌. . ̌ ̨̧̨̭̣̌̌ ̭̖ ̦̌ ̛̭̯̬̠̖̌ ʶ̨̡̖̭̖̔ (˃̨̨̛̖̭̠̖̔̏. ̌̚ ̬̖̥̖̏ ̛̣̦̖̏̌̔̌̏ ̶̬̌̌ ʺ̡̛̛̬̠̌̏̌ (582-602). ̌ ̪̬̏̌ ̯̖̥̌ ̦̌ ʥ̡̡̨̣̦̭̥̌̌ ̨̨̪̣̱̭̯̬̱̏ ̛̣̍̌ ̠̖ ˃̡̛̬̠̌̌. ʼ̨̖̐̏̌ ̣̭̯̏̌ ̸̨̛̪̏̌ ̦̌ ̨̡̨̙̦̭̥̍̌ ̨̡̪̬̖̣̱ ̛ ̡̨̛̬̥̭̠ ̶̛̛̛̯̬̠̌̔. ˃̖̥̖ ̭̖ ̨̧̛̪̥̱ ̨̔ ̬̱̖̔̐ ̨̨̛̪̣̦̖̏ VII ̡̖̏̌. ʸ̨̨̯̖̯̐ ̧̥̖̌ ̛ ̵̨̨̪̬̖̯̦̔̐ ̡̛̭̣̱̙̖̦̍̌ magister officiorum. ̨̡̔ ̛̍ ̨̛̭̯̣̌ ̨̛̛̭̦̏ ̨̛̪̭̯̠̣̌̌ ̛̛̦̖̭̦̌̏̚ ̶̛̭̖̤̌. ̛̭̱̠̖̍̚ ̶̡̨̛̬̱̪̠̱ ̛ ̨̛̖̖̍̍̔̚ ̨̡̪̬̖̭̖ ̵̨̛̪̬̖̔. ̶̛̛̛̦̭̯̯̱̠̌ ̭̣̬̭̯̌̏̌̔̌̏̌ ̠̖ ̸̡̨̨̦̦̌ ̸̨̛̱̣̖̦̍̌. . ̡̨̛̠̥̌ ̭̱ ̨̛̛̖̤̦̔̔̏̌ ̨̛̪̭̖̔ ̌̚ ̨̠̦̱̏ ̭̣̱̙̱̍. ʰ̡̛̬̣̠̖̌̏̌ ̛̣̦̏̌̔̌̏̌ ̠̖ ̨̡̪̬̖̬̖̯ ̱ ̡̨̱̣̯̱̬̦̥ ̨̪̣̖̱̐̔. ʶ̛̭̦̠̖̌. ˀ̛̌̔ ̸̨̧̱̏̌̌ ̨̛̛̯̖̬̯̬̠̌ ̡̨̠̖ ̠̖ ̨̨̨̛̭̠̏ ʵ̛̛̱̭̯̦̠̦̌3. ˃̖̥̖ ̭̱ ̛ ̨̛̛̯̖̬̯̬̠̖ ̌̚ ̧̦̭̖̤̖̌̌̏̌ ̨̡̛̠̦̏̌. ̌ ̛̖̬̭̥̐̌̌̚ ̭̱ ̛̣̖̍ ̸̨̧̛̪̯̖̦̖ ̛ ̶̛̛̣̦̏̌ ̛ ̨̠̦̏̌ ̱̪̬̌̏̌. ̡̨̌ ̨̛̪̱̦̪̬̦̌̏ ̶̬̌ ̨̛̪̬̖̱̥̌̚ ̣̭̯̏̌. ̨̠̤̖̦̍̌̏ ̠̖ + . ̨̬̥̍̍̌̌ ʶ̨̛̦̭̯̦̯̦̌̌ IV (668-685) ̨̛̪̬̯̏ ̬̖̍̌̓ ̡̨̛̠ ̭̱ ̛̛̣̍ ̌̚ ̨̛̙̯̏̌ ̵̧̨̨̛̏̐ ̶̨̌ ̡̛̛̬̱̦̭̦̌ ̌̚ ̭̣̬̖̌̏̌̔̌. `  ` ̱ ʤ̛̛̯̦. ̛̖̥̏̓ ̨̖̣̥̔ ̠̖ ̦̌ ̸̡̨̬̥̐. ̡̨̛̠ ̨̪̭̯̠̱̌ ̭̯̱̍ ̡̨̨̡̖̦̥̭̖ ̛ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌ ̨̛̥̓ ˉ̬̭̯̌̏̌. ̵̧̨̛̛̏ ̛̣̬̏̌̔̌ ̭̱ ̛̛̬̹̣̏ ̣̯̏̌ ̱ ̛̥̖ ̶̬̌̌. ʿ̬̖̭̯̤̦̔̌̏̌ ̠̖ ̦̌ ̶̨̦̱̏ ̛ ̨̛̛̪̯̪̭̦̏̌ ̨̪̬̖̔ ̶̬̌̌ ̱ ̡̨̛̦̥̌̌̚. ̴̶̡̨̡̛̛̛̠̱̔̌ ̪̬̌̏̌ ̛̛̬̹̣̏̌̚ ̠̖ ̬̱̪̐̌ ̡̛̪̬̦̌̏̌ ̦̌ ̸̖̣̱ ̭̌ ˃̨̨̛̛̬̦̠̦̥̍̌. ̛̣̌ ̠̖ ̨̨̏ ̨̱̬̍̚ ̨̛̱̤̖̦̐̍̚. ʵ̛̛̱̭̯̦̠̦̌ ̠̖ + . ʶ̛̬̤̖̦̖̌̏ ̴̨̛̬̥̬̦̖̌ ̦̌ ̨̛̛̯̖̬̯̬̠̥̌̌ ̨̪̦̌̌̔̐̚ ̖̣̔̌ ̖̣̔̌ ˉ̬̭̯̌̏̌ ̛̣̖̍ ̭̱. ˄ ̨̛̛̪̠̖̦̥̔ ̨̛̣̭̯̥̍̌̌ ̨̛̛̬̹̏̚ ̠̖ ̧̭̪̠̖̌̌ ̨̠̦̖̏ ̛ ̶̛̛̣̦̖̏ ̣̭̯̏̌. ʿ̛̬ ̨̛̥̏ ̴̶̡̨̡̛̛̛̠̥̔̌̌̌. ˉ̛̤ ̶̬̖̌̏̌ ̨̛̍ ̠̖ ̧̬̖̏̌̓̌ ̨̪̭̖̔̌ ̡̨̛̠ ̭̱ ̛̛̪̬̪̣̌̔̌ ̶̬̭̯̱̌̏ ̛ ̛̛̣̍ ̨̛̛̦̖̯̱͂̏ ̨̔ ̶̬̌̌ ̛ ̛̬̍̍̌ ̨̛̪̬̯̏ ̡̛̠̖̬̖̯̌. ` (̨̠̦̏̌) ` . ̭̣̬̌̏̌̔̌ ̠̖. ˁ̣̬̌̏̌̔̌ ̛̹̖̏ ̛̦̠̖ ̸̨̨̱̖̭̯̏̏̌ ̱ ̧̬̹̖̱̏ ̶̡̬̭̖̌ ̛̣̭̯̏̌. ̶̨̨̛̛̬̖̬̦̠̥̐̌̌̚ ̨̨̠̦̏̐ ̛ ̨̱̪̬̦̌̏̐ ̛̭̭̯̖̥̌ ̦̭̯̠̱̌̌ ̨̛̠̦̏ ̨̡̛̬̱̚. ʿ̨̭̣̖ ̛̭̥̬̯ ̛̭̯̬̠̖̌̐ ̶̬̌̌. ̡̨̛̠ ̭̱. ʿ̛̛̬̖̖̦̔̏͂ ̡̛̦̭̣̖̦̌̔ ̡̛̬̱̦̭̦̌ ̠̖ ̌̚ ̨̛̙̯̏̌ ̸̨̛̦̦̏̌̐̚ ̶̬̌̌. ˀ̸̖ ̯̖̥̌ ̸̨̦̣̌̌̏̌̌̚ ̠̖ ̨̛̠̦̏ ̨̬̖̔̔. ̡̛̬̍̌̚ ̡̨̦̦̦̌̌̔ ̵̨̛̠̤̖̦̍̌̏ ʻ̨̖̣̏̌ ̛ ̨̛̬̖̔̔̍. ʵ̛̛̱̭̯̦̠̦̌ I (527-565) ̠̖ ̨̛̭̠̥̏ ̴̨̬̖̬̥̥̌̌ ̵̨̯̖ ̔̌ ̸̨̪̠̌̌ ̛̱̪̬̦̌̏ ̪̬̯̌̌̌. ʽ̭̯̣̌̌ ̠̖ ̭̖̭̯̏ ̨ ̛̠̖̦̭̯̱̔̏ ˀ̡̨̛̥̭̐ ̶̬̭̯̌̏̌. ̧̦̖̭̯̠̖̥̌̌ ̨̡̪̬̖̯̬̭̖ ̴̡̪̬̖̖̯̱̬̖. ̯̠. ʻ̸̶̛̛̱̦̌ ̨̯̣̖̔̌ ̨̣̖̔̌̚ ̱ ʿ̛̖̬̭̠̱. `` ? . ʫ̵̛̬̯̐̌̌̚ ̭̱ ̨̨̛̛̬̦̦̐̌̏̌̚ ̡̨̌ ̨̠̦̏̌ ̛̦̥̖̭̦̹̯̌̏̌. ʶ̨̌ ̴̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌ ̨̬̦̐̌. ʯ̌ ̬̖̥̖̏ ʵ̨̛̛̱̭̯̦̠̦̖̌̏ ̛̣̦̖̏̌̔̌̏. ˄ ̨̬̖̥̔̔̍̌̌ ̭̖ ̛̛̏̔ ̛ ̨̪̬̭̯̌ ̸̦̠̌̌̌̚ ̡̨̨̣̦̌ ̱ ̨̨̧̛̛̪̬̏̔̚. ̨̪̦̖̖̐̔ ̶̨̛̛̣̦̠̏ ̣̭̯̏̌ (̛̪̬̌̏ ̨̱̏̔ ʰ̡̛̛̬̣̠̖̥̌̏ ̴̨̬̖̬̥̥̌̌).. ˁ̨̣̬̭̯̌̏̌̔̌̏ ̠̖ ̨̛̱̯̬̣̏͂̏̌ ̨̬̖̭̣̖̔̔ ̱ ̧̛̦̭̣̖̱̌͂̏̌ ̨̪̬̖̭̯̣̌. ʿ̨̧̛̭̣̖̔ ̠̖ ̨̠̤̖̦̍̌̏ 0"  * . ̨̦̥̖̭̯̌ ̡̛̣̯̦̭̖̌ ̛̯̯̱̣̯̱̬̖̌ ̨̨̹̔̌ ̠̖ ̸̡̛̬̐ ̛̦̌̏̚ ` . ̡̨̯̖̌͂. ̶̖̦̯̬̌ ̡̨̪̦̭̌̐̌̐ ̨̛̪̣̯̦̥̌̌̚. ʼ̵̨̛̛̥̏ ̨̧̛̭̦̖̥̏̌ ̸̨̧̛̪̖̌̚ ̶̛̛̛̛̥̣̯̬̠̌̌̌̚ ̡̛̛̦̯̠̭̖̏̌̚ ̱̪̬̖̌̏. ̡̨̡̨̛̱̣ ̠̖ ʽ̨̨̛̭̠̏ ̠̖ ʦ̡̦̣̭̱̌̔̌ ̡̛̬̤̖̦̱̌̏ (533-534) ʰ̛̯̣̠̱̌ ̨̔ ˀ̖̦̖̌̏ (535-555) ̛ ̨̖̔ ̸̨̨̛̠̱̭̯̦̖̐ ˌ̛̪̦̠̖̌. ̱̹̖̐̓ ̦̭̖̤̖̦̌ ̛ ̨̛̖̦̌̍͂̚ ̱ ˁ̨̛̖̍ ̨̦̬̌̔̌. ʽ̏̌ ̶̛̛̛̦̭̯̯̱̠̌ ̨̛̦̥̖̭̯̣̌̔̌ ̠̖ ̨̡̦̖̭̯̯̔̌̌ ̡̨̦̌̌̚ ̨ ̧̛̦̭̣̖̱̌͂̏̌. ̨̨̪̯̪̱̦̥ ̵̶̨̛̛̖̣̖̦̠̥̌̚ ̛ ̶̨̡̨̛̛̯̖̬̯̠̥̌̌̚ ̸̨̧̛̪̖̌̚ ̡̛̛̛̦̯̠̏̌̚ ̨̛̪̖̬̔. ̨̪̔ ̣̹̱̏̌̓ ̶̬̌̌. ̨̛̦̖̐̔ ̦̌ ̡̨̛̣̯̦̭̥̌. ʰ̶̛̛̦̭̯̯̱̠̖ ̭̱ ̸̛̛̛̦̣ ̨̛̛̏̔̚ ̨̍̌ ̖̣̔̌ ̛ ̛̛̭̣̱̙̣ ̭̱ ̡̨̌ ̛̪̬̦̌̏ ̷̡̛̱̖̦̍. ̌ ̛̯̥̌̚ ̛ ̨̨̠̦̏-̛̛̛̥̦̭̯̬̯̦̱̌̔̌̏ ̨̣̭̯̍̌ ̱ ̡̨̨̠̠ ̠̖ ̶̨̛̛̭̯̦̬̦̌̌ ̨̛̠̦̏ ̨̬̖̔̔. ʯ̌ ̶̬̌̌. ̨̨̛̭̦̦̏̌ ̭̱ ( ` ̱ ʰ̛̛̯̣̠̌ (' `) ̛ ̨̭̖̖̬̦̠̏ ʤ̴̶̛̛̬ (? ` `). ʼ̛̥̌ ̱̪̬̤̠̱̌̏̌ ̨̛̠̦̏ ̡̨̛̥̦̦̯̌̔̌.-V -V -V -V -V -V -V -V 3 ʰ̸̨̛̭̯̦ ̨̖̔ ˉ̬̭̯̌̏̌ ̨̛̍ ̠̖ ̨̛̪̬̬̖̦̏̔ ̸̛̠̌. ̛̛̣̍ ̙̖̖̏̌̓ ̨̪̬̌̏. ̌ ̡̛̛̪̬̣̌ ̌̚ ̧̨̨̖̐̏ ̨̧̭̯̬̖̖̏̌ ̠̤̌̏̌ ̭̖ ̨̔ ̪̬̖̣̌̌̚ ̭̌ IV ̦̌ V ̡̖̏. ̡̨̛̬̥̭ ̨̪̬̌̏ ̠̖ ̡̨̱̭̣̖̦̌͂ ̭̌ ̵̨̛̬̹̦̭̯̥̓̌̏ ̛ ̸̨̛̛̠̦̥̍̌ ̨̪̬̥̌̏ ̵̨̨̛̖̣̖̦̦̏̌̐̚ ʰ̨̡̭̯̌. /` ( ) ̨̠̤̖̦̖̍̌̏ ̦̌ ̡̨̛̣̯̦̭̥̌ ̭̱ ̡̛̬̍̌̚ ̛̭̪̭̌ ̸̵̡̛̛̣̭̦̌ ̵̡̛̛̬̥̭ ̡̛̪̬̦̌̏̌. ʿ̛̬̦̥̌̏ ̨̬̖̥̔̔̍̌̌ ̨̧̠̹̖̦̍̌ ̠̖ ̛ ̡̛̭̯̦̱̯̌ ̶̡̛̬̭̌ ̨̛̪̭̣̱̯̥̌̌̚. ̨̛̦̏ ̛̭̭̯̖̥ ̶̨̡̛̛̪̬̦̠̭̖̏ ̱̪̬̖̌̏.  `. ̛̯̥̌̚ ̭̱ ̨̨̭̦̦̖̏̌ ̨̨̡̪̥̬̭̌ ̯̖̥̌ ʶ̶̛̬̭̠̦̌̌̏̌̌̌̌.. ˄̨̧̖̖̥̏͂ ̯̖̥̌ ̧̥̖̌ ̭̖ ̶̖̦̯̬̣̦̌̌ ̱̪̬̌̏̌. ̡̨̛̠ ̛̥̠̱̌ ̨̠̦̱̏ ̛ ̶̛̛̣̦̱̏ ̣̭̯̏̌. ʧ̨̨̛̬̖̬̠̦̐̌̏. ʯ̌ ̬̖̥̖̏ ̛̣̦̖̏̌̔̌̏ ° ‘ ` ( ). ̨̍̐̚ ̸̖̐̌ ̛̱̥̌̚ ̨̱̣̱̐ ̨̦̖̱̯̬̣̦̌̐ ̸̨̪̭̥̯̬̌̌̌. ˃̖̥̖ ̭̱ ̱̪̬̦̖̌̏ ̶̛̛̠̖̦̖̔ ̨̨̠̦̏̐ ̡̡̬̯̖̬̌̌̌. ̡̨̌ ̛̬̱̔̐ ̛̛̣ ̛̥̣̌͂ ̶̬̌. ̨̡̔ ̭̱ ̛̪̦̌̐̌ ̛̛̣̍ ̦̏̌ ̪̬̦̖̌̏ ̛̹̯̯̖̌̚. ˈ̨̨̛̖̬̥̖̦̠̦̐̌̏) ̛ ̛̪̬̯̦̖̏̌ ̡̛̬̖̍̚. ̌ ̛̪̬̏ ̠̖ ̨̛̖̏̚ ʰ̡̛̬̣̠̖̌. ˃̖̥̖ ̭̱ ̭̭̯̤̖̦̖̌̌̏ ̨̔ ̛̹̖̏ ̵̛̭̯̣̦̌ ̶̨̛̛̪̬̦̠̏̌. ̨̪̦̖̖̐̔ ̛̠̱̔̌̓ ̨̪̬̖̦̭̯̔ ̨̨̠̦̠̏. ̌ ̵̧̨̛̛̏ ̶̛̛̱̪̬̦̌̏ ̛̛̣̍ ̭̱ `. ʿ̨̡̨̬̣̥̦̌̏̌̌ ̠̖ ̨̨̭̣̍̔̌ ̛ ̡̨̠̖̦̭̯̔̌ ̛̭̥̏ ̵̛̛̬̹̦̥̓̌̌. ̌ ̛̭̣̱̙̖̓ ̡̨̌ ̨̱̬̚ ̌̚ ̧̱̬̖̖̖͂ ̯̖̥̌. ̨̨̛̦̥̦̣̦̌. ̌ ̸̡̛̬̐ ̨̪̭̯̠̖̌ ̛̛̠̖̦̔ ̸̛̛̦̦̏̌̚ ̡̛̠̖̚ ̬̙̖̔̌̏. ʿ̬̖̏ ̨̨̭̦̦̖̏̌ ̯̖̥̖ ̛̣̖̍ ̭̱ `` ` ` ` . ̨̡̛̪̬̖̯̬̠̭̖ ̴̡̪̬̖̖̯̖ ̧̥̖̱̠̱̌̚ ̨̭̥̭̯̣̦̌̌̌ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̌̌ ̦̣̖̹̯̌̔̏̌.

̡̨̯̖̌͂ ̛̛̛̪̬̯̭̦̱̯ ̡̛̯̖̹̥ ̨̬̥̍̍̌̌ ̨̛̪̬̯̏ ˁ̨̣̖̦̏̌ ̛ ʤ̬̏̌̌ ̛ ʿ̶̛̖̬̭̠̦̌̌̌. ̖̐̔ ̠̖ ̨̨̨̭̦̏̌ ̨̦̱̏ ̶̛̛̬̖̖̦̠̱̔̚. ̨̡̨̏̌ ̨̦̖̹̯ ̭̱ ̛̛̪̣̦̬̣̌̌ ̛ ʺ̡̛̛̬̠̖̌̏ ̛ ʰ̡̛̬̣̠̖̌. ʻ̡̨̦̌ ̨̯̐̌. ʿ̬̖ ̧̖̐̌. . ̨̨̛̯̹̌ ̠̖ ̦̌ ˁ̶̛̛̛̣̠̱ ̱ ˁ̡̛̬̱̱̌̚.-V -V -V -V -V -V -V ̣̬̏̌̔̌ ̨̛̍ ̨̪̱̦̣̖̯̦̌ ̛ ̨̨̭̪̭̦̍̌ ̌̚ ̶̧̬̖̖̌̏̌. ʺ̛̖̱̯̥͂. ʶ̨̦̭̯̦̭̌ II (641-648) ̨̛̪̣̦̬̌̌ ̠̖ ̔̌ ̛̪̖̬̖̭̖̣ ̶̨̛̪̬̖̭̯̦̱ ̦̌ ʯ̪̌̌̔. ʿ̨̨̣̙̠̌ ̠̖ ̨̛̍ ̨̨̪̦̐̔̌ ̛ ̌̚ ̨̬̱̍̍ ̨̛̪̬̯̏ ʤ̬̤̦̌̍̌̌ ̛ ̌̚ ̨̬̱̍̍ ̨̛̪̬̯̏ ʸ̨̦̬̌̐̍̌̔̌ ̱ ʰ̛̛̯̣̠̌. ̨̯̥̖ ̭̖ ̨̛̱̭̪̬̯̤̱̠̱̏ ̶̨̛̛̭̯̦̦̌̏ ˉ̛̬̬̌̐̌̔̌. ˉ̨̡̖̣̱̪̦̌ ̣̭̯̏̌ ̛̣̍̌ ̠̖ ̱ ̡̬̱̥̌̌ ̨̪̬̌̏̐ ̶̨̡̨̬̱̯̬̯̬̌̌̌̌̌ (̶̨̭̥̬̹̌̔̌). ʶ̨̦̭̯̦̭̌ II ̠̖ ̨̛̍ ̛̪̬̏ ̶̬̌ ̡̨̛̠ ̠̖ ̡̨̦̦̌ ̪̌̔̌ ʯ̨̪̦̌̌̔̐ ̡̨̛̬̥̭̐ ̶̬̭̯̌̏̌ ̨̨̛̪̭̖̯ ˀ̛̥ (̨̨̛̪̬̭̱̯̏̏̌ ̠̖ ̭̣̱̙̥̍̌̌ ̛ ̸̛̭̖̦̥̏̌ ̛̪̬̬̖̥̔̍̌̌). ̠̖̬ ̭̱ ̭̖ ̦̌ ʰ̨̡̭̯̱ ̨̛̣̖̏̔ ̨̬̖̍̍ ̨̛̪̬̯̏ ʤ̬̤̦̌̍̌̌.

ʦ̡̛̛̛̦̯̠̭̌̚ ̶̛̭̖̤̌ ̛̛̣̍ ̭̱ ̸̨̛̣̦̌̏ ̵̨̡̛̭̖̭ ̨̛̪̹̯̦̌. ̨̪ ̧̣̖̱̐̔̌ ̡̛̛̦̯̠̭̖̏̌̚ ̱̪̬̖̌̏. ˄ ʯ̸̨̡̨̛̖̥̤̬̦̥̌̔ ̡̨̦̱̌̚ ̭̖ ̛̪̬̏ ̪̱̯ ̠̤̌̏̌ ̛ ̨̪̬̥̖̦̌ ̨̡̨̪̬̖̭̐ ̛̭̭̯̖̥̌. ̛̪̣̣̌̓̌ ̭̱ ̨̪̬̖̚ ̡̨̛̬̖̯̦̔ ̛̬̙̔̌̏.  ` ( ")     . `` ̨̛̬̖̱̣̭̐̌ ̠̖ ̨̨̦̭̖̔ ̵̛̛̦̭̦̌̌̏̚ ̡̭̖̤̌̌ ̨̨̡̛̖̥̤̪̭̖̦̔̌̚. ̹̯̖̍̌. ʰ̛̥̣̌ ̭̱ ̨̭̪̭̯̖̦̱̏ ̨̡̪̬̖̯̦̱ ̛ ̨̡̦̖̪̬̖̯̦̱ ̨̛̛̥̦̱̏. ʽ̶̛̬̦̖̌. ʽ̔ ̛̣̦̖̏̌̔̌̏ ``  %% ( + . ̌ ̶̧̛̪̹̌̌ ̭̱ ̡̨̡̛̣̖̯̦̏̌ ̨̛̭̠̦̏̌. ̸̡̌ ̛ ̹̱̥̖ ̨̛̥̣̐ ̭̱ ̛̛̯̍ ̛̛̛̛̦̱̣̦̔̏̔̌ ̨̛̪̭̖̔ ̛̦̭̯̣̌̌ ̨̨̪̖̣̥̔ ̛̖̥̤̹̯̌̚ ̡̨̠̖ ̠̖ ̨̡̛̱̪̬̣̌̌ ̨̛̪̹̯̦̌. ̡̨̯̌ ̔̌ ̭̖ ̛̪̬ ̨̨̧̛̪̬̖̱̏̌̚ ̌̚ ̡̨̭̏̌ ̨̭̖̣ ̨̬̖̱̠̖̔͂ ̨̪̹̯̌ ̨̡̪̬̖̭̌ ̨̭̯̏̌ ̛ ̸̨̛̣̦̌̏ ̨̡̭̖̭̖ ̨̛̪̹̯̦̖ ̨̭̦̭̖ ̨̭̦̭̖ ̸̡̛̠̖̦̱̌̔̚ ̨̨̨̨̬̦̭̯̔̐̏ ̌̚ ̧̪̣̖̌̓̌. ʿ̨̛̬̖̚ ̦̌ ̨̦̖̬̖̦̍̌͂̌ ̛̛̣ ̦̪̱̹̯̖̦̌̌ ̧̛̥̌̌ ̭̖ ̨̪̬̖̦̭̖ ̦̌ ̭̱̭̖̖̔. ̡̛̣̭̦̏̌ ̨̛̍ ̨̦̠̌ ̡̨ ̪̣̌̓̌ ̨̪̬̖̚. ̡̨̌ ̛ ̨̨̬̖̍̏. ̶̨̧̛̏̓̌. ̨̛̛̦̬̏̐̌̔. ̠̖̬ ̠̖.+). ̛̣̌ ̨̛̦ ̛̪̬ ̨̯̥ ̨̛̠̠̱̔̍̌ ̨̪̬̌̏ ̡̨̧̛̬̹̖̓̌ ̯̖ ̨̛̛̥̦̖̏. ʼ̵̨̨̛̏ ̡̧̬̖̯̖̌ ̠̖ ̨̛̣̍ ̸̨̨̛̦̖̬̦̖̦̐̌.

` ( ") ̛ ̛̣̬̦̐̌̏̌̌ ̸̨̧̛̪̖ ̔̌ ̭̖ ̨̨̨̠̖̦̔̏ ̨̨̪̬̖̱̠̖̚. ˃̨̬̖̣̍̌ ̛̍ ̛ ̨̛̪̱̔̏̓ ̸̶̧̛̛̖̦̱ ̔̌ ̠̖ ̡̛̣̭̦̏̌ ̖̥̤̖̚ ̨̛̥̌ ̨̨̪̯̪̱̦ ̛ ̸̨̨̛̦̖̬̦̖̦̐̌ ̨̪̬̌̏ ̨̧̬̭̪̣̌̌̐̌̌ ̨̨̭̠̥̏ ̨̨̛̛̥̦̥̏. ̛̣̭̯̏̌ ̛̹̖̏ ̛̦̭̱ ̛̣̖̍ ̨̛̦̯̖̬̖̭̦̖̌̏̌̚ ̌̚ ̨̠̏̌ ̶̨̪̬̖̭. ʿ̨̨̹̯ ̛̹̖̏ ̛̦̠̖ ̨̨̪̭̯̠̣̌̌ ̨̪̯̬̖̍̌ ̔̌ ̭̖ ̨̡̛̪̬̖̭ ̶̨̛̛̖̦̍̏̚ ̖̱̠̱̏̚ ̌̚ ̖̥̤̱̚. ̨̪̬̖̚ ̦̌ ̨̧̛̹̯̖̐) ̪̣̠̱̌̓̌ ̛̭̏ ̨̡̛̪̬̖̭ ̶̨̛̛̖̦̍̏̚. ʧ̛̣̬̦̱̌̏̌ ( c c = ̛̛̥̦̦̔̌. ʿ̨̨̭̯̠̣̌̌ ̭̱ ̔̏̌ ̣̦̐̌̏̌ ̛̯̪̌ ̵̨̡̛̭̖̭ ̦̭̖̤̌̌: °`  (̭̌ ̨̡̛̭̖̭̥ ̡̱̥̓̌̌ ̦̌ ̨̠̖̦̥̔ ̥̖̭̯̱ ̛ ̶̡̛̬̭̖̪̦̥̌̌ ̧̛̛̥̥̌̌. ˁ̨̖̣ ̠̖ ̸̨̛̛̦̣ ̠̖̦̱̔ ̴̡̛̭̣̦̱̌ ̶̛̛̠̖̦̱̔ ̦̌ ̡̨̠̱ ̠̖ ̛̬̬̖̦̌̏̌̚̚ ̨̛̪̹̯ ̨̪̬̖̚. ̨̛̛̦̬̥̏̐̌̔̌ ̶̨̛̪̠̖̦̔̌ ̨̪ ̨̡̨̭̖̭̥ ̯̬̱̌̌) ̛ ` ` (̭̌ ̶̛̬̦̥̌̍̌̌̚ ̨̡̛̭̖̭̥ ̡̱̥̓̌̌ ̛ ̸̨̛̣̦̥ ̨̖̥̤̥̚ ̨̨̦̖̪̭̬̖̦̔ ̨̡̨ ̵̧̛). ̌ ̨̨̧̛̪̬̖̖̏̌̚ ̛̦̠̖ ̛̹̖̏ ̨̛̣̍ ̨̨̱̭̣̤̖̦̏ ̧̦̭̖̤̖̥̌̌̏̌. ˃̡̨̌ ̭̖ ̛̬̠̌̏̌̚ ̛̭̭̯̖̥ `` (¨ . ̡̨̛̠ ̠̖ ̛̯̥̌̚ ̛̬̬̖̦̌͂̏̌̚ ̥̖̱͂ ̶̨̛̛̪̠̖̦̥̔̌. ̶̨̛̬̦̥̌̌̌. ̨̨̧̪̭̖̖̥̔̏̌ ̛ ̨̨̬̥̍̌̔ ̖̥̤̖̚. ̶̛̛̛̪̬̪̦̥̌̔̌ ̨̡̭̖̭̖ ̨̛̪̹̯̦̖.

). ̡̨̛̠ ̠̖ ̨̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̨̡̪̬̱̙̖̯̔̌ ̛ ̴̶̨̡̛̛̛̥̠̱̔̌ ̨̨̡̨̛̪̦̬̥̭̐̚ ̛̭̭̯̖̥̌  .

̨̠̏̌ ̛̭̭̯̖̥ ̠̖ ̨̨̨̛̔̏̔ ̨̔ ̵̨̛̦̏ ̨̪̬̣̖̥̍̌ ʹ ̸̛̥ ̛̍ ̡̨̦̖ ̨̛̦̪̱̭̯̌ ̨̭̠̖̏ ̧̛̥̖̌. ̯̖ ̠̖ ̧̛̪̬̖̱̥̖̌̚ ̧̛̥̌̌ ̛̣̍̌ ̸̨̛̣̦̐̌ ̶̨̛̪̭̣̖̔̌. ʻ̨̖̣̏̌ '  %  ` (919-944) ̛̚ . ʯ̨̍̐ ̨̯̐̌ ̠̖ ̶̡̬̭̌̌ ̣̏̌̔̌ ̛̣̍̌ ̨̛̪̬̥̬̦̌̌ ̔̌ ̨̱̭̯̦̖̔̌ ̨̔ ̨̛̛̣̣̖̦̦̌̐̌ ̌̚ ̨̦̪̱̹̯̖̦̌ ̛̖̥̤̹̯̖̚. ̡̨̠̖ ̛̍ ̨̦̔̌.. ̨̛̭̯̣̌ ̛̍ ̨̛̥̬̣̌ ̔̌ ̪̣̠̱̌̓̌ ̛̖̏̓ ̨̪̬̖̚. ʺ̛̖̱̯̥͂. ʽ̨̪̭̦̭̯̌ ̨̔ ̴̶̛̛̖̱̣̠̖̔̌̌̚ ˉ̬̭̯̌̏̌ ̛̣̍̌ ̠̖ ̦̌ ̨̨̪̥̣̱. 886-912. ͣ 1`5 (̡̡̨̌ ̭̱ ̛̛̦̦̌̏̌̚) ̭̱ ̨̨̛̖̬̦̍̍̚̚ ̡̨̛̱̪̣̏̌ ̛ ̡̛̛̱̪̤̣̌̏̌̚ ̧̛̥̌̌ ̵̨̛̛̭̬̥̹̦̌. . ̛̱̭̪̖̣̏̌ ̭̱ ̔̌ ̛̭̖̍ ̨̖̖̱̠̱̍̍͂̚ ̛ ̸̦̠̦̖̌̌̚ ̡̨̨̡̖̦̥̭̖ ̶̨̛̪̣̭̯̖̏̌. ̨̨̦ ̛̍ ̭̖ ̨̨̥̣̐ ̨̛̛̪̦̱̯̔ ̛̬̱̥̔̐ ̶̛̛̣̥̌. ̡̨̦̦̌ 30 ̨̛̦̐̔̌ ̨̔ ̧̦̪̱̹̯̌̌̌ ̨̨̪̬̖̯̬̖̦̏ ̱ ` ` ` . ̡̨̯̌ ̔̌ ̠̖ ̨̱̣̦̥̐̌̏ ̛̛̖̥̬̦̐̌̌̚ ̖̥̤̌̚ ̛̪̬̖̣̣̌̌̚ (̨̨̨̪̦̏) ̱ ̡̬̱̖ ̵̡̛̬̱̪̦ ̨̨̡̛̖̥̤̪̭̖̦̔̌̚. ̨̡̔ ̠̖ ̛̭̭̯̖̥ ̛̛̣̣̖̦̠̌̐̌ ̴̶̡̨̨̛̛̱̦̦̭̌ ̨̱̪̬̌̏ ̨̨̭̱̪̬̯̦: ̸̡̛̠̖̦̌̔̌̚ ̠̖ ̨̡̪̬̖̭̌ ̨̨̨̨̬̦̭̯̔̐̏ ̌̚ ̸̛̯̱̌̏ ̖̥̤̱̚ ̱ ̨̡̨̭̖̭̠ ̨̛̛̪̹̯̦ (̸̡̛̱̤̱̱̠̱̓ ̦̪̱̹̯̖̦̌̌ ̛ ̪̱̹̯̖̦̌̌̚ ̧̛̥̌̌). ʦ̨̛̣̭̦̹̯̌̏ ̦̌̔ ̨̛̥̏ ̧̛̥̖̥̌ ̨̛̪̬̪̣̌̔̌ ̠̖ ̛̬̙̔̌̏. ̨̛̪̬̦̱̦̔ ̨̧̛̖̤̖̔̔̏̌ ̨̦̖̬̖̦̖̍̌͂ ̖̥̤̖̚ ̸̛̠̌ ̠̖ ̶̨̛̪̭̣̖̔̌ ̛̣̍̌ ̨̡̨̪̬̖̭ ̨̧̪̯̖̬̖̖̖̓ (̵̨̛̦ ̡̨̛̠̥̌ ̠̖ ̖̥̤̌̚ ̨̖̤̖̦̔̔̌). ̬̏̌̓̌  ` `` ̧̛̥̌̌ () ̛̭̱̭̖̥̔̌ ̛ ̶̨̛̬̥͂̌̌ (̡̨̠̖ ̠̖ ʸ̌̏ VI. ̡̛̛̖̣̹̥̏̌̌ ̠̖ . ̛̠̖̔̌̚ ̱ ̡̱̪̌̚ ̛̛̣ ̸̡̌ ̛ ̨̡̧̪̣̌̌. ̡̨̠̌ ̛̍ ̨̥̣̐̌ ̔̌ ̐̌ ̨̨̪̯̥ ̨̪̬̠̖̔̌. ̨̍̐̚ ̸̖̐̌ ̭̖ ̨̡̨̯̥ ̸̨̛̯̌̏̐ X ̡̖̏̌ ̨̛̏̔ ̸̨̨̬̖̦̐̌ ̨̬̍̍̌ ̛̥̖̱͂̚ ̶̖̦̯̬̣̦̖̌ ̛̣̭̯̏̌ ̛ ̵̡̛̬̱̪̦ ̨̨̡̛̖̥̤̪̭̖̦̔̌̚. ̔̌ ̭̖ ̨̨̛̪̭̖̯̥̔. ʿ̨̖̦̯̌ ̛̭̭̯̖̥̌ ̨̛̖̪̣̖̍ ̛̣̍̌ ̠̖. ʶ̬̠̖̥̌ IX ̛ ̸̨̡̨̪̖̯̥ X ̡̖̏̌ ̨̡̛̛̬̭̯̬̯̠̌̌̌ ̨̪̭̯̠̖̌ ̨̖̥̏̌ ̨̥̦̓̌. ʽ̨̏ ̠̖ ̨̨̨̛̣̔̏̔ ̨̔ ̨̦̯̦̌̐̚ ̨̧̪̌̔̌̌ ̡̛̛̦̯̠̭̖̏̌̚ ̡̨̨̡̖̦̥̭̖ (̧̧̛̭̥̖̥̌̏̌ ̸̵̡̛̭̖̤̌ ̧̛̥̌̌) ̛ ̨̠̦̖̏ ̨̛̥̓ (̧̧̛̭̥̖̥̌̏̌ ̸̵̨̡̛̛̠̦̏ ̧̛̥̌̌). ̛̭̱̭̖̔ ̡̨̛̠ ̭̱ ̸̡̛̛̠̖̦̌̔̚ ̛̪̣̣̌̓̌ ̨̪̬̖̚ ̛ ̨̛̭̯̣̌ ̛̭̱̭̖̔) ̨̨̛̣̔̍ ̔̌ ̡̛̱̪ ̧̛̥̖̌. ̌ ̵̛̤̱̠̱̌̏̌̓̚ ̨̛̭̠̥̏ ̨̨̛̪̣̙̠̥̌̌ ̱ ̶̨̛̠̭̏ ̛ ̛̱̪̬̌̏. ̨̨̪̯̪̱̦ ̶̨̨̯̖̪̤̖̦ ̨̔ ̨̡̭̖̭̖ ̨̛̪̹̯̦̖. ̸̨̨̛̛̬̦̐̌ ̱ ̛̦̯̖̬̖̭̱ ̛̖̥̤̹̦̖̚ ̨̡̛̛̬̭̯̬̯̠̖̌̌). ˃̡̖ ̡̨̌ ̛̍ 5 ̡̨̛̯̖̬̠̌̐̌ (̶̨̛̬͂̌ ̶̛̛̭̱̣̭̦̏̌. ̶̨̛̛̪̭̖̦̔ ̧̛̥̌̌ ̡̨̠̌ ̭̱ ̭̖ ̛̦̣̣̌̌̌̚ ̭̌ ̧̛̥̖̥̌ ̦̌ ̨̛̪̬̠̔̌ ̱ ̨̛̥̖̱̖̥̤̹̦̠͂̚ ̨̛̛̭̠̦̏. ̨̛̭̯̣̌ ̶̛̛̭̱̣̭̦̏̌. ̡̭̖̤̌̌ ̛ ̨̡̛̠̦̏̌. ̯̖ ̛̍ ̛ ̛̭̥̌ ̱ ̡̨̯̖̹̠ ̶̛̛̛̭̯̱̠̌ ̨̛̛̛̭̬̥̹̣̌ ̛ ̛̦̪̱̹̯̣̌̌ ̨̭̠̏̌ ̧̛̥̌̌. ʤ ̡̨̯̖̌͂.

̨̨̨̦̭̦̔ ̡̨̌ ̦̖ ̭̪̠̱̌̔̌ ̱ ̠̖̦̱̔ ̨̔ ̵̨̛̪̥̖̦̱̯ 5 ̡̨̛̯̖̬̠̌̐̌. ʺ̛̖̱̯̥͂. ̡̨̌ ̛ ̔̌ ̡̱̪̱̠̱ ̸̡̭̖̤̌̌ ̧̛̥̌̌ ̡̨̡̨̛̱̣ ̦̖̥̠̱̌ ̨̪̭̖̖̔ ̱ ̸̨̛̛̯̦̥̔ ̛̭̖̣̥̌. ̨̏̌ ̨̬̖̔̔̍̌ ̛̦̠̖ ̛̥̣̌̌ ̸̨̡̨̛̖̦̏̌̐ ̴̡̖̖̯̌.-V -V -V -V -V -V -V 4 ̨̛̣̍ ̧̨̬̖̦̌̍̌̚ ̛ ̔̌ ̛̪̬̥̠̱̌ ̨̬̖̔̌̏ ̛ ̦̭̣̖̭̯̌̔̏̌ ̨̔ ̡̭̖̤̌̌ ̡̨̡̨̛̱̣ ̛̦̭̱ ̱ ̨̡̛̛̬̦̭̥̔̍ ̨̨̛̦̭̥̔̌ ̭̌ ̧̛̥̌. 23. .

˃̨ ̠̖ ̨̨̖̣̔̏ ̨̔ ̨̦̖̣̖̏ ˀ̨̥̦̌̌ I ̛̚ . . ̨̛̦̖̐̔ ̨̨̹̣̔ ̠̖ ̨̔ ̡̛̖̣̖̏ ̛̥̖̚. ̛̚ ̡̨̠̖ ̭̱ ͣʺ̨̛̦̓5 ̡̛̛̱̣̏̚ ̨̛̯̔̍ ̡̨̨̛̱̪̦̥̏ ̖̥̤̖̚ ̨̔ ̵̛̛̣̦̖̣̐̌̔̚ ̡̭̖̤̌̌ ̨̪ ̸̨̦̖̱̖̦̏ ̡̛̛̦̭̥ ̶̖̦̥̌̌ ̛̛̣ ̱ ̥̖̦̱̌̚ ̌̚ ̵̬̦̱̌. ̛̣̐̌̔ ̛ ̡̱̖̐.

̨̛̦̖̐̔ ̨̪ ̡̨̨̠̠ ̭̱ ̨̥̬̣̌̌ ̛̛̯̍ ̬̖̦̏̌̓̌ ̭̏̌ ̧̛̥̌̌ ̡̱̪̤̖̦̌ ̌̚ ̧̥̖̌ ̨̔ ̨̨̛̪̣̦̖̏ ̭̯̬̦̖̏̌ ̶̖̦̖. ʶ̌̔̌ ̠̖ ̦̌ ̨̪̬̖̭̯ ̨̨̹̔̌ . ʺ̛̖̱̯̥͂. ̪̌ ̭̱ ̧̛̥̌̌ ̨̱̣̦̥̐̌̏ ̨̭̯̣̌̌ ̱ ̡̬̱̥̌̌ ̨̡̛̖̣̖̪̭̖̦̏̔̌. ̛̦ ̨̨̏ ̛̦̠̖ ̨̛̥̣̌ ̴̡̖̖̯̌.

̡̛̬̱̪̦ ̶̨̨̛̛̖̥̤̪̭̖̦̔̚ ̨̨̨̪̦̏ ̨̛̛̥̦̬̠̱̔̌. ̨̛̥̦ͣ̓5 ̭̱ ̛̱̭̪̖̣ ̔̌ ̛̖̠̭̯̱̠̱̔̏̚ ̡̧̛̱̖̔̌ ̛̛̣̣̖̦̠̌̐̌ (̌̚ ̬̖̥̖̏ ˀ̨̥̦̌̌ ʤ̛̬̬̐̌. ̡̛̛̪̬̪̦̌̔ ̠̖̦̖̔ ̨̔ ̵̨̛̛̦̠̯̠̌̍̐̌ ̵̡̡̛̛̖̣̹̏̌ ̶̨̨̛̪̬̔̌ ʺ̣̖̌ ʤ̛̠̖̚. ʽ̦ ̭̖ ̨̨̭̱̪̬̯̭̯̤̌̏̌ ̛ ̧̛̹̬̖̱ ̶̵̡̛̬̖̦̏ ̧̛̥̌̌. ̨̨̛̭̯̦̦̹̯̌̏̏ ̠̖ ̨̨̥̬̣̌ ̔̌ ̪̣̌̓̌ ̛ ̸̛̯̌̏ ̛̦̚ ̵̨̛̬̖̦̔̏ ̛ ̵̛̦̬̖̦̏̌̔ ̛̙̦̔̌̍̌. ̧̱̯̬̖̏͂̌. ʺ̛̖̱̯̥͂. ʿ̨̛̬̯̥. ̨̨̥̭̯̏̌ ̛ ̪̱̯̖̏̌. ˄ ʦ̛̛̛̦̯̠̌̚ ̠̖ ̨̨̨̪̭̯̠̣̌ ̛̯̬ ̬̭̯̖̏ ̵̡̛̛̖̣̏ ̵̛̛̖̥̤̹̦̚ ̨̪̭̖̔̌:  `  `  `1 ` °`3 ` ` `.2 +). ʯ̵̛̤̱̠̱̌̏̌̓ ̨̛̭̣̭̯̌̍ ̵̧̨̛̖̐̏ ̡̛̦̭̣̖̦̌̔̌. ̨̨̨̦̭̦̔ ̔̌ ̨̥̬̠̱̌ ̔̌ ̨̭̦̭̖ ̨̨̨̨̬̦̭̯̔̐̏ ̌̚ ̨̭̯̣̖̌̌̚ ̨̪̬̖̖̚ ̡̭̖̤̌̌. ̔̌ ̨̛̪̬̖̦̭ ̨̪̬̖̥̱. ̌̚ ̸̛̠̖ ̠̖ ̴̡̨̛̛̦̦̭̠̭̌ ̨̧̛̛̪̥̬̖̔̏̌ ̨̛̭̪̹̯̣̌̌ ̨̡̨̭̖̭ ̨̨̛̭̯̦̦̹̯̌̏̏. ̹̍̌ ̡̨̌ ̛ ̱ ̨̬̦̥̌ ̨̛̪̖̬̱̔. ̨̨̪̹̯ ̭̱ ̨̦̌ ̸̨̖̭̯ ̛̣̍̌ ̨̨̨̭̣̖̦̍͂̌ ̨̪̬̖̌̚. ˉ̨̬̭̯̌̏ ̠̖ ̨̛̱̦̠̥̤̣̌̏̌ ̭̯̬̦̖̌ ̡̛̦̠̥̦̖̌̌. ̶̬̌ ʵ̨̦̏̌ ˉ̡̛̛̛̥̭̠̖ (969-976). ˃̡̨̌ ̭̱ ̨̛̪̬̪̣̌ ̡̨̨̡̛̖̦̥̭ ̛ ̛̬̱̹̯̖̦̔̏ ̛̯̖̥̖̤ ʦ̛̛̦̯̠̖̌̚ ̛ ̸̨̨̯̪̖̣̌ ̠̖ ̬̍̌̚ ̴̶̛̛̖̱̣̠̔̌̌̌̚. ̶̨̨̛̛̪̠̌̚ ̭̖ ̨̨̨̪̦̏ ̛̣̔̐̌. ʿ̨̬̖̔ ̨̯̐̌.`1`! 4 (963-969). ʿ̸̨̖̏ ̨̔ XI ̡̖̏̌. ̡̨̛̠ ̭̱ ̛̛̣̹̖̦ ̪̬̌̏̌ ̪̬̖̦̭̯̏̏̌ ̛̪̬ ̡̨̛̛̱̪̦̏. ̥̖̱͂ ̡̨̛̠̥̌ ̠̖ ̛̛̦̠̯̦̠̌̍̌ ̨̦̌ ̔̌ ̨̛̥̦ͣ̓5 ̪̣̠̱̌̓̌ ̨̛̛̣̣̖̦̦̌̐ ̌̚ ̨̛̭̬̥̹̦̖̌. ʦ̶̨̛̛̖̣̖̪̭̖̦̔ ̭̱ ̭̖ ̸̨̨̛̦̍ ̛̛̛̹̯̣̌̓̏̌̚ ̨̔ ̨̨̏̐̌ ̶̡̛̬̭̥̌ ̶̨̛̪̣̭̯̥̏̌̌̌. ʯ̧̨̬̖̦̌̍̌ ̠̖ ̧̱̭̯̱̪̖̌ ̖̥̤̖̚ ̶̡̬̥̏̌̌ ̛ ̛̛̥̦̭̯̬̥̌̌̌ ̛ ̨̧̛̭̦̖̏̌ ̵̨̛̦̏ ̛̱̙̦̌̔̍̌̚. ͣʺ̨̛̦̓5 ̭̱ ̨̛̦̖̣̔ ̨̪̖̱̍̔. ̨̡̔ ̭̱ ̛̥̣̌ ̶̨̨̛̛̖̥̤̪̭̖̦̔̚ ̛̛̣̍ ̨̛̭̯̤̖̦̌̏ ̦̌ ̨̛̥̣̭̯ ̛ ̨̛̦̖̥̣̭̯. ̯̖ ̠̖ ̵̧̨̛̏̌ ̧̯̖̙̌ ̌̚ ̡̨̛̖̭̪̦̠̥̌̚ ̨̥̣̐̌ ̔̌ ̨̖̔͂ ̨̔ ̨̪̱̦̐ ̛̬̙̠̌̌̌̚. ʥ̛̱̱̔̓ ̔̌ ̠̖ ̨̠̦̏̌ ̨̥̓ ̸̨̪̖̣̌ ̔̌ ̨̪̌̔̌. ʿ̨̧̛̭̣̖̔ ̶̬̌ ̡̨̛̠ ̭̖ ̨̨̛̬̍ ̨̛̪̬̯̏ ̧̛̱̔̌̌̚̚ ̵̡̛̛̖̣̏ ̨̨̡̛̖̥̤̪̭̖̦̔̌̚ ̨̛̍ c ``%%(. ʼ̨̖̐̏̌ ̭̥̬̯ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̨̦̱̏ ̸̨̡̨̛̛̪̣̯-̡̨̨̡̖̦̥̭̱ ̶̡̛̪̬̖̬̖̯̦̱ ̱ ̨̛̛̛̭̯̬̠ ʦ̡̨̛̛̦̯̠̭̌̐̚ ̶̬̭̯̌̏̌. ̸̛̥ ̠̖ ʦ̛̛̭̣̠̖̌ ̨̱̥̬. ̨̛̥̦ͣ̓5 ̭̱ ̭̖ ̨̛̛̭̖̯̣̏ ʹ ̡̛̱̦̱̯̌ ̭̱ ̛̪̬̖̥̱̭̯̓̏̌ ̡̨̠̌ ̭̱ ̦̔̌̏̌̌ ̛̥̣̥̌ ̶̨̨̛̛̖̥̤̪̭̖̦̥̔̌̚. ̠̖̔̌ ̵̬̦̱̌ ̛ ̭̥̖̹̯̠̌ ̸̶̨̛̛̛̦̦̥̏̌ ̛ ̯̬̱̪̥̌̌ ̱ ̨̪̬̣̱̌̚. ̨̨̥̬̣̌ ̠̖ ̔̌ ̠̖̔̌ ̛̥̯̖̬̠̣̌̌ ̛ ̬̦̱̌̔ ̭̦̱̌̐ ̌̚ ̧̛̬̱̐̌̔̚ ̨̨̬̍̔̏̌. ʿ̨̬̖̔ ̛̖̥̤̬̦̖̌̚ ̛ ̛̣̬̦̖̐̌̏̌. 1028-1034) ̛ ̨̧̱̖̖̏͂ ̛̭̭̯̖̥̌ ̧̔̌̏̌̌ ̨̪̬̖̌̚ ̨̪̔ ̡̱̪̌̚. ʽ̦ ̠̖ ̨̨̦̖̔ ̛̦̚ ̨̡̣̱̔̌ ̡̨̠̖ ̭̱ ̛̛̹̯̖̯̣ ̶̨̨̛̛̖̥̤̪̭̖̦̥̔̌̚. ʯ̡̨̦̌ ̠̖ ̨̨̨̪̏̌̚ ˇ̨̡̛̦ ̡̛̦̭̣̖̦̌̔. ̌ ̶̖̦̯̬̣̦̌̌ ̣̭̯̏̌ ̠̖ ̡̛̛̪̯̱̣̬̣̌̌̌. ̶̨̨̛̛̖̥̤̪̭̖̦̔̚ ̛̦̭̱ ̨̛̛̠̣̔̍̌ ̨̪̬̌̏ ̡̨̧̛̬̹̖̓̌ ̧̛̥̌̌ ̌̚ ̡̨̠̌ ̭̱ ̛̪̣̣̌̓̌ ̨̪̬̖̚.

˄ ̨̬̱̠̔̐ ̨̨̛̛̪̣̦̏ XI ̡̖̏̌ (1050-1100) ̠̤̌̏̌ ̭̖ ` `. ̌ ̨̛̦ ̡̨̛̠ ̛̦̭̱. . ʯ̖̥̤̌ ̯̔̌̌ ̱ ̨̛̪̬̦̠̱ ̨̪̭̯̠̣̌̌̌ ̠̖ ̧̥̖̌-̛̹̖̏ ̛̦̖̭̦̌̏̌̚ ̛ ̨̪ ̛̪̬̣̱̌̏ ̛̦̠̖ ̨̪̣̖̣̔̐̌̌ ̨̪̔ ˈ̡̛̛̛̬̭̯̠̌̌ ̠̖ ̨̪̦̯̌̌̚ ̸̨̪̖̏ ̨̔ V ̡̖̏̌. ̧̛̖̔̌̏̌̚ ̛̥̦̭̯̬̌̌̌ ̨̠̖̦̌̔̚ ̭̌ ̵̧̨̨̛̥̏ ̨̖̥̤̥̚ ̨̪̔ ̡̱̪̌̚ ̡̨̛̯̦̥̌̏̌̚ ( 2 ̡̨̛̠ ̭̱ ̛̛̣̍ ̶̛̛̱̯̠̦̌ ̛ ̨̛̯̍̐̌ ̨̛̭̖̯̦̏̏ ̛̤̱̔. ̛̦̭̱ ̨̛̥̣̐ ̔̌ ̦̪̬̖̱̠̱̌̔ ̭ ̨̨̛̬̥̍̚ ̔̌ ̭̱ ̨̛̥̬̣̌ ̔̌ ̪̣̠̱̌̓̌ ̨̪̬̖̖̚ ̛ ̧̛̭̪̱̠̱̌̏̌ ̭̖̏ ̠̦̖̌̏ ̨̖̖̍̌̏̚. ˃̡̨̌ ̭̖ ̛̬̣̌̏̌̚ ̨̱̭̯̦̌̏̌ ( ` `` . ʺ̛̖̱̯̥͂. ˃̡̛̥̌̏ ̛̛̥̦̭̯̬̥̌̌̌ ̠̖ ̖̥̤̌̚ ̨̪̣̖̙̦̔̌ ̨̨̧̛̪̬̖̱̏̌̚ ̨̪̭̯̠̣̌̌̌ ̨̭̥̌ ̯̖̬̖̯. ̵̡̛̛̛̬̭̯̬̌̌ ̭̱ ̛̣̖̣̐̔̌ ̦̌ ̨̨̏ ̡̨̌ ̦̌ ̴̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌ ̨̨̪̭̌ ̛̚ ̡̨̐̌ ̭̖ ̨̥̙̖ ̛̛̱̏̓̚ ̸̛̛̣̦ ̴̨̛̪̬̯. ̨̠̖̦̌̔̚ ̭̌ ̶̛̭̖̤̥̌̌ ̡̨̛̠ ̭̱ ̦̌ ̧̨̠ ̛̛̙̖̣̏ ̛ ̡̨̛̠ ̭̱ ̨̛̪̭̯̠̣̌̌ `°` ̨̛̪̬̦̠̬̌̌. ʦ̡̛̛̛̦̯̠̭̌̚ ̡̛̛̖̣̹̏̌ ̭̱ ̡̨̌ ̦̬̱̌̐̌̔ ̌̚ ̭̣̱̙̱̍ ̛̛̣ ̡̨̌ ̨̨̪̣̱̔̐ ̌̚ ̧̬̹̖̖̏ ̵̨̛̬̖̖̦̔͂ ̴̶̡̛̱̦̠̌ ̨̛̛̠̣̔̍̌ ̖̥̤̱̚ ̦̌ ̧̱̪̬̤̖̌̏̌. ʻ̛̠̖̌̏̓ ̨̖̔ ̛̪̬̖̭̯̤̣̔̌̏̌ ̭̱ ̡̛̛̥̦̭̯̬̭̌̌ ̨̛̪̭̖̔. ̬̦̌̍̌̌̚ ̨̧̛̯̱͂̏̌̌ ̶̡̬̖̦̖̏ ̖̥̤̖̚ ̸̭̪̬̖̣̌̏̌̌ ̵̛ ̠̖ ̨̨̧̭̣̍̌͂̌̌ ̨̯̐ ̯̖̬̖̯̌. ˄ ̸̨̡̪̖̯̱ ̠̖ ̦̔̌̏̌̌ ̦̌ ̨̛̬̖̖̦̔͂ ̡̛̬̖̥̖̦̭̏ ̨̛̪̖̬̔ (̸̨̨̛̦̍ ̨̔ ̡̬̠̌̌ ̨̛̙̯̏̌ ̨̛̪̬̦̠̬̌̌) ̛ ̛̦̠̖ ̭̖ ̨̥̣̐̌ ̛̪̬̖̦̖̯ ̱ ̦̭̣̖̖̌͂. ʽ̔ ̬̖̥̖̦̏̌ ʶ̨̛̥̦̦̌ ̨̛̪̬̦̠̖ ̨̛̠̠̱̔̍̌ ̨̛̠̦̏ ̡̡̬̯̖̬̌̌ ʹ ̨̛̪̬̦̠̬̌ ̠̖ ̨̨̥̬̌ ̔̌ ̛̬̹̏ ̨̠̦̱̏ ̭̣̱̙̱̍ ̛ ̨̛̍ ̠̖ ̨̖̦̍̌̏̌̚ ̔̌ ̨̛̪̬̖̥ ̛̖̭̯̦̏̌̚ ̨̬̠̍ ̨̡̛̠̦̏̌ (̱ ̛̭̬̥̖̬̌̚ ̭̌ ̵̨̛̛̪̬̥̔̌ ̨̛̪̬̦̠̖). ʺ̛̖̱̯̥͂. ʺ̛̛̦̭̯̬̌̌ ̭̱ ̛̛̱̙̣̏̌ ̡̨̛̖̣̱̹̦̖̏̔ ̶̡̬̭̖̌ ̶̨̛̪̣̭̯̖̏̌. ̡̨̯̌ ̔̌ ̭̱ ̨̛̥̦̐ ̛̛̥̦̭̯̬̌̌ ̨̛̛̛̭̬̥̹̣̌ ̌ ̵̧̨̛̏̌ ̧̛̥̌̌ ̛̣̍̏̌̌ ̪̱̹̯̖̦̌̌̚. ˉ̡̛̬̖̦̏ ̨̛̪̭̖̔ ̭̱ ̡̨̛̦̖̪̬̖̦̔ ̛̬̭̣̌ ̵̛̤̱̠̱̌̏̌̓̚ ̨̛̛̦̯̖̦̦̥̏̚ ̧̖̹̯̱̌̏̌̏̌̚ ̨̛̛̥̦̖̏ ̵̵̡̛̛̬̹̦̭̓̌ ̡̛̖̬̦̏̌. ̛̣̌ ̶̡̛̛̱̣̥̦̠̱̌ ̨̛̭̯̙̖̔ ̡̯̖ ̱ XI ̡̖̱̏. ʿ̸̨̖̏ ̨̔ ̬̖̥̖̦̏̌ ʶ̨̛̥̦̦̌ ̶̛̬̖̌̏ ̭̱ ̧̖̔̌̏̌ ̵̡̛̛̛̬̭̯̠̌̌ ̛̱̖̣̚ ̱ ̨̭̠̖̏ ̡̬̱̖ ̭̌ ̨̦̥̖̬̥̌ ̔̌ ̡̛̥̦̭̯̬̭̌̌̌ ̧̛̥̌̌ ̠̱̔̌ ̡̨̌ ̴̶̛̛̖̦̖̠̖̍. ʿ̨̛̬̦̠̖ ̪̬̖̭̯̤̠̱̔̌̏̌ ̯̖̥̖̤ ̡̛̛̦̯̠̭̖̏̌̚ ̨̠̦̖̏ ̨̛̥̓ ̱ ̨̨̪̦̥̚ ̨̛̪̖̬̱̔. ʿ̨̛̬̦̠̬̌ ̠̖ ̭̥̌ ̨̛̱̬̍̌ ̨̪̬̖̖̚ ̨̔ ̵̡̨̛̠ ̠̖ ̠̖̦̔̌ ̨̖̔ ̨̔̌̏̌ ̛̬̙̔̌̏. ̸̛̛̠ ̠̖ ̡̯̌̔̌̌̚ ̨̦̔̌ ̨̛̍ ̔̌ ̱̪̬̤̠̱̌̏̌ ̨̛̪̖̬̖̦̥̏ 4 ̡̛̛̥̦̭̯̬̭̥̌̌ ̧̛̥̖̥̌ ̛ ̔̌ ̥̱ ̨̪̬̯̖̏̌ ̡̨̨̡̖̦̥̭̱ ̭̦̱̌̐.

ɺɸʐɶɲʌɲ = ̪̬̌. ` ` (1 ̨̏ ̛ ̨̨̛̪̣̦̏̌ ̖̥̤̖̚) ̛ ` (̸̬̐. ʿ̶̛̛̬̌ ̭̱ ̛̛̣̍:  ` (̸̬̐. ̭̌ ̡̨̠̖ ̨̨̭̪̬̐̔̌ ̛̦̠̖ ̨̨̥̐̌ ̔̌ ̵̛ ̶̛̛̍̌̚. ̸̛̥̖ ̠̖ ̱̬̦̍̌̚ ̶̨̪̬̖̭ ̴̶̛̛̖̱̣̠̖̔̌̌̚. ¨c . ʥ̛̛̣ ̭̱ ̸̨̛̣̦ ̨̨̛̭̣̦̍̔. ʿ̨̛̬̦̠̖ ̭̱ ̨̪̭̯̠̣̖̌̌ ̦̭̣̖̦̌̔̌ ̧̛̥̌̌ ̨̛̪̬̦̠̬̌̌ ̛ ̛̣̍̏̌̌ ̛̱̤̖̦̐̍̌̚ ̌̚ ̬̙̱̔̌̏. ʯ̖̥̤̌ ̡̛̪̬̌̌ ̛̣̍̌ ̠̖ ̵̧̨̛̏̌ ̦̭̣̖̦̌̔̌ ̨̛̭̠̦̏̌.-V -V ̶̛̖̦̯̬̣̦̌ ̛̛̛̛̥̦̭̯̬̯̦̌̔̌̏ ̛̭̭̯̖̥. ̛̣̌ ̴̡̨̨̡̨̡̛̛̛̖̦̥̭̦̦̭̠̭̌ ̛̖̦̏̌̚ ̌̚ ̯̣̖ ̨̡̨̣̭̯̖̭̏̌̐ ̨̪̭̖̔̌. ʿ̨̧̭̣̖̔̌ ̖̯̪̌̌ ̱ ̨̬̠̱̌̏̚ ̛̣̍̌ ̠̖ ̧̪̬̖̯̬̖̏̌̌ ̨̨̱̭̣̦̏̐ ̛ ̡̛̬̖̥̖̦̭̏ ̸̨̨̛̬̦̖̦̐̌̐ ̛̣̭̦̹̯̏̌̏̌ ̦̌̔ ̨̛̪̬̦̠̥̌̌ ̱ ̨̦̭̣̖̦̌̔ ̸̡̨̛̛̹̯̦̍̌ ̨̛̣̭̦̹̯̏̌̏. ʿ̨̨̛̭̯̠̣̌ ̭̱ ̛̬̙̦̔̌̏ ̶̛̛̪̬̌ ̛ ̶̛̛̪̬̌ ̵̛̛̪̬̯̦̏̌ ̨̨̡̛̖̥̤̪̭̖̦̔̌̚. `  ` (̔̏̌ ̪̬̌̌ ̨̨̣̏̏̌ ̛ ̨̱̪̣̔ ̛̹̖̏ ̖̥̤̖̚). ̭̌ ̨̪̬̥̌ ̨̨̣̏̏̌ ̛ ̡̨̨̥̥̌̔ ̖̥̤̖̚ ̡̨̠̌ ̨̥̙̖ ̔̌ ̭̖ ̨̛̬̍̌̔ ̨̨̪̥̱̓ ̨̠̖̦̔̐ ̪̬̌̌ ̨̨̣̏̏̌).

̡̨̯̖̹̥ ̶̨̡̨̛̭̱̥̔ ̬̦̖̌̔ ̭̦̖̌̐ ̨̨̱̭̣̤̖̦̏. = ̛̖̖̥̤̹̍̌̚. ̖̍̚ ̨̨̣̏̏̌ ̛ ̖̍̚ ̖̥̤̖̚) ʶ̌̔̌ ̭̖ ̛̭̱̥̬̌. ̱ ̨̡̨̛̛̬̦̦̯̠̭̌̏̌̚ ̬̖̥̖̏ ̨̛̦̣̥̌̌̚. ̨̠̦̔̏̌̌̌ ̛̣̬̦̖̐̌̏̌ ̛ ̛̖̥̤̬̦̖̌̚. ʪ̨ ̨̧̱̖̏͂̌ ̨̨̦̏̐ ̨̡̨̪̬̖̭̐ ̛̭̭̯̖̥̌. ̡̨̨̣̖̭̖̙̦̔̌ ̧̛̖̖̏̏̌̚ ̨̡̨̭̖̭̐ ̨̛̭̯̦̦̹̯̌̏̏̌. ̨̨̨̠̖̦̔̏ ̧̪̣̖̌̓̌ ̛̣̬̦̖̐̌̏̌ ̛ ̛̖̥̤̬̦̖̌̚ ̛ ̨̨̛̭̣̬̦̔̌ ̨̠̥̭̯̌̏ ̌̚ ̶̧̛̛̪̬̯̖̌ ̨̪̬̖̌̚ ̦̌ ̨̨̭̦̱̏ ̛̛̣̣̖̦̠̌̐̌. ˄ ̧̨̡̨̛̛̭̬̖̦̯̠̭̔̏̌̚ ̨̔̍̌ ̨̛̦̣̥̌̌̚ ̨̨̨̭̣̦̍̔ ̨̭̖̤̹̯̌̏. ̛̠̖̦̭̯̖̦̔̏ ̛̭̭̯̖̥ ̨̨̧̛̪̬̖̏̌̌̚ ̱ ̛̱̏̔ capitato-iugatio. ̛̭̭̯̖̥ ̨̛̛̪̬̭̣̦̐ ̨̧̪̬̖̦̹̖̌ ̨̱̬̖̦̐̌̐ ̛̖̥̤̹̯̌̚ (̨̛̖̪̣̖̍). ̨̨̹̣̔ ̠̖ ̛̥̖̱͂̚ 2.

`2 .

. ̨̛̦̖̐̔ (̨̨̖̬̯̦̏̏̌ ̨̡̨ ̡̬̠̌̌ VII ̡̖̏̌). ̨̡̔ ̨̛̛̣̣̖̦̦̌̐ ̸̨̧̛̪̖ ̔̌ ̭̖ ̭̯̤̌̏̌ ̱ ̨̱̪̯̬̖̱̍ ̨̔ ʯ̸̨̡̨̛̖̥̤̬̦̌̔̐ ̡̨̦̌̌̚ ʵ̛̛̱̭̯̦̠̦̌̌ II.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful